Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa .

sunar Bir kimse, önce yakınlarına yararlı olur. Çocuk soyuna, ailesine çeker; çırak .ustasının yolundan gider .Çok az yararlar için kişilere ya da canlılara eziyet edil¬memelidir Cömert fazla para ödeyerek herşeyin iyisini satın alır. Cimri, cimriliğinden, az paraya kötüsünü alır. Ama az pa¬rayla alınan çabuk eskiyeceğinden tekrar tekrar ayrı şeyi al¬mak zorunda kalacak, sonuçta cömerdin verdiği kadar para .ödeyecektir .Yetenekleri sınırlı kişi yükselemez .Yolculukta akşam ulaştığın yerde yat, yoluna sabah devam et Çocuğun bulunduğu yerde birini çekiştiremezsin, çünkü çocuk, bilmeyerek .bu sözleri başkalarına aktarabilir .Ağır başlı insanla, hafif insan davranışlarından belli olur .Azlık olan yerde, iş de, uğraşma da az olur Bir işi bilen, o işin ustası olan kişi, hangi koşullar içinde olursa olsun işini iyi .yapar Bir işin yapılışıyla ilgili olan kimse, o iş üzerindeki eleştirmeyi kendisi için .olmasa bile üzerine alınır .Bir sıkıntısı, gereksinimi olan kişi ancak onun gideril¬mesiyle huzurlu olur Çiftçilik yapanlar toprağa bağlar. Bağcılıkta iş başın¬dan uzaklaşmamayı, .orada kalmayı gerektirir Çocuk olan yerde, devamlı olarak onunla meşgul ol¬mak gerekeceğinden .dedikoduya vakit kalmaz

Değerli kişi, herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin .yaptıkları etkisiz kalır Elden gittiğini sandığımız şeyle ilgimizi kesersek, uzaklaşmasını kolaylaştırmış oluruz. Oysaki, çalışarak, uğ¬raşarak onu geri getirmemiz belki .mümkün olacaktır En sağlam iş çiftçilik ve koyun yetiştirmektir. Başka sanat ve mesleklerin .önemi yoktur En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Arıcılık .ve sebzecilik gibi işler eğlence sayılır Her nesnenin değerini anlamaya yarayan ölçüm ayrı¬dır Bir nesne için .kullanılan ölçü, diğeri için kullanılmaz .Her şey, onu gereği gibi kullanmasını, ondan yarar¬lanmışını bilene yakışır Karnı aç olana, karnını doyurmadan ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın .yine uyuyamaz, rahat edemez Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır; başkasının malı .olsa da Kızını isteyen kişinin işini, gücünü, tutumunu iyice öğrenmeli, karan ondan .sonra vermelidir .Kötü kişilerle kötü yerlerde dolaşan kişi kötü huylar edinir Ne istediğini bilen, bunu yerinde ve yoluyla söylemek¬ten usanmayan kimse .aç kalmaz, isteğine ulaşır Ölümcül hastanın bile iyileşeceğinden umut kesile¬mez belki şifâya .kavuşacaktır .Satıcı elinde ne varsa onu satar -

Temelinde, bozuk olan şeylere, birtakım desteklerle, çabalarla büyük bir güç .kazandırılamaz Ufak tefek kişiler, olduklarından daha genç görünür¬ler .Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi çaba ile yetenekli kı¬lınamaz Zenginliğin, yüksek mevkilerin getirdiği pek çok da zorluk vardır. Orta halli .bir yaşantının sıkıntıları daha azdır .Adı kötüye çıkmış bir kişi, yaşadığı çevrenin de adını batırır .Bakımını yaparsan bağın güzel olur. Ayrıca bağla uğraşmak bir eğlencedir Bazı insanlar, kendilerine zarar vermeyen "bir kişinin, başkalarına zararı olsa .da ona göz yumarlar .Göz alıcı giysi giymiş güzelin isteklisi çok olur .Her işin kendisine özgü yolu yöntemi vardır .Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir Herhangi bir şeye karşı aşırı düşkünlüğü (tutkusu) olan kişiler, elde .ettikleriyle doyma, yetinme bilmezler Kalın kafalı insanlar bir konuyu geç anlarlar. Tembel kişinin elinden iş geç .çıkar Kötü bir insanın yarattığı zararlar, yalnız kendisini et¬kilemez. Kötülük yapanın durumuna, etkisine göre eve, ma¬halleye, topluma, hatta tüm .dünyaya zarar verebilir .Nazik bir işi, o işten anlayana ver. Aksi halde, ağzına yüzüne bulaştıracaktır .Usta binici ata sağdan da, soldan da rahatlıkla biner Uzun süre açlık çeken bir kişi, bol yiyeceğe kavuşsa da yine aç kalırım .korkusuyla gözü doymaz. Aç gözlülük yapar

Zararlı olduğu bilnen bir kişiye kimsee kötülüğü do¬kunmadığı sürece .ilişilmemeli -A.Aba vakti aba, yaba vakti yaba .Abanın kadri yağmurda bilinir .Abanın kadri yağmurda bilinir Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten .ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar

.Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde .yaşamaya alışıktırlar

.Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. .Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler

.Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Kimi insanlar yaptıkları işten zevk duyarlar ve onu bırakmak istemezler; bu işi .sürekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hiç bıkkınlık duymazlar

.Abdalın dostluğu köy görünceye kadar

Çıkarı için yakınlık gösterip dostluk kuran kimse, beklediği yararı elde ettikten, .işini yürütecek başka yollar bulduktan sonra sizinle olan ilişkisini keser

.Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi .duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi de orada bulunur

.Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; .kişiyi pişmanlığın içine iter

.Acele ile menzil alınmaz Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, .başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır

.Acele işe şeytan karışır Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç .beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur

.Acemi katır kapı önünde yük indirir Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha .başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir

.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine yetmeyeceği duygusu .içinde bulunur

.Acıkmış kudurmuştan beterdir Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir .şeyi görmez, tek düşündüğü uzun süre yokluğunu çektiği o nesnedir

.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç-yoksul .bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar

.Acı patlıcanı kırağı çalmaz Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı .için felâketlerden çekinmezler

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden .(ininden) çıkarır Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler

de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne .geçip onları doğru yola sokabilir

.Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle giderilip geçiştirilemez, böyle yapılmak istenirse kimi anlamsız ve aşırı davranışlara kaymasına neden olunur. Çocuklar da bir şey istediler mi hemen onun yerine .getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler

.Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde .bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler

.Aç ayı oynamaz Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; .insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır

.Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür, emeklerinin karşılığını vermez, kötü muameleye maruz bırakırsan yanlış yola saparlar; söz .dinlemez olurlar, arsızlaşırlar

.Aç doymam, tok acıkmam sanır

Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç .yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder

.Aç elini kora sokar Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa .her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez

.Aç gözünü, açarlar gözünü Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. .Bu belâdan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur

.Açık ağız aç kalmaz Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren .kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz

.Açık yaraya tuz ekilmez Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve .davranışlardan kaçınmak gereklidir

.Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük .taslamaya başlar

.Açılan solar, ağlayan güler Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine .dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir

.(Açın gözü ekmek teknesindedir (olur İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, .yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir

.Açın karnı doyar, gözü doymaz Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; .1 bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. İhtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, .daha fazlasını ister

.Aç kurt bile komşusunu dalamaz Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği bir yönüyle buna .bağlıdır

.Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

iyisini. mırın kırın eder . varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker. tok ne demez Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur. kötüsünü arayacak durumda değildir. darı) ambarında sanır (görür Yoksulluk çeken.Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz İnsan ihtiyaç duyduğu.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır. o her zaman .olmaktan çıkar. bunu başkaları duyabilir.Aç ne yemez. olmayacak düşler . Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa.daha iyisini ister. yayılır .elde etmelidir . dosta bile açılmamalıdır.Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz .Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır.kurar . hakkında kötü şeylerin ortaya . en güzel şeylerde bile bir kusur bulur. kendisini onları elde etme hayaline kaptırır. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir. Tatmin olabilmek için onları gerçekten .çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma . saklamaya çalıştığın şey sır .Açtırma kutuyu. sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz. söyletme kötüyü Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine.

. hatır . zalimler bulunamaz. yakın ve . dayanışmaya gerek duyarlar. azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır . kötülük karşısında sert tepki göstermiyor. Bu bakımdan hiçbir insanı küçümseyip yararsız saymamalı. Bu konuk tıpkı can gibidir. pohpohlayarak bir kimseyi iyi yetişmiş. Zulmün bulunduğu yerde ise hak . can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa.hiçlenen o insanın yardımına gerek duyulabilir .(Adam adama yük değil. .yeme. dost.(Adam adama her daim muhtaç (gerek olur Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar. duygularına egemen olduğundandır . utanır (hatır sayar Bir kimse kendisine yapılan kabalık.Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır. Hak. konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. eğrilik. hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. evimizde kalabilir. olur ki bir gün. bu korktuğundan değildir. benzer bir şekilde karşılık vermiyorsa.(Adam adamdan korkmaz. överek. can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz Birileri gelip konuğumuz olabilir. bazı unvanlar vererek. utandığındandır.Adam adam denmekle adam olmaz Değerleri olmadığı hâlde değer verip saygı duyarak. değerli bir kimse yapamayız. İhtiyaçlar bu sayede karşılıklı olarak giderilir. Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş.saydığındandır.konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz . sömürü.

olmasa da çulu Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin ya da yoksul hâliyle ölçülemez.(Adama dayanma ölür. eşek eşektir.değerini artırmaz .Adam adamdır. huyunu suyunu bilmediği bir kişiye bir kez aldanır. bilgi ve . öncelikle kendi gücüne. tutum ve davranış . yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil. karşı tarafın düzenbaz olduğunu bildiği için tedbir alır. Ne ki her destek ve yardım sürekli olmaz. insana yakışacak durum. Çünkü bir kez aldanmış ve ders almıştır. yardımcı olurlar. olgunluk. O hâlde insan. Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez.becerisine dayanmalı ve güvenmelidir Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu .Adam adamı bir kere (defa) aldatır Bir kimse.Gerçek şahsiyet. düzenbaz ne . Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır.insanın kendinde bulunmalıdır . Artık kendini ona göre ayarlar. duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler. bir daha aldanmaz. Kimileri de zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır. olmasa da pulu.(diyeyim .derse desin inanmaz ve tuzağına düşmez . zengin olmak da .

bir çabaya. davranışıyla ya da tutumuyla o işi yapacağım duygusu uyandırmak. dostluk eder. ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi . aşağılanıp toplum dışına itilecektir. sevdiği. itilip kakılacak. Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak. Ne var ki yerine getirmek ve yapmak güçtür.İnsan daha çok anlaştığı. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa. Alışveriş sırasında hileye başvurmayan. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu. Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır.insandır . Çünkü bu. bu durum onun için katlanılmazdır.(Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez. yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir.paraya dayanır. yalan söylemeyen. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. o . Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış. arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine . hakkı gözeten. huyunu suyunu bildiği. bunlar da zor sarf edilir şeylerdir . ödemek güçtür Bir işi yerine getireceğim demek. umut vermek kolaydır.Adamak kolay. Böyle bir hayatı yaşamak. bir maddeye ya da bir .Adamın iyisi alış verişte belli olur Alışveriş bir insanın karakterini.insan için yaşarken ölmek demektir .bakılarak anlaşılabilir .

insanın atamadığı huylarındandır. Bir insanın gerçek değeri. ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler.(Adamını yere bakanından. başarılı mı başarısız mı. Bu . suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın Genellikle sessiz akan sular derin ve tehlikeli olurlar. Sanki bu. insanda değişmez bir hâldir. anlayışlı.. ona karşı daima dikkatli olunmalıdır .Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur .Adamın iyisi iş başında belli olur İnsanı gösteren sözü değil. Bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan. Bir sözü defalarca söyleten. çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür .Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir Başlangıcından bu yana nankörlük insanoğlunun değişmez bir sıfatı olagelmiştir. sessiz kalan kimseler de ağır akan suya benzerler. iyi mi kötü mü .kötülükleri hissettirmezler. becerikli mi beceriksiz mi.noksanlığı. bu bakımından sakıncalıdırlar . duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü. Yapılan bir iyiliğe karşı. niyetini belli etmeyen. çalışkan mı tembel mi. bir ahlâk eksikliği var sayılabilir .Adam olana bir söz yeter İyi yetişmiş. içlerinde besledikleri . çıkmaza sokan kimselerde ise. söyleyeni zorlayan.bakımdan insanoğlu güvensizdir. kişilikli. Sinsidirler. çokluk kötülükle cevap vermek. işidir. bir kavrayış .olduğu yaptığı işlerle.

çiçekleri ve meyveleridir.Ağacı kurt. verimli kılan. çocukları. Bu sebeple. kurumuş gibi. Onu da ayakta tutan bir temel (kök) vardır. ancak yıkıp bozamazsınız.noktalarını bozmak zorundasınız . Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi.içe yıpratır. içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden. yıkmak için temelini sarsmak. Onun bütün dallarını kesebilirsiniz. perişan eder. ana . Kimi ayrıntılarını (dallarını) yok edebilirsiniz.Ağaç kökünden yıkılır Ağacı ayakta tutan. toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir. cansız. anne-babanın çocuklar. çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi .kalır ortada. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar. yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir. onu toprağa bağlayan kökleridir.eğitim açısından oldukça önemlidir . İnsanı içten . dayanıksız kılar.Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bir aile. . İnsanlar da böyledir. İnsan ailesi. yiyip bitirir . Yıkmak için köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız.(Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler Bir ağacı güzel gösteren. Çocuklar. çokluk büyüklerini örnek alırlar. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız. insanı dert yer Ağaç kurdu. canlı tutan yaprakları. içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur. Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. güçsüz ve verimsizdir . ancak yıkamazsınız.

Yavaş yavaş ama güvenli. 3. her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır.Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Yüce Allah. hızlı giden yolda kalır Gittiğimiz yolda.Ağır kazan geç kaynar Herkesin anlayış yeteneği bir değildir. Eğilmezler.Ağır giden yol alır. emin adımlarla yürümeliyiz. Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez. olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar . öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. rızklarına el koymaya çalışırlar.1 Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar.kazandırmak imkânsız gibidir .Ağaç yaş iken eğilir Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. herkesin rızkının kendisine yeter olduğu . her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler. Bu yaşlarda işlenmeye. Böyle hareket etmezsek. buna zorlanırlarsa kırılırlar. İnsanlar bu tavırlarından vazgeçmiş olsalar. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler. sonuca da ulaşamayız . . Bazı beceriksiz.yolumuzu şaşırabilir.. 2. . .Ağırbaşlı. aceleciliğimiz yüzünden sürçebilir. Bu sebeple onlara yeni bir davranış . Ancak insanlar aç gözlülük edip kimilerinin hakkını gasbederler.apaçık ortaya çıkacaktır . gerekli bir tempoda. Dolayısıyla kimileri aç ve yoksul kalır. tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler. tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz.

dolayısıyla ister istemez saygı görür ve yerlerini korurlar . sesimizi çıkarmaz. . istemese de işi yapar . sevilip sayılasın. ayrıcalıklı bir kişilikleri vardır.(Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz Tutarlı. temkinli kimselerin toplumda etkin bir yerleri. itibar göresin.Ağır ol. yüz utanır İkram kabul eden.Ağır yongayı yel kaldırmaz Davranışları ölçülü.kimseler toplumda pek sevilip yer edinemezler . batman gelesin Temkinli. çabuk kızıp taşkınlık gösteren. ağırbaşlı. ölçülü. Susar. aceleci . sulu.Ağlamayan çocuğa meme vermezler Hakkımızın yendiği yerde susup sonuca katlanmak doğru değildir.Ağız yer. sözleri yerinde. temkinli ve ağırbaşlı olan insanlara dış .etkenler.isteği reddetmeye utanır. niyeti bozuk kimseler kolay kolay zarar veremezler .yetmez.. ağırbaşlı. onları hırpalamaya öyle herkesin gücü . Bu ayrıcalıkları sebebiyle onlara kolay kolay kimse ilişmeye cesaret edemez. armağan alan kişi. bunları kendisine sunan kimsenin istediğini yerine getirme zorunluluğunu duyar. ölçülü ol ve dengeli hareket et ki. Çünkü hafif meşrep. bir borçluluk duygusuyla bu . hakkımızı aramazsak kimse bize yardım elini uzatmaz.

geçim sıkıntısı çeker.hakkımızı vermez. fırsat kaçtıktan sonra.demektir ki.döner.kimse iflâh olmaz. aç kalıp yoksul düşer .Ağustosta gölge kovan. o da ağlar . kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alan . yaptıklarının cezasını mutlaka görür . sıkıntı veren.(Ağrısız baş mezarda gerek (olur Yaşayan her insan dertten.Ağlatan gülmez Başkalarına zulmeden. perişan olur. çileden yakasını kurtarabilmiş değildir. yaptıklarının cezasını mutlaka çeker. insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır . Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur. çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz.sesimizi duyurmalıyız . onun sonu iyi değildir. Bu . zemheride karnın ovar Vakit ve fırsat varken (yazın) çalışmayan.Ah alan onmaz Zulmeden. çalışmanın zor olduğu günlerde (kışın) . hak yiyen. keyfini düşünen kimse. Yaşadıkça da kurtaramayacaktır. Onun için hakkımızı arama yoluna gitmeli ve bu yolda . tembel tembel oturan.Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer . günün birinde bu dünyada ya da öteki dünyada kendisine .

İşte böylesi bir giriş. yaptıkları işleri ahmaklıkları yüzünden sonuçsuz kalır. rahata erdirir. önemli bir şeyimizi” kaybetmek kaderimizde varsa. yormuş ve yıpratmıştır .Ak akçe kara gün içindir Emek vererek. karşılarına çıkacak aksilikleri hesaplamamış olmalarıdır. beceriksiz. Dara .Ahmağa yüz. tedbiri bozar” derler. Bir zarara uğramak. ne yaparsak yapalım.Değerli.bunun önüne geçemeyiz.ilişkilerde dikkatli olunmalıdır .Ahmak iti yol kocatır Bazı insanların girişimleri. plân yapmadan girmiş bulunmaları. sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir. yıpranmalarına yol açar. didinmeleri.Akacak kan damarda durmaz Takdir. alın teri dökerek kazandığımız para. Bu da gösteriyor ki. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir.tekrar yapmak zorunda bırakmış. onları tekrar . güzel ve iyi şeyler çoklukla onlara lâyık olmayan kimselerin eline geçer ve onlarca kullanılırlar. ne önlem alırsak alalım . Bunun böyle olmasının sebebi. Bu gibi kimselerle kurulacak .kez engel olamazlar . Bugün ya da yarın. abdala söz vermeye gelmez Anlayışı kıt. er veya geç olan olacaktır . bizi darlıktan bu para çekip kurtarır. uğraşıları. yüzsüz ve yılışık. insanlar gelişen olaylara çok . çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir. Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir. zaman kaybettirmiş. işe iyi düşünmeden.

düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı.Abdalın' dostluğu köy görününceye kadar . canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar. çok söyleme yüzsüz edersin Aç domuz darıdan çıkmaz . iyimser kılar.Aç aslandan tok domuz yeğdir . şalgam aşa girince yağ oldum sanırr .Abdal düğünden. düşkünlüğünü önler. hacı Mekke'de bulunur . aç (arık) it av almaz . ata binince bey.Abdal Tekkede.Aç (arık) at yol almaz. devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar.Aç aman bilmez. (Yolda olur Abdalın yağı çok olursa kâh borusuna çalar. hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır.Akan su yosun (pislik) tutmaz Bilinen bir şey ki.çekinmemeliyiz . kötülükten uzak tutar. "titremeye hazırım" demiş . kâh gerisi¬ne.Aç elini kora sokar .hem kendine. .Abdal. (Çobanın yağı çok (.olursa çarığına sürer .Aç bırakma hırsız edersin. böylece de o insan . Denebilir ki hareketlilik. çocuk zaman bilmez .Abdala (yoksula) "kar yağıyor" demişler. hem de başkalarına yararlı olur .Aç gözünü. çocuk oyundan usanmaz .Aç anansa (atansa) da kaç . açarlar gözünü .(Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.

bilmezler Aç kurt yavrusunu yer Aç ne yemez. gerekirse ölümü göze alır.Aç. hatta öldür¬mekten çekinmez Aç insan.kötülük yapmaktan.Aç yanında sarpın kurcalanmaz . Kendisinden .güçlü olanlarla da boğuşup yaşamını sürdürmeye çalışır Aç insanla çocuk. tok ne demez Aç olan kişi.Acele işe şeytan karışır Aceleyle. benzi sararır . yine uyuyamamış . . bozuk ya da yanlış olur.kapı önünde yük indirir . kararır susuz ölmez. önüne engel koymaya gelmez.Acemi katır.işten hayır gelmez .Aç ile dost olayım diyen peşin karnım doyursun .. usta olur) dener kendi¬ni . gereksiz telaşla yapılan iş. karnını doyurmak için gerekirse başkaları¬na zarar vermekten. isteklerine karşı hiç bir mazeret kabul etmez.Aç ile eceli gelen söyleşir Aç ile uğraşmaya. O.Acele ile menzil alınmaz . yaşamak için her tehlikeyi. beklemek .kuralları yıkmaktan çekinmez . darı) amba rında sanır (görür . karnını doyurmak için en korkunç şeyleri bile yapmaktan çekinmez .Aç olan. Acele yapılan .Aça dokuz yorgan örtmüşler.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. karnını doyurabilmek için .Acemi nalbant eşeğinde (öğrenir.Aç ölmez gözü. aç ile yatınca arada dilenci doğar .

yılanı deliğinden çıkarır .Açık kaba it değer Açık yaraya tuz ekilmez . ağlayan güler Acılarla. (Acıkan ne yemez.Acıkan doymam (sanır). susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer.(Acı acıyı keser (bastırır).Açın gözü ekmek teknesinde olur . acıyan ne olsa söyler.Açın kursağına çörek dayanmaz . (Tatlı söz yılanı ininden çıkarır).Açılan solar.Acıkmış kudurmuştan beterdir .Açık ağız aç kalmaz . (Acı acıya. felaketlerle karşılaşmamış kişi yoktur.kimseleri bilirler .Acıklı başta akıl olmaz . (Tatlı .Acı (kötü) söz insanı dininden çıkarır. su sancıyı. Ancak bu acıların dereceleri . gözü doymaz .(Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez .farklıdır . dalkavuk kişiler çıkar sağlayacakları.Açın imanı olmaz Açın karnı doyar.dil. dolandı¬racakları yeri ve . acıktırırsan hırsız olur .(demez Açıkgöz.Acı patlıcanı kırağı çalmaz . su sancı¬ya . acıyan ne .Acından kimse ölmemiş Acındırırsan arsız.

Açtırma kutuyu.(Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim.D. GUOZIT Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur . söyletme kötüyü Ada bana. derdi bulunan kişilerin durumlarını gereksiz söz ve davranışlarla artırmaktan.Adama dayanma ölür. en zor şeydir. olmasa da çulu (atlastan olsa .insan topluluğunun kutsî bağıdır. yenilemekten kaçınmalıyız.(çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam olana bir söz yeter . her zaman) gerek olur. P. olmasa pulu.(Adam adama yük değil. utanır (hatır sayar Adam adamdır.Adamak kolay. ödemek güçtür . Aç kalan insan ya da hayvan . acıkan uyumamış .(Adam adama (gene. ağaca dayanma kurur .Acıyan uyumuş. eşek eşektir. (dostunun dostu vardır) o da söyler . tüm canlılar için en kötü. bir lok¬ma ekmek Açlık kadar çok yemek de insanı rahatsız edip uykusu bırakır. Adam adama yük olmaz (Adam adamdan korkmaz. (iki serçeden börek olur .dostuna . can gövdeye mülk değil.yaşayabilmek için gerekirse hayatını teh¬likeye atmaktan çekinmez Açma sırrını (sırrını açma) dostuna. İyi insan başkalarının dertlerini . adayım sana Adalet evrenin ruhudur.Acısı.olduğu gibi yemenin de kararını bilmeli¬dir Açlık.tazelemekten kaçınır . Her şevin . ÖMER HAYYAM Adalet.

verimli olur .işlerini sürekli denetleyip.Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş .. SCHİLLER Ağa borç öder.Ağaca çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur . ırgatın burnu kanamaz Ağanın gözü ata tımardır Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder Ağanın gözü. suyun yavaş akanından kork. uşak harç . takip ederler¬se işleri düzgün gider.Ağaç maşa olmaz . meyvesi olunca başını aşağı salar .(akanından. atının üzerinden eksik olmazsa ata iyi ba¬kılır.Ağaç yaş iken eğilir Ağaç.(Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir . yiğidin sözü Ağanın malı çıkar. (suyun yavaş .Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez .Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın yere bakanından.Adamın (insanın) kötüsü olmaz.(Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden .Ağanın alnı terlemezse.Ağacın kurdu içinde olur .Ağacı kurt.Ağanın gözü. insanı dert yer . insanın yere bakanından kork Affetmek ve unutmak. meğer züğürt ola .Ağaç kökünden yıkılır .(Ağalık (beylik) vermekle.iyi insanların intikamıdır. İş sahipleri de . yiğitlik vurmakla (-dır . uşağın canı .

dövesin . oyun¬cağı olmaz.Ağlatan gülmez Ağzında bal olan arının. yuz utanır Ağlama ölü için. molla) desinler .Ağır kazan geç kaynar (Ağır ol batman gel (döv. oturaklı kişilere değme olaylar zarar verip et¬kili olamaz .Ağır başlı.Ağlamayan çocuğa meme vermezler . JOHN LYLY Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. ağla deli (diri) için . batman döver (yerinden oynama . gelesin. yeğni kalkar ..Ağlarsa anam ağlar. OSCAR WILDE Aile sorumluluğundan kaçan ve başı boş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere . ağrıyan göz gizlenmez (Ağası güçlü olanın kulu asi olur. Onları .Ağlamakla yâr ele girmez .(Ağır taş. gayrisi) yalan ağlar . (Ağası yiğit olanın etba sarhoş gezer Ağılda oğlak doğsa. kimsenin alay konusu.Ağız yer. gerisi (kalanı.Ağır git ki yol alasın . eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur . oturaklı kişiler. kuyruğunda iğnesi vardır. ovada otu biter .hırpalamaya kimsenin gücü yetmez .Ağır başlı insan çabuk öfkelenmez Ağır başlı.Ağır yongayı yel kaldırmaz .Ağaran baş.Ağır basar.Ağır otur ki bey (aga.göre bekârlık.

Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir.Ailede büyükler ya da işbaşindakiler nasıl bir yol izler¬lerse çocuklar ve yönetilenler de doğal olarak aynı yolu iz¬lerler. el oğluna güvenme Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir. bir başkası akledebilir. Bu bakımdan önemli işlerimizde güvenli.temkinli olmalıyız . içi dolu yağ sanır .Bazı kadınlar varlıklarıyla aileye mutluluk.Akar su çukurunu kendi kazar Azimli olan. bilgi ve düşünme gücüne sahip değildir. . başımıza olmadık işler açabilir. .yollarını ne yapıp edip bulurlar . amaçlarını gerçekleştirmek için imkân ararlar. Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir.yöneticilerin iyi örnek olmaları gerekir Ailenin mutluluğunun. Bunun için . bir şey yapma isteği ve gücünü taşıyan.Akıl akıldan üstündür Her insan aynı anlayış. düzeninin korunmasında kadı¬nın rolü çok önemlidir. derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz. gayretli ve atak kimseler zorluklara boyun eğmezler. Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. ancak yine de güvenmemelidir. pamukçuya) zararı vardır Ak koyunu (ala keçiyi) gören.Akan suya inanma. El oğlu da tıpkı bu akar sular gibidir.Ak koyunun kara kuzusu da olur . zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. bazıları da mutsuzluk getirirler Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız. Bundan dolayı büyüklerin ve . Bizim akletmediğimizi. geniş .

kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır . Bunun aksine. .Akıl için tarik (yol) birdir Bir mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir. O. Bu sermaye de paradır.başvurmaktan kaçınmamalıyız . yapmaya çalıştığımız işte baş aracımızdır. Bu yol ise tektir.mantıklı olanların bu yolu izlediklerinde vardıkları sonuç hep aynı olacaktır . akıllı düşmanın neler yapabileceği. dolayısıyla kişi tedbirini alır. gerçeği görmeyen. iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler.Akıllı hırsız. hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir.düşünce sahibi kimselere danışmaktan. onların bilgi ve tecrübesine . Hemen her işte bir sermayeye gerek duyulduğu açıktır. . Ama . şaşkın ev sahibini bastırır . akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın . söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler. anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin.(olsun Düşüncesiz ve yersiz davranan. paranın da işe yarar şekilde kullanılması akılla olur Akıllı düşman. Onu gerektiği gibi. Bu yanlarıyla. yerinde kullanırsak iyi sonuç almamız kolaylaşır. Doğru düşünenlerin.Akıl kişiye (adama) sermayedir Giriştiğimiz hemen bütün işlerde başarılı ya da başarısız olmamızdaki en büyük etken akıldır.unutmayalım ki.

Üstelik akıl. hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse. beceriksiz. tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır . Eğer bunun tersi yapılıp akılsız.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Önlem almaya. Bunu değiştirmek mümkün değildir. kolay kolay karar veremez. böyle de sürüp gidecektir.Aklını kullanmasını bilen. kimileri aptaldır. akılsızı kılavuz etme Hangi işte. elde . hangi yönetimde olursa olsun sağlıklı bir sonuca gidilmek isteniyorsa. karşılarındaki bu aptal insanları. parayla da alınıp satılamaz. haklı da .Akıllıyı arkada tutma. takip edilenler olmalıdır. somut bir şey de değildir. kavrayışı kıt. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda delice işler yapan varlıklı insanlar.veren kimse. Sonradan da elde edilemez. hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar. Kimileri akıllı. mutlaka iyi ve doğru düşünenlere. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar .Akıl para ile satılmaz İnsanlar akılca eşit değillerdir. uyanık ve düzenbaz kimseler düşüncesiz. ahmak ve şaşkın kimseleri aldatmakta bir zorlukla karşılaşmazlar. kendilerini suç işlememiş gibi gösterebilirler . ahmak. Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur. işinin ehli ve akıllı kimselere öncelik verilmelidir.olsalar haksız çıkarabilirler. onlar takipçi değil. Bunun için de düşünüp taşınır. açık göz. onlar iş başına getirilirse yapılan işten olumlu bir sonuç elde edilemez. akıllıca .kalan yalnızca zarar olur . anlayışı kıt kimselere öncelik verilir. Hatta bu kimseler.

olanların işine yarar.Ak koyunun kara kuzusu da olur İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. .sıkıntılarını. yorgun düşürür.Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker İyi düşünüp taşınmadan.1 yaptığımız girişimler bizi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır. aklının artması anlamına gelmez. akılsızların değil . girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir. beklemediği bir anda başına öyle . Eğer akıl parayla satın alınmış olsaydı . çıkmaza sokup oraya buraya koşturur.Arkadaş. Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir. Çok iyi . pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar. 3.işler yapan yoksul insanlar görürüz.Akla gelmeyen başa gelir İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp. İşin başında olanların akletmeden verdikleri yanlış karar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların . Hiç ummadığı. eni konu hesaplamadan verdiğimiz kararlar. dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir . başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. Biliriz ki.1 sandığımız bir işin.zenginlerin dilece işler yapmadıklarına tanık olabilirdik . 2. . 2. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı .Akıl yaşta değil baştadır İnsanın yaşlanması. zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker .

konusunda dikkatli olmalı. Gece yolculuk yapmaktan mümkünse . dostluklarının devamını dileyenler alışveriş . sakin olmaya çalışmaktır .Aklına geleni işleme. doğabilecek sonuçları hesapla. . gece yolculuğu hem zor. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar . her şey görünür olduğundan daha güvenlidir. zarar görürsün .Akraba (dost) ile ye.kaçınmalıdır. Bunun aksine hareket edip iş yapmaya kalkar.Akşama karşı gitme.şey endişe ve korkuya kapılmamak. taşın.her önüne gelene çatarsan büyük sıkıntılarla karşılaşır. Yola çıkmak için de en uygun zaman seher vaktidir. her ağacı taşlama Aklına geleni hemen gerçekleştirmeye çalışma. Bu sebeple erken kalkıp çalışmalı ve erken yatmalıdır. tana karşı yatma Yüce Allah. önce iyi düşün.(Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir . geceyi de uyku ve dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. gündüzü çalışıp rızk kazanma.şey gelir ki. alışveriş etme Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. Bu durumda yapılacak . Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur. incitici davranışlar çıkar. hem de tehlikelidir . Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir. Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler. sonuçta ortaya kırıcı. bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile. iç.

alacağımızla öderiz hesabına gitmek doğru . kimilerinden de alacaklı olabiliriz. Çünkü gece iş yapmak tehlikelidir. Ne var ki. Böyle yaparsak tedbirsiz hareket etmiş oluruz. borcumuza karşılık. Bu bakımdan sabahleyin . yüce uçan alçak konar İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder.yapılacak iş kusurlu da olsa.Alçak uçan yüce konar. yorgun ve dalgın oldukları zaman bu zamandır.karşı da koysa. Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür. Borcumuzun ödenme günü geldiğinde. bu bir tedbirsizliktir . toplum içinde yükselir. insanın alacaklı olması yine de iyi bir şeydir . Çünkü borç ödemek. akşam yapılacak işten daha iyidir . alacağımıza güvenip onunla borcumuzu ödeyebileceğimizi düşünmemeliyiz.Alacağın olsunda da alakargada olsun İnsanlar kolay kolay borçlu olmak istemezler. . Ayrıca gündüz elde edilebilen imkânlar gece elde edilemez. eğer alacağımız bize ödenmemişse zor durumda kalabiliriz. Çalışanların hata yapmaları. büyüklük taslamaz. insanların mevkilerine göre tavır takınmaz. işte bu kimseler saygı ve sevgi görür. Sabah görülmesi daha uygundur.değildir.Alacakla verecek (borç) ödenmez Kimilerine borçlu. özellikle sıkıntıda olanlar için hayli zordur. verimsiz olmaları gündüze oranla daha fazla olur. işi eksik görmeleri. Bu yüzden borcumuzu. Alınması zor da olsa. Bu bakımdan borçlu olmaktansa alacaklı olmak daima iyi görülür. İnsanların en yoğun. borçlu olan ödememek için .Elden geldiğince işler akşam ya da gece yapılmamalıdır.

üstünlük taslar. güzel ve .kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar .Alçak yer yiğidi hor gösterir Elindeki imkânları sınırlı olan.1 çekici olan şey herkesin dikkatini çeker. . toplum içinde de iyi bir yer edinemez .Kimi insan da vardır ki kibirlidir. ne kadar usta olursa olsun. Durum bu kadar açık olduğu hâlde. o iş için gerekli araçgereç olmadan başarı elde edemez.Alçak yerde yatma sel alır. etkisiz . Gerek maddî. Bu durumda onun önemsiz görülmesine.Al elmaya taş atan çok olur Önemli. bu insan . basit bir görevde bulunan kimse ne kadar değerli olursa olsun kendini gösteremez. herkesi küçük görür. hem de çok yüksek hayat . kişiliğini. gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir.gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu . yüksek yerde yatma yel alır İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı. Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük.kalmasına. yitip gitmesine sebep olur . Kimileri onu elde etmeye çalışırken.Alet işler.biçimi zarar verir . yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere gelemez. araç.da hiç sevilip sayılmaz. Değerli. el övünür İnsan ne iş yaparsa yapsın. orta bir yol izlemelidir. 2. parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur.

bir çıkmaza düşen insan karamsarlığa kapılıp Yüce Allah`tan umut kesmemelidir. O`ndan umut .Alışmış kudurmuştan beterdir Bir şeye alışkanlık tutkuyu. delice davranışlar gösterir . Alışkın olduğu .(Allah dağına göre kar verir (verir kışı Yüce Allah. yapma . Onun yap dediğini yapan. O`nun rahmeti boldur.Allah doğrunun yardımcısıdır Yüce Allah. . bize iyi imkânlar sunar.. Allah hiç umulmadık bir anda bir sebep yaratır ve çare gösterir. Herkesin dayanabileceği kadardır . her kuluna kaldırabileceği ölçüde yük. Yeter ki O`na inanıp güvenelim.şeyden kopmamak için her yola başvurur.kesmeyelim .tedirgin olsun.Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar İşi büsbütün bozulan. Bir şeye alışkın olan. yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur Bir meseleyi halletmek. neyin doğru olduğunu kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir.kimine çoktur. Çünkü Allah rahmetini esirgemez. bir haksızlığın önüne geçmek için ne gerekirse yapılıp söylenmelidir. insanlara neyin eğri. Bu sırada kabahati olan varsın . bir yolsuzluğu soruşturmak. bir anlamda onun tutsağı olmuştur. Bu kimine az. kolay kolay bu alışkanlıklardan vazgeçmez.(Al kaşağıyı gir ahıra. sıkıntı verir. alınıp telâşa kapılsın . Artık onu yöneten alışkanlıklarıdır. tutku da tutsaklığı peşinden sürükler.

Onun istediklerini yerine getiren. onu mutlaka bir geçim yoluna ulaştırır. .uzatmasınlar . Allah.tam olmalıdır . Allah`ın bir sebeple bizi içine düştüğümüz kötü durumdan çıkarıp. O hâlde doğruluktan şaşmamalıdır . Rahmeti bol olan Yüce Allah. Allah. Çünkü. o kişi her işte başarı sağlar. o suçu ortadan ?kaldırmaz. eğer bir suç işlemişse. yalan söylemeyen. bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır. yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar.kötülük görmez.Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar.dediğini yapmayan doğru yoldadır. kimseyi rızksız koymaz.Allah kulunu kısmeti ile yaratır Her insan dünyaya rızkı ile gelir. İnsan. Yeter ki insanlar birbirinin rızkına el .Allah sabırlı kulunu sever . daha iyi ve güzel bir duruma kavuşturacağına inancımız . hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığı Allah. doğruluktan sapmayan kişiye Allah yardım eder.Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar İşleri kötü giden kişi Allah`tan umut kesmemelidir. haram kıldığı şeylerden kaçınan. onun suç işlediğini biliyordur. Öyle ise onu kuldan niçin saklamalıdır . ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir. bu yol zor ya da kolay olabilir. zarara da uğramaz. kullarının ne yaptıklarını. Bunu gizlemek. onu bunu aldatmayan.

bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir. Bu sebeple “Allah`a. onların da bir hayat düzeni . Öyleyse bu . sıkıntıları çabuk atlatır.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Birine muhtaç olup ondan bir şey istemek. hele en yakınından böyle bir tavır görmek insanı kahreder. kolaylıklar gösterir. En umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir. Bu yüzden bir de hakarete uğramak. onları koruyacağına gönülden inanırlar . yoksulluk. olacak veya gelecek bir şeyi telâşa kapılmadan bekleme erdemidir sabır. Böyle kimseler dayanıklı olur. insanın sahip olabileceği en değerli huylardandır. istediğinin yerine gelmediğini görmek insana çok ağır gelir. Yüce Allah`ın onlara lütufta . Allah. güçlüklere göğüs gerer. Cenab-ı Hak da böyle kullarını sever.Allah`tan umut kesilmez Allah.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Kiminin gücü az.bulunacağına. Bu bakımdan Müslümanlar en kötü ve umutsuz durumlarında bile karamsarlığa düşüp yalnızlık korkusuna kapılmazlar. işlerini yoluna kor. kendisine inananları güç durumda bırakmaz.sevgiye lâyık olmak için sabırlı olmaya gayret etmeli insan .Acı. Bu. haksızlık ve hastalık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan. geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder .kurmalarına. bizi . kötülükleri kolay savar. kiminin yeteneği sınırlıdır. durumlarını düzeltir.en yakınımıza dahi muhtaç etmesin” diye dua etmeyi bir görev bilir insan .

istediğiniz şeyi kolayca elde edersiniz .hareket değildir . şanı yüce olan Allah`tır. Paranın halledemeyeceği. Çünkü insanlar çıkarlarına. Karşılık beklemeden yardım yapmak sadece ve sadece Allah`a mahsustur.Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Hiçbir zaman alamayacağın bir mala alacakmış gibi. nefislerine düşkündürler. karşı tarafa boş yere umut vermek olur ki.Altın anahtar her kapıyı açar Para güçlü bir araçtır. kötülük yapıp da can yakma.(Almadan vermek.Altın eli bıçak kesmez . Bu sebeple insanlar yardımlaşırken bir karşılığı gözetirler. . Yoksa mazlumların bedduasını alır.yaptığın kötülüklerin cezasını feci şekilde çekersin . ortadan kaldıramayacağı engel ya da mesele yok gibidir. Bu düşkünlük onları zayıf bırakır. doğru bir . Dolayısıyla karşılığını para ile ödediğinizde. ama ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu tek varlık.Alma mazlumun âhını. yapamayacağın bir işe yapacakmış gibi. yanında çalıştıramayacağın bir kişiye çalıştıracakmış gibi yakın ilgi gösterme.. çıkar âheste âheste Zalim olma. Bir şey verirken almaya gereklilik duyarlar. başkası da size yardımcı olsun . insanlar pek .çok engeli önünüzden kaldırır. Öyleyse siz başkasına .yardımcı olunuz ki. Para da bu zayıf insanları kolayca elde eder. Bu. Allah`a mahsus (yaraşır Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.

Böyle bir durumda ona kötülük . Hünerli. dürüst ve değerli bir kişi bulunduğu yüksek yeri (makam-mevki) yitirip önemsiz bir yerde bulunmak zorunda kalsa bile değerinden bir şey . Bunun için “takdir. bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir.1 ona zarar vermek zorlaşır. paranın gücü sebebiyle .Altın yere düşmekle pul olmaz Yetenekli. o yılmadan çalışır. Mevkisini de kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur .(Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez Yiğitliğinize. canının da sizin tarafınızdan korunmasını istiyor demektir. gümüş eşiğe muhtaç olur Ne varlığa.Zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder. hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır. hep Allah`ın dediği olur İnsanoğlu ne tür hesaplar ve plânlar yaparsa yapsın.yoluna kor ve hayatını sürdürür .tedbiri bozar” demişlerdir . işinin ehli kimseyi hayat zorlukları kolay kolay etkileyemez. . mertliğinize güvenerek teslim olan kişi size sığınıyor. ne tür ihtimalleri göz önüne alırsa alsın. işlerini . sonuçta Allah ne dilemişse o olur. 2.Altı olur. Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir. yedi olur.Altın eşik.kalabilir . Bir an zorluklar onu sarssa bile. ne makama güvenmemeli.kaybetmez .

Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar.türlü anlayamazlar .yapmak ya da onu öldürmek doğru değildir. . ona en fazla emeği geçen. Bu sebeple ona ne kadar kızarsa kızsın.Ana gibi yâr. ondan ne kadar nefret ederse etsin. bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur. onunla en fazla bütünleşen genellikle annedir. bir dost yoktur insanlar içinde. pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir. önemli ve gözde şehirlerden biridir. İnsanı kendine çeken. Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar. anlamayana davul zurna az Kimi meseleleri üstü kapalı. Çocuğun tehlikeye düştüğü bir anda.Anlayana sivrisinek saz. onu en fazla koruyan. çocuğuna gönülden bağlı bir yakın. Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır.annelik içgüdüleri harekete geçer ve onu korumaya çalışır . yar başında tutmuş Biliriz ki. elimizden tutmaya o .Ana evlâdını atmış.çalışır . Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın.hareket olur. ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir . bu durumunu devamlı sürdürmesi düşünülemez. Aksi bir tavır insanlık dışı bir . Onun kadar çocuğunu seven. çocuğu en fazla seven. meğer ki sığınan kişi düşman bile olsa . Bağdat gibi diyar olmaz Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel.

.Araba ile tavşan avlanmaz Hemen her iş ayrı bir araç. utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır.başarıdan söz edilemez . Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir. onurunu zedelemiyorsa geçim için . Kimi insanlar vardır ki.1 şu ya da bu işi yapmalı insan. zamanla .Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer Büyükler nasıl bir davranış veya yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da . bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir.her türlü işi yapmaktadırlar .Ar dünyası değil kâr dünyası Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor. Yönetenlerin tavır biçimi.Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur İnsanlar her nedense her şey olup bittikten. yol ve yöntemi gerekli kılar. şöyle yapsaydın. tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda . işler bozulduktan. 2. Eğer bunun dışına çıkılırsa . ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın. onların izinden gider.yönetilenlere geçer . namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış. 2.Arı bal alacak çiçeği bilir . Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı.bulunmaktır . çıkar için .1 onları taklit eder.

saldırır ve zarar verir .evin temizliğinden. söz işitse yine de aldırış etmez.sağlayabilecekleri.Arı. . açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar.Arpa eken buğday biçmez Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez. sataşıp ilişene.üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz .pişkinliğe vurup iyi bile karşılar .(Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. saygınlığını.Bazı kimseler. kazanç elde edecekleri yerleri gayet iyi bilirler .istemez eyleme geçer.Arsızın yüzüne tükürmüşler.Arık öküze bıçak çalınmaz Güçsüz. Kişi ancak kendisini kızdırıp bunaltana. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse.1 . Bir kimsenin kişiliği çalıştığı iş yerinin niteliğinden.şaşına yakışmaz . yatıp kalktığı . zayıf. onlara eziyet edip çile çektirmek doğru değildir. kendisini zor ayakta tutan kimselerden yararlanmaya çalışmak. kızdıranı sokar Hiçbir insan durup dururken çoklukla birinin canını yakmaz. düzeninden anlaşılır . “yağmur yağıyor” demiş Arsız insan kişiliğini. utanma duygusunu yitirmiş insandır. bu yiğitliğin ve insanlığın . kötülük yapana karşı ister . çıkar . Yapmaya çalıştığı işin . 2.

o. olumsuz yanlarını dışa .Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler.fedakârlığa katlanır . Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu . Ama mayalarında kötülük. Çünkü insan. bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar. eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. her türlü çabayı gösterir. dört yanını duvar sanır . çünkü aslı ayrandır Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin. böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz..Âşık âlemi kör. bal kokmaz (kokarsa yağ kokar. ona taşkın bir kavuşma isteğiyle yanıp tutuşur. her türlü . o kimseye zor şartlar ağır gelmez. Bu durum insan için de söz konusudur. yoksul. onlar eninde sonunda bir açık verirler. Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir. noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez.vururlar . aslî özelliğini yitirmez.tavır ancak piçlere yaraşır .(Asil azmaz. soyluluklarını yitirmezler. Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır.(Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir Kim ki bir şeyi elde etmek ister.

bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar. Bir iş için de durum bundan farklı . düzgün. kıymet biçilemez olurlar . sanki bilincini kaybetmiş gibidir. sağlıklı. o işi yapanın bilgi. hoşa gitmeyecek davranışlarda bulunur. onu lâyıkıyla yap .Aşk duygusuyla dolup taşan kişi. . mutlu ve verimli bir hayat mı yaşamak istiyorsun? O hâlde yiyeceğine dikkat et. işini bil Doğru.At. adamına göre yürür Bir atın yürümesi ya da koşması. bu derin sevginin etkisiyle ne yaptığını bilemez. eyere er gerek Çıplak ata binmek oldukça zordur. Bunu da ancak yiğit olan yapar.kötülerden uzak dur. binici ne isterse onu yapar. yapıp ettiklerini kimse bilmez. Bir işin akışı da böyledir. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. Bir iş edin.Aş taşınca kepçeye paha olmaz Kimi değersiz görülen. verimli yahut verimsiz oluşu. İşin sonucu. doğrudan sırtındaki binicisinin yönetimine bağlıdır. eşini. Ancak bu yeterli değildir.Aşını. durur ya da yavaş gider.beceri çaba ve tutumuna bağlıdır .sanır . İşte o zaman değerleri birden bire . . koşar. Eşini ve arkadaşını iyi seç. temiz ve helâl ye. Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir. edindiğin işe sahip çık. bir zararı önlemeye yararlar.artar.Ata eyer gerek. görmez ve söylediklerini kimse işitmez . adımına göre değil.

onlara dar günlerinde yardımcı olmak.Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz Ana-babaya değer vermek. önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı. yakışanı da budur.(At binicisini tanır (bilir . bu işi öğrenme yolu kalıcı olur.teslim edilmelidir . onlara “öf” bile dememek Yüce Allah`ın buyruklarındandır.geçimini bu yolla sağlamaya çalışır . bunları kullanabilecek birine . Kim ki başkasının yararlanmadığı. Babanın oğulla yakın ilişkisi. çocukta.At binenin (iş bilenin).ondan yararlanıyorsa. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse. sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen. o şey.Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler.değildir. kılıç kuşananın Kim ki bir işi beceriyor. Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa. onlara saygı-sevgi göstermek.göstermeyen. o şeye sahip olmalıdır. onlara karşı gelen bir kimse Allah`a da karşı geliyor demektir . ana-babaya gerekli ilgiyi . bir şeyden gerektiği gibi . çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. 2. mal sahibinden çok onun sayılır .1 faydalanıyor. Bu buyruklara itaat etmeyen. yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve . en uygunu. bir şeyi kullanıyor. .

yalnızca ilgili kimselere acı verir.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bir olay ya da durumun varlığı. gösterdikleri üzüntü ise yüzeyseldir. Eğer meydanda bir belirti varsa. Başkalarının. olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan.Atılan ok geri dönmez Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan.Ateşle barut bir yerde durmaz Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde . iş işten geçmiştir çoktan .Emir altında çalışan kişi.tutulmalıdırlar . işini de .ona göre yapar ve yürütür .Ateş düştüğü yeri yakar Bir felâket ya da üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayana.Atın bahtsızı arabaya düşer . gelip geçicidir . O anda ilk durumuna dönmek ister ama . belirtisinin görülmesiyle anlaşılacak bir şeydir. Çünkü olan olmuş. kalıcı değil. gerçekten ortada olup olmadığı.duydukları acı. olay veya .durum da var demektir . uzak kimselerin . ne isteyip istemediğini. kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını. onların yüreklerini yakar.bu mümkün değildir. hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir.

yapılan iftiralar havada kalır. temiz.gösterilen ilgiyi ne beklemeli. bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken kimi kişiler. ne de ummalıdır . iş verilir. kötülükten uzak. yetenekli ama talihsiz kimseler.Atın ölümü arpadan olsun Bir şeye tutkun olan. . Bu bakımdan kişi başkalarını ilgilendiren konularda ortaya atılmamalıdır. yiğidin de korkağından kaçınmalı. at da doğacak bir tehlikeye karşı hep tetikte bulunmalı. işinde başarılı kimseler hakkında söylenen karalayıcı sözler. 2. Atın da. nitelik ve kişiliğine göre davranılır.bayağı işlerde çalıştırılır.ölçüde) kullanıp (yiyip) hasta olayım. kendilerine zarar vereceğini bile bile o şeyi kullanmaktan çekinmezler ve şöyle düşünürler: “Sevdiğim şeye özlem duyarak yaşamaktansa. uyanık .Kimi değerli.onlardan hayır gelmez .1 davranıp duyarlı olmalıdır. boşuna söylenmiş olur. görevlere itilir .Atlasa kıl yapışmaz Dürüst. insana değer.Atın ürkeği. kişiliklerine uymayan kötü ve . Ayrıca.bu sözlerin mazarratı bulaşmaz . onlara .Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Meydanda olan şu ki. onu çokça (aşırı “. hatta öleyim . yiğidin korkağı Yiğit de. değersiz bir kimse de kıymetli ve nitelikli kişilere .

onların sevinmesine yol açar . Ama onun koştuğu. Hemen her saati onunla geçer.At ölür. tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. Bu bakımdan kişi daha yaşarken adını yaşatacak iyi işler yapmalıdır. Günü gelince o da bu dünyadan ayrılır. şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi. O da ölümlüdür. itlere bayram olur Kimi yararlı. İnsanlar bu dünyada bu izleriyle anılacaklardır. yaşarken iyi işler yapan.gelir. Unutulmamalıdır ki. yiğit ölür şan kalır Dünyadaki her canlı gibi at da ölümlüdür.(At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi. Doğacak. İnsan için de durum atınkinden farklı değildir.At yiğidin yoldaşıdır Çok açık olarak bilinen bir şey ki. göçebe bir millet olan Türkler için at. çalışan . Önemli olan dünya hayatında iyi bir iz (nam) bırakmak ve rahmetle anılmaktır. At. gezdiği meydan onunla gitmez.gelecek kuşaklara taşınırlar . onları tanıtan eserleriyle de .değil çalıştırıcı daha önemlidir .At ölür meydan kalır. kendisinden sonrakilere kalır ve onu hatırlatır. kıymetli. Bu sebeple yönetilen değil yöneten. iyi eserler bırakan kişiler öldükten sonra da unutulmazlar. Türkler . bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı. kıskanç ve aşağılık kimselerin işine . yaşayacak ve ölecektir. Ne var ki. bu dünyadan ayrılırken bıraktığı izler sürüp gidecektir. savaşta ya da barışta candan bir dosttur..

tehlike. yararlılığın ve inceliğin bir sembolüdür.sıkıntı. Türk`ün edebiyatına girmiş ve önemli bir motif oluşturmuştur. vefakârlığın. kaza ve türlü işlerden yakasını kurtaramaz . Hele usta avcılar da varsa tehlike daha da artar.için soyluluğun. İnsan kendini ne kadar güvenlik alanına çekmeye çalışırsa çalışsın dert. o. Bunun . masal. onu kullanmasını becerip faydalanmasını bilenindir . atsız er de düşünülmemiştir. İnsanlar da benzer biçimde tehlikelerden uzak değillerdir. kemer bağlayanın Bir uğraş vererek bir şeyi ele geçiren kimse. risaleler kaleme alınmış. At hakkında şiir. onlara zarar vermeye çalışan kimse.uğrar . zarara . dert ve sıkıntılara düşebilirler.Ava giden avlanır Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran. onu hak eder.gibi muamele edilmiştir .Avrat var ev yapar. âdeta ona insan . Dolayısıyla at. Aksini düşünmek yanlıştır. atasözü söylenmiş. onları aldatan. Doğrusu ve yakışık alanı da budur. bir şey. istediği yere ulaşabilen kuşlar bile avlanmak tehlikesinden kurtulamazlar. . Silâhsız er düşünülemediği gibi. yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer. Hiç ummadıkları çeşitli felâketlerle karşılaşabilir.Av avlayanın. menkıbe. yiğitliğin. başa gelmez iş olmaz Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan. avrat var ev yıkar .Ava gelmez kuş olmaz.yanında. onundur.

bütçeyi sarsar. güçlükler ve olaylarla karşılaşır. sabırlı ve geniş gönüllü olmalı. temiz tutar. Bunun için de her sorunu dert etmemeli. Harcamalar geliri aşmamalı. Kimi zaman tersi de olmaz değildir. onların tertipsizlikleri. samimî davranışlarıyla yuvalarını mutlulukla doldururlar.tabiatları yüzünden aile kötüye gider. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller. dengeyi bozar. perişan olur ve sonunda yıkılır . türlü hastalıklardan korunmak için ayağı sıcak. başa gelmedik iş olmaz Hayat öyle pürüzsüz. içten. Aksine bir hareket .Ayağa değmedik taş olmaz. giderine göre ayarlamalıdır. onların bu .hareket etmeliyiz . gönlünü ferah tut. rahata ve mutluluğa da kavuşur . çeşitli felâketlere . iyi huylu kadınlar vardır ki.Ayağını yorganına göre uzat Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini. rahat . beceriksizlikleri. gailesiz değildir. yoksulluk içinde bile olsa onlar eve bir çeki düzen verir. başını serin. olur olmaz şeylere üzülmemeliyiz.uğrar. insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder . imkânlar zorlanmamalıdır. Sıkıntılara. Bolluk içinde bile olsalar.Kimi becerikli. Kimi kadınlar da vardır ki. kötü davranışlarıyla ailenin düzenini ve mutluluğunu bozarlar. düzensizlikleri. Beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız. başı da serin tutmak oldukça faydalıdır. huysuzlukları. düşünme derin Sağlıklı olmak. evi yaşanacak hâle getirirler. beceriksizlikleri yüzünden ailede huzur kalmaz.Ayağını sıcak tut.

bir dost bulmak istiyorsa onları . araçları da yeterli ve uygun olmalıdır.üzülebilirsin . dikkatli ol. Bunun gibi bir işçinin verimli iş yapmasını. bir eksiği vardır.. o işin şartları da. dostsuz kalması da mümkündür.sağlar . Bu bakımdan insan bir şey elde etmek. . Hatasız kul olmaz.mukadder olur . Böyle bir dost bulamayacağı gibi. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost. bir toplumun dirlik düzenlik içinde yol tutmasını da başta bulunan yöneticiler . yani bir ay sonra yine gökte hilâli görünce bayram ederler. Aksi takdirde kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması . her insanın bir kusuru.Ay ışığında ceviz silkilmez Bir işten iyi. Ayı görme işi de son derece dikkat isteyen bir iştir. sen de bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözü ile bakıp de sevinme. arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır.kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır . ola ki bir sebep yüzünden iş gerçekleşmeyebilir. yârsız (dostsuz) kalır Hemen her şeyin. verimli bir sonuç alınmak isteniyorsa.Ayağı yürüten baştır Bedensel hareketlerimizin tümü beynin bulunduğu kafaya bağlıdır. İnsanlar ayı görmeden nasıl bayram yapamıyorlarsa.Ayıpsız yâr (dost) arayan. oruç bitince. kafaya göre bir yön tutar ve gelişir.Ayı görmeden bayram etme Müslümanlar Ramazan orucuna gökte hilâli (ay`ı) görünce başlarlar.

onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da .Aza demişler: “Nereye?”. Çünkü çoklar. Büyük sermaye. Kulak vererek dinleyen insan pek çok şey öğrenebilir. onu yeter bulmuyor. öğrenmenin güzel bir yoludur. Oysa çok konuşan insanda yanılma payı (özellikle bilmediği konularda) çok olur. kaygısız (ağrısız) başım Aralıksız çalışarak.kaybetmiş sayılır . Küçük şeylere sahip çıkmayan. küçük sermayeye fırsat vermez.ve çok konuşmalarıyla çevresindekileri rahatsız da edebilir . didişmelerden ve . onu idare eder. çeşitli sıkıntılara katlanarak. dolayısıyla az oy sahipleri. çok dinle Dinlemek.kılar. çoğa uyar.. yahut az.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor. Bu bakımdan genellikle her şeyin azı. Ayrıca kişi yanlış . daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir. gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir . amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa. her zaman azdan daha baskın çıkar. çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar . “Çoğun yanına” demiş Çok. çoğa boyun eğer.çekişmelerden uzak. azların (küçük şeylerin) birikmesiyle meydana gelir. hata yapma ihtimalî de artar. azın oyunu geçersiz .Az söyle.Azıcık aşım. onunla yetinmiyor. Bir toplumda çoğun oyu.

hesapsız kişiler.Az tamah çok ziyan getirir Elindekiyle yetinmeyen. Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten. C. LIN YUTANG Akıllı olmak da bir şey değil. Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. . ellerine geçen malları gereksiz yerlere harcayıp kısa . SAHABETTİN Akıllı adam hem kitapları . Çünkü aç gözlülüğün sebebiyle ihtiyatsız davranmış ve tehlikenin içine düşmüştür.mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım.zamanda bitirirler .hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Bu . DESCARTES Akılsız. isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara başvuran insan. içten ve candandır.Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o Akıl yaşta değil baştadır. Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır..Az veren candan. daha fazlasını isteyen. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. bu tutumundan ötürü zarara uğrar. insanın yardımına ihtiyaç duymuştur. fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir. Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir. çok veren maldan Varolalı beri insan.Akla gelmeyen eğelen) başa gelir . Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır.gibi kişiler kimi zaman ellerindekileri de kaybederler .

Aklın üç ilkesi . her ağacı taşlama . bilgisizlik ve tembellik. (Akşam oldu kon. güç ile sıçan (gücügen)28 tutulmaz.(sıçan tutamaz . (Al aslan tutar. tana karşı yatma .Akmasa da damlar .(Akşam ise yat.(dövmeye kolay . öksüz çocuk .Akşama karşı gitme. as¬lına bağlıdır . sabah ise git. Çünkü .(Akşamın hayrından sabahın şerri'' iyidir.Aklına geleni işleme. iyi düşünmek . DEMOKRİT Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük. yarası (yağrısı) olan gocunur (gocunsun Al malın iyisini çekme kaygısını Ala keçi her vakit. sabah ol du göç . iyi yapmaktır. (sa¬bah ola.(Al kaşağıyı gir ahıra.her şeyin kalitesi soyuna. (yeğdir/. yapacağımız işlerin cinsini aslını bilerek almalıyız. (Alakargada alaca¬ğım olsun. güç . hayr ola Al elmaya taş atan çok olur Al giyen alınır Al gömlek gizlenemez Al ile aslan tutulur. (alamazsam gönlümü oysun Alacağımız malların.püsküllü oğlak doğurmaz Alacağım olsun da alakargada olsun. (Alçak eşek binmeye kolay. iyi söylemek .Alacakla verecek (borç) ödenmez Alçacık eşeğe herkes biner. HAECKEL .

mum isteyene mum verir . onun şansını açarsa o kimseye hiç umulmadık yerlerden para.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı . Kibirli kişiler.bir yer edinemezler Alçak uçan yüce konar. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür Alçak yerde yatma sel alır. ST. saygı görür.sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. yiğidi hor gösterir . kendisini herkesten üstün görenler ise sevilmez. BENJAMIN DIZRAELI Allah bilir ama kul da sezer Allah bir kimseyi zengin etmeyi dilerse.Allah doğrunun yardımcısıdır . kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır . büyüklük taslamayan Kişiler. yüce uçan alçak konar . yükselirler. el övünür Âlim unutmuş. Ummadığı anlarda işleri kolaylaşır.(Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır.Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar .Alçak yer. AGUSTİNE Alışkanlıkların zincirleri. yüksek yerde yatma yel alır Alet işler. mal gelir.önce duyulmayacak kadar hafif. zamanla ihtiyaç haline gelirler.Ummadığı anlarda elindekiler yok olur gider (Allah cam isteyene cam.Alçak gönüllü olan. toplum içinde iyi . . kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışkanlıklar bırakılmazlarsa .Allah kardeşi kardeş yaratmış.

ne yapsın muska Allah'tan umut kesilmez .Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin . satma sarı. kimin kızı demez . doğada kendi yapısına uygun ya¬şama imkanı bulur . herkesin dayanabileceği kadar dert ve sıkıntı ve¬rir Allah.Alma sarı. borçlu ile mücadele etmek gerekse bile alacaklı olmak. temiz ellere bakar.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir .. dolu ellere değil. bin doruya besle kırı Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste . sat yağızı. insanlara verdiği ömrü süresi dolmadan almaz. yağmumu yakana yagmumu verir Allah.her zaman borçlu olmaktan iyidir .Allah.ölmez Allah.SYRUS .Allah sabırlı kulunu sever Allah sabredenleri.Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz . Eceli gelmeden kimse . .mutlaka ödüllendirir . Her .Allah.Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovalar Allah'tan sıska. kapındaysa tutma sarı Alma umudu az olsa. balmumu yakana balmumu. . yel getirir . sel getirir.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin . derdin kendisinden geldiğine inana¬rak yakınmayanları.canlı.Alma alı.Allah verince kimin oğlu. yarattığı canlılara yeteneklerine göre bir yaşama düzeni vermiştir.Allah verirse el getirir. P.

Aman diyene kılıç kalkmaz .Altın yere düşmekle pul olmaz Altın. Birin¬den birine bir zarar gelse .benliğini koruma gücü ile ölçülür . . işlen¬dikçe verimi artar. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir . taş yağmurdan ıslanmaz . yedi olur. Bir kişinin değeri de sıkın¬tılara katlanmak. ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılır.Altın eli bıçak kesmez Altın leğenin kan kusana ne faydası var (Altın pas tutmaz.Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım . harcandıkça bir gün tükenir.An beni bir kozla oda çürük çıksın Ana ailenin güneşidir. Oysaki toprak. PESTALOZZI Ana baba hiçbir çocuğunu diğerinden ayırmaz.bunun acısını içinde duyar . hep Allah'ın dediği olur Altın anahtar her kapıyı açar Altın ateşte. (başa yazılan gelir . (deli yas tutmaz Altın yerde paslanmaz. zorlukları yenme ve .Alt değirmen güçlü akar .(Almadan vermek. Allaha mahsus (yaraşır Almadığın hayvanı kuyruğundan unutma (Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir.para getirir Altına benzeyen bir maddenin altın olup olmadığı. insan mihnette belli olur .Altı olur.

giymez giydirirler. kız bahtı kocadan arar Anadan olur daya. baban zengin idi.Ama çoğu kez çocuklarının mutsuz¬luğunu. helva ile koz Ana kızına taht kurar.Ana baba. mal sahipleri mallarına iyi ba¬karlarsa istedikleri . onlara yedirirler.ve korunanlarda da durum budur Ana babalar. mutluluğu için her türlü çabayı harcarlar. kaderini önleyemezler Ana babalar evlâtları için her türlü özveride bulunur¬lar.ana babalarına bak¬mazlar . ne kadar çok çocukları olsa da onlara ba karlar. Çünkü kızın mutlulu¬ğunu sağlayacak olan kocasıdır. Bu nedenle toplumda kınanırlar. hamurdan olur maya Analı kuzu. Oysaki evlâtlar büyüyüp bir iş sahibi olduktan sonra . Evlâtlar ise çoğu kez büyüdükten sonra. hani yeri. kızlarına rahat mutlu bir yaşayış sağlayabilir¬ler. Bağdat gibi diyar olmaz Ana ile kız.Ananın bahtı kızına (Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez . kınalı kuzu (Analık ferahlık (kara yamalık Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darı ya satardım (acı . .kızlarına her şeyi sağlasalar da mutlu bir evlilik veremeyebilirler Ana babalar çocuklarına. Aileler . Yemez yedirirler. hani yeri .(soğana değişirdim Anan güzel idi. onlar için küçük bir sıkıntıya bile girmezler.sevindirici sonucu alırlar Ana babalar çocuklarının geleceği. Başka koruyu¬cular . Ancak geleceğini etkileyemezler. Kendileri yemez.Ana gibi yâr olmaz.

sözü böyledir. anlamayana davul zurna az Anlayışlı insan bir söz veya bir davranıştan kendisinden ne istendiğini anlar.anneler bütün sıkıntılara kat¬lanarak çocuklarını mutlu etmeye çalışırlar . Anlayışı kıt olan kışilerse ne kadar açık söylense de. Yalancı insanın da . Anlayışlı kişilere kü¬çük bir imâ yeterlidir Annelerin acı sözleri. bedduaları çocuklarını etkilemez. güvenilmez . arif kişiler. üstü kapalı sözleri de. çok çabuk kül olur. tekrarlansa da .Anası sağ olan çocuk her yönü ile bakımlı ve mutludur. Anası olmayan çocuk ise analı çocuklara göre daha bakımsız ve sevgiden yoksundur. ona göre davranır. Çünkü . belâsını da Ardıç ağacının ateşi dayanıksızdır. davranışları da hemen anlarlar.Arayan Mevlâsını da bulur.anlamazlar. (Ön . Bir anne çocu¬ğunu dövse de. aşık gerinir .davranışını düzeltmez Anlayışlı.iyiliği için yapar.Anasına bak kızını ak kenarına (kıvısına) bak bezini al Anlavana sivrisinek saz. .Ar dünyası değil. Hiç bir anne çocuğunu kıyasıya dövüp incitmez ?Apdestsiz sofuya namaz mı dayanır Aptala malum olur . kâr dünyası Ar esner. bağırsa da bunları onun .Araba devrilince (kırılınca) yol gösteren çok olur Araba ile tavşan avlanmaz Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.(tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider . Anlayışsız insan ise bin defa söyleseniz anlamaz. çünkü anneler bunları yürekten söylemezler.

elmayı say ye Armudun önü. Armağan. "aylık kaç?" demiş . TAGORE Armağanın maddi değeri önemli değildir.başkalarının yanında öv.Arı söğüdü. bal alacak çiçeği bilir .Yoksul bir kimsenin içinden gelerek verdiği küçük şeyler daha değerlidir Armudu soy ye. bir kişinin hatırlandığını belirt¬mesi bakımından değerlidir Arkanı güneşe çevirme. akıllı öğüdü sever . kiraz da biteceği zaman daha lezzetli olur . Varlıklı kimse çok şey verebi¬lir. Önemli olan içtenlikle verilmiş olmasıdır.Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Arı kızdıranı sokar . elma da aşırı gidilmeyerek yenilmelidir .(Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü kara çıkar (olur Arık ata kuyruğu da yüktür Arık etten yağlı tirit olmaz (Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşını yalnızken ikaz et.Armut ilk çıktığı zaman.Arnavuta sormuşlar: "Cehenneme gider misin?" diye.Arı. kirazın sonu Armut dalının dibine düşer .Arı.Ardıcın közü olmaz. .Armut. tanıdıklar arasında karşılıklı verilen arma¬ğanlar sevgiyi. yalancının sözü olmaz . onun için fedakârlık sayılmaz. bal olan kovana üşer .gölgen önüne düşer. kabuğu soyularak. PUBLIUS CYRUS Arkadaşlar. Bu. Armağanın maddi değeri önemli değildir. dostluğu pekiştirir.

(Âşığın gözü kördür (kör olur . sevgilisi uğruna bütün fedakârlıklara katlanır ve onun nazını çeker. Ama. dört yanını duvar sanır . "yalan değilse.Aş taşınca kepçeye paha olmaz . "Yağmur yağıyor" demiş Artık (fazla) mal göz çıkarmaz . âşığı soğutur.Arpa verilmeyen at.. ahırını tez satar Arşın malı kantar ile satılmaz Arsız kişiler hiç bir şeyden utanmazlar. kömür dumanı ile Arpa unundan kadayıf olmaz .değildir. En kötü giysilerin içinde bile ra¬hatça dolaşırlar .Asıl azmaz.Arpa eken buğday biçmez Arpa samanı ile.Arsız neden arlanır. bedasıl ile yeme aşı Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. nasıl olsa çekiyor diye nazı uzat¬mak.Arsızın yüzüne tükürmüşler. kamçı zoru ile yürümez Arpacıya borç eden. gerek¬meden nazlanmak da ilişkiden beklenenden yoksun bırakır Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez). gelinin yüzü ağ olur . Onlar için görü¬nüşleri de önemli .Âşık daima bey oturmaz Âşık. ÇEHOV . Bunun gibi insanlarla . bal kokmaz . çul da giyer sallanır .Asil ile taş taşı. (dervişe 'Bağ¬dat'ta pilav var" .Âşık âlemi kör. ırak değil" demiş .(demişler.Aş tuz ile tuz oran ile Aşı pişiren yağ olur.ilişkilerde.

çoğu kez kişilere üzüntü kaynağı olur.Aşını. işini bil Aşırı baskı kadar başıboş bırakılmak da çocuklar ve gençler için zararlıdır. KONFÜÇYÜS Aşk.Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir . bu davranış¬ları hiç kimse görmez.(Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur . dört nala giden at gibidir. telâş ve heyecan yaratarak bozgunluğa yol açar . işitmez .Aşk ağlatır. ne söz dinler. dert söyletir Aşk olmayınca meşk olmaz Aşk. ne başlangıcı ne de sonu vardır. duyguların şiiridir.. Dertsiz kişiler. teselli bulmak amacıyla her¬kese dertlerini dökerler. aklın gidişidir. ya da birlikte iş yapacak bir toplulukta . bir çare umuduyla dertlerini anlatır Aşk. gönül dostunda . eşini. BAILEY Aşk.Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Aslan postunda. öyle engin bir denizdir ki. Aşık. BALZAC Aşk. Disiplin altına alınmayan çocuklar ve gençler. Ancak derdi olan. zararlı etkenlerle istenmeyen . dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.kaygı.yollara yönelebilirler Aşırı ve gereksiz korkaklık. hü¬zün içindedir. SOKRATES Aşk. savaşta. ne dizginden anlar. güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. ANTONINE BERT Aşktan gözü kararmış kişi. MEVLANA Aşkın gelişi.şikayette bulunmaz¬lar. . Kendisini öylesine yitirmiştir ki.sanır . Dertli kişiler ise. hoş olmayan aşırı davranış¬larda bulunur.

At aralıkla. at oluncaya kadar sahibi mat olur At. yiğide pilav .At binenin (iş bilenin). zamanında ve tavında yapılmalıdır At. Kısacası her iş.(At binicisini tanır (bilir . bakımlı olduğu zaman hem gösterişli. Savaşta ve barışta onun en iyi yardımcısıdır. hem faydalıdır. itlere bayram olur At sahibine (ağasına). Zorluklar içinde kişiliğini . yiğit gariplikle . tarihler boyu Türk'ün vazgeçemediği bir hayvandır.At ile avrat yiğidin bahtına At ölür meydan (nah) kalır.Ata arpa. Satılacaksa o zaman satılmalıdır. kız istenirken .(At yedi günde.At.Aşure yemeye giden kaşığını taşırır . onun için özel terimler . besili. Kız da körpeli¬ği güzelliği geçmeden. kılıç kuşananın .At ölür.At bulunur meydan bulunmaz. Türkler ata çok değer vermiş. biniciye göre (eşer)-kişner . isteyenleri varken . adamına göre vurur .Aslını saklayan (inkar eden).At beslenirken.yitirmemış görevlerini yapmış ki¬şiler üstün nitelikli kişilerdir At.At yiğidin yoldaşıdır At zayıf iken. adımına göre değil.ve sözler oluşturmuştur . haramzadedir .evlendirilmelidir. yiğit ölür şan (nam) kain . it yediği günde (belli olur. semirir . kişi garip iken çetin sınavlarını verirler.Astar bol olmayınca yüze gelmez . meydan bulunur at bu¬lunmaz .

bitmesi.(ararsan mezarda Bu dünyada yaşayan herkesin mutlak bir derdi vardır.Atasını tanımayan Allahı'nı tanımaz Atasözleri . sanatı oğula miras tır .Ağustosta beyni kaynayanın. beklentilerin . Sıkıntıların. Yani insanın derdi ancak ölünce biter . kendi hastalığı kendisi için bütün ağrılardan daha acı .Ata binen nalını mıhını ara .Ata eyer gerek.sıkıntısı çekmez. zemheride kazanı kaynar Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi.Alfabetik Sırayla Atasözleri Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı Her kişinin kendi derdi. zemheride karnın ovar . oğula mirastır . düşman gibi binmeli Ata dostu.Atalar çıkarayım der tahta. yerin al¬tında)? (Rahat .Ata binersen Allah'ı. (Gailesiz baş.vericidir Ağrısız baş mezarda gerek (olur). Gençliğinde çalışan. attan inersen atı unutma Ata dost gibi bakmalı. kışın soğuk günlerinde geçim . kendin kazanmak gerek . eyere er gerek Ata malı mal olmaz. döner dolaşır gelir bahta Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atanın (babanın). hayatın da bitmesi demek¬tir. yaş¬lılığında rahat eder Ağustosta gölge kovan.

Zamanında çalışıp geleceğini düşünmeyen. arsız kişilere ne yüz.bulur .olduğu gibi Ağustosun yarısı yaz.Ahmak (şaşkın) misafir.Kişilerin kusurlarını. yengeyi halayığı sanır Ahmak kimse.yoksun kalır . huylarını tutum ve davranışları belli eder . sürünmeye mahkumdur. ona layık olmayan kimselerin eline geçer .(Ağzı eğri. çevresin¬deki iyi niyetli. hizmeti¬ne verilmiş gözüyle bakar.Ağustosta yatanı. İnsanlar. yarısı kıştır Ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır. Ettiğini bir gün . gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir . ne de söz vermeye gel¬mez. yardımcı kişilerden .Ahmağa yüz. zevke dalan kişi ileride aç kalmaya. kendisine yardımcı olan kişiye. abdala söz vermeye gelmez Ahmaklara. çoğu kez.Ah alan onmaz Kötülük yaparak masumların beddualarını alan kişi iflah olmaz. zemheride büğelek tutar Fırsatı.gittikten sonra sıkıntılar içinde kıvranır . fırsat elden . Ağus¬tos böceğiyle karınca masalında .Ahmak gelin. Ağustosun adına aldanmamalıdır . keyfe. ev sahibini ağırlar . yavaş .kaptırırsanız bir daha böyle kişilerden başınızı alamazsınız . gücü varken çalışıp ihtiyaçlarını temin etmeyen kişi. serinlik başlar.Güzel şeyler. Bir kez yakayı .yavaş kışa hazırlık yapmalıdırlar. saygısızca davranırsa.Ahlatın (armut) iyisini (dağda) ayılar yer .

görme. görgüsünün artmasına yardımcı olur.yetkilerini üstlenmeye kalkan kişiler gülünç duruma düşerler . kötü diye beğenmemezlık etme. Suya güvenmek olmaz. kara gün içindir Paranın asıl değeri sıkıntıya düşüp ona ihtiyaç duyduğu¬muz gün belli olur. Para bilgisinin. Gezme. Bunun gibi her iyi görünen el oğluna güvenmek de doğru değildir. Kazanmasını bildiğimiz gibi dar günü¬müzde paramızı harcamayı da . çuvala girene bak . kendisine uygun . okuma hep paraya .Bir zarara uğramak kaderimizde varsa ne yapsak önle¬yemeyiz .Ak akçe.bize zarar verecek düşünce ve tutumlar olabilir . Görünüşteki iyi davranışların ardında .Akacak kan damarda durmaz . don yürüyüş öğretir Parası olan insanın kendine olan güveni de artar. mal ve para biriktir (Akar su çukurunu kendi kazar. (su yatağını bulur İçinde çalışıp bir şeyler yapma isteği olan kişi. araştırma.bir iş ve çalışma alanı bulur .Akar suya inanma. Başkasının işine ka¬rışıp görev ve .Akan su yosun tutmaz .Akar su pislik tutmaz . ne yapıp eder.Herkes. insanı sürükleyip boğabilir. kendi görevini yapmalıdır. Su.Akçe akıl. el oğluna dayanma Ne kadar yavaş akarsa aksın.îyi. akar suya girmek tehlikeli dir.bilmeliyiz .Akara kokara bakma.Eski bir inanışa göre akarsu-ne kadar kirletilirse kirletilsin temiz kalır .

Bu yüzden çoğu kişiler eleştiriye .Akıl. Bir kişi diğerinden mutlaka üstündür. dinç.yaşam ise kişileri sinirli. kişiye (adama) sermayedir . kara göt (don. kara gün karartır Mutluluk insanları neşeli. iyimser yapar. Mantık dışı yollar.Akıl için tarik (yol) birdir Bilime dayalı. Bilinmeyenleri çözen kişilerin hepsi de mantık yolunu kullanmışlardır. Bizim dü¬şünemediğimiz bir şeyi bir başkası . Her zaman danışmakta yarar vardır .dayanmaktadır. bacak).(Akılları pazara çıkarmışlar. davranışını başkalarınınkinden daha üstün bulur. Kılıksız olduğu içine topluma girmekten çekinen kişiler. herkes yine kendi aklını al¬mış (beğenmiş Her insan kendi aklını.Ak gün ağartır. .insanları yanıltır.sınavda belli olur . Bir konuda kendi görüşünün dı¬şında ne kadar düşünce. bacak) geçil başındı) (hamamda) belli olur Kimin iyi. kimin kötü kimin başarılı. yanlış yola götürür .düşünüp bizi aydınlatabi¬lir. güzel . doğru ve iyi düşünme kişilere göre değiş¬mez.giyimli oldukları zaman daha güvenli ve doğal davranırlar . karamsar yapar Akıl akıldan üstündür İnsanlar akıl ve bilgi bakımından daima birbirlerinden farklıdırlar.. kimin başarısı olduğu birlikte girilecek olan . üzüntü içindeki bir .daya¬namazlar Akıllı düşman. akılsız dosttan hayırlıdır . ortaya atılsa da kişiler yine kendi akıllarını beğenirler.İnsanın yaptığı işlerde baş araç ve etken aklıdır . görüşünü. Mutsuz¬luk.Ak göt (don.

ge¬reken tedbiri almak daha kolaydır . akılsız oğlan neyler ata malını. (oğlum deli malı neylesin. İstemeden de olsa dostları¬na zararı dokunur. altından girer üstünden çıkar ve malsız kalır. Akılsız düşmanla mücadele etmek de zor¬dur. Gözü pek. Akılsız ise. oğlum .işler hatalar yapar Akıl para ile satılmaz .tansa onları iyi eğitmeye çalışmak daha hayırlıdır Akıl olmayınca ne yapsın sakal İnsan"sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz.(akıllı malı neylesin Bir evlat iyi eğitilmişse. Çok düşünüp sonuç elde etmeyince o . atak kişi ise kü¬çük tehlikeleri göze alarak işe girişir ve . yapacağı işlerde sağlam yol arar. ne so¬nuçlar doğuracağını düşünemez.Akılsız kimse davranışlarının nereye varacağını. Buna göre çocuklara mal bırakmaya çalışmak . çok dü¬şünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür.Akıllı. Bunun için de sonucu almakta gecikir. babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın. . akıllı ise malı kendisi kazanır.çabuk sonuç alır Akıllı oğlan neyler ata malını. baba malına gerekseme duymaz. Çünkü akılsızın davranışlarını hesap edip tedbirini al¬mak zordur. (Hayırirevlat neylesin malı. köprü arayıncaya dek deli suvu geçer Tedbirli kişi. Oysa akıllı düşmanın ne yapacağını sezmek.düşünme işe yaramaz Akıllı. hayırsız evlat neyle¬sin malı). Eğer akılsız ve eğitimsiz ise çocukça . düşününceye kadar deli oğlunu everir Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse.

iyice düşünülüp yo¬lu.çalışan kişiler çeker Akılsız kasabın gerisine kaçar masadır İşini bilmeyen. Vecizeler. elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun.bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi. kafası çalışmayan kişi. . emek ve zaman harcanır.çaba gösteririz.da zaman kaybına ve gereksiz yorgunluklara yol açar Akıl yaşta değil. söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. fakirlerin ise akılsız olması gerekir di.(Akılsız köpeği yol kocatır.yaşlı kişilerden daha doğru düşünüp hareket ederler :Atasözleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir. idareleri altında . (Ahmak iti yol kocatır Gerekli araç gereci hazırlanmadan. bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir.onun kendi aleyhine dönmesine yol açar . 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır Atasözlerinden farkı.çok akıllı davranan fakirler de vardır Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker iyi düşünmeden yaptığımız işlerin sonunda zarara uğrayıp. baştadır Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı ve olgunluğu artmaz. Delice iş yapan zenginler olduğu gibi . dünyadaki bütün zenginlerin akıllı. . Bu durum . Oraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız Yöneticilerin düşünmeden verdikleri kararların sıkıntı¬sını.aittir.Akıl para ile alınıp satılan bir şey olsaydı. Nice gençler vardır ki. yarı yolda aksaklıkları ortaya çıkar. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan . Mevlana Şemsettin’e . yöntemi. düzeltmek için . programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin. Aksaklığı düzeltmek için tekrar malzeme.

akis. itim kapmaz deme (Atın tepmezi.Atın ölümü arpadan olsun . itin kap¬mazı olmaz Atın bahtsızı arabaya düşer .Atın dorusu. derslere . felsefesini yansıtırlar. Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar.Atın doru renkli olanı. doğal (tabii).Atın varken yol tanı. cinas.örülmüşlerdir. akla ve gerçeğe dayanır Halkın ortak düşüncesini. mübalağa) .mecazi bir anlam taşırlar Anonimdirler.Atın ürkeği. yiğidin delisi Atın her türlü bakımını iyi yaparsanız yorulmasından korkmadan rahatça .Ateş olmayan yerden duman çıkmaz . geleneklere. tecrübelere.Bu sözler törelere.olaylardan. ağan varken el tanı . ahlak anlayışını. gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara.Atı a taşıyla. katırı anasıyla .dayanır :Atasözlerinin Özellikleri .(Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz . Genellikle . Kültürün aynasıdırlar. duyusunu. Eğitici ve öğreticidirler.(Atım tepmez.Ateş düştüğü yeri yakar .Ateş demekle ağız yanmaz . Söz ve mâna sanatlarıyla (seci. kısa ve özlü sözlerdir . inancını. Kalıplaşmış.Atılan ok geri dönmez .binebilirsiniz . kültürünü. tezat. kişinin de cesur olanı makbul¬dür . yiğidin korkağı .

Av köpeği avdan kalmaz . kapı mandalı.Atlıya saat sorulmaz . buğday unundan keş yapar . ayı o kadar yol bilir .Av vuranın değil. yiğitte burun . avrat var.Atın yürüyüşü binicisinin ustalığına bağlı olduğu gibi. alanın . avrat var ev yıkar Avrat var.yöneticisinin bilgi ve becerisine bağlı¬dır .Atta.(Avrat (kadın).Ava giden avlanır .Av avlayanın.Ay (gün) var yılı besler. peyniri deri .(Av köpek fırın (fırın damı. eşekten düşene kazma kürek . yıl var ayı (günü) beslemez .Avrat var ev yapar. (kan malı hamam tokmağıdır . başa gelmedik iş olmaz . malı.Avcı ne kadar al bilse. bir işin yürüyüşü de .Atta karın.Ay ayakta çoban yatakta. arada eşekler ezilir .Atına bakan ardına bakmaz .Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur . ite de .Ay ışığında ceviz silkilmez . Ay yatakta çoban ayakta . avratta uğur vardır Attan düşüne yorgan döşek.Avradı eri saklar.Ava gelmedik kuş olmaz. duvar) deler (yıkar .Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atlar tepişir. kemer bağlayanın . arpa unundan aş yapar.Atta da soy gerek.

çok dinle . yavrusunu ayağının altına almış Ayyar tilki art ayağından tutulur. çok ziyan (zarar) getirir . her zaman çoğa uyar. uz (öz) otsun .Ayı sevdiği yavruyu hırpalar Ayıpsız yâr araya(dost isteyen). başını serin.Nereye? " -Çoğun yanına" demiş .Ayağını sıcak tut. Aza demişler: ".sermayeye iş bırakmaz.(gelmez iş olmaz. küçük . ROOSEVELT Aydınlıkta sürüye hırsız gelmez.(Az el aş kotarır. azınlık.Az kaz. İşini hile kurnazlık ile yürüten kişinin sonu gelmez. So¬nunda eştiği kuyuya düşüp yakayı ele verir.işlerinin gerektirdiği özelliklere. ya da onun ermine girer. (Başa . (Az eli aşta gör. Onun için çoban uyu¬yabilir. çok el iş kotarır.Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur Az. yârsız (dostsuz) kalır . zama¬na dikkat ederek çalışmalıdırlar . Yani kişiler .Az tamah.Ayağını yöneten baştır Ayağını yorganına göre uzat Ayak olmadık (ayağa değmedik) taş olmaz. çoğun¬luğa boyun eğer . boyunca kaz Az olsun. başa gelme¬dik iş olmaz.(Ayı görmeden bayram etme. Büyük sermaye. çok eli işte gör .Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar. ayağa değmez taş olmaz Ayakta ölmek. uz kaz.Az ateş çok odun yakar . gönlünü ferah tut düşün¬me derin .(Ay gördünse bayram et . diz üstü yaşamaktan iyidir.Az veren candan çok veren maldan .Az söyle.

alın teri dökerek kazanmaya çalışır.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar .Azan kurda kızan köpek . değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır. erik) yer. Kısacası ölüme söz geçiril¬mez -B.Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır Azrail gelince oğul uşak sormaz Azrail. dolayısıyla onu dikkatle harcar .Baba malı tez tükenir. evlât gerek kazana Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler. oğul) ekmeği zindan ekmeği. kazandığının değerini de bilir.ona sahip çıkar. en çok o. kavgasız) başım .Baba koruk (ekşi elma. eceli gelenin . tez biter.canını alır. Kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez.çok. kaygısız (ağrısız.Baba himmet.Azıcık aşım. çocuk çeker. güç duruma düşer .. Bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak. meğer ki bu baba malı ola. oğlunun dişi kamaşır Bir babanın yaptığı kötü iş. Oğul hizmet . kişilerin durumlarını gözetmez.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz . Toplum içinde de bunun sıkıntısını en . bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır.Baba (evlat. koca (er) ek¬meği meydan ekmeği . Babadan kalan mal. sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. Büyük küçük demez. mülk ya da para hazır olduğu. .

gübrelenmeli. o . sonra da Allah`a havale etmeliyiz. Bir kişi bir şeyden verim bekliyor. Bu . üzüm yemeye .durum nesneler için de geçerlidir Bağa bak üzüm olsun. Bu durum at için de geçerlidir. sonra .(yüzün olsun Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir. Üzümler zamanında budanmalı. Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü olmaz . ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar.tevekkül her işte kural olmalıdır . Bu yapılmazsa o bağdan istenilen üzüm alınamaz. yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun. çapalanmalı ve sulanmalıdır. ne denli bozuk. iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan. Eğer onu başı boş bırakırsak oradan uzaklaşıp kaybolabilir. doğru. Fazla . fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı göstermeli. elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. gerekli harcamalardan kaçmamalı. ısmarla Hakk`a Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir. Bu da bize gösteriyor ki emekle üzüm arasında sıkı bir ilişki var. Bunun gibi pek çok şeyde önce tedbir alınmalı. kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler.şeye iyi bakmalıdır. bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa.Bağla atını.Dürüst.Bağlı koyun yerinde otlar Nasıl ki bağlı koyun. başına türlü hâl gelebilir. Kısacası önce tedbir.

Bir bağa bakmaz. verimsiz bir yere dönmüş görebiliriz.onarılan şeyler ancak yararlanılacak şeyler olarak ortada kalır . Bakımı olmayan .Bakmakla usta olunsa. o eşya bir süre sonra kullanılamayacak hâle gelir.bir iş yeri. kırık. budamasını yapmaz. bakılan ve . ister iş yeri. Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse. eksik bir yanı yerinde ve zamanında giderilmezse. köpekler (kediler) kasap olurdu Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır.kapı aralar.Bal bal demekle ağız tatlanmaz . önü alınamaz olur. onu çapalamaz. Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir . Unutulmamalıdır ki. bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil.görülür.Bakarsan bağ. Bir şey. sonunda iş yeri iflasın eşiğine gelebilir. becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına . bir eşya için de durum bundan farklı değildir Bakımdan uzak tutulmuş bir iş yerinde düzen gözetilmezse aksaklıklar giderek büyür. Ustalık da ancak böyle elde edilir . yabancı otlardan temizlemez ve gübrelemezsek bir zaman sonra onu dağa. Bir eşyanın bozuk.imkânlara kavuşmak. bakmazsan dağ olur İster bağ. başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz. bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça . isterse bir eşya olsun.

Balık baştan kokar Gerek bir aile. gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur.oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter . Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan. bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar.Balın olsun tek. Ama dövünmesi.Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz . Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele geçirmek için . çünkü iş .Balık baştan avlanır Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir. mülkün ve paran olsun. onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz. ondan faydalanmak isteyen pek çok . . olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan.Ortada değerini koruyan bir şey kalmaz .eninde sonunda mutlaka çıkıp gelir . kendine gelip uyanır. Kıymetli bir malın mı var? Kaygılanma. onun müşterisi . sinek Bağdat`tan gelir Yeter ki malın.1 kimse olduğuna.işten geçmiş olur . çırpınması bir fayda vermez. 2.uğraş vermektir . .Bir şeyin yalnızca adını etmekle. hatta bunlardan kimilerinin çok uzaklardan geldiğine bile şahit olacaksın.Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir Çoklukla düşünüp taşınmadan.

onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse. toplumun diğer bireylerini de düşünmek zorundayız. onlara dokunmamaya çalışırlar. çıkarcı kimseler vardır ki. Yalnız kendimizi değil. felâket ve acılarla karşılaşmayan.zarar görmeyen kimse yoktur . nemelâzımcı olmak toplumun dirlik ve . ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır. susmasını bilen ve ancak gerektiği . başım rahat bulur dilim susarsa Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar.Bal tutan parmağını yalar Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan.1 zararların ya da faydaların tümü onun tutumuna bağlıdır. Aksine diline bir çeki düzen veren. bir . Bana ne demek. sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen. Kendisine gelecek . Genellikle bu tutum da hoş görülmeye çalışılır. bu kötülüklerinin bütün bir toplumu zarara uğratmalarına ses dahi çıkarmazlar. Onların başkalarına kötülük yapmalarına. her şeyin sorumlusu o olur. Ne söylediğini bilmeyen.Bana benden her ne olursa.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Bazı bencil.yapan bunu hak ediyor kanaati yaygın hâle gelmiştir . dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar. lüzumsuz ve çok konuşan kimse.düzenliğini temelden bozacak bir harekete yol açar . onlar. 2.yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzak olur . zorluk. sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar. Oysa bu tavır son derece yanlıştır. Çünkü o görevi .Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki.

Başa gelen çekilir Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri. sahipsiz tarlayı sel alır İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır. Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı. yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş olduğu kanunlara . baş da şeriata Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler. onlara başkaları sahip çıkar. savaşı kazanır . Bu .Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır. üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden. zaferi . kötü durumları önleyemeyiz. sahiplenilmeyen mallar .tadar. bir üst yöneticiye. zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler. Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı . o da şeriata.Baş başa bağlı. işte o zaman anlar . sıkıntılara katlanmayı bilmektir .1 elden gider. aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir.. dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez.durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak.elde eder. 2. üst yönetici ise en üst yöneticiye. Bunların yanında aile ile bağları kopup .Baskın basanındır Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse.ilişkileri tamamen kesilebilir .Başa gelmeyince bilinmez İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin.

Güçler birleştirilince .zor işlerin yapılması da kolaylaşır.Baş dille tartılır Kişilerin ne kadar akıllı.öldürmek gibidir . işbirliğine ihtiyaç duyar.çalışılmaktadır . Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne. Alttakiler üsttekilere.Başını acemi berbere teslim eden. yaş bir ağaç kesmek. bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir. pamuğunu cebinde taşısın Bir işin yapılmasını tecrübesiz. Ancak günümüzde bu sorumluluk bağı şeriatla değil.eden. beceriksiz. Çünkü birlikten kuvvet doğar . İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir.Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz Bir insanın gücü sınırlıdır. meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır . Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm . bir insan .Baş kes. Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki. üsttekiler de şeriate karşı sorumlu olurlar. yaş kesme Tabiatı zengin kılan. lâik kanunlarla sağlanmaya . Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur. tek başına her işi yapamaz. ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. ustalığı olmayan kişilere teslim . bir sorumluluk zinciri oluşturulur.bağlıdır.için en elverişli yolların başında gelir .

kaz kazla.düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider .takip ederler .Beleş atın dişine (yaşına. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir . Bu sebeple bir kusuru. niteliklerine pek dikkat edilmez . kendine denk olan.karşı karşıya kalabilir.Besle.Baz bazla. hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle.Baş nereye giderse ayak da oraya gider Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler. karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar . düşüp kalkar . kel tavuk topal horozla Bir kimse.1 yapmaya çalışırlar. kendine benzeyen .Belâ geliyorum demez Hayat inişli çıkışlı bir yoldur. yönetilenler de onlar gibi davranıp onları .Bedava sirke baldan tatlıdır Emek verilmeden. bir eksiği var mı diye bakılmaz. felâketlerle . onların yaptıklarını . bir emek harcanmadan. tanımasın anayı . arkadaşlık eder. Bir ülkede iş başında bulunanlar. bir iş yerini yönetenler nasıl hareket edip bir yol izlerlerse. bedava elde edilen şeyler insana oldukça hoş gelir. dizginine) bakılmaz Bir çaba.. yularına. kendi niteliğine uyan. İnsanın karşısına neyi. İnsan bir anda.kimselerle beraber olur. Onlara özenir. büyük danayı. ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez. 2. güzel olup .olmadığı aranmaz.

daha da kötüsünün olabileceğini aklımızdan .Besle kargayı.anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar . Bunun gibi bir annebabadan olmuş.da birbirlerinden çeşitli nitelikleriyle ayrılırlar .Beterin beteri vardır Kötü bir duruma düştüğümüzde. onları tanımazlar. kötü niyetli. hayırsız olurlar. onların değerini bilmezler.hâlde sen onlara iyilik yaparsın. sütü bozuk kimseler vardır ki. Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler. becerileri.Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu.Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri. karakterleri birbirine benzemez.(Beş parmağın beşi bir değil (olmaz Bir eldeki parmakların kimisi uzun. onlar da sana fenalıkla karşılık verirler . Huyları. hiç de lâyık olmadıkları . Allah`a sığınmalıyız . onlar . iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar. Dolayısıyla da . Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. aynı çatı altında yetişmiş kardeşlerin de fiziksel ve ruhsal yapıları birbirinden farklıdır. oysun gözünü Kimi nankör. kimisi de kısadır. insanı sevdiren kendi huyu . bir belâ ile karşılaştığımızda bundan kötüsü de olamaz diye düşünmemeli. Bu durum toplumdaki diğer insanlar için de söz konusudur.çıkarmadan gereken sabrı göstermeli.

ustalıkla bilenen bıçak dayanıklı ve keskin olur. Demir kısmı. Kişileri değerli. Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara.Bıçak sapını kesmez Bıçağı bıçak yapan demir kısmı ile sap kısmıdır. gerçekliği de şüphe götürür. birbirlerine bağlayan bir . huysuz kimseler toplumca sevilmezler .Geçimsiz. vücutça onulur. Ama başka bıçakların saplarına ilişip zarar verebilir. dil yarası geçmez (onulmaz Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir. doğruluğu belirsiz.Bilinmedik aş ya karın ağrıtır. ya baş .kan. sevimli kılan da huy güzelliğidir. bilmeyen aslı var sanır İnsan bir şeyi duymuşsa.Bilen bilir. insana üzüntü verir . anne-baba-evlâtlarına ve diğer akrabalarına kolay kolay zarar veremez. bir sevgi bağı vardır . bu da onun değerini artırır. görmeyen ama söylenenleri . duyduklarını başkalarına aktarıp dedikodu yaparlar.kolay kolay kapanmaz.(Bıçak yarası geçer (onulur). bıraktığı izi . Ancak insanlar söylentilerin bu yanına bakmazlar. .duyanlar ise dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ederler . Bunun gibi insanlar da çok yakınlarına. saplı kısmına ilişemez.İyi su verilmiş çelikten yapılan. Konuşulan bir olayın aslının olup olmadığını ancak gören bilir. her hatırlamada yeniden açılır. Aralarında onları bütünleyen. o ancak bir söylentidir.

kavuşabiliriz . Bunun için bir . Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir. Bunun utanılacak bir yanı da yoktur. bize zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir. Derdimizi onlarla unutur. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir. onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. bir düşman çok Sıkıntılı bir anımızda. Ne ki insan her şeyi bilmez. mutluluğu onlarla tadarız. Onlardan zarar değil. Çünkü yanlış bir yola saparak hem kendine. Çünkü tanışık olmadığımız bu işin başımıza iş açması. hem de başkalarına .Anlamadığımız. yalnızca fayda görürüz. Bu sebeple ne kadar . iç yüzünü bilmediğimiz bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir.Bilmemek ayıp değil.Bin dost az.Bin bilsen de bir bilene danış Herkes eşit bilgiye sahip değildir. biliyorum tavrıyla bir işe girişmesi son derece sakıncalıdır ve kusurludur. daima iyiliğimizi isteyen dostlarımızdır. o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir.işe girişirken dikkatli olmak zorundayız . kötü bir günümüzde hemen yardımımıza koşan.zarar verebilir . iyi bir sonuca da ancak böyle . İnsanın her şeyi bilmemesi doğaldır. Bilmesine de imkân yoktur. Ancak imkân varken bilmediklerini sorup öğrenmemesi. daha önce denemediğimiz. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı. yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir. sormamak (öğrenmemek) ayıp İnsan hayatı için bilgi oldukça önemlidir.

kötülüğümüzü ister. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça . Borcu ödemek için bir şeyler yapmalı. yapmaya çalıştığımız işin bütün ayrıntılarını önceden düşünmeli. sonra işe girişmeliyiz.Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez Çok tasalanmak ve üzülmekle borçtan kurtulunamaz. bizim için o kadar iyidir.Bin merak bir borç ödemez Ne denli kaygı içinde olursan ol. Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket.duyacağımız pişmanlık fayda etmez . onu doğru yola getirmekte daha etkili olur.büyüktür . onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver. yollar .çalışmalı. Yoksa istemediğimiz bir zararın ortaya çıkmasından . kimi çıkış yolları aranmalıdır . harekete geçip . bunun borcunun ödenmesinde hiçbir yararı yoktur.çok olurlarsa. sonucu iyi hesaplamalı. Tasalanmayı bırakıp borcunu ödemek için çaba harcamalı.Bin ölçüp bir biçmeli En basitinden en zoruna. Çünkü borç durduğu yerde ödenmez. gerekli ölçümleri yapmalı.Bin nasihatten bir musibet yeğdir Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki. bir tane de olsa onun varlığı bizi rahatsız eder .aramalısın . tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. Ama düşmanımız olan yalnızca bizim .

iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez.. kişi o niteliğiyle tanınır. kimseye söylenmemelidir. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse. Sır ağızdan çıktı mı hemen yayılır. gizli kalmasını önlemek çok zordur.yönlendirilebilirler . Birtakım iyi ya da kötü duygular.Bir ahırda at da bulunur.ölmekten daha iyidir . yararsız . Adı bir kere kötüye çıkan kişi.ve çirkin işler yapan insanlar da bulunabilir . Bu eğilim sır olan şeyin dilden dile dolaşmasına. Çünkü insan etkilenen bir varlıktır. yararlı ve güzel işler yapanlar bulunduğu gibi kötü. düşünceler ve inançların sürekli telkin edilmesiyle insanlar biçimlendirilip . Böyle yaşamak kişi için . eşek de Bir toplumda iyi.Bir adama kırk gün deli desen deli olur İnsana yapılan sürekli telkinler sonunda bir neticeye ulaşmak mümkündür. . itilip kakılır.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez.toplum içinde yayılmasına yol açar . Çünkü insanın merak ve dedikoduya eğilimi vardır.Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır Bir sırrın yayılması istenmiyorsa. Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur. sıkıntılar içinde kalır. Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz.

. kırk akıllı çıkaramamış Aklî dengesini yitirmiş kimi insanların yaptıkları öyle işler vardır ki. önemsiz belirtilerin varlığı . ihtiyacından fazlasını . işi de düzeltemez .Bir deli kuyuya bir taş atmış.sonunda güçlü kalır.1 akıllı insanlar bir araya gelse ne yorumlayabilir.Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Yardım yapmak bir insanlık görevi. pek çok akıllı . geleni geri çevirmek istemez. güçsüz gider.kimse bir araya gelir ama bu zararı gideremez. Güzel ve hoş da olsa. dinî bir emirdir. Kanaatkâr olan kimseler ihtiyaçları kadar olanı yeter görürler . biri diğerini yok etmeye.Bir başa bir göz yeter Ne kadar çok malı olsa da insan yine de elde etmek ister. 2.Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir toplumda iki baş.düşünmemelidir. bunu . Bu çatışma .(Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük. Oysa insan hayatta ihtiraslı olmamalı.mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz . Olursa aralarında kıskançlık. Bu da az şeye mal olmaz .1 yeterli değildir. bir iş yerinde iki yönetici olmaz. Ancak bunu yapmanın da bir yolu yordamı vardır. bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır. Kimi zaman bir insan öyle delice bir iş yapar ve zarara yol açar ki. ne de çözebilirler. fikir ayrılığına düşerler. çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar. Yoksula yardım ederken insanın amacı kendini . 2. küçük bir değeri elde etmekle .

girer. kimsenin haberi. Dolayısıyla ailenin bir ferdine gelen zarar.Bir elin nesi var iki elin sesi var İnsanın gücü sınırlıdır. bir anlaşma.fertlerine gelmiş gibidir. Dolayısıyla ailenin .Bir günlük beylik. Hemen hepsi de aynı ölçüde üzüntü çekerler .Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Aile fertleri birbirine kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdırlar. dayanışmaya . beyliktir İnsanlar her zaman arzu ettikleri nimetlere kavuşup bunun sefasını süremezler.gösterip övünmek değil. Yoksa tersine bir hareket yardım edilen kimseyi mahcup duruma düşürür. Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak.Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz Eğer bir ailenin hemen bütün fertleri arasında bir uyum. hatta en yakınların bile haberi olmadan yardım yapmak gereklidir. görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar . Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. karşılıklı sevgi ve hoşgörü varsa. Bu sebeple çok kısa bir süre içinde de olsa. Onlar bir vücudun azaları gibidirler.çıkar . bütün aile . yapılan iyilik de iyilik olmaktan . çevresindekilerden .huzurunu kaçıracak bir kimsenin bu ailede barınması da mümkün değildir . o ailede düzen de var demektir.

Bu davranışın devamı insanı yanlış .toplumdaki sosyal barış zedelenir. Yolculuk ise fedakârlığı. kavga baş gösterir. mertliği gerektirir. dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin .(Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır . düzen bozulur. . Alış veriş etmek. insanlar birbirlerine düşer .Bir koyundan iki post çıkmaz Bir iş. biri bakar. Alınabilecek alındıktan sonra. dertlerden uzak ve arzu ettiği biçimde bir an yaşamak o kişi için . Eğer böyle olmaz.Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli. onlardan bir kez daha verim istemek.niteliklerini belirgin kılar . ya yola gitmeli Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur. cesareti. sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar.daha üstün. onları bu konuda zorlamak doğru değildir. Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar.güzel bir şeydir .bir yola götürüp zarara sokabilir . onları tanımak bakımından önemli ölçüttür. adaletli davranılıp hak gözetilmez. kıyamet ondan kopar Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır.Biri yer. nesne ya da insandan temin edilecek faydanın bir ölçüsü. bir sınır vardır.

iki sıçrarsın çekirge.Bir selâm bin hatır yapar Dinimizin bir emri olan selâm. hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar.ya da olayı küçük görmeyip önemle ele almak gereklidir . Bu bakımdan sürekli iyi iş yapan. Bu sebeple herhangi bir nesne. Kendinin. gönülleri birbirine yaklaştırır. işlerin yatması mümkündür. Hatta bunu birkaç kez de başarabilirsin.Bir sıçrarsın çekirge. arkadaşlarımıza.çevresinin ve daha geniş muhitlerin adını lekeler. eninde . kötülüklerini daha geniş çevrelere de taşır.Bir mıh bir nal kurtarır.Bir sürçen atın başı kesilmez Kusursuz insan olmaz. kişiliğini her yönüyle kanıtlamış .Yalancı. Yakınlarımıza. yakınlarının. Ama bu böyle devam etmez. . üçüncüde ele geçersin çekirge Bir suçu işleyebilir. Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır. Hemen her insan bir yanlışlık yapabilir. bu leke gittikçe yayılır . iş .sonunda yakayı ele verirsin . doğru yoldan çıkmayan. bir nal bir at kurtarır Küçük ve kıymetsiz gördüğümüz şeyler zaman gelir çok önem kazanır ve büyük iş görebilir. kanunsuz bir işi yapabilir ve yakalanmayabilirsin. Küçük bir somun parçası yüzünden bir dikiş makinesinin çalışmaması. iffetsiz bir kimse sadece kendi çevresine zarar vermekle kalmaz. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal . düzenbaz.etmemek gereklidir . bir bilgi ve sevgi belirtisidir.

Bitli (kurtlu.olmalıdır . . düzeltmeden söylememeliyiz. Onları kimileri anlamadığı. yalnızca uyarıda bulunmak . içimizden geçirmeden. kimi hevessiz görünüp “kalamam” diyen insanların da diğerlerinden daha çok . Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz. doğuracağı sonuçları hesaplamadan.En doğrusu. Yapılacak şey. kimileri de kendileri bakımından bizim . bir kez hata yaptı diye gözden çıkarmak.Bir yemem diyenden kork.oturdukları. gereken çabayı göstermek. Bu sebeple bize düşen yolumuza azimle devam .olan bir kimseyi. Kimi isteksiz görünüp “yemem” diyen insanların isteklilerden daha çok yedikleri. işi lâyıkıyla yapmaya çalışmaktır . kalitesini bilmediği için alır. olumsuzlamak ve cezalandırmak doğru değildir. işe yaramaz. uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir .kavrayamadığımız bir değer ifade ettiği için alır . hatta yatıya kaldıkları bile görülmüştür . Üstelik başlamış bir işte geri dönmek de zordur. kendi kendimize ölçüp tartmadan.(Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler Bir sözü düşünüp taşınmadan. bir oturmam diyenden Kimi insanlar vardır ki dedikleriyle yaptıkları birbirine uymaz.etmek.Bir şeyin önüne bakma. sonuna bak Kimi işler vardır ki iyi başlamamış ama iyi sonuç vermiştir. çürük) baklanın kör alıcısı olur Değersiz. kötü şeylerin de müşterisi olur.

.Bol bol yiyen, bel bel bakar Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin .edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar

.Borç iyi güne kalmaz Borçlu olan, borcunu hemen ödemenin yollarını aramalıdır. “Elim genişleyince, ileride öderim” diye düşünmesi son derece sakıncalıdır. Çünkü gelecek günlerin ne göstereceği belli olmaz. Eli daha da darlaşabilir. .Dolayısıyla borcunu ödemesi güçleşir, gün geçtikçe de borcu artar

.Borçlunun yalımı alçak olur Borçlu kimseler, borçlarını ödeyemedikleri için alacaklıları yanında rahat olamazlar; başları yukarıda yürüyemezler, üzülüp incinirler, sanki suçlu gibi .dururlar, kendilerini ezik hissederler

.Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir Beyleri bey yapan cömertlikleri, ellerindeki varlıkları yoksullara dağıtmalarıdır. Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa borçsuz, tasasız, kıt kanaat .geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü, o yoksulluğa alışkındır

.Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz

Alacaklının yanında yüzü yerde olmak istemeyen, borç etmekten korkan kimse tedbirli olur; masraflarını kısar, gelişigüzel harcamalar yapmaktan .kaçınır, kendine uygun bir yol seçip ona buna ziyafet vermekten uzak durur

.Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır Hemen her şeyin bir yapılma zamanı vardır. Borç da zamanında ödenmezse kişilerde bir gevşeklik görülür, borçluluk duygusu zamanla azalır. Borç uzun süre ödenmez olur, hatta hiç ödenmez bile. Dert de böyledir; zamanında önlem alınmaz ve hastalık uzarsa, kişi sonunda güçsüz kalır; dayanma gücü .kalmaz ve ölür

.Borç yiğidin kamçısıdır Birisine borçlanan, borcunu da ödemek isteyen kimse kendini daha çok .çalışmak ve kazanmak zorunda hisseder; bu yönde girişimde bulunur

.Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz Ne olacağı, nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir konu, iş ya da .durum üzerinde anlaşmaya varılıp söz verilemez

.Boş çuval ayakta (dik) durmaz Karnı aç olan kimse, iş yapamaz. 2. Beceriksiz, deneyimsiz, bilgisiz kimse .1 bir iş tutunamaz. 3. Hiçbir tutamağı bulunmayan, gerçeklerden uzak, temelsiz .düşünce ya da plânlarla sonuca ulaşılamaz

.Boş fıçı çok (fazla) langırdar

Gösterişe düşkün, bilgisiz, deneyimsiz kimse kendini ön plâna çıkarmak ve bilgiçlik taslamak amacıyla çok konuşur; her sözün arasına girer, .etrafındakileri rahatsız eder

.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir Boş olmak, hiçbir uğraşa girmeden gezmek insanı tembelliğe, miskinliğe alıştırır. Öyle ki bu insanların kimisi can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur, yanlış yola sapar, kötülüklere bile bulaşır. Parasız da olsa çalışmak, boş oturmamak insanı hareketli ve canlı yapar; girişimcilik yeteneğini artırır, onu geliştirir, zararlı alışkanlıklardan kurtarır. İleri de para kazanacağı bir iş .bulmasına da kapı aralar

.(Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez Hiç kimse emeğinin boşa çıkmasını istemez, karşılığını mutlaka bekler. Bir .1 kimseye iş yaptırmak, onu bir yere bağlamak istiyorsanız, ona emeğinin karşılığını da ödemek zorundasınız. 2. Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz ki elde etmek istediğinize .kavuşmanız mümkün olsun

.(Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer Eğitime sonradan da başlasa kimi yetenekli, becerikli, öğrenme ve kavrama gücü gelişkin olan çırak veya öğrenci, ustasından ya da öğreticisinden daha .ileri gidebilir; onlardan daha başarılı olabilir

.Böyle gelmiş böyle gider

Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek .ve görenekler kolay kolay değişmez

.Bugün bana ise yarın sana Neyin ne zaman olacağı bilinmez; bu ister felâket, ister nimet olsun. Bugün ben bir felâket ve haksızlıkla karşılaşmışsam, yarın da sen aynı durumla karşılaşabilirsin. Bugün sen nimetler içinde bulunup mutluysan, yarın da ben .kavuşup mutlu olabilirim. Bunu aklından çıkarma

.Bugünün işini yarına bırakma Bir iş günü gününe yapılmalıdır. İşi yarına bırakmak kimi olumsuzlukları da beraberinde getirir. Yarın daha önemli bir işin çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Diyelim ki çıktı, o zaman ne yapacağız? Kuşkusuz bugünkü işten önce onu yapacağız, bugünkü iş de kalacak. Dolayısıyla işler birikmeye başlayacak, çıkmaza girecek. Ayrıca bugün yapılması gereken işin sonraki güne bırakılmasıyla önemini yitirmesi, istenen sonucu vermemesi de söz .konusu olabilir

.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi .gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin elimizde olması gerçekleşmiştir

.(Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner

Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Sözgelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa .doğru birden kıymet kazanır; ucuzken pahalı olur

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa .düşmeyince Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı olduğu günlerde oğulun gerçek kişiliği ortaya çıkmaz. Ne zaman anne-baba yoksullaşır, işte o zaman gerçek yüzü ortaya çıkar. Eğer oğul, anne-babasına karşı olan görevlerini yerine getirmiyor, onlardan yardımını esirgiyorsa, ona iyi .bir oğul denemez

.Buğdayın yanında acı ot da sulanır Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve .yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir

.Bükemediğin eli öp Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlûp olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu .onurlu bir davranış olacaktır

.Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş

İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orda doğmuş, orda büyümüş, orda doymuş, orda tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana zor gelir. Nasıl ki bülbül asıl vatanı olan yeşil tabiatı, kanat çırpacağı mavi gökleri özleyip ister ve altın kafesten kurtulmaya çalışırsa, insan da (hele bir de tutsaksa) özgür yaşayacağı vatanını ister ve hasretini .çeker

.Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden .belâya saplanıp zarar görebilir

.Büyük balık, küçük balığı yutar Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle .mücadele etmektir

.Büyük başın derdi büyük olur Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük

işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri .büyük olur

.Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, “ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun yaptığı gibi kötü bir şey yapmam; o sözler de söylenir miydi?” gibi sözler sarf etmesine sebep olur ki, böyle bir tavır sergilemek son derece zararlıdır. Dünya ve insanlık hâli bu, öyle bir gün gelir ki, yerip kınadığımız kişinin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir ve gülünç duruma düşebiliriz. Bu sebeple ağzımızdan çıkacak söze dikkat .etmeli, büyük söz söylemekten kaçınmalıyız .(Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (baba eder, oğul öder .Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Baba malına güvenmemek gerekir. Kendi kazancı ol¬mayan kişi, baba malını .çabuk tüketir. Sürekli olan kazanç, kişinin çalışarak elde ettiği kazançtır .Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş .Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk Babadan kalan mala mülke güvenerek çalışmayan, bu malı, parayı tez tüketir. Babadan kalan mala güvenmemeli. Akıllı evlât, çalışarak kazanır, mal mülk .edinir .Babanın (atanın) sanatı oğla mirastır Babasına, anasına saygı göstermeyen kişi. Tanrı'yı ta¬nımıyor demektir. .Çünkü, Allah, ana babayı sevnleyi say¬mayı emreder

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sayar .Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı .Bağ bayırda, tarla çayırda Bağ ve zeytin ağacının bol ürün vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. . .Zeytin ağacı ile bağ kütüğü yaşlandıkça ürünü artar Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun, (Bağda izin olsun, üzüm yemeye ( yüzün olsun Bağdan bol ürün almak için mutlaka budamak gerekir. Bu işlem, bahara .(girerken yapılır. (Budanan yerden öszu damlar .Bağı ağlayanın yüzü güler .Bağın taşlısı, kadının saçlısı .Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta .Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu .Bakan göze bağ (yasak) olmaz .Bakan yemez,kapan yer Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakılmayan bir mal, çok verimli de olsa, zamanla ve¬rimsiz hale gelir. Oysaki .çalışmakla, gerekeni yapmakla ve¬rimsiz şeyler bile verimli hale getirilir Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) ka sap durdu (kasaplığı (öğrenirdi .Baktın kor havası, eve gel kör olası (Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz .Bal ile kaymak yenir ama, her keseye göre değil .(Bal olan yerde sinek de olur (bulunur

.Bal tutan parmağını yalar ?Balı olan bal yemez mi Balı parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yeme¬miş, kısmeti olan .(yemiş .Balta değmedik ağaç olmaz .Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY .Baş ağır gerek, kulak sağır .(Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha .Baş dille tartılır .Baş kes, yaş kesme .Baş nereye giderse ayak da oraya gider .Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol .Baş olan boş olmaz .Baş sallamakla kavuk eskimez .Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk (en) içinde .Baş yastığı baş derdini bilmez .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ .Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli yaşamaya, çalış¬maya gelemezler Başın başı, başın da başı vardır .Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı .Başına gelen başmakçıdır

daha uğramamak için tedbir alır Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar.gitmekten kaçınmazlar . Uğradığı zarara bir .gideremezsin Başkasının uğradığı bir felâketin ne kadar acı olduğu¬nu. gereği gibi anla¬yamayız . planlar tutmaz. kel tavuk topal horozla Bazı işlerde önceden yapılan hesaplar. Allah'ın dediği olur Bazı kişiler sevdikleri şeylerde sonuçta zarar görecekle¬rini bilseler de.Bayağı Kişilerin iyice kepaze olmaları "için birbirlerine girmeleri gerekir .Başkalrına eziyet kötülük eden er geç cezasını çeker Başkasına yaptığın fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini.Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte tecrübeli olur.Bayramda borç ödeyene ramazan kışa gelir . Sonunda iş olacağına . anısını .hürriyete layık değildir.felâket gelmeyince. (yönetici) onun da . aşırıya .üstünde kendisinden büyük bir baş var¬dır .Baykuşun kısmeti ayağına gelir . askıdaki salkım yeğdir .Baz bazla. sahipsiz tarlayı sel alır Başlını acemi berbere teslim eden.Baskıdaki altından. pamuğunu cebinden eksik etmez .(yongayı yel alır.Baskın basanındır Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır yel yel almazsa sel (yel) alır. (Baskısız .varır.((etmesin Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş. kaz kazla. ABRAHAM LINCOLN . başımıza böyle bir .

evlenme istek ve heyecanı içinde olduğun¬dan alacağı kızın . TURGENYEV Bencil.Bekâr gözü. Kişiler birbirlerini ancak . kendilerim kurtarmak için en yakınlarını bile . SOKRATES Bencil insan .Bedava sirke baldan tatlıdır Bekâr erkek. Evli¬lik de böyledir.Bekâr kimse bakımsızdır.Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına. öteki insanlardan akıllıyım. tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. özellikle erkekler düzensiz yaşadıkları için araları ve zamanları çar çur olur. dizginine. derbeder bir hayat sürer .Bekârlık sultanlık . kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde . Aldığımız bir malın kalitesini kullanınca anlarız.tehlikeye atmaktan çekinmezler .Bekârın parasını it yer. yularına) bakılmaz Belirtilen açıkça olan bir şey gizlenemez.kusurlannı göremez .Bazı şeylerin sonuçlan önceden tam olarak kestirile¬mez. Bu bakımdan üstlerine aşlarına yeterince bakamazlar. paralarının .de ne yapılsa örtülemez Ben bilmediğimi bildiğim için .Bekârlık maskaralık . yakasını bit Bekarlar. kör gözü .birlikte yaşamaya başlayınca gerçek olarak tanırlar Beceriksiz ve anlayışsız kişi.kıymetini bil¬mezler . Yaşlılık da izleri ortada duran üzüntü . duygusuz insanlar.Belâlı kişinin hakkından ondan daha belalı olan kişi gelir .yüzüstü bırakır .

kendilerini dâhi .Benzeye benzeye yaz. başın Allah'a emanet . ikinci kez aldata¬maz Çünkü aldatılan kişi birinciden ders almış. oysaki gerçek güzel¬lik. BALZAC Beni isterseniz dövün.Berberin solumazı.sanırlar .(Beş parmak bir değil (olmaz .Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır . tellağın terlemesi.Bez alırsan Musul'dan.Bıçağı kestiren kendi suyu. HZ.Bey ardından çomak çalan çok olur .Bencillik dostluğun zehiridir. esmerin (karanın) tadı (var .Beylik çeşmeden su içme Beylik fırın has çıkarır .Beyaz tenli olanlar. kız alırsan asilden . benzeye benzeye kış olur . akıllanmıştır Bilgili kişilerin az bulunduğu bir toplulukta az bilgili ki¬şiler.Besle kargayı oysun gözünü . insanı sevdiren kendi huyu Bil kimse. güzel sayılır.Berber berbere benzer ama. MUHAMMED . tende değil içtedir .Bey ası borç.ama bırakın istediğim gibi güleyim.Beslemeyi eslemeden alma . düğün ası ödünç . MOLI'ERE .(Beterin beteri var (-dır .Beş tavuğa bir horoz yeter Beşikten mezara kadar bilim öğrenin.(Beyazın (akın) adı (var). kahvecinin söyle¬mezi ?Beş parmağın hangisini kessen acımaz . başkasını bir kez aldatır.

Bir (tek) elin nesi var. bir borç ödemez Biniciler atlarını iyi seçmelidirler.yükseldikçe büyür.Doru ve kır donlu (renkli) atlar de¬ğerli sayılırlar .Binicinin sağı solu olmaz . sormamak (öğrenmemek) ayıp .halkla birlikte hareket etmelidir.Bir adama kırk gün (deli dersen deli. bir düşman çok .Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.Bin tasa.(Bir (sağ) elinin verdiğini. öbür (sol) elin görmesin (duy¬masın .Bin işçi. BERKLEY Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır. bir musibet yeğdir. milletlerin sınırlarını tanımaz. bir atın varsa yokuşta bin . SOKRATES (Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.Bir afeti önlemek için zengin malını. temelsiz duvara benzer. diken de Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır . (Balzac Bilginlerle beraber düşünmeli. ALLEGRAND . Renkler atın cinsini belirlemeye yardım eder.Bin merak. bir başçı . akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur Bir adamın şöhreti gölgesine benzer.Bir ağaçta gül de biter.Bin ölçüp bir biçmeli . .Bin dost az. FUZULI .Bin bilsen de bir bilene danış .Bin atın varsa inişte in. iki elin sesi var .(Bin nasihatten. düştükçe küçülür. GOETHE Bilimsiz şiir. bir borç ödemez . fakir canını verir . bin na sihatten yeğdir . (Bir musibet.Bilmemek ayıp değil.

(Bir delinin bir kuyuya attığı . göstermelik olan çeyiz içindir. LONG FELLOW . dokuz oğul. yıpranır .Bir dönüm güzlük.(taşı kırk akıllı çıkaramaz .veya olumsuz yönde etkiler Bir avuç altının olacağına. onları eğitmek çok emek ve zaman . on dönüm yazlığa bedeldir Bir durumdan canı yanmış olan kişi.Bir baba dokuz oğulu besler. akrabalar arasında çıkabilecek birtakım an¬laşmazlıkları başkalarına duyurmamak gerekir.(Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez Bir çocuk.Bir başa bir göz yeter . o durumdan kur¬tulmak ve aynı şeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için büyük çaba harcar ve yapamayacağı . bir canlı yetiştirmek.Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir deli kuyuya taş atmış.ister. bir babayı bes¬lemez Bir babanın kızı için harcadığı para. so¬runlarını içlerinde . Kişiler.Bir anaya bir kız.Bir ailede. bir kazanı kokutur .halletmelidirler .Bir baş soğan. bir avuç toprağın olsun . yetiştiren kişi de her bakımdan yorulur. bir işçi. bin ayıp örter .Bir aileden iyi insan da kötü insan da yetişir . onlar yetişir ama. bir kafaya bir göz Bir annenin yaptığı mutlu ya da mutsuz evlilik kızının evlilik hayatını da olumlu .sanılan zor işleri başarır Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. Bir kıza ömür boyu bakacak olan ise kocasıdır .Bir dirhem et. kırk akıllı çıkaramamış.

murat Bir insana yapılan yardım.Bir ev (gemi) donanır. biri çuvaldız. bir kör biliş . bin büyü verini tutar (yerine geçer Bir gencin hata yapmasını önlersen.Bir eksikliği olan kişinin yanında dikkatli konuşmalıdır. onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. din ya da insanlık duygusu ile yapılmış . HZ. Çünkü kızlara giyim . Almaya . çeyiz yapmak zorundadır . Kısmin eksikliğini . başka bir güç yola başvur¬maktır Bir günlük beylik.Bir güçlüğü yenmenin yolu.(Bir fit.kalkışmak. bir kız (çıplak) donanmaz Bir evde iki kız. bir hayvandan gücünün üstünde bir şey alınamaz.karşı davranışlarıyla ölçülür Bir insanın gerçek zenginliği . JOHN ERSKIN . ALBERT CAMUS .Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır . MEVLANA Bir insandan. MUHAMMED Bir insanın tek başına mutlu olması .Bir görüş. Övünç için yapılan iyilik.kuşam.duyduğu şeylerden söz ederek onu üzmemelidir . En ya¬kınlarımız dahi bilmemelidir.iyilik olmaktan çıkar Bir insanda kibir. boşuna emek harcamaktır Bir insanın gerçek değeri. biri biz Bir evde kız çok olursa. çok gizli kalmalıdır. beyliktir Bir inat. iş başında gösterdiği başarı ve çevresindekilere . hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar. utanılacak bir şeydir.onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. ailenin maddi sıkıntısı artar.

harcanan çabanın dengede tutulması gerekir. iş başarı ile . kullanılacak bir aygıtta önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar da önemlidir.yönetici yoksa.gerçekleş¬meyebilir Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun.Bir işi. sonucu iyi hesaplanmalıdır.çıkarabilir Bir işin yürümesinde. Yapılacak işle¬rin tam. Küçükse da zamanla büyür. olması için ayrıntılarına dikkat . Bugün de dünün bir yarını değil midir. Ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın. artar Bir işin gerçek yüzünü ancak Allah bilir ama insan da aklını kullanarak sezinleyebilir.yürütülemez . acele sonuç alacağım diye takatin üstünde çaba gösterilirse yorulunur. yetenekli bn. . Biri bulunursa öteki bulun¬maz.geçmez. öteki bulunursa beriki bulunmaz Bir işi yapmadan önce çok düşünmeli.kocasının parasıdır. ÖMER HAYYAM Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her za¬man eksiksiz olarak ele .gerekebilir Bir iş yapılırken. plânlayan. Sonradan . en rahat harcayacağı para. bir tahminde bulunabilir. bir geliri küçümsememek gerekir. biraz fazla tutmalıdır.Bir iş yaparken gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. koca evi. Çocuğunun ya da ba¬basının eline bakmak ona zor gelir . Bu yüzden so¬nucun çabuklaştırılması şöyle dursun. Gerçekleri kafasını kullanarak ortaya . çalışanların sayısının fazlalığı önemli değildir. sonuç hiç . Bu denge tutturulamaz.duyulacak pişmanlık para etmez Bir işi yöneten. Çünkü beklenme¬dik etkenlerle daha çok harcama yapmamız .etmelidir Bir kadın için en rahat edeceği yer.

MONTESQUİEU Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır Bir korkak.kışkırtmaktır. Yaşadığı . Bıçak. öğrenilmez. temizliği o kişinin karakterini yansıtır Bir kimsenin.yapmıyorsa korktuğundan değil. bir şeyin değeri. hatır saydığındandır .ortamın tertibi.yeteneği kazanır Bir kimsenin. iç yapısıyla ölçülür Bir kimsenin kişiliği yaşadığı yerin düzeninden.temizliğinden bellidir.Bir kararda bir Allah Bir kez görmekle durum iyice anlaşılmaz.görmekle kesin yargıda bulunul¬maz Bir kimse başka bir kişiye hak ettiği sert karşılığı vermiyorsa kötülük . işleri bu" kez ters gitmişse ya¬nındakiler de onu . kılık kıyafeti ile değil.yetiştirdiklerinden gelen kötülüktür Bir kimseyi. Biı şey hakkında bir kez . bir orduyu bozar . bin büyü kadar tesirlidir Bir kişi için kendisine annesinden daha yakın kimse yoktur. Analar çocukları . kendisinde aranan özel nitelikle artar: Kişi. Ara bozacak bir söz.terk eder. kişiliğiyle. çeliği¬ne iyi su verilmiş olursa keskinleşme . ancak bu konularda uz¬manlaşan kişiler bilir Bir kimseye en zor gelen kötülük. bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. nankör olan yakınlarından ve kendi . birini öbürüne karşı . bir şeyin değerini.için canlarını feda etmekten çekin¬mezler Bir kişinin kaderi kötü ise.Bir kötunun yedi mahalleye zararı vardır .Bir kimsenin değeri. Başvurduğu bütün kapılar yüzü¬ne kapatılır Bir kişiye yapılmış haksızlık . diğerine düşman etmenin en etkili yolu. huyu güzel olursa sevilir.

. İncelemeden başvurduğunuz kişi işinde yetersizse malınızı da. Onu elde et¬menin yollarını aramak. CERVANTES Bir mesleği herkes yapar. sonra da iyi bir yöneticiye teslim edilmesi . (Victor Hugo Bir okul açan . bin hatır yapar Bir şey.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir kuruluştan işletmeden istenilen verimi alabilmek için önce gerekli her türlü donanımın. sadece bakmakla elde edilmez.bu uğurda davranmak. alınan karar çok kez zarar getirir Bir şeyi bildiğin zaman .Düşünülmeden. bir hapishane kapatır. nereye gittiğine bak. onu bildiğini göstermeye çalış.Bir şeyi bilmiyorsan . tesisin yapılması. akıllı ve fazilet sahibi (adamlarının sayısı ile belli olur. VİCTOR HUGO Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan. fakat içlerinden ancak birkaçı işinin uzmanıdır. bir anda söylenen söz. nüfusunun çokluğu ile değil. bir şey söylemek için çok düşünmek gereklidir. onu elde etme yolunu bilenin.gerekir Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise.Bir selâm.. .tehlikeye sokabilir . KONFÜÇYÜS Bir şeyi elde etmek için içinde taşkın bir istek bulunan kişiye bu uğurda .ruh içinde eğitim olur. bir şeyden ya¬rarlanma. onu bilmediğini kabul et. EBU HANİFE .İşte bu bilgidir.kullanmasını becerebilenin hakkıdır Bir şey.Bir mıh bir nal kurtarır.katlanacağı sıkıntılar. canınızı da . bir nal bir at kurtarır Bir milletin büyüklüğü. çalışmak ge¬rekir Bir şeye karar vermek. onu . fedakârlıklar güç gel¬mez .

yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte ku¬şum bulunan kişi . . etrafa . Öte yandan bu gibi kişilerin işleri .Bir şeyin hoşa gitmesi için özelliklerinin uyumlu ve karannda olması gereklidir Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası ya¬rarlanıyorsa.telaşa düşer .güç olan sözleri vermekten sakınma¬lıdır Bir şeyin en iyisini.Bir şeyi vaad etmek kolaydır.bir duruma düşer.Bir topluluğa birden fazla baş gerekmez Bir topluluğu yönetme katına yükselmiş kişiler. bir de¬ğeri vardır. ancak ona gereksinim duyuldu¬ğu zaman daha iyi .neden olur .başkasının çocuğu. bu huzursuzluklara ve kavgalara . O da kendi dostuna söyler. Çünkü dostu¬muzun da bir dostu vardır.yayılır. böyle bir yere gelebildiklerine göre. Biz de güç du¬rumlara düşeriz Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen kişi çevresinde utanılacak .olanını beğendirmek zordur Bir şeyin gerçek değeri. bazılarına faydalanma olanağı verilmezse.anlaşılır . Böy¬lece sırrımız sır olmaktan çıkar. asıl sahip yararlanan kişi demektir Bir şeyin yerine. en güzelini görmüş olan kim şeye ondan daha az değerde . bunların bir birikimi. öz evlâdın yerini tutmaz Bir sır. Yerine getirmek ise zor¬dur Yerine getirilmesi .çok olduğun¬dan boş zamanları yoktur Bir toplumda haksızlık yapılıp da herkesin yararlanabi¬leceği şeyden. ona benziyor diye başka birşey ko¬nulamaz. Söz gelişi. en yakın dosta dahi açılmamalıdır. değerini kaybeder Bir suçun.

tutumudur. Olursa o toplum iyi yönetilemez. Yönetenler birbirleriyle kavga etmekten toplumu iyi yönetmeye fırsat . Çünkü kız çocuk¬lar". VİCTOR HUGO Bir yerde güzel ve değerli şeyler varsa bu şeylerin etra¬fında da bunlardan .Kızların iyi evlilik ya¬pıp yapmamaları anaların sıkıntısıdır Birbirini etkileyici şeylerin bir arada bulunması isten meyen sonuçlar . başkalarını aldatmaz . ALBERT EINSTEIN Bir ulusun büyüklüğü .ise önemli olan şey. çoğu hiç bilmez .Birden çok kişinin söz sahibi olduğu iş yürümez . sözünün eri Olmasıdır Bir'anne için bir kız çocuk gereklidir.doğurabilir Birçok insan çıkarları için alışverişte başkalarını aldat¬maktan çekinmez. her bakımdan anaya yardımcıdır. nüfusun çokluğu ile değil . Yiğit için . .Bir toplumda iki baş (yönetici) olmaz. Bir kişinin dürüstlüğünü kanıtlayan dav¬ranışlardan biri de alışverişteki . Ancak kız çocukların fazla olması da annelere sıkıntı verir.bulamazlar . Çünkü ala¬cağımızı alamayabiliriz ama . (Azı bilmeyen.yararlanmak isteyen birtakım asalaklar bulunur Bir yerden alacağınızı umut ettiğiniz para ile başka yere olan borcunuzu ödenmiş saymak tedbirsizliktir.borcumuzu ödemek zorundayız Bir yerin yöneticisi. akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. İyi insan hile yapmaz.Bir toplumu çökertip yıkacak öğeler. sinsi sinsi içeride çalışırlar Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.(Biri bilmeyen bini hiç bilmez. büyüğü için önemli olan işleri iyi denetlemesidir.

Borçlunun dili kısa gerekZorunlu kalmadıkça . Borç giderek artar. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. Bu.olmanın en önemli özelliğidir ':bkz. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. kıyamet ondan kopar Birisi için kötülük düşündüğün zaman aynı şeyin kendi başına gelebileceğini de düşün. bel bel bakar Borçlu. çürük) baklanın kör alıcısı olur Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir.Biri yer biri bakar. Belki elimiz daha da daralır. Yaptığın kötülük . dostlukları unutmama¬mız gerekir.Bodur tavuk. akılsız dosttan hayırlıdır . insan .insanlar ye¬tişir . borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır.Borcun yoksa kefil ol. hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da kö¬ken ve soy önemlidir. İlk fırsatta ödemek gerekir. her gün piliç Boğaz dokuz (kırk) boğumdur . "Akıllı düşman. işin yoksa şahit olBorç.Borcu ertelemek doğru değildir.Bol bol yiyen. iyi güne kalmaz. LA ROEHEFOUCOULD Bize yapılan en küçük iyilikleri. Sana yapılmasını istemedi¬ğini başkasına yapma.bir gün başına ge¬lir Bitkilerde. çalışıp borcunu ödemeye uğraşmadıktan sonra üzülmekle borcundan .Bitli (kurtlu. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz.kurtulamaz Borcun iyisi vermek. İyi tohumdan iyi ürün elde edildiği gibi soyu temiz ailelerden de sağlam karekterli . Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. derdin iyisi ölmekİnsanlar için en kötü şeylerden biri.

dert uzayınca alırBorç uzadıkça borçluluk dugusu azalır. Borçlu.Yoksulluk ve borç içinde olup bey adı taşımaktansa. Borç giderek artar. (Bu söz.Borç vermekle. Çünkü alacağını alabilmesi. İlk fırsatta ödemek gereıdr. Başı eğik olur. kuyruğu.Borçsuz çoban. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. düşman vurmaklaBorç ödemekle. Karın doyurmayan soylu¬luk unvanlan işe yaramaz.Borçlunun duası alacaklıdır. Çünkü borçlu. borçsuz çoban olmak daha iyidir. büt¬çesine göre hareket eder. Kötü yolda olan kimselerin bunun karşılığında pek çok şeylerini kaybedecekleri mutlak¬tır.Bostan gök iken pazar (-Iık) yapılmazNasıl gelişceği ve ayrıntıları . yakayı her eleve rişinde ce¬za göre göre insanlıktan çıkar. Borç. borcunu ödeyebilmek için daha çok ça¬lışır.alacaklısına karşı haklı da olsa aşağıdan almak durumun¬da kalır. iyi güne kalmaz.İnsanlar için en kötü şeylerden biri. borçlunun yaşamasına bağlıdır. Bostana dadanan eşeğin. belki de öldürür.Borçlunun ölmemesi için en çok alacaklısı dua eder. kişiyi öldürmez. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. benzi sararırBorç. Belki elimiz daha da daralır.Borç. yiğidin kamçısıdır. yoksul beyden yeğdir.borç almamalıdır.Borçlu ölmez. derdin iyisi ölmek. hastayı güçsüz bırakır. borçluyu teselli etmek amacıyla da kul¬lanırı).Borçtan korkan kapısını büyük açmazBorç edip onun sıkıntısına düşmek istemeyen kişi. şaka yollu. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. Hastaİık uzayın¬ca da. Bütçesine uygun bir yaşama yolu tutarBorç uzayınca kalır. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. düşman öldürmekle tüketilir.Borcun iyisi vermek. çeşitli nedenlerle borcunu ödememe yoluna gider.Borcu ertelemek doğru değildir.Borçlanan kişi. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. kulağı olmazHırsızlığı huy edinen kişi. Fakat hasta edecek kadar üzer.

.Boş torba ile at tutulmaz. hem de çok çeşitlidir. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım.Kişilere de. Çünkü insanların huylan hem kolay anlaşılmaz.Kanıtsız ve gereksemelere cevap vermeyen plân yü¬rümez.Boş işte menzil olmaz. Her rahatlık.Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsi¬niz. ama kulağı geçer. Bazıları kısa za¬manda ustalaşarak. böyle tıraş. çalışmakla olur. Bu tutumuyla herkesten saygı görür.Bilgi ve erdemden yoksun olan kişi. Aklı nereye eserse ora¬ya gider.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. boş laflarla çevresini rahatsız eder.. kendilerinden önce başarı kazananları geçerlerBoyuma göre (boyumca) boy buldum.Boşboğazı cehenneme atmışlar: "Odun yaş (az) diye bağırmış.Karnı aç olan kişi çalışamaz.. Onlar yine gereksiz konuşacak bir şey bulurlar.Boş fıçı çok tangırdar. diğer insanlarda aradıkları fiziksel özellikleri bulabilirler. durumlara da uygun düşen işlem ve yön¬temler uygulanır.Bilgisiz.. kaygısız kişi diğer in¬sanlardan daha rahat yaşar. Bu nedenle de yurt yuva sahibi olamaz. çok konuşur. kişiyi herkesin gözünden düşürür. erdemli kişi ise ağırbaşlı ve hoşgörülüdür.İnsanlar.Aylak kişinin bir amacı yoktur. Ama aradıkları huya sahip kişileri bulmaları zordur.Üzerinde sorumluluk taşımayan.Böyle gelmiş böyle giderOlumlu ya da olumsuz alışkanlık ve geleneklerin kolay kolay değişemez. yeteneksiz kişi iyi bir görevde tutunamaz. yeter ki topluma yararlı olsun.İnsanlar.Boş gezmek. Hangi iş olursa olsun.Geveze. çeşitli yeteneklere sahiptir.Boş çuval ayakta (dik) durmaz. bir sıkıntı karşılığıdır. . Bilgili. Henüz şekillenmemiş şey üzerinde yorum yapılmaz. boşboğaz kişileri cezalandırsanız bile huyla¬rından vaz geçiremezsiniz.Boş eşek yorga gider.belli olmayan bir iş üze¬rinde anlaşma yapılmaz. Boynuz kulaktan sonra çıkar.Çıkar sağlamadığınız kişiyi bir yere bağlayamazsınız. Bil¬giçlik taslayarak. İnsan¬lığa en iyi hizmet.Böyle baş.

hırsızlık gibi her an başına bir iş gelebilir.Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demişİnsanlar için dünyada özgürlük ve vatan her şeyden üstündür. zamanında yapılmazsa ertesi günküler de eklenir ve gide gide altından kalkılamaz hale gelir.Günümüz insanının uğraşı çoktur. Sağlık. Ancak aklı başına geldiği zaman da fırsat elden kaçmış olur.Bugünkü tavuk.Buğday başak verince orak pahaya çıkar.Bülbülün çektiği . Günlük işler.Bugün bana ise yarın sana. Boş zamanı ise yok denecek kadar azdır. elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez. Özgür olmayan kişi hiçbir şey başaramaz.Bir şeyin senin olduğuna kuşkıjn kalmaması için gere¬ken bütün koşullar gerçekleşmelidir. Ama güler yüzle. Ayrıca birçok iş gününde yapılmazsa önemini yi¬tirir. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir)Elimize geçen küçük şey. zen¬ginlik de böyledir. hiçbir şeyden mutluluk duyamaz. ambarına girmeden senin sa¬yılmaz. tatlı dille onlann gönlünü hoş etmemiz mümkündür. elimize geçme olasılığı bulu¬nan büyük şeyden daima daha iyidir. o şeye gereksinim duyulunca anlaşı¬lır.Bugün bir kişinin başına gelen felâket.Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?Dostlarımızı istediğimiz ölçüde ağırlayacak olanakları¬mız olmayabilir. Oğlunun sana karşı gerçek tutumunu da ancak ona muhtaç olduğun zaman anlayabilirsin. Yağmur.Kişi. bildim bulamadım.Bugünkü (akşamın) işini varma (sabaha) bırakma koy¬ma. yarınki kazdan iyidir. Tadandaki buğday. Zenginlik bunların yerini tutamaz. tür¬lü engellerle gerçekleşmeyebilir. Sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz.Buğdayım var deme ambara girmeyince.Bir şeyin değeri. yarın başkaları¬nın da başına gelebilir. Bundan ders almalıdır. Çünkü beklentiler.Uzun süre devam eder.Buldum bilemedim. Önünde bir engel kal¬mamalıdır. oğlum var de me yoksulluğa ermeyince (düşmeyince).

Büyük balık küçük balığı yer (yutar). Bü¬yüklerin günahını küçükler çeker -C- . sıkıntılar içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık . küçükleri ya da kendilerinden sonra . . büyük şey edinme fır¬satını kaçırırlar Büyüklerin yanlış tutum ve davranışları.gelenleri güç duruma düşürür.Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir Büyük acılar.aranmamalı. Küçük şeyleri .zenginlik de sonuna kadar güvenil¬meyen.sorumlu işlerin başında bulunanların tasaları da ona göre büyük olur Bu dünyada her şey geçicidir. En değerli canımız bile sürekli gövdemizde kalmayacaktır. BROUGHAM .çalışarak çoğaltmaktır Bu dünyada hiç bir şey sürekli değildir.ya ımıza gelen nisanlara iyi davranmalı. öyleyse konuk olarak ya da iş için .dili belâsı (-dır)Düşünülmeden söylenen sözler. sürekli olmayan şeylerdir Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik.Güçlüler güçsüzleri ezer.Elimizden bir şey gelmiyorsa. Her şey değişe¬bilir. onları yüksünmemeliyiz Bu dünyada herkesin az ya da çok bir geçim yolu vardır. Gençlik. Önemli olan bunu .beğenmeyenler.Büyük başın derdi büyük olurBüyük ve . küçük şeylerin birikiminden meydana gelir. ÖMER HAYYAM Bütün çabalarımıza karşın düştüğümüz kötü durumları kabullenmemiz gerekir. güzellik. sa¬bırlı olup katlanmaktan başka yol yoktur Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. yersiz konuşmalar in¬sanın başını belâya sokar. yâ da kendisine mal eder. .bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. kusurları hoş görü ile karşılanmalı¬dır Büyük şeyler. Bir gün öleceğimiz ke¬sindir.

canına değil malına gelsin. beceri ve uzmanlık . Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini.yerini dar eyleme Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Çünkü kazaya uğrayan. hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker. sakat . Öyle de inatçıdır ki deve nasıl hendek atlamamak için direniyorsa.Cahile söz anlatmak. zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür. o da görüşünden . dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir . Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir. balık dipte gerek Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur.sahası içinde çalışmalı.kalabilir.vazgeçmemek için direnip durur . Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. okuyup öğrenim görmemiş. Bir kazadan ötürü insan ölebilir. Ama can için durum böyle değildir. deveye hendek atlatmaktan zordur Cahil kişi. bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir.-ÇÇağrılan (çağrıldığın) yere erinme çağrılmayan (çağ¬rılmadığın) yere gidip . Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi. MEVLANA (Cahile söz (laf) anlatmak deveve hendek a güçtür (zordur .Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan. o alanın dışındaki işlerden uzak durmalıdır . doğru onlardır. barınır ve iş yapar.Cambaz ipte. O ne biliyorsa. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi doğrularından başka bir doğru kabul etmez.

kendi çıkarından asla taviz vermez . bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur.(Can cümleden aziz (dir Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. fedakârlıklar gösterirse de (bunun da bir yeri ve sınırı vardır). gerek iş yapması. Bu. bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır.. gerekse . İster eğitim.konuşup dertleşmesi için zorunludur . vahim . kişiliğinin bir parçası hâline gelir. yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı. huy da onun benliğine iyice yerleşir. ister başka bir yolla olsun.konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür. .Can canın yoldaşıdır İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz.1 canı. Kimi istisnalar hariç. iyi beslenmeye . dinç ve dayanıklı olamaz. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. diğer canlardan daha önemli olur.Can çıkmayınca huy çıkmaz Huy. gerek sorunlarını çözmesi. Bir arkadaşa. insan büyüdükçe. O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa.önem vermelidir . O anda kendi . 2. bu durum hemen her insanda göze çarpar. İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir. insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. İyi beslenmeyen.Can boğazdan gelir Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. İnsanla birlikte var olmaya başlar.

muhtaç kimseleri gözeten kimsedir. rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler. aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir.devam eder . korkağın kılıcından keskindir . yardım seven. para ve malını esirgemeden veren. yetime. Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır. Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler.Cennetin kapısını cömertler açar Cömert kimse. kimsesize.bilemez . Nasıl sağlıklı bir insan. İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder. huzur ve mutluluğun kıymetini .yaptıklarının karşılığını kat kat fazlasıyla göreceklerdir . Eğer böyle davranırlarsa. sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya düşmeden rahatlık. düşküne yardım ederlerse sevap işleyecekler ve öbür dünyada .kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. eli açık olan.Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez Sürekli bolluk. yolda kalmışa.ulaşır .Canı yanan eşek attan yürük olur Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse. hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse. kişinin ölümüne kadar öylece . çok iyi sonuçlara .Cesurun bakışı.

ortaya koyar . böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer. Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur. yiğit derler candan ederler Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar.söylemez .eder onu Ç .kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz . soylu bir kimse. daha bebekken. sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve . eğitim çağına gelmeden kendini kimi hareketleriyle belli eder. Benzer bir şekilde. sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler.Cins kedi ölüsünü göstermez Şahsiyetli. dolayısıyla . ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün. bu sırada birisi çıkıp canından . Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar. mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur. başarılı bir insan olup yararlı işler yapacağını .Cins horoz yumurtada (iken) öter Kimi soylu ve değerli kimse. Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler.Cömert derler maldan ederler. Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler. Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar. ona buna yedirir.Kimi cesur insanlar kararlıdır. bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını. olmayacak bir dövüşe atılır. sonunda tüketir. parasını bol bol harcar. Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de.

Çalma elin kapısını. Bunun gibi cahil kimselere de bir söz anlatmak hemen hemen mümkün değildir. o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden . bir yapısı vardır..1 Ancak öfkelenip kızdıkları gibi de çabuk sakinleşirler.Çalıda gül bitmez. kimi yolları kullanarak. makamlara çok kısa zamanda gelirler. . Bir çalının gül açması mümkün değildir.Çağrılan yere erinme. cahile söz yetmez Her varlığın bir niteliği. ona ne söylerseniz boşa gider . çağrılmayan yere görünme İçinde yaşanılan toplumda sosyal ilişkiler oldukça önemlidir. Çünkü cahil kimsenin kavrayışı kıttır. 2. çağrılmadığı yere ise gitmemelidir. Gülü. ancak o görevin ehli. Dolayısıyla onu yola getirmek. Çünkü gittiği o yerde insanların rahatını . ondan olumlu davranışlar beklemek son . Geleneğimize göre çağrılmadığı yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. Toplum dayanışması bakımından bu bir görevdir. çabuk söner Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar. yasa ve kurallara uymaksızın önemli mevkilere. ayrıca inatçıdır ve bildiğinden de şaşmaz. ancak gül ağacından alabilirsin.kaçırabilir .Çabuk parlayan. çalarlar kapını . Bu sebeple yapılan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gereği olarak gitmelidir. Kişi. Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde. Çünkü tabiatına aykırıdır.uzaklaştırılırlar .derece zordur.

Çam sakızı.Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar İnsan harcadığı çabanın.hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler . Davranışı da soylucadır .de böyledir. çoban armağanı İnsanlar birbirlerini sevindirmek. Ne var ki o.durumda kalırsın .Kimseye kötülük yapma. İnsan ne kadar yoksul olsa da böyle bir eylemde bulunmak ister.nerede olursan ol. arı Bağdat`tan gelir Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin. varlıklı insanlar gibi değeri yüksek armağanlar veremez. Yoksa günü gelir. hiç ciddî bir iş yapmayan ve aylaklığı alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler.Çanakta balın olsun. benzer bir şeyi onlar da sana yaparlar ve zor .şeydir.Çarşı iti ev beklemez Boş gezen. mutlu etmek için karşılıklı hediyeleşirler. Onun armağanı küçük bir . kötülük yapan kötülük bulur . Çalışmaktan . Bu hareket insanların gönüllerini okşar. şurada burada dolaşan. bu tür hareketlerden kaçın. onları birbirlerine yaklaştırır. Öyle ki . alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar . Ama taşıdığı değer büyüktür. Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır. İnsan diğer ilişkilerinde . İyilik yapan iyilik. kimseyi arkasından çekiştirme. başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür.

işini zamanında ve iyi yapmalıdır .Çıngıraklı deve kaybolmaz Kimi kişiler vardır ki. yolcuya kurak. . felâkete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmiş de olsa düzelmeyeceğini . Bu bakımdan toprağı zamanında ve iyi sürmeli. tohumunu zamanında ekmelidir.Yapılmamış olarak öylece kalakalır . İşlerimiz içinde durum böyledir. Eğer bu işlerini zamanında ve lâyıkıyla yapmazsa. başkasına muhtaç olup kapı çalar hâle gelir. İyi sonuç almak isteyen kişi. Bir o yana. Bu bakımdan .Çatal kazık yere çakılmaz Bir işe.Çıkmadık candan umut kesilmez İnsanların ölüm ve dirimi Yüce Allah`ın takdirine bağlıdır. iyi verim alıp ambarlarını dolduramaz. 2. Kötü giden.Çiftçiye yağmur. ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler.önlerler . Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez..Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır Çiftçi. Hemen her işte .kim söyleyebilir? Yüce Allah`tan hiçbir durumda umut kesilmez .durum aynıdır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. cümlenin muradını verecek Hakk . biri bu yana çeker. çok başlılık zarar verir. Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini . geçimini toprağı ekerek sağlamaya çalışan kimsedir.1 eceli gelmeyen kimsenin.

sonra sözünde durma ve bir yere bağlanıp kalmak ister. Yahudi`den pehlivan Her kişinin ayrı bir karakteri vardır.pehlivanlık yapamaz . görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz. Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağmura ihtiyacı vardır. yürek ve mertlik ister. Ancak sonucu yine Yüce Yaratan belirler. Çobanlık öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. Ve işe başladığını böyle belli eder . Yetişmesi.Çingeneden çoban olmaz. önce babasını asmış Sorumsuz.Çingeneye beylik vermişler. kime neyi nasip etmek isterse o gerçekleşir .Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez Kişilerin ne kadar cahil. soyu sopu farklıdır. O zaman . Bir kimse de güzel ve sıkıntısız bir yolculuk yapabilmek için kurak havayı ister. O nasıl takdir . bilgi ve becerisi doğrultusunda yapacağı işleri de birbirine uymaz. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek.kötülük yapmaktan çekinmez. onun yararına bir sonuç vermesini ister. Benzer şekilde. Oysa Yahudi tam tersine korkaktır. pehlivanlık da cesaret. en yakınlarına bile . bayağı ve soysuz kimse eline bir yetki ya da imkân geçince mizacının gereğini yerine getirir.İnsan ne ile uğraşıyorsa.etmişse öyle olur. bu yüzden . Öyle ki değil yabancılara. Çingenede ise bu hasletler bulunmaz.gerçek kişilikleri ortaya çıkar . bunun için de çobanlık yapamaz. önce sabır ve sorumluluk. Görüldüğü gibi birinin istediği şey diğerinin zararınadır.

ya koyun güttürür ya kuzu Kararını vermeden önce iyi düşün.karşı konabilir .1 önlemleri alıp koruyunuz. Bunun için kimseyi incitmemeye.Çivi çıkar ama yeri kalır Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım. sonunda dağılıp çözülür . Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan. başsız . en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle . zorunlu olmadıkça onlara çatma. kırmamaya .Çobansız koyunu kurt kapar Elindeki nesneleri kaybetmek.gayret edelim . Çünkü onlar bir kötülük yapmak için fırsat kollarlar. Kızını vereceğin kimse ne işle .beceriksizliği.Çobana verme kızı. birine kaptırmak istemiyorsanız gereken .. dikkatsizliği yüzünden işi berbat edebilir . 2. kızın da o işle ilgilenmek zorunda kalacaktır. Kabalığı. 2. .Çivi çiviyi söker Güçlü bir şeyin etkisine. İncelikli.zararlı çıkarsın .kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar.Çirkefe taş atma üstüne sıçrar Şerli. hassasiyet gerektiren bir işi. yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. söz atma.1 ilgileniyorsa. Böyle bir fırsatı onlara verirsen onların kötülükleri sana bulaşır. etrafa kötülük saçıp duran kimselerden uzak dur. kirlenir ve . o işten anlamayan birine teslim etme.

giysilerle donatmak yanlıştır . İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. bir sözün nereye varacağını bilmez. ardına sen düş/ Çocuğu . Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz. iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir.Çocuğun yediği helâl. ardınca sen var Çocuk gerek yaşı. belli bir sorumluluk gerektiren işi yükleyen kimse. Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz. dedikodu yapılmaz. Çünkü herkes çocukla meşgul olur. Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı .1 saklısı da olmaz. Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarın da kullanamaz. hor kullanır. Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir. Onun için sözün gizlisi ya da . Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez. 2.fırsat bulamaz . bunun farkına vardığı anda onun . oyalanır ve dedikoduya .(işe sal.Çocuğa iş buyuran. gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. üstesinden gelemeyeceği. giydiği haram Çocuğun sağlıklı.arkasından gitmek ve işle ilgilenmek zorunda kalır . dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir. kirletir ve paralar.Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu (gıybet) olmaz Çocuk. Bu bakımdan onun gelişip büyümesi. Çocuğa yapamayacağı. ardına kendi düşer (Çocuğa iş.

sonra hazırlık yapılmalıdır . Bunun yanlış olduğunu da düşünemez.. bir neticeye varmadan kimi hazırlıklara girişmek.için haberin doğrusu çocuklardan alınır . ne olup olmadığı anlaşılmalı. 2. yürümeye başladığı zamanda sık sık düşüp şurasını ya da burasını incitebilir.Çocuk düşe kalka büyür Hemen her çocuk emeklemeye.netleşmeli.bunun için kaygı duymamalıdır . Dolayısıyla duyduğu şeyi . onun hakkında yorum yapmak yanlıştır. sır olarak kalması gereken şeyleri çocuğun yanında konuşmaktan kaçınılmalıdır. Bu sebeple başkasının duyması istenmeyen. Önce iş ya da olay . Anne_baba . Çocuklar yaşları gereği yalan dolan nedir pek bilmezler.Çoğu zarar. duydukları bir sözü olduğu gibi anlattıkları. Bu durum son derece doğaldır. Gerek yeme ve içmeleri. azı karar .Çocuktan al haberi Çocuk gizlilik kavramından haberdar değildir.Çocuk doğmadan kaftan biçilmez Bir iş henüz ortaya çıkmadan. çarpıtmadıkları . gerek . Çünkü anne_baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker.Çocuk büyütmek taş kemirmek Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister. büyük emek verirler.eğitimleri için ellerinden geleni yapıp olmadık zorluklara katlanırlar . Kendilerine sorulan bir şeyi.1 kolayca başkalarına söyleyebilir. bildikleri ve tanık oldukları bir olayı.

etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir .Çok arpa atı çatlatır At arpayı çok sever ama ölçüyü kaçırıp da gereğinden fazla yerse zararını hemen görür.Çok havlayan köpek ısırmaz Bilinen şu ki. aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. söylediği bir söz. inceliğini kavramadığı pek çok şey vardır. Ne kadar çok yer gezerlerse. Ama bu demek değildir ki her şeyin mahiyetini biliyor. öteye gidilmemelidir . bağırıp çağıran. istese de bunu .bildikleri üzerine bilgi katarlar. yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü .Çok gezen çok bilir Bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır.olan “karar” sınırında kalınmalı.Çok bilen çok yanılır Bir insan çok bilgi sahibi olabilir. Bunlardan biri de gezip görerek öğrenmedir.gitmek zararımıza olur . bilgi dağarcıklarını zengin kılarlar . İnsanlar gezdikleri yerlerde gördükleriyle ilgili pek çok bilgi edinirler. Bunun gibi her işte de bir ölçü vardır. . sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse. Yoksa yaptığı bir hareket. fark . Bunları ihlâl eden. Onun da bilmediği. ölçüyü kaçırıp işte aşırı .Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. bilgileri de o kadar çok artar. aşan. bu yolla. saldırıda bulunamaz. Bu bakımdan bilgisi sebebiyle bir insan kendisine güvenip öyle olur olmaz şeylere karışmamalıdır.

ardı arkası kesilmeyen buyruklar vermek. yorgun düşer.Çok koşan (seğirten) çabuk (tez) yorulur Hemen her işte sağlıklı sonuca ulaşmak dengeli çalışmakla mümkündür. Gücünün üstüne çıkmadan.hırsızlığa sevk edersin . koruduğun kimselere aşırı ölçüde söylemek.yapamaz. aşırı çaba gösterirse çabuk yorulur. . Benzer bir şekilde bu kimseleri aç da bırakma. dolayısıyla o kimseler yüzsüz ve söz dinlemez olurlar. gerek para bakımından bir sıkıntıya düşürme. sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler .tehlikelidirler. dolayısıyla sonuca da geç ulaşır. Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı . Bunun aksine.(söyleme arsız olur Yönettiğin.Çok yaşayan bilmez. Oysa çok gezen. yoksa onları kötü yola iter. çok gezen bilir İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. Gücünün üstünde çalışır.bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir . eleştirilerde bulunmak sözlerinin gücünü kırıp tesirsiz bırakabilir. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. aç koyma hırsız olur (Aç bırakma hırsız olur. eğittiğin. İnsanın gücü bellidir.hem de sonuca daha kolay ulaşırlar Çok söyleme arsız olur. çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. Onlar yapacaklarını yapıp gösterirler . çok . haklarını ver. gerek yiyecek. kendisini çok yormadan çaba harcayanlar hem sürekli çalışırlar. .

elde ederler Çalışma . soyluluğu kalmamış. aslı bozulmuş.1 gelmiş bulunan bir şeyi.Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur . En kolay iş dâhi emek harca¬mayı gerektirir. toplumlardan da . doğanın anasıdır . çalarlar kapını Çam ağacından ağıl olmaz. zorlamakla. NERBERT Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur . Bu gibi kimselerle kurulacak .Çalıştırılan kişilerin hakkı verilmezse. el çocuğundan oğul olmaz Cambaz ipte balık dipte gerek Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. eskimiş. G.Çalıştırılan araçların. Şahsiyetini yitirmiş. sıkış¬tırmakla iş görülmez .Cahilin sofusu şevtanın maskarası Çalışanların ya da bir toplumun başarılı olması yöneti¬cilerinin tutumuna ve becerisine bağlıdır.Çalma elin kapısını. mutlak bir dinlenme ölüm demektir. İyi idare edileme¬yen kişilerden de. ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz. işçilerin gücü de iyi bakımlanyla artırılır . 2.kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma gerekir . PASCAL Çalışmadan yaşanılmaz. Ağza .istenilen verim alınamaz Çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her zaman kalkı¬nırlar ve bol kazanç . işe yaramaz bir hâle .Çürük tahta çivi tutmaz Gerçek niteliğini yitirmiş.ilişkilerin sonu hüsranla biter Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir . kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez..

Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır Canı yanan eşek attan yürük olur Canlı.Çarşı iti ev beklemez Çatal kaşık yere batmaz Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez Çekişilmeyine pekişilmez Çengi ölüsü çalgı ile kalkar Cennet anaların ayakları altındadır. Varlıklar.Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar Çanakta balın olsun. SENECA Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz.Can canın yoldaşıdır (Can çıkmayınca huy çıkmaz. Antakya'dan sinek gelir . MUHAMMED . cansız her varlığın göze hoş görünen bir düzeni. şekli vardır. PULDIUS CYRUS . SENECA Cesaret insanı zafere. korku ölüme sürükler. .korkaklık ölüme götürür. zarar) mala gelsin . Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir. (Can çıkar huy çıkmaz Can cümleden aziz ' dir .kendilerine has özelliklerini yitirirlerse önemleri kalmaz .(Can boğazdan gelir (geçer "Can candan şirindir 'tatlıdır . HZ.Çerçi başındakini satar Çerçi kızı boncuğa âşıktır Cesaret cennete .. (Pekmez gibi malın (olsun.Cana gelecek (kâra.(Canı cana ölçmeli (ölçmüşler .

gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın.kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır. savaşta da . kalanı oyun .Çıkarcı kişilerin dostlukları işleri bitinceye kadardır (Çıkmadık canda umut var (-dır).GARDONY Çift edersen bağlanırsın. söz kendisinden bi¬ten kişi. O da her yıl umudunu gele¬cek yıla bağlar.Cesaretle dolu bir insan.Çık çık eden nalçadır. MEVLANA Çiçek koku vermek. onların gerekli bakımını da ihmal etmemeliyiz. ilgilerini de keserler . inançla dolu bir insandır. ya da ürünü azalır.Çift ile koyun. iş bitiren akçadır Çıkarcı kişiler. yapabildiğini (ya .Çiftçinin karnını yarmışlar. Hayvanlara eziyet edenleri Tanrı da .dostluklarını da. kırk tane "gelecek yıl" çık¬mış Çiftçinin ürünü her yıl bir âfete uğrar.Çiğnemeden yutulmaz . bir sebeple ya ürün alamaz.ateş ısıtmak. CİCERO Çeşitli yönlerinden faydalandığımız hayvanlara eziyet etmemeli. İste¬diklerini elde edince . G. (Çıkmadık candan umut kesilmez Cin tutana bir muska yeter . böylece sürüp gider .barışta da vurucu olacak¬sın Çevrenin eğilimi ne olursa olsun. yolcuya kurak. Bu. insanlara çıkarları için yanaşırlar.Çiftçiye yağmur. bağ edersen eğlenirsin . sözü geçer bir kişi olmak ister¬sen. cümlenin muradını verecek Hâk .da istediğini) yapar Cibilliyetsize ilim öğretmek. Yiğit olarak anılmak istersen.eşkıyanın eline kılıç vermektir.sevmez Çevrende hatırı sayılır.

Çirkefe taş atma. ETIENNE GILSON Çocuğu kucağa almadan.) (Uşağı işe koş. ardınca kendi gider. O sevginin gösterileceği . uzu çobana verme . ya koyun götürür ya kuzu (Lâfın azı.Çoban armağanı çam sakızı Çobana verme kızı.) .((Çocuğa iş. beşikte sevmelidir. başkalarının yanında göstermek hafifliktir.Cins kedi ölüsünü göstermez .yer aile mahremiyeti içinde kalmalıdır . ardınca sen var. önce babasını asmış (kes¬miş . ya kovun götürür ya kuzu .Çingene ciğer pişirir. para harcamaktan o kadar korkar ki. pişirdiği yemek bitmesin diye . sen de ardına düş Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten. yemeden karnın şişirir . ardına sen düş.(kızı.Çivi çıkar ama yeri kalır . gıybet) ol¬maz .Çivi çiviyi söker . Kocaya olan sevgiyi şurada burada.ona büyük bir servet bırakmış olur.(Çingeneye beylik vermişler. üstüne sıçrar Cirmi.?Çingene çadırında musandıra ne arar .Çıngıraklı deve kaybolmaz Cins horoz yumurtada öter .Çobanın gönlü olunca (olursa) tekeden süt (yağ) çıkarır .Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu.yemeden doyduğunu söyler . (Çocuğu işe sal.Çobansız koyunu kurt kapar Çocuğa iş buyuran.Çingene çingeneye çalmadıkça kasnak boynuna geçmez .

koca seversen döşekte Çocuk yürümeye başlayınca sık sık düşer. . ilgilenirler. Nitekim bir kızın özelliklerini öğren¬mek isteyenler. özellikle kız çocuklarının eğitiminde anne¬lerin önemi büyüktür.Çocuktan al haberi . Büyüyünce de bu sanatı yürütür.kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Bu nedenle yetişkinlerin iyi küçüklere iyi örnek olmaları gerekir .parçasına bakmak yeterlidir Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin. değeri. giydiği haram . daha küçük yaşta ister istemez babalarının sanatı ile karşılaşır. küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya . üzülmemelidir. ağlar. Her çocuk bu . annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanıl¬mamış olurlar.. küçüklere iyi örnek olmaya çalışmalıdır Çocuklar. Bir kumaşın bile özelliğini anlamak için bir .babalarının yeteneklerine göre değil.Böylece babasının sanatını oğlu devam ettirir Çocuklara. Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir. PLATON Çocukların.nedenle büyükler.Çocuk düşe kalka büyür . FRANKLİN Çocukllar ana ve babalarından.Çocuğun yediği helâl.Çok bilen (söyleyen) çok yanılır . daha bebekliğinde her ha¬linden anlaşılır .Çocuğun soyluluğu.özenirler.Çoğu zarar. Giderek bu sanatı öğrenir. azı karar .Çocuk seversen beşikte. Bu .evrelerden geçecektir Çocuklar daima en yakınlarındaki büyüklerini kendileri¬ne örnek alırlar.

Cömert de ölecektir.Çok naz âşık usandırır Çok söyleme arsız edersin.içinde de yasa dışı elde edilmiş paravardır Çok konuşan. .Çok el ya yağmaya ya yolmaya .Çok gezen çok bilir Çok gezen kişi. . tez) yorulur . sıkıntılar etkili . dertle yoğrulmuş kişilere küçük dert¬ler. Çok dinleyen hem çok şey öğrenir.olmaz .(arsız olur.dağarcığına sürekli olarak yeni bilgiler katacaktır .etmenin yollarını arayıp bulmalıyız Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi basardır: Yağma. Onu elde .yaşamak güzel şeydir Çok konuşan kimsenin sözleri arasında mutlaka yalan bulunur. çok para (mal) haramsız olmaz .hem de çevresini rahatsız etmez .Çok gezen tavuk ayağında pis getirir . Bol kazancın . az verme hırsız olur .Çok koşan çabuk (çok. yani yasal çerçevede çalışıp kazanma Çok kısa süre de olsa.Çok dert çekmiş. küçük mutluluklar . iyi yaşama fırsatı bulmuş olmak.koyma. konuştukça hatalara düşer. nekes (cîmrî) de. Oturup durana göre.Çok havlayan köpek ısırmaz Çok istediğimiz şeyi elde etmek için yâlnızca çok iste¬mek yetmez. (Yüz verme .Çok lâf yalansız. her gittiği yerde birşeyler öğrenecektir. İkisinin üe gi¬decekleri yer aynıdır Cömert derler maldan ederler. yiğit derler candan eder¬ler . aç bırakma hırsız (yüzsüz) edersin. Ya da yolma. başkalarının haklarına el .

2.Cömertle nekesin (nekesle cömerdin) harcı birdir ".karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler . Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa.Çömlek demiş: "dibim altın".Dağ başı dumansız olmaz Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. Çözümü güç meselelerin. yılgınlığa düşülmesin .Çürük tahta çivi tutmaz -D.sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik olmaz . Yeter ki gerekli azim. hareket eden varlıklardır.Damlaya damlaya göl olur . tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar. bir yerde karşılaşabilirler. . yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilecek bir yol vardır. kaşık demiş: "girdim çık¬tım .Çul içinde aslan yatar .sabır ve cesaret gösterilsin. makamlara çıkan ve ..Dağ dağa kavuşmaz. toplumda yüksek mevkilere. hatta hiç . Arkadaşlar. yetkilinin daha yetkilisi.Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Güçlünün daha güçlüsü. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler. dostlar. insan insana kavuşur İnsanlar gezen. günün birinde. yönetilmez sanılanın bir . dolaşan.Çömlekçi suyu saksıdan içer .1 yöneteni vardır.

) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler. danışmayan (-ın) yolu şaşmış Kimi meseleler vardır ki. uygun olmayan . insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir. Bu durumda. güçlükleri zorlanmadan yenecektir. makam. Aksine hareket etmek. azdır. kurulan ilişkiler bozulur .danışmaktan kaçmak. Aksi takdirde kısa zamanda anlaşmazlıklar . alışkanlık. özellikle de evlenecek olanlar her bakımdan (zenginlik. işleri zorlaştıracak.Danışan dağı aşmış. işleri kolaylaşacak.araç ve gereçlerle iyi bir şey.görülmemelidir. kaliteli bir ürün alınamaz . Kötü.başlar.Davul dengi dengine çalar Bir işte çalışacaklar. bilene sorup . incir ağacından oklava olmaz Her işin kendine has araç ve gereci vardır. Bunun için küçüktür. Bu durumda yapacağı tek şey. karakter vb. dostluk ve arkadaşlık kuracaklar. O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. çarçur edilmemelidir . bunların önemi bilinmeli.Darı unundan baklava. insanı çıkmazın içine itecektir . önemsizdir deyip hiçbir şey hor . bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler.Davulun sesi uzaktan hoş gelir .Her çok azdan olur.

eğitim v. onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay.Deli ile çıkma yola.hoşlanıp onlara yaklaşırlar . her bakımdan (mevki. duygu. uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden . Ne zaman ki işin içine girerler. kurulan beraberlikten .Deli deliden hoşlanır.yolculuk edilir. birlikte yolculuk etmek. çok zarar görür . hoş ve sevimli gelir. fikir.zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar .İçindekilere hiç tat vermeyen. birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır. Buna kalkışan başına türlü dertler alır. aşırı davranışları olan kimselerle ne işe girilir. Onun . işte o . ne de . Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. başına getirir (gelir türlü) belâ Kavrayışı kıt. yaş.) kendilerine benzeyen. sorumluluk nedir bilmeyen. akılsız.Deliye her gün bayram Aklı kıt.Değirmen iki taştan. ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında olmayan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir. ortada düzen diye bir şey kalmaz. kavrayışı az. muhabbet iki baştan Birlikte iş görmek. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez. hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen. imam ölüden Kişiler.de hayır gelmez . istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan.b.

çekiçle dövülüp işlenebilmesi için önce ateşte ısınıp kızarması.(Demir nemden.Demir tavında dövülür Demirin istenilen biçime sokulabilmesi. Bunun gibi her işin yapılması.Denize düşen yılana sarılır Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen. onlardan . yumuşaması gereklidir. Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır . en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır. içinde bulunduğu bu . için için erimesine. güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir. Böyle kötü bir durumda bulunan kişi. hemen her gününü bayram neşesi içinde . sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. çöküntüye uğramasına. kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi. insanı gam yıkar Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına. Öyle ki.Derdini söylemeyen derman bulamaz Her derdin.geçirir .yardım bekler.her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir .yararlanmak gereklidir .için günlerin birbirinden farkı yoktur. çaresiz kalan. Bu bakımdan insan . bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur. harap olmasına da üzüntü. müşkülün. insan gamdan çürür (Duvarı nem. o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan .

hor görmemelidir. bunun cezasını fazlasıyla çeker . onu tehlikelere iter. .(Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar İzin alınmadan girilmeyecek bir yere girmeye. Devamlı kafasında ve gönlünde taşıdıklarının . sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir . İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini .felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar .Dervişin fikri ne ise. zikri de odur Bir insan ne düşünüyor. Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir.Deveden büyük fil var Hiçbir insan sahip olduğu makamın büyüklüğü. Çünkü ondan büyüğü ve üstünü her zaman vardır .durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere. kimseyi . açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur.Dertsiz baş (kul) olmaz Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır.azaltmaya çalışmalıdır . . yapılmayacak bir işi yapmaya . bunu hareket ve sözleriyle belli eder.kalkan kimse. gönlünden ne geçiriyorsa.gündemde kalmasını ister . açığa vurur. yakınlarına açmalıdır.Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Tamah. bunlara sırtını dayayarak büyüklenmemeli. elindeki yetki ve imkânların genişliği ile övünmemeli.Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir.

insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir . menfaatçi kimseler soygunculuğu kural edinmişlerdir. rüşvetçi. bir yolunu bulup da bu maldan aşırıp yararlanmayandan daha budala kim . bizi sevindiren. Eğer bunları elde etmek . öğrenmediğin. başıma geleni senden bileyim İnsanların başına kimi felâketler. hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz . Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir.başlarına belâ geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür . Bunlara göre devletin malı çalıp çırpmakla.tehlikeye düşüp zararlı çıkabilirsin . küçük hacimli bir nesnedir..Devletin malı deniz. Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler . yemeyen domuz Kimi vatan haini. cürmü büyük Konuşma organımız olan dil. ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların . anlamadığın.istiyorsak. yoksa . bir işe girişme.Dibi görünmeyen suya girme İç yüzünü iyi bilmediğin.olabilir . sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir.Dikensiz gül olmaz Hoşumuza giden. fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu. Dilini tutmayan. eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir.Dilim seni dilim dilim dileyim.Dilin cismi küçük. yemekle tükenmez.

fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan. Herkes onu kınar.Doğrunun yardımcısı Allah`tır Hak ve adaletten kopmayan. işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce .Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Daha ihtimal dahilinde olan. Çünkü beklediğimizin aksine bir durumla karşılaşıp zarar .önce söylediğini sonra inkâr edip başka şekle çevirebilir . Böyle bir ortamda doğru sözlü olan.kötü bir kişi gelebilir . hile. ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar. ele geçmeyen. kötü. insan doğru olmayan.görebiliriz .Dilin kemiği yok Dil kolayca her yana dönebilir. yanından ve yöresinden . insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha .. Bu özelliğe sahip olan dilde. sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez.Dinsizin hakkından imansız gelir Acımasız. her türlü kelimeler de kolayca çıkar.Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı. .Allah her zaman yardım eder . henüz ne olacağı belli olmayan. birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir. ortaya çıkmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak ve kesin karar vermek doğru değildir.

işi yüklemek lâzımdır . Çünkü her biri bir yana çeker.yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar .Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Her tedbir. Gücü büyük . Çünkü gücünün üstündeki bir yükün altından yıkılıp kalması.etmezler . 2. İşi aksatıp . taşıyacağı bir yük vardır. Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul . Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder. yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir.geciktirirler . düzensizliklerini. Eğer bu yükten fazlası kendisine yüklenir ve taşıması istenirse verimli bir sonuç da umulmamalıdır.Doğru söz (ağıdan) acıdır Kimi insanlara (özellikle yalancı. yanlışlarını. birbiri ile anlaşması mümkün olmayan birden çok yetkili kimse getirilmemelidir.uzaklaştırmaya çalışır. kusurları yüzüne söylenen. çıkarcı. Bir işin başına. tehlikenin büyüklük oranı düşünülerek alınmalıdır. Bu bakımdan her kişiye ancak yapabileceği bir . ahlâkı bozuk) kusurlarını.Dolu bardak su almaz Bilinmeli ki. çöküp ezilmesi kaçınılmazdır. anlaşamaz ve birbirlerine düşerler. Dolayısıyla çıkarları zedelenen. ikiyüzlülükleri . her insanın kaldıracağı.1 olan tehlikelere küçük ya da zayıf tehlikelerle önlenemez.

yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. hem de düşman için oldukça önemlidir.Dolu küpün sesi çıkmaz Bk.ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir . gönüldaş. insanın iyiliğini isterler. beslenmesi yasaktır. Bu nedenle onun derisi de kullanılamaz. Eski düşman da domuz derisi gibidir. acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir.Dost başa bakar. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi. kusurlarımızı.. eski düşman dost . iyi görüşülen kimsedir. Hiç ummadığımız bir zamanda bize kötülük yapabilir. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek. “Boş fıçı çok langırdar. Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. Eti haramdır. dostluğuna inanılamaz. düşman ayağa Temiz giyinip kuşanmak hem dost. yakınlık gösterirse göstersin ona güvenilemez.söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız . Düşman kimselerin aksine. Bu bakımdan iyiliğimiz için .Dost acı söyler Dost sevilip güvenilen. Ne kadar iyi niyet beslerse beslesin. . Çünkü kolay .” Domuz derisi post olmaz.kolay düşmanlık duyguları silinmez .olmaz İslâm dinine göre domuzun her şeyi pistir. Üstünde namaz kılınamadığı gibi oturulamaz da. yakın arkadaş. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. Amaçları bizi düzeltmek. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana.

alış veriş başka Alış verişin temelinde çıkar. etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz? Kuşkusuz hayır. arkadaşlık eden. iç.bırakmayan. dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. giderek de dostluğu bozması mümkündür. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar. üzüntülerimizin arttığı. ya da alışveriş yapmaktan mümkün .durumda bekler .Dost ile ye. Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle günlerimizde. . alış veriş etme Her türlü alış verişin temelinde çıkar yatar. sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır . iyi. dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır . yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur. bizi kara günlerimizde de yalnız . Bu ancak işlerimizin kötü gittiği.. güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran. felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur. O hâlde dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok dikkatli olmalı. İyi ve mutlu günlerimizde olduğu gibi. Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde tatsızlıkların baş göstermesi.Dost dostun eyerlenmiş atıdır Hakikî dost.Dost kara günde belli olur Varlıklı.olduğunca kaçınmalıdırlar .Dostluk başka.

aynı zamanda büyük ve zengin bir hükümdardı da. .kılmaz . “Demir nemden. Öbür dünyaya götüreceği ise iyilik ya da kötülükleridir.O hâlde ibret alınmalı. İnsan. yalan tükenmez .onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir . bu dünyaya tamah edip bel bağlanmamalıdır . Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli. birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli .Bu kişiler arasındaki dostluk.gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır .Bk. insanı gam yıkar “. İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya götürecek güçte değildir. Süleyman.Duvarı nem. varlık. . . insan gamdan çürür .Dostun attığı taş baş yarmaz Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez. Ancak o bile bu eşsiz egemenliğine rağmen ölümden kurtulamadı. öbür dünyaya gitti. Biliriz ki. hayvan ve rüzgâr bile Allah`ın izniyle onun hükmüne tâbi idi. servet.Dünya Sultan Süleyman`a bile kalmamış Peygamber Hz. cin. insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir.Dünya malı dünyada kalır Mal. kendisini sıkıntıya sokmamalı.Dünya tükenir.

hele bir yol düş de gör Zenginliğini. ancak bu duruma düşen bilir . elindeki imkânların sürekli varolacağını düşünüp de . makamını. kalkmaz bir Allah Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. dolayısıyla yalan sürüp gidecektir . Sağlıklı bir insan hastalanabilir. büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler. Yalancıların çokluğu. yumuşama ve bir iyilik umulup beklenmemelidir.ise. .Düşmez. Yalanın ortadan kalkması.yürür . iyi.Dünyada yalancıları saymak mümkün değildir. itibarını kaybeden ve bir felâketle karşılaşan kişinin etrafında kimse kalmaz. Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi. Olumlu ve olumsuz tüm değişmelerin dışında kalan sadece Yüce Allah`tır. Bunun böyle olduğunu .kibirlenmemelidir . güzel ve mutlu günlerin dostları birer birer kaybolur. yasîn) okumaz Hiçbir zaman düşmandan bir yakınlık. Bu bakımdan insan kendini büyük görmemeli.Düşman düşmana rahmet (gazel.Düşenin dostu olmaz. O.Ancak bu da çok zordur. yalanın hemen her yerde barınmasına imkân hazırlamıştır. çünkü çıkar sağladıkları kaynak kurumuştur. eline fırsat geçse kötülüklerin en beteriyle üstünüze . zengin de yoksul düşebilir. Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. insanların yalan söyleme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle mümkündür.

hatasını anlayıp af dileyen. Bütün bu hareketleri . Asıl neden kişinin . Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler. inleyen ölür Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir. . bu dünyada olmasa bile öbür dünyada. öfkelerini üzerine çeker. büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse. şaşkınlığa düşer. kendisini yargılayacak kimselere çatar. baş ağrısı bahane Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler.onu kötü bir sona ulaştırır .Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır .E .Eğilen baş kesilmez Bize teslim olan.kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır . onları kötüler. Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık. kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. Öte yandan inlemekten . bize sığınan kişi bağışlanmalıdır.kurtulamayan ağır hasta da ölür .Ecel geldi cihana.Eden bulur.Eceli gelen köpek cami duvarına işer Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış.

istediğin gibi yer.Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl sahibine iade etmek zorunda kalacaktır . çekme yiyecek yasını Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt. benzer şekilde . bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse. Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı bilinen bir şey.insan. Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru konuşmalı. giyinir ve oturursun. olumlu sonuç alınır . sana kimse karışamaz. para . doğru söyle Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin. yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır.Eğreti ata (el atına) binen tez iner Başkasının malına.Ekmeden biçilmez Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı. yalandan kaçınmalısın. bu . 2. doğruyu eğri diye gösterirsen toplumu ayakta tutan .güven duygusunu sarsmış olursun ..Eğri otur. Bunun gibi nitelikli . götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa.1 yatırılmalıdır.Elçiye zeval olmaz İki taraf arasında uzlaşma sağlanması.Ek tohumun hasını. içer. eğer çıkar kaygısı ile yalan söyler. . nitelikli araç ve gereçle iyi iş yapılır.karşılığını alabilesin . Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki.

derinden acı duyarak işe girişmezler. insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz . değirmen yel ile Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa.El eli yıkar. kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar. “hiç .keyiflerini bozmazlar. . başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz. .toplumu güçlü kılar .El elin eşeğini türkü çağırarak arar Hiç kimse.Bu bakımdan cezalandırılamaz .El el ile. acele etmezler .kurulmuştur.sözlerden sorumlu tutulamaz. Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir. işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır. bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını. insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması.El elden üstündür Bir kimse. Bu bakımdan birinin derdine çare bulacak kimseler olayla ne kadar ilgilenseler de .kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir . Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır. iki el de yüzü Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine . Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir. onlara acı verir.

tazelenir ve kişiyi üzer . bunun için tuzaklar kuran kimse.Emanete hıyanet olmaz Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı. . haince davranmamalıyız. ona .yöneticilerden her zaman ağır basar . iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz Silâh.(El yarası onulur (geçer.insanın sadece kendisi değil. Çünkü hatırlandığı her an acı .Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir. halk . herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür . başarısız olabiliriz ?El mi yaman. hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz.yarardan çok zarar getirir . kötülük etmemeli.El kazanı ile aş kaynamaz Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız. evvelâ kendi düşer Başkasının kötülüğünü düşünen. Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz. kurduğu tuzağa önce kendisi düşer. bıçak. çünkü .El için kuyu kazan.El ile gelen düğün bayram Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır. bey mi Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler. Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a. taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur.. asıl güç halktadır. ne .

Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç . başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır.duyarlar. Bize düşen onların güvenine lâyık olmak ve .Er olan ekmeğini taştan çıkarır Çalışkan. arkaya kalır . harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil.Emek olmadan yemek olmaz Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz.dökerek kazanmamız şarttır . Bu desteğe kavuşanların başarıları daha da artar .de örf ve âdetlerimize yakışır. her zorluğa katlanır. gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz. bunun karşılığını . alın teri .Er ekmeği er kursağında kalmaz Mert. cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar.emaneti titizlikle korumaktır .Erkek arslan dişisinden kuvvet alır Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez.mutlaka bir gün öderler . namuslu.Erteye kalan. Yiyip içmek.arayıp bulur . rızkını .

Bu bakımdan kimi ufak tefek meseleler yüzünden birbirlerine düşman olamazlar. bilgisi olmayan. birbirlerine duydukları güveni içinde oldukları zamana kadar taşıyabilmişlerdir. başka bir zamana bırakılmamalıdır. Çünkü birbirlerini yeterince denememişler.oluşmamıştır . Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar pek çok sıkıntılı.kaçırdığı için o şeyden fayda temin edemez .Eski dost düşman olmaz. Dolayısıyla dostluğu oluşturacak güven bağı henüz . sıkıntılara ve acılara birlikte göğüs gerip tavırlarını tam olarak ortaya koyamamışlardır. sırasını geçiren. Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini.Bir iş zamanında yapılmalı.Eşeğe altın semer vursalar. üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. Bu bakımdan bir şey . yenisinden vefa gelmez Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır. erken davranmayan fırsatı . Öte yandan yeni dostlar arasında ise böyle bir dostluktan söz edilemez. hangi mevkiye geçerse geçsin. Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz. kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse. acı ve tatlı günleri birlikte paylaşmışlar. bayağı ve kötü . Kolay kolay bozulmaz. Bunu önlemek insanın elinde değildir. Geç kalan. eşek yine eşektir Hiçbir yeteneği. ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz. aşırı ölçüde durulup titrememelidir .Esirgenen göze çöp batar Titizlikle korunmak istenen.üzerinde gereğinden fazla.

yani o konuda yüce Allah`a güvenmelidir . suyunu içer. işin içinden çıkmamız da güçleşir . kimi kısa der Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur. birbirine .durup kendimizi korumalıyız .unsurlarla değiştirmek mümkün değildir . zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı.Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez İçine düştüğümüz kötü durumlardan.Eşek hoşaftan ne anlar. hata yapmaktan geri . Karı-koca.Eşeğini sağlam kazığa bağla. ana-baba ile evlâtlar birbirine çok yakın insanlardır. Bunlar kimi zaman . tanesini bırakır Kavrayışsız. şundan bundan fikir almaya çalışırsak her kafadan bir ses çıkar. Eğer ona buna açar.almalı.Etle tırnak arasına girilmez Ortaya çıkan aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir. bilgisiz. kimi uzun.varamaz . kaba ve zevksiz kimseler bir şeyin gerçek değerini bilemez. anlamsız bulup hiçler. sonra da tevekkül etmeli. İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir . başımıza gelen felâketlerden ders almalı. küçümser.olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi . güzellik ve inceliğin farkına .ters öneriler kafamızı karıştırır. sonra Allah`a ısmarla Akıl insan içindir.Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme.

temiz. Bunu sağlayan da kadındır. öbür dünyada mutlaka . Kavgalara.davranıştır . gürültülere ve anlaşmazlıklara yol açar. Eğer kadın becerikli.Evi ev eden avrat.incelemek her zaman yarar sağlayacaktır . ev almadan önce. Bu sebeple geleceğe dönük hesaplarımızda bu gerçeği daima göz önünde . Bu bakımdan.bulundurmalıyız . Bunu fırsat bilip onların aralarını açmaya çalışmak yanlış.görür . .birbirlerine darılıp küsebilirler.Etme bulma dünyası Şurası muhakkak ki. ancak bu durum gelip geçicidir. tertipli ve nazik . güzel ve ekonomik açıdan rahat bir evde eser. bir sorun hakkında önceden yapılan tasarılar.Evdeki hesap çarşıya uymaz Bir iş. Kötü komşular ile yan yana yaşamak oldukça zordur. yanlış olduğu kadar da faydasız bir . yaptığı kötülük hiç kimsenin yanına kalmaz. Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür. hesaplar ve plânların çoklukla hayat gerçeklerine aykırı düştüğünü uygulamada açıkça görürüz. Bu dünyada görmese bile.Ev alma komşu al İnsanlar bir arada yaşarlar. yurdu şen eden devlet Mutluluk havası ancak düzenli. komşuların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek. cezasını çoklukla bu dünyada çeker.

varlıklar en kötü koşullarda bile erdem¬lerinden kalitelerinden . ağır başlı olmalı. JORNEİLLE .Evli evinde. Benzer bir şekilde. Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer .değilse. bir iş göstermiştir. verimsiz maldan bol ürün beklenemez . İyi kişiler ortadan çekilirse. zalim. ya da görev den ayrılması. meydan kötülere . bunların ülke . Eğer devletin başında bulunanlar beceriksiz. kişilere de toplumda uygun bir yer.kalır Değerli.kaçınmalıyız Dedikodu. hem de toplumun rahatını ve düzenini bu şekilde sağlamayı görev bilmelidir. hem kendinin.Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz Değerli kişiler. kötü düşünceli kişilerin işine yarar. ne kadar hırpalansalar.yozlaştıramaz . Dolayısıyla herkes buna uymalı.basit ruhlu insanların eğlencesidir. yuva yaşanılır bir yer olmaktan çıkar. Aksine .bir şey kaybetmezler Değerli kişiler. Sağlam karakter li bir insanı hiçbir etken . içinde yaşanılan yurdu şen eden de devlettir.bir hareket huzursuzluğa ve kargaşalığa yol açar Davranışlarımızda ölçülü. zamanla gelişir. değişikliğe uğrasalar da özlerindeki değeri yitirmezler. soylu şeyler.taşımayanlardır Değerli veya mevki sahibi kişilerin ölümü. köylü köyünde gerek Yaşanan sosyal hayat bir düzeni kurarken. dedikodu¬ları dinlemekten .Değersiz kişiden yararlı iş. hain ve kendi çıkarlarını düşünen insanlarsa.insanını mutlu etmesi düşünülemez .

kendilerini bir şey sanıp. aklın babası . Ama düşman . fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. bu de¬ğerin dereceleri vardır . THOMAS FULLER Deneyimsiz ve yeterince ustalık kazanmamış kişiye iş yaptıran bir kimse. tatsız sonuçlar almaya hazır olmalıdır. Bu aynaya baktığımız zaman .acımasızdır. orada kendimizin gerçek yankısını görürüz. SOKRAT Dünyada var olan her nesnenin kendisine göre bir değe¬ri ve becerisi vardır. SCHİLLER Dış görünüş aldatıcı olabilir.dıştan görünüşe bakarak karar verenler aldanırlar . belleğin anasıdır. ap¬talca böbürlenirler Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.Doğada herkesin bir hissesi vardın Allah her yaratığın rızkınıda birlikte yaratır Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır. Yöneticileri becereksiz olan . insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır.toplumlarda böyledir Dil . Ancak. . KONFÜÇYÜS Doğruluktan ayrılmayana Allah her zaman yardım eder.değeri er ya da geç mutlaka bilinir Dostun fazlasından zarar gelmez. GEOTHE Deney. Bir düşman her türlü belâ açmaya yeter Dünya değirmen taşına benzer. SEYH SADİ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür.Değersiz bir şey yoktur. Tüm konularda gerekli in¬celemeyi yapmadan . bir ulusun aynasıdır. Aksine yararı vardır. Azı çoğu olmaz.kavuşurlarsa. MEHMET KAPLAN Doğruluk .Değersiz ve görmemiş kişiler rastlantı sonucu layık ol¬madıkları duruma .her saat nice kalpler öğütür. Doğru insanların .

usanmazlar . Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır.hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur. Aileleri. ellerindekini de yitirip daha çok zarara uğ¬rarlar . kendi dilediklerini yapmaya çalışırlar Eğitim öğrencilere saygıyla başlar.ALİ Elde ettikleri ile yetinmeyerek çok daha fazlasının pe¬şinde koşanlar. gerçek anlamıyla.sevdikleri. VALERY -EEfendisi borç içindeyken uşak halden anlamaz. Dansın amacı ise. boşuna giden bir çabadır. İkinci baskısı 1870’de. Bu eserde . halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa. R. Bazı insanlar da böyledir. yaşamadığım zamandır. HZ. ZİYA GÖKALP Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. REMBRANTD Düşünmek ve söylemek kolay.fakat yaşamak. ilk atasözü kitabıdır. nişan almadan ateş etmeye benzer. DİGEST Düşünmediğim zaman. İlk baskısı 1863’de. çocuklara küçük yaşta daha kolay verilir. çok . şiir ise dansa benzetilebilir.1800 atasözü vardır Düşüncesiz öğrenme . kendisidir. NİHAT ASYA Düzyazı yürümeye. Yetiş¬kin insan zor eğitilir Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.Eğitim. yakınları sıkıntı içindeyken onların hallerinden anlamaz. KONFÜÇYÜS Düşünmeden konuşmak. A. EMERSON Eğitim ve zevk düzeyi bakımından yeterli seviyeye ulaş¬mamış kişiler. üçüncü baskısı da – Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. zevk aldıkları şeyleri sık sık yapmaktan.Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla.

SOMERST MAUGAM En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. onbeşi aydınlıktır .felaketler başımıza ge¬lebilir En sürekli aşk. . gereken harcamaları yapması lâzımdır. en uzak yörelerde yaşayan kuşiaı bîie bir gün avlanabilirler. NİHAT ASYA En büyük cezaevi. . bol verim almak istiyorsa ona çok iyi bakması. Bir suçlu pek çok insanın başını belaya sokabilir En kudretli insan.kısa zamanda yapar Emeksiz verim olmaz. köleliği kabul etmenin. A. başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. Halk arasında üvey analar kötülük sembolü olarak (beyaz elbiseye yamanmış kara bir yama gibi . İnsanlar da böyledir: Hiç ummadığımız zamanda ve yerde.yakabilir.İhtiyaçlarının giderilmesini yeterli sayarlar .Eldekiyle yetinen kanaatkar kişiler. en zor.bir çıkar yolu vardır. acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır. Ayın bile onbeşi karanlıksa. Bir sigara bütün bir ormanı . beklemediğimiz .Elden geldiğince yolculuğa gece değil. MONTAİGNE En iyi üvey analık "bile öz annenin yerini tutamaz. El verişli ortam bulununca. Her şeyin mutlaka . cahil bir insanın kafasının içidir.Aksi halde hiçbir şey beklemeye yüzü olmaz En büyük acı. karşılıklı olmayan aşktır. sabah erkenden çıkılmalıdır Elinde bol imkanları olan kimse. büyüye büyüye önüne geçilmez durum alır. SENECA En özgür.uyumsuzdurlar) kabul edilirler En küçük bir tehlike bile ihmâl edilmemelidir. Kişi bir maldan gereği gibi ya¬rarlanmak. GOETHE En umutsuz durumlarda bile karamsarlığa kapılmamalı¬dır. en uzun za¬man alabilecek işleri bile . gereksinimlerinden fazlasını istemezler.kendisine hakim olandır.

İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı.Fakirlik ayıp değil. söküp atmak çok güçtür. C. kişilik aramalıdırlar. Bu bakımdan yoksul olması. bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son . Asıl utanılacak durum ve davranış. para için bir kadınla evlenirse her gün kapı mandalı gibi başına kakılacağım . ŞAHABETTİN Evlilikte başarı. geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir.bilmelidir Erkekler. FOSTER WOOD -F. tembellik ayıp İnsanın kusur ve eksiği. OSCAR WILDE Eskiden "cümle-i hikemiye" ve "kelam-ı kibar" adı altında toplanmış olanları vardır.1 derece sakıncalıdır. kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. EFLATUN Erkekler. gücü varken tembellik edip .En verimli yağmur alın teridir.adı altında bir kitapta biraraya getirmiştir Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer.Fare (sıçan) deliğe sığmamış. daha sonra . SAHABETTİN Erdem . Bir erkek. Veciz sözleri "Tiryaki Sözleri" . yalnız aranan kişiyi bulmakta değil. ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez.çalışmamak ve yoksul düşmektir . evlenecekleri kadınlarda para değil. aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vezize türünde yazan ilk sanatçı Cenap Şahabettin'dir. kadınların ilk aşkı. iyiyi elde etme gücüdür. C.

başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir.Fırsat her vakit ele geçmez Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. . İmkânları sınırlıdır. bir kârı dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin . Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir -G- .Gafile kelâm.Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez. hangi işe el atarsa atsın. 2. ne de etrafına bir yararı.gibi kazanamaz. nafile kelâm . Ayrıca malın .Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar . Kendisi sığıntı durumunda . Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir.iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır . Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir. Ne kendisine.yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur . ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır.Faydasız baş mezara yaraşır Mademki yaşıyor. zengin . bunun için.çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur . o hâlde bir işe yaramalıdır insan.Fazla (artık) mal göz çıkarmaz O an için ihtiyaç duyulmayan mal.

söz getirip götüren kimselerin varlığı korkutur. Dolayısıyla bunlar yakayı ele . zavallı. O. faydayı geri çevirmek doğru olan ve . Dolayısıyla ona söylenecek . 2. sezmeyen.olmaz . kendiliğinden gelen konuğu kabul etmeyip geri çevirmek doğru bir davranış . Gelenek ve göreneklerimize göre.Garip kuşun yuvasını Allah yapar Kimsesiz. Yüce . kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı iş edinen kimseleri.Gelene git denilmez Kendiliğinden gelen güzel bir şeyi. herkesin içinde öyle uluorta dolaşamazlar .1 yakışık alan bir şey değildir. ne kadar fikirleri uyuşmazsa uyuşmasın onun . kimin hizmetinde ise. yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder. bildiği gibi hareket eder. ne kadar merhametsiz ve acımasız olursa olsun.her söz boşa gider . Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar. dalgın kimseye ne söylense kâr etmez.vereceklerinden çekinerek. gözetir ve mal sahibi yapar .Gâvurun ekmeğini yiyen.yanında olur.Allah onları korur. onun istediklerini yerine getirir .Gammaz olmasa tilki pazarda gezer Gizli-saklı. gâvurun kılıcını çalar Kişi geçimini kimden sağlıyorsa.Çevresindeki gerçekleri görmeyen. bilgisiz.

Ne olup bittiği pek anlaşılamadan geçip gider. Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca .ulaşırlar . Ancak iş işten de geçmiştir.Gemisini kurtaran kaptan Tehlikeli.için de rahat yaşayacak ve sıkıntı çekmeden gün geçirecektir .(Gençlikte para kazan (taş taşı). İnsan işte bu dönemde çalışıp para biriktirmeli. İşte o an. gençliğin ve gençlik . Çünkü ihtiyarlayıp gücünü yitirdiği. Elinde olduğu . İnsan ihtiyarlayınca şöyle düşünür.günlerinin ne denli kıymetli olduğunu anlar . güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar. kocalıkta kur kazan (ye aşı Gençlik.(Gidilmeyen yer senin değildir (olmaz .. çalışamadığı dönemde ona ihtiyaç duyacaktır. mal-mülk sahibi olmalıdır.(Gelen gidene rahmet okutur (Gelen gideni aratır Bir işe veya göreve sonradan gelen. Çünkü bunları yapacak ne gücü ne de zamanı vardır.(Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (anlaşılır İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır. yapılacak pek çok şeyin varolduğunu fark eder. insanın en verimli çağıdır.ve “keşke o gitmeseydi. o çok iyiydi” dedirttiği olur . orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir. Güç ve enerji doludur. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır .

neşeli.Gönlün yazı var. elimizde bizzat tutup kendisinden .Gidip de gelmemek.kapılmak boşunadır .Gönül bir sırça saraydır. Bu sebeple yola çıkacak kişi bunu . Dolayısıyla bu tür işlerle uğraşmak. Bu kaynak insanı yeterince nazik ve içli kılar. mutsuz ve bezgindir . bu yolda hayallere .Göğe direk. neşesiz.yararlandığımız yer olmalıdır . sevgi. düşünüş.Ulaşıp yanına varamadığımız. bazen de kötümser. umutlu ve mutluluk . istek.düşünmeli ve yakınları ile helâllaşmalıdır . gelip de görmemek (bulmamak) var Bulunduğu yerden uzaklara gidecek kimsenin geri dönmemesi. gerçekleştirilmesi mümkün değildir. İnsan bazen iyimser. döndüğünde de bıraktıklarını bulamaması mümkündür. Dolayısıyla insanın bir günü diğerine uymaz. çabucak incinip kırılır ve gücenir. kendisinden yararlanamadığımız yer bizim olsa ne olur? Bizim dediğimiz yer. anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağıdır. Hayatın bu durumu insanı etkiler. kışı var Hayat inişli çıkışlıdır. kırılırsa yapılmaz Gönül. Kırılan bir gönlü kolay kolay onarmak ve eski hâline getirmek de oldukça . üzgün. denize kapak olmaz Öyle işler vardır ki.doludur. Dolayısıyla kaba ve sert hareketler karşısında fazla dayanamaz. insanın gücünü ve imkânlarını aşar.

Biri öteki için ne düşünüyor ve ne hissediyorsa. işlerden umulabilinir . Çünkü insanın gönlüne söz geçirmesi oldukça zordur Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz (Gönülsüz davara giden köpekten .Gönül ferman dinlemez Ne denli engel. Dolayısıyla bu insanların gönüllerinde de bir duygu birliği vardır. zorla ve istenmeden yapılan iş de . İnsanlara zor kullanarak yaptırılan işlerden verim alınamaz.Verim ancak sevilerek. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli olmalı.güçtür. (Kalp kalbe karşıdır İnsanları bir araya getiren huy.(Gönülden gönüle (kalpten kalbe) yol vardır.hisseder . zevk alınarak yapılan.vazgeçmez.Gönülsüz yenen aş. . Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle yapılmayan işten de hayır gelmez. zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma.gönül kırmaktan kaçınmalıyız . fikir ve inanç birliğidir.(hayır gelmez İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür. ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla .benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir . zevk. alışkanlık. ya karın ağrıtır. bulantı ve kusma yapma). . ötekide beriki için benzer şeyi düşünür ve . ya baş İstenmeden.

Dolayısıyla . başkalarında bulunmayan yiyecek ya da imrenilecek bir şeyden gören kimselere de .ve güçlerini artırmış olurlar ?Görenedir görene. Çünkü insan.Gören gözün hakkı vardır Kendisinden faydalanılan. gönülden de ırak olur Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır. düşmanlarının zafer yolunu kapatmış . dayanma ya da çökmede oldukça önemlidir. yavaş yavaş da o kimseyi unutur . Çünkü göz görünce gönülde o şeyi arzu eder .onun için hiçbir şeyin anlamı olamaz .Dolayısıyla ilgi bağı kopar. (İp inceldiği yerden kopar Hemen her iş. yeterli bir kavrayışa da ulaşamaz. sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkânı bulamaz. Görmesini bilmeyen. köre nedir köre ne Bir şeye karşı takınılacak sağlıklı tavır. durum ve konunun zayıf ve çürük bir yanı vardır. elde de yeterince bulunan. . Düşman bu zayıf noktayı bulup yararlanmasını bilirse yenilgiyi kolay tattırır.yapmaya kalkışmak yersizdir .mümkünse vermek gerekir. onu görmeye ve anlamını kavramaya bağlıdır. ayrıcı bir açıklama .. Benzer şekilde bir zayıf noktasını bulup sağlamlaştıranlar.Gözden ırak olan.(Gön yufka yerinden delinir. olay. Bu yanın bilinmesi.Görünen köy kılavuz istemez Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak.

Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz.göğüs germek.durumdan ötürü. O hâlde birilerinin başına gelen kötü . Ama yakınımızda bulunan ve her gün gördüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz. sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır. sürekli çıkarını düşünen. acısına daha kolay dayanabiliriz. sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe . onlarla sakın alay etme . Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız.Göz görmeyince gönül katlanır Yakınımızda bulunmayanların özlemine.türlü belâlar gelir . fedakârlıkta bulunmak zorundadır .Gülü seven dikenine katlanır Seven kişi. senin başkalarının kötü hâline gülmen de onları incitir. Bilir ki. gün olur senin de başına gelir. Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül . yakasını tehlikelerden kurtaramaz.. onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse.edip katlanmamız oldukça güçtür . gelir başına Birinin başına gelen kötü bir durum. Başına gelen felâkete başkalarının gülmesi seni nasıl incitirse.Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz Gözü bir türlü doymayan.Gülme komşuna. başına .

hastalık olmaz . senin onlara duyduğun güvenden . yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir.. ne kadar duracağı belli olmaz.Buna güç yetirecek insan yoktur . Bu bakımdan herkesi dost sanma ve onlara inanma . Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da .yararlanarak yaparlar. Görülüyor ki güneşli evde . saman doldurur postuna Dost sandığı birtakım kimseler.Güvenme varlığa. sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar. zenginliğine güven duyarak öyle olur olmaz işlere .Gün doğmadan neler doğar Yüce Allah`tan başka kimse yarının ne getireceğini bilemez. Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı.Güvenme dostuna.Güneş balçıkla sıvanmaz Açıkça meydana çıkmış. Üstelik bunu. . güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. Bu bakımdan insan varlığına. Güneş birçok hastalığa iyi gelirken.Güneş girmeyen eve doktor girer Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez. gizlemeye çalışmak. düşersin darlığa Varlık gelip geçicidir. Yarın birçok değişikliklere gebedir. hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek. çıkarları söz konusu olduğunda sana kolaylıkla kötülük edebilirler. Kimde ne zaman.karşılaşma imkânı vardır .

hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez. samimiyet ve içtenliktir. dede dede olmaz gitmekle tekkeye Bir işte asıl olan iyi niyet.verilen kararı kabul eder . İyi başlamayan. Böyle yapılırsa . Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler.Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye. sınırı ve yetkisi vardır. doğru yol tutulur.Hak deyince akan sular durur Bir meselenin çözümünde.kalkışmamalı. . sürekli aksayan.işin olumlu sonuçlanacağı pek düşünülemez H .cezalandırılırlar. Gelecekte işlerinin kötüye gitmeyeceğini. aksiliklerden bir türlü kurtulamayan .gerçekten iyi sonuç alınıp amaca ulaşılamaz . yola getirilirler . har vurup harman savurmamalı. yoksul düşmeyeceğini. bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz. herkes . darda ?kalmayacağını kim söyleyebilir . tutumlu davranmalıdır.Haddini bilmeyene bildirirler Hemen herkesin toplumda belli bir konumu.Güzün gelişi yazdan bellidir Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir.

bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde.Hamama giren terler .dünyada mutlaka gerçekleşir .Hak yerini bulur Haksızlık er veya geç ortaya çıkar. hükmü anlamındadır. Yüce Allah`ın emri. doğru. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada.(Hamala semeri yük değildir (olmaz İnsana kendi işi ağır gelmez.içindedirler . “bâtıl” ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır.. insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez.Hak gelince. Hakkı hor görenler. doğru .ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar . ya da öbür dünyada kendisine verilir. çiğnemeye kalkışanlar.hayatın tabiî bir sonucudur . insaflı ve adaletli hüküm verilirse. batıl gider Kur`anıkerim`deki “Hak geldi. Suçlunun cezalandırılması. “Hak”. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur. adalet. Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı . bunun da hesabı kuşkusuz sorulur. hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür . inkâr edenler büyük bir aldanış .Hak yerde kalmaz Gerçek.

işlerden iyi sonuç almak isteyenler.(Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan. suç işleyebilir. ne de yarar getirir. önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz. Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir.Bir işe girişen kimse. Kusurları bakımından insanlara fazla .Hatasız kul olmaz Hiçbir insan tam değildir. günaha girebilir. Bu sebeple. işlerini mutlaka ehline vermelidirler . geldiği gibi çabuk gider. sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır.hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan . o işin güçlüklerini. dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir. hasta olmamak için önceden tedbir almalı. hayrını . sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul . Bu tür .Hastalık sağlık bizim (insan) için Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması. emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır.etmiştir . Ağır. Hele bu işler acemi kimselere hiç bırakılamaz. Çünkü bu işin durumunu.göremez . her halükârda .Harman dövmek keçinin işi değil Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir.

yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak .değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır

.(Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar. Elde kalıcı .olanlar, emek sarf edip alın teri dökerek kazanılan şeylerdir

.Hayır dile komşuna, hayır gele başına Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, iyilik ve kötülük karşılıklıdır. İyilik isteyen .iyilik bulur, kötülük isteyen de kötülük

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) .anlaşır İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı .tarafa aktarırlar, tartışırlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar

.Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir insanı ise sözü (ikrarı) bağlar. Verdiği sözden dönen kimse, itibarını

da yitirmiş sayılır. İhbarını düşünen kimse sözünden caymaz. Eğer cayarsa, .bu kendisine hatırlatılır; sözünün istikametine yönelmesi istenir

.Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur “.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .Hekimden sorma, çekenden sor Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu .gösterenler değil

.Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde .oturmak son derece sakıncalıdır

.Her ağacın meyvesi olmaz Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız .olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür

.Her ağaçtan kaşık olmaz

Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse .kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir

.Her çok azdan olur Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir .arada tutulup biriktirilmelidir

.Her damardan kan alınmaz İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım gelmez. Şu hâlde insan kimden yardım isteyeceğini belirlerken .dikkatli olmalı, her önüne gelenden yardım istememelidir

.Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini .tehlikeye, altından kalkamayacağı zararlı sonuçlara atmış olabilir

.Her Firavun`un bir Musa`sı olur Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir .kurtarıcı mutlaka çıkacaktır

.Her horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence .altındadır, orada rahat etmektedir

.Her inişin bir yokuşu vardır Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır. Bu bakımdan işleri bozulan, başarısızlığa uğrayan kimse ¡.üzülmemeli; kötü durumunun devamlı olmadığını bilmeli, umut var olmalıdır

.Her işin başı sağlık İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı .hayattan bir tat almaz; mutlu olamaz

.Her kaşığın kısmeti bir olmaz Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı emeği verseler de biri .diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır

.Herkes bildiğini okur İnsanlar çoklukla kendi akıllarını beğenirler. Dolayısıyla başkaları ne derse desin, onların düşüncelerine uymaktansa kendi düşüncelerine göre iş .yapmayı daha uygun bulurlar

.Herkesin arşınına göre bez vermezler Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz. Dolayısıyla bir durumun ölçülerimize göre gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. İstenen .ölçüde değil, gerektiği oranda yarar sağlanacağı bilinmeli

.Herkesin ettiği yoluna gelir Bir kimse başkasına nasıl davranıyorsa, başkaları da ona öylece karşılık .verirler. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük görür

.Herkesin tenceresi kapalı kaynar Kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi .bilinemez

.Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Bir yerde, bir düzende herkesin uymak zorunda olduğu genel kurallar vardır. .Bunlar kişinin dileği doğrultusunda değiştirilemez

.Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkes bir iş yapar ama istenildiği kadar güzel ve kusursuz biçimde yapıp da .ortaya çıkaramaz. Bunu becerenlerin sayısı da bir hayli azdır

.Herkes ne ederse kendine eder Kişi çevresine nasıl davranırsa, çevresi de ona benzer şekilde davranır. İyilik eden iyilikle, kötülük eden kötülükle karşılaşır. Kişi, muhatap olduğu .davranışların sorumlusudur

.Her koyun kendi bacağından asılır Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını .kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez

.Her kuşun eti yenmez Herkes zorbalığa boyun eğmez. Bu zorbalığa karşı gelecekler de vardır. .1 Öyleleri çıkar ki, seni alt eder, pişman bile olursun. 2. Kimi işlerin altından kalkmamız mümkündür. Ama öyle işler de vardır ki, asla başaramayacağımız işlerdir. Öyle görünüşe aldanıp da o işin altına girmeyelim. Yoksa hiç .ummadığımız bir zarar görebiliriz

.Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Bir işten olumlu sonuç bekleniyorsa zamanında yapılmalıdır. Çünkü gerekli şartlar ve elverişli ortam o zamandadır. Bu bakımdan bir işi zamanından evvel yapmaya kalkışmak ne kadar zararlıysa, sonraya bırakmak da o kadar .zararlıdır. Bir işte acelecilik kadar, geç kalmışlık da başarısızlığa neden olur

.(Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür Sürekli kullanılan eşya yıpranır, eskir, gözden düşer, gittikçe de insana sıkıntı verir, yenisini aratır. Ancak dostluk böyle değildir. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Çünkü birçok hatıralar birlikte yaşanmış, birlikte birçok imtihandan geçilmiş, bağlar gittikçe sağlamlaşmıştır. Eski dostluk içten olduğu için aranır, yeni dostluklar ise henüz gönüllerde kökleşmediği için pek makbul .değildir

.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır. Çünkü .kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden farklıdır

.Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır. Hoşlandığı, sevdiği, kavuşmak .istediği bu emeli devamlı gönlünde taşır, onun özlemiyle yaşar

.Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez Gerçekleştirmek istediğiniz bir iş için uygun şartları dilediğiniz anda bulmanız mümkün değildir. Çünkü olaylar dileğimize göre oluşmaz. Bu bakımdan fırsat .elimize geçtiğinde ondan hemen yararlanma yoluna gitmeliyiz

.Her ziyan bir öğüttür Bilerek ya da bilmeyerek uğradığı her zarar kişiye ders olur. Kendisini bu duruma düşüren yanlış hareketi bulur, aynısını tekrarlamayarak doğabilecek .başka zararlardan kendisini korur

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır .(bırakır, ne masat Alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlamayan kişi, .1 elinde avucunda bulunanı da kaybeder; zarara uğrar. 2. Önlemini iyi almadan, ne yapıp edeceğini iyi düşünmede, bir iş girişiminde bulunan kişi, başarıya .ulaşamaz; o iş için gerekli olan imkânları da yitirir

.Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Kişi bir ekmek de çalsa hırsız olur, yavaş yavaş da hırsızlığı meslek edinir. Kahpelik de benzer şekilde oluşur. Bugün bir öpücük verip de bunu önemsemeyen kız ya da kadın, yarın sokaklara düşer. Dolayısıyla bir öpücük bir namus kirletmeye ve kahpeliğe kapı aralamaya .yeter

.Hiddetle kalkan nedâmetle oturur Öfkeyle, kızgınlıkla hareket eden kişi ne yaptığını pek bilmez; sağı solu incitir, kırar. Kısa bir zaman sonra etrafa ve kendisine verdiği zararı anlar ve pişman .olur. Ne var ki iş işten geçmiştir bir kere

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını .(yapma Bir din görevlisinin anlattıkları dinin buyruklarıdır. Ancak insan beşerdir, şaşar. O da hatalı, kusurlu olabilir; hatta bile bile yanlış da yapabilir, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişebilir. Bu bakımdan dikkatli ol; bu gibi yanlış yola .sapmışların peşinden, onlar dinin buyruklarını anlatıyorlar diye sakın gitme

.Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Öğretmen ne yaptığını bilen adamdır. Eğer bir öğrenciye vurmayı gerekli görmüşse, bunu mutlaka eğitmek amacıyla yapmıştır. Sakın ola ki, bu tavrından ötürü ona darılıp gücenmeyiniz. Tam tersine onun bu tavrından ötürü sevininiz. Çünkü onun vurduğu yerde meydana gelen kızarıklık,

öğrencinin yarın yapacağı yanlışlıklardan, edineceği kötü alışkanlıklardan .kurtuluşunun bir işareti olarak görülmelidir

.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Yaşanılmış, erişilmiş, alışılmış bir durum veya makam yitirildikten sonra, yine o durum veya makamda gözü kalır insanın. Kişinin bu tutkusu ihtiyarlık, hatta .ölüm hâlinde bile devam eder

.Horozu çok olan köyde sabah geç olur Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar, herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar .verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur

.Huy canın altındadır “.Bk. “Can çıkmayınca huy çıkmaz

.Huylu huyundan vazgeçmez Doğuştan gelen özellikler kolay kolay değiştirilemez. Bunun için ne kadar uğraşılsa boştur. Çünkü, o huy biçimi, kişinin karakterinin ayrılmaz bir parçası .olmuştur. Bunun için onu kolay kolay söküp atamaz Fakirlik istenmeyen bir durumdur. Kimse fakir olmak istemez. Fakirlerden .herkes kaçmaya çalışır Faydalı eser veren, verimli, erdemli, bilgili insan, alçak gönüllü olur, kimseye .tepeden bakmaz Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI

BİSMARK Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur. kazandığını har¬cayan kişi. sürekli bir acı içinde .SANTAYANA Geleceğini. kendi başı¬mızın çaresine bakmalıyız.Felâket kimlerin başına gelirse onları yakar. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu. ÇALIŞ. W. G.bırakır. kötü günleri düşünmeyen. kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. Birbirlerine çok yakın olan kar¬deşlerin bile ayrı hayatları olduğu için kazançlarının da . EFLATUN -GGeç kalan teselli.onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar.ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. E. BULWER LYTTON Gençlik. Başkalarının acıması üzülmesi yüzeyseldir Felaket.haksızlıkların cezasız kalmasıdır. NAPOLCON Fenalıkların ilki ve en büyüğü. .idam dan sonraki affa benzer. SHAKESPEARE Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.kazanamayacağı günlerde acıklı. SOKRAT Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ. N. kötü duruma düşmekten kurtulamaz Gençken bilgi ağacını dikmezsek . ÇALIŞ.Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler Geçmişi hatırlayamayanlar.ayrı olması normaldir Geçim sıkıntısı çekeri bir kişi.rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar.LENAU . CHESTERFİELD Gençler! Muhakkak evlenin. SHAKESPARE Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır En yakınlarımızın bile kazançlarına güvenmemeli. yaşamını sürdürmek için her türlü yolu dener. dost sayısını sıfıra indirir. . kavurur.

evdekiler de o şeyin özlemini çe¬kerler Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.Gençlikte sıkıntılara daha kolay dayanılır.gizliliği kalmaz. Önemli olan . Dilden dile dolaşarak herkese yayılır . İyi ve . az yapıp öz .Gereksiz yere acele etmek.çıkmamalıdır . sonuçtaki verimi düşünmeden. resmi yer¬lere karışmamalı. zamanı gelince başkalarınınkine hevesleniriz Gerekli koşulları yerine getirmeden.olmazsak.de yoktur Gerek yolculukta. DESCARTES Gerçek bir arkadaş . .yapmak daha faydalıdır Gerekli olmadıkça vara yoğa devlet işlerine.kötü günlerimizde yanımızda olurlar Gerçekte olmayan bir şeyin kolay kolay belirtisi hisse¬dilmez. daha kolay atlatır. az zamanda pek çok iş yapılabilir. Yararsız çok iş yapmaktansa. söy¬lentileri vardır. NİETZSCHE Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir. yaparak . Söylenirse o şeyin . denenerek öğrenilen bilgidir. sattıkları şeyden yoksun bırakırlar.kişinin ihtiyarlık yıllarını bolluk ve ra¬hatlık içinde geçirmesidir Genellikle ticaret adamlan. işleri kolaylaştırmaz. gerek diğer işlerde gereken şeyleri hazırlamaz tedbirli .değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. Eğer bir olay varsa onun az da olsa belirtileri. kendi evlerini. iki gövdede yaşayan bir ruhtur. tersine zorlaştırır Gizli kalması istenen bir şey kimseye söylenmemelidir. Olmayan bir şeyin belirtisi . ARİSTO Gerçek dost olan baba dostları. GOLTI Gerçek bilgi . girip . babadan kalan miras kadaı değerlidirler.

yararlanır.güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir.gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar . aradaki güçsüzler za¬rar görür Güçlü kişilerin sadece korkutucu sözleri bile güçsüzleri korkutup sindirmeye yeter . eline geçirebilen kişi . Bir bakıma kısmeti olan elde eder Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi. hır¬palamak. Kendi ihtiyaçlarını gidermek bile ona zor gelir Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak. VİCTOR HUGO Gündüz kandilini hazırlamayan .İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. Bu nedenle ondan daha kolay sağla¬yabilen değil.Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir Güçsüz kişi değil başkasına. . C. Çünkü çocuk gizlilik . en yakınlarına bile yardım edecek durumda .Güçlü bir şey. CENAP ŞAHABETTİN Güzel bedenler için zevk.gerekli kaynaklara sahip olmak için elin¬den geleni yapmalıdır .kolaydır Gülmek bir güneştir. kendisi kadar güçlü başka bir şeyle etki¬siz bırakılır Güçlü kişi ile yüzyüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler. ŞAHABETTİN Güzel bir şey onu isteyen ve elde edecek gibi görünen herkesin eline geçmez. o .kavramını bilmeyecek. yenmek .Güçlü kişilerin mücadelelerinde. gece karanlığa razı demektir. konuyu başkalarının yanında söyleyiverecektir Görünüşü iyi olan ama aslında kötü olan şeylerin veya .Gizli şeyleri çocuğun yanında konuşmak doğru değidir.değildir. OSCAR WILDE Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. bu yaşayışın yü¬küne razı olmalı.

sonunda .bekçisiz kaleye benzer.çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.başkaldır .isteklerle. .gülümseme ise onun kılıcıdır. (C. NAPOLEON Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. uğraşlarla istediğimiz mutluluğa ulaşamayız Güzel malı olanın alıcı kaygısı yoktur. Onu herkes elde etmek ister.gerçekleştirmek paraya dayanır Güzel sözler söylemekle. doğruluk şaşar sanma. TEVFİK FİKRET Hak'kını aramayana. ne varsa doğrudadır .istekliler çıkar Güzel sanatlar. An¬cak bunları . iyi hisset .Haklı olduğumuz her konuda hakkımızı aramalıyız Haksızlık ve zorbalık eden yöneticilere. Ancak durumu . aldanma.uygun olan bir kişi sahip olabilir Güzel şeyleri daha da güzelleştirecek şeyler vardır. gülümseme ile onun kılıncıdır. FİKRET Güzel fakat küçük bir belirti ile doyurucu sonuç alına¬maz.Reade Güzellik müthiş bir kudret.Güzel düşün . T. Reklâm yapma¬sa bile en uzak yerden . Tek yönlü . BALZAC -HHafızasız baş. Önemli olan sonuca ulaşmak için gereklidir (Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar. insanın kafasının. CHARLES REACK Güzellik. kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. patronlara çalışanlar. düş kurmakla güzel so¬nuç elde edilemez. (Perronius (Güzellik müthiş bir kudret. sesini yükseltmeyene kimse getirip hakkını vermez. BACON Güzel şeyin isteklisi çok olur.

dayanır.Hazıra konmaya alışmış kişiler her zaman bu yolu izle¬meye çalışırlar Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.bunu elde etmek için çok çalışır. Az isteyene az.Halk arasında fazla zayıflık hoş karşılanmaz. ağır başlı olursan değerin artar Haset. aldatılırsın. kötüyü ayırmalıyız . onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. . kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde top¬lanır Hangi işte olursa olsun aşırılığa gitmemeli. LİNCOLN Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır. MONTAİGNE . gözünü dört açmazsan çok zorlu¬klarla karşılaşır. ANDRE-GIDE Hayatı tanıtacak en basit bilgileri bile öğrenememiş kimseyle anlaşmak güçtür. çok isteyene çok.gördüğü ölçüde kalınmalıdır . Biraz ki¬lo almakla vücuttaki .Halk. yaşamakla anlaşılır. O halde hayatta kötülüklerle karşılaşmadan gözümüzü açmalı. "karar" de¬nilen herkesin uygun . Gerçekte bunun sebebi şudur: Çok harcamak isteyen . Allah .Hareketlerini.kimseyi en yakınına bi¬le muhtaç etmesin Hayatta uyanık olmaz. Cahil insanın dünyası dardır.iyiyi. görgüsü kıttır. LEO BUSCAGLİE Hayat yaşla değil.bazı kusurların örtüleceğine inanılır Halk arasındaki inanışa göre Tanrı. inanışları boş şeylere . Az isteyen ise az çalışır . hiçbir şey yapamaz. insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. herkese isteğine gö¬re verir. Böylesi kişile¬re ne kadar uğraşsanız da söz anlatamazsınız Hayatta en güzel şey insanın kendi kendisine yetmesidir. BACON Hata yapmaktan korkan insan . Maddi ve manevi olarak en yakınımız bile olsa başkala¬rına muhtaç olmak çok zordur. davranışlarını tartarsan.

Sulak yerde bulunan tarla ise.Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. PEYAMİ SAFA Her aracın yerine göre önemi vardır.gerekir Her işin yapılacağı uygun zaman ve koşullar vardır. Ayrıntıların değişmesiyle düzen bozulmaz. yöntemi vardır. çalışanların .Her şeyin az fakat öz olanı makbuldür Her şeyin başlangıcı küçüktür.Düzenin bozulması. . fazla suyu sevmez. unutulmaz eserler bırakmak . CİCERO Her şeyin temeli önemlidir. Halkın yöne¬timinde de yöneticilerin önemi büyüktür Her şey karlışıklıdır. temelin yıkılmasıyla olur .Her canlının gelişmesini sağlayan.daha verimlidir . sanata kendi damgasını vurur. Bunun için de topluma fayda¬lı olmak. İnsan bir şey kazanmamışsa. Yamaçta daha bol ürün verir. VICTOR HUGO . Örneğin. Aksi halde yapılacak işten .kullanılmazsa başarıya ulaşılmaz Her kademedeki yöneticinin yetenekli çalışkan olması toplumun.beklenen sonuç alınamaz Her işin yapılışının kendisine özgü aracı gereci. . elinde yoksa başkasına ne .istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman değer kazanır Her büyük sanatçı. Önemli olan öldükten sonra ismi mizı yaşatmak. .verebilir? Karşılık almaya ihtiyacı olma¬dan verebilen tek varlık. Önemsiz gibi gö¬rünen bir araç. Allah'tır Her şey. bağ. gücünü anıran şey¬ler farklıdır Her insan ölümlüdür. İlgili yöntemler . iyi anılmaktır. kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur.verimli olmasını sağlar.

ortada bulunan şeye herkes ba¬kar. O işin özüne uygun olan en iyi araç gereç ve mal¬zemeyi kullanmamız gerekir.engellemeye çalışmak boşunadır Herkesin içinde bulunduğu duruma göre bir sıkıntısı vardır. Hasta iyileşir. Bu nedenle umutsuzluğa düşmemelidir. O halde kusursuz. Mutluluk da. Kişi.. açlığa dayanılmaz Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.değişebilir.uygun ayrı ayrı davranışta bululurlar .Her türlü acıya.Herkes işine yarayan şeyi benimser Herkes kendi kapasitesini ve toplum içindeki yerini bilmelidir. sıkıntıya dayanılır. Hamurun mayası yine kendisindendir.üstünde ilgi ve iş beklerse hayal kırıklığına uğrar . Kişiler durumlarına .Her sıkıntının sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. kendisine yakışan. mutsuzluk da varlık da yokluk da .inanmalıdır . verimli bir iş yapmak istiyorsak.yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz Hiç bir şey olduğu gibi kalmaz. TOLSTOY . bunun gizli kalacağını . durumuna uygun yöntemlerle korunur Hiç bir bakıcı annenin yerini tutamaz. uzmanlığı vardır.Herşey. Bakılmasını ..sanmamalıdır Herkesin gözü önünde.yapmalıdır Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse. Tanrının eskisinden da¬ha iyi imkanlara kavuşturacağına .bulunur Herkesin belli bir işte. işinin gereği neyse onu . Derme çatma araçlarla . sağlam hastalanır.Herkes. değerinin . Kişi. genç yaşlanır . uygun yerde ve işte.

EBU YUSUF . Her canlının iyi huylarının yanında. züppelik etme ki sana büyüğümüz di¬ye saygı göstersinler Huy kişiliğin bir parçasıdır. yardımına güvenme. KETH MOORHEAD Hiçbir insan.kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir.bulundurmak doğru değildir İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. N.iseler. HZ.yardım sürekli olmaz. SHAKESPEARE Hiçbir şey.RICHARD NASH . Bize çok bağ¬lı olan kişiler bile zaman zaman bizi . J.Hoppalık hafiflik. kötü huyları da vardır.incitebilirler Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. GOETHE Hiçbir işinde kimsenin desteğine.Kimse onu değiştiremez -İİhtiyaç duyacağımız şeyleri ilişki kuracağımız kişiler sağlamayacak durumda . Önce kendine ve kendi gücüne güvenmeli Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Kişileri devamlı telkin altında . ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. Başkasından gelecek . onlara güvenmeden kendimiz sağlamalı. halkın bu yargısını kolay kolay düzeltemez. bir büyü hesabı. Kişi ile birlikte doğar. insanlar sözlerin etkisi altında kalırlar. tedbirimizi almalıyız İki günü eşit olan ziyandadır. ölünceye kadar sürüp gider. İyiye yöneleceği varsa da yönelemez. Adı kötüye çıkan bir kişi. kötü olmasa bile. .Hiç bir şeye tam anlamıyla güvenilmez. MUHAMMED iki söz.

(Eschenbach İnsan gerektiğinde başkaları için fedakârlık yapar ama bunun sınırı kendi yararıdır. SOKRATES İnsan . CERVANTES (İnsan gençliğinde öğrenir.İnsan dâima olanaklarına ve bütçesine göre hareket et¬melidir İnsan eğitimle doğmaz.yine hürdür. Kendine iyi bakmalı. J. beklenmedik güçlüklerle .öğüdü yeterli ve etkili olur . . Bunun gibi.İnsan isterse. Önemli olan so¬rup öğrenerek eksiklikleri kapatmaktır. inanmak için dünyaya gelmiştir.karşılaşabilir İnsan hür olarak yaratılmış. düşünmek .zincire vurulmuş olarak bile doğsa. Başkasının.J.ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. isteklerinde azmedenler. Kişinin birtakım noksanlıkları olabilir. ROUSSEAU İnsan canının değerini bilmeli. vücudunu yıpratmamalıdır. sorunla. yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. MUHAMMED İmkânsızlıklar ve türlü nedenler öğrenmeyi sınırlayabi¬lir.ama eğitimle yasar.İnatçı kişiler. mutlaka istedikleri şeyi elde ederler İnsan . gülmediği günü . sevmek . olmayacak gibi görünen işlere çare bulur . SCHILLER .fedakârlık şöyle dursun ben¬cil olur. çok kızmış birini yatıştırmak için akıllı ve sözü dinlenir tek bir kişinin . HZ. ihtiyarlığında anlar. . hatta yakınlaıının çıkarıyla kendi çıkan çatışınca .İlimle geçen bir gece.Sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak yanlışlıklara sebep olabilir İnanışa göre "cin tuttu" denilen kişiyi iyi etmek için bir muska yeter. kendi çıkarını öne çıkarır İnsan hayatta her türlü sıkıntıyla.sağlığına özen göstermelidir .

.J. Durumumuzun çok üstünde bir ..yaşayışa özenmek. . Kişiye en . BANGS İnsan ne kadar usta olursa olsun. Oysaki yazıya geçirilen bilgiler yüzyıllar boyunca unutulmaz. akrabası. dert¬leşmek.yapamaz İnsan tek başına yaşayamaz. Çok bildiğini . O. önemli işler yapabilir. kendi durumuna çevresine uygun bir yaşayış sürmelidir.İyi. Dostlarını da kendisine uygun olanlardan seçmeli¬dir.sanan kişi. yakınları ile varlığını gösterir. işlediği suçtan dolayı önce tanrıya ve vicdanına karşı sorumludur. Kimseden yardım beklememeli. Konuşup görüşmek. ya da çok altında bir yaşayış sürmek bize zarar verir İnsan.yakınlarının bile yardım etmediği zamanlar olur .İnsan yaşayışını. Zamanla unutur. DIDEROT . eşi dostu. faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır.Oluşturulan kitaplar¬dan da herkes okuyarak faydalanır İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. gerekli araçlar olma¬dıkça kusursuz iş .yapmak için daima bir başkasına muh¬taçtır İnsan yalnızca kendisine güvenmeli. OLİVER GOİTMİDH İnsan. bilmediği şey da¬ha çoktur. elindeki en yakın olanaklardan yarar¬lanarak düzenler İnsan zaman öldürmek için değil .şeyi Tanrı bildiğine göre kuldan sak¬lamak anlamsız olur insan. birlikte bir iş .İnsan ne "kadar çok şey bilirse bilsin. Her .hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. kötü günlerini çevresiyle paylaşır İnsan. olur olmaz her konuda konuşur ve kuşkusuz yanılır İnsan ne kadar akıllı olursa olsun öğrendiklerinin tümü¬nü aklında tutamaz.

içindedir.eksilmeyip aynı kalan tek varlık. durumu . ruhsal. Günlerin birbirinden farkı . zenginliği yok olabilir. En yakınlan bile onun derdinin inceliğine inemezler. Bunun sonucu olarak aralarında zenginlik gibi. meslek gibi. (Çiçero İnsanın kendi canı başkasınınkinden tatlıdır. bunu olağanüstü sayar İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür.doğrulan aramak gerekir İnsanlar birbirleri içindir . sürekli aynı kararda devam etmez. birbirlerine aittir. NAPOLEON (İnsanın en büyük düşmanı. görevi¬ni kaybedebilir. EFLATUN İnsanın yaşamı.saadetin dostu vardır.farklılık gösterirler . Sağlığı bozulabilir.Bazen derdinin farkında bile olmazlar İnsanın dostu yoktur. aynı şey kendi ba¬şına gelirse.sayan kimse. Başkasının başına gelen can acıtıcı şeyi olağan . GOETHE İnsanlar birbirlerinden etkilenirler. Tanrı'dır İnsanın. Çünkü akıl akıldan üstündür.insanın derdi. insa¬nın. ço¬cuklar eşit şartlarda yetiştikleri halde her yönden . .. Birbirlerine baka ba¬ka iyi ya da kötü olurlar. bizzat kendisidir. Bir ailede de böyledir. Bir işe başlarken bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır. yetenek ve başarı yönünden eşit değildir. tüm bilgileri bilmesine olanak yoktur.. Gücünü.olmadığı halde ısına ısına yaz yada soğuya soğuya kış olduğu gibi İnsanlar fiziksel. farklılıklar oluşur. Gerekirse birlikte tartışarak . Gücü. Mutlaka kendisinden daha iyi bilen çıkar. Bu durum mevsimlerin oluşumuna benzer. Bu. hatta bütün canlıların bencil yanıdır.

uygun zaman kollanmalı.boşuna bir çabadır. Ancak birkaç (. GOETHE İnsanların başlarına zaman zaman rüyada görseler inan¬mayacakları olaylar .Isıracak it dişini göstermez . Bu tür girişimler için en .sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. Daima güçlerini. değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır . zekalarını birleştirerek iyi şeyler oluştururlar.İnsanlar her zaman birbirlerine muhtaç olurlar. geri durmak gereklidir . canını verir ama namusunu kirlettirmez .serçenin eti birleşince işe yarar İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını. . Dolayısıyla her şeyden önemlidir.döker. bir araç-gereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması.Irmaktan geçerken at değiştirilmez Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir.gelebilir . Bu bakımdan kişi kanını . (Ser¬çenin eti çok azdır. işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem. saygı gösterilmesi gereken iffetidir.Irmak kenarına çeşme yapılmaz Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa.Irz insanın kanı pahasıdır Irz. ayrıca bu.

asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır . zarara uğramış kimse. onlarca kullanılır ve idare edilirler -İ- .düşüren şeyden artık çekinip korkmaz .İbadet de gizli.çekinmeliyiz. bunu daha önceden haber vermez. Bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz. başında bulunulmayan mal ya da iş.Islanmışın yağmurdan pervası yoktur Daha önce kötülük görmüş. Benzer şekilde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil.Isırgan ile taharet olmaz Kötü. ibadet olmaktan çıkar. kendisini bu duruma . Her işin aracı farklıdır. bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil. 2.bayağı kişilerin eline geçer. . tam tersi utanılacak bir şeydir. . kabahat de Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır. seviyesiz ve niteliksiz. bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden .bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir .gizlenmeli ve örtülmelidir .Kötülük edecek kimse. Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar. zararlı kişiden iyilik beklenmez. Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri.Issız eve it buyruk Sahip çıkılmayan.1 . İyi sonuç . Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan.

İki dinle (bin işit) bir söyle Haddinden fazla konuşmak.çıkması. bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır .çıkaramazlar . her ikisini . Çünkü .İki baş bir kazanda kaynamaz Fikirleri. Her an aralarında anlaşmazlığın . eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda. saf dışı bırakmak için uğraşırlar. Bu bakımdan az konuşmalı. bir iş üzerinde uyuşamazlar. Bunda ısrarlı olmaları. görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey . ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına . Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar.İki cambaz bir ipte oynamaz Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar. çuvaldızı başkasına batır Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü. gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. birbirlerini aldatmak.İğneyi kendine. aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz.de daha tehlikeli bir duruma iter . Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli. kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi.İki at bir kazığa bağlanmaz Kendi başına buyruk. çok dinlemelidir..uygulamanın ne denli uygun olup olmayacağına karar vermeliyiz .

Bu bakımdan dalgınlıkla.İki karpuz bir koltuğa sığmaz Kimisi. kuldur şaşar Hiçbir insan hatasız değildir. Başkalarına yardım edecek bir . çenesi düşüklükten de bu şekilde . Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.İnsan beşer.kurtulur insan .şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır .İki ölç. Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır. bir biç Hangi iş olursa olsun. ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha . Çünkü gücü ve dikkati dağıtır.sonra işe başlanmalıdır . İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. . önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır.yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar . Buna aldırmayanlar çoklukla .söylenenler ancak bu şekilde kavranır. bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli. Bu .İki el bir baş içindir Yüce Allah. 2. boyutları gözden geçirilmeli. insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı.1 gücü kullanan insan.durumda değildir . başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir.

alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe.(İnsan göre göre. dolayısıyla o işi kolayca yaparlar. bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola .sürüklerler . hayvan süre süre (alışır Bir işi öğrenmenin en iyi yolu.gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir . kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler. yaşadığı hayat şartlarının zorluğu.İnsanoğlu çiğ süt emmiş Şurası muhakkak ki. denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik . o işi görmekten. Hayvanların bir işe . orayı yurt edinir . Ne var ki. Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar.geçimini temin ettiği yerde kalır. insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Çoklukla güven de vermez.İnsan doğduğu yerde değil. yetmişinde de odur ..İnsan yedisinde ne ise. İnsan da istemeden .İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır Çoklukla görülür ki. doyduğu yerde İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. hem de alışkanlık kazanırlar. o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır . insanı doğduğu yerin dışına iter.

oruç tutmak.İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar Kişi. Eğer böyle görürse işinin. en çürük noktasından bozulur . bir şeyi başkasından .istemesinde utanılacak bir yan yoktur .İş insanın aynasıdır . bir olay ve bir iş en zayıf yerinden.İp inceldiği yerden kopar Bir durum. Sonunda ona buna avuç açar.İslam`ın şartı beş. nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir. sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz. ihtiyacı olanın. Darda kalanın. Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer.Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. bu mutlaka “insaflı olmak” olurdu. yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir.dilencilik yapmaya başlar . zekât” vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. . Bunun yanı sıra.veya kopar . altıncısı insaf demişler Kelime-i şahadet getirmek. Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır .olmak. . namaz kılmak. Çünkü insaf sahibi .Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez . hacca gitmek.İsteyenin bir yüzü kara. Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı. vermeyenin iki yüzü Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir.

Ne yapılırsa yapılsın.kadar sorumlu.İş olacağına varır Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi.(İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak. Bunu değiştirmek mümkün değildir. yetenekli ve verimli .üzülme . dişten artar Kazanç ne kadar çok olursa olsun. tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. . onun ne .Tasarruf.büyük. insandaki hantallığı. savurganlık yapmamak.İşten artmaz. tüketimi kısmakla mümkündür ancak .Bir kişi hakkında yargıya varmak.kılar. yüce bir amaç için hizmet yapamazlar . ulaşacağı sonuca ulaşır. bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi . isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar. ne tedbir alınırsa alınsın. o iş. nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır . maddî yönden de kazançlı yapar . onu canlı. Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp .İt derisinden post olmaz Ahlâksız.İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı . Çünkü yaptığı o iş.

rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar .İyi evlât babayı vezir.İtle çuvala girilmez Bilgisiz. bayağı.İt ürür. hatta kavga bile etmek sakıncalıdır .Eğer art niyetli.İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz Hilebaz. durumlara karşı çıkılsa da engellenemez.İtle yatan bitle kalkar “. “Körle yatan şaşı kalkar . kötüsü rezil eder .yakın ilişki kurmak.bunların dilekleri yerine gelmemektedir . ahlâksız. onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar. kervan yürür Gerçekleşmesi doğal olan işlere. Onlarla iş yapmak.doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir . tartışmaya girmek. iyilere de barınacak yer bulunamazdı. birbirlerine . . . başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar.Bk.İyi dost kara günde belli olur “. Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden. “Dost kara günde belli olur . aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi.Bk. düzenbaz. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar. Şükür ki . taşkın kimselerden uzak dur.

denize at. yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et. Hem . hemen herkes tarafından sevilir. Günü geldiğinde iyilik .de kat kat fazlasıyla . Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı. bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler . Bunu ancak mert. faziletli ve olgun kimseler başarabilir . Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki. bunu . balık bilmezse Hâlik bilir Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme. sağlıksız. gerek evlilik.İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan. kayıran. yararsız ve şerefsiz . kötülük yapan.İyilik (muhabbet) iki baştan Gerek iş. . yardımcı olan.İyiliğe iyilik her kişinin kârı. Bunu Yüce Allah görür. Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir.İyilik et. yararlı işlerde bulunan kimse. gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir.görenler.insanlar da utanç kaynağı olurlar . kötülüğe iyilik er kişinin kârı İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır.İyilik eden iyilik bulur Bir karşılık beklemeden yardım yapan.herkes yapamaz.

temiz.Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur . onun şahsiyetine . çok küçük de olsa.İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir Eğer Yüce Allah. sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun.Kaçan balık büyük olur Çok önemsiz.kadardır . dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz. her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah .Kaçanın anası ağlamamış Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar. Tek taraflı iyilik bir yere .Kalıp kıyafetle adam. gösterişli. . türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir.rahata kavuşmasını sağlar K .kimse leke süremez .Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. adam olmaz Ne kadar güçlü. güzel ve çekici giyim.edilerek gözde büyütülür .Kalaylı bakır küflenmez Saf. bütün bunlar . Onun . kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse. kuşamla donatırsa donatsın. bu vücudu ne kadar iyi.

. üretkenliği. deliye öğüt neylesin . ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur.Kanaat gibi devlet olmaz Elindekinden hoşnut olan.Kara haber tez duyulur Ölüm veya felâket haberi. kötü haber çabuk duyulur. Kişiyi değerli kılan güzel ahlâkı.kişiyi değerli kılmaz. araç ve gereci temin edilmeyen. kimi .diğeri de düşünür.hızla yayılır . Kötülük ancak iyilik .kolay yokluk çekmez.Kalp kalbe karşıdır Sevgi karşılıklıdır.Karaya sabun. onu yeter bulan.Kanı kanla yumazlar. arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur . becerisi.(Kanatsız kuş uçmaz (olmaz Gerekli şartları sağlanmayan. fazlasını istemeyen. içinden çıkılmaz yapar. birinin düşündüğünü .yapılarak ortadan kaldırılabilir . kötülük yapılarak düzeltilemez. alışkanlık. hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar. Bundan ötürü de kolay .bilgisi ve çalışkanlığıdır . Birinin hissettiğini diğeri de hisseder. Zevk. kanı su ile yurlar Bir kötülük. ağızdan ağıza geçerek . sıkıntıya düşmez .dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez .

Esası. bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da . İnsanlar için de durum aynıdır. anlayışsız. Çünkü onları birbirine . o da kendi yeleğinden .Karga yavrusuna bakmış. davranışları.bağlayan bir kan bağı vardır ortada .Kardeş kardeşi bıçaklamış. Kimi akılsız. dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler. “Kardeş.Kartala bir ok değmiş. özü bozuk olan şeyi düzeltmek hemen hemen imkânsızdır.Bk. kavgalı. dönmüş yine kucaklamış “. beceri ve bilgileri. kişiye bunlar iyi ve güzel görünür. kekliği taklit edeyim demiş.yitirir. yol ve yöntemleri birbirinden farklıdır.değildir . kendi yürüyüşünü şaşırmış İnsanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. yoldan çıkmış kimseleri de . gülünç duruma düşerler . yar başında tutmuş Kardeşler ne kadar geçimsiz.doğru yola getirmek mümkün değildir . Bu bakımdan görgüleri. Buna rağmen kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar.Kardeş kardeşi atmış. anlaşmaz. Ancak bunu beceremezler.Karga. kardeşi atmış. “benim ak-pak evlâdım” demiş Yaptığı iş ne kadar kusurlu. çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun. yar başında tutmuş . Başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli .

. önüne geçilemez. hayatta karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür .Kazanmayanın kazanı kaynamaz Yiyip içmek.zorundadır. geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak .Kişi. “dayım attır” demiş Kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez. Bu bakımdan önceden kimi tedbir alınmalı. . ansızın ortaya .kimse bunu göze almalı. zarar da edilebilir.iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder . alış verişe öyle girmelidir . Ticarete atılan .Kaynayan kazan kapak tutmaz İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır .kolay kolay yatıştırılamaz . Sadece .Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez .Katıra “baban kim?” demişler.(Kâr. zararın kardeşidir (ortağıdır Ticarette sadece kâr etmek düşünülemez. Kazancı olmayan insanın geçinmesi mümkün değildir . bunu gizlemeye çalışır.Kaza geliyorum demez Can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir.

kasap yağ derdinde Kötü bir duruma düşmüş. hangi yola giderse çocuk da o yola gider . o da sana kötülük yapacaktır. ya da yok olur .Kedinin boynuna ciğer asılmaz Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak.karşılığı vardır. her ne edersen onun karşılığını alırsın . hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını . örnek alırlar. büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken. Anne_baba ne yaparsa .Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı.girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır .tehlikeye atar .Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur Açgözlü.değildir. gözü doymaz. Yoksa o şey ya zarar görür.Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der .durumdan istifade etmeye çalışırlar .çocuk da onu yapar. Her şeyin bir .Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar Küçükler daima büyüklerini taklit ederler.Kazma elin kuyusunu. kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu .Keçi can derdinde. kimi sıkıntılara . kazarlar kuyunu Sen başkasına kötülük yaparsan. Unutma ki. emanet etmek doğru .

ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez.görülür . köseden yardım gelmez . köseden yardım gelmez Yardıma muhtaç olan kişi. kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır . beğenmiyor görünürler. Çünkü bildiğini okumuş.Kel ölür sırma saçlı olur. sahte parayı da kimse kabul etmez.Bk. “Kele.Kele. kör ölür badem gözlü olur Önce değersiz bulunan.söz söyleyenin.Kendi düşen ağlamaz Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. . Kendi derdine çare bulamamış.Kem göz.Kelin ilâcı olsa başına sürer “. istediği gibi davranmış. çok önemli ve iyi gibi .O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır . kalp akçe sahibinindir Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi. beğenilmeyen bir kimse.şey. Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri . Kötü . küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır.Kimileri. kimseyi dinlememiştir. çok istedikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar. başkasına nasıl yardım etsin . geçmeyen para da onu kullananındır . kendi işini ?halledememiş ki.

eder .vermez ..Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir Öfkeli. Bu bakımdan bir işe girişmeden. pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve . kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir. ondan etkilenir. kiminle arkadaşlık ederse. .Kılıç kınını kesmez Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan Kişi. Çünkü seçtiği kişi kötü.ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver .Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz Kişi öncelikle kime danışacağını. bir davranışta bulunmadan önce. huyunu. toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst . Kendini yıprattığı.Kesilen baş yerine konmaz Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez. yakınlarına zarar . sinirli kimsenin zararı kendisinedir. işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla. gidişini kapar . onun alışkanlıklarına.düşüncelerine eğilim duyar. sağlığına zarar verdiği. işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya .sokabilir . sert.

Bu gibi .Kırkından sonra azanı teneşir paklar Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan.Kızını dövmeyen. çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır. Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli.geçmiştir .Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır.Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın. çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen. . .. gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur. ahlâksız bir yola sapan. bu az da olur.uyarılmalıdır . terbiye kurallarını öğretmeyen. ya zurnacıya Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir.Kırk yıllık Kâni.çok da . olur mu Yani İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi. hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez.yapısından vazgeçip de kötülük edemez . ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur.kimselerin sonu da iyi değildir . dizini döver Kızını. Yüce Allah. kolay kolay bu . Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz. ancak iş işten . kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur.

Canı gönülden yapılan duanın önemi . haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz. kendi gücüne güvenmelidir . Kimileri bolca bulurken. çelişkilerle doludur.eleştiriler yapılsa da aldırmaz. kimi su bulamaz içmeye Hayat sıkıntılarla. Buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur. acımasızlık. yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse. Kendine yönelik .Kimi köprü bulamaz geçmeye.Kiminin parası. yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. kiminden de dua alınarak yürütülür.Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez Herkes sattığı malı.(Kimseden kimseye hayır yok (gelmez İnsan.Kimsenin âhı kimsede kalmaz Güçlü bir kimsenin dine. kiminden para. Gerekli . o methe devam eder . Zalimler.Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı.olan şey dengeyi sağlamaktır . kendi işini. er veya geç zulme uğrayanların âhını. kimileri hiç bulamaz. Bu da toplumu kargaşaya sürükler. bedduasını alırlar ve perişan . Bu dünyada para kadar dua da önemlidir. kıyım. tutumunu ve davranışını över.büyüktür .olurlar . kusur kabul etmez. hayal kırıklığına uğrar.. kiminin duası Öyle işler vardır ki. .

Çünkü en önemsiz .Kork Allah`tan korkmayandan Allah korkusu. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur. bunlar ona yük değildir . 2.Koça boynuzu yük değil Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. Bir arada yaşama sosyal hayatı.Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Başka bir kimsenin malı. güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan . kendini korumak gereklidir . Kişi. Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı. Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş. yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır.geri durmaz. her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz.birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal. kendini .şeyin yokluğu. şeytanla baş başa kaldı demektir. Bu bakımdan böylelerinden . başkasının elindekine imrenir. büyük bir işin aksamasına yol açabilir . Hele insanlar .Komşu komşunun külüne muhtaçtır Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır.. uzak durmak. kişiye olduğundan daha değerli görünür. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar.1 savunacak araç-gerecini. Çünkü insan nefsi doymak bilmez.çekinmek. diğerini sürekli rahatsız eder .

Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir.. Yapacağı işe karşı verilecek cezadan .(Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.dağlara kaçar. gizlenir.korkusu veren işten insana pek hayır gelmez .Köpeğe gem vurma kendisini at sanır . Çünkü sonu pek iyi görülmeyen. Cezadan veya zulümden kaçan . Çünkü gelecek olan gelecek.Korku dağları bekletir Korku varlığını her yerde duyurur. kalitesi düşük de olsa cevap verecektir . olacak olan olacaktır. zor da olsa orada yaşamaya çalışır .1 korkan kimse o işi yapmaktan çekinir. her gün ha battım ha batacağım . korku ise bunu . 2. Üzüntü.razı olunur.önleyemeyecektir .Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da . Çünkü bir ihtiyaca.Korkunun ecele faydası yoktur Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.

ne var ne yok hepsini talan eder.Köpek sahibini ısırmaz Köpek bile kendisini besleyen. . Eğer elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz. o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder. kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü. geçimini sağladığı yere . onu över. sanki o övdüğü kimse değildir. Karşısındaki kimse. O hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır.düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız . kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya . kendisini koruyan sahibine saygılı davranır. saldırır. . Kendisine iyilik eden.Hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen. Peki.(Köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer. Ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir.nasıl kötülük edecektir? O da nankörce davranıp zarar veremez . ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır.Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler Kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker.uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır . nankörlük etmemeli ve kendisine .Köpek ekmek veren kapıyı tanır Şurası unutulmamalıdır ki. köpek bile kendisini besleyen yeri bilir.başlar . lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi. yardımcı olan kimselere karşı gerekli saygıyı göstermeli.

insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur .kötü komşu. komşu. . Eğer böyle yaparsan onlar da .Kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan . çok az bilgi.Körler memleketinde şaşılar padişah olur Bilgisiz.yakınında bulunduğu insanlardır . ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar. “İyiliğe iyilik her kişinin kârı . arkadaş. Böylelikle o .Kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder İnsanlar en çok birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar. Çünkü insanı en çok etkileyen . Emanet isteyen de geri çevrildiği için ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır.Kötü söyleme eşine. anlayışsız.(Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar Değersiz. Eğer komşu kötü huylu biri ise. İnsanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur.uzaktırlar .Kötülük her kişinin kârı. kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez.anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar .. iyilik er kişinin kârı “.Bk. onları incitip kırma. mesai arkadaşları vs.) iyi davran. ağu katar-aşına Yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri.. beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde. kötü.

çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu ona aittir. Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz. sana daha büyük kötülük yapma yoluna .ondan” demiş Kendi işini kendisi gören. başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır.Kul hatasız (kusursuz) olmaz “. “Hatasız kul olmaz .Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez Sıkıntıda olan.Bk.selâmete ermişler.üzülmez de.senin hakkında hiç iyi düşünmezler. sapkınlığı yüzündendir.giderler .sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler Kurda. yeter ki o kullar kötü yola . dara düşen ve kendisine inanan insanları Yüce Allah darda koymaz. kimin ne yaptığı belli değildir. Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır.Kurt dumanlı havayı sever Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. Onlara en sıkışık anlarında yardım eder. “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler. sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır . keyfine bakar . Dolayısıyla . Dolayısıyla hiç kaygılanıp .Kul azmayınca Hak yazmaz Kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı. Doğru yolda giden toplumlar . “İşimi kendim görürüm de .

onun bunun.göstermek gereklidir . boş sözlerle bir iş yapılamaz.görülür . oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler . kuvvetli iken herkesi korkutan. zalim kimseler kılık-kıyafetlerini. Bunun gibi her bakımdan güçlü. kuvvetli bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar. suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı . huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra.kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu .Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir.de huylarını değiştirmezler.Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Güçlü. yersiz.Kurunun yanında yaş da yanar Bir düzeni kurmak. Bir işten olumlu sonuç alınmak isteniyorsa. o konuda eylemde bulunmak. yıldıran kişi. tedirgin eden.Kuru lâf karın doyurmaz Anlamsız. onların bu kötü yapıları devam edip gider . huyunu değiştirmez Kötü.Kusursuz dost arayan dostsuz kalır .ortamın oluşmasını istekle beklerler . aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir . bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra . yararı dokunan davranışlar . ondan çekinip korkarlar.

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple kusursuz dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak .istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz

.Kuzguna yavrusu güzel (anka) görünür “...Bak. “Karga yavrusuna bakmış

.Küçük suda büyük balık olmaz Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. Bu .1 kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. Küçük kazançlar, küçük ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. Sınırlı, küçük bir .ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz

.Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, .kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE İş gerçekleşmeden umutlanıp, oldu gözü ile bakmamalıdır. Her zaman sonucu .almadan sevinmek, kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir İşçi veya yönetilen kişi yöneticisinin işten anlayıp, an¬lamadığını, yeterli olup .olmadığını bilir ve çahşmalar'ını ona göre yöneltir İşe yaramayan kötü kişilerin bozulacak yönlen kalma¬dığı için zararlı etkenler .onları etkilemez

İşe yaramayan, karın doyurmayan soyluluk geçersizdir. Soyluluğu ile övünüp çalışmayan bir kişiden, soylu olmayıp da çalışıp kazanan bir kişi daha .üstündür İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES İşin sahibi, işçilerle çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz İşveren mal sahibi olur ama bu uğurda işçi de canı çıkıncaya kadar .çalışmıştır .İyi ana babadan kötü çocuklar da olabilir İyi beslenmesi için çocuğa ne kadar para harcansa ye¬ridir. Çünkü gelişmesi buna bağlıdır. Ama, değerini bileme¬yeceği için, giydirilen pahalı giysileri hor kullanacak, yıpra¬tacaktır. Zaten büyümekte olduğundan kısa sürede .giyemez hale gelecektir İyi gün de, kötü gün de fakirliğe zenginliğe bakmaz. Al¬lah dilerse yoksulu .zengin, zengini fakir yapabilir .(İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur. (Toplumdaki inanışa göre İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO iyi, güzel işler, iyi araç ve gereçler kullanılarak elde edilir. Kişinin hüneri kadar gereçlerin de önemi vardır. İyi malzeme işi yapanın yüzünü ağartır, övünç .vesilesi olur İyi, kaliteli mal hiçbir zaman insaflı rahatsız etmez. Ka¬litesiz mal alırsak ya .çabuk eskir ya da sık sık bozularak ba¬şımızı ağrıtır .İyice düşünmeden, sonunu düşünmeksizin İyice düşünülmeden söylenilen sözlerin, yapılan işlerin doğuracağı olumsuz sonuçlan sonradan düzeltmek mümkün olmaz. Bu nedenle son sözümüzü .önceden söylememeliyiz

İyileri, güzelleri, değerli kişileri çekemeyen, onlara sata¬şıp kötüleyen çok .olur İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN İyilikten bilmeyen nankör kimseler, iyiliklerini ve yar dunlarını gördükleri .kişilere karşı kötülükte bulunurlar -KKabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR Kadın, eğitim ve yönetim bakımından ailenin direğidir iş bilmeyen, beceriksiz, müsrif kadınlar ailenin gelişmesini engeller. Akıllı, becerikli kadınlar ise .ellerindeki kısıtlı im¬kanlar ile ailelerini çekip çevirirler Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS Karakterleri kötü olan kişilerin gözü doymaz. Kendi çı¬karları için başkalarının .uğradığı zararlan düşünmezler Karekterli, soylu kişilerle kurduğumuz ilişkilerde uğra¬yacağımız zarar azdır. Oysa ki soysuz, kötü karakterli kişi¬lerle olan ilişkilerimiz yüzünden başımız .pek çok derde gi¬rebilir ve daha çok zarara uğrayabiliriz Karşılık beklenerek verilen armağanı alan kişi, armağanı verenin dileğini .yerine getirmek zorunda kalır; işini yapar Karşısındakini bağırıp çağırarak korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir .saldırıda bulunmaz .Kaynaklan köklü ve bol olan kuruluşlar sağlam, sürekli ve verimli olurlar Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının .da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz

Kendisi için, işi için gerekli olan araçlara iyi bakan iyi kullanan kişi güç duruma düşmez. Görevini tam yapan, araç'annı iyi kullanan hiç bir zaman kötü .duruma düşmez Kendisine cömert denerek pohpohlanan kişi, cömertli¬ğini göstermeye kalkar ve bunu yaparken de elindeki avucundakini saçar, tüketir. Yiğit denerek pohpohlanan kişi de, bunu göstermek için gücünün üstündeki mücadelelere .katı¬lır, canından olur Kendisini aşka kaptıran kişi, ne sevgilisinin kusurlarını görür, ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenir. Her konuda¬ki aşın, tutkular insanların gerçekleri .görmelerini engeller Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN Kılık kıyafet, zenginlik insanların değerini artırmaz veya eksiltmez. Değersiz kişi, kılık kıyafetle değer kazanmaz. Eşeğe altın semer taksak eşek, yine .eşektir, değişmez Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI Kimi zaman bir kişi öyle delice işler yapar ki bir çok akıllı kişi bu durumu .düzeltemez. Bazı kişilerin topluma verdiği zararlar kolay kolay önlenemez .Kimseye kötülük yapma. Sonra sana da yaparlar Kişi ağır hasta, ya da çok dertli ise zenginliğinin tadına varamaz. Böyle bir ?kimse, zengin olmuş neye yarar Kişi en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden çı¬kacağını önceden .bilebilse onu yok denilecek kadar az para¬ya Satardı .Kişi iyi veya kötü kaderinde ne varsa onu yaşar Kişi iyilik ararsa iyilik, kötülük ararsa kötülük bulur. Bir kimse hangi amaca .ulaşmak için çalışırsa, ona ulaşır

.Kişi kendisine gerekli olan her şeyi zamanından önce ve ucuzken almalıdır Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. Başına gelecekleri görse de, zorlama ile .kaderini değiştiremez Kişi olduğu gibi görünmelidir. Ailesinden, soyundan utanmak onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişiyi değerli kı¬lan kendi karakteri, çabasıdır. İyi bir ailedenkötü kişiler çı¬kacağı gibi kötü bir aileden de iyi kişiler çıkabilir. Kişi, .top¬lum içindeki yerini kendisi hazırlar Kişi, ancak kendi düzeyinde, kendi huyunda olan kim¬selerle uyuşup, .arkadaşlık edebilir Kişi, bir kez şanssız olmaya görsün. Tüm işleri ters gi¬der. Gökten yağan .yağmur bile, talihsiz kişiye fayda yerine zarar verir Kışı, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu, en azından bir ne¬zaket gereğidir. Ödevdir .de. Çağrılmadığı yere ise gitmeme¬lidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur Kişi, kendine teslim edilen ya da başkaları için çalıştığı işten pay umar, .yararlanır. Bu da doğaldır Kişi, kendisi için ne gibi hazırlıklar yapmışsa, alacağı sonuç, o hazırlıklardan .ne çıkabilirse odur. Bundan öte bek¬lentisi olamaz Kişi, ne kadar züğürt olsa, parasız ve işsiz kalsa da yaşa¬mak zorundadır. Aç .yaşanmayacağı için kendisine bir geçim yolu bulur Kişi, şansız (akılsız) olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz. El attığı .her şey kurur Kişi, sebepsiz yere başkasına saldırmaz. Ancak kızdırı¬lır, haksızlığa uğratılırsa gözü hiç bir şey görmez ve karşı¬sındakine zarar verir. (Arının .(soktuktan sonra öldüğü söyle¬nir .Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini za¬rara sokmuş olmaz

Kişiler en çok neyi elde etmek istiyorlarsa sürekli onu düşünür, onun peşinde .koşarlar Kişiler kendilerini çok kurnaz ve çok akıllı sanmamalı¬dırlar. Daima kendilerinden daha uyanık ve kurnaz insanlar bulunabileceğini .düşünmelidirler. Birçok hilenin birçok da kaçış yolu olduğu unutulmamalıdır Kişiler, iş beğenmezlik ederlerse kâr edemezler. Geçin¬mek için namuslu .olmak koşuluyla her iş yapılmalıdır Kişiler, önemli ve büyük işleri tek başlarına başaramaz¬lar. Mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Başarıya ulaşmak, hak aramak, kötülükleri yok etmek için birleşmelidirler. İnsanla¬rın en etkili silâhlan el ele verip birlikte çalışmalarıdır "...karş. "Yalnız taş duvar olmaz." "Yalnız kalanı Kişiler, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Gereksiz yerde gösterilen cesaret, belâ .getirir Kişilere oranla devletin gücü daha fazladır. Bu yüzden de devletin yaptığı iş .temiz ve sağlamdır. Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar .kişilerin iyi şeylere zararı dokunur. Onların değerinin azal¬masına sebep olur Kişilerin karakterlerini seçtikleri kişiler ele verir. Çünkü herkes kendi yapısına uygun kişilerle arkadaşlık ku¬rar. Dolandırıcı, dürüst kişiyle arkadaşlık .edemez. Bu neden¬le birisini tanımak için onun arkadaşını tanımak yeterlidir .Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür Kişinin derdini, sıkıntısını yürekten paylaşan kişi anasıdır.kimse anamız kadar .bizim derdimize yanmaz Kişinin nazı sevdiklerine geçer. Bu yüzden de zaman zaman yakınlarını .hırpalar, üzer Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA Kızların, giyim kuşama, eşyaya ihtiyacı çoktur. Evin eksikleri biter, onların .eksikleri bitmez. Özellikle evlenecek kızların çeyiz ihtiyacı bitmez Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON .Koruyucusu, yöneticisi olmayan kişiyi, topluluğu, düş¬man ezer Kötü bir duruma düştüğümüz zaman umutsuzluğa ka¬pılmamalıyız. .Durumumuzdan daha kötü durumların da ola¬bileceğini düşünmeliyiz Kötü bir kişi, kötü bir söz, bir davranış tüm bir toplulu¬ğun havasını bozmaya, .huzurunu kaçırmaya yeterlidir .Kötü davranışın karşılığı hiç bir zaman iyi olmaz Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH Kötü malzeme ve gereçle iyi şey yapılamaz. Her işin özelliğine uygun .malzeme kullanılmalıdır Kötü olayları önceden haber verip ikaz eden olmaz. An¬cak kötü sonuç meydana geldikten, iş işten geçtikten sonra herkes akıl vermeye, yol göstermeye kalkar. "Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın..." diye akıl satan çok . .olur Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarınca daha kötü yapar, fena davranışlara .sürüklenir Kötü yöneticiler emirlerinde çalıştırdıkları kişilere, hal¬ka adaletsiz ve kötü .davranarak onları canlarından bezdirir

Kötülük ve işkence yapmak insanlığa yakışmaz. İnsan yaptığı kötülüğün .cezasını gerek yasalar önünde gerekse vic¬danında mutlaka çeker .Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma, zararlı çıkar, kirlenirsin Koz helvasının içindeki ceviz ile helva nasıl bir birini tamamlıyor ise, ayırmak zorsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak zordur. Çünkü kız çocuklar ile .anaları birbirlerinin sırdaşıdırlar Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi, daha büyük iyiliklere de lâvık değildir. İyi insan için iyiliğin azı .da çoğu da birdir Küçük görünen bazı işler, büyük sonuçlar doğurabilir. Küçük bir vida eksikliğinde bir otomobil çalışmayabilir. İş¬lerimizde ayrıntılara, önemsiz .saydığımız şeylere de gerekti¬ği oranda önem ve değer vermeliyiz Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG Küçüklerin, büyüklerden yardım istemeleri için, yar¬dımları hak etmeleri, .kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kul¬lanılmayan nesneden .daha iyidir Kullar, Tanrı'dan, kendilerine uygun istekte bulunurlar. Bu istek başka kulların isteklerine uymayabilir. İsteği kabul edecek olan Tanrı'dır ve hangisininkinı .yerine getirmişse onu uygun görmüş demektir Kurt insanı nasıl içinden yiyerek yavaş yavaş çürütürse, dert ve üzüntü de .insanı öyle hırpalar, yıpratır Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU

Kusursuz insan ve nesne olmaz. Sevdiğimiz kişileri, ya¬rarlandığımız .nesneleri kusurları ile birlikte kabullenmeliyiz Kusursuz insan, kusursuz güzel olmaz. Her şeyde bir kusur arayan eşsiz .dostsuz, işsiz kalır. İnsanlar biraz hoşgö¬rülü olmalıdır Kuvvetli, dişli birisine dayanan, ondan güç alan kişiler,herkese kafa tutar; .kabadayıca işler yapar -L.Lâfla peynir gemisi yürümez Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve .çalışmak lâzımdır

.Lâf torbaya girmez Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf .edilmelidir

.Lâtife lâtif gerek .Şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir

.Leyleğin ömrü laklakla geçer Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle .bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur

haramdır. Gün gelir.edenler. Bugün kaybeden. ardından çoğunlukla yağış getirir .Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr. Emek. yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir. çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. onu o yere getirenler onu oradan alır. çünkü helâl değil. o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar .Lokma çiğnenmeden yutulmaz Her iş bir emekle yapılır. alın teri dökmek ve emek .Mahkeme kadıya mülk değil Hiçbir kimse.. O hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak. can bulunmaz Mal ve mülk kazanmakla elde edilir. hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden onu bir daha .Mal bulunur. Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz.vermek zorundayız -M- . Nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa. Alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez.Lodosun gözü yaşlı olur . yerine bir başkasını getirebilirler. Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal . emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir.

onu tehlikeye .Mal canın yongasıdır İnsan. Bu ayda yağacak yağmur.1 Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin. malına gelen zarardan. o yolu tut. Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz. didinip durmuş ve mal sanki . Unutmamalıdır ki.elde edemez. evde bulunan kazma-kürek . verimi . canına gelmişçesine acı duyar.Mart`ta yağmaz. Çoklukla bugünlerde yakacak tükenir.saplarını bile yakmak zorunda kalırlar . insanlar zor durumda kalırlar.Mart kapıdan baktırır. Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir. Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış. .atmamalı. ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir . Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur Mart ayı oldukça soğuk bir aydır. kazma-kürek yaktırır Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. hem de çok yağacak yağmur ürün için oldukça faydalıdır.varken tehlikeli bir işe kendin girme .onun bir organı gibi olmuştur . Yaptırabileceğin biri . Bu bakımdan insan canının kıymetini bilmeli. 2. canını dişine takmış.Maşa varken elini ateşe sokma Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır. Nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır.artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder .

kimileri kendisine gösterilen bu yakın . İçki Müslüman`a haramdır. Aksi takdirde . Domuz eti Hıristiyanların sofrasına konabilir ama Müslümanların sofrasına sokulamaz.Bk. iyilik ederiz. Ama toplumda bir konum edinmiş. bir işten verim alınabilmesi için uygun bir .Merhametten maraz doğar Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur. becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur.ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar .(Mazlumun âhı. Kullanılırsa son derece zararlı olur. Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz. hücumlara .Meyveli ağacı taşlarlar Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. dolayısıyla içemez ve bulunduramaz. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz .Müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur .Bk. iyilik iki baştan “. az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır . “İyilik iki baştan olur . bilgili..Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır.(Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz Bir işin başarıyla yürütülebilmesi. indirir şahı (yerde kalmaz “. gerekli araç-gerece. Ne var ki.ortama.Mermer iyi taştan.

sakınmadan verene.maruz kalır. sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını . yolcuya. yoldan gelene.geç bunun hesabı kendisinden sorulur . apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması. onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. Çünkü ikram edene. Eğer dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta güçlük çekmeyiz. Yüce Allah misliyle . konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder.Minareyi çalan kılıfını hazırlar Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse.edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır . örtbas . yutulmaz Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir. Çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık .Mirî malı balık kılçığıdır.verir.önleyecek tedbirleri önceden alır . Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı.(Mızrak çuvala sığmaz (girmez Herkesin gözü önünde duran. Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz. günün birinde er veya . Dolayısıyla misafir kısmetini de getirmiş olur .duygularının kabarmasına yol açar .Misafir kısmeti ile gelir Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm. evimize bereket dolar.

Misafir on kısmetle gelir. Ancak umduğuna kavuşamaz. Unutulmamalı ki suratlarının .önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar .Mum dibine ışık vermez Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum.Muhabbet iki baştan “. Bu bakımdan. “Misafir kısmeti ile gelir .Misafir üç gün misafirdir Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez. çünkü ev sahibi. Üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi. ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır. Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar. Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar.asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz .. misafiri de zor durumda bırakır. bulduğunu yer Bir yere konuk olan. ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir. Çünkü onlar her şeyden . konuk.Bk.Misafir umduğunu değil.ağırlanacağını düşünmemelidir . evde ne varsa onu ikram eder. kendi dibini aydınlatamaz.Bk. birini yer dokuzunu bırakır “. “İyilik iki baştan olur . Bu bakımdan özel yiyeceklerle .

onun buyrukları geçer . Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı. Buna salât da denir. tuttuğu oranda da kendini . sücut. cömert olmanın ne ölçüsü. istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da . Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir. burdan hareketle söze şu anlam . kuut denilen beden durumlarını.Mürüvvete endaze olmaz Yiğit. atasözü şu anlamı vermek için söylenir: Kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa. rükû.Mühür kimde ise Süleyman odur Hz.değerli.Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam. o çıkar kaşığına .Ne doğrarsan aşına. Namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle. Namaza çağrı işareti de ezandır. eşsiz bir insan yapar N . Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş. o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir. kuralınca tekrarlayarak Yüce Allah`a edilen bir ibadettir namaz. onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler. Namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar.verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır.uğraşmaz .. mert. iyiliksever. ne de sınırı vardır.

ne kara düş gör İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan.Nerde birlik. sağında solunda bulunan kimseleri küçük görmemeli. toplumda duygu.Ne ekersen onu biçersin Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. başarılı ve uyumlu bir hayat . Çok ve iyi çalışan iyi. Birine kötülük yapan ondan kötülük. az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır.Ne karanlıkta yat.iyilik yapan da iyilik görür ..katmalıdır .sürerler . Elde edilen verimin iyi veya kötü .Kişi.olmasında niyetin rolü de büyüktür .Nerde hareket. Orada insanlar mutlu. ne olacağım demeli Kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir. bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir. çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür. orda bereket . . orda dirlik Hangi yerde. huzurlu..karşı şimdiden tedbir al. karşına çıkabilecek tehlikelere “. düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır. Yarın elinde olanı. “Korkulu rüya görmekten . varlıklı ve başarılı olabilir.Ne oldum dememeli. Bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı. bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba . Bk.

Ne verirsen elinle. yoksa seni kötü biçimde cezalandırırlar. Çok sessiz.. Bekâr durmaktansa .Bk. akıbet hayır (selâmet Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse. pısırık. . yolda kalmışa yardım eden. Nisan`da dinmezse . onları doyurup giydiren ve gözeten kimse. uyuşuk. Çünkü orada devamlı iş.(Niyet hayır.Nisan yağmuru altın araba. ona kat kat fazlasıyla verecektir .vardır. yetime. İkisinin ortası bir yol izle . korkak ve yumuşak da olma. o şeyin sonu . miskin) ol basıl Sertlikten kaçın. o gider seninle Yaşadığı sürece yoksula. Hatta .Nikâhta keramet vardır Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar. Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez .Yüce Allah. çalışma ve üretim .evlenmek yeğdir .Hareket olan yerde bolluk olur. evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler. gümüş tekerlek “. “Mart`ta yağmaz. ne yavaş (şaşkın.hayırlı olur. bolluktan söz edilir ancak ..yoksa seni hırpalayıp ezerler. ona buna saldırıp kimseyi ezme.Ne yavuz (azgın) ol asıl. Daha önce tanışmadan evlenenler. bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil.

. (Özellikle bir çok hastalığın ayağ. belirli bir yükselme sınırı vardır. Bunyn için de sağlığımızı korumalıyız.Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. arkadaşını iyi seçmelidir Mutlu yaşamanın temeli sağlıklı olmaktır. Ne . . işini. ilk dene¬melerini . Bu nedenle her şeyi kendimize dert etmemeliyiz -NNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.Çünkü mal yerine gelir ama can gel¬mez. İnsanın beden ve ruh sağlığını bozan etkenlerin başında aşırı sıkıntı .kötülük yapılmaz Mesleğinde ustalığa erişememiş. daha fazlasına yükselemez Mertliğimize kuvvetimize sığınan ve af dileyen güçsüz kişilere el kalkmaz. . ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu bilmez Mer insanın belirli bir yeteneği olduğu için.kadar zorlanırsa zorlansın bu sını¬rı aşamaz. SADİ Malı. kendi emeğiyle değil. söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.ve kurun¬tu gelir. GOETHE Ne kadar bilirsen bil.sıkıntılar çekilerek. mala gelmesi yeğlenir.Bunun için de yiyeceğine dikkat etme¬li. onun ne büyük . üşütmekten ileri geldiğine inanılır). her türlü aşırılık¬lardan kaçınmalıdır. MEVLANA . zayıf insanların işidir. Canı korumak için mal feda edilir Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişi. acemi kişiler.önemsenmeyen malzeme üzerinde yaparlar Mutlaka bir zarara uğranılacaksa bunun cana değil.kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. . miras yoluyla elde eden kişi. LA FONTAİNE Nankörlük.

Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur. DR.Ne oldum delisi soysuz kişi.düşerler. ama her şeyi satın alır. bunu değiştirmek mümkün değildir. geçimini temin . günü dolan . olmayan dert bağlar Zengin.Olan dört bağlar. PAUCHET -O-ÖÖdeme yollarını aramadıktan sonra üzülmekle en kü¬çük bir borç dahi ödenmez. acı çeker . kuşanır. dilencinin gözü çömçede Kişiler iş. Boş yere üzülmek yerine. .Oduncunun gözü omçada. Eceli gelen. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır. varlıklı kişi dilediği gibi yaşar.Çünkü insana sağlayacağı yararlan çok¬tur Nezaket hiçten gelir . içer.etmekle başlar . onları elde etmeye çalışırlar . bunun önüne geçilemez . başta bulunmak.ölür.edemediği için içten içe üzülür. eline yetki geçince. yö¬netilmekten iyidir. meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine . istediği gibi yer. Ama yoksul kişi değil rahatına bakmak. rahatına rahat katar. üzün¬tünün nedenlerini ortadan . değerini gösteren kişi unutul¬maz Nerede ve hangi işte olursa olsun.Olacakla öleceğe çare bulunmaz İnsanın kaderinde ne varsa o olur. bu mutlaka olacaktır. giyinir.Nerede olsa varlığını. V.kaldırmak gerektir . işe en yakınlarına kötülük .

Ortak (kuma) gemisi yürümüş. dur durak bilmemişler. Ancak atalarımız bunu becermişlerdir. Onlar bilirlerdi ki. ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi . tembelleşen. otuz iki mahalleye yayılır . dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir.(Olsa ile bulsayı ekmişler. hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayalle değil. elti gemisi yürümemiş Bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler. ama kardeşlerin .hareket etmeli. Becerirken de sürekli hareket hâlinde olmuşlar.Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek Bir devleti ayakta tutmak. şu iş şöyle olsa.hanımları birbirleriyle geçinemezler . bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) . sınırları genişletmek.bilmek ve tanımak gerekir . hareketsiz kalan. Bu sebeple “bu iş böyle.kişi. çalışarak ulaşır ancak. şu şartlar yerine gelse” gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu .Otu çek. bir yere bağlanıp kalmamışlardır.. yüzyıllar boyu yaşatmak.Otuz iki dişten çıkan. İnsan bir şey kazanmak istiyorsa . ne başarılı olabilir. çalışıp çabalamalıdır . didinip çalışmışlar. köküne bak Bir kişinin kimliğini.

ağlaya ağlaya gelir İleride geri alınmak şartıyla verilen para. başkalarının diline düşer ve bir anda . çok çabuk duyulur.her tarafa yayılır . Veren yardımcı olduğu.Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş Kimi beceriksiz. sinirli insan iyi düşünemez. kendilerini alay konusu ederler . ödünç alanın arasını açar.zedeler . kızgın. Çünkü öfkeli. Ancak geri verme zamanı gelince bu sevinç kaybolur.bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar -Ö- .Ödünç güle güle gider.bulunur. Bu durum ödünç verenle. . alan da ihtiyacını gördüğü için sevinir. başarısız.Ağızdan çıkan söz.Oturduğu ahır sekisi. kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı . ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. çağırdığı İstanbul türküsü Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan. Çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır.Bu yüzden de yanlış iş yapar .Öfkeyle kalkan. olup biteni iyi göremez. eşya ya da herhangi bir mal her iki tarafı da mutlu eder. zararla (ziyanla) oturur Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. sonucu iyi hesaplayamaz. ters düşen davranışlarda . dostlukları bozup .

getiremeyecektir . kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz. ona göre davranmalı. kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse. Bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse. ne de tehdide . bu .Ölüm ile öç alınmaz .korkmaz. “Koça boynuzu yük değil . aslında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır.Ölüm kalım (dirim) bizim için İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de. Bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır.Ölmüş eşek.dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan . ne tehlikeye aldırır. Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı.Öküze boynuzu yük değil İnsan. Her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da. kurttan korkmaz Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken. Ne yaparsa yapsın. Çünkü ölüme çare bulunmaz. artık hiçbir şeyden . sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. dinin buyruklarını yerine getirmeli.Bk. ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri . felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan. “..Ölenle ölünmez Her canlının hayatı sona erer. kendini tüketircesine üzülmemeli.

Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar .Önce can.insana yakışmaz .Düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak . bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli. Sarf edilen bir söz insanı güç durumda bırakabilir. Kaybedilmesi göze alınamaz.sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır -P- . . sonra canan İnsanlar bencil yaratıklardır.sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar . zarara sokup pişman edebilir.Öpülecek el ısırılmaz Saygı. Bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek konularda önce kendilerini. Bu sebeple bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli. ne getirip götüreceği iyice . sonra söyle Ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok zordur.tartılıp hesaplanmalıdır . sonra . sevgi.Önce düşün. Can da kıymetlidir.

kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür. arkasından konuşmak da kolaydır . Bu sebeple insanlar parayı görünce gevşer. yani kalbî bir olaydır.Para parayı çeker . değişkendirler . pek çok maddî sorunu halleder. .gösterir . kendisinden istenen işi de kolayca yapma eğilimi .para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez .Papaz her gün pilâv yemez İnsanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. Kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez. Para için de aynı şey söz konusudur. hakkında atıp tutarlar.Paranın yüzü sıcaktır Para çekicidir ve öyle kolayca geri çevrilemez. Dolayısıyla gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır.(Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez İman her şeyden önce içsel. bunu çıkar için yapıyor olabilirler. ona kavuşma isteği duyar.değildir. İnsanların imanlarını sözle dile getirmeleri mümkünse de. gizleme yoluna gider. Çünkü hasmı karşısında . Kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin.zaman ve imkânlar sürekli değil. Çünkü şart.Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler. Çünkü paranın gücü. Bu bakımdan .

Püf demeye dudak ister Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi.alabilir. .Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın Yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli. durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki . bunun için gereken aracı eli altında .gidişinden anlaşılıp belli olur .Parayı veren düdüğü çalar Para harcayan kimse istediğini elde edebilir. Bunlar olmadan . satın . gücü ve cesaretidir. hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür . Ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği.işin başarıya ulaşması zorlaşır . Sermayen ne kadar çoksa.Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır. beceri ve araç oldukça önemlidir. yaptırabilir. aldırabilir. Bilinen o ki.da çok kazanırsın .Pilâv yiyen.Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir Bir iş. İş yapabilir. kaşığını yanında (belinde) taşır Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi.direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır . pek çok işte sermaye şarttır. o kadar büyük iş yapar ve o kadar .bulundurmalıdır .

yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır. onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa. sonuç alamaz.Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür İnsan kimle. Bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun süre yürütemez. fırtına biçer .Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar Rüşvet. büyük haksızlık etmiş . Söylediğinin yalan olduğu. sonuç alamadığı gibi zararlı da çıkar. ne ile mücadele edeceğini bilmelidir.Rüzgâr eken. yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır. . Eğer kişi gücünün üstünde bir güce saldırmaya.R . Yüce Allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse.yıpranır .olur. asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır. işte o zaman. Karşı koyacağı şeyin gücü ne? Onunla ne kadar baş edebilir? Sonuç ne olabilir? Bütün bunları iyice tartmalıdır. dolayısıyla imanını da kaybeder . haksız bir kazanç olarak görmüştür. Gerçek ortaya çıkar. Dinimiz olan İslâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış. kimsenin yüzüne .Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur Gerçeği yalanla kapatmak mümkün değildir. Eğer inananlardan biri.bakamaz olur .

Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur Toplumun genel gidişatına. uygulamaktır.Kişi bir kötülük yaparsa. konuşmada canlılık . yapmak. düşe kalka denemeyen kişi yıllarca baksa . acı çekiyorsa asıl ağlanacak . Yal¬nızca bakmakla ya da okumakla öğrenme olmaz. yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır.(Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz . zarar görür . yapa yapa kazanılır. Yakınlarımızdan birisi deli ise. insana olgunluk . ilkelerine. ba¬ka baka değil. değer yargılarına karşı çıkan. yahut dertli ise. haz duymaya .kendini tüketerek başkalarına ışık verir.ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır. RUFFINI Okullar demokrasinin kalesidir. zihnimizi beslemeye . uymayıp . H. yazmada açıklık verir.Meydana gelen her olayın.bisiklete binmeyi öğrenemez Öğretmen bir kandile benzer. yeteneklerimizi artırmaya yarar. Beceri. BACON Okumak . bisikleti eline almayan.aşırı tuzlu yemek de hoşa gitmez Ölen yakınımız ölüp gitmiştir. zevksiz yapar.durum bunlarınkidir. Ona her gün ağlamak öleni geri getirmez. CLAUSEN Öğrenmenin temel ilkesi.büyük felâketlere uğrar. . tuzsuz yemek kadar .Çünkü her gün durumlarıyla bizi de üzerler . BACON Ölçüsüz ve aşın nitelikler o şeyi tatsız. her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır . Sözgelimi. HORACE MANN Okumak . yorulup yıpranır Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.

en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz. arsız kişiler ne kadar ağır hakaret görseler de aldırış etmez.ama dostluk kuramaz. DUMANT Öyle zaman olur .atmak is¬ter Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar.ki küçük kazançlarla az imkânlarla çok şeyler yapılabilir. Vadesi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir.Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur. EİNSTEİN Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer.yapılamaz Özdeyiş (Vecize): Bir düşünceyi en kısa.eş.cümle-i hikemiye. eski dilde .pişkinliğe vururlar. Çünkü insan. engelleri ortadan kaldırır. özsöz. Öyle zaman da olur ki büyük kazanç ve imkânlarla küçük şeyler bile .Önce özveride bulunmayı öğren. özlü söz. kelam-ı kibar Özellikle önemli işlerinizi gece yerine sabah yapın. Para ile istenilen şey . Çünkü gece yapılan işler . G. güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara . daha fazla para ile de satılır. JUVERAL Para bütün güçlükleri yener. para sevgisi de artar. işi . Sonra başkalarından özveri bekle Onursuz.aksak olabilir.elde edilir Para ile satın alınan sadakat.Özdeyiş. SENECA . kötü sözden etkilen¬mezler Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. SENECA . Gündüz sağlanan olanaklar gece sağlanamaz -PPara arttıkça .

Sabreden derviş. kişiye değerliymiş gibi gelir . uzun zaman beklemesi gerekebilir. işte bütün bunlara sabreden. direnişini yılmadan sürdüren kişi . sonunda kârlı çıkar. Çünkü gündüz geceden daha “. yoksulluk.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı.(Sabah ola.mutlaka mükâfatlandıracaktır . Çünkü Yüce Allah. HORATIUS -S-Ş.türlü ağır işi yapmayı kabul ederler -RResim. hayır ola (gele Sabah olsun. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. sözcüksüz şiirdir..hayırlıdır.Para ödenmeden..olsa hoşa gider. o vakte kadar işi belki düzelir. sabredenlerle beraberdir. onları sabırları karşılığında . bir emek harcanmadan elde edilen bir nesne. başına türlü hâller gelebilir. kusuru olsa da hoş karşılanır Parayı güç kazanan veya para canlısı olan kişiler bol pa¬ra karşılığında her .istediğine kovuşup ulaşabilir . muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. Bk. “Akşamın hayrından sabahın şerri . İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir.Para verilmeden gelen şey. eksiği. değersiz de .

Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.da senin olur . telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. kendi gözlerinle görüp anlarsın . acele edip gevşemez. azmini yitirmezsen başarı da.Sabreyle işine. Eğer .bitince. ses çıkarmadan bunları aşma . bağlılığı gerçek ve içten olan dost. sıkıntı çekilerek ve . zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. iş . hayırlı sonuç . bilin ki o hastadır .Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez.. önüne düşünce görürsün Acele etme. sonucun ne olduğunu biraz sonra.yatmak istiyorsa.Saçın ak mı kara mı. hayır gelsin başına Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.Sadık dost akrabadan yeğdir . herhangi bir yargıya varma.Dostluğu.alın teri dökülerek kazanılmıştır . sonunda esenliğe erecektir .erdemi gösteren kimse. sakin. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır .

Sahipsiz eve it buyruk “. Herkesin gözü önünde yaparsan. yakınında konuşulanları .Sakınılan göze çöp batar . Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. vardığı sonucu da doğru sanır . Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. ama ondan istifade edecek durumunuz yok.(Sağır işitmez.Sağlık. 2. Onun da bir onuru vardır.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Birine yaptığın iyiliği gizli tut. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. vücut esenliği her şeyden önemlidir. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. “Issız eve it buyruk . bil. Her şeyiniz var.yoksulu sevindirmesidir .1 duymaz. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. işitmeyen kimse. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. kendini göstermeden yardım yapıp .. görünüşe göre bir sonuca varır.Bk.kimse. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. ?Neye yarar . Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. Bir olayın içyüzünü bilmeyen .

sanatını gereği . . işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. ancak orta bir yol . sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . kaba. sen aşla vur (dokun Sana sert. ileride lâzım olabilir. Sanat da altın bilezik gibidir.Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. o incitiyorsa. kötülük ediyorsa.gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . günü gelince bozdurulup kullanılır. aşırılığa düşülmemelidir .Sakla samanı.çıkarmamalı. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. sen iyilik et .incitme. Çünkü usta denen kişi. Çok çalışmak. sen yumuşak davran.Dolayısıyla sanat. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. yararlanır.izlemeli.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. Bu incelikler. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden .Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. onları saklamalıyız . her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. acımasız davranana.(Sana taşla vurana. Günü gelir gerekli olur. gelir zamanı Gereksiz görülen. Bir sanata sahip kimse. sen .

Sarımsağı gelin etmişler. Bunun için haklarında . bugünlerin nasıl geçtiğinin .farkına bile varmaz . İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt Kişi. bir yol gösterici olmadan işler .Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer.başarıya ulaşmaz . kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. . 2..sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. kendi işini kendisi yapmalıdır. Bir yardımcı.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir . ölçerek ya da tartarak verirseniz.sıkıntıya düşmez. . Hem işi kolay yürür.1 sebep vardır.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. hem de istediği gibi olur . Kişi işine öyle dalar ki. içinde bir kötülük varsa bile.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. dikkatli olur . emanet alan kişi onu daha iyi korur.

azmini yitirirsen başarılı olamazsın. bir de gelip geçici olanları vardır. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir.alacaksın .Sen işlersen mal işler. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları.kavuşur .aslî olanlar. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. para kazanmanın yolu çalışmaktır.Serçeden korkan darı ekmez . bulunduğumuz yerlerin. bunun altından kalkamam diye korkar. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. rahat bir hayata .(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur Geçici olanlara değil. o kadar da çok kazanır. bir sonuç alınamadığı gibi iş . insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. İnsan ne kadar çok çalışırsa. tatsızlık başlar . Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. cesaretle işin üstüne üstüne git. ben ağa.Sen işten korkma.. gittikçe de zenginleşir. Korkma. İşte bizim için bu . bak nasıl iyi bir sonuç . kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. karışıklık çıkar. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır.düzeni de bozulur. bu ineği kim sağa Kişi.

ona bel bağlayıp yola . sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. o işten hemen vazgeçmelisin. her işin kendine göre zor bir yanı . seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. Unutulmamalıdır ki. Onu bezdirmemek. amacına ulaşamaz. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . pişman olursun .zarar verici odak hâline gelir .aralıklarıyla ve arada sırada yapalım .Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye.Sevda geçer yalan olur.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna.Sıçan çıktığı deliği bilir . Eğer bu kaynak işe yaramayacak. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. önemi büyük bir güven kaynağıdır. ziyaretlerimizi uzun zaman .çıkarsan sonunda zarar görür.Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. taraflara büyük . başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar.vardır. kendimizden soğutmamak.

takip eder .Yasalara aykırı. kimden .Sona kalan dona kalır .kaçacağını bilir . çekilen sıkıntıyı. o işin içinde olanlar. gizli bir iş yapan kimse.bir etki bırakmaz . kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. ne zaman ve nasıl . sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. o işi başarmaya çalışanlar bilir. işinin ehli olan kimse.yararlanacağını iyi bilir . Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . küçük gibi görünse de. kendini düşünen. işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi . nereye. Eğer bir kez izin verilirse.habersizdirler . olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. yolsuz.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. yakayı ele vermemek.

.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır .Sonradan gelen devlet. fikirlerine.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır .İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir .bilgi almak son derece gereklidir . zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi . Bu sebeple bir işe girişmeden önce.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu.Sora sora Bağdat bulunur . devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.inançlarına. varlıklı . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.Bir işin yapılmasında geç kalan. Onu tanımak.elde edemez . onlardan . hâl ve hareketlerine bak. tedbir alarak girmek ve . Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. yapılacak işe iyi düşünerek. bu sana yeterli ipuçlarını verir .Sorma kişinin aslını. Çünkü zengin.Son pişmanlık fayda vermez İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur. yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.

anlamalıdır . devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. onu zor duruma sokabilir . ondan sonra söylemelidir insan. . 2. söz var baş yitirir . ağzında der. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler .Söz ağızdan çıkar Faziletli. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı da ortadadır. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına .Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir.umulmadık dertler açabilir . ona bağlı kalır.Söz gümüşse.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir .. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. Eğer söz ağza geldiği gibi.Söz var iş bitirir. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. Öyle ki.1 önemli yollarından biri de dinlemektir. derleyip toparlamalı.Sözünü bil. Çünkü öğrenmenin en . dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. Dinleyen. dürüst. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. ne denmek istendiğini çaba göstererek .başına iş açabilir. pişir.

anlaşmazlıklara. Hemen herkes niyetini açığa vurur. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. olay ya da durumlar pek çok tartışma. Bunun yanında.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması .Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz.söylenmedik bir şey kalmaz. İyi. kabullendirici.mümkün olmayacaktır . Bir başka deyişle. geleceğini güvence altına almalıdır. kimi kırıcı. işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. inandırıcı.ölümüne bile sebep olur . sert. giderek büyür ve kimilerinin . fikrini söyler. .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. kavgalara sebep olur. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. daha önce onun yerine . güzel. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. düşünülmeden söylenmiş. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. konu. kaba. işler çıkmaza girer.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz .

kazaya uğrar.ihtiyaçlarını karşılayan odur .. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. insanın yere bakanından kork “. asıl akış ve hareket diptedir.Suyun yavaş akanından. . küçükler de korunmalıdır. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş...Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. Bir kişi.karşılaşır. durgunmuş gibi görünür.Bk. Geleneklerimiz ve dinimiz.ettim” demek anlamına gelir . zarar görür.düşman fırsat düşkünüdür. Buna asla kanmamak gerekir.Su uyur. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. ne yapacağı belli olmaz. hatta ölür de . çünkü çocuğun bütün . kabul .Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. “Adamın yere bakanından . tuttuğu yolda çeşitli engellerle . Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. fırsatı kollar . bu “evet.Su küçüğün. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. Unutulmamalıdır ki. Düşman ise bundan daha tehlikelidir.

önemsiz. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler ..karşılaştığında uyanık davranır. tedbirli olur Ş .görünürler. herkesin yaptığını yapmayanlar.Sütten ağzı yanan.(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar . Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .Şeriatın kestiği parmak acımaz .büyük zarara uğrarlar . yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. ona benzer bir işle . zarar gören kimse.kavga çıkar . . koyunu) kurt kapar (yer Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .Şahin.Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı .

kandırıp yoldan çıkarırlar. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.Şeytanla kabak ekenin. bir gürültü kopmadan önce bazı .burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . tıpkı şeytan gibidirler. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. bu durumu.katlanılır.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. ölümle . Kur`an`daki ayetlerden. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları. Bu kanunların karşısında herkes eşittir.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. tehlikeli işlere bulaştırırlar.felâketler gelir. . Hz. kabak başına patlar Kötü. düzenbaz.Şeriat. yani İslâm hukukudur. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . Kurnaz. düzenbaz. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . alçak. ayrımcılık yapılmaz.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. zarar gören kişi de saygıyla karşılar .belirtileri görülür . alçak ve kötü niyetlidirler.

Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve özgür bir şekilde yaşayamaz. işte bütün bunlara sabreden. onları sabırları karşılığında . İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir.. hayır ola (gele Sabah olsun. Bk.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. hayır gelsin başına . aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. huzuru kalmaz. o vakte kadar işi belki düzelir.. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır.Sabreden derviş. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. sunî bir hayatın esiri olur . sabredenlerle beraberdir. insana ne olduğunu unutturur. başına türlü hâller gelebilir. uzun zaman beklemesi gerekebilir. Çünkü gündüz geceden daha “. “Akşamın hayrından sabahın şerri .hayırlıdır.(Sabah ola. direnişini yılmadan sürdüren kişi . yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. yoksulluk.mutlaka mükâfatlandıracaktır . muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. sonunda kârlı çıkar. Çünkü Yüce Allah.Çok ünlenmek insanı kibirli yapar.istediğine kovuşup ulaşabilir .Sabreyle işine.bunalıma sürükler. bütün bunlar onu sıkıntıya ve .

önüne düşünce görürsün Acele etme. bağlılığı gerçek ve içten olan dost.Dostluğu. Eğer . acele edip gevşemez.Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.Saçın ak mı kara mı. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para. ses çıkarmadan bunları aşma .yatmak istiyorsa.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin . akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . kendi gözlerinle görüp anlarsın .Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız.alın teri dökülerek kazanılmıştır . hayırlı sonuç .bitince.erdemi gösteren kimse. iş . herhangi bir yargıya varma.da senin olur . sıkıntı çekilerek ve . telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. azmini yitirmezsen başarı da. bilin ki o hastadır .Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez.Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz. sakin. sonucun ne olduğunu biraz sonra.Sadık dost akrabadan yeğdir . sonunda esenliğe erecektir .

kendini göstermeden yardım yapıp . Bir olayın içyüzünü bilmeyen . Onun da bir onuru vardır. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. vücut esenliği her şeyden önemlidir. yakınında konuşulanları . “Issız eve it buyruk . Her şeyiniz var. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir.Sakınılan göze çöp batar Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar.kimse.izlemeli. işitmeyen kimse.Birine yaptığın iyiliği gizli tut.(Sağır işitmez. Herkesin gözü önünde yaparsan.1 duymaz. ancak orta bir yol . ?Neye yarar . uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. 2. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. görünüşe göre bir sonuca varır. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. bil. vardığı sonucu da doğru sanır .Sahipsiz eve it buyruk “.Bk.yoksulu sevindirmesidir . Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. aşırılığa düşülmemelidir .Sağlık.

acımasız davranana. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . sen iyilik et . Bu incelikler. . sen .Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt . kötülük ediyorsa. kaba. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . ileride lâzım olabilir. Çok çalışmak.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. onları saklamalıyız . günü gelince bozdurulup kullanılır. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak.Sakla samanı. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. gelir zamanı Gereksiz görülen. sanatını gereği . sen yumuşak davran. Bir sanata sahip kimse.incitme. yararlanır..çıkarmamalı. Çünkü usta denen kişi. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın.(Sana taşla vurana.Dolayısıyla sanat. sen aşla vur (dokun Sana sert. o incitiyorsa. Günü gelir gerekli olur. Sanat da altın bilezik gibidir. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar.

Hem işi kolay yürür.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .1 sebep vardır.sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur . bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer.farkına bile varmaz . . bugünlerin nasıl geçtiğinin . Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. Bunun için haklarında . hem de istediği gibi olur . bir yol gösterici olmadan işler . 2. kendi işini kendisi yapmalıdır.sıkıntıya düşmez. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. Kişi işine öyle dalar ki. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır.başarıya ulaşmaz . .Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan.Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak.Kişi.Sarımsağı gelin etmişler. Bir yardımcı. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. içinde bir kötülük varsa bile.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . ölçerek ya da tartarak verirseniz. emanet alan kişi onu daha iyi korur. dikkatli olur .

Serçeden korkan darı ekmez Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse.kavuşur . karışıklık çıkar. amacına ulaşamaz.Geçici olanlara değil. para kazanmanın yolu çalışmaktır.düzeni de bozulur.alacaksın . her işin kendine göre zor bir yanı . ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. Korkma.Sen işten korkma. ben ağa. İnsan ne kadar çok çalışırsa. bir sonuç alınamadığı gibi iş . Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. bir de gelip geçici olanları vardır. gittikçe de zenginleşir. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. tatsızlık başlar . kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. bunun altından kalkamam diye korkar. bu ineği kim sağa Kişi. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin.vardır. Unutulmamalıdır ki.Sen işlersen mal işler. İşte bizim için bu . azmini yitirirsen başarılı olamazsın.aslî olanlar. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . rahat bir hayata . bulunduğumuz yerlerin. cesaretle işin üstüne üstüne git. bak nasıl iyi bir sonuç . o kadar da çok kazanır.

sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım .. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. ona bel bağlayıp yola . tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. o işten hemen vazgeçmelisin. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. Eğer bu kaynak işe yaramayacak.Sevda geçer yalan olur.kaçacağını bilir . kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa.Sıçan çıktığı deliği bilir Yasalara aykırı. gizli bir iş yapan kimse. yakayı ele vermemek.çıkarsan sonunda zarar görür. taraflara büyük .Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. kendimizden soğutmamak. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. önemi büyük bir güven kaynağıdır. nereye.zarar verici odak hâline gelir .Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. yolsuz. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. Onu bezdirmemek. pişman olursun . seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. ziyaretlerimizi uzun zaman . başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. ne zaman ve nasıl .

kendini düşünen. Eğer bir kez izin verilirse.Son pişmanlık fayda vermez . o işin içinde olanlar. küçük gibi görünse de. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .bir etki bırakmaz . işinin ehli olan kimse. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir.yararlanacağını iyi bilir ..habersizdirler . zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .Sona kalan dona kalır Bir işin yapılmasında geç kalan. kimden .Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa.takip eder . çekilen sıkıntıyı.elde edemez . kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi . o işi başarmaya çalışanlar bilir.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz.

Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . tedbir alarak girmek ve . Çünkü zengin. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.Sonradan gelen devlet. fikirlerine. karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. yapılacak işe iyi düşünerek. varlıklı .1 önemli yollarından biri de dinlemektir.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı . Onu tanımak.Sorma kişinin aslını. Bu sebeple bir işe girişmeden önce. hâl ve hareketlerine bak. Çünkü öğrenmenin en .İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu.Sora sora Bağdat bulunur .Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. onlardan . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur. bu sana yeterli ipuçlarını verir .inançlarına.bilgi almak son derece gereklidir .

Söz var iş bitirir. Dinleyen. derleyip toparlamalı. 2.başına iş açabilir. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . ne denmek istendiğini çaba göstererek . hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . . devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. Bunun yanında. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. kimi kırıcı. ağzında der.umulmadık dertler açabilir . kabullendirici. söz var baş yitirir Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz.Söz ağızdan çıkar Faziletli. dürüst.da ortadadır. Eğer söz ağza geldiği gibi.Sözünü bil. kaba. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. onu zor duruma sokabilir . sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. inandırıcı. güzel.anlamalıdır . sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. düşünülmeden . susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir .Söz gümüşse. ona bağlı kalır. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. Öyle ki. İyi. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. sert. ondan sonra söylemelidir insan. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. pişir.

korunmada önceliği çocuğa vermiştir. anlaşmazlıklara.söylenmiş. işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar.mümkün olmayacaktır . bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. geleceğini güvence altına almalıdır. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. giderek büyür ve kimilerinin . Hemen herkes niyetini açığa vurur. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. Geleneklerimiz ve dinimiz.ölümüne bile sebep olur . Bir başka deyişle. işler çıkmaza girer. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı.Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. konu. daha önce onun yerine . küçükler de korunmalıdır. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. fikrini söyler.söylenmedik bir şey kalmaz.Su küçüğün. çünkü çocuk daha güçsüz ve .Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. .koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . olay ya da durumlar pek çok tartışma. kavgalara sebep olur.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli.

Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir.Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir.ihtiyaçlarını karşılayan odur . kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. hatta ölür de . Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır.ettim” demek anlamına gelir .Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. ne yapacağı belli olmaz. fırsatı kollar . koyunu) kurt kapar (yer .düşman fırsat düşkünüdür. “Adamın yere bakanından .Bk. asıl akış ve hareket diptedir. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. tuttuğu yolda çeşitli engellerle . zarar görür. Düşman ise bundan daha tehlikelidir. bu “evet.dayanıksızdır. çünkü çocuğun bütün . Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. kabul . Buna asla kanmamak gerekir.karşılaşır. Bir kişi.(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. Unutulmamalıdır ki.. . düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. insanın yere bakanından kork “.Suyun yavaş akanından.. durgunmuş gibi görünür. kazaya uğrar. Çünkü ne zaman harekete geçeceği.Su uyur.

Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.önemsiz. Kur`an`daki ayetlerden. yani İslâm hukukudur. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .Şahin. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar . herkesin yaptığını yapmayanlar. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları.kavga çıkar .karşılaştığında uyanık davranır. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . .Şeriatın kestiği parmak acımaz Şeriat.görünürler. Bu . ona benzer bir işle .Sütten ağzı yanan. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. tedbirli olur Ş .büyük zarara uğrarlar . Hz. zarar gören kimse.Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan.

Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve . alçak ve kötü niyetlidirler. tehlikeli işlere bulaştırırlar. tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir.kanunların karşısında herkes eşittir.katlanılır.belirtileri görülür . ölümle .burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. kabak başına patlar Kötü.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. ayrımcılık yapılmaz. tıpkı şeytan gibidirler. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . bu durumu. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya .Şeytanla kabak ekenin. bir gürültü kopmadan önce bazı . düzenbaz. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. insana ne olduğunu unutturur.felâketler gelir. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler. alçak. Kurnaz. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur .Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. kandırıp yoldan çıkarırlar. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. düzenbaz.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. zarar gören kişi de saygıyla karşılar .

KEMAL ATATÜRK Sanat. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. hastalıksız bir yaşam. bütün bunlar onu sıkıntıya ve .zenginlik sağlıklı olmaktır Şair. ALAIN Sanat.bunalıma sürükler. özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. hem bir yadsıma işidir. şiddeti ortadan kaldırmalıdır. sunî bir hayatın esiri olur Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır.sabırlı kuluna yardım eder Sağlam bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılabilmesi için karşılıklı düşüncelerin . dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. NERUDA Saklanması. dünyanın bütün zengin¬liğine değer. gizli kalması gereken şeyleri ortada bırakır. her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına. En büyük .özgür bir şekilde yaşayamaz. yalnız o yapabilir bunu. güçlükleri yener. ALBERT CAMUS Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. insanın doğaya eklediği bir şeydir. topluma döner. huzuru kalmaz. M. herkese açarsak olur . ATTİLA İLHAN Sanatın düşmanı bilgisizliktir. toplumsal bir çabadır.ortaya konup tartışılması gerekir Sağlık bir beden değil. toplumdan gelir. giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. M.B EDDY Sağlıklı. TOLSTOY Sanat. bir kafa meselesidir.olmaz kişilerden zarar göreceğimiz ke¬sindir Sanat hem bir coşma. Allah . SAMUEL JOHNSON . doğaya eklenmiş insandır. SCHILLER Sanat. BACON Sanat. Sabır güzel bir huydur.

tutkudur. EDGAR ALLEN POE Şiir. sözcüklerle yazılır.(üzülmez . kısa zamanda iflas eder Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.sürekli olacağını sanıp şansa güvenmemelidir . (Tasasız kimse hiç bir şeye . GLFILLON . TACİTÜS Şerefli. küçük . Büyük sanatçı bununla belli olur.şerefsiz bir ömürden daha iyidir. temiz insana. TOLSTOY Şans. EMILE ZOLA Sebepsiz yere karşısındaki kötü kişilere bulaşıp. bunun . her zaman kişilere yardım etmez. RALDP WALDO EMERSON Şiir benim içimde bir amaç değil. İnsanlar.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. KEMAL ATATÜRK Sanatta temel olan. THOMAS CARLYLE Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye. Maddi bir değeri yoktur ama bize duygusal olarak çok şeyler kazandırır. güzellikte çarpışan tek gerçektir. Birkaç kez işi rast giden kişi. MALLARME Şiir.ne altın ne de mücevher.Sermayesiz borç para ile kurulan iş.kazançlı çıkar Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. hiç kimse leke süremez.şeylerle gönül kazanmayı bilmelidir Şerefli bir ölüm .Sarı donlu (renkli) atı ne beslemeli ne de alıp satmalıdır Savaşta veya diğer olaylarda karşı tarafa fırsat verme¬den baskın yapan . yeni ve kişisel bir şey söylemektir. seninle ilgili fena sözler .söylemelerine yol açma Selâm. düşüncelerle değil. Yalnız kendimizden bir küçük parça. M. insanlara özgü uygar ve gönül alıcı bir davranış¬tır.

Başkalarının merhamet duygularına sığın¬maz Suçu toplum hazırlar . CHILON Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden.Söyleneni doğrulamaktan.soruşturmadan alma Sürekli ve olur olmaz yerde acıyarak koruduğumuz kışı. haksızlığa uğrattığı¬mız kışı de hırsız olur Süresi belirli plan bir işi çok kişi de yapsa zamanından önce halledemez. ERIK STINUS Şiirin. söylemez. suçlu işler. acıma duygumuzu kötüye kullanır.ürünü kadar ürün alınır . MOLİERE Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. bir çok kişi uğraşsa da pişme za¬manından önce yemeği ortaya . Emeğinin tam karşılığını . AMBROISE -T- .vermediğimiz. yazın ekilen on dönümlük yerin .koyamaz Susan bir bilgin . BUCKLE Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup . bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. bir kimsenin suyuna gitmekten zarar gelmez Soylu kişi.mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız.yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. eristikleri.Şiir. düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. VOLTAIRE Sıkıntı çekmemiş olanlar. Örneğin. kötü. hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. içinde bulunduk¬ları rahatlık ve . buna alışarak arsız olur. acınacak durumunu kimseye göster¬mez.

sürüye çoban Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir.Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan. gizli kapaklı işler çeviren kişi. bir yandan tarlanın bakımı.Tarlada izi olmayanın. daha iyisi eve yakın Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir.Tarlanın iyisi suya yakın.otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur . Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. gübresini zamanında vermeyen. sulayıp yabancı .Tarlaya saban. Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır. işleyip çapalamayan.kalkınca şaşırır. bakımının nasıl yapılacağını bilir . bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan . Bu durum da tarlayı değerli kılar. hem de çok sulanma imkânı doğar. iş yapamaz hâle gelir . ne yapacağını bilemez olur. onu iyi bir çobana teslim etmelidir. harmanda yüzü olmaz Emeksiz. Eğer tarla suya yakınsa hem kolay.korunması kolaylaşmış olur . . Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen. HORACE MANN Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. NIETZCHE . çabasız verim düşünülemez. Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa. bir yandan da tarlanın .sürünün nerede besleneceğini. ekilemez olur.Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir. Çünkü iyi bir çoban. Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım.

kendisine bir çevre edinmiş.. okşayıcı. darılır.Bk. . yumuşak. üzücü. hoşa giden bir dil kullan. tatlı söyle (konuş Kırıcı. İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa. hoşa giden. ağaca çıkan oğlağı olur “. gönül alıcı. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış.. hatırı sayılır bir yere gelmiştir.. onu yumuşatır ve yola getirir .Tavşan dağa küsmüş. dağın haberi olmamış İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser. bu söz en azgın . başkalarının küçük katkılarıyla. ne var ki.kişinin bile inadını kırar.(Tatlı ye.yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez .yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun. her şey kendi çevresinde önem taşır. inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider. emek ve sermaye çok önemlidir.Taşa çıkan keçinin. derme çatma . “Ağaca çıkan keçinin. dala bakan .Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Sert ve kırıcı olmayan. . etkileyici. sen de sevil ve sayıl .karşısındaki kişi. onun bu durumunu bilip anlamaz .Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez Bir işin yapılmasında güç. güzel.Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez .(Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır Herkes. . incitici konuşmalardan sakın.

İşin iyi ve olumlu .Tembele iş buyur. sorumluluk sahibi. çalışmayı sevmeyen.görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir.Tayfanın akıllısı. kendisinden bir konuda yardım istendiğinde. ferahlık verir .sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir .Tek kanatla kuş uçmaz Kimi işler vardır ki. Bütün bunları yerine getiren kişi. ona rahatlık. O bilir ki.. daha değişik yerleri . bir .aksine bir hareket hem kendini.mükâfata mutlaka kavuşur . beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır. araç-gereçsiz yapılamaz. bunun . hem de başkalarını zarara uğratır .Tebdil-i mekânda ferahlık vardır Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek. uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir. akıllı kişi altından kalkamayacağı. sıkıntıdan kaçan kimse. yardım edeceği yerde çözüm . geminin dümeninden uzak durur Kendini bilen. eninde sonunda bu davranışının yararını görür.Tekkeyi bekleyen çorbayı içer Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme. çaba göstermekten.yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır . sana akıl öğretsin İş görmeyi. yardımcısız. azim ve gayret gösterme.

ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar .şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar .yönetimin iflâsına neden olur .(Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez .savsaklarlar. Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse . .alınmamalıdır . hayat alt-üst olur. her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Bu durum da düzeni bozar. tartı var.Terazi var.Testiyi kıran da bir.Terzi kendi söküğünü dikemez İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez .. her şeyin bir vakti var Hemen her şeyin.düzen gerektiği gibi kurulamaz . Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez. bir konuda bilgi verilemez. kötülük de cezasız kalır. yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur.Tereciye tere satılmaz Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez. suyu getiren de İyilik ödülsüz. Böyle bir . .Teşbihte (temsilde) hata olmaz Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar. karışıklık baş gösterir.

kolay yardım da gelmez. sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar. “Adamı güldürmeyin” diye . işe veya bir alışkanlığa eninde . yoksa vaz geç. her şeyi artık Yüce Allah`a . başkalarından kolay . “İster misin? Arzu eder misin?” diye sormak son derece . çok sevip özlediği. kendisinden daha hilekâr birinin . bunlara da güveniyorsan bir işe giriş.Tırnağın varsa başını kaşı Kendi bilgi.Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. gelse de pek bir işe yaramaz .bırakıp boyun eğen kimsenin malına.sonunda. Bil ki. elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi.tuzağına düşer Tilkiye.Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran. işine zarar gelmez . Kurnaz ve düzenbaz kimse.cevap vermiş Bir kimseye düşkün olduğu. beceri ve imkânın varsa.yersiz. 2. hatta abes ve gülünçtür . kişi bağlı olduğu çevreye. şu ya da bu sebepten ötürü döner . kimseden kimseye hayır yoktur.1 kadar yeterince ceza çeker.Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse. “Tavuk kebabı yer misin?” diye sormuşlar. suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya . Daha önce kopup ayrılmış olsa da.

doğru yolu bulur ama iş işten . samimî.Toprağı işleyen. mal gibi şeyleri elde etmiş. kılıcı karımaz Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden. .de geçmiş olur . dürüst ve merttir Türk insanı. alın teri dökmeyen . direnme azminden bir şey . Bir süre sonra aklı başına gelir.Türkün aklı sonradan gelir Yaratılışı gereği saf.felâketler gelir . yoksulların çektikleri sıkıntıyı. içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. çıkarını hemen öyle aklına getirmez. ekmeği dişler Emeksiz yemek olmaz. bir uğraş vermeyen. ekmek hakkını bilmeyen kör olur Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar.Türk karır. Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi..Tuz. Bunun için olsa gerek. acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden Para. içten pazarlıklı da değildir.kaybetmez . işin iç yüzünü anlar. Çalışmayan.(Tok.kişi verim elde edemez . bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü . Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz. giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz.

U

.(Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, .tekrar masrafa girilir. Dolayısıyla pahalıya alınmış gibi olur

.(Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da .hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz

.Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve .sağlamdır

.Ulular köprü olsa basıp geçme Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek .tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar

.Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına .kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur

.Ummadığın taş baş yarar Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler .yaparlar; umulmadık işler görürler

.Umut, fakirin ekmeğidir Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan .doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır

.Ustanın çekici bin altın Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır. Bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi kolayca yapıverir o. .Dolayısıyla onun çok küçük gibi görülen emeği bile oldukça kıymetlidir

.Uşağı işe koş, sen de ardına düş .Bk. “Çocuğa iş buyur,...” Utanma pazar, dostluğu bozar Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara .sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar

.(Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz

Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına .fırsat vermek doğru değildir

Ü

.Üçlenmemiş eken, olmamış biçer Her işin belirli bir yapılma biçimi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine .getirilmeden yapılan işlerden verimli sonuç alınamaz

.Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de .1 başkalarını zarara sokarlar. 2. Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen .kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar

.(Ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya .yer vermez

.Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış Çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. Sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek .zorundadır

.Üzüm üzüme baka baka kararır Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve “...alışkanlıklarını kaparlar. Bk. “Körle yatan

V

.Vakit nakittir Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa .geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir

.Vakitsiz öten horozun başını keserler Her işin olduğu gibi, her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa neden olur, büyük zarara yol .açar

Vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve zamanında konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt .etmezler

.Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi Bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması gereklidir. Bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar kusursuzca ağırlanır, ihtiyaç sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. Buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan .başka bir şeye rastlanmaz

.Varını veren utanmamış Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. O hâlde küçük ve önemsiz de olsa, .kişi verebileceği kadarını vermelidir

.Var ne bilsin yok hâlinden “...Bk. “Tok, acın hâlinden

Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran .(varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de malmülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar .yüzünden bunalıp deli bile olabilirler

.Var varlatır, yok söyletir Para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. Bu varlıkları, onlara ayrıca yüksekten atma ve övünme gücü de verir. Yoksul kişinin elinden ise sadece sızlanmak, yakınmak .ve dert yanmak gelir

.Veren eli herkes öper Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan .kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar

.Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir Sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size zamanında ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız oldukça sıkılır. Verdiğinize pişman olursunuz. Vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. Görüldüğü gibi her iki durumda da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. O hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü .bu durumda hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır

.Verirsen doyur, vurursan duyur Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye .yakışmaz

.Verirsen veresiye, batarsın karasuya Parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. Yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. Çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya .da batma tehlikesi atlatmışlardır

.Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud Her şey Yüce Allah`ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar .çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez Tanrı dar zamanlarında kullarına yardım eder. Sıkıntıya düştüğümüz zaman .kendimizi kötümserliğe kaptırmamalıyız Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. (İnanışa göre baykuş bü¬tün geceyi uykusuz geçirir, ibadet .(edermiş. Sabaha karşı ö-nüne gelen bir serçeyi yetmiş Tanrı'ya yaklaşmış kişilerin bazı şeyleri önceden sezdi¬ğine inanılır. (Ancak bu söz, böyle keşiflerde bulunduğunu söyleyen kişilerle alay etmek için .(söylenir Taşlı yerdeki bağ, daha verimli ve değerlidir. Uzun saç¬lı kadın da daha .gösterişli ve sevimlidir .Tatlı dil ise her kapıyı açar, en kötü kışılen bile yola ge¬tirir Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

.Tehlikeli bir durum doğunca, ondan uzaklaşmanın çare¬leri aranmalıdır Tehlikeli, başkalarına zarar verecek işlerden yarar uman kişiler, sonunda kendileri de zarar görebilirler. Kişi, başkasına zarar vererek geçinmeye .çalışırsa, bir gün kendi¬sine de zarar veren çıkar Temiz süt emmiş, dürüst kişilerle en zor işler bile kolay¬lıkla yapılır. Kötü .kişilerle de en kolay işler dahi zorlaşır Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN Toplum içinde her kişinin bir değeri yardır. Ancak zü¬ğürt kişilerin değeri .azdır Toplum içinde tam anlamıyla bağımsız kişi yoktur. Herkesin sorumlu olduğu, bağlı bulunduğu bir yer veya makam vardır. Biz yöneticilere bağlıyız, .yöneticiler de kanun¬lara bağlıdır Toplumda bazı şeyler karşılıklıdır. Ziyafete giden bir gün ziyafet vermek .durumundadır. Düğüne giden de, kendi düğününe çağırmak durumundadır Toplumda nice'değerli kişiler vardır ki şansızlıklar so¬nucu, layık oldukları .yere gelememişlerdir Toplumdaki inanışa göre eve getirilen at ve kendisi ile evlenilen kadın eve .uğur getirir Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ Toplumun kurallarına, geleneklerine uymayan, büyük¬lerin yol gösterici öğütlerine önem vermeyen kişiler, toplum dışına atılırlar. Toplumda .sevilmeyen, başarısız kişifolurlar Toplumun ortak malına zarar veren ya da kendisini bü¬yütüp yetiştirenlere .ihanet eden, el uzatan kişi onmaz, cezasını bulur Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952 Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, 1963 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1965 Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer .Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK .Türkler atı soyluluğun, inceliğin, vefanın sembolü saymışlardır Tuttuğu işte, yolda ilerlemek isteyen, ağır ağır, acele et¬meden güvenilir .adımlarla ilerlemelidir. Böyle olursa işi sağ¬lam olur -U-ÜUlusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL Üreterek sattığımız, başkalarının yararlandığı mala biz de gereksinme .duyabiliriz Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE Üstün değer taşıyan kişi ya da nesne, ne türlü uygunsuz koşullar içinde .bulunursa bulunsun değerini, niteliğini yitir¬mez

Onlar bu yaşama zaten . onların arasına giremez.olan içtenlikle sunulmasıdır -YYa sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle. uzakta durur. istediği şeye .hem at için kolay dav¬ranışları yeğlemelidir Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken. gözü doymaz Varlık içinde yaşamaya alışmış olan için sıkıntılı bir du¬rum. Kü¬çük ya da büyük. Çünkü yabancılık çeker. Ondan başka bir şey görmez Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse. çöreğini yavan (yoz. yokuş aşağı inerken zorlanır. gerekli fedakârlık gösterilmelidir. Ama üzerinde yük de olsa yokuşu daha kolay çıkar.alamayacak. Oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı hemen . o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı.kavuşunca kudurmuş gibi ona saldırır. hem kendisi. insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz. yoksulluk içinde yaşayanlar için kaygı verecek bir şey değildir.Üzerinde yük olan at.de yine kendisine yetmeyeceğini sa¬nır. bel¬ki de ölebilir. Yoksa kişi istediği verimi . . PHTAGORE .aralarına almazlar zaten . çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse.Yağına kıymayan. önemli . Bu nedenle kişi. olumsuz ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır . kuru) yer Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa. özlemini duyan kişi.alışıktırlar Varlıksız kişinin armağanı da küçük bir şey olur.Yabancı koyun kenara yatar Bir yere. o şeyden ne kadar çok elde etse .

kendisi de yalancı konumuna düşer . yalancının sözleri gerçeği . Eğer kişi.(Yakın (hayırlı) dost (komşu).?Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor. kış yağmur ve soğuğundan bellidir. İşte bunun için hayırlı dost. Ancak bu beklentileri boşa çıkmış. Ne demişler: “Ya olduğun gibi görün. Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki. toplumda bu yanları ile tanınırlar. hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir Sıkıntıya düşen kişi.Yalancının evi yanmış. aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. öncelikle akrabalarından ilgi bekler.Yalancı kim? İşittiğini söyleyen Yalan. ilgi ve yardımlarını . Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış. Bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki. O hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır. yardım ve iyilik umar.göründüğün gibi ol. Yaz sıcağından. hayırsız akrabadan daha iyidir .aktarırsa birilerini yanıltır.yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz . akrabaları yüzüne bakmamışlardır.esirgememişlerdir. kimse inanmamış Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz.” Kişiye ancak bu yakışır . öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına .Yalancının mumu yatsıya kadar yanar . ya .

Yarım elma. Bu zorunluluk bir dayanışmayı.Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa.Değerli. gönül (hatır) alma . elinden iş gelen kimse boşta kalmaz. Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı . yardımlaşmayı gerekli kılar. Mutlaka kendisine bir iş bulunur .Yalnız taş duvar olmaz İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar.Yalnız öküz. iş birliğine geçmek durumundadır .Yarası olan gocunur Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse. çifte (boyunduruğa) koşulmaz Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır. bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler . yapıdan kalmaz . insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler.Yanlış hesap Bağdat`tan döner . tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir . işbölümü yapmak. ne olursa olsun düzeltilmelidir . açığı ortaya çıkacak diye telâşa .Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar. Dolayısıyla diğer insanlarla . kendi yalanlarına destek .ilişki kurmak.bir işi. Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa.olacak tedbirleri alırlar.Yapı taşı.düşer .

Sunulan armağan küçük de olsa. berrak su. baş keser Ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır. “Bugünkü tavuk . insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş . hatırladığımızı ortaya koymaktır . yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse. Yeşil tabiat. onları. ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur. Çünkü önemli olan . acemi. Tecrübesi olmayan.Yatan aslandan. yağmur. Bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da. eksik bir doktorun uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. ustası ya da uzmanı vardır. dine ters düşen yollara itebilir . kusurlu.Yarım hekim candan eder. Hatta işin tamamen bozulduğu.Yarınki kazdan. insanları yanlış ..dostlarımızı unutmadığımızı. ağaçla birlikte vardır. Bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen. Hem ekolojik denge.. bugünkü tavuk yeğdir “. Öte yandan. yarım hoca dinden eder Her işin bir ehli. Bir iş. o işten iyi sonuç alınamaz.bilgilerle donatıp. hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur. gönül almaya yeter.olur . kötü bir sonuç verdiği bile olur. temiz hava.Bk. gezen tilki yeğdir . hayat orada son bulur. ehline değil de. Ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner. cıvıl cıvıl kuşlar.Yaş kesen.

güçsüz olup da çalışan. boş durmayan.Çok güçlü olup da çalışmayan. soylu olup da bir şeyler üretmeyen.Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur Mizaç itibariyle ılımlı. çalışmayan. yemini (yavuz it ününü) kendi artırır . tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden. “Yatan aslandan . Para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider. kaba ve hırçın olmayan. Doğal olarak borçlandığı kimseler de . Ancak kimi zaman öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz. kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. Para da ancak çalışmakla elde edilir.Yatan kurttan.çalışan. boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha . yeler tilki yeğdir “. sabırlarının artık taşmış olmasıdır.Yavuz at. zamanını değerlendiren kimselerdir . uysal. kızmazlar.. yürüyene borcu var İhtiyaçlarını gidermek. yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar.Bk. zamanını boşa geçiren kimse para kazanamaz.Yatanın. Tembel tembel oturan.iyidir ..huylarına aldanıp da gereksiz yere üzerlerine gidilmemelidir . Bunlar öyle olur olmaz şeye hemen öfkelenmezler. Kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek sebebi. Bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak .

beğenmez oldu anayı Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. 2.Yazın başı pişenin. arsız.babalarını çoğu kez beğenmezler . perişan olur . Ne var ki.kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar . kışın çuval boş Yazın çalışma. mal-mülk edinmeyen. ahlâksız. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine .kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer. ev sahibini bastırır Edepsiz. . hiç sıkıntı çekmez. şarlatan. sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar.ihtiyarladığında rahat eder. kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar. kazanç sağlamayan .Yavuz hırsız. güneşe aldırmadan çalışıp kazanan. gününü gün ederler. işledikleri suçu reddettikleri gibi. büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne. üzerine aldığı işi tam .Yazın gölge hoş. 2. zarar verdikleri . har vurup harman savurmayan. Gençlikte çalışıp kazanan. girişken. eğlenceye dalan. Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan. görevini ihmal etmeyen. öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar. bir de bu suçu.1 bakanlar.1 yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder. kazanma günleridir.Gayretli.yapan kimseler bunun mükâfatını görürler . sıkıntı çekmeden hayat sürer . çalışkan.Yaza çıkardık danayı. kışın aşı pişer Yazın o sıcağında durmayan. varlık edinen kişi .

ağır yerinde kalır Kişiliksiz.“. ağırbaşlı olmayan. bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar. kışın karın ovar . Sağlam bir temele . kişilikli..malı sağlıklarında o ya da bu. ahlâklı kimselere kimse ilişemez. onurlu. Ne var ki. öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler . hafif meşrep.Yazın gölge kovan. “Yazın gölge hoş . Ama ağır başlı. ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz. kişilik sahibi. yemeye bir türlü kıyamazlar.sevilip sayılırlar da ..oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz . işlerinde başarılı oldukları gibi . onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya . kayadan ne koparır (aparır Güçsüz. züppe-hoppa. gayri ciddî.(Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz . onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar.(Yel. sözünde duran. Sağlam karakterli. zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler.Bk.(Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya. güçlüye etki edemez.Yeğniği yel alır. tavırlarında ciddî.. bir sözü diğerini tutmayan.

sık sık yer değiştirecek. Kolay görünen iş çok zor.bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan . yumuşak huylu bir kimse çok sert. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı.olur olmaz yerde konuşmamalıdır .Ağırbaşlı. bundan ötürü de çok . yılda bir kat urba eskitir Kişi neyle uğraşacağını.ortadan kaldırılmalıdır .zarar görecektir . nazik. alçakgönüllü.Yılana yumuşak diye el sunma Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi. hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır. muhtaç kimselere de merhametli davranılır . yenik düşmüş.Yerin kulağı var Ne kadar saklı tutulursa tutulsun.uğramış. düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli. büyümesine izin verilmeden . zararsız gibi görünen .Yerini bilmeyen. gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. . ne iş yapacağını. zarar vereceği anlaşılan bir şeyin. Bunun yanında felâkete . onları hırpalamaz. ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz.Yılanın başı küçükken ezilmeli Daha küçükken tehlikeli olacağı. Aksi takdirde bir işte tutunamayarak. ezmeye çalışmaz.

dedikodusu yapılmaz. Böyle bir zamanda dürüst.Yiğidin malı meydandadır Yiğit. Az zamanda. .Yiğit arkasından vurulmaz Mert olan alçakça yollara baş vurmaz. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi . namuslu. zarar veren.Yıl uğursuzundur Kimi dönemlerde arsız.meydandadır.1 arkasından vurmaya çalışmaz.altında kalırlar .yararlanması için ortaya koyarlar .Yiğit meydanda belli olur . onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur. sözlerini inkâr da etmezler.Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur Ona buna saldıran. Mallarını herkesin . demirin kertiği Yiğit. mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar. adaletsiz kimseler el üstünde tutulur.hak ettikleri cezayı görürler .Yiğidin sözü. mert kimseler sözlerinin eridirler. kolay kolay yok olmaz . kötülenmez ve iftira atılmaz . onu .arkasından konuşulmaz.. Düşmanıyla yüz yüze dövüşür. erdemli kimseler zalimlerin baskısı . yüzsüz. Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak . bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar. ahlâksız. 2.

mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de. “Kimse ayranım . sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse.başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz. selâm almaz Edinip görmemiş. kimseyi beğenmez ..Yiğit yiğide at bağışlar Yiğit.gelen saldırıya da herkes katlanamaz. buna ancak yiğit olanlar dayanabilir . işini kendisi görmeye çalışır . En kıymetli varlığını bile .Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz “. böyle ederim” demek. herkese yukarıdan bakmaya başlar.olur . etrafa hava atmaya. Hatta selâmı bile insanlardan esirger . onun nasıl yapılacağını bilen.Atıp tutma.Yoksul âlâ ata binse.Yol bilen kervana katılmaz Bir işte bilgisi olan. Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz. bir yiğitten . kişinin yiğit olduğunu göstermez. “ben şöyle yaparım. Öte yandan..olur. işinin ehli kimse. Asıl yiğit iş başında. kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli .Bk.kolayca bağışlar . çoğunlukla .Yiğit yarasına yiğit katlanır Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar.

Yol sormakla bulunur Bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi. candan bir yol arkadaşı bulabilmek için .yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur .yapar. belâlar gelebilir. 2. günü gününe ödemezse hiçbir zaman . Bu gereklik. sıkıntılar.Yol yürümekle. gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp .Yoldan (yol ile) giden yorulmaz Bir işin yapılmasında tutulacak yol. geciktirir. gideceği yere bir türlü ulaşamaz.Yoldan kal. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir. başarılı olur. takip etmesi gereken . yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. borç ödemekle tükenir Yola çıkan orada burada oyalanırsa. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan. vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır .1 oyalanmamalı. Dolayısıyla insan. zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır.hareketini erteleyebilir . işini kolayca .kalmamalı. borçlu olan da ödemesini aksatır. kimi sebeplerden ötürü .Yolcu yolunda gerek Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse. başına gelecek türlü hâllerden de korunur . Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse.. yoldaştan kalma Yolculukta insanın başına türlü işler.

edinemez . Dolayısıyla kargaşanın.Yularsız ata binilmez Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse. başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek . yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz . o işten olumlu bir sonuç . ne de iyi işler bekleyemez . işini . rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa . Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen.Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister. Elinin altındakilerine önem vermeyen.olsun. kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister.zamanında yapmayan kişi. uyuşuk davranan. gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen.1 alamaz. kişi için bir anlam ifade etmez . 2.doğru değildir . bir disipline bağlı olmayan iş.Yuvarlanan taş yosun tutmaz Sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da .borçtan yakasını kurtaramaz. onları iyi eğitmeyen onlardan . bir kurala. Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı.Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse.ne olumlu davranışlar.

o insanın katı yürekli.Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir Çoğunlukla kabul edilir ki. gerektiği gibi zamanında. içinin aynası olarak görülür. Bu bakımdan insanın yüzü. çekip çeviren. en önemlisi tutumlu olan . Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez. yüzü güzel olanın içi de güzeldir.kadın ailesini huzurlu kılar. iyi yürekli.Yüz. içindeki işler de genellikle kadından sorulur. yüzü güzel görünen kişinin huyu .da güzeldir . az verme hırsız olur “. “Çok söyleme arsız olur . evin içine mutluluk getirir . o ölçüde bir karşılık görürler . hoşgörüsüz. Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü.Bk.Yuvayı yapan dişi kuştur Evin dışındaki işler erkekten. yüzden utanır .Yürük ata kamçı değmez Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan.Bir işte üstün çaba gösterenler. içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir... samimî. duygulu. içten. Bu bakımdan tertipli. en iyi .. geçinmesini bilen.Yürük at yemini kendi artırır . yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir.Yüz verme arsız olur.şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez . asık suratlı olmaya devam ederse. O hâlde denebilir ki.

hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar.onlara rahmet eder .Bir aracı vasıtasıyla değil de. özenli bir çalışmayı gerekli kılar. uğraşıp didişmeden. Yüce Allah. olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği.Zengin arabasını dağdan aşırır. kimi masraflara da girmeden olumlu. çalışanları sever.toprağını en iyi şekilde sürmesi.Zahirenin ambarı sabanın ucundadır Hangi iş olursa olsun. bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. . Unutmayalım ki. Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak. güzel.daha fazla zarardan kurtulmuş. yorulup emek vermeden. Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa.isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir Z . Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için .Zararın neresinden dönülse kârdır Zarar. . yapılan işi hemen kesmekle . güçlüklere göğsü germeden. züğürt düz ovada yolunu şaşırır . zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz . işlemesi ve çok çalışması gerekir .Zahmetsiz rahmet olmaz Sıkıntı çekmeden.

boyun eğdirirler. hatta yiyip içmesinden. ortadan .Zırva tevil götürmez Saçma sapan.engel karşısında bile şaşırıp kalır . zalimlerin bulundukları yerde baskı. kazancından. gezip tozmasından söz ederler. parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz. Yoksul ise. ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış . züğürdün çenesi yorar Yoksul. şeriat bacadan çıkar Zorbaların. Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş.Zengin. Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir.Zora dağlar dayanmaz Gücü. boş. anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya.Zorla güzellik olmaz .Zenginin malı.savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır . züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden. en ufak . malından ve parasından. varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar. kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye . öyle ki büyük güçleri bile yener.kaldırılmış demektir . istediklerini yaptırırlar .Zor kapıdan girerse.olurlar . yorumlamaya. . zulüm ve haksızlık hüküm sürer.

sonucu da kestirilemez . Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye .Zor oyunu bozar Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da .(Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına Rast gele yapılan plânsız. güç kullanılarak kestirme . işlemez kılınabilir .çalışmak yanlış bir yola girmek demektir .en çok yanılanlardır. CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler.hizmetçi arıyor demektir. hoşlanma duyguları da farklı farklıdır.yoldan boşa çıkarılabilir.soyluluklarını da yitirirler Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz. emeğinin karşılığını ödemezseniz onlardan istediğiniz yaran elde . Bir oyun veya hile. CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan. kural aranmaz. 2.Züğürtlük zâdeliği bozar Zengin. kazanç sağladığınız kişi ya da hayvanı yeterince doyurmaz. programsız işlerde yöntem. LA ROCHEFOUCAULD Yanınızda çalıştırdığınız.edemezsiniz .1 istenen yöne çevrilebilir.İnsanların yapıları bir değildir. işin . varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla . Bu bakımdan beğenme.

edinmeli Yaşam kısa. ROUSSEAU Yaşamanın amacı . elde olanaklar varken gezip görmeli. J. . işinde çalıştırmayacağın kim¬seye yapacakmışsın.J. F. HIPPOKRATES . PETER MARSHALL Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne. Demek ki bir insana en iyi dersi.öğrenemez Yapamayacağın bir şeye. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS Yaş geçmeden. çalışmaktır. görgü ve eş dost .çalıştıracakmışsın gibi ilgi gösterip. bilgi.mükemmel hale getirilemez Yararlan saymakla bitmeyecek ağaçları.başına gelen felaket verir Yapacağı. niteliğini yi¬tirmez Yaradılıştan niteliksiz. yeteneksiz kişi üzerinde ne ka¬dar durulursa durulsun.W. Tuttuğu yolda başına gelen bir felâket.Yaşamak için her canlı ne yapıp eder geçim yolunu bulur Yaşamak solumak değil . umut verme Yapılmış küçük işler. aklını başına getirir. sanat uzundur. öğreneceği işe karşı aşırı istek ve sevgisi bulunmayan kimse o işi . . bir insan . FOERSTER . hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. özellikle fi¬danları kesmek.başı kesmek kadar zararlı ve vahşicedir Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun.içinde bulunursa bulunsun. hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil .Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt etkili olmaz. . ne den¬li uygunsuz ortam .planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.

Çevrelerinde basit bir kimse sayılırlar .Yoksul. yeteneklerini. yapılan vaadler işe yaramaz. becerilerini göstereme¬yecekleri. yoksulla evlenirse bunlardan doğacak çocuk da yoksul olacaktır . beceriksiz kimse. önemli işlerde kullanıl¬maz Yeteneksize iş verirsen.bulunmaz . eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz.niyetlen yardımda bulun¬mamaktır Yetenekli kişiler. İnsanın ela düşünce ve . yetenekleri kaybolup .peşinden koşmak zorunda kalırsın Yiğit olan sırrını kimseye demez.Yavaş akan sular genellikle defin ve tehlikelidir. Bazı kişiler yardımsever görünmek amacıy¬la vaadlerde bulunurlar ama asıl . Varlık içinde olanlar . konuşmasını bilen kişilere her¬kes saygı gösterir. takdir edilmeyecekleri bir ortamda veya görevde bulunurlarsa.Ağır başlı olmayan kişilere ise kimse de¬ğer vermez Yerine getirmedikten sonra verilen sözler. o işin yürüyeceğinden emin olamaz..Yeteneksiz. KARACAOĞLAN Yoksul kişi.gider.dugularînı belli etmeyeni tehlikelidir Yenilince ümitsizliğe kapılma. her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. aynı işin .da sıkıntı çekmedikleri için her şeyde kusur ararlar Yoksul kişinin kurduğu hayallerde hep bolluk vardır.hayaller kurup tasanlar yapar Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü bir şey . GERMAIN MARTIN Yerinde davranmasını.kötü kalbindekini dile getirir. Varlıklı olma umuduyla .

Bu ka¬dar çok söylenme üzerine o kişi karşılık verecek. kolayca giderilemez. birinin sırrını ötekine söylerse sanatını kötüye kullan mış olur. Maddî sıkıntı içinde de bırakmamalıdır. . . Kısacası herkes meslek ahlâkına sahip olmalıdır Zamanında güçlü ve önemli işler yapmış. Mutsuzluktan mutluluğa geçmek için bazen çok küçük şeyler yeterlidir Yoksulluk içinde bulunan kişilerin durumları az şeyler¬le. görgü ve saygı kurallarına . BURKE Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber solu¬yorsa nefesi. gereksiz cezalar verirsen onları kötü davranışlara sevkedersin.Yoksulluğa yerinmemeli. bir başka eksik çıkar Yoksulluk insanı öldürmez ama insanı üzüntü ve sıkıntı¬larla yıpratır.Yoksulluk çeken kişiler bedensel ve ruhsal yönden dert sahibi olurlar Yönetici çalıştırdığı kişiye tembih üstüne tembih. Kişiler mesleklerinin insan ilişkilerinde gerektirdi ği. eleştiri üstüne eleştiri yağdırmamalıdır. ilişkinizi bozacaktır. içinde varsa hırsızlığa itilmiş olacaktır Yönetimin altında bulunan kişilere yerli yersiz. Küçük bir şey en büyük gereksinim duygumuzu gidermeye yeter. .yaşlanıp güçten düşünce küçük işlerle oyalan ular .arsız ya da hırsız olur¬lar Yurdu savunmanın en ucuz yolu.uymalıdırlar. Müşterilerinin iç yüzünü bilen kah¬veci. Sonunda ya . ayrıca ter kokusun¬dan rahatsız olursunuz. emir üstüne emir.Bir eksiği giderilse. haklı haksız söylenip karışır. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar. .Çünkü o takdirde. ağız kokusu burnunuza girer. büyük kazanç¬lar elde etmiş kişiler. eğitimdir.

ata-ananın . karakterine .Bu nedenle iyi durumumuza aldanıp insanlan horlamamalıyız Zevk alacağı.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin .aram salma Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. Kimin kime ne zaman muhtaç olacağı belli olmaz.Şaşırana ayıp yok. kaytıp üyin tapkan song . . atlanuvdan kalma. yaralandığında bilirsin. Ata-anadıng kadirin. kazanına .Ben yolumu şaşırmam diyen adam.Adaspayman degen erdi. dönüp evini bulduktan sonra . Herkesin yaşantısı ve sonu davranışına. yararlanacağı bir iş peşinde olan kimse. fakirlik de. yüksek mevkiler de sürekli değildir. Çelimsiz ama zeki bir kimse. Balalı. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. zengin olayım dersen.Yalalı bolsang bilersing.haram sokma Aga-iniding kedirin. Karanga tuman adastıradı. kazanınga. güçlü fakat düşünme gücü az olan kimseyi rahatlıkla yener. eline geçenle ancak kendisini geçindirebildiği için yakınları ve kendisine birikim yapamaz . akrabanın kadrini düştüğünda.göredir Zorlukla geçimini sağlayan kişi.güç.bolsang bilersing Kardeşin. zengin fakirleşir. Zekâsız .Zekânın gücü her zaman diğer güçlere üstün gelmiştir. bay bolayım deseng. en sıkın¬tılı günlerinde bile eğlenceden aynlmaz. o işin gerektirdiği . Gün gelir. fakir zenginleşir.Adaskanga ayıp yok.araçları hazırlamış olmalıdır Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse. en basit şeyleri bile yapamaz Zenginlik de.

arabası yolda kalmaz .as köp bolar . mücevher taştan çıkar .İyi niyetlinin atı yorulmaz. Edem kıyşığın halkı tüzeter.Ahret azabından. dünya namusu güçlü . söz süekten öter. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. fakirin topladığı malı zengin yer . yona – yona kıskarar.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. arbası tozbas. çeke .Agaş kıyşığın talkı tüzeter. tarta-.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.Ak nietliding atı arımas.Akıl bulur. yonta yonta kısalır. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .Akıl yaşta değil başta .Akıl akıldan üyrik.Akıl yasta tuvıl.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes.çeke uzar . basta. dil söyler .Akıl baştan çıkar.Agaş etten öter. til söyler.Agalı-inili tatuv tursa. asıl tastan şıgar. kilim kesersen kısa kes.Akıl akıldan üstün . kiyiz kesseng kıska kes.Ala azbandı böri aşar. Absın-kelin tatuv tursa.Aşamaga.İyi boğayı kurt yer.Ağaç etten geçer.Akıl tabar.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli. Ekpege at köp bolar.Akıl bastan şıgar. adamın eğrisini halkı düzeltir . yarlıdıng yıygan malın töre aşar.

arka tekerlek de ordan geçer .Aramzadeding koynı tolı. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .Almanın sonu-vermek . altmış yaşındaki onu karşılar .Altın kapılıya hizmet etmek.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Altı yasar altıstan kelse. mısır ye de su iç.Ananın gönlü balada.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez. alpıs yasar aldına şıgar. barsa da ongmas.Aldı tegerşik kaydan köşse..Altı yaşındaki uzaktan gelse.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.Alış-veriş bilmeyen.Kötülük batar.göreyim .Haram kabın dibi delik .Aram kapşıktıng tübi tesik. ağaç kapılıya düşer .Ön tekerlek nereden geçerse.Alıs-beris bilmegen.şişmanlama da .songgısı da sonnan köşer.Algasagan suv tengizge etpes. ak kalkar. beti kara- .Algasagan kız kievge barmas.Almaktıng körki – bermek. iyilik kalkar . balanın gönlü dışarda .baladıng köngili dalada.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim.Anadıng köngili balada. evlense de hayır getirmez . bergende yatıp uykısı kelmegen.Aram batar. nartük e de suv iş – semirmeseng.

Yorulan ata kamçı ağır .Asılsız astan kıtar.Atın sürçmezi olmaz. koy bagıp.Bir acıyı yaşayan kişi .Arık oydan öler.hepsini geçer . Er basına kün tuvsa. edem yangılmas bolarma.suv işer Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. er arısa avırak.At avnagan erde tük kalar.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.At sürinmes bolarma.At iygisi arıkta biliner. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .Arıgan atka-kamışı avır. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür .su içer . berinnen. besili yağdan ölür Asık oynagan azar. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .At arısa tuvlak.de ozar Aşık oynayan azar.Cimri adamı açlıktan öldürür. yiğit yorulursa hastalanır .At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa. semiz maydan öler. adamın yanılmazı olmaz .Haramzadenin koynu dolu. koyun besleyip kuyruk yiyen de . insanın başına gün doğsa eteği ile . yüzü kara . top oynayan tozutur. etigi men.At yorulursa sersemler.. top oynagan tozar. avızlıgı man suv işer. kuyrık asagan.Arkasına ötken ayavşıl bolar. yavapsız sözden kıtar. er iygisi yarlılıkta biliner.Atın iyisi arıklıkta.

atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. avıldası maktagandı salma. komşusunun methettiğini salma .Baba varken oğul genç. anasından gören kürk biçer . ağabeyi varken küçüğü genç .gez . attan tüspek bir namıs.Atadan körgen ok yonar.Babasından gören ok yontar.Ata binmek bir murad.Babasız öksüz yarım öksüz.Atasız öksiz-yartı öksiz.Ata minmek bir mırad.Atası maktagandı alma.Atang ölse de.Atan ölse de. aytkan sözi de kaytpas .Ata.Atasına yahşılık etpegennen.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme . söyledeği söz de dönmez ..Ata barda uvıl yas.Ataga usap ul tuvmas. anasız öksiz-kerti öksiz.Ata baladıng sını. yahşılık kütpe.Ataya benzeyip oğul doğmaz. atın varken çevreni .Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.balaga sınşı. anasız öksüz gerçek öksüz .Baba oğulun sınayıcısı . atanı gören ölmesin . anaya benzeyip kız doğmaz . anadan körgen ton pişer.Baba. anaga usap kız tuvmas.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez. atangdı körgen ölmesin.Atang barda el tanı. oğulun öğreticisidir .Atasının methettiğini alma. aga barda ini yas. attan inmek bir namus .

komşuya söylesem çarpıtır .Komşun kimse. közi tanımaydı. kurdu gördüklerinde birleşirler .Ayagı yaman tördi bulgaydı.Avılga aytsam aşadı. erdi namıs öltirer.Avla tolu malıng bolganşa.Attı kamışı öltürer.Atım yok aranda.Avıldasıng kim bolsa. kaygım yok boranda. kardeşin odur .Ayagı baskanın.Halktan birine söylesem yayılır. er erde dosıng bolsın.Hastalığın önünü kes . kadınını seven temaşalığım der . hatının süygen tamaşam der.Avıruv attan şıgar.Atın süygen alasam der. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . böri körse biriger.Hastalık attan çıkar .Ayağın nereye bastığını göz görmez . avızı yaman eldi bulgaydı.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Avırmagan baska yavlık baylama. adanasıng sol.Atını seven kıratım der.Atı kamçı öldürür.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Ahırda atım yok. kongısıga aytsam kosadı.Ayağı kötü baş köşeyi batırır.. yiğidi namus öldürür .Ağrımayan başına bez bağlama .Avıruvdıng aldın al. anasın körip kızın al- .Avıl iyti ala bolsa da. fırtınadan endişem yok .Ayagın körüp asın iş.

Aytkanga ıynanma.Hayvan alası dışında. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir . kemege mingenning yanı bir.Rüzgâr olsa üşütür.Ayvan alası tısında.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Ayrılanı ayı yer. az söyle. künde bir tostakay may bergen artık. insan alası içinde .Sürmesini bilmeyen at öldürür..Ayaz bolsa suvıtar.Ayağını görüp aşını iç.Ayda bir at bergennen. dinlemezsen senden gider . tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar. anasını görüp kızını al . akılınga kelse ıynan. anasına kara da kızını al.Ayamda bolsa yalarman.Aytarman-mennen keter.Ayday bilmes at öltirer.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Avucumda olsa yalarım. anamda bolsa alarman.Ayagına kara da kımızın iş. gemiye binenlerin canı bir . edem alası işinde.Ayda bir at vermektense. anasına bak da kızını al .Söylenene inanma.Ayırılgandı ayuv er. aklına yatana inan .Aylandırgan avıruv almay koymas. bölüneni kurt yer . Bölingendi böri er. tınglamasang -sennnen keter. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir .Ayağına bak da kımızın iç.Söylerim benden gider. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur . söyley bilmes söz keltirer. bulıt bolsa yılıtar. bulut olsa ısıtır.İyi dostun malı bir.Ayavlı dostıng malı bir. köp tıngla-yangılmassıng- . anamda olsa alırım .

Az söz-altın. köpti de bilmes.Balalı kargaga kok artpas. az söyle çok dinle.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Azdı bilmegen.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.yanılmazsın . kelindi bastan terbiyalav. bele-kaza barmasın. bela-kaza onunla gitmesin .Az aşagan. balasız üyde elek bar. temiz yer (Az yiyen.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz . bargan sözin yartı aytar.Acele edenin ağzı yanar .Az söz altın.Balalı üyde melek bar.Çocuklu ev pazar. çocuksuz ev mezar .Balam barar erge.Çocuklu evde melek var.döğülmezsin (kuvvetli olursun). çok söz gümüş . birşey bırakmaz .Kızım evleniyor.Balalı üy-bazar.Azı bilmeyen çoğu da bilmez .Bakkandı bilmegen.Bakırak-bakırak bardı aytar.(…!Az yiyen. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var . söylerken de yarım söyler . balasız üy-mezar. köp söz kümis.Balık süygen suvga etegin malar- .Baladı yastan. değerini de bilemez .Az ye çok çiğne.Çocuğu küçüklükten. taza aşar. bagıslagandı da bilmes.Aşıkkan aska piser.

Barma töre kasına.Bereket gelinin.Başı başkanın aklı başka. eteğini kesip de olsa.Basınga kelgen beleden beleden.Bası baskadıng. bayram sonu kurban kalır . bilmegenge davılbaz da az- . yarlıdıng kızına kün tuvmas. kurtul Bay mınan barıspa. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.Bergen yumart tuvıl. iyi inek. suya eteğini salar .Başına gelen belâdan. çobanın dayağından Bergen üyine barayık. bayısang özi keler kasınga.Basına payda etpegen.Veren cömert değil. bilimi artık mıngdı yıgar.Baydıng kızı ölmey.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan. eteging kesip bolsa da kutıl.Bilegi yuvan birdi yıgar.Verenin evine gidelim. dostuna faydası olmaz .altını-üstüne getirelim . yiğit ile.danalığında belli olur .Zengin ile barışma. fakirin kızına gün doğmaz .Zenginin kızı ölmeden. betir minen kürespe. dosına payda etpes.ayağından. bayramnan song kurman kalar. beren-şeren eteyik. ne varsa. alan cömert. mal tanadan. algan yumart.Çıkma zenginin karşısına.Bileği güçlü biri yıkar.Gide gide bayram kalır.Balık seven. akılı baska. şobannıng tayagınnan.Kendisine faydası olmayanın.Bilgenge bir soksang da saz. bilimi fazla olan bini yıkar .Bara-bara bayram kalar.uğraşma .Akıllı insan çocukken belli olur..Baysız pişe-patşa.

bilmeyene davlumbaz az ..Bugünkü işini yarına bırakma.Birev söyler.Borışlı ölmes.Dos bergenning tısına karama.Kurt olursan gök (boz) ol. çok konuşan kişiden belâ gelir .“var .olur .Bulganşık suvda balık boladı. olmayacak yirmi beşinde de çocuk . çocuğu gibi kıymetli . hasis adamın evi kalesi olur (girilmez). ol iyt bolmas. şerli ölür. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. birleştirici annen olsun .Büldirvüşi ining bolsa. iki sefer gören tanışır.Bulanık suda balık olur.Bozguncu.Bir gören bilir. birev uyalar.Boş tüfek iki kişiyi korkutur.Bir şeşekey men yaz bolmas. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.Biri söyler. şerli öler. düzeltici. er bolsang – aytkanınga berk bol. tüzetüvşi agang bolsın.Bir körgen bilis.olmaz .Böri bolsang kök bol.Bos mıltık eki kisidi korkustar. ası – balası bolarCimri. karımda da . köp söylegen kiside bele boladı.Bolayak on yasında da yas tuvıl. biri utanır.Olacak on yaşında da çocuk değil.Bir çiçekle yaz olmaz.Biyimde de bar. eki körgen tanıs. dağıtıcı kardeşin varsa.Borçlu ölmez.Bir edemning üyi kalası bolar.Bilene bir çalsan saz. aşı-yemeği. bolmayak yırma beste de yas.Dostunun verdiğinin dışına bakma .

asabı durıs kerek. avucunu yum .Dos üyinde oltırıp ket.Dos esabı köngilden.Dostun verse sus.Düşman ayağa. kendin düşersin .Duşpan ayakka. görüşmeni bitir ve .nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var. dos urısıp üyreter. düşmanının evinde oturmadan.Dostunun bıçağı ile boynuz kes. edem bolmas baladıng kisi minen.hemen ayrıl .Düşman gülerek öğretir. dos baska karar. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git. duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.. dost başa bakar .Dosıng berse kım.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Dos doska kerek.Dostunun aşını düşman gibi ye .Duşpan külip üyreter. özüng tüsersing. uvısınga yım.Dostuna çukur kazma. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.Dosta verilen borçtur .işi var .Dostun hesabı gönülden . adam olmayak çocuğun insnlarla ne . düşmanının bıçağı ile kilim kes . hesabı dürüst gerek .Dosıngnıng asın duşpanday aşa.Dosınga mungkir kazba.Doska bergen borışka.Dost dosta gerek.

Eki sıyırdıng ayranı köp.İki sığırın ayranı çok.İnsan yüreğinde aslan yatağı var .Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .El almagan.Edem üreginde arslan yatagı bar.El ağasız olmaz. ton yagasız bolmas. can tene konak . tas yarmasa.Halk içinde hastalık yoksa.El agasız bolmas. taş yarmasa baş yarar .Yel olmazsa soğuk yok .El espese. bir kes .Adam sözü taş yarar.İki ölç. yan-tenge konak..Eldi sökpe- .Halkın hazinesi-eski söz . iki kadının dedikodusu çok olur .Elde amanşılık bolsa.El bolmasa.Edem sözi tas yarır.El kaznası-eski söz. bir kes. suvık yok.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . eki hatınnıng vayranı köp.Adam adama konak. elli yıl yatar.El bolgan erde betir de bolar. bas yarır.Eki ölşe. iyileştirici hasta olur .Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır . şöp bası kıymıldamas.Edem-edemge konak. kürk yakasız olmaz . elşi avırar.

İnsan kendine güvenirse. soramay aytpas.Elding işi-altın besik. ekevledi soltanım.Er kadirin el biler.Yiğit demez.Elşiding keşikkeni hayır.Elim boluvdan edem boluv kıyın . dediğinde de sözünden dönmez .Elli yılda toplum yenilenir . kötülükler çoğaldı . gücü iki kat artar .Aptalı elçiliğe göndersen.İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Erkeğin iyisi burunlu olur .Alim olmaktan adam olmak zor .Yemişin iyisine kurt düşer .Ülkeni kötüleme .Elçinin gecikmesi hayırdır .Er kartaydı – kuş taydı. ekev bolar.Halkın işi-altın beşik .Elding avızına elli arşın böz etpes. aytkanınnan kaytpas.Erkek yaşlandı.Er kayratlansa.Er iygisi burınlı bolar..Elli yıldan el yangırar.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir . sormadan söylemez .gücü tükendi.Er aytpas.Epsizdi elşilikke yiberseng.Emisting iygisine kurt tüser.

İnsanın yanılmazı olmaz. köprü başında söz bulamayan . kus yangılıp torga tüser. yerdeki köklerden daha fazladır . elden (vatandan) vazgeçilmez . ülkesi zengin . ep ötirik söyler. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur. atın sürçmeyeni olmaz .Er tamırınnan er tamırı köp bolar. elden ozuv yok.Erden vazgeçilir.Erding atın ya atı şıgarar. at sürinmey bolmas.Er tarıkpay molıkpas..İnsan darda kalmadan rahata ermez .İnsan yanılır esir düşer.Er ötirik söylemes.Er şıragı-eki köz. bas duşpanı dos bolar.Erinşekting ertengisi bitpes.Erge devlet kuralsa.Erkeğin adını ya atı çıkarır.Er yanılmay bolmas. kuş yanılır kafese girer . güçsüz düştüğünde ise dostları .Erinceğin yarını bitmez .Erkek yalan söylemez.Erekte avızın yappagan.İnsanı zenginin.kaybolur .İnsanın ışığı iki gözü.İnsanlar arasındaki akrabalık.Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.Erden devlet taygan song.Eri baydıng eli bay. ya da kadını çıkarır . şartlar yalan söyletir .Erden ozuv bar. yade hatını şıgarar. köpir avızda sözin tappagan.Er yangılıp kolga tüser.

gören doğru .gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar.Esaplı dostıng malı bir.Etimge eti kisi bas. yiğit canlı olsun . antlı dostıng yanı bir. kumar közdi. yigit yanlı bolsın.yas eter .Et kanlı bolsın..Et etke. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.Yetimin karnı-yedi kat . torgay etin as etken. yeminli dostların canları bir .Hesabını bilen dostların malları bir. çorba benize .Etimning karnı-eti kabat.Esitken yangılıs.Et ete. sorpa betke.Et kanlı olsun.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar . eşek arıganın bilmes. hatında hatın bar.Erte turgan erding ırısı artık.İşiten yanlış. kadınlardan kadın var koca . körgen kerti.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.Kadın ihtiyarladığını bilmez.Etispesti ongmas kuvar.Hatın karıganın bilmes. baytal etin tas. kara suvdı as eter.Erken kalkanın rızkı çok olur .(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . hatınlarda hatın bar.

Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .İnisi bardıng-tınısı bar. yalap toymas. kadınlardan kadın var kör gözü yaş .İki kadın pazar.İyttey kabıp.eder .Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder. üç kadın panayır . at gibi teper .Köpeğin yamanı çukur kazar.Kadir bilmes kardaştan. kadının kötüsü hergün tartışır .İslese kulday.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs. kedir bilgen yat yahşı.İt gibi ısırır.İçip doymayan.İşip toymagan.İytli konak oramga sıymas.Kalgan iske kar yavar.Çalıştığında işçi gibi. tursa biydey.İesin sıylagannıng iytine süek taslar. üşevi-yarmalık. pişe yamanı-künde azar.İytting yamanı in kazar. kadir bilir yabancı iyi .Kadere bergen attıng tüsine karamas. yalayıp doymaz .Kadir bilmez kardeşten. attay tevip.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç . oturduğunda bey gibi .Hatınnıng ekevi bazar.Kalan (ertelenen) işe kar yağar - .Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .Köpekli konuk sokağa sığmaz .

özüne tiygister. kaz olmaz .bilir . sözüne bak . yan şıkkandı molla biler. Atadan yahşı ul tuvganın.Kazanın kapağı açıksa.Karga ne kadar bağırsa da.. yamannıng belesi yugar- .Kardeşin azarlaması olsa da. o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Kardaştıng azarı bolsa da.Kendisine bakma.Kar küregen aslık kürer.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Kat bilmegen zat bilmes. kaz bolmas. kötülüğü olmaz .Kazan avızı aşık bolsa. beteri bolmas.Karama özine-kara sözine.Kat – yigitting is bası. torgay şakırıp yaz bolmas.Kar küreyen.Kamışıdı silke almagan. at biler.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.Karga neşe çakırsa da. hiç bir şey bilmez . kaptal bilmes.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur . aldında ezir ası. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın. aş kürer .Kan şıkkandı karga biler. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .Karganın bağırmasıyla kış olmaz. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Kazannıng karası yugar. iytke de namıs kerek.kardaş bilmes. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Karga şakırıp kıs bolmas.

kerekkende tappassıng. kendin düşersin .Kerekpesti yıymasang.Keşe karanga bolsa.. ket demek yok.Gece karanlık olsa. konuşmayan kaynana olmaz .Gel demek var. kötünün belâsı bulaşır . oşagı üyde.Kazanı kırda.Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Kemege mingenning tilegi bir.Gerekmezi toplamazsan.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz . gerektiğinde bulamazsın .Kazanı kırda. ocağı evde .Gerektiğinde ağaç kes .Kazanın karası bulaşır.Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Eksiği olmayan gelin olmaz. yuldızı yarık bolar.Kelgenşe konak uyalar.Kel demek bar. özing atılarsıng.Kengesli ton keng şıgar. yıldızı parlak olur .Kisige munkir kazsang.Kelin kemtiksiz bolmas.Başkasına çukur kazarsan. geldikten sonra ev sahibi utanır .Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Kerek tastıng avırlıgı yok.Kerek üşin terek yık . git demek yok .Gelinceye kadar konuk utanır. kayınana kemiriksiz bolmas. kelgennen song konakbay uyalar.

özim bilemen degen öledi.Kökke köterip kelgendi.Konak kelse et piser.Konakka sorap bergenşe.Seni) göklere çıkarıp geleni.Konak az oltırıp. gözü yolda olur . yolcu olsan yola düş . yere baktırıp gönderme) . vurarak ver .Konaktıng kursagı toysa.Konak bolsang. tiling tıy. yalnız ben bilirim diyen ölür .Konak toysa esikke karar. yolavşı bolsang yolga tüs.Konuk doysa eşiğe bakar .Kol kıbırdasa.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar. özinge yahşılık tile. çok görür .Konuğun karnı doysa. sogıp ber..Konuk olsan iyi evsahibine rastgel.Konak bolsang kolga tüs.Köp sözding azı yahşı. köp sınaydı. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır .Kisige yamanlık tilegenşe.Konuk olsan.Kökürekte bar.Konuk az oturur.Köp biledi degen küledi.(Konuk gelse et pişer. avız da kıbırdar. kendine iyilik iste . elde yok . erge karatıp yiberme. kolda yok. ağız da kıpırdar . dilini tut .Başkaları çok biliyor diyen güler. az sözding özi yahşı- .Konuğa sorup vereceğine. közi yol karar.Gönülde var. et pispese bet piser.Kol kıpırdasa.

Köpten koyan kutılmas. az sözün özü güzel . birding avazı yok bolar. tek kişinin sesi yok olur .Köp-korkıtadı.Çoktan tavşan kurtulmaz . betir bir öledi.Köp tükirse köl bolar.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Çok korkutur. kömeklegen -yavdan kutkarar.Korkana çok görünür .Çok yaşayandan sorma.Köpten koyan kutılmas. derin batırır .Korkaktı köp kuvlasang. yalnızın söylediği söz tutulmaz . yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . aptala sorma sözü söyler .Korkak bin ölür. cesur olur . yarasar.Köplegen konak atkarar.Korkkanga kos koriner.Körklige köne kiygistseng de.Çok sözün azı güzel. köp yurgennen sora.Korkak mıng öledi. çok gezenden sor .Gösterişli. teren-batıradı.Korkaktan sorama közi aytar.Köp yaşagannan sorama.Korkağı çok kovalarsan.Herkes tükürse göl olur .Köpting avazı bir bolsa. betir bolar. yardımlaşan düşmahdan kurtulur .Çoğunluğun sesi bir olsa.Korkağa sorma gözü söyler.Çokluktan tavşan kurtulmaz. batır bir ölür .. tentekten (aptal) sorama sözi aytar.

Közing avırsa.. kork aprelding besinnen. kolung tıy. tuvganlık ayırılmas. anlamayan adama . atlanganda biydey bol.Kuldan doğan kul olmaz.Külme doska. gömleğine yamalık kumaş ister . işing avırsa.Dünürlük ayrılsa da.Göz korkak.Çalıştığında işçi gibi ol.Gözün ağrırsa elini tut.kulagınıng tısınnan Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz..Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Kuldan tuvgan kul bolmas. köylegine yamavlık sorar. gönlün sevdiği güzeldir .Kulluk etkende kulday bol.Kudalık ayırılsa da.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar- . keler baska. avızıng tıy.söz söylesen kulağının dışında kalır . kuba kazdıng tösinnen. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.Köz korkak-kol batır.Kösevi uzınnıng kolı küymes.Korkma martın kışından.Fakirle samimi olsan. kork nisanın beşinden . köngil tüsken-közel di. kötü doğan kul olur .Közel-közel tuvıl dı. kulaksızga söz aytsang. yaman tuvgan kul bolur. kol batır .Gülme dostuna gelir başına .Küle baksang. karnın ağrırsa ağzını tut .Güzel güzel değildir. ata bindiğinde bey gibi ol .Korkpa marttıng kısınnan.

Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Künşi köbeymes.Kılış kespesti tilek keser. gücçsüzün efendisidir . yaz yavınlı bolar. bir yıl sabanın altına değer .Kız kılıgı man süydirer.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Kıskanç adam büyük aileli olmaz. hastalığın hafif olsun . kötü adam zenginlemez .. kızdan evvel yiğide gerek .Kırk yıl tarla sürersen. sonıkı. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kış karlı olsa. suyu da tartışır .Kılık kızga kerek.Kuş yuvasında ne görse.Kısıng tuman bolsın. suvı da kündes.Kus uyasında ne körse.Terbiye kıza gerek. onundur .Kıs karlı bolsa.Kutlı konak kelse.Kışın duman olsun.Kılıç kesmezi dilek keser . bir yıl türening altınga tier. yaz yağmurlu olur .Gücü yeten.Kündesting otı da. bakılşı bayımas.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de. kızdan aldın yigitke kerek.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur .Kız kimi severse. koy egiz tabar.Kız kimdi süyse. uşkanda da sonı eter. marazıng tımav bolsın.Kız davranışları ile sevdirir .Kırk yıl saban aydasang.

Öğütlü törenler sonlanmaz .Molla vermez. şerefi giden zavallı .Molla bermes.Kızıng yaman bolsa. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum .Mart şıkpay. dert şıkpas. oturduğu yer bakımsız .Maslagatlı toy tarkamas.Meneli söz maldan artık. veren yerden kalmaz . önersiz kün körmes- .Manalı söz maldan güzel . kızıl kiygist. bergen erden kalmas. kayda barasıng? Til bir erge baraman.Kızın çirkin ise.Mısırda padişah olmaktansa.Oturan kız yerini bulur .Önerli ölmes.Mart çıkmadan dert çıkmaz .Misapir atangnan üyken..Malı giden zavallı değil. sını ketken yarlı.Mısalsız söz-tuzsız as.Oltırgan kız ornın tabar.Misafir.Malı ketken yarlı tuvıl.Mısırda patşa bolgannan. oltırgan eri koklı. elimde şoban bolganı artık.Ocağın dışı (bacası) güzel.Nasip. kırmızı giydir .Nesip.Misalsiz söz-tuzsuz aş .Ocagınıng bası şoklı. babandan büyüktür . ülkemde çoban olmak iyi .

mahtanış kökke karap yurer . akılsız kızın evi (ailesi) yok .Onggannıng üyine kobız kirer. sol kolıng man alarsıng.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar. talihsizin iki borçlusu bir gelir . şenlik girer. ikinci sefer çıkamaz . orta yasta hatınıng ölmesin.Talihlinin evine düğün.Onggannıng eki dosı bir keler.Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.Ötirikşi törge bir şıgar.Ong kolıng man berseng. kutsuz yere çadır kurar .Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür.Hünerli ölmez.Orucu yok.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var ..Talihlinin iki dostu bir gelir.Ötirikşiding üşin sözi de zaya. ongmagannıng eki borışı bir keler.Ötirik sözding örkeni yok. namazı yok.Yolun ortasında araban kırılmasın.Yalanın temeli yok. bahtsızın evine ölüm girer .Yalancının doğru sözü bile yalan . hünersiz yerin altına (mezara) girer . övüngeç göğe bakıp yürür . şanslı halk cemboyluk .Ongmaz yiğit.Osal kisi ayagına karap yurer. hayatının ortasında karın ölmesin . bolmas erden konıs kurar. eki şıkpas. önersiz körge kirer. hünersiz gün görmez .Ongmas yigit. onggan avıl cemboylık. akılsız kızdıng törkini yok .Orta yolda arbang sınmasın. sol kolun ile alırsın .Önerli örge yurer.Orazası yok namazı yok.Sağ kolun ile versen. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Hünerli başarıya koşar.

Özi yıgılgan-yılamas. başkasının işine sevinir .Oylamay söylegen.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. avırmay öler. sümüklü çocuk er olur .Kendi işini önemsemez.Saban tübi-sarı altın.Sirkeli tay at bolar.Ekin dibi-sarı altın . kendisi gülen boş adam.Sirkeli tay at olur.Kendin yorulduğunda. halkı gülen hoş .. yoldasıngdı öldi dep bil.Söylegennen tıngla. hastalanmadan ölür . yoldaşını öldü bil .Düşünmeden söyleyen (konuşan).Özi isine divana.Kör bıçak kol keser .Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Sabrın sonu sarı altın .Kendi düşen ağlamaz .Sav baska-satlık maraz. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip. bilgennen angla. simgirikli bala er bolar. Kendi söyleyip.Söyleyenden dinle.Özing arısang. bilenden anla .Sabır tübi-sarı altın. kisi isine kuvana.Ötpes pışak kol keser.Sağlam başa-satın alınmış hastalık .adam .Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama .

Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin .Sözing sav bolsa. süek pen şıgar. yumruk gözü çıkarır ..Söyley-söyley söz şıgadı.Söz sözü çıkarır.Süt ile giren kemik ile çıkar .Sözding bası bir puşık. ümırık közdi şıgarar.(Sözün başı tel olur. düşmana (yağıya) inanma .Sırrını söyleme dostuna. üy sıpır. dürtüklese göz çıkar . sevdiğimin sevdiğini .Suya dayanma.Söz sözdi şıgarar.Sevmediğin gelirse ev süpür .Süygenning asın duşmanday aşa. dostunun da dostu var .Sözün halkda yaşıyorsa. türtkilese köz şıgadı.Söyleye söyleye söz çıkar. süygenimning süygeni.Süymesing kelse.Sırıng aytpa dosınga.Sevmesem de severim.Suvga süenme.Süymesem de süyemen. yavga ıynanma.Sıylasang sıy körersing- . hatırın dağ gibidir . basıng tav bolar.Süt pen kirgen. arkası göl olur .Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas. ızı bir kuşak. dosıngnıng da dosı bar. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .

dan alınmıştır TÜRK DÜNYASINDA ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Kategori: Umumi tasnif — okuz @ 3:53 pm Hasan ÜLKER Bilindiği gibi atasözleri.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. çekmesini bilmeyen ipinden görür . değer görürsün .Şeşen yigit elge ortak. egin ekpes. tarta almagan yibinnen körer.Şanışa almagan-iynesinnen körer.İnek kabuğu diliyle bulur . Bu davranış biçimi bütün toplumlarda kendilerine has bir tarzda ortaya çıkar ve millet diyebileceğimiz toplumlarda zamanın da etkisiyle bazıları kaybolur.Akıllı yiğit yönetici olur.Değer verirsen. Asırların süzgecinden süzülüp gelen ve günümüzde en güzel şeklini alan bu sözler bazen kitaplar dolusu açıklamaların yerini alıverir.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez . bir konu hakkında birçok cümle ile ifade edilecek duygu ve düşünceleri birkaç kelime ile ortaya koyan özel ifadelerdir..Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Çekirgeden korkan ekin ekmez .Şaşpagan arımas. Şeber yigit malga ortak. çalışkan yiğit mal sahibi olur … Lahana org.Şegertkiden korkkan. bazıları da .

Dikkatli bir inceleme ile atasözleri sayesinde o toplum ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız mümkündür. aynı manâlarla . Genel bir ifade ile “bir milletin yaşama biçimi. ayrı iklim ve başka milletlerle olan münasebetten doğduğu muhakkaktır2.çok atasözünün aynı biçimde kullanıldığını gördük Sakaoğlu. Dr. Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk milletini oluşturan boyların atasözleri arasında dikkati çeken farkların bir çoğunun hayat şartları. ta Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada aynı kelimelerle. Saim Sakaoğlu’nun yönlendirmesi ile diğer Türk boylarındaki ifade biçimlerine göz attığımızda pek . zaman.değişikliklere uğrar.hayat tarzı” nı . Aynı olaylar .hayat tarzı” nı bulduk.Bazıları ise hiç değişmeden yüzyıllar boyu yeni nesillere aktarılmak suretiyle yaşar Bu atasözlerinde o topluma ait pek çok ipucu vardır. Sayın Prof. Biz de aynı dağılımı Türk dünyasında gözledik.bulabiliriz Karaçay Türkleri atasözlerindeki ifadelerin Türkiye Türklerindeki benzerliğini incelediğimizde her iki Türk boyunda da “bir milletin yaşama biçimi. Ama bu ayırıcı faktörlere rağmen gördük ki.aynı atasözleri söylenmektedir Sınırlı imkanlarla ulaşabildiğimiz kaynaklardaki Türk atasözlerini diğer Türk boylarındaki şekliyle karşılaştırmaya çalıştık ve yine gördük ki Türklük dünyasının damarlarında tertemiz bir kan dolaşmaktadır. Bu da tabii bir durumdur. Anadolu’daki atasözlerini ABCBütünüyle benzer olanlar Bazı yönleriyle benzer olanlar Bütünüyle farklı olanlar olmak üzere üç grupta değerlendirmektedir1. bölge.

fark kadardır Atalarımız. tatları. Bu meyveleri büyüklükleri. atalarımız da yadırgamıyacakları kültürlerden tesirler almış. Daha çiçek açarken bile bütün dallarda tam bir birlik göremeyiz. Türk Milleti’nin Kuzey Kafkasya’daki küçük bir topluluğu olan Nogay Türklerindeki hayat tarzı ile en kalabalık nüfusa sahip olan Türkiye’deki hayat tarzı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallarında aynı meyvenin yetişmesi gibi. ana yurtlarından ayrılıp yer yüzünün değişik bölgelerine dağılırken. kültür ağacımızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı değişikliklere uğraması normaldir.karşısında aynı duygu ve düşünceler ifade edilmektedir.söyleyemez Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi. Nasıl ki bitkiler. Ama hiç kimse o meyvelerin aynı ağaca ait olmadığını . Aynı kültürün küçük farklılıklarla karşımıza çıkmasını tabii karşılıyoruz. Büyük bir meyve ağacı düşünün. başka ülkelerin topraklarında yaşasa bile onlar. Ancak. renkleri hasılı birçok özellikleri küçük farklılıklar gösterir. Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi. Çiçekler hızla gelişerek meyveye dönüşür. Küçük farklar ise. rengini aynı güneşin ısıttığı dünyamızda başka bir topraktan beslenerek yaşatmaya devam etmişlerdir. yetiştikleri coğrafi bölgelere göre kendilerine has . ancak onları milli benliklerinin içinde eritmesini bilmişlerdir. yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile getirmişlerdir. Böylece. Elbette bizim kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır. o ağacın tadını. aynı kökten geldiklerini unutmamışlar. bir Karslı ile bir Kütahyalı arasındaki . kültür ürünlerini de beraberlerinde taşımışlardır. kokusunu. toplanıp yenecek hale gelir.

Aç itning çüşige söngek kirer (Trkmn. bokundan belli olur.149 (Karaç.. Aç toyuğ yuhusunda darı görer.. ağıtlar hep aynı kalıplara dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları .110 (Aç tavuk düşünde darı görür.(i.(TASH.. bizim milli beraberliğimizin en büyük teminatıdır. Adam olacak çocuk.Kosov.113 (Dlt….körer. Tavuk tüşü – tarı bürtük. Aç tavuk düyşünde darı görer.528..(NKÇ.. Biz rastladığımız eserlerdeki benzer atasözlerimizi bir araya getirdik ve Türk Dünyası haritasını okuyucunun gözü önüne serdik.(DKTAD.28)Kırım. ninniler. (TIIM. Boldaçı buzagu öküz ara belgülüg.ve beraberliğin dosta düşmana ilan edilmesi en büyük temennimizdir (Türki. (I. Tavıklın tüsine tarı ener.olduğumuz içindir Atalarımızın bize bıraktığı kültür ürünlerinden atasözleri dünyasına girip bir bakalım. İşte bu kültür akışı.158 (Bolur – boğundan belgili.61 Nogay.21)Özbek.bir yayılma sahasına sahiplerse. türküler.çeneli.(ADS1.17 (Karaç. Bu denemenin bir ekip çalışması ile daha da geliştirilerek Türk dünyasındaki birlik . kültürler de ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni yeni sahalara sahip olmuşlardır. Bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak. çocuklarımız aynı tekerlemeyi söyleyebiliyorsa. Adam bolluk atlamından belgili. (KNS.73 (Azeri. Aş tavuk tüşünde tarı . Aç tilçi ruyasında touk cürür (Türki..189 . Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür. (AHYÖ...201 . Bizim kültürümüzde yayıldığı her yere aslında pek az bir kayıpla ulaşmış ve özünü daima korumuştur. (KNS.(ADS1.

(KNS..(DKTAD.264 .(KzTAD..Yugos. Ağaç yaş iken eğili.264 (Insanın adı harab’a çıhınca.Kosov. Terek talında iyilir (ağaç fidan iken eğilir). Cılamağan caşha cukka salınmaz. Atıng amannga çıkğandan ese canıng tamağıngdan çıksın. Ağlamayan uşağa süt vermezler. Çıbıklıkda bügülmegen. Adamın adı çıkacağına canı çıksın. kazıklıkda bügülmez.43 (Kırım. Adamın adı haraba çıkacağına canı çıksın.2189 (Kazan.s.88 (Trkmn Ağaçı yaşlıkdan bük.141 (Trkmn.112 (Azeri.203 (Irak….(NKÇ.292 (Kıbrıs.. Adam olacak çocuk bokundan bellidir. (KTADS.Yugos.44 .28 (Cılamağan caşha anası emçek salmaz. Ağaç fidan (yaşken) iken eğilir.(KNS.117. (ITDA. (TIIM.(DKTAD. 77 (Kırım. Bolcak oglan bolşundan belli.Kıbrıs.. (NKÇ. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Bolor muzoo bogunan.149 (Karaç.115 (Azeri.(ITDA. Adı şıkdı tokuzga. Yılamagan balaga imçek birmiyler.103 (Karaç. (AHYÖ. (ITDA..242 (Karaç..(TASH.. Yaşamayan uşağ pohunnan bellidir.16 (Irak…. Ümürsüz çoçogon bokondan bellidir (Türki.. Ağaç yaşıkan eğilir . (HDD.63 .78 .. Insanın daha ey canı ise adi çıksın (Türki. (KA.. Birinin adı çıkacağına canı çıksın.. Ağaç yaş içer eğrilir (Türki. Yaman addan ölüm yahşıdır.201 (Irak…..(ASD1.(Krgız.( ITDA. (TIIM.(ADS1.(KTADS. tüşmez endigi sekizge.315 (Kıbrıs.

Akıl yasta tuvıl.. 39 (Nogay. (TIIM. Merdin tövlesi. 11 (Kazan.40 (Krgız.... kasım 84 (Trkmn. (TIIM.Kosov. namerdin otağından yahşıdı. Akıl yaşda.(KzTAD.138 (Trkmn. Yaşda tügül. başda bolar.153 (Bala ıylabay emçek kana.123 (Azeri. baştadır. Akıl caşda. başdadı. TK.184 (Uygur Ekil yaşta emes. (KA. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.37 .. Akıl dil.199 (Azeri. başda. (TIIM. basta.. değil baştadır. (KA. baştadı. (AF. Ağıl yaşda deyil.(NKÇ.326 (Kırım. Akıl caşda tuvul baştadır. (AVAS.. Aman şohung bolgandan ese. asıl taştan. (ITDA. (i. başta. bolmaganı igidi. Cüler dustan akıllı duşman yahşırak.Kosov.243 .(Kırım. baştadır (Türki. (KA.205 (Irak…..235 (Karaç.315 . (AHYÖ.çeneli.. Akıl yaşda bolmaz.(NKÇ.265 . igi cavung bolsun (Aman şuyohung bolgandan ese. Iylabağan balağa emçek cok. yaşda olmaz. Çocuk aglamadan ana ele almas (Türki. Agl yaşta emas. (MNS.başdadı.201 (Irak……Akıl yaşta dögü.47 (Özbek..(DKTAD. Asıl başdan. (AF..149 (Ağıl başda olar.(ADS1.121 (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. kartda da tüldü . (ADS1. Emgenmedik oglana emçek cok.(ITDA.Karaç.25 (Kumuk. Uşağ yığlamasa ağzına emcek koymazlar. Cılamagan balaga emşek berilmez.(DKTAD.16 (Kırgz.(ADS1.

(AVAS. Nadan dostdan.. Enesini görüp gızını al. nenesine (annesine) bah kızını al.Özbek.(DKTAD. Akıllı duşman. Kenarına bah bezini al.(ITDA.. dana düşman yagşıdır.(NKÇ.(KTADS. akılsıs dosttan kork (Türki. Akılli duşmandan korkma.37 .86 (Irak…. anasın körip kızın al. Ayagın körip asın iş. nenesine bah kızını al. Alışmış kudurmuştan beterdir. anasına kara da kızını al. Akmak dostan akılduu duşman.153 . akılsız dostan iygidir....Karaç.. (KA. Ürenngen avruv tohdamaz (Kırım. Arabanın ön tekerleği nereden geçerse. gırasını görüp bızını al.. Tatangan kuturgandan beter.134 (Azeri.350 (Kazan.127 .16 (Krgız. anasına bagıp kızın kuç(KzTAD. kenarına bak bezini al. (AHYÖ.30 (Trkmn.136 (Azeri.(ADS.(ADS1.(DKTAD.350 (Ayagına kara da kımızın iş..205 (Irak…. (ADS. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir..265 . Anasına karap kızın al. Alışmış -öğrenmiş..294 (Astarına bah üzünü al. (TIIM. art tekerleği de oradan (geçer. (TIIM.(NKÇ.265 (Kıbrıs.. gızını al-gırağına bah.208 (Irak…. (ITDA.(ITDA.(Kırım.266 Türki. Su ahan arhdan bir de ahar.Akılsız dostdın akıllu düşman yahşıdur (Trkmn.Kosov...kudurmuşdan beterdi. aşına karap tuzun sal. Alınmiş kudurmiştan beterdir .. (AHYÖ...Dadanmiş kudurmiştan beterdir (Türki. 29 (Nogay..133 . Anasına bak kızını al.... Alışmış kudurmuştan beterdir. Bakraçına bagıp suvın iç. bezini al.149 (Kumuk. (ITAD. Anasına bah.Yugos.

84 (Türki..(DKTAD. (KA.19 (Baş kayaka ketse ayak o yaka keter. Atlar tepişir. (TIIM.30 ..Dlt…..songgısı da sonnan köşer. arada kara sinek ezilir) (Trkmn.192 (Trkmn.(DKTAD. Algı küpçek kaydan tegerese artkısı da şundan tegerer.309 (Kazan.s. arasında eşek öler. Arbanı al çarhı kirgen cerden. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat .(ADS1. (KzTAD.. Ayağıngnı tüşeginge küre suz. arka tekerlek de oraya gider.Yorkanınga köre ayağındı soz (Kazan.Karaç..Kazak.... (MNS.(TA.150 (Azeri.147. 14 (Nogay.211 .24 (Özbek. Aldı tegerşik kaydan köşse.(NKÇ. ayak da oraya gider. Eki at tabanlaşsala.23 (Krgız... ((KTADS..(DKTAD. Eki döö kağışsa.(DKTAD.62 (Türki.29 (Kırım.... Atlar tebişir arada eşek ezilir.(ADS1.150 . Ayağını yorganına göre uzat. Arabanıng ald tegerşigi kayerden cürse ard tegerşigi de o yerden (cürer. Ikka bugra igeşür otra kökegün yançılur (Karaç. art çarhı da öter. Yorganına göre ayak uzak. Iyne ötken cerden cipte öter Kıbrıs. (AHYÖ. arada eşekler ezilir.342 . Iki at depişer.. orto cerde kara çımın kırılat.Karpanga garab ayağını uzat.25 Kırım.. arada eşek ölür.Nogay. (KzTAD. (TIIM.150 (.179 (Baş nereye giderse...(Karaç... Ayağın corkanınga köre uzat.75 (Kırım.Iki deve döğüşür. Ayağını yorganına göre uzat. Ön tekerlek nereye giderse. (KTADS.(NKÇ.

Aç başım.... Bal tutan parmağını yalar.. dostsuz kalı. ağrısız başım.201 (Irak….150 .31 ..64 (Kırım. Bal tutgan barmagın calar (Kazan. (AHYÖ.. dostsuz kalır.. Bal tutkan barmak yalar.153 .(NKÇ.(ADS1. Aç karnım.(DKTAD.(KzTAD.. Bal diyenin bilen agız süycemez.267 (Türki.269 (Türki.114 (Özbek. (AHYÖ.. (ITDA.28 (Trkmn..267 (Türki. (ITDA. Ayıpsız dost arayan.. (TIIM.68 (Irak…. Azacuk işum. Ayıbsız teng izlegen tengsiz kalır (Kırım..As….202 (Irak…....(Irak….(ADS1.. Yorgana cüre ayaklarıni uzat (Türki. Azıcık aşım.. (ITDA.. dinç gulagım. (TIIM.158 (Karaç..(DKTAD. (ITDA.69 (Kul kusursuz bolmaz.(ADS1.316 .(DKTAD. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Azacığ aşım. (TIIM. Yorğanıva göre ayağıv uzak. Azıcık aşım. Bal tutan barmağ yalar. ağrımaz başım. Bal bal diyü blen avız tatlılanmas..(NKÇ. kaygısız başım.Yugos.66 (Kazan.(DKTAD. Ayıpsız dost isteyen.150 (Karaç.151 . Kusursuz dos kıdırsang dossuz kalırsıng.(ADS1. Bal bal demekmen avuz tatlılanmaz. kavgasuz başım (Azeri.Karaç.Karaç.. tınç kulağım. Bal bal demeğten ağız şirin olmaz. “Bal-bal!” degenlikge avuzung tatlı bolmaz. tinç gulağım..160 (Azeri.Aç garnım. (KzTAD.182 (Trkmn... Az aşım avrusuz başım.30 (Kırım.

dil yarası bitmez.... avuz cara bitelmez. Bal tutkan parmağın calar. til carası keşmez.. Bing bilseng de gene bir bilgenge danış.(DKTAD. Kama cara biter. (HDD.56 (Kırım..81 (Nogay.154 (Karaç.. Gılınc yarası sağalar. söz cara bitmez . dil yarası sağalmaz..(ADS1. Un mertebe ülçe.288 (Kıbrıs.61 . (ITDA.26 (Kılıç cara bitelir. Kul yarası tüzelir.106 .(TA.s. Til yarası tüzelmes.(KzTAD. Tıg yarası biter.65 (Trkmn. Eki ölşe. bir kes. (ITDA. dil yarası sağalmaz. Bin bilsen de bir bilene danış. (TIIM. bir mertebe kis. til yarası tüzelmes.186 (Trkmn. Bile tursang da sora tur. kılıç cara bitelir.210 (Gılıç yarası biter..(NKÇ.(DKTAD...203 (Türki. süz yarasi ceçmes (Türki.167.33 .(KzTAD.264 (Hançer yarası sağalı.(DKTAD. Adamı kilinç öldürmez..(KNS.(Kırım.38 (Nogay. Kol carası keşer.27 (Özbek. tahne söz öldürü.Kosov.69 (Kırım.80 (Irak….(NKÇ. (TIIM.. (TIIM. Bal tutan barmagını yalar. bir biç...167 (Azeri... Biçak yarasi ceçer.(AHYÖ.151 (Söz yarası gılınç yarasından beterdir. Bıçak yarası geçer.490 (Azeri. (AHYÖ.Bal tutgan barmağını yalaydı. Bıçak yarası geçer. dil yarası geçmez. dil yarası geçmez. (KTADS. kılış yarası tüzeler.356 (Kazan.(ADS1. söz yarası bitmez..(NKÇ. Yüz ölç..Ok caradan söz cara amandı (Avuz cara bitelmez.Karaç.(NKÇ..332 (Kazan.

180 (Azeri..(ITDA... Birlik tirliktir. Bugüngi işni irtege kaldırgan kişining işi hiç bitmes. dirlik ordadı.150 (El bir olsa dağı yerinden terpeder. Dağ dağa kavuşmaz. (AVAS.64 (Türki. Birlikten dirlik olur.242 .271 .(NKÇ.304 (Kazan.…Türki....270 (Kıbrıs..86 . Tirlikting küşi – birlikte. Birlikden kuvvet doğar.36 (Özbek.... (AHYÖ....Karaç. Bu günün işini sabaha goyma. belki yarın sana yar olmaz. (AHYÖ. Bu cünün işini yarına bırakma (Türki.. (KzTAD. 16 (Nogay.(NKÇ. Bu günki işi ertire goyma.Dlt…..(DKTAD. Bügüngi isingdi tanglaga kaldırma. Tag tagka kavuşmas. (AHYÖ.153)bkz:nerde birlik (Azeri.61 (Krgız.150 . (KTADS. tirlik bolmas. Tiriliktin küçü birlikte.(TAÖ (Irak….(ADS1.Karaç.Bugüngi işni ertaga goyma.Kıbrıs. Bin düşün bir seleş.. Bügünngü işni tamblağa koyma (Nogay..34 (Kırım.196 . kişi kişike kavuşur (Azeri.(KA.(KzTAD.Yugos.... Kayerde birlik. Birlikte tirlik (Kumuk. (KTADS.350 (Kazan. Bugünün işini yarına koyma. insan insana kavuşur. Birlik bolmay.(ITDA. adam adama govuşar. (TIIM.165 (Kıbrıs. Dağ dağa govuşmaz. Bu günün işini yarına bırakma.150 .(Irak…. (AF.Birlik dirliktir.. Dokuz ölç. bir kes. o yerde tirlik. Birlik hardadı.188 (Trkmn.(ADS1. Bögünün işini yarına bıragma .(TASH..

(TIIM.208 (Irak….195 (Trkmn. Eki too toşulbayt.(KzTAD.. insan insanla gavvuşr (Türki. Dağ dağa gavuşmaz. (AVAS.Azeri. 24 .138 (Tama-tama köl bolur.Kıbrıs.... (TIIM.204 (Köp damcadan köl bolar. adam adamğa yoluğar. (TIIM.196 .Tağ tağga gavuşmaydı.Yugos. Dama dama göl olar (Karaç.308 (Adım adım yol olu. eki el koşular.(NKÇ.204 (Irak…. Damlaya damlaya cül olur .86 (Bir. (KTADS. (KNS. adam adama govşar. Dağ dağle kavuşmaz. insan insana gavuşur .Kazak.(Karaç.61 .. adam adamğa tüber.. Tav tavğa tübemez. Dağ dağa kavuşmaz. edem edemge ilasar (Krgız.151 (Özbek.303 (Kazan. cıyıla-cıyıla el bolur.72 .276 .Tav-cavğa yolukmas. tama tama köl bolur .. Köp tükirse köl bolar. Su damlaya damlaya göl olu. Tamışdan tama berse derya bola (Trkmn Dama dama köl bolar. düşman gözü kör olur. (ITDA.. adam adama kavuşu...(NKÇ.264 (Kıbrıs.47 .(ADS1. (TIIM. Birin birin ming bolur. (ITDA. (KTADS. hiç dammasa çöl bolar. (KA. ağa ağa söl bolur. Tav tavga ılaspasa da.. bir daha bin olur. adam adama gavuşadı. damla damla göl olu.(NKÇ. Damlaya damlaya göl olur.Dlt…. Tama-tama köl bolur. 140 (Nogay.(Köl da tama tama boladı.82 (Kumuk.Yugos.(KNS.Nogay. Damla damla göl olur.. Dag daga govuşmaz. Il tükürse kül bulur. (ITDA.

.278 (Kıbrıs. Dost başga.. Dost başa bahar. (ITDA. çobanın ekmeğini yer. Dost başa.(KzTAD. duşman ayakka bağar.. Delüklü taş yerde galmaz.88 (Türki.. duşman ayakka karar. 177 (Kumuk. 106 (Karaç. yagşılık – yolda. Delikli boncuk yerde kalmaz. (KTADS.(DKTAD.210 (Azeri. Eceli gelen köpek cami duvarına siyer. (KTADS.46 ..83 . (AVAS. 109 (Kırım. (KNS. Dost başa düşman ayağa bakar..Damlaya damlaya col olur. cavung ayağınga karar (Nogay. 32 (Krgız.167 (Trkmn Altın yerde yatmaz . düşman ayağa bakar.Dlt….(TASH..(HDD.(TASH. (TIIM.323 (Kazan..216 (Eceli gelen fare. Üttüü monçok cerde çatpayt.Karaç. Eceli kelgen it camining duvarına siyer.(ADS1.(TA.70 (Kıbrıs.91 (Eceli gelen kiçe. (UAD.Yugos.102 . düşman ayagga garaydı. Köp tükürse köp bolur. Teşikli taş erde yatmas. Dos başka. Çıçhannı acalı cetse. dos baska karar. kedinin yoluna çıkar. kidikni kuyruğundan kabar.189 (Irak….45 (Özbek.. düşmen ayağa.199 (Azeri. Teşik taş cerde kalmaz.. (KNS. Dost başa bahar. 230 (Türki.(ADS1. Duşpan ayakka. damlacikdan sel olur (Uygur.41 (Kırım. düşman ayağa.(ADS1. Dus başka. düşman ayağa (Türki. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır (Karaç. Dosung başınga karar.(DKTAD. (KA.(NKÇ. Delikli taş yerde kalmaz. (OGZ..241 . Dost başa bahar.

. kol betni cuvar. El üçün guyu gazan. şobanıng tayagına süykenir.(NKÇ.(DKTAD. Eceline susayan köpek.(Eceli kelgen ışkan catkan mışıgıng kuyrugun tırnar.221 (Azeri. Özgege tuzak salgan – ozü tüşer tuzakğa.140 .323 (Kazan. Geçinin ameli azarsa gider çobanın ekmeğini yer. cami duvarına siyer. 44 (Kol kolnu cuvar. (TIIM. (OGZ.77 (Kıbrıs.54 . özü düşer.352 (Dosınga şungkır kazba. bet betge bağar. El eli yuvar. El eli yıkar. kesi tüşedi.27 (Kumuk.. Kisige şunkır kazsang.56 (Trkmn. iki el de döner yüzü yıkar. (AVAS. 18 (Nogay.(KTADS.(KTADS. Kol kolnu cuvar. El için kuyu kazan.46 (Trkmn Acalı yeten tilki. Kul kulnı yuwa. (ITDA. El eli yıkar. Kişige baz kazma.(ASD1..(KTADS. 47 (Karaç. iki el yüzi yuvar.(NKÇ.. Birevge deb kör kazba. eki kol betti yuvar (Kazan.(NKÇ... hinine bakıp üyrer. (AVAS.97 (Türki. koyçunung tayagıga soyönör (Türki. özüng tüsersing.(DKTAD. El eli yuvar.(NKÇ.Nogay..(TA. iki kul bitni yuwa(KzTAD. eki de betni cuvar.(ADS1. 144 (Kumuk. uzing tüşersing(KzTAD. iki el biğigin yüzi yuvar.46 (Eceli kelgen eşki. evvela kendi düşer. özün tüşersin .243 (Karaç..Kazak. Kol koldı yuvar. (AVAS.201 (Irak.97 (Koç kaşınınca çobanın topuzuna sulanır. (AF.(KNS. 44 . el de yüzü yıkar.284 (Kıbrıs.220 (Azeri. Kol kolnu cuvar. Birevge uru kazğan.68 (Birevge költürgen tayağıng kesingi başına tier. özing atılarsıng.Kırg(Af) Eçkining ölgüsü kelse.

1724 .(KzTAD. (49 (Nogay. Koy körmegen koy körse. urub tüyüb atlatır. Erte turgan erding ırısı artık..49 (Türki. erinmey yurgenning yurisi artar..(NKÇ. sürüb otlatır. Getgen yangurnu artından yamuçu alıp çapmak hakılsızlık. er evlenen döl alır.(DKTAD. Tünle yorıp kündüz sevnür. (ITDA.(NKÇ. ((ASD1.134 . Başkası için kuyu kazan özü düşer.. Geçmiş yağmura kebe tutma. Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.(Irak….. içine kendi düşer..245 (Karaç. Erte turgan col alır. Geçmişe mazı diyeller.(TRAD. Ertde turğannı erkek atı tay tabar. çekmiş çükünü koparmış.84 (Nogay.71 (Irak….(ITDA.30 At körmegen atha minse. (ITDA.Karaç.84 (Ertde turğan bla ertde üylenngen sokuranmaz.101 (Türki.(DKTAD.(NKÇ.(KTADS.306 (Erte turgannıng ırısı artar.KNS..284 (Kıbrıs. Kün körmegen kün körse. Görmemişin oğlu olmuş.(ASD1. kündüz çırak candırır.(NKÇ.Dlt….353 (Kazan.110 (Türki. (kuvub.341 (Kırım.269 (Kuyunu kazan içine düşer. erte üylengen döl alır. küçükten evlenen aldanmamış.. kiçigde evlenip ulgadha sevnür (Karaç. Geçmişe mazi pişmişe kuzu derler..(NKÇ..49 (Erte turgannıng kısmet açık.297 (Kıbrıs.(ASD1. Uzgan bulutnı tutup bulmiy.42 .. El kuyusu kazan.227 Sabahtan karnını doyuran. Cavgan canngurnu camçı bla kuvma Kumuk.(KTADS... Erken kalkan (çıkan) yol alır. (AVAS..(NKÇ.

(TİİM. gelir başına. Külme doska.. şaba şaba ötdürür..125 .(KzTAD. Ton kiymegen ton kiyse. ((KTADS. Haydan gelen huya gider. selden gelen suya gider. keler baska. geler başına. geli başıva.. Görmemiş.(ADS1. (AVAS. Kız körmegen kız tapsa (başına kına salıp oplatır. Külme kartha..23 Koy körmegen koy alsa. Haydan gelen huya gider. (KNS. 152 .56 Kırım. Görgüsüzün bir oğlu olmuş. (AHYÖ... geler başına. gördü gümüş. Aram kapşıktıng tübi tesik..Azeri. kündüz çıra yandıra. (ITDA...285 Kıbrıs. Haynen gele.(DKTAD.286 .(KTADS.245 (Azeri.329 (Kazan. Gülme konşuva. 188 (Nogay.(NKÇ. Gülme komşuna. (kaga kaga tozdurur.(Karaç..(NKÇ.45 (Kırım. vaynen geder (Kumuk.(KzTAD. 42 (Nogay. Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar. 206 (Irak…..(Nogay.. Kün kürmegen kün kürse.. (ASD1.. sudan gelen sele gider.254 .(DKTAD. Gülme komşına.116 (Türki. kelir başha. Haydan gelen huya gider. kuvalap cürüp otlatır...67 (Irak….(NKÇ. At minmegen at minse.53 (Irak…..288 (Kıbrıs. çeke çeke taşaklarını sökmüş. Haramdan kelgen haramga keter.318 (Kazan.324 (Trkmn. Haydan gelgen hüyden geter.Yugos. (ITDA. colur başına (Türki. Gülme gonşına. Haramdan kilgen haramga kite.(DKTAD. oldu kudurmuş. (ITDA... Gülme gonşuna...

Iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. kerven geçer.307)Kazan.. İt haplar.49 (Krgız.57 (Irak…. It üyrer.(ADS1. kervan yürür.Yugos. amanlıkga aşhılık aşhılanı işidi Nogay.(KTADS.34 (Işlegen balta tot bolmaz. kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. ((ADS1.. It üröt.Karaç.. kerben cüröt... It ürür..(TASH. kerivan geçer. It ürür.Azeri.(DKTAD.87 ..(KA.(TASH. 23( (Kazan.(ITDA. It hürer kervan geçer.207 (Irak…..Yahşılıkka yahşılık her kişining işidir. (TIIM. Işleyen demir pas tutmaz. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di. (TIIM. yamanlığa yahşılığ er kişinin işidi. Işliyen demir paslanmaz.. büri yürür(KzTAD.. Işlemeyen demiri pas basar (Karaç.80 (Kırım.276 (Kumuk. Aşhılıkga aşhılık har kimni da işidi.. (ITDA..277 Azeri....191 (Trkmn.292 Türki.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di. Işlegen temir ışıldar.292 (Kıbrıs.(NKÇ.(NKÇ.. yatkan taş müklenir(KzTAD. Yürgen taş şumarır. ((AHYÖ.. yamanlıkka yahşılık .274 (Işleyen demir ışıldar..154 .153 (Özbek. Işde temir tot bolmaz.(NKÇ.. It ürür.133 . karvan yürar. (AVAS...34 (Kazan.(ADS1.(Türki. Yahşılığa yahşılığ her kişinin işidi. Işleyen igne pas tutmaz Türki.86 (Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Işleyen demir pas tutmaz..

282 (Türki.. balık bilmezse halik bilir.(ITDA. balığ bilmezse Halik bili. Ayu balasın appagım. balığ bilmasa halıg bilar.. Yahşılık et de derya at.Karaç.59 (Kirpi balasına: “cumuşağım”. (TIIM. balıg bilmezse halığ biler.76 (Özbek. Eyiliğ et at deryaya.(DKTAD.277 (Azeri. Iyilik et denize at.deydi (Karğa balasına: “çımmağım”..210 (Irak….284 Karaç.ir kişining işidir(KzTAD. Yahşılığ ele balığı at deryaya. kirpi de “yumuşacığım” dir.(TIIM.(AHYÖ..(TIIM. ((ITAD..134 . -dey edi... kirpi va balasına “cumuşakçığım” . -dey edi. balık bilmese Halik bilir(KzTAD. yamanlıga yagşılık er kişinin işidir. Çavka balasına “çımmakçığım”.. (KA.197 (Trkmn.154 .. Yahşılık kıl da deryaga sal.(ADS1. (yamanlıkga yahşılık er kişining işidir.25 (Krgız.. Eyiliğe eyiliğ her adamın kârı.(NKÇ. Yahşılık gıl daryağa taşla.284 (Kuzguna yavrusu anka görünür. balık bilmese halık biler.154 (Ar kimdiki özünö ay körünöt. kirpi balasın cımşagım dep süyer. haraplığa eyiliğ mert adamın kârı.197 Trkmn. Karga süyöt balasın “appağım” dep.52 (Kırım.76)Özbek.(ADS1.92 Irak….. balık biler. Karga yavrusuna bakmış.(ADS1.(NKÇ. Igilik tas bolmaz (Kazan. ((TA. ((KzTAD.Yahşılıkga yahşılık har kişining işidir. “benim ak pak evladım” demiş.60 Kazan.. Yagşılıga yagşılıg her kişinin işidir. Karga da balasına “appağım” dir.282 (Türki..(KA..

74 (Kırım.7 (Azeri.77 (Krgız. ülgen katın kutlı....29 ...(Nogay.(NKÇ. teve boynun eğri tir.(KzTAD. Iyten pıçagıng sapı altın.1355 ..(DKTAD. karşısındakininkini görür. Ölgen sıyırnı sütü maylı bolur. özge gözünde gılı seçir.127.. Kesi cığılgan caş cılamaz .Karaç.(ADS1.. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.147 (Trkmn..160 (Türki.(KTADS. Tas bolğan koynu kuyruğu ullu bolur (Tas bolğan bıçaknı sabı altın.206 (Kıbrıs.5778 (Deve kendi kamburunu görmez. Özi yıkılan çaga aglamaz. Yugalgan pıçaknıng sabı altın. çöpü bolgannga sokur deyt (Közünde teregi bolğan çöbü bolğanga “sokur” dey edi.288. Közünde teregi bolgan. (KA.353 (Kazan.Karaç..78 (Trkmn..(TA. elin gözündeki çöpü görür..85 (Türki.(AHYÖ. Karga yavrusu kendine zümrütü anka kuşu görünür.(DKTAD.Trkmn.(KzTAD.(TIIM. Özü cıgılgan cılamaz.(TAÖ Türki.(I. Özi yıgılgan – yılamas(NKÇ.152 . Kendi düşen ağlamaz.. Öz gözünde tiri görmür.. kirpi de öz çagasına (yumşaçağım diyer.73 (Kumuk. Garda da öz balasına ap-ağım diyer. Ölgen sıyır sütlü bolur. Yılan kendü eğrisin bilmes.79 (Ülgen sıyır sütli.126 (Dlt…. Cogolgon bıçaktın sabı altın.s. Kendi gözündeki merteği görmez.Karaç.(ADS1. Üzi yıgılgan yılamas(KzTAD.292 . 38 (Kazan.776... (AVAS..72 (Kırım.(TASH.. ((ADSII.(NKÇ.

Deve öz kamburun görmez.Kırım...(ASÖZ.Kızım senga aytaman.151 (Karaç.. kelinım sen tıngla..81 (Kumuk.. 15 ..(DKTAD. gelnim sen düş. ((KTADS. (AVAS. (KA. sen tıngla. Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyler. kilinim sin tıngla . celınım anlasın (Türki.47 (Krgız. Kızım hinge eytem.. anı cırın cırla. (AHYÖ.31 (Kazan..Yüce.Bkırd. kelinim. Gızım sanga aydayın. Kızım sagan aytaman. Kızım. sen eşit. gelinim sen anla.173 . Kendi gözündeki merteği görmez de el gözündeki çöpü görür. (KTADS. gelinim. gelinim sen eşit. (ADSII. Kızım sınga eytem.Kızım sağa aytaman.(TAÖ (Irak….(ADS1. kilinim sin tıngla. kelinim sen eşit (Kazak. Baka mayrığın bilbeyt.206 .(ITDA.. Arbasına mingenni yırın yırlar.786 (Azeri.238 (Karaç.. öz ayıbın körgende kör boladır (közu.155 (Türki..138 (Trkmn.277 Kıbrıs. Kızım sınga eytem. (TIIM.38 (Trkmn. (DKTAD..Yugos..(N.155 . 307.53 (Kumuk.369 (Gavurun ekmeğini yiyen. kızım sen tıngla. kilenem hin tıngla .Kkalp.Özbek.. Kızıma süleyim. TKA.(NKÇ.53 (Kırım.. sanga aytama... Gelinim sagan aytam.Tatar. Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit.. kelinim sen tıngda (Kıbrıs.. Kimni arbasına minseng. Kızım sana söylerim.(KzTAD. El ayıbın körgende dört boladır közu. cılandı iyri-iyriy deyt..(AVAS. anla).. Kızım saga aytaman. yılana egri diyermiş. gavurun kılıncını çalır. Gızım sene deyirem. Düye öz boynunıng egrisin bilmen..(NKÇ.

. keçi can derdinde.296 (Kıbrıs. Kunak kunaknı süymes. Keçi can hayında.. Çimın arabasına binersın. kasap yağ derdinde. kasap may peşinde.(DKTAD.. öy eyesi ikisini hem. gassaba yag. biri eğri biri düz.(KTADS. Kasap yağ derdinde. (OGZ. Koyun can derdinde.(TAÖ (Irak….(KzTAD.158 (Trkmn. (AHYÖ. (ITDA.(TA..143 (Türki. üy iyesi birsin de süymes... (AHYÖ.284 (Kıbrıs.792 (Azeri..86 (Irak…. Körüng bir dilegi – iki gözi.. Geçi can vayında.300 (Kıbrıs.(KA.219 .(DKTAD.82 (Trkmn.. Mıhman mıhmanı gıshınar.152 (Kazan. kasap pim vayında.. (ITDA.. konakbay alayın süymez.55 (Kırım.(ITDA. iki göz olursa ne söz.1490 (Körün istediği bir göz. onun türçüsüni sülersin (Türki..(KTADS.. Kor ne ister.305. Eşki can dertinde. Yeyici yeyiciden.(KzTAD... Tangrı berdi eki köz.. Misafir misafiri istemez.. gessab piy arzular.319 (Azeri. ev sahabı her ikisini de.(ADS1.73 (Krgız.. Konok konoktu söybelt.284 . Müsapır müsapırnı süymez.152 (Kırım. Körün da istediği iki göz. Sokur tiledi bir köz.(KTADS. Geçee can gaygı.46 (Trkmn. 148 (Kazan.58 (Kırım.(Kırım.(DKTAD.. Mısafır mısafırı sevmez.(ADS1.(ADSII.Kosov.(ADS1. iki göz. ev issi ikisin de sevmez. Allah verdi iki göz.149 (Türki..301 (Azeri.. eesi baarın da süybeyt. ev sahibi ikisini de. ev sahibi misafirden hoşlanmaz. Kiming arabasına minse onung turkusun cırlar.. (TAÖ (Irak…. Körün istediği bir göz. Gonag gonağı sevmez. (ITDA.. itçige may kaygı.biri eyri biri düz.(DKTAD.. Kuyga can kaygı. Kör ne ister iki göz.173 (Irak…. Gâvur ekmeği yen gâvur kilinci atar.

Nogay. Birlikden dirlik olur. 38 .Kıbrıs. Öküz öldü ortaklık ayrıldı.(ADS1.Yugos. Ne ekersen onu biçen .61 (Kırım..289 .(DKTAD.235 (Karaç.Dünyada ne ekersen oni biçersin (Türki.Kosov. Her kim öz ekenini orar..(TASH.64 . (AVAS. orda dirlik.544 (Kıbrıs.(TA.. (AVAS. (KTADS. onu alırsan.180 (Karaç. Nerde ise birl’ık. Birlik harda. (AF.. 16 (Birlik bulan el yaşnar. Ne ekersen onu biçersin.(KzTAD.(ADS1. Ne ekseng onu pişersing.20 (Kumuk Birlik bolmay tirlik bolmaz.. Ne şaşsan-sonı orarsın (Kazan.. Kayerde birlik.. Ne ekersev onu biçesen. (KA.(KzTAD... 16 (Kazan.(DKTAD.301 (Herkes ektiğini biçer. ondadır dirlik (Türki.. ortaklıkdan ayrıldık.34 (Kırım. (ITDA. Herçez ektigini biçer .(ITDA.. 83 (Kumuk.61 (Krgız.87 (Irak…. o yerde tirlik. (AVAS.(NKÇ. Ögüzüm ölüp. Birlikde – tirilik.(Türki.74 (Trkmn. Ni çeçseng şunı urursıng. dirlik orda. ortaklıkdan ayrıldım.. Nerde birlik... (AVAS. (KNS. Birlik-tirliktir. Tiriliktin küçü birlikte. 44 .(TA.. sonı orarsın.322 (Kumuk.84 (Neme ekseng.323 (Azeri. Ögüz öldü... Ne çaçsang..

Birev seni taş bla ursa.177 (Türki...(KzTAD.(KTADS..(NKÇ.. (OGZ... (AHYÖ.195 (Türki. Öküz öldü.78 (Kıbrıs.209 (Gurttan gorkan tokaya (ormana) girmez.(DKTAD. Kanatlıdan korkğan tarı sepmez (Nogay..(Kırım. ((ADSII.. 103 . sen anı aş bla ur.(DKTAD.345 (Azeri. ortakcılık bozuldu..Karaç. Sıçan deliğe sığmamış. Ögüz öldü ortak ayrıldı..1750 .308 (Kazan.79 (Kazan.151 . Tişigine sıymagan tıçkan kuyrıgına tubal takkan(KzTAD.. Çıçhan kesi kirirge teşik tapmay edi.148 (Trkmn. Çikirtgeden korkkan igin ikmes.(TA.(NKÇ..(KTADS. (TIIM. kuyruğuna dingil taga edi (Kazan.82 (Irak…. bir de kuyruğuna kabak bağlamış.35 (Krgız. Donguzdan korkan darı ekmez.65 . guyruğına gabag asar. Dilkü inine sığmaz.342. Şegertkiden korkkan..Karaç.(ADS1.. Serçeden gorkan.(ADS1. (ITDA. Suv birmeske süt bir (Karaç.Dlt….(KzTAD. Çegirtkeden korkkon egin ekpes. (KA. Birev zabir etse sen sabır et (Kıbrıs. Bödeneden korkkan tarı ekmez.. darı ekmez. Su vermezse süt ver.67 .. Sana taşla vurana sen aşla vur. Taş blen atkanga aş blen at.. egin ekpes.. Gurddan gorhan goyun sahlamaz...871 (Azeri.39 (Kırım.276 Türki.Kazak. Serçeden korkan darı ekmez..

(AVAS. Iesiz malnı börü aşar.. Ariuv söz cilyannı teşiginden çığarır. (ITDA. koşulgan el ozar. (TİİM.(ADS1. (NKÇ.Süriden ayrılgan koynı börü yırtar (Bölingandı börü yer. Yahşı söz yılandı innen şıgarar.Ayırılgan el azar. 180 (Trkmn. (DKTAD.(NKÇ.359.(KTADS.. 59 (Ayırılgannı ayıu aşar. ayrılgannı ayığ.Özbek. 14 (Nogay. Sürüden ayrılanı kurt yer.. 55 (Kumuk.. 132 (Karaç. 210 (Irak… Sürüden ayrılan koyunu – kuzunu kurt yer. (KTADS. ((TIIM. Hakıllı buzav eki ananı içer.Kırım.352 (Azeri… Köçden azan gurda guşa gismet olar. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.(KzTAD. ğalvur bağlaydı dümüğa. bölingendi böri er.. (TİİM. Tatlı til yılannı üninden çıgara.(MNS. Sıçgan iniga sığmaydı. Sürüden ayrılan goynı gurt iyer. bölüngennı börü aşar. (MNS.Yugos. Işkan teşigine kiralmay cürgende kuyruguna cuvguş (bulaşık bezi) baylar. 308 (Kıbrıs.1882 .. 15 (Kumuk.302 (Yalgız koydı böri aşar. Sürşden ayrılan kuziyi kurt kavrar (Türki.333 (Kazan.(ADS1. (AVAS.187 (Türki.304 (Kırım… Ayırılgannı ayu aşar..194 (Kıbrıs… Sıçan deliğine sığmaz.(HDD.. Ayırılgandı ayuv er. Tılın tirgike tegir (Azeri. 50 (Nogay. 24 .. 195 .(NKÇ. Sürüden ayrılanı kurt kapar.. bölünngenni börü aşar.Dlt…. bir de götüne kabak bağlar. (DKTAD. Şirin dille ilanı yuvadan çıharmağ olar.159 (Karaç.57)Özbek.(NKÇ. (AHYÖ.66 ..

.. Dokun açdan habarı yok. aç karınnı tok bilmez. (TIIM.(Krgız.263 . (KA.. Datlı dil ilanı dellükden çıhardı.Güler yüz.(ADS1. 19 (Ullu aytganın etmegen ullaymas.363 (Karaç.Btrak….182 (Trkmn. (TIIM.204 (Açlık cebrin çekmedik..311 (Acın tohtan ne habarı var.Krg(AF) Aç kadrın tok bilmeyt-oğru kadrı soo bilmeyt (Türki.367 (Dlt…. (I304. (OGZ. Tatlı süz demir kapilari açar .. Avrugannı sav bilmez. (KA. Aç kadırın tok bilbeyt.23 (Krgız. Cıluu süylösö cılan iyinden cığat. (AVAS.(NKÇ..(KzTAD. Tatlı süz (dil) ilanı deliginden çikarır .60 . Toh olan ne bilsin acın halınnan.309 .. tok bilmaydı. tatlı söz yılanı kovuğundan çıkarır (Türki. Yagşı söz yılanı yinden çıgarar. Kart ögutun tutmagan kartaygaşı ongmaz. Ullu aytganın etmegen hökünçlü kalır.Kosov.132 (Özbek. dokluk gadırın ne bilsin.. Ulugnı uluglasa kut bulur. Kart aythannı etmegen – kartaymaz. (ITDA.. (ITDA.(ADS1.38 (Kazan Açnıng halin tuk bilmes.70 (Irak….. Tok acın halinden bilmez. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır.Tatlı süz demir kapilari açar .(ITDA.Yugos..276 (Şirin dil ilanı dellükden çıhardı.81 (Kumuk.(AVAS.235 (Trkmn.(TAÖ (Irak….(NKÇ.16 (Azeri. 59 (Karaç. Açnıng halını.(DKTAD. Ulular sözin tutmayan ulaya galur.(TA. 19 (Kırım. (ITDA.

. (ITDA.(TA..(TA.Yugos..37 (Trkmn.383 . (AHYÖ. Ummadığın taş baş yarar.. Edem sözi tas yarır. Bir tarıdan butka (lapa ? tapa?. bas yarır.192 (Nogay.. tas yarmasa.Ummadığıv daş baş kırar.367 (Ummadığın kütük araba devirir. Yalngız goldan av çıkmaz.312 (Beğenmediğiv daş baş kırar.316 (Kırım. Ummadığın taş..(KTADS.(KNS.310 (Türki.(AVAS. (TIIM.91 (Türki.(DKTAD. (KzTAD.(TASH. Ummadığın taş araba devirir (Türki... yasırtın işken as (bolmas.154 (Karaç.... Cangız taşdan kala bolmaz. Yangız taş kala bolmas..tıkaç) bulmas.Btraky.376 (Azeri.. yarar baş . (ITDA..(NKÇ..67 (Umulmadık şotuk arba avdarır. Ummadık kütük araba devirir.211 . Tek elin sesi çıhmaz. Cangız ağaş calbarsang canmaz. (ITDA. Kişkene şotuk arba avdarır.(NKÇ.92 (Trkmn..34 (Yangız terek bav bolmas.Yalgız söylep söz bolmas. yalgız kazık kos bolmas. Yalnız taş duvar olmaz. Ulının diyenini etmedik uvlar.35 (Kırım.(Trkmn. Kicicik daş baş yarar. cangız terek bav bolmaz.68 (Kumuk...(ADS1.(AVAS.34 Nogay.92 (Irak…..(DKTAD.208 (Irak…. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter.333 (Kazan.(ADS1..67 (Tav başında tav bolmaz. Yalğız elden ses çıhmaz.(ADS1...209 (Kıbrıs.(KNS.(DKTAD.

194 (Türki.(ITDA.40 (Türki. (TA.26 (Azeri. Yılan yarpuzdan kaçar. Can yanmasa gözden yaş çıhmaz. (AF. Zenginin keyfi gelinceye kadar.71 (Azeri.64 (Karaç. 150 (Karaç..(KTADS.. Ilanın yarpızdan zehlesi geder. (110 (Trkmn. 150 (Kırım.(III.. fukaranın canı çıkar.(NKÇ. Kök arıglayınca arığın canı çıhar. Ilan çalan ip sürüntüsünden korkar -kaçar-. (AHYÖ. (AHYÖ. o da burnunda biter.243 (Azeri.220 (Göle (arığa) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.(KA. ol da anı teşigine bite edi. Kurkkanga kuş körüne.(Dlt….57 (Trkmn Yılan çakan kendirden gorkar.. (korkana her şey çift görünür).244 (Karaç. Yılan sokmuş...(TASH.. ipten de korkar. Çındap ıylasa.93 (Irak…. Yazda yılannan korkkan. Ayu duğumanı süymey edi. (ITDA.. ol hem hinining agzında gögerer.(TA.(KNS.(NKÇ. (DKTAD. Çın köngilden yılasang sukır küzden yeş çıga. Yılanıng yigreneni narpız. kış arkandan ürker.Can avrusa sokur közden caş çığar. 84 (Kazan. kör gözden bile yaş çıkar..(NKÇ. (KzTAD..28 (Nogay. 97 Cılan duğumanı süymey edi.39 ..(TASH. Meram etseng sokur közden caş şığar. Ihlas bilen aglasang.(TASH. duğuma da anı teşigine bite edi. sokur közdön caş çığat.291 (Kıbrıs.(KzTAD.. kança barsa parpus utru kelür. (ADS1.149 (Trkmn. Sevmediğin bok daima burnunun dibinde tüter.(TA.360 (Kazan. Yürek yanmasa göz yaşarmaz.152 (Karaç. kısta arkannan korkar.(KNS.93 (Irak…..291 (Türki. gider burnu önünde biter.39. 72 (Krgız. (KNS. Ilan yarpızdan haz etmez. Bay hakın berginçi carlı canın berir. Cay cılandan korkğan.

Gagau. yarlını canı çığar.Ağanın keyfi gelince. Baynı kepi kelginçe.(AVAS.231 .(KTADS. 19 (Kırım.40 (Kumuk.. fukaranın canı çıkar . carlını canından çığar.(Baynı kübüründen çıkğınçı.(NKÇ. carlınıng canı şıgar. fıkaranın canı çıkar KISALTMALAR (Ata Sözleri (ASÖZ(Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II (ADS(Aytıvlar ve Atalar Sözleri (AVAS(Azerbaycan Folkloru (AF(Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (AHYÖ (Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (DKTAD(Halgımızın Deyimleri ve Duyumları (HDD(Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (ITDA(Karaçay Nart Sözle (KNS(Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (KZTAD(Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü (KTADS(Kırgız Atasözleri (KA(Malkar Nart Sözle (MNS(Mukayeseli Van Folkloru (MVF(Poslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii (NKÇ(Tarih Boyunca Türk Atasözleri (TBTA(Türk Atalar Sözü Hazinesi (TASH- ..(DKTAD. fukaranın göbeği düşer.Btrak…. Zenginin gönlü olana kadar.29 (Kıbrıs. Barlınıng kiypı kelgeşi.Zenginin kefi gelince..

Bakı 1985.Fazıl Tülbentçi.1978. Maarif Neş. Ve Aka Kitabevi.Dr.Ata Sözleri. s. Faruk Kadri .sh.Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan’dan Ayrı Basım. TDK Yay. Ehliman Ahundov.3090 KAYNAKLAR . TGK Yay. Ömer Asım Aksoy.TDK Yay. Türk Kültürü. Türk Kültürü Araştırmaları. XVII-XXI/1-2. 556 s Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. 1979-1983.Dr. Nuri Yüce.Dr. Saim Sakaoğlu. Mahaçkala.2 Araştırmaları. 1970.(Türk Atasözleri ve Deyimleri I (TRAD(Türkistan İle İlgili Makaleler (TİİMTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri((KMTA (Türkmen Atasözleri (TA(Türkmen Atasözlerinden Örnekler (TAÖ(Uygur Atasözleri ve Deyimleri (UADDİPNOTLAR Afganistan’dan Göçen Soydaşlarımızn Bazı Atasözleri Üzerine Notlar.438 Türk Şivelerindeki atasözlerinde Uygunluk.Timurtaş’ın Hatırasına Armağan.Abdurahim Abdurahmanov. Ank. 256 s . Müstecib Ülküsal. 120 s . Prof. 1991. Haz. İbrahim .Baskı. Ank.1984Aytıvlar va Atalar Sözleri. Vagif Veliyev.1 Prof. Ankara. 582 sAtasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II.. II. 416 sAzerbaycan Halk Yazını Örnekleri. F..Dağıstan Ohuv-Pedagogika İzdatelstvosu.Azerbaycan Folkloru.1983 Prof.1983. İnk.

Ayşegül Üstün. Bütkul Soyuzduk Caştar Kitep Birikmesi.Arkadaşları.I. M. İst. 223 sPoslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii.Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. Maarif Neş. Gökdağ. A..Oğuzname. Bahü 1987. .. Vasfi.320 s Karaçay Nart Sözle.. ME. İst.Balasagı 1991. İst. 1985. Karaçay-Çerkes Kitab İzdatelstvo. Bakı 1986.Kırgız Atasözleri. Fuzuli Yay. Bilgehan A.1974. sayı:61. s. Nalçik 1982Mukayeseli Van Folkloru (Yayımlanmamış bitirme tezi). 496 sTürk Atasözleri ve Deyimleri I. Hilmi Soykut. TDA.Basımevi.Ankara 1968.Tarih Boyunca Türk Atasözleri. 368 s .A.Hekimov. İst. TDK Yay..1992.1986.Kültür Yay.Ü. Kültür Bakanlığı.Fak. Erz. Cusup Balasagın.. Cengiz Ketene.Fen-Edb. Aydın Oy.s Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri. Haz. Azret Holaev.Ankara 1990 Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü.İ. 251 s Nakıl Sözler. İhsan S. Elbrus Kitab Basma. Gökçeoğlu. 1972. Ülker Yay. 234 s . Alieva A. 152 s Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler.Battal Taymas.Türk Atalar Sözü Hazinesi.129-168. 144 s . 64 s . Dr. Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. Çerkessk 1990. M. Galeri. 392.Malkar Nart Sözle. Ağustos 89. Aliylanı Soltan.Çerkessk 1969 Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler. ve.

8084 Uygur Atasözleri ve Deyimleri.96-104 Yorum yapın Ocak 6. Çağatay Koçar.67-94 Türkmen Atasözlerinden Örnekler. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz .159-190 Türkmen Atasözleri. Aralık 91. İlhan Çeneli. 340 s Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Hasan ÜLKER.s. Kültür Bak. tarihsel ve mitoloji bilgilerini .Emgek eginde kalmas (I.. sayı: 338. TDA. s. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir :Örnek Atasözleri -Dîvân ü Lûgât-it Türk (. sayı:79.268 s Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri. Bilgehan Atsız Gökdağ.Yay.1992. Atasözleri bir toplumun derin manevi.birleştirirler. sayı:75. TFA. Doğu Türkistan Vakfı.. 2009 DİVANI LÜGAT-İT TÜRK’DEN ATASÖZLERİ Kategori: Divan'ı Lügat-it Türk — okuz @ 10:31 am Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. Kurtuluş Öxtopçu. Türk Dünyasında Atasözlerinin [Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [s.Yayınları. Ağustos 92.Hasan Ülker. İst.Türkistan İle İlgili Makaleler. TDA. Ankara 1991.. 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz (. s. Eylül 1977.Karı öküz balduka korkmas (III.

yalapar ölmes (III. (. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır. 47) (Yaş ot yanmaz.anlaşılmaz.İm bilse er ölmes (I. (gökgürlemesinden kokrmaz Ölgesi gelgen sıçgan muşkanın taşgını kaşır (eceli gelen sıçan kedinin (taşaklarını kaşır Yorum yapın TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI Kategori: Aile-Akrabalık — okuz @ 10:27 am . 132) (III. yalım kaya yıksa bolmas (III. yüzüne düşer (. elçi ölmez. 355) (Uygun olmayan (. yaragsızda yar bolmas (II. yañılmas bilge bolmas (III. yalçın kaya yıkılmaz Teñsizde tegirmen turgursa. 439) (Kişi göğe (. 59) (Şaşmaz ok olmaz.yanılmadık bilgin olmaz Telim sözüğ uksa bolmas. 81) (III.tükürse. (.Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. ölmez Yaş ot köymes.yerde değirmen yapan yararsız ark yapar (Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz (Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir (Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır (Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar (Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur (Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz (Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan. 20) (Çok söz (.öldürülmez Yazmas atım bolmas.

manası bulunan kalıplaşmış söz topluluklarıdır Türk atasözleri ve deyimlerinin muhteva analizi yapılacak olursa çok büyük bir . çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek manasından ayrı bir . evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi” bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan. fertlerinin cinsel. kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan. kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı. (DPT 1989: 3-4 Toplumsal yaşayışın ilk zamanlarından beri her toplumda ailenin varlığı gözlenmiştir.kısmının aile ve akrabalık ilişkilerini ifade etmeye yönelik olduğu görülür Aile. fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağ¬landığı ve düzenlendiği temel bir (toplumsal birimdir şeklinde tanımlanabilir”. kan bağlılığı. Hayatın gerektirdiği dinî.olarak varlığım sürdürmektedir . siyasî… bütün faaliyetler aile çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. ekonomik. Fakat sile insan neslini üretme ve sosyalleştirmedeki birincil grup olma fonksiyonları ile hem insan neslinin üretilmesinde hem de toplumun devamlılığında ve şekillenmesinde vazgeçilmez bir sosyal kurum . sosyal. siyasî birçok fonksiyonunu bu faaliyetlerle ilgili kurumlara devretmiş ya da onlarla paylaşmıştır. Deyimler de. Kültürler geliştikçe kurumlar da genişleyip daha karmaşık hale girmektedirler. az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarıdır. ekonomik.[NEVİN GÜNGÖR ERGAN*[/b Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen. eğitimle ilgili. yol gösterici nitelik kazanmış. İlkel topluluklarda aile tek sosyal kurum olma durumundadır. psikolojik. Bu sü¬reç yapısal farklılaşmayı ve sosyal yapının kurumsal bileşiklerini ortaya çıkarıyor Dolayısıyla aile dinî.

Aile konusu çeşitli boyutlarıyla incelenirken.“Bekârlık maskaralıktır” . Burada tesbit edilen bulgular Türk toplumunu.“Bekâr gözü kör gözü” . sosyo-kültürel bütünleşmesi konularındaki çalışmalarımızda . Türk kültürünün bir ürünüdür. bütünleştiren bağları. AİLENİN KURULMASI Aile evlilik kurumu yoluyla kurulur. Türk atasözleri ve deyimlerin¬de evlilik . olan Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya konmuş olan aile ve akrabalık ilişkileri silenin kurulması. Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle evli olma teşvik edilen. . Türk ailesini tanımamızda bize yardımcı olur. Türk atasözleri ve deyimleri aynı zamanda Türk aile¬sine ve Türk toplumuna şekil veren unsurlardır.bize yol gösterebilir I.Bu tebliğimizde önemli folklorik malzeme. Türk toplumunu ve ailesini birleştiren.“Bekârın parasını it yer. sile üyeleri ve aralarındaki etkileşim boyutlarında ele alınıp sos¬yolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır.kurumu değişik yönleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir Bekârlık sultanlıktır” gibi bekârlığı destekleyen atasözleri de bu¬lunmakla” birlikte. Buradaki tesbitlerimiz toplumun sosyal kontrolü.ilgili çok sayıda atasözü ve deyim içinden belli başlıları seçilerek verilecektir Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan aile ve akrabalık anla¬yışının :incelenmesinin sosyolojik açıdan iki önemi vardır Öncelikle Türk atasözleri ve deyimleri Türk toplumunun. aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan problemleri tesbit .bekârlık ise arzu edilmeyen bir statüdür . . yakasını bit” .edebiliriz İkinci olarak.

mirasdan hak alamazlardı.“Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder” Genellikle kız çocukları için erken yaşta evlilik teşvik edilir.“Onbeşindeki kız ya erdedir. (Gökalp 1976: 159) Bugün de ikinci kadın kuma olarak hoş karşılanmamaktadır.. çocukları hakan olamazdı. Gökalp’ın bildirdiğine göre. :Nitekim atasözlerinin hiçbirinde çok eşlilik desteklenmemektedir .“Demir tavında. (Başaran 1984: 148) Ev¬lenme yaşı kırsal kesimden kasabaya ve kente doğru gittikçe. Tarih içersinde Türklerin birden fazla eşle evlendikleri görülmüştür. kadının eği¬tim düzeyi yükseldikçe :yükseklemtedir.“Erken evlenen yanılmamış” . fakat evlilik konusundaki kararın aceleye getirilmesi de istenmez. varsa da baht bulmaz” * * * Türk atasözleri ve deyimlerinde tek eşlilik (monogami) vurgulanmaktadır. yoksa eşin zordur işin” .“İven (acele eden) kız ere varmaz. erkek için ideal evlenme yaşı 21-25’dir. erken kalkan yol alır” . Daha çok kırsal kesimde görülen iki eşle evlilik. hakanların ve beylerin “hatun”dan başka “kuma” adıyla başka illere mensup eşleri de bulunabilirdi. dilber çağında” . çocuk sahibi olma veya erkek çocuk sahibi olma gibi sebeplerle yapılmaktadır.“Varsa eşin rahattır başın. Fatma Ba¬şaran’ın 1980’li yılların başında Manisa kent merkezi ve köylerinde yaptığı araştırmaya göre kız için en ideal evlenme yaşının 16-20 olmasına karşılık. Fakat Türk töresi bunları resmen eş olarak tanımazdı.“Erken evlenen döl alır. ya yerde ” .“Kız beşikte çeyiz sandıkta” . Erken evlilik konusu şu atasözlerinde dile getirilmektedir .

Eşler arasında denkliğe özen gösterilir. Özellikle kızın köklü bir aileden gelmesine.“Kadının biri alâ. kendinden büyüğe kız verme” . ikisi belâdır” .“Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” . kadını kökten al” .“Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır. oğlun kimi severse gelinin odur” atasözü eş seçmede kız ve erkek çocuğu serbest bırakmayı öngörüyorsa da.“Bir eve bir baca.“Kendinden küçükten kız al. Kurulan ailenin sağlam :temellere sahip olmasında bu seçim önemli rol oynar .. gece gözü ile bez alma” Eş seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin fikri alınır. 41)” :Konu ile ilgili atasözlerinden bazıları . Türk ailesinde üyeler arasındaki sıkı bağlar dikkate alındığında tutarlı bir yaklaşımdır. belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir. Merter’e göre “evlenme ve eş seçiminde kırsal alanlarda çok etkili olan aile baskısı köy ailesinden kent ailesine doğru etkisini kaybetmektedir… Yine Türkiye’de özellikle kızların evlenme kararında silenin etkisi erkeklere göre daha fazla olmaktadır. genelde atasözlerinde gençlerin evlenmelerine müdahale edildiği gözlenir.“Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz.“Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olamaz” . bir kadına bir koca” “Kızın kimi severse güveyin odur. ya zurnacıya ” . Bu özellikle kızlar için erken yaşta evlilik teşvik edilmesi ve biraz sonra açıklanacağı üzere.“Ergen gözü ile kız alma.“Pekmezi küpten.“Davul dengi dengine çalar” . kulak ile işitsin” . gül ağacından odun” . “(Merter 1990: 29.“Kız alan gözle bakmasın.

“Kızı ver.“Babasının mezarını görmediğin adama kız verme” Eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa. Erkeğin “baba” ocağı’nı tüttürmesi önemlidir.Kadının düzdüğü evi Tanrı yıkmaz. köprü kes” . :Şu atasözleri ve deyimlerden bu durum gözlenebilir . evin güneşidir” “. Ailede en büyük rol kadına verilir.“İç güveysi iç ağrısı” . ya kuzu” . kız ve erkek çocuklar üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. içini. ya koyun güttürür.“Evi ev eden avrat (kadın).“Lafın azı uzu.. saklaması kolaydır” . Evliliklerde “İçgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür. yurdu şen eden devlet” . baba.çıkmaktadır. kadının bozduğu evi Tanrı yapmaz” . Çünkü.“Baba ocağı” II.“Kadınsız ev olmaz” .“Kadın erkeğin eşi. dışını sıvayı sıvayı ” Buna karşılık bazı atasözlerinde kadının statüsünün düşük olduğu :vurgulanmaktadır . evi yuva haline getiren. çobana verme kızı. genellikle erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir.“Kadın var ev yapar. AİLE ÜYELERİ VE ARALARINDAKİ ETKİLEŞİM :A. Bu yalnız kırsal kesim için değil.“İç güveysinden hallice” . aileyi birbirine bağlayan kadındır .“Dişi kuş yapar yuvayı. kadın var ev yıkar ” . kadın ön plana .“Asili alması zor. kent kesimi için de bugün de geçerli bir tesbittir. Aile Üyeleri Türk atasözleri ve deyimlerinde anne.

“Kadının saçı uzun olur. aklı kısa” .“Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz” . erkeğin dokuz aklı vardır” . çevre ile ilişkilerde ve hareket özgürlüğünde kendini göstermektedir. gayrısı yalan ağlar” . Daha sonra işleneceği üzere ailenin önemli sosyal fonksiyonlarından biri üyelerine birincil grup tatmini sağlamasıdır. babasız çocuk çarşıda” atasözleri kadın ile erkek arasındaki işbölümüne işaret . zehirden şifa” yılları arasında yapılan Türkiye’de aile içi etkileşimi esas alan 1971-1981 birtakım araştırmaların ortak bulgusu da erkeğe kıyasla kadının aile içi düşük statüsü üzerinde odaklaşmaktadır.“Ağlarsa anam ağlar.“Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz” . kadının yeri evidir.getirmektedir . bağımlı konumunu yansıtmaktadır.“Ana gibi yar.“Analı kuzu kınalı kuzu” . kadın yettirmeyi bilmelidir”.. Bunun da büyük kısmını annelik rolü ile kadın yerine . “Anasız çocuk evde hordur.“Kadının bir aklı. Kadın-erkek statü farklılaşması özellikle karar verme süreçlerinde.eder. erkeğin görevi dışarıdadır Kadının en önemli statüsü anneliğidir. (Kâğıtçıbaşı 1984: 131-132) Yine “Erkek getirmeyi.“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz” .“Ana evlâdından geçmez” . tüketimde ve genellikle maddî imkânlarda.“Anadan olur dana. Bulgular kadının eve bağlı.“Kadın şerri şeytanın şerrine eşittir” . Bağdat gibi diyar olmaz” . hamurdan olur maya” .“Avrattan vefa.

“Baba oğlunun fenalığını istemez” Türk atasözleri ve deyimlerinde çocuk da aile içinde önemli ve gerekli bir öğe olarak işlenmiştir.zamanda statü kaynağıdır .“Evlâdın var mı derdin var” . eski hasır yeydir” . aynı .:Türk atasözlerinde ve deyimlerinde silenin ikinci önemli öğesi babadır . Böylece hem ailenin ya da soyun . evlâdın yoksa bir derdin var” . fakat.“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir” .“Çocuk büyütmek taş kemirmek” . çocuksuz ev mezar” .“Çocuk evin meyvesidir” .“Çok çocuk anayı şaşkın. Çocuk evde aileyi tamamlar.“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz” Çocuk sahibi olmayı teşvik eden bu atasözleri ailenin insan neslinin üretilmesi ve devamındaki fonksiyonunu da getirir.“Çocuklu ev pazar. özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar.“Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek” .“Evlâdın varsa başında derdin var” . babayı düşkün eder” .“Baba ocağı” . büyüyünce de yaşlılık güvencesidir.“Baba nasihatı tutmayan pişman olur” . Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle çocuk büyütmenin zorluklarına işaret :edilir .“Evlâdın varsa bin derdin var.hem de toplumun devamlılığı sağlanmış olur Geleneksel Türk kültüründe çok çocuk statü ve güven kaynağıdır.“Oğlanı kızı olmayan avrattan.

Torunda bile “Oğlanınki oğul balı.“Oğlandır oktur. er karı doğurur” . modernleşmesi.“Oğlan doğuran övünsün.“Kız doğuran tez kocar” . Kâğıtçıbaşı’na göre. hem de anne babaya statü kazandıracaktır. Büyük kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok vurgulanmaktadır. Erkek çocuğun değeri yüksektir. Aile içinde birincil ilişkiler. Aile Üyeleri Arasındaki Etkileşim Aile üyeleri birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlıdırlar.Merter’e göre “Türkiye’de doğurganlık oranları diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek olmasına rağmen. duygusal yönü ağır… İlişkiler yaşanır. “(Kâğıtçıbaşı 1969: 110)” Şu atasözlerinde :kız ve erkek çocuğun değeri işlenmiştir :“Kız yükü tuz yükü” . “(Merter 1990: 58 Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür. diğer insanlarla normal ve sağlıklı etkileşime girebilmesi için çok gerekli ve . soyunu ve ocağını sürdürecek. hem baba adını. eğitim düzeyinin yükselmesi. kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir *** B. kız doğuran dövünsün” . çünkü ondan beklentiler çoktur. kentleşme hızının artması ve kadının tarım dışı “(işgücüne katılması ile paralel olarak azalmaktadır. her evde yoktur” . samimî. yüzyüze. sıcak. yani. Birincil ilişkiler her yaştaki insanın kendini güvende hissetmesi.“Oğlanı her karı doğurmaz. çünkü ele gidecektir. Türkiye’nin sanayileşmesi.“Kız evde olsa da elden sayılır” . erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir.

ana baba hiçbir yerde ” .“Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz” .tasvip edilmez . toplumsal birlik. Anne baba çocuklara sıcak bir ortam sağlar.“bulunmaz :Aile üyeleri arasındaki etkileşimi dört başlık altında incelemek mümkündür :Eşler Arası Etkileşim . “Erkeksiz ev. Dolayısıyla sile üyelerine birincil grup tatminleri sağlayarak.“Baba/oğul ekmeği zindan ekmeği. koca ekmeği meydan ekmeği” Eşlerarası ilişkide “eşitlik”ten çok “otorite” ilişkisi dikkati çeker. yar başında tutmuş” .1 Aile kurulduktan sonra eşler arası etkileşim hem kadın hem de erkek için :birinci planda gelir .önemlidir.“Kardeşten karın yakın” .“Kardeş kardeşi atmış. anne babanın yaşlılığında da çocuklar güvence olabilirler.“İnsana ata ana gibi yâr olmaz” Bağdat gibi şehir olmaz. yelkensiz gemiye benzer” atasözü gereği erkek evin reisidir. Kadın elinin hamuru ile erkek işine karışmamalıdır. dayanışma ve bütünleşmede fonksiyonel rol oynamış olur Ailenin bu önemli fonksiyonu şu atasözlerinde dile :getirilmektedir .“Bir adamın karısı onun yarısıdır” .“Otuz oğlun olacağına bir oturak kocan olsun” . Çocuklar da belli yaşa geldiklerinde anne babaya yardımcı olurlar. kardeş gibi yâr olmaz. Ayrıca çocuk küçükken anne baba nasıl onun için güvence kaynağı ise. Hele evde kadının otorite kurması hiç .

2 Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk tecrübelerini aile içinde edinir. Kişinin daha sonraki yaşantıları ve çevresi ile ilişkileri aile içi ilişkilerden büyük ölçüde etkilenir.“Meyve ağacından uzak düşmez” . o da sever oğlunu” .“Avradı bed olanın sakalı tez ağarır” :Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi . Diğer bazı statülerin kazanılması da sile üyeliğine bağlı olarak gerçekleşir. Ailenin sağladığı .“Kadını yeşil yaprak eden de kocası.. Çocuk aileye girdiği andan itibaren yaş. Aile bütün dünyada en önemli bir birincil gruptur. doğum sırası gibi bir seri statülere sahip olur. Ailenin :sosyalleştirme fonksiyonu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . huydur geçer” .“İyi kadının kocası cüppesinden bellidir” .“Soydur çeker.“Kocana göre bağla başını.“Erkeğin rızkı kadının ruhsatına bağlı” . orta tabaka mensubu olmak gibi.“Çocuğuna iyi-kötü huy anadan gelir” Aile sosyalleştirme süreci içinde çocuğa statü kazandırır. cinsiyet.“Armut dalının dibine düşer” “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” . harcına göre pişir aşını” Aile düzeninin sürmesi için eşlerin rollerini gereği gibi oynamaları tavsiye :edilir . kara toprak eden de kocası” . Meselâ. Ankaralı olmak. Aile üyeleri arasındaki sevgi ve samimiyet “biz duygusu”nu geliştirir ve bu duygu ana babalardan çocuklara tutum ve alışkanlıkların geçmesini teşvik eder.“Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur” .“Sen seversen oğlunu.

“Dedesi koruk yemiş.“Atalar çıkarayım der tahta. meslek. oğlunun dişi kamaşır” .“Babası ekşi elma yer. “Doğan anası olma.“Babadan mal kalır. kemal kalmaz” Atasözlerinde silenin statü kazandırma fonksiyonu da çift yönlü olarak işlemektedir.“Ata malı mal olmaz. arkadaş gibi :seçimlerinde çocuğa statü yönlendirmesi de yapar . Anne baba çocuklara doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak statü kazandırdığı gibi. oğlunun dişi kamaşmış” Buna karşılık çocuğun sosyalleşmesinde ve statü kazanmasında şahsiyetin gelişmesinde ailenin yeterli olmadığı. kötü evlât rezil eder”. böylelikle dolaylı yoldan da olsa sosyal etkileşim ve dayanışmanın . diğer kişi ve gruplara da ihtiyaç duyulduğu bazı atasözleriyle dile getirilmektedir.dile getirmektedir . çocuklar da hem küçükken hem de büyüdükleri zaman anne babaya statü kazandırabilirler. doğuran anası ol” atasözleri bu gerçeği .“Ata dostu oğula mirastır” . Yine sile verdiği değerler ve yaptığı telkinlerle eş. döner dolaşır gelir bahta” .statü toplamı çocuğun daha sonra kazanacağı statülere de zemin hazırlar. kendin kazanmak gerek” . Böylece Türk atasözleri ve deyimlerinde hem anne babanın statü kazandırıcı fonksiyonları hatırlatılarak aile kurumu fonksiyonel hale getirilir.önemi de vurgulanır . “İyi evlât anayı babayı vezir eder.“Ana baba ile iftihar olmaz” . hem de bunun yeterli olmadığı gösterilerek fert ve toplum hayatında diğer kişi ve gruplararası etkileşime de yer verilir.

“başına bir statü kaynağıdır: “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir Çocuk sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerini aile içinde öğrenir.dikkati çeker. aile içi uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.“Ata yolu doğru yoldur” . fakat ebeveyn daha vericidir. erkek çocuğa sahip olan baba da daha yüksek bir statü kazanmış olurlar: “Oğlanı her karı doğurmaz. diğer insanlarla ilişkilerinin düzenli ve uyumlu olmasında ve topluma uyumlu bir kişi olarak katılmasında.“Ana baba bedduasını alan onmaz” . anasına bak kazını al” .“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı.“Oğula devlet gerek ise.“Ana baba duasını almış” . Çocuklar anne babaya hürmet etmeli.“Atanın önünden geçeni Allah sevmez” Anne baba çocuk ilişkilerinde çocuk ve ebeveynlerin birbirlerine karşılıklı görevleri vardır. Aşağıdaki atasözleri ailenin bu :fonksiyonunu açıklar niteliktedir .“Kenarına bak bezini al. er karı doğurur” atasözü bu . erkek çocuk baba ile özdeşim kurar. Çocuklar özellikle evlendikten . anaya ataya hürmet eyleye ” . Bu öğrenme sürecinde kız çocuk anne ile.“Ana ata önünden geçmek hata” . kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” Türk atasözleri ve deyimlerinde ebeveyn-çocuk ilişkilerinde otorite-itaat ilişkisi . saygılı davranmalıdırlar . Cinsiyet rolleri çocuğun kişiliğinin gelişmesinde.Türk toplumunda erkek çocuğun değeri daha büyük olduğundan erkek çocuk doğuran anne de.gerçeği dile getirmektedir Zaten realitede olduğu gibi Türk atasözleri ve deyimlerinde de annelik başlı .“Oğlan babaya kız anaya çeker” .

“Doğurdum oğlum oldu.bir çocuk olarak bu sistemi tamamlayan bir alt sistemdir .“Buyurmadan tutan evlât.“Ana analık olursa.sonra kendi ailelerini (eşlerini ve çocuklarını) ön plana almakta.“Bir baba dokuz oğlu besler.“yürüyen atı kapında tutma hiç. bir yüksüklü anam kalmak yeydir” .“Baba borcu evlâda düşer” . eşitlik” duygularını kazandırdığını. durma sat .“Babası oğluna bir bağ bağışlamış. kocasını saymayan avrat.“Baba himmet. evlendi komşum oldu” .babalarına gereken ilgi ve yardımı gösterememektedirler . ana öksüzü öksüz” . çocuk yanında kardeş de ikinci .“Oğlun güder. Irak gibi diyar olmaz” .“İnsana kardeş gibi yâr. dokuz oğul bir babayı besleyemez” .“Baba öksüzü öksüz değil. karın sağarsa koyun olur” Anasını babasını dinlemeyen evlât. küçüğü evlât yerine . Aileyi bir sosyal sistem olarak aldığımızda anne. oğul hizmet” . anne. oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” :Çocuk için genelde annenin varlığı ve rolü daha önemlidir .3 Türk atasözleri ve deyimlerinde çok çocuk da tek çocuk da istenmez. “Kardeşin büyüğü peder.“Yüz koyunlu atam kalmaktan. baba da babalık olur” Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygıdan. orada olur devlet” :Kardeşlerarası Etkileşim. baba. üvendere ile” .“Kardeşi olmayan garip olur” Kardeşçe taksim” deyiminden kardeşlik ilişkisinin paylaşma. çağırmadan kalkan avrat. işbölümünden doğan işbirliği ve :dayanışma istenir .

“Kardeş kardeşin ne öldüğünü.değerlendirildiklerinde anlam kazanırlar .“Hanım hısmı gelince oklovalar tıkır tıkır. Bu :sebeple kadın tarafı ya da annenin akrabalarına daha yakın davranılır .“Dost kazan. oysa soy bağı olarak kardeşlik babadan geçmektedir Bazı atasözlerinde kardeşlerarası ilişki rekabet ya da düşmanlık ilişkisi olarak verilir Tabiî atasözleri ve deyimler halkın belli yer ve zamanda belli bir durumu ifade etmek için söyledikleri sözler olduklarından.“Oğlan anası kapı arkası.vurgular.“Akraba idik akrep olduk biz bize.“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin” Aile ve ev içinde olduğu gibi akrabalar arasında da ilişkiyi kadın belirler. erkek hısmı sinek avlar” . kız anası minder kabası” .“Karı hısmı alay bağlar. ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze” . anan düşman doğurur” :Akrabalık .“Hısım hısımın ne öldüğünü ister. keselerini ayrı yaratmış” . “Anadan doğmayan kardeş sayılmaz atasözü de kardeşlik duygularının ve rollerinin verilmesinde annenin rolünü .“Kardeş kardeşi bıçaklamış. “Akrabaya taş atan onmaz” gibi atasözleri akrabaların” öneminden bahsetmekte ise de genellikle Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan akrabalık ilişkileri realitede olduğu kadar da sıcak ve samimi :değildir .4• Et tırnaktan ayrılmaz”. ne unduğunu” . dönmüş yine kucaklamış” . söylendikleri bağlamda . ne onduğunu ister” .“Allah kardeşi kardeş.geçer” atasözünden de kardeşliğin aile içi dayanışmayı da sağlayan bir ilişki “olduğunu anlıyoruz. beyin hısmı gelince dişler takır takır” .

“Gelin çiçek. bir aile düzenini. velâyete dayalı sınırlı bir otoritedir. yüzünü görmeyim ölünce” Anne babanın birinci dereceden kardeşleri çocukların bakımında ve :yetiştirilmesinde büyük rol oynar .“Teyze ana yarısıdır” .“Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar” :Eltiler ve gelin-görümce arasındaki ilişkiler de soğuk ve gergindir .“Kaynana dırıltısı” .Gelin-kaynana ilişkisi Türk atasözleri ve deyimlerinde de bir kalıba• :oturmuştur. fakat ailenin devamında. kısacası aile içindeki rolü çok önemli. görümceler bayrak açar” .“Elti eltiden kaçar.“Ortak/Kuma gemisi yürümüş. aile üyelerinin etkileşiminde. her dediği gerçek.“Görümce.“Amca baba yarısıdır” . kaynana yılan.“Gayret dayıya düştü” SONUÇ olarak bütün bu açıklamalardan sonra Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile modelini şöyle tesbit edebiliriz: Aile anne baba ve çocuklardan meydana geliyor Kadının kadın olarak statüsü düşük. Fakat Gökalp’ın da belirttiği gibi. eşi ve çocukları üzerinde otorite sahibidir. erkeğin evdeki otoritesi ataerkil aile düzeninde olduğu gibi sınırsız değil. Gelin ile kaynana arasında daima soğuk ve gergin bir ilişki yansır . Ailede çocuğun değeri yüksektir Ancak atasözleri ve deyimler baba soyuna ve baba otoritesine dayalı. Erkek evde reis rolündedir.“Gelinin dini yok. her dediği yalan” . annelik rolü ile ön plana çıkıyor.“Oğlan dayıya kız halaya çeker” . henüz . kaynananın imanı” . elti gemisi yürümemiş” .

. bütün bu fonksiyonları ile de sosyal kontrol ve sosyo-kültürel . Cilt: I-II. b.kentleşme ve modernleşme düzeyinin yükselmediği. üyelerine statü aktaran ve rol modelleri sunan. doğum kontrolü uygulamasının yaygınlaşması.. “Ailede Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Değişmeleri” .145-160 . Ömer Asım. 3. birincil ilişkilerle üyelerini tatmin eden.tanımladığı “Pederî aile” tipi (Gökalp 1976: 155-156) ortaya çıkmaktadır Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme ve kentleşme hızının yükselmesi. özellikle büyük şehirlerde kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve iş alanına atılması ile kadının ve kız çocuğun statüsünde yükselme gibi değişiklikler dışında Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile ve akrabalık anlayışı hemen hemen günümüzdeki sile anlayışını da . 1981 BAŞARAN. Ankara: . Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay. . sosyalleştirme süreci ile topluma yeni üye sağlayan. ss.. Akrabalar arasındaki ilişkiler de fazla sıkı ve yoğun değildir Gökalp’ın . kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu ve çalışa hayatına katılmadığı bir toplumsal yapıyı yansıttıklarından ailede kız çocuğun değeri erkek çocuğa göre düşüktür.bütünleşmede önemli rolü olan temel bir sosyal kurumdur • KAYNAKÇA ARSOY. Fatma. iç ve dış göçlerin artması. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. 1984.yansıtmaktadır Bu haliyle Türk ailesi Türk toplumunda nesillerin ve toplumun/kültürün devamlılığını sağlayan. Türkiye’de Ailenin Değişimi.Türk Dil Kurumu Yay.

1989 GÖKALP.K Raporu. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay. 1990 TÜLBENTÇİ. Feridun Fazıl.Dr. Çiğdem. İnsan Aile ve Kültür. Türk Aile Yapısı. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yay.. * Beytepe-Ankara Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt II HALK BAHÇESİNDE DİLLENMEK Kategori: Uncategorized — okuz @ 8:48 am . . 1950-1958 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen . VI.1984. “Aile İçi Etkileşim ve İlişkiler: Bir Aile Değişme Modeli Önerisi” Türkiye’de Ailenin Değişimi..C.C.Değişmeler. ss. Ankara: Turkish Daily . Türkçülüğün Esasları. (Haz: Mehmet Raplan). Ankara: T.1990 MERTER. .Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 131-143 KÂĞITÇIBAŞI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö. İstanbul: Remzi Kitabevi Yay. 1993 Doç. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.Bakanlığı Yay.News.İ. İstanbul: Kültür ... Ziya. Feridun. Ankara: . 1963 YURTBAŞI. İstanbul: İnkılâp ve . A Dictionary of Turkish Proverbs. Metin.DPT.. 1976 KÂĞITÇIBAŞI. Çiğdem.Aka Kitabevi.T. Türk Atasözleri ve Deyimleri.

korkunun somutlaması. Ayağını yorganına göre uzatmayı geç de olsa öğrendin. öbürünün etekleri alev alıp tutuşmuş. aynı zamanda bir bencilliğin yapışkanlığını da dillendirir. mutlu olmanın. Bak evlat. karşı karşıya olduğumuz bir durumu özetleme çabasının ürünüdür. Her şeyden öne kalıplaşmış bir ifade. Hatta zaman zaman biri diğerinin yerine de kullanılabilir. öbürü de kaygının.dersem atasözüdür Deyimleri algılamak. köpek yağmak” vardır ve ikisi de şanslı . savaşlar. O halde her yazarın. Birincinin oynamakta olduğunu. “Lafını balla kesmek” deyimiyle özetleyebiliriz. Ama her deyim. Bir de her toplum kendi doğal ve yaşamsal koşullarına göre deyimleri biçimlendirmektedir. . birinci eteklerini zil ritmiyle sağa sola oynatıyor. korktuğunu. öbürünün iyice telaşlandığını. Deyim kullanmaktaki ereğimizi (murat) ise.olmakla ilgilidir Deyimler yaşamın aynasıdır. sevinmekte olduğunu görüyorsunuz. yargı belirtmeyip bir durumu saptadığına göre birinci deyim sevinmenin. Sözgelimi öğrencilerimiz “etekleri zil çalmak” ile “etekleri tutuşmak”ı birbirleriyle hep karıştırırlar.” uyarısını hiç göz ardı etmemesi gerekir. ayağını yorganına göre uzat . anlam derinliğine inmek sanıldığı kadar zor değil. Türkçe’de “gökten kasnak yağsa bir başıma geçmez” vardır. Deyimler. O halde deyimle atasözünü çoğu kez kol kola görmek de olası. yanmakta. Almanca’da “gökten kedi. nereyi yurt edineceğini bilememe kaygısı. ağzını sil de söyle. Göçlerle biçimlenen bir yaşam. her ozanın “Lafını bil de söyle. Mutlu bir geçmişi olmayan toplumların deyimleri de daha çok olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkar. dersem karşıma çıkan deyimdir. O tek anlamı doğru saptayabilmek için kendimizi bir oyunu izlemekte olan bir tiyatrosever gibi düşünelim. Sahnede iki kız.Deyimler.

Sayı Dil. Doğal olarak bunda yaşama hep olumlu bakan Mustafa Kemal’in olağanüstü . yine gerçeğin somutlaması olarak karşımıza çıkar: Yunan dölü. Bugün de deyimler üretiliyor. Türk gibi konuşmak. bir ozanın da görevini bu bağlamda ele alıp gereğini yerine getirmekle sorumludur. olumsuzluk… Diğer toplumlarla ilişkilerimizi belirlerken de deyimler. inceldiği yerden kopsun. yürek erintisi… Aşağıdaki deyimlerin yanına bir artı. Dileğim. Türk gibi sigara içmek. *** parasıyla beş para etmemek… Bu durum diğer toplumlarda da böyle. Tepeden tırnağa karamsarlık. hem dilin o doğurgan özelliğini düşündürmektedir. Arada hiçbir çıkar çatışması. bir eksi koyup geçin.işgaller ve kıyımlar doğal olarak deyimlerimizi çoklukla olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkarmaktadır: Adı batasıca. deyimler üretmeye devam ediyor. dalaşma yok. O halde onların dilindeki o göğüs kabartıcı “Mustafa Kemal gibi düşünmek” deyimine de şaşırmamak gerekir. anneciğim Türkler geliyor (mamma i Turchi)…” Ama Norveçli için Türkiye uzak bir ülke. acı.kişiliğinin etkisini de unutmamak gerekir Bu yazım “halk Bahçesi” başlıklı başka bir yazımın devamı.Türk Dili Dergisi. Sözgelimi İtalyanca’daki şu üç beş deyime bakalım: “Türk gibi küfretmek. Bir yazar. 16. bakalım ne göreceksiniz. Böyle düşündüğüm için.. çok eski bir şiirimde şu dizelere vermiştim: “Ozanım ben küstüremem sözcükleri / Ben hem bulut hem toprağım / Utanır mıyım hiç sizler için yüklenmeyi / Çünkü ben sözcükleri doğurtup / şiiri doğuranım / ki / katmer katmer çiçekçe / açım / a ç ı ( m” (OZAN. Senin yaptığını Ermeni yapmaz. *** azabı çektirme. *** inadı. somutlamalarımızın olumlu olmasına . Anamın dilinden “anadil”ime başka bir yolculuk: Deyimler derlemesi. “Anadil” kavramı hep ilgimi çekmiştir. kalıp söz olabilecek ifadeler kullanırken. bana hem anamızdan öğrendiğimiz dili.

özen göstermek gerekir.zaman hem böyle hem şöyledir Başında kışlamak: Hiç istenmeyen bir durumla karşılaşmak. bir böyle bir şöyle .olanaklardan yararlanarak gitmek . Behramoğlu’nun .“dediği gibi “Aşk iki kişiliktir Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak: Sonuca. kendi koşullarındaki . ozan olduğumdan hiç söz etmezdim . . çünkü her ikisi de her .olsa olsa sevdanın ve şiirin namusu beş paralık edilir . öfkesini bağırıp çağırarak dışa vuran Övgüye alışan o şairlerdir. sapla samanı birbirine karıştıran bu .katkı da bu yolla olacaktır inancındayım .Ciğerinin sapından yanasıca: Onulmaz derde düşmesi için ilenmek Ciğerinin sapından yanmış o arabesk şiirlerde aşkı arama. çünkü A. o durumu .davranmak Ne kinaye ne tevriye akçakavak yaprağına benzer. siyasetçinin ve kitle iletişimcinin görevi artık biraz da budur. o adı batasıcayla. yergiyi şiir . ilk eleştiri de çayrak çalı etrafı tutuşturuverenler . adının unutulup gitmesini istemek. ne de ağıt yakılır.Ağzının kaytanı olmamak: Sözü düşünmeden kullanmak Ağzının kaytanı olmayan o ozanlardır yerginin (hiciv) öncüleri. Kamuoyunda etkili sanatçının. ilenç Şu adı batasıca çıplaklığa ne şiir yazılır. Demokrasi kültürünün oluşmasına bir .yaşamak zorunda kalmak Başımda kışlayacaklarını bilseydim.Cayrak Çalı: Birden öfkelenen.Adı batasıca: Ölmesini.yapansa kaytanın rengi ve o kaytanın büzdürdüğü dudağın biçimidir Akçakavak yaprağı gibi: Bir parlayıp bir sönmek.okurlara.

kesildikten sonra yazmıştır . erkek düşkünü kadın ?Şiiri dokuz memelilerin Emirayşe emzirmeseydi.ustalık ayağıma gelsin diyen ozandır .Şiir kapısından ancak konuya uygun sözcüklerle girebilirsin.güzel şiiri koca dünyada dal başına kalakalmıştı . dilli düdük olmalarına hiç de gerek yoktur.Dal başına: Yalnız.doymak bilmezler .Çifte koşmak: Öküzü çift için boyunduruğa bağlamak Şiir boyunduruğu sevmese de şiir sözcükleri çifte koşarak yazılır.Deli tepek konuşmak: Tutarsız laf etmek Bu dünyada deli tepek konuşan bir kişi tanırım.taşıyla çayın kuşunu vurma yolunu seçeceksin .De gidi de.olmayan sözcükler ise asla çifte koşulmaz . uyumu .O deli bozuk dizelerdir bir ozanı yola getiren .Düdüğü taş atmak: Bir şeyi yemek için iyice sabırsızlanmak Düdüğü taş atan sözcük açı ozanlar dize üstüne dize eklerler de yine de .De gidi de: Çokluğu.Dokuz memelilerin Emirayşe: Köpek. işittiğini herkese duyuran Ozanların. o halde çayın . dilli düdüklüğe özenmelerine. erotizm dünyaya gelir miydi . Yy) en güzel kasidelerini dili . o da ustalığa gideceğine . unutmamak gerekir ki İbni Abdul (XI. aşırılığı abartmada kullanılan belirteç . bu şiirlerin hepsini Dağlarca mı yazmış .Deli bozuk: Kabadayıca davranıp aklına geleni yapan .Dilli düdük: Çok konuşan. “Otuz beş Yaş” ödül alınca Tarancı’nın nice . kimsesiz Tek şiirle ödül kazanmak ne kötü..

Onca benzetmedir evinsiz konuşan her ozanı bir güzel benzeten Geçmişi kınalı: Kişinin geçmişine yönelik sevecen bir sövgü. koca !Elin oğlu.Elin kızı: Gelin. tesettür mağazalarının köçekliğe tövbeli o .yaşamı olan sevimli. kapalı şiirden . “şairi azam” olarak anılsalar bile ozan olarak geleceğe . götünde gözü olan okura çatmamış olacak ki.Elin oğlu: Damat.zeytin silkmeyi göze alamayanların ozanlığa soyunmamaları gerekir .Ekmek yerken kedinin gözünü bağlamak: Cimrilikte sınır tanımamak Ekmek yerken kedinin gözünü bağlayan. elin kızına kaptırmadan kim ozan olabilmiş ki .kalamazlar . cana yakın kişi O geçmişi kınalı şiirler.Ekmeği yanından zeytin silkmek: Yaptığı işten hiçbir kazanç elde edememek. dünden bugüne amatörce bir uğraştır.Gök görmedik: Görgüsüz Gök görmediklik yapıp da bir günden bir güne ne şiirini ne kendini övmeye kalk. . geçmişte hafif bir . şiir sofralarında başka ozanlara yer açmayan ozanlar. a ?Rıza’nın kendine filozof demesine bugün de hâlâ gülünmüyor mu . şiir dururken ozanı baş tacı edecek değil ya . demek ki ekmeği yanından .söz edebilmektedir . bugün. boş laf etmek .Evinsiz konuşmak: Yersiz.işbilir tezgahtarlarıdır . karı ?Elindeki gülü.hep kendinden tüketmek Ozanlık..Götünde gözü olmak: Gizli saklı her şeyi görmek Ahmet Haşim.

Hırsız kedi enseli: Besili.yaşama dönüş yoktur . ver şarkı sözü yapsınlar . bir şaire gününü gösteren Hadi ordan: Hafifseme ve öfkeyi birlikte içeren inanmama. ama duygu yoksulu Ne zaman hırsız kedi enseliler. kötü duruma düşmek .Hora geçmeyen şiiri.Gözünü belertmek: Gözlerini irileştirip öfkeli öfkeli bakmak .Gıllın gıccık: İyice sıradan.Götünün kurtları dinlenmek: Yapacağı kötülüğü yapıp rahatlamak Götünün kurtlarını dinlendirmek için şiir yazılmaz. kitaplarda değil. yayın dünyasını ele geçirdiler. son sözü bulamamış.Lirik şiire. ozan ozanlığını .şiirlerdir .Hora geçmek: İşe yaramak.Hemen beğenilme tutkusudur (tamahkârlık).Götünden solumak:İyice güçsüz ve yorgun ya da ölmek üzere olmak Götünden soluyan şairleri ele veren. işe yaramaz olan . şiir sitelerinde ara Gidinin deyyusu: Kişilik ve karakteri iyice zayıf.ifadesi Hep “Hadi ordan!” denilen o şiirler değil midir bir edebi akımın önünü açan. o günden beri..sözcüklere pezevenklik yapmak olduğunu bilir . sonu iyice zayıf .Gününü görmek: Belasını bulmak. öbür şiirler hep gözlerini belerterek bakmışlardır. o ?açılmış öne bakanların dudağını uçuklatan .Gıllın gıccık şiirleri. çekemezlik . çünkü bir ozanın biricik işinin . …şiir şiirliğini unuttu. çünkü şiir kazasında . haz vermek . başkaları kendisine” “gidinin deyyusu” dese bile üstüne alınmaz. ahlaksız Gidi”nin ilk anlamının pezevenk olduğunu bilen bir ozan. akılcı bulmama . paralı.

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey !var” demeyi de mi yasaklamışlar Kahpe herif :Küçümsemenin etkisini azaltmak için kullanılan. kuşkusuz . .yüzsüz Kanara köpeği gibi ayak altında dolanıp her şeyi hazır bekleme.Kaba ağaç gölgesi: Dallı budaklı fazla yayılmış ağacın gölgesi Okura kaba ağaç gölgesi olabilecek bir şiire. arsız.Kahyası. sözcüğünü . her şeyden yararlanmaya çalışan.suskunluğunda kendin üret . köpeği olmak: Her konuda kendini ilgili görmek Her şiire ve şiir üzerine yazılana her şeye karışan şiir dünyasının bu kahyası. o konuda bir isteği kalmamak Birilerinden horsasını almak isteyenlerin yapabildikleri en saygın iş. .yasak ilişkisine asla karışmamalıdır .taşımayan. on kitaptan birinde ya rastlanır ya . söze içtenlik.Karı ağızlı: Hanımının sözünden hiç çıkmayan.şiir eleştirmenliği . bir sen..rastlanmaz Kaç kıymadan: “Sakın ha.Horsasını almak: Kızgınlığını.İnceldiği yerden kopsun: Ne olacaksa olsun deyip her şeye baştan razı olma Bir ozan yer geldiğinde inceldiği yerden kopsun demeyi bilmeli ve sözcüklerin .köpekleri olmasa ozanlarımız kendi kişiliği yaratmakta hiç de zorlanmayacak Kanara köpeği: Her yere sokulan.ifadesi Kaç kıymadan. eğitimin gece bekçileri.. şiir pazarında narh ödemeden şöyle ya da böyle bir yer kapan …kaç kişi var ki. sevimlilik katan bir seslenme Kahpe herif. küfür niyeti . öfkesini almak. birde o Büyük İskender özentisi . aman yapma” anlamlarını da içeren şaşırma . dedikoduyu çok seven .

olabilirsin Omar (Ömer) diyecek dudak domarışından belli olur: Niyetin. zaman içinde yel olup gider Kekreyi kestirmek: Yapmak istediği şeyi sonuna kadar yapmak.okumam. öcücü almak .ozanlığa başlanır .Şiir. bilemediniz iki şiirini okurum.Kıt kımır: Yeter yetmez. soyunun özelliklerini taşır Hep Ece Ayhan okumasaydın.kalmamak Kırk defter doldurup kekreyi kestirdikten sonra bile ozan olunmaz. ancak .Karnının şişini aldırmak amacıyla yazılan her şiir. eh Omar diyecek dudak da domarışından belli olur . atasının.Karnının şişini aldırmak: Öfkesini gidermek.. belki o zaman ozan . ucu ucuna .birinci heybede olduğunu . okur ne bilsin şiirin kırk . bilinçaltın bilincine . ne de olsa ot tohumundan biter Sevincik delisi olmak: Çok sevinen.böyle burun kıvırmazdı.Ot tohumundan biter: Kişi. eee.başlar başlamaz belli oluşu Ben bir ozanın bir. daha söze .Kırk bir heybeli: Yalanı. bütün şiir seçkileri baştan sona erkek !ozanlarla doludur .bilmeyen .Kuru soğuk: Ayaz Kuru soğuk duygulara kulak ver. beklentisi . ama o duygulara acıma.Kıt kımır şiir bilgisiyle eleştirmen olunsa da ozan olunmaz . beğenmediysen diğer şiirlerini . eceyi gecede aramasaydın. çok sevindiği için de nasıl davranacağını . palavrası bol Kırk bir heybeli ozanlardır okuru şiirden soğutan. biraz da karı ağızlı olduğu içindir ki.

soydum diktim soyuna çekti.Şiir. tahta yaranların işi değildir. esininki şiire Soğan diktim soyuna çekti. aşık olmak .karşın.kazanımdır .Tahta yaran: Damdan düşer gibi yersiz ve yakışıksız konuşan kişi Şiir.yiyeceksin . değiştirilemediği Mayasında özgünlük mayası bulunmayanların sıradanlığını da önce şiir özetler: Soğan diktim soyuna çekti.Sıçanın sidiği denize katıktır. zamanında çok dileyip istemelerine . soyundum diktim soyuna çekti .Uçkuru gevşek: Her an cinsel ilişki kurmaya istekli Ozanın uçkuru gevşek midir. bütün dergi yöneticileri. şiirin gizini.Sözcüğe sevisi akan ozanlardır okurların sevgilileri Sıçanın sidiği denize katıktır: Küçücük şey de yerine göre bir katkıdır.Ters tokadı yapıştırmak: Beklemediği bir sırada elin tersiyle şiddetlice vurmak Böyle aynı şiiri yazmaya devam edersen.Sulu ağız ozanlardır. sevgili de şairi “haddeden geçmiş nezaket” .Sulu ağız: Geveze. sır saklamayı bilmeyen .Sütlü keçinin kır oğlağı: Kayrılan.. okuru sevincik delisi yapabildiği gün. soydum diktim soyuna çekti.Sevisi akmak: Sevmek. bir türlü sütlü keçinin kır oğlağı olmayı beceremeyen ozanlardır . soyundum diktim . ayrıcalıklı bir konumda bulunan Dönüp bakın.onu bilmem.soyuna çekti: Soydan getirilen özelliklerin değişmediği.olarak görmek ister . daha başlıkta söyleyiverenler . ama uçkura nakış işlemeyi düşünen . şimdi okurun ters tokadını .kişidir ozan . . kendi kurtuluşunu da ilan edecektir .

bırak da özendirme ödülünü bir başkası almış olsun .. okurla ilgili bir yürek erintin varsa.golünü ya ofsayt ya da penaltıdan atar. kaygılı bekleyiş Şiirle değil.yakanın kırlısı olduğu unutuluverir Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı: Her şeyi kendi çıkarı için tüketmesine .Yangın Ayşe: Gördüğü erkeğe iç geçiren ?Şiirin “Yangın Ayşe”şi o okurlar değil mi İbrahim Sadri’leri TV yıldızı yapan Yel esmeyince yaprak çıldırdamaz: Kötü haberin duyulmasının mutlaka bir .Edgü’nün: “Eleştirmen. taşralı İyi ozan olmak için. bekletmeden bir . ama nedense Fuzûli’nin de Haşim’in de Külebi’nin de . öteden beri yakanın kırlısı olmamak.Yürek erintisi: İç sıkıntısı.nedeninin olduğunun düşünülmesi Yel esmeyince yaprak çıldırdamadığına göre. benzek (nazire) .topladığına göre.. hâlâ bir beklenti içinde olmak Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı dedirtenlerden olma.Yakanın kırlısı: Kaba saba.Yüreği burmak (yüreği ağrımak): Karnı ağrımak ?Sık sık yüreği buran o ozanlar değil midir genel tuvaletlerin “Tosun”ları . İstanbullu olmak gerektiği söylenir.karşın. yazdıklarını.”sözüne ben de inanıyorum Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmak: Yüz veren herkesten bir . F.bardak suyla şifa niyetine hemen iç Tahsin Şimşek .peşinde koşmak arasında bir fark göremiyorum .çıkar ummak Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmakla. bütün ödülleri . .

. kardeşinizin sesidir. Bu heyecanını Azerbaycanlı dostlarına taşıdığında ise Azeri Türklerinden Aydın Bey. bizi canı gönülden insanlar. eşiniz dostunuzun sesidir Kada” veya “gada” Türkçenin eski kelimelerinden biridir. büyükannesinin. Manası “günah. kendi soyunuzdan bir insanın şefkatini. Kendi kanınızdan. dert. kendi canınızdan. buram buram memleket tüter ruhunuzda. 1991 yılında Azerbaycan’ı da içine alan TDAV’ın bir gezisine katılmış. merhametini de yakalarsınız bu sözde. Bu söz diğer sözlere bu cihetle benzemez.ananızın sesidir. komşunuzun. Necdet Bey.” musibet. kendi ifadesiyle “Kayserilerin alamet-i farikası” gadasını aldığım sözünü duyunca da aynı heyecana kapılıyor.Gadasın Aldığım Kategori: Deyimler — okuz @ 12:08 pm Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’da ve Kayseri’de bu sözün anlamı çok büyüktür.Necdet Çetinok. Hasretinizden yüreğiniz efil efil eser.Bizde ise “gadasın(ı) aldığım” derler AZERBAYCAN’DA DA KULLANILIYOR Kayseri Barosu avukatlarından İ. bize gelecek felaketleri dertleri kendi üzerlerine almayı dilemekteler bu sözle. Doğuda “gadan alam” derler. atalarının sesindeki sıcaklığı da duyar. Azerbaycan’da Şamahı Cami imamından bu sözü duyunca birkaç kez bu sözü imam efendiye tekrarlatmışlar. felaket” demektir. Kazakistan’da “bıldır” kelimesini duyup heyecanlandığı gibi. Hele gurbette böyle bir söz duysanız. :Azerbaycan’lı şair Necef’in bir şiirini okuyor GADASIN ALDIĞIM . Bu sözü duyan bir insan sadece bir söz duymuş olmaz. bela. aynı zamanda anasının. Yani. Bu kadar içten ve bu kadar doğal bir sözdür bu. Çünkü bu ses .

Türküde “ergen kızlar alsın benim “gadamı .televizyonda Burada Kemal Sunal bir türkü söyler.Burhanettin Akbaş Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmi vardır. ürün Erk: güven.dediği bir kısım vardır . itibat S. Daha dün tekrar oynattılar . Necef’in sevgilisinin adı Bar: Mahsul.Seherin esen yelleri Esme gadasın aldığım El menimdir etek senin Kesme gadasın aldığım Seherin esen yelleri Yana dağıtıp telleri Destinde deste gülleri Mesme gadasın aldığım Üst yanımız dağlar gardı Alt yanımız bağlar bardı Necef’in de erki vardı Küsme gadasın aldığım Mesme: masume.

İNSANLARIN HAYATTA HEP YANLARINDA GADASINI SEVE SEVE ALACAK İNSANLARIN BOL OLMASI DİLEĞİYLE. Bu arada kullananlar çok şirin(şeker) dilli insanlar oluyor GIZ BEN SENİN GADALARINI ALIRIM” ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ” DUYDUĞUM BİR SÖZ. Hele birde tam yerilisi oldu mu Antep’in siz dinleyin derim misal ben . evet demek ama sonuna da “gadasını” sözünü getirince o kişiyi sevdiğini..olam ) derlerdi.BENDE HEP DERDİM ACEBA NEDİR DİYE DEMEKKİ BENİ ÇOK SEVEN BÜYÜKLERİM BENİM BÜTÜN GÜNAHLARIMI.Ben bunu “gözünün yagini yiyeyim” ile benzer anlamda diye duymustum Gadanalım” ve “Gadasınıalım” Azerbaycanda çok sık sık kullanılan kelimeler.ona değer verdiğini söylemiş oluyor Bir Antepli olarak Gadasını alım lafını çok kullanırız ..Bizimkiler ünlem gibi de kullanıyorlar :Bir yaşlı teyze mesela olumlu bir cevap veriyor .Benim bildigime göre bu Söz Elazigdada kullaniliyor.He gadasını diyorHe. Yazılışıyla söylenişi çok farklı . Eski arkadaslarimi gördügüm zaman hep ( Gadan . Vallahi bu Söz cok Hosuma gidiyor Kızılderili atasözleri Kategori: Amerika Yerlileri — okuz @ 1:14 pm .YAYINLARLA CANLI TUTALIM .DİLİMİZE VE ÖZÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM VE BÖYLE . Hep Duymusumdur Elazigda .” .NE GÜZEL BİR İFADE VE SEVGİ GÖSTERGESİ. . OLUMSUZLUKLARIMI ÜZERLERİNE ALIYORLAR.

ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı . çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını . takipçin (olmayabilirim. lazım olduğu kadar keser.Barış ve mutluluk her anda mevcuttur . iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir. Önümde yürüme. Ne zaman onları kesmemiz gerekse. Odunu asla ziyan etmeyiz.ilelebet yeşil kalır Arkamda yürüme.Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi (makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi (Bir düşman çok. (Hopi Kabilesi Bir kere “Al şunu” demek.sağlayacaktır . bu da bizim kalbimizi yaralar . (Kabilesi (bilinmiyor Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz.temizlenir Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: çam yaprağı gibi .Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir . ben öncün olmayabilirim. önce onlara tütün ikram ederiz. kestiğimizin hepsini kullanırız.Barış ve mutluluk her adımdadır . Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek. yüz dost azdır. (Fox Kabilesi Avlayacaksan en zayıf geyiği avla. böylece ikimiz eşit oluruz.dökecektir. Yanımda yürü. (Ute Kabilesi (Aşkı tanıdığında.Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile . Yaratıcı’yı da tanırsın.

Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek. Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: Kendi kendini kontrol. Sadece bir kişiye yardım et! Şimdiki usul bu değil ama inanıyorum. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için . Ve her insan bir görevle yaratılmıştır Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. Her şey birbirine bağlıdır.Gözlerde yaş yoksa. Yerkürenin başına gelen. ******** olmaktan daha küçük bir meseledir .Gözün ile değil. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve (yeniden yaşayacaklar. (Wovoka Doğum yapan herşey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman. vakar ve saygı . Bütün av hayvanlarını geri getirecek. ruh gökkuşağına sahip olamaz . (hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. (Mohawk Kabilesi Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. yüreğin ile hüküm ver Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. .insanlar bu yolu öğrenecekler Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. ‘. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda. dünya daha iyi bir (dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır.Fakir olmak. sabır.büyür. .gerçek cesaret demek olan metanet. Halbuki bilgi mazidir. hikmeti değil. ((Apache Kabilesi Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz.

yapar …İlkbaharda usul usul yürü. Her şey halkadır.daha fazla akıllandırır Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez.beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak Su gibi olmalıyız. .Kehanet.Gençlerin kalbinde merak uyandırır. (Siyu (Kabilesi . bize geri gelir . (Cherokee Kabilesi Komşun hakkında hüküm vermeden önce. (Hopi (Kabilesi . Her şeyden aşağıda. ya da güneş açacaktır.Herbirimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var İhanet arkadaşlık zincirini karartır.Sevgi ile yorulmadan ilerleriz . Her birimiz . son balık öldüğünde.kendi hareketlerimizden sorumluyuz. (Siyu (Kabilesi Şeytan hakkında konuşmayın. ama kayadan bile kuvvetli. sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz Son ırmak kuruduğunda. toprak ona hamiledir .yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir.Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez . Bazen onun külfeti bizi nimetinden . muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir (Hava ya bulutlu olacaktır. Hepsi döner dolaşır.İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır . son ağaç yok olduğunda. iki ay onun makosenleriyle yürü! ((Cheyenne Kabilesi Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir. fakat vefa onu her zamankinden parlak . yaşayanlara ilave eder.İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez .Sevgi ile.

((Mohawk Kabilesi Üç barış vardır: Birinci barış. atlanuvdan kalma. en önemli barıştır.Şaşırana ayıp yok. dönüp evini bulduktan sonra . Yine de çok kimse onu ister Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil.aram salma . İnsan. onu çocuklarınızdan ödünç . karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng.Yağmur iyilerin üzerine de yağar. Karanga tuman adastıradı.Adaspayman degen erdi. böylece bozulan . Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız. kötülerin de .Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir. Fakat hepsinden önce.düzenimiz yeniden kurulacaktır . Bu gerçek barıştır. kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini.yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir . beraberliğini farkettiğinde.Adaskanga ayıp yok. kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde.Ben yolumu şaşırmam diyen adam. kazanınga. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. kaytıp üyin tapkan song. bay bolayım deseng..Unutmayın çocuklarınız sizin değildir.aldınız Nogay Atasözleri .Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir. diğerleri sadece bunun akisleridir. İnsan ruhundadır o. insanın ruhundaki barış . anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış. her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır.

yaralandığında bilirsin. akrabanın kadrini düştüğünda. Ata-anadıng kadirin.as köp bolar . söz süekten öter. ata-ananın .Agaş etten öter.Yalalı bolsang bilersing. kilim kesersen kısa kes. adamın eğrisini halkı düzeltir .çeke uzar .Akıl bastan şıgar. Balalı. kiyiz kesseng kıska kes. Edem kıyşığın halkı tüzeter. çeke . mücevher taştan çıkar .tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. Absın-kelin tatuv tursa.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.İyi niyetlinin atı yorulmaz. tarta-.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. zengin olayım dersen.Kardeşler tatlı olursa at çok olur. kazanına . arbası tozbas. yonta yonta kısalır. Ekpege at köp bolar. arabası yolda kalmaz . söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes.haram sokma Aga-iniding kedirin.Ağaç etten geçer. dünya namusu güçlü .Akıl akıldan üyrik.Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin Agalı-inili tatuv tursa. yona – yona kıskarar. asıl tastan şıgar.Akıl akıldan üstün .bolsang bilersing Kardeşin.Aşamaga.Akıl baştan çıkar.Agaş kıyşığın talkı tüzeter.Ak nietliding atı arımas. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .Ahret azabından.

İyi boğayı kurt yer. verdiğinde gözüne uyku girmeyen . evlense de hayır getirmez . basta.Almaktıng körki – bermek.Ala azbandı böri aşar.şişmanlama da . altmış yaşındaki onu karşılar . til söyler.. dil söyler .Altı yaşındaki uzaktan gelse.Anadıng köngili balada.Almanın sonu-vermek . yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Akıl bulur. fakirin topladığı malı zengin yer .Ön tekerlek nereden geçerse.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez.Aldı tegerşik kaydan köşse.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim. ağaç kapılıya düşer .Akıl tabar. mısır ye de su iç.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim. alpıs yasar aldına şıgar.Altın kapılıya hizmet etmek. barsa da ongmas.Akıl yasta tuvıl. nartük e de suv iş – semirmeseng. arka tekerlek de ordan geçer .Alıs-beris bilmegen.Altı yasar altıstan kelse.Akıl yaşta değil başta .Algasagan kız kievge barmas.göreyim .Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Alış-veriş bilmeyen.baladıng köngili dalada- . bergende yatıp uykısı kelmegen.songgısı da sonnan köşer.Algasagan suv tengizge etpes.

koy bagıp.Aramzadeding koynı tolı.At avnagan erde tük kalar.Yorulan ata kamçı ağır . yüzü kara . aynı acıyı yaşayanların halini anlar . avızlıgı man suv işer.Bir acıyı yaşayan kişi . iyilik kalkar .At yorulursa sersemler. besili yağdan ölür Asık oynagan azar. semiz maydan öler. etigi men.Arkasına ötken ayavşıl bolar. berinnen. kuyrık asagan.. ak kalkar.Aram kapşıktıng tübi tesik. koyun besleyip kuyruk yiyen de .Cimri adamı açlıktan öldürür.Haramzadenin koynu dolu.Ananın gönlü balada.Arık oydan öler. top oynagan tozar. balanın gönlü dışarda .suv işer . yavapsız sözden kıtar.Haram kabın dibi delik . Er basına kün tuvsa.Kötülük batar. top oynayan tozutur.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.Arıgan atka-kamışı avır.hepsini geçer . er arısa avırak.At arısa tuvlak. yiğit yorulursa hastalanır . beti kara.Aram batar. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür .Asılsız astan kıtar.de ozar Aşık oynayan azar.

Ata baladıng sını.Babasından gören ok yontar. anaga usap kız tuvmas. attan inmek bir namus .Ataya benzeyip oğul doğmaz.Ata barda uvıl yas.Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.Baba oğulun sınayıcısı .Baba varken oğul genç. oğulun öğreticisidir . attan tüspek bir namıs. atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. insanın başına gün doğsa eteği ile .balaga sınşı. anasından gören kürk biçer . atın varken çevreni . aga barda ini yas. adamın yanılmazı olmaz .Atın iyisi arıklıkta. aytkan sözi de kaytpas .Atan ölse de.Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer.Ata minmek bir mırad.At sürinmes bolarma. er iygisi yarlılıkta biliner.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez.Ata.At iygisi arıkta biliner.Atın sürçmezi olmaz.Atang barda el tanı.gez . söyledeği söz de dönmez . atangdı körgen ölmesin.Atadan körgen ok yonar.Baba.Ata binmek bir murad. anadan körgen ton pişer. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir . atanı gören ölmesin .su içer . edem yangılmas bolarma.Ataga usap ul tuvmas.Atang ölse de. ağabeyi varken küçüğü genç . anaya benzeyip kız doğmaz .

avıldası maktagandı salma. yiğidi namus öldürür .Atasına yahşılık etpegennen. kurdu gördüklerinde birleşirler . anasız öksüz gerçek öksüz .Atasız öksiz-yartı öksiz.Hastalık attan çıkar .Babasız öksüz yarım öksüz. komşusunun methettiğini salma . kongısıga aytsam kosadı. yahşılık kütpe. hatının süygen tamaşam der.Avıruvdıng aldın al- .Atasının methettiğini alma.Atası maktagandı alma.Avıl iyti ala bolsa da.Avla tolu malıng bolganşa. erdi namıs öltirer.Avıruv attan şıgar.Komşun kimse. er erde dosıng bolsın.Attı kamışı öltürer.Atım yok aranda.Ahırda atım yok. böri körse biriger.Avıldasıng kim bolsa.. anasız öksiz-kerti öksiz. kadınını seven temaşalığım der . fırtınadan endişem yok . kardeşin odur .Ağrımayan başına bez bağlama . kaygım yok boranda.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .Halktan birine söylesem yayılır.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Avılga aytsam aşadı. komşuya söylesem çarpıtır .Atı kamçı öldürür.Atın süygen alasam der. adanasıng sol.Avırmagan baska yavlık baylama.Atını seven kıratım der.

ağzı kötü cemiyeti karıştırır .Ayağına bak da kımızın iç.Ayamda bolsa yalarman. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur .Aytarman-mennen keter.Ayday bilmes at öltirer. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . aklına yatana inan . anamda bolsa alarman.Aylandırgan avıruv almay koymas. közi tanımaydı.İyi dostun malı bir. akılınga kelse ıynan.Ayaz bolsa suvıtar. tınglamasang -sennnen keter.Söylerim benden gider.Ayagına kara da kımızın iş. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Hastalığın önünü kes . anamda olsa alırım . söyley bilmes söz keltirer.Ayagı baskanın. gemiye binenlerin canı bir .Avucumda olsa yalarım.Rüzgâr olsa üşütür.Ayağını görüp aşını iç. anasına kara da kızını al.Aytkanga ıynanma. anasına bak da kızını al . anasın körip kızın al.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz . kemege mingenning yanı bir.Söylenene inanma.Sürmesini bilmeyen at öldürür. avızı yaman eldi bulgaydı. anasını görüp kızını al . bulut olsa ısıtır.Ayavlı dostıng malı bir. künde bir tostakay may bergen artık.Ayağı kötü baş köşeyi batırır. bulıt bolsa yılıtar.Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayda bir at vermektense. dinlemezsen senden gider .Ayagın körüp asın iş.Ayagı yaman tördi bulgaydı..Ayda bir at bergennen. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .

Aşıkkan aska piser. birşey bırakmaz .Ayırılgandı ayuv er. değerini de bilemez .Az söz-altın.Bakırak-bakırak bardı aytar.Çocuğu küçüklükten.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Ayrılanı ayı yer.Ayvan alası tısında.Balalı kargaga kok artpas. az söyle çok dinle.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen. temiz yer (Az yiyen. gelini geldiği andan itibaren terbiyele . bölüneni kurt yer .Az aşagan.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz . az söyle.(…!Az yiyen. köp söz kümis. bagıslagandı da bilmes.yanılmazsın .Bakkandı bilmegen.Az söz altın. bargan sözin yartı aytar. kelindi bastan terbiyalav. balasız üy-mezar- . Bölingendi böri er.Baladı yastan. köp tıngla-yangılmassıngAz ye çok çiğne. edem alası işinde..Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.Hayvan alası dışında. çok söz gümüş . söylerken de yarım söyler .döğülmezsin (kuvvetli olursun).Azı bilmeyen çoğu da bilmez . taza aşar.Balalı üy-bazar. insan alası içinde . köpti de bilmes.Azdı bilmegen.Acele edenin ağzı yanar .

Çocuklu ev pazar. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.Balam barar erge.Baydıng kızı ölmey. dostuna faydası olmaz . eteging kesip bolsa da kutıl. suya eteğini salar . çobanın dayağından . bela-kaza onunla gitmesin . bayram sonu kurban kalır . yarlıdıng kızına kün tuvmas. bayramnan song kurman kalar.Başına gelen belâdan. çocuksuz ev mezar .Balalı üyde melek bar.Basına payda etpegen.Balık seven.Çıkma zenginin karşısına. eteğini kesip de olsa. dosına payda etpes.Bası baskadıng.Balık süygen suvga etegin malar.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan. balasız üyde elek bar.danalığında belli olur . iyi inek.Zengin ile barışma.Zenginin kızı ölmeden. yiğit ile. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .Gide gide bayram kalır.Bereket gelinin.Kızım evleniyor. şobannıng tayagınnan. bele-kaza barmasın. kurtul Bay mınan barıspa.Barma töre kasına.Baysız pişe-patşa.Çocuklu evde melek var. bayısang özi keler kasınga. fakirin kızına gün doğmaz . mal tanadan.Kendisine faydası olmayanın.Basınga kelgen beleden beleden.uğraşma .ayağından.. betir minen kürespe.Bara-bara bayram kalar.Başı başkanın aklı başka.Akıllı insan çocukken belli olur. akılı baska.

biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var.Boş tüfek iki kişiyi korkutur. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Biyimde de bar.Verenin evine gidelim.Borçlu ölmez. bilmeyene davlumbaz az .Bir körgen bilis.Olacak on yaşında da çocuk değil. eki körgen tanıs. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men. bilimi artık mıngdı yıgar. er bolsang – aytkanınga berk bol.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Bilene bir çalsan saz. bilimi fazla olan bini yıkar . bolmayak yırma beste de yas.Böri bolsang kök bol.Bir çiçekle yaz olmaz. olmayacak yirmi beşinde de çocuk . karımda da .Bolayak on yasında da yas tuvıl.Kurt olursan gök (boz) ol.Bilgenge bir soksang da saz.Bir edemning üyi kalası bolar.altını-üstüne getirelim .olur .Bugünkü işini yarına bırakma- . beren-şeren eteyik.Veren cömert değil. alan cömert.Bileği güçlü biri yıkar. birev uyalar. biri utanır.Birev söyler.Bergen yumart tuvıl. iki sefer gören tanışır. ası – balası bolarCimri.“var .olmaz . aşı-yemeği.Bir gören bilir.Bergen üyine barayık.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. çocuğu gibi kıymetli . algan yumart. şerli öler.Bilegi yuvan birdi yıgar. ol iyt bolmas.Bir şeşekey men yaz bolmas.Borışlı ölmes. bilmegenge davılbaz da az. ne varsa.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it. şerli ölür.Biri söyler.

Dosınga mungkir kazba. düşmanının evinde oturmadan. köp söylegen kiside bele boladı.. düzeltici. hesabı dürüst gerek . duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.Dosıng berse kım.Bulganşık suvda balık boladı.Bozguncu. asabı durıs kerek.Doska bergen borışka.Dostunun verdiğinin dışına bakma . kendin düşersin .Büldirvüşi ining bolsa.Dos esabı köngilden. uvısınga yım.Dostuna çukur kazma. avucunu yum .Dos doska kerek. görüşmeni bitir ve . dos baska karar- .Dos bergenning tısına karama.hemen ayrıl . tüzetüvşi agang bolsın.Dosta verilen borçtur . dağıtıcı kardeşin varsa.Dosıngnıng asın duşpanday aşa.Dostunun aşını düşman gibi ye .Bulanık suda balık olur. düşmanının bıçağı ile kilim kes .Dostun hesabı gönülden . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Dostunun bıçağı ile boynuz kes.Dost dosta gerek.Dostun verse sus.Dos üyinde oltırıp ket. birleştirici annen olsun . çok konuşan kişiden belâ gelir . özüng tüsersing.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Duşpan ayakka.

Düşman ayağa.Adam adama konak. bir kes.Duşpan külip üyreter. suvık yok- .El bolmasa.Edem sözi tas yarır. iki kadının dedikodusu çok olur . dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar. bas yarır.İki ölç. ton yagasız bolmas. dost başa bakar .İki sığırın ayranı çok. adam olmayak çocuğun insnlarla ne . eki hatınnıng vayranı köp.Eki ölşe.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır .Edem üreginde arslan yatagı bar.işi var .El almagan.İnsan yüreğinde aslan yatağı var .Eki sıyırdıng ayranı köp. can tene konak . bir kes .Adam sözü taş yarar. taş yarmasa baş yarar .El agasız bolmas. kürk yakasız olmaz .Düşman gülerek öğretir.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var. dos urısıp üyreter. yan-tenge konak..El ağasız olmaz.Edem-edemge konak. tas yarmasa. edem bolmas baladıng kisi minen. elli yıl yatar.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur .El bolgan erde betir de bolar.

Yemişin iyisine kurt düşer . elşi avırar. şöp bası kıymıldamas.Elim boluvdan edem boluv kıyın .Er aytpas.Halk içinde hastalık yoksa.Ülkeni kötüleme .İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Elde amanşılık bolsa.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz ..Eldi sökpe.Halkın işi-altın beşik .Elli yıldan el yangırar. soramay aytpas. sormadan söylemez .El espese.Elding avızına elli arşın böz etpes.Aptalı elçiliğe göndersen.Elşiding keşikkeni hayır.Alim olmaktan adam olmak zor . dediğinde de sözünden dönmez .Elding işi-altın besik.Yel olmazsa soğuk yok .Epsizdi elşilikke yiberseng.Emisting iygisine kurt tüser.Elçinin gecikmesi hayırdır .Halkın hazinesi-eski söz .Yiğit demez. iyileştirici hasta olur .El kaznası-eski söz. aytkanınnan kaytpas.Elli yılda toplum yenilenir .

Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.Er ötirik söylemes.Er tarıkpay molıkpas. gücü iki kat artar .Er iygisi burınlı bolar. köpir avızda sözin tappagan.İnsanlar arasındaki akrabalık. kuş yanılır kafese girer . elden (vatandan) vazgeçilmez .Erkeğin adını ya atı çıkarır. yerdeki köklerden daha fazladır .İnsan darda kalmadan rahata ermez .Erden vazgeçilir.Er şıragı-eki köz. ekevledi soltanım. at sürinmey bolmas. ep ötirik söyler. kus yangılıp torga tüser.İnsanın ışığı iki gözü.Er kartaydı – kuş taydı.Er yanılmay bolmas.İnsan kendine güvenirse. atın sürçmeyeni olmaz .Er yangılıp kolga tüser.gücü tükendi. köprü başında söz bulamayan . yade hatını şıgarar.Erkek yaşlandı.Er kayratlansa. kötülükler çoğaldı .Erden ozuv bar.İnsanın yanılmazı olmaz.. elden ozuv yok.İnsan yanılır esir düşer. şartlar yalan söyletir .Er kadirin el biler.Erekte avızın yappagan.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .Erkek yalan söylemez.Erkeğin iyisi burunlu olur .Er tamırınnan er tamırı köp bolar. ekev bolar. ya da kadını çıkarır .Erding atın ya atı şıgarar.

çorba benize . antlı dostıng yanı bir.Etispesti ongmas kuvar. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur..Hesabını bilen dostların malları bir. körgen kerti.Etimning karnı-eti kabat. sorpa betke.Et kanlı olsun.İşiten yanlış.kaybolur .Erken kalkanın rızkı çok olur . ülkesi zengin .Et kanlı bolsın. yigit yanlı bolsın. bas duşpanı dos bolar. gören doğru .Erinceğin yarını bitmez .Esaplı dostıng malı bir.Erden devlet taygan song.Etimge eti kisi bas. yiğit canlı olsun .Et ete. yeminli dostların canları bir .Yetimin karnı-yedi kat .Et etke.İnsanı zenginin.Erinşekting ertengisi bitpes.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .Erte turgan erding ırısı artık. güçsüz düştüğünde ise dostları .Erge devlet kuralsa.(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder .Esitken yangılıs.Eri baydıng eli bay.

at gibi teper .Hatınnıng ekevi bazar.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .İesin sıylagannıng iytine süek taslar.Köpekli konuk sokağa sığmaz .Köpeğin yamanı çukur kazar. kumar közdi. kadınlardan kadın var kör gözü .İytli konak oramga sıymas. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.İki kadın pazar. üç kadın panayır .yas eter Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.İytting yamanı in kazar.yaş eder . kadınlardan kadın var koca .gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar. torgay etin as etken. baytal etin tas. oturduğunda bey gibi . üşevi-yarmalık. pişe yamanı-künde azar.Hatın karıganın bilmes. eşek arıganın bilmes.Çalıştığında işçi gibi. kara suvdı as eter. hatınlarda hatın bar. tursa biydey. hatında hatın bar.İnisi bardıng-tınısı bar.İslese kulday.Kadın ihtiyarladığını bilmez.. kadının kötüsü hergün tartışır . attay tevip.İt gibi ısırır.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.İyttey kabıp.

Kadir bilmes kardaştan.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.Kalan (ertelenen) işe kar yağar. yalap toymas. kadir bilir yabancı iyi .Kar küregen aslık kürer. kötülüğü olmaz .Kamışıdı silke almagan.kardaş bilmes.Kar küreyen.Kendisine bakma. sözüne bak . iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .bilir . at biler.Karga neşe çakırsa da.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .Kadir bilmez kardeşten.. aş kürer . Atadan yahşı ul tuvganın. yan şıkkandı molla biler. özüne tiygister. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Kadere bergen attıng tüsine karamas.Kardeşin azarlaması olsa da.Kardaştıng azarı bolsa da. kaptal bilmes.Kalgan iske kar yavar.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur . kaz bolmas- . yalayıp doymaz .Karama özine-kara sözine.Kan şıkkandı karga biler.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir. kedir bilgen yat yahşı.İçip doymayan.İşip toymagan. beteri bolmas. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .

oşagı üyde. kayınana kemiriksiz bolmas.Karganın bağırmasıyla kış olmaz.Kazannıng karası yugar.Kemege mingenning tilegi bir.Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Kengesli ton keng şıgar. hiç bir şey bilmez .Kazanı kırda. geldikten sonra ev sahibi utanır .Gelinceye kadar konuk utanır. kötünün belâsı bulaşır .Gel demek var.Kat – yigitting is bası. konuşmayan kaynana olmaz . ket demek yok. torgay şakırıp yaz bolmas. kaz olmaz . iytke de namıs kerek.Kazanın kapağı açıksa. ocağı evde .Karga ne kadar bağırsa da. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Karga şakırıp kıs bolmas..Kazanı kırda. aldında ezir ası.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Kazanın karası bulaşır.Kel demek bar.Çok danışılarak biçilen kürk bol olur . yamannıng belesi yugar.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Kat bilmegen zat bilmes. git demek yok .Kelgenşe konak uyalar.Eksiği olmayan gelin olmaz. kelgennen song konakbay uyalar. o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Kazan avızı aşık bolsa.Kelin kemtiksiz bolmas.

Konak az oltırıp.Konak bolsang kolga tüs.Kerekpesti yıymasang. elde yok . kolda yok.Kisige yamanlık tilegenşe.Kol kıbırdasa. yuldızı yarık bolar. kerekkende tappassıng. özinge yahşılık tile.Konuk az oturur. yere baktırıp gönderme) . kendine iyilik iste . tiling tıy.Gerektiğinde ağaç kes . gerektiğinde bulamazsın .Konuk olsan.Keşe karanga bolsa. dilini tut . erge karatıp yiberme.Konak kelse et piser.Kol kıpırdasa.Kisige munkir kazsang.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel.Başkasına çukur kazarsan. köp sınaydı.Konak bolsang. kendin düşersin .Kökürekte bar..Kökke köterip kelgendi.Gerekmezi toplamazsan. özing atılarsıng. et pispese bet piser- . çok görür .Başkaları için kötülük isteyinceye kadar.Seni) göklere çıkarıp geleni.Gerekli taşın ağırlığı olmaz . yıldızı parlak olur .Kerek üşin terek yık .Kerek tastıng avırlıgı yok. avız da kıbırdar.Gönülde var. ağız da kıpırdar .Gece karanlık olsa. yolavşı bolsang yolga tüs. yolcu olsan yola düş .

(Konuk gelse et pişer. çok gezenden sor .Köpten koyan kutılmas.Köpting avazı bir bolsa. yalnız ben bilirim diyen ölür .Herkes tükürse göl olur .Konaktıng kursagı toysa. az sözün özü güzel .Köplegen konak atkarar.Çok korkutur. yalnızın söylediği söz tutulmaz .Köp-korkıtadı.Çok sözün azı güzel. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır .Başkaları çok biliyor diyen güler.Çokluktan tavşan kurtulmaz.Konakka sorap bergenşe. kömeklegen -yavdan kutkarar. sogıp ber. köp yurgennen sora..Köp sözding azı yahşı. yardımlaşan düşmahdan kurtulur . teren-batıradı. birding avazı yok bolar. derin batırır .Konuğun karnı doysa. gözü yolda olur . vurarak ver .Çoktan tavşan kurtulmaz .Konuk doysa eşiğe bakar . az sözding özi yahşı.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Köp yaşagannan sorama. tek kişinin sesi yok olur .Köp tükirse köl bolar. közi yol karar.Konuğa sorup vereceğine.Çoğunluğun sesi bir olsa.Köpten koyan kutılmas. özim bilemen degen öledi.Çok yaşayandan sorma.Konak toysa esikke karar.Köp biledi degen küledi.

köngil tüsken-közel di.Dünürlük ayrılsa da. tentekten (aptal) sorama sözi aytar .Korkaktan sorama közi aytar. aptala sorma sözü söyler .Korkpa marttıng kısınnan.Korkak bin ölür.Korkağa sorma gözü söyler. betir bir öledi. işing avırsa.Korkak mıng öledi.Güzel güzel değildir. cesur olur . kol batır . gönlün sevdiği güzeldir . kuba kazdıng tösinnen.Korkana çok görünür .kulagınıng tısınnan .Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Korkma martın kışından.Közel-közel tuvıl dı.Kösevi uzınnıng kolı küymes.Kudalık ayırılsa da.Körklige köne kiygistseng de. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa. avızıng tıy. yarasar. karnın ağrırsa ağzını tut ..Köz korkak-kol batır.. betir bolar. kolung tıy.Korkkanga kos koriner. kork nisanın beşinden .Közing avırsa.Gösterişli.Korkağı çok kovalarsan.Korkaktı köp kuvlasang. kulaksızga söz aytsang. tuvganlık ayırılmas. yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır .Göz korkak. batır bir ölür . kork aprelding besinnen.Gözün ağrırsa elini tut.

Kutlı konak kelse.Kus uyasında ne körse.Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. köylegine yamavlık sorar.Künşi köbeymes. yaman tuvgan kul bolur. suyu da tartışır . bakılşı bayımas.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . atlanganda biydey bol.Kündesting otı da.Kuldan doğan kul olmaz.Kılık kızga kerek.Terbiye kıza gerek.Çalıştığında işçi gibi ol.Kulluk etkende kulday bol.Gücü yeten. kötü doğan kul olur . kızdan aldın yigitke kerek.Kılış kespesti tilek keser- . suvı da kündes. ata bindiğinde bey gibi ol .Fakirle samimi olsan.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de.Külme doska.söz söylesen kulağının dışında kalır . koy egiz tabar.Kıskanç adam büyük aileli olmaz. gücçsüzün efendisidir . anlamayan adama . gömleğine yamalık kumaş ister .Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Küle baksang.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar. kızdan evvel yiğide gerek .Kuldan tuvgan kul bolmas.Gülme dostuna gelir başına . uşkanda da sonı eter. keler baska. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Kuş yuvasında ne görse. kötü adam zenginlemez .

yaz yavınlı bolar. babandan büyüktür .Kız kimi severse. yaz yağmurlu olur .Malı ketken yarlı tuvıl.Misafir.Kızın çirkin ise..Molla bermes. bir yıl türening altınga tier.Mart şıkpay. kızıl kiygist.Misapir atangnan üyken. dert şıkpas.Kız kimdi süyse. sonıkı. onundur . bir yıl sabanın altına değer . kırmızı giydir .Manalı söz maldan güzel .Kıs karlı bolsa.Kırk yıl tarla sürersen. hastalığın hafif olsun .Meneli söz maldan artık.Kız davranışları ile sevdirir . sını ketken yarlı.Kılıç kesmezi dilek keser . marazıng tımav bolsın.Kış karlı olsa.Malı giden zavallı değil. bergen erden kalmas- .Kırk yıl saban aydasang.Öğütlü törenler sonlanmaz .Kısıng tuman bolsın.Kızıng yaman bolsa.Maslagatlı toy tarkamas.Kız kılıgı man süydirer.Mart çıkmadan dert çıkmaz . şerefi giden zavallı .Kışın duman olsun.

Onggannıng eki dosı bir keler. ülkemde çoban olmak iyi . kayda barasıng? Til bir erge baraman. ongmagannıng eki borışı bir keler. kutsuz yere çadır kurar .Hünerli ölmez.Oltırgan kız ornın tabar.Mısırda patşa bolgannan.Önerli ölmes. önersiz kün körmes. oltırgan eri koklı.Önerli örge yurer.Talihlinin evine düğün.Ocağın dışı (bacası) güzel..Ong kolıng man berseng. sol kolun ile alırsın .Nesip.Molla vermez. hünersiz yerin altına (mezara) girer .Nasip.Ongmaz yiğit.Ocagınıng bası şoklı.Mısalsız söz-tuzsız as. elimde şoban bolganı artık. bahtsızın evine ölüm girer .Talihlinin iki dostu bir gelir.Oturan kız yerini bulur .Sağ kolun ile versen. hünersiz gün görmez . bolmas erden konıs kurar. sol kolıng man alarsıng.Misalsiz söz-tuzsuz aş .Ongmas yigit. şenlik girer.Hünerli başarıya koşar. veren yerden kalmaz . önersiz körge kirer. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer. oturduğu yer bakımsız .Onggannıng üyine kobız kirer.Mısırda padişah olmaktansa. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . talihsizin iki borçlusu bir gelir .

şanslı halk cemboyluk .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar. hayatının ortasında karın ölmesin .Ötirikşiding üşin sözi de zaya. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Kör bıçak kol keser . akılsız kızın evi (ailesi) yok . hastalanmadan ölür .Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var . namazı yok.Yalanın temeli yok.Ötirikşi törge bir şıgar. avırmay öler.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit. övüngeç göğe bakıp yürür .Orta yolda arbang sınmasın. Kendi söyleyip. ikinci sefer çıkamaz .Düşünmeden söyleyen (konuşan).adam .Ötirik sözding örkeni yok. kendisi gülen boş adam.Osal kisi ayagına karap yurer. halkı gülen hoş .Orucu yok. onggan avıl cemboylık.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. başkasının işine sevinir . akılsız kızdıng törkini yok .Ötpes pışak kol keser. eki şıkpas. kisi isine kuvana.Orazası yok namazı yok.Oylamay söylegen.Yalancının doğru sözü bile yalan . orta yasta hatınıng ölmesin.Özi isine divana.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama . mahtanış kökke karap yurer .Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Kendi işini önemsemez..Yolun ortasında araban kırılmasın.

Söz sözü çıkarır.Sabır tübi-sarı altın.Söylegennen tıngla.Söyley-söyley söz şıgadı.Kendin yorulduğunda.(Sözün başı tel olur.Saban tübi-sarı altın. yumruk gözü çıkarır .Sözün halkda yaşıyorsa. hatırın dağ gibidir .Sirkeli tay at bolar..Sözding bası bir puşık. simgirikli bala er bolar.Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Söz sözdi şıgarar. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla. ızı bir kuşak.Sav baska-satlık maraz. bilgennen angla. türtkilese köz şıgadı.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin .Sözing sav bolsa. dürtüklese göz çıkar .Söyleye söyleye söz çıkar.Sirkeli tay at olur.Söyleyenden dinle. arkası göl olur . ümırık közdi şıgarar.Özi yıgılgan-yılamas.Kendi düşen ağlamaz . bilenden anla . yoldasıngdı öldi dep bil. sümüklü çocuk er olur .Sağlam başa-satın alınmış hastalık .Ekin dibi-sarı altın .Özing arısang. basıng tav bolar. yoldaşını öldü bil .Sabrın sonu sarı altın .

Şegertkiden korkkan. sevdiğimin sevdiğini . egin ekpes.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. süek pen şıgar. süygenimning süygeni. dostunun da dostu var . dosıngnıng da dosı bar.Suya dayanma.Değer verirsen.Süt ile giren kemik ile çıkar .Süymesing kelse..Şanışa almagan-iynesinnen körer.Sevmesem de severim.İnek kabuğu diliyle bulur .Şaşpagan arımas.Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden . düşmana (yağıya) inanma .Süt pen kirgen.Sıylasang sıy körersing.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez . Şeber yigit malga ortak- .Çekirgeden korkan ekin ekmez .Sırıng aytpa dosınga.Süymesem de süyemen.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Suvga süenme. çekmesini bilmeyen ipinden görür .Sevmediğin gelirse ev süpür . değer görürsün .Sırrını söyleme dostuna. yavga ıynanma.Şeşen yigit elge ortak. üy sıpır.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Süygenning asın duşmanday aşa. tarta almagan yibinnen körer.

teke boynuzu ile .Teng tengi men.Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap. adem oğlunu söz bozar .Dağı-taşı insanlar bozar. baska öskenning bavırı katı.Tavga tas atpa. yalnız büyüyenin bağrı katı . teke müyizi men.Dağa taş atma .Tentek özin özi davga sanar.Tavdı-tastı el buzar.Tavda öskenning tuyagı katı.Tavda ösken baladıng eki közi tasta.Aptal kendini deve zanneder . çalışkan yiğit mal sahibi olur .Tatuv bolsang balday bol.Dağda büyüyen çocuğun iki gözü taşta.Tentek suvga semirer- . adamın kötüsü molla olur . etim kalgan baladıng eki közi yasta .Tarı şaşkan boza işer.Akran akranı ile. edem ulın söz buzar. aşşı bolsang tuzday bol.Akıllı yiğit yönetici olur.Tang atpay. yetim kalan çocuğun iki gözü yaşta .Tan atmadan günün gözü doğmaz .Tayın kötüsü yorga olur.Tay yamanı yorga boladı.Darı saçan (eken) boza içer .Damaktan kalan düşmandan kalmış gibidir . acı olursan tuz gibi ol . edem yamanı molla boladı.Dağda büyüyenin tırnağı sert.. künning közi tuvmas.Tatlı olsan bal gibi ol.

atası yaman-ulı iygi .Terin çıktığını ten duymaz.Deliye sorma kendi söyler .Değirmeni kötü-unu iyi.Termeni yaman-unı iygi.Tentekke künde bayram.Tevekelşi erge nur yavar- . şımarık) doğru durmak zor .Terek şaşpay tal bolmas.Aptal kadının örtüsü çamaşır leğenini eskitir .Termede yatkan termesin maktar. akşa şıkkanın er tuymas. özi aytar.Aptalın dostu çok olur .Tentekting tastarın tekene tozdırar.Tentekting dosı köp bolar.Aptal suda bile şişmanlar . üyden şıkpagan kül töbesin maktarÇadırda yaşayan çadırını över.Aptala.Akılsıza her gün bayram . babası kötü-oğlu iyi . divane) düğün yapar.Ter şıkkanın ten tuymas. akçanın çıktığını yer duymaz .Tentekten sorama. borışlıda mal bolmas. yerleşik insan yaktığı külleri (küllerden yaptığı .Teren yılga tavıssız agar.Fidanı dikmeden ağaç olmaz.Tentek toy eter.Deli (akılsız. (söz dinlemeyen. baş köşeye kendi kurulur .Derin nehir sessiz akar . törinde özi oltırar.dağı) över . borçluda mal olmaz ..Tentekke tek turmak-kuş.

Dil taş yarar.basımnıng belesising Dişim. kılıç yarası düzelir .belâsısın . çalışkan yere nur yağar .Dil bir olsa.Til tas yarar. diş kaya .Tirlikting küşi-birlikte. öli bolıp körde yok. ölide yılaspas.Til yarası tüzelmes.Tiri bolıp sanda yok. tilimning kalasısıng.Tildi süek yok.Dirliğin gücü-birlikte .Dil yarası düzelmez (iyi olmaz).Dişi çıkamış çocuğa çiğnenip verilen aş olmaz Tisim.Dil belâ. saga razıman. senden razı değilim.bele.Til. taş yarmasa baş yarar . başarı yüksek olur .. dilimin kalesisin.Coşkulu. is ör bolur.Gücü olan. ölü ama mezarda değil . şaynap bergen as bolmas. töreyi köle eder . senden razıyım.Diri ama canlı değil. kılış yarası tüzeler.Diriyken tanışmayan.Til bir bolsa. tilim.Dilde kemik yok . saga razı tuvılman.Tirnekli edem töredi kül eter. tas yarmasa bas yarar . başımın .Tisi şıkkan balaga. tis-kaya.. ölünce ağlaşmaz . dilim.Tiride sıylaspagan.

Doğru söyleyen kurtulur.Toymagannan ton kiyseng.Görmemişin kürkünü giysen. yaman toysa.yakınların bile tanımaz . erte barsang orın bar. suyu şerbet .Tuvra aytkan tuvganga yaramas.Düğüne gidersen erken git.Toygan kız törkinin tanımasGelin olup giden kız (zengin olup mala doyan kız). yalan söyleyen tutulur .Tüedey boynıng bolganşa. öpke eter.Tuvra aytkan kutılar. aldap aytkan tutılar. erken gidersen yer var .Tolmaska kuyma. toymaska berme.Doğru söyleyenden akraba olmaz .Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas.Dolmaza dökme. suvı-serbet. toyda yüzünü kara eder . toygan erde iyt yurer.Tuvgan elding eri-cennet-.Tuvgan erde er yurer. . toyda betingdi kara eter. it doyduğu yerde yürür .Deve gibi boynun olacağına.Hayvan doysa iyi gider.Yiğit doğduğu yerde yürür.Ul tuvganga kün tuvadı- .Vatanımın (doğduğum yer) yeri cennet.Toyga barsang erte bar. kendi evdekilerini .Tuvar toysa bek keter.. tüymedey akılıng bolsın.Evi yakın olan gelinin döşeği toplanmaz . kötü doysa sana küser . düğme kadar aklın olsun . doymaza verme .

aytpa.Ulıng aşuvlansa.Oğlan doğduğunda gün doğar .anlaşamayan gelin olmaz . kötü sabredemez (acele eder .. yaman bolsang-eti kün (berdazi akında. esik bavın tutOğlun hiddetlendiğinde baş köşeye kurul.Urlagan-bir künali.Ürgen iyt kisidi kappas. kötü olsan yedi gün (Zemheri için .Sessiz evde bela var . ant işken mıng öledi.tut .Havlayan köpek kimseyi ısırmaz .Ulım üyde-ırısı tüzde.Üyinge abız kirgennen kobız kirsin.Zehir içen bir ölür.Oğlum evde-rızkı dışarda. kızım evde-sözü dışarda . çaldıran bin defa suçlu .(Yahşı bolsang-üş kün. yemin eden bin ölür . damadın hiddetlendiğinde kapıyı . urlatkan-mıng künali.Evine molla (ölüm) girmesindense kobız (düğün) girsin .Uv işken bir öledi.(İyi verinceye kadar .Evine gelene.Urıspas ul bolmaydı. üydey öpkeng bolsa da.Yahşı bergenşe. söyleme . ne kadar öfkeli olsan da.Çalan bir kez suçlu.(İyi olsan üç gün.Azarlamayan oğul olmaz. kızım üyde-kılıgı tüzde. yaman asıgar. örge şık.Üyinge kelgenge. kelispes kelin bolmaydı. kieving aşuvlansa.Ündemeste üydey bele bar.

Çıplak olana yaz iyi. övüngeçe yabancı iyi .(gibi (olur . kötülük yapan saklar .kalarsıng uyatka . yamanga ölim yok.Yahşılık etken maktanar.İyiye yoldaş olsan yetersin murada.Yalgız at şavıp yuyrik bolmas.İyinin yabancılığı yok. yamannıng özligi yok. kötüye yoldaş olsan kalırsın utançta . yamannıng eki borışı bir keler. kötü verdiğini söyler Yahşı man söyleseng.Yahşı körgenin aytar.. kötü ile konuşsan köpeğe kemik atmış . yamanga yoldas bolsang.Yalnız koyunu kurt yer . kötünün iki borcu birden gelir . kötünün yakınlığı yok . yaman man sölleseng iytke.Yalnız at binicisiz birinci olmaz .Yalangaşka yaz yahşı.İyilik yapan övünür.Yahşı söz yılandı innen şıgarar. maktanşakka yat (yabancı) yahşı. yamanlık etken yaskanar.İyinin iki dostu birden gelir. balga seker katkanday.Yahşıdıng eki dosı bir keler.Yahşıga kün yok. yaman bergenin aytar. etersing mıratka..Yahşıdıng yatlıgı yok.İyiye gün yok.Güzel söz yılanı ininden çıkarır .Yalgız koydı böri aşar.süek atkanday İyi ile konuşsan bal şeker katmış gibi.İyi gördüğünü söyler. kötüye ölüm yok Yahşıga yoldas bolsang.

yaman edem üy buzar.Yaman avıldıng agası bolsa.Yaman söz-bas kazıgı.. yünlü paltonun biti acı . fakir köyün zengini olma . güzel söz can azığı .Yalnızın gündüzü karanlık.Kötü evlat atasına sövdürür .Yalnız başına söz olmaz. yalgız kazık kos bolmas.Aygırın kötüsü anasına düşman. yabagı tonnıng biyti aşşı.Kötü soyun başı olma. kötü adam ev bozar . birleşenler ise hiç yorulmazlar .Yaman aytkan sözin eki aytar.Yaman arba yol buzar.Yalgız söylep söz bolmas. birleskenler bir iste de arımaydı. yayayı ise hiç sorma .Yaman aygır anasına kas.bulunur . ıruvlıdıng ogı kalsa da. yaman edem yoldasına kas. tabılmas. yaman elşi el buzar. çevresi geniş olanın saçma tanesi bile .Yalgızdıng bir isi de yarımaydı. kötü elçi köyü bozar .Yaman arba yol buzar.yayavdıng künin sorama.Kötü araba yol bozar.Kötü kişinin sözü acı. yarlı avıldıng bayı bolma.Kötü söz baş kazığı. saklı içen aş olmaz .Kötü söylediği sözü iki kere söyler .Yaman kisiding sözi aşşı. adamın kötüsü yoldaşına düşman . tabılarYalnızın yayı kaybolsa bulunmaz. yasırtın işken as bolmas. yahşı söz-yan azıgı.Yaman evlet ataga sögis keltirer.Yalgızdıng küni karanga .Kötü araba yol bozar.Yalnızın bir işi de sonuçlanmaz. yalnız kazık çadır olmaz.Yalgızdıng yayı kalsa da.

Yamandı yahşı deseng.Yamannan yahşı tuvar.Yeni elek duvarda.Yamandı körmey. biri tiymese biri tier.Kötüyü görmeden iyi bilinmez .Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı- . geri kalayım diye .Fakir yatsa ölür.Yamannıng tayagı segiz. zengin koşarsa ölür .Kötüye iyi desen kalpağı kazan karası gibi olur .. kalayım dep.Yamanda altın toktamas. biri değmese biri değer .Kötü damak fakir eder.(Canımı almayan hastalık-canımdır (onun zararı yoktur .Geveze doğruyu anlatıyım derken.Yanımdı almagan maraz-yanımdı. kötü nefis candan eder . (atamı) geçeyim diye. ozayım dep. iyiden kötü doğar.Yangı elek şüyde bolar.Yaman tamak yarlı eter.Kötünün çubuğu sekiz. börki kara kazanday bolar. kendi sırlarını söylüyor .Yaman ulga da. yahşıdıng basın bilip bolmas.Yaman üşin aytaman dep.Kötüde altın durmaz . sırın aytadı. kötü oğula da mal yığma (bırakma . bay yuvırsa öler. yangı kelin üyde bolar.Kötüden iyi doğar. yahşıdan yaman tuvar.Yarlı yatsa öler. yeni gelin evde olur .Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas. yaman nepsi kor eter.(İyi oğula da.Kötünün ağzından güzel söz çıkmaz . yahşı ulga da mal yıyma.

Hareketsiz kalacağına mücadele et .Yazda yılannan korkkan..Yarımas yardan kulatar. yigit sözine berk- .Aptal yazın düzde olur.Yazın çalışan. kışın yaylaya konar . sosı duniyada üreyim .Yatkandıkın turgan er.Yası yaslaskan teng tuvıl. attığı yerde uyandırır .Yazda tentek oyga konar. atkan erden uyantar.Yazın beynini kaynatmayan. suvga tayanma.Yibek tüyinine berk. kışın kazanın kaynatmaz .Düşmana inanma. atıp kal. vücudunun sağlığıdır . kış kıyamet . güzün türkü söyler . bu dünyada yaşayayım .Yavga ıynanma. küzde yırlar.Yatıp kalgannan. suya dayanma . yarlılıktıng küni. kısta kazanın kaynatpas. sözü denk olan akran .Yaz günü. kıs kıyamet.Fakirin zenginliği. sözi kelisken teng. kısta arkannan korkar.Yartı teri yabınsam da.Yazda mıyın kaynatpagan.Kötü adam yardan atar.Tembelin (yatanın) payını çalışan yer . kışın ipten korkar .Yaşı denk olan akran değil.Yaz cennet.Yaz ennet. fakirin günü.Yazda tırnagan.Yazın yılandan korkan. kısta tentek kırga konar.Yazlıktıng küni.Yarı deri örtünsem de.

yiğit sözüne sadık olur . işini sor . sözi ölmes.Ağlayandan sorma. danı kalar.Yırtık dondan er çıkar .Yigit ölse de. kötülüğe iyilik er kişinin işidir . dedikodu yapan (söz kovalayan) belâya .Yiğidin aslını sorma. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.Yumırtka tavıktı akılga üyretken.İpeğin düğümü sıkı olur.Yılagannan sorama.İyiliğe iyilik her kişinin işidir.Yırtık tonnan er şıgar. suv anası-bulak.Yumurta tavuğa akıl öğretir .Yol anası-tuyak.Yol anası tırnak. çömleğini yalayan tutulur . söz anası-kulak.Yol kuvgan kaznaga yolıgar. gülenden sor . şölmegin yalagan tutılar. adı kalır .Yolcu yolda kalmaz .Yigit öler. sözün anası kulak ..Yiğit ölür. söz kuvgan belege yolıgarYolculuk yapan hazineye rastlar.Yoğurdunu yiyen kurtulur. isinnen sora. külegennen sora. suyun anası pınar.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.Yuvırtın aşagan kutılar.Yolavşı yolda kalmas.Yiğit ölse de sözü ölmez .çatar .Yigitting asılınnan sorama.

unudulmaz Səni o qədər çox sevəcəyəm ki. gözlətməksə artıq gözləyirəm.Zor man avlagan iyt koyan almas.ölmək deyil.97. Səni . Məqsəd sevgi uğrunda .sevməksə artıq sevirəm .Zorla avlanan köpek tavşan tutmaz ÜLKER.. Hasan.sevdiyimi söyləməyəcəyəm gözlərimə baxıb anlayacaqsan Bu gecə sürüşərkən göz üzündən ulduzlar gözlərimdən yaş süzülsə də ilk dəfə olaraq dilək tutmayıb təşəkkür etdim Tanrıya bu gecə yanımda olduğun !üçün Niyyətin səni qaçırtmaqsa artıq qaçırtmışam. -531 Eşq dodaqlarda qəhqəhə deyil. İnsan sevsə belə o ilk eşq heç . gözlərdəki yaşdır. uğrunda öləcək sevgili tapmaqdır Həyatda heç bir şey ilk eşqin yerini tutmaz. Türk Kültürü 35 (413) 9. mənsiz günlərini yox sayacaqsan. . Nogay Atasözlerinden Örnekler.

amma mən əsla Haraya gedərsənsə get sevdadan qaçılmaz. gecə göy üzündə parlayan . Bir ömür . unudan sevməmişdir.boyu o gül üzün həmişə gülsün. Çiçəklər sola bilir. könül elə bir şey ki.ulduzam. üzüntülərimi .Sən məni deyil mənim səni sevməmi sevirsən Könlümdə taxt qurdun. könlümün sultanı oldun.açılmaz Mən gedirəm mənim canım gül bağçam. yarpaqlar tökülə bilir. sabah isə ruhuma doğan günəşim oldun Səni sevirəm çünki əlini qəlbimin üzərində hiss etdiyim zaman.alıb onların yerinə o bənzərsiz sıcaqlığı verməyi bacarırsan Sevən unutmaz. Mən ağlayıram sən ağlama. Çünki güllər ağlamaz . əgər sevib unutmuşsa sevgisini bilməmişdir. hər kəsə . səni hər kəs unuda bilir ..

özəl insan olaraq qalacaqsan Sənə söz verirəm sən getsən də. yaşamış olduğum ən . unutsan da.xatırlayarsan . Sən mənim son eşqim.Dünyan elə qaralsın ki. istəyərsənsə ürəyinin üstünə qoyub hər zaman səninlə olacağını . gördüyüm ən gözəl dünya sənin gözlərin və qurduğum ən gözəl xəyal . məni tərk edib. səni mən əsla . İstəyərsənsə bir kənara atarsan.sənsən Sən ürəyimin dərinliyində hər kəsdən uzaq hər kəsdən fərqli olaraq yaşayacaqsan. gözləntilərin ən gözəli səni gözləmək və .həyatın dadı sabaha qalxdığımda sənin var olduğunu bilməkdir Ovcunun arasına bir ürək buraxdım. duyduğum ən dərin sevgi sənin əsərin. dəli sevdam. səni aydınladan tək işıq gözlərim olsun Gördüyüm ən gözəl yuxu sənin olduğun.unutmayıb hər an üçün sevəcəyəm Sevgilərin ən gözəli səni sevmək..

sənin düyün musiqin mənim cənazə marşım olacaq .yalnızsansa kölgə kimi arxanda. Canımın içi düşünürəm sən buna layiqsən Gecələrdən qorxma. uzaqdayam deyə .Sevincli günləri təkrar-təkrar yaşayıb əllərin əlimdə ölmək istəyərəm Səsini duysam da hər an üzünü görmək kimi deyil. can kimi yanındayam Əgər qədər səni mənim qollarımdan alıb başqasının qollarına atarsa bil ki.oda sənə qəlbimlə güvənməkdir. . pəncərəndə ulduz kimi parlayacağam. Səni gözlədiyimi bil hər an.Heç bir şey səni sevmək kimi deyil .Mən bu həyatda bir çox səhvlər edib acısını çəkdim.Eşqin tək dili gözlərdir onlar dodaqlar kimi yalan söyləməz Son bir günüm qalsa da fani dünyada səninlə bərabər olmaq istəyərəm. . nəfəs kimi içində. Tək bir doğru iş gördüm . .

yarı gözəl olanın başı bəlasız olmaz Sən güllərə qibtə etmə. heç bir oğlan da bir damla göz yaşına . çünki səni çox sevirəm . Üzmə şirin canını sən güllərdən də gözəlsən.səni ruhumun dərinliklərində hiss edirəm. tutacağın bir əli buraxma.Səni sevirəm deyən sözlərə deyil. sənin üçün ağlayan gözlərə inan .olmaqdansa gerçək sevgilərə tikan olmağa dəyər bunu əsla unutma Heç bir qız oğlana boyun əyməz.Sevgililər öpüşərkən nədən gözlərini yumurlar bilirmisən? Çünki gözləri ilə deyil qəlbləri ilə görmək istəyirlər.Dəniz dalğasız. Yəni hiss etmək istəyirlər.dəyməz .sən bircəcik. çünki . Sevgilim mən də . könül sevdasız olmaz. Saxta sevgilərə gül . güllər sənə qibtə etsin. hər şeyə bərabərsən Buraxacağın bir əli tutma. Sevgi qədər məsum seviləcək qədər özəlsən.

Yaxınlıq nə məkanla nədə zamanladır. Onun gözəlliyini yalnız mən görürəmsə bu sevgidir. Onun gözəlliyini hər kəs bilirsə o məncə heç gözəl deyildir. Biri doğmamışdır digəri isə ölmüşdür Məni sənə qovuşduracaq tək şeyin ölüm olduğunu bilsəydim.gələnlər yaxın olduqlarındır Onun gözəlliyini hər kəs görürsə o məncə bir az gözəldir. Onun gözəlliyini yalnız mən bilirəmsə bu eşqdir.alınmış susqunluğumun baş hərflərisən . Yalnız əllər göyə açıldığında ağlına .Həyat bir damla sudursa eşq bir damla göz yaşıdır .bu yalnızlıqdır .Bu dünyada 2 qüsursuz insan vardır. əzrailin .gəlməsini gözləməzdim Yarpaq tökən gəncliyimin sətir aralarında altı qırmızı cızılmış və dırnaq içinə . Heç kim bilmirsə .

aşiqi məcnun mənəm . Səni axtararam xəyallarımda.Mənə səni unut dedilər unutdum. söküb ata .bilmirəm . yollar uzun. yaşlılıqda isə günlər uzun.Gənclikdə günlər qısa. mənə səni unut deyənləri Səni sevmək acıların ən böyüyü olsa da. yollar qısadır Səninlə başım dərddə.yaşana biləcək ən böyük sevincdir .Məcnunun ancaq adı vardır Fırtınalar qopar könlümdə. səni düşünərkən gözyaşı tökmək . nə edim bilmirəm. Geriyə dönməsən .Hər zaman doğrunu söyləsən nə dediyini xatırlamaq zorunda qalmazsan . canımdan bir parçasan.Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı vardır. könlüm yenə həmişə səninlə .belə. Amma səni deyil.

mənim səni sevdiyim qədər sevsəydin.sevdiyin qədər sevdiyimi anlayardın . İbrət istəyərsənsə ölüm yetər Sən məni..yerimə öpsün Aynaya baxınca özümü deyil qocaman bir ürək və o ürəkdə ondan da böyük .daha cənnətinə dönməyəcəksən Həyatın ən gözəl anı hər şeydən vaz keçdiyiniz zaman sizi həyata bağlayan . sənin məni . Mənim səni. Burax səni mənim .bir sən gördüm Sən dünyaya sürgün bir mələksən.biri olduğunu düşündüyünüz andır .Dost istəyərsənsə Allah yetər. Mən səni o qədər çox sevəcəyəm ki.Bərabər ağlamaqdakı göz yaşı kimi heç bir şey qəlbləri bir-birinə bağlamaz Əgər oralarda bir gün yağmur yağarsa üzünü çevirmə. bir .

Səni öpməmi istəmişdin öpdüm. məni sevən kimi deyil özünü sevən kimi sevməlisən. yağmurun olub yanağına necə düşüm. Əsla baxma geriyə krallar öndə .əymək sevənə də sevilənə də yaraşmaz Əsla üzməsin səni qarşılıqsız sevgilər. Yaradandan başqasına baş . küləyin olub sənə necə əsim.öyrənərək bu sevgini başqaları ilə heç bir ayırım etməyərək paylaşmaqdır Qanadlanıb göylərə necə uçum.mən səni belə sevdim Səni sevməmi istəmişdin. Gedən getsin bu yanğınlarda sönər.var ikən söylə necə ölüm . sevdim. Ürəyinə dağ basmasın acılar bir gün gedər. başımı tutub uzaqlara sənsiz necə gedim.gedər Yalnızlıqdan qurtulmanın tək yolu yalnızlıq duyğusundan uzaqlaşıb hər insanın içərisində doğuşdan var olan sevgiyə sarılıb öncə özünü sevməni .Əgər bir gün sevmək istəsən öncə özünü sev. çünki . daha sonrada istəyərsənsə məni. içimdə sən . Amma məni. Sənə baş əyməmi istəmişdin bunu edə bilmərəm gözəlim.

səni sevib sənsizliklə yaşamaq demək.Əsla sevmə. Səssizlik ölüm demək.Hiss etdiyin hissləri hiss etdiyini hiss etdiyin an hiss etdiyin hiss eşqdir . . Ürəkli olan insan özünü biləndir. yaşamaq üçün sevmək.Həyata dair gözəl olan hər şeylə birlikdə yaşamağı bil yetər Sənsizlik səssizlik demək.üçün sevdim . Unutmayan insan bir ömrə bərabərdir . Yaşayarkən ölmək.üçündə sən gərəksən Sənə səni dünyalar qədər sevirəm desəm yalan. sevərsənsə xəyanət etmə.Fədakar olan insan könüldən sevəndir. Sənə səni ölüm qədər . sevmək .Ümidli olan insan yaşamağı sevəndir. Demək ki. çünki ölümdür dünyada tək gerçək olan Mən səni sevmək üçün deyil sevmənin necə bir duyğu olduğunu görməyin .sevirəm desəm inan. xəyanət edəni əsla əfv etmə .

mən isə yalnızam səninlə deyil. sevilmək gözəldir . günəş gün üçün. qəlbim səninlədir içimdə deyil.Gülü gülənə ver. qiymətini bilənə ver .olmalısan Uzaqlardasan mənimlə deyil..Ay gecə üçün. səni sevirəm əlimdə .unutmaram unutmasan. sevmək gözəl şeydir gerçəkdən sevirsənsə. Yaşamaq nəyə yarar yanımda .gerçəkdən sevirsənsə Mən sənsizliyi sənin yerinə qoyub səni sənsizliklə yaşaya bilirəm. Aşiq olmaq gözəl şey. ismin qəlbimdədir dilimdə deyil.deyil Ümid gözəl şeydir qəlbində daşıyarsansa. Səndən uzaqlarda sənsiz qalacağımı zənn etmə . Qəlbi sevənə ver. bütün güllər sənin üçün Sən mənim qanadımsan. tutunacaq arxamsan. yaşamaq gözəldir anlamını bilirsənsə. sən mənim üçün. Unutma .

Sənə baxıram özümü . amma səni yanımda tapa bilmədim Adını günəşə yazdım. ürəyini ürəyimə yazdım içiniçin yandığında mənimki də yansın deyə.tapar. mənim sənə qarşı olan eşqimin yanında aciz qalar. Səni sevirəm desəm gələrmisən Yaşamağı bir sevda sandım.İndi yağmur isladır ümidlərimi. Səni bir çiçəkdə yaşatdığımı bilirsən. hər ağac bir kök . sevgini sən sandım. Mən başqa bir sən tapa bilmərəm . Yox imiş ? sənsiz yaşantımın anlamı.görürəm. Sözlərə baxıram adın yox.məntiqin heç bir zaman çata bilməyəcəyi yerdə qalır Xəritəyə baxıram evin yox. Çünki mənim sənə qarşı olan eşqim ağıl və . həyatı bir yol sandım. çünki məndən başqa yerin yox Hər dəniz bir dalğa.bir yuxudan oyandım. dərin . hər şəfəqdə doğsun deyə.mən də ölüm deyə Dünyadakı bütün insanların eşqi toplanıb birləşsə belə. hər röya bir yuxu. hər məzar bir ölü. adını canım qoydum sən öldüyündə .

səni sevirəm Mənə bir günün 24 saat. Sənsizəm. bir gün səbəbsiz yaşlar süzülərsə o gözəl gözlərindən bil ki yoxluğundan öldüyüm .Bir gecə yarısı titrəyərək oyansan bil ki. bir saatın 60 dəqiqə və bir dəqiqənin 60 saniyə olduğu öyrədildi. amma mən yenə də səninləyəm. birdənəsən. səndən uzaqda səni düşünürəm. şəklini öpdüyüm gündür. İtirsən uzaqdan baxmaq yetər bilirsən. Sevirsən deyə qorxursan. şeytanmı bilmirəm ki. Mələkmi. sevgi yox artıq. hər ürək !saxlaya bilməz. nəsən. Əllərdən əllərə atsan da olar. şirinsən.gündür Ağırdır sevgilərim hər ürək daşıya bilməz. Mən səni sevirəm. amma sənsiz keçən bir saniyənin sonsuzluq qədər uzun . !sən məni sevməsən də olar Sənsizəm. Hər şeyi unudar da. səni gözləyirəm və gözləməyi çox sevirəm. qorxuram və bu qorxunu çox sevirəm. Amma bu qəlbim tək bir səni unutmaz Gözəlsən. çünki . Çəkdiyim dərddə tək bəhanəsən. böyükdür ümidlərim. Bir gün səni itirmək kimi duyğu gəlir beynimə.

Həyatımızın hər anında birlikdə olmağımız arzusu ilə ."sən nə deyirsən de.sevgilim Bir sevgilim var uzaqda üzünü görmədiyim. bəlkə də sevinəcəksən.dünəndən yaxın olar O qədər gözəlsən ki. səbəbi sən olacaqsan sevgilim. Amma . sevilən bir o qədər nankor olar. Günlərdən sonra xəbərimi bir dostumdan alacaqsan. Bəlkə üzüləcəksən. Bir sevgilim var uzaqda əlini tutmadığım. sənsiz qala bilmirəm Heç sənin sevginə xəyanət edərəm? Canım kimi sevərkən buraxıb gedərəm? Qəlbimdə sevdan var ikən heç başqa əllərlə gəzərəm? Kim dedisə yalan !inanma çünki günahsızam Sevən nə qədər sevərsə. Bir gün özümü öldürəcəm.bilmirəm. mən öləndə belə "SƏNİ SEVDİYİMİ" söyləyəcəyəm . saçına dəymədiyim. Gün gələr sevgilim mənə . əllərini tuta . üzünə baxa bilmirəm. səsini eşitmədiyim. Elə bağlanmışam ki sənə.olduğu öyrədilmədi. Titrəyir əllərim.

ömrümün qədəhinə sənsiz bir gün dolur. Yox narahat edən sevgimdirsə. susaram bir daha danışmaram. Sevgilim səni çox sevirəm Vaxtından öncə çiçək açmaz. Məndə sən bitmədikcə. bağışla . Varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. yenə axşam olur. kədərliyəm. məndə mən ölmədikcə .olaram. Sözlərim səni narahat edirsə. gəlməzsənsə məhv .Sevmə məni. Əgər bir gün məni tərk !etsən.sənə olan bu sevgim bitməz . mən yanaram ikimizin yerinə yetməzmi Bax yenə soldu günəş. yıxılaram. Allah deyiləm bağışlamaram Ürəyinə sevda əkən. uşaq deyiləm ağlamaram. bir daha açmaram. sən yoxsan deyə inan dərdliyəm. ?sən məni sevmə gülüm. Gözləmə məni amma unutma Yalnızca uşaqlar ağlayar və yalnızca Allah bağışlayar. xatırla.ona heç nə edə bilmərəm . sevən seviləndən asanca vaz keçərmi. ayrılıq biçərmi.Gözlərim səni narahat edirsə bağlayaram.

düşüncələrin duyğularını basdıracaq qədər açmasız.Gəldiyi zaman boşluq dolduran deyil.Gül çiçəklədiyi gündən günəşə aşiqdir. gül ulduzlara qapılıb günəşi unutmaz Birlikdə yaşaya biləcəyin biriylə deyil. səni məhşərə qədər . Dəryaya axar kimi min bir dərdlə dolsam da.yaşların ağladan qədər alçalmasın Gözlərin sözlərini örtəcək qədər məsum. . nə sənə kinim var. Göz . Nə qədər günəş hər gecə ayın . getdiyində yeri doldurulmayan biriylə ol Həyatda heç bir insan üçün ağlamağa dəyməz. Sən yenə də ağlamaq istəyirsən başını dik tut.görkəminə qapılıb gülü buraxsa da.sevməyə əminim var . Lakin ağlamağa layiq insan heç bir zaman ağlatmaz. nə sevginə bəd duam.nə birdənəm Ruhumu yerə vurub həsrət çəkdirən olsan da. əllərində əllərimi tutmayacaq qədər uzaqsa mənim günahım . onsuz yaşayamayacağın biriylə ol.

!Mən sənsizlikdən qorxuram Bir gecə ay məndən soruşdu. əsla unudulmayan. səndə . bu könül bağçasından kim gedərsə getsin. ağlamaqdan deyil səni incitməkdən qorxuram. Qorxum ölmək deyil. Sən əsla əyilmə. Sən mənim tək sevdiyimsən. İnsanlar vardır ki. ayrılıq. sən bu gülü alacaq qədər zərif könüllüsən Qorxduğum sevmək deyil.bilirəm ki. sevib ayrılmaqdır. acı çəkməkdən. hüzn nədir.onlardansan Əllərini tutmaqdan deyil bir gün buraxmaqdan qorxuram. sənin . Sən əsla !bilmə. amma yenə . sən əsla getmə Son hədiyyə olaraq bu gülü sənə verəcək qədər könüllüyəm. baxışlar vardır insanı ağladan.tərəfindən unudulmaqdır Duyğular vardır anladılmayan sevgilər vardır kəlmələrə sığmayan. "Niyə sən sənə bu qədər acı verən birini sevirsən? " Niyə sən ondan vaz keçmirsən? Aya baxdım və dedim "Sən heç "?göy üzündən vaz keçərsən .Xatirənə dağlar diz çöksün.

Dost uğrunda ölmək asandır. bəs məğlubiyyətlərə necə? Elə bir dost seçki.Hər şeyi sildim. sənin üçün Güləndə hər kəs səninlə bərabər olar. olmaq istədiyiniz insanla olun. dəli bir yağış.bütün bunları edə biləcək bir şansınız var . bəs ağlayanda necə? Qələbələrə hər kəs ortaq olur. getmək istədiyiniz hər yerə gedin. yeni bir həyat üçün. pis gün qapını . yaşaya biləcəyiniz bir həyatınız və .döyəndə qapıya səninlə bərabər çıxsın .Əsla heç kimin ümidini qırma bəlkə də tək sahib olduğu şey məhz odur Xəyal etmək istədiyiniz hər şeyi xəyal edin.Ümidsizliyə qapıldığın zaman göy üzünə bax mütləq səni orada qarşılayacaq !bir günəş. ya da parlaq bir ulduz vardır . lakin uğrunda ölünəcək dostu tapmaq çətindir . düşünün ki.

çoban olsa belə Unutduqlarını xatırla. mən səni qəlbimdə sevdim daim . Səni unutdum kəlməsi məzar daşında . sevirsənsə bunu bildir. gözlədiklərini get tap. incitdinsə bağışlanma dilə.orada qalasan deyə Bizim yerlərdə taleyimiz doğuşdan yazılır. sözlər də var ki. bir də sevgi . şerlərimiz həyatımızı anladır.olur Sevmə səni sevməyəni dünyanın sahibi olarsa belə. Bu günki yaşam . sev səni sevəni dağdakı . incidinsə bağışla.Mən səni ulduz qədər sevmədim bir gün sürüşərsən deyə. sevdamızda ürəyimiz qədər mərd olur. Dəniz ?fənərim olarmısan . sözləri anladır.var səni anladır Tək qaldığım dünyada dünyam olarmısan? Dənizlər qədər sevdim səni. itirdiklərini axtar. mən səni günəş qədər sevmədim bir gün batarsan deyə.çox qısa Gözlər vardır ki. gözləri anladır.

çünki mən sənin gözlərində ölülərin belə görmədiyi cənnəti gördüm . hüzn ellərin. Ölüm var ayrılıq yox ?deyə bilərmisən Sən heç dənizin altında meşənin yaşıllığını gördünmü? İmkansız olduğunu . Mənim adımı verə bilərmisən? Nədən onu gözləyirsən desələr."bitəcək olan "ZAMAN Səni ən çox kim sevir desələr. sən isə sadəcə mənimsən birdənəm Başını sinəmə qoyub yatanda bir tək düşmənim var idi.təbəssüm dodaqların. Xeyir əsla deyə bilərmisən? Eşqinizin məqsədi nədir desələr. gülüm deyərdin.Sən mənə canım deyərdin. xəyal çarəsizlərin.söyləmə. Dünyan mən idim sonun mən idim. gedib və . Sevgimiz üçün deyə bilərmisən? Onu unut desələr. hər gecə yollarımı gözləyərdin. "Keçib.sən idin mən deyildim Yalnızlıq gecələrin. bunları mənə deyən . hər şeyin mən idim. yağış küçələrin. ümid gözləyənlərin. .

mən səni unutsam ağ güllər kəfənim olsun Buludlarla yüklədim. sənə kiçik mələklər göndərdim öpmək üçün! ?Gəldilərmi Gözlərin gözlərimdə.dəfə qəlbimə yazıram. yağış olub axdılar. küləklərlə yolladım sevgimi. yağışlarla birgə yağdırdım göz yaşlarımı. həsrətimi. Sən məni . yandırdılar. qəlbin içimdə və ruhun bədənimdə . Qırmızılar sənin.Ağaclara yazdım adını.olduğu müddətdə səni sonsuza qədər sevəcəyəm Allahın sənə verəcəyi ən böyük cəza xoşbəxtlik olsun.yaşların içinə axsın !Sanma ki. Ağlamaq istə fəqət göz . ölüm ancaq silər adını oradan Dünyada iki rəng gül olsun.unutsan qırmızı güllər solsun. Bu . səninlə başladım səninlə bitəcək . ağlar mənim olsun. əllərin əllərimdə. göy üzünə yazdım. adını bir başqası siləcək.

Ovcuna bir yarpaq düşərsə.bunu kimsəyə də bildirmə Hər aya baxışında məni xatırla.Ey bülbül nə oturmusan qəfəsdə? Sındır qəfəsi sevgini isbat et. Ürəyimi geriyə ver . amma nə üçün sevdiyimi unutdum Sənə minlərcə gül vermək istərdim amma güllər solar. Sənsiz sanki . Mötərizə daxilində olan "S"-ləri "M" et və . sənə sadəcə sevgimi verirəm ki. Ver işığımı. Sən (S)əni sevən.baxdığımı unutma. sənə ömrümü vermək istərdim amma bir gün öləcəyəm.Mən səni unutmaq üçün sevmədim. Sən (S)ənə güvənən.Hər sevən adsız bir qəhrəmandır və insan sevə bildiyi qədər insandır !Dodaqlar yalan söyləyə bilər amma gözlər əsla . Gözlərin ulduzlara dikilərsə. kimsəni sevmə. kimsəyə güvənmə. əllərimdir onu əsla buraxma .qaranlıq dünyayam. o !əbədiyyən yaşayacaq Sən (S)ənə inanan kimsəyə inanma. gözlərinə . suyumu ver.

gözlərimə baxaraq anla necə . Soruşsan nə qədərmi? Dənizlərdəki qum dənələri qədər. ağlamağa alışmaq çətin. Yaşamaq deyil..göy üzündəki ulduzlar qədər. dayanmaq bilməz taki sənin içindəki dənizi dalğalandırana qədər . qəfəsdəki bir quşun uçmaq istədiyi qədər Sevgini daşımaq deyil. Əllərini qəlbinə qoy gözlərini bağla. ölməkdə deyil. gözləyib . çünki nəfəs kimi möhtacam sənə Kiçik bir əsintiylə başlayan fırtınaya bənzər mənim eşqim. Əllərimi bərk tut heç ayrılma.görüşməmək çox çətindir birdənəm Kəlmələr yetərsiz qalır sevgimi anlatmağa. həsrətini daşımaq çətin. içindəki məni duyacaqsan. . Sənə ruhumu yollayıram bir .azdan öpüləcəksən Səni çox sevirəm. Qaranlığa bax üzümü görəcəksən.ki.Səni gündə bir dəfə düşünürəm o da mənim 24 saatımı alır Gecənin səssizliyini dinlə.aşiqəm sənə. O qədər şiddətlidir . Gülüşü unutmaq deyil.

Bir xəyal qururam heç bitməyəcək və bir . Tək sənə !aiddir bu könlüm. Bil ki. gözlə gülüm. dalıb gedən gözlərimsən. nə olursa . Əlbəttə qovuşarıq. Hansı yoldan keçirsən keç. Mən yolumu seçdim: Ya sən. səni çox sevdiyimi görəcəksən Bir yolçu gözləyirəm bir gün gələcək.olsun hər zaman üçün ürəyimdəsən Qovuşmaq ölümsə.adını yazdım. 7 arının 7 ayrı balını gətirsələr 7 dənə qızıl 7 .dağdan 7 ayrı 7 arı gətirsələr. həsrətin zülm.qaşığa qoysalar mənim qəlbimdəki eşqim qədər şirin olmaz Unutma sən mənim öz canımdan çox dəyər verdiyimsən.sevdiyimsən . . Mənim bir dənəm. Ya ölüm Aramızda nə qədər məsafə olursa olsun sonsuzluğa gedən bütün yollara .qəlb daşıyıram səndən başqasını əsla sevməyəcək Sən mənim qarşılıqsız sevdiyim.

onu incitmələrinə əsla izin vermə. Nə istiliyini yetir nə . Səni unudana yazıqlar olsun .Səni elə bir yerə yerləşdirdim ki. Sadəcə mənim ol.dostluğunu tək qorxun unudulmaq olsun. gerçəyin gəlsə belə xəyalının yerini .sevdim mən gülüm! Yemək kimi su kimi . Səni . sevə bildiyin qədər sev !amma SƏNSİZ buraxma Ürəyin o qədər gözəl ki. Şerimdə yarımçıq qalacaq yarımçıq qalan sevgimiz kimi.doldurmaz Günəşim ol isit amma yandırıb yaxma.Səni sevdiyim qədər yaşasaydım ölümsüzlüyün adını sevgi qoyardım .Mən sənin məni sevə bilmə ehtimalını sevdim Unutmadım həsrət yaşlı gözlərini. Sən qəlbimə girəndən görməz gözüm bir kimsəni. Yağışım ol üzərimə yağ amma islatma! Küləyim ol əs amma sovurma.

Bir gün təqib etdim bitdiyi .Həyatda elə anlar vardır ki.yerdə sən var idin Gecənin qaranlığındasan. bəzən yanımda.Sən = Heçnəyik. selin coşqusunda. Bu ürək duyulmadan səslənməyi bilirsə. çağırışmalarım isə sənin gəlməyin üçün deyil. görmədən . yağışın damlasındasan. amma hər zaman .xoşbəxt edə bilmək üçün çox sevib anlamağa çalışmamaq gərəkdir . Mən / Sən = Bölünmərik Gecə yarısı başlanarsa səsim duyulsun deyə deyil. günəşin işığında. Səninlə apardığım sevda vuruşunda məğlub oldum .fəqət özümü qalib sayıram !Mən + Sən = Birik.sevməyidə bilir Deyirlər göy qurşağının bitdiyi yerdə bir xəzinə var. o anlar uğrunda məğlub olmaq belə zəfər sayılır. Mənim anlarımda sən idin. bir qadını .ağlımdasan bunu unutma Bir oğlanı xoşbəxt edə bilmək üçün çox anlayıb azda olsa sevməli. bəzən yuxumdasan. Mən .

hamının sevə .bütün gerçəklərinə dəyişməyə hazıram Sevgi insanın həm dostu həmdə düşmənidir. bircəciyimsən. Səndən əvvəl həyata əlvida desəm də. şirinsən. sən sevməsən də olar Zənn etmə ki. İnsanı onun kimi yıxan. Mələkmisən? Şeytanmısan? Bilmirəm .nəsən.bilməyəcəyi qədər özəlsən . onun . ölsəm də ruhum səninlə qalacaq. Əldən əllərə atsan da olar.Mənə səni sevirəm dediyin zaman bu yalan olsa belə bu yalanı dünyanın . Dəli bir külək olsam səni əsdiyim yerlər qədər sevərdim.kimi sevindirən bir şey daha yoxdur həyatda Dəli bir yağış yağmur olsam səni yağdığım yerlər qədər sevərdim. gözlərim sənə baxdıqca yorulacaq. mən səni sevirəm. son sözüm səni sevirəm .olacaq Sən ən mükəmməl sevgiyə layiq olacaq qədər gözəl. Amma mən sadəcə dəliyəm !və səni aldığım hər nəfəs qədər çox sevirəm Gözəlsən.

qurutmamaq üçün səni göz yaşlarımla . yalnız sənin gülüşün üçün yaşayan biri .düşündüyümü xatırlamıram. səhər açılmazdı Mən səni əsil insanların sadə sevgisi ilə yox. "Səni sevirəm" deyərkən titrəməkdir Sən səhrada açan bir gül olsan.Ağlamaq istəyirsənsə ağlama! Çünki. sadə insanların əsl sevgisi ilə . Neçə dəfə .sevirəm . amma mənim qəlbimdə bir səma var .Sevmək "səni sevirəm" demək deyil.var .Əgər gecələr səni düşündüyüm qədər uzun olsaydı.sulardım Səni hər dəfə düşünəndə qəlbimə bir ulduz əlavə olunur.

al məni qəlbin canıma məzar . Nə oldu? Soruşdum. Tez qayıtdı.qoparardım . öləcəyim günü bilmirəm Sənə olan məhəbbətimi dağlara-daşlara yazmaq istədim.Sən uçurum kənarında açan bir çiçək olsan və öləcəyimi bilsəm də səni .dedi Həyatda elə birini sev ki. razıyam gülüm. Çünki.məhəbbətimdən böyük dağ tapa bilmədim Dünən gecə sən yatarkən bir mələk göndərdim sənə nəzarət etmək üçün. Sənə olan .çoxdan ölmüş olsun Təbəssümün kimidir ölüm.olsun .Səni nə vaxt sevməyəcəyimi soruşma. sən onun üçün ölməyi düşünərkən O sənin üçün . Bir mələk başqa bir mələyə nəzarət edə bilməz .

dərdlərini yusun. xoşbəxtlik həmişə ürəyinə dolsun.Həyatda tək ümidin gülmək olsun. Doğan hər günəş. gözlərim sənə baxdıqca bezəcək. Mənim sənə olan . Bağlansa gözlərim həyata inan ki. nə də basdırılar Zənn etmə ki. tikanları əllərinə batmasın. amma . sevən bir dəfə ölər. Bir gün ağlasan o xoşbəxtlikdən olsun. adımı verə bilərsənmi Güllər həmişə əllərində açsın. Ölən bir dəfə basdırılar.sevənini unutdurmasın Yağan hər yağış.sevgim nə ölər. son sözüm səni sevirəm . sənə olan məhəbbətimi anlatsın .məni düşündürür Ən gözəl sevgi desələr eşqimizi deyə bilərsənmi? Ən çox kimi sevirsən ?desələr. Ölsəm də ruhum hər zaman səninlə qalacaq. xoşbəxtliyinə başlanğıc .olsun əsən hər külək. Unutma.olacaq Səni düşündüyüm zaman sənin də məni düşünüb-düşünmədiyini düşünmək . sevda həmişə səni tapsın amma səni yaralamasın.

Hamını sevə bilərdim sevməyə səndən başlamasaydım Günəşin buzlaşdığı yerdə yanan bir şey görsən.elə et.edəydin. yetər ki mənə səni sevirəm söylə .Həyatda o qədər xoşbəxt ol ki. Necə istəyirsən . o sənin üçün yanan . mən sən olaydım. Kaş ki. Səni sevməyin nə qədər çətin olduğunu hiss .verə bilmərəm Çığır dünyaya bütün gücünlə və ya pıçılda qulağıma səssizcə.. xoşbəxtlik də səni qısqansın .mənim qəlbimdir Kaş ki. sən mən olaydın. Bu qədər sevilməyin ləzzətini duyaydım Həyatda mənim üçün ən dəyərli şeyi sənə vermək istərdim. bil ki. Amma səni sənə .

də məni düşün sənsiz Sənə gülüm desəm olmaz solub gedərsən. Sənə mələyim desəm olmaz uçub ?gedərsən. Nə olar Allahım sevənləri . bir . ən çox sevəni mənəm. Səni sevirəm desəm nə deyərsən Səni bir nəfər sevirsə o mənəm. bil ki. Səni üç nəfər sevirsə. Bir bədən düşün qəlbsiz. Səni heç kim sevmirsə.ölmüşəm . bir qəlb düşün sevgisiz. qəlbimdə səni .Həyat sevgi ilə xoşdur.tapdılar Nə qədər insafsızsan çobanyastığı! Nə olardı bir ləçəyin də olsaydı? O zaman . ciyərimdə qum. . səni iki nəfər sevirsə. Sevgisiz həyat boşdur.sevərdi məni Bir can düşün bədənsiz.qovuşdur Bu gün həkimə getmişdim. Böyrəyimdə daş. birinci sevən mənəm.

bu günlər də . çünki sən məni də sevdiyini . Yağışı sevirəm deyirsən yağış yağınca çətiri açırsan.Kimsəyə könlümü vermədim.Duyğuları açıqlayan gözlər olmasaydı.söndürür. Qorxuram sevgilim. böyükləri isə artırar.bitəcək.almadım. küləyi sevirəm deyirsən külək əsincə pəncərəni bağlayırsan. qəlb hisslərin məzarına çevrilərdi Məsafələr kiçik sevgiləri yox edib. Səni bu gün də sevmirəm. Səni sabah sevəcəyəm. çünki sabahlar heç bitməyəcək Ölümümdən deyil ölümündən qorxuram. içində səni görərlər deyə. dünənlər bitdi. atəşi alovlandırar . Necə ki. Kimsənin könlünü .ikincisində isə sən . külək şamı . çünki birincisində mən varam.deyirsən Səni dünən sevmədim. içində səni görərəm deyə Günəşi sevirəm deyirsən günəş çıxınca kölgəyə qaçırsan. .

Bir gün günəş doğmağı. Sancıldı gözlərim gözlərinə. içində sən olduğun üçün sevirəm . yalan söyləyərkən "səni" !sevirəm" demədim Küçədə birini gördüm. Qəlbimi sevdim səni sevdi deyə. qəlbimi və ümid etməyi.məni özünə.Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil. Səni sevdim-sənsən deyə. Ümid etməyi sevdim bəlkə nə vaxtsa . Halbuki. baş daşıma səninlə tanış olduğum tarixi yazdır.tarix səhvdir desələr.sevərsən deyə Səni sevirəm" deyərkən heç yalan söyləmədim. Aşiq olduğumu zənn etdi . əgər bu . ay batmağı unudarsa mən də səni unudacam .Həyatda üç şeyi sevdim: Səni. məni tanımadan əvvəl yaşamırdı deyərsən . nə bilsin bənzəyir gözləri gözlərinə Əgər bir gün ölsəm.

sevgimdisə. amma əsil dəli onlardır.aranızda bir fərq var onlar milyonlarcadır amma sən birdənəsən Sən gözlərimdə bir damla yaş olsaydın səni itirməmək üçün ömrü boyu . əgər varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. xəyala daldıqda hər dəfə xəyallarımda səni görürəm . səni hər kəs sevir amma .mənim qədər deyil Al xəncəri vur qəlbimə. amma çox dərinə getmə çünki . .ağlamazdım Hər kəs mənə tez-tez xəyala daldığım üçün dəli deyir. əgər narahat edən . bağışla ona heç nə edə bilmərəm Güllərin hamısı gözədir amma sənin qədər deyil.Sözlərim səni üzürsə susaram bir daha danışmaram. ürəyim qana bulansın.orda sən varsan Səni ulduzlara bənzədirəm onlar qədər təsir edici.Onlar bilmirlər ki. çəkici və gözəlsən amma .

heç zaman unutmasın.səni sevirəm Elə bir ağaca güvən ki heç qurumasın. Sevgilim heç . .yağsın Qalan son sevgi parçasını ilk gündəki kimi yaşadacağam içimdə. Sənin qədər parlaq və gözəl olsun. güllərin ən gözəli sən. Bilirsən nə istəyirəm? Hər gün yağış . .birini də mənim üçün seç.dərinliklərinə girib bir daha oradan çıxmamaq üçün Yağan hər yağış damlasında sən varsan.sev amma mövsümlük olmasın. elə birini sev ki. Bilirsən nə üçün? Məni dərib iylədiyində bədəninin . yayda yaşıl olub qışda solmasın Bir gül olmaq istərdim.Göy üzündən özün üçün bir ulduz seç. parlaqlığı önəmli deyil təki sənə yaxın olsun Çiçəklərin ən gözəli gül. Çiçəklərdən gülü güllərdən .bir zaman ayrılmayaq ölsəm belə əllərində .

səni hər gün.başa düşdüm səbəbini dünyaya gəlişimin .sevəcəyəm .Alıb qırsalar qələmimi qanımla yazaram səni sevdiyimi Kül olmuş atəş yanarmı? Buz tutmuş su axarmı? Bu gözlər sənə baxdı ?başqasına baxarmı . səni ölüncəyə qədər .Hər yağış damlası səni sevirəm demək olsaydı hər yeri sel götürərdi Gülü bir gün. Hər biri göydə idi. gülü soluncaya qədər.üçün Allaha şükr edənləri düşün. çünki mən də o insanlardan biriyəm İnsanlar tanıdım ulduzlar kimi idilər. səninlə tanış olandan sonra .Mükəmməl bir insanla tanış olmaq istəyirsənsə. aynaya bax və səni tanıdıqları .amma mən səni günəşim seçdim və bir günəş üçün min ulduzdan vaz keçdim Həyata niyə gəldiyimi düşünməyə başlamışdım. . Hər biri parlayırdı.

Onun dərdlərini paylaşıb.düşünüb ağladığınız vaxt olubsa o da eşqdir ?Mənə deyirsən ki mənsiz yaşa. külək əsmək üçün mən isə səni sevmək . yerə düşən yağışın hər damlasını . dilimdəki tək dua. həyatımdakı tək həsrət. Tuta bilmədiyin damlalar mənim sevgimdir Qəlbimi qırmaq suya yazı yazmaq qədər çətindir. Onun üçün ağlayırsınızsa bu eşqdir. Mən səni sevirəm . yaşayarmı bu bədən ruhu olmasa Yer üzündəki tək sevinc.tutmağa çalış. gözümdəki tək yaş. yuxularımda bir tək sən yalnız sən varsan! Mən səni !sevirəm Səni nə qədər sevdiyimi bilmək istəsən. quş uçmaq. Könlümü almaq günəşə toxunmaq qədər çətindir.batmasını gözlə Günəş aydınlatmaq. o olmadan onu .üçünəm. indi günəşin . Sən suya yazı yazmağı bacardın.

Səni nə qədər sevdiyimi kəlmələr ilə anlada bilmərəm. mənim üçün uzaqlardan bir təbəssüm yolla .qoxulamaqsa ölüm. dodaqlarında ölmək üçün Sən hər zaman harada oluramsa olum nə düşünərəmsə düşünüm hər an qəlbimdəsən.. Sən buna dəyərsən gülüm Gözlərindən süzülən bir damla yaş olmaq istərdim. Amma !bunu bil SƏNİ SEVİRƏM . Gözlərindən doğub...Ürəyimdən ürəyinə yollar var.yanaqlarından süzülüb. Sənə qəlbimi verəcəyəm.Bu gözəl sevgimizə nöqtə qoyma. sev amma incitmə . iç amma sərxoş olma.. Gülüm səni ..Güllər içində keçsə də ömrüm... .. Sənə bir gül vərəcəm... qoxula !amma soldurma. Sənin üstündən gül qoxulamaram. sənə qucaq dolusu vergül gətirdim Sənə şərab verəcəyəm.

balıq olardım . çünki yaşayıram. əldə edilməsi ölüm Siqaramdakı duman idin. sevgi her şeydir qəlbə həbs edilməz. sevirəm.buna ürəyin yetməz İçimdən bir şer yazmaq gəldi.Kaş ki. yatmağı buraxdım. gecələri röyamda idin.yenilmiş . fəth edilməsi çətin. Baxdım. sevgi gözlərində olacaq sözlərin yetməz. qədəhimdəki içkim idin. çünki hiss !edirəm. sənin kimi ola bilsəm. siqaranı buraxdım. sənsiz . hiss edirəm. içkini buraxdım. Hər şeyi yenən güc gözəlliyə . yaşamağı buraxdım Sevgini göstərəcəksən söyləmək yetməz. yaşayıram. Yazıram. sevəcəksən mənim kimi amma . çünki səninləyəm .Eşqimizin suya düşəcəyini bilsəydim. çünki sevirəm.yaşanmıram.Allah gücü kişiyə gözəlliyi qadına vermiş.

Yaycılar’da en fazla kullanılan atasözleri şunlardır .Acı acıya .Acıkan doymam.Acı patlıcanı kırağı çalmaz . gerisi yalan ağlar . genel bir kural .susayan kanmam sanır .Acele giden ecele gider . doğruluğu onaylanmış. Tanrının səni qorumaq üçün göndərdiyi mələklərin qanadları o qədər böyük olsun ki.Açtırma kutuyu.Acele işe. səni yenidən başlamaq istərəm ATASÖZLERİMİZ Atasözü: Halkın deneyiminden geçmiş. Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan . şeytan karışır .Ağlarsa anam ağlar.Acıkmış kudurmuştan beterdir .Aç ayı oynamaz .su sancıya .Röyaların ən gözəlini görürkən. səni bir ömür boyu bitirmək deyil. səni sevmədən öncə anlamaq istərəm.ve öğüt biçimine kalıplaşmış özlü sözlere “atasözü” denir Atasözleri. ən məsum anında belə kimsə .sənə zərər verə bilməsin Səni tapmaqdan çox axtarmaq istərəm.Açık yaraya kurt düşmez . söyletme kötüyü .düşüncelerden doğmuştur .Ağlamayan çocuğa meme vermezler . bir ulusun ortak tutumunu göstererek bize yol gösterir.

Akacak kan damarda durmaz .Az veren candan çok veren maldan verir .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez .Bakarsan bağ olur.Bal döksen yalanır .Belâ geliyorum demez .Akıl akıldan üstündür . yukarı tükürsen bıyık .Bekâra karı boşamak kolay gelir .Ahmak misafir.Ana gibi yâr.Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur ..Ayağını yorganına göre uzat .Ağlayanın malı.Aslan yattığı yerden belli olur .Alışmış kudurmuştan beterdir .Aş sabahın iş sabahın . bakmazsan dağ olur .Bedava sirke baldan tatlıdır .Altının kıymetini sarraf bilir .Balık baştan kokar . Bağdat gibi diyar olmaz .Ateş düştüğü yeri yakar .Besle kargayı oysun gözünü . ev sahibini ağırlar .Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar .Akıl yaşta değil baştadır .Aşağı tükürsen sakal. gülene hayır etmez .

Esirgenen göze çöp batar . iki elin sesi var . canı çıksın .Damlaya damlaya göl olur .Borcun iyisi vermek.Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir .Çok bilen çok yanılır . büyük söz söyleme .Dereyi görmeden paçayı sıvama . derdin iyisi ölmektir .Çam sakızı. güç olmasın . çoban armağanı .Garip kuşun yuvasını Allah yapar .Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur .Bir adamın adı çıkacağına.Çivi çıkar ama yeri kalır .Deme dostuna.Dünya malı dünyada kalır El ağzı ile çorba içilmez . der dostuna . derdin iyisi ölmektir .Fazla mal göz çıkarmaz .Büyük lokma ye.Görünen dağın uzağı olmaz ..Bir elin nesi var.El elin eşeğini türkü çağırarak arar .Borcun iyisi vermek.Can çıkar huy çıkmaz . bende akıllıya muhtacım .El deliye.Ev alma komşu al Geç olsun.Beterin beteri vardır .

Sakla samanı gelir zamanı .ev sahibi hiç birini sevmez .Her koyun kendi bacağından asılır .Kızım sana diyorum. eceli gelen ölür .İt ite buyurur. mide bulandırır .Para parayı çeker .Kaza geliyorum demez .Son pişmanlık fayda vermez . bulduğunu yer .Sinek küçük ama.Kötü komşu insanı hacet sahibi eder .Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur ..Sona kalan dona kalır .Her işte bir hayır vardır Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır . gelinim sen anla .Gülme komşuna gelir başına . itte kuyruğuna İyi insan lafının üzerine gelirmiş .Ölmüş eşek.Kendi düşen ağlamaz .Oğlan dayıya.Gülü seven dikenine katlanır . kız halaya çeker .Hasta yatan değil. kurttan korkmaz .İnsanoğlu çiğ süt emmiş .Parayı veren düdüğü çalar .İş olacağına varır .Misafir umduğunu değil.Misafir misafiri sevmez.

• Ağ axça qara gün içindür.Zararın neresinden dönersen kârdır . • Ac işletme.Yolcu yolunda gerek . düşman uyumaz .Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır . • Ağac dibinden su içer. • bezemez. cani çıxsa eydir.Su uyur. toxi terpetme. • adından qorxar. gönül alma . yoğurdu üfleyerek yer . • Adam verduğuni Adamın Adamın adi çıxınca.Yuvayı yapan dişi kuştur . • Ac it furun yıkar. bir de köti qarisi.Ummadığın taş baş yarar . • gerek • Adamın yüregininen dili bir olsun Adli kişi Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari. • geri almaz.Zorla güzellik olmaz Ac gezmeden tox ölmex eydür.Sütten ağzı yanan..Üşenenin oğlu.Tok ağırlaması güçtür . • Adam adi ile tanınur. toxluqdan qudurani saxlamax olmaz. • Acluqdan Ad adami • Ac ne yemez? Tox ne demez? • qudurani sazlamax olur.Yola giden yorulmaz . • .Yarım elma. Adsız kişi tanrıdan qorxar. züğürdün çenesini yorar .Üzümünü ye bağını sorma .Yarası olan gocunur . • düşmeni – köti dili.Yiğidi öldür hakkını yeme .Zenginin malı. kızı olmamış . adam adi bezer. • Ağac Ağac ekene rehmet oxunur.

• Allah möminlere her şeyi bağışlar. baba qızına baxt Ana- Ana-baba olanda ana-baba qedrini bilürsün. derdin yitsin.yıxılanda baltalı da. • Aşaği tüfürürsen – saxal. • Anasi qızıni ögse – burax da qaç. yoxsa bene can qoymaz. bin bir de derman. • yoxsa. • Ağzımın tadı tuz. bal kokmaz. • Allah bin dert vermiş. Amanata xeyanet olmaz. yat qapide. vericiyim. • vermiş. • gözmi çıxarur? • Artuk aş ya qarın ağrıdır. ağzıma quyrux. el ögse al da qaç. keş ol. • Anasının sevgülli oğli çoban olurmuş. qırağına bax-bezini al. • Armudun iyisini Artux mal meşedeki aviler yiyar. • Ana qızına taxt vermiş. • • Allahdan buyrax. • Ağlamayana meme yoxdur. • tanasıni al. • xidmetçinin cani. xoşun işine qarışma. qulum. • babanın qedrini bilmeyen bişqasının ne bilir? • Eyi komşim. • Al qapide. Yoxari Aş ol. • Arkadan vuran namerddir. • Al qoşovi gir axora – yağurli mal qucunur. • Araya giren – belaya girer. • • Arasan-bulursun. • Anasına bax-qızıni al. • Ağzan sığari lukmayi al. • Ara sözü ev yıxar. • Asıl azmaz. • memeleri duva edermiş. • Ağla. • Ağlamiyinen gülmax baci-qardaşdur. heppisinde ucuz. • Ana kimi yar olmaz. Ağır Ağılli gördüğuni. • Ağır qazan gec qaynar. • Ana qısmi bedva edende Allah demiş – çalış. ya baş. • Ağantn vari geder. • terif istemez. axılsız eşitduğini söyler. • . satan yanğıldi. • Anam-bacım kimdür? – Anasına bax Anandan izinin. • Allah Alan vurdi. axıldan ceyizin olsun. • asılsıza düşürtmesin. • Alışux ağzın tövbesi yoxdur. veten kimi dövlet var. • Ağır qazan gec Ağırmiyan baş yastux istemez. Asılsızdan kerem gelmez. işin Ağzının aşi degül. Arif adam Anasının qız vaxtını söyliyer. • qaynar. baltasız da başının tüni keser. • kamğayi yel qaldırmaz. sat qapide.

namaz qılar. • Axılliynen çekişmax ceyilinen halova yemeden eydür. • Baluğun emri sudan . sapi ağac barmaği uzun degil. biri de geldi tabani cırux. • Azan quşun ömri az olur. • bazannda eşşek satılmaz. • Axılliye qırx gün deli desen deli Axılliye hesret qaldım. • Baba Baba olmamış baba qedrini bilemesin. • Axiretde qomşi hexi sorulur. • baxmaz. qalmaz. • Ayvaz – Ayın on beş güni qaranluz olsa da. • olmasaydi. başla geden gelmez. • Azi bilmiyan çoxi heç bilmez. • bir namaz anide şeytan qoymaz. • Baltada var ise. • Atın izi itin izine Atına baxan ardına Aviden Ax. • baba olsa. Atın ölümü teki arpadan olsun. ögünmeye ne Bali Bacanın egriluğuna baxma. • Axılli düşmenden qorxma. minnetsiz yesem. babalux etmax çetindür. Ayağıma yer edem. borc çürümez. • var? • Babamın evi uzax olsa. sapda da var. yigitde burun. tütünün düz çıxmasına bax • Balta ağaci kesmezdi. oğul da oğul olur. • kisem. • • Ay variken. • qarın. • nadan dostdan yaxşıdür. • olur. deli bacayi aşdi. İşı yox. gör bir sene Ayda yilde Axılsız baş elinden sefil ayax neler çekiyer.. • Ata dost kimi bax. • karışmaz. deli dostdan qorx. nasibli yiyer.tüfürürsen – buyux. • olur. • Aşığa sinek sesi saz gelür. • Avi meşeden küsmüş. • qassad. on beş güni aydınluxdur. • edende buyuxlari amin diyarmiş. meşenin xeberi yox! • Avlu çürür. dertli söylegen. yıldızlara ne minnet. • yerine eşek bağlama. • Atılan ox geri dönmez. • Axar su geder. • Aşıx gülegen At At Atda Aşi yox. • Baba qısmi bedva Baba olmax qolaydur. • Ayaxla geden gelür. • qorxan meşeya getmez. • Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler. • ne edem. oroc tutar. • Az idi arux-urux. düşmen kimi bin. hep bir hesap. benim Axılli düşmen. • At olmayan yerde eşek de atdur.

bir de bilmezden. “hayıf sene tikan” Bataxluxda çırpınmaq Bay Başxasının qaşuğinan qarın doymaz. begenmeduğun ne? • Behşiş atın dişine bakılmaz. • Biri od Bismillah demeynen donuz bostannan Biz geldüx gelini görmeye. iki ayax ben gelem. • olmaz.çıxanacandur. • Bir bilmem bir Bir gelen bir daha gelür. • olanda biri su olsun gerek. bir al. • yumurta. bire bin söyle. • baltaya sap ol. • Beglere inanma. • Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur. • Bir köçmax – yüz talanmax. • Beg deduğun ne. • geyen tez açmur. it de qesep olurdi. “xeyirli olsun” diyarlar. oni de dürte-dürte. • Bayaza bayaz diyarlar. “nerden buldun” diyarlar. • qara. • Bin tedbiri bir teğdir pozar. • Bir Bir baba dokkuz oğul besler. • . • getir. • Başxasını çaruğun Başxasının elininen tikan yolma ki. • Bitmez iş olmaz. Dokkuz oğul bir babayi besliyamaz. suya tayanma. • boğulem. • Bin gör. • Bar veren ağaci kesmezler. • qezayi qurtarur. • çıxmaz. • Bize de bir gün toğar. sabır Bir insan ataş olsa da Bir müşteriye Bir Bir günün begliğu de begluxdur. • Bekliyan beg olur/Beklemiyan qul olur/• dögerler. • Bir bilenden qorx. • Boşluğun belasından söz çox olur. • qaftan geyse. qaranın dadi var. • olur. • Bire yeten ikiye da yeter. böyük suda Bögünün yarıni var. Gelin getdi Boğulsam da. • et. • bazısi bulur – yiyamaz. • Bir bişi – qırx kişi. • Bayaz atinen cehil ağaya qulluq etme. • Bir axilli baş bin başi saxlar. • dükan açılmaz. • Bir ayax sen gel. qaraya Bazısi arar – bulamaz. Bayazın adı var. • dünyayi yakamaz. yoxsul geyse. tezek yığmaya. • Baxmaynan ögrenmağ olsa. • Beşiginimi yügürümişin? • Bin qula yalvarmaxdan bir kere peyğembere selavat Bine bir söyle. • Bekliyana verürler/Beklimiyani Beyaz at arpa yemez.

• söker. • Ceyulluxda daş daşi. • söyliyen çok yanulur. çağrılmiyan yere ayax basma. • Çingeney altun qefese qoymiş. biri qısadur diyar. • yiyar. qocalanda qur qazan. • quyruğuni kesme. • derdi olur. • Böyük luxma çeyne. • Çuvalduza yumrux vurmazlar. • . • Çox ögülen çürük çıxar. • Degirmana giren çaqqal. • Çeken öküze vururlar. • Çağırılmamiş misefır Ceyulluxda para qazan. • Degirman bilduğini Dedugini diyer. boynuni uzadur. çamura basdi. • Buğda – etmegin yoxise. biri uzun. Çaliden aldi. tana merek qurtarur. • Bulutdan nem qapiyer. tatli dilin olsun. Degirmana su nerden axduğun ögren. • yığsan. • dirgana dözsün gerek. selin ögüni keser. Çemberin çek-çuki gendine qalur. • bir soxaxdayım. bağda tutdan olma. • enilmez. • Çik yumurta Çobansız tavari qurd Çogunun yanında atın Çor diyana sen can de. medreseden de. Böyük başın böyük Böyüksüz evde Bulanux Buna Böyügyni tanmıiyan allahıni de tanımaz. • • Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur. qocalanda ye aşi.yarınin bir xoş güni vardur. • bereket olmaz. demeduğini geder-gelmeze yolliyar. • Çox Çoxi iştiyan Çürük iple quyuya Çıxılmaz Çalıncı her keşi çalıncı zanar. • suda boy verme. boyun görünmez. qocaluxda titremezsin. • Çıxmiyan canda ümüd var. • ortadakına deger. yüzüne sıçrar. aci-aci Davada ağac Dağda qurutdan. • Çocux teregi. • Çamura taş atma. böyük söyleme. • Çox ağliyan ulusini bulamaz. • eder. • Çoxi gören aza qayil deyil. • Dadli-dadli söyliyer. • qalmaz. • el demişdürler. • azdan da olur. • Daveye bürc lazım olsa. • mindersiz qalur. • • Çağrılan yerden qalma. • soyulmaz. • Çürük taxta mux götürmez. • Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda Ceyilluxda odun Camiden de qaldi.

bize de bir . qariler merdivan Deve Deşi xocaya. • Derdi çeken bülür. döşi xocaya. beşi de qara. • Diyerler zamaninen hep unudulur Dost acıdıb söyler. saxalimi yoliyer. misxalinen çıxar. • Derdin derd bilene söyle. • Derd var deler keçer. göyde toy var. • Derd bulmax qolay. • düşmen güldürüb. • Deli ağlamaz. • Deseler ki. • Dost yolunda tufan olur. • Deveden böyük fil var. • Derd bir olsa ağlamaya ne Derd derde oxşamaz. • Delinin etiğuni haxilli etmez. • Deli demiş. • Dünya yalan dünyadur. • sevgiler. • Diş çeynemeynen qarın toymaz. • Dost arasi pak gerek. Dost başa baxar. • Dünden söyleme. • Demüri sicax-sicax dögerler. derdli söylegen. • düşmen ayağa. elen zor ver. • Dilen zor verme. Dost gelen güni bayram Dostumuz dost olsun. yitirmax çetindür. Dizimde oturiyer. Dünya Dünya Dovuzun bitini elen alma ki. bögünden söyle. derdli gülmez. elinden gelmiyen işe tolaşma. • uyan deli olur. • yansa. • düşmenimiz kor olsun. • var. • dögerler senin qapini. • Dermene inanma.Degirmançi ac qalmaz. • Dertli gezsen tez ölürsün. • mindersiz oturur. • ararlar. başarı çıxar. • Dünyaya ümidinen yemişler. tapanda – qori. • görünce degenegini saxlar. • Deyilen söz geri gelmez. • Dost daşi keti deger. haxilli de inanmiş. işen Dilin gemügi yoxdur. • Demür nemden. • beş günlüxdür. • Dostun yoxsa – ara. • Dilen güc verme. qar olur. • Derd adama selinen girer. yeddide bir başi xocaya. dermansız da qalma. • güc ver. bir xorum oti yanmaz. • Dögme kirase qapisini. • olur. • Deniz olub taşma. • Derin bulax bulanmaz. • Devetsiz geden xurmay seçmez. • Deli deliyi Deli Deliye gülegen olur. Derd var geler köçer. • Derdini gizleden davasıni bulamaz. insan qemden çürür.

• de keçer. • Ereb toyunca yiyar. Eringenden gene axsax eydür. • tezesi olmaz. • Etmeki Etmegi tek yiyanın boğazunda qalur. • Et gömüksüz olmaz. • Enişden gene yoxuş eydur. ati Eşek ne bülür. • qoy. • tezesi olmaz. • Emür paşanın. • Eski düşman dost olmaz. • El için ağlayan gözden olur. • Eşegin cani yansa. • sen de keç. • Düşmen etek altından çıxar. • Düşman ocax başında. adami bir qaşux suyinen boğar. su gölden. • Ele uyan evsiz qalar. &quot. • gözi terezidir. gene eşegdür. yazıx sene tikan derler. demekden qurtuldum. • gelse. • Enemeduğun yere çıxma. • de dönüb yüzi. • yaxasıni – bit. • El sözüne uyan evini tez yıxır. xurma ne Etinen dımax arasına girme. • Eski yırtılmasa Eşegi Eski pambukdan bez olmaz. • tadur. • ağzınnan quş tutulmaz. • . • Eşegin ölümi ite dügündür. • Eliaçığa allah kendi yetürür.hoş&quot. eski dost düşman olmaz. • Etmegin çoxuni yetimin ögüne Etmek ögüci olma. • El keçduği körpüden Elden geden ele Eli Elinden Elden olan gözden olur. • yiyar. • Edecağından söyleme. • Eşege atlas-çul vursan. • satdım. Esgi yırtılmasa.gün toğar. • El eli yıxar. • Düşünmeyıb oturan Düz söz qıhıncdan El Düşüne-düşüne görer işi. el El El eliynen tikan yolma. türk ölünce Eringenin qazancını it yiyar. • El atına binen tez ener. • Esgi şehere teze nırx qoyma. çubux meşenin. eksi düşmandan dost. • keskün. • Elinen gelen derd dügündür. • Elinen açılani dişinen açma. • gelmez. • qalxarken ayıblanır. • El ağzi faldur. • El ağzi – çuval ağzi. sonra peşman olmaz kişi. • Er qaxaninen er evlenen yanğılmemiş. • El atduği taş uzax geder. • Düz söz baş keser. • egri hep düzluxdan söyler. • Etmek elden. etdiğunden xeber ver.

qızın da Gendinden yoxarilere egridur diyar. • • Gezağan qari iki evi viran edir. • Evvel-evvel qapaz çalan uçamaz. • Gendini tanımiyan allahini de tanımaz. kövünden çıxan köv qeder. güleyen golse daşinen. Fağırların Eziyyetin ben çekdim. • Gökde yıldız ararkon. • Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur. degirman tozsuz. • Ev üstüne ev olmaz. bir az de aşağilere bax. • düşgüni/Bayaz geyer qış güni/Zenginlerin azğıni/Kürk geyiner yaz güni. • yüzler qarasi. sen get aşinen. • kötisi. • baxma. • eylük olsa. • gülmez. • on bir dediler. bir da sabur et dediler. dilin çek. • Evdeki bazar çarşide keçmez. gedende “ağam”. • Gölgesinde yatacaq ağaci budama. Gezeğan gelinnen. • Gec buldum. • Fikirleşmenin axri deliluxdur. • yerinde su eskik olmaz. • Ev tanasından öküz olmaz. • . • Ey söz demür qapiler açar. • Gelin oldun. Gelen gedene rehmet oxudur. Fuxaranın gozi tox olur. • uzax tolan. • canım ondan da eziz. qalur Gelen gedeni aratır. öküze biçax vurulmaz. • Gendi gözel yox. Göl qızdan çarşi – bazardakı loti eydir. yerdeki çuxuri görmir. • • Gedeni tutmax olmaz.etmekçiye büşürtür. • Eylik et ki. endürür şahı. havli Gelinin eyisi olmaz. • Fağırın ahi. • Fite uyanın evi yıxılur. tez yüyürtdüm. • Gökden on iki alma düşdi. • Evde bülbül. qelbi gözel olsun. • quzi. • Geder bağlar qorasi. • Gelende “paşam”. sefasını eller. dişerde Ev yıxanın evi olmaz. alanda qomşi al. • Eyluge Ezelden gülmiyan sonunda da Ezizim ezizdür. birini de artuq ver. • Evinden çıxan ev qeder yıxılur. • Fitneden Fuxara kendi çıxışıni bilse oger. kötisi rezil. • Eyi evlad babayi vezir eder. eylik göresin. • Göke direk yox. • Gelin inek sağamaz. • Ev alma. • Gec olsun. • Ev sözsüz olmaz. fuxara olmaz. • güc olsun.

• Hers gelür. vermiyanın iki İki qarili evde dirlux İki gövül bir olsa. eşitduğan inanma. deli söylediğuni bilmez. • Hacdan gelen ben. neynar traş? • Haxlan keçen başan keçer.dögül. lacordiya qaldi işi • Her keş kendi derdine yanar. göz qaralür. • Günleri sayduxca uzanur. • aşi tez bişer. • Gövül ferman dinlemaz. tasinda Güne göre kürkün gey. • aşi yok. savul geri. görmemişden eskük etme. • Gözi ancaq toprax toyurur. yeduği kepek. • Işi yari-buçuk görme. • gösterme. • ömürden gediyer. • Gözele göz deger. • üzi. huyunen geder. hem gücli. • qaralur. Haxılsız kişi paray neder? • Haxli kesenin qapisidür. • kendi babmi bulur. • Her esen yele uyma. • Gördün deli. • Her yerin kendi adeti var. • Hayinen Hazır aşa Haxılsız baş. • Gözel Göyduği ipek. • Her qari kendi evinin hem quli. • Her keşe gendi Her öküzi Her kövün soğan toğramasi başxadur. • Hayinen gelen. • . burnun dişle. • böyükluğunda. • Gören göz yol aramaz. • • Haxılli büduğim söylemez. her başdan bir axıl. • xanımidür. • Her gün Her keş Her derdin bir dermanı vardur. hers gedür yüz Hersin çıxıyer. • bir taxıl. samanlux da saraydur. • Iştiyanın bir yuzi yara. • Gözel sevmeye töbe olmaz. • Hax batil olmaz. • bir çomağinen sürmezler. • Her zemiden Her sılığa uyan tez döner. vayinen geder. • Her xeberi çocuxdan al. savux suya Hersin çıxıyer.Gördüğün qoyub. • gelen. Gözünde yaşi var. • tik qaşux. • Gövül omduğu yerden küser. • Hem suçli. • Haxıl başın Hava geçen yerden suda geçer. hem Her taraxda bezi var. • Gul tikansız olmaz. xeber veren sen. • gir. • qelbe söz. • Görmemişe Gören göze kül sepme. • Veteni ezizdür. • Her işi qurtardide. • Hekim kımdür? – başa keçen.

• İnek öldi xab kesildi. • İnsan ne bulsa. quzunun sesi avluda duyulsun. • Karibin boyni bükük olur. • İlk baxtım – altun baxtım. • Kimin mumi sabağacan yanmiş? • kişi ne etsin ki/Yokari assa his olur. • Karibin kimsesi yox. • İlk vuran oxçudur. orucdur deyer. • İnsan insanan yük olmaz. amma derisi ne çekir. • Kime ne Keser kendi sapıni yonmaz. • düşe. • Kimi bildisem haci. qabuğuni begenmiyer. bize de düşer. • İtin İt İnsan İp qırılduği yerden bağlanur. allahı vardur. • Karib kuşun yuvasini allah yapar. düşdüği quyuya bir de Köçdüğun Kosadan buyux iyidir. • Kor degenegini bir kere yitürür. • İşliyanda çoxinen işle. kendinden bulur. yürek qocalmaz. • ağlamaz. • tutulur. • İnsan evledi dünyada tek olmaz. • Kediye neynir ismarlamazlar. • Kimsenin ahi kimsede qalmaz. yiyanda azinen ye. öküz buynuzundan İpe un sariyer. • Kedi cigere yetişmezse./Aşaği qoyşa pas olur /Vurub öldürse yas olur. • İt qışi çıxarur. • ölumi gelince çobanın degenegine sürünür. • Kişinin hörmeti gendi elinde azdur. • Köç-küçe tayandi. • günlerin harmanini sovurma. • Komşinin quzusi komşiya koç görünür. • İt ile çuvala girilmez. • Kesilen baş yerine gelmez. • seslesen oni eşidürsün. • İnsan sözünden. • qocalsa da. • • Kişi olan sözünde durur. • Kamil ögren – it dili olsun. boynundan çıxdi xaçi. • Karyıli – varyıli. • ölür de sahabi çıxar. • İnek almaz. • Komşuda pişer. qırğın yeni . • Kendi düşen Kesdeneden (şabalıd) çıxmiş. tana sevmez. • Karibe bir salam bin altuna deger. • Keçen Katıksız etmek boğazdan keçmez. Koç nereden olur-olsun. • yurdun qedrini qonduğun yurdda bilürsen. • Kor odur ki.olmaz. • İnanma dostan. • Kefenin cefı olmaz. buyuxdan saxal iyidir. cüt olur. saman teper postan.

• olmasa eyin qedri bilinmez. hem düşmendür. • Mermer – ey daşdan. • Küçükler suç işler. • Mal Lafdan gümrük alınmaz. at bulmuş meydan bulmamış. ne Ne qeder Ne Mum dibine işıx vermez. gene bir bilmişden sor. Meyxaneçiden şahid iştediler. • Oğlan doğurdum-oydi beni. • Köti it ne yiyar. • Meyvali Meydan bulmuş. oranın arabasına binersin. • umduğundan küser. • Ne ver. qız doğurdum-soydi beni. • Küçük kövün böyük ağasi. • böyükler bağışlar. • Külden tepe olmaz. dönmez geri. • daş baş yarar. • qulax ardi et. • Kövülsüz sevmenin gözsüz oğli olur. ne de peşine get. • Mal senin. ne de peşine get. • ayax-ayax çıxarlar. • olmaz. • Nesibinde varise qaşuğan çıxar. • Mezar taşiyla iltifat Misefir evin yaxuşuğidir. • Nere gedirsin. beg Oğlan olan yerde oğurlux saxlanmaz. • şarvara yamax. ev üstüne ev olmaz. • Namusi altuna degişmezler. • oldum sanur. • düşmez. oğli yoxsa da. köti Köti Köti sözi Kövül Küçük insan düzelmez. etduğuni etme. babasi gerek. • ver. ne yavaş ol basıl. • Oğlan evlenür. • Mollanın deduğuni de. ne başxasına yedürür. • Misefir üç günluxdur. serxoşi gösterdi. eylik – iki başdan. • Köv üstüne köv olur.oyandı. • Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz. • Lafla peynir gemısi yürümez. • Ne çabux ol asıl. • Köşe taşi yapiden Köti hava düzelür. • yeri. at bulmamış. • bilsen de. Qız olan yerde igne . • Köti söz sahabınındür. • Merdivani Malının yanında saabi gerek. meslehet senin. • • Misafırin rizi kendinden ireli gelir. Laf kiseye gırmez. yoxdur onun belli Ne coraba yamaxdur. • Kölgede biten oğacın meyvesi olmaz. • ağaca daş atan çox olur. • Köti adamnan dert eskük olmaz. • adama hem dostdur. • Nesibe zaval yoxdur. • Namus geder.

• eder. kimse demez ki. • Qelemin ucunda qılınc güci var. sapinen göz çıxarma. • Ölum ile öc alınmaz. • Ölümden başxa her şeye Ölümi Ölümi göreceksen ki. everdim – elin oldi. paşanın cani çıxmiş. • Oma-oma döndüm Otuz iki Onde geden yorulur. • Öküzün çekdüğüni qayışdan sor. diriye gülmez. • Qarnın toymiyan Qarili-varili. • Qari var – arpa ununnan aş eder. bayılmaya da razı olasın. • soyulur. • Oğlum oldi – gülüm oldi. • Paran vardur. • Ölüye ağlamaz. • allah kerimdür. • çare var. imam evinde aş olmaz. • Qapiye geleni qataxlamazlar. • Qazan qarasi geder. • muma. • can qurtatur. • Önde geden yorulur. • Qeribin dosti olmaz. vay qalanın halına. adam yüzli qariden elheze. • Qanliden uzax goz. qari var – buğda ununi daş Qari yüzli adamnan (kişiden). Paran yoxdur. • yerde acluğun bildürme. • Papaği keçi derisinden. • etme. Paşanım işi de poşaya düşarmiş?! • Paşanın varı getmiş. • papaği olmaz. Delisi olan her gün ağlar. • Qarsisiz ev – susuz degirman kimidür. • o qeder biliyer. • . • Ölünün yüzi serindür. sonuna bax. • Qaraya bayaz Qalan işe qar yağar. yüz Qembersiz dügün Qaşuğinen aş verib. • Ovçi ne qeder biliyerse. xeberi yok gerisinden. • olmaz. ayurdum Oğul babasına göre süfre açar. • olan bir gün ağlar. • insani sözünden tutarlar. çerşi-bazar senindür. • dişden çıxan otuz iki mehelleye yayılur. • gözünde yaş olmaz. • deyilmez. sırıt. arxada qalan Öpülecek yüzi tüfrülecax Papaxçının Önüne baxma. Ölen Ölü Oxlavısız tutmac olmaz. • yiyansan. • Peynil-etmek yemesen. allahi vardur. • Qarisi küti olan adam tez qocalar.gizlenmez. avi de Öküzi buynuzundan. • Qeribin kimsesi yox. Qalan işe qar yağar. • komşim oldi. arxada qalan soyulur. • qarasi etmez.

• qırğına düşdüx. axşam axora. • yükü. ya Qoca kafır Qorxan Qismetden artux yemek olmaz. • Qırx qurda bir aslan ne yapsın? • Qız beşikde – cehiz sanduxda. • sultani. • Qılınc qınini kesmez. • Sanat altın – bilerzikdür. • Qırmızı gömlek Qırx gün günahkar. • Sabax qismetini kimseye verme. • Qoçun buynuzi qoça ağırlux etmez. şalvarı başxasında. • Sadağa veren eller derd görmez. • gün tövbekar. oğlan evinde xeber yox. • gizlenmez. • Qızi kendi – kendine qoysan. • Quduzun ömri qırx gündür. • Qız sabahi-qala sahabi. • Qırmızi gömlek gizlenmez. • qara cocux. Sakın. • yaşasın. • Qurumuş ağacın gölgesi olmaz. • iştemez.duz yükü. kor tutduğuni buraxmaz. • Sağı soldan baxıb söyle. • . • Sağıldım. • Sabax naxıra. ya halvaçıya. • misliman olmaz. • dögmiyan dizini döger. yeddi toy. ne zerer. • Sabonnadux suya qoydux. gene bizim Sabur eden her şeye Sağ baş yasdux Sabur eden her şeye ulaşur. • sürtme. • davxılçiye köçer. • Qutli gün toğuşundan bellidür. • Samannuxda kedi bin yil Sayanin quliyam. • Qorxax bezirgan ne xeyir edur. axırda da tokmük vurdi tağıldım. gendi getürdi qapiye. • göze çöp düşer. • soyamamış. saymiyanin Seadet qapiden girende. • Saymaduğun taş. • torbaynan at bir kere tutulur. bir Qırx oğri bir çıplaği Qırx yillux yanux Qız evinde danqurQız Qızıni Qırx illik balığa üzmek ögredir. • Quri qaşıx ağız yırtar.Qeza gelende geliyerim demir. • eylanmaz. • Qızın qövli bende. • Sağır eşitduğini. yeddi bayramda söylerler. • Quri ağaca qan Quri Qoyuna çoban – tarlaya sapan. • Quri selemi yel alur. yarar baş. • Qurban olem tipiye (küleye). • ulaşur. sağıldım. • Qılıncsız Qırıx etmek birleşmez. • dunqur.

• iki. kökden Sinek murdar Son biliyen bir- Senden ötri xasta olana sen öl. • bulandurmaynan balux tutulmaz. soyuni yütüren Söz bir. meslehet Söz var ev Söz var gelür Söyliyene baxma. • Sivri başda axıl durmaz. • icin. • Sevenin gözi kor olur. baş yütürür. • Senetine kim xor baxar. • çıxar. • boydadur. • Su kimi ömrin olsun. merd ol. • Suya düşse quri çıxan oğuldur. • Seni senden sormazlar. • qederdür. bene de yelek. söyledene bax. eller biliyer bin iki. Sev seni seveni. • Söz var. sinek Bağdaddan gelib qonar. • Sımarlamayinen hac qabul olmaz. • Tilki tilkiye diyar. yürek bulandurur. söz var el için. çuxuri bulur. eller biliyer bin-iki. işe gelende xasta. • Susuz ağac meyve Suyi qoyub ataşnan Şefteliden bağ olmaz. qulax iki. • Söz bir. • Şeytan getdi. aş bütürür. • elden sorarlar. • Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gerek. • Su geder. • Tatli dil yılani deşiginden çıxarur. iki dişli Sevme seni sevmiyani. söz var el için.sefalet bacadan çıxar. • dequl. • vermez. • Sözin Su Su Söze gelende usta. • Sözin gerçegi yerennüginen deyilür. • Şeytanın dostluği dar ağacına Tağın da derdi tağ Tarlada izi Tac olmaynan şah olmaz. • Söz var ev için. • oynama. • . • düzüni cocux diyar. boynuna torba taxar. • Tiken battığı yerden Tilkinin bazarda Tek ayranın olsun. • iki. • Sert olma. söz var. • olmayan sufrada yüzi olmaz. • Sözi yerinde söyle. • geder. meydan bize qaldi. söz var delür geder. tilki de dönüb quyruğuna. • geder. • Sene ton çıxsa. • Soylu soyuni yuturmez. • Sükut atın tekmügi böyük olur. qum qalur. • Tatli suyi kim içmez. • soysuzdur. bu da geldi üstehıx. • Tava delux. • Söz sözün küsküsidür. tas delux. • enen hürise. • qarise. • Sen biliyen bir-iki.

• Toğri olan. yaxın gelme-qoxun gelür. • Türk sögduxca qızar. • canımi Vetene yetürdüm. • Vaxtıni yitüren bextini yitürür. • Xasta. • Xastalux şaşurur. • Var-dövletim yitürdüm. • içinde olmiya. isınen kımı seni sancar. qulaği ne böyük. • axli bende olsa. gözlerime qan geldi. • qoymaz tasda. ölüm yıxar. • Tuzsuz aşa şoker de qoşsan tadi gelmez.ne işi var? • tolaşmaz. • . • getme-canım çıxar. • Türk geden yere bereket gedir. • Veten-veten deyip sızladi yürek. tavuği de. turduqca bezer. • ögüne aş qoysan. • Toğmaduğun oğlana ad qoyma. • Topal eşşeginen karvana qoşulma. Vetenime Vetene geldim. • Ustadıni xor gören boğanıza torba taxar. • atının samani bol gerek. • Xalqa quyi qazan kendi düşer. imana geldim. • geldin Bayram ağa. • Veten hesreti çekdim. oni da dürte-dürte. • Xain adam qorxax olur. • Vetenime geldim-imana geldim. Var başinı gizlemez. • Uli gözi ile qız al. yox da daşdan qevidir. • Varlının xorizi da yumurta qoyar. vay ona ki. • gözi ile at al. • Veteni sevmax imandandur. • Uzun yaşın axri gene Üşümüş yilani qoynan qoyma. • dostluği pozmaz. • Tovşan ne küçük. • para bulsa tavara verür. • yardımçi. her kişiyi toğri sanar. kepegi qaçiyerdi. xoş Tuz-etmek Türk Türk Tutulmiyan oğri – begden toğri. orgen Ununi elemiş. • Veren eli kemsezler. • ölümdür. • Türk şerlünin qulidür. Uzax Unu uçiyerdi. • Xalq gözi terezidir. • elegini asmiş. • Toğri geden Toğriya allah Topalinen gezen Toxun axsamayi ögrenür. • qovuşdum. bin türli behane bulur. çorbayi Xastayi buza Vurğudun bir yumurta. • Vaxtsız öten xoruzun başıni keserler. • Türkün sonraki Ucuz veren tez satar. cesedime can geldi. • Toydan sonra nağara. • Türk zoppasi görmemiş.

• Yalançının yeminine inanma. . • Yügrek at qemçi işletmez. • Yaralının derdini ne bülür yarasızlar. • Yaz qışından belli. toğriyan bülür. • içar. • Yatağan arslannan gezegen tilki eydir. • Yumurtadan yüng qırxılmaz. alçak olma. • Yaxın adamın yoldiğu saxal Yaxşuluğa yamannux. bilen varmaya-varmaya yad olur. • eşşege samannux. • Yigidin başna her iş gelür. qonan köçer. qız qardaşından. xeyir gelsin Xırman yelinen. • Yazın yalağı. • Yazda ayransız olma. • Xeyir say eşine. • Yağ taşanda Yalançının ipinen quyuya enmax olmaz. • basma. • Yüksek olma. • yorulur. • Yolsuz geden tez yorulur. qırdın. • varınca ağlar. • Yetim demiş ben gülerim. namusli qız eydür. • Yuxi yastuk iştemez. • Yurdundan sürülen yurduna Yuxliyan yilanın quyruğuni Yügrek at yemini kendi arur. • dügün elinen olur. • Yoxsulun bayla ne qardaşi. • Yetim xırsuzluğa çıxar. pozan da Bedel. • Yaxşi niyat yarım dövlet. • başına. • Yapmaduğun gövüli qırma. • toğar. • Yilani yarali buraxmazlar. • Yüksekden baxan alçağa tez enür. • Xırmana giren posrux dirqana tayanur. • Yürek şüşe kimidür. Yel esende yelleniyer. • kepçenin bahası olmaz. • Yiyan Yeyilmemiş aşa dua qılınmaz. • Yazılan yazi başa gelür. yol görende yollaniyer. vura-vura endürürler. • Yigidim sağ olsun. • Yolundan çıxan tez Yoxdan kosa yaxşidur. Yad Xeyirsiz oğlannan. • sansından pay oman cehennemluxdur. kor Yazan Yalançının quyruği peşinde olur. qışın sicax yemeginden eydür. • da Bedel. • Yiyan bilmesa. bulunmiyan qız olsun. ay ilk axşamdan Yigide qırx günah azdur. qışda yorğansız. • gele-gele biliş olur.yollamazlar/Aşığı söze yollamazlar. eşşek Yumurtanın atın ne yoldaşi. • allah demiş ben nerdeyim. basa-basa yere keçürürler. • bitmez.

yapamazsan.var ise. • bir bilenden sor. • Zorun Ziyada xarçlamax mekrüfdür. minnetinen Zengin arabasıni dağdan aşırur. • Yüzüne bax. ondan su um. aviye qaval çaldirüyer. • Zorinen gözelluz olmaz. duruşdan beterdür. • yeyilen baldan tatlidür. • Ziyade xarçlamax mekrüfdür. • Yürüş vardur ki. • ovada yoluni şaşurur. • . • Yüzen gülen arxadan söyler. • Zehmetinen yeyilen aci soğan. • yaprax oynamaz. • Ziyankerden qeza eskik olmaz. • Yüz bilsen de Yüzger esmese Zamanaya bax. yoxsul düz Zerelin yarısından da dönsen xeyirdür. zurnaçi başi ol .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful