Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa .

sunar Bir kimse, önce yakınlarına yararlı olur. Çocuk soyuna, ailesine çeker; çırak .ustasının yolundan gider .Çok az yararlar için kişilere ya da canlılara eziyet edil¬memelidir Cömert fazla para ödeyerek herşeyin iyisini satın alır. Cimri, cimriliğinden, az paraya kötüsünü alır. Ama az pa¬rayla alınan çabuk eskiyeceğinden tekrar tekrar ayrı şeyi al¬mak zorunda kalacak, sonuçta cömerdin verdiği kadar para .ödeyecektir .Yetenekleri sınırlı kişi yükselemez .Yolculukta akşam ulaştığın yerde yat, yoluna sabah devam et Çocuğun bulunduğu yerde birini çekiştiremezsin, çünkü çocuk, bilmeyerek .bu sözleri başkalarına aktarabilir .Ağır başlı insanla, hafif insan davranışlarından belli olur .Azlık olan yerde, iş de, uğraşma da az olur Bir işi bilen, o işin ustası olan kişi, hangi koşullar içinde olursa olsun işini iyi .yapar Bir işin yapılışıyla ilgili olan kimse, o iş üzerindeki eleştirmeyi kendisi için .olmasa bile üzerine alınır .Bir sıkıntısı, gereksinimi olan kişi ancak onun gideril¬mesiyle huzurlu olur Çiftçilik yapanlar toprağa bağlar. Bağcılıkta iş başın¬dan uzaklaşmamayı, .orada kalmayı gerektirir Çocuk olan yerde, devamlı olarak onunla meşgul ol¬mak gerekeceğinden .dedikoduya vakit kalmaz

Değerli kişi, herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin .yaptıkları etkisiz kalır Elden gittiğini sandığımız şeyle ilgimizi kesersek, uzaklaşmasını kolaylaştırmış oluruz. Oysaki, çalışarak, uğ¬raşarak onu geri getirmemiz belki .mümkün olacaktır En sağlam iş çiftçilik ve koyun yetiştirmektir. Başka sanat ve mesleklerin .önemi yoktur En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Arıcılık .ve sebzecilik gibi işler eğlence sayılır Her nesnenin değerini anlamaya yarayan ölçüm ayrı¬dır Bir nesne için .kullanılan ölçü, diğeri için kullanılmaz .Her şey, onu gereği gibi kullanmasını, ondan yarar¬lanmışını bilene yakışır Karnı aç olana, karnını doyurmadan ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın .yine uyuyamaz, rahat edemez Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır; başkasının malı .olsa da Kızını isteyen kişinin işini, gücünü, tutumunu iyice öğrenmeli, karan ondan .sonra vermelidir .Kötü kişilerle kötü yerlerde dolaşan kişi kötü huylar edinir Ne istediğini bilen, bunu yerinde ve yoluyla söylemek¬ten usanmayan kimse .aç kalmaz, isteğine ulaşır Ölümcül hastanın bile iyileşeceğinden umut kesile¬mez belki şifâya .kavuşacaktır .Satıcı elinde ne varsa onu satar -

Temelinde, bozuk olan şeylere, birtakım desteklerle, çabalarla büyük bir güç .kazandırılamaz Ufak tefek kişiler, olduklarından daha genç görünür¬ler .Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi çaba ile yetenekli kı¬lınamaz Zenginliğin, yüksek mevkilerin getirdiği pek çok da zorluk vardır. Orta halli .bir yaşantının sıkıntıları daha azdır .Adı kötüye çıkmış bir kişi, yaşadığı çevrenin de adını batırır .Bakımını yaparsan bağın güzel olur. Ayrıca bağla uğraşmak bir eğlencedir Bazı insanlar, kendilerine zarar vermeyen "bir kişinin, başkalarına zararı olsa .da ona göz yumarlar .Göz alıcı giysi giymiş güzelin isteklisi çok olur .Her işin kendisine özgü yolu yöntemi vardır .Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir Herhangi bir şeye karşı aşırı düşkünlüğü (tutkusu) olan kişiler, elde .ettikleriyle doyma, yetinme bilmezler Kalın kafalı insanlar bir konuyu geç anlarlar. Tembel kişinin elinden iş geç .çıkar Kötü bir insanın yarattığı zararlar, yalnız kendisini et¬kilemez. Kötülük yapanın durumuna, etkisine göre eve, ma¬halleye, topluma, hatta tüm .dünyaya zarar verebilir .Nazik bir işi, o işten anlayana ver. Aksi halde, ağzına yüzüne bulaştıracaktır .Usta binici ata sağdan da, soldan da rahatlıkla biner Uzun süre açlık çeken bir kişi, bol yiyeceğe kavuşsa da yine aç kalırım .korkusuyla gözü doymaz. Aç gözlülük yapar

Zararlı olduğu bilnen bir kişiye kimsee kötülüğü do¬kunmadığı sürece .ilişilmemeli -A.Aba vakti aba, yaba vakti yaba .Abanın kadri yağmurda bilinir .Abanın kadri yağmurda bilinir Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten .ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar

.Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde .yaşamaya alışıktırlar

.Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. .Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler

.Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Kimi insanlar yaptıkları işten zevk duyarlar ve onu bırakmak istemezler; bu işi .sürekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hiç bıkkınlık duymazlar

.Abdalın dostluğu köy görünceye kadar

Çıkarı için yakınlık gösterip dostluk kuran kimse, beklediği yararı elde ettikten, .işini yürütecek başka yollar bulduktan sonra sizinle olan ilişkisini keser

.Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi .duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi de orada bulunur

.Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; .kişiyi pişmanlığın içine iter

.Acele ile menzil alınmaz Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, .başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır

.Acele işe şeytan karışır Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç .beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur

.Acemi katır kapı önünde yük indirir Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha .başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir

.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine yetmeyeceği duygusu .içinde bulunur

.Acıkmış kudurmuştan beterdir Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir .şeyi görmez, tek düşündüğü uzun süre yokluğunu çektiği o nesnedir

.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç-yoksul .bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar

.Acı patlıcanı kırağı çalmaz Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı .için felâketlerden çekinmezler

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden .(ininden) çıkarır Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler

de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne .geçip onları doğru yola sokabilir

.Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle giderilip geçiştirilemez, böyle yapılmak istenirse kimi anlamsız ve aşırı davranışlara kaymasına neden olunur. Çocuklar da bir şey istediler mi hemen onun yerine .getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler

.Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde .bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler

.Aç ayı oynamaz Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; .insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır

.Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür, emeklerinin karşılığını vermez, kötü muameleye maruz bırakırsan yanlış yola saparlar; söz .dinlemez olurlar, arsızlaşırlar

.Aç doymam, tok acıkmam sanır

Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç .yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder

.Aç elini kora sokar Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa .her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez

.Aç gözünü, açarlar gözünü Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. .Bu belâdan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur

.Açık ağız aç kalmaz Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren .kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz

.Açık yaraya tuz ekilmez Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve .davranışlardan kaçınmak gereklidir

.Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük .taslamaya başlar

.Açılan solar, ağlayan güler Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine .dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir

.(Açın gözü ekmek teknesindedir (olur İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, .yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir

.Açın karnı doyar, gözü doymaz Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; .1 bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. İhtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, .daha fazlasını ister

.Aç kurt bile komşusunu dalamaz Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği bir yönüyle buna .bağlıdır

.Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa.Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz . Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir. yayılır . dosta bile açılmamalıdır. bunu başkaları duyabilir. iyisini.Aç ne yemez. Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır. kötüsünü arayacak durumda değildir. olmayacak düşler .Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. en güzel şeylerde bile bir kusur bulur.kurar .daha iyisini ister.olmaktan çıkar. darı) ambarında sanır (görür Yoksulluk çeken. varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker. Tatmin olabilmek için onları gerçekten . mırın kırın eder . söyletme kötüyü Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine. saklamaya çalıştığın şey sır . sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz.elde etmelidir .çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma .Açtırma kutuyu. o her zaman . kendisini onları elde etme hayaline kaptırır. tok ne demez Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur.Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz İnsan ihtiyaç duyduğu. hakkında kötü şeylerin ortaya .

utanır (hatır sayar Bir kimse kendisine yapılan kabalık. olur ki bir gün.konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz . utandığındandır. duygularına egemen olduğundandır .(Adam adama her daim muhtaç (gerek olur Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar. yakın ve . evimizde kalabilir. Zulmün bulunduğu yerde ise hak . eğrilik. .Adam adam denmekle adam olmaz Değerleri olmadığı hâlde değer verip saygı duyarak. can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa. konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. bazı unvanlar vererek. dost.(Adam adama yük değil. bu korktuğundan değildir. İhtiyaçlar bu sayede karşılıklı olarak giderilir. değerli bir kimse yapamayız.Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır. Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş. benzer bir şekilde karşılık vermiyorsa. sömürü. hatır . zalimler bulunamaz. can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz Birileri gelip konuğumuz olabilir. Hak.hiçlenen o insanın yardımına gerek duyulabilir .saydığındandır. kötülük karşısında sert tepki göstermiyor.yeme. dayanışmaya gerek duyarlar. hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. Bu bakımdan hiçbir insanı küçümseyip yararsız saymamalı. överek. azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır . Bu konuk tıpkı can gibidir. pohpohlayarak bir kimseyi iyi yetişmiş.(Adam adamdan korkmaz. .

Ne ki her destek ve yardım sürekli olmaz.Adam adamdır. Çünkü bir kez aldanmış ve ders almıştır.(Adama dayanma ölür. yardımcı olurlar. Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez.(diyeyim . düzenbaz ne .becerisine dayanmalı ve güvenmelidir Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu . Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır. yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil. öncelikle kendi gücüne. olmasa da pulu. bilgi ve . insana yakışacak durum.derse desin inanmaz ve tuzağına düşmez . bir daha aldanmaz. huyunu suyunu bilmediği bir kişiye bir kez aldanır. tutum ve davranış . Artık kendini ona göre ayarlar.değerini artırmaz . Kimileri de zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır. olmasa da çulu Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin ya da yoksul hâliyle ölçülemez.Gerçek şahsiyet. O hâlde insan. zengin olmak da .Adam adamı bir kere (defa) aldatır Bir kimse.insanın kendinde bulunmalıdır . duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler. eşek eşektir. olgunluk. karşı tarafın düzenbaz olduğunu bildiği için tedbir alır.

yalan söylemeyen. hakkı gözeten. Çünkü bu. bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa. bir çabaya.paraya dayanır. bu durum onun için katlanılmazdır. umut vermek kolaydır. iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. Ne var ki yerine getirmek ve yapmak güçtür. Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış. dostluk eder. itilip kakılacak. ödemek güçtür Bir işi yerine getireceğim demek. o .İnsan daha çok anlaştığı. aşağılanıp toplum dışına itilecektir.(Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz.Adamın iyisi alış verişte belli olur Alışveriş bir insanın karakterini. ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi . yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine .insandır . Alışveriş sırasında hileye başvurmayan.Adamak kolay. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu. huyunu suyunu bildiği. davranışıyla ya da tutumuyla o işi yapacağım duygusu uyandırmak. Böyle bir hayatı yaşamak.bakılarak anlaşılabilir . Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. bunlar da zor sarf edilir şeylerdir . bir maddeye ya da bir . Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak.insan için yaşarken ölmek demektir . sevdiği.

Bir sözü defalarca söyleten. bir ahlâk eksikliği var sayılabilir .bakımdan insanoğlu güvensizdir. içlerinde besledikleri . suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın Genellikle sessiz akan sular derin ve tehlikeli olurlar. Yapılan bir iyiliğe karşı. bir kavrayış . ona karşı daima dikkatli olunmalıdır . çokluk kötülükle cevap vermek.Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir Başlangıcından bu yana nankörlük insanoğlunun değişmez bir sıfatı olagelmiştir. söyleyeni zorlayan. duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü. çalışkan mı tembel mi. işidir.. Sanki bu. çıkmaza sokan kimselerde ise. Sinsidirler. Bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan. çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür . bu bakımından sakıncalıdırlar .Adamın iyisi iş başında belli olur İnsanı gösteren sözü değil.Adam olana bir söz yeter İyi yetişmiş.Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur . ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. insanda değişmez bir hâldir. kişilikli. Bir insanın gerçek değeri.olduğu yaptığı işlerle. Bu . niyetini belli etmeyen. becerikli mi beceriksiz mi. sessiz kalan kimseler de ağır akan suya benzerler. anlayışlı. iyi mi kötü mü . başarılı mı başarısız mı.noksanlığı. insanın atamadığı huylarındandır.(Adamını yere bakanından.kötülükleri hissettirmezler.

ana . yıkmak için temelini sarsmak. ancak yıkıp bozamazsınız. Çocuklar. dayanıksız kılar.içe yıpratır. onu toprağa bağlayan kökleridir. perişan eder. verimli kılan. kurumuş gibi. çiçekleri ve meyveleridir.Ağaç kökünden yıkılır Ağacı ayakta tutan. cansız. canlı tutan yaprakları. yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir. çokluk büyüklerini örnek alırlar. Kimi ayrıntılarını (dallarını) yok edebilirsiniz. Bir aile.eğitim açısından oldukça önemlidir . Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. anne-babanın çocuklar. içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden. Yıkmak için köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız. Bu sebeple. İnsanı içten .Ağacı kurt. toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir. insanı dert yer Ağaç kurdu. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar.noktalarını bozmak zorundasınız .(Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler Bir ağacı güzel gösteren. çocukları. Onu da ayakta tutan bir temel (kök) vardır. yiyip bitirir . İnsanlar da böyledir. çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi .Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır.kalır ortada. İnsan ailesi. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar. büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi. güçsüz ve verimsizdir . . ancak yıkamazsınız. Onun bütün dallarını kesebilirsiniz. içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur.

Ağaç yaş iken eğilir Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. . Bu sebeple onlara yeni bir davranış . rızklarına el koymaya çalışırlar. herkesin rızkının kendisine yeter olduğu . 3.apaçık ortaya çıkacaktır . Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez. .Ağırbaşlı. . aceleciliğimiz yüzünden sürçebilir. Ancak insanlar aç gözlülük edip kimilerinin hakkını gasbederler. Böyle hareket etmezsek. 2. emin adımlarla yürümeliyiz. olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar .Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Yüce Allah. hızlı giden yolda kalır Gittiğimiz yolda.yolumuzu şaşırabilir. tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz.1 Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. Eğilmezler. Dolayısıyla kimileri aç ve yoksul kalır. her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler. Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. İnsanlar bu tavırlarından vazgeçmiş olsalar. Bazı beceriksiz.Ağır kazan geç kaynar Herkesin anlayış yeteneği bir değildir. tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler.Ağır giden yol alır. gerekli bir tempoda. öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. buna zorlanırlarsa kırılırlar.kazandırmak imkânsız gibidir . sonuca da ulaşamayız . her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler. Bu yaşlarda işlenmeye. Yavaş yavaş ama güvenli..

ağırbaşlı. sözleri yerinde.Ağlamayan çocuğa meme vermezler Hakkımızın yendiği yerde susup sonuca katlanmak doğru değildir. Çünkü hafif meşrep.yetmez. Bu ayrıcalıkları sebebiyle onlara kolay kolay kimse ilişmeye cesaret edemez. ölçülü. ölçülü ol ve dengeli hareket et ki. Susar. temkinli ve ağırbaşlı olan insanlara dış . ayrıcalıklı bir kişilikleri vardır. bir borçluluk duygusuyla bu . armağan alan kişi.Ağız yer. temkinli kimselerin toplumda etkin bir yerleri. ağırbaşlı. yüz utanır İkram kabul eden. batman gelesin Temkinli. .etkenler.isteği reddetmeye utanır.. sulu. bunları kendisine sunan kimsenin istediğini yerine getirme zorunluluğunu duyar.(Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz Tutarlı.Ağır yongayı yel kaldırmaz Davranışları ölçülü.kimseler toplumda pek sevilip yer edinemezler . onları hırpalamaya öyle herkesin gücü .Ağır ol. dolayısıyla ister istemez saygı görür ve yerlerini korurlar . sevilip sayılasın. aceleci . istemese de işi yapar . niyeti bozuk kimseler kolay kolay zarar veremezler . itibar göresin. hakkımızı aramazsak kimse bize yardım elini uzatmaz. çabuk kızıp taşkınlık gösteren. sesimizi çıkarmaz.

kimse iflâh olmaz.Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer . Bu . çileden yakasını kurtarabilmiş değildir. Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur. aç kalıp yoksul düşer . yaptıklarının cezasını mutlaka çeker.Ah alan onmaz Zulmeden. Onun için hakkımızı arama yoluna gitmeli ve bu yolda . hak yiyen. sıkıntı veren.demektir ki.Ağustosta gölge kovan.(Ağrısız baş mezarda gerek (olur Yaşayan her insan dertten.Ağlatan gülmez Başkalarına zulmeden. kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alan . çalışmanın zor olduğu günlerde (kışın) .geçim sıkıntısı çeker. zemheride karnın ovar Vakit ve fırsat varken (yazın) çalışmayan. o da ağlar . Yaşadıkça da kurtaramayacaktır.hakkımızı vermez.sesimizi duyurmalıyız . keyfini düşünen kimse. yaptıklarının cezasını mutlaka görür . onun sonu iyi değildir. perişan olur. insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır . çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz. günün birinde bu dünyada ya da öteki dünyada kendisine . tembel tembel oturan.döner. fırsat kaçtıktan sonra.

tekrar yapmak zorunda bırakmış. karşılarına çıkacak aksilikleri hesaplamamış olmalarıdır.Ahmak iti yol kocatır Bazı insanların girişimleri.kez engel olamazlar .ilişkilerde dikkatli olunmalıdır .Ak akçe kara gün içindir Emek vererek. er veya geç olan olacaktır . yüzsüz ve yılışık. Bugün ya da yarın. didinmeleri. plân yapmadan girmiş bulunmaları. önemli bir şeyimizi” kaybetmek kaderimizde varsa. insanlar gelişen olaylara çok .bunun önüne geçemeyiz. ne yaparsak yapalım. Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir. İşte böylesi bir giriş. yaptıkları işleri ahmaklıkları yüzünden sonuçsuz kalır. yormuş ve yıpratmıştır . Dara . tedbiri bozar” derler. sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir. Bu da gösteriyor ki. çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir. bizi darlıktan bu para çekip kurtarır. abdala söz vermeye gelmez Anlayışı kıt. Bunun böyle olmasının sebebi.Ahmağa yüz.Akacak kan damarda durmaz Takdir. Bu gibi kimselerle kurulacak . beceriksiz. güzel ve iyi şeyler çoklukla onlara lâyık olmayan kimselerin eline geçer ve onlarca kullanılırlar. alın teri dökerek kazandığımız para. rahata erdirir. Bir zarara uğramak. onları tekrar . ne önlem alırsak alalım . uğraşıları. yıpranmalarına yol açar.Değerli. zaman kaybettirmiş. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. işe iyi düşünmeden.

Aç (arık) at yol almaz.Abdalın' dostluğu köy görününceye kadar .Abdal düğünden. hem de başkalarına yararlı olur .Aç aslandan tok domuz yeğdir . kötülükten uzak tutar. çok söyleme yüzsüz edersin Aç domuz darıdan çıkmaz . böylece de o insan . kâh gerisi¬ne.çekinmemeliyiz .Aç bırakma hırsız edersin. canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar. açarlar gözünü .Abdala (yoksula) "kar yağıyor" demişler.(Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.Aç gözünü. devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar. hacı Mekke'de bulunur .hem kendine. düşkünlüğünü önler.Akan su yosun (pislik) tutmaz Bilinen bir şey ki. (Yolda olur Abdalın yağı çok olursa kâh borusuna çalar. ata binince bey.Aç anansa (atansa) da kaç . Denebilir ki hareketlilik.düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı. aç (arık) it av almaz .olursa çarığına sürer .Aç aman bilmez. çocuk zaman bilmez . "titremeye hazırım" demiş . hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. çocuk oyundan usanmaz . .Aç elini kora sokar . (Çobanın yağı çok (. iyimser kılar.Abdal. şalgam aşa girince yağ oldum sanırr .Abdal Tekkede.

Aç ile eceli gelen söyleşir Aç ile uğraşmaya.güçlü olanlarla da boğuşup yaşamını sürdürmeye çalışır Aç insanla çocuk.Aç yanında sarpın kurcalanmaz .Aç ile dost olayım diyen peşin karnım doyursun . karnını doyurmak için gerekirse başkaları¬na zarar vermekten. . beklemek . O. aç ile yatınca arada dilenci doğar . bozuk ya da yanlış olur.Aça dokuz yorgan örtmüşler.Aç. gerekirse ölümü göze alır.kapı önünde yük indirir . yine uyuyamamış .Acele işe şeytan karışır Aceleyle. usta olur) dener kendi¬ni . Acele yapılan . darı) amba rında sanır (görür . hatta öldür¬mekten çekinmez Aç insan.kötülük yapmaktan. yaşamak için her tehlikeyi.Aç ölmez gözü. önüne engel koymaya gelmez. benzi sararır ..Acele ile menzil alınmaz . karnını doyurabilmek için .Aç olan.Acemi katır. isteklerine karşı hiç bir mazeret kabul etmez. karnını doyurmak için en korkunç şeyleri bile yapmaktan çekinmez .kuralları yıkmaktan çekinmez . kararır susuz ölmez.bilmezler Aç kurt yavrusunu yer Aç ne yemez. gereksiz telaşla yapılan iş.işten hayır gelmez . tok ne demez Aç olan kişi.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. Kendisinden .Acemi nalbant eşeğinde (öğrenir.

Açın kursağına çörek dayanmaz . acıktırırsan hırsız olur . acıyan ne olsa söyler.Açılan solar.(Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez .Acından kimse ölmemiş Acındırırsan arsız. (Tatlı . su sancı¬ya .Açın imanı olmaz Açın karnı doyar.Açık ağız aç kalmaz .kimseleri bilirler .(demez Açıkgöz. (Acıkan ne yemez. dalkavuk kişiler çıkar sağlayacakları.(Acı acıyı keser (bastırır).Acıkan doymam (sanır). (Tatlı söz yılanı ininden çıkarır). ağlayan güler Acılarla.Acıklı başta akıl olmaz . su sancıyı. (Acı acıya.Acı (kötü) söz insanı dininden çıkarır.Açık kaba it değer Açık yaraya tuz ekilmez . Ancak bu acıların dereceleri .farklıdır . susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer. felaketlerle karşılaşmamış kişi yoktur.Açın gözü ekmek teknesinde olur .Acı patlıcanı kırağı çalmaz . acıyan ne .Acıkmış kudurmuştan beterdir . gözü doymaz . yılanı deliğinden çıkarır . dolandı¬racakları yeri ve .dil.

acıkan uyumamış . eşek eşektir. can gövdeye mülk değil. tüm canlılar için en kötü. en zor şeydir. olmasa da çulu (atlastan olsa .tazelemekten kaçınır .yaşayabilmek için gerekirse hayatını teh¬likeye atmaktan çekinmez Açma sırrını (sırrını açma) dostuna. Aç kalan insan ya da hayvan .insan topluluğunun kutsî bağıdır. P.(Adam adama (gene.dostuna .(çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam olana bir söz yeter .Acısı. ödemek güçtür .Adamak kolay. (iki serçeden börek olur .Acıyan uyumuş. İyi insan başkalarının dertlerini .(Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim. ÖMER HAYYAM Adalet. derdi bulunan kişilerin durumlarını gereksiz söz ve davranışlarla artırmaktan.D. adayım sana Adalet evrenin ruhudur.Açtırma kutuyu. GUOZIT Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur . Her şevin . (dostunun dostu vardır) o da söyler .olduğu gibi yemenin de kararını bilmeli¬dir Açlık. söyletme kötüyü Ada bana. utanır (hatır sayar Adam adamdır. olmasa pulu. bir lok¬ma ekmek Açlık kadar çok yemek de insanı rahatsız edip uykusu bırakır.(Adam adama yük değil.Adama dayanma ölür. Adam adama yük olmaz (Adam adamdan korkmaz. ağaca dayanma kurur . her zaman) gerek olur. yenilemekten kaçınmalıyız.

(suyun yavaş .Ağaca çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur . insanın yere bakanından kork Affetmek ve unutmak. meğer züğürt ola .Adamın (insanın) kötüsü olmaz.Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez .(Ağalık (beylik) vermekle.Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş .Ağanın alnı terlemezse.Ağanın gözü. suyun yavaş akanından kork. uşağın canı . uşak harç .(Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden . yiğitlik vurmakla (-dır .Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın yere bakanından.(Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir . verimli olur . takip ederler¬se işleri düzgün gider. meyvesi olunca başını aşağı salar . İş sahipleri de .Ağaç yaş iken eğilir Ağaç.iyi insanların intikamıdır. insanı dert yer .Ağacı kurt. atının üzerinden eksik olmazsa ata iyi ba¬kılır. ırgatın burnu kanamaz Ağanın gözü ata tımardır Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder Ağanın gözü.Ağacın kurdu içinde olur .(akanından.Ağaç maşa olmaz . SCHİLLER Ağa borç öder. yiğidin sözü Ağanın malı çıkar..işlerini sürekli denetleyip.Ağaç kökünden yıkılır .

gelesin. oturaklı kişiler. ağrıyan göz gizlenmez (Ağası güçlü olanın kulu asi olur.Ağlarsa anam ağlar. JOHN LYLY Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. gerisi (kalanı.Ağır başlı. molla) desinler .(Ağır taş.Ağır başlı insan çabuk öfkelenmez Ağır başlı. ağla deli (diri) için .Ağır kazan geç kaynar (Ağır ol batman gel (döv.Ağlamakla yâr ele girmez . oturaklı kişilere değme olaylar zarar verip et¬kili olamaz . (Ağası yiğit olanın etba sarhoş gezer Ağılda oğlak doğsa. ovada otu biter . dövesin .Ağır basar.Ağır yongayı yel kaldırmaz .göre bekârlık. yeğni kalkar .Ağır git ki yol alasın . batman döver (yerinden oynama ..Ağlatan gülmez Ağzında bal olan arının. yuz utanır Ağlama ölü için. gayrisi) yalan ağlar . kuyruğunda iğnesi vardır.Ağız yer.Ağır otur ki bey (aga. kimsenin alay konusu.Ağlamayan çocuğa meme vermezler . Onları . oyun¬cağı olmaz.Ağaran baş. eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur . OSCAR WILDE Aile sorumluluğundan kaçan ve başı boş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere .hırpalamaya kimsenin gücü yetmez .

Akan suya inanma. geniş .Bazı kadınlar varlıklarıyla aileye mutluluk. bir şey yapma isteği ve gücünü taşıyan.yöneticilerin iyi örnek olmaları gerekir Ailenin mutluluğunun. Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir. amaçlarını gerçekleştirmek için imkân ararlar. el oğluna güvenme Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir. Bizim akletmediğimizi. El oğlu da tıpkı bu akar sular gibidir.Ailede büyükler ya da işbaşindakiler nasıl bir yol izler¬lerse çocuklar ve yönetilenler de doğal olarak aynı yolu iz¬lerler. başımıza olmadık işler açabilir. .temkinli olmalıyız . içi dolu yağ sanır . Bu bakımdan önemli işlerimizde güvenli. düzeninin korunmasında kadı¬nın rolü çok önemlidir. bazıları da mutsuzluk getirirler Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. bir başkası akledebilir. Bundan dolayı büyüklerin ve . pamukçuya) zararı vardır Ak koyunu (ala keçiyi) gören. kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız.Akıl akıldan üstündür Her insan aynı anlayış. gayretli ve atak kimseler zorluklara boyun eğmezler.Ak koyunun kara kuzusu da olur . zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir. bilgi ve düşünme gücüne sahip değildir. ancak yine de güvenmemelidir. .Akar su çukurunu kendi kazar Azimli olan. derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz.yollarını ne yapıp edip bulurlar . Bunun için .

onların bilgi ve tecrübesine . Ama . paranın da işe yarar şekilde kullanılması akılla olur Akıllı düşman. . Onu gerektiği gibi. akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın . Doğru düşünenlerin. şaşkın ev sahibini bastırır . Hemen her işte bir sermayeye gerek duyulduğu açıktır. yerinde kullanırsak iyi sonuç almamız kolaylaşır.kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır .başvurmaktan kaçınmamalıyız . Bu yol ise tektir. Bu yanlarıyla.Akıl kişiye (adama) sermayedir Giriştiğimiz hemen bütün işlerde başarılı ya da başarısız olmamızdaki en büyük etken akıldır. O. Bunun aksine. iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler. söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler. .Akıl için tarik (yol) birdir Bir mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir.düşünce sahibi kimselere danışmaktan. Bu sermaye de paradır.(olsun Düşüncesiz ve yersiz davranan. akıllı düşmanın neler yapabileceği.Akıllı hırsız. hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir. anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin. gerçeği görmeyen.mantıklı olanların bu yolu izlediklerinde vardıkları sonuç hep aynı olacaktır . yapmaya çalıştığımız işte baş aracımızdır.unutmayalım ki. dolayısıyla kişi tedbirini alır.

hangi yönetimde olursa olsun sağlıklı bir sonuca gidilmek isteniyorsa. ahmak ve şaşkın kimseleri aldatmakta bir zorlukla karşılaşmazlar. kendilerini suç işlememiş gibi gösterebilirler . işinin ehli ve akıllı kimselere öncelik verilmelidir. Eğer bunun tersi yapılıp akılsız. kavrayışı kıt.Akıllıyı arkada tutma. takip edilenler olmalıdır. uyanık ve düzenbaz kimseler düşüncesiz.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Önlem almaya. akıllıca . haklı da . Sonradan da elde edilemez. tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır . beceriksiz. böyle de sürüp gidecektir. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda delice işler yapan varlıklı insanlar. onlar takipçi değil. anlayışı kıt kimselere öncelik verilir. Bunun için de düşünüp taşınır. onlar iş başına getirilirse yapılan işten olumlu bir sonuç elde edilemez. karşılarındaki bu aptal insanları. akılsızı kılavuz etme Hangi işte. ahmak.veren kimse. kimileri aptaldır.Akıl para ile satılmaz İnsanlar akılca eşit değillerdir. hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse. açık göz. Hatta bu kimseler. Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur. Üstelik akıl. parayla da alınıp satılamaz. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar . somut bir şey de değildir.kalan yalnızca zarar olur . Kimileri akıllı.olsalar haksız çıkarabilirler. kolay kolay karar veremez. elde .Aklını kullanmasını bilen. hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar. Bunu değiştirmek mümkün değildir. mutlaka iyi ve doğru düşünenlere.

.sıkıntılarını.1 yaptığımız girişimler bizi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır. .Akıl yaşta değil baştadır İnsanın yaşlanması.1 sandığımız bir işin. 3. pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar. Hiç ummadığı. dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir . İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı . başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. çıkmaza sokup oraya buraya koşturur. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir.Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker İyi düşünüp taşınmadan. 2. girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir. eni konu hesaplamadan verdiğimiz kararlar. Eğer akıl parayla satın alınmış olsaydı .Akla gelmeyen başa gelir İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp.olanların işine yarar.zenginlerin dilece işler yapmadıklarına tanık olabilirdik . Çok iyi .Ak koyunun kara kuzusu da olur İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. yorgun düşürür. akılsızların değil .işler yapan yoksul insanlar görürüz. zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker . Biliriz ki.Arkadaş. 2. aklının artması anlamına gelmez. İşin başında olanların akletmeden verdikleri yanlış karar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların . beklemediği bir anda başına öyle . Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir.

Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir. sakin olmaya çalışmaktır . gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar . her ağacı taşlama Aklına geleni hemen gerçekleştirmeye çalışma. Gece yolculuk yapmaktan mümkünse . gece yolculuğu hem zor. alışveriş etme Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. Bu sebeple erken kalkıp çalışmalı ve erken yatmalıdır. gündüzü çalışıp rızk kazanma.konusunda dikkatli olmalı. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. incitici davranışlar çıkar. Bunun aksine hareket edip iş yapmaya kalkar. doğabilecek sonuçları hesapla.her önüne gelene çatarsan büyük sıkıntılarla karşılaşır. Yola çıkmak için de en uygun zaman seher vaktidir. tana karşı yatma Yüce Allah. her şey görünür olduğundan daha güvenlidir.şey endişe ve korkuya kapılmamak.şey gelir ki. iç. bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile. zarar görürsün . Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur.Akraba (dost) ile ye.(Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir .Aklına geleni işleme. sonuçta ortaya kırıcı. önce iyi düşün. geceyi de uyku ve dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. .Akşama karşı gitme. hem de tehlikelidir . Bu durumda yapılacak .kaçınmalıdır. Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler. taşın. dostluklarının devamını dileyenler alışveriş .

Çünkü borç ödemek. Bu bakımdan borçlu olmaktansa alacaklı olmak daima iyi görülür. eğer alacağımız bize ödenmemişse zor durumda kalabiliriz. alacağımıza güvenip onunla borcumuzu ödeyebileceğimizi düşünmemeliyiz. işi eksik görmeleri. yorgun ve dalgın oldukları zaman bu zamandır. kimilerinden de alacaklı olabiliriz. yüce uçan alçak konar İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder.Elden geldiğince işler akşam ya da gece yapılmamalıdır. Bu yüzden borcumuzu. borcumuza karşılık.Alacağın olsunda da alakargada olsun İnsanlar kolay kolay borçlu olmak istemezler. .yapılacak iş kusurlu da olsa. insanın alacaklı olması yine de iyi bir şeydir . Ayrıca gündüz elde edilebilen imkânlar gece elde edilemez. Çünkü gece iş yapmak tehlikelidir. Sabah görülmesi daha uygundur. özellikle sıkıntıda olanlar için hayli zordur. Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür. işte bu kimseler saygı ve sevgi görür. Ne var ki. bu bir tedbirsizliktir . Borcumuzun ödenme günü geldiğinde. Alınması zor da olsa. Çalışanların hata yapmaları. Bu bakımdan sabahleyin . İnsanların en yoğun.Alçak uçan yüce konar.değildir. borçlu olan ödememek için . akşam yapılacak işten daha iyidir .karşı da koysa. alacağımızla öderiz hesabına gitmek doğru . Böyle yaparsak tedbirsiz hareket etmiş oluruz. insanların mevkilerine göre tavır takınmaz.Alacakla verecek (borç) ödenmez Kimilerine borçlu. verimsiz olmaları gündüze oranla daha fazla olur. büyüklük taslamaz. toplum içinde yükselir.

orta bir yol izlemelidir. ne kadar usta olursa olsun. Bu durumda onun önemsiz görülmesine. herkesi küçük görür.kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar . Kimileri onu elde etmeye çalışırken. toplum içinde de iyi bir yer edinemez . yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere gelemez. Değerli. Durum bu kadar açık olduğu hâlde. 2. kişiliğini.Alçak yer yiğidi hor gösterir Elindeki imkânları sınırlı olan.Alet işler.Alçak yerde yatma sel alır.Kimi insan da vardır ki kibirlidir. Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük.gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu .biçimi zarar verir . o iş için gerekli araçgereç olmadan başarı elde edemez.kalmasına. gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir. parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur. etkisiz .da hiç sevilip sayılmaz. yüksek yerde yatma yel alır İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı. hem de çok yüksek hayat . el övünür İnsan ne iş yaparsa yapsın. araç. Gerek maddî. yitip gitmesine sebep olur . güzel ve .Al elmaya taş atan çok olur Önemli. basit bir görevde bulunan kimse ne kadar değerli olursa olsun kendini gösteremez. .1 çekici olan şey herkesin dikkatini çeker. bu insan . üstünlük taslar.

kesmeyelim .Alışmış kudurmuştan beterdir Bir şeye alışkanlık tutkuyu.şeyden kopmamak için her yola başvurur. Bu kimine az. alınıp telâşa kapılsın . sıkıntı verir. yapma .(Allah dağına göre kar verir (verir kışı Yüce Allah. O`ndan umut .Allah doğrunun yardımcısıdır Yüce Allah. Artık onu yöneten alışkanlıklarıdır. Alışkın olduğu . bir çıkmaza düşen insan karamsarlığa kapılıp Yüce Allah`tan umut kesmemelidir. bize iyi imkânlar sunar. Çünkü Allah rahmetini esirgemez.. tutku da tutsaklığı peşinden sürükler. yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur Bir meseleyi halletmek.tedirgin olsun. Allah hiç umulmadık bir anda bir sebep yaratır ve çare gösterir. delice davranışlar gösterir . her kuluna kaldırabileceği ölçüde yük. Herkesin dayanabileceği kadardır . .(Al kaşağıyı gir ahıra. insanlara neyin eğri. O`nun rahmeti boldur. kolay kolay bu alışkanlıklardan vazgeçmez. Onun yap dediğini yapan. Bir şeye alışkın olan.kimine çoktur. neyin doğru olduğunu kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir. bir anlamda onun tutsağı olmuştur. Bu sırada kabahati olan varsın .Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar İşi büsbütün bozulan. bir yolsuzluğu soruşturmak. bir haksızlığın önüne geçmek için ne gerekirse yapılıp söylenmelidir. Yeter ki O`na inanıp güvenelim.

Allah kulunu kısmeti ile yaratır Her insan dünyaya rızkı ile gelir. onu mutlaka bir geçim yoluna ulaştırır. yalan söylemeyen. zarara da uğramaz. doğruluktan sapmayan kişiye Allah yardım eder.dediğini yapmayan doğru yoldadır.Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar İşleri kötü giden kişi Allah`tan umut kesmemelidir. kullarının ne yaptıklarını. Allah. Çünkü.Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar. Bunu gizlemek. bu yol zor ya da kolay olabilir. kimseyi rızksız koymaz. Allah.kötülük görmez. Allah`ın bir sebeple bizi içine düştüğümüz kötü durumdan çıkarıp. Öyle ise onu kuldan niçin saklamalıdır . . İnsan. onun suç işlediğini biliyordur. ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir. daha iyi ve güzel bir duruma kavuşturacağına inancımız . haram kıldığı şeylerden kaçınan. bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır. o suçu ortadan ?kaldırmaz. O hâlde doğruluktan şaşmamalıdır .tam olmalıdır . Rahmeti bol olan Yüce Allah. yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar. Yeter ki insanlar birbirinin rızkına el . onu bunu aldatmayan. eğer bir suç işlemişse. Onun istediklerini yerine getiren.uzatmasınlar . o kişi her işte başarı sağlar.Allah sabırlı kulunu sever . hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığı Allah.

sıkıntıları çabuk atlatır.bulunacağına. Öyleyse bu . istediğinin yerine gelmediğini görmek insana çok ağır gelir. Cenab-ı Hak da böyle kullarını sever. bizi . onların da bir hayat düzeni . yoksulluk. güçlüklere göğüs gerer. kötülükleri kolay savar. Bu. bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir. Bu yüzden bir de hakarete uğramak.Allah`tan umut kesilmez Allah. haksızlık ve hastalık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan. durumlarını düzeltir. En umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir.en yakınımıza dahi muhtaç etmesin” diye dua etmeyi bir görev bilir insan .Acı. kendisine inananları güç durumda bırakmaz.kurmalarına. Yüce Allah`ın onlara lütufta .Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Birine muhtaç olup ondan bir şey istemek. Böyle kimseler dayanıklı olur.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Kiminin gücü az. kiminin yeteneği sınırlıdır. hele en yakınından böyle bir tavır görmek insanı kahreder. işlerini yoluna kor. geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder . Bu bakımdan Müslümanlar en kötü ve umutsuz durumlarında bile karamsarlığa düşüp yalnızlık korkusuna kapılmazlar. Bu sebeple “Allah`a. onları koruyacağına gönülden inanırlar .sevgiye lâyık olmak için sabırlı olmaya gayret etmeli insan . insanın sahip olabileceği en değerli huylardandır. kolaylıklar gösterir. Allah. olacak veya gelecek bir şeyi telâşa kapılmadan bekleme erdemidir sabır.

yanında çalıştıramayacağın bir kişiye çalıştıracakmış gibi yakın ilgi gösterme. Bu.çok engeli önünüzden kaldırır. . şanı yüce olan Allah`tır. nefislerine düşkündürler. ama ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu tek varlık.Alma mazlumun âhını.Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Hiçbir zaman alamayacağın bir mala alacakmış gibi. kötülük yapıp da can yakma.(Almadan vermek. Bir şey verirken almaya gereklilik duyarlar. başkası da size yardımcı olsun .yardımcı olunuz ki. Bu sebeple insanlar yardımlaşırken bir karşılığı gözetirler. Karşılık beklemeden yardım yapmak sadece ve sadece Allah`a mahsustur.. Yoksa mazlumların bedduasını alır. ortadan kaldıramayacağı engel ya da mesele yok gibidir.hareket değildir . çıkar âheste âheste Zalim olma.Altın eli bıçak kesmez . karşı tarafa boş yere umut vermek olur ki. Çünkü insanlar çıkarlarına. istediğiniz şeyi kolayca elde edersiniz . Bu düşkünlük onları zayıf bırakır. Paranın halledemeyeceği. doğru bir . Öyleyse siz başkasına . insanlar pek . yapamayacağın bir işe yapacakmış gibi. Allah`a mahsus (yaraşır Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.Altın anahtar her kapıyı açar Para güçlü bir araçtır. Para da bu zayıf insanları kolayca elde eder.yaptığın kötülüklerin cezasını feci şekilde çekersin . Dolayısıyla karşılığını para ile ödediğinizde.

işlerini . hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır. işinin ehli kimseyi hayat zorlukları kolay kolay etkileyemez.Altın eşik. Hünerli. 2. bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir. gümüş eşiğe muhtaç olur Ne varlığa.kalabilir . yedi olur. canının da sizin tarafınızdan korunmasını istiyor demektir. .Zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder.1 ona zarar vermek zorlaşır.Altı olur. ne tür ihtimalleri göz önüne alırsa alsın.tedbiri bozar” demişlerdir . Bir an zorluklar onu sarssa bile. Mevkisini de kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur . o yılmadan çalışır. paranın gücü sebebiyle .Altın yere düşmekle pul olmaz Yetenekli. Böyle bir durumda ona kötülük .yoluna kor ve hayatını sürdürür . Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir. ne makama güvenmemeli.kaybetmez .(Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez Yiğitliğinize. Bunun için “takdir. sonuçta Allah ne dilemişse o olur. hep Allah`ın dediği olur İnsanoğlu ne tür hesaplar ve plânlar yaparsa yapsın. mertliğinize güvenerek teslim olan kişi size sığınıyor. dürüst ve değerli bir kişi bulunduğu yüksek yeri (makam-mevki) yitirip önemsiz bir yerde bulunmak zorunda kalsa bile değerinden bir şey .

yapmak ya da onu öldürmek doğru değildir. Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Aksi bir tavır insanlık dışı bir . ona en fazla emeği geçen. bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur. Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar. elimizden tutmaya o . çocuğu en fazla seven. önemli ve gözde şehirlerden biridir. onunla en fazla bütünleşen genellikle annedir. Çocuğun tehlikeye düştüğü bir anda. yar başında tutmuş Biliriz ki. onu en fazla koruyan. çocuğuna gönülden bağlı bir yakın. Bağdat gibi diyar olmaz Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel. bir dost yoktur insanlar içinde. Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın.Anlayana sivrisinek saz. bu durumunu devamlı sürdürmesi düşünülemez. .çalışır .annelik içgüdüleri harekete geçer ve onu korumaya çalışır . meğer ki sığınan kişi düşman bile olsa . pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir. anlamayana davul zurna az Kimi meseleleri üstü kapalı. İnsanı kendine çeken. Bu sebeple ona ne kadar kızarsa kızsın. Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar. ondan ne kadar nefret ederse etsin.Ana gibi yâr. Onun kadar çocuğunu seven. ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir .hareket olur.türlü anlayamazlar .Ana evlâdını atmış.

başarıdan söz edilemez . Eğer bunun dışına çıkılırsa .. namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış. işler bozulduktan. Yönetenlerin tavır biçimi.Araba ile tavşan avlanmaz Hemen her iş ayrı bir araç.1 şu ya da bu işi yapmalı insan. onurunu zedelemiyorsa geçim için .1 onları taklit eder.her türlü işi yapmaktadırlar .yönetilenlere geçer .Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer Büyükler nasıl bir davranış veya yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da . 2. tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda . çıkar için . 2. Kimi insanlar vardır ki.Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur İnsanlar her nedense her şey olup bittikten. utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı. Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir. zamanla . yol ve yöntemi gerekli kılar. şöyle yapsaydın.Arı bal alacak çiçeği bilir . onların izinden gider.Ar dünyası değil kâr dünyası Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor.bulunmaktır . bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın.

pişkinliğe vurup iyi bile karşılar . Bir kimsenin kişiliği çalıştığı iş yerinin niteliğinden. saldırır ve zarar verir . saygınlığını. bu yiğitliğin ve insanlığın . .Arpa eken buğday biçmez Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez. utanma duygusunu yitirmiş insandır.1 .Arık öküze bıçak çalınmaz Güçsüz. kötülük yapana karşı ister . kendisini zor ayakta tutan kimselerden yararlanmaya çalışmak. Yapmaya çalıştığı işin .evin temizliğinden. düzeninden anlaşılır . sataşıp ilişene.sağlayabilecekleri. kazanç elde edecekleri yerleri gayet iyi bilirler . 2.Arı.(Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. yatıp kalktığı .üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz .şaşına yakışmaz . kızdıranı sokar Hiçbir insan durup dururken çoklukla birinin canını yakmaz. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse. açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar. zayıf. söz işitse yine de aldırış etmez. “yağmur yağıyor” demiş Arsız insan kişiliğini.Bazı kimseler. çıkar . onlara eziyet edip çile çektirmek doğru değildir. Kişi ancak kendisini kızdırıp bunaltana.istemez eyleme geçer.Arsızın yüzüne tükürmüşler.

onlar eninde sonunda bir açık verirler. bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar. Çünkü insan.(Asil azmaz.Âşık âlemi kör. her türlü çabayı gösterir.fedakârlığa katlanır . o..vururlar . Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu . çünkü aslı ayrandır Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin. aslî özelliğini yitirmez. olumsuz yanlarını dışa . Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir.(Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir Kim ki bir şeyi elde etmek ister.tavır ancak piçlere yaraşır . Bu durum insan için de söz konusudur. eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. bal kokmaz (kokarsa yağ kokar. soyluluklarını yitirmezler. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler. yoksul. o kimseye zor şartlar ağır gelmez. ona taşkın bir kavuşma isteğiyle yanıp tutuşur. Ama mayalarında kötülük. her türlü . dört yanını duvar sanır . Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır.Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir. böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz. noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez.

temiz ve helâl ye. o işi yapanın bilgi. .beceri çaba ve tutumuna bağlıdır . verimli yahut verimsiz oluşu. Eşini ve arkadaşını iyi seç.Aş taşınca kepçeye paha olmaz Kimi değersiz görülen. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. doğrudan sırtındaki binicisinin yönetimine bağlıdır. . bir zararı önlemeye yararlar. İşin sonucu.Aşk duygusuyla dolup taşan kişi. Bir iş için de durum bundan farklı . işini bil Doğru. sanki bilincini kaybetmiş gibidir. adamına göre yürür Bir atın yürümesi ya da koşması.Ata eyer gerek. koşar. Bir işin akışı da böyledir. bu derin sevginin etkisiyle ne yaptığını bilemez. İşte o zaman değerleri birden bire . Ancak bu yeterli değildir.kötülerden uzak dur. adımına göre değil.Aşını. kıymet biçilemez olurlar . binici ne isterse onu yapar. bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar.sanır . eyere er gerek Çıplak ata binmek oldukça zordur. sağlıklı. yapıp ettiklerini kimse bilmez.artar. edindiğin işe sahip çık. hoşa gitmeyecek davranışlarda bulunur. Bir iş edin. durur ya da yavaş gider. eşini. görmez ve söylediklerini kimse işitmez . Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir.At. düzgün. Bunu da ancak yiğit olan yapar. onu lâyıkıyla yap . mutlu ve verimli bir hayat mı yaşamak istiyorsun? O hâlde yiyeceğine dikkat et.

bir şeyi kullanıyor.ondan yararlanıyorsa. bunları kullanabilecek birine .(At binicisini tanır (bilir . onlara karşı gelen bir kimse Allah`a da karşı geliyor demektir .At binenin (iş bilenin).göstermeyen.geçimini bu yolla sağlamaya çalışır . o şey. Bu buyruklara itaat etmeyen.Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler. bir şeyden gerektiği gibi . kılıç kuşananın Kim ki bir işi beceriyor.1 faydalanıyor. çocukta.değildir. Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa. Kim ki başkasının yararlanmadığı. onlara dar günlerinde yardımcı olmak. en uygunu. önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı. 2. Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. onlara saygı-sevgi göstermek. o şeye sahip olmalıdır. onlara “öf” bile dememek Yüce Allah`ın buyruklarındandır. mal sahibinden çok onun sayılır . çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve . ana-babaya gerekli ilgiyi .teslim edilmelidir . sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen. bu işi öğrenme yolu kalıcı olur. yakışanı da budur.Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz Ana-babaya değer vermek. Babanın oğulla yakın ilişkisi. .

tutulmalıdırlar . iş işten geçmiştir çoktan .Ateş düştüğü yeri yakar Bir felâket ya da üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayana. Çünkü olan olmuş. Başkalarının. hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir.Emir altında çalışan kişi. olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan. O anda ilk durumuna dönmek ister ama .Atın bahtsızı arabaya düşer . ne isteyip istemediğini.Atılan ok geri dönmez Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan. gerçekten ortada olup olmadığı.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bir olay ya da durumun varlığı. kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını. kalıcı değil. gösterdikleri üzüntü ise yüzeyseldir.durum da var demektir .duydukları acı. yalnızca ilgili kimselere acı verir.bu mümkün değildir. belirtisinin görülmesiyle anlaşılacak bir şeydir.Ateşle barut bir yerde durmaz Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde . onların yüreklerini yakar.ona göre yapar ve yürütür . işini de . olay veya . Eğer meydanda bir belirti varsa. uzak kimselerin . gelip geçicidir .

değersiz bir kimse de kıymetli ve nitelikli kişilere . kişiliklerine uymayan kötü ve .ölçüde) kullanıp (yiyip) hasta olayım. Bu bakımdan kişi başkalarını ilgilendiren konularda ortaya atılmamalıdır. 2.Atın ölümü arpadan olsun Bir şeye tutkun olan. bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken kimi kişiler. kendilerine zarar vereceğini bile bile o şeyi kullanmaktan çekinmezler ve şöyle düşünürler: “Sevdiğim şeye özlem duyarak yaşamaktansa.Atlasa kıl yapışmaz Dürüst.Kimi değerli.Atın ürkeği. Ayrıca. yetenekli ama talihsiz kimseler. görevlere itilir . nitelik ve kişiliğine göre davranılır. at da doğacak bir tehlikeye karşı hep tetikte bulunmalı. yiğidin korkağı Yiğit de. temiz.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Meydanda olan şu ki. boşuna söylenmiş olur. yapılan iftiralar havada kalır. işinde başarılı kimseler hakkında söylenen karalayıcı sözler. onu çokça (aşırı “.onlardan hayır gelmez . iş verilir. ne de ummalıdır . yiğidin de korkağından kaçınmalı. Atın da. kötülükten uzak. hatta öleyim . uyanık .bu sözlerin mazarratı bulaşmaz . onlara .bayağı işlerde çalıştırılır. insana değer.gösterilen ilgiyi ne beklemeli.1 davranıp duyarlı olmalıdır. .

kendisinden sonrakilere kalır ve onu hatırlatır. Ne var ki. şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi. bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı. İnsanlar bu dünyada bu izleriyle anılacaklardır. Ama onun koştuğu. onların sevinmesine yol açar . göçebe bir millet olan Türkler için at. kıymetli. savaşta ya da barışta candan bir dosttur.gelir.değil çalıştırıcı daha önemlidir . At. yiğit ölür şan kalır Dünyadaki her canlı gibi at da ölümlüdür. Bu sebeple yönetilen değil yöneten. Hemen her saati onunla geçer. tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. O da ölümlüdür. Önemli olan dünya hayatında iyi bir iz (nam) bırakmak ve rahmetle anılmaktır. gezdiği meydan onunla gitmez.At ölür meydan kalır. itlere bayram olur Kimi yararlı. Doğacak.gelecek kuşaklara taşınırlar . Bu bakımdan kişi daha yaşarken adını yaşatacak iyi işler yapmalıdır. yaşarken iyi işler yapan.At yiğidin yoldaşıdır Çok açık olarak bilinen bir şey ki. Türkler . Günü gelince o da bu dünyadan ayrılır. İnsan için de durum atınkinden farklı değildir. onları tanıtan eserleriyle de .(At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi. Unutulmamalıdır ki. yaşayacak ve ölecektir. iyi eserler bırakan kişiler öldükten sonra da unutulmazlar.At ölür. çalışan . bu dünyadan ayrılırken bıraktığı izler sürüp gidecektir.. kıskanç ve aşağılık kimselerin işine .

kemer bağlayanın Bir uğraş vererek bir şeyi ele geçiren kimse. avrat var ev yıkar . onu hak eder.yanında. zarara . onu kullanmasını becerip faydalanmasını bilenindir . risaleler kaleme alınmış. At hakkında şiir. âdeta ona insan . menkıbe. yararlılığın ve inceliğin bir sembolüdür. kaza ve türlü işlerden yakasını kurtaramaz . bir şey. Türk`ün edebiyatına girmiş ve önemli bir motif oluşturmuştur. yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer. atsız er de düşünülmemiştir. o.için soyluluğun. Dolayısıyla at. atasözü söylenmiş. onundur. vefakârlığın. masal. dert ve sıkıntılara düşebilirler.gibi muamele edilmiştir . tehlike. onları aldatan. yiğitliğin. Doğrusu ve yakışık alanı da budur.uğrar .Avrat var ev yapar. . Silâhsız er düşünülemediği gibi. Aksini düşünmek yanlıştır. istediği yere ulaşabilen kuşlar bile avlanmak tehlikesinden kurtulamazlar. Hele usta avcılar da varsa tehlike daha da artar. Bunun .sıkıntı. başa gelmez iş olmaz Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan.Ava gelmez kuş olmaz. Hiç ummadıkları çeşitli felâketlerle karşılaşabilir. İnsan kendini ne kadar güvenlik alanına çekmeye çalışırsa çalışsın dert. onlara zarar vermeye çalışan kimse.Av avlayanın.Ava giden avlanır Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran. İnsanlar da benzer biçimde tehlikelerden uzak değillerdir.

Kimi zaman tersi de olmaz değildir. Harcamalar geliri aşmamalı. beceriksizlikleri. onların bu . Kimi kadınlar da vardır ki.Ayağa değmedik taş olmaz. düşünme derin Sağlıklı olmak. samimî davranışlarıyla yuvalarını mutlulukla doldururlar. Bunun için de her sorunu dert etmemeli. Aksine bir hareket . düzensizlikleri.Ayağını sıcak tut. rahata ve mutluluğa da kavuşur . olur olmaz şeylere üzülmemeliyiz. sabırlı ve geniş gönüllü olmalı. kötü davranışlarıyla ailenin düzenini ve mutluluğunu bozarlar. yoksulluk içinde bile olsa onlar eve bir çeki düzen verir. insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder . Sıkıntılara. çeşitli felâketlere . gönlünü ferah tut. beceriksizlikleri yüzünden ailede huzur kalmaz.hareket etmeliyiz . İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller. onların tertipsizlikleri. başa gelmedik iş olmaz Hayat öyle pürüzsüz.Kimi becerikli. iyi huylu kadınlar vardır ki. başı da serin tutmak oldukça faydalıdır. giderine göre ayarlamalıdır. başını serin. temiz tutar. gailesiz değildir. içten. Beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız.Ayağını yorganına göre uzat Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini. imkânlar zorlanmamalıdır.bütçeyi sarsar. türlü hastalıklardan korunmak için ayağı sıcak. Bolluk içinde bile olsalar. dengeyi bozar. rahat . güçlükler ve olaylarla karşılaşır.uğrar.tabiatları yüzünden aile kötüye gider. perişan olur ve sonunda yıkılır . evi yaşanacak hâle getirirler. huysuzlukları.

Ayı görme işi de son derece dikkat isteyen bir iştir. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost. İnsanlar ayı görmeden nasıl bayram yapamıyorlarsa. o işin şartları da. Böyle bir dost bulamayacağı gibi. her insanın bir kusuru. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek. bir dost bulmak istiyorsa onları . Aksi takdirde kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması . ola ki bir sebep yüzünden iş gerçekleşmeyebilir. oruç bitince.kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır . araçları da yeterli ve uygun olmalıdır. verimli bir sonuç alınmak isteniyorsa.üzülebilirsin . yârsız (dostsuz) kalır Hemen her şeyin. sen de bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözü ile bakıp de sevinme. yani bir ay sonra yine gökte hilâli görünce bayram ederler. Hatasız kul olmaz. Bunun gibi bir işçinin verimli iş yapmasını. . dikkatli ol. arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır.Ayağı yürüten baştır Bedensel hareketlerimizin tümü beynin bulunduğu kafaya bağlıdır.sağlar .mukadder olur .Ayı görmeden bayram etme Müslümanlar Ramazan orucuna gökte hilâli (ay`ı) görünce başlarlar. bir toplumun dirlik düzenlik içinde yol tutmasını da başta bulunan yöneticiler .Ayıpsız yâr (dost) arayan. kafaya göre bir yön tutar ve gelişir.. bir eksiği vardır.Ay ışığında ceviz silkilmez Bir işten iyi. dostsuz kalması da mümkündür.

onu yeter bulmuyor. küçük sermayeye fırsat vermez. onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da .kılar. azların (küçük şeylerin) birikmesiyle meydana gelir. Çünkü çoklar. “Çoğun yanına” demiş Çok. çoğa uyar. Kulak vererek dinleyen insan pek çok şey öğrenebilir. çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar . öğrenmenin güzel bir yoludur. dolayısıyla az oy sahipleri.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor. didişmelerden ve .Az söyle. onu idare eder. Büyük sermaye. Küçük şeylere sahip çıkmayan. hata yapma ihtimalî de artar. azın oyunu geçersiz . Bu bakımdan genellikle her şeyin azı. çok dinle Dinlemek. Oysa çok konuşan insanda yanılma payı (özellikle bilmediği konularda) çok olur. kaygısız (ağrısız) başım Aralıksız çalışarak.Aza demişler: “Nereye?”. daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir. amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa. gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir . çoğa boyun eğer. Bir toplumda çoğun oyu.Azıcık aşım. onunla yetinmiyor.çekişmelerden uzak. yahut az.ve çok konuşmalarıyla çevresindekileri rahatsız da edebilir .. çeşitli sıkıntılara katlanarak. Ayrıca kişi yanlış . her zaman azdan daha baskın çıkar.kaybetmiş sayılır .

C. ellerine geçen malları gereksiz yerlere harcayıp kısa . insanın yardımına ihtiyaç duymuştur. Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. LIN YUTANG Akıllı olmak da bir şey değil. Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım. isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara başvuran insan.hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. çok veren maldan Varolalı beri insan.zamanda bitirirler . SAHABETTİN Akıllı adam hem kitapları . fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir. bu tutumundan ötürü zarara uğrar. Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten.. Çünkü aç gözlülüğün sebebiyle ihtiyatsız davranmış ve tehlikenin içine düşmüştür. DESCARTES Akılsız. Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır.Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o Akıl yaşta değil baştadır. Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. . içten ve candandır.Az tamah çok ziyan getirir Elindekiyle yetinmeyen.Az veren candan. daha fazlasını isteyen. Bu .mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.Akla gelmeyen eğelen) başa gelir . Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir.gibi kişiler kimi zaman ellerindekileri de kaybederler . hesapsız kişiler.

Aklına geleni işleme. güç ile sıçan (gücügen)28 tutulmaz. as¬lına bağlıdır .Akşama karşı gitme. öksüz çocuk . her ağacı taşlama . yarası (yağrısı) olan gocunur (gocunsun Al malın iyisini çekme kaygısını Ala keçi her vakit. Çünkü . sabah ol du göç . hayr ola Al elmaya taş atan çok olur Al giyen alınır Al gömlek gizlenemez Al ile aslan tutulur.her şeyin kalitesi soyuna.(Al kaşağıyı gir ahıra. bilgisizlik ve tembellik. (sa¬bah ola.(Akşamın hayrından sabahın şerri'' iyidir. yapacağımız işlerin cinsini aslını bilerek almalıyız.(sıçan tutamaz . (Akşam oldu kon. DEMOKRİT Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük.Aklın üç ilkesi .(Akşam ise yat. tana karşı yatma .Alacakla verecek (borç) ödenmez Alçacık eşeğe herkes biner. sabah ise git.(dövmeye kolay . iyi söylemek . güç . iyi yapmaktır. (yeğdir/. (Alakargada alaca¬ğım olsun. (Alçak eşek binmeye kolay. (alamazsam gönlümü oysun Alacağımız malların.Akmasa da damlar .püsküllü oğlak doğurmaz Alacağım olsun da alakargada olsun. (Al aslan tutar. iyi düşünmek . HAECKEL .

yüce uçan alçak konar . yüksek yerde yatma yel alır Alet işler. kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışkanlıklar bırakılmazlarsa . . kendisini herkesten üstün görenler ise sevilmez.Ummadığı anlarda elindekiler yok olur gider (Allah cam isteyene cam.sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. AGUSTİNE Alışkanlıkların zincirleri.Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar . Kibirli kişiler. onun şansını açarsa o kimseye hiç umulmadık yerlerden para.Alçak gönüllü olan. Ummadığı anlarda işleri kolaylaşır. BENJAMIN DIZRAELI Allah bilir ama kul da sezer Allah bir kimseyi zengin etmeyi dilerse. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür Alçak yerde yatma sel alır. ST. el övünür Âlim unutmuş. zamanla ihtiyaç haline gelirler. mum isteyene mum verir .önce duyulmayacak kadar hafif. büyüklük taslamayan Kişiler. yükselirler.Allah kardeşi kardeş yaratmış. yiğidi hor gösterir .bir yer edinemezler Alçak uçan yüce konar. mal gelir.Alçak yer. kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır . saygı görür.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı .Allah doğrunun yardımcısıdır . toplum içinde iyi .(Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır.

Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz . yarattığı canlılara yeteneklerine göre bir yaşama düzeni vermiştir. kapındaysa tutma sarı Alma umudu az olsa.her zaman borçlu olmaktan iyidir .Alma alı. bin doruya besle kırı Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste . borçlu ile mücadele etmek gerekse bile alacaklı olmak. sel getirir. insanlara verdiği ömrü süresi dolmadan almaz. kimin kızı demez . sat yağızı.Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin .canlı.. yağmumu yakana yagmumu verir Allah. temiz ellere bakar. yel getirir . doğada kendi yapısına uygun ya¬şama imkanı bulur . satma sarı. . .Allah verince kimin oğlu.ölmez Allah.Allah. derdin kendisinden geldiğine inana¬rak yakınmayanları.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir .Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin .mutlaka ödüllendirir .Allah verirse el getirir.Alma sarı. balmumu yakana balmumu. Eceli gelmeden kimse . Her .Allah sabırlı kulunu sever Allah sabredenleri.SYRUS . herkesin dayanabileceği kadar dert ve sıkıntı ve¬rir Allah.Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovalar Allah'tan sıska. dolu ellere değil. ne yapsın muska Allah'tan umut kesilmez . P.Allah.

para getirir Altına benzeyen bir maddenin altın olup olmadığı. Birin¬den birine bir zarar gelse . taş yağmurdan ıslanmaz . PESTALOZZI Ana baba hiçbir çocuğunu diğerinden ayırmaz. hep Allah'ın dediği olur Altın anahtar her kapıyı açar Altın ateşte. harcandıkça bir gün tükenir.Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir . (başa yazılan gelir .Altın yere düşmekle pul olmaz Altın. ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılır. Allaha mahsus (yaraşır Almadığın hayvanı kuyruğundan unutma (Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir. insan mihnette belli olur .Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım . (deli yas tutmaz Altın yerde paslanmaz.Alt değirmen güçlü akar . .(Almadan vermek.bunun acısını içinde duyar . Bir kişinin değeri de sıkın¬tılara katlanmak.An beni bir kozla oda çürük çıksın Ana ailenin güneşidir.benliğini koruma gücü ile ölçülür . yedi olur.Altın eli bıçak kesmez Altın leğenin kan kusana ne faydası var (Altın pas tutmaz. zorlukları yenme ve . Oysaki toprak.Altı olur. işlen¬dikçe verimi artar. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.Aman diyene kılıç kalkmaz .

hani yeri. helva ile koz Ana kızına taht kurar. onlara yedirirler.Ananın bahtı kızına (Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez . kızlarına rahat mutlu bir yaşayış sağlayabilir¬ler. Oysaki evlâtlar büyüyüp bir iş sahibi olduktan sonra . mal sahipleri mallarına iyi ba¬karlarsa istedikleri . Evlâtlar ise çoğu kez büyüdükten sonra. kaderini önleyemezler Ana babalar evlâtları için her türlü özveride bulunur¬lar. kız bahtı kocadan arar Anadan olur daya. Bu nedenle toplumda kınanırlar. Ancak geleceğini etkileyemezler.Ama çoğu kez çocuklarının mutsuz¬luğunu. Aileler . .(soğana değişirdim Anan güzel idi. ne kadar çok çocukları olsa da onlara ba karlar. Bağdat gibi diyar olmaz Ana ile kız.Ana baba. kınalı kuzu (Analık ferahlık (kara yamalık Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darı ya satardım (acı . baban zengin idi. Yemez yedirirler.ve korunanlarda da durum budur Ana babalar. Çünkü kızın mutlulu¬ğunu sağlayacak olan kocasıdır. giymez giydirirler. Başka koruyu¬cular .Ana gibi yâr olmaz.sevindirici sonucu alırlar Ana babalar çocuklarının geleceği. hani yeri . mutluluğu için her türlü çabayı harcarlar. onlar için küçük bir sıkıntıya bile girmezler.ana babalarına bak¬mazlar . Kendileri yemez.kızlarına her şeyi sağlasalar da mutlu bir evlilik veremeyebilirler Ana babalar çocuklarına. hamurdan olur maya Analı kuzu.

tekrarlansa da . arif kişiler. çünkü anneler bunları yürekten söylemezler. Anlayışsız insan ise bin defa söyleseniz anlamaz.iyiliği için yapar. bağırsa da bunları onun . Anlayışı kıt olan kışilerse ne kadar açık söylense de.Ar dünyası değil. Hiç bir anne çocuğunu kıyasıya dövüp incitmez ?Apdestsiz sofuya namaz mı dayanır Aptala malum olur . Yalancı insanın da .anneler bütün sıkıntılara kat¬lanarak çocuklarını mutlu etmeye çalışırlar . Anası olmayan çocuk ise analı çocuklara göre daha bakımsız ve sevgiden yoksundur. davranışları da hemen anlarlar. Bir anne çocu¬ğunu dövse de. çok çabuk kül olur. güvenilmez .anlamazlar.(tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider .davranışını düzeltmez Anlayışlı. üstü kapalı sözleri de.Arayan Mevlâsını da bulur. bedduaları çocuklarını etkilemez. (Ön . Anlayışlı kişilere kü¬çük bir imâ yeterlidir Annelerin acı sözleri. ona göre davranır. anlamayana davul zurna az Anlayışlı insan bir söz veya bir davranıştan kendisinden ne istendiğini anlar.Araba devrilince (kırılınca) yol gösteren çok olur Araba ile tavşan avlanmaz Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.sözü böyledir. belâsını da Ardıç ağacının ateşi dayanıksızdır. Çünkü .Anasına bak kızını ak kenarına (kıvısına) bak bezini al Anlavana sivrisinek saz. aşık gerinir . kâr dünyası Ar esner. .Anası sağ olan çocuk her yönü ile bakımlı ve mutludur.

bir kişinin hatırlandığını belirt¬mesi bakımından değerlidir Arkanı güneşe çevirme. Armağan.Armut.gölgen önüne düşer. Bu.Arı.Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Arı kızdıranı sokar . onun için fedakârlık sayılmaz.Arı. Varlıklı kimse çok şey verebi¬lir.(Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü kara çıkar (olur Arık ata kuyruğu da yüktür Arık etten yağlı tirit olmaz (Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşını yalnızken ikaz et. tanıdıklar arasında karşılıklı verilen arma¬ğanlar sevgiyi.Arı söğüdü.Armut ilk çıktığı zaman. akıllı öğüdü sever . Önemli olan içtenlikle verilmiş olmasıdır. .Arnavuta sormuşlar: "Cehenneme gider misin?" diye. yalancının sözü olmaz . kiraz da biteceği zaman daha lezzetli olur . elma da aşırı gidilmeyerek yenilmelidir . TAGORE Armağanın maddi değeri önemli değildir. "aylık kaç?" demiş .başkalarının yanında öv. dostluğu pekiştirir. Armağanın maddi değeri önemli değildir. bal olan kovana üşer . PUBLIUS CYRUS Arkadaşlar.Ardıcın közü olmaz.Yoksul bir kimsenin içinden gelerek verdiği küçük şeyler daha değerlidir Armudu soy ye. kirazın sonu Armut dalının dibine düşer . elmayı say ye Armudun önü. bal alacak çiçeği bilir . kabuğu soyularak.

bal kokmaz . kömür dumanı ile Arpa unundan kadayıf olmaz . dört yanını duvar sanır .değildir.Arpa eken buğday biçmez Arpa samanı ile. âşığı soğutur. Onlar için görü¬nüşleri de önemli . gelinin yüzü ağ olur .Asil ile taş taşı.ilişkilerde. "yalan değilse. çul da giyer sallanır . En kötü giysilerin içinde bile ra¬hatça dolaşırlar . bedasıl ile yeme aşı Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. Bunun gibi insanlarla .Arsız neden arlanır. kamçı zoru ile yürümez Arpacıya borç eden.(demişler. "Yağmur yağıyor" demiş Artık (fazla) mal göz çıkarmaz . Ama. ırak değil" demiş .Âşık daima bey oturmaz Âşık.Asıl azmaz.Arsızın yüzüne tükürmüşler. nasıl olsa çekiyor diye nazı uzat¬mak. gerek¬meden nazlanmak da ilişkiden beklenenden yoksun bırakır Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez). sevgilisi uğruna bütün fedakârlıklara katlanır ve onun nazını çeker.Aş taşınca kepçeye paha olmaz .(Âşığın gözü kördür (kör olur . ahırını tez satar Arşın malı kantar ile satılmaz Arsız kişiler hiç bir şeyden utanmazlar.Arpa verilmeyen at. ÇEHOV . (dervişe 'Bağ¬dat'ta pilav var" .Âşık âlemi kör.Aş tuz ile tuz oran ile Aşı pişiren yağ olur..

kaygı.yollara yönelebilirler Aşırı ve gereksiz korkaklık. eşini. Dertsiz kişiler. aklın gidişidir. ne söz dinler. işitmez . dört nala giden at gibidir. ne başlangıcı ne de sonu vardır. güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur.Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Aslan postunda. bu davranış¬ları hiç kimse görmez. hoş olmayan aşırı davranış¬larda bulunur. teselli bulmak amacıyla her¬kese dertlerini dökerler. gönül dostunda . dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. Kendisini öylesine yitirmiştir ki. duyguların şiiridir. öyle engin bir denizdir ki. zararlı etkenlerle istenmeyen . hü¬zün içindedir. telâş ve heyecan yaratarak bozgunluğa yol açar .Aşk ağlatır. ANTONINE BERT Aşktan gözü kararmış kişi. dert söyletir Aşk olmayınca meşk olmaz Aşk. ya da birlikte iş yapacak bir toplulukta . Ancak derdi olan. ne dizginden anlar. Aşık. savaşta. . işini bil Aşırı baskı kadar başıboş bırakılmak da çocuklar ve gençler için zararlıdır.sanır . MEVLANA Aşkın gelişi. çoğu kez kişilere üzüntü kaynağı olur.. bir çare umuduyla dertlerini anlatır Aşk. KONFÜÇYÜS Aşk.şikayette bulunmaz¬lar. SOKRATES Aşk. BAILEY Aşk. Disiplin altına alınmayan çocuklar ve gençler.Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir . BALZAC Aşk. Dertli kişiler ise.(Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur .Aşını.

isteyenleri varken .Aslını saklayan (inkar eden). Savaşta ve barışta onun en iyi yardımcısıdır.evlendirilmelidir. biniciye göre (eşer)-kişner .At yiğidin yoldaşıdır At zayıf iken.Ata arpa.yitirmemış görevlerini yapmış ki¬şiler üstün nitelikli kişilerdir At. yiğit gariplikle . adımına göre değil. it yediği günde (belli olur. meydan bulunur at bu¬lunmaz . kılıç kuşananın . itlere bayram olur At sahibine (ağasına).At bulunur meydan bulunmaz. kişi garip iken çetin sınavlarını verirler. zamanında ve tavında yapılmalıdır At. semirir .At ile avrat yiğidin bahtına At ölür meydan (nah) kalır. besili. yiğide pilav . Satılacaksa o zaman satılmalıdır. yiğit ölür şan (nam) kain . adamına göre vurur . tarihler boyu Türk'ün vazgeçemediği bir hayvandır. hem faydalıdır. bakımlı olduğu zaman hem gösterişli.ve sözler oluşturmuştur . Zorluklar içinde kişiliğini . Türkler ata çok değer vermiş.At ölür.Aşure yemeye giden kaşığını taşırır .At. at oluncaya kadar sahibi mat olur At.At beslenirken. kız istenirken .(At binicisini tanır (bilir . Kısacası her iş.(At yedi günde.Astar bol olmayınca yüze gelmez . onun için özel terimler . haramzadedir .At binenin (iş bilenin).At aralıkla. Kız da körpeli¬ği güzelliği geçmeden.

(Gailesiz baş. sanatı oğula miras tır . zemheride kazanı kaynar Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi. kendin kazanmak gerek .Atalar çıkarayım der tahta.Ata binen nalını mıhını ara . attan inersen atı unutma Ata dost gibi bakmalı. hayatın da bitmesi demek¬tir. beklentilerin . Yani insanın derdi ancak ölünce biter . Gençliğinde çalışan. oğula mirastır . döner dolaşır gelir bahta Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atanın (babanın).Atasını tanımayan Allahı'nı tanımaz Atasözleri .sıkıntısı çekmez. yaş¬lılığında rahat eder Ağustosta gölge kovan. yerin al¬tında)? (Rahat .Alfabetik Sırayla Atasözleri Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı Her kişinin kendi derdi.Ata binersen Allah'ı. zemheride karnın ovar .bitmesi. Sıkıntıların. eyere er gerek Ata malı mal olmaz.Ağustosta beyni kaynayanın. düşman gibi binmeli Ata dostu.(ararsan mezarda Bu dünyada yaşayan herkesin mutlak bir derdi vardır.Ata eyer gerek. kışın soğuk günlerinde geçim .vericidir Ağrısız baş mezarda gerek (olur). kendi hastalığı kendisi için bütün ağrılardan daha acı .

Ah alan onmaz Kötülük yaparak masumların beddualarını alan kişi iflah olmaz. gücü varken çalışıp ihtiyaçlarını temin etmeyen kişi. fırsat elden . abdala söz vermeye gelmez Ahmaklara. arsız kişilere ne yüz. çevresin¬deki iyi niyetli. Ağustosun adına aldanmamalıdır . huylarını tutum ve davranışları belli eder .yoksun kalır . Ettiğini bir gün .kaptırırsanız bir daha böyle kişilerden başınızı alamazsınız . keyfe.Ahmak (şaşkın) misafir. İnsanlar. zemheride büğelek tutar Fırsatı.(Ağzı eğri. ev sahibini ağırlar . saygısızca davranırsa.bulur . Bir kez yakayı .gittikten sonra sıkıntılar içinde kıvranır .Ağustosta yatanı.Ahlatın (armut) iyisini (dağda) ayılar yer . Ağus¬tos böceğiyle karınca masalında . kendisine yardımcı olan kişiye.Kişilerin kusurlarını. ne de söz vermeye gel¬mez.Güzel şeyler. hizmeti¬ne verilmiş gözüyle bakar.yavaş kışa hazırlık yapmalıdırlar. yarısı kıştır Ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır. yavaş . gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir . ona layık olmayan kimselerin eline geçer . zevke dalan kişi ileride aç kalmaya. sürünmeye mahkumdur. yengeyi halayığı sanır Ahmak kimse. serinlik başlar.olduğu gibi Ağustosun yarısı yaz.Ahmak gelin. yardımcı kişilerden .Zamanında çalışıp geleceğini düşünmeyen.Ahmağa yüz. çoğu kez.

Akar su pislik tutmaz .Herkes. okuma hep paraya . kendisine uygun . Su. Para bilgisinin.îyi. kara gün içindir Paranın asıl değeri sıkıntıya düşüp ona ihtiyaç duyduğu¬muz gün belli olur. Görünüşteki iyi davranışların ardında . Başkasının işine ka¬rışıp görev ve . mal ve para biriktir (Akar su çukurunu kendi kazar. kötü diye beğenmemezlık etme. görme. çuvala girene bak .Eski bir inanışa göre akarsu-ne kadar kirletilirse kirletilsin temiz kalır .bilmeliyiz . Bunun gibi her iyi görünen el oğluna güvenmek de doğru değildir.yetkilerini üstlenmeye kalkan kişiler gülünç duruma düşerler . insanı sürükleyip boğabilir.Akacak kan damarda durmaz . don yürüyüş öğretir Parası olan insanın kendine olan güveni de artar.bize zarar verecek düşünce ve tutumlar olabilir . (su yatağını bulur İçinde çalışıp bir şeyler yapma isteği olan kişi.Bir zarara uğramak kaderimizde varsa ne yapsak önle¬yemeyiz .bir iş ve çalışma alanı bulur . Gezme. araştırma. akar suya girmek tehlikeli dir.Akara kokara bakma. görgüsünün artmasına yardımcı olur.Akan su yosun tutmaz .Ak akçe.Akar suya inanma.Akçe akıl. Suya güvenmek olmaz. Kazanmasını bildiğimiz gibi dar günü¬müzde paramızı harcamayı da . ne yapıp eder. el oğluna dayanma Ne kadar yavaş akarsa aksın. kendi görevini yapmalıdır.

daya¬namazlar Akıllı düşman. bacak) geçil başındı) (hamamda) belli olur Kimin iyi.giyimli oldukları zaman daha güvenli ve doğal davranırlar .Bu yüzden çoğu kişiler eleştiriye . görüşünü.insanları yanıltır. . iyimser yapar. Kılıksız olduğu içine topluma girmekten çekinen kişiler. Her zaman danışmakta yarar vardır . kimin kötü kimin başarılı. dinç. kimin başarısı olduğu birlikte girilecek olan . kişiye (adama) sermayedir . Mutsuz¬luk.(Akılları pazara çıkarmışlar. davranışını başkalarınınkinden daha üstün bulur.İnsanın yaptığı işlerde baş araç ve etken aklıdır .dayanmaktadır. karamsar yapar Akıl akıldan üstündür İnsanlar akıl ve bilgi bakımından daima birbirlerinden farklıdırlar. Bir kişi diğerinden mutlaka üstündür. üzüntü içindeki bir .Ak göt (don.Akıl için tarik (yol) birdir Bilime dayalı. bacak).. Mantık dışı yollar. Bilinmeyenleri çözen kişilerin hepsi de mantık yolunu kullanmışlardır. kara göt (don. ortaya atılsa da kişiler yine kendi akıllarını beğenirler. doğru ve iyi düşünme kişilere göre değiş¬mez.sınavda belli olur . Bizim dü¬şünemediğimiz bir şeyi bir başkası .Akıl. yanlış yola götürür . herkes yine kendi aklını al¬mış (beğenmiş Her insan kendi aklını.Ak gün ağartır. güzel .düşünüp bizi aydınlatabi¬lir. kara gün karartır Mutluluk insanları neşeli. akılsız dosttan hayırlıdır .yaşam ise kişileri sinirli. Bir konuda kendi görüşünün dı¬şında ne kadar düşünce.

(Hayırirevlat neylesin malı. Buna göre çocuklara mal bırakmaya çalışmak . Çünkü akılsızın davranışlarını hesap edip tedbirini al¬mak zordur.düşünme işe yaramaz Akıllı. babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın. çok dü¬şünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür. yapacağı işlerde sağlam yol arar. Akılsız düşmanla mücadele etmek de zor¬dur. Çok düşünüp sonuç elde etmeyince o . Oysa akıllı düşmanın ne yapacağını sezmek. ne so¬nuçlar doğuracağını düşünemez. düşününceye kadar deli oğlunu everir Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse.işler hatalar yapar Akıl para ile satılmaz . İstemeden de olsa dostları¬na zararı dokunur. Bunun için de sonucu almakta gecikir. hayırsız evlat neyle¬sin malı). oğlum . akıllı ise malı kendisi kazanır. Akılsız ise. baba malına gerekseme duymaz. köprü arayıncaya dek deli suvu geçer Tedbirli kişi. . Gözü pek. atak kişi ise kü¬çük tehlikeleri göze alarak işe girişir ve . Eğer akılsız ve eğitimsiz ise çocukça .tansa onları iyi eğitmeye çalışmak daha hayırlıdır Akıl olmayınca ne yapsın sakal İnsan"sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz. (oğlum deli malı neylesin.Akıllı. altından girer üstünden çıkar ve malsız kalır.çabuk sonuç alır Akıllı oğlan neyler ata malını.Akılsız kimse davranışlarının nereye varacağını.ge¬reken tedbiri almak daha kolaydır . akılsız oğlan neyler ata malını.(akıllı malı neylesin Bir evlat iyi eğitilmişse.

elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun. Oraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız Yöneticilerin düşünmeden verdikleri kararların sıkıntı¬sını. 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır Atasözlerinden farkı.yaşlı kişilerden daha doğru düşünüp hareket ederler :Atasözleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir.bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi.çalışan kişiler çeker Akılsız kasabın gerisine kaçar masadır İşini bilmeyen.çok akıllı davranan fakirler de vardır Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker iyi düşünmeden yaptığımız işlerin sonunda zarara uğrayıp.aittir. yarı yolda aksaklıkları ortaya çıkar. programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin. baştadır Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı ve olgunluğu artmaz. fakirlerin ise akılsız olması gerekir di.Akıl para ile alınıp satılan bir şey olsaydı. iyice düşünülüp yo¬lu. Bu durum . bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. yöntemi. (Ahmak iti yol kocatır Gerekli araç gereci hazırlanmadan.çaba gösteririz. Vecizeler. Nice gençler vardır ki. Aksaklığı düzeltmek için tekrar malzeme.(Akılsız köpeği yol kocatır. dünyadaki bütün zenginlerin akıllı. . düzeltmek için . . Delice iş yapan zenginler olduğu gibi . idareleri altında . Mevlana Şemsettin’e . kafası çalışmayan kişi.da zaman kaybına ve gereksiz yorgunluklara yol açar Akıl yaşta değil.onun kendi aleyhine dönmesine yol açar . emek ve zaman harcanır. söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan .

yiğidin delisi Atın her türlü bakımını iyi yaparsanız yorulmasından korkmadan rahatça . derslere .dayanır :Atasözlerinin Özellikleri .Ateş düştüğü yeri yakar .(Atım tepmez.Atılan ok geri dönmez . mübalağa) . tecrübelere. duyusunu. cinas.binebilirsiniz . kültürünü.örülmüşlerdir.Ateş demekle ağız yanmaz .Ateş olmayan yerden duman çıkmaz . inancını.(Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz . Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar. yiğidin korkağı .Atın doru renkli olanı. geleneklere. kısa ve özlü sözlerdir . gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara. akis. Eğitici ve öğreticidirler. Söz ve mâna sanatlarıyla (seci. katırı anasıyla .Atın ölümü arpadan olsun . itim kapmaz deme (Atın tepmezi. Kalıplaşmış. tezat.Bu sözler törelere.Atın dorusu.Atın varken yol tanı. akla ve gerçeğe dayanır Halkın ortak düşüncesini. ağan varken el tanı . ahlak anlayışını.olaylardan.mecazi bir anlam taşırlar Anonimdirler. felsefesini yansıtırlar. Genellikle .Atın ürkeği. doğal (tabii). Kültürün aynasıdırlar. itin kap¬mazı olmaz Atın bahtsızı arabaya düşer . kişinin de cesur olanı makbul¬dür .Atı a taşıyla.

Avrat var ev yapar. avratta uğur vardır Attan düşüne yorgan döşek.Av avlayanın. alanın .Ay ayakta çoban yatakta.yöneticisinin bilgi ve becerisine bağlı¬dır . avrat var ev yıkar Avrat var. bir işin yürüyüşü de . yıl var ayı (günü) beslemez . malı. ayı o kadar yol bilir .Atta karın.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atlar tepişir.Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur . arada eşekler ezilir .Ay (gün) var yılı besler.Av köpeği avdan kalmaz . kapı mandalı.Avcı ne kadar al bilse.(Avrat (kadın).Ava gelmedik kuş olmaz. buğday unundan keş yapar .Ava giden avlanır . ite de . duvar) deler (yıkar . Ay yatakta çoban ayakta .Avradı eri saklar.Atın yürüyüşü binicisinin ustalığına bağlı olduğu gibi. eşekten düşene kazma kürek .Atlıya saat sorulmaz . arpa unundan aş yapar. avrat var. kemer bağlayanın .Atına bakan ardına bakmaz .Atta da soy gerek.Ay ışığında ceviz silkilmez . başa gelmedik iş olmaz .Av vuranın değil. peyniri deri .Atta. yiğitte burun . (kan malı hamam tokmağıdır .(Av köpek fırın (fırın damı.

Az veren candan çok veren maldan . boyunca kaz Az olsun.Az kaz. çok el iş kotarır.(Ayı görmeden bayram etme. yârsız (dostsuz) kalır . çok ziyan (zarar) getirir . (Başa .Az ateş çok odun yakar .Ayağını yöneten baştır Ayağını yorganına göre uzat Ayak olmadık (ayağa değmedik) taş olmaz.Nereye? " -Çoğun yanına" demiş . çoğun¬luğa boyun eğer . gönlünü ferah tut düşün¬me derin . İşini hile kurnazlık ile yürüten kişinin sonu gelmez. Büyük sermaye. başını serin. küçük .Az söyle. ROOSEVELT Aydınlıkta sürüye hırsız gelmez. çok dinle . her zaman çoğa uyar. uz kaz. diz üstü yaşamaktan iyidir.(Ay gördünse bayram et .Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur Az. Onun için çoban uyu¬yabilir.işlerinin gerektirdiği özelliklere. Yani kişiler . uz (öz) otsun . zama¬na dikkat ederek çalışmalıdırlar . Aza demişler: ".(gelmez iş olmaz.(Az el aş kotarır. çok eli işte gör . başa gelme¬dik iş olmaz. yavrusunu ayağının altına almış Ayyar tilki art ayağından tutulur.sermayeye iş bırakmaz. ayağa değmez taş olmaz Ayakta ölmek. ya da onun ermine girer. So¬nunda eştiği kuyuya düşüp yakayı ele verir.Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar.Ayağını sıcak tut. azınlık.Az tamah. (Az eli aşta gör.Ayı sevdiği yavruyu hırpalar Ayıpsız yâr araya(dost isteyen).

Azan kurda kızan köpek . kazandığının değerini de bilir. Kısacası ölüme söz geçiril¬mez -B. oğlunun dişi kamaşır Bir babanın yaptığı kötü iş. koca (er) ek¬meği meydan ekmeği . Toplum içinde de bunun sıkıntısını en .. en çok o.canını alır. meğer ki bu baba malı ola. güç duruma düşer .Baba himmet.çok. Babadan kalan mal. sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. Büyük küçük demez.Baba (evlat.ona sahip çıkar. oğul) ekmeği zindan ekmeği. Oğul hizmet . değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır. mülk ya da para hazır olduğu. Kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez. erik) yer.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar . alın teri dökerek kazanmaya çalışır. evlât gerek kazana Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler. Bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak. bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır.Baba koruk (ekşi elma.Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır Azrail gelince oğul uşak sormaz Azrail. tez biter.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz .Baba malı tez tükenir.Azıcık aşım. çocuk çeker. eceli gelenin . . dolayısıyla onu dikkatle harcar . kaygısız (ağrısız. kişilerin durumlarını gözetmez. kavgasız) başım .

doğru. Bu . sonra .Dürüst. Bir kişi bir şeyden verim bekliyor. üzüm yemeye . ne denli bozuk. Bu durum at için de geçerlidir. çapalanmalı ve sulanmalıdır. Üzümler zamanında budanmalı. gübrelenmeli. sonra da Allah`a havale etmeliyiz. Kısacası önce tedbir. kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler.şeye iyi bakmalıdır. Eğer onu başı boş bırakırsak oradan uzaklaşıp kaybolabilir. yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun.Bağla atını.Bağlı koyun yerinde otlar Nasıl ki bağlı koyun. Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü olmaz . başına türlü hâl gelebilir.durum nesneler için de geçerlidir Bağa bak üzüm olsun. ısmarla Hakk`a Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir. Bu da bize gösteriyor ki emekle üzüm arasında sıkı bir ilişki var. iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan. bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa.(yüzün olsun Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir. fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı göstermeli. elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur.tevekkül her işte kural olmalıdır . gerekli harcamalardan kaçmamalı. Fazla . ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar. o . Bunun gibi pek çok şeyde önce tedbir alınmalı. Bu yapılmazsa o bağdan istenilen üzüm alınamaz.

ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz. budamasını yapmaz. Unutulmamalıdır ki.imkânlara kavuşmak. bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça . Bir eşyanın bozuk. bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil. Bir bağa bakmaz.Bakarsan bağ.onarılan şeyler ancak yararlanılacak şeyler olarak ortada kalır . o eşya bir süre sonra kullanılamayacak hâle gelir. köpekler (kediler) kasap olurdu Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır. kırık. yabancı otlardan temizlemez ve gübrelemezsek bir zaman sonra onu dağa. isterse bir eşya olsun. Bir şey.görülür.bir iş yeri. bakılan ve . önü alınamaz olur. başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. sonunda iş yeri iflasın eşiğine gelebilir. verimsiz bir yere dönmüş görebiliriz.kapı aralar.Bal bal demekle ağız tatlanmaz . becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına . Bakımı olmayan . Ustalık da ancak böyle elde edilir . Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir . ister iş yeri. bakmazsan dağ olur İster bağ. eksik bir yanı yerinde ve zamanında giderilmezse. onu çapalamaz. Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse.Bakmakla usta olunsa. bir eşya için de durum bundan farklı değildir Bakımdan uzak tutulmuş bir iş yerinde düzen gözetilmezse aksaklıklar giderek büyür.

gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur.Ortada değerini koruyan bir şey kalmaz . çünkü iş .uğraş vermektir . ondan faydalanmak isteyen pek çok . hatta bunlardan kimilerinin çok uzaklardan geldiğine bile şahit olacaksın. mülkün ve paran olsun. . olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan.Bir şeyin yalnızca adını etmekle. .Balın olsun tek.eninde sonunda mutlaka çıkıp gelir . çırpınması bir fayda vermez. Kıymetli bir malın mı var? Kaygılanma.Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz .1 kimse olduğuna.Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir Çoklukla düşünüp taşınmadan.Balık baştan kokar Gerek bir aile. Ama dövünmesi. kendine gelip uyanır. bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar.işten geçmiş olur . Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan.oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter . Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele geçirmek için . 2. sinek Bağdat`tan gelir Yeter ki malın. onun müşterisi . onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz.Balık baştan avlanır Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir.

yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzak olur .Bal tutan parmağını yalar Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan. onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse.1 zararların ya da faydaların tümü onun tutumuna bağlıdır. toplumun diğer bireylerini de düşünmek zorundayız. felâket ve acılarla karşılaşmayan. Kendisine gelecek . Ne söylediğini bilmeyen. bir . Bana ne demek. sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar.düzenliğini temelden bozacak bir harekete yol açar . onlar.zarar görmeyen kimse yoktur . Çünkü o görevi . Yalnız kendimizi değil. zorluk. dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar.Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki. başım rahat bulur dilim susarsa Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar. onlara dokunmamaya çalışırlar. ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır. 2. susmasını bilen ve ancak gerektiği . Onların başkalarına kötülük yapmalarına. Oysa bu tavır son derece yanlıştır. nemelâzımcı olmak toplumun dirlik ve .Bana benden her ne olursa.yapan bunu hak ediyor kanaati yaygın hâle gelmiştir . Genellikle bu tutum da hoş görülmeye çalışılır. sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen. bu kötülüklerinin bütün bir toplumu zarara uğratmalarına ses dahi çıkarmazlar. çıkarcı kimseler vardır ki. Aksine diline bir çeki düzen veren.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Bazı bencil. her şeyin sorumlusu o olur. lüzumsuz ve çok konuşan kimse.

onlara başkaları sahip çıkar. üst yönetici ise en üst yöneticiye. Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı . dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez. zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler.elde eder. baş da şeriata Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler.. zaferi . sıkıntılara katlanmayı bilmektir . 2. sahiplenilmeyen mallar . üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden. o da şeriata. kötü durumları önleyemeyiz.ilişkileri tamamen kesilebilir . Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı. bir üst yöneticiye.Baskın basanındır Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse.durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak.tadar. aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir. savaşı kazanır .1 elden gider.Baş başa bağlı. Bunların yanında aile ile bağları kopup . yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş olduğu kanunlara . Bu .Başa gelen çekilir Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri.Başa gelmeyince bilinmez İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin.Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır. sahipsiz tarlayı sel alır İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır. işte o zaman anlar .

bir sorumluluk zinciri oluşturulur.Baş kes.için en elverişli yolların başında gelir . üsttekiler de şeriate karşı sorumlu olurlar.bağlıdır.Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz Bir insanın gücü sınırlıdır. işbirliğine ihtiyaç duyar. yaş bir ağaç kesmek.öldürmek gibidir . Ancak günümüzde bu sorumluluk bağı şeriatla değil. bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir. yaş kesme Tabiatı zengin kılan.Baş dille tartılır Kişilerin ne kadar akıllı.Başını acemi berbere teslim eden. Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne. tek başına her işi yapamaz. pamuğunu cebinde taşısın Bir işin yapılmasını tecrübesiz. İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir. ustalığı olmayan kişilere teslim . Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki.çalışılmaktadır . meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır . beceriksiz. ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. Çünkü birlikten kuvvet doğar . lâik kanunlarla sağlanmaya . Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm . Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur.eden. bir insan . Güçler birleştirilince . Alttakiler üsttekilere.zor işlerin yapılması da kolaylaşır.

Bir ülkede iş başında bulunanlar.1 yapmaya çalışırlar.düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider .olmadığı aranmaz. bedava elde edilen şeyler insana oldukça hoş gelir. İnsanın karşısına neyi. yönetilenler de onlar gibi davranıp onları . bir eksiği var mı diye bakılmaz. bir emek harcanmadan.karşı karşıya kalabilir.Bedava sirke baldan tatlıdır Emek verilmeden. İnsan bir anda. bir iş yerini yönetenler nasıl hareket edip bir yol izlerlerse. tanımasın anayı .Baz bazla. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir . arkadaşlık eder. karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar . kaz kazla.Baş nereye giderse ayak da oraya gider Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler..Belâ geliyorum demez Hayat inişli çıkışlı bir yoldur.Beleş atın dişine (yaşına. büyük danayı. 2. hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle. kendi niteliğine uyan. onların yaptıklarını . Bu sebeple bir kusuru.takip ederler . Onlara özenir. düşüp kalkar . felâketlerle .kimselerle beraber olur. yularına.Besle. güzel olup . niteliklerine pek dikkat edilmez . kendine benzeyen . kendine denk olan. kel tavuk topal horozla Bir kimse. ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez. dizginine) bakılmaz Bir çaba.

onlar .Beterin beteri vardır Kötü bir duruma düştüğümüzde. Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler.da birbirlerinden çeşitli nitelikleriyle ayrılırlar . aynı çatı altında yetişmiş kardeşlerin de fiziksel ve ruhsal yapıları birbirinden farklıdır. becerileri. kimisi de kısadır. Bu durum toplumdaki diğer insanlar için de söz konusudur. oysun gözünü Kimi nankör. kötü niyetli. Huyları.Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu.anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar .hâlde sen onlara iyilik yaparsın. onlar da sana fenalıkla karşılık verirler .Besle kargayı. sütü bozuk kimseler vardır ki. hiç de lâyık olmadıkları . karakterleri birbirine benzemez. Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. onları tanımazlar. Allah`a sığınmalıyız . Dolayısıyla da . onların değerini bilmezler. Bunun gibi bir annebabadan olmuş. insanı sevdiren kendi huyu .çıkarmadan gereken sabrı göstermeli. daha da kötüsünün olabileceğini aklımızdan .(Beş parmağın beşi bir değil (olmaz Bir eldeki parmakların kimisi uzun. hayırsız olurlar. iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar.Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri. bir belâ ile karşılaştığımızda bundan kötüsü de olamaz diye düşünmemeli.

kolay kolay kapanmaz. . Aralarında onları bütünleyen.(Bıçak yarası geçer (onulur). anne-baba-evlâtlarına ve diğer akrabalarına kolay kolay zarar veremez. ya baş . bıraktığı izi . dil yarası geçmez (onulmaz Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir.İyi su verilmiş çelikten yapılan. saplı kısmına ilişemez. ustalıkla bilenen bıçak dayanıklı ve keskin olur. vücutça onulur. Ama başka bıçakların saplarına ilişip zarar verebilir. gerçekliği de şüphe götürür.Bıçak sapını kesmez Bıçağı bıçak yapan demir kısmı ile sap kısmıdır. bir sevgi bağı vardır . Demir kısmı. Bunun gibi insanlar da çok yakınlarına. bilmeyen aslı var sanır İnsan bir şeyi duymuşsa.Geçimsiz.Bilen bilir. insana üzüntü verir .duyanlar ise dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ederler . görmeyen ama söylenenleri . doğruluğu belirsiz. huysuz kimseler toplumca sevilmezler .kan. Kişileri değerli. bu da onun değerini artırır. Ancak insanlar söylentilerin bu yanına bakmazlar. Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara.Bilinmedik aş ya karın ağrıtır. sevimli kılan da huy güzelliğidir. o ancak bir söylentidir. Konuşulan bir olayın aslının olup olmadığını ancak gören bilir. duyduklarını başkalarına aktarıp dedikodu yaparlar. birbirlerine bağlayan bir . her hatırlamada yeniden açılır.

biliyorum tavrıyla bir işe girişmesi son derece sakıncalıdır ve kusurludur. bir düşman çok Sıkıntılı bir anımızda. Ancak imkân varken bilmediklerini sorup öğrenmemesi. yalnızca fayda görürüz.kavuşabiliriz . Derdimizi onlarla unutur. Bilmesine de imkân yoktur. İnsanın her şeyi bilmemesi doğaldır. daima iyiliğimizi isteyen dostlarımızdır. iyi bir sonuca da ancak böyle .Bin bilsen de bir bilene danış Herkes eşit bilgiye sahip değildir. Bu sebeple ne kadar . sormamak (öğrenmemek) ayıp İnsan hayatı için bilgi oldukça önemlidir.zarar verebilir . kötü bir günümüzde hemen yardımımıza koşan. onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. Çünkü tanışık olmadığımız bu işin başımıza iş açması. Ne ki insan her şeyi bilmez. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir. Bunun utanılacak bir yanı da yoktur. Çünkü yanlış bir yola saparak hem kendine. mutluluğu onlarla tadarız. Onlardan zarar değil.Bin dost az. o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir.Bilmemek ayıp değil. hem de başkalarına . iç yüzünü bilmediğimiz bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir. daha önce denemediğimiz. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı.işe girişirken dikkatli olmak zorundayız . Bunun için bir . bize zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir. yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir.Anlamadığımız.

Borcu ödemek için bir şeyler yapmalı. harekete geçip .aramalısın .Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez Çok tasalanmak ve üzülmekle borçtan kurtulunamaz. gerekli ölçümleri yapmalı. Tasalanmayı bırakıp borcunu ödemek için çaba harcamalı.duyacağımız pişmanlık fayda etmez . Ama düşmanımız olan yalnızca bizim . Yoksa istemediğimiz bir zararın ortaya çıkmasından . bunun borcunun ödenmesinde hiçbir yararı yoktur.çalışmalı. onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver.büyüktür . bizim için o kadar iyidir. Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket.çok olurlarsa. yollar .kötülüğümüzü ister. sonra işe girişmeliyiz. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça . tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. kimi çıkış yolları aranmalıdır .Bin merak bir borç ödemez Ne denli kaygı içinde olursan ol. yapmaya çalıştığımız işin bütün ayrıntılarını önceden düşünmeli.Bin ölçüp bir biçmeli En basitinden en zoruna. Çünkü borç durduğu yerde ödenmez.Bin nasihatten bir musibet yeğdir Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki. sonucu iyi hesaplamalı. bir tane de olsa onun varlığı bizi rahatsız eder .

Bu eğilim sır olan şeyin dilden dile dolaşmasına. Birtakım iyi ya da kötü duygular. Çünkü insan etkilenen bir varlıktır. yararsız . sıkıntılar içinde kalır. Çünkü insanın merak ve dedikoduya eğilimi vardır. itilip kakılır. Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur.Bir ahırda at da bulunur. iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. düşünceler ve inançların sürekli telkin edilmesiyle insanlar biçimlendirilip . Toplum kişiyi nasıl nitelemişse. yararlı ve güzel işler yapanlar bulunduğu gibi kötü.toplum içinde yayılmasına yol açar . kişi o niteliğiyle tanınır.ve çirkin işler yapan insanlar da bulunabilir . Sır ağızdan çıktı mı hemen yayılır.Bir adama kırk gün deli desen deli olur İnsana yapılan sürekli telkinler sonunda bir neticeye ulaşmak mümkündür. Böyle yaşamak kişi için .Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır Bir sırrın yayılması istenmiyorsa. . Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez. gizli kalmasını önlemek çok zordur. kimseye söylenmemelidir.ölmekten daha iyidir .. Adı bir kere kötüye çıkan kişi. eşek de Bir toplumda iyi.yönlendirilebilirler .

Bir başa bir göz yeter Ne kadar çok malı olsa da insan yine de elde etmek ister. Oysa insan hayatta ihtiraslı olmamalı.1 yeterli değildir. Güzel ve hoş da olsa. kırk akıllı çıkaramamış Aklî dengesini yitirmiş kimi insanların yaptıkları öyle işler vardır ki.sonunda güçlü kalır. dinî bir emirdir. Kimi zaman bir insan öyle delice bir iş yapar ve zarara yol açar ki.mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz .Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Yardım yapmak bir insanlık görevi. Bu da az şeye mal olmaz . Ancak bunu yapmanın da bir yolu yordamı vardır. 2. ne de çözebilirler. biri diğerini yok etmeye. bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır. çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar. Kanaatkâr olan kimseler ihtiyaçları kadar olanı yeter görürler .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir toplumda iki baş.Bir deli kuyuya bir taş atmış. önemsiz belirtilerin varlığı . güçsüz gider. 2.düşünmemelidir. geleni geri çevirmek istemez. ihtiyacından fazlasını .. küçük bir değeri elde etmekle . Yoksula yardım ederken insanın amacı kendini .(Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük. fikir ayrılığına düşerler. Bu çatışma . Olursa aralarında kıskançlık. işi de düzeltemez .1 akıllı insanlar bir araya gelse ne yorumlayabilir. pek çok akıllı . bunu .kimse bir araya gelir ama bu zararı gideremez. bir iş yerinde iki yönetici olmaz.

Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak. bir anlaşma.Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Aile fertleri birbirine kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdırlar. karşılıklı sevgi ve hoşgörü varsa. Bu sebeple çok kısa bir süre içinde de olsa. o ailede düzen de var demektir. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar .çıkar .huzurunu kaçıracak bir kimsenin bu ailede barınması da mümkün değildir .Bir günlük beylik. kimsenin haberi. dayanışmaya . Yoksa tersine bir hareket yardım edilen kimseyi mahcup duruma düşürür. bütün aile . Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine. beyliktir İnsanlar her zaman arzu ettikleri nimetlere kavuşup bunun sefasını süremezler. görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir. Dolayısıyla ailenin .Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz Eğer bir ailenin hemen bütün fertleri arasında bir uyum. Onlar bir vücudun azaları gibidirler. çevresindekilerden .fertlerine gelmiş gibidir.Bir elin nesi var iki elin sesi var İnsanın gücü sınırlıdır.girer. yapılan iyilik de iyilik olmaktan . Hemen hepsi de aynı ölçüde üzüntü çekerler . hatta en yakınların bile haberi olmadan yardım yapmak gereklidir. Dolayısıyla ailenin bir ferdine gelen zarar.gösterip övünmek değil. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez.

daha üstün. adaletli davranılıp hak gözetilmez.Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir iş. Bu davranışın devamı insanı yanlış . Yolculuk ise fedakârlığı. dertlerden uzak ve arzu ettiği biçimde bir an yaşamak o kişi için . biri bakar. insanlar birbirlerine düşer . kıyamet ondan kopar Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır.toplumdaki sosyal barış zedelenir. kavga baş gösterir. Eğer böyle olmaz. Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. nesne ya da insandan temin edilecek faydanın bir ölçüsü. düzen bozulur.(Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır . Alış veriş etmek. bir sınır vardır. Alınabilecek alındıktan sonra. . onları tanımak bakımından önemli ölçüttür. ya yola gitmeli Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur. dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin .niteliklerini belirgin kılar .güzel bir şeydir . onları bu konuda zorlamak doğru değildir. cesareti. onlardan bir kez daha verim istemek.Biri yer. sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar.bir yola götürüp zarara sokabilir . mertliği gerektirir.

arkadaşlarımıza. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal .Bir selâm bin hatır yapar Dinimizin bir emri olan selâm. iki sıçrarsın çekirge. Yakınlarımıza. işlerin yatması mümkündür. bir bilgi ve sevgi belirtisidir. bir nal bir at kurtarır Küçük ve kıymetsiz gördüğümüz şeyler zaman gelir çok önem kazanır ve büyük iş görebilir. kötülüklerini daha geniş çevrelere de taşır. eninde . gönülleri birbirine yaklaştırır. Hatta bunu birkaç kez de başarabilirsin. iffetsiz bir kimse sadece kendi çevresine zarar vermekle kalmaz.Bir mıh bir nal kurtarır. yakınlarının. doğru yoldan çıkmayan.çevresinin ve daha geniş muhitlerin adını lekeler.etmemek gereklidir .Bir sıçrarsın çekirge.ya da olayı küçük görmeyip önemle ele almak gereklidir . Bu sebeple herhangi bir nesne. düzenbaz.Yalancı. Hemen her insan bir yanlışlık yapabilir. hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar. Küçük bir somun parçası yüzünden bir dikiş makinesinin çalışmaması. iş . Kendinin. kanunsuz bir işi yapabilir ve yakalanmayabilirsin. bu leke gittikçe yayılır . . üçüncüde ele geçersin çekirge Bir suçu işleyebilir. Bu bakımdan sürekli iyi iş yapan.Bir sürçen atın başı kesilmez Kusursuz insan olmaz. Ama bu böyle devam etmez.sonunda yakayı ele verirsin . kişiliğini her yönüyle kanıtlamış . Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır.

kimileri de kendileri bakımından bizim . sonuna bak Kimi işler vardır ki iyi başlamamış ama iyi sonuç vermiştir. doğuracağı sonuçları hesaplamadan.En doğrusu. Bu sebeple bize düşen yolumuza azimle devam . işi lâyıkıyla yapmaya çalışmaktır . bir kez hata yaptı diye gözden çıkarmak. kalitesini bilmediği için alır.oturdukları.olmalıdır . Kimi isteksiz görünüp “yemem” diyen insanların isteklilerden daha çok yedikleri. düzeltmeden söylememeliyiz. Üstelik başlamış bir işte geri dönmek de zordur. Yapılacak şey. Onları kimileri anlamadığı. kendi kendimize ölçüp tartmadan. içimizden geçirmeden. yalnızca uyarıda bulunmak .kavrayamadığımız bir değer ifade ettiği için alır . Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz. gereken çabayı göstermek. bir oturmam diyenden Kimi insanlar vardır ki dedikleriyle yaptıkları birbirine uymaz. işe yaramaz. hatta yatıya kaldıkları bile görülmüştür . .olan bir kimseyi. uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir .(Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler Bir sözü düşünüp taşınmadan.etmek. kötü şeylerin de müşterisi olur. çürük) baklanın kör alıcısı olur Değersiz. kimi hevessiz görünüp “kalamam” diyen insanların da diğerlerinden daha çok .Bir şeyin önüne bakma.Bir yemem diyenden kork. olumsuzlamak ve cezalandırmak doğru değildir.Bitli (kurtlu.

.Bol bol yiyen, bel bel bakar Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin .edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar

.Borç iyi güne kalmaz Borçlu olan, borcunu hemen ödemenin yollarını aramalıdır. “Elim genişleyince, ileride öderim” diye düşünmesi son derece sakıncalıdır. Çünkü gelecek günlerin ne göstereceği belli olmaz. Eli daha da darlaşabilir. .Dolayısıyla borcunu ödemesi güçleşir, gün geçtikçe de borcu artar

.Borçlunun yalımı alçak olur Borçlu kimseler, borçlarını ödeyemedikleri için alacaklıları yanında rahat olamazlar; başları yukarıda yürüyemezler, üzülüp incinirler, sanki suçlu gibi .dururlar, kendilerini ezik hissederler

.Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir Beyleri bey yapan cömertlikleri, ellerindeki varlıkları yoksullara dağıtmalarıdır. Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa borçsuz, tasasız, kıt kanaat .geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü, o yoksulluğa alışkındır

.Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz

Alacaklının yanında yüzü yerde olmak istemeyen, borç etmekten korkan kimse tedbirli olur; masraflarını kısar, gelişigüzel harcamalar yapmaktan .kaçınır, kendine uygun bir yol seçip ona buna ziyafet vermekten uzak durur

.Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır Hemen her şeyin bir yapılma zamanı vardır. Borç da zamanında ödenmezse kişilerde bir gevşeklik görülür, borçluluk duygusu zamanla azalır. Borç uzun süre ödenmez olur, hatta hiç ödenmez bile. Dert de böyledir; zamanında önlem alınmaz ve hastalık uzarsa, kişi sonunda güçsüz kalır; dayanma gücü .kalmaz ve ölür

.Borç yiğidin kamçısıdır Birisine borçlanan, borcunu da ödemek isteyen kimse kendini daha çok .çalışmak ve kazanmak zorunda hisseder; bu yönde girişimde bulunur

.Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz Ne olacağı, nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir konu, iş ya da .durum üzerinde anlaşmaya varılıp söz verilemez

.Boş çuval ayakta (dik) durmaz Karnı aç olan kimse, iş yapamaz. 2. Beceriksiz, deneyimsiz, bilgisiz kimse .1 bir iş tutunamaz. 3. Hiçbir tutamağı bulunmayan, gerçeklerden uzak, temelsiz .düşünce ya da plânlarla sonuca ulaşılamaz

.Boş fıçı çok (fazla) langırdar

Gösterişe düşkün, bilgisiz, deneyimsiz kimse kendini ön plâna çıkarmak ve bilgiçlik taslamak amacıyla çok konuşur; her sözün arasına girer, .etrafındakileri rahatsız eder

.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir Boş olmak, hiçbir uğraşa girmeden gezmek insanı tembelliğe, miskinliğe alıştırır. Öyle ki bu insanların kimisi can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur, yanlış yola sapar, kötülüklere bile bulaşır. Parasız da olsa çalışmak, boş oturmamak insanı hareketli ve canlı yapar; girişimcilik yeteneğini artırır, onu geliştirir, zararlı alışkanlıklardan kurtarır. İleri de para kazanacağı bir iş .bulmasına da kapı aralar

.(Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez Hiç kimse emeğinin boşa çıkmasını istemez, karşılığını mutlaka bekler. Bir .1 kimseye iş yaptırmak, onu bir yere bağlamak istiyorsanız, ona emeğinin karşılığını da ödemek zorundasınız. 2. Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz ki elde etmek istediğinize .kavuşmanız mümkün olsun

.(Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer Eğitime sonradan da başlasa kimi yetenekli, becerikli, öğrenme ve kavrama gücü gelişkin olan çırak veya öğrenci, ustasından ya da öğreticisinden daha .ileri gidebilir; onlardan daha başarılı olabilir

.Böyle gelmiş böyle gider

Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek .ve görenekler kolay kolay değişmez

.Bugün bana ise yarın sana Neyin ne zaman olacağı bilinmez; bu ister felâket, ister nimet olsun. Bugün ben bir felâket ve haksızlıkla karşılaşmışsam, yarın da sen aynı durumla karşılaşabilirsin. Bugün sen nimetler içinde bulunup mutluysan, yarın da ben .kavuşup mutlu olabilirim. Bunu aklından çıkarma

.Bugünün işini yarına bırakma Bir iş günü gününe yapılmalıdır. İşi yarına bırakmak kimi olumsuzlukları da beraberinde getirir. Yarın daha önemli bir işin çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Diyelim ki çıktı, o zaman ne yapacağız? Kuşkusuz bugünkü işten önce onu yapacağız, bugünkü iş de kalacak. Dolayısıyla işler birikmeye başlayacak, çıkmaza girecek. Ayrıca bugün yapılması gereken işin sonraki güne bırakılmasıyla önemini yitirmesi, istenen sonucu vermemesi de söz .konusu olabilir

.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi .gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin elimizde olması gerçekleşmiştir

.(Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner

Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Sözgelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa .doğru birden kıymet kazanır; ucuzken pahalı olur

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa .düşmeyince Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı olduğu günlerde oğulun gerçek kişiliği ortaya çıkmaz. Ne zaman anne-baba yoksullaşır, işte o zaman gerçek yüzü ortaya çıkar. Eğer oğul, anne-babasına karşı olan görevlerini yerine getirmiyor, onlardan yardımını esirgiyorsa, ona iyi .bir oğul denemez

.Buğdayın yanında acı ot da sulanır Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve .yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir

.Bükemediğin eli öp Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlûp olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu .onurlu bir davranış olacaktır

.Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş

İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orda doğmuş, orda büyümüş, orda doymuş, orda tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana zor gelir. Nasıl ki bülbül asıl vatanı olan yeşil tabiatı, kanat çırpacağı mavi gökleri özleyip ister ve altın kafesten kurtulmaya çalışırsa, insan da (hele bir de tutsaksa) özgür yaşayacağı vatanını ister ve hasretini .çeker

.Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden .belâya saplanıp zarar görebilir

.Büyük balık, küçük balığı yutar Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle .mücadele etmektir

.Büyük başın derdi büyük olur Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük

işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri .büyük olur

.Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, “ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun yaptığı gibi kötü bir şey yapmam; o sözler de söylenir miydi?” gibi sözler sarf etmesine sebep olur ki, böyle bir tavır sergilemek son derece zararlıdır. Dünya ve insanlık hâli bu, öyle bir gün gelir ki, yerip kınadığımız kişinin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir ve gülünç duruma düşebiliriz. Bu sebeple ağzımızdan çıkacak söze dikkat .etmeli, büyük söz söylemekten kaçınmalıyız .(Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (baba eder, oğul öder .Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Baba malına güvenmemek gerekir. Kendi kazancı ol¬mayan kişi, baba malını .çabuk tüketir. Sürekli olan kazanç, kişinin çalışarak elde ettiği kazançtır .Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş .Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk Babadan kalan mala mülke güvenerek çalışmayan, bu malı, parayı tez tüketir. Babadan kalan mala güvenmemeli. Akıllı evlât, çalışarak kazanır, mal mülk .edinir .Babanın (atanın) sanatı oğla mirastır Babasına, anasına saygı göstermeyen kişi. Tanrı'yı ta¬nımıyor demektir. .Çünkü, Allah, ana babayı sevnleyi say¬mayı emreder

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sayar .Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı .Bağ bayırda, tarla çayırda Bağ ve zeytin ağacının bol ürün vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. . .Zeytin ağacı ile bağ kütüğü yaşlandıkça ürünü artar Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun, (Bağda izin olsun, üzüm yemeye ( yüzün olsun Bağdan bol ürün almak için mutlaka budamak gerekir. Bu işlem, bahara .(girerken yapılır. (Budanan yerden öszu damlar .Bağı ağlayanın yüzü güler .Bağın taşlısı, kadının saçlısı .Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta .Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu .Bakan göze bağ (yasak) olmaz .Bakan yemez,kapan yer Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakılmayan bir mal, çok verimli de olsa, zamanla ve¬rimsiz hale gelir. Oysaki .çalışmakla, gerekeni yapmakla ve¬rimsiz şeyler bile verimli hale getirilir Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) ka sap durdu (kasaplığı (öğrenirdi .Baktın kor havası, eve gel kör olası (Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz .Bal ile kaymak yenir ama, her keseye göre değil .(Bal olan yerde sinek de olur (bulunur

.Bal tutan parmağını yalar ?Balı olan bal yemez mi Balı parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yeme¬miş, kısmeti olan .(yemiş .Balta değmedik ağaç olmaz .Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY .Baş ağır gerek, kulak sağır .(Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha .Baş dille tartılır .Baş kes, yaş kesme .Baş nereye giderse ayak da oraya gider .Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol .Baş olan boş olmaz .Baş sallamakla kavuk eskimez .Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk (en) içinde .Baş yastığı baş derdini bilmez .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ .Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli yaşamaya, çalış¬maya gelemezler Başın başı, başın da başı vardır .Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı .Başına gelen başmakçıdır

Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte tecrübeli olur.Baykuşun kısmeti ayağına gelir . kaz kazla.gideremezsin Başkasının uğradığı bir felâketin ne kadar acı olduğu¬nu.Başkalrına eziyet kötülük eden er geç cezasını çeker Başkasına yaptığın fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini.Bayramda borç ödeyene ramazan kışa gelir .Baz bazla. sahipsiz tarlayı sel alır Başlını acemi berbere teslim eden.varır. planlar tutmaz. kel tavuk topal horozla Bazı işlerde önceden yapılan hesaplar.((etmesin Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş.Baskın basanındır Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır yel yel almazsa sel (yel) alır. Sonunda iş olacağına .hürriyete layık değildir. Uğradığı zarara bir . başımıza böyle bir . aşırıya . (yönetici) onun da .felâket gelmeyince.gitmekten kaçınmazlar .Baskıdaki altından. Allah'ın dediği olur Bazı kişiler sevdikleri şeylerde sonuçta zarar görecekle¬rini bilseler de.daha uğramamak için tedbir alır Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar.Bayağı Kişilerin iyice kepaze olmaları "için birbirlerine girmeleri gerekir .üstünde kendisinden büyük bir baş var¬dır . ABRAHAM LINCOLN . gereği gibi anla¬yamayız . askıdaki salkım yeğdir . (Baskısız . anısını .(yongayı yel alır. pamuğunu cebinden eksik etmez .

tehlikeye atmaktan çekinmezler .Bazı şeylerin sonuçlan önceden tam olarak kestirile¬mez. kör gözü . Kişiler birbirlerini ancak . derbeder bir hayat sürer .kıymetini bil¬mezler .kusurlannı göremez .Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına.Bekârlık sultanlık . TURGENYEV Bencil. yakasını bit Bekarlar.Bekârın parasını it yer.Bekâr gözü. Bu bakımdan üstlerine aşlarına yeterince bakamazlar. Yaşlılık da izleri ortada duran üzüntü . Aldığımız bir malın kalitesini kullanınca anlarız. dizginine. duygusuz insanlar.yüzüstü bırakır . yularına) bakılmaz Belirtilen açıkça olan bir şey gizlenemez. evlenme istek ve heyecanı içinde olduğun¬dan alacağı kızın .de ne yapılsa örtülemez Ben bilmediğimi bildiğim için . özellikle erkekler düzensiz yaşadıkları için araları ve zamanları çar çur olur. öteki insanlardan akıllıyım. kendilerim kurtarmak için en yakınlarını bile . SOKRATES Bencil insan .Belâlı kişinin hakkından ondan daha belalı olan kişi gelir .Bedava sirke baldan tatlıdır Bekâr erkek.Bekâr kimse bakımsızdır. tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. paralarının . kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde .birlikte yaşamaya başlayınca gerçek olarak tanırlar Beceriksiz ve anlayışsız kişi. Evli¬lik de böyledir.Bekârlık maskaralık .

Bıçağı kestiren kendi suyu.Beş tavuğa bir horoz yeter Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. başın Allah'a emanet .Berberin solumazı.Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır . MUHAMMED . tende değil içtedir . akıllanmıştır Bilgili kişilerin az bulunduğu bir toplulukta az bilgili ki¬şiler. kız alırsan asilden .Bencillik dostluğun zehiridir. MOLI'ERE . oysaki gerçek güzel¬lik.(Beş parmak bir değil (olmaz .Beyaz tenli olanlar.Besle kargayı oysun gözünü . benzeye benzeye kış olur .Beslemeyi eslemeden alma .Bey ası borç.ama bırakın istediğim gibi güleyim. kahvecinin söyle¬mezi ?Beş parmağın hangisini kessen acımaz . insanı sevdiren kendi huyu Bil kimse. tellağın terlemesi.Bey ardından çomak çalan çok olur . esmerin (karanın) tadı (var . başkasını bir kez aldatır.(Beyazın (akın) adı (var).Beylik çeşmeden su içme Beylik fırın has çıkarır . güzel sayılır. HZ.Berber berbere benzer ama. ikinci kez aldata¬maz Çünkü aldatılan kişi birinciden ders almış.(Beterin beteri var (-dır .Bez alırsan Musul'dan. BALZAC Beni isterseniz dövün.Benzeye benzeye yaz. düğün ası ödünç .sanırlar . kendilerini dâhi .

Bir adama kırk gün (deli dersen deli. SOKRATES (Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. bir borç ödemez Biniciler atlarını iyi seçmelidirler.Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.Bin bilsen de bir bilene danış .Bir ağaçta gül de biter.Bir (tek) elin nesi var.Bin dost az.Bin ölçüp bir biçmeli .(Bin nasihatten. iki elin sesi var . GOETHE Bilimsiz şiir. akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur Bir adamın şöhreti gölgesine benzer. bir düşman çok . öbür (sol) elin görmesin (duy¬masın .Bin işçi.(Bir (sağ) elinin verdiğini. temelsiz duvara benzer.Bin atın varsa inişte in. bir borç ödemez . düştükçe küçülür. ALLEGRAND . fakir canını verir . Renkler atın cinsini belirlemeye yardım eder. diken de Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır . bir musibet yeğdir. sormamak (öğrenmemek) ayıp .Bilmemek ayıp değil. bin na sihatten yeğdir .Bin merak. BERKLEY Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır. bir atın varsa yokuşta bin . FUZULI . milletlerin sınırlarını tanımaz.Bir afeti önlemek için zengin malını. .Doru ve kır donlu (renkli) atlar de¬ğerli sayılırlar . (Balzac Bilginlerle beraber düşünmeli.Bin tasa. (Bir musibet.yükseldikçe büyür. bir başçı .halkla birlikte hareket etmelidir.Binicinin sağı solu olmaz .

bir işçi. bir avuç toprağın olsun . kırk akıllı çıkaramamış. yetiştiren kişi de her bakımdan yorulur. onlar yetişir ama. on dönüm yazlığa bedeldir Bir durumdan canı yanmış olan kişi.Bir dirhem et.Bir ailede. LONG FELLOW . bir babayı bes¬lemez Bir babanın kızı için harcadığı para. (Bir delinin bir kuyuya attığı . dokuz oğul. yıpranır . bin ayıp örter .Bir başa bir göz yeter . so¬runlarını içlerinde . göstermelik olan çeyiz içindir.Bir anaya bir kız.veya olumsuz yönde etkiler Bir avuç altının olacağına.Bir dönüm güzlük.Bir baba dokuz oğulu besler. Kişiler. bir kafaya bir göz Bir annenin yaptığı mutlu ya da mutsuz evlilik kızının evlilik hayatını da olumlu . bir kazanı kokutur . o durumdan kur¬tulmak ve aynı şeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için büyük çaba harcar ve yapamayacağı .Bir baş soğan.halletmelidirler . bir canlı yetiştirmek.ister.(Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez Bir çocuk.Bir aileden iyi insan da kötü insan da yetişir .sanılan zor işleri başarır Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. akrabalar arasında çıkabilecek birtakım an¬laşmazlıkları başkalarına duyurmamak gerekir.(taşı kırk akıllı çıkaramaz .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir deli kuyuya taş atmış. Bir kıza ömür boyu bakacak olan ise kocasıdır . onları eğitmek çok emek ve zaman .

iyilik olmaktan çıkar Bir insanda kibir. JOHN ERSKIN . hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar. çok gizli kalmalıdır.(Bir fit.Bir güçlüğü yenmenin yolu. murat Bir insana yapılan yardım. En ya¬kınlarımız dahi bilmemelidir. onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. MEVLANA Bir insandan. din ya da insanlık duygusu ile yapılmış . Almaya .duyduğu şeylerden söz ederek onu üzmemelidir . biri çuvaldız.kuşam. çeyiz yapmak zorundadır .Bir eksikliği olan kişinin yanında dikkatli konuşmalıdır. biri biz Bir evde kız çok olursa. HZ. Çünkü kızlara giyim . beyliktir Bir inat. utanılacak bir şeydir.Bir ev (gemi) donanır. ALBERT CAMUS . Övünç için yapılan iyilik. bir hayvandan gücünün üstünde bir şey alınamaz.Bir görüş.Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır .kalkışmak. Kısmin eksikliğini . ailenin maddi sıkıntısı artar.karşı davranışlarıyla ölçülür Bir insanın gerçek zenginliği . başka bir güç yola başvur¬maktır Bir günlük beylik. boşuna emek harcamaktır Bir insanın gerçek değeri. bin büyü verini tutar (yerine geçer Bir gencin hata yapmasını önlersen. MUHAMMED Bir insanın tek başına mutlu olması .onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. bir kız (çıplak) donanmaz Bir evde iki kız. iş başında gösterdiği başarı ve çevresindekilere . bir kör biliş .

çıkarabilir Bir işin yürümesinde. artar Bir işin gerçek yüzünü ancak Allah bilir ama insan da aklını kullanarak sezinleyebilir. Yapılacak işle¬rin tam. yetenekli bn. bir geliri küçümsememek gerekir. en rahat harcayacağı para.etmelidir Bir kadın için en rahat edeceği yer. Bu denge tutturulamaz. Küçükse da zamanla büyür.yürütülemez . Çocuğunun ya da ba¬basının eline bakmak ona zor gelir . acele sonuç alacağım diye takatin üstünde çaba gösterilirse yorulunur. çalışanların sayısının fazlalığı önemli değildir. plânlayan. iş başarı ile . ÖMER HAYYAM Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her za¬man eksiksiz olarak ele . Biri bulunursa öteki bulun¬maz. öteki bulunursa beriki bulunmaz Bir işi yapmadan önce çok düşünmeli.gerekebilir Bir iş yapılırken.Bir işi. kullanılacak bir aygıtta önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar da önemlidir. Ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın. biraz fazla tutmalıdır. harcanan çabanın dengede tutulması gerekir. sonuç hiç .gerçekleş¬meyebilir Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Gerçekleri kafasını kullanarak ortaya .Bir iş yaparken gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. Sonradan . sonucu iyi hesaplanmalıdır. . Çünkü beklenme¬dik etkenlerle daha çok harcama yapmamız .kocasının parasıdır.duyulacak pişmanlık para etmez Bir işi yöneten.geçmez.yönetici yoksa. Bu yüzden so¬nucun çabuklaştırılması şöyle dursun. olması için ayrıntılarına dikkat . Bugün de dünün bir yarını değil midir. koca evi. bir tahminde bulunabilir.

huyu güzel olursa sevilir. iç yapısıyla ölçülür Bir kimsenin kişiliği yaşadığı yerin düzeninden.kışkırtmaktır. hatır saydığındandır . diğerine düşman etmenin en etkili yolu.ortamın tertibi. bir şeyin değeri. bin büyü kadar tesirlidir Bir kişi için kendisine annesinden daha yakın kimse yoktur.Bir kararda bir Allah Bir kez görmekle durum iyice anlaşılmaz. Biı şey hakkında bir kez .görmekle kesin yargıda bulunul¬maz Bir kimse başka bir kişiye hak ettiği sert karşılığı vermiyorsa kötülük .yetiştirdiklerinden gelen kötülüktür Bir kimseyi. işleri bu" kez ters gitmişse ya¬nındakiler de onu . bir şeyin değerini.için canlarını feda etmekten çekin¬mezler Bir kişinin kaderi kötü ise. Bıçak. birini öbürüne karşı . Ara bozacak bir söz.Bir kimsenin değeri.yeteneği kazanır Bir kimsenin. Yaşadığı .temizliğinden bellidir. bir orduyu bozar . ancak bu konularda uz¬manlaşan kişiler bilir Bir kimseye en zor gelen kötülük.Bir kötunun yedi mahalleye zararı vardır . Analar çocukları .yapmıyorsa korktuğundan değil. kendisinde aranan özel nitelikle artar: Kişi. kılık kıyafeti ile değil. kişiliğiyle. öğrenilmez. nankör olan yakınlarından ve kendi . temizliği o kişinin karakterini yansıtır Bir kimsenin. bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.terk eder. çeliği¬ne iyi su verilmiş olursa keskinleşme . MONTESQUİEU Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır Bir korkak. Başvurduğu bütün kapılar yüzü¬ne kapatılır Bir kişiye yapılmış haksızlık .

bir hapishane kapatır. .İşte bu bilgidir.tehlikeye sokabilir . İncelemeden başvurduğunuz kişi işinde yetersizse malınızı da. akıllı ve fazilet sahibi (adamlarının sayısı ile belli olur.ruh içinde eğitim olur. VİCTOR HUGO Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan. fakat içlerinden ancak birkaçı işinin uzmanıdır.Bir selâm. bir şey söylemek için çok düşünmek gereklidir.Bir mıh bir nal kurtarır. onu elde etme yolunu bilenin. .Düşünülmeden. EBU HANİFE .bu uğurda davranmak.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir kuruluştan işletmeden istenilen verimi alabilmek için önce gerekli her türlü donanımın. bir şeyden ya¬rarlanma. nereye gittiğine bak.kullanmasını becerebilenin hakkıdır Bir şey. onu bilmediğini kabul et. bir anda söylenen söz.gerekir Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise. sadece bakmakla elde edilmez. onu . sonra da iyi bir yöneticiye teslim edilmesi .Bir şeyi bilmiyorsan . KONFÜÇYÜS Bir şeyi elde etmek için içinde taşkın bir istek bulunan kişiye bu uğurda . Onu elde et¬menin yollarını aramak.. tesisin yapılması. onu bildiğini göstermeye çalış.katlanacağı sıkıntılar. (Victor Hugo Bir okul açan . CERVANTES Bir mesleği herkes yapar. çalışmak ge¬rekir Bir şeye karar vermek. alınan karar çok kez zarar getirir Bir şeyi bildiğin zaman . bir nal bir at kurtarır Bir milletin büyüklüğü. nüfusunun çokluğu ile değil. bin hatır yapar Bir şey. canınızı da . fedakârlıklar güç gel¬mez .

telaşa düşer . yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte ku¬şum bulunan kişi . değerini kaybeder Bir suçun.bir duruma düşer. Biz de güç du¬rumlara düşeriz Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen kişi çevresinde utanılacak .olanını beğendirmek zordur Bir şeyin gerçek değeri. bazılarına faydalanma olanağı verilmezse. ancak ona gereksinim duyuldu¬ğu zaman daha iyi . bunların bir birikimi.neden olur .Bir şeyi vaad etmek kolaydır.başkasının çocuğu.anlaşılır . ona benziyor diye başka birşey ko¬nulamaz. Yerine getirmek ise zor¬dur Yerine getirilmesi . böyle bir yere gelebildiklerine göre. Söz gelişi.güç olan sözleri vermekten sakınma¬lıdır Bir şeyin en iyisini. bir de¬ğeri vardır. Öte yandan bu gibi kişilerin işleri .Bir şeyin hoşa gitmesi için özelliklerinin uyumlu ve karannda olması gereklidir Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası ya¬rarlanıyorsa. öz evlâdın yerini tutmaz Bir sır.çok olduğun¬dan boş zamanları yoktur Bir toplumda haksızlık yapılıp da herkesin yararlanabi¬leceği şeyden.Bir topluluğa birden fazla baş gerekmez Bir topluluğu yönetme katına yükselmiş kişiler. Çünkü dostu¬muzun da bir dostu vardır. bu huzursuzluklara ve kavgalara . etrafa . en yakın dosta dahi açılmamalıdır. Böy¬lece sırrımız sır olmaktan çıkar. . asıl sahip yararlanan kişi demektir Bir şeyin yerine. en güzelini görmüş olan kim şeye ondan daha az değerde . O da kendi dostuna söyler.yayılır.

VİCTOR HUGO Bir yerde güzel ve değerli şeyler varsa bu şeylerin etra¬fında da bunlardan . çoğu hiç bilmez . (Azı bilmeyen. Ancak kız çocukların fazla olması da annelere sıkıntı verir. Çünkü kız çocuk¬lar". sözünün eri Olmasıdır Bir'anne için bir kız çocuk gereklidir. sinsi sinsi içeride çalışırlar Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Bir kişinin dürüstlüğünü kanıtlayan dav¬ranışlardan biri de alışverişteki .borcumuzu ödemek zorundayız Bir yerin yöneticisi.bulamazlar .Birden çok kişinin söz sahibi olduğu iş yürümez . Yönetenler birbirleriyle kavga etmekten toplumu iyi yönetmeye fırsat . İyi insan hile yapmaz. Olursa o toplum iyi yönetilemez.yararlanmak isteyen birtakım asalaklar bulunur Bir yerden alacağınızı umut ettiğiniz para ile başka yere olan borcunuzu ödenmiş saymak tedbirsizliktir.Kızların iyi evlilik ya¬pıp yapmamaları anaların sıkıntısıdır Birbirini etkileyici şeylerin bir arada bulunması isten meyen sonuçlar . nüfusun çokluğu ile değil .doğurabilir Birçok insan çıkarları için alışverişte başkalarını aldat¬maktan çekinmez. Çünkü ala¬cağımızı alamayabiliriz ama .(Biri bilmeyen bini hiç bilmez. büyüğü için önemli olan işleri iyi denetlemesidir. .Bir toplumu çökertip yıkacak öğeler. ALBERT EINSTEIN Bir ulusun büyüklüğü . akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.tutumudur.ise önemli olan şey. Yiğit için . her bakımdan anaya yardımcıdır.Bir toplumda iki baş (yönetici) olmaz. başkalarını aldatmaz .

Bu. Sana yapılmasını istemedi¬ğini başkasına yapma. akılsız dosttan hayırlıdır .Borcu ertelemek doğru değildir. iyi güne kalmaz.olmanın en önemli özelliğidir ':bkz. Belki elimiz daha da daralır. işin yoksa şahit olBorç. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. derdin iyisi ölmekİnsanlar için en kötü şeylerden biri. dostlukları unutmama¬mız gerekir. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek.Biri yer biri bakar. çürük) baklanın kör alıcısı olur Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir. insan .Bol bol yiyen. bel bel bakar Borçlu. Borç giderek artar.Borçlunun dili kısa gerekZorunlu kalmadıkça . her gün piliç Boğaz dokuz (kırk) boğumdur .bir gün başına ge¬lir Bitkilerde. Yaptığın kötülük .Bitli (kurtlu. kıyamet ondan kopar Birisi için kötülük düşündüğün zaman aynı şeyin kendi başına gelebileceğini de düşün.Bodur tavuk. İyi tohumdan iyi ürün elde edildiği gibi soyu temiz ailelerden de sağlam karekterli .insanlar ye¬tişir . çalışıp borcunu ödemeye uğraşmadıktan sonra üzülmekle borcundan . hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da kö¬ken ve soy önemlidir. İlk fırsatta ödemek gerekir.Borcun yoksa kefil ol. LA ROEHEFOUCOULD Bize yapılan en küçük iyilikleri. "Akıllı düşman. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz.kurtulamaz Borcun iyisi vermek.

düşman vurmaklaBorç ödemekle. Çünkü borçlu. belki de öldürür. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. Başı eğik olur.İnsanlar için en kötü şeylerden biri. Karın doyurmayan soylu¬luk unvanlan işe yaramaz. (Bu söz. yoksul beyden yeğdir. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir.Borçlunun duası alacaklıdır.Bostan gök iken pazar (-Iık) yapılmazNasıl gelişceği ve ayrıntıları . kulağı olmazHırsızlığı huy edinen kişi. borcunu ödeyebilmek için daha çok ça¬lışır. yiğidin kamçısıdır. derdin iyisi ölmek.Borç vermekle.Yoksulluk ve borç içinde olup bey adı taşımaktansa. yakayı her eleve rişinde ce¬za göre göre insanlıktan çıkar. Hastaİık uzayın¬ca da. Borç. kuyruğu. çeşitli nedenlerle borcunu ödememe yoluna gider.Borcun iyisi vermek. borçluyu teselli etmek amacıyla da kul¬lanırı). iyi güne kalmaz. düşman öldürmekle tüketilir. İlk fırsatta ödemek gereıdr. benzi sararırBorç. Bütçesine uygun bir yaşama yolu tutarBorç uzayınca kalır. Borçlu. borçsuz çoban olmak daha iyidir.Borçsuz çoban.Borçlu ölmez. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. Bostana dadanan eşeğin.borç almamalıdır.Borçtan korkan kapısını büyük açmazBorç edip onun sıkıntısına düşmek istemeyen kişi. Kötü yolda olan kimselerin bunun karşılığında pek çok şeylerini kaybedecekleri mutlak¬tır. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız.Borçlunun ölmemesi için en çok alacaklısı dua eder. borçlunun yaşamasına bağlıdır. hastayı güçsüz bırakır. Borç giderek artar.Borcu ertelemek doğru değildir.alacaklısına karşı haklı da olsa aşağıdan almak durumun¬da kalır. kişiyi öldürmez. Belki elimiz daha da daralır. şaka yollu.Borç. dert uzayınca alırBorç uzadıkça borçluluk dugusu azalır. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz.Borçlanan kişi. Çünkü alacağını alabilmesi. Fakat hasta edecek kadar üzer. büt¬çesine göre hareket eder.

Bil¬giçlik taslayarak. Henüz şekillenmemiş şey üzerinde yorum yapılmaz.Kanıtsız ve gereksemelere cevap vermeyen plân yü¬rümez. çok konuşur. diğer insanlarda aradıkları fiziksel özellikleri bulabilirler. İnsan¬lığa en iyi hizmet.. Bazıları kısa za¬manda ustalaşarak.Üzerinde sorumluluk taşımayan.Bilgi ve erdemden yoksun olan kişi.Çıkar sağlamadığınız kişiyi bir yere bağlayamazsınız. hem de çok çeşitlidir.Boş eşek yorga gider. ama kulağı geçer.Boş torba ile at tutulmaz. boşboğaz kişileri cezalandırsanız bile huyla¬rından vaz geçiremezsiniz..Karnı aç olan kişi çalışamaz.belli olmayan bir iş üze¬rinde anlaşma yapılmaz.Geveze.Böyle gelmiş böyle giderOlumlu ya da olumsuz alışkanlık ve geleneklerin kolay kolay değişemez.Boşboğazı cehenneme atmışlar: "Odun yaş (az) diye bağırmış. . böyle tıraş.Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsi¬niz.Kişilere de. Bu tutumuyla herkesten saygı görür. Ama aradıkları huya sahip kişileri bulmaları zordur.İnsanlar. Bilgili. Çünkü insanların huylan hem kolay anlaşılmaz.Bilgisiz.. kişiyi herkesin gözünden düşürür. yeteneksiz kişi iyi bir görevde tutunamaz. erdemli kişi ise ağırbaşlı ve hoşgörülüdür.Boş gezmek.Boş fıçı çok tangırdar. bir sıkıntı karşılığıdır. Her rahatlık.Aylak kişinin bir amacı yoktur.Böyle baş.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. Bu nedenle de yurt yuva sahibi olamaz. Boynuz kulaktan sonra çıkar. çalışmakla olur. Aklı nereye eserse ora¬ya gider.İnsanlar.Boş çuval ayakta (dik) durmaz. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım. Hangi iş olursa olsun. boş laflarla çevresini rahatsız eder.. durumlara da uygun düşen işlem ve yön¬temler uygulanır. çeşitli yeteneklere sahiptir. yeter ki topluma yararlı olsun. kaygısız kişi diğer in¬sanlardan daha rahat yaşar. kendilerinden önce başarı kazananları geçerlerBoyuma göre (boyumca) boy buldum.Boş işte menzil olmaz. Onlar yine gereksiz konuşacak bir şey bulurlar.

Günümüz insanının uğraşı çoktur.Bugün bir kişinin başına gelen felâket. Özgür olmayan kişi hiçbir şey başaramaz. zamanında yapılmazsa ertesi günküler de eklenir ve gide gide altından kalkılamaz hale gelir.Kişi.Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demişİnsanlar için dünyada özgürlük ve vatan her şeyden üstündür. Ayrıca birçok iş gününde yapılmazsa önemini yi¬tirir.Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?Dostlarımızı istediğimiz ölçüde ağırlayacak olanakları¬mız olmayabilir.Uzun süre devam eder. Zenginlik bunların yerini tutamaz. oğlum var de me yoksulluğa ermeyince (düşmeyince). Sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz.Bugün bana ise yarın sana. Boş zamanı ise yok denecek kadar azdır. tatlı dille onlann gönlünü hoş etmemiz mümkündür.Buğday başak verince orak pahaya çıkar. Yağmur.Buğdayım var deme ambara girmeyince.Bugünkü (akşamın) işini varma (sabaha) bırakma koy¬ma. yarın başkaları¬nın da başına gelebilir. tür¬lü engellerle gerçekleşmeyebilir. elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir)Elimize geçen küçük şey. Oğlunun sana karşı gerçek tutumunu da ancak ona muhtaç olduğun zaman anlayabilirsin. hiçbir şeyden mutluluk duyamaz. Ancak aklı başına geldiği zaman da fırsat elden kaçmış olur.Bir şeyin senin olduğuna kuşkıjn kalmaması için gere¬ken bütün koşullar gerçekleşmelidir. Ama güler yüzle. Bundan ders almalıdır. Sağlık. bildim bulamadım. hırsızlık gibi her an başına bir iş gelebilir. o şeye gereksinim duyulunca anlaşı¬lır. Tadandaki buğday. elimize geçme olasılığı bulu¬nan büyük şeyden daima daha iyidir.Buldum bilemedim.Bir şeyin değeri.Bülbülün çektiği . Önünde bir engel kal¬mamalıdır. Çünkü beklentiler.Bugünkü tavuk. ambarına girmeden senin sa¬yılmaz. zen¬ginlik de böyledir. yarınki kazdan iyidir. Günlük işler.

küçükleri ya da kendilerinden sonra .Büyük başın derdi büyük olurBüyük ve .aranmamalı. Bü¬yüklerin günahını küçükler çeker -C- . BROUGHAM .ya ımıza gelen nisanlara iyi davranmalı. sürekli olmayan şeylerdir Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik.dili belâsı (-dır)Düşünülmeden söylenen sözler.Güçlüler güçsüzleri ezer. yâ da kendisine mal eder. küçük şeylerin birikiminden meydana gelir. ÖMER HAYYAM Bütün çabalarımıza karşın düştüğümüz kötü durumları kabullenmemiz gerekir. .çalışarak çoğaltmaktır Bu dünyada hiç bir şey sürekli değildir. En değerli canımız bile sürekli gövdemizde kalmayacaktır.Büyük balık küçük balığı yer (yutar). onları yüksünmemeliyiz Bu dünyada herkesin az ya da çok bir geçim yolu vardır.gelenleri güç duruma düşürür. .Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir Büyük acılar. sa¬bırlı olup katlanmaktan başka yol yoktur Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. Küçük şeyleri .bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. büyük şey edinme fır¬satını kaçırırlar Büyüklerin yanlış tutum ve davranışları. Gençlik.zenginlik de sonuna kadar güvenil¬meyen.Elimizden bir şey gelmiyorsa.beğenmeyenler. Önemli olan bunu . öyleyse konuk olarak ya da iş için . kusurları hoş görü ile karşılanmalı¬dır Büyük şeyler. yersiz konuşmalar in¬sanın başını belâya sokar.sorumlu işlerin başında bulunanların tasaları da ona göre büyük olur Bu dünyada her şey geçicidir. Her şey değişe¬bilir. güzellik. Bir gün öleceğimiz ke¬sindir. sıkıntılar içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık .

MEVLANA (Cahile söz (laf) anlatmak deveve hendek a güçtür (zordur .kalabilir. Bir kazadan ötürü insan ölebilir. O ne biliyorsa. Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. deveye hendek atlatmaktan zordur Cahil kişi. doğru onlardır. Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir.Cambaz ipte. Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi. zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür. dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir . hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker. bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Çünkü kazaya uğrayan.Cahile söz anlatmak. o alanın dışındaki işlerden uzak durmalıdır .yerini dar eyleme Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. o da görüşünden . canına değil malına gelsin. Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini.vazgeçmemek için direnip durur . Ama can için durum böyle değildir. balık dipte gerek Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur.sahası içinde çalışmalı. okuyup öğrenim görmemiş.Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan. sakat . Öyle de inatçıdır ki deve nasıl hendek atlamamak için direniyorsa.-ÇÇağrılan (çağrıldığın) yere erinme çağrılmayan (çağ¬rılmadığın) yere gidip . beceri ve uzmanlık . barınır ve iş yapar. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi doğrularından başka bir doğru kabul etmez.

insan büyüdükçe. bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. 2. Bir arkadaşa. . iyi beslenmeye . bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. İyi beslenmeyen. yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı.Can canın yoldaşıdır İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. kendi çıkarından asla taviz vermez . İnsanla birlikte var olmaya başlar. diğer canlardan daha önemli olur. insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür.Can boğazdan gelir Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. ister başka bir yolla olsun. gerekse . O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa. İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir.konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca. Kimi istisnalar hariç.Can çıkmayınca huy çıkmaz Huy.konuşup dertleşmesi için zorunludur .(Can cümleden aziz (dir Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. Bu. dinç ve dayanıklı olamaz. gerek sorunlarını çözmesi. O anda kendi . bu durum hemen her insanda göze çarpar.önem vermelidir . İster eğitim. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur.1 canı. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür. kişiliğinin bir parçası hâline gelir. fedakârlıklar gösterirse de (bunun da bir yeri ve sınırı vardır). gerek iş yapması. huy da onun benliğine iyice yerleşir. vahim ..

hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse. yardım seven. kimsesize.devam eder . Nasıl sağlıklı bir insan. Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler. sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya düşmeden rahatlık.Cennetin kapısını cömertler açar Cömert kimse.kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler.yaptıklarının karşılığını kat kat fazlasıyla göreceklerdir . muhtaç kimseleri gözeten kimsedir. Eğer böyle davranırlarsa. kişinin ölümüne kadar öylece . aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir. çok iyi sonuçlara . para ve malını esirgemeden veren. huzur ve mutluluğun kıymetini . eli açık olan.Cesurun bakışı.bilemez .ulaşır . düşküne yardım ederlerse sevap işleyecekler ve öbür dünyada . İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder. korkağın kılıcından keskindir . Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır. yetime.Canı yanan eşek attan yürük olur Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse. yolda kalmışa.Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez Sürekli bolluk.

Cins horoz yumurtada (iken) öter Kimi soylu ve değerli kimse.Kimi cesur insanlar kararlıdır. Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur. eğitim çağına gelmeden kendini kimi hareketleriyle belli eder. böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer. başarılı bir insan olup yararlı işler yapacağını . sonunda tüketir. soylu bir kimse. bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını. sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve . daha bebekken.söylemez . Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar.ortaya koyar . olmayacak bir dövüşe atılır.eder onu Ç . yiğit derler candan ederler Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar. ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün. Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler. bu sırada birisi çıkıp canından . sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler.kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz .Cins kedi ölüsünü göstermez Şahsiyetli. mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur. parasını bol bol harcar. ona buna yedirir. dolayısıyla . Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler. Benzer bir şekilde. Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de. Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar.Cömert derler maldan ederler.

Geleneğimize göre çağrılmadığı yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. bir yapısı vardır. o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden .Çalma elin kapısını.derece zordur. Çünkü gittiği o yerde insanların rahatını . Dolayısıyla onu yola getirmek. Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde.1 Ancak öfkelenip kızdıkları gibi de çabuk sakinleşirler. çağrılmayan yere görünme İçinde yaşanılan toplumda sosyal ilişkiler oldukça önemlidir. Kişi.. .Çağrılan yere erinme. ondan olumlu davranışlar beklemek son . Bir çalının gül açması mümkün değildir. çabuk söner Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar. 2. ayrıca inatçıdır ve bildiğinden de şaşmaz.kaçırabilir . çalarlar kapını . yasa ve kurallara uymaksızın önemli mevkilere.Çabuk parlayan.Çalıda gül bitmez. Bu sebeple yapılan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gereği olarak gitmelidir.uzaklaştırılırlar . Gülü. Toplum dayanışması bakımından bu bir görevdir. ona ne söylerseniz boşa gider . Bunun gibi cahil kimselere de bir söz anlatmak hemen hemen mümkün değildir. Çünkü cahil kimsenin kavrayışı kıttır. ancak o görevin ehli. makamlara çok kısa zamanda gelirler. cahile söz yetmez Her varlığın bir niteliği. kimi yolları kullanarak. çağrılmadığı yere ise gitmemelidir. Çünkü tabiatına aykırıdır. ancak gül ağacından alabilirsin.

durumda kalırsın . bu tür hareketlerden kaçın.şeydir. varlıklı insanlar gibi değeri yüksek armağanlar veremez. İnsan ne kadar yoksul olsa da böyle bir eylemde bulunmak ister.hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler . Onun armağanı küçük bir . hiç ciddî bir iş yapmayan ve aylaklığı alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler. benzer bir şeyi onlar da sana yaparlar ve zor . İyilik yapan iyilik. Ama taşıdığı değer büyüktür. şurada burada dolaşan. Ne var ki o. İnsan diğer ilişkilerinde . Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır. kötülük yapan kötülük bulur . arı Bağdat`tan gelir Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin. mutlu etmek için karşılıklı hediyeleşirler. kimseyi arkasından çekiştirme. çoban armağanı İnsanlar birbirlerini sevindirmek.Çanakta balın olsun.nerede olursan ol.Çam sakızı.Kimseye kötülük yapma. Çalışmaktan .de böyledir. başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür. Davranışı da soylucadır .Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar İnsan harcadığı çabanın. Öyle ki . alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar . onları birbirlerine yaklaştırır.Çarşı iti ev beklemez Boş gezen. Yoksa günü gelir. Bu hareket insanların gönüllerini okşar.

Eğer bu işlerini zamanında ve lâyıkıyla yapmazsa.önlerler . işini zamanında ve iyi yapmalıdır . Bu bakımdan . yolcuya kurak. Bir o yana. başkasına muhtaç olup kapı çalar hâle gelir. çok başlılık zarar verir. Kötü giden. geçimini toprağı ekerek sağlamaya çalışan kimsedir.Çıngıraklı deve kaybolmaz Kimi kişiler vardır ki.Çiftçiye yağmur.Çatal kazık yere çakılmaz Bir işe.. Bu bakımdan toprağı zamanında ve iyi sürmeli. .Çıkmadık candan umut kesilmez İnsanların ölüm ve dirimi Yüce Allah`ın takdirine bağlıdır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez.Yapılmamış olarak öylece kalakalır . iyi verim alıp ambarlarını dolduramaz. Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez. İşlerimiz içinde durum böyledir.1 eceli gelmeyen kimsenin. felâkete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmiş de olsa düzelmeyeceğini .Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır Çiftçi. Hemen her işte .durum aynıdır. biri bu yana çeker.kim söyleyebilir? Yüce Allah`tan hiçbir durumda umut kesilmez . İyi sonuç almak isteyen kişi. cümlenin muradını verecek Hakk . 2. tohumunu zamanında ekmelidir. nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler. Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini .

bilgi ve becerisi doğrultusunda yapacağı işleri de birbirine uymaz. Bir kimse de güzel ve sıkıntısız bir yolculuk yapabilmek için kurak havayı ister. en yakınlarına bile . Yetişmesi. O nasıl takdir . O zaman . bayağı ve soysuz kimse eline bir yetki ya da imkân geçince mizacının gereğini yerine getirir. sonra sözünde durma ve bir yere bağlanıp kalmak ister.İnsan ne ile uğraşıyorsa. kime neyi nasip etmek isterse o gerçekleşir . pehlivanlık da cesaret. Ve işe başladığını böyle belli eder . Öyle ki değil yabancılara. Çobanlık öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir.Çingeneye beylik vermişler. Görüldüğü gibi birinin istediği şey diğerinin zararınadır. bunun için de çobanlık yapamaz. soyu sopu farklıdır.Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez Kişilerin ne kadar cahil.gerçek kişilikleri ortaya çıkar . Çingenede ise bu hasletler bulunmaz. görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz. Oysa Yahudi tam tersine korkaktır.pehlivanlık yapamaz .etmişse öyle olur. yürek ve mertlik ister. onun yararına bir sonuç vermesini ister. bu yüzden . önce babasını asmış Sorumsuz.Çingeneden çoban olmaz. Ancak sonucu yine Yüce Yaratan belirler.kötülük yapmaktan çekinmez. önce sabır ve sorumluluk. Benzer şekilde. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek. Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağmura ihtiyacı vardır. Yahudi`den pehlivan Her kişinin ayrı bir karakteri vardır.

Kabalığı. o işten anlamayan birine teslim etme. zorunlu olmadıkça onlara çatma.zararlı çıkarsın . etrafa kötülük saçıp duran kimselerden uzak dur.Çobana verme kızı. başsız . Böyle bir fırsatı onlara verirsen onların kötülükleri sana bulaşır. .Çobansız koyunu kurt kapar Elindeki nesneleri kaybetmek. kızın da o işle ilgilenmek zorunda kalacaktır.karşı konabilir . dikkatsizliği yüzünden işi berbat edebilir .1 önlemleri alıp koruyunuz. 2. sonunda dağılıp çözülür . 2. Çünkü onlar bir kötülük yapmak için fırsat kollarlar.Çivi çıkar ama yeri kalır Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım.Çivi çiviyi söker Güçlü bir şeyin etkisine. yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan. İncelikli..kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar.Çirkefe taş atma üstüne sıçrar Şerli.beceriksizliği. hassasiyet gerektiren bir işi. ya koyun güttürür ya kuzu Kararını vermeden önce iyi düşün. Kızını vereceğin kimse ne işle . kirlenir ve . en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle .gayret edelim .1 ilgileniyorsa. kırmamaya . Bunun için kimseyi incitmemeye. söz atma. birine kaptırmak istemiyorsanız gereken .

Onun için sözün gizlisi ya da . Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez. Çünkü herkes çocukla meşgul olur.fırsat bulamaz .Çocuğun yediği helâl. kirletir ve paralar.1 saklısı da olmaz. Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir.(işe sal. Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz. üstesinden gelemeyeceği. ardınca sen var Çocuk gerek yaşı. giydiği haram Çocuğun sağlıklı. iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir.giysilerle donatmak yanlıştır . hor kullanır. Bu bakımdan onun gelişip büyümesi.Çocuğa iş buyuran.arkasından gitmek ve işle ilgilenmek zorunda kalır . Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı . Çocuğa yapamayacağı. İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz. Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarın da kullanamaz. ardına sen düş/ Çocuğu . oyalanır ve dedikoduya . dedikodu yapılmaz. bir sözün nereye varacağını bilmez. dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. bunun farkına vardığı anda onun . Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir. 2. gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz.Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu (gıybet) olmaz Çocuk. belli bir sorumluluk gerektiren işi yükleyen kimse. ardına kendi düşer (Çocuğa iş.

Bu sebeple başkasının duyması istenmeyen. Önce iş ya da olay . bir neticeye varmadan kimi hazırlıklara girişmek. çarpıtmadıkları .. sır olarak kalması gereken şeyleri çocuğun yanında konuşmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yanlış olduğunu da düşünemez. ne olup olmadığı anlaşılmalı. Bu durum son derece doğaldır.Çocuk büyütmek taş kemirmek Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister. Dolayısıyla duyduğu şeyi . Çünkü anne_baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker. yürümeye başladığı zamanda sık sık düşüp şurasını ya da burasını incitebilir.Çocuk düşe kalka büyür Hemen her çocuk emeklemeye.Çocuk doğmadan kaftan biçilmez Bir iş henüz ortaya çıkmadan.Çocuktan al haberi Çocuk gizlilik kavramından haberdar değildir. gerek .1 kolayca başkalarına söyleyebilir. Gerek yeme ve içmeleri.için haberin doğrusu çocuklardan alınır . azı karar .Çoğu zarar. Çocuklar yaşları gereği yalan dolan nedir pek bilmezler. Anne_baba .bunun için kaygı duymamalıdır .netleşmeli. Kendilerine sorulan bir şeyi. bildikleri ve tanık oldukları bir olayı.eğitimleri için ellerinden geleni yapıp olmadık zorluklara katlanırlar . 2. onun hakkında yorum yapmak yanlıştır. büyük emek verirler. sonra hazırlık yapılmalıdır . duydukları bir sözü olduğu gibi anlattıkları.

bildikleri üzerine bilgi katarlar. Bu bakımdan bilgisi sebebiyle bir insan kendisine güvenip öyle olur olmaz şeylere karışmamalıdır. bilgileri de o kadar çok artar. sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse.etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir . saldırıda bulunamaz. Bunlardan biri de gezip görerek öğrenmedir.Çok bilen çok yanılır Bir insan çok bilgi sahibi olabilir.Çok gezen çok bilir Bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır.olan “karar” sınırında kalınmalı. söylediği bir söz.gitmek zararımıza olur . Bunun gibi her işte de bir ölçü vardır. aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır.Çok havlayan köpek ısırmaz Bilinen şu ki. bilgi dağarcıklarını zengin kılarlar . inceliğini kavramadığı pek çok şey vardır.Çok arpa atı çatlatır At arpayı çok sever ama ölçüyü kaçırıp da gereğinden fazla yerse zararını hemen görür.Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. istese de bunu . fark . Bunları ihlâl eden. bağırıp çağıran. Ama bu demek değildir ki her şeyin mahiyetini biliyor. Onun da bilmediği. İnsanlar gezdikleri yerlerde gördükleriyle ilgili pek çok bilgi edinirler. Ne kadar çok yer gezerlerse. Yoksa yaptığı bir hareket. yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü . bu yolla. ölçüyü kaçırıp işte aşırı . aşan. öteye gidilmemelidir . .

hem de sonuca daha kolay ulaşırlar Çok söyleme arsız olur. gerek yiyecek. gerek para bakımından bir sıkıntıya düşürme.hırsızlığa sevk edersin . . yorgun düşer. çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. İnsanın gücü bellidir. Gücünün üstüne çıkmadan. Benzer bir şekilde bu kimseleri aç da bırakma. ardı arkası kesilmeyen buyruklar vermek. Gücünün üstünde çalışır. çok gezen bilir İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. dolayısıyla sonuca da geç ulaşır. . kendisini çok yormadan çaba harcayanlar hem sürekli çalışırlar. Onlar yapacaklarını yapıp gösterirler . sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler .tehlikelidirler.Çok yaşayan bilmez.yapamaz. aç koyma hırsız olur (Aç bırakma hırsız olur. Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı . Bunun aksine. yoksa onları kötü yola iter. koruduğun kimselere aşırı ölçüde söylemek. dolayısıyla o kimseler yüzsüz ve söz dinlemez olurlar.bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir . eğittiğin. çok .Çok koşan (seğirten) çabuk (tez) yorulur Hemen her işte sağlıklı sonuca ulaşmak dengeli çalışmakla mümkündür. aşırı çaba gösterirse çabuk yorulur. Oysa çok gezen. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. haklarını ver.(söyleme arsız olur Yönettiğin. eleştirilerde bulunmak sözlerinin gücünü kırıp tesirsiz bırakabilir.

NERBERT Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur .kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma gerekir . kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez. ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz.elde ederler Çalışma . İyi idare edileme¬yen kişilerden de.Çalıştırılan kişilerin hakkı verilmezse. doğanın anasıdır . el çocuğundan oğul olmaz Cambaz ipte balık dipte gerek Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. aslı bozulmuş.Cahilin sofusu şevtanın maskarası Çalışanların ya da bir toplumun başarılı olması yöneti¬cilerinin tutumuna ve becerisine bağlıdır. Ağza . zorlamakla. Şahsiyetini yitirmiş. PASCAL Çalışmadan yaşanılmaz. G. işçilerin gücü de iyi bakımlanyla artırılır .istenilen verim alınamaz Çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her zaman kalkı¬nırlar ve bol kazanç .Çalma elin kapısını. Bu gibi kimselerle kurulacak . En kolay iş dâhi emek harca¬mayı gerektirir. soyluluğu kalmamış..Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur . toplumlardan da . sıkış¬tırmakla iş görülmez .Çürük tahta çivi tutmaz Gerçek niteliğini yitirmiş. işe yaramaz bir hâle . 2.1 gelmiş bulunan bir şeyi. çalarlar kapını Çam ağacından ağıl olmaz. eskimiş.ilişkilerin sonu hüsranla biter Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir .Çalıştırılan araçların. mutlak bir dinlenme ölüm demektir.

Can canın yoldaşıdır (Can çıkmayınca huy çıkmaz. SENECA Cesaret insanı zafere. Antakya'dan sinek gelir . cansız her varlığın göze hoş görünen bir düzeni. SENECA Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz. zarar) mala gelsin . korku ölüme sürükler. (Can çıkar huy çıkmaz Can cümleden aziz ' dir . HZ.Çarşı iti ev beklemez Çatal kaşık yere batmaz Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez Çekişilmeyine pekişilmez Çengi ölüsü çalgı ile kalkar Cennet anaların ayakları altındadır.Cana gelecek (kâra.Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar Çanakta balın olsun. MUHAMMED .(Can boğazdan gelir (geçer "Can candan şirindir 'tatlıdır . PULDIUS CYRUS . Varlıklar.Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır Canı yanan eşek attan yürük olur Canlı.kendilerine has özelliklerini yitirirlerse önemleri kalmaz .. (Pekmez gibi malın (olsun.Çerçi başındakini satar Çerçi kızı boncuğa âşıktır Cesaret cennete .korkaklık ölüme götürür.(Canı cana ölçmeli (ölçmüşler . şekli vardır. Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir. .

bağ edersen eğlenirsin . sözü geçer bir kişi olmak ister¬sen. G.Çiftçiye yağmur.ateş ısıtmak.Cesaretle dolu bir insan. bir sebeple ya ürün alamaz.dostluklarını da. inançla dolu bir insandır. savaşta da .Çıkarcı kişilerin dostlukları işleri bitinceye kadardır (Çıkmadık canda umut var (-dır). gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın. (Çıkmadık candan umut kesilmez Cin tutana bir muska yeter . kalanı oyun . MEVLANA Çiçek koku vermek. CİCERO Çeşitli yönlerinden faydalandığımız hayvanlara eziyet etmemeli.Çiğnemeden yutulmaz .Çık çık eden nalçadır.sevmez Çevrende hatırı sayılır. Bu.eşkıyanın eline kılıç vermektir. cümlenin muradını verecek Hâk . söz kendisinden bi¬ten kişi. iş bitiren akçadır Çıkarcı kişiler. Yiğit olarak anılmak istersen. kırk tane "gelecek yıl" çık¬mış Çiftçinin ürünü her yıl bir âfete uğrar.Çift ile koyun.GARDONY Çift edersen bağlanırsın. ya da ürünü azalır. yapabildiğini (ya .barışta da vurucu olacak¬sın Çevrenin eğilimi ne olursa olsun. yolcuya kurak. böylece sürüp gider . O da her yıl umudunu gele¬cek yıla bağlar. İste¬diklerini elde edince . onların gerekli bakımını da ihmal etmemeliyiz. Hayvanlara eziyet edenleri Tanrı da .Çiftçinin karnını yarmışlar. ilgilerini de keserler .kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır.da istediğini) yapar Cibilliyetsize ilim öğretmek. insanlara çıkarları için yanaşırlar.

önce babasını asmış (kes¬miş .yemeden doyduğunu söyler .((Çocuğa iş. ya kovun götürür ya kuzu . (Çocuğu işe sal.Çıngıraklı deve kaybolmaz Cins horoz yumurtada öter . ardınca sen var. sen de ardına düş Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten.Çoban armağanı çam sakızı Çobana verme kızı. pişirdiği yemek bitmesin diye .Çobanın gönlü olunca (olursa) tekeden süt (yağ) çıkarır .ona büyük bir servet bırakmış olur.Çirkefe taş atma. O sevginin gösterileceği . başkalarının yanında göstermek hafifliktir.Çivi çiviyi söker . ya koyun götürür ya kuzu (Lâfın azı.Çingene ciğer pişirir. ardınca kendi gider. gıybet) ol¬maz .(kızı. üstüne sıçrar Cirmi. beşikte sevmelidir.) (Uşağı işe koş. uzu çobana verme .(Çingeneye beylik vermişler. ardına sen düş.Çivi çıkar ama yeri kalır . Kocaya olan sevgiyi şurada burada.) .yer aile mahremiyeti içinde kalmalıdır .Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu.Cins kedi ölüsünü göstermez .?Çingene çadırında musandıra ne arar . ETIENNE GILSON Çocuğu kucağa almadan. yemeden karnın şişirir .Çingene çingeneye çalmadıkça kasnak boynuna geçmez . para harcamaktan o kadar korkar ki.Çobansız koyunu kurt kapar Çocuğa iş buyuran.

Çok bilen (söyleyen) çok yanılır .parçasına bakmak yeterlidir Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin. Bir kumaşın bile özelliğini anlamak için bir . daha küçük yaşta ister istemez babalarının sanatı ile karşılaşır.kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir.Çoğu zarar.Çocuğun soyluluğu. Giderek bu sanatı öğrenir. küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya . Bu . Her çocuk bu . ilgilenirler.özenirler.. ağlar.Çocuktan al haberi . Nitekim bir kızın özelliklerini öğren¬mek isteyenler.Böylece babasının sanatını oğlu devam ettirir Çocuklara. üzülmemelidir. azı karar . Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.nedenle büyükler. Bu nedenle yetişkinlerin iyi küçüklere iyi örnek olmaları gerekir .babalarının yeteneklerine göre değil.Çocuğun yediği helâl. annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanıl¬mamış olurlar.Çocuk düşe kalka büyür . özellikle kız çocuklarının eğitiminde anne¬lerin önemi büyüktür.Çocuk seversen beşikte. koca seversen döşekte Çocuk yürümeye başlayınca sık sık düşer. PLATON Çocukların. Büyüyünce de bu sanatı yürütür. FRANKLİN Çocukllar ana ve babalarından. daha bebekliğinde her ha¬linden anlaşılır . değeri. giydiği haram . . küçüklere iyi örnek olmaya çalışmalıdır Çocuklar.evrelerden geçecektir Çocuklar daima en yakınlarındaki büyüklerini kendileri¬ne örnek alırlar.

olmaz .Çok naz âşık usandırır Çok söyleme arsız edersin.Çok havlayan köpek ısırmaz Çok istediğimiz şeyi elde etmek için yâlnızca çok iste¬mek yetmez. iyi yaşama fırsatı bulmuş olmak. aç bırakma hırsız (yüzsüz) edersin.Çok lâf yalansız.hem de çevresini rahatsız etmez . konuştukça hatalara düşer. dertle yoğrulmuş kişilere küçük dert¬ler.etmenin yollarını arayıp bulmalıyız Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi basardır: Yağma.Çok dert çekmiş.Çok gezen çok bilir Çok gezen kişi.dağarcığına sürekli olarak yeni bilgiler katacaktır . küçük mutluluklar .Çok gezen tavuk ayağında pis getirir . Onu elde . tez) yorulur .Cömert de ölecektir. Çok dinleyen hem çok şey öğrenir. Ya da yolma. nekes (cîmrî) de. . az verme hırsız olur . yiğit derler candan eder¬ler .Çok el ya yağmaya ya yolmaya . İkisinin üe gi¬decekleri yer aynıdır Cömert derler maldan ederler.yaşamak güzel şeydir Çok konuşan kimsenin sözleri arasında mutlaka yalan bulunur. yani yasal çerçevede çalışıp kazanma Çok kısa süre de olsa. Bol kazancın .koyma. .(arsız olur.Çok koşan çabuk (çok. başkalarının haklarına el .içinde de yasa dışı elde edilmiş paravardır Çok konuşan. sıkıntılar etkili . çok para (mal) haramsız olmaz . (Yüz verme . her gittiği yerde birşeyler öğrenecektir. Oturup durana göre.

Çözümü güç meselelerin. tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar.karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler . yönetilmez sanılanın bir .Cömertle nekesin (nekesle cömerdin) harcı birdir ".Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Güçlünün daha güçlüsü.Çul içinde aslan yatar . 2. yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilecek bir yol vardır.Damlaya damlaya göl olur . yetkilinin daha yetkilisi.Dağ başı dumansız olmaz Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. yılgınlığa düşülmesin . hatta hiç . toplumda yüksek mevkilere. kaşık demiş: "girdim çık¬tım . günün birinde. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler.sabır ve cesaret gösterilsin.Çömlek demiş: "dibim altın".sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik olmaz . hareket eden varlıklardır.Çürük tahta çivi tutmaz -D.1 yöneteni vardır. Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa. makamlara çıkan ve . bir yerde karşılaşabilirler. .Dağ dağa kavuşmaz.Çömlekçi suyu saksıdan içer . Yeter ki gerekli azim.. dostlar. insan insana kavuşur İnsanlar gezen. Arkadaşlar. dolaşan.

incir ağacından oklava olmaz Her işin kendine has araç ve gereci vardır.Danışan dağı aşmış. karakter vb. Kötü.başlar. insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir. özellikle de evlenecek olanlar her bakımdan (zenginlik.Davul dengi dengine çalar Bir işte çalışacaklar.araç ve gereçlerle iyi bir şey.) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler. işleri zorlaştıracak.danışmaktan kaçmak. uygun olmayan . Aksine hareket etmek. Bu durumda yapacağı tek şey. kurulan ilişkiler bozulur . insanı çıkmazın içine itecektir . Bunun için küçüktür. azdır. Bu durumda. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. kaliteli bir ürün alınamaz .Darı unundan baklava.görülmemelidir. güçlükleri zorlanmadan yenecektir. önemsizdir deyip hiçbir şey hor . danışmayan (-ın) yolu şaşmış Kimi meseleler vardır ki. işleri kolaylaşacak. çarçur edilmemelidir . bunların önemi bilinmeli.Davulun sesi uzaktan hoş gelir . dostluk ve arkadaşlık kuracaklar. makam.Her çok azdan olur. bilene sorup . alışkanlık. Aksi takdirde kısa zamanda anlaşmazlıklar . O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır.

uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden .Deli ile çıkma yola. duygu.) kendilerine benzeyen.İçindekilere hiç tat vermeyen. ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında olmayan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir.hoşlanıp onlara yaklaşırlar . her bakımdan (mevki. imam ölüden Kişiler. hoş ve sevimli gelir. ne de . Buna kalkışan başına türlü dertler alır. Onun . birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır.Deliye her gün bayram Aklı kıt. akılsız.Deli deliden hoşlanır. fikir. Ne zaman ki işin içine girerler. çok zarar görür .Değirmen iki taştan. yaş. eğitim v. birlikte yolculuk etmek. onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay. başına getirir (gelir türlü) belâ Kavrayışı kıt.yolculuk edilir. sorumluluk nedir bilmeyen.b. kurulan beraberlikten . Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez. aşırı davranışları olan kimselerle ne işe girilir. kavrayışı az.de hayır gelmez . muhabbet iki baştan Birlikte iş görmek. ortada düzen diye bir şey kalmaz. istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan. işte o .zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar . hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen.

çekiçle dövülüp işlenebilmesi için önce ateşte ısınıp kızarması. o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan . içinde bulunduğu bu . Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır . insan gamdan çürür (Duvarı nem. onlardan .geçirir . sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. Bu bakımdan insan .Derdini söylemeyen derman bulamaz Her derdin.(Demir nemden. kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi.Denize düşen yılana sarılır Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen. müşkülün.için günlerin birbirinden farkı yoktur. hemen her gününü bayram neşesi içinde .yardım bekler. çaresiz kalan. Bunun gibi her işin yapılması. insanı gam yıkar Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına. Öyle ki.yararlanmak gereklidir . harap olmasına da üzüntü.Demir tavında dövülür Demirin istenilen biçime sokulabilmesi.her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir . yumuşaması gereklidir. Böyle kötü bir durumda bulunan kişi. en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır. çöküntüye uğramasına. bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur. için için erimesine. güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir.

Dertsiz baş (kul) olmaz Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır. . sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir . İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini . bunu hareket ve sözleriyle belli eder. açığa vurur.Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir.Deveden büyük fil var Hiçbir insan sahip olduğu makamın büyüklüğü.Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Tamah. gönlünden ne geçiriyorsa. elindeki yetki ve imkânların genişliği ile övünmemeli.hor görmemelidir. zikri de odur Bir insan ne düşünüyor.felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar .Dervişin fikri ne ise.azaltmaya çalışmalıdır . bunlara sırtını dayayarak büyüklenmemeli. Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir. Devamlı kafasında ve gönlünde taşıdıklarının .gündemde kalmasını ister . kimseyi . . yapılmayacak bir işi yapmaya . bunun cezasını fazlasıyla çeker .durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere. Çünkü ondan büyüğü ve üstünü her zaman vardır . yakınlarına açmalıdır. onu tehlikelere iter.(Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar İzin alınmadan girilmeyecek bir yere girmeye. açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur.kalkan kimse.

bir işe girişme.istiyorsak. hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz . küçük hacimli bir nesnedir. menfaatçi kimseler soygunculuğu kural edinmişlerdir. eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir.insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir . bizi sevindiren. yemekle tükenmez. yemeyen domuz Kimi vatan haini.tehlikeye düşüp zararlı çıkabilirsin . başıma geleni senden bileyim İnsanların başına kimi felâketler.başlarına belâ geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür . Bunlara göre devletin malı çalıp çırpmakla.Dikensiz gül olmaz Hoşumuza giden. rüşvetçi. Eğer bunları elde etmek .Dilin cismi küçük. sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir. Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir. Dilini tutmayan. anlamadığın. öğrenmediğin..Devletin malı deniz. bir yolunu bulup da bu maldan aşırıp yararlanmayandan daha budala kim . cürmü büyük Konuşma organımız olan dil.Dibi görünmeyen suya girme İç yüzünü iyi bilmediğin. yoksa . fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu.Dilim seni dilim dilim dileyim. Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler .olabilir . ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların .

ortaya çıkmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak ve kesin karar vermek doğru değildir.. ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar.kötü bir kişi gelebilir . fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan. ele geçmeyen.önce söylediğini sonra inkâr edip başka şekle çevirebilir . .Dilin kemiği yok Dil kolayca her yana dönebilir. insan doğru olmayan. Bu özelliğe sahip olan dilde.Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı. hile. işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce . yanından ve yöresinden . Çünkü beklediğimizin aksine bir durumla karşılaşıp zarar .Doğrunun yardımcısı Allah`tır Hak ve adaletten kopmayan. sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez. Herkes onu kınar.Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Daha ihtimal dahilinde olan. birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir. insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha . Böyle bir ortamda doğru sözlü olan.görebiliriz . her türlü kelimeler de kolayca çıkar. henüz ne olacağı belli olmayan. kötü.Allah her zaman yardım eder .Dinsizin hakkından imansız gelir Acımasız.

etmezler . çöküp ezilmesi kaçınılmazdır. çıkarcı. 2. Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder. kusurları yüzüne söylenen.Dolu bardak su almaz Bilinmeli ki.1 olan tehlikelere küçük ya da zayıf tehlikelerle önlenemez. yanlışlarını. Dolayısıyla çıkarları zedelenen.uzaklaştırmaya çalışır. İşi aksatıp .geciktirirler .Doğru söz (ağıdan) acıdır Kimi insanlara (özellikle yalancı. tehlikenin büyüklük oranı düşünülerek alınmalıdır. her insanın kaldıracağı. Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul . Çünkü her biri bir yana çeker. Bir işin başına. Gücü büyük .işi yüklemek lâzımdır . anlaşamaz ve birbirlerine düşerler. düzensizliklerini. ahlâkı bozuk) kusurlarını.yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar . ikiyüzlülükleri . Bu bakımdan her kişiye ancak yapabileceği bir . birbiri ile anlaşması mümkün olmayan birden çok yetkili kimse getirilmemelidir. taşıyacağı bir yük vardır. yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir. Çünkü gücünün üstündeki bir yükün altından yıkılıp kalması.Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Her tedbir. Eğer bu yükten fazlası kendisine yüklenir ve taşıması istenirse verimli bir sonuç da umulmamalıdır.

Dost başa bakar. Eski düşman da domuz derisi gibidir. iyi görüşülen kimsedir. yakınlık gösterirse göstersin ona güvenilemez. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar.ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir . insanın iyiliğini isterler. eski düşman dost . Üstünde namaz kılınamadığı gibi oturulamaz da. gönüldaş.olmaz İslâm dinine göre domuzun her şeyi pistir. beslenmesi yasaktır. yakın arkadaş. hem de düşman için oldukça önemlidir. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi.söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız . düşman ayağa Temiz giyinip kuşanmak hem dost. acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir.Dolu küpün sesi çıkmaz Bk.kolay düşmanlık duyguları silinmez . Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek. Hiç ummadığımız bir zamanda bize kötülük yapabilir. Ne kadar iyi niyet beslerse beslesin. Bu nedenle onun derisi de kullanılamaz.Dost acı söyler Dost sevilip güvenilen. . dostluğuna inanılamaz. yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. kusurlarımızı. Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. Bu bakımdan iyiliğimiz için . Eti haramdır. Amaçları bizi düzeltmek. Düşman kimselerin aksine. Çünkü kolay .. “Boş fıçı çok langırdar. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana.” Domuz derisi post olmaz.

iç. felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur. dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar.durumda bekler . arkadaşlık eden. bizi kara günlerimizde de yalnız .. Bu ancak işlerimizin kötü gittiği. giderek de dostluğu bozması mümkündür. Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde tatsızlıkların baş göstermesi.bırakmayan. güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran. etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz? Kuşkusuz hayır. alış veriş başka Alış verişin temelinde çıkar. Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle günlerimizde. sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır .Dost kara günde belli olur Varlıklı.Dost ile ye. yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur. O hâlde dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok dikkatli olmalı.Dostluk başka. ya da alışveriş yapmaktan mümkün . İyi ve mutlu günlerimizde olduğu gibi.olduğunca kaçınmalıdırlar .Dost dostun eyerlenmiş atıdır Hakikî dost. iyi. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar. üzüntülerimizin arttığı. . dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır . alış veriş etme Her türlü alış verişin temelinde çıkar yatar.

. hayvan ve rüzgâr bile Allah`ın izniyle onun hükmüne tâbi idi. .Dünya tükenir.Dostun attığı taş baş yarmaz Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez. aynı zamanda büyük ve zengin bir hükümdardı da. bu dünyaya tamah edip bel bağlanmamalıdır . İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya götürecek güçte değildir. . İnsan.O hâlde ibret alınmalı. cin. Öbür dünyaya götüreceği ise iyilik ya da kötülükleridir.gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır .Duvarı nem. kendisini sıkıntıya sokmamalı. varlık.Bk. öbür dünyaya gitti.kılmaz .Dünya Sultan Süleyman`a bile kalmamış Peygamber Hz.Dünya malı dünyada kalır Mal. insanı gam yıkar “. Süleyman. insan gamdan çürür .Bu kişiler arasındaki dostluk. insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir.onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir . “Demir nemden. Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli. Ancak o bile bu eşsiz egemenliğine rağmen ölümden kurtulamadı. Biliriz ki. birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli . servet. yalan tükenmez .

eline fırsat geçse kötülüklerin en beteriyle üstünüze . Yalancıların çokluğu.Ancak bu da çok zordur. Olumlu ve olumsuz tüm değişmelerin dışında kalan sadece Yüce Allah`tır. Bu bakımdan insan kendini büyük görmemeli.ise. yumuşama ve bir iyilik umulup beklenmemelidir. Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi. ancak bu duruma düşen bilir . yalanın hemen her yerde barınmasına imkân hazırlamıştır. . Bunun böyle olduğunu . elindeki imkânların sürekli varolacağını düşünüp de . Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler. Yalanın ortadan kalkması.Dünyada yalancıları saymak mümkün değildir. dolayısıyla yalan sürüp gidecektir . kalkmaz bir Allah Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz.Düşman düşmana rahmet (gazel. güzel ve mutlu günlerin dostları birer birer kaybolur.Düşmez. itibarını kaybeden ve bir felâketle karşılaşan kişinin etrafında kimse kalmaz.yürür . zengin de yoksul düşebilir. insanların yalan söyleme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle mümkündür.kibirlenmemelidir . hele bir yol düş de gör Zenginliğini. Sağlıklı bir insan hastalanabilir. iyi.Düşenin dostu olmaz. yasîn) okumaz Hiçbir zaman düşmandan bir yakınlık. O. çünkü çıkar sağladıkları kaynak kurumuştur. makamını.

E .Eceli gelen köpek cami duvarına işer Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış.kurtulamayan ağır hasta da ölür . kendisini yargılayacak kimselere çatar. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. hatasını anlayıp af dileyen. inleyen ölür Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir.Eğilen baş kesilmez Bize teslim olan. bu dünyada olmasa bile öbür dünyada. bize sığınan kişi bağışlanmalıdır. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler.Eden bulur. yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler. şaşkınlığa düşer. Bütün bu hareketleri .onu kötü bir sona ulaştırır . . öfkelerini üzerine çeker.kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır . Asıl neden kişinin . Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. onları kötüler. büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse. Öte yandan inlemekten .Ecel geldi cihana.Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır . sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler. kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. baş ağrısı bahane Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür.

yalandan kaçınmalısın. benzer şekilde .Elçiye zeval olmaz İki taraf arasında uzlaşma sağlanması. sana kimse karışamaz. Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı bilinen bir şey.Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl sahibine iade etmek zorunda kalacaktır . olumlu sonuç alınır . . bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse.karşılığını alabilesin . 2. Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru konuşmalı. nitelikli araç ve gereçle iyi iş yapılır.Ekmeden biçilmez Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı.güven duygusunu sarsmış olursun .insan. para . doğru söyle Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin. çekme yiyecek yasını Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt.Eğreti ata (el atına) binen tez iner Başkasının malına. bu . içer. giyinir ve oturursun..1 yatırılmalıdır. eğer çıkar kaygısı ile yalan söyler. Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki. yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır. doğruyu eğri diye gösterirsen toplumu ayakta tutan .Ek tohumun hasını.Eğri otur. götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa. istediğin gibi yer. Bunun gibi nitelikli .

Bu bakımdan birinin derdine çare bulacak kimseler olayla ne kadar ilgilenseler de .toplumu güçlü kılar .El eli yıkar. Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir.kurulmuştur. başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz.Bu bakımdan cezalandırılamaz . insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz .sözlerden sorumlu tutulamaz.El elin eşeğini türkü çağırarak arar Hiç kimse. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar. acele etmezler .El elden üstündür Bir kimse. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine . insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır. değirmen yel ile Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa. iki el de yüzü Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. derinden acı duyarak işe girişmezler.keyiflerini bozmazlar. bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını. . . “hiç .El el ile. kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli. onlara acı verir. Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir. işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır.kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir .

kötülük etmemeli.El ile gelen düğün bayram Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır. Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a. asıl güç halktadır. hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz. ona . Çünkü hatırlandığı her an acı . bunun için tuzaklar kuran kimse.El için kuyu kazan. bıçak.yöneticilerden her zaman ağır basar .(El yarası onulur (geçer. çünkü .Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir. haince davranmamalıyız.tazelenir ve kişiyi üzer .. evvelâ kendi düşer Başkasının kötülüğünü düşünen. bey mi Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler.insanın sadece kendisi değil. herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür . Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz. iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz Silâh. . başarısız olabiliriz ?El mi yaman. kurduğu tuzağa önce kendisi düşer. taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur. ne .El kazanı ile aş kaynamaz Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız. halk .yarardan çok zarar getirir .Emanete hıyanet olmaz Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı.

duyarlar. alın teri .de örf ve âdetlerimize yakışır. Yiyip içmek.dökerek kazanmamız şarttır . cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar.mutlaka bir gün öderler .Emek olmadan yemek olmaz Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz. harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil. Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç . başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır. Bize düşen onların güvenine lâyık olmak ve .Erteye kalan.emaneti titizlikle korumaktır . namuslu.Erkek arslan dişisinden kuvvet alır Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez. gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz. her zorluğa katlanır. arkaya kalır .Er olan ekmeğini taştan çıkarır Çalışkan.arayıp bulur . Bu desteğe kavuşanların başarıları daha da artar . bunun karşılığını . rızkını .Er ekmeği er kursağında kalmaz Mert.

yenisinden vefa gelmez Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır. Öte yandan yeni dostlar arasında ise böyle bir dostluktan söz edilemez. birbirlerine duydukları güveni içinde oldukları zamana kadar taşıyabilmişlerdir. acı ve tatlı günleri birlikte paylaşmışlar.Eşeğe altın semer vursalar.oluşmamıştır .üzerinde gereğinden fazla. eşek yine eşektir Hiçbir yeteneği. Geç kalan.kaçırdığı için o şeyden fayda temin edemez . Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini. bilgisi olmayan. üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. Kolay kolay bozulmaz. Çünkü birbirlerini yeterince denememişler. başka bir zamana bırakılmamalıdır. Dolayısıyla dostluğu oluşturacak güven bağı henüz . hangi mevkiye geçerse geçsin. Bu bakımdan kimi ufak tefek meseleler yüzünden birbirlerine düşman olamazlar.Bir iş zamanında yapılmalı. Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz. erken davranmayan fırsatı . Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar pek çok sıkıntılı.Eski dost düşman olmaz. sırasını geçiren. Bu bakımdan bir şey . ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz. bayağı ve kötü . aşırı ölçüde durulup titrememelidir . Bunu önlemek insanın elinde değildir.Esirgenen göze çöp batar Titizlikle korunmak istenen. sıkıntılara ve acılara birlikte göğüs gerip tavırlarını tam olarak ortaya koyamamışlardır. kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse.

unsurlarla değiştirmek mümkün değildir .ters öneriler kafamızı karıştırır. Eğer ona buna açar. kimi uzun.Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme.Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez İçine düştüğümüz kötü durumlardan. sonra da tevekkül etmeli. zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı.Eşek hoşaftan ne anlar. yani o konuda yüce Allah`a güvenmelidir .Etle tırnak arasına girilmez Ortaya çıkan aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir.varamaz . Karı-koca. kimi kısa der Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur. ana-baba ile evlâtlar birbirine çok yakın insanlardır. hata yapmaktan geri . Bunlar kimi zaman .Eşeğini sağlam kazığa bağla.almalı. anlamsız bulup hiçler. küçümser. şundan bundan fikir almaya çalışırsak her kafadan bir ses çıkar. suyunu içer. başımıza gelen felâketlerden ders almalı. kaba ve zevksiz kimseler bir şeyin gerçek değerini bilemez. güzellik ve inceliğin farkına .durup kendimizi korumalıyız . bilgisiz. sonra Allah`a ısmarla Akıl insan içindir. İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir .olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi . işin içinden çıkmamız da güçleşir . tanesini bırakır Kavrayışsız. birbirine .

Ev alma komşu al İnsanlar bir arada yaşarlar. ancak bu durum gelip geçicidir.Etme bulma dünyası Şurası muhakkak ki. Bu dünyada görmese bile. Bu sebeple geleceğe dönük hesaplarımızda bu gerçeği daima göz önünde . Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür. Kavgalara. bir sorun hakkında önceden yapılan tasarılar. Kötü komşular ile yan yana yaşamak oldukça zordur. güzel ve ekonomik açıdan rahat bir evde eser. gürültülere ve anlaşmazlıklara yol açar. hesaplar ve plânların çoklukla hayat gerçeklerine aykırı düştüğünü uygulamada açıkça görürüz.görür .Evi ev eden avrat. tertipli ve nazik . ev almadan önce.incelemek her zaman yarar sağlayacaktır . öbür dünyada mutlaka . cezasını çoklukla bu dünyada çeker.bulundurmalıyız . Bunu fırsat bilip onların aralarını açmaya çalışmak yanlış.birbirlerine darılıp küsebilirler. komşuların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek. temiz.Evdeki hesap çarşıya uymaz Bir iş. Bunu sağlayan da kadındır. yurdu şen eden devlet Mutluluk havası ancak düzenli. . Bu bakımdan. Eğer kadın becerikli. yanlış olduğu kadar da faydasız bir . yaptığı kötülük hiç kimsenin yanına kalmaz.davranıştır .

insanını mutlu etmesi düşünülemez . Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer . kişilere de toplumda uygun bir yer. zamanla gelişir.bir şey kaybetmezler Değerli kişiler. İyi kişiler ortadan çekilirse.bir hareket huzursuzluğa ve kargaşalığa yol açar Davranışlarımızda ölçülü. zalim. JORNEİLLE . verimsiz maldan bol ürün beklenemez . hain ve kendi çıkarlarını düşünen insanlarsa. Eğer devletin başında bulunanlar beceriksiz. ne kadar hırpalansalar. Benzer bir şekilde. Sağlam karakter li bir insanı hiçbir etken .kalır Değerli. bunların ülke .taşımayanlardır Değerli veya mevki sahibi kişilerin ölümü.basit ruhlu insanların eğlencesidir. dedikodu¬ları dinlemekten . kötü düşünceli kişilerin işine yarar. bir iş göstermiştir. hem kendinin.kaçınmalıyız Dedikodu.Evli evinde.değilse. meydan kötülere . varlıklar en kötü koşullarda bile erdem¬lerinden kalitelerinden . soylu şeyler. Aksine . köylü köyünde gerek Yaşanan sosyal hayat bir düzeni kurarken. değişikliğe uğrasalar da özlerindeki değeri yitirmezler.Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz Değerli kişiler. Dolayısıyla herkes buna uymalı. içinde yaşanılan yurdu şen eden de devlettir.yozlaştıramaz . hem de toplumun rahatını ve düzenini bu şekilde sağlamayı görev bilmelidir.Değersiz kişiden yararlı iş. ya da görev den ayrılması. ağır başlı olmalı. yuva yaşanılır bir yer olmaktan çıkar.

fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Aksine yararı vardır. orada kendimizin gerçek yankısını görürüz. SEYH SADİ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. Yöneticileri becereksiz olan . SCHİLLER Dış görünüş aldatıcı olabilir. tatsız sonuçlar almaya hazır olmalıdır. Doğru insanların . aklın babası . Bir düşman her türlü belâ açmaya yeter Dünya değirmen taşına benzer. . THOMAS FULLER Deneyimsiz ve yeterince ustalık kazanmamış kişiye iş yaptıran bir kimse. SOKRAT Dünyada var olan her nesnenin kendisine göre bir değe¬ri ve becerisi vardır. belleğin anasıdır. KONFÜÇYÜS Doğruluktan ayrılmayana Allah her zaman yardım eder. bir ulusun aynasıdır. ap¬talca böbürlenirler Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır.toplumlarda böyledir Dil .Değersiz bir şey yoktur.değeri er ya da geç mutlaka bilinir Dostun fazlasından zarar gelmez. kendilerini bir şey sanıp.Değersiz ve görmemiş kişiler rastlantı sonucu layık ol¬madıkları duruma .her saat nice kalpler öğütür. Ancak.dıştan görünüşe bakarak karar verenler aldanırlar . Bu aynaya baktığımız zaman . Ama düşman . MEHMET KAPLAN Doğruluk . bu de¬ğerin dereceleri vardır .acımasızdır. Tüm konularda gerekli in¬celemeyi yapmadan . GEOTHE Deney.Doğada herkesin bir hissesi vardın Allah her yaratığın rızkınıda birlikte yaratır Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır.kavuşurlarsa. Azı çoğu olmaz.

ZİYA GÖKALP Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. İkinci baskısı 1870’de. Bazı insanlar da böyledir. DİGEST Düşünmediğim zaman. gerçek anlamıyla. ilk atasözü kitabıdır. çocuklara küçük yaşta daha kolay verilir. VALERY -EEfendisi borç içindeyken uşak halden anlamaz. nişan almadan ateş etmeye benzer.hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur.fakat yaşamak. NİHAT ASYA Düzyazı yürümeye. ellerindekini de yitirip daha çok zarara uğ¬rarlar .Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla. REMBRANTD Düşünmek ve söylemek kolay. HZ.1800 atasözü vardır Düşüncesiz öğrenme . zevk aldıkları şeyleri sık sık yapmaktan. İlk baskısı 1863’de.Eğitim. halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa. şiir ise dansa benzetilebilir. Aileleri. Dansın amacı ise. kendisidir.ALİ Elde ettikleri ile yetinmeyerek çok daha fazlasının pe¬şinde koşanlar. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. üçüncü baskısı da – Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. EMERSON Eğitim ve zevk düzeyi bakımından yeterli seviyeye ulaş¬mamış kişiler. R. KONFÜÇYÜS Düşünmeden konuşmak.sevdikleri. kendi dilediklerini yapmaya çalışırlar Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. çok . Bu eserde . A. Yetiş¬kin insan zor eğitilir Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. yakınları sıkıntı içindeyken onların hallerinden anlamaz. yaşamadığım zamandır. boşuna giden bir çabadır. usanmazlar .

beklemediğimiz . . SOMERST MAUGAM En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. Halk arasında üvey analar kötülük sembolü olarak (beyaz elbiseye yamanmış kara bir yama gibi . A.Aksi halde hiçbir şey beklemeye yüzü olmaz En büyük acı. İnsanlar da böyledir: Hiç ummadığımız zamanda ve yerde. Kişi bir maldan gereği gibi ya¬rarlanmak. karşılıklı olmayan aşktır. gereksinimlerinden fazlasını istemezler. en zor. acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır. Ayın bile onbeşi karanlıksa. . Her şeyin mutlaka . en uzun za¬man alabilecek işleri bile . Bir sigara bütün bir ormanı . El verişli ortam bulununca. onbeşi aydınlıktır . cahil bir insanın kafasının içidir.Eldekiyle yetinen kanaatkar kişiler.İhtiyaçlarının giderilmesini yeterli sayarlar .bir çıkar yolu vardır.felaketler başımıza ge¬lebilir En sürekli aşk. bol verim almak istiyorsa ona çok iyi bakması. SENECA En özgür. Bir suçlu pek çok insanın başını belaya sokabilir En kudretli insan. GOETHE En umutsuz durumlarda bile karamsarlığa kapılmamalı¬dır. gereken harcamaları yapması lâzımdır. en uzak yörelerde yaşayan kuşiaı bîie bir gün avlanabilirler. başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. MONTAİGNE En iyi üvey analık "bile öz annenin yerini tutamaz.Elden geldiğince yolculuğa gece değil.kendisine hakim olandır. NİHAT ASYA En büyük cezaevi. köleliği kabul etmenin.yakabilir. büyüye büyüye önüne geçilmez durum alır.kısa zamanda yapar Emeksiz verim olmaz.uyumsuzdurlar) kabul edilirler En küçük bir tehlike bile ihmâl edilmemelidir. sabah erkenden çıkılmalıdır Elinde bol imkanları olan kimse.

EFLATUN Erkekler. ŞAHABETTİN Evlilikte başarı. iyiyi elde etme gücüdür. söküp atmak çok güçtür. İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı. kadınların ilk aşkı. para için bir kadınla evlenirse her gün kapı mandalı gibi başına kakılacağım .Fare (sıçan) deliğe sığmamış. Veciz sözleri "Tiryaki Sözleri" . C. kişilik aramalıdırlar. Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vezize türünde yazan ilk sanatçı Cenap Şahabettin'dir. bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son . OSCAR WILDE Eskiden "cümle-i hikemiye" ve "kelam-ı kibar" adı altında toplanmış olanları vardır. Bir erkek. aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. gücü varken tembellik edip .adı altında bir kitapta biraraya getirmiştir Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. yalnız aranan kişiyi bulmakta değil.bilmelidir Erkekler. tembellik ayıp İnsanın kusur ve eksiği. FOSTER WOOD -F. ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez.1 derece sakıncalıdır.Fakirlik ayıp değil.En verimli yağmur alın teridir. Asıl utanılacak durum ve davranış. C. daha sonra . Bu bakımdan yoksul olması. evlenecekleri kadınlarda para değil.çalışmamak ve yoksul düşmektir . SAHABETTİN Erdem .

o hâlde bir işe yaramalıdır insan. ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir.Faydasız baş mezara yaraşır Mademki yaşıyor. Ne kendisine. zengin . Ayrıca malın .Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar . Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir.Fırsat her vakit ele geçmez Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir.iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır . nafile kelâm . .başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir. Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir -G- .Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez.Fazla (artık) mal göz çıkarmaz O an için ihtiyaç duyulmayan mal. 2. ne de etrafına bir yararı.Gafile kelâm. Kendisi sığıntı durumunda . bunun için.çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur . İmkânları sınırlıdır.yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur . bir kârı dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin . hangi işe el atarsa atsın.gibi kazanamaz.

faydayı geri çevirmek doğru olan ve . yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder. herkesin içinde öyle uluorta dolaşamazlar .Gelene git denilmez Kendiliğinden gelen güzel bir şeyi.1 yakışık alan bir şey değildir.vereceklerinden çekinerek. kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı iş edinen kimseleri. onun istediklerini yerine getirir .Çevresindeki gerçekleri görmeyen. Gelenek ve göreneklerimize göre. Yüce . 2. ne kadar merhametsiz ve acımasız olursa olsun. dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. bildiği gibi hareket eder.her söz boşa gider . gâvurun kılıcını çalar Kişi geçimini kimden sağlıyorsa.Garip kuşun yuvasını Allah yapar Kimsesiz.yanında olur.Gâvurun ekmeğini yiyen. bilgisiz. Dolayısıyla ona söylenecek . ne kadar fikirleri uyuşmazsa uyuşmasın onun . zavallı. sezmeyen. kendiliğinden gelen konuğu kabul etmeyip geri çevirmek doğru bir davranış .Gammaz olmasa tilki pazarda gezer Gizli-saklı. kimin hizmetinde ise. Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar. söz getirip götüren kimselerin varlığı korkutur. O. Dolayısıyla bunlar yakayı ele .olmaz . gözetir ve mal sahibi yapar .Allah onları korur.

İşte o an. Güç ve enerji doludur. o çok iyiydi” dedirttiği olur . orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir. Ancak iş işten de geçmiştir. kocalıkta kur kazan (ye aşı Gençlik. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır .(Gelen gidene rahmet okutur (Gelen gideni aratır Bir işe veya göreve sonradan gelen. Çünkü bunları yapacak ne gücü ne de zamanı vardır.ulaşırlar .(Gençlikte para kazan (taş taşı). Çünkü ihtiyarlayıp gücünü yitirdiği.için de rahat yaşayacak ve sıkıntı çekmeden gün geçirecektir . İnsan işte bu dönemde çalışıp para biriktirmeli. yapılacak pek çok şeyin varolduğunu fark eder.ve “keşke o gitmeseydi.(Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (anlaşılır İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır. insanın en verimli çağıdır. Elinde olduğu . çalışamadığı dönemde ona ihtiyaç duyacaktır. Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca .. İnsan ihtiyarlayınca şöyle düşünür. Ne olup bittiği pek anlaşılamadan geçip gider. mal-mülk sahibi olmalıdır. gençliğin ve gençlik .Gemisini kurtaran kaptan Tehlikeli.günlerinin ne denli kıymetli olduğunu anlar .(Gidilmeyen yer senin değildir (olmaz . güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar.

Bu kaynak insanı yeterince nazik ve içli kılar.Gönül bir sırça saraydır. Dolayısıyla kaba ve sert hareketler karşısında fazla dayanamaz. neşeli. neşesiz. gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Hayatın bu durumu insanı etkiler. kendisinden yararlanamadığımız yer bizim olsa ne olur? Bizim dediğimiz yer. düşünüş. kışı var Hayat inişli çıkışlıdır. üzgün. döndüğünde de bıraktıklarını bulamaması mümkündür. anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağıdır. istek. İnsan bazen iyimser. umutlu ve mutluluk .Ulaşıp yanına varamadığımız. elimizde bizzat tutup kendisinden . Kırılan bir gönlü kolay kolay onarmak ve eski hâline getirmek de oldukça . bazen de kötümser. kırılırsa yapılmaz Gönül.doludur. Dolayısıyla insanın bir günü diğerine uymaz. gelip de görmemek (bulmamak) var Bulunduğu yerden uzaklara gidecek kimsenin geri dönmemesi. Dolayısıyla bu tür işlerle uğraşmak.düşünmeli ve yakınları ile helâllaşmalıdır . çabucak incinip kırılır ve gücenir.Göğe direk. bu yolda hayallere . mutsuz ve bezgindir .yararlandığımız yer olmalıdır .kapılmak boşunadır . denize kapak olmaz Öyle işler vardır ki. insanın gücünü ve imkânlarını aşar.Gönlün yazı var. Bu sebeple yola çıkacak kişi bunu .Gidip de gelmemek. sevgi.

(hayır gelmez İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür. (Kalp kalbe karşıdır İnsanları bir araya getiren huy. fikir ve inanç birliğidir. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli olmalı. Dolayısıyla bu insanların gönüllerinde de bir duygu birliği vardır. . zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma.hisseder . ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla .güçtür. zevk. Biri öteki için ne düşünüyor ve ne hissediyorsa. bulantı ve kusma yapma). İnsanlara zor kullanarak yaptırılan işlerden verim alınamaz.benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir . zevk alınarak yapılan. ya karın ağrıtır. ötekide beriki için benzer şeyi düşünür ve . işlerden umulabilinir . Çünkü insanın gönlüne söz geçirmesi oldukça zordur Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz (Gönülsüz davara giden köpekten .Verim ancak sevilerek. . ya baş İstenmeden.Gönülsüz yenen aş. zorla ve istenmeden yapılan iş de .Gönül ferman dinlemez Ne denli engel.(Gönülden gönüle (kalpten kalbe) yol vardır. alışkanlık.gönül kırmaktan kaçınmalıyız . Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle yapılmayan işten de hayır gelmez.vazgeçmez.

başkalarında bulunmayan yiyecek ya da imrenilecek bir şeyden gören kimselere de . Benzer şekilde bir zayıf noktasını bulup sağlamlaştıranlar.mümkünse vermek gerekir.onun için hiçbir şeyin anlamı olamaz . Görmesini bilmeyen.(Gön yufka yerinden delinir. Dolayısıyla . Çünkü insan. Düşman bu zayıf noktayı bulup yararlanmasını bilirse yenilgiyi kolay tattırır. dayanma ya da çökmede oldukça önemlidir. durum ve konunun zayıf ve çürük bir yanı vardır.Gören gözün hakkı vardır Kendisinden faydalanılan.Gözden ırak olan. ayrıcı bir açıklama . . gönülden de ırak olur Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır. sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkânı bulamaz. Çünkü göz görünce gönülde o şeyi arzu eder . olay.. onu görmeye ve anlamını kavramaya bağlıdır.Dolayısıyla ilgi bağı kopar. Bu yanın bilinmesi. (İp inceldiği yerden kopar Hemen her iş. köre nedir köre ne Bir şeye karşı takınılacak sağlıklı tavır.Görünen köy kılavuz istemez Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak. düşmanlarının zafer yolunu kapatmış . yavaş yavaş da o kimseyi unutur . yeterli bir kavrayışa da ulaşamaz.ve güçlerini artırmış olurlar ?Görenedir görene. elde de yeterince bulunan.yapmaya kalkışmak yersizdir .

Bilir ki. onlarla sakın alay etme . sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe . sürekli çıkarını düşünen. sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır. gün olur senin de başına gelir. senin başkalarının kötü hâline gülmen de onları incitir. gelir başına Birinin başına gelen kötü bir durum. Başına gelen felâkete başkalarının gülmesi seni nasıl incitirse.durumdan ötürü.. Ama yakınımızda bulunan ve her gün gördüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz.türlü belâlar gelir .Gülü seven dikenine katlanır Seven kişi. onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse. yakasını tehlikelerden kurtaramaz. Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül . acısına daha kolay dayanabiliriz.Gülme komşuna.edip katlanmamız oldukça güçtür .Göz görmeyince gönül katlanır Yakınımızda bulunmayanların özlemine. O hâlde birilerinin başına gelen kötü . Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız. fedakârlıkta bulunmak zorundadır . başına .Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz Gözü bir türlü doymayan.göğüs germek. Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz.

ne kadar duracağı belli olmaz. Bu bakımdan insan varlığına. Güneş birçok hastalığa iyi gelirken. sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar. . Kimde ne zaman.Gün doğmadan neler doğar Yüce Allah`tan başka kimse yarının ne getireceğini bilemez. güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. saman doldurur postuna Dost sandığı birtakım kimseler. Bu bakımdan herkesi dost sanma ve onlara inanma .Güvenme dostuna. düşersin darlığa Varlık gelip geçicidir.. gizlemeye çalışmak. Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da . Üstelik bunu. Görülüyor ki güneşli evde . senin onlara duyduğun güvenden . yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir.karşılaşma imkânı vardır . çıkarları söz konusu olduğunda sana kolaylıkla kötülük edebilirler.Güneş balçıkla sıvanmaz Açıkça meydana çıkmış. Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı. hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek.Buna güç yetirecek insan yoktur .Güvenme varlığa.Güneş girmeyen eve doktor girer Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez.yararlanarak yaparlar.hastalık olmaz . zenginliğine güven duyarak öyle olur olmaz işlere . Yarın birçok değişikliklere gebedir.

aksiliklerden bir türlü kurtulamayan . sınırı ve yetkisi vardır.Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye.Hak deyince akan sular durur Bir meselenin çözümünde. yola getirilirler . Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler. doğru yol tutulur. sürekli aksayan. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz. herkes .gerçekten iyi sonuç alınıp amaca ulaşılamaz . hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez.cezalandırılırlar. yoksul düşmeyeceğini.Güzün gelişi yazdan bellidir Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir. bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır. tutumlu davranmalıdır. darda ?kalmayacağını kim söyleyebilir . samimiyet ve içtenliktir. .Haddini bilmeyene bildirirler Hemen herkesin toplumda belli bir konumu. har vurup harman savurmamalı. İyi başlamayan. Böyle yapılırsa .kalkışmamalı. Gelecekte işlerinin kötüye gitmeyeceğini. dede dede olmaz gitmekle tekkeye Bir işte asıl olan iyi niyet.işin olumlu sonuçlanacağı pek düşünülemez H .verilen kararı kabul eder .

dünyada mutlaka gerçekleşir .Hak gelince.ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar . bunun da hesabı kuşkusuz sorulur. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada. doğru .Hak yerde kalmaz Gerçek.içindedirler . çiğnemeye kalkışanlar. insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur.Hak yerini bulur Haksızlık er veya geç ortaya çıkar. Yüce Allah`ın emri. adalet.. bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde.(Hamala semeri yük değildir (olmaz İnsana kendi işi ağır gelmez. Hakkı hor görenler.Hamama giren terler . batıl gider Kur`anıkerim`deki “Hak geldi. hükmü anlamındadır.hayatın tabiî bir sonucudur . inkâr edenler büyük bir aldanış . Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı . “Hak”. hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür . insaflı ve adaletli hüküm verilirse. “bâtıl” ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır. doğru. Suçlunun cezalandırılması. ya da öbür dünyada kendisine verilir.

hasta olmamak için önceden tedbir almalı. sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul .işlerden iyi sonuç almak isteyenler. emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır.hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan . Çünkü bu işin durumunu. Ağır. hayrını . Bu sebeple. ne de yarar getirir. o işin güçlüklerini. günaha girebilir. Hele bu işler acemi kimselere hiç bırakılamaz. işlerini mutlaka ehline vermelidirler . Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz.Hastalık sağlık bizim (insan) için Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir. Kusurları bakımından insanlara fazla .Hatasız kul olmaz Hiçbir insan tam değildir.(Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan.Harman dövmek keçinin işi değil Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir. önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz.göremez . geldiği gibi çabuk gider. suç işleyebilir.etmiştir .Bir işe girişen kimse. her halükârda . sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir. Bu tür .

yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak .değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır

.(Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar. Elde kalıcı .olanlar, emek sarf edip alın teri dökerek kazanılan şeylerdir

.Hayır dile komşuna, hayır gele başına Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, iyilik ve kötülük karşılıklıdır. İyilik isteyen .iyilik bulur, kötülük isteyen de kötülük

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) .anlaşır İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı .tarafa aktarırlar, tartışırlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar

.Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir insanı ise sözü (ikrarı) bağlar. Verdiği sözden dönen kimse, itibarını

da yitirmiş sayılır. İhbarını düşünen kimse sözünden caymaz. Eğer cayarsa, .bu kendisine hatırlatılır; sözünün istikametine yönelmesi istenir

.Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur “.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .Hekimden sorma, çekenden sor Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu .gösterenler değil

.Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde .oturmak son derece sakıncalıdır

.Her ağacın meyvesi olmaz Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız .olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür

.Her ağaçtan kaşık olmaz

Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse .kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir

.Her çok azdan olur Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir .arada tutulup biriktirilmelidir

.Her damardan kan alınmaz İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım gelmez. Şu hâlde insan kimden yardım isteyeceğini belirlerken .dikkatli olmalı, her önüne gelenden yardım istememelidir

.Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini .tehlikeye, altından kalkamayacağı zararlı sonuçlara atmış olabilir

.Her Firavun`un bir Musa`sı olur Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir .kurtarıcı mutlaka çıkacaktır

.Her horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence .altındadır, orada rahat etmektedir

.Her inişin bir yokuşu vardır Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır. Bu bakımdan işleri bozulan, başarısızlığa uğrayan kimse ¡.üzülmemeli; kötü durumunun devamlı olmadığını bilmeli, umut var olmalıdır

.Her işin başı sağlık İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı .hayattan bir tat almaz; mutlu olamaz

.Her kaşığın kısmeti bir olmaz Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı emeği verseler de biri .diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır

.Herkes bildiğini okur İnsanlar çoklukla kendi akıllarını beğenirler. Dolayısıyla başkaları ne derse desin, onların düşüncelerine uymaktansa kendi düşüncelerine göre iş .yapmayı daha uygun bulurlar

.Herkesin arşınına göre bez vermezler Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz. Dolayısıyla bir durumun ölçülerimize göre gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. İstenen .ölçüde değil, gerektiği oranda yarar sağlanacağı bilinmeli

.Herkesin ettiği yoluna gelir Bir kimse başkasına nasıl davranıyorsa, başkaları da ona öylece karşılık .verirler. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük görür

.Herkesin tenceresi kapalı kaynar Kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi .bilinemez

.Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Bir yerde, bir düzende herkesin uymak zorunda olduğu genel kurallar vardır. .Bunlar kişinin dileği doğrultusunda değiştirilemez

.Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkes bir iş yapar ama istenildiği kadar güzel ve kusursuz biçimde yapıp da .ortaya çıkaramaz. Bunu becerenlerin sayısı da bir hayli azdır

.Herkes ne ederse kendine eder Kişi çevresine nasıl davranırsa, çevresi de ona benzer şekilde davranır. İyilik eden iyilikle, kötülük eden kötülükle karşılaşır. Kişi, muhatap olduğu .davranışların sorumlusudur

.Her koyun kendi bacağından asılır Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını .kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez

.Her kuşun eti yenmez Herkes zorbalığa boyun eğmez. Bu zorbalığa karşı gelecekler de vardır. .1 Öyleleri çıkar ki, seni alt eder, pişman bile olursun. 2. Kimi işlerin altından kalkmamız mümkündür. Ama öyle işler de vardır ki, asla başaramayacağımız işlerdir. Öyle görünüşe aldanıp da o işin altına girmeyelim. Yoksa hiç .ummadığımız bir zarar görebiliriz

.Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Bir işten olumlu sonuç bekleniyorsa zamanında yapılmalıdır. Çünkü gerekli şartlar ve elverişli ortam o zamandadır. Bu bakımdan bir işi zamanından evvel yapmaya kalkışmak ne kadar zararlıysa, sonraya bırakmak da o kadar .zararlıdır. Bir işte acelecilik kadar, geç kalmışlık da başarısızlığa neden olur

.(Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür Sürekli kullanılan eşya yıpranır, eskir, gözden düşer, gittikçe de insana sıkıntı verir, yenisini aratır. Ancak dostluk böyle değildir. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Çünkü birçok hatıralar birlikte yaşanmış, birlikte birçok imtihandan geçilmiş, bağlar gittikçe sağlamlaşmıştır. Eski dostluk içten olduğu için aranır, yeni dostluklar ise henüz gönüllerde kökleşmediği için pek makbul .değildir

.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır. Çünkü .kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden farklıdır

.Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır. Hoşlandığı, sevdiği, kavuşmak .istediği bu emeli devamlı gönlünde taşır, onun özlemiyle yaşar

.Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez Gerçekleştirmek istediğiniz bir iş için uygun şartları dilediğiniz anda bulmanız mümkün değildir. Çünkü olaylar dileğimize göre oluşmaz. Bu bakımdan fırsat .elimize geçtiğinde ondan hemen yararlanma yoluna gitmeliyiz

.Her ziyan bir öğüttür Bilerek ya da bilmeyerek uğradığı her zarar kişiye ders olur. Kendisini bu duruma düşüren yanlış hareketi bulur, aynısını tekrarlamayarak doğabilecek .başka zararlardan kendisini korur

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır .(bırakır, ne masat Alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlamayan kişi, .1 elinde avucunda bulunanı da kaybeder; zarara uğrar. 2. Önlemini iyi almadan, ne yapıp edeceğini iyi düşünmede, bir iş girişiminde bulunan kişi, başarıya .ulaşamaz; o iş için gerekli olan imkânları da yitirir

.Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Kişi bir ekmek de çalsa hırsız olur, yavaş yavaş da hırsızlığı meslek edinir. Kahpelik de benzer şekilde oluşur. Bugün bir öpücük verip de bunu önemsemeyen kız ya da kadın, yarın sokaklara düşer. Dolayısıyla bir öpücük bir namus kirletmeye ve kahpeliğe kapı aralamaya .yeter

.Hiddetle kalkan nedâmetle oturur Öfkeyle, kızgınlıkla hareket eden kişi ne yaptığını pek bilmez; sağı solu incitir, kırar. Kısa bir zaman sonra etrafa ve kendisine verdiği zararı anlar ve pişman .olur. Ne var ki iş işten geçmiştir bir kere

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını .(yapma Bir din görevlisinin anlattıkları dinin buyruklarıdır. Ancak insan beşerdir, şaşar. O da hatalı, kusurlu olabilir; hatta bile bile yanlış da yapabilir, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişebilir. Bu bakımdan dikkatli ol; bu gibi yanlış yola .sapmışların peşinden, onlar dinin buyruklarını anlatıyorlar diye sakın gitme

.Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Öğretmen ne yaptığını bilen adamdır. Eğer bir öğrenciye vurmayı gerekli görmüşse, bunu mutlaka eğitmek amacıyla yapmıştır. Sakın ola ki, bu tavrından ötürü ona darılıp gücenmeyiniz. Tam tersine onun bu tavrından ötürü sevininiz. Çünkü onun vurduğu yerde meydana gelen kızarıklık,

öğrencinin yarın yapacağı yanlışlıklardan, edineceği kötü alışkanlıklardan .kurtuluşunun bir işareti olarak görülmelidir

.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Yaşanılmış, erişilmiş, alışılmış bir durum veya makam yitirildikten sonra, yine o durum veya makamda gözü kalır insanın. Kişinin bu tutkusu ihtiyarlık, hatta .ölüm hâlinde bile devam eder

.Horozu çok olan köyde sabah geç olur Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar, herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar .verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur

.Huy canın altındadır “.Bk. “Can çıkmayınca huy çıkmaz

.Huylu huyundan vazgeçmez Doğuştan gelen özellikler kolay kolay değiştirilemez. Bunun için ne kadar uğraşılsa boştur. Çünkü, o huy biçimi, kişinin karakterinin ayrılmaz bir parçası .olmuştur. Bunun için onu kolay kolay söküp atamaz Fakirlik istenmeyen bir durumdur. Kimse fakir olmak istemez. Fakirlerden .herkes kaçmaya çalışır Faydalı eser veren, verimli, erdemli, bilgili insan, alçak gönüllü olur, kimseye .tepeden bakmaz Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI

Eşiniz iyi çıkarsa mutlu. N. kavurur.kazanamayacağı günlerde acıklı.LENAU . NAPOLCON Fenalıkların ilki ve en büyüğü.rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar.bırakır. SHAKESPEARE Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.SANTAYANA Geleceğini. kötü günleri düşünmeyen. W. kendi başı¬mızın çaresine bakmalıyız. ÇALIŞ.ayrı olması normaldir Geçim sıkıntısı çekeri bir kişi. SHAKESPARE Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır En yakınlarımızın bile kazançlarına güvenmemeli.haksızlıkların cezasız kalmasıdır. BİSMARK Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur. dost sayısını sıfıra indirir.Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler Geçmişi hatırlayamayanlar. yaşamını sürdürmek için her türlü yolu dener. sürekli bir acı içinde . E.onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. kötü duruma düşmekten kurtulamaz Gençken bilgi ağacını dikmezsek . CHESTERFİELD Gençler! Muhakkak evlenin.ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. BULWER LYTTON Gençlik. Birbirlerine çok yakın olan kar¬deşlerin bile ayrı hayatları olduğu için kazançlarının da . ÇALIŞ. SOKRAT Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ. G. kazandığını har¬cayan kişi. EFLATUN -GGeç kalan teselli. Başkalarının acıması üzülmesi yüzeyseldir Felaket.Felâket kimlerin başına gelirse onları yakar. . kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. .idam dan sonraki affa benzer.

sonuçtaki verimi düşünmeden. zamanı gelince başkalarınınkine hevesleniriz Gerekli koşulları yerine getirmeden. az yapıp öz . söy¬lentileri vardır. az zamanda pek çok iş yapılabilir.gizliliği kalmaz. NİETZSCHE Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir. sattıkları şeyden yoksun bırakırlar.çıkmamalıdır . yaparak .kötü günlerimizde yanımızda olurlar Gerçekte olmayan bir şeyin kolay kolay belirtisi hisse¬dilmez.olmazsak. ARİSTO Gerçek dost olan baba dostları. Dilden dile dolaşarak herkese yayılır .yapmak daha faydalıdır Gerekli olmadıkça vara yoğa devlet işlerine.değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. DESCARTES Gerçek bir arkadaş . denenerek öğrenilen bilgidir. işleri kolaylaştırmaz. GOLTI Gerçek bilgi . Önemli olan . daha kolay atlatır.Gençlikte sıkıntılara daha kolay dayanılır. Olmayan bir şeyin belirtisi . Söylenirse o şeyin . Yararsız çok iş yapmaktansa. Eğer bir olay varsa onun az da olsa belirtileri.evdekiler de o şeyin özlemini çe¬kerler Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. babadan kalan miras kadaı değerlidirler.Gereksiz yere acele etmek. kendi evlerini.de yoktur Gerek yolculukta. resmi yer¬lere karışmamalı. . iki gövdede yaşayan bir ruhtur. İyi ve . tersine zorlaştırır Gizli kalması istenen bir şey kimseye söylenmemelidir. gerek diğer işlerde gereken şeyleri hazırlamaz tedbirli . girip .kişinin ihtiyarlık yıllarını bolluk ve ra¬hatlık içinde geçirmesidir Genellikle ticaret adamlan.

yenmek . konuyu başkalarının yanında söyleyiverecektir Görünüşü iyi olan ama aslında kötü olan şeylerin veya .Güçlü kişilerin mücadelelerinde. en yakınlarına bile yardım edecek durumda . gece karanlığa razı demektir. VİCTOR HUGO Gündüz kandilini hazırlamayan .gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar . C.gerekli kaynaklara sahip olmak için elin¬den geleni yapmalıdır .Gizli şeyleri çocuğun yanında konuşmak doğru değidir. Çünkü çocuk gizlilik . eline geçirebilen kişi .kolaydır Gülmek bir güneştir.güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir.kavramını bilmeyecek. . Kendi ihtiyaçlarını gidermek bile ona zor gelir Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak. Bir bakıma kısmeti olan elde eder Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi. ŞAHABETTİN Güzel bir şey onu isteyen ve elde edecek gibi görünen herkesin eline geçmez.Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir Güçsüz kişi değil başkasına.İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.yararlanır. bu yaşayışın yü¬küne razı olmalı. o . hır¬palamak. OSCAR WILDE Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. aradaki güçsüzler za¬rar görür Güçlü kişilerin sadece korkutucu sözleri bile güçsüzleri korkutup sindirmeye yeter .Güçlü bir şey. kendisi kadar güçlü başka bir şeyle etki¬siz bırakılır Güçlü kişi ile yüzyüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler. CENAP ŞAHABETTİN Güzel bedenler için zevk.değildir. Bu nedenle ondan daha kolay sağla¬yabilen değil.

kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Önemli olan sonuca ulaşmak için gereklidir (Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar.gülümseme ise onun kılıcıdır. CHARLES REACK Güzellik. patronlara çalışanlar. BACON Güzel şeyin isteklisi çok olur. ne varsa doğrudadır .uygun olan bir kişi sahip olabilir Güzel şeyleri daha da güzelleştirecek şeyler vardır.istekliler çıkar Güzel sanatlar. düş kurmakla güzel so¬nuç elde edilemez. uğraşlarla istediğimiz mutluluğa ulaşamayız Güzel malı olanın alıcı kaygısı yoktur. BALZAC -HHafızasız baş. T. Reklâm yapma¬sa bile en uzak yerden . insanın kafasının. (C. . aldanma.gerçekleştirmek paraya dayanır Güzel sözler söylemekle. sonunda . NAPOLEON Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. TEVFİK FİKRET Hak'kını aramayana. An¬cak bunları .Güzel düşün . gülümseme ile onun kılıncıdır. sesini yükseltmeyene kimse getirip hakkını vermez. Onu herkes elde etmek ister.Haklı olduğumuz her konuda hakkımızı aramalıyız Haksızlık ve zorbalık eden yöneticilere.Reade Güzellik müthiş bir kudret.isteklerle. Tek yönlü .çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. (Perronius (Güzellik müthiş bir kudret. doğruluk şaşar sanma. FİKRET Güzel fakat küçük bir belirti ile doyurucu sonuç alına¬maz. Ancak durumu .başkaldır .bekçisiz kaleye benzer. iyi hisset .

. davranışlarını tartarsan. onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. Az isteyene az. Gerçekte bunun sebebi şudur: Çok harcamak isteyen . hiçbir şey yapamaz. aldatılırsın. kötüyü ayırmalıyız . görgüsü kıttır. ANDRE-GIDE Hayatı tanıtacak en basit bilgileri bile öğrenememiş kimseyle anlaşmak güçtür. LİNCOLN Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır. "karar" de¬nilen herkesin uygun . ağır başlı olursan değerin artar Haset. O halde hayatta kötülüklerle karşılaşmadan gözümüzü açmalı. LEO BUSCAGLİE Hayat yaşla değil. insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.Hazıra konmaya alışmış kişiler her zaman bu yolu izle¬meye çalışırlar Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. gözünü dört açmazsan çok zorlu¬klarla karşılaşır. Maddi ve manevi olarak en yakınımız bile olsa başkala¬rına muhtaç olmak çok zordur. herkese isteğine gö¬re verir.bazı kusurların örtüleceğine inanılır Halk arasındaki inanışa göre Tanrı.iyiyi.Halk arasında fazla zayıflık hoş karşılanmaz.Hareketlerini. inanışları boş şeylere . MONTAİGNE . Böylesi kişile¬re ne kadar uğraşsanız da söz anlatamazsınız Hayatta en güzel şey insanın kendi kendisine yetmesidir. çok isteyene çok. Biraz ki¬lo almakla vücuttaki .kimseyi en yakınına bi¬le muhtaç etmesin Hayatta uyanık olmaz. Allah .gördüğü ölçüde kalınmalıdır . Cahil insanın dünyası dardır.Halk.dayanır. Az isteyen ise az çalışır . kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde top¬lanır Hangi işte olursa olsun aşırılığa gitmemeli.bunu elde etmek için çok çalışır. yaşamakla anlaşılır. BACON Hata yapmaktan korkan insan .

Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. . Aksi halde yapılacak işten .istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman değer kazanır Her büyük sanatçı. Önemsiz gibi gö¬rünen bir araç. . Allah'tır Her şey. iyi anılmaktır.Her şeyin az fakat öz olanı makbuldür Her şeyin başlangıcı küçüktür. elinde yoksa başkasına ne .gerekir Her işin yapılacağı uygun zaman ve koşullar vardır. Sulak yerde bulunan tarla ise. yöntemi vardır. İlgili yöntemler . . gücünü anıran şey¬ler farklıdır Her insan ölümlüdür. çalışanların .verebilir? Karşılık almaya ihtiyacı olma¬dan verebilen tek varlık. Yamaçta daha bol ürün verir. Halkın yöne¬timinde de yöneticilerin önemi büyüktür Her şey karlışıklıdır. bağ. temelin yıkılmasıyla olur . PEYAMİ SAFA Her aracın yerine göre önemi vardır. İnsan bir şey kazanmamışsa.Her canlının gelişmesini sağlayan. Örneğin. CİCERO Her şeyin temeli önemlidir. VICTOR HUGO .beklenen sonuç alınamaz Her işin yapılışının kendisine özgü aracı gereci. Ayrıntıların değişmesiyle düzen bozulmaz. kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur. fazla suyu sevmez. Bunun için de topluma fayda¬lı olmak.kullanılmazsa başarıya ulaşılmaz Her kademedeki yöneticinin yetenekli çalışkan olması toplumun. sanata kendi damgasını vurur. Önemli olan öldükten sonra ismi mizı yaşatmak.Düzenin bozulması.verimli olmasını sağlar.daha verimlidir . unutulmaz eserler bırakmak .

sıkıntıya dayanılır. Kişi. bunun gizli kalacağını . Hasta iyileşir. TOLSTOY . Derme çatma araçlarla . Bu nedenle umutsuzluğa düşmemelidir. ortada bulunan şeye herkes ba¬kar. Kişiler durumlarına . mutsuzluk da varlık da yokluk da .Herşey. uzmanlığı vardır. O halde kusursuz.uygun ayrı ayrı davranışta bululurlar .yapmalıdır Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse. Bakılmasını . durumuna uygun yöntemlerle korunur Hiç bir bakıcı annenin yerini tutamaz.Her türlü acıya.Her sıkıntının sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. verimli bir iş yapmak istiyorsak..inanmalıdır .bulunur Herkesin belli bir işte. kendisine yakışan.değişebilir.sanmamalıdır Herkesin gözü önünde. Kişi. Tanrının eskisinden da¬ha iyi imkanlara kavuşturacağına . Mutluluk da. genç yaşlanır . işinin gereği neyse onu .Herkes işine yarayan şeyi benimser Herkes kendi kapasitesini ve toplum içindeki yerini bilmelidir.engellemeye çalışmak boşunadır Herkesin içinde bulunduğu duruma göre bir sıkıntısı vardır. değerinin .üstünde ilgi ve iş beklerse hayal kırıklığına uğrar . O işin özüne uygun olan en iyi araç gereç ve mal¬zemeyi kullanmamız gerekir. sağlam hastalanır. açlığa dayanılmaz Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. uygun yerde ve işte.yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz Hiç bir şey olduğu gibi kalmaz.. Hamurun mayası yine kendisindendir.Herkes.

Kişi ile birlikte doğar. Başkasından gelecek . kötü huyları da vardır. EBU YUSUF .kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir.Kimse onu değiştiremez -İİhtiyaç duyacağımız şeyleri ilişki kuracağımız kişiler sağlamayacak durumda .RICHARD NASH . insanlar sözlerin etkisi altında kalırlar. Her canlının iyi huylarının yanında. tedbirimizi almalıyız İki günü eşit olan ziyandadır. .incitebilirler Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. MUHAMMED iki söz. halkın bu yargısını kolay kolay düzeltemez. Kişileri devamlı telkin altında . HZ.yardım sürekli olmaz. N. KETH MOORHEAD Hiçbir insan. İyiye yöneleceği varsa da yönelemez.Hoppalık hafiflik. ölünceye kadar sürüp gider. Önce kendine ve kendi gücüne güvenmeli Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. SHAKESPEARE Hiçbir şey. züppelik etme ki sana büyüğümüz di¬ye saygı göstersinler Huy kişiliğin bir parçasıdır.bulundurmak doğru değildir İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. bir büyü hesabı. ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. onlara güvenmeden kendimiz sağlamalı. Adı kötüye çıkan bir kişi. Bize çok bağ¬lı olan kişiler bile zaman zaman bizi .Hiç bir şeye tam anlamıyla güvenilmez. J. kötü olmasa bile. GOETHE Hiçbir işinde kimsenin desteğine.iseler. yardımına güvenme.

karşılaşabilir İnsan hür olarak yaratılmış. düşünmek .Sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak yanlışlıklara sebep olabilir İnanışa göre "cin tuttu" denilen kişiyi iyi etmek için bir muska yeter. vücudunu yıpratmamalıdır.İlimle geçen bir gece.İnsan dâima olanaklarına ve bütçesine göre hareket et¬melidir İnsan eğitimle doğmaz. isteklerinde azmedenler.J.ama eğitimle yasar.İnatçı kişiler. inanmak için dünyaya gelmiştir.fedakârlık şöyle dursun ben¬cil olur. yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. çok kızmış birini yatıştırmak için akıllı ve sözü dinlenir tek bir kişinin .yine hürdür. (Eschenbach İnsan gerektiğinde başkaları için fedakârlık yapar ama bunun sınırı kendi yararıdır. Önemli olan so¬rup öğrenerek eksiklikleri kapatmaktır. Kendine iyi bakmalı. gülmediği günü . sorunla. SOKRATES İnsan . HZ.sağlığına özen göstermelidir .öğüdü yeterli ve etkili olur . mutlaka istedikleri şeyi elde ederler İnsan . olmayacak gibi görünen işlere çare bulur . SCHILLER . CERVANTES (İnsan gençliğinde öğrenir. beklenmedik güçlüklerle . hatta yakınlaıının çıkarıyla kendi çıkan çatışınca . .zincire vurulmuş olarak bile doğsa. kendi çıkarını öne çıkarır İnsan hayatta her türlü sıkıntıyla. Bunun gibi. Kişinin birtakım noksanlıkları olabilir. ihtiyarlığında anlar. sevmek . Başkasının. MUHAMMED İmkânsızlıklar ve türlü nedenler öğrenmeyi sınırlayabi¬lir. J.İnsan isterse. . ROUSSEAU İnsan canının değerini bilmeli.

Konuşup görüşmek. olur olmaz her konuda konuşur ve kuşkusuz yanılır İnsan ne kadar akıllı olursa olsun öğrendiklerinin tümü¬nü aklında tutamaz. Dostlarını da kendisine uygun olanlardan seçmeli¬dir. elindeki en yakın olanaklardan yarar¬lanarak düzenler İnsan zaman öldürmek için değil .yakınlarının bile yardım etmediği zamanlar olur . akrabası.Oluşturulan kitaplar¬dan da herkes okuyarak faydalanır İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. Oysaki yazıya geçirilen bilgiler yüzyıllar boyunca unutulmaz.J. birlikte bir iş . yakınları ile varlığını gösterir.İnsan yaşayışını.. Kimseden yardım beklememeli. önemli işler yapabilir.İyi. işlediği suçtan dolayı önce tanrıya ve vicdanına karşı sorumludur. . Her . O.İnsan ne "kadar çok şey bilirse bilsin. bilmediği şey da¬ha çoktur.şeyi Tanrı bildiğine göre kuldan sak¬lamak anlamsız olur insan. BANGS İnsan ne kadar usta olursa olsun. faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. . kendi durumuna çevresine uygun bir yaşayış sürmelidir.yaşayışa özenmek. gerekli araçlar olma¬dıkça kusursuz iş .sanan kişi. Kişiye en . OLİVER GOİTMİDH İnsan. Zamanla unutur.hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. DIDEROT . Çok bildiğini . eşi dostu. Durumumuzun çok üstünde bir . dert¬leşmek.yapmak için daima bir başkasına muh¬taçtır İnsan yalnızca kendisine güvenmeli. ya da çok altında bir yaşayış sürmek bize zarar verir İnsan. kötü günlerini çevresiyle paylaşır İnsan.yapamaz İnsan tek başına yaşayamaz.

GOETHE İnsanlar birbirlerinden etkilenirler. Bu durum mevsimlerin oluşumuna benzer.insanın derdi. .. ruhsal.saadetin dostu vardır.Bazen derdinin farkında bile olmazlar İnsanın dostu yoktur. aynı şey kendi ba¬şına gelirse. meslek gibi.eksilmeyip aynı kalan tek varlık. Bu. NAPOLEON (İnsanın en büyük düşmanı. EFLATUN İnsanın yaşamı. insa¬nın. Bunun sonucu olarak aralarında zenginlik gibi.farklılık gösterirler .doğrulan aramak gerekir İnsanlar birbirleri içindir . Birbirlerine baka ba¬ka iyi ya da kötü olurlar. zenginliği yok olabilir. görevi¬ni kaybedebilir. birbirlerine aittir.sayan kimse. içindedir. En yakınlan bile onun derdinin inceliğine inemezler. Tanrı'dır İnsanın.. Bir işe başlarken bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır.olmadığı halde ısına ısına yaz yada soğuya soğuya kış olduğu gibi İnsanlar fiziksel. bizzat kendisidir. farklılıklar oluşur. hatta bütün canlıların bencil yanıdır. (Çiçero İnsanın kendi canı başkasınınkinden tatlıdır. Başkasının başına gelen can acıtıcı şeyi olağan . yetenek ve başarı yönünden eşit değildir. tüm bilgileri bilmesine olanak yoktur. Gücü. durumu . Mutlaka kendisinden daha iyi bilen çıkar. Bir ailede de böyledir. Gücünü. bunu olağanüstü sayar İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür. Çünkü akıl akıldan üstündür. Sağlığı bozulabilir. ço¬cuklar eşit şartlarda yetiştikleri halde her yönden . sürekli aynı kararda devam etmez. Günlerin birbirinden farkı . Gerekirse birlikte tartışarak .

Bu tür girişimler için en . (Ser¬çenin eti çok azdır.boşuna bir çabadır.İnsanlar her zaman birbirlerine muhtaç olurlar. GOETHE İnsanların başlarına zaman zaman rüyada görseler inan¬mayacakları olaylar .uygun zaman kollanmalı. geri durmak gereklidir . bir araç-gereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır. canını verir ama namusunu kirlettirmez . değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır . Ancak birkaç (. .sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem.döker. onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir.gelebilir .Irz insanın kanı pahasıdır Irz. zekalarını birleştirerek iyi şeyler oluştururlar. Dolayısıyla her şeyden önemlidir. saygı gösterilmesi gereken iffetidir. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması.Irmaktan geçerken at değiştirilmez Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında.Isıracak it dişini göstermez .serçenin eti birleşince işe yarar İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını. Bu bakımdan kişi kanını . ayrıca bu.Irmak kenarına çeşme yapılmaz Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa. Daima güçlerini.

gizlenmeli ve örtülmelidir . ibadet olmaktan çıkar.çekinmeliyiz.bayağı kişilerin eline geçer. zararlı kişiden iyilik beklenmez. Bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz. asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır . kendisini bu duruma . bunu daha önceden haber vermez. bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden . 2. kabahat de Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır.Islanmışın yağmurdan pervası yoktur Daha önce kötülük görmüş.Isırgan ile taharet olmaz Kötü. Benzer şekilde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil. zarara uğramış kimse. onlarca kullanılır ve idare edilirler -İ- . Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri. . bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil.Kötülük edecek kimse. Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar.Issız eve it buyruk Sahip çıkılmayan.İbadet de gizli. seviyesiz ve niteliksiz.bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir .1 . İyi sonuç . başında bulunulmayan mal ya da iş. Her işin aracı farklıdır. tam tersi utanılacak bir şeydir. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan.düşüren şeyden artık çekinip korkmaz . .

Bu bakımdan az konuşmalı. çuvaldızı başkasına batır Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü. Her an aralarında anlaşmazlığın . birbirlerini aldatmak. Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar. ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına .İki dinle (bin işit) bir söyle Haddinden fazla konuşmak. başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli. Çünkü .çıkaramazlar .İki cambaz bir ipte oynamaz Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar. saf dışı bırakmak için uğraşırlar. çok dinlemelidir.İğneyi kendine. gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda. bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır . her ikisini . bir iş üzerinde uyuşamazlar.çıkması. Bunda ısrarlı olmaları. aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz.İki baş bir kazanda kaynamaz Fikirleri.İki at bir kazığa bağlanmaz Kendi başına buyruk. kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi.. görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey .uygulamanın ne denli uygun olup olmayacağına karar vermeliyiz .de daha tehlikeli bir duruma iter .

yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar .İnsan beşer. . bir biç Hangi iş olursa olsun. 2. Bu . Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.İki el bir baş içindir Yüce Allah. çenesi düşüklükten de bu şekilde .sonra işe başlanmalıdır .İki ölç. ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha . Bu bakımdan dalgınlıkla. insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. Başkalarına yardım edecek bir .kurtulur insan . bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli.durumda değildir .söylenenler ancak bu şekilde kavranır. Çünkü gücü ve dikkati dağıtır. boyutları gözden geçirilmeli. İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı.şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır . Bu ise çok zor ve sakıncalıdır. başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır. kuldur şaşar Hiçbir insan hatasız değildir.1 gücü kullanan insan.İki karpuz bir koltuğa sığmaz Kimisi. Buna aldırmayanlar çoklukla .

gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir . yetmişinde de odur . insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Hayvanların bir işe . İnsan da istemeden .alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise. o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır . bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola . insanı doğduğu yerin dışına iter.İnsanoğlu çiğ süt emmiş Şurası muhakkak ki. doyduğu yerde İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. o işi görmekten.İnsan yedisinde ne ise. orayı yurt edinir . kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler. hem de alışkanlık kazanırlar.İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır Çoklukla görülür ki..geçimini temin ettiği yerde kalır. yaşadığı hayat şartlarının zorluğu. Çoklukla güven de vermez. dolayısıyla o işi kolayca yaparlar.İnsan doğduğu yerde değil. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe. Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik . hayvan süre süre (alışır Bir işi öğrenmenin en iyi yolu.(İnsan göre göre.sürüklerler . Ne var ki. Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar.

zekât” vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. vermeyenin iki yüzü Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. bir olay ve bir iş en zayıf yerinden.olmak. .veya kopar .İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar Kişi. bu mutlaka “insaflı olmak” olurdu. Darda kalanın.İslam`ın şartı beş. oruç tutmak.Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez . Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı. Sonunda ona buna avuç açar. yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir. hacca gitmek. Bunun yanı sıra. Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır . Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer. namaz kılmak.İş insanın aynasıdır .dilencilik yapmaya başlar . bir şeyi başkasından . ihtiyacı olanın. sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz.istemesinde utanılacak bir yan yoktur .İsteyenin bir yüzü kara.Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. altıncısı insaf demişler Kelime-i şahadet getirmek. Eğer böyle görürse işinin.İp inceldiği yerden kopar Bir durum. en çürük noktasından bozulur . nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir. . Çünkü insaf sahibi .

Bunu değiştirmek mümkün değildir. ulaşacağı sonuca ulaşır. insandaki hantallığı. ne tedbir alınırsa alınsın. isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar.kadar sorumlu. Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi.İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı .İşten artmaz.(İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak.kılar. bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi .üzülme . savurganlık yapmamak.büyük. Ne yapılırsa yapılsın. tüketimi kısmakla mümkündür ancak . Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp . tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. Çünkü yaptığı o iş.Bir kişi hakkında yargıya varmak. onun ne .İt derisinden post olmaz Ahlâksız. maddî yönden de kazançlı yapar . yüce bir amaç için hizmet yapamazlar .Tasarruf.İş olacağına varır Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. onu canlı. bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır . dişten artar Kazanç ne kadar çok olursa olsun. o iş. yetenekli ve verimli . nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. .

iyilere de barınacak yer bulunamazdı.doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir .İtle yatan bitle kalkar “. aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi.yakın ilişki kurmak. kötüsü rezil eder . “Körle yatan şaşı kalkar . durumlara karşı çıkılsa da engellenemez.İyi dost kara günde belli olur “. taşkın kimselerden uzak dur.Eğer art niyetli.bunların dilekleri yerine gelmemektedir .İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz Hilebaz.rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar . “Dost kara günde belli olur .İt ürür. bayağı. Onlarla iş yapmak.Bk. . Şükür ki . onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar. düzenbaz. . ahlâksız.Bk. Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden. tartışmaya girmek. başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar.İtle çuvala girilmez Bilgisiz. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar. birbirlerine .İyi evlât babayı vezir. kervan yürür Gerçekleşmesi doğal olan işlere. hatta kavga bile etmek sakıncalıdır .

kötülüğe iyilik er kişinin kârı İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı.İyilik (muhabbet) iki baştan Gerek iş.de kat kat fazlasıyla . sağlıksız. faziletli ve olgun kimseler başarabilir . Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki. bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler .herkes yapamaz. yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et. denize at. hemen herkes tarafından sevilir. yararlı işlerde bulunan kimse. kayıran. gerek evlilik. kötülük yapan.İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan.insanlar da utanç kaynağı olurlar . Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. balık bilmezse Hâlik bilir Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme.İyiliğe iyilik her kişinin kârı.görenler. Günü geldiğinde iyilik . Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir. yararsız ve şerefsiz . Bunu ancak mert. yardımcı olan. Hem . bunu .İyilik et. Bunu Yüce Allah görür. .İyilik eden iyilik bulur Bir karşılık beklemeden yardım yapan. gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir.

dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz. kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse.kimse leke süremez . onun şahsiyetine .Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. bu vücudu ne kadar iyi. bütün bunlar . kuşamla donatırsa donatsın.kadardır .rahata kavuşmasını sağlar K . her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah . Tek taraflı iyilik bir yere . sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun.Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur . gösterişli. adam olmaz Ne kadar güçlü.Kaçanın anası ağlamamış Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar.Kalaylı bakır küflenmez Saf. Onun . temiz. güzel ve çekici giyim.Kalıp kıyafetle adam.İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir Eğer Yüce Allah. . türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir.edilerek gözde büyütülür . çok küçük de olsa.Kaçan balık büyük olur Çok önemsiz.

diğeri de düşünür. Kişiyi değerli kılan güzel ahlâkı. içinden çıkılmaz yapar. becerisi. . Bundan ötürü de kolay . üretkenliği. Zevk. ağızdan ağıza geçerek . onu yeter bulan. kanı su ile yurlar Bir kötülük. hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar. kötülük yapılarak düzeltilemez. kötü haber çabuk duyulur. deliye öğüt neylesin .yapılarak ortadan kaldırılabilir . Birinin hissettiğini diğeri de hisseder.Kanaat gibi devlet olmaz Elindekinden hoşnut olan.Kanı kanla yumazlar. arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur .kişiyi değerli kılmaz.hızla yayılır . ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur. alışkanlık. kimi .Kalp kalbe karşıdır Sevgi karşılıklıdır.Kara haber tez duyulur Ölüm veya felâket haberi. sıkıntıya düşmez . araç ve gereci temin edilmeyen. birinin düşündüğünü . Kötülük ancak iyilik .Karaya sabun.bilgisi ve çalışkanlığıdır .dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez . fazlasını istemeyen.(Kanatsız kuş uçmaz (olmaz Gerekli şartları sağlanmayan.kolay yokluk çekmez.

Başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli . davranışları. kardeşi atmış. yoldan çıkmış kimseleri de . “benim ak-pak evlâdım” demiş Yaptığı iş ne kadar kusurlu. gülünç duruma düşerler . çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun. yol ve yöntemleri birbirinden farklıdır. kendi yürüyüşünü şaşırmış İnsanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. kişiye bunlar iyi ve güzel görünür. Bu bakımdan görgüleri. o da kendi yeleğinden .Karga yavrusuna bakmış. Kimi akılsız.Kardeş kardeşi bıçaklamış. dönmüş yine kucaklamış “. yar başında tutmuş .Bk. özü bozuk olan şeyi düzeltmek hemen hemen imkânsızdır.doğru yola getirmek mümkün değildir . İnsanlar için de durum aynıdır.yitirir. kavgalı. yar başında tutmuş Kardeşler ne kadar geçimsiz. “Kardeş.Kartala bir ok değmiş. anlayışsız. dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler. beceri ve bilgileri.Karga. Çünkü onları birbirine . anlaşmaz.değildir . bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da . Buna rağmen kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar.Kardeş kardeşi atmış.Esası.bağlayan bir kan bağı vardır ortada . Ancak bunu beceremezler. kekliği taklit edeyim demiş.

bunu gizlemeye çalışır.Kaynayan kazan kapak tutmaz İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.Kişi.Katıra “baban kim?” demişler. önüne geçilemez. zarar da edilebilir.zorundadır.. ansızın ortaya .Kaza geliyorum demez Can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir.çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır .Kazanmayanın kazanı kaynamaz Yiyip içmek. geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak . Ticarete atılan .iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder . Bu bakımdan önceden kimi tedbir alınmalı.(Kâr.kimse bunu göze almalı. Sadece . Kazancı olmayan insanın geçinmesi mümkün değildir . “dayım attır” demiş Kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez.Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez . . hayatta karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür . zararın kardeşidir (ortağıdır Ticarette sadece kâr etmek düşünülemez.kolay kolay yatıştırılamaz . alış verişe öyle girmelidir .

kasap yağ derdinde Kötü bir duruma düşmüş. Her şeyin bir . o da sana kötülük yapacaktır. Yoksa o şey ya zarar görür. Anne_baba ne yaparsa .girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır . kazarlar kuyunu Sen başkasına kötülük yaparsan. büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken.tehlikeye atar . kimi sıkıntılara . hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını .çocuk da onu yapar.değildir.durumdan istifade etmeye çalışırlar .Kazma elin kuyusunu. Unutma ki. ya da yok olur . örnek alırlar.Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der . hangi yola giderse çocuk da o yola gider .Keçi can derdinde.karşılığı vardır. gözü doymaz.Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı. her ne edersen onun karşılığını alırsın .Kedinin boynuna ciğer asılmaz Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak.Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur Açgözlü.Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar Küçükler daima büyüklerini taklit ederler. kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu . emanet etmek doğru .

Bk.Kimileri. kör ölür badem gözlü olur Önce değersiz bulunan. Çünkü bildiğini okumuş. beğenmiyor görünürler.Kelin ilâcı olsa başına sürer “. çok önemli ve iyi gibi . kalp akçe sahibinindir Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi. köseden yardım gelmez Yardıma muhtaç olan kişi. kendi işini ?halledememiş ki. küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır.Kem göz. geçmeyen para da onu kullananındır . sahte parayı da kimse kabul etmez. istediği gibi davranmış.Kendi düşen ağlamaz Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. Kötü .görülür .söz söyleyenin. kimseyi dinlememiştir. ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri . başkasına nasıl yardım etsin .Kel ölür sırma saçlı olur. çok istedikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar. . köseden yardım gelmez .O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır .şey. kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır . “Kele.Kele. beğenilmeyen bir kimse. Kendi derdine çare bulamamış.

Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir Öfkeli. gidişini kapar .ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver .. yakınlarına zarar . pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve . onun alışkanlıklarına.düşüncelerine eğilim duyar. sinirli kimsenin zararı kendisinedir. işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya . kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir. kiminle arkadaşlık ederse.Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz Kişi öncelikle kime danışacağını.vermez .Kılıç kınını kesmez Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere. ondan etkilenir. sert. . sağlığına zarar verdiği. huyunu. işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla. bir davranışta bulunmadan önce. toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst .Kesilen baş yerine konmaz Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan Kişi. Kendini yıprattığı.eder . Bu bakımdan bir işe girişmeden.sokabilir . Çünkü seçtiği kişi kötü.

Kızını dövmeyen. ancak iş işten . Yüce Allah. dizini döver Kızını.Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır.yapısından vazgeçip de kötülük edemez . hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez.Kırk yıllık Kâni..kimselerin sonu da iyi değildir .çok da . çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır. ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur. çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen. bu az da olur. olur mu Yani İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi. ahlâksız bir yola sapan. . Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz. kolay kolay bu . kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur. gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur.Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın. . Bu gibi .Kırkından sonra azanı teneşir paklar Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan. terbiye kurallarını öğretmeyen.uyarılmalıdır . Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli.geçmiştir . ya zurnacıya Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir.

Kimi köprü bulamaz geçmeye. Canı gönülden yapılan duanın önemi . tutumunu ve davranışını över. kimileri hiç bulamaz.(Kimseden kimseye hayır yok (gelmez İnsan. er veya geç zulme uğrayanların âhını.Kiminin parası.Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez Herkes sattığı malı. . acımasızlık. bedduasını alırlar ve perişan . kusur kabul etmez. Zalimler. Kimileri bolca bulurken.eleştiriler yapılsa da aldırmaz.olan şey dengeyi sağlamaktır . yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse. çelişkilerle doludur.Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı. haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz. Gerekli . Buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur. kimi su bulamaz içmeye Hayat sıkıntılarla. Bu da toplumu kargaşaya sürükler.Kimsenin âhı kimsede kalmaz Güçlü bir kimsenin dine. yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. Kendine yönelik . kendi gücüne güvenmelidir . Bu dünyada para kadar dua da önemlidir.büyüktür . kiminin duası Öyle işler vardır ki. kiminden para. o methe devam eder . kıyım. hayal kırıklığına uğrar. kendi işini. kiminden de dua alınarak yürütülür.olurlar ..

Hele insanlar .şeyin yokluğu. diğerini sürekli rahatsız eder . uzak durmak. kendini korumak gereklidir . kişiye olduğundan daha değerli görünür. Çünkü insan nefsi doymak bilmez. kendini . büyük bir işin aksamasına yol açabilir . şeytanla baş başa kaldı demektir.Komşu komşunun külüne muhtaçtır Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar.Kork Allah`tan korkmayandan Allah korkusu. bunlar ona yük değildir . Çünkü en önemsiz .. Kişi.çekinmek. Bir arada yaşama sosyal hayatı.geri durmaz. 2. Bu bakımdan böylelerinden .birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal. Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır.Koça boynuzu yük değil Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz.1 savunacak araç-gerecini. Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş. her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. başkasının elindekine imrenir. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur.Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Başka bir kimsenin malı. güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan . sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir.

1 korkan kimse o işi yapmaktan çekinir.razı olunur. gizlenir. Çünkü bir ihtiyaca.. her gün ha battım ha batacağım .Korku dağları bekletir Korku varlığını her yerde duyurur. korku ise bunu . Çünkü gelecek olan gelecek. Üzüntü. zor da olsa orada yaşamaya çalışır . Çünkü sonu pek iyi görülmeyen.önleyemeyecektir .korkusu veren işten insana pek hayır gelmez . Cezadan veya zulümden kaçan . kalitesi düşük de olsa cevap verecektir .dağlara kaçar. Yapacağı işe karşı verilecek cezadan .Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da .Korkunun ecele faydası yoktur Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.(Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir. olacak olan olacaktır.Köpeğe gem vurma kendisini at sanır . Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir. 2.

Hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen. Peki.nasıl kötülük edecektir? O da nankörce davranıp zarar veremez . ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır. o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder. kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü.uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır . . onu över.Köpek sahibini ısırmaz Köpek bile kendisini besleyen. ne var ne yok hepsini talan eder.Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler Kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker. O hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır. lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi. yardımcı olan kimselere karşı gerekli saygıyı göstermeli. sanki o övdüğü kimse değildir. geçimini sağladığı yere . Kendisine iyilik eden. Ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir. nankörlük etmemeli ve kendisine . . Eğer elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz.başlar . kendisini koruyan sahibine saygılı davranır. kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya . Karşısındaki kimse.Köpek ekmek veren kapıyı tanır Şurası unutulmamalıdır ki.düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız . saldırır.(Köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer. köpek bile kendisini besleyen yeri bilir.

yakınında bulunduğu insanlardır . Böylelikle o .(Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar Değersiz. ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar. Çünkü insanı en çok etkileyen . arkadaş.) iyi davran. çok az bilgi.Kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder İnsanlar en çok birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar. onları incitip kırma.Kötü söyleme eşine.. komşu. Eğer komşu kötü huylu biri ise.Kötülük her kişinin kârı.Körler memleketinde şaşılar padişah olur Bilgisiz.anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar .kötü komşu. Eğer böyle yaparsan onlar da . ağu katar-aşına Yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri. mesai arkadaşları vs. İnsanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur. beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde. insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur . anlayışsız. kötü.uzaktırlar . . iyilik er kişinin kârı “. Emanet isteyen de geri çevrildiği için ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır..Kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan .Bk. kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez. “İyiliğe iyilik her kişinin kârı .

Dolayısıyla .sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler Kurda. sapkınlığı yüzündendir.senin hakkında hiç iyi düşünmezler.Bk. yeter ki o kullar kötü yola .Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez Sıkıntıda olan.Kul hatasız (kusursuz) olmaz “. sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır . çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu ona aittir.üzülmez de.Kul azmayınca Hak yazmaz Kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı. Doğru yolda giden toplumlar . “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler. Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır. “İşimi kendim görürüm de . Onlara en sıkışık anlarında yardım eder. keyfine bakar . kimin ne yaptığı belli değildir. sana daha büyük kötülük yapma yoluna . dara düşen ve kendisine inanan insanları Yüce Allah darda koymaz.Kurt dumanlı havayı sever Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz.giderler . başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır.ondan” demiş Kendi işini kendisi gören. Dolayısıyla hiç kaygılanıp . “Hatasız kul olmaz .selâmete ermişler.

yararı dokunan davranışlar .kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu . aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir . yersiz. ondan çekinip korkarlar. bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra . boş sözlerle bir iş yapılamaz. kuvvetli iken herkesi korkutan.göstermek gereklidir . tedirgin eden.onun bunun. Bir işten olumlu sonuç alınmak isteniyorsa.de huylarını değiştirmezler. oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler .Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Güçlü. zalim kimseler kılık-kıyafetlerini. huyunu değiştirmez Kötü.görülür .Kurunun yanında yaş da yanar Bir düzeni kurmak. yıldıran kişi. onların bu kötü yapıları devam edip gider .ortamın oluşmasını istekle beklerler . huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra. o konuda eylemde bulunmak. Bunun gibi her bakımdan güçlü.Kuru lâf karın doyurmaz Anlamsız. suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı .Kusursuz dost arayan dostsuz kalır . kuvvetli bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar.Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir.

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple kusursuz dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak .istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz

.Kuzguna yavrusu güzel (anka) görünür “...Bak. “Karga yavrusuna bakmış

.Küçük suda büyük balık olmaz Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. Bu .1 kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. Küçük kazançlar, küçük ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. Sınırlı, küçük bir .ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz

.Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, .kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE İş gerçekleşmeden umutlanıp, oldu gözü ile bakmamalıdır. Her zaman sonucu .almadan sevinmek, kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir İşçi veya yönetilen kişi yöneticisinin işten anlayıp, an¬lamadığını, yeterli olup .olmadığını bilir ve çahşmalar'ını ona göre yöneltir İşe yaramayan kötü kişilerin bozulacak yönlen kalma¬dığı için zararlı etkenler .onları etkilemez

İşe yaramayan, karın doyurmayan soyluluk geçersizdir. Soyluluğu ile övünüp çalışmayan bir kişiden, soylu olmayıp da çalışıp kazanan bir kişi daha .üstündür İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES İşin sahibi, işçilerle çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz İşveren mal sahibi olur ama bu uğurda işçi de canı çıkıncaya kadar .çalışmıştır .İyi ana babadan kötü çocuklar da olabilir İyi beslenmesi için çocuğa ne kadar para harcansa ye¬ridir. Çünkü gelişmesi buna bağlıdır. Ama, değerini bileme¬yeceği için, giydirilen pahalı giysileri hor kullanacak, yıpra¬tacaktır. Zaten büyümekte olduğundan kısa sürede .giyemez hale gelecektir İyi gün de, kötü gün de fakirliğe zenginliğe bakmaz. Al¬lah dilerse yoksulu .zengin, zengini fakir yapabilir .(İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur. (Toplumdaki inanışa göre İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO iyi, güzel işler, iyi araç ve gereçler kullanılarak elde edilir. Kişinin hüneri kadar gereçlerin de önemi vardır. İyi malzeme işi yapanın yüzünü ağartır, övünç .vesilesi olur İyi, kaliteli mal hiçbir zaman insaflı rahatsız etmez. Ka¬litesiz mal alırsak ya .çabuk eskir ya da sık sık bozularak ba¬şımızı ağrıtır .İyice düşünmeden, sonunu düşünmeksizin İyice düşünülmeden söylenilen sözlerin, yapılan işlerin doğuracağı olumsuz sonuçlan sonradan düzeltmek mümkün olmaz. Bu nedenle son sözümüzü .önceden söylememeliyiz

İyileri, güzelleri, değerli kişileri çekemeyen, onlara sata¬şıp kötüleyen çok .olur İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN İyilikten bilmeyen nankör kimseler, iyiliklerini ve yar dunlarını gördükleri .kişilere karşı kötülükte bulunurlar -KKabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR Kadın, eğitim ve yönetim bakımından ailenin direğidir iş bilmeyen, beceriksiz, müsrif kadınlar ailenin gelişmesini engeller. Akıllı, becerikli kadınlar ise .ellerindeki kısıtlı im¬kanlar ile ailelerini çekip çevirirler Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS Karakterleri kötü olan kişilerin gözü doymaz. Kendi çı¬karları için başkalarının .uğradığı zararlan düşünmezler Karekterli, soylu kişilerle kurduğumuz ilişkilerde uğra¬yacağımız zarar azdır. Oysa ki soysuz, kötü karakterli kişi¬lerle olan ilişkilerimiz yüzünden başımız .pek çok derde gi¬rebilir ve daha çok zarara uğrayabiliriz Karşılık beklenerek verilen armağanı alan kişi, armağanı verenin dileğini .yerine getirmek zorunda kalır; işini yapar Karşısındakini bağırıp çağırarak korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir .saldırıda bulunmaz .Kaynaklan köklü ve bol olan kuruluşlar sağlam, sürekli ve verimli olurlar Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının .da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz

Kendisi için, işi için gerekli olan araçlara iyi bakan iyi kullanan kişi güç duruma düşmez. Görevini tam yapan, araç'annı iyi kullanan hiç bir zaman kötü .duruma düşmez Kendisine cömert denerek pohpohlanan kişi, cömertli¬ğini göstermeye kalkar ve bunu yaparken de elindeki avucundakini saçar, tüketir. Yiğit denerek pohpohlanan kişi de, bunu göstermek için gücünün üstündeki mücadelelere .katı¬lır, canından olur Kendisini aşka kaptıran kişi, ne sevgilisinin kusurlarını görür, ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenir. Her konuda¬ki aşın, tutkular insanların gerçekleri .görmelerini engeller Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN Kılık kıyafet, zenginlik insanların değerini artırmaz veya eksiltmez. Değersiz kişi, kılık kıyafetle değer kazanmaz. Eşeğe altın semer taksak eşek, yine .eşektir, değişmez Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI Kimi zaman bir kişi öyle delice işler yapar ki bir çok akıllı kişi bu durumu .düzeltemez. Bazı kişilerin topluma verdiği zararlar kolay kolay önlenemez .Kimseye kötülük yapma. Sonra sana da yaparlar Kişi ağır hasta, ya da çok dertli ise zenginliğinin tadına varamaz. Böyle bir ?kimse, zengin olmuş neye yarar Kişi en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden çı¬kacağını önceden .bilebilse onu yok denilecek kadar az para¬ya Satardı .Kişi iyi veya kötü kaderinde ne varsa onu yaşar Kişi iyilik ararsa iyilik, kötülük ararsa kötülük bulur. Bir kimse hangi amaca .ulaşmak için çalışırsa, ona ulaşır

.Kişi kendisine gerekli olan her şeyi zamanından önce ve ucuzken almalıdır Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. Başına gelecekleri görse de, zorlama ile .kaderini değiştiremez Kişi olduğu gibi görünmelidir. Ailesinden, soyundan utanmak onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişiyi değerli kı¬lan kendi karakteri, çabasıdır. İyi bir ailedenkötü kişiler çı¬kacağı gibi kötü bir aileden de iyi kişiler çıkabilir. Kişi, .top¬lum içindeki yerini kendisi hazırlar Kişi, ancak kendi düzeyinde, kendi huyunda olan kim¬selerle uyuşup, .arkadaşlık edebilir Kişi, bir kez şanssız olmaya görsün. Tüm işleri ters gi¬der. Gökten yağan .yağmur bile, talihsiz kişiye fayda yerine zarar verir Kışı, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu, en azından bir ne¬zaket gereğidir. Ödevdir .de. Çağrılmadığı yere ise gitmeme¬lidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur Kişi, kendine teslim edilen ya da başkaları için çalıştığı işten pay umar, .yararlanır. Bu da doğaldır Kişi, kendisi için ne gibi hazırlıklar yapmışsa, alacağı sonuç, o hazırlıklardan .ne çıkabilirse odur. Bundan öte bek¬lentisi olamaz Kişi, ne kadar züğürt olsa, parasız ve işsiz kalsa da yaşa¬mak zorundadır. Aç .yaşanmayacağı için kendisine bir geçim yolu bulur Kişi, şansız (akılsız) olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz. El attığı .her şey kurur Kişi, sebepsiz yere başkasına saldırmaz. Ancak kızdırı¬lır, haksızlığa uğratılırsa gözü hiç bir şey görmez ve karşı¬sındakine zarar verir. (Arının .(soktuktan sonra öldüğü söyle¬nir .Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini za¬rara sokmuş olmaz

Kişiler en çok neyi elde etmek istiyorlarsa sürekli onu düşünür, onun peşinde .koşarlar Kişiler kendilerini çok kurnaz ve çok akıllı sanmamalı¬dırlar. Daima kendilerinden daha uyanık ve kurnaz insanlar bulunabileceğini .düşünmelidirler. Birçok hilenin birçok da kaçış yolu olduğu unutulmamalıdır Kişiler, iş beğenmezlik ederlerse kâr edemezler. Geçin¬mek için namuslu .olmak koşuluyla her iş yapılmalıdır Kişiler, önemli ve büyük işleri tek başlarına başaramaz¬lar. Mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Başarıya ulaşmak, hak aramak, kötülükleri yok etmek için birleşmelidirler. İnsanla¬rın en etkili silâhlan el ele verip birlikte çalışmalarıdır "...karş. "Yalnız taş duvar olmaz." "Yalnız kalanı Kişiler, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Gereksiz yerde gösterilen cesaret, belâ .getirir Kişilere oranla devletin gücü daha fazladır. Bu yüzden de devletin yaptığı iş .temiz ve sağlamdır. Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar .kişilerin iyi şeylere zararı dokunur. Onların değerinin azal¬masına sebep olur Kişilerin karakterlerini seçtikleri kişiler ele verir. Çünkü herkes kendi yapısına uygun kişilerle arkadaşlık ku¬rar. Dolandırıcı, dürüst kişiyle arkadaşlık .edemez. Bu neden¬le birisini tanımak için onun arkadaşını tanımak yeterlidir .Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür Kişinin derdini, sıkıntısını yürekten paylaşan kişi anasıdır.kimse anamız kadar .bizim derdimize yanmaz Kişinin nazı sevdiklerine geçer. Bu yüzden de zaman zaman yakınlarını .hırpalar, üzer Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA Kızların, giyim kuşama, eşyaya ihtiyacı çoktur. Evin eksikleri biter, onların .eksikleri bitmez. Özellikle evlenecek kızların çeyiz ihtiyacı bitmez Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON .Koruyucusu, yöneticisi olmayan kişiyi, topluluğu, düş¬man ezer Kötü bir duruma düştüğümüz zaman umutsuzluğa ka¬pılmamalıyız. .Durumumuzdan daha kötü durumların da ola¬bileceğini düşünmeliyiz Kötü bir kişi, kötü bir söz, bir davranış tüm bir toplulu¬ğun havasını bozmaya, .huzurunu kaçırmaya yeterlidir .Kötü davranışın karşılığı hiç bir zaman iyi olmaz Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH Kötü malzeme ve gereçle iyi şey yapılamaz. Her işin özelliğine uygun .malzeme kullanılmalıdır Kötü olayları önceden haber verip ikaz eden olmaz. An¬cak kötü sonuç meydana geldikten, iş işten geçtikten sonra herkes akıl vermeye, yol göstermeye kalkar. "Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın..." diye akıl satan çok . .olur Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarınca daha kötü yapar, fena davranışlara .sürüklenir Kötü yöneticiler emirlerinde çalıştırdıkları kişilere, hal¬ka adaletsiz ve kötü .davranarak onları canlarından bezdirir

Kötülük ve işkence yapmak insanlığa yakışmaz. İnsan yaptığı kötülüğün .cezasını gerek yasalar önünde gerekse vic¬danında mutlaka çeker .Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma, zararlı çıkar, kirlenirsin Koz helvasının içindeki ceviz ile helva nasıl bir birini tamamlıyor ise, ayırmak zorsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak zordur. Çünkü kız çocuklar ile .anaları birbirlerinin sırdaşıdırlar Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi, daha büyük iyiliklere de lâvık değildir. İyi insan için iyiliğin azı .da çoğu da birdir Küçük görünen bazı işler, büyük sonuçlar doğurabilir. Küçük bir vida eksikliğinde bir otomobil çalışmayabilir. İş¬lerimizde ayrıntılara, önemsiz .saydığımız şeylere de gerekti¬ği oranda önem ve değer vermeliyiz Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG Küçüklerin, büyüklerden yardım istemeleri için, yar¬dımları hak etmeleri, .kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kul¬lanılmayan nesneden .daha iyidir Kullar, Tanrı'dan, kendilerine uygun istekte bulunurlar. Bu istek başka kulların isteklerine uymayabilir. İsteği kabul edecek olan Tanrı'dır ve hangisininkinı .yerine getirmişse onu uygun görmüş demektir Kurt insanı nasıl içinden yiyerek yavaş yavaş çürütürse, dert ve üzüntü de .insanı öyle hırpalar, yıpratır Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU

Kusursuz insan ve nesne olmaz. Sevdiğimiz kişileri, ya¬rarlandığımız .nesneleri kusurları ile birlikte kabullenmeliyiz Kusursuz insan, kusursuz güzel olmaz. Her şeyde bir kusur arayan eşsiz .dostsuz, işsiz kalır. İnsanlar biraz hoşgö¬rülü olmalıdır Kuvvetli, dişli birisine dayanan, ondan güç alan kişiler,herkese kafa tutar; .kabadayıca işler yapar -L.Lâfla peynir gemisi yürümez Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve .çalışmak lâzımdır

.Lâf torbaya girmez Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf .edilmelidir

.Lâtife lâtif gerek .Şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir

.Leyleğin ömrü laklakla geçer Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle .bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur

Mahkeme kadıya mülk değil Hiçbir kimse. onu o yere getirenler onu oradan alır. Nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa. hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. Gün gelir. ardından çoğunlukla yağış getirir .edenler.Lodosun gözü yaşlı olur . emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir. Alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez. o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar . Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal . Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden onu bir daha . Emek. çünkü helâl değil. yerine bir başkasını getirebilirler.Mal bulunur. haramdır. O hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak. Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz. can bulunmaz Mal ve mülk kazanmakla elde edilir. Bugün kaybeden.Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr.vermek zorundayız -M- . yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir. alın teri dökmek ve emek .Lokma çiğnenmeden yutulmaz Her iş bir emekle yapılır..

saplarını bile yakmak zorunda kalırlar .Mart kapıdan baktırır. canına gelmişçesine acı duyar. kazma-kürek yaktırır Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. insanlar zor durumda kalırlar. hem de çok yağacak yağmur ürün için oldukça faydalıdır. Bu ayda yağacak yağmur. evde bulunan kazma-kürek . Yaptırabileceğin biri . Unutmamalıdır ki. Nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır.artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder .elde edemez.varken tehlikeli bir işe kendin girme . ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir .1 Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin. Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir.Maşa varken elini ateşe sokma Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır.Mal canın yongasıdır İnsan. o yolu tut.Mart`ta yağmaz. Bu bakımdan insan canının kıymetini bilmeli. onu tehlikeye . Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz. verimi . didinip durmuş ve mal sanki . Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur Mart ayı oldukça soğuk bir aydır. malına gelen zarardan. 2. canını dişine takmış.atmamalı.onun bir organı gibi olmuştur . Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış. Çoklukla bugünlerde yakacak tükenir. .

Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır.Mermer iyi taştan.ortama. Aksi takdirde .(Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz Bir işin başarıyla yürütülebilmesi. az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır . gerekli araç-gerece. Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz.(Mazlumun âhı. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz . Ne var ki.Bk.Müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur .Meyveli ağacı taşlarlar Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. indirir şahı (yerde kalmaz “. bir işten verim alınabilmesi için uygun bir . kimileri kendisine gösterilen bu yakın . hücumlara .. Kullanılırsa son derece zararlı olur.ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar .Merhametten maraz doğar Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur. becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur. bilgili.Bk. iyilik ederiz. iyilik iki baştan “. Ama toplumda bir konum edinmiş. Domuz eti Hıristiyanların sofrasına konabilir ama Müslümanların sofrasına sokulamaz. dolayısıyla içemez ve bulunduramaz. “İyilik iki baştan olur . İçki Müslüman`a haramdır.

Çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık .edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır . onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. yoldan gelene. apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması. günün birinde er veya . Eğer dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta güçlük çekmeyiz. Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı. Çünkü ikram edene.geç bunun hesabı kendisinden sorulur .Minareyi çalan kılıfını hazırlar Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse. yutulmaz Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir. evimize bereket dolar. Yüce Allah misliyle .(Mızrak çuvala sığmaz (girmez Herkesin gözü önünde duran.Misafir kısmeti ile gelir Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm. konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. yolcuya. örtbas .Mirî malı balık kılçığıdır. sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını . sakınmadan verene. Dolayısıyla misafir kısmetini de getirmiş olur .duygularının kabarmasına yol açar .verir. Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz.maruz kalır.önleyecek tedbirleri önceden alır .

Bk. ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir.önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar .ağırlanacağını düşünmemelidir . Ancak umduğuna kavuşamaz.. kendi dibini aydınlatamaz. Unutulmamalı ki suratlarının . Üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi.Muhabbet iki baştan “. bulduğunu yer Bir yere konuk olan.Misafir on kısmetle gelir. çünkü ev sahibi. Bu bakımdan.Bk. “Misafir kısmeti ile gelir . konuk.Mum dibine ışık vermez Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum. Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar. Çünkü onlar her şeyden . “İyilik iki baştan olur . misafiri de zor durumda bırakır. ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır. Bu bakımdan özel yiyeceklerle .Misafir üç gün misafirdir Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez.asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz . Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar. birini yer dokuzunu bırakır “.Misafir umduğunu değil. evde ne varsa onu ikram eder.

Mühür kimde ise Süleyman odur Hz. kuut denilen beden durumlarını. o çıkar kaşığına . onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler.değerli.Mürüvvete endaze olmaz Yiğit.verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır. eşsiz bir insan yapar N . Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş. iyiliksever. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı.Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam.. rükû. sücut. cömert olmanın ne ölçüsü. o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir. tuttuğu oranda da kendini . Buna salât da denir. istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da . Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir. Namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle. mert. Namaza çağrı işareti de ezandır. atasözü şu anlamı vermek için söylenir: Kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa.Ne doğrarsan aşına. onun buyrukları geçer . burdan hareketle söze şu anlam . Namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar.uğraşmaz . ne de sınırı vardır. kuralınca tekrarlayarak Yüce Allah`a edilen bir ibadettir namaz.

ne kara düş gör İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan. bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba . orda bereket .Ne karanlıkta yat. ne olacağım demeli Kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir. az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır. düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır. Çok ve iyi çalışan iyi. bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir.sürerler .karşı şimdiden tedbir al. huzurlu. Birine kötülük yapan ondan kötülük. karşına çıkabilecek tehlikelere “.olmasında niyetin rolü de büyüktür . orda dirlik Hangi yerde.Ne oldum dememeli. . Orada insanlar mutlu.Kişi. çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür. varlıklı ve başarılı olabilir.Ne ekersen onu biçersin Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Elde edilen verimin iyi veya kötü .iyilik yapan da iyilik görür . toplumda duygu.katmalıdır . Bk.Nerde birlik. Yarın elinde olanı. başarılı ve uyumlu bir hayat .Nerde hareket. “Korkulu rüya görmekten . sağında solunda bulunan kimseleri küçük görmemeli... Bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı.

gümüş tekerlek “. “Mart`ta yağmaz. yolda kalmışa yardım eden.evlenmek yeğdir . uyuşuk. Çünkü orada devamlı iş.hayırlı olur. bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez . çalışma ve üretim . bolluktan söz edilir ancak . Hatta .. korkak ve yumuşak da olma.Bk. ona buna saldırıp kimseyi ezme. o gider seninle Yaşadığı sürece yoksula. yoksa seni kötü biçimde cezalandırırlar. pısırık. ne yavaş (şaşkın.Yüce Allah. ona kat kat fazlasıyla verecektir . Çok sessiz. İkisinin ortası bir yol izle . Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil.(Niyet hayır.. Daha önce tanışmadan evlenenler. onları doyurup giydiren ve gözeten kimse.Ne verirsen elinle. miskin) ol basıl Sertlikten kaçın.vardır. Nisan`da dinmezse . o şeyin sonu .Nikâhta keramet vardır Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.yoksa seni hırpalayıp ezerler.Ne yavuz (azgın) ol asıl. yetime. akıbet hayır (selâmet Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse. .Hareket olan yerde bolluk olur. evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler. Bekâr durmaktansa .Nisan yağmuru altın araba.

zayıf insanların işidir.sıkıntılar çekilerek. MEVLANA . . LA FONTAİNE Nankörlük. .Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.Bunun için de yiyeceğine dikkat etme¬li. her türlü aşırılık¬lardan kaçınmalıdır.kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. miras yoluyla elde eden kişi. belirli bir yükselme sınırı vardır.kadar zorlanırsa zorlansın bu sını¬rı aşamaz. mala gelmesi yeğlenir.ve kurun¬tu gelir. Bunyn için de sağlığımızı korumalıyız.önemsenmeyen malzeme üzerinde yaparlar Mutlaka bir zarara uğranılacaksa bunun cana değil. söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. acemi kişiler. Ne . kendi emeğiyle değil. daha fazlasına yükselemez Mertliğimize kuvvetimize sığınan ve af dileyen güçsüz kişilere el kalkmaz. . İnsanın beden ve ruh sağlığını bozan etkenlerin başında aşırı sıkıntı . ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu bilmez Mer insanın belirli bir yeteneği olduğu için. SADİ Malı. GOETHE Ne kadar bilirsen bil. arkadaşını iyi seçmelidir Mutlu yaşamanın temeli sağlıklı olmaktır. onun ne büyük . .kötülük yapılmaz Mesleğinde ustalığa erişememiş. Canı korumak için mal feda edilir Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişi. üşütmekten ileri geldiğine inanılır). işini. ilk dene¬melerini .Çünkü mal yerine gelir ama can gel¬mez. (Özellikle bir çok hastalığın ayağ. Bu nedenle her şeyi kendimize dert etmemeliyiz -NNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.

Oduncunun gözü omçada. Boş yere üzülmek yerine. eline yetki geçince. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır.düşerler. acı çeker . meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine .kaldırmak gerektir . değerini gösteren kişi unutul¬maz Nerede ve hangi işte olursa olsun.Olacakla öleceğe çare bulunmaz İnsanın kaderinde ne varsa o olur. rahatına rahat katar. kuşanır. giyinir.etmekle başlar . işe en yakınlarına kötülük . ama her şeyi satın alır. üzün¬tünün nedenlerini ortadan .edemediği için içten içe üzülür. Ama yoksul kişi değil rahatına bakmak. bu mutlaka olacaktır. dilencinin gözü çömçede Kişiler iş. bunu değiştirmek mümkün değildir.Ne oldum delisi soysuz kişi. PAUCHET -O-ÖÖdeme yollarını aramadıktan sonra üzülmekle en kü¬çük bir borç dahi ödenmez. içer.Olan dört bağlar. Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur.Çünkü insana sağlayacağı yararlan çok¬tur Nezaket hiçten gelir . bunun önüne geçilemez . istediği gibi yer.Nerede olsa varlığını. geçimini temin . varlıklı kişi dilediği gibi yaşar.ölür. DR. başta bulunmak. . olmayan dert bağlar Zengin. yö¬netilmekten iyidir. onları elde etmeye çalışırlar . V. Eceli gelen. günü dolan .

sınırları genişletmek. şu iş şöyle olsa. didinip çalışmışlar. ama kardeşlerin .hareket etmeli. İnsan bir şey kazanmak istiyorsa . ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi . bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) .bilmek ve tanımak gerekir . çalışarak ulaşır ancak.. hareketsiz kalan. hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayalle değil.Ortak (kuma) gemisi yürümüş.Otu çek. köküne bak Bir kişinin kimliğini. dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir.(Olsa ile bulsayı ekmişler. elti gemisi yürümemiş Bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler.Otuz iki dişten çıkan. otuz iki mahalleye yayılır . Bu sebeple “bu iş böyle.hanımları birbirleriyle geçinemezler . ne başarılı olabilir. nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu . Onlar bilirlerdi ki.kişi. bir yere bağlanıp kalmamışlardır. şu şartlar yerine gelse” gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. çalışıp çabalamalıdır . yüzyıllar boyu yaşatmak.Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek Bir devleti ayakta tutmak. tembelleşen. Becerirken de sürekli hareket hâlinde olmuşlar. Ancak atalarımız bunu becermişlerdir. dur durak bilmemişler.

ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. olup biteni iyi göremez. sonucu iyi hesaplayamaz.bulunur.Ödünç güle güle gider. Çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır.Oturduğu ahır sekisi.Öfkeyle kalkan.her tarafa yayılır . alan da ihtiyacını gördüğü için sevinir. . kızgın. kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı .Bu yüzden de yanlış iş yapar . Veren yardımcı olduğu. çok çabuk duyulur. sinirli insan iyi düşünemez. ters düşen davranışlarda . ağlaya ağlaya gelir İleride geri alınmak şartıyla verilen para. kendilerini alay konusu ederler . çağırdığı İstanbul türküsü Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan. Bu durum ödünç verenle. Ancak geri verme zamanı gelince bu sevinç kaybolur.bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar -Ö- .Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş Kimi beceriksiz. eşya ya da herhangi bir mal her iki tarafı da mutlu eder. dostlukları bozup . zararla (ziyanla) oturur Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. Çünkü öfkeli. başkalarının diline düşer ve bir anda . başarısız.Ağızdan çıkan söz. ödünç alanın arasını açar.zedeler .

Çünkü ölüme çare bulunmaz.Bk. kurttan korkmaz Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken.Ölüm ile öç alınmaz . dinin buyruklarını yerine getirmeli. “Koça boynuzu yük değil . aslında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır. kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse. Ne yaparsa yapsın. Bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır. Her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da. kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz. “.Öküze boynuzu yük değil İnsan.dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan . kendini tüketircesine üzülmemeli. ne de tehdide .Ölmüş eşek. ne tehlikeye aldırır. felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan. Bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse. artık hiçbir şeyden ..getiremeyecektir .Ölüm kalım (dirim) bizim için İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de. sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. ona göre davranmalı.Ölenle ölünmez Her canlının hayatı sona erer. ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri .korkmaz. bu . Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı.

. sonra söyle Ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok zordur.insana yakışmaz .sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar .Önce can.tartılıp hesaplanmalıdır . zarara sokup pişman edebilir. Sarf edilen bir söz insanı güç durumda bırakabilir. Bu sebeple bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli.Düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak . Kaybedilmesi göze alınamaz.Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar . sevgi. ne getirip götüreceği iyice . bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli. sonra . Can da kıymetlidir. Bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek konularda önce kendilerini. sonra canan İnsanlar bencil yaratıklardır.sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır -P- .Önce düşün.Öpülecek el ısırılmaz Saygı.

Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler. Bu bakımdan . hakkında atıp tutarlar. ona kavuşma isteği duyar. değişkendirler . Para için de aynı şey söz konusudur. arkasından konuşmak da kolaydır . Dolayısıyla gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır. gizleme yoluna gider. pek çok maddî sorunu halleder. Çünkü şart.Paranın yüzü sıcaktır Para çekicidir ve öyle kolayca geri çevrilemez. yani kalbî bir olaydır. . Çünkü hasmı karşısında . Kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin. bunu çıkar için yapıyor olabilirler. Çünkü paranın gücü.gösterir . İnsanların imanlarını sözle dile getirmeleri mümkünse de.para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez .Para parayı çeker .değildir.Papaz her gün pilâv yemez İnsanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. kendisinden istenen işi de kolayca yapma eğilimi . Bu sebeple insanlar parayı görünce gevşer. kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür. Kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez.(Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez İman her şeyden önce içsel.zaman ve imkânlar sürekli değil.

da çok kazanırsın . Ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği.alabilir. gücü ve cesaretidir.gidişinden anlaşılıp belli olur . durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki .Parayı veren düdüğü çalar Para harcayan kimse istediğini elde edebilir. hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür . o kadar büyük iş yapar ve o kadar . Bunlar olmadan . satın . aldırabilir. kaşığını yanında (belinde) taşır Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi. beceri ve araç oldukça önemlidir.Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın Yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli.Püf demeye dudak ister Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi.Pilâv yiyen. . İş yapabilir.Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır. yaptırabilir.Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir Bir iş. Sermayen ne kadar çoksa.direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır . bunun için gereken aracı eli altında . Bilinen o ki. pek çok işte sermaye şarttır.bulundurmalıdır .işin başarıya ulaşması zorlaşır .

kimsenin yüzüne . Gerçek ortaya çıkar. büyük haksızlık etmiş . yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır. Yüce Allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse. ne ile mücadele edeceğini bilmelidir.Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar Rüşvet.Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür İnsan kimle.Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur Gerçeği yalanla kapatmak mümkün değildir. Söylediğinin yalan olduğu. sonuç alamaz.olur.yıpranır . sonuç alamadığı gibi zararlı da çıkar. asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır. Bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun süre yürütemez. Eğer kişi gücünün üstünde bir güce saldırmaya.Rüzgâr eken. fırtına biçer . .R . işte o zaman. onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa.bakamaz olur . haksız bir kazanç olarak görmüştür. dolayısıyla imanını da kaybeder . yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır. Eğer inananlardan biri. Karşı koyacağı şeyin gücü ne? Onunla ne kadar baş edebilir? Sonuç ne olabilir? Bütün bunları iyice tartmalıdır. Dinimiz olan İslâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış.

BACON Ölçüsüz ve aşın nitelikler o şeyi tatsız. Yakınlarımızdan birisi deli ise.Kişi bir kötülük yaparsa.ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır. RUFFINI Okullar demokrasinin kalesidir. haz duymaya . yeteneklerimizi artırmaya yarar. uymayıp . değer yargılarına karşı çıkan. CLAUSEN Öğrenmenin temel ilkesi. H.Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur Toplumun genel gidişatına. yapmak. acı çekiyorsa asıl ağlanacak . yazmada açıklık verir. insana olgunluk . yapa yapa kazanılır. zevksiz yapar. BACON Okumak .Meydana gelen her olayın.aşırı tuzlu yemek de hoşa gitmez Ölen yakınımız ölüp gitmiştir.(Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz . uygulamaktır. ba¬ka baka değil. .durum bunlarınkidir. her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır . Sözgelimi.Çünkü her gün durumlarıyla bizi de üzerler . HORACE MANN Okumak . tuzsuz yemek kadar . ilkelerine. zihnimizi beslemeye .bisiklete binmeyi öğrenemez Öğretmen bir kandile benzer. Yal¬nızca bakmakla ya da okumakla öğrenme olmaz. düşe kalka denemeyen kişi yıllarca baksa . yahut dertli ise. yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır.kendini tüketerek başkalarına ışık verir. yorulup yıpranır Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. bisikleti eline almayan. zarar görür . konuşmada canlılık . Ona her gün ağlamak öleni geri getirmez.büyük felâketlere uğrar. Beceri.

Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur. SENECA .elde edilir Para ile satın alınan sadakat. para sevgisi de artar. Sonra başkalarından özveri bekle Onursuz. özsöz.atmak is¬ter Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar. kelam-ı kibar Özellikle önemli işlerinizi gece yerine sabah yapın. Çünkü gece yapılan işler . en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz.ki küçük kazançlarla az imkânlarla çok şeyler yapılabilir. JUVERAL Para bütün güçlükleri yener.pişkinliğe vururlar. arsız kişiler ne kadar ağır hakaret görseler de aldırış etmez.aksak olabilir.ama dostluk kuramaz. Gündüz sağlanan olanaklar gece sağlanamaz -PPara arttıkça . Öyle zaman da olur ki büyük kazanç ve imkânlarla küçük şeyler bile . SENECA . özlü söz. DUMANT Öyle zaman olur . Çünkü insan. Para ile istenilen şey .cümle-i hikemiye.eş. kötü sözden etkilen¬mezler Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. eski dilde . G.Önce özveride bulunmayı öğren. daha fazla para ile de satılır.Özdeyiş. güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara .yapılamaz Özdeyiş (Vecize): Bir düşünceyi en kısa. engelleri ortadan kaldırır. EİNSTEİN Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer. işi . Vadesi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir.

İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. hayır ola (gele Sabah olsun. uzun zaman beklemesi gerekebilir. Bk. “Akşamın hayrından sabahın şerri . kişiye değerliymiş gibi gelir .Para ödenmeden..Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. başına türlü hâller gelebilir. sabredenlerle beraberdir. yoksulluk.. direnişini yılmadan sürdüren kişi . sonunda kârlı çıkar.türlü ağır işi yapmayı kabul ederler -RResim. eksiği. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz.olsa hoşa gider.(Sabah ola. sözcüksüz şiirdir. kusuru olsa da hoş karşılanır Parayı güç kazanan veya para canlısı olan kişiler bol pa¬ra karşılığında her . o vakte kadar işi belki düzelir. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. bir emek harcanmadan elde edilen bir nesne. Çünkü Yüce Allah.istediğine kovuşup ulaşabilir .Para verilmeden gelen şey. HORATIUS -S-Ş. Çünkü gündüz geceden daha “.Sabreden derviş.hayırlıdır. değersiz de . onları sabırları karşılığında . işte bütün bunlara sabreden.mutlaka mükâfatlandıracaktır .

Eğer . ses çıkarmadan bunları aşma . kendi gözlerinle görüp anlarsın . hayırlı sonuç .Dostluğu. herhangi bir yargıya varma. bağlılığı gerçek ve içten olan dost. hayır gelsin başına Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz. sonunda esenliğe erecektir .yatmak istiyorsa. azmini yitirmezsen başarı da.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . sakin. iş . acele edip gevşemez.alın teri dökülerek kazanılmıştır .Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para.Saçın ak mı kara mı.Sabreyle işine. sonucun ne olduğunu biraz sonra. telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. sıkıntı çekilerek ve ..bitince. bilin ki o hastadır .da senin olur .Sadık dost akrabadan yeğdir . önüne düşünce görürsün Acele etme.erdemi gösteren kimse.

“Issız eve it buyruk . Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. 2. vardığı sonucu da doğru sanır .Sahipsiz eve it buyruk “. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Birine yaptığın iyiliği gizli tut.kimse. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar.Bk.(Sağır işitmez.Sağlık. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. yakınında konuşulanları . Bir olayın içyüzünü bilmeyen . Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil.1 duymaz. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. bil. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir.yoksulu sevindirmesidir . vücut esenliği her şeyden önemlidir. Her şeyiniz var.Sakınılan göze çöp batar . ?Neye yarar . Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin.. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. Onun da bir onuru vardır. Herkesin gözü önünde yaparsan. kendini göstermeden yardım yapıp . görünüşe göre bir sonuca varır. işitmeyen kimse.

pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. yararlanır.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. Bir sanata sahip kimse. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . günü gelince bozdurulup kullanılır.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. Çünkü usta denen kişi. o incitiyorsa.izlemeli. sanatını gereği . ileride lâzım olabilir.(Sana taşla vurana. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. Sanat da altın bilezik gibidir. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. ancak orta bir yol . Çok çalışmak. kötülük ediyorsa. sen aşla vur (dokun Sana sert.Sakla samanı.Dolayısıyla sanat. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. aşırılığa düşülmemelidir . sen iyilik et . kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez .incitme. sen . Bu incelikler. onları saklamalıyız . .Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar.çıkarmamalı. kaba. sen yumuşak davran. gelir zamanı Gereksiz görülen. Günü gelir gerekli olur. acımasız davranana. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez.

. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. dikkatli olur . içinde bir kötülük varsa bile. bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. Bunun için haklarında . ölçerek ya da tartarak verirseniz.Sarımsağı gelin etmişler.sıkıntıya düşmez. 2. bugünlerin nasıl geçtiğinin . kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt Kişi. hem de istediği gibi olur . Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. .başarıya ulaşmaz . Bir yardımcı.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir.1 sebep vardır.farkına bile varmaz .Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak.sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. Kişi işine öyle dalar ki.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan.. bir yol gösterici olmadan işler .Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir . Hem işi kolay yürür. kendi işini kendisi yapmalıdır. emanet alan kişi onu daha iyi korur.

İnsan ne kadar çok çalışırsa. ben ağa. bulunduğumuz yerlerin. bir sonuç alınamadığı gibi iş . Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. para kazanmanın yolu çalışmaktır. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. bunun altından kalkamam diye korkar. karışıklık çıkar..kavuşur . azmini yitirirsen başarılı olamazsın.alacaksın . rahat bir hayata . o kadar da çok kazanır.düzeni de bozulur. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. İşte bizim için bu .(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur Geçici olanlara değil.Serçeden korkan darı ekmez .Sen işlersen mal işler.aslî olanlar. bu ineği kim sağa Kişi. bak nasıl iyi bir sonuç . Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. cesaretle işin üstüne üstüne git. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır.Sen işten korkma. tatsızlık başlar . bir de gelip geçici olanları vardır. Korkma. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır. gittikçe de zenginleşir.

sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. kendimizden soğutmamak. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak.çıkarsan sonunda zarar görür. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan.Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. Onu bezdirmemek. önemi büyük bir güven kaynağıdır. amacına ulaşamaz. Unutulmamalıdır ki.Sıçan çıktığı deliği bilir . Eğer bu kaynak işe yaramayacak. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . her işin kendine göre zor bir yanı .Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. pişman olursun . o işten hemen vazgeçmelisin. taraflara büyük . tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır.Sevda geçer yalan olur. ona bel bağlayıp yola .zarar verici odak hâline gelir . sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. ziyaretlerimizi uzun zaman .vardır.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım .

Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. kimden . o işin içinde olanlar. nereye. işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan . sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir.habersizdirler .Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz.takip eder .Yasalara aykırı. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. Eğer bir kez izin verilirse. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. işinin ehli olan kimse.yararlanacağını iyi bilir .kaçacağını bilir . kendini düşünen. yolsuz.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. gizli bir iş yapan kimse. çekilen sıkıntıyı. küçük gibi görünse de.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. o işi başarmaya çalışanlar bilir. yakayı ele vermemek. ne zaman ve nasıl . kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi . Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu .Sona kalan dona kalır .bir etki bırakmaz .

bilgi almak son derece gereklidir . hâl ve hareketlerine bak.Bir işin yapılmasında geç kalan.Sora sora Bağdat bulunur . yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.elde edemez .Son pişmanlık fayda vermez İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur. tedbir alarak girmek ve . Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz. . onlardan .inançlarına. fikirlerine. yapılacak işe iyi düşünerek. varlıklı . zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. bu sana yeterli ipuçlarını verir . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir .Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. Bu sebeple bir işe girişmeden önce.Sorma kişinin aslını.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . Onu tanımak. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. Çünkü zengin.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına.Sonradan gelen devlet.

Söz var iş bitirir. Eğer söz ağza geldiği gibi.başına iş açabilir. . 2. söz var baş yitirir . Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı da ortadadır.Söz ağızdan çıkar Faziletli.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. derleyip toparlamalı. ondan sonra söylemelidir insan. Dinleyen. ona bağlı kalır.umulmadık dertler açabilir .Sözünü bil. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.Kimi konuşmacılar üstü kapalı.anlamalıdır . sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de.Söz gümüşse. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . ağzında der. Çünkü öğrenmenin en . bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını.. pişir. dürüst. ne denmek istendiğini çaba göstererek .1 önemli yollarından biri de dinlemektir. onu zor duruma sokabilir . dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. Öyle ki.

söylenmedik bir şey kalmaz. işler çıkmaza girer. kaba. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. İyi. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. düşünülmeden söylenmiş.ölümüne bile sebep olur . geleceğini güvence altına almalıdır. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . konu. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer .Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. kabullendirici. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. Hemen herkes niyetini açığa vurur. kimi kırıcı.Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. .Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. anlaşmazlıklara. olay ya da durumlar pek çok tartışma. kavgalara sebep olur. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. inandırıcı.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . güzel.Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. daha önce onun yerine . işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. fikrini söyler. giderek büyür ve kimilerinin . Bunun yanında. sert.mümkün olmayacaktır . Bir başka deyişle.

Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. hatta ölür de .Su uyur. zarar görür. ne yapacağı belli olmaz. çünkü çocuğun bütün . küçükler de korunmalıdır. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. Unutulmamalıdır ki.ihtiyaçlarını karşılayan odur .Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. fırsatı kollar .Bk. Buna asla kanmamak gerekir.düşman fırsat düşkünüdür. Geleneklerimiz ve dinimiz.Suyun yavaş akanından. durgunmuş gibi görünür. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. insanın yere bakanından kork “.. kabul . Bir kişi. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir.. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. bu “evet. çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır. kazaya uğrar. tuttuğu yolda çeşitli engellerle .ettim” demek anlamına gelir .Su küçüğün.karşılaşır. asıl akış ve hareket diptedir. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. . “Adamın yere bakanından . Düşman ise bundan daha tehlikelidir..Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir.

görünürler. yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar . zarar gören kimse. koyunu) kurt kapar (yer Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar.önemsiz. tedbirli olur Ş . ona benzer bir işle .Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan.karşılaştığında uyanık davranır.Şahin.kavga çıkar . Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar . değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . herkesin yaptığını yapmayanlar. .büyük zarara uğrarlar ..Sütten ağzı yanan.Şeriatın kestiği parmak acımaz .

tıpkı şeytan gibidirler.belirtileri görülür .Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. kandırıp yoldan çıkarırlar.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . tehlikeli işlere bulaştırırlar.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden.katlanılır. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . . yani İslâm hukukudur. düzenbaz. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. alçak. alçak ve kötü niyetlidirler.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. bir gürültü kopmadan önce bazı . bu durumu. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. Bu kanunların karşısında herkes eşittir. ayrımcılık yapılmaz.Şeytanla kabak ekenin. Kurnaz. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur .Şeriat. düzenbaz. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler. Hz. ölümle .felâketler gelir. Kur`an`daki ayetlerden. kabak başına patlar Kötü. zarar gören kişi de saygıyla karşılar .

(Sabah ola.mutlaka mükâfatlandıracaktır . İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. insana ne olduğunu unutturur.Sabreden derviş. sunî bir hayatın esiri olur .Çok ünlenmek insanı kibirli yapar.Sabreyle işine. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder.istediğine kovuşup ulaşabilir .hayırlıdır. “Akşamın hayrından sabahın şerri . sonunda kârlı çıkar. hayır gelsin başına . yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve özgür bir şekilde yaşayamaz. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . huzuru kalmaz. sabredenlerle beraberdir. Bk. yoksulluk. o vakte kadar işi belki düzelir. onları sabırları karşılığında . dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır.bunalıma sürükler. Çünkü Yüce Allah. başına türlü hâller gelebilir. hayır ola (gele Sabah olsun. uzun zaman beklemesi gerekebilir. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi.. direnişini yılmadan sürdüren kişi . muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. Çünkü gündüz geceden daha “.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. işte bütün bunlara sabreden..

önüne düşünce görürsün Acele etme. sıkıntı çekilerek ve .Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin . ses çıkarmadan bunları aşma . kendi gözlerinle görüp anlarsın . sakin. bağlılığı gerçek ve içten olan dost. bilin ki o hastadır .yatmak istiyorsa. Eğer . herhangi bir yargıya varma. iş .Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.da senin olur .Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. azmini yitirmezsen başarı da.Sadık dost akrabadan yeğdir .Dostluğu. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . acele edip gevşemez. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para.bitince. sonunda esenliğe erecektir . sonucun ne olduğunu biraz sonra.Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz. hayırlı sonuç . telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen.alın teri dökülerek kazanılmıştır .Saçın ak mı kara mı.erdemi gösteren kimse.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız.

işitmeyen kimse.1 duymaz. “Issız eve it buyruk . ancak orta bir yol .kimse. ?Neye yarar . görünüşe göre bir sonuca varır.Sağlık. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. 2. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin.yoksulu sevindirmesidir . Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. vücut esenliği her şeyden önemlidir. aşırılığa düşülmemelidir .Sakınılan göze çöp batar Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . yakınında konuşulanları .izlemeli.Sahipsiz eve it buyruk “. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. Her şeyiniz var. Herkesin gözü önünde yaparsan. vardığı sonucu da doğru sanır . bil.Birine yaptığın iyiliği gizli tut. Onun da bir onuru vardır.(Sağır işitmez.Bk. kendini göstermeden yardım yapıp . Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek.

. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . yararlanır. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır.çıkarmamalı.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın.Sakla samanı. sen yumuşak davran. kötülük ediyorsa. Çok çalışmak. sanatını gereği . kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. gelir zamanı Gereksiz görülen. Çünkü usta denen kişi. Sanat da altın bilezik gibidir.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt .Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. sen iyilik et . pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. acımasız davranana.Dolayısıyla sanat.. Günü gelir gerekli olur. o incitiyorsa.gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir .(Sana taşla vurana. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. Bu incelikler. onları saklamalıyız . kaba. günü gelince bozdurulup kullanılır.incitme. ileride lâzım olabilir. sen aşla vur (dokun Sana sert. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. Bir sanata sahip kimse. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . sen .

1 sebep vardır. Hem işi kolay yürür. Bir yardımcı. Bunun için haklarında . bir yol gösterici olmadan işler . bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. hem de istediği gibi olur .Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur . içinde bir kötülük varsa bile. kendi işini kendisi yapmalıdır.Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. .Sarımsağı gelin etmişler. dikkatli olur .sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . 2. emanet alan kişi onu daha iyi korur. ölçerek ya da tartarak verirseniz.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .farkına bile varmaz .Kişi. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. . bugünlerin nasıl geçtiğinin .başarıya ulaşmaz . Kişi işine öyle dalar ki. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir.sıkıntıya düşmez.

bir sonuç alınamadığı gibi iş . cesaretle işin üstüne üstüne git. bu ineği kim sağa Kişi. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. para kazanmanın yolu çalışmaktır.Sen işlersen mal işler. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. bulunduğumuz yerlerin. İnsan ne kadar çok çalışırsa. tatsızlık başlar . azmini yitirirsen başarılı olamazsın.aslî olanlar.alacaksın . kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. her işin kendine göre zor bir yanı .düzeni de bozulur. rahat bir hayata . iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. karışıklık çıkar. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. İşte bizim için bu .Serçeden korkan darı ekmez Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . o kadar da çok kazanır. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır. bir de gelip geçici olanları vardır. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. ben ağa.Geçici olanlara değil. bunun altından kalkamam diye korkar.vardır.Sen işten korkma. gittikçe de zenginleşir. bak nasıl iyi bir sonuç . Unutulmamalıdır ki. Korkma. amacına ulaşamaz.kavuşur .

Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. gizli bir iş yapan kimse. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. önemi büyük bir güven kaynağıdır. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. Onu bezdirmemek. Eğer bu kaynak işe yaramayacak.Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye.Sıçan çıktığı deliği bilir Yasalara aykırı.kaçacağını bilir .Sevda geçer yalan olur. taraflara büyük . ona bel bağlayıp yola . tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. ne zaman ve nasıl . yakayı ele vermemek. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. yolsuz. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. nereye.. kendimizden soğutmamak. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. ziyaretlerimizi uzun zaman .zarar verici odak hâline gelir .aralıklarıyla ve arada sırada yapalım . o işten hemen vazgeçmelisin. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi.çıkarsan sonunda zarar görür. pişman olursun . kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa.

olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. kendini düşünen. çekilen sıkıntıyı. o işin içinde olanlar.bir etki bırakmaz .yararlanacağını iyi bilir .Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan.. o işi başarmaya çalışanlar bilir.takip eder . küçük gibi görünse de. Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu .Son pişmanlık fayda vermez . kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi .Sona kalan dona kalır Bir işin yapılmasında geç kalan. işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. Eğer bir kez izin verilirse. zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa.elde edemez . kimden .habersizdirler . işinin ehli olan kimse. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz.

Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. hâl ve hareketlerine bak. tedbir alarak girmek ve . Çünkü zengin.Sorma kişinin aslını. bu sana yeterli ipuçlarını verir . fikirlerine.Sonradan gelen devlet. karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. Bu sebeple bir işe girişmeden önce.1 önemli yollarından biri de dinlemektir. Onu tanımak. yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak. Çünkü öğrenmenin en .kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı .Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.bilgi almak son derece gereklidir . yapılacak işe iyi düşünerek. Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır.İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir .inançlarına. . onlardan .Sora sora Bağdat bulunur .İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . Önemli olan bir zarara uğramadan önce. varlıklı . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.

düşünülmeden . Bunun yanında. Öyle ki. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. İyi.Söz ağızdan çıkar Faziletli. ona bağlı kalır. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . onu zor duruma sokabilir . Dinleyen. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. pişir. ne denmek istendiğini çaba göstererek .anlamalıdır . Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. kabullendirici. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. 2. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. dürüst.umulmadık dertler açabilir .Söz gümüşse.Söz var iş bitirir. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli.Sözünü bil. kimi kırıcı.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir .da ortadadır. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. söz var baş yitirir Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. inandırıcı. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır.başına iş açabilir. . güzel. sert. ondan sonra söylemelidir insan. kaba. ağzında der. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . derleyip toparlamalı. Eğer söz ağza geldiği gibi.

Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer .söylenmedik bir şey kalmaz. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. çünkü çocuk daha güçsüz ve .ölümüne bile sebep olur . korunmada önceliği çocuğa vermiştir. Bir başka deyişle. fikrini söyler. giderek büyür ve kimilerinin . Geleneklerimiz ve dinimiz. geleceğini güvence altına almalıdır. kavgalara sebep olur. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir.mümkün olmayacaktır . konu. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. işler çıkmaza girer. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. olay ya da durumlar pek çok tartışma. Hemen herkes niyetini açığa vurur. . işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. anlaşmazlıklara. küçükler de korunmalıdır.söylenmiş.Su küçüğün.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur.Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. daha önce onun yerine . Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması .

. insanın yere bakanından kork “. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. Bir kişi.ettim” demek anlamına gelir . çünkü çocuğun bütün . Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir.düşman fırsat düşkünüdür. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. tuttuğu yolda çeşitli engellerle . bu “evet.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. kabul . kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. “Adamın yere bakanından . kazaya uğrar.Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. asıl akış ve hareket diptedir. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. Düşman ise bundan daha tehlikelidir. ne yapacağı belli olmaz.dayanıksızdır.karşılaşır. fırsatı kollar . zarar görür.. Buna asla kanmamak gerekir. koyunu) kurt kapar (yer . hatta ölür de .Bk.Suyun yavaş akanından.Su uyur. Unutulmamalıdır ki. . kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. durgunmuş gibi görünür.ihtiyaçlarını karşılayan odur .(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu.

Hz. .Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . ona benzer bir işle .büyük zarara uğrarlar .Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. tedbirli olur Ş . ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .görünürler.önemsiz. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler .Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan. herkesin yaptığını yapmayanlar.Şeriatın kestiği parmak acımaz Şeriat.Şahin. zarar gören kimse. Bu . yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya . Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .Sütten ağzı yanan. Kur`an`daki ayetlerden. yani İslâm hukukudur.kavga çıkar . Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.karşılaştığında uyanık davranır.

yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder.belirtileri görülür . düzenbaz. alçak ve kötü niyetlidirler. kabak başına patlar Kötü. tehlikeli işlere bulaştırırlar. bir gürültü kopmadan önce bazı . insana ne olduğunu unutturur.felâketler gelir. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.katlanılır. düzenbaz. ayrımcılık yapılmaz. alçak. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. tıpkı şeytan gibidirler. bu durumu. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . zarar gören kişi de saygıyla karşılar . oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir.Şeytanla kabak ekenin.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . ölümle . Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve .Şöhret afettir Herkesçe bilinme.kanunların karşısında herkes eşittir. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . kandırıp yoldan çıkarırlar. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. Kurnaz.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden.

aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. gizli kalması gereken şeyleri ortada bırakır. SAMUEL JOHNSON . özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. doğaya eklenmiş insandır.zenginlik sağlıklı olmaktır Şair. yalnız o yapabilir bunu. M. herkese açarsak olur . topluma döner. dünyanın bütün zengin¬liğine değer. güçlükleri yener.özgür bir şekilde yaşayamaz. hastalıksız bir yaşam. BACON Sanat. Sabır güzel bir huydur. TOLSTOY Sanat. ALBERT CAMUS Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. M. ALAIN Sanat. KEMAL ATATÜRK Sanat. huzuru kalmaz. şiddeti ortadan kaldırmalıdır.bunalıma sürükler. insanın doğaya eklediği bir şeydir. toplumdan gelir. SCHILLER Sanat. hem bir yadsıma işidir. Allah . ATTİLA İLHAN Sanatın düşmanı bilgisizliktir. NERUDA Saklanması.olmaz kişilerden zarar göreceğimiz ke¬sindir Sanat hem bir coşma. giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. bir kafa meselesidir. En büyük .ortaya konup tartışılması gerekir Sağlık bir beden değil. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. sunî bir hayatın esiri olur Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır.sabırlı kuluna yardım eder Sağlam bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılabilmesi için karşılıklı düşüncelerin .B EDDY Sağlıklı. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına. toplumsal bir çabadır.

bunun .şeylerle gönül kazanmayı bilmelidir Şerefli bir ölüm .(üzülmez . tutkudur. KEMAL ATATÜRK Sanatta temel olan. EMILE ZOLA Sebepsiz yere karşısındaki kötü kişilere bulaşıp. sözcüklerle yazılır. Maddi bir değeri yoktur ama bize duygusal olarak çok şeyler kazandırır. küçük . TOLSTOY Şans.söylemelerine yol açma Selâm.şerefsiz bir ömürden daha iyidir. MALLARME Şiir.Sermayesiz borç para ile kurulan iş. temiz insana. hiç kimse leke süremez. THOMAS CARLYLE Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye. GLFILLON . seninle ilgili fena sözler . Yalnız kendimizden bir küçük parça. kısa zamanda iflas eder Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. yeni ve kişisel bir şey söylemektir. güzellikte çarpışan tek gerçektir. (Tasasız kimse hiç bir şeye .sürekli olacağını sanıp şansa güvenmemelidir . her zaman kişilere yardım etmez. İnsanlar. TACİTÜS Şerefli.kazançlı çıkar Saygı olmayan yerde aşk da olmaz.Sarı donlu (renkli) atı ne beslemeli ne de alıp satmalıdır Savaşta veya diğer olaylarda karşı tarafa fırsat verme¬den baskın yapan . Büyük sanatçı bununla belli olur.ne altın ne de mücevher. M. insanlara özgü uygar ve gönül alıcı bir davranış¬tır. Birkaç kez işi rast giden kişi. EDGAR ALLEN POE Şiir. RALDP WALDO EMERSON Şiir benim içimde bir amaç değil. düşüncelerle değil.

bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. söylemez. Örneğin.vermediğimiz. Emeğinin tam karşılığını . hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir.koyamaz Susan bir bilgin . yazın ekilen on dönümlük yerin . VOLTAIRE Sıkıntı çekmemiş olanlar. acınacak durumunu kimseye göster¬mez. bir kimsenin suyuna gitmekten zarar gelmez Soylu kişi. düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. Başkalarının merhamet duygularına sığın¬maz Suçu toplum hazırlar . kötü. acıma duygumuzu kötüye kullanır. MOLİERE Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. BUCKLE Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup .yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. ERIK STINUS Şiirin.ürünü kadar ürün alınır .mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız. bir çok kişi uğraşsa da pişme za¬manından önce yemeği ortaya . CHILON Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden. haksızlığa uğrattığı¬mız kışı de hırsız olur Süresi belirli plan bir işi çok kişi de yapsa zamanından önce halledemez. AMBROISE -T- . buna alışarak arsız olur. içinde bulunduk¬ları rahatlık ve . suçlu işler.Şiir.Söyleneni doğrulamaktan.soruşturmadan alma Sürekli ve olur olmaz yerde acıyarak koruduğumuz kışı. eristikleri.

korunması kolaylaşmış olur . gübresini zamanında vermeyen. ekilemez olur. NIETZCHE . sürüye çoban Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir.Tarlaya saban. bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan . Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım.Tarlanın iyisi suya yakın. Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa. onu iyi bir çobana teslim etmelidir. bir yandan tarlanın bakımı. HORACE MANN Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. harmanda yüzü olmaz Emeksiz. iş yapamaz hâle gelir . sulayıp yabancı . gizli kapaklı işler çeviren kişi. çabasız verim düşünülemez.Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir. Çünkü iyi bir çoban.Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan.kalkınca şaşırır. Bu durum da tarlayı değerli kılar. Eğer tarla suya yakınsa hem kolay. bakımının nasıl yapılacağını bilir . .sürünün nerede besleneceğini. işleyip çapalamayan. ne yapacağını bilemez olur.Tarlada izi olmayanın. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen. bir yandan da tarlanın . hem de çok sulanma imkânı doğar. daha iyisi eve yakın Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir. Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır.otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur .

dağın haberi olmamış İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser.(Tatlı ye. onu yumuşatır ve yola getirir .. derme çatma .Taşa çıkan keçinin. emek ve sermaye çok önemlidir. sen de sevil ve sayıl .Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez Bir işin yapılmasında güç. inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider. yumuşak. kendisine bir çevre edinmiş. güzel.karşısındaki kişi.kişinin bile inadını kırar.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Sert ve kırıcı olmayan. başkalarının küçük katkılarıyla. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış. etkileyici. gönül alıcı. hatırı sayılır bir yere gelmiştir. ağaca çıkan oğlağı olur “. üzücü. okşayıcı.(Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır Herkes. dala bakan . her şey kendi çevresinde önem taşır. “Ağaca çıkan keçinin.yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez . bu söz en azgın . . onun bu durumunu bilip anlamaz .. darılır..yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun.Tavşan dağa küsmüş. tatlı söyle (konuş Kırıcı.Bk. hoşa giden bir dil kullan. hoşa giden.Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez . ne var ki. . . İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa. incitici konuşmalardan sakın.

çaba göstermekten. Bütün bunları yerine getiren kişi. ferahlık verir . hem de başkalarını zarara uğratır .görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir. daha değişik yerleri . bir .Tayfanın akıllısı.Tebdil-i mekânda ferahlık vardır Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek.Tekkeyi bekleyen çorbayı içer Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme. kendisinden bir konuda yardım istendiğinde. akıllı kişi altından kalkamayacağı. araç-gereçsiz yapılamaz. İşin iyi ve olumlu . O bilir ki.mükâfata mutlaka kavuşur . ona rahatlık. sana akıl öğretsin İş görmeyi. beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır. sıkıntıdan kaçan kimse. geminin dümeninden uzak durur Kendini bilen.sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir .yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır .Tek kanatla kuş uçmaz Kimi işler vardır ki. eninde sonunda bu davranışının yararını görür.Tembele iş buyur.aksine bir hareket hem kendini. çalışmayı sevmeyen. sorumluluk sahibi. yardımcısız.. uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir. azim ve gayret gösterme. bunun . yardım edeceği yerde çözüm .

Bu durum da düzeni bozar.Teşbihte (temsilde) hata olmaz Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar. yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur.şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar . . suyu getiren de İyilik ödülsüz.alınmamalıdır . bir konuda bilgi verilemez.Terazi var. Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez. Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse .savsaklarlar. Böyle bir ..Tereciye tere satılmaz Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez.Terzi kendi söküğünü dikemez İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez . ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar . kötülük de cezasız kalır.yönetimin iflâsına neden olur . . hayat alt-üst olur. her şeyin bir vakti var Hemen her şeyin.düzen gerektiği gibi kurulamaz . tartı var. karışıklık baş gösterir.Testiyi kıran da bir. her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır.(Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez .

Kurnaz ve düzenbaz kimse.Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi. kimseden kimseye hayır yoktur. 2.1 kadar yeterince ceza çeker. kişi bağlı olduğu çevreye. çok sevip özlediği. Daha önce kopup ayrılmış olsa da.tuzağına düşer Tilkiye. bunlara da güveniyorsan bir işe giriş.kolay yardım da gelmez. “Adamı güldürmeyin” diye . işe veya bir alışkanlığa eninde . “İster misin? Arzu eder misin?” diye sormak son derece .Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse.sonunda. sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar. hatta abes ve gülünçtür . şu ya da bu sebepten ötürü döner . yoksa vaz geç. beceri ve imkânın varsa.Tırnağın varsa başını kaşı Kendi bilgi.yersiz. suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya .Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran. başkalarından kolay . kendisinden daha hilekâr birinin . gelse de pek bir işe yaramaz . “Tavuk kebabı yer misin?” diye sormuşlar.bırakıp boyun eğen kimsenin malına. her şeyi artık Yüce Allah`a .cevap vermiş Bir kimseye düşkün olduğu. Bil ki. işine zarar gelmez .

.felâketler gelir . giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz. içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. içten pazarlıklı da değildir. mal gibi şeyleri elde etmiş. samimî. işin iç yüzünü anlar. dürüst ve merttir Türk insanı. direnme azminden bir şey . . bir uğraş vermeyen.Türkün aklı sonradan gelir Yaratılışı gereği saf. Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz.Toprağı işleyen. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi. ekmek hakkını bilmeyen kör olur Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse. kılıcı karımaz Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden.(Tok.Türk karır.Tuz. Çalışmayan. Bir süre sonra aklı başına gelir. çıkarını hemen öyle aklına getirmez.kişi verim elde edemez . acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden Para. açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar. Bunun için olsa gerek. doğru yolu bulur ama iş işten .de geçmiş olur . alın teri dökmeyen . yoksulların çektikleri sıkıntıyı. ekmeği dişler Emeksiz yemek olmaz. bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü .kaybetmez .

U

.(Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, .tekrar masrafa girilir. Dolayısıyla pahalıya alınmış gibi olur

.(Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da .hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz

.Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve .sağlamdır

.Ulular köprü olsa basıp geçme Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek .tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar

.Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına .kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur

.Ummadığın taş baş yarar Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler .yaparlar; umulmadık işler görürler

.Umut, fakirin ekmeğidir Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan .doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır

.Ustanın çekici bin altın Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır. Bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi kolayca yapıverir o. .Dolayısıyla onun çok küçük gibi görülen emeği bile oldukça kıymetlidir

.Uşağı işe koş, sen de ardına düş .Bk. “Çocuğa iş buyur,...” Utanma pazar, dostluğu bozar Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara .sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar

.(Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz

Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına .fırsat vermek doğru değildir

Ü

.Üçlenmemiş eken, olmamış biçer Her işin belirli bir yapılma biçimi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine .getirilmeden yapılan işlerden verimli sonuç alınamaz

.Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de .1 başkalarını zarara sokarlar. 2. Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen .kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar

.(Ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya .yer vermez

.Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış Çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. Sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek .zorundadır

.Üzüm üzüme baka baka kararır Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve “...alışkanlıklarını kaparlar. Bk. “Körle yatan

V

.Vakit nakittir Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa .geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir

.Vakitsiz öten horozun başını keserler Her işin olduğu gibi, her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa neden olur, büyük zarara yol .açar

Vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve zamanında konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt .etmezler

.Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi Bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması gereklidir. Bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar kusursuzca ağırlanır, ihtiyaç sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. Buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan .başka bir şeye rastlanmaz

.Varını veren utanmamış Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. O hâlde küçük ve önemsiz de olsa, .kişi verebileceği kadarını vermelidir

.Var ne bilsin yok hâlinden “...Bk. “Tok, acın hâlinden

Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran .(varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de malmülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar .yüzünden bunalıp deli bile olabilirler

.Var varlatır, yok söyletir Para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. Bu varlıkları, onlara ayrıca yüksekten atma ve övünme gücü de verir. Yoksul kişinin elinden ise sadece sızlanmak, yakınmak .ve dert yanmak gelir

.Veren eli herkes öper Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan .kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar

.Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir Sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size zamanında ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız oldukça sıkılır. Verdiğinize pişman olursunuz. Vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. Görüldüğü gibi her iki durumda da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. O hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü .bu durumda hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır

.Verirsen doyur, vurursan duyur Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye .yakışmaz

.Verirsen veresiye, batarsın karasuya Parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. Yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. Çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya .da batma tehlikesi atlatmışlardır

.Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud Her şey Yüce Allah`ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar .çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez Tanrı dar zamanlarında kullarına yardım eder. Sıkıntıya düştüğümüz zaman .kendimizi kötümserliğe kaptırmamalıyız Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. (İnanışa göre baykuş bü¬tün geceyi uykusuz geçirir, ibadet .(edermiş. Sabaha karşı ö-nüne gelen bir serçeyi yetmiş Tanrı'ya yaklaşmış kişilerin bazı şeyleri önceden sezdi¬ğine inanılır. (Ancak bu söz, böyle keşiflerde bulunduğunu söyleyen kişilerle alay etmek için .(söylenir Taşlı yerdeki bağ, daha verimli ve değerlidir. Uzun saç¬lı kadın da daha .gösterişli ve sevimlidir .Tatlı dil ise her kapıyı açar, en kötü kışılen bile yola ge¬tirir Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

.Tehlikeli bir durum doğunca, ondan uzaklaşmanın çare¬leri aranmalıdır Tehlikeli, başkalarına zarar verecek işlerden yarar uman kişiler, sonunda kendileri de zarar görebilirler. Kişi, başkasına zarar vererek geçinmeye .çalışırsa, bir gün kendi¬sine de zarar veren çıkar Temiz süt emmiş, dürüst kişilerle en zor işler bile kolay¬lıkla yapılır. Kötü .kişilerle de en kolay işler dahi zorlaşır Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN Toplum içinde her kişinin bir değeri yardır. Ancak zü¬ğürt kişilerin değeri .azdır Toplum içinde tam anlamıyla bağımsız kişi yoktur. Herkesin sorumlu olduğu, bağlı bulunduğu bir yer veya makam vardır. Biz yöneticilere bağlıyız, .yöneticiler de kanun¬lara bağlıdır Toplumda bazı şeyler karşılıklıdır. Ziyafete giden bir gün ziyafet vermek .durumundadır. Düğüne giden de, kendi düğününe çağırmak durumundadır Toplumda nice'değerli kişiler vardır ki şansızlıklar so¬nucu, layık oldukları .yere gelememişlerdir Toplumdaki inanışa göre eve getirilen at ve kendisi ile evlenilen kadın eve .uğur getirir Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ Toplumun kurallarına, geleneklerine uymayan, büyük¬lerin yol gösterici öğütlerine önem vermeyen kişiler, toplum dışına atılırlar. Toplumda .sevilmeyen, başarısız kişifolurlar Toplumun ortak malına zarar veren ya da kendisini bü¬yütüp yetiştirenlere .ihanet eden, el uzatan kişi onmaz, cezasını bulur Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952 Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, 1963 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1965 Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer .Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK .Türkler atı soyluluğun, inceliğin, vefanın sembolü saymışlardır Tuttuğu işte, yolda ilerlemek isteyen, ağır ağır, acele et¬meden güvenilir .adımlarla ilerlemelidir. Böyle olursa işi sağ¬lam olur -U-ÜUlusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL Üreterek sattığımız, başkalarının yararlandığı mala biz de gereksinme .duyabiliriz Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE Üstün değer taşıyan kişi ya da nesne, ne türlü uygunsuz koşullar içinde .bulunursa bulunsun değerini, niteliğini yitir¬mez

Yabancı koyun kenara yatar Bir yere. çöreğini yavan (yoz. . Ama üzerinde yük de olsa yokuşu daha kolay çıkar. istediği şeye . Oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı hemen . o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı.olan içtenlikle sunulmasıdır -YYa sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle.de yine kendisine yetmeyeceğini sa¬nır. o şeyden ne kadar çok elde etse .hem at için kolay dav¬ranışları yeğlemelidir Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken. Kü¬çük ya da büyük. Onlar bu yaşama zaten . Yoksa kişi istediği verimi .alışıktırlar Varlıksız kişinin armağanı da küçük bir şey olur.aralarına almazlar zaten . hem kendisi.Üzerinde yük olan at. onların arasına giremez. gözü doymaz Varlık içinde yaşamaya alışmış olan için sıkıntılı bir du¬rum.kavuşunca kudurmuş gibi ona saldırır. özlemini duyan kişi. Ondan başka bir şey görmez Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse. gerekli fedakârlık gösterilmelidir. çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse. Çünkü yabancılık çeker. önemli .Yağına kıymayan. olumsuz ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır .alamayacak. yokuş aşağı inerken zorlanır. insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz. kuru) yer Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa. uzakta durur. Bu nedenle kişi. yoksulluk içinde yaşayanlar için kaygı verecek bir şey değildir. PHTAGORE . bel¬ki de ölebilir.

yalancının sözleri gerçeği . İşte bunun için hayırlı dost. O hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır. ilgi ve yardımlarını . Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış. yardım ve iyilik umar. Yaz sıcağından. Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki.Yalancının evi yanmış. öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına .yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz . aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür.Yalancı kim? İşittiğini söyleyen Yalan. kendisi de yalancı konumuna düşer . öncelikle akrabalarından ilgi bekler.esirgememişlerdir. kış yağmur ve soğuğundan bellidir.göründüğün gibi ol. Bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki. Ancak bu beklentileri boşa çıkmış. Ne demişler: “Ya olduğun gibi görün. ya . toplumda bu yanları ile tanınırlar. kimse inanmamış Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz. Eğer kişi. hayırsız akrabadan daha iyidir .?Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor.Yalancının mumu yatsıya kadar yanar .(Yakın (hayırlı) dost (komşu).” Kişiye ancak bu yakışır . hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir Sıkıntıya düşen kişi.aktarırsa birilerini yanıltır. akrabaları yüzüne bakmamışlardır.

elinden iş gelen kimse boşta kalmaz.Yarası olan gocunur Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse. insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler.bir işi. Dolayısıyla diğer insanlarla .Yanlış hesap Bağdat`tan döner . yardımlaşmayı gerekli kılar.olacak tedbirleri alırlar.Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar. Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa. açığı ortaya çıkacak diye telâşa . gönül (hatır) alma . ne olursa olsun düzeltilmelidir . Mutlaka kendisine bir iş bulunur . tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir .Yalnız öküz. işbölümü yapmak.Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa.düşer . çifte (boyunduruğa) koşulmaz Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır.Değerli. kendi yalanlarına destek .Yalnız taş duvar olmaz İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar. iş birliğine geçmek durumundadır . bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler .Yarım elma.Yapı taşı. Bu zorunluluk bir dayanışmayı.ilişki kurmak. yapıdan kalmaz . Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı .

onları. yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse.. Hem ekolojik denge.dostlarımızı unutmadığımızı. Bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da. Ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner.olur . gönül almaya yeter. kötü bir sonuç verdiği bile olur. dine ters düşen yollara itebilir . Tecrübesi olmayan.. Çünkü önemli olan . ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur. ağaçla birlikte vardır. insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş .bilgilerle donatıp. hatırladığımızı ortaya koymaktır . bugünkü tavuk yeğdir “.Sunulan armağan küçük de olsa. Bir iş. kusurlu. o işten iyi sonuç alınamaz.Yatan aslandan. insanları yanlış .Yarınki kazdan. ehline değil de. acemi. Bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen. yağmur. temiz hava. berrak su. ustası ya da uzmanı vardır. eksik bir doktorun uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. Öte yandan.Yarım hekim candan eder. hayat orada son bulur.Yaş kesen. “Bugünkü tavuk . Yeşil tabiat. cıvıl cıvıl kuşlar. yarım hoca dinden eder Her işin bir ehli.Bk. baş keser Ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır. hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur. Hatta işin tamamen bozulduğu. gezen tilki yeğdir .

. çalışmayan..çalışan. güçsüz olup da çalışan.Çok güçlü olup da çalışmayan. uysal. Bunlar öyle olur olmaz şeye hemen öfkelenmezler. Bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak . Tembel tembel oturan. yeler tilki yeğdir “.Yavuz at. Para da ancak çalışmakla elde edilir. Ancak kimi zaman öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz. yürüyene borcu var İhtiyaçlarını gidermek.Yatan kurttan. zamanını boşa geçiren kimse para kazanamaz. Para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider. zamanını değerlendiren kimselerdir . soylu olup da bir şeyler üretmeyen. sabırlarının artık taşmış olmasıdır. boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha .huylarına aldanıp da gereksiz yere üzerlerine gidilmemelidir . kaba ve hırçın olmayan. boş durmayan. yemini (yavuz it ününü) kendi artırır . Kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek sebebi.Bk. kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. kızmazlar. yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar. tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden.iyidir . Doğal olarak borçlandığı kimseler de .Yatanın.Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur Mizaç itibariyle ılımlı. “Yatan aslandan .

har vurup harman savurmayan.1 yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder. gününü gün ederler. sıkıntı çekmeden hayat sürer .yapan kimseler bunun mükâfatını görürler . Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine . ev sahibini bastırır Edepsiz. 2. kışın aşı pişer Yazın o sıcağında durmayan.1 bakanlar. çalışkan. bir de bu suçu. eğlenceye dalan.kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar . 2. büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne. beğenmez oldu anayı Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar.Yazın gölge hoş.ihtiyarladığında rahat eder. Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan.Yavuz hırsız. üzerine aldığı işi tam . mal-mülk edinmeyen. kazanç sağlamayan . hiç sıkıntı çekmez.kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer. sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar. kışın çuval boş Yazın çalışma.Yaza çıkardık danayı. kazanma günleridir. girişken.babalarını çoğu kez beğenmezler . varlık edinen kişi . görevini ihmal etmeyen. işledikleri suçu reddettikleri gibi.Gayretli. ahlâksız. öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar. güneşe aldırmadan çalışıp kazanan. arsız. şarlatan. Gençlikte çalışıp kazanan. . zarar verdikleri . Ne var ki.Yazın başı pişenin. perişan olur .

Yazın gölge kovan. güçlüye etki edemez. bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar.(Yel. Ama ağır başlı.. ağırbaşlı olmayan. kayadan ne koparır (aparır Güçsüz. işlerinde başarılı oldukları gibi . bir sözü diğerini tutmayan.. zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler. onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya . onurlu. kışın karın ovar .(Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya. sözünde duran. kişilikli.sevilip sayılırlar da . Ne var ki.(Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz . Sağlam karakterli. Sağlam bir temele . hafif meşrep. onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar.Bk. ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz. gayri ciddî.. züppe-hoppa.Yeğniği yel alır.malı sağlıklarında o ya da bu. öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler . tavırlarında ciddî. ağır yerinde kalır Kişiliksiz. yemeye bir türlü kıyamazlar. ahlâklı kimselere kimse ilişemez. kişilik sahibi.“. “Yazın gölge hoş .oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz .

yenik düşmüş. .Yılanın başı küçükken ezilmeli Daha küçükken tehlikeli olacağı. Aksi takdirde bir işte tutunamayarak. bundan ötürü de çok . Bunun yanında felâkete . yılda bir kat urba eskitir Kişi neyle uğraşacağını. büyümesine izin verilmeden .Yılana yumuşak diye el sunma Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi.olur olmaz yerde konuşmamalıdır . sık sık yer değiştirecek.Yerini bilmeyen. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı. gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. Kolay görünen iş çok zor. ne iş yapacağını. onları hırpalamaz. muhtaç kimselere de merhametli davranılır .Ağırbaşlı.bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan . düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli. zarar vereceği anlaşılan bir şeyin.zarar görecektir . zararsız gibi görünen . yumuşak huylu bir kimse çok sert.uğramış. nazik.Yerin kulağı var Ne kadar saklı tutulursa tutulsun. ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz. hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır. alçakgönüllü. ezmeye çalışmaz.ortadan kaldırılmalıdır .

yüzsüz. adaletsiz kimseler el üstünde tutulur. kötülenmez ve iftira atılmaz .Yiğidin sözü. demirin kertiği Yiğit. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi . namuslu. 2.yararlanması için ortaya koyarlar .hak ettikleri cezayı görürler ..Yiğidin malı meydandadır Yiğit. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler. erdemli kimseler zalimlerin baskısı .Yiğit arkasından vurulmaz Mert olan alçakça yollara baş vurmaz. mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar.meydandadır. kolay kolay yok olmaz . Düşmanıyla yüz yüze dövüşür.1 arkasından vurmaya çalışmaz. dedikodusu yapılmaz. mert kimseler sözlerinin eridirler. onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur.Yiğit meydanda belli olur . Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak . sözlerini inkâr da etmezler. onu . zarar veren.Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur Ona buna saldıran. . ahlâksız. Mallarını herkesin .Yıl uğursuzundur Kimi dönemlerde arsız.arkasından konuşulmaz. Böyle bir zamanda dürüst.altında kalırlar . Az zamanda. bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar.

Yiğit yarasına yiğit katlanır Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar.Yiğit yiğide at bağışlar Yiğit.olur.Atıp tutma.Bk.gelen saldırıya da herkes katlanamaz. Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz. Asıl yiğit iş başında. “ben şöyle yaparım. işinin ehli kimse. herkese yukarıdan bakmaya başlar. mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de. buna ancak yiğit olanlar dayanabilir .Yol bilen kervana katılmaz Bir işte bilgisi olan.kolayca bağışlar .. bir yiğitten .. kişinin yiğit olduğunu göstermez. En kıymetli varlığını bile . kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli .Yoksul âlâ ata binse. Öte yandan. onun nasıl yapılacağını bilen.başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz. “Kimse ayranım .olur . etrafa hava atmaya. Hatta selâmı bile insanlardan esirger . işini kendisi görmeye çalışır .Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz “. kimseyi beğenmez . böyle ederim” demek. sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse. selâm almaz Edinip görmemiş. çoğunlukla .

takip etmesi gereken . yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir.1 oyalanmamalı.yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur .Yolcu yolunda gerek Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse. zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır. kimi sebeplerden ötürü . gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp . 2.Yol yürümekle. sıkıntılar. işini kolayca .Yoldan (yol ile) giden yorulmaz Bir işin yapılmasında tutulacak yol. belâlar gelebilir. başarılı olur. gideceği yere bir türlü ulaşamaz. yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. başına gelecek türlü hâllerden de korunur .Yoldan kal. borçlu olan da ödemesini aksatır.. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan. Bu gereklik.hareketini erteleyebilir . candan bir yol arkadaşı bulabilmek için . Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. geciktirir.Yol sormakla bulunur Bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi.yapar. günü gününe ödemezse hiçbir zaman . borç ödemekle tükenir Yola çıkan orada burada oyalanırsa. yoldaştan kalma Yolculukta insanın başına türlü işler. vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır . Dolayısıyla insan. Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse.kalmamalı.

edinemez . rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa . Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı. gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen.ne olumlu davranışlar. ne de iyi işler bekleyemez .1 alamaz. 2. o işten olumlu bir sonuç . Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister. uyuşuk davranan. bir disipline bağlı olmayan iş. başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek . Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen. Elinin altındakilerine önem vermeyen.Yularsız ata binilmez Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse. Dolayısıyla kargaşanın.Yuvarlanan taş yosun tutmaz Sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da .olsun. kişi için bir anlam ifade etmez .borçtan yakasını kurtaramaz.zamanında yapmayan kişi. kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. işini . onları iyi eğitmeyen onlardan .Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister. yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz .Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse. bir kurala.doğru değildir .

gerektiği gibi zamanında.Yüz. o ölçüde bir karşılık görürler . duygulu. az verme hırsız olur “. hoşgörüsüz. “Çok söyleme arsız olur .da güzeldir .şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez . içinin aynası olarak görülür. samimî. Bu bakımdan insanın yüzü.Yuvayı yapan dişi kuştur Evin dışındaki işler erkekten. içten. yüzden utanır . o insanın katı yürekli.. içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir. Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez.kadın ailesini huzurlu kılar. asık suratlı olmaya devam ederse.Bir işte üstün çaba gösterenler. Bu bakımdan tertipli.Yürük at yemini kendi artırır . geçinmesini bilen. çekip çeviren. Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü. yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir. en önemlisi tutumlu olan .Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir Çoğunlukla kabul edilir ki.Yüz verme arsız olur. O hâlde denebilir ki. en iyi .. yüzü güzel olanın içi de güzeldir.Yürük ata kamçı değmez Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan. iyi yürekli. evin içine mutluluk getirir .Bk. yüzü güzel görünen kişinin huyu . içindeki işler de genellikle kadından sorulur..

uğraşıp didişmeden.Zahirenin ambarı sabanın ucundadır Hangi iş olursa olsun. . .Zengin arabasını dağdan aşırır. kimi masraflara da girmeden olumlu. Yüce Allah. güçlüklere göğsü germeden. Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak.isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir Z . zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz . özenli bir çalışmayı gerekli kılar. hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir.daha fazla zarardan kurtulmuş. çalışanları sever.Zararın neresinden dönülse kârdır Zarar. olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği. insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar.onlara rahmet eder .Bir aracı vasıtasıyla değil de. işlemesi ve çok çalışması gerekir .Zahmetsiz rahmet olmaz Sıkıntı çekmeden. züğürt düz ovada yolunu şaşırır . Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa. yapılan işi hemen kesmekle . güzel. Unutmayalım ki. bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için . yorulup emek vermeden.toprağını en iyi şekilde sürmesi.

zulüm ve haksızlık hüküm sürer. kazancından.Zora dağlar dayanmaz Gücü. en ufak . Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir. hatta yiyip içmesinden. . Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş. Yoksul ise. gezip tozmasından söz ederler. ortadan .boyun eğdirirler. varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar.kaldırılmış demektir .engel karşısında bile şaşırıp kalır .savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır . yorumlamaya. zalimlerin bulundukları yerde baskı. parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz.Zırva tevil götürmez Saçma sapan. züğürdün çenesi yorar Yoksul. anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya. boş. ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış . kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye .olurlar . öyle ki büyük güçleri bile yener.Zengin. şeriat bacadan çıkar Zorbaların. malından ve parasından. istediklerini yaptırırlar .Zor kapıdan girerse.Zorla güzellik olmaz .Zenginin malı. züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden.

Züğürtlük zâdeliği bozar Zengin.hizmetçi arıyor demektir. CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler. varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla . hoşlanma duyguları da farklı farklıdır.edemezsiniz . işin . Bu bakımdan beğenme. CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan.İnsanların yapıları bir değildir. işlemez kılınabilir . LA ROCHEFOUCAULD Yanınızda çalıştırdığınız. 2. Bir oyun veya hile.en çok yanılanlardır. Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye .çalışmak yanlış bir yola girmek demektir .sonucu da kestirilemez . emeğinin karşılığını ödemezseniz onlardan istediğiniz yaran elde .(Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına Rast gele yapılan plânsız.1 istenen yöne çevrilebilir. programsız işlerde yöntem. güç kullanılarak kestirme .yoldan boşa çıkarılabilir. kural aranmaz. kazanç sağladığınız kişi ya da hayvanı yeterince doyurmaz.soyluluklarını da yitirirler Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz.Zor oyunu bozar Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da .

edinmeli Yaşam kısa.Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt etkili olmaz. görgü ve eş dost . FOERSTER . hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil . çalışmaktır. bir insan . hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir.mükemmel hale getirilemez Yararlan saymakla bitmeyecek ağaçları. özellikle fi¬danları kesmek.çalıştıracakmışsın gibi ilgi gösterip. Demek ki bir insana en iyi dersi. ne den¬li uygunsuz ortam .başına gelen felaket verir Yapacağı. sanat uzundur. Tuttuğu yolda başına gelen bir felâket. umut verme Yapılmış küçük işler. işinde çalıştırmayacağın kim¬seye yapacakmışsın. . aklını başına getirir. yeteneksiz kişi üzerinde ne ka¬dar durulursa durulsun. F. . elde olanaklar varken gezip görmeli. J. ROUSSEAU Yaşamanın amacı .J.planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.içinde bulunursa bulunsun. . HIPPOKRATES . niteliğini yi¬tirmez Yaradılıştan niteliksiz. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS Yaş geçmeden. bilgi. PETER MARSHALL Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne. öğreneceği işe karşı aşırı istek ve sevgisi bulunmayan kimse o işi .Yaşamak için her canlı ne yapıp eder geçim yolunu bulur Yaşamak solumak değil .W.başı kesmek kadar zararlı ve vahşicedir Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun.öğrenemez Yapamayacağın bir şeye.

becerilerini göstereme¬yecekleri. Varlıklı olma umuduyla .Yoksul. GERMAIN MARTIN Yerinde davranmasını.Yavaş akan sular genellikle defin ve tehlikelidir. Varlık içinde olanlar . aynı işin . beceriksiz kimse.Yeteneksiz.bulunmaz .kötü kalbindekini dile getirir.niyetlen yardımda bulun¬mamaktır Yetenekli kişiler. konuşmasını bilen kişilere her¬kes saygı gösterir.Ağır başlı olmayan kişilere ise kimse de¬ğer vermez Yerine getirmedikten sonra verilen sözler. İnsanın ela düşünce ve . eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz. Çevrelerinde basit bir kimse sayılırlar . takdir edilmeyecekleri bir ortamda veya görevde bulunurlarsa.gider. o işin yürüyeceğinden emin olamaz. yetenekleri kaybolup . yeteneklerini.dugularînı belli etmeyeni tehlikelidir Yenilince ümitsizliğe kapılma.peşinden koşmak zorunda kalırsın Yiğit olan sırrını kimseye demez. yapılan vaadler işe yaramaz. KARACAOĞLAN Yoksul kişi. her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar..hayaller kurup tasanlar yapar Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü bir şey . yoksulla evlenirse bunlardan doğacak çocuk da yoksul olacaktır . Bazı kişiler yardımsever görünmek amacıy¬la vaadlerde bulunurlar ama asıl . önemli işlerde kullanıl¬maz Yeteneksize iş verirsen.da sıkıntı çekmedikleri için her şeyde kusur ararlar Yoksul kişinin kurduğu hayallerde hep bolluk vardır.

Yoksulluğa yerinmemeli. Müşterilerinin iç yüzünü bilen kah¬veci. emir üstüne emir. büyük kazanç¬lar elde etmiş kişiler. ilişkinizi bozacaktır. gereksiz cezalar verirsen onları kötü davranışlara sevkedersin. . Mutsuzluktan mutluluğa geçmek için bazen çok küçük şeyler yeterlidir Yoksulluk içinde bulunan kişilerin durumları az şeyler¬le. Küçük bir şey en büyük gereksinim duygumuzu gidermeye yeter.Yoksulluk çeken kişiler bedensel ve ruhsal yönden dert sahibi olurlar Yönetici çalıştırdığı kişiye tembih üstüne tembih.uymalıdırlar. BURKE Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber solu¬yorsa nefesi. Bu ka¬dar çok söylenme üzerine o kişi karşılık verecek. görgü ve saygı kurallarına . eğitimdir. içinde varsa hırsızlığa itilmiş olacaktır Yönetimin altında bulunan kişilere yerli yersiz. eleştiri üstüne eleştiri yağdırmamalıdır. bir başka eksik çıkar Yoksulluk insanı öldürmez ama insanı üzüntü ve sıkıntı¬larla yıpratır. Maddî sıkıntı içinde de bırakmamalıdır.yaşlanıp güçten düşünce küçük işlerle oyalan ular . . Sonunda ya . birinin sırrını ötekine söylerse sanatını kötüye kullan mış olur.arsız ya da hırsız olur¬lar Yurdu savunmanın en ucuz yolu. .Bir eksiği giderilse. . ağız kokusu burnunuza girer. Kısacası herkes meslek ahlâkına sahip olmalıdır Zamanında güçlü ve önemli işler yapmış. kolayca giderilemez. haklı haksız söylenip karışır.Çünkü o takdirde. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar. Kişiler mesleklerinin insan ilişkilerinde gerektirdi ği. ayrıca ter kokusun¬dan rahatsız olursunuz.

araçları hazırlamış olmalıdır Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse. Çelimsiz ama zeki bir kimse.Şaşırana ayıp yok.haram sokma Aga-iniding kedirin.bolsang bilersing Kardeşin. ata-ananın . kazanınga. güçlü fakat düşünme gücü az olan kimseyi rahatlıkla yener.Zekânın gücü her zaman diğer güçlere üstün gelmiştir. zengin fakirleşir.Ben yolumu şaşırmam diyen adam. fakirlik de. o işin gerektirdiği . eline geçenle ancak kendisini geçindirebildiği için yakınları ve kendisine birikim yapamaz . Herkesin yaşantısı ve sonu davranışına. kaytıp üyin tapkan song . kazanına . Zekâsız . Gün gelir. . bay bolayım deseng.Yalalı bolsang bilersing. atlanuvdan kalma. Ata-anadıng kadirin. karakterine . Kimin kime ne zaman muhtaç olacağı belli olmaz. akrabanın kadrini düştüğünda. yüksek mevkiler de sürekli değildir.Adaspayman degen erdi.güç.aram salma Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. yararlanacağı bir iş peşinde olan kimse. yaralandığında bilirsin. en sıkın¬tılı günlerinde bile eğlenceden aynlmaz. dönüp evini bulduktan sonra .Adaskanga ayıp yok.Bu nedenle iyi durumumuza aldanıp insanlan horlamamalıyız Zevk alacağı. en basit şeyleri bile yapamaz Zenginlik de. Karanga tuman adastıradı.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin . Balalı. fakir zenginleşir. zengin olayım dersen.göredir Zorlukla geçimini sağlayan kişi.

Edem kıyşığın halkı tüzeter. yonta yonta kısalır. dil söyler . mücevher taştan çıkar . çeke . Absın-kelin tatuv tursa.Akıl bastan şıgar.Ağaç etten geçer.Akıl bulur. asıl tastan şıgar. basta.Akıl akıldan üstün .Aşamaga.Akıl yasta tuvıl. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. yona – yona kıskarar. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur . kiyiz kesseng kıska kes.İyi boğayı kurt yer. Ekpege at köp bolar.Agaş etten öter.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.Agalı-inili tatuv tursa. til söyler. fakirin topladığı malı zengin yer .çeke uzar .tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes.Ak nietliding atı arımas.Ala azbandı böri aşar.Akıl baştan çıkar. yarlıdıng yıygan malın töre aşar. arbası tozbas.Agaş kıyşığın talkı tüzeter.Akıl yaşta değil başta .as köp bolar .Ahret azabından. söz süekten öter. arabası yolda kalmaz . kilim kesersen kısa kes.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. tarta-.İyi niyetlinin atı yorulmaz. dünya namusu güçlü . adamın eğrisini halkı düzeltir .Akıl tabar.Akıl akıldan üyrik.

ak kalkar.Aramzadeding koynı tolı.Kötülük batar. evlense de hayır getirmez .Aram batar.Aram kapşıktıng tübi tesik.Algasagan suv tengizge etpes. balanın gönlü dışarda . altmış yaşındaki onu karşılar .songgısı da sonnan köşer.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez. mısır ye de su iç.Anadıng köngili balada. barsa da ongmas.şişmanlama da .Almanın sonu-vermek .Altı yaşındaki uzaktan gelse.Altı yasar altıstan kelse.Aldı tegerşik kaydan köşse.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser..baladıng köngili dalada.Ön tekerlek nereden geçerse. bergende yatıp uykısı kelmegen.Ananın gönlü balada. beti kara- . arka tekerlek de ordan geçer . nartük e de suv iş – semirmeseng. ağaç kapılıya düşer . alpıs yasar aldına şıgar. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .Alıs-beris bilmegen.Algasagan kız kievge barmas.Almaktıng körki – bermek. iyilik kalkar .göreyim .Haram kabın dibi delik .köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim.Altın kapılıya hizmet etmek.Alış-veriş bilmeyen.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.

koyun besleyip kuyruk yiyen de . etigi men.At yorulursa sersemler. yüzü kara . edem yangılmas bolarma.su içer .Atın iyisi arıklıkta.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür .de ozar Aşık oynayan azar.Arkasına ötken ayavşıl bolar.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.Arık oydan öler. yavapsız sözden kıtar. besili yağdan ölür Asık oynagan azar. kuyrık asagan.suv işer Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. koy bagıp. adamın yanılmazı olmaz . yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .Cimri adamı açlıktan öldürür.At iygisi arıkta biliner.At sürinmes bolarma. berinnen. yiğit yorulursa hastalanır . insanın başına gün doğsa eteği ile . Er basına kün tuvsa. top oynagan tozar.Atın sürçmezi olmaz.Asılsız astan kıtar. er arısa avırak.Arıgan atka-kamışı avır.hepsini geçer .Bir acıyı yaşayan kişi . top oynayan tozutur.. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .At arısa tuvlak.Yorulan ata kamçı ağır . avızlıgı man suv işer.Haramzadenin koynu dolu.At avnagan erde tük kalar. er iygisi yarlılıkta biliner. semiz maydan öler.

Atang ölse de.gez .Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez. anaya benzeyip kız doğmaz . atın varken çevreni .Baba. anasından gören kürk biçer .Ata.Atang barda el tanı. anadan körgen ton pişer. yahşılık kütpe. avıldası maktagandı salma.Ata barda uvıl yas. aga barda ini yas.Atasız öksiz-yartı öksiz. anaga usap kız tuvmas.Ata baladıng sını. aytkan sözi de kaytpas . attan inmek bir namus .balaga sınşı.Atasına yahşılık etpegennen.Ata minmek bir mırad.Ataga usap ul tuvmas.Ata binmek bir murad. ağabeyi varken küçüğü genç .Atan ölse de. anasız öksiz-kerti öksiz.Atası maktagandı alma. atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. anasız öksüz gerçek öksüz . oğulun öğreticisidir . söyledeği söz de dönmez . atanı gören ölmesin .Ataya benzeyip oğul doğmaz.Baba varken oğul genç. komşusunun methettiğini salma .Baba oğulun sınayıcısı .Babasından gören ok yontar.. atangdı körgen ölmesin.Babasız öksüz yarım öksüz.Atadan körgen ok yonar.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .Ata ulınıng atkan ogı da kaypas. attan tüspek bir namıs.Atasının methettiğini alma.

Avıruvdıng aldın al.Ayagı yaman tördi bulgaydı. komşuya söylesem çarpıtır .Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Avla tolu malıng bolganşa.Avılga aytsam aşadı. fırtınadan endişem yok .Hastalığın önünü kes .Komşun kimse.Ahırda atım yok.Avırmagan baska yavlık baylama. kaygım yok boranda.Atım yok aranda. böri körse biriger. hatının süygen tamaşam der. er erde dosıng bolsın. erdi namıs öltirer.Hastalık attan çıkar .. kadınını seven temaşalığım der . kongısıga aytsam kosadı.Ayağı kötü baş köşeyi batırır. kurdu gördüklerinde birleşirler .Attı kamışı öltürer.Atını seven kıratım der.Halktan birine söylesem yayılır. yiğidi namus öldürür .Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Atın süygen alasam der. adanasıng sol. kardeşin odur . ağzı kötü cemiyeti karıştırır . anasın körip kızın al- .Ayagı baskanın.Avıl iyti ala bolsa da. avızı yaman eldi bulgaydı.Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ağrımayan başına bez bağlama .Ayagın körüp asın iş. közi tanımaydı.Avıruv attan şıgar.Atı kamçı öldürür.Avıldasıng kim bolsa.

Ayağına bak da kımızın iç.Ayvan alası tısında. Bölingendi böri er. gemiye binenlerin canı bir .Rüzgâr olsa üşütür.Ayrılanı ayı yer.Ayday bilmes at öltirer.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Sürmesini bilmeyen at öldürür. bölüneni kurt yer .Ayagına kara da kımızın iş. anasına kara da kızını al. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Ayda bir at vermektense. söyley bilmes söz keltirer.Ayda bir at bergennen. anasına bak da kızını al . akılınga kelse ıynan. az söyle. bulut olsa ısıtır. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Söylerim benden gider.Ayavlı dostıng malı bir. tınglamasang -sennnen keter. kemege mingenning yanı bir. anasını görüp kızını al .Hayvan alası dışında..İyi dostun malı bir. insan alası içinde .Aytarman-mennen keter.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Aytkanga ıynanma.Ayamda bolsa yalarman. künde bir tostakay may bergen artık.Aylandırgan avıruv almay koymas. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . edem alası işinde. bulıt bolsa yılıtar. aklına yatana inan .Ayaz bolsa suvıtar. anamda bolsa alarman. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur .Ayağını görüp aşını iç. dinlemezsen senden gider . köp tıngla-yangılmassıng- .Söylenene inanma.Avucumda olsa yalarım. anamda olsa alırım .Ayırılgandı ayuv er.

Az söz altın.Çocuklu evde melek var. balasız üy-mezar. balasız üyde elek bar. kelindi bastan terbiyalav.Az ye çok çiğne.Baladı yastan.Balam barar erge. değerini de bilemez . söylerken de yarım söyler . az söyle çok dinle.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Az aşagan.Çocuğu küçüklükten. temiz yer (Az yiyen. bele-kaza barmasın. bela-kaza onunla gitmesin .Aşıkkan aska piser.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz . bargan sözin yartı aytar. çocuksuz ev mezar . birşey bırakmaz .Balık süygen suvga etegin malar- . gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Azdı bilmegen.yanılmazsın .Az söz-altın. bagıslagandı da bilmes.Balalı üyde melek bar.Balalı üy-bazar. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var . çok söz gümüş .Çocuklu ev pazar. köpti de bilmes.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.Bakırak-bakırak bardı aytar.Azı bilmeyen çoğu da bilmez .Balalı kargaga kok artpas. köp söz kümis. taza aşar.Acele edenin ağzı yanar .Bakkandı bilmegen.(…!Az yiyen.Kızım evleniyor.döğülmezsin (kuvvetli olursun).

bilimi fazla olan bini yıkar . algan yumart.Barma töre kasına.ayağından. ne varsa.danalığında belli olur . yiğit ile. mal tanadan. alan cömert.Bilegi yuvan birdi yıgar. eteğini kesip de olsa.Veren cömert değil.Zenginin kızı ölmeden. kurtul Bay mınan barıspa.Bası baskadıng.Kendisine faydası olmayanın. çobanın dayağından Bergen üyine barayık.altını-üstüne getirelim .Basınga kelgen beleden beleden.Bereket gelinin.Başı başkanın aklı başka. dostuna faydası olmaz . betir minen kürespe. iyi inek.Akıllı insan çocukken belli olur.Verenin evine gidelim. bayramnan song kurman kalar. şobannıng tayagınnan.Zengin ile barışma. dosına payda etpes. bilmegenge davılbaz da az- .Çıkma zenginin karşısına.Balık seven.Bara-bara bayram kalar. eteging kesip bolsa da kutıl..Gide gide bayram kalır.Bergen yumart tuvıl. fakirin kızına gün doğmaz . yarlıdıng kızına kün tuvmas. beren-şeren eteyik.Bilgenge bir soksang da saz.Basına payda etpegen.Bileği güçlü biri yıkar. akılı baska. bayram sonu kurban kalır .Baydıng kızı ölmey.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan.Baysız pişe-patşa. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.Başına gelen belâdan. suya eteğini salar .uğraşma . bayısang özi keler kasınga. bilimi artık mıngdı yıgar.

Bilene bir çalsan saz. ası – balası bolarCimri. tüzetüvşi agang bolsın.Bugünkü işini yarına bırakma. olmayacak yirmi beşinde de çocuk . şerli ölür.olmaz .Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. biri utanır.Büldirvüşi ining bolsa. karımda da . biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. şerli öler.Dos bergenning tısına karama. çok konuşan kişiden belâ gelir . aşı-yemeği.“var . iki sefer gören tanışır.Boş tüfek iki kişiyi korkutur. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Bir çiçekle yaz olmaz.Birev söyler.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Bir şeşekey men yaz bolmas. er bolsang – aytkanınga berk bol. ol iyt bolmas. bolmayak yırma beste de yas.Bir körgen bilis.Bir edemning üyi kalası bolar. köp söylegen kiside bele boladı.Borçlu ölmez.Biri söyler.. birleştirici annen olsun .Bulganşık suvda balık boladı.Olacak on yaşında da çocuk değil. düzeltici.Bozguncu.Bolayak on yasında da yas tuvıl.Borışlı ölmes. birev uyalar.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.olur .Biyimde de bar. eki körgen tanıs.Kurt olursan gök (boz) ol. bilmeyene davlumbaz az . yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men.Böri bolsang kök bol. çocuğu gibi kıymetli .Dostunun verdiğinin dışına bakma .Bulanık suda balık olur. dağıtıcı kardeşin varsa.Bir gören bilir.

uvısınga yım. özüng tüsersing.Dost dosta gerek. kendin düşersin . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Dosta verilen borçtur . görüşmeni bitir ve .Dos üyinde oltırıp ket..Dostunun bıçağı ile boynuz kes. hesabı dürüst gerek .Duşpan külip üyreter.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var. asabı durıs kerek. düşmanının evinde oturmadan. dos baska karar.Dosınga mungkir kazba.işi var .Duşpan ayakka.Dosıngnıng asın duşpanday aşa.Doska bergen borışka. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar. adam olmayak çocuğun insnlarla ne . dos urısıp üyreter. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.Dostun verse sus. avucunu yum .Düşman ayağa.Dos doska kerek.hemen ayrıl . düşmanının bıçağı ile kilim kes . edem bolmas baladıng kisi minen.Düşman gülerek öğretir.Dostunun aşını düşman gibi ye .Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Dostuna çukur kazma.Dostun hesabı gönülden .Dos esabı köngilden.Dosıng berse kım. dost başa bakar .

bas yarır. kürk yakasız olmaz . yan-tenge konak.Edem sözi tas yarır.El almagan. iyileştirici hasta olur . ton yagasız bolmas.Eki ölşe. taş yarmasa baş yarar . suvık yok.İki sığırın ayranı çok.Edem-edemge konak.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır . iki kadının dedikodusu çok olur .Eki sıyırdıng ayranı köp. can tene konak . bir kes.Eldi sökpe- .El ağasız olmaz. tas yarmasa.Halkın hazinesi-eski söz . bir kes .İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . şöp bası kıymıldamas.Elde amanşılık bolsa. eki hatınnıng vayranı köp.El kaznası-eski söz.İki ölç.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .İnsan yüreğinde aslan yatağı var .Yel olmazsa soğuk yok .El bolmasa.. elli yıl yatar.Edem üreginde arslan yatagı bar.El espese.Adam adama konak.Halk içinde hastalık yoksa.El bolgan erde betir de bolar. elşi avırar.El agasız bolmas.Adam sözü taş yarar.

Erkek yaşlandı.Er iygisi burınlı bolar.Elding işi-altın besik. ekev bolar.Elli yıldan el yangırar.Aptalı elçiliğe göndersen.Elim boluvdan edem boluv kıyın .Yemişin iyisine kurt düşer .Er aytpas.Epsizdi elşilikke yiberseng.Elçinin gecikmesi hayırdır . soramay aytpas.Halkın işi-altın beşik . gücü iki kat artar . kötülükler çoğaldı .Er kartaydı – kuş taydı. aytkanınnan kaytpas.Elli yılda toplum yenilenir . dediğinde de sözünden dönmez .Emisting iygisine kurt tüser.Elding avızına elli arşın böz etpes.gücü tükendi.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .Alim olmaktan adam olmak zor . sormadan söylemez .İnsan kendine güvenirse.Elşiding keşikkeni hayır.Erkeğin iyisi burunlu olur .Er kadirin el biler. ekevledi soltanım.İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez ..Yiğit demez.Er kayratlansa.Ülkeni kötüleme .

Er yanılmay bolmas.Erden ozuv bar.Er tamırınnan er tamırı köp bolar. elden (vatandan) vazgeçilmez . güçsüz düştüğünde ise dostları . şartlar yalan söyletir .Er ötirik söylemes.İnsan darda kalmadan rahata ermez .Erkek yalan söylemez.Eri baydıng eli bay.İnsanı zenginin.Erden devlet taygan song. ya da kadını çıkarır .Erding atın ya atı şıgarar.Erinşekting ertengisi bitpes.Er tarıkpay molıkpas. elden ozuv yok. köpir avızda sözin tappagan.Er yangılıp kolga tüser. at sürinmey bolmas.Erge devlet kuralsa. kus yangılıp torga tüser. yade hatını şıgarar.kaybolur .İnsanın ışığı iki gözü.Erinceğin yarını bitmez .Köprüden uzakta ağzını kapatmayan. ep ötirik söyler.Erden vazgeçilir. kuş yanılır kafese girer .İnsanlar arasındaki akrabalık. atın sürçmeyeni olmaz . yerdeki köklerden daha fazladır .Erkeğin adını ya atı çıkarır.İnsan yanılır esir düşer.Erekte avızın yappagan. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Er şıragı-eki köz. bas duşpanı dos bolar.İnsanın yanılmazı olmaz. köprü başında söz bulamayan . ülkesi zengin ..

(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder .Esaplı dostıng malı bir.Yetimin karnı-yedi kat . hatınlarda hatın bar.Esitken yangılıs.Et etke.Et ete. kara suvdı as eter.yas eter .Etispesti ongmas kuvar.Hesabını bilen dostların malları bir. sorpa betke. antlı dostıng yanı bir. yigit yanlı bolsın.Etimning karnı-eti kabat. körgen kerti.Hatın karıganın bilmes. baytal etin tas. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar. kadınlardan kadın var koca .Etimge eti kisi bas.gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar. yeminli dostların canları bir .Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar . torgay etin as etken. çorba benize .Erte turgan erding ırısı artık. yiğit canlı olsun .etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.Kadın ihtiyarladığını bilmez.Et kanlı bolsın. kumar közdi.İşiten yanlış.. hatında hatın bar.Et kanlı olsun. eşek arıganın bilmes. gören doğru .Erken kalkanın rızkı çok olur .

yalayıp doymaz . kadının kötüsü hergün tartışır .eder .Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz . pişe yamanı-künde azar. tursa biydey.İki kadın pazar.Kalgan iske kar yavar. üşevi-yarmalık.İşip toymagan. attay tevip.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .Kadir bilmes kardaştan.Hatınnıng ekevi bazar. kadir bilir yabancı iyi . üç kadın panayır . kadınlardan kadın var kör gözü yaş . at gibi teper .Kadir bilmez kardeşten.Kalan (ertelenen) işe kar yağar - .Köpeğin yamanı çukur kazar.İslese kulday.İytli konak oramga sıymas. kedir bilgen yat yahşı.Kadere bergen attıng tüsine karamas. yalap toymas.İytting yamanı in kazar.Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .Çalıştığında işçi gibi.Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.İyttey kabıp.İnisi bardıng-tınısı bar. oturduğunda bey gibi .İt gibi ısırır.Köpekli konuk sokağa sığmaz .Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.İçip doymayan.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .İesin sıylagannıng iytine süek taslar.

Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .Karama özine-kara sözine.Karga neşe çakırsa da. torgay şakırıp yaz bolmas. iytke de namıs kerek.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Kar küreyen. aldında ezir ası.Kendisine bakma.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Kazannıng karası yugar.Kat bilmegen zat bilmes.Kan şıkkandı karga biler.Kazan avızı aşık bolsa.Kar küregen aslık kürer. sözüne bak . can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın. o zaman köpeğin namuslu olması gerek . at biler. kaz olmaz . yamannıng belesi yugar- . özüne tiygister.kardaş bilmes.Karganın bağırmasıyla kış olmaz. kaptal bilmes. aş kürer . kötülüğü olmaz .. hiç bir şey bilmez . yan şıkkandı molla biler.Karga şakırıp kıs bolmas. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .Karga ne kadar bağırsa da.Kazanın kapağı açıksa. beteri bolmas. kaz bolmas. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir. Atadan yahşı ul tuvganın.Kardaştıng azarı bolsa da.Kat – yigitting is bası.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.Kardeşin azarlaması olsa da. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Kamışıdı silke almagan.bilir .

Gerektiğinde ağaç kes .Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Başkasına çukur kazarsan. özing atılarsıng. yıldızı parlak olur .Kazanı kırda.Kisige munkir kazsang..Kerekpesti yıymasang. ket demek yok.Kelgenşe konak uyalar.Kemege mingenning tilegi bir. geldikten sonra ev sahibi utanır .Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Gelinceye kadar konuk utanır.Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Kengesli ton keng şıgar. oşagı üyde.Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Kazanı kırda.Kelin kemtiksiz bolmas. kelgennen song konakbay uyalar.Gerekmezi toplamazsan.Keşe karanga bolsa. ocağı evde . konuşmayan kaynana olmaz .Eksiği olmayan gelin olmaz. git demek yok . yuldızı yarık bolar.Kel demek bar. gerektiğinde bulamazsın . kerekkende tappassıng.Kazanın karası bulaşır.Kerek tastıng avırlıgı yok. kendin düşersin .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Kerek üşin terek yık . kayınana kemiriksiz bolmas.Gece karanlık olsa. kötünün belâsı bulaşır .Gel demek var.

Konak bolsang kolga tüs. et pispese bet piser.Köp biledi degen küledi.Kökke köterip kelgendi. elde yok . yolcu olsan yola düş .Kökürekte bar.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar.Konaktıng kursagı toysa.Konuk olsan. gözü yolda olur .Konak az oltırıp. özim bilemen degen öledi.Konakka sorap bergenşe.Konuğa sorup vereceğine. avız da kıbırdar.Kol kıbırdasa.Gönülde var.Seni) göklere çıkarıp geleni.Konuk doysa eşiğe bakar . tiling tıy. sogıp ber.Kol kıpırdasa. yolavşı bolsang yolga tüs. kolda yok. yere baktırıp gönderme) .Konuk az oturur. çok görür . vurarak ver . közi yol karar.Konak kelse et piser.Kisige yamanlık tilegenşe. özinge yahşılık tile.Konak bolsang. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır .Başkaları çok biliyor diyen güler. dilini tut . ağız da kıpırdar .Konuğun karnı doysa.(Konuk gelse et pişer. yalnız ben bilirim diyen ölür ..Konak toysa esikke karar.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. kendine iyilik iste .Köp sözding azı yahşı. erge karatıp yiberme. köp sınaydı. az sözding özi yahşı- .

tentekten (aptal) sorama sözi aytar.Çoktan tavşan kurtulmaz .Korkak mıng öledi.Köpting avazı bir bolsa. betir bir öledi. yardımlaşan düşmahdan kurtulur .. birding avazı yok bolar.Korkaktı köp kuvlasang.Çoğunluğun sesi bir olsa. köp yurgennen sora.Korkkanga kos koriner. derin batırır . aptala sorma sözü söyler . tek kişinin sesi yok olur .Korkak bin ölür. batır bir ölür .Gösterişli.Çok korkutur.Körklige köne kiygistseng de. az sözün özü güzel . teren-batıradı. yalnızın söylediği söz tutulmaz .Çokluktan tavşan kurtulmaz.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Herkes tükürse göl olur . betir bolar. çok gezenden sor .Köp-korkıtadı. yarasar.Köp tükirse köl bolar.Çok sözün azı güzel.Köp yaşagannan sorama. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas.Korkaktan sorama közi aytar.Köpten koyan kutılmas.Köplegen konak atkarar.Köpten koyan kutılmas.Korkağı çok kovalarsan.Korkana çok görünür .Korkağa sorma gözü söyler.Çok yaşayandan sorma. cesur olur . yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . kömeklegen -yavdan kutkarar.

Fakirle samimi olsan. tuvganlık ayırılmas.Gözün ağrırsa elini tut. kork nisanın beşinden .Kuldan doğan kul olmaz. ata bindiğinde bey gibi ol . kork aprelding besinnen.Külme doska.Göz korkak.kulagınıng tısınnan Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz..Kösevi uzınnıng kolı küymes. karnın ağrırsa ağzını tut . keler baska. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.söz söylesen kulağının dışında kalır ..Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar- .Küle baksang. gönlün sevdiği güzeldir . avızıng tıy. yaman tuvgan kul bolur.Çalıştığında işçi gibi ol. işing avırsa. anlamayan adama .Közel-közel tuvıl dı. köngil tüsken-közel di.Közing avırsa.Kudalık ayırılsa da. kolung tıy. köylegine yamavlık sorar.Köz korkak-kol batır.Kulluk etkende kulday bol.Güzel güzel değildir.Kuldan tuvgan kul bolmas.Dünürlük ayrılsa da.Maşası uzunu olanın eli yanmaz . kol batır .Korkpa marttıng kısınnan. atlanganda biydey bol.Gülme dostuna gelir başına .Korkma martın kışından. gömleğine yamalık kumaş ister . kulaksızga söz aytsang. kuba kazdıng tösinnen. kötü doğan kul olur .

Kırk yıl saban aydasang.Kılış kespesti tilek keser.Kıskanç adam büyük aileli olmaz. yaz yağmurlu olur .Kısıng tuman bolsın.Kus uyasında ne körse.Kuş yuvasında ne görse..Kışın duman olsun.Kız kimdi süyse.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de. yaz yavınlı bolar.Kız kılıgı man süydirer.Terbiye kıza gerek. onundur .Kıs karlı bolsa.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur .Kılıç kesmezi dilek keser .Kız davranışları ile sevdirir . sonıkı. hastalığın hafif olsun . bir yıl türening altınga tier.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni. kötü adam zenginlemez .Kılık kızga kerek. marazıng tımav bolsın.Kutlı konak kelse. uşkanda da sonı eter.Kündesting otı da. gücçsüzün efendisidir .Kız kimi severse.Künşi köbeymes. kızdan aldın yigitke kerek.Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar . bir yıl sabanın altına değer . koy egiz tabar.Kış karlı olsa.Gücü yeten. suyu da tartışır . bakılşı bayımas. suvı da kündes.Kırk yıl tarla sürersen. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar . kızdan evvel yiğide gerek .

dert şıkpas.Molla bermes.Ocağın dışı (bacası) güzel.Kızıng yaman bolsa.Mart çıkmadan dert çıkmaz . önersiz kün körmes- .Misalsiz söz-tuzsuz aş .Malı ketken yarlı tuvıl.Molla vermez.Maslagatlı toy tarkamas. sını ketken yarlı.Misafir.Misapir atangnan üyken.Kızın çirkin ise.Mısırda patşa bolgannan. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . bergen erden kalmas.Önerli ölmes.Malı giden zavallı değil. oltırgan eri koklı. kırmızı giydir . ülkemde çoban olmak iyi .Meneli söz maldan artık.Oltırgan kız ornın tabar.Mısırda padişah olmaktansa. babandan büyüktür . veren yerden kalmaz .Manalı söz maldan güzel . oturduğu yer bakımsız .Oturan kız yerini bulur .Mart şıkpay. şerefi giden zavallı .Öğütlü törenler sonlanmaz .. kızıl kiygist.Nesip.Mısalsız söz-tuzsız as.Ocagınıng bası şoklı. kayda barasıng? Til bir erge baraman.Nasip. elimde şoban bolganı artık.

eki şıkpas. şanslı halk cemboyluk . kutsuz yere çadır kurar . övüngeç göğe bakıp yürür . bahtsızın evine ölüm girer . sol kolun ile alırsın . ikinci sefer çıkamaz . onggan avıl cemboylık.Ötirik sözding örkeni yok. talihsizin iki borçlusu bir gelir .Onggannıng üyine kobız kirer. bolmas erden konıs kurar.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar. önersiz körge kirer. hayatının ortasında karın ölmesin .Önerli örge yurer.Orazası yok namazı yok.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Ötirikşi törge bir şıgar. mahtanış kökke karap yurer .Talihlinin evine düğün. sol kolıng man alarsıng.Talihlinin iki dostu bir gelir. akılsız kızın evi (ailesi) yok .Ongmas yigit..Yalancının doğru sözü bile yalan .Osal kisi ayagına karap yurer.Hünerli başarıya koşar.Ongmaz yiğit.Yalanın temeli yok.Ong kolıng man berseng.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür. hünersiz gün görmez . ongmagannıng eki borışı bir keler.Hünerli ölmez.Onggannıng eki dosı bir keler. orta yasta hatınıng ölmesin.Sağ kolun ile versen. şenlik girer.Orta yolda arbang sınmasın.Orucu yok. akılsız kızdıng törkini yok . ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Yolun ortasında araban kırılmasın.Ötirikşiding üşin sözi de zaya. namazı yok. hünersiz yerin altına (mezara) girer .

sümüklü çocuk er olur .Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama .Kendi işini önemsemez..Sabrın sonu sarı altın . özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip. halkı gülen hoş .Saban tübi-sarı altın.Sirkeli tay at olur.Ekin dibi-sarı altın . yoldasıngdı öldi dep bil.Kör bıçak kol keser . Kendi söyleyip.Özi isine divana. simgirikli bala er bolar.Söyleyenden dinle.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Sirkeli tay at bolar. kendisi gülen boş adam.Ötpes pışak kol keser.Söylegennen tıngla.Kendi düşen ağlamaz .Kendin yorulduğunda. hastalanmadan ölür . yoldaşını öldü bil .Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.Oylamay söylegen. kisi isine kuvana.Özing arısang.adam . başkasının işine sevinir .Sağlam başa-satın alınmış hastalık .Sabır tübi-sarı altın.Sav baska-satlık maraz.Özi yıgılgan-yılamas. avırmay öler. bilgennen angla.Düşünmeden söyleyen (konuşan). bilenden anla .

basıng tav bolar. yavga ıynanma. süygenimning süygeni. ızı bir kuşak. yumruk gözü çıkarır .Süymesem de süyemen.Sevmesem de severim. dosıngnıng da dosı bar.Süygenning asın duşmanday aşa.Sözding bası bir puşık. sevdiğimin sevdiğini .Söz sözdi şıgarar.Söyley-söyley söz şıgadı.Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Sırıng aytpa dosınga.Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden . süek pen şıgar. üy sıpır.Süt ile giren kemik ile çıkar . arkası göl olur .Sırrını söyleme dostuna. dürtüklese göz çıkar .Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin . türtkilese köz şıgadı.Sözün halkda yaşıyorsa. hatırın dağ gibidir ..Suvga süenme. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla. düşmana (yağıya) inanma . dostunun da dostu var .(Sözün başı tel olur.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Sıylasang sıy körersing- . ümırık közdi şıgarar.Süt pen kirgen.Suya dayanma.Söz sözü çıkarır.Sevmediğin gelirse ev süpür .Süymesing kelse.Söyleye söyleye söz çıkar.Sözing sav bolsa.

Şanışa almagan-iynesinnen körer. bazıları da .Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .. çekmesini bilmeyen ipinden görür .Çekirgeden korkan ekin ekmez .Akıllı yiğit yönetici olur. Bu davranış biçimi bütün toplumlarda kendilerine has bir tarzda ortaya çıkar ve millet diyebileceğimiz toplumlarda zamanın da etkisiyle bazıları kaybolur.Değer verirsen. bir konu hakkında birçok cümle ile ifade edilecek duygu ve düşünceleri birkaç kelime ile ortaya koyan özel ifadelerdir.Şeşen yigit elge ortak.Şegertkiden korkkan.dan alınmıştır TÜRK DÜNYASINDA ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Kategori: Umumi tasnif — okuz @ 3:53 pm Hasan ÜLKER Bilindiği gibi atasözleri. egin ekpes. tarta almagan yibinnen körer. Asırların süzgecinden süzülüp gelen ve günümüzde en güzel şeklini alan bu sözler bazen kitaplar dolusu açıklamaların yerini alıverir. değer görürsün .İnek kabuğu diliyle bulur . Şeber yigit malga ortak. çalışkan yiğit mal sahibi olur … Lahana org.Şaşpagan arımas.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.

Saim Sakaoğlu’nun yönlendirmesi ile diğer Türk boylarındaki ifade biçimlerine göz attığımızda pek . Bu da tabii bir durumdur. Dr.Bazıları ise hiç değişmeden yüzyıllar boyu yeni nesillere aktarılmak suretiyle yaşar Bu atasözlerinde o topluma ait pek çok ipucu vardır.değişikliklere uğrar.aynı atasözleri söylenmektedir Sınırlı imkanlarla ulaşabildiğimiz kaynaklardaki Türk atasözlerini diğer Türk boylarındaki şekliyle karşılaştırmaya çalıştık ve yine gördük ki Türklük dünyasının damarlarında tertemiz bir kan dolaşmaktadır. aynı manâlarla . Anadolu’daki atasözlerini ABCBütünüyle benzer olanlar Bazı yönleriyle benzer olanlar Bütünüyle farklı olanlar olmak üzere üç grupta değerlendirmektedir1. ayrı iklim ve başka milletlerle olan münasebetten doğduğu muhakkaktır2.bulabiliriz Karaçay Türkleri atasözlerindeki ifadelerin Türkiye Türklerindeki benzerliğini incelediğimizde her iki Türk boyunda da “bir milletin yaşama biçimi.çok atasözünün aynı biçimde kullanıldığını gördük Sakaoğlu.hayat tarzı” nı bulduk. Dikkatli bir inceleme ile atasözleri sayesinde o toplum ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız mümkündür. ta Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada aynı kelimelerle. zaman. bölge.hayat tarzı” nı . Aynı olaylar . Ama bu ayırıcı faktörlere rağmen gördük ki. Sayın Prof. Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk milletini oluşturan boyların atasözleri arasında dikkati çeken farkların bir çoğunun hayat şartları. Biz de aynı dağılımı Türk dünyasında gözledik. Genel bir ifade ile “bir milletin yaşama biçimi.

yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile getirmişlerdir. toplanıp yenecek hale gelir. Aynı kültürün küçük farklılıklarla karşımıza çıkmasını tabii karşılıyoruz. bir Karslı ile bir Kütahyalı arasındaki . başka ülkelerin topraklarında yaşasa bile onlar. Ama hiç kimse o meyvelerin aynı ağaca ait olmadığını . Böylece. Nasıl ki bitkiler. yetiştikleri coğrafi bölgelere göre kendilerine has . Çiçekler hızla gelişerek meyveye dönüşür. o ağacın tadını. atalarımız da yadırgamıyacakları kültürlerden tesirler almış. Küçük farklar ise.söyleyemez Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi. Daha çiçek açarken bile bütün dallarda tam bir birlik göremeyiz. ana yurtlarından ayrılıp yer yüzünün değişik bölgelerine dağılırken. Bu meyveleri büyüklükleri. rengini aynı güneşin ısıttığı dünyamızda başka bir topraktan beslenerek yaşatmaya devam etmişlerdir. kültür ürünlerini de beraberlerinde taşımışlardır. renkleri hasılı birçok özellikleri küçük farklılıklar gösterir.fark kadardır Atalarımız. tatları. aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallarında aynı meyvenin yetişmesi gibi. aynı kökten geldiklerini unutmamışlar. Elbette bizim kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır. kültür ağacımızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı değişikliklere uğraması normaldir. Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi.karşısında aynı duygu ve düşünceler ifade edilmektedir. kokusunu. ancak onları milli benliklerinin içinde eritmesini bilmişlerdir. Ancak. Büyük bir meyve ağacı düşünün. Türk Milleti’nin Kuzey Kafkasya’daki küçük bir topluluğu olan Nogay Türklerindeki hayat tarzı ile en kalabalık nüfusa sahip olan Türkiye’deki hayat tarzı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır.

(KNS.çeneli. (TIIM.Kosov. ninniler.149 (Karaç. Aş tavuk tüşünde tarı . Biz rastladığımız eserlerdeki benzer atasözlerimizi bir araya getirdik ve Türk Dünyası haritasını okuyucunun gözü önüne serdik.(ADS1.73 (Azeri.28)Kırım. (KNS.61 Nogay.(DKTAD. bizim milli beraberliğimizin en büyük teminatıdır. Bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak. Boldaçı buzagu öküz ara belgülüg.. bokundan belli olur.. Aç tavuk düyşünde darı görer.17 (Karaç.(NKÇ. Bizim kültürümüzde yayıldığı her yere aslında pek az bir kayıpla ulaşmış ve özünü daima korumuştur.110 (Aç tavuk düşünde darı görür.bir yayılma sahasına sahiplerse. Tavıklın tüsine tarı ener..(i. çocuklarımız aynı tekerlemeyi söyleyebiliyorsa.olduğumuz içindir Atalarımızın bize bıraktığı kültür ürünlerinden atasözleri dünyasına girip bir bakalım. ağıtlar hep aynı kalıplara dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları . Aç tilçi ruyasında touk cürür (Türki.. Adam bolluk atlamından belgili... Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür.körer. Bu denemenin bir ekip çalışması ile daha da geliştirilerek Türk dünyasındaki birlik . kültürler de ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni yeni sahalara sahip olmuşlardır..ve beraberliğin dosta düşmana ilan edilmesi en büyük temennimizdir (Türki. Tavuk tüşü – tarı bürtük.(ADS1. (I.(TASH.21)Özbek.528..113 (Dlt…. Adam olacak çocuk.201 . türküler. İşte bu kültür akışı. (AHYÖ. Aç toyuğ yuhusunda darı görer.189 .158 (Bolur – boğundan belgili.Aç itning çüşige söngek kirer (Trkmn.

(KA.(NKÇ.63 .115 (Azeri. Ağaç yaş iken eğili.292 (Kıbrıs..203 (Irak…. Adamın adı haraba çıkacağına canı çıksın....112 (Azeri. Ümürsüz çoçogon bokondan bellidir (Türki. Ağaç fidan (yaşken) iken eğilir. Adı şıkdı tokuzga. Insanın daha ey canı ise adi çıksın (Türki. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Çıbıklıkda bügülmegen. Ağaç yaşıkan eğilir . (ITDA. kazıklıkda bügülmez. (NKÇ. 77 (Kırım.242 (Karaç.(KNS.(KNS. Bolor muzoo bogunan.78 . (TIIM.28 (Cılamağan caşha anası emçek salmaz.103 (Karaç.. (AHYÖ. Adam olacak çocuk bokundan bellidir.. tüşmez endigi sekizge.(DKTAD. (TIIM.(KTADS. Yaşamayan uşağ pohunnan bellidir..(Krgız.( ITDA. Cılamağan caşha cukka salınmaz.Kosov. (ITDA.(ADS1.. Atıng amannga çıkğandan ese canıng tamağıngdan çıksın.201 (Irak…. Adamın adı çıkacağına canı çıksın.44 .16 (Irak…..264 .(KzTAD.315 (Kıbrıs.(ASD1.149 (Karaç.(DKTAD. Yılamagan balaga imçek birmiyler.(ITDA.117. Bolcak oglan bolşundan belli.(TASH.Yugos.141 (Trkmn..Kıbrıs. Birinin adı çıkacağına canı çıksın. (HDD. Ağlamayan uşağa süt vermezler.88 (Trkmn Ağaçı yaşlıkdan bük.264 (Insanın adı harab’a çıhınca. Yaman addan ölüm yahşıdır.s.. Ağaç yaş içer eğrilir (Türki. Terek talında iyilir (ağaç fidan iken eğilir). (KTADS.Yugos.2189 (Kazan.43 (Kırım..

(TIIM.başdadı. (KA. başta. baştadır (Türki. başda.149 (Ağıl başda olar. Akıl yaşda bolmaz. Akıl caşda tuvul baştadır. baştadır. (KA. (ITDA. basta. namerdin otağından yahşıdı.(Kırım. igi cavung bolsun (Aman şuyohung bolgandan ese. Agl yaşta emas.(DKTAD. Cüler dustan akıllı duşman yahşırak. 11 (Kazan.153 (Bala ıylabay emçek kana. Akıl dil.çeneli. TK.235 (Karaç.315 .(ADS1. Aman şohung bolgandan ese.(NKÇ.243 . Ağıl yaşda deyil..(KzTAD.(ADS1.47 (Özbek. kartda da tüldü .138 (Trkmn. Asıl başdan. Akıl yaşda.. (AF. başda bolar.. (TIIM. (MNS. 39 (Nogay. (AF.. (TIIM.121 (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Yaşda tügül. Uşağ yığlamasa ağzına emcek koymazlar.37 .40 (Krgız.. (AHYÖ. (i. yaşda olmaz. Çocuk aglamadan ana ele almas (Türki. (ADS1.265 ..25 (Kumuk. (KA. Merdin tövlesi. Cılamagan balaga emşek berilmez.Kosov.(NKÇ. değil baştadır. başdadı.(DKTAD. Akıl yasta tuvıl. asıl taştan. Akıl caşda.201 (Irak……Akıl yaşta dögü.16 (Kırgz.(ITDA.205 (Irak….199 (Azeri. Iylabağan balağa emçek cok. baştadı.123 (Azeri. kasım 84 (Trkmn.. Emgenmedik oglana emçek cok.Kosov..Karaç...326 (Kırım.. bolmaganı igidi.184 (Uygur Ekil yaşta emes. (AVAS.

Enesini görüp gızını al.kudurmuşdan beterdi.(NKÇ. dana düşman yagşıdır. Anasına karap kızın al. (AHYÖ. aşına karap tuzun sal..149 (Kumuk..Karaç..Akılsız dostdın akıllu düşman yahşıdur (Trkmn. 29 (Nogay... akılsız dostan iygidir..(ITDA. nenesine bah kızını al. Nadan dostdan. Akılli duşmandan korkma.86 (Irak…... anasına bagıp kızın kuç(KzTAD.(ADS. anasın körip kızın al...208 (Irak…. (KA.(ADS1. (TIIM.265 . Su ahan arhdan bir de ahar..Dadanmiş kudurmiştan beterdir (Türki.265 (Kıbrıs.Özbek.(ITDA... Anasına bak kızını al. Tatangan kuturgandan beter. (ITAD.(NKÇ.134 (Azeri. (ADS.153 .127 .16 (Krgız. art tekerleği de oradan (geçer. gızını al-gırağına bah. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. (AVAS. gırasını görüp bızını al. Arabanın ön tekerleği nereden geçerse.266 Türki. Alışmış -öğrenmiş. akılsıs dosttan kork (Türki.Kosov...(DKTAD. Alışmış kudurmuştan beterdir. nenesine (annesine) bah kızını al. Kenarına bah bezini al. Ayagın körip asın iş.(Kırım. kenarına bak bezini al. Alınmiş kudurmiştan beterdir . Alışmış kudurmuştan beterdir.133 . anasına kara da kızını al..(KTADS. Akıllı duşman.350 (Ayagına kara da kımızın iş...(DKTAD. (TIIM.205 (Irak….37 . Anasına bah. bezini al. Ürenngen avruv tohdamaz (Kırım. Bakraçına bagıp suvın iç.136 (Azeri..350 (Kazan. Akmak dostan akılduu duşman.294 (Astarına bah üzünü al. (AHYÖ.30 (Trkmn.. (ITDA.Yugos.

art çarhı da öter.. ((KTADS..75 (Kırım.(Karaç. Iki at depişer...(TA. 14 (Nogay. Ikka bugra igeşür otra kökegün yançılur (Karaç.(DKTAD. arada eşek ölür.. Algı küpçek kaydan tegerese artkısı da şundan tegerer.(DKTAD.(DKTAD. (TIIM..Yorkanınga köre ayağındı soz (Kazan.(NKÇ..s...211 . Iyne ötken cerden cipte öter Kıbrıs.309 (Kazan.342 .150 (Azeri. Yorganına göre ayak uzak.(ADS1.25 Kırım. Ön tekerlek nereye giderse. arasında eşek öler.. (TIIM. ayak da oraya gider.songgısı da sonnan köşer. orto cerde kara çımın kırılat.Karaç. arada eşekler ezilir.192 (Trkmn.(DKTAD. Ayağını yorganına göre uzat. (AHYÖ. Ayağın corkanınga köre uzat. arada kara sinek ezilir) (Trkmn. arka tekerlek de oraya gider. (KzTAD.Karpanga garab ayağını uzat. Ayağını yorganına göre uzat.. Eki at tabanlaşsala.30 . Atlar tepişir.24 (Özbek.29 (Kırım.19 (Baş kayaka ketse ayak o yaka keter. (KzTAD...Iki deve döğüşür. Atlar tebişir arada eşek ezilir.179 (Baş nereye giderse.Nogay....150 ..(ADS1.147. (MNS..84 (Türki.150 (. Arbanı al çarhı kirgen cerden.(NKÇ.23 (Krgız.. Eki döö kağışsa.62 (Türki. (KTADS.Dlt…. Arabanıng ald tegerşigi kayerden cürse ard tegerşigi de o yerden (cürer. Ayağıngnı tüşeginge küre suz. Aldı tegerşik kaydan köşse. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat .Kazak.. (KA.

Azıcık aşım.As…. Bal tutgan barmagın calar (Kazan... Bal tutkan barmak yalar. Bal tutan barmağ yalar.. (AHYÖ. (ITDA.Karaç.160 (Azeri..182 (Trkmn.(ADS1..(NKÇ. (TIIM. (ITDA. Azacuk işum. Bal tutan parmağını yalar.69 (Kul kusursuz bolmaz. Az aşım avrusuz başım. (KzTAD. (ITDA.316 ..201 (Irak….. (ITDA.(Irak….Yugos. tinç gulağım. kavgasuz başım (Azeri.153 .31 .Aç garnım..114 (Özbek.(KzTAD.. “Bal-bal!” degenlikge avuzung tatlı bolmaz.Karaç.267 (Türki... dinç gulagım.267 (Türki.158 (Karaç.68 (Irak….150 (Karaç.. dostsuz kalı.(DKTAD. Bal bal diyü blen avız tatlılanmas. Ayıpsız dost arayan.(DKTAD.(DKTAD.(ADS1. ağrımaz başım..(DKTAD.. ağrısız başım. Bal bal demekmen avuz tatlılanmaz..202 (Irak….. Kusursuz dos kıdırsang dossuz kalırsıng. (TIIM... (TIIM. (AHYÖ. tınç kulağım. Azacığ aşım.30 (Kırım. Aç karnım....(ADS1.28 (Trkmn. dostsuz kalır.(NKÇ.(ADS1.269 (Türki.150 .64 (Kırım. Yorğanıva göre ayağıv uzak.. Yorgana cüre ayaklarıni uzat (Türki.151 . Bal diyenin bilen agız süycemez. Ayıbsız teng izlegen tengsiz kalır (Kırım. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Azıcık aşım.. kaygısız başım. Ayıpsız dost isteyen. Aç başım.66 (Kazan. Bal bal demeğten ağız şirin olmaz..

(AHYÖ. Bıçak yarası geçer.81 (Nogay.(KzTAD... kılış yarası tüzeler.(ADS1. Un mertebe ülçe.(DKTAD. söz yarası bitmez.69 (Kırım.(NKÇ.(ADS1.80 (Irak….. (TIIM.(KNS. Bal tutan barmagını yalar. (TIIM.(NKÇ.Ok caradan söz cara amandı (Avuz cara bitelmez. dil yarası bitmez..(NKÇ.s.(Kırım. Bıçak yarası geçer. Yüz ölç. Bile tursang da sora tur.. kılıç cara bitelir. (HDD. (ITDA. Kul yarası tüzelir.26 (Kılıç cara bitelir.65 (Trkmn...(TA.332 (Kazan.Karaç. (ITDA. tahne söz öldürü.167. Bin bilsen de bir bilene danış. söz cara bitmez .. bir mertebe kis. Biçak yarasi ceçer... avuz cara bitelmez. (AHYÖ. Tıg yarası biter.(KzTAD.. (TIIM.(DKTAD. dil yarası geçmez. bir kes. süz yarasi ceçmes (Türki.203 (Türki.27 (Özbek. Til yarası tüzelmes.106 .Kosov. til yarası tüzelmes. bir biç.151 (Söz yarası gılınç yarasından beterdir.264 (Hançer yarası sağalı. dil yarası geçmez. Gılınc yarası sağalar..186 (Trkmn..154 (Karaç.(DKTAD.210 (Gılıç yarası biter.33 .. Kol carası keşer. Bal tutkan parmağın calar. til carası keşmez. dil yarası sağalmaz..38 (Nogay..288 (Kıbrıs. dil yarası sağalmaz. Eki ölşe.56 (Kırım.356 (Kazan. (KTADS..167 (Azeri.(NKÇ.. Kama cara biter. Adamı kilinç öldürmez. Bing bilseng de gene bir bilgenge danış..Bal tutgan barmağını yalaydı.490 (Azeri.61 .

Birlik bolmay..Bugüngi işni ertaga goyma.. Tirlikting küşi – birlikte.270 (Kıbrıs.(TASH.Birlik dirliktir.Dlt…. Bügünngü işni tamblağa koyma (Nogay. Dokuz ölç.(ADS1. Tiriliktin küçü birlikte. belki yarın sana yar olmaz. Bögünün işini yarına bıragma ..(TAÖ (Irak….…Türki.. 16 (Nogay.(ADS1.(KA.180 (Azeri. dirlik ordadı. (KzTAD. (KTADS.86 .Kıbrıs..Karaç..350 (Kazan... Birlik hardadı.. Bu günki işi ertire goyma.. Tag tagka kavuşmas. (AHYÖ. o yerde tirlik. Birlik tirliktir.196 .271 . tirlik bolmas. Bu cünün işini yarına bırakma (Türki.61 (Krgız. Birlikden kuvvet doğar.(KzTAD. bir kes. (TIIM..150 ..(DKTAD.Karaç.(ITDA. adam adama govuşar.153)bkz:nerde birlik (Azeri..... (AHYÖ.64 (Türki.165 (Kıbrıs. Bügüngi isingdi tanglaga kaldırma.150 . (AVAS. Bu günün işini sabaha goyma.. Dağ dağa govuşmaz.(NKÇ.(Irak…. (AHYÖ. Bugünün işini yarına koyma.. kişi kişike kavuşur (Azeri.150 (El bir olsa dağı yerinden terpeder. Birlikten dirlik olur.. Dağ dağa kavuşmaz..34 (Kırım. Bugüngi işni irtege kaldırgan kişining işi hiç bitmes. (KTADS. insan insana kavuşur. Kayerde birlik. (AF..304 (Kazan.242 . Birlikte tirlik (Kumuk.(ITDA.36 (Özbek. Bu günün işini yarına bırakma..(NKÇ. Bin düşün bir seleş.Yugos.188 (Trkmn.

hiç dammasa çöl bolar. Damlaya damlaya göl olur.151 (Özbek.61 .Azeri. Dag daga govuşmaz. adam adama gavuşadı.86 (Bir.. Köp tükirse köl bolar.. adam adama kavuşu.308 (Adım adım yol olu. (TIIM. Tav tavga ılaspasa da.. insan insanla gavvuşr (Türki.. cıyıla-cıyıla el bolur.Tağ tağga gavuşmaydı.Kazak. (KTADS. (ITDA. tama tama köl bolur ..Yugos. Damla damla göl olur. Tav tavğa tübemez. ağa ağa söl bolur.Kıbrıs..47 . (KTADS.(KzTAD. damla damla göl olu..72 .138 (Tama-tama köl bolur.303 (Kazan. insan insana gavuşur . Birin birin ming bolur. (KA.276 .. Tama-tama köl bolur. edem edemge ilasar (Krgız. (KNS.82 (Kumuk. (ITDA. Eki too toşulbayt.Dlt….Nogay.(NKÇ. 24 .204 (Köp damcadan köl bolar.(Karaç.(KNS. adam adamğa tüber.(NKÇ. Il tükürse kül bulur. (TIIM. Su damlaya damlaya göl olu. (TIIM.208 (Irak…... Dağ dağa kavuşmaz. (TIIM.264 (Kıbrıs. (AVAS. 140 (Nogay.Yugos. Damlaya damlaya cül olur . bir daha bin olur. adam adamğa yoluğar. eki el koşular.Tav-cavğa yolukmas.. adam adama govşar.(ADS1. Dağ dağa gavuşmaz.195 (Trkmn. düşman gözü kör olur. Dama dama göl olar (Karaç.(NKÇ.. Tamışdan tama berse derya bola (Trkmn Dama dama köl bolar. Dağ dağle kavuşmaz.204 (Irak…. (ITDA.196 .(Köl da tama tama boladı.

düşman ayağa bakar. Duşpan ayakka. 32 (Krgız.199 (Azeri.Yugos. (KTADS.. dos baska karar.(KzTAD. (TIIM.45 (Özbek. duşman ayakka karar. Delikli boncuk yerde kalmaz.323 (Kazan. (KTADS.278 (Kıbrıs.. Dost başa düşman ayağa bakar.167 (Trkmn Altın yerde yatmaz .. Dus başka. Dosung başınga karar.88 (Türki. yagşılık – yolda. damlacikdan sel olur (Uygur.(ADS1.Karaç. (KNS. Dos başka.. 109 (Kırım.210 (Azeri. (ITDA.. kedinin yoluna çıkar. Dost başga. Delüklü taş yerde galmaz.102 ..(HDD. Eceli gelen köpek cami duvarına siyer. duşman ayakka bağar. Dost başa. Eceli kelgen it camining duvarına siyer. (KNS.Dlt…. 230 (Türki.91 (Eceli gelen kiçe. Çıçhannı acalı cetse. Dost başa bahar.(TASH. (AVAS. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır (Karaç.83 . (UAD. Teşikli taş erde yatmas.(ADS1. Üttüü monçok cerde çatpayt. düşman ayagga garaydı. düşman ayağa. (KA. düşman ayağa (Türki.(TA. düşmen ayağa. Dost başa bahar. 177 (Kumuk.46 .(DKTAD.241 ..(ADS1.. Dost başa bahar.41 (Kırım. (OGZ.Damlaya damlaya col olur. Köp tükürse köp bolur.189 (Irak….(TASH.216 (Eceli gelen fare..(DKTAD.. 106 (Karaç.(NKÇ. kidikni kuyruğundan kabar. Delikli taş yerde kalmaz.. Teşik taş cerde kalmaz.70 (Kıbrıs. çobanın ekmeğini yer. cavung ayağınga karar (Nogay.

(NKÇ. şobanıng tayagına süykenir.97 (Koç kaşınınca çobanın topuzuna sulanır.(KNS. el de yüzü yıkar.(NKÇ. 47 (Karaç. eki de betni cuvar.(TA.. Eceline susayan köpek.140 . (OGZ. uzing tüşersing(KzTAD. iki el biğigin yüzi yuvar. Özgege tuzak salgan – ozü tüşer tuzakğa. eki kol betti yuvar (Kazan..Kazak. iki kul bitni yuwa(KzTAD. 44 . El üçün guyu gazan.46 (Eceli kelgen eşki.(KTADS. 144 (Kumuk.27 (Kumuk.220 (Azeri.77 (Kıbrıs.221 (Azeri. El eli yuvar.284 (Kıbrıs. Kul kulnı yuwa.Nogay. Kol kolnu cuvar.(NKÇ.243 (Karaç. özün tüşersin ..68 (Birevge költürgen tayağıng kesingi başına tier.Kırg(Af) Eçkining ölgüsü kelse. (ITDA. kesi tüşedi. 44 (Kol kolnu cuvar.(KTADS. 18 (Nogay. (AVAS.(DKTAD. Kisige şunkır kazsang.56 (Trkmn.54 .. kol betni cuvar.. özing atılarsıng. El eli yuvar. cami duvarına siyer. özü düşer.(KTADS. iki el yüzi yuvar. evvela kendi düşer. Birevge uru kazğan. özüng tüsersing.(DKTAD. Kol koldı yuvar. koyçunung tayagıga soyönör (Türki. Geçinin ameli azarsa gider çobanın ekmeğini yer. El eli yıkar. Birevge deb kör kazba. bet betge bağar.46 (Trkmn Acalı yeten tilki. (AF. (AVAS. El için kuyu kazan.201 (Irak.323 (Kazan..(ASD1.(NKÇ.(ADS1...352 (Dosınga şungkır kazba. iki el de döner yüzü yıkar. (AVAS. Kol kolnu cuvar. Kişige baz kazma. (TIIM.(Eceli kelgen ışkan catkan mışıgıng kuyrugun tırnar. hinine bakıp üyrer. El eli yıkar.97 (Türki.

..245 (Karaç. Erte turgan col alır.(TRAD. Getgen yangurnu artından yamuçu alıp çapmak hakılsızlık.(DKTAD..Dlt…..306 (Erte turgannıng ırısı artar.1724 . erte üylengen döl alır.(NKÇ. (AVAS. urub tüyüb atlatır.(KzTAD.84 (Nogay. içine kendi düşer. Kün körmegen kün körse. El kuyusu kazan. Erte turgan erding ırısı artık.71 (Irak….30 At körmegen atha minse. ((ASD1. Geçmişe mazı diyeller.341 (Kırım.(KTADS. kündüz çırak candırır.110 (Türki. küçükten evlenen aldanmamış...134 . Başkası için kuyu kazan özü düşer.Karaç. (ITDA. Geçmişe mazi pişmişe kuzu derler. Geçmiş yağmura kebe tutma. er evlenen döl alır. erinmey yurgenning yurisi artar. (ITDA.KNS... Erken kalkan (çıkan) yol alır... Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma..49 (Türki.(DKTAD. sürüb otlatır.(ITDA. Ertde turğannı erkek atı tay tabar. Cavgan canngurnu camçı bla kuvma Kumuk. Görmemişin oğlu olmuş.(Irak…. Uzgan bulutnı tutup bulmiy.227 Sabahtan karnını doyuran.(KTADS.(NKÇ.269 (Kuyunu kazan içine düşer. Tünle yorıp kündüz sevnür.353 (Kazan.(NKÇ.84 (Ertde turğan bla ertde üylenngen sokuranmaz. Koy körmegen koy körse.297 (Kıbrıs.284 (Kıbrıs.(NKÇ.(ASD1...(NKÇ.49 (Erte turgannıng kısmet açık. çekmiş çükünü koparmış.(ASD1.(NKÇ.42 . (49 (Nogay.101 (Türki. (kuvub. kiçigde evlenip ulgadha sevnür (Karaç.

Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.. Görmemiş. Haydan gelen huya gider. Kız körmegen kız tapsa (başına kına salıp oplatır. (KNS.(ADS1.(KzTAD.23 Koy körmegen koy alsa.Azeri.53 (Irak….116 (Türki. kündüz çıra yandıra. kelir başha..288 (Kıbrıs.. colur başına (Türki. Haramdan kelgen haramga keter. (AVAS.45 (Kırım.285 Kıbrıs... Haydan gelgen hüyden geter.254 . At minmegen at minse.. çeke çeke taşaklarını sökmüş.286 . 188 (Nogay. (AHYÖ. vaynen geder (Kumuk. (ITDA. (TİİM. Ton kiymegen ton kiyse. keler baska. geli başıva..(NKÇ. 206 (Irak….(DKTAD. (ASD1.(DKTAD. gelir başına.. Gülme gonşına.. geler başına. Kün kürmegen kün kürse. gördü gümüş. Haramdan kilgen haramga kite. (ITDA..329 (Kazan. Haydan gelen huya gider..318 (Kazan.(NKÇ.(NKÇ.(KTADS.324 (Trkmn. şaba şaba ötdürür. Gülme gonşuna. Gülme komşına. Külme doska. 152 ...Yugos.. Haynen gele.125 . Haydan gelen huya gider.(Nogay. (kaga kaga tozdurur.... 42 (Nogay.(Karaç.. Aram kapşıktıng tübi tesik. Külme kartha.(DKTAD. kuvalap cürüp otlatır. Görgüsüzün bir oğlu olmuş. Gülme konşuva. (ITDA.245 (Azeri. ((KTADS. Gülme komşuna.67 (Irak…..56 Kırım. selden gelen suya gider. geler başına.(KzTAD.. oldu kudurmuş.. sudan gelen sele gider.

Yahşılıkka yahşılık her kişining işidir. 23( (Kazan.. kerivan geçer.292 (Kıbrıs. It ürür. karvan yürar... kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Yahşılığa yahşılığ her kişinin işidi... amanlıkga aşhılık aşhılanı işidi Nogay.Yugos. It ürür.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.(NKÇ.(KTADS.. (TIIM.(ADS1..Azeri..(NKÇ.276 (Kumuk.(TASH.(Türki.154 . yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.(DKTAD.(ADS1. yatkan taş müklenir(KzTAD. Aşhılıkga aşhılık har kimni da işidi. kerben cüröt. kervan yürür.292 Türki.(NKÇ. Işleyen demir pas tutmaz.(ITDA.57 (Irak…. (TIIM. It ürür. Işleyen igne pas tutmaz Türki..274 (Işleyen demir ışıldar.207 (Irak….(KA. Işlemeyen demiri pas basar (Karaç. Işliyen demir paslanmaz...34 (Kazan.. Işde temir tot bolmaz. ((AHYÖ. It üyrer.. (ITDA. yamanlıkka yahşılık ..86 (Yuvarlanan taş yosun tutmaz. It hürer kervan geçer.. ((ADS1.. (AVAS. kerven geçer.49 (Krgız.307)Kazan.34 (Işlegen balta tot bolmaz.(TASH. İt haplar.. It üröt.153 (Özbek. Yürgen taş şumarır.. Iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır..87 ..191 (Trkmn.277 Azeri.80 (Kırım. yamanlığa yahşılığ er kişinin işidi..133 . Işlegen temir ışıldar.. büri yürür(KzTAD.Karaç. Işleyen demir pas tutmaz.

52 (Kırım.277 (Azeri...(KA. (KA.deydi (Karğa balasına: “çımmağım”.(ITDA.. Karga da balasına “appağım” dir. Karga süyöt balasın “appağım” dep. balık biler. balığ bilmezse Halik bili.(TIIM.Karaç. ((KzTAD. (yamanlıkga yahşılık er kişining işidir. balık bilmese Halik bilir(KzTAD.282 (Türki. Yahşılık et de derya at. Eyiliğ et at deryaya.(ADS1.. Igilik tas bolmaz (Kazan. kirpi de “yumuşacığım” dir.. ((ITAD. Yagşılıga yagşılıg her kişinin işidir..210 (Irak…..(NKÇ.282 (Türki. ((TA.154 (Ar kimdiki özünö ay körünöt.76)Özbek.284 Karaç. balığ bilmasa halıg bilar.154 .(DKTAD. yamanlıga yagşılık er kişinin işidir. Eyiliğe eyiliğ her adamın kârı.25 (Krgız.134 . (TIIM.. Karga yavrusuna bakmış. Yahşılığ ele balığı at deryaya.. -dey edi.(ADS1.. Iyilik et denize at.197 Trkmn..92 Irak….60 Kazan.. balık bilmezse halik bilir. balıg bilmezse halığ biler..(ADS1.(TIIM.(NKÇ. -dey edi.59 (Kirpi balasına: “cumuşağım”..197 (Trkmn. balık bilmese halık biler. “benim ak pak evladım” demiş. Yahşılık gıl daryağa taşla.ir kişining işidir(KzTAD.284 (Kuzguna yavrusu anka görünür. kirpi va balasına “cumuşakçığım” .(AHYÖ.76 (Özbek.Yahşılıkga yahşılık har kişining işidir. kirpi balasın cımşagım dep süyer. Ayu balasın appagım. Yahşılık kıl da deryaga sal. Çavka balasına “çımmakçığım”. haraplığa eyiliğ mert adamın kârı.

72 (Kırım.(TASH..152 .Karaç..127. Kendi düşen ağlamaz.. karşısındakininkini görür.77 (Krgız.7 (Azeri..(I. Ölgen sıyırnı sütü maylı bolur.288.(TIIM.776..(NKÇ.85 (Türki.(DKTAD.353 (Kazan..5778 (Deve kendi kamburunu görmez. Öz gözünde tiri görmür. Yılan kendü eğrisin bilmes.74 (Kırım.29 ..(DKTAD. teve boynun eğri tir. Özü cıgılgan cılamaz. Közünde teregi bolgan.(Nogay.(AHYÖ.(ADS1.147 (Trkmn.. Garda da öz balasına ap-ağım diyer.(KzTAD. Karga yavrusu kendine zümrütü anka kuşu görünür. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.. Özi yıgılgan – yılamas(NKÇ. ((ADSII.292 . (AVAS. özge gözünde gılı seçir.. Kesi cığılgan caş cılamaz .. (KA..(ADS1. Özi yıkılan çaga aglamaz.Karaç. Üzi yıgılgan yılamas(KzTAD. Tas bolğan koynu kuyruğu ullu bolur (Tas bolğan bıçaknı sabı altın.(NKÇ.s. Iyten pıçagıng sapı altın. elin gözündeki çöpü görür..(KTADS.(TA.160 (Türki.79 (Ülgen sıyır sütli.1355 .126 (Dlt….206 (Kıbrıs. ülgen katın kutlı... Yugalgan pıçaknıng sabı altın... Cogolgon bıçaktın sabı altın. 38 (Kazan.(KzTAD. çöpü bolgannga sokur deyt (Közünde teregi bolğan çöbü bolğanga “sokur” dey edi..(TAÖ Türki.73 (Kumuk.Karaç. Ölgen sıyır sütlü bolur.78 (Trkmn. kirpi de öz çagasına (yumşaçağım diyer.Trkmn. Kendi gözündeki merteği görmez.

kelinim.81 (Kumuk.138 (Trkmn.(DKTAD.. kelinim sen tıngda (Kıbrıs. ((KTADS..Yüce.151 (Karaç. kilenem hin tıngla . (AHYÖ.38 (Trkmn.(KzTAD.(ASÖZ.Kırım. Kızım sana söylerim. Gızım sene deyirem.Kızım senga aytaman. sen eşit. kızım sen tıngla. kilinim sin tıngla . Arbasına mingenni yırın yırlar. anla).155 (Türki.53 (Kumuk..Kkalp. (AVAS. Gızım sanga aydayın.Özbek.31 (Kazan. Deve öz kamburun görmez. El ayıbın körgende dört boladır közu. Kızım sınga eytem. cılandı iyri-iyriy deyt.. kelinim sen eşit (Kazak. Gelinim sagan aytam... (ADSII.155 .206 . kelinım sen tıngla. (KTADS.369 (Gavurun ekmeğini yiyen.. Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyler. kilinim sin tıngla.. gelinim sen anla.Tatar.238 (Karaç.Bkırd.Yugos. anı cırın cırla.(NKÇ. Kızıma süleyim.(AVAS. gavurun kılıncını çalır. sen tıngla. TKA. Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit. Kızım sagan aytaman.(NKÇ.. Baka mayrığın bilbeyt. celınım anlasın (Türki. sanga aytama.277 Kıbrıs..(ADS1.53 (Kırım.(TAÖ (Irak…...(ITDA. Kendi gözündeki merteği görmez de el gözündeki çöpü görür... (TIIM. (DKTAD. (KA. gelinim sen eşit. Kimni arbasına minseng.. gelnim sen düş.. Kızım.47 (Krgız.. yılana egri diyermiş.786 (Azeri.Kızım sağa aytaman.(N.173 .. Kızım saga aytaman.. Kızım sınga eytem.. gelinim.. 15 . Kızım hinge eytem. Düye öz boynunıng egrisin bilmen. öz ayıbın körgende kör boladır (közu.. 307.

(KzTAD.158 (Trkmn. Çimın arabasına binersın. ev issi ikisin de sevmez.(DKTAD.. Gâvur ekmeği yen gâvur kilinci atar..(ADS1. Eşki can dertinde.(DKTAD. iki göz. Gonag gonağı sevmez. Kuyga can kaygı..284 (Kıbrıs. biri eğri biri düz. ev sahabı her ikisini de.(ITDA. (ITDA. (ITDA.219 ... Sokur tiledi bir köz.1490 (Körün istediği bir göz..(TAÖ (Irak…. öy eyesi ikisini hem. (AHYÖ.46 (Trkmn. onun türçüsüni sülersin (Türki. Geçi can vayında. Tangrı berdi eki köz..149 (Türki.319 (Azeri.58 (Kırım. Yeyici yeyiciden. gassaba yag.(ADS1. Körüng bir dilegi – iki gözi. Mıhman mıhmanı gıshınar.(DKTAD. konakbay alayın süymez.(KzTAD. Müsapır müsapırnı süymez..55 (Kırım... kasap yağ derdinde. Keçi can hayında. (AHYÖ..284 .143 (Türki.173 (Irak….(ADSII. iki göz olursa ne söz.152 (Kırım.. Koyun can derdinde.Kosov.(KTADS.. Körün da istediği iki göz. (TAÖ (Irak…. 148 (Kazan. kasap may peşinde. keçi can derdinde.. Geçee can gaygı.. eesi baarın da süybeyt..296 (Kıbrıs. itçige may kaygı.152 (Kazan.(KTADS. Kunak kunaknı süymes. Kasap yağ derdinde.(ADS1. ev sahibi ikisini de. Allah verdi iki göz. (OGZ. Körün istediği bir göz..82 (Trkmn..301 (Azeri. Misafir misafiri istemez. (ITDA. gessab piy arzular.. Kor ne ister.(Kırım.(KTADS.300 (Kıbrıs..73 (Krgız.. Mısafır mısafırı sevmez.(DKTAD. ev sahibi misafirden hoşlanmaz..792 (Azeri. Kör ne ister iki göz.305. üy iyesi birsin de süymes.. kasap pim vayında.biri eyri biri düz. Kiming arabasına minse onung turkusun cırlar.(KA.(TA.86 (Irak….. Konok konoktu söybelt.

38 . 16 (Birlik bulan el yaşnar. Öküz öldü ortaklık ayrıldı...34 (Kırım.(NKÇ.(DKTAD... (KTADS.Dünyada ne ekersen oni biçersin (Türki. 16 (Kazan..(KzTAD.. 83 (Kumuk.Kosov.Nogay. onu alırsan. (AVAS. Nerde birlik.74 (Trkmn.64 . (AVAS.. Ögüzüm ölüp.(ADS1. Ne ekersen onu biçersin.87 (Irak….(TA.84 (Neme ekseng. (AVAS.. Ni çeçseng şunı urursıng.180 (Karaç. Ögüz öldü. o yerde tirlik.61 (Krgız.Yugos. Ne ekersen onu biçen .(DKTAD. ortaklıkdan ayrıldım..301 (Herkes ektiğini biçer. (AF.(ADS1.322 (Kumuk. (KNS. Nerde ise birl’ık. Kayerde birlik. Ne çaçsang..235 (Karaç... Her kim öz ekenini orar.. Ne şaşsan-sonı orarsın (Kazan.(TA.. sonı orarsın. Birlikden dirlik olur. Ne ekseng onu pişersing. ondadır dirlik (Türki. Ne ekersev onu biçesen. Herçez ektigini biçer . ortaklıkdan ayrıldık...(Türki.. Tiriliktin küçü birlikte.(KzTAD. dirlik orda. (KA. 44 . (ITDA. orda dirlik.323 (Azeri. Birlik-tirliktir. Birlik harda. Birlikde – tirilik.544 (Kıbrıs.20 (Kumuk Birlik bolmay tirlik bolmaz. (AVAS.Kıbrıs.289 .(ITDA..(TASH.61 (Kırım.

. egin ekpes.79 (Kazan..Karaç. Suv birmeske süt bir (Karaç. Ögüz öldü ortak ayrıldı. Sıçan deliğe sığmamış..195 (Türki. Donguzdan korkan darı ekmez..67 . Tişigine sıymagan tıçkan kuyrıgına tubal takkan(KzTAD.35 (Krgız.(DKTAD.151 ..(DKTAD. kuyruğuna dingil taga edi (Kazan.(KTADS.78 (Kıbrıs.. Çikirtgeden korkkan igin ikmes.Karaç.148 (Trkmn.177 (Türki. sen anı aş bla ur. (TIIM..39 (Kırım. darı ekmez..1750 .. Su vermezse süt ver. bir de kuyruğuna kabak bağlamış.871 (Azeri.(KzTAD. Öküz öldü. Birev seni taş bla ursa. Taş blen atkanga aş blen at. Kanatlıdan korkğan tarı sepmez (Nogay. Birev zabir etse sen sabır et (Kıbrıs..Dlt….. guyruğına gabag asar.209 (Gurttan gorkan tokaya (ormana) girmez. Serçeden gorkan. Şegertkiden korkkan. (ITDA. Bödeneden korkkan tarı ekmez..(KzTAD.(NKÇ.(TA.65 . ortakcılık bozuldu.82 (Irak….. (AHYÖ. Çegirtkeden korkkon egin ekpes...(ADS1. (OGZ..... (KA.342.308 (Kazan.276 Türki.(Kırım.345 (Azeri. ((ADSII. Çıçhan kesi kirirge teşik tapmay edi.(ADS1. Sana taşla vurana sen aşla vur.Kazak. Serçeden korkan darı ekmez.(KTADS...(NKÇ. 103 . Gurddan gorhan goyun sahlamaz. Dilkü inine sığmaz.

352 (Azeri… Köçden azan gurda guşa gismet olar.(NKÇ.. 55 (Kumuk.Dlt…. Ayırılgandı ayuv er. Işkan teşigine kiralmay cürgende kuyruguna cuvguş (bulaşık bezi) baylar.. 59 (Ayırılgannı ayıu aşar.. 308 (Kıbrıs. (ITDA. (DKTAD. Şirin dille ilanı yuvadan çıharmağ olar.1882 . bölüngennı börü aşar. koşulgan el ozar.. bir de götüne kabak bağlar. 180 (Trkmn. (TİİM. Sıçgan iniga sığmaydı.(NKÇ.Özbek. Sürşden ayrılan kuziyi kurt kavrar (Türki.. 132 (Karaç. Tatlı til yılannı üninden çıgara. ayrılgannı ayığ..302 (Yalgız koydı böri aşar.(ADS1.57)Özbek.187 (Türki.. bölünngenni börü aşar.(ADS1. Sürüden ayrılan goynı gurt iyer. Yahşı söz yılandı innen şıgarar.Ayırılgan el azar. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Tılın tirgike tegir (Azeri. 15 (Kumuk. Ariuv söz cilyannı teşiginden çığarır. (MNS. (KTADS.194 (Kıbrıs… Sıçan deliğine sığmaz.333 (Kazan. bölingendi böri er. Sürüden ayrılanı kurt yer.(NKÇ. 24 . 50 (Nogay. Sürüden ayrılanı kurt kapar.66 .(MNS.359. ğalvur bağlaydı dümüğa. 210 (Irak… Sürüden ayrılan koyunu – kuzunu kurt yer. (TİİM. (NKÇ. (DKTAD.(KTADS. 195 .(KzTAD. Iesiz malnı börü aşar. Hakıllı buzav eki ananı içer. (AVAS. ((TIIM..304 (Kırım… Ayırılgannı ayu aşar. (AVAS...Kırım. 14 (Nogay. (AHYÖ.159 (Karaç.Yugos..Süriden ayrılgan koynı börü yırtar (Bölingandı börü yer.(HDD.

.(NKÇ. Kart ögutun tutmagan kartaygaşı ongmaz. dokluk gadırın ne bilsin..(TAÖ (Irak…. Tok acın halinden bilmez. Cıluu süylösö cılan iyinden cığat. Tatlı süz (dil) ilanı deliginden çikarır .309 . Kart aythannı etmegen – kartaymaz.311 (Acın tohtan ne habarı var.Kosov. 59 (Karaç. Ulular sözin tutmayan ulaya galur..(KzTAD.70 (Irak…. Yagşı söz yılanı yinden çıgarar. aç karınnı tok bilmez. Datlı dil ilanı dellükden çıhardı.38 (Kazan Açnıng halin tuk bilmes.. Tatlı süz demir kapilari açar .(DKTAD..204 (Açlık cebrin çekmedik..182 (Trkmn.263 . Dokun açdan habarı yok. (I304.(ITDA. Avrugannı sav bilmez.(Krgız. tatlı söz yılanı kovuğundan çıkarır (Türki. (AVAS.16 (Azeri.276 (Şirin dil ilanı dellükden çıhardı. tok bilmaydı. (OGZ.(NKÇ. (TIIM.(AVAS. (TIIM..(ADS1.Yugos.367 (Dlt…. 19 (Ullu aytganın etmegen ullaymas.60 .(TA. (KA. Ulugnı uluglasa kut bulur.81 (Kumuk. (ITDA. Aç kadırın tok bilbeyt. (KA.235 (Trkmn. Ullu aytganın etmegen hökünçlü kalır. (ITDA.23 (Krgız.363 (Karaç. 19 (Kırım. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır.Btrak…...Güler yüz.(ADS1.Tatlı süz demir kapilari açar .Krg(AF) Aç kadrın tok bilmeyt-oğru kadrı soo bilmeyt (Türki..132 (Özbek. (ITDA. Toh olan ne bilsin acın halınnan. Açnıng halını..

Cangız taşdan kala bolmaz..209 (Kıbrıs. Yalnız taş duvar olmaz.383 . (KzTAD.67 (Tav başında tav bolmaz..92 (Trkmn.. tas yarmasa.. Ummadık kütük araba devirir.154 (Karaç.192 (Nogay..(KNS.(ADS1.(DKTAD.37 (Trkmn.333 (Kazan. Kicicik daş baş yarar. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter. bas yarır.312 (Beğenmediğiv daş baş kırar. Yangız taş kala bolmas.310 (Türki..(KTADS..367 (Ummadığın kütük araba devirir.Btraky.(ADS1..(KNS.316 (Kırım. Bir tarıdan butka (lapa ? tapa?.. Ummadığın taş. Ummadığın taş baş yarar.(TA..35 (Kırım.68 (Kumuk.(ADS1. yarar baş .34 (Yangız terek bav bolmas.Yalgız söylep söz bolmas..(Trkmn. (ITDA.Yugos. Yalngız goldan av çıkmaz.(NKÇ..(AVAS. yalgız kazık kos bolmas.34 Nogay.. Edem sözi tas yarır. Kişkene şotuk arba avdarır.208 (Irak….211 . Tek elin sesi çıhmaz.(TA..92 (Irak….. (ITDA. (TIIM. yasırtın işken as (bolmas..(TASH.Ummadığıv daş baş kırar.(DKTAD.(DKTAD. Yalğız elden ses çıhmaz. Ummadığın taş araba devirir (Türki.tıkaç) bulmas... cangız terek bav bolmaz... (ITDA. (AHYÖ.376 (Azeri. Cangız ağaş calbarsang canmaz.(NKÇ.91 (Türki.(AVAS. Ulının diyenini etmedik uvlar...67 (Umulmadık şotuk arba avdarır.

(KNS. Kök arıglayınca arığın canı çıhar.(ITDA. Ayu duğumanı süymey edi. gider burnu önünde biter.. (TA..26 (Azeri.39. kança barsa parpus utru kelür. 150 (Karaç.. kış arkandan ürker.244 (Karaç.(TASH.360 (Kazan. Zenginin keyfi gelinceye kadar. (AF. 72 (Krgız.57 (Trkmn Yılan çakan kendirden gorkar. Çındap ıylasa. 150 (Kırım. Ilan yarpızdan haz etmez. Ilan çalan ip sürüntüsünden korkar -kaçar-... Sevmediğin bok daima burnunun dibinde tüter. (KNS. Yılan yarpuzdan kaçar.(TA. kısta arkannan korkar.64 (Karaç.39 . ipten de korkar.(KA.. duğuma da anı teşigine bite edi. 84 (Kazan.(TA.40 (Türki. ol da anı teşigine bite edi. (110 (Trkmn.. Yazda yılannan korkkan.149 (Trkmn. ol hem hinining agzında gögerer.(NKÇ. (DKTAD.220 (Göle (arığa) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. Cay cılandan korkğan.. Meram etseng sokur közden caş şığar. kör gözden bile yaş çıkar. (korkana her şey çift görünür). (ITDA. sokur közdön caş çığat.(TASH..93 (Irak…. (AHYÖ.. (ADS1.194 (Türki.93 (Irak….(Dlt….(KNS.(III. Yılanıng yigreneni narpız. Ihlas bilen aglasang. (KzTAD.(NKÇ. o da burnunda biter. (AHYÖ.28 (Nogay..(TASH. Kurkkanga kuş körüne. Ilanın yarpızdan zehlesi geder.(KzTAD. fukaranın canı çıkar.291 (Kıbrıs. Can yanmasa gözden yaş çıhmaz.291 (Türki. Çın köngilden yılasang sukır küzden yeş çıga. Yılan sokmuş..(NKÇ. Bay hakın berginçi carlı canın berir. 97 Cılan duğumanı süymey edi.(KTADS.71 (Azeri.152 (Karaç. Yürek yanmasa göz yaşarmaz.243 (Azeri..Can avrusa sokur közden caş çığar.

Btrak…. fıkaranın canı çıkar KISALTMALAR (Ata Sözleri (ASÖZ(Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II (ADS(Aytıvlar ve Atalar Sözleri (AVAS(Azerbaycan Folkloru (AF(Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (AHYÖ (Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (DKTAD(Halgımızın Deyimleri ve Duyumları (HDD(Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (ITDA(Karaçay Nart Sözle (KNS(Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (KZTAD(Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü (KTADS(Kırgız Atasözleri (KA(Malkar Nart Sözle (MNS(Mukayeseli Van Folkloru (MVF(Poslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii (NKÇ(Tarih Boyunca Türk Atasözleri (TBTA(Türk Atalar Sözü Hazinesi (TASH- . Baynı kepi kelginçe. fukaranın canı çıkar . Zenginin gönlü olana kadar. fukaranın göbeği düşer.Gagau.40 (Kumuk...Zenginin kefi gelince.231 . carlınıng canı şıgar..(DKTAD.Ağanın keyfi gelince. carlını canından çığar.(AVAS. yarlını canı çığar. Barlınıng kiypı kelgeşi.(Baynı kübüründen çıkğınçı. 19 (Kırım.(NKÇ.(KTADS.29 (Kıbrıs.

582 sAtasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II. İnk. Faruk Kadri . 556 s Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. Bakı 1985.Fazıl Tülbentçi. Maarif Neş.2 Araştırmaları. Prof.Abdurahim Abdurahmanov. 1979-1983. F.(Türk Atasözleri ve Deyimleri I (TRAD(Türkistan İle İlgili Makaleler (TİİMTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri((KMTA (Türkmen Atasözleri (TA(Türkmen Atasözlerinden Örnekler (TAÖ(Uygur Atasözleri ve Deyimleri (UADDİPNOTLAR Afganistan’dan Göçen Soydaşlarımızn Bazı Atasözleri Üzerine Notlar. 120 s . TGK Yay.Dr.Azerbaycan Folkloru. II.438 Türk Şivelerindeki atasözlerinde Uygunluk. Ve Aka Kitabevi.1 Prof.3090 KAYNAKLAR . Haz. Saim Sakaoğlu. Türk Kültürü Araştırmaları.Dağıstan Ohuv-Pedagogika İzdatelstvosu. Ömer Asım Aksoy. 1991.Baskı. 256 s ..sh.1983 Prof. Müstecib Ülküsal.Dr. Vagif Veliyev.Timurtaş’ın Hatırasına Armağan. s. TDK Yay.1984Aytıvlar va Atalar Sözleri. XVII-XXI/1-2. Ank.1983. Nuri Yüce. Ankara. Ank. İbrahim .Dr. 1970. Ehliman Ahundov.. Türk Kültürü. 416 sAzerbaycan Halk Yazını Örnekleri.Ata Sözleri.TDK Yay.1978.Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan’dan Ayrı Basım. Mahaçkala.

. Fuzuli Yay. s. Vasfi. 368 s . Haz. Bahü 1987.Basımevi. Bütkul Soyuzduk Caştar Kitep Birikmesi. . 223 sPoslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii. TDK Yay.Çerkessk 1969 Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler. ME.320 s Karaçay Nart Sözle. Azret Holaev.Kırgız Atasözleri.Türk Atalar Sözü Hazinesi. Ülker Yay. Nalçik 1982Mukayeseli Van Folkloru (Yayımlanmamış bitirme tezi).Arkadaşları. M. Ağustos 89. TDA.Oğuzname. Aliylanı Soltan. 1972. M.Malkar Nart Sözle. Alieva A.Balasagı 1991. Aydın Oy.Tarih Boyunca Türk Atasözleri. 64 s . Maarif Neş.. 496 sTürk Atasözleri ve Deyimleri I. Hilmi Soykut. Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.s Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri..Battal Taymas. 152 s Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler.Ankara 1968. 234 s .1992.Ü. İst.Fen-Edb.Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. Gökdağ.1974.İ. 144 s . Gökçeoğlu. Bakı 1986. 251 s Nakıl Sözler. Bilgehan A.Kültür Yay.. ve. Kültür Bakanlığı.1986. Ayşegül Üstün. 1985. Elbrus Kitab Basma.. Cusup Balasagın. Çerkessk 1990. Karaçay-Çerkes Kitab İzdatelstvo. Cengiz Ketene. Galeri. İst. İst.129-168. İst.Hekimov. A. İhsan S.I.A.Fak. sayı:61. 392. Erz.Ankara 1990 Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü. Dr.

sayı: 338..s. Kurtuluş Öxtopçu. Doğu Türkistan Vakfı. Çağatay Koçar. Atasözleri bir toplumun derin manevi. sayı:79. s.159-190 Türkmen Atasözleri. Kültür Bak.8084 Uygur Atasözleri ve Deyimleri. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir :Örnek Atasözleri -Dîvân ü Lûgât-it Türk (. İlhan Çeneli. Ankara 1991. Ağustos 92.Türkistan İle İlgili Makaleler.96-104 Yorum yapın Ocak 6.. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz . 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz (.Yay. TFA.birleştirirler.Emgek eginde kalmas (I.1992.67-94 Türkmen Atasözlerinden Örnekler. Eylül 1977.268 s Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri. 340 s Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Hasan ÜLKER. Bilgehan Atsız Gökdağ.Yayınları. TDA. TDA.Karı öküz balduka korkmas (III. Türk Dünyasında Atasözlerinin [Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [s.. İst. 2009 DİVANI LÜGAT-İT TÜRK’DEN ATASÖZLERİ Kategori: Divan'ı Lügat-it Türk — okuz @ 10:31 am Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. sayı:75. s.Hasan Ülker. tarihsel ve mitoloji bilgilerini . Aralık 91.

tükürse. yañılmas bilge bolmas (III. (. yüzüne düşer (. 439) (Kişi göğe (. elçi ölmez. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır. 59) (Şaşmaz ok olmaz. yaragsızda yar bolmas (II. 20) (Çok söz (.Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II.yanılmadık bilgin olmaz Telim sözüğ uksa bolmas. yalım kaya yıksa bolmas (III. 132) (III. 355) (Uygun olmayan (.öldürülmez Yazmas atım bolmas. (.anlaşılmaz. ölmez Yaş ot köymes. 47) (Yaş ot yanmaz. (gökgürlemesinden kokrmaz Ölgesi gelgen sıçgan muşkanın taşgını kaşır (eceli gelen sıçan kedinin (taşaklarını kaşır Yorum yapın TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI Kategori: Aile-Akrabalık — okuz @ 10:27 am . 81) (III. yalapar ölmes (III. yalçın kaya yıkılmaz Teñsizde tegirmen turgursa.yerde değirmen yapan yararsız ark yapar (Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz (Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir (Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır (Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar (Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur (Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz (Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan.İm bilse er ölmes (I.

Kültürler geliştikçe kurumlar da genişleyip daha karmaşık hale girmektedirler. kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan. Hayatın gerektirdiği dinî. kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı. siyasî… bütün faaliyetler aile çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.manası bulunan kalıplaşmış söz topluluklarıdır Türk atasözleri ve deyimlerinin muhteva analizi yapılacak olursa çok büyük bir . fertlerinin cinsel.olarak varlığım sürdürmektedir . çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek manasından ayrı bir . ekonomik. Bu sü¬reç yapısal farklılaşmayı ve sosyal yapının kurumsal bileşiklerini ortaya çıkarıyor Dolayısıyla aile dinî. fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağ¬landığı ve düzenlendiği temel bir (toplumsal birimdir şeklinde tanımlanabilir”.[NEVİN GÜNGÖR ERGAN*[/b Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen. Deyimler de. psikolojik. az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarıdır. kan bağlılığı.kısmının aile ve akrabalık ilişkilerini ifade etmeye yönelik olduğu görülür Aile. eğitimle ilgili. Fakat sile insan neslini üretme ve sosyalleştirmedeki birincil grup olma fonksiyonları ile hem insan neslinin üretilmesinde hem de toplumun devamlılığında ve şekillenmesinde vazgeçilmez bir sosyal kurum . yol gösterici nitelik kazanmış. siyasî birçok fonksiyonunu bu faaliyetlerle ilgili kurumlara devretmiş ya da onlarla paylaşmıştır. sosyal. (DPT 1989: 3-4 Toplumsal yaşayışın ilk zamanlarından beri her toplumda ailenin varlığı gözlenmiştir. evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi” bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan. İlkel topluluklarda aile tek sosyal kurum olma durumundadır. ekonomik.

yakasını bit” . Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle evli olma teşvik edilen.ilgili çok sayıda atasözü ve deyim içinden belli başlıları seçilerek verilecektir Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan aile ve akrabalık anla¬yışının :incelenmesinin sosyolojik açıdan iki önemi vardır Öncelikle Türk atasözleri ve deyimleri Türk toplumunun.“Bekârın parasını it yer.“Bekâr gözü kör gözü” . Türk toplumunu ve ailesini birleştiren.edebiliriz İkinci olarak. Türk atasözleri ve deyimleri aynı zamanda Türk aile¬sine ve Türk toplumuna şekil veren unsurlardır. bütünleştiren bağları.kurumu değişik yönleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir Bekârlık sultanlıktır” gibi bekârlığı destekleyen atasözleri de bu¬lunmakla” birlikte. Türk atasözleri ve deyimlerin¬de evlilik . . olan Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya konmuş olan aile ve akrabalık ilişkileri silenin kurulması.bekârlık ise arzu edilmeyen bir statüdür . sosyo-kültürel bütünleşmesi konularındaki çalışmalarımızda . sile üyeleri ve aralarındaki etkileşim boyutlarında ele alınıp sos¬yolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır. . Aile konusu çeşitli boyutlarıyla incelenirken. AİLENİN KURULMASI Aile evlilik kurumu yoluyla kurulur. aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan problemleri tesbit .Bu tebliğimizde önemli folklorik malzeme.bize yol gösterebilir I.“Bekârlık maskaralıktır” . Türk kültürünün bir ürünüdür. Burada tesbit edilen bulgular Türk toplumunu. Türk ailesini tanımamızda bize yardımcı olur. Buradaki tesbitlerimiz toplumun sosyal kontrolü.

hakanların ve beylerin “hatun”dan başka “kuma” adıyla başka illere mensup eşleri de bulunabilirdi.“Onbeşindeki kız ya erdedir.“Varsa eşin rahattır başın. kadının eği¬tim düzeyi yükseldikçe :yükseklemtedir.“İven (acele eden) kız ere varmaz.“Demir tavında. varsa da baht bulmaz” * * * Türk atasözleri ve deyimlerinde tek eşlilik (monogami) vurgulanmaktadır. erkek için ideal evlenme yaşı 21-25’dir.“Kız beşikte çeyiz sandıkta” . mirasdan hak alamazlardı. Tarih içersinde Türklerin birden fazla eşle evlendikleri görülmüştür. yoksa eşin zordur işin” . (Gökalp 1976: 159) Bugün de ikinci kadın kuma olarak hoş karşılanmamaktadır. fakat evlilik konusundaki kararın aceleye getirilmesi de istenmez.“Erken evlenen döl alır. Erken evlilik konusu şu atasözlerinde dile getirilmektedir .. (Başaran 1984: 148) Ev¬lenme yaşı kırsal kesimden kasabaya ve kente doğru gittikçe.“Erken evlenen yanılmamış” .“Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder” Genellikle kız çocukları için erken yaşta evlilik teşvik edilir. çocuk sahibi olma veya erkek çocuk sahibi olma gibi sebeplerle yapılmaktadır. ya yerde ” . :Nitekim atasözlerinin hiçbirinde çok eşlilik desteklenmemektedir . dilber çağında” . Fatma Ba¬şaran’ın 1980’li yılların başında Manisa kent merkezi ve köylerinde yaptığı araştırmaya göre kız için en ideal evlenme yaşının 16-20 olmasına karşılık. Gökalp’ın bildirdiğine göre. Fakat Türk töresi bunları resmen eş olarak tanımazdı. erken kalkan yol alır” . Daha çok kırsal kesimde görülen iki eşle evlilik. çocukları hakan olamazdı.

gece gözü ile bez alma” Eş seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin fikri alınır.“Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz. genelde atasözlerinde gençlerin evlenmelerine müdahale edildiği gözlenir. bir kadına bir koca” “Kızın kimi severse güveyin odur.“Davul dengi dengine çalar” . “(Merter 1990: 29.“Pekmezi küpten. kadını kökten al” .“Ergen gözü ile kız alma.“Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır. ikisi belâdır” . Özellikle kızın köklü bir aileden gelmesine..“Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” . Merter’e göre “evlenme ve eş seçiminde kırsal alanlarda çok etkili olan aile baskısı köy ailesinden kent ailesine doğru etkisini kaybetmektedir… Yine Türkiye’de özellikle kızların evlenme kararında silenin etkisi erkeklere göre daha fazla olmaktadır.“Kendinden küçükten kız al.“Bir eve bir baca. belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir. kendinden büyüğe kız verme” . kulak ile işitsin” . oğlun kimi severse gelinin odur” atasözü eş seçmede kız ve erkek çocuğu serbest bırakmayı öngörüyorsa da.“Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olamaz” . Türk ailesinde üyeler arasındaki sıkı bağlar dikkate alındığında tutarlı bir yaklaşımdır.“Kız alan gözle bakmasın.“Kadının biri alâ. 41)” :Konu ile ilgili atasözlerinden bazıları . ya zurnacıya ” . Eşler arasında denkliğe özen gösterilir. gül ağacından odun” . Bu özellikle kızlar için erken yaşta evlilik teşvik edilmesi ve biraz sonra açıklanacağı üzere. Kurulan ailenin sağlam :temellere sahip olmasında bu seçim önemli rol oynar .

:Şu atasözleri ve deyimlerden bu durum gözlenebilir .Kadının düzdüğü evi Tanrı yıkmaz. kent kesimi için de bugün de geçerli bir tesbittir. Çünkü.“Asili alması zor. köprü kes” .“İç güveysinden hallice” .çıkmaktadır. kadın ön plana .“Lafın azı uzu. içini.“İç güveysi iç ağrısı” . kadının bozduğu evi Tanrı yapmaz” .“Evi ev eden avrat (kadın). saklaması kolaydır” . ya koyun güttürür.“Kadınsız ev olmaz” . Ailede en büyük rol kadına verilir.“Dişi kuş yapar yuvayı. ya kuzu” .“Kadın var ev yapar. kız ve erkek çocuklar üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. yurdu şen eden devlet” . çobana verme kızı. dışını sıvayı sıvayı ” Buna karşılık bazı atasözlerinde kadının statüsünün düşük olduğu :vurgulanmaktadır . baba. Aile Üyeleri Türk atasözleri ve deyimlerinde anne.“Baba ocağı” II. evin güneşidir” “.“Kızı ver. aileyi birbirine bağlayan kadındır . Evliliklerde “İçgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür. Erkeğin “baba” ocağı’nı tüttürmesi önemlidir. evi yuva haline getiren. genellikle erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir.. Bu yalnız kırsal kesim için değil.“Kadın erkeğin eşi. kadın var ev yıkar ” . AİLE ÜYELERİ VE ARALARINDAKİ ETKİLEŞİM :A.“Babasının mezarını görmediğin adama kız verme” Eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa.

Kadın-erkek statü farklılaşması özellikle karar verme süreçlerinde.“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz” . hamurdan olur maya” .“Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz” .“Kadının saçı uzun olur. bağımlı konumunu yansıtmaktadır. “Anasız çocuk evde hordur.“Analı kuzu kınalı kuzu” .“Ana gibi yar. babasız çocuk çarşıda” atasözleri kadın ile erkek arasındaki işbölümüne işaret . erkeğin dokuz aklı vardır” . Bulgular kadının eve bağlı. çevre ile ilişkilerde ve hareket özgürlüğünde kendini göstermektedir.“Kadın şerri şeytanın şerrine eşittir” .“Ağlarsa anam ağlar. (Kâğıtçıbaşı 1984: 131-132) Yine “Erkek getirmeyi..“Anadan olur dana. kadın yettirmeyi bilmelidir”.getirmektedir .“Ana evlâdından geçmez” .“Kadının bir aklı. Bunun da büyük kısmını annelik rolü ile kadın yerine . kadının yeri evidir.eder.“Avrattan vefa. erkeğin görevi dışarıdadır Kadının en önemli statüsü anneliğidir. aklı kısa” . tüketimde ve genellikle maddî imkânlarda. gayrısı yalan ağlar” . Bağdat gibi diyar olmaz” . zehirden şifa” yılları arasında yapılan Türkiye’de aile içi etkileşimi esas alan 1971-1981 birtakım araştırmaların ortak bulgusu da erkeğe kıyasla kadının aile içi düşük statüsü üzerinde odaklaşmaktadır.“Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz” . Daha sonra işleneceği üzere ailenin önemli sosyal fonksiyonlarından biri üyelerine birincil grup tatmini sağlamasıdır.

Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle çocuk büyütmenin zorluklarına işaret :edilir .“Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek” . aynı .“Oğlanı kızı olmayan avrattan. çocuksuz ev mezar” .“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir” . babayı düşkün eder” . büyüyünce de yaşlılık güvencesidir.“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz” Çocuk sahibi olmayı teşvik eden bu atasözleri ailenin insan neslinin üretilmesi ve devamındaki fonksiyonunu da getirir.“Baba oğlunun fenalığını istemez” Türk atasözleri ve deyimlerinde çocuk da aile içinde önemli ve gerekli bir öğe olarak işlenmiştir. eski hasır yeydir” .zamanda statü kaynağıdır .“Çok çocuk anayı şaşkın. Böylece hem ailenin ya da soyun .“Çocuk büyütmek taş kemirmek” .hem de toplumun devamlılığı sağlanmış olur Geleneksel Türk kültüründe çok çocuk statü ve güven kaynağıdır.“Baba ocağı” . evlâdın yoksa bir derdin var” .“Evlâdın varsa başında derdin var” .:Türk atasözlerinde ve deyimlerinde silenin ikinci önemli öğesi babadır .“Çocuk evin meyvesidir” .“Evlâdın var mı derdin var” .“Çocuklu ev pazar.“Evlâdın varsa bin derdin var. fakat.“Baba nasihatı tutmayan pişman olur” . Çocuk evde aileyi tamamlar. özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar.

diğer insanlarla normal ve sağlıklı etkileşime girebilmesi için çok gerekli ve . yani. her evde yoktur” . sıcak. Birincil ilişkiler her yaştaki insanın kendini güvende hissetmesi. çünkü ondan beklentiler çoktur. hem de anne babaya statü kazandıracaktır. eğitim düzeyinin yükselmesi.“Oğlandır oktur. “(Kâğıtçıbaşı 1969: 110)” Şu atasözlerinde :kız ve erkek çocuğun değeri işlenmiştir :“Kız yükü tuz yükü” .“Kız evde olsa da elden sayılır” . kız doğuran dövünsün” . er karı doğurur” . hem baba adını.“Oğlan doğuran övünsün. duygusal yönü ağır… İlişkiler yaşanır. erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir. çünkü ele gidecektir.“Kız doğuran tez kocar” . soyunu ve ocağını sürdürecek. Aile içinde birincil ilişkiler. Aile Üyeleri Arasındaki Etkileşim Aile üyeleri birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlıdırlar. modernleşmesi. Türkiye’nin sanayileşmesi.“Oğlanı her karı doğurmaz. samimî. Büyük kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok vurgulanmaktadır. Erkek çocuğun değeri yüksektir.Merter’e göre “Türkiye’de doğurganlık oranları diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek olmasına rağmen. yüzyüze. “(Merter 1990: 58 Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür.Torunda bile “Oğlanınki oğul balı. kentleşme hızının artması ve kadının tarım dışı “(işgücüne katılması ile paralel olarak azalmaktadır. kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir *** B. Kâğıtçıbaşı’na göre.

dayanışma ve bütünleşmede fonksiyonel rol oynamış olur Ailenin bu önemli fonksiyonu şu atasözlerinde dile :getirilmektedir . Hele evde kadının otorite kurması hiç .“Otuz oğlun olacağına bir oturak kocan olsun” .“Baba/oğul ekmeği zindan ekmeği. Anne baba çocuklara sıcak bir ortam sağlar.“İnsana ata ana gibi yâr olmaz” Bağdat gibi şehir olmaz. ana baba hiçbir yerde ” . Çocuklar da belli yaşa geldiklerinde anne babaya yardımcı olurlar. “Erkeksiz ev.“Kardeş kardeşi atmış.1 Aile kurulduktan sonra eşler arası etkileşim hem kadın hem de erkek için :birinci planda gelir . Ayrıca çocuk küçükken anne baba nasıl onun için güvence kaynağı ise.“Kardeşten karın yakın” . koca ekmeği meydan ekmeği” Eşlerarası ilişkide “eşitlik”ten çok “otorite” ilişkisi dikkati çeker. anne babanın yaşlılığında da çocuklar güvence olabilirler. kardeş gibi yâr olmaz.tasvip edilmez .önemlidir.“bulunmaz :Aile üyeleri arasındaki etkileşimi dört başlık altında incelemek mümkündür :Eşler Arası Etkileşim .“Bir adamın karısı onun yarısıdır” . yelkensiz gemiye benzer” atasözü gereği erkek evin reisidir. toplumsal birlik.“Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz” . Kadın elinin hamuru ile erkek işine karışmamalıdır. Dolayısıyla sile üyelerine birincil grup tatminleri sağlayarak. yar başında tutmuş” .

kara toprak eden de kocası” . Ankaralı olmak.“Erkeğin rızkı kadının ruhsatına bağlı” .“İyi kadının kocası cüppesinden bellidir” .“Meyve ağacından uzak düşmez” . Çocuk aileye girdiği andan itibaren yaş. cinsiyet.“Çocuğuna iyi-kötü huy anadan gelir” Aile sosyalleştirme süreci içinde çocuğa statü kazandırır.“Sen seversen oğlunu. Ailenin :sosyalleştirme fonksiyonu şu atasözlerinde dile getirilmektedir .“Soydur çeker. harcına göre pişir aşını” Aile düzeninin sürmesi için eşlerin rollerini gereği gibi oynamaları tavsiye :edilir . Aile üyeleri arasındaki sevgi ve samimiyet “biz duygusu”nu geliştirir ve bu duygu ana babalardan çocuklara tutum ve alışkanlıkların geçmesini teşvik eder.“Kadını yeşil yaprak eden de kocası.“Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur” . Kişinin daha sonraki yaşantıları ve çevresi ile ilişkileri aile içi ilişkilerden büyük ölçüde etkilenir.“Avradı bed olanın sakalı tez ağarır” :Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi . Aile bütün dünyada en önemli bir birincil gruptur.“Kocana göre bağla başını. doğum sırası gibi bir seri statülere sahip olur. o da sever oğlunu” . Meselâ.“Armut dalının dibine düşer” “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” . Diğer bazı statülerin kazanılması da sile üyeliğine bağlı olarak gerçekleşir. Ailenin sağladığı .. huydur geçer” .2 Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk tecrübelerini aile içinde edinir. orta tabaka mensubu olmak gibi.

kendin kazanmak gerek” . doğuran anası ol” atasözleri bu gerçeği . diğer kişi ve gruplara da ihtiyaç duyulduğu bazı atasözleriyle dile getirilmektedir.“Ata dostu oğula mirastır” . meslek. oğlunun dişi kamaşır” . kemal kalmaz” Atasözlerinde silenin statü kazandırma fonksiyonu da çift yönlü olarak işlemektedir. hem de bunun yeterli olmadığı gösterilerek fert ve toplum hayatında diğer kişi ve gruplararası etkileşime de yer verilir. “Doğan anası olma.“Ana baba ile iftihar olmaz” .önemi de vurgulanır . Böylece Türk atasözleri ve deyimlerinde hem anne babanın statü kazandırıcı fonksiyonları hatırlatılarak aile kurumu fonksiyonel hale getirilir.“Babadan mal kalır. kötü evlât rezil eder”.“Atalar çıkarayım der tahta. çocuklar da hem küçükken hem de büyüdükleri zaman anne babaya statü kazandırabilirler. böylelikle dolaylı yoldan da olsa sosyal etkileşim ve dayanışmanın .“Dedesi koruk yemiş. oğlunun dişi kamaşmış” Buna karşılık çocuğun sosyalleşmesinde ve statü kazanmasında şahsiyetin gelişmesinde ailenin yeterli olmadığı. “İyi evlât anayı babayı vezir eder.dile getirmektedir . Yine sile verdiği değerler ve yaptığı telkinlerle eş. arkadaş gibi :seçimlerinde çocuğa statü yönlendirmesi de yapar .“Babası ekşi elma yer. Anne baba çocuklara doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak statü kazandırdığı gibi.“Ata malı mal olmaz. döner dolaşır gelir bahta” .statü toplamı çocuğun daha sonra kazanacağı statülere de zemin hazırlar.

erkek çocuk baba ile özdeşim kurar.gerçeği dile getirmektedir Zaten realitede olduğu gibi Türk atasözleri ve deyimlerinde de annelik başlı .“Kenarına bak bezini al.“Ana baba duasını almış” .Türk toplumunda erkek çocuğun değeri daha büyük olduğundan erkek çocuk doğuran anne de. Cinsiyet rolleri çocuğun kişiliğinin gelişmesinde.“Oğula devlet gerek ise.“Oğlan babaya kız anaya çeker” . Aşağıdaki atasözleri ailenin bu :fonksiyonunu açıklar niteliktedir . kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” Türk atasözleri ve deyimlerinde ebeveyn-çocuk ilişkilerinde otorite-itaat ilişkisi . Çocuklar özellikle evlendikten . anaya ataya hürmet eyleye ” .“Ata yolu doğru yoldur” . erkek çocuğa sahip olan baba da daha yüksek bir statü kazanmış olurlar: “Oğlanı her karı doğurmaz. anasına bak kazını al” . aile içi uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.“Ana ata önünden geçmek hata” .“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı. Bu öğrenme sürecinde kız çocuk anne ile. fakat ebeveyn daha vericidir. er karı doğurur” atasözü bu . Çocuklar anne babaya hürmet etmeli.dikkati çeker.“başına bir statü kaynağıdır: “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir Çocuk sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerini aile içinde öğrenir.“Atanın önünden geçeni Allah sevmez” Anne baba çocuk ilişkilerinde çocuk ve ebeveynlerin birbirlerine karşılıklı görevleri vardır. diğer insanlarla ilişkilerinin düzenli ve uyumlu olmasında ve topluma uyumlu bir kişi olarak katılmasında.“Ana baba bedduasını alan onmaz” . saygılı davranmalıdırlar .

evlendi komşum oldu” . anne. çocuk yanında kardeş de ikinci . dokuz oğul bir babayı besleyemez” .“Doğurdum oğlum oldu. orada olur devlet” :Kardeşlerarası Etkileşim. “Kardeşin büyüğü peder. Aileyi bir sosyal sistem olarak aldığımızda anne.“Yüz koyunlu atam kalmaktan. baba. oğul hizmet” . bir yüksüklü anam kalmak yeydir” .babalarına gereken ilgi ve yardımı gösterememektedirler .“Baba himmet.“Buyurmadan tutan evlât. Irak gibi diyar olmaz” . oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” :Çocuk için genelde annenin varlığı ve rolü daha önemlidir . işbölümünden doğan işbirliği ve :dayanışma istenir .“Kardeşi olmayan garip olur” Kardeşçe taksim” deyiminden kardeşlik ilişkisinin paylaşma.“Bir baba dokuz oğlu besler. baba da babalık olur” Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygıdan. kocasını saymayan avrat.3 Türk atasözleri ve deyimlerinde çok çocuk da tek çocuk da istenmez. çağırmadan kalkan avrat.“Oğlun güder. karın sağarsa koyun olur” Anasını babasını dinlemeyen evlât.“İnsana kardeş gibi yâr. küçüğü evlât yerine .“Baba öksüzü öksüz değil.“Babası oğluna bir bağ bağışlamış.bir çocuk olarak bu sistemi tamamlayan bir alt sistemdir .“yürüyen atı kapında tutma hiç. üvendere ile” .sonra kendi ailelerini (eşlerini ve çocuklarını) ön plana almakta. eşitlik” duygularını kazandırdığını. ana öksüzü öksüz” . durma sat .“Ana analık olursa.“Baba borcu evlâda düşer” .

erkek hısmı sinek avlar” . keselerini ayrı yaratmış” .“Karı hısmı alay bağlar. söylendikleri bağlamda . ne onduğunu ister” .değerlendirildiklerinde anlam kazanırlar .geçer” atasözünden de kardeşliğin aile içi dayanışmayı da sağlayan bir ilişki “olduğunu anlıyoruz.vurgular. ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze” .“Kardeş kardeşin ne öldüğünü.“Oğlan anası kapı arkası.“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin” Aile ve ev içinde olduğu gibi akrabalar arasında da ilişkiyi kadın belirler. anan düşman doğurur” :Akrabalık . beyin hısmı gelince dişler takır takır” . ne unduğunu” .4• Et tırnaktan ayrılmaz”.“Akraba idik akrep olduk biz bize. “Anadan doğmayan kardeş sayılmaz atasözü de kardeşlik duygularının ve rollerinin verilmesinde annenin rolünü .“Dost kazan. kız anası minder kabası” .“Hısım hısımın ne öldüğünü ister.“Allah kardeşi kardeş.“Hanım hısmı gelince oklovalar tıkır tıkır.“Kardeş kardeşi bıçaklamış. oysa soy bağı olarak kardeşlik babadan geçmektedir Bazı atasözlerinde kardeşlerarası ilişki rekabet ya da düşmanlık ilişkisi olarak verilir Tabiî atasözleri ve deyimler halkın belli yer ve zamanda belli bir durumu ifade etmek için söyledikleri sözler olduklarından. Bu :sebeple kadın tarafı ya da annenin akrabalarına daha yakın davranılır . “Akrabaya taş atan onmaz” gibi atasözleri akrabaların” öneminden bahsetmekte ise de genellikle Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan akrabalık ilişkileri realitede olduğu kadar da sıcak ve samimi :değildir . dönmüş yine kucaklamış” .

“Ortak/Kuma gemisi yürümüş. aile üyelerinin etkileşiminde. eşi ve çocukları üzerinde otorite sahibidir.“Gelinin dini yok.“Elti eltiden kaçar.“Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar” :Eltiler ve gelin-görümce arasındaki ilişkiler de soğuk ve gergindir .“Gayret dayıya düştü” SONUÇ olarak bütün bu açıklamalardan sonra Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile modelini şöyle tesbit edebiliriz: Aile anne baba ve çocuklardan meydana geliyor Kadının kadın olarak statüsü düşük.“Teyze ana yarısıdır” . elti gemisi yürümemiş” . Ailede çocuğun değeri yüksektir Ancak atasözleri ve deyimler baba soyuna ve baba otoritesine dayalı. kısacası aile içindeki rolü çok önemli. her dediği yalan” . her dediği gerçek. annelik rolü ile ön plana çıkıyor. kaynana yılan. kaynananın imanı” . bir aile düzenini. yüzünü görmeyim ölünce” Anne babanın birinci dereceden kardeşleri çocukların bakımında ve :yetiştirilmesinde büyük rol oynar . erkeğin evdeki otoritesi ataerkil aile düzeninde olduğu gibi sınırsız değil. Fakat Gökalp’ın da belirttiği gibi. henüz .“Amca baba yarısıdır” .“Görümce.“Oğlan dayıya kız halaya çeker” . Erkek evde reis rolündedir. velâyete dayalı sınırlı bir otoritedir.“Gelin çiçek. görümceler bayrak açar” . Gelin ile kaynana arasında daima soğuk ve gergin bir ilişki yansır .Gelin-kaynana ilişkisi Türk atasözleri ve deyimlerinde de bir kalıba• :oturmuştur. fakat ailenin devamında.“Kaynana dırıltısı” .

kentleşme ve modernleşme düzeyinin yükselmediği. iç ve dış göçlerin artması. üyelerine statü aktaran ve rol modelleri sunan.Türk Dil Kurumu Yay.145-160 . 3.bütünleşmede önemli rolü olan temel bir sosyal kurumdur • KAYNAKÇA ARSOY. özellikle büyük şehirlerde kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve iş alanına atılması ile kadının ve kız çocuğun statüsünde yükselme gibi değişiklikler dışında Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile ve akrabalık anlayışı hemen hemen günümüzdeki sile anlayışını da . Türkiye’de Ailenin Değişimi. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Ankara: . sosyalleştirme süreci ile topluma yeni üye sağlayan.. bütün bu fonksiyonları ile de sosyal kontrol ve sosyo-kültürel . ss. . Cilt: I-II. birincil ilişkilerle üyelerini tatmin eden.. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay. “Ailede Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Değişmeleri” .tanımladığı “Pederî aile” tipi (Gökalp 1976: 155-156) ortaya çıkmaktadır Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme ve kentleşme hızının yükselmesi. doğum kontrolü uygulamasının yaygınlaşması. Ömer Asım.. Fatma. b.yansıtmaktadır Bu haliyle Türk ailesi Türk toplumunda nesillerin ve toplumun/kültürün devamlılığını sağlayan. 1984. 1981 BAŞARAN. kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu ve çalışa hayatına katılmadığı bir toplumsal yapıyı yansıttıklarından ailede kız çocuğun değeri erkek çocuğa göre düşüktür. Akrabalar arasındaki ilişkiler de fazla sıkı ve yoğun değildir Gökalp’ın .

İstanbul: Remzi Kitabevi Yay. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yay.Bakanlığı Yay. Ankara: Turkish Daily . (Haz: Mehmet Raplan). İstanbul: İnkılâp ve . İnsan Aile ve Kültür.C. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö. * Beytepe-Ankara Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt II HALK BAHÇESİNDE DİLLENMEK Kategori: Uncategorized — okuz @ 8:48 am . Ankara: .. ss..1984.Dr.C.. Metin.K Raporu.T. . Türkçülüğün Esasları.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 131-143 KÂĞITÇIBAŞI.İ.News. 1990 TÜLBENTÇİ. 1993 Doç. Çiğdem.. Türk Aile Yapısı.Değişmeler. 1976 KÂĞITÇIBAŞI. . A Dictionary of Turkish Proverbs.1990 MERTER. 1989 GÖKALP. İstanbul: Kültür . Çiğdem.DPT. 1963 YURTBAŞI. 1950-1958 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen . “Aile İçi Etkileşim ve İlişkiler: Bir Aile Değişme Modeli Önerisi” Türkiye’de Ailenin Değişimi. Feridun Fazıl. Türk Atasözleri ve Deyimleri. Ankara: T. VI.Aka Kitabevi. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Ziya. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.. Feridun.

yargı belirtmeyip bir durumu saptadığına göre birinci deyim sevinmenin. anlam derinliğine inmek sanıldığı kadar zor değil. “Lafını balla kesmek” deyimiyle özetleyebiliriz. ağzını sil de söyle.Deyimler. Ayağını yorganına göre uzatmayı geç de olsa öğrendin. dersem karşıma çıkan deyimdir. karşı karşıya olduğumuz bir durumu özetleme çabasının ürünüdür. Birincinin oynamakta olduğunu.olmakla ilgilidir Deyimler yaşamın aynasıdır. savaşlar. Göçlerle biçimlenen bir yaşam.” uyarısını hiç göz ardı etmemesi gerekir. Bir de her toplum kendi doğal ve yaşamsal koşullarına göre deyimleri biçimlendirmektedir. her ozanın “Lafını bil de söyle. köpek yağmak” vardır ve ikisi de şanslı . Her şeyden öne kalıplaşmış bir ifade. O halde deyimle atasözünü çoğu kez kol kola görmek de olası. korktuğunu. Almanca’da “gökten kedi. nereyi yurt edineceğini bilememe kaygısı. öbürü de kaygının. O tek anlamı doğru saptayabilmek için kendimizi bir oyunu izlemekte olan bir tiyatrosever gibi düşünelim. Deyimler. Bak evlat. Türkçe’de “gökten kasnak yağsa bir başıma geçmez” vardır. . Deyim kullanmaktaki ereğimizi (murat) ise. korkunun somutlaması. Hatta zaman zaman biri diğerinin yerine de kullanılabilir. ayağını yorganına göre uzat . mutlu olmanın. birinci eteklerini zil ritmiyle sağa sola oynatıyor. öbürünün iyice telaşlandığını. öbürünün etekleri alev alıp tutuşmuş. yanmakta.dersem atasözüdür Deyimleri algılamak. O halde her yazarın. Sahnede iki kız. Ama her deyim. Mutlu bir geçmişi olmayan toplumların deyimleri de daha çok olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkar. Sözgelimi öğrencilerimiz “etekleri zil çalmak” ile “etekleri tutuşmak”ı birbirleriyle hep karıştırırlar. aynı zamanda bir bencilliğin yapışkanlığını da dillendirir. sevinmekte olduğunu görüyorsunuz.

O halde onların dilindeki o göğüs kabartıcı “Mustafa Kemal gibi düşünmek” deyimine de şaşırmamak gerekir. yürek erintisi… Aşağıdaki deyimlerin yanına bir artı. Arada hiçbir çıkar çatışması. bir ozanın da görevini bu bağlamda ele alıp gereğini yerine getirmekle sorumludur. yine gerçeğin somutlaması olarak karşımıza çıkar: Yunan dölü. Tepeden tırnağa karamsarlık. somutlamalarımızın olumlu olmasına . *** parasıyla beş para etmemek… Bu durum diğer toplumlarda da böyle.. olumsuzluk… Diğer toplumlarla ilişkilerimizi belirlerken de deyimler. *** azabı çektirme. inceldiği yerden kopsun. Sayı Dil. Dileğim. bana hem anamızdan öğrendiğimiz dili. Türk gibi sigara içmek. Türk gibi konuşmak. acı.işgaller ve kıyımlar doğal olarak deyimlerimizi çoklukla olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkarmaktadır: Adı batasıca.kişiliğinin etkisini de unutmamak gerekir Bu yazım “halk Bahçesi” başlıklı başka bir yazımın devamı. Sözgelimi İtalyanca’daki şu üç beş deyime bakalım: “Türk gibi küfretmek. bir eksi koyup geçin. Doğal olarak bunda yaşama hep olumlu bakan Mustafa Kemal’in olağanüstü . Anamın dilinden “anadil”ime başka bir yolculuk: Deyimler derlemesi. 16. dalaşma yok. *** inadı. Senin yaptığını Ermeni yapmaz.Türk Dili Dergisi. bakalım ne göreceksiniz. hem dilin o doğurgan özelliğini düşündürmektedir. Bir yazar. deyimler üretmeye devam ediyor. anneciğim Türkler geliyor (mamma i Turchi)…” Ama Norveçli için Türkiye uzak bir ülke. Böyle düşündüğüm için. çok eski bir şiirimde şu dizelere vermiştim: “Ozanım ben küstüremem sözcükleri / Ben hem bulut hem toprağım / Utanır mıyım hiç sizler için yüklenmeyi / Çünkü ben sözcükleri doğurtup / şiiri doğuranım / ki / katmer katmer çiçekçe / açım / a ç ı ( m” (OZAN. Bugün de deyimler üretiliyor. kalıp söz olabilecek ifadeler kullanırken. “Anadil” kavramı hep ilgimi çekmiştir.

öfkesini bağırıp çağırarak dışa vuran Övgüye alışan o şairlerdir. o adı batasıcayla. siyasetçinin ve kitle iletişimcinin görevi artık biraz da budur.özen göstermek gerekir.Ciğerinin sapından yanasıca: Onulmaz derde düşmesi için ilenmek Ciğerinin sapından yanmış o arabesk şiirlerde aşkı arama. adının unutulup gitmesini istemek. Behramoğlu’nun .olsa olsa sevdanın ve şiirin namusu beş paralık edilir .yapansa kaytanın rengi ve o kaytanın büzdürdüğü dudağın biçimidir Akçakavak yaprağı gibi: Bir parlayıp bir sönmek.olanaklardan yararlanarak gitmek . ilenç Şu adı batasıca çıplaklığa ne şiir yazılır.katkı da bu yolla olacaktır inancındayım . çünkü A. sapla samanı birbirine karıştıran bu . Kamuoyunda etkili sanatçının. yergiyi şiir . ne de ağıt yakılır.okurlara. o durumu . kendi koşullarındaki . ozan olduğumdan hiç söz etmezdim . Demokrasi kültürünün oluşmasına bir . ilk eleştiri de çayrak çalı etrafı tutuşturuverenler .davranmak Ne kinaye ne tevriye akçakavak yaprağına benzer. çünkü her ikisi de her . .Cayrak Çalı: Birden öfkelenen.zaman hem böyle hem şöyledir Başında kışlamak: Hiç istenmeyen bir durumla karşılaşmak.Adı batasıca: Ölmesini.“dediği gibi “Aşk iki kişiliktir Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak: Sonuca.Ağzının kaytanı olmamak: Sözü düşünmeden kullanmak Ağzının kaytanı olmayan o ozanlardır yerginin (hiciv) öncüleri. bir böyle bir şöyle .yaşamak zorunda kalmak Başımda kışlayacaklarını bilseydim.

ustalık ayağıma gelsin diyen ozandır .taşıyla çayın kuşunu vurma yolunu seçeceksin . erotizm dünyaya gelir miydi .O deli bozuk dizelerdir bir ozanı yola getiren . işittiğini herkese duyuran Ozanların.Dal başına: Yalnız. erkek düşkünü kadın ?Şiiri dokuz memelilerin Emirayşe emzirmeseydi. o halde çayın . uyumu .doymak bilmezler .Deli bozuk: Kabadayıca davranıp aklına geleni yapan . kimsesiz Tek şiirle ödül kazanmak ne kötü.De gidi de. aşırılığı abartmada kullanılan belirteç .güzel şiiri koca dünyada dal başına kalakalmıştı .olmayan sözcükler ise asla çifte koşulmaz .Deli tepek konuşmak: Tutarsız laf etmek Bu dünyada deli tepek konuşan bir kişi tanırım. “Otuz beş Yaş” ödül alınca Tarancı’nın nice .. dilli düdüklüğe özenmelerine. Yy) en güzel kasidelerini dili .Çifte koşmak: Öküzü çift için boyunduruğa bağlamak Şiir boyunduruğu sevmese de şiir sözcükleri çifte koşarak yazılır.kesildikten sonra yazmıştır . dilli düdük olmalarına hiç de gerek yoktur. unutmamak gerekir ki İbni Abdul (XI.Şiir kapısından ancak konuya uygun sözcüklerle girebilirsin.De gidi de: Çokluğu.Dokuz memelilerin Emirayşe: Köpek.Düdüğü taş atmak: Bir şeyi yemek için iyice sabırsızlanmak Düdüğü taş atan sözcük açı ozanlar dize üstüne dize eklerler de yine de . o da ustalığa gideceğine .Dilli düdük: Çok konuşan. bu şiirlerin hepsini Dağlarca mı yazmış .

elin kızına kaptırmadan kim ozan olabilmiş ki .Elin oğlu: Damat. dünden bugüne amatörce bir uğraştır.Gök görmedik: Görgüsüz Gök görmediklik yapıp da bir günden bir güne ne şiirini ne kendini övmeye kalk.Elin kızı: Gelin. demek ki ekmeği yanından .Ekmeği yanından zeytin silkmek: Yaptığı işten hiçbir kazanç elde edememek. bugün.Götünde gözü olmak: Gizli saklı her şeyi görmek Ahmet Haşim.zeytin silkmeyi göze alamayanların ozanlığa soyunmamaları gerekir . “şairi azam” olarak anılsalar bile ozan olarak geleceğe . koca !Elin oğlu..işbilir tezgahtarlarıdır . geçmişte hafif bir .Onca benzetmedir evinsiz konuşan her ozanı bir güzel benzeten Geçmişi kınalı: Kişinin geçmişine yönelik sevecen bir sövgü. tesettür mağazalarının köçekliğe tövbeli o . boş laf etmek . götünde gözü olan okura çatmamış olacak ki. kapalı şiirden .kalamazlar .söz edebilmektedir . karı ?Elindeki gülü. şiir dururken ozanı baş tacı edecek değil ya . a ?Rıza’nın kendine filozof demesine bugün de hâlâ gülünmüyor mu .Ekmek yerken kedinin gözünü bağlamak: Cimrilikte sınır tanımamak Ekmek yerken kedinin gözünü bağlayan.yaşamı olan sevimli. şiir sofralarında başka ozanlara yer açmayan ozanlar. cana yakın kişi O geçmişi kınalı şiirler. .Evinsiz konuşmak: Yersiz.hep kendinden tüketmek Ozanlık.

öbür şiirler hep gözlerini belerterek bakmışlardır.Hemen beğenilme tutkusudur (tamahkârlık).Götünün kurtları dinlenmek: Yapacağı kötülüğü yapıp rahatlamak Götünün kurtlarını dinlendirmek için şiir yazılmaz. ver şarkı sözü yapsınlar . yayın dünyasını ele geçirdiler.Gıllın gıccık şiirleri. ama duygu yoksulu Ne zaman hırsız kedi enseliler. başkaları kendisine” “gidinin deyyusu” dese bile üstüne alınmaz. …şiir şiirliğini unuttu.Lirik şiire.yaşama dönüş yoktur .Hırsız kedi enseli: Besili. ozan ozanlığını . o ?açılmış öne bakanların dudağını uçuklatan .şiirlerdir . çünkü bir ozanın biricik işinin .Hora geçmeyen şiiri. kötü duruma düşmek . sonu iyice zayıf . çünkü şiir kazasında . çekemezlik .Gıllın gıccık: İyice sıradan..Gözünü belertmek: Gözlerini irileştirip öfkeli öfkeli bakmak . haz vermek . o günden beri.Hora geçmek: İşe yaramak. işe yaramaz olan . akılcı bulmama . şiir sitelerinde ara Gidinin deyyusu: Kişilik ve karakteri iyice zayıf.Gününü görmek: Belasını bulmak. ahlaksız Gidi”nin ilk anlamının pezevenk olduğunu bilen bir ozan. son sözü bulamamış. bir şaire gününü gösteren Hadi ordan: Hafifseme ve öfkeyi birlikte içeren inanmama.Götünden solumak:İyice güçsüz ve yorgun ya da ölmek üzere olmak Götünden soluyan şairleri ele veren. kitaplarda değil. paralı.sözcüklere pezevenklik yapmak olduğunu bilir .ifadesi Hep “Hadi ordan!” denilen o şiirler değil midir bir edebi akımın önünü açan.

taşımayan. şiir pazarında narh ödemeden şöyle ya da böyle bir yer kapan …kaç kişi var ki. arsız.yüzsüz Kanara köpeği gibi ayak altında dolanıp her şeyi hazır bekleme.Horsasını almak: Kızgınlığını.yasak ilişkisine asla karışmamalıdır . küfür niyeti . dedikoduyu çok seven . aman yapma” anlamlarını da içeren şaşırma . eğitimin gece bekçileri. birde o Büyük İskender özentisi . on kitaptan birinde ya rastlanır ya . sevimlilik katan bir seslenme Kahpe herif. o konuda bir isteği kalmamak Birilerinden horsasını almak isteyenlerin yapabildikleri en saygın iş. bir sen.köpekleri olmasa ozanlarımız kendi kişiliği yaratmakta hiç de zorlanmayacak Kanara köpeği: Her yere sokulan.şiir eleştirmenliği . söze içtenlik.rastlanmaz Kaç kıymadan: “Sakın ha.ifadesi Kaç kıymadan. .. her şeyden yararlanmaya çalışan. sözcüğünü .İnceldiği yerden kopsun: Ne olacaksa olsun deyip her şeye baştan razı olma Bir ozan yer geldiğinde inceldiği yerden kopsun demeyi bilmeli ve sözcüklerin . öfkesini almak.suskunluğunda kendin üret .. .Kahyası. köpeği olmak: Her konuda kendini ilgili görmek Her şiire ve şiir üzerine yazılana her şeye karışan şiir dünyasının bu kahyası.Kaba ağaç gölgesi: Dallı budaklı fazla yayılmış ağacın gölgesi Okura kaba ağaç gölgesi olabilecek bir şiire. “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey !var” demeyi de mi yasaklamışlar Kahpe herif :Küçümsemenin etkisini azaltmak için kullanılan.Karı ağızlı: Hanımının sözünden hiç çıkmayan. kuşkusuz .

.bilmeyen . bilinçaltın bilincine . ancak . çok sevindiği için de nasıl davranacağını .ozanlığa başlanır .Kıt kımır: Yeter yetmez.başlar başlamaz belli oluşu Ben bir ozanın bir. ne de olsa ot tohumundan biter Sevincik delisi olmak: Çok sevinen.kalmamak Kırk defter doldurup kekreyi kestirdikten sonra bile ozan olunmaz. beğenmediysen diğer şiirlerini . bütün şiir seçkileri baştan sona erkek !ozanlarla doludur . beklentisi . atasının. belki o zaman ozan .olabilirsin Omar (Ömer) diyecek dudak domarışından belli olur: Niyetin.Ot tohumundan biter: Kişi. biraz da karı ağızlı olduğu içindir ki.Şiir.Karnının şişini aldırmak amacıyla yazılan her şiir. bilemediniz iki şiirini okurum.okumam. eh Omar diyecek dudak da domarışından belli olur . eceyi gecede aramasaydın.Kıt kımır şiir bilgisiyle eleştirmen olunsa da ozan olunmaz .Kırk bir heybeli: Yalanı. ucu ucuna . okur ne bilsin şiirin kırk . palavrası bol Kırk bir heybeli ozanlardır okuru şiirden soğutan.birinci heybede olduğunu .Kuru soğuk: Ayaz Kuru soğuk duygulara kulak ver. ama o duygulara acıma.Karnının şişini aldırmak: Öfkesini gidermek. eee.böyle burun kıvırmazdı. soyunun özelliklerini taşır Hep Ece Ayhan okumasaydın. zaman içinde yel olup gider Kekreyi kestirmek: Yapmak istediği şeyi sonuna kadar yapmak. öcücü almak . daha söze .

soydum diktim soyuna çekti. soydum diktim soyuna çekti. değiştirilemediği Mayasında özgünlük mayası bulunmayanların sıradanlığını da önce şiir özetler: Soğan diktim soyuna çekti.Sulu ağız ozanlardır.kişidir ozan . soyundum diktim soyuna çekti . ama uçkura nakış işlemeyi düşünen . bir türlü sütlü keçinin kır oğlağı olmayı beceremeyen ozanlardır .Sıçanın sidiği denize katıktır.soyuna çekti: Soydan getirilen özelliklerin değişmediği.onu bilmem.olarak görmek ister .Uçkuru gevşek: Her an cinsel ilişki kurmaya istekli Ozanın uçkuru gevşek midir. bütün dergi yöneticileri. soyundum diktim ..Tahta yaran: Damdan düşer gibi yersiz ve yakışıksız konuşan kişi Şiir.Sözcüğe sevisi akan ozanlardır okurların sevgilileri Sıçanın sidiği denize katıktır: Küçücük şey de yerine göre bir katkıdır. tahta yaranların işi değildir.karşın. . sır saklamayı bilmeyen . daha başlıkta söyleyiverenler . ayrıcalıklı bir konumda bulunan Dönüp bakın. sevgili de şairi “haddeden geçmiş nezaket” . okuru sevincik delisi yapabildiği gün. esininki şiire Soğan diktim soyuna çekti.Sütlü keçinin kır oğlağı: Kayrılan.Sevisi akmak: Sevmek. şimdi okurun ters tokadını . zamanında çok dileyip istemelerine . kendi kurtuluşunu da ilan edecektir . şiirin gizini. aşık olmak .yiyeceksin .kazanımdır .Sulu ağız: Geveze.Şiir.Ters tokadı yapıştırmak: Beklemediği bir sırada elin tersiyle şiddetlice vurmak Böyle aynı şiiri yazmaya devam edersen.

Edgü’nün: “Eleştirmen.Yangın Ayşe: Gördüğü erkeğe iç geçiren ?Şiirin “Yangın Ayşe”şi o okurlar değil mi İbrahim Sadri’leri TV yıldızı yapan Yel esmeyince yaprak çıldırdamaz: Kötü haberin duyulmasının mutlaka bir .nedeninin olduğunun düşünülmesi Yel esmeyince yaprak çıldırdamadığına göre.golünü ya ofsayt ya da penaltıdan atar.topladığına göre. İstanbullu olmak gerektiği söylenir. . okurla ilgili bir yürek erintin varsa. kaygılı bekleyiş Şiirle değil. bekletmeden bir .bardak suyla şifa niyetine hemen iç Tahsin Şimşek .karşın. taşralı İyi ozan olmak için. öteden beri yakanın kırlısı olmamak. benzek (nazire) .Yürek erintisi: İç sıkıntısı. yazdıklarını.yakanın kırlısı olduğu unutuluverir Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı: Her şeyi kendi çıkarı için tüketmesine . ama nedense Fuzûli’nin de Haşim’in de Külebi’nin de .Yüreği burmak (yüreği ağrımak): Karnı ağrımak ?Sık sık yüreği buran o ozanlar değil midir genel tuvaletlerin “Tosun”ları . bütün ödülleri .peşinde koşmak arasında bir fark göremiyorum . F. hâlâ bir beklenti içinde olmak Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı dedirtenlerden olma...Yakanın kırlısı: Kaba saba. bırak da özendirme ödülünü bir başkası almış olsun .çıkar ummak Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmakla.”sözüne ben de inanıyorum Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmak: Yüz veren herkesten bir .

komşunuzun. Yani. Manası “günah. atalarının sesindeki sıcaklığı da duyar. . dert. bela. kendi canınızdan.Necdet Çetinok. :Azerbaycan’lı şair Necef’in bir şiirini okuyor GADASIN ALDIĞIM .ananızın sesidir. Bu sözü duyan bir insan sadece bir söz duymuş olmaz. Bu kadar içten ve bu kadar doğal bir sözdür bu. Kazakistan’da “bıldır” kelimesini duyup heyecanlandığı gibi. kardeşinizin sesidir. Hele gurbette böyle bir söz duysanız. felaket” demektir. Azerbaycan’da Şamahı Cami imamından bu sözü duyunca birkaç kez bu sözü imam efendiye tekrarlatmışlar. Kendi kanınızdan. Bu söz diğer sözlere bu cihetle benzemez. aynı zamanda anasının. 1991 yılında Azerbaycan’ı da içine alan TDAV’ın bir gezisine katılmış.Gadasın Aldığım Kategori: Deyimler — okuz @ 12:08 pm Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’da ve Kayseri’de bu sözün anlamı çok büyüktür. bize gelecek felaketleri dertleri kendi üzerlerine almayı dilemekteler bu sözle.Bizde ise “gadasın(ı) aldığım” derler AZERBAYCAN’DA DA KULLANILIYOR Kayseri Barosu avukatlarından İ. Doğuda “gadan alam” derler. kendi soyunuzdan bir insanın şefkatini. Bu heyecanını Azerbaycanlı dostlarına taşıdığında ise Azeri Türklerinden Aydın Bey. Hasretinizden yüreğiniz efil efil eser. kendi ifadesiyle “Kayserilerin alamet-i farikası” gadasını aldığım sözünü duyunca da aynı heyecana kapılıyor. Çünkü bu ses . merhametini de yakalarsınız bu sözde. bizi canı gönülden insanlar. büyükannesinin.” musibet. eşiniz dostunuzun sesidir Kada” veya “gada” Türkçenin eski kelimelerinden biridir. Necdet Bey. buram buram memleket tüter ruhunuzda.

Seherin esen yelleri Esme gadasın aldığım El menimdir etek senin Kesme gadasın aldığım Seherin esen yelleri Yana dağıtıp telleri Destinde deste gülleri Mesme gadasın aldığım Üst yanımız dağlar gardı Alt yanımız bağlar bardı Necef’in de erki vardı Küsme gadasın aldığım Mesme: masume. ürün Erk: güven. Daha dün tekrar oynattılar .Burhanettin Akbaş Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmi vardır.televizyonda Burada Kemal Sunal bir türkü söyler. Türküde “ergen kızlar alsın benim “gadamı . Necef’in sevgilisinin adı Bar: Mahsul.dediği bir kısım vardır . itibat S.

olam ) derlerdi.Benim bildigime göre bu Söz Elazigdada kullaniliyor.” . . Bu arada kullananlar çok şirin(şeker) dilli insanlar oluyor GIZ BEN SENİN GADALARINI ALIRIM” ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ” DUYDUĞUM BİR SÖZ. Vallahi bu Söz cok Hosuma gidiyor Kızılderili atasözleri Kategori: Amerika Yerlileri — okuz @ 1:14 pm .ona değer verdiğini söylemiş oluyor Bir Antepli olarak Gadasını alım lafını çok kullanırız .BENDE HEP DERDİM ACEBA NEDİR DİYE DEMEKKİ BENİ ÇOK SEVEN BÜYÜKLERİM BENİM BÜTÜN GÜNAHLARIMI.He gadasını diyorHe.DİLİMİZE VE ÖZÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM VE BÖYLE ..NE GÜZEL BİR İFADE VE SEVGİ GÖSTERGESİ. OLUMSUZLUKLARIMI ÜZERLERİNE ALIYORLAR.İNSANLARIN HAYATTA HEP YANLARINDA GADASINI SEVE SEVE ALACAK İNSANLARIN BOL OLMASI DİLEĞİYLE.YAYINLARLA CANLI TUTALIM ..Ben bunu “gözünün yagini yiyeyim” ile benzer anlamda diye duymustum Gadanalım” ve “Gadasınıalım” Azerbaycanda çok sık sık kullanılan kelimeler. Yazılışıyla söylenişi çok farklı .Bizimkiler ünlem gibi de kullanıyorlar :Bir yaşlı teyze mesela olumlu bir cevap veriyor . Hep Duymusumdur Elazigda . Eski arkadaslarimi gördügüm zaman hep ( Gadan . Hele birde tam yerilisi oldu mu Antep’in siz dinleyin derim misal ben . evet demek ama sonuna da “gadasını” sözünü getirince o kişiyi sevdiğini.

temizlenir Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: çam yaprağı gibi . (Ute Kabilesi (Aşkı tanıdığında. önce onlara tütün ikram ederiz. (Hopi Kabilesi Bir kere “Al şunu” demek. (Fox Kabilesi Avlayacaksan en zayıf geyiği avla.Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile . Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek.sağlayacaktır . bu da bizim kalbimizi yaralar .ilelebet yeşil kalır Arkamda yürüme. böylece ikimiz eşit oluruz. Ne zaman onları kesmemiz gerekse. Odunu asla ziyan etmeyiz.Barış ve mutluluk her adımdadır . Önümde yürüme. Yanımda yürü. çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını . lazım olduğu kadar keser. (Kabilesi (bilinmiyor Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz.Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi (makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi (Bir düşman çok.dökecektir. Yaratıcı’yı da tanırsın. yüz dost azdır. ben öncün olmayabilirim.Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir . ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı . iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir. takipçin (olmayabilirim. kestiğimizin hepsini kullanırız.Barış ve mutluluk her anda mevcuttur .

Gözün ile değil.Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek. Her şey birbirine bağlıdır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için . (Mohawk Kabilesi Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. dünya daha iyi bir (dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır.büyür. sabır. ******** olmaktan daha küçük bir meseledir . vakar ve saygı . (Wovoka Doğum yapan herşey dişidir. ((Apache Kabilesi Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz. .Fakir olmak.Gözlerde yaş yoksa. . Halbuki bilgi mazidir. Bütün av hayvanlarını geri getirecek. yüreğin ile hüküm ver Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu.insanlar bu yolu öğrenecekler Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. hikmeti değil. Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: Kendi kendini kontrol. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. ‘. (hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve (yeniden yaşayacaklar. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. ruh gökkuşağına sahip olamaz . Sadece bir kişiye yardım et! Şimdiki usul bu değil ama inanıyorum. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda.gerçek cesaret demek olan metanet. Yerkürenin başına gelen.

Her birimiz .Herbirimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var İhanet arkadaşlık zincirini karartır. . (Hopi (Kabilesi . sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz Son ırmak kuruduğunda.Sevgi ile.beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak Su gibi olmalıyız. (Cherokee Kabilesi Komşun hakkında hüküm vermeden önce.Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez . Hepsi döner dolaşır. Her şeyden aşağıda.daha fazla akıllandırır Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez.yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir. son balık öldüğünde. Bazen onun külfeti bizi nimetinden .Gençlerin kalbinde merak uyandırır. ama kayadan bile kuvvetli. muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir (Hava ya bulutlu olacaktır. iki ay onun makosenleriyle yürü! ((Cheyenne Kabilesi Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir. fakat vefa onu her zamankinden parlak . ya da güneş açacaktır. bize geri gelir .Kehanet. (Siyu (Kabilesi Şeytan hakkında konuşmayın.İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez . yaşayanlara ilave eder.kendi hareketlerimizden sorumluyuz.İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır . Her şey halkadır. (Siyu (Kabilesi .Sevgi ile yorulmadan ilerleriz . son ağaç yok olduğunda.yapar …İlkbaharda usul usul yürü. toprak ona hamiledir .

Adaskanga ayıp yok.aldınız Nogay Atasözleri .Ben yolumu şaşırmam diyen adam. İnsan. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. ((Mohawk Kabilesi Üç barış vardır: Birinci barış. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Fakat hepsinden önce. kazanınga. böylece bozulan .Yağmur iyilerin üzerine de yağar. İnsan ruhundadır o. kötülerin de . kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini.Şaşırana ayıp yok.Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir..Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir. diğerleri sadece bunun akisleridir. kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde. anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız. Bu gerçek barıştır. insanın ruhundaki barış . dönüp evini bulduktan sonra . karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng.yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir . Yine de çok kimse onu ister Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil. bay bolayım deseng.Adaspayman degen erdi. onu çocuklarınızdan ödünç . Karanga tuman adastıradı.aram salma .Unutmayın çocuklarınız sizin değildir.düzenimiz yeniden kurulacaktır . beraberliğini farkettiğinde. kaytıp üyin tapkan song. atlanuvdan kalma. en önemli barıştır. her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır.

Yalalı bolsang bilersing. mücevher taştan çıkar .Agaş kıyşığın talkı tüzeter. Edem kıyşığın halkı tüzeter. arabası yolda kalmaz . elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .Akıl bastan şıgar.Ağaç etten geçer. yona – yona kıskarar.Akıl akıldan üyrik. tarta-.Akıl akıldan üstün . dünya namusu güçlü .Ahret azabından. Ata-anadıng kadirin. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. Balalı.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin Agalı-inili tatuv tursa.Akıl baştan çıkar. kazanına . yonta yonta kısalır. yaralandığında bilirsin.as köp bolar . çeke . akrabanın kadrini düştüğünda. kiyiz kesseng kıska kes. asıl tastan şıgar.Agaş etten öter. adamın eğrisini halkı düzeltir . Ekpege at köp bolar.İyi niyetlinin atı yorulmaz.Ak nietliding atı arımas.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.haram sokma Aga-iniding kedirin. zengin olayım dersen.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.bolsang bilersing Kardeşin. kilim kesersen kısa kes. ata-ananın .tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes.Aşamaga. söz süekten öter. arbası tozbas.Ağacın eğrisini dalı düzeltir.Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma.çeke uzar . Absın-kelin tatuv tursa.

yarlıdıng yıygan malın töre aşar. ağaç kapılıya düşer . arka tekerlek de ordan geçer .Ala azbandı böri aşar. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .Alıs-beris bilmegen.İyi boğayı kurt yer. mısır ye de su iç.Akıl tabar.Almaktıng körki – bermek.songgısı da sonnan köşer.baladıng köngili dalada- .şişmanlama da . basta.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez. alpıs yasar aldına şıgar. evlense de hayır getirmez .göreyim .Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Anadıng köngili balada.Algasagan kız kievge barmas. nartük e de suv iş – semirmeseng. til söyler. altmış yaşındaki onu karşılar .Altın kapılıya hizmet etmek.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim.Altı yaşındaki uzaktan gelse.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim. dil söyler . barsa da ongmas.Altı yasar altıstan kelse.Aldı tegerşik kaydan köşse..Alış-veriş bilmeyen.Ön tekerlek nereden geçerse. fakirin topladığı malı zengin yer . bergende yatıp uykısı kelmegen.Almanın sonu-vermek .Akıl bulur.Algasagan suv tengizge etpes.Akıl yaşta değil başta .Akıl yasta tuvıl.

yavapsız sözden kıtar.At yorulursa sersemler.. top oynagan tozar. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür . yiğit yorulursa hastalanır . etigi men.Arıgan atka-kamışı avır.de ozar Aşık oynayan azar.Aram batar.Ananın gönlü balada. kuyrık asagan.Haramzadenin koynu dolu. semiz maydan öler. beti kara. er arısa avırak.Arkasına ötken ayavşıl bolar.hepsini geçer .Arık oydan öler. balanın gönlü dışarda .Asılsız astan kıtar.Bir acıyı yaşayan kişi . iyilik kalkar . ak kalkar.Aram kapşıktıng tübi tesik.Kötülük batar.Cimri adamı açlıktan öldürür. koyun besleyip kuyruk yiyen de .suv işer . Er basına kün tuvsa. berinnen. besili yağdan ölür Asık oynagan azar. avızlıgı man suv işer. top oynayan tozutur.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.Yorulan ata kamçı ağır . koy bagıp.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .At arısa tuvlak.Haram kabın dibi delik . yüzü kara .Aramzadeding koynı tolı.At avnagan erde tük kalar.

At sürinmes bolarma. attan tüspek bir namıs. aga barda ini yas.Ataya benzeyip oğul doğmaz.su içer .Ataga usap ul tuvmas.Atang ölse de. atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış.balaga sınşı. aytkan sözi de kaytpas . attan inmek bir namus .Ata ulınıng atkan ogı da kaypas. anadan körgen ton pişer.Ata.Baba. söyledeği söz de dönmez .Ata binmek bir murad.Atadan körgen ok yonar. anaga usap kız tuvmas.Ata minmek bir mırad.Atan ölse de. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .At iygisi arıkta biliner.Atang barda el tanı.Ata baladıng sını.Babasından gören ok yontar. atın varken çevreni . insanın başına gün doğsa eteği ile .gez .Atın sürçmezi olmaz. atangdı körgen ölmesin. anaya benzeyip kız doğmaz . edem yangılmas bolarma.Atın iyisi arıklıkta. er iygisi yarlılıkta biliner.Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. adamın yanılmazı olmaz .Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez.Baba oğulun sınayıcısı . ağabeyi varken küçüğü genç . anasından gören kürk biçer . atanı gören ölmesin .Baba varken oğul genç.Ata barda uvıl yas. oğulun öğreticisidir .

Atasına yahşılık etpegennen.Atın süygen alasam der.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme . er erde dosıng bolsın. fırtınadan endişem yok .Atası maktagandı alma. avıldası maktagandı salma. hatının süygen tamaşam der. kaygım yok boranda.Avıl iyti ala bolsa da. kongısıga aytsam kosadı. yahşılık kütpe.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Attı kamışı öltürer.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Komşun kimse.Avıruv attan şıgar. anasız öksüz gerçek öksüz . komşuya söylesem çarpıtır . böri körse biriger.Atasız öksiz-yartı öksiz. kadınını seven temaşalığım der . erdi namıs öltirer. yiğidi namus öldürür .Avırmagan baska yavlık baylama.Avıruvdıng aldın al- .Avla tolu malıng bolganşa. anasız öksiz-kerti öksiz.Atını seven kıratım der.Atı kamçı öldürür. adanasıng sol.Avılga aytsam aşadı.Atım yok aranda.Ahırda atım yok.Hastalık attan çıkar .Avıldasıng kim bolsa. komşusunun methettiğini salma . kurdu gördüklerinde birleşirler . kardeşin odur .Atasının methettiğini alma..Halktan birine söylesem yayılır.Babasız öksüz yarım öksüz.Ağrımayan başına bez bağlama .

Ayda bir at vermektense.Söylerim benden gider. akılınga kelse ıynan.Ayavlı dostıng malı bir.Ayday bilmes at öltirer.Aylandırgan avıruv almay koymas. anasına bak da kızını al .Ayagı baskanın. kemege mingenning yanı bir.Söylenene inanma. bulut olsa ısıtır.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Aytarman-mennen keter. künde bir tostakay may bergen artık. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar. tınglamasang -sennnen keter. anamda bolsa alarman.Aytkanga ıynanma.Ayda bir at bergennen.Sürmesini bilmeyen at öldürür..Avucumda olsa yalarım. bulıt bolsa yılıtar. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . közi tanımaydı. söyley bilmes söz keltirer. aklına yatana inan . gemiye binenlerin canı bir . avızı yaman eldi bulgaydı.İyi dostun malı bir.Ayagı yaman tördi bulgaydı. anasına kara da kızını al. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . dinlemezsen senden gider .Hastalığın önünü kes .Ayamda bolsa yalarman. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Ayağı kötü baş köşeyi batırır.Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayağını görüp aşını iç.Ayagına kara da kımızın iş. anamda olsa alırım . anasın körip kızın al.Ayaz bolsa suvıtar. anasını görüp kızını al .Ayagın körüp asın iş. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur .Ayağına bak da kımızın iç.Rüzgâr olsa üşütür.

döğülmezsin (kuvvetli olursun).Azı bilmeyen çoğu da bilmez . temiz yer (Az yiyen. kelindi bastan terbiyalav. az söyle çok dinle. az söyle.Hayvan alası dışında. köp söz kümis.Ayrılanı ayı yer..(…!Az yiyen.Balalı kargaga kok artpas. birşey bırakmaz . bargan sözin yartı aytar.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz .Aşıkkan aska piser.Az söz altın.Çocuğu küçüklükten. köpti de bilmes.Acele edenin ağzı yanar .Azdı bilmegen. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Baladı yastan. değerini de bilemez .Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen. balasız üy-mezar- . taza aşar.Az aşagan.Ayvan alası tısında.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.Az söz-altın.Az aşa köp şayna-tüyilmessing. köp tıngla-yangılmassıngAz ye çok çiğne.yanılmazsın . edem alası işinde. çok söz gümüş .Bakırak-bakırak bardı aytar. Bölingendi böri er. insan alası içinde . bagıslagandı da bilmes. bölüneni kurt yer .Ayırılgandı ayuv er.Bakkandı bilmegen. söylerken de yarım söyler .Balalı üy-bazar.

suya eteğini salar .Başına gelen belâdan. fakirin kızına gün doğmaz .Başı başkanın aklı başka.Gide gide bayram kalır.Akıllı insan çocukken belli olur. bayramnan song kurman kalar. balasız üyde elek bar. bayram sonu kurban kalır .Baydıng kızı ölmey. şobannıng tayagınnan.Çocuklu ev pazar. yarlıdıng kızına kün tuvmas. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .Basınga kelgen beleden beleden.Çıkma zenginin karşısına. bele-kaza barmasın. çobanın dayağından . betir minen kürespe. bela-kaza onunla gitmesin . mal tanadan. çocuksuz ev mezar . kurtul Bay mınan barıspa.Balam barar erge.Baysız pişe-patşa.. iyi inek.Zenginin kızı ölmeden. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.ayağından.Çocuklu evde melek var.danalığında belli olur . eteging kesip bolsa da kutıl. yiğit ile.Balık seven. eteğini kesip de olsa.Zengin ile barışma.Kendisine faydası olmayanın.Balık süygen suvga etegin malar.Bara-bara bayram kalar. bayısang özi keler kasınga.Barma töre kasına.Balalı üyde melek bar.Kızım evleniyor.Basına payda etpegen. akılı baska.Bası baskadıng.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan.Bereket gelinin. dostuna faydası olmaz .uğraşma . dosına payda etpes.

bilimi artık mıngdı yıgar.Olacak on yaşında da çocuk değil. bolmayak yırma beste de yas.Bir edemning üyi kalası bolar. alan cömert.altını-üstüne getirelim .Bilegi yuvan birdi yıgar.Biri söyler.Bir körgen bilis. olmayacak yirmi beşinde de çocuk .Bergen üyine barayık.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.Bileği güçlü biri yıkar. bilmegenge davılbaz da az. şerli ölür.Kurt olursan gök (boz) ol. eki körgen tanıs.Bergen yumart tuvıl.“var . beren-şeren eteyik.Borışlı ölmes.Böri bolsang kök bol. çocuğu gibi kıymetli .olmaz .Bir gören bilir. iki sefer gören tanışır.Bolayak on yasında da yas tuvıl. birev uyalar. karımda da .Bos mıltık eki kisidi korkustar. bilmeyene davlumbaz az .Birev söyler. bilimi fazla olan bini yıkar .Bilgenge bir soksang da saz. aşı-yemeği.Veren cömert değil.Bir şeşekey men yaz bolmas.Verenin evine gidelim. ol iyt bolmas. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma.Biyimde de bar. ası – balası bolarCimri.Bilene bir çalsan saz.Bugünkü işini yarına bırakma- . ne varsa.olur .Boş tüfek iki kişiyi korkutur.Bir çiçekle yaz olmaz. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. er bolsang – aytkanınga berk bol. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men. şerli öler. algan yumart.Borçlu ölmez. biri utanır.

Dostun verse sus. köp söylegen kiside bele boladı. dos baska karar- .Dos bergenning tısına karama.Dosıng berse kım. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.Dostunun verdiğinin dışına bakma . hesabı dürüst gerek .Bozguncu. kendin düşersin .Bulganşık suvda balık boladı..Büldirvüşi ining bolsa. çok konuşan kişiden belâ gelir .Dostunun aşını düşman gibi ye . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes. düzeltici.Dos üyinde oltırıp ket.Duşpan ayakka.Dosta verilen borçtur .Dostunun bıçağı ile boynuz kes.Dosınga mungkir kazba.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes. birleştirici annen olsun . özüng tüsersing.Bulanık suda balık olur. düşmanının bıçağı ile kilim kes . dağıtıcı kardeşin varsa.hemen ayrıl . düşmanının evinde oturmadan.Dos esabı köngilden.Dos doska kerek. asabı durıs kerek.Dost dosta gerek. görüşmeni bitir ve . tüzetüvşi agang bolsın.Doska bergen borışka.Dostuna çukur kazma. uvısınga yım. avucunu yum .Dosıngnıng asın duşpanday aşa.Dostun hesabı gönülden .

Eki ölşe.işi var . eki hatınnıng vayranı köp.İki ölç. edem bolmas baladıng kisi minen. ton yagasız bolmas.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır .Edem üreginde arslan yatagı bar.Edem-edemge konak. suvık yok- . taş yarmasa baş yarar .İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . elli yıl yatar.İnsan yüreğinde aslan yatağı var . tas yarmasa.Düşman gülerek öğretir. yan-tenge konak.El agasız bolmas. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.El ağasız olmaz.Adam sözü taş yarar.Adam adama konak.El almagan.İki sığırın ayranı çok.Düşman ayağa.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var. can tene konak . bir kes.Edem sözi tas yarır. iki kadının dedikodusu çok olur . bas yarır. bir kes . dost başa bakar .El bolmasa.Eki sıyırdıng ayranı köp. kürk yakasız olmaz .El bolgan erde betir de bolar. adam olmayak çocuğun insnlarla ne . dos urısıp üyreter..Duşpan külip üyreter.

El kaznası-eski söz.Yel olmazsa soğuk yok .Yemişin iyisine kurt düşer .Elding işi-altın besik. elşi avırar.Elim boluvdan edem boluv kıyın .Aptalı elçiliğe göndersen. dediğinde de sözünden dönmez .Halk içinde hastalık yoksa. sormadan söylemez .Emisting iygisine kurt tüser.Alim olmaktan adam olmak zor .Yiğit demez.Elli yıldan el yangırar. şöp bası kıymıldamas.Ülkeni kötüleme .Elding avızına elli arşın böz etpes. iyileştirici hasta olur . aytkanınnan kaytpas.Halkın hazinesi-eski söz .Eldi sökpe. soramay aytpas.Elçinin gecikmesi hayırdır .İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Epsizdi elşilikke yiberseng.Er aytpas.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .Elşiding keşikkeni hayır..Elde amanşılık bolsa.Halkın işi-altın beşik .El espese.Elli yılda toplum yenilenir .

Er iygisi burınlı bolar.gücü tükendi. köpir avızda sözin tappagan.Er tarıkpay molıkpas.İnsanın ışığı iki gözü. şartlar yalan söyletir . yade hatını şıgarar.İnsan yanılır esir düşer. ya da kadını çıkarır .Er kartaydı – kuş taydı.Er kadirin el biler. atın sürçmeyeni olmaz .İnsan kendine güvenirse.Erekte avızın yappagan.Er şıragı-eki köz.Erden vazgeçilir..Erkeğin iyisi burunlu olur .Er yangılıp kolga tüser. elden (vatandan) vazgeçilmez .Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.Erden ozuv bar. elden ozuv yok.İnsan darda kalmadan rahata ermez .Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .Erkeğin adını ya atı çıkarır. köprü başında söz bulamayan . ep ötirik söyler.Erkek yalan söylemez.İnsanın yanılmazı olmaz. kötülükler çoğaldı .Er yanılmay bolmas.Er kayratlansa.Er tamırınnan er tamırı köp bolar. kus yangılıp torga tüser.İnsanlar arasındaki akrabalık. yerdeki köklerden daha fazladır .Erding atın ya atı şıgarar. ekevledi soltanım. gücü iki kat artar . kuş yanılır kafese girer .Erkek yaşlandı. at sürinmey bolmas. ekev bolar.Er ötirik söylemes.

Erge devlet kuralsa.Et etke..Et ete.Erinceğin yarını bitmez . yigit yanlı bolsın. antlı dostıng yanı bir.Erken kalkanın rızkı çok olur . körgen kerti. ülkesi zengin .kaybolur .(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . sorpa betke. güçsüz düştüğünde ise dostları .Erte turgan erding ırısı artık.Etispesti ongmas kuvar.Yetimin karnı-yedi kat . yiğit canlı olsun .İnsanı zenginin.Erinşekting ertengisi bitpes.Et kanlı bolsın.Et kanlı olsun.Erden devlet taygan song. yeminli dostların canları bir .İşiten yanlış.Etimge eti kisi bas. gören doğru . bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Esitken yangılıs. bas duşpanı dos bolar.Hesabını bilen dostların malları bir.Esaplı dostıng malı bir.Eri baydıng eli bay. çorba benize .Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .Etimning karnı-eti kabat.

yas eter Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.İesin sıylagannıng iytine süek taslar. attay tevip. oturduğunda bey gibi . kadınlardan kadın var koca . baytal etin tas. hatınlarda hatın bar. üç kadın panayır .Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur . üşevi-yarmalık.. torgay etin as etken.İyttey kabıp. kadınlardan kadın var kör gözü . eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar.Köpeğin yamanı çukur kazar.İslese kulday. tursa biydey. eşek arıganın bilmes.Kadın ihtiyarladığını bilmez. hatında hatın bar.Hatın karıganın bilmes.Çalıştığında işçi gibi.İki kadın pazar.İytting yamanı in kazar. kadının kötüsü hergün tartışır .İytli konak oramga sıymas.yaş eder .Hatınnıng ekevi bazar.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.Köpekli konuk sokağa sığmaz .İnisi bardıng-tınısı bar.Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir . kara suvdı as eter. kumar közdi.İt gibi ısırır. at gibi teper . pişe yamanı-künde azar.

aş kürer . beteri bolmas.Karama özine-kara sözine.Kardeşin azarlaması olsa da.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .Kendisine bakma. kötülüğü olmaz .bilir .Karga neşe çakırsa da. at biler.Kar küregen aslık kürer. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın. sözüne bak .Kar küreyen. Atadan yahşı ul tuvganın.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.Kardaştıng azarı bolsa da. yan şıkkandı molla biler. kaptal bilmes.Kan şıkkandı karga biler. yalayıp doymaz .. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .Kalgan iske kar yavar.Kadere bergen attıng tüsine karamas.İşip toymagan. özüne tiygister.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.Kadir bilmes kardaştan.İçip doymayan.Kalan (ertelenen) işe kar yağar.Kamışıdı silke almagan. kedir bilgen yat yahşı. kadir bilir yabancı iyi . iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar . kaz bolmas- .Kadir bilmez kardeşten.kardaş bilmes. yalap toymas.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .

kelgennen song konakbay uyalar. kötünün belâsı bulaşır .Karga şakırıp kıs bolmas.Kazanın karası bulaşır. konuşmayan kaynana olmaz . hiç bir şey bilmez .Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan). o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Kel demek bar. git demek yok . yamannıng belesi yugar. aldında ezir ası. ocağı evde .Kelgenşe konak uyalar. kaz olmaz .Kemege mingenning tilegi bir. torgay şakırıp yaz bolmas. oşagı üyde. kayınana kemiriksiz bolmas.Karga ne kadar bağırsa da.Gemiye binenlerin dilekleri birdir . ket demek yok.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Kelin kemtiksiz bolmas.Kazanı kırda.Gelinceye kadar konuk utanır.Gel demek var.Kat bilmegen zat bilmes. geldikten sonra ev sahibi utanır .Kat – yigitting is bası. iytke de namıs kerek.Kazanı kırda.Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Eksiği olmayan gelin olmaz.Kazan avızı aşık bolsa.Karganın bağırmasıyla kış olmaz..Kazanın kapağı açıksa.Kengesli ton keng şıgar.Kazannıng karası yugar. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .

yuldızı yarık bolar. elde yok .Konak kelse et piser.Kerek tastıng avırlıgı yok. kolda yok.Konak bolsang kolga tüs.Konak az oltırıp.Gerekmezi toplamazsan. yere baktırıp gönderme) .Kökke köterip kelgendi.Gönülde var. et pispese bet piser- . kendine iyilik iste . tiling tıy.Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Kerek üşin terek yık .Kisige yamanlık tilegenşe.Keşe karanga bolsa. yolcu olsan yola düş .Seni) göklere çıkarıp geleni.Kökürekte bar. kendin düşersin .Gerektiğinde ağaç kes . avız da kıbırdar.Konuk olsan.Gece karanlık olsa..Kol kıpırdasa. dilini tut . erge karatıp yiberme.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar.Kerekpesti yıymasang.Kisige munkir kazsang.Konuk az oturur. ağız da kıpırdar .Konak bolsang.Başkasına çukur kazarsan. çok görür . kerekkende tappassıng.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. özinge yahşılık tile. gerektiğinde bulamazsın . yıldızı parlak olur . köp sınaydı. yolavşı bolsang yolga tüs.Kol kıbırdasa. özing atılarsıng.

köp yurgennen sora.Köpting avazı bir bolsa. teren-batıradı.Köp yaşagannan sorama. közi yol karar.Köp biledi degen küledi.Köp sözding azı yahşı. derin batırır .Konaktıng kursagı toysa. yalnızın söylediği söz tutulmaz . tek kişinin sesi yok olur . yardımlaşan düşmahdan kurtulur . özim bilemen degen öledi. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır ..Çokluktan tavşan kurtulmaz.Köpten koyan kutılmas.Çok sözün azı güzel.Çoğunluğun sesi bir olsa.Köplegen konak atkarar. yalnız ben bilirim diyen ölür . gözü yolda olur .Çoktan tavşan kurtulmaz .Konuğun karnı doysa.Herkes tükürse göl olur . yalgızdıng aytkan sözi tutılmas.Başkaları çok biliyor diyen güler. çok gezenden sor . vurarak ver .Konuk doysa eşiğe bakar . az sözün özü güzel .Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar. kömeklegen -yavdan kutkarar. az sözding özi yahşı.Çok yaşayandan sorma. birding avazı yok bolar.Köp-korkıtadı.Köpten koyan kutılmas.Çok korkutur. sogıp ber.Konak toysa esikke karar.Konuğa sorup vereceğine.(Konuk gelse et pişer.Köp tükirse köl bolar.Konakka sorap bergenşe.

kolung tıy. betir bir öledi.Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Korkpa marttıng kısınnan.. cesur olur . kulaksızga söz aytsang.Korkana çok görünür . tuvganlık ayırılmas.Közel-közel tuvıl dı. yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . yarasar.Korkak mıng öledi.Korkaktı köp kuvlasang.Gösterişli.Dünürlük ayrılsa da. aptala sorma sözü söyler .Korkma martın kışından. betir bolar.kulagınıng tısınnan .Közing avırsa.Korkak bin ölür. avızıng tıy. kork nisanın beşinden .Güzel güzel değildir.Korkkanga kos koriner..Körklige köne kiygistseng de. kork aprelding besinnen.Kudalık ayırılsa da. batır bir ölür .Göz korkak. köngil tüsken-közel di. gönlün sevdiği güzeldir . karnın ağrırsa ağzını tut .Gözün ağrırsa elini tut. kuba kazdıng tösinnen. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa. kol batır . işing avırsa.Korkağa sorma gözü söyler.Köz korkak-kol batır.Kösevi uzınnıng kolı küymes. tentekten (aptal) sorama sözi aytar .Korkağı çok kovalarsan.Korkaktan sorama közi aytar.

Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz.Kuldan tuvgan kul bolmas.Kuldan doğan kul olmaz.Terbiye kıza gerek.söz söylesen kulağının dışında kalır .Gücü yeten.Kılık kızga kerek.Gülme dostuna gelir başına . kızdan aldın yigitke kerek. yaman tuvgan kul bolur. uşkanda da sonı eter.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar . atlanganda biydey bol. suvı da kündes.Küle baksang. kötü adam zenginlemez .Fakirle samimi olsan. ata bindiğinde bey gibi ol . kötü doğan kul olur .Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Kuş yuvasında ne görse. suyu da tartışır . gömleğine yamalık kumaş ister . gücçsüzün efendisidir .Kündesting otı da.Külme doska.Çalıştığında işçi gibi ol.Kulluk etkende kulday bol. anlamayan adama . keler baska. koy egiz tabar.Kıskanç adam büyük aileli olmaz. köylegine yamavlık sorar.Kutlı konak kelse. kızdan evvel yiğide gerek . bakılşı bayımas.Kus uyasında ne körse.Kılış kespesti tilek keser- .Künşi köbeymes.Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .

Mart çıkmadan dert çıkmaz .Malı ketken yarlı tuvıl. dert şıkpas..Misapir atangnan üyken. bir yıl sabanın altına değer .Meneli söz maldan artık.Kısıng tuman bolsın. bergen erden kalmas- . babandan büyüktür .Kız kimdi süyse. sını ketken yarlı.Maslagatlı toy tarkamas.Kış karlı olsa.Manalı söz maldan güzel .Kızıng yaman bolsa. sonıkı. onundur .Kız kılıgı man süydirer. yaz yağmurlu olur .Molla bermes. yaz yavınlı bolar.Kılıç kesmezi dilek keser . kızıl kiygist. bir yıl türening altınga tier.Öğütlü törenler sonlanmaz .Kız davranışları ile sevdirir .Kız kimi severse. marazıng tımav bolsın.Mart şıkpay.Kıs karlı bolsa.Kırk yıl saban aydasang. şerefi giden zavallı .Malı giden zavallı değil. kırmızı giydir .Misafir.Kışın duman olsun.Kızın çirkin ise. hastalığın hafif olsun .Kırk yıl tarla sürersen.

elimde şoban bolganı artık.Talihlinin iki dostu bir gelir.Hünerli ölmez.Oturan kız yerini bulur .Ong kolıng man berseng.Mısırda patşa bolgannan.Ocağın dışı (bacası) güzel.Talihlinin evine düğün.Onggannıng üyine kobız kirer. önersiz körge kirer. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer. oturduğu yer bakımsız .Ongmaz yiğit. önersiz kün körmes.Ocagınıng bası şoklı.Mısalsız söz-tuzsız as. oltırgan eri koklı.Molla vermez.. bolmas erden konıs kurar. talihsizin iki borçlusu bir gelir .Nasip. kutsuz yere çadır kurar . kayda barasıng? Til bir erge baraman. sol kolıng man alarsıng.Sağ kolun ile versen.Nesip.Onggannıng eki dosı bir keler. sol kolun ile alırsın . ongmagannıng eki borışı bir keler. ülkemde çoban olmak iyi .Misalsiz söz-tuzsuz aş .Ongmas yigit. veren yerden kalmaz . bahtsızın evine ölüm girer .Önerli ölmes. şenlik girer. hünersiz gün görmez .Önerli örge yurer. hünersiz yerin altına (mezara) girer . nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum .Oltırgan kız ornın tabar.Mısırda padişah olmaktansa.Hünerli başarıya koşar.

Özi isine divana.Orta yolda arbang sınmasın. Kendi söyleyip.Oylamay söylegen.Kör bıçak kol keser . övüngeç göğe bakıp yürür .Düşünmeden söyleyen (konuşan).Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var . akılsız kızın evi (ailesi) yok .Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür.Kendi işini önemsemez. şanslı halk cemboyluk .Ötirikşi törge bir şıgar. mahtanış kökke karap yurer .Ötpes pışak kol keser.Orucu yok. akılsız kızdıng törkini yok .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.Ötirikşiding üşin sözi de zaya. namazı yok..adam .Osal kisi ayagına karap yurer. kisi isine kuvana.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. ikinci sefer çıkamaz . hayatının ortasında karın ölmesin .Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Yolun ortasında araban kırılmasın. kendisi gülen boş adam. avırmay öler. başkasının işine sevinir .Orazası yok namazı yok. halkı gülen hoş . hastalanmadan ölür . özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Yalancının doğru sözü bile yalan . orta yasta hatınıng ölmesin.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama . eki şıkpas. onggan avıl cemboylık.Yalanın temeli yok.Ötirik sözding örkeni yok.

Söz sözü çıkarır. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Sirkeli tay at olur.Söylegennen tıngla. dürtüklese göz çıkar . bilenden anla .Söyleyenden dinle.Özi yıgılgan-yılamas. yoldaşını öldü bil .Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas. arkası göl olur . sümüklü çocuk er olur . basıng tav bolar. simgirikli bala er bolar.Söz sözdi şıgarar. yoldasıngdı öldi dep bil. türtkilese köz şıgadı.Ekin dibi-sarı altın .Kendin yorulduğunda.Sözün halkda yaşıyorsa.Sav baska-satlık maraz. bilgennen angla.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin . ızı bir kuşak.Söyleye söyleye söz çıkar.Sirkeli tay at bolar. yumruk gözü çıkarır .Sağlam başa-satın alınmış hastalık .(Sözün başı tel olur.Kendi düşen ağlamaz .Sabır tübi-sarı altın..Sözing sav bolsa.Söyley-söyley söz şıgadı. ümırık közdi şıgarar.Özing arısang.Saban tübi-sarı altın.Sabrın sonu sarı altın .Sözding bası bir puşık. hatırın dağ gibidir .

çekmesini bilmeyen ipinden görür . süek pen şıgar. düşmana (yağıya) inanma . dostunun da dostu var . üy sıpır.Şegertkiden korkkan.Süt ile giren kemik ile çıkar .Suvga süenme.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Sırıng aytpa dosınga.Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Sevmesem de severim.Çekirgeden korkan ekin ekmez .Şaşpagan arımas.Süt pen kirgen.Sevmediğin gelirse ev süpür . egin ekpes.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye . yavga ıynanma. değer görürsün .İnek kabuğu diliyle bulur ..Sıylasang sıy körersing.Şeşen yigit elge ortak.Değer verirsen.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. tarta almagan yibinnen körer. dosıngnıng da dosı bar. süygenimning süygeni.Süymesem de süyemen.Süymesing kelse.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .Sırrını söyleme dostuna.Süygenning asın duşmanday aşa. Şeber yigit malga ortak- .Şanışa almagan-iynesinnen körer.Suya dayanma. sevdiğimin sevdiğini .

Tentek özin özi davga sanar.Tang atpay. teke boynuzu ile .Damaktan kalan düşmandan kalmış gibidir . yalnız büyüyenin bağrı katı .Tatuv bolsang balday bol.Dağda büyüyenin tırnağı sert.Akran akranı ile. baska öskenning bavırı katı.Tavda ösken baladıng eki közi tasta..Tavda öskenning tuyagı katı.Tay yamanı yorga boladı. aşşı bolsang tuzday bol.Akıllı yiğit yönetici olur.Tentek suvga semirer- . adamın kötüsü molla olur . acı olursan tuz gibi ol .Tayın kötüsü yorga olur.Tatlı olsan bal gibi ol.Dağı-taşı insanlar bozar. künning közi tuvmas.Tavga tas atpa.Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap.Aptal kendini deve zanneder . adem oğlunu söz bozar .Tan atmadan günün gözü doğmaz . edem ulın söz buzar. yetim kalan çocuğun iki gözü yaşta .Dağa taş atma . etim kalgan baladıng eki közi yasta .Dağda büyüyen çocuğun iki gözü taşta.Tarı şaşkan boza işer.Teng tengi men.Tavdı-tastı el buzar.Darı saçan (eken) boza içer . teke müyizi men. edem yamanı molla boladı. çalışkan yiğit mal sahibi olur .

üyden şıkpagan kül töbesin maktarÇadırda yaşayan çadırını över.Teren yılga tavıssız agar. yerleşik insan yaktığı külleri (küllerden yaptığı .Değirmeni kötü-unu iyi.Deli (akılsız.Tevekelşi erge nur yavar- .Tentek toy eter. borışlıda mal bolmas.Aptalın dostu çok olur . akşa şıkkanın er tuymas.Tentekke tek turmak-kuş. borçluda mal olmaz .Tentekten sorama.Aptal suda bile şişmanlar . babası kötü-oğlu iyi .Aptal kadının örtüsü çamaşır leğenini eskitir .Deliye sorma kendi söyler .Tentekke künde bayram.Aptala.Tentekting tastarın tekene tozdırar.. törinde özi oltırar.Akılsıza her gün bayram . özi aytar. akçanın çıktığını yer duymaz . (söz dinlemeyen. divane) düğün yapar.Fidanı dikmeden ağaç olmaz.Terek şaşpay tal bolmas.Derin nehir sessiz akar . baş köşeye kendi kurulur .Terin çıktığını ten duymaz. şımarık) doğru durmak zor .Tentekting dosı köp bolar.dağı) över .Termeni yaman-unı iygi.Ter şıkkanın ten tuymas. atası yaman-ulı iygi .Termede yatkan termesin maktar.

Dil belâ.Til.belâsısın . ölü ama mezarda değil .Til yarası tüzelmes. taş yarmasa baş yarar .Tirnekli edem töredi kül eter.Tirlikting küşi-birlikte. dilim. kılış yarası tüzeler.Dilde kemik yok .Gücü olan. ölide yılaspas. kılıç yarası düzelir . töreyi köle eder .Til tas yarar. dilimin kalesisin. is ör bolur.Dil yarası düzelmez (iyi olmaz).Tiri bolıp sanda yok.Dil taş yarar.Coşkulu. başımın . senden razıyım.Dişi çıkamış çocuğa çiğnenip verilen aş olmaz Tisim. tis-kaya.Til bir bolsa. tas yarmasa bas yarar . öli bolıp körde yok.Dil bir olsa.Diri ama canlı değil.Tiride sıylaspagan. diş kaya . şaynap bergen as bolmas. çalışkan yere nur yağar .bele... başarı yüksek olur .basımnıng belesising Dişim. saga razı tuvılman. saga razıman.Tisi şıkkan balaga.Dirliğin gücü-birlikte .Diriyken tanışmayan. senden razı değilim. ölünce ağlaşmaz . tilimning kalasısıng.Tildi süek yok. tilim.

toygan erde iyt yurer.Hayvan doysa iyi gider.Evi yakın olan gelinin döşeği toplanmaz . suvı-serbet. kötü doysa sana küser . yalan söyleyen tutulur .Toyga barsang erte bar.Toygan kız törkinin tanımasGelin olup giden kız (zengin olup mala doyan kız). erken gidersen yer var .Yiğit doğduğu yerde yürür.Deve gibi boynun olacağına.Tuvgan erde er yurer.Doğru söyleyen kurtulur. toyda betingdi kara eter.Görmemişin kürkünü giysen.. it doyduğu yerde yürür .Tuvgan elding eri-cennet-. aldap aytkan tutılar.Ul tuvganga kün tuvadı- . . suyu şerbet . kendi evdekilerini . düğme kadar aklın olsun .Tuvar toysa bek keter. doymaza verme .Dolmaza dökme.Düğüne gidersen erken git. erte barsang orın bar.Tuvra aytkan kutılar.Vatanımın (doğduğum yer) yeri cennet.Tüedey boynıng bolganşa. yaman toysa.Doğru söyleyenden akraba olmaz . toyda yüzünü kara eder . toymaska berme. tüymedey akılıng bolsın.Tolmaska kuyma.Tuvra aytkan tuvganga yaramas. öpke eter.yakınların bile tanımaz .Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas.Toymagannan ton kiyseng.

kelispes kelin bolmaydı.Çalan bir kez suçlu. kötü sabredemez (acele eder .Sessiz evde bela var .Ürgen iyt kisidi kappas.Evine molla (ölüm) girmesindense kobız (düğün) girsin . ne kadar öfkeli olsan da. söyleme .Ulım üyde-ırısı tüzde.Üyinge abız kirgennen kobız kirsin.Ulıng aşuvlansa.Uv işken bir öledi. çaldıran bin defa suçlu ..(İyi verinceye kadar .(Yahşı bolsang-üş kün.Yahşı bergenşe.Oğlan doğduğunda gün doğar . yemin eden bin ölür . kızım üyde-kılıgı tüzde. yaman bolsang-eti kün (berdazi akında. aytpa.Zehir içen bir ölür. kötü olsan yedi gün (Zemheri için .Evine gelene. üydey öpkeng bolsa da. damadın hiddetlendiğinde kapıyı . esik bavın tutOğlun hiddetlendiğinde baş köşeye kurul.Ündemeste üydey bele bar. ant işken mıng öledi.Üyinge kelgenge.Urıspas ul bolmaydı.Havlayan köpek kimseyi ısırmaz . urlatkan-mıng künali.(İyi olsan üç gün. kieving aşuvlansa. kızım evde-sözü dışarda . örge şık.Urlagan-bir künali.tut . yaman asıgar.anlaşamayan gelin olmaz .Oğlum evde-rızkı dışarda.Azarlamayan oğul olmaz.

övüngeçe yabancı iyi . kötü verdiğini söyler Yahşı man söyleseng. yamannıng özligi yok.Yahşıga kün yok. yamanga ölim yok.. kötülük yapan saklar .Yalgız koydı böri aşar.Güzel söz yılanı ininden çıkarır . kötünün iki borcu birden gelir .Yalnız at binicisiz birinci olmaz .Yahşı söz yılandı innen şıgarar. maktanşakka yat (yabancı) yahşı.Yahşıdıng yatlıgı yok. yaman man sölleseng iytke.(gibi (olur .Yahşıdıng eki dosı bir keler.İyinin yabancılığı yok.Yahşılık etken maktanar.kalarsıng uyatka .süek atkanday İyi ile konuşsan bal şeker katmış gibi.İyiye yoldaş olsan yetersin murada. balga seker katkanday. yamanga yoldas bolsang.Yalgız at şavıp yuyrik bolmas.İyinin iki dostu birden gelir.Çıplak olana yaz iyi.. yamanlık etken yaskanar.Yalangaşka yaz yahşı. kötünün yakınlığı yok . etersing mıratka.Yalnız koyunu kurt yer .İyiye gün yok. yaman bergenin aytar. kötü ile konuşsan köpeğe kemik atmış . kötüye yoldaş olsan kalırsın utançta . kötüye ölüm yok Yahşıga yoldas bolsang. yamannıng eki borışı bir keler.İyilik yapan övünür.Yahşı körgenin aytar.İyi gördüğünü söyler.

yalgız kazık kos bolmas. adamın kötüsü yoldaşına düşman .Kötü kişinin sözü acı.Kötü araba yol bozar. fakir köyün zengini olma .Kötü söylediği sözü iki kere söyler .Yaman kisiding sözi aşşı. birleşenler ise hiç yorulmazlar ..Yaman avıldıng agası bolsa. ıruvlıdıng ogı kalsa da. tabılmas. yaman edem üy buzar.Yaman söz-bas kazıgı.Kötü araba yol bozar. birleskenler bir iste de arımaydı. kötü adam ev bozar . yahşı söz-yan azıgı.Yalnız başına söz olmaz.Yaman arba yol buzar. yaman elşi el buzar. yabagı tonnıng biyti aşşı.Yaman arba yol buzar. yünlü paltonun biti acı . yasırtın işken as bolmas. saklı içen aş olmaz . tabılarYalnızın yayı kaybolsa bulunmaz.Yalgızdıng bir isi de yarımaydı.Yalgız söylep söz bolmas.Yalgızdıng yayı kalsa da.bulunur . yarlı avıldıng bayı bolma.Aygırın kötüsü anasına düşman. yaman edem yoldasına kas.Yaman evlet ataga sögis keltirer.Yaman aytkan sözin eki aytar.Yalnızın bir işi de sonuçlanmaz. yalnız kazık çadır olmaz. yayayı ise hiç sorma . kötü elçi köyü bozar .Kötü evlat atasına sövdürür .Kötü söz baş kazığı. çevresi geniş olanın saçma tanesi bile .yayavdıng künin sorama.Yalgızdıng küni karanga .Yaman aygır anasına kas. güzel söz can azığı .Yalnızın gündüzü karanlık.Kötü soyun başı olma.

kalayım dep. yaman nepsi kor eter.Kötüden iyi doğar. biri değmese biri değer . yeni gelin evde olur .Yanımdı almagan maraz-yanımdı.(Canımı almayan hastalık-canımdır (onun zararı yoktur .Yangı elek şüyde bolar.Kötüyü görmeden iyi bilinmez . kötü nefis candan eder .(İyi oğula da.Yeni elek duvarda.Yamandı körmey. börki kara kazanday bolar.Kötünün ağzından güzel söz çıkmaz . zengin koşarsa ölür .Yamannan yahşı tuvar.Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas.. yahşıdıng basın bilip bolmas.Fakir yatsa ölür. yahşıdan yaman tuvar.Kötüye iyi desen kalpağı kazan karası gibi olur . sırın aytadı. kendi sırlarını söylüyor .Kötünün çubuğu sekiz.Yamandı yahşı deseng. yangı kelin üyde bolar. iyiden kötü doğar.Yaman ulga da. geri kalayım diye .Kötüde altın durmaz . yahşı ulga da mal yıyma.Geveze doğruyu anlatıyım derken. kötü oğula da mal yığma (bırakma . biri tiymese biri tier. (atamı) geçeyim diye.Yamannıng tayagı segiz.Yaman tamak yarlı eter. ozayım dep.Yarlı yatsa öler.Yaman üşin aytaman dep.Kötü damak fakir eder.Yamanda altın toktamas. bay yuvırsa öler.Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı- .

Yartı teri yabınsam da.Yarımas yardan kulatar.Tembelin (yatanın) payını çalışan yer .Yaz cennet. kışın yaylaya konar . kışın kazanın kaynatmaz . atıp kal.Yatkandıkın turgan er. yigit sözine berk- .Yazın yılandan korkan.Yazda tentek oyga konar.Yaşı denk olan akran değil.Yaz ennet. attığı yerde uyandırır . güzün türkü söyler . kışın ipten korkar ..Yazda yılannan korkkan.Yazlıktıng küni.Yaz günü. küzde yırlar. kıs kıyamet.Aptal yazın düzde olur.Yibek tüyinine berk. sosı duniyada üreyim . sözü denk olan akran .Yavga ıynanma. sözi kelisken teng. vücudunun sağlığıdır .Düşmana inanma. bu dünyada yaşayayım . kısta arkannan korkar.Yarı deri örtünsem de. kış kıyamet . suvga tayanma. fakirin günü. yarlılıktıng küni.Yazın beynini kaynatmayan. atkan erden uyantar. suya dayanma .Yazın çalışan.Hareketsiz kalacağına mücadele et . kısta kazanın kaynatpas.Yazda tırnagan.Fakirin zenginliği.Yazda mıyın kaynatpagan.Yası yaslaskan teng tuvıl. kısta tentek kırga konar.Yatıp kalgannan.Kötü adam yardan atar.

Yırtık dondan er çıkar .Yiğit ölse de sözü ölmez . söz kuvgan belege yolıgarYolculuk yapan hazineye rastlar.Yolcu yolda kalmaz . suv anası-bulak.Yiğidin aslını sorma. sözün anası kulak .Yol anası-tuyak.Yiğit ölür.Yigitting asılınnan sorama. külegennen sora. şölmegin yalagan tutılar.çatar .Yuvırtın aşagan kutılar.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di. gülenden sor .Yırtık tonnan er şıgar..Yigit öler.İyiliğe iyilik her kişinin işidir.Yumırtka tavıktı akılga üyretken.Yoğurdunu yiyen kurtulur. adı kalır . suyun anası pınar. söz anası-kulak. yiğit sözüne sadık olur .Ağlayandan sorma.Yigit ölse de. kötülüğe iyilik er kişinin işidir . dedikodu yapan (söz kovalayan) belâya . yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di. danı kalar. işini sor .İpeğin düğümü sıkı olur.Yılagannan sorama.Yolavşı yolda kalmas.Yol kuvgan kaznaga yolıgar.Yumurta tavuğa akıl öğretir . çömleğini yalayan tutulur . sözi ölmes. isinnen sora.Yol anası tırnak.

Nogay Atasözlerinden Örnekler.ölmək deyil. . Məqsəd sevgi uğrunda .. Səni .sevməksə artıq sevirəm . -531 Eşq dodaqlarda qəhqəhə deyil.97.Zorla avlanan köpek tavşan tutmaz ÜLKER. gözlərdəki yaşdır. Hasan. gözlətməksə artıq gözləyirəm.Zor man avlagan iyt koyan almas. mənsiz günlərini yox sayacaqsan. uğrunda öləcək sevgili tapmaqdır Həyatda heç bir şey ilk eşqin yerini tutmaz. İnsan sevsə belə o ilk eşq heç .sevdiyimi söyləməyəcəyəm gözlərimə baxıb anlayacaqsan Bu gecə sürüşərkən göz üzündən ulduzlar gözlərimdən yaş süzülsə də ilk dəfə olaraq dilək tutmayıb təşəkkür etdim Tanrıya bu gecə yanımda olduğun !üçün Niyyətin səni qaçırtmaqsa artıq qaçırtmışam. Türk Kültürü 35 (413) 9.unudulmaz Səni o qədər çox sevəcəyəm ki.

yarpaqlar tökülə bilir. Çünki güllər ağlamaz .. Mən ağlayıram sən ağlama. Bir ömür . əgər sevib unutmuşsa sevgisini bilməmişdir.alıb onların yerinə o bənzərsiz sıcaqlığı verməyi bacarırsan Sevən unutmaz. gecə göy üzündə parlayan .Sən məni deyil mənim səni sevməmi sevirsən Könlümdə taxt qurdun. unudan sevməmişdir.boyu o gül üzün həmişə gülsün.amma mən əsla Haraya gedərsənsə get sevdadan qaçılmaz. üzüntülərimi . könül elə bir şey ki.ulduzam.açılmaz Mən gedirəm mənim canım gül bağçam. könlümün sultanı oldun. Çiçəklər sola bilir. hər kəsə . səni hər kəs unuda bilir . sabah isə ruhuma doğan günəşim oldun Səni sevirəm çünki əlini qəlbimin üzərində hiss etdiyim zaman.

unutmayıb hər an üçün sevəcəyəm Sevgilərin ən gözəli səni sevmək. İstəyərsənsə bir kənara atarsan.özəl insan olaraq qalacaqsan Sənə söz verirəm sən getsən də. duyduğum ən dərin sevgi sənin əsərin. gördüyüm ən gözəl dünya sənin gözlərin və qurduğum ən gözəl xəyal ..xatırlayarsan . unutsan da. Sən mənim son eşqim. səni mən əsla . istəyərsənsə ürəyinin üstünə qoyub hər zaman səninlə olacağını .həyatın dadı sabaha qalxdığımda sənin var olduğunu bilməkdir Ovcunun arasına bir ürək buraxdım.sənsən Sən ürəyimin dərinliyində hər kəsdən uzaq hər kəsdən fərqli olaraq yaşayacaqsan. məni tərk edib. yaşamış olduğum ən . dəli sevdam. səni aydınladan tək işıq gözlərim olsun Gördüyüm ən gözəl yuxu sənin olduğun. gözləntilərin ən gözəli səni gözləmək və .Dünyan elə qaralsın ki.

Sevincli günləri təkrar-təkrar yaşayıb əllərin əlimdə ölmək istəyərəm Səsini duysam da hər an üzünü görmək kimi deyil. . Tək bir doğru iş gördüm . nəfəs kimi içində. uzaqdayam deyə . . . can kimi yanındayam Əgər qədər səni mənim qollarımdan alıb başqasının qollarına atarsa bil ki.yalnızsansa kölgə kimi arxanda.sənin düyün musiqin mənim cənazə marşım olacaq .Heç bir şey səni sevmək kimi deyil .oda sənə qəlbimlə güvənməkdir. Səni gözlədiyimi bil hər an.Eşqin tək dili gözlərdir onlar dodaqlar kimi yalan söyləməz Son bir günüm qalsa da fani dünyada səninlə bərabər olmaq istəyərəm.Mən bu həyatda bir çox səhvlər edib acısını çəkdim. Canımın içi düşünürəm sən buna layiqsən Gecələrdən qorxma. pəncərəndə ulduz kimi parlayacağam.

güllər sənə qibtə etsin. Yəni hiss etmək istəyirlər. hər şeyə bərabərsən Buraxacağın bir əli tutma. çünki . Sevgi qədər məsum seviləcək qədər özəlsən. Sevgilim mən də . yarı gözəl olanın başı bəlasız olmaz Sən güllərə qibtə etmə.Sevgililər öpüşərkən nədən gözlərini yumurlar bilirmisən? Çünki gözləri ilə deyil qəlbləri ilə görmək istəyirlər. Saxta sevgilərə gül . sənin üçün ağlayan gözlərə inan . könül sevdasız olmaz. heç bir oğlan da bir damla göz yaşına .dəyməz .sən bircəcik. tutacağın bir əli buraxma.səni ruhumun dərinliklərində hiss edirəm. çünki səni çox sevirəm .Səni sevirəm deyən sözlərə deyil. Üzmə şirin canını sən güllərdən də gözəlsən.Dəniz dalğasız.olmaqdansa gerçək sevgilərə tikan olmağa dəyər bunu əsla unutma Heç bir qız oğlana boyun əyməz.

Onun gözəlliyini yalnız mən bilirəmsə bu eşqdir.alınmış susqunluğumun baş hərflərisən . Heç kim bilmirsə .Bu dünyada 2 qüsursuz insan vardır.Həyat bir damla sudursa eşq bir damla göz yaşıdır . Yalnız əllər göyə açıldığında ağlına . Onun gözəlliyini hər kəs bilirsə o məncə heç gözəl deyildir. əzrailin .Yaxınlıq nə məkanla nədə zamanladır.bu yalnızlıqdır .gəlməsini gözləməzdim Yarpaq tökən gəncliyimin sətir aralarında altı qırmızı cızılmış və dırnaq içinə .gələnlər yaxın olduqlarındır Onun gözəlliyini hər kəs görürsə o məncə bir az gözəldir. Biri doğmamışdır digəri isə ölmüşdür Məni sənə qovuşduracaq tək şeyin ölüm olduğunu bilsəydim. Onun gözəlliyini yalnız mən görürəmsə bu sevgidir.

yaşlılıqda isə günlər uzun. mənə səni unut deyənləri Səni sevmək acıların ən böyüyü olsa da.Gənclikdə günlər qısa. könlüm yenə həmişə səninlə . səni düşünərkən gözyaşı tökmək . yollar qısadır Səninlə başım dərddə.Hər zaman doğrunu söyləsən nə dediyini xatırlamaq zorunda qalmazsan . canımdan bir parçasan.bilmirəm . söküb ata .Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı vardır. Geriyə dönməsən . nə edim bilmirəm.Mənə səni unut dedilər unutdum.belə. Səni axtararam xəyallarımda.Məcnunun ancaq adı vardır Fırtınalar qopar könlümdə. yollar uzun. Amma səni deyil. aşiqi məcnun mənəm .yaşana biləcək ən böyük sevincdir .

sevdiyin qədər sevdiyimi anlayardın . İbrət istəyərsənsə ölüm yetər Sən məni. Mən səni o qədər çox sevəcəyəm ki.daha cənnətinə dönməyəcəksən Həyatın ən gözəl anı hər şeydən vaz keçdiyiniz zaman sizi həyata bağlayan .Bərabər ağlamaqdakı göz yaşı kimi heç bir şey qəlbləri bir-birinə bağlamaz Əgər oralarda bir gün yağmur yağarsa üzünü çevirmə.biri olduğunu düşündüyünüz andır .Dost istəyərsənsə Allah yetər.bir sən gördüm Sən dünyaya sürgün bir mələksən. Burax səni mənim .. sənin məni .yerimə öpsün Aynaya baxınca özümü deyil qocaman bir ürək və o ürəkdə ondan da böyük . mənim səni sevdiyim qədər sevsəydin. bir . Mənim səni.

Ürəyinə dağ basmasın acılar bir gün gedər. yağmurun olub yanağına necə düşüm.var ikən söylə necə ölüm .Əgər bir gün sevmək istəsən öncə özünü sev. Əsla baxma geriyə krallar öndə . çünki .gedər Yalnızlıqdan qurtulmanın tək yolu yalnızlıq duyğusundan uzaqlaşıb hər insanın içərisində doğuşdan var olan sevgiyə sarılıb öncə özünü sevməni . başımı tutub uzaqlara sənsiz necə gedim.öyrənərək bu sevgini başqaları ilə heç bir ayırım etməyərək paylaşmaqdır Qanadlanıb göylərə necə uçum. Sənə baş əyməmi istəmişdin bunu edə bilmərəm gözəlim. Səni öpməmi istəmişdin öpdüm. Amma məni. Gedən getsin bu yanğınlarda sönər.əymək sevənə də sevilənə də yaraşmaz Əsla üzməsin səni qarşılıqsız sevgilər. daha sonrada istəyərsənsə məni. Yaradandan başqasına baş . sevdim. küləyin olub sənə necə əsim. məni sevən kimi deyil özünü sevən kimi sevməlisən. içimdə sən .mən səni belə sevdim Səni sevməmi istəmişdin.

üçün sevdim .Ümidli olan insan yaşamağı sevəndir. . Yaşayarkən ölmək.Hiss etdiyin hissləri hiss etdiyini hiss etdiyin an hiss etdiyin hiss eşqdir . səni sevib sənsizliklə yaşamaq demək. sevərsənsə xəyanət etmə.Həyata dair gözəl olan hər şeylə birlikdə yaşamağı bil yetər Sənsizlik səssizlik demək.üçündə sən gərəksən Sənə səni dünyalar qədər sevirəm desəm yalan. Demək ki.Əsla sevmə.sevirəm desəm inan. yaşamaq üçün sevmək. sevmək . Unutmayan insan bir ömrə bərabərdir . Ürəkli olan insan özünü biləndir. çünki ölümdür dünyada tək gerçək olan Mən səni sevmək üçün deyil sevmənin necə bir duyğu olduğunu görməyin . Sənə səni ölüm qədər . xəyanət edəni əsla əfv etmə . Səssizlik ölüm demək.Fədakar olan insan könüldən sevəndir.

. Unutma .Ay gecə üçün. tutunacaq arxamsan. qəlbim səninlədir içimdə deyil. ismin qəlbimdədir dilimdə deyil. sevmək gözəl şeydir gerçəkdən sevirsənsə. Yaşamaq nəyə yarar yanımda . sən mənim üçün. səni sevirəm əlimdə . günəş gün üçün. yaşamaq gözəldir anlamını bilirsənsə. mən isə yalnızam səninlə deyil. Səndən uzaqlarda sənsiz qalacağımı zənn etmə .unutmaram unutmasan. Aşiq olmaq gözəl şey. qiymətini bilənə ver .gerçəkdən sevirsənsə Mən sənsizliyi sənin yerinə qoyub səni sənsizliklə yaşaya bilirəm. Qəlbi sevənə ver.Gülü gülənə ver.olmalısan Uzaqlardasan mənimlə deyil. bütün güllər sənin üçün Sən mənim qanadımsan. sevilmək gözəldir .deyil Ümid gözəl şeydir qəlbində daşıyarsansa.

dərin . hər röya bir yuxu. Sənə baxıram özümü . Səni sevirəm desəm gələrmisən Yaşamağı bir sevda sandım. amma səni yanımda tapa bilmədim Adını günəşə yazdım. sevgini sən sandım. hər məzar bir ölü. Səni bir çiçəkdə yaşatdığımı bilirsən.İndi yağmur isladır ümidlərimi.görürəm.bir yuxudan oyandım. Çünki mənim sənə qarşı olan eşqim ağıl və . həyatı bir yol sandım. hər şəfəqdə doğsun deyə. Yox imiş ? sənsiz yaşantımın anlamı. adını canım qoydum sən öldüyündə . mənim sənə qarşı olan eşqimin yanında aciz qalar. hər ağac bir kök .tapar. Sözlərə baxıram adın yox. Mən başqa bir sən tapa bilmərəm . ürəyini ürəyimə yazdım içiniçin yandığında mənimki də yansın deyə.mən də ölüm deyə Dünyadakı bütün insanların eşqi toplanıb birləşsə belə. çünki məndən başqa yerin yox Hər dəniz bir dalğa.məntiqin heç bir zaman çata bilməyəcəyi yerdə qalır Xəritəyə baxıram evin yox.

amma sənsiz keçən bir saniyənin sonsuzluq qədər uzun . Mən səni sevirəm. şəklini öpdüyüm gündür. sevgi yox artıq. bir gün səbəbsiz yaşlar süzülərsə o gözəl gözlərindən bil ki yoxluğundan öldüyüm . bir saatın 60 dəqiqə və bir dəqiqənin 60 saniyə olduğu öyrədildi. Çəkdiyim dərddə tək bəhanəsən. Sənsizəm. Mələkmi. çünki . səni gözləyirəm və gözləməyi çox sevirəm. birdənəsən. Bir gün səni itirmək kimi duyğu gəlir beynimə. nəsən. şirinsən.səni sevirəm Mənə bir günün 24 saat. hər ürək !saxlaya bilməz. amma mən yenə də səninləyəm.gündür Ağırdır sevgilərim hər ürək daşıya bilməz. Hər şeyi unudar da. !sən məni sevməsən də olar Sənsizəm.Bir gecə yarısı titrəyərək oyansan bil ki. şeytanmı bilmirəm ki. böyükdür ümidlərim. səndən uzaqda səni düşünürəm. qorxuram və bu qorxunu çox sevirəm. Əllərdən əllərə atsan da olar. Sevirsən deyə qorxursan. İtirsən uzaqdan baxmaq yetər bilirsən. Amma bu qəlbim tək bir səni unutmaz Gözəlsən.

üzünə baxa bilmirəm.olduğu öyrədilmədi. Həyatımızın hər anında birlikdə olmağımız arzusu ilə . mən öləndə belə "SƏNİ SEVDİYİMİ" söyləyəcəyəm .bilmirəm. Bir sevgilim var uzaqda əlini tutmadığım. Amma . sənsiz qala bilmirəm Heç sənin sevginə xəyanət edərəm? Canım kimi sevərkən buraxıb gedərəm? Qəlbimdə sevdan var ikən heç başqa əllərlə gəzərəm? Kim dedisə yalan !inanma çünki günahsızam Sevən nə qədər sevərsə. səsini eşitmədiyim. Günlərdən sonra xəbərimi bir dostumdan alacaqsan."sən nə deyirsən de. Bəlkə üzüləcəksən. Gün gələr sevgilim mənə . səbəbi sən olacaqsan sevgilim.sevgilim Bir sevgilim var uzaqda üzünü görmədiyim. saçına dəymədiyim. bəlkə də sevinəcəksən. Bir gün özümü öldürəcəm. Elə bağlanmışam ki sənə. sevilən bir o qədər nankor olar. Titrəyir əllərim. əllərini tuta .dünəndən yaxın olar O qədər gözəlsən ki.

yıxılaram.ona heç nə edə bilmərəm . Varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. Əgər bir gün məni tərk !etsən. ?sən məni sevmə gülüm. mən yanaram ikimizin yerinə yetməzmi Bax yenə soldu günəş. Gözləmə məni amma unutma Yalnızca uşaqlar ağlayar və yalnızca Allah bağışlayar. yenə axşam olur. ayrılıq biçərmi. Sevgilim səni çox sevirəm Vaxtından öncə çiçək açmaz. ömrümün qədəhinə sənsiz bir gün dolur. Məndə sən bitmədikcə.sənə olan bu sevgim bitməz . bağışla .Gözlərim səni narahat edirsə bağlayaram. Allah deyiləm bağışlamaram Ürəyinə sevda əkən. sevən seviləndən asanca vaz keçərmi. məndə mən ölmədikcə . susaram bir daha danışmaram. gəlməzsənsə məhv . uşaq deyiləm ağlamaram. sən yoxsan deyə inan dərdliyəm. kədərliyəm. bir daha açmaram. xatırla. Sözlərim səni narahat edirsə.olaram. Yox narahat edən sevgimdirsə.Sevmə məni.

nə birdənəm Ruhumu yerə vurub həsrət çəkdirən olsan da. əllərində əllərimi tutmayacaq qədər uzaqsa mənim günahım .Gəldiyi zaman boşluq dolduran deyil. Lakin ağlamağa layiq insan heç bir zaman ağlatmaz.sevməyə əminim var . Sən yenə də ağlamaq istəyirsən başını dik tut. . onsuz yaşayamayacağın biriylə ol. nə sevginə bəd duam.yaşların ağladan qədər alçalmasın Gözlərin sözlərini örtəcək qədər məsum. getdiyində yeri doldurulmayan biriylə ol Həyatda heç bir insan üçün ağlamağa dəyməz. Nə qədər günəş hər gecə ayın . gül ulduzlara qapılıb günəşi unutmaz Birlikdə yaşaya biləcəyin biriylə deyil.görkəminə qapılıb gülü buraxsa da.Gül çiçəklədiyi gündən günəşə aşiqdir. səni məhşərə qədər . Dəryaya axar kimi min bir dərdlə dolsam da. Göz . düşüncələrin duyğularını basdıracaq qədər açmasız. nə sənə kinim var.

tərəfindən unudulmaqdır Duyğular vardır anladılmayan sevgilər vardır kəlmələrə sığmayan. sənin . Sən əsla !bilmə. !Mən sənsizlikdən qorxuram Bir gecə ay məndən soruşdu. səndə . İnsanlar vardır ki. ağlamaqdan deyil səni incitməkdən qorxuram. acı çəkməkdən. amma yenə . sən bu gülü alacaq qədər zərif könüllüsən Qorxduğum sevmək deyil. ayrılıq. bu könül bağçasından kim gedərsə getsin. əsla unudulmayan. Sən mənim tək sevdiyimsən. Qorxum ölmək deyil. "Niyə sən sənə bu qədər acı verən birini sevirsən? " Niyə sən ondan vaz keçmirsən? Aya baxdım və dedim "Sən heç "?göy üzündən vaz keçərsən .bilirəm ki.Xatirənə dağlar diz çöksün. sən əsla getmə Son hədiyyə olaraq bu gülü sənə verəcək qədər könüllüyəm.onlardansan Əllərini tutmaqdan deyil bir gün buraxmaqdan qorxuram. sevib ayrılmaqdır. hüzn nədir. Sən əsla əyilmə. baxışlar vardır insanı ağladan.

dəli bir yağış.bütün bunları edə biləcək bir şansınız var . sənin üçün Güləndə hər kəs səninlə bərabər olar.Dost uğrunda ölmək asandır. yaşaya biləcəyiniz bir həyatınız və . lakin uğrunda ölünəcək dostu tapmaq çətindir . getmək istədiyiniz hər yerə gedin. bəs məğlubiyyətlərə necə? Elə bir dost seçki.döyəndə qapıya səninlə bərabər çıxsın . pis gün qapını .Hər şeyi sildim. yeni bir həyat üçün. ya da parlaq bir ulduz vardır . olmaq istədiyiniz insanla olun. bəs ağlayanda necə? Qələbələrə hər kəs ortaq olur. düşünün ki.Ümidsizliyə qapıldığın zaman göy üzünə bax mütləq səni orada qarşılayacaq !bir günəş.Əsla heç kimin ümidini qırma bəlkə də tək sahib olduğu şey məhz odur Xəyal etmək istədiyiniz hər şeyi xəyal edin.

gözləri anladır.olur Sevmə səni sevməyəni dünyanın sahibi olarsa belə. sözlər də var ki.var səni anladır Tək qaldığım dünyada dünyam olarmısan? Dənizlər qədər sevdim səni. şerlərimiz həyatımızı anladır. incitdinsə bağışlanma dilə. sevirsənsə bunu bildir. itirdiklərini axtar. Dəniz ?fənərim olarmısan .Mən səni ulduz qədər sevmədim bir gün sürüşərsən deyə.çox qısa Gözlər vardır ki. bir də sevgi . mən səni günəş qədər sevmədim bir gün batarsan deyə. gözlədiklərini get tap. Səni unutdum kəlməsi məzar daşında .orada qalasan deyə Bizim yerlərdə taleyimiz doğuşdan yazılır. sev səni sevəni dağdakı . incidinsə bağışla. Bu günki yaşam . sevdamızda ürəyimiz qədər mərd olur.çoban olsa belə Unutduqlarını xatırla. mən səni qəlbimdə sevdim daim . sözləri anladır.

hər şeyin mən idim. Dünyan mən idim sonun mən idim. xəyal çarəsizlərin. hüzn ellərin. gülüm deyərdin. Xeyir əsla deyə bilərmisən? Eşqinizin məqsədi nədir desələr.təbəssüm dodaqların. .söyləmə. ümid gözləyənlərin. bunları mənə deyən .Sən mənə canım deyərdin."bitəcək olan "ZAMAN Səni ən çox kim sevir desələr. gedib və . Ölüm var ayrılıq yox ?deyə bilərmisən Sən heç dənizin altında meşənin yaşıllığını gördünmü? İmkansız olduğunu . çünki mən sənin gözlərində ölülərin belə görmədiyi cənnəti gördüm . "Keçib.sən idin mən deyildim Yalnızlıq gecələrin. hər gecə yollarımı gözləyərdin. Sevgimiz üçün deyə bilərmisən? Onu unut desələr. Mənim adımı verə bilərmisən? Nədən onu gözləyirsən desələr. sən isə sadəcə mənimsən birdənəm Başını sinəmə qoyub yatanda bir tək düşmənim var idi. yağış küçələrin.

Sən məni . sənə kiçik mələklər göndərdim öpmək üçün! ?Gəldilərmi Gözlərin gözlərimdə. yağışlarla birgə yağdırdım göz yaşlarımı.yaşların içinə axsın !Sanma ki. Bu . yandırdılar. qəlbin içimdə və ruhun bədənimdə . əllərin əllərimdə. ağlar mənim olsun. Ağlamaq istə fəqət göz . küləklərlə yolladım sevgimi.Ağaclara yazdım adını.unutsan qırmızı güllər solsun.dəfə qəlbimə yazıram. mən səni unutsam ağ güllər kəfənim olsun Buludlarla yüklədim. səninlə başladım səninlə bitəcək .olduğu müddətdə səni sonsuza qədər sevəcəyəm Allahın sənə verəcəyi ən böyük cəza xoşbəxtlik olsun. ölüm ancaq silər adını oradan Dünyada iki rəng gül olsun. yağış olub axdılar. adını bir başqası siləcək. Qırmızılar sənin. göy üzünə yazdım. həsrətimi.

amma nə üçün sevdiyimi unutdum Sənə minlərcə gül vermək istərdim amma güllər solar. Ürəyimi geriyə ver . gözlərinə .Ey bülbül nə oturmusan qəfəsdə? Sındır qəfəsi sevgini isbat et.Hər sevən adsız bir qəhrəmandır və insan sevə bildiyi qədər insandır !Dodaqlar yalan söyləyə bilər amma gözlər əsla . kimsəyə güvənmə. sənə sadəcə sevgimi verirəm ki. Ver işığımı. Sən (S)ənə güvənən.bunu kimsəyə də bildirmə Hər aya baxışında məni xatırla. sənə ömrümü vermək istərdim amma bir gün öləcəyəm. əllərimdir onu əsla buraxma . Gözlərin ulduzlara dikilərsə. suyumu ver.Mən səni unutmaq üçün sevmədim. Sənsiz sanki . Ovcuna bir yarpaq düşərsə. kimsəni sevmə.baxdığımı unutma. Mötərizə daxilində olan "S"-ləri "M" et və . Sən (S)əni sevən.qaranlıq dünyayam. o !əbədiyyən yaşayacaq Sən (S)ənə inanan kimsəyə inanma.

Qaranlığa bax üzümü görəcəksən.görüşməmək çox çətindir birdənəm Kəlmələr yetərsiz qalır sevgimi anlatmağa. Əllərimi bərk tut heç ayrılma.Səni gündə bir dəfə düşünürəm o da mənim 24 saatımı alır Gecənin səssizliyini dinlə. ağlamağa alışmaq çətin. Sənə ruhumu yollayıram bir . qəfəsdəki bir quşun uçmaq istədiyi qədər Sevgini daşımaq deyil. dayanmaq bilməz taki sənin içindəki dənizi dalğalandırana qədər .azdan öpüləcəksən Səni çox sevirəm. gözlərimə baxaraq anla necə . Əllərini qəlbinə qoy gözlərini bağla.göy üzündəki ulduzlar qədər. həsrətini daşımaq çətin. gözləyib .ki.. Soruşsan nə qədərmi? Dənizlərdəki qum dənələri qədər.aşiqəm sənə. çünki nəfəs kimi möhtacam sənə Kiçik bir əsintiylə başlayan fırtınaya bənzər mənim eşqim. ölməkdə deyil. . Yaşamaq deyil. Gülüşü unutmaq deyil. içindəki məni duyacaqsan. O qədər şiddətlidir .

dağdan 7 ayrı 7 arı gətirsələr. Hansı yoldan keçirsən keç.qaşığa qoysalar mənim qəlbimdəki eşqim qədər şirin olmaz Unutma sən mənim öz canımdan çox dəyər verdiyimsən. Mənim bir dənəm. səni çox sevdiyimi görəcəksən Bir yolçu gözləyirəm bir gün gələcək. Bir xəyal qururam heç bitməyəcək və bir .olsun hər zaman üçün ürəyimdəsən Qovuşmaq ölümsə. Ya ölüm Aramızda nə qədər məsafə olursa olsun sonsuzluğa gedən bütün yollara . Bil ki. Əlbəttə qovuşarıq. 7 arının 7 ayrı balını gətirsələr 7 dənə qızıl 7 .adını yazdım. nə olursa . Tək sənə !aiddir bu könlüm. dalıb gedən gözlərimsən. . gözlə gülüm.sevdiyimsən .qəlb daşıyıram səndən başqasını əsla sevməyəcək Sən mənim qarşılıqsız sevdiyim. həsrətin zülm. Mən yolumu seçdim: Ya sən.

gerçəyin gəlsə belə xəyalının yerini . Şerimdə yarımçıq qalacaq yarımçıq qalan sevgimiz kimi.doldurmaz Günəşim ol isit amma yandırıb yaxma. Sən qəlbimə girəndən görməz gözüm bir kimsəni. Nə istiliyini yetir nə . Yağışım ol üzərimə yağ amma islatma! Küləyim ol əs amma sovurma. onu incitmələrinə əsla izin vermə. Sadəcə mənim ol.Mən sənin məni sevə bilmə ehtimalını sevdim Unutmadım həsrət yaşlı gözlərini. Səni . Səni unudana yazıqlar olsun . sevə bildiyin qədər sev !amma SƏNSİZ buraxma Ürəyin o qədər gözəl ki.sevdim mən gülüm! Yemək kimi su kimi .Səni sevdiyim qədər yaşasaydım ölümsüzlüyün adını sevgi qoyardım .dostluğunu tək qorxun unudulmaq olsun.Səni elə bir yerə yerləşdirdim ki.

günəşin işığında. Səninlə apardığım sevda vuruşunda məğlub oldum . bəzən yanımda. çağırışmalarım isə sənin gəlməyin üçün deyil.Sən = Heçnəyik. amma hər zaman . görmədən .ağlımdasan bunu unutma Bir oğlanı xoşbəxt edə bilmək üçün çox anlayıb azda olsa sevməli. yağışın damlasındasan. Mən . bəzən yuxumdasan.Həyatda elə anlar vardır ki.sevməyidə bilir Deyirlər göy qurşağının bitdiyi yerdə bir xəzinə var.fəqət özümü qalib sayıram !Mən + Sən = Birik. bir qadını .xoşbəxt edə bilmək üçün çox sevib anlamağa çalışmamaq gərəkdir . Bu ürək duyulmadan səslənməyi bilirsə.yerdə sən var idin Gecənin qaranlığındasan. Mən / Sən = Bölünmərik Gecə yarısı başlanarsa səsim duyulsun deyə deyil. Mənim anlarımda sən idin. Bir gün təqib etdim bitdiyi . selin coşqusunda. o anlar uğrunda məğlub olmaq belə zəfər sayılır.

Əldən əllərə atsan da olar. onun . şirinsən. Dəli bir külək olsam səni əsdiyim yerlər qədər sevərdim. bircəciyimsən. hamının sevə .nəsən.Mənə səni sevirəm dediyin zaman bu yalan olsa belə bu yalanı dünyanın . Səndən əvvəl həyata əlvida desəm də.olacaq Sən ən mükəmməl sevgiyə layiq olacaq qədər gözəl. Amma mən sadəcə dəliyəm !və səni aldığım hər nəfəs qədər çox sevirəm Gözəlsən. ölsəm də ruhum səninlə qalacaq. İnsanı onun kimi yıxan. gözlərim sənə baxdıqca yorulacaq. Mələkmisən? Şeytanmısan? Bilmirəm . sən sevməsən də olar Zənn etmə ki.bilməyəcəyi qədər özəlsən .kimi sevindirən bir şey daha yoxdur həyatda Dəli bir yağış yağmur olsam səni yağdığım yerlər qədər sevərdim. son sözüm səni sevirəm . mən səni sevirəm.bütün gerçəklərinə dəyişməyə hazıram Sevgi insanın həm dostu həmdə düşmənidir.

Əgər gecələr səni düşündüyüm qədər uzun olsaydı. Neçə dəfə .Ağlamaq istəyirsənsə ağlama! Çünki.sulardım Səni hər dəfə düşünəndə qəlbimə bir ulduz əlavə olunur.düşündüyümü xatırlamıram. sadə insanların əsl sevgisi ilə . amma mənim qəlbimdə bir səma var . yalnız sənin gülüşün üçün yaşayan biri . qurutmamaq üçün səni göz yaşlarımla . səhər açılmazdı Mən səni əsil insanların sadə sevgisi ilə yox.sevirəm .Sevmək "səni sevirəm" demək deyil. "Səni sevirəm" deyərkən titrəməkdir Sən səhrada açan bir gül olsan.var .

Çünki.qoparardım .çoxdan ölmüş olsun Təbəssümün kimidir ölüm. Nə oldu? Soruşdum. sən onun üçün ölməyi düşünərkən O sənin üçün .dedi Həyatda elə birini sev ki. Tez qayıtdı.olsun . al məni qəlbin canıma məzar . razıyam gülüm.məhəbbətimdən böyük dağ tapa bilmədim Dünən gecə sən yatarkən bir mələk göndərdim sənə nəzarət etmək üçün. Sənə olan . öləcəyim günü bilmirəm Sənə olan məhəbbətimi dağlara-daşlara yazmaq istədim. Bir mələk başqa bir mələyə nəzarət edə bilməz .Sən uçurum kənarında açan bir çiçək olsan və öləcəyimi bilsəm də səni .Səni nə vaxt sevməyəcəyimi soruşma.

sevən bir dəfə ölər. tikanları əllərinə batmasın. Bir gün ağlasan o xoşbəxtlikdən olsun. Ölsəm də ruhum hər zaman səninlə qalacaq.sevənini unutdurmasın Yağan hər yağış. Mənim sənə olan . dərdlərini yusun. Unutma. sevda həmişə səni tapsın amma səni yaralamasın. amma . Doğan hər günəş. xoşbəxtlik həmişə ürəyinə dolsun. nə də basdırılar Zənn etmə ki.olsun əsən hər külək. sənə olan məhəbbətimi anlatsın . son sözüm səni sevirəm . Bağlansa gözlərim həyata inan ki.Həyatda tək ümidin gülmək olsun. adımı verə bilərsənmi Güllər həmişə əllərində açsın. Ölən bir dəfə basdırılar. gözlərim sənə baxdıqca bezəcək.olacaq Səni düşündüyüm zaman sənin də məni düşünüb-düşünmədiyini düşünmək . xoşbəxtliyinə başlanğıc .məni düşündürür Ən gözəl sevgi desələr eşqimizi deyə bilərsənmi? Ən çox kimi sevirsən ?desələr.sevgim nə ölər.

Necə istəyirsən .verə bilmərəm Çığır dünyaya bütün gücünlə və ya pıçılda qulağıma səssizcə.Hamını sevə bilərdim sevməyə səndən başlamasaydım Günəşin buzlaşdığı yerdə yanan bir şey görsən. Səni sevməyin nə qədər çətin olduğunu hiss .elə et. o sənin üçün yanan . bil ki. Kaş ki.edəydin. yetər ki mənə səni sevirəm söylə . xoşbəxtlik də səni qısqansın . Amma səni sənə . mən sən olaydım.Həyatda o qədər xoşbəxt ol ki.. sən mən olaydın.mənim qəlbimdir Kaş ki. Bu qədər sevilməyin ləzzətini duyaydım Həyatda mənim üçün ən dəyərli şeyi sənə vermək istərdim.

ölmüşəm . .tapdılar Nə qədər insafsızsan çobanyastığı! Nə olardı bir ləçəyin də olsaydı? O zaman . Sevgisiz həyat boşdur. qəlbimdə səni .sevərdi məni Bir can düşün bədənsiz.qovuşdur Bu gün həkimə getmişdim. Böyrəyimdə daş. Səni sevirəm desəm nə deyərsən Səni bir nəfər sevirsə o mənəm.də məni düşün sənsiz Sənə gülüm desəm olmaz solub gedərsən. səni iki nəfər sevirsə. Nə olar Allahım sevənləri . bil ki. bir qəlb düşün sevgisiz. bir . Sənə mələyim desəm olmaz uçub ?gedərsən. ən çox sevəni mənəm. birinci sevən mənəm. Bir bədən düşün qəlbsiz. Səni heç kim sevmirsə. ciyərimdə qum. Səni üç nəfər sevirsə.Həyat sevgi ilə xoşdur.

Necə ki.almadım. külək şamı . dünənlər bitdi. atəşi alovlandırar . çünki birincisində mən varam. Qorxuram sevgilim. Kimsənin könlünü . Yağışı sevirəm deyirsən yağış yağınca çətiri açırsan. çünki sabahlar heç bitməyəcək Ölümümdən deyil ölümündən qorxuram. böyükləri isə artırar. küləyi sevirəm deyirsən külək əsincə pəncərəni bağlayırsan.deyirsən Səni dünən sevmədim.söndürür. içində səni görərlər deyə. Səni sabah sevəcəyəm. içində səni görərəm deyə Günəşi sevirəm deyirsən günəş çıxınca kölgəyə qaçırsan. Səni bu gün də sevmirəm. bu günlər də .Kimsəyə könlümü vermədim.bitəcək. qəlb hisslərin məzarına çevrilərdi Məsafələr kiçik sevgiləri yox edib.Duyğuları açıqlayan gözlər olmasaydı.ikincisində isə sən . çünki sən məni də sevdiyini . .

yalan söyləyərkən "səni" !sevirəm" demədim Küçədə birini gördüm.sevərsən deyə Səni sevirəm" deyərkən heç yalan söyləmədim. qəlbimi və ümid etməyi. Halbuki.tarix səhvdir desələr.Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil. baş daşıma səninlə tanış olduğum tarixi yazdır.Həyatda üç şeyi sevdim: Səni. ay batmağı unudarsa mən də səni unudacam . Ümid etməyi sevdim bəlkə nə vaxtsa . nə bilsin bənzəyir gözləri gözlərinə Əgər bir gün ölsəm. məni tanımadan əvvəl yaşamırdı deyərsən . Sancıldı gözlərim gözlərinə. Aşiq olduğumu zənn etdi . Qəlbimi sevdim səni sevdi deyə. Səni sevdim-sənsən deyə.məni özünə.Bir gün günəş doğmağı. içində sən olduğun üçün sevirəm . əgər bu .

orda sən varsan Səni ulduzlara bənzədirəm onlar qədər təsir edici. bağışla ona heç nə edə bilmərəm Güllərin hamısı gözədir amma sənin qədər deyil. .Onlar bilmirlər ki.sevgimdisə.aranızda bir fərq var onlar milyonlarcadır amma sən birdənəsən Sən gözlərimdə bir damla yaş olsaydın səni itirməmək üçün ömrü boyu . xəyala daldıqda hər dəfə xəyallarımda səni görürəm . əgər varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. amma çox dərinə getmə çünki .ağlamazdım Hər kəs mənə tez-tez xəyala daldığım üçün dəli deyir. çəkici və gözəlsən amma .mənim qədər deyil Al xəncəri vur qəlbimə.Sözlərim səni üzürsə susaram bir daha danışmaram. əgər narahat edən . ürəyim qana bulansın. səni hər kəs sevir amma . amma əsil dəli onlardır.

parlaqlığı önəmli deyil təki sənə yaxın olsun Çiçəklərin ən gözəli gül. elə birini sev ki.yağsın Qalan son sevgi parçasını ilk gündəki kimi yaşadacağam içimdə. . güllərin ən gözəli sən.birini də mənim üçün seç. Bilirsən nə istəyirəm? Hər gün yağış . Bilirsən nə üçün? Məni dərib iylədiyində bədəninin . Çiçəklərdən gülü güllərdən .dərinliklərinə girib bir daha oradan çıxmamaq üçün Yağan hər yağış damlasında sən varsan. .bir zaman ayrılmayaq ölsəm belə əllərində . Sənin qədər parlaq və gözəl olsun.Göy üzündən özün üçün bir ulduz seç. yayda yaşıl olub qışda solmasın Bir gül olmaq istərdim. Sevgilim heç . heç zaman unutmasın.səni sevirəm Elə bir ağaca güvən ki heç qurumasın.sev amma mövsümlük olmasın.

başa düşdüm səbəbini dünyaya gəlişimin . . çünki mən də o insanlardan biriyəm İnsanlar tanıdım ulduzlar kimi idilər.Alıb qırsalar qələmimi qanımla yazaram səni sevdiyimi Kül olmuş atəş yanarmı? Buz tutmuş su axarmı? Bu gözlər sənə baxdı ?başqasına baxarmı . səni ölüncəyə qədər . aynaya bax və səni tanıdıqları . Hər biri parlayırdı. gülü soluncaya qədər.Mükəmməl bir insanla tanış olmaq istəyirsənsə. səninlə tanış olandan sonra .sevəcəyəm . səni hər gün.Hər yağış damlası səni sevirəm demək olsaydı hər yeri sel götürərdi Gülü bir gün.üçün Allaha şükr edənləri düşün. Hər biri göydə idi.amma mən səni günəşim seçdim və bir günəş üçün min ulduzdan vaz keçdim Həyata niyə gəldiyimi düşünməyə başlamışdım.

batmasını gözlə Günəş aydınlatmaq. Tuta bilmədiyin damlalar mənim sevgimdir Qəlbimi qırmaq suya yazı yazmaq qədər çətindir. gözümdəki tək yaş. külək əsmək üçün mən isə səni sevmək . o olmadan onu .düşünüb ağladığınız vaxt olubsa o da eşqdir ?Mənə deyirsən ki mənsiz yaşa. həyatımdakı tək həsrət. Mən səni sevirəm . Sən suya yazı yazmağı bacardın. Könlümü almaq günəşə toxunmaq qədər çətindir.üçünəm. dilimdəki tək dua. yerə düşən yağışın hər damlasını . quş uçmaq. yuxularımda bir tək sən yalnız sən varsan! Mən səni !sevirəm Səni nə qədər sevdiyimi bilmək istəsən. yaşayarmı bu bədən ruhu olmasa Yer üzündəki tək sevinc. indi günəşin .tutmağa çalış.Onun dərdlərini paylaşıb. Onun üçün ağlayırsınızsa bu eşqdir.

Sən buna dəyərsən gülüm Gözlərindən süzülən bir damla yaş olmaq istərdim. Sənə qəlbimi verəcəyəm. Gülüm səni ... .. Sənə bir gül vərəcəm. Sənin üstündən gül qoxulamaram. mənim üçün uzaqlardan bir təbəssüm yolla . dodaqlarında ölmək üçün Sən hər zaman harada oluramsa olum nə düşünərəmsə düşünüm hər an qəlbimdəsən.Ürəyimdən ürəyinə yollar var. sənə qucaq dolusu vergül gətirdim Sənə şərab verəcəyəm.Bu gözəl sevgimizə nöqtə qoyma. sev amma incitmə . Gözlərindən doğub.qoxulamaqsa ölüm... iç amma sərxoş olma.. qoxula !amma soldurma...Güllər içində keçsə də ömrüm...yanaqlarından süzülüb. Səni nə qədər sevdiyimi kəlmələr ilə anlada bilmərəm. Amma !bunu bil SƏNİ SEVİRƏM .

çünki sevirəm.Allah gücü kişiyə gözəlliyi qadına vermiş.buna ürəyin yetməz İçimdən bir şer yazmaq gəldi. fəth edilməsi çətin. yatmağı buraxdım. əldə edilməsi ölüm Siqaramdakı duman idin. Yazıram. gecələri röyamda idin. yaşayıram. çünki yaşayıram. qədəhimdəki içkim idin. içkini buraxdım. Baxdım. sevirəm. çünki səninləyəm .yenilmiş . siqaranı buraxdım. yaşamağı buraxdım Sevgini göstərəcəksən söyləmək yetməz. hiss edirəm.yaşanmıram. balıq olardım . Hər şeyi yenən güc gözəlliyə . sevəcəksən mənim kimi amma . sevgi her şeydir qəlbə həbs edilməz.Eşqimizin suya düşəcəyini bilsəydim. sənin kimi ola bilsəm. sevgi gözlərində olacaq sözlərin yetməz.Kaş ki. çünki hiss !edirəm. sənsiz .

su sancıya . doğruluğu onaylanmış.Acı patlıcanı kırağı çalmaz . səni bir ömür boyu bitirmək deyil.Acı acıya .Röyaların ən gözəlini görürkən. bir ulusun ortak tutumunu göstererek bize yol gösterir.Acele işe. gerisi yalan ağlar .Ağlarsa anam ağlar.ve öğüt biçimine kalıplaşmış özlü sözlere “atasözü” denir Atasözleri. genel bir kural . ən məsum anında belə kimsə . Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan . səni sevmədən öncə anlamaq istərəm.düşüncelerden doğmuştur . səni yenidən başlamaq istərəm ATASÖZLERİMİZ Atasözü: Halkın deneyiminden geçmiş.Yaycılar’da en fazla kullanılan atasözleri şunlardır .sənə zərər verə bilməsin Səni tapmaqdan çox axtarmaq istərəm.Acıkan doymam.Açtırma kutuyu. Tanrının səni qorumaq üçün göndərdiyi mələklərin qanadları o qədər böyük olsun ki.Acele giden ecele gider .Aç ayı oynamaz .susayan kanmam sanır . söyletme kötüyü .Açık yaraya kurt düşmez .Acıkmış kudurmuştan beterdir . şeytan karışır .Ağlamayan çocuğa meme vermezler .

Alışmış kudurmuştan beterdir .Bekâra karı boşamak kolay gelir .Başa gelmeyince bilinmez . yukarı tükürsen bıyık .Belâ geliyorum demez .Akıl yaşta değil baştadır .Bedava sirke baldan tatlıdır .Ayağını yorganına göre uzat .Ağlayanın malı..Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur .Bakarsan bağ olur.Başa gelen çekilir .Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar .Balık baştan kokar .Aşağı tükürsen sakal.Ana gibi yâr.Ahmak misafir.Altının kıymetini sarraf bilir . bakmazsan dağ olur . gülene hayır etmez . ev sahibini ağırlar .Bal döksen yalanır .Akıl akıldan üstündür .Aş sabahın iş sabahın .Aslan yattığı yerden belli olur .Besle kargayı oysun gözünü .Akacak kan damarda durmaz . Bağdat gibi diyar olmaz .Az veren candan çok veren maldan verir .Ateş düştüğü yeri yakar .

El elin eşeğini türkü çağırarak arar . derdin iyisi ölmektir . çoban armağanı .Esirgenen göze çöp batar .Çok bilen çok yanılır ..Garip kuşun yuvasını Allah yapar .Fazla mal göz çıkarmaz .Borcun iyisi vermek.Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir . bende akıllıya muhtacım .Damlaya damlaya göl olur .Çam sakızı. güç olmasın .El deliye.Can çıkar huy çıkmaz .Çivi çıkar ama yeri kalır .Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur . canı çıksın .Dünya malı dünyada kalır El ağzı ile çorba içilmez . iki elin sesi var .Bir adamın adı çıkacağına.Borcun iyisi vermek. büyük söz söyleme . derdin iyisi ölmektir .Büyük lokma ye.Beterin beteri vardır .Ev alma komşu al Geç olsun. der dostuna .Bir elin nesi var.Görünen dağın uzağı olmaz .Dereyi görmeden paçayı sıvama .Deme dostuna.

Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur . itte kuyruğuna İyi insan lafının üzerine gelirmiş .Her işte bir hayır vardır Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır .Misafir umduğunu değil.Misafir misafiri sevmez.Her koyun kendi bacağından asılır .Kızım sana diyorum.Para parayı çeker .Ölmüş eşek.Kötü komşu insanı hacet sahibi eder . eceli gelen ölür . kurttan korkmaz .Gülme komşuna gelir başına .Sinek küçük ama. mide bulandırır .Sona kalan dona kalır .İş olacağına varır .İt ite buyurur.Sakla samanı gelir zamanı .Kendi düşen ağlamaz .Parayı veren düdüğü çalar .Gülü seven dikenine katlanır .Kaza geliyorum demez . kız halaya çeker .Oğlan dayıya.. bulduğunu yer .Son pişmanlık fayda vermez . gelinim sen anla .İnsanoğlu çiğ süt emmiş .Hasta yatan değil.ev sahibi hiç birini sevmez .

. kızı olmamış . züğürdün çenesini yorar . • Ağ axça qara gün içindür. • adından qorxar.Üşenenin oğlu.Yolcu yolunda gerek .Yuvayı yapan dişi kuştur . • Acluqdan Ad adami • Ac ne yemez? Tox ne demez? • qudurani sazlamax olur. adam adi bezer. • Ağac Ağac ekene rehmet oxunur. • .Zenginin malı. toxi terpetme.Ummadığın taş baş yarar . Adsız kişi tanrıdan qorxar. • bezemez. cani çıxsa eydir.Yarım elma. • Ac it furun yıkar. yoğurdu üfleyerek yer .Yarası olan gocunur .Yiğidi öldür hakkını yeme . • Ağac dibinden su içer. • gerek • Adamın yüregininen dili bir olsun Adli kişi Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari.Tok ağırlaması güçtür .Yola giden yorulmaz . • Adam adi ile tanınur. toxluqdan qudurani saxlamax olmaz. • geri almaz. gönül alma . • düşmeni – köti dili. bir de köti qarisi. düşman uyumaz . • Ac işletme.Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır . • Adam verduğuni Adamın Adamın adi çıxınca.Sütten ağzı yanan.Su uyur.Zorla güzellik olmaz Ac gezmeden tox ölmex eydür.Üzümünü ye bağını sorma .Zararın neresinden dönersen kârdır .

Arif adam Anasının qız vaxtını söyliyer. Yoxari Aş ol. • Ana kimi yar olmaz. yoxsa bene can qoymaz. • Ağla. • Anasına bax-qızıni al. Asılsızdan kerem gelmez. • memeleri duva edermiş. sat qapide. • Ağzan sığari lukmayi al. • Ağlamiyinen gülmax baci-qardaşdur. • Arkadan vuran namerddir. qırağına bax-bezini al. axılsız eşitduğini söyler. keş ol. • qaynar. • Armudun iyisini Artux mal meşedeki aviler yiyar. • Ağır qazan gec Ağırmiyan baş yastux istemez. • Ağzımın tadı tuz. • Allah Alan vurdi. el ögse al da qaç. • Ara sözü ev yıxar. • Ağır qazan gec qaynar. baba qızına baxt Ana- Ana-baba olanda ana-baba qedrini bilürsün. • . • Alışux ağzın tövbesi yoxdur. • yoxsa. • Anasi qızıni ögse – burax da qaç. ağzıma quyrux. yat qapide. • Al qapide. heppisinde ucuz. • • Arasan-bulursun.yıxılanda baltalı da. • Ana qızına taxt vermiş. işin Ağzının aşi degül. bin bir de derman. • Araya giren – belaya girer. • Ana qısmi bedva edende Allah demiş – çalış. satan yanğıldi. • Allah möminlere her şeyi bağışlar. • babanın qedrini bilmeyen bişqasının ne bilir? • Eyi komşim. • asılsıza düşürtmesin. • Asıl azmaz. • tanasıni al. bal kokmaz. derdin yitsin. qulum. vericiyim. • terif istemez. • Allah bin dert vermiş. baltasız da başının tüni keser. veten kimi dövlet var. axıldan ceyizin olsun. • gözmi çıxarur? • Artuk aş ya qarın ağrıdır. Amanata xeyanet olmaz. Ağır Ağılli gördüğuni. • Anasının sevgülli oğli çoban olurmuş. • • Allahdan buyrax. • Al qoşovi gir axora – yağurli mal qucunur. • kamğayi yel qaldırmaz. • Ağantn vari geder. • Ağlamayana meme yoxdur. • Aşaği tüfürürsen – saxal. • Anam-bacım kimdür? – Anasına bax Anandan izinin. • xidmetçinin cani. xoşun işine qarışma. ya baş. • vermiş.

• Axılliynen çekişmax ceyilinen halova yemeden eydür. başla geden gelmez. ögünmeye ne Bali Bacanın egriluğuna baxma. • • Ay variken. qalmaz. • Ata dost kimi bax. • Axılli düşmenden qorxma. Atın ölümü teki arpadan olsun. • Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler. • Axılliye qırx gün deli desen deli Axılliye hesret qaldım. oroc tutar.. tütünün düz çıxmasına bax • Balta ağaci kesmezdi. oğul da oğul olur. • qorxan meşeya getmez. yıldızlara ne minnet. • edende buyuxlari amin diyarmiş. sapda da var. • Aşıx gülegen At At Atda Aşi yox. meşenin xeberi yox! • Avlu çürür. • Aşığa sinek sesi saz gelür. minnetsiz yesem. • qarın. gör bir sene Ayda yilde Axılsız baş elinden sefil ayax neler çekiyer. • var? • Babamın evi uzax olsa. hep bir hesap. • Ayaxla geden gelür. • bir namaz anide şeytan qoymaz.tüfürürsen – buyux. dertli söylegen. • ne edem. babalux etmax çetindür. • Avi meşeden küsmüş. düşmen kimi bin. • Atın izi itin izine Atına baxan ardına Aviden Ax. • nadan dostdan yaxşıdür. • Azan quşun ömri az olur. deli dostdan qorx. • olmasaydi. • Axar su geder. • qassad. • Az idi arux-urux. nasibli yiyer. • Baltada var ise. yigitde burun. • Baba qısmi bedva Baba olmax qolaydur. • kisem. • baxmaz. namaz qılar. biri de geldi tabani cırux. • Baluğun emri sudan . Ayağıma yer edem. • Azi bilmiyan çoxi heç bilmez. • olur. • yerine eşek bağlama. • baba olsa. • bazannda eşşek satılmaz. • Ayvaz – Ayın on beş güni qaranluz olsa da. • At olmayan yerde eşek de atdur. • olur. • Atılan ox geri dönmez. • Baba Baba olmamış baba qedrini bilemesin. benim Axılli düşmen. on beş güni aydınluxdur. borc çürümez. sapi ağac barmaği uzun degil. deli bacayi aşdi. • Axiretde qomşi hexi sorulur. • karışmaz. İşı yox.

• getir. • Bir axilli baş bin başi saxlar. • dükan açılmaz. • olanda biri su olsun gerek. • baltaya sap ol. • Bir bilmem bir Bir gelen bir daha gelür. Gelin getdi Boğulsam da. suya tayanma. • Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur. • Biri od Bismillah demeynen donuz bostannan Biz geldüx gelini görmeye. bir de bilmezden. Bayazın adı var. • Bayaz atinen cehil ağaya qulluq etme. yoxsul geyse. • Başxasını çaruğun Başxasının elininen tikan yolma ki. • et. • .çıxanacandur. begenmeduğun ne? • Behşiş atın dişine bakılmaz. • Beşiginimi yügürümişin? • Bin qula yalvarmaxdan bir kere peyğembere selavat Bine bir söyle. • qara. • çıxmaz. oni de dürte-dürte. • geyen tez açmur. • Bire yeten ikiye da yeter. • Bin gör. “xeyirli olsun” diyarlar. böyük suda Bögünün yarıni var. • yumurta. • Bekliyan beg olur/Beklemiyan qul olur/• dögerler. • Bir köçmax – yüz talanmax. qaranın dadi var. • Baxmaynan ögrenmağ olsa. bire bin söyle. tezek yığmaya. • qezayi qurtarur. qaraya Bazısi arar – bulamaz. • Bekliyana verürler/Beklimiyani Beyaz at arpa yemez. • Beglere inanma. • Bin tedbiri bir teğdir pozar. • qaftan geyse. • Bize de bir gün toğar. “nerden buldun” diyarlar. • olur. • dünyayi yakamaz. • Bir Bir baba dokkuz oğul besler. iki ayax ben gelem. Dokkuz oğul bir babayi besliyamaz. • Bir bişi – qırx kişi. • olmaz. • Bitmez iş olmaz. • Bir bilenden qorx. it de qesep olurdi. bir al. • Bayaza bayaz diyarlar. • boğulem. • bazısi bulur – yiyamaz. • Bir ayax sen gel. • Bar veren ağaci kesmezler. sabır Bir insan ataş olsa da Bir müşteriye Bir Bir günün begliğu de begluxdur. “hayıf sene tikan” Bataxluxda çırpınmaq Bay Başxasının qaşuğinan qarın doymaz. • Beg deduğun ne. • Boşluğun belasından söz çox olur.

• qalmaz. tana merek qurtarur. • söyliyen çok yanulur. • Çox ögülen çürük çıxar. • Çox Çoxi iştiyan Çürük iple quyuya Çıxılmaz Çalıncı her keşi çalıncı zanar. • Çoxi gören aza qayil deyil. bağda tutdan olma. • bir soxaxdayım. Çemberin çek-çuki gendine qalur. • söker. • yığsan. böyük söyleme. • Bulutdan nem qapiyer. • quyruğuni kesme. • Çocux teregi. • soyulmaz. • Çox ağliyan ulusini bulamaz. biri uzun. • • Çağrılan yerden qalma. • mindersiz qalur. qocaluxda titremezsin. qocalanda ye aşi. boynuni uzadur. Degirmana su nerden axduğun ögren. • Böyük luxma çeyne. • Çik yumurta Çobansız tavari qurd Çogunun yanında atın Çor diyana sen can de. • Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda Ceyilluxda odun Camiden de qaldi. • Buğda – etmegin yoxise. • Degirmana giren çaqqal. • Daveye bürc lazım olsa. demeduğini geder-gelmeze yolliyar. boyun görünmez. • eder. • derdi olur. • Çuvalduza yumrux vurmazlar. • yiyar. biri qısadur diyar. Böyük başın böyük Böyüksüz evde Bulanux Buna Böyügyni tanmıiyan allahıni de tanımaz. çağrılmiyan yere ayax basma. • azdan da olur. yüzüne sıçrar. qocalanda qur qazan. • Çıxmiyan canda ümüd var. • ortadakına deger. • Dadli-dadli söyliyer. • el demişdürler. • bereket olmaz. • • Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur. • Çamura taş atma. • enilmez.yarınin bir xoş güni vardur. çamura basdi. • Çeken öküze vururlar. • Çürük taxta mux götürmez. • Çağırılmamiş misefır Ceyulluxda para qazan. tatli dilin olsun. • . medreseden de. selin ögüni keser. • dirgana dözsün gerek. • Ceyulluxda daş daşi. • suda boy verme. aci-aci Davada ağac Dağda qurutdan. Çaliden aldi. • Degirman bilduğini Dedugini diyer. • Çingeney altun qefese qoymiş.

göyde toy var. • ararlar. • düşmen ayağa. saxalimi yoliyer. Dost gelen güni bayram Dostumuz dost olsun. • Derdin derd bilene söyle. Dost başa baxar. elinden gelmiyen işe tolaşma. • Dost daşi keti deger. • güc ver. derdli gülmez. • Dünya yalan dünyadur. misxalinen çıxar. • Derd var deler keçer.Degirmançi ac qalmaz. haxilli de inanmiş. qar olur. • Dertli gezsen tez ölürsün. derdli söylegen. • Delinin etiğuni haxilli etmez. • Deveden böyük fil var. • dögerler senin qapini. • olur. dermansız da qalma. Dünya Dünya Dovuzun bitini elen alma ki. işen Dilin gemügi yoxdur. qariler merdivan Deve Deşi xocaya. • Derd bir olsa ağlamaya ne Derd derde oxşamaz. insan qemden çürür. • Diş çeynemeynen qarın toymaz. başarı çıxar. döşi xocaya. bögünden söyle. • Demüri sicax-sicax dögerler. • görünce degenegini saxlar. • Dermene inanma. • Dünden söyleme. • Derdi çeken bülür. • Deli deliyi Deli Deliye gülegen olur. yeddide bir başi xocaya. • Dost yolunda tufan olur. • Derd adama selinen girer. • Dostun yoxsa – ara. • Deyilen söz geri gelmez. tapanda – qori. • Demür nemden. elen zor ver. • sevgiler. • Derd bulmax qolay. • düşmen güldürüb. • Deli demiş. • Derdini gizleden davasıni bulamaz. • Deli ağlamaz. bize de bir . • uyan deli olur. • Derin bulax bulanmaz. • Dost arasi pak gerek. • Devetsiz geden xurmay seçmez. • düşmenimiz kor olsun. bir xorum oti yanmaz. • Dögme kirase qapisini. • Dilen zor verme. • Diyerler zamaninen hep unudulur Dost acıdıb söyler. • mindersiz oturur. • Dilen güc verme. beşi de qara. • beş günlüxdür. yitirmax çetindür. • Deniz olub taşma. Dizimde oturiyer. • Deseler ki. • Dünyaya ümidinen yemişler. • yansa. Derd var geler köçer. • var.

• El atına binen tez ener. çubux meşenin. el El El eliynen tikan yolma. • Enemeduğun yere çıxma. • tezesi olmaz. etdiğunden xeber ver. • Düz söz baş keser. • Etmegin çoxuni yetimin ögüne Etmek ögüci olma. ati Eşek ne bülür. • Ereb toyunca yiyar. • gözi terezidir. • Düşman ocax başında. • sen de keç. &quot. • Ele uyan evsiz qalar. • tadur. • qalxarken ayıblanır. • Esgi şehere teze nırx qoyma. Esgi yırtılmasa.gün toğar.hoş&quot. • El ağzi – çuval ağzi. • El eli yıxar. • El için ağlayan gözden olur. yazıx sene tikan derler. • Elinen gelen derd dügündür. • Emür paşanın. eksi düşmandan dost. eski dost düşman olmaz. gene eşegdür. • Düşmen etek altından çıxar. • de dönüb yüzi. • tezesi olmaz. • El ağzi faldur. • Eliaçığa allah kendi yetürür. • Eski yırtılmasa Eşegi Eski pambukdan bez olmaz. • gelse. su gölden. • Eşege atlas-çul vursan. • Edecağından söyleme. adami bir qaşux suyinen boğar. xurma ne Etinen dımax arasına girme. Eringenden gene axsax eydür. • Er qaxaninen er evlenen yanğılmemiş. • Düşünmeyıb oturan Düz söz qıhıncdan El Düşüne-düşüne görer işi. • ağzınnan quş tutulmaz. • Elinen açılani dişinen açma. • qoy. • Eski düşman dost olmaz. • Eşegin cani yansa. türk ölünce Eringenin qazancını it yiyar. • El sözüne uyan evini tez yıxır. • gelmez. • Etmeki Etmegi tek yiyanın boğazunda qalur. demekden qurtuldum. • . • satdım. • yaxasıni – bit. • keskün. • de keçer. • Et gömüksüz olmaz. • egri hep düzluxdan söyler. • yiyar. • Etmek elden. sonra peşman olmaz kişi. • El keçduği körpüden Elden geden ele Eli Elinden Elden olan gözden olur. • Enişden gene yoxuş eydur. • Eşegin ölümi ite dügündür. • El atduği taş uzax geder.

• Gendi gözel yox. • Geder bağlar qorasi. • Gölgesinde yatacaq ağaci budama. Fağırların Eziyyetin ben çekdim. • Evvel-evvel qapaz çalan uçamaz. • Eylik et ki. • Göke direk yox. Gezeğan gelinnen. Göl qızdan çarşi – bazardakı loti eydir. kövünden çıxan köv qeder. endürür şahı. güleyen golse daşinen. • Evinden çıxan ev qeder yıxılur. • canım ondan da eziz. • Fitneden Fuxara kendi çıxışıni bilse oger. • Ev üstüne ev olmaz. alanda qomşi al. qelbi gözel olsun. • quzi. degirman tozsuz. • kötisi. • Eyluge Ezelden gülmiyan sonunda da Ezizim ezizdür. • Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur. • Gec buldum. fuxara olmaz. • Ev sözsüz olmaz. • Gelin oldun. • Eyi evlad babayi vezir eder. bir az de aşağilere bax. • Gec olsun. tez yüyürtdüm. dişerde Ev yıxanın evi olmaz. • Gökde yıldız ararkon. • Ev tanasından öküz olmaz.etmekçiye büşürtür. qalur Gelen gedeni aratır. • . • uzax tolan. • Gelin inek sağamaz. • yüzler qarasi. qızın da Gendinden yoxarilere egridur diyar. • Fağırın ahi. • güc olsun. • Fikirleşmenin axri deliluxdur. • • Gezağan qari iki evi viran edir. • gülmez. Fuxaranın gozi tox olur. • düşgüni/Bayaz geyer qış güni/Zenginlerin azğıni/Kürk geyiner yaz güni. • baxma. • yerinde su eskik olmaz. eylik göresin. kötisi rezil. • eylük olsa. • on bir dediler. dilin çek. Gelen gedene rehmet oxudur. gedende “ağam”. sen get aşinen. yerdeki çuxuri görmir. • Gelende “paşam”. • Fite uyanın evi yıxılur. birini de artuq ver. • Evdeki bazar çarşide keçmez. • Gendini tanımiyan allahini de tanımaz. • Gökden on iki alma düşdi. sefasını eller. bir da sabur et dediler. • Ey söz demür qapiler açar. öküze biçax vurulmaz. havli Gelinin eyisi olmaz. • • Gedeni tutmax olmaz. • Ev alma. • Evde bülbül.

• Her xeberi çocuxdan al. • tik qaşux. • böyükluğunda. • Gözel sevmeye töbe olmaz. • üzi. hem Her taraxda bezi var. • Haxıl başın Hava geçen yerden suda geçer. • Veteni ezizdür. • gelen. • xanımidür. • Işi yari-buçuk görme. huyunen geder. • Gören göz yol aramaz. • Görmemişe Gören göze kül sepme. • Gözele göz deger. • Her yerin kendi adeti var. • Hers gelür. • Her gün Her keş Her derdin bir dermanı vardur. • Hacdan gelen ben. her başdan bir axıl. • Gul tikansız olmaz. • Her keşe gendi Her öküzi Her kövün soğan toğramasi başxadur. samanlux da saraydur. • . Gözünde yaşi var. • qelbe söz. lacordiya qaldi işi • Her keş kendi derdine yanar. • Günleri sayduxca uzanur. • bir çomağinen sürmezler. • Gözi ancaq toprax toyurur. yeduği kepek. • gir. • Her işi qurtardide. • Iştiyanın bir yuzi yara. • Her zemiden Her sılığa uyan tez döner. Haxılsız kişi paray neder? • Haxli kesenin qapisidür. burnun dişle. eşitduğan inanma. görmemişden eskük etme. tasinda Güne göre kürkün gey. • Gözel Göyduği ipek. • aşi yok. • bir taxıl. deli söylediğuni bilmez.dögül. • qaralur.Gördüğün qoyub. neynar traş? • Haxlan keçen başan keçer. xeber veren sen. vayinen geder. • kendi babmi bulur. • Gövül ferman dinlemaz. • ömürden gediyer. • Hayinen Hazır aşa Haxılsız baş. savux suya Hersin çıxıyer. göz qaralür. hem gücli. • gösterme. • Gövül omduğu yerden küser. • Her esen yele uyma. • Gördün deli. • Hekim kımdür? – başa keçen. • Hem suçli. • Hayinen gelen. • • Haxılli büduğim söylemez. vermiyanın iki İki qarili evde dirlux İki gövül bir olsa. savul geri. • Her qari kendi evinin hem quli. hers gedür yüz Hersin çıxıyer. • aşi tez bişer. • Hax batil olmaz.

tana sevmez. • Karib kuşun yuvasini allah yapar. • İnsan sözünden. • İlk baxtım – altun baxtım. • seslesen oni eşidürsün. • Kişinin hörmeti gendi elinde azdur. • qocalsa da. • İtin İt İnsan İp qırılduği yerden bağlanur.olmaz./Aşaği qoyşa pas olur /Vurub öldürse yas olur. yürek qocalmaz. • ölür de sahabi çıxar. qırğın yeni . saman teper postan. • Komşinin quzusi komşiya koç görünür. • ölumi gelince çobanın degenegine sürünür. • İnanma dostan. quzunun sesi avluda duyulsun. • Kor degenegini bir kere yitürür. • Karibin kimsesi yox. • İlk vuran oxçudur. • İnsan ne bulsa. Koç nereden olur-olsun. • İt ile çuvala girilmez. • Karibin boyni bükük olur. • Keçen Katıksız etmek boğazdan keçmez. • düşe. • ağlamaz. cüt olur. • Kefenin cefı olmaz. boynundan çıxdi xaçi. düşdüği quyuya bir de Köçdüğun Kosadan buyux iyidir. öküz buynuzundan İpe un sariyer. • İnsan insanan yük olmaz. qabuğuni begenmiyer. • İnek öldi xab kesildi. • Kimsenin ahi kimsede qalmaz. • Kamil ögren – it dili olsun. • yurdun qedrini qonduğun yurdda bilürsen. • İnek almaz. • günlerin harmanini sovurma. • İt qışi çıxarur. yiyanda azinen ye. kendinden bulur. • Kor odur ki. • Karibe bir salam bin altuna deger. • Kediye neynir ismarlamazlar. orucdur deyer. • Kimi bildisem haci. • İnsan evledi dünyada tek olmaz. amma derisi ne çekir. allahı vardur. • Kime ne Keser kendi sapıni yonmaz. • Kendi düşen Kesdeneden (şabalıd) çıxmiş. • Karyıli – varyıli. buyuxdan saxal iyidir. • Köç-küçe tayandi. • Kedi cigere yetişmezse. bize de düşer. • Kimin mumi sabağacan yanmiş? • kişi ne etsin ki/Yokari assa his olur. • Kesilen baş yerine gelmez. • tutulur. • Komşuda pişer. • • Kişi olan sözünde durur. • İşliyanda çoxinen işle.

• düşmez. • Küçükler suç işler. • şarvara yamax. • Köti adamnan dert eskük olmaz. gene bir bilmişden sor. ne de peşine get. • Mollanın deduğuni de. • Misefir üç günluxdur. ne başxasına yedürür. hem düşmendür. oğli yoxsa da. meslehet senin. • daş baş yarar. • ver.oyandı. • Kövülsüz sevmenin gözsüz oğli olur. • qulax ardi et. dönmez geri. • Lafla peynir gemısi yürümez. • Oğlan doğurdum-oydi beni. • Mermer – ey daşdan. • Köti söz sahabınındür. • olmasa eyin qedri bilinmez. • Nesibe zaval yoxdur. • Köv üstüne köv olur. köti Köti Köti sözi Kövül Küçük insan düzelmez. • Merdivani Malının yanında saabi gerek. • ağaca daş atan çox olur. ne Ne qeder Ne Mum dibine işıx vermez. • olmaz. • • Misafırin rizi kendinden ireli gelir. beg Oğlan olan yerde oğurlux saxlanmaz. • Mal Lafdan gümrük alınmaz. • Küçük kövün böyük ağasi. • Oğlan evlenür. • Nesibinde varise qaşuğan çıxar. at bulmamış. • bilsen de. at bulmuş meydan bulmamış. Qız olan yerde igne . • adama hem dostdur. • böyükler bağışlar. babasi gerek. • Ne çabux ol asıl. • Kölgede biten oğacın meyvesi olmaz. oranın arabasına binersin. • Köşe taşi yapiden Köti hava düzelür. • Nere gedirsin. • Namusi altuna degişmezler. eylik – iki başdan. yoxdur onun belli Ne coraba yamaxdur. ne yavaş ol basıl. • Mezar taşiyla iltifat Misefir evin yaxuşuğidir. • Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz. • yeri. ev üstüne ev olmaz. Laf kiseye gırmez. • umduğundan küser. • Köti it ne yiyar. • Külden tepe olmaz. etduğuni etme. • Meyvali Meydan bulmuş. ne de peşine get. Meyxaneçiden şahid iştediler. serxoşi gösterdi. • Namus geder. qız doğurdum-soydi beni. • ayax-ayax çıxarlar. • Mal senin. • oldum sanur. • Ne ver.

• etme. • Oma-oma döndüm Otuz iki Onde geden yorulur. • çare var. kimse demez ki. • Qarnın toymiyan Qarili-varili. allahi vardur. diriye gülmez. • Qeribin kimsesi yox. • yerde acluğun bildürme. • Qapiye geleni qataxlamazlar. • Papaği keçi derisinden. • Qarsisiz ev – susuz degirman kimidür. • Ovçi ne qeder biliyerse. • Qarisi küti olan adam tez qocalar. • Ölüye ağlamaz. • Qari var – arpa ununnan aş eder. • Paran vardur. • Qelemin ucunda qılınc güci var. Ölen Ölü Oxlavısız tutmac olmaz. paşanın cani çıxmiş. • Ölünün yüzi serindür. • Öküzün çekdüğüni qayışdan sor. xeberi yok gerisinden. çerşi-bazar senindür. • papaği olmaz. • komşim oldi. bayılmaya da razı olasın. • olmaz. • o qeder biliyer. • Qeribin dosti olmaz. • Qaraya bayaz Qalan işe qar yağar. • .gizlenmez. • Peynil-etmek yemesen. • dişden çıxan otuz iki mehelleye yayılur. • insani sözünden tutarlar. • qarasi etmez. • eder. • olan bir gün ağlar. • Qazan qarasi geder. sırıt. everdim – elin oldi. yüz Qembersiz dügün Qaşuğinen aş verib. Delisi olan her gün ağlar. imam evinde aş olmaz. • deyilmez. • gözünde yaş olmaz. arxada qalan soyulur. Paşanım işi de poşaya düşarmiş?! • Paşanın varı getmiş. • can qurtatur. • muma. • Ölümden başxa her şeye Ölümi Ölümi göreceksen ki. qari var – buğda ununi daş Qari yüzli adamnan (kişiden). • yiyansan. • Ölum ile öc alınmaz. vay qalanın halına. • Oğlum oldi – gülüm oldi. • allah kerimdür. arxada qalan Öpülecek yüzi tüfrülecax Papaxçının Önüne baxma. sapinen göz çıxarma. ayurdum Oğul babasına göre süfre açar. Paran yoxdur. • soyulur. • Önde geden yorulur. • Qanliden uzax goz. avi de Öküzi buynuzundan. Qalan işe qar yağar. adam yüzli qariden elheze. sonuna bax.

• yaşasın. • yükü. gendi getürdi qapiye. • dögmiyan dizini döger. • Sanat altın – bilerzikdür. • gün tövbekar. sağıldım. • Sağır eşitduğini. ya halvaçıya. • Quri qaşıx ağız yırtar. • Qılıncsız Qırıx etmek birleşmez. • eylanmaz. Sakın. • Sağıldım. • ulaşur. • Quri ağaca qan Quri Qoyuna çoban – tarlaya sapan. • Qırx qurda bir aslan ne yapsın? • Qız beşikde – cehiz sanduxda. yeddi bayramda söylerler. • Qutli gün toğuşundan bellidür. • qara cocux. kor tutduğuni buraxmaz. • Qırmızı gömlek Qırx gün günahkar. • soyamamış. • misliman olmaz. • Qurumuş ağacın gölgesi olmaz. yeddi toy. • qırğına düşdüx. ya Qoca kafır Qorxan Qismetden artux yemek olmaz. • dunqur. • Samannuxda kedi bin yil Sayanin quliyam. yarar baş. • Quduzun ömri qırx gündür. • Quri selemi yel alur. • Sabax qismetini kimseye verme. • davxılçiye köçer. • Qoçun buynuzi qoça ağırlux etmez. • Sabonnadux suya qoydux.Qeza gelende geliyerim demir. ne zerer. • Qurban olem tipiye (küleye). • gizlenmez. • Qorxax bezirgan ne xeyir edur. axırda da tokmük vurdi tağıldım. gene bizim Sabur eden her şeye Sağ baş yasdux Sabur eden her şeye ulaşur. • Qızi kendi – kendine qoysan. • Sadağa veren eller derd görmez. saymiyanin Seadet qapiden girende. • Qızın qövli bende. oğlan evinde xeber yox. • Saymaduğun taş. • Qırmızi gömlek gizlenmez. bir Qırx oğri bir çıplaği Qırx yillux yanux Qız evinde danqurQız Qızıni Qırx illik balığa üzmek ögredir. • Qılınc qınini kesmez. • . • sürtme.duz yükü. • Sabax naxıra. axşam axora. • iştemez. • Sağı soldan baxıb söyle. • Qız sabahi-qala sahabi. • göze çöp düşer. • torbaynan at bir kere tutulur. şalvarı başxasında. • sultani.

bene de yelek. • Sivri başda axıl durmaz. • Sene ton çıxsa. • Sözin Su Su Söze gelende usta. söyledene bax. • Senetine kim xor baxar. • Su geder. • boydadur. • Söz var. • Tiken battığı yerden Tilkinin bazarda Tek ayranın olsun. sinek Bağdaddan gelib qonar. tas delux. • Sert olma. qum qalur. • düzüni cocux diyar. • dequl. boynuna torba taxar. • vermez. • Sözi yerinde söyle. baş yütürür. • Tatli dil yılani deşiginden çıxarur. • Sözin gerçegi yerennüginen deyilür. eller biliyer bin-iki. qulax iki. tilki de dönüb quyruğuna. • olmayan sufrada yüzi olmaz. söz var. merd ol. meydan bize qaldi. Sev seni seveni. • Suya düşse quri çıxan oğuldur. • Soylu soyuni yuturmez. • oynama. • Tilki tilkiye diyar. • Tatli suyi kim içmez. • Sevenin gözi kor olur. söz var el için. • Şeytan getdi. • geder. işe gelende xasta. iki dişli Sevme seni sevmiyani. • enen hürise. • soysuzdur. • icin. yürek bulandurur. • qarise. • Seni senden sormazlar. • . • Söz sözün küsküsidür. • Sükut atın tekmügi böyük olur. meslehet Söz var ev Söz var gelür Söyliyene baxma. • Su kimi ömrin olsun. • Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gerek. çuxuri bulur. • iki. aş bütürür. eller biliyer bin iki. kökden Sinek murdar Son biliyen bir- Senden ötri xasta olana sen öl. • iki. • Şeytanın dostluği dar ağacına Tağın da derdi tağ Tarlada izi Tac olmaynan şah olmaz. • Susuz ağac meyve Suyi qoyub ataşnan Şefteliden bağ olmaz. • geder. • Söz bir. • Tava delux. • bulandurmaynan balux tutulmaz. • Sen biliyen bir-iki.sefalet bacadan çıxar. bu da geldi üstehıx. • qederdür. • Söz var ev için. • Sımarlamayinen hac qabul olmaz. • çıxar. söz var delür geder. • elden sorarlar. söz var el için. soyuni yütüren Söz bir.

• ögüne aş qoysan. • geldin Bayram ağa. her kişiyi toğri sanar. • Xasta. bin türli behane bulur. yaxın gelme-qoxun gelür. • gözi ile at al. • Toğri geden Toğriya allah Topalinen gezen Toxun axsamayi ögrenür. • Türk geden yere bereket gedir. • para bulsa tavara verür. cesedime can geldi. • Veren eli kemsezler. gözlerime qan geldi. • Vetenime geldim-imana geldim. • içinde olmiya. • Tuzsuz aşa şoker de qoşsan tadi gelmez. çorbayi Xastayi buza Vurğudun bir yumurta. imana geldim. isınen kımı seni sancar. • Veteni sevmax imandandur. • Xalq gözi terezidir. • Türk sögduxca qızar. • dostluği pozmaz. • Türkün sonraki Ucuz veren tez satar. tavuği de. • Toğmaduğun oğlana ad qoyma. • yardımçi. Var başinı gizlemez.ne işi var? • tolaşmaz. ölüm yıxar. orgen Ununi elemiş. oni da dürte-dürte. • axli bende olsa. • ölümdür. • Vaxtsız öten xoruzun başıni keserler. • Uzun yaşın axri gene Üşümüş yilani qoynan qoyma. • canımi Vetene yetürdüm. • getme-canım çıxar. • . • Xalqa quyi qazan kendi düşer. • Var-dövletim yitürdüm. kepegi qaçiyerdi. • Varlının xorizi da yumurta qoyar. • Vaxtıni yitüren bextini yitürür. turduqca bezer. yox da daşdan qevidir. qulaği ne böyük. • Toydan sonra nağara. • Türk şerlünin qulidür. Uzax Unu uçiyerdi. • qoymaz tasda. • Tovşan ne küçük. • elegini asmiş. • Veten-veten deyip sızladi yürek. • Topal eşşeginen karvana qoşulma. • qovuşdum. • Xain adam qorxax olur. • Ustadıni xor gören boğanıza torba taxar. • Toğri olan. vay ona ki. • Uli gözi ile qız al. • Türk zoppasi görmemiş. • Xastalux şaşurur. • Veten hesreti çekdim. • atının samani bol gerek. Vetenime Vetene geldim. xoş Tuz-etmek Türk Türk Tutulmiyan oğri – begden toğri.

namusli qız eydür. . • Yetim xırsuzluğa çıxar. • Yazda ayransız olma. • Yaxın adamın yoldiğu saxal Yaxşuluğa yamannux. eşşek Yumurtanın atın ne yoldaşi. • Yumurtadan yüng qırxılmaz.yollamazlar/Aşığı söze yollamazlar. • sansından pay oman cehennemluxdur. • Xırmana giren posrux dirqana tayanur. • Yilani yarali buraxmazlar. xeyir gelsin Xırman yelinen. • Yügrek at qemçi işletmez. • kepçenin bahası olmaz. • Yazın yalağı. • Yetim demiş ben gülerim. Yel esende yelleniyer. qışın sicax yemeginden eydür. qız qardaşından. • Yürek şüşe kimidür. basa-basa yere keçürürler. ay ilk axşamdan Yigide qırx günah azdur. vura-vura endürürler. • basma. • Yigidim sağ olsun. • eşşege samannux. • dügün elinen olur. toğriyan bülür. • Yigidin başna her iş gelür. yol görende yollaniyer. • allah demiş ben nerdeyim. • içar. • Yiyan Yeyilmemiş aşa dua qılınmaz. • Yazılan yazi başa gelür. • Yolsuz geden tez yorulur. • Yolundan çıxan tez Yoxdan kosa yaxşidur. • Yoxsulun bayla ne qardaşi. • Yaxşi niyat yarım dövlet. • Yapmaduğun gövüli qırma. Yad Xeyirsiz oğlannan. bulunmiyan qız olsun. • toğar. alçak olma. • Yaz qışından belli. • Yatağan arslannan gezegen tilki eydir. • başına. • Yiyan bilmesa. • gele-gele biliş olur. • Yalançının yeminine inanma. qırdın. • bitmez. • Yüksek olma. • Yağ taşanda Yalançının ipinen quyuya enmax olmaz. • varınca ağlar. • Yuxi yastuk iştemez. • Yurdundan sürülen yurduna Yuxliyan yilanın quyruğuni Yügrek at yemini kendi arur. pozan da Bedel. bilen varmaya-varmaya yad olur. qonan köçer. • Yaralının derdini ne bülür yarasızlar. • Xeyir say eşine. • da Bedel. • yorulur. • Yüksekden baxan alçağa tez enür. qışda yorğansız. kor Yazan Yalançının quyruği peşinde olur.

• Yüz bilsen de Yüzger esmese Zamanaya bax. aviye qaval çaldirüyer. • bir bilenden sor. zurnaçi başi ol . minnetinen Zengin arabasıni dağdan aşırur. yoxsul düz Zerelin yarısından da dönsen xeyirdür. • Yüzüne bax. • Zorun Ziyada xarçlamax mekrüfdür. • Zehmetinen yeyilen aci soğan. • yeyilen baldan tatlidür.yapamazsan. • Ziyankerden qeza eskik olmaz. • Yürüş vardur ki. duruşdan beterdür. • . • Ziyade xarçlamax mekrüfdür.var ise. ondan su um. • Zorinen gözelluz olmaz. • Yüzen gülen arxadan söyler. • ovada yoluni şaşurur. • yaprax oynamaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful