Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa .

sunar Bir kimse, önce yakınlarına yararlı olur. Çocuk soyuna, ailesine çeker; çırak .ustasının yolundan gider .Çok az yararlar için kişilere ya da canlılara eziyet edil¬memelidir Cömert fazla para ödeyerek herşeyin iyisini satın alır. Cimri, cimriliğinden, az paraya kötüsünü alır. Ama az pa¬rayla alınan çabuk eskiyeceğinden tekrar tekrar ayrı şeyi al¬mak zorunda kalacak, sonuçta cömerdin verdiği kadar para .ödeyecektir .Yetenekleri sınırlı kişi yükselemez .Yolculukta akşam ulaştığın yerde yat, yoluna sabah devam et Çocuğun bulunduğu yerde birini çekiştiremezsin, çünkü çocuk, bilmeyerek .bu sözleri başkalarına aktarabilir .Ağır başlı insanla, hafif insan davranışlarından belli olur .Azlık olan yerde, iş de, uğraşma da az olur Bir işi bilen, o işin ustası olan kişi, hangi koşullar içinde olursa olsun işini iyi .yapar Bir işin yapılışıyla ilgili olan kimse, o iş üzerindeki eleştirmeyi kendisi için .olmasa bile üzerine alınır .Bir sıkıntısı, gereksinimi olan kişi ancak onun gideril¬mesiyle huzurlu olur Çiftçilik yapanlar toprağa bağlar. Bağcılıkta iş başın¬dan uzaklaşmamayı, .orada kalmayı gerektirir Çocuk olan yerde, devamlı olarak onunla meşgul ol¬mak gerekeceğinden .dedikoduya vakit kalmaz

Değerli kişi, herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin .yaptıkları etkisiz kalır Elden gittiğini sandığımız şeyle ilgimizi kesersek, uzaklaşmasını kolaylaştırmış oluruz. Oysaki, çalışarak, uğ¬raşarak onu geri getirmemiz belki .mümkün olacaktır En sağlam iş çiftçilik ve koyun yetiştirmektir. Başka sanat ve mesleklerin .önemi yoktur En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Arıcılık .ve sebzecilik gibi işler eğlence sayılır Her nesnenin değerini anlamaya yarayan ölçüm ayrı¬dır Bir nesne için .kullanılan ölçü, diğeri için kullanılmaz .Her şey, onu gereği gibi kullanmasını, ondan yarar¬lanmışını bilene yakışır Karnı aç olana, karnını doyurmadan ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın .yine uyuyamaz, rahat edemez Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır; başkasının malı .olsa da Kızını isteyen kişinin işini, gücünü, tutumunu iyice öğrenmeli, karan ondan .sonra vermelidir .Kötü kişilerle kötü yerlerde dolaşan kişi kötü huylar edinir Ne istediğini bilen, bunu yerinde ve yoluyla söylemek¬ten usanmayan kimse .aç kalmaz, isteğine ulaşır Ölümcül hastanın bile iyileşeceğinden umut kesile¬mez belki şifâya .kavuşacaktır .Satıcı elinde ne varsa onu satar -

Temelinde, bozuk olan şeylere, birtakım desteklerle, çabalarla büyük bir güç .kazandırılamaz Ufak tefek kişiler, olduklarından daha genç görünür¬ler .Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi çaba ile yetenekli kı¬lınamaz Zenginliğin, yüksek mevkilerin getirdiği pek çok da zorluk vardır. Orta halli .bir yaşantının sıkıntıları daha azdır .Adı kötüye çıkmış bir kişi, yaşadığı çevrenin de adını batırır .Bakımını yaparsan bağın güzel olur. Ayrıca bağla uğraşmak bir eğlencedir Bazı insanlar, kendilerine zarar vermeyen "bir kişinin, başkalarına zararı olsa .da ona göz yumarlar .Göz alıcı giysi giymiş güzelin isteklisi çok olur .Her işin kendisine özgü yolu yöntemi vardır .Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir Herhangi bir şeye karşı aşırı düşkünlüğü (tutkusu) olan kişiler, elde .ettikleriyle doyma, yetinme bilmezler Kalın kafalı insanlar bir konuyu geç anlarlar. Tembel kişinin elinden iş geç .çıkar Kötü bir insanın yarattığı zararlar, yalnız kendisini et¬kilemez. Kötülük yapanın durumuna, etkisine göre eve, ma¬halleye, topluma, hatta tüm .dünyaya zarar verebilir .Nazik bir işi, o işten anlayana ver. Aksi halde, ağzına yüzüne bulaştıracaktır .Usta binici ata sağdan da, soldan da rahatlıkla biner Uzun süre açlık çeken bir kişi, bol yiyeceğe kavuşsa da yine aç kalırım .korkusuyla gözü doymaz. Aç gözlülük yapar

Zararlı olduğu bilnen bir kişiye kimsee kötülüğü do¬kunmadığı sürece .ilişilmemeli -A.Aba vakti aba, yaba vakti yaba .Abanın kadri yağmurda bilinir .Abanın kadri yağmurda bilinir Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten .ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar

.Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde .yaşamaya alışıktırlar

.Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. .Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler

.Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Kimi insanlar yaptıkları işten zevk duyarlar ve onu bırakmak istemezler; bu işi .sürekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hiç bıkkınlık duymazlar

.Abdalın dostluğu köy görünceye kadar

Çıkarı için yakınlık gösterip dostluk kuran kimse, beklediği yararı elde ettikten, .işini yürütecek başka yollar bulduktan sonra sizinle olan ilişkisini keser

.Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi .duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi de orada bulunur

.Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; .kişiyi pişmanlığın içine iter

.Acele ile menzil alınmaz Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, .başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır

.Acele işe şeytan karışır Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç .beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur

.Acemi katır kapı önünde yük indirir Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha .başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir

.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine yetmeyeceği duygusu .içinde bulunur

.Acıkmış kudurmuştan beterdir Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir .şeyi görmez, tek düşündüğü uzun süre yokluğunu çektiği o nesnedir

.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç-yoksul .bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar

.Acı patlıcanı kırağı çalmaz Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı .için felâketlerden çekinmezler

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden .(ininden) çıkarır Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler

de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne .geçip onları doğru yola sokabilir

.Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle giderilip geçiştirilemez, böyle yapılmak istenirse kimi anlamsız ve aşırı davranışlara kaymasına neden olunur. Çocuklar da bir şey istediler mi hemen onun yerine .getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler

.Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde .bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler

.Aç ayı oynamaz Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; .insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır

.Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür, emeklerinin karşılığını vermez, kötü muameleye maruz bırakırsan yanlış yola saparlar; söz .dinlemez olurlar, arsızlaşırlar

.Aç doymam, tok acıkmam sanır

Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç .yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder

.Aç elini kora sokar Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa .her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez

.Aç gözünü, açarlar gözünü Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. .Bu belâdan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur

.Açık ağız aç kalmaz Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren .kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz

.Açık yaraya tuz ekilmez Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve .davranışlardan kaçınmak gereklidir

.Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük .taslamaya başlar

.Açılan solar, ağlayan güler Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine .dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir

.(Açın gözü ekmek teknesindedir (olur İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, .yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir

.Açın karnı doyar, gözü doymaz Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; .1 bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. İhtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, .daha fazlasını ister

.Aç kurt bile komşusunu dalamaz Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği bir yönüyle buna .bağlıdır

.Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

elde etmelidir . o her zaman . bunu başkaları duyabilir.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa.Açtırma kutuyu. Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa. olmayacak düşler .Aç ne yemez. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir. dosta bile açılmamalıdır.Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz .olmaktan çıkar. yayılır .Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz İnsan ihtiyaç duyduğu. mırın kırın eder . saklamaya çalıştığın şey sır . darı) ambarında sanır (görür Yoksulluk çeken.Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır. iyisini. söyletme kötüyü Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine.kurar . Tatmin olabilmek için onları gerçekten .çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma . hakkında kötü şeylerin ortaya . varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker. tok ne demez Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur. kendisini onları elde etme hayaline kaptırır. kötüsünü arayacak durumda değildir. sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz.daha iyisini ister. en güzel şeylerde bile bir kusur bulur. Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır.

saydığındandır. yakın ve . İhtiyaçlar bu sayede karşılıklı olarak giderilir.Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır.(Adam adama her daim muhtaç (gerek olur Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar. Bu bakımdan hiçbir insanı küçümseyip yararsız saymamalı. olur ki bir gün. utanır (hatır sayar Bir kimse kendisine yapılan kabalık.yeme. değerli bir kimse yapamayız. evimizde kalabilir.konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz . . konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir. bazı unvanlar vererek. hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. dost. överek. kötülük karşısında sert tepki göstermiyor.(Adam adamdan korkmaz. zalimler bulunamaz. dayanışmaya gerek duyarlar. Zulmün bulunduğu yerde ise hak . azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır .hiçlenen o insanın yardımına gerek duyulabilir . pohpohlayarak bir kimseyi iyi yetişmiş. can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa. utandığındandır. . Hak. Bu konuk tıpkı can gibidir.Adam adam denmekle adam olmaz Değerleri olmadığı hâlde değer verip saygı duyarak. eğrilik. benzer bir şekilde karşılık vermiyorsa. duygularına egemen olduğundandır . Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş.(Adam adama yük değil. bu korktuğundan değildir. can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz Birileri gelip konuğumuz olabilir. hatır . sömürü.

insana yakışacak durum.derse desin inanmaz ve tuzağına düşmez .Gerçek şahsiyet. duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler.insanın kendinde bulunmalıdır . zengin olmak da . bir daha aldanmaz. olmasa da pulu.becerisine dayanmalı ve güvenmelidir Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu .Adam adamdır. eşek eşektir. düzenbaz ne . Kimileri de zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır. huyunu suyunu bilmediği bir kişiye bir kez aldanır. yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil. O hâlde insan.Adam adamı bir kere (defa) aldatır Bir kimse.(Adama dayanma ölür. Ne ki her destek ve yardım sürekli olmaz. öncelikle kendi gücüne. Çünkü bir kez aldanmış ve ders almıştır. olmasa da çulu Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin ya da yoksul hâliyle ölçülemez. karşı tarafın düzenbaz olduğunu bildiği için tedbir alır.(diyeyim . olgunluk.değerini artırmaz . Artık kendini ona göre ayarlar. bilgi ve . Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez. tutum ve davranış . Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır. yardımcı olurlar.

Adamak kolay. Böyle bir hayatı yaşamak. Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak.insan için yaşarken ölmek demektir . itilip kakılacak. ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi . Çünkü bu. yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. sevdiği.paraya dayanır. hakkı gözeten. Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. umut vermek kolaydır.bakılarak anlaşılabilir . bir maddeye ya da bir . Alışveriş sırasında hileye başvurmayan.İnsan daha çok anlaştığı.(Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez. Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. bir çabaya. yalan söylemeyen. o .Adamın iyisi alış verişte belli olur Alışveriş bir insanın karakterini. Ne var ki yerine getirmek ve yapmak güçtür. bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. aşağılanıp toplum dışına itilecektir. bunlar da zor sarf edilir şeylerdir . arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine .insandır . dostluk eder. davranışıyla ya da tutumuyla o işi yapacağım duygusu uyandırmak. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu. huyunu suyunu bildiği. iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. ödemek güçtür Bir işi yerine getireceğim demek. bu durum onun için katlanılmazdır.

çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür . işidir. Bu . sessiz kalan kimseler de ağır akan suya benzerler.Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir Başlangıcından bu yana nankörlük insanoğlunun değişmez bir sıfatı olagelmiştir.noksanlığı. Sanki bu. insanın atamadığı huylarındandır. söyleyeni zorlayan. Bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan. becerikli mi beceriksiz mi. insanda değişmez bir hâldir. bu bakımından sakıncalıdırlar .Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur . çokluk kötülükle cevap vermek. çıkmaza sokan kimselerde ise. suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın Genellikle sessiz akan sular derin ve tehlikeli olurlar. çalışkan mı tembel mi.. iyi mi kötü mü . bir ahlâk eksikliği var sayılabilir . bir kavrayış . Yapılan bir iyiliğe karşı.(Adamını yere bakanından. içlerinde besledikleri . başarılı mı başarısız mı.bakımdan insanoğlu güvensizdir. Bir insanın gerçek değeri.Adamın iyisi iş başında belli olur İnsanı gösteren sözü değil. Sinsidirler. duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü. ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. anlayışlı.olduğu yaptığı işlerle. niyetini belli etmeyen. ona karşı daima dikkatli olunmalıdır . kişilikli.Adam olana bir söz yeter İyi yetişmiş.kötülükleri hissettirmezler. Bir sözü defalarca söyleten.

büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi. ancak yıkıp bozamazsınız. içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden.(Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler Bir ağacı güzel gösteren. kurumuş gibi. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar.noktalarını bozmak zorundasınız . İnsanlar da böyledir. Onu da ayakta tutan bir temel (kök) vardır. Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. çokluk büyüklerini örnek alırlar. Yıkmak için köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız. Onun bütün dallarını kesebilirsiniz. insanı dert yer Ağaç kurdu. ana . yıkmak için temelini sarsmak. ancak yıkamazsınız. cansız. Çocuklar. çiçekleri ve meyveleridir.içe yıpratır. yiyip bitirir .Ağaç kökünden yıkılır Ağacı ayakta tutan. yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir. çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi . Kimi ayrıntılarını (dallarını) yok edebilirsiniz.Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. . İnsan ailesi. toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir. Bir aile. çocukları. verimli kılan. anne-babanın çocuklar.eğitim açısından oldukça önemlidir . canlı tutan yaprakları. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız. İnsanı içten . güçsüz ve verimsizdir . içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur.Ağacı kurt. onu toprağa bağlayan kökleridir. perişan eder. Bu sebeple. dayanıksız kılar.kalır ortada.

her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır. olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar . gerekli bir tempoda. Bu sebeple onlara yeni bir davranış .apaçık ortaya çıkacaktır . rızklarına el koymaya çalışırlar.yolumuzu şaşırabilir. 3. buna zorlanırlarsa kırılırlar. Bu yaşlarda işlenmeye. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler. tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler. Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez. aceleciliğimiz yüzünden sürçebilir. Eğilmezler. .kazandırmak imkânsız gibidir .Ağır kazan geç kaynar Herkesin anlayış yeteneği bir değildir. . 2. emin adımlarla yürümeliyiz. İnsanlar bu tavırlarından vazgeçmiş olsalar.Ağaç yaş iken eğilir Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. Yavaş yavaş ama güvenli. sonuca da ulaşamayız . Dolayısıyla kimileri aç ve yoksul kalır. tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz. Bazı beceriksiz.Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Yüce Allah.1 Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. hızlı giden yolda kalır Gittiğimiz yolda. Ancak insanlar aç gözlülük edip kimilerinin hakkını gasbederler.Ağırbaşlı. her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler. Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. öğrenme kabiliyetleri de farklıdır.. . herkesin rızkının kendisine yeter olduğu .Ağır giden yol alır. Böyle hareket etmezsek.

ölçülü.etkenler. bunları kendisine sunan kimsenin istediğini yerine getirme zorunluluğunu duyar. ağırbaşlı. yüz utanır İkram kabul eden. armağan alan kişi. Çünkü hafif meşrep. çabuk kızıp taşkınlık gösteren. sesimizi çıkarmaz. temkinli ve ağırbaşlı olan insanlara dış . onları hırpalamaya öyle herkesin gücü .Ağır yongayı yel kaldırmaz Davranışları ölçülü. niyeti bozuk kimseler kolay kolay zarar veremezler . Susar. sevilip sayılasın.(Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz Tutarlı. aceleci . itibar göresin. ölçülü ol ve dengeli hareket et ki. sözleri yerinde. sulu. istemese de işi yapar .Ağır ol.isteği reddetmeye utanır. . dolayısıyla ister istemez saygı görür ve yerlerini korurlar .. batman gelesin Temkinli. ağırbaşlı. bir borçluluk duygusuyla bu .yetmez.kimseler toplumda pek sevilip yer edinemezler . Bu ayrıcalıkları sebebiyle onlara kolay kolay kimse ilişmeye cesaret edemez. hakkımızı aramazsak kimse bize yardım elini uzatmaz.Ağız yer.Ağlamayan çocuğa meme vermezler Hakkımızın yendiği yerde susup sonuca katlanmak doğru değildir. temkinli kimselerin toplumda etkin bir yerleri. ayrıcalıklı bir kişilikleri vardır.

çileden yakasını kurtarabilmiş değildir.(Ağrısız baş mezarda gerek (olur Yaşayan her insan dertten. sıkıntı veren.Ağustosta gölge kovan. tembel tembel oturan. onun sonu iyi değildir. yaptıklarının cezasını mutlaka görür . aç kalıp yoksul düşer . fırsat kaçtıktan sonra. hak yiyen.kimse iflâh olmaz. kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alan . günün birinde bu dünyada ya da öteki dünyada kendisine . o da ağlar .geçim sıkıntısı çeker. Yaşadıkça da kurtaramayacaktır. Bu .hakkımızı vermez. Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur.döner. insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır . keyfini düşünen kimse. çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz.demektir ki. Onun için hakkımızı arama yoluna gitmeli ve bu yolda . çalışmanın zor olduğu günlerde (kışın) .Ağlatan gülmez Başkalarına zulmeden.Ah alan onmaz Zulmeden. zemheride karnın ovar Vakit ve fırsat varken (yazın) çalışmayan.sesimizi duyurmalıyız .Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer . yaptıklarının cezasını mutlaka çeker. perişan olur.

bunun önüne geçemeyiz. sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir. yaptıkları işleri ahmaklıkları yüzünden sonuçsuz kalır. Bir zarara uğramak. ne önlem alırsak alalım . er veya geç olan olacaktır . Bu gibi kimselerle kurulacak .tekrar yapmak zorunda bırakmış. insanlar gelişen olaylara çok . işe iyi düşünmeden. tedbiri bozar” derler. ne yaparsak yapalım. uğraşıları.Değerli. bizi darlıktan bu para çekip kurtarır. Bu da gösteriyor ki. Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir.Ahmağa yüz. beceriksiz. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. rahata erdirir. önemli bir şeyimizi” kaybetmek kaderimizde varsa.Ahmak iti yol kocatır Bazı insanların girişimleri. onları tekrar . alın teri dökerek kazandığımız para. karşılarına çıkacak aksilikleri hesaplamamış olmalarıdır. yormuş ve yıpratmıştır . yüzsüz ve yılışık.ilişkilerde dikkatli olunmalıdır . Dara . didinmeleri.kez engel olamazlar . abdala söz vermeye gelmez Anlayışı kıt. İşte böylesi bir giriş. zaman kaybettirmiş. Bunun böyle olmasının sebebi.Akacak kan damarda durmaz Takdir. güzel ve iyi şeyler çoklukla onlara lâyık olmayan kimselerin eline geçer ve onlarca kullanılırlar. Bugün ya da yarın.Ak akçe kara gün içindir Emek vererek. plân yapmadan girmiş bulunmaları. çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir. yıpranmalarına yol açar.

hacı Mekke'de bulunur . kötülükten uzak tutar. aç (arık) it av almaz .Abdal düğünden. çocuk zaman bilmez .Aç bırakma hırsız edersin. düşkünlüğünü önler. açarlar gözünü .Aç aslandan tok domuz yeğdir .olursa çarığına sürer . böylece de o insan . iyimser kılar.Abdalın' dostluğu köy görününceye kadar .Aç elini kora sokar .hem kendine.çekinmemeliyiz . kâh gerisi¬ne. hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır.Aç anansa (atansa) da kaç .Aç (arık) at yol almaz.Akan su yosun (pislik) tutmaz Bilinen bir şey ki. çok söyleme yüzsüz edersin Aç domuz darıdan çıkmaz .Abdal.Abdala (yoksula) "kar yağıyor" demişler. hem de başkalarına yararlı olur .Abdal Tekkede. Denebilir ki hareketlilik. (Çobanın yağı çok (. "titremeye hazırım" demiş . ata binince bey. . canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar. şalgam aşa girince yağ oldum sanırr .Aç aman bilmez.Aç gözünü.düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı. devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar.(Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır. çocuk oyundan usanmaz . (Yolda olur Abdalın yağı çok olursa kâh borusuna çalar.

önüne engel koymaya gelmez.Aç yanında sarpın kurcalanmaz . O. Kendisinden .kapı önünde yük indirir . hatta öldür¬mekten çekinmez Aç insan.bilmezler Aç kurt yavrusunu yer Aç ne yemez.kuralları yıkmaktan çekinmez . karnını doyurmak için gerekirse başkaları¬na zarar vermekten. beklemek .kötülük yapmaktan.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. .Aça dokuz yorgan örtmüşler. gerekirse ölümü göze alır.Acemi katır. usta olur) dener kendi¬ni .Aç ölmez gözü. yaşamak için her tehlikeyi. benzi sararır .Aç..Acele işe şeytan karışır Aceleyle. darı) amba rında sanır (görür . Acele yapılan . yine uyuyamamış . karnını doyurmak için en korkunç şeyleri bile yapmaktan çekinmez . tok ne demez Aç olan kişi.güçlü olanlarla da boğuşup yaşamını sürdürmeye çalışır Aç insanla çocuk.işten hayır gelmez . karnını doyurabilmek için .Aç ile eceli gelen söyleşir Aç ile uğraşmaya.Aç olan.Acemi nalbant eşeğinde (öğrenir. isteklerine karşı hiç bir mazeret kabul etmez. gereksiz telaşla yapılan iş. bozuk ya da yanlış olur.Acele ile menzil alınmaz .Aç ile dost olayım diyen peşin karnım doyursun . kararır susuz ölmez. aç ile yatınca arada dilenci doğar .

susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer.Açık ağız aç kalmaz .Acıkan doymam (sanır).(demez Açıkgöz.Açılan solar.dil. (Acıkan ne yemez.(Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez . su sancıyı.farklıdır .Acı patlıcanı kırağı çalmaz . (Tatlı söz yılanı ininden çıkarır). yılanı deliğinden çıkarır . acıyan ne . dalkavuk kişiler çıkar sağlayacakları.Acından kimse ölmemiş Acındırırsan arsız.Acıkmış kudurmuştan beterdir .kimseleri bilirler .(Acı acıyı keser (bastırır). (Tatlı . ağlayan güler Acılarla.Açık kaba it değer Açık yaraya tuz ekilmez . felaketlerle karşılaşmamış kişi yoktur.Acı (kötü) söz insanı dininden çıkarır. dolandı¬racakları yeri ve . su sancı¬ya . gözü doymaz . acıktırırsan hırsız olur .Açın gözü ekmek teknesinde olur .Acıklı başta akıl olmaz . acıyan ne olsa söyler.Açın imanı olmaz Açın karnı doyar.Açın kursağına çörek dayanmaz . (Acı acıya. Ancak bu acıların dereceleri .

can gövdeye mülk değil. Her şevin . ÖMER HAYYAM Adalet.dostuna .Acıyan uyumuş.D. (iki serçeden börek olur .yaşayabilmek için gerekirse hayatını teh¬likeye atmaktan çekinmez Açma sırrını (sırrını açma) dostuna.(Adam adama (gene. (dostunun dostu vardır) o da söyler .insan topluluğunun kutsî bağıdır. yenilemekten kaçınmalıyız. derdi bulunan kişilerin durumlarını gereksiz söz ve davranışlarla artırmaktan. ödemek güçtür .olduğu gibi yemenin de kararını bilmeli¬dir Açlık.(çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam olana bir söz yeter . Aç kalan insan ya da hayvan .(Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim.tazelemekten kaçınır . tüm canlılar için en kötü. olmasa da çulu (atlastan olsa . en zor şeydir. Adam adama yük olmaz (Adam adamdan korkmaz. olmasa pulu. adayım sana Adalet evrenin ruhudur. söyletme kötüyü Ada bana.(Adam adama yük değil. GUOZIT Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur . P. acıkan uyumamış . her zaman) gerek olur.Adama dayanma ölür. eşek eşektir. bir lok¬ma ekmek Açlık kadar çok yemek de insanı rahatsız edip uykusu bırakır. İyi insan başkalarının dertlerini . ağaca dayanma kurur .Açtırma kutuyu.Acısı.Adamak kolay. utanır (hatır sayar Adam adamdır.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur .Ağanın alnı terlemezse.Ağacı kurt.(Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir . meyvesi olunca başını aşağı salar .Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş .Ağaç maşa olmaz .Ağanın gözü.(akanından.. SCHİLLER Ağa borç öder. takip ederler¬se işleri düzgün gider. atının üzerinden eksik olmazsa ata iyi ba¬kılır.(Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden . uşak harç . meğer züğürt ola . ırgatın burnu kanamaz Ağanın gözü ata tımardır Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder Ağanın gözü.Ağaç yaş iken eğilir Ağaç.Ağacın kurdu içinde olur .iyi insanların intikamıdır. insanın yere bakanından kork Affetmek ve unutmak.Adamın (insanın) kötüsü olmaz.işlerini sürekli denetleyip.Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez . İş sahipleri de . (suyun yavaş .(Ağalık (beylik) vermekle. yiğidin sözü Ağanın malı çıkar. suyun yavaş akanından kork. yiğitlik vurmakla (-dır . uşağın canı .Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın yere bakanından. insanı dert yer .Ağaç kökünden yıkılır . verimli olur .

oturaklı kişilere değme olaylar zarar verip et¬kili olamaz . JOHN LYLY Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. kuyruğunda iğnesi vardır.Ağır başlı. ağrıyan göz gizlenmez (Ağası güçlü olanın kulu asi olur. dövesin . molla) desinler .Ağır basar. gayrisi) yalan ağlar .Ağır kazan geç kaynar (Ağır ol batman gel (döv. kimsenin alay konusu. oyun¬cağı olmaz.Ağaran baş.hırpalamaya kimsenin gücü yetmez . eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur .Ağır başlı insan çabuk öfkelenmez Ağır başlı.Ağır git ki yol alasın .Ağlamakla yâr ele girmez . gelesin. yeğni kalkar . OSCAR WILDE Aile sorumluluğundan kaçan ve başı boş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere .Ağlatan gülmez Ağzında bal olan arının.Ağlamayan çocuğa meme vermezler .Ağır otur ki bey (aga.Ağır yongayı yel kaldırmaz . ovada otu biter .Ağız yer. oturaklı kişiler.Ağlarsa anam ağlar. gerisi (kalanı.göre bekârlık. yuz utanır Ağlama ölü için. (Ağası yiğit olanın etba sarhoş gezer Ağılda oğlak doğsa. Onları .(Ağır taş. ağla deli (diri) için .. batman döver (yerinden oynama .

bazıları da mutsuzluk getirirler Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. pamukçuya) zararı vardır Ak koyunu (ala keçiyi) gören. geniş . düzeninin korunmasında kadı¬nın rolü çok önemlidir.Ak koyunun kara kuzusu da olur . Bu bakımdan önemli işlerimizde güvenli. amaçlarını gerçekleştirmek için imkân ararlar. içi dolu yağ sanır . Bundan dolayı büyüklerin ve . El oğlu da tıpkı bu akar sular gibidir. Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir.Akar su çukurunu kendi kazar Azimli olan. kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız.yollarını ne yapıp edip bulurlar .yöneticilerin iyi örnek olmaları gerekir Ailenin mutluluğunun.Akan suya inanma. . Bizim akletmediğimizi. el oğluna güvenme Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir. . başımıza olmadık işler açabilir. Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. Bunun için . gayretli ve atak kimseler zorluklara boyun eğmezler. bir başkası akledebilir.Ailede büyükler ya da işbaşindakiler nasıl bir yol izler¬lerse çocuklar ve yönetilenler de doğal olarak aynı yolu iz¬lerler. derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz. bilgi ve düşünme gücüne sahip değildir. ancak yine de güvenmemelidir.Akıl akıldan üstündür Her insan aynı anlayış.Bazı kadınlar varlıklarıyla aileye mutluluk.temkinli olmalıyız . bir şey yapma isteği ve gücünü taşıyan. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir.

dolayısıyla kişi tedbirini alır. Hemen her işte bir sermayeye gerek duyulduğu açıktır. Bu yol ise tektir.kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır . şaşkın ev sahibini bastırır . . O.düşünce sahibi kimselere danışmaktan. Bu sermaye de paradır.unutmayalım ki. paranın da işe yarar şekilde kullanılması akılla olur Akıllı düşman. Ama . yerinde kullanırsak iyi sonuç almamız kolaylaşır.Akıllı hırsız. Bu yanlarıyla.Akıl kişiye (adama) sermayedir Giriştiğimiz hemen bütün işlerde başarılı ya da başarısız olmamızdaki en büyük etken akıldır. Doğru düşünenlerin. iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler.başvurmaktan kaçınmamalıyız . anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin. akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın .Akıl için tarik (yol) birdir Bir mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir. gerçeği görmeyen. . yapmaya çalıştığımız işte baş aracımızdır. akıllı düşmanın neler yapabileceği. onların bilgi ve tecrübesine . Bunun aksine. Onu gerektiği gibi. söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler.mantıklı olanların bu yolu izlediklerinde vardıkları sonuç hep aynı olacaktır . hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir.(olsun Düşüncesiz ve yersiz davranan.

Kimileri akıllı. Hatta bu kimseler.Akıllıyı arkada tutma.Aklını kullanmasını bilen. parayla da alınıp satılamaz. işinin ehli ve akıllı kimselere öncelik verilmelidir. beceriksiz.kalan yalnızca zarar olur . kolay kolay karar veremez. Bunu değiştirmek mümkün değildir. anlayışı kıt kimselere öncelik verilir. kimileri aptaldır. böyle de sürüp gidecektir. hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar. onlar iş başına getirilirse yapılan işten olumlu bir sonuç elde edilemez. akıllıca . onlar takipçi değil.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Önlem almaya.olsalar haksız çıkarabilirler. Sonradan da elde edilemez. uyanık ve düzenbaz kimseler düşüncesiz. Bunun için de düşünüp taşınır. tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır . açık göz. hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse. akılsızı kılavuz etme Hangi işte. ahmak. mutlaka iyi ve doğru düşünenlere. ahmak ve şaşkın kimseleri aldatmakta bir zorlukla karşılaşmazlar. Eğer bunun tersi yapılıp akılsız.Akıl para ile satılmaz İnsanlar akılca eşit değillerdir. Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur. kendilerini suç işlememiş gibi gösterebilirler . somut bir şey de değildir. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda delice işler yapan varlıklı insanlar. haklı da . hangi yönetimde olursa olsun sağlıklı bir sonuca gidilmek isteniyorsa.veren kimse. elde . karşılarındaki bu aptal insanları. Üstelik akıl. takip edilenler olmalıdır. kavrayışı kıt. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar .

Akıl yaşta değil baştadır İnsanın yaşlanması. . Hiç ummadığı. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir. zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker . akılsızların değil .olanların işine yarar. pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar. dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir .1 sandığımız bir işin. İşin başında olanların akletmeden verdikleri yanlış karar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların .sıkıntılarını. 3. Çok iyi .işler yapan yoksul insanlar görürüz. 2. eni konu hesaplamadan verdiğimiz kararlar. Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir.Akla gelmeyen başa gelir İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp.Ak koyunun kara kuzusu da olur İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. aklının artması anlamına gelmez. .Arkadaş. 2.Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker İyi düşünüp taşınmadan. Biliriz ki.1 yaptığımız girişimler bizi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır. girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı .zenginlerin dilece işler yapmadıklarına tanık olabilirdik . yorgun düşürür. başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. Eğer akıl parayla satın alınmış olsaydı . çıkmaza sokup oraya buraya koşturur. beklemediği bir anda başına öyle .

Akşama karşı gitme. zarar görürsün . Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler. Bu durumda yapılacak .şey gelir ki. sonuçta ortaya kırıcı. taşın. iç. incitici davranışlar çıkar.şey endişe ve korkuya kapılmamak.her önüne gelene çatarsan büyük sıkıntılarla karşılaşır.kaçınmalıdır. her ağacı taşlama Aklına geleni hemen gerçekleştirmeye çalışma. hem de tehlikelidir . Bunun aksine hareket edip iş yapmaya kalkar. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile. Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur.konusunda dikkatli olmalı.Akraba (dost) ile ye. Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir. .(Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir . alışveriş etme Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. Gece yolculuk yapmaktan mümkünse .Aklına geleni işleme. doğabilecek sonuçları hesapla. gece yolculuğu hem zor. Yola çıkmak için de en uygun zaman seher vaktidir. her şey görünür olduğundan daha güvenlidir. sakin olmaya çalışmaktır . geceyi de uyku ve dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. tana karşı yatma Yüce Allah. gündüzü çalışıp rızk kazanma. gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar . önce iyi düşün. dostluklarının devamını dileyenler alışveriş . Bu sebeple erken kalkıp çalışmalı ve erken yatmalıdır.

yorgun ve dalgın oldukları zaman bu zamandır. İnsanların en yoğun.yapılacak iş kusurlu da olsa. Çünkü borç ödemek. toplum içinde yükselir. işte bu kimseler saygı ve sevgi görür. kimilerinden de alacaklı olabiliriz. insanların mevkilerine göre tavır takınmaz. Bu bakımdan borçlu olmaktansa alacaklı olmak daima iyi görülür. borçlu olan ödememek için . insanın alacaklı olması yine de iyi bir şeydir . işi eksik görmeleri. alacağımızla öderiz hesabına gitmek doğru . yüce uçan alçak konar İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder. alacağımıza güvenip onunla borcumuzu ödeyebileceğimizi düşünmemeliyiz. Borcumuzun ödenme günü geldiğinde. eğer alacağımız bize ödenmemişse zor durumda kalabiliriz. özellikle sıkıntıda olanlar için hayli zordur. Böyle yaparsak tedbirsiz hareket etmiş oluruz.Alçak uçan yüce konar. Bu yüzden borcumuzu. bu bir tedbirsizliktir .Alacakla verecek (borç) ödenmez Kimilerine borçlu. . Ne var ki.Alacağın olsunda da alakargada olsun İnsanlar kolay kolay borçlu olmak istemezler.Elden geldiğince işler akşam ya da gece yapılmamalıdır. büyüklük taslamaz. Çünkü gece iş yapmak tehlikelidir. Alınması zor da olsa. akşam yapılacak işten daha iyidir . Sabah görülmesi daha uygundur.karşı da koysa. Ayrıca gündüz elde edilebilen imkânlar gece elde edilemez. Çalışanların hata yapmaları. Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür. verimsiz olmaları gündüze oranla daha fazla olur. Bu bakımdan sabahleyin .değildir. borcumuza karşılık.

parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur. 2. yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere gelemez.kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar . . yüksek yerde yatma yel alır İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı. bu insan . el övünür İnsan ne iş yaparsa yapsın. gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir.Kimi insan da vardır ki kibirlidir.Alçak yer yiğidi hor gösterir Elindeki imkânları sınırlı olan.biçimi zarar verir . kişiliğini.da hiç sevilip sayılmaz.gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu . orta bir yol izlemelidir.1 çekici olan şey herkesin dikkatini çeker. o iş için gerekli araçgereç olmadan başarı elde edemez. ne kadar usta olursa olsun. yitip gitmesine sebep olur . Bu durumda onun önemsiz görülmesine. Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük. herkesi küçük görür. basit bir görevde bulunan kimse ne kadar değerli olursa olsun kendini gösteremez. toplum içinde de iyi bir yer edinemez .kalmasına. hem de çok yüksek hayat . güzel ve . etkisiz .Alçak yerde yatma sel alır.Al elmaya taş atan çok olur Önemli. Gerek maddî. Durum bu kadar açık olduğu hâlde. araç. Değerli. üstünlük taslar. Kimileri onu elde etmeye çalışırken.Alet işler.

Çünkü Allah rahmetini esirgemez. sıkıntı verir. bir haksızlığın önüne geçmek için ne gerekirse yapılıp söylenmelidir. Allah hiç umulmadık bir anda bir sebep yaratır ve çare gösterir.Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar İşi büsbütün bozulan.Allah doğrunun yardımcısıdır Yüce Allah.kesmeyelim . Alışkın olduğu . bir yolsuzluğu soruşturmak.şeyden kopmamak için her yola başvurur. tutku da tutsaklığı peşinden sürükler. bir anlamda onun tutsağı olmuştur. Herkesin dayanabileceği kadardır . Bu kimine az.kimine çoktur. bize iyi imkânlar sunar. O`ndan umut . Artık onu yöneten alışkanlıklarıdır. neyin doğru olduğunu kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir. Yeter ki O`na inanıp güvenelim. her kuluna kaldırabileceği ölçüde yük.Alışmış kudurmuştan beterdir Bir şeye alışkanlık tutkuyu. O`nun rahmeti boldur. delice davranışlar gösterir . Bu sırada kabahati olan varsın . bir çıkmaza düşen insan karamsarlığa kapılıp Yüce Allah`tan umut kesmemelidir. Bir şeye alışkın olan. kolay kolay bu alışkanlıklardan vazgeçmez. insanlara neyin eğri. . Onun yap dediğini yapan. yapma ..(Al kaşağıyı gir ahıra.tedirgin olsun.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı Yüce Allah. alınıp telâşa kapılsın . yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur Bir meseleyi halletmek.

ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir. zarara da uğramaz. İnsan.uzatmasınlar . o kişi her işte başarı sağlar. kimseyi rızksız koymaz. Çünkü. haram kıldığı şeylerden kaçınan.Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar. Öyle ise onu kuldan niçin saklamalıdır . daha iyi ve güzel bir duruma kavuşturacağına inancımız . onun suç işlediğini biliyordur. yalan söylemeyen.tam olmalıdır . onu bunu aldatmayan. Rahmeti bol olan Yüce Allah. Onun istediklerini yerine getiren. O hâlde doğruluktan şaşmamalıdır .Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar İşleri kötü giden kişi Allah`tan umut kesmemelidir. hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığı Allah. o suçu ortadan ?kaldırmaz.dediğini yapmayan doğru yoldadır. bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır. bu yol zor ya da kolay olabilir. onu mutlaka bir geçim yoluna ulaştırır. Bunu gizlemek. kullarının ne yaptıklarını. eğer bir suç işlemişse. Allah. Allah. Allah`ın bir sebeple bizi içine düştüğümüz kötü durumdan çıkarıp.Allah kulunu kısmeti ile yaratır Her insan dünyaya rızkı ile gelir.kötülük görmez. yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar. doğruluktan sapmayan kişiye Allah yardım eder. Yeter ki insanlar birbirinin rızkına el . .Allah sabırlı kulunu sever .

bizi . haksızlık ve hastalık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan. durumlarını düzeltir. kolaylıklar gösterir. kötülükleri kolay savar.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Kiminin gücü az. Allah.Allah`tan umut kesilmez Allah. kendisine inananları güç durumda bırakmaz. yoksulluk. olacak veya gelecek bir şeyi telâşa kapılmadan bekleme erdemidir sabır. bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir. En umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir. onları koruyacağına gönülden inanırlar . onların da bir hayat düzeni .sevgiye lâyık olmak için sabırlı olmaya gayret etmeli insan .bulunacağına.en yakınımıza dahi muhtaç etmesin” diye dua etmeyi bir görev bilir insan . güçlüklere göğüs gerer. Bu sebeple “Allah`a.Acı. Böyle kimseler dayanıklı olur. Bu bakımdan Müslümanlar en kötü ve umutsuz durumlarında bile karamsarlığa düşüp yalnızlık korkusuna kapılmazlar. sıkıntıları çabuk atlatır. hele en yakınından böyle bir tavır görmek insanı kahreder. insanın sahip olabileceği en değerli huylardandır. geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder . işlerini yoluna kor. Cenab-ı Hak da böyle kullarını sever.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Birine muhtaç olup ondan bir şey istemek. kiminin yeteneği sınırlıdır. Bu. Yüce Allah`ın onlara lütufta . Bu yüzden bir de hakarete uğramak. Öyleyse bu .kurmalarına. istediğinin yerine gelmediğini görmek insana çok ağır gelir.

Bu sebeple insanlar yardımlaşırken bir karşılığı gözetirler. Karşılık beklemeden yardım yapmak sadece ve sadece Allah`a mahsustur.Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Hiçbir zaman alamayacağın bir mala alacakmış gibi. Çünkü insanlar çıkarlarına. nefislerine düşkündürler. şanı yüce olan Allah`tır. . istediğiniz şeyi kolayca elde edersiniz .çok engeli önünüzden kaldırır.yaptığın kötülüklerin cezasını feci şekilde çekersin . Öyleyse siz başkasına .Alma mazlumun âhını. kötülük yapıp da can yakma. Paranın halledemeyeceği. Bu. ortadan kaldıramayacağı engel ya da mesele yok gibidir. Yoksa mazlumların bedduasını alır. insanlar pek .yardımcı olunuz ki. Bir şey verirken almaya gereklilik duyarlar. ama ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu tek varlık.. Bu düşkünlük onları zayıf bırakır.Altın anahtar her kapıyı açar Para güçlü bir araçtır.Altın eli bıçak kesmez . başkası da size yardımcı olsun . yapamayacağın bir işe yapacakmış gibi. yanında çalıştıramayacağın bir kişiye çalıştıracakmış gibi yakın ilgi gösterme. Dolayısıyla karşılığını para ile ödediğinizde. Para da bu zayıf insanları kolayca elde eder.(Almadan vermek. karşı tarafa boş yere umut vermek olur ki. doğru bir . Allah`a mahsus (yaraşır Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.hareket değildir . çıkar âheste âheste Zalim olma.

işlerini . Hünerli.kaybetmez . sonuçta Allah ne dilemişse o olur. 2. işinin ehli kimseyi hayat zorlukları kolay kolay etkileyemez. o yılmadan çalışır. gümüş eşiğe muhtaç olur Ne varlığa. paranın gücü sebebiyle . Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir. yedi olur. Mevkisini de kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur .yoluna kor ve hayatını sürdürür . canının da sizin tarafınızdan korunmasını istiyor demektir. ne tür ihtimalleri göz önüne alırsa alsın.Altı olur.kalabilir . Bunun için “takdir. Böyle bir durumda ona kötülük .Zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder. mertliğinize güvenerek teslim olan kişi size sığınıyor. bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir.(Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez Yiğitliğinize. .1 ona zarar vermek zorlaşır. ne makama güvenmemeli. hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır. Bir an zorluklar onu sarssa bile.tedbiri bozar” demişlerdir . hep Allah`ın dediği olur İnsanoğlu ne tür hesaplar ve plânlar yaparsa yapsın. dürüst ve değerli bir kişi bulunduğu yüksek yeri (makam-mevki) yitirip önemsiz bir yerde bulunmak zorunda kalsa bile değerinden bir şey .Altın yere düşmekle pul olmaz Yetenekli.Altın eşik.

Çocuğun tehlikeye düştüğü bir anda. bir dost yoktur insanlar içinde.türlü anlayamazlar .Ana gibi yâr. çocuğuna gönülden bağlı bir yakın. Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. .çalışır . onunla en fazla bütünleşen genellikle annedir.Anlayana sivrisinek saz. pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir.hareket olur. İnsanı kendine çeken. anlamayana davul zurna az Kimi meseleleri üstü kapalı. ona en fazla emeği geçen.Ana evlâdını atmış. elimizden tutmaya o .yapmak ya da onu öldürmek doğru değildir. çocuğu en fazla seven. meğer ki sığınan kişi düşman bile olsa . Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar. Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın. Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar. onu en fazla koruyan. Bağdat gibi diyar olmaz Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel. yar başında tutmuş Biliriz ki. bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur. önemli ve gözde şehirlerden biridir. ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir . ondan ne kadar nefret ederse etsin. Aksi bir tavır insanlık dışı bir . bu durumunu devamlı sürdürmesi düşünülemez. Bu sebeple ona ne kadar kızarsa kızsın. Onun kadar çocuğunu seven.annelik içgüdüleri harekete geçer ve onu korumaya çalışır .

Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer Büyükler nasıl bir davranış veya yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da . tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda . namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış. ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın. zamanla . 2. onların izinden gider. Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir. Eğer bunun dışına çıkılırsa . şöyle yapsaydın.bulunmaktır .Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur İnsanlar her nedense her şey olup bittikten. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı. 2. onurunu zedelemiyorsa geçim için ..Arı bal alacak çiçeği bilir .Ar dünyası değil kâr dünyası Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor. utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır. bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir.her türlü işi yapmaktadırlar . Kimi insanlar vardır ki. işler bozulduktan. yol ve yöntemi gerekli kılar.Araba ile tavşan avlanmaz Hemen her iş ayrı bir araç.1 şu ya da bu işi yapmalı insan.yönetilenlere geçer .1 onları taklit eder. Yönetenlerin tavır biçimi. çıkar için .başarıdan söz edilemez .

Arık öküze bıçak çalınmaz Güçsüz.Bazı kimseler. kötülük yapana karşı ister .Arsızın yüzüne tükürmüşler. söz işitse yine de aldırış etmez. saygınlığını.Arı. onlara eziyet edip çile çektirmek doğru değildir. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse.1 . bu yiğitliğin ve insanlığın . . “yağmur yağıyor” demiş Arsız insan kişiliğini.evin temizliğinden.Arpa eken buğday biçmez Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez. saldırır ve zarar verir .(Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. Yapmaya çalıştığı işin . çıkar . sataşıp ilişene.pişkinliğe vurup iyi bile karşılar . kendisini zor ayakta tutan kimselerden yararlanmaya çalışmak. 2.şaşına yakışmaz . kızdıranı sokar Hiçbir insan durup dururken çoklukla birinin canını yakmaz. kazanç elde edecekleri yerleri gayet iyi bilirler . Bir kimsenin kişiliği çalıştığı iş yerinin niteliğinden. yatıp kalktığı .istemez eyleme geçer. utanma duygusunu yitirmiş insandır.üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz . açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar.sağlayabilecekleri. Kişi ancak kendisini kızdırıp bunaltana. düzeninden anlaşılır . zayıf.

dört yanını duvar sanır . Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır. Ama mayalarında kötülük. her türlü çabayı gösterir.. onlar eninde sonunda bir açık verirler. ona taşkın bir kavuşma isteğiyle yanıp tutuşur.Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir. o. her türlü . yoksul. Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir. Çünkü insan. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler. Bu durum insan için de söz konusudur. eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz. bal kokmaz (kokarsa yağ kokar.fedakârlığa katlanır . noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez.Âşık âlemi kör. olumsuz yanlarını dışa . bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar. çünkü aslı ayrandır Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin. aslî özelliğini yitirmez.tavır ancak piçlere yaraşır .vururlar . Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu . soyluluklarını yitirmezler.(Asil azmaz.(Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir Kim ki bir şeyi elde etmek ister. o kimseye zor şartlar ağır gelmez.

Ancak bu yeterli değildir.Ata eyer gerek. işini bil Doğru.Aş taşınca kepçeye paha olmaz Kimi değersiz görülen.kötülerden uzak dur. sağlıklı.sanır .Aşını. Bir iş edin. bir zararı önlemeye yararlar. hoşa gitmeyecek davranışlarda bulunur. adımına göre değil. edindiğin işe sahip çık. Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir. o işi yapanın bilgi. İşin sonucu. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. doğrudan sırtındaki binicisinin yönetimine bağlıdır. adamına göre yürür Bir atın yürümesi ya da koşması. onu lâyıkıyla yap . Eşini ve arkadaşını iyi seç. . verimli yahut verimsiz oluşu. Bir iş için de durum bundan farklı . eşini. . Bunu da ancak yiğit olan yapar. durur ya da yavaş gider. Bir işin akışı da böyledir. sanki bilincini kaybetmiş gibidir.artar.At. bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar. eyere er gerek Çıplak ata binmek oldukça zordur. yapıp ettiklerini kimse bilmez. İşte o zaman değerleri birden bire . görmez ve söylediklerini kimse işitmez . düzgün.Aşk duygusuyla dolup taşan kişi. binici ne isterse onu yapar. koşar. mutlu ve verimli bir hayat mı yaşamak istiyorsun? O hâlde yiyeceğine dikkat et. kıymet biçilemez olurlar .beceri çaba ve tutumuna bağlıdır . temiz ve helâl ye. bu derin sevginin etkisiyle ne yaptığını bilemez.

onlara karşı gelen bir kimse Allah`a da karşı geliyor demektir .teslim edilmelidir .geçimini bu yolla sağlamaya çalışır . bunları kullanabilecek birine . 2. kılıç kuşananın Kim ki bir işi beceriyor.1 faydalanıyor. onlara dar günlerinde yardımcı olmak.Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz Ana-babaya değer vermek.(At binicisini tanır (bilir . çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse. onlara saygı-sevgi göstermek. Kim ki başkasının yararlanmadığı. bu işi öğrenme yolu kalıcı olur. yakışanı da budur. o şeye sahip olmalıdır. sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen.değildir. çocukta.At binenin (iş bilenin).Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler.ondan yararlanıyorsa.göstermeyen. Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa. Bu buyruklara itaat etmeyen. en uygunu. yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve . onlara “öf” bile dememek Yüce Allah`ın buyruklarındandır. mal sahibinden çok onun sayılır . ana-babaya gerekli ilgiyi . . Babanın oğulla yakın ilişkisi. bir şeyi kullanıyor. bir şeyden gerektiği gibi . o şey. önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı.

Ateş düştüğü yeri yakar Bir felâket ya da üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayana. kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını.Emir altında çalışan kişi. gelip geçicidir .Atın bahtsızı arabaya düşer . ne isteyip istemediğini. olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan.Atılan ok geri dönmez Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan. uzak kimselerin .Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bir olay ya da durumun varlığı. Çünkü olan olmuş. Eğer meydanda bir belirti varsa. olay veya .Ateşle barut bir yerde durmaz Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde . gerçekten ortada olup olmadığı. onların yüreklerini yakar.ona göre yapar ve yürütür . iş işten geçmiştir çoktan . O anda ilk durumuna dönmek ister ama . kalıcı değil.duydukları acı. yalnızca ilgili kimselere acı verir. belirtisinin görülmesiyle anlaşılacak bir şeydir.tutulmalıdırlar .bu mümkün değildir. gösterdikleri üzüntü ise yüzeyseldir. hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir. işini de . Başkalarının.durum da var demektir .

gösterilen ilgiyi ne beklemeli. onlara .Atlasa kıl yapışmaz Dürüst. yiğidin de korkağından kaçınmalı. at da doğacak bir tehlikeye karşı hep tetikte bulunmalı.1 davranıp duyarlı olmalıdır. onu çokça (aşırı “.bayağı işlerde çalıştırılır. değersiz bir kimse de kıymetli ve nitelikli kişilere . Ayrıca. iş verilir.Atın ölümü arpadan olsun Bir şeye tutkun olan.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Meydanda olan şu ki. yiğidin korkağı Yiğit de. yetenekli ama talihsiz kimseler. Bu bakımdan kişi başkalarını ilgilendiren konularda ortaya atılmamalıdır.ölçüde) kullanıp (yiyip) hasta olayım.onlardan hayır gelmez . temiz. ne de ummalıdır . Atın da. insana değer. . görevlere itilir . boşuna söylenmiş olur. 2. kötülükten uzak. işinde başarılı kimseler hakkında söylenen karalayıcı sözler. nitelik ve kişiliğine göre davranılır. kişiliklerine uymayan kötü ve . uyanık . kendilerine zarar vereceğini bile bile o şeyi kullanmaktan çekinmezler ve şöyle düşünürler: “Sevdiğim şeye özlem duyarak yaşamaktansa.bu sözlerin mazarratı bulaşmaz . hatta öleyim . yapılan iftiralar havada kalır.Kimi değerli.Atın ürkeği. bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken kimi kişiler.

Ama onun koştuğu. İnsan için de durum atınkinden farklı değildir. şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi. çalışan . yiğit ölür şan kalır Dünyadaki her canlı gibi at da ölümlüdür. kıskanç ve aşağılık kimselerin işine . onların sevinmesine yol açar . Doğacak. Bu bakımdan kişi daha yaşarken adını yaşatacak iyi işler yapmalıdır. Hemen her saati onunla geçer.. bu dünyadan ayrılırken bıraktığı izler sürüp gidecektir. iyi eserler bırakan kişiler öldükten sonra da unutulmazlar.At yiğidin yoldaşıdır Çok açık olarak bilinen bir şey ki. O da ölümlüdür. Önemli olan dünya hayatında iyi bir iz (nam) bırakmak ve rahmetle anılmaktır. bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı. tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. Bu sebeple yönetilen değil yöneten.gelecek kuşaklara taşınırlar . yaşarken iyi işler yapan. itlere bayram olur Kimi yararlı. Günü gelince o da bu dünyadan ayrılır. savaşta ya da barışta candan bir dosttur. göçebe bir millet olan Türkler için at.(At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi. İnsanlar bu dünyada bu izleriyle anılacaklardır. kıymetli.değil çalıştırıcı daha önemlidir . kendisinden sonrakilere kalır ve onu hatırlatır. gezdiği meydan onunla gitmez. Ne var ki. At. onları tanıtan eserleriyle de . yaşayacak ve ölecektir.gelir.At ölür. Türkler .At ölür meydan kalır. Unutulmamalıdır ki.

gibi muamele edilmiştir . Dolayısıyla at. yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer. onları aldatan. o. vefakârlığın. İnsan kendini ne kadar güvenlik alanına çekmeye çalışırsa çalışsın dert. onu kullanmasını becerip faydalanmasını bilenindir . yiğitliğin. Aksini düşünmek yanlıştır.Avrat var ev yapar.uğrar . Doğrusu ve yakışık alanı da budur. Hele usta avcılar da varsa tehlike daha da artar. onu hak eder. zarara .Av avlayanın.için soyluluğun. . Hiç ummadıkları çeşitli felâketlerle karşılaşabilir. kemer bağlayanın Bir uğraş vererek bir şeyi ele geçiren kimse. avrat var ev yıkar . yararlılığın ve inceliğin bir sembolüdür.sıkıntı. atsız er de düşünülmemiştir. tehlike. İnsanlar da benzer biçimde tehlikelerden uzak değillerdir. risaleler kaleme alınmış.Ava gelmez kuş olmaz. atasözü söylenmiş. başa gelmez iş olmaz Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan. Bunun . Türk`ün edebiyatına girmiş ve önemli bir motif oluşturmuştur. bir şey.Ava giden avlanır Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran. onlara zarar vermeye çalışan kimse. âdeta ona insan . Silâhsız er düşünülemediği gibi. masal. istediği yere ulaşabilen kuşlar bile avlanmak tehlikesinden kurtulamazlar. dert ve sıkıntılara düşebilirler. menkıbe. At hakkında şiir.yanında. onundur. kaza ve türlü işlerden yakasını kurtaramaz .

samimî davranışlarıyla yuvalarını mutlulukla doldururlar. rahata ve mutluluğa da kavuşur . yoksulluk içinde bile olsa onlar eve bir çeki düzen verir. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller. Beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız. evi yaşanacak hâle getirirler. dengeyi bozar. Kimi zaman tersi de olmaz değildir. huysuzlukları. sabırlı ve geniş gönüllü olmalı. rahat . Bolluk içinde bile olsalar. iyi huylu kadınlar vardır ki. gailesiz değildir. onların bu . düşünme derin Sağlıklı olmak. beceriksizlikleri yüzünden ailede huzur kalmaz. olur olmaz şeylere üzülmemeliyiz. içten.uğrar. Harcamalar geliri aşmamalı. Kimi kadınlar da vardır ki. perişan olur ve sonunda yıkılır . başını serin. başa gelmedik iş olmaz Hayat öyle pürüzsüz.Ayağını sıcak tut. türlü hastalıklardan korunmak için ayağı sıcak. çeşitli felâketlere . giderine göre ayarlamalıdır. düzensizlikleri.Ayağa değmedik taş olmaz. beceriksizlikleri. başı da serin tutmak oldukça faydalıdır. gönlünü ferah tut. Aksine bir hareket . Sıkıntılara. imkânlar zorlanmamalıdır.hareket etmeliyiz .Ayağını yorganına göre uzat Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini. insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder .Kimi becerikli. güçlükler ve olaylarla karşılaşır. temiz tutar. onların tertipsizlikleri.bütçeyi sarsar. Bunun için de her sorunu dert etmemeli.tabiatları yüzünden aile kötüye gider. kötü davranışlarıyla ailenin düzenini ve mutluluğunu bozarlar.

.Ay ışığında ceviz silkilmez Bir işten iyi. o işin şartları da. araçları da yeterli ve uygun olmalıdır. oruç bitince.kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır . yani bir ay sonra yine gökte hilâli görünce bayram ederler. Ayı görme işi de son derece dikkat isteyen bir iştir.üzülebilirsin . Aksi takdirde kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması . Böyle bir dost bulamayacağı gibi. bir toplumun dirlik düzenlik içinde yol tutmasını da başta bulunan yöneticiler . her insanın bir kusuru. dikkatli ol. arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. yârsız (dostsuz) kalır Hemen her şeyin.Ayıpsız yâr (dost) arayan. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost.Ayı görmeden bayram etme Müslümanlar Ramazan orucuna gökte hilâli (ay`ı) görünce başlarlar. bir eksiği vardır.Ayağı yürüten baştır Bedensel hareketlerimizin tümü beynin bulunduğu kafaya bağlıdır. dostsuz kalması da mümkündür. Bunun gibi bir işçinin verimli iş yapmasını.mukadder olur . Hatasız kul olmaz. sen de bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözü ile bakıp de sevinme. İnsanlar ayı görmeden nasıl bayram yapamıyorlarsa. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek. bir dost bulmak istiyorsa onları . verimli bir sonuç alınmak isteniyorsa.. ola ki bir sebep yüzünden iş gerçekleşmeyebilir. kafaya göre bir yön tutar ve gelişir.sağlar .

Bu bakımdan genellikle her şeyin azı. dolayısıyla az oy sahipleri.kılar. öğrenmenin güzel bir yoludur. çoğa uyar. Oysa çok konuşan insanda yanılma payı (özellikle bilmediği konularda) çok olur. Çünkü çoklar. çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar . azın oyunu geçersiz . Bir toplumda çoğun oyu. hata yapma ihtimalî de artar. onunla yetinmiyor. çoğa boyun eğer. çeşitli sıkıntılara katlanarak. daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir. amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa.kaybetmiş sayılır . onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da . yahut az. kaygısız (ağrısız) başım Aralıksız çalışarak. azların (küçük şeylerin) birikmesiyle meydana gelir. onu idare eder. Kulak vererek dinleyen insan pek çok şey öğrenebilir. her zaman azdan daha baskın çıkar. “Çoğun yanına” demiş Çok.çekişmelerden uzak.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor. küçük sermayeye fırsat vermez. Ayrıca kişi yanlış . Küçük şeylere sahip çıkmayan. didişmelerden ve .Aza demişler: “Nereye?”. onu yeter bulmuyor..ve çok konuşmalarıyla çevresindekileri rahatsız da edebilir . Büyük sermaye. çok dinle Dinlemek.Az söyle. gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir .Azıcık aşım.

Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. insanın yardımına ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten.mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir. C. isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara başvuran insan.. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. Bu .Az tamah çok ziyan getirir Elindekiyle yetinmeyen.hem de doğrudan doğruya hayatı okur. ellerine geçen malları gereksiz yerlere harcayıp kısa . içten ve candandır. Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır.gibi kişiler kimi zaman ellerindekileri de kaybederler . Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım. bu tutumundan ötürü zarara uğrar.Az veren candan. DESCARTES Akılsız. LIN YUTANG Akıllı olmak da bir şey değil.Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o Akıl yaşta değil baştadır. daha fazlasını isteyen. hesapsız kişiler.zamanda bitirirler . çok veren maldan Varolalı beri insan.Akla gelmeyen eğelen) başa gelir . Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir. Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. SAHABETTİN Akıllı adam hem kitapları . Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır. . Çünkü aç gözlülüğün sebebiyle ihtiyatsız davranmış ve tehlikenin içine düşmüştür.

Alacakla verecek (borç) ödenmez Alçacık eşeğe herkes biner.(dövmeye kolay . güç ile sıçan (gücügen)28 tutulmaz.her şeyin kalitesi soyuna.(Al kaşağıyı gir ahıra.(Akşam ise yat. as¬lına bağlıdır .(Akşamın hayrından sabahın şerri'' iyidir.(sıçan tutamaz . (Al aslan tutar.Aklına geleni işleme. bilgisizlik ve tembellik. iyi düşünmek . HAECKEL . tana karşı yatma . (yeğdir/. Çünkü .Akmasa da damlar . iyi söylemek . sabah ol du göç . öksüz çocuk . (sa¬bah ola. sabah ise git. yapacağımız işlerin cinsini aslını bilerek almalıyız.Aklın üç ilkesi . güç . (Akşam oldu kon. her ağacı taşlama . iyi yapmaktır. hayr ola Al elmaya taş atan çok olur Al giyen alınır Al gömlek gizlenemez Al ile aslan tutulur. (Alçak eşek binmeye kolay.Akşama karşı gitme. yarası (yağrısı) olan gocunur (gocunsun Al malın iyisini çekme kaygısını Ala keçi her vakit. (Alakargada alaca¬ğım olsun. (alamazsam gönlümü oysun Alacağımız malların. DEMOKRİT Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük.püsküllü oğlak doğurmaz Alacağım olsun da alakargada olsun.

Allah kardeşi kardeş yaratmış. el övünür Âlim unutmuş. Ummadığı anlarda işleri kolaylaşır. yükselirler. kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır . (Alçak yerin tepeciği dağ görünür Alçak yerde yatma sel alır.Allah doğrunun yardımcısıdır .sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. toplum içinde iyi .Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar . yüksek yerde yatma yel alır Alet işler. AGUSTİNE Alışkanlıkların zincirleri.Alçak yer.önce duyulmayacak kadar hafif. yiğidi hor gösterir .bir yer edinemezler Alçak uçan yüce konar. mal gelir. BENJAMIN DIZRAELI Allah bilir ama kul da sezer Allah bir kimseyi zengin etmeyi dilerse. büyüklük taslamayan Kişiler. .(Allah dağına göre kar verir (verir kışı . zamanla ihtiyaç haline gelirler. kendisini herkesten üstün görenler ise sevilmez. saygı görür. yüce uçan alçak konar . Kibirli kişiler.Ummadığı anlarda elindekiler yok olur gider (Allah cam isteyene cam. ST. kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışkanlıklar bırakılmazlarsa . onun şansını açarsa o kimseye hiç umulmadık yerlerden para. mum isteyene mum verir .Alçak gönüllü olan.(Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır.

Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin .her zaman borçlu olmaktan iyidir .SYRUS . sel getirir. dolu ellere değil. doğada kendi yapısına uygun ya¬şama imkanı bulur . Her .Allah.Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz . bin doruya besle kırı Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste .canlı.Allah verince kimin oğlu.Alma alı. sat yağızı. balmumu yakana balmumu. kimin kızı demez . kapındaysa tutma sarı Alma umudu az olsa.Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovalar Allah'tan sıska. insanlara verdiği ömrü süresi dolmadan almaz. satma sarı.Alma sarı.Allah verirse el getirir. temiz ellere bakar. P. yağmumu yakana yagmumu verir Allah.mutlaka ödüllendirir . Eceli gelmeden kimse .Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin . herkesin dayanabileceği kadar dert ve sıkıntı ve¬rir Allah. . yarattığı canlılara yeteneklerine göre bir yaşama düzeni vermiştir.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir . borçlu ile mücadele etmek gerekse bile alacaklı olmak. . ne yapsın muska Allah'tan umut kesilmez . yel getirir .Allah.ölmez Allah. derdin kendisinden geldiğine inana¬rak yakınmayanları.Allah sabırlı kulunu sever Allah sabredenleri..

zorlukları yenme ve .Alt değirmen güçlü akar . ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılır. Oysaki toprak. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. hep Allah'ın dediği olur Altın anahtar her kapıyı açar Altın ateşte.Altı olur.bunun acısını içinde duyar . yedi olur.para getirir Altına benzeyen bir maddenin altın olup olmadığı. Bir kişinin değeri de sıkın¬tılara katlanmak. işlen¬dikçe verimi artar.Altın yere düşmekle pul olmaz Altın. Birin¬den birine bir zarar gelse . Allaha mahsus (yaraşır Almadığın hayvanı kuyruğundan unutma (Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir. harcandıkça bir gün tükenir.Altın eli bıçak kesmez Altın leğenin kan kusana ne faydası var (Altın pas tutmaz. . (başa yazılan gelir .(Almadan vermek.An beni bir kozla oda çürük çıksın Ana ailenin güneşidir. taş yağmurdan ıslanmaz .Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım .Aman diyene kılıç kalkmaz .benliğini koruma gücü ile ölçülür . (deli yas tutmaz Altın yerde paslanmaz. PESTALOZZI Ana baba hiçbir çocuğunu diğerinden ayırmaz. insan mihnette belli olur .Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir .

sevindirici sonucu alırlar Ana babalar çocuklarının geleceği.(soğana değişirdim Anan güzel idi. onlara yedirirler. Kendileri yemez. hamurdan olur maya Analı kuzu. ne kadar çok çocukları olsa da onlara ba karlar.Ana baba. Bu nedenle toplumda kınanırlar. . Evlâtlar ise çoğu kez büyüdükten sonra.Ana gibi yâr olmaz. Başka koruyu¬cular . Oysaki evlâtlar büyüyüp bir iş sahibi olduktan sonra . kızlarına rahat mutlu bir yaşayış sağlayabilir¬ler. kınalı kuzu (Analık ferahlık (kara yamalık Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darı ya satardım (acı . giymez giydirirler. kız bahtı kocadan arar Anadan olur daya.ana babalarına bak¬mazlar . helva ile koz Ana kızına taht kurar. kaderini önleyemezler Ana babalar evlâtları için her türlü özveride bulunur¬lar.Ama çoğu kez çocuklarının mutsuz¬luğunu. baban zengin idi. Bağdat gibi diyar olmaz Ana ile kız. onlar için küçük bir sıkıntıya bile girmezler. Aileler . Yemez yedirirler.ve korunanlarda da durum budur Ana babalar. Çünkü kızın mutlulu¬ğunu sağlayacak olan kocasıdır.kızlarına her şeyi sağlasalar da mutlu bir evlilik veremeyebilirler Ana babalar çocuklarına. hani yeri . Ancak geleceğini etkileyemezler. mutluluğu için her türlü çabayı harcarlar.Ananın bahtı kızına (Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez . mal sahipleri mallarına iyi ba¬karlarsa istedikleri . hani yeri.

Arayan Mevlâsını da bulur. (Ön .Araba devrilince (kırılınca) yol gösteren çok olur Araba ile tavşan avlanmaz Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer. aşık gerinir . tekrarlansa da . Bir anne çocu¬ğunu dövse de. Anlayışlı kişilere kü¬çük bir imâ yeterlidir Annelerin acı sözleri. belâsını da Ardıç ağacının ateşi dayanıksızdır. üstü kapalı sözleri de. Hiç bir anne çocuğunu kıyasıya dövüp incitmez ?Apdestsiz sofuya namaz mı dayanır Aptala malum olur .anneler bütün sıkıntılara kat¬lanarak çocuklarını mutlu etmeye çalışırlar . Anlayışı kıt olan kışilerse ne kadar açık söylense de. Anlayışsız insan ise bin defa söyleseniz anlamaz.davranışını düzeltmez Anlayışlı.iyiliği için yapar.sözü böyledir.anlamazlar. arif kişiler. Çünkü .Anasına bak kızını ak kenarına (kıvısına) bak bezini al Anlavana sivrisinek saz.(tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider . . ona göre davranır. çünkü anneler bunları yürekten söylemezler. Yalancı insanın da . bedduaları çocuklarını etkilemez. Anası olmayan çocuk ise analı çocuklara göre daha bakımsız ve sevgiden yoksundur. davranışları da hemen anlarlar. kâr dünyası Ar esner.Anası sağ olan çocuk her yönü ile bakımlı ve mutludur. bağırsa da bunları onun . çok çabuk kül olur.Ar dünyası değil. anlamayana davul zurna az Anlayışlı insan bir söz veya bir davranıştan kendisinden ne istendiğini anlar. güvenilmez .

elmayı say ye Armudun önü. kabuğu soyularak.Arnavuta sormuşlar: "Cehenneme gider misin?" diye. kirazın sonu Armut dalının dibine düşer . bal alacak çiçeği bilir .gölgen önüne düşer. Önemli olan içtenlikle verilmiş olmasıdır.Arı söğüdü.başkalarının yanında öv.Armut. dostluğu pekiştirir.Ardıcın közü olmaz. elma da aşırı gidilmeyerek yenilmelidir . kiraz da biteceği zaman daha lezzetli olur . bir kişinin hatırlandığını belirt¬mesi bakımından değerlidir Arkanı güneşe çevirme.Armut ilk çıktığı zaman. "aylık kaç?" demiş . Armağan.Arı. akıllı öğüdü sever .Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Arı kızdıranı sokar . Bu. Varlıklı kimse çok şey verebi¬lir. tanıdıklar arasında karşılıklı verilen arma¬ğanlar sevgiyi. onun için fedakârlık sayılmaz.(Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü kara çıkar (olur Arık ata kuyruğu da yüktür Arık etten yağlı tirit olmaz (Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşını yalnızken ikaz et. PUBLIUS CYRUS Arkadaşlar.Yoksul bir kimsenin içinden gelerek verdiği küçük şeyler daha değerlidir Armudu soy ye. bal olan kovana üşer . yalancının sözü olmaz . Armağanın maddi değeri önemli değildir. .Arı. TAGORE Armağanın maddi değeri önemli değildir.

dört yanını duvar sanır . Ama. sevgilisi uğruna bütün fedakârlıklara katlanır ve onun nazını çeker.Aş taşınca kepçeye paha olmaz .Aş tuz ile tuz oran ile Aşı pişiren yağ olur. âşığı soğutur.Arpa verilmeyen at.Âşık âlemi kör. Onlar için görü¬nüşleri de önemli .Asıl azmaz.Âşık daima bey oturmaz Âşık.Arsız neden arlanır. ırak değil" demiş .Asil ile taş taşı. gelinin yüzü ağ olur ..değildir.Arsızın yüzüne tükürmüşler.Arpa eken buğday biçmez Arpa samanı ile. "yalan değilse. kömür dumanı ile Arpa unundan kadayıf olmaz . Bunun gibi insanlarla . En kötü giysilerin içinde bile ra¬hatça dolaşırlar . (dervişe 'Bağ¬dat'ta pilav var" . bedasıl ile yeme aşı Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. bal kokmaz . kamçı zoru ile yürümez Arpacıya borç eden. çul da giyer sallanır . gerek¬meden nazlanmak da ilişkiden beklenenden yoksun bırakır Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez).(Âşığın gözü kördür (kör olur . ahırını tez satar Arşın malı kantar ile satılmaz Arsız kişiler hiç bir şeyden utanmazlar. nasıl olsa çekiyor diye nazı uzat¬mak. "Yağmur yağıyor" demiş Artık (fazla) mal göz çıkarmaz .(demişler.ilişkilerde. ÇEHOV .

Aşk ağlatır. Kendisini öylesine yitirmiştir ki.yollara yönelebilirler Aşırı ve gereksiz korkaklık. hoş olmayan aşırı davranış¬larda bulunur. Ancak derdi olan. SOKRATES Aşk.sanır . telâş ve heyecan yaratarak bozgunluğa yol açar .. duyguların şiiridir. Dertsiz kişiler. dert söyletir Aşk olmayınca meşk olmaz Aşk.Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Aslan postunda.şikayette bulunmaz¬lar. ne söz dinler. aklın gidişidir. MEVLANA Aşkın gelişi. BALZAC Aşk. öyle engin bir denizdir ki. dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur.Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir . BAILEY Aşk. işini bil Aşırı baskı kadar başıboş bırakılmak da çocuklar ve gençler için zararlıdır.kaygı.Aşını. işitmez . Dertli kişiler ise. teselli bulmak amacıyla her¬kese dertlerini dökerler. eşini. çoğu kez kişilere üzüntü kaynağı olur. zararlı etkenlerle istenmeyen . gönül dostunda . bu davranış¬ları hiç kimse görmez. bir çare umuduyla dertlerini anlatır Aşk. ne başlangıcı ne de sonu vardır. . dört nala giden at gibidir. ne dizginden anlar. Aşık. Disiplin altına alınmayan çocuklar ve gençler.(Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur . ANTONINE BERT Aşktan gözü kararmış kişi. KONFÜÇYÜS Aşk. savaşta. ya da birlikte iş yapacak bir toplulukta . hü¬zün içindedir.

At bulunur meydan bulunmaz.(At yedi günde. Türkler ata çok değer vermiş. yiğit ölür şan (nam) kain . Kız da körpeli¬ği güzelliği geçmeden.Aslını saklayan (inkar eden). adımına göre değil. itlere bayram olur At sahibine (ağasına). Kısacası her iş.At.At yiğidin yoldaşıdır At zayıf iken. it yediği günde (belli olur. Zorluklar içinde kişiliğini . at oluncaya kadar sahibi mat olur At.At ile avrat yiğidin bahtına At ölür meydan (nah) kalır.yitirmemış görevlerini yapmış ki¬şiler üstün nitelikli kişilerdir At.ve sözler oluşturmuştur .At aralıkla. adamına göre vurur . semirir . haramzadedir .At beslenirken.Aşure yemeye giden kaşığını taşırır . tarihler boyu Türk'ün vazgeçemediği bir hayvandır.At ölür. meydan bulunur at bu¬lunmaz . isteyenleri varken . kılıç kuşananın .At binenin (iş bilenin). hem faydalıdır. kız istenirken . yiğit gariplikle .evlendirilmelidir.Ata arpa. Satılacaksa o zaman satılmalıdır. Savaşta ve barışta onun en iyi yardımcısıdır. kişi garip iken çetin sınavlarını verirler.(At binicisini tanır (bilir . bakımlı olduğu zaman hem gösterişli.Astar bol olmayınca yüze gelmez . besili. zamanında ve tavında yapılmalıdır At. onun için özel terimler . yiğide pilav . biniciye göre (eşer)-kişner .

vericidir Ağrısız baş mezarda gerek (olur).Ata binersen Allah'ı. kışın soğuk günlerinde geçim . attan inersen atı unutma Ata dost gibi bakmalı.Alfabetik Sırayla Atasözleri Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı Her kişinin kendi derdi.bitmesi. Sıkıntıların.(ararsan mezarda Bu dünyada yaşayan herkesin mutlak bir derdi vardır.Atasını tanımayan Allahı'nı tanımaz Atasözleri . (Gailesiz baş. hayatın da bitmesi demek¬tir.Ağustosta beyni kaynayanın. zemheride kazanı kaynar Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi.sıkıntısı çekmez. Yani insanın derdi ancak ölünce biter . beklentilerin .Ata binen nalını mıhını ara . yerin al¬tında)? (Rahat .Ata eyer gerek. Gençliğinde çalışan. döner dolaşır gelir bahta Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atanın (babanın). eyere er gerek Ata malı mal olmaz. düşman gibi binmeli Ata dostu. kendin kazanmak gerek .Atalar çıkarayım der tahta. sanatı oğula miras tır . yaş¬lılığında rahat eder Ağustosta gölge kovan. kendi hastalığı kendisi için bütün ağrılardan daha acı . oğula mirastır . zemheride karnın ovar .

kendisine yardımcı olan kişiye. ne de söz vermeye gel¬mez. saygısızca davranırsa. abdala söz vermeye gelmez Ahmaklara. Ağus¬tos böceğiyle karınca masalında . gücü varken çalışıp ihtiyaçlarını temin etmeyen kişi.Ahmak (şaşkın) misafir. hizmeti¬ne verilmiş gözüyle bakar. Bir kez yakayı .yavaş kışa hazırlık yapmalıdırlar. huylarını tutum ve davranışları belli eder . keyfe. çevresin¬deki iyi niyetli.Ahmak gelin. arsız kişilere ne yüz.Kişilerin kusurlarını. yengeyi halayığı sanır Ahmak kimse.Güzel şeyler.bulur . gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir . çoğu kez. İnsanlar.Ahmağa yüz. serinlik başlar. sürünmeye mahkumdur. fırsat elden .kaptırırsanız bir daha böyle kişilerden başınızı alamazsınız .Ahlatın (armut) iyisini (dağda) ayılar yer . ona layık olmayan kimselerin eline geçer .Ah alan onmaz Kötülük yaparak masumların beddualarını alan kişi iflah olmaz. zemheride büğelek tutar Fırsatı.Zamanında çalışıp geleceğini düşünmeyen. zevke dalan kişi ileride aç kalmaya.olduğu gibi Ağustosun yarısı yaz. Ağustosun adına aldanmamalıdır . yarısı kıştır Ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır.Ağustosta yatanı.gittikten sonra sıkıntılar içinde kıvranır . yardımcı kişilerden .(Ağzı eğri.yoksun kalır . yavaş . ev sahibini ağırlar . Ettiğini bir gün .

Kazanmasını bildiğimiz gibi dar günü¬müzde paramızı harcamayı da . Bunun gibi her iyi görünen el oğluna güvenmek de doğru değildir. el oğluna dayanma Ne kadar yavaş akarsa aksın.bize zarar verecek düşünce ve tutumlar olabilir . çuvala girene bak .Akar suya inanma. görgüsünün artmasına yardımcı olur. Görünüşteki iyi davranışların ardında . görme. insanı sürükleyip boğabilir. ne yapıp eder.Bir zarara uğramak kaderimizde varsa ne yapsak önle¬yemeyiz .bir iş ve çalışma alanı bulur . kötü diye beğenmemezlık etme.Eski bir inanışa göre akarsu-ne kadar kirletilirse kirletilsin temiz kalır .Ak akçe. okuma hep paraya .yetkilerini üstlenmeye kalkan kişiler gülünç duruma düşerler .Herkes. Su. Gezme. Para bilgisinin. Suya güvenmek olmaz.Akara kokara bakma. Başkasının işine ka¬rışıp görev ve . araştırma. mal ve para biriktir (Akar su çukurunu kendi kazar.Akçe akıl. kendisine uygun . don yürüyüş öğretir Parası olan insanın kendine olan güveni de artar.bilmeliyiz .Akar su pislik tutmaz . kendi görevini yapmalıdır. (su yatağını bulur İçinde çalışıp bir şeyler yapma isteği olan kişi.îyi.Akacak kan damarda durmaz .Akan su yosun tutmaz . kara gün içindir Paranın asıl değeri sıkıntıya düşüp ona ihtiyaç duyduğu¬muz gün belli olur. akar suya girmek tehlikeli dir.

üzüntü içindeki bir .düşünüp bizi aydınlatabi¬lir..(Akılları pazara çıkarmışlar. kara gün karartır Mutluluk insanları neşeli.dayanmaktadır. kimin başarısı olduğu birlikte girilecek olan . Mantık dışı yollar. . Her zaman danışmakta yarar vardır .Akıl için tarik (yol) birdir Bilime dayalı. karamsar yapar Akıl akıldan üstündür İnsanlar akıl ve bilgi bakımından daima birbirlerinden farklıdırlar. iyimser yapar. Bizim dü¬şünemediğimiz bir şeyi bir başkası .İnsanın yaptığı işlerde baş araç ve etken aklıdır . görüşünü. Bir kişi diğerinden mutlaka üstündür. kimin kötü kimin başarılı. yanlış yola götürür . Mutsuz¬luk. Bir konuda kendi görüşünün dı¬şında ne kadar düşünce.giyimli oldukları zaman daha güvenli ve doğal davranırlar .sınavda belli olur .Bu yüzden çoğu kişiler eleştiriye . ortaya atılsa da kişiler yine kendi akıllarını beğenirler.Akıl. kişiye (adama) sermayedir . Kılıksız olduğu içine topluma girmekten çekinen kişiler. kara göt (don. güzel . davranışını başkalarınınkinden daha üstün bulur.Ak göt (don. bacak). bacak) geçil başındı) (hamamda) belli olur Kimin iyi.insanları yanıltır.Ak gün ağartır.yaşam ise kişileri sinirli. Bilinmeyenleri çözen kişilerin hepsi de mantık yolunu kullanmışlardır.daya¬namazlar Akıllı düşman. doğru ve iyi düşünme kişilere göre değiş¬mez. dinç. herkes yine kendi aklını al¬mış (beğenmiş Her insan kendi aklını. akılsız dosttan hayırlıdır .

Oysa akıllı düşmanın ne yapacağını sezmek. baba malına gerekseme duymaz.(akıllı malı neylesin Bir evlat iyi eğitilmişse. Eğer akılsız ve eğitimsiz ise çocukça . (Hayırirevlat neylesin malı. babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın. ne so¬nuçlar doğuracağını düşünemez. düşününceye kadar deli oğlunu everir Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse. akıllı ise malı kendisi kazanır. (oğlum deli malı neylesin. Çok düşünüp sonuç elde etmeyince o .çabuk sonuç alır Akıllı oğlan neyler ata malını. akılsız oğlan neyler ata malını.Akılsız kimse davranışlarının nereye varacağını. Akılsız düşmanla mücadele etmek de zor¬dur. hayırsız evlat neyle¬sin malı). Akılsız ise.düşünme işe yaramaz Akıllı. atak kişi ise kü¬çük tehlikeleri göze alarak işe girişir ve . Bunun için de sonucu almakta gecikir.tansa onları iyi eğitmeye çalışmak daha hayırlıdır Akıl olmayınca ne yapsın sakal İnsan"sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz.Akıllı.ge¬reken tedbiri almak daha kolaydır . çok dü¬şünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür. yapacağı işlerde sağlam yol arar. Çünkü akılsızın davranışlarını hesap edip tedbirini al¬mak zordur. altından girer üstünden çıkar ve malsız kalır. Gözü pek. İstemeden de olsa dostları¬na zararı dokunur. köprü arayıncaya dek deli suvu geçer Tedbirli kişi. .işler hatalar yapar Akıl para ile satılmaz . Buna göre çocuklara mal bırakmaya çalışmak . oğlum .

elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun. (Ahmak iti yol kocatır Gerekli araç gereci hazırlanmadan. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan . .Akıl para ile alınıp satılan bir şey olsaydı. idareleri altında . programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin.çok akıllı davranan fakirler de vardır Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker iyi düşünmeden yaptığımız işlerin sonunda zarara uğrayıp. emek ve zaman harcanır. baştadır Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı ve olgunluğu artmaz. kafası çalışmayan kişi. yöntemi. .onun kendi aleyhine dönmesine yol açar . Vecizeler.yaşlı kişilerden daha doğru düşünüp hareket ederler :Atasözleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir. yarı yolda aksaklıkları ortaya çıkar.(Akılsız köpeği yol kocatır. dünyadaki bütün zenginlerin akıllı. düzeltmek için .da zaman kaybına ve gereksiz yorgunluklara yol açar Akıl yaşta değil. Delice iş yapan zenginler olduğu gibi .çaba gösteririz. Bu durum . bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. iyice düşünülüp yo¬lu. Nice gençler vardır ki. Mevlana Şemsettin’e . Oraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız Yöneticilerin düşünmeden verdikleri kararların sıkıntı¬sını. 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır Atasözlerinden farkı. fakirlerin ise akılsız olması gerekir di. Aksaklığı düzeltmek için tekrar malzeme.çalışan kişiler çeker Akılsız kasabın gerisine kaçar masadır İşini bilmeyen.bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi.aittir. söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir.

geleneklere. duyusunu. Eğitici ve öğreticidirler. doğal (tabii). Kalıplaşmış. mübalağa) .olaylardan. ahlak anlayışını.Atılan ok geri dönmez . tezat. cinas. yiğidin delisi Atın her türlü bakımını iyi yaparsanız yorulmasından korkmadan rahatça . kişinin de cesur olanı makbul¬dür . gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara.Atı a taşıyla.mecazi bir anlam taşırlar Anonimdirler.dayanır :Atasözlerinin Özellikleri . yiğidin korkağı .binebilirsiniz . Söz ve mâna sanatlarıyla (seci. ağan varken el tanı . katırı anasıyla .Atın doru renkli olanı. felsefesini yansıtırlar.(Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz .(Atım tepmez. itim kapmaz deme (Atın tepmezi.Atın varken yol tanı.Ateş düştüğü yeri yakar .örülmüşlerdir.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz .Ateş demekle ağız yanmaz . Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar.Atın ürkeği.Bu sözler törelere.Atın dorusu. akis. Genellikle . itin kap¬mazı olmaz Atın bahtsızı arabaya düşer . kültürünü. derslere . tecrübelere. kısa ve özlü sözlerdir . akla ve gerçeğe dayanır Halkın ortak düşüncesini. inancını. Kültürün aynasıdırlar.Atın ölümü arpadan olsun .

ayı o kadar yol bilir .Av köpeği avdan kalmaz . buğday unundan keş yapar .Av avlayanın.Avcı ne kadar al bilse. başa gelmedik iş olmaz . malı.Atın yürüyüşü binicisinin ustalığına bağlı olduğu gibi. duvar) deler (yıkar .Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur .Avradı eri saklar.Atlıya saat sorulmaz .yöneticisinin bilgi ve becerisine bağlı¬dır . eşekten düşene kazma kürek .(Av köpek fırın (fırın damı.Ay (gün) var yılı besler.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atlar tepişir. yıl var ayı (günü) beslemez . bir işin yürüyüşü de . arada eşekler ezilir .Atına bakan ardına bakmaz .Ay ayakta çoban yatakta.Ava gelmedik kuş olmaz. alanın .Ava giden avlanır .Av vuranın değil.Atta karın. Ay yatakta çoban ayakta .Atta. ite de . avratta uğur vardır Attan düşüne yorgan döşek. yiğitte burun .Atta da soy gerek. kapı mandalı. avrat var.Avrat var ev yapar. arpa unundan aş yapar. avrat var ev yıkar Avrat var. (kan malı hamam tokmağıdır .Ay ışığında ceviz silkilmez .(Avrat (kadın). kemer bağlayanın . peyniri deri .

diz üstü yaşamaktan iyidir. Büyük sermaye. çok eli işte gör . (Başa .(Az el aş kotarır.Ayağını yöneten baştır Ayağını yorganına göre uzat Ayak olmadık (ayağa değmedik) taş olmaz. İşini hile kurnazlık ile yürüten kişinin sonu gelmez.Az ateş çok odun yakar .sermayeye iş bırakmaz.Ayı sevdiği yavruyu hırpalar Ayıpsız yâr araya(dost isteyen).(Ayı görmeden bayram etme. ya da onun ermine girer.Az veren candan çok veren maldan .Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur Az. zama¬na dikkat ederek çalışmalıdırlar . yârsız (dostsuz) kalır . Yani kişiler . çoğun¬luğa boyun eğer . ayağa değmez taş olmaz Ayakta ölmek. (Az eli aşta gör. başa gelme¬dik iş olmaz. Aza demişler: ".Az tamah.Ayağını sıcak tut. yavrusunu ayağının altına almış Ayyar tilki art ayağından tutulur.Az söyle.(gelmez iş olmaz. So¬nunda eştiği kuyuya düşüp yakayı ele verir. küçük . çok el iş kotarır. başını serin. gönlünü ferah tut düşün¬me derin .(Ay gördünse bayram et . boyunca kaz Az olsun.Nereye? " -Çoğun yanına" demiş . Onun için çoban uyu¬yabilir. çok ziyan (zarar) getirir . ROOSEVELT Aydınlıkta sürüye hırsız gelmez. uz (öz) otsun .Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar.işlerinin gerektirdiği özelliklere. azınlık.Az kaz. uz kaz. her zaman çoğa uyar. çok dinle .

en çok o. oğul) ekmeği zindan ekmeği. Babadan kalan mal. alın teri dökerek kazanmaya çalışır.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz . Kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez. Kısacası ölüme söz geçiril¬mez -B.Azan kurda kızan köpek . erik) yer.canını alır. koca (er) ek¬meği meydan ekmeği . evlât gerek kazana Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler. . Bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak. kişilerin durumlarını gözetmez.Baba koruk (ekşi elma. sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. tez biter. meğer ki bu baba malı ola.ona sahip çıkar. değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır. Oğul hizmet .Baba (evlat. kaygısız (ağrısız. kavgasız) başım . bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar . kazandığının değerini de bilir. oğlunun dişi kamaşır Bir babanın yaptığı kötü iş. güç duruma düşer .Baba himmet.Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır Azrail gelince oğul uşak sormaz Azrail..Azıcık aşım. eceli gelenin . Büyük küçük demez. çocuk çeker. dolayısıyla onu dikkatle harcar .çok. Toplum içinde de bunun sıkıntısını en . mülk ya da para hazır olduğu.Baba malı tez tükenir.

başına türlü hâl gelebilir. Kısacası önce tedbir. gübrelenmeli. Bunun gibi pek çok şeyde önce tedbir alınmalı.Bağla atını. Fazla . sonra . üzüm yemeye . doğru.şeye iyi bakmalıdır. elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. Üzümler zamanında budanmalı. sonra da Allah`a havale etmeliyiz. Bu da bize gösteriyor ki emekle üzüm arasında sıkı bir ilişki var.tevekkül her işte kural olmalıdır . Bu . Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü olmaz .Dürüst. o . fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı göstermeli. iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan. gerekli harcamalardan kaçmamalı.Bağlı koyun yerinde otlar Nasıl ki bağlı koyun. Bir kişi bir şeyden verim bekliyor. ısmarla Hakk`a Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir. bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa. ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar.durum nesneler için de geçerlidir Bağa bak üzüm olsun. yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun. Bu yapılmazsa o bağdan istenilen üzüm alınamaz. ne denli bozuk. çapalanmalı ve sulanmalıdır. Bu durum at için de geçerlidir. kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler. Eğer onu başı boş bırakırsak oradan uzaklaşıp kaybolabilir.(yüzün olsun Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir.

görülür. yabancı otlardan temizlemez ve gübrelemezsek bir zaman sonra onu dağa. eksik bir yanı yerinde ve zamanında giderilmezse. köpekler (kediler) kasap olurdu Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır. Bir eşyanın bozuk. Unutulmamalıdır ki. bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil. budamasını yapmaz. sonunda iş yeri iflasın eşiğine gelebilir. önü alınamaz olur. bakılan ve . onu çapalamaz.onarılan şeyler ancak yararlanılacak şeyler olarak ortada kalır .imkânlara kavuşmak.Bakmakla usta olunsa.kapı aralar. Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir . verimsiz bir yere dönmüş görebiliriz. bir eşya için de durum bundan farklı değildir Bakımdan uzak tutulmuş bir iş yerinde düzen gözetilmezse aksaklıklar giderek büyür. isterse bir eşya olsun. Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse. başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. Ustalık da ancak böyle elde edilir . kırık. Bakımı olmayan .bir iş yeri. Bir şey.Bal bal demekle ağız tatlanmaz . ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz. bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça . Bir bağa bakmaz. o eşya bir süre sonra kullanılamayacak hâle gelir.Bakarsan bağ. becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına . ister iş yeri. bakmazsan dağ olur İster bağ.

Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan. onun müşterisi . .oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter .Balık baştan avlanır Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir. onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz. ondan faydalanmak isteyen pek çok . bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar. hatta bunlardan kimilerinin çok uzaklardan geldiğine bile şahit olacaksın. Kıymetli bir malın mı var? Kaygılanma.Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir Çoklukla düşünüp taşınmadan. olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan.Balık baştan kokar Gerek bir aile. Ama dövünmesi. Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele geçirmek için .eninde sonunda mutlaka çıkıp gelir .Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz . . çünkü iş . kendine gelip uyanır. mülkün ve paran olsun.Ortada değerini koruyan bir şey kalmaz .uğraş vermektir .işten geçmiş olur . çırpınması bir fayda vermez. sinek Bağdat`tan gelir Yeter ki malın.Bir şeyin yalnızca adını etmekle.1 kimse olduğuna.Balın olsun tek. gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur. 2.

çıkarcı kimseler vardır ki.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Bazı bencil. nemelâzımcı olmak toplumun dirlik ve . sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar.yapan bunu hak ediyor kanaati yaygın hâle gelmiştir .düzenliğini temelden bozacak bir harekete yol açar . Çünkü o görevi . dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar. onlara dokunmamaya çalışırlar. ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır. onlar. Yalnız kendimizi değil. Onların başkalarına kötülük yapmalarına. Ne söylediğini bilmeyen.yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzak olur .Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki. bir . başım rahat bulur dilim susarsa Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar. onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse.1 zararların ya da faydaların tümü onun tutumuna bağlıdır. her şeyin sorumlusu o olur. Aksine diline bir çeki düzen veren. Bana ne demek. sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen.zarar görmeyen kimse yoktur .Bana benden her ne olursa. lüzumsuz ve çok konuşan kimse. 2. toplumun diğer bireylerini de düşünmek zorundayız. zorluk. susmasını bilen ve ancak gerektiği .Bal tutan parmağını yalar Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan. bu kötülüklerinin bütün bir toplumu zarara uğratmalarına ses dahi çıkarmazlar. Oysa bu tavır son derece yanlıştır. felâket ve acılarla karşılaşmayan. Genellikle bu tutum da hoş görülmeye çalışılır. Kendisine gelecek .

bir üst yöneticiye. sahiplenilmeyen mallar . baş da şeriata Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler.Başa gelen çekilir Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri.1 elden gider. o da şeriata.Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır.durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak.tadar. Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı. kötü durumları önleyemeyiz. zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler. 2. savaşı kazanır . sahipsiz tarlayı sel alır İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır. üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden. işte o zaman anlar . zaferi . aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir. yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş olduğu kanunlara .Baskın basanındır Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse. üst yönetici ise en üst yöneticiye.elde eder.. Bunların yanında aile ile bağları kopup . onlara başkaları sahip çıkar.Baş başa bağlı. dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez.Başa gelmeyince bilinmez İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin. Bu . Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı .ilişkileri tamamen kesilebilir . sıkıntılara katlanmayı bilmektir .

üsttekiler de şeriate karşı sorumlu olurlar. lâik kanunlarla sağlanmaya .çalışılmaktadır . pamuğunu cebinde taşısın Bir işin yapılmasını tecrübesiz. bir sorumluluk zinciri oluşturulur. yaş bir ağaç kesmek. Güçler birleştirilince . yaş kesme Tabiatı zengin kılan.eden. işbirliğine ihtiyaç duyar. ustalığı olmayan kişilere teslim .zor işlerin yapılması da kolaylaşır. bir insan . Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm . Ancak günümüzde bu sorumluluk bağı şeriatla değil. Alttakiler üsttekilere. bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir. meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır .Baş kes.Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz Bir insanın gücü sınırlıdır.öldürmek gibidir .Baş dille tartılır Kişilerin ne kadar akıllı. beceriksiz. Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur.Başını acemi berbere teslim eden. ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki. İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir. Çünkü birlikten kuvvet doğar .bağlıdır. tek başına her işi yapamaz.için en elverişli yolların başında gelir . Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne.

felâketlerle . kendine denk olan.düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider .olmadığı aranmaz.Beleş atın dişine (yaşına. İnsanın karşısına neyi. kaz kazla. yönetilenler de onlar gibi davranıp onları . bir eksiği var mı diye bakılmaz. bir emek harcanmadan. kel tavuk topal horozla Bir kimse. ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez. yularına.takip ederler . 2. karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar . onların yaptıklarını . Bir ülkede iş başında bulunanlar. bir iş yerini yönetenler nasıl hareket edip bir yol izlerlerse. Bu sebeple bir kusuru. niteliklerine pek dikkat edilmez . bedava elde edilen şeyler insana oldukça hoş gelir.Bedava sirke baldan tatlıdır Emek verilmeden.1 yapmaya çalışırlar.Besle. güzel olup . hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle. dizginine) bakılmaz Bir çaba. arkadaşlık eder. düşüp kalkar ..Baş nereye giderse ayak da oraya gider Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler. tanımasın anayı . İnsan bir anda.Belâ geliyorum demez Hayat inişli çıkışlı bir yoldur.Baz bazla.kimselerle beraber olur.karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir . kendine benzeyen . Onlara özenir. kendi niteliğine uyan. büyük danayı.

onların değerini bilmezler. oysun gözünü Kimi nankör. onları tanımazlar.Besle kargayı. becerileri.hâlde sen onlara iyilik yaparsın. iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar.(Beş parmağın beşi bir değil (olmaz Bir eldeki parmakların kimisi uzun. hayırsız olurlar. daha da kötüsünün olabileceğini aklımızdan . Dolayısıyla da . Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. kötü niyetli. Bunun gibi bir annebabadan olmuş.Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu. karakterleri birbirine benzemez. Huyları.anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar . onlar da sana fenalıkla karşılık verirler . kimisi de kısadır. aynı çatı altında yetişmiş kardeşlerin de fiziksel ve ruhsal yapıları birbirinden farklıdır.Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri.da birbirlerinden çeşitli nitelikleriyle ayrılırlar . Bu durum toplumdaki diğer insanlar için de söz konusudur. Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler.Beterin beteri vardır Kötü bir duruma düştüğümüzde. hiç de lâyık olmadıkları . bir belâ ile karşılaştığımızda bundan kötüsü de olamaz diye düşünmemeli.çıkarmadan gereken sabrı göstermeli. Allah`a sığınmalıyız . onlar . sütü bozuk kimseler vardır ki. insanı sevdiren kendi huyu .

Aralarında onları bütünleyen. Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara. dil yarası geçmez (onulmaz Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir. saplı kısmına ilişemez. doğruluğu belirsiz. o ancak bir söylentidir.kan. huysuz kimseler toplumca sevilmezler .(Bıçak yarası geçer (onulur). görmeyen ama söylenenleri . bıraktığı izi . vücutça onulur. Bunun gibi insanlar da çok yakınlarına. Ancak insanlar söylentilerin bu yanına bakmazlar. bir sevgi bağı vardır .Bilen bilir. sevimli kılan da huy güzelliğidir.duyanlar ise dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ederler . Ama başka bıçakların saplarına ilişip zarar verebilir. ya baş . anne-baba-evlâtlarına ve diğer akrabalarına kolay kolay zarar veremez. bilmeyen aslı var sanır İnsan bir şeyi duymuşsa. bu da onun değerini artırır. ustalıkla bilenen bıçak dayanıklı ve keskin olur.Geçimsiz. Konuşulan bir olayın aslının olup olmadığını ancak gören bilir. . Demir kısmı. duyduklarını başkalarına aktarıp dedikodu yaparlar. birbirlerine bağlayan bir .Bıçak sapını kesmez Bıçağı bıçak yapan demir kısmı ile sap kısmıdır. Kişileri değerli. insana üzüntü verir .Bilinmedik aş ya karın ağrıtır. her hatırlamada yeniden açılır.kolay kolay kapanmaz.İyi su verilmiş çelikten yapılan. gerçekliği de şüphe götürür.

hem de başkalarına . mutluluğu onlarla tadarız. Çünkü tanışık olmadığımız bu işin başımıza iş açması. bize zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir. onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. kötü bir günümüzde hemen yardımımıza koşan. Ne ki insan her şeyi bilmez. Bunun için bir . İnsanın her şeyi bilmemesi doğaldır. Onlardan zarar değil. iyi bir sonuca da ancak böyle .işe girişirken dikkatli olmak zorundayız . Bilmesine de imkân yoktur. Çünkü yanlış bir yola saparak hem kendine.Anlamadığımız. Bunun utanılacak bir yanı da yoktur. yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir. Ancak imkân varken bilmediklerini sorup öğrenmemesi. o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir.Bilmemek ayıp değil. daima iyiliğimizi isteyen dostlarımızdır.kavuşabiliriz .Bin dost az. sormamak (öğrenmemek) ayıp İnsan hayatı için bilgi oldukça önemlidir.Bin bilsen de bir bilene danış Herkes eşit bilgiye sahip değildir. Derdimizi onlarla unutur. Bu sebeple ne kadar . biliyorum tavrıyla bir işe girişmesi son derece sakıncalıdır ve kusurludur.zarar verebilir . iç yüzünü bilmediğimiz bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir. bir düşman çok Sıkıntılı bir anımızda. daha önce denemediğimiz. yalnızca fayda görürüz.

Borcu ödemek için bir şeyler yapmalı. harekete geçip . Ama düşmanımız olan yalnızca bizim . tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. Çünkü borç durduğu yerde ödenmez.çok olurlarsa. yollar . sonucu iyi hesaplamalı. Tasalanmayı bırakıp borcunu ödemek için çaba harcamalı.Bin ölçüp bir biçmeli En basitinden en zoruna.Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez Çok tasalanmak ve üzülmekle borçtan kurtulunamaz.Bin nasihatten bir musibet yeğdir Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki. bir tane de olsa onun varlığı bizi rahatsız eder . kimi çıkış yolları aranmalıdır .çalışmalı. Yoksa istemediğimiz bir zararın ortaya çıkmasından . sonra işe girişmeliyiz.aramalısın . bunun borcunun ödenmesinde hiçbir yararı yoktur.Bin merak bir borç ödemez Ne denli kaygı içinde olursan ol. bizim için o kadar iyidir. onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. gerekli ölçümleri yapmalı. onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver.kötülüğümüzü ister. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça . Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket.büyüktür . yapmaya çalıştığımız işin bütün ayrıntılarını önceden düşünmeli.duyacağımız pişmanlık fayda etmez .

Bir adama kırk gün deli desen deli olur İnsana yapılan sürekli telkinler sonunda bir neticeye ulaşmak mümkündür. Adı bir kere kötüye çıkan kişi. eşek de Bir toplumda iyi. Birtakım iyi ya da kötü duygular. Sır ağızdan çıktı mı hemen yayılır. itilip kakılır.Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır Bir sırrın yayılması istenmiyorsa. gizli kalmasını önlemek çok zordur. kimseye söylenmemelidir. .Bir ahırda at da bulunur.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez.ve çirkin işler yapan insanlar da bulunabilir . Böyle yaşamak kişi için . iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. yararsız . Çünkü insan etkilenen bir varlıktır.yönlendirilebilirler .ölmekten daha iyidir . Bu eğilim sır olan şeyin dilden dile dolaşmasına. sıkıntılar içinde kalır. Çünkü insanın merak ve dedikoduya eğilimi vardır. yararlı ve güzel işler yapanlar bulunduğu gibi kötü. düşünceler ve inançların sürekli telkin edilmesiyle insanlar biçimlendirilip . kişi o niteliğiyle tanınır. Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse. Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur..toplum içinde yayılmasına yol açar .

küçük bir değeri elde etmekle .1 akıllı insanlar bir araya gelse ne yorumlayabilir. Olursa aralarında kıskançlık.kimse bir araya gelir ama bu zararı gideremez. çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar. işi de düzeltemez .Bir başa bir göz yeter Ne kadar çok malı olsa da insan yine de elde etmek ister. bunu . biri diğerini yok etmeye. geleni geri çevirmek istemez. dinî bir emirdir. pek çok akıllı . 2. fikir ayrılığına düşerler. ihtiyacından fazlasını . Bu da az şeye mal olmaz . kırk akıllı çıkaramamış Aklî dengesini yitirmiş kimi insanların yaptıkları öyle işler vardır ki.(Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük. Kimi zaman bir insan öyle delice bir iş yapar ve zarara yol açar ki. güçsüz gider.Bir deli kuyuya bir taş atmış. bir iş yerinde iki yönetici olmaz. Yoksula yardım ederken insanın amacı kendini .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir toplumda iki baş. Güzel ve hoş da olsa.Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Yardım yapmak bir insanlık görevi. önemsiz belirtilerin varlığı . ne de çözebilirler.sonunda güçlü kalır.düşünmemelidir.. bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır.mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz . Kanaatkâr olan kimseler ihtiyaçları kadar olanı yeter görürler . Oysa insan hayatta ihtiraslı olmamalı. Bu çatışma . Ancak bunu yapmanın da bir yolu yordamı vardır.1 yeterli değildir. 2.

karşılıklı sevgi ve hoşgörü varsa. Onlar bir vücudun azaları gibidirler.fertlerine gelmiş gibidir. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. Yoksa tersine bir hareket yardım edilen kimseyi mahcup duruma düşürür. çevresindekilerden . hatta en yakınların bile haberi olmadan yardım yapmak gereklidir. beyliktir İnsanlar her zaman arzu ettikleri nimetlere kavuşup bunun sefasını süremezler. o ailede düzen de var demektir. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar .Bir günlük beylik.çıkar .Bir elin nesi var iki elin sesi var İnsanın gücü sınırlıdır.huzurunu kaçıracak bir kimsenin bu ailede barınması da mümkün değildir .gösterip övünmek değil. görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir. Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak. Dolayısıyla ailenin . kimsenin haberi.Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz Eğer bir ailenin hemen bütün fertleri arasında bir uyum. Hemen hepsi de aynı ölçüde üzüntü çekerler . yapılan iyilik de iyilik olmaktan . Dolayısıyla ailenin bir ferdine gelen zarar. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine.girer. dayanışmaya . Bu sebeple çok kısa bir süre içinde de olsa. bir anlaşma. bütün aile .Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Aile fertleri birbirine kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdırlar.

dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin . Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar.Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli. kavga baş gösterir. insanlar birbirlerine düşer . adaletli davranılıp hak gözetilmez. Yolculuk ise fedakârlığı.Biri yer.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir iş.güzel bir şeydir . .daha üstün. Eğer böyle olmaz.(Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır . ya yola gitmeli Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur. kıyamet ondan kopar Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır. Bu davranışın devamı insanı yanlış . bir sınır vardır.niteliklerini belirgin kılar . Alış veriş etmek. sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar. dertlerden uzak ve arzu ettiği biçimde bir an yaşamak o kişi için . onları bu konuda zorlamak doğru değildir.bir yola götürüp zarara sokabilir . düzen bozulur. mertliği gerektirir. cesareti. onlardan bir kez daha verim istemek. nesne ya da insandan temin edilecek faydanın bir ölçüsü.toplumdaki sosyal barış zedelenir. biri bakar. Alınabilecek alındıktan sonra. onları tanımak bakımından önemli ölçüttür.

Bu bakımdan sürekli iyi iş yapan. doğru yoldan çıkmayan. .etmemek gereklidir . Kendinin. Hatta bunu birkaç kez de başarabilirsin. kanunsuz bir işi yapabilir ve yakalanmayabilirsin. iş . Bu sebeple herhangi bir nesne. iffetsiz bir kimse sadece kendi çevresine zarar vermekle kalmaz. Hemen her insan bir yanlışlık yapabilir. üçüncüde ele geçersin çekirge Bir suçu işleyebilir. gönülleri birbirine yaklaştırır.Bir selâm bin hatır yapar Dinimizin bir emri olan selâm. Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır.Yalancı. bu leke gittikçe yayılır .Bir sürçen atın başı kesilmez Kusursuz insan olmaz. düzenbaz. bir bilgi ve sevgi belirtisidir. Küçük bir somun parçası yüzünden bir dikiş makinesinin çalışmaması. Yakınlarımıza. kişiliğini her yönüyle kanıtlamış .ya da olayı küçük görmeyip önemle ele almak gereklidir . yakınlarının. arkadaşlarımıza.çevresinin ve daha geniş muhitlerin adını lekeler.Bir sıçrarsın çekirge. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal . işlerin yatması mümkündür. hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar.sonunda yakayı ele verirsin . bir nal bir at kurtarır Küçük ve kıymetsiz gördüğümüz şeyler zaman gelir çok önem kazanır ve büyük iş görebilir. kötülüklerini daha geniş çevrelere de taşır.Bir mıh bir nal kurtarır. iki sıçrarsın çekirge. eninde . Ama bu böyle devam etmez.

doğuracağı sonuçları hesaplamadan. çürük) baklanın kör alıcısı olur Değersiz.(Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler Bir sözü düşünüp taşınmadan. Kimi isteksiz görünüp “yemem” diyen insanların isteklilerden daha çok yedikleri. Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz. içimizden geçirmeden. kendi kendimize ölçüp tartmadan. bir kez hata yaptı diye gözden çıkarmak.etmek. . kötü şeylerin de müşterisi olur.En doğrusu.Bir yemem diyenden kork.olan bir kimseyi. işe yaramaz. kimileri de kendileri bakımından bizim .kavrayamadığımız bir değer ifade ettiği için alır . gereken çabayı göstermek.oturdukları. Bu sebeple bize düşen yolumuza azimle devam . hatta yatıya kaldıkları bile görülmüştür . kalitesini bilmediği için alır. uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir . işi lâyıkıyla yapmaya çalışmaktır . Onları kimileri anlamadığı.Bir şeyin önüne bakma. kimi hevessiz görünüp “kalamam” diyen insanların da diğerlerinden daha çok . sonuna bak Kimi işler vardır ki iyi başlamamış ama iyi sonuç vermiştir. olumsuzlamak ve cezalandırmak doğru değildir.Bitli (kurtlu. yalnızca uyarıda bulunmak . Yapılacak şey. düzeltmeden söylememeliyiz. Üstelik başlamış bir işte geri dönmek de zordur. bir oturmam diyenden Kimi insanlar vardır ki dedikleriyle yaptıkları birbirine uymaz.olmalıdır .

.Bol bol yiyen, bel bel bakar Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin .edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar

.Borç iyi güne kalmaz Borçlu olan, borcunu hemen ödemenin yollarını aramalıdır. “Elim genişleyince, ileride öderim” diye düşünmesi son derece sakıncalıdır. Çünkü gelecek günlerin ne göstereceği belli olmaz. Eli daha da darlaşabilir. .Dolayısıyla borcunu ödemesi güçleşir, gün geçtikçe de borcu artar

.Borçlunun yalımı alçak olur Borçlu kimseler, borçlarını ödeyemedikleri için alacaklıları yanında rahat olamazlar; başları yukarıda yürüyemezler, üzülüp incinirler, sanki suçlu gibi .dururlar, kendilerini ezik hissederler

.Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir Beyleri bey yapan cömertlikleri, ellerindeki varlıkları yoksullara dağıtmalarıdır. Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa borçsuz, tasasız, kıt kanaat .geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü, o yoksulluğa alışkındır

.Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz

Alacaklının yanında yüzü yerde olmak istemeyen, borç etmekten korkan kimse tedbirli olur; masraflarını kısar, gelişigüzel harcamalar yapmaktan .kaçınır, kendine uygun bir yol seçip ona buna ziyafet vermekten uzak durur

.Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır Hemen her şeyin bir yapılma zamanı vardır. Borç da zamanında ödenmezse kişilerde bir gevşeklik görülür, borçluluk duygusu zamanla azalır. Borç uzun süre ödenmez olur, hatta hiç ödenmez bile. Dert de böyledir; zamanında önlem alınmaz ve hastalık uzarsa, kişi sonunda güçsüz kalır; dayanma gücü .kalmaz ve ölür

.Borç yiğidin kamçısıdır Birisine borçlanan, borcunu da ödemek isteyen kimse kendini daha çok .çalışmak ve kazanmak zorunda hisseder; bu yönde girişimde bulunur

.Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz Ne olacağı, nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir konu, iş ya da .durum üzerinde anlaşmaya varılıp söz verilemez

.Boş çuval ayakta (dik) durmaz Karnı aç olan kimse, iş yapamaz. 2. Beceriksiz, deneyimsiz, bilgisiz kimse .1 bir iş tutunamaz. 3. Hiçbir tutamağı bulunmayan, gerçeklerden uzak, temelsiz .düşünce ya da plânlarla sonuca ulaşılamaz

.Boş fıçı çok (fazla) langırdar

Gösterişe düşkün, bilgisiz, deneyimsiz kimse kendini ön plâna çıkarmak ve bilgiçlik taslamak amacıyla çok konuşur; her sözün arasına girer, .etrafındakileri rahatsız eder

.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir Boş olmak, hiçbir uğraşa girmeden gezmek insanı tembelliğe, miskinliğe alıştırır. Öyle ki bu insanların kimisi can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur, yanlış yola sapar, kötülüklere bile bulaşır. Parasız da olsa çalışmak, boş oturmamak insanı hareketli ve canlı yapar; girişimcilik yeteneğini artırır, onu geliştirir, zararlı alışkanlıklardan kurtarır. İleri de para kazanacağı bir iş .bulmasına da kapı aralar

.(Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez Hiç kimse emeğinin boşa çıkmasını istemez, karşılığını mutlaka bekler. Bir .1 kimseye iş yaptırmak, onu bir yere bağlamak istiyorsanız, ona emeğinin karşılığını da ödemek zorundasınız. 2. Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz ki elde etmek istediğinize .kavuşmanız mümkün olsun

.(Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer Eğitime sonradan da başlasa kimi yetenekli, becerikli, öğrenme ve kavrama gücü gelişkin olan çırak veya öğrenci, ustasından ya da öğreticisinden daha .ileri gidebilir; onlardan daha başarılı olabilir

.Böyle gelmiş böyle gider

Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek .ve görenekler kolay kolay değişmez

.Bugün bana ise yarın sana Neyin ne zaman olacağı bilinmez; bu ister felâket, ister nimet olsun. Bugün ben bir felâket ve haksızlıkla karşılaşmışsam, yarın da sen aynı durumla karşılaşabilirsin. Bugün sen nimetler içinde bulunup mutluysan, yarın da ben .kavuşup mutlu olabilirim. Bunu aklından çıkarma

.Bugünün işini yarına bırakma Bir iş günü gününe yapılmalıdır. İşi yarına bırakmak kimi olumsuzlukları da beraberinde getirir. Yarın daha önemli bir işin çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Diyelim ki çıktı, o zaman ne yapacağız? Kuşkusuz bugünkü işten önce onu yapacağız, bugünkü iş de kalacak. Dolayısıyla işler birikmeye başlayacak, çıkmaza girecek. Ayrıca bugün yapılması gereken işin sonraki güne bırakılmasıyla önemini yitirmesi, istenen sonucu vermemesi de söz .konusu olabilir

.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi .gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin elimizde olması gerçekleşmiştir

.(Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner

Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Sözgelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa .doğru birden kıymet kazanır; ucuzken pahalı olur

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa .düşmeyince Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı olduğu günlerde oğulun gerçek kişiliği ortaya çıkmaz. Ne zaman anne-baba yoksullaşır, işte o zaman gerçek yüzü ortaya çıkar. Eğer oğul, anne-babasına karşı olan görevlerini yerine getirmiyor, onlardan yardımını esirgiyorsa, ona iyi .bir oğul denemez

.Buğdayın yanında acı ot da sulanır Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve .yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir

.Bükemediğin eli öp Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlûp olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu .onurlu bir davranış olacaktır

.Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş

İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orda doğmuş, orda büyümüş, orda doymuş, orda tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana zor gelir. Nasıl ki bülbül asıl vatanı olan yeşil tabiatı, kanat çırpacağı mavi gökleri özleyip ister ve altın kafesten kurtulmaya çalışırsa, insan da (hele bir de tutsaksa) özgür yaşayacağı vatanını ister ve hasretini .çeker

.Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden .belâya saplanıp zarar görebilir

.Büyük balık, küçük balığı yutar Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle .mücadele etmektir

.Büyük başın derdi büyük olur Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük

işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri .büyük olur

.Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, “ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun yaptığı gibi kötü bir şey yapmam; o sözler de söylenir miydi?” gibi sözler sarf etmesine sebep olur ki, böyle bir tavır sergilemek son derece zararlıdır. Dünya ve insanlık hâli bu, öyle bir gün gelir ki, yerip kınadığımız kişinin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir ve gülünç duruma düşebiliriz. Bu sebeple ağzımızdan çıkacak söze dikkat .etmeli, büyük söz söylemekten kaçınmalıyız .(Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (baba eder, oğul öder .Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Baba malına güvenmemek gerekir. Kendi kazancı ol¬mayan kişi, baba malını .çabuk tüketir. Sürekli olan kazanç, kişinin çalışarak elde ettiği kazançtır .Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş .Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk Babadan kalan mala mülke güvenerek çalışmayan, bu malı, parayı tez tüketir. Babadan kalan mala güvenmemeli. Akıllı evlât, çalışarak kazanır, mal mülk .edinir .Babanın (atanın) sanatı oğla mirastır Babasına, anasına saygı göstermeyen kişi. Tanrı'yı ta¬nımıyor demektir. .Çünkü, Allah, ana babayı sevnleyi say¬mayı emreder

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sayar .Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı .Bağ bayırda, tarla çayırda Bağ ve zeytin ağacının bol ürün vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. . .Zeytin ağacı ile bağ kütüğü yaşlandıkça ürünü artar Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun, (Bağda izin olsun, üzüm yemeye ( yüzün olsun Bağdan bol ürün almak için mutlaka budamak gerekir. Bu işlem, bahara .(girerken yapılır. (Budanan yerden öszu damlar .Bağı ağlayanın yüzü güler .Bağın taşlısı, kadının saçlısı .Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta .Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu .Bakan göze bağ (yasak) olmaz .Bakan yemez,kapan yer Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakılmayan bir mal, çok verimli de olsa, zamanla ve¬rimsiz hale gelir. Oysaki .çalışmakla, gerekeni yapmakla ve¬rimsiz şeyler bile verimli hale getirilir Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) ka sap durdu (kasaplığı (öğrenirdi .Baktın kor havası, eve gel kör olası (Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz .Bal ile kaymak yenir ama, her keseye göre değil .(Bal olan yerde sinek de olur (bulunur

.Bal tutan parmağını yalar ?Balı olan bal yemez mi Balı parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yeme¬miş, kısmeti olan .(yemiş .Balta değmedik ağaç olmaz .Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY .Baş ağır gerek, kulak sağır .(Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha .Baş dille tartılır .Baş kes, yaş kesme .Baş nereye giderse ayak da oraya gider .Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol .Baş olan boş olmaz .Baş sallamakla kavuk eskimez .Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk (en) içinde .Baş yastığı baş derdini bilmez .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ .Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli yaşamaya, çalış¬maya gelemezler Başın başı, başın da başı vardır .Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı .Başına gelen başmakçıdır

Baskıdaki altından. Allah'ın dediği olur Bazı kişiler sevdikleri şeylerde sonuçta zarar görecekle¬rini bilseler de.daha uğramamak için tedbir alır Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar.Baykuşun kısmeti ayağına gelir .Baskın basanındır Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır yel yel almazsa sel (yel) alır.felâket gelmeyince. Uğradığı zarara bir .Baz bazla.gideremezsin Başkasının uğradığı bir felâketin ne kadar acı olduğu¬nu. Sonunda iş olacağına .varır. gereği gibi anla¬yamayız . anısını .(yongayı yel alır.Başkalrına eziyet kötülük eden er geç cezasını çeker Başkasına yaptığın fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini.hürriyete layık değildir. sahipsiz tarlayı sel alır Başlını acemi berbere teslim eden. (Baskısız . askıdaki salkım yeğdir . planlar tutmaz. kaz kazla. pamuğunu cebinden eksik etmez .üstünde kendisinden büyük bir baş var¬dır . (yönetici) onun da . ABRAHAM LINCOLN .gitmekten kaçınmazlar .Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte tecrübeli olur.Bayramda borç ödeyene ramazan kışa gelir . kel tavuk topal horozla Bazı işlerde önceden yapılan hesaplar. başımıza böyle bir .Bayağı Kişilerin iyice kepaze olmaları "için birbirlerine girmeleri gerekir . aşırıya .((etmesin Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş.

özellikle erkekler düzensiz yaşadıkları için araları ve zamanları çar çur olur. duygusuz insanlar. öteki insanlardan akıllıyım.Bekâr gözü. SOKRATES Bencil insan . paralarının .birlikte yaşamaya başlayınca gerçek olarak tanırlar Beceriksiz ve anlayışsız kişi. Aldığımız bir malın kalitesini kullanınca anlarız.Belâlı kişinin hakkından ondan daha belalı olan kişi gelir .yüzüstü bırakır .Bazı şeylerin sonuçlan önceden tam olarak kestirile¬mez.tehlikeye atmaktan çekinmezler .Bedava sirke baldan tatlıdır Bekâr erkek. kendilerim kurtarmak için en yakınlarını bile . derbeder bir hayat sürer .Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına. kör gözü . TURGENYEV Bencil. Bu bakımdan üstlerine aşlarına yeterince bakamazlar. yularına) bakılmaz Belirtilen açıkça olan bir şey gizlenemez.kıymetini bil¬mezler . kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde . yakasını bit Bekarlar. Evli¬lik de böyledir.Bekârlık maskaralık . evlenme istek ve heyecanı içinde olduğun¬dan alacağı kızın . dizginine.Bekârlık sultanlık . Kişiler birbirlerini ancak . Yaşlılık da izleri ortada duran üzüntü .Bekâr kimse bakımsızdır. tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.Bekârın parasını it yer.de ne yapılsa örtülemez Ben bilmediğimi bildiğim için .kusurlannı göremez .

(Beyazın (akın) adı (var).Bıçağı kestiren kendi suyu.Beylik çeşmeden su içme Beylik fırın has çıkarır .(Beterin beteri var (-dır .Berberin solumazı. düğün ası ödünç .Bey ardından çomak çalan çok olur . benzeye benzeye kış olur . BALZAC Beni isterseniz dövün. kız alırsan asilden . esmerin (karanın) tadı (var .Benzeye benzeye yaz.Bey ası borç. güzel sayılır.Beslemeyi eslemeden alma .Beş tavuğa bir horoz yeter Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. insanı sevdiren kendi huyu Bil kimse. tende değil içtedir .(Beş parmak bir değil (olmaz .Bencillik dostluğun zehiridir. kahvecinin söyle¬mezi ?Beş parmağın hangisini kessen acımaz .Berber berbere benzer ama.Beyaz tenli olanlar. başkasını bir kez aldatır.sanırlar . tellağın terlemesi. HZ.ama bırakın istediğim gibi güleyim.Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır . MOLI'ERE . MUHAMMED .Bez alırsan Musul'dan. başın Allah'a emanet . akıllanmıştır Bilgili kişilerin az bulunduğu bir toplulukta az bilgili ki¬şiler. ikinci kez aldata¬maz Çünkü aldatılan kişi birinciden ders almış. kendilerini dâhi .Besle kargayı oysun gözünü . oysaki gerçek güzel¬lik.

Bin ölçüp bir biçmeli . FUZULI . .Bin tasa.Binicinin sağı solu olmaz . bir düşman çok .Bin dost az.Bin atın varsa inişte in. GOETHE Bilimsiz şiir.Bir afeti önlemek için zengin malını.(Bin nasihatten. Renkler atın cinsini belirlemeye yardım eder. (Bir musibet.Bir adama kırk gün (deli dersen deli. BERKLEY Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır. akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur Bir adamın şöhreti gölgesine benzer. milletlerin sınırlarını tanımaz. bir atın varsa yokuşta bin . temelsiz duvara benzer.Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.Bin bilsen de bir bilene danış .halkla birlikte hareket etmelidir. bir musibet yeğdir. sormamak (öğrenmemek) ayıp .yükseldikçe büyür. SOKRATES (Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.Bin işçi. fakir canını verir . iki elin sesi var . bir borç ödemez Biniciler atlarını iyi seçmelidirler. bin na sihatten yeğdir . (Balzac Bilginlerle beraber düşünmeli. ALLEGRAND . düştükçe küçülür. diken de Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır . bir borç ödemez .Bir ağaçta gül de biter.Bin merak. bir başçı .(Bir (sağ) elinin verdiğini.Doru ve kır donlu (renkli) atlar de¬ğerli sayılırlar . öbür (sol) elin görmesin (duy¬masın .Bilmemek ayıp değil.Bir (tek) elin nesi var.

onlar yetişir ama.Bir baş soğan.Bir ailede.halletmelidirler . bir babayı bes¬lemez Bir babanın kızı için harcadığı para. (Bir delinin bir kuyuya attığı . onları eğitmek çok emek ve zaman .(taşı kırk akıllı çıkaramaz . Kişiler.veya olumsuz yönde etkiler Bir avuç altının olacağına. bir avuç toprağın olsun . o durumdan kur¬tulmak ve aynı şeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için büyük çaba harcar ve yapamayacağı .Bir başa bir göz yeter . bir kazanı kokutur .Bir baba dokuz oğulu besler.sanılan zor işleri başarır Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.Bir dirhem et. bin ayıp örter . dokuz oğul. LONG FELLOW .Bir aileden iyi insan da kötü insan da yetişir . göstermelik olan çeyiz içindir. yıpranır . bir kafaya bir göz Bir annenin yaptığı mutlu ya da mutsuz evlilik kızının evlilik hayatını da olumlu . bir işçi. Bir kıza ömür boyu bakacak olan ise kocasıdır .Bir dönüm güzlük. kırk akıllı çıkaramamış. on dönüm yazlığa bedeldir Bir durumdan canı yanmış olan kişi. yetiştiren kişi de her bakımdan yorulur. akrabalar arasında çıkabilecek birtakım an¬laşmazlıkları başkalarına duyurmamak gerekir. bir canlı yetiştirmek.Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir deli kuyuya taş atmış. so¬runlarını içlerinde .(Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez Bir çocuk.Bir anaya bir kız.ister.

HZ. MUHAMMED Bir insanın tek başına mutlu olması .Bir görüş. MEVLANA Bir insandan.Bir eksikliği olan kişinin yanında dikkatli konuşmalıdır.kalkışmak. Övünç için yapılan iyilik. bin büyü verini tutar (yerine geçer Bir gencin hata yapmasını önlersen.duyduğu şeylerden söz ederek onu üzmemelidir . din ya da insanlık duygusu ile yapılmış .(Bir fit. iş başında gösterdiği başarı ve çevresindekilere . bir hayvandan gücünün üstünde bir şey alınamaz. En ya¬kınlarımız dahi bilmemelidir. bir kör biliş . çeyiz yapmak zorundadır . ALBERT CAMUS . beyliktir Bir inat.onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. JOHN ERSKIN . murat Bir insana yapılan yardım.Bir ev (gemi) donanır. boşuna emek harcamaktır Bir insanın gerçek değeri. utanılacak bir şeydir.Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır . çok gizli kalmalıdır. biri çuvaldız. Almaya . onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Çünkü kızlara giyim . hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar.karşı davranışlarıyla ölçülür Bir insanın gerçek zenginliği . biri biz Bir evde kız çok olursa. bir kız (çıplak) donanmaz Bir evde iki kız. ailenin maddi sıkıntısı artar.iyilik olmaktan çıkar Bir insanda kibir. Kısmin eksikliğini .Bir güçlüğü yenmenin yolu. başka bir güç yola başvur¬maktır Bir günlük beylik.kuşam.

bir tahminde bulunabilir. biraz fazla tutmalıdır.duyulacak pişmanlık para etmez Bir işi yöneten.yönetici yoksa. plânlayan. Sonradan .Bir işi. harcanan çabanın dengede tutulması gerekir. ÖMER HAYYAM Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her za¬man eksiksiz olarak ele . Ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın.gerçekleş¬meyebilir Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun.Bir iş yaparken gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. acele sonuç alacağım diye takatin üstünde çaba gösterilirse yorulunur. bir geliri küçümsememek gerekir. sonucu iyi hesaplanmalıdır. olması için ayrıntılarına dikkat . Gerçekleri kafasını kullanarak ortaya . Biri bulunursa öteki bulun¬maz. Çünkü beklenme¬dik etkenlerle daha çok harcama yapmamız . koca evi. Bu yüzden so¬nucun çabuklaştırılması şöyle dursun. Bugün de dünün bir yarını değil midir. Çocuğunun ya da ba¬basının eline bakmak ona zor gelir .yürütülemez . öteki bulunursa beriki bulunmaz Bir işi yapmadan önce çok düşünmeli. en rahat harcayacağı para. iş başarı ile . kullanılacak bir aygıtta önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar da önemlidir. Bu denge tutturulamaz. Yapılacak işle¬rin tam.etmelidir Bir kadın için en rahat edeceği yer.kocasının parasıdır. .geçmez.çıkarabilir Bir işin yürümesinde. sonuç hiç .gerekebilir Bir iş yapılırken. yetenekli bn. artar Bir işin gerçek yüzünü ancak Allah bilir ama insan da aklını kullanarak sezinleyebilir. Küçükse da zamanla büyür. çalışanların sayısının fazlalığı önemli değildir.

bir şeyin değerini. bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. diğerine düşman etmenin en etkili yolu. iç yapısıyla ölçülür Bir kimsenin kişiliği yaşadığı yerin düzeninden. MONTESQUİEU Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır Bir korkak.Bir kimsenin değeri. bir şeyin değeri. çeliği¬ne iyi su verilmiş olursa keskinleşme . huyu güzel olursa sevilir. Bıçak.yetiştirdiklerinden gelen kötülüktür Bir kimseyi.yeteneği kazanır Bir kimsenin. kişiliğiyle. Yaşadığı .temizliğinden bellidir.yapmıyorsa korktuğundan değil.Bir kararda bir Allah Bir kez görmekle durum iyice anlaşılmaz. kılık kıyafeti ile değil. hatır saydığındandır . Analar çocukları .için canlarını feda etmekten çekin¬mezler Bir kişinin kaderi kötü ise.terk eder. bir orduyu bozar .ortamın tertibi. nankör olan yakınlarından ve kendi . birini öbürüne karşı . öğrenilmez. kendisinde aranan özel nitelikle artar: Kişi.Bir kötunun yedi mahalleye zararı vardır . temizliği o kişinin karakterini yansıtır Bir kimsenin.görmekle kesin yargıda bulunul¬maz Bir kimse başka bir kişiye hak ettiği sert karşılığı vermiyorsa kötülük .kışkırtmaktır. bin büyü kadar tesirlidir Bir kişi için kendisine annesinden daha yakın kimse yoktur. işleri bu" kez ters gitmişse ya¬nındakiler de onu . Biı şey hakkında bir kez . ancak bu konularda uz¬manlaşan kişiler bilir Bir kimseye en zor gelen kötülük. Başvurduğu bütün kapılar yüzü¬ne kapatılır Bir kişiye yapılmış haksızlık . Ara bozacak bir söz.

bir şey söylemek için çok düşünmek gereklidir. bir nal bir at kurtarır Bir milletin büyüklüğü. .ruh içinde eğitim olur. Onu elde et¬menin yollarını aramak.Bir selâm. nereye gittiğine bak. EBU HANİFE . CERVANTES Bir mesleği herkes yapar.tehlikeye sokabilir .. onu . KONFÜÇYÜS Bir şeyi elde etmek için içinde taşkın bir istek bulunan kişiye bu uğurda .kullanmasını becerebilenin hakkıdır Bir şey. bir hapishane kapatır. bir şeyden ya¬rarlanma. onu bilmediğini kabul et. onu bildiğini göstermeye çalış. tesisin yapılması. onu elde etme yolunu bilenin. akıllı ve fazilet sahibi (adamlarının sayısı ile belli olur.Bir şeyi bilmiyorsan . bir anda söylenen söz.bu uğurda davranmak.gerekir Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise. bin hatır yapar Bir şey.Bir mıh bir nal kurtarır. fedakârlıklar güç gel¬mez .katlanacağı sıkıntılar. fakat içlerinden ancak birkaçı işinin uzmanıdır.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir kuruluştan işletmeden istenilen verimi alabilmek için önce gerekli her türlü donanımın. sonra da iyi bir yöneticiye teslim edilmesi . İncelemeden başvurduğunuz kişi işinde yetersizse malınızı da. canınızı da .Düşünülmeden. . (Victor Hugo Bir okul açan . nüfusunun çokluğu ile değil. sadece bakmakla elde edilmez. alınan karar çok kez zarar getirir Bir şeyi bildiğin zaman . VİCTOR HUGO Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan.İşte bu bilgidir. çalışmak ge¬rekir Bir şeye karar vermek.

bazılarına faydalanma olanağı verilmezse.yayılır. bunların bir birikimi.telaşa düşer . bir de¬ğeri vardır.Bir şeyi vaad etmek kolaydır. bu huzursuzluklara ve kavgalara . ona benziyor diye başka birşey ko¬nulamaz.başkasının çocuğu. Öte yandan bu gibi kişilerin işleri .olanını beğendirmek zordur Bir şeyin gerçek değeri. . Biz de güç du¬rumlara düşeriz Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen kişi çevresinde utanılacak . Çünkü dostu¬muzun da bir dostu vardır. asıl sahip yararlanan kişi demektir Bir şeyin yerine. yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte ku¬şum bulunan kişi .bir duruma düşer. böyle bir yere gelebildiklerine göre. O da kendi dostuna söyler. öz evlâdın yerini tutmaz Bir sır. etrafa .Bir topluluğa birden fazla baş gerekmez Bir topluluğu yönetme katına yükselmiş kişiler.çok olduğun¬dan boş zamanları yoktur Bir toplumda haksızlık yapılıp da herkesin yararlanabi¬leceği şeyden. en yakın dosta dahi açılmamalıdır. en güzelini görmüş olan kim şeye ondan daha az değerde .güç olan sözleri vermekten sakınma¬lıdır Bir şeyin en iyisini.neden olur .anlaşılır . Yerine getirmek ise zor¬dur Yerine getirilmesi . değerini kaybeder Bir suçun. Böy¬lece sırrımız sır olmaktan çıkar. Söz gelişi. ancak ona gereksinim duyuldu¬ğu zaman daha iyi .Bir şeyin hoşa gitmesi için özelliklerinin uyumlu ve karannda olması gereklidir Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası ya¬rarlanıyorsa.

başkalarını aldatmaz . büyüğü için önemli olan işleri iyi denetlemesidir. Yiğit için . nüfusun çokluğu ile değil . akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.borcumuzu ödemek zorundayız Bir yerin yöneticisi. her bakımdan anaya yardımcıdır.Bir toplumu çökertip yıkacak öğeler. . İyi insan hile yapmaz. sözünün eri Olmasıdır Bir'anne için bir kız çocuk gereklidir.(Biri bilmeyen bini hiç bilmez.bulamazlar . (Azı bilmeyen.tutumudur.doğurabilir Birçok insan çıkarları için alışverişte başkalarını aldat¬maktan çekinmez. Olursa o toplum iyi yönetilemez. ALBERT EINSTEIN Bir ulusun büyüklüğü .ise önemli olan şey. çoğu hiç bilmez . VİCTOR HUGO Bir yerde güzel ve değerli şeyler varsa bu şeylerin etra¬fında da bunlardan .Kızların iyi evlilik ya¬pıp yapmamaları anaların sıkıntısıdır Birbirini etkileyici şeylerin bir arada bulunması isten meyen sonuçlar . sinsi sinsi içeride çalışırlar Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Ancak kız çocukların fazla olması da annelere sıkıntı verir.Birden çok kişinin söz sahibi olduğu iş yürümez .Bir toplumda iki baş (yönetici) olmaz. Yönetenler birbirleriyle kavga etmekten toplumu iyi yönetmeye fırsat . Çünkü kız çocuk¬lar". Bir kişinin dürüstlüğünü kanıtlayan dav¬ranışlardan biri de alışverişteki . Çünkü ala¬cağımızı alamayabiliriz ama .yararlanmak isteyen birtakım asalaklar bulunur Bir yerden alacağınızı umut ettiğiniz para ile başka yere olan borcunuzu ödenmiş saymak tedbirsizliktir.

kurtulamaz Borcun iyisi vermek. Bu.Bitli (kurtlu. Belki elimiz daha da daralır. "Akıllı düşman. her gün piliç Boğaz dokuz (kırk) boğumdur . kıyamet ondan kopar Birisi için kötülük düşündüğün zaman aynı şeyin kendi başına gelebileceğini de düşün. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. insan .Borcun yoksa kefil ol.bir gün başına ge¬lir Bitkilerde. İlk fırsatta ödemek gerekir. dostlukları unutmama¬mız gerekir. hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da kö¬ken ve soy önemlidir.insanlar ye¬tişir .Bodur tavuk. çalışıp borcunu ödemeye uğraşmadıktan sonra üzülmekle borcundan . LA ROEHEFOUCOULD Bize yapılan en küçük iyilikleri. derdin iyisi ölmekİnsanlar için en kötü şeylerden biri. çürük) baklanın kör alıcısı olur Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir.Borçlunun dili kısa gerekZorunlu kalmadıkça . iyi güne kalmaz. akılsız dosttan hayırlıdır .olmanın en önemli özelliğidir ':bkz. Sana yapılmasını istemedi¬ğini başkasına yapma.Biri yer biri bakar. Borç giderek artar.Bol bol yiyen. işin yoksa şahit olBorç. Yaptığın kötülük . üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız.Borcu ertelemek doğru değildir. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. bel bel bakar Borçlu. İyi tohumdan iyi ürün elde edildiği gibi soyu temiz ailelerden de sağlam karekterli . çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir.

şaka yollu. çeşitli nedenlerle borcunu ödememe yoluna gider.borç almamalıdır. Çünkü borçlu. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır.Borcu ertelemek doğru değildir. büt¬çesine göre hareket eder. Başı eğik olur. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. yakayı her eleve rişinde ce¬za göre göre insanlıktan çıkar. düşman öldürmekle tüketilir.Borçtan korkan kapısını büyük açmazBorç edip onun sıkıntısına düşmek istemeyen kişi. Belki elimiz daha da daralır.alacaklısına karşı haklı da olsa aşağıdan almak durumun¬da kalır. Kötü yolda olan kimselerin bunun karşılığında pek çok şeylerini kaybedecekleri mutlak¬tır. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. İlk fırsatta ödemek gereıdr. kulağı olmazHırsızlığı huy edinen kişi. derdin iyisi ölmek.Bostan gök iken pazar (-Iık) yapılmazNasıl gelişceği ve ayrıntıları . borçluyu teselli etmek amacıyla da kul¬lanırı). benzi sararırBorç. Borçlu.Borç. belki de öldürür.Borçlu ölmez. Borç giderek artar. Karın doyurmayan soylu¬luk unvanlan işe yaramaz. Bostana dadanan eşeğin. yoksul beyden yeğdir. borçsuz çoban olmak daha iyidir.İnsanlar için en kötü şeylerden biri. hastayı güçsüz bırakır. borcunu ödeyebilmek için daha çok ça¬lışır. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. yiğidin kamçısıdır.Yoksulluk ve borç içinde olup bey adı taşımaktansa. Fakat hasta edecek kadar üzer. borçlunun yaşamasına bağlıdır.Borçlunun duası alacaklıdır.Borçsuz çoban. (Bu söz. Borç.Borçlunun ölmemesi için en çok alacaklısı dua eder. kişiyi öldürmez. Çünkü alacağını alabilmesi. Hastaİık uzayın¬ca da.Borcun iyisi vermek. Bütçesine uygun bir yaşama yolu tutarBorç uzayınca kalır.Borçlanan kişi. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. dert uzayınca alırBorç uzadıkça borçluluk dugusu azalır. düşman vurmaklaBorç ödemekle. kuyruğu. iyi güne kalmaz.Borç vermekle.

Henüz şekillenmemiş şey üzerinde yorum yapılmaz. yeteneksiz kişi iyi bir görevde tutunamaz.belli olmayan bir iş üze¬rinde anlaşma yapılmaz.İnsanlar.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.Boş fıçı çok tangırdar.Böyle gelmiş böyle giderOlumlu ya da olumsuz alışkanlık ve geleneklerin kolay kolay değişemez. Onlar yine gereksiz konuşacak bir şey bulurlar.Çıkar sağlamadığınız kişiyi bir yere bağlayamazsınız.Kanıtsız ve gereksemelere cevap vermeyen plân yü¬rümez. Aklı nereye eserse ora¬ya gider.Üzerinde sorumluluk taşımayan. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım.Boş torba ile at tutulmaz.Geveze. Bu nedenle de yurt yuva sahibi olamaz. . Hangi iş olursa olsun. boşboğaz kişileri cezalandırsanız bile huyla¬rından vaz geçiremezsiniz. böyle tıraş.. çok konuşur. Bilgili. Boynuz kulaktan sonra çıkar.. Her rahatlık. çalışmakla olur. erdemli kişi ise ağırbaşlı ve hoşgörülüdür. kaygısız kişi diğer in¬sanlardan daha rahat yaşar.Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsi¬niz. Ama aradıkları huya sahip kişileri bulmaları zordur. Bu tutumuyla herkesten saygı görür.Boşboğazı cehenneme atmışlar: "Odun yaş (az) diye bağırmış..Boş işte menzil olmaz. Bazıları kısa za¬manda ustalaşarak.Boş eşek yorga gider. Bil¬giçlik taslayarak. kendilerinden önce başarı kazananları geçerlerBoyuma göre (boyumca) boy buldum.Aylak kişinin bir amacı yoktur.Bilgi ve erdemden yoksun olan kişi.. hem de çok çeşitlidir.Bilgisiz.Boş gezmek. durumlara da uygun düşen işlem ve yön¬temler uygulanır.Böyle baş. çeşitli yeteneklere sahiptir. İnsan¬lığa en iyi hizmet. boş laflarla çevresini rahatsız eder.Boş çuval ayakta (dik) durmaz. bir sıkıntı karşılığıdır.Karnı aç olan kişi çalışamaz. ama kulağı geçer. yeter ki topluma yararlı olsun. diğer insanlarda aradıkları fiziksel özellikleri bulabilirler.Kişilere de.İnsanlar. kişiyi herkesin gözünden düşürür. Çünkü insanların huylan hem kolay anlaşılmaz.

yarınki kazdan iyidir. zamanında yapılmazsa ertesi günküler de eklenir ve gide gide altından kalkılamaz hale gelir. Önünde bir engel kal¬mamalıdır. Boş zamanı ise yok denecek kadar azdır. hırsızlık gibi her an başına bir iş gelebilir. Ancak aklı başına geldiği zaman da fırsat elden kaçmış olur. Ama güler yüzle. zen¬ginlik de böyledir. elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez.Günümüz insanının uğraşı çoktur. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir)Elimize geçen küçük şey. Oğlunun sana karşı gerçek tutumunu da ancak ona muhtaç olduğun zaman anlayabilirsin. Sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz. o şeye gereksinim duyulunca anlaşı¬lır.Buğdayım var deme ambara girmeyince. yarın başkaları¬nın da başına gelebilir. Zenginlik bunların yerini tutamaz.Buğday başak verince orak pahaya çıkar. Yağmur.Bülbülün çektiği . Ayrıca birçok iş gününde yapılmazsa önemini yi¬tirir.Bugün bana ise yarın sana.Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demişİnsanlar için dünyada özgürlük ve vatan her şeyden üstündür. Günlük işler.Uzun süre devam eder.Bugün bir kişinin başına gelen felâket. ambarına girmeden senin sa¬yılmaz.Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?Dostlarımızı istediğimiz ölçüde ağırlayacak olanakları¬mız olmayabilir.Bir şeyin senin olduğuna kuşkıjn kalmaması için gere¬ken bütün koşullar gerçekleşmelidir. tür¬lü engellerle gerçekleşmeyebilir. hiçbir şeyden mutluluk duyamaz.Bir şeyin değeri. tatlı dille onlann gönlünü hoş etmemiz mümkündür. oğlum var de me yoksulluğa ermeyince (düşmeyince).Buldum bilemedim. Çünkü beklentiler.Kişi.Bugünkü (akşamın) işini varma (sabaha) bırakma koy¬ma. Tadandaki buğday. bildim bulamadım. elimize geçme olasılığı bulu¬nan büyük şeyden daima daha iyidir.Bugünkü tavuk. Özgür olmayan kişi hiçbir şey başaramaz. Sağlık. Bundan ders almalıdır.

aranmamalı. BROUGHAM . Bü¬yüklerin günahını küçükler çeker -C- . Gençlik. kusurları hoş görü ile karşılanmalı¬dır Büyük şeyler.Büyük balık küçük balığı yer (yutar).Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir Büyük acılar.Elimizden bir şey gelmiyorsa. Her şey değişe¬bilir.gelenleri güç duruma düşürür. güzellik.sorumlu işlerin başında bulunanların tasaları da ona göre büyük olur Bu dünyada her şey geçicidir. .Büyük başın derdi büyük olurBüyük ve . büyük şey edinme fır¬satını kaçırırlar Büyüklerin yanlış tutum ve davranışları.zenginlik de sonuna kadar güvenil¬meyen.Güçlüler güçsüzleri ezer. onları yüksünmemeliyiz Bu dünyada herkesin az ya da çok bir geçim yolu vardır.beğenmeyenler. Bir gün öleceğimiz ke¬sindir.ya ımıza gelen nisanlara iyi davranmalı. öyleyse konuk olarak ya da iş için . sürekli olmayan şeylerdir Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik. sa¬bırlı olup katlanmaktan başka yol yoktur Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. küçükleri ya da kendilerinden sonra . . En değerli canımız bile sürekli gövdemizde kalmayacaktır. yersiz konuşmalar in¬sanın başını belâya sokar. küçük şeylerin birikiminden meydana gelir. Önemli olan bunu . yâ da kendisine mal eder.dili belâsı (-dır)Düşünülmeden söylenen sözler. ÖMER HAYYAM Bütün çabalarımıza karşın düştüğümüz kötü durumları kabullenmemiz gerekir.çalışarak çoğaltmaktır Bu dünyada hiç bir şey sürekli değildir. sıkıntılar içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık .bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. Küçük şeyleri .

Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi. deveye hendek atlatmaktan zordur Cahil kişi. bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Bir kazadan ötürü insan ölebilir. balık dipte gerek Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur. doğru onlardır.Cambaz ipte. Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini. canına değil malına gelsin. okuyup öğrenim görmemiş. beceri ve uzmanlık . dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir . Ama can için durum böyle değildir.Cahile söz anlatmak. o alanın dışındaki işlerden uzak durmalıdır .yerini dar eyleme Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.vazgeçmemek için direnip durur . Öyle de inatçıdır ki deve nasıl hendek atlamamak için direniyorsa. zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür.-ÇÇağrılan (çağrıldığın) yere erinme çağrılmayan (çağ¬rılmadığın) yere gidip .sahası içinde çalışmalı. barınır ve iş yapar.kalabilir. O ne biliyorsa.Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan. hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker. o da görüşünden . Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi doğrularından başka bir doğru kabul etmez. sakat . Çünkü kazaya uğrayan. MEVLANA (Cahile söz (laf) anlatmak deveve hendek a güçtür (zordur .

İster eğitim. huy da onun benliğine iyice yerleşir.(Can cümleden aziz (dir Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı. İnsanla birlikte var olmaya başlar. diğer canlardan daha önemli olur. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür. Bir arkadaşa. insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. . O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa. gerek iş yapması. O anda kendi . bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. bu durum hemen her insanda göze çarpar.Can çıkmayınca huy çıkmaz Huy. dinç ve dayanıklı olamaz. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. insan büyüdükçe.1 canı. kişiliğinin bir parçası hâline gelir.Can boğazdan gelir Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir.Can canın yoldaşıdır İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. ister başka bir yolla olsun. 2. İyi beslenmeyen. Bu. iyi beslenmeye . gerekse . bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. fedakârlıklar gösterirse de (bunun da bir yeri ve sınırı vardır). Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur..önem vermelidir . kendi çıkarından asla taviz vermez .konuşup dertleşmesi için zorunludur . Kimi istisnalar hariç. gerek sorunlarını çözmesi. vahim .konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca.

ulaşır . düşküne yardım ederlerse sevap işleyecekler ve öbür dünyada . muhtaç kimseleri gözeten kimsedir.Canı yanan eşek attan yürük olur Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse. rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler.devam eder . huzur ve mutluluğun kıymetini . kişinin ölümüne kadar öylece . yolda kalmışa. para ve malını esirgemeden veren. korkağın kılıcından keskindir . yardım seven. hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse. sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya düşmeden rahatlık. Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler. eli açık olan. kimsesize. aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir.Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez Sürekli bolluk.kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. Eğer böyle davranırlarsa. Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır. Nasıl sağlıklı bir insan. İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder.Cennetin kapısını cömertler açar Cömert kimse.Cesurun bakışı.bilemez . yetime.yaptıklarının karşılığını kat kat fazlasıyla göreceklerdir . çok iyi sonuçlara .

ona buna yedirir. Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar. eğitim çağına gelmeden kendini kimi hareketleriyle belli eder.Cömert derler maldan ederler. yiğit derler candan ederler Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar.Kimi cesur insanlar kararlıdır.Cins horoz yumurtada (iken) öter Kimi soylu ve değerli kimse.Cins kedi ölüsünü göstermez Şahsiyetli.eder onu Ç . soylu bir kimse. ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün. Benzer bir şekilde.kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz . Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur. mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur. Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar. sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve . parasını bol bol harcar.ortaya koyar . sonunda tüketir. bu sırada birisi çıkıp canından . bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını. daha bebekken. sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler. olmayacak bir dövüşe atılır. Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler. başarılı bir insan olup yararlı işler yapacağını . böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer. dolayısıyla . Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de. Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler.söylemez .

ondan olumlu davranışlar beklemek son . ancak gül ağacından alabilirsin.kaçırabilir . Dolayısıyla onu yola getirmek. Bir çalının gül açması mümkün değildir..Çalıda gül bitmez.uzaklaştırılırlar .derece zordur. Çünkü cahil kimsenin kavrayışı kıttır. bir yapısı vardır. Çünkü gittiği o yerde insanların rahatını . Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde. Toplum dayanışması bakımından bu bir görevdir. Kişi. çalarlar kapını . Geleneğimize göre çağrılmadığı yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. yasa ve kurallara uymaksızın önemli mevkilere. çağrılmadığı yere ise gitmemelidir.1 Ancak öfkelenip kızdıkları gibi de çabuk sakinleşirler. Bu sebeple yapılan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gereği olarak gitmelidir. kimi yolları kullanarak. cahile söz yetmez Her varlığın bir niteliği.Çağrılan yere erinme. . makamlara çok kısa zamanda gelirler. o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden .Çalma elin kapısını. 2. Bunun gibi cahil kimselere de bir söz anlatmak hemen hemen mümkün değildir. çabuk söner Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar. Çünkü tabiatına aykırıdır. ancak o görevin ehli. ayrıca inatçıdır ve bildiğinden de şaşmaz. Gülü. ona ne söylerseniz boşa gider . çağrılmayan yere görünme İçinde yaşanılan toplumda sosyal ilişkiler oldukça önemlidir.Çabuk parlayan.

şeydir. benzer bir şeyi onlar da sana yaparlar ve zor . şurada burada dolaşan. kimseyi arkasından çekiştirme. Onun armağanı küçük bir .hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler . hiç ciddî bir iş yapmayan ve aylaklığı alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler. Yoksa günü gelir. İyilik yapan iyilik. alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar .Çam sakızı. arı Bağdat`tan gelir Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin. başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür.de böyledir.Çanakta balın olsun. Öyle ki . bu tür hareketlerden kaçın. İnsan ne kadar yoksul olsa da böyle bir eylemde bulunmak ister. Bu hareket insanların gönüllerini okşar.Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar İnsan harcadığı çabanın.Çarşı iti ev beklemez Boş gezen. Davranışı da soylucadır . Ama taşıdığı değer büyüktür. Çalışmaktan . varlıklı insanlar gibi değeri yüksek armağanlar veremez. İnsan diğer ilişkilerinde .nerede olursan ol. Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır. çoban armağanı İnsanlar birbirlerini sevindirmek.durumda kalırsın . Ne var ki o. kötülük yapan kötülük bulur . mutlu etmek için karşılıklı hediyeleşirler. onları birbirlerine yaklaştırır.Kimseye kötülük yapma.

durum aynıdır.Çıkmadık candan umut kesilmez İnsanların ölüm ve dirimi Yüce Allah`ın takdirine bağlıdır.. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez. Bir o yana. çok başlılık zarar verir. Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini .Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır Çiftçi. İyi sonuç almak isteyen kişi. yolcuya kurak. felâkete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmiş de olsa düzelmeyeceğini . 2. Bu bakımdan toprağı zamanında ve iyi sürmeli. geçimini toprağı ekerek sağlamaya çalışan kimsedir. biri bu yana çeker. Kötü giden. başkasına muhtaç olup kapı çalar hâle gelir.Çiftçiye yağmur. Hemen her işte . iyi verim alıp ambarlarını dolduramaz.Çıngıraklı deve kaybolmaz Kimi kişiler vardır ki. Bu bakımdan .1 eceli gelmeyen kimsenin. ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. İşlerimiz içinde durum böyledir. işini zamanında ve iyi yapmalıdır .kim söyleyebilir? Yüce Allah`tan hiçbir durumda umut kesilmez . nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler.Yapılmamış olarak öylece kalakalır . cümlenin muradını verecek Hakk .Çatal kazık yere çakılmaz Bir işe. tohumunu zamanında ekmelidir. . Eğer bu işlerini zamanında ve lâyıkıyla yapmazsa.önlerler .

yürek ve mertlik ister. Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağmura ihtiyacı vardır. onun yararına bir sonuç vermesini ister. Oysa Yahudi tam tersine korkaktır.Çingeneden çoban olmaz. bu yüzden . Çingenede ise bu hasletler bulunmaz. kime neyi nasip etmek isterse o gerçekleşir . O nasıl takdir . O zaman .gerçek kişilikleri ortaya çıkar . görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz. en yakınlarına bile . bayağı ve soysuz kimse eline bir yetki ya da imkân geçince mizacının gereğini yerine getirir. önce sabır ve sorumluluk.İnsan ne ile uğraşıyorsa. Benzer şekilde. Ve işe başladığını böyle belli eder .pehlivanlık yapamaz . Yahudi`den pehlivan Her kişinin ayrı bir karakteri vardır.kötülük yapmaktan çekinmez. Çobanlık öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir.Çingeneye beylik vermişler. Öyle ki değil yabancılara. Bir kimse de güzel ve sıkıntısız bir yolculuk yapabilmek için kurak havayı ister. Görüldüğü gibi birinin istediği şey diğerinin zararınadır. soyu sopu farklıdır.Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez Kişilerin ne kadar cahil. bilgi ve becerisi doğrultusunda yapacağı işleri de birbirine uymaz. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek. pehlivanlık da cesaret. Yetişmesi. bunun için de çobanlık yapamaz. sonra sözünde durma ve bir yere bağlanıp kalmak ister. önce babasını asmış Sorumsuz. Ancak sonucu yine Yüce Yaratan belirler.etmişse öyle olur.

sonunda dağılıp çözülür . İncelikli. kırmamaya . başsız .karşı konabilir . .Çivi çiviyi söker Güçlü bir şeyin etkisine. 2.gayret edelim .. kızın da o işle ilgilenmek zorunda kalacaktır. Kızını vereceğin kimse ne işle . Bunun için kimseyi incitmemeye.Çivi çıkar ama yeri kalır Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım.zararlı çıkarsın .1 önlemleri alıp koruyunuz. Böyle bir fırsatı onlara verirsen onların kötülükleri sana bulaşır. o işten anlamayan birine teslim etme. Çünkü onlar bir kötülük yapmak için fırsat kollarlar. etrafa kötülük saçıp duran kimselerden uzak dur.1 ilgileniyorsa. kirlenir ve . dikkatsizliği yüzünden işi berbat edebilir .Çirkefe taş atma üstüne sıçrar Şerli. söz atma.kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar. en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle . Kabalığı. zorunlu olmadıkça onlara çatma. yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. ya koyun güttürür ya kuzu Kararını vermeden önce iyi düşün. hassasiyet gerektiren bir işi.Çobansız koyunu kurt kapar Elindeki nesneleri kaybetmek.beceriksizliği. birine kaptırmak istemiyorsanız gereken .Çobana verme kızı. Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan. 2.

İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. Çünkü herkes çocukla meşgul olur. Onun için sözün gizlisi ya da . Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarın da kullanamaz. hor kullanır. ardınca sen var Çocuk gerek yaşı.Çocuğun yediği helâl. 2.arkasından gitmek ve işle ilgilenmek zorunda kalır . ardına kendi düşer (Çocuğa iş. Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz. Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir. dedikodu yapılmaz. bunun farkına vardığı anda onun . bir sözün nereye varacağını bilmez. Çocuğa yapamayacağı. Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz.(işe sal. üstesinden gelemeyeceği. Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir. dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır.Çocuğa iş buyuran. giydiği haram Çocuğun sağlıklı. Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez. belli bir sorumluluk gerektiren işi yükleyen kimse. iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir.1 saklısı da olmaz. kirletir ve paralar. oyalanır ve dedikoduya .Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu (gıybet) olmaz Çocuk.fırsat bulamaz . Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı . Bu bakımdan onun gelişip büyümesi.giysilerle donatmak yanlıştır . ardına sen düş/ Çocuğu .

Çoğu zarar.. duydukları bir sözü olduğu gibi anlattıkları. sır olarak kalması gereken şeyleri çocuğun yanında konuşmaktan kaçınılmalıdır. Anne_baba .bunun için kaygı duymamalıdır . ne olup olmadığı anlaşılmalı. sonra hazırlık yapılmalıdır . Bu sebeple başkasının duyması istenmeyen. Kendilerine sorulan bir şeyi.Çocuktan al haberi Çocuk gizlilik kavramından haberdar değildir. bildikleri ve tanık oldukları bir olayı. azı karar . Önce iş ya da olay . Dolayısıyla duyduğu şeyi . Bu durum son derece doğaldır. Çocuklar yaşları gereği yalan dolan nedir pek bilmezler. bir neticeye varmadan kimi hazırlıklara girişmek. gerek .eğitimleri için ellerinden geleni yapıp olmadık zorluklara katlanırlar . Gerek yeme ve içmeleri.için haberin doğrusu çocuklardan alınır .Çocuk doğmadan kaftan biçilmez Bir iş henüz ortaya çıkmadan.Çocuk düşe kalka büyür Hemen her çocuk emeklemeye.Çocuk büyütmek taş kemirmek Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister. Bunun yanlış olduğunu da düşünemez. onun hakkında yorum yapmak yanlıştır.netleşmeli. çarpıtmadıkları . Çünkü anne_baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker. yürümeye başladığı zamanda sık sık düşüp şurasını ya da burasını incitebilir.1 kolayca başkalarına söyleyebilir. 2. büyük emek verirler.

gitmek zararımıza olur . İnsanlar gezdikleri yerlerde gördükleriyle ilgili pek çok bilgi edinirler. Bunları ihlâl eden. aşan.Çok gezen çok bilir Bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır.olan “karar” sınırında kalınmalı. bilgileri de o kadar çok artar. Onun da bilmediği. Yoksa yaptığı bir hareket. bağırıp çağıran. sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse. istese de bunu . bu yolla.Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır.Çok bilen çok yanılır Bir insan çok bilgi sahibi olabilir. aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. Bunlardan biri de gezip görerek öğrenmedir. Ama bu demek değildir ki her şeyin mahiyetini biliyor. öteye gidilmemelidir .Çok havlayan köpek ısırmaz Bilinen şu ki. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü . bilgi dağarcıklarını zengin kılarlar . Bunun gibi her işte de bir ölçü vardır. yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen.Çok arpa atı çatlatır At arpayı çok sever ama ölçüyü kaçırıp da gereğinden fazla yerse zararını hemen görür.etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir . söylediği bir söz.bildikleri üzerine bilgi katarlar. Bu bakımdan bilgisi sebebiyle bir insan kendisine güvenip öyle olur olmaz şeylere karışmamalıdır. inceliğini kavramadığı pek çok şey vardır. Ne kadar çok yer gezerlerse. saldırıda bulunamaz. . fark . ölçüyü kaçırıp işte aşırı .

dolayısıyla o kimseler yüzsüz ve söz dinlemez olurlar. . eğittiğin.Çok yaşayan bilmez. yoksa onları kötü yola iter. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır.bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir . Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı . aşırı çaba gösterirse çabuk yorulur. Oysa çok gezen. Gücünün üstünde çalışır.Çok koşan (seğirten) çabuk (tez) yorulur Hemen her işte sağlıklı sonuca ulaşmak dengeli çalışmakla mümkündür. Onlar yapacaklarını yapıp gösterirler .(söyleme arsız olur Yönettiğin. ardı arkası kesilmeyen buyruklar vermek. çok .tehlikelidirler. haklarını ver. gerek yiyecek. çok gezen bilir İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. eleştirilerde bulunmak sözlerinin gücünü kırıp tesirsiz bırakabilir. Bunun aksine. sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler .yapamaz. çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. gerek para bakımından bir sıkıntıya düşürme. Benzer bir şekilde bu kimseleri aç da bırakma. aç koyma hırsız olur (Aç bırakma hırsız olur. İnsanın gücü bellidir. yorgun düşer.hırsızlığa sevk edersin . . koruduğun kimselere aşırı ölçüde söylemek.hem de sonuca daha kolay ulaşırlar Çok söyleme arsız olur. dolayısıyla sonuca da geç ulaşır. kendisini çok yormadan çaba harcayanlar hem sürekli çalışırlar. Gücünün üstüne çıkmadan.

işçilerin gücü de iyi bakımlanyla artırılır . işe yaramaz bir hâle . çalarlar kapını Çam ağacından ağıl olmaz. Bu gibi kimselerle kurulacak . G.Çalıştırılan kişilerin hakkı verilmezse. eskimiş. aslı bozulmuş. İyi idare edileme¬yen kişilerden de. En kolay iş dâhi emek harca¬mayı gerektirir. sıkış¬tırmakla iş görülmez .. NERBERT Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur .Çalıştırılan araçların. mutlak bir dinlenme ölüm demektir. zorlamakla.istenilen verim alınamaz Çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her zaman kalkı¬nırlar ve bol kazanç . el çocuğundan oğul olmaz Cambaz ipte balık dipte gerek Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar.Cahilin sofusu şevtanın maskarası Çalışanların ya da bir toplumun başarılı olması yöneti¬cilerinin tutumuna ve becerisine bağlıdır.Çalma elin kapısını. toplumlardan da . kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez.Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur .ilişkilerin sonu hüsranla biter Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir .elde ederler Çalışma . Ağza .kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma gerekir . PASCAL Çalışmadan yaşanılmaz. soyluluğu kalmamış.1 gelmiş bulunan bir şeyi. Şahsiyetini yitirmiş. 2. ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz.Çürük tahta çivi tutmaz Gerçek niteliğini yitirmiş. doğanın anasıdır .

.Can canın yoldaşıdır (Can çıkmayınca huy çıkmaz.korkaklık ölüme götürür. zarar) mala gelsin .kendilerine has özelliklerini yitirirlerse önemleri kalmaz . HZ. korku ölüme sürükler.Çarşı iti ev beklemez Çatal kaşık yere batmaz Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez Çekişilmeyine pekişilmez Çengi ölüsü çalgı ile kalkar Cennet anaların ayakları altındadır.(Canı cana ölçmeli (ölçmüşler . PULDIUS CYRUS .Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar Çanakta balın olsun. .Çerçi başındakini satar Çerçi kızı boncuğa âşıktır Cesaret cennete .(Can boğazdan gelir (geçer "Can candan şirindir 'tatlıdır . Varlıklar. SENECA Cesaret insanı zafere. Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir. cansız her varlığın göze hoş görünen bir düzeni. SENECA Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz.Cana gelecek (kâra. (Can çıkar huy çıkmaz Can cümleden aziz ' dir .Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır Canı yanan eşek attan yürük olur Canlı. (Pekmez gibi malın (olsun. şekli vardır. Antakya'dan sinek gelir . MUHAMMED .

Çık çık eden nalçadır.Çıkarcı kişilerin dostlukları işleri bitinceye kadardır (Çıkmadık canda umut var (-dır).Çiftçinin karnını yarmışlar. ilgilerini de keserler . gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın. (Çıkmadık candan umut kesilmez Cin tutana bir muska yeter . MEVLANA Çiçek koku vermek.sevmez Çevrende hatırı sayılır. yolcuya kurak. bir sebeple ya ürün alamaz.eşkıyanın eline kılıç vermektir. Bu. bağ edersen eğlenirsin .kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır. Yiğit olarak anılmak istersen. iş bitiren akçadır Çıkarcı kişiler. sözü geçer bir kişi olmak ister¬sen. O da her yıl umudunu gele¬cek yıla bağlar.da istediğini) yapar Cibilliyetsize ilim öğretmek.ateş ısıtmak. savaşta da .Çift ile koyun. insanlara çıkarları için yanaşırlar. cümlenin muradını verecek Hâk .Çiftçiye yağmur. ya da ürünü azalır. böylece sürüp gider . G. CİCERO Çeşitli yönlerinden faydalandığımız hayvanlara eziyet etmemeli. yapabildiğini (ya . kalanı oyun .Cesaretle dolu bir insan. onların gerekli bakımını da ihmal etmemeliyiz. inançla dolu bir insandır.GARDONY Çift edersen bağlanırsın.dostluklarını da.barışta da vurucu olacak¬sın Çevrenin eğilimi ne olursa olsun. söz kendisinden bi¬ten kişi.Çiğnemeden yutulmaz . Hayvanlara eziyet edenleri Tanrı da . İste¬diklerini elde edince . kırk tane "gelecek yıl" çık¬mış Çiftçinin ürünü her yıl bir âfete uğrar.

((Çocuğa iş. ya koyun götürür ya kuzu (Lâfın azı.Çingene çingeneye çalmadıkça kasnak boynuna geçmez .) .) (Uşağı işe koş.Çivi çıkar ama yeri kalır . sen de ardına düş Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten. pişirdiği yemek bitmesin diye . ardına sen düş.Çirkefe taş atma. ya kovun götürür ya kuzu . gıybet) ol¬maz .Çobansız koyunu kurt kapar Çocuğa iş buyuran.Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu.ona büyük bir servet bırakmış olur. başkalarının yanında göstermek hafifliktir. ardınca kendi gider. O sevginin gösterileceği .Çoban armağanı çam sakızı Çobana verme kızı.Çivi çiviyi söker . Kocaya olan sevgiyi şurada burada. üstüne sıçrar Cirmi.yer aile mahremiyeti içinde kalmalıdır .Çıngıraklı deve kaybolmaz Cins horoz yumurtada öter .?Çingene çadırında musandıra ne arar . uzu çobana verme .Cins kedi ölüsünü göstermez .yemeden doyduğunu söyler . yemeden karnın şişirir . ardınca sen var. (Çocuğu işe sal.(Çingeneye beylik vermişler.Çingene ciğer pişirir.(kızı. önce babasını asmış (kes¬miş . para harcamaktan o kadar korkar ki. beşikte sevmelidir. ETIENNE GILSON Çocuğu kucağa almadan.Çobanın gönlü olunca (olursa) tekeden süt (yağ) çıkarır .

Çocuktan al haberi . annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanıl¬mamış olurlar. daha bebekliğinde her ha¬linden anlaşılır ..kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya . daha küçük yaşta ister istemez babalarının sanatı ile karşılaşır.özenirler. Giderek bu sanatı öğrenir.Çocuk seversen beşikte. Her çocuk bu .Çok bilen (söyleyen) çok yanılır . PLATON Çocukların. küçüklere iyi örnek olmaya çalışmalıdır Çocuklar.babalarının yeteneklerine göre değil. Bir kumaşın bile özelliğini anlamak için bir .Böylece babasının sanatını oğlu devam ettirir Çocuklara. ağlar.evrelerden geçecektir Çocuklar daima en yakınlarındaki büyüklerini kendileri¬ne örnek alırlar. giydiği haram . üzülmemelidir. Bu nedenle yetişkinlerin iyi küçüklere iyi örnek olmaları gerekir .Çocuğun soyluluğu. koca seversen döşekte Çocuk yürümeye başlayınca sık sık düşer. Nitekim bir kızın özelliklerini öğren¬mek isteyenler. Bu . .nedenle büyükler. Büyüyünce de bu sanatı yürütür. özellikle kız çocuklarının eğitiminde anne¬lerin önemi büyüktür. ilgilenirler. değeri. Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.parçasına bakmak yeterlidir Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin.Çocuğun yediği helâl.Çoğu zarar. FRANKLİN Çocukllar ana ve babalarından. azı karar .Çocuk düşe kalka büyür .

küçük mutluluklar . yani yasal çerçevede çalışıp kazanma Çok kısa süre de olsa. Bol kazancın . Çok dinleyen hem çok şey öğrenir. nekes (cîmrî) de. tez) yorulur .yaşamak güzel şeydir Çok konuşan kimsenin sözleri arasında mutlaka yalan bulunur. Ya da yolma.hem de çevresini rahatsız etmez .Çok gezen tavuk ayağında pis getirir . sıkıntılar etkili .(arsız olur.Çok koşan çabuk (çok. iyi yaşama fırsatı bulmuş olmak. dertle yoğrulmuş kişilere küçük dert¬ler. az verme hırsız olur .Çok gezen çok bilir Çok gezen kişi.Çok el ya yağmaya ya yolmaya .dağarcığına sürekli olarak yeni bilgiler katacaktır . . çok para (mal) haramsız olmaz . yiğit derler candan eder¬ler . . her gittiği yerde birşeyler öğrenecektir. Oturup durana göre.etmenin yollarını arayıp bulmalıyız Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi basardır: Yağma.olmaz . Onu elde . aç bırakma hırsız (yüzsüz) edersin.koyma. başkalarının haklarına el . İkisinin üe gi¬decekleri yer aynıdır Cömert derler maldan ederler.Çok havlayan köpek ısırmaz Çok istediğimiz şeyi elde etmek için yâlnızca çok iste¬mek yetmez.Çok naz âşık usandırır Çok söyleme arsız edersin.Cömert de ölecektir. konuştukça hatalara düşer.içinde de yasa dışı elde edilmiş paravardır Çok konuşan. (Yüz verme .Çok dert çekmiş.Çok lâf yalansız.

Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa. Arkadaşlar. dostlar. yetkilinin daha yetkilisi. toplumda yüksek mevkilere. hareket eden varlıklardır. yılgınlığa düşülmesin .Çürük tahta çivi tutmaz -D.Çömlekçi suyu saksıdan içer . insan insana kavuşur İnsanlar gezen. .Dağ dağa kavuşmaz. makamlara çıkan ve . Yeter ki gerekli azim.. yönetilmez sanılanın bir .karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler . Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler.Çömlek demiş: "dibim altın". bir yerde karşılaşabilirler.1 yöneteni vardır. günün birinde. tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar.Damlaya damlaya göl olur . 2.Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Güçlünün daha güçlüsü.Cömertle nekesin (nekesle cömerdin) harcı birdir ". kaşık demiş: "girdim çık¬tım . yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilecek bir yol vardır.sabır ve cesaret gösterilsin. hatta hiç . dolaşan.Çul içinde aslan yatar . Çözümü güç meselelerin.sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik olmaz .Dağ başı dumansız olmaz Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur.

incir ağacından oklava olmaz Her işin kendine has araç ve gereci vardır. insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir. bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır. işleri zorlaştıracak.Davulun sesi uzaktan hoş gelir .görülmemelidir. karakter vb.Darı unundan baklava. bilene sorup . bunların önemi bilinmeli. Kötü. danışmayan (-ın) yolu şaşmış Kimi meseleler vardır ki. Bu durumda yapacağı tek şey. özellikle de evlenecek olanlar her bakımdan (zenginlik.Davul dengi dengine çalar Bir işte çalışacaklar. O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. insanı çıkmazın içine itecektir .danışmaktan kaçmak.başlar. Bu durumda. önemsizdir deyip hiçbir şey hor . kurulan ilişkiler bozulur . Aksine hareket etmek. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler.) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler. kaliteli bir ürün alınamaz . Aksi takdirde kısa zamanda anlaşmazlıklar . çarçur edilmemelidir . uygun olmayan . güçlükleri zorlanmadan yenecektir.araç ve gereçlerle iyi bir şey. Bunun için küçüktür. dostluk ve arkadaşlık kuracaklar. makam. azdır.Her çok azdan olur. işleri kolaylaşacak.Danışan dağı aşmış. alışkanlık.

onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay. her bakımdan (mevki. hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen. duygu. birlikte yolculuk etmek. çok zarar görür . hoş ve sevimli gelir.Deli ile çıkma yola.yolculuk edilir. ne de .hoşlanıp onlara yaklaşırlar . yaş.Değirmen iki taştan. Ne zaman ki işin içine girerler.) kendilerine benzeyen. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez. Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. başına getirir (gelir türlü) belâ Kavrayışı kıt. kavrayışı az. fikir. sorumluluk nedir bilmeyen.zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar . Onun .Deliye her gün bayram Aklı kıt. ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında olmayan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir.b. muhabbet iki baştan Birlikte iş görmek. eğitim v. ortada düzen diye bir şey kalmaz.de hayır gelmez . birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır. akılsız. aşırı davranışları olan kimselerle ne işe girilir. istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan. kurulan beraberlikten . imam ölüden Kişiler.İçindekilere hiç tat vermeyen.Deli deliden hoşlanır. Buna kalkışan başına türlü dertler alır. uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden . işte o .

harap olmasına da üzüntü. Öyle ki. müşkülün. o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan . bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur. Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır .yararlanmak gereklidir . çekiçle dövülüp işlenebilmesi için önce ateşte ısınıp kızarması. insan gamdan çürür (Duvarı nem. Böyle kötü bir durumda bulunan kişi. Bu bakımdan insan . onlardan .Derdini söylemeyen derman bulamaz Her derdin. çaresiz kalan.yardım bekler. hemen her gününü bayram neşesi içinde . Bunun gibi her işin yapılması. en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır.her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir . çöküntüye uğramasına. yumuşaması gereklidir.Demir tavında dövülür Demirin istenilen biçime sokulabilmesi. içinde bulunduğu bu . insanı gam yıkar Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına. sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi.(Demir nemden. için için erimesine. güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir.geçirir .Denize düşen yılana sarılır Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen.için günlerin birbirinden farkı yoktur.

Deveden büyük fil var Hiçbir insan sahip olduğu makamın büyüklüğü.(Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar İzin alınmadan girilmeyecek bir yere girmeye. yakınlarına açmalıdır.Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Tamah.felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar . açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur. bunu hareket ve sözleriyle belli eder. İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini .azaltmaya çalışmalıdır . onu tehlikelere iter.gündemde kalmasını ister . kimseyi .durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere.Dertsiz baş (kul) olmaz Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır. . bunun cezasını fazlasıyla çeker .Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir.hor görmemelidir. zikri de odur Bir insan ne düşünüyor. açığa vurur.kalkan kimse. Çünkü ondan büyüğü ve üstünü her zaman vardır . Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir. gönlünden ne geçiriyorsa. elindeki yetki ve imkânların genişliği ile övünmemeli. sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir . .Dervişin fikri ne ise. yapılmayacak bir işi yapmaya . bunlara sırtını dayayarak büyüklenmemeli. Devamlı kafasında ve gönlünde taşıdıklarının .

anlamadığın. rüşvetçi. başıma geleni senden bileyim İnsanların başına kimi felâketler. menfaatçi kimseler soygunculuğu kural edinmişlerdir. bizi sevindiren. sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir. Bunlara göre devletin malı çalıp çırpmakla. hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz . Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler . cürmü büyük Konuşma organımız olan dil.tehlikeye düşüp zararlı çıkabilirsin . Eğer bunları elde etmek .Dilim seni dilim dilim dileyim.olabilir . fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu.Dilin cismi küçük. ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların .Dibi görünmeyen suya girme İç yüzünü iyi bilmediğin. bir işe girişme. Dilini tutmayan.insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir . küçük hacimli bir nesnedir. öğrenmediğin. yemeyen domuz Kimi vatan haini. yemekle tükenmez. Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir.Devletin malı deniz.başlarına belâ geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür . eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir..Dikensiz gül olmaz Hoşumuza giden. yoksa .istiyorsak. bir yolunu bulup da bu maldan aşırıp yararlanmayandan daha budala kim .

Allah her zaman yardım eder . insan doğru olmayan. insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha . her türlü kelimeler de kolayca çıkar. . fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan.görebiliriz .Dinsizin hakkından imansız gelir Acımasız.. kötü. Böyle bir ortamda doğru sözlü olan. Bu özelliğe sahip olan dilde. ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar.Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Daha ihtimal dahilinde olan.Dilin kemiği yok Dil kolayca her yana dönebilir.kötü bir kişi gelebilir . Herkes onu kınar. işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce . yanından ve yöresinden . ele geçmeyen. sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez.önce söylediğini sonra inkâr edip başka şekle çevirebilir . ortaya çıkmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak ve kesin karar vermek doğru değildir. birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir.Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı. henüz ne olacağı belli olmayan.Doğrunun yardımcısı Allah`tır Hak ve adaletten kopmayan. hile. Çünkü beklediğimizin aksine bir durumla karşılaşıp zarar .

çöküp ezilmesi kaçınılmazdır. Bir işin başına. Çünkü her biri bir yana çeker. yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir. Dolayısıyla çıkarları zedelenen. her insanın kaldıracağı. düzensizliklerini. Bu bakımdan her kişiye ancak yapabileceği bir . birbiri ile anlaşması mümkün olmayan birden çok yetkili kimse getirilmemelidir. anlaşamaz ve birbirlerine düşerler. 2.1 olan tehlikelere küçük ya da zayıf tehlikelerle önlenemez. taşıyacağı bir yük vardır. çıkarcı.Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Her tedbir. Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder.yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar .uzaklaştırmaya çalışır. İşi aksatıp .Doğru söz (ağıdan) acıdır Kimi insanlara (özellikle yalancı. Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul . ahlâkı bozuk) kusurlarını.etmezler . kusurları yüzüne söylenen. ikiyüzlülükleri .işi yüklemek lâzımdır . Çünkü gücünün üstündeki bir yükün altından yıkılıp kalması. yanlışlarını. Eğer bu yükten fazlası kendisine yüklenir ve taşıması istenirse verimli bir sonuç da umulmamalıdır.Dolu bardak su almaz Bilinmeli ki.geciktirirler . tehlikenin büyüklük oranı düşünülerek alınmalıdır. Gücü büyük .

hem de düşman için oldukça önemlidir. dostluğuna inanılamaz. acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. Eti haramdır. . Üstünde namaz kılınamadığı gibi oturulamaz da.ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir . Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. beslenmesi yasaktır.” Domuz derisi post olmaz. Hiç ummadığımız bir zamanda bize kötülük yapabilir. Bu bakımdan iyiliğimiz için . Amaçları bizi düzeltmek. iyi görüşülen kimsedir. Bu nedenle onun derisi de kullanılamaz. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. yakınlık gösterirse göstersin ona güvenilemez. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana.Dost acı söyler Dost sevilip güvenilen.Dolu küpün sesi çıkmaz Bk. düşman ayağa Temiz giyinip kuşanmak hem dost. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek. gönüldaş. eski düşman dost . Düşman kimselerin aksine. insanın iyiliğini isterler.kolay düşmanlık duyguları silinmez . Çünkü kolay .. kusurlarımızı. Ne kadar iyi niyet beslerse beslesin. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi. yakın arkadaş.Dost başa bakar.söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız . yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. “Boş fıçı çok langırdar. Eski düşman da domuz derisi gibidir.olmaz İslâm dinine göre domuzun her şeyi pistir.

güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran. alış veriş başka Alış verişin temelinde çıkar. Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde tatsızlıkların baş göstermesi.Dost kara günde belli olur Varlıklı. Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle günlerimizde.Dost ile ye. etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz? Kuşkusuz hayır. iyi. bizi kara günlerimizde de yalnız .olduğunca kaçınmalıdırlar . alış veriş etme Her türlü alış verişin temelinde çıkar yatar.durumda bekler . dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur. Bu ancak işlerimizin kötü gittiği. ya da alışveriş yapmaktan mümkün .. giderek de dostluğu bozması mümkündür. arkadaşlık eden.bırakmayan.Dost dostun eyerlenmiş atıdır Hakikî dost. üzüntülerimizin arttığı. O hâlde dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok dikkatli olmalı. . iç. yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur. sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır .Dostluk başka. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar. İyi ve mutlu günlerimizde olduğu gibi. dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır .

insan gamdan çürür .kılmaz . birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli . .gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır . Biliriz ki. hayvan ve rüzgâr bile Allah`ın izniyle onun hükmüne tâbi idi. kendisini sıkıntıya sokmamalı. yalan tükenmez . Ancak o bile bu eşsiz egemenliğine rağmen ölümden kurtulamadı. bu dünyaya tamah edip bel bağlanmamalıdır .onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir .Duvarı nem. insanı gam yıkar “.Dünya Sultan Süleyman`a bile kalmamış Peygamber Hz.Dünya tükenir.O hâlde ibret alınmalı. Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli.Bk. aynı zamanda büyük ve zengin bir hükümdardı da. . Süleyman.Dünya malı dünyada kalır Mal. . İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya götürecek güçte değildir. varlık. öbür dünyaya gitti.Bu kişiler arasındaki dostluk. Öbür dünyaya götüreceği ise iyilik ya da kötülükleridir. insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir.Dostun attığı taş baş yarmaz Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez. servet. İnsan. “Demir nemden. cin.

elindeki imkânların sürekli varolacağını düşünüp de . Bunun böyle olduğunu . kalkmaz bir Allah Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. çünkü çıkar sağladıkları kaynak kurumuştur. Yalanın ortadan kalkması. Yalancıların çokluğu.yürür .Düşenin dostu olmaz. . Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi.Ancak bu da çok zordur. dolayısıyla yalan sürüp gidecektir .Dünyada yalancıları saymak mümkün değildir. Sağlıklı bir insan hastalanabilir. zengin de yoksul düşebilir. ancak bu duruma düşen bilir . yumuşama ve bir iyilik umulup beklenmemelidir. yalanın hemen her yerde barınmasına imkân hazırlamıştır. insanların yalan söyleme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle mümkündür. büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler.Düşman düşmana rahmet (gazel. Bu bakımdan insan kendini büyük görmemeli. yasîn) okumaz Hiçbir zaman düşmandan bir yakınlık. eline fırsat geçse kötülüklerin en beteriyle üstünüze .Düşmez. Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. O.kibirlenmemelidir . iyi. makamını. güzel ve mutlu günlerin dostları birer birer kaybolur. itibarını kaybeden ve bir felâketle karşılaşan kişinin etrafında kimse kalmaz. Olumlu ve olumsuz tüm değişmelerin dışında kalan sadece Yüce Allah`tır.ise. hele bir yol düş de gör Zenginliğini.

. şaşkınlığa düşer. Bütün bu hareketleri . öfkelerini üzerine çeker. onları kötüler.Eceli gelen köpek cami duvarına işer Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış. yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler. Asıl neden kişinin .Eğilen baş kesilmez Bize teslim olan.E .Eden bulur. baş ağrısı bahane Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık. hatasını anlayıp af dileyen.Ecel geldi cihana. Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse. kendisini yargılayacak kimselere çatar.onu kötü bir sona ulaştırır . inleyen ölür Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir. bize sığınan kişi bağışlanmalıdır. bu dünyada olmasa bile öbür dünyada. kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler. Öte yandan inlemekten .Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır .kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır .kurtulamayan ağır hasta da ölür .

Ekmeden biçilmez Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı. içer.Ek tohumun hasını. çekme yiyecek yasını Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt. para . götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa. Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru konuşmalı. benzer şekilde . olumlu sonuç alınır .Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl sahibine iade etmek zorunda kalacaktır . Bunun gibi nitelikli . bu . nitelikli araç ve gereçle iyi iş yapılır.Elçiye zeval olmaz İki taraf arasında uzlaşma sağlanması. Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki. yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır.karşılığını alabilesin . 2.güven duygusunu sarsmış olursun .. yalandan kaçınmalısın. Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı bilinen bir şey. sana kimse karışamaz. doğruyu eğri diye gösterirsen toplumu ayakta tutan . istediğin gibi yer. . doğru söyle Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin.insan.Eğri otur. eğer çıkar kaygısı ile yalan söyler. bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse. giyinir ve oturursun.1 yatırılmalıdır.Eğreti ata (el atına) binen tez iner Başkasının malına.

“hiç . kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli. insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz . başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz. değirmen yel ile Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine . Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir.El elden üstündür Bir kimse. . .kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir . acele etmezler .El eli yıkar. insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır. Bu bakımdan birinin derdine çare bulacak kimseler olayla ne kadar ilgilenseler de .kurulmuştur.El el ile. işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır.El elin eşeğini türkü çağırarak arar Hiç kimse.keyiflerini bozmazlar. derinden acı duyarak işe girişmezler. Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir.toplumu güçlü kılar . bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını.Bu bakımdan cezalandırılamaz . iki el de yüzü Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. onlara acı verir.sözlerden sorumlu tutulamaz. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar.

El için kuyu kazan. bıçak. Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz. bunun için tuzaklar kuran kimse. ne .(El yarası onulur (geçer.Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir. haince davranmamalıyız. kötülük etmemeli.yarardan çok zarar getirir . başarısız olabiliriz ?El mi yaman. herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür .El kazanı ile aş kaynamaz Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız.Emanete hıyanet olmaz Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı. kurduğu tuzağa önce kendisi düşer..tazelenir ve kişiyi üzer . taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur.El ile gelen düğün bayram Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır. bey mi Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler. Çünkü hatırlandığı her an acı .yöneticilerden her zaman ağır basar . halk .insanın sadece kendisi değil. evvelâ kendi düşer Başkasının kötülüğünü düşünen. asıl güç halktadır. çünkü . . iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz Silâh. ona . hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz. Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a.

harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil. arkaya kalır .Er ekmeği er kursağında kalmaz Mert. bunun karşılığını . rızkını .Er olan ekmeğini taştan çıkarır Çalışkan. alın teri .duyarlar.Erteye kalan.Emek olmadan yemek olmaz Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz. Bize düşen onların güvenine lâyık olmak ve .Erkek arslan dişisinden kuvvet alır Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez. cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar. başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır.arayıp bulur . her zorluğa katlanır.emaneti titizlikle korumaktır . Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç .dökerek kazanmamız şarttır . Yiyip içmek. gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz.mutlaka bir gün öderler . Bu desteğe kavuşanların başarıları daha da artar . namuslu.de örf ve âdetlerimize yakışır.

Kolay kolay bozulmaz. sıkıntılara ve acılara birlikte göğüs gerip tavırlarını tam olarak ortaya koyamamışlardır.Eşeğe altın semer vursalar. Bu bakımdan kimi ufak tefek meseleler yüzünden birbirlerine düşman olamazlar. Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar pek çok sıkıntılı.Bir iş zamanında yapılmalı. üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. sırasını geçiren.Eski dost düşman olmaz. Öte yandan yeni dostlar arasında ise böyle bir dostluktan söz edilemez.oluşmamıştır . aşırı ölçüde durulup titrememelidir . ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz. Geç kalan. Bunu önlemek insanın elinde değildir. bilgisi olmayan. Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz. hangi mevkiye geçerse geçsin. yenisinden vefa gelmez Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır. bayağı ve kötü . eşek yine eşektir Hiçbir yeteneği. Bu bakımdan bir şey . başka bir zamana bırakılmamalıdır. erken davranmayan fırsatı . acı ve tatlı günleri birlikte paylaşmışlar. Dolayısıyla dostluğu oluşturacak güven bağı henüz .Esirgenen göze çöp batar Titizlikle korunmak istenen. kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse.üzerinde gereğinden fazla.kaçırdığı için o şeyden fayda temin edemez . Çünkü birbirlerini yeterince denememişler. Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini. birbirlerine duydukları güveni içinde oldukları zamana kadar taşıyabilmişlerdir.

işin içinden çıkmamız da güçleşir .unsurlarla değiştirmek mümkün değildir . kimi kısa der Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur. ana-baba ile evlâtlar birbirine çok yakın insanlardır. bilgisiz.almalı. başımıza gelen felâketlerden ders almalı. Karı-koca. güzellik ve inceliğin farkına . İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir . zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı. tanesini bırakır Kavrayışsız.Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez İçine düştüğümüz kötü durumlardan. küçümser. hata yapmaktan geri .durup kendimizi korumalıyız . suyunu içer.Etle tırnak arasına girilmez Ortaya çıkan aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir. kimi uzun. sonra Allah`a ısmarla Akıl insan içindir.Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme. yani o konuda yüce Allah`a güvenmelidir .olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi . Eğer ona buna açar.ters öneriler kafamızı karıştırır. şundan bundan fikir almaya çalışırsak her kafadan bir ses çıkar.varamaz . Bunlar kimi zaman . sonra da tevekkül etmeli. kaba ve zevksiz kimseler bir şeyin gerçek değerini bilemez.Eşek hoşaftan ne anlar. birbirine . anlamsız bulup hiçler.Eşeğini sağlam kazığa bağla.

yaptığı kötülük hiç kimsenin yanına kalmaz. bir sorun hakkında önceden yapılan tasarılar. Bu sebeple geleceğe dönük hesaplarımızda bu gerçeği daima göz önünde . Bunu fırsat bilip onların aralarını açmaya çalışmak yanlış. . ev almadan önce. Kavgalara. cezasını çoklukla bu dünyada çeker. Bu bakımdan.Etme bulma dünyası Şurası muhakkak ki. hesaplar ve plânların çoklukla hayat gerçeklerine aykırı düştüğünü uygulamada açıkça görürüz. Eğer kadın becerikli.davranıştır . Kötü komşular ile yan yana yaşamak oldukça zordur. gürültülere ve anlaşmazlıklara yol açar. ancak bu durum gelip geçicidir. temiz. komşuların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek.Evdeki hesap çarşıya uymaz Bir iş. Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür.birbirlerine darılıp küsebilirler. öbür dünyada mutlaka .bulundurmalıyız .Ev alma komşu al İnsanlar bir arada yaşarlar. yurdu şen eden devlet Mutluluk havası ancak düzenli. yanlış olduğu kadar da faydasız bir . tertipli ve nazik . güzel ve ekonomik açıdan rahat bir evde eser. Bunu sağlayan da kadındır.incelemek her zaman yarar sağlayacaktır .Evi ev eden avrat.görür . Bu dünyada görmese bile.

hain ve kendi çıkarlarını düşünen insanlarsa. Aksine . varlıklar en kötü koşullarda bile erdem¬lerinden kalitelerinden . kötü düşünceli kişilerin işine yarar. ya da görev den ayrılması. kişilere de toplumda uygun bir yer. ağır başlı olmalı. meydan kötülere . soylu şeyler. İyi kişiler ortadan çekilirse. Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer . dedikodu¬ları dinlemekten . zalim. yuva yaşanılır bir yer olmaktan çıkar. bunların ülke .basit ruhlu insanların eğlencesidir. Dolayısıyla herkes buna uymalı. içinde yaşanılan yurdu şen eden de devlettir.Evli evinde.taşımayanlardır Değerli veya mevki sahibi kişilerin ölümü. köylü köyünde gerek Yaşanan sosyal hayat bir düzeni kurarken.değilse. zamanla gelişir.Değersiz kişiden yararlı iş.bir şey kaybetmezler Değerli kişiler. JORNEİLLE . hem de toplumun rahatını ve düzenini bu şekilde sağlamayı görev bilmelidir. ne kadar hırpalansalar. değişikliğe uğrasalar da özlerindeki değeri yitirmezler.kaçınmalıyız Dedikodu.Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz Değerli kişiler.bir hareket huzursuzluğa ve kargaşalığa yol açar Davranışlarımızda ölçülü.kalır Değerli. Sağlam karakter li bir insanı hiçbir etken . verimsiz maldan bol ürün beklenemez . Benzer bir şekilde.yozlaştıramaz .insanını mutlu etmesi düşünülemez . bir iş göstermiştir. Eğer devletin başında bulunanlar beceriksiz. hem kendinin.

Doğada herkesin bir hissesi vardın Allah her yaratığın rızkınıda birlikte yaratır Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır. kendilerini bir şey sanıp. fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. bu de¬ğerin dereceleri vardır . Aksine yararı vardır. insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. aklın babası . tatsız sonuçlar almaya hazır olmalıdır.her saat nice kalpler öğütür. Tüm konularda gerekli in¬celemeyi yapmadan . GEOTHE Deney. belleğin anasıdır.toplumlarda böyledir Dil .acımasızdır. Ama düşman .dıştan görünüşe bakarak karar verenler aldanırlar . Azı çoğu olmaz. orada kendimizin gerçek yankısını görürüz. Bu aynaya baktığımız zaman . Bir düşman her türlü belâ açmaya yeter Dünya değirmen taşına benzer. Doğru insanların . SOKRAT Dünyada var olan her nesnenin kendisine göre bir değe¬ri ve becerisi vardır. MEHMET KAPLAN Doğruluk . THOMAS FULLER Deneyimsiz ve yeterince ustalık kazanmamış kişiye iş yaptıran bir kimse.kavuşurlarsa. Yöneticileri becereksiz olan . bir ulusun aynasıdır. ap¬talca böbürlenirler Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.değeri er ya da geç mutlaka bilinir Dostun fazlasından zarar gelmez.Değersiz bir şey yoktur. KONFÜÇYÜS Doğruluktan ayrılmayana Allah her zaman yardım eder. SCHİLLER Dış görünüş aldatıcı olabilir.Değersiz ve görmemiş kişiler rastlantı sonucu layık ol¬madıkları duruma . Ancak. SEYH SADİ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. .

EMERSON Eğitim ve zevk düzeyi bakımından yeterli seviyeye ulaş¬mamış kişiler. A. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. İlk baskısı 1863’de.fakat yaşamak. ilk atasözü kitabıdır. DİGEST Düşünmediğim zaman. usanmazlar . üçüncü baskısı da – Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. HZ.ALİ Elde ettikleri ile yetinmeyerek çok daha fazlasının pe¬şinde koşanlar. ellerindekini de yitirip daha çok zarara uğ¬rarlar . çok . ZİYA GÖKALP Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa. çocuklara küçük yaşta daha kolay verilir. KONFÜÇYÜS Düşünmeden konuşmak. Aileleri. kendisidir.sevdikleri. kendi dilediklerini yapmaya çalışırlar Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. şiir ise dansa benzetilebilir. NİHAT ASYA Düzyazı yürümeye. yakınları sıkıntı içindeyken onların hallerinden anlamaz. REMBRANTD Düşünmek ve söylemek kolay. zevk aldıkları şeyleri sık sık yapmaktan. boşuna giden bir çabadır. Yetiş¬kin insan zor eğitilir Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Bu eserde . nişan almadan ateş etmeye benzer.Eğitim. VALERY -EEfendisi borç içindeyken uşak halden anlamaz.hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur. yaşamadığım zamandır. Bazı insanlar da böyledir. gerçek anlamıyla. Dansın amacı ise. R.Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla.1800 atasözü vardır Düşüncesiz öğrenme . İkinci baskısı 1870’de.

Eldekiyle yetinen kanaatkar kişiler. El verişli ortam bulununca. beklemediğimiz . A. acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır.kendisine hakim olandır.Elden geldiğince yolculuğa gece değil. MONTAİGNE En iyi üvey analık "bile öz annenin yerini tutamaz. Bir suçlu pek çok insanın başını belaya sokabilir En kudretli insan. bol verim almak istiyorsa ona çok iyi bakması.uyumsuzdurlar) kabul edilirler En küçük bir tehlike bile ihmâl edilmemelidir. en zor. başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. NİHAT ASYA En büyük cezaevi. . .bir çıkar yolu vardır.yakabilir. sabah erkenden çıkılmalıdır Elinde bol imkanları olan kimse. en uzun za¬man alabilecek işleri bile . karşılıklı olmayan aşktır. Halk arasında üvey analar kötülük sembolü olarak (beyaz elbiseye yamanmış kara bir yama gibi . SENECA En özgür.İhtiyaçlarının giderilmesini yeterli sayarlar . büyüye büyüye önüne geçilmez durum alır. en uzak yörelerde yaşayan kuşiaı bîie bir gün avlanabilirler. İnsanlar da böyledir: Hiç ummadığımız zamanda ve yerde. köleliği kabul etmenin. SOMERST MAUGAM En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. gereken harcamaları yapması lâzımdır. Bir sigara bütün bir ormanı . onbeşi aydınlıktır . gereksinimlerinden fazlasını istemezler. Her şeyin mutlaka .felaketler başımıza ge¬lebilir En sürekli aşk.Aksi halde hiçbir şey beklemeye yüzü olmaz En büyük acı. cahil bir insanın kafasının içidir. GOETHE En umutsuz durumlarda bile karamsarlığa kapılmamalı¬dır.kısa zamanda yapar Emeksiz verim olmaz. Kişi bir maldan gereği gibi ya¬rarlanmak. Ayın bile onbeşi karanlıksa.

yalnız aranan kişiyi bulmakta değil. C. gücü varken tembellik edip . para için bir kadınla evlenirse her gün kapı mandalı gibi başına kakılacağım . Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vezize türünde yazan ilk sanatçı Cenap Şahabettin'dir. tembellik ayıp İnsanın kusur ve eksiği. kişilik aramalıdırlar. ŞAHABETTİN Evlilikte başarı. Bu bakımdan yoksul olması. Bir erkek. OSCAR WILDE Eskiden "cümle-i hikemiye" ve "kelam-ı kibar" adı altında toplanmış olanları vardır. İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı. kadınların ilk aşkı. geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. Veciz sözleri "Tiryaki Sözleri" .Fare (sıçan) deliğe sığmamış.1 derece sakıncalıdır. FOSTER WOOD -F. söküp atmak çok güçtür. aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. iyiyi elde etme gücüdür. bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son .Fakirlik ayıp değil.adı altında bir kitapta biraraya getirmiştir Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. C. evlenecekleri kadınlarda para değil. kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler.bilmelidir Erkekler. ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez.En verimli yağmur alın teridir. Asıl utanılacak durum ve davranış. daha sonra .çalışmamak ve yoksul düşmektir . EFLATUN Erkekler. SAHABETTİN Erdem .

Fazla (artık) mal göz çıkarmaz O an için ihtiyaç duyulmayan mal. Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir.Gafile kelâm. Kendisi sığıntı durumunda .çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur .gibi kazanamaz. ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır.başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir. Ne kendisine. o hâlde bir işe yaramalıdır insan.Fırsat her vakit ele geçmez Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. 2. Ayrıca malın . İmkânları sınırlıdır.iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır . ne de etrafına bir yararı.Faydasız baş mezara yaraşır Mademki yaşıyor. Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir -G- . zengin . hangi işe el atarsa atsın.Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez. bir kârı dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin . bunun için. nafile kelâm . .Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar .yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur .

Gâvurun ekmeğini yiyen. bilgisiz. kendiliğinden gelen konuğu kabul etmeyip geri çevirmek doğru bir davranış . Yüce . O. kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı iş edinen kimseleri. zavallı. 2.1 yakışık alan bir şey değildir.her söz boşa gider .Allah onları korur. kimin hizmetinde ise. bildiği gibi hareket eder. dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. sezmeyen. Dolayısıyla bunlar yakayı ele .Gammaz olmasa tilki pazarda gezer Gizli-saklı.olmaz .Gelene git denilmez Kendiliğinden gelen güzel bir şeyi. Gelenek ve göreneklerimize göre.vereceklerinden çekinerek. gözetir ve mal sahibi yapar . herkesin içinde öyle uluorta dolaşamazlar . ne kadar fikirleri uyuşmazsa uyuşmasın onun . ne kadar merhametsiz ve acımasız olursa olsun. Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar. gâvurun kılıcını çalar Kişi geçimini kimden sağlıyorsa.Garip kuşun yuvasını Allah yapar Kimsesiz. faydayı geri çevirmek doğru olan ve . onun istediklerini yerine getirir . söz getirip götüren kimselerin varlığı korkutur.Çevresindeki gerçekleri görmeyen. yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder. Dolayısıyla ona söylenecek .yanında olur.

İnsan ihtiyarlayınca şöyle düşünür. güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar.ve “keşke o gitmeseydi. Çünkü ihtiyarlayıp gücünü yitirdiği. İnsan işte bu dönemde çalışıp para biriktirmeli.. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır . gençliğin ve gençlik . Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca .(Gençlikte para kazan (taş taşı). orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir.için de rahat yaşayacak ve sıkıntı çekmeden gün geçirecektir . yapılacak pek çok şeyin varolduğunu fark eder. Çünkü bunları yapacak ne gücü ne de zamanı vardır.(Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (anlaşılır İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır. o çok iyiydi” dedirttiği olur .(Gelen gidene rahmet okutur (Gelen gideni aratır Bir işe veya göreve sonradan gelen. kocalıkta kur kazan (ye aşı Gençlik. mal-mülk sahibi olmalıdır. Ne olup bittiği pek anlaşılamadan geçip gider. çalışamadığı dönemde ona ihtiyaç duyacaktır. İşte o an.günlerinin ne denli kıymetli olduğunu anlar .ulaşırlar . Güç ve enerji doludur. Ancak iş işten de geçmiştir.(Gidilmeyen yer senin değildir (olmaz . insanın en verimli çağıdır. Elinde olduğu .Gemisini kurtaran kaptan Tehlikeli.

Bu kaynak insanı yeterince nazik ve içli kılar. kışı var Hayat inişli çıkışlıdır. Bu sebeple yola çıkacak kişi bunu . neşesiz. çabucak incinip kırılır ve gücenir. insanın gücünü ve imkânlarını aşar.düşünmeli ve yakınları ile helâllaşmalıdır . istek. elimizde bizzat tutup kendisinden . kendisinden yararlanamadığımız yer bizim olsa ne olur? Bizim dediğimiz yer. üzgün. Dolayısıyla bu tür işlerle uğraşmak. Dolayısıyla kaba ve sert hareketler karşısında fazla dayanamaz. döndüğünde de bıraktıklarını bulamaması mümkündür. düşünüş. gelip de görmemek (bulmamak) var Bulunduğu yerden uzaklara gidecek kimsenin geri dönmemesi. gerçekleştirilmesi mümkün değildir. kırılırsa yapılmaz Gönül. İnsan bazen iyimser. Dolayısıyla insanın bir günü diğerine uymaz.Gönül bir sırça saraydır.Gidip de gelmemek. Hayatın bu durumu insanı etkiler. neşeli. denize kapak olmaz Öyle işler vardır ki.yararlandığımız yer olmalıdır . anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağıdır. bu yolda hayallere .Göğe direk. Kırılan bir gönlü kolay kolay onarmak ve eski hâline getirmek de oldukça . mutsuz ve bezgindir .doludur. sevgi. umutlu ve mutluluk .Ulaşıp yanına varamadığımız.kapılmak boşunadır . bazen de kötümser.Gönlün yazı var.

zevk.hisseder . fikir ve inanç birliğidir. . ötekide beriki için benzer şeyi düşünür ve . Biri öteki için ne düşünüyor ve ne hissediyorsa.güçtür. . (Kalp kalbe karşıdır İnsanları bir araya getiren huy.Verim ancak sevilerek. alışkanlık. ya karın ağrıtır. zorla ve istenmeden yapılan iş de . İnsanlara zor kullanarak yaptırılan işlerden verim alınamaz.(Gönülden gönüle (kalpten kalbe) yol vardır. Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle yapılmayan işten de hayır gelmez.gönül kırmaktan kaçınmalıyız .benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir . zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma. zevk alınarak yapılan. ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla . Çünkü insanın gönlüne söz geçirmesi oldukça zordur Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz (Gönülsüz davara giden köpekten . bulantı ve kusma yapma). işlerden umulabilinir .Gönül ferman dinlemez Ne denli engel.vazgeçmez.(hayır gelmez İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür.Gönülsüz yenen aş. Dolayısıyla bu insanların gönüllerinde de bir duygu birliği vardır. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli olmalı. ya baş İstenmeden.

dayanma ya da çökmede oldukça önemlidir. durum ve konunun zayıf ve çürük bir yanı vardır. onu görmeye ve anlamını kavramaya bağlıdır. başkalarında bulunmayan yiyecek ya da imrenilecek bir şeyden gören kimselere de . (İp inceldiği yerden kopar Hemen her iş. Benzer şekilde bir zayıf noktasını bulup sağlamlaştıranlar. elde de yeterince bulunan. gönülden de ırak olur Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır. .(Gön yufka yerinden delinir. yeterli bir kavrayışa da ulaşamaz.Görünen köy kılavuz istemez Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak. Düşman bu zayıf noktayı bulup yararlanmasını bilirse yenilgiyi kolay tattırır. düşmanlarının zafer yolunu kapatmış .onun için hiçbir şeyin anlamı olamaz . Çünkü insan.Gören gözün hakkı vardır Kendisinden faydalanılan. yavaş yavaş da o kimseyi unutur . Bu yanın bilinmesi. olay. Çünkü göz görünce gönülde o şeyi arzu eder .. sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkânı bulamaz.Gözden ırak olan.ve güçlerini artırmış olurlar ?Görenedir görene.Dolayısıyla ilgi bağı kopar.yapmaya kalkışmak yersizdir . Dolayısıyla . ayrıcı bir açıklama .mümkünse vermek gerekir. Görmesini bilmeyen. köre nedir köre ne Bir şeye karşı takınılacak sağlıklı tavır.

yakasını tehlikelerden kurtaramaz. O hâlde birilerinin başına gelen kötü . Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz.Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz Gözü bir türlü doymayan. onlarla sakın alay etme .edip katlanmamız oldukça güçtür .Göz görmeyince gönül katlanır Yakınımızda bulunmayanların özlemine. Başına gelen felâkete başkalarının gülmesi seni nasıl incitirse.. gelir başına Birinin başına gelen kötü bir durum. gün olur senin de başına gelir. fedakârlıkta bulunmak zorundadır . sürekli çıkarını düşünen. acısına daha kolay dayanabiliriz.Gülme komşuna.durumdan ötürü. sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır. Ama yakınımızda bulunan ve her gün gördüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz.göğüs germek. senin başkalarının kötü hâline gülmen de onları incitir. onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse. başına . Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız.türlü belâlar gelir . sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe . Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül .Gülü seven dikenine katlanır Seven kişi. Bilir ki.

Kimde ne zaman. güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. düşersin darlığa Varlık gelip geçicidir.yararlanarak yaparlar. zenginliğine güven duyarak öyle olur olmaz işlere . .Gün doğmadan neler doğar Yüce Allah`tan başka kimse yarının ne getireceğini bilemez. Görülüyor ki güneşli evde . Bu bakımdan herkesi dost sanma ve onlara inanma . Yarın birçok değişikliklere gebedir.karşılaşma imkânı vardır . gizlemeye çalışmak. Üstelik bunu. Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı.Güneş balçıkla sıvanmaz Açıkça meydana çıkmış.Güvenme dostuna. Bu bakımdan insan varlığına. ne kadar duracağı belli olmaz. Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da .hastalık olmaz . saman doldurur postuna Dost sandığı birtakım kimseler. hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek.Buna güç yetirecek insan yoktur . sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar. çıkarları söz konusu olduğunda sana kolaylıkla kötülük edebilirler. yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir.. senin onlara duyduğun güvenden .Güvenme varlığa. Güneş birçok hastalığa iyi gelirken.Güneş girmeyen eve doktor girer Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez.

dede dede olmaz gitmekle tekkeye Bir işte asıl olan iyi niyet.verilen kararı kabul eder . . sürekli aksayan. tutumlu davranmalıdır. herkes . İyi başlamayan. samimiyet ve içtenliktir.gerçekten iyi sonuç alınıp amaca ulaşılamaz .Güzün gelişi yazdan bellidir Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir. yoksul düşmeyeceğini.cezalandırılırlar. doğru yol tutulur. Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler. hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez.Hak deyince akan sular durur Bir meselenin çözümünde. Gelecekte işlerinin kötüye gitmeyeceğini.işin olumlu sonuçlanacağı pek düşünülemez H . aksiliklerden bir türlü kurtulamayan . Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz. bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır. sınırı ve yetkisi vardır. har vurup harman savurmamalı.kalkışmamalı.Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye. yola getirilirler . darda ?kalmayacağını kim söyleyebilir .Haddini bilmeyene bildirirler Hemen herkesin toplumda belli bir konumu. Böyle yapılırsa .

“bâtıl” ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır. insaflı ve adaletli hüküm verilirse. insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez.(Hamala semeri yük değildir (olmaz İnsana kendi işi ağır gelmez.dünyada mutlaka gerçekleşir .Hamama giren terler . bunun da hesabı kuşkusuz sorulur. batıl gider Kur`anıkerim`deki “Hak geldi. Hakkı hor görenler. Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı . adalet. Yüce Allah`ın emri. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur. Suçlunun cezalandırılması. çiğnemeye kalkışanlar. hükmü anlamındadır. doğru. hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür . bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde.içindedirler .Hak yerini bulur Haksızlık er veya geç ortaya çıkar.Hak yerde kalmaz Gerçek.Hak gelince. inkâr edenler büyük bir aldanış .. “Hak”.hayatın tabiî bir sonucudur . ya da öbür dünyada kendisine verilir. doğru . Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada.ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar .

emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır. Ağır.işlerden iyi sonuç almak isteyenler. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir. ne de yarar getirir. günaha girebilir. önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz. geldiği gibi çabuk gider. Hele bu işler acemi kimselere hiç bırakılamaz.(Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan. Çünkü bu işin durumunu.etmiştir . Kusurları bakımından insanlara fazla . Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir. o işin güçlüklerini.göremez . Bu tür .hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan . Bu sebeple. hasta olmamak için önceden tedbir almalı.Harman dövmek keçinin işi değil Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır.Bir işe girişen kimse. Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz. hayrını . her halükârda . dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir. işlerini mutlaka ehline vermelidirler . suç işleyebilir. sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul .Hatasız kul olmaz Hiçbir insan tam değildir.Hastalık sağlık bizim (insan) için Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması. sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır.

yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak .değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır

.(Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar. Elde kalıcı .olanlar, emek sarf edip alın teri dökerek kazanılan şeylerdir

.Hayır dile komşuna, hayır gele başına Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, iyilik ve kötülük karşılıklıdır. İyilik isteyen .iyilik bulur, kötülük isteyen de kötülük

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) .anlaşır İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı .tarafa aktarırlar, tartışırlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar

.Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir insanı ise sözü (ikrarı) bağlar. Verdiği sözden dönen kimse, itibarını

da yitirmiş sayılır. İhbarını düşünen kimse sözünden caymaz. Eğer cayarsa, .bu kendisine hatırlatılır; sözünün istikametine yönelmesi istenir

.Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur “.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .Hekimden sorma, çekenden sor Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu .gösterenler değil

.Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde .oturmak son derece sakıncalıdır

.Her ağacın meyvesi olmaz Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız .olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür

.Her ağaçtan kaşık olmaz

Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse .kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir

.Her çok azdan olur Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir .arada tutulup biriktirilmelidir

.Her damardan kan alınmaz İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım gelmez. Şu hâlde insan kimden yardım isteyeceğini belirlerken .dikkatli olmalı, her önüne gelenden yardım istememelidir

.Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini .tehlikeye, altından kalkamayacağı zararlı sonuçlara atmış olabilir

.Her Firavun`un bir Musa`sı olur Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir .kurtarıcı mutlaka çıkacaktır

.Her horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence .altındadır, orada rahat etmektedir

.Her inişin bir yokuşu vardır Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır. Bu bakımdan işleri bozulan, başarısızlığa uğrayan kimse ¡.üzülmemeli; kötü durumunun devamlı olmadığını bilmeli, umut var olmalıdır

.Her işin başı sağlık İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı .hayattan bir tat almaz; mutlu olamaz

.Her kaşığın kısmeti bir olmaz Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı emeği verseler de biri .diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır

.Herkes bildiğini okur İnsanlar çoklukla kendi akıllarını beğenirler. Dolayısıyla başkaları ne derse desin, onların düşüncelerine uymaktansa kendi düşüncelerine göre iş .yapmayı daha uygun bulurlar

.Herkesin arşınına göre bez vermezler Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz. Dolayısıyla bir durumun ölçülerimize göre gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. İstenen .ölçüde değil, gerektiği oranda yarar sağlanacağı bilinmeli

.Herkesin ettiği yoluna gelir Bir kimse başkasına nasıl davranıyorsa, başkaları da ona öylece karşılık .verirler. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük görür

.Herkesin tenceresi kapalı kaynar Kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi .bilinemez

.Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Bir yerde, bir düzende herkesin uymak zorunda olduğu genel kurallar vardır. .Bunlar kişinin dileği doğrultusunda değiştirilemez

.Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkes bir iş yapar ama istenildiği kadar güzel ve kusursuz biçimde yapıp da .ortaya çıkaramaz. Bunu becerenlerin sayısı da bir hayli azdır

.Herkes ne ederse kendine eder Kişi çevresine nasıl davranırsa, çevresi de ona benzer şekilde davranır. İyilik eden iyilikle, kötülük eden kötülükle karşılaşır. Kişi, muhatap olduğu .davranışların sorumlusudur

.Her koyun kendi bacağından asılır Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını .kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez

.Her kuşun eti yenmez Herkes zorbalığa boyun eğmez. Bu zorbalığa karşı gelecekler de vardır. .1 Öyleleri çıkar ki, seni alt eder, pişman bile olursun. 2. Kimi işlerin altından kalkmamız mümkündür. Ama öyle işler de vardır ki, asla başaramayacağımız işlerdir. Öyle görünüşe aldanıp da o işin altına girmeyelim. Yoksa hiç .ummadığımız bir zarar görebiliriz

.Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Bir işten olumlu sonuç bekleniyorsa zamanında yapılmalıdır. Çünkü gerekli şartlar ve elverişli ortam o zamandadır. Bu bakımdan bir işi zamanından evvel yapmaya kalkışmak ne kadar zararlıysa, sonraya bırakmak da o kadar .zararlıdır. Bir işte acelecilik kadar, geç kalmışlık da başarısızlığa neden olur

.(Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür Sürekli kullanılan eşya yıpranır, eskir, gözden düşer, gittikçe de insana sıkıntı verir, yenisini aratır. Ancak dostluk böyle değildir. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Çünkü birçok hatıralar birlikte yaşanmış, birlikte birçok imtihandan geçilmiş, bağlar gittikçe sağlamlaşmıştır. Eski dostluk içten olduğu için aranır, yeni dostluklar ise henüz gönüllerde kökleşmediği için pek makbul .değildir

.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır. Çünkü .kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden farklıdır

.Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır. Hoşlandığı, sevdiği, kavuşmak .istediği bu emeli devamlı gönlünde taşır, onun özlemiyle yaşar

.Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez Gerçekleştirmek istediğiniz bir iş için uygun şartları dilediğiniz anda bulmanız mümkün değildir. Çünkü olaylar dileğimize göre oluşmaz. Bu bakımdan fırsat .elimize geçtiğinde ondan hemen yararlanma yoluna gitmeliyiz

.Her ziyan bir öğüttür Bilerek ya da bilmeyerek uğradığı her zarar kişiye ders olur. Kendisini bu duruma düşüren yanlış hareketi bulur, aynısını tekrarlamayarak doğabilecek .başka zararlardan kendisini korur

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır .(bırakır, ne masat Alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlamayan kişi, .1 elinde avucunda bulunanı da kaybeder; zarara uğrar. 2. Önlemini iyi almadan, ne yapıp edeceğini iyi düşünmede, bir iş girişiminde bulunan kişi, başarıya .ulaşamaz; o iş için gerekli olan imkânları da yitirir

.Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Kişi bir ekmek de çalsa hırsız olur, yavaş yavaş da hırsızlığı meslek edinir. Kahpelik de benzer şekilde oluşur. Bugün bir öpücük verip de bunu önemsemeyen kız ya da kadın, yarın sokaklara düşer. Dolayısıyla bir öpücük bir namus kirletmeye ve kahpeliğe kapı aralamaya .yeter

.Hiddetle kalkan nedâmetle oturur Öfkeyle, kızgınlıkla hareket eden kişi ne yaptığını pek bilmez; sağı solu incitir, kırar. Kısa bir zaman sonra etrafa ve kendisine verdiği zararı anlar ve pişman .olur. Ne var ki iş işten geçmiştir bir kere

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını .(yapma Bir din görevlisinin anlattıkları dinin buyruklarıdır. Ancak insan beşerdir, şaşar. O da hatalı, kusurlu olabilir; hatta bile bile yanlış da yapabilir, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişebilir. Bu bakımdan dikkatli ol; bu gibi yanlış yola .sapmışların peşinden, onlar dinin buyruklarını anlatıyorlar diye sakın gitme

.Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Öğretmen ne yaptığını bilen adamdır. Eğer bir öğrenciye vurmayı gerekli görmüşse, bunu mutlaka eğitmek amacıyla yapmıştır. Sakın ola ki, bu tavrından ötürü ona darılıp gücenmeyiniz. Tam tersine onun bu tavrından ötürü sevininiz. Çünkü onun vurduğu yerde meydana gelen kızarıklık,

öğrencinin yarın yapacağı yanlışlıklardan, edineceği kötü alışkanlıklardan .kurtuluşunun bir işareti olarak görülmelidir

.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Yaşanılmış, erişilmiş, alışılmış bir durum veya makam yitirildikten sonra, yine o durum veya makamda gözü kalır insanın. Kişinin bu tutkusu ihtiyarlık, hatta .ölüm hâlinde bile devam eder

.Horozu çok olan köyde sabah geç olur Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar, herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar .verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur

.Huy canın altındadır “.Bk. “Can çıkmayınca huy çıkmaz

.Huylu huyundan vazgeçmez Doğuştan gelen özellikler kolay kolay değiştirilemez. Bunun için ne kadar uğraşılsa boştur. Çünkü, o huy biçimi, kişinin karakterinin ayrılmaz bir parçası .olmuştur. Bunun için onu kolay kolay söküp atamaz Fakirlik istenmeyen bir durumdur. Kimse fakir olmak istemez. Fakirlerden .herkes kaçmaya çalışır Faydalı eser veren, verimli, erdemli, bilgili insan, alçak gönüllü olur, kimseye .tepeden bakmaz Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI

kazanamayacağı günlerde acıklı. yaşamını sürdürmek için her türlü yolu dener. . Birbirlerine çok yakın olan kar¬deşlerin bile ayrı hayatları olduğu için kazançlarının da . kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. kavurur. kazandığını har¬cayan kişi. E. SOKRAT Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ. kötü duruma düşmekten kurtulamaz Gençken bilgi ağacını dikmezsek .SANTAYANA Geleceğini. ÇALIŞ.onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. . sürekli bir acı içinde . dost sayısını sıfıra indirir.Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler Geçmişi hatırlayamayanlar. G.LENAU . kendi başı¬mızın çaresine bakmalıyız. CHESTERFİELD Gençler! Muhakkak evlenin. BİSMARK Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur.haksızlıkların cezasız kalmasıdır. N. EFLATUN -GGeç kalan teselli.rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar.Felâket kimlerin başına gelirse onları yakar. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu.ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. Başkalarının acıması üzülmesi yüzeyseldir Felaket. W. SHAKESPEARE Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur. kötü günleri düşünmeyen.idam dan sonraki affa benzer. NAPOLCON Fenalıkların ilki ve en büyüğü.bırakır.ayrı olması normaldir Geçim sıkıntısı çekeri bir kişi. ÇALIŞ. BULWER LYTTON Gençlik. SHAKESPARE Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır En yakınlarımızın bile kazançlarına güvenmemeli.

gerek diğer işlerde gereken şeyleri hazırlamaz tedbirli .yapmak daha faydalıdır Gerekli olmadıkça vara yoğa devlet işlerine. Olmayan bir şeyin belirtisi . sonuçtaki verimi düşünmeden.çıkmamalıdır . denenerek öğrenilen bilgidir. iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Söylenirse o şeyin . .gizliliği kalmaz. zamanı gelince başkalarınınkine hevesleniriz Gerekli koşulları yerine getirmeden. tersine zorlaştırır Gizli kalması istenen bir şey kimseye söylenmemelidir. sattıkları şeyden yoksun bırakırlar.kötü günlerimizde yanımızda olurlar Gerçekte olmayan bir şeyin kolay kolay belirtisi hisse¬dilmez. az yapıp öz .kişinin ihtiyarlık yıllarını bolluk ve ra¬hatlık içinde geçirmesidir Genellikle ticaret adamlan. işleri kolaylaştırmaz. NİETZSCHE Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir.evdekiler de o şeyin özlemini çe¬kerler Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. söy¬lentileri vardır.Gençlikte sıkıntılara daha kolay dayanılır. babadan kalan miras kadaı değerlidirler. kendi evlerini.de yoktur Gerek yolculukta.değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. İyi ve . GOLTI Gerçek bilgi . DESCARTES Gerçek bir arkadaş . Yararsız çok iş yapmaktansa. resmi yer¬lere karışmamalı. ARİSTO Gerçek dost olan baba dostları. girip . Önemli olan . daha kolay atlatır. az zamanda pek çok iş yapılabilir.olmazsak. Dilden dile dolaşarak herkese yayılır . yaparak . Eğer bir olay varsa onun az da olsa belirtileri.Gereksiz yere acele etmek.

konuyu başkalarının yanında söyleyiverecektir Görünüşü iyi olan ama aslında kötü olan şeylerin veya .güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir. yenmek . ŞAHABETTİN Güzel bir şey onu isteyen ve elde edecek gibi görünen herkesin eline geçmez.Güçlü bir şey. .Gizli şeyleri çocuğun yanında konuşmak doğru değidir.değildir.gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar . CENAP ŞAHABETTİN Güzel bedenler için zevk. o . OSCAR WILDE Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. eline geçirebilen kişi . Kendi ihtiyaçlarını gidermek bile ona zor gelir Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak.Güçlü kişilerin mücadelelerinde.yararlanır.gerekli kaynaklara sahip olmak için elin¬den geleni yapmalıdır . C. Bir bakıma kısmeti olan elde eder Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi. kendisi kadar güçlü başka bir şeyle etki¬siz bırakılır Güçlü kişi ile yüzyüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler. Bu nedenle ondan daha kolay sağla¬yabilen değil. bu yaşayışın yü¬küne razı olmalı. hır¬palamak. VİCTOR HUGO Gündüz kandilini hazırlamayan .kolaydır Gülmek bir güneştir. aradaki güçsüzler za¬rar görür Güçlü kişilerin sadece korkutucu sözleri bile güçsüzleri korkutup sindirmeye yeter .kavramını bilmeyecek.İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir Güçsüz kişi değil başkasına. gece karanlığa razı demektir. en yakınlarına bile yardım edecek durumda . Çünkü çocuk gizlilik .

ne varsa doğrudadır . T. iyi hisset . doğruluk şaşar sanma. An¬cak bunları .istekliler çıkar Güzel sanatlar. NAPOLEON Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. TEVFİK FİKRET Hak'kını aramayana. FİKRET Güzel fakat küçük bir belirti ile doyurucu sonuç alına¬maz.gerçekleştirmek paraya dayanır Güzel sözler söylemekle.isteklerle.gülümseme ise onun kılıcıdır. sesini yükseltmeyene kimse getirip hakkını vermez. Ancak durumu . patronlara çalışanlar. (Perronius (Güzellik müthiş bir kudret. kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. . insanın kafasının.Haklı olduğumuz her konuda hakkımızı aramalıyız Haksızlık ve zorbalık eden yöneticilere. BALZAC -HHafızasız baş.çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Reklâm yapma¬sa bile en uzak yerden . Önemli olan sonuca ulaşmak için gereklidir (Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar. (C. CHARLES REACK Güzellik.uygun olan bir kişi sahip olabilir Güzel şeyleri daha da güzelleştirecek şeyler vardır. Tek yönlü . BACON Güzel şeyin isteklisi çok olur.Reade Güzellik müthiş bir kudret.Güzel düşün . Onu herkes elde etmek ister. uğraşlarla istediğimiz mutluluğa ulaşamayız Güzel malı olanın alıcı kaygısı yoktur. düş kurmakla güzel so¬nuç elde edilemez. gülümseme ile onun kılıncıdır.bekçisiz kaleye benzer. sonunda . aldanma.başkaldır .

LİNCOLN Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır. Böylesi kişile¬re ne kadar uğraşsanız da söz anlatamazsınız Hayatta en güzel şey insanın kendi kendisine yetmesidir. Cahil insanın dünyası dardır. hiçbir şey yapamaz. . Az isteyen ise az çalışır . LEO BUSCAGLİE Hayat yaşla değil. BACON Hata yapmaktan korkan insan . Az isteyene az. davranışlarını tartarsan.Hazıra konmaya alışmış kişiler her zaman bu yolu izle¬meye çalışırlar Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.Halk. Maddi ve manevi olarak en yakınımız bile olsa başkala¬rına muhtaç olmak çok zordur. herkese isteğine gö¬re verir. görgüsü kıttır. çok isteyene çok. kötüyü ayırmalıyız . Gerçekte bunun sebebi şudur: Çok harcamak isteyen .dayanır. yaşamakla anlaşılır. inanışları boş şeylere . kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde top¬lanır Hangi işte olursa olsun aşırılığa gitmemeli. O halde hayatta kötülüklerle karşılaşmadan gözümüzü açmalı. aldatılırsın.Hareketlerini.bunu elde etmek için çok çalışır.gördüğü ölçüde kalınmalıdır . Biraz ki¬lo almakla vücuttaki . MONTAİGNE . ağır başlı olursan değerin artar Haset. "karar" de¬nilen herkesin uygun .bazı kusurların örtüleceğine inanılır Halk arasındaki inanışa göre Tanrı. insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. ANDRE-GIDE Hayatı tanıtacak en basit bilgileri bile öğrenememiş kimseyle anlaşmak güçtür.Halk arasında fazla zayıflık hoş karşılanmaz. Allah . gözünü dört açmazsan çok zorlu¬klarla karşılaşır.iyiyi. onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır.kimseyi en yakınına bi¬le muhtaç etmesin Hayatta uyanık olmaz.

elinde yoksa başkasına ne . Örneğin. gücünü anıran şey¬ler farklıdır Her insan ölümlüdür.verimli olmasını sağlar. iyi anılmaktır. temelin yıkılmasıyla olur . Halkın yöne¬timinde de yöneticilerin önemi büyüktür Her şey karlışıklıdır. PEYAMİ SAFA Her aracın yerine göre önemi vardır. unutulmaz eserler bırakmak . .Her şeyin az fakat öz olanı makbuldür Her şeyin başlangıcı küçüktür. Yamaçta daha bol ürün verir. sanata kendi damgasını vurur. Allah'tır Her şey.Her canlının gelişmesini sağlayan. CİCERO Her şeyin temeli önemlidir. Önemsiz gibi gö¬rünen bir araç. Bunun için de topluma fayda¬lı olmak. yöntemi vardır. Önemli olan öldükten sonra ismi mizı yaşatmak. Aksi halde yapılacak işten . VICTOR HUGO . fazla suyu sevmez. kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur. bağ.verebilir? Karşılık almaya ihtiyacı olma¬dan verebilen tek varlık.istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman değer kazanır Her büyük sanatçı. çalışanların .gerekir Her işin yapılacağı uygun zaman ve koşullar vardır.beklenen sonuç alınamaz Her işin yapılışının kendisine özgü aracı gereci.Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. İnsan bir şey kazanmamışsa. İlgili yöntemler .Düzenin bozulması. .daha verimlidir . . Sulak yerde bulunan tarla ise. Ayrıntıların değişmesiyle düzen bozulmaz.kullanılmazsa başarıya ulaşılmaz Her kademedeki yöneticinin yetenekli çalışkan olması toplumun.

Herkes işine yarayan şeyi benimser Herkes kendi kapasitesini ve toplum içindeki yerini bilmelidir. Tanrının eskisinden da¬ha iyi imkanlara kavuşturacağına .bulunur Herkesin belli bir işte..inanmalıdır . TOLSTOY .Herkes. sıkıntıya dayanılır. Bu nedenle umutsuzluğa düşmemelidir.uygun ayrı ayrı davranışta bululurlar . açlığa dayanılmaz Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.. Kişi.yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz Hiç bir şey olduğu gibi kalmaz. Hasta iyileşir. Kişi. Hamurun mayası yine kendisindendir. Derme çatma araçlarla .Her sıkıntının sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. uzmanlığı vardır.Her türlü acıya. verimli bir iş yapmak istiyorsak.sanmamalıdır Herkesin gözü önünde. kendisine yakışan. O halde kusursuz. bunun gizli kalacağını .engellemeye çalışmak boşunadır Herkesin içinde bulunduğu duruma göre bir sıkıntısı vardır. durumuna uygun yöntemlerle korunur Hiç bir bakıcı annenin yerini tutamaz. sağlam hastalanır. değerinin . mutsuzluk da varlık da yokluk da . ortada bulunan şeye herkes ba¬kar. genç yaşlanır . işinin gereği neyse onu .yapmalıdır Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse. uygun yerde ve işte. Bakılmasını .Herşey.üstünde ilgi ve iş beklerse hayal kırıklığına uğrar . O işin özüne uygun olan en iyi araç gereç ve mal¬zemeyi kullanmamız gerekir. Mutluluk da.değişebilir. Kişiler durumlarına .

Bize çok bağ¬lı olan kişiler bile zaman zaman bizi . halkın bu yargısını kolay kolay düzeltemez. ölünceye kadar sürüp gider. Kişileri devamlı telkin altında .kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir.Kimse onu değiştiremez -İİhtiyaç duyacağımız şeyleri ilişki kuracağımız kişiler sağlamayacak durumda . Her canlının iyi huylarının yanında. J. EBU YUSUF .Hoppalık hafiflik. yardımına güvenme. onlara güvenmeden kendimiz sağlamalı.RICHARD NASH . Kişi ile birlikte doğar. N. Başkasından gelecek . züppelik etme ki sana büyüğümüz di¬ye saygı göstersinler Huy kişiliğin bir parçasıdır. KETH MOORHEAD Hiçbir insan. tedbirimizi almalıyız İki günü eşit olan ziyandadır. . kötü huyları da vardır. insanlar sözlerin etkisi altında kalırlar. MUHAMMED iki söz. bir büyü hesabı.iseler. HZ. kötü olmasa bile. İyiye yöneleceği varsa da yönelemez.yardım sürekli olmaz. Önce kendine ve kendi gücüne güvenmeli Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Adı kötüye çıkan bir kişi. ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.incitebilirler Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. SHAKESPEARE Hiçbir şey. GOETHE Hiçbir işinde kimsenin desteğine.Hiç bir şeye tam anlamıyla güvenilmez.bulundurmak doğru değildir İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez.

MUHAMMED İmkânsızlıklar ve türlü nedenler öğrenmeyi sınırlayabi¬lir. beklenmedik güçlüklerle . olmayacak gibi görünen işlere çare bulur .İnsan isterse. mutlaka istedikleri şeyi elde ederler İnsan .fedakârlık şöyle dursun ben¬cil olur. çok kızmış birini yatıştırmak için akıllı ve sözü dinlenir tek bir kişinin . Kendine iyi bakmalı. (Eschenbach İnsan gerektiğinde başkaları için fedakârlık yapar ama bunun sınırı kendi yararıdır. ihtiyarlığında anlar. CERVANTES (İnsan gençliğinde öğrenir.karşılaşabilir İnsan hür olarak yaratılmış. gülmediği günü .sağlığına özen göstermelidir . düşünmek . HZ. J. kendi çıkarını öne çıkarır İnsan hayatta her türlü sıkıntıyla.J.ama eğitimle yasar.ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. SOKRATES İnsan .zincire vurulmuş olarak bile doğsa. ROUSSEAU İnsan canının değerini bilmeli. . yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.İnatçı kişiler.İlimle geçen bir gece.Sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak yanlışlıklara sebep olabilir İnanışa göre "cin tuttu" denilen kişiyi iyi etmek için bir muska yeter.öğüdü yeterli ve etkili olur . hatta yakınlaıının çıkarıyla kendi çıkan çatışınca . Bunun gibi. sevmek . vücudunu yıpratmamalıdır. Başkasının. . sorunla. SCHILLER .İnsan dâima olanaklarına ve bütçesine göre hareket et¬melidir İnsan eğitimle doğmaz.yine hürdür. Önemli olan so¬rup öğrenerek eksiklikleri kapatmaktır. Kişinin birtakım noksanlıkları olabilir. isteklerinde azmedenler. inanmak için dünyaya gelmiştir.

şeyi Tanrı bildiğine göre kuldan sak¬lamak anlamsız olur insan.İnsan yaşayışını. BANGS İnsan ne kadar usta olursa olsun.yaşayışa özenmek. . faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır.J. bilmediği şey da¬ha çoktur.İyi. O. kötü günlerini çevresiyle paylaşır İnsan. elindeki en yakın olanaklardan yarar¬lanarak düzenler İnsan zaman öldürmek için değil . gerekli araçlar olma¬dıkça kusursuz iş . işlediği suçtan dolayı önce tanrıya ve vicdanına karşı sorumludur. akrabası. DIDEROT . Durumumuzun çok üstünde bir .hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. eşi dostu. Kişiye en . . Her . Kimseden yardım beklememeli.yakınlarının bile yardım etmediği zamanlar olur . Konuşup görüşmek.yapamaz İnsan tek başına yaşayamaz. Oysaki yazıya geçirilen bilgiler yüzyıllar boyunca unutulmaz.Oluşturulan kitaplar¬dan da herkes okuyarak faydalanır İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. önemli işler yapabilir.yapmak için daima bir başkasına muh¬taçtır İnsan yalnızca kendisine güvenmeli. kendi durumuna çevresine uygun bir yaşayış sürmelidir.sanan kişi.. Çok bildiğini . OLİVER GOİTMİDH İnsan. Zamanla unutur.İnsan ne "kadar çok şey bilirse bilsin. yakınları ile varlığını gösterir. olur olmaz her konuda konuşur ve kuşkusuz yanılır İnsan ne kadar akıllı olursa olsun öğrendiklerinin tümü¬nü aklında tutamaz. Dostlarını da kendisine uygun olanlardan seçmeli¬dir. ya da çok altında bir yaşayış sürmek bize zarar verir İnsan. dert¬leşmek. birlikte bir iş .

sürekli aynı kararda devam etmez.insanın derdi. tüm bilgileri bilmesine olanak yoktur.Bazen derdinin farkında bile olmazlar İnsanın dostu yoktur. bizzat kendisidir.. yetenek ve başarı yönünden eşit değildir. EFLATUN İnsanın yaşamı. Bir ailede de böyledir. Mutlaka kendisinden daha iyi bilen çıkar. Günlerin birbirinden farkı . Tanrı'dır İnsanın. Bir işe başlarken bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır.eksilmeyip aynı kalan tek varlık. GOETHE İnsanlar birbirlerinden etkilenirler. Bu durum mevsimlerin oluşumuna benzer.sayan kimse.. Gücü.farklılık gösterirler . bunu olağanüstü sayar İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür. Sağlığı bozulabilir. ço¬cuklar eşit şartlarda yetiştikleri halde her yönden . zenginliği yok olabilir. En yakınlan bile onun derdinin inceliğine inemezler. birbirlerine aittir.doğrulan aramak gerekir İnsanlar birbirleri içindir . (Çiçero İnsanın kendi canı başkasınınkinden tatlıdır. hatta bütün canlıların bencil yanıdır. Birbirlerine baka ba¬ka iyi ya da kötü olurlar. durumu . farklılıklar oluşur. meslek gibi. görevi¬ni kaybedebilir. Bunun sonucu olarak aralarında zenginlik gibi. Bu.olmadığı halde ısına ısına yaz yada soğuya soğuya kış olduğu gibi İnsanlar fiziksel. Çünkü akıl akıldan üstündür. Başkasının başına gelen can acıtıcı şeyi olağan . . içindedir. insa¬nın. NAPOLEON (İnsanın en büyük düşmanı.saadetin dostu vardır. aynı şey kendi ba¬şına gelirse. Gücünü. Gerekirse birlikte tartışarak . ruhsal.

Irmaktan geçerken at değiştirilmez Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında.serçenin eti birleşince işe yarar İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını. bir araç-gereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır. değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır . işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem.döker. onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir.Isıracak it dişini göstermez .sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. zekalarını birleştirerek iyi şeyler oluştururlar.boşuna bir çabadır.Irz insanın kanı pahasıdır Irz. (Ser¬çenin eti çok azdır.gelebilir .Irmak kenarına çeşme yapılmaz Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa. Ancak birkaç (. . Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla her şeyden önemlidir. ayrıca bu. Bu bakımdan kişi kanını . Bu tür girişimler için en . saygı gösterilmesi gereken iffetidir. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması.İnsanlar her zaman birbirlerine muhtaç olurlar. canını verir ama namusunu kirlettirmez . Daima güçlerini. GOETHE İnsanların başlarına zaman zaman rüyada görseler inan¬mayacakları olaylar . geri durmak gereklidir .uygun zaman kollanmalı.

Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar.gizlenmeli ve örtülmelidir . kabahat de Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır.İbadet de gizli. . zararlı kişiden iyilik beklenmez. . seviyesiz ve niteliksiz. bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden .çekinmeliyiz. ibadet olmaktan çıkar.Issız eve it buyruk Sahip çıkılmayan. kendisini bu duruma . onlarca kullanılır ve idare edilirler -İ- .Islanmışın yağmurdan pervası yoktur Daha önce kötülük görmüş. zarara uğramış kimse. başında bulunulmayan mal ya da iş. tam tersi utanılacak bir şeydir. 2. İyi sonuç .bayağı kişilerin eline geçer. bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil.bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir . Her işin aracı farklıdır. bunu daha önceden haber vermez. Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri.Isırgan ile taharet olmaz Kötü.düşüren şeyden artık çekinip korkmaz .Kötülük edecek kimse. Bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz. asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır .1 . Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan. Benzer şekilde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil.

aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz. saf dışı bırakmak için uğraşırlar. birbirlerini aldatmak..İki baş bir kazanda kaynamaz Fikirleri.çıkması.de daha tehlikeli bir duruma iter . kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi. Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır.çıkaramazlar . Her an aralarında anlaşmazlığın . gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda. Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar.uygulamanın ne denli uygun olup olmayacağına karar vermeliyiz . Çünkü . görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey . ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına . çok dinlemelidir. her ikisini .İğneyi kendine. bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır .İki cambaz bir ipte oynamaz Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar. çuvaldızı başkasına batır Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü. bir iş üzerinde uyuşamazlar.İki dinle (bin işit) bir söyle Haddinden fazla konuşmak.İki at bir kazığa bağlanmaz Kendi başına buyruk. başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli. Bunda ısrarlı olmaları. Bu bakımdan az konuşmalı.

Çünkü gücü ve dikkati dağıtır. Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır.şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır .sonra işe başlanmalıdır . insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır.İnsan beşer. boyutları gözden geçirilmeli.yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar . başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. kuldur şaşar Hiçbir insan hatasız değildir.söylenenler ancak bu şekilde kavranır. bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli.İki el bir baş içindir Yüce Allah. Bu bakımdan dalgınlıkla. Buna aldırmayanlar çoklukla .İki ölç.İki karpuz bir koltuğa sığmaz Kimisi. Başkalarına yardım edecek bir . nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı. önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır. .kurtulur insan . Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha .1 gücü kullanan insan. bir biç Hangi iş olursa olsun. 2. çenesi düşüklükten de bu şekilde . İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir.durumda değildir . Bu .

o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır . İnsan da istemeden .İnsan doğduğu yerde değil. o işi görmekten. Ne var ki. Çoklukla güven de vermez.sürüklerler . Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar.. insanı doğduğu yerin dışına iter.gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir . Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik . yetmişinde de odur . dolayısıyla o işi kolayca yaparlar. denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe. bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola . insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler.(İnsan göre göre. doyduğu yerde İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer.İnsanoğlu çiğ süt emmiş Şurası muhakkak ki.İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır Çoklukla görülür ki. yaşadığı hayat şartlarının zorluğu.geçimini temin ettiği yerde kalır.İnsan yedisinde ne ise. Hayvanların bir işe .alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise. hayvan süre süre (alışır Bir işi öğrenmenin en iyi yolu. orayı yurt edinir . hem de alışkanlık kazanırlar.

oruç tutmak. ihtiyacı olanın. Çünkü insaf sahibi .İsteyenin bir yüzü kara. Eğer böyle görürse işinin. hacca gitmek. en çürük noktasından bozulur . Bunun yanı sıra. Darda kalanın.olmak.İslam`ın şartı beş. sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz. bu mutlaka “insaflı olmak” olurdu. zekât” vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı. nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir.dilencilik yapmaya başlar .İş insanın aynasıdır .İp inceldiği yerden kopar Bir durum.veya kopar .Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer. altıncısı insaf demişler Kelime-i şahadet getirmek. .Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez . yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir.istemesinde utanılacak bir yan yoktur . Sonunda ona buna avuç açar. Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır . bir şeyi başkasından . bir olay ve bir iş en zayıf yerinden. vermeyenin iki yüzü Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. namaz kılmak. .İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar Kişi.

isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar. tüketimi kısmakla mümkündür ancak . o iş.(İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak.kadar sorumlu. insandaki hantallığı. ne tedbir alınırsa alınsın. onun ne . bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır . Bunu değiştirmek mümkün değildir. Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi. nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız.İt derisinden post olmaz Ahlâksız. yetenekli ve verimli . Ne yapılırsa yapılsın. onu canlı.Bir kişi hakkında yargıya varmak.büyük. tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. ulaşacağı sonuca ulaşır.üzülme . dişten artar Kazanç ne kadar çok olursa olsun.İş olacağına varır Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. Çünkü yaptığı o iş.İşten artmaz. savurganlık yapmamak.İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı . yüce bir amaç için hizmet yapamazlar . bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi .Tasarruf. Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp .kılar. maddî yönden de kazançlı yapar . .

Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden. ahlâksız. Onlarla iş yapmak. bayağı. Şükür ki .Bk. kötüsü rezil eder .Eğer art niyetli. durumlara karşı çıkılsa da engellenemez. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar.doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir .İtle çuvala girilmez Bilgisiz. onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar.İtle yatan bitle kalkar “.bunların dilekleri yerine gelmemektedir .İyi evlât babayı vezir. hatta kavga bile etmek sakıncalıdır . başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar. aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi. kervan yürür Gerçekleşmesi doğal olan işlere. “Körle yatan şaşı kalkar . . “Dost kara günde belli olur . birbirlerine .İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz Hilebaz.Bk.İt ürür. iyilere de barınacak yer bulunamazdı. tartışmaya girmek.rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar . düzenbaz.yakın ilişki kurmak. .İyi dost kara günde belli olur “. taşkın kimselerden uzak dur.

Bunu ancak mert. balık bilmezse Hâlik bilir Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme.de kat kat fazlasıyla .İyilik eden iyilik bulur Bir karşılık beklemeden yardım yapan.İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan. kayıran. hemen herkes tarafından sevilir. Bunu Yüce Allah görür. yararsız ve şerefsiz .insanlar da utanç kaynağı olurlar . gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir. Hem .herkes yapamaz. bunu . gerek evlilik. kötülüğe iyilik er kişinin kârı İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. yararlı işlerde bulunan kimse. yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı. yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et.İyilik (muhabbet) iki baştan Gerek iş. yardımcı olan. Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir. sağlıksız.görenler. . bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler . Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki. faziletli ve olgun kimseler başarabilir .İyilik et.İyiliğe iyilik her kişinin kârı. denize at. kötülük yapan. Günü geldiğinde iyilik .

gösterişli. kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse.Kalaylı bakır küflenmez Saf. bütün bunlar . bu vücudu ne kadar iyi.Kaçan balık büyük olur Çok önemsiz.kadardır . onun şahsiyetine .edilerek gözde büyütülür .İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir Eğer Yüce Allah. Tek taraflı iyilik bir yere . adam olmaz Ne kadar güçlü. sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun. çok küçük de olsa. dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz.kimse leke süremez . Onun . . kuşamla donatırsa donatsın.Kalıp kıyafetle adam.Kaçanın anası ağlamamış Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar. temiz.rahata kavuşmasını sağlar K .Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah . güzel ve çekici giyim. türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir.Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur .

arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur . onu yeter bulan. ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur. kimi . Kişiyi değerli kılan güzel ahlâkı. araç ve gereci temin edilmeyen. kanı su ile yurlar Bir kötülük. Kötülük ancak iyilik . hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar. becerisi.(Kanatsız kuş uçmaz (olmaz Gerekli şartları sağlanmayan.yapılarak ortadan kaldırılabilir . Birinin hissettiğini diğeri de hisseder.kişiyi değerli kılmaz.Kanı kanla yumazlar. üretkenliği. fazlasını istemeyen. sıkıntıya düşmez . kötülük yapılarak düzeltilemez. Zevk. Bundan ötürü de kolay .Kanaat gibi devlet olmaz Elindekinden hoşnut olan. içinden çıkılmaz yapar. alışkanlık. . kötü haber çabuk duyulur.Kalp kalbe karşıdır Sevgi karşılıklıdır. birinin düşündüğünü .diğeri de düşünür.bilgisi ve çalışkanlığıdır .hızla yayılır . ağızdan ağıza geçerek .Karaya sabun. deliye öğüt neylesin .dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez .Kara haber tez duyulur Ölüm veya felâket haberi.kolay yokluk çekmez.

yar başında tutmuş Kardeşler ne kadar geçimsiz. Bu bakımdan görgüleri. o da kendi yeleğinden .Bk.Kardeş kardeşi atmış. Kimi akılsız.Kartala bir ok değmiş. “benim ak-pak evlâdım” demiş Yaptığı iş ne kadar kusurlu. özü bozuk olan şeyi düzeltmek hemen hemen imkânsızdır.değildir . Başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli . kekliği taklit edeyim demiş.bağlayan bir kan bağı vardır ortada . bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da . kişiye bunlar iyi ve güzel görünür. davranışları.Kardeş kardeşi bıçaklamış.doğru yola getirmek mümkün değildir . gülünç duruma düşerler .Karga. beceri ve bilgileri. anlayışsız. anlaşmaz. Ancak bunu beceremezler. yar başında tutmuş . dönmüş yine kucaklamış “. “Kardeş. yol ve yöntemleri birbirinden farklıdır.yitirir. kardeşi atmış. Buna rağmen kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar. kavgalı. İnsanlar için de durum aynıdır. Çünkü onları birbirine .Esası.Karga yavrusuna bakmış. dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler. çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun. kendi yürüyüşünü şaşırmış İnsanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. yoldan çıkmış kimseleri de .

önüne geçilemez.Kişi.Kaza geliyorum demez Can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir. Ticarete atılan . ansızın ortaya .Kaynayan kazan kapak tutmaz İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.kimse bunu göze almalı.iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder . alış verişe öyle girmelidir ..Katıra “baban kim?” demişler. geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak . hayatta karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür . Bu bakımdan önceden kimi tedbir alınmalı.zorundadır.Kazanmayanın kazanı kaynamaz Yiyip içmek.(Kâr. Sadece . Kazancı olmayan insanın geçinmesi mümkün değildir .Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez . “dayım attır” demiş Kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez.kolay kolay yatıştırılamaz . bunu gizlemeye çalışır. zarar da edilebilir. zararın kardeşidir (ortağıdır Ticarette sadece kâr etmek düşünülemez.çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır . .

kasap yağ derdinde Kötü bir duruma düşmüş.çocuk da onu yapar.Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar Küçükler daima büyüklerini taklit ederler.Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı.tehlikeye atar .girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır .karşılığı vardır. her ne edersen onun karşılığını alırsın . kimi sıkıntılara . Yoksa o şey ya zarar görür. hangi yola giderse çocuk da o yola gider . büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken. ya da yok olur .Kedinin boynuna ciğer asılmaz Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak. Her şeyin bir . Anne_baba ne yaparsa .Keçi can derdinde. emanet etmek doğru .Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der . Unutma ki. kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu .durumdan istifade etmeye çalışırlar . o da sana kötülük yapacaktır.Kazma elin kuyusunu.değildir. örnek alırlar.Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur Açgözlü. gözü doymaz. hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını . kazarlar kuyunu Sen başkasına kötülük yaparsan.

Kele. başkasına nasıl yardım etsin . kimseyi dinlememiştir.Kimileri. köseden yardım gelmez Yardıma muhtaç olan kişi. Kendi derdine çare bulamamış. kendi işini ?halledememiş ki. Kötü .söz söyleyenin. beğenilmeyen bir kimse.Kendi düşen ağlamaz Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. çok istedikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar.Kem göz. köseden yardım gelmez . Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri . sahte parayı da kimse kabul etmez.şey.Kel ölür sırma saçlı olur. çok önemli ve iyi gibi . kör ölür badem gözlü olur Önce değersiz bulunan. . geçmeyen para da onu kullananındır .O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır .Bk.Kelin ilâcı olsa başına sürer “. kalp akçe sahibinindir Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi.görülür . istediği gibi davranmış. kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır . ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır. beğenmiyor görünürler. “Kele. Çünkü bildiğini okumuş.

.vermez . onun alışkanlıklarına. bir davranışta bulunmadan önce. Çünkü seçtiği kişi kötü. sert. yakınlarına zarar . pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve .Kılıç kınını kesmez Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere. . gidişini kapar .düşüncelerine eğilim duyar.eder . kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir. ondan etkilenir.Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz Kişi öncelikle kime danışacağını. Kendini yıprattığı.Kesilen baş yerine konmaz Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez. kiminle arkadaşlık ederse. huyunu. toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst . işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla.sokabilir .ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver . Bu bakımdan bir işe girişmeden. işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya . sinirli kimsenin zararı kendisinedir.Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir Öfkeli.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan Kişi. sağlığına zarar verdiği.

kolay kolay bu .kimselerin sonu da iyi değildir .geçmiştir .Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın. çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen. ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur.çok da . ancak iş işten .. bu az da olur. gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur.yapısından vazgeçip de kötülük edemez . kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur. Yüce Allah. Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz.Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır. dizini döver Kızını.Kırkından sonra azanı teneşir paklar Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan. ya zurnacıya Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir. ahlâksız bir yola sapan. hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez.Kırk yıllık Kâni. olur mu Yani İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi. Bu gibi . . . terbiye kurallarını öğretmeyen.uyarılmalıdır . Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli.Kızını dövmeyen. çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır.

yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. çelişkilerle doludur.olan şey dengeyi sağlamaktır . Gerekli . kimileri hiç bulamaz. kimi su bulamaz içmeye Hayat sıkıntılarla.Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı. Buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur. yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse. Bu da toplumu kargaşaya sürükler. Bu dünyada para kadar dua da önemlidir. o methe devam eder .eleştiriler yapılsa da aldırmaz. kiminden para.(Kimseden kimseye hayır yok (gelmez İnsan.. kusur kabul etmez. tutumunu ve davranışını över. kiminin duası Öyle işler vardır ki. er veya geç zulme uğrayanların âhını.Kimsenin âhı kimsede kalmaz Güçlü bir kimsenin dine. kendi gücüne güvenmelidir . kendi işini. hayal kırıklığına uğrar. acımasızlık.Kiminin parası. Zalimler. Kendine yönelik . Canı gönülden yapılan duanın önemi .olurlar .Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez Herkes sattığı malı. kiminden de dua alınarak yürütülür.büyüktür . . bedduasını alırlar ve perişan . Kimileri bolca bulurken. haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz. kıyım.Kimi köprü bulamaz geçmeye.

geri durmaz.şeyin yokluğu.Kork Allah`tan korkmayandan Allah korkusu.Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Başka bir kimsenin malı. başkasının elindekine imrenir. Çünkü insan nefsi doymak bilmez. yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı. kendini .1 savunacak araç-gerecini. şeytanla baş başa kaldı demektir. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan . Kişi. büyük bir işin aksamasına yol açabilir . uzak durmak.çekinmek. Hele insanlar . Bir arada yaşama sosyal hayatı. kişiye olduğundan daha değerli görünür. öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar. sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş. Çünkü en önemsiz . diğerini sürekli rahatsız eder .. her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. Bu bakımdan böylelerinden .Komşu komşunun külüne muhtaçtır Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. kendini korumak gereklidir .birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal. 2. bunlar ona yük değildir .Koça boynuzu yük değil Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz.

önleyemeyecektir . Cezadan veya zulümden kaçan . korku ise bunu . olacak olan olacaktır.(Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.dağlara kaçar. Üzüntü. Çünkü sonu pek iyi görülmeyen.. kalitesi düşük de olsa cevap verecektir .Korku dağları bekletir Korku varlığını her yerde duyurur.Korkunun ecele faydası yoktur Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.1 korkan kimse o işi yapmaktan çekinir. Çünkü gelecek olan gelecek. gizlenir. 2.Köpeğe gem vurma kendisini at sanır . zor da olsa orada yaşamaya çalışır . Yapacağı işe karşı verilecek cezadan .Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da . Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir.korkusu veren işten insana pek hayır gelmez .razı olunur. Çünkü bir ihtiyaca. her gün ha battım ha batacağım .

O hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır. . onu över.(Köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer. lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi. kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü. Eğer elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz. saldırır.başlar . ne var ne yok hepsini talan eder. yardımcı olan kimselere karşı gerekli saygıyı göstermeli.Hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen. köpek bile kendisini besleyen yeri bilir. kendisini koruyan sahibine saygılı davranır.nasıl kötülük edecektir? O da nankörce davranıp zarar veremez . geçimini sağladığı yere .Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler Kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker. Ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir.Köpek sahibini ısırmaz Köpek bile kendisini besleyen. ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır. Kendisine iyilik eden.düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız . nankörlük etmemeli ve kendisine . sanki o övdüğü kimse değildir. o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder.Köpek ekmek veren kapıyı tanır Şurası unutulmamalıdır ki. kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya .uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır . Karşısındaki kimse. . Peki.

ağu katar-aşına Yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri. kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez.uzaktırlar . . İnsanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur. Emanet isteyen de geri çevrildiği için ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır.anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar .Körler memleketinde şaşılar padişah olur Bilgisiz.kötü komşu.. komşu.Kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan .) iyi davran. “İyiliğe iyilik her kişinin kârı . ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar.Kötülük her kişinin kârı. beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde.Bk. Eğer komşu kötü huylu biri ise..Kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder İnsanlar en çok birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar. insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur . onları incitip kırma. mesai arkadaşları vs.(Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar Değersiz. anlayışsız. iyilik er kişinin kârı “. çok az bilgi. Böylelikle o . Çünkü insanı en çok etkileyen . arkadaş.yakınında bulunduğu insanlardır .Kötü söyleme eşine. Eğer böyle yaparsan onlar da . kötü.

çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu ona aittir. keyfine bakar . “Hatasız kul olmaz . sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır .ondan” demiş Kendi işini kendisi gören. Onlara en sıkışık anlarında yardım eder. Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz. başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır. “İşimi kendim görürüm de .sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler Kurda.Kurt dumanlı havayı sever Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. kimin ne yaptığı belli değildir.senin hakkında hiç iyi düşünmezler.Bk. Dolayısıyla hiç kaygılanıp . Doğru yolda giden toplumlar .giderler . sana daha büyük kötülük yapma yoluna . dara düşen ve kendisine inanan insanları Yüce Allah darda koymaz.Kul azmayınca Hak yazmaz Kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı.Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez Sıkıntıda olan. “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler. Dolayısıyla .üzülmez de. sapkınlığı yüzündendir. Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır.selâmete ermişler.Kul hatasız (kusursuz) olmaz “. yeter ki o kullar kötü yola .

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır . tedirgin eden. yıldıran kişi.görülür .Kurunun yanında yaş da yanar Bir düzeni kurmak. aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir . Bunun gibi her bakımdan güçlü. Bir işten olumlu sonuç alınmak isteniyorsa. onların bu kötü yapıları devam edip gider .ortamın oluşmasını istekle beklerler . o konuda eylemde bulunmak. boş sözlerle bir iş yapılamaz. huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra.kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu .Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir. suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı . huyunu değiştirmez Kötü. kuvvetli bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar. ondan çekinip korkarlar.göstermek gereklidir . yararı dokunan davranışlar . oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler .Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Güçlü. bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra . kuvvetli iken herkesi korkutan. yersiz. zalim kimseler kılık-kıyafetlerini.Kuru lâf karın doyurmaz Anlamsız.de huylarını değiştirmezler.onun bunun.

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple kusursuz dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak .istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz

.Kuzguna yavrusu güzel (anka) görünür “...Bak. “Karga yavrusuna bakmış

.Küçük suda büyük balık olmaz Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. Bu .1 kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. Küçük kazançlar, küçük ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. Sınırlı, küçük bir .ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz

.Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, .kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE İş gerçekleşmeden umutlanıp, oldu gözü ile bakmamalıdır. Her zaman sonucu .almadan sevinmek, kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir İşçi veya yönetilen kişi yöneticisinin işten anlayıp, an¬lamadığını, yeterli olup .olmadığını bilir ve çahşmalar'ını ona göre yöneltir İşe yaramayan kötü kişilerin bozulacak yönlen kalma¬dığı için zararlı etkenler .onları etkilemez

İşe yaramayan, karın doyurmayan soyluluk geçersizdir. Soyluluğu ile övünüp çalışmayan bir kişiden, soylu olmayıp da çalışıp kazanan bir kişi daha .üstündür İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES İşin sahibi, işçilerle çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz İşveren mal sahibi olur ama bu uğurda işçi de canı çıkıncaya kadar .çalışmıştır .İyi ana babadan kötü çocuklar da olabilir İyi beslenmesi için çocuğa ne kadar para harcansa ye¬ridir. Çünkü gelişmesi buna bağlıdır. Ama, değerini bileme¬yeceği için, giydirilen pahalı giysileri hor kullanacak, yıpra¬tacaktır. Zaten büyümekte olduğundan kısa sürede .giyemez hale gelecektir İyi gün de, kötü gün de fakirliğe zenginliğe bakmaz. Al¬lah dilerse yoksulu .zengin, zengini fakir yapabilir .(İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur. (Toplumdaki inanışa göre İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO iyi, güzel işler, iyi araç ve gereçler kullanılarak elde edilir. Kişinin hüneri kadar gereçlerin de önemi vardır. İyi malzeme işi yapanın yüzünü ağartır, övünç .vesilesi olur İyi, kaliteli mal hiçbir zaman insaflı rahatsız etmez. Ka¬litesiz mal alırsak ya .çabuk eskir ya da sık sık bozularak ba¬şımızı ağrıtır .İyice düşünmeden, sonunu düşünmeksizin İyice düşünülmeden söylenilen sözlerin, yapılan işlerin doğuracağı olumsuz sonuçlan sonradan düzeltmek mümkün olmaz. Bu nedenle son sözümüzü .önceden söylememeliyiz

İyileri, güzelleri, değerli kişileri çekemeyen, onlara sata¬şıp kötüleyen çok .olur İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN İyilikten bilmeyen nankör kimseler, iyiliklerini ve yar dunlarını gördükleri .kişilere karşı kötülükte bulunurlar -KKabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR Kadın, eğitim ve yönetim bakımından ailenin direğidir iş bilmeyen, beceriksiz, müsrif kadınlar ailenin gelişmesini engeller. Akıllı, becerikli kadınlar ise .ellerindeki kısıtlı im¬kanlar ile ailelerini çekip çevirirler Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS Karakterleri kötü olan kişilerin gözü doymaz. Kendi çı¬karları için başkalarının .uğradığı zararlan düşünmezler Karekterli, soylu kişilerle kurduğumuz ilişkilerde uğra¬yacağımız zarar azdır. Oysa ki soysuz, kötü karakterli kişi¬lerle olan ilişkilerimiz yüzünden başımız .pek çok derde gi¬rebilir ve daha çok zarara uğrayabiliriz Karşılık beklenerek verilen armağanı alan kişi, armağanı verenin dileğini .yerine getirmek zorunda kalır; işini yapar Karşısındakini bağırıp çağırarak korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir .saldırıda bulunmaz .Kaynaklan köklü ve bol olan kuruluşlar sağlam, sürekli ve verimli olurlar Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının .da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz

Kendisi için, işi için gerekli olan araçlara iyi bakan iyi kullanan kişi güç duruma düşmez. Görevini tam yapan, araç'annı iyi kullanan hiç bir zaman kötü .duruma düşmez Kendisine cömert denerek pohpohlanan kişi, cömertli¬ğini göstermeye kalkar ve bunu yaparken de elindeki avucundakini saçar, tüketir. Yiğit denerek pohpohlanan kişi de, bunu göstermek için gücünün üstündeki mücadelelere .katı¬lır, canından olur Kendisini aşka kaptıran kişi, ne sevgilisinin kusurlarını görür, ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenir. Her konuda¬ki aşın, tutkular insanların gerçekleri .görmelerini engeller Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN Kılık kıyafet, zenginlik insanların değerini artırmaz veya eksiltmez. Değersiz kişi, kılık kıyafetle değer kazanmaz. Eşeğe altın semer taksak eşek, yine .eşektir, değişmez Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI Kimi zaman bir kişi öyle delice işler yapar ki bir çok akıllı kişi bu durumu .düzeltemez. Bazı kişilerin topluma verdiği zararlar kolay kolay önlenemez .Kimseye kötülük yapma. Sonra sana da yaparlar Kişi ağır hasta, ya da çok dertli ise zenginliğinin tadına varamaz. Böyle bir ?kimse, zengin olmuş neye yarar Kişi en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden çı¬kacağını önceden .bilebilse onu yok denilecek kadar az para¬ya Satardı .Kişi iyi veya kötü kaderinde ne varsa onu yaşar Kişi iyilik ararsa iyilik, kötülük ararsa kötülük bulur. Bir kimse hangi amaca .ulaşmak için çalışırsa, ona ulaşır

.Kişi kendisine gerekli olan her şeyi zamanından önce ve ucuzken almalıdır Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. Başına gelecekleri görse de, zorlama ile .kaderini değiştiremez Kişi olduğu gibi görünmelidir. Ailesinden, soyundan utanmak onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişiyi değerli kı¬lan kendi karakteri, çabasıdır. İyi bir ailedenkötü kişiler çı¬kacağı gibi kötü bir aileden de iyi kişiler çıkabilir. Kişi, .top¬lum içindeki yerini kendisi hazırlar Kişi, ancak kendi düzeyinde, kendi huyunda olan kim¬selerle uyuşup, .arkadaşlık edebilir Kişi, bir kez şanssız olmaya görsün. Tüm işleri ters gi¬der. Gökten yağan .yağmur bile, talihsiz kişiye fayda yerine zarar verir Kışı, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu, en azından bir ne¬zaket gereğidir. Ödevdir .de. Çağrılmadığı yere ise gitmeme¬lidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur Kişi, kendine teslim edilen ya da başkaları için çalıştığı işten pay umar, .yararlanır. Bu da doğaldır Kişi, kendisi için ne gibi hazırlıklar yapmışsa, alacağı sonuç, o hazırlıklardan .ne çıkabilirse odur. Bundan öte bek¬lentisi olamaz Kişi, ne kadar züğürt olsa, parasız ve işsiz kalsa da yaşa¬mak zorundadır. Aç .yaşanmayacağı için kendisine bir geçim yolu bulur Kişi, şansız (akılsız) olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz. El attığı .her şey kurur Kişi, sebepsiz yere başkasına saldırmaz. Ancak kızdırı¬lır, haksızlığa uğratılırsa gözü hiç bir şey görmez ve karşı¬sındakine zarar verir. (Arının .(soktuktan sonra öldüğü söyle¬nir .Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini za¬rara sokmuş olmaz

Kişiler en çok neyi elde etmek istiyorlarsa sürekli onu düşünür, onun peşinde .koşarlar Kişiler kendilerini çok kurnaz ve çok akıllı sanmamalı¬dırlar. Daima kendilerinden daha uyanık ve kurnaz insanlar bulunabileceğini .düşünmelidirler. Birçok hilenin birçok da kaçış yolu olduğu unutulmamalıdır Kişiler, iş beğenmezlik ederlerse kâr edemezler. Geçin¬mek için namuslu .olmak koşuluyla her iş yapılmalıdır Kişiler, önemli ve büyük işleri tek başlarına başaramaz¬lar. Mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Başarıya ulaşmak, hak aramak, kötülükleri yok etmek için birleşmelidirler. İnsanla¬rın en etkili silâhlan el ele verip birlikte çalışmalarıdır "...karş. "Yalnız taş duvar olmaz." "Yalnız kalanı Kişiler, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Gereksiz yerde gösterilen cesaret, belâ .getirir Kişilere oranla devletin gücü daha fazladır. Bu yüzden de devletin yaptığı iş .temiz ve sağlamdır. Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar .kişilerin iyi şeylere zararı dokunur. Onların değerinin azal¬masına sebep olur Kişilerin karakterlerini seçtikleri kişiler ele verir. Çünkü herkes kendi yapısına uygun kişilerle arkadaşlık ku¬rar. Dolandırıcı, dürüst kişiyle arkadaşlık .edemez. Bu neden¬le birisini tanımak için onun arkadaşını tanımak yeterlidir .Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür Kişinin derdini, sıkıntısını yürekten paylaşan kişi anasıdır.kimse anamız kadar .bizim derdimize yanmaz Kişinin nazı sevdiklerine geçer. Bu yüzden de zaman zaman yakınlarını .hırpalar, üzer Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA Kızların, giyim kuşama, eşyaya ihtiyacı çoktur. Evin eksikleri biter, onların .eksikleri bitmez. Özellikle evlenecek kızların çeyiz ihtiyacı bitmez Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON .Koruyucusu, yöneticisi olmayan kişiyi, topluluğu, düş¬man ezer Kötü bir duruma düştüğümüz zaman umutsuzluğa ka¬pılmamalıyız. .Durumumuzdan daha kötü durumların da ola¬bileceğini düşünmeliyiz Kötü bir kişi, kötü bir söz, bir davranış tüm bir toplulu¬ğun havasını bozmaya, .huzurunu kaçırmaya yeterlidir .Kötü davranışın karşılığı hiç bir zaman iyi olmaz Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH Kötü malzeme ve gereçle iyi şey yapılamaz. Her işin özelliğine uygun .malzeme kullanılmalıdır Kötü olayları önceden haber verip ikaz eden olmaz. An¬cak kötü sonuç meydana geldikten, iş işten geçtikten sonra herkes akıl vermeye, yol göstermeye kalkar. "Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın..." diye akıl satan çok . .olur Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarınca daha kötü yapar, fena davranışlara .sürüklenir Kötü yöneticiler emirlerinde çalıştırdıkları kişilere, hal¬ka adaletsiz ve kötü .davranarak onları canlarından bezdirir

Kötülük ve işkence yapmak insanlığa yakışmaz. İnsan yaptığı kötülüğün .cezasını gerek yasalar önünde gerekse vic¬danında mutlaka çeker .Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma, zararlı çıkar, kirlenirsin Koz helvasının içindeki ceviz ile helva nasıl bir birini tamamlıyor ise, ayırmak zorsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak zordur. Çünkü kız çocuklar ile .anaları birbirlerinin sırdaşıdırlar Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi, daha büyük iyiliklere de lâvık değildir. İyi insan için iyiliğin azı .da çoğu da birdir Küçük görünen bazı işler, büyük sonuçlar doğurabilir. Küçük bir vida eksikliğinde bir otomobil çalışmayabilir. İş¬lerimizde ayrıntılara, önemsiz .saydığımız şeylere de gerekti¬ği oranda önem ve değer vermeliyiz Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG Küçüklerin, büyüklerden yardım istemeleri için, yar¬dımları hak etmeleri, .kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kul¬lanılmayan nesneden .daha iyidir Kullar, Tanrı'dan, kendilerine uygun istekte bulunurlar. Bu istek başka kulların isteklerine uymayabilir. İsteği kabul edecek olan Tanrı'dır ve hangisininkinı .yerine getirmişse onu uygun görmüş demektir Kurt insanı nasıl içinden yiyerek yavaş yavaş çürütürse, dert ve üzüntü de .insanı öyle hırpalar, yıpratır Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU

Kusursuz insan ve nesne olmaz. Sevdiğimiz kişileri, ya¬rarlandığımız .nesneleri kusurları ile birlikte kabullenmeliyiz Kusursuz insan, kusursuz güzel olmaz. Her şeyde bir kusur arayan eşsiz .dostsuz, işsiz kalır. İnsanlar biraz hoşgö¬rülü olmalıdır Kuvvetli, dişli birisine dayanan, ondan güç alan kişiler,herkese kafa tutar; .kabadayıca işler yapar -L.Lâfla peynir gemisi yürümez Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve .çalışmak lâzımdır

.Lâf torbaya girmez Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf .edilmelidir

.Lâtife lâtif gerek .Şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir

.Leyleğin ömrü laklakla geçer Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle .bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur

Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal . çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar . yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir.Lokma çiğnenmeden yutulmaz Her iş bir emekle yapılır. Bugün kaybeden. onu o yere getirenler onu oradan alır. can bulunmaz Mal ve mülk kazanmakla elde edilir. Emek. yerine bir başkasını getirebilirler. Gün gelir. hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz.Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr. alın teri dökmek ve emek . haramdır.Lodosun gözü yaşlı olur .. ardından çoğunlukla yağış getirir . Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz. çünkü helâl değil.Mal bulunur. Nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa. Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden onu bir daha . emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir. Alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez.edenler.Mahkeme kadıya mülk değil Hiçbir kimse. O hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak.vermek zorundayız -M- .

Nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır. Bu ayda yağacak yağmur. .onun bir organı gibi olmuştur . Çoklukla bugünlerde yakacak tükenir. ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir . insanlar zor durumda kalırlar. Bu bakımdan insan canının kıymetini bilmeli. canına gelmişçesine acı duyar. Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir.Mart`ta yağmaz. Unutmamalıdır ki. o yolu tut. didinip durmuş ve mal sanki . Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur Mart ayı oldukça soğuk bir aydır.saplarını bile yakmak zorunda kalırlar .elde edemez. 2.atmamalı.1 Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin.Mart kapıdan baktırır. kazma-kürek yaktırır Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. canını dişine takmış.varken tehlikeli bir işe kendin girme . Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz. Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış. malına gelen zarardan.Mal canın yongasıdır İnsan. onu tehlikeye . Yaptırabileceğin biri . hem de çok yağacak yağmur ürün için oldukça faydalıdır. evde bulunan kazma-kürek . verimi .artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder .Maşa varken elini ateşe sokma Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır.

Kullanılırsa son derece zararlı olur. bir işten verim alınabilmesi için uygun bir . Domuz eti Hıristiyanların sofrasına konabilir ama Müslümanların sofrasına sokulamaz. iyilik iki baştan “. gerekli araç-gerece. Ne var ki. bilgili. becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur. Ama toplumda bir konum edinmiş. hücumlara .Müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur . İçki Müslüman`a haramdır.Bk. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz .Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır. indirir şahı (yerde kalmaz “.Meyveli ağacı taşlarlar Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. “İyilik iki baştan olur . az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır .ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar . iyilik ederiz. Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz.(Mazlumun âhı.Bk.(Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz Bir işin başarıyla yürütülebilmesi.. kimileri kendisine gösterilen bu yakın .Merhametten maraz doğar Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur. dolayısıyla içemez ve bulunduramaz.Mermer iyi taştan.ortama. Aksi takdirde .

duygularının kabarmasına yol açar .Minareyi çalan kılıfını hazırlar Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse. yolcuya.geç bunun hesabı kendisinden sorulur .(Mızrak çuvala sığmaz (girmez Herkesin gözü önünde duran. onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. Çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık .Mirî malı balık kılçığıdır. Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı. Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz.maruz kalır.verir. Yüce Allah misliyle . sakınmadan verene. Eğer dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta güçlük çekmeyiz. yoldan gelene.Misafir kısmeti ile gelir Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm. evimize bereket dolar. konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını .edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır . örtbas . günün birinde er veya . Dolayısıyla misafir kısmetini de getirmiş olur .önleyecek tedbirleri önceden alır . apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması. Çünkü ikram edene. yutulmaz Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir.

Mum dibine ışık vermez Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum. Bu bakımdan.ağırlanacağını düşünmemelidir .Misafir üç gün misafirdir Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez. ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır. Çünkü onlar her şeyden . Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar. konuk. Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar.Bk.asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz . “İyilik iki baştan olur . bulduğunu yer Bir yere konuk olan. “Misafir kısmeti ile gelir . ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir.Misafir on kısmetle gelir.Misafir umduğunu değil.önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar . Bu bakımdan özel yiyeceklerle . misafiri de zor durumda bırakır. çünkü ev sahibi. evde ne varsa onu ikram eder. Unutulmamalı ki suratlarının .Bk. Ancak umduğuna kavuşamaz. birini yer dokuzunu bırakır “.Muhabbet iki baştan “. Üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi. kendi dibini aydınlatamaz..

Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir. o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir.Mürüvvete endaze olmaz Yiğit. cömert olmanın ne ölçüsü. onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler. rükû. burdan hareketle söze şu anlam . iyiliksever.. o çıkar kaşığına . onun buyrukları geçer . eşsiz bir insan yapar N . Buna salât da denir.değerli. Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş.verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır.Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam.Mühür kimde ise Süleyman odur Hz. kuut denilen beden durumlarını. kuralınca tekrarlayarak Yüce Allah`a edilen bir ibadettir namaz. Namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar. istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da . ne de sınırı vardır. Namaza çağrı işareti de ezandır. mert. sücut.Ne doğrarsan aşına.uğraşmaz . Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı. atasözü şu anlamı vermek için söylenir: Kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa. Namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle. tuttuğu oranda da kendini .

varlıklı ve başarılı olabilir. Çok ve iyi çalışan iyi.Ne ekersen onu biçersin Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.Nerde birlik. Birine kötülük yapan ondan kötülük. Bk. toplumda duygu. . Orada insanlar mutlu.karşı şimdiden tedbir al. orda dirlik Hangi yerde. az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır. sağında solunda bulunan kimseleri küçük görmemeli. huzurlu. bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir. Bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı. Elde edilen verimin iyi veya kötü .. düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır. ne olacağım demeli Kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir.Nerde hareket. Yarın elinde olanı.sürerler . ne kara düş gör İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan.Kişi. bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba . çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür..katmalıdır . “Korkulu rüya görmekten .Ne karanlıkta yat. orda bereket . karşına çıkabilecek tehlikelere “.iyilik yapan da iyilik görür .olmasında niyetin rolü de büyüktür .Ne oldum dememeli. başarılı ve uyumlu bir hayat .

Daha önce tanışmadan evlenenler. ona kat kat fazlasıyla verecektir . bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. bolluktan söz edilir ancak . Hatta . Nisan`da dinmezse . .yoksa seni hırpalayıp ezerler. o gider seninle Yaşadığı sürece yoksula.Ne verirsen elinle. miskin) ol basıl Sertlikten kaçın.hayırlı olur. pısırık. onları doyurup giydiren ve gözeten kimse. ne yavaş (şaşkın.Hareket olan yerde bolluk olur.Nisan yağmuru altın araba.(Niyet hayır.Yüce Allah.. yolda kalmışa yardım eden. korkak ve yumuşak da olma. akıbet hayır (selâmet Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse. uyuşuk. Çok sessiz. Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez . ona buna saldırıp kimseyi ezme. çalışma ve üretim . evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler.vardır. o şeyin sonu . “Mart`ta yağmaz. Çünkü orada devamlı iş. Bekâr durmaktansa . Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil. İkisinin ortası bir yol izle .Ne yavuz (azgın) ol asıl. gümüş tekerlek “.Bk.Nikâhta keramet vardır Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.evlenmek yeğdir . yetime.. yoksa seni kötü biçimde cezalandırırlar.

kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. Bunyn için de sağlığımızı korumalıyız. mala gelmesi yeğlenir. . Canı korumak için mal feda edilir Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişi. . miras yoluyla elde eden kişi. LA FONTAİNE Nankörlük.Bunun için de yiyeceğine dikkat etme¬li. GOETHE Ne kadar bilirsen bil.kadar zorlanırsa zorlansın bu sını¬rı aşamaz. . . İnsanın beden ve ruh sağlığını bozan etkenlerin başında aşırı sıkıntı . onun ne büyük . MEVLANA . ilk dene¬melerini . Ne . kendi emeğiyle değil. söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. işini. ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu bilmez Mer insanın belirli bir yeteneği olduğu için. Bu nedenle her şeyi kendimize dert etmemeliyiz -NNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. (Özellikle bir çok hastalığın ayağ.Çünkü mal yerine gelir ama can gel¬mez.kötülük yapılmaz Mesleğinde ustalığa erişememiş. belirli bir yükselme sınırı vardır.sıkıntılar çekilerek. SADİ Malı. üşütmekten ileri geldiğine inanılır).önemsenmeyen malzeme üzerinde yaparlar Mutlaka bir zarara uğranılacaksa bunun cana değil. daha fazlasına yükselemez Mertliğimize kuvvetimize sığınan ve af dileyen güçsüz kişilere el kalkmaz. her türlü aşırılık¬lardan kaçınmalıdır.Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. arkadaşını iyi seçmelidir Mutlu yaşamanın temeli sağlıklı olmaktır.ve kurun¬tu gelir. acemi kişiler. zayıf insanların işidir.

rahatına rahat katar. günü dolan .Ne oldum delisi soysuz kişi.Oduncunun gözü omçada. Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur. başta bulunmak. acı çeker . üzün¬tünün nedenlerini ortadan . DR. giyinir.Nerede olsa varlığını. geçimini temin . PAUCHET -O-ÖÖdeme yollarını aramadıktan sonra üzülmekle en kü¬çük bir borç dahi ödenmez.Olan dört bağlar.etmekle başlar . ama her şeyi satın alır. dilencinin gözü çömçede Kişiler iş. bunu değiştirmek mümkün değildir. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır. eline yetki geçince. varlıklı kişi dilediği gibi yaşar. Eceli gelen. değerini gösteren kişi unutul¬maz Nerede ve hangi işte olursa olsun. kuşanır. Boş yere üzülmek yerine.ölür. meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine . içer.Olacakla öleceğe çare bulunmaz İnsanın kaderinde ne varsa o olur. bu mutlaka olacaktır.kaldırmak gerektir .edemediği için içten içe üzülür.Çünkü insana sağlayacağı yararlan çok¬tur Nezaket hiçten gelir . yö¬netilmekten iyidir.düşerler. Ama yoksul kişi değil rahatına bakmak. onları elde etmeye çalışırlar . V. istediği gibi yer. olmayan dert bağlar Zengin. bunun önüne geçilemez . . işe en yakınlarına kötülük .

(Olsa ile bulsayı ekmişler. çalışarak ulaşır ancak. ama kardeşlerin . Bu sebeple “bu iş böyle.hareket etmeli. elti gemisi yürümemiş Bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler. Onlar bilirlerdi ki. ne başarılı olabilir. bir yere bağlanıp kalmamışlardır. bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) . sınırları genişletmek. hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayalle değil. dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir..hanımları birbirleriyle geçinemezler . köküne bak Bir kişinin kimliğini. nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu . tembelleşen.Ortak (kuma) gemisi yürümüş. dur durak bilmemişler. didinip çalışmışlar.Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek Bir devleti ayakta tutmak. şu iş şöyle olsa. yüzyıllar boyu yaşatmak.bilmek ve tanımak gerekir . İnsan bir şey kazanmak istiyorsa . Ancak atalarımız bunu becermişlerdir. otuz iki mahalleye yayılır . şu şartlar yerine gelse” gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. hareketsiz kalan.Otuz iki dişten çıkan.kişi. ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi . çalışıp çabalamalıdır . Becerirken de sürekli hareket hâlinde olmuşlar.Otu çek.

bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar -Ö- . Bu durum ödünç verenle.bulunur. başarısız. başkalarının diline düşer ve bir anda . olup biteni iyi göremez.Ağızdan çıkan söz. Çünkü öfkeli.zedeler . sinirli insan iyi düşünemez.Ödünç güle güle gider. Ancak geri verme zamanı gelince bu sevinç kaybolur. Çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır. kendilerini alay konusu ederler . dostlukları bozup . kızgın.her tarafa yayılır .Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş Kimi beceriksiz.Bu yüzden de yanlış iş yapar . ödünç alanın arasını açar.Oturduğu ahır sekisi. ağlaya ağlaya gelir İleride geri alınmak şartıyla verilen para.Öfkeyle kalkan. eşya ya da herhangi bir mal her iki tarafı da mutlu eder. . çağırdığı İstanbul türküsü Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan. alan da ihtiyacını gördüğü için sevinir. ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. Veren yardımcı olduğu. zararla (ziyanla) oturur Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı . sonucu iyi hesaplayamaz. ters düşen davranışlarda . çok çabuk duyulur.

getiremeyecektir . Çünkü ölüme çare bulunmaz.Ölüm ile öç alınmaz .Bk. kendini tüketircesine üzülmemeli. Her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da. ne tehlikeye aldırır.Ölenle ölünmez Her canlının hayatı sona erer.Ölmüş eşek. sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. ne de tehdide . dinin buyruklarını yerine getirmeli. kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse. aslında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır. ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri . Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı. Bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır. “Koça boynuzu yük değil .Öküze boynuzu yük değil İnsan. kurttan korkmaz Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken.. felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan.Ölüm kalım (dirim) bizim için İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de. Bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse. bu . ona göre davranmalı. “. kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz. Ne yaparsa yapsın. artık hiçbir şeyden .dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan .korkmaz.

tartılıp hesaplanmalıdır . Can da kıymetlidir. Bu sebeple bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli.Önce can.Önce düşün. zarara sokup pişman edebilir.insana yakışmaz . sonra canan İnsanlar bencil yaratıklardır. bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli.sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır -P- . sevgi.sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar . .Öpülecek el ısırılmaz Saygı.Düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak . Bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek konularda önce kendilerini. sonra . sonra söyle Ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok zordur. Kaybedilmesi göze alınamaz. ne getirip götüreceği iyice .Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar . Sarf edilen bir söz insanı güç durumda bırakabilir.

gizleme yoluna gider. Para için de aynı şey söz konusudur. Kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin.para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez . .gösterir .Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler. ona kavuşma isteği duyar. yani kalbî bir olaydır. Çünkü paranın gücü.değildir. Dolayısıyla gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır.zaman ve imkânlar sürekli değil. Bu sebeple insanlar parayı görünce gevşer. kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür. Kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez. değişkendirler .Papaz her gün pilâv yemez İnsanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. Bu bakımdan . Çünkü hasmı karşısında .Para parayı çeker . pek çok maddî sorunu halleder. hakkında atıp tutarlar. İnsanların imanlarını sözle dile getirmeleri mümkünse de. bunu çıkar için yapıyor olabilirler. kendisinden istenen işi de kolayca yapma eğilimi .Paranın yüzü sıcaktır Para çekicidir ve öyle kolayca geri çevrilemez.(Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez İman her şeyden önce içsel. Çünkü şart. arkasından konuşmak da kolaydır .

kaşığını yanında (belinde) taşır Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi.direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır .Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır. hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür . yaptırabilir. Sermayen ne kadar çoksa.Parayı veren düdüğü çalar Para harcayan kimse istediğini elde edebilir. aldırabilir. Bilinen o ki. durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki .da çok kazanırsın . gücü ve cesaretidir. pek çok işte sermaye şarttır. Ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği.Pilâv yiyen.Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın Yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli. satın . Bunlar olmadan . .gidişinden anlaşılıp belli olur .Püf demeye dudak ister Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi.bulundurmalıdır .alabilir. İş yapabilir. beceri ve araç oldukça önemlidir.işin başarıya ulaşması zorlaşır . bunun için gereken aracı eli altında .Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir Bir iş. o kadar büyük iş yapar ve o kadar .

Bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun süre yürütemez.Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar Rüşvet. . onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa. haksız bir kazanç olarak görmüştür.Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur Gerçeği yalanla kapatmak mümkün değildir. işte o zaman.Rüzgâr eken. kimsenin yüzüne .yıpranır . Yüce Allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse. ne ile mücadele edeceğini bilmelidir. Eğer kişi gücünün üstünde bir güce saldırmaya.olur. dolayısıyla imanını da kaybeder .Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür İnsan kimle. Gerçek ortaya çıkar. yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır. yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır. büyük haksızlık etmiş . sonuç alamaz. sonuç alamadığı gibi zararlı da çıkar. asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır. Eğer inananlardan biri. Dinimiz olan İslâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış. fırtına biçer .R . Karşı koyacağı şeyin gücü ne? Onunla ne kadar baş edebilir? Sonuç ne olabilir? Bütün bunları iyice tartmalıdır. Söylediğinin yalan olduğu.bakamaz olur .

Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur Toplumun genel gidişatına.ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır. bisikleti eline almayan.Meydana gelen her olayın. H. her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır . CLAUSEN Öğrenmenin temel ilkesi.Kişi bir kötülük yaparsa. insana olgunluk . yapa yapa kazanılır. zevksiz yapar. yapmak. zarar görür . ilkelerine. yeteneklerimizi artırmaya yarar. Ona her gün ağlamak öleni geri getirmez. yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır.bisiklete binmeyi öğrenemez Öğretmen bir kandile benzer. RUFFINI Okullar demokrasinin kalesidir.Çünkü her gün durumlarıyla bizi de üzerler . Sözgelimi.kendini tüketerek başkalarına ışık verir. yazmada açıklık verir. Yakınlarımızdan birisi deli ise. acı çekiyorsa asıl ağlanacak . Beceri. düşe kalka denemeyen kişi yıllarca baksa . yahut dertli ise. uymayıp . tuzsuz yemek kadar . konuşmada canlılık .durum bunlarınkidir. BACON Ölçüsüz ve aşın nitelikler o şeyi tatsız. değer yargılarına karşı çıkan. .büyük felâketlere uğrar. zihnimizi beslemeye . uygulamaktır. yorulup yıpranır Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. haz duymaya . Yal¬nızca bakmakla ya da okumakla öğrenme olmaz.(Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz .aşırı tuzlu yemek de hoşa gitmez Ölen yakınımız ölüp gitmiştir. HORACE MANN Okumak . BACON Okumak . ba¬ka baka değil.

Özdeyiş. SENECA . Çünkü gece yapılan işler . para sevgisi de artar. özlü söz.ki küçük kazançlarla az imkânlarla çok şeyler yapılabilir. güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara . Sonra başkalarından özveri bekle Onursuz. Gündüz sağlanan olanaklar gece sağlanamaz -PPara arttıkça .cümle-i hikemiye.pişkinliğe vururlar. Para ile istenilen şey . arsız kişiler ne kadar ağır hakaret görseler de aldırış etmez. kelam-ı kibar Özellikle önemli işlerinizi gece yerine sabah yapın. Öyle zaman da olur ki büyük kazanç ve imkânlarla küçük şeyler bile .aksak olabilir.ama dostluk kuramaz. JUVERAL Para bütün güçlükleri yener. DUMANT Öyle zaman olur . Vadesi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir.eş. özsöz.Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur.yapılamaz Özdeyiş (Vecize): Bir düşünceyi en kısa. EİNSTEİN Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer. işi . eski dilde . engelleri ortadan kaldırır. G.Önce özveride bulunmayı öğren. SENECA . Çünkü insan. kötü sözden etkilen¬mezler Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. daha fazla para ile de satılır.elde edilir Para ile satın alınan sadakat.atmak is¬ter Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar. en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz.

bir emek harcanmadan elde edilen bir nesne. kişiye değerliymiş gibi gelir . uzun zaman beklemesi gerekebilir.Para ödenmeden. “Akşamın hayrından sabahın şerri . eksiği.hayırlıdır. direnişini yılmadan sürdüren kişi . onları sabırları karşılığında ..olsa hoşa gider. hayır ola (gele Sabah olsun. başına türlü hâller gelebilir.. o vakte kadar işi belki düzelir. kusuru olsa da hoş karşılanır Parayı güç kazanan veya para canlısı olan kişiler bol pa¬ra karşılığında her . değersiz de . Çünkü gündüz geceden daha “. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. HORATIUS -S-Ş.istediğine kovuşup ulaşabilir .mutlaka mükâfatlandıracaktır . sabredenlerle beraberdir.(Sabah ola. yoksulluk. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı.Sabreden derviş. işte bütün bunlara sabreden. Çünkü Yüce Allah. Bk. sonunda kârlı çıkar.türlü ağır işi yapmayı kabul ederler -RResim. sözcüksüz şiirdir. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi.Para verilmeden gelen şey.

bağlılığı gerçek ve içten olan dost. sonucun ne olduğunu biraz sonra. önüne düşünce görürsün Acele etme.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız.Dostluğu.Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren. iş .erdemi gösteren kimse..da senin olur . kendi gözlerinle görüp anlarsın . ses çıkarmadan bunları aşma .Sadık dost akrabadan yeğdir .Saçın ak mı kara mı. bilin ki o hastadır . sonunda esenliğe erecektir . Eğer . hayırlı sonuç . hayır gelsin başına Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.yatmak istiyorsa. sıkıntı çekilerek ve . sakin. herhangi bir yargıya varma.Sabreyle işine. telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para. azmini yitirmezsen başarı da.bitince.alın teri dökülerek kazanılmıştır .Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. acele edip gevşemez. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır .

Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin.yoksulu sevindirmesidir . bil.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Birine yaptığın iyiliği gizli tut. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. yakınında konuşulanları .1 duymaz.(Sağır işitmez. işitmeyen kimse.. vardığı sonucu da doğru sanır . ?Neye yarar .kimse.Sağlık. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. Onun da bir onuru vardır. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . vücut esenliği her şeyden önemlidir. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir.Bk. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. “Issız eve it buyruk . ama ondan istifade edecek durumunuz yok. Herkesin gözü önünde yaparsan. Her şeyiniz var. kendini göstermeden yardım yapıp .Sakınılan göze çöp batar . bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. 2. görünüşe göre bir sonuca varır. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir.Sahipsiz eve it buyruk “.

izlemeli. günü gelince bozdurulup kullanılır. Çünkü usta denen kişi. onları saklamalıyız . ileride lâzım olabilir. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez.gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . aşırılığa düşülmemelidir . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. sen iyilik et . o incitiyorsa.Sakla samanı.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. Günü gelir gerekli olur. kötülük ediyorsa. Sanat da altın bilezik gibidir. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. sen . Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . kaba.incitme. sen aşla vur (dokun Sana sert. Bu incelikler. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. sanatını gereği . sen yumuşak davran. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. yararlanır.çıkarmamalı. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. . Bir sanata sahip kimse. ancak orta bir yol . acımasız davranana. Çok çalışmak. gelir zamanı Gereksiz görülen.Dolayısıyla sanat. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar.(Sana taşla vurana.Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez .

. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir.sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. Kişi işine öyle dalar ki. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. Bir yardımcı.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. bir yol gösterici olmadan işler .başarıya ulaşmaz . kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. 2. kendi işini kendisi yapmalıdır. hem de istediği gibi olur . içinde bir kötülük varsa bile.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt Kişi. dikkatli olur . ölçerek ya da tartarak verirseniz. Hem işi kolay yürür.farkına bile varmaz .Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. emanet alan kişi onu daha iyi korur.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . .sıkıntıya düşmez. Bunun için haklarında .1 sebep vardır.Sarımsağı gelin etmişler. bugünlerin nasıl geçtiğinin .Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir ..

İnsan ne kadar çok çalışırsa.kavuşur .alacaksın .(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur Geçici olanlara değil. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların.. gittikçe de zenginleşir. cesaretle işin üstüne üstüne git. bir de gelip geçici olanları vardır. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. ben ağa. o kadar da çok kazanır. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. İşte bizim için bu . rahat bir hayata .düzeni de bozulur. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir.Serçeden korkan darı ekmez . tatsızlık başlar . kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. bulunduğumuz yerlerin.aslî olanlar. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır.Sen işlersen mal işler. para kazanmanın yolu çalışmaktır.Sen işten korkma. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. Korkma. azmini yitirirsen başarılı olamazsın. karışıklık çıkar. bu ineği kim sağa Kişi. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. bunun altından kalkamam diye korkar. bak nasıl iyi bir sonuç . bir sonuç alınamadığı gibi iş .

Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. her işin kendine göre zor bir yanı . başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. önemi büyük bir güven kaynağıdır. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. pişman olursun . ziyaretlerimizi uzun zaman . tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. ona bel bağlayıp yola . amacına ulaşamaz.Sevda geçer yalan olur.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım .çıkarsan sonunda zarar görür.zarar verici odak hâline gelir . gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak.Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. Unutulmamalıdır ki. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. kendimizden soğutmamak. o işten hemen vazgeçmelisin. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. Onu bezdirmemek.vardır. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . taraflara büyük .Sıçan çıktığı deliği bilir .Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. Eğer bu kaynak işe yaramayacak.

sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. ne zaman ve nasıl . gizli bir iş yapan kimse.bir etki bırakmaz . işinin ehli olan kimse. Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .Sona kalan dona kalır . kendini düşünen.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü.kaçacağını bilir . kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi .Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz. Eğer bir kez izin verilirse.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. yakayı ele vermemek. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır.yararlanacağını iyi bilir . küçük gibi görünse de.takip eder .habersizdirler . nereye. o işin içinde olanlar. kimden . çekilen sıkıntıyı. yolsuz. o işi başarmaya çalışanlar bilir. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan.Yasalara aykırı. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir.

olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır .Sora sora Bağdat bulunur .Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez.inançlarına. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . Bu sebeple bir işe girişmeden önce. onlardan .Son pişmanlık fayda vermez İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur. Onu tanımak.Sonradan gelen devlet. . karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.Bir işin yapılmasında geç kalan. Çünkü zengin. bu sana yeterli ipuçlarını verir . Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. yapılacak işe iyi düşünerek. hâl ve hareketlerine bak. fikirlerine. zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi . varlıklı . yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.Sorma kişinin aslını.elde edemez . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. tedbir alarak girmek ve .kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır .bilgi almak son derece gereklidir .

umulmadık dertler açabilir . 2. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. Dinleyen. pişir.Sözünü bil.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. söz var baş yitirir . ondan sonra söylemelidir insan. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. dürüst.Söz var iş bitirir. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. ne denmek istendiğini çaba göstererek . ona bağlı kalır.Söz gümüşse. derleyip toparlamalı.Söz ağızdan çıkar Faziletli. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. ağzında der.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir .. . Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı da ortadadır.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. Öyle ki. onu zor duruma sokabilir . Eğer söz ağza geldiği gibi. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına .1 önemli yollarından biri de dinlemektir. Çünkü öğrenmenin en .başına iş açabilir.anlamalıdır . sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır.

söylenmedik bir şey kalmaz. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır.mümkün olmayacaktır . işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. sert. kabullendirici. düşünülmeden söylenmiş. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. kavgalara sebep olur.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . anlaşmazlıklara.Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. Bunun yanında. geleceğini güvence altına almalıdır. kimi kırıcı. Bir başka deyişle. işler çıkmaza girer.ölümüne bile sebep olur .Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. fikrini söyler. konu. güzel. kaba. İyi. daha önce onun yerine . Hemen herkes niyetini açığa vurur. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . giderek büyür ve kimilerinin .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. olay ya da durumlar pek çok tartışma. inandırıcı. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. . Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli.

Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır.Su uyur. “Adamın yere bakanından . kazaya uğrar. tuttuğu yolda çeşitli engellerle . insanın yere bakanından kork “. Buna asla kanmamak gerekir. kabul .ettim” demek anlamına gelir . Çünkü ne zaman harekete geçeceği... çünkü çocuğun bütün .Suyun yavaş akanından.ihtiyaçlarını karşılayan odur . Unutulmamalıdır ki. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. zarar görür. asıl akış ve hareket diptedir. Geleneklerimiz ve dinimiz..karşılaşır. fırsatı kollar . hatta ölür de . ne yapacağı belli olmaz. durgunmuş gibi görünür. bu “evet.Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır. .Bk. küçükler de korunmalıdır. Bir kişi.Su küçüğün. Düşman ise bundan daha tehlikelidir. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş.düşman fırsat düşkünüdür. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir.

ona benzer bir işle .önemsiz. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler .Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . tedbirli olur Ş . . zarar gören kimse.karşılaştığında uyanık davranır. yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .Sütten ağzı yanan. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .kavga çıkar .görünürler.(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. koyunu) kurt kapar (yer Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar.Şeriatın kestiği parmak acımaz .Şahin..büyük zarara uğrarlar . herkesin yaptığını yapmayanlar.

Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. zarar gören kişi de saygıyla karşılar . kandırıp yoldan çıkarırlar. Bu kanunların karşısında herkes eşittir. tıpkı şeytan gibidirler. ayrımcılık yapılmaz. Kur`an`daki ayetlerden. alçak.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. düzenbaz. bir gürültü kopmadan önce bazı . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. Hz.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . . tehlikeli işlere bulaştırırlar.felâketler gelir. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . yani İslâm hukukudur. kabak başına patlar Kötü. Kurnaz.belirtileri görülür .Şeytanla kabak ekenin.Şeriat.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. bu durumu. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. ölümle . alçak ve kötü niyetlidirler. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.katlanılır. düzenbaz.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler .

İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. hayır ola (gele Sabah olsun. sunî bir hayatın esiri olur .. Çünkü gündüz geceden daha “. uzun zaman beklemesi gerekebilir.Sabreyle işine.Sabreden derviş.istediğine kovuşup ulaşabilir .mutlaka mükâfatlandıracaktır . o vakte kadar işi belki düzelir.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. işte bütün bunlara sabreden. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır.bunalıma sürükler.Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. direnişini yılmadan sürdüren kişi . muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve özgür bir şekilde yaşayamaz. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. “Akşamın hayrından sabahın şerri . Çünkü Yüce Allah.(Sabah ola. onları sabırları karşılığında . hayır gelsin başına . huzuru kalmaz. insana ne olduğunu unutturur.hayırlıdır. yoksulluk. başına türlü hâller gelebilir. sonunda kârlı çıkar. Bk.. sabredenlerle beraberdir.

alın teri dökülerek kazanılmıştır .Dostluğu. acele edip gevşemez. azmini yitirmezsen başarı da. hayırlı sonuç .yatmak istiyorsa. iş .Sadık dost akrabadan yeğdir .Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. kendi gözlerinle görüp anlarsın . zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para. Eğer . akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. ses çıkarmadan bunları aşma . sakin.Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin . sonucun ne olduğunu biraz sonra.Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz. önüne düşünce görürsün Acele etme. sonunda esenliğe erecektir . bilin ki o hastadır . bağlılığı gerçek ve içten olan dost. herhangi bir yargıya varma.bitince. sıkıntı çekilerek ve .erdemi gösteren kimse.Saçın ak mı kara mı.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez.da senin olur .

kendini göstermeden yardım yapıp .Sahipsiz eve it buyruk “. ?Neye yarar .izlemeli. aşırılığa düşülmemelidir .kimse. Her şeyiniz var. vücut esenliği her şeyden önemlidir. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. Herkesin gözü önünde yaparsan. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . 2. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek.Bk. vardığı sonucu da doğru sanır .Birine yaptığın iyiliği gizli tut. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır.(Sağır işitmez. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması.Sağlık. işitmeyen kimse. yakınında konuşulanları . “Issız eve it buyruk . bil.Sakınılan göze çöp batar Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. ancak orta bir yol . Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. Onun da bir onuru vardır.1 duymaz.yoksulu sevindirmesidir . yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. görünüşe göre bir sonuca varır.

(Sana taşla vurana.çıkarmamalı. Sanat da altın bilezik gibidir. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. ileride lâzım olabilir. sen iyilik et . Günü gelir gerekli olur. yararlanır. sen . gelir zamanı Gereksiz görülen. sanatını gereği .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . sen aşla vur (dokun Sana sert. onları saklamalıyız . sen yumuşak davran.Sakla samanı. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın.incitme. . günü gelince bozdurulup kullanılır. Çok çalışmak. Bu incelikler.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt .Dolayısıyla sanat. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. o incitiyorsa. Çünkü usta denen kişi. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. kötülük ediyorsa. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez .. kaba. acımasız davranana. Bir sanata sahip kimse. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez.

Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. dikkatli olur . Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. Bunun için haklarında .sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer.Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak.1 sebep vardır.farkına bile varmaz . bugünlerin nasıl geçtiğinin .(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur . . bir yol gösterici olmadan işler . içinde bir kötülük varsa bile. Bir yardımcı. emanet alan kişi onu daha iyi korur. .sıkıntıya düşmez. Hem işi kolay yürür. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. 2.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan.Sarımsağı gelin etmişler.başarıya ulaşmaz .Kişi. bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. Kişi işine öyle dalar ki. ölçerek ya da tartarak verirseniz. kendi işini kendisi yapmalıdır. hem de istediği gibi olur .

üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır.Serçeden korkan darı ekmez Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. İşte bizim için bu .vardır. bunun altından kalkamam diye korkar. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. cesaretle işin üstüne üstüne git. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . gittikçe de zenginleşir. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa.aslî olanlar. bak nasıl iyi bir sonuç . amacına ulaşamaz. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. İnsan ne kadar çok çalışırsa. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır.alacaksın .düzeni de bozulur. o kadar da çok kazanır. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. Korkma. bir sonuç alınamadığı gibi iş . karışıklık çıkar. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları.Sen işlersen mal işler. bulunduğumuz yerlerin. ben ağa. bir de gelip geçici olanları vardır.Geçici olanlara değil. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. rahat bir hayata .kavuşur . azmini yitirirsen başarılı olamazsın. Unutulmamalıdır ki. her işin kendine göre zor bir yanı . bu ineği kim sağa Kişi.Sen işten korkma. tatsızlık başlar . para kazanmanın yolu çalışmaktır.

Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. ona bel bağlayıp yola .Sıçan çıktığı deliği bilir Yasalara aykırı. yolsuz. gizli bir iş yapan kimse. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. ne zaman ve nasıl . yakayı ele vermemek. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. Onu bezdirmemek. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım . ziyaretlerimizi uzun zaman . bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan.zarar verici odak hâline gelir . pişman olursun .Sevda geçer yalan olur. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. o işten hemen vazgeçmelisin. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. taraflara büyük . kendimizden soğutmamak. önemi büyük bir güven kaynağıdır.çıkarsan sonunda zarar görür.kaçacağını bilir . sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. Eğer bu kaynak işe yaramayacak. nereye.. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse.Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye.

o işin içinde olanlar. Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu .Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. Eğer bir kez izin verilirse. işinin ehli olan kimse.Sona kalan dona kalır Bir işin yapılmasında geç kalan.bir etki bırakmaz .Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. kendini düşünen. işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz.. zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .yararlanacağını iyi bilir .elde edemez . kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi . çekilen sıkıntıyı.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. o işi başarmaya çalışanlar bilir.takip eder . olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir.Son pişmanlık fayda vermez . kimden . küçük gibi görünse de.habersizdirler . sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir.

Çünkü zengin.Sorma kişinin aslını.Sonradan gelen devlet. yapılacak işe iyi düşünerek. Çünkü öğrenmenin en .Sora sora Bağdat bulunur .kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . fikirlerine. karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına.İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur. .bilgi almak son derece gereklidir . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur. bu sana yeterli ipuçlarını verir . Bu sebeple bir işe girişmeden önce.İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir .olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . hâl ve hareketlerine bak. tedbir alarak girmek ve .1 önemli yollarından biri de dinlemektir. onlardan .inançlarına. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz. varlıklı . Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. Onu tanımak.

güzel. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. kabullendirici.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. İyi. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. ağzında der. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. Bunun yanında. Öyle ki.Sözünü bil. Dinleyen. kaba. sert.Kimi konuşmacılar üstü kapalı.anlamalıdır .Söz ağızdan çıkar Faziletli. Eğer söz ağza geldiği gibi. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. . söz var baş yitirir Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz.Söz gümüşse.başına iş açabilir. ona bağlı kalır. derleyip toparlamalı. düşünülmeden . dürüst. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . ne denmek istendiğini çaba göstererek . kimi kırıcı.Söz var iş bitirir. pişir.da ortadadır. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. onu zor duruma sokabilir . inandırıcı. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına .umulmadık dertler açabilir . ondan sonra söylemelidir insan. 2. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır.

Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. fikrini söyler. giderek büyür ve kimilerinin . Bir başka deyişle. Geleneklerimiz ve dinimiz. işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince.mümkün olmayacaktır . olay ya da durumlar pek çok tartışma. geleceğini güvence altına almalıdır. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. Hemen herkes niyetini açığa vurur. korunmada önceliği çocuğa vermiştir.ölümüne bile sebep olur . kavgalara sebep olur. daha önce onun yerine . .söylenmedik bir şey kalmaz. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. işler çıkmaza girer. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. küçükler de korunmalıdır.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . çünkü çocuk daha güçsüz ve . mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. konu.Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. anlaşmazlıklara.Su küçüğün.söylenmiş.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer .

fırsatı kollar . zarar görür. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde.ihtiyaçlarını karşılayan odur . hatta ölür de .Suyun yavaş akanından. tuttuğu yolda çeşitli engellerle . Bir kişi. asıl akış ve hareket diptedir.Su uyur..(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. Düşman ise bundan daha tehlikelidir. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. koyunu) kurt kapar (yer .Bk. ne yapacağı belli olmaz.dayanıksızdır. bu “evet.düşman fırsat düşkünüdür.. durgunmuş gibi görünür. insanın yere bakanından kork “. Unutulmamalıdır ki. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. Buna asla kanmamak gerekir. çünkü çocuğun bütün .karşılaşır. kazaya uğrar. kabul . Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır.Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. “Adamın yere bakanından .ettim” demek anlamına gelir . . Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir.

Kur`an`daki ayetlerden. yani İslâm hukukudur.Şahin.görünürler. . tedbirli olur Ş .karşılaştığında uyanık davranır.Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları. ona benzer bir işle . Hz. Bu . ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .büyük zarara uğrarlar .kavga çıkar . eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya .önemsiz.Sütten ağzı yanan.Şeriatın kestiği parmak acımaz Şeriat. zarar gören kimse. herkesin yaptığını yapmayanlar. yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .

ölümle . kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . Kurnaz. tıpkı şeytan gibidirler. düzenbaz. bu durumu. zarar gören kişi de saygıyla karşılar .felâketler gelir. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve .katlanılır.Şöhret afettir Herkesçe bilinme.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden.kanunların karşısında herkes eşittir. kabak başına patlar Kötü. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . kandırıp yoldan çıkarırlar. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler. tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir.Şeytanla kabak ekenin. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . alçak. insana ne olduğunu unutturur. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . alçak ve kötü niyetlidirler. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. düzenbaz.belirtileri görülür . ayrımcılık yapılmaz. tehlikeli işlere bulaştırırlar. bir gürültü kopmadan önce bazı .Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki.

bütün bunlar onu sıkıntıya ve . ALAIN Sanat.özgür bir şekilde yaşayamaz. KEMAL ATATÜRK Sanat. her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına.zenginlik sağlıklı olmaktır Şair. şiddeti ortadan kaldırmalıdır. SCHILLER Sanat. özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. gizli kalması gereken şeyleri ortada bırakır. BACON Sanat. ALBERT CAMUS Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. toplumdan gelir. M.ortaya konup tartışılması gerekir Sağlık bir beden değil.B EDDY Sağlıklı. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. Sabır güzel bir huydur. En büyük . ATTİLA İLHAN Sanatın düşmanı bilgisizliktir. huzuru kalmaz. hem bir yadsıma işidir. dünyanın bütün zengin¬liğine değer. TOLSTOY Sanat. toplumsal bir çabadır. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. insanın doğaya eklediği bir şeydir. NERUDA Saklanması. M. Allah . herkese açarsak olur . güçlükleri yener. doğaya eklenmiş insandır.sabırlı kuluna yardım eder Sağlam bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılabilmesi için karşılıklı düşüncelerin . giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. bir kafa meselesidir. yalnız o yapabilir bunu. SAMUEL JOHNSON . hastalıksız bir yaşam.bunalıma sürükler.olmaz kişilerden zarar göreceğimiz ke¬sindir Sanat hem bir coşma. sunî bir hayatın esiri olur Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır. topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir.

EMILE ZOLA Sebepsiz yere karşısındaki kötü kişilere bulaşıp.ne altın ne de mücevher. İnsanlar. Yalnız kendimizden bir küçük parça.şerefsiz bir ömürden daha iyidir. insanlara özgü uygar ve gönül alıcı bir davranış¬tır. EDGAR ALLEN POE Şiir.söylemelerine yol açma Selâm. Birkaç kez işi rast giden kişi. her zaman kişilere yardım etmez. küçük . M.(üzülmez . THOMAS CARLYLE Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye.kazançlı çıkar Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. temiz insana. tutkudur. güzellikte çarpışan tek gerçektir.Sermayesiz borç para ile kurulan iş. yeni ve kişisel bir şey söylemektir. seninle ilgili fena sözler . Büyük sanatçı bununla belli olur. TACİTÜS Şerefli.Sarı donlu (renkli) atı ne beslemeli ne de alıp satmalıdır Savaşta veya diğer olaylarda karşı tarafa fırsat verme¬den baskın yapan . TOLSTOY Şans. MALLARME Şiir. kısa zamanda iflas eder Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.şeylerle gönül kazanmayı bilmelidir Şerefli bir ölüm .sürekli olacağını sanıp şansa güvenmemelidir . KEMAL ATATÜRK Sanatta temel olan. Maddi bir değeri yoktur ama bize duygusal olarak çok şeyler kazandırır. RALDP WALDO EMERSON Şiir benim içimde bir amaç değil. bunun . GLFILLON . hiç kimse leke süremez. sözcüklerle yazılır. düşüncelerle değil.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Tasasız kimse hiç bir şeye .

acınacak durumunu kimseye göster¬mez. Örneğin.ürünü kadar ürün alınır . AMBROISE -T- .koyamaz Susan bir bilgin .vermediğimiz. suçlu işler. söylemez. haksızlığa uğrattığı¬mız kışı de hırsız olur Süresi belirli plan bir işi çok kişi de yapsa zamanından önce halledemez. içinde bulunduk¬ları rahatlık ve . CHILON Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden. bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. buna alışarak arsız olur. BUCKLE Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup .Söyleneni doğrulamaktan. yazın ekilen on dönümlük yerin .mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız. bir çok kişi uğraşsa da pişme za¬manından önce yemeği ortaya . VOLTAIRE Sıkıntı çekmemiş olanlar. MOLİERE Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. acıma duygumuzu kötüye kullanır. eristikleri. Emeğinin tam karşılığını . hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir.soruşturmadan alma Sürekli ve olur olmaz yerde acıyarak koruduğumuz kışı.yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. bir kimsenin suyuna gitmekten zarar gelmez Soylu kişi. ERIK STINUS Şiirin.Şiir. kötü. Başkalarının merhamet duygularına sığın¬maz Suçu toplum hazırlar .

bir yandan da tarlanın . Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım. Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa. NIETZCHE . Bu durum da tarlayı değerli kılar.Tarlada izi olmayanın. onu iyi bir çobana teslim etmelidir. HORACE MANN Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur.otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur .Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir. gübresini zamanında vermeyen. bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan . hem de çok sulanma imkânı doğar.Tarlaya saban. sulayıp yabancı . . işleyip çapalamayan.Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan. Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen.sürünün nerede besleneceğini.Tarlanın iyisi suya yakın.kalkınca şaşırır. gizli kapaklı işler çeviren kişi. sürüye çoban Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir. Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. çabasız verim düşünülemez. Çünkü iyi bir çoban. ekilemez olur.korunması kolaylaşmış olur . ne yapacağını bilemez olur. daha iyisi eve yakın Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir. bakımının nasıl yapılacağını bilir . bir yandan tarlanın bakımı. Eğer tarla suya yakınsa hem kolay. iş yapamaz hâle gelir . harmanda yüzü olmaz Emeksiz.

derme çatma .. hoşa giden bir dil kullan.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Sert ve kırıcı olmayan. kendisine bir çevre edinmiş. tatlı söyle (konuş Kırıcı. emek ve sermaye çok önemlidir. yumuşak.karşısındaki kişi.yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez .kişinin bile inadını kırar. . etkileyici. üzücü.yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun. . gönül alıcı.Bk. hoşa giden.Taşa çıkan keçinin.Tavşan dağa küsmüş.. başkalarının küçük katkılarıyla. darılır. onun bu durumunu bilip anlamaz . okşayıcı. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış.(Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır Herkes.Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez Bir işin yapılmasında güç.. onu yumuşatır ve yola getirir . incitici konuşmalardan sakın. inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider. her şey kendi çevresinde önem taşır.Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez . . sen de sevil ve sayıl .(Tatlı ye. hatırı sayılır bir yere gelmiştir. “Ağaca çıkan keçinin. ağaca çıkan oğlağı olur “. İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa. dağın haberi olmamış İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser. ne var ki. bu söz en azgın . dala bakan . güzel.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme. yardım edeceği yerde çözüm .aksine bir hareket hem kendini. çaba göstermekten. kendisinden bir konuda yardım istendiğinde. bunun . İşin iyi ve olumlu . uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir.Tembele iş buyur. O bilir ki.Tayfanın akıllısı. yardımcısız. Bütün bunları yerine getiren kişi.yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır . azim ve gayret gösterme. çalışmayı sevmeyen. geminin dümeninden uzak durur Kendini bilen.Tebdil-i mekânda ferahlık vardır Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek. sana akıl öğretsin İş görmeyi.sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir . eninde sonunda bu davranışının yararını görür.mükâfata mutlaka kavuşur . ona rahatlık. hem de başkalarını zarara uğratır . sorumluluk sahibi. ferahlık verir . daha değişik yerleri . beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır. sıkıntıdan kaçan kimse. akıllı kişi altından kalkamayacağı.. bir .Tek kanatla kuş uçmaz Kimi işler vardır ki. araç-gereçsiz yapılamaz.görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir.

.şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar .savsaklarlar. hayat alt-üst olur. Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse . ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar . . karışıklık baş gösterir. tartı var.düzen gerektiği gibi kurulamaz .Teşbihte (temsilde) hata olmaz Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar.alınmamalıdır .(Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez .Tereciye tere satılmaz Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez. bir konuda bilgi verilemez. Böyle bir . kötülük de cezasız kalır.Terazi var. her şeyin bir vakti var Hemen her şeyin. Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez. her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır.. Bu durum da düzeni bozar. yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur. suyu getiren de İyilik ödülsüz.yönetimin iflâsına neden olur .Terzi kendi söküğünü dikemez İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez .Testiyi kıran da bir.

Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran. “İster misin? Arzu eder misin?” diye sormak son derece . yoksa vaz geç. hatta abes ve gülünçtür .kolay yardım da gelmez.tuzağına düşer Tilkiye. işe veya bir alışkanlığa eninde . başkalarından kolay .sonunda. “Adamı güldürmeyin” diye . “Tavuk kebabı yer misin?” diye sormuşlar.yersiz. şu ya da bu sebepten ötürü döner . beceri ve imkânın varsa.Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse.bırakıp boyun eğen kimsenin malına. Daha önce kopup ayrılmış olsa da. kimseden kimseye hayır yoktur. elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi. işine zarar gelmez .cevap vermiş Bir kimseye düşkün olduğu. sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar. bunlara da güveniyorsan bir işe giriş. Bil ki. gelse de pek bir işe yaramaz . çok sevip özlediği. her şeyi artık Yüce Allah`a . 2. kişi bağlı olduğu çevreye.Tırnağın varsa başını kaşı Kendi bilgi.1 kadar yeterince ceza çeker. kendisinden daha hilekâr birinin . Kurnaz ve düzenbaz kimse. suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya .Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz.

de geçmiş olur . Bir süre sonra aklı başına gelir.Tuz. kılıcı karımaz Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden.felâketler gelir .. giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz. Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz.Türkün aklı sonradan gelir Yaratılışı gereği saf. açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar. çıkarını hemen öyle aklına getirmez. Çalışmayan. bir uğraş vermeyen. yoksulların çektikleri sıkıntıyı. . içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü . alın teri dökmeyen .Türk karır. samimî. dürüst ve merttir Türk insanı. Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi.kişi verim elde edemez . ekmek hakkını bilmeyen kör olur Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse. içten pazarlıklı da değildir. doğru yolu bulur ama iş işten .kaybetmez . ekmeği dişler Emeksiz yemek olmaz.Toprağı işleyen. işin iç yüzünü anlar. Bunun için olsa gerek. mal gibi şeyleri elde etmiş.(Tok. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. direnme azminden bir şey . acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden Para.

U

.(Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, .tekrar masrafa girilir. Dolayısıyla pahalıya alınmış gibi olur

.(Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da .hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz

.Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve .sağlamdır

.Ulular köprü olsa basıp geçme Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek .tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar

.Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına .kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur

.Ummadığın taş baş yarar Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler .yaparlar; umulmadık işler görürler

.Umut, fakirin ekmeğidir Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan .doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır

.Ustanın çekici bin altın Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır. Bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi kolayca yapıverir o. .Dolayısıyla onun çok küçük gibi görülen emeği bile oldukça kıymetlidir

.Uşağı işe koş, sen de ardına düş .Bk. “Çocuğa iş buyur,...” Utanma pazar, dostluğu bozar Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara .sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar

.(Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz

Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına .fırsat vermek doğru değildir

Ü

.Üçlenmemiş eken, olmamış biçer Her işin belirli bir yapılma biçimi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine .getirilmeden yapılan işlerden verimli sonuç alınamaz

.Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de .1 başkalarını zarara sokarlar. 2. Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen .kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar

.(Ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya .yer vermez

.Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış Çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. Sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek .zorundadır

.Üzüm üzüme baka baka kararır Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve “...alışkanlıklarını kaparlar. Bk. “Körle yatan

V

.Vakit nakittir Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa .geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir

.Vakitsiz öten horozun başını keserler Her işin olduğu gibi, her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa neden olur, büyük zarara yol .açar

Vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve zamanında konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt .etmezler

.Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi Bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması gereklidir. Bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar kusursuzca ağırlanır, ihtiyaç sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. Buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan .başka bir şeye rastlanmaz

.Varını veren utanmamış Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. O hâlde küçük ve önemsiz de olsa, .kişi verebileceği kadarını vermelidir

.Var ne bilsin yok hâlinden “...Bk. “Tok, acın hâlinden

Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran .(varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de malmülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar .yüzünden bunalıp deli bile olabilirler

.Var varlatır, yok söyletir Para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. Bu varlıkları, onlara ayrıca yüksekten atma ve övünme gücü de verir. Yoksul kişinin elinden ise sadece sızlanmak, yakınmak .ve dert yanmak gelir

.Veren eli herkes öper Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan .kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar

.Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir Sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size zamanında ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız oldukça sıkılır. Verdiğinize pişman olursunuz. Vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. Görüldüğü gibi her iki durumda da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. O hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü .bu durumda hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır

.Verirsen doyur, vurursan duyur Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye .yakışmaz

.Verirsen veresiye, batarsın karasuya Parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. Yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. Çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya .da batma tehlikesi atlatmışlardır

.Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud Her şey Yüce Allah`ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar .çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez Tanrı dar zamanlarında kullarına yardım eder. Sıkıntıya düştüğümüz zaman .kendimizi kötümserliğe kaptırmamalıyız Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. (İnanışa göre baykuş bü¬tün geceyi uykusuz geçirir, ibadet .(edermiş. Sabaha karşı ö-nüne gelen bir serçeyi yetmiş Tanrı'ya yaklaşmış kişilerin bazı şeyleri önceden sezdi¬ğine inanılır. (Ancak bu söz, böyle keşiflerde bulunduğunu söyleyen kişilerle alay etmek için .(söylenir Taşlı yerdeki bağ, daha verimli ve değerlidir. Uzun saç¬lı kadın da daha .gösterişli ve sevimlidir .Tatlı dil ise her kapıyı açar, en kötü kışılen bile yola ge¬tirir Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

.Tehlikeli bir durum doğunca, ondan uzaklaşmanın çare¬leri aranmalıdır Tehlikeli, başkalarına zarar verecek işlerden yarar uman kişiler, sonunda kendileri de zarar görebilirler. Kişi, başkasına zarar vererek geçinmeye .çalışırsa, bir gün kendi¬sine de zarar veren çıkar Temiz süt emmiş, dürüst kişilerle en zor işler bile kolay¬lıkla yapılır. Kötü .kişilerle de en kolay işler dahi zorlaşır Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN Toplum içinde her kişinin bir değeri yardır. Ancak zü¬ğürt kişilerin değeri .azdır Toplum içinde tam anlamıyla bağımsız kişi yoktur. Herkesin sorumlu olduğu, bağlı bulunduğu bir yer veya makam vardır. Biz yöneticilere bağlıyız, .yöneticiler de kanun¬lara bağlıdır Toplumda bazı şeyler karşılıklıdır. Ziyafete giden bir gün ziyafet vermek .durumundadır. Düğüne giden de, kendi düğününe çağırmak durumundadır Toplumda nice'değerli kişiler vardır ki şansızlıklar so¬nucu, layık oldukları .yere gelememişlerdir Toplumdaki inanışa göre eve getirilen at ve kendisi ile evlenilen kadın eve .uğur getirir Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ Toplumun kurallarına, geleneklerine uymayan, büyük¬lerin yol gösterici öğütlerine önem vermeyen kişiler, toplum dışına atılırlar. Toplumda .sevilmeyen, başarısız kişifolurlar Toplumun ortak malına zarar veren ya da kendisini bü¬yütüp yetiştirenlere .ihanet eden, el uzatan kişi onmaz, cezasını bulur Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952 Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, 1963 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1965 Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer .Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK .Türkler atı soyluluğun, inceliğin, vefanın sembolü saymışlardır Tuttuğu işte, yolda ilerlemek isteyen, ağır ağır, acele et¬meden güvenilir .adımlarla ilerlemelidir. Böyle olursa işi sağ¬lam olur -U-ÜUlusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL Üreterek sattığımız, başkalarının yararlandığı mala biz de gereksinme .duyabiliriz Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE Üstün değer taşıyan kişi ya da nesne, ne türlü uygunsuz koşullar içinde .bulunursa bulunsun değerini, niteliğini yitir¬mez

önemli . çöreğini yavan (yoz. PHTAGORE . Kü¬çük ya da büyük. çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse. Ama üzerinde yük de olsa yokuşu daha kolay çıkar.olan içtenlikle sunulmasıdır -YYa sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle. Yoksa kişi istediği verimi . istediği şeye . Çünkü yabancılık çeker. insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz. gerekli fedakârlık gösterilmelidir. Onlar bu yaşama zaten .de yine kendisine yetmeyeceğini sa¬nır. olumsuz ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır .Yağına kıymayan. onların arasına giremez. yoksulluk içinde yaşayanlar için kaygı verecek bir şey değildir. kuru) yer Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa. uzakta durur. gözü doymaz Varlık içinde yaşamaya alışmış olan için sıkıntılı bir du¬rum. Oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı hemen . Bu nedenle kişi. .kavuşunca kudurmuş gibi ona saldırır. bel¬ki de ölebilir. Ondan başka bir şey görmez Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse.Üzerinde yük olan at. yokuş aşağı inerken zorlanır.alışıktırlar Varlıksız kişinin armağanı da küçük bir şey olur. o şeyden ne kadar çok elde etse .hem at için kolay dav¬ranışları yeğlemelidir Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken.aralarına almazlar zaten .Yabancı koyun kenara yatar Bir yere. özlemini duyan kişi. hem kendisi.alamayacak. o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı.

hayırsız akrabadan daha iyidir . Eğer kişi. Yaz sıcağından. aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür.yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz . O hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır. kendisi de yalancı konumuna düşer . ilgi ve yardımlarını .” Kişiye ancak bu yakışır .göründüğün gibi ol. öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına . kış yağmur ve soğuğundan bellidir. ya .aktarırsa birilerini yanıltır. Ne demişler: “Ya olduğun gibi görün. Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki. İşte bunun için hayırlı dost.esirgememişlerdir. Bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki.Yalancının mumu yatsıya kadar yanar . yalancının sözleri gerçeği . kimse inanmamış Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz. Ancak bu beklentileri boşa çıkmış. akrabaları yüzüne bakmamışlardır.?Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor. hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir Sıkıntıya düşen kişi. toplumda bu yanları ile tanınırlar.(Yakın (hayırlı) dost (komşu).Yalancı kim? İşittiğini söyleyen Yalan. öncelikle akrabalarından ilgi bekler. yardım ve iyilik umar.Yalancının evi yanmış. Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış.

çifte (boyunduruğa) koşulmaz Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır.Değerli.bir işi.Yarası olan gocunur Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse.Yalnız taş duvar olmaz İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar. işbölümü yapmak. Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı . yapıdan kalmaz .Yapı taşı. Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa.Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa. açığı ortaya çıkacak diye telâşa . gönül (hatır) alma . bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler . elinden iş gelen kimse boşta kalmaz.Yalnız öküz. ne olursa olsun düzeltilmelidir . Mutlaka kendisine bir iş bulunur . tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir .Yarım elma.ilişki kurmak.düşer . insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler.olacak tedbirleri alırlar. yardımlaşmayı gerekli kılar.Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar.Yanlış hesap Bağdat`tan döner . Dolayısıyla diğer insanlarla . iş birliğine geçmek durumundadır . Bu zorunluluk bir dayanışmayı. kendi yalanlarına destek .

Tecrübesi olmayan. ehline değil de. ustası ya da uzmanı vardır. Öte yandan. yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse. temiz hava. yarım hoca dinden eder Her işin bir ehli. dine ters düşen yollara itebilir . Ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner.Bk. hayat orada son bulur. insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş . Çünkü önemli olan . hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur. berrak su. insanları yanlış . eksik bir doktorun uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. Bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da.Yaş kesen. ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur. cıvıl cıvıl kuşlar. Bir iş. kötü bir sonuç verdiği bile olur. o işten iyi sonuç alınamaz.Yarınki kazdan.bilgilerle donatıp. gezen tilki yeğdir . Yeşil tabiat.. baş keser Ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır. gönül almaya yeter. kusurlu. acemi.Sunulan armağan küçük de olsa.Yarım hekim candan eder.olur . Hem ekolojik denge. onları. bugünkü tavuk yeğdir “. hatırladığımızı ortaya koymaktır .dostlarımızı unutmadığımızı.Yatan aslandan. yağmur.. “Bugünkü tavuk . Bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen. ağaçla birlikte vardır. Hatta işin tamamen bozulduğu.

. sabırlarının artık taşmış olmasıdır. çalışmayan. yürüyene borcu var İhtiyaçlarını gidermek. Kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek sebebi. güçsüz olup da çalışan.Yavuz at. kaba ve hırçın olmayan. Para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider. yemini (yavuz it ününü) kendi artırır .Yatanın. boş durmayan..iyidir . tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden. soylu olup da bir şeyler üretmeyen.huylarına aldanıp da gereksiz yere üzerlerine gidilmemelidir . zamanını boşa geçiren kimse para kazanamaz. Bunlar öyle olur olmaz şeye hemen öfkelenmezler. boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha . yeler tilki yeğdir “. Tembel tembel oturan. uysal. yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar. Ancak kimi zaman öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz. “Yatan aslandan .Bk.çalışan.Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur Mizaç itibariyle ılımlı. zamanını değerlendiren kimselerdir .Yatan kurttan. Para da ancak çalışmakla elde edilir. kızmazlar.Çok güçlü olup da çalışmayan. kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. Doğal olarak borçlandığı kimseler de . Bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak .

sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar.Gayretli. üzerine aldığı işi tam .Yazın başı pişenin. .Yaza çıkardık danayı. Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan. varlık edinen kişi .yapan kimseler bunun mükâfatını görürler . arsız. Ne var ki.1 yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder. sıkıntı çekmeden hayat sürer . ahlâksız. 2. Gençlikte çalışıp kazanan. büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne. mal-mülk edinmeyen. kazanma günleridir. kazanç sağlamayan . eğlenceye dalan. 2. gününü gün ederler. çalışkan. beğenmez oldu anayı Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. ev sahibini bastırır Edepsiz.kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer.Yazın gölge hoş. bir de bu suçu. öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar. hiç sıkıntı çekmez. görevini ihmal etmeyen.Yavuz hırsız. güneşe aldırmadan çalışıp kazanan. zarar verdikleri . kışın çuval boş Yazın çalışma. şarlatan.kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar . kışın aşı pişer Yazın o sıcağında durmayan. har vurup harman savurmayan. girişken.babalarını çoğu kez beğenmezler .ihtiyarladığında rahat eder. perişan olur . kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine . işledikleri suçu reddettikleri gibi.1 bakanlar.

zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler. kişilikli. onurlu. yemeye bir türlü kıyamazlar. kişilik sahibi. ağırbaşlı olmayan. tavırlarında ciddî. bir sözü diğerini tutmayan. ağır yerinde kalır Kişiliksiz.sevilip sayılırlar da . kışın karın ovar . züppe-hoppa. öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler .Yeğniği yel alır. ahlâklı kimselere kimse ilişemez. onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya .Bk.Yazın gölge kovan. Ama ağır başlı.. Ne var ki. kayadan ne koparır (aparır Güçsüz.. Sağlam bir temele . Sağlam karakterli.. onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar. hafif meşrep.(Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya. güçlüye etki edemez. işlerinde başarılı oldukları gibi .malı sağlıklarında o ya da bu. bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar.(Yel.“.(Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz . gayri ciddî.oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz . sözünde duran. “Yazın gölge hoş . ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz.

zararsız gibi görünen . hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır.Yerin kulağı var Ne kadar saklı tutulursa tutulsun. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı. büyümesine izin verilmeden . alçakgönüllü. Aksi takdirde bir işte tutunamayarak.ortadan kaldırılmalıdır . zarar vereceği anlaşılan bir şeyin.Yerini bilmeyen.olur olmaz yerde konuşmamalıdır .Ağırbaşlı. ezmeye çalışmaz. düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli. yılda bir kat urba eskitir Kişi neyle uğraşacağını. Bunun yanında felâkete . yumuşak huylu bir kimse çok sert.Yılana yumuşak diye el sunma Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi.zarar görecektir . gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. Kolay görünen iş çok zor. nazik. yenik düşmüş. muhtaç kimselere de merhametli davranılır .uğramış.Yılanın başı küçükken ezilmeli Daha küçükken tehlikeli olacağı. ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz. . onları hırpalamaz. ne iş yapacağını.bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan . bundan ötürü de çok . sık sık yer değiştirecek.

zarar veren. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi .Yiğit arkasından vurulmaz Mert olan alçakça yollara baş vurmaz. adaletsiz kimseler el üstünde tutulur.yararlanması için ortaya koyarlar . kolay kolay yok olmaz . Az zamanda. namuslu. dedikodusu yapılmaz. onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur. Mallarını herkesin . bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar.meydandadır.1 arkasından vurmaya çalışmaz. . onu .Yiğit meydanda belli olur . 2. yüzsüz. erdemli kimseler zalimlerin baskısı .Yiğidin sözü.. Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak . sözlerini inkâr da etmezler.arkasından konuşulmaz.Yıl uğursuzundur Kimi dönemlerde arsız.Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur Ona buna saldıran.altında kalırlar . mert kimseler sözlerinin eridirler.hak ettikleri cezayı görürler . kötülenmez ve iftira atılmaz .Yiğidin malı meydandadır Yiğit. ahlâksız. Böyle bir zamanda dürüst. mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar. demirin kertiği Yiğit. Düşmanıyla yüz yüze dövüşür. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler.

gelen saldırıya da herkes katlanamaz.Yiğit yiğide at bağışlar Yiğit. buna ancak yiğit olanlar dayanabilir .kolayca bağışlar . selâm almaz Edinip görmemiş. onun nasıl yapılacağını bilen. çoğunlukla .Yol bilen kervana katılmaz Bir işte bilgisi olan.başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz. etrafa hava atmaya.Atıp tutma.. Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz.olur. “Kimse ayranım . bir yiğitten . kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli . herkese yukarıdan bakmaya başlar.Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz “. işinin ehli kimse. böyle ederim” demek. En kıymetli varlığını bile .olur .. sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse. Öte yandan. mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de.Bk. Asıl yiğit iş başında. kimseyi beğenmez .Yiğit yarasına yiğit katlanır Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar. işini kendisi görmeye çalışır . “ben şöyle yaparım. kişinin yiğit olduğunu göstermez. Hatta selâmı bile insanlardan esirger .Yoksul âlâ ata binse.

işini kolayca . zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır. takip etmesi gereken . Dolayısıyla insan. günü gününe ödemezse hiçbir zaman . Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan. geciktirir.. candan bir yol arkadaşı bulabilmek için . borçlu olan da ödemesini aksatır.hareketini erteleyebilir . gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp . yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir. 2. borç ödemekle tükenir Yola çıkan orada burada oyalanırsa. başına gelecek türlü hâllerden de korunur . gideceği yere bir türlü ulaşamaz.Yoldan kal. başarılı olur. sıkıntılar.Yol sormakla bulunur Bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi. yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır .yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur .1 oyalanmamalı.kalmamalı. Bu gereklik. yoldaştan kalma Yolculukta insanın başına türlü işler.Yoldan (yol ile) giden yorulmaz Bir işin yapılmasında tutulacak yol.Yol yürümekle.Yolcu yolunda gerek Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse. belâlar gelebilir.yapar. kimi sebeplerden ötürü .

bir kurala.1 alamaz. ne de iyi işler bekleyemez .borçtan yakasını kurtaramaz.olsun. 2. kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı. gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen. bir disipline bağlı olmayan iş.Yuvarlanan taş yosun tutmaz Sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da . Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen.Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister. başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek . işini . Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister. uyuşuk davranan.Yularsız ata binilmez Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse. kişi için bir anlam ifade etmez .zamanında yapmayan kişi. Dolayısıyla kargaşanın.Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse. onları iyi eğitmeyen onlardan . rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa .doğru değildir . o işten olumlu bir sonuç .ne olumlu davranışlar. Elinin altındakilerine önem vermeyen.edinemez . yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz .

çekip çeviren.Yuvayı yapan dişi kuştur Evin dışındaki işler erkekten. asık suratlı olmaya devam ederse. Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü..Yürük at yemini kendi artırır . Bu bakımdan tertipli. içten.Bk.Bir işte üstün çaba gösterenler. hoşgörüsüz.. o insanın katı yürekli. o ölçüde bir karşılık görürler .Yüz. yüzden utanır . yüzü güzel olanın içi de güzeldir. “Çok söyleme arsız olur . samimî.şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez . içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir. yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir.da güzeldir . en önemlisi tutumlu olan . O hâlde denebilir ki. içinin aynası olarak görülür. Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez. Bu bakımdan insanın yüzü.. içindeki işler de genellikle kadından sorulur. duygulu. gerektiği gibi zamanında.Yürük ata kamçı değmez Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan. iyi yürekli. az verme hırsız olur “. geçinmesini bilen. yüzü güzel görünen kişinin huyu .kadın ailesini huzurlu kılar.Yüz verme arsız olur.Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir Çoğunlukla kabul edilir ki. en iyi . evin içine mutluluk getirir .

olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği.onlara rahmet eder .Zahmetsiz rahmet olmaz Sıkıntı çekmeden.toprağını en iyi şekilde sürmesi. yorulup emek vermeden. kimi masraflara da girmeden olumlu. Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa.Zararın neresinden dönülse kârdır Zarar. .isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir Z .daha fazla zarardan kurtulmuş. güçlüklere göğsü germeden. Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için . işlemesi ve çok çalışması gerekir . hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. . uğraşıp didişmeden. özenli bir çalışmayı gerekli kılar.Zengin arabasını dağdan aşırır. zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz . güzel. insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar. züğürt düz ovada yolunu şaşırır . bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur.Bir aracı vasıtasıyla değil de. çalışanları sever.Zahirenin ambarı sabanın ucundadır Hangi iş olursa olsun. yapılan işi hemen kesmekle . Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak. Unutmayalım ki. Yüce Allah.

istediklerini yaptırırlar . boş. şeriat bacadan çıkar Zorbaların. malından ve parasından. varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar. gezip tozmasından söz ederler. ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış .Zenginin malı. Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş. hatta yiyip içmesinden.kaldırılmış demektir . zulüm ve haksızlık hüküm sürer.Zırva tevil götürmez Saçma sapan. Yoksul ise. yorumlamaya. kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye . parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz. Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir.olurlar . . kazancından. züğürdün çenesi yorar Yoksul. züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden. ortadan . öyle ki büyük güçleri bile yener. zalimlerin bulundukları yerde baskı.Zorla güzellik olmaz . anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya.boyun eğdirirler. en ufak .Zengin.Zora dağlar dayanmaz Gücü.engel karşısında bile şaşırıp kalır .savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır .Zor kapıdan girerse.

soyluluklarını da yitirirler Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz. hoşlanma duyguları da farklı farklıdır.Züğürtlük zâdeliği bozar Zengin.İnsanların yapıları bir değildir. CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan. varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla . CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler.1 istenen yöne çevrilebilir. Bir oyun veya hile. işin . Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye .(Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına Rast gele yapılan plânsız.Zor oyunu bozar Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da . Bu bakımdan beğenme. kural aranmaz.hizmetçi arıyor demektir.sonucu da kestirilemez . 2. LA ROCHEFOUCAULD Yanınızda çalıştırdığınız.en çok yanılanlardır. güç kullanılarak kestirme . emeğinin karşılığını ödemezseniz onlardan istediğiniz yaran elde . kazanç sağladığınız kişi ya da hayvanı yeterince doyurmaz.edemezsiniz . işlemez kılınabilir . programsız işlerde yöntem.çalışmak yanlış bir yola girmek demektir .yoldan boşa çıkarılabilir.

elde olanaklar varken gezip görmeli. niteliğini yi¬tirmez Yaradılıştan niteliksiz.mükemmel hale getirilemez Yararlan saymakla bitmeyecek ağaçları. J. Tuttuğu yolda başına gelen bir felâket. sanat uzundur. yeteneksiz kişi üzerinde ne ka¬dar durulursa durulsun. umut verme Yapılmış küçük işler.edinmeli Yaşam kısa. bir insan .planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.çalıştıracakmışsın gibi ilgi gösterip.Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt etkili olmaz.W. Demek ki bir insana en iyi dersi. aklını başına getirir. ne den¬li uygunsuz ortam . çalışmaktır.J. ROUSSEAU Yaşamanın amacı . . özellikle fi¬danları kesmek. hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil . görgü ve eş dost .Yaşamak için her canlı ne yapıp eder geçim yolunu bulur Yaşamak solumak değil . . F. FOERSTER .içinde bulunursa bulunsun. HIPPOKRATES . öğreneceği işe karşı aşırı istek ve sevgisi bulunmayan kimse o işi . işinde çalıştırmayacağın kim¬seye yapacakmışsın.başına gelen felaket verir Yapacağı. bilgi. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS Yaş geçmeden.başı kesmek kadar zararlı ve vahşicedir Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun.öğrenemez Yapamayacağın bir şeye. hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. . PETER MARSHALL Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne.

yapılan vaadler işe yaramaz. Varlıklı olma umuduyla . İnsanın ela düşünce ve .Yeteneksiz.da sıkıntı çekmedikleri için her şeyde kusur ararlar Yoksul kişinin kurduğu hayallerde hep bolluk vardır. önemli işlerde kullanıl¬maz Yeteneksize iş verirsen. yoksulla evlenirse bunlardan doğacak çocuk da yoksul olacaktır . beceriksiz kimse. Çevrelerinde basit bir kimse sayılırlar . yeteneklerini.Ağır başlı olmayan kişilere ise kimse de¬ğer vermez Yerine getirmedikten sonra verilen sözler. KARACAOĞLAN Yoksul kişi. becerilerini göstereme¬yecekleri. yetenekleri kaybolup .Yoksul. GERMAIN MARTIN Yerinde davranmasını.niyetlen yardımda bulun¬mamaktır Yetenekli kişiler.Yavaş akan sular genellikle defin ve tehlikelidir.dugularînı belli etmeyeni tehlikelidir Yenilince ümitsizliğe kapılma. eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz.kötü kalbindekini dile getirir. Bazı kişiler yardımsever görünmek amacıy¬la vaadlerde bulunurlar ama asıl ..hayaller kurup tasanlar yapar Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü bir şey . takdir edilmeyecekleri bir ortamda veya görevde bulunurlarsa. o işin yürüyeceğinden emin olamaz.peşinden koşmak zorunda kalırsın Yiğit olan sırrını kimseye demez.bulunmaz . Varlık içinde olanlar . her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. konuşmasını bilen kişilere her¬kes saygı gösterir.gider. aynı işin .

Mutsuzluktan mutluluğa geçmek için bazen çok küçük şeyler yeterlidir Yoksulluk içinde bulunan kişilerin durumları az şeyler¬le. görgü ve saygı kurallarına . ayrıca ter kokusun¬dan rahatsız olursunuz. içinde varsa hırsızlığa itilmiş olacaktır Yönetimin altında bulunan kişilere yerli yersiz. eleştiri üstüne eleştiri yağdırmamalıdır. .yaşlanıp güçten düşünce küçük işlerle oyalan ular . birinin sırrını ötekine söylerse sanatını kötüye kullan mış olur. Bu ka¬dar çok söylenme üzerine o kişi karşılık verecek. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar.Yoksulluğa yerinmemeli. Küçük bir şey en büyük gereksinim duygumuzu gidermeye yeter.Bir eksiği giderilse. BURKE Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber solu¬yorsa nefesi. Müşterilerinin iç yüzünü bilen kah¬veci. haklı haksız söylenip karışır. Kişiler mesleklerinin insan ilişkilerinde gerektirdi ği.Çünkü o takdirde. Kısacası herkes meslek ahlâkına sahip olmalıdır Zamanında güçlü ve önemli işler yapmış. kolayca giderilemez. eğitimdir.uymalıdırlar. . gereksiz cezalar verirsen onları kötü davranışlara sevkedersin. bir başka eksik çıkar Yoksulluk insanı öldürmez ama insanı üzüntü ve sıkıntı¬larla yıpratır.Yoksulluk çeken kişiler bedensel ve ruhsal yönden dert sahibi olurlar Yönetici çalıştırdığı kişiye tembih üstüne tembih. büyük kazanç¬lar elde etmiş kişiler. ağız kokusu burnunuza girer. Maddî sıkıntı içinde de bırakmamalıdır. Sonunda ya . . .arsız ya da hırsız olur¬lar Yurdu savunmanın en ucuz yolu. ilişkinizi bozacaktır. emir üstüne emir.

Bu nedenle iyi durumumuza aldanıp insanlan horlamamalıyız Zevk alacağı. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. kazanına . Balalı. kaytıp üyin tapkan song . fakir zenginleşir.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin . Çelimsiz ama zeki bir kimse. ata-ananın . yüksek mevkiler de sürekli değildir. o işin gerektirdiği .Şaşırana ayıp yok. zengin fakirleşir.aram salma Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. Zekâsız . Ata-anadıng kadirin.bolsang bilersing Kardeşin. yaralandığında bilirsin.Ben yolumu şaşırmam diyen adam. karakterine . eline geçenle ancak kendisini geçindirebildiği için yakınları ve kendisine birikim yapamaz .göredir Zorlukla geçimini sağlayan kişi.Yalalı bolsang bilersing.Adaspayman degen erdi. atlanuvdan kalma.Adaskanga ayıp yok. en basit şeyleri bile yapamaz Zenginlik de.araçları hazırlamış olmalıdır Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse.haram sokma Aga-iniding kedirin. fakirlik de.güç. dönüp evini bulduktan sonra . Gün gelir. en sıkın¬tılı günlerinde bile eğlenceden aynlmaz. akrabanın kadrini düştüğünda. bay bolayım deseng. zengin olayım dersen. kazanınga.Zekânın gücü her zaman diğer güçlere üstün gelmiştir. Herkesin yaşantısı ve sonu davranışına. güçlü fakat düşünme gücü az olan kimseyi rahatlıkla yener. yararlanacağı bir iş peşinde olan kimse. Kimin kime ne zaman muhtaç olacağı belli olmaz. Karanga tuman adastıradı. .

İyi boğayı kurt yer. arabası yolda kalmaz .Akıl baştan çıkar. arbası tozbas.Agalı-inili tatuv tursa.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. Absın-kelin tatuv tursa.Akıl yaşta değil başta . tarta-. adamın eğrisini halkı düzeltir . dünya namusu güçlü . kiyiz kesseng kıska kes.Ala azbandı böri aşar. asıl tastan şıgar.Akıl tabar.Ağaç etten geçer.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli. til söyler.Akıl bastan şıgar.Akıl akıldan üyrik.Aşamaga. çeke . basta.Akıl akıldan üstün . yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Kardeşler tatlı olursa at çok olur. kilim kesersen kısa kes. fakirin topladığı malı zengin yer .Akıl yasta tuvıl.as köp bolar .Agaş kıyşığın talkı tüzeter.Akıl bulur. yonta yonta kısalır. yona – yona kıskarar.Agaş etten öter. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .Ahret azabından. mücevher taştan çıkar . dil söyler . Edem kıyşığın halkı tüzeter. Ekpege at köp bolar.Ak nietliding atı arımas. söz süekten öter.çeke uzar .İyi niyetlinin atı yorulmaz.

Algasagan suv tengizge etpes. verdiğinde gözüne uyku girmeyen . balanın gönlü dışarda .Aram kapşıktıng tübi tesik.Almanın sonu-vermek ..Altı yasar altıstan kelse.Ananın gönlü balada.Almaktıng körki – bermek.Altın kapılıya hizmet etmek.göreyim .Kötülük batar. beti kara- .Aram batar. mısır ye de su iç.Aramzadeding koynı tolı. alpıs yasar aldına şıgar. ağaç kapılıya düşer .Anadıng köngili balada. barsa da ongmas.Haram kabın dibi delik .baladıng köngili dalada.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.songgısı da sonnan köşer.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim. evlense de hayır getirmez . iyilik kalkar . altmış yaşındaki onu karşılar .Alış-veriş bilmeyen.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.Alıs-beris bilmegen. arka tekerlek de ordan geçer . ak kalkar.Aldı tegerşik kaydan köşse.şişmanlama da . nartük e de suv iş – semirmeseng.Altı yaşındaki uzaktan gelse.Algasagan kız kievge barmas.Ön tekerlek nereden geçerse. bergende yatıp uykısı kelmegen.

su içer . edem yangılmas bolarma.Arıgan atka-kamışı avır. etigi men.Cimri adamı açlıktan öldürür.Arık oydan öler. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür .Atın sürçmezi olmaz.Bir acıyı yaşayan kişi .Yorulan ata kamçı ağır .At arısa tuvlak. berinnen.Atın iyisi arıklıkta.Arkasına ötken ayavşıl bolar.At yorulursa sersemler.Haramzadenin koynu dolu. top oynayan tozutur.suv işer Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.At sürinmes bolarma. Er basına kün tuvsa. besili yağdan ölür Asık oynagan azar. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir . kuyrık asagan. er arısa avırak.de ozar Aşık oynayan azar. er iygisi yarlılıkta biliner.At iygisi arıkta biliner.At avnagan erde tük kalar. adamın yanılmazı olmaz .Asılsız astan kıtar.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.. yiğit yorulursa hastalanır . insanın başına gün doğsa eteği ile . yavapsız sözden kıtar. aynı acıyı yaşayanların halini anlar . semiz maydan öler. yüzü kara .hepsini geçer . koy bagıp. koyun besleyip kuyruk yiyen de . avızlıgı man suv işer. top oynagan tozar.

attan inmek bir namus . anaga usap kız tuvmas. anasız öksüz gerçek öksüz . aytkan sözi de kaytpas .Ata binmek bir murad.Atadan körgen ok yonar.Atasına yahşılık etpegennen. komşusunun methettiğini salma .Babasız öksüz yarım öksüz.Ata barda uvıl yas.Ata.Atang barda el tanı. anadan körgen ton pişer.Ataga usap ul tuvmas. atangdı körgen ölmesin.Baba. avıldası maktagandı salma.Baba varken oğul genç. yahşılık kütpe.. attan tüspek bir namıs.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez. anaya benzeyip kız doğmaz .Atang ölse de.Ata baladıng sını.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .balaga sınşı. ağabeyi varken küçüğü genç . söyledeği söz de dönmez .Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.gez .Ataya benzeyip oğul doğmaz. anasız öksiz-kerti öksiz.Atası maktagandı alma. atanı gören ölmesin . aga barda ini yas.Babasından gören ok yontar.Atasız öksiz-yartı öksiz.Ata minmek bir mırad.Atan ölse de.Baba oğulun sınayıcısı . atın varken çevreni .Atasının methettiğini alma. atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. oğulun öğreticisidir . anasından gören kürk biçer .

hatının süygen tamaşam der.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun . yiğidi namus öldürür . komşuya söylesem çarpıtır . fırtınadan endişem yok . avızı yaman eldi bulgaydı. er erde dosıng bolsın. böri körse biriger..Avıruvdıng aldın al.Ayagın körüp asın iş. anasın körip kızın al- .Avılga aytsam aşadı. erdi namıs öltirer.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Hastalığın önünü kes . kardeşin odur .Ağrımayan başına bez bağlama .Avıl iyti ala bolsa da. ağzı kötü cemiyeti karıştırır .Ayağın nereye bastığını göz görmez .Avıldasıng kim bolsa.Avırmagan baska yavlık baylama. kongısıga aytsam kosadı. kurdu gördüklerinde birleşirler .Avıruv attan şıgar. kaygım yok boranda. kadınını seven temaşalığım der . adanasıng sol.Ayagı baskanın.Atın süygen alasam der.Avla tolu malıng bolganşa.Attı kamışı öltürer.Halktan birine söylesem yayılır.Komşun kimse.Ahırda atım yok.Hastalık attan çıkar .Atını seven kıratım der.Atım yok aranda.Ayagı yaman tördi bulgaydı.Atı kamçı öldürür. közi tanımaydı.Ayağı kötü baş köşeyi batırır.

bölüneni kurt yer . köp tıngla-yangılmassıng- . dinlemezsen senden gider .Ayamda bolsa yalarman.Ayağına bak da kımızın iç. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Az aşa köp şayna-tüyilmessing. bulut olsa ısıtır..Ayrılanı ayı yer.İyi dostun malı bir. anasını görüp kızını al .Ayagına kara da kımızın iş. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur . bulıt bolsa yılıtar.Aylandırgan avıruv almay koymas. gemiye binenlerin canı bir . her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir .Ayaz bolsa suvıtar. edem alası işinde.Rüzgâr olsa üşütür.Sürmesini bilmeyen at öldürür. akılınga kelse ıynan.Aytkanga ıynanma.Aytarman-mennen keter. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Ayday bilmes at öltirer. insan alası içinde . anamda olsa alırım .Söylenene inanma. tınglamasang -sennnen keter. künde bir tostakay may bergen artık.Söylerim benden gider.Ayavlı dostıng malı bir. az söyle. Bölingendi böri er. anamda bolsa alarman.Avucumda olsa yalarım.Ayvan alası tısında.Ayağını görüp aşını iç. anasına kara da kızını al. kemege mingenning yanı bir.Ayda bir at vermektense.Ayda bir at bergennen. anasına bak da kızını al . aklına yatana inan . söyley bilmes söz keltirer.Hayvan alası dışında.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Ayırılgandı ayuv er.

Azı bilmeyen çoğu da bilmez . çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var . değerini de bilemez . köp söz kümis.Bakırak-bakırak bardı aytar. çocuksuz ev mezar .Az ye çok çiğne. gelini geldiği andan itibaren terbiyele . bargan sözin yartı aytar.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.yanılmazsın . bela-kaza onunla gitmesin .Balalı üy-bazar.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz .(…!Az yiyen. birşey bırakmaz . taza aşar.Baladı yastan.Az söz-altın.Çocuklu ev pazar. kelindi bastan terbiyalav.Çocuğu küçüklükten. az söyle çok dinle. balasız üy-mezar.Az söz altın. çok söz gümüş .Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen. köpti de bilmes.Azdı bilmegen. temiz yer (Az yiyen.döğülmezsin (kuvvetli olursun).Acele edenin ağzı yanar .Balalı üyde melek bar. balasız üyde elek bar.Balık süygen suvga etegin malar- .Az aşagan.Kızım evleniyor. bagıslagandı da bilmes.Bakkandı bilmegen.Balam barar erge.Aşıkkan aska piser.Balalı kargaga kok artpas.Çocuklu evde melek var. söylerken de yarım söyler . bele-kaza barmasın.

Akıllı insan çocukken belli olur. eteging kesip bolsa da kutıl.Bası baskadıng.Balık seven.Gide gide bayram kalır. bayram sonu kurban kalır .danalığında belli olur . alan cömert. mal tanadan.ayağından.Başı başkanın aklı başka. ne varsa.Veren cömert değil. kurtul Bay mınan barıspa.Bileği güçlü biri yıkar. bayramnan song kurman kalar. dosına payda etpes. bilmegenge davılbaz da az- .Basına payda etpegen. dostuna faydası olmaz . eteğini kesip de olsa.Baydıng kızı ölmey. beren-şeren eteyik.Barma töre kasına.Zenginin kızı ölmeden. bilimi fazla olan bini yıkar . çobanın dayağından Bergen üyine barayık.Basınga kelgen beleden beleden.Başına gelen belâdan. bilimi artık mıngdı yıgar. akılı baska. iyi inek.uğraşma . yiğit ile.Bilgenge bir soksang da saz.Bara-bara bayram kalar.Bilegi yuvan birdi yıgar. betir minen kürespe.. fakirin kızına gün doğmaz .Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan. suya eteğini salar .Bergen yumart tuvıl.altını-üstüne getirelim .Verenin evine gidelim.Baysız pişe-patşa.Bereket gelinin. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan. yarlıdıng kızına kün tuvmas.Çıkma zenginin karşısına.Zengin ile barışma. algan yumart.Kendisine faydası olmayanın. şobannıng tayagınnan. bayısang özi keler kasınga.

biri utanır. düzeltici.Kurt olursan gök (boz) ol.Bulanık suda balık olur. şerli ölür.Büldirvüşi ining bolsa.Bir şeşekey men yaz bolmas. birleştirici annen olsun .Böri bolsang kök bol.Birev söyler.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. er bolsang – aytkanınga berk bol. eki körgen tanıs. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Bugünkü işini yarına bırakma. şerli öler.Borışlı ölmes.Bolayak on yasında da yas tuvıl.Bilene bir çalsan saz.Olacak on yaşında da çocuk değil. ol iyt bolmas.Bos mıltık eki kisidi korkustar. bolmayak yırma beste de yas. aşı-yemeği.Bir edemning üyi kalası bolar.“var . çocuğu gibi kıymetli .Biyimde de bar.Borçlu ölmez.olur ..Biri söyler. ası – balası bolarCimri.Bulganşık suvda balık boladı. çok konuşan kişiden belâ gelir .olmaz . birev uyalar.Dostunun verdiğinin dışına bakma . olmayacak yirmi beşinde de çocuk .Bozguncu.Dos bergenning tısına karama. tüzetüvşi agang bolsın. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.Bir körgen bilis. bilmeyene davlumbaz az .Bir gören bilir. karımda da .Bir çiçekle yaz olmaz. köp söylegen kiside bele boladı. iki sefer gören tanışır.Boş tüfek iki kişiyi korkutur. dağıtıcı kardeşin varsa.

Dosıng berse kım.Dos doska kerek. dos baska karar.Dosıngnıng asın duşpanday aşa.hemen ayrıl .nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var. kendin düşersin .Dos üyinde oltırıp ket.Dostuna çukur kazma. edem bolmas baladıng kisi minen. duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Dostunun aşını düşman gibi ye .Dostunun bıçağı ile boynuz kes. düşmanının evinde oturmadan.Duşpan ayakka. dost başa bakar . dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.Duşpan külip üyreter. avucunu yum .Düşman gülerek öğretir. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git. uvısınga yım.Dost dosta gerek.Dos esabı köngilden. görüşmeni bitir ve . adam olmayak çocuğun insnlarla ne .işi var .Doska bergen borışka. özüng tüsersing.Dosta verilen borçtur .Dosınga mungkir kazba. hesabı dürüst gerek .. asabı durıs kerek.Dostun verse sus. dos urısıp üyreter.Düşman ayağa.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Dostun hesabı gönülden . düşmanının bıçağı ile kilim kes .

El espese.Edem üreginde arslan yatagı bar. iyileştirici hasta olur .. kürk yakasız olmaz .El kaznası-eski söz.El almagan.Adam sözü taş yarar.İki sığırın ayranı çok. suvık yok.Elde amanşılık bolsa. elşi avırar.Adam adama konak.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır . bas yarır.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . tas yarmasa.İki ölç.İnsan yüreğinde aslan yatağı var .El bolmasa. taş yarmasa baş yarar . bir kes . elli yıl yatar.Edem sözi tas yarır.Halk içinde hastalık yoksa.Eki ölşe.El agasız bolmas.Eldi sökpe- .Edem-edemge konak.Halkın hazinesi-eski söz . ton yagasız bolmas.El bolgan erde betir de bolar.Eki sıyırdıng ayranı köp.Yel olmazsa soğuk yok . can tene konak . eki hatınnıng vayranı köp. iki kadının dedikodusu çok olur .El ağasız olmaz.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz . yan-tenge konak. şöp bası kıymıldamas. bir kes.

İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .. aytkanınnan kaytpas. ekev bolar.Elding avızına elli arşın böz etpes.Elçinin gecikmesi hayırdır .Elim boluvdan edem boluv kıyın .gücü tükendi.Erkek yaşlandı.İnsan kendine güvenirse. dediğinde de sözünden dönmez .Halkın işi-altın beşik .Yemişin iyisine kurt düşer .Epsizdi elşilikke yiberseng.Ülkeni kötüleme . ekevledi soltanım.Elli yıldan el yangırar. sormadan söylemez .Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .Aptalı elçiliğe göndersen.Er kartaydı – kuş taydı.Er kadirin el biler.Emisting iygisine kurt tüser. kötülükler çoğaldı .Erkeğin iyisi burunlu olur .Er aytpas. gücü iki kat artar .Elşiding keşikkeni hayır.Alim olmaktan adam olmak zor .Yiğit demez.Er kayratlansa.Er iygisi burınlı bolar. soramay aytpas.Elding işi-altın besik.Elli yılda toplum yenilenir .

İnsan darda kalmadan rahata ermez .Er şıragı-eki köz.Eri baydıng eli bay. ya da kadını çıkarır . bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Erden vazgeçilir. yade hatını şıgarar.Er yangılıp kolga tüser. elden (vatandan) vazgeçilmez .İnsan yanılır esir düşer.İnsanın ışığı iki gözü.İnsanı zenginin.Erinşekting ertengisi bitpes.Er tamırınnan er tamırı köp bolar.Erden devlet taygan song. köpir avızda sözin tappagan. kus yangılıp torga tüser. bas duşpanı dos bolar.Er tarıkpay molıkpas.Erding atın ya atı şıgarar. ülkesi zengin .Erden ozuv bar. köprü başında söz bulamayan . elden ozuv yok. atın sürçmeyeni olmaz .İnsanın yanılmazı olmaz.Erinceğin yarını bitmez .kaybolur ..İnsanlar arasındaki akrabalık.Er ötirik söylemes. güçsüz düştüğünde ise dostları . ep ötirik söyler.Erkek yalan söylemez. at sürinmey bolmas.Köprüden uzakta ağzını kapatmayan. kuş yanılır kafese girer . yerdeki köklerden daha fazladır . şartlar yalan söyletir .Erge devlet kuralsa.Er yanılmay bolmas.Erekte avızın yappagan.Erkeğin adını ya atı çıkarır.

İşiten yanlış.Et kanlı bolsın.Esaplı dostıng malı bir.yas eter .Hatın karıganın bilmes.gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar. antlı dostıng yanı bir.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .Esitken yangılıs. kadınlardan kadın var koca .Erte turgan erding ırısı artık. körgen kerti.Yetimin karnı-yedi kat .(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . kumar közdi.Kadın ihtiyarladığını bilmez.Etispesti ongmas kuvar. hatınlarda hatın bar.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder. çorba benize .Etimge eti kisi bas..Et ete. torgay etin as etken.Hesabını bilen dostların malları bir. sorpa betke. yigit yanlı bolsın.Erken kalkanın rızkı çok olur . yeminli dostların canları bir . eşek arıganın bilmes. kara suvdı as eter. hatında hatın bar.Etimning karnı-eti kabat. gören doğru .Et etke. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.Et kanlı olsun. yiğit canlı olsun . baytal etin tas.

üç kadın panayır .İesin sıylagannıng iytine süek taslar. pişe yamanı-künde azar. at gibi teper . kadınlardan kadın var kör gözü yaş .Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz . kadının kötüsü hergün tartışır .İnisi bardıng-tınısı bar.Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .Köpeğin yamanı çukur kazar.İyttey kabıp.Kalan (ertelenen) işe kar yağar - .Kalgan iske kar yavar.İçip doymayan.Kadir bilmes kardaştan. attay tevip.İytting yamanı in kazar. üşevi-yarmalık.İşip toymagan. yalap toymas.Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.Köpekli konuk sokağa sığmaz .Kadere bergen attıng tüsine karamas. tursa biydey.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs. oturduğunda bey gibi .İki kadın pazar.Hatınnıng ekevi bazar.Çalıştığında işçi gibi.İslese kulday.İytli konak oramga sıymas.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .eder . kadir bilir yabancı iyi . yalayıp doymaz .İt gibi ısırır. kedir bilgen yat yahşı.Kadir bilmez kardeşten.

Kamışıdı silke almagan. sözüne bak .Kat bilmegen zat bilmes.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan). kötülüğü olmaz .Kardeşin azarlaması olsa da.Kendisine bakma.Karga ne kadar bağırsa da. kaz bolmas.Karganın bağırmasıyla kış olmaz. beteri bolmas. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Kat – yigitting is bası.Kardaştıng azarı bolsa da.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur . o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .bilir . at biler.Kazannıng karası yugar. aldında ezir ası. yamannıng belesi yugar- .Kar küreyen.Kar küregen aslık kürer.Kazan avızı aşık bolsa. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .Karama özine-kara sözine. kaptal bilmes..Karga şakırıp kıs bolmas. Atadan yahşı ul tuvganın.kardaş bilmes. kaz olmaz . iytke de namıs kerek.Kazanın kapağı açıksa. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın. özüne tiygister. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Karga neşe çakırsa da. aş kürer . hiç bir şey bilmez .Kan şıkkandı karga biler. yan şıkkandı molla biler. torgay şakırıp yaz bolmas.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.

konuşmayan kaynana olmaz .Başkasına çukur kazarsan.Kelgenşe konak uyalar. kötünün belâsı bulaşır .Kerekpesti yıymasang.Keşe karanga bolsa.Gerektiğinde ağaç kes . ocağı evde .Kengesli ton keng şıgar. yuldızı yarık bolar.Kemege mingenning tilegi bir.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur . ket demek yok.Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Kelin kemtiksiz bolmas.Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Gece karanlık olsa. gerektiğinde bulamazsın .Gerekmezi toplamazsan.Kel demek bar. özing atılarsıng. git demek yok .Kazanı kırda. oşagı üyde.Kisige munkir kazsang. kelgennen song konakbay uyalar. kerekkende tappassıng..Kazanı kırda. kayınana kemiriksiz bolmas. yıldızı parlak olur .Kazanın karası bulaşır.Kerek tastıng avırlıgı yok.Gel demek var.Kerek üşin terek yık . kendin düşersin .Eksiği olmayan gelin olmaz.Gelinceye kadar konuk utanır. geldikten sonra ev sahibi utanır .Gemiye binenlerin dilekleri birdir .

Konak az oltırıp. çok görür .Kökke köterip kelgendi.Konak bolsang kolga tüs. erge karatıp yiberme.Kol kıpırdasa.Konuk az oturur.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar. kendine iyilik iste .Köp sözding azı yahşı.Konuk olsan. yalnız ben bilirim diyen ölür . özim bilemen degen öledi. yolavşı bolsang yolga tüs.Konak kelse et piser.Konak bolsang.Konaktıng kursagı toysa. et pispese bet piser.Konuğun karnı doysa.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. köp sınaydı. yere baktırıp gönderme) . yolcu olsan yola düş . avız da kıbırdar.Kol kıbırdasa.Başkaları çok biliyor diyen güler. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır . gözü yolda olur .Konuğa sorup vereceğine.Konuk doysa eşiğe bakar . elde yok .Konak toysa esikke karar. sogıp ber. közi yol karar. özinge yahşılık tile. az sözding özi yahşı- .Seni) göklere çıkarıp geleni.(Konuk gelse et pişer.Kökürekte bar. tiling tıy. kolda yok.Gönülde var. vurarak ver .Kisige yamanlık tilegenşe. dilini tut .Köp biledi degen küledi..Konakka sorap bergenşe. ağız da kıpırdar .

Çoğunluğun sesi bir olsa.Köp-korkıtadı.Köpting avazı bir bolsa.Korkaktı köp kuvlasang.Gösterişli.Körklige köne kiygistseng de.Korkağa sorma gözü söyler. çok gezenden sor .Korkak mıng öledi. kömeklegen -yavdan kutkarar.Korkana çok görünür . yalnızın söylediği söz tutulmaz . tek kişinin sesi yok olur . derin batırır .Herkes tükürse göl olur . aptala sorma sözü söyler . batır bir ölür .Çok yaşayandan sorma. birding avazı yok bolar. yarasar.Köpten koyan kutılmas.Köplegen konak atkarar.Köp yaşagannan sorama.Korkkanga kos koriner.Çoktan tavşan kurtulmaz . betir bolar.Korkaktan sorama közi aytar.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. teren-batıradı.Çok korkutur.Köp tükirse köl bolar.Korkağı çok kovalarsan.Korkak bin ölür. yardımlaşan düşmahdan kurtulur .Çokluktan tavşan kurtulmaz. cesur olur . betir bir öledi. az sözün özü güzel . köp yurgennen sora. tentekten (aptal) sorama sözi aytar.Köpten koyan kutılmas. yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır ..Çok sözün azı güzel.

Kuldan doğan kul olmaz.Göz korkak.Kulluk etkende kulday bol. avızıng tıy. gönlün sevdiği güzeldir . karnın ağrırsa ağzını tut . gömleğine yamalık kumaş ister . anlamayan adama . kulaksızga söz aytsang.Kudalık ayırılsa da.Çalıştığında işçi gibi ol. işing avırsa. köylegine yamavlık sorar.Kuldan tuvgan kul bolmas.Dünürlük ayrılsa da.Küle baksang. tuvganlık ayırılmas.Közel-közel tuvıl dı. kuba kazdıng tösinnen..Kösevi uzınnıng kolı küymes. kork aprelding besinnen. köngil tüsken-közel di. kol batır . kötü doğan kul olur .Korkpa marttıng kısınnan. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.Fakirle samimi olsan.Köz korkak-kol batır.Maşası uzunu olanın eli yanmaz . ata bindiğinde bey gibi ol .Korkma martın kışından.Közing avırsa. kolung tıy. yaman tuvgan kul bolur. kork nisanın beşinden . atlanganda biydey bol.Güzel güzel değildir.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar- .söz söylesen kulağının dışında kalır .Gözün ağrırsa elini tut. keler baska.Külme doska..kulagınıng tısınnan Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz.Gülme dostuna gelir başına .

Kış karlı olsa.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . kızdan aldın yigitke kerek.Kız kimdi süyse. sonıkı. kızdan evvel yiğide gerek .Kız kılıgı man süydirer.Terbiye kıza gerek. yaz yavınlı bolar.Kırk yıl tarla sürersen.Kız kimi severse.Gücü yeten.Kılış kespesti tilek keser. uşkanda da sonı eter. bakılşı bayımas.Kışın duman olsun..Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Kıs karlı bolsa.Kündesting otı da.Kılıç kesmezi dilek keser .Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kus uyasında ne körse.Kutlı konak kelse. suyu da tartışır .Kuş yuvasında ne görse. bir yıl sabanın altına değer .Künşi köbeymes.Kıskanç adam büyük aileli olmaz.Kız davranışları ile sevdirir . gücçsüzün efendisidir . bir yıl türening altınga tier. marazıng tımav bolsın. yaz yağmurlu olur .Kısıng tuman bolsın.Kılık kızga kerek.Kırk yıl saban aydasang. onundur . kötü adam zenginlemez .Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni. koy egiz tabar. hastalığın hafif olsun . suvı da kündes.

şerefi giden zavallı .Mart çıkmadan dert çıkmaz .Mısalsız söz-tuzsız as.Malı giden zavallı değil. kırmızı giydir . oturduğu yer bakımsız . nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . bergen erden kalmas. ülkemde çoban olmak iyi .Nesip.Meneli söz maldan artık.Molla vermez.Önerli ölmes. veren yerden kalmaz .Misalsiz söz-tuzsuz aş .Manalı söz maldan güzel . kızıl kiygist.Malı ketken yarlı tuvıl.. dert şıkpas.Mısırda patşa bolgannan.Ocağın dışı (bacası) güzel. kayda barasıng? Til bir erge baraman. oltırgan eri koklı.Kızıng yaman bolsa. önersiz kün körmes- . babandan büyüktür .Öğütlü törenler sonlanmaz .Maslagatlı toy tarkamas.Misafir.Nasip.Mart şıkpay.Misapir atangnan üyken.Oturan kız yerini bulur .Kızın çirkin ise.Mısırda padişah olmaktansa. sını ketken yarlı. elimde şoban bolganı artık.Molla bermes.Ocagınıng bası şoklı.Oltırgan kız ornın tabar.

Ong kolıng man berseng.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar. ongmagannıng eki borışı bir keler. mahtanış kökke karap yurer . hayatının ortasında karın ölmesin . hünersiz yerin altına (mezara) girer .Sağ kolun ile versen.Onggannıng üyine kobız kirer.Onggannıng eki dosı bir keler.Osal kisi ayagına karap yurer.Ötirikşi törge bir şıgar. sol kolun ile alırsın .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.. ikinci sefer çıkamaz .Yolun ortasında araban kırılmasın.Orta yolda arbang sınmasın. bahtsızın evine ölüm girer .Talihlinin evine düğün. talihsizin iki borçlusu bir gelir . namazı yok.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür.Ötirikşiding üşin sözi de zaya.Orucu yok. orta yasta hatınıng ölmesin.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var . akılsız kızın evi (ailesi) yok . bolmas erden konıs kurar.Hünerli ölmez. şenlik girer.Hünerli başarıya koşar. onggan avıl cemboylık.Ongmaz yiğit. şanslı halk cemboyluk .Yalanın temeli yok.Yalancının doğru sözü bile yalan . eki şıkpas. kutsuz yere çadır kurar .Talihlinin iki dostu bir gelir.Ongmas yigit. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Orazası yok namazı yok. hünersiz gün görmez . önersiz körge kirer. övüngeç göğe bakıp yürür .Ötirik sözding örkeni yok. akılsız kızdıng törkini yok .Önerli örge yurer. sol kolıng man alarsıng.

yoldaşını öldü bil . özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Ötpes pışak kol keser.adam .Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. kendisi gülen boş adam.Özi isine divana.Sirkeli tay at bolar.Düşünmeden söyleyen (konuşan).Kendin yorulduğunda.Kendi işini önemsemez.Sav baska-satlık maraz.Kendi düşen ağlamaz . kisi isine kuvana.Sağlam başa-satın alınmış hastalık ..Oylamay söylegen. yoldasıngdı öldi dep bil.Söylegennen tıngla.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama .Sabrın sonu sarı altın .Söyleyenden dinle.Ekin dibi-sarı altın . avırmay öler. bilenden anla .Özi söylep özi külgen-yayrang yigit. Kendi söyleyip.Kör bıçak kol keser .Özing arısang. halkı gülen hoş . simgirikli bala er bolar. bilgennen angla.Saban tübi-sarı altın.Sabır tübi-sarı altın. sümüklü çocuk er olur . hastalanmadan ölür .Sirkeli tay at olur.Özi yıgılgan-yılamas. başkasının işine sevinir .

hatırın dağ gibidir . dosıngnıng da dosı bar.Sevmesem de severim. ümırık közdi şıgarar. yavga ıynanma.Sırıng aytpa dosınga. ızı bir kuşak.Suya dayanma. basıng tav bolar.Süt pen kirgen. yumruk gözü çıkarır .Süymesem de süyemen.Sözding bası bir puşık.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin .Sevmediğin gelirse ev süpür . dürtüklese göz çıkar .Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden . süygenimning süygeni. düşmana (yağıya) inanma .(Sözün başı tel olur.Sözün halkda yaşıyorsa.Süymesing kelse.Sözing sav bolsa.Söyley-söyley söz şıgadı. arkası göl olur . dostunun da dostu var .Sıylasang sıy körersing- .Suvga süenme.Söz sözdi şıgarar.Süt ile giren kemik ile çıkar .Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.. türtkilese köz şıgadı.Süygenning asın duşmanday aşa.Söz sözü çıkarır.Söyleye söyleye söz çıkar. üy sıpır.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Sırrını söyleme dostuna. süek pen şıgar. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla. sevdiğimin sevdiğini .

Şeber yigit malga ortak.Şanışa almagan-iynesinnen körer. çekmesini bilmeyen ipinden görür . değer görürsün . Asırların süzgecinden süzülüp gelen ve günümüzde en güzel şeklini alan bu sözler bazen kitaplar dolusu açıklamaların yerini alıverir. egin ekpes.Akıllı yiğit yönetici olur. Bu davranış biçimi bütün toplumlarda kendilerine has bir tarzda ortaya çıkar ve millet diyebileceğimiz toplumlarda zamanın da etkisiyle bazıları kaybolur.Çekirgeden korkan ekin ekmez .(Ekmeyen yorulmaz (biçmez . çalışkan yiğit mal sahibi olur … Lahana org.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. tarta almagan yibinnen körer. bazıları da .Şeşen yigit elge ortak.İnek kabuğu diliyle bulur .Değer verirsen.Şegertkiden korkkan..Şaşpagan arımas. bir konu hakkında birçok cümle ile ifade edilecek duygu ve düşünceleri birkaç kelime ile ortaya koyan özel ifadelerdir.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.dan alınmıştır TÜRK DÜNYASINDA ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Kategori: Umumi tasnif — okuz @ 3:53 pm Hasan ÜLKER Bilindiği gibi atasözleri.

bölge. Aynı olaylar . Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk milletini oluşturan boyların atasözleri arasında dikkati çeken farkların bir çoğunun hayat şartları.hayat tarzı” nı bulduk. Biz de aynı dağılımı Türk dünyasında gözledik. ta Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada aynı kelimelerle.hayat tarzı” nı .değişikliklere uğrar. ayrı iklim ve başka milletlerle olan münasebetten doğduğu muhakkaktır2. Genel bir ifade ile “bir milletin yaşama biçimi. zaman.aynı atasözleri söylenmektedir Sınırlı imkanlarla ulaşabildiğimiz kaynaklardaki Türk atasözlerini diğer Türk boylarındaki şekliyle karşılaştırmaya çalıştık ve yine gördük ki Türklük dünyasının damarlarında tertemiz bir kan dolaşmaktadır. aynı manâlarla . Anadolu’daki atasözlerini ABCBütünüyle benzer olanlar Bazı yönleriyle benzer olanlar Bütünüyle farklı olanlar olmak üzere üç grupta değerlendirmektedir1. Dikkatli bir inceleme ile atasözleri sayesinde o toplum ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız mümkündür. Ama bu ayırıcı faktörlere rağmen gördük ki.bulabiliriz Karaçay Türkleri atasözlerindeki ifadelerin Türkiye Türklerindeki benzerliğini incelediğimizde her iki Türk boyunda da “bir milletin yaşama biçimi. Sayın Prof. Dr. Bu da tabii bir durumdur.Bazıları ise hiç değişmeden yüzyıllar boyu yeni nesillere aktarılmak suretiyle yaşar Bu atasözlerinde o topluma ait pek çok ipucu vardır.çok atasözünün aynı biçimde kullanıldığını gördük Sakaoğlu. Saim Sakaoğlu’nun yönlendirmesi ile diğer Türk boylarındaki ifade biçimlerine göz attığımızda pek .

toplanıp yenecek hale gelir. başka ülkelerin topraklarında yaşasa bile onlar. Ancak. Nasıl ki bitkiler. bir Karslı ile bir Kütahyalı arasındaki . Küçük farklar ise. ana yurtlarından ayrılıp yer yüzünün değişik bölgelerine dağılırken. aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallarında aynı meyvenin yetişmesi gibi. Bu meyveleri büyüklükleri. Böylece. rengini aynı güneşin ısıttığı dünyamızda başka bir topraktan beslenerek yaşatmaya devam etmişlerdir.karşısında aynı duygu ve düşünceler ifade edilmektedir. Türk Milleti’nin Kuzey Kafkasya’daki küçük bir topluluğu olan Nogay Türklerindeki hayat tarzı ile en kalabalık nüfusa sahip olan Türkiye’deki hayat tarzı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. Çiçekler hızla gelişerek meyveye dönüşür. Elbette bizim kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır.söyleyemez Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi. renkleri hasılı birçok özellikleri küçük farklılıklar gösterir. kokusunu. Aynı kültürün küçük farklılıklarla karşımıza çıkmasını tabii karşılıyoruz. atalarımız da yadırgamıyacakları kültürlerden tesirler almış. Ama hiç kimse o meyvelerin aynı ağaca ait olmadığını .fark kadardır Atalarımız. Daha çiçek açarken bile bütün dallarda tam bir birlik göremeyiz. Büyük bir meyve ağacı düşünün. yetiştikleri coğrafi bölgelere göre kendilerine has . ancak onları milli benliklerinin içinde eritmesini bilmişlerdir. yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile getirmişlerdir. kültür ağacımızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı değişikliklere uğraması normaldir. Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi. tatları. aynı kökten geldiklerini unutmamışlar. kültür ürünlerini de beraberlerinde taşımışlardır. o ağacın tadını.

189 .149 (Karaç. türküler.bir yayılma sahasına sahiplerse. Adam olacak çocuk. (KNS.73 (Azeri. bokundan belli olur.61 Nogay. Aş tavuk tüşünde tarı .(ADS1.(NKÇ.158 (Bolur – boğundan belgili..113 (Dlt…. Bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak. Aç tavuk düyşünde darı görer. Bu denemenin bir ekip çalışması ile daha da geliştirilerek Türk dünyasındaki birlik .. Biz rastladığımız eserlerdeki benzer atasözlerimizi bir araya getirdik ve Türk Dünyası haritasını okuyucunun gözü önüne serdik.. (KNS. bizim milli beraberliğimizin en büyük teminatıdır..17 (Karaç. Bizim kültürümüzde yayıldığı her yere aslında pek az bir kayıpla ulaşmış ve özünü daima korumuştur.Kosov.28)Kırım..Aç itning çüşige söngek kirer (Trkmn. Tavıklın tüsine tarı ener. Aç toyuğ yuhusunda darı görer. kültürler de ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni yeni sahalara sahip olmuşlardır.çeneli. ninniler.201 .(ADS1. (TIIM. Tavuk tüşü – tarı bürtük.ve beraberliğin dosta düşmana ilan edilmesi en büyük temennimizdir (Türki.(DKTAD.körer. Boldaçı buzagu öküz ara belgülüg. (I..olduğumuz içindir Atalarımızın bize bıraktığı kültür ürünlerinden atasözleri dünyasına girip bir bakalım.. Aç tilçi ruyasında touk cürür (Türki. ağıtlar hep aynı kalıplara dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları . Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür.(TASH.(i.110 (Aç tavuk düşünde darı görür.. Adam bolluk atlamından belgili.21)Özbek.528. İşte bu kültür akışı. çocuklarımız aynı tekerlemeyi söyleyebiliyorsa. (AHYÖ.

264 .(ADS1.Yugos. 77 (Kırım. Birinin adı çıkacağına canı çıksın.Kosov.203 (Irak…. Ağaç yaş içer eğrilir (Türki... Adı şıkdı tokuzga. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Atıng amannga çıkğandan ese canıng tamağıngdan çıksın.292 (Kıbrıs..149 (Karaç. Insanın daha ey canı ise adi çıksın (Türki..78 . Yaşamayan uşağ pohunnan bellidir.28 (Cılamağan caşha anası emçek salmaz. Adamın adı çıkacağına canı çıksın. Bolcak oglan bolşundan belli.( ITDA. Ağaç yaş iken eğili.(DKTAD. Ağaç fidan (yaşken) iken eğilir.(DKTAD.44 .s. Adamın adı haraba çıkacağına canı çıksın.(NKÇ. Ümürsüz çoçogon bokondan bellidir (Türki. tüşmez endigi sekizge..... (HDD.(KTADS. Terek talında iyilir (ağaç fidan iken eğilir). Ağlamayan uşağa süt vermezler. Bolor muzoo bogunan..(TASH.(ASD1.(KzTAD..2189 (Kazan.63 .. Ağaç yaşıkan eğilir . (KTADS.(Krgız. (TIIM.Yugos. (NKÇ.43 (Kırım.. Yılamagan balaga imçek birmiyler. Çıbıklıkda bügülmegen.(ITDA.112 (Azeri.315 (Kıbrıs. Yaman addan ölüm yahşıdır.264 (Insanın adı harab’a çıhınca.103 (Karaç. (ITDA.88 (Trkmn Ağaçı yaşlıkdan bük.16 (Irak…. (ITDA.Kıbrıs. Cılamağan caşha cukka salınmaz.117. (KA. Adam olacak çocuk bokundan bellidir.242 (Karaç. (TIIM. kazıklıkda bügülmez.115 (Azeri.(KNS.201 (Irak…. (AHYÖ.(KNS.141 (Trkmn.

(DKTAD. Cüler dustan akıllı duşman yahşırak. Akıl caşda tuvul baştadır. Merdin tövlesi. (TIIM. (i.başdadı.(NKÇ.153 (Bala ıylabay emçek kana. (ITDA. (TIIM.. (MNS... baştadı.243 . yaşda olmaz. başda bolar.184 (Uygur Ekil yaşta emes.315 . başta. Yaşda tügül. (KA.. Uşağ yığlamasa ağzına emcek koymazlar. Emgenmedik oglana emçek cok.37 ..Kosov. değil baştadır. bolmaganı igidi.121 (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Akıl yaşda bolmaz. kartda da tüldü .. başda. namerdin otağından yahşıdı.326 (Kırım. başdadı.Kosov. igi cavung bolsun (Aman şuyohung bolgandan ese. 11 (Kazan. 39 (Nogay. Aman şohung bolgandan ese. basta. (AF. Agl yaşta emas.çeneli. Ağıl yaşda deyil.149 (Ağıl başda olar. Akıl yaşda.(NKÇ.Karaç.(ADS1. (AHYÖ.265 .205 (Irak….(Kırım. baştadır. Iylabağan balağa emçek cok. Asıl başdan.40 (Krgız.. Akıl caşda..201 (Irak……Akıl yaşta dögü. (AVAS. (TIIM. Cılamagan balaga emşek berilmez. TK. (KA.(ITDA. Akıl dil..25 (Kumuk.(DKTAD.. kasım 84 (Trkmn. asıl taştan. (ADS1. Çocuk aglamadan ana ele almas (Türki. baştadır (Türki.138 (Trkmn. (AF. Akıl yasta tuvıl. (KA. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.(ADS1..47 (Özbek.123 (Azeri.(KzTAD.235 (Karaç.16 (Kırgz.199 (Azeri.

(NKÇ..(Kırım..(ITDA. Akılli duşmandan korkma.. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. (ITDA.Kosov.(DKTAD.Dadanmiş kudurmiştan beterdir (Türki. (AVAS..16 (Krgız.134 (Azeri. (ITAD...(ADS. Nadan dostdan. Arabanın ön tekerleği nereden geçerse. Anasına karap kızın al. (TIIM.208 (Irak…. Alınmiş kudurmiştan beterdir .127 . Tatangan kuturgandan beter.205 (Irak….(NKÇ. (TIIM.(ITDA.. Ürenngen avruv tohdamaz (Kırım. art tekerleği de oradan (geçer.Akılsız dostdın akıllu düşman yahşıdur (Trkmn. Akıllı duşman. gırasını görüp bızını al. Anasına bak kızını al. akılsıs dosttan kork (Türki. nenesine (annesine) bah kızını al.265 (Kıbrıs.(DKTAD.294 (Astarına bah üzünü al.153 . Enesini görüp gızını al. anasına kara da kızını al... aşına karap tuzun sal. (ADS... (KA. Akmak dostan akılduu duşman. akılsız dostan iygidir..136 (Azeri.149 (Kumuk.Yugos.350 (Ayagına kara da kımızın iş. Anasına bah. (AHYÖ.. Bakraçına bagıp suvın iç. bezini al.266 Türki..86 (Irak….(KTADS.30 (Trkmn.. kenarına bak bezini al.350 (Kazan..Karaç.kudurmuşdan beterdi. dana düşman yagşıdır. nenesine bah kızını al.. (AHYÖ. Alışmış -öğrenmiş.(ADS1. Su ahan arhdan bir de ahar. Alışmış kudurmuştan beterdir. gızını al-gırağına bah. 29 (Nogay. Ayagın körip asın iş.37 . anasına bagıp kızın kuç(KzTAD..265 .Özbek.133 ... Kenarına bah bezini al. anasın körip kızın al. Alışmış kudurmuştan beterdir.

211 .(DKTAD. arka tekerlek de oraya gider..Dlt…. (TIIM...(NKÇ. arada kara sinek ezilir) (Trkmn.147.Yorkanınga köre ayağındı soz (Kazan.342 .Kazak. ((KTADS.192 (Trkmn.30 .. Atlar tepişir.. arasında eşek öler. ayak da oraya gider. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat ..75 (Kırım.150 (Azeri. (KA. Ikka bugra igeşür otra kökegün yançılur (Karaç. Arabanıng ald tegerşigi kayerden cürse ard tegerşigi de o yerden (cürer.. Yorganına göre ayak uzak.. Ön tekerlek nereye giderse.(TA. Iki at depişer..62 (Türki. orto cerde kara çımın kırılat.19 (Baş kayaka ketse ayak o yaka keter. Iyne ötken cerden cipte öter Kıbrıs. arada eşek ölür..s..150 .. Ayağını yorganına göre uzat... Atlar tebişir arada eşek ezilir.29 (Kırım.(ADS1. 14 (Nogay. (KzTAD. Algı küpçek kaydan tegerese artkısı da şundan tegerer.84 (Türki. Eki döö kağışsa..24 (Özbek.. Eki at tabanlaşsala.25 Kırım.(ADS1. (TIIM. Aldı tegerşik kaydan köşse. Ayağıngnı tüşeginge küre suz.(Karaç.(DKTAD. (KzTAD.(NKÇ.songgısı da sonnan köşer. Arbanı al çarhı kirgen cerden..Iki deve döğüşür.309 (Kazan..23 (Krgız.Karaç.Karpanga garab ayağını uzat. Ayağın corkanınga köre uzat. Ayağını yorganına göre uzat. art çarhı da öter. arada eşekler ezilir.(DKTAD.(DKTAD. (KTADS.150 (.Nogay.179 (Baş nereye giderse. (AHYÖ.. (MNS..

153 .... Azacığ aşım.(NKÇ.. tinç gulağım.267 (Türki.As…. ağrımaz başım..269 (Türki. (AHYÖ.Aç garnım. (AHYÖ.114 (Özbek.68 (Irak….64 (Kırım.182 (Trkmn.201 (Irak…. Bal bal demekmen avuz tatlılanmaz.30 (Kırım. Ayıbsız teng izlegen tengsiz kalır (Kırım.202 (Irak…. Bal tutgan barmagın calar (Kazan.Karaç.150 (Karaç.. Bal tutan barmağ yalar..31 .66 (Kazan. Azıcık aşım.267 (Türki. Aç karnım.. Bal tutkan barmak yalar.(ADS1. ağrısız başım. Bal tutan parmağını yalar. Az aşım avrusuz başım. (ITDA. Bal bal diyü blen avız tatlılanmas.(DKTAD. Yorgana cüre ayaklarıni uzat (Türki. dinç gulagım.. (ITDA. Bal diyenin bilen agız süycemez.Yugos. Aç başım.(ADS1.(DKTAD.(DKTAD. Azıcık aşım. tınç kulağım.(ADS1... “Bal-bal!” degenlikge avuzung tatlı bolmaz.... kavgasuz başım (Azeri. Azacuk işum. (TIIM....160 (Azeri. (ITDA.. (TIIM...151 . kaygısız başım..69 (Kul kusursuz bolmaz. dostsuz kalı. Bal bal demeğten ağız şirin olmaz.158 (Karaç.(Irak…. Kusursuz dos kıdırsang dossuz kalırsıng. (ITDA. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Ayıpsız dost arayan.316 .(DKTAD. dostsuz kalır.Karaç.150 .. (TIIM. Ayıpsız dost isteyen.(ADS1. (KzTAD.. Yorğanıva göre ayağıv uzak.28 (Trkmn.(KzTAD.(NKÇ..

Yüz ölç.(DKTAD.(NKÇ.. Bıçak yarası geçer. til yarası tüzelmes.Kosov.56 (Kırım.81 (Nogay. dil yarası sağalmaz. dil yarası bitmez. Biçak yarasi ceçer.210 (Gılıç yarası biter.(AHYÖ..(KNS. süz yarasi ceçmes (Türki. bir biç. (HDD. (KTADS.Bal tutgan barmağını yalaydı. avuz cara bitelmez..(NKÇ. Bal tutkan parmağın calar. söz cara bitmez .Karaç.33 . Adamı kilinç öldürmez. kılış yarası tüzeler..69 (Kırım.80 (Irak….. Bing bilseng de gene bir bilgenge danış.(KzTAD.167.38 (Nogay.288 (Kıbrıs. Bin bilsen de bir bilene danış. (ITDA. Bıçak yarası geçer. bir mertebe kis. Bal tutan barmagını yalar.186 (Trkmn..(NKÇ.. Eki ölşe. Tıg yarası biter.26 (Kılıç cara bitelir...332 (Kazan.(ADS1.167 (Azeri. Til yarası tüzelmes. (TIIM..490 (Azeri..(KzTAD.. (AHYÖ. dil yarası geçmez.203 (Türki.s. söz yarası bitmez.151 (Söz yarası gılınç yarasından beterdir.61 . bir kes.106 . (ITDA.(TA.(DKTAD.27 (Özbek. Un mertebe ülçe. Kol carası keşer. til carası keşmez.356 (Kazan.Ok caradan söz cara amandı (Avuz cara bitelmez. Kul yarası tüzelir.. (TIIM.65 (Trkmn.264 (Hançer yarası sağalı. Kama cara biter..(DKTAD. tahne söz öldürü.154 (Karaç.(NKÇ. Bile tursang da sora tur.. (TIIM.. dil yarası geçmez..(Kırım.. Gılınc yarası sağalar.(ADS1.. dil yarası sağalmaz. kılıç cara bitelir.

150 .350 (Kazan.61 (Krgız.188 (Trkmn. (TIIM. Dağ dağa kavuşmaz.271 . tirlik bolmas.Karaç...(ITDA..64 (Türki.Yugos.. adam adama govuşar.153)bkz:nerde birlik (Azeri.(NKÇ. (KTADS. Dağ dağa govuşmaz.196 . o yerde tirlik.. belki yarın sana yar olmaz. Tag tagka kavuşmas.(KzTAD. Bu günün işini sabaha goyma..36 (Özbek. Bu cünün işini yarına bırakma (Türki. Dokuz ölç.. Bugüngi işni irtege kaldırgan kişining işi hiç bitmes. Bögünün işini yarına bıragma . Birlikte tirlik (Kumuk.... insan insana kavuşur. Bügünngü işni tamblağa koyma (Nogay. Bügüngi isingdi tanglaga kaldırma. (AVAS.... Tirlikting küşi – birlikte. Birlik hardadı.. kişi kişike kavuşur (Azeri. (KzTAD. (AHYÖ. Bin düşün bir seleş.Birlik dirliktir.(DKTAD.. dirlik ordadı. Birlikten dirlik olur.(NKÇ.304 (Kazan.(ADS1.180 (Azeri.86 .34 (Kırım.150 .…Türki.Bugüngi işni ertaga goyma..(KA. Birlik bolmay.. Kayerde birlik. (AF. Bu günün işini yarına bırakma. Birlikden kuvvet doğar..150 (El bir olsa dağı yerinden terpeder.(ADS1.Karaç.Kıbrıs.(TAÖ (Irak….. (AHYÖ.165 (Kıbrıs..(TASH.(ITDA..Dlt…. Bu günki işi ertire goyma. bir kes. Bugünün işini yarına koyma. (KTADS.(Irak…. Birlik tirliktir. Tiriliktin küçü birlikte..270 (Kıbrıs. 16 (Nogay.242 . (AHYÖ.

(ITDA. cıyıla-cıyıla el bolur..61 . 24 .82 (Kumuk. (ITDA. bir daha bin olur.276 . adam adama gavuşadı..204 (Irak….204 (Köp damcadan köl bolar. ağa ağa söl bolur.208 (Irak…. Su damlaya damlaya göl olu. adam adama govşar. (KA.(Karaç. Damlaya damlaya cül olur .Yugos.(ADS1.(NKÇ.. Dama dama göl olar (Karaç. Eki too toşulbayt.308 (Adım adım yol olu.Dlt…. (TIIM. eki el koşular... 140 (Nogay. insan insanla gavvuşr (Türki.(KNS. adam adamğa tüber. insan insana gavuşur . adam adamğa yoluğar. Tamışdan tama berse derya bola (Trkmn Dama dama köl bolar. Köp tükirse köl bolar. (ITDA. Damla damla göl olur. tama tama köl bolur .(NKÇ. (TIIM. Il tükürse kül bulur. (AVAS. Dag daga govuşmaz.Yugos..(NKÇ. (TIIM.195 (Trkmn. Dağ dağa gavuşmaz.(KzTAD. Damlaya damlaya göl olur. Dağ dağa kavuşmaz.303 (Kazan. adam adama kavuşu. düşman gözü kör olur.151 (Özbek. Tama-tama köl bolur.86 (Bir. hiç dammasa çöl bolar..Tav-cavğa yolukmas.Kazak.Tağ tağga gavuşmaydı.(Köl da tama tama boladı. Tav tavga ılaspasa da.Azeri..Nogay. Tav tavğa tübemez. damla damla göl olu. Dağ dağle kavuşmaz. (KTADS. (KNS. (TIIM.. edem edemge ilasar (Krgız.138 (Tama-tama köl bolur.72 .Kıbrıs..196 .47 ...264 (Kıbrıs. Birin birin ming bolur. (KTADS.

(KA.45 (Özbek. düşmen ayağa. Dost başga.41 (Kırım. çobanın ekmeğini yer.(TA. 109 (Kırım. Delikli taş yerde kalmaz. Eceli gelen köpek cami duvarına siyer.Dlt…. 177 (Kumuk. düşman ayagga garaydı.83 . damlacikdan sel olur (Uygur.323 (Kazan...278 (Kıbrıs..91 (Eceli gelen kiçe. Dost başa düşman ayağa bakar.210 (Azeri. Teşikli taş erde yatmas. kedinin yoluna çıkar. 230 (Türki. (KNS.Damlaya damlaya col olur. duşman ayakka karar.(ADS1. 32 (Krgız. Dost başa bahar.(HDD.46 . Dost başa.. (AVAS..189 (Irak…. cavung ayağınga karar (Nogay. Köp tükürse köp bolur..216 (Eceli gelen fare.Karaç.Yugos. duşman ayakka bağar.70 (Kıbrıs. düşman ayağa bakar. (KTADS. Dosung başınga karar. (OGZ. Duşpan ayakka. (TIIM. Dost başa bahar. Çıçhannı acalı cetse. düşman ayağa. Üttüü monçok cerde çatpayt..167 (Trkmn Altın yerde yatmaz .(DKTAD.241 . kidikni kuyruğundan kabar.(ADS1. düşman ayağa (Türki.(KzTAD.(ADS1. dos baska karar.88 (Türki.199 (Azeri. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır (Karaç. Eceli kelgen it camining duvarına siyer. Teşik taş cerde kalmaz... 106 (Karaç. Dos başka.. Dus başka.(NKÇ.. Dost başa bahar. (UAD.(TASH. Delikli boncuk yerde kalmaz.(TASH. (KNS. (KTADS. yagşılık – yolda.102 .(DKTAD. Delüklü taş yerde galmaz. (ITDA.

46 (Eceli kelgen eşki. hinine bakıp üyrer.243 (Karaç. iki el yüzi yuvar.Kırg(Af) Eçkining ölgüsü kelse. El için kuyu kazan. Eceline susayan köpek. özüng tüsersing. şobanıng tayagına süykenir.. (AVAS.352 (Dosınga şungkır kazba. özün tüşersin . 47 (Karaç. eki kol betti yuvar (Kazan. evvela kendi düşer. özü düşer.(NKÇ. (AF.(Eceli kelgen ışkan catkan mışıgıng kuyrugun tırnar.201 (Irak.. koyçunung tayagıga soyönör (Türki.(KTADS.(KTADS. cami duvarına siyer. uzing tüşersing(KzTAD.220 (Azeri.54 . iki el biğigin yüzi yuvar. (ITDA.(NKÇ. Kişige baz kazma. 44 .(DKTAD. (TIIM.27 (Kumuk.97 (Koç kaşınınca çobanın topuzuna sulanır..Nogay.46 (Trkmn Acalı yeten tilki. Özgege tuzak salgan – ozü tüşer tuzakğa. Birevge deb kör kazba.. özing atılarsıng. 44 (Kol kolnu cuvar.(NKÇ.77 (Kıbrıs. El eli yıkar..284 (Kıbrıs.97 (Türki. Birevge uru kazğan.. 144 (Kumuk. kesi tüşedi.(NKÇ.(KNS.. Geçinin ameli azarsa gider çobanın ekmeğini yer. el de yüzü yıkar. Kol koldı yuvar. Kul kulnı yuwa. El üçün guyu gazan. (AVAS. 18 (Nogay. iki el de döner yüzü yıkar. El eli yuvar.(ASD1. kol betni cuvar.68 (Birevge költürgen tayağıng kesingi başına tier.(KTADS.(TA. bet betge bağar. Kisige şunkır kazsang. Kol kolnu cuvar.56 (Trkmn. Kol kolnu cuvar.. (AVAS.221 (Azeri. (OGZ.140 . El eli yuvar.323 (Kazan.(DKTAD.Kazak. eki de betni cuvar.(ADS1. El eli yıkar. iki kul bitni yuwa(KzTAD.

Koy körmegen koy körse. Cavgan canngurnu camçı bla kuvma Kumuk.227 Sabahtan karnını doyuran.(ITDA..110 (Türki. erte üylengen döl alır.245 (Karaç. Erken kalkan (çıkan) yol alır.(KTADS.(DKTAD.341 (Kırım.(KzTAD.(NKÇ.KNS.353 (Kazan.297 (Kıbrıs. sürüb otlatır.49 (Türki...(NKÇ.84 (Ertde turğan bla ertde üylenngen sokuranmaz. içine kendi düşer. Kün körmegen kün körse. (kuvub..49 (Erte turgannıng kısmet açık. Ertde turğannı erkek atı tay tabar.269 (Kuyunu kazan içine düşer. Getgen yangurnu artından yamuçu alıp çapmak hakılsızlık. kiçigde evlenip ulgadha sevnür (Karaç. Erte turgan erding ırısı artık.Karaç..306 (Erte turgannıng ırısı artar.(DKTAD..42 . kündüz çırak candırır.... (ITDA. Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. Başkası için kuyu kazan özü düşer. er evlenen döl alır.(Irak….284 (Kıbrıs.101 (Türki.(NKÇ... Tünle yorıp kündüz sevnür.(ASD1. Uzgan bulutnı tutup bulmiy.(NKÇ.1724 . Görmemişin oğlu olmuş.30 At körmegen atha minse. Geçmiş yağmura kebe tutma.71 (Irak….(NKÇ. Erte turgan col alır.. erinmey yurgenning yurisi artar. (AVAS.Dlt…. Geçmişe mazi pişmişe kuzu derler.(KTADS. ((ASD1.. küçükten evlenen aldanmamış.(TRAD.(ASD1. El kuyusu kazan. Geçmişe mazı diyeller.134 . (ITDA.84 (Nogay. (49 (Nogay.(NKÇ. urub tüyüb atlatır. çekmiş çükünü koparmış.

Haynen gele. kuvalap cürüp otlatır. (KNS.(KzTAD. Gülme komşına. şaba şaba ötdürür.... gördü gümüş.... Haydan gelen huya gider.(Karaç. (AVAS. geler başına.288 (Kıbrıs. (kaga kaga tozdurur.. Gülme gonşına. colur başına (Türki. Haydan gelgen hüyden geter.286 .. 206 (Irak….254 .53 (Irak….(KTADS. keler baska..245 (Azeri. 42 (Nogay.. gelir başına.. Görgüsüzün bir oğlu olmuş.. Haramdan kilgen haramga kite.116 (Türki.(NKÇ. (ITDA. ((KTADS. (TİİM.67 (Irak…. Kün kürmegen kün kürse. sudan gelen sele gider.(DKTAD.Azeri. Külme doska. vaynen geder (Kumuk.(Nogay.. Haramdan kelgen haramga keter.. çeke çeke taşaklarını sökmüş.(DKTAD.(DKTAD.285 Kıbrıs.(NKÇ.318 (Kazan. oldu kudurmuş. Ton kiymegen ton kiyse.. 188 (Nogay. selden gelen suya gider. geler başına. 152 ..125 . kelir başha.45 (Kırım.. Kız körmegen kız tapsa (başına kına salıp oplatır.. Haydan gelen huya gider. (ITDA.23 Koy körmegen koy alsa. Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar. At minmegen at minse. Gülme komşuna.. Aram kapşıktıng tübi tesik.(KzTAD. Gülme konşuva. kündüz çıra yandıra. Gülme gonşuna. (ASD1. Haydan gelen huya gider.56 Kırım. Külme kartha.(NKÇ. (AHYÖ.329 (Kazan.(ADS1.324 (Trkmn.. geli başıva. Görmemiş.. (ITDA.Yugos.

(KA. (ITDA..(ADS1..57 (Irak…..(ADS1.Karaç. ((ADS1. yatkan taş müklenir(KzTAD. Işde temir tot bolmaz.Azeri..292 (Kıbrıs.(TASH..133 . karvan yürar. 23( (Kazan. büri yürür(KzTAD. (TIIM. Yürgen taş şumarır.191 (Trkmn..(NKÇ.(NKÇ. ((AHYÖ. kerben cüröt..307)Kazan. It ürür.34 (Işlegen balta tot bolmaz.207 (Irak….277 Azeri.. Işleyen igne pas tutmaz Türki. kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di. İt haplar. Yahşılığa yahşılığ her kişinin işidi.(ITDA.(Türki.153 (Özbek.. Işleyen demir pas tutmaz.... (TIIM..80 (Kırım.34 (Kazan.. kerivan geçer. Aşhılıkga aşhılık har kimni da işidi.Yahşılıkka yahşılık her kişining işidir. kervan yürür.(NKÇ. It ürür... kerven geçer.(KTADS. yamanlığa yahşılığ er kişinin işidi. It üröt.. yamanlıkka yahşılık . It üyrer. Işlegen temir ışıldar...(DKTAD.87 .154 .(TASH.276 (Kumuk..49 (Krgız.274 (Işleyen demir ışıldar. It ürür. Iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Işliyen demir paslanmaz.292 Türki. It hürer kervan geçer. amanlıkga aşhılık aşhılanı işidi Nogay. Işleyen demir pas tutmaz.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di..86 (Yuvarlanan taş yosun tutmaz.. Işlemeyen demiri pas basar (Karaç. (AVAS.Yugos.

. yamanlıga yagşılık er kişinin işidir.ir kişining işidir(KzTAD. balık bilmese halık biler.(NKÇ. (KA...Karaç.(ADS1. Eyiliğ et at deryaya.282 (Türki..(KA. -dey edi.134 .. kirpi va balasına “cumuşakçığım” .92 Irak….(NKÇ.(AHYÖ. Karga yavrusuna bakmış. Çavka balasına “çımmakçığım”.. Yagşılıga yagşılıg her kişinin işidir.. -dey edi. Iyilik et denize at. “benim ak pak evladım” demiş. kirpi balasın cımşagım dep süyer. (yamanlıkga yahşılık er kişining işidir. balık bilmese Halik bilir(KzTAD. ((ITAD..(DKTAD.76 (Özbek.284 (Kuzguna yavrusu anka görünür.210 (Irak…..284 Karaç. Karga süyöt balasın “appağım” dep.deydi (Karğa balasına: “çımmağım”. Yahşılığ ele balığı at deryaya. Eyiliğe eyiliğ her adamın kârı.197 (Trkmn.76)Özbek. Karga da balasına “appağım” dir. Yahşılık kıl da deryaga sal.. balığ bilmasa halıg bilar. (TIIM.59 (Kirpi balasına: “cumuşağım”. balığ bilmezse Halik bili. balık biler.197 Trkmn. haraplığa eyiliğ mert adamın kârı.277 (Azeri.52 (Kırım.. ((TA.(ADS1. Yahşılık et de derya at. balıg bilmezse halığ biler.25 (Krgız. kirpi de “yumuşacığım” dir. balık bilmezse halik bilir.. Yahşılık gıl daryağa taşla. Igilik tas bolmaz (Kazan.Yahşılıkga yahşılık har kişining işidir. Ayu balasın appagım.(ITDA.(ADS1..60 Kazan.282 (Türki.(TIIM. ((KzTAD.154 (Ar kimdiki özünö ay körünöt.(TIIM.154 ..

s.85 (Türki.206 (Kıbrıs. Ölgen sıyırnı sütü maylı bolur. Öz gözünde tiri görmür. elin gözündeki çöpü görür. Kendi gözündeki merteği görmez.. Özi yıgılgan – yılamas(NKÇ... Özü cıgılgan cılamaz. Özi yıkılan çaga aglamaz.5778 (Deve kendi kamburunu görmez.29 .(Nogay. ((ADSII. kirpi de öz çagasına (yumşaçağım diyer.79 (Ülgen sıyır sütli. Karga yavrusu kendine zümrütü anka kuşu görünür.127. Yılan kendü eğrisin bilmes.353 (Kazan. Kesi cığılgan caş cılamaz ..288.(TAÖ Türki.(TASH. Tas bolğan koynu kuyruğu ullu bolur (Tas bolğan bıçaknı sabı altın.(KzTAD...7 (Azeri.(ADS1.(KTADS. karşısındakininkini görür.Karaç.(KzTAD. Yugalgan pıçaknıng sabı altın..(TA.Trkmn. 38 (Kazan. (AVAS. çöpü bolgannga sokur deyt (Közünde teregi bolğan çöbü bolğanga “sokur” dey edi...Karaç.. Kendi düşen ağlamaz. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.(ADS1.. Garda da öz balasına ap-ağım diyer.. Iyten pıçagıng sapı altın.77 (Krgız.776.74 (Kırım.72 (Kırım.(TIIM.(I.147 (Trkmn.(NKÇ..Karaç.(DKTAD.160 (Türki. Ölgen sıyır sütlü bolur.(NKÇ. Cogolgon bıçaktın sabı altın.126 (Dlt…. (KA. Üzi yıgılgan yılamas(KzTAD..73 (Kumuk.(AHYÖ. teve boynun eğri tir.. Közünde teregi bolgan.1355 ..(DKTAD. ülgen katın kutlı.292 .78 (Trkmn..152 . özge gözünde gılı seçir..

kelinim sen tıngda (Kıbrıs. kelinim sen eşit (Kazak.155 .(KzTAD. El ayıbın körgende dört boladır közu. sanga aytama. Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyler.(DKTAD. kilinim sin tıngla .. (AHYÖ. Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit. (ADSII.(ASÖZ.... Düye öz boynunıng egrisin bilmen. Kızım sagan aytaman.786 (Azeri.Yugos.. gelinim sen anla.(ITDA. celınım anlasın (Türki.Kızım senga aytaman. 307.155 (Türki.238 (Karaç..(ADS1. gavurun kılıncını çalır.31 (Kazan. Baka mayrığın bilbeyt. Kızım saga aytaman.Tatar.Kkalp. kızım sen tıngla. (KA.Kırım. gelinim sen eşit. Kızım hinge eytem. yılana egri diyermiş.Yüce. (TIIM. kelinim.(TAÖ (Irak…. Kızım sınga eytem.. sen tıngla.138 (Trkmn... 15 . Deve öz kamburun görmez.47 (Krgız.. Kendi gözündeki merteği görmez de el gözündeki çöpü görür. anı cırın cırla.. Gızım sanga aydayın. gelnim sen düş.. (KTADS. gelinim.53 (Kırım. TKA. Arbasına mingenni yırın yırlar. (AVAS. Gelinim sagan aytam..81 (Kumuk.(NKÇ. Kızım sınga eytem.277 Kıbrıs. Kızım sana söylerim. cılandı iyri-iyriy deyt. ((KTADS..Özbek.206 ..173 .. kilenem hin tıngla .(N. öz ayıbın körgende kör boladır (közu. Kimni arbasına minseng..151 (Karaç. Kızım. anla).53 (Kumuk. (DKTAD.(AVAS. sen eşit.38 (Trkmn. kelinım sen tıngla.(NKÇ.369 (Gavurun ekmeğini yiyen. kilinim sin tıngla... Gızım sene deyirem.Bkırd. Kızıma süleyim....Kızım sağa aytaman.

(ADS1.152 (Kazan.(ADS1. Kor ne ister. Mısafır mısafırı sevmez. keçi can derdinde. (TAÖ (Irak…..58 (Kırım..(TAÖ (Irak…..(KzTAD. gessab piy arzular.46 (Trkmn. Gonag gonağı sevmez. konakbay alayın süymez. Keçi can hayında. Konok konoktu söybelt.143 (Türki. (ITDA. iki göz. Geçee can gaygı..Kosov.. Koyun can derdinde. öy eyesi ikisini hem..792 (Azeri.173 (Irak…. gassaba yag. eesi baarın da süybeyt.(DKTAD. kasap may peşinde. (ITDA. Kör ne ister iki göz..(ADSII.1490 (Körün istediği bir göz. biri eğri biri düz.86 (Irak….(KzTAD..73 (Krgız. (OGZ.(ADS1. Allah verdi iki göz. (AHYÖ.305.284 (Kıbrıs. Çimın arabasına binersın.82 (Trkmn.300 (Kıbrıs. Mıhman mıhmanı gıshınar. ev sahibi ikisini de.(KTADS.152 (Kırım.158 (Trkmn. (ITDA..(DKTAD. Kunak kunaknı süymes. Misafir misafiri istemez..... ev sahibi misafirden hoşlanmaz.219 . Gâvur ekmeği yen gâvur kilinci atar. onun türçüsüni sülersin (Türki. kasap yağ derdinde.. (AHYÖ. ev sahabı her ikisini de.(Kırım. Sokur tiledi bir köz..284 .55 (Kırım. Körün da istediği iki göz.(TA. üy iyesi birsin de süymes. Kiming arabasına minse onung turkusun cırlar. Körün istediği bir göz. itçige may kaygı.(DKTAD. Kasap yağ derdinde. iki göz olursa ne söz. Kuyga can kaygı.(DKTAD. Eşki can dertinde..(ITDA.. 148 (Kazan. Körüng bir dilegi – iki gözi.319 (Azeri. ev issi ikisin de sevmez.(KTADS.biri eyri biri düz.(KTADS.301 (Azeri.(KA.... Müsapır müsapırnı süymez.296 (Kıbrıs.. kasap pim vayında. Geçi can vayında.. Yeyici yeyiciden... Tangrı berdi eki köz.149 (Türki.

(NKÇ.(TA. (AVAS. 38 . Ne ekersev onu biçesen. 16 (Kazan. Ögüzüm ölüp.Kosov.(TASH.Dünyada ne ekersen oni biçersin (Türki.(ADS1. 83 (Kumuk.(ADS1. ortaklıkdan ayrıldım.Kıbrıs.. dirlik orda..Nogay. Öküz öldü ortaklık ayrıldı. Birlik harda. Ne şaşsan-sonı orarsın (Kazan..301 (Herkes ektiğini biçer. Ne ekersen onu biçersin. (AVAS. Herçez ektigini biçer . onu alırsan.. ortaklıkdan ayrıldık. ondadır dirlik (Türki. Her kim öz ekenini orar. (AF.. Tiriliktin küçü birlikte.180 (Karaç. Ne çaçsang.(Türki. (KNS....(KzTAD.289 .84 (Neme ekseng.(KzTAD. sonı orarsın. (AVAS.(TA.61 (Krgız. (KTADS. Birlik-tirliktir..20 (Kumuk Birlik bolmay tirlik bolmaz... Kayerde birlik.(ITDA..Yugos. Birlikde – tirilik.. o yerde tirlik.544 (Kıbrıs. Ni çeçseng şunı urursıng.. Nerde ise birl’ık.322 (Kumuk. orda dirlik. Ne ekersen onu biçen .61 (Kırım..(DKTAD. 16 (Birlik bulan el yaşnar.64 ..(DKTAD.87 (Irak…. Nerde birlik. (AVAS. Ne ekseng onu pişersing.34 (Kırım. (KA. (ITDA. Ögüz öldü..74 (Trkmn.235 (Karaç.. Birlikden dirlik olur. 44 .323 (Azeri.

...(DKTAD. Ögüz öldü ortak ayrıldı.. Donguzdan korkan darı ekmez. Tişigine sıymagan tıçkan kuyrıgına tubal takkan(KzTAD.79 (Kazan.82 (Irak…. (ITDA. (KA... Bödeneden korkkan tarı ekmez.195 (Türki. Su vermezse süt ver.148 (Trkmn. Şegertkiden korkkan.78 (Kıbrıs..(KTADS. kuyruğuna dingil taga edi (Kazan. 103 .342.. Sıçan deliğe sığmamış.(Kırım. ortakcılık bozuldu.871 (Azeri. (AHYÖ.1750 .39 (Kırım..Karaç. guyruğına gabag asar. Çıçhan kesi kirirge teşik tapmay edi..345 (Azeri. Kanatlıdan korkğan tarı sepmez (Nogay.209 (Gurttan gorkan tokaya (ormana) girmez.Karaç.151 .. darı ekmez. ((ADSII. (OGZ. Dilkü inine sığmaz. (TIIM.(ADS1. Birev zabir etse sen sabır et (Kıbrıs..308 (Kazan..177 (Türki.(DKTAD.(KzTAD.(KTADS.. Öküz öldü.Dlt….(KzTAD...276 Türki.(NKÇ.(NKÇ. Sana taşla vurana sen aşla vur.67 .(TA. egin ekpes.Kazak.35 (Krgız.. Çegirtkeden korkkon egin ekpes. bir de kuyruğuna kabak bağlamış.(ADS1..65 . Serçeden korkan darı ekmez. Gurddan gorhan goyun sahlamaz.. Taş blen atkanga aş blen at. Serçeden gorkan.. Çikirtgeden korkkan igin ikmes. Birev seni taş bla ursa. Suv birmeske süt bir (Karaç. sen anı aş bla ur..

308 (Kıbrıs.(NKÇ.1882 .66 . Sürüden ayrılanı kurt yer. Sürüden ayrılan goynı gurt iyer. (AHYÖ.(MNS. (DKTAD.Ayırılgan el azar. (TİİM. Sıçgan iniga sığmaydı.Yugos. ((TIIM.. Işkan teşigine kiralmay cürgende kuyruguna cuvguş (bulaşık bezi) baylar. (TİİM.57)Özbek. (MNS. 210 (Irak… Sürüden ayrılan koyunu – kuzunu kurt yer.187 (Türki.352 (Azeri… Köçden azan gurda guşa gismet olar.(ADS1. 132 (Karaç.. (AVAS. (NKÇ. 180 (Trkmn. bölingendi böri er. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 24 . Sürşden ayrılan kuziyi kurt kavrar (Türki. bölünngenni börü aşar. 195 .(NKÇ..Dlt…. (KTADS. ğalvur bağlaydı dümüğa.359.Özbek.. ayrılgannı ayığ. Iesiz malnı börü aşar. Sürüden ayrılanı kurt kapar.Kırım.. (AVAS.(KzTAD.. Tatlı til yılannı üninden çıgara. Şirin dille ilanı yuvadan çıharmağ olar..302 (Yalgız koydı böri aşar.. Hakıllı buzav eki ananı içer.Süriden ayrılgan koynı börü yırtar (Bölingandı börü yer. Yahşı söz yılandı innen şıgarar...304 (Kırım… Ayırılgannı ayu aşar. 59 (Ayırılgannı ayıu aşar..194 (Kıbrıs… Sıçan deliğine sığmaz.333 (Kazan. bir de götüne kabak bağlar. Ariuv söz cilyannı teşiginden çığarır. 55 (Kumuk. Ayırılgandı ayuv er. 15 (Kumuk.(HDD. (ITDA. bölüngennı börü aşar. koşulgan el ozar.(KTADS. (DKTAD. 14 (Nogay. 50 (Nogay.(NKÇ. Tılın tirgike tegir (Azeri.(ADS1.159 (Karaç.

235 (Trkmn.182 (Trkmn.Kosov. Aç kadırın tok bilbeyt..Btrak…. (TIIM.(TA.263 .Krg(AF) Aç kadrın tok bilmeyt-oğru kadrı soo bilmeyt (Türki.. (OGZ.(ADS1. Tatlı süz (dil) ilanı deliginden çikarır . Kart ögutun tutmagan kartaygaşı ongmaz.367 (Dlt…. Cıluu süylösö cılan iyinden cığat.(Krgız. (AVAS..Güler yüz. (ITDA. Dokun açdan habarı yok. Tok acın halinden bilmez. (TIIM.Yugos.. 19 (Ullu aytganın etmegen ullaymas..204 (Açlık cebrin çekmedik.(NKÇ. Avrugannı sav bilmez.(AVAS. tatlı söz yılanı kovuğundan çıkarır (Türki..70 (Irak….23 (Krgız.. aç karınnı tok bilmez.(KzTAD.276 (Şirin dil ilanı dellükden çıhardı.(DKTAD. Datlı dil ilanı dellükden çıhardı.60 . 19 (Kırım.16 (Azeri. (KA.(ITDA.(NKÇ.38 (Kazan Açnıng halin tuk bilmes. Ulular sözin tutmayan ulaya galur.309 .. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır..(ADS1. Tatlı süz demir kapilari açar . (ITDA.363 (Karaç.81 (Kumuk..(TAÖ (Irak…. Ullu aytganın etmegen hökünçlü kalır. (I304.311 (Acın tohtan ne habarı var.. tok bilmaydı. dokluk gadırın ne bilsin. Ulugnı uluglasa kut bulur. (ITDA.Tatlı süz demir kapilari açar . Kart aythannı etmegen – kartaymaz.132 (Özbek. Toh olan ne bilsin acın halınnan. (KA. Açnıng halını. Yagşı söz yılanı yinden çıgarar. 59 (Karaç.

208 (Irak…. Ulının diyenini etmedik uvlar. Yalnız taş duvar olmaz.Ummadığıv daş baş kırar. Ummadığın taş araba devirir (Türki...(AVAS. tas yarmasa.. Yalğız elden ses çıhmaz..34 Nogay..333 (Kazan.209 (Kıbrıs.(KTADS..154 (Karaç. Bir tarıdan butka (lapa ? tapa?.. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter. Ummadığın taş baş yarar. yarar baş ..(NKÇ.37 (Trkmn..tıkaç) bulmas. (KzTAD.(DKTAD.(KNS.(KNS.312 (Beğenmediğiv daş baş kırar..(AVAS..(ADS1. Edem sözi tas yarır.376 (Azeri.(DKTAD.. Ummadık kütük araba devirir..91 (Türki. Ummadığın taş. Kicicik daş baş yarar. yasırtın işken as (bolmas.34 (Yangız terek bav bolmas. (ITDA. Cangız ağaş calbarsang canmaz. Tek elin sesi çıhmaz.. yalgız kazık kos bolmas.(NKÇ. (ITDA.211 .367 (Ummadığın kütük araba devirir.(TA. Yalngız goldan av çıkmaz. Kişkene şotuk arba avdarır.. Yangız taş kala bolmas.Yugos. (ITDA.Yalgız söylep söz bolmas..310 (Türki. Cangız taşdan kala bolmaz.92 (Trkmn.192 (Nogay.(Trkmn.(ADS1. (AHYÖ.(ADS1. (TIIM.Btraky..92 (Irak….316 (Kırım.383 .(DKTAD.35 (Kırım..67 (Tav başında tav bolmaz.(TASH..67 (Umulmadık şotuk arba avdarır.(TA. cangız terek bav bolmaz... bas yarır.68 (Kumuk..

149 (Trkmn. 150 (Kırım. kör gözden bile yaş çıkar. Ilan çalan ip sürüntüsünden korkar -kaçar-. (AF.152 (Karaç. Yılanıng yigreneni narpız. Yılan sokmuş. Kök arıglayınca arığın canı çıhar..243 (Azeri. Sevmediğin bok daima burnunun dibinde tüter.291 (Kıbrıs.(KNS. Ilan yarpızdan haz etmez.194 (Türki.28 (Nogay.93 (Irak…. Yürek yanmasa göz yaşarmaz.(NKÇ.244 (Karaç.64 (Karaç. Kurkkanga kuş körüne. Yazda yılannan korkkan. (TA.. kış arkandan ürker. 150 (Karaç.(III.291 (Türki.. (110 (Trkmn.Can avrusa sokur közden caş çığar. duğuma da anı teşigine bite edi. (korkana her şey çift görünür).(TASH. (ITDA. ipten de korkar.220 (Göle (arığa) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.(TA.93 (Irak…..(NKÇ.40 (Türki.(KTADS. fukaranın canı çıkar. ol da anı teşigine bite edi. 84 (Kazan... sokur közdön caş çığat. Cay cılandan korkğan. (ADS1.(KNS.(TASH.(KzTAD. (KNS. (AHYÖ..(ITDA. kısta arkannan korkar. Meram etseng sokur közden caş şığar. Ayu duğumanı süymey edi.(NKÇ. 72 (Krgız.360 (Kazan. Can yanmasa gözden yaş çıhmaz. Çındap ıylasa. Yılan yarpuzdan kaçar.. (DKTAD.. gider burnu önünde biter.. (AHYÖ.39. ol hem hinining agzında gögerer. kança barsa parpus utru kelür. Bay hakın berginçi carlı canın berir.(TA. Ilanın yarpızdan zehlesi geder..71 (Azeri..(TASH. 97 Cılan duğumanı süymey edi. Ihlas bilen aglasang.(Dlt…. Çın köngilden yılasang sukır küzden yeş çıga.39 . o da burnunda biter.26 (Azeri.(KA.57 (Trkmn Yılan çakan kendirden gorkar. Zenginin keyfi gelinceye kadar.. (KzTAD.

Zenginin gönlü olana kadar.(KTADS.. carlını canından çığar.(Baynı kübüründen çıkğınçı. carlınıng canı şıgar.Gagau..(NKÇ.40 (Kumuk. fıkaranın canı çıkar KISALTMALAR (Ata Sözleri (ASÖZ(Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II (ADS(Aytıvlar ve Atalar Sözleri (AVAS(Azerbaycan Folkloru (AF(Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (AHYÖ (Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (DKTAD(Halgımızın Deyimleri ve Duyumları (HDD(Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (ITDA(Karaçay Nart Sözle (KNS(Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (KZTAD(Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü (KTADS(Kırgız Atasözleri (KA(Malkar Nart Sözle (MNS(Mukayeseli Van Folkloru (MVF(Poslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii (NKÇ(Tarih Boyunca Türk Atasözleri (TBTA(Türk Atalar Sözü Hazinesi (TASH- .(DKTAD. fukaranın göbeği düşer.Ağanın keyfi gelince. fukaranın canı çıkar .. yarlını canı çığar.Zenginin kefi gelince.Btrak….231 . 19 (Kırım.29 (Kıbrıs. Barlınıng kiypı kelgeşi. Baynı kepi kelginçe.(AVAS.

(Türk Atasözleri ve Deyimleri I (TRAD(Türkistan İle İlgili Makaleler (TİİMTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri((KMTA (Türkmen Atasözleri (TA(Türkmen Atasözlerinden Örnekler (TAÖ(Uygur Atasözleri ve Deyimleri (UADDİPNOTLAR Afganistan’dan Göçen Soydaşlarımızn Bazı Atasözleri Üzerine Notlar. II.3090 KAYNAKLAR . Ank.2 Araştırmaları.1984Aytıvlar va Atalar Sözleri. Ehliman Ahundov. Faruk Kadri ..Abdurahim Abdurahmanov.Ata Sözleri.1983 Prof. İbrahim . Mahaçkala. Ve Aka Kitabevi.TDK Yay. 582 sAtasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II. TDK Yay. TGK Yay.Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan’dan Ayrı Basım. Saim Sakaoğlu.Baskı. s. 1970.Dr. 1991.Dr. F. Vagif Veliyev. 556 s Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. Prof. Ömer Asım Aksoy.1983. İnk. Ankara.sh.1978. Nuri Yüce.Fazıl Tülbentçi.Azerbaycan Folkloru.Dağıstan Ohuv-Pedagogika İzdatelstvosu. Türk Kültürü Araştırmaları. 256 s . Ank.. Türk Kültürü. XVII-XXI/1-2.Timurtaş’ın Hatırasına Armağan.438 Türk Şivelerindeki atasözlerinde Uygunluk.Dr. Müstecib Ülküsal. 1979-1983. Maarif Neş. 416 sAzerbaycan Halk Yazını Örnekleri. Haz. 120 s . Bakı 1985.1 Prof.

A. İst. 223 sPoslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii. Erz. Çerkessk 1990.Çerkessk 1969 Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler.A.1986. Bütkul Soyuzduk Caştar Kitep Birikmesi. Aydın Oy.İ. Ağustos 89. s. sayı:61.. İst. 496 sTürk Atasözleri ve Deyimleri I. Fuzuli Yay..129-168. 64 s . 368 s .s Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri. Ayşegül Üstün. 152 s Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler.Hekimov. Haz. M.Ü.Balasagı 1991.Fak.Basımevi.Fen-Edb.Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. İhsan S.1974. Dr. Bahü 1987. TDK Yay.Arkadaşları. Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 251 s Nakıl Sözler. ve. Cusup Balasagın. Ülker Yay.Ankara 1968. Maarif Neş. Azret Holaev. Bakı 1986.Kültür Yay.. Nalçik 1982Mukayeseli Van Folkloru (Yayımlanmamış bitirme tezi). İst. Gökdağ. Galeri.Oğuzname. Alieva A.I.Kırgız Atasözleri.. Aliylanı Soltan. 1972. Gökçeoğlu. İst. 392. 144 s . Karaçay-Çerkes Kitab İzdatelstvo. 234 s ..Ankara 1990 Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü.Battal Taymas. Vasfi. M. Kültür Bakanlığı. ME. 1985. Bilgehan A.1992. . TDA. Cengiz Ketene.Türk Atalar Sözü Hazinesi. Hilmi Soykut.320 s Karaçay Nart Sözle. Elbrus Kitab Basma.Tarih Boyunca Türk Atasözleri.Malkar Nart Sözle.

sayı: 338.Yay. 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz (.Hasan Ülker. s.s. Kültür Bak.Yayınları. TDA. sayı:79.268 s Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri.Türkistan İle İlgili Makaleler. Eylül 1977.8084 Uygur Atasözleri ve Deyimleri. Türk Dünyasında Atasözlerinin [Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [s. tarihsel ve mitoloji bilgilerini . Atasözleri bir toplumun derin manevi. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz .Karı öküz balduka korkmas (III. Ankara 1991.67-94 Türkmen Atasözlerinden Örnekler. sayı:75. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir :Örnek Atasözleri -Dîvân ü Lûgât-it Türk (.. İst. Çağatay Koçar. Kurtuluş Öxtopçu. Aralık 91. s. Ağustos 92. TDA.birleştirirler. Doğu Türkistan Vakfı.96-104 Yorum yapın Ocak 6.159-190 Türkmen Atasözleri..1992. 2009 DİVANI LÜGAT-İT TÜRK’DEN ATASÖZLERİ Kategori: Divan'ı Lügat-it Türk — okuz @ 10:31 am Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir.Emgek eginde kalmas (I.. Bilgehan Atsız Gökdağ. TFA. 340 s Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Hasan ÜLKER. İlhan Çeneli.

(gökgürlemesinden kokrmaz Ölgesi gelgen sıçgan muşkanın taşgını kaşır (eceli gelen sıçan kedinin (taşaklarını kaşır Yorum yapın TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI Kategori: Aile-Akrabalık — okuz @ 10:27 am . 355) (Uygun olmayan (. yalçın kaya yıkılmaz Teñsizde tegirmen turgursa. yalapar ölmes (III. (. elçi ölmez.tükürse. 81) (III. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır.İm bilse er ölmes (I. 132) (III. 59) (Şaşmaz ok olmaz. yalım kaya yıksa bolmas (III. 47) (Yaş ot yanmaz. 439) (Kişi göğe (. (. ölmez Yaş ot köymes. yüzüne düşer (.anlaşılmaz.Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. yañılmas bilge bolmas (III.yanılmadık bilgin olmaz Telim sözüğ uksa bolmas.yerde değirmen yapan yararsız ark yapar (Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz (Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir (Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır (Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar (Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur (Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz (Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan.öldürülmez Yazmas atım bolmas. 20) (Çok söz (. yaragsızda yar bolmas (II.

psikolojik. kan bağlılığı. Deyimler de.kısmının aile ve akrabalık ilişkilerini ifade etmeye yönelik olduğu görülür Aile.[NEVİN GÜNGÖR ERGAN*[/b Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen. fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağ¬landığı ve düzenlendiği temel bir (toplumsal birimdir şeklinde tanımlanabilir”. evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi” bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan. çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek manasından ayrı bir .manası bulunan kalıplaşmış söz topluluklarıdır Türk atasözleri ve deyimlerinin muhteva analizi yapılacak olursa çok büyük bir . kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan. Hayatın gerektirdiği dinî. siyasî… bütün faaliyetler aile çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. yol gösterici nitelik kazanmış. İlkel topluluklarda aile tek sosyal kurum olma durumundadır. eğitimle ilgili. Bu sü¬reç yapısal farklılaşmayı ve sosyal yapının kurumsal bileşiklerini ortaya çıkarıyor Dolayısıyla aile dinî. fertlerinin cinsel. ekonomik. siyasî birçok fonksiyonunu bu faaliyetlerle ilgili kurumlara devretmiş ya da onlarla paylaşmıştır. sosyal. (DPT 1989: 3-4 Toplumsal yaşayışın ilk zamanlarından beri her toplumda ailenin varlığı gözlenmiştir. Kültürler geliştikçe kurumlar da genişleyip daha karmaşık hale girmektedirler. ekonomik.olarak varlığım sürdürmektedir . Fakat sile insan neslini üretme ve sosyalleştirmedeki birincil grup olma fonksiyonları ile hem insan neslinin üretilmesinde hem de toplumun devamlılığında ve şekillenmesinde vazgeçilmez bir sosyal kurum . kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı. az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarıdır.

sile üyeleri ve aralarındaki etkileşim boyutlarında ele alınıp sos¬yolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır. bütünleştiren bağları. sosyo-kültürel bütünleşmesi konularındaki çalışmalarımızda . Burada tesbit edilen bulgular Türk toplumunu.“Bekâr gözü kör gözü” .bize yol gösterebilir I. Türk toplumunu ve ailesini birleştiren.ilgili çok sayıda atasözü ve deyim içinden belli başlıları seçilerek verilecektir Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan aile ve akrabalık anla¬yışının :incelenmesinin sosyolojik açıdan iki önemi vardır Öncelikle Türk atasözleri ve deyimleri Türk toplumunun. Buradaki tesbitlerimiz toplumun sosyal kontrolü. . Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle evli olma teşvik edilen. aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan problemleri tesbit .Bu tebliğimizde önemli folklorik malzeme. yakasını bit” . Türk kültürünün bir ürünüdür. Türk atasözleri ve deyimleri aynı zamanda Türk aile¬sine ve Türk toplumuna şekil veren unsurlardır. AİLENİN KURULMASI Aile evlilik kurumu yoluyla kurulur. olan Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya konmuş olan aile ve akrabalık ilişkileri silenin kurulması. Türk ailesini tanımamızda bize yardımcı olur. Türk atasözleri ve deyimlerin¬de evlilik .bekârlık ise arzu edilmeyen bir statüdür . . Aile konusu çeşitli boyutlarıyla incelenirken.kurumu değişik yönleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir Bekârlık sultanlıktır” gibi bekârlığı destekleyen atasözleri de bu¬lunmakla” birlikte.“Bekârlık maskaralıktır” .edebiliriz İkinci olarak.“Bekârın parasını it yer.

varsa da baht bulmaz” * * * Türk atasözleri ve deyimlerinde tek eşlilik (monogami) vurgulanmaktadır. mirasdan hak alamazlardı. Tarih içersinde Türklerin birden fazla eşle evlendikleri görülmüştür.“Onbeşindeki kız ya erdedir. Daha çok kırsal kesimde görülen iki eşle evlilik.“Varsa eşin rahattır başın.“Erken evlenen yanılmamış” . Fakat Türk töresi bunları resmen eş olarak tanımazdı.“İven (acele eden) kız ere varmaz. erken kalkan yol alır” . çocuk sahibi olma veya erkek çocuk sahibi olma gibi sebeplerle yapılmaktadır. dilber çağında” . (Gökalp 1976: 159) Bugün de ikinci kadın kuma olarak hoş karşılanmamaktadır. Fatma Ba¬şaran’ın 1980’li yılların başında Manisa kent merkezi ve köylerinde yaptığı araştırmaya göre kız için en ideal evlenme yaşının 16-20 olmasına karşılık. kadının eği¬tim düzeyi yükseldikçe :yükseklemtedir. hakanların ve beylerin “hatun”dan başka “kuma” adıyla başka illere mensup eşleri de bulunabilirdi. erkek için ideal evlenme yaşı 21-25’dir. Gökalp’ın bildirdiğine göre. fakat evlilik konusundaki kararın aceleye getirilmesi de istenmez.“Kız beşikte çeyiz sandıkta” . çocukları hakan olamazdı. :Nitekim atasözlerinin hiçbirinde çok eşlilik desteklenmemektedir .. Erken evlilik konusu şu atasözlerinde dile getirilmektedir .“Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder” Genellikle kız çocukları için erken yaşta evlilik teşvik edilir.“Demir tavında. yoksa eşin zordur işin” . (Başaran 1984: 148) Ev¬lenme yaşı kırsal kesimden kasabaya ve kente doğru gittikçe.“Erken evlenen döl alır. ya yerde ” .

Özellikle kızın köklü bir aileden gelmesine. Türk ailesinde üyeler arasındaki sıkı bağlar dikkate alındığında tutarlı bir yaklaşımdır. Kurulan ailenin sağlam :temellere sahip olmasında bu seçim önemli rol oynar .“Ergen gözü ile kız alma. kendinden büyüğe kız verme” . gece gözü ile bez alma” Eş seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin fikri alınır. ya zurnacıya ” .“Kendinden küçükten kız al. Bu özellikle kızlar için erken yaşta evlilik teşvik edilmesi ve biraz sonra açıklanacağı üzere. genelde atasözlerinde gençlerin evlenmelerine müdahale edildiği gözlenir.“Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” .. oğlun kimi severse gelinin odur” atasözü eş seçmede kız ve erkek çocuğu serbest bırakmayı öngörüyorsa da. Eşler arasında denkliğe özen gösterilir.“Davul dengi dengine çalar” .“Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olamaz” .“Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz. kulak ile işitsin” . gül ağacından odun” .“Pekmezi küpten.“Kadının biri alâ.“Kız alan gözle bakmasın. ikisi belâdır” . kadını kökten al” . belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir. “(Merter 1990: 29. Merter’e göre “evlenme ve eş seçiminde kırsal alanlarda çok etkili olan aile baskısı köy ailesinden kent ailesine doğru etkisini kaybetmektedir… Yine Türkiye’de özellikle kızların evlenme kararında silenin etkisi erkeklere göre daha fazla olmaktadır. bir kadına bir koca” “Kızın kimi severse güveyin odur.“Bir eve bir baca.“Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır. 41)” :Konu ile ilgili atasözlerinden bazıları .

kadının bozduğu evi Tanrı yapmaz” .“Kadın erkeğin eşi. baba.“Asili alması zor.“Kadınsız ev olmaz” . çobana verme kızı.“Evi ev eden avrat (kadın). kadın ön plana .“Baba ocağı” II. Ailede en büyük rol kadına verilir.“Kızı ver. AİLE ÜYELERİ VE ARALARINDAKİ ETKİLEŞİM :A. köprü kes” . evi yuva haline getiren.“İç güveysi iç ağrısı” . ya koyun güttürür. kent kesimi için de bugün de geçerli bir tesbittir. Evliliklerde “İçgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür.. kadın var ev yıkar ” . genellikle erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir. Bu yalnız kırsal kesim için değil.“Kadın var ev yapar. Erkeğin “baba” ocağı’nı tüttürmesi önemlidir. ya kuzu” .“Lafın azı uzu. kız ve erkek çocuklar üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. Çünkü.çıkmaktadır. saklaması kolaydır” .“Babasının mezarını görmediğin adama kız verme” Eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa. evin güneşidir” “.Kadının düzdüğü evi Tanrı yıkmaz. aileyi birbirine bağlayan kadındır .“Dişi kuş yapar yuvayı.“İç güveysinden hallice” . yurdu şen eden devlet” . içini. Aile Üyeleri Türk atasözleri ve deyimlerinde anne. dışını sıvayı sıvayı ” Buna karşılık bazı atasözlerinde kadının statüsünün düşük olduğu :vurgulanmaktadır . :Şu atasözleri ve deyimlerden bu durum gözlenebilir .

“Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz” . “Anasız çocuk evde hordur. erkeğin dokuz aklı vardır” . Bunun da büyük kısmını annelik rolü ile kadın yerine .“Analı kuzu kınalı kuzu” . Bulgular kadının eve bağlı. babasız çocuk çarşıda” atasözleri kadın ile erkek arasındaki işbölümüne işaret .“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz” .“Kadın şerri şeytanın şerrine eşittir” . Bağdat gibi diyar olmaz” . çevre ile ilişkilerde ve hareket özgürlüğünde kendini göstermektedir. Daha sonra işleneceği üzere ailenin önemli sosyal fonksiyonlarından biri üyelerine birincil grup tatmini sağlamasıdır.“Kadının saçı uzun olur.. kadının yeri evidir.“Ana gibi yar. tüketimde ve genellikle maddî imkânlarda. (Kâğıtçıbaşı 1984: 131-132) Yine “Erkek getirmeyi.“Ana evlâdından geçmez” . zehirden şifa” yılları arasında yapılan Türkiye’de aile içi etkileşimi esas alan 1971-1981 birtakım araştırmaların ortak bulgusu da erkeğe kıyasla kadının aile içi düşük statüsü üzerinde odaklaşmaktadır.“Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz” .“Ağlarsa anam ağlar. kadın yettirmeyi bilmelidir”.getirmektedir .eder.“Anadan olur dana. Kadın-erkek statü farklılaşması özellikle karar verme süreçlerinde.“Avrattan vefa. gayrısı yalan ağlar” .“Kadının bir aklı. hamurdan olur maya” . erkeğin görevi dışarıdadır Kadının en önemli statüsü anneliğidir. aklı kısa” . bağımlı konumunu yansıtmaktadır.

“Evlâdın var mı derdin var” . fakat.“Baba ocağı” .:Türk atasözlerinde ve deyimlerinde silenin ikinci önemli öğesi babadır .“Çok çocuk anayı şaşkın.“Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek” . evlâdın yoksa bir derdin var” . eski hasır yeydir” .zamanda statü kaynağıdır . büyüyünce de yaşlılık güvencesidir.“Evlâdın varsa bin derdin var.“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir” . aynı . çocuksuz ev mezar” .“Evlâdın varsa başında derdin var” . Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle çocuk büyütmenin zorluklarına işaret :edilir . babayı düşkün eder” .“Baba oğlunun fenalığını istemez” Türk atasözleri ve deyimlerinde çocuk da aile içinde önemli ve gerekli bir öğe olarak işlenmiştir. özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar.hem de toplumun devamlılığı sağlanmış olur Geleneksel Türk kültüründe çok çocuk statü ve güven kaynağıdır.“Çocuklu ev pazar.“Oğlanı kızı olmayan avrattan. Böylece hem ailenin ya da soyun .“Çocuk büyütmek taş kemirmek” .“Baba nasihatı tutmayan pişman olur” .“Çocuk evin meyvesidir” .“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz” Çocuk sahibi olmayı teşvik eden bu atasözleri ailenin insan neslinin üretilmesi ve devamındaki fonksiyonunu da getirir. Çocuk evde aileyi tamamlar.

sıcak. Türkiye’nin sanayileşmesi. samimî. Erkek çocuğun değeri yüksektir. yüzyüze. çünkü ondan beklentiler çoktur. her evde yoktur” . hem baba adını. Büyük kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok vurgulanmaktadır. erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir. Kâğıtçıbaşı’na göre. kız doğuran dövünsün” .“Oğlanı her karı doğurmaz.Merter’e göre “Türkiye’de doğurganlık oranları diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek olmasına rağmen. Aile Üyeleri Arasındaki Etkileşim Aile üyeleri birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlıdırlar.“Oğlandır oktur. Aile içinde birincil ilişkiler. soyunu ve ocağını sürdürecek. “(Merter 1990: 58 Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür. er karı doğurur” .“Kız doğuran tez kocar” . diğer insanlarla normal ve sağlıklı etkileşime girebilmesi için çok gerekli ve . eğitim düzeyinin yükselmesi.“Kız evde olsa da elden sayılır” .“Oğlan doğuran övünsün. çünkü ele gidecektir. kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir *** B. kentleşme hızının artması ve kadının tarım dışı “(işgücüne katılması ile paralel olarak azalmaktadır. modernleşmesi. yani. duygusal yönü ağır… İlişkiler yaşanır. Birincil ilişkiler her yaştaki insanın kendini güvende hissetmesi.Torunda bile “Oğlanınki oğul balı. “(Kâğıtçıbaşı 1969: 110)” Şu atasözlerinde :kız ve erkek çocuğun değeri işlenmiştir :“Kız yükü tuz yükü” . hem de anne babaya statü kazandıracaktır.

toplumsal birlik.“Baba/oğul ekmeği zindan ekmeği. ana baba hiçbir yerde ” . kardeş gibi yâr olmaz.önemlidir. dayanışma ve bütünleşmede fonksiyonel rol oynamış olur Ailenin bu önemli fonksiyonu şu atasözlerinde dile :getirilmektedir . yar başında tutmuş” .“bulunmaz :Aile üyeleri arasındaki etkileşimi dört başlık altında incelemek mümkündür :Eşler Arası Etkileşim . Ayrıca çocuk küçükken anne baba nasıl onun için güvence kaynağı ise. Hele evde kadının otorite kurması hiç . Dolayısıyla sile üyelerine birincil grup tatminleri sağlayarak.1 Aile kurulduktan sonra eşler arası etkileşim hem kadın hem de erkek için :birinci planda gelir .“Kardeş kardeşi atmış.“İnsana ata ana gibi yâr olmaz” Bağdat gibi şehir olmaz. yelkensiz gemiye benzer” atasözü gereği erkek evin reisidir.“Otuz oğlun olacağına bir oturak kocan olsun” .“Kardeşten karın yakın” .“Bir adamın karısı onun yarısıdır” . anne babanın yaşlılığında da çocuklar güvence olabilirler. koca ekmeği meydan ekmeği” Eşlerarası ilişkide “eşitlik”ten çok “otorite” ilişkisi dikkati çeker. Kadın elinin hamuru ile erkek işine karışmamalıdır.tasvip edilmez .“Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz” . “Erkeksiz ev. Çocuklar da belli yaşa geldiklerinde anne babaya yardımcı olurlar. Anne baba çocuklara sıcak bir ortam sağlar.

harcına göre pişir aşını” Aile düzeninin sürmesi için eşlerin rollerini gereği gibi oynamaları tavsiye :edilir .“Çocuğuna iyi-kötü huy anadan gelir” Aile sosyalleştirme süreci içinde çocuğa statü kazandırır.2 Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk tecrübelerini aile içinde edinir. Ailenin sağladığı .“Sen seversen oğlunu.“İyi kadının kocası cüppesinden bellidir” .“Kocana göre bağla başını. orta tabaka mensubu olmak gibi.. Ailenin :sosyalleştirme fonksiyonu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . Aile bütün dünyada en önemli bir birincil gruptur. kara toprak eden de kocası” .“Meyve ağacından uzak düşmez” . Aile üyeleri arasındaki sevgi ve samimiyet “biz duygusu”nu geliştirir ve bu duygu ana babalardan çocuklara tutum ve alışkanlıkların geçmesini teşvik eder. Meselâ. cinsiyet.“Soydur çeker.“Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur” . Ankaralı olmak.“Kadını yeşil yaprak eden de kocası. Kişinin daha sonraki yaşantıları ve çevresi ile ilişkileri aile içi ilişkilerden büyük ölçüde etkilenir.“Avradı bed olanın sakalı tez ağarır” :Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi . Çocuk aileye girdiği andan itibaren yaş. doğum sırası gibi bir seri statülere sahip olur.“Armut dalının dibine düşer” “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” . o da sever oğlunu” .“Erkeğin rızkı kadının ruhsatına bağlı” . huydur geçer” . Diğer bazı statülerin kazanılması da sile üyeliğine bağlı olarak gerçekleşir.

doğuran anası ol” atasözleri bu gerçeği .“Dedesi koruk yemiş. kemal kalmaz” Atasözlerinde silenin statü kazandırma fonksiyonu da çift yönlü olarak işlemektedir.“Ata dostu oğula mirastır” . arkadaş gibi :seçimlerinde çocuğa statü yönlendirmesi de yapar .“Babadan mal kalır. “İyi evlât anayı babayı vezir eder. döner dolaşır gelir bahta” . Yine sile verdiği değerler ve yaptığı telkinlerle eş.“Babası ekşi elma yer. çocuklar da hem küçükken hem de büyüdükleri zaman anne babaya statü kazandırabilirler. Böylece Türk atasözleri ve deyimlerinde hem anne babanın statü kazandırıcı fonksiyonları hatırlatılarak aile kurumu fonksiyonel hale getirilir. meslek. oğlunun dişi kamaşır” .“Atalar çıkarayım der tahta. böylelikle dolaylı yoldan da olsa sosyal etkileşim ve dayanışmanın . diğer kişi ve gruplara da ihtiyaç duyulduğu bazı atasözleriyle dile getirilmektedir. kötü evlât rezil eder”.statü toplamı çocuğun daha sonra kazanacağı statülere de zemin hazırlar.“Ata malı mal olmaz.dile getirmektedir . “Doğan anası olma. Anne baba çocuklara doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak statü kazandırdığı gibi. oğlunun dişi kamaşmış” Buna karşılık çocuğun sosyalleşmesinde ve statü kazanmasında şahsiyetin gelişmesinde ailenin yeterli olmadığı. hem de bunun yeterli olmadığı gösterilerek fert ve toplum hayatında diğer kişi ve gruplararası etkileşime de yer verilir.“Ana baba ile iftihar olmaz” .önemi de vurgulanır . kendin kazanmak gerek” .

“Ana baba bedduasını alan onmaz” . Cinsiyet rolleri çocuğun kişiliğinin gelişmesinde.“Kenarına bak bezini al. diğer insanlarla ilişkilerinin düzenli ve uyumlu olmasında ve topluma uyumlu bir kişi olarak katılmasında.Türk toplumunda erkek çocuğun değeri daha büyük olduğundan erkek çocuk doğuran anne de. aile içi uyumun sağlanmasında önemli rol oynar. Çocuklar özellikle evlendikten .“Ata yolu doğru yoldur” .“Ana ata önünden geçmek hata” . anaya ataya hürmet eyleye ” . kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” Türk atasözleri ve deyimlerinde ebeveyn-çocuk ilişkilerinde otorite-itaat ilişkisi . fakat ebeveyn daha vericidir.gerçeği dile getirmektedir Zaten realitede olduğu gibi Türk atasözleri ve deyimlerinde de annelik başlı .“Oğlan babaya kız anaya çeker” . erkek çocuk baba ile özdeşim kurar.“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı. Aşağıdaki atasözleri ailenin bu :fonksiyonunu açıklar niteliktedir . Bu öğrenme sürecinde kız çocuk anne ile.“başına bir statü kaynağıdır: “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir Çocuk sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerini aile içinde öğrenir.dikkati çeker. saygılı davranmalıdırlar .“Ana baba duasını almış” . erkek çocuğa sahip olan baba da daha yüksek bir statü kazanmış olurlar: “Oğlanı her karı doğurmaz. er karı doğurur” atasözü bu . Çocuklar anne babaya hürmet etmeli.“Atanın önünden geçeni Allah sevmez” Anne baba çocuk ilişkilerinde çocuk ve ebeveynlerin birbirlerine karşılıklı görevleri vardır.“Oğula devlet gerek ise. anasına bak kazını al” .

“İnsana kardeş gibi yâr.“Ana analık olursa. eşitlik” duygularını kazandırdığını. evlendi komşum oldu” . küçüğü evlât yerine . baba da babalık olur” Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygıdan. oğul hizmet” . oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” :Çocuk için genelde annenin varlığı ve rolü daha önemlidir .sonra kendi ailelerini (eşlerini ve çocuklarını) ön plana almakta.bir çocuk olarak bu sistemi tamamlayan bir alt sistemdir . çağırmadan kalkan avrat.“Buyurmadan tutan evlât. Aileyi bir sosyal sistem olarak aldığımızda anne. bir yüksüklü anam kalmak yeydir” . Irak gibi diyar olmaz” .“Bir baba dokuz oğlu besler.“Doğurdum oğlum oldu.“Baba himmet. çocuk yanında kardeş de ikinci .“Baba öksüzü öksüz değil. durma sat . kocasını saymayan avrat.“Yüz koyunlu atam kalmaktan.3 Türk atasözleri ve deyimlerinde çok çocuk da tek çocuk da istenmez.“Babası oğluna bir bağ bağışlamış.“yürüyen atı kapında tutma hiç. anne. ana öksüzü öksüz” . işbölümünden doğan işbirliği ve :dayanışma istenir . orada olur devlet” :Kardeşlerarası Etkileşim.“Oğlun güder.“Baba borcu evlâda düşer” . üvendere ile” . baba.babalarına gereken ilgi ve yardımı gösterememektedirler .“Kardeşi olmayan garip olur” Kardeşçe taksim” deyiminden kardeşlik ilişkisinin paylaşma. “Kardeşin büyüğü peder. dokuz oğul bir babayı besleyemez” . karın sağarsa koyun olur” Anasını babasını dinlemeyen evlât.

“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz atasözü de kardeşlik duygularının ve rollerinin verilmesinde annenin rolünü . ne onduğunu ister” .4• Et tırnaktan ayrılmaz”.“Kardeş kardeşin ne öldüğünü.değerlendirildiklerinde anlam kazanırlar . “Akrabaya taş atan onmaz” gibi atasözleri akrabaların” öneminden bahsetmekte ise de genellikle Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan akrabalık ilişkileri realitede olduğu kadar da sıcak ve samimi :değildir .“Dost kazan.vurgular.“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin” Aile ve ev içinde olduğu gibi akrabalar arasında da ilişkiyi kadın belirler.“Hısım hısımın ne öldüğünü ister. keselerini ayrı yaratmış” .“Karı hısmı alay bağlar.“Allah kardeşi kardeş. dönmüş yine kucaklamış” . kız anası minder kabası” .“Hanım hısmı gelince oklovalar tıkır tıkır. söylendikleri bağlamda . ne unduğunu” .“Akraba idik akrep olduk biz bize.“Oğlan anası kapı arkası.“Kardeş kardeşi bıçaklamış. beyin hısmı gelince dişler takır takır” . ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze” . anan düşman doğurur” :Akrabalık . erkek hısmı sinek avlar” . Bu :sebeple kadın tarafı ya da annenin akrabalarına daha yakın davranılır .geçer” atasözünden de kardeşliğin aile içi dayanışmayı da sağlayan bir ilişki “olduğunu anlıyoruz. oysa soy bağı olarak kardeşlik babadan geçmektedir Bazı atasözlerinde kardeşlerarası ilişki rekabet ya da düşmanlık ilişkisi olarak verilir Tabiî atasözleri ve deyimler halkın belli yer ve zamanda belli bir durumu ifade etmek için söyledikleri sözler olduklarından.

“Gayret dayıya düştü” SONUÇ olarak bütün bu açıklamalardan sonra Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile modelini şöyle tesbit edebiliriz: Aile anne baba ve çocuklardan meydana geliyor Kadının kadın olarak statüsü düşük. elti gemisi yürümemiş” . eşi ve çocukları üzerinde otorite sahibidir. Ailede çocuğun değeri yüksektir Ancak atasözleri ve deyimler baba soyuna ve baba otoritesine dayalı. erkeğin evdeki otoritesi ataerkil aile düzeninde olduğu gibi sınırsız değil. kaynana yılan.“Kaynana dırıltısı” . kaynananın imanı” .“Amca baba yarısıdır” .“Gelin çiçek.“Elti eltiden kaçar. henüz . kısacası aile içindeki rolü çok önemli.“Görümce. fakat ailenin devamında. Fakat Gökalp’ın da belirttiği gibi.“Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar” :Eltiler ve gelin-görümce arasındaki ilişkiler de soğuk ve gergindir .Gelin-kaynana ilişkisi Türk atasözleri ve deyimlerinde de bir kalıba• :oturmuştur.“Ortak/Kuma gemisi yürümüş.“Gelinin dini yok.“Teyze ana yarısıdır” . velâyete dayalı sınırlı bir otoritedir.“Oğlan dayıya kız halaya çeker” . her dediği gerçek. annelik rolü ile ön plana çıkıyor. yüzünü görmeyim ölünce” Anne babanın birinci dereceden kardeşleri çocukların bakımında ve :yetiştirilmesinde büyük rol oynar . Gelin ile kaynana arasında daima soğuk ve gergin bir ilişki yansır . aile üyelerinin etkileşiminde. Erkek evde reis rolündedir. her dediği yalan” . bir aile düzenini. görümceler bayrak açar” .

özellikle büyük şehirlerde kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve iş alanına atılması ile kadının ve kız çocuğun statüsünde yükselme gibi değişiklikler dışında Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile ve akrabalık anlayışı hemen hemen günümüzdeki sile anlayışını da . . doğum kontrolü uygulamasının yaygınlaşması. kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu ve çalışa hayatına katılmadığı bir toplumsal yapıyı yansıttıklarından ailede kız çocuğun değeri erkek çocuğa göre düşüktür. 3. üyelerine statü aktaran ve rol modelleri sunan. Ömer Asım. ss. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Fatma.bütünleşmede önemli rolü olan temel bir sosyal kurumdur • KAYNAKÇA ARSOY. Cilt: I-II. 1984.. b.145-160 .yansıtmaktadır Bu haliyle Türk ailesi Türk toplumunda nesillerin ve toplumun/kültürün devamlılığını sağlayan. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.. Akrabalar arasındaki ilişkiler de fazla sıkı ve yoğun değildir Gökalp’ın .kentleşme ve modernleşme düzeyinin yükselmediği. bütün bu fonksiyonları ile de sosyal kontrol ve sosyo-kültürel .Türk Dil Kurumu Yay. birincil ilişkilerle üyelerini tatmin eden. iç ve dış göçlerin artması. sosyalleştirme süreci ile topluma yeni üye sağlayan.tanımladığı “Pederî aile” tipi (Gökalp 1976: 155-156) ortaya çıkmaktadır Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme ve kentleşme hızının yükselmesi. Türkiye’de Ailenin Değişimi. Ankara: . “Ailede Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Değişmeleri” .. 1981 BAŞARAN.

İstanbul: Kültür . 131-143 KÂĞITÇIBAŞI.C. Metin. Ankara: Turkish Daily . (Haz: Mehmet Raplan). A Dictionary of Turkish Proverbs. * Beytepe-Ankara Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt II HALK BAHÇESİNDE DİLLENMEK Kategori: Uncategorized — okuz @ 8:48 am .İ.. İstanbul: Remzi Kitabevi Yay. Feridun. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Ankara: T.. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.Dr. Çiğdem.News. İnsan Aile ve Kültür. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yay.T. 1950-1958 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen . . Türk Aile Yapısı. ss.C..1990 MERTER. 1963 YURTBAŞI.Bakanlığı Yay. Ankara: . 1976 KÂĞITÇIBAŞI. “Aile İçi Etkileşim ve İlişkiler: Bir Aile Değişme Modeli Önerisi” Türkiye’de Ailenin Değişimi. İstanbul: İnkılâp ve . Türkçülüğün Esasları. Feridun Fazıl. Ziya. 1989 GÖKALP.K Raporu.Aka Kitabevi. 1993 Doç.DPT.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. . Türk Atasözleri ve Deyimleri.. VI. Çiğdem. 1990 TÜLBENTÇİ. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.1984.Değişmeler..

dersem atasözüdür Deyimleri algılamak. birinci eteklerini zil ritmiyle sağa sola oynatıyor. Türkçe’de “gökten kasnak yağsa bir başıma geçmez” vardır. anlam derinliğine inmek sanıldığı kadar zor değil. sevinmekte olduğunu görüyorsunuz. Almanca’da “gökten kedi. öbürü de kaygının. köpek yağmak” vardır ve ikisi de şanslı .olmakla ilgilidir Deyimler yaşamın aynasıdır. Ama her deyim. yargı belirtmeyip bir durumu saptadığına göre birinci deyim sevinmenin. korktuğunu.Deyimler. O tek anlamı doğru saptayabilmek için kendimizi bir oyunu izlemekte olan bir tiyatrosever gibi düşünelim. ağzını sil de söyle. ayağını yorganına göre uzat . aynı zamanda bir bencilliğin yapışkanlığını da dillendirir. mutlu olmanın. Hatta zaman zaman biri diğerinin yerine de kullanılabilir. nereyi yurt edineceğini bilememe kaygısı. Sahnede iki kız. Birincinin oynamakta olduğunu. Deyimler. öbürünün iyice telaşlandığını.” uyarısını hiç göz ardı etmemesi gerekir. yanmakta. karşı karşıya olduğumuz bir durumu özetleme çabasının ürünüdür. Göçlerle biçimlenen bir yaşam. Bir de her toplum kendi doğal ve yaşamsal koşullarına göre deyimleri biçimlendirmektedir. Bak evlat. O halde her yazarın. savaşlar. “Lafını balla kesmek” deyimiyle özetleyebiliriz. Her şeyden öne kalıplaşmış bir ifade. Sözgelimi öğrencilerimiz “etekleri zil çalmak” ile “etekleri tutuşmak”ı birbirleriyle hep karıştırırlar. öbürünün etekleri alev alıp tutuşmuş. Deyim kullanmaktaki ereğimizi (murat) ise. O halde deyimle atasözünü çoğu kez kol kola görmek de olası. Ayağını yorganına göre uzatmayı geç de olsa öğrendin. . korkunun somutlaması. dersem karşıma çıkan deyimdir. her ozanın “Lafını bil de söyle. Mutlu bir geçmişi olmayan toplumların deyimleri de daha çok olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkar.

acı. Türk gibi konuşmak. çok eski bir şiirimde şu dizelere vermiştim: “Ozanım ben küstüremem sözcükleri / Ben hem bulut hem toprağım / Utanır mıyım hiç sizler için yüklenmeyi / Çünkü ben sözcükleri doğurtup / şiiri doğuranım / ki / katmer katmer çiçekçe / açım / a ç ı ( m” (OZAN. Bugün de deyimler üretiliyor.. deyimler üretmeye devam ediyor. *** azabı çektirme. Türk gibi sigara içmek. Senin yaptığını Ermeni yapmaz. olumsuzluk… Diğer toplumlarla ilişkilerimizi belirlerken de deyimler.kişiliğinin etkisini de unutmamak gerekir Bu yazım “halk Bahçesi” başlıklı başka bir yazımın devamı. Sözgelimi İtalyanca’daki şu üç beş deyime bakalım: “Türk gibi küfretmek. dalaşma yok. bana hem anamızdan öğrendiğimiz dili. 16. O halde onların dilindeki o göğüs kabartıcı “Mustafa Kemal gibi düşünmek” deyimine de şaşırmamak gerekir. *** inadı. Böyle düşündüğüm için.Türk Dili Dergisi. Tepeden tırnağa karamsarlık. Doğal olarak bunda yaşama hep olumlu bakan Mustafa Kemal’in olağanüstü .işgaller ve kıyımlar doğal olarak deyimlerimizi çoklukla olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkarmaktadır: Adı batasıca. Dileğim. Sayı Dil. Anamın dilinden “anadil”ime başka bir yolculuk: Deyimler derlemesi. bir eksi koyup geçin. yürek erintisi… Aşağıdaki deyimlerin yanına bir artı. Arada hiçbir çıkar çatışması. somutlamalarımızın olumlu olmasına . *** parasıyla beş para etmemek… Bu durum diğer toplumlarda da böyle. anneciğim Türkler geliyor (mamma i Turchi)…” Ama Norveçli için Türkiye uzak bir ülke. Bir yazar. yine gerçeğin somutlaması olarak karşımıza çıkar: Yunan dölü. kalıp söz olabilecek ifadeler kullanırken. “Anadil” kavramı hep ilgimi çekmiştir. bakalım ne göreceksiniz. hem dilin o doğurgan özelliğini düşündürmektedir. inceldiği yerden kopsun. bir ozanın da görevini bu bağlamda ele alıp gereğini yerine getirmekle sorumludur.

Behramoğlu’nun . ne de ağıt yakılır. çünkü A.olanaklardan yararlanarak gitmek . adının unutulup gitmesini istemek. sapla samanı birbirine karıştıran bu .Cayrak Çalı: Birden öfkelenen.Ağzının kaytanı olmamak: Sözü düşünmeden kullanmak Ağzının kaytanı olmayan o ozanlardır yerginin (hiciv) öncüleri.olsa olsa sevdanın ve şiirin namusu beş paralık edilir .zaman hem böyle hem şöyledir Başında kışlamak: Hiç istenmeyen bir durumla karşılaşmak. Kamuoyunda etkili sanatçının.yapansa kaytanın rengi ve o kaytanın büzdürdüğü dudağın biçimidir Akçakavak yaprağı gibi: Bir parlayıp bir sönmek.okurlara. Demokrasi kültürünün oluşmasına bir . ozan olduğumdan hiç söz etmezdim . yergiyi şiir .Ciğerinin sapından yanasıca: Onulmaz derde düşmesi için ilenmek Ciğerinin sapından yanmış o arabesk şiirlerde aşkı arama.Adı batasıca: Ölmesini. öfkesini bağırıp çağırarak dışa vuran Övgüye alışan o şairlerdir. çünkü her ikisi de her . kendi koşullarındaki . ilk eleştiri de çayrak çalı etrafı tutuşturuverenler .“dediği gibi “Aşk iki kişiliktir Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak: Sonuca.yaşamak zorunda kalmak Başımda kışlayacaklarını bilseydim.katkı da bu yolla olacaktır inancındayım . o adı batasıcayla.özen göstermek gerekir.davranmak Ne kinaye ne tevriye akçakavak yaprağına benzer. bir böyle bir şöyle . ilenç Şu adı batasıca çıplaklığa ne şiir yazılır. . o durumu . siyasetçinin ve kitle iletişimcinin görevi artık biraz da budur.

Çifte koşmak: Öküzü çift için boyunduruğa bağlamak Şiir boyunduruğu sevmese de şiir sözcükleri çifte koşarak yazılır.De gidi de. Yy) en güzel kasidelerini dili .güzel şiiri koca dünyada dal başına kalakalmıştı . “Otuz beş Yaş” ödül alınca Tarancı’nın nice .O deli bozuk dizelerdir bir ozanı yola getiren .Deli tepek konuşmak: Tutarsız laf etmek Bu dünyada deli tepek konuşan bir kişi tanırım.Dal başına: Yalnız. erotizm dünyaya gelir miydi . o halde çayın . o da ustalığa gideceğine . uyumu .doymak bilmezler .taşıyla çayın kuşunu vurma yolunu seçeceksin . kimsesiz Tek şiirle ödül kazanmak ne kötü. erkek düşkünü kadın ?Şiiri dokuz memelilerin Emirayşe emzirmeseydi.olmayan sözcükler ise asla çifte koşulmaz ..Deli bozuk: Kabadayıca davranıp aklına geleni yapan .Düdüğü taş atmak: Bir şeyi yemek için iyice sabırsızlanmak Düdüğü taş atan sözcük açı ozanlar dize üstüne dize eklerler de yine de . aşırılığı abartmada kullanılan belirteç .kesildikten sonra yazmıştır . bu şiirlerin hepsini Dağlarca mı yazmış .De gidi de: Çokluğu. işittiğini herkese duyuran Ozanların.Şiir kapısından ancak konuya uygun sözcüklerle girebilirsin.Dilli düdük: Çok konuşan. dilli düdüklüğe özenmelerine. unutmamak gerekir ki İbni Abdul (XI.Dokuz memelilerin Emirayşe: Köpek. dilli düdük olmalarına hiç de gerek yoktur.ustalık ayağıma gelsin diyen ozandır .

Elin oğlu: Damat.Evinsiz konuşmak: Yersiz.zeytin silkmeyi göze alamayanların ozanlığa soyunmamaları gerekir . dünden bugüne amatörce bir uğraştır.Götünde gözü olmak: Gizli saklı her şeyi görmek Ahmet Haşim.hep kendinden tüketmek Ozanlık. götünde gözü olan okura çatmamış olacak ki. geçmişte hafif bir . a ?Rıza’nın kendine filozof demesine bugün de hâlâ gülünmüyor mu ..Elin kızı: Gelin. şiir sofralarında başka ozanlara yer açmayan ozanlar.söz edebilmektedir .kalamazlar . .Gök görmedik: Görgüsüz Gök görmediklik yapıp da bir günden bir güne ne şiirini ne kendini övmeye kalk. karı ?Elindeki gülü.Ekmek yerken kedinin gözünü bağlamak: Cimrilikte sınır tanımamak Ekmek yerken kedinin gözünü bağlayan. tesettür mağazalarının köçekliğe tövbeli o .Onca benzetmedir evinsiz konuşan her ozanı bir güzel benzeten Geçmişi kınalı: Kişinin geçmişine yönelik sevecen bir sövgü. “şairi azam” olarak anılsalar bile ozan olarak geleceğe . şiir dururken ozanı baş tacı edecek değil ya . bugün. boş laf etmek . cana yakın kişi O geçmişi kınalı şiirler.işbilir tezgahtarlarıdır . demek ki ekmeği yanından . koca !Elin oğlu.yaşamı olan sevimli.Ekmeği yanından zeytin silkmek: Yaptığı işten hiçbir kazanç elde edememek. elin kızına kaptırmadan kim ozan olabilmiş ki . kapalı şiirden .

sonu iyice zayıf . bir şaire gününü gösteren Hadi ordan: Hafifseme ve öfkeyi birlikte içeren inanmama. ozan ozanlığını . son sözü bulamamış. haz vermek . akılcı bulmama .. çünkü şiir kazasında .sözcüklere pezevenklik yapmak olduğunu bilir .Gıllın gıccık: İyice sıradan.Hora geçmek: İşe yaramak. başkaları kendisine” “gidinin deyyusu” dese bile üstüne alınmaz.Hora geçmeyen şiiri.Hemen beğenilme tutkusudur (tamahkârlık). kötü duruma düşmek .şiirlerdir .Hırsız kedi enseli: Besili.yaşama dönüş yoktur .Gıllın gıccık şiirleri. yayın dünyasını ele geçirdiler. ahlaksız Gidi”nin ilk anlamının pezevenk olduğunu bilen bir ozan. çekemezlik .Lirik şiire. paralı.Götünün kurtları dinlenmek: Yapacağı kötülüğü yapıp rahatlamak Götünün kurtlarını dinlendirmek için şiir yazılmaz.Götünden solumak:İyice güçsüz ve yorgun ya da ölmek üzere olmak Götünden soluyan şairleri ele veren.ifadesi Hep “Hadi ordan!” denilen o şiirler değil midir bir edebi akımın önünü açan. şiir sitelerinde ara Gidinin deyyusu: Kişilik ve karakteri iyice zayıf. kitaplarda değil. çünkü bir ozanın biricik işinin . ama duygu yoksulu Ne zaman hırsız kedi enseliler. işe yaramaz olan . ver şarkı sözü yapsınlar . o günden beri. o ?açılmış öne bakanların dudağını uçuklatan . …şiir şiirliğini unuttu.Gününü görmek: Belasını bulmak.Gözünü belertmek: Gözlerini irileştirip öfkeli öfkeli bakmak . öbür şiirler hep gözlerini belerterek bakmışlardır.

köpekleri olmasa ozanlarımız kendi kişiliği yaratmakta hiç de zorlanmayacak Kanara köpeği: Her yere sokulan. öfkesini almak. aman yapma” anlamlarını da içeren şaşırma .yasak ilişkisine asla karışmamalıdır . arsız.. küfür niyeti .suskunluğunda kendin üret . “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey !var” demeyi de mi yasaklamışlar Kahpe herif :Küçümsemenin etkisini azaltmak için kullanılan. o konuda bir isteği kalmamak Birilerinden horsasını almak isteyenlerin yapabildikleri en saygın iş.Kahyası. birde o Büyük İskender özentisi . sevimlilik katan bir seslenme Kahpe herif.şiir eleştirmenliği .ifadesi Kaç kıymadan.Horsasını almak: Kızgınlığını. sözcüğünü . . kuşkusuz . köpeği olmak: Her konuda kendini ilgili görmek Her şiire ve şiir üzerine yazılana her şeye karışan şiir dünyasının bu kahyası. her şeyden yararlanmaya çalışan.yüzsüz Kanara köpeği gibi ayak altında dolanıp her şeyi hazır bekleme. eğitimin gece bekçileri.Kaba ağaç gölgesi: Dallı budaklı fazla yayılmış ağacın gölgesi Okura kaba ağaç gölgesi olabilecek bir şiire.Karı ağızlı: Hanımının sözünden hiç çıkmayan. on kitaptan birinde ya rastlanır ya .. söze içtenlik.taşımayan.rastlanmaz Kaç kıymadan: “Sakın ha. şiir pazarında narh ödemeden şöyle ya da böyle bir yer kapan …kaç kişi var ki. bir sen. dedikoduyu çok seven . .İnceldiği yerden kopsun: Ne olacaksa olsun deyip her şeye baştan razı olma Bir ozan yer geldiğinde inceldiği yerden kopsun demeyi bilmeli ve sözcüklerin .

eh Omar diyecek dudak da domarışından belli olur .başlar başlamaz belli oluşu Ben bir ozanın bir.kalmamak Kırk defter doldurup kekreyi kestirdikten sonra bile ozan olunmaz.Karnının şişini aldırmak: Öfkesini gidermek. daha söze .ozanlığa başlanır .Kırk bir heybeli: Yalanı.Kıt kımır: Yeter yetmez.Kıt kımır şiir bilgisiyle eleştirmen olunsa da ozan olunmaz . okur ne bilsin şiirin kırk . zaman içinde yel olup gider Kekreyi kestirmek: Yapmak istediği şeyi sonuna kadar yapmak.bilmeyen . ucu ucuna . bütün şiir seçkileri baştan sona erkek !ozanlarla doludur . beklentisi . ancak .Ot tohumundan biter: Kişi. beğenmediysen diğer şiirlerini .böyle burun kıvırmazdı. eceyi gecede aramasaydın.. soyunun özelliklerini taşır Hep Ece Ayhan okumasaydın.okumam.Kuru soğuk: Ayaz Kuru soğuk duygulara kulak ver.olabilirsin Omar (Ömer) diyecek dudak domarışından belli olur: Niyetin.Şiir. biraz da karı ağızlı olduğu içindir ki.Karnının şişini aldırmak amacıyla yazılan her şiir. palavrası bol Kırk bir heybeli ozanlardır okuru şiirden soğutan. atasının. çok sevindiği için de nasıl davranacağını . ama o duygulara acıma. ne de olsa ot tohumundan biter Sevincik delisi olmak: Çok sevinen. öcücü almak .birinci heybede olduğunu . belki o zaman ozan . eee. bilemediniz iki şiirini okurum. bilinçaltın bilincine .

Sevisi akmak: Sevmek.Ters tokadı yapıştırmak: Beklemediği bir sırada elin tersiyle şiddetlice vurmak Böyle aynı şiiri yazmaya devam edersen. .soyuna çekti: Soydan getirilen özelliklerin değişmediği. bütün dergi yöneticileri. sevgili de şairi “haddeden geçmiş nezaket” . esininki şiire Soğan diktim soyuna çekti. soydum diktim soyuna çekti. şimdi okurun ters tokadını . bir türlü sütlü keçinin kır oğlağı olmayı beceremeyen ozanlardır . değiştirilemediği Mayasında özgünlük mayası bulunmayanların sıradanlığını da önce şiir özetler: Soğan diktim soyuna çekti.Sıçanın sidiği denize katıktır. okuru sevincik delisi yapabildiği gün. sır saklamayı bilmeyen .Uçkuru gevşek: Her an cinsel ilişki kurmaya istekli Ozanın uçkuru gevşek midir. soyundum diktim .Tahta yaran: Damdan düşer gibi yersiz ve yakışıksız konuşan kişi Şiir.kişidir ozan .onu bilmem.karşın. zamanında çok dileyip istemelerine .Sulu ağız ozanlardır.yiyeceksin .Şiir. tahta yaranların işi değildir.Sütlü keçinin kır oğlağı: Kayrılan. ayrıcalıklı bir konumda bulunan Dönüp bakın. ama uçkura nakış işlemeyi düşünen . soyundum diktim soyuna çekti . soydum diktim soyuna çekti.. şiirin gizini.olarak görmek ister . daha başlıkta söyleyiverenler . kendi kurtuluşunu da ilan edecektir .kazanımdır .Sulu ağız: Geveze.Sözcüğe sevisi akan ozanlardır okurların sevgilileri Sıçanın sidiği denize katıktır: Küçücük şey de yerine göre bir katkıdır. aşık olmak .

”sözüne ben de inanıyorum Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmak: Yüz veren herkesten bir .yakanın kırlısı olduğu unutuluverir Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı: Her şeyi kendi çıkarı için tüketmesine .bardak suyla şifa niyetine hemen iç Tahsin Şimşek . ama nedense Fuzûli’nin de Haşim’in de Külebi’nin de . bütün ödülleri .çıkar ummak Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmakla. taşralı İyi ozan olmak için. hâlâ bir beklenti içinde olmak Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı dedirtenlerden olma. .topladığına göre. öteden beri yakanın kırlısı olmamak.Yangın Ayşe: Gördüğü erkeğe iç geçiren ?Şiirin “Yangın Ayşe”şi o okurlar değil mi İbrahim Sadri’leri TV yıldızı yapan Yel esmeyince yaprak çıldırdamaz: Kötü haberin duyulmasının mutlaka bir . kaygılı bekleyiş Şiirle değil. okurla ilgili bir yürek erintin varsa. F. bırak da özendirme ödülünü bir başkası almış olsun .karşın..Yakanın kırlısı: Kaba saba..Yüreği burmak (yüreği ağrımak): Karnı ağrımak ?Sık sık yüreği buran o ozanlar değil midir genel tuvaletlerin “Tosun”ları .peşinde koşmak arasında bir fark göremiyorum . benzek (nazire) . bekletmeden bir .Edgü’nün: “Eleştirmen.golünü ya ofsayt ya da penaltıdan atar.nedeninin olduğunun düşünülmesi Yel esmeyince yaprak çıldırdamadığına göre. yazdıklarını. İstanbullu olmak gerektiği söylenir.Yürek erintisi: İç sıkıntısı.

Gadasın Aldığım Kategori: Deyimler — okuz @ 12:08 pm Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’da ve Kayseri’de bu sözün anlamı çok büyüktür. kendi ifadesiyle “Kayserilerin alamet-i farikası” gadasını aldığım sözünü duyunca da aynı heyecana kapılıyor. 1991 yılında Azerbaycan’ı da içine alan TDAV’ın bir gezisine katılmış. felaket” demektir. Manası “günah. :Azerbaycan’lı şair Necef’in bir şiirini okuyor GADASIN ALDIĞIM . Necdet Bey. Bu söz diğer sözlere bu cihetle benzemez. bize gelecek felaketleri dertleri kendi üzerlerine almayı dilemekteler bu sözle. kendi canınızdan. . merhametini de yakalarsınız bu sözde. Azerbaycan’da Şamahı Cami imamından bu sözü duyunca birkaç kez bu sözü imam efendiye tekrarlatmışlar. bizi canı gönülden insanlar.” musibet. kendi soyunuzdan bir insanın şefkatini. Kendi kanınızdan. Kazakistan’da “bıldır” kelimesini duyup heyecanlandığı gibi. Bu sözü duyan bir insan sadece bir söz duymuş olmaz. Bu kadar içten ve bu kadar doğal bir sözdür bu. aynı zamanda anasının.ananızın sesidir.Necdet Çetinok. Hele gurbette böyle bir söz duysanız. kardeşinizin sesidir. eşiniz dostunuzun sesidir Kada” veya “gada” Türkçenin eski kelimelerinden biridir. buram buram memleket tüter ruhunuzda. bela. Yani.Bizde ise “gadasın(ı) aldığım” derler AZERBAYCAN’DA DA KULLANILIYOR Kayseri Barosu avukatlarından İ. komşunuzun. atalarının sesindeki sıcaklığı da duyar. büyükannesinin. Hasretinizden yüreğiniz efil efil eser. Doğuda “gadan alam” derler. Çünkü bu ses . Bu heyecanını Azerbaycanlı dostlarına taşıdığında ise Azeri Türklerinden Aydın Bey. dert.

itibat S. Necef’in sevgilisinin adı Bar: Mahsul.Seherin esen yelleri Esme gadasın aldığım El menimdir etek senin Kesme gadasın aldığım Seherin esen yelleri Yana dağıtıp telleri Destinde deste gülleri Mesme gadasın aldığım Üst yanımız dağlar gardı Alt yanımız bağlar bardı Necef’in de erki vardı Küsme gadasın aldığım Mesme: masume.Burhanettin Akbaş Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmi vardır. ürün Erk: güven.dediği bir kısım vardır .televizyonda Burada Kemal Sunal bir türkü söyler. Türküde “ergen kızlar alsın benim “gadamı . Daha dün tekrar oynattılar .

” .. Vallahi bu Söz cok Hosuma gidiyor Kızılderili atasözleri Kategori: Amerika Yerlileri — okuz @ 1:14 pm .He gadasını diyorHe. evet demek ama sonuna da “gadasını” sözünü getirince o kişiyi sevdiğini.NE GÜZEL BİR İFADE VE SEVGİ GÖSTERGESİ.İNSANLARIN HAYATTA HEP YANLARINDA GADASINI SEVE SEVE ALACAK İNSANLARIN BOL OLMASI DİLEĞİYLE.DİLİMİZE VE ÖZÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM VE BÖYLE .olam ) derlerdi. Eski arkadaslarimi gördügüm zaman hep ( Gadan . Hep Duymusumdur Elazigda . Bu arada kullananlar çok şirin(şeker) dilli insanlar oluyor GIZ BEN SENİN GADALARINI ALIRIM” ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ” DUYDUĞUM BİR SÖZ..Bizimkiler ünlem gibi de kullanıyorlar :Bir yaşlı teyze mesela olumlu bir cevap veriyor . OLUMSUZLUKLARIMI ÜZERLERİNE ALIYORLAR.ona değer verdiğini söylemiş oluyor Bir Antepli olarak Gadasını alım lafını çok kullanırız .BENDE HEP DERDİM ACEBA NEDİR DİYE DEMEKKİ BENİ ÇOK SEVEN BÜYÜKLERİM BENİM BÜTÜN GÜNAHLARIMI. Hele birde tam yerilisi oldu mu Antep’in siz dinleyin derim misal ben .Benim bildigime göre bu Söz Elazigdada kullaniliyor.YAYINLARLA CANLI TUTALIM .Ben bunu “gözünün yagini yiyeyim” ile benzer anlamda diye duymustum Gadanalım” ve “Gadasınıalım” Azerbaycanda çok sık sık kullanılan kelimeler. . Yazılışıyla söylenişi çok farklı .

yüz dost azdır.Barış ve mutluluk her adımdadır . önce onlara tütün ikram ederiz. (Hopi Kabilesi Bir kere “Al şunu” demek. böylece ikimiz eşit oluruz.dökecektir. kestiğimizin hepsini kullanırız. (Fox Kabilesi Avlayacaksan en zayıf geyiği avla.temizlenir Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: çam yaprağı gibi . çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını . Yanımda yürü. (Ute Kabilesi (Aşkı tanıdığında. ben öncün olmayabilirim. Yaratıcı’yı da tanırsın. iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir.ilelebet yeşil kalır Arkamda yürüme. bu da bizim kalbimizi yaralar .Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile .Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi (makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi (Bir düşman çok. takipçin (olmayabilirim.Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir . Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek. (Kabilesi (bilinmiyor Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz. Odunu asla ziyan etmeyiz. ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı . Ne zaman onları kesmemiz gerekse.Barış ve mutluluk her anda mevcuttur .sağlayacaktır . lazım olduğu kadar keser. Önümde yürüme.

Yerkürenin başına gelen. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için . yüreğin ile hüküm ver Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve (yeniden yaşayacaklar. ruh gökkuşağına sahip olamaz .gerçek cesaret demek olan metanet. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman. dünya daha iyi bir (dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır.Fakir olmak. ******** olmaktan daha küçük bir meseledir . Bütün av hayvanlarını geri getirecek.insanlar bu yolu öğrenecekler Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: Kendi kendini kontrol. ((Apache Kabilesi Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz. ‘.Gözlerde yaş yoksa. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. .büyür. . (hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. (Mohawk Kabilesi Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Sadece bir kişiye yardım et! Şimdiki usul bu değil ama inanıyorum.Gözün ile değil. vakar ve saygı . sabır. (Wovoka Doğum yapan herşey dişidir. Her şey birbirine bağlıdır. Halbuki bilgi mazidir. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda. hikmeti değil.Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek.

Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez . toprak ona hamiledir .beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak Su gibi olmalıyız.İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez .Sevgi ile. ya da güneş açacaktır.İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır . (Siyu (Kabilesi . Hepsi döner dolaşır. son balık öldüğünde. . son ağaç yok olduğunda. (Hopi (Kabilesi . (Cherokee Kabilesi Komşun hakkında hüküm vermeden önce. (Siyu (Kabilesi Şeytan hakkında konuşmayın. ama kayadan bile kuvvetli. Bazen onun külfeti bizi nimetinden .yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir. fakat vefa onu her zamankinden parlak . sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz Son ırmak kuruduğunda.daha fazla akıllandırır Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez. Her birimiz . iki ay onun makosenleriyle yürü! ((Cheyenne Kabilesi Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir.Sevgi ile yorulmadan ilerleriz . Her şey halkadır.Herbirimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var İhanet arkadaşlık zincirini karartır. Her şeyden aşağıda. yaşayanlara ilave eder.kendi hareketlerimizden sorumluyuz.Kehanet. bize geri gelir .yapar …İlkbaharda usul usul yürü.Gençlerin kalbinde merak uyandırır. muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir (Hava ya bulutlu olacaktır.

Adaskanga ayıp yok.Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir. insanın ruhundaki barış .Şaşırana ayıp yok. atlanuvdan kalma.düzenimiz yeniden kurulacaktır .yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir .Yağmur iyilerin üzerine de yağar. İnsan. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. kötülerin de . kaytıp üyin tapkan song. dönüp evini bulduktan sonra . her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. diğerleri sadece bunun akisleridir.Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir. onu çocuklarınızdan ödünç .aldınız Nogay Atasözleri . en önemli barıştır. Bu gerçek barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. bay bolayım deseng. kazanınga. kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini.aram salma . anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış. İnsan ruhundadır o. Yine de çok kimse onu ister Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil. kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde. Karanga tuman adastıradı.Ben yolumu şaşırmam diyen adam. Fakat hepsinden önce.Adaspayman degen erdi. ((Mohawk Kabilesi Üç barış vardır: Birinci barış. böylece bozulan .. beraberliğini farkettiğinde.Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız.

Agaş etten öter.Aşamaga.Akıl akıldan üstün .Ağacın eğrisini dalı düzeltir. yaralandığında bilirsin. kiyiz kesseng kıska kes.Akıl baştan çıkar. dünya namusu güçlü . asıl tastan şıgar. çeke .bolsang bilersing Kardeşin. zengin olayım dersen.Akıl bastan şıgar.Akıl akıldan üyrik.Agaş kıyşığın talkı tüzeter.haram sokma Aga-iniding kedirin.Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma.Yalalı bolsang bilersing. Balalı.Ak nietliding atı arımas.Kardeşler tatlı olursa at çok olur. Absın-kelin tatuv tursa.çeke uzar . yonta yonta kısalır.Ahret azabından. mücevher taştan çıkar .tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. tarta-. kilim kesersen kısa kes. Ekpege at köp bolar. ata-ananın .Ağaç etten geçer. söz süekten öter. Ata-anadıng kadirin.as köp bolar . akrabanın kadrini düştüğünda.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.İyi niyetlinin atı yorulmaz. Edem kıyşığın halkı tüzeter. adamın eğrisini halkı düzeltir .kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin Agalı-inili tatuv tursa. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur . kazanına . yona – yona kıskarar. arbası tozbas. arabası yolda kalmaz .

Almanın sonu-vermek .Alış-veriş bilmeyen. yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Algasagan suv tengizge etpes. bergende yatıp uykısı kelmegen.Akıl bulur. evlense de hayır getirmez .songgısı da sonnan köşer.İyi boğayı kurt yer.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.Altın kapılıya hizmet etmek. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .Akıl tabar. nartük e de suv iş – semirmeseng.baladıng köngili dalada- .göreyim . basta.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez. fakirin topladığı malı zengin yer . alpıs yasar aldına şıgar..Almaktıng körki – bermek.Aldı tegerşik kaydan köşse. til söyler.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Ala azbandı böri aşar.Altı yasar altıstan kelse.Ön tekerlek nereden geçerse.Algasagan kız kievge barmas. ağaç kapılıya düşer . barsa da ongmas.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim. dil söyler . mısır ye de su iç. altmış yaşındaki onu karşılar .Akıl yaşta değil başta .şişmanlama da . arka tekerlek de ordan geçer .Alıs-beris bilmegen.Anadıng köngili balada.Akıl yasta tuvıl.Altı yaşındaki uzaktan gelse.

besili yağdan ölür Asık oynagan azar.Aram batar. ak kalkar.At yorulursa sersemler. yiğit yorulursa hastalanır .suv işer .At arısa tuvlak. aynı acıyı yaşayanların halini anlar . etigi men.Aram kapşıktıng tübi tesik. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür . Er basına kün tuvsa. avızlıgı man suv işer.Asılsız astan kıtar. berinnen.Cimri adamı açlıktan öldürür.Aramzadeding koynı tolı.Yorulan ata kamçı ağır .de ozar Aşık oynayan azar.At avnagan erde tük kalar. kuyrık asagan. iyilik kalkar . yüzü kara .Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür.hepsini geçer . top oynayan tozutur.Haram kabın dibi delik .Haramzadenin koynu dolu. balanın gönlü dışarda .Arık oydan öler. beti kara.Arkasına ötken ayavşıl bolar.Kötülük batar. koyun besleyip kuyruk yiyen de . er arısa avırak.Arıgan atka-kamışı avır. yavapsız sözden kıtar. semiz maydan öler. koy bagıp.Ananın gönlü balada..Bir acıyı yaşayan kişi . top oynagan tozar.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.

At iygisi arıkta biliner.Atın sürçmezi olmaz.Babasından gören ok yontar.Ata minmek bir mırad. söyledeği söz de dönmez .Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez. attan tüspek bir namıs. oğulun öğreticisidir .Baba.Ataga usap ul tuvmas.Ata barda uvıl yas.Atan ölse de. adamın yanılmazı olmaz .Atadan körgen ok yonar. attan inmek bir namus . atangdı körgen ölmesin. edem yangılmas bolarma. atanı gören ölmesin . anadan körgen ton pişer.Atın iyisi arıklıkta.Ata binmek bir murad. insanın başına gün doğsa eteği ile . anaga usap kız tuvmas.Atang ölse de.At sürinmes bolarma.gez .Ataya benzeyip oğul doğmaz.balaga sınşı.Baba oğulun sınayıcısı .Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. anasından gören kürk biçer . anaya benzeyip kız doğmaz .Ata baladıng sını.Baba varken oğul genç.su içer .Atang barda el tanı. aytkan sözi de kaytpas . ağabeyi varken küçüğü genç . er iygisi yarlılıkta biliner.Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.Ata. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. atın varken çevreni . aga barda ini yas.

Attı kamışı öltürer.Avıl iyti ala bolsa da.Babasız öksüz yarım öksüz. böri körse biriger. erdi namıs öltirer.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Ağrımayan başına bez bağlama . kadınını seven temaşalığım der . kardeşin odur . anasız öksiz-kerti öksiz.Ahırda atım yok. fırtınadan endişem yok .Avırmagan baska yavlık baylama.Atasız öksiz-yartı öksiz.Avla tolu malıng bolganşa. er erde dosıng bolsın.Atım yok aranda. yiğidi namus öldürür . avıldası maktagandı salma.Komşun kimse. adanasıng sol. anasız öksüz gerçek öksüz .Hastalık attan çıkar .Atasına yahşılık etpegennen.Avıruv attan şıgar. komşusunun methettiğini salma . kurdu gördüklerinde birleşirler .Atın süygen alasam der. komşuya söylesem çarpıtır . kaygım yok boranda..Atını seven kıratım der. yahşılık kütpe.Avıldasıng kim bolsa.Atası maktagandı alma.Halktan birine söylesem yayılır. kongısıga aytsam kosadı.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Avıruvdıng aldın al- .Atı kamçı öldürür. hatının süygen tamaşam der.Avılga aytsam aşadı.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .Atasının methettiğini alma.

Ayday bilmes at öltirer.Ayamda bolsa yalarman.Ayaz bolsa suvıtar.Söylerim benden gider.Söylenene inanma. bulut olsa ısıtır. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Ayagı yaman tördi bulgaydı.Aylandırgan avıruv almay koymas.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz . anasını görüp kızını al . bulıt bolsa yılıtar.Avucumda olsa yalarım. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur .Ayağına bak da kımızın iç.Ayda bir at bergennen. akılınga kelse ıynan. közi tanımaydı.Aytarman-mennen keter.Ayagın körüp asın iş.Ayda bir at vermektense.Hastalığın önünü kes .Ayagı baskanın. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir ..Rüzgâr olsa üşütür.Ayagına kara da kımızın iş. anasına kara da kızını al.Sürmesini bilmeyen at öldürür. dinlemezsen senden gider . anasın körip kızın al. anamda bolsa alarman.Aytkanga ıynanma. avızı yaman eldi bulgaydı.Ayağı kötü baş köşeyi batırır. tınglamasang -sennnen keter. gemiye binenlerin canı bir .İyi dostun malı bir. anamda olsa alırım . künde bir tostakay may bergen artık. kemege mingenning yanı bir. aklına yatana inan .Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayavlı dostıng malı bir.Ayağını görüp aşını iç. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . anasına bak da kızını al . her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . söyley bilmes söz keltirer.

temiz yer (Az yiyen.Bakkandı bilmegen.Balalı üy-bazar.Acele edenin ağzı yanar .Ayvan alası tısında.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Baladı yastan. çok söz gümüş .Herşeyi sahiplenen varolanı söyler. değerini de bilemez . insan alası içinde . bargan sözin yartı aytar.Ayırılgandı ayuv er.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz .Balalı kargaga kok artpas.Az aşagan. köp söz kümis.Aşıkkan aska piser.Ayrılanı ayı yer.Bakırak-bakırak bardı aytar. Bölingendi böri er. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Az söz altın. balasız üy-mezar- . köp tıngla-yangılmassıngAz ye çok çiğne.Hayvan alası dışında. söylerken de yarım söyler .döğülmezsin (kuvvetli olursun). taza aşar.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Azdı bilmegen. kelindi bastan terbiyalav.Çocuğu küçüklükten.Azı bilmeyen çoğu da bilmez . edem alası işinde.yanılmazsın .(…!Az yiyen. bölüneni kurt yer .. birşey bırakmaz .Az söz-altın. az söyle. bagıslagandı da bilmes. köpti de bilmes. az söyle çok dinle.

kurtul Bay mınan barıspa. şobannıng tayagınnan. bele-kaza barmasın.Çıkma zenginin karşısına. eteging kesip bolsa da kutıl. çobanın dayağından .Balalı üyde melek bar.Bereket gelinin. iyi inek. mal tanadan.Basınga kelgen beleden beleden. balasız üyde elek bar.Bası baskadıng. dostuna faydası olmaz . dosına payda etpes.Çocuklu evde melek var..ayağından.Barma töre kasına. bela-kaza onunla gitmesin .Gide gide bayram kalır.Akıllı insan çocukken belli olur.Balam barar erge.danalığında belli olur . bayramnan song kurman kalar.Zenginin kızı ölmeden.Balık seven. eteğini kesip de olsa.Bara-bara bayram kalar.Başı başkanın aklı başka.uğraşma . bayısang özi keler kasınga.Baysız pişe-patşa. yiğit ile. fakirin kızına gün doğmaz .Basına payda etpegen. çocuksuz ev mezar .Kendisine faydası olmayanın. akılı baska.Balık süygen suvga etegin malar.Çocuklu ev pazar.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan. yarlıdıng kızına kün tuvmas.Başına gelen belâdan. suya eteğini salar . sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan. bayram sonu kurban kalır .Kızım evleniyor.Zengin ile barışma.Baydıng kızı ölmey. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var . betir minen kürespe.

Bir şeşekey men yaz bolmas.Veren cömert değil. çocuğu gibi kıymetli .Boş tüfek iki kişiyi korkutur.Bilgenge bir soksang da saz.Bolayak on yasında da yas tuvıl.Bir edemning üyi kalası bolar.Bir körgen bilis.Bergen üyine barayık. bilmeyene davlumbaz az .Bir çiçekle yaz olmaz.Kurt olursan gök (boz) ol.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it. algan yumart.Bileği güçlü biri yıkar. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Bilene bir çalsan saz. biri utanır. ol iyt bolmas.Böri bolsang kök bol. birev uyalar. ası – balası bolarCimri. alan cömert.Birev söyler.altını-üstüne getirelim . beren-şeren eteyik. olmayacak yirmi beşinde de çocuk . yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men. ne varsa.Borışlı ölmes.Bos mıltık eki kisidi korkustar. şerli öler. eki körgen tanıs. iki sefer gören tanışır. bilimi fazla olan bini yıkar . bilimi artık mıngdı yıgar.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. er bolsang – aytkanınga berk bol.olmaz . aşı-yemeği.Biyimde de bar. bolmayak yırma beste de yas.“var .Borçlu ölmez.Bilegi yuvan birdi yıgar.olur .Bergen yumart tuvıl.Bir gören bilir. şerli ölür. bilmegenge davılbaz da az.Olacak on yaşında da çocuk değil.Biri söyler. karımda da .Bugünkü işini yarına bırakma- .Verenin evine gidelim.

düzeltici.Bozguncu.Dostun hesabı gönülden .Dostun verse sus.Dosınga mungkir kazba.Dos esabı köngilden.Dos doska kerek.hemen ayrıl . asabı durıs kerek.Dosıngnıng asın duşpanday aşa. kendin düşersin . uvısınga yım. düşmanının bıçağı ile kilim kes . çok konuşan kişiden belâ gelir . köp söylegen kiside bele boladı.Dosıng berse kım.Dos bergenning tısına karama. görüşmeni bitir ve .Büldirvüşi ining bolsa.Dostunun bıçağı ile boynuz kes. hesabı dürüst gerek .Dos üyinde oltırıp ket.Dosta verilen borçtur . dağıtıcı kardeşin varsa. duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes. düşmanının evinde oturmadan. dos baska karar- .Bulanık suda balık olur.Doska bergen borışka.Dostunun aşını düşman gibi ye . tüzetüvşi agang bolsın.Dostunun verdiğinin dışına bakma .Dost dosta gerek. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git. özüng tüsersing.Duşpan ayakka.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes. birleştirici annen olsun .Bulganşık suvda balık boladı.Dostuna çukur kazma.. avucunu yum .

bir kes.Düşman gülerek öğretir.Eki ölşe. bas yarır.El bolmasa.İnsan yüreğinde aslan yatağı var . ton yagasız bolmas. tas yarmasa.El agasız bolmas.Düşman ayağa.İki sığırın ayranı çok. bir kes . elli yıl yatar. eki hatınnıng vayranı köp.Eki sıyırdıng ayranı köp. dos urısıp üyreter. suvık yok- . adam olmayak çocuğun insnlarla ne .Edem-edemge konak.El ağasız olmaz. edem bolmas baladıng kisi minen. dost başa bakar . can tene konak .Adam sözü taş yarar.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur .işi var .İki ölç.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır .El almagan.El bolgan erde betir de bolar. taş yarmasa baş yarar . iki kadının dedikodusu çok olur .Duşpan külip üyreter. yan-tenge konak.. kürk yakasız olmaz . dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.Edem sözi tas yarır.Adam adama konak.Edem üreginde arslan yatagı bar.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.

Ülkeni kötüleme .Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .El kaznası-eski söz..Halkın işi-altın beşik . soramay aytpas.Halkın hazinesi-eski söz .Eldi sökpe. dediğinde de sözünden dönmez . iyileştirici hasta olur .El espese.Elding işi-altın besik. elşi avırar.Yel olmazsa soğuk yok .Elli yılda toplum yenilenir .Er aytpas.Epsizdi elşilikke yiberseng.Elşiding keşikkeni hayır. şöp bası kıymıldamas. sormadan söylemez .Emisting iygisine kurt tüser.Yemişin iyisine kurt düşer .Elli yıldan el yangırar.Elim boluvdan edem boluv kıyın .Elde amanşılık bolsa.Alim olmaktan adam olmak zor .Elçinin gecikmesi hayırdır .Yiğit demez.Aptalı elçiliğe göndersen.Halk içinde hastalık yoksa.Elding avızına elli arşın böz etpes. aytkanınnan kaytpas.

Er iygisi burınlı bolar.İnsanlar arasındaki akrabalık. ep ötirik söyler. atın sürçmeyeni olmaz .Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.Er kartaydı – kuş taydı.İnsan kendine güvenirse.Er yangılıp kolga tüser.İnsan yanılır esir düşer.İnsan darda kalmadan rahata ermez . ya da kadını çıkarır .Er şıragı-eki köz. kus yangılıp torga tüser.Erkeğin iyisi burunlu olur .Erkek yaşlandı. elden (vatandan) vazgeçilmez .Er tarıkpay molıkpas. kötülükler çoğaldı . yade hatını şıgarar.Er tamırınnan er tamırı köp bolar.Erkek yalan söylemez.Erding atın ya atı şıgarar.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir . köprü başında söz bulamayan .İnsanın ışığı iki gözü.Erekte avızın yappagan. yerdeki köklerden daha fazladır . at sürinmey bolmas.. şartlar yalan söyletir .İnsanın yanılmazı olmaz.Erkeğin adını ya atı çıkarır. ekev bolar. ekevledi soltanım.gücü tükendi. kuş yanılır kafese girer .Er kayratlansa. köpir avızda sözin tappagan.Er kadirin el biler. gücü iki kat artar .Erden ozuv bar.Er ötirik söylemes. elden ozuv yok.Er yanılmay bolmas.Erden vazgeçilir.

Hesabını bilen dostların malları bir.Erge devlet kuralsa. körgen kerti. yeminli dostların canları bir . antlı dostıng yanı bir.Erden devlet taygan song.Esitken yangılıs. çorba benize .Et kanlı bolsın.Et etke. gören doğru ..Esaplı dostıng malı bir.Erinşekting ertengisi bitpes.Yetimin karnı-yedi kat .kaybolur .İnsanı zenginin.Erinceğin yarını bitmez .Et kanlı olsun. güçsüz düştüğünde ise dostları . bas duşpanı dos bolar. sorpa betke.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .Etimning karnı-eti kabat.Eri baydıng eli bay. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur. yigit yanlı bolsın. ülkesi zengin .Erken kalkanın rızkı çok olur .Et ete.Erte turgan erding ırısı artık. yiğit canlı olsun .Etimge eti kisi bas.Etispesti ongmas kuvar.İşiten yanlış.(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder .

attay tevip. eşek arıganın bilmes. torgay etin as etken.Köpekli konuk sokağa sığmaz . at gibi teper . kadınlardan kadın var koca .İesin sıylagannıng iytine süek taslar.yaş eder .İyttey kabıp. hatında hatın bar. pişe yamanı-künde azar.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.Kadın ihtiyarladığını bilmez.Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir . kadınlardan kadın var kör gözü .Hatın karıganın bilmes. kumar közdi.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur . oturduğunda bey gibi .. üşevi-yarmalık.İytli konak oramga sıymas. hatınlarda hatın bar. baytal etin tas. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.İt gibi ısırır. üç kadın panayır . kara suvdı as eter.Hatınnıng ekevi bazar.yas eter Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.Çalıştığında işçi gibi. kadının kötüsü hergün tartışır . tursa biydey.gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar.İnisi bardıng-tınısı bar.Köpeğin yamanı çukur kazar.İslese kulday.İytting yamanı in kazar.İki kadın pazar.

Kadir bilmez kardeşten. at biler. kadir bilir yabancı iyi . Atadan yahşı ul tuvganın.Kalgan iske kar yavar.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .Kan şıkkandı karga biler.İşip toymagan. yan şıkkandı molla biler. kaptal bilmes.Kar küreyen.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç . yalap toymas. kedir bilgen yat yahşı. kaz bolmas- .Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs. yalayıp doymaz . beteri bolmas.Kardaştıng azarı bolsa da.kardaş bilmes.Kadere bergen attıng tüsine karamas.bilir .Kalan (ertelenen) işe kar yağar. özüne tiygister. aş kürer .Karama özine-kara sözine.Kardeşin azarlaması olsa da.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .Kamışıdı silke almagan. kötülüğü olmaz .Kar küregen aslık kürer.Karga neşe çakırsa da.İçip doymayan. sözüne bak . iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Kendisine bakma. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.Kadir bilmes kardaştan.

Kazanın karası bulaşır. torgay şakırıp yaz bolmas. git demek yok .Kazannıng karası yugar. kayınana kemiriksiz bolmas. geldikten sonra ev sahibi utanır . o zaman köpeğin namuslu olması gerek . kelgennen song konakbay uyalar.Kel demek bar. yamannıng belesi yugar. hiç bir şey bilmez . aldında ezir ası. ket demek yok.Kazanın kapağı açıksa.Gel demek var.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Karga şakırıp kıs bolmas.Kengesli ton keng şıgar.Karga ne kadar bağırsa da.Kazanı kırda.Kelgenşe konak uyalar.Kemege mingenning tilegi bir.Kelin kemtiksiz bolmas..Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas. konuşmayan kaynana olmaz .Karganın bağırmasıyla kış olmaz.Kazanı kırda. oşagı üyde.Kat bilmegen zat bilmes.Eksiği olmayan gelin olmaz. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Gelinceye kadar konuk utanır. kaz olmaz . kötünün belâsı bulaşır .Kat – yigitting is bası. iytke de namıs kerek. ocağı evde .Kazan avızı aşık bolsa.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .

et pispese bet piser- . kendine iyilik iste .Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Kisige yamanlık tilegenşe. avız da kıbırdar.Kerek tastıng avırlıgı yok. yolavşı bolsang yolga tüs. erge karatıp yiberme.Kisige munkir kazsang. çok görür . özinge yahşılık tile. gerektiğinde bulamazsın .Gönülde var. dilini tut .Konak bolsang. yolcu olsan yola düş .Konuk az oturur.Kol kıpırdasa. özing atılarsıng.Gerekmezi toplamazsan. kolda yok. yuldızı yarık bolar. yere baktırıp gönderme) .Kol kıbırdasa.Gerektiğinde ağaç kes .Konuk olsan. elde yok . kendin düşersin . yıldızı parlak olur .Gece karanlık olsa.Kökürekte bar.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar.Keşe karanga bolsa.. tiling tıy.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. ağız da kıpırdar .Konak bolsang kolga tüs.Kerek üşin terek yık . kerekkende tappassıng.Başkasına çukur kazarsan. köp sınaydı.Kerekpesti yıymasang.Konak az oltırıp.Seni) göklere çıkarıp geleni.Kökke köterip kelgendi.Konak kelse et piser.

Konuk doysa eşiğe bakar . tek kişinin sesi yok olur . yalgızdıng aytkan sözi tutılmas.Konuğa sorup vereceğine. derin batırır .Konak toysa esikke karar. yardımlaşan düşmahdan kurtulur . sogıp ber.Köp tükirse köl bolar.Köp-korkıtadı.Çoğunluğun sesi bir olsa.Konuğun karnı doysa.Köpting avazı bir bolsa.Herkes tükürse göl olur . özim bilemen degen öledi.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Köp biledi degen küledi. közi yol karar.Çok sözün azı güzel.Başkaları çok biliyor diyen güler. az sözding özi yahşı.Köpten koyan kutılmas.Çok korkutur. az sözün özü güzel .Köplegen konak atkarar.Çokluktan tavşan kurtulmaz. teren-batıradı.Çoktan tavşan kurtulmaz . birding avazı yok bolar. yalnız ben bilirim diyen ölür .Köp sözding azı yahşı.. kömeklegen -yavdan kutkarar. çok gezenden sor .Konakka sorap bergenşe.Konaktıng kursagı toysa. gözü yolda olur . et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır .Çok yaşayandan sorma. yalnızın söylediği söz tutulmaz . köp yurgennen sora.(Konuk gelse et pişer.Köp yaşagannan sorama.Köpten koyan kutılmas. vurarak ver .

Korkma martın kışından.Dünürlük ayrılsa da. kork aprelding besinnen.Maşası uzunu olanın eli yanmaz . kork nisanın beşinden . kulaksızga söz aytsang.Korkak mıng öledi.Közing avırsa. kolung tıy. tentekten (aptal) sorama sözi aytar .Korkana çok görünür . yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . gönlün sevdiği güzeldir .Korkaktı köp kuvlasang. yarasar. aptala sorma sözü söyler .. köngil tüsken-közel di.Güzel güzel değildir. avızıng tıy. betir bolar.Korkaktan sorama közi aytar.Korkpa marttıng kısınnan. işing avırsa. karnın ağrırsa ağzını tut .Közel-közel tuvıl dı.Gözün ağrırsa elini tut.Korkağa sorma gözü söyler.Kudalık ayırılsa da. betir bir öledi.Korkak bin ölür. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.Korkağı çok kovalarsan.. tuvganlık ayırılmas. batır bir ölür . cesur olur .Köz korkak-kol batır.Göz korkak.Kösevi uzınnıng kolı küymes. kuba kazdıng tösinnen. kol batır .Gösterişli.Korkkanga kos koriner.Körklige köne kiygistseng de.kulagınıng tısınnan .

atlanganda biydey bol.Gülme dostuna gelir başına .Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar . keler baska.Kündesting otı da.Fakirle samimi olsan.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de. anlamayan adama . kızdan evvel yiğide gerek .Kılık kızga kerek. bakılşı bayımas.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.Küle baksang.Kutlı konak kelse. ata bindiğinde bey gibi ol . kızdan aldın yigitke kerek. köylegine yamavlık sorar.Kulluk etkende kulday bol. koy egiz tabar.Külme doska.Künşi köbeymes. gücçsüzün efendisidir .Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . kötü doğan kul olur .Kılış kespesti tilek keser- .Gücü yeten.Terbiye kıza gerek.Çalıştığında işçi gibi ol. suvı da kündes. suyu da tartışır . yaman tuvgan kul bolur.Kuldan tuvgan kul bolmas.Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kus uyasında ne körse. uşkanda da sonı eter.Kuldan doğan kul olmaz.söz söylesen kulağının dışında kalır . kötü adam zenginlemez . gömleğine yamalık kumaş ister .Kuş yuvasında ne görse.Kıskanç adam büyük aileli olmaz.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.

sını ketken yarlı. hastalığın hafif olsun .Manalı söz maldan güzel .Kıs karlı bolsa.Misafir.Mart şıkpay.Öğütlü törenler sonlanmaz .Maslagatlı toy tarkamas. sonıkı.Kızıng yaman bolsa. yaz yavınlı bolar. marazıng tımav bolsın. bir yıl sabanın altına değer .Kış karlı olsa. bergen erden kalmas- .Malı ketken yarlı tuvıl. bir yıl türening altınga tier.Kız kimi severse.Kışın duman olsun.Kızın çirkin ise. onundur .Meneli söz maldan artık.Kız kimdi süyse.Malı giden zavallı değil. şerefi giden zavallı . dert şıkpas.Kırk yıl saban aydasang.Kırk yıl tarla sürersen.Molla bermes. kırmızı giydir .Kız kılıgı man süydirer..Kılıç kesmezi dilek keser . yaz yağmurlu olur . kızıl kiygist.Kısıng tuman bolsın.Mart çıkmadan dert çıkmaz .Kız davranışları ile sevdirir . babandan büyüktür .Misapir atangnan üyken.

hünersiz gün görmez . talihsizin iki borçlusu bir gelir . sol kolıng man alarsıng. ülkemde çoban olmak iyi . bahtsızın evine ölüm girer . sol kolun ile alırsın .Hünerli ölmez.Ong kolıng man berseng.Misalsiz söz-tuzsuz aş . ongmagannıg üyine abız (molla) kirer. hünersiz yerin altına (mezara) girer .Mısalsız söz-tuzsız as.Onggannıng üyine kobız kirer.Önerli ölmes.Oturan kız yerini bulur .Ocağın dışı (bacası) güzel. veren yerden kalmaz . nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . ongmagannıng eki borışı bir keler.Hünerli başarıya koşar. kutsuz yere çadır kurar .Talihlinin evine düğün.Mısırda padişah olmaktansa.Mısırda patşa bolgannan. bolmas erden konıs kurar.Önerli örge yurer. önersiz kün körmes.Molla vermez.Sağ kolun ile versen.. oturduğu yer bakımsız . önersiz körge kirer. kayda barasıng? Til bir erge baraman.Ongmas yigit.Ocagınıng bası şoklı. şenlik girer.Nesip. elimde şoban bolganı artık. oltırgan eri koklı.Ongmaz yiğit.Onggannıng eki dosı bir keler.Nasip.Talihlinin iki dostu bir gelir.Oltırgan kız ornın tabar.

Osal kisi ayagına karap yurer. ikinci sefer çıkamaz . namazı yok. kendisi gülen boş adam. mahtanış kökke karap yurer . şanslı halk cemboyluk . hayatının ortasında karın ölmesin . kisi isine kuvana.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür.Özi isine divana. avırmay öler..Yalanın temeli yok. hastalanmadan ölür .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar. halkı gülen hoş . akılsız kızdıng törkini yok .Ötirikşi törge bir şıgar.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var .adam .Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama .Ötpes pışak kol keser. övüngeç göğe bakıp yürür . başkasının işine sevinir . Kendi söyleyip.Ötirikşiding üşin sözi de zaya.Ötirik sözding örkeni yok. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip. eki şıkpas.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.Orazası yok namazı yok.Orta yolda arbang sınmasın.Düşünmeden söyleyen (konuşan). orta yasta hatınıng ölmesin.Orucu yok.Kör bıçak kol keser .Yalancının doğru sözü bile yalan .Kendi işini önemsemez. onggan avıl cemboylık.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Yolun ortasında araban kırılmasın. akılsız kızın evi (ailesi) yok .Oylamay söylegen.

arkası göl olur . ümırık közdi şıgarar. basıng tav bolar.Söyley-söyley söz şıgadı. türtkilese köz şıgadı. sümüklü çocuk er olur .Söyleye söyleye söz çıkar.. yumruk gözü çıkarır . yoldasıngdı öldi dep bil.Söz sözü çıkarır.Kendi düşen ağlamaz .(Sözün başı tel olur. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Sağlam başa-satın alınmış hastalık .Sirkeli tay at olur.Sözün halkda yaşıyorsa. simgirikli bala er bolar.Sözding bası bir puşık. yoldaşını öldü bil . bilenden anla .Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin .Sözing sav bolsa.Sirkeli tay at bolar. bilgennen angla.Sabır tübi-sarı altın. dürtüklese göz çıkar .Özi yıgılgan-yılamas.Söz sözdi şıgarar.Söyleyenden dinle.Özing arısang.Kendin yorulduğunda.Söylegennen tıngla.Ekin dibi-sarı altın .Sav baska-satlık maraz. hatırın dağ gibidir .Sabrın sonu sarı altın . ızı bir kuşak.Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Saban tübi-sarı altın.

üy sıpır.Sıylasang sıy körersing.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar.Süymesing kelse. düşmana (yağıya) inanma . yavga ıynanma.Şaşpagan arımas.Süymesem de süyemen.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .İnek kabuğu diliyle bulur .Süygenning asın duşmanday aşa.Süt ile giren kemik ile çıkar .Süt pen kirgen.Değer verirsen.Sevmesem de severim.Sırrını söyleme dostuna.Suvga süenme.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür. çekmesini bilmeyen ipinden görür . süygenimning süygeni.Sevmediğin gelirse ev süpür . sevdiğimin sevdiğini .Suya dayanma. dostunun da dostu var .Şeşen yigit elge ortak. Şeber yigit malga ortak- . değer görürsün .(Ekmeyen yorulmaz (biçmez . tarta almagan yibinnen körer. egin ekpes.Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Şegertkiden korkkan.Çekirgeden korkan ekin ekmez . dosıngnıng da dosı bar.Sırıng aytpa dosınga. süek pen şıgar..Şanışa almagan-iynesinnen körer.

Tentek özin özi davga sanar. adamın kötüsü molla olur .Akıllı yiğit yönetici olur. baska öskenning bavırı katı. adem oğlunu söz bozar . acı olursan tuz gibi ol .Tayın kötüsü yorga olur. edem ulın söz buzar.Tatuv bolsang balday bol.Akran akranı ile. yalnız büyüyenin bağrı katı .Tay yamanı yorga boladı. etim kalgan baladıng eki közi yasta .Tavga tas atpa.. çalışkan yiğit mal sahibi olur .Damaktan kalan düşmandan kalmış gibidir . künning közi tuvmas.Dağı-taşı insanlar bozar.Teng tengi men. teke boynuzu ile . yetim kalan çocuğun iki gözü yaşta .Tavdı-tastı el buzar.Tang atpay.Darı saçan (eken) boza içer .Dağda büyüyenin tırnağı sert.Dağa taş atma .Tavda ösken baladıng eki közi tasta.Dağda büyüyen çocuğun iki gözü taşta.Tarı şaşkan boza işer.Tan atmadan günün gözü doğmaz .Tentek suvga semirer- .Aptal kendini deve zanneder . teke müyizi men.Tatlı olsan bal gibi ol.Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap. aşşı bolsang tuzday bol. edem yamanı molla boladı.Tavda öskenning tuyagı katı.

Tentekting tastarın tekene tozdırar. borçluda mal olmaz . borışlıda mal bolmas.. akşa şıkkanın er tuymas.Değirmeni kötü-unu iyi.Termeni yaman-unı iygi.Tentekten sorama. baş köşeye kendi kurulur .dağı) över .Aptal suda bile şişmanlar .Termede yatkan termesin maktar. şımarık) doğru durmak zor . babası kötü-oğlu iyi .Aptala.Tentekke tek turmak-kuş.Terek şaşpay tal bolmas.Aptal kadının örtüsü çamaşır leğenini eskitir . divane) düğün yapar.Derin nehir sessiz akar .Terin çıktığını ten duymaz. özi aytar. yerleşik insan yaktığı külleri (küllerden yaptığı .Deliye sorma kendi söyler . üyden şıkpagan kül töbesin maktarÇadırda yaşayan çadırını över.Deli (akılsız.Fidanı dikmeden ağaç olmaz.Aptalın dostu çok olur .Tentekke künde bayram. akçanın çıktığını yer duymaz .Akılsıza her gün bayram . (söz dinlemeyen.Ter şıkkanın ten tuymas.Tentekting dosı köp bolar. törinde özi oltırar.Tentek toy eter. atası yaman-ulı iygi .Teren yılga tavıssız agar.Tevekelşi erge nur yavar- .

tis-kaya. taş yarmasa baş yarar . kılıç yarası düzelir ..Coşkulu..Tirlikting küşi-birlikte.Diriyken tanışmayan. tilimning kalasısıng. senden razı değilim.Gücü olan. töreyi köle eder . şaynap bergen as bolmas.Dişi çıkamış çocuğa çiğnenip verilen aş olmaz Tisim. senden razıyım. başımın . ölünce ağlaşmaz .Til yarası tüzelmes.Tirnekli edem töredi kül eter. dilim.Til.Tisi şıkkan balaga.Tiride sıylaspagan. saga razı tuvılman. diş kaya . öli bolıp körde yok. çalışkan yere nur yağar .Dilde kemik yok . tas yarmasa bas yarar . ölü ama mezarda değil .belâsısın .Tiri bolıp sanda yok.Dil bir olsa.Dil belâ. kılış yarası tüzeler.Tildi süek yok. başarı yüksek olur . tilim.Diri ama canlı değil.Dil yarası düzelmez (iyi olmaz).Dirliğin gücü-birlikte .bele. is ör bolur.Til bir bolsa.Til tas yarar. ölide yılaspas. saga razıman. dilimin kalesisin.Dil taş yarar.basımnıng belesising Dişim.

Görmemişin kürkünü giysen. yalan söyleyen tutulur .Vatanımın (doğduğum yer) yeri cennet. suvı-serbet. düğme kadar aklın olsun . toyda yüzünü kara eder . . aldap aytkan tutılar. erken gidersen yer var . erte barsang orın bar.Toygan kız törkinin tanımasGelin olup giden kız (zengin olup mala doyan kız).Hayvan doysa iyi gider..Deve gibi boynun olacağına.Doğru söyleyen kurtulur.Ul tuvganga kün tuvadı- .Tuvra aytkan tuvganga yaramas.Evi yakın olan gelinin döşeği toplanmaz .Toymagannan ton kiyseng. it doyduğu yerde yürür .Tuvgan erde er yurer.Düğüne gidersen erken git. kötü doysa sana küser .Doğru söyleyenden akraba olmaz .Tolmaska kuyma.yakınların bile tanımaz .Tüedey boynıng bolganşa.Yiğit doğduğu yerde yürür.Toyga barsang erte bar. toymaska berme.Tuvar toysa bek keter. öpke eter.Tuvgan elding eri-cennet-. toyda betingdi kara eter. doymaza verme . tüymedey akılıng bolsın. suyu şerbet . kendi evdekilerini . yaman toysa.Dolmaza dökme.Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas. toygan erde iyt yurer.Tuvra aytkan kutılar.

kızım üyde-kılıgı tüzde. yemin eden bin ölür . çaldıran bin defa suçlu .Havlayan köpek kimseyi ısırmaz .anlaşamayan gelin olmaz .Çalan bir kez suçlu. kızım evde-sözü dışarda . aytpa.Ündemeste üydey bele bar.Ürgen iyt kisidi kappas. kötü sabredemez (acele eder .Yahşı bergenşe.. örge şık.Uv işken bir öledi.(İyi olsan üç gün.Evine molla (ölüm) girmesindense kobız (düğün) girsin .Oğlum evde-rızkı dışarda.Oğlan doğduğunda gün doğar .Sessiz evde bela var . söyleme . urlatkan-mıng künali. kötü olsan yedi gün (Zemheri için .Zehir içen bir ölür.Ulım üyde-ırısı tüzde.tut . ne kadar öfkeli olsan da. damadın hiddetlendiğinde kapıyı . ant işken mıng öledi.Üyinge kelgenge.Ulıng aşuvlansa. üydey öpkeng bolsa da. yaman asıgar. yaman bolsang-eti kün (berdazi akında.(İyi verinceye kadar .Urıspas ul bolmaydı. esik bavın tutOğlun hiddetlendiğinde baş köşeye kurul. kieving aşuvlansa.Üyinge abız kirgennen kobız kirsin.Azarlamayan oğul olmaz. kelispes kelin bolmaydı.Evine gelene.Urlagan-bir künali.(Yahşı bolsang-üş kün.

yaman bergenin aytar.süek atkanday İyi ile konuşsan bal şeker katmış gibi.kalarsıng uyatka .Yahşı söz yılandı innen şıgarar.Yalgız at şavıp yuyrik bolmas. yamanga ölim yok. kötüye ölüm yok Yahşıga yoldas bolsang.Yahşı körgenin aytar. maktanşakka yat (yabancı) yahşı. kötü ile konuşsan köpeğe kemik atmış .İyinin iki dostu birden gelir..(gibi (olur . yamannıng eki borışı bir keler.Güzel söz yılanı ininden çıkarır .Yalnız koyunu kurt yer .İyiye yoldaş olsan yetersin murada. kötülük yapan saklar . kötünün iki borcu birden gelir .İyiye gün yok.İyilik yapan övünür.Yahşıga kün yok.Yahşıdıng yatlıgı yok.Yahşıdıng eki dosı bir keler. balga seker katkanday. kötüye yoldaş olsan kalırsın utançta .Yalgız koydı böri aşar.İyi gördüğünü söyler.. etersing mıratka. kötü verdiğini söyler Yahşı man söyleseng.Yalangaşka yaz yahşı. kötünün yakınlığı yok .Yalnız at binicisiz birinci olmaz .Yahşılık etken maktanar. yaman man sölleseng iytke.Çıplak olana yaz iyi. yamanlık etken yaskanar.İyinin yabancılığı yok. övüngeçe yabancı iyi . yamanga yoldas bolsang. yamannıng özligi yok.

Yalgızdıng bir isi de yarımaydı. yahşı söz-yan azıgı. kötü elçi köyü bozar .Yaman aygır anasına kas.Aygırın kötüsü anasına düşman. saklı içen aş olmaz . yalnız kazık çadır olmaz. yasırtın işken as bolmas.Kötü kişinin sözü acı. yabagı tonnıng biyti aşşı.Yalgızdıng küni karanga .. fakir köyün zengini olma .Kötü araba yol bozar.Yalnızın gündüzü karanlık.Yalnız başına söz olmaz.Kötü soyun başı olma.Yaman aytkan sözin eki aytar. yaman elşi el buzar. birleskenler bir iste de arımaydı.Kötü söz baş kazığı.bulunur .yayavdıng künin sorama.Kötü araba yol bozar. yayayı ise hiç sorma .Yalgız söylep söz bolmas. kötü adam ev bozar . ıruvlıdıng ogı kalsa da.Yaman arba yol buzar. güzel söz can azığı .Yaman avıldıng agası bolsa.Yalgızdıng yayı kalsa da. tabılmas.Kötü söylediği sözü iki kere söyler . yalgız kazık kos bolmas.Yaman kisiding sözi aşşı. adamın kötüsü yoldaşına düşman .Yalnızın bir işi de sonuçlanmaz. yarlı avıldıng bayı bolma.Yaman söz-bas kazıgı. yaman edem yoldasına kas. tabılarYalnızın yayı kaybolsa bulunmaz. çevresi geniş olanın saçma tanesi bile . yaman edem üy buzar.Kötü evlat atasına sövdürür . birleşenler ise hiç yorulmazlar .Yaman evlet ataga sögis keltirer.Yaman arba yol buzar. yünlü paltonun biti acı .

yangı kelin üyde bolar. yahşı ulga da mal yıyma. ozayım dep. sırın aytadı.Yamannan yahşı tuvar. zengin koşarsa ölür .Yaman tamak yarlı eter.Yarlı yatsa öler.(İyi oğula da. kalayım dep.Yamandı yahşı deseng.Fakir yatsa ölür.Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas. yeni gelin evde olur . yaman nepsi kor eter. yahşıdıng basın bilip bolmas. iyiden kötü doğar.Yaman ulga da. kötü oğula da mal yığma (bırakma .Kötünün çubuğu sekiz..Yaman üşin aytaman dep.Kötüden iyi doğar.Kötüyü görmeden iyi bilinmez .Yamandı körmey.Yangı elek şüyde bolar.Yamanda altın toktamas. biri değmese biri değer . (atamı) geçeyim diye.Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı- . kendi sırlarını söylüyor . geri kalayım diye .Kötünün ağzından güzel söz çıkmaz . kötü nefis candan eder .Geveze doğruyu anlatıyım derken. biri tiymese biri tier.Kötü damak fakir eder.Yamannıng tayagı segiz.(Canımı almayan hastalık-canımdır (onun zararı yoktur . börki kara kazanday bolar. bay yuvırsa öler. yahşıdan yaman tuvar.Kötüye iyi desen kalpağı kazan karası gibi olur .Kötüde altın durmaz .Yanımdı almagan maraz-yanımdı.Yeni elek duvarda.

kışın kazanın kaynatmaz .Yatkandıkın turgan er.Yaşı denk olan akran değil.Yatıp kalgannan. sosı duniyada üreyim .Aptal yazın düzde olur.Yibek tüyinine berk. yigit sözine berk- .Yaz cennet.Yazda tırnagan. kışın ipten korkar . suya dayanma . kışın yaylaya konar .Yartı teri yabınsam da.Yaz ennet.Kötü adam yardan atar.Yası yaslaskan teng tuvıl.Yazda mıyın kaynatpagan.Yazlıktıng küni.Hareketsiz kalacağına mücadele et .Yazda tentek oyga konar. güzün türkü söyler . bu dünyada yaşayayım .Yavga ıynanma. atıp kal.. attığı yerde uyandırır . sözi kelisken teng.Düşmana inanma.Yazın beynini kaynatmayan. kısta tentek kırga konar. sözü denk olan akran .Tembelin (yatanın) payını çalışan yer .Yarı deri örtünsem de.Yazın yılandan korkan. kısta arkannan korkar.Yazın çalışan.Yarımas yardan kulatar.Yazda yılannan korkkan. vücudunun sağlığıdır .Yaz günü. suvga tayanma. atkan erden uyantar. kısta kazanın kaynatpas.Fakirin zenginliği. kıs kıyamet. yarlılıktıng küni. fakirin günü. kış kıyamet . küzde yırlar.

yiğit sözüne sadık olur .Yılagannan sorama.Yoğurdunu yiyen kurtulur.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.Yol kuvgan kaznaga yolıgar.Yigit öler.İyiliğe iyilik her kişinin işidir.Yuvırtın aşagan kutılar. sözün anası kulak .Yumırtka tavıktı akılga üyretken.Yırtık tonnan er şıgar. dedikodu yapan (söz kovalayan) belâya . suv anası-bulak. kötülüğe iyilik er kişinin işidir .çatar .Yolcu yolda kalmaz . yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di. şölmegin yalagan tutılar. külegennen sora. söz kuvgan belege yolıgarYolculuk yapan hazineye rastlar..Ağlayandan sorma. işini sor .Yol anası tırnak. isinnen sora.Yigit ölse de.Yiğit ölse de sözü ölmez .Yolavşı yolda kalmas. gülenden sor .Yumurta tavuğa akıl öğretir . danı kalar. sözi ölmes. çömleğini yalayan tutulur .Yigitting asılınnan sorama.Yiğidin aslını sorma. suyun anası pınar.Yırtık dondan er çıkar . söz anası-kulak.İpeğin düğümü sıkı olur.Yiğit ölür.Yol anası-tuyak. adı kalır .

ölmək deyil.Zorla avlanan köpek tavşan tutmaz ÜLKER. Məqsəd sevgi uğrunda .sevdiyimi söyləməyəcəyəm gözlərimə baxıb anlayacaqsan Bu gecə sürüşərkən göz üzündən ulduzlar gözlərimdən yaş süzülsə də ilk dəfə olaraq dilək tutmayıb təşəkkür etdim Tanrıya bu gecə yanımda olduğun !üçün Niyyətin səni qaçırtmaqsa artıq qaçırtmışam. Səni . -531 Eşq dodaqlarda qəhqəhə deyil. . mənsiz günlərini yox sayacaqsan. gözlərdəki yaşdır. Hasan. gözlətməksə artıq gözləyirəm. İnsan sevsə belə o ilk eşq heç . Nogay Atasözlerinden Örnekler..Zor man avlagan iyt koyan almas.sevməksə artıq sevirəm .97. uğrunda öləcək sevgili tapmaqdır Həyatda heç bir şey ilk eşqin yerini tutmaz. Türk Kültürü 35 (413) 9.unudulmaz Səni o qədər çox sevəcəyəm ki.

Sən məni deyil mənim səni sevməmi sevirsən Könlümdə taxt qurdun. Çünki güllər ağlamaz . Çiçəklər sola bilir. Mən ağlayıram sən ağlama.alıb onların yerinə o bənzərsiz sıcaqlığı verməyi bacarırsan Sevən unutmaz.boyu o gül üzün həmişə gülsün. əgər sevib unutmuşsa sevgisini bilməmişdir. könlümün sultanı oldun. unudan sevməmişdir. gecə göy üzündə parlayan . könül elə bir şey ki. hər kəsə . yarpaqlar tökülə bilir. Bir ömür . sabah isə ruhuma doğan günəşim oldun Səni sevirəm çünki əlini qəlbimin üzərində hiss etdiyim zaman.amma mən əsla Haraya gedərsənsə get sevdadan qaçılmaz.açılmaz Mən gedirəm mənim canım gül bağçam. üzüntülərimi . səni hər kəs unuda bilir .ulduzam..

gördüyüm ən gözəl dünya sənin gözlərin və qurduğum ən gözəl xəyal . İstəyərsənsə bir kənara atarsan. unutsan da. səni mən əsla ..xatırlayarsan .özəl insan olaraq qalacaqsan Sənə söz verirəm sən getsən də. səni aydınladan tək işıq gözlərim olsun Gördüyüm ən gözəl yuxu sənin olduğun. məni tərk edib. yaşamış olduğum ən .sənsən Sən ürəyimin dərinliyində hər kəsdən uzaq hər kəsdən fərqli olaraq yaşayacaqsan. gözləntilərin ən gözəli səni gözləmək və . Sən mənim son eşqim. duyduğum ən dərin sevgi sənin əsərin.həyatın dadı sabaha qalxdığımda sənin var olduğunu bilməkdir Ovcunun arasına bir ürək buraxdım.Dünyan elə qaralsın ki.unutmayıb hər an üçün sevəcəyəm Sevgilərin ən gözəli səni sevmək. dəli sevdam. istəyərsənsə ürəyinin üstünə qoyub hər zaman səninlə olacağını .

sənin düyün musiqin mənim cənazə marşım olacaq . Səni gözlədiyimi bil hər an.Heç bir şey səni sevmək kimi deyil . can kimi yanındayam Əgər qədər səni mənim qollarımdan alıb başqasının qollarına atarsa bil ki. pəncərəndə ulduz kimi parlayacağam.Sevincli günləri təkrar-təkrar yaşayıb əllərin əlimdə ölmək istəyərəm Səsini duysam da hər an üzünü görmək kimi deyil.Mən bu həyatda bir çox səhvlər edib acısını çəkdim. Tək bir doğru iş gördüm . .yalnızsansa kölgə kimi arxanda. . .oda sənə qəlbimlə güvənməkdir. uzaqdayam deyə . Canımın içi düşünürəm sən buna layiqsən Gecələrdən qorxma. nəfəs kimi içində.Eşqin tək dili gözlərdir onlar dodaqlar kimi yalan söyləməz Son bir günüm qalsa da fani dünyada səninlə bərabər olmaq istəyərəm.

Dəniz dalğasız. Sevgilim mən də .dəyməz . Yəni hiss etmək istəyirlər. könül sevdasız olmaz.Sevgililər öpüşərkən nədən gözlərini yumurlar bilirmisən? Çünki gözləri ilə deyil qəlbləri ilə görmək istəyirlər. heç bir oğlan da bir damla göz yaşına . hər şeyə bərabərsən Buraxacağın bir əli tutma.olmaqdansa gerçək sevgilərə tikan olmağa dəyər bunu əsla unutma Heç bir qız oğlana boyun əyməz. güllər sənə qibtə etsin. Üzmə şirin canını sən güllərdən də gözəlsən. sənin üçün ağlayan gözlərə inan . Saxta sevgilərə gül . Sevgi qədər məsum seviləcək qədər özəlsən.Səni sevirəm deyən sözlərə deyil. tutacağın bir əli buraxma. çünki .sən bircəcik. çünki səni çox sevirəm .səni ruhumun dərinliklərində hiss edirəm. yarı gözəl olanın başı bəlasız olmaz Sən güllərə qibtə etmə.

alınmış susqunluğumun baş hərflərisən . Yalnız əllər göyə açıldığında ağlına .bu yalnızlıqdır .Yaxınlıq nə məkanla nədə zamanladır.Bu dünyada 2 qüsursuz insan vardır. Onun gözəlliyini yalnız mən görürəmsə bu sevgidir.gəlməsini gözləməzdim Yarpaq tökən gəncliyimin sətir aralarında altı qırmızı cızılmış və dırnaq içinə . Heç kim bilmirsə .Həyat bir damla sudursa eşq bir damla göz yaşıdır .gələnlər yaxın olduqlarındır Onun gözəlliyini hər kəs görürsə o məncə bir az gözəldir. Onun gözəlliyini hər kəs bilirsə o məncə heç gözəl deyildir. Onun gözəlliyini yalnız mən bilirəmsə bu eşqdir. Biri doğmamışdır digəri isə ölmüşdür Məni sənə qovuşduracaq tək şeyin ölüm olduğunu bilsəydim. əzrailin .

Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı vardır. canımdan bir parçasan. mənə səni unut deyənləri Səni sevmək acıların ən böyüyü olsa da.Gənclikdə günlər qısa. aşiqi məcnun mənəm . nə edim bilmirəm. Geriyə dönməsən . Səni axtararam xəyallarımda.Məcnunun ancaq adı vardır Fırtınalar qopar könlümdə. könlüm yenə həmişə səninlə . yollar qısadır Səninlə başım dərddə.Mənə səni unut dedilər unutdum. söküb ata . səni düşünərkən gözyaşı tökmək . Amma səni deyil.yaşana biləcək ən böyük sevincdir .belə. yaşlılıqda isə günlər uzun.bilmirəm .Hər zaman doğrunu söyləsən nə dediyini xatırlamaq zorunda qalmazsan . yollar uzun.

daha cənnətinə dönməyəcəksən Həyatın ən gözəl anı hər şeydən vaz keçdiyiniz zaman sizi həyata bağlayan . İbrət istəyərsənsə ölüm yetər Sən məni..Bərabər ağlamaqdakı göz yaşı kimi heç bir şey qəlbləri bir-birinə bağlamaz Əgər oralarda bir gün yağmur yağarsa üzünü çevirmə.biri olduğunu düşündüyünüz andır . sənin məni . mənim səni sevdiyim qədər sevsəydin. Mən səni o qədər çox sevəcəyəm ki.bir sən gördüm Sən dünyaya sürgün bir mələksən. bir . Burax səni mənim . Mənim səni.sevdiyin qədər sevdiyimi anlayardın .yerimə öpsün Aynaya baxınca özümü deyil qocaman bir ürək və o ürəkdə ondan da böyük .Dost istəyərsənsə Allah yetər.

əymək sevənə də sevilənə də yaraşmaz Əsla üzməsin səni qarşılıqsız sevgilər. küləyin olub sənə necə əsim. Gedən getsin bu yanğınlarda sönər. Sənə baş əyməmi istəmişdin bunu edə bilmərəm gözəlim. yağmurun olub yanağına necə düşüm. başımı tutub uzaqlara sənsiz necə gedim. Amma məni. çünki .var ikən söylə necə ölüm . içimdə sən . Əsla baxma geriyə krallar öndə .gedər Yalnızlıqdan qurtulmanın tək yolu yalnızlıq duyğusundan uzaqlaşıb hər insanın içərisində doğuşdan var olan sevgiyə sarılıb öncə özünü sevməni . Səni öpməmi istəmişdin öpdüm. Yaradandan başqasına baş .Əgər bir gün sevmək istəsən öncə özünü sev.mən səni belə sevdim Səni sevməmi istəmişdin. Ürəyinə dağ basmasın acılar bir gün gedər. məni sevən kimi deyil özünü sevən kimi sevməlisən.öyrənərək bu sevgini başqaları ilə heç bir ayırım etməyərək paylaşmaqdır Qanadlanıb göylərə necə uçum. sevdim. daha sonrada istəyərsənsə məni.

səni sevib sənsizliklə yaşamaq demək.Həyata dair gözəl olan hər şeylə birlikdə yaşamağı bil yetər Sənsizlik səssizlik demək. sevərsənsə xəyanət etmə. Ürəkli olan insan özünü biləndir. Demək ki. Yaşayarkən ölmək. çünki ölümdür dünyada tək gerçək olan Mən səni sevmək üçün deyil sevmənin necə bir duyğu olduğunu görməyin . xəyanət edəni əsla əfv etmə . Səssizlik ölüm demək.Əsla sevmə. yaşamaq üçün sevmək. sevmək .Fədakar olan insan könüldən sevəndir. Sənə səni ölüm qədər .Hiss etdiyin hissləri hiss etdiyini hiss etdiyin an hiss etdiyin hiss eşqdir . .sevirəm desəm inan.üçündə sən gərəksən Sənə səni dünyalar qədər sevirəm desəm yalan.Ümidli olan insan yaşamağı sevəndir.üçün sevdim . Unutmayan insan bir ömrə bərabərdir .

Ay gecə üçün. sən mənim üçün. Aşiq olmaq gözəl şey. mən isə yalnızam səninlə deyil. Qəlbi sevənə ver.unutmaram unutmasan. Səndən uzaqlarda sənsiz qalacağımı zənn etmə .gerçəkdən sevirsənsə Mən sənsizliyi sənin yerinə qoyub səni sənsizliklə yaşaya bilirəm. tutunacaq arxamsan. yaşamaq gözəldir anlamını bilirsənsə. qəlbim səninlədir içimdə deyil.olmalısan Uzaqlardasan mənimlə deyil. ismin qəlbimdədir dilimdə deyil. Yaşamaq nəyə yarar yanımda .deyil Ümid gözəl şeydir qəlbində daşıyarsansa. sevilmək gözəldir . səni sevirəm əlimdə . Unutma . sevmək gözəl şeydir gerçəkdən sevirsənsə. günəş gün üçün.Gülü gülənə ver.. bütün güllər sənin üçün Sən mənim qanadımsan. qiymətini bilənə ver .

mən də ölüm deyə Dünyadakı bütün insanların eşqi toplanıb birləşsə belə. sevgini sən sandım.bir yuxudan oyandım. Sənə baxıram özümü .görürəm.tapar. çünki məndən başqa yerin yox Hər dəniz bir dalğa.məntiqin heç bir zaman çata bilməyəcəyi yerdə qalır Xəritəyə baxıram evin yox. amma səni yanımda tapa bilmədim Adını günəşə yazdım. ürəyini ürəyimə yazdım içiniçin yandığında mənimki də yansın deyə. adını canım qoydum sən öldüyündə . Səni bir çiçəkdə yaşatdığımı bilirsən. hər ağac bir kök . Çünki mənim sənə qarşı olan eşqim ağıl və . hər məzar bir ölü.İndi yağmur isladır ümidlərimi. dərin . Səni sevirəm desəm gələrmisən Yaşamağı bir sevda sandım. mənim sənə qarşı olan eşqimin yanında aciz qalar. hər röya bir yuxu. Sözlərə baxıram adın yox. hər şəfəqdə doğsun deyə. həyatı bir yol sandım. Mən başqa bir sən tapa bilmərəm . Yox imiş ? sənsiz yaşantımın anlamı.

Sevirsən deyə qorxursan. qorxuram və bu qorxunu çox sevirəm. Sənsizəm. şəklini öpdüyüm gündür.səni sevirəm Mənə bir günün 24 saat. amma sənsiz keçən bir saniyənin sonsuzluq qədər uzun .gündür Ağırdır sevgilərim hər ürək daşıya bilməz. !sən məni sevməsən də olar Sənsizəm. çünki . Çəkdiyim dərddə tək bəhanəsən. Hər şeyi unudar da. səni gözləyirəm və gözləməyi çox sevirəm. Mən səni sevirəm. birdənəsən. nəsən. səndən uzaqda səni düşünürəm. Amma bu qəlbim tək bir səni unutmaz Gözəlsən. İtirsən uzaqdan baxmaq yetər bilirsən. şirinsən. hər ürək !saxlaya bilməz.Bir gecə yarısı titrəyərək oyansan bil ki. Bir gün səni itirmək kimi duyğu gəlir beynimə. bir gün səbəbsiz yaşlar süzülərsə o gözəl gözlərindən bil ki yoxluğundan öldüyüm . Əllərdən əllərə atsan da olar. şeytanmı bilmirəm ki. böyükdür ümidlərim. amma mən yenə də səninləyəm. sevgi yox artıq. bir saatın 60 dəqiqə və bir dəqiqənin 60 saniyə olduğu öyrədildi. Mələkmi.

səsini eşitmədiyim. bəlkə də sevinəcəksən. Amma . Həyatımızın hər anında birlikdə olmağımız arzusu ilə . saçına dəymədiyim. Bəlkə üzüləcəksən. sevilən bir o qədər nankor olar.olduğu öyrədilmədi.sevgilim Bir sevgilim var uzaqda üzünü görmədiyim. Bir gün özümü öldürəcəm. səbəbi sən olacaqsan sevgilim. Titrəyir əllərim. Bir sevgilim var uzaqda əlini tutmadığım. üzünə baxa bilmirəm. sənsiz qala bilmirəm Heç sənin sevginə xəyanət edərəm? Canım kimi sevərkən buraxıb gedərəm? Qəlbimdə sevdan var ikən heç başqa əllərlə gəzərəm? Kim dedisə yalan !inanma çünki günahsızam Sevən nə qədər sevərsə."sən nə deyirsən de. Gün gələr sevgilim mənə .dünəndən yaxın olar O qədər gözəlsən ki. Elə bağlanmışam ki sənə. əllərini tuta . Günlərdən sonra xəbərimi bir dostumdan alacaqsan. mən öləndə belə "SƏNİ SEVDİYİMİ" söyləyəcəyəm .bilmirəm.

Yox narahat edən sevgimdirsə. gəlməzsənsə məhv .Gözlərim səni narahat edirsə bağlayaram. Əgər bir gün məni tərk !etsən. Sevgilim səni çox sevirəm Vaxtından öncə çiçək açmaz. kədərliyəm. yenə axşam olur. Gözləmə məni amma unutma Yalnızca uşaqlar ağlayar və yalnızca Allah bağışlayar.olaram. bir daha açmaram.ona heç nə edə bilmərəm . susaram bir daha danışmaram. Varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. uşaq deyiləm ağlamaram. Sözlərim səni narahat edirsə.sənə olan bu sevgim bitməz . yıxılaram. bağışla . ?sən məni sevmə gülüm. sən yoxsan deyə inan dərdliyəm. ömrümün qədəhinə sənsiz bir gün dolur. ayrılıq biçərmi. mən yanaram ikimizin yerinə yetməzmi Bax yenə soldu günəş.Sevmə məni. xatırla. Məndə sən bitmədikcə. məndə mən ölmədikcə . Allah deyiləm bağışlamaram Ürəyinə sevda əkən. sevən seviləndən asanca vaz keçərmi.

nə sevginə bəd duam. Sən yenə də ağlamaq istəyirsən başını dik tut.nə birdənəm Ruhumu yerə vurub həsrət çəkdirən olsan da. nə sənə kinim var. getdiyində yeri doldurulmayan biriylə ol Həyatda heç bir insan üçün ağlamağa dəyməz.sevməyə əminim var . Nə qədər günəş hər gecə ayın . səni məhşərə qədər .Gül çiçəklədiyi gündən günəşə aşiqdir.görkəminə qapılıb gülü buraxsa da. düşüncələrin duyğularını basdıracaq qədər açmasız. Lakin ağlamağa layiq insan heç bir zaman ağlatmaz.yaşların ağladan qədər alçalmasın Gözlərin sözlərini örtəcək qədər məsum.Gəldiyi zaman boşluq dolduran deyil. . onsuz yaşayamayacağın biriylə ol. Göz . gül ulduzlara qapılıb günəşi unutmaz Birlikdə yaşaya biləcəyin biriylə deyil. Dəryaya axar kimi min bir dərdlə dolsam da. əllərində əllərimi tutmayacaq qədər uzaqsa mənim günahım .

Sən mənim tək sevdiyimsən. Qorxum ölmək deyil. əsla unudulmayan. Sən əsla !bilmə. hüzn nədir. amma yenə . "Niyə sən sənə bu qədər acı verən birini sevirsən? " Niyə sən ondan vaz keçmirsən? Aya baxdım və dedim "Sən heç "?göy üzündən vaz keçərsən . baxışlar vardır insanı ağladan.tərəfindən unudulmaqdır Duyğular vardır anladılmayan sevgilər vardır kəlmələrə sığmayan. acı çəkməkdən.bilirəm ki. !Mən sənsizlikdən qorxuram Bir gecə ay məndən soruşdu. sən əsla getmə Son hədiyyə olaraq bu gülü sənə verəcək qədər könüllüyəm. səndə .onlardansan Əllərini tutmaqdan deyil bir gün buraxmaqdan qorxuram. Sən əsla əyilmə. sənin . bu könül bağçasından kim gedərsə getsin. sevib ayrılmaqdır. İnsanlar vardır ki.Xatirənə dağlar diz çöksün. ayrılıq. ağlamaqdan deyil səni incitməkdən qorxuram. sən bu gülü alacaq qədər zərif könüllüsən Qorxduğum sevmək deyil.

Dost uğrunda ölmək asandır. yeni bir həyat üçün. olmaq istədiyiniz insanla olun. bəs məğlubiyyətlərə necə? Elə bir dost seçki. pis gün qapını . ya da parlaq bir ulduz vardır . sənin üçün Güləndə hər kəs səninlə bərabər olar.Ümidsizliyə qapıldığın zaman göy üzünə bax mütləq səni orada qarşılayacaq !bir günəş. yaşaya biləcəyiniz bir həyatınız və . getmək istədiyiniz hər yerə gedin. lakin uğrunda ölünəcək dostu tapmaq çətindir . bəs ağlayanda necə? Qələbələrə hər kəs ortaq olur.bütün bunları edə biləcək bir şansınız var .Əsla heç kimin ümidini qırma bəlkə də tək sahib olduğu şey məhz odur Xəyal etmək istədiyiniz hər şeyi xəyal edin. düşünün ki.Hər şeyi sildim.döyəndə qapıya səninlə bərabər çıxsın . dəli bir yağış.

gözlədiklərini get tap. sözləri anladır. sev səni sevəni dağdakı .çoban olsa belə Unutduqlarını xatırla. sevdamızda ürəyimiz qədər mərd olur. Dəniz ?fənərim olarmısan . incitdinsə bağışlanma dilə. sevirsənsə bunu bildir.var səni anladır Tək qaldığım dünyada dünyam olarmısan? Dənizlər qədər sevdim səni. gözləri anladır. Bu günki yaşam . mən səni qəlbimdə sevdim daim . bir də sevgi .orada qalasan deyə Bizim yerlərdə taleyimiz doğuşdan yazılır. sözlər də var ki. incidinsə bağışla.Mən səni ulduz qədər sevmədim bir gün sürüşərsən deyə. itirdiklərini axtar. mən səni günəş qədər sevmədim bir gün batarsan deyə. Səni unutdum kəlməsi məzar daşında . şerlərimiz həyatımızı anladır.olur Sevmə səni sevməyəni dünyanın sahibi olarsa belə.çox qısa Gözlər vardır ki.

bunları mənə deyən . Dünyan mən idim sonun mən idim. hər şeyin mən idim. "Keçib. gülüm deyərdin.sən idin mən deyildim Yalnızlıq gecələrin. ümid gözləyənlərin. hüzn ellərin. Mənim adımı verə bilərmisən? Nədən onu gözləyirsən desələr. Xeyir əsla deyə bilərmisən? Eşqinizin məqsədi nədir desələr. yağış küçələrin. gedib və ."bitəcək olan "ZAMAN Səni ən çox kim sevir desələr. hər gecə yollarımı gözləyərdin. Ölüm var ayrılıq yox ?deyə bilərmisən Sən heç dənizin altında meşənin yaşıllığını gördünmü? İmkansız olduğunu . . sən isə sadəcə mənimsən birdənəm Başını sinəmə qoyub yatanda bir tək düşmənim var idi. xəyal çarəsizlərin. Sevgimiz üçün deyə bilərmisən? Onu unut desələr.Sən mənə canım deyərdin. çünki mən sənin gözlərində ölülərin belə görmədiyi cənnəti gördüm .təbəssüm dodaqların.söyləmə.

göy üzünə yazdım.yaşların içinə axsın !Sanma ki. yandırdılar. yağış olub axdılar. səninlə başladım səninlə bitəcək . ağlar mənim olsun. mən səni unutsam ağ güllər kəfənim olsun Buludlarla yüklədim. adını bir başqası siləcək. Bu . sənə kiçik mələklər göndərdim öpmək üçün! ?Gəldilərmi Gözlərin gözlərimdə. Ağlamaq istə fəqət göz .olduğu müddətdə səni sonsuza qədər sevəcəyəm Allahın sənə verəcəyi ən böyük cəza xoşbəxtlik olsun.dəfə qəlbimə yazıram. əllərin əllərimdə. qəlbin içimdə və ruhun bədənimdə . Sən məni . ölüm ancaq silər adını oradan Dünyada iki rəng gül olsun. həsrətimi. yağışlarla birgə yağdırdım göz yaşlarımı.Ağaclara yazdım adını. küləklərlə yolladım sevgimi.unutsan qırmızı güllər solsun. Qırmızılar sənin.

Ver işığımı.qaranlıq dünyayam. Ürəyimi geriyə ver . əllərimdir onu əsla buraxma . Mötərizə daxilində olan "S"-ləri "M" et və . gözlərinə . suyumu ver. Ovcuna bir yarpaq düşərsə. kimsəyə güvənmə.Ey bülbül nə oturmusan qəfəsdə? Sındır qəfəsi sevgini isbat et. o !əbədiyyən yaşayacaq Sən (S)ənə inanan kimsəyə inanma. kimsəni sevmə.baxdığımı unutma. Gözlərin ulduzlara dikilərsə. Sənsiz sanki .Hər sevən adsız bir qəhrəmandır və insan sevə bildiyi qədər insandır !Dodaqlar yalan söyləyə bilər amma gözlər əsla . amma nə üçün sevdiyimi unutdum Sənə minlərcə gül vermək istərdim amma güllər solar.bunu kimsəyə də bildirmə Hər aya baxışında məni xatırla. sənə ömrümü vermək istərdim amma bir gün öləcəyəm. sənə sadəcə sevgimi verirəm ki. Sən (S)ənə güvənən.Mən səni unutmaq üçün sevmədim. Sən (S)əni sevən.

Soruşsan nə qədərmi? Dənizlərdəki qum dənələri qədər.Səni gündə bir dəfə düşünürəm o da mənim 24 saatımı alır Gecənin səssizliyini dinlə. Qaranlığa bax üzümü görəcəksən. qəfəsdəki bir quşun uçmaq istədiyi qədər Sevgini daşımaq deyil. Yaşamaq deyil. dayanmaq bilməz taki sənin içindəki dənizi dalğalandırana qədər . ölməkdə deyil.göy üzündəki ulduzlar qədər. həsrətini daşımaq çətin.ki. gözlərimə baxaraq anla necə . O qədər şiddətlidir . Gülüşü unutmaq deyil. Əllərini qəlbinə qoy gözlərini bağla. Sənə ruhumu yollayıram bir . çünki nəfəs kimi möhtacam sənə Kiçik bir əsintiylə başlayan fırtınaya bənzər mənim eşqim. ağlamağa alışmaq çətin.aşiqəm sənə.azdan öpüləcəksən Səni çox sevirəm. içindəki məni duyacaqsan. . gözləyib .görüşməmək çox çətindir birdənəm Kəlmələr yetərsiz qalır sevgimi anlatmağa. Əllərimi bərk tut heç ayrılma..

dağdan 7 ayrı 7 arı gətirsələr. . 7 arının 7 ayrı balını gətirsələr 7 dənə qızıl 7 . Ya ölüm Aramızda nə qədər məsafə olursa olsun sonsuzluğa gedən bütün yollara .qaşığa qoysalar mənim qəlbimdəki eşqim qədər şirin olmaz Unutma sən mənim öz canımdan çox dəyər verdiyimsən. Mənim bir dənəm.sevdiyimsən .qəlb daşıyıram səndən başqasını əsla sevməyəcək Sən mənim qarşılıqsız sevdiyim. nə olursa . həsrətin zülm. Əlbəttə qovuşarıq. Hansı yoldan keçirsən keç. dalıb gedən gözlərimsən. səni çox sevdiyimi görəcəksən Bir yolçu gözləyirəm bir gün gələcək. gözlə gülüm. Mən yolumu seçdim: Ya sən. Bil ki. Bir xəyal qururam heç bitməyəcək və bir .adını yazdım.olsun hər zaman üçün ürəyimdəsən Qovuşmaq ölümsə. Tək sənə !aiddir bu könlüm.

onu incitmələrinə əsla izin vermə. Yağışım ol üzərimə yağ amma islatma! Küləyim ol əs amma sovurma.doldurmaz Günəşim ol isit amma yandırıb yaxma. Nə istiliyini yetir nə . Sadəcə mənim ol. sevə bildiyin qədər sev !amma SƏNSİZ buraxma Ürəyin o qədər gözəl ki.Səni elə bir yerə yerləşdirdim ki. Sən qəlbimə girəndən görməz gözüm bir kimsəni. Səni unudana yazıqlar olsun . Şerimdə yarımçıq qalacaq yarımçıq qalan sevgimiz kimi.Mən sənin məni sevə bilmə ehtimalını sevdim Unutmadım həsrət yaşlı gözlərini.sevdim mən gülüm! Yemək kimi su kimi . gerçəyin gəlsə belə xəyalının yerini .Səni sevdiyim qədər yaşasaydım ölümsüzlüyün adını sevgi qoyardım .dostluğunu tək qorxun unudulmaq olsun. Səni .

Səninlə apardığım sevda vuruşunda məğlub oldum . yağışın damlasındasan. amma hər zaman . çağırışmalarım isə sənin gəlməyin üçün deyil.xoşbəxt edə bilmək üçün çox sevib anlamağa çalışmamaq gərəkdir . Mən / Sən = Bölünmərik Gecə yarısı başlanarsa səsim duyulsun deyə deyil.fəqət özümü qalib sayıram !Mən + Sən = Birik.yerdə sən var idin Gecənin qaranlığındasan. bəzən yuxumdasan. selin coşqusunda. o anlar uğrunda məğlub olmaq belə zəfər sayılır. Bir gün təqib etdim bitdiyi .ağlımdasan bunu unutma Bir oğlanı xoşbəxt edə bilmək üçün çox anlayıb azda olsa sevməli.Sən = Heçnəyik.Həyatda elə anlar vardır ki. görmədən . günəşin işığında. Bu ürək duyulmadan səslənməyi bilirsə. bəzən yanımda. Mən . bir qadını . Mənim anlarımda sən idin.sevməyidə bilir Deyirlər göy qurşağının bitdiyi yerdə bir xəzinə var.

sən sevməsən də olar Zənn etmə ki. Əldən əllərə atsan da olar.bilməyəcəyi qədər özəlsən . gözlərim sənə baxdıqca yorulacaq. ölsəm də ruhum səninlə qalacaq. mən səni sevirəm.olacaq Sən ən mükəmməl sevgiyə layiq olacaq qədər gözəl. şirinsən. son sözüm səni sevirəm . onun .nəsən. hamının sevə . Amma mən sadəcə dəliyəm !və səni aldığım hər nəfəs qədər çox sevirəm Gözəlsən. Dəli bir külək olsam səni əsdiyim yerlər qədər sevərdim. Səndən əvvəl həyata əlvida desəm də. İnsanı onun kimi yıxan. Mələkmisən? Şeytanmısan? Bilmirəm . bircəciyimsən.bütün gerçəklərinə dəyişməyə hazıram Sevgi insanın həm dostu həmdə düşmənidir.Mənə səni sevirəm dediyin zaman bu yalan olsa belə bu yalanı dünyanın .kimi sevindirən bir şey daha yoxdur həyatda Dəli bir yağış yağmur olsam səni yağdığım yerlər qədər sevərdim.

qurutmamaq üçün səni göz yaşlarımla . Neçə dəfə .Sevmək "səni sevirəm" demək deyil.düşündüyümü xatırlamıram.sulardım Səni hər dəfə düşünəndə qəlbimə bir ulduz əlavə olunur. amma mənim qəlbimdə bir səma var .Ağlamaq istəyirsənsə ağlama! Çünki. "Səni sevirəm" deyərkən titrəməkdir Sən səhrada açan bir gül olsan.sevirəm . sadə insanların əsl sevgisi ilə . yalnız sənin gülüşün üçün yaşayan biri .Əgər gecələr səni düşündüyüm qədər uzun olsaydı.var . səhər açılmazdı Mən səni əsil insanların sadə sevgisi ilə yox.

öləcəyim günü bilmirəm Sənə olan məhəbbətimi dağlara-daşlara yazmaq istədim. Bir mələk başqa bir mələyə nəzarət edə bilməz . Sənə olan . razıyam gülüm.dedi Həyatda elə birini sev ki.çoxdan ölmüş olsun Təbəssümün kimidir ölüm.Səni nə vaxt sevməyəcəyimi soruşma.məhəbbətimdən böyük dağ tapa bilmədim Dünən gecə sən yatarkən bir mələk göndərdim sənə nəzarət etmək üçün. al məni qəlbin canıma məzar . sən onun üçün ölməyi düşünərkən O sənin üçün .qoparardım . Çünki. Nə oldu? Soruşdum.olsun .Sən uçurum kənarında açan bir çiçək olsan və öləcəyimi bilsəm də səni . Tez qayıtdı.

Ölsəm də ruhum hər zaman səninlə qalacaq. amma .sevənini unutdurmasın Yağan hər yağış. adımı verə bilərsənmi Güllər həmişə əllərində açsın. dərdlərini yusun. tikanları əllərinə batmasın. sevən bir dəfə ölər. xoşbəxtlik həmişə ürəyinə dolsun.sevgim nə ölər.məni düşündürür Ən gözəl sevgi desələr eşqimizi deyə bilərsənmi? Ən çox kimi sevirsən ?desələr. nə də basdırılar Zənn etmə ki. xoşbəxtliyinə başlanğıc . Ölən bir dəfə basdırılar. Mənim sənə olan .olacaq Səni düşündüyüm zaman sənin də məni düşünüb-düşünmədiyini düşünmək . sevda həmişə səni tapsın amma səni yaralamasın. son sözüm səni sevirəm . sənə olan məhəbbətimi anlatsın . gözlərim sənə baxdıqca bezəcək. Doğan hər günəş. Bir gün ağlasan o xoşbəxtlikdən olsun. Bağlansa gözlərim həyata inan ki.olsun əsən hər külək.Həyatda tək ümidin gülmək olsun. Unutma.

Kaş ki.. sən mən olaydın. yetər ki mənə səni sevirəm söylə .elə et.Hamını sevə bilərdim sevməyə səndən başlamasaydım Günəşin buzlaşdığı yerdə yanan bir şey görsən. Bu qədər sevilməyin ləzzətini duyaydım Həyatda mənim üçün ən dəyərli şeyi sənə vermək istərdim. mən sən olaydım. xoşbəxtlik də səni qısqansın .mənim qəlbimdir Kaş ki.Həyatda o qədər xoşbəxt ol ki. Səni sevməyin nə qədər çətin olduğunu hiss . Necə istəyirsən .edəydin. Amma səni sənə . o sənin üçün yanan .verə bilmərəm Çığır dünyaya bütün gücünlə və ya pıçılda qulağıma səssizcə. bil ki.

də məni düşün sənsiz Sənə gülüm desəm olmaz solub gedərsən. Böyrəyimdə daş. bir .Həyat sevgi ilə xoşdur.tapdılar Nə qədər insafsızsan çobanyastığı! Nə olardı bir ləçəyin də olsaydı? O zaman .sevərdi məni Bir can düşün bədənsiz.ölmüşəm . səni iki nəfər sevirsə. bil ki. . Səni heç kim sevmirsə. Səni üç nəfər sevirsə. qəlbimdə səni . ən çox sevəni mənəm. bir qəlb düşün sevgisiz.qovuşdur Bu gün həkimə getmişdim. Səni sevirəm desəm nə deyərsən Səni bir nəfər sevirsə o mənəm. Sənə mələyim desəm olmaz uçub ?gedərsən. ciyərimdə qum. Bir bədən düşün qəlbsiz. Nə olar Allahım sevənləri . Sevgisiz həyat boşdur. birinci sevən mənəm.

çünki birincisində mən varam. atəşi alovlandırar . Kimsənin könlünü .deyirsən Səni dünən sevmədim. dünənlər bitdi.bitəcək. içində səni görərlər deyə. küləyi sevirəm deyirsən külək əsincə pəncərəni bağlayırsan. Səni bu gün də sevmirəm. bu günlər də .Duyğuları açıqlayan gözlər olmasaydı.Kimsəyə könlümü vermədim. Yağışı sevirəm deyirsən yağış yağınca çətiri açırsan. çünki sən məni də sevdiyini . içində səni görərəm deyə Günəşi sevirəm deyirsən günəş çıxınca kölgəyə qaçırsan. külək şamı . Necə ki.söndürür. Səni sabah sevəcəyəm.ikincisində isə sən . böyükləri isə artırar.almadım. Qorxuram sevgilim. . çünki sabahlar heç bitməyəcək Ölümümdən deyil ölümündən qorxuram. qəlb hisslərin məzarına çevrilərdi Məsafələr kiçik sevgiləri yox edib.

qəlbimi və ümid etməyi. məni tanımadan əvvəl yaşamırdı deyərsən . yalan söyləyərkən "səni" !sevirəm" demədim Küçədə birini gördüm.Bir gün günəş doğmağı.Həyatda üç şeyi sevdim: Səni. Halbuki.məni özünə.Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil. Ümid etməyi sevdim bəlkə nə vaxtsa . Sancıldı gözlərim gözlərinə. baş daşıma səninlə tanış olduğum tarixi yazdır.tarix səhvdir desələr. Qəlbimi sevdim səni sevdi deyə. Səni sevdim-sənsən deyə. nə bilsin bənzəyir gözləri gözlərinə Əgər bir gün ölsəm. içində sən olduğun üçün sevirəm . ay batmağı unudarsa mən də səni unudacam . əgər bu . Aşiq olduğumu zənn etdi .sevərsən deyə Səni sevirəm" deyərkən heç yalan söyləmədim.

bağışla ona heç nə edə bilmərəm Güllərin hamısı gözədir amma sənin qədər deyil. amma əsil dəli onlardır.mənim qədər deyil Al xəncəri vur qəlbimə. əgər narahat edən . əgər varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. ürəyim qana bulansın.aranızda bir fərq var onlar milyonlarcadır amma sən birdənəsən Sən gözlərimdə bir damla yaş olsaydın səni itirməmək üçün ömrü boyu .ağlamazdım Hər kəs mənə tez-tez xəyala daldığım üçün dəli deyir. səni hər kəs sevir amma . çəkici və gözəlsən amma . amma çox dərinə getmə çünki . xəyala daldıqda hər dəfə xəyallarımda səni görürəm .Sözlərim səni üzürsə susaram bir daha danışmaram. .sevgimdisə.Onlar bilmirlər ki.orda sən varsan Səni ulduzlara bənzədirəm onlar qədər təsir edici.

dərinliklərinə girib bir daha oradan çıxmamaq üçün Yağan hər yağış damlasında sən varsan. elə birini sev ki. yayda yaşıl olub qışda solmasın Bir gül olmaq istərdim. parlaqlığı önəmli deyil təki sənə yaxın olsun Çiçəklərin ən gözəli gül.bir zaman ayrılmayaq ölsəm belə əllərində .Göy üzündən özün üçün bir ulduz seç. Bilirsən nə istəyirəm? Hər gün yağış . Sənin qədər parlaq və gözəl olsun. Sevgilim heç . heç zaman unutmasın. Çiçəklərdən gülü güllərdən . .səni sevirəm Elə bir ağaca güvən ki heç qurumasın. .birini də mənim üçün seç. güllərin ən gözəli sən. Bilirsən nə üçün? Məni dərib iylədiyində bədəninin .yağsın Qalan son sevgi parçasını ilk gündəki kimi yaşadacağam içimdə.sev amma mövsümlük olmasın.

Hər biri parlayırdı.üçün Allaha şükr edənləri düşün.Alıb qırsalar qələmimi qanımla yazaram səni sevdiyimi Kül olmuş atəş yanarmı? Buz tutmuş su axarmı? Bu gözlər sənə baxdı ?başqasına baxarmı . çünki mən də o insanlardan biriyəm İnsanlar tanıdım ulduzlar kimi idilər.Mükəmməl bir insanla tanış olmaq istəyirsənsə. səni hər gün. .başa düşdüm səbəbini dünyaya gəlişimin .Hər yağış damlası səni sevirəm demək olsaydı hər yeri sel götürərdi Gülü bir gün. Hər biri göydə idi. aynaya bax və səni tanıdıqları . səninlə tanış olandan sonra .amma mən səni günəşim seçdim və bir günəş üçün min ulduzdan vaz keçdim Həyata niyə gəldiyimi düşünməyə başlamışdım. gülü soluncaya qədər.sevəcəyəm . səni ölüncəyə qədər .

üçünəm. Mən səni sevirəm . Onun üçün ağlayırsınızsa bu eşqdir. Tuta bilmədiyin damlalar mənim sevgimdir Qəlbimi qırmaq suya yazı yazmaq qədər çətindir.Onun dərdlərini paylaşıb.batmasını gözlə Günəş aydınlatmaq. külək əsmək üçün mən isə səni sevmək . Könlümü almaq günəşə toxunmaq qədər çətindir.tutmağa çalış. yaşayarmı bu bədən ruhu olmasa Yer üzündəki tək sevinc. gözümdəki tək yaş. quş uçmaq. həyatımdakı tək həsrət. Sən suya yazı yazmağı bacardın. indi günəşin .düşünüb ağladığınız vaxt olubsa o da eşqdir ?Mənə deyirsən ki mənsiz yaşa. dilimdəki tək dua. yuxularımda bir tək sən yalnız sən varsan! Mən səni !sevirəm Səni nə qədər sevdiyimi bilmək istəsən. yerə düşən yağışın hər damlasını . o olmadan onu .

dodaqlarında ölmək üçün Sən hər zaman harada oluramsa olum nə düşünərəmsə düşünüm hər an qəlbimdəsən. Gülüm səni .. Səni nə qədər sevdiyimi kəlmələr ilə anlada bilmərəm. sev amma incitmə . Amma !bunu bil SƏNİ SEVİRƏM . ...yanaqlarından süzülüb. Gözlərindən doğub. sənə qucaq dolusu vergül gətirdim Sənə şərab verəcəyəm.Bu gözəl sevgimizə nöqtə qoyma.. mənim üçün uzaqlardan bir təbəssüm yolla .qoxulamaqsa ölüm.Güllər içində keçsə də ömrüm.Ürəyimdən ürəyinə yollar var. Sənin üstündən gül qoxulamaram. Sənə qəlbimi verəcəyəm.. iç amma sərxoş olma. Sənə bir gül vərəcəm.. qoxula !amma soldurma.. Sən buna dəyərsən gülüm Gözlərindən süzülən bir damla yaş olmaq istərdim....

yaşanmıram. hiss edirəm.Kaş ki. qədəhimdəki içkim idin. yaşamağı buraxdım Sevgini göstərəcəksən söyləmək yetməz. sənsiz .Allah gücü kişiyə gözəlliyi qadına vermiş. Yazıram. sevgi gözlərində olacaq sözlərin yetməz. sevəcəksən mənim kimi amma .buna ürəyin yetməz İçimdən bir şer yazmaq gəldi. Hər şeyi yenən güc gözəlliyə . sevgi her şeydir qəlbə həbs edilməz. gecələri röyamda idin. fəth edilməsi çətin. balıq olardım . çünki sevirəm. çünki səninləyəm . sevirəm. yaşayıram. siqaranı buraxdım. çünki yaşayıram. çünki hiss !edirəm. içkini buraxdım.yenilmiş . əldə edilməsi ölüm Siqaramdakı duman idin. sənin kimi ola bilsəm. yatmağı buraxdım.Eşqimizin suya düşəcəyini bilsəydim. Baxdım.

Ağlarsa anam ağlar.Acıkan doymam. Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan . səni sevmədən öncə anlamaq istərəm.Açık yaraya kurt düşmez . səni yenidən başlamaq istərəm ATASÖZLERİMİZ Atasözü: Halkın deneyiminden geçmiş.Acıkmış kudurmuştan beterdir .Acı acıya . söyletme kötüyü .düşüncelerden doğmuştur .Acele giden ecele gider . bir ulusun ortak tutumunu göstererek bize yol gösterir.Acı patlıcanı kırağı çalmaz .Aç ayı oynamaz . gerisi yalan ağlar .sənə zərər verə bilməsin Səni tapmaqdan çox axtarmaq istərəm.Ağlamayan çocuğa meme vermezler . genel bir kural . səni bir ömür boyu bitirmək deyil. şeytan karışır .Yaycılar’da en fazla kullanılan atasözleri şunlardır .su sancıya .susayan kanmam sanır .Açtırma kutuyu. Tanrının səni qorumaq üçün göndərdiyi mələklərin qanadları o qədər böyük olsun ki. doğruluğu onaylanmış.ve öğüt biçimine kalıplaşmış özlü sözlere “atasözü” denir Atasözleri. ən məsum anında belə kimsə .Acele işe.Röyaların ən gözəlini görürkən.

bakmazsan dağ olur .Belâ geliyorum demez .Bal döksen yalanır . Bağdat gibi diyar olmaz .Bekâra karı boşamak kolay gelir .Ana gibi yâr.Balık baştan kokar . gülene hayır etmez .Ayağını yorganına göre uzat .Altının kıymetini sarraf bilir .Akıl akıldan üstündür .Akacak kan damarda durmaz .Bedava sirke baldan tatlıdır .Ahmak misafir.Aslan yattığı yerden belli olur .Ağlayanın malı.Ateş düştüğü yeri yakar .Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur .Az veren candan çok veren maldan verir .Besle kargayı oysun gözünü .Aşağı tükürsen sakal.Akıl yaşta değil baştadır .Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar .Bakarsan bağ olur. yukarı tükürsen bıyık .Başa gelen çekilir . ev sahibini ağırlar ..Aş sabahın iş sabahın .Başa gelmeyince bilinmez .Alışmış kudurmuştan beterdir .

canı çıksın .Dereyi görmeden paçayı sıvama . derdin iyisi ölmektir . bende akıllıya muhtacım .Bir adamın adı çıkacağına.. der dostuna .Damlaya damlaya göl olur .Can çıkar huy çıkmaz . derdin iyisi ölmektir .El elin eşeğini türkü çağırarak arar . iki elin sesi var .Çok bilen çok yanılır .El deliye.Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir .Büyük lokma ye.Ev alma komşu al Geç olsun. çoban armağanı .Borcun iyisi vermek.Çivi çıkar ama yeri kalır .Deme dostuna.Fazla mal göz çıkarmaz .Görünen dağın uzağı olmaz .Bir elin nesi var.Garip kuşun yuvasını Allah yapar . güç olmasın .Beterin beteri vardır .Esirgenen göze çöp batar .Borcun iyisi vermek. büyük söz söyleme .Çam sakızı.Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur .Dünya malı dünyada kalır El ağzı ile çorba içilmez .

kız halaya çeker .Parayı veren düdüğü çalar .Son pişmanlık fayda vermez .Kendi düşen ağlamaz . gelinim sen anla .Sinek küçük ama.İt ite buyurur.Ölmüş eşek.Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur . bulduğunu yer .İş olacağına varır .Gülme komşuna gelir başına .Sakla samanı gelir zamanı .ev sahibi hiç birini sevmez .Kötü komşu insanı hacet sahibi eder .Misafir misafiri sevmez.Her işte bir hayır vardır Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır .Hasta yatan değil.Gülü seven dikenine katlanır . eceli gelen ölür .Misafir umduğunu değil. kurttan korkmaz .Sona kalan dona kalır .Kaza geliyorum demez .İnsanoğlu çiğ süt emmiş .Oğlan dayıya.Her koyun kendi bacağından asılır .. itte kuyruğuna İyi insan lafının üzerine gelirmiş .Kızım sana diyorum. mide bulandırır .Para parayı çeker .

Üşenenin oğlu.Su uyur.Yola giden yorulmaz . • Ağ axça qara gün içindür. • gerek • Adamın yüregininen dili bir olsun Adli kişi Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari.Zorla güzellik olmaz Ac gezmeden tox ölmex eydür. gönül alma .Ummadığın taş baş yarar .Üzümünü ye bağını sorma . adam adi bezer.Tok ağırlaması güçtür . • Ac işletme. • Ağac Ağac ekene rehmet oxunur.Yuvayı yapan dişi kuştur . düşman uyumaz . toxluqdan qudurani saxlamax olmaz. kızı olmamış . toxi terpetme. züğürdün çenesini yorar . • Ac it furun yıkar.Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır . bir de köti qarisi.Yarım elma. • .Yolcu yolunda gerek .Yiğidi öldür hakkını yeme . yoğurdu üfleyerek yer . • Acluqdan Ad adami • Ac ne yemez? Tox ne demez? • qudurani sazlamax olur. cani çıxsa eydir. • bezemez. Adsız kişi tanrıdan qorxar.Yarası olan gocunur . • adından qorxar.Zenginin malı.. • Ağac dibinden su içer. • geri almaz. • Adam adi ile tanınur. • Adam verduğuni Adamın Adamın adi çıxınca. • düşmeni – köti dili.Zararın neresinden dönersen kârdır .Sütten ağzı yanan.

• asılsıza düşürtmesin. • Alışux ağzın tövbesi yoxdur. qırağına bax-bezini al. • Ağır qazan gec qaynar. • vermiş. yat qapide. heppisinde ucuz. • Allah bin dert vermiş. baltasız da başının tüni keser. • xidmetçinin cani. keş ol. • Allah Alan vurdi. • . • Ağlamayana meme yoxdur. • gözmi çıxarur? • Artuk aş ya qarın ağrıdır. • • Arasan-bulursun. • Ağzımın tadı tuz. Yoxari Aş ol. yoxsa bene can qoymaz. • Al qoşovi gir axora – yağurli mal qucunur. • qaynar. • Al qapide. xoşun işine qarışma. • babanın qedrini bilmeyen bişqasının ne bilir? • Eyi komşim. • Armudun iyisini Artux mal meşedeki aviler yiyar. • Ağla. • Allah möminlere her şeyi bağışlar. • Araya giren – belaya girer. • Ağantn vari geder. • Anasına bax-qızıni al. • Arkadan vuran namerddir.yıxılanda baltalı da. el ögse al da qaç. veten kimi dövlet var. • Anam-bacım kimdür? – Anasına bax Anandan izinin. • Asıl azmaz. • Ana kimi yar olmaz. • yoxsa. • Ağır qazan gec Ağırmiyan baş yastux istemez. • Ağzan sığari lukmayi al. axıldan ceyizin olsun. Asılsızdan kerem gelmez. • Ana qızına taxt vermiş. axılsız eşitduğini söyler. işin Ağzının aşi degül. satan yanğıldi. bal kokmaz. qulum. • Anasının sevgülli oğli çoban olurmuş. • memeleri duva edermiş. • tanasıni al. bin bir de derman. ya baş. sat qapide. derdin yitsin. Arif adam Anasının qız vaxtını söyliyer. • Ara sözü ev yıxar. Ağır Ağılli gördüğuni. • Aşaği tüfürürsen – saxal. ağzıma quyrux. • Ana qısmi bedva edende Allah demiş – çalış. • Anasi qızıni ögse – burax da qaç. • terif istemez. Amanata xeyanet olmaz. • • Allahdan buyrax. vericiyim. • kamğayi yel qaldırmaz. baba qızına baxt Ana- Ana-baba olanda ana-baba qedrini bilürsün. • Ağlamiyinen gülmax baci-qardaşdur.

• Ayaxla geden gelür. • Aşığa sinek sesi saz gelür. • bazannda eşşek satılmaz. • Avi meşeden küsmüş. namaz qılar. meşenin xeberi yox! • Avlu çürür. • Azi bilmiyan çoxi heç bilmez. hep bir hesap. • Axiretde qomşi hexi sorulur. • qassad. qalmaz. • edende buyuxlari amin diyarmiş. • Azan quşun ömri az olur. yigitde burun. • Atın izi itin izine Atına baxan ardına Aviden Ax. • Baba Baba olmamış baba qedrini bilemesin. • qarın. babalux etmax çetindür. • bir namaz anide şeytan qoymaz. Atın ölümü teki arpadan olsun. benim Axılli düşmen. İşı yox. sapda da var. • At olmayan yerde eşek de atdur. • Axılli düşmenden qorxma. borc çürümez. düşmen kimi bin. • Axar su geder. • nadan dostdan yaxşıdür. • qorxan meşeya getmez. • karışmaz. • Baltada var ise. • kisem. • Ayvaz – Ayın on beş güni qaranluz olsa da. ögünmeye ne Bali Bacanın egriluğuna baxma. • Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler. yıldızlara ne minnet. biri de geldi tabani cırux. • • Ay variken. • Axılliynen çekişmax ceyilinen halova yemeden eydür. • Atılan ox geri dönmez. minnetsiz yesem. • olur.. başla geden gelmez. • ne edem. sapi ağac barmaği uzun degil. • Aşıx gülegen At At Atda Aşi yox. tütünün düz çıxmasına bax • Balta ağaci kesmezdi. • baba olsa. dertli söylegen. oğul da oğul olur. • Az idi arux-urux. Ayağıma yer edem. gör bir sene Ayda yilde Axılsız baş elinden sefil ayax neler çekiyer. • olur. nasibli yiyer. • baxmaz. • Baluğun emri sudan . • yerine eşek bağlama. deli bacayi aşdi. • var? • Babamın evi uzax olsa. oroc tutar. • Ata dost kimi bax. • Baba qısmi bedva Baba olmax qolaydur.tüfürürsen – buyux. deli dostdan qorx. • Axılliye qırx gün deli desen deli Axılliye hesret qaldım. • olmasaydi. on beş güni aydınluxdur.

bir de bilmezden. • çıxmaz. • olmaz. bir al. • Bir bilmem bir Bir gelen bir daha gelür. • Biri od Bismillah demeynen donuz bostannan Biz geldüx gelini görmeye. it de qesep olurdi. • Bayaza bayaz diyarlar. • Bin gör. • Bir köçmax – yüz talanmax. • qara. • Baxmaynan ögrenmağ olsa. begenmeduğun ne? • Behşiş atın dişine bakılmaz. • Bekliyana verürler/Beklimiyani Beyaz at arpa yemez.çıxanacandur. • Bir ayax sen gel. • et. yoxsul geyse. • . • dükan açılmaz. • Bire yeten ikiye da yeter. • Boşluğun belasından söz çox olur. Bayazın adı var. sabır Bir insan ataş olsa da Bir müşteriye Bir Bir günün begliğu de begluxdur. “nerden buldun” diyarlar. • qaftan geyse. • Beglere inanma. qaranın dadi var. “xeyirli olsun” diyarlar. • olur. • getir. • Beg deduğun ne. bire bin söyle. Gelin getdi Boğulsam da. • olanda biri su olsun gerek. • bazısi bulur – yiyamaz. böyük suda Bögünün yarıni var. • Bize de bir gün toğar. • Bar veren ağaci kesmezler. qaraya Bazısi arar – bulamaz. suya tayanma. • Bir bilenden qorx. Dokkuz oğul bir babayi besliyamaz. • Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur. tezek yığmaya. • geyen tez açmur. • yumurta. • Bekliyan beg olur/Beklemiyan qul olur/• dögerler. iki ayax ben gelem. • qezayi qurtarur. • Bitmez iş olmaz. • Bayaz atinen cehil ağaya qulluq etme. • Bir axilli baş bin başi saxlar. • Bir bişi – qırx kişi. • Bir Bir baba dokkuz oğul besler. • boğulem. • Başxasını çaruğun Başxasının elininen tikan yolma ki. • baltaya sap ol. oni de dürte-dürte. • Bin tedbiri bir teğdir pozar. • Beşiginimi yügürümişin? • Bin qula yalvarmaxdan bir kere peyğembere selavat Bine bir söyle. • dünyayi yakamaz. “hayıf sene tikan” Bataxluxda çırpınmaq Bay Başxasının qaşuğinan qarın doymaz.

• bereket olmaz. biri qısadur diyar. • Buğda – etmegin yoxise. • yiyar. • . • Çik yumurta Çobansız tavari qurd Çogunun yanında atın Çor diyana sen can de. • Çeken öküze vururlar. Çaliden aldi. • el demişdürler. • Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda Ceyilluxda odun Camiden de qaldi. aci-aci Davada ağac Dağda qurutdan. qocalanda ye aşi. • enilmez. çağrılmiyan yere ayax basma. boynuni uzadur. • yığsan. Degirmana su nerden axduğun ögren. qocalanda qur qazan. • • Çağrılan yerden qalma. • ortadakına deger. • Daveye bürc lazım olsa. Böyük başın böyük Böyüksüz evde Bulanux Buna Böyügyni tanmıiyan allahıni de tanımaz. biri uzun. • Böyük luxma çeyne. • Çox ögülen çürük çıxar. • Çingeney altun qefese qoymiş. • Bulutdan nem qapiyer. çamura basdi. demeduğini geder-gelmeze yolliyar. • söker. • Çox ağliyan ulusini bulamaz. • Degirmana giren çaqqal. • Çoxi gören aza qayil deyil.yarınin bir xoş güni vardur. • eder. • Çocux teregi. • Çağırılmamiş misefır Ceyulluxda para qazan. • dirgana dözsün gerek. qocaluxda titremezsin. • suda boy verme. • • Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur. • derdi olur. boyun görünmez. • Çox Çoxi iştiyan Çürük iple quyuya Çıxılmaz Çalıncı her keşi çalıncı zanar. • Dadli-dadli söyliyer. medreseden de. • qalmaz. • Çıxmiyan canda ümüd var. • quyruğuni kesme. • Çuvalduza yumrux vurmazlar. • söyliyen çok yanulur. • Ceyulluxda daş daşi. • soyulmaz. yüzüne sıçrar. selin ögüni keser. • mindersiz qalur. • Çürük taxta mux götürmez. Çemberin çek-çuki gendine qalur. bağda tutdan olma. • Çamura taş atma. • bir soxaxdayım. • azdan da olur. tana merek qurtarur. böyük söyleme. • Degirman bilduğini Dedugini diyer. tatli dilin olsun.

• Deli demiş. işen Dilin gemügi yoxdur. • düşmenimiz kor olsun. • Deniz olub taşma. • Deseler ki. • Diş çeynemeynen qarın toymaz. başarı çıxar. • görünce degenegini saxlar. • Dünyaya ümidinen yemişler. • Deli ağlamaz. qariler merdivan Deve Deşi xocaya. • Dilen güc verme. • Derin bulax bulanmaz. Dizimde oturiyer. • mindersiz oturur. yeddide bir başi xocaya. • Deveden böyük fil var. • Dost daşi keti deger. tapanda – qori. • Dost yolunda tufan olur. beşi de qara. • var. saxalimi yoliyer. bize de bir . • Delinin etiğuni haxilli etmez. • Demür nemden. • düşmen güldürüb. döşi xocaya. haxilli de inanmiş. • Diyerler zamaninen hep unudulur Dost acıdıb söyler. derdli söylegen. • Dögme kirase qapisini. • Derdin derd bilene söyle. • dögerler senin qapini. • Derd bulmax qolay. • Deyilen söz geri gelmez. • olur. • Dertli gezsen tez ölürsün. • Dermene inanma. misxalinen çıxar. • Dünden söyleme. elinden gelmiyen işe tolaşma. insan qemden çürür. bir xorum oti yanmaz. • ararlar. • Derd adama selinen girer. • Derd bir olsa ağlamaya ne Derd derde oxşamaz. • güc ver. elen zor ver. Dost gelen güni bayram Dostumuz dost olsun. bögünden söyle. • Dünya yalan dünyadur. • düşmen ayağa. qar olur. • Dilen zor verme. Dost başa baxar. • Derdini gizleden davasıni bulamaz. • Deli deliyi Deli Deliye gülegen olur. Dünya Dünya Dovuzun bitini elen alma ki. • yansa. • Dost arasi pak gerek. • Dostun yoxsa – ara. dermansız da qalma. • Derdi çeken bülür. • sevgiler. • Demüri sicax-sicax dögerler. göyde toy var. • uyan deli olur. derdli gülmez. • beş günlüxdür. yitirmax çetindür.Degirmançi ac qalmaz. • Derd var deler keçer. • Devetsiz geden xurmay seçmez. Derd var geler köçer.

• Esgi şehere teze nırx qoyma. • yiyar. • Elinen gelen derd dügündür. • Er qaxaninen er evlenen yanğılmemiş. adami bir qaşux suyinen boğar. • egri hep düzluxdan söyler. Eringenden gene axsax eydür. • Düşmen etek altından çıxar. • Düşman ocax başında. • gözi terezidir. • ağzınnan quş tutulmaz. • Edecağından söyleme. • El atına binen tez ener. etdiğunden xeber ver. sonra peşman olmaz kişi. • qoy. • Eski düşman dost olmaz. su gölden. xurma ne Etinen dımax arasına girme. demekden qurtuldum. • de dönüb yüzi. gene eşegdür. • tadur. • Etmeki Etmegi tek yiyanın boğazunda qalur. • de keçer. • Et gömüksüz olmaz.hoş&quot. • Eliaçığa allah kendi yetürür. • sen de keç. • Etmegin çoxuni yetimin ögüne Etmek ögüci olma. • El sözüne uyan evini tez yıxır. • gelmez. • Eşegin ölümi ite dügündür. • Etmek elden. • qalxarken ayıblanır. Esgi yırtılmasa. • gelse. • El ağzi faldur.gün toğar. eksi düşmandan dost. • Düşünmeyıb oturan Düz söz qıhıncdan El Düşüne-düşüne görer işi. • . • Eski yırtılmasa Eşegi Eski pambukdan bez olmaz. • El atduği taş uzax geder. • Düz söz baş keser. • tezesi olmaz. &quot. • keskün. ati Eşek ne bülür. • El için ağlayan gözden olur. türk ölünce Eringenin qazancını it yiyar. • Ereb toyunca yiyar. • satdım. • yaxasıni – bit. • El ağzi – çuval ağzi. • tezesi olmaz. • Eşege atlas-çul vursan. el El El eliynen tikan yolma. • El keçduği körpüden Elden geden ele Eli Elinden Elden olan gözden olur. çubux meşenin. yazıx sene tikan derler. eski dost düşman olmaz. • Enemeduğun yere çıxma. • Enişden gene yoxuş eydur. • Emür paşanın. • Eşegin cani yansa. • Ele uyan evsiz qalar. • Elinen açılani dişinen açma. • El eli yıxar.

• Fite uyanın evi yıxılur. • Gölgesinde yatacaq ağaci budama. birini de artuq ver. • Gelende “paşam”. tez yüyürtdüm. öküze biçax vurulmaz. yerdeki çuxuri görmir. bir da sabur et dediler. • Ev üstüne ev olmaz. • Fağırın ahi. • eylük olsa. kötisi rezil. • yüzler qarasi. • Gec olsun. • Gelin inek sağamaz. • • Gedeni tutmax olmaz. qalur Gelen gedeni aratır. • Gec buldum. gedende “ağam”. • Eyi evlad babayi vezir eder. • Gökden on iki alma düşdi. kövünden çıxan köv qeder. eylik göresin. • Fikirleşmenin axri deliluxdur. • Evvel-evvel qapaz çalan uçamaz. sefasını eller. Fağırların Eziyyetin ben çekdim. qelbi gözel olsun. Göl qızdan çarşi – bazardakı loti eydir. • Ev sözsüz olmaz. • Gökde yıldız ararkon. • Evde bülbül.etmekçiye büşürtür. • güc olsun. havli Gelinin eyisi olmaz. • Gendi gözel yox. • Evdeki bazar çarşide keçmez. qızın da Gendinden yoxarilere egridur diyar. Gezeğan gelinnen. • Geder bağlar qorasi. • Eylik et ki. Gelen gedene rehmet oxudur. sen get aşinen. • gülmez. • canım ondan da eziz. degirman tozsuz. • quzi. • Ev tanasından öküz olmaz. • Ey söz demür qapiler açar. • Fitneden Fuxara kendi çıxışıni bilse oger. • Evinden çıxan ev qeder yıxılur. • Eyluge Ezelden gülmiyan sonunda da Ezizim ezizdür. fuxara olmaz. • düşgüni/Bayaz geyer qış güni/Zenginlerin azğıni/Kürk geyiner yaz güni. • Ev alma. dilin çek. Fuxaranın gozi tox olur. • • Gezağan qari iki evi viran edir. • kötisi. • Göke direk yox. alanda qomşi al. • yerinde su eskik olmaz. • on bir dediler. • Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur. • baxma. • uzax tolan. bir az de aşağilere bax. • Gelin oldun. • Gendini tanımiyan allahini de tanımaz. endürür şahı. • . güleyen golse daşinen. dişerde Ev yıxanın evi olmaz.

Gözünde yaşi var. • qaralur. her başdan bir axıl. • gir. • Gören göz yol aramaz. • Gözele göz deger. savul geri. huyunen geder. vayinen geder. • Işi yari-buçuk görme. • aşi tez bişer. • Gördün deli. hers gedür yüz Hersin çıxıyer. tasinda Güne göre kürkün gey. • Gözel Göyduği ipek. samanlux da saraydur. görmemişden eskük etme. • gösterme. • xanımidür. • • Haxılli büduğim söylemez. • Veteni ezizdür. • aşi yok. • Gövül omduğu yerden küser. • kendi babmi bulur. • Her keşe gendi Her öküzi Her kövün soğan toğramasi başxadur. yeduği kepek. • Günleri sayduxca uzanur. xeber veren sen. hem gücli. • Her xeberi çocuxdan al. • Gözel sevmeye töbe olmaz. • Gözi ancaq toprax toyurur. Haxılsız kişi paray neder? • Haxli kesenin qapisidür. • Her qari kendi evinin hem quli. burnun dişle. • qelbe söz. • Hax batil olmaz. • böyükluğunda. eşitduğan inanma. vermiyanın iki İki qarili evde dirlux İki gövül bir olsa. • bir taxıl. göz qaralür. • gelen. • Hekim kımdür? – başa keçen. • Her gün Her keş Her derdin bir dermanı vardur. • Gövül ferman dinlemaz. neynar traş? • Haxlan keçen başan keçer. • Hayinen gelen. savux suya Hersin çıxıyer. • üzi. • Her yerin kendi adeti var. • Görmemişe Gören göze kül sepme. • Her zemiden Her sılığa uyan tez döner. hem Her taraxda bezi var. • Her esen yele uyma. • ömürden gediyer. • Hayinen Hazır aşa Haxılsız baş. • . • Her işi qurtardide.Gördüğün qoyub. lacordiya qaldi işi • Her keş kendi derdine yanar. • Gul tikansız olmaz. • tik qaşux. • Hem suçli. • Hers gelür.dögül. deli söylediğuni bilmez. • Haxıl başın Hava geçen yerden suda geçer. • Iştiyanın bir yuzi yara. • Hacdan gelen ben. • bir çomağinen sürmezler.

orucdur deyer. • • Kişi olan sözünde durur. • Kimsenin ahi kimsede qalmaz. • İnsan evledi dünyada tek olmaz. • Kimin mumi sabağacan yanmiş? • kişi ne etsin ki/Yokari assa his olur. amma derisi ne çekir. düşdüği quyuya bir de Köçdüğun Kosadan buyux iyidir. • Kedi cigere yetişmezse. • İlk vuran oxçudur. öküz buynuzundan İpe un sariyer. • İt qışi çıxarur. • ölür de sahabi çıxar. • İlk baxtım – altun baxtım. boynundan çıxdi xaçi. qırğın yeni . • Kesilen baş yerine gelmez. • İnsan sözünden. • Kendi düşen Kesdeneden (şabalıd) çıxmiş. kendinden bulur. • qocalsa da. • Keçen Katıksız etmek boğazdan keçmez. bize de düşer. Koç nereden olur-olsun. • Kişinin hörmeti gendi elinde azdur. yürek qocalmaz. • Kor degenegini bir kere yitürür. tana sevmez. allahı vardur. • ölumi gelince çobanın degenegine sürünür. quzunun sesi avluda duyulsun. • seslesen oni eşidürsün. • İtin İt İnsan İp qırılduği yerden bağlanur. • Komşuda pişer. • İnsan ne bulsa. saman teper postan. • Kimi bildisem haci. • düşe. • Karib kuşun yuvasini allah yapar. • günlerin harmanini sovurma. buyuxdan saxal iyidir. • Kefenin cefı olmaz. • Kediye neynir ismarlamazlar. • Karibin kimsesi yox. • Kamil ögren – it dili olsun. • ağlamaz. • Karibe bir salam bin altuna deger. • İnsan insanan yük olmaz. • yurdun qedrini qonduğun yurdda bilürsen. • Kor odur ki. • İşliyanda çoxinen işle./Aşaği qoyşa pas olur /Vurub öldürse yas olur. • Köç-küçe tayandi. • Karibin boyni bükük olur. cüt olur. • Karyıli – varyıli.olmaz. • İnek öldi xab kesildi. yiyanda azinen ye. • İt ile çuvala girilmez. • İnanma dostan. • Kime ne Keser kendi sapıni yonmaz. • İnek almaz. • tutulur. qabuğuni begenmiyer. • Komşinin quzusi komşiya koç görünür.

• olmasa eyin qedri bilinmez. beg Oğlan olan yerde oğurlux saxlanmaz. meslehet senin. • Namusi altuna degişmezler. Qız olan yerde igne . dönmez geri. • • Misafırin rizi kendinden ireli gelir. • ayax-ayax çıxarlar. oranın arabasına binersin. yoxdur onun belli Ne coraba yamaxdur. • Misefir üç günluxdur. eylik – iki başdan. • Köşe taşi yapiden Köti hava düzelür. qız doğurdum-soydi beni. ne de peşine get. oğli yoxsa da. ne yavaş ol basıl. • Ne ver. ev üstüne ev olmaz. • Köti söz sahabınındür. • Oğlan evlenür. • Köv üstüne köv olur. • Mollanın deduğuni de. • Kövülsüz sevmenin gözsüz oğli olur. at bulmamış. • daş baş yarar. • Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz. • umduğundan küser. gene bir bilmişden sor. • Nesibe zaval yoxdur. • Oğlan doğurdum-oydi beni. • Köti it ne yiyar. • bilsen de. at bulmuş meydan bulmamış. • böyükler bağışlar. Meyxaneçiden şahid iştediler. • Küçükler suç işler.oyandı. • Lafla peynir gemısi yürümez. • Merdivani Malının yanında saabi gerek. • Küçük kövün böyük ağasi. • ağaca daş atan çox olur. • Nesibinde varise qaşuğan çıxar. ne başxasına yedürür. • Ne çabux ol asıl. • Köti adamnan dert eskük olmaz. babasi gerek. • yeri. • olmaz. • Namus geder. • Mermer – ey daşdan. hem düşmendür. köti Köti Köti sözi Kövül Küçük insan düzelmez. • şarvara yamax. • oldum sanur. etduğuni etme. serxoşi gösterdi. • Meyvali Meydan bulmuş. • Nere gedirsin. • Mezar taşiyla iltifat Misefir evin yaxuşuğidir. • adama hem dostdur. ne de peşine get. • ver. • Mal senin. • qulax ardi et. • düşmez. • Kölgede biten oğacın meyvesi olmaz. • Mal Lafdan gümrük alınmaz. • Külden tepe olmaz. Laf kiseye gırmez. ne Ne qeder Ne Mum dibine işıx vermez.

• Qazan qarasi geder. allahi vardur. • Qaraya bayaz Qalan işe qar yağar. • Önde geden yorulur. Paran yoxdur. kimse demez ki. • Oma-oma döndüm Otuz iki Onde geden yorulur. arxada qalan soyulur. diriye gülmez. sırıt. • Qeribin dosti olmaz. bayılmaya da razı olasın. • Ölum ile öc alınmaz. Paşanım işi de poşaya düşarmiş?! • Paşanın varı getmiş. • o qeder biliyer. Qalan işe qar yağar. yüz Qembersiz dügün Qaşuğinen aş verib. qari var – buğda ununi daş Qari yüzli adamnan (kişiden). adam yüzli qariden elheze. çerşi-bazar senindür. • Oğlum oldi – gülüm oldi. sapinen göz çıxarma.gizlenmez. • papaği olmaz. • Qarsisiz ev – susuz degirman kimidür. • Qeribin kimsesi yox. • yiyansan. everdim – elin oldi. • insani sözünden tutarlar. • soyulur. paşanın cani çıxmiş. • olan bir gün ağlar. avi de Öküzi buynuzundan. • deyilmez. arxada qalan Öpülecek yüzi tüfrülecax Papaxçının Önüne baxma. Delisi olan her gün ağlar. • Qelemin ucunda qılınc güci var. Ölen Ölü Oxlavısız tutmac olmaz. • yerde acluğun bildürme. • Qarisi küti olan adam tez qocalar. • Papaği keçi derisinden. • komşim oldi. • gözünde yaş olmaz. imam evinde aş olmaz. sonuna bax. xeberi yok gerisinden. • Ölünün yüzi serindür. • Qari var – arpa ununnan aş eder. • Paran vardur. • Peynil-etmek yemesen. • Qapiye geleni qataxlamazlar. • Ölümden başxa her şeye Ölümi Ölümi göreceksen ki. • Ölüye ağlamaz. ayurdum Oğul babasına göre süfre açar. • Qanliden uzax goz. • Öküzün çekdüğüni qayışdan sor. • . • olmaz. • eder. • Ovçi ne qeder biliyerse. • dişden çıxan otuz iki mehelleye yayılur. • qarasi etmez. • çare var. • allah kerimdür. • etme. vay qalanın halına. • Qarnın toymiyan Qarili-varili. • can qurtatur. • muma.

sağıldım. • Sabax naxıra. oğlan evinde xeber yox. ya Qoca kafır Qorxan Qismetden artux yemek olmaz. • Sağı soldan baxıb söyle. • yaşasın. gene bizim Sabur eden her şeye Sağ baş yasdux Sabur eden her şeye ulaşur. • yükü. • Qızi kendi – kendine qoysan. • Sadağa veren eller derd görmez. • gün tövbekar. • Qılıncsız Qırıx etmek birleşmez. ne zerer. • Sağıldım. • Sabonnadux suya qoydux. kor tutduğuni buraxmaz. • Qoçun buynuzi qoça ağırlux etmez. • Sanat altın – bilerzikdür. yeddi toy. • Qutli gün toğuşundan bellidür. axşam axora. yeddi bayramda söylerler. • misliman olmaz. • . • dögmiyan dizini döger. • qırğına düşdüx. gendi getürdi qapiye. • torbaynan at bir kere tutulur. • Qırmızı gömlek Qırx gün günahkar. yarar baş. • Sağır eşitduğini. • Saymaduğun taş. axırda da tokmük vurdi tağıldım. • Quri ağaca qan Quri Qoyuna çoban – tarlaya sapan. • sultani. ya halvaçıya. • Quri qaşıx ağız yırtar. • Qırmızi gömlek gizlenmez. • dunqur. • Quduzun ömri qırx gündür. • ulaşur. • iştemez. • Quri selemi yel alur. bir Qırx oğri bir çıplaği Qırx yillux yanux Qız evinde danqurQız Qızıni Qırx illik balığa üzmek ögredir. • Qurban olem tipiye (küleye). • qara cocux. • gizlenmez. • Qırx qurda bir aslan ne yapsın? • Qız beşikde – cehiz sanduxda. • Qızın qövli bende.duz yükü.Qeza gelende geliyerim demir. • davxılçiye köçer. • soyamamış. Sakın. • sürtme. • göze çöp düşer. şalvarı başxasında. • Qılınc qınini kesmez. • eylanmaz. • Qız sabahi-qala sahabi. saymiyanin Seadet qapiden girende. • Samannuxda kedi bin yil Sayanin quliyam. • Qorxax bezirgan ne xeyir edur. • Qurumuş ağacın gölgesi olmaz. • Sabax qismetini kimseye verme.

sinek Bağdaddan gelib qonar. • Sevenin gözi kor olur. • Tatli suyi kim içmez. bu da geldi üstehıx. • Tava delux. • Suya düşse quri çıxan oğuldur. • boydadur. • Şeytanın dostluği dar ağacına Tağın da derdi tağ Tarlada izi Tac olmaynan şah olmaz. • Susuz ağac meyve Suyi qoyub ataşnan Şefteliden bağ olmaz. bene de yelek. • Tilki tilkiye diyar. eller biliyer bin-iki. baş yütürür. merd ol. • enen hürise. • Tatli dil yılani deşiginden çıxarur. qulax iki. söz var el için. • elden sorarlar. işe gelende xasta. • Sene ton çıxsa. tilki de dönüb quyruğuna. iki dişli Sevme seni sevmiyani. soyuni yütüren Söz bir. eller biliyer bin iki. • Senetine kim xor baxar. • Seni senden sormazlar. meslehet Söz var ev Söz var gelür Söyliyene baxma. tas delux. • Sözi yerinde söyle. • Söz sözün küsküsidür. • Sivri başda axıl durmaz. • Sükut atın tekmügi böyük olur. • Sözin gerçegi yerennüginen deyilür. • dequl. • Sen biliyen bir-iki. • Söz bir. • Söz var. • Su geder. aş bütürür. söz var. • qarise. • iki. meydan bize qaldi. • icin. • oynama. • düzüni cocux diyar. • vermez. • Soylu soyuni yuturmez. • Sımarlamayinen hac qabul olmaz. Sev seni seveni. • qederdür.sefalet bacadan çıxar. qum qalur. söz var el için. • Söz var ev için. • bulandurmaynan balux tutulmaz. boynuna torba taxar. • geder. • Tiken battığı yerden Tilkinin bazarda Tek ayranın olsun. • . • olmayan sufrada yüzi olmaz. • soysuzdur. • Su kimi ömrin olsun. söyledene bax. • Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gerek. kökden Sinek murdar Son biliyen bir- Senden ötri xasta olana sen öl. çuxuri bulur. • geder. söz var delür geder. • Sert olma. • iki. yürek bulandurur. • çıxar. • Sözin Su Su Söze gelende usta. • Şeytan getdi.

Uzax Unu uçiyerdi. • Vaxtsız öten xoruzun başıni keserler. her kişiyi toğri sanar. • Türk şerlünin qulidür. tavuği de. • Xalq gözi terezidir. • Veren eli kemsezler. Vetenime Vetene geldim. kepegi qaçiyerdi. • Xalqa quyi qazan kendi düşer. • Toğmaduğun oğlana ad qoyma. • Veten hesreti çekdim. isınen kımı seni sancar. • içinde olmiya.ne işi var? • tolaşmaz. • Veten-veten deyip sızladi yürek. • axli bende olsa. • Vaxtıni yitüren bextini yitürür. • Vetenime geldim-imana geldim. ölüm yıxar. • qoymaz tasda. • Xain adam qorxax olur. çorbayi Xastayi buza Vurğudun bir yumurta. • Var-dövletim yitürdüm. • ögüne aş qoysan. • Xastalux şaşurur. • Veteni sevmax imandandur. • yardımçi. • Toydan sonra nağara. imana geldim. • dostluği pozmaz. • Varlının xorizi da yumurta qoyar. • Türk sögduxca qızar. xoş Tuz-etmek Türk Türk Tutulmiyan oğri – begden toğri. qulaği ne böyük. • Toğri geden Toğriya allah Topalinen gezen Toxun axsamayi ögrenür. • para bulsa tavara verür. • Topal eşşeginen karvana qoşulma. • elegini asmiş. • Uli gözi ile qız al. orgen Ununi elemiş. • Ustadıni xor gören boğanıza torba taxar. • atının samani bol gerek. • ölümdür. • geldin Bayram ağa. • Uzun yaşın axri gene Üşümüş yilani qoynan qoyma. • . yox da daşdan qevidir. cesedime can geldi. bin türli behane bulur. • Türk geden yere bereket gedir. • getme-canım çıxar. • Tovşan ne küçük. • Tuzsuz aşa şoker de qoşsan tadi gelmez. vay ona ki. • gözi ile at al. turduqca bezer. yaxın gelme-qoxun gelür. • qovuşdum. • Xasta. gözlerime qan geldi. oni da dürte-dürte. Var başinı gizlemez. • Toğri olan. • canımi Vetene yetürdüm. • Türk zoppasi görmemiş. • Türkün sonraki Ucuz veren tez satar.

• Xırmana giren posrux dirqana tayanur. qız qardaşından. • Yazılan yazi başa gelür. • Yüksek olma. . qışda yorğansız. • Yiyan Yeyilmemiş aşa dua qılınmaz. • Yaxşi niyat yarım dövlet. • Yügrek at qemçi işletmez. ay ilk axşamdan Yigide qırx günah azdur. qonan köçer. alçak olma. • Yaralının derdini ne bülür yarasızlar. • varınca ağlar. • Yigidim sağ olsun. • Yağ taşanda Yalançının ipinen quyuya enmax olmaz. • Yazın yalağı. bulunmiyan qız olsun. pozan da Bedel. • allah demiş ben nerdeyim. • Yüksekden baxan alçağa tez enür. • Yuxi yastuk iştemez. • Yoxsulun bayla ne qardaşi. • Yazda ayransız olma. • gele-gele biliş olur. vura-vura endürürler. • Yapmaduğun gövüli qırma. • basma. • Yaz qışından belli. toğriyan bülür. • Yatağan arslannan gezegen tilki eydir. • yorulur. Yel esende yelleniyer. • eşşege samannux. • Yolundan çıxan tez Yoxdan kosa yaxşidur. • başına. qırdın. • bitmez. • toğar. qışın sicax yemeginden eydür. • Xeyir say eşine. • Yetim demiş ben gülerim. • Yalançının yeminine inanma. yol görende yollaniyer. bilen varmaya-varmaya yad olur. xeyir gelsin Xırman yelinen. • kepçenin bahası olmaz. eşşek Yumurtanın atın ne yoldaşi. • Yolsuz geden tez yorulur. basa-basa yere keçürürler. Yad Xeyirsiz oğlannan. • Yurdundan sürülen yurduna Yuxliyan yilanın quyruğuni Yügrek at yemini kendi arur.yollamazlar/Aşığı söze yollamazlar. • Yiyan bilmesa. • Yilani yarali buraxmazlar. • da Bedel. • Yürek şüşe kimidür. kor Yazan Yalançının quyruği peşinde olur. • Yumurtadan yüng qırxılmaz. • Yetim xırsuzluğa çıxar. • içar. • Yaxın adamın yoldiğu saxal Yaxşuluğa yamannux. • sansından pay oman cehennemluxdur. • dügün elinen olur. • Yigidin başna her iş gelür. namusli qız eydür.

var ise. • Yüzüne bax. • yaprax oynamaz. • Zorun Ziyada xarçlamax mekrüfdür. • Yüzen gülen arxadan söyler. ondan su um. • Yürüş vardur ki. • Zorinen gözelluz olmaz. • Zehmetinen yeyilen aci soğan. duruşdan beterdür. • bir bilenden sor. aviye qaval çaldirüyer. • . • yeyilen baldan tatlidür. • ovada yoluni şaşurur. • Yüz bilsen de Yüzger esmese Zamanaya bax. minnetinen Zengin arabasıni dağdan aşırur. zurnaçi başi ol . • Ziyade xarçlamax mekrüfdür.yapamazsan. • Ziyankerden qeza eskik olmaz. yoxsul düz Zerelin yarısından da dönsen xeyirdür.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful