Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa .

sunar Bir kimse, önce yakınlarına yararlı olur. Çocuk soyuna, ailesine çeker; çırak .ustasının yolundan gider .Çok az yararlar için kişilere ya da canlılara eziyet edil¬memelidir Cömert fazla para ödeyerek herşeyin iyisini satın alır. Cimri, cimriliğinden, az paraya kötüsünü alır. Ama az pa¬rayla alınan çabuk eskiyeceğinden tekrar tekrar ayrı şeyi al¬mak zorunda kalacak, sonuçta cömerdin verdiği kadar para .ödeyecektir .Yetenekleri sınırlı kişi yükselemez .Yolculukta akşam ulaştığın yerde yat, yoluna sabah devam et Çocuğun bulunduğu yerde birini çekiştiremezsin, çünkü çocuk, bilmeyerek .bu sözleri başkalarına aktarabilir .Ağır başlı insanla, hafif insan davranışlarından belli olur .Azlık olan yerde, iş de, uğraşma da az olur Bir işi bilen, o işin ustası olan kişi, hangi koşullar içinde olursa olsun işini iyi .yapar Bir işin yapılışıyla ilgili olan kimse, o iş üzerindeki eleştirmeyi kendisi için .olmasa bile üzerine alınır .Bir sıkıntısı, gereksinimi olan kişi ancak onun gideril¬mesiyle huzurlu olur Çiftçilik yapanlar toprağa bağlar. Bağcılıkta iş başın¬dan uzaklaşmamayı, .orada kalmayı gerektirir Çocuk olan yerde, devamlı olarak onunla meşgul ol¬mak gerekeceğinden .dedikoduya vakit kalmaz

Değerli kişi, herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin .yaptıkları etkisiz kalır Elden gittiğini sandığımız şeyle ilgimizi kesersek, uzaklaşmasını kolaylaştırmış oluruz. Oysaki, çalışarak, uğ¬raşarak onu geri getirmemiz belki .mümkün olacaktır En sağlam iş çiftçilik ve koyun yetiştirmektir. Başka sanat ve mesleklerin .önemi yoktur En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Arıcılık .ve sebzecilik gibi işler eğlence sayılır Her nesnenin değerini anlamaya yarayan ölçüm ayrı¬dır Bir nesne için .kullanılan ölçü, diğeri için kullanılmaz .Her şey, onu gereği gibi kullanmasını, ondan yarar¬lanmışını bilene yakışır Karnı aç olana, karnını doyurmadan ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın .yine uyuyamaz, rahat edemez Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır; başkasının malı .olsa da Kızını isteyen kişinin işini, gücünü, tutumunu iyice öğrenmeli, karan ondan .sonra vermelidir .Kötü kişilerle kötü yerlerde dolaşan kişi kötü huylar edinir Ne istediğini bilen, bunu yerinde ve yoluyla söylemek¬ten usanmayan kimse .aç kalmaz, isteğine ulaşır Ölümcül hastanın bile iyileşeceğinden umut kesile¬mez belki şifâya .kavuşacaktır .Satıcı elinde ne varsa onu satar -

Temelinde, bozuk olan şeylere, birtakım desteklerle, çabalarla büyük bir güç .kazandırılamaz Ufak tefek kişiler, olduklarından daha genç görünür¬ler .Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi çaba ile yetenekli kı¬lınamaz Zenginliğin, yüksek mevkilerin getirdiği pek çok da zorluk vardır. Orta halli .bir yaşantının sıkıntıları daha azdır .Adı kötüye çıkmış bir kişi, yaşadığı çevrenin de adını batırır .Bakımını yaparsan bağın güzel olur. Ayrıca bağla uğraşmak bir eğlencedir Bazı insanlar, kendilerine zarar vermeyen "bir kişinin, başkalarına zararı olsa .da ona göz yumarlar .Göz alıcı giysi giymiş güzelin isteklisi çok olur .Her işin kendisine özgü yolu yöntemi vardır .Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir Herhangi bir şeye karşı aşırı düşkünlüğü (tutkusu) olan kişiler, elde .ettikleriyle doyma, yetinme bilmezler Kalın kafalı insanlar bir konuyu geç anlarlar. Tembel kişinin elinden iş geç .çıkar Kötü bir insanın yarattığı zararlar, yalnız kendisini et¬kilemez. Kötülük yapanın durumuna, etkisine göre eve, ma¬halleye, topluma, hatta tüm .dünyaya zarar verebilir .Nazik bir işi, o işten anlayana ver. Aksi halde, ağzına yüzüne bulaştıracaktır .Usta binici ata sağdan da, soldan da rahatlıkla biner Uzun süre açlık çeken bir kişi, bol yiyeceğe kavuşsa da yine aç kalırım .korkusuyla gözü doymaz. Aç gözlülük yapar

Zararlı olduğu bilnen bir kişiye kimsee kötülüğü do¬kunmadığı sürece .ilişilmemeli -A.Aba vakti aba, yaba vakti yaba .Abanın kadri yağmurda bilinir .Abanın kadri yağmurda bilinir Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten .ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar

.Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde .yaşamaya alışıktırlar

.Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. .Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler

.Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Kimi insanlar yaptıkları işten zevk duyarlar ve onu bırakmak istemezler; bu işi .sürekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hiç bıkkınlık duymazlar

.Abdalın dostluğu köy görünceye kadar

Çıkarı için yakınlık gösterip dostluk kuran kimse, beklediği yararı elde ettikten, .işini yürütecek başka yollar bulduktan sonra sizinle olan ilişkisini keser

.Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi .duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi de orada bulunur

.Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; .kişiyi pişmanlığın içine iter

.Acele ile menzil alınmaz Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, .başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır

.Acele işe şeytan karışır Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç .beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur

.Acemi katır kapı önünde yük indirir Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha .başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir

.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine yetmeyeceği duygusu .içinde bulunur

.Acıkmış kudurmuştan beterdir Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir .şeyi görmez, tek düşündüğü uzun süre yokluğunu çektiği o nesnedir

.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç-yoksul .bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar

.Acı patlıcanı kırağı çalmaz Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı .için felâketlerden çekinmezler

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden .(ininden) çıkarır Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler

de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne .geçip onları doğru yola sokabilir

.Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle giderilip geçiştirilemez, böyle yapılmak istenirse kimi anlamsız ve aşırı davranışlara kaymasına neden olunur. Çocuklar da bir şey istediler mi hemen onun yerine .getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler

.Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde .bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler

.Aç ayı oynamaz Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; .insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır

.Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür, emeklerinin karşılığını vermez, kötü muameleye maruz bırakırsan yanlış yola saparlar; söz .dinlemez olurlar, arsızlaşırlar

.Aç doymam, tok acıkmam sanır

Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç .yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder

.Aç elini kora sokar Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa .her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez

.Aç gözünü, açarlar gözünü Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. .Bu belâdan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur

.Açık ağız aç kalmaz Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren .kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz

.Açık yaraya tuz ekilmez Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve .davranışlardan kaçınmak gereklidir

.Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük .taslamaya başlar

.Açılan solar, ağlayan güler Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine .dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir

.(Açın gözü ekmek teknesindedir (olur İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, .yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir

.Açın karnı doyar, gözü doymaz Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; .1 bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. İhtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, .daha fazlasını ister

.Aç kurt bile komşusunu dalamaz Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği bir yönüyle buna .bağlıdır

.Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

kendisini onları elde etme hayaline kaptırır. sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz. o her zaman . söyletme kötüyü Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine. yayılır . kötüsünü arayacak durumda değildir.Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz İnsan ihtiyaç duyduğu. dosta bile açılmamalıdır. tok ne demez Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur. olmayacak düşler .(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa.Aç ne yemez.olmaktan çıkar.Açtırma kutuyu. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir.çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma .kurar . mırın kırın eder .daha iyisini ister. Tatmin olabilmek için onları gerçekten . Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır. Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa.Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz . en güzel şeylerde bile bir kusur bulur. varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker.elde etmelidir . bunu başkaları duyabilir. iyisini. saklamaya çalıştığın şey sır .Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır. darı) ambarında sanır (görür Yoksulluk çeken. hakkında kötü şeylerin ortaya .

can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa.konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz . Hak. olur ki bir gün.Adam adam denmekle adam olmaz Değerleri olmadığı hâlde değer verip saygı duyarak. utanır (hatır sayar Bir kimse kendisine yapılan kabalık. överek. benzer bir şekilde karşılık vermiyorsa. bazı unvanlar vererek. konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir.saydığındandır. . zalimler bulunamaz. can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz Birileri gelip konuğumuz olabilir. Zulmün bulunduğu yerde ise hak . kötülük karşısında sert tepki göstermiyor. değerli bir kimse yapamayız. İhtiyaçlar bu sayede karşılıklı olarak giderilir. pohpohlayarak bir kimseyi iyi yetişmiş. sömürü. utandığındandır. Bu konuk tıpkı can gibidir. eğrilik.(Adam adama her daim muhtaç (gerek olur Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar. dost. bu korktuğundan değildir. evimizde kalabilir. yakın ve .(Adam adamdan korkmaz.yeme. hatır . Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş. azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır .(Adam adama yük değil. Bu bakımdan hiçbir insanı küçümseyip yararsız saymamalı. dayanışmaya gerek duyarlar.hiçlenen o insanın yardımına gerek duyulabilir .Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır. . duygularına egemen olduğundandır . hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz.

insana yakışacak durum. Kimileri de zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır. öncelikle kendi gücüne. huyunu suyunu bilmediği bir kişiye bir kez aldanır. bilgi ve .derse desin inanmaz ve tuzağına düşmez .değerini artırmaz .Gerçek şahsiyet. Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır. Çünkü bir kez aldanmış ve ders almıştır. Artık kendini ona göre ayarlar. yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil. Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez. eşek eşektir.Adam adamı bir kere (defa) aldatır Bir kimse. yardımcı olurlar.(Adama dayanma ölür. bir daha aldanmaz. olmasa da çulu Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin ya da yoksul hâliyle ölçülemez.Adam adamdır. düzenbaz ne . O hâlde insan.insanın kendinde bulunmalıdır .(diyeyim . olmasa da pulu.becerisine dayanmalı ve güvenmelidir Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu . olgunluk. duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler. karşı tarafın düzenbaz olduğunu bildiği için tedbir alır. tutum ve davranış . zengin olmak da . Ne ki her destek ve yardım sürekli olmaz.

hakkı gözeten. bu durum onun için katlanılmazdır.Adamak kolay. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. Çünkü bu.bakılarak anlaşılabilir . yalan söylemeyen. bunlar da zor sarf edilir şeylerdir . aşağılanıp toplum dışına itilecektir.Adamın iyisi alış verişte belli olur Alışveriş bir insanın karakterini. Ne var ki yerine getirmek ve yapmak güçtür. Böyle bir hayatı yaşamak. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi . sevdiği. itilip kakılacak. iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. bir maddeye ya da bir . davranışıyla ya da tutumuyla o işi yapacağım duygusu uyandırmak. dostluk eder. yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa.(Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez.paraya dayanır. o . Alışveriş sırasında hileye başvurmayan.insandır .İnsan daha çok anlaştığı. Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak. huyunu suyunu bildiği. umut vermek kolaydır. ödemek güçtür Bir işi yerine getireceğim demek. Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış. Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu. arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine .insan için yaşarken ölmek demektir . bir çabaya.

çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür . insanın atamadığı huylarındandır. bu bakımından sakıncalıdırlar .Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur .. çokluk kötülükle cevap vermek. söyleyeni zorlayan. bir ahlâk eksikliği var sayılabilir . Bir insanın gerçek değeri.Adamın iyisi iş başında belli olur İnsanı gösteren sözü değil. becerikli mi beceriksiz mi. işidir. Sinsidirler. ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. sessiz kalan kimseler de ağır akan suya benzerler. Bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan.kötülükleri hissettirmezler. çalışkan mı tembel mi. duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü. Sanki bu. başarılı mı başarısız mı.Adam olana bir söz yeter İyi yetişmiş. Yapılan bir iyiliğe karşı. kişilikli. anlayışlı. Bu .Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir Başlangıcından bu yana nankörlük insanoğlunun değişmez bir sıfatı olagelmiştir. bir kavrayış . suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın Genellikle sessiz akan sular derin ve tehlikeli olurlar. çıkmaza sokan kimselerde ise. ona karşı daima dikkatli olunmalıdır .olduğu yaptığı işlerle. niyetini belli etmeyen. içlerinde besledikleri . Bir sözü defalarca söyleten.bakımdan insanoğlu güvensizdir. iyi mi kötü mü . insanda değişmez bir hâldir.(Adamını yere bakanından.noksanlığı.

Yıkmak için köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız. canlı tutan yaprakları. Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar. yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir.Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. insanı dert yer Ağaç kurdu. onu toprağa bağlayan kökleridir. çocukları. ancak yıkıp bozamazsınız. . yiyip bitirir . verimli kılan. büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi. Çocuklar. güçsüz ve verimsizdir .Ağacı kurt. perişan eder. Bu sebeple.eğitim açısından oldukça önemlidir . İnsanı içten . çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi . İnsanlar da böyledir. içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden. yıkmak için temelini sarsmak.Ağaç kökünden yıkılır Ağacı ayakta tutan. Bir aile.(Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler Bir ağacı güzel gösteren. cansız. ana . Onun bütün dallarını kesebilirsiniz. İnsan ailesi. toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir. kurumuş gibi. dayanıksız kılar. çiçekleri ve meyveleridir.kalır ortada. ancak yıkamazsınız. Onu da ayakta tutan bir temel (kök) vardır. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. anne-babanın çocuklar. içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur. Kimi ayrıntılarını (dallarını) yok edebilirsiniz.noktalarını bozmak zorundasınız . çokluk büyüklerini örnek alırlar.içe yıpratır.

. tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz.Ağır kazan geç kaynar Herkesin anlayış yeteneği bir değildir. İnsanlar bu tavırlarından vazgeçmiş olsalar.Ağaç yaş iken eğilir Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır.Ağır giden yol alır. buna zorlanırlarsa kırılırlar. rızklarına el koymaya çalışırlar. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler. Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. 2. tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler.. sonuca da ulaşamayız . Bu yaşlarda işlenmeye. aceleciliğimiz yüzünden sürçebilir.yolumuzu şaşırabilir. herkesin rızkının kendisine yeter olduğu . olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar .kazandırmak imkânsız gibidir . Dolayısıyla kimileri aç ve yoksul kalır. emin adımlarla yürümeliyiz. Böyle hareket etmezsek. Bazı beceriksiz. Yavaş yavaş ama güvenli. .Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Yüce Allah.apaçık ortaya çıkacaktır .Ağırbaşlı. gerekli bir tempoda. Bu sebeple onlara yeni bir davranış .1 Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. . öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. Eğilmezler. hızlı giden yolda kalır Gittiğimiz yolda. her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler. 3. Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez. Ancak insanlar aç gözlülük edip kimilerinin hakkını gasbederler.

kimseler toplumda pek sevilip yer edinemezler . Çünkü hafif meşrep. aceleci . batman gelesin Temkinli. . temkinli ve ağırbaşlı olan insanlara dış . Bu ayrıcalıkları sebebiyle onlara kolay kolay kimse ilişmeye cesaret edemez. Susar.Ağır ol. sesimizi çıkarmaz. yüz utanır İkram kabul eden. dolayısıyla ister istemez saygı görür ve yerlerini korurlar . niyeti bozuk kimseler kolay kolay zarar veremezler . ağırbaşlı. istemese de işi yapar .yetmez. ölçülü. sözleri yerinde. temkinli kimselerin toplumda etkin bir yerleri.(Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz Tutarlı. armağan alan kişi. sulu. bunları kendisine sunan kimsenin istediğini yerine getirme zorunluluğunu duyar.Ağız yer. ölçülü ol ve dengeli hareket et ki. itibar göresin.. onları hırpalamaya öyle herkesin gücü .etkenler. ayrıcalıklı bir kişilikleri vardır. bir borçluluk duygusuyla bu . sevilip sayılasın. ağırbaşlı. hakkımızı aramazsak kimse bize yardım elini uzatmaz.Ağlamayan çocuğa meme vermezler Hakkımızın yendiği yerde susup sonuca katlanmak doğru değildir. çabuk kızıp taşkınlık gösteren.Ağır yongayı yel kaldırmaz Davranışları ölçülü.isteği reddetmeye utanır.

Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur. günün birinde bu dünyada ya da öteki dünyada kendisine .kimse iflâh olmaz.geçim sıkıntısı çeker. keyfini düşünen kimse. tembel tembel oturan. zemheride karnın ovar Vakit ve fırsat varken (yazın) çalışmayan. Onun için hakkımızı arama yoluna gitmeli ve bu yolda .demektir ki. aç kalıp yoksul düşer . yaptıklarının cezasını mutlaka görür . fırsat kaçtıktan sonra.sesimizi duyurmalıyız . çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz. o da ağlar . yaptıklarının cezasını mutlaka çeker. onun sonu iyi değildir. Bu . Yaşadıkça da kurtaramayacaktır.(Ağrısız baş mezarda gerek (olur Yaşayan her insan dertten. sıkıntı veren.hakkımızı vermez. kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alan .Ağustosta gölge kovan.döner. insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır . çileden yakasını kurtarabilmiş değildir. perişan olur.Ah alan onmaz Zulmeden.Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer . çalışmanın zor olduğu günlerde (kışın) . hak yiyen.Ağlatan gülmez Başkalarına zulmeden.

er veya geç olan olacaktır .kez engel olamazlar . didinmeleri. zaman kaybettirmiş. Dara .Değerli. yaptıkları işleri ahmaklıkları yüzünden sonuçsuz kalır. yormuş ve yıpratmıştır .ilişkilerde dikkatli olunmalıdır . sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir. Bu da gösteriyor ki. güzel ve iyi şeyler çoklukla onlara lâyık olmayan kimselerin eline geçer ve onlarca kullanılırlar. abdala söz vermeye gelmez Anlayışı kıt.tekrar yapmak zorunda bırakmış. Bu gibi kimselerle kurulacak . insanlar gelişen olaylara çok .Ahmak iti yol kocatır Bazı insanların girişimleri. çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir.Ahmağa yüz. yıpranmalarına yol açar. işe iyi düşünmeden. önemli bir şeyimizi” kaybetmek kaderimizde varsa. plân yapmadan girmiş bulunmaları. bizi darlıktan bu para çekip kurtarır.Akacak kan damarda durmaz Takdir. Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir. ne önlem alırsak alalım . ne yaparsak yapalım. uğraşıları. Bir zarara uğramak.bunun önüne geçemeyiz. karşılarına çıkacak aksilikleri hesaplamamış olmalarıdır. rahata erdirir. yüzsüz ve yılışık. Bunun böyle olmasının sebebi. beceriksiz. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. tedbiri bozar” derler. alın teri dökerek kazandığımız para. onları tekrar . Bugün ya da yarın. İşte böylesi bir giriş.Ak akçe kara gün içindir Emek vererek.

şalgam aşa girince yağ oldum sanırr . (Yolda olur Abdalın yağı çok olursa kâh borusuna çalar. "titremeye hazırım" demiş .Abdalın' dostluğu köy görününceye kadar . çocuk zaman bilmez .Aç aman bilmez.çekinmemeliyiz . hem de başkalarına yararlı olur .Abdal düğünden.Aç bırakma hırsız edersin. böylece de o insan .Aç anansa (atansa) da kaç . açarlar gözünü .Abdal.düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı. ata binince bey.olursa çarığına sürer .(Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır. canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar.hem kendine. aç (arık) it av almaz .Aç gözünü. devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar.Aç aslandan tok domuz yeğdir . iyimser kılar. (Çobanın yağı çok (.Aç (arık) at yol almaz. kâh gerisi¬ne. .Abdal Tekkede. kötülükten uzak tutar. hacı Mekke'de bulunur .Akan su yosun (pislik) tutmaz Bilinen bir şey ki. çok söyleme yüzsüz edersin Aç domuz darıdan çıkmaz . Denebilir ki hareketlilik. düşkünlüğünü önler.Aç elini kora sokar .Abdala (yoksula) "kar yağıyor" demişler. hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. çocuk oyundan usanmaz .

kötülük yapmaktan.bilmezler Aç kurt yavrusunu yer Aç ne yemez. darı) amba rında sanır (görür .Aç olan.güçlü olanlarla da boğuşup yaşamını sürdürmeye çalışır Aç insanla çocuk. önüne engel koymaya gelmez.Aça dokuz yorgan örtmüşler. yine uyuyamamış . kararır susuz ölmez.Acele ile menzil alınmaz . karnını doyurmak için gerekirse başkaları¬na zarar vermekten. gerekirse ölümü göze alır.Aç ile dost olayım diyen peşin karnım doyursun .. yaşamak için her tehlikeyi. beklemek .işten hayır gelmez .(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. Kendisinden . gereksiz telaşla yapılan iş. hatta öldür¬mekten çekinmez Aç insan.Acemi katır. tok ne demez Aç olan kişi. O. karnını doyurabilmek için . . bozuk ya da yanlış olur. aç ile yatınca arada dilenci doğar .Aç ile eceli gelen söyleşir Aç ile uğraşmaya.Acemi nalbant eşeğinde (öğrenir. Acele yapılan .Aç ölmez gözü. usta olur) dener kendi¬ni . isteklerine karşı hiç bir mazeret kabul etmez. karnını doyurmak için en korkunç şeyleri bile yapmaktan çekinmez .kapı önünde yük indirir . benzi sararır .kuralları yıkmaktan çekinmez .Acele işe şeytan karışır Aceleyle.Aç yanında sarpın kurcalanmaz .Aç.

acıktırırsan hırsız olur .Açık kaba it değer Açık yaraya tuz ekilmez .farklıdır .Açık ağız aç kalmaz . acıyan ne olsa söyler. (Acı acıya.Acıklı başta akıl olmaz . dalkavuk kişiler çıkar sağlayacakları. gözü doymaz .Acıkan doymam (sanır).Acından kimse ölmemiş Acındırırsan arsız. felaketlerle karşılaşmamış kişi yoktur.dil.Açın imanı olmaz Açın karnı doyar.Açın gözü ekmek teknesinde olur .(Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez . Ancak bu acıların dereceleri . su sancı¬ya . yılanı deliğinden çıkarır .(demez Açıkgöz.Acı patlıcanı kırağı çalmaz . (Acıkan ne yemez.Açın kursağına çörek dayanmaz .Acıkmış kudurmuştan beterdir . (Tatlı söz yılanı ininden çıkarır). ağlayan güler Acılarla. (Tatlı .Açılan solar. su sancıyı.kimseleri bilirler .(Acı acıyı keser (bastırır).Acı (kötü) söz insanı dininden çıkarır. acıyan ne . susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer. dolandı¬racakları yeri ve .

eşek eşektir.(çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam olana bir söz yeter .Açtırma kutuyu.Acısı.Adama dayanma ölür. İyi insan başkalarının dertlerini . P. ödemek güçtür .yaşayabilmek için gerekirse hayatını teh¬likeye atmaktan çekinmez Açma sırrını (sırrını açma) dostuna.Adamak kolay. derdi bulunan kişilerin durumlarını gereksiz söz ve davranışlarla artırmaktan. olmasa pulu.tazelemekten kaçınır .(Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim.dostuna .(Adam adama (gene.insan topluluğunun kutsî bağıdır. olmasa da çulu (atlastan olsa . acıkan uyumamış . söyletme kötüyü Ada bana. adayım sana Adalet evrenin ruhudur. her zaman) gerek olur. en zor şeydir. Aç kalan insan ya da hayvan . (dostunun dostu vardır) o da söyler .(Adam adama yük değil. GUOZIT Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur . utanır (hatır sayar Adam adamdır. ÖMER HAYYAM Adalet. Her şevin . Adam adama yük olmaz (Adam adamdan korkmaz. ağaca dayanma kurur . tüm canlılar için en kötü. (iki serçeden börek olur . bir lok¬ma ekmek Açlık kadar çok yemek de insanı rahatsız edip uykusu bırakır. yenilemekten kaçınmalıyız.Acıyan uyumuş.olduğu gibi yemenin de kararını bilmeli¬dir Açlık.D. can gövdeye mülk değil.

(akanından.Ağaç kökünden yıkılır .işlerini sürekli denetleyip. insanı dert yer .Ağaca çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur . takip ederler¬se işleri düzgün gider.iyi insanların intikamıdır. ırgatın burnu kanamaz Ağanın gözü ata tımardır Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder Ağanın gözü.Ağaç yaş iken eğilir Ağaç. yiğitlik vurmakla (-dır .Ağacı kurt.Adamın (insanın) kötüsü olmaz.Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş .Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın yere bakanından.Ağaç maşa olmaz . atının üzerinden eksik olmazsa ata iyi ba¬kılır.Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez . (suyun yavaş . SCHİLLER Ağa borç öder. yiğidin sözü Ağanın malı çıkar.(Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir . verimli olur .Ağacın kurdu içinde olur .Ağanın gözü. İş sahipleri de .. suyun yavaş akanından kork.Ağanın alnı terlemezse.(Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden . insanın yere bakanından kork Affetmek ve unutmak. uşak harç . meğer züğürt ola . meyvesi olunca başını aşağı salar . uşağın canı .(Ağalık (beylik) vermekle.

Ağır kazan geç kaynar (Ağır ol batman gel (döv. gelesin.Ağlamayan çocuğa meme vermezler . ovada otu biter . gayrisi) yalan ağlar .Ağır başlı.Ağır basar.Ağır başlı insan çabuk öfkelenmez Ağır başlı. JOHN LYLY Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. (Ağası yiğit olanın etba sarhoş gezer Ağılda oğlak doğsa. oturaklı kişilere değme olaylar zarar verip et¬kili olamaz . eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur . oturaklı kişiler. yeğni kalkar .Ağır git ki yol alasın .Ağır yongayı yel kaldırmaz . ağla deli (diri) için .Ağaran baş. gerisi (kalanı.(Ağır taş. yuz utanır Ağlama ölü için. kimsenin alay konusu.Ağır otur ki bey (aga.göre bekârlık. batman döver (yerinden oynama . kuyruğunda iğnesi vardır.Ağlamakla yâr ele girmez .Ağlatan gülmez Ağzında bal olan arının.Ağlarsa anam ağlar.. molla) desinler .hırpalamaya kimsenin gücü yetmez .Ağız yer. ağrıyan göz gizlenmez (Ağası güçlü olanın kulu asi olur. Onları . dövesin . OSCAR WILDE Aile sorumluluğundan kaçan ve başı boş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere . oyun¬cağı olmaz.

bir şey yapma isteği ve gücünü taşıyan. .yöneticilerin iyi örnek olmaları gerekir Ailenin mutluluğunun. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir.Akar su çukurunu kendi kazar Azimli olan. gayretli ve atak kimseler zorluklara boyun eğmezler. . düzeninin korunmasında kadı¬nın rolü çok önemlidir. pamukçuya) zararı vardır Ak koyunu (ala keçiyi) gören. El oğlu da tıpkı bu akar sular gibidir. bir başkası akledebilir.yollarını ne yapıp edip bulurlar . içi dolu yağ sanır . el oğluna güvenme Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir. Bizim akletmediğimizi. amaçlarını gerçekleştirmek için imkân ararlar.Ailede büyükler ya da işbaşindakiler nasıl bir yol izler¬lerse çocuklar ve yönetilenler de doğal olarak aynı yolu iz¬lerler. ancak yine de güvenmemelidir. derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz. geniş . bazıları da mutsuzluk getirirler Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir.temkinli olmalıyız . Bunun için . Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir.Ak koyunun kara kuzusu da olur . zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. Bu bakımdan önemli işlerimizde güvenli. kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız. Bundan dolayı büyüklerin ve . bilgi ve düşünme gücüne sahip değildir. başımıza olmadık işler açabilir.Akan suya inanma.Akıl akıldan üstündür Her insan aynı anlayış.Bazı kadınlar varlıklarıyla aileye mutluluk.

gerçeği görmeyen.mantıklı olanların bu yolu izlediklerinde vardıkları sonuç hep aynı olacaktır .başvurmaktan kaçınmamalıyız . paranın da işe yarar şekilde kullanılması akılla olur Akıllı düşman. Ama . anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin. O. . şaşkın ev sahibini bastırır . onların bilgi ve tecrübesine . Bunun aksine.Akıllı hırsız. hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir. Doğru düşünenlerin.(olsun Düşüncesiz ve yersiz davranan. . söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler. akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın . dolayısıyla kişi tedbirini alır. akıllı düşmanın neler yapabileceği.kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır . Bu yol ise tektir. Bu sermaye de paradır. Onu gerektiği gibi. iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler.unutmayalım ki. Bu yanlarıyla.Akıl kişiye (adama) sermayedir Giriştiğimiz hemen bütün işlerde başarılı ya da başarısız olmamızdaki en büyük etken akıldır.Akıl için tarik (yol) birdir Bir mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir. yapmaya çalıştığımız işte baş aracımızdır. yerinde kullanırsak iyi sonuç almamız kolaylaşır. Hemen her işte bir sermayeye gerek duyulduğu açıktır.düşünce sahibi kimselere danışmaktan.

uyanık ve düzenbaz kimseler düşüncesiz.Akıl para ile satılmaz İnsanlar akılca eşit değillerdir. ahmak ve şaşkın kimseleri aldatmakta bir zorlukla karşılaşmazlar. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda delice işler yapan varlıklı insanlar. akılsızı kılavuz etme Hangi işte. kavrayışı kıt. kolay kolay karar veremez. mutlaka iyi ve doğru düşünenlere. açık göz.veren kimse. kendilerini suç işlememiş gibi gösterebilirler . Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur. Hatta bu kimseler. Eğer bunun tersi yapılıp akılsız. onlar takipçi değil. anlayışı kıt kimselere öncelik verilir. onlar iş başına getirilirse yapılan işten olumlu bir sonuç elde edilemez. akıllıca .Akıllıyı arkada tutma. parayla da alınıp satılamaz. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar . hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse. hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar. ahmak. somut bir şey de değildir. beceriksiz. Bunu değiştirmek mümkün değildir. karşılarındaki bu aptal insanları. Bunun için de düşünüp taşınır. haklı da .olsalar haksız çıkarabilirler. hangi yönetimde olursa olsun sağlıklı bir sonuca gidilmek isteniyorsa. Sonradan da elde edilemez. Üstelik akıl. böyle de sürüp gidecektir. elde . kimileri aptaldır.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Önlem almaya.Aklını kullanmasını bilen.kalan yalnızca zarar olur . tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır . takip edilenler olmalıdır. işinin ehli ve akıllı kimselere öncelik verilmelidir. Kimileri akıllı.

.Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker İyi düşünüp taşınmadan.1 yaptığımız girişimler bizi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır. Biliriz ki. aklının artması anlamına gelmez.zenginlerin dilece işler yapmadıklarına tanık olabilirdik .Akla gelmeyen başa gelir İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir.1 sandığımız bir işin. Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir. İşin başında olanların akletmeden verdikleri yanlış karar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların . eni konu hesaplamadan verdiğimiz kararlar.Arkadaş.Akıl yaşta değil baştadır İnsanın yaşlanması. başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. Eğer akıl parayla satın alınmış olsaydı . 3. çıkmaza sokup oraya buraya koşturur.işler yapan yoksul insanlar görürüz.sıkıntılarını.olanların işine yarar. girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı . . pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar. yorgun düşürür. 2. dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir . beklemediği bir anda başına öyle .Ak koyunun kara kuzusu da olur İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. Çok iyi . Hiç ummadığı. akılsızların değil . zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker . 2.

hem de tehlikelidir . gece yolculuğu hem zor. Bu sebeple erken kalkıp çalışmalı ve erken yatmalıdır.Akşama karşı gitme.şey endişe ve korkuya kapılmamak. zarar görürsün . Yola çıkmak için de en uygun zaman seher vaktidir.konusunda dikkatli olmalı. bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile.Aklına geleni işleme. Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur. doğabilecek sonuçları hesapla. taşın. geceyi de uyku ve dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. gündüzü çalışıp rızk kazanma. Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir.Akraba (dost) ile ye. sakin olmaya çalışmaktır . tana karşı yatma Yüce Allah. Bunun aksine hareket edip iş yapmaya kalkar. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. incitici davranışlar çıkar. Bu durumda yapılacak . alışveriş etme Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. dostluklarının devamını dileyenler alışveriş . her ağacı taşlama Aklına geleni hemen gerçekleştirmeye çalışma. iç. sonuçta ortaya kırıcı. .her önüne gelene çatarsan büyük sıkıntılarla karşılaşır. her şey görünür olduğundan daha güvenlidir.şey gelir ki. önce iyi düşün.kaçınmalıdır. Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler.(Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir . Gece yolculuk yapmaktan mümkünse . gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar .

yapılacak iş kusurlu da olsa. büyüklük taslamaz. toplum içinde yükselir. Ne var ki. borcumuza karşılık.Alacakla verecek (borç) ödenmez Kimilerine borçlu. İnsanların en yoğun. Çünkü borç ödemek. insanın alacaklı olması yine de iyi bir şeydir . Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür. Ayrıca gündüz elde edilebilen imkânlar gece elde edilemez.Alacağın olsunda da alakargada olsun İnsanlar kolay kolay borçlu olmak istemezler. Bu yüzden borcumuzu. Çünkü gece iş yapmak tehlikelidir. yüce uçan alçak konar İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder. kimilerinden de alacaklı olabiliriz. borçlu olan ödememek için . işi eksik görmeleri. Bu bakımdan borçlu olmaktansa alacaklı olmak daima iyi görülür.Elden geldiğince işler akşam ya da gece yapılmamalıdır.Alçak uçan yüce konar. eğer alacağımız bize ödenmemişse zor durumda kalabiliriz. Sabah görülmesi daha uygundur. Bu bakımdan sabahleyin .değildir. alacağımızla öderiz hesabına gitmek doğru . Borcumuzun ödenme günü geldiğinde. insanların mevkilerine göre tavır takınmaz. . akşam yapılacak işten daha iyidir . verimsiz olmaları gündüze oranla daha fazla olur. bu bir tedbirsizliktir .karşı da koysa. Böyle yaparsak tedbirsiz hareket etmiş oluruz. Çalışanların hata yapmaları. işte bu kimseler saygı ve sevgi görür. Alınması zor da olsa. yorgun ve dalgın oldukları zaman bu zamandır. alacağımıza güvenip onunla borcumuzu ödeyebileceğimizi düşünmemeliyiz. özellikle sıkıntıda olanlar için hayli zordur.

Alet işler.gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu . hem de çok yüksek hayat . yitip gitmesine sebep olur . üstünlük taslar.Alçak yer yiğidi hor gösterir Elindeki imkânları sınırlı olan. yüksek yerde yatma yel alır İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı.Al elmaya taş atan çok olur Önemli. Gerek maddî. parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur. yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere gelemez. herkesi küçük görür. orta bir yol izlemelidir. etkisiz . .1 çekici olan şey herkesin dikkatini çeker.biçimi zarar verir . kişiliğini. Değerli. Durum bu kadar açık olduğu hâlde. bu insan . Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük. araç. toplum içinde de iyi bir yer edinemez . basit bir görevde bulunan kimse ne kadar değerli olursa olsun kendini gösteremez. Bu durumda onun önemsiz görülmesine. el övünür İnsan ne iş yaparsa yapsın. Kimileri onu elde etmeye çalışırken.kalmasına.kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar . o iş için gerekli araçgereç olmadan başarı elde edemez.da hiç sevilip sayılmaz. güzel ve .Kimi insan da vardır ki kibirlidir.Alçak yerde yatma sel alır. ne kadar usta olursa olsun. 2. gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir.

(Allah dağına göre kar verir (verir kışı Yüce Allah.tedirgin olsun. Artık onu yöneten alışkanlıklarıdır. bize iyi imkânlar sunar. yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur Bir meseleyi halletmek.Alışmış kudurmuştan beterdir Bir şeye alışkanlık tutkuyu. Allah hiç umulmadık bir anda bir sebep yaratır ve çare gösterir. delice davranışlar gösterir . Yeter ki O`na inanıp güvenelim. Çünkü Allah rahmetini esirgemez. O`nun rahmeti boldur. bir çıkmaza düşen insan karamsarlığa kapılıp Yüce Allah`tan umut kesmemelidir. bir haksızlığın önüne geçmek için ne gerekirse yapılıp söylenmelidir. . yapma . Bu kimine az.(Al kaşağıyı gir ahıra.şeyden kopmamak için her yola başvurur.kimine çoktur. her kuluna kaldırabileceği ölçüde yük. Alışkın olduğu . bir anlamda onun tutsağı olmuştur. Onun yap dediğini yapan. sıkıntı verir. tutku da tutsaklığı peşinden sürükler. Herkesin dayanabileceği kadardır . kolay kolay bu alışkanlıklardan vazgeçmez. alınıp telâşa kapılsın .kesmeyelim . Bu sırada kabahati olan varsın . Bir şeye alışkın olan.Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar İşi büsbütün bozulan. O`ndan umut . neyin doğru olduğunu kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir. bir yolsuzluğu soruşturmak.Allah doğrunun yardımcısıdır Yüce Allah.. insanlara neyin eğri.

kimseyi rızksız koymaz. o kişi her işte başarı sağlar. Allah.dediğini yapmayan doğru yoldadır.Allah sabırlı kulunu sever .kötülük görmez. doğruluktan sapmayan kişiye Allah yardım eder.Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar İşleri kötü giden kişi Allah`tan umut kesmemelidir. ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir.tam olmalıdır . bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır. Yeter ki insanlar birbirinin rızkına el . O hâlde doğruluktan şaşmamalıdır .Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar. İnsan.uzatmasınlar . Allah. . yalan söylemeyen. Çünkü. Öyle ise onu kuldan niçin saklamalıdır . haram kıldığı şeylerden kaçınan. yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar. onu bunu aldatmayan. zarara da uğramaz. Onun istediklerini yerine getiren. hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığı Allah. Rahmeti bol olan Yüce Allah. Bunu gizlemek.Allah kulunu kısmeti ile yaratır Her insan dünyaya rızkı ile gelir. o suçu ortadan ?kaldırmaz. Allah`ın bir sebeple bizi içine düştüğümüz kötü durumdan çıkarıp. bu yol zor ya da kolay olabilir. onun suç işlediğini biliyordur. eğer bir suç işlemişse. onu mutlaka bir geçim yoluna ulaştırır. daha iyi ve güzel bir duruma kavuşturacağına inancımız . kullarının ne yaptıklarını.

bulunacağına. Bu sebeple “Allah`a. güçlüklere göğüs gerer. kendisine inananları güç durumda bırakmaz. olacak veya gelecek bir şeyi telâşa kapılmadan bekleme erdemidir sabır. durumlarını düzeltir. istediğinin yerine gelmediğini görmek insana çok ağır gelir. Cenab-ı Hak da böyle kullarını sever. bizi . Bu.Allah`tan umut kesilmez Allah. işlerini yoluna kor. En umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir. onların da bir hayat düzeni . kolaylıklar gösterir. Allah. Böyle kimseler dayanıklı olur.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Kiminin gücü az. kiminin yeteneği sınırlıdır. bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir. kötülükleri kolay savar. hele en yakınından böyle bir tavır görmek insanı kahreder. onları koruyacağına gönülden inanırlar . Bu bakımdan Müslümanlar en kötü ve umutsuz durumlarında bile karamsarlığa düşüp yalnızlık korkusuna kapılmazlar.kurmalarına. geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder .Acı.sevgiye lâyık olmak için sabırlı olmaya gayret etmeli insan . haksızlık ve hastalık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan.en yakınımıza dahi muhtaç etmesin” diye dua etmeyi bir görev bilir insan . yoksulluk. Bu yüzden bir de hakarete uğramak. Öyleyse bu .Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Birine muhtaç olup ondan bir şey istemek. Yüce Allah`ın onlara lütufta . sıkıntıları çabuk atlatır. insanın sahip olabileceği en değerli huylardandır.

istediğiniz şeyi kolayca elde edersiniz . karşı tarafa boş yere umut vermek olur ki.Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Hiçbir zaman alamayacağın bir mala alacakmış gibi. yanında çalıştıramayacağın bir kişiye çalıştıracakmış gibi yakın ilgi gösterme. nefislerine düşkündürler. ortadan kaldıramayacağı engel ya da mesele yok gibidir.Alma mazlumun âhını.hareket değildir . Çünkü insanlar çıkarlarına. yapamayacağın bir işe yapacakmış gibi. ama ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu tek varlık.yardımcı olunuz ki. . Para da bu zayıf insanları kolayca elde eder. kötülük yapıp da can yakma. doğru bir .(Almadan vermek.çok engeli önünüzden kaldırır.Altın anahtar her kapıyı açar Para güçlü bir araçtır. Allah`a mahsus (yaraşır Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Bu. Paranın halledemeyeceği. şanı yüce olan Allah`tır. başkası da size yardımcı olsun . Bu düşkünlük onları zayıf bırakır..Altın eli bıçak kesmez . Öyleyse siz başkasına . Bu sebeple insanlar yardımlaşırken bir karşılığı gözetirler. Yoksa mazlumların bedduasını alır. Karşılık beklemeden yardım yapmak sadece ve sadece Allah`a mahsustur.yaptığın kötülüklerin cezasını feci şekilde çekersin . Dolayısıyla karşılığını para ile ödediğinizde. çıkar âheste âheste Zalim olma. insanlar pek . Bir şey verirken almaya gereklilik duyarlar.

1 ona zarar vermek zorlaşır. hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır. işinin ehli kimseyi hayat zorlukları kolay kolay etkileyemez.(Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez Yiğitliğinize. hep Allah`ın dediği olur İnsanoğlu ne tür hesaplar ve plânlar yaparsa yapsın. ne tür ihtimalleri göz önüne alırsa alsın. o yılmadan çalışır. ne makama güvenmemeli. Bir an zorluklar onu sarssa bile. mertliğinize güvenerek teslim olan kişi size sığınıyor. Bunun için “takdir. paranın gücü sebebiyle .Zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder. bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir. gümüş eşiğe muhtaç olur Ne varlığa.Altın eşik.Altın yere düşmekle pul olmaz Yetenekli. . Mevkisini de kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur .yoluna kor ve hayatını sürdürür .kaybetmez . dürüst ve değerli bir kişi bulunduğu yüksek yeri (makam-mevki) yitirip önemsiz bir yerde bulunmak zorunda kalsa bile değerinden bir şey .Altı olur.tedbiri bozar” demişlerdir . canının da sizin tarafınızdan korunmasını istiyor demektir. işlerini . sonuçta Allah ne dilemişse o olur. yedi olur.kalabilir . 2. Hünerli. Böyle bir durumda ona kötülük . Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir.

bu durumunu devamlı sürdürmesi düşünülemez. önemli ve gözde şehirlerden biridir. yar başında tutmuş Biliriz ki.hareket olur. meğer ki sığınan kişi düşman bile olsa . Aksi bir tavır insanlık dışı bir .Anlayana sivrisinek saz. Bağdat gibi diyar olmaz Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel. bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur. anlamayana davul zurna az Kimi meseleleri üstü kapalı. Bu sebeple ona ne kadar kızarsa kızsın. Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar. ondan ne kadar nefret ederse etsin. Onun kadar çocuğunu seven. onu en fazla koruyan. elimizden tutmaya o . Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın. İnsanı kendine çeken. çocuğu en fazla seven. . Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar. ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir . Çocuğun tehlikeye düştüğü bir anda.yapmak ya da onu öldürmek doğru değildir.Ana evlâdını atmış.türlü anlayamazlar . onunla en fazla bütünleşen genellikle annedir. bir dost yoktur insanlar içinde. çocuğuna gönülden bağlı bir yakın.Ana gibi yâr. pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir.annelik içgüdüleri harekete geçer ve onu korumaya çalışır .çalışır . ona en fazla emeği geçen.

her türlü işi yapmaktadırlar .yönetilenlere geçer . yol ve yöntemi gerekli kılar. Yönetenlerin tavır biçimi.Araba ile tavşan avlanmaz Hemen her iş ayrı bir araç. Eğer bunun dışına çıkılırsa . namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış.Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur İnsanlar her nedense her şey olup bittikten. ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın. onurunu zedelemiyorsa geçim için .Ar dünyası değil kâr dünyası Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor. tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda . Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı. Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir. zamanla .. utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır.1 şu ya da bu işi yapmalı insan. 2.bulunmaktır . onların izinden gider. Kimi insanlar vardır ki. bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. şöyle yapsaydın.Arı bal alacak çiçeği bilir .başarıdan söz edilemez . 2. çıkar için .Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer Büyükler nasıl bir davranış veya yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da .1 onları taklit eder. işler bozulduktan.

saygınlığını.Arık öküze bıçak çalınmaz Güçsüz. yatıp kalktığı . sataşıp ilişene. Kişi ancak kendisini kızdırıp bunaltana. kazanç elde edecekleri yerleri gayet iyi bilirler . bu yiğitliğin ve insanlığın .1 . zayıf.evin temizliğinden.pişkinliğe vurup iyi bile karşılar .Arsızın yüzüne tükürmüşler. düzeninden anlaşılır . Yapmaya çalıştığı işin . Bir kimsenin kişiliği çalıştığı iş yerinin niteliğinden.Arpa eken buğday biçmez Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez. “yağmur yağıyor” demiş Arsız insan kişiliğini.üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz .(Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar. onlara eziyet edip çile çektirmek doğru değildir. çıkar . 2. utanma duygusunu yitirmiş insandır. kendisini zor ayakta tutan kimselerden yararlanmaya çalışmak. söz işitse yine de aldırış etmez. kızdıranı sokar Hiçbir insan durup dururken çoklukla birinin canını yakmaz. .Arı. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse.şaşına yakışmaz . saldırır ve zarar verir .Bazı kimseler.sağlayabilecekleri.istemez eyleme geçer. kötülük yapana karşı ister .

Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır. eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir.(Asil azmaz. bal kokmaz (kokarsa yağ kokar.Âşık âlemi kör.(Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir Kim ki bir şeyi elde etmek ister. onlar eninde sonunda bir açık verirler.fedakârlığa katlanır . yoksul. Bu durum insan için de söz konusudur. ona taşkın bir kavuşma isteğiyle yanıp tutuşur. noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler. her türlü çabayı gösterir. o. Çünkü insan. olumsuz yanlarını dışa .. soyluluklarını yitirmezler. o kimseye zor şartlar ağır gelmez. çünkü aslı ayrandır Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin.Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir.tavır ancak piçlere yaraşır . Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu . Ama mayalarında kötülük. aslî özelliğini yitirmez. dört yanını duvar sanır . her türlü . böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz. bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar. Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir.vururlar .

Aşını.At. binici ne isterse onu yapar. yapıp ettiklerini kimse bilmez. doğrudan sırtındaki binicisinin yönetimine bağlıdır. mutlu ve verimli bir hayat mı yaşamak istiyorsun? O hâlde yiyeceğine dikkat et. bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar. sanki bilincini kaybetmiş gibidir. Bir işin akışı da böyledir. sağlıklı. . Ancak bu yeterli değildir. bir zararı önlemeye yararlar. temiz ve helâl ye. görmez ve söylediklerini kimse işitmez . adamına göre yürür Bir atın yürümesi ya da koşması. bu derin sevginin etkisiyle ne yaptığını bilemez.Aş taşınca kepçeye paha olmaz Kimi değersiz görülen. Bir iş için de durum bundan farklı .Ata eyer gerek. Eşini ve arkadaşını iyi seç.kötülerden uzak dur. . işini bil Doğru. İşte o zaman değerleri birden bire . edindiğin işe sahip çık. düzgün.artar. eyere er gerek Çıplak ata binmek oldukça zordur. durur ya da yavaş gider. o işi yapanın bilgi. adımına göre değil. Bunu da ancak yiğit olan yapar.Aşk duygusuyla dolup taşan kişi. Bir iş edin. Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. hoşa gitmeyecek davranışlarda bulunur.beceri çaba ve tutumuna bağlıdır . eşini. kıymet biçilemez olurlar . onu lâyıkıyla yap .sanır . koşar. İşin sonucu. verimli yahut verimsiz oluşu.

Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse.teslim edilmelidir .At binenin (iş bilenin). önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı. onlara saygı-sevgi göstermek.Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz Ana-babaya değer vermek. bir şeyden gerektiği gibi . Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. Babanın oğulla yakın ilişkisi.Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler.değildir. sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen. o şeye sahip olmalıdır. çocukta. o şey. bu işi öğrenme yolu kalıcı olur. çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. bir şeyi kullanıyor. onlara karşı gelen bir kimse Allah`a da karşı geliyor demektir .(At binicisini tanır (bilir . mal sahibinden çok onun sayılır .1 faydalanıyor. en uygunu. . kılıç kuşananın Kim ki bir işi beceriyor. Bu buyruklara itaat etmeyen. Kim ki başkasının yararlanmadığı.göstermeyen. yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve . yakışanı da budur. onlara “öf” bile dememek Yüce Allah`ın buyruklarındandır. ana-babaya gerekli ilgiyi . bunları kullanabilecek birine . onlara dar günlerinde yardımcı olmak. 2.geçimini bu yolla sağlamaya çalışır .ondan yararlanıyorsa. Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa.

belirtisinin görülmesiyle anlaşılacak bir şeydir. olay veya .ona göre yapar ve yürütür .duydukları acı. iş işten geçmiştir çoktan . kalıcı değil.Ateşle barut bir yerde durmaz Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde . Eğer meydanda bir belirti varsa. hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir. kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını. yalnızca ilgili kimselere acı verir.bu mümkün değildir. gösterdikleri üzüntü ise yüzeyseldir.durum da var demektir . uzak kimselerin . gerçekten ortada olup olmadığı.Atın bahtsızı arabaya düşer . Çünkü olan olmuş.tutulmalıdırlar .Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bir olay ya da durumun varlığı. gelip geçicidir . işini de .Emir altında çalışan kişi. Başkalarının.Ateş düştüğü yeri yakar Bir felâket ya da üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayana. onların yüreklerini yakar. olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan.Atılan ok geri dönmez Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan. O anda ilk durumuna dönmek ister ama . ne isteyip istemediğini.

iş verilir. . temiz. onu çokça (aşırı “. görevlere itilir .bu sözlerin mazarratı bulaşmaz . yiğidin de korkağından kaçınmalı.bayağı işlerde çalıştırılır. nitelik ve kişiliğine göre davranılır.1 davranıp duyarlı olmalıdır.onlardan hayır gelmez .Atın ürkeği. bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken kimi kişiler. yetenekli ama talihsiz kimseler. at da doğacak bir tehlikeye karşı hep tetikte bulunmalı. işinde başarılı kimseler hakkında söylenen karalayıcı sözler.gösterilen ilgiyi ne beklemeli.Atın ölümü arpadan olsun Bir şeye tutkun olan. uyanık . hatta öleyim .ölçüde) kullanıp (yiyip) hasta olayım. Ayrıca. yiğidin korkağı Yiğit de.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Meydanda olan şu ki. kişiliklerine uymayan kötü ve . kötülükten uzak.Atlasa kıl yapışmaz Dürüst. ne de ummalıdır . kendilerine zarar vereceğini bile bile o şeyi kullanmaktan çekinmezler ve şöyle düşünürler: “Sevdiğim şeye özlem duyarak yaşamaktansa. insana değer. Atın da. yapılan iftiralar havada kalır.Kimi değerli. Bu bakımdan kişi başkalarını ilgilendiren konularda ortaya atılmamalıdır. 2. onlara . değersiz bir kimse de kıymetli ve nitelikli kişilere . boşuna söylenmiş olur.

İnsanlar bu dünyada bu izleriyle anılacaklardır. onları tanıtan eserleriyle de . kıskanç ve aşağılık kimselerin işine .At ölür meydan kalır. itlere bayram olur Kimi yararlı. bu dünyadan ayrılırken bıraktığı izler sürüp gidecektir. İnsan için de durum atınkinden farklı değildir. şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi.gelir. kıymetli.At yiğidin yoldaşıdır Çok açık olarak bilinen bir şey ki. savaşta ya da barışta candan bir dosttur. bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı. onların sevinmesine yol açar . Hemen her saati onunla geçer. Bu sebeple yönetilen değil yöneten. gezdiği meydan onunla gitmez. Ama onun koştuğu.(At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi. At. Türkler . yaşarken iyi işler yapan. Önemli olan dünya hayatında iyi bir iz (nam) bırakmak ve rahmetle anılmaktır. yaşayacak ve ölecektir.At ölür. Doğacak. çalışan . kendisinden sonrakilere kalır ve onu hatırlatır. tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. Bu bakımdan kişi daha yaşarken adını yaşatacak iyi işler yapmalıdır.. iyi eserler bırakan kişiler öldükten sonra da unutulmazlar. göçebe bir millet olan Türkler için at. Unutulmamalıdır ki.değil çalıştırıcı daha önemlidir . Ne var ki. Günü gelince o da bu dünyadan ayrılır.gelecek kuşaklara taşınırlar . yiğit ölür şan kalır Dünyadaki her canlı gibi at da ölümlüdür. O da ölümlüdür.

Av avlayanın. atasözü söylenmiş.uğrar . . başa gelmez iş olmaz Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan. yiğitliğin. dert ve sıkıntılara düşebilirler. Dolayısıyla at. Hiç ummadıkları çeşitli felâketlerle karşılaşabilir. zarara . Silâhsız er düşünülemediği gibi.Avrat var ev yapar. At hakkında şiir.gibi muamele edilmiştir . atsız er de düşünülmemiştir. onundur. onları aldatan. Hele usta avcılar da varsa tehlike daha da artar. avrat var ev yıkar . tehlike. masal.Ava gelmez kuş olmaz. onlara zarar vermeye çalışan kimse. onu kullanmasını becerip faydalanmasını bilenindir . İnsan kendini ne kadar güvenlik alanına çekmeye çalışırsa çalışsın dert.sıkıntı. kemer bağlayanın Bir uğraş vererek bir şeyi ele geçiren kimse. İnsanlar da benzer biçimde tehlikelerden uzak değillerdir. menkıbe. onu hak eder. vefakârlığın. bir şey. o.Ava giden avlanır Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran. Doğrusu ve yakışık alanı da budur. yararlılığın ve inceliğin bir sembolüdür. risaleler kaleme alınmış. Bunun .için soyluluğun. âdeta ona insan . yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer. Aksini düşünmek yanlıştır.yanında. kaza ve türlü işlerden yakasını kurtaramaz . Türk`ün edebiyatına girmiş ve önemli bir motif oluşturmuştur. istediği yere ulaşabilen kuşlar bile avlanmak tehlikesinden kurtulamazlar.

temiz tutar. beceriksizlikleri. çeşitli felâketlere . beceriksizlikleri yüzünden ailede huzur kalmaz. Kimi zaman tersi de olmaz değildir. olur olmaz şeylere üzülmemeliyiz.Ayağa değmedik taş olmaz. düzensizlikleri. Beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız. Sıkıntılara. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller. kötü davranışlarıyla ailenin düzenini ve mutluluğunu bozarlar. perişan olur ve sonunda yıkılır .Kimi becerikli. içten. evi yaşanacak hâle getirirler.Ayağını sıcak tut. sabırlı ve geniş gönüllü olmalı. samimî davranışlarıyla yuvalarını mutlulukla doldururlar. güçlükler ve olaylarla karşılaşır. rahat . onların tertipsizlikleri. Aksine bir hareket . Bolluk içinde bile olsalar.uğrar. Kimi kadınlar da vardır ki. imkânlar zorlanmamalıdır. rahata ve mutluluğa da kavuşur . düşünme derin Sağlıklı olmak. gailesiz değildir. huysuzlukları. başı da serin tutmak oldukça faydalıdır. Harcamalar geliri aşmamalı. dengeyi bozar.bütçeyi sarsar. giderine göre ayarlamalıdır. gönlünü ferah tut. başını serin. türlü hastalıklardan korunmak için ayağı sıcak. insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder . iyi huylu kadınlar vardır ki. yoksulluk içinde bile olsa onlar eve bir çeki düzen verir. Bunun için de her sorunu dert etmemeli.hareket etmeliyiz . başa gelmedik iş olmaz Hayat öyle pürüzsüz. onların bu .Ayağını yorganına göre uzat Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini.tabiatları yüzünden aile kötüye gider.

İnsanlar ayı görmeden nasıl bayram yapamıyorlarsa. sen de bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözü ile bakıp de sevinme. bir toplumun dirlik düzenlik içinde yol tutmasını da başta bulunan yöneticiler .üzülebilirsin . her insanın bir kusuru.Ayıpsız yâr (dost) arayan.Ay ışığında ceviz silkilmez Bir işten iyi.. bir eksiği vardır. oruç bitince. . Hatasız kul olmaz.sağlar . kafaya göre bir yön tutar ve gelişir. dikkatli ol. dostsuz kalması da mümkündür. ola ki bir sebep yüzünden iş gerçekleşmeyebilir. bir dost bulmak istiyorsa onları . arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. yârsız (dostsuz) kalır Hemen her şeyin. Ayı görme işi de son derece dikkat isteyen bir iştir.Ayı görmeden bayram etme Müslümanlar Ramazan orucuna gökte hilâli (ay`ı) görünce başlarlar. araçları da yeterli ve uygun olmalıdır. yani bir ay sonra yine gökte hilâli görünce bayram ederler.mukadder olur . o işin şartları da.kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır . Aksi takdirde kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması . verimli bir sonuç alınmak isteniyorsa.Ayağı yürüten baştır Bedensel hareketlerimizin tümü beynin bulunduğu kafaya bağlıdır. Bunun gibi bir işçinin verimli iş yapmasını. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek. Böyle bir dost bulamayacağı gibi.

çekişmelerden uzak. onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da . daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir. çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar . çoğa boyun eğer. Bir toplumda çoğun oyu. onu yeter bulmuyor. azın oyunu geçersiz .Azıcık aşım. kaygısız (ağrısız) başım Aralıksız çalışarak. çeşitli sıkıntılara katlanarak. Bu bakımdan genellikle her şeyin azı. gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir . yahut az. çoğa uyar. Büyük sermaye. küçük sermayeye fırsat vermez.Aza demişler: “Nereye?”. Ayrıca kişi yanlış . amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa. azların (küçük şeylerin) birikmesiyle meydana gelir.Az söyle. onu idare eder. onunla yetinmiyor. “Çoğun yanına” demiş Çok.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor.kaybetmiş sayılır .. Küçük şeylere sahip çıkmayan. Çünkü çoklar. çok dinle Dinlemek. didişmelerden ve . her zaman azdan daha baskın çıkar. Kulak vererek dinleyen insan pek çok şey öğrenebilir.ve çok konuşmalarıyla çevresindekileri rahatsız da edebilir .kılar. Oysa çok konuşan insanda yanılma payı (özellikle bilmediği konularda) çok olur. dolayısıyla az oy sahipleri. öğrenmenin güzel bir yoludur. hata yapma ihtimalî de artar.

. daha fazlasını isteyen. Bu . ellerine geçen malları gereksiz yerlere harcayıp kısa . insanın yardımına ihtiyaç duymuştur.gibi kişiler kimi zaman ellerindekileri de kaybederler .Az veren candan. Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten. fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir.hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım. C.mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Çünkü aç gözlülüğün sebebiyle ihtiyatsız davranmış ve tehlikenin içine düşmüştür.zamanda bitirirler . Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir. çok veren maldan Varolalı beri insan. Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır. DESCARTES Akılsız. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir.Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o Akıl yaşta değil baştadır. Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır. . Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara başvuran insan. içten ve candandır. bu tutumundan ötürü zarara uğrar.Az tamah çok ziyan getirir Elindekiyle yetinmeyen.Akla gelmeyen eğelen) başa gelir . Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. SAHABETTİN Akıllı adam hem kitapları . LIN YUTANG Akıllı olmak da bir şey değil. hesapsız kişiler.

hayr ola Al elmaya taş atan çok olur Al giyen alınır Al gömlek gizlenemez Al ile aslan tutulur.Akşama karşı gitme. bilgisizlik ve tembellik. (Alakargada alaca¬ğım olsun. güç ile sıçan (gücügen)28 tutulmaz. sabah ise git.püsküllü oğlak doğurmaz Alacağım olsun da alakargada olsun. öksüz çocuk . (Alçak eşek binmeye kolay. (Akşam oldu kon. sabah ol du göç . güç . iyi yapmaktır. (sa¬bah ola. (alamazsam gönlümü oysun Alacağımız malların. DEMOKRİT Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük. (Al aslan tutar. HAECKEL . her ağacı taşlama .(sıçan tutamaz . iyi söylemek .Alacakla verecek (borç) ödenmez Alçacık eşeğe herkes biner. as¬lına bağlıdır .(Al kaşağıyı gir ahıra.her şeyin kalitesi soyuna.Akmasa da damlar .(dövmeye kolay . yarası (yağrısı) olan gocunur (gocunsun Al malın iyisini çekme kaygısını Ala keçi her vakit.Aklına geleni işleme.(Akşam ise yat. (yeğdir/. Çünkü .Aklın üç ilkesi .(Akşamın hayrından sabahın şerri'' iyidir. iyi düşünmek . yapacağımız işlerin cinsini aslını bilerek almalıyız. tana karşı yatma .

Kibirli kişiler.Ummadığı anlarda elindekiler yok olur gider (Allah cam isteyene cam. . Ummadığı anlarda işleri kolaylaşır. toplum içinde iyi . yiğidi hor gösterir . kendisini herkesten üstün görenler ise sevilmez. zamanla ihtiyaç haline gelirler.Alçak yer. kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışkanlıklar bırakılmazlarsa . büyüklük taslamayan Kişiler. ST. mum isteyene mum verir . (Alçak yerin tepeciği dağ görünür Alçak yerde yatma sel alır.Allah kardeşi kardeş yaratmış.(Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır. yüce uçan alçak konar . yükselirler.sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. onun şansını açarsa o kimseye hiç umulmadık yerlerden para. BENJAMIN DIZRAELI Allah bilir ama kul da sezer Allah bir kimseyi zengin etmeyi dilerse. yüksek yerde yatma yel alır Alet işler.Allah doğrunun yardımcısıdır .Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar . mal gelir.önce duyulmayacak kadar hafif.Alçak gönüllü olan. kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır .(Allah dağına göre kar verir (verir kışı . el övünür Âlim unutmuş. AGUSTİNE Alışkanlıkların zincirleri. saygı görür.bir yer edinemezler Alçak uçan yüce konar.

mutlaka ödüllendirir .canlı. kapındaysa tutma sarı Alma umudu az olsa.. kimin kızı demez . ne yapsın muska Allah'tan umut kesilmez .Allah. balmumu yakana balmumu. .Allah verirse el getirir.Allah. insanlara verdiği ömrü süresi dolmadan almaz. yağmumu yakana yagmumu verir Allah. herkesin dayanabileceği kadar dert ve sıkıntı ve¬rir Allah.Allah sabırlı kulunu sever Allah sabredenleri.Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz . sat yağızı. dolu ellere değil. doğada kendi yapısına uygun ya¬şama imkanı bulur .Alma sarı. yel getirir .Allah verince kimin oğlu. . P. Her .Alma alı.her zaman borçlu olmaktan iyidir .Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin . yarattığı canlılara yeteneklerine göre bir yaşama düzeni vermiştir. bin doruya besle kırı Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste .ölmez Allah.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin .Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovalar Allah'tan sıska. satma sarı. Eceli gelmeden kimse . derdin kendisinden geldiğine inana¬rak yakınmayanları. temiz ellere bakar.SYRUS .Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir . sel getirir. borçlu ile mücadele etmek gerekse bile alacaklı olmak.

işlen¬dikçe verimi artar. taş yağmurdan ıslanmaz .Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir .Altı olur. insan mihnette belli olur .bunun acısını içinde duyar . (deli yas tutmaz Altın yerde paslanmaz.Altın yere düşmekle pul olmaz Altın. PESTALOZZI Ana baba hiçbir çocuğunu diğerinden ayırmaz. (başa yazılan gelir .Altın eli bıçak kesmez Altın leğenin kan kusana ne faydası var (Altın pas tutmaz. yedi olur. hep Allah'ın dediği olur Altın anahtar her kapıyı açar Altın ateşte.Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım . harcandıkça bir gün tükenir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. Oysaki toprak.Alt değirmen güçlü akar .benliğini koruma gücü ile ölçülür . zorlukları yenme ve . Allaha mahsus (yaraşır Almadığın hayvanı kuyruğundan unutma (Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir. Birin¬den birine bir zarar gelse .An beni bir kozla oda çürük çıksın Ana ailenin güneşidir. .(Almadan vermek. Bir kişinin değeri de sıkın¬tılara katlanmak.Aman diyene kılıç kalkmaz .para getirir Altına benzeyen bir maddenin altın olup olmadığı. ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılır.

Kendileri yemez.Ama çoğu kez çocuklarının mutsuz¬luğunu. kızlarına rahat mutlu bir yaşayış sağlayabilir¬ler. onlara yedirirler. Evlâtlar ise çoğu kez büyüdükten sonra. kınalı kuzu (Analık ferahlık (kara yamalık Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darı ya satardım (acı . mal sahipleri mallarına iyi ba¬karlarsa istedikleri . hani yeri.Ana gibi yâr olmaz. Oysaki evlâtlar büyüyüp bir iş sahibi olduktan sonra . Bağdat gibi diyar olmaz Ana ile kız.ve korunanlarda da durum budur Ana babalar.Ana baba.kızlarına her şeyi sağlasalar da mutlu bir evlilik veremeyebilirler Ana babalar çocuklarına. helva ile koz Ana kızına taht kurar. hani yeri . ne kadar çok çocukları olsa da onlara ba karlar. .sevindirici sonucu alırlar Ana babalar çocuklarının geleceği. hamurdan olur maya Analı kuzu. Aileler . kız bahtı kocadan arar Anadan olur daya. Bu nedenle toplumda kınanırlar. onlar için küçük bir sıkıntıya bile girmezler. kaderini önleyemezler Ana babalar evlâtları için her türlü özveride bulunur¬lar. Çünkü kızın mutlulu¬ğunu sağlayacak olan kocasıdır.Ananın bahtı kızına (Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez .(soğana değişirdim Anan güzel idi. mutluluğu için her türlü çabayı harcarlar. baban zengin idi. giymez giydirirler. Ancak geleceğini etkileyemezler.ana babalarına bak¬mazlar . Başka koruyu¬cular . Yemez yedirirler.

anlamazlar.Ar dünyası değil. aşık gerinir . ona göre davranır. Hiç bir anne çocuğunu kıyasıya dövüp incitmez ?Apdestsiz sofuya namaz mı dayanır Aptala malum olur . çok çabuk kül olur.davranışını düzeltmez Anlayışlı. Anlayışı kıt olan kışilerse ne kadar açık söylense de. bedduaları çocuklarını etkilemez.Anası sağ olan çocuk her yönü ile bakımlı ve mutludur. arif kişiler. Çünkü .sözü böyledir.(tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider . Anası olmayan çocuk ise analı çocuklara göre daha bakımsız ve sevgiden yoksundur. güvenilmez . bağırsa da bunları onun . Anlayışsız insan ise bin defa söyleseniz anlamaz. . Anlayışlı kişilere kü¬çük bir imâ yeterlidir Annelerin acı sözleri.Araba devrilince (kırılınca) yol gösteren çok olur Araba ile tavşan avlanmaz Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.Arayan Mevlâsını da bulur. tekrarlansa da . Bir anne çocu¬ğunu dövse de. üstü kapalı sözleri de.anneler bütün sıkıntılara kat¬lanarak çocuklarını mutlu etmeye çalışırlar . çünkü anneler bunları yürekten söylemezler.iyiliği için yapar.Anasına bak kızını ak kenarına (kıvısına) bak bezini al Anlavana sivrisinek saz. (Ön . Yalancı insanın da . davranışları da hemen anlarlar. belâsını da Ardıç ağacının ateşi dayanıksızdır. anlamayana davul zurna az Anlayışlı insan bir söz veya bir davranıştan kendisinden ne istendiğini anlar. kâr dünyası Ar esner.

Bu. bal alacak çiçeği bilir . elmayı say ye Armudun önü.Yoksul bir kimsenin içinden gelerek verdiği küçük şeyler daha değerlidir Armudu soy ye. bal olan kovana üşer . bir kişinin hatırlandığını belirt¬mesi bakımından değerlidir Arkanı güneşe çevirme.Arı.Armut ilk çıktığı zaman. Armağanın maddi değeri önemli değildir. TAGORE Armağanın maddi değeri önemli değildir. tanıdıklar arasında karşılıklı verilen arma¬ğanlar sevgiyi.gölgen önüne düşer. elma da aşırı gidilmeyerek yenilmelidir . kabuğu soyularak. akıllı öğüdü sever . . Armağan. dostluğu pekiştirir.başkalarının yanında öv.Arnavuta sormuşlar: "Cehenneme gider misin?" diye. "aylık kaç?" demiş . PUBLIUS CYRUS Arkadaşlar. kirazın sonu Armut dalının dibine düşer . onun için fedakârlık sayılmaz.Arı söğüdü. kiraz da biteceği zaman daha lezzetli olur . Varlıklı kimse çok şey verebi¬lir.Arı.(Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü kara çıkar (olur Arık ata kuyruğu da yüktür Arık etten yağlı tirit olmaz (Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşını yalnızken ikaz et.Armut. Önemli olan içtenlikle verilmiş olmasıdır.Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Arı kızdıranı sokar . yalancının sözü olmaz .Ardıcın közü olmaz.

Asil ile taş taşı. gelinin yüzü ağ olur . bedasıl ile yeme aşı Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur..Arpa eken buğday biçmez Arpa samanı ile. nasıl olsa çekiyor diye nazı uzat¬mak.ilişkilerde. ÇEHOV . Onlar için görü¬nüşleri de önemli . Ama. Bunun gibi insanlarla .Arsızın yüzüne tükürmüşler.Âşık daima bey oturmaz Âşık. (dervişe 'Bağ¬dat'ta pilav var" . gerek¬meden nazlanmak da ilişkiden beklenenden yoksun bırakır Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez).Aş tuz ile tuz oran ile Aşı pişiren yağ olur.(demişler.değildir. çul da giyer sallanır . ırak değil" demiş . kömür dumanı ile Arpa unundan kadayıf olmaz .(Âşığın gözü kördür (kör olur . kamçı zoru ile yürümez Arpacıya borç eden. bal kokmaz . âşığı soğutur.Asıl azmaz. En kötü giysilerin içinde bile ra¬hatça dolaşırlar .Arpa verilmeyen at.Arsız neden arlanır. "yalan değilse. dört yanını duvar sanır . "Yağmur yağıyor" demiş Artık (fazla) mal göz çıkarmaz . sevgilisi uğruna bütün fedakârlıklara katlanır ve onun nazını çeker.Aş taşınca kepçeye paha olmaz . ahırını tez satar Arşın malı kantar ile satılmaz Arsız kişiler hiç bir şeyden utanmazlar.Âşık âlemi kör.

güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. Dertsiz kişiler. ANTONINE BERT Aşktan gözü kararmış kişi. zararlı etkenlerle istenmeyen . gönül dostunda .Aşk ağlatır. teselli bulmak amacıyla her¬kese dertlerini dökerler. aklın gidişidir.yollara yönelebilirler Aşırı ve gereksiz korkaklık. Kendisini öylesine yitirmiştir ki. ya da birlikte iş yapacak bir toplulukta .Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir . ne başlangıcı ne de sonu vardır. Dertli kişiler ise.Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Aslan postunda. hoş olmayan aşırı davranış¬larda bulunur.sanır . KONFÜÇYÜS Aşk. BALZAC Aşk. bir çare umuduyla dertlerini anlatır Aşk. Ancak derdi olan. dört nala giden at gibidir. işitmez . dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. çoğu kez kişilere üzüntü kaynağı olur. Disiplin altına alınmayan çocuklar ve gençler. MEVLANA Aşkın gelişi. ne söz dinler. hü¬zün içindedir. işini bil Aşırı baskı kadar başıboş bırakılmak da çocuklar ve gençler için zararlıdır. duyguların şiiridir. telâş ve heyecan yaratarak bozgunluğa yol açar . eşini.kaygı..şikayette bulunmaz¬lar.(Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur . Aşık. BAILEY Aşk. SOKRATES Aşk. dert söyletir Aşk olmayınca meşk olmaz Aşk. . ne dizginden anlar. öyle engin bir denizdir ki. bu davranış¬ları hiç kimse görmez. savaşta.Aşını.

Kız da körpeli¬ği güzelliği geçmeden.(At binicisini tanır (bilir . Savaşta ve barışta onun en iyi yardımcısıdır. it yediği günde (belli olur. yiğit ölür şan (nam) kain .At ile avrat yiğidin bahtına At ölür meydan (nah) kalır. kız istenirken . biniciye göre (eşer)-kişner . meydan bulunur at bu¬lunmaz . adamına göre vurur . Satılacaksa o zaman satılmalıdır. yiğit gariplikle .At bulunur meydan bulunmaz. onun için özel terimler . yiğide pilav . besili. kişi garip iken çetin sınavlarını verirler. Türkler ata çok değer vermiş.Astar bol olmayınca yüze gelmez . isteyenleri varken .Ata arpa. Kısacası her iş.At.Aşure yemeye giden kaşığını taşırır .At aralıkla. haramzadedir . hem faydalıdır. Zorluklar içinde kişiliğini .yitirmemış görevlerini yapmış ki¬şiler üstün nitelikli kişilerdir At. kılıç kuşananın . zamanında ve tavında yapılmalıdır At. tarihler boyu Türk'ün vazgeçemediği bir hayvandır. semirir . bakımlı olduğu zaman hem gösterişli.Aslını saklayan (inkar eden). at oluncaya kadar sahibi mat olur At.ve sözler oluşturmuştur .At beslenirken.At ölür.(At yedi günde.evlendirilmelidir.At yiğidin yoldaşıdır At zayıf iken.At binenin (iş bilenin). itlere bayram olur At sahibine (ağasına). adımına göre değil.

beklentilerin . sanatı oğula miras tır . Gençliğinde çalışan.vericidir Ağrısız baş mezarda gerek (olur). Sıkıntıların. hayatın da bitmesi demek¬tir. döner dolaşır gelir bahta Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atanın (babanın).Ata binen nalını mıhını ara . kendin kazanmak gerek .Atasını tanımayan Allahı'nı tanımaz Atasözleri .sıkıntısı çekmez. Yani insanın derdi ancak ölünce biter . kendi hastalığı kendisi için bütün ağrılardan daha acı . oğula mirastır . zemheride karnın ovar .Ata eyer gerek. eyere er gerek Ata malı mal olmaz. attan inersen atı unutma Ata dost gibi bakmalı.(ararsan mezarda Bu dünyada yaşayan herkesin mutlak bir derdi vardır.bitmesi. yerin al¬tında)? (Rahat . düşman gibi binmeli Ata dostu. (Gailesiz baş.Alfabetik Sırayla Atasözleri Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı Her kişinin kendi derdi. zemheride kazanı kaynar Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi.Atalar çıkarayım der tahta. kışın soğuk günlerinde geçim . yaş¬lılığında rahat eder Ağustosta gölge kovan.Ağustosta beyni kaynayanın.Ata binersen Allah'ı.

Ağustosun adına aldanmamalıdır . huylarını tutum ve davranışları belli eder . yavaş . saygısızca davranırsa.Ahmak gelin.Ah alan onmaz Kötülük yaparak masumların beddualarını alan kişi iflah olmaz. zevke dalan kişi ileride aç kalmaya.Güzel şeyler. serinlik başlar. Ettiğini bir gün .(Ağzı eğri.Zamanında çalışıp geleceğini düşünmeyen.gittikten sonra sıkıntılar içinde kıvranır . ne de söz vermeye gel¬mez. yarısı kıştır Ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır. sürünmeye mahkumdur.olduğu gibi Ağustosun yarısı yaz.Ağustosta yatanı. ev sahibini ağırlar .Kişilerin kusurlarını. İnsanlar. fırsat elden . yengeyi halayığı sanır Ahmak kimse. abdala söz vermeye gelmez Ahmaklara. Bir kez yakayı .Ahlatın (armut) iyisini (dağda) ayılar yer . çevresin¬deki iyi niyetli.bulur . gücü varken çalışıp ihtiyaçlarını temin etmeyen kişi.yoksun kalır . kendisine yardımcı olan kişiye.Ahmağa yüz.Ahmak (şaşkın) misafir.yavaş kışa hazırlık yapmalıdırlar. hizmeti¬ne verilmiş gözüyle bakar. Ağus¬tos böceğiyle karınca masalında . keyfe. arsız kişilere ne yüz. gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir . ona layık olmayan kimselerin eline geçer . çoğu kez. yardımcı kişilerden . zemheride büğelek tutar Fırsatı.kaptırırsanız bir daha böyle kişilerden başınızı alamazsınız .

kötü diye beğenmemezlık etme. mal ve para biriktir (Akar su çukurunu kendi kazar. çuvala girene bak . Başkasının işine ka¬rışıp görev ve .yetkilerini üstlenmeye kalkan kişiler gülünç duruma düşerler . (su yatağını bulur İçinde çalışıp bir şeyler yapma isteği olan kişi. akar suya girmek tehlikeli dir. görgüsünün artmasına yardımcı olur.îyi.Akacak kan damarda durmaz .Akar suya inanma. görme. el oğluna dayanma Ne kadar yavaş akarsa aksın.bilmeliyiz . kendi görevini yapmalıdır.Herkes.Ak akçe. Kazanmasını bildiğimiz gibi dar günü¬müzde paramızı harcamayı da . Bunun gibi her iyi görünen el oğluna güvenmek de doğru değildir.bir iş ve çalışma alanı bulur .bize zarar verecek düşünce ve tutumlar olabilir .Akan su yosun tutmaz .Akara kokara bakma. ne yapıp eder. insanı sürükleyip boğabilir.Akçe akıl. okuma hep paraya . Para bilgisinin. Gezme. araştırma. kendisine uygun . kara gün içindir Paranın asıl değeri sıkıntıya düşüp ona ihtiyaç duyduğu¬muz gün belli olur. don yürüyüş öğretir Parası olan insanın kendine olan güveni de artar. Görünüşteki iyi davranışların ardında .Bir zarara uğramak kaderimizde varsa ne yapsak önle¬yemeyiz . Suya güvenmek olmaz.Eski bir inanışa göre akarsu-ne kadar kirletilirse kirletilsin temiz kalır .Akar su pislik tutmaz . Su.

bacak). Kılıksız olduğu içine topluma girmekten çekinen kişiler. . dinç. görüşünü. Bir konuda kendi görüşünün dı¬şında ne kadar düşünce. herkes yine kendi aklını al¬mış (beğenmiş Her insan kendi aklını. davranışını başkalarınınkinden daha üstün bulur. Her zaman danışmakta yarar vardır .İnsanın yaptığı işlerde baş araç ve etken aklıdır . Bizim dü¬şünemediğimiz bir şeyi bir başkası .insanları yanıltır. Mutsuz¬luk.yaşam ise kişileri sinirli. kara göt (don.düşünüp bizi aydınlatabi¬lir. kimin kötü kimin başarılı.Ak gün ağartır. güzel .Ak göt (don.. karamsar yapar Akıl akıldan üstündür İnsanlar akıl ve bilgi bakımından daima birbirlerinden farklıdırlar. kimin başarısı olduğu birlikte girilecek olan .dayanmaktadır. bacak) geçil başındı) (hamamda) belli olur Kimin iyi. Mantık dışı yollar.Akıl.daya¬namazlar Akıllı düşman. Bilinmeyenleri çözen kişilerin hepsi de mantık yolunu kullanmışlardır. kara gün karartır Mutluluk insanları neşeli. Bir kişi diğerinden mutlaka üstündür.giyimli oldukları zaman daha güvenli ve doğal davranırlar . akılsız dosttan hayırlıdır . kişiye (adama) sermayedir .sınavda belli olur .Bu yüzden çoğu kişiler eleştiriye . ortaya atılsa da kişiler yine kendi akıllarını beğenirler. üzüntü içindeki bir . doğru ve iyi düşünme kişilere göre değiş¬mez. yanlış yola götürür .(Akılları pazara çıkarmışlar. iyimser yapar.Akıl için tarik (yol) birdir Bilime dayalı.

oğlum . ne so¬nuçlar doğuracağını düşünemez. Çünkü akılsızın davranışlarını hesap edip tedbirini al¬mak zordur. İstemeden de olsa dostları¬na zararı dokunur.işler hatalar yapar Akıl para ile satılmaz . baba malına gerekseme duymaz. Gözü pek.ge¬reken tedbiri almak daha kolaydır . Bunun için de sonucu almakta gecikir.Akılsız kimse davranışlarının nereye varacağını. Oysa akıllı düşmanın ne yapacağını sezmek. . hayırsız evlat neyle¬sin malı). Eğer akılsız ve eğitimsiz ise çocukça . akılsız oğlan neyler ata malını. atak kişi ise kü¬çük tehlikeleri göze alarak işe girişir ve . çok dü¬şünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür. köprü arayıncaya dek deli suvu geçer Tedbirli kişi. (oğlum deli malı neylesin. babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın. Buna göre çocuklara mal bırakmaya çalışmak .çabuk sonuç alır Akıllı oğlan neyler ata malını. Akılsız ise. (Hayırirevlat neylesin malı.tansa onları iyi eğitmeye çalışmak daha hayırlıdır Akıl olmayınca ne yapsın sakal İnsan"sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz.düşünme işe yaramaz Akıllı.Akıllı. akıllı ise malı kendisi kazanır. altından girer üstünden çıkar ve malsız kalır. Akılsız düşmanla mücadele etmek de zor¬dur.(akıllı malı neylesin Bir evlat iyi eğitilmişse. düşününceye kadar deli oğlunu everir Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse. yapacağı işlerde sağlam yol arar. Çok düşünüp sonuç elde etmeyince o .

yaşlı kişilerden daha doğru düşünüp hareket ederler :Atasözleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir.çaba gösteririz. Bu durum . fakirlerin ise akılsız olması gerekir di. iyice düşünülüp yo¬lu.çok akıllı davranan fakirler de vardır Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker iyi düşünmeden yaptığımız işlerin sonunda zarara uğrayıp.bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi. programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin.da zaman kaybına ve gereksiz yorgunluklara yol açar Akıl yaşta değil. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan . emek ve zaman harcanır. idareleri altında .aittir. yöntemi. . Nice gençler vardır ki. baştadır Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı ve olgunluğu artmaz.(Akılsız köpeği yol kocatır. Oraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız Yöneticilerin düşünmeden verdikleri kararların sıkıntı¬sını. 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır Atasözlerinden farkı. Aksaklığı düzeltmek için tekrar malzeme. yarı yolda aksaklıkları ortaya çıkar. Mevlana Şemsettin’e . Vecizeler.Akıl para ile alınıp satılan bir şey olsaydı. kafası çalışmayan kişi. .onun kendi aleyhine dönmesine yol açar . düzeltmek için .çalışan kişiler çeker Akılsız kasabın gerisine kaçar masadır İşini bilmeyen. (Ahmak iti yol kocatır Gerekli araç gereci hazırlanmadan. dünyadaki bütün zenginlerin akıllı. Delice iş yapan zenginler olduğu gibi . bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun. söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir.

derslere .(Atım tepmez. akis. inancını. tecrübelere. kısa ve özlü sözlerdir . katırı anasıyla . Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar. gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara.mecazi bir anlam taşırlar Anonimdirler. Genellikle . ahlak anlayışını. kültürünü. mübalağa) .olaylardan.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz .Atı a taşıyla. felsefesini yansıtırlar. kişinin de cesur olanı makbul¬dür .örülmüşlerdir. tezat. Eğitici ve öğreticidirler. akla ve gerçeğe dayanır Halkın ortak düşüncesini.Atın doru renkli olanı. Söz ve mâna sanatlarıyla (seci. cinas.(Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz .Bu sözler törelere.dayanır :Atasözlerinin Özellikleri . yiğidin delisi Atın her türlü bakımını iyi yaparsanız yorulmasından korkmadan rahatça .Atılan ok geri dönmez . itim kapmaz deme (Atın tepmezi. yiğidin korkağı . itin kap¬mazı olmaz Atın bahtsızı arabaya düşer .Atın varken yol tanı. Kültürün aynasıdırlar. geleneklere.Atın ürkeği. doğal (tabii).binebilirsiniz . ağan varken el tanı .Ateş düştüğü yeri yakar .Atın dorusu.Ateş demekle ağız yanmaz .Atın ölümü arpadan olsun . Kalıplaşmış. duyusunu.

Avradı eri saklar. alanın .Avrat var ev yapar.Atlıya saat sorulmaz . (kan malı hamam tokmağıdır .Ay ışığında ceviz silkilmez .Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atlar tepişir.Avcı ne kadar al bilse. kemer bağlayanın .Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur . yiğitte burun .Atta da soy gerek.(Av köpek fırın (fırın damı. malı.Ava gelmedik kuş olmaz. duvar) deler (yıkar . başa gelmedik iş olmaz . arpa unundan aş yapar. arada eşekler ezilir .Av avlayanın. yıl var ayı (günü) beslemez . Ay yatakta çoban ayakta .Ava giden avlanır .Av vuranın değil.yöneticisinin bilgi ve becerisine bağlı¬dır . avrat var ev yıkar Avrat var.Atta karın. eşekten düşene kazma kürek .Ay ayakta çoban yatakta.Ay (gün) var yılı besler. peyniri deri .Atına bakan ardına bakmaz . avrat var. ite de . kapı mandalı.(Avrat (kadın).Atın yürüyüşü binicisinin ustalığına bağlı olduğu gibi. buğday unundan keş yapar .Av köpeği avdan kalmaz . bir işin yürüyüşü de . avratta uğur vardır Attan düşüne yorgan döşek. ayı o kadar yol bilir .Atta.

her zaman çoğa uyar. uz kaz. gönlünü ferah tut düşün¬me derin . uz (öz) otsun . ROOSEVELT Aydınlıkta sürüye hırsız gelmez. başını serin.Az veren candan çok veren maldan . çoğun¬luğa boyun eğer . çok el iş kotarır. çok eli işte gör . ya da onun ermine girer.(Az el aş kotarır. (Az eli aşta gör.sermayeye iş bırakmaz.(Ayı görmeden bayram etme.Nereye? " -Çoğun yanına" demiş .Ayağını yöneten baştır Ayağını yorganına göre uzat Ayak olmadık (ayağa değmedik) taş olmaz. yavrusunu ayağının altına almış Ayyar tilki art ayağından tutulur. çok dinle .Az söyle. (Başa . So¬nunda eştiği kuyuya düşüp yakayı ele verir.işlerinin gerektirdiği özelliklere. ayağa değmez taş olmaz Ayakta ölmek.Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar. İşini hile kurnazlık ile yürüten kişinin sonu gelmez.(Ay gördünse bayram et . zama¬na dikkat ederek çalışmalıdırlar .Az tamah. Onun için çoban uyu¬yabilir. diz üstü yaşamaktan iyidir.Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur Az. başa gelme¬dik iş olmaz.Ayağını sıcak tut.Az kaz. boyunca kaz Az olsun. Büyük sermaye.(gelmez iş olmaz.Ayı sevdiği yavruyu hırpalar Ayıpsız yâr araya(dost isteyen). yârsız (dostsuz) kalır . çok ziyan (zarar) getirir . Yani kişiler .Az ateş çok odun yakar . Aza demişler: ". küçük . azınlık.

ona sahip çıkar. Kısacası ölüme söz geçiril¬mez -B. . meğer ki bu baba malı ola. Toplum içinde de bunun sıkıntısını en .. sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. Büyük küçük demez. değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır.Baba (evlat. koca (er) ek¬meği meydan ekmeği . dolayısıyla onu dikkatle harcar . tez biter. çocuk çeker.canını alır. Kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez.Azıcık aşım. güç duruma düşer .Baba himmet. oğul) ekmeği zindan ekmeği.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz .Baba malı tez tükenir. oğlunun dişi kamaşır Bir babanın yaptığı kötü iş. kaygısız (ağrısız. en çok o. erik) yer.Baba koruk (ekşi elma. evlât gerek kazana Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler.Azan kurda kızan köpek . kazandığının değerini de bilir. Babadan kalan mal.çok. eceli gelenin . kişilerin durumlarını gözetmez.Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır Azrail gelince oğul uşak sormaz Azrail. alın teri dökerek kazanmaya çalışır. bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar . Bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak. Oğul hizmet . kavgasız) başım . mülk ya da para hazır olduğu.

üzüm yemeye . fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı göstermeli.tevekkül her işte kural olmalıdır .(yüzün olsun Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir.Dürüst.şeye iyi bakmalıdır. bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa. Bu da bize gösteriyor ki emekle üzüm arasında sıkı bir ilişki var. Bunun gibi pek çok şeyde önce tedbir alınmalı. o . ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar. kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler. Bir kişi bir şeyden verim bekliyor. yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun. ısmarla Hakk`a Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir. Üzümler zamanında budanmalı.Bağla atını. gerekli harcamalardan kaçmamalı. sonra . ne denli bozuk. elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. doğru. iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan. Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü olmaz . Eğer onu başı boş bırakırsak oradan uzaklaşıp kaybolabilir. başına türlü hâl gelebilir. sonra da Allah`a havale etmeliyiz. Bu yapılmazsa o bağdan istenilen üzüm alınamaz. çapalanmalı ve sulanmalıdır. Bu . Bu durum at için de geçerlidir.Bağlı koyun yerinde otlar Nasıl ki bağlı koyun.durum nesneler için de geçerlidir Bağa bak üzüm olsun. gübrelenmeli. Fazla . Kısacası önce tedbir.

önü alınamaz olur. verimsiz bir yere dönmüş görebiliriz. bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil.imkânlara kavuşmak. Bir eşyanın bozuk. Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir . Bakımı olmayan . yabancı otlardan temizlemez ve gübrelemezsek bir zaman sonra onu dağa. Ustalık da ancak böyle elde edilir . köpekler (kediler) kasap olurdu Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır. budamasını yapmaz.bir iş yeri.Bakarsan bağ. Bir bağa bakmaz.kapı aralar. becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına . ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz. Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse. eksik bir yanı yerinde ve zamanında giderilmezse. ister iş yeri. Bir şey. bakılan ve . bakmazsan dağ olur İster bağ. o eşya bir süre sonra kullanılamayacak hâle gelir. kırık.Bakmakla usta olunsa.onarılan şeyler ancak yararlanılacak şeyler olarak ortada kalır . başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez.Bal bal demekle ağız tatlanmaz .görülür. isterse bir eşya olsun. onu çapalamaz. bir eşya için de durum bundan farklı değildir Bakımdan uzak tutulmuş bir iş yerinde düzen gözetilmezse aksaklıklar giderek büyür. sonunda iş yeri iflasın eşiğine gelebilir. Unutulmamalıdır ki. bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça .

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir Çoklukla düşünüp taşınmadan. Kıymetli bir malın mı var? Kaygılanma.Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz . çünkü iş . Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan. bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar.oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter . sinek Bağdat`tan gelir Yeter ki malın. mülkün ve paran olsun. hatta bunlardan kimilerinin çok uzaklardan geldiğine bile şahit olacaksın. Ama dövünmesi.1 kimse olduğuna. çırpınması bir fayda vermez.işten geçmiş olur .Balık baştan avlanır Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir. olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan. gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur. 2. ondan faydalanmak isteyen pek çok .uğraş vermektir . .Balık baştan kokar Gerek bir aile.eninde sonunda mutlaka çıkıp gelir . Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele geçirmek için . onun müşterisi .Bir şeyin yalnızca adını etmekle.Balın olsun tek. .Ortada değerini koruyan bir şey kalmaz . onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz. kendine gelip uyanır.

toplumun diğer bireylerini de düşünmek zorundayız. çıkarcı kimseler vardır ki.yapan bunu hak ediyor kanaati yaygın hâle gelmiştir . Aksine diline bir çeki düzen veren. Onların başkalarına kötülük yapmalarına. onlar. her şeyin sorumlusu o olur. Oysa bu tavır son derece yanlıştır.Bana benden her ne olursa. Bana ne demek.Bal tutan parmağını yalar Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan. Ne söylediğini bilmeyen.Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki. Genellikle bu tutum da hoş görülmeye çalışılır. nemelâzımcı olmak toplumun dirlik ve . bu kötülüklerinin bütün bir toplumu zarara uğratmalarına ses dahi çıkarmazlar. onlara dokunmamaya çalışırlar. Kendisine gelecek . onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse. felâket ve acılarla karşılaşmayan. 2. bir . zorluk. ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır.1 zararların ya da faydaların tümü onun tutumuna bağlıdır. Yalnız kendimizi değil. sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Bazı bencil.yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzak olur . sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen. susmasını bilen ve ancak gerektiği . dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar.düzenliğini temelden bozacak bir harekete yol açar . başım rahat bulur dilim susarsa Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar. lüzumsuz ve çok konuşan kimse.zarar görmeyen kimse yoktur . Çünkü o görevi .

tadar. Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı . üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden. baş da şeriata Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler. dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez. 2. sıkıntılara katlanmayı bilmektir . zaferi . işte o zaman anlar . üst yönetici ise en üst yöneticiye. onlara başkaları sahip çıkar. sahipsiz tarlayı sel alır İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır.Başa gelmeyince bilinmez İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin.durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak. zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler.Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır. Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı.. aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir.ilişkileri tamamen kesilebilir .elde eder. yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş olduğu kanunlara .Baskın basanındır Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse. o da şeriata. kötü durumları önleyemeyiz. Bu .Baş başa bağlı. bir üst yöneticiye.Başa gelen çekilir Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri.1 elden gider. savaşı kazanır . sahiplenilmeyen mallar . Bunların yanında aile ile bağları kopup .

Baş kes. pamuğunu cebinde taşısın Bir işin yapılmasını tecrübesiz.Başını acemi berbere teslim eden. tek başına her işi yapamaz. Alttakiler üsttekilere. beceriksiz.çalışılmaktadır .öldürmek gibidir .Baş dille tartılır Kişilerin ne kadar akıllı.zor işlerin yapılması da kolaylaşır. Çünkü birlikten kuvvet doğar .Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz Bir insanın gücü sınırlıdır.eden. yaş kesme Tabiatı zengin kılan. Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki. Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm . bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir. işbirliğine ihtiyaç duyar. İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir. üsttekiler de şeriate karşı sorumlu olurlar. meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır . bir sorumluluk zinciri oluşturulur. ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur. Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne. lâik kanunlarla sağlanmaya . bir insan .bağlıdır. yaş bir ağaç kesmek. ustalığı olmayan kişilere teslim . Güçler birleştirilince .için en elverişli yolların başında gelir . Ancak günümüzde bu sorumluluk bağı şeriatla değil.

Bedava sirke baldan tatlıdır Emek verilmeden. kendine benzeyen . kel tavuk topal horozla Bir kimse. Bir ülkede iş başında bulunanlar.Baz bazla. bir emek harcanmadan. İnsan bir anda. dizginine) bakılmaz Bir çaba. bedava elde edilen şeyler insana oldukça hoş gelir.karşı karşıya kalabilir. güzel olup . hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle. tanımasın anayı . 2. düşüp kalkar . karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar . bir eksiği var mı diye bakılmaz. ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez. Onlara özenir.olmadığı aranmaz.kimselerle beraber olur.. niteliklerine pek dikkat edilmez . kendi niteliğine uyan.düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider . onların yaptıklarını . yularına.Baş nereye giderse ayak da oraya gider Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler.takip ederler . arkadaşlık eder. büyük danayı. bir iş yerini yönetenler nasıl hareket edip bir yol izlerlerse. İnsanın karşısına neyi. yönetilenler de onlar gibi davranıp onları . felâketlerle .1 yapmaya çalışırlar.Besle. Bu sebeple bir kusuru.Belâ geliyorum demez Hayat inişli çıkışlı bir yoldur. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir .Beleş atın dişine (yaşına. kendine denk olan. kaz kazla.

anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar .Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu.Besle kargayı. karakterleri birbirine benzemez. Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar. Allah`a sığınmalıyız . onları tanımazlar. hayırsız olurlar. bir belâ ile karşılaştığımızda bundan kötüsü de olamaz diye düşünmemeli. onlar da sana fenalıkla karşılık verirler . becerileri. onların değerini bilmezler. sütü bozuk kimseler vardır ki. Bunun gibi bir annebabadan olmuş. aynı çatı altında yetişmiş kardeşlerin de fiziksel ve ruhsal yapıları birbirinden farklıdır.Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri.da birbirlerinden çeşitli nitelikleriyle ayrılırlar .(Beş parmağın beşi bir değil (olmaz Bir eldeki parmakların kimisi uzun. Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler.çıkarmadan gereken sabrı göstermeli.Beterin beteri vardır Kötü bir duruma düştüğümüzde. Dolayısıyla da . insanı sevdiren kendi huyu . Huyları. oysun gözünü Kimi nankör. daha da kötüsünün olabileceğini aklımızdan . Bu durum toplumdaki diğer insanlar için de söz konusudur. kimisi de kısadır. onlar . kötü niyetli.hâlde sen onlara iyilik yaparsın. hiç de lâyık olmadıkları .

Geçimsiz.duyanlar ise dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ederler .Bıçak sapını kesmez Bıçağı bıçak yapan demir kısmı ile sap kısmıdır. .Bilen bilir. Konuşulan bir olayın aslının olup olmadığını ancak gören bilir. vücutça onulur. huysuz kimseler toplumca sevilmezler . gerçekliği de şüphe götürür. doğruluğu belirsiz. birbirlerine bağlayan bir . görmeyen ama söylenenleri . Demir kısmı. Kişileri değerli. insana üzüntü verir .kan.(Bıçak yarası geçer (onulur). bıraktığı izi . Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara. ya baş . anne-baba-evlâtlarına ve diğer akrabalarına kolay kolay zarar veremez.Bilinmedik aş ya karın ağrıtır. Aralarında onları bütünleyen. ustalıkla bilenen bıçak dayanıklı ve keskin olur.İyi su verilmiş çelikten yapılan. Ancak insanlar söylentilerin bu yanına bakmazlar. o ancak bir söylentidir. sevimli kılan da huy güzelliğidir. Ama başka bıçakların saplarına ilişip zarar verebilir. dil yarası geçmez (onulmaz Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir. bilmeyen aslı var sanır İnsan bir şeyi duymuşsa. her hatırlamada yeniden açılır. bir sevgi bağı vardır . Bunun gibi insanlar da çok yakınlarına. saplı kısmına ilişemez. duyduklarını başkalarına aktarıp dedikodu yaparlar. bu da onun değerini artırır.kolay kolay kapanmaz.

Bilmemek ayıp değil. Ancak imkân varken bilmediklerini sorup öğrenmemesi. Derdimizi onlarla unutur. o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir. daima iyiliğimizi isteyen dostlarımızdır. Bilmesine de imkân yoktur. bize zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir. Bunun utanılacak bir yanı da yoktur.Bin dost az.Anlamadığımız. Ne ki insan her şeyi bilmez. kötü bir günümüzde hemen yardımımıza koşan. Bu sebeple ne kadar . daha önce denemediğimiz. Çünkü tanışık olmadığımız bu işin başımıza iş açması. yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir. hem de başkalarına . Eksiğimizi ancak böyle giderebilir.kavuşabiliriz . Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı.zarar verebilir . yalnızca fayda görürüz. onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız.Bin bilsen de bir bilene danış Herkes eşit bilgiye sahip değildir. Onlardan zarar değil. İnsanın her şeyi bilmemesi doğaldır. bir düşman çok Sıkıntılı bir anımızda. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir. Çünkü yanlış bir yola saparak hem kendine.işe girişirken dikkatli olmak zorundayız . Bunun için bir . iyi bir sonuca da ancak böyle . iç yüzünü bilmediğimiz bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir. biliyorum tavrıyla bir işe girişmesi son derece sakıncalıdır ve kusurludur. mutluluğu onlarla tadarız. sormamak (öğrenmemek) ayıp İnsan hayatı için bilgi oldukça önemlidir.

bir tane de olsa onun varlığı bizi rahatsız eder . sonra işe girişmeliyiz. yapmaya çalıştığımız işin bütün ayrıntılarını önceden düşünmeli. onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. yollar . Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket.Bin ölçüp bir biçmeli En basitinden en zoruna.aramalısın .Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez Çok tasalanmak ve üzülmekle borçtan kurtulunamaz. tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. gerekli ölçümleri yapmalı.Bin merak bir borç ödemez Ne denli kaygı içinde olursan ol.duyacağımız pişmanlık fayda etmez .Bin nasihatten bir musibet yeğdir Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki. bunun borcunun ödenmesinde hiçbir yararı yoktur.çalışmalı. onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver. kimi çıkış yolları aranmalıdır . sonucu iyi hesaplamalı. Borcu ödemek için bir şeyler yapmalı. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça .büyüktür . Ama düşmanımız olan yalnızca bizim . Çünkü borç durduğu yerde ödenmez. harekete geçip . Yoksa istemediğimiz bir zararın ortaya çıkmasından . bizim için o kadar iyidir. Tasalanmayı bırakıp borcunu ödemek için çaba harcamalı.kötülüğümüzü ister.çok olurlarsa.

. Adı bir kere kötüye çıkan kişi. Birtakım iyi ya da kötü duygular.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez. düşünceler ve inançların sürekli telkin edilmesiyle insanlar biçimlendirilip . . sıkıntılar içinde kalır.toplum içinde yayılmasına yol açar . eşek de Bir toplumda iyi. Sır ağızdan çıktı mı hemen yayılır. kişi o niteliğiyle tanınır. Böyle yaşamak kişi için .yönlendirilebilirler .Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır Bir sırrın yayılması istenmiyorsa. Bu eğilim sır olan şeyin dilden dile dolaşmasına.ölmekten daha iyidir . Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur. yararsız . Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz. itilip kakılır. Çünkü insanın merak ve dedikoduya eğilimi vardır.Bir ahırda at da bulunur.Bir adama kırk gün deli desen deli olur İnsana yapılan sürekli telkinler sonunda bir neticeye ulaşmak mümkündür. Çünkü insan etkilenen bir varlıktır. yararlı ve güzel işler yapanlar bulunduğu gibi kötü. gizli kalmasını önlemek çok zordur. iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. kimseye söylenmemelidir. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse.ve çirkin işler yapan insanlar da bulunabilir .

Olursa aralarında kıskançlık. biri diğerini yok etmeye. çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar. fikir ayrılığına düşerler. bunu . Bu çatışma .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir toplumda iki baş.mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz . güçsüz gider. Güzel ve hoş da olsa.Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Yardım yapmak bir insanlık görevi.düşünmemelidir. bir iş yerinde iki yönetici olmaz. Bu da az şeye mal olmaz . Kanaatkâr olan kimseler ihtiyaçları kadar olanı yeter görürler . ne de çözebilirler. ihtiyacından fazlasını . önemsiz belirtilerin varlığı . 2. küçük bir değeri elde etmekle . dinî bir emirdir.1 akıllı insanlar bir araya gelse ne yorumlayabilir. Kimi zaman bir insan öyle delice bir iş yapar ve zarara yol açar ki.sonunda güçlü kalır. Oysa insan hayatta ihtiraslı olmamalı. kırk akıllı çıkaramamış Aklî dengesini yitirmiş kimi insanların yaptıkları öyle işler vardır ki. pek çok akıllı . bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır.(Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük.1 yeterli değildir. Yoksula yardım ederken insanın amacı kendini . Ancak bunu yapmanın da bir yolu yordamı vardır.Bir başa bir göz yeter Ne kadar çok malı olsa da insan yine de elde etmek ister. işi de düzeltemez .kimse bir araya gelir ama bu zararı gideremez.. 2.Bir deli kuyuya bir taş atmış. geleni geri çevirmek istemez.

Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Aile fertleri birbirine kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdırlar. karşılıklı sevgi ve hoşgörü varsa. kimsenin haberi.girer.gösterip övünmek değil.huzurunu kaçıracak bir kimsenin bu ailede barınması da mümkün değildir .fertlerine gelmiş gibidir. görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir.Bir günlük beylik. hatta en yakınların bile haberi olmadan yardım yapmak gereklidir. Hemen hepsi de aynı ölçüde üzüntü çekerler .Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz Eğer bir ailenin hemen bütün fertleri arasında bir uyum. çevresindekilerden . Dolayısıyla ailenin bir ferdine gelen zarar. beyliktir İnsanlar her zaman arzu ettikleri nimetlere kavuşup bunun sefasını süremezler. Yoksa tersine bir hareket yardım edilen kimseyi mahcup duruma düşürür. o ailede düzen de var demektir. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. yapılan iyilik de iyilik olmaktan . Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak. bir anlaşma. dayanışmaya .Bir elin nesi var iki elin sesi var İnsanın gücü sınırlıdır. Bu sebeple çok kısa bir süre içinde de olsa. Dolayısıyla ailenin . Onlar bir vücudun azaları gibidirler.çıkar . Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar . bütün aile . Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine.

(Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır . düzen bozulur. Alınabilecek alındıktan sonra.Biri yer. . dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin . Bu davranışın devamı insanı yanlış . Alış veriş etmek.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir iş. nesne ya da insandan temin edilecek faydanın bir ölçüsü.daha üstün.Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli. onları bu konuda zorlamak doğru değildir. onları tanımak bakımından önemli ölçüttür. cesareti. bir sınır vardır. Eğer böyle olmaz. Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. mertliği gerektirir. kavga baş gösterir.güzel bir şeydir . Yolculuk ise fedakârlığı. dertlerden uzak ve arzu ettiği biçimde bir an yaşamak o kişi için . sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar. insanlar birbirlerine düşer . onlardan bir kez daha verim istemek. kıyamet ondan kopar Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır.niteliklerini belirgin kılar .toplumdaki sosyal barış zedelenir. adaletli davranılıp hak gözetilmez. ya yola gitmeli Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur.bir yola götürüp zarara sokabilir . biri bakar.

etmemek gereklidir . Hatta bunu birkaç kez de başarabilirsin. kanunsuz bir işi yapabilir ve yakalanmayabilirsin. gönülleri birbirine yaklaştırır. hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar. arkadaşlarımıza.sonunda yakayı ele verirsin . düzenbaz. bu leke gittikçe yayılır .Bir selâm bin hatır yapar Dinimizin bir emri olan selâm. . iffetsiz bir kimse sadece kendi çevresine zarar vermekle kalmaz. Hemen her insan bir yanlışlık yapabilir. bir bilgi ve sevgi belirtisidir. Bu bakımdan sürekli iyi iş yapan.Bir sıçrarsın çekirge. Ama bu böyle devam etmez. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal . kişiliğini her yönüyle kanıtlamış . Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır. iki sıçrarsın çekirge.çevresinin ve daha geniş muhitlerin adını lekeler. üçüncüde ele geçersin çekirge Bir suçu işleyebilir. yakınlarının. Yakınlarımıza. kötülüklerini daha geniş çevrelere de taşır. Kendinin.Bir sürçen atın başı kesilmez Kusursuz insan olmaz. bir nal bir at kurtarır Küçük ve kıymetsiz gördüğümüz şeyler zaman gelir çok önem kazanır ve büyük iş görebilir. eninde . doğru yoldan çıkmayan.Bir mıh bir nal kurtarır. Küçük bir somun parçası yüzünden bir dikiş makinesinin çalışmaması. iş .ya da olayı küçük görmeyip önemle ele almak gereklidir . işlerin yatması mümkündür. Bu sebeple herhangi bir nesne.Yalancı.

olan bir kimseyi.etmek. Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz. Bu sebeple bize düşen yolumuza azimle devam .olmalıdır . kimi hevessiz görünüp “kalamam” diyen insanların da diğerlerinden daha çok . . doğuracağı sonuçları hesaplamadan. uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir . içimizden geçirmeden.En doğrusu.oturdukları.(Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler Bir sözü düşünüp taşınmadan. Kimi isteksiz görünüp “yemem” diyen insanların isteklilerden daha çok yedikleri. kalitesini bilmediği için alır. hatta yatıya kaldıkları bile görülmüştür . sonuna bak Kimi işler vardır ki iyi başlamamış ama iyi sonuç vermiştir. Onları kimileri anlamadığı. Üstelik başlamış bir işte geri dönmek de zordur. Yapılacak şey. yalnızca uyarıda bulunmak . işe yaramaz.Bitli (kurtlu.Bir şeyin önüne bakma. çürük) baklanın kör alıcısı olur Değersiz.kavrayamadığımız bir değer ifade ettiği için alır . kimileri de kendileri bakımından bizim . işi lâyıkıyla yapmaya çalışmaktır . olumsuzlamak ve cezalandırmak doğru değildir. düzeltmeden söylememeliyiz. bir oturmam diyenden Kimi insanlar vardır ki dedikleriyle yaptıkları birbirine uymaz. kötü şeylerin de müşterisi olur.Bir yemem diyenden kork. bir kez hata yaptı diye gözden çıkarmak. kendi kendimize ölçüp tartmadan. gereken çabayı göstermek.

.Bol bol yiyen, bel bel bakar Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin .edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar

.Borç iyi güne kalmaz Borçlu olan, borcunu hemen ödemenin yollarını aramalıdır. “Elim genişleyince, ileride öderim” diye düşünmesi son derece sakıncalıdır. Çünkü gelecek günlerin ne göstereceği belli olmaz. Eli daha da darlaşabilir. .Dolayısıyla borcunu ödemesi güçleşir, gün geçtikçe de borcu artar

.Borçlunun yalımı alçak olur Borçlu kimseler, borçlarını ödeyemedikleri için alacaklıları yanında rahat olamazlar; başları yukarıda yürüyemezler, üzülüp incinirler, sanki suçlu gibi .dururlar, kendilerini ezik hissederler

.Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir Beyleri bey yapan cömertlikleri, ellerindeki varlıkları yoksullara dağıtmalarıdır. Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa borçsuz, tasasız, kıt kanaat .geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü, o yoksulluğa alışkındır

.Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz

Alacaklının yanında yüzü yerde olmak istemeyen, borç etmekten korkan kimse tedbirli olur; masraflarını kısar, gelişigüzel harcamalar yapmaktan .kaçınır, kendine uygun bir yol seçip ona buna ziyafet vermekten uzak durur

.Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır Hemen her şeyin bir yapılma zamanı vardır. Borç da zamanında ödenmezse kişilerde bir gevşeklik görülür, borçluluk duygusu zamanla azalır. Borç uzun süre ödenmez olur, hatta hiç ödenmez bile. Dert de böyledir; zamanında önlem alınmaz ve hastalık uzarsa, kişi sonunda güçsüz kalır; dayanma gücü .kalmaz ve ölür

.Borç yiğidin kamçısıdır Birisine borçlanan, borcunu da ödemek isteyen kimse kendini daha çok .çalışmak ve kazanmak zorunda hisseder; bu yönde girişimde bulunur

.Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz Ne olacağı, nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir konu, iş ya da .durum üzerinde anlaşmaya varılıp söz verilemez

.Boş çuval ayakta (dik) durmaz Karnı aç olan kimse, iş yapamaz. 2. Beceriksiz, deneyimsiz, bilgisiz kimse .1 bir iş tutunamaz. 3. Hiçbir tutamağı bulunmayan, gerçeklerden uzak, temelsiz .düşünce ya da plânlarla sonuca ulaşılamaz

.Boş fıçı çok (fazla) langırdar

Gösterişe düşkün, bilgisiz, deneyimsiz kimse kendini ön plâna çıkarmak ve bilgiçlik taslamak amacıyla çok konuşur; her sözün arasına girer, .etrafındakileri rahatsız eder

.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir Boş olmak, hiçbir uğraşa girmeden gezmek insanı tembelliğe, miskinliğe alıştırır. Öyle ki bu insanların kimisi can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur, yanlış yola sapar, kötülüklere bile bulaşır. Parasız da olsa çalışmak, boş oturmamak insanı hareketli ve canlı yapar; girişimcilik yeteneğini artırır, onu geliştirir, zararlı alışkanlıklardan kurtarır. İleri de para kazanacağı bir iş .bulmasına da kapı aralar

.(Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez Hiç kimse emeğinin boşa çıkmasını istemez, karşılığını mutlaka bekler. Bir .1 kimseye iş yaptırmak, onu bir yere bağlamak istiyorsanız, ona emeğinin karşılığını da ödemek zorundasınız. 2. Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz ki elde etmek istediğinize .kavuşmanız mümkün olsun

.(Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer Eğitime sonradan da başlasa kimi yetenekli, becerikli, öğrenme ve kavrama gücü gelişkin olan çırak veya öğrenci, ustasından ya da öğreticisinden daha .ileri gidebilir; onlardan daha başarılı olabilir

.Böyle gelmiş böyle gider

Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek .ve görenekler kolay kolay değişmez

.Bugün bana ise yarın sana Neyin ne zaman olacağı bilinmez; bu ister felâket, ister nimet olsun. Bugün ben bir felâket ve haksızlıkla karşılaşmışsam, yarın da sen aynı durumla karşılaşabilirsin. Bugün sen nimetler içinde bulunup mutluysan, yarın da ben .kavuşup mutlu olabilirim. Bunu aklından çıkarma

.Bugünün işini yarına bırakma Bir iş günü gününe yapılmalıdır. İşi yarına bırakmak kimi olumsuzlukları da beraberinde getirir. Yarın daha önemli bir işin çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Diyelim ki çıktı, o zaman ne yapacağız? Kuşkusuz bugünkü işten önce onu yapacağız, bugünkü iş de kalacak. Dolayısıyla işler birikmeye başlayacak, çıkmaza girecek. Ayrıca bugün yapılması gereken işin sonraki güne bırakılmasıyla önemini yitirmesi, istenen sonucu vermemesi de söz .konusu olabilir

.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi .gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin elimizde olması gerçekleşmiştir

.(Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner

Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Sözgelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa .doğru birden kıymet kazanır; ucuzken pahalı olur

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa .düşmeyince Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı olduğu günlerde oğulun gerçek kişiliği ortaya çıkmaz. Ne zaman anne-baba yoksullaşır, işte o zaman gerçek yüzü ortaya çıkar. Eğer oğul, anne-babasına karşı olan görevlerini yerine getirmiyor, onlardan yardımını esirgiyorsa, ona iyi .bir oğul denemez

.Buğdayın yanında acı ot da sulanır Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve .yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir

.Bükemediğin eli öp Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlûp olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu .onurlu bir davranış olacaktır

.Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş

İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orda doğmuş, orda büyümüş, orda doymuş, orda tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana zor gelir. Nasıl ki bülbül asıl vatanı olan yeşil tabiatı, kanat çırpacağı mavi gökleri özleyip ister ve altın kafesten kurtulmaya çalışırsa, insan da (hele bir de tutsaksa) özgür yaşayacağı vatanını ister ve hasretini .çeker

.Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden .belâya saplanıp zarar görebilir

.Büyük balık, küçük balığı yutar Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle .mücadele etmektir

.Büyük başın derdi büyük olur Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük

işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri .büyük olur

.Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, “ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun yaptığı gibi kötü bir şey yapmam; o sözler de söylenir miydi?” gibi sözler sarf etmesine sebep olur ki, böyle bir tavır sergilemek son derece zararlıdır. Dünya ve insanlık hâli bu, öyle bir gün gelir ki, yerip kınadığımız kişinin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir ve gülünç duruma düşebiliriz. Bu sebeple ağzımızdan çıkacak söze dikkat .etmeli, büyük söz söylemekten kaçınmalıyız .(Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (baba eder, oğul öder .Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Baba malına güvenmemek gerekir. Kendi kazancı ol¬mayan kişi, baba malını .çabuk tüketir. Sürekli olan kazanç, kişinin çalışarak elde ettiği kazançtır .Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş .Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk Babadan kalan mala mülke güvenerek çalışmayan, bu malı, parayı tez tüketir. Babadan kalan mala güvenmemeli. Akıllı evlât, çalışarak kazanır, mal mülk .edinir .Babanın (atanın) sanatı oğla mirastır Babasına, anasına saygı göstermeyen kişi. Tanrı'yı ta¬nımıyor demektir. .Çünkü, Allah, ana babayı sevnleyi say¬mayı emreder

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sayar .Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı .Bağ bayırda, tarla çayırda Bağ ve zeytin ağacının bol ürün vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. . .Zeytin ağacı ile bağ kütüğü yaşlandıkça ürünü artar Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun, (Bağda izin olsun, üzüm yemeye ( yüzün olsun Bağdan bol ürün almak için mutlaka budamak gerekir. Bu işlem, bahara .(girerken yapılır. (Budanan yerden öszu damlar .Bağı ağlayanın yüzü güler .Bağın taşlısı, kadının saçlısı .Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta .Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu .Bakan göze bağ (yasak) olmaz .Bakan yemez,kapan yer Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakılmayan bir mal, çok verimli de olsa, zamanla ve¬rimsiz hale gelir. Oysaki .çalışmakla, gerekeni yapmakla ve¬rimsiz şeyler bile verimli hale getirilir Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) ka sap durdu (kasaplığı (öğrenirdi .Baktın kor havası, eve gel kör olası (Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz .Bal ile kaymak yenir ama, her keseye göre değil .(Bal olan yerde sinek de olur (bulunur

.Bal tutan parmağını yalar ?Balı olan bal yemez mi Balı parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yeme¬miş, kısmeti olan .(yemiş .Balta değmedik ağaç olmaz .Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY .Baş ağır gerek, kulak sağır .(Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha .Baş dille tartılır .Baş kes, yaş kesme .Baş nereye giderse ayak da oraya gider .Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol .Baş olan boş olmaz .Baş sallamakla kavuk eskimez .Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk (en) içinde .Baş yastığı baş derdini bilmez .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ .Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli yaşamaya, çalış¬maya gelemezler Başın başı, başın da başı vardır .Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı .Başına gelen başmakçıdır

Allah'ın dediği olur Bazı kişiler sevdikleri şeylerde sonuçta zarar görecekle¬rini bilseler de.gitmekten kaçınmazlar . gereği gibi anla¬yamayız .Başkalrına eziyet kötülük eden er geç cezasını çeker Başkasına yaptığın fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini. (yönetici) onun da . başımıza böyle bir .varır.Baykuşun kısmeti ayağına gelir . pamuğunu cebinden eksik etmez . aşırıya .Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte tecrübeli olur.Baz bazla. (Baskısız .üstünde kendisinden büyük bir baş var¬dır .gideremezsin Başkasının uğradığı bir felâketin ne kadar acı olduğu¬nu.Bayağı Kişilerin iyice kepaze olmaları "için birbirlerine girmeleri gerekir . planlar tutmaz.hürriyete layık değildir. sahipsiz tarlayı sel alır Başlını acemi berbere teslim eden. kaz kazla. Uğradığı zarara bir .daha uğramamak için tedbir alır Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar. kel tavuk topal horozla Bazı işlerde önceden yapılan hesaplar.((etmesin Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş.Baskıdaki altından. anısını .felâket gelmeyince. ABRAHAM LINCOLN . askıdaki salkım yeğdir . Sonunda iş olacağına .Bayramda borç ödeyene ramazan kışa gelir .(yongayı yel alır.Baskın basanındır Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır yel yel almazsa sel (yel) alır.

Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına. SOKRATES Bencil insan . Evli¬lik de böyledir. duygusuz insanlar. özellikle erkekler düzensiz yaşadıkları için araları ve zamanları çar çur olur.kusurlannı göremez .yüzüstü bırakır .Bekârlık maskaralık . kendilerim kurtarmak için en yakınlarını bile . paralarının . yakasını bit Bekarlar.Bekârlık sultanlık .Belâlı kişinin hakkından ondan daha belalı olan kişi gelir . tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.Bazı şeylerin sonuçlan önceden tam olarak kestirile¬mez. TURGENYEV Bencil.tehlikeye atmaktan çekinmezler . yularına) bakılmaz Belirtilen açıkça olan bir şey gizlenemez.de ne yapılsa örtülemez Ben bilmediğimi bildiğim için . Kişiler birbirlerini ancak .Bedava sirke baldan tatlıdır Bekâr erkek. öteki insanlardan akıllıyım. Yaşlılık da izleri ortada duran üzüntü .Bekâr gözü. dizginine.Bekâr kimse bakımsızdır.Bekârın parasını it yer.kıymetini bil¬mezler . derbeder bir hayat sürer . Bu bakımdan üstlerine aşlarına yeterince bakamazlar. kör gözü .birlikte yaşamaya başlayınca gerçek olarak tanırlar Beceriksiz ve anlayışsız kişi. kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde . Aldığımız bir malın kalitesini kullanınca anlarız. evlenme istek ve heyecanı içinde olduğun¬dan alacağı kızın .

MOLI'ERE . kendilerini dâhi .Bey ardından çomak çalan çok olur .ama bırakın istediğim gibi güleyim. tellağın terlemesi. insanı sevdiren kendi huyu Bil kimse. HZ.Bey ası borç.sanırlar .Besle kargayı oysun gözünü .(Beş parmak bir değil (olmaz .Beş tavuğa bir horoz yeter Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. BALZAC Beni isterseniz dövün. düğün ası ödünç . başın Allah'a emanet . başkasını bir kez aldatır.Beslemeyi eslemeden alma .Beylik çeşmeden su içme Beylik fırın has çıkarır .(Beyazın (akın) adı (var).Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır . ikinci kez aldata¬maz Çünkü aldatılan kişi birinciden ders almış.Beyaz tenli olanlar.Berber berbere benzer ama.Benzeye benzeye yaz.(Beterin beteri var (-dır . kahvecinin söyle¬mezi ?Beş parmağın hangisini kessen acımaz . MUHAMMED . kız alırsan asilden . güzel sayılır. esmerin (karanın) tadı (var . benzeye benzeye kış olur . akıllanmıştır Bilgili kişilerin az bulunduğu bir toplulukta az bilgili ki¬şiler.Bencillik dostluğun zehiridir.Bez alırsan Musul'dan.Bıçağı kestiren kendi suyu.Berberin solumazı. oysaki gerçek güzel¬lik. tende değil içtedir .

Bilmemek ayıp değil.Bir (tek) elin nesi var.(Bin nasihatten.yükseldikçe büyür. milletlerin sınırlarını tanımaz.Bir ağaçta gül de biter. fakir canını verir . bin na sihatten yeğdir . diken de Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır . . bir borç ödemez Biniciler atlarını iyi seçmelidirler.Binicinin sağı solu olmaz . FUZULI . BERKLEY Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır.Bin işçi.Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.Doru ve kır donlu (renkli) atlar de¬ğerli sayılırlar . ALLEGRAND .Bir adama kırk gün (deli dersen deli. iki elin sesi var .Bir afeti önlemek için zengin malını. GOETHE Bilimsiz şiir. akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur Bir adamın şöhreti gölgesine benzer. temelsiz duvara benzer. sormamak (öğrenmemek) ayıp .Bin ölçüp bir biçmeli .Bin tasa. bir başçı . bir düşman çok . (Bir musibet. öbür (sol) elin görmesin (duy¬masın .(Bir (sağ) elinin verdiğini. bir musibet yeğdir. bir borç ödemez . bir atın varsa yokuşta bin .Bin bilsen de bir bilene danış .Bin atın varsa inişte in.Bin merak.halkla birlikte hareket etmelidir. SOKRATES (Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. (Balzac Bilginlerle beraber düşünmeli. Renkler atın cinsini belirlemeye yardım eder.Bin dost az. düştükçe küçülür.

bir işçi.Bir baş soğan. dokuz oğul.veya olumsuz yönde etkiler Bir avuç altının olacağına.Bir başa bir göz yeter .Bir aileden iyi insan da kötü insan da yetişir . bin ayıp örter . bir kazanı kokutur .Bir anaya bir kız. LONG FELLOW . kırk akıllı çıkaramamış. bir avuç toprağın olsun .Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir deli kuyuya taş atmış. bir babayı bes¬lemez Bir babanın kızı için harcadığı para. göstermelik olan çeyiz içindir. Bir kıza ömür boyu bakacak olan ise kocasıdır . o durumdan kur¬tulmak ve aynı şeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için büyük çaba harcar ve yapamayacağı . yıpranır . on dönüm yazlığa bedeldir Bir durumdan canı yanmış olan kişi. Kişiler. (Bir delinin bir kuyuya attığı . bir canlı yetiştirmek. onları eğitmek çok emek ve zaman .sanılan zor işleri başarır Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. bir kafaya bir göz Bir annenin yaptığı mutlu ya da mutsuz evlilik kızının evlilik hayatını da olumlu .(taşı kırk akıllı çıkaramaz .Bir dönüm güzlük. so¬runlarını içlerinde .ister.(Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez Bir çocuk.Bir baba dokuz oğulu besler. yetiştiren kişi de her bakımdan yorulur. akrabalar arasında çıkabilecek birtakım an¬laşmazlıkları başkalarına duyurmamak gerekir. onlar yetişir ama.Bir ailede.Bir dirhem et.halletmelidirler .

Çünkü kızlara giyim . Almaya .kalkışmak.Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır . murat Bir insana yapılan yardım. çeyiz yapmak zorundadır . JOHN ERSKIN .Bir görüş. din ya da insanlık duygusu ile yapılmış .iyilik olmaktan çıkar Bir insanda kibir. iş başında gösterdiği başarı ve çevresindekilere . başka bir güç yola başvur¬maktır Bir günlük beylik. bir kör biliş . MEVLANA Bir insandan. utanılacak bir şeydir. hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar.Bir ev (gemi) donanır. beyliktir Bir inat. biri çuvaldız. HZ. biri biz Bir evde kız çok olursa. çok gizli kalmalıdır.onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. bir kız (çıplak) donanmaz Bir evde iki kız. boşuna emek harcamaktır Bir insanın gerçek değeri. onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.Bir güçlüğü yenmenin yolu. MUHAMMED Bir insanın tek başına mutlu olması . ailenin maddi sıkıntısı artar. Övünç için yapılan iyilik.duyduğu şeylerden söz ederek onu üzmemelidir . bin büyü verini tutar (yerine geçer Bir gencin hata yapmasını önlersen. ALBERT CAMUS . bir hayvandan gücünün üstünde bir şey alınamaz. Kısmin eksikliğini .karşı davranışlarıyla ölçülür Bir insanın gerçek zenginliği .(Bir fit. En ya¬kınlarımız dahi bilmemelidir.kuşam.Bir eksikliği olan kişinin yanında dikkatli konuşmalıdır.

olması için ayrıntılarına dikkat . bir tahminde bulunabilir. yetenekli bn. Küçükse da zamanla büyür. en rahat harcayacağı para. Bugün de dünün bir yarını değil midir.Bir iş yaparken gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. Gerçekleri kafasını kullanarak ortaya .geçmez. sonuç hiç . biraz fazla tutmalıdır. koca evi. acele sonuç alacağım diye takatin üstünde çaba gösterilirse yorulunur. Çocuğunun ya da ba¬basının eline bakmak ona zor gelir . artar Bir işin gerçek yüzünü ancak Allah bilir ama insan da aklını kullanarak sezinleyebilir.etmelidir Bir kadın için en rahat edeceği yer.çıkarabilir Bir işin yürümesinde. Ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın. Biri bulunursa öteki bulun¬maz. öteki bulunursa beriki bulunmaz Bir işi yapmadan önce çok düşünmeli.kocasının parasıdır.Bir işi. Yapılacak işle¬rin tam.duyulacak pişmanlık para etmez Bir işi yöneten. plânlayan.gerekebilir Bir iş yapılırken. ÖMER HAYYAM Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her za¬man eksiksiz olarak ele . Sonradan . .yönetici yoksa. iş başarı ile . Bu denge tutturulamaz. sonucu iyi hesaplanmalıdır. çalışanların sayısının fazlalığı önemli değildir.yürütülemez . Çünkü beklenme¬dik etkenlerle daha çok harcama yapmamız .gerçekleş¬meyebilir Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. bir geliri küçümsememek gerekir. kullanılacak bir aygıtta önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar da önemlidir. harcanan çabanın dengede tutulması gerekir. Bu yüzden so¬nucun çabuklaştırılması şöyle dursun.

yetiştirdiklerinden gelen kötülüktür Bir kimseyi. MONTESQUİEU Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır Bir korkak. Biı şey hakkında bir kez .Bir kararda bir Allah Bir kez görmekle durum iyice anlaşılmaz. iç yapısıyla ölçülür Bir kimsenin kişiliği yaşadığı yerin düzeninden.için canlarını feda etmekten çekin¬mezler Bir kişinin kaderi kötü ise. temizliği o kişinin karakterini yansıtır Bir kimsenin. bir şeyin değerini. ancak bu konularda uz¬manlaşan kişiler bilir Bir kimseye en zor gelen kötülük. nankör olan yakınlarından ve kendi . huyu güzel olursa sevilir. kendisinde aranan özel nitelikle artar: Kişi. birini öbürüne karşı .temizliğinden bellidir. bin büyü kadar tesirlidir Bir kişi için kendisine annesinden daha yakın kimse yoktur. bir şeyin değeri. Bıçak. kılık kıyafeti ile değil. işleri bu" kez ters gitmişse ya¬nındakiler de onu .yeteneği kazanır Bir kimsenin. öğrenilmez.terk eder.yapmıyorsa korktuğundan değil. çeliği¬ne iyi su verilmiş olursa keskinleşme . diğerine düşman etmenin en etkili yolu. Ara bozacak bir söz.ortamın tertibi. hatır saydığındandır .Bir kimsenin değeri. bir orduyu bozar . kişiliğiyle.görmekle kesin yargıda bulunul¬maz Bir kimse başka bir kişiye hak ettiği sert karşılığı vermiyorsa kötülük .Bir kötunun yedi mahalleye zararı vardır . Analar çocukları .kışkırtmaktır. bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Başvurduğu bütün kapılar yüzü¬ne kapatılır Bir kişiye yapılmış haksızlık . Yaşadığı .

İncelemeden başvurduğunuz kişi işinde yetersizse malınızı da.Düşünülmeden. sonra da iyi bir yöneticiye teslim edilmesi . nüfusunun çokluğu ile değil.bu uğurda davranmak. Onu elde et¬menin yollarını aramak. sadece bakmakla elde edilmez. bir nal bir at kurtarır Bir milletin büyüklüğü. KONFÜÇYÜS Bir şeyi elde etmek için içinde taşkın bir istek bulunan kişiye bu uğurda . akıllı ve fazilet sahibi (adamlarının sayısı ile belli olur. bin hatır yapar Bir şey.ruh içinde eğitim olur. fedakârlıklar güç gel¬mez . bir hapishane kapatır.İşte bu bilgidir.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir kuruluştan işletmeden istenilen verimi alabilmek için önce gerekli her türlü donanımın. (Victor Hugo Bir okul açan . .gerekir Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise. onu bildiğini göstermeye çalış. onu bilmediğini kabul et. canınızı da . VİCTOR HUGO Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan.katlanacağı sıkıntılar. CERVANTES Bir mesleği herkes yapar. alınan karar çok kez zarar getirir Bir şeyi bildiğin zaman .kullanmasını becerebilenin hakkıdır Bir şey. tesisin yapılması. EBU HANİFE . fakat içlerinden ancak birkaçı işinin uzmanıdır. onu elde etme yolunu bilenin. bir anda söylenen söz. çalışmak ge¬rekir Bir şeye karar vermek. nereye gittiğine bak.. bir şeyden ya¬rarlanma. .tehlikeye sokabilir . onu .Bir selâm.Bir şeyi bilmiyorsan .Bir mıh bir nal kurtarır. bir şey söylemek için çok düşünmek gereklidir.

Söz gelişi.telaşa düşer .Bir topluluğa birden fazla baş gerekmez Bir topluluğu yönetme katına yükselmiş kişiler. değerini kaybeder Bir suçun. Çünkü dostu¬muzun da bir dostu vardır. Yerine getirmek ise zor¬dur Yerine getirilmesi . öz evlâdın yerini tutmaz Bir sır. yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte ku¬şum bulunan kişi . en güzelini görmüş olan kim şeye ondan daha az değerde .Bir şeyin hoşa gitmesi için özelliklerinin uyumlu ve karannda olması gereklidir Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası ya¬rarlanıyorsa. ona benziyor diye başka birşey ko¬nulamaz. bir de¬ğeri vardır. böyle bir yere gelebildiklerine göre.neden olur . bu huzursuzluklara ve kavgalara . bazılarına faydalanma olanağı verilmezse. asıl sahip yararlanan kişi demektir Bir şeyin yerine. bunların bir birikimi. .yayılır.çok olduğun¬dan boş zamanları yoktur Bir toplumda haksızlık yapılıp da herkesin yararlanabi¬leceği şeyden. Böy¬lece sırrımız sır olmaktan çıkar. etrafa .başkasının çocuğu.anlaşılır . ancak ona gereksinim duyuldu¬ğu zaman daha iyi . en yakın dosta dahi açılmamalıdır.Bir şeyi vaad etmek kolaydır. O da kendi dostuna söyler.bir duruma düşer. Öte yandan bu gibi kişilerin işleri .güç olan sözleri vermekten sakınma¬lıdır Bir şeyin en iyisini. Biz de güç du¬rumlara düşeriz Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen kişi çevresinde utanılacak .olanını beğendirmek zordur Bir şeyin gerçek değeri.

Yönetenler birbirleriyle kavga etmekten toplumu iyi yönetmeye fırsat .borcumuzu ödemek zorundayız Bir yerin yöneticisi.tutumudur. Yiğit için . akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. . sinsi sinsi içeride çalışırlar Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. (Azı bilmeyen.yararlanmak isteyen birtakım asalaklar bulunur Bir yerden alacağınızı umut ettiğiniz para ile başka yere olan borcunuzu ödenmiş saymak tedbirsizliktir.ise önemli olan şey. çoğu hiç bilmez . Olursa o toplum iyi yönetilemez.Bir toplumu çökertip yıkacak öğeler. büyüğü için önemli olan işleri iyi denetlemesidir. Bir kişinin dürüstlüğünü kanıtlayan dav¬ranışlardan biri de alışverişteki . nüfusun çokluğu ile değil . Çünkü ala¬cağımızı alamayabiliriz ama . İyi insan hile yapmaz.doğurabilir Birçok insan çıkarları için alışverişte başkalarını aldat¬maktan çekinmez. sözünün eri Olmasıdır Bir'anne için bir kız çocuk gereklidir. başkalarını aldatmaz .Birden çok kişinin söz sahibi olduğu iş yürümez . VİCTOR HUGO Bir yerde güzel ve değerli şeyler varsa bu şeylerin etra¬fında da bunlardan . Ancak kız çocukların fazla olması da annelere sıkıntı verir.Kızların iyi evlilik ya¬pıp yapmamaları anaların sıkıntısıdır Birbirini etkileyici şeylerin bir arada bulunması isten meyen sonuçlar .Bir toplumda iki baş (yönetici) olmaz. her bakımdan anaya yardımcıdır.(Biri bilmeyen bini hiç bilmez. Çünkü kız çocuk¬lar". ALBERT EINSTEIN Bir ulusun büyüklüğü .bulamazlar .

her gün piliç Boğaz dokuz (kırk) boğumdur .Bodur tavuk. Borç giderek artar.Borçlunun dili kısa gerekZorunlu kalmadıkça . üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. iyi güne kalmaz.Biri yer biri bakar.bir gün başına ge¬lir Bitkilerde. hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da kö¬ken ve soy önemlidir. kıyamet ondan kopar Birisi için kötülük düşündüğün zaman aynı şeyin kendi başına gelebileceğini de düşün.kurtulamaz Borcun iyisi vermek. akılsız dosttan hayırlıdır . insan . bel bel bakar Borçlu.Bitli (kurtlu. "Akıllı düşman. dostlukları unutmama¬mız gerekir.olmanın en önemli özelliğidir ':bkz.Borcu ertelemek doğru değildir. Sana yapılmasını istemedi¬ğini başkasına yapma. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. derdin iyisi ölmekİnsanlar için en kötü şeylerden biri. çürük) baklanın kör alıcısı olur Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir. Bu. İlk fırsatta ödemek gerekir. LA ROEHEFOUCOULD Bize yapılan en küçük iyilikleri. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. işin yoksa şahit olBorç.insanlar ye¬tişir . Yaptığın kötülük . İyi tohumdan iyi ürün elde edildiği gibi soyu temiz ailelerden de sağlam karekterli .Borcun yoksa kefil ol. Belki elimiz daha da daralır. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek.Bol bol yiyen. çalışıp borcunu ödemeye uğraşmadıktan sonra üzülmekle borcundan .

kuyruğu. Kötü yolda olan kimselerin bunun karşılığında pek çok şeylerini kaybedecekleri mutlak¬tır. yiğidin kamçısıdır. Çünkü borçlu. derdin iyisi ölmek.borç almamalıdır.Borçlunun duası alacaklıdır. borçluyu teselli etmek amacıyla da kul¬lanırı). borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır.Yoksulluk ve borç içinde olup bey adı taşımaktansa. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. borcunu ödeyebilmek için daha çok ça¬lışır. Bostana dadanan eşeğin.alacaklısına karşı haklı da olsa aşağıdan almak durumun¬da kalır.Borçsuz çoban. borçlunun yaşamasına bağlıdır. Borç. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. Karın doyurmayan soylu¬luk unvanlan işe yaramaz.İnsanlar için en kötü şeylerden biri. yakayı her eleve rişinde ce¬za göre göre insanlıktan çıkar. belki de öldürür. düşman öldürmekle tüketilir.Borcun iyisi vermek.Borç. borçsuz çoban olmak daha iyidir. dert uzayınca alırBorç uzadıkça borçluluk dugusu azalır. (Bu söz. İlk fırsatta ödemek gereıdr.Borçtan korkan kapısını büyük açmazBorç edip onun sıkıntısına düşmek istemeyen kişi. Başı eğik olur. kulağı olmazHırsızlığı huy edinen kişi. büt¬çesine göre hareket eder. hastayı güçsüz bırakır. benzi sararırBorç.Bostan gök iken pazar (-Iık) yapılmazNasıl gelişceği ve ayrıntıları . Borç giderek artar.Borçlunun ölmemesi için en çok alacaklısı dua eder.Borç vermekle. Bütçesine uygun bir yaşama yolu tutarBorç uzayınca kalır.Borçlu ölmez. Fakat hasta edecek kadar üzer. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. düşman vurmaklaBorç ödemekle.Borcu ertelemek doğru değildir. Belki elimiz daha da daralır.Borçlanan kişi. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. Çünkü alacağını alabilmesi. Borçlu. şaka yollu. Hastaİık uzayın¬ca da. iyi güne kalmaz. kişiyi öldürmez. yoksul beyden yeğdir. çeşitli nedenlerle borcunu ödememe yoluna gider.

Bilgi ve erdemden yoksun olan kişi.Bilgisiz. Çünkü insanların huylan hem kolay anlaşılmaz.Boş çuval ayakta (dik) durmaz. . boşboğaz kişileri cezalandırsanız bile huyla¬rından vaz geçiremezsiniz. Aklı nereye eserse ora¬ya gider. boş laflarla çevresini rahatsız eder. hem de çok çeşitlidir. diğer insanlarda aradıkları fiziksel özellikleri bulabilirler. İnsan¬lığa en iyi hizmet. yeter ki topluma yararlı olsun. bir sıkıntı karşılığıdır.Boş fıçı çok tangırdar. kaygısız kişi diğer in¬sanlardan daha rahat yaşar.. Boynuz kulaktan sonra çıkar.Karnı aç olan kişi çalışamaz..Çıkar sağlamadığınız kişiyi bir yere bağlayamazsınız.Aylak kişinin bir amacı yoktur.İnsanlar.Boş gezmek. Bazıları kısa za¬manda ustalaşarak.Boş eşek yorga gider.İnsanlar.. Bu tutumuyla herkesten saygı görür.Böyle baş.. Henüz şekillenmemiş şey üzerinde yorum yapılmaz.Kanıtsız ve gereksemelere cevap vermeyen plân yü¬rümez. böyle tıraş. Her rahatlık. kişiyi herkesin gözünden düşürür. erdemli kişi ise ağırbaşlı ve hoşgörülüdür.Boş işte menzil olmaz. Bilgili. çok konuşur. durumlara da uygun düşen işlem ve yön¬temler uygulanır.Böyle gelmiş böyle giderOlumlu ya da olumsuz alışkanlık ve geleneklerin kolay kolay değişemez. yeteneksiz kişi iyi bir görevde tutunamaz.Boş torba ile at tutulmaz. kendilerinden önce başarı kazananları geçerlerBoyuma göre (boyumca) boy buldum. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım.belli olmayan bir iş üze¬rinde anlaşma yapılmaz. çalışmakla olur. Ama aradıkları huya sahip kişileri bulmaları zordur.Geveze. çeşitli yeteneklere sahiptir. ama kulağı geçer. Bu nedenle de yurt yuva sahibi olamaz.Üzerinde sorumluluk taşımayan.Boşboğazı cehenneme atmışlar: "Odun yaş (az) diye bağırmış. Bil¬giçlik taslayarak.Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsi¬niz.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. Hangi iş olursa olsun.Kişilere de. Onlar yine gereksiz konuşacak bir şey bulurlar.

hırsızlık gibi her an başına bir iş gelebilir.Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?Dostlarımızı istediğimiz ölçüde ağırlayacak olanakları¬mız olmayabilir. Zenginlik bunların yerini tutamaz.Buldum bilemedim.Günümüz insanının uğraşı çoktur.Bugün bana ise yarın sana. yarınki kazdan iyidir. tür¬lü engellerle gerçekleşmeyebilir. Ayrıca birçok iş gününde yapılmazsa önemini yi¬tirir. Ama güler yüzle.Bir şeyin senin olduğuna kuşkıjn kalmaması için gere¬ken bütün koşullar gerçekleşmelidir. hiçbir şeyden mutluluk duyamaz. ambarına girmeden senin sa¬yılmaz. bildim bulamadım. Önünde bir engel kal¬mamalıdır.Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demişİnsanlar için dünyada özgürlük ve vatan her şeyden üstündür. Sağlık.Bugünkü tavuk. zamanında yapılmazsa ertesi günküler de eklenir ve gide gide altından kalkılamaz hale gelir. Yağmur. Özgür olmayan kişi hiçbir şey başaramaz.Bugün bir kişinin başına gelen felâket.Buğdayım var deme ambara girmeyince. Tadandaki buğday.Buğday başak verince orak pahaya çıkar. elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez.Bir şeyin değeri. Bundan ders almalıdır. Ancak aklı başına geldiği zaman da fırsat elden kaçmış olur. oğlum var de me yoksulluğa ermeyince (düşmeyince).Kişi.Bugünkü (akşamın) işini varma (sabaha) bırakma koy¬ma. Günlük işler. Çünkü beklentiler.Uzun süre devam eder.Bülbülün çektiği . Boş zamanı ise yok denecek kadar azdır. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir)Elimize geçen küçük şey. tatlı dille onlann gönlünü hoş etmemiz mümkündür. yarın başkaları¬nın da başına gelebilir. elimize geçme olasılığı bulu¬nan büyük şeyden daima daha iyidir. zen¬ginlik de böyledir. Sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz. Oğlunun sana karşı gerçek tutumunu da ancak ona muhtaç olduğun zaman anlayabilirsin. o şeye gereksinim duyulunca anlaşı¬lır.

Güçlüler güçsüzleri ezer.beğenmeyenler.zenginlik de sonuna kadar güvenil¬meyen. Küçük şeyleri . sürekli olmayan şeylerdir Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik.Elimizden bir şey gelmiyorsa. onları yüksünmemeliyiz Bu dünyada herkesin az ya da çok bir geçim yolu vardır.ya ımıza gelen nisanlara iyi davranmalı.Büyük başın derdi büyük olurBüyük ve .gelenleri güç duruma düşürür.Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir Büyük acılar. öyleyse konuk olarak ya da iş için . . Gençlik. Bü¬yüklerin günahını küçükler çeker -C- . BROUGHAM . sa¬bırlı olup katlanmaktan başka yol yoktur Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim.dili belâsı (-dır)Düşünülmeden söylenen sözler. ÖMER HAYYAM Bütün çabalarımıza karşın düştüğümüz kötü durumları kabullenmemiz gerekir. Bir gün öleceğimiz ke¬sindir. En değerli canımız bile sürekli gövdemizde kalmayacaktır. Her şey değişe¬bilir. kusurları hoş görü ile karşılanmalı¬dır Büyük şeyler.Büyük balık küçük balığı yer (yutar). yersiz konuşmalar in¬sanın başını belâya sokar. Önemli olan bunu .çalışarak çoğaltmaktır Bu dünyada hiç bir şey sürekli değildir.bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz.aranmamalı. güzellik. sıkıntılar içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık . .sorumlu işlerin başında bulunanların tasaları da ona göre büyük olur Bu dünyada her şey geçicidir. büyük şey edinme fır¬satını kaçırırlar Büyüklerin yanlış tutum ve davranışları. küçükleri ya da kendilerinden sonra . küçük şeylerin birikiminden meydana gelir. yâ da kendisine mal eder.

O ne biliyorsa. Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir. zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür.Cahile söz anlatmak.Cambaz ipte. Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini.vazgeçmemek için direnip durur .Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan. deveye hendek atlatmaktan zordur Cahil kişi.kalabilir. okuyup öğrenim görmemiş. doğru onlardır. Bir kazadan ötürü insan ölebilir. sakat . Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi doğrularından başka bir doğru kabul etmez. Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. MEVLANA (Cahile söz (laf) anlatmak deveve hendek a güçtür (zordur . hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker. beceri ve uzmanlık . Çünkü kazaya uğrayan. barınır ve iş yapar. Ama can için durum böyle değildir. balık dipte gerek Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur.sahası içinde çalışmalı. o da görüşünden . Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi. canına değil malına gelsin. o alanın dışındaki işlerden uzak durmalıdır .-ÇÇağrılan (çağrıldığın) yere erinme çağrılmayan (çağ¬rılmadığın) yere gidip . Öyle de inatçıdır ki deve nasıl hendek atlamamak için direniyorsa. dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir . bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir.yerini dar eyleme Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

İyi beslenmeyen.önem vermelidir . bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. kendi çıkarından asla taviz vermez . fedakârlıklar gösterirse de (bunun da bir yeri ve sınırı vardır).. 2. bu durum hemen her insanda göze çarpar. gerekse .(Can cümleden aziz (dir Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar.1 canı. İster eğitim. gerek sorunlarını çözmesi. dinç ve dayanıklı olamaz. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur. diğer canlardan daha önemli olur. gerek iş yapması. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. Bu.Can canın yoldaşıdır İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz.konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca. insan büyüdükçe. O anda kendi .konuşup dertleşmesi için zorunludur . huy da onun benliğine iyice yerleşir.Can boğazdan gelir Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. Kimi istisnalar hariç. vahim . . yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı. O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa. bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar.Can çıkmayınca huy çıkmaz Huy. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür. İnsanla birlikte var olmaya başlar. ister başka bir yolla olsun. insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. kişiliğinin bir parçası hâline gelir. iyi beslenmeye . İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir. Bir arkadaşa.

Nasıl sağlıklı bir insan. yetime.kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse. yardım seven. Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır. eli açık olan. İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder. muhtaç kimseleri gözeten kimsedir.Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez Sürekli bolluk. sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya düşmeden rahatlık. aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir. kimsesize.ulaşır . düşküne yardım ederlerse sevap işleyecekler ve öbür dünyada .yaptıklarının karşılığını kat kat fazlasıyla göreceklerdir . Eğer böyle davranırlarsa. korkağın kılıcından keskindir . yolda kalmışa. Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler.Canı yanan eşek attan yürük olur Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse. para ve malını esirgemeden veren. kişinin ölümüne kadar öylece .bilemez . rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler.Cesurun bakışı. huzur ve mutluluğun kıymetini . çok iyi sonuçlara .Cennetin kapısını cömertler açar Cömert kimse.devam eder .

ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün.Cins horoz yumurtada (iken) öter Kimi soylu ve değerli kimse. parasını bol bol harcar. böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer. sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve . dolayısıyla . Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar. başarılı bir insan olup yararlı işler yapacağını .ortaya koyar . Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar. yiğit derler candan ederler Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar. Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de. mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur.Cins kedi ölüsünü göstermez Şahsiyetli.söylemez . soylu bir kimse. Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler. Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur. Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler.Kimi cesur insanlar kararlıdır.kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz . sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler. ona buna yedirir. olmayacak bir dövüşe atılır. eğitim çağına gelmeden kendini kimi hareketleriyle belli eder. bu sırada birisi çıkıp canından . sonunda tüketir.eder onu Ç .Cömert derler maldan ederler. Benzer bir şekilde. daha bebekken. bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını.

Çünkü gittiği o yerde insanların rahatını .derece zordur. Bir çalının gül açması mümkün değildir. ayrıca inatçıdır ve bildiğinden de şaşmaz. ancak o görevin ehli. Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde. Dolayısıyla onu yola getirmek.Çabuk parlayan. . ona ne söylerseniz boşa gider . çabuk söner Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar. Geleneğimize göre çağrılmadığı yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. çalarlar kapını . yasa ve kurallara uymaksızın önemli mevkilere.1 Ancak öfkelenip kızdıkları gibi de çabuk sakinleşirler. makamlara çok kısa zamanda gelirler.Çalma elin kapısını.. 2.uzaklaştırılırlar . ancak gül ağacından alabilirsin. Gülü.kaçırabilir . bir yapısı vardır.Çağrılan yere erinme. Bu sebeple yapılan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gereği olarak gitmelidir. Toplum dayanışması bakımından bu bir görevdir. Kişi. çağrılmayan yere görünme İçinde yaşanılan toplumda sosyal ilişkiler oldukça önemlidir. Çünkü tabiatına aykırıdır. ondan olumlu davranışlar beklemek son . Bunun gibi cahil kimselere de bir söz anlatmak hemen hemen mümkün değildir.Çalıda gül bitmez. cahile söz yetmez Her varlığın bir niteliği. kimi yolları kullanarak. çağrılmadığı yere ise gitmemelidir. o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden . Çünkü cahil kimsenin kavrayışı kıttır.

de böyledir.Çam sakızı. bu tür hareketlerden kaçın. Bu hareket insanların gönüllerini okşar.Çanakta balın olsun. Ama taşıdığı değer büyüktür. alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar .durumda kalırsın .şeydir. başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür. Ne var ki o. İnsan diğer ilişkilerinde . kötülük yapan kötülük bulur . Çalışmaktan .Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar İnsan harcadığı çabanın. Öyle ki .Çarşı iti ev beklemez Boş gezen. çoban armağanı İnsanlar birbirlerini sevindirmek.Kimseye kötülük yapma. mutlu etmek için karşılıklı hediyeleşirler. hiç ciddî bir iş yapmayan ve aylaklığı alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler.hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler . varlıklı insanlar gibi değeri yüksek armağanlar veremez. onları birbirlerine yaklaştırır. kimseyi arkasından çekiştirme. Yoksa günü gelir.nerede olursan ol. Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır. İyilik yapan iyilik. benzer bir şeyi onlar da sana yaparlar ve zor . İnsan ne kadar yoksul olsa da böyle bir eylemde bulunmak ister. arı Bağdat`tan gelir Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin. şurada burada dolaşan. Onun armağanı küçük bir . Davranışı da soylucadır .

Çünkü her kafadan bir ses çıkar. ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. İşlerimiz içinde durum böyledir.Yapılmamış olarak öylece kalakalır . yolcuya kurak. İyi sonuç almak isteyen kişi. tohumunu zamanında ekmelidir. Hemen her işte . cümlenin muradını verecek Hakk . 2.önlerler . Kötü giden.Çatal kazık yere çakılmaz Bir işe.Çiftçiye yağmur. geçimini toprağı ekerek sağlamaya çalışan kimsedir. iyi verim alıp ambarlarını dolduramaz. biri bu yana çeker. Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez.Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır Çiftçi. çok başlılık zarar verir. Bu bakımdan toprağı zamanında ve iyi sürmeli. başkasına muhtaç olup kapı çalar hâle gelir.kim söyleyebilir? Yüce Allah`tan hiçbir durumda umut kesilmez .. Eğer bu işlerini zamanında ve lâyıkıyla yapmazsa. Bu bakımdan . işini zamanında ve iyi yapmalıdır .Çıngıraklı deve kaybolmaz Kimi kişiler vardır ki.durum aynıdır. felâkete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmiş de olsa düzelmeyeceğini .1 eceli gelmeyen kimsenin.Çıkmadık candan umut kesilmez İnsanların ölüm ve dirimi Yüce Allah`ın takdirine bağlıdır. . Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini . nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler. Bir o yana.

Görüldüğü gibi birinin istediği şey diğerinin zararınadır. sonra sözünde durma ve bir yere bağlanıp kalmak ister. Bir kimse de güzel ve sıkıntısız bir yolculuk yapabilmek için kurak havayı ister. bu yüzden . Çobanlık öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. kime neyi nasip etmek isterse o gerçekleşir . onun yararına bir sonuç vermesini ister.etmişse öyle olur. yürek ve mertlik ister.gerçek kişilikleri ortaya çıkar . pehlivanlık da cesaret. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek.kötülük yapmaktan çekinmez. bunun için de çobanlık yapamaz.Çingeneden çoban olmaz. soyu sopu farklıdır.Çingeneye beylik vermişler. önce babasını asmış Sorumsuz. bayağı ve soysuz kimse eline bir yetki ya da imkân geçince mizacının gereğini yerine getirir. Ancak sonucu yine Yüce Yaratan belirler. Ve işe başladığını böyle belli eder . en yakınlarına bile . önce sabır ve sorumluluk. Yetişmesi.Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez Kişilerin ne kadar cahil. görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz. Öyle ki değil yabancılara.pehlivanlık yapamaz .İnsan ne ile uğraşıyorsa. bilgi ve becerisi doğrultusunda yapacağı işleri de birbirine uymaz. Benzer şekilde. O zaman . O nasıl takdir . Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağmura ihtiyacı vardır. Çingenede ise bu hasletler bulunmaz. Oysa Yahudi tam tersine korkaktır. Yahudi`den pehlivan Her kişinin ayrı bir karakteri vardır.

kızın da o işle ilgilenmek zorunda kalacaktır.Çivi çıkar ama yeri kalır Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım.Çivi çiviyi söker Güçlü bir şeyin etkisine. 2. dikkatsizliği yüzünden işi berbat edebilir . sonunda dağılıp çözülür . . İncelikli. Kızını vereceğin kimse ne işle . 2.1 önlemleri alıp koruyunuz. Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan.gayret edelim .. o işten anlamayan birine teslim etme. Çünkü onlar bir kötülük yapmak için fırsat kollarlar.zararlı çıkarsın . ya koyun güttürür ya kuzu Kararını vermeden önce iyi düşün.kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar. en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle . söz atma.Çirkefe taş atma üstüne sıçrar Şerli. kirlenir ve . yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır.Çobansız koyunu kurt kapar Elindeki nesneleri kaybetmek. zorunlu olmadıkça onlara çatma.beceriksizliği. birine kaptırmak istemiyorsanız gereken . Böyle bir fırsatı onlara verirsen onların kötülükleri sana bulaşır. başsız .Çobana verme kızı.karşı konabilir .1 ilgileniyorsa. Bunun için kimseyi incitmemeye. hassasiyet gerektiren bir işi. kırmamaya . etrafa kötülük saçıp duran kimselerden uzak dur. Kabalığı.

dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır.Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu (gıybet) olmaz Çocuk. Bu bakımdan onun gelişip büyümesi. Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı . bir sözün nereye varacağını bilmez. Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez. 2. oyalanır ve dedikoduya .fırsat bulamaz . bunun farkına vardığı anda onun . giydiği haram Çocuğun sağlıklı. hor kullanır. Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir.1 saklısı da olmaz. üstesinden gelemeyeceği.arkasından gitmek ve işle ilgilenmek zorunda kalır . iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir.Çocuğa iş buyuran. Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz. dedikodu yapılmaz. Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir. ardınca sen var Çocuk gerek yaşı. ardına kendi düşer (Çocuğa iş.Çocuğun yediği helâl. kirletir ve paralar. Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarın da kullanamaz. ardına sen düş/ Çocuğu . Çünkü herkes çocukla meşgul olur.(işe sal. Onun için sözün gizlisi ya da . Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz. gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz. belli bir sorumluluk gerektiren işi yükleyen kimse. İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. Çocuğa yapamayacağı.giysilerle donatmak yanlıştır .

onun hakkında yorum yapmak yanlıştır. Önce iş ya da olay . Gerek yeme ve içmeleri. Dolayısıyla duyduğu şeyi . Kendilerine sorulan bir şeyi. Bu sebeple başkasının duyması istenmeyen. ne olup olmadığı anlaşılmalı. sonra hazırlık yapılmalıdır . duydukları bir sözü olduğu gibi anlattıkları.eğitimleri için ellerinden geleni yapıp olmadık zorluklara katlanırlar . çarpıtmadıkları . 2.netleşmeli.Çocuktan al haberi Çocuk gizlilik kavramından haberdar değildir. Bu durum son derece doğaldır.Çocuk büyütmek taş kemirmek Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister. Çünkü anne_baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker.için haberin doğrusu çocuklardan alınır . sır olarak kalması gereken şeyleri çocuğun yanında konuşmaktan kaçınılmalıdır.Çocuk doğmadan kaftan biçilmez Bir iş henüz ortaya çıkmadan. bir neticeye varmadan kimi hazırlıklara girişmek. büyük emek verirler.1 kolayca başkalarına söyleyebilir. yürümeye başladığı zamanda sık sık düşüp şurasını ya da burasını incitebilir. azı karar .Çoğu zarar.bunun için kaygı duymamalıdır . Çocuklar yaşları gereği yalan dolan nedir pek bilmezler.Çocuk düşe kalka büyür Hemen her çocuk emeklemeye. bildikleri ve tanık oldukları bir olayı. Anne_baba . gerek . Bunun yanlış olduğunu da düşünemez..

istese de bunu .gitmek zararımıza olur . Ama bu demek değildir ki her şeyin mahiyetini biliyor.etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir . ölçüyü kaçırıp işte aşırı . . Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü . yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen.Çok arpa atı çatlatır At arpayı çok sever ama ölçüyü kaçırıp da gereğinden fazla yerse zararını hemen görür. bilgi dağarcıklarını zengin kılarlar . fark .Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse. saldırıda bulunamaz. inceliğini kavramadığı pek çok şey vardır.olan “karar” sınırında kalınmalı. Ne kadar çok yer gezerlerse. Bunlardan biri de gezip görerek öğrenmedir.Çok gezen çok bilir Bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır. aşan. Yoksa yaptığı bir hareket. Bunun gibi her işte de bir ölçü vardır. bu yolla. İnsanlar gezdikleri yerlerde gördükleriyle ilgili pek çok bilgi edinirler. Bunları ihlâl eden. Onun da bilmediği. bilgileri de o kadar çok artar.bildikleri üzerine bilgi katarlar. öteye gidilmemelidir .Çok bilen çok yanılır Bir insan çok bilgi sahibi olabilir.Çok havlayan köpek ısırmaz Bilinen şu ki. bağırıp çağıran. söylediği bir söz. aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. Bu bakımdan bilgisi sebebiyle bir insan kendisine güvenip öyle olur olmaz şeylere karışmamalıdır.

Benzer bir şekilde bu kimseleri aç da bırakma. çok gezen bilir İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. İnsanın gücü bellidir.hem de sonuca daha kolay ulaşırlar Çok söyleme arsız olur. ardı arkası kesilmeyen buyruklar vermek. Bunun aksine. yorgun düşer. Oysa çok gezen. gerek para bakımından bir sıkıntıya düşürme. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. . dolayısıyla o kimseler yüzsüz ve söz dinlemez olurlar. çok . aşırı çaba gösterirse çabuk yorulur. sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler . koruduğun kimselere aşırı ölçüde söylemek. yoksa onları kötü yola iter. gerek yiyecek. çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. eğittiğin. Onlar yapacaklarını yapıp gösterirler .Çok koşan (seğirten) çabuk (tez) yorulur Hemen her işte sağlıklı sonuca ulaşmak dengeli çalışmakla mümkündür.(söyleme arsız olur Yönettiğin. eleştirilerde bulunmak sözlerinin gücünü kırıp tesirsiz bırakabilir.bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir . aç koyma hırsız olur (Aç bırakma hırsız olur. haklarını ver. Gücünün üstüne çıkmadan.yapamaz.tehlikelidirler.Çok yaşayan bilmez. Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı . . kendisini çok yormadan çaba harcayanlar hem sürekli çalışırlar. dolayısıyla sonuca da geç ulaşır.hırsızlığa sevk edersin . Gücünün üstünde çalışır.

NERBERT Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur .istenilen verim alınamaz Çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her zaman kalkı¬nırlar ve bol kazanç . doğanın anasıdır . işçilerin gücü de iyi bakımlanyla artırılır . kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez. ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz. zorlamakla.ilişkilerin sonu hüsranla biter Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir . soyluluğu kalmamış. Şahsiyetini yitirmiş. işe yaramaz bir hâle . aslı bozulmuş.Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur . Ağza . çalarlar kapını Çam ağacından ağıl olmaz. G. PASCAL Çalışmadan yaşanılmaz.Çalma elin kapısını. 2. eskimiş.Çalıştırılan kişilerin hakkı verilmezse.elde ederler Çalışma . el çocuğundan oğul olmaz Cambaz ipte balık dipte gerek Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. sıkış¬tırmakla iş görülmez .Cahilin sofusu şevtanın maskarası Çalışanların ya da bir toplumun başarılı olması yöneti¬cilerinin tutumuna ve becerisine bağlıdır.Çürük tahta çivi tutmaz Gerçek niteliğini yitirmiş. mutlak bir dinlenme ölüm demektir.kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma gerekir .. Bu gibi kimselerle kurulacak . En kolay iş dâhi emek harca¬mayı gerektirir.1 gelmiş bulunan bir şeyi.Çalıştırılan araçların. İyi idare edileme¬yen kişilerden de. toplumlardan da .

(Can çıkar huy çıkmaz Can cümleden aziz ' dir . .Can canın yoldaşıdır (Can çıkmayınca huy çıkmaz.(Canı cana ölçmeli (ölçmüşler . Varlıklar. şekli vardır.Cana gelecek (kâra. korku ölüme sürükler. SENECA Cesaret insanı zafere. HZ. MUHAMMED . Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir.Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır Canı yanan eşek attan yürük olur Canlı. PULDIUS CYRUS .Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar Çanakta balın olsun.Çerçi başındakini satar Çerçi kızı boncuğa âşıktır Cesaret cennete .korkaklık ölüme götürür.kendilerine has özelliklerini yitirirlerse önemleri kalmaz . zarar) mala gelsin . (Pekmez gibi malın (olsun.(Can boğazdan gelir (geçer "Can candan şirindir 'tatlıdır .. Antakya'dan sinek gelir . cansız her varlığın göze hoş görünen bir düzeni. SENECA Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz.Çarşı iti ev beklemez Çatal kaşık yere batmaz Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez Çekişilmeyine pekişilmez Çengi ölüsü çalgı ile kalkar Cennet anaların ayakları altındadır.

kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır.barışta da vurucu olacak¬sın Çevrenin eğilimi ne olursa olsun.Çiğnemeden yutulmaz . yapabildiğini (ya . inançla dolu bir insandır. ilgilerini de keserler . ya da ürünü azalır.Çift ile koyun. söz kendisinden bi¬ten kişi. onların gerekli bakımını da ihmal etmemeliyiz.da istediğini) yapar Cibilliyetsize ilim öğretmek.sevmez Çevrende hatırı sayılır. savaşta da .GARDONY Çift edersen bağlanırsın.Çık çık eden nalçadır.eşkıyanın eline kılıç vermektir. yolcuya kurak.ateş ısıtmak. insanlara çıkarları için yanaşırlar. bağ edersen eğlenirsin .Cesaretle dolu bir insan. gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın. bir sebeple ya ürün alamaz. cümlenin muradını verecek Hâk . kırk tane "gelecek yıl" çık¬mış Çiftçinin ürünü her yıl bir âfete uğrar. MEVLANA Çiçek koku vermek. G. O da her yıl umudunu gele¬cek yıla bağlar.dostluklarını da. Hayvanlara eziyet edenleri Tanrı da . Yiğit olarak anılmak istersen.Çiftçiye yağmur.Çiftçinin karnını yarmışlar. Bu.Çıkarcı kişilerin dostlukları işleri bitinceye kadardır (Çıkmadık canda umut var (-dır). İste¬diklerini elde edince . böylece sürüp gider . sözü geçer bir kişi olmak ister¬sen. iş bitiren akçadır Çıkarcı kişiler. CİCERO Çeşitli yönlerinden faydalandığımız hayvanlara eziyet etmemeli. kalanı oyun . (Çıkmadık candan umut kesilmez Cin tutana bir muska yeter .

Çoban armağanı çam sakızı Çobana verme kızı.(Çingeneye beylik vermişler.Çirkefe taş atma. ya koyun götürür ya kuzu (Lâfın azı.Çobanın gönlü olunca (olursa) tekeden süt (yağ) çıkarır . O sevginin gösterileceği . başkalarının yanında göstermek hafifliktir. (Çocuğu işe sal.((Çocuğa iş.Çıngıraklı deve kaybolmaz Cins horoz yumurtada öter . ardınca sen var. önce babasını asmış (kes¬miş .) .Çivi çiviyi söker .Çingene ciğer pişirir.(kızı. üstüne sıçrar Cirmi.?Çingene çadırında musandıra ne arar . yemeden karnın şişirir .Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu.ona büyük bir servet bırakmış olur. ardına sen düş.yemeden doyduğunu söyler . ardınca kendi gider. Kocaya olan sevgiyi şurada burada.Çobansız koyunu kurt kapar Çocuğa iş buyuran. uzu çobana verme . beşikte sevmelidir.Çivi çıkar ama yeri kalır . pişirdiği yemek bitmesin diye . ETIENNE GILSON Çocuğu kucağa almadan.) (Uşağı işe koş. para harcamaktan o kadar korkar ki.Cins kedi ölüsünü göstermez . sen de ardına düş Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten.Çingene çingeneye çalmadıkça kasnak boynuna geçmez . ya kovun götürür ya kuzu .yer aile mahremiyeti içinde kalmalıdır . gıybet) ol¬maz .

babalarının yeteneklerine göre değil. Giderek bu sanatı öğrenir. Bir kumaşın bile özelliğini anlamak için bir . özellikle kız çocuklarının eğitiminde anne¬lerin önemi büyüktür. azı karar .Çocuk seversen beşikte.Çocuğun yediği helâl.kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. ilgilenirler.parçasına bakmak yeterlidir Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin.Çocuktan al haberi . . Büyüyünce de bu sanatı yürütür.Çocuğun soyluluğu. daha bebekliğinde her ha¬linden anlaşılır .Çoğu zarar.Çocuk düşe kalka büyür . Her çocuk bu . küçüklere iyi örnek olmaya çalışmalıdır Çocuklar. koca seversen döşekte Çocuk yürümeye başlayınca sık sık düşer.. değeri.nedenle büyükler. üzülmemelidir. FRANKLİN Çocukllar ana ve babalarından.Böylece babasının sanatını oğlu devam ettirir Çocuklara. Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir. annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanıl¬mamış olurlar. küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya .evrelerden geçecektir Çocuklar daima en yakınlarındaki büyüklerini kendileri¬ne örnek alırlar.özenirler. PLATON Çocukların.Çok bilen (söyleyen) çok yanılır . ağlar. Bu nedenle yetişkinlerin iyi küçüklere iyi örnek olmaları gerekir . giydiği haram . Nitekim bir kızın özelliklerini öğren¬mek isteyenler. Bu . daha küçük yaşta ister istemez babalarının sanatı ile karşılaşır.

Cömert de ölecektir. . küçük mutluluklar .Çok naz âşık usandırır Çok söyleme arsız edersin. .etmenin yollarını arayıp bulmalıyız Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi basardır: Yağma. az verme hırsız olur . çok para (mal) haramsız olmaz .Çok gezen tavuk ayağında pis getirir . başkalarının haklarına el . Çok dinleyen hem çok şey öğrenir.Çok el ya yağmaya ya yolmaya .Çok havlayan köpek ısırmaz Çok istediğimiz şeyi elde etmek için yâlnızca çok iste¬mek yetmez. yiğit derler candan eder¬ler .koyma. Oturup durana göre.olmaz . iyi yaşama fırsatı bulmuş olmak.hem de çevresini rahatsız etmez . Ya da yolma. aç bırakma hırsız (yüzsüz) edersin. konuştukça hatalara düşer. tez) yorulur . Onu elde . yani yasal çerçevede çalışıp kazanma Çok kısa süre de olsa. Bol kazancın . her gittiği yerde birşeyler öğrenecektir.Çok koşan çabuk (çok. sıkıntılar etkili . dertle yoğrulmuş kişilere küçük dert¬ler.içinde de yasa dışı elde edilmiş paravardır Çok konuşan.Çok dert çekmiş.(arsız olur. İkisinin üe gi¬decekleri yer aynıdır Cömert derler maldan ederler.dağarcığına sürekli olarak yeni bilgiler katacaktır .yaşamak güzel şeydir Çok konuşan kimsenin sözleri arasında mutlaka yalan bulunur. nekes (cîmrî) de. (Yüz verme .Çok lâf yalansız.Çok gezen çok bilir Çok gezen kişi.

hareket eden varlıklardır.Çul içinde aslan yatar .. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler. dostlar.Çürük tahta çivi tutmaz -D.Dağ dağa kavuşmaz.Çömlek demiş: "dibim altın". tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar. Arkadaşlar.sabır ve cesaret gösterilsin. makamlara çıkan ve .Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Güçlünün daha güçlüsü. toplumda yüksek mevkilere. insan insana kavuşur İnsanlar gezen.Damlaya damlaya göl olur . Yeter ki gerekli azim. bir yerde karşılaşabilirler. yılgınlığa düşülmesin . günün birinde.karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler . kaşık demiş: "girdim çık¬tım . dolaşan. yetkilinin daha yetkilisi.sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik olmaz .1 yöneteni vardır. yönetilmez sanılanın bir . 2. . hatta hiç . Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa.Çömlekçi suyu saksıdan içer . yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilecek bir yol vardır.Cömertle nekesin (nekesle cömerdin) harcı birdir ".Dağ başı dumansız olmaz Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. Çözümü güç meselelerin.

karakter vb. güçlükleri zorlanmadan yenecektir. bilene sorup .görülmemelidir.Danışan dağı aşmış. işleri kolaylaşacak. dostluk ve arkadaşlık kuracaklar. uygun olmayan . Kötü. Bu durumda yapacağı tek şey.Darı unundan baklava. Aksine hareket etmek.Davul dengi dengine çalar Bir işte çalışacaklar.araç ve gereçlerle iyi bir şey. Bunun için küçüktür.Her çok azdan olur. Bu durumda. önemsizdir deyip hiçbir şey hor . bunların önemi bilinmeli.Davulun sesi uzaktan hoş gelir . insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir. çarçur edilmemelidir . incir ağacından oklava olmaz Her işin kendine has araç ve gereci vardır. danışmayan (-ın) yolu şaşmış Kimi meseleler vardır ki. kaliteli bir ürün alınamaz .danışmaktan kaçmak. O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. Aksi takdirde kısa zamanda anlaşmazlıklar . bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır. alışkanlık. işleri zorlaştıracak. insanı çıkmazın içine itecektir . kurulan ilişkiler bozulur .başlar. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler.) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler. makam. özellikle de evlenecek olanlar her bakımdan (zenginlik. azdır.

başına getirir (gelir türlü) belâ Kavrayışı kıt. Onun .zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar . çok zarar görür . yaş. hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen. sorumluluk nedir bilmeyen.İçindekilere hiç tat vermeyen. duygu.) kendilerine benzeyen. istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan. ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında olmayan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir. imam ölüden Kişiler. aşırı davranışları olan kimselerle ne işe girilir. uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden .Deli ile çıkma yola.Değirmen iki taştan. ortada düzen diye bir şey kalmaz. eğitim v. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez. kurulan beraberlikten . onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay.de hayır gelmez . işte o .yolculuk edilir. Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. hoş ve sevimli gelir. kavrayışı az. Buna kalkışan başına türlü dertler alır. ne de . muhabbet iki baştan Birlikte iş görmek. birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır. her bakımdan (mevki.hoşlanıp onlara yaklaşırlar . akılsız.b.Deli deliden hoşlanır. fikir. Ne zaman ki işin içine girerler. birlikte yolculuk etmek.Deliye her gün bayram Aklı kıt.

Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır . çekiçle dövülüp işlenebilmesi için önce ateşte ısınıp kızarması. Böyle kötü bir durumda bulunan kişi.Derdini söylemeyen derman bulamaz Her derdin.(Demir nemden. sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur. kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi. Bunun gibi her işin yapılması. hemen her gününü bayram neşesi içinde .geçirir . insanı gam yıkar Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına. o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan .Denize düşen yılana sarılır Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen. müşkülün. çöküntüye uğramasına. içinde bulunduğu bu . çaresiz kalan. için için erimesine. güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir.Demir tavında dövülür Demirin istenilen biçime sokulabilmesi. harap olmasına da üzüntü. insan gamdan çürür (Duvarı nem.için günlerin birbirinden farkı yoktur. onlardan .yardım bekler. Öyle ki.her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir . en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır. yumuşaması gereklidir.yararlanmak gereklidir . Bu bakımdan insan .

kalkan kimse.azaltmaya çalışmalıdır .Dervişin fikri ne ise.hor görmemelidir. kimseyi . sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir . elindeki yetki ve imkânların genişliği ile övünmemeli. yapılmayacak bir işi yapmaya .Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Tamah. bunun cezasını fazlasıyla çeker . onu tehlikelere iter. Devamlı kafasında ve gönlünde taşıdıklarının . yakınlarına açmalıdır.gündemde kalmasını ister .Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir. zikri de odur Bir insan ne düşünüyor. açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur. açığa vurur.(Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar İzin alınmadan girilmeyecek bir yere girmeye. gönlünden ne geçiriyorsa. bunu hareket ve sözleriyle belli eder. Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir. . İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini .durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere. Çünkü ondan büyüğü ve üstünü her zaman vardır .Dertsiz baş (kul) olmaz Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır. . bunlara sırtını dayayarak büyüklenmemeli.felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar .Deveden büyük fil var Hiçbir insan sahip olduğu makamın büyüklüğü.

insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir . fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu.olabilir . sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir. Eğer bunları elde etmek . Bunlara göre devletin malı çalıp çırpmakla. küçük hacimli bir nesnedir. bir işe girişme. ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların .istiyorsak. Dilini tutmayan. menfaatçi kimseler soygunculuğu kural edinmişlerdir.Dilin cismi küçük. cürmü büyük Konuşma organımız olan dil.Dibi görünmeyen suya girme İç yüzünü iyi bilmediğin. yoksa .Dikensiz gül olmaz Hoşumuza giden. Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler . başıma geleni senden bileyim İnsanların başına kimi felâketler.. anlamadığın. eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir.tehlikeye düşüp zararlı çıkabilirsin .Devletin malı deniz. yemeyen domuz Kimi vatan haini.başlarına belâ geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür . hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz . Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir. rüşvetçi.Dilim seni dilim dilim dileyim. bir yolunu bulup da bu maldan aşırıp yararlanmayandan daha budala kim . yemekle tükenmez. öğrenmediğin. bizi sevindiren.

yanından ve yöresinden ..Doğrunun yardımcısı Allah`tır Hak ve adaletten kopmayan. Böyle bir ortamda doğru sözlü olan. her türlü kelimeler de kolayca çıkar.önce söylediğini sonra inkâr edip başka şekle çevirebilir . sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez. Herkes onu kınar.görebiliriz . ele geçmeyen. kötü.Dinsizin hakkından imansız gelir Acımasız. fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan. insan doğru olmayan. ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar. .Dilin kemiği yok Dil kolayca her yana dönebilir. insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha .Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Daha ihtimal dahilinde olan.kötü bir kişi gelebilir . Çünkü beklediğimizin aksine bir durumla karşılaşıp zarar .Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı. hile. henüz ne olacağı belli olmayan. ortaya çıkmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak ve kesin karar vermek doğru değildir. işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce .Allah her zaman yardım eder . Bu özelliğe sahip olan dilde. birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir.

uzaklaştırmaya çalışır. çöküp ezilmesi kaçınılmazdır.Doğru söz (ağıdan) acıdır Kimi insanlara (özellikle yalancı. yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir. Dolayısıyla çıkarları zedelenen.Dolu bardak su almaz Bilinmeli ki. taşıyacağı bir yük vardır. Eğer bu yükten fazlası kendisine yüklenir ve taşıması istenirse verimli bir sonuç da umulmamalıdır.geciktirirler . her insanın kaldıracağı. İşi aksatıp . kusurları yüzüne söylenen. anlaşamaz ve birbirlerine düşerler. yanlışlarını. Çünkü gücünün üstündeki bir yükün altından yıkılıp kalması. Çünkü her biri bir yana çeker.yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar .Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Her tedbir. tehlikenin büyüklük oranı düşünülerek alınmalıdır. 2. ikiyüzlülükleri . Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder. düzensizliklerini. Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul . ahlâkı bozuk) kusurlarını.1 olan tehlikelere küçük ya da zayıf tehlikelerle önlenemez. birbiri ile anlaşması mümkün olmayan birden çok yetkili kimse getirilmemelidir.işi yüklemek lâzımdır . Bir işin başına. Gücü büyük . çıkarcı.etmezler . Bu bakımdan her kişiye ancak yapabileceği bir .

düşman ayağa Temiz giyinip kuşanmak hem dost. eski düşman dost . Eski düşman da domuz derisi gibidir.ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir . insanın iyiliğini isterler. hem de düşman için oldukça önemlidir. yakın arkadaş. Çünkü kolay .Dost acı söyler Dost sevilip güvenilen. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana. Üstünde namaz kılınamadığı gibi oturulamaz da. dostluğuna inanılamaz. “Boş fıçı çok langırdar.. Bu nedenle onun derisi de kullanılamaz. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi.kolay düşmanlık duyguları silinmez .Dost başa bakar. acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler.Dolu küpün sesi çıkmaz Bk. Eti haramdır. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek.” Domuz derisi post olmaz. kusurlarımızı. Ne kadar iyi niyet beslerse beslesin.söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız . gönüldaş. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. . Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. Hiç ummadığımız bir zamanda bize kötülük yapabilir. iyi görüşülen kimsedir. Düşman kimselerin aksine. yakınlık gösterirse göstersin ona güvenilemez. Bu bakımdan iyiliğimiz için . Amaçları bizi düzeltmek.olmaz İslâm dinine göre domuzun her şeyi pistir. beslenmesi yasaktır.

felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur. sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır .Dost ile ye. bizi kara günlerimizde de yalnız . Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde tatsızlıkların baş göstermesi.durumda bekler .olduğunca kaçınmalıdırlar . alış veriş etme Her türlü alış verişin temelinde çıkar yatar. ya da alışveriş yapmaktan mümkün . dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. giderek de dostluğu bozması mümkündür. İyi ve mutlu günlerimizde olduğu gibi.. etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz? Kuşkusuz hayır. arkadaşlık eden.Dost kara günde belli olur Varlıklı. Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle günlerimizde. iyi. yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur.Dostluk başka. O hâlde dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok dikkatli olmalı. güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran. iç. Bu ancak işlerimizin kötü gittiği. dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır . üzüntülerimizin arttığı. . alış veriş başka Alış verişin temelinde çıkar. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar.Dost dostun eyerlenmiş atıdır Hakikî dost.bırakmayan.

Biliriz ki.gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır . Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli.O hâlde ibret alınmalı.Bu kişiler arasındaki dostluk. Öbür dünyaya götüreceği ise iyilik ya da kötülükleridir. varlık.Dünya tükenir. insan gamdan çürür . kendisini sıkıntıya sokmamalı. Ancak o bile bu eşsiz egemenliğine rağmen ölümden kurtulamadı. bu dünyaya tamah edip bel bağlanmamalıdır . . insanı gam yıkar “.Bk. İnsan. Süleyman. birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli . hayvan ve rüzgâr bile Allah`ın izniyle onun hükmüne tâbi idi.Dünya malı dünyada kalır Mal.Duvarı nem.Dostun attığı taş baş yarmaz Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez. İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya götürecek güçte değildir.Dünya Sultan Süleyman`a bile kalmamış Peygamber Hz.onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir . cin. yalan tükenmez . insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir. öbür dünyaya gitti.kılmaz . . . servet. aynı zamanda büyük ve zengin bir hükümdardı da. “Demir nemden.

insanların yalan söyleme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle mümkündür. Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. yalanın hemen her yerde barınmasına imkân hazırlamıştır. kalkmaz bir Allah Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. hele bir yol düş de gör Zenginliğini.kibirlenmemelidir . Bu bakımdan insan kendini büyük görmemeli.Düşman düşmana rahmet (gazel. itibarını kaybeden ve bir felâketle karşılaşan kişinin etrafında kimse kalmaz. O. . zengin de yoksul düşebilir. eline fırsat geçse kötülüklerin en beteriyle üstünüze . makamını.Düşmez.yürür .ise. Sağlıklı bir insan hastalanabilir. Yalanın ortadan kalkması. dolayısıyla yalan sürüp gidecektir . çünkü çıkar sağladıkları kaynak kurumuştur.Düşenin dostu olmaz. yumuşama ve bir iyilik umulup beklenmemelidir.Dünyada yalancıları saymak mümkün değildir. Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi. ancak bu duruma düşen bilir . güzel ve mutlu günlerin dostları birer birer kaybolur. Bunun böyle olduğunu . yasîn) okumaz Hiçbir zaman düşmandan bir yakınlık. Yalancıların çokluğu. Olumlu ve olumsuz tüm değişmelerin dışında kalan sadece Yüce Allah`tır.Ancak bu da çok zordur. iyi. büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler. elindeki imkânların sürekli varolacağını düşünüp de .

E . Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık. inleyen ölür Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir. Bütün bu hareketleri .Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır .Eğilen baş kesilmez Bize teslim olan. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. kendisini yargılayacak kimselere çatar.kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır . . sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler. yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler. öfkelerini üzerine çeker. bize sığınan kişi bağışlanmalıdır. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler. kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. baş ağrısı bahane Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür.kurtulamayan ağır hasta da ölür . hatasını anlayıp af dileyen. Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. Öte yandan inlemekten . şaşkınlığa düşer.Eden bulur. bu dünyada olmasa bile öbür dünyada. büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse.Ecel geldi cihana. Asıl neden kişinin .onu kötü bir sona ulaştırır . onları kötüler.Eceli gelen köpek cami duvarına işer Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış.

Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl sahibine iade etmek zorunda kalacaktır . yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır. nitelikli araç ve gereçle iyi iş yapılır.insan. benzer şekilde . istediğin gibi yer.Eğreti ata (el atına) binen tez iner Başkasının malına. Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru konuşmalı.Eğri otur..Ek tohumun hasını. çekme yiyecek yasını Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt.karşılığını alabilesin . doğru söyle Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin. doğruyu eğri diye gösterirsen toplumu ayakta tutan .Elçiye zeval olmaz İki taraf arasında uzlaşma sağlanması. bu .1 yatırılmalıdır. Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı bilinen bir şey. sana kimse karışamaz. yalandan kaçınmalısın. olumlu sonuç alınır . Bunun gibi nitelikli . .Ekmeden biçilmez Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı.güven duygusunu sarsmış olursun . eğer çıkar kaygısı ile yalan söyler. Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki. götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa. içer. bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse. para . giyinir ve oturursun. 2.

derinden acı duyarak işe girişmezler. Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir. bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını. değirmen yel ile Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa. Bu bakımdan birinin derdine çare bulacak kimseler olayla ne kadar ilgilenseler de . .kurulmuştur.keyiflerini bozmazlar. onlara acı verir.Bu bakımdan cezalandırılamaz . başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz. .El el ile.toplumu güçlü kılar . “hiç . işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır.kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir . insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır. iki el de yüzü Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir. insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz . kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine .El eli yıkar. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar. acele etmezler .El elin eşeğini türkü çağırarak arar Hiç kimse.sözlerden sorumlu tutulamaz.El elden üstündür Bir kimse.

haince davranmamalıyız. bıçak.insanın sadece kendisi değil. kurduğu tuzağa önce kendisi düşer. kötülük etmemeli. halk .. .Emanete hıyanet olmaz Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı. taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur.El kazanı ile aş kaynamaz Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız.El ile gelen düğün bayram Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır.Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir. başarısız olabiliriz ?El mi yaman. bunun için tuzaklar kuran kimse. bey mi Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler.tazelenir ve kişiyi üzer . ne .yarardan çok zarar getirir .(El yarası onulur (geçer. evvelâ kendi düşer Başkasının kötülüğünü düşünen. Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz. Çünkü hatırlandığı her an acı . çünkü .El için kuyu kazan. ona . hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz. iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz Silâh. asıl güç halktadır. Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a. herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür .yöneticilerden her zaman ağır basar .

mutlaka bir gün öderler . arkaya kalır . Bize düşen onların güvenine lâyık olmak ve .duyarlar.Er ekmeği er kursağında kalmaz Mert. alın teri . başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır. Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç . bunun karşılığını .de örf ve âdetlerimize yakışır.dökerek kazanmamız şarttır . her zorluğa katlanır.Er olan ekmeğini taştan çıkarır Çalışkan.Erkek arslan dişisinden kuvvet alır Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez.Emek olmadan yemek olmaz Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz. gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz.arayıp bulur . Bu desteğe kavuşanların başarıları daha da artar . Yiyip içmek. cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar. namuslu. harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil. rızkını .Erteye kalan.emaneti titizlikle korumaktır .

Bunu önlemek insanın elinde değildir. Bu bakımdan kimi ufak tefek meseleler yüzünden birbirlerine düşman olamazlar. Dolayısıyla dostluğu oluşturacak güven bağı henüz . acı ve tatlı günleri birlikte paylaşmışlar. aşırı ölçüde durulup titrememelidir . Kolay kolay bozulmaz. kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse. Öte yandan yeni dostlar arasında ise böyle bir dostluktan söz edilemez. hangi mevkiye geçerse geçsin. başka bir zamana bırakılmamalıdır. üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz. Bu bakımdan bir şey .Eski dost düşman olmaz. erken davranmayan fırsatı . birbirlerine duydukları güveni içinde oldukları zamana kadar taşıyabilmişlerdir. bilgisi olmayan. Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini. bayağı ve kötü . eşek yine eşektir Hiçbir yeteneği. sıkıntılara ve acılara birlikte göğüs gerip tavırlarını tam olarak ortaya koyamamışlardır.oluşmamıştır .kaçırdığı için o şeyden fayda temin edemez . ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz.Esirgenen göze çöp batar Titizlikle korunmak istenen. yenisinden vefa gelmez Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır. Çünkü birbirlerini yeterince denememişler. sırasını geçiren. Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar pek çok sıkıntılı.Eşeğe altın semer vursalar. Geç kalan.Bir iş zamanında yapılmalı.üzerinde gereğinden fazla.

güzellik ve inceliğin farkına . kimi kısa der Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur. Bunlar kimi zaman . birbirine .Eşeğini sağlam kazığa bağla.almalı. kaba ve zevksiz kimseler bir şeyin gerçek değerini bilemez. İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir . zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı.olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi . ana-baba ile evlâtlar birbirine çok yakın insanlardır. tanesini bırakır Kavrayışsız. şundan bundan fikir almaya çalışırsak her kafadan bir ses çıkar. anlamsız bulup hiçler. Karı-koca.ters öneriler kafamızı karıştırır. yani o konuda yüce Allah`a güvenmelidir . bilgisiz. hata yapmaktan geri . sonra Allah`a ısmarla Akıl insan içindir. suyunu içer. Eğer ona buna açar.Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez İçine düştüğümüz kötü durumlardan.Etle tırnak arasına girilmez Ortaya çıkan aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir.unsurlarla değiştirmek mümkün değildir .Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme. kimi uzun.durup kendimizi korumalıyız .Eşek hoşaftan ne anlar. başımıza gelen felâketlerden ders almalı. sonra da tevekkül etmeli.varamaz . işin içinden çıkmamız da güçleşir . küçümser.

güzel ve ekonomik açıdan rahat bir evde eser.birbirlerine darılıp küsebilirler.Evdeki hesap çarşıya uymaz Bir iş. hesaplar ve plânların çoklukla hayat gerçeklerine aykırı düştüğünü uygulamada açıkça görürüz.incelemek her zaman yarar sağlayacaktır . ev almadan önce. gürültülere ve anlaşmazlıklara yol açar. temiz. Eğer kadın becerikli. Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür.Ev alma komşu al İnsanlar bir arada yaşarlar. cezasını çoklukla bu dünyada çeker. yurdu şen eden devlet Mutluluk havası ancak düzenli. Bu dünyada görmese bile.görür . Bu sebeple geleceğe dönük hesaplarımızda bu gerçeği daima göz önünde . Bunu sağlayan da kadındır. Kötü komşular ile yan yana yaşamak oldukça zordur. yanlış olduğu kadar da faydasız bir . . öbür dünyada mutlaka .Etme bulma dünyası Şurası muhakkak ki. ancak bu durum gelip geçicidir.davranıştır . Bunu fırsat bilip onların aralarını açmaya çalışmak yanlış.Evi ev eden avrat.bulundurmalıyız . yaptığı kötülük hiç kimsenin yanına kalmaz. Kavgalara. komşuların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek. bir sorun hakkında önceden yapılan tasarılar. tertipli ve nazik . Bu bakımdan.

ne kadar hırpalansalar.yozlaştıramaz . JORNEİLLE . kişilere de toplumda uygun bir yer. hain ve kendi çıkarlarını düşünen insanlarsa. zalim. hem de toplumun rahatını ve düzenini bu şekilde sağlamayı görev bilmelidir. ağır başlı olmalı. Sağlam karakter li bir insanı hiçbir etken . kötü düşünceli kişilerin işine yarar. değişikliğe uğrasalar da özlerindeki değeri yitirmezler. içinde yaşanılan yurdu şen eden de devlettir. Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer . meydan kötülere . verimsiz maldan bol ürün beklenemez . varlıklar en kötü koşullarda bile erdem¬lerinden kalitelerinden . ya da görev den ayrılması. Eğer devletin başında bulunanlar beceriksiz.Değersiz kişiden yararlı iş.insanını mutlu etmesi düşünülemez . bir iş göstermiştir. dedikodu¬ları dinlemekten .bir şey kaybetmezler Değerli kişiler. köylü köyünde gerek Yaşanan sosyal hayat bir düzeni kurarken.basit ruhlu insanların eğlencesidir.kaçınmalıyız Dedikodu. soylu şeyler. İyi kişiler ortadan çekilirse. Benzer bir şekilde. Dolayısıyla herkes buna uymalı.değilse.Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz Değerli kişiler. bunların ülke .kalır Değerli. Aksine .bir hareket huzursuzluğa ve kargaşalığa yol açar Davranışlarımızda ölçülü. yuva yaşanılır bir yer olmaktan çıkar. hem kendinin. zamanla gelişir.taşımayanlardır Değerli veya mevki sahibi kişilerin ölümü.Evli evinde.

Azı çoğu olmaz. Yöneticileri becereksiz olan . SOKRAT Dünyada var olan her nesnenin kendisine göre bir değe¬ri ve becerisi vardır. SEYH SADİ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. belleğin anasıdır. Bir düşman her türlü belâ açmaya yeter Dünya değirmen taşına benzer. bu de¬ğerin dereceleri vardır . Aksine yararı vardır. . ap¬talca böbürlenirler Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. orada kendimizin gerçek yankısını görürüz.Değersiz ve görmemiş kişiler rastlantı sonucu layık ol¬madıkları duruma .Doğada herkesin bir hissesi vardın Allah her yaratığın rızkınıda birlikte yaratır Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır.dıştan görünüşe bakarak karar verenler aldanırlar .her saat nice kalpler öğütür.toplumlarda böyledir Dil . Tüm konularda gerekli in¬celemeyi yapmadan . tatsız sonuçlar almaya hazır olmalıdır. GEOTHE Deney. KONFÜÇYÜS Doğruluktan ayrılmayana Allah her zaman yardım eder. THOMAS FULLER Deneyimsiz ve yeterince ustalık kazanmamış kişiye iş yaptıran bir kimse. kendilerini bir şey sanıp. Bu aynaya baktığımız zaman . fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Doğru insanların . insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. Ama düşman .acımasızdır.kavuşurlarsa.Değersiz bir şey yoktur. Ancak. MEHMET KAPLAN Doğruluk . SCHİLLER Dış görünüş aldatıcı olabilir. bir ulusun aynasıdır. aklın babası .değeri er ya da geç mutlaka bilinir Dostun fazlasından zarar gelmez.

yaşamadığım zamandır.sevdikleri. boşuna giden bir çabadır. Bazı insanlar da böyledir. ellerindekini de yitirip daha çok zarara uğ¬rarlar . halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa. Aileleri. ilk atasözü kitabıdır. çok . İkinci baskısı 1870’de. NİHAT ASYA Düzyazı yürümeye. üçüncü baskısı da – Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. Bu eserde . REMBRANTD Düşünmek ve söylemek kolay. DİGEST Düşünmediğim zaman. nişan almadan ateş etmeye benzer. kendisidir. İlk baskısı 1863’de. yakınları sıkıntı içindeyken onların hallerinden anlamaz. usanmazlar .1800 atasözü vardır Düşüncesiz öğrenme . Yetiş¬kin insan zor eğitilir Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. EMERSON Eğitim ve zevk düzeyi bakımından yeterli seviyeye ulaş¬mamış kişiler.ALİ Elde ettikleri ile yetinmeyerek çok daha fazlasının pe¬şinde koşanlar.Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla. gerçek anlamıyla. KONFÜÇYÜS Düşünmeden konuşmak.hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur. şiir ise dansa benzetilebilir. zevk aldıkları şeyleri sık sık yapmaktan. R. VALERY -EEfendisi borç içindeyken uşak halden anlamaz. HZ. Dansın amacı ise. ZİYA GÖKALP Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. kendi dilediklerini yapmaya çalışırlar Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. A. çocuklara küçük yaşta daha kolay verilir.fakat yaşamak.Eğitim.

GOETHE En umutsuz durumlarda bile karamsarlığa kapılmamalı¬dır. SOMERST MAUGAM En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. .Aksi halde hiçbir şey beklemeye yüzü olmaz En büyük acı. büyüye büyüye önüne geçilmez durum alır. Bir sigara bütün bir ormanı . en uzun za¬man alabilecek işleri bile . Kişi bir maldan gereği gibi ya¬rarlanmak. karşılıklı olmayan aşktır. İnsanlar da böyledir: Hiç ummadığımız zamanda ve yerde.Elden geldiğince yolculuğa gece değil. gereksinimlerinden fazlasını istemezler. köleliği kabul etmenin. cahil bir insanın kafasının içidir. A. Ayın bile onbeşi karanlıksa. Halk arasında üvey analar kötülük sembolü olarak (beyaz elbiseye yamanmış kara bir yama gibi .kısa zamanda yapar Emeksiz verim olmaz.uyumsuzdurlar) kabul edilirler En küçük bir tehlike bile ihmâl edilmemelidir. bol verim almak istiyorsa ona çok iyi bakması.yakabilir. en zor. MONTAİGNE En iyi üvey analık "bile öz annenin yerini tutamaz. onbeşi aydınlıktır . beklemediğimiz .bir çıkar yolu vardır. . sabah erkenden çıkılmalıdır Elinde bol imkanları olan kimse. en uzak yörelerde yaşayan kuşiaı bîie bir gün avlanabilirler. NİHAT ASYA En büyük cezaevi.felaketler başımıza ge¬lebilir En sürekli aşk. acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır. gereken harcamaları yapması lâzımdır.Eldekiyle yetinen kanaatkar kişiler. Her şeyin mutlaka .İhtiyaçlarının giderilmesini yeterli sayarlar . SENECA En özgür. başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. Bir suçlu pek çok insanın başını belaya sokabilir En kudretli insan.kendisine hakim olandır. El verişli ortam bulununca.

Veciz sözleri "Tiryaki Sözleri" . EFLATUN Erkekler. para için bir kadınla evlenirse her gün kapı mandalı gibi başına kakılacağım .Fakirlik ayıp değil.bilmelidir Erkekler. C.adı altında bir kitapta biraraya getirmiştir Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. FOSTER WOOD -F.1 derece sakıncalıdır. SAHABETTİN Erdem . yalnız aranan kişiyi bulmakta değil. ŞAHABETTİN Evlilikte başarı.çalışmamak ve yoksul düşmektir . kişilik aramalıdırlar.En verimli yağmur alın teridir. İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı. ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez. iyiyi elde etme gücüdür. gücü varken tembellik edip . bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son . C. OSCAR WILDE Eskiden "cümle-i hikemiye" ve "kelam-ı kibar" adı altında toplanmış olanları vardır. kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. tembellik ayıp İnsanın kusur ve eksiği. Bu bakımdan yoksul olması.Fare (sıçan) deliğe sığmamış. Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vezize türünde yazan ilk sanatçı Cenap Şahabettin'dir. kadınların ilk aşkı. söküp atmak çok güçtür. daha sonra . Asıl utanılacak durum ve davranış. geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. Bir erkek. evlenecekleri kadınlarda para değil.

2.Faydasız baş mezara yaraşır Mademki yaşıyor.Fazla (artık) mal göz çıkarmaz O an için ihtiyaç duyulmayan mal.çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur . bir kârı dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin . Ne kendisine. nafile kelâm . ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır.Gafile kelâm. bunun için. hangi işe el atarsa atsın.başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir. İmkânları sınırlıdır. Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir -G- .Fırsat her vakit ele geçmez Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. ne de etrafına bir yararı. o hâlde bir işe yaramalıdır insan.Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar . . Kendisi sığıntı durumunda . zengin . Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir.yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur . Ayrıca malın .iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır . Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir.Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez.gibi kazanamaz.

bildiği gibi hareket eder.Allah onları korur.Garip kuşun yuvasını Allah yapar Kimsesiz.Çevresindeki gerçekleri görmeyen. kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı iş edinen kimseleri. yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder. faydayı geri çevirmek doğru olan ve . Yüce . Dolayısıyla ona söylenecek . herkesin içinde öyle uluorta dolaşamazlar . ne kadar fikirleri uyuşmazsa uyuşmasın onun . bilgisiz. dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. onun istediklerini yerine getirir .Gelene git denilmez Kendiliğinden gelen güzel bir şeyi.her söz boşa gider .1 yakışık alan bir şey değildir. kimin hizmetinde ise. Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar.vereceklerinden çekinerek. Dolayısıyla bunlar yakayı ele . O.Gammaz olmasa tilki pazarda gezer Gizli-saklı. 2. ne kadar merhametsiz ve acımasız olursa olsun. söz getirip götüren kimselerin varlığı korkutur. zavallı. gözetir ve mal sahibi yapar .olmaz . kendiliğinden gelen konuğu kabul etmeyip geri çevirmek doğru bir davranış .Gâvurun ekmeğini yiyen. Gelenek ve göreneklerimize göre.yanında olur. gâvurun kılıcını çalar Kişi geçimini kimden sağlıyorsa. sezmeyen.

yapılacak pek çok şeyin varolduğunu fark eder.(Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (anlaşılır İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır.ulaşırlar .(Gelen gidene rahmet okutur (Gelen gideni aratır Bir işe veya göreve sonradan gelen.günlerinin ne denli kıymetli olduğunu anlar . gençliğin ve gençlik .(Gidilmeyen yer senin değildir (olmaz .. Çünkü ihtiyarlayıp gücünü yitirdiği. Elinde olduğu .ve “keşke o gitmeseydi. Çünkü bunları yapacak ne gücü ne de zamanı vardır. kocalıkta kur kazan (ye aşı Gençlik. mal-mülk sahibi olmalıdır.için de rahat yaşayacak ve sıkıntı çekmeden gün geçirecektir . çalışamadığı dönemde ona ihtiyaç duyacaktır. o çok iyiydi” dedirttiği olur . Ancak iş işten de geçmiştir.Gemisini kurtaran kaptan Tehlikeli. İşte o an. güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar. Güç ve enerji doludur. İnsan ihtiyarlayınca şöyle düşünür.(Gençlikte para kazan (taş taşı). orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır . İnsan işte bu dönemde çalışıp para biriktirmeli. insanın en verimli çağıdır. Ne olup bittiği pek anlaşılamadan geçip gider. Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca .

neşeli. sevgi. kendisinden yararlanamadığımız yer bizim olsa ne olur? Bizim dediğimiz yer. gerçekleştirilmesi mümkün değildir. istek.düşünmeli ve yakınları ile helâllaşmalıdır . Dolayısıyla kaba ve sert hareketler karşısında fazla dayanamaz.yararlandığımız yer olmalıdır . kırılırsa yapılmaz Gönül. neşesiz. Hayatın bu durumu insanı etkiler. anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağıdır. gelip de görmemek (bulmamak) var Bulunduğu yerden uzaklara gidecek kimsenin geri dönmemesi. umutlu ve mutluluk . Bu kaynak insanı yeterince nazik ve içli kılar.Ulaşıp yanına varamadığımız. kışı var Hayat inişli çıkışlıdır.Gidip de gelmemek. Kırılan bir gönlü kolay kolay onarmak ve eski hâline getirmek de oldukça . Dolayısıyla insanın bir günü diğerine uymaz.Gönlün yazı var. insanın gücünü ve imkânlarını aşar. denize kapak olmaz Öyle işler vardır ki. bu yolda hayallere .Göğe direk. mutsuz ve bezgindir . bazen de kötümser.doludur.Gönül bir sırça saraydır. düşünüş. üzgün. çabucak incinip kırılır ve gücenir. Bu sebeple yola çıkacak kişi bunu . İnsan bazen iyimser.kapılmak boşunadır . Dolayısıyla bu tür işlerle uğraşmak. döndüğünde de bıraktıklarını bulamaması mümkündür. elimizde bizzat tutup kendisinden .

ya karın ağrıtır. zevk. . (Kalp kalbe karşıdır İnsanları bir araya getiren huy. .Verim ancak sevilerek. zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma. zorla ve istenmeden yapılan iş de . İnsanlara zor kullanarak yaptırılan işlerden verim alınamaz. bulantı ve kusma yapma). zevk alınarak yapılan.hisseder . Çünkü insanın gönlüne söz geçirmesi oldukça zordur Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz (Gönülsüz davara giden köpekten .vazgeçmez. Dolayısıyla bu insanların gönüllerinde de bir duygu birliği vardır. Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle yapılmayan işten de hayır gelmez.benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir .(Gönülden gönüle (kalpten kalbe) yol vardır. ya baş İstenmeden. Biri öteki için ne düşünüyor ve ne hissediyorsa. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli olmalı.Gönülsüz yenen aş. işlerden umulabilinir .gönül kırmaktan kaçınmalıyız .(hayır gelmez İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür. fikir ve inanç birliğidir. ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla .güçtür.Gönül ferman dinlemez Ne denli engel. ötekide beriki için benzer şeyi düşünür ve . alışkanlık.

ve güçlerini artırmış olurlar ?Görenedir görene. dayanma ya da çökmede oldukça önemlidir. sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkânı bulamaz.Dolayısıyla ilgi bağı kopar.Görünen köy kılavuz istemez Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak.(Gön yufka yerinden delinir. Dolayısıyla .onun için hiçbir şeyin anlamı olamaz .yapmaya kalkışmak yersizdir . olay. Çünkü insan. .mümkünse vermek gerekir. yavaş yavaş da o kimseyi unutur .Gören gözün hakkı vardır Kendisinden faydalanılan. Benzer şekilde bir zayıf noktasını bulup sağlamlaştıranlar.. düşmanlarının zafer yolunu kapatmış . Görmesini bilmeyen. (İp inceldiği yerden kopar Hemen her iş. ayrıcı bir açıklama . onu görmeye ve anlamını kavramaya bağlıdır. durum ve konunun zayıf ve çürük bir yanı vardır. Düşman bu zayıf noktayı bulup yararlanmasını bilirse yenilgiyi kolay tattırır. yeterli bir kavrayışa da ulaşamaz. başkalarında bulunmayan yiyecek ya da imrenilecek bir şeyden gören kimselere de . Bu yanın bilinmesi. gönülden de ırak olur Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır.Gözden ırak olan. Çünkü göz görünce gönülde o şeyi arzu eder . elde de yeterince bulunan. köre nedir köre ne Bir şeye karşı takınılacak sağlıklı tavır.

onlarla sakın alay etme .göğüs germek. Bilir ki. onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse.türlü belâlar gelir . acısına daha kolay dayanabiliriz. yakasını tehlikelerden kurtaramaz.Göz görmeyince gönül katlanır Yakınımızda bulunmayanların özlemine. Ama yakınımızda bulunan ve her gün gördüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz. başına . sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe . Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız.Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz Gözü bir türlü doymayan. senin başkalarının kötü hâline gülmen de onları incitir.Gülü seven dikenine katlanır Seven kişi. gün olur senin de başına gelir. sürekli çıkarını düşünen. O hâlde birilerinin başına gelen kötü .Gülme komşuna.durumdan ötürü. Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz. Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül . gelir başına Birinin başına gelen kötü bir durum.. sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır. Başına gelen felâkete başkalarının gülmesi seni nasıl incitirse.edip katlanmamız oldukça güçtür . fedakârlıkta bulunmak zorundadır .

ne kadar duracağı belli olmaz.karşılaşma imkânı vardır .Güneş balçıkla sıvanmaz Açıkça meydana çıkmış. Güneş birçok hastalığa iyi gelirken.yararlanarak yaparlar.Güneş girmeyen eve doktor girer Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez. Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da . Bu bakımdan insan varlığına.Güvenme varlığa. senin onlara duyduğun güvenden . . saman doldurur postuna Dost sandığı birtakım kimseler. zenginliğine güven duyarak öyle olur olmaz işlere . hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek. Yarın birçok değişikliklere gebedir. güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. düşersin darlığa Varlık gelip geçicidir. Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı. Bu bakımdan herkesi dost sanma ve onlara inanma . çıkarları söz konusu olduğunda sana kolaylıkla kötülük edebilirler. Kimde ne zaman.hastalık olmaz . gizlemeye çalışmak. Üstelik bunu.Buna güç yetirecek insan yoktur . yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir. sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar.Gün doğmadan neler doğar Yüce Allah`tan başka kimse yarının ne getireceğini bilemez.Güvenme dostuna. Görülüyor ki güneşli evde ..

sınırı ve yetkisi vardır. har vurup harman savurmamalı.gerçekten iyi sonuç alınıp amaca ulaşılamaz .verilen kararı kabul eder . samimiyet ve içtenliktir. Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler. hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez. Böyle yapılırsa . İyi başlamayan.cezalandırılırlar. darda ?kalmayacağını kim söyleyebilir . yola getirilirler . yoksul düşmeyeceğini. .Güzün gelişi yazdan bellidir Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir. tutumlu davranmalıdır.Hak deyince akan sular durur Bir meselenin çözümünde. dede dede olmaz gitmekle tekkeye Bir işte asıl olan iyi niyet. bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır. herkes .Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye.işin olumlu sonuçlanacağı pek düşünülemez H . sürekli aksayan.Haddini bilmeyene bildirirler Hemen herkesin toplumda belli bir konumu. doğru yol tutulur.kalkışmamalı. aksiliklerden bir türlü kurtulamayan . Gelecekte işlerinin kötüye gitmeyeceğini. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz.

ya da öbür dünyada kendisine verilir. inkâr edenler büyük bir aldanış . Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı . doğru . Yüce Allah`ın emri.dünyada mutlaka gerçekleşir .Hak gelince. Hakkı hor görenler. batıl gider Kur`anıkerim`deki “Hak geldi.ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar . adalet. “Hak”. doğru..Hak yerde kalmaz Gerçek.içindedirler . bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde. insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez.Hak yerini bulur Haksızlık er veya geç ortaya çıkar. insaflı ve adaletli hüküm verilirse. bunun da hesabı kuşkusuz sorulur. hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür .Hamama giren terler . hükmü anlamındadır. “bâtıl” ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur. çiğnemeye kalkışanlar.hayatın tabiî bir sonucudur . Suçlunun cezalandırılması.(Hamala semeri yük değildir (olmaz İnsana kendi işi ağır gelmez. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada.

göremez . Bu tür . işlerini mutlaka ehline vermelidirler . Bu çeşit kazanç insana ne tat verir.hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan . Kusurları bakımından insanlara fazla .işlerden iyi sonuç almak isteyenler.etmiştir . hayrını . önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz. Bu sebeple. Hele bu işler acemi kimselere hiç bırakılamaz. Çünkü bu işin durumunu. geldiği gibi çabuk gider. dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir. sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır.Harman dövmek keçinin işi değil Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. suç işleyebilir.Bir işe girişen kimse. emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır. o işin güçlüklerini. Ağır. ne de yarar getirir.Hastalık sağlık bizim (insan) için Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması. her halükârda .Hatasız kul olmaz Hiçbir insan tam değildir. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir. hasta olmamak için önceden tedbir almalı.(Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan. günaha girebilir. sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul . Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz.

yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak .değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır

.(Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar. Elde kalıcı .olanlar, emek sarf edip alın teri dökerek kazanılan şeylerdir

.Hayır dile komşuna, hayır gele başına Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, iyilik ve kötülük karşılıklıdır. İyilik isteyen .iyilik bulur, kötülük isteyen de kötülük

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) .anlaşır İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı .tarafa aktarırlar, tartışırlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar

.Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir insanı ise sözü (ikrarı) bağlar. Verdiği sözden dönen kimse, itibarını

da yitirmiş sayılır. İhbarını düşünen kimse sözünden caymaz. Eğer cayarsa, .bu kendisine hatırlatılır; sözünün istikametine yönelmesi istenir

.Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur “.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .Hekimden sorma, çekenden sor Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu .gösterenler değil

.Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde .oturmak son derece sakıncalıdır

.Her ağacın meyvesi olmaz Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız .olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür

.Her ağaçtan kaşık olmaz

Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse .kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir

.Her çok azdan olur Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir .arada tutulup biriktirilmelidir

.Her damardan kan alınmaz İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım gelmez. Şu hâlde insan kimden yardım isteyeceğini belirlerken .dikkatli olmalı, her önüne gelenden yardım istememelidir

.Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini .tehlikeye, altından kalkamayacağı zararlı sonuçlara atmış olabilir

.Her Firavun`un bir Musa`sı olur Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir .kurtarıcı mutlaka çıkacaktır

.Her horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence .altındadır, orada rahat etmektedir

.Her inişin bir yokuşu vardır Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır. Bu bakımdan işleri bozulan, başarısızlığa uğrayan kimse ¡.üzülmemeli; kötü durumunun devamlı olmadığını bilmeli, umut var olmalıdır

.Her işin başı sağlık İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı .hayattan bir tat almaz; mutlu olamaz

.Her kaşığın kısmeti bir olmaz Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı emeği verseler de biri .diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır

.Herkes bildiğini okur İnsanlar çoklukla kendi akıllarını beğenirler. Dolayısıyla başkaları ne derse desin, onların düşüncelerine uymaktansa kendi düşüncelerine göre iş .yapmayı daha uygun bulurlar

.Herkesin arşınına göre bez vermezler Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz. Dolayısıyla bir durumun ölçülerimize göre gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. İstenen .ölçüde değil, gerektiği oranda yarar sağlanacağı bilinmeli

.Herkesin ettiği yoluna gelir Bir kimse başkasına nasıl davranıyorsa, başkaları da ona öylece karşılık .verirler. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük görür

.Herkesin tenceresi kapalı kaynar Kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi .bilinemez

.Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Bir yerde, bir düzende herkesin uymak zorunda olduğu genel kurallar vardır. .Bunlar kişinin dileği doğrultusunda değiştirilemez

.Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkes bir iş yapar ama istenildiği kadar güzel ve kusursuz biçimde yapıp da .ortaya çıkaramaz. Bunu becerenlerin sayısı da bir hayli azdır

.Herkes ne ederse kendine eder Kişi çevresine nasıl davranırsa, çevresi de ona benzer şekilde davranır. İyilik eden iyilikle, kötülük eden kötülükle karşılaşır. Kişi, muhatap olduğu .davranışların sorumlusudur

.Her koyun kendi bacağından asılır Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını .kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez

.Her kuşun eti yenmez Herkes zorbalığa boyun eğmez. Bu zorbalığa karşı gelecekler de vardır. .1 Öyleleri çıkar ki, seni alt eder, pişman bile olursun. 2. Kimi işlerin altından kalkmamız mümkündür. Ama öyle işler de vardır ki, asla başaramayacağımız işlerdir. Öyle görünüşe aldanıp da o işin altına girmeyelim. Yoksa hiç .ummadığımız bir zarar görebiliriz

.Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Bir işten olumlu sonuç bekleniyorsa zamanında yapılmalıdır. Çünkü gerekli şartlar ve elverişli ortam o zamandadır. Bu bakımdan bir işi zamanından evvel yapmaya kalkışmak ne kadar zararlıysa, sonraya bırakmak da o kadar .zararlıdır. Bir işte acelecilik kadar, geç kalmışlık da başarısızlığa neden olur

.(Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür Sürekli kullanılan eşya yıpranır, eskir, gözden düşer, gittikçe de insana sıkıntı verir, yenisini aratır. Ancak dostluk böyle değildir. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Çünkü birçok hatıralar birlikte yaşanmış, birlikte birçok imtihandan geçilmiş, bağlar gittikçe sağlamlaşmıştır. Eski dostluk içten olduğu için aranır, yeni dostluklar ise henüz gönüllerde kökleşmediği için pek makbul .değildir

.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır. Çünkü .kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden farklıdır

.Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır. Hoşlandığı, sevdiği, kavuşmak .istediği bu emeli devamlı gönlünde taşır, onun özlemiyle yaşar

.Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez Gerçekleştirmek istediğiniz bir iş için uygun şartları dilediğiniz anda bulmanız mümkün değildir. Çünkü olaylar dileğimize göre oluşmaz. Bu bakımdan fırsat .elimize geçtiğinde ondan hemen yararlanma yoluna gitmeliyiz

.Her ziyan bir öğüttür Bilerek ya da bilmeyerek uğradığı her zarar kişiye ders olur. Kendisini bu duruma düşüren yanlış hareketi bulur, aynısını tekrarlamayarak doğabilecek .başka zararlardan kendisini korur

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır .(bırakır, ne masat Alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlamayan kişi, .1 elinde avucunda bulunanı da kaybeder; zarara uğrar. 2. Önlemini iyi almadan, ne yapıp edeceğini iyi düşünmede, bir iş girişiminde bulunan kişi, başarıya .ulaşamaz; o iş için gerekli olan imkânları da yitirir

.Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Kişi bir ekmek de çalsa hırsız olur, yavaş yavaş da hırsızlığı meslek edinir. Kahpelik de benzer şekilde oluşur. Bugün bir öpücük verip de bunu önemsemeyen kız ya da kadın, yarın sokaklara düşer. Dolayısıyla bir öpücük bir namus kirletmeye ve kahpeliğe kapı aralamaya .yeter

.Hiddetle kalkan nedâmetle oturur Öfkeyle, kızgınlıkla hareket eden kişi ne yaptığını pek bilmez; sağı solu incitir, kırar. Kısa bir zaman sonra etrafa ve kendisine verdiği zararı anlar ve pişman .olur. Ne var ki iş işten geçmiştir bir kere

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını .(yapma Bir din görevlisinin anlattıkları dinin buyruklarıdır. Ancak insan beşerdir, şaşar. O da hatalı, kusurlu olabilir; hatta bile bile yanlış da yapabilir, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişebilir. Bu bakımdan dikkatli ol; bu gibi yanlış yola .sapmışların peşinden, onlar dinin buyruklarını anlatıyorlar diye sakın gitme

.Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Öğretmen ne yaptığını bilen adamdır. Eğer bir öğrenciye vurmayı gerekli görmüşse, bunu mutlaka eğitmek amacıyla yapmıştır. Sakın ola ki, bu tavrından ötürü ona darılıp gücenmeyiniz. Tam tersine onun bu tavrından ötürü sevininiz. Çünkü onun vurduğu yerde meydana gelen kızarıklık,

öğrencinin yarın yapacağı yanlışlıklardan, edineceği kötü alışkanlıklardan .kurtuluşunun bir işareti olarak görülmelidir

.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Yaşanılmış, erişilmiş, alışılmış bir durum veya makam yitirildikten sonra, yine o durum veya makamda gözü kalır insanın. Kişinin bu tutkusu ihtiyarlık, hatta .ölüm hâlinde bile devam eder

.Horozu çok olan köyde sabah geç olur Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar, herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar .verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur

.Huy canın altındadır “.Bk. “Can çıkmayınca huy çıkmaz

.Huylu huyundan vazgeçmez Doğuştan gelen özellikler kolay kolay değiştirilemez. Bunun için ne kadar uğraşılsa boştur. Çünkü, o huy biçimi, kişinin karakterinin ayrılmaz bir parçası .olmuştur. Bunun için onu kolay kolay söküp atamaz Fakirlik istenmeyen bir durumdur. Kimse fakir olmak istemez. Fakirlerden .herkes kaçmaya çalışır Faydalı eser veren, verimli, erdemli, bilgili insan, alçak gönüllü olur, kimseye .tepeden bakmaz Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI

SHAKESPEARE Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur. kendi başı¬mızın çaresine bakmalıyız.bırakır. kötü duruma düşmekten kurtulamaz Gençken bilgi ağacını dikmezsek . yaşamını sürdürmek için her türlü yolu dener. dost sayısını sıfıra indirir. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu. SHAKESPARE Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır En yakınlarımızın bile kazançlarına güvenmemeli.haksızlıkların cezasız kalmasıdır. kazandığını har¬cayan kişi. EFLATUN -GGeç kalan teselli.idam dan sonraki affa benzer. . kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. ÇALIŞ. Başkalarının acıması üzülmesi yüzeyseldir Felaket.ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. SOKRAT Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ.rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar.LENAU .SANTAYANA Geleceğini.Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler Geçmişi hatırlayamayanlar. ÇALIŞ.ayrı olması normaldir Geçim sıkıntısı çekeri bir kişi.Felâket kimlerin başına gelirse onları yakar.onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. sürekli bir acı içinde .kazanamayacağı günlerde acıklı. kavurur. W. N. kötü günleri düşünmeyen. NAPOLCON Fenalıkların ilki ve en büyüğü. Birbirlerine çok yakın olan kar¬deşlerin bile ayrı hayatları olduğu için kazançlarının da . CHESTERFİELD Gençler! Muhakkak evlenin. BİSMARK Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur. BULWER LYTTON Gençlik. . E. G.

tersine zorlaştırır Gizli kalması istenen bir şey kimseye söylenmemelidir. ARİSTO Gerçek dost olan baba dostları. girip .de yoktur Gerek yolculukta. sattıkları şeyden yoksun bırakırlar.çıkmamalıdır . Olmayan bir şeyin belirtisi . az zamanda pek çok iş yapılabilir. kendi evlerini. iki gövdede yaşayan bir ruhtur.yapmak daha faydalıdır Gerekli olmadıkça vara yoğa devlet işlerine.Gereksiz yere acele etmek. daha kolay atlatır. DESCARTES Gerçek bir arkadaş .kişinin ihtiyarlık yıllarını bolluk ve ra¬hatlık içinde geçirmesidir Genellikle ticaret adamlan. sonuçtaki verimi düşünmeden. söy¬lentileri vardır. yaparak . NİETZSCHE Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir. Önemli olan . .olmazsak. işleri kolaylaştırmaz. Yararsız çok iş yapmaktansa.değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır.evdekiler de o şeyin özlemini çe¬kerler Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. Eğer bir olay varsa onun az da olsa belirtileri.kötü günlerimizde yanımızda olurlar Gerçekte olmayan bir şeyin kolay kolay belirtisi hisse¬dilmez.Gençlikte sıkıntılara daha kolay dayanılır. Dilden dile dolaşarak herkese yayılır . Söylenirse o şeyin . İyi ve . az yapıp öz . zamanı gelince başkalarınınkine hevesleniriz Gerekli koşulları yerine getirmeden. resmi yer¬lere karışmamalı. gerek diğer işlerde gereken şeyleri hazırlamaz tedbirli .gizliliği kalmaz. denenerek öğrenilen bilgidir. GOLTI Gerçek bilgi . babadan kalan miras kadaı değerlidirler.

İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder.kolaydır Gülmek bir güneştir. Bir bakıma kısmeti olan elde eder Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi. Bu nedenle ondan daha kolay sağla¬yabilen değil.Güçlü kişilerin mücadelelerinde. en yakınlarına bile yardım edecek durumda . yenmek . CENAP ŞAHABETTİN Güzel bedenler için zevk. Kendi ihtiyaçlarını gidermek bile ona zor gelir Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak.değildir. gece karanlığa razı demektir. o . OSCAR WILDE Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. ŞAHABETTİN Güzel bir şey onu isteyen ve elde edecek gibi görünen herkesin eline geçmez.gerekli kaynaklara sahip olmak için elin¬den geleni yapmalıdır . bu yaşayışın yü¬küne razı olmalı.gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar . aradaki güçsüzler za¬rar görür Güçlü kişilerin sadece korkutucu sözleri bile güçsüzleri korkutup sindirmeye yeter .kavramını bilmeyecek. konuyu başkalarının yanında söyleyiverecektir Görünüşü iyi olan ama aslında kötü olan şeylerin veya .Güçlü bir şey. VİCTOR HUGO Gündüz kandilini hazırlamayan . Çünkü çocuk gizlilik .yararlanır. .güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir. C.Gizli şeyleri çocuğun yanında konuşmak doğru değidir. eline geçirebilen kişi . kendisi kadar güçlü başka bir şeyle etki¬siz bırakılır Güçlü kişi ile yüzyüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler.Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir Güçsüz kişi değil başkasına. hır¬palamak.

gülümseme ise onun kılıcıdır. insanın kafasının.Haklı olduğumuz her konuda hakkımızı aramalıyız Haksızlık ve zorbalık eden yöneticilere. Ancak durumu . T. BACON Güzel şeyin isteklisi çok olur.bekçisiz kaleye benzer. NAPOLEON Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin.gerçekleştirmek paraya dayanır Güzel sözler söylemekle. uğraşlarla istediğimiz mutluluğa ulaşamayız Güzel malı olanın alıcı kaygısı yoktur. düş kurmakla güzel so¬nuç elde edilemez. sonunda . An¬cak bunları . ne varsa doğrudadır .başkaldır . Onu herkes elde etmek ister. iyi hisset . TEVFİK FİKRET Hak'kını aramayana. gülümseme ile onun kılıncıdır.Reade Güzellik müthiş bir kudret. . kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. sesini yükseltmeyene kimse getirip hakkını vermez.uygun olan bir kişi sahip olabilir Güzel şeyleri daha da güzelleştirecek şeyler vardır.Güzel düşün . (C.isteklerle. CHARLES REACK Güzellik. FİKRET Güzel fakat küçük bir belirti ile doyurucu sonuç alına¬maz. aldanma. Önemli olan sonuca ulaşmak için gereklidir (Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar. patronlara çalışanlar.istekliler çıkar Güzel sanatlar. Reklâm yapma¬sa bile en uzak yerden . Tek yönlü . BALZAC -HHafızasız baş.çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. (Perronius (Güzellik müthiş bir kudret. doğruluk şaşar sanma.

. insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. ağır başlı olursan değerin artar Haset. LEO BUSCAGLİE Hayat yaşla değil. görgüsü kıttır. Maddi ve manevi olarak en yakınımız bile olsa başkala¬rına muhtaç olmak çok zordur. O halde hayatta kötülüklerle karşılaşmadan gözümüzü açmalı. inanışları boş şeylere .bazı kusurların örtüleceğine inanılır Halk arasındaki inanışa göre Tanrı.Hazıra konmaya alışmış kişiler her zaman bu yolu izle¬meye çalışırlar Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. hiçbir şey yapamaz. ANDRE-GIDE Hayatı tanıtacak en basit bilgileri bile öğrenememiş kimseyle anlaşmak güçtür. Az isteyen ise az çalışır . davranışlarını tartarsan.gördüğü ölçüde kalınmalıdır . Biraz ki¬lo almakla vücuttaki .bunu elde etmek için çok çalışır. "karar" de¬nilen herkesin uygun . onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. gözünü dört açmazsan çok zorlu¬klarla karşılaşır. kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde top¬lanır Hangi işte olursa olsun aşırılığa gitmemeli. kötüyü ayırmalıyız .kimseyi en yakınına bi¬le muhtaç etmesin Hayatta uyanık olmaz.Hareketlerini. BACON Hata yapmaktan korkan insan . yaşamakla anlaşılır.iyiyi. aldatılırsın. Cahil insanın dünyası dardır. Az isteyene az. Allah . herkese isteğine gö¬re verir.dayanır.Halk. LİNCOLN Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır.Halk arasında fazla zayıflık hoş karşılanmaz. MONTAİGNE . Böylesi kişile¬re ne kadar uğraşsanız da söz anlatamazsınız Hayatta en güzel şey insanın kendi kendisine yetmesidir. çok isteyene çok. Gerçekte bunun sebebi şudur: Çok harcamak isteyen .

gücünü anıran şey¬ler farklıdır Her insan ölümlüdür. iyi anılmaktır. Allah'tır Her şey. sanata kendi damgasını vurur.beklenen sonuç alınamaz Her işin yapılışının kendisine özgü aracı gereci. PEYAMİ SAFA Her aracın yerine göre önemi vardır. İlgili yöntemler . Halkın yöne¬timinde de yöneticilerin önemi büyüktür Her şey karlışıklıdır.istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman değer kazanır Her büyük sanatçı.daha verimlidir . Yamaçta daha bol ürün verir. yöntemi vardır.verebilir? Karşılık almaya ihtiyacı olma¬dan verebilen tek varlık. bağ.Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz.gerekir Her işin yapılacağı uygun zaman ve koşullar vardır. Önemsiz gibi gö¬rünen bir araç. Örneğin. . .kullanılmazsa başarıya ulaşılmaz Her kademedeki yöneticinin yetenekli çalışkan olması toplumun. Bunun için de topluma fayda¬lı olmak. elinde yoksa başkasına ne . fazla suyu sevmez. unutulmaz eserler bırakmak . CİCERO Her şeyin temeli önemlidir.Düzenin bozulması. Ayrıntıların değişmesiyle düzen bozulmaz.Her canlının gelişmesini sağlayan. . İnsan bir şey kazanmamışsa. VICTOR HUGO . çalışanların . temelin yıkılmasıyla olur . Sulak yerde bulunan tarla ise. Aksi halde yapılacak işten .Her şeyin az fakat öz olanı makbuldür Her şeyin başlangıcı küçüktür. Önemli olan öldükten sonra ismi mizı yaşatmak.verimli olmasını sağlar. kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur.

Kişi. uzmanlığı vardır.uygun ayrı ayrı davranışta bululurlar . O işin özüne uygun olan en iyi araç gereç ve mal¬zemeyi kullanmamız gerekir.değişebilir. Bu nedenle umutsuzluğa düşmemelidir. bunun gizli kalacağını . mutsuzluk da varlık da yokluk da . Tanrının eskisinden da¬ha iyi imkanlara kavuşturacağına .yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz Hiç bir şey olduğu gibi kalmaz. durumuna uygun yöntemlerle korunur Hiç bir bakıcı annenin yerini tutamaz.engellemeye çalışmak boşunadır Herkesin içinde bulunduğu duruma göre bir sıkıntısı vardır. genç yaşlanır . değerinin .yapmalıdır Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse. uygun yerde ve işte. TOLSTOY . Bakılmasını .Her sıkıntının sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. O halde kusursuz. ortada bulunan şeye herkes ba¬kar.Herşey. Hamurun mayası yine kendisindendir. Mutluluk da.sanmamalıdır Herkesin gözü önünde.üstünde ilgi ve iş beklerse hayal kırıklığına uğrar .Her türlü acıya. verimli bir iş yapmak istiyorsak.. Kişi.. Kişiler durumlarına . işinin gereği neyse onu . Derme çatma araçlarla .bulunur Herkesin belli bir işte.Herkes işine yarayan şeyi benimser Herkes kendi kapasitesini ve toplum içindeki yerini bilmelidir. açlığa dayanılmaz Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.inanmalıdır . sağlam hastalanır. kendisine yakışan. Hasta iyileşir.Herkes. sıkıntıya dayanılır.

tedbirimizi almalıyız İki günü eşit olan ziyandadır. Her canlının iyi huylarının yanında. ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. Kişileri devamlı telkin altında . ölünceye kadar sürüp gider. MUHAMMED iki söz.Hiç bir şeye tam anlamıyla güvenilmez. HZ. züppelik etme ki sana büyüğümüz di¬ye saygı göstersinler Huy kişiliğin bir parçasıdır.bulundurmak doğru değildir İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. İyiye yöneleceği varsa da yönelemez.yardım sürekli olmaz. J. Kişi ile birlikte doğar. insanlar sözlerin etkisi altında kalırlar. KETH MOORHEAD Hiçbir insan. Önce kendine ve kendi gücüne güvenmeli Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. .Hoppalık hafiflik. halkın bu yargısını kolay kolay düzeltemez. kötü olmasa bile. Adı kötüye çıkan bir kişi. kötü huyları da vardır. Bize çok bağ¬lı olan kişiler bile zaman zaman bizi . Başkasından gelecek .RICHARD NASH . SHAKESPEARE Hiçbir şey. GOETHE Hiçbir işinde kimsenin desteğine. onlara güvenmeden kendimiz sağlamalı.incitebilirler Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir. bir büyü hesabı.iseler. yardımına güvenme. N. EBU YUSUF .Kimse onu değiştiremez -İİhtiyaç duyacağımız şeyleri ilişki kuracağımız kişiler sağlamayacak durumda .

J. (Eschenbach İnsan gerektiğinde başkaları için fedakârlık yapar ama bunun sınırı kendi yararıdır. isteklerinde azmedenler. düşünmek . HZ. hatta yakınlaıının çıkarıyla kendi çıkan çatışınca .İlimle geçen bir gece. Başkasının. sevmek . kendi çıkarını öne çıkarır İnsan hayatta her türlü sıkıntıyla. . . mutlaka istedikleri şeyi elde ederler İnsan . CERVANTES (İnsan gençliğinde öğrenir. gülmediği günü . SCHILLER .karşılaşabilir İnsan hür olarak yaratılmış.ama eğitimle yasar. Kişinin birtakım noksanlıkları olabilir.Sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak yanlışlıklara sebep olabilir İnanışa göre "cin tuttu" denilen kişiyi iyi etmek için bir muska yeter. çok kızmış birini yatıştırmak için akıllı ve sözü dinlenir tek bir kişinin . Önemli olan so¬rup öğrenerek eksiklikleri kapatmaktır.yine hürdür.ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.öğüdü yeterli ve etkili olur .İnsan dâima olanaklarına ve bütçesine göre hareket et¬melidir İnsan eğitimle doğmaz. J. Kendine iyi bakmalı.fedakârlık şöyle dursun ben¬cil olur.sağlığına özen göstermelidir . vücudunu yıpratmamalıdır. Bunun gibi. ihtiyarlığında anlar. yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. SOKRATES İnsan . MUHAMMED İmkânsızlıklar ve türlü nedenler öğrenmeyi sınırlayabi¬lir. inanmak için dünyaya gelmiştir.İnsan isterse. olmayacak gibi görünen işlere çare bulur .zincire vurulmuş olarak bile doğsa.İnatçı kişiler. sorunla. ROUSSEAU İnsan canının değerini bilmeli. beklenmedik güçlüklerle .

Konuşup görüşmek.. akrabası.İyi. birlikte bir iş . kendi durumuna çevresine uygun bir yaşayış sürmelidir. önemli işler yapabilir. bilmediği şey da¬ha çoktur. eşi dostu.Oluşturulan kitaplar¬dan da herkes okuyarak faydalanır İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. . Her .sanan kişi. Kişiye en . Zamanla unutur.İnsan ne "kadar çok şey bilirse bilsin.yapamaz İnsan tek başına yaşayamaz. faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. dert¬leşmek. olur olmaz her konuda konuşur ve kuşkusuz yanılır İnsan ne kadar akıllı olursa olsun öğrendiklerinin tümü¬nü aklında tutamaz. Kimseden yardım beklememeli.yapmak için daima bir başkasına muh¬taçtır İnsan yalnızca kendisine güvenmeli. kötü günlerini çevresiyle paylaşır İnsan.şeyi Tanrı bildiğine göre kuldan sak¬lamak anlamsız olur insan.İnsan yaşayışını.hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. ya da çok altında bir yaşayış sürmek bize zarar verir İnsan. OLİVER GOİTMİDH İnsan. gerekli araçlar olma¬dıkça kusursuz iş . elindeki en yakın olanaklardan yarar¬lanarak düzenler İnsan zaman öldürmek için değil . yakınları ile varlığını gösterir. Dostlarını da kendisine uygun olanlardan seçmeli¬dir. işlediği suçtan dolayı önce tanrıya ve vicdanına karşı sorumludur.yakınlarının bile yardım etmediği zamanlar olur . O.J. DIDEROT .yaşayışa özenmek. Oysaki yazıya geçirilen bilgiler yüzyıllar boyunca unutulmaz. . BANGS İnsan ne kadar usta olursa olsun. Çok bildiğini . Durumumuzun çok üstünde bir .

Gücü. Sağlığı bozulabilir. Bu durum mevsimlerin oluşumuna benzer.insanın derdi.farklılık gösterirler . tüm bilgileri bilmesine olanak yoktur. durumu . GOETHE İnsanlar birbirlerinden etkilenirler. zenginliği yok olabilir. ruhsal.. Gerekirse birlikte tartışarak . Bir ailede de böyledir. bizzat kendisidir. NAPOLEON (İnsanın en büyük düşmanı. meslek gibi. Bunun sonucu olarak aralarında zenginlik gibi.. Bir işe başlarken bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır. Birbirlerine baka ba¬ka iyi ya da kötü olurlar. Başkasının başına gelen can acıtıcı şeyi olağan . Çünkü akıl akıldan üstündür.Bazen derdinin farkında bile olmazlar İnsanın dostu yoktur.eksilmeyip aynı kalan tek varlık. Bu. aynı şey kendi ba¬şına gelirse. insa¬nın. hatta bütün canlıların bencil yanıdır. .sayan kimse. EFLATUN İnsanın yaşamı. En yakınlan bile onun derdinin inceliğine inemezler. ço¬cuklar eşit şartlarda yetiştikleri halde her yönden . (Çiçero İnsanın kendi canı başkasınınkinden tatlıdır.olmadığı halde ısına ısına yaz yada soğuya soğuya kış olduğu gibi İnsanlar fiziksel. sürekli aynı kararda devam etmez.saadetin dostu vardır. Günlerin birbirinden farkı . görevi¬ni kaybedebilir. birbirlerine aittir. yetenek ve başarı yönünden eşit değildir. içindedir. Mutlaka kendisinden daha iyi bilen çıkar. farklılıklar oluşur. bunu olağanüstü sayar İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür. Gücünü. Tanrı'dır İnsanın.doğrulan aramak gerekir İnsanlar birbirleri içindir .

uygun zaman kollanmalı. bir araç-gereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır. . saygı gösterilmesi gereken iffetidir. işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla her şeyden önemlidir.Irz insanın kanı pahasıdır Irz. Ancak birkaç (. Daima güçlerini.Isıracak it dişini göstermez .gelebilir . canını verir ama namusunu kirlettirmez . Bu tür girişimler için en .serçenin eti birleşince işe yarar İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını.sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. ayrıca bu.Irmak kenarına çeşme yapılmaz Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa. değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır . onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir. geri durmak gereklidir . (Ser¬çenin eti çok azdır.döker. zekalarını birleştirerek iyi şeyler oluştururlar. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması.boşuna bir çabadır.İnsanlar her zaman birbirlerine muhtaç olurlar.Irmaktan geçerken at değiştirilmez Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında. Bu bakımdan kişi kanını . GOETHE İnsanların başlarına zaman zaman rüyada görseler inan¬mayacakları olaylar .

Bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz.Kötülük edecek kimse. onlarca kullanılır ve idare edilirler -İ- . zarara uğramış kimse. ibadet olmaktan çıkar. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan. . bunu daha önceden haber vermez.Isırgan ile taharet olmaz Kötü.bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir . Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar. asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır . başında bulunulmayan mal ya da iş. 2. kendisini bu duruma . bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden .Islanmışın yağmurdan pervası yoktur Daha önce kötülük görmüş. İyi sonuç . kabahat de Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır.Issız eve it buyruk Sahip çıkılmayan. . Benzer şekilde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil. bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil.düşüren şeyden artık çekinip korkmaz .gizlenmeli ve örtülmelidir . seviyesiz ve niteliksiz.İbadet de gizli.1 . tam tersi utanılacak bir şeydir.çekinmeliyiz. zararlı kişiden iyilik beklenmez.bayağı kişilerin eline geçer. Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri. Her işin aracı farklıdır.

İki baş bir kazanda kaynamaz Fikirleri. çuvaldızı başkasına batır Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü. bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır . Bunda ısrarlı olmaları. kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi. görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey .çıkaramazlar .İki dinle (bin işit) bir söyle Haddinden fazla konuşmak. başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli.de daha tehlikeli bir duruma iter . Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar. Çünkü .çıkması. gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. bir iş üzerinde uyuşamazlar. Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. her ikisini . ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına .İki cambaz bir ipte oynamaz Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar.uygulamanın ne denli uygun olup olmayacağına karar vermeliyiz . aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz.. saf dışı bırakmak için uğraşırlar. çok dinlemelidir. Bu bakımdan az konuşmalı.İğneyi kendine. birbirlerini aldatmak.İki at bir kazığa bağlanmaz Kendi başına buyruk. Her an aralarında anlaşmazlığın . eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda.

Bu ise çok zor ve sakıncalıdır.şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır . Bu bakımdan dalgınlıkla. bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli.İki ölç. Başkalarına yardım edecek bir . İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. .durumda değildir .1 gücü kullanan insan. Bu .söylenenler ancak bu şekilde kavranır. boyutları gözden geçirilmeli.İki karpuz bir koltuğa sığmaz Kimisi. başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. Çünkü gücü ve dikkati dağıtır. bir biç Hangi iş olursa olsun.İnsan beşer.yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar . 2.sonra işe başlanmalıdır .kurtulur insan . Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Buna aldırmayanlar çoklukla . kuldur şaşar Hiçbir insan hatasız değildir.İki el bir baş içindir Yüce Allah. Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. çenesi düşüklükten de bu şekilde . ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha . nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı. önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır.

orayı yurt edinir .İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır Çoklukla görülür ki. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe.İnsan doğduğu yerde değil. hayvan süre süre (alışır Bir işi öğrenmenin en iyi yolu.gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir . Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik . hem de alışkanlık kazanırlar. doyduğu yerde İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. dolayısıyla o işi kolayca yaparlar.. yetmişinde de odur .sürüklerler . İnsan da istemeden .İnsan yedisinde ne ise. kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler. Hayvanların bir işe . insanı doğduğu yerin dışına iter. Çoklukla güven de vermez.alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise.geçimini temin ettiği yerde kalır. Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar. denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. Ne var ki. insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz.İnsanoğlu çiğ süt emmiş Şurası muhakkak ki. yaşadığı hayat şartlarının zorluğu. bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola . o işi görmekten.(İnsan göre göre. o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır .

oruç tutmak. Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır . Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer.olmak.İslam`ın şartı beş.dilencilik yapmaya başlar . Çünkü insaf sahibi . zekât” vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. . sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz.istemesinde utanılacak bir yan yoktur .İp inceldiği yerden kopar Bir durum. yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir. vermeyenin iki yüzü Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. bir şeyi başkasından . altıncısı insaf demişler Kelime-i şahadet getirmek.İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar Kişi.İsteyenin bir yüzü kara. bir olay ve bir iş en zayıf yerinden. bu mutlaka “insaflı olmak” olurdu. Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı. .Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. namaz kılmak.İş insanın aynasıdır . nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir. Sonunda ona buna avuç açar. ihtiyacı olanın. Darda kalanın. Bunun yanı sıra.Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez . Eğer böyle görürse işinin. en çürük noktasından bozulur . hacca gitmek.veya kopar .

Bunu değiştirmek mümkün değildir.İşten artmaz.kadar sorumlu. Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp .üzülme . ne tedbir alınırsa alınsın. ulaşacağı sonuca ulaşır. bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi . insandaki hantallığı. onun ne .Bir kişi hakkında yargıya varmak.(İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak.İş olacağına varır Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. o iş. yetenekli ve verimli . Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi. yüce bir amaç için hizmet yapamazlar . tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez.kılar.İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı . maddî yönden de kazançlı yapar . bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır .Tasarruf. Çünkü yaptığı o iş. dişten artar Kazanç ne kadar çok olursa olsun. savurganlık yapmamak.İt derisinden post olmaz Ahlâksız.büyük. . tüketimi kısmakla mümkündür ancak . nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. Ne yapılırsa yapılsın. onu canlı. isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar.

başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar.Bk.yakın ilişki kurmak. birbirlerine .rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar . aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi.İyi evlât babayı vezir. Şükür ki . . .İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz Hilebaz. kötüsü rezil eder . “Dost kara günde belli olur .doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir .İt ürür.bunların dilekleri yerine gelmemektedir .İtle yatan bitle kalkar “. durumlara karşı çıkılsa da engellenemez.İyi dost kara günde belli olur “. onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar. tartışmaya girmek. Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden.Bk. taşkın kimselerden uzak dur.Eğer art niyetli.İtle çuvala girilmez Bilgisiz. “Körle yatan şaşı kalkar . düzenbaz. bayağı. Onlarla iş yapmak. kervan yürür Gerçekleşmesi doğal olan işlere. hatta kavga bile etmek sakıncalıdır . ahlâksız. iyilere de barınacak yer bulunamazdı. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar.

faziletli ve olgun kimseler başarabilir . gerek evlilik. Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki. kötülüğe iyilik er kişinin kârı İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. hemen herkes tarafından sevilir. Hem . . kayıran. Günü geldiğinde iyilik . kötülük yapan. balık bilmezse Hâlik bilir Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme.İyilik eden iyilik bulur Bir karşılık beklemeden yardım yapan. Bunu Yüce Allah görür. yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et.İyilik et.İyiliğe iyilik her kişinin kârı. gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir. bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler . yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı. Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir. bunu .görenler.herkes yapamaz.İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan. Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. yardımcı olan. Bunu ancak mert.de kat kat fazlasıyla . denize at. yararlı işlerde bulunan kimse. yararsız ve şerefsiz . sağlıksız.İyilik (muhabbet) iki baştan Gerek iş.insanlar da utanç kaynağı olurlar .

her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah . güzel ve çekici giyim. . adam olmaz Ne kadar güçlü.kimse leke süremez . Onun . bütün bunlar .İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir Eğer Yüce Allah.Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur.Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur . kuşamla donatırsa donatsın. dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz.kadardır . onun şahsiyetine . kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse.Kaçanın anası ağlamamış Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar. bu vücudu ne kadar iyi. gösterişli. türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir. Tek taraflı iyilik bir yere .Kalıp kıyafetle adam. temiz. sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun.Kalaylı bakır küflenmez Saf. çok küçük de olsa.rahata kavuşmasını sağlar K .Kaçan balık büyük olur Çok önemsiz.edilerek gözde büyütülür .

Birinin hissettiğini diğeri de hisseder. deliye öğüt neylesin . alışkanlık.bilgisi ve çalışkanlığıdır .yapılarak ortadan kaldırılabilir .kişiyi değerli kılmaz. Kişiyi değerli kılan güzel ahlâkı.Karaya sabun.Kanı kanla yumazlar. sıkıntıya düşmez . .hızla yayılır .Kanaat gibi devlet olmaz Elindekinden hoşnut olan.Kalp kalbe karşıdır Sevgi karşılıklıdır. kanı su ile yurlar Bir kötülük.dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez . kötülük yapılarak düzeltilemez. hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar.kolay yokluk çekmez. onu yeter bulan. içinden çıkılmaz yapar. becerisi.(Kanatsız kuş uçmaz (olmaz Gerekli şartları sağlanmayan. ağızdan ağıza geçerek . Zevk. arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur . kötü haber çabuk duyulur. fazlasını istemeyen. Kötülük ancak iyilik . Bundan ötürü de kolay . kimi . birinin düşündüğünü . ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur.diğeri de düşünür.Kara haber tez duyulur Ölüm veya felâket haberi. araç ve gereci temin edilmeyen. üretkenliği.

davranışları. bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da .Kardeş kardeşi atmış. anlayışsız. anlaşmaz. kendi yürüyüşünü şaşırmış İnsanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. yar başında tutmuş . İnsanlar için de durum aynıdır. “Kardeş.değildir . Başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli .yitirir. kardeşi atmış. gülünç duruma düşerler . Çünkü onları birbirine . kişiye bunlar iyi ve güzel görünür. dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler.Karga. kavgalı. dönmüş yine kucaklamış “.bağlayan bir kan bağı vardır ortada . yar başında tutmuş Kardeşler ne kadar geçimsiz. Kimi akılsız.Kartala bir ok değmiş. yol ve yöntemleri birbirinden farklıdır. o da kendi yeleğinden .doğru yola getirmek mümkün değildir . beceri ve bilgileri. Ancak bunu beceremezler. Buna rağmen kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar.Esası. Bu bakımdan görgüleri. çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun. yoldan çıkmış kimseleri de . “benim ak-pak evlâdım” demiş Yaptığı iş ne kadar kusurlu.Bk.Karga yavrusuna bakmış. kekliği taklit edeyim demiş. özü bozuk olan şeyi düzeltmek hemen hemen imkânsızdır.Kardeş kardeşi bıçaklamış.

alış verişe öyle girmelidir .Kaynayan kazan kapak tutmaz İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir. “dayım attır” demiş Kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez.zorundadır.kimse bunu göze almalı. ansızın ortaya .Kaza geliyorum demez Can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir.çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır . Kazancı olmayan insanın geçinmesi mümkün değildir . zararın kardeşidir (ortağıdır Ticarette sadece kâr etmek düşünülemez. Ticarete atılan .Kazanmayanın kazanı kaynamaz Yiyip içmek.kolay kolay yatıştırılamaz . Sadece . zarar da edilebilir. Bu bakımdan önceden kimi tedbir alınmalı.Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez . . hayatta karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür .Katıra “baban kim?” demişler.iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder .(Kâr. bunu gizlemeye çalışır. geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak .Kişi.. önüne geçilemez.

hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını .durumdan istifade etmeye çalışırlar .karşılığı vardır. gözü doymaz. Yoksa o şey ya zarar görür. Her şeyin bir . her ne edersen onun karşılığını alırsın . örnek alırlar. o da sana kötülük yapacaktır. kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu . Anne_baba ne yaparsa . kasap yağ derdinde Kötü bir duruma düşmüş.değildir. kimi sıkıntılara . kazarlar kuyunu Sen başkasına kötülük yaparsan. Unutma ki.tehlikeye atar .Kedinin boynuna ciğer asılmaz Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak.Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur Açgözlü. emanet etmek doğru .Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar Küçükler daima büyüklerini taklit ederler. hangi yola giderse çocuk da o yola gider .Keçi can derdinde.çocuk da onu yapar.girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır .Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı. büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken. ya da yok olur .Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der .Kazma elin kuyusunu.

ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. köseden yardım gelmez Yardıma muhtaç olan kişi. kör ölür badem gözlü olur Önce değersiz bulunan. “Kele.Kelin ilâcı olsa başına sürer “.görülür . kimseyi dinlememiştir. Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri . küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır. Çünkü bildiğini okumuş. çok önemli ve iyi gibi .şey.Kimileri. kendi işini ?halledememiş ki.Bk. beğenmiyor görünürler.söz söyleyenin. istediği gibi davranmış.Kendi düşen ağlamaz Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur. beğenilmeyen bir kimse. köseden yardım gelmez . Kötü . başkasına nasıl yardım etsin . çok istedikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar. kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır . geçmeyen para da onu kullananındır .Kele.Kem göz. Kendi derdine çare bulamamış.O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır . kalp akçe sahibinindir Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi. . sahte parayı da kimse kabul etmez.Kel ölür sırma saçlı olur.

. onun alışkanlıklarına.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan Kişi.eder . Kendini yıprattığı. sinirli kimsenin zararı kendisinedir. huyunu. bir davranışta bulunmadan önce.Kesilen baş yerine konmaz Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez. toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst . sert.sokabilir ..ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver . gidişini kapar . kiminle arkadaşlık ederse. sağlığına zarar verdiği. Çünkü seçtiği kişi kötü. Bu bakımdan bir işe girişmeden. işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla. kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir. yakınlarına zarar .Kılıç kınını kesmez Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere. işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya . ondan etkilenir. pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve .düşüncelerine eğilim duyar.Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz Kişi öncelikle kime danışacağını.vermez .Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir Öfkeli.

gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur. çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır. Bu gibi .geçmiştir . hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez. kolay kolay bu . Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli. kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur. Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz. terbiye kurallarını öğretmeyen.Kırkından sonra azanı teneşir paklar Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan.kimselerin sonu da iyi değildir .yapısından vazgeçip de kötülük edemez . çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen. olur mu Yani İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi. ya zurnacıya Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir. . bu az da olur.uyarılmalıdır . ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur.çok da . ahlâksız bir yola sapan. Yüce Allah. ancak iş işten . .Kızını dövmeyen.Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın.Kırk yıllık Kâni.. dizini döver Kızını.Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır.

er veya geç zulme uğrayanların âhını. kıyım. kiminden para. kendi gücüne güvenmelidir . kimi su bulamaz içmeye Hayat sıkıntılarla. kimileri hiç bulamaz. yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse. Kimileri bolca bulurken.büyüktür .Kimi köprü bulamaz geçmeye. hayal kırıklığına uğrar. bedduasını alırlar ve perişan . Buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur. kiminden de dua alınarak yürütülür.Kiminin parası. çelişkilerle doludur.Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı. acımasızlık.olurlar ..eleştiriler yapılsa da aldırmaz.Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez Herkes sattığı malı. Gerekli . Bu dünyada para kadar dua da önemlidir. Bu da toplumu kargaşaya sürükler. kiminin duası Öyle işler vardır ki. tutumunu ve davranışını över. .Kimsenin âhı kimsede kalmaz Güçlü bir kimsenin dine. haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz.(Kimseden kimseye hayır yok (gelmez İnsan. Zalimler. Canı gönülden yapılan duanın önemi . kendi işini. Kendine yönelik .olan şey dengeyi sağlamaktır . o methe devam eder . kusur kabul etmez.

başkasının elindekine imrenir.1 savunacak araç-gerecini. Bir arada yaşama sosyal hayatı. kişiye olduğundan daha değerli görünür. Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı.Kork Allah`tan korkmayandan Allah korkusu.birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal. büyük bir işin aksamasına yol açabilir . uzak durmak. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar.şeyin yokluğu. Çünkü en önemsiz . Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz. yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar.çekinmek.Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Başka bir kimsenin malı. şeytanla baş başa kaldı demektir. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur. Çünkü insan nefsi doymak bilmez.Koça boynuzu yük değil Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. Bu bakımdan böylelerinden . güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan . Kişi. 2. her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar. sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. kendini .. diğerini sürekli rahatsız eder . kendini korumak gereklidir .geri durmaz. bunlar ona yük değildir . Hele insanlar . Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş.Komşu komşunun külüne muhtaçtır Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır.

Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir. Cezadan veya zulümden kaçan .önleyemeyecektir . Üzüntü.Köpeğe gem vurma kendisini at sanır .. Yapacağı işe karşı verilecek cezadan . kalitesi düşük de olsa cevap verecektir . Çünkü bir ihtiyaca. Çünkü gelecek olan gelecek.korkusu veren işten insana pek hayır gelmez . olacak olan olacaktır.1 korkan kimse o işi yapmaktan çekinir.Korku dağları bekletir Korku varlığını her yerde duyurur.Korkunun ecele faydası yoktur Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.razı olunur.Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da . Çünkü sonu pek iyi görülmeyen. gizlenir. korku ise bunu . her gün ha battım ha batacağım .dağlara kaçar.(Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir. 2. zor da olsa orada yaşamaya çalışır .

o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder. . lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi. yardımcı olan kimselere karşı gerekli saygıyı göstermeli. kendisini koruyan sahibine saygılı davranır.Köpek sahibini ısırmaz Köpek bile kendisini besleyen. ne var ne yok hepsini talan eder. köpek bile kendisini besleyen yeri bilir. . kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya . nankörlük etmemeli ve kendisine .Köpek ekmek veren kapıyı tanır Şurası unutulmamalıdır ki. Peki.Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler Kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker. ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır.Hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen.nasıl kötülük edecektir? O da nankörce davranıp zarar veremez . Eğer elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz. sanki o övdüğü kimse değildir. Ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir.(Köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer. kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü. geçimini sağladığı yere .başlar . Kendisine iyilik eden. O hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır.düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız . onu över. Karşısındaki kimse.uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır . saldırır.

kötü. Eğer komşu kötü huylu biri ise. Eğer böyle yaparsan onlar da . komşu.uzaktırlar .. anlayışsız.Bk.Kötülük her kişinin kârı. iyilik er kişinin kârı “. ağu katar-aşına Yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri. Emanet isteyen de geri çevrildiği için ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır.) iyi davran.Körler memleketinde şaşılar padişah olur Bilgisiz. ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar. beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde. Çünkü insanı en çok etkileyen .Kötü söyleme eşine. Böylelikle o .anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar . İnsanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur. “İyiliğe iyilik her kişinin kârı . .Kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan .kötü komşu. onları incitip kırma. kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez. arkadaş. mesai arkadaşları vs.Kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder İnsanlar en çok birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar.yakınında bulunduğu insanlardır . insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur .(Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar Değersiz. çok az bilgi..

Kul hatasız (kusursuz) olmaz “.Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez Sıkıntıda olan. yeter ki o kullar kötü yola . Dolayısıyla . sana daha büyük kötülük yapma yoluna . Doğru yolda giden toplumlar . Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır.üzülmez de. sapkınlığı yüzündendir. “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler.sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler Kurda.selâmete ermişler. Onlara en sıkışık anlarında yardım eder. Dolayısıyla hiç kaygılanıp . “Hatasız kul olmaz . “İşimi kendim görürüm de .Bk.ondan” demiş Kendi işini kendisi gören. kimin ne yaptığı belli değildir. keyfine bakar .senin hakkında hiç iyi düşünmezler. dara düşen ve kendisine inanan insanları Yüce Allah darda koymaz. Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz.Kurt dumanlı havayı sever Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu ona aittir. sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır . başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır.Kul azmayınca Hak yazmaz Kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı.giderler .

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır .kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu . kuvvetli bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar.Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Güçlü.onun bunun. huyunu değiştirmez Kötü.Kuru lâf karın doyurmaz Anlamsız. suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı . onların bu kötü yapıları devam edip gider .Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir.görülür .ortamın oluşmasını istekle beklerler . yararı dokunan davranışlar . kuvvetli iken herkesi korkutan. oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler . Bir işten olumlu sonuç alınmak isteniyorsa. yıldıran kişi. Bunun gibi her bakımdan güçlü. huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra. ondan çekinip korkarlar. yersiz. tedirgin eden.göstermek gereklidir . o konuda eylemde bulunmak.de huylarını değiştirmezler.Kurunun yanında yaş da yanar Bir düzeni kurmak. zalim kimseler kılık-kıyafetlerini. boş sözlerle bir iş yapılamaz. bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra . aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir .

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple kusursuz dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak .istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz

.Kuzguna yavrusu güzel (anka) görünür “...Bak. “Karga yavrusuna bakmış

.Küçük suda büyük balık olmaz Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. Bu .1 kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. Küçük kazançlar, küçük ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. Sınırlı, küçük bir .ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz

.Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, .kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE İş gerçekleşmeden umutlanıp, oldu gözü ile bakmamalıdır. Her zaman sonucu .almadan sevinmek, kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir İşçi veya yönetilen kişi yöneticisinin işten anlayıp, an¬lamadığını, yeterli olup .olmadığını bilir ve çahşmalar'ını ona göre yöneltir İşe yaramayan kötü kişilerin bozulacak yönlen kalma¬dığı için zararlı etkenler .onları etkilemez

İşe yaramayan, karın doyurmayan soyluluk geçersizdir. Soyluluğu ile övünüp çalışmayan bir kişiden, soylu olmayıp da çalışıp kazanan bir kişi daha .üstündür İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES İşin sahibi, işçilerle çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz İşveren mal sahibi olur ama bu uğurda işçi de canı çıkıncaya kadar .çalışmıştır .İyi ana babadan kötü çocuklar da olabilir İyi beslenmesi için çocuğa ne kadar para harcansa ye¬ridir. Çünkü gelişmesi buna bağlıdır. Ama, değerini bileme¬yeceği için, giydirilen pahalı giysileri hor kullanacak, yıpra¬tacaktır. Zaten büyümekte olduğundan kısa sürede .giyemez hale gelecektir İyi gün de, kötü gün de fakirliğe zenginliğe bakmaz. Al¬lah dilerse yoksulu .zengin, zengini fakir yapabilir .(İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur. (Toplumdaki inanışa göre İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO iyi, güzel işler, iyi araç ve gereçler kullanılarak elde edilir. Kişinin hüneri kadar gereçlerin de önemi vardır. İyi malzeme işi yapanın yüzünü ağartır, övünç .vesilesi olur İyi, kaliteli mal hiçbir zaman insaflı rahatsız etmez. Ka¬litesiz mal alırsak ya .çabuk eskir ya da sık sık bozularak ba¬şımızı ağrıtır .İyice düşünmeden, sonunu düşünmeksizin İyice düşünülmeden söylenilen sözlerin, yapılan işlerin doğuracağı olumsuz sonuçlan sonradan düzeltmek mümkün olmaz. Bu nedenle son sözümüzü .önceden söylememeliyiz

İyileri, güzelleri, değerli kişileri çekemeyen, onlara sata¬şıp kötüleyen çok .olur İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN İyilikten bilmeyen nankör kimseler, iyiliklerini ve yar dunlarını gördükleri .kişilere karşı kötülükte bulunurlar -KKabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR Kadın, eğitim ve yönetim bakımından ailenin direğidir iş bilmeyen, beceriksiz, müsrif kadınlar ailenin gelişmesini engeller. Akıllı, becerikli kadınlar ise .ellerindeki kısıtlı im¬kanlar ile ailelerini çekip çevirirler Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS Karakterleri kötü olan kişilerin gözü doymaz. Kendi çı¬karları için başkalarının .uğradığı zararlan düşünmezler Karekterli, soylu kişilerle kurduğumuz ilişkilerde uğra¬yacağımız zarar azdır. Oysa ki soysuz, kötü karakterli kişi¬lerle olan ilişkilerimiz yüzünden başımız .pek çok derde gi¬rebilir ve daha çok zarara uğrayabiliriz Karşılık beklenerek verilen armağanı alan kişi, armağanı verenin dileğini .yerine getirmek zorunda kalır; işini yapar Karşısındakini bağırıp çağırarak korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir .saldırıda bulunmaz .Kaynaklan köklü ve bol olan kuruluşlar sağlam, sürekli ve verimli olurlar Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının .da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz

Kendisi için, işi için gerekli olan araçlara iyi bakan iyi kullanan kişi güç duruma düşmez. Görevini tam yapan, araç'annı iyi kullanan hiç bir zaman kötü .duruma düşmez Kendisine cömert denerek pohpohlanan kişi, cömertli¬ğini göstermeye kalkar ve bunu yaparken de elindeki avucundakini saçar, tüketir. Yiğit denerek pohpohlanan kişi de, bunu göstermek için gücünün üstündeki mücadelelere .katı¬lır, canından olur Kendisini aşka kaptıran kişi, ne sevgilisinin kusurlarını görür, ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenir. Her konuda¬ki aşın, tutkular insanların gerçekleri .görmelerini engeller Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN Kılık kıyafet, zenginlik insanların değerini artırmaz veya eksiltmez. Değersiz kişi, kılık kıyafetle değer kazanmaz. Eşeğe altın semer taksak eşek, yine .eşektir, değişmez Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI Kimi zaman bir kişi öyle delice işler yapar ki bir çok akıllı kişi bu durumu .düzeltemez. Bazı kişilerin topluma verdiği zararlar kolay kolay önlenemez .Kimseye kötülük yapma. Sonra sana da yaparlar Kişi ağır hasta, ya da çok dertli ise zenginliğinin tadına varamaz. Böyle bir ?kimse, zengin olmuş neye yarar Kişi en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden çı¬kacağını önceden .bilebilse onu yok denilecek kadar az para¬ya Satardı .Kişi iyi veya kötü kaderinde ne varsa onu yaşar Kişi iyilik ararsa iyilik, kötülük ararsa kötülük bulur. Bir kimse hangi amaca .ulaşmak için çalışırsa, ona ulaşır

.Kişi kendisine gerekli olan her şeyi zamanından önce ve ucuzken almalıdır Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. Başına gelecekleri görse de, zorlama ile .kaderini değiştiremez Kişi olduğu gibi görünmelidir. Ailesinden, soyundan utanmak onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişiyi değerli kı¬lan kendi karakteri, çabasıdır. İyi bir ailedenkötü kişiler çı¬kacağı gibi kötü bir aileden de iyi kişiler çıkabilir. Kişi, .top¬lum içindeki yerini kendisi hazırlar Kişi, ancak kendi düzeyinde, kendi huyunda olan kim¬selerle uyuşup, .arkadaşlık edebilir Kişi, bir kez şanssız olmaya görsün. Tüm işleri ters gi¬der. Gökten yağan .yağmur bile, talihsiz kişiye fayda yerine zarar verir Kışı, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu, en azından bir ne¬zaket gereğidir. Ödevdir .de. Çağrılmadığı yere ise gitmeme¬lidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur Kişi, kendine teslim edilen ya da başkaları için çalıştığı işten pay umar, .yararlanır. Bu da doğaldır Kişi, kendisi için ne gibi hazırlıklar yapmışsa, alacağı sonuç, o hazırlıklardan .ne çıkabilirse odur. Bundan öte bek¬lentisi olamaz Kişi, ne kadar züğürt olsa, parasız ve işsiz kalsa da yaşa¬mak zorundadır. Aç .yaşanmayacağı için kendisine bir geçim yolu bulur Kişi, şansız (akılsız) olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz. El attığı .her şey kurur Kişi, sebepsiz yere başkasına saldırmaz. Ancak kızdırı¬lır, haksızlığa uğratılırsa gözü hiç bir şey görmez ve karşı¬sındakine zarar verir. (Arının .(soktuktan sonra öldüğü söyle¬nir .Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini za¬rara sokmuş olmaz

Kişiler en çok neyi elde etmek istiyorlarsa sürekli onu düşünür, onun peşinde .koşarlar Kişiler kendilerini çok kurnaz ve çok akıllı sanmamalı¬dırlar. Daima kendilerinden daha uyanık ve kurnaz insanlar bulunabileceğini .düşünmelidirler. Birçok hilenin birçok da kaçış yolu olduğu unutulmamalıdır Kişiler, iş beğenmezlik ederlerse kâr edemezler. Geçin¬mek için namuslu .olmak koşuluyla her iş yapılmalıdır Kişiler, önemli ve büyük işleri tek başlarına başaramaz¬lar. Mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Başarıya ulaşmak, hak aramak, kötülükleri yok etmek için birleşmelidirler. İnsanla¬rın en etkili silâhlan el ele verip birlikte çalışmalarıdır "...karş. "Yalnız taş duvar olmaz." "Yalnız kalanı Kişiler, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Gereksiz yerde gösterilen cesaret, belâ .getirir Kişilere oranla devletin gücü daha fazladır. Bu yüzden de devletin yaptığı iş .temiz ve sağlamdır. Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar .kişilerin iyi şeylere zararı dokunur. Onların değerinin azal¬masına sebep olur Kişilerin karakterlerini seçtikleri kişiler ele verir. Çünkü herkes kendi yapısına uygun kişilerle arkadaşlık ku¬rar. Dolandırıcı, dürüst kişiyle arkadaşlık .edemez. Bu neden¬le birisini tanımak için onun arkadaşını tanımak yeterlidir .Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür Kişinin derdini, sıkıntısını yürekten paylaşan kişi anasıdır.kimse anamız kadar .bizim derdimize yanmaz Kişinin nazı sevdiklerine geçer. Bu yüzden de zaman zaman yakınlarını .hırpalar, üzer Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA Kızların, giyim kuşama, eşyaya ihtiyacı çoktur. Evin eksikleri biter, onların .eksikleri bitmez. Özellikle evlenecek kızların çeyiz ihtiyacı bitmez Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON .Koruyucusu, yöneticisi olmayan kişiyi, topluluğu, düş¬man ezer Kötü bir duruma düştüğümüz zaman umutsuzluğa ka¬pılmamalıyız. .Durumumuzdan daha kötü durumların da ola¬bileceğini düşünmeliyiz Kötü bir kişi, kötü bir söz, bir davranış tüm bir toplulu¬ğun havasını bozmaya, .huzurunu kaçırmaya yeterlidir .Kötü davranışın karşılığı hiç bir zaman iyi olmaz Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH Kötü malzeme ve gereçle iyi şey yapılamaz. Her işin özelliğine uygun .malzeme kullanılmalıdır Kötü olayları önceden haber verip ikaz eden olmaz. An¬cak kötü sonuç meydana geldikten, iş işten geçtikten sonra herkes akıl vermeye, yol göstermeye kalkar. "Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın..." diye akıl satan çok . .olur Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarınca daha kötü yapar, fena davranışlara .sürüklenir Kötü yöneticiler emirlerinde çalıştırdıkları kişilere, hal¬ka adaletsiz ve kötü .davranarak onları canlarından bezdirir

Kötülük ve işkence yapmak insanlığa yakışmaz. İnsan yaptığı kötülüğün .cezasını gerek yasalar önünde gerekse vic¬danında mutlaka çeker .Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma, zararlı çıkar, kirlenirsin Koz helvasının içindeki ceviz ile helva nasıl bir birini tamamlıyor ise, ayırmak zorsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak zordur. Çünkü kız çocuklar ile .anaları birbirlerinin sırdaşıdırlar Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi, daha büyük iyiliklere de lâvık değildir. İyi insan için iyiliğin azı .da çoğu da birdir Küçük görünen bazı işler, büyük sonuçlar doğurabilir. Küçük bir vida eksikliğinde bir otomobil çalışmayabilir. İş¬lerimizde ayrıntılara, önemsiz .saydığımız şeylere de gerekti¬ği oranda önem ve değer vermeliyiz Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG Küçüklerin, büyüklerden yardım istemeleri için, yar¬dımları hak etmeleri, .kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kul¬lanılmayan nesneden .daha iyidir Kullar, Tanrı'dan, kendilerine uygun istekte bulunurlar. Bu istek başka kulların isteklerine uymayabilir. İsteği kabul edecek olan Tanrı'dır ve hangisininkinı .yerine getirmişse onu uygun görmüş demektir Kurt insanı nasıl içinden yiyerek yavaş yavaş çürütürse, dert ve üzüntü de .insanı öyle hırpalar, yıpratır Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU

Kusursuz insan ve nesne olmaz. Sevdiğimiz kişileri, ya¬rarlandığımız .nesneleri kusurları ile birlikte kabullenmeliyiz Kusursuz insan, kusursuz güzel olmaz. Her şeyde bir kusur arayan eşsiz .dostsuz, işsiz kalır. İnsanlar biraz hoşgö¬rülü olmalıdır Kuvvetli, dişli birisine dayanan, ondan güç alan kişiler,herkese kafa tutar; .kabadayıca işler yapar -L.Lâfla peynir gemisi yürümez Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve .çalışmak lâzımdır

.Lâf torbaya girmez Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf .edilmelidir

.Lâtife lâtif gerek .Şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir

.Leyleğin ömrü laklakla geçer Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle .bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur

Lokma çiğnenmeden yutulmaz Her iş bir emekle yapılır.. yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir.Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr. yerine bir başkasını getirebilirler. O hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak.Lodosun gözü yaşlı olur . Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden onu bir daha . Alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez. Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz.Mal bulunur.Mahkeme kadıya mülk değil Hiçbir kimse. Emek. Bugün kaybeden. hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz.vermek zorundayız -M- . can bulunmaz Mal ve mülk kazanmakla elde edilir. çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. onu o yere getirenler onu oradan alır. emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir. alın teri dökmek ve emek . Gün gelir.edenler. Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal . Nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa. çünkü helâl değil. ardından çoğunlukla yağış getirir . haramdır. o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar .

insanlar zor durumda kalırlar.Maşa varken elini ateşe sokma Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır.artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder . canına gelmişçesine acı duyar. o yolu tut. Yaptırabileceğin biri . Nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır. ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir . verimi . Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir. onu tehlikeye . didinip durmuş ve mal sanki . malına gelen zarardan. Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış.varken tehlikeli bir işe kendin girme . kazma-kürek yaktırır Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. hem de çok yağacak yağmur ürün için oldukça faydalıdır. Çoklukla bugünlerde yakacak tükenir.1 Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin.Mart`ta yağmaz.Mart kapıdan baktırır. . Bu ayda yağacak yağmur.elde edemez. canını dişine takmış. Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur Mart ayı oldukça soğuk bir aydır.Mal canın yongasıdır İnsan. evde bulunan kazma-kürek . Unutmamalıdır ki. Bu bakımdan insan canının kıymetini bilmeli.atmamalı.saplarını bile yakmak zorunda kalırlar . 2. Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz.onun bir organı gibi olmuştur .

Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır. bilgili. Ne var ki. gerekli araç-gerece. dolayısıyla içemez ve bulunduramaz. “İyilik iki baştan olur .(Mazlumun âhı. az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır . Ama toplumda bir konum edinmiş.ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar .Merhametten maraz doğar Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur. hücumlara .Bk. Aksi takdirde . kimileri kendisine gösterilen bu yakın . indirir şahı (yerde kalmaz “. İçki Müslüman`a haramdır.Müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur .Mermer iyi taştan. iyilik iki baştan “. Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz. Kullanılırsa son derece zararlı olur. bir işten verim alınabilmesi için uygun bir . becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz ..Meyveli ağacı taşlarlar Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz.ortama. Domuz eti Hıristiyanların sofrasına konabilir ama Müslümanların sofrasına sokulamaz.Bk.(Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz Bir işin başarıyla yürütülebilmesi. iyilik ederiz.

yutulmaz Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir. Yüce Allah misliyle . Çünkü ikram edene. Çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık .Mirî malı balık kılçığıdır. yolcuya. evimize bereket dolar.geç bunun hesabı kendisinden sorulur .Misafir kısmeti ile gelir Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm. onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. Eğer dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta güçlük çekmeyiz. sakınmadan verene.önleyecek tedbirleri önceden alır .edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır .verir.Minareyi çalan kılıfını hazırlar Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse. yoldan gelene. günün birinde er veya .maruz kalır. örtbas . konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. Dolayısıyla misafir kısmetini de getirmiş olur . sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını . Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı. apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması. Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz.(Mızrak çuvala sığmaz (girmez Herkesin gözü önünde duran.duygularının kabarmasına yol açar .

konuk. kendi dibini aydınlatamaz.Misafir on kısmetle gelir. birini yer dokuzunu bırakır “. Unutulmamalı ki suratlarının .Misafir üç gün misafirdir Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez.Bk.önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar .asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz .Bk. Ancak umduğuna kavuşamaz. Çünkü onlar her şeyden . ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir. Bu bakımdan özel yiyeceklerle . Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar. evde ne varsa onu ikram eder. çünkü ev sahibi.Mum dibine ışık vermez Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum. misafiri de zor durumda bırakır. bulduğunu yer Bir yere konuk olan. ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır. Bu bakımdan. “Misafir kısmeti ile gelir .ağırlanacağını düşünmemelidir .. Üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi.Misafir umduğunu değil. Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar.Muhabbet iki baştan “. “İyilik iki baştan olur .

eşsiz bir insan yapar N . onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler. o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir.Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam. sücut.uğraşmaz . Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş. istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da . Namaza çağrı işareti de ezandır.Ne doğrarsan aşına. Namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle. tuttuğu oranda da kendini . Namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar. atasözü şu anlamı vermek için söylenir: Kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa.verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır.Mühür kimde ise Süleyman odur Hz. Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir. ne de sınırı vardır.Mürüvvete endaze olmaz Yiğit. kuut denilen beden durumlarını. rükû. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı. burdan hareketle söze şu anlam .. iyiliksever.değerli. o çıkar kaşığına . cömert olmanın ne ölçüsü. kuralınca tekrarlayarak Yüce Allah`a edilen bir ibadettir namaz. Buna salât da denir. mert. onun buyrukları geçer .

çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür.Ne ekersen onu biçersin Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.Ne oldum dememeli.Nerde hareket. Yarın elinde olanı. Elde edilen verimin iyi veya kötü . bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba .Kişi. huzurlu. orda dirlik Hangi yerde. karşına çıkabilecek tehlikelere “.sürerler . varlıklı ve başarılı olabilir.olmasında niyetin rolü de büyüktür . Çok ve iyi çalışan iyi. bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir. ne kara düş gör İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan. az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır. başarılı ve uyumlu bir hayat .Nerde birlik. düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır. Birine kötülük yapan ondan kötülük.. ne olacağım demeli Kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir. “Korkulu rüya görmekten .Ne karanlıkta yat.. Bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı. .iyilik yapan da iyilik görür . Bk. Orada insanlar mutlu. toplumda duygu.katmalıdır .karşı şimdiden tedbir al. sağında solunda bulunan kimseleri küçük görmemeli. orda bereket .

Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez . Çok sessiz. Çünkü orada devamlı iş. çalışma ve üretim .hayırlı olur.Yüce Allah..Nikâhta keramet vardır Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.Hareket olan yerde bolluk olur.Ne verirsen elinle. bolluktan söz edilir ancak .Nisan yağmuru altın araba. Hatta . Nisan`da dinmezse . evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler. korkak ve yumuşak da olma.yoksa seni hırpalayıp ezerler. o şeyin sonu . ne yavaş (şaşkın. gümüş tekerlek “.evlenmek yeğdir . . yoksa seni kötü biçimde cezalandırırlar. İkisinin ortası bir yol izle .Bk.vardır. ona buna saldırıp kimseyi ezme. pısırık. onları doyurup giydiren ve gözeten kimse. uyuşuk. Bekâr durmaktansa . “Mart`ta yağmaz. yetime. akıbet hayır (selâmet Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse.. o gider seninle Yaşadığı sürece yoksula. yolda kalmışa yardım eden. ona kat kat fazlasıyla verecektir . Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil. bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. miskin) ol basıl Sertlikten kaçın.(Niyet hayır.Ne yavuz (azgın) ol asıl. Daha önce tanışmadan evlenenler.

Ne . . her türlü aşırılık¬lardan kaçınmalıdır. . söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. zayıf insanların işidir. MEVLANA . kendi emeğiyle değil. belirli bir yükselme sınırı vardır.ve kurun¬tu gelir.önemsenmeyen malzeme üzerinde yaparlar Mutlaka bir zarara uğranılacaksa bunun cana değil. SADİ Malı.kötülük yapılmaz Mesleğinde ustalığa erişememiş. (Özellikle bir çok hastalığın ayağ.Çünkü mal yerine gelir ama can gel¬mez. ilk dene¬melerini . miras yoluyla elde eden kişi.kadar zorlanırsa zorlansın bu sını¬rı aşamaz. Bu nedenle her şeyi kendimize dert etmemeliyiz -NNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.Bunun için de yiyeceğine dikkat etme¬li. onun ne büyük . . İnsanın beden ve ruh sağlığını bozan etkenlerin başında aşırı sıkıntı . . acemi kişiler. ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu bilmez Mer insanın belirli bir yeteneği olduğu için. arkadaşını iyi seçmelidir Mutlu yaşamanın temeli sağlıklı olmaktır. LA FONTAİNE Nankörlük. mala gelmesi yeğlenir.Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. işini. Bunyn için de sağlığımızı korumalıyız. Canı korumak için mal feda edilir Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişi. üşütmekten ileri geldiğine inanılır).sıkıntılar çekilerek. daha fazlasına yükselemez Mertliğimize kuvvetimize sığınan ve af dileyen güçsüz kişilere el kalkmaz. GOETHE Ne kadar bilirsen bil.

varlıklı kişi dilediği gibi yaşar. rahatına rahat katar.kaldırmak gerektir . dilencinin gözü çömçede Kişiler iş.Olan dört bağlar.Oduncunun gözü omçada. yö¬netilmekten iyidir.düşerler. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır.ölür.Olacakla öleceğe çare bulunmaz İnsanın kaderinde ne varsa o olur. olmayan dert bağlar Zengin. meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine . eline yetki geçince. acı çeker . onları elde etmeye çalışırlar .Nerede olsa varlığını. . Ama yoksul kişi değil rahatına bakmak. DR.etmekle başlar . giyinir. içer. geçimini temin . günü dolan . bunun önüne geçilemez . değerini gösteren kişi unutul¬maz Nerede ve hangi işte olursa olsun. kuşanır. V. ama her şeyi satın alır. bu mutlaka olacaktır.Ne oldum delisi soysuz kişi. işe en yakınlarına kötülük .edemediği için içten içe üzülür. PAUCHET -O-ÖÖdeme yollarını aramadıktan sonra üzülmekle en kü¬çük bir borç dahi ödenmez. Boş yere üzülmek yerine. üzün¬tünün nedenlerini ortadan . bunu değiştirmek mümkün değildir.Çünkü insana sağlayacağı yararlan çok¬tur Nezaket hiçten gelir . Eceli gelen. Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur. başta bulunmak. istediği gibi yer.

çalışarak ulaşır ancak. ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi . çalışıp çabalamalıdır .(Olsa ile bulsayı ekmişler. otuz iki mahalleye yayılır . Onlar bilirlerdi ki. İnsan bir şey kazanmak istiyorsa . ama kardeşlerin . Bu sebeple “bu iş böyle.. bir yere bağlanıp kalmamışlardır. hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayalle değil.hareket etmeli. yüzyıllar boyu yaşatmak.Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek Bir devleti ayakta tutmak.kişi. köküne bak Bir kişinin kimliğini. şu şartlar yerine gelse” gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. sınırları genişletmek. hareketsiz kalan.Ortak (kuma) gemisi yürümüş.bilmek ve tanımak gerekir . şu iş şöyle olsa.hanımları birbirleriyle geçinemezler . bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) . elti gemisi yürümemiş Bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler. dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir. ne başarılı olabilir. nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu .Otu çek. didinip çalışmışlar. dur durak bilmemişler. Ancak atalarımız bunu becermişlerdir.Otuz iki dişten çıkan. Becerirken de sürekli hareket hâlinde olmuşlar. tembelleşen.

bulunur. Çünkü öfkeli. ters düşen davranışlarda . zararla (ziyanla) oturur Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. dostlukları bozup . başkalarının diline düşer ve bir anda . ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. ağlaya ağlaya gelir İleride geri alınmak şartıyla verilen para. Ancak geri verme zamanı gelince bu sevinç kaybolur.Ödünç güle güle gider. eşya ya da herhangi bir mal her iki tarafı da mutlu eder. olup biteni iyi göremez.Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş Kimi beceriksiz.her tarafa yayılır . Bu durum ödünç verenle.zedeler . Çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır. başarısız. sonucu iyi hesaplayamaz. çok çabuk duyulur.Ağızdan çıkan söz.bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar -Ö- . kızgın. alan da ihtiyacını gördüğü için sevinir. . kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı . ödünç alanın arasını açar. Veren yardımcı olduğu.Öfkeyle kalkan. çağırdığı İstanbul türküsü Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan.Bu yüzden de yanlış iş yapar .Oturduğu ahır sekisi. kendilerini alay konusu ederler . sinirli insan iyi düşünemez.

Ne yaparsa yapsın. kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz.Ölüm ile öç alınmaz .Öküze boynuzu yük değil İnsan. kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse. artık hiçbir şeyden . felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan. Çünkü ölüme çare bulunmaz.Ölüm kalım (dirim) bizim için İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de.. ne tehlikeye aldırır. ona göre davranmalı. “Koça boynuzu yük değil . dinin buyruklarını yerine getirmeli. ne de tehdide .Ölmüş eşek. kendini tüketircesine üzülmemeli.Ölenle ölünmez Her canlının hayatı sona erer.Bk. Bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse. “.getiremeyecektir . Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı. aslında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır. bu . Bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır.korkmaz. sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. kurttan korkmaz Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken. ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri . Her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da.dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan .

Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar . sonra canan İnsanlar bencil yaratıklardır.sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır -P- . Bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek konularda önce kendilerini.insana yakışmaz . . sonra .sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar .tartılıp hesaplanmalıdır . ne getirip götüreceği iyice .Önce düşün. zarara sokup pişman edebilir. sevgi.Düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak . bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli. Sarf edilen bir söz insanı güç durumda bırakabilir. Kaybedilmesi göze alınamaz.Önce can. Bu sebeple bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli. sonra söyle Ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok zordur. Can da kıymetlidir.Öpülecek el ısırılmaz Saygı.

Bu bakımdan . bunu çıkar için yapıyor olabilirler.değildir.Paranın yüzü sıcaktır Para çekicidir ve öyle kolayca geri çevrilemez. ona kavuşma isteği duyar.zaman ve imkânlar sürekli değil. gizleme yoluna gider.Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler. .Para parayı çeker . hakkında atıp tutarlar.(Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez İman her şeyden önce içsel. Çünkü şart. İnsanların imanlarını sözle dile getirmeleri mümkünse de. Para için de aynı şey söz konusudur.para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez . değişkendirler . kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür. Bu sebeple insanlar parayı görünce gevşer.gösterir . Kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez. Çünkü paranın gücü. Kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin. kendisinden istenen işi de kolayca yapma eğilimi . pek çok maddî sorunu halleder. yani kalbî bir olaydır. arkasından konuşmak da kolaydır . Dolayısıyla gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır.Papaz her gün pilâv yemez İnsanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. Çünkü hasmı karşısında .

bunun için gereken aracı eli altında .Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır. Bunlar olmadan .alabilir. aldırabilir. beceri ve araç oldukça önemlidir. o kadar büyük iş yapar ve o kadar . İş yapabilir.Püf demeye dudak ister Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi. hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür .Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir Bir iş. pek çok işte sermaye şarttır. satın .Pilâv yiyen. Bilinen o ki.gidişinden anlaşılıp belli olur . Sermayen ne kadar çoksa.Parayı veren düdüğü çalar Para harcayan kimse istediğini elde edebilir.bulundurmalıdır . .Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın Yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli.da çok kazanırsın .direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır . durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki . yaptırabilir. kaşığını yanında (belinde) taşır Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi. Ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği.işin başarıya ulaşması zorlaşır . gücü ve cesaretidir.

fırtına biçer . Dinimiz olan İslâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış. dolayısıyla imanını da kaybeder . Gerçek ortaya çıkar. Eğer inananlardan biri.olur. asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır. yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır. Eğer kişi gücünün üstünde bir güce saldırmaya.Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar Rüşvet. yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır. haksız bir kazanç olarak görmüştür. kimsenin yüzüne . Bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun süre yürütemez. sonuç alamadığı gibi zararlı da çıkar.Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur Gerçeği yalanla kapatmak mümkün değildir. Yüce Allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse.Rüzgâr eken.bakamaz olur .Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür İnsan kimle. Söylediğinin yalan olduğu. işte o zaman. büyük haksızlık etmiş .R .yıpranır . Karşı koyacağı şeyin gücü ne? Onunla ne kadar baş edebilir? Sonuç ne olabilir? Bütün bunları iyice tartmalıdır. ne ile mücadele edeceğini bilmelidir. sonuç alamaz. onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa. .

yapa yapa kazanılır. yapmak. H.Çünkü her gün durumlarıyla bizi de üzerler . tuzsuz yemek kadar . Sözgelimi.Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur Toplumun genel gidişatına. HORACE MANN Okumak . haz duymaya . düşe kalka denemeyen kişi yıllarca baksa . konuşmada canlılık . değer yargılarına karşı çıkan.Kişi bir kötülük yaparsa. zihnimizi beslemeye . yazmada açıklık verir.ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır. her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır . Yakınlarımızdan birisi deli ise. BACON Ölçüsüz ve aşın nitelikler o şeyi tatsız. acı çekiyorsa asıl ağlanacak . insana olgunluk . ilkelerine.aşırı tuzlu yemek de hoşa gitmez Ölen yakınımız ölüp gitmiştir.büyük felâketlere uğrar. zarar görür .durum bunlarınkidir. zevksiz yapar. Ona her gün ağlamak öleni geri getirmez. Yal¬nızca bakmakla ya da okumakla öğrenme olmaz. CLAUSEN Öğrenmenin temel ilkesi. yorulup yıpranır Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.bisiklete binmeyi öğrenemez Öğretmen bir kandile benzer. bisikleti eline almayan. yeteneklerimizi artırmaya yarar. Beceri. BACON Okumak . RUFFINI Okullar demokrasinin kalesidir.kendini tüketerek başkalarına ışık verir. yahut dertli ise.(Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz . uygulamaktır. yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır. .Meydana gelen her olayın. ba¬ka baka değil. uymayıp .

yapılamaz Özdeyiş (Vecize): Bir düşünceyi en kısa.aksak olabilir. Çünkü insan. Çünkü gece yapılan işler . EİNSTEİN Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer. Vadesi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir.pişkinliğe vururlar. Öyle zaman da olur ki büyük kazanç ve imkânlarla küçük şeyler bile .atmak is¬ter Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar. işi . arsız kişiler ne kadar ağır hakaret görseler de aldırış etmez.Önce özveride bulunmayı öğren. eski dilde . JUVERAL Para bütün güçlükleri yener. en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz. Gündüz sağlanan olanaklar gece sağlanamaz -PPara arttıkça .Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur. özlü söz. SENECA . özsöz. para sevgisi de artar.cümle-i hikemiye.ki küçük kazançlarla az imkânlarla çok şeyler yapılabilir. engelleri ortadan kaldırır. Sonra başkalarından özveri bekle Onursuz.elde edilir Para ile satın alınan sadakat. Para ile istenilen şey . güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara .eş. kelam-ı kibar Özellikle önemli işlerinizi gece yerine sabah yapın. kötü sözden etkilen¬mezler Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. DUMANT Öyle zaman olur . SENECA . G.ama dostluk kuramaz.Özdeyiş. daha fazla para ile de satılır.

değersiz de . işte bütün bunlara sabreden. yoksulluk. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz.Para ödenmeden.. uzun zaman beklemesi gerekebilir. kusuru olsa da hoş karşılanır Parayı güç kazanan veya para canlısı olan kişiler bol pa¬ra karşılığında her .hayırlıdır. sözcüksüz şiirdir. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. HORATIUS -S-Ş.türlü ağır işi yapmayı kabul ederler -RResim.Para verilmeden gelen şey. Çünkü Yüce Allah. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. eksiği. başına türlü hâller gelebilir. onları sabırları karşılığında . Çünkü gündüz geceden daha “. hayır ola (gele Sabah olsun. kişiye değerliymiş gibi gelir . “Akşamın hayrından sabahın şerri . Bk.mutlaka mükâfatlandıracaktır . sonunda kârlı çıkar. direnişini yılmadan sürdüren kişi .Sabreden derviş. sabredenlerle beraberdir.olsa hoşa gider. bir emek harcanmadan elde edilen bir nesne. o vakte kadar işi belki düzelir..istediğine kovuşup ulaşabilir .(Sabah ola.

bitince. önüne düşünce görürsün Acele etme. sonucun ne olduğunu biraz sonra. ses çıkarmadan bunları aşma .yatmak istiyorsa. Eğer . azmini yitirmezsen başarı da. telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. sonunda esenliğe erecektir . herhangi bir yargıya varma. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para. sıkıntı çekilerek ve .erdemi gösteren kimse. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır ..Sadık dost akrabadan yeğdir .Saçın ak mı kara mı. hayır gelsin başına Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.da senin olur .Dostluğu. hayırlı sonuç .Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. bilin ki o hastadır .Sabreyle işine. acele edip gevşemez. bağlılığı gerçek ve içten olan dost. kendi gözlerinle görüp anlarsın . iş .alın teri dökülerek kazanılmıştır .Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren. sakin.

vardığı sonucu da doğru sanır .1 duymaz. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar.Sağlık. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. yakınında konuşulanları .kimse. işitmeyen kimse. Onun da bir onuru vardır. vücut esenliği her şeyden önemlidir. 2. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. kendini göstermeden yardım yapıp . Her şeyiniz var.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Birine yaptığın iyiliği gizli tut. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir.(Sağır işitmez.Sahipsiz eve it buyruk “..Sakınılan göze çöp batar . görünüşe göre bir sonuca varır. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. bil. ?Neye yarar . Herkesin gözü önünde yaparsan.Bk. “Issız eve it buyruk . Çünkü bir şeyin tadını alabilmek.yoksulu sevindirmesidir . Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması.

Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. sen . kötülük ediyorsa. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. ancak orta bir yol . yararlanır.Dolayısıyla sanat.izlemeli. Çünkü usta denen kişi. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. Sanat da altın bilezik gibidir.çıkarmamalı.Sakla samanı. Bir sanata sahip kimse. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden .(Sana taşla vurana. günü gelince bozdurulup kullanılır. sen aşla vur (dokun Sana sert.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. onları saklamalıyız . . acımasız davranana. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. Çok çalışmak. aşırılığa düşülmemelidir . sen iyilik et . Günü gelir gerekli olur. sen yumuşak davran. Bu incelikler. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde.gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez .incitme. kaba. ileride lâzım olabilir. o incitiyorsa. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan.Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. sanatını gereği . gelir zamanı Gereksiz görülen.

dikkatli olur . bugünlerin nasıl geçtiğinin . 2.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir . . Hem işi kolay yürür. emanet alan kişi onu daha iyi korur..Sarımsağı gelin etmişler. hem de istediği gibi olur . Bunun için haklarında .Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. Bir yardımcı. kendi işini kendisi yapmalıdır. bir yol gösterici olmadan işler .başarıya ulaşmaz .sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. içinde bir kötülük varsa bile. .yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır.farkına bile varmaz . İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. Kişi işine öyle dalar ki.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt Kişi. bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer.sıkıntıya düşmez. ölçerek ya da tartarak verirseniz.1 sebep vardır.

Sen işten korkma. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. bak nasıl iyi bir sonuç . insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür.. para kazanmanın yolu çalışmaktır.kavuşur . İnsan ne kadar çok çalışırsa. İşte bizim için bu . iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. cesaretle işin üstüne üstüne git. o kadar da çok kazanır.Sen işlersen mal işler. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır. Korkma. bu ineği kim sağa Kişi.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur Geçici olanlara değil. ben ağa. tatsızlık başlar . gittikçe de zenginleşir.Serçeden korkan darı ekmez . bulunduğumuz yerlerin. bir de gelip geçici olanları vardır. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır.alacaksın . karışıklık çıkar.aslî olanlar. rahat bir hayata . bir sonuç alınamadığı gibi iş . bunun altından kalkamam diye korkar. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. azmini yitirirsen başarılı olamazsın.düzeni de bozulur.

Onu bezdirmemek.çıkarsan sonunda zarar görür.vardır. o işten hemen vazgeçmelisin. her işin kendine göre zor bir yanı . seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. pişman olursun . önemi büyük bir güven kaynağıdır. Eğer bu kaynak işe yaramayacak.Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. taraflara büyük . sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . amacına ulaşamaz.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. ziyaretlerimizi uzun zaman .Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. ona bel bağlayıp yola .Sıçan çıktığı deliği bilir . kendimizden soğutmamak. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan.zarar verici odak hâline gelir . başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. Unutulmamalıdır ki.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım .Sevda geçer yalan olur. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi.

yakalanmamak için gerekli önlemleri alır.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan.takip eder . yakayı ele vermemek. yolsuz.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. o işi başarmaya çalışanlar bilir. o işin içinde olanlar. ne zaman ve nasıl . küçük gibi görünse de. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. Eğer bir kez izin verilirse. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. kimden . kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi .Sona kalan dona kalır . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .yararlanacağını iyi bilir . kendini düşünen. çekilen sıkıntıyı.habersizdirler .Yasalara aykırı.kaçacağını bilir . Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . nereye. gizli bir iş yapan kimse.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz. işinin ehli olan kimse.bir etki bırakmaz .

İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . hâl ve hareketlerine bak.Son pişmanlık fayda vermez İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak.elde edemez . Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. tedbir alarak girmek ve . karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. yapılacak işe iyi düşünerek.Sorma kişinin aslını. sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. onlardan .Bir işin yapılmasında geç kalan.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. bu sana yeterli ipuçlarını verir . .Sora sora Bağdat bulunur .Sonradan gelen devlet. soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.bilgi almak son derece gereklidir . Bu sebeple bir işe girişmeden önce. Çünkü zengin.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .inançlarına. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. fikirlerine. Onu tanımak. varlıklı .

ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. ağzında der.1 önemli yollarından biri de dinlemektir.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. ondan sonra söylemelidir insan.Söz ağızdan çıkar Faziletli.başına iş açabilir.Sözünü bil. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. Eğer söz ağza geldiği gibi.Söz gümüşse. ne denmek istendiğini çaba göstererek . bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına .verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . onu zor duruma sokabilir . ona bağlı kalır. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı da ortadadır. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını.anlamalıdır . . pişir. derleyip toparlamalı. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de.Söz var iş bitirir.. 2. söz var baş yitirir . dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. Dinleyen. dürüst. Çünkü öğrenmenin en .Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir.umulmadık dertler açabilir . ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. Öyle ki. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.

olay ya da durumlar pek çok tartışma. İyi. kavgalara sebep olur. sert.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. daha önce onun yerine . inandırıcı. Bunun yanında. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince.ölümüne bile sebep olur . kabullendirici. anlaşmazlıklara. Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . işler çıkmaza girer. kimi kırıcı. fikrini söyler. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli.Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. düşünülmeden söylenmiş.söylenmedik bir şey kalmaz. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. güzel. konu. . çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. giderek büyür ve kimilerinin . bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir.Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. kaba. Hemen herkes niyetini açığa vurur. Bir başka deyişle.mümkün olmayacaktır . geleceğini güvence altına almalıdır. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz .

Su küçüğün. fırsatı kollar . söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. Unutulmamalıdır ki. asıl akış ve hareket diptedir. Geleneklerimiz ve dinimiz.Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir. hatta ölür de . Düşman ise bundan daha tehlikelidir. insanın yere bakanından kork “.Suyun yavaş akanından. “Adamın yere bakanından . zarar görür... Bir kişi. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. küçükler de korunmalıdır. Buna asla kanmamak gerekir. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. kabul .düşman fırsat düşkünüdür.Su uyur. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. tuttuğu yolda çeşitli engellerle . kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa. ne yapacağı belli olmaz. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. . çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır.ettim” demek anlamına gelir .Bk. bu “evet. Çünkü ne zaman harekete geçeceği.. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. çünkü çocuğun bütün . kazaya uğrar.karşılaşır. durgunmuş gibi görünür.ihtiyaçlarını karşılayan odur .

. . herkesin yaptığını yapmayanlar. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .Sütten ağzı yanan.Şahin.görünürler.önemsiz. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya . değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . tedbirli olur Ş .kavga çıkar .(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .Şeriatın kestiği parmak acımaz .Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı .karşılaştığında uyanık davranır. ona benzer bir işle .büyük zarara uğrarlar . koyunu) kurt kapar (yer Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. zarar gören kimse.

Şöhret afettir Herkesçe bilinme.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. tıpkı şeytan gibidirler. yani İslâm hukukudur. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . . Hz.felâketler gelir. kabak başına patlar Kötü. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . tehlikeli işlere bulaştırırlar. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. bu durumu. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . alçak ve kötü niyetlidirler. Bu kanunların karşısında herkes eşittir. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. alçak. ayrımcılık yapılmaz. düzenbaz. zarar gören kişi de saygıyla karşılar . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . düzenbaz.Şeriat. Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları.katlanılır. Kur`an`daki ayetlerden.belirtileri görülür . kandırıp yoldan çıkarırlar.Şeytanla kabak ekenin. Kurnaz. bir gürültü kopmadan önce bazı . ölümle .

aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder.istediğine kovuşup ulaşabilir . yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve özgür bir şekilde yaşayamaz...mutlaka mükâfatlandıracaktır . işte bütün bunlara sabreden. onları sabırları karşılığında . hayır ola (gele Sabah olsun. direnişini yılmadan sürdüren kişi . muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . “Akşamın hayrından sabahın şerri . o vakte kadar işi belki düzelir.Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. Çünkü gündüz geceden daha “.Sabreden derviş. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. Çünkü Yüce Allah. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. hayır gelsin başına . insana ne olduğunu unutturur. sabredenlerle beraberdir. başına türlü hâller gelebilir.Sabreyle işine. sonunda kârlı çıkar. yoksulluk.(Sabah ola. huzuru kalmaz. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. uzun zaman beklemesi gerekebilir.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. sunî bir hayatın esiri olur .hayırlıdır. Bk.bunalıma sürükler.

acele edip gevşemez. bilin ki o hastadır .Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren. ses çıkarmadan bunları aşma . kendi gözlerinle görüp anlarsın .bitince.erdemi gösteren kimse. hayırlı sonuç .alın teri dökülerek kazanılmıştır . akrabadan daha iyi ve hayırlıdır .Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin . herhangi bir yargıya varma. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para. azmini yitirmezsen başarı da. iş .Saçın ak mı kara mı. sonucun ne olduğunu biraz sonra.Dostluğu. bağlılığı gerçek ve içten olan dost. telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen.da senin olur . sakin.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. önüne düşünce görürsün Acele etme.Sadık dost akrabadan yeğdir . Eğer .yatmak istiyorsa. sıkıntı çekilerek ve . sonunda esenliğe erecektir .Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız.Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.

vardığı sonucu da doğru sanır . anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir.Sakınılan göze çöp batar Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. ?Neye yarar . Bir olayın içyüzünü bilmeyen . Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. kendini göstermeden yardım yapıp .Bk.Sağlık.Sahipsiz eve it buyruk “.kimse. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. işitmeyen kimse. bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. bil. Herkesin gözü önünde yaparsan. yakınında konuşulanları . Onun da bir onuru vardır. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. aşırılığa düşülmemelidir .izlemeli. 2. Her şeyiniz var.1 duymaz.Birine yaptığın iyiliği gizli tut. vücut esenliği her şeyden önemlidir. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. “Issız eve it buyruk . ancak orta bir yol . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. görünüşe göre bir sonuca varır.yoksulu sevindirmesidir .(Sağır işitmez. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması.

Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. acımasız davranana. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . Çünkü usta denen kişi. o incitiyorsa. Bu incelikler. sen iyilik et .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir . gelir zamanı Gereksiz görülen. Günü gelir gerekli olur. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez.Dolayısıyla sanat. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. sanatını gereği .Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. Çok çalışmak. sen . kaba.. .(Sana taşla vurana. sen yumuşak davran. sen aşla vur (dokun Sana sert. Sanat da altın bilezik gibidir. günü gelince bozdurulup kullanılır. ileride lâzım olabilir. kötülük ediyorsa. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt . Bir sanata sahip kimse.Sakla samanı.çıkarmamalı. yararlanır. onları saklamalıyız .incitme.

ölçerek ya da tartarak verirseniz. Bir yardımcı.Sarımsağı gelin etmişler.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .Kişi. . bugünlerin nasıl geçtiğinin . dikkatli olur .sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder.başarıya ulaşmaz .yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . içinde bir kötülük varsa bile.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur .Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. kendi işini kendisi yapmalıdır. 2. Bunun için haklarında . hem de istediği gibi olur . kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. emanet alan kişi onu daha iyi korur.sıkıntıya düşmez. Kişi işine öyle dalar ki.1 sebep vardır.farkına bile varmaz . bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. . Hem işi kolay yürür.Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan. bir yol gösterici olmadan işler .

İşte bizim için bu .alacaksın . insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin.aslî olanlar. bir de gelip geçici olanları vardır. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir.Serçeden korkan darı ekmez Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. ben ağa. bak nasıl iyi bir sonuç . bir sonuç alınamadığı gibi iş . üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. her işin kendine göre zor bir yanı . o kadar da çok kazanır. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. İnsan ne kadar çok çalışırsa.düzeni de bozulur. bu ineği kim sağa Kişi. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . karışıklık çıkar. Unutulmamalıdır ki.Geçici olanlara değil. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. bunun altından kalkamam diye korkar. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. cesaretle işin üstüne üstüne git. bulunduğumuz yerlerin. Korkma. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. rahat bir hayata .vardır.kavuşur . tatsızlık başlar . Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların.Sen işten korkma. azmini yitirirsen başarılı olamazsın. amacına ulaşamaz. para kazanmanın yolu çalışmaktır.Sen işlersen mal işler. gittikçe de zenginleşir.

kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. kendimizden soğutmamak. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. nereye.Sıçan çıktığı deliği bilir Yasalara aykırı.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. yakayı ele vermemek.Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. gizli bir iş yapan kimse. ona bel bağlayıp yola . ziyaretlerimizi uzun zaman . Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. pişman olursun . tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. Onu bezdirmemek.Sevda geçer yalan olur.çıkarsan sonunda zarar görür.aralıklarıyla ve arada sırada yapalım . ne zaman ve nasıl .. yolsuz.kaçacağını bilir . önemi büyük bir güven kaynağıdır. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse.zarar verici odak hâline gelir . o işten hemen vazgeçmelisin. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. Eğer bu kaynak işe yaramayacak. taraflara büyük .

işinin ehli olan kimse. o işin içinde olanlar.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. küçük gibi görünse de.Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz.. kimden . olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .Son pişmanlık fayda vermez . o işi başarmaya çalışanlar bilir.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü. kendini düşünen. Eğer bir kez izin verilirse. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi .bir etki bırakmaz . çekilen sıkıntıyı.takip eder .elde edemez .habersizdirler .Sona kalan dona kalır Bir işin yapılmasında geç kalan.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa.yararlanacağını iyi bilir . Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .

Sorma kişinin aslını. karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. Onu tanımak. . varlıklı .1 önemli yollarından biri de dinlemektir. bu sana yeterli ipuçlarını verir .Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir. tedbir alarak girmek ve .Sora sora Bağdat bulunur . onlardan . hâl ve hareketlerine bak.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır .İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . Çünkü zengin. Çünkü öğrenmenin en . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.inançlarına. yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . Önemli olan bir zarara uğramadan önce.Sonradan gelen devlet. fikirlerine. Bu sebeple bir işe girişmeden önce.bilgi almak son derece gereklidir . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. yapılacak işe iyi düşünerek. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı .İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.

akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. kimi kırıcı. söz var baş yitirir Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . İyi. pişir. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. 2. dürüst. Eğer söz ağza geldiği gibi.Söz ağızdan çıkar Faziletli. ona bağlı kalır. güzel. sert. Bunun yanında.da ortadadır. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . ondan sonra söylemelidir insan. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. inandırıcı. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.Söz var iş bitirir. onu zor duruma sokabilir . . sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar.başına iş açabilir.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. ağzında der. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. derleyip toparlamalı.Sözünü bil. Dinleyen.umulmadık dertler açabilir . düşünülmeden . kabullendirici. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . kaba.Söz gümüşse. Öyle ki.anlamalıdır . ne denmek istendiğini çaba göstererek .

Su küçüğün.koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. olay ya da durumlar pek çok tartışma. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar. küçükler de korunmalıdır. kavgalara sebep olur. . Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması .söylenmedik bir şey kalmaz.ölümüne bile sebep olur . fikrini söyler. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. konu. Bir başka deyişle. giderek büyür ve kimilerinin .Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. işler çıkmaza girer. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. anlaşmazlıklara. korunmada önceliği çocuğa vermiştir. geleceğini güvence altına almalıdır. işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer .Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. Hemen herkes niyetini açığa vurur. Geleneklerimiz ve dinimiz. daha önce onun yerine . çünkü çocuk daha güçsüz ve .mümkün olmayacaktır .söylenmiş.

kazaya uğrar. “Adamın yere bakanından . Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. ne yapacağı belli olmaz. . hatta ölür de .Suyun yavaş akanından.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde.. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. durgunmuş gibi görünür..Bk. Unutulmamalıdır ki. asıl akış ve hareket diptedir. koyunu) kurt kapar (yer . Düşman ise bundan daha tehlikelidir. zarar görür. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa.ihtiyaçlarını karşılayan odur .dayanıksızdır. Bir kişi. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. insanın yere bakanından kork “. fırsatı kollar .karşılaşır. tuttuğu yolda çeşitli engellerle .(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. çünkü çocuğun bütün . Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir.ettim” demek anlamına gelir .düşman fırsat düşkünüdür. bu “evet.Su uyur. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. kabul . Buna asla kanmamak gerekir. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş.Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir.

Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan.Şahin. .Sütten ağzı yanan. zarar gören kimse.Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı .Şeriatın kestiği parmak acımaz Şeriat. Bu . sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .karşılaştığında uyanık davranır. değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .görünürler. Kur`an`daki ayetlerden.kavga çıkar .büyük zarara uğrarlar . herkesin yaptığını yapmayanlar. yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan. yani İslâm hukukudur. Hz. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya . ona benzer bir işle .önemsiz. tedbirli olur Ş . Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları.

Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder.katlanılır. tıpkı şeytan gibidirler. kabak başına patlar Kötü.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya .kanunların karşısında herkes eşittir. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. ayrımcılık yapılmaz. alçak. düzenbaz. tehlikeli işlere bulaştırırlar. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . insana ne olduğunu unutturur. Kurnaz. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.felâketler gelir. bu durumu.Şöhret afettir Herkesçe bilinme.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . ölümle .belirtileri görülür . Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve . kandırıp yoldan çıkarırlar. alçak ve kötü niyetlidirler.Şeytanla kabak ekenin. zarar gören kişi de saygıyla karşılar . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. düzenbaz. bir gürültü kopmadan önce bazı .

SCHILLER Sanat. toplumdan gelir. her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına. güçlükleri yener. ATTİLA İLHAN Sanatın düşmanı bilgisizliktir.zenginlik sağlıklı olmaktır Şair. KEMAL ATATÜRK Sanat. toplumsal bir çabadır. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . hem bir yadsıma işidir. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. NERUDA Saklanması. huzuru kalmaz. hastalıksız bir yaşam. Sabır güzel bir huydur. giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. Fakat gelenle giden aynı şey değildir.olmaz kişilerden zarar göreceğimiz ke¬sindir Sanat hem bir coşma.özgür bir şekilde yaşayamaz.bunalıma sürükler. Allah . herkese açarsak olur . ALAIN Sanat. SAMUEL JOHNSON .B EDDY Sağlıklı. özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. sunî bir hayatın esiri olur Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. TOLSTOY Sanat. M.ortaya konup tartışılması gerekir Sağlık bir beden değil. En büyük . doğaya eklenmiş insandır. BACON Sanat. topluma döner. dünyanın bütün zengin¬liğine değer. bir kafa meselesidir. gizli kalması gereken şeyleri ortada bırakır. ALBERT CAMUS Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.sabırlı kuluna yardım eder Sağlam bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılabilmesi için karşılıklı düşüncelerin . M. şiddeti ortadan kaldırmalıdır. insanın doğaya eklediği bir şeydir. yalnız o yapabilir bunu.

RALDP WALDO EMERSON Şiir benim içimde bir amaç değil. M. THOMAS CARLYLE Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye. küçük . TOLSTOY Şans.ne altın ne de mücevher.Sarı donlu (renkli) atı ne beslemeli ne de alıp satmalıdır Savaşta veya diğer olaylarda karşı tarafa fırsat verme¬den baskın yapan . EMILE ZOLA Sebepsiz yere karşısındaki kötü kişilere bulaşıp. GLFILLON .söylemelerine yol açma Selâm. temiz insana. düşüncelerle değil.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. EDGAR ALLEN POE Şiir. güzellikte çarpışan tek gerçektir. Yalnız kendimizden bir küçük parça. KEMAL ATATÜRK Sanatta temel olan. Maddi bir değeri yoktur ama bize duygusal olarak çok şeyler kazandırır. Büyük sanatçı bununla belli olur. kısa zamanda iflas eder Sevdiği bir işi bulan insan mutludur. seninle ilgili fena sözler .şerefsiz bir ömürden daha iyidir. yeni ve kişisel bir şey söylemektir. insanlara özgü uygar ve gönül alıcı bir davranış¬tır. (Tasasız kimse hiç bir şeye . TACİTÜS Şerefli. Birkaç kez işi rast giden kişi. hiç kimse leke süremez.sürekli olacağını sanıp şansa güvenmemelidir . her zaman kişilere yardım etmez.kazançlı çıkar Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. bunun . sözcüklerle yazılır. tutkudur.şeylerle gönül kazanmayı bilmelidir Şerefli bir ölüm . MALLARME Şiir.(üzülmez .Sermayesiz borç para ile kurulan iş. İnsanlar.

acıma duygumuzu kötüye kullanır. MOLİERE Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir.yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. BUCKLE Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup .vermediğimiz. buna alışarak arsız olur. kötü. eristikleri. Örneğin. CHILON Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden.mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız.koyamaz Susan bir bilgin . Emeğinin tam karşılığını . söylemez. Başkalarının merhamet duygularına sığın¬maz Suçu toplum hazırlar . haksızlığa uğrattığı¬mız kışı de hırsız olur Süresi belirli plan bir işi çok kişi de yapsa zamanından önce halledemez. acınacak durumunu kimseye göster¬mez.Söyleneni doğrulamaktan. hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. AMBROISE -T- . ERIK STINUS Şiirin. VOLTAIRE Sıkıntı çekmemiş olanlar.ürünü kadar ürün alınır .Şiir. bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır.soruşturmadan alma Sürekli ve olur olmaz yerde acıyarak koruduğumuz kışı. bir kimsenin suyuna gitmekten zarar gelmez Soylu kişi. yazın ekilen on dönümlük yerin . suçlu işler. içinde bulunduk¬ları rahatlık ve . bir çok kişi uğraşsa da pişme za¬manından önce yemeği ortaya .

hem de çok sulanma imkânı doğar. bir yandan da tarlanın . gübresini zamanında vermeyen. gizli kapaklı işler çeviren kişi.otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur . NIETZCHE . daha iyisi eve yakın Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir.Tarlada izi olmayanın. HORACE MANN Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. çabasız verim düşünülemez. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen. sürüye çoban Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir. bakımının nasıl yapılacağını bilir . Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım.sürünün nerede besleneceğini. ne yapacağını bilemez olur. onu iyi bir çobana teslim etmelidir. bir yandan tarlanın bakımı. Eğer tarla suya yakınsa hem kolay. Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. iş yapamaz hâle gelir . Çünkü iyi bir çoban. . ekilemez olur.Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan. Bu durum da tarlayı değerli kılar.Tarlanın iyisi suya yakın.korunması kolaylaşmış olur . bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan .Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.kalkınca şaşırır.Tarlaya saban. sulayıp yabancı . Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa. Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır. işleyip çapalamayan. harmanda yüzü olmaz Emeksiz.

karşısındaki kişi. bu söz en azgın . “Ağaca çıkan keçinin. hoşa giden bir dil kullan. kendisine bir çevre edinmiş.Tavşan dağa küsmüş. . her şey kendi çevresinde önem taşır.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Sert ve kırıcı olmayan.(Tatlı ye. yumuşak. ..kişinin bile inadını kırar. etkileyici. okşayıcı. üzücü. hatırı sayılır bir yere gelmiştir.Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez . emek ve sermaye çok önemlidir. onu yumuşatır ve yola getirir . gönül alıcı. dağın haberi olmamış İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser. dala bakan . onun bu durumunu bilip anlamaz . . derme çatma .yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez . ağaca çıkan oğlağı olur “. hoşa giden.yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun. güzel.Bk.. sen de sevil ve sayıl . inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider.. incitici konuşmalardan sakın. ne var ki. tatlı söyle (konuş Kırıcı.Taşa çıkan keçinin. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış. darılır. başkalarının küçük katkılarıyla.(Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır Herkes.Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez Bir işin yapılmasında güç. İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa.

aksine bir hareket hem kendini.. ferahlık verir . sana akıl öğretsin İş görmeyi. bir .Tembele iş buyur.Tek kanatla kuş uçmaz Kimi işler vardır ki.Tayfanın akıllısı. sıkıntıdan kaçan kimse. sorumluluk sahibi. uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir. eninde sonunda bu davranışının yararını görür. O bilir ki.Tebdil-i mekânda ferahlık vardır Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek.sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir . ona rahatlık. beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır.mükâfata mutlaka kavuşur .görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir. daha değişik yerleri . bunun . İşin iyi ve olumlu .Tekkeyi bekleyen çorbayı içer Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme. yardımcısız. azim ve gayret gösterme. yardım edeceği yerde çözüm .yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır . hem de başkalarını zarara uğratır . Bütün bunları yerine getiren kişi. kendisinden bir konuda yardım istendiğinde. çalışmayı sevmeyen. geminin dümeninden uzak durur Kendini bilen. çaba göstermekten. akıllı kişi altından kalkamayacağı. araç-gereçsiz yapılamaz.

Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez.Tereciye tere satılmaz Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez.yönetimin iflâsına neden olur . bir konuda bilgi verilemez. hayat alt-üst olur. ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar . . yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur.(Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez . kötülük de cezasız kalır. karışıklık baş gösterir. her şeyin bir vakti var Hemen her şeyin.alınmamalıdır . tartı var. suyu getiren de İyilik ödülsüz.düzen gerektiği gibi kurulamaz .Terzi kendi söküğünü dikemez İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez .savsaklarlar. Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse .Testiyi kıran da bir. . her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Bu durum da düzeni bozar.Teşbihte (temsilde) hata olmaz Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar. Böyle bir .Terazi var..şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar .

işe veya bir alışkanlığa eninde . Kurnaz ve düzenbaz kimse. Daha önce kopup ayrılmış olsa da. “Adamı güldürmeyin” diye . kendisinden daha hilekâr birinin . yoksa vaz geç.Tırnağın varsa başını kaşı Kendi bilgi. hatta abes ve gülünçtür . işine zarar gelmez . sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar. elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi.cevap vermiş Bir kimseye düşkün olduğu. başkalarından kolay .kolay yardım da gelmez. gelse de pek bir işe yaramaz . kimseden kimseye hayır yoktur. çok sevip özlediği. “Tavuk kebabı yer misin?” diye sormuşlar.1 kadar yeterince ceza çeker.Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. Bil ki. her şeyi artık Yüce Allah`a . beceri ve imkânın varsa.sonunda.bırakıp boyun eğen kimsenin malına. 2.Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran. kişi bağlı olduğu çevreye.yersiz. bunlara da güveniyorsan bir işe giriş. suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya .tuzağına düşer Tilkiye. şu ya da bu sebepten ötürü döner . “İster misin? Arzu eder misin?” diye sormak son derece .Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse.

kaybetmez . bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü . mal gibi şeyleri elde etmiş.kişi verim elde edemez . . acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden Para. içten pazarlıklı da değildir.. açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar.felâketler gelir .de geçmiş olur . ekmeği dişler Emeksiz yemek olmaz. çıkarını hemen öyle aklına getirmez. Çalışmayan. dürüst ve merttir Türk insanı. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz.Toprağı işleyen. içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. samimî. işin iç yüzünü anlar. direnme azminden bir şey .Türk karır.Tuz. Bir süre sonra aklı başına gelir. kılıcı karımaz Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden.Türkün aklı sonradan gelir Yaratılışı gereği saf. bir uğraş vermeyen. doğru yolu bulur ama iş işten . Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz.(Tok. ekmek hakkını bilmeyen kör olur Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse. yoksulların çektikleri sıkıntıyı. alın teri dökmeyen . Bunun için olsa gerek. Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi.

U

.(Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, .tekrar masrafa girilir. Dolayısıyla pahalıya alınmış gibi olur

.(Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da .hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz

.Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve .sağlamdır

.Ulular köprü olsa basıp geçme Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek .tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar

.Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına .kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur

.Ummadığın taş baş yarar Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler .yaparlar; umulmadık işler görürler

.Umut, fakirin ekmeğidir Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan .doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır

.Ustanın çekici bin altın Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır. Bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi kolayca yapıverir o. .Dolayısıyla onun çok küçük gibi görülen emeği bile oldukça kıymetlidir

.Uşağı işe koş, sen de ardına düş .Bk. “Çocuğa iş buyur,...” Utanma pazar, dostluğu bozar Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara .sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar

.(Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz

Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına .fırsat vermek doğru değildir

Ü

.Üçlenmemiş eken, olmamış biçer Her işin belirli bir yapılma biçimi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine .getirilmeden yapılan işlerden verimli sonuç alınamaz

.Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de .1 başkalarını zarara sokarlar. 2. Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen .kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar

.(Ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya .yer vermez

.Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış Çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. Sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek .zorundadır

.Üzüm üzüme baka baka kararır Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve “...alışkanlıklarını kaparlar. Bk. “Körle yatan

V

.Vakit nakittir Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa .geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir

.Vakitsiz öten horozun başını keserler Her işin olduğu gibi, her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa neden olur, büyük zarara yol .açar

Vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve zamanında konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt .etmezler

.Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi Bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması gereklidir. Bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar kusursuzca ağırlanır, ihtiyaç sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. Buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan .başka bir şeye rastlanmaz

.Varını veren utanmamış Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. O hâlde küçük ve önemsiz de olsa, .kişi verebileceği kadarını vermelidir

.Var ne bilsin yok hâlinden “...Bk. “Tok, acın hâlinden

Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran .(varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de malmülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar .yüzünden bunalıp deli bile olabilirler

.Var varlatır, yok söyletir Para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. Bu varlıkları, onlara ayrıca yüksekten atma ve övünme gücü de verir. Yoksul kişinin elinden ise sadece sızlanmak, yakınmak .ve dert yanmak gelir

.Veren eli herkes öper Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan .kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar

.Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir Sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size zamanında ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız oldukça sıkılır. Verdiğinize pişman olursunuz. Vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. Görüldüğü gibi her iki durumda da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. O hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü .bu durumda hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır

.Verirsen doyur, vurursan duyur Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye .yakışmaz

.Verirsen veresiye, batarsın karasuya Parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. Yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. Çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya .da batma tehlikesi atlatmışlardır

.Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud Her şey Yüce Allah`ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar .çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez Tanrı dar zamanlarında kullarına yardım eder. Sıkıntıya düştüğümüz zaman .kendimizi kötümserliğe kaptırmamalıyız Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. (İnanışa göre baykuş bü¬tün geceyi uykusuz geçirir, ibadet .(edermiş. Sabaha karşı ö-nüne gelen bir serçeyi yetmiş Tanrı'ya yaklaşmış kişilerin bazı şeyleri önceden sezdi¬ğine inanılır. (Ancak bu söz, böyle keşiflerde bulunduğunu söyleyen kişilerle alay etmek için .(söylenir Taşlı yerdeki bağ, daha verimli ve değerlidir. Uzun saç¬lı kadın da daha .gösterişli ve sevimlidir .Tatlı dil ise her kapıyı açar, en kötü kışılen bile yola ge¬tirir Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

.Tehlikeli bir durum doğunca, ondan uzaklaşmanın çare¬leri aranmalıdır Tehlikeli, başkalarına zarar verecek işlerden yarar uman kişiler, sonunda kendileri de zarar görebilirler. Kişi, başkasına zarar vererek geçinmeye .çalışırsa, bir gün kendi¬sine de zarar veren çıkar Temiz süt emmiş, dürüst kişilerle en zor işler bile kolay¬lıkla yapılır. Kötü .kişilerle de en kolay işler dahi zorlaşır Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN Toplum içinde her kişinin bir değeri yardır. Ancak zü¬ğürt kişilerin değeri .azdır Toplum içinde tam anlamıyla bağımsız kişi yoktur. Herkesin sorumlu olduğu, bağlı bulunduğu bir yer veya makam vardır. Biz yöneticilere bağlıyız, .yöneticiler de kanun¬lara bağlıdır Toplumda bazı şeyler karşılıklıdır. Ziyafete giden bir gün ziyafet vermek .durumundadır. Düğüne giden de, kendi düğününe çağırmak durumundadır Toplumda nice'değerli kişiler vardır ki şansızlıklar so¬nucu, layık oldukları .yere gelememişlerdir Toplumdaki inanışa göre eve getirilen at ve kendisi ile evlenilen kadın eve .uğur getirir Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ Toplumun kurallarına, geleneklerine uymayan, büyük¬lerin yol gösterici öğütlerine önem vermeyen kişiler, toplum dışına atılırlar. Toplumda .sevilmeyen, başarısız kişifolurlar Toplumun ortak malına zarar veren ya da kendisini bü¬yütüp yetiştirenlere .ihanet eden, el uzatan kişi onmaz, cezasını bulur Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952 Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, 1963 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1965 Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer .Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK .Türkler atı soyluluğun, inceliğin, vefanın sembolü saymışlardır Tuttuğu işte, yolda ilerlemek isteyen, ağır ağır, acele et¬meden güvenilir .adımlarla ilerlemelidir. Böyle olursa işi sağ¬lam olur -U-ÜUlusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL Üreterek sattığımız, başkalarının yararlandığı mala biz de gereksinme .duyabiliriz Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE Üstün değer taşıyan kişi ya da nesne, ne türlü uygunsuz koşullar içinde .bulunursa bulunsun değerini, niteliğini yitir¬mez

Ama üzerinde yük de olsa yokuşu daha kolay çıkar. gerekli fedakârlık gösterilmelidir.alamayacak. Ondan başka bir şey görmez Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse. hem kendisi. Bu nedenle kişi. Oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı hemen . o şeyden ne kadar çok elde etse . PHTAGORE . o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı. yoksulluk içinde yaşayanlar için kaygı verecek bir şey değildir. . uzakta durur. yokuş aşağı inerken zorlanır. bel¬ki de ölebilir.olan içtenlikle sunulmasıdır -YYa sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle.kavuşunca kudurmuş gibi ona saldırır. çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse.alışıktırlar Varlıksız kişinin armağanı da küçük bir şey olur. insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz. olumsuz ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır .de yine kendisine yetmeyeceğini sa¬nır. Yoksa kişi istediği verimi . özlemini duyan kişi.Yabancı koyun kenara yatar Bir yere. Çünkü yabancılık çeker. kuru) yer Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa.Üzerinde yük olan at. onların arasına giremez.hem at için kolay dav¬ranışları yeğlemelidir Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken. Kü¬çük ya da büyük. çöreğini yavan (yoz. istediği şeye . gözü doymaz Varlık içinde yaşamaya alışmış olan için sıkıntılı bir du¬rum.aralarına almazlar zaten .Yağına kıymayan. Onlar bu yaşama zaten . önemli .

hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir Sıkıntıya düşen kişi.aktarırsa birilerini yanıltır. akrabaları yüzüne bakmamışlardır. Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki.yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz . Bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki.(Yakın (hayırlı) dost (komşu). O hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır.Yalancı kim? İşittiğini söyleyen Yalan.Yalancının evi yanmış. toplumda bu yanları ile tanınırlar. yalancının sözleri gerçeği .esirgememişlerdir. Ancak bu beklentileri boşa çıkmış. Eğer kişi. aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. İşte bunun için hayırlı dost. kış yağmur ve soğuğundan bellidir. kimse inanmamış Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz. Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış. öncelikle akrabalarından ilgi bekler.?Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor. yardım ve iyilik umar. ilgi ve yardımlarını . Yaz sıcağından. kendisi de yalancı konumuna düşer . hayırsız akrabadan daha iyidir .göründüğün gibi ol. ya .” Kişiye ancak bu yakışır . Ne demişler: “Ya olduğun gibi görün.Yalancının mumu yatsıya kadar yanar . öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına .

işbölümü yapmak. gönül (hatır) alma .Yarım elma. çifte (boyunduruğa) koşulmaz Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır.Yanlış hesap Bağdat`tan döner .Yalnız taş duvar olmaz İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar.düşer . iş birliğine geçmek durumundadır . ne olursa olsun düzeltilmelidir .Yapı taşı. Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı . Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa.bir işi. yardımlaşmayı gerekli kılar. elinden iş gelen kimse boşta kalmaz.Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar. Mutlaka kendisine bir iş bulunur .Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa.ilişki kurmak.Yarası olan gocunur Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse. tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir . açığı ortaya çıkacak diye telâşa . insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler. yapıdan kalmaz . Bu zorunluluk bir dayanışmayı.Değerli.olacak tedbirleri alırlar. Dolayısıyla diğer insanlarla . kendi yalanlarına destek . bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler .Yalnız öküz.

onları. ustası ya da uzmanı vardır. Yeşil tabiat. insanları yanlış .Yarınki kazdan. “Bugünkü tavuk . ehline değil de. hatırladığımızı ortaya koymaktır . cıvıl cıvıl kuşlar. Öte yandan.. gönül almaya yeter. baş keser Ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır.Yatan aslandan. ağaçla birlikte vardır. Bir iş. Bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen.Yarım hekim candan eder. yağmur. eksik bir doktorun uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. bugünkü tavuk yeğdir “. o işten iyi sonuç alınamaz. berrak su. yarım hoca dinden eder Her işin bir ehli. hayat orada son bulur. Hem ekolojik denge. gezen tilki yeğdir . hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur..bilgilerle donatıp. yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse. Ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner.Bk. acemi. Çünkü önemli olan . dine ters düşen yollara itebilir . insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş .olur . Tecrübesi olmayan. ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur. kusurlu.Yaş kesen. temiz hava.dostlarımızı unutmadığımızı. kötü bir sonuç verdiği bile olur. Bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da.Sunulan armağan küçük de olsa. Hatta işin tamamen bozulduğu.

iyidir . sabırlarının artık taşmış olmasıdır. Tembel tembel oturan.Yavuz at.çalışan.Çok güçlü olup da çalışmayan. yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar. yürüyene borcu var İhtiyaçlarını gidermek.Yatan kurttan.huylarına aldanıp da gereksiz yere üzerlerine gidilmemelidir . tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden.Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur Mizaç itibariyle ılımlı. çalışmayan. kızmazlar. zamanını değerlendiren kimselerdir . zamanını boşa geçiren kimse para kazanamaz. Bunlar öyle olur olmaz şeye hemen öfkelenmezler. boş durmayan. Ancak kimi zaman öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz. Para da ancak çalışmakla elde edilir. uysal. Bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak .Bk. Kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek sebebi. yemini (yavuz it ününü) kendi artırır . “Yatan aslandan . Doğal olarak borçlandığı kimseler de . güçsüz olup da çalışan.Yatanın. yeler tilki yeğdir “. soylu olup da bir şeyler üretmeyen. boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha . kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar... Para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider. kaba ve hırçın olmayan.

eğlenceye dalan. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine .Yaza çıkardık danayı. çalışkan.1 bakanlar. girişken. sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar. kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar.Yavuz hırsız.kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar . perişan olur . şarlatan. gününü gün ederler. kışın çuval boş Yazın çalışma. işledikleri suçu reddettikleri gibi. büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne. Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan. zarar verdikleri .Yazın başı pişenin. kazanma günleridir.ihtiyarladığında rahat eder. ahlâksız.kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer. güneşe aldırmadan çalışıp kazanan. arsız. varlık edinen kişi . öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar.Gayretli. kazanç sağlamayan . mal-mülk edinmeyen.1 yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder. har vurup harman savurmayan. Gençlikte çalışıp kazanan. Ne var ki.yapan kimseler bunun mükâfatını görürler . bir de bu suçu. sıkıntı çekmeden hayat sürer . kışın aşı pişer Yazın o sıcağında durmayan. ev sahibini bastırır Edepsiz. 2.babalarını çoğu kez beğenmezler . . beğenmez oldu anayı Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler.Yazın gölge hoş. görevini ihmal etmeyen. 2. üzerine aldığı işi tam . hiç sıkıntı çekmez.

onurlu. kişilikli.malı sağlıklarında o ya da bu. ağır yerinde kalır Kişiliksiz. züppe-hoppa. ahlâklı kimselere kimse ilişemez. öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler .Yazın gölge kovan.Yeğniği yel alır.(Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz . Sağlam karakterli. kişilik sahibi.. işlerinde başarılı oldukları gibi . güçlüye etki edemez. onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya .. “Yazın gölge hoş .“. bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar.Bk. hafif meşrep. Ama ağır başlı. onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar.(Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya. kayadan ne koparır (aparır Güçsüz. sözünde duran. Ne var ki. kışın karın ovar .oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz . zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler.(Yel.sevilip sayılırlar da . tavırlarında ciddî. Sağlam bir temele . bir sözü diğerini tutmayan. ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz. gayri ciddî.. yemeye bir türlü kıyamazlar. ağırbaşlı olmayan.

ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz.olur olmaz yerde konuşmamalıdır . alçakgönüllü. zararsız gibi görünen . düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli.Yerin kulağı var Ne kadar saklı tutulursa tutulsun. hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır. yenik düşmüş.Yerini bilmeyen.Yılana yumuşak diye el sunma Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi.zarar görecektir . yılda bir kat urba eskitir Kişi neyle uğraşacağını. gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. nazik.ortadan kaldırılmalıdır . onları hırpalamaz.Yılanın başı küçükken ezilmeli Daha küçükken tehlikeli olacağı. ne iş yapacağını. . sık sık yer değiştirecek. Aksi takdirde bir işte tutunamayarak.Ağırbaşlı. Bunun yanında felâkete . muhtaç kimselere de merhametli davranılır . Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı. Kolay görünen iş çok zor. ezmeye çalışmaz. bundan ötürü de çok .uğramış. zarar vereceği anlaşılan bir şeyin.bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan . büyümesine izin verilmeden . yumuşak huylu bir kimse çok sert.

. kolay kolay yok olmaz . Düşmanıyla yüz yüze dövüşür. . yüzsüz. onu . 2.Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur Ona buna saldıran.hak ettikleri cezayı görürler .altında kalırlar . Mallarını herkesin . demirin kertiği Yiğit. onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur. kötülenmez ve iftira atılmaz .meydandadır. dedikodusu yapılmaz. Az zamanda. adaletsiz kimseler el üstünde tutulur.Yıl uğursuzundur Kimi dönemlerde arsız. bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar.Yiğit arkasından vurulmaz Mert olan alçakça yollara baş vurmaz. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler. mert kimseler sözlerinin eridirler. zarar veren. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi . ahlâksız.Yiğidin malı meydandadır Yiğit. namuslu.Yiğit meydanda belli olur . erdemli kimseler zalimlerin baskısı . Böyle bir zamanda dürüst.yararlanması için ortaya koyarlar .Yiğidin sözü. mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar.1 arkasından vurmaya çalışmaz. sözlerini inkâr da etmezler.arkasından konuşulmaz. Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak .

işini kendisi görmeye çalışır . kişinin yiğit olduğunu göstermez.kolayca bağışlar . Asıl yiğit iş başında.Atıp tutma. Öte yandan. herkese yukarıdan bakmaya başlar. kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli . “ben şöyle yaparım.Yiğit yarasına yiğit katlanır Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar. Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz.olur. çoğunlukla . selâm almaz Edinip görmemiş. sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse... kimseyi beğenmez . Hatta selâmı bile insanlardan esirger .gelen saldırıya da herkes katlanamaz. bir yiğitten .Bk.Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz “.Yiğit yiğide at bağışlar Yiğit. işinin ehli kimse. onun nasıl yapılacağını bilen. etrafa hava atmaya. böyle ederim” demek.başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz.Yoksul âlâ ata binse. buna ancak yiğit olanlar dayanabilir . “Kimse ayranım .olur . mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de. En kıymetli varlığını bile .Yol bilen kervana katılmaz Bir işte bilgisi olan.

candan bir yol arkadaşı bulabilmek için . yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir. günü gününe ödemezse hiçbir zaman . takip etmesi gereken . Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan.Yoldan kal. geciktirir. Dolayısıyla insan. Bu gereklik. 2. yoldaştan kalma Yolculukta insanın başına türlü işler. borçlu olan da ödemesini aksatır.hareketini erteleyebilir . Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse. yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar.1 oyalanmamalı.Yolcu yolunda gerek Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse.Yol sormakla bulunur Bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi. başına gelecek türlü hâllerden de korunur .Yol yürümekle. işini kolayca . belâlar gelebilir. kimi sebeplerden ötürü . gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp . başarılı olur.Yoldan (yol ile) giden yorulmaz Bir işin yapılmasında tutulacak yol. sıkıntılar.kalmamalı. vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır . gideceği yere bir türlü ulaşamaz..yapar.yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur . borç ödemekle tükenir Yola çıkan orada burada oyalanırsa. zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır.

o işten olumlu bir sonuç . ne de iyi işler bekleyemez . Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister. işini . uyuşuk davranan. kişi için bir anlam ifade etmez .ne olumlu davranışlar. Dolayısıyla kargaşanın.Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse.Yuvarlanan taş yosun tutmaz Sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da . rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa . Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen. kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez. Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı. yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz . onları iyi eğitmeyen onlardan . gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen.Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister.edinemez .olsun.borçtan yakasını kurtaramaz. bir disipline bağlı olmayan iş.zamanında yapmayan kişi.doğru değildir .1 alamaz.Yularsız ata binilmez Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse. 2. bir kurala. Elinin altındakilerine önem vermeyen. başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek .

Bu bakımdan tertipli. en iyi . “Çok söyleme arsız olur . yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir. gerektiği gibi zamanında.Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir Çoğunlukla kabul edilir ki. samimî. geçinmesini bilen. iyi yürekli. çekip çeviren. duygulu. en önemlisi tutumlu olan .da güzeldir . o ölçüde bir karşılık görürler . az verme hırsız olur “. O hâlde denebilir ki.Yuvayı yapan dişi kuştur Evin dışındaki işler erkekten.Yürük ata kamçı değmez Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan.. Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez. yüzden utanır . asık suratlı olmaya devam ederse.Yürük at yemini kendi artırır . yüzü güzel görünen kişinin huyu . Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü. Bu bakımdan insanın yüzü. o insanın katı yürekli. evin içine mutluluk getirir .Bk.kadın ailesini huzurlu kılar.. içinin aynası olarak görülür. içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir..Bir işte üstün çaba gösterenler. içindeki işler de genellikle kadından sorulur.şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez . yüzü güzel olanın içi de güzeldir. içten.Yüz verme arsız olur. hoşgörüsüz.Yüz.

Unutmayalım ki. . hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için . zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz .toprağını en iyi şekilde sürmesi. uğraşıp didişmeden. bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. güçlüklere göğsü germeden.Bir aracı vasıtasıyla değil de. özenli bir çalışmayı gerekli kılar.onlara rahmet eder .isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir Z . yapılan işi hemen kesmekle .daha fazla zarardan kurtulmuş.Zahirenin ambarı sabanın ucundadır Hangi iş olursa olsun.Zararın neresinden dönülse kârdır Zarar.Zahmetsiz rahmet olmaz Sıkıntı çekmeden. insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar. kimi masraflara da girmeden olumlu. olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği. Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak. çalışanları sever. züğürt düz ovada yolunu şaşırır . yorulup emek vermeden. Yüce Allah. işlemesi ve çok çalışması gerekir . güzel.Zengin arabasını dağdan aşırır. Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa. .

Zenginin malı. kazancından.engel karşısında bile şaşırıp kalır . ortadan .Zor kapıdan girerse. malından ve parasından.kaldırılmış demektir . istediklerini yaptırırlar . boş. Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş.Zora dağlar dayanmaz Gücü.olurlar . en ufak . kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye .Zengin. züğürdün çenesi yorar Yoksul. parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz. hatta yiyip içmesinden.savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır . anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya. öyle ki büyük güçleri bile yener. Yoksul ise. zalimlerin bulundukları yerde baskı.Zorla güzellik olmaz .boyun eğdirirler. gezip tozmasından söz ederler. varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar. ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış . Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir. şeriat bacadan çıkar Zorbaların. . zulüm ve haksızlık hüküm sürer. yorumlamaya.Zırva tevil götürmez Saçma sapan. züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden.

işlemez kılınabilir . işin . CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan. kazanç sağladığınız kişi ya da hayvanı yeterince doyurmaz. CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler. Bu bakımdan beğenme.en çok yanılanlardır.soyluluklarını da yitirirler Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz. emeğinin karşılığını ödemezseniz onlardan istediğiniz yaran elde . 2.1 istenen yöne çevrilebilir. güç kullanılarak kestirme .sonucu da kestirilemez .yoldan boşa çıkarılabilir.hizmetçi arıyor demektir. Bir oyun veya hile.Züğürtlük zâdeliği bozar Zengin.çalışmak yanlış bir yola girmek demektir . hoşlanma duyguları da farklı farklıdır.edemezsiniz .(Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına Rast gele yapılan plânsız. varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla . kural aranmaz. programsız işlerde yöntem. Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye .İnsanların yapıları bir değildir.Zor oyunu bozar Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da . LA ROCHEFOUCAULD Yanınızda çalıştırdığınız.

F.planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. J. işinde çalıştırmayacağın kim¬seye yapacakmışsın. Demek ki bir insana en iyi dersi. yeteneksiz kişi üzerinde ne ka¬dar durulursa durulsun. ne den¬li uygunsuz ortam .başı kesmek kadar zararlı ve vahşicedir Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. görgü ve eş dost .öğrenemez Yapamayacağın bir şeye.J. öğreneceği işe karşı aşırı istek ve sevgisi bulunmayan kimse o işi . . HIPPOKRATES . özellikle fi¬danları kesmek.içinde bulunursa bulunsun.Yaşamak için her canlı ne yapıp eder geçim yolunu bulur Yaşamak solumak değil . çalışmaktır. bir insan . aklını başına getirir. elde olanaklar varken gezip görmeli. umut verme Yapılmış küçük işler. niteliğini yi¬tirmez Yaradılıştan niteliksiz.Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt etkili olmaz. hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. ROUSSEAU Yaşamanın amacı . Tuttuğu yolda başına gelen bir felâket. PETER MARSHALL Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne. . Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS Yaş geçmeden. FOERSTER .çalıştıracakmışsın gibi ilgi gösterip. .mükemmel hale getirilemez Yararlan saymakla bitmeyecek ağaçları. bilgi.edinmeli Yaşam kısa.W.başına gelen felaket verir Yapacağı. hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil . sanat uzundur.

kötü kalbindekini dile getirir.peşinden koşmak zorunda kalırsın Yiğit olan sırrını kimseye demez. Çevrelerinde basit bir kimse sayılırlar . becerilerini göstereme¬yecekleri. Varlık içinde olanlar . İnsanın ela düşünce ve . aynı işin . her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. Varlıklı olma umuduyla . önemli işlerde kullanıl¬maz Yeteneksize iş verirsen.niyetlen yardımda bulun¬mamaktır Yetenekli kişiler.. GERMAIN MARTIN Yerinde davranmasını. o işin yürüyeceğinden emin olamaz.hayaller kurup tasanlar yapar Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü bir şey .bulunmaz .Yavaş akan sular genellikle defin ve tehlikelidir.da sıkıntı çekmedikleri için her şeyde kusur ararlar Yoksul kişinin kurduğu hayallerde hep bolluk vardır. konuşmasını bilen kişilere her¬kes saygı gösterir. yeteneklerini. takdir edilmeyecekleri bir ortamda veya görevde bulunurlarsa. beceriksiz kimse.Yoksul.Ağır başlı olmayan kişilere ise kimse de¬ğer vermez Yerine getirmedikten sonra verilen sözler. yetenekleri kaybolup .dugularînı belli etmeyeni tehlikelidir Yenilince ümitsizliğe kapılma.gider. eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz. yoksulla evlenirse bunlardan doğacak çocuk da yoksul olacaktır . KARACAOĞLAN Yoksul kişi.Yeteneksiz. yapılan vaadler işe yaramaz. Bazı kişiler yardımsever görünmek amacıy¬la vaadlerde bulunurlar ama asıl .

Mutsuzluktan mutluluğa geçmek için bazen çok küçük şeyler yeterlidir Yoksulluk içinde bulunan kişilerin durumları az şeyler¬le. büyük kazanç¬lar elde etmiş kişiler. BURKE Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber solu¬yorsa nefesi. . Müşterilerinin iç yüzünü bilen kah¬veci. Kısacası herkes meslek ahlâkına sahip olmalıdır Zamanında güçlü ve önemli işler yapmış.arsız ya da hırsız olur¬lar Yurdu savunmanın en ucuz yolu. .yaşlanıp güçten düşünce küçük işlerle oyalan ular . kolayca giderilemez. gereksiz cezalar verirsen onları kötü davranışlara sevkedersin. ayrıca ter kokusun¬dan rahatsız olursunuz. Sonunda ya . Kişiler mesleklerinin insan ilişkilerinde gerektirdi ği. bir başka eksik çıkar Yoksulluk insanı öldürmez ama insanı üzüntü ve sıkıntı¬larla yıpratır. ağız kokusu burnunuza girer.Çünkü o takdirde.uymalıdırlar. Küçük bir şey en büyük gereksinim duygumuzu gidermeye yeter.Yoksulluk çeken kişiler bedensel ve ruhsal yönden dert sahibi olurlar Yönetici çalıştırdığı kişiye tembih üstüne tembih. eğitimdir. . emir üstüne emir. ilişkinizi bozacaktır. haklı haksız söylenip karışır. görgü ve saygı kurallarına . eleştiri üstüne eleştiri yağdırmamalıdır.Yoksulluğa yerinmemeli. Bu ka¬dar çok söylenme üzerine o kişi karşılık verecek. içinde varsa hırsızlığa itilmiş olacaktır Yönetimin altında bulunan kişilere yerli yersiz. Maddî sıkıntı içinde de bırakmamalıdır.Bir eksiği giderilse. . birinin sırrını ötekine söylerse sanatını kötüye kullan mış olur. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar.

haram sokma Aga-iniding kedirin. en sıkın¬tılı günlerinde bile eğlenceden aynlmaz. akrabanın kadrini düştüğünda. yaralandığında bilirsin. Herkesin yaşantısı ve sonu davranışına.Zekânın gücü her zaman diğer güçlere üstün gelmiştir. bay bolayım deseng. o işin gerektirdiği .Adaskanga ayıp yok. güçlü fakat düşünme gücü az olan kimseyi rahatlıkla yener.Bu nedenle iyi durumumuza aldanıp insanlan horlamamalıyız Zevk alacağı.Yalalı bolsang bilersing.araçları hazırlamış olmalıdır Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. .kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin . Balalı. yüksek mevkiler de sürekli değildir. fakirlik de. Zekâsız . kaytıp üyin tapkan song .güç. zengin olayım dersen.bolsang bilersing Kardeşin. Kimin kime ne zaman muhtaç olacağı belli olmaz. dönüp evini bulduktan sonra . yararlanacağı bir iş peşinde olan kimse. karakterine . Çelimsiz ama zeki bir kimse. zengin fakirleşir. atlanuvdan kalma.Adaspayman degen erdi. ata-ananın . kazanına . Gün gelir.aram salma Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. Karanga tuman adastıradı. eline geçenle ancak kendisini geçindirebildiği için yakınları ve kendisine birikim yapamaz . kazanınga. fakir zenginleşir. Ata-anadıng kadirin.Ben yolumu şaşırmam diyen adam.göredir Zorlukla geçimini sağlayan kişi.Şaşırana ayıp yok. en basit şeyleri bile yapamaz Zenginlik de.

çeke uzar . kilim kesersen kısa kes. Absın-kelin tatuv tursa.Akıl yasta tuvıl. mücevher taştan çıkar . kiyiz kesseng kıska kes.Akıl akıldan üyrik. arbası tozbas. çeke .Ağaç etten geçer. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes.Ak nietliding atı arımas.Agaş kıyşığın talkı tüzeter. söz süekten öter.İyi niyetlinin atı yorulmaz. yonta yonta kısalır. yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Akıl yaşta değil başta . adamın eğrisini halkı düzeltir .İyi boğayı kurt yer.Akıl akıldan üstün .Akıl bulur. tarta-.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.Ahret azabından.Ala azbandı böri aşar.Akıl bastan şıgar.Akıl tabar. Edem kıyşığın halkı tüzeter.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. dünya namusu güçlü .tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes.Akıl baştan çıkar. dil söyler . yona – yona kıskarar. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur .Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli. fakirin topladığı malı zengin yer . til söyler.Aşamaga. Ekpege at köp bolar. asıl tastan şıgar. basta. arabası yolda kalmaz .Agalı-inili tatuv tursa.Agaş etten öter.as köp bolar .

Aram batar.Algasagan suv tengizge etpes. barsa da ongmas. bergende yatıp uykısı kelmegen.Ön tekerlek nereden geçerse.Ananın gönlü balada.Anadıng köngili balada.Algasagan kız kievge barmas.Aldı tegerşik kaydan köşse. ak kalkar.Aram kapşıktıng tübi tesik.Kötülük batar. evlense de hayır getirmez .şişmanlama da .Haram kabın dibi delik .baladıng köngili dalada. balanın gönlü dışarda .Alıs-beris bilmegen. alpıs yasar aldına şıgar. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .songgısı da sonnan köşer.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez.Almanın sonu-vermek .Almaktıng körki – bermek. iyilik kalkar .köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim.Altı yaşındaki uzaktan gelse. mısır ye de su iç. arka tekerlek de ordan geçer .Altı yasar altıstan kelse.Alış-veriş bilmeyen. nartük e de suv iş – semirmeseng. altmış yaşındaki onu karşılar .Aramzadeding koynı tolı..Altın kapılıya hizmet etmek. beti kara- . ağaç kapılıya düşer .Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.göreyim .

hepsini geçer .At arısa tuvlak. koy bagıp. etigi men. yüzü kara . kuyrık asagan.Cimri adamı açlıktan öldürür. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .At iygisi arıkta biliner.su içer . er iygisi yarlılıkta biliner.Arkasına ötken ayavşıl bolar.. er arısa avırak. besili yağdan ölür Asık oynagan azar.Bir acıyı yaşayan kişi .At avnagan erde tük kalar. berinnen.de ozar Aşık oynayan azar. adamın yanılmazı olmaz . edem yangılmas bolarma. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür . semiz maydan öler.suv işer Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. yavapsız sözden kıtar.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür. avızlıgı man suv işer. top oynayan tozutur. yiğit yorulursa hastalanır .Asılsız astan kıtar. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .Arık oydan öler. insanın başına gün doğsa eteği ile .Arıgan atka-kamışı avır.Atın sürçmezi olmaz.At sürinmes bolarma.Atın iyisi arıklıkta. Er basına kün tuvsa.Haramzadenin koynu dolu.At yorulursa sersemler.Yorulan ata kamçı ağır . top oynagan tozar.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa. koyun besleyip kuyruk yiyen de .

Ata baladıng sını.Atang barda el tanı. attan tüspek bir namıs. atın varken çevreni .Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme . söyledeği söz de dönmez . atangdı körgen ölmesin.Ata. avıldası maktagandı salma.Baba. ağabeyi varken küçüğü genç .Ata ulınıng atkan ogı da kaypas.Ata binmek bir murad. atanı gören ölmesin . oğulun öğreticisidir . anasız öksiz-kerti öksiz.Ataya benzeyip oğul doğmaz..gez . anaya benzeyip kız doğmaz . yahşılık kütpe.Baba oğulun sınayıcısı . aytkan sözi de kaytpas .Atang ölse de.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez. anaga usap kız tuvmas. anadan körgen ton pişer. komşusunun methettiğini salma .Atan ölse de. aga barda ini yas.Atasının methettiğini alma. anasından gören kürk biçer .Babasız öksüz yarım öksüz.Atadan körgen ok yonar.Atası maktagandı alma.Ata minmek bir mırad.Baba varken oğul genç. attan inmek bir namus . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış.Atasız öksiz-yartı öksiz.balaga sınşı. anasız öksüz gerçek öksüz .Ataga usap ul tuvmas.Babasından gören ok yontar.Ata barda uvıl yas.Atasına yahşılık etpegennen.

kaygım yok boranda. kardeşin odur .Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Atını seven kıratım der.Ayagın körüp asın iş. avızı yaman eldi bulgaydı.Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayağı kötü baş köşeyi batırır.Avıl iyti ala bolsa da.Hastalık attan çıkar .Komşun kimse. kongısıga aytsam kosadı.Avırmagan baska yavlık baylama. kurdu gördüklerinde birleşirler .Atın süygen alasam der. kadınını seven temaşalığım der .Halktan birine söylesem yayılır.Attı kamışı öltürer.Avıldasıng kim bolsa. fırtınadan endişem yok .Avla tolu malıng bolganşa. komşuya söylesem çarpıtır .Avılga aytsam aşadı. anasın körip kızın al- .. er erde dosıng bolsın.Atı kamçı öldürür. közi tanımaydı. adanasıng sol.Ahırda atım yok.Hastalığın önünü kes . hatının süygen tamaşam der.Ayagı baskanın.Ağrımayan başına bez bağlama .Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da. erdi namıs öltirer.Atım yok aranda.Ayagı yaman tördi bulgaydı.Avıruvdıng aldın al. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . böri körse biriger.Avıruv attan şıgar. yiğidi namus öldürür .

anasını görüp kızını al . anasına bak da kızını al .Rüzgâr olsa üşütür. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur . konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Aytkanga ıynanma.Ayırılgandı ayuv er.Az aşa köp şayna-tüyilmessing. dinlemezsen senden gider .Ayda bir at vermektense. tınglamasang -sennnen keter.İyi dostun malı bir. söyley bilmes söz keltirer. insan alası içinde .Ayrılanı ayı yer.Ayvan alası tısında. bölüneni kurt yer .Ayda bir at bergennen. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar. akılınga kelse ıynan.Aytarman-mennen keter.Aylandırgan avıruv almay koymas.Ayağını görüp aşını iç. köp tıngla-yangılmassıng- .Avucumda olsa yalarım. anamda bolsa alarman. gemiye binenlerin canı bir . anamda olsa alırım .Ayavlı dostıng malı bir. aklına yatana inan . bulıt bolsa yılıtar.Söylenene inanma. kemege mingenning yanı bir. az söyle.Sürmesini bilmeyen at öldürür. anasına kara da kızını al. Bölingendi böri er. edem alası işinde.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Ayağına bak da kımızın iç. bulut olsa ısıtır.Hayvan alası dışında.Ayamda bolsa yalarman. künde bir tostakay may bergen artık. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir .Söylerim benden gider.Ayagına kara da kımızın iş.Ayday bilmes at öltirer..Ayaz bolsa suvıtar.

Balam barar erge.Azdı bilmegen.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz . bela-kaza onunla gitmesin . çok söz gümüş .Herşeyi sahiplenen varolanı söyler.Acele edenin ağzı yanar . bagıslagandı da bilmes. söylerken de yarım söyler .Balalı üyde melek bar.Bakkandı bilmegen.Aşıkkan aska piser. balasız üy-mezar.Çocuğu küçüklükten.Çocuklu ev pazar.Balalı üy-bazar.Balık süygen suvga etegin malar- . bele-kaza barmasın.Çocuklu evde melek var. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Kızım evleniyor. köp söz kümis.yanılmazsın . taza aşar.Bakırak-bakırak bardı aytar. bargan sözin yartı aytar. değerini de bilemez . az söyle çok dinle.Azı bilmeyen çoğu da bilmez .Az aşagan. temiz yer (Az yiyen. çocuksuz ev mezar .Az ye çok çiğne. köpti de bilmes. kelindi bastan terbiyalav.(…!Az yiyen.Balalı kargaga kok artpas.Az söz-altın. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .Baladı yastan.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Az söz altın. birşey bırakmaz . balasız üyde elek bar.döğülmezsin (kuvvetli olursun).

altını-üstüne getirelim .Gide gide bayram kalır. eteging kesip bolsa da kutıl.Baysız pişe-patşa. yarlıdıng kızına kün tuvmas. beren-şeren eteyik. fakirin kızına gün doğmaz .Balık seven.Kendisine faydası olmayanın. bayısang özi keler kasınga. betir minen kürespe.uğraşma . ne varsa.Baydıng kızı ölmey. çobanın dayağından Bergen üyine barayık. bilmegenge davılbaz da az- .Bereket gelinin.Bası baskadıng.Zengin ile barışma.Akıllı insan çocukken belli olur. alan cömert.Bilgenge bir soksang da saz. şobannıng tayagınnan. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan. yiğit ile.Başı başkanın aklı başka.Bara-bara bayram kalar.ayağından..Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan. bilimi fazla olan bini yıkar . bilimi artık mıngdı yıgar. eteğini kesip de olsa.danalığında belli olur . bayramnan song kurman kalar. mal tanadan.Barma töre kasına.Bileği güçlü biri yıkar.Veren cömert değil.Çıkma zenginin karşısına. dosına payda etpes. algan yumart. suya eteğini salar .Verenin evine gidelim.Bilegi yuvan birdi yıgar.Basına payda etpegen.Zenginin kızı ölmeden. bayram sonu kurban kalır . kurtul Bay mınan barıspa. akılı baska. iyi inek.Basınga kelgen beleden beleden. dostuna faydası olmaz .Başına gelen belâdan.Bergen yumart tuvıl.

Olacak on yaşında da çocuk değil. köp söylegen kiside bele boladı. birev uyalar. bolmayak yırma beste de yas.olur .Borışlı ölmes.Bir çiçekle yaz olmaz. dağıtıcı kardeşin varsa.Böri bolsang kök bol. olmayacak yirmi beşinde de çocuk . şerli ölür..Büldirvüşi ining bolsa.Birev söyler.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. düzeltici. tüzetüvşi agang bolsın.Biri söyler. çok konuşan kişiden belâ gelir . hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Borçlu ölmez. çocuğu gibi kıymetli .Bir şeşekey men yaz bolmas.Bir edemning üyi kalası bolar. aşı-yemeği.Bozguncu.olmaz . ol iyt bolmas. biri utanır. bilmeyene davlumbaz az .Bilene bir çalsan saz.Boş tüfek iki kişiyi korkutur.Bulanık suda balık olur.Bulganşık suvda balık boladı.Dos bergenning tısına karama. şerli öler.Bugünkü işini yarına bırakma. eki körgen tanıs.Kurt olursan gök (boz) ol.Bir körgen bilis. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. karımda da . ası – balası bolarCimri.Bolayak on yasında da yas tuvıl.Bir gören bilir.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Dostunun verdiğinin dışına bakma . yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men. iki sefer gören tanışır. er bolsang – aytkanınga berk bol.“var . birleştirici annen olsun .Biyimde de bar.

özüng tüsersing.Dostunun bıçağı ile boynuz kes.Dos üyinde oltırıp ket. düşmanının bıçağı ile kilim kes .Dosta verilen borçtur .hemen ayrıl .Düşman gülerek öğretir.işi var . kendin düşersin . dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Dostuna çukur kazma. edem bolmas baladıng kisi minen. görüşmeni bitir ve .. dos urısıp üyreter. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.Dostunun aşını düşman gibi ye .Duşpan külip üyreter. düşmanının evinde oturmadan.Dostun hesabı gönülden . uvısınga yım. duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Dostun verse sus.Dost dosta gerek.Dos esabı köngilden. hesabı dürüst gerek .Duşpan ayakka. dos baska karar. asabı durıs kerek. adam olmayak çocuğun insnlarla ne .Dosınga mungkir kazba.Düşman ayağa.Dosıng berse kım. dost başa bakar . avucunu yum .nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.Doska bergen borışka.Dos doska kerek.Dosıngnıng asın duşpanday aşa.

El bolmasa. elli yıl yatar.Adam adama konak.El agasız bolmas. elşi avırar. iki kadının dedikodusu çok olur .İki ölç. ton yagasız bolmas. tas yarmasa. bir kes.Eldi sökpe- .Adam sözü taş yarar.Halkın hazinesi-eski söz .Edem sözi tas yarır. şöp bası kıymıldamas.El ağasız olmaz. can tene konak . bir kes .Eki ölşe.İnsan yüreğinde aslan yatağı var .Eki sıyırdıng ayranı köp. suvık yok.El bolgan erde betir de bolar. eki hatınnıng vayranı köp.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır .Elde amanşılık bolsa.İki sığırın ayranı çok. kürk yakasız olmaz .El almagan.Edem üreginde arslan yatagı bar.El kaznası-eski söz.Halk içinde hastalık yoksa.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur .El espese. bas yarır.. iyileştirici hasta olur .Edem-edemge konak.Yel olmazsa soğuk yok . yan-tenge konak.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz . taş yarmasa baş yarar .

dediğinde de sözünden dönmez .Yiğit demez. ekev bolar.Elim boluvdan edem boluv kıyın . kötülükler çoğaldı . ekevledi soltanım. gücü iki kat artar . sormadan söylemez .gücü tükendi.Er kayratlansa.Elşiding keşikkeni hayır.İnsan kendine güvenirse.Aptalı elçiliğe göndersen.Elçinin gecikmesi hayırdır .Er iygisi burınlı bolar.Yemişin iyisine kurt düşer . aytkanınnan kaytpas.Er kadirin el biler.Er aytpas.Erkeğin iyisi burunlu olur .Ülkeni kötüleme .Er kartaydı – kuş taydı.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .Elli yıldan el yangırar.Halkın işi-altın beşik .Elding avızına elli arşın böz etpes..İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Erkek yaşlandı.Elli yılda toplum yenilenir .Emisting iygisine kurt tüser.Elding işi-altın besik.Alim olmaktan adam olmak zor . soramay aytpas.Epsizdi elşilikke yiberseng.

İnsanı zenginin. güçsüz düştüğünde ise dostları .Erekte avızın yappagan. yerdeki köklerden daha fazladır .Er tarıkpay molıkpas.Er ötirik söylemes.Erden ozuv bar. şartlar yalan söyletir .Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.İnsan yanılır esir düşer. ya da kadını çıkarır . bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Er şıragı-eki köz. köpir avızda sözin tappagan. atın sürçmeyeni olmaz .Erkek yalan söylemez. elden ozuv yok. ülkesi zengin .Erden vazgeçilir.İnsanlar arasındaki akrabalık.Eri baydıng eli bay.Er yangılıp kolga tüser.Erinşekting ertengisi bitpes.Er yanılmay bolmas.Erding atın ya atı şıgarar.Erden devlet taygan song.Erge devlet kuralsa.kaybolur .İnsanın ışığı iki gözü.Erinceğin yarını bitmez . bas duşpanı dos bolar. at sürinmey bolmas.. kuş yanılır kafese girer . köprü başında söz bulamayan .Erkeğin adını ya atı çıkarır. kus yangılıp torga tüser. ep ötirik söyler. yade hatını şıgarar.İnsanın yanılmazı olmaz. elden (vatandan) vazgeçilmez .Er tamırınnan er tamırı köp bolar.İnsan darda kalmadan rahata ermez .

eşek arıganın bilmes. sorpa betke.Et kanlı olsun. hatında hatın bar. kara suvdı as eter.Etimning karnı-eti kabat. yeminli dostların canları bir . körgen kerti.Yetimin karnı-yedi kat .Erken kalkanın rızkı çok olur .Etispesti ongmas kuvar. baytal etin tas.gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar. kadınlardan kadın var koca .Et ete. gören doğru .Esitken yangılıs.Kadın ihtiyarladığını bilmez. yigit yanlı bolsın.Hesabını bilen dostların malları bir.Erte turgan erding ırısı artık. antlı dostıng yanı bir.. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.Et kanlı bolsın.Etimge eti kisi bas.Esaplı dostıng malı bir.Hatın karıganın bilmes.(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder .Et etke. hatınlarda hatın bar. kumar közdi.İşiten yanlış.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar . yiğit canlı olsun .yas eter . torgay etin as etken. çorba benize .

Kalgan iske kar yavar.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs. oturduğunda bey gibi .İçip doymayan.İesin sıylagannıng iytine süek taslar.İki kadın pazar. üşevi-yarmalık. kadınlardan kadın var kör gözü yaş . kedir bilgen yat yahşı.Köpekli konuk sokağa sığmaz .Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .İt gibi ısırır.İnisi bardıng-tınısı bar. yalayıp doymaz . yalap toymas.eder . attay tevip.Kalan (ertelenen) işe kar yağar - .İytting yamanı in kazar.Kadere bergen attıng tüsine karamas.Kadir bilmes kardaştan. kadının kötüsü hergün tartışır .İyttey kabıp.Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir . tursa biydey.Köpeğin yamanı çukur kazar.Hatınnıng ekevi bazar. pişe yamanı-künde azar.İşip toymagan.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .Kadir bilmez kardeşten. kadir bilir yabancı iyi .Çalıştığında işçi gibi.İslese kulday.İytli konak oramga sıymas.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz . üç kadın panayır . at gibi teper .Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder.

yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir. beteri bolmas. kötülüğü olmaz ..Kazanın kapağı açıksa.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Karga ne kadar bağırsa da. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan). kaz bolmas.Karga neşe çakırsa da. yan şıkkandı molla biler. aldında ezir ası. hiç bir şey bilmez . aş kürer .Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir. at biler. kaz olmaz . sözüne bak .Kardeşin azarlaması olsa da. iytke de namıs kerek.Karga şakırıp kıs bolmas. Atadan yahşı ul tuvganın. kaptal bilmes.Kat bilmegen zat bilmes.Kan şıkkandı karga biler.kardaş bilmes.Kamışıdı silke almagan. yamannıng belesi yugar- .Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur . iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .bilir .Kendisine bakma.Kazan avızı aşık bolsa.Kar küreyen. torgay şakırıp yaz bolmas.Kat – yigitting is bası.Kardaştıng azarı bolsa da. o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Kar küregen aslık kürer. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın.Karama özine-kara sözine.Kazannıng karası yugar.Karganın bağırmasıyla kış olmaz. özüne tiygister.

Gerekli taşın ağırlığı olmaz . yuldızı yarık bolar. kelgennen song konakbay uyalar. kendin düşersin . ket demek yok.Gece karanlık olsa.Kisige munkir kazsang. özing atılarsıng.Eksiği olmayan gelin olmaz.Kelgenşe konak uyalar.Kengesli ton keng şıgar.Başkasına çukur kazarsan.Kerek üşin terek yık .Kazanı kırda. oşagı üyde. git demek yok . kayınana kemiriksiz bolmas.Gemiye binenlerin dilekleri birdir . konuşmayan kaynana olmaz .Gelinceye kadar konuk utanır. kerekkende tappassıng.Kazanın karası bulaşır.Kel demek bar. yıldızı parlak olur .Gerektiğinde ağaç kes .Gel demek var.Keşe karanga bolsa.Kazanı kırda. ocağı evde ..Kerek tastıng avırlıgı yok. gerektiğinde bulamazsın .Kemege mingenning tilegi bir.Gerekmezi toplamazsan. geldikten sonra ev sahibi utanır . kötünün belâsı bulaşır .Kerekpesti yıymasang.Kelin kemtiksiz bolmas.Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.

Konuk az oturur. yolavşı bolsang yolga tüs. ağız da kıpırdar .Başkaları için kötülük isteyinceye kadar..Konuk olsan. köp sınaydı. közi yol karar.Seni) göklere çıkarıp geleni. erge karatıp yiberme.Gönülde var.(Konuk gelse et pişer.Konak bolsang kolga tüs.Konuğa sorup vereceğine.Kisige yamanlık tilegenşe.Köp sözding azı yahşı.Konakka sorap bergenşe.Kökke köterip kelgendi.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. yalnız ben bilirim diyen ölür . et pispese bet piser.Konuğun karnı doysa.Konak toysa esikke karar. tiling tıy. yere baktırıp gönderme) .Kol kıpırdasa.Kökürekte bar.Konak az oltırıp. az sözding özi yahşı- .Kol kıbırdasa. özinge yahşılık tile.Konak kelse et piser.Başkaları çok biliyor diyen güler. kendine iyilik iste . yolcu olsan yola düş . vurarak ver . gözü yolda olur .Konak bolsang. çok görür .Konaktıng kursagı toysa. dilini tut . avız da kıbırdar. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır . özim bilemen degen öledi.Köp biledi degen küledi. elde yok . sogıp ber. kolda yok.Konuk doysa eşiğe bakar .

Köpten koyan kutılmas.Köp tükirse köl bolar. çok gezenden sor .Korkak bin ölür.Korkağı çok kovalarsan. betir bolar.Korkaktı köp kuvlasang. köp yurgennen sora.Köp-korkıtadı.Köplegen konak atkarar. kömeklegen -yavdan kutkarar.Korkak mıng öledi. tek kişinin sesi yok olur .Köpten koyan kutılmas. yalnızın söylediği söz tutulmaz . aptala sorma sözü söyler .Çoğunluğun sesi bir olsa. yardımlaşan düşmahdan kurtulur .Çoktan tavşan kurtulmaz .Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Herkes tükürse göl olur .Korkana çok görünür .Korkağa sorma gözü söyler. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas.Çok korkutur. birding avazı yok bolar..Gösterişli.Çokluktan tavşan kurtulmaz.Köp yaşagannan sorama.Körklige köne kiygistseng de. yarasar. teren-batıradı. betir bir öledi.Çok sözün azı güzel.Korkaktan sorama közi aytar.Çok yaşayandan sorma. batır bir ölür . tentekten (aptal) sorama sözi aytar. derin batırır .Korkkanga kos koriner. cesur olur . yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır .Köpting avazı bir bolsa. az sözün özü güzel .

Korkpa marttıng kısınnan.Kösevi uzınnıng kolı küymes. kolung tıy. karnın ağrırsa ağzını tut .Köz korkak-kol batır.Kuldan tuvgan kul bolmas. gömleğine yamalık kumaş ister . kol batır .Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar- . gönlün sevdiği güzeldir .Kulluk etkende kulday bol.kulagınıng tısınnan Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. yaman tuvgan kul bolur.Fakirle samimi olsan. kulaksızga söz aytsang. işing avırsa. kuba kazdıng tösinnen. kork aprelding besinnen.Dünürlük ayrılsa da.Göz korkak.Güzel güzel değildir.Korkma martın kışından.Közing avırsa.Gülme dostuna gelir başına . atlanganda biydey bol. avızıng tıy. köngil tüsken-közel di.Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Kudalık ayırılsa da.Küle baksang.. keler baska. anlamayan adama . tuvganlık ayırılmas. ata bindiğinde bey gibi ol .Kuldan doğan kul olmaz. köylegine yamavlık sorar..söz söylesen kulağının dışında kalır .Közel-közel tuvıl dı.Çalıştığında işçi gibi ol.Külme doska. kork nisanın beşinden .Gözün ağrırsa elini tut. kötü doğan kul olur . akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.

Kılık kızga kerek.Kış karlı olsa.Kırk yıl tarla sürersen. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kuş yuvasında ne görse.Kız kılıgı man süydirer.Kız kimdi süyse. suvı da kündes.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur .Kıs karlı bolsa. kötü adam zenginlemez . bir yıl türening altınga tier.Kılıç kesmezi dilek keser . yaz yağmurlu olur .Kıskanç adam büyük aileli olmaz. kızdan evvel yiğide gerek .Kus uyasında ne körse. sonıkı. hastalığın hafif olsun . bir yıl sabanın altına değer .Kışın duman olsun. marazıng tımav bolsın. gücçsüzün efendisidir . bakılşı bayımas. koy egiz tabar.Kılış kespesti tilek keser.Künşi köbeymes.Gücü yeten.Kız kimi severse.Kırk yıl saban aydasang. suyu da tartışır .Kısıng tuman bolsın. yaz yavınlı bolar.Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar ..Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Terbiye kıza gerek.Kutlı konak kelse. onundur .Kündesting otı da.Kız davranışları ile sevdirir . uşkanda da sonı eter. kızdan aldın yigitke kerek.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de.

kırmızı giydir .Kızıng yaman bolsa.Molla vermez.Manalı söz maldan güzel .Misafir. dert şıkpas.Öğütlü törenler sonlanmaz .Maslagatlı toy tarkamas. ülkemde çoban olmak iyi . şerefi giden zavallı .Oltırgan kız ornın tabar. önersiz kün körmes- . sını ketken yarlı.Misapir atangnan üyken. kayda barasıng? Til bir erge baraman..Mısalsız söz-tuzsız as.Ocagınıng bası şoklı. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum .Misalsiz söz-tuzsuz aş .Oturan kız yerini bulur .Nasip.Nesip. bergen erden kalmas.Mısırda padişah olmaktansa.Meneli söz maldan artık.Malı giden zavallı değil. veren yerden kalmaz .Önerli ölmes.Kızın çirkin ise.Ocağın dışı (bacası) güzel. kızıl kiygist.Molla bermes. elimde şoban bolganı artık.Mısırda patşa bolgannan.Malı ketken yarlı tuvıl. oturduğu yer bakımsız . babandan büyüktür . oltırgan eri koklı.Mart çıkmadan dert çıkmaz .Mart şıkpay.

hünersiz gün görmez . ongmagannıg üyine abız (molla) kirer. orta yasta hatınıng ölmesin.Hünerli ölmez. mahtanış kökke karap yurer . talihsizin iki borçlusu bir gelir ..Talihlinin iki dostu bir gelir. eki şıkpas.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var . önersiz körge kirer. sol kolun ile alırsın . ongmagannıng eki borışı bir keler. sol kolıng man alarsıng.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür. bahtsızın evine ölüm girer .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar. şenlik girer.Orta yolda arbang sınmasın.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Orazası yok namazı yok.Ong kolıng man berseng. hünersiz yerin altına (mezara) girer .Ongmas yigit.Onggannıng eki dosı bir keler. bolmas erden konıs kurar.Ötirikşiding üşin sözi de zaya.Önerli örge yurer. namazı yok.Ongmaz yiğit.Yolun ortasında araban kırılmasın. akılsız kızdıng törkini yok . hayatının ortasında karın ölmesin .Sağ kolun ile versen.Onggannıng üyine kobız kirer. ikinci sefer çıkamaz .Yalancının doğru sözü bile yalan . övüngeç göğe bakıp yürür . şanslı halk cemboyluk . akılsız kızın evi (ailesi) yok .Yalanın temeli yok.Orucu yok.Ötirik sözding örkeni yok. kutsuz yere çadır kurar .Hünerli başarıya koşar.Talihlinin evine düğün. onggan avıl cemboylık.Osal kisi ayagına karap yurer.Ötirikşi törge bir şıgar.

Söylegennen tıngla. hastalanmadan ölür .Ekin dibi-sarı altın . yoldasıngdı öldi dep bil.Kendi düşen ağlamaz .Özi isine divana.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama . Kendi söyleyip.Kör bıçak kol keser .Sirkeli tay at bolar. bilgennen angla.Oylamay söylegen.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. kendisi gülen boş adam.Kendi işini önemsemez. sümüklü çocuk er olur . başkasının işine sevinir . halkı gülen hoş .Sirkeli tay at olur. simgirikli bala er bolar.Söyleyenden dinle.Özing arısang. avırmay öler.Düşünmeden söyleyen (konuşan).. yoldaşını öldü bil .adam . bilenden anla .Sabır tübi-sarı altın.Sabrın sonu sarı altın .Kendin yorulduğunda. kisi isine kuvana.Özi yıgılgan-yılamas.Saban tübi-sarı altın. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Sav baska-satlık maraz.Sağlam başa-satın alınmış hastalık .Ötpes pışak kol keser.

Söz sözdi şıgarar. dürtüklese göz çıkar .Sözing sav bolsa.Sevmediğin gelirse ev süpür .Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas. sevdiğimin sevdiğini .Süygenning asın duşmanday aşa. hatırın dağ gibidir . ümırık közdi şıgarar.Sözding bası bir puşık.Süymesem de süyemen.Sevmesem de severim. arkası göl olur .. süek pen şıgar.Söz sözü çıkarır.Süt pen kirgen.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Süt ile giren kemik ile çıkar .Suvga süenme. yumruk gözü çıkarır . üy sıpır. süygenimning süygeni.Sözün halkda yaşıyorsa.Sıylasang sıy körersing- . düşmana (yağıya) inanma . basıng tav bolar.Sırıng aytpa dosınga. türtkilese köz şıgadı. ızı bir kuşak. dostunun da dostu var . arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Söyleye söyleye söz çıkar.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin . dosıngnıng da dosı bar.Sırrını söyleme dostuna.Söyley-söyley söz şıgadı.Süymesing kelse.(Sözün başı tel olur.Suya dayanma. yavga ıynanma.

Şeber yigit malga ortak.Akıllı yiğit yönetici olur.Şanışa almagan-iynesinnen körer.. değer görürsün .dan alınmıştır TÜRK DÜNYASINDA ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Kategori: Umumi tasnif — okuz @ 3:53 pm Hasan ÜLKER Bilindiği gibi atasözleri. tarta almagan yibinnen körer. Asırların süzgecinden süzülüp gelen ve günümüzde en güzel şeklini alan bu sözler bazen kitaplar dolusu açıklamaların yerini alıverir. çekmesini bilmeyen ipinden görür .İnek kabuğu diliyle bulur .Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. bazıları da . Bu davranış biçimi bütün toplumlarda kendilerine has bir tarzda ortaya çıkar ve millet diyebileceğimiz toplumlarda zamanın da etkisiyle bazıları kaybolur. çalışkan yiğit mal sahibi olur … Lahana org.Çekirgeden korkan ekin ekmez . bir konu hakkında birçok cümle ile ifade edilecek duygu ve düşünceleri birkaç kelime ile ortaya koyan özel ifadelerdir. egin ekpes.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Şegertkiden korkkan.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .Şaşpagan arımas.Şeşen yigit elge ortak.Değer verirsen.

Bu da tabii bir durumdur. Sayın Prof. Dr. zaman. aynı manâlarla . bölge. Saim Sakaoğlu’nun yönlendirmesi ile diğer Türk boylarındaki ifade biçimlerine göz attığımızda pek . ta Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada aynı kelimelerle. ayrı iklim ve başka milletlerle olan münasebetten doğduğu muhakkaktır2.hayat tarzı” nı bulduk.değişikliklere uğrar.Bazıları ise hiç değişmeden yüzyıllar boyu yeni nesillere aktarılmak suretiyle yaşar Bu atasözlerinde o topluma ait pek çok ipucu vardır. Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk milletini oluşturan boyların atasözleri arasında dikkati çeken farkların bir çoğunun hayat şartları.çok atasözünün aynı biçimde kullanıldığını gördük Sakaoğlu. Biz de aynı dağılımı Türk dünyasında gözledik. Anadolu’daki atasözlerini ABCBütünüyle benzer olanlar Bazı yönleriyle benzer olanlar Bütünüyle farklı olanlar olmak üzere üç grupta değerlendirmektedir1.hayat tarzı” nı .bulabiliriz Karaçay Türkleri atasözlerindeki ifadelerin Türkiye Türklerindeki benzerliğini incelediğimizde her iki Türk boyunda da “bir milletin yaşama biçimi. Genel bir ifade ile “bir milletin yaşama biçimi. Ama bu ayırıcı faktörlere rağmen gördük ki.aynı atasözleri söylenmektedir Sınırlı imkanlarla ulaşabildiğimiz kaynaklardaki Türk atasözlerini diğer Türk boylarındaki şekliyle karşılaştırmaya çalıştık ve yine gördük ki Türklük dünyasının damarlarında tertemiz bir kan dolaşmaktadır. Dikkatli bir inceleme ile atasözleri sayesinde o toplum ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız mümkündür. Aynı olaylar .

Çiçekler hızla gelişerek meyveye dönüşür. Küçük farklar ise.karşısında aynı duygu ve düşünceler ifade edilmektedir. atalarımız da yadırgamıyacakları kültürlerden tesirler almış. Türk Milleti’nin Kuzey Kafkasya’daki küçük bir topluluğu olan Nogay Türklerindeki hayat tarzı ile en kalabalık nüfusa sahip olan Türkiye’deki hayat tarzı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır.fark kadardır Atalarımız. Ancak. kültür ağacımızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı değişikliklere uğraması normaldir. aynı kökten geldiklerini unutmamışlar. Bu meyveleri büyüklükleri. renkleri hasılı birçok özellikleri küçük farklılıklar gösterir. tatları. ana yurtlarından ayrılıp yer yüzünün değişik bölgelerine dağılırken. yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile getirmişlerdir. kokusunu. bir Karslı ile bir Kütahyalı arasındaki . rengini aynı güneşin ısıttığı dünyamızda başka bir topraktan beslenerek yaşatmaya devam etmişlerdir. Daha çiçek açarken bile bütün dallarda tam bir birlik göremeyiz. ancak onları milli benliklerinin içinde eritmesini bilmişlerdir. Ama hiç kimse o meyvelerin aynı ağaca ait olmadığını . Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi. Aynı kültürün küçük farklılıklarla karşımıza çıkmasını tabii karşılıyoruz. başka ülkelerin topraklarında yaşasa bile onlar. Böylece. Büyük bir meyve ağacı düşünün. aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallarında aynı meyvenin yetişmesi gibi. yetiştikleri coğrafi bölgelere göre kendilerine has . kültür ürünlerini de beraberlerinde taşımışlardır. toplanıp yenecek hale gelir.söyleyemez Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi. Elbette bizim kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır. Nasıl ki bitkiler. o ağacın tadını.

Tavuk tüşü – tarı bürtük.(TASH.201 . Boldaçı buzagu öküz ara belgülüg.. bizim milli beraberliğimizin en büyük teminatıdır. (KNS.. (KNS. türküler.olduğumuz içindir Atalarımızın bize bıraktığı kültür ürünlerinden atasözleri dünyasına girip bir bakalım. Bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak. ağıtlar hep aynı kalıplara dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları . İşte bu kültür akışı. Aç tilçi ruyasında touk cürür (Türki. Aç toyuğ yuhusunda darı görer.28)Kırım. (AHYÖ. Aş tavuk tüşünde tarı .ve beraberliğin dosta düşmana ilan edilmesi en büyük temennimizdir (Türki.bir yayılma sahasına sahiplerse. Biz rastladığımız eserlerdeki benzer atasözlerimizi bir araya getirdik ve Türk Dünyası haritasını okuyucunun gözü önüne serdik. Bizim kültürümüzde yayıldığı her yere aslında pek az bir kayıpla ulaşmış ve özünü daima korumuştur.çeneli. (I.113 (Dlt….158 (Bolur – boğundan belgili. (TIIM..17 (Karaç.(i.. kültürler de ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni yeni sahalara sahip olmuşlardır. bokundan belli olur. Tavıklın tüsine tarı ener.(ADS1.(NKÇ. Aç tavuk düyşünde darı görer.(DKTAD. Bu denemenin bir ekip çalışması ile daha da geliştirilerek Türk dünyasındaki birlik ..149 (Karaç. ninniler. Adam olacak çocuk.189 .. çocuklarımız aynı tekerlemeyi söyleyebiliyorsa.körer.21)Özbek.Kosov.61 Nogay..73 (Azeri. Adam bolluk atlamından belgili..110 (Aç tavuk düşünde darı görür. Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür.Aç itning çüşige söngek kirer (Trkmn.528.(ADS1.

115 (Azeri.88 (Trkmn Ağaçı yaşlıkdan bük..(ADS1. Ümürsüz çoçogon bokondan bellidir (Türki.Yugos.(KNS..(KNS.(ASD1. Yılamagan balaga imçek birmiyler.(KTADS. (AHYÖ.(DKTAD. Bolcak oglan bolşundan belli. Ağaç yaş içer eğrilir (Türki. Yaman addan ölüm yahşıdır.43 (Kırım. Çıbıklıkda bügülmegen.264 (Insanın adı harab’a çıhınca.(DKTAD. Atıng amannga çıkğandan ese canıng tamağıngdan çıksın. tüşmez endigi sekizge. Ağaç yaşıkan eğilir .( ITDA..(TASH.. (KA.(KzTAD.. (TIIM. Adamın adı haraba çıkacağına canı çıksın.141 (Trkmn. Ağlamayan uşağa süt vermezler.201 (Irak…. (ITDA.44 .. Ağaç fidan (yaşken) iken eğilir.(ITDA.112 (Azeri..16 (Irak….264 . 77 (Kırım.Kıbrıs.78 . (HDD.117.242 (Karaç. Terek talında iyilir (ağaç fidan iken eğilir). (ITDA. Birinin adı çıkacağına canı çıksın. Bolor muzoo bogunan..s. Yaşamayan uşağ pohunnan bellidir. Ağaç yaş iken eğili. Adı şıkdı tokuzga. Cılamağan caşha cukka salınmaz.63 ... Insanın daha ey canı ise adi çıksın (Türki..2189 (Kazan.(Krgız.149 (Karaç. (KTADS.Yugos. (TIIM.28 (Cılamağan caşha anası emçek salmaz.203 (Irak….315 (Kıbrıs. Adam olacak çocuk bokundan bellidir..(NKÇ. (NKÇ.103 (Karaç.Kosov. kazıklıkda bügülmez. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Adamın adı çıkacağına canı çıksın.292 (Kıbrıs.

asıl taştan. Akıl caşda.25 (Kumuk. Cılamagan balaga emşek berilmez. değil baştadır.184 (Uygur Ekil yaşta emes..199 (Azeri. Yaşda tügül. başda bolar. Uşağ yığlamasa ağzına emcek koymazlar.315 . kasım 84 (Trkmn. Akıl yaşda bolmaz.Kosov.138 (Trkmn.205 (Irak….(ADS1. (TIIM.. Aman şohung bolgandan ese.47 (Özbek. (TIIM.149 (Ağıl başda olar. başdadı. Akıl yasta tuvıl. baştadı. yaşda olmaz. Çocuk aglamadan ana ele almas (Türki.çeneli. (i.(KzTAD. (TIIM.(ADS1. namerdin otağından yahşıdı. (ITDA.40 (Krgız.153 (Bala ıylabay emçek kana. 11 (Kazan. (KA. Iylabağan balağa emçek cok. Emgenmedik oglana emçek cok. Merdin tövlesi..... Akıl caşda tuvul baştadır.(DKTAD. Ağıl yaşda deyil.326 (Kırım. 39 (Nogay..243 .. bolmaganı igidi. basta.(ITDA.(Kırım.Kosov. (AVAS.37 . igi cavung bolsun (Aman şuyohung bolgandan ese. TK. (AF. Cüler dustan akıllı duşman yahşırak. baştadır (Türki. Akıl dil. (ADS1. (KA. (MNS. başda. (AF.265 . Agl yaşta emas. baştadır..(NKÇ. (KA.121 (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Asıl başdan.(DKTAD.başdadı.201 (Irak……Akıl yaşta dögü. kartda da tüldü .16 (Kırgz. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.(NKÇ. Akıl yaşda. başta.Karaç.235 (Karaç. (AHYÖ..123 (Azeri..

.133 ..86 (Irak…...(Kırım.. gırasını görüp bızını al. Alışmış -öğrenmiş. (AVAS. akılsıs dosttan kork (Türki..266 Türki. 29 (Nogay. nenesine (annesine) bah kızını al. (TIIM.. Alışmış kudurmuştan beterdir.Yugos.(ITDA. Su ahan arhdan bir de ahar.205 (Irak….136 (Azeri.37 .. dana düşman yagşıdır. (ADS. (TIIM... art tekerleği de oradan (geçer.Karaç.(ITDA. aşına karap tuzun sal.(ADS. Anasına karap kızın al. (KA.Dadanmiş kudurmiştan beterdir (Türki. anasın körip kızın al.kudurmuşdan beterdi.149 (Kumuk... Enesini görüp gızını al... (AHYÖ. Akıllı duşman. Kenarına bah bezini al.. Ürenngen avruv tohdamaz (Kırım.265 (Kıbrıs.350 (Kazan. gızını al-gırağına bah. Arabanın ön tekerleği nereden geçerse.(DKTAD. bezini al.(ADS1. anasına kara da kızını al. Anasına bah.294 (Astarına bah üzünü al.16 (Krgız.350 (Ayagına kara da kımızın iş.. (ITDA.. anasına bagıp kızın kuç(KzTAD.208 (Irak….127 . Tatangan kuturgandan beter.Akılsız dostdın akıllu düşman yahşıdur (Trkmn. Akmak dostan akılduu duşman.(NKÇ. (ITAD. Alışmış kudurmuştan beterdir. nenesine bah kızını al.(KTADS..30 (Trkmn. Alınmiş kudurmiştan beterdir . Bakraçına bagıp suvın iç. Akılli duşmandan korkma.134 (Azeri. Nadan dostdan.Kosov. Ayagın körip asın iş.Özbek.(NKÇ..265 . (AHYÖ.. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. akılsız dostan iygidir. kenarına bak bezini al.(DKTAD.153 . Anasına bak kızını al.

.309 (Kazan.(NKÇ. (KTADS..150 . Ikka bugra igeşür otra kökegün yançılur (Karaç.147. Atlar tebişir arada eşek ezilir.... (TIIM.19 (Baş kayaka ketse ayak o yaka keter..Karpanga garab ayağını uzat.Yorkanınga köre ayağındı soz (Kazan. Eki at tabanlaşsala.192 (Trkmn..(Karaç..24 (Özbek. Ayağıngnı tüşeginge küre suz. (TIIM. (KzTAD. arada eşek ölür.songgısı da sonnan köşer.Karaç.25 Kırım.211 .(ADS1.. Atlar tepişir..150 (Azeri..s. orto cerde kara çımın kırılat.84 (Türki. Arabanıng ald tegerşigi kayerden cürse ard tegerşigi de o yerden (cürer. Eki döö kağışsa.(DKTAD. (MNS.(DKTAD.. Ayağını yorganına göre uzat.. Iyne ötken cerden cipte öter Kıbrıs.. Ayağın corkanınga köre uzat.(DKTAD. Iki at depişer. Ön tekerlek nereye giderse. Algı küpçek kaydan tegerese artkısı da şundan tegerer. arada kara sinek ezilir) (Trkmn.. (AHYÖ. ayak da oraya gider. Arbanı al çarhı kirgen cerden.(DKTAD. (KzTAD. 14 (Nogay. arasında eşek öler.150 (. Yorganına göre ayak uzak..Dlt….. arada eşekler ezilir.(ADS1.29 (Kırım. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat . (KA.30 .. Aldı tegerşik kaydan köşse.. ((KTADS..Iki deve döğüşür.75 (Kırım.23 (Krgız.179 (Baş nereye giderse.62 (Türki. arka tekerlek de oraya gider.(TA.Nogay.(NKÇ.342 .Kazak. Ayağını yorganına göre uzat. art çarhı da öter.

(NKÇ..(ADS1..69 (Kul kusursuz bolmaz..30 (Kırım. Azacuk işum. dostsuz kalı.. Bal tutgan barmagın calar (Kazan.66 (Kazan. Yorgana cüre ayaklarıni uzat (Türki. Bal tutkan barmak yalar.(KzTAD. Aç karnım.. (TIIM.158 (Karaç.As…. Ayıpsız dost arayan. dinç gulagım. kaygısız başım. Azıcık aşım.. Bal bal demeğten ağız şirin olmaz.. ağrısız başım.64 (Kırım. Az aşım avrusuz başım. Kusursuz dos kıdırsang dossuz kalırsıng. ağrımaz başım. “Bal-bal!” degenlikge avuzung tatlı bolmaz.(NKÇ. (AHYÖ....(DKTAD.(DKTAD.269 (Türki.153 .(DKTAD.201 (Irak…. (TIIM.28 (Trkmn. kavgasuz başım (Azeri. (ITDA. (ITDA..Karaç.160 (Azeri.Karaç.182 (Trkmn.. dostsuz kalır.151 .(ADS1. Bal bal diyü blen avız tatlılanmas.. Bal diyenin bilen agız süycemez. Ayıpsız dost isteyen.(DKTAD. Aç başım. (AHYÖ. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. (ITDA. tinç gulağım.(ADS1. (ITDA..Yugos..316 .31 . Azacığ aşım.. Ayıbsız teng izlegen tengsiz kalır (Kırım. (TIIM. (KzTAD.(Irak…... tınç kulağım.150 . Azıcık aşım.... Bal bal demekmen avuz tatlılanmaz..114 (Özbek. Yorğanıva göre ayağıv uzak.150 (Karaç.(ADS1. Bal tutan barmağ yalar.267 (Türki. Bal tutan parmağını yalar.202 (Irak….68 (Irak….Aç garnım...267 (Türki.

264 (Hançer yarası sağalı.. Bile tursang da sora tur.167 (Azeri.(Kırım. kılıç cara bitelir.(ADS1... Eki ölşe. Kama cara biter.(NKÇ. Bal tutan barmagını yalar.210 (Gılıç yarası biter.69 (Kırım..(NKÇ... (TIIM. Un mertebe ülçe. (AHYÖ.. (HDD. avuz cara bitelmez. Bıçak yarası geçer.. Bıçak yarası geçer.151 (Söz yarası gılınç yarasından beterdir.26 (Kılıç cara bitelir. Kol carası keşer. Tıg yarası biter. Gılınc yarası sağalar.81 (Nogay.Kosov.Ok caradan söz cara amandı (Avuz cara bitelmez. (TIIM..(AHYÖ. Bing bilseng de gene bir bilgenge danış. bir kes..167.288 (Kıbrıs.490 (Azeri. Bin bilsen de bir bilene danış.(KNS. dil yarası geçmez.154 (Karaç..80 (Irak…. til carası keşmez. söz cara bitmez ...186 (Trkmn.61 . Adamı kilinç öldürmez.(NKÇ. dil yarası sağalmaz.203 (Türki.(TA..Karaç. bir mertebe kis.(DKTAD. (ITDA. süz yarasi ceçmes (Türki.65 (Trkmn.(DKTAD..(KzTAD. dil yarası bitmez..332 (Kazan.Bal tutgan barmağını yalaydı.. Til yarası tüzelmes. dil yarası sağalmaz.(DKTAD. til yarası tüzelmes.38 (Nogay. tahne söz öldürü.56 (Kırım. Biçak yarasi ceçer.(NKÇ.. dil yarası geçmez..33 . söz yarası bitmez.356 (Kazan. kılış yarası tüzeler. (TIIM.(ADS1.106 . Bal tutkan parmağın calar. Yüz ölç. Kul yarası tüzelir. bir biç. (ITDA.27 (Özbek. (KTADS.s.(KzTAD.

. Bugüngi işni irtege kaldırgan kişining işi hiç bitmes.. (KTADS. Bugünün işini yarına koyma.(ADS1.180 (Azeri. Bügüngi isingdi tanglaga kaldırma..270 (Kıbrıs. Bu günün işini sabaha goyma.(ITDA. Bügünngü işni tamblağa koyma (Nogay. (KTADS.61 (Krgız.Karaç. Bu günki işi ertire goyma. (AHYÖ.165 (Kıbrıs.Karaç. (AF. Birlik bolmay... tirlik bolmas.64 (Türki.188 (Trkmn. Kayerde birlik.196 .150 . (TIIM.Dlt…... bir kes. Dağ dağa kavuşmaz.271 . insan insana kavuşur.34 (Kırım. Bu cünün işini yarına bırakma (Türki.150 .86 . Dokuz ölç.. Birlikden kuvvet doğar.153)bkz:nerde birlik (Azeri... (AHYÖ. o yerde tirlik. Tag tagka kavuşmas.150 (El bir olsa dağı yerinden terpeder. Birlikte tirlik (Kumuk..Birlik dirliktir.. belki yarın sana yar olmaz. (KzTAD. Bin düşün bir seleş.304 (Kazan.(DKTAD. kişi kişike kavuşur (Azeri. Dağ dağa govuşmaz.(ITDA.Bugüngi işni ertaga goyma..242 . (AVAS.. Birlikten dirlik olur.Kıbrıs.Yugos.(KA.(KzTAD.(ADS1. dirlik ordadı.(TAÖ (Irak….. (AHYÖ. Birlik tirliktir.350 (Kazan. Bögünün işini yarına bıragma .36 (Özbek.. Tirlikting küşi – birlikte. Tiriliktin küçü birlikte. Bu günün işini yarına bırakma. Birlik hardadı. adam adama govuşar...(Irak…..(NKÇ..…Türki.(NKÇ.(TASH.. 16 (Nogay..

.308 (Adım adım yol olu. hiç dammasa çöl bolar. insan insana gavuşur . Dağ dağa gavuşmaz. adam adama kavuşu. Damlaya damlaya cül olur . tama tama köl bolur . (AVAS. Birin birin ming bolur.138 (Tama-tama köl bolur.Yugos. eki el koşular... edem edemge ilasar (Krgız. Il tükürse kül bulur.86 (Bir.195 (Trkmn.196 .Nogay.82 (Kumuk.Kıbrıs. insan insanla gavvuşr (Türki.Kazak. (TIIM.208 (Irak….Azeri. adam adamğa tüber. (KNS. Eki too toşulbayt.. Köp tükirse köl bolar.72 .(KzTAD.303 (Kazan. damla damla göl olu.Dlt…. adam adama govşar.(NKÇ. (ITDA.. Dag daga govuşmaz. (TIIM..Tağ tağga gavuşmaydı. Su damlaya damlaya göl olu. Dağ dağle kavuşmaz.151 (Özbek. Dağ dağa kavuşmaz. cıyıla-cıyıla el bolur.. Damlaya damlaya göl olur. Tama-tama köl bolur.(NKÇ. adam adama gavuşadı. 24 .(ADS1. (TIIM. Tav tavğa tübemez.. adam adamğa yoluğar..(KNS.204 (Irak…. (ITDA. Tav tavga ılaspasa da..Tav-cavğa yolukmas. (ITDA.Yugos. (KA. 140 (Nogay.(Karaç.264 (Kıbrıs. ağa ağa söl bolur. Tamışdan tama berse derya bola (Trkmn Dama dama köl bolar..(NKÇ. bir daha bin olur. Dama dama göl olar (Karaç..61 . (TIIM. (KTADS.(Köl da tama tama boladı. Damla damla göl olur.276 . (KTADS.204 (Köp damcadan köl bolar. düşman gözü kör olur.47 .

Yugos.Karaç. Köp tükürse köp bolur. (KNS.102 . Dus başka. Eceli gelen köpek cami duvarına siyer.(NKÇ..216 (Eceli gelen fare. Dost başa bahar.(ADS1. cavung ayağınga karar (Nogay. Teşikli taş erde yatmas. Üttüü monçok cerde çatpayt.46 . 32 (Krgız.41 (Kırım. damlacikdan sel olur (Uygur. Dost başa düşman ayağa bakar.278 (Kıbrıs.. Dost başga. düşmen ayağa. (KA. kidikni kuyruğundan kabar. Eceli kelgen it camining duvarına siyer. Teşik taş cerde kalmaz. Duşpan ayakka.(HDD.Dlt…. Dosung başınga karar.(DKTAD..(ADS1. (KTADS.. (TIIM.70 (Kıbrıs.(ADS1.189 (Irak….(TASH.323 (Kazan. (UAD..241 .Damlaya damlaya col olur. (OGZ.. Delikli boncuk yerde kalmaz. Delüklü taş yerde galmaz. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır (Karaç.83 . Dost başa bahar. Dos başka. duşman ayakka karar. Çıçhannı acalı cetse. 106 (Karaç.199 (Azeri. dos baska karar. (AVAS.88 (Türki.91 (Eceli gelen kiçe.. 177 (Kumuk. (ITDA.. düşman ayağa bakar. Delikli taş yerde kalmaz...167 (Trkmn Altın yerde yatmaz .(DKTAD.45 (Özbek. 109 (Kırım. Dost başa bahar. (KTADS. 230 (Türki. (KNS. çobanın ekmeğini yer. düşman ayagga garaydı.. düşman ayağa (Türki.(TASH.(KzTAD. Dost başa. kedinin yoluna çıkar. yagşılık – yolda.(TA. duşman ayakka bağar. düşman ayağa.210 (Azeri.

(KTADS. El eli yıkar. (TIIM.Kazak. Kul kulnı yuwa. iki el de döner yüzü yıkar.352 (Dosınga şungkır kazba.54 . iki el yüzi yuvar. 18 (Nogay. El için kuyu kazan.Nogay. kesi tüşedi.56 (Trkmn.(DKTAD. Kol kolnu cuvar.(NKÇ. Eceline susayan köpek..220 (Azeri.(ADS1... cami duvarına siyer. Geçinin ameli azarsa gider çobanın ekmeğini yer.(DKTAD.(KNS.(TA. 144 (Kumuk. evvela kendi düşer.46 (Eceli kelgen eşki. (AVAS. El üçün guyu gazan. Özgege tuzak salgan – ozü tüşer tuzakğa. eki de betni cuvar. (AVAS. El eli yuvar.46 (Trkmn Acalı yeten tilki.(Eceli kelgen ışkan catkan mışıgıng kuyrugun tırnar. (ITDA. özüng tüsersing.68 (Birevge költürgen tayağıng kesingi başına tier.. El eli yuvar. Kişige baz kazma. iki kul bitni yuwa(KzTAD. hinine bakıp üyrer.97 (Türki.77 (Kıbrıs.. (OGZ. Kol koldı yuvar. iki el biğigin yüzi yuvar. (AF. 44 . özün tüşersin .(NKÇ. Birevge uru kazğan. Kisige şunkır kazsang.(NKÇ. 44 (Kol kolnu cuvar.(KTADS.323 (Kazan. Kol kolnu cuvar. 47 (Karaç. özü düşer.140 . (AVAS. eki kol betti yuvar (Kazan.. koyçunung tayagıga soyönör (Türki. Birevge deb kör kazba. El eli yıkar.Kırg(Af) Eçkining ölgüsü kelse.243 (Karaç.(KTADS. özing atılarsıng.284 (Kıbrıs. uzing tüşersing(KzTAD.(ASD1. bet betge bağar.201 (Irak...27 (Kumuk.221 (Azeri.97 (Koç kaşınınca çobanın topuzuna sulanır. kol betni cuvar. şobanıng tayagına süykenir.(NKÇ. el de yüzü yıkar.

(NKÇ. kündüz çırak candırır. Koy körmegen koy körse. erinmey yurgenning yurisi artar. (ITDA.71 (Irak….(NKÇ.84 (Nogay.. Geçmişe mazı diyeller. Geçmişe mazi pişmişe kuzu derler..134 . kiçigde evlenip ulgadha sevnür (Karaç....30 At körmegen atha minse.(ASD1. El kuyusu kazan.(KTADS.(NKÇ..49 (Türki.101 (Türki.(DKTAD.. çekmiş çükünü koparmış.(ITDA.(NKÇ.Dlt….(Irak…. Uzgan bulutnı tutup bulmiy. erte üylengen döl alır. Erken kalkan (çıkan) yol alır. (AVAS. (kuvub..1724 . (49 (Nogay.42 . sürüb otlatır. Erte turgan col alır. Cavgan canngurnu camçı bla kuvma Kumuk. ((ASD1.341 (Kırım.49 (Erte turgannıng kısmet açık.(TRAD..284 (Kıbrıs.KNS. Getgen yangurnu artından yamuçu alıp çapmak hakılsızlık. Başkası için kuyu kazan özü düşer.227 Sabahtan karnını doyuran.(ASD1.(DKTAD..(NKÇ.84 (Ertde turğan bla ertde üylenngen sokuranmaz. içine kendi düşer.(KTADS. Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.110 (Türki. Geçmiş yağmura kebe tutma. küçükten evlenen aldanmamış.Karaç..245 (Karaç.297 (Kıbrıs. Tünle yorıp kündüz sevnür.(KzTAD.(NKÇ. (ITDA. Kün körmegen kün körse. Erte turgan erding ırısı artık.306 (Erte turgannıng ırısı artar.269 (Kuyunu kazan içine düşer...353 (Kazan. er evlenen döl alır. Görmemişin oğlu olmuş. Ertde turğannı erkek atı tay tabar. urub tüyüb atlatır.

.324 (Trkmn. oldu kudurmuş.116 (Türki..(ADS1. At minmegen at minse. 206 (Irak…. Kız körmegen kız tapsa (başına kına salıp oplatır. geler başına.285 Kıbrıs. Haramdan kilgen haramga kite.45 (Kırım. gördü gümüş.23 Koy körmegen koy alsa.(DKTAD.(KTADS.(NKÇ. çeke çeke taşaklarını sökmüş.288 (Kıbrıs.(KzTAD. Gülme gonşına. sudan gelen sele gider... keler baska. Külme kartha. Haydan gelgen hüyden geter. (TİİM.. (kaga kaga tozdurur.... Gülme gonşuna. Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.(NKÇ. gelir başına. ((KTADS. colur başına (Türki. (AVAS.. Haydan gelen huya gider. 152 . kuvalap cürüp otlatır.. kelir başha.. (ASD1.. Gülme konşuva.Yugos.Azeri. 42 (Nogay.. Haramdan kelgen haramga keter.(Karaç. geli başıva.(Nogay... (AHYÖ....53 (Irak….286 .318 (Kazan. Ton kiymegen ton kiyse. geler başına. selden gelen suya gider.(KzTAD. Kün kürmegen kün kürse.. (ITDA. vaynen geder (Kumuk. kündüz çıra yandıra. Aram kapşıktıng tübi tesik.245 (Azeri. Haynen gele.67 (Irak….56 Kırım. (ITDA.125 .(NKÇ.(DKTAD. Külme doska. Görgüsüzün bir oğlu olmuş. Gülme komşuna.254 . Gülme komşına. (ITDA. Haydan gelen huya gider. Haydan gelen huya gider. 188 (Nogay.329 (Kazan.. (KNS.(DKTAD.. Görmemiş. şaba şaba ötdürür.

191 (Trkmn. ((ADS1..(KTADS.(NKÇ..277 Azeri.292 Türki.Yahşılıkka yahşılık her kişining işidir. (TIIM.133 . 23( (Kazan.292 (Kıbrıs.154 . Aşhılıkga aşhılık har kimni da işidi. karvan yürar..49 (Krgız... Işleyen demir pas tutmaz. Işde temir tot bolmaz.. ((AHYÖ.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.307)Kazan.153 (Özbek.Azeri. Işliyen demir paslanmaz. It ürür... It üyrer....(NKÇ.276 (Kumuk.34 (Kazan. kerivan geçer. Yürgen taş şumarır.. yamanlıkka yahşılık ..(TASH. kervan yürür. Yahşılığa yahşılığ her kişinin işidi. yamanlığa yahşılığ er kişinin işidi.207 (Irak…. (TIIM. Işlegen temir ışıldar. Iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır.(Türki.Karaç..80 (Kırım. amanlıkga aşhılık aşhılanı işidi Nogay.(DKTAD. kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır.(KA.(ADS1. kerven geçer. It ürür.Yugos. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di. It hürer kervan geçer. (AVAS.57 (Irak…. kerben cüröt. It üröt... Işlemeyen demiri pas basar (Karaç. Işleyen demir pas tutmaz.86 (Yuvarlanan taş yosun tutmaz.(ITDA.(NKÇ. Işleyen igne pas tutmaz Türki. İt haplar.(ADS1.....(TASH.274 (Işleyen demir ışıldar. It ürür. (ITDA...87 .34 (Işlegen balta tot bolmaz. yatkan taş müklenir(KzTAD. büri yürür(KzTAD.

76 (Özbek.. Ayu balasın appagım.Yahşılıkga yahşılık har kişining işidir.134 . kirpi balasın cımşagım dep süyer. Karga da balasına “appağım” dir.(NKÇ. Igilik tas bolmaz (Kazan. kirpi va balasına “cumuşakçığım” .(AHYÖ. ((ITAD. (TIIM.. Çavka balasına “çımmakçığım”. ((TA..210 (Irak….(DKTAD.. Yahşılık et de derya at. (KA.197 Trkmn. haraplığa eyiliğ mert adamın kârı.76)Özbek.(ADS1.282 (Türki. kirpi de “yumuşacığım” dir..197 (Trkmn. ((KzTAD. Eyiliğe eyiliğ her adamın kârı.154 (Ar kimdiki özünö ay körünöt. balık bilmese halık biler.ir kişining işidir(KzTAD.284 (Kuzguna yavrusu anka görünür.59 (Kirpi balasına: “cumuşağım”. balıg bilmezse halığ biler..(ITDA. Eyiliğ et at deryaya.Karaç. balık bilmezse halik bilir.(KA.25 (Krgız. “benim ak pak evladım” demiş.(TIIM..(NKÇ.. Karga süyöt balasın “appağım” dep.92 Irak…. Iyilik et denize at. Karga yavrusuna bakmış.. Yahşılık gıl daryağa taşla. -dey edi.. balığ bilmezse Halik bili. (yamanlıkga yahşılık er kişining işidir. Yahşılığ ele balığı at deryaya.284 Karaç. balık biler.154 .(TIIM. yamanlıga yagşılık er kişinin işidir. Yahşılık kıl da deryaga sal.60 Kazan. Yagşılıga yagşılıg her kişinin işidir...52 (Kırım.277 (Azeri.282 (Türki. balık bilmese Halik bilir(KzTAD. -dey edi. balığ bilmasa halıg bilar.(ADS1.(ADS1..deydi (Karğa balasına: “çımmağım”..

. Kesi cığılgan caş cılamaz .79 (Ülgen sıyır sütli.776. Yılan kendü eğrisin bilmes..Karaç.Karaç.(NKÇ.s.160 (Türki. teve boynun eğri tir.206 (Kıbrıs.(KzTAD. kirpi de öz çagasına (yumşaçağım diyer.127. Tas bolğan koynu kuyruğu ullu bolur (Tas bolğan bıçaknı sabı altın.Trkmn. özge gözünde gılı seçir.. Özi yıkılan çaga aglamaz.(ADS1.. Yugalgan pıçaknıng sabı altın.. Karga yavrusu kendine zümrütü anka kuşu görünür. (KA.(KzTAD. Kendi düşen ağlamaz. (AVAS.(ADS1.Karaç.(TIIM.1355 . Özü cıgılgan cılamaz.73 (Kumuk. 38 (Kazan.(KTADS.(TA. ((ADSII..147 (Trkmn.292 .(DKTAD.. ülgen katın kutlı.(I..(AHYÖ.(NKÇ.. Garda da öz balasına ap-ağım diyer.(Nogay. Kendi gözündeki merteği görmez.. Öz gözünde tiri görmür.77 (Krgız. Iyten pıçagıng sapı altın.(TASH..(TAÖ Türki. çöpü bolgannga sokur deyt (Közünde teregi bolğan çöbü bolğanga “sokur” dey edi..(DKTAD..74 (Kırım. Ölgen sıyır sütlü bolur.288. Ölgen sıyırnı sütü maylı bolur. Üzi yıgılgan yılamas(KzTAD.78 (Trkmn.126 (Dlt….. karşısındakininkini görür. elin gözündeki çöpü görür.5778 (Deve kendi kamburunu görmez.152 .29 . Közünde teregi bolgan. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.72 (Kırım. Özi yıgılgan – yılamas(NKÇ.353 (Kazan... Cogolgon bıçaktın sabı altın..85 (Türki..7 (Azeri.

238 (Karaç.Yüce.(ADS1. 15 . Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyler. Deve öz kamburun görmez. Düye öz boynunıng egrisin bilmen.786 (Azeri. Gızım sanga aydayın....(NKÇ. Arbasına mingenni yırın yırlar.. sen tıngla.Bkırd.173 . Kızım hinge eytem.155 (Türki. kilinim sin tıngla. (ADSII.Yugos. anla).. sen eşit.81 (Kumuk.(N.Kızım sağa aytaman.Kkalp.. 307.. Kızım saga aytaman. gelinim sen anla.(TAÖ (Irak…. Kızım sınga eytem. ((KTADS. (KA. kilenem hin tıngla .. El ayıbın körgende dört boladır közu. yılana egri diyermiş. gelinim sen eşit.. (AHYÖ. kilinim sin tıngla ..Kırım.(DKTAD. kelinim sen tıngda (Kıbrıs. (AVAS.138 (Trkmn.(KzTAD. gelnim sen düş. Kızım sınga eytem.155 .(AVAS. gelinim.. Gelinim sagan aytam.(NKÇ. kızım sen tıngla. TKA..Özbek. sanga aytama. Kimni arbasına minseng. Kendi gözündeki merteği görmez de el gözündeki çöpü görür.(ASÖZ. Kızım sana söylerim.369 (Gavurun ekmeğini yiyen. celınım anlasın (Türki.Tatar. kelinım sen tıngla. kelinim. Kızım... (DKTAD.53 (Kırım. (KTADS. öz ayıbın körgende kör boladır (közu.206 . Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit.38 (Trkmn. Kızım sagan aytaman. Gızım sene deyirem. (TIIM. anı cırın cırla.53 (Kumuk.277 Kıbrıs.31 (Kazan. Kızıma süleyim..151 (Karaç.... Baka mayrığın bilbeyt.. kelinim sen eşit (Kazak. gavurun kılıncını çalır. cılandı iyri-iyriy deyt...(ITDA.47 (Krgız..Kızım senga aytaman.

792 (Azeri..(Kırım.biri eyri biri düz. Konok konoktu söybelt.149 (Türki.152 (Kırım.46 (Trkmn.82 (Trkmn. Tangrı berdi eki köz. eesi baarın da süybeyt....301 (Azeri. (ITDA...(KA. kasap pim vayında. (ITDA.(DKTAD. Kiming arabasına minse onung turkusun cırlar.. Körün da istediği iki göz. gassaba yag.(KTADS. Koyun can derdinde.(KTADS. kasap yağ derdinde.. Çimın arabasına binersın.(KzTAD.. (AHYÖ. Yeyici yeyiciden.. Eşki can dertinde.158 (Trkmn.(TAÖ (Irak…. iki göz olursa ne söz.(KzTAD.(ITDA. kasap may peşinde. gessab piy arzular. onun türçüsüni sülersin (Türki.(ADS1.(ADS1. itçige may kaygı. ev issi ikisin de sevmez. Müsapır müsapırnı süymez. iki göz.(TA. biri eğri biri düz.1490 (Körün istediği bir göz.305.(DKTAD.(DKTAD. Körüng bir dilegi – iki gözi. Kunak kunaknı süymes. Mıhman mıhmanı gıshınar. keçi can derdinde. Mısafır mısafırı sevmez. (AHYÖ. Sokur tiledi bir köz.. Misafir misafiri istemez.. konakbay alayın süymez. ev sahibi ikisini de..55 (Kırım. (TAÖ (Irak….152 (Kazan. Geçi can vayında. öy eyesi ikisini hem. Kuyga can kaygı. Gâvur ekmeği yen gâvur kilinci atar.(DKTAD.319 (Azeri.58 (Kırım.. ev sahabı her ikisini de... Allah verdi iki göz. üy iyesi birsin de süymes. Kasap yağ derdinde. Kör ne ister iki göz.(ADS1.. ev sahibi misafirden hoşlanmaz. Keçi can hayında. 148 (Kazan.86 (Irak…..(KTADS..73 (Krgız.219 .284 . (ITDA.296 (Kıbrıs. Geçee can gaygı..Kosov.(ADSII.. Kor ne ister. Gonag gonağı sevmez.143 (Türki.. Körün istediği bir göz. (OGZ.173 (Irak….300 (Kıbrıs..284 (Kıbrıs..

(DKTAD..(DKTAD... 16 (Kazan.544 (Kıbrıs. (ITDA. (AVAS.. Birlik harda. Ne çaçsang. Her kim öz ekenini orar. (AVAS. ondadır dirlik (Türki.20 (Kumuk Birlik bolmay tirlik bolmaz. Nerde ise birl’ık. ortaklıkdan ayrıldık. Ne ekersen onu biçen .(KzTAD.87 (Irak…. Öküz öldü ortaklık ayrıldı.Kosov. Nerde birlik. (KNS..Dünyada ne ekersen oni biçersin (Türki.180 (Karaç.289 . (KA.Nogay. Ögüz öldü. Birlikden dirlik olur. Ne ekersen onu biçersin.61 (Krgız.. ortaklıkdan ayrıldım. onu alırsan. Birlikde – tirilik. 38 .64 . sonı orarsın.(Türki. Ögüzüm ölüp. Birlik-tirliktir. dirlik orda.(ADS1.323 (Azeri. o yerde tirlik. (KTADS. 44 .(TASH. Ni çeçseng şunı urursıng. 16 (Birlik bulan el yaşnar. (AF.322 (Kumuk. Ne ekseng onu pişersing.Yugos.. Herçez ektigini biçer ... Tiriliktin küçü birlikte.235 (Karaç. (AVAS.74 (Trkmn.. Ne şaşsan-sonı orarsın (Kazan...(NKÇ.(TA.61 (Kırım.(TA.... (AVAS.. orda dirlik.(ITDA. Ne ekersev onu biçesen.301 (Herkes ektiğini biçer.(ADS1. Kayerde birlik.84 (Neme ekseng.(KzTAD.. 83 (Kumuk.Kıbrıs.34 (Kırım..

.151 . Bödeneden korkkan tarı ekmez.. egin ekpes. Birev zabir etse sen sabır et (Kıbrıs..209 (Gurttan gorkan tokaya (ormana) girmez. Çıçhan kesi kirirge teşik tapmay edi.(NKÇ. Serçeden korkan darı ekmez. Şegertkiden korkkan..276 Türki. Kanatlıdan korkğan tarı sepmez (Nogay.1750 . Suv birmeske süt bir (Karaç.67 . (AHYÖ..(NKÇ.(ADS1. Su vermezse süt ver. (ITDA. darı ekmez... sen anı aş bla ur.. Dilkü inine sığmaz.78 (Kıbrıs. Sıçan deliğe sığmamış.79 (Kazan... Donguzdan korkan darı ekmez. ((ADSII..(KTADS.Dlt…..871 (Azeri.(ADS1.148 (Trkmn.345 (Azeri. Çegirtkeden korkkon egin ekpes. Öküz öldü. Tişigine sıymagan tıçkan kuyrıgına tubal takkan(KzTAD.39 (Kırım. kuyruğuna dingil taga edi (Kazan.(DKTAD.. Çikirtgeden korkkan igin ikmes. ortakcılık bozuldu. Ögüz öldü ortak ayrıldı.308 (Kazan. Sana taşla vurana sen aşla vur...Kazak.(KzTAD.82 (Irak….. Birev seni taş bla ursa. (TIIM. (OGZ. (KA. Taş blen atkanga aş blen at. guyruğına gabag asar.(Kırım.35 (Krgız.342.. Gurddan gorhan goyun sahlamaz.(TA..Karaç..177 (Türki..(DKTAD.195 (Türki.(KTADS. Serçeden gorkan.65 .(KzTAD. 103 .. bir de kuyruğuna kabak bağlamış.Karaç.

. (DKTAD. 14 (Nogay. (DKTAD..333 (Kazan. Işkan teşigine kiralmay cürgende kuyruguna cuvguş (bulaşık bezi) baylar. Iesiz malnı börü aşar. (TİİM... Sürüden ayrılan goynı gurt iyer.Süriden ayrılgan koynı börü yırtar (Bölingandı börü yer. ğalvur bağlaydı dümüğa.(ADS1..1882 .57)Özbek. Ayırılgandı ayuv er. Sıçgan iniga sığmaydı.Kırım. (TİİM. bölingendi böri er.159 (Karaç. 180 (Trkmn.359.(NKÇ.302 (Yalgız koydı böri aşar.194 (Kıbrıs… Sıçan deliğine sığmaz. 59 (Ayırılgannı ayıu aşar.. bölünngenni börü aşar. bölüngennı börü aşar. (KTADS. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.. Ariuv söz cilyannı teşiginden çığarır. 195 .187 (Türki. koşulgan el ozar. (NKÇ. Tılın tirgike tegir (Azeri. Şirin dille ilanı yuvadan çıharmağ olar. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sürüden ayrılanı kurt yer. (AHYÖ. 132 (Karaç.(KzTAD.Dlt….(KTADS.(NKÇ.(MNS.66 . (AVAS. 308 (Kıbrıs.Ayırılgan el azar.352 (Azeri… Köçden azan gurda guşa gismet olar. (MNS. 15 (Kumuk. 50 (Nogay. (AVAS. Yahşı söz yılandı innen şıgarar..(ADS1. bir de götüne kabak bağlar. 55 (Kumuk. 24 .(NKÇ. Tatlı til yılannı üninden çıgara.Yugos. Sürşden ayrılan kuziyi kurt kavrar (Türki.. Hakıllı buzav eki ananı içer. (ITDA.304 (Kırım… Ayırılgannı ayu aşar. ((TIIM.Özbek.. 210 (Irak… Sürüden ayrılan koyunu – kuzunu kurt yer.(HDD.. ayrılgannı ayığ.

(ITDA.(NKÇ. Cıluu süylösö cılan iyinden cığat. Açnıng halını. 19 (Kırım.Kosov. (ITDA.38 (Kazan Açnıng halin tuk bilmes. Ulular sözin tutmayan ulaya galur.(ADS1. (AVAS.(KzTAD. Tok acın halinden bilmez. Tatlı süz demir kapilari açar . Datlı dil ilanı dellükden çıhardı.23 (Krgız.Krg(AF) Aç kadrın tok bilmeyt-oğru kadrı soo bilmeyt (Türki.(ITDA. tatlı söz yılanı kovuğundan çıkarır (Türki. Dokun açdan habarı yok.263 .Tatlı süz demir kapilari açar . Tatlı süz (dil) ilanı deliginden çikarır . aç karınnı tok bilmez.311 (Acın tohtan ne habarı var.367 (Dlt….276 (Şirin dil ilanı dellükden çıhardı.132 (Özbek. Toh olan ne bilsin acın halınnan. 19 (Ullu aytganın etmegen ullaymas. Kart ögutun tutmagan kartaygaşı ongmaz. (OGZ.Yugos.235 (Trkmn. 59 (Karaç. (KA..(NKÇ. dokluk gadırın ne bilsin. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır.309 .60 ..(ADS1.. (I304. tok bilmaydı. Ulugnı uluglasa kut bulur. (ITDA.81 (Kumuk. (TIIM.70 (Irak….Btrak…. Ullu aytganın etmegen hökünçlü kalır. Aç kadırın tok bilbeyt..(TAÖ (Irak….. Avrugannı sav bilmez. (TIIM....204 (Açlık cebrin çekmedik. Yagşı söz yılanı yinden çıgarar. (KA..Güler yüz.16 (Azeri.(AVAS.182 (Trkmn.(DKTAD. Kart aythannı etmegen – kartaymaz.(TA.363 (Karaç.(Krgız...

.208 (Irak…. Yalngız goldan av çıkmaz..34 (Yangız terek bav bolmas.. Cangız ağaş calbarsang canmaz..211 .(KNS.(AVAS.312 (Beğenmediğiv daş baş kırar.(DKTAD.tıkaç) bulmas.376 (Azeri. tas yarmasa...192 (Nogay. Ummadık kütük araba devirir..34 Nogay.(TA.Yalgız söylep söz bolmas..(TA. (TIIM. (ITDA. Ummadığın taş araba devirir (Türki.. Tek elin sesi çıhmaz.Ummadığıv daş baş kırar.209 (Kıbrıs.(DKTAD..(DKTAD. Yalğız elden ses çıhmaz. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter. Yalnız taş duvar olmaz..(Trkmn. Ulının diyenini etmedik uvlar.(AVAS.(KNS. Yangız taş kala bolmas. (ITDA. (KzTAD.67 (Tav başında tav bolmaz.310 (Türki.92 (Trkmn.(ADS1.367 (Ummadığın kütük araba devirir.. bas yarır.. yalgız kazık kos bolmas..383 .35 (Kırım...(KTADS. Ummadığın taş..91 (Türki.(TASH.316 (Kırım.333 (Kazan. Kicicik daş baş yarar..154 (Karaç. (ITDA. Bir tarıdan butka (lapa ? tapa?. yarar baş .68 (Kumuk.37 (Trkmn.(NKÇ.67 (Umulmadık şotuk arba avdarır..Yugos..92 (Irak….(ADS1.. Kişkene şotuk arba avdarır. Cangız taşdan kala bolmaz.(ADS1. (AHYÖ. yasırtın işken as (bolmas. cangız terek bav bolmaz.(NKÇ. Ummadığın taş baş yarar. Edem sözi tas yarır..Btraky.

(AHYÖ. 150 (Kırım. kısta arkannan korkar.(NKÇ..93 (Irak….. Ilan çalan ip sürüntüsünden korkar -kaçar-.152 (Karaç.. Cay cılandan korkğan. Çındap ıylasa. sokur közdön caş çığat. Zenginin keyfi gelinceye kadar. ol da anı teşigine bite edi. fukaranın canı çıkar. Kök arıglayınca arığın canı çıhar. (DKTAD. Yazda yılannan korkkan. ipten de korkar.39 .220 (Göle (arığa) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.57 (Trkmn Yılan çakan kendirden gorkar.. gider burnu önünde biter. kança barsa parpus utru kelür.243 (Azeri..194 (Türki. (korkana her şey çift görünür).291 (Kıbrıs. (KNS..(NKÇ.(KNS. (TA.(ITDA.(TASH.(TASH.(NKÇ.93 (Irak…. Kurkkanga kuş körüne.28 (Nogay.71 (Azeri. Ilan yarpızdan haz etmez. Yılan yarpuzdan kaçar..244 (Karaç.(TA. Sevmediğin bok daima burnunun dibinde tüter.(KTADS.291 (Türki. (AHYÖ. Bay hakın berginçi carlı canın berir. (110 (Trkmn. 84 (Kazan.. 97 Cılan duğumanı süymey edi. Yürek yanmasa göz yaşarmaz.(KzTAD.. kör gözden bile yaş çıkar.(Dlt…. Yılanıng yigreneni narpız.26 (Azeri. 150 (Karaç. (ADS1..(TASH. kış arkandan ürker. (ITDA.(III.. Yılan sokmuş..149 (Trkmn. o da burnunda biter. Meram etseng sokur közden caş şığar. duğuma da anı teşigine bite edi.(KNS.64 (Karaç.39.(KA. Çın köngilden yılasang sukır küzden yeş çıga..40 (Türki. Ilanın yarpızdan zehlesi geder. (AF.Can avrusa sokur közden caş çığar. Ayu duğumanı süymey edi. 72 (Krgız. Can yanmasa gözden yaş çıhmaz. ol hem hinining agzında gögerer. Ihlas bilen aglasang.360 (Kazan. (KzTAD.(TA.

yarlını canı çığar.Ağanın keyfi gelince. fukaranın göbeği düşer.(Baynı kübüründen çıkğınçı.Zenginin kefi gelince.(KTADS.40 (Kumuk. carlınıng canı şıgar.29 (Kıbrıs. Baynı kepi kelginçe..(NKÇ. Barlınıng kiypı kelgeşi. fıkaranın canı çıkar KISALTMALAR (Ata Sözleri (ASÖZ(Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II (ADS(Aytıvlar ve Atalar Sözleri (AVAS(Azerbaycan Folkloru (AF(Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (AHYÖ (Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (DKTAD(Halgımızın Deyimleri ve Duyumları (HDD(Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (ITDA(Karaçay Nart Sözle (KNS(Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (KZTAD(Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü (KTADS(Kırgız Atasözleri (KA(Malkar Nart Sözle (MNS(Mukayeseli Van Folkloru (MVF(Poslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii (NKÇ(Tarih Boyunca Türk Atasözleri (TBTA(Türk Atalar Sözü Hazinesi (TASH- .231 .Gagau. 19 (Kırım. fukaranın canı çıkar . Zenginin gönlü olana kadar.Btrak….(DKTAD..(AVAS. carlını canından çığar..

(Türk Atasözleri ve Deyimleri I (TRAD(Türkistan İle İlgili Makaleler (TİİMTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri((KMTA (Türkmen Atasözleri (TA(Türkmen Atasözlerinden Örnekler (TAÖ(Uygur Atasözleri ve Deyimleri (UADDİPNOTLAR Afganistan’dan Göçen Soydaşlarımızn Bazı Atasözleri Üzerine Notlar. İbrahim .Ata Sözleri. Ve Aka Kitabevi. İnk. Ehliman Ahundov.2 Araştırmaları. Ankara. Müstecib Ülküsal.1984Aytıvlar va Atalar Sözleri. Türk Kültürü.1978.sh. Türk Kültürü Araştırmaları. TGK Yay. Haz.TDK Yay. Nuri Yüce.3090 KAYNAKLAR . 1979-1983. 416 sAzerbaycan Halk Yazını Örnekleri. II. Ank. Maarif Neş. 256 s .Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan’dan Ayrı Basım.1 Prof. Ömer Asım Aksoy.Fazıl Tülbentçi.Dr. Faruk Kadri .. s. 1970.Dağıstan Ohuv-Pedagogika İzdatelstvosu. 1991.Baskı. TDK Yay. Saim Sakaoğlu.Dr.Abdurahim Abdurahmanov. XVII-XXI/1-2.Azerbaycan Folkloru. 582 sAtasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II.1983.Dr.438 Türk Şivelerindeki atasözlerinde Uygunluk. Mahaçkala.1983 Prof. F. Bakı 1985. Prof. 120 s . 556 s Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler..Timurtaş’ın Hatırasına Armağan. Ank. Vagif Veliyev.

Bilgehan A. .Çerkessk 1969 Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler. ve. Ayşegül Üstün.. Gökçeoğlu. 152 s Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler.320 s Karaçay Nart Sözle.Ankara 1990 Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü. İst.129-168. A.. Cusup Balasagın. Alieva A. sayı:61.Kırgız Atasözleri.Balasagı 1991. M. İst. TDA. Gökdağ. Cengiz Ketene. Aliylanı Soltan. Fuzuli Yay. Hilmi Soykut. Bütkul Soyuzduk Caştar Kitep Birikmesi. Nalçik 1982Mukayeseli Van Folkloru (Yayımlanmamış bitirme tezi). 368 s . M. Karaçay-Çerkes Kitab İzdatelstvo. Aydın Oy.1974. 144 s .Hekimov. Bakı 1986. Haz. 223 sPoslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii. İst.Oğuzname.. Kültür Bakanlığı.A. Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. Elbrus Kitab Basma.s Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri.Malkar Nart Sözle. İst. Vasfi. Dr. Erz.Ü.Fen-Edb. 64 s . 1972.1986..Türk Atalar Sözü Hazinesi.Basımevi.Ankara 1968. Bahü 1987. ME.Kültür Yay. Maarif Neş.Battal Taymas.Tarih Boyunca Türk Atasözleri.İ. İhsan S.Fak. 1985. Ülker Yay.Arkadaşları. 251 s Nakıl Sözler. TDK Yay. Çerkessk 1990.. 496 sTürk Atasözleri ve Deyimleri I.1992. s.I.Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. Ağustos 89. Galeri. 234 s . Azret Holaev. 392.

67-94 Türkmen Atasözlerinden Örnekler.Yayınları.s. s. TFA. Atasözleri bir toplumun derin manevi. tarihsel ve mitoloji bilgilerini . Türk Dünyasında Atasözlerinin [Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [s.. TDA. Doğu Türkistan Vakfı.. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz .Emgek eginde kalmas (I. 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz (. Aralık 91. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir :Örnek Atasözleri -Dîvân ü Lûgât-it Türk (. Ankara 1991. 340 s Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Hasan ÜLKER. s. sayı: 338. sayı:75. Kurtuluş Öxtopçu.birleştirirler.159-190 Türkmen Atasözleri. Kültür Bak. İlhan Çeneli.268 s Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri. Bilgehan Atsız Gökdağ. Çağatay Koçar.Yay. sayı:79. TDA.Karı öküz balduka korkmas (III.Hasan Ülker.Türkistan İle İlgili Makaleler. 2009 DİVANI LÜGAT-İT TÜRK’DEN ATASÖZLERİ Kategori: Divan'ı Lügat-it Türk — okuz @ 10:31 am Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir.8084 Uygur Atasözleri ve Deyimleri..1992. Ağustos 92.96-104 Yorum yapın Ocak 6. Eylül 1977. İst.

355) (Uygun olmayan (. elçi ölmez. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır. yüzüne düşer (.yerde değirmen yapan yararsız ark yapar (Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz (Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir (Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır (Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar (Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur (Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz (Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan. yalçın kaya yıkılmaz Teñsizde tegirmen turgursa.öldürülmez Yazmas atım bolmas.İm bilse er ölmes (I. 59) (Şaşmaz ok olmaz.tükürse. 132) (III.Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. (. 47) (Yaş ot yanmaz.yanılmadık bilgin olmaz Telim sözüğ uksa bolmas. yaragsızda yar bolmas (II. yalım kaya yıksa bolmas (III. 439) (Kişi göğe (.anlaşılmaz. 20) (Çok söz (. ölmez Yaş ot köymes. 81) (III. yañılmas bilge bolmas (III. (gökgürlemesinden kokrmaz Ölgesi gelgen sıçgan muşkanın taşgını kaşır (eceli gelen sıçan kedinin (taşaklarını kaşır Yorum yapın TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI Kategori: Aile-Akrabalık — okuz @ 10:27 am . (. yalapar ölmes (III.

fertlerinin cinsel. ekonomik. (DPT 1989: 3-4 Toplumsal yaşayışın ilk zamanlarından beri her toplumda ailenin varlığı gözlenmiştir. ekonomik. İlkel topluluklarda aile tek sosyal kurum olma durumundadır. psikolojik. eğitimle ilgili.manası bulunan kalıplaşmış söz topluluklarıdır Türk atasözleri ve deyimlerinin muhteva analizi yapılacak olursa çok büyük bir . siyasî… bütün faaliyetler aile çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kültürler geliştikçe kurumlar da genişleyip daha karmaşık hale girmektedirler. evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi” bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan. çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek manasından ayrı bir . fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağ¬landığı ve düzenlendiği temel bir (toplumsal birimdir şeklinde tanımlanabilir”. Fakat sile insan neslini üretme ve sosyalleştirmedeki birincil grup olma fonksiyonları ile hem insan neslinin üretilmesinde hem de toplumun devamlılığında ve şekillenmesinde vazgeçilmez bir sosyal kurum . Deyimler de. siyasî birçok fonksiyonunu bu faaliyetlerle ilgili kurumlara devretmiş ya da onlarla paylaşmıştır. az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarıdır. yol gösterici nitelik kazanmış.[NEVİN GÜNGÖR ERGAN*[/b Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen. sosyal. kan bağlılığı.olarak varlığım sürdürmektedir . Bu sü¬reç yapısal farklılaşmayı ve sosyal yapının kurumsal bileşiklerini ortaya çıkarıyor Dolayısıyla aile dinî. kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı. Hayatın gerektirdiği dinî. kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan.kısmının aile ve akrabalık ilişkilerini ifade etmeye yönelik olduğu görülür Aile.

bütünleştiren bağları. Türk toplumunu ve ailesini birleştiren.edebiliriz İkinci olarak. yakasını bit” .ilgili çok sayıda atasözü ve deyim içinden belli başlıları seçilerek verilecektir Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan aile ve akrabalık anla¬yışının :incelenmesinin sosyolojik açıdan iki önemi vardır Öncelikle Türk atasözleri ve deyimleri Türk toplumunun. . . Türk ailesini tanımamızda bize yardımcı olur. Türk atasözleri ve deyimlerin¬de evlilik . sosyo-kültürel bütünleşmesi konularındaki çalışmalarımızda .“Bekârlık maskaralıktır” . AİLENİN KURULMASI Aile evlilik kurumu yoluyla kurulur.Bu tebliğimizde önemli folklorik malzeme. aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan problemleri tesbit . Aile konusu çeşitli boyutlarıyla incelenirken. olan Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya konmuş olan aile ve akrabalık ilişkileri silenin kurulması.“Bekârın parasını it yer.bekârlık ise arzu edilmeyen bir statüdür . Burada tesbit edilen bulgular Türk toplumunu. Türk kültürünün bir ürünüdür. Türk atasözleri ve deyimleri aynı zamanda Türk aile¬sine ve Türk toplumuna şekil veren unsurlardır. Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle evli olma teşvik edilen. Buradaki tesbitlerimiz toplumun sosyal kontrolü. sile üyeleri ve aralarındaki etkileşim boyutlarında ele alınıp sos¬yolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır.kurumu değişik yönleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir Bekârlık sultanlıktır” gibi bekârlığı destekleyen atasözleri de bu¬lunmakla” birlikte.“Bekâr gözü kör gözü” .bize yol gösterebilir I.

fakat evlilik konusundaki kararın aceleye getirilmesi de istenmez.. kadının eği¬tim düzeyi yükseldikçe :yükseklemtedir. ya yerde ” . Fatma Ba¬şaran’ın 1980’li yılların başında Manisa kent merkezi ve köylerinde yaptığı araştırmaya göre kız için en ideal evlenme yaşının 16-20 olmasına karşılık. (Başaran 1984: 148) Ev¬lenme yaşı kırsal kesimden kasabaya ve kente doğru gittikçe. erken kalkan yol alır” . (Gökalp 1976: 159) Bugün de ikinci kadın kuma olarak hoş karşılanmamaktadır. :Nitekim atasözlerinin hiçbirinde çok eşlilik desteklenmemektedir . Daha çok kırsal kesimde görülen iki eşle evlilik. Tarih içersinde Türklerin birden fazla eşle evlendikleri görülmüştür.“Erken evlenen yanılmamış” . erkek için ideal evlenme yaşı 21-25’dir.“Erken evlenen döl alır. yoksa eşin zordur işin” .“Varsa eşin rahattır başın. Fakat Türk töresi bunları resmen eş olarak tanımazdı. çocuk sahibi olma veya erkek çocuk sahibi olma gibi sebeplerle yapılmaktadır. Gökalp’ın bildirdiğine göre. Erken evlilik konusu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . dilber çağında” . çocukları hakan olamazdı.“Demir tavında.“Kız beşikte çeyiz sandıkta” . hakanların ve beylerin “hatun”dan başka “kuma” adıyla başka illere mensup eşleri de bulunabilirdi.“İven (acele eden) kız ere varmaz.“Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder” Genellikle kız çocukları için erken yaşta evlilik teşvik edilir. varsa da baht bulmaz” * * * Türk atasözleri ve deyimlerinde tek eşlilik (monogami) vurgulanmaktadır. mirasdan hak alamazlardı.“Onbeşindeki kız ya erdedir.

“Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olamaz” .. gül ağacından odun” . kadını kökten al” . “(Merter 1990: 29. kendinden büyüğe kız verme” . 41)” :Konu ile ilgili atasözlerinden bazıları . bir kadına bir koca” “Kızın kimi severse güveyin odur.“Pekmezi küpten. oğlun kimi severse gelinin odur” atasözü eş seçmede kız ve erkek çocuğu serbest bırakmayı öngörüyorsa da. ya zurnacıya ” . Özellikle kızın köklü bir aileden gelmesine.“Ergen gözü ile kız alma. belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir.“Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz. gece gözü ile bez alma” Eş seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin fikri alınır. Eşler arasında denkliğe özen gösterilir.“Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” .“Kendinden küçükten kız al. Merter’e göre “evlenme ve eş seçiminde kırsal alanlarda çok etkili olan aile baskısı köy ailesinden kent ailesine doğru etkisini kaybetmektedir… Yine Türkiye’de özellikle kızların evlenme kararında silenin etkisi erkeklere göre daha fazla olmaktadır. Bu özellikle kızlar için erken yaşta evlilik teşvik edilmesi ve biraz sonra açıklanacağı üzere. kulak ile işitsin” .“Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır.“Kadının biri alâ.“Davul dengi dengine çalar” . genelde atasözlerinde gençlerin evlenmelerine müdahale edildiği gözlenir.“Kız alan gözle bakmasın. ikisi belâdır” . Türk ailesinde üyeler arasındaki sıkı bağlar dikkate alındığında tutarlı bir yaklaşımdır.“Bir eve bir baca. Kurulan ailenin sağlam :temellere sahip olmasında bu seçim önemli rol oynar .

Aile Üyeleri Türk atasözleri ve deyimlerinde anne.“Baba ocağı” II. kadının bozduğu evi Tanrı yapmaz” .“Kadın erkeğin eşi. çobana verme kızı. Çünkü. köprü kes” .“Babasının mezarını görmediğin adama kız verme” Eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa. yurdu şen eden devlet” . evin güneşidir” “. Evliliklerde “İçgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür.“Lafın azı uzu. AİLE ÜYELERİ VE ARALARINDAKİ ETKİLEŞİM :A. evi yuva haline getiren.“İç güveysinden hallice” .çıkmaktadır.“Dişi kuş yapar yuvayı. baba.“Kadın var ev yapar. dışını sıvayı sıvayı ” Buna karşılık bazı atasözlerinde kadının statüsünün düşük olduğu :vurgulanmaktadır .“Kızı ver.“Kadınsız ev olmaz” . kent kesimi için de bugün de geçerli bir tesbittir. kız ve erkek çocuklar üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır.“İç güveysi iç ağrısı” . kadın ön plana . Erkeğin “baba” ocağı’nı tüttürmesi önemlidir.. :Şu atasözleri ve deyimlerden bu durum gözlenebilir .“Evi ev eden avrat (kadın). aileyi birbirine bağlayan kadındır . kadın var ev yıkar ” . Ailede en büyük rol kadına verilir.Kadının düzdüğü evi Tanrı yıkmaz. Bu yalnız kırsal kesim için değil. saklaması kolaydır” . içini. ya kuzu” .“Asili alması zor. ya koyun güttürür. genellikle erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir.

“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz” .“Anadan olur dana. babasız çocuk çarşıda” atasözleri kadın ile erkek arasındaki işbölümüne işaret . Bulgular kadının eve bağlı. gayrısı yalan ağlar” .“Analı kuzu kınalı kuzu” .eder.“Ana evlâdından geçmez” . Bağdat gibi diyar olmaz” .“Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz” .“Ağlarsa anam ağlar. erkeğin dokuz aklı vardır” .getirmektedir . zehirden şifa” yılları arasında yapılan Türkiye’de aile içi etkileşimi esas alan 1971-1981 birtakım araştırmaların ortak bulgusu da erkeğe kıyasla kadının aile içi düşük statüsü üzerinde odaklaşmaktadır. aklı kısa” . hamurdan olur maya” .“Avrattan vefa. Bunun da büyük kısmını annelik rolü ile kadın yerine .. Kadın-erkek statü farklılaşması özellikle karar verme süreçlerinde. “Anasız çocuk evde hordur. kadının yeri evidir. tüketimde ve genellikle maddî imkânlarda.“Ana gibi yar.“Kadının bir aklı.“Kadının saçı uzun olur. kadın yettirmeyi bilmelidir”. çevre ile ilişkilerde ve hareket özgürlüğünde kendini göstermektedir. erkeğin görevi dışarıdadır Kadının en önemli statüsü anneliğidir. (Kâğıtçıbaşı 1984: 131-132) Yine “Erkek getirmeyi. bağımlı konumunu yansıtmaktadır.“Kadın şerri şeytanın şerrine eşittir” . Daha sonra işleneceği üzere ailenin önemli sosyal fonksiyonlarından biri üyelerine birincil grup tatmini sağlamasıdır.“Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz” .

“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir” . Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle çocuk büyütmenin zorluklarına işaret :edilir .“Baba ocağı” .“Çocuklu ev pazar. Böylece hem ailenin ya da soyun . fakat.“Baba oğlunun fenalığını istemez” Türk atasözleri ve deyimlerinde çocuk da aile içinde önemli ve gerekli bir öğe olarak işlenmiştir.hem de toplumun devamlılığı sağlanmış olur Geleneksel Türk kültüründe çok çocuk statü ve güven kaynağıdır. eski hasır yeydir” .“Evlâdın var mı derdin var” .“Çok çocuk anayı şaşkın. çocuksuz ev mezar” .“Evlâdın varsa başında derdin var” . evlâdın yoksa bir derdin var” .:Türk atasözlerinde ve deyimlerinde silenin ikinci önemli öğesi babadır .“Baba nasihatı tutmayan pişman olur” .“Evlâdın varsa bin derdin var.“Çocuk büyütmek taş kemirmek” .zamanda statü kaynağıdır . büyüyünce de yaşlılık güvencesidir. özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar.“Oğlanı kızı olmayan avrattan.“Çocuk evin meyvesidir” . Çocuk evde aileyi tamamlar.“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz” Çocuk sahibi olmayı teşvik eden bu atasözleri ailenin insan neslinin üretilmesi ve devamındaki fonksiyonunu da getirir. babayı düşkün eder” .“Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek” . aynı .

“(Kâğıtçıbaşı 1969: 110)” Şu atasözlerinde :kız ve erkek çocuğun değeri işlenmiştir :“Kız yükü tuz yükü” . Birincil ilişkiler her yaştaki insanın kendini güvende hissetmesi.“Kız doğuran tez kocar” . modernleşmesi. Kâğıtçıbaşı’na göre.“Oğlanı her karı doğurmaz. hem de anne babaya statü kazandıracaktır. eğitim düzeyinin yükselmesi. çünkü ondan beklentiler çoktur.“Oğlandır oktur.“Kız evde olsa da elden sayılır” . “(Merter 1990: 58 Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür. kentleşme hızının artması ve kadının tarım dışı “(işgücüne katılması ile paralel olarak azalmaktadır. hem baba adını. Türkiye’nin sanayileşmesi. çünkü ele gidecektir. samimî. yüzyüze.Torunda bile “Oğlanınki oğul balı. Aile içinde birincil ilişkiler.Merter’e göre “Türkiye’de doğurganlık oranları diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek olmasına rağmen. soyunu ve ocağını sürdürecek. Aile Üyeleri Arasındaki Etkileşim Aile üyeleri birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlıdırlar. erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir. her evde yoktur” . er karı doğurur” .“Oğlan doğuran övünsün. sıcak. duygusal yönü ağır… İlişkiler yaşanır. kız doğuran dövünsün” . kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir *** B. diğer insanlarla normal ve sağlıklı etkileşime girebilmesi için çok gerekli ve . Erkek çocuğun değeri yüksektir. yani. Büyük kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok vurgulanmaktadır.

Dolayısıyla sile üyelerine birincil grup tatminleri sağlayarak.tasvip edilmez .“Baba/oğul ekmeği zindan ekmeği. yelkensiz gemiye benzer” atasözü gereği erkek evin reisidir.“bulunmaz :Aile üyeleri arasındaki etkileşimi dört başlık altında incelemek mümkündür :Eşler Arası Etkileşim . anne babanın yaşlılığında da çocuklar güvence olabilirler. Anne baba çocuklara sıcak bir ortam sağlar. Ayrıca çocuk küçükken anne baba nasıl onun için güvence kaynağı ise. koca ekmeği meydan ekmeği” Eşlerarası ilişkide “eşitlik”ten çok “otorite” ilişkisi dikkati çeker.“Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz” .1 Aile kurulduktan sonra eşler arası etkileşim hem kadın hem de erkek için :birinci planda gelir . Çocuklar da belli yaşa geldiklerinde anne babaya yardımcı olurlar. dayanışma ve bütünleşmede fonksiyonel rol oynamış olur Ailenin bu önemli fonksiyonu şu atasözlerinde dile :getirilmektedir .“Kardeş kardeşi atmış.“Kardeşten karın yakın” . yar başında tutmuş” . Hele evde kadının otorite kurması hiç . Kadın elinin hamuru ile erkek işine karışmamalıdır. ana baba hiçbir yerde ” .“İnsana ata ana gibi yâr olmaz” Bağdat gibi şehir olmaz.“Bir adamın karısı onun yarısıdır” . “Erkeksiz ev. toplumsal birlik. kardeş gibi yâr olmaz.“Otuz oğlun olacağına bir oturak kocan olsun” .önemlidir.

harcına göre pişir aşını” Aile düzeninin sürmesi için eşlerin rollerini gereği gibi oynamaları tavsiye :edilir . kara toprak eden de kocası” .“Kocana göre bağla başını.“Sen seversen oğlunu. doğum sırası gibi bir seri statülere sahip olur.“Kadını yeşil yaprak eden de kocası. Çocuk aileye girdiği andan itibaren yaş.“Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur” . huydur geçer” .“Erkeğin rızkı kadının ruhsatına bağlı” . cinsiyet.“İyi kadının kocası cüppesinden bellidir” .“Meyve ağacından uzak düşmez” . orta tabaka mensubu olmak gibi.“Armut dalının dibine düşer” “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” . Kişinin daha sonraki yaşantıları ve çevresi ile ilişkileri aile içi ilişkilerden büyük ölçüde etkilenir. Ankaralı olmak.“Avradı bed olanın sakalı tez ağarır” :Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi .2 Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk tecrübelerini aile içinde edinir. Diğer bazı statülerin kazanılması da sile üyeliğine bağlı olarak gerçekleşir. Aile üyeleri arasındaki sevgi ve samimiyet “biz duygusu”nu geliştirir ve bu duygu ana babalardan çocuklara tutum ve alışkanlıkların geçmesini teşvik eder. o da sever oğlunu” .“Soydur çeker. Ailenin sağladığı . Meselâ..“Çocuğuna iyi-kötü huy anadan gelir” Aile sosyalleştirme süreci içinde çocuğa statü kazandırır. Ailenin :sosyalleştirme fonksiyonu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . Aile bütün dünyada en önemli bir birincil gruptur.

“Atalar çıkarayım der tahta.“Babadan mal kalır. diğer kişi ve gruplara da ihtiyaç duyulduğu bazı atasözleriyle dile getirilmektedir.“Ana baba ile iftihar olmaz” . Böylece Türk atasözleri ve deyimlerinde hem anne babanın statü kazandırıcı fonksiyonları hatırlatılarak aile kurumu fonksiyonel hale getirilir. Anne baba çocuklara doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak statü kazandırdığı gibi. oğlunun dişi kamaşmış” Buna karşılık çocuğun sosyalleşmesinde ve statü kazanmasında şahsiyetin gelişmesinde ailenin yeterli olmadığı. oğlunun dişi kamaşır” . meslek. “Doğan anası olma.“Babası ekşi elma yer. kendin kazanmak gerek” . doğuran anası ol” atasözleri bu gerçeği .“Ata dostu oğula mirastır” .statü toplamı çocuğun daha sonra kazanacağı statülere de zemin hazırlar. böylelikle dolaylı yoldan da olsa sosyal etkileşim ve dayanışmanın . çocuklar da hem küçükken hem de büyüdükleri zaman anne babaya statü kazandırabilirler. kötü evlât rezil eder”. Yine sile verdiği değerler ve yaptığı telkinlerle eş.“Dedesi koruk yemiş. döner dolaşır gelir bahta” .dile getirmektedir . arkadaş gibi :seçimlerinde çocuğa statü yönlendirmesi de yapar . hem de bunun yeterli olmadığı gösterilerek fert ve toplum hayatında diğer kişi ve gruplararası etkileşime de yer verilir.önemi de vurgulanır .“Ata malı mal olmaz. kemal kalmaz” Atasözlerinde silenin statü kazandırma fonksiyonu da çift yönlü olarak işlemektedir. “İyi evlât anayı babayı vezir eder.

erkek çocuk baba ile özdeşim kurar. anaya ataya hürmet eyleye ” . Aşağıdaki atasözleri ailenin bu :fonksiyonunu açıklar niteliktedir .gerçeği dile getirmektedir Zaten realitede olduğu gibi Türk atasözleri ve deyimlerinde de annelik başlı . Bu öğrenme sürecinde kız çocuk anne ile. Cinsiyet rolleri çocuğun kişiliğinin gelişmesinde.“Ana ata önünden geçmek hata” .“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı.“başına bir statü kaynağıdır: “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir Çocuk sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerini aile içinde öğrenir. Çocuklar anne babaya hürmet etmeli. anasına bak kazını al” .“Ata yolu doğru yoldur” . erkek çocuğa sahip olan baba da daha yüksek bir statü kazanmış olurlar: “Oğlanı her karı doğurmaz.“Kenarına bak bezini al. aile içi uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.“Oğlan babaya kız anaya çeker” . er karı doğurur” atasözü bu . saygılı davranmalıdırlar . fakat ebeveyn daha vericidir.Türk toplumunda erkek çocuğun değeri daha büyük olduğundan erkek çocuk doğuran anne de.dikkati çeker.“Oğula devlet gerek ise.“Atanın önünden geçeni Allah sevmez” Anne baba çocuk ilişkilerinde çocuk ve ebeveynlerin birbirlerine karşılıklı görevleri vardır.“Ana baba duasını almış” . diğer insanlarla ilişkilerinin düzenli ve uyumlu olmasında ve topluma uyumlu bir kişi olarak katılmasında. kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” Türk atasözleri ve deyimlerinde ebeveyn-çocuk ilişkilerinde otorite-itaat ilişkisi .“Ana baba bedduasını alan onmaz” . Çocuklar özellikle evlendikten .

baba da babalık olur” Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygıdan.“İnsana kardeş gibi yâr. oğul hizmet” . çağırmadan kalkan avrat. Aileyi bir sosyal sistem olarak aldığımızda anne.“Kardeşi olmayan garip olur” Kardeşçe taksim” deyiminden kardeşlik ilişkisinin paylaşma. evlendi komşum oldu” .bir çocuk olarak bu sistemi tamamlayan bir alt sistemdir .“Babası oğluna bir bağ bağışlamış. oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” :Çocuk için genelde annenin varlığı ve rolü daha önemlidir . durma sat .babalarına gereken ilgi ve yardımı gösterememektedirler . “Kardeşin büyüğü peder. baba. ana öksüzü öksüz” .“yürüyen atı kapında tutma hiç.“Buyurmadan tutan evlât. Irak gibi diyar olmaz” . kocasını saymayan avrat.“Doğurdum oğlum oldu. eşitlik” duygularını kazandırdığını.“Baba himmet.“Yüz koyunlu atam kalmaktan.“Baba borcu evlâda düşer” . üvendere ile” . küçüğü evlât yerine .“Ana analık olursa.3 Türk atasözleri ve deyimlerinde çok çocuk da tek çocuk da istenmez. işbölümünden doğan işbirliği ve :dayanışma istenir . çocuk yanında kardeş de ikinci . orada olur devlet” :Kardeşlerarası Etkileşim. bir yüksüklü anam kalmak yeydir” .“Bir baba dokuz oğlu besler. anne. karın sağarsa koyun olur” Anasını babasını dinlemeyen evlât.sonra kendi ailelerini (eşlerini ve çocuklarını) ön plana almakta.“Baba öksüzü öksüz değil. dokuz oğul bir babayı besleyemez” .“Oğlun güder.

“Akraba idik akrep olduk biz bize. erkek hısmı sinek avlar” . kız anası minder kabası” . beyin hısmı gelince dişler takır takır” .“Oğlan anası kapı arkası. “Anadan doğmayan kardeş sayılmaz atasözü de kardeşlik duygularının ve rollerinin verilmesinde annenin rolünü .“Kardeş kardeşi bıçaklamış. dönmüş yine kucaklamış” .“Kardeş kardeşin ne öldüğünü. Bu :sebeple kadın tarafı ya da annenin akrabalarına daha yakın davranılır .“Dost kazan. “Akrabaya taş atan onmaz” gibi atasözleri akrabaların” öneminden bahsetmekte ise de genellikle Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan akrabalık ilişkileri realitede olduğu kadar da sıcak ve samimi :değildir .geçer” atasözünden de kardeşliğin aile içi dayanışmayı da sağlayan bir ilişki “olduğunu anlıyoruz.“Hanım hısmı gelince oklovalar tıkır tıkır. oysa soy bağı olarak kardeşlik babadan geçmektedir Bazı atasözlerinde kardeşlerarası ilişki rekabet ya da düşmanlık ilişkisi olarak verilir Tabiî atasözleri ve deyimler halkın belli yer ve zamanda belli bir durumu ifade etmek için söyledikleri sözler olduklarından.“Karı hısmı alay bağlar.4• Et tırnaktan ayrılmaz”. ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze” . ne unduğunu” .“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin” Aile ve ev içinde olduğu gibi akrabalar arasında da ilişkiyi kadın belirler. söylendikleri bağlamda .“Allah kardeşi kardeş. keselerini ayrı yaratmış” .“Hısım hısımın ne öldüğünü ister. anan düşman doğurur” :Akrabalık . ne onduğunu ister” .vurgular.değerlendirildiklerinde anlam kazanırlar .

her dediği gerçek.“Kaynana dırıltısı” .“Ortak/Kuma gemisi yürümüş.“Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar” :Eltiler ve gelin-görümce arasındaki ilişkiler de soğuk ve gergindir . Erkek evde reis rolündedir. erkeğin evdeki otoritesi ataerkil aile düzeninde olduğu gibi sınırsız değil. elti gemisi yürümemiş” .“Gelinin dini yok. yüzünü görmeyim ölünce” Anne babanın birinci dereceden kardeşleri çocukların bakımında ve :yetiştirilmesinde büyük rol oynar . velâyete dayalı sınırlı bir otoritedir. aile üyelerinin etkileşiminde.“Gayret dayıya düştü” SONUÇ olarak bütün bu açıklamalardan sonra Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile modelini şöyle tesbit edebiliriz: Aile anne baba ve çocuklardan meydana geliyor Kadının kadın olarak statüsü düşük. her dediği yalan” . kısacası aile içindeki rolü çok önemli. Ailede çocuğun değeri yüksektir Ancak atasözleri ve deyimler baba soyuna ve baba otoritesine dayalı. fakat ailenin devamında. annelik rolü ile ön plana çıkıyor. eşi ve çocukları üzerinde otorite sahibidir.“Gelin çiçek.“Görümce. henüz .“Teyze ana yarısıdır” . kaynananın imanı” .Gelin-kaynana ilişkisi Türk atasözleri ve deyimlerinde de bir kalıba• :oturmuştur. görümceler bayrak açar” . Gelin ile kaynana arasında daima soğuk ve gergin bir ilişki yansır .“Elti eltiden kaçar. bir aile düzenini.“Amca baba yarısıdır” . kaynana yılan. Fakat Gökalp’ın da belirttiği gibi.“Oğlan dayıya kız halaya çeker” .

1984.Türk Dil Kurumu Yay. Türkiye’de Ailenin Değişimi. Ömer Asım.. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay. “Ailede Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Değişmeleri” .yansıtmaktadır Bu haliyle Türk ailesi Türk toplumunda nesillerin ve toplumun/kültürün devamlılığını sağlayan.tanımladığı “Pederî aile” tipi (Gökalp 1976: 155-156) ortaya çıkmaktadır Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme ve kentleşme hızının yükselmesi.. doğum kontrolü uygulamasının yaygınlaşması. . 3. Ankara: . Akrabalar arasındaki ilişkiler de fazla sıkı ve yoğun değildir Gökalp’ın . iç ve dış göçlerin artması. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Cilt: I-II. üyelerine statü aktaran ve rol modelleri sunan. sosyalleştirme süreci ile topluma yeni üye sağlayan.bütünleşmede önemli rolü olan temel bir sosyal kurumdur • KAYNAKÇA ARSOY. Fatma. kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu ve çalışa hayatına katılmadığı bir toplumsal yapıyı yansıttıklarından ailede kız çocuğun değeri erkek çocuğa göre düşüktür.. bütün bu fonksiyonları ile de sosyal kontrol ve sosyo-kültürel . ss. 1981 BAŞARAN. birincil ilişkilerle üyelerini tatmin eden.145-160 . özellikle büyük şehirlerde kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve iş alanına atılması ile kadının ve kız çocuğun statüsünde yükselme gibi değişiklikler dışında Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile ve akrabalık anlayışı hemen hemen günümüzdeki sile anlayışını da . b.kentleşme ve modernleşme düzeyinin yükselmediği.

Türk Aile Yapısı.DPT.Değişmeler..C.. Ankara: . 131-143 KÂĞITÇIBAŞI.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 1976 KÂĞITÇIBAŞI.C. 1990 TÜLBENTÇİ. ss..Dr. (Haz: Mehmet Raplan). Çiğdem. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Türkçülüğün Esasları. İnsan Aile ve Kültür. Ankara: T. Metin. 1963 YURTBAŞI. A Dictionary of Turkish Proverbs..T. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yay. 1993 Doç. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö. İstanbul: Kültür .News. Feridun. İstanbul: Remzi Kitabevi Yay.İ. Feridun Fazıl. Ziya. . Ankara: Turkish Daily . İstanbul: İnkılâp ve . “Aile İçi Etkileşim ve İlişkiler: Bir Aile Değişme Modeli Önerisi” Türkiye’de Ailenin Değişimi.1990 MERTER.Aka Kitabevi.K Raporu.. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.Bakanlığı Yay. VI. 1950-1958 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen . * Beytepe-Ankara Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt II HALK BAHÇESİNDE DİLLENMEK Kategori: Uncategorized — okuz @ 8:48 am . Türk Atasözleri ve Deyimleri. Çiğdem. 1989 GÖKALP.1984. .

Bir de her toplum kendi doğal ve yaşamsal koşullarına göre deyimleri biçimlendirmektedir. yargı belirtmeyip bir durumu saptadığına göre birinci deyim sevinmenin. O tek anlamı doğru saptayabilmek için kendimizi bir oyunu izlemekte olan bir tiyatrosever gibi düşünelim. köpek yağmak” vardır ve ikisi de şanslı . Sahnede iki kız. Deyim kullanmaktaki ereğimizi (murat) ise.” uyarısını hiç göz ardı etmemesi gerekir. öbürünün etekleri alev alıp tutuşmuş. Mutlu bir geçmişi olmayan toplumların deyimleri de daha çok olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkar. her ozanın “Lafını bil de söyle.Deyimler. yanmakta. O halde deyimle atasözünü çoğu kez kol kola görmek de olası. Birincinin oynamakta olduğunu. birinci eteklerini zil ritmiyle sağa sola oynatıyor. mutlu olmanın. Türkçe’de “gökten kasnak yağsa bir başıma geçmez” vardır. Deyimler. ayağını yorganına göre uzat . karşı karşıya olduğumuz bir durumu özetleme çabasının ürünüdür. . O halde her yazarın. Sözgelimi öğrencilerimiz “etekleri zil çalmak” ile “etekleri tutuşmak”ı birbirleriyle hep karıştırırlar. sevinmekte olduğunu görüyorsunuz. korkunun somutlaması. dersem karşıma çıkan deyimdir. aynı zamanda bir bencilliğin yapışkanlığını da dillendirir. öbürü de kaygının. Bak evlat. öbürünün iyice telaşlandığını.olmakla ilgilidir Deyimler yaşamın aynasıdır. ağzını sil de söyle. Hatta zaman zaman biri diğerinin yerine de kullanılabilir. anlam derinliğine inmek sanıldığı kadar zor değil. nereyi yurt edineceğini bilememe kaygısı. savaşlar. korktuğunu. “Lafını balla kesmek” deyimiyle özetleyebiliriz. Göçlerle biçimlenen bir yaşam. Ayağını yorganına göre uzatmayı geç de olsa öğrendin. Ama her deyim.dersem atasözüdür Deyimleri algılamak. Her şeyden öne kalıplaşmış bir ifade. Almanca’da “gökten kedi.

Böyle düşündüğüm için. Arada hiçbir çıkar çatışması. Bir yazar. kalıp söz olabilecek ifadeler kullanırken. çok eski bir şiirimde şu dizelere vermiştim: “Ozanım ben küstüremem sözcükleri / Ben hem bulut hem toprağım / Utanır mıyım hiç sizler için yüklenmeyi / Çünkü ben sözcükleri doğurtup / şiiri doğuranım / ki / katmer katmer çiçekçe / açım / a ç ı ( m” (OZAN. anneciğim Türkler geliyor (mamma i Turchi)…” Ama Norveçli için Türkiye uzak bir ülke. Sözgelimi İtalyanca’daki şu üç beş deyime bakalım: “Türk gibi küfretmek. Sayı Dil. bir eksi koyup geçin.. acı.işgaller ve kıyımlar doğal olarak deyimlerimizi çoklukla olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkarmaktadır: Adı batasıca. Anamın dilinden “anadil”ime başka bir yolculuk: Deyimler derlemesi. hem dilin o doğurgan özelliğini düşündürmektedir.Türk Dili Dergisi. *** parasıyla beş para etmemek… Bu durum diğer toplumlarda da böyle. O halde onların dilindeki o göğüs kabartıcı “Mustafa Kemal gibi düşünmek” deyimine de şaşırmamak gerekir. somutlamalarımızın olumlu olmasına . Türk gibi konuşmak. bakalım ne göreceksiniz. Tepeden tırnağa karamsarlık. yürek erintisi… Aşağıdaki deyimlerin yanına bir artı. dalaşma yok. bir ozanın da görevini bu bağlamda ele alıp gereğini yerine getirmekle sorumludur. “Anadil” kavramı hep ilgimi çekmiştir. yine gerçeğin somutlaması olarak karşımıza çıkar: Yunan dölü. deyimler üretmeye devam ediyor. olumsuzluk… Diğer toplumlarla ilişkilerimizi belirlerken de deyimler. Doğal olarak bunda yaşama hep olumlu bakan Mustafa Kemal’in olağanüstü . Dileğim. *** azabı çektirme. Bugün de deyimler üretiliyor. Senin yaptığını Ermeni yapmaz. Türk gibi sigara içmek. 16. inceldiği yerden kopsun. bana hem anamızdan öğrendiğimiz dili.kişiliğinin etkisini de unutmamak gerekir Bu yazım “halk Bahçesi” başlıklı başka bir yazımın devamı. *** inadı.

o durumu . ozan olduğumdan hiç söz etmezdim . ilenç Şu adı batasıca çıplaklığa ne şiir yazılır.olsa olsa sevdanın ve şiirin namusu beş paralık edilir . o adı batasıcayla. öfkesini bağırıp çağırarak dışa vuran Övgüye alışan o şairlerdir. siyasetçinin ve kitle iletişimcinin görevi artık biraz da budur.yaşamak zorunda kalmak Başımda kışlayacaklarını bilseydim. .“dediği gibi “Aşk iki kişiliktir Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak: Sonuca.davranmak Ne kinaye ne tevriye akçakavak yaprağına benzer.yapansa kaytanın rengi ve o kaytanın büzdürdüğü dudağın biçimidir Akçakavak yaprağı gibi: Bir parlayıp bir sönmek. ne de ağıt yakılır. Demokrasi kültürünün oluşmasına bir . adının unutulup gitmesini istemek. Kamuoyunda etkili sanatçının. Behramoğlu’nun .özen göstermek gerekir. kendi koşullarındaki . yergiyi şiir .okurlara.katkı da bu yolla olacaktır inancındayım . çünkü her ikisi de her . bir böyle bir şöyle .Cayrak Çalı: Birden öfkelenen.Ağzının kaytanı olmamak: Sözü düşünmeden kullanmak Ağzının kaytanı olmayan o ozanlardır yerginin (hiciv) öncüleri.Ciğerinin sapından yanasıca: Onulmaz derde düşmesi için ilenmek Ciğerinin sapından yanmış o arabesk şiirlerde aşkı arama.olanaklardan yararlanarak gitmek . ilk eleştiri de çayrak çalı etrafı tutuşturuverenler .zaman hem böyle hem şöyledir Başında kışlamak: Hiç istenmeyen bir durumla karşılaşmak. sapla samanı birbirine karıştıran bu . çünkü A.Adı batasıca: Ölmesini.

Düdüğü taş atmak: Bir şeyi yemek için iyice sabırsızlanmak Düdüğü taş atan sözcük açı ozanlar dize üstüne dize eklerler de yine de . o da ustalığa gideceğine . o halde çayın .ustalık ayağıma gelsin diyen ozandır .güzel şiiri koca dünyada dal başına kalakalmıştı ..kesildikten sonra yazmıştır . erkek düşkünü kadın ?Şiiri dokuz memelilerin Emirayşe emzirmeseydi.Şiir kapısından ancak konuya uygun sözcüklerle girebilirsin.Çifte koşmak: Öküzü çift için boyunduruğa bağlamak Şiir boyunduruğu sevmese de şiir sözcükleri çifte koşarak yazılır.Dilli düdük: Çok konuşan.doymak bilmezler .Deli tepek konuşmak: Tutarsız laf etmek Bu dünyada deli tepek konuşan bir kişi tanırım. uyumu .De gidi de.taşıyla çayın kuşunu vurma yolunu seçeceksin . Yy) en güzel kasidelerini dili .Dokuz memelilerin Emirayşe: Köpek.O deli bozuk dizelerdir bir ozanı yola getiren . “Otuz beş Yaş” ödül alınca Tarancı’nın nice . dilli düdüklüğe özenmelerine. işittiğini herkese duyuran Ozanların. bu şiirlerin hepsini Dağlarca mı yazmış . aşırılığı abartmada kullanılan belirteç .Deli bozuk: Kabadayıca davranıp aklına geleni yapan .De gidi de: Çokluğu. kimsesiz Tek şiirle ödül kazanmak ne kötü.Dal başına: Yalnız. erotizm dünyaya gelir miydi . dilli düdük olmalarına hiç de gerek yoktur.olmayan sözcükler ise asla çifte koşulmaz . unutmamak gerekir ki İbni Abdul (XI.

Ekmeği yanından zeytin silkmek: Yaptığı işten hiçbir kazanç elde edememek.yaşamı olan sevimli. bugün. karı ?Elindeki gülü. şiir sofralarında başka ozanlara yer açmayan ozanlar. a ?Rıza’nın kendine filozof demesine bugün de hâlâ gülünmüyor mu . koca !Elin oğlu.Elin kızı: Gelin. dünden bugüne amatörce bir uğraştır.söz edebilmektedir . kapalı şiirden . . geçmişte hafif bir . demek ki ekmeği yanından . cana yakın kişi O geçmişi kınalı şiirler.Onca benzetmedir evinsiz konuşan her ozanı bir güzel benzeten Geçmişi kınalı: Kişinin geçmişine yönelik sevecen bir sövgü. boş laf etmek .Ekmek yerken kedinin gözünü bağlamak: Cimrilikte sınır tanımamak Ekmek yerken kedinin gözünü bağlayan.Elin oğlu: Damat. tesettür mağazalarının köçekliğe tövbeli o .işbilir tezgahtarlarıdır .kalamazlar .Gök görmedik: Görgüsüz Gök görmediklik yapıp da bir günden bir güne ne şiirini ne kendini övmeye kalk.Götünde gözü olmak: Gizli saklı her şeyi görmek Ahmet Haşim.zeytin silkmeyi göze alamayanların ozanlığa soyunmamaları gerekir . götünde gözü olan okura çatmamış olacak ki. elin kızına kaptırmadan kim ozan olabilmiş ki .Evinsiz konuşmak: Yersiz.. şiir dururken ozanı baş tacı edecek değil ya .hep kendinden tüketmek Ozanlık. “şairi azam” olarak anılsalar bile ozan olarak geleceğe .

Götünden solumak:İyice güçsüz ve yorgun ya da ölmek üzere olmak Götünden soluyan şairleri ele veren.Hemen beğenilme tutkusudur (tamahkârlık).Lirik şiire. işe yaramaz olan . son sözü bulamamış. sonu iyice zayıf .yaşama dönüş yoktur . o ?açılmış öne bakanların dudağını uçuklatan .ifadesi Hep “Hadi ordan!” denilen o şiirler değil midir bir edebi akımın önünü açan. o günden beri. akılcı bulmama . çünkü şiir kazasında .Gıllın gıccık şiirleri. …şiir şiirliğini unuttu..Gününü görmek: Belasını bulmak.sözcüklere pezevenklik yapmak olduğunu bilir . çünkü bir ozanın biricik işinin . şiir sitelerinde ara Gidinin deyyusu: Kişilik ve karakteri iyice zayıf. çekemezlik . ahlaksız Gidi”nin ilk anlamının pezevenk olduğunu bilen bir ozan.Gözünü belertmek: Gözlerini irileştirip öfkeli öfkeli bakmak . ama duygu yoksulu Ne zaman hırsız kedi enseliler. başkaları kendisine” “gidinin deyyusu” dese bile üstüne alınmaz. paralı.şiirlerdir .Hırsız kedi enseli: Besili.Gıllın gıccık: İyice sıradan. ozan ozanlığını . ver şarkı sözü yapsınlar . bir şaire gününü gösteren Hadi ordan: Hafifseme ve öfkeyi birlikte içeren inanmama. haz vermek . kitaplarda değil. öbür şiirler hep gözlerini belerterek bakmışlardır. kötü duruma düşmek .Götünün kurtları dinlenmek: Yapacağı kötülüğü yapıp rahatlamak Götünün kurtlarını dinlendirmek için şiir yazılmaz.Hora geçmeyen şiiri. yayın dünyasını ele geçirdiler.Hora geçmek: İşe yaramak.

Kaba ağaç gölgesi: Dallı budaklı fazla yayılmış ağacın gölgesi Okura kaba ağaç gölgesi olabilecek bir şiire. dedikoduyu çok seven ..rastlanmaz Kaç kıymadan: “Sakın ha. on kitaptan birinde ya rastlanır ya . arsız. . sözcüğünü . köpeği olmak: Her konuda kendini ilgili görmek Her şiire ve şiir üzerine yazılana her şeye karışan şiir dünyasının bu kahyası. söze içtenlik.İnceldiği yerden kopsun: Ne olacaksa olsun deyip her şeye baştan razı olma Bir ozan yer geldiğinde inceldiği yerden kopsun demeyi bilmeli ve sözcüklerin . .Karı ağızlı: Hanımının sözünden hiç çıkmayan. “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey !var” demeyi de mi yasaklamışlar Kahpe herif :Küçümsemenin etkisini azaltmak için kullanılan. her şeyden yararlanmaya çalışan.köpekleri olmasa ozanlarımız kendi kişiliği yaratmakta hiç de zorlanmayacak Kanara köpeği: Her yere sokulan. bir sen. şiir pazarında narh ödemeden şöyle ya da böyle bir yer kapan …kaç kişi var ki. eğitimin gece bekçileri. birde o Büyük İskender özentisi .suskunluğunda kendin üret .şiir eleştirmenliği .ifadesi Kaç kıymadan.taşımayan.yüzsüz Kanara köpeği gibi ayak altında dolanıp her şeyi hazır bekleme. kuşkusuz . aman yapma” anlamlarını da içeren şaşırma .Horsasını almak: Kızgınlığını. küfür niyeti . o konuda bir isteği kalmamak Birilerinden horsasını almak isteyenlerin yapabildikleri en saygın iş. sevimlilik katan bir seslenme Kahpe herif.Kahyası.yasak ilişkisine asla karışmamalıdır .. öfkesini almak.

soyunun özelliklerini taşır Hep Ece Ayhan okumasaydın.ozanlığa başlanır . belki o zaman ozan .başlar başlamaz belli oluşu Ben bir ozanın bir.Kuru soğuk: Ayaz Kuru soğuk duygulara kulak ver.Karnının şişini aldırmak amacıyla yazılan her şiir. atasının. eceyi gecede aramasaydın. beklentisi . bilemediniz iki şiirini okurum. öcücü almak . eee..Kıt kımır şiir bilgisiyle eleştirmen olunsa da ozan olunmaz .Şiir. ucu ucuna .okumam.Kırk bir heybeli: Yalanı. beğenmediysen diğer şiirlerini . eh Omar diyecek dudak da domarışından belli olur . palavrası bol Kırk bir heybeli ozanlardır okuru şiirden soğutan. çok sevindiği için de nasıl davranacağını .Karnının şişini aldırmak: Öfkesini gidermek.böyle burun kıvırmazdı. zaman içinde yel olup gider Kekreyi kestirmek: Yapmak istediği şeyi sonuna kadar yapmak. ama o duygulara acıma. ne de olsa ot tohumundan biter Sevincik delisi olmak: Çok sevinen.Kıt kımır: Yeter yetmez. bütün şiir seçkileri baştan sona erkek !ozanlarla doludur . biraz da karı ağızlı olduğu içindir ki.kalmamak Kırk defter doldurup kekreyi kestirdikten sonra bile ozan olunmaz. okur ne bilsin şiirin kırk .bilmeyen .Ot tohumundan biter: Kişi. bilinçaltın bilincine .birinci heybede olduğunu . daha söze .olabilirsin Omar (Ömer) diyecek dudak domarışından belli olur: Niyetin. ancak .

ayrıcalıklı bir konumda bulunan Dönüp bakın.Sütlü keçinin kır oğlağı: Kayrılan. zamanında çok dileyip istemelerine .Şiir. tahta yaranların işi değildir. . sır saklamayı bilmeyen .kazanımdır . soydum diktim soyuna çekti.Tahta yaran: Damdan düşer gibi yersiz ve yakışıksız konuşan kişi Şiir.onu bilmem. soyundum diktim . şiirin gizini.yiyeceksin . soyundum diktim soyuna çekti . aşık olmak . şimdi okurun ters tokadını . okuru sevincik delisi yapabildiği gün.Sulu ağız: Geveze.kişidir ozan .karşın. sevgili de şairi “haddeden geçmiş nezaket” .Ters tokadı yapıştırmak: Beklemediği bir sırada elin tersiyle şiddetlice vurmak Böyle aynı şiiri yazmaya devam edersen.Sulu ağız ozanlardır. bütün dergi yöneticileri. bir türlü sütlü keçinin kır oğlağı olmayı beceremeyen ozanlardır .soyuna çekti: Soydan getirilen özelliklerin değişmediği. esininki şiire Soğan diktim soyuna çekti. soydum diktim soyuna çekti. kendi kurtuluşunu da ilan edecektir .Uçkuru gevşek: Her an cinsel ilişki kurmaya istekli Ozanın uçkuru gevşek midir. daha başlıkta söyleyiverenler .Sevisi akmak: Sevmek.. değiştirilemediği Mayasında özgünlük mayası bulunmayanların sıradanlığını da önce şiir özetler: Soğan diktim soyuna çekti. ama uçkura nakış işlemeyi düşünen .olarak görmek ister .Sıçanın sidiği denize katıktır.Sözcüğe sevisi akan ozanlardır okurların sevgilileri Sıçanın sidiği denize katıktır: Küçücük şey de yerine göre bir katkıdır.

karşın.Yüreği burmak (yüreği ağrımak): Karnı ağrımak ?Sık sık yüreği buran o ozanlar değil midir genel tuvaletlerin “Tosun”ları . öteden beri yakanın kırlısı olmamak.Yakanın kırlısı: Kaba saba. benzek (nazire) .yakanın kırlısı olduğu unutuluverir Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı: Her şeyi kendi çıkarı için tüketmesine . .Edgü’nün: “Eleştirmen. ama nedense Fuzûli’nin de Haşim’in de Külebi’nin de .peşinde koşmak arasında bir fark göremiyorum .golünü ya ofsayt ya da penaltıdan atar.nedeninin olduğunun düşünülmesi Yel esmeyince yaprak çıldırdamadığına göre.. kaygılı bekleyiş Şiirle değil. hâlâ bir beklenti içinde olmak Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı dedirtenlerden olma.. bütün ödülleri . İstanbullu olmak gerektiği söylenir. yazdıklarını.topladığına göre. bırak da özendirme ödülünü bir başkası almış olsun .bardak suyla şifa niyetine hemen iç Tahsin Şimşek .”sözüne ben de inanıyorum Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmak: Yüz veren herkesten bir . F. okurla ilgili bir yürek erintin varsa.Yürek erintisi: İç sıkıntısı. bekletmeden bir . taşralı İyi ozan olmak için.çıkar ummak Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmakla.Yangın Ayşe: Gördüğü erkeğe iç geçiren ?Şiirin “Yangın Ayşe”şi o okurlar değil mi İbrahim Sadri’leri TV yıldızı yapan Yel esmeyince yaprak çıldırdamaz: Kötü haberin duyulmasının mutlaka bir .

kardeşinizin sesidir. Kazakistan’da “bıldır” kelimesini duyup heyecanlandığı gibi. bize gelecek felaketleri dertleri kendi üzerlerine almayı dilemekteler bu sözle.ananızın sesidir. komşunuzun. Kendi kanınızdan. kendi canınızdan. :Azerbaycan’lı şair Necef’in bir şiirini okuyor GADASIN ALDIĞIM .Necdet Çetinok. eşiniz dostunuzun sesidir Kada” veya “gada” Türkçenin eski kelimelerinden biridir. dert. Azerbaycan’da Şamahı Cami imamından bu sözü duyunca birkaç kez bu sözü imam efendiye tekrarlatmışlar. Manası “günah. bizi canı gönülden insanlar. bela. Bu sözü duyan bir insan sadece bir söz duymuş olmaz. . Bu söz diğer sözlere bu cihetle benzemez.Gadasın Aldığım Kategori: Deyimler — okuz @ 12:08 pm Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’da ve Kayseri’de bu sözün anlamı çok büyüktür. kendi soyunuzdan bir insanın şefkatini. Bu kadar içten ve bu kadar doğal bir sözdür bu. Doğuda “gadan alam” derler. Çünkü bu ses . 1991 yılında Azerbaycan’ı da içine alan TDAV’ın bir gezisine katılmış. aynı zamanda anasının. Yani. Bu heyecanını Azerbaycanlı dostlarına taşıdığında ise Azeri Türklerinden Aydın Bey. atalarının sesindeki sıcaklığı da duyar. felaket” demektir. Necdet Bey. büyükannesinin. kendi ifadesiyle “Kayserilerin alamet-i farikası” gadasını aldığım sözünü duyunca da aynı heyecana kapılıyor. Hasretinizden yüreğiniz efil efil eser. merhametini de yakalarsınız bu sözde.” musibet.Bizde ise “gadasın(ı) aldığım” derler AZERBAYCAN’DA DA KULLANILIYOR Kayseri Barosu avukatlarından İ. Hele gurbette böyle bir söz duysanız. buram buram memleket tüter ruhunuzda.

televizyonda Burada Kemal Sunal bir türkü söyler.Burhanettin Akbaş Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmi vardır. Necef’in sevgilisinin adı Bar: Mahsul.Seherin esen yelleri Esme gadasın aldığım El menimdir etek senin Kesme gadasın aldığım Seherin esen yelleri Yana dağıtıp telleri Destinde deste gülleri Mesme gadasın aldığım Üst yanımız dağlar gardı Alt yanımız bağlar bardı Necef’in de erki vardı Küsme gadasın aldığım Mesme: masume. Daha dün tekrar oynattılar . itibat S. Türküde “ergen kızlar alsın benim “gadamı . ürün Erk: güven.dediği bir kısım vardır .

.Bizimkiler ünlem gibi de kullanıyorlar :Bir yaşlı teyze mesela olumlu bir cevap veriyor . Hep Duymusumdur Elazigda .” ..Benim bildigime göre bu Söz Elazigdada kullaniliyor.He gadasını diyorHe. Vallahi bu Söz cok Hosuma gidiyor Kızılderili atasözleri Kategori: Amerika Yerlileri — okuz @ 1:14 pm .NE GÜZEL BİR İFADE VE SEVGİ GÖSTERGESİ. Eski arkadaslarimi gördügüm zaman hep ( Gadan . Yazılışıyla söylenişi çok farklı .ona değer verdiğini söylemiş oluyor Bir Antepli olarak Gadasını alım lafını çok kullanırız . OLUMSUZLUKLARIMI ÜZERLERİNE ALIYORLAR.YAYINLARLA CANLI TUTALIM . evet demek ama sonuna da “gadasını” sözünü getirince o kişiyi sevdiğini.BENDE HEP DERDİM ACEBA NEDİR DİYE DEMEKKİ BENİ ÇOK SEVEN BÜYÜKLERİM BENİM BÜTÜN GÜNAHLARIMI. . Hele birde tam yerilisi oldu mu Antep’in siz dinleyin derim misal ben .Ben bunu “gözünün yagini yiyeyim” ile benzer anlamda diye duymustum Gadanalım” ve “Gadasınıalım” Azerbaycanda çok sık sık kullanılan kelimeler.olam ) derlerdi.İNSANLARIN HAYATTA HEP YANLARINDA GADASINI SEVE SEVE ALACAK İNSANLARIN BOL OLMASI DİLEĞİYLE. Bu arada kullananlar çok şirin(şeker) dilli insanlar oluyor GIZ BEN SENİN GADALARINI ALIRIM” ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ” DUYDUĞUM BİR SÖZ.DİLİMİZE VE ÖZÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM VE BÖYLE .

kestiğimizin hepsini kullanırız. ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı . (Ute Kabilesi (Aşkı tanıdığında. (Hopi Kabilesi Bir kere “Al şunu” demek. çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını . Yanımda yürü. yüz dost azdır. Önümde yürüme. Odunu asla ziyan etmeyiz.dökecektir.Barış ve mutluluk her adımdadır . (Kabilesi (bilinmiyor Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz.Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile . ben öncün olmayabilirim. Yaratıcı’yı da tanırsın. iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir.sağlayacaktır . böylece ikimiz eşit oluruz.Barış ve mutluluk her anda mevcuttur . önce onlara tütün ikram ederiz.Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir . takipçin (olmayabilirim.temizlenir Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: çam yaprağı gibi . Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek. lazım olduğu kadar keser. (Fox Kabilesi Avlayacaksan en zayıf geyiği avla. Ne zaman onları kesmemiz gerekse.ilelebet yeşil kalır Arkamda yürüme. bu da bizim kalbimizi yaralar .Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi (makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi (Bir düşman çok.

Her şey birbirine bağlıdır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için . Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: Kendi kendini kontrol. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman. ((Apache Kabilesi Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz. . Bütün av hayvanlarını geri getirecek.Fakir olmak. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. (hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. (Wovoka Doğum yapan herşey dişidir.insanlar bu yolu öğrenecekler Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. ******** olmaktan daha küçük bir meseledir .Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek. dünya daha iyi bir (dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda.büyür. . yüreğin ile hüküm ver Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. ‘. Halbuki bilgi mazidir. sabır. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım.gerçek cesaret demek olan metanet. hikmeti değil.Gözlerde yaş yoksa. Yerkürenin başına gelen. vakar ve saygı . Sadece bir kişiye yardım et! Şimdiki usul bu değil ama inanıyorum. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve (yeniden yaşayacaklar. ruh gökkuşağına sahip olamaz .Gözün ile değil. (Mohawk Kabilesi Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır.

Her şey halkadır. son balık öldüğünde.Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez . son ağaç yok olduğunda. (Cherokee Kabilesi Komşun hakkında hüküm vermeden önce.Sevgi ile.İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır . toprak ona hamiledir .Herbirimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var İhanet arkadaşlık zincirini karartır. ya da güneş açacaktır. (Siyu (Kabilesi . Her şeyden aşağıda. bize geri gelir . yaşayanlara ilave eder.Gençlerin kalbinde merak uyandırır. (Hopi (Kabilesi .yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir.beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak Su gibi olmalıyız.kendi hareketlerimizden sorumluyuz.Sevgi ile yorulmadan ilerleriz . sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz Son ırmak kuruduğunda.daha fazla akıllandırır Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez. .Kehanet. Bazen onun külfeti bizi nimetinden .İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez . muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir (Hava ya bulutlu olacaktır.yapar …İlkbaharda usul usul yürü. Her birimiz . iki ay onun makosenleriyle yürü! ((Cheyenne Kabilesi Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir. (Siyu (Kabilesi Şeytan hakkında konuşmayın. ama kayadan bile kuvvetli. fakat vefa onu her zamankinden parlak . Hepsi döner dolaşır.

Ben yolumu şaşırmam diyen adam.Adaspayman degen erdi.yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir . kötülerin de .Yağmur iyilerin üzerine de yağar. kazanınga. Bu gerçek barıştır. onu çocuklarınızdan ödünç .Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir. ((Mohawk Kabilesi Üç barış vardır: Birinci barış. dönüp evini bulduktan sonra . Karanga tuman adastıradı.Şaşırana ayıp yok. en önemli barıştır. İnsan.aldınız Nogay Atasözleri . bay bolayım deseng. Yine de çok kimse onu ister Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil. anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış.düzenimiz yeniden kurulacaktır . atlanuvdan kalma. kaytıp üyin tapkan song.aram salma . İnsan ruhundadır o. karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng.Adaskanga ayıp yok. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız.Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir.. beraberliğini farkettiğinde. Fakat hepsinden önce. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır.Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. diğerleri sadece bunun akisleridir. kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini. böylece bozulan . her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. insanın ruhundaki barış . kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde.

Balalı.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes. arabası yolda kalmaz . arbası tozbas.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur . Ekpege at köp bolar. ata-ananın . yonta yonta kısalır.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin Agalı-inili tatuv tursa.bolsang bilersing Kardeşin.Akıl baştan çıkar. çeke . asıl tastan şıgar.Akıl akıldan üyrik.Aşamaga.Yalalı bolsang bilersing.Ağaç etten geçer.Ahret azabından. akrabanın kadrini düştüğünda. söz süekten öter. yona – yona kıskarar.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.Ak nietliding atı arımas.çeke uzar .Akıl akıldan üstün .İyi niyetlinin atı yorulmaz. dünya namusu güçlü . tarta-.as köp bolar .Agaş kıyşığın talkı tüzeter. zengin olayım dersen. yaralandığında bilirsin. kazanına .Agaş etten öter.Akıl bastan şıgar. kilim kesersen kısa kes.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. Ata-anadıng kadirin.haram sokma Aga-iniding kedirin. mücevher taştan çıkar . Edem kıyşığın halkı tüzeter. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. Absın-kelin tatuv tursa.Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. adamın eğrisini halkı düzeltir . kiyiz kesseng kıska kes.

Akıl bulur.Alış-veriş bilmeyen.Akıl yaşta değil başta .Anadıng köngili balada. til söyler.Aldı tegerşik kaydan köşse..Akıl yasta tuvıl. altmış yaşındaki onu karşılar .Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Algasagan suv tengizge etpes.Altı yaşındaki uzaktan gelse. bergende yatıp uykısı kelmegen. basta.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez. arka tekerlek de ordan geçer . mısır ye de su iç. ağaç kapılıya düşer .Altın kapılıya hizmet etmek.songgısı da sonnan köşer.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .Altı yasar altıstan kelse.göreyim .şişmanlama da . barsa da ongmas.baladıng köngili dalada- . fakirin topladığı malı zengin yer .Almanın sonu-vermek .Akıl tabar.Algasagan kız kievge barmas.Ön tekerlek nereden geçerse.Almaktıng körki – bermek. yarlıdıng yıygan malın töre aşar.Alıs-beris bilmegen.İyi boğayı kurt yer. dil söyler .Ala azbandı böri aşar.köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim. evlense de hayır getirmez . alpıs yasar aldına şıgar. nartük e de suv iş – semirmeseng.

Arıgan atka-kamışı avır.Cimri adamı açlıktan öldürür.Kötülük batar.de ozar Aşık oynayan azar. iyilik kalkar .At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.Aramzadeding koynı tolı.At avnagan erde tük kalar.At arısa tuvlak. etigi men.Arkasına ötken ayavşıl bolar. besili yağdan ölür Asık oynagan azar. semiz maydan öler. yavapsız sözden kıtar. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .Bir acıyı yaşayan kişi . ak kalkar.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür. yüzü kara . yiğit yorulursa hastalanır . az konuşan da cevapsızlıktan öldürür . koy bagıp. berinnen.Arık oydan öler. top oynayan tozutur. er arısa avırak.Aram kapşıktıng tübi tesik.Haramzadenin koynu dolu. Er basına kün tuvsa.Asılsız astan kıtar. beti kara. avızlıgı man suv işer. balanın gönlü dışarda .hepsini geçer . koyun besleyip kuyruk yiyen de .suv işer .Yorulan ata kamçı ağır . kuyrık asagan. top oynagan tozar.At yorulursa sersemler..Ananın gönlü balada.Aram batar.Haram kabın dibi delik .

Atan ölse de. attan inmek bir namus . aga barda ini yas.Babasından gören ok yontar.Atang ölse de. insanın başına gün doğsa eteği ile .Ata baladıng sını.Ata binmek bir murad.At iygisi arıkta biliner.Ataga usap ul tuvmas. anasından gören kürk biçer . atanı gören ölmesin .Baba. attan tüspek bir namıs.balaga sınşı. atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. atangdı körgen ölmesin. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .su içer .At sürinmes bolarma. adamın yanılmazı olmaz .Atın iyisi arıklıkta.Ataya benzeyip oğul doğmaz. edem yangılmas bolarma. anaya benzeyip kız doğmaz .Atadan körgen ok yonar. söyledeği söz de dönmez .Ata ulınıng atkan ogı da kaypas. anaga usap kız tuvmas.Baba varken oğul genç.Baba oğulun sınayıcısı .Ata minmek bir mırad.Ata.Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez. aytkan sözi de kaytpas . er iygisi yarlılıkta biliner.Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer.Atın sürçmezi olmaz. oğulun öğreticisidir .Ata barda uvıl yas.Atang barda el tanı. ağabeyi varken küçüğü genç . anadan körgen ton pişer.gez . atın varken çevreni .

Attı kamışı öltürer.Avıruv attan şıgar. yahşılık kütpe. böri körse biriger.Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Hastalık attan çıkar .Avıl iyti ala bolsa da. kardeşin odur .Atın süygen alasam der.Atı kamçı öldürür.Avırmagan baska yavlık baylama.Atım yok aranda.Halktan birine söylesem yayılır. fırtınadan endişem yok . erdi namıs öltirer.Atasız öksiz-yartı öksiz. yiğidi namus öldürür . adanasıng sol. er erde dosıng bolsın.Ahırda atım yok.Komşun kimse. komşuya söylesem çarpıtır .Atasına yahşılık etpegennen.Atını seven kıratım der. komşusunun methettiğini salma .Babasız öksüz yarım öksüz.Atasının methettiğini alma. kongısıga aytsam kosadı. anasız öksiz-kerti öksiz.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .Avıruvdıng aldın al- ..Ağrımayan başına bez bağlama .Avılga aytsam aşadı.Avıldasıng kim bolsa. avıldası maktagandı salma. hatının süygen tamaşam der. kaygım yok boranda.Avla tolu malıng bolganşa. kadınını seven temaşalığım der . kurdu gördüklerinde birleşirler . anasız öksüz gerçek öksüz .Atası maktagandı alma.

Ayda bir at bergennen.Ayda bir at vermektense. aklına yatana inan .İyi dostun malı bir. akılınga kelse ıynan. tınglamasang -sennnen keter.Ayagı yaman tördi bulgaydı.Ayavlı dostıng malı bir.Ayday bilmes at öltirer. gemiye binenlerin canı bir .Avucumda olsa yalarım. kemege mingenning yanı bir. anasın körip kızın al. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur .Ayağını görüp aşını iç.Sürmesini bilmeyen at öldürür.Söylenene inanma. künde bir tostakay may bergen artık..Rüzgâr olsa üşütür. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Ayağına bak da kımızın iç.Ayagına kara da kımızın iş.Aylandırgan avıruv almay koymas.Aytkanga ıynanma. anamda olsa alırım . avızı yaman eldi bulgaydı. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir . anasına bak da kızını al .Söylerim benden gider. söyley bilmes söz keltirer. ağzı kötü cemiyeti karıştırır .Aytarman-mennen keter. anamda bolsa alarman. bulut olsa ısıtır. anasını görüp kızını al . tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Ayagı baskanın.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Ayağın nereye bastığını göz görmez . anasına kara da kızını al. dinlemezsen senden gider .Ayamda bolsa yalarman.Hastalığın önünü kes .Ayagın körüp asın iş. bulıt bolsa yılıtar.Ayaz bolsa suvıtar. közi tanımaydı.Ayağı kötü baş köşeyi batırır.

edem alası işinde.Ayvan alası tısında.. balasız üy-mezar- . bagıslagandı da bilmes. az söyle. köp söz kümis.Bakkandı bilmegen.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Ayırılgandı ayuv er.Çocuğu küçüklükten. temiz yer (Az yiyen. Bölingendi böri er.Azdı bilmegen.döğülmezsin (kuvvetli olursun).Aşıkkan aska piser. kelindi bastan terbiyalav.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz .Bakırak-bakırak bardı aytar.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Ayrılanı ayı yer. bargan sözin yartı aytar. az söyle çok dinle.yanılmazsın . çok söz gümüş . taza aşar. insan alası içinde .Az aşagan.Baladı yastan. gelini geldiği andan itibaren terbiyele .Az söz-altın.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler. birşey bırakmaz .Balalı üy-bazar.Acele edenin ağzı yanar .Azı bilmeyen çoğu da bilmez . köp tıngla-yangılmassıngAz ye çok çiğne. söylerken de yarım söyler .(…!Az yiyen. bölüneni kurt yer . köpti de bilmes.Balalı kargaga kok artpas.Hayvan alası dışında.Az söz altın. değerini de bilemez .

bayram sonu kurban kalır . yiğit ile. bayısang özi keler kasınga. bela-kaza onunla gitmesin .Çocuklu evde melek var.Basınga kelgen beleden beleden.Barma töre kasına.Basına payda etpegen.danalığında belli olur .Balalı üyde melek bar. betir minen kürespe. dosına payda etpes. dostuna faydası olmaz .Balam barar erge.Bara-bara bayram kalar.Kızım evleniyor.ayağından.Bereket gelinin. çocuksuz ev mezar . çobanın dayağından .Zenginin kızı ölmeden.Gide gide bayram kalır. bayramnan song kurman kalar.Akıllı insan çocukken belli olur.Bası baskadıng. kurtul Bay mınan barıspa. bele-kaza barmasın.Kendisine faydası olmayanın.Zengin ile barışma. şobannıng tayagınnan. eteging kesip bolsa da kutıl.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan. mal tanadan. fakirin kızına gün doğmaz .Balık seven.Başına gelen belâdan. akılı baska.Balık süygen suvga etegin malar. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .Çocuklu ev pazar. balasız üyde elek bar. iyi inek.Baydıng kızı ölmey.Başı başkanın aklı başka.Çıkma zenginin karşısına. eteğini kesip de olsa. yarlıdıng kızına kün tuvmas..Baysız pişe-patşa.uğraşma . suya eteğini salar .

yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men.Bir şeşekey men yaz bolmas.altını-üstüne getirelim .Bergen üyine barayık. ası – balası bolarCimri.Verenin evine gidelim.Birev söyler. er bolsang – aytkanınga berk bol. birev uyalar. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. iki sefer gören tanışır. çocuğu gibi kıymetli . algan yumart.Bir çiçekle yaz olmaz. şerli ölür.Kurt olursan gök (boz) ol.Biri söyler.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. şerli öler.“var . ol iyt bolmas.Bir edemning üyi kalası bolar. bilimi artık mıngdı yıgar.Bilene bir çalsan saz. aşı-yemeği. karımda da . alan cömert. beren-şeren eteyik.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Veren cömert değil. bilmeyene davlumbaz az .Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.Borçlu ölmez. ne varsa.Bergen yumart tuvıl.Borışlı ölmes. olmayacak yirmi beşinde de çocuk .olur . biri utanır.Biyimde de bar.Bir körgen bilis.Böri bolsang kök bol.Olacak on yaşında da çocuk değil. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Bolayak on yasında da yas tuvıl.Bilgenge bir soksang da saz.Bileği güçlü biri yıkar.Bilegi yuvan birdi yıgar. bolmayak yırma beste de yas.Boş tüfek iki kişiyi korkutur. eki körgen tanıs.olmaz . bilimi fazla olan bini yıkar .Bir gören bilir.Bugünkü işini yarına bırakma- . bilmegenge davılbaz da az.

Dos üyinde oltırıp ket. düzeltici.Duşpan ayakka. tüzetüvşi agang bolsın. asabı durıs kerek. hesabı dürüst gerek .Büldirvüşi ining bolsa.Dostun hesabı gönülden .Dostuna çukur kazma. düşmanının evinde oturmadan.hemen ayrıl .Dosıngnıng asın duşpanday aşa. görüşmeni bitir ve .Dos esabı köngilden. çok konuşan kişiden belâ gelir . avucunu yum .Bulanık suda balık olur. dos baska karar- . kendin düşersin .Dostunun verdiğinin dışına bakma .Bulganşık suvda balık boladı. özüng tüsersing.Dosta verilen borçtur .Doska bergen borışka. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git. uvısınga yım. dağıtıcı kardeşin varsa.Dosıng berse kım.Dostun verse sus.Bozguncu.Dost dosta gerek. köp söylegen kiside bele boladı.Dostunun aşını düşman gibi ye .Dos doska kerek.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes..Dosınga mungkir kazba. düşmanının bıçağı ile kilim kes . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.Dos bergenning tısına karama. birleştirici annen olsun .Dostunun bıçağı ile boynuz kes.

Edem üreginde arslan yatagı bar.Düşman ayağa. can tene konak . iki kadının dedikodusu çok olur . dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . bir kes . suvık yok- .Duşpan külip üyreter..El ağasız olmaz.El bolgan erde betir de bolar.Edem sözi tas yarır. eki hatınnıng vayranı köp.El almagan. edem bolmas baladıng kisi minen.Eki sıyırdıng ayranı köp.Düşman gülerek öğretir.El bolmasa.İnsan yüreğinde aslan yatağı var . yan-tenge konak. dost başa bakar .işi var .İki ölç. taş yarmasa baş yarar .İki sığırın ayranı çok. ton yagasız bolmas.Adam sözü taş yarar. bir kes. elli yıl yatar. dos urısıp üyreter. bas yarır.Eki ölşe.Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır .Adam adama konak.El agasız bolmas. kürk yakasız olmaz .Edem-edemge konak. tas yarmasa. adam olmayak çocuğun insnlarla ne .

Yiğit demez. soramay aytpas.Elding avızına elli arşın böz etpes.. iyileştirici hasta olur .Aptalı elçiliğe göndersen.Elim boluvdan edem boluv kıyın .Ülkeni kötüleme .Emisting iygisine kurt tüser.Alim olmaktan adam olmak zor . sormadan söylemez .El kaznası-eski söz.İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Epsizdi elşilikke yiberseng.Elçinin gecikmesi hayırdır . şöp bası kıymıldamas.Elde amanşılık bolsa.Yel olmazsa soğuk yok .Halk içinde hastalık yoksa.Eldi sökpe. aytkanınnan kaytpas.Elding işi-altın besik.Halkın hazinesi-eski söz . elşi avırar.Elşiding keşikkeni hayır.Elli yılda toplum yenilenir .Er aytpas.Halkın işi-altın beşik . dediğinde de sözünden dönmez .Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .Yemişin iyisine kurt düşer .El espese.Elli yıldan el yangırar.

elden (vatandan) vazgeçilmez .Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.Er kartaydı – kuş taydı. kus yangılıp torga tüser.Er tarıkpay molıkpas.Erkeğin iyisi burunlu olur .Erden vazgeçilir. şartlar yalan söyletir . gücü iki kat artar . yade hatını şıgarar.İnsan kendine güvenirse.Er kayratlansa. at sürinmey bolmas.gücü tükendi.Er yangılıp kolga tüser. ekevledi soltanım.Er şıragı-eki köz.Erden ozuv bar.İnsan darda kalmadan rahata ermez . ep ötirik söyler.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir .Er yanılmay bolmas.Er ötirik söylemes. köprü başında söz bulamayan .İnsanın yanılmazı olmaz. köpir avızda sözin tappagan.Erkek yalan söylemez.İnsanlar arasındaki akrabalık. ekev bolar. elden ozuv yok.Er kadirin el biler.Er iygisi burınlı bolar. kötülükler çoğaldı .Er tamırınnan er tamırı köp bolar. yerdeki köklerden daha fazladır . ya da kadını çıkarır .Erkeğin adını ya atı çıkarır.İnsanın ışığı iki gözü.Erding atın ya atı şıgarar.Erkek yaşlandı.İnsan yanılır esir düşer.Erekte avızın yappagan. kuş yanılır kafese girer .. atın sürçmeyeni olmaz .

Et kanlı olsun. sorpa betke.Erinceğin yarını bitmez . körgen kerti.(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . güçsüz düştüğünde ise dostları .Erge devlet kuralsa.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .Yetimin karnı-yedi kat .Esaplı dostıng malı bir.İnsanı zenginin.Etispesti ongmas kuvar.Erden devlet taygan song.Etimge eti kisi bas.İşiten yanlış. yeminli dostların canları bir .Et etke.Erken kalkanın rızkı çok olur . çorba benize .Erinşekting ertengisi bitpes. bas duşpanı dos bolar.Etimning karnı-eti kabat..Erte turgan erding ırısı artık.Et ete.Et kanlı bolsın. yiğit canlı olsun .Esitken yangılıs. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur. gören doğru . ülkesi zengin .kaybolur .Hesabını bilen dostların malları bir. antlı dostıng yanı bir.Eri baydıng eli bay. yigit yanlı bolsın.

Hatın karıganın bilmes.Köpekli konuk sokağa sığmaz .İki kadın pazar.Hatınnıng ekevi bazar. kara suvdı as eter.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .İslese kulday.İesin sıylagannıng iytine süek taslar.İyttey kabıp. kadının kötüsü hergün tartışır .etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder. torgay etin as etken. hatında hatın bar.Köpeğin yamanı çukur kazar. at gibi teper . eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar.Çalıştığında işçi gibi.Kadın ihtiyarladığını bilmez.gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar. üç kadın panayır .İt gibi ısırır. kumar közdi. attay tevip.yaş eder . pişe yamanı-künde azar. kadınlardan kadın var koca . kadınlardan kadın var kör gözü . tursa biydey. eşek arıganın bilmes. üşevi-yarmalık.yas eter Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder..İytli konak oramga sıymas.İytting yamanı in kazar. oturduğunda bey gibi . hatınlarda hatın bar.İnisi bardıng-tınısı bar. baytal etin tas.

aş kürer .Kar küregen aslık kürer.Kan şıkkandı karga biler. yalap toymas. kötülüğü olmaz .Kadere bergen attıng tüsine karamas.Kalan (ertelenen) işe kar yağar. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .Karama özine-kara sözine. sözüne bak . Atadan yahşı ul tuvganın. beteri bolmas.Kadir bilmes kardaştan.Kardaştıng azarı bolsa da.Kar küreyen.Karga neşe çakırsa da.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir. yan şıkkandı molla biler.İçip doymayan. kedir bilgen yat yahşı. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın. kaptal bilmes. özüne tiygister.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur . yalayıp doymaz .Kendisine bakma.Kadir bilmez kardeşten.Kamışıdı silke almagan. at biler.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.bilir . kadir bilir yabancı iyi ..Kardeşin azarlaması olsa da.kardaş bilmes.İşip toymagan. kaz bolmas- .Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .Kalgan iske kar yavar.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .

Gelinceye kadar konuk utanır. torgay şakırıp yaz bolmas.Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Kazanı kırda.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur . kayınana kemiriksiz bolmas. kötünün belâsı bulaşır .Kelgenşe konak uyalar.Karga şakırıp kıs bolmas.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Kengesli ton keng şıgar.Kelin kemtiksiz bolmas. ocağı evde .Karganın bağırmasıyla kış olmaz.Kazanın kapağı açıksa.Kemege mingenning tilegi bir.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz . kaz olmaz . o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Çok danışılarak biçilen kürk bol olur .Karga ne kadar bağırsa da.Kazanın karası bulaşır. geldikten sonra ev sahibi utanır .Eksiği olmayan gelin olmaz.Gel demek var. ket demek yok.Kazan avızı aşık bolsa. iytke de namıs kerek.Kel demek bar.Kat – yigitting is bası. git demek yok . aldında ezir ası.Kat bilmegen zat bilmes. kelgennen song konakbay uyalar. serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Kazanı kırda.Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas. konuşmayan kaynana olmaz . oşagı üyde.Kazannıng karası yugar. yamannıng belesi yugar. hiç bir şey bilmez ..

yolcu olsan yola düş .. yıldızı parlak olur . köp sınaydı. ağız da kıpırdar .Kerek tastıng avırlıgı yok.Kökürekte bar. yuldızı yarık bolar.Konak bolsang kolga tüs. yolavşı bolsang yolga tüs.Kökke köterip kelgendi.Konuk olsan.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel.Kisige yamanlık tilegenşe.Gerektiğinde ağaç kes . kerekkende tappassıng.Kol kıbırdasa. özinge yahşılık tile. erge karatıp yiberme.Başkasına çukur kazarsan. tiling tıy. elde yok .Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Kisige munkir kazsang. et pispese bet piser- .Kerekpesti yıymasang.Konuk az oturur.Konak bolsang. dilini tut . kendine iyilik iste .Gönülde var.Kerek üşin terek yık .Kol kıpırdasa. kendin düşersin .Başkaları için kötülük isteyinceye kadar.Keşe karanga bolsa.Gece karanlık olsa.Gerekmezi toplamazsan.Konak az oltırıp.Seni) göklere çıkarıp geleni.Konak kelse et piser. çok görür . yere baktırıp gönderme) . kolda yok. özing atılarsıng. avız da kıbırdar. gerektiğinde bulamazsın .

kömeklegen -yavdan kutkarar.(Konuk gelse et pişer. köp yurgennen sora.Konak toysa esikke karar.Köpting avazı bir bolsa. közi yol karar.Köp-korkıtadı.Konuğun karnı doysa. birding avazı yok bolar.Çok yaşayandan sorma. sogıp ber. yalnız ben bilirim diyen ölür . yardımlaşan düşmahdan kurtulur . gözü yolda olur . et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır .Konuğa sorup vereceğine.Çok sözün azı güzel.Köpten koyan kutılmas.Çokluktan tavşan kurtulmaz.Çoğunluğun sesi bir olsa. az sözün özü güzel .Çoktan tavşan kurtulmaz .Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar. teren-batıradı. yalnızın söylediği söz tutulmaz . az sözding özi yahşı. çok gezenden sor .Köp biledi degen küledi.Köp sözding azı yahşı. derin batırır .Köplegen konak atkarar.Konaktıng kursagı toysa.Köp yaşagannan sorama.Konuk doysa eşiğe bakar .Konakka sorap bergenşe.Çok korkutur. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas. tek kişinin sesi yok olur . özim bilemen degen öledi.Herkes tükürse göl olur .Köp tükirse köl bolar.Başkaları çok biliyor diyen güler.Köpten koyan kutılmas.. vurarak ver .

Korkağa sorma gözü söyler. yarasar.Korkağı çok kovalarsan.Közing avırsa..Korkaktan sorama közi aytar.Güzel güzel değildir.. batır bir ölür .Kösevi uzınnıng kolı küymes. köngil tüsken-közel di.Korkkanga kos koriner. gönlün sevdiği güzeldir .Dünürlük ayrılsa da. kol batır . cesur olur .Korkpa marttıng kısınnan. kork aprelding besinnen. kuba kazdıng tösinnen.Korkma martın kışından.Közel-közel tuvıl dı. betir bir öledi.Maşası uzunu olanın eli yanmaz .Korkaktı köp kuvlasang.Korkak mıng öledi. işing avırsa.Gözün ağrırsa elini tut. betir bolar. kork nisanın beşinden . avızıng tıy. kolung tıy. kulaksızga söz aytsang.kulagınıng tısınnan .Kudalık ayırılsa da. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.Gösterişli.Göz korkak. yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır .Korkak bin ölür.Körklige köne kiygistseng de.Köz korkak-kol batır. aptala sorma sözü söyler . karnın ağrırsa ağzını tut . tuvganlık ayırılmas.Korkana çok görünür . tentekten (aptal) sorama sözi aytar .

Kündesting otı da.Külme doska.Künşi köbeymes.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.Küle baksang. bakılşı bayımas.Çalıştığında işçi gibi ol.Kulluk etkende kulday bol. uşkanda da sonı eter.Terbiye kıza gerek.Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . anlamayan adama .Kuldan tuvgan kul bolmas.Gülme dostuna gelir başına .söz söylesen kulağının dışında kalır . gücçsüzün efendisidir . uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Kus uyasında ne körse. suvı da kündes.Kuş yuvasında ne görse. kötü adam zenginlemez . gömleğine yamalık kumaş ister . koy egiz tabar.Kutlı konak kelse. suyu da tartışır .Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Fakirle samimi olsan. köylegine yamavlık sorar.Kılık kızga kerek. yaman tuvgan kul bolur. kötü doğan kul olur .Gücü yeten. keler baska. kızdan aldın yigitke kerek.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Kıskanç adam büyük aileli olmaz. atlanganda biydey bol.Kuldan doğan kul olmaz. ata bindiğinde bey gibi ol .Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz.Kılış kespesti tilek keser- . kızdan evvel yiğide gerek .

Kız kimdi süyse.Kız davranışları ile sevdirir .Kısıng tuman bolsın.Kızıng yaman bolsa.Kırk yıl saban aydasang.Kış karlı olsa. bir yıl türening altınga tier.Mart çıkmadan dert çıkmaz . bergen erden kalmas- . babandan büyüktür . dert şıkpas. hastalığın hafif olsun .Kıs karlı bolsa.Kızın çirkin ise.Kız kimi severse. kırmızı giydir .. yaz yavınlı bolar. marazıng tımav bolsın.Misapir atangnan üyken.Kılıç kesmezi dilek keser .Malı giden zavallı değil.Manalı söz maldan güzel . sını ketken yarlı. kızıl kiygist. onundur .Molla bermes. bir yıl sabanın altına değer . yaz yağmurlu olur .Mart şıkpay. şerefi giden zavallı .Maslagatlı toy tarkamas. sonıkı.Meneli söz maldan artık.Malı ketken yarlı tuvıl.Kışın duman olsun.Kız kılıgı man süydirer.Kırk yıl tarla sürersen.Misafir.Öğütlü törenler sonlanmaz .

hünersiz yerin altına (mezara) girer .Onggannıng eki dosı bir keler.Mısalsız söz-tuzsız as.Onggannıng üyine kobız kirer. hünersiz gün görmez . talihsizin iki borçlusu bir gelir .. oltırgan eri koklı. bolmas erden konıs kurar. sol kolun ile alırsın .Misalsiz söz-tuzsuz aş .Talihlinin evine düğün. bahtsızın evine ölüm girer .Önerli ölmes.Hünerli başarıya koşar. elimde şoban bolganı artık. şenlik girer.Oltırgan kız ornın tabar.Mısırda patşa bolgannan. veren yerden kalmaz . nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . kutsuz yere çadır kurar .Nesip.Molla vermez.Sağ kolun ile versen. ülkemde çoban olmak iyi .Talihlinin iki dostu bir gelir. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Ocağın dışı (bacası) güzel.Ocagınıng bası şoklı. kayda barasıng? Til bir erge baraman. önersiz körge kirer.Hünerli ölmez.Oturan kız yerini bulur .Önerli örge yurer.Mısırda padişah olmaktansa.Nasip. sol kolıng man alarsıng.Ong kolıng man berseng. ongmagannıng eki borışı bir keler.Ongmaz yiğit. oturduğu yer bakımsız .Ongmas yigit. önersiz kün körmes.

özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Oylamay söylegen. akılsız kızdıng törkini yok . Kendi söyleyip. hayatının ortasında karın ölmesin . avırmay öler. eki şıkpas. orta yasta hatınıng ölmesin.Orta yolda arbang sınmasın. kisi isine kuvana.Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar. övüngeç göğe bakıp yürür .Yolun ortasında araban kırılmasın. başkasının işine sevinir .Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Özi isine divana.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var . namazı yok.. halkı gülen hoş .Orucu yok. mahtanış kökke karap yurer .Ötirikşiding üşin sözi de zaya.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür.Yalancının doğru sözü bile yalan .Orazası yok namazı yok.Kör bıçak kol keser .Kendi işini önemsemez. onggan avıl cemboylık.Yalanın temeli yok. hastalanmadan ölür .Ötirikşi törge bir şıgar.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama . ikinci sefer çıkamaz . akılsız kızın evi (ailesi) yok .Osal kisi ayagına karap yurer.Ötpes pışak kol keser.adam .Düşünmeden söyleyen (konuşan).Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. şanslı halk cemboyluk .Ötirik sözding örkeni yok. kendisi gülen boş adam.

Sözing sav bolsa.Söz sözü çıkarır.Ekin dibi-sarı altın . türtkilese köz şıgadı. sümüklü çocuk er olur .Sabır tübi-sarı altın.Kendin yorulduğunda.Sözding bası bir puşık. simgirikli bala er bolar..Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas. hatırın dağ gibidir . dürtüklese göz çıkar .Saban tübi-sarı altın.Sirkeli tay at olur.Söylegennen tıngla.Özi yıgılgan-yılamas.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin . ızı bir kuşak. arkası göl olur .(Sözün başı tel olur.Sav baska-satlık maraz. bilenden anla . yumruk gözü çıkarır .Özing arısang. yoldasıngdı öldi dep bil.Kendi düşen ağlamaz . bilgennen angla. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Sirkeli tay at bolar.Söz sözdi şıgarar. ümırık közdi şıgarar.Söyleyenden dinle.Söyley-söyley söz şıgadı.Sözün halkda yaşıyorsa.Sağlam başa-satın alınmış hastalık .Sabrın sonu sarı altın . yoldaşını öldü bil . basıng tav bolar.Söyleye söyleye söz çıkar.

Suvga süenme.Süymesing kelse.Süygenning asın duşmanday aşa. düşmana (yağıya) inanma .Şaşpagan arımas. tarta almagan yibinnen körer.(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Şegertkiden korkkan. dosıngnıng da dosı bar.Sırrını söyleme dostuna. Şeber yigit malga ortak- .Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Suya dayanma.Sevmediğin gelirse ev süpür .Sıylasang sıy körersing.Sırıng aytpa dosınga. değer görürsün .Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. sevdiğimin sevdiğini .Şanışa almagan-iynesinnen körer. süygenimning süygeni. çekmesini bilmeyen ipinden görür .İnek kabuğu diliyle bulur .Çekirgeden korkan ekin ekmez .Şeşen yigit elge ortak.Değer verirsen..Süt pen kirgen.Süymesem de süyemen.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür. egin ekpes. süek pen şıgar.Sevmesem de severim.Süt ile giren kemik ile çıkar . dostunun da dostu var . yavga ıynanma. üy sıpır.

adamın kötüsü molla olur .Dağda büyüyen çocuğun iki gözü taşta. baska öskenning bavırı katı. yetim kalan çocuğun iki gözü yaşta .Tavga tas atpa. teke boynuzu ile . acı olursan tuz gibi ol .Tavda ösken baladıng eki közi tasta.Tang atpay.Darı saçan (eken) boza içer .Tatlı olsan bal gibi ol.Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap.Tarı şaşkan boza işer.Tayın kötüsü yorga olur. aşşı bolsang tuzday bol.Dağda büyüyenin tırnağı sert. edem yamanı molla boladı.Tatuv bolsang balday bol.Damaktan kalan düşmandan kalmış gibidir . etim kalgan baladıng eki közi yasta .Tavdı-tastı el buzar.Dağa taş atma .Aptal kendini deve zanneder . yalnız büyüyenin bağrı katı .Tan atmadan günün gözü doğmaz . künning közi tuvmas.Akıllı yiğit yönetici olur.Teng tengi men. adem oğlunu söz bozar . teke müyizi men.Akran akranı ile.. edem ulın söz buzar.Tentek suvga semirer- . çalışkan yiğit mal sahibi olur .Tavda öskenning tuyagı katı.Tentek özin özi davga sanar.Tay yamanı yorga boladı.Dağı-taşı insanlar bozar.

Aptalın dostu çok olur .Aptal suda bile şişmanlar .Terek şaşpay tal bolmas.Akılsıza her gün bayram .Terin çıktığını ten duymaz.Tentekke tek turmak-kuş.Tentek toy eter. babası kötü-oğlu iyi . yerleşik insan yaktığı külleri (küllerden yaptığı . akçanın çıktığını yer duymaz .Tevekelşi erge nur yavar- .Tentekke künde bayram.Değirmeni kötü-unu iyi. akşa şıkkanın er tuymas. borçluda mal olmaz . divane) düğün yapar. şımarık) doğru durmak zor .Deliye sorma kendi söyler .Aptala.Tentekting dosı köp bolar. atası yaman-ulı iygi . borışlıda mal bolmas. özi aytar. (söz dinlemeyen.dağı) över .Aptal kadının örtüsü çamaşır leğenini eskitir . üyden şıkpagan kül töbesin maktarÇadırda yaşayan çadırını över..Teren yılga tavıssız agar.Derin nehir sessiz akar . törinde özi oltırar.Termeni yaman-unı iygi.Fidanı dikmeden ağaç olmaz.Tentekten sorama.Tentekting tastarın tekene tozdırar.Termede yatkan termesin maktar.Ter şıkkanın ten tuymas.Deli (akılsız. baş köşeye kendi kurulur .

taş yarmasa baş yarar . diş kaya .Tiri bolıp sanda yok. şaynap bergen as bolmas. öli bolıp körde yok.Tirlikting küşi-birlikte.Dil bir olsa.Dilde kemik yok . kılıç yarası düzelir .belâsısın . saga razıman. başımın .bele.basımnıng belesising Dişim.Tisi şıkkan balaga.Dil yarası düzelmez (iyi olmaz). senden razıyım.Dişi çıkamış çocuğa çiğnenip verilen aş olmaz Tisim.Tirnekli edem töredi kül eter. başarı yüksek olur . dilim. ölünce ağlaşmaz .Diriyken tanışmayan. tas yarmasa bas yarar .Til tas yarar. tilimning kalasısıng.Til.Tildi süek yok. senden razı değilim.Til yarası tüzelmes.Dirliğin gücü-birlikte .Tiride sıylaspagan. tis-kaya. kılış yarası tüzeler. saga razı tuvılman.Gücü olan. dilimin kalesisin.Diri ama canlı değil.Dil taş yarar. is ör bolur. çalışkan yere nur yağar . tilim...Dil belâ. ölü ama mezarda değil . töreyi köle eder .Coşkulu. ölide yılaspas.Til bir bolsa.

Evi yakın olan gelinin döşeği toplanmaz . suvı-serbet. toyda betingdi kara eter.Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas.Tolmaska kuyma. suyu şerbet .Deve gibi boynun olacağına..Tuvar toysa bek keter. yalan söyleyen tutulur . öpke eter.Yiğit doğduğu yerde yürür. erken gidersen yer var . aldap aytkan tutılar.Tuvra aytkan tuvganga yaramas. toygan erde iyt yurer.Toygan kız törkinin tanımasGelin olup giden kız (zengin olup mala doyan kız).Ul tuvganga kün tuvadı- .Dolmaza dökme.Vatanımın (doğduğum yer) yeri cennet. . kendi evdekilerini . toymaska berme.Tuvgan elding eri-cennet-. erte barsang orın bar.Tuvra aytkan kutılar. yaman toysa.Düğüne gidersen erken git.Doğru söyleyen kurtulur.Tüedey boynıng bolganşa.yakınların bile tanımaz . doymaza verme . tüymedey akılıng bolsın.Hayvan doysa iyi gider. düğme kadar aklın olsun .Görmemişin kürkünü giysen.Toymagannan ton kiyseng.Doğru söyleyenden akraba olmaz . kötü doysa sana küser .Toyga barsang erte bar.Tuvgan erde er yurer. it doyduğu yerde yürür . toyda yüzünü kara eder .

yemin eden bin ölür . söyleme .Ulım üyde-ırısı tüzde. ne kadar öfkeli olsan da. yaman asıgar. kızım evde-sözü dışarda .Sessiz evde bela var . aytpa.Ulıng aşuvlansa. kieving aşuvlansa.Urıspas ul bolmaydı. örge şık.Ürgen iyt kisidi kappas. kötü sabredemez (acele eder .Çalan bir kez suçlu. yaman bolsang-eti kün (berdazi akında.Yahşı bergenşe.Üyinge abız kirgennen kobız kirsin. urlatkan-mıng künali.Uv işken bir öledi. çaldıran bin defa suçlu . ant işken mıng öledi.Oğlan doğduğunda gün doğar .Zehir içen bir ölür. kelispes kelin bolmaydı.Evine molla (ölüm) girmesindense kobız (düğün) girsin .Oğlum evde-rızkı dışarda.Üyinge kelgenge. esik bavın tutOğlun hiddetlendiğinde baş köşeye kurul. üydey öpkeng bolsa da. kötü olsan yedi gün (Zemheri için .Azarlamayan oğul olmaz.Ündemeste üydey bele bar.Evine gelene.(İyi olsan üç gün. kızım üyde-kılıgı tüzde.Havlayan köpek kimseyi ısırmaz ..(Yahşı bolsang-üş kün.tut .(İyi verinceye kadar .anlaşamayan gelin olmaz .Urlagan-bir künali. damadın hiddetlendiğinde kapıyı .

Yahşı söz yılandı innen şıgarar.Yalangaşka yaz yahşı.Yahşıga kün yok. kötünün yakınlığı yok . yamannıng eki borışı bir keler. yamanga yoldas bolsang..İyiye yoldaş olsan yetersin murada. yaman man sölleseng iytke. yamanlık etken yaskanar.İyilik yapan övünür.(gibi (olur . yamanga ölim yok.İyinin yabancılığı yok.İyinin iki dostu birden gelir. yamannıng özligi yok. kötünün iki borcu birden gelir . yaman bergenin aytar. etersing mıratka.Yalgız at şavıp yuyrik bolmas.Yahşı körgenin aytar.Güzel söz yılanı ininden çıkarır .kalarsıng uyatka . balga seker katkanday.Yalgız koydı böri aşar. kötüye yoldaş olsan kalırsın utançta .Yalnız at binicisiz birinci olmaz ..İyi gördüğünü söyler.Çıplak olana yaz iyi.Yalnız koyunu kurt yer .Yahşılık etken maktanar. maktanşakka yat (yabancı) yahşı.süek atkanday İyi ile konuşsan bal şeker katmış gibi. kötü verdiğini söyler Yahşı man söyleseng. kötü ile konuşsan köpeğe kemik atmış . kötülük yapan saklar . kötüye ölüm yok Yahşıga yoldas bolsang.Yahşıdıng yatlıgı yok.İyiye gün yok.Yahşıdıng eki dosı bir keler. övüngeçe yabancı iyi .

saklı içen aş olmaz .Kötü soyun başı olma.Yalgızdıng yayı kalsa da. yünlü paltonun biti acı . adamın kötüsü yoldaşına düşman . ıruvlıdıng ogı kalsa da. fakir köyün zengini olma .Kötü evlat atasına sövdürür .. güzel söz can azığı .Yalnız başına söz olmaz. yaman edem yoldasına kas. yarlı avıldıng bayı bolma.Kötü kişinin sözü acı.Yaman kisiding sözi aşşı.yayavdıng künin sorama.Yaman evlet ataga sögis keltirer. kötü elçi köyü bozar .Aygırın kötüsü anasına düşman. birleskenler bir iste de arımaydı. yalgız kazık kos bolmas. yasırtın işken as bolmas.Yaman aygır anasına kas. tabılarYalnızın yayı kaybolsa bulunmaz.Yalnızın gündüzü karanlık. yahşı söz-yan azıgı. yalnız kazık çadır olmaz.Kötü söylediği sözü iki kere söyler . yabagı tonnıng biyti aşşı.Yaman arba yol buzar.Kötü söz baş kazığı.Yaman aytkan sözin eki aytar.Kötü araba yol bozar.Yalgızdıng bir isi de yarımaydı.Yaman arba yol buzar.Kötü araba yol bozar.Yalnızın bir işi de sonuçlanmaz.Yaman söz-bas kazıgı. yaman elşi el buzar. yayayı ise hiç sorma .Yaman avıldıng agası bolsa.Yalgızdıng küni karanga .Yalgız söylep söz bolmas. kötü adam ev bozar . tabılmas. yaman edem üy buzar. çevresi geniş olanın saçma tanesi bile . birleşenler ise hiç yorulmazlar .bulunur .

ozayım dep.Yaman tamak yarlı eter.Kötünün ağzından güzel söz çıkmaz .Geveze doğruyu anlatıyım derken. (atamı) geçeyim diye.Yamannan yahşı tuvar. kötü oğula da mal yığma (bırakma .(Canımı almayan hastalık-canımdır (onun zararı yoktur .Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas.Fakir yatsa ölür. iyiden kötü doğar. sırın aytadı. yeni gelin evde olur .Yamanda altın toktamas.Yamandı körmey. biri değmese biri değer .Kötüye iyi desen kalpağı kazan karası gibi olur . kendi sırlarını söylüyor . yaman nepsi kor eter.Kötünün çubuğu sekiz. kötü nefis candan eder . zengin koşarsa ölür . yahşıdıng basın bilip bolmas.Yamannıng tayagı segiz..Yaman üşin aytaman dep.(İyi oğula da.Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı- .Yaman ulga da. kalayım dep.Yangı elek şüyde bolar.Yanımdı almagan maraz-yanımdı. yangı kelin üyde bolar. biri tiymese biri tier.Kötüden iyi doğar.Kötüyü görmeden iyi bilinmez . yahşıdan yaman tuvar. yahşı ulga da mal yıyma. börki kara kazanday bolar.Kötü damak fakir eder. bay yuvırsa öler.Kötüde altın durmaz . geri kalayım diye .Yeni elek duvarda.Yarlı yatsa öler.Yamandı yahşı deseng.

Yazın beynini kaynatmayan.Fakirin zenginliği. sosı duniyada üreyim .Yaz günü.Yazın yılandan korkan. bu dünyada yaşayayım .Yarı deri örtünsem de. suvga tayanma. kışın yaylaya konar . attığı yerde uyandırır .Yaz cennet..Yartı teri yabınsam da.Yatıp kalgannan.Yazlıktıng küni. kısta arkannan korkar. sözi kelisken teng. fakirin günü. kışın kazanın kaynatmaz . atkan erden uyantar.Hareketsiz kalacağına mücadele et . kış kıyamet .Yavga ıynanma.Yarımas yardan kulatar.Yazda tırnagan. kısta kazanın kaynatpas. yigit sözine berk- . atıp kal.Yazda tentek oyga konar. güzün türkü söyler .Yazın çalışan.Tembelin (yatanın) payını çalışan yer .Yibek tüyinine berk.Yazda mıyın kaynatpagan.Yası yaslaskan teng tuvıl. suya dayanma .Kötü adam yardan atar. kısta tentek kırga konar.Aptal yazın düzde olur. küzde yırlar. vücudunun sağlığıdır .Düşmana inanma. yarlılıktıng küni.Yazda yılannan korkkan. kıs kıyamet.Yaşı denk olan akran değil. sözü denk olan akran . kışın ipten korkar .Yaz ennet.Yatkandıkın turgan er.

söz kuvgan belege yolıgarYolculuk yapan hazineye rastlar. kötülüğe iyilik er kişinin işidir .İpeğin düğümü sıkı olur. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.Yol kuvgan kaznaga yolıgar.Yumırtka tavıktı akılga üyretken. adı kalır .Yigit ölse de.Yırtık tonnan er şıgar. sözün anası kulak .Ağlayandan sorma. danı kalar.Yolavşı yolda kalmas. işini sor .Yuvırtın aşagan kutılar.Yiğidin aslını sorma. isinnen sora. suv anası-bulak.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.Yolcu yolda kalmaz . söz anası-kulak. çömleğini yalayan tutulur .Yırtık dondan er çıkar . dedikodu yapan (söz kovalayan) belâya .Yol anası tırnak. sözi ölmes.Yoğurdunu yiyen kurtulur. yiğit sözüne sadık olur .Yiğit ölür..İyiliğe iyilik her kişinin işidir. gülenden sor .Yumurta tavuğa akıl öğretir . külegennen sora.Yigit öler. şölmegin yalagan tutılar.çatar .Yılagannan sorama. suyun anası pınar.Yol anası-tuyak.Yiğit ölse de sözü ölmez .Yigitting asılınnan sorama.

Zorla avlanan köpek tavşan tutmaz ÜLKER.sevdiyimi söyləməyəcəyəm gözlərimə baxıb anlayacaqsan Bu gecə sürüşərkən göz üzündən ulduzlar gözlərimdən yaş süzülsə də ilk dəfə olaraq dilək tutmayıb təşəkkür etdim Tanrıya bu gecə yanımda olduğun !üçün Niyyətin səni qaçırtmaqsa artıq qaçırtmışam.unudulmaz Səni o qədər çox sevəcəyəm ki.Zor man avlagan iyt koyan almas.. Türk Kültürü 35 (413) 9. Səni . .ölmək deyil. gözlətməksə artıq gözləyirəm.97. Nogay Atasözlerinden Örnekler. Məqsəd sevgi uğrunda . gözlərdəki yaşdır. uğrunda öləcək sevgili tapmaqdır Həyatda heç bir şey ilk eşqin yerini tutmaz. Hasan. İnsan sevsə belə o ilk eşq heç .sevməksə artıq sevirəm . mənsiz günlərini yox sayacaqsan. -531 Eşq dodaqlarda qəhqəhə deyil.

Bir ömür . könlümün sultanı oldun. Çünki güllər ağlamaz .boyu o gül üzün həmişə gülsün. əgər sevib unutmuşsa sevgisini bilməmişdir. Mən ağlayıram sən ağlama. Çiçəklər sola bilir.. üzüntülərimi . unudan sevməmişdir.amma mən əsla Haraya gedərsənsə get sevdadan qaçılmaz. hər kəsə .Sən məni deyil mənim səni sevməmi sevirsən Könlümdə taxt qurdun. gecə göy üzündə parlayan .ulduzam.alıb onların yerinə o bənzərsiz sıcaqlığı verməyi bacarırsan Sevən unutmaz.açılmaz Mən gedirəm mənim canım gül bağçam. səni hər kəs unuda bilir . yarpaqlar tökülə bilir. könül elə bir şey ki. sabah isə ruhuma doğan günəşim oldun Səni sevirəm çünki əlini qəlbimin üzərində hiss etdiyim zaman.

səni mən əsla . məni tərk edib.sənsən Sən ürəyimin dərinliyində hər kəsdən uzaq hər kəsdən fərqli olaraq yaşayacaqsan. dəli sevdam. gözləntilərin ən gözəli səni gözləmək və . duyduğum ən dərin sevgi sənin əsərin. istəyərsənsə ürəyinin üstünə qoyub hər zaman səninlə olacağını . yaşamış olduğum ən . Sən mənim son eşqim. gördüyüm ən gözəl dünya sənin gözlərin və qurduğum ən gözəl xəyal .özəl insan olaraq qalacaqsan Sənə söz verirəm sən getsən də. səni aydınladan tək işıq gözlərim olsun Gördüyüm ən gözəl yuxu sənin olduğun.həyatın dadı sabaha qalxdığımda sənin var olduğunu bilməkdir Ovcunun arasına bir ürək buraxdım.unutmayıb hər an üçün sevəcəyəm Sevgilərin ən gözəli səni sevmək.. unutsan da.xatırlayarsan . İstəyərsənsə bir kənara atarsan.Dünyan elə qaralsın ki.

Tək bir doğru iş gördüm . Səni gözlədiyimi bil hər an.oda sənə qəlbimlə güvənməkdir.Heç bir şey səni sevmək kimi deyil . .Mən bu həyatda bir çox səhvlər edib acısını çəkdim. pəncərəndə ulduz kimi parlayacağam.Sevincli günləri təkrar-təkrar yaşayıb əllərin əlimdə ölmək istəyərəm Səsini duysam da hər an üzünü görmək kimi deyil.yalnızsansa kölgə kimi arxanda.sənin düyün musiqin mənim cənazə marşım olacaq . . . can kimi yanındayam Əgər qədər səni mənim qollarımdan alıb başqasının qollarına atarsa bil ki. nəfəs kimi içində. Canımın içi düşünürəm sən buna layiqsən Gecələrdən qorxma. uzaqdayam deyə .Eşqin tək dili gözlərdir onlar dodaqlar kimi yalan söyləməz Son bir günüm qalsa da fani dünyada səninlə bərabər olmaq istəyərəm.

könül sevdasız olmaz. Saxta sevgilərə gül . yarı gözəl olanın başı bəlasız olmaz Sən güllərə qibtə etmə. Yəni hiss etmək istəyirlər. hər şeyə bərabərsən Buraxacağın bir əli tutma.Dəniz dalğasız. Sevgi qədər məsum seviləcək qədər özəlsən. sənin üçün ağlayan gözlərə inan .olmaqdansa gerçək sevgilərə tikan olmağa dəyər bunu əsla unutma Heç bir qız oğlana boyun əyməz.sən bircəcik.Səni sevirəm deyən sözlərə deyil. çünki səni çox sevirəm . Üzmə şirin canını sən güllərdən də gözəlsən. çünki .dəyməz . tutacağın bir əli buraxma. Sevgilim mən də . güllər sənə qibtə etsin.səni ruhumun dərinliklərində hiss edirəm. heç bir oğlan da bir damla göz yaşına .Sevgililər öpüşərkən nədən gözlərini yumurlar bilirmisən? Çünki gözləri ilə deyil qəlbləri ilə görmək istəyirlər.

Onun gözəlliyini hər kəs bilirsə o məncə heç gözəl deyildir. Onun gözəlliyini yalnız mən bilirəmsə bu eşqdir. əzrailin .Həyat bir damla sudursa eşq bir damla göz yaşıdır .Bu dünyada 2 qüsursuz insan vardır.gələnlər yaxın olduqlarındır Onun gözəlliyini hər kəs görürsə o məncə bir az gözəldir.Yaxınlıq nə məkanla nədə zamanladır. Biri doğmamışdır digəri isə ölmüşdür Məni sənə qovuşduracaq tək şeyin ölüm olduğunu bilsəydim. Onun gözəlliyini yalnız mən görürəmsə bu sevgidir.bu yalnızlıqdır .alınmış susqunluğumun baş hərflərisən . Yalnız əllər göyə açıldığında ağlına . Heç kim bilmirsə .gəlməsini gözləməzdim Yarpaq tökən gəncliyimin sətir aralarında altı qırmızı cızılmış və dırnaq içinə .

Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı vardır.Mənə səni unut dedilər unutdum.Gənclikdə günlər qısa. yaşlılıqda isə günlər uzun.yaşana biləcək ən böyük sevincdir . səni düşünərkən gözyaşı tökmək . yollar qısadır Səninlə başım dərddə.belə. nə edim bilmirəm.Məcnunun ancaq adı vardır Fırtınalar qopar könlümdə. söküb ata .Hər zaman doğrunu söyləsən nə dediyini xatırlamaq zorunda qalmazsan . aşiqi məcnun mənəm . yollar uzun. Amma səni deyil. canımdan bir parçasan. mənə səni unut deyənləri Səni sevmək acıların ən böyüyü olsa da. Geriyə dönməsən . könlüm yenə həmişə səninlə . Səni axtararam xəyallarımda.bilmirəm .

yerimə öpsün Aynaya baxınca özümü deyil qocaman bir ürək və o ürəkdə ondan da böyük .bir sən gördüm Sən dünyaya sürgün bir mələksən..Dost istəyərsənsə Allah yetər. İbrət istəyərsənsə ölüm yetər Sən məni. Mənim səni. Burax səni mənim .sevdiyin qədər sevdiyimi anlayardın .Bərabər ağlamaqdakı göz yaşı kimi heç bir şey qəlbləri bir-birinə bağlamaz Əgər oralarda bir gün yağmur yağarsa üzünü çevirmə. bir . mənim səni sevdiyim qədər sevsəydin. sənin məni .daha cənnətinə dönməyəcəksən Həyatın ən gözəl anı hər şeydən vaz keçdiyiniz zaman sizi həyata bağlayan .biri olduğunu düşündüyünüz andır . Mən səni o qədər çox sevəcəyəm ki.

sevdim. çünki .gedər Yalnızlıqdan qurtulmanın tək yolu yalnızlıq duyğusundan uzaqlaşıb hər insanın içərisində doğuşdan var olan sevgiyə sarılıb öncə özünü sevməni . içimdə sən . Amma məni.öyrənərək bu sevgini başqaları ilə heç bir ayırım etməyərək paylaşmaqdır Qanadlanıb göylərə necə uçum.Əgər bir gün sevmək istəsən öncə özünü sev. Gedən getsin bu yanğınlarda sönər.əymək sevənə də sevilənə də yaraşmaz Əsla üzməsin səni qarşılıqsız sevgilər. başımı tutub uzaqlara sənsiz necə gedim.var ikən söylə necə ölüm . Əsla baxma geriyə krallar öndə . küləyin olub sənə necə əsim. Sənə baş əyməmi istəmişdin bunu edə bilmərəm gözəlim. Ürəyinə dağ basmasın acılar bir gün gedər. Səni öpməmi istəmişdin öpdüm. məni sevən kimi deyil özünü sevən kimi sevməlisən.mən səni belə sevdim Səni sevməmi istəmişdin. daha sonrada istəyərsənsə məni. Yaradandan başqasına baş . yağmurun olub yanağına necə düşüm.

Həyata dair gözəl olan hər şeylə birlikdə yaşamağı bil yetər Sənsizlik səssizlik demək. sevmək .üçündə sən gərəksən Sənə səni dünyalar qədər sevirəm desəm yalan. çünki ölümdür dünyada tək gerçək olan Mən səni sevmək üçün deyil sevmənin necə bir duyğu olduğunu görməyin .Fədakar olan insan könüldən sevəndir.Əsla sevmə. Yaşayarkən ölmək.Ümidli olan insan yaşamağı sevəndir. səni sevib sənsizliklə yaşamaq demək. Ürəkli olan insan özünü biləndir. Sənə səni ölüm qədər . sevərsənsə xəyanət etmə. Səssizlik ölüm demək.üçün sevdim . xəyanət edəni əsla əfv etmə . Demək ki.sevirəm desəm inan. .Hiss etdiyin hissləri hiss etdiyini hiss etdiyin an hiss etdiyin hiss eşqdir . yaşamaq üçün sevmək. Unutmayan insan bir ömrə bərabərdir .

bütün güllər sənin üçün Sən mənim qanadımsan. qiymətini bilənə ver .deyil Ümid gözəl şeydir qəlbində daşıyarsansa. səni sevirəm əlimdə .olmalısan Uzaqlardasan mənimlə deyil. yaşamaq gözəldir anlamını bilirsənsə. sevmək gözəl şeydir gerçəkdən sevirsənsə.unutmaram unutmasan. tutunacaq arxamsan. sevilmək gözəldir . ismin qəlbimdədir dilimdə deyil.Ay gecə üçün. Səndən uzaqlarda sənsiz qalacağımı zənn etmə . mən isə yalnızam səninlə deyil. qəlbim səninlədir içimdə deyil. Aşiq olmaq gözəl şey..Gülü gülənə ver. sən mənim üçün. Unutma . günəş gün üçün. Qəlbi sevənə ver.gerçəkdən sevirsənsə Mən sənsizliyi sənin yerinə qoyub səni sənsizliklə yaşaya bilirəm. Yaşamaq nəyə yarar yanımda .

hər röya bir yuxu. Sənə baxıram özümü . hər ağac bir kök . Mən başqa bir sən tapa bilmərəm .görürəm. sevgini sən sandım.İndi yağmur isladır ümidlərimi. ürəyini ürəyimə yazdım içiniçin yandığında mənimki də yansın deyə. mənim sənə qarşı olan eşqimin yanında aciz qalar. hər məzar bir ölü. amma səni yanımda tapa bilmədim Adını günəşə yazdım. Çünki mənim sənə qarşı olan eşqim ağıl və . çünki məndən başqa yerin yox Hər dəniz bir dalğa.bir yuxudan oyandım. dərin . Səni bir çiçəkdə yaşatdığımı bilirsən. Səni sevirəm desəm gələrmisən Yaşamağı bir sevda sandım.məntiqin heç bir zaman çata bilməyəcəyi yerdə qalır Xəritəyə baxıram evin yox.mən də ölüm deyə Dünyadakı bütün insanların eşqi toplanıb birləşsə belə. Yox imiş ? sənsiz yaşantımın anlamı. adını canım qoydum sən öldüyündə .tapar. Sözlərə baxıram adın yox. həyatı bir yol sandım. hər şəfəqdə doğsun deyə.

gündür Ağırdır sevgilərim hər ürək daşıya bilməz. Amma bu qəlbim tək bir səni unutmaz Gözəlsən. !sən məni sevməsən də olar Sənsizəm. amma mən yenə də səninləyəm. Bir gün səni itirmək kimi duyğu gəlir beynimə. Çəkdiyim dərddə tək bəhanəsən. bir gün səbəbsiz yaşlar süzülərsə o gözəl gözlərindən bil ki yoxluğundan öldüyüm . Sənsizəm. Mən səni sevirəm. şeytanmı bilmirəm ki.səni sevirəm Mənə bir günün 24 saat. sevgi yox artıq. birdənəsən. hər ürək !saxlaya bilməz. şəklini öpdüyüm gündür. nəsən. Hər şeyi unudar da. qorxuram və bu qorxunu çox sevirəm. İtirsən uzaqdan baxmaq yetər bilirsən. Əllərdən əllərə atsan da olar. səni gözləyirəm və gözləməyi çox sevirəm. Sevirsən deyə qorxursan. amma sənsiz keçən bir saniyənin sonsuzluq qədər uzun . səndən uzaqda səni düşünürəm. bir saatın 60 dəqiqə və bir dəqiqənin 60 saniyə olduğu öyrədildi.Bir gecə yarısı titrəyərək oyansan bil ki. böyükdür ümidlərim. şirinsən. çünki . Mələkmi.

Bir sevgilim var uzaqda əlini tutmadığım. bəlkə də sevinəcəksən. Amma . Elə bağlanmışam ki sənə.dünəndən yaxın olar O qədər gözəlsən ki."sən nə deyirsən de. səbəbi sən olacaqsan sevgilim. üzünə baxa bilmirəm. Həyatımızın hər anında birlikdə olmağımız arzusu ilə . sənsiz qala bilmirəm Heç sənin sevginə xəyanət edərəm? Canım kimi sevərkən buraxıb gedərəm? Qəlbimdə sevdan var ikən heç başqa əllərlə gəzərəm? Kim dedisə yalan !inanma çünki günahsızam Sevən nə qədər sevərsə. Günlərdən sonra xəbərimi bir dostumdan alacaqsan.bilmirəm. Bir gün özümü öldürəcəm. Gün gələr sevgilim mənə . əllərini tuta . səsini eşitmədiyim. Bəlkə üzüləcəksən. mən öləndə belə "SƏNİ SEVDİYİMİ" söyləyəcəyəm .olduğu öyrədilmədi. Titrəyir əllərim.sevgilim Bir sevgilim var uzaqda üzünü görmədiyim. saçına dəymədiyim. sevilən bir o qədər nankor olar.

xatırla. yıxılaram. bir daha açmaram. Allah deyiləm bağışlamaram Ürəyinə sevda əkən.ona heç nə edə bilmərəm .olaram. susaram bir daha danışmaram. ayrılıq biçərmi.Gözlərim səni narahat edirsə bağlayaram. Məndə sən bitmədikcə. Əgər bir gün məni tərk !etsən.Sevmə məni. yenə axşam olur. uşaq deyiləm ağlamaram. Sözlərim səni narahat edirsə. ?sən məni sevmə gülüm. mən yanaram ikimizin yerinə yetməzmi Bax yenə soldu günəş. kədərliyəm. bağışla . gəlməzsənsə məhv . sən yoxsan deyə inan dərdliyəm. Yox narahat edən sevgimdirsə. sevən seviləndən asanca vaz keçərmi. Gözləmə məni amma unutma Yalnızca uşaqlar ağlayar və yalnızca Allah bağışlayar. məndə mən ölmədikcə . Sevgilim səni çox sevirəm Vaxtından öncə çiçək açmaz. Varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. ömrümün qədəhinə sənsiz bir gün dolur.sənə olan bu sevgim bitməz .

nə birdənəm Ruhumu yerə vurub həsrət çəkdirən olsan da. Dəryaya axar kimi min bir dərdlə dolsam da. Göz . Lakin ağlamağa layiq insan heç bir zaman ağlatmaz. səni məhşərə qədər . getdiyində yeri doldurulmayan biriylə ol Həyatda heç bir insan üçün ağlamağa dəyməz.Gül çiçəklədiyi gündən günəşə aşiqdir. .Gəldiyi zaman boşluq dolduran deyil.yaşların ağladan qədər alçalmasın Gözlərin sözlərini örtəcək qədər məsum.sevməyə əminim var . əllərində əllərimi tutmayacaq qədər uzaqsa mənim günahım . gül ulduzlara qapılıb günəşi unutmaz Birlikdə yaşaya biləcəyin biriylə deyil. Nə qədər günəş hər gecə ayın . nə sənə kinim var.görkəminə qapılıb gülü buraxsa da. nə sevginə bəd duam. Sən yenə də ağlamaq istəyirsən başını dik tut. düşüncələrin duyğularını basdıracaq qədər açmasız. onsuz yaşayamayacağın biriylə ol.

!Mən sənsizlikdən qorxuram Bir gecə ay məndən soruşdu. ağlamaqdan deyil səni incitməkdən qorxuram. sən bu gülü alacaq qədər zərif könüllüsən Qorxduğum sevmək deyil.tərəfindən unudulmaqdır Duyğular vardır anladılmayan sevgilər vardır kəlmələrə sığmayan. sevib ayrılmaqdır. hüzn nədir. ayrılıq.Xatirənə dağlar diz çöksün. səndə . İnsanlar vardır ki. Sən mənim tək sevdiyimsən. sən əsla getmə Son hədiyyə olaraq bu gülü sənə verəcək qədər könüllüyəm. bu könül bağçasından kim gedərsə getsin. amma yenə . baxışlar vardır insanı ağladan. "Niyə sən sənə bu qədər acı verən birini sevirsən? " Niyə sən ondan vaz keçmirsən? Aya baxdım və dedim "Sən heç "?göy üzündən vaz keçərsən .bilirəm ki. Sən əsla əyilmə.onlardansan Əllərini tutmaqdan deyil bir gün buraxmaqdan qorxuram. əsla unudulmayan. acı çəkməkdən. Qorxum ölmək deyil. Sən əsla !bilmə. sənin .

Əsla heç kimin ümidini qırma bəlkə də tək sahib olduğu şey məhz odur Xəyal etmək istədiyiniz hər şeyi xəyal edin. düşünün ki. yaşaya biləcəyiniz bir həyatınız və . yeni bir həyat üçün. dəli bir yağış.Hər şeyi sildim.döyəndə qapıya səninlə bərabər çıxsın . getmək istədiyiniz hər yerə gedin. pis gün qapını . bəs ağlayanda necə? Qələbələrə hər kəs ortaq olur.Dost uğrunda ölmək asandır. ya da parlaq bir ulduz vardır . olmaq istədiyiniz insanla olun. sənin üçün Güləndə hər kəs səninlə bərabər olar. bəs məğlubiyyətlərə necə? Elə bir dost seçki.Ümidsizliyə qapıldığın zaman göy üzünə bax mütləq səni orada qarşılayacaq !bir günəş.bütün bunları edə biləcək bir şansınız var . lakin uğrunda ölünəcək dostu tapmaq çətindir .

gözləri anladır. mən səni qəlbimdə sevdim daim . sözləri anladır. sev səni sevəni dağdakı . Dəniz ?fənərim olarmısan . bir də sevgi .çox qısa Gözlər vardır ki. itirdiklərini axtar. incidinsə bağışla.çoban olsa belə Unutduqlarını xatırla.Mən səni ulduz qədər sevmədim bir gün sürüşərsən deyə. Bu günki yaşam . gözlədiklərini get tap.orada qalasan deyə Bizim yerlərdə taleyimiz doğuşdan yazılır. sözlər də var ki. şerlərimiz həyatımızı anladır. mən səni günəş qədər sevmədim bir gün batarsan deyə.olur Sevmə səni sevməyəni dünyanın sahibi olarsa belə. sevirsənsə bunu bildir.var səni anladır Tək qaldığım dünyada dünyam olarmısan? Dənizlər qədər sevdim səni. sevdamızda ürəyimiz qədər mərd olur. Səni unutdum kəlməsi məzar daşında . incitdinsə bağışlanma dilə.

Dünyan mən idim sonun mən idim. Ölüm var ayrılıq yox ?deyə bilərmisən Sən heç dənizin altında meşənin yaşıllığını gördünmü? İmkansız olduğunu . çünki mən sənin gözlərində ölülərin belə görmədiyi cənnəti gördüm . Sevgimiz üçün deyə bilərmisən? Onu unut desələr. hüzn ellərin. hər gecə yollarımı gözləyərdin. Xeyir əsla deyə bilərmisən? Eşqinizin məqsədi nədir desələr. Mənim adımı verə bilərmisən? Nədən onu gözləyirsən desələr.Sən mənə canım deyərdin. yağış küçələrin. "Keçib. xəyal çarəsizlərin. ."bitəcək olan "ZAMAN Səni ən çox kim sevir desələr.təbəssüm dodaqların.sən idin mən deyildim Yalnızlıq gecələrin.söyləmə. ümid gözləyənlərin. sən isə sadəcə mənimsən birdənəm Başını sinəmə qoyub yatanda bir tək düşmənim var idi. bunları mənə deyən . gedib və . hər şeyin mən idim. gülüm deyərdin.

küləklərlə yolladım sevgimi. sənə kiçik mələklər göndərdim öpmək üçün! ?Gəldilərmi Gözlərin gözlərimdə. adını bir başqası siləcək. yandırdılar. göy üzünə yazdım. əllərin əllərimdə. səninlə başladım səninlə bitəcək . qəlbin içimdə və ruhun bədənimdə . ölüm ancaq silər adını oradan Dünyada iki rəng gül olsun. Ağlamaq istə fəqət göz .olduğu müddətdə səni sonsuza qədər sevəcəyəm Allahın sənə verəcəyi ən böyük cəza xoşbəxtlik olsun. Bu . Sən məni .Ağaclara yazdım adını. həsrətimi. ağlar mənim olsun. Qırmızılar sənin.yaşların içinə axsın !Sanma ki. yağışlarla birgə yağdırdım göz yaşlarımı.unutsan qırmızı güllər solsun. mən səni unutsam ağ güllər kəfənim olsun Buludlarla yüklədim.dəfə qəlbimə yazıram. yağış olub axdılar.

Mən səni unutmaq üçün sevmədim. Sən (S)ənə güvənən. kimsəni sevmə.baxdığımı unutma. suyumu ver. Gözlərin ulduzlara dikilərsə. kimsəyə güvənmə. Sən (S)əni sevən. Ovcuna bir yarpaq düşərsə.Ey bülbül nə oturmusan qəfəsdə? Sındır qəfəsi sevgini isbat et.Hər sevən adsız bir qəhrəmandır və insan sevə bildiyi qədər insandır !Dodaqlar yalan söyləyə bilər amma gözlər əsla .bunu kimsəyə də bildirmə Hər aya baxışında məni xatırla. amma nə üçün sevdiyimi unutdum Sənə minlərcə gül vermək istərdim amma güllər solar. o !əbədiyyən yaşayacaq Sən (S)ənə inanan kimsəyə inanma. əllərimdir onu əsla buraxma .qaranlıq dünyayam. sənə ömrümü vermək istərdim amma bir gün öləcəyəm. Sənsiz sanki . Ver işığımı. sənə sadəcə sevgimi verirəm ki. gözlərinə . Mötərizə daxilində olan "S"-ləri "M" et və . Ürəyimi geriyə ver .

Səni gündə bir dəfə düşünürəm o da mənim 24 saatımı alır Gecənin səssizliyini dinlə. qəfəsdəki bir quşun uçmaq istədiyi qədər Sevgini daşımaq deyil. ağlamağa alışmaq çətin. Əllərini qəlbinə qoy gözlərini bağla.ki.aşiqəm sənə. Əllərimi bərk tut heç ayrılma. dayanmaq bilməz taki sənin içindəki dənizi dalğalandırana qədər .azdan öpüləcəksən Səni çox sevirəm. Qaranlığa bax üzümü görəcəksən. ölməkdə deyil. gözləyib . Gülüşü unutmaq deyil.göy üzündəki ulduzlar qədər. . həsrətini daşımaq çətin. O qədər şiddətlidir . içindəki məni duyacaqsan. Sənə ruhumu yollayıram bir . çünki nəfəs kimi möhtacam sənə Kiçik bir əsintiylə başlayan fırtınaya bənzər mənim eşqim. gözlərimə baxaraq anla necə .. Soruşsan nə qədərmi? Dənizlərdəki qum dənələri qədər. Yaşamaq deyil.görüşməmək çox çətindir birdənəm Kəlmələr yetərsiz qalır sevgimi anlatmağa.

dalıb gedən gözlərimsən. . Hansı yoldan keçirsən keç.sevdiyimsən . Bir xəyal qururam heç bitməyəcək və bir . Tək sənə !aiddir bu könlüm. gözlə gülüm.qəlb daşıyıram səndən başqasını əsla sevməyəcək Sən mənim qarşılıqsız sevdiyim. Bil ki.adını yazdım. Mənim bir dənəm. 7 arının 7 ayrı balını gətirsələr 7 dənə qızıl 7 . Əlbəttə qovuşarıq. nə olursa .olsun hər zaman üçün ürəyimdəsən Qovuşmaq ölümsə. Mən yolumu seçdim: Ya sən. həsrətin zülm.qaşığa qoysalar mənim qəlbimdəki eşqim qədər şirin olmaz Unutma sən mənim öz canımdan çox dəyər verdiyimsən. səni çox sevdiyimi görəcəksən Bir yolçu gözləyirəm bir gün gələcək. Ya ölüm Aramızda nə qədər məsafə olursa olsun sonsuzluğa gedən bütün yollara .dağdan 7 ayrı 7 arı gətirsələr.

dostluğunu tək qorxun unudulmaq olsun. Sadəcə mənim ol. sevə bildiyin qədər sev !amma SƏNSİZ buraxma Ürəyin o qədər gözəl ki. onu incitmələrinə əsla izin vermə. Nə istiliyini yetir nə . Səni . Səni unudana yazıqlar olsun . gerçəyin gəlsə belə xəyalının yerini .doldurmaz Günəşim ol isit amma yandırıb yaxma. Sən qəlbimə girəndən görməz gözüm bir kimsəni.sevdim mən gülüm! Yemək kimi su kimi .Mən sənin məni sevə bilmə ehtimalını sevdim Unutmadım həsrət yaşlı gözlərini.Səni sevdiyim qədər yaşasaydım ölümsüzlüyün adını sevgi qoyardım .Səni elə bir yerə yerləşdirdim ki. Yağışım ol üzərimə yağ amma islatma! Küləyim ol əs amma sovurma. Şerimdə yarımçıq qalacaq yarımçıq qalan sevgimiz kimi.

bir qadını . amma hər zaman . bəzən yuxumdasan.ağlımdasan bunu unutma Bir oğlanı xoşbəxt edə bilmək üçün çox anlayıb azda olsa sevməli. Mən / Sən = Bölünmərik Gecə yarısı başlanarsa səsim duyulsun deyə deyil. Səninlə apardığım sevda vuruşunda məğlub oldum . o anlar uğrunda məğlub olmaq belə zəfər sayılır. selin coşqusunda.Həyatda elə anlar vardır ki. günəşin işığında. yağışın damlasındasan.xoşbəxt edə bilmək üçün çox sevib anlamağa çalışmamaq gərəkdir . bəzən yanımda.Sən = Heçnəyik. Bu ürək duyulmadan səslənməyi bilirsə. Mən . Mənim anlarımda sən idin. görmədən .yerdə sən var idin Gecənin qaranlığındasan. Bir gün təqib etdim bitdiyi .fəqət özümü qalib sayıram !Mən + Sən = Birik.sevməyidə bilir Deyirlər göy qurşağının bitdiyi yerdə bir xəzinə var. çağırışmalarım isə sənin gəlməyin üçün deyil.

İnsanı onun kimi yıxan. bircəciyimsən.olacaq Sən ən mükəmməl sevgiyə layiq olacaq qədər gözəl. ölsəm də ruhum səninlə qalacaq. Mələkmisən? Şeytanmısan? Bilmirəm . hamının sevə . mən səni sevirəm. Səndən əvvəl həyata əlvida desəm də. sən sevməsən də olar Zənn etmə ki. Dəli bir külək olsam səni əsdiyim yerlər qədər sevərdim. gözlərim sənə baxdıqca yorulacaq.bütün gerçəklərinə dəyişməyə hazıram Sevgi insanın həm dostu həmdə düşmənidir. şirinsən.kimi sevindirən bir şey daha yoxdur həyatda Dəli bir yağış yağmur olsam səni yağdığım yerlər qədər sevərdim.nəsən. son sözüm səni sevirəm .Mənə səni sevirəm dediyin zaman bu yalan olsa belə bu yalanı dünyanın . Amma mən sadəcə dəliyəm !və səni aldığım hər nəfəs qədər çox sevirəm Gözəlsən. Əldən əllərə atsan da olar.bilməyəcəyi qədər özəlsən . onun .

Əgər gecələr səni düşündüyüm qədər uzun olsaydı.Ağlamaq istəyirsənsə ağlama! Çünki. sadə insanların əsl sevgisi ilə .sevirəm . "Səni sevirəm" deyərkən titrəməkdir Sən səhrada açan bir gül olsan.Sevmək "səni sevirəm" demək deyil. yalnız sənin gülüşün üçün yaşayan biri .var . səhər açılmazdı Mən səni əsil insanların sadə sevgisi ilə yox. amma mənim qəlbimdə bir səma var . qurutmamaq üçün səni göz yaşlarımla .düşündüyümü xatırlamıram. Neçə dəfə .sulardım Səni hər dəfə düşünəndə qəlbimə bir ulduz əlavə olunur.

Sən uçurum kənarında açan bir çiçək olsan və öləcəyimi bilsəm də səni . Tez qayıtdı. sən onun üçün ölməyi düşünərkən O sənin üçün . al məni qəlbin canıma məzar .çoxdan ölmüş olsun Təbəssümün kimidir ölüm.qoparardım .məhəbbətimdən böyük dağ tapa bilmədim Dünən gecə sən yatarkən bir mələk göndərdim sənə nəzarət etmək üçün. Sənə olan . razıyam gülüm. Nə oldu? Soruşdum.dedi Həyatda elə birini sev ki.Səni nə vaxt sevməyəcəyimi soruşma.olsun . Bir mələk başqa bir mələyə nəzarət edə bilməz . öləcəyim günü bilmirəm Sənə olan məhəbbətimi dağlara-daşlara yazmaq istədim. Çünki.

Doğan hər günəş.sevənini unutdurmasın Yağan hər yağış. sənə olan məhəbbətimi anlatsın .Həyatda tək ümidin gülmək olsun.məni düşündürür Ən gözəl sevgi desələr eşqimizi deyə bilərsənmi? Ən çox kimi sevirsən ?desələr. son sözüm səni sevirəm . sevda həmişə səni tapsın amma səni yaralamasın. tikanları əllərinə batmasın. Bağlansa gözlərim həyata inan ki. Ölsəm də ruhum hər zaman səninlə qalacaq. gözlərim sənə baxdıqca bezəcək. Ölən bir dəfə basdırılar. nə də basdırılar Zənn etmə ki. adımı verə bilərsənmi Güllər həmişə əllərində açsın. dərdlərini yusun. xoşbəxtlik həmişə ürəyinə dolsun. Bir gün ağlasan o xoşbəxtlikdən olsun. Mənim sənə olan . sevən bir dəfə ölər.sevgim nə ölər. Unutma.olsun əsən hər külək. xoşbəxtliyinə başlanğıc . amma .olacaq Səni düşündüyüm zaman sənin də məni düşünüb-düşünmədiyini düşünmək .

yetər ki mənə səni sevirəm söylə . mən sən olaydım.Hamını sevə bilərdim sevməyə səndən başlamasaydım Günəşin buzlaşdığı yerdə yanan bir şey görsən. o sənin üçün yanan . bil ki. Amma səni sənə ..Həyatda o qədər xoşbəxt ol ki. Bu qədər sevilməyin ləzzətini duyaydım Həyatda mənim üçün ən dəyərli şeyi sənə vermək istərdim.verə bilmərəm Çığır dünyaya bütün gücünlə və ya pıçılda qulağıma səssizcə. Necə istəyirsən . Kaş ki. sən mən olaydın. xoşbəxtlik də səni qısqansın .mənim qəlbimdir Kaş ki.edəydin.elə et. Səni sevməyin nə qədər çətin olduğunu hiss .

Sənə mələyim desəm olmaz uçub ?gedərsən. Böyrəyimdə daş.ölmüşəm . Bir bədən düşün qəlbsiz. qəlbimdə səni . Sevgisiz həyat boşdur. . səni iki nəfər sevirsə. ciyərimdə qum.qovuşdur Bu gün həkimə getmişdim. Nə olar Allahım sevənləri . Səni üç nəfər sevirsə.Həyat sevgi ilə xoşdur. birinci sevən mənəm. Səni sevirəm desəm nə deyərsən Səni bir nəfər sevirsə o mənəm. bil ki. ən çox sevəni mənəm. bir qəlb düşün sevgisiz. bir .tapdılar Nə qədər insafsızsan çobanyastığı! Nə olardı bir ləçəyin də olsaydı? O zaman .də məni düşün sənsiz Sənə gülüm desəm olmaz solub gedərsən. Səni heç kim sevmirsə.sevərdi məni Bir can düşün bədənsiz.

çünki sən məni də sevdiyini .bitəcək. Səni bu gün də sevmirəm. çünki birincisində mən varam. Yağışı sevirəm deyirsən yağış yağınca çətiri açırsan.ikincisində isə sən . Kimsənin könlünü . qəlb hisslərin məzarına çevrilərdi Məsafələr kiçik sevgiləri yox edib. böyükləri isə artırar. Necə ki.söndürür. içində səni görərəm deyə Günəşi sevirəm deyirsən günəş çıxınca kölgəyə qaçırsan. bu günlər də .Duyğuları açıqlayan gözlər olmasaydı. atəşi alovlandırar . çünki sabahlar heç bitməyəcək Ölümümdən deyil ölümündən qorxuram. içində səni görərlər deyə. Qorxuram sevgilim. . dünənlər bitdi.Kimsəyə könlümü vermədim. Səni sabah sevəcəyəm. küləyi sevirəm deyirsən külək əsincə pəncərəni bağlayırsan.deyirsən Səni dünən sevmədim.almadım. külək şamı .

baş daşıma səninlə tanış olduğum tarixi yazdır.tarix səhvdir desələr. nə bilsin bənzəyir gözləri gözlərinə Əgər bir gün ölsəm. ay batmağı unudarsa mən də səni unudacam .Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil.məni özünə. məni tanımadan əvvəl yaşamırdı deyərsən . Səni sevdim-sənsən deyə. Qəlbimi sevdim səni sevdi deyə. Aşiq olduğumu zənn etdi .Həyatda üç şeyi sevdim: Səni. yalan söyləyərkən "səni" !sevirəm" demədim Küçədə birini gördüm. Sancıldı gözlərim gözlərinə.sevərsən deyə Səni sevirəm" deyərkən heç yalan söyləmədim. Ümid etməyi sevdim bəlkə nə vaxtsa . Halbuki. əgər bu . qəlbimi və ümid etməyi.Bir gün günəş doğmağı. içində sən olduğun üçün sevirəm .

amma əsil dəli onlardır. xəyala daldıqda hər dəfə xəyallarımda səni görürəm . . bağışla ona heç nə edə bilmərəm Güllərin hamısı gözədir amma sənin qədər deyil.mənim qədər deyil Al xəncəri vur qəlbimə.sevgimdisə.Onlar bilmirlər ki. əgər narahat edən . əgər varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram. ürəyim qana bulansın.aranızda bir fərq var onlar milyonlarcadır amma sən birdənəsən Sən gözlərimdə bir damla yaş olsaydın səni itirməmək üçün ömrü boyu .ağlamazdım Hər kəs mənə tez-tez xəyala daldığım üçün dəli deyir.orda sən varsan Səni ulduzlara bənzədirəm onlar qədər təsir edici. çəkici və gözəlsən amma . amma çox dərinə getmə çünki . səni hər kəs sevir amma .Sözlərim səni üzürsə susaram bir daha danışmaram.

heç zaman unutmasın. güllərin ən gözəli sən. Bilirsən nə istəyirəm? Hər gün yağış . Sənin qədər parlaq və gözəl olsun. elə birini sev ki.səni sevirəm Elə bir ağaca güvən ki heç qurumasın.birini də mənim üçün seç.Göy üzündən özün üçün bir ulduz seç. Bilirsən nə üçün? Məni dərib iylədiyində bədəninin .yağsın Qalan son sevgi parçasını ilk gündəki kimi yaşadacağam içimdə. . yayda yaşıl olub qışda solmasın Bir gül olmaq istərdim. parlaqlığı önəmli deyil təki sənə yaxın olsun Çiçəklərin ən gözəli gül. Sevgilim heç .bir zaman ayrılmayaq ölsəm belə əllərində . .dərinliklərinə girib bir daha oradan çıxmamaq üçün Yağan hər yağış damlasında sən varsan. Çiçəklərdən gülü güllərdən .sev amma mövsümlük olmasın.

Hər yağış damlası səni sevirəm demək olsaydı hər yeri sel götürərdi Gülü bir gün. gülü soluncaya qədər. səni hər gün.üçün Allaha şükr edənləri düşün. Hər biri parlayırdı. aynaya bax və səni tanıdıqları . Hər biri göydə idi.Alıb qırsalar qələmimi qanımla yazaram səni sevdiyimi Kül olmuş atəş yanarmı? Buz tutmuş su axarmı? Bu gözlər sənə baxdı ?başqasına baxarmı . səninlə tanış olandan sonra .sevəcəyəm . çünki mən də o insanlardan biriyəm İnsanlar tanıdım ulduzlar kimi idilər. .Mükəmməl bir insanla tanış olmaq istəyirsənsə.amma mən səni günəşim seçdim və bir günəş üçün min ulduzdan vaz keçdim Həyata niyə gəldiyimi düşünməyə başlamışdım.başa düşdüm səbəbini dünyaya gəlişimin . səni ölüncəyə qədər .

üçünəm.tutmağa çalış. yaşayarmı bu bədən ruhu olmasa Yer üzündəki tək sevinc.düşünüb ağladığınız vaxt olubsa o da eşqdir ?Mənə deyirsən ki mənsiz yaşa. külək əsmək üçün mən isə səni sevmək . yuxularımda bir tək sən yalnız sən varsan! Mən səni !sevirəm Səni nə qədər sevdiyimi bilmək istəsən.Onun dərdlərini paylaşıb. quş uçmaq. dilimdəki tək dua. Tuta bilmədiyin damlalar mənim sevgimdir Qəlbimi qırmaq suya yazı yazmaq qədər çətindir.batmasını gözlə Günəş aydınlatmaq. həyatımdakı tək həsrət. o olmadan onu . yerə düşən yağışın hər damlasını . Onun üçün ağlayırsınızsa bu eşqdir. Sən suya yazı yazmağı bacardın. Könlümü almaq günəşə toxunmaq qədər çətindir. gözümdəki tək yaş. indi günəşin . Mən səni sevirəm .

Güllər içində keçsə də ömrüm. sev amma incitmə ..Ürəyimdən ürəyinə yollar var. .qoxulamaqsa ölüm. Gülüm səni .. Sənin üstündən gül qoxulamaram.Bu gözəl sevgimizə nöqtə qoyma. Gözlərindən doğub. iç amma sərxoş olma. Səni nə qədər sevdiyimi kəlmələr ilə anlada bilmərəm. dodaqlarında ölmək üçün Sən hər zaman harada oluramsa olum nə düşünərəmsə düşünüm hər an qəlbimdəsən. Sən buna dəyərsən gülüm Gözlərindən süzülən bir damla yaş olmaq istərdim. sənə qucaq dolusu vergül gətirdim Sənə şərab verəcəyəm.... Sənə bir gül vərəcəm. Amma !bunu bil SƏNİ SEVİRƏM . Sənə qəlbimi verəcəyəm.. mənim üçün uzaqlardan bir təbəssüm yolla .yanaqlarından süzülüb.. qoxula !amma soldurma....

Hər şeyi yenən güc gözəlliyə . çünki hiss !edirəm. fəth edilməsi çətin. siqaranı buraxdım. çünki səninləyəm . sənsiz . sevgi her şeydir qəlbə həbs edilməz. yaşayıram. balıq olardım . içkini buraxdım.Eşqimizin suya düşəcəyini bilsəydim.Kaş ki.yenilmiş . sevgi gözlərində olacaq sözlərin yetməz.yaşanmıram. Baxdım. sevirəm. yaşamağı buraxdım Sevgini göstərəcəksən söyləmək yetməz. sevəcəksən mənim kimi amma . çünki yaşayıram. çünki sevirəm. Yazıram. hiss edirəm. gecələri röyamda idin.buna ürəyin yetməz İçimdən bir şer yazmaq gəldi. yatmağı buraxdım. əldə edilməsi ölüm Siqaramdakı duman idin. qədəhimdəki içkim idin. sənin kimi ola bilsəm.Allah gücü kişiyə gözəlliyi qadına vermiş.

genel bir kural .Acele işe.Yaycılar’da en fazla kullanılan atasözleri şunlardır .Açık yaraya kurt düşmez .sənə zərər verə bilməsin Səni tapmaqdan çox axtarmaq istərəm.Acı patlıcanı kırağı çalmaz . şeytan karışır .Ağlarsa anam ağlar.Acı acıya . gerisi yalan ağlar .Acıkmış kudurmuştan beterdir .Açtırma kutuyu.Acıkan doymam. Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan .susayan kanmam sanır . səni sevmədən öncə anlamaq istərəm.ve öğüt biçimine kalıplaşmış özlü sözlere “atasözü” denir Atasözleri.su sancıya .düşüncelerden doğmuştur . səni bir ömür boyu bitirmək deyil.Röyaların ən gözəlini görürkən. söyletme kötüyü . ən məsum anında belə kimsə .Aç ayı oynamaz . səni yenidən başlamaq istərəm ATASÖZLERİMİZ Atasözü: Halkın deneyiminden geçmiş. Tanrının səni qorumaq üçün göndərdiyi mələklərin qanadları o qədər böyük olsun ki. bir ulusun ortak tutumunu göstererek bize yol gösterir. doğruluğu onaylanmış.Ağlamayan çocuğa meme vermezler .Acele giden ecele gider .

Bal döksen yalanır .Ağlayanın malı.Bakarsan bağ olur..Ateş düştüğü yeri yakar .Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar .Bedava sirke baldan tatlıdır .Besle kargayı oysun gözünü .Aslan yattığı yerden belli olur .Başa gelen çekilir .Balık baştan kokar .Aşağı tükürsen sakal.Belâ geliyorum demez .Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur . bakmazsan dağ olur .Bekâra karı boşamak kolay gelir . Bağdat gibi diyar olmaz .Akıl akıldan üstündür .Aş sabahın iş sabahın .Ana gibi yâr.Akıl yaşta değil baştadır . gülene hayır etmez .Alışmış kudurmuştan beterdir .Az veren candan çok veren maldan verir .Başa gelmeyince bilinmez .Ahmak misafir. yukarı tükürsen bıyık .Ayağını yorganına göre uzat .Altının kıymetini sarraf bilir .Akacak kan damarda durmaz . ev sahibini ağırlar .

Borcun iyisi vermek.Dereyi görmeden paçayı sıvama .Çok bilen çok yanılır ..Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur .Ev alma komşu al Geç olsun.Büyük lokma ye.Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir .Dünya malı dünyada kalır El ağzı ile çorba içilmez . derdin iyisi ölmektir . büyük söz söyleme .Görünen dağın uzağı olmaz .Beterin beteri vardır .Borcun iyisi vermek.Can çıkar huy çıkmaz .El elin eşeğini türkü çağırarak arar .Bir elin nesi var.El deliye.Çivi çıkar ama yeri kalır . bende akıllıya muhtacım .Bir adamın adı çıkacağına. derdin iyisi ölmektir . çoban armağanı . der dostuna .Esirgenen göze çöp batar . güç olmasın .Damlaya damlaya göl olur . iki elin sesi var .Garip kuşun yuvasını Allah yapar .Çam sakızı.Deme dostuna.Fazla mal göz çıkarmaz . canı çıksın .

kurttan korkmaz .Para parayı çeker .Her koyun kendi bacağından asılır .Ölmüş eşek.Kaza geliyorum demez .Sinek küçük ama.Misafir misafiri sevmez.ev sahibi hiç birini sevmez .İnsanoğlu çiğ süt emmiş ..Kendi düşen ağlamaz .Kızım sana diyorum. gelinim sen anla .İş olacağına varır .İt ite buyurur. eceli gelen ölür .Son pişmanlık fayda vermez . bulduğunu yer .Oğlan dayıya.Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur .Misafir umduğunu değil. kız halaya çeker .Her işte bir hayır vardır Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır .Kötü komşu insanı hacet sahibi eder .Hasta yatan değil.Sakla samanı gelir zamanı . mide bulandırır .Parayı veren düdüğü çalar .Gülme komşuna gelir başına . itte kuyruğuna İyi insan lafının üzerine gelirmiş .Gülü seven dikenine katlanır .Sona kalan dona kalır .

Tok ağırlaması güçtür . • Ağac dibinden su içer.Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır .Yiğidi öldür hakkını yeme . • bezemez.Yolcu yolunda gerek . toxi terpetme. Adsız kişi tanrıdan qorxar. • adından qorxar.Yuvayı yapan dişi kuştur . cani çıxsa eydir.Yarım elma. • geri almaz.Zararın neresinden dönersen kârdır . düşman uyumaz . • Ağac Ağac ekene rehmet oxunur.Ummadığın taş baş yarar . kızı olmamış .Su uyur. züğürdün çenesini yorar . • Ac it furun yıkar.Zenginin malı. • Adam verduğuni Adamın Adamın adi çıxınca. bir de köti qarisi.Yarası olan gocunur .Üşenenin oğlu. toxluqdan qudurani saxlamax olmaz. • düşmeni – köti dili. • Acluqdan Ad adami • Ac ne yemez? Tox ne demez? • qudurani sazlamax olur. • Ac işletme.Üzümünü ye bağını sorma . • Ağ axça qara gün içindür. gönül alma .Zorla güzellik olmaz Ac gezmeden tox ölmex eydür. yoğurdu üfleyerek yer .Sütten ağzı yanan.Yola giden yorulmaz . • gerek • Adamın yüregininen dili bir olsun Adli kişi Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari. • . adam adi bezer.. • Adam adi ile tanınur.

qırağına bax-bezini al.yıxılanda baltalı da. • Arkadan vuran namerddir. yoxsa bene can qoymaz. satan yanğıldi. • Ağlamiyinen gülmax baci-qardaşdur. ağzıma quyrux. • qaynar. • Asıl azmaz. • memeleri duva edermiş. el ögse al da qaç. • yoxsa. • Al qapide. • Ağır qazan gec Ağırmiyan baş yastux istemez. vericiyim. Yoxari Aş ol. • gözmi çıxarur? • Artuk aş ya qarın ağrıdır. • kamğayi yel qaldırmaz. keş ol. • Ana kimi yar olmaz. • Ağzan sığari lukmayi al. • • Arasan-bulursun. yat qapide. Arif adam Anasının qız vaxtını söyliyer. • Anasına bax-qızıni al. • Armudun iyisini Artux mal meşedeki aviler yiyar. Ağır Ağılli gördüğuni. xoşun işine qarışma. • Ana qısmi bedva edende Allah demiş – çalış. • Ağır qazan gec qaynar. • Anam-bacım kimdür? – Anasına bax Anandan izinin. işin Ağzının aşi degül. • Allah bin dert vermiş. baltasız da başının tüni keser. Amanata xeyanet olmaz. • Al qoşovi gir axora – yağurli mal qucunur. bin bir de derman. • • Allahdan buyrax. • Allah Alan vurdi. axıldan ceyizin olsun. derdin yitsin. • Ana qızına taxt vermiş. qulum. • Anasının sevgülli oğli çoban olurmuş. sat qapide. axılsız eşitduğini söyler. • asılsıza düşürtmesin. • Alışux ağzın tövbesi yoxdur. • Ağlamayana meme yoxdur. bal kokmaz. • vermiş. • Ara sözü ev yıxar. heppisinde ucuz. ya baş. • babanın qedrini bilmeyen bişqasının ne bilir? • Eyi komşim. • terif istemez. • . • Ağzımın tadı tuz. • Allah möminlere her şeyi bağışlar. • Aşaği tüfürürsen – saxal. • Araya giren – belaya girer. baba qızına baxt Ana- Ana-baba olanda ana-baba qedrini bilürsün. • Ağla. Asılsızdan kerem gelmez. • xidmetçinin cani. • Ağantn vari geder. veten kimi dövlet var. • tanasıni al. • Anasi qızıni ögse – burax da qaç.

düşmen kimi bin. • Atılan ox geri dönmez.. • Axılliynen çekişmax ceyilinen halova yemeden eydür. • qorxan meşeya getmez. biri de geldi tabani cırux. • qassad. • Aşığa sinek sesi saz gelür. gör bir sene Ayda yilde Axılsız baş elinden sefil ayax neler çekiyer. • Axar su geder. • edende buyuxlari amin diyarmiş.tüfürürsen – buyux. oroc tutar. Atın ölümü teki arpadan olsun. • bazannda eşşek satılmaz. • olur. babalux etmax çetindür. namaz qılar. • Azan quşun ömri az olur. İşı yox. • nadan dostdan yaxşıdür. • olur. • Baltada var ise. • At olmayan yerde eşek de atdur. • qarın. • Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler. • • Ay variken. • Azi bilmiyan çoxi heç bilmez. • Ata dost kimi bax. başla geden gelmez. Ayağıma yer edem. qalmaz. deli bacayi aşdi. • Baba Baba olmamış baba qedrini bilemesin. tütünün düz çıxmasına bax • Balta ağaci kesmezdi. meşenin xeberi yox! • Avlu çürür. sapda da var. oğul da oğul olur. • Ayvaz – Ayın on beş güni qaranluz olsa da. sapi ağac barmaği uzun degil. • Atın izi itin izine Atına baxan ardına Aviden Ax. deli dostdan qorx. • Axılliye qırx gün deli desen deli Axılliye hesret qaldım. • Axılli düşmenden qorxma. • Avi meşeden küsmüş. • Baba qısmi bedva Baba olmax qolaydur. • karışmaz. • Aşıx gülegen At At Atda Aşi yox. • var? • Babamın evi uzax olsa. yigitde burun. • Ayaxla geden gelür. benim Axılli düşmen. • kisem. dertli söylegen. • baba olsa. • Az idi arux-urux. • Baluğun emri sudan . borc çürümez. on beş güni aydınluxdur. nasibli yiyer. yıldızlara ne minnet. minnetsiz yesem. • bir namaz anide şeytan qoymaz. • ne edem. • yerine eşek bağlama. hep bir hesap. • olmasaydi. ögünmeye ne Bali Bacanın egriluğuna baxma. • baxmaz. • Axiretde qomşi hexi sorulur.

• Baxmaynan ögrenmağ olsa. • dükan açılmaz. suya tayanma. • getir. • Boşluğun belasından söz çox olur. • Bize de bir gün toğar. Dokkuz oğul bir babayi besliyamaz. • Bitmez iş olmaz. • Başxasını çaruğun Başxasının elininen tikan yolma ki. tezek yığmaya. böyük suda Bögünün yarıni var. • Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur. sabır Bir insan ataş olsa da Bir müşteriye Bir Bir günün begliğu de begluxdur. begenmeduğun ne? • Behşiş atın dişine bakılmaz. • geyen tez açmur. qaraya Bazısi arar – bulamaz. • . • Bir ayax sen gel. • Bin gör. • bazısi bulur – yiyamaz. it de qesep olurdi.çıxanacandur. • Beg deduğun ne. • Bir Bir baba dokkuz oğul besler. • Bekliyan beg olur/Beklemiyan qul olur/• dögerler. • Beglere inanma. bir al. iki ayax ben gelem. • qaftan geyse. • Beşiginimi yügürümişin? • Bin qula yalvarmaxdan bir kere peyğembere selavat Bine bir söyle. • olanda biri su olsun gerek. • baltaya sap ol. • Bayaza bayaz diyarlar. • olur. “xeyirli olsun” diyarlar. Bayazın adı var. bire bin söyle. • Bir bilmem bir Bir gelen bir daha gelür. • Bekliyana verürler/Beklimiyani Beyaz at arpa yemez. • Bir axilli baş bin başi saxlar. • Bin tedbiri bir teğdir pozar. • dünyayi yakamaz. Gelin getdi Boğulsam da. • yumurta. qaranın dadi var. • Bir köçmax – yüz talanmax. • qezayi qurtarur. • boğulem. “hayıf sene tikan” Bataxluxda çırpınmaq Bay Başxasının qaşuğinan qarın doymaz. “nerden buldun” diyarlar. yoxsul geyse. • Bir bilenden qorx. • et. oni de dürte-dürte. • Bir bişi – qırx kişi. • Bayaz atinen cehil ağaya qulluq etme. • Biri od Bismillah demeynen donuz bostannan Biz geldüx gelini görmeye. bir de bilmezden. • olmaz. • Bire yeten ikiye da yeter. • çıxmaz. • qara. • Bar veren ağaci kesmezler.

demeduğini geder-gelmeze yolliyar. biri qısadur diyar. • Çocux teregi. • Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda Ceyilluxda odun Camiden de qaldi. böyük söyleme. çamura basdi. Degirmana su nerden axduğun ögren. tatli dilin olsun. Çemberin çek-çuki gendine qalur. qocalanda ye aşi. • el demişdürler. • Degirman bilduğini Dedugini diyer. • bir soxaxdayım. • Çox Çoxi iştiyan Çürük iple quyuya Çıxılmaz Çalıncı her keşi çalıncı zanar. • Ceyulluxda daş daşi. • Buğda – etmegin yoxise. • dirgana dözsün gerek. • . • quyruğuni kesme.yarınin bir xoş güni vardur. boynuni uzadur. boyun görünmez. • yığsan. • derdi olur. • qalmaz. • Dadli-dadli söyliyer. • Degirmana giren çaqqal. • ortadakına deger. • Çıxmiyan canda ümüd var. selin ögüni keser. • Daveye bürc lazım olsa. • Çuvalduza yumrux vurmazlar. Böyük başın böyük Böyüksüz evde Bulanux Buna Böyügyni tanmıiyan allahıni de tanımaz. qocalanda qur qazan. çağrılmiyan yere ayax basma. • mindersiz qalur. • Bulutdan nem qapiyer. tana merek qurtarur. Çaliden aldi. aci-aci Davada ağac Dağda qurutdan. • • Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur. • Çağırılmamiş misefır Ceyulluxda para qazan. • Çürük taxta mux götürmez. • Çox ağliyan ulusini bulamaz. • Çox ögülen çürük çıxar. bağda tutdan olma. • Çoxi gören aza qayil deyil. • soyulmaz. • yiyar. • Çamura taş atma. yüzüne sıçrar. • söker. • eder. • Çeken öküze vururlar. • enilmez. • azdan da olur. • Çingeney altun qefese qoymiş. • söyliyen çok yanulur. • bereket olmaz. • Böyük luxma çeyne. • Çik yumurta Çobansız tavari qurd Çogunun yanında atın Çor diyana sen can de. qocaluxda titremezsin. • • Çağrılan yerden qalma. medreseden de. • suda boy verme. biri uzun.

• beş günlüxdür. • Demür nemden. yitirmax çetindür. • Derdin derd bilene söyle.Degirmançi ac qalmaz. döşi xocaya. • mindersiz oturur. • güc ver. • Derd var deler keçer. qariler merdivan Deve Deşi xocaya. • Dünyaya ümidinen yemişler. bize de bir . • Derdini gizleden davasıni bulamaz. • Delinin etiğuni haxilli etmez. • olur. bögünden söyle. • Dostun yoxsa – ara. • Deyilen söz geri gelmez. • Dünya yalan dünyadur. • Derd adama selinen girer. göyde toy var. • Deli ağlamaz. • düşmen ayağa. derdli gülmez. • Dost daşi keti deger. beşi de qara. Dünya Dünya Dovuzun bitini elen alma ki. dermansız da qalma. • Deli demiş. • Dilen zor verme. elinden gelmiyen işe tolaşma. tapanda – qori. derdli söylegen. qar olur. • Dost arasi pak gerek. yeddide bir başi xocaya. • Dünden söyleme. • yansa. • Derin bulax bulanmaz. • Dermene inanma. • Dilen güc verme. • Dögme kirase qapisini. Dost gelen güni bayram Dostumuz dost olsun. • Demüri sicax-sicax dögerler. Derd var geler köçer. • ararlar. Dost başa baxar. • sevgiler. • Derd bir olsa ağlamaya ne Derd derde oxşamaz. saxalimi yoliyer. • düşmenimiz kor olsun. elen zor ver. • Dost yolunda tufan olur. • dögerler senin qapini. • Diş çeynemeynen qarın toymaz. • görünce degenegini saxlar. bir xorum oti yanmaz. Dizimde oturiyer. • var. • Deniz olub taşma. • Deli deliyi Deli Deliye gülegen olur. işen Dilin gemügi yoxdur. insan qemden çürür. • Deveden böyük fil var. • düşmen güldürüb. misxalinen çıxar. • Derd bulmax qolay. • Dertli gezsen tez ölürsün. • Deseler ki. • uyan deli olur. başarı çıxar. • Derdi çeken bülür. • Devetsiz geden xurmay seçmez. • Diyerler zamaninen hep unudulur Dost acıdıb söyler. haxilli de inanmiş.

• Et gömüksüz olmaz. • tezesi olmaz. • El keçduği körpüden Elden geden ele Eli Elinden Elden olan gözden olur. • yiyar. • . &quot. • de keçer. • tezesi olmaz. • Düşünmeyıb oturan Düz söz qıhıncdan El Düşüne-düşüne görer işi. • El atına binen tez ener. • Eski yırtılmasa Eşegi Eski pambukdan bez olmaz. • El sözüne uyan evini tez yıxır. • Enişden gene yoxuş eydur. • Er qaxaninen er evlenen yanğılmemiş. etdiğunden xeber ver. • sen de keç. türk ölünce Eringenin qazancını it yiyar. sonra peşman olmaz kişi. • Ereb toyunca yiyar. • Ele uyan evsiz qalar. xurma ne Etinen dımax arasına girme. • satdım. • tadur. • El ağzi – çuval ağzi. • El için ağlayan gözden olur. • Eski düşman dost olmaz. su gölden. • qoy. ati Eşek ne bülür. • Düşman ocax başında. çubux meşenin. eksi düşmandan dost. el El El eliynen tikan yolma. • Elinen açılani dişinen açma. demekden qurtuldum. • gözi terezidir. Esgi yırtılmasa. • gelse. • gelmez. Eringenden gene axsax eydür. • keskün. • Esgi şehere teze nırx qoyma. • El atduği taş uzax geder. eski dost düşman olmaz. • Edecağından söyleme.hoş&quot. • Eliaçığa allah kendi yetürür. • Enemeduğun yere çıxma. • qalxarken ayıblanır. • Eşegin cani yansa. • yaxasıni – bit.gün toğar. • Etmeki Etmegi tek yiyanın boğazunda qalur. • Etmegin çoxuni yetimin ögüne Etmek ögüci olma. • Eşegin ölümi ite dügündür. gene eşegdür. • egri hep düzluxdan söyler. • ağzınnan quş tutulmaz. • Emür paşanın. yazıx sene tikan derler. • Etmek elden. • Elinen gelen derd dügündür. • Eşege atlas-çul vursan. • Düz söz baş keser. adami bir qaşux suyinen boğar. • El ağzi faldur. • de dönüb yüzi. • El eli yıxar. • Düşmen etek altından çıxar.

• quzi. dilin çek. • Evdeki bazar çarşide keçmez. • Göke direk yox. • Evinden çıxan ev qeder yıxılur. • on bir dediler. öküze biçax vurulmaz. • Fitneden Fuxara kendi çıxışıni bilse oger. • gülmez. kötisi rezil. • Fağırın ahi. • Gölgesinde yatacaq ağaci budama. • Fikirleşmenin axri deliluxdur. • Geder bağlar qorasi. Gelen gedene rehmet oxudur. qalur Gelen gedeni aratır. birini de artuq ver. • Evvel-evvel qapaz çalan uçamaz. • Ev üstüne ev olmaz.etmekçiye büşürtür. • Gec buldum. Fağırların Eziyyetin ben çekdim. yerdeki çuxuri görmir. eylik göresin. • Gökde yıldız ararkon. fuxara olmaz. tez yüyürtdüm. • Eyluge Ezelden gülmiyan sonunda da Ezizim ezizdür. • yüzler qarasi. dişerde Ev yıxanın evi olmaz. • Gendini tanımiyan allahini de tanımaz. • Ev alma. • Gec olsun. alanda qomşi al. • düşgüni/Bayaz geyer qış güni/Zenginlerin azğıni/Kürk geyiner yaz güni. • Ey söz demür qapiler açar. endürür şahı. • • Gezağan qari iki evi viran edir. • Gelin inek sağamaz. • uzax tolan. • güc olsun. qızın da Gendinden yoxarilere egridur diyar. bir az de aşağilere bax. sen get aşinen. • Gelende “paşam”. • baxma. degirman tozsuz. • . • Gökden on iki alma düşdi. • Eylik et ki. • Gendi gözel yox. Göl qızdan çarşi – bazardakı loti eydir. • Evde bülbül. güleyen golse daşinen. • canım ondan da eziz. • Gelin oldun. qelbi gözel olsun. • Ev sözsüz olmaz. • kötisi. • Eyi evlad babayi vezir eder. kövünden çıxan köv qeder. bir da sabur et dediler. sefasını eller. • eylük olsa. • Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur. gedende “ağam”. • Ev tanasından öküz olmaz. • Fite uyanın evi yıxılur. Gezeğan gelinnen. havli Gelinin eyisi olmaz. Fuxaranın gozi tox olur. • • Gedeni tutmax olmaz. • yerinde su eskik olmaz.

• Her yerin kendi adeti var. • Gören göz yol aramaz. • Her gün Her keş Her derdin bir dermanı vardur.dögül. eşitduğan inanma. • Iştiyanın bir yuzi yara. lacordiya qaldi işi • Her keş kendi derdine yanar. deli söylediğuni bilmez. hem Her taraxda bezi var. • Gövül omduğu yerden küser. • Hayinen Hazır aşa Haxılsız baş. • Her keşe gendi Her öküzi Her kövün soğan toğramasi başxadur. Haxılsız kişi paray neder? • Haxli kesenin qapisidür. savux suya Hersin çıxıyer. hem gücli. • böyükluğunda. • ömürden gediyer. • Hacdan gelen ben. • gösterme. • aşi tez bişer. xeber veren sen. • Her esen yele uyma. • Hekim kımdür? – başa keçen. savul geri. vermiyanın iki İki qarili evde dirlux İki gövül bir olsa. • Hayinen gelen. • Günleri sayduxca uzanur. • bir çomağinen sürmezler. • Her işi qurtardide. • Gördün deli. • Hax batil olmaz. Gözünde yaşi var. • üzi. • Hers gelür. burnun dişle. • Her qari kendi evinin hem quli. • kendi babmi bulur. • • Haxılli büduğim söylemez. • Gul tikansız olmaz. • . • Gözele göz deger. • Veteni ezizdür. • qelbe söz. • Her xeberi çocuxdan al. • Gözel sevmeye töbe olmaz. • Her zemiden Her sılığa uyan tez döner. huyunen geder. • gir. samanlux da saraydur. • Gözel Göyduği ipek.Gördüğün qoyub. • xanımidür. • Görmemişe Gören göze kül sepme. • gelen. • Hem suçli. tasinda Güne göre kürkün gey. • Haxıl başın Hava geçen yerden suda geçer. • Işi yari-buçuk görme. görmemişden eskük etme. • qaralur. göz qaralür. vayinen geder. • tik qaşux. • aşi yok. her başdan bir axıl. • Gövül ferman dinlemaz. neynar traş? • Haxlan keçen başan keçer. yeduği kepek. • bir taxıl. • Gözi ancaq toprax toyurur. hers gedür yüz Hersin çıxıyer.

• Kimin mumi sabağacan yanmiş? • kişi ne etsin ki/Yokari assa his olur. • Kimi bildisem haci. • Karibe bir salam bin altuna deger. • tutulur. • günlerin harmanini sovurma. yiyanda azinen ye. • Kamil ögren – it dili olsun. • Karib kuşun yuvasini allah yapar. saman teper postan. • qocalsa da. • İt ile çuvala girilmez. öküz buynuzundan İpe un sariyer. • Kime ne Keser kendi sapıni yonmaz. • seslesen oni eşidürsün. • • Kişi olan sözünde durur. • İt qışi çıxarur. buyuxdan saxal iyidir. • Komşinin quzusi komşiya koç görünür. kendinden bulur. • İşliyanda çoxinen işle. tana sevmez. Koç nereden olur-olsun. • İtin İt İnsan İp qırılduği yerden bağlanur. • İnsan sözünden. • İlk baxtım – altun baxtım. • İnek öldi xab kesildi. • ölumi gelince çobanın degenegine sürünür. • Kedi cigere yetişmezse. • yurdun qedrini qonduğun yurdda bilürsen. • Kor odur ki. allahı vardur. • Kesilen baş yerine gelmez.olmaz. qabuğuni begenmiyer. • İlk vuran oxçudur. yürek qocalmaz. • Kefenin cefı olmaz. • Karyıli – varyıli. düşdüği quyuya bir de Köçdüğun Kosadan buyux iyidir. • İnek almaz. • Komşuda pişer. amma derisi ne çekir. • Kişinin hörmeti gendi elinde azdur. • Kediye neynir ismarlamazlar. • Karibin boyni bükük olur. • İnsan evledi dünyada tek olmaz. • İnsan insanan yük olmaz. • Kendi düşen Kesdeneden (şabalıd) çıxmiş. • Kor degenegini bir kere yitürür. • Köç-küçe tayandi. • İnanma dostan. boynundan çıxdi xaçi./Aşaği qoyşa pas olur /Vurub öldürse yas olur. orucdur deyer. • Karibin kimsesi yox. • Kimsenin ahi kimsede qalmaz. bize de düşer. quzunun sesi avluda duyulsun. • Keçen Katıksız etmek boğazdan keçmez. cüt olur. qırğın yeni . • düşe. • İnsan ne bulsa. • ağlamaz. • ölür de sahabi çıxar.

• • Misafırin rizi kendinden ireli gelir. • qulax ardi et. • Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz. • Lafla peynir gemısi yürümez. eylik – iki başdan. Qız olan yerde igne . beg Oğlan olan yerde oğurlux saxlanmaz.oyandı. • yeri. • bilsen de. ne başxasına yedürür. • Küçükler suç işler. hem düşmendür. meslehet senin. • olmasa eyin qedri bilinmez. • Misefir üç günluxdur. • Ne ver. • oldum sanur. • düşmez. • Oğlan doğurdum-oydi beni. dönmez geri. • Köv üstüne köv olur. ne yavaş ol basıl. ne de peşine get. • Köti adamnan dert eskük olmaz. • Nere gedirsin. serxoşi gösterdi. • Mal senin. • Külden tepe olmaz. • Köti it ne yiyar. köti Köti Köti sözi Kövül Küçük insan düzelmez. • Köşe taşi yapiden Köti hava düzelür. • Kölgede biten oğacın meyvesi olmaz. • Merdivani Malının yanında saabi gerek. babasi gerek. • Nesibe zaval yoxdur. • Köti söz sahabınındür. • Mal Lafdan gümrük alınmaz. • Namus geder. • Küçük kövün böyük ağasi. • Ne çabux ol asıl. • Meyvali Meydan bulmuş. • Namusi altuna degişmezler. oranın arabasına binersin. oğli yoxsa da. • Oğlan evlenür. • adama hem dostdur. at bulmamış. ne Ne qeder Ne Mum dibine işıx vermez. Laf kiseye gırmez. • Mezar taşiyla iltifat Misefir evin yaxuşuğidir. • şarvara yamax. yoxdur onun belli Ne coraba yamaxdur. gene bir bilmişden sor. • Nesibinde varise qaşuğan çıxar. qız doğurdum-soydi beni. • daş baş yarar. • ayax-ayax çıxarlar. at bulmuş meydan bulmamış. • böyükler bağışlar. • ver. • olmaz. • Mollanın deduğuni de. ne de peşine get. Meyxaneçiden şahid iştediler. • Kövülsüz sevmenin gözsüz oğli olur. • umduğundan küser. ev üstüne ev olmaz. etduğuni etme. • Mermer – ey daşdan. • ağaca daş atan çox olur.

• Qanliden uzax goz. • o qeder biliyer. • Peynil-etmek yemesen. • Qazan qarasi geder. • Ovçi ne qeder biliyerse. bayılmaya da razı olasın. • Qeribin dosti olmaz. • . ayurdum Oğul babasına göre süfre açar. • can qurtatur. • Qarnın toymiyan Qarili-varili. • qarasi etmez. • Qaraya bayaz Qalan işe qar yağar. • Qarisi küti olan adam tez qocalar. Qalan işe qar yağar.gizlenmez. • Paran vardur. sırıt. vay qalanın halına. çerşi-bazar senindür. • Qari var – arpa ununnan aş eder. • yerde acluğun bildürme. • Ölum ile öc alınmaz. • eder. • allah kerimdür. arxada qalan Öpülecek yüzi tüfrülecax Papaxçının Önüne baxma. • Önde geden yorulur. • Qeribin kimsesi yox. paşanın cani çıxmiş. kimse demez ki. Ölen Ölü Oxlavısız tutmac olmaz. allahi vardur. • muma. diriye gülmez. • etme. • Öküzün çekdüğüni qayışdan sor. Delisi olan her gün ağlar. • komşim oldi. adam yüzli qariden elheze. • Oğlum oldi – gülüm oldi. sonuna bax. • soyulur. • Oma-oma döndüm Otuz iki Onde geden yorulur. • Ölümden başxa her şeye Ölümi Ölümi göreceksen ki. Paran yoxdur. Paşanım işi de poşaya düşarmiş?! • Paşanın varı getmiş. • Qelemin ucunda qılınc güci var. • Qarsisiz ev – susuz degirman kimidür. • yiyansan. • papaği olmaz. everdim – elin oldi. • gözünde yaş olmaz. • deyilmez. yüz Qembersiz dügün Qaşuğinen aş verib. • Qapiye geleni qataxlamazlar. sapinen göz çıxarma. avi de Öküzi buynuzundan. • insani sözünden tutarlar. • Papaği keçi derisinden. • olmaz. • Ölünün yüzi serindür. qari var – buğda ununi daş Qari yüzli adamnan (kişiden). imam evinde aş olmaz. xeberi yok gerisinden. • olan bir gün ağlar. • Ölüye ağlamaz. arxada qalan soyulur. • çare var. • dişden çıxan otuz iki mehelleye yayılur.

bir Qırx oğri bir çıplaği Qırx yillux yanux Qız evinde danqurQız Qızıni Qırx illik balığa üzmek ögredir. • Sabax qismetini kimseye verme.duz yükü. • Quri qaşıx ağız yırtar. • gün tövbekar. • Sabax naxıra. ya Qoca kafır Qorxan Qismetden artux yemek olmaz. • dunqur. yarar baş. • Sağır eşitduğini. • Qırmızi gömlek gizlenmez. • Qutli gün toğuşundan bellidür. saymiyanin Seadet qapiden girende. • Quri ağaca qan Quri Qoyuna çoban – tarlaya sapan. • Qızi kendi – kendine qoysan. • misliman olmaz. • Saymaduğun taş. gene bizim Sabur eden her şeye Sağ baş yasdux Sabur eden her şeye ulaşur. • Sağı soldan baxıb söyle. ya halvaçıya. • yükü. • Sadağa veren eller derd görmez. • gizlenmez. • Quri selemi yel alur. axırda da tokmük vurdi tağıldım. • göze çöp düşer. yeddi bayramda söylerler. axşam axora. • Qurban olem tipiye (küleye). şalvarı başxasında. • Qırx qurda bir aslan ne yapsın? • Qız beşikde – cehiz sanduxda. • soyamamış. • dögmiyan dizini döger. • davxılçiye köçer. oğlan evinde xeber yox. • sultani. • Qırmızı gömlek Qırx gün günahkar. • qara cocux. • . • Quduzun ömri qırx gündür. yeddi toy. • Qoçun buynuzi qoça ağırlux etmez. gendi getürdi qapiye. • qırğına düşdüx. • Qurumuş ağacın gölgesi olmaz. • Sağıldım. • Sanat altın – bilerzikdür. • Qılıncsız Qırıx etmek birleşmez. • Qız sabahi-qala sahabi. • Qorxax bezirgan ne xeyir edur. ne zerer. Sakın. • ulaşur. • Qızın qövli bende. • sürtme. • eylanmaz. • torbaynan at bir kere tutulur. • yaşasın. • Samannuxda kedi bin yil Sayanin quliyam.Qeza gelende geliyerim demir. • Sabonnadux suya qoydux. kor tutduğuni buraxmaz. sağıldım. • iştemez. • Qılınc qınini kesmez.

• Senetine kim xor baxar. iki dişli Sevme seni sevmiyani. • Sözi yerinde söyle. • Sükut atın tekmügi böyük olur. • Sert olma. eller biliyer bin-iki. • Sevenin gözi kor olur. • bulandurmaynan balux tutulmaz. • Tatli suyi kim içmez. aş bütürür. • olmayan sufrada yüzi olmaz. söyledene bax. söz var el için. kökden Sinek murdar Son biliyen bir- Senden ötri xasta olana sen öl. • iki. bu da geldi üstehıx. • Suya düşse quri çıxan oğuldur. • Sivri başda axıl durmaz. • Söz sözün küsküsidür. • geder. • Şeytanın dostluği dar ağacına Tağın da derdi tağ Tarlada izi Tac olmaynan şah olmaz. • Susuz ağac meyve Suyi qoyub ataşnan Şefteliden bağ olmaz. • Soylu soyuni yuturmez. • Tiken battığı yerden Tilkinin bazarda Tek ayranın olsun. • Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gerek. yürek bulandurur. • icin. • vermez. qulax iki. • enen hürise. söz var el için. • Şeytan getdi. işe gelende xasta. • Seni senden sormazlar. • qederdür. tas delux.sefalet bacadan çıxar. • Su geder. • elden sorarlar. boynuna torba taxar. • Tatli dil yılani deşiginden çıxarur. sinek Bağdaddan gelib qonar. • Tilki tilkiye diyar. bene de yelek. söz var. çuxuri bulur. tilki de dönüb quyruğuna. • qarise. merd ol. qum qalur. • düzüni cocux diyar. söz var delür geder. eller biliyer bin iki. • Tava delux. • Su kimi ömrin olsun. • Söz var ev için. meslehet Söz var ev Söz var gelür Söyliyene baxma. • dequl. • Sözin Su Su Söze gelende usta. • oynama. • soysuzdur. • boydadur. • Sımarlamayinen hac qabul olmaz. soyuni yütüren Söz bir. • Sene ton çıxsa. meydan bize qaldi. • geder. • . • Sen biliyen bir-iki. • Sözin gerçegi yerennüginen deyilür. baş yütürür. • iki. • çıxar. • Söz var. Sev seni seveni. • Söz bir.

• gözi ile at al. yaxın gelme-qoxun gelür. • Xastalux şaşurur. • Toğri olan. • Toğri geden Toğriya allah Topalinen gezen Toxun axsamayi ögrenür. • ögüne aş qoysan. • Xalqa quyi qazan kendi düşer. imana geldim. • Tovşan ne küçük. oni da dürte-dürte. xoş Tuz-etmek Türk Türk Tutulmiyan oğri – begden toğri. gözlerime qan geldi. her kişiyi toğri sanar. • Türk zoppasi görmemiş. • Xain adam qorxax olur. • Var-dövletim yitürdüm. yox da daşdan qevidir. • Veten hesreti çekdim. Var başinı gizlemez. turduqca bezer. • canımi Vetene yetürdüm. • atının samani bol gerek. • Türk geden yere bereket gedir. • yardımçi. • Topal eşşeginen karvana qoşulma. • Türk sögduxca qızar. • Türkün sonraki Ucuz veren tez satar. • Xasta. • Vaxtıni yitüren bextini yitürür. isınen kımı seni sancar. • ölümdür. • getme-canım çıxar. çorbayi Xastayi buza Vurğudun bir yumurta. • içinde olmiya. • Toydan sonra nağara. • Tuzsuz aşa şoker de qoşsan tadi gelmez. • qoymaz tasda. • Varlının xorizi da yumurta qoyar. Vetenime Vetene geldim. • Ustadıni xor gören boğanıza torba taxar. • . • Toğmaduğun oğlana ad qoyma. qulaği ne böyük. ölüm yıxar. vay ona ki.ne işi var? • tolaşmaz. • elegini asmiş. orgen Ununi elemiş. • dostluği pozmaz. kepegi qaçiyerdi. • Vetenime geldim-imana geldim. • para bulsa tavara verür. • Veteni sevmax imandandur. tavuği de. bin türli behane bulur. • qovuşdum. • Uli gözi ile qız al. • Veten-veten deyip sızladi yürek. • Veren eli kemsezler. • Vaxtsız öten xoruzun başıni keserler. • Xalq gözi terezidir. • axli bende olsa. cesedime can geldi. • Türk şerlünin qulidür. Uzax Unu uçiyerdi. • geldin Bayram ağa. • Uzun yaşın axri gene Üşümüş yilani qoynan qoyma.

• Yetim xırsuzluğa çıxar. • dügün elinen olur.yollamazlar/Aşığı söze yollamazlar. xeyir gelsin Xırman yelinen. namusli qız eydür. qışın sicax yemeginden eydür. • Yürek şüşe kimidür. • Xırmana giren posrux dirqana tayanur. • Yazılan yazi başa gelür. • allah demiş ben nerdeyim. kor Yazan Yalançının quyruği peşinde olur. • Yüksek olma. • Yaxşi niyat yarım dövlet. • Yurdundan sürülen yurduna Yuxliyan yilanın quyruğuni Yügrek at yemini kendi arur. • Yaz qışından belli. • da Bedel. alçak olma. bilen varmaya-varmaya yad olur. • Yatağan arslannan gezegen tilki eydir. • Xeyir say eşine. qışda yorğansız. • başına. eşşek Yumurtanın atın ne yoldaşi. • Yalançının yeminine inanma. • yorulur. • bitmez. • Yuxi yastuk iştemez. • eşşege samannux. ay ilk axşamdan Yigide qırx günah azdur. . • Yumurtadan yüng qırxılmaz. • Yaralının derdini ne bülür yarasızlar. pozan da Bedel. • Yapmaduğun gövüli qırma. • Yiyan bilmesa. • sansından pay oman cehennemluxdur. • Yağ taşanda Yalançının ipinen quyuya enmax olmaz. • Yoxsulun bayla ne qardaşi. bulunmiyan qız olsun. • Yolsuz geden tez yorulur. • kepçenin bahası olmaz. • gele-gele biliş olur. qonan köçer. • Yetim demiş ben gülerim. basa-basa yere keçürürler. • Yilani yarali buraxmazlar. • Yaxın adamın yoldiğu saxal Yaxşuluğa yamannux. vura-vura endürürler. • varınca ağlar. qırdın. qız qardaşından. • Yazda ayransız olma. • Yigidin başna her iş gelür. • Yolundan çıxan tez Yoxdan kosa yaxşidur. • Yüksekden baxan alçağa tez enür. • toğar. Yel esende yelleniyer. • Yügrek at qemçi işletmez. • içar. • Yiyan Yeyilmemiş aşa dua qılınmaz. toğriyan bülür. • Yazın yalağı. yol görende yollaniyer. • basma. Yad Xeyirsiz oğlannan. • Yigidim sağ olsun.

var ise.yapamazsan. • yeyilen baldan tatlidür. zurnaçi başi ol . • ovada yoluni şaşurur. • bir bilenden sor. • Yüz bilsen de Yüzger esmese Zamanaya bax. aviye qaval çaldirüyer. • yaprax oynamaz. • Zehmetinen yeyilen aci soğan. • Yürüş vardur ki. yoxsul düz Zerelin yarısından da dönsen xeyirdür. • Ziyankerden qeza eskik olmaz. • Yüzen gülen arxadan söyler. duruşdan beterdür. ondan su um. • Zorun Ziyada xarçlamax mekrüfdür. • Ziyade xarçlamax mekrüfdür. • . minnetinen Zengin arabasıni dağdan aşırur. • Yüzüne bax. • Zorinen gözelluz olmaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful