Alım satımla uğraşan kişi, müşterisini bulmuşsa elin deki her malı satışa .

sunar Bir kimse, önce yakınlarına yararlı olur. Çocuk soyuna, ailesine çeker; çırak .ustasının yolundan gider .Çok az yararlar için kişilere ya da canlılara eziyet edil¬memelidir Cömert fazla para ödeyerek herşeyin iyisini satın alır. Cimri, cimriliğinden, az paraya kötüsünü alır. Ama az pa¬rayla alınan çabuk eskiyeceğinden tekrar tekrar ayrı şeyi al¬mak zorunda kalacak, sonuçta cömerdin verdiği kadar para .ödeyecektir .Yetenekleri sınırlı kişi yükselemez .Yolculukta akşam ulaştığın yerde yat, yoluna sabah devam et Çocuğun bulunduğu yerde birini çekiştiremezsin, çünkü çocuk, bilmeyerek .bu sözleri başkalarına aktarabilir .Ağır başlı insanla, hafif insan davranışlarından belli olur .Azlık olan yerde, iş de, uğraşma da az olur Bir işi bilen, o işin ustası olan kişi, hangi koşullar içinde olursa olsun işini iyi .yapar Bir işin yapılışıyla ilgili olan kimse, o iş üzerindeki eleştirmeyi kendisi için .olmasa bile üzerine alınır .Bir sıkıntısı, gereksinimi olan kişi ancak onun gideril¬mesiyle huzurlu olur Çiftçilik yapanlar toprağa bağlar. Bağcılıkta iş başın¬dan uzaklaşmamayı, .orada kalmayı gerektirir Çocuk olan yerde, devamlı olarak onunla meşgul ol¬mak gerekeceğinden .dedikoduya vakit kalmaz

Değerli kişi, herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin .yaptıkları etkisiz kalır Elden gittiğini sandığımız şeyle ilgimizi kesersek, uzaklaşmasını kolaylaştırmış oluruz. Oysaki, çalışarak, uğ¬raşarak onu geri getirmemiz belki .mümkün olacaktır En sağlam iş çiftçilik ve koyun yetiştirmektir. Başka sanat ve mesleklerin .önemi yoktur En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Arıcılık .ve sebzecilik gibi işler eğlence sayılır Her nesnenin değerini anlamaya yarayan ölçüm ayrı¬dır Bir nesne için .kullanılan ölçü, diğeri için kullanılmaz .Her şey, onu gereği gibi kullanmasını, ondan yarar¬lanmışını bilene yakışır Karnı aç olana, karnını doyurmadan ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın .yine uyuyamaz, rahat edemez Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır; başkasının malı .olsa da Kızını isteyen kişinin işini, gücünü, tutumunu iyice öğrenmeli, karan ondan .sonra vermelidir .Kötü kişilerle kötü yerlerde dolaşan kişi kötü huylar edinir Ne istediğini bilen, bunu yerinde ve yoluyla söylemek¬ten usanmayan kimse .aç kalmaz, isteğine ulaşır Ölümcül hastanın bile iyileşeceğinden umut kesile¬mez belki şifâya .kavuşacaktır .Satıcı elinde ne varsa onu satar -

Temelinde, bozuk olan şeylere, birtakım desteklerle, çabalarla büyük bir güç .kazandırılamaz Ufak tefek kişiler, olduklarından daha genç görünür¬ler .Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi çaba ile yetenekli kı¬lınamaz Zenginliğin, yüksek mevkilerin getirdiği pek çok da zorluk vardır. Orta halli .bir yaşantının sıkıntıları daha azdır .Adı kötüye çıkmış bir kişi, yaşadığı çevrenin de adını batırır .Bakımını yaparsan bağın güzel olur. Ayrıca bağla uğraşmak bir eğlencedir Bazı insanlar, kendilerine zarar vermeyen "bir kişinin, başkalarına zararı olsa .da ona göz yumarlar .Göz alıcı giysi giymiş güzelin isteklisi çok olur .Her işin kendisine özgü yolu yöntemi vardır .Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir Herhangi bir şeye karşı aşırı düşkünlüğü (tutkusu) olan kişiler, elde .ettikleriyle doyma, yetinme bilmezler Kalın kafalı insanlar bir konuyu geç anlarlar. Tembel kişinin elinden iş geç .çıkar Kötü bir insanın yarattığı zararlar, yalnız kendisini et¬kilemez. Kötülük yapanın durumuna, etkisine göre eve, ma¬halleye, topluma, hatta tüm .dünyaya zarar verebilir .Nazik bir işi, o işten anlayana ver. Aksi halde, ağzına yüzüne bulaştıracaktır .Usta binici ata sağdan da, soldan da rahatlıkla biner Uzun süre açlık çeken bir kişi, bol yiyeceğe kavuşsa da yine aç kalırım .korkusuyla gözü doymaz. Aç gözlülük yapar

Zararlı olduğu bilnen bir kişiye kimsee kötülüğü do¬kunmadığı sürece .ilişilmemeli -A.Aba vakti aba, yaba vakti yaba .Abanın kadri yağmurda bilinir .Abanın kadri yağmurda bilinir Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten .ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar

.Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde .yaşamaya alışıktırlar

.Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. .Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler

.Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz Kimi insanlar yaptıkları işten zevk duyarlar ve onu bırakmak istemezler; bu işi .sürekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hiç bıkkınlık duymazlar

.Abdalın dostluğu köy görünceye kadar

Çıkarı için yakınlık gösterip dostluk kuran kimse, beklediği yararı elde ettikten, .işini yürütecek başka yollar bulduktan sonra sizinle olan ilişkisini keser

.Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi .duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi de orada bulunur

.Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; .kişiyi pişmanlığın içine iter

.Acele ile menzil alınmaz Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, .başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır

.Acele işe şeytan karışır Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç .beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur

.Acemi katır kapı önünde yük indirir Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği gibi yerine getiremez; daha .başlangıç anında veya en önemli yerinde işi bırakıverir

.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz; kendisine yetmeyeceği duygusu .içinde bulunur

.Acıkmış kudurmuştan beterdir Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir .şeyi görmez, tek düşündüğü uzun süre yokluğunu çektiği o nesnedir

.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç-yoksul .bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar

.Acı patlıcanı kırağı çalmaz Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı .için felâketlerden çekinmezler

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden .(ininden) çıkarır Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler

de öfkeli, geçimsiz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne .geçip onları doğru yola sokabilir

.Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle giderilip geçiştirilemez, böyle yapılmak istenirse kimi anlamsız ve aşırı davranışlara kaymasına neden olunur. Çocuklar da bir şey istediler mi hemen onun yerine .getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler

.Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde .bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler

.Aç ayı oynamaz Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; .insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır

.Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür, emeklerinin karşılığını vermez, kötü muameleye maruz bırakırsan yanlış yola saparlar; söz .dinlemez olurlar, arsızlaşırlar

.Aç doymam, tok acıkmam sanır

Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç .yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder

.Aç elini kora sokar Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa .her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez

.Aç gözünü, açarlar gözünü Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. .Bu belâdan sonra aklın başına gelir ama iş işten geçmiş olur

.Açık ağız aç kalmaz Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren .kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz

.Açık yaraya tuz ekilmez Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve .davranışlardan kaçınmak gereklidir

.Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük .taslamaya başlar

.Açılan solar, ağlayan güler Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine .dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir

.(Açın gözü ekmek teknesindedir (olur İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, .yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir

.Açın karnı doyar, gözü doymaz Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; .1 bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. İhtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, .daha fazlasını ister

.Aç kurt bile komşusunu dalamaz Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği bir yönüyle buna .bağlıdır

.Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

daha iyisini ister. Tatmin olabilmek için onları gerçekten . bunu başkaları duyabilir.kurar . darı) ambarında sanır (görür Yoksulluk çeken.olmaktan çıkar. kendisini onları elde etme hayaline kaptırır. yayılır . hakkında kötü şeylerin ortaya .elde etmelidir . Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa. kötüsünü arayacak durumda değildir. mırın kırın eder .Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz . Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır. en güzel şeylerde bile bir kusur bulur. iyisini. saklamaya çalıştığın şey sır . tok ne demez Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur.(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa.Açtırma kutuyu.Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz İnsan ihtiyaç duyduğu. dosta bile açılmamalıdır.çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma . sürekli yokluğunu çektiği şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip olmuş sayılmaz. varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker. söyletme kötüyü Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine.Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır. olmayacak düşler .Aç ne yemez. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir ya da yakınına anlatabilir. o her zaman .

Bu sebeple yanımıza gelen arkadaş. sömürü. pohpohlayarak bir kimseyi iyi yetişmiş. duygularına egemen olduğundandır . zalimler bulunamaz. azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de âdil vardır . .(Adam adama her daim muhtaç (gerek olur Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar. yakın ve . utandığındandır. Bu konuk tıpkı can gibidir. can nasıl gövdeye geldiği gibi gidiyorsa. bazı unvanlar vererek. İhtiyaçlar bu sayede karşılıklı olarak giderilir. konuk da günün birinde geldiği gibi gidecektir.Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır.yeme. utanır (hatır sayar Bir kimse kendisine yapılan kabalık.(Adam adamdan korkmaz. hatır . överek. dost. Bu bakımdan hiçbir insanı küçümseyip yararsız saymamalı. benzer bir şekilde karşılık vermiyorsa. dayanışmaya gerek duyarlar.saydığındandır. bu korktuğundan değildir. Hak. olur ki bir gün. eğrilik. evimizde kalabilir.hiçlenen o insanın yardımına gerek duyulabilir . değerli bir kimse yapamayız.Adam adam denmekle adam olmaz Değerleri olmadığı hâlde değer verip saygı duyarak. . kötülük karşısında sert tepki göstermiyor.konuklarımızdan yaka silkmemeliyiz .(Adam adama yük değil. hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. Zulmün bulunduğu yerde ise hak . can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz Birileri gelip konuğumuz olabilir.

öncelikle kendi gücüne. olmasa da pulu. bir daha aldanmaz.becerisine dayanmalı ve güvenmelidir Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu . Çünkü bir kez aldanmış ve ders almıştır.Adam adamı bir kere (defa) aldatır Bir kimse.Gerçek şahsiyet. olmasa da çulu Bir kimsenin toplumdaki seçkin yeri ve önemi zengin ya da yoksul hâliyle ölçülemez. tutum ve davranış . yardımcı olurlar.derse desin inanmaz ve tuzağına düşmez .insanın kendinde bulunmalıdır .değerini artırmaz . huyunu suyunu bilmediği bir kişiye bir kez aldanır.(diyeyim . zengin olmak da . Kimileri de zengindir ama insanlıktan nasiplerini almamışlardır. bilgi ve .(Adama dayanma ölür. Ne ki her destek ve yardım sürekli olmaz. düzenbaz ne . eşek eşektir. Artık kendini ona göre ayarlar. Kimi insanlar son derece yoksuldurlar ama kendilerinde bir adamlık vardır. yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil. karşı tarafın düzenbaz olduğunu bildiği için tedbir alır. O hâlde insan.Adam adamdır. olgunluk. Dolayısıyla yoksul olmak insanın değerini düşürmez. duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler. insana yakışacak durum.

Dolayısıyla bir kimsenin iyi ya da kötü olduğu. bir maddeye ya da bir . Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. sevdiği. bir çabaya. iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. huyunu suyunu bildiği.Adamak kolay.insandır . Ne var ki yerine getirmek ve yapmak güçtür. bunlar da zor sarf edilir şeylerdir .bakılarak anlaşılabilir . bu durum onun için katlanılmazdır. ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi . Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. arkadaşlık kurduğu kimsenin kişiliğine . Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak. Böyle bir hayatı yaşamak.paraya dayanır. umut vermek kolaydır. o . Çünkü bu. dostluk eder.İnsan daha çok anlaştığı.insan için yaşarken ölmek demektir . Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. yanında bulunmaktan hoşlandığı kimselerle arkadaşlık kurar. davranışıyla ya da tutumuyla o işi yapacağım duygusu uyandırmak. yalan söylemeyen. Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış. ödemek güçtür Bir işi yerine getireceğim demek.(Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez. bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa. aşağılanıp toplum dışına itilecektir.Adamın iyisi alış verişte belli olur Alışveriş bir insanın karakterini. Alışveriş sırasında hileye başvurmayan. hakkı gözeten. itilip kakılacak.

Yapılan bir iyiliğe karşı. iyi mi kötü mü . Bu .. Bir insanın gerçek değeri. insanda değişmez bir hâldir. söyleyeni zorlayan.Adam olana bir söz yeter İyi yetişmiş. çıkmaza sokan kimselerde ise. suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın Genellikle sessiz akan sular derin ve tehlikeli olurlar. Sinsidirler.kötülükleri hissettirmezler. sessiz kalan kimseler de ağır akan suya benzerler. becerikli mi beceriksiz mi.Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir Başlangıcından bu yana nankörlük insanoğlunun değişmez bir sıfatı olagelmiştir.noksanlığı. ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler.bakımdan insanoğlu güvensizdir. insanın atamadığı huylarındandır. duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü. çokluk kötülükle cevap vermek. çevresindekilere karşı takındığı tutumla ölçülür . Bir sözü defalarca söyleten.Adamın iyisi iş başında belli olur İnsanı gösteren sözü değil. çalışkan mı tembel mi. bir ahlâk eksikliği var sayılabilir . bu bakımından sakıncalıdırlar . Sanki bu.(Adamını yere bakanından. niyetini belli etmeyen.Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur .olduğu yaptığı işlerle. Bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan. içlerinde besledikleri . bir kavrayış . ona karşı daima dikkatli olunmalıdır . başarılı mı başarısız mı. işidir. anlayışlı. kişilikli.

yiyip bitirir . İnsanı içten . Bir aile. İnsanlar da böyledir. ana . Çocuklar. .eğitim açısından oldukça önemlidir . büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi. çokluk büyüklerini örnek alırlar. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. yakınları ve dostları ile bir bütün oluşturup varlık gösterebilir. çocukları. İnsan ailesi. canlı tutan yaprakları. Yıkmak için köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız.kalır ortada.(Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler Bir ağacı güzel gösteren.noktalarını bozmak zorundasınız . onu toprağa bağlayan kökleridir.Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Onun bütün dallarını kesebilirsiniz.Ağaç kökünden yıkılır Ağacı ayakta tutan. çiçekleri ve meyveleridir. içine yerleştiği bir ağacı veya tahtayı özünden. ancak yıkamazsınız. insanı dert yer Ağaç kurdu. cansız. kurumuş gibi.Ağacı kurt. verimli kılan. Kimi ayrıntılarını (dallarını) yok edebilirsiniz. içten içe yiyerek çürütür ya da kurutur. toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir. ancak yıkıp bozamazsınız. güçsüz ve verimsizdir . Onu da ayakta tutan bir temel (kök) vardır. dayanıksız kılar.içe yıpratır. anne-babanın çocuklar. Varlığını ancak bunlarla kanıtlar. çiçeksiz ve meyvesiz bir ağaç gibi . perişan eder. Eğer bunlardan mahrum olursa yapraksız. Bu sebeple. Dert ve üzüntü de tıpkı ağaç kurdu gibidir. yıkmak için temelini sarsmak.

Ağaç yaş iken eğilir Çocuklar mutlaka küçük yaşta eğitilmelidirler. öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. hızlı giden yolda kalır Gittiğimiz yolda. . . Yavaş yavaş ama güvenli.1 Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. 2. Eğilmezler.Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter Yüce Allah. Dolayısıyla kimileri aç ve yoksul kalır. .yolumuzu şaşırabilir. gerekli bir tempoda. rızklarına el koymaya çalışırlar. Ancak insanlar aç gözlülük edip kimilerinin hakkını gasbederler.Ağırbaşlı. İnsanlar bu tavırlarından vazgeçmiş olsalar. tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler. buna zorlanırlarsa kırılırlar. Onlar tıpkı kuru bir ağaç gibidirler.apaçık ortaya çıkacaktır . sonuca da ulaşamayız . Yaşlı insan kolay kolay eğitilmez. Zaman geçip de büyüdükçe eğitilmeleri zorlaşır. her canlıyı yaratırken onunla birlikte rızkını da yaratır. aceleciliğimiz yüzünden sürçebilir.Ağır kazan geç kaynar Herkesin anlayış yeteneği bir değildir. Bazı beceriksiz.kazandırmak imkânsız gibidir . 3. emin adımlarla yürümeliyiz. tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz. Bu sebeple onlara yeni bir davranış ..Ağır giden yol alır. her türlü bilgiyle donatılmaya elverişlidirler. olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar . Böyle hareket etmezsek. herkesin rızkının kendisine yeter olduğu . Bu yaşlarda işlenmeye.

ağırbaşlı. çabuk kızıp taşkınlık gösteren. ölçülü. yüz utanır İkram kabul eden. Bu ayrıcalıkları sebebiyle onlara kolay kolay kimse ilişmeye cesaret edemez. sesimizi çıkarmaz.kimseler toplumda pek sevilip yer edinemezler . Susar. sözleri yerinde. itibar göresin. ölçülü ol ve dengeli hareket et ki.. sevilip sayılasın. . ağırbaşlı.Ağız yer. batman gelesin Temkinli.Ağlamayan çocuğa meme vermezler Hakkımızın yendiği yerde susup sonuca katlanmak doğru değildir. temkinli kimselerin toplumda etkin bir yerleri.Ağır ol. onları hırpalamaya öyle herkesin gücü . sulu.yetmez. bunları kendisine sunan kimsenin istediğini yerine getirme zorunluluğunu duyar. aceleci .(Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz Tutarlı. bir borçluluk duygusuyla bu . Çünkü hafif meşrep. istemese de işi yapar . niyeti bozuk kimseler kolay kolay zarar veremezler .Ağır yongayı yel kaldırmaz Davranışları ölçülü. dolayısıyla ister istemez saygı görür ve yerlerini korurlar . hakkımızı aramazsak kimse bize yardım elini uzatmaz.etkenler. temkinli ve ağırbaşlı olan insanlara dış . armağan alan kişi. ayrıcalıklı bir kişilikleri vardır.isteği reddetmeye utanır.

Bu .(Ağrısız baş mezarda gerek (olur Yaşayan her insan dertten.demektir ki. insan dertten ancak ölünce kurtulacaktır . onun sonu iyi değildir.Ağustosta gölge kovan.döner. tembel tembel oturan. perişan olur. hak yiyen. çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz.Ağlatan gülmez Başkalarına zulmeden. yaptıklarının cezasını mutlaka çeker.Ah alan onmaz Zulmeden.hakkımızı vermez. aç kalıp yoksul düşer . günün birinde bu dünyada ya da öteki dünyada kendisine .Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer . Dolayısıyla dertsiz insan ancak mezarda bulunur. sıkıntı veren. kötülük yapan ve bu sebeple birilerinin bedduasını alan . zemheride karnın ovar Vakit ve fırsat varken (yazın) çalışmayan. o da ağlar . Onun için hakkımızı arama yoluna gitmeli ve bu yolda .sesimizi duyurmalıyız .geçim sıkıntısı çeker. çalışmanın zor olduğu günlerde (kışın) . yaptıklarının cezasını mutlaka görür . çileden yakasını kurtarabilmiş değildir. fırsat kaçtıktan sonra.kimse iflâh olmaz. keyfini düşünen kimse. Yaşadıkça da kurtaramayacaktır.

zaman kaybettirmiş.Ahmağa yüz.ilişkilerde dikkatli olunmalıdır . er veya geç olan olacaktır . alın teri dökerek kazandığımız para. tedbiri bozar” derler. Bunun böyle olmasının sebebi.Ahmak iti yol kocatır Bazı insanların girişimleri. yormuş ve yıpratmıştır . plân yapmadan girmiş bulunmaları. ne önlem alırsak alalım .Akacak kan damarda durmaz Takdir. İşte böylesi bir giriş. karşılarına çıkacak aksilikleri hesaplamamış olmalarıdır. uğraşıları. yaptıkları işleri ahmaklıkları yüzünden sonuçsuz kalır. Dara . Bir zarara uğramak. önemli bir şeyimizi” kaybetmek kaderimizde varsa. Yerli yersiz karşınıza çıkıp sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. Bugün ya da yarın.bunun önüne geçemeyiz. bizi darlıktan bu para çekip kurtarır. insanlar gelişen olaylara çok . yıpranmalarına yol açar. beceriksiz.Değerli. Bu gibi kimselerle kurulacak . yüzsüz ve yılışık. onları tekrar . abdala söz vermeye gelmez Anlayışı kıt. Bu da gösteriyor ki.Ak akçe kara gün içindir Emek vererek. Yoksa bu yakınlığı kötüye kullanabilir. didinmeleri. rahata erdirir. çıkarcı kimselere gereksiz yere yakınlık gösterilmemelidir. işe iyi düşünmeden. güzel ve iyi şeyler çoklukla onlara lâyık olmayan kimselerin eline geçer ve onlarca kullanılırlar.tekrar yapmak zorunda bırakmış. ne yaparsak yapalım.kez engel olamazlar . sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir.

aç (arık) it av almaz . canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar.Aç bırakma hırsız edersin.Aç (arık) at yol almaz. devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar.Abdal Tekkede.Abdala (yoksula) "kar yağıyor" demişler. açarlar gözünü .Aç anansa (atansa) da kaç .Abdal. çocuk zaman bilmez . hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. .Aç gözünü. düşkünlüğünü önler. hem de başkalarına yararlı olur . çocuk oyundan usanmaz .Akan su yosun (pislik) tutmaz Bilinen bir şey ki.Aç elini kora sokar .Aç aslandan tok domuz yeğdir .olursa çarığına sürer . (Çobanın yağı çok (.Abdalın' dostluğu köy görününceye kadar . böylece de o insan . şalgam aşa girince yağ oldum sanırr . hacı Mekke'de bulunur . kötülükten uzak tutar.Aç aman bilmez.hem kendine.çekinmemeliyiz . çok söyleme yüzsüz edersin Aç domuz darıdan çıkmaz . kâh gerisi¬ne. iyimser kılar. "titremeye hazırım" demiş . (Yolda olur Abdalın yağı çok olursa kâh borusuna çalar. Denebilir ki hareketlilik.(Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı.Abdal düğünden. ata binince bey.

Acemi katır.Aç ile dost olayım diyen peşin karnım doyursun .Aça dokuz yorgan örtmüşler.Aç ile eceli gelen söyleşir Aç ile uğraşmaya. aç ile yatınca arada dilenci doğar . karnını doyurmak için gerekirse başkaları¬na zarar vermekten. bozuk ya da yanlış olur. karnını doyurabilmek için . isteklerine karşı hiç bir mazeret kabul etmez.. beklemek .Aç yanında sarpın kurcalanmaz .(Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa.bilmezler Aç kurt yavrusunu yer Aç ne yemez. gerekirse ölümü göze alır.Acemi nalbant eşeğinde (öğrenir.güçlü olanlarla da boğuşup yaşamını sürdürmeye çalışır Aç insanla çocuk.kapı önünde yük indirir .Aç olan. . usta olur) dener kendi¬ni . O.Aç. gereksiz telaşla yapılan iş. karnını doyurmak için en korkunç şeyleri bile yapmaktan çekinmez .Aç ölmez gözü.işten hayır gelmez . darı) amba rında sanır (görür .kötülük yapmaktan. kararır susuz ölmez. hatta öldür¬mekten çekinmez Aç insan. benzi sararır . yine uyuyamamış . Kendisinden .Acele işe şeytan karışır Aceleyle. tok ne demez Aç olan kişi.kuralları yıkmaktan çekinmez . yaşamak için her tehlikeyi.Acele ile menzil alınmaz . önüne engel koymaya gelmez. Acele yapılan .

kimseleri bilirler .Açık ağız aç kalmaz . Ancak bu acıların dereceleri . su sancıyı.Açık kaba it değer Açık yaraya tuz ekilmez . ağlayan güler Acılarla.Acıkan doymam (sanır).(demez Açıkgöz.Acı patlıcanı kırağı çalmaz . gözü doymaz . dolandı¬racakları yeri ve . (Acıkan ne yemez.Açılan solar. su sancı¬ya . felaketlerle karşılaşmamış kişi yoktur. (Tatlı söz yılanı ininden çıkarır).Acından kimse ölmemiş Acındırırsan arsız. yılanı deliğinden çıkarır . susayan kanmam sanır Acıkan ne olsa yer.Acıklı başta akıl olmaz .(Acı acıyı keser (bastırır).Açın gözü ekmek teknesinde olur . (Acı acıya.Acı (kötü) söz insanı dininden çıkarır. acıktırırsan hırsız olur . acıyan ne olsa söyler. dalkavuk kişiler çıkar sağlayacakları.dil.(Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez .Açın imanı olmaz Açın karnı doyar.Acıkmış kudurmuştan beterdir .Açın kursağına çörek dayanmaz . (Tatlı .farklıdır . acıyan ne .

Her şevin . Aç kalan insan ya da hayvan .(Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim. P.olduğu gibi yemenin de kararını bilmeli¬dir Açlık.Acısı. ödemek güçtür . her zaman) gerek olur. can gövdeye mülk değil. (dostunun dostu vardır) o da söyler . ağaca dayanma kurur .(çulu Adam adamı bir kere aldatır Adam olana bir söz yeter .yaşayabilmek için gerekirse hayatını teh¬likeye atmaktan çekinmez Açma sırrını (sırrını açma) dostuna. derdi bulunan kişilerin durumlarını gereksiz söz ve davranışlarla artırmaktan. bir lok¬ma ekmek Açlık kadar çok yemek de insanı rahatsız edip uykusu bırakır.tazelemekten kaçınır . en zor şeydir. adayım sana Adalet evrenin ruhudur. Adam adama yük olmaz (Adam adamdan korkmaz. utanır (hatır sayar Adam adamdır. ÖMER HAYYAM Adalet.Adamak kolay. İyi insan başkalarının dertlerini .D.(Adam adama (gene. olmasa da çulu (atlastan olsa . olmasa pulu. tüm canlılar için en kötü. eşek eşektir.Adama dayanma ölür.dostuna . (iki serçeden börek olur . acıkan uyumamış . söyletme kötüyü Ada bana. yenilemekten kaçınmalıyız.Acıyan uyumuş. GUOZIT Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur .Açtırma kutuyu.insan topluluğunun kutsî bağıdır.(Adam adama yük değil.

(Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden . İş sahipleri de . meyvesi olunca başını aşağı salar . verimli olur .(akanından. insanı dert yer .Ağacı kurt.(Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir . SCHİLLER Ağa borç öder.Ağaç kökünden yıkılır .işlerini sürekli denetleyip. insanın yere bakanından kork Affetmek ve unutmak. ırgatın burnu kanamaz Ağanın gözü ata tımardır Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder Ağanın gözü.Adamın (insanın) kötüsü olmaz.Ağanın alnı terlemezse. yiğitlik vurmakla (-dır .Ağacın kurdu içinde olur .Ağaç yaş iken eğilir Ağaç. suyun yavaş akanından kork. meğer züğürt ola .(Ağalık (beylik) vermekle. takip ederler¬se işleri düzgün gider..Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş .iyi insanların intikamıdır.Ağaç maşa olmaz .Adamın iyisi alışverişte belli olur Adamın yere bakanından. uşak harç . uşağın canı . atının üzerinden eksik olmazsa ata iyi ba¬kılır. (suyun yavaş .Ağanın gözü.Ağaca çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur . yiğidin sözü Ağanın malı çıkar.Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez .

ağla deli (diri) için . ovada otu biter . batman döver (yerinden oynama . yuz utanır Ağlama ölü için. eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur .Ağaran baş. oturaklı kişilere değme olaylar zarar verip et¬kili olamaz . Onları .Ağır başlı. gelesin.Ağlamayan çocuğa meme vermezler .Ağır kazan geç kaynar (Ağır ol batman gel (döv.Ağız yer. molla) desinler . kuyruğunda iğnesi vardır.Ağır git ki yol alasın . ağrıyan göz gizlenmez (Ağası güçlü olanın kulu asi olur. gerisi (kalanı. oyun¬cağı olmaz. OSCAR WILDE Aile sorumluluğundan kaçan ve başı boş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere .Ağır yongayı yel kaldırmaz . kimsenin alay konusu. (Ağası yiğit olanın etba sarhoş gezer Ağılda oğlak doğsa. dövesin .Ağır başlı insan çabuk öfkelenmez Ağır başlı. oturaklı kişiler.Ağlatan gülmez Ağzında bal olan arının. gayrisi) yalan ağlar .hırpalamaya kimsenin gücü yetmez .Ağlamakla yâr ele girmez .göre bekârlık. yeğni kalkar . JOHN LYLY Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur..Ağır basar.Ağır otur ki bey (aga.(Ağır taş.Ağlarsa anam ağlar.

düzeninin korunmasında kadı¬nın rolü çok önemlidir. Bu bakımdan önemli işlerimizde güvenli. Bundan dolayı büyüklerin ve .Ak koyunun kara kuzusu da olur . derinlere ve burgaçlara çekilip boğulabiliriz. zor durumda bırakıp zarara uğratabilir. amaçlarını gerçekleştirmek için imkân ararlar.temkinli olmalıyız .Akan suya inanma.Akar su çukurunu kendi kazar Azimli olan. .Bazı kadınlar varlıklarıyla aileye mutluluk. kimi yanlarına bakarak onlara güven duyamayız. bir şey yapma isteği ve gücünü taşıyan. gayretli ve atak kimseler zorluklara boyun eğmezler. Bizim akletmediğimizi. El oğlu da tıpkı bu akar sular gibidir. Çıkarı için bizi tuzağa düşürebilir. bilgi ve düşünme gücüne sahip değildir. içi dolu yağ sanır . bir başkası akledebilir.yollarını ne yapıp edip bulurlar . . ancak yine de güvenmemelidir. pamukçuya) zararı vardır Ak koyunu (ala keçiyi) gören. Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. Bir an o suya kapılıp sürüklenebilir.Ailede büyükler ya da işbaşindakiler nasıl bir yol izler¬lerse çocuklar ve yönetilenler de doğal olarak aynı yolu iz¬lerler. başımıza olmadık işler açabilir. geniş .Akıl akıldan üstündür Her insan aynı anlayış. el oğluna güvenme Kimi akar sular yavaş aktığı için tehlikesiz görünebilir. bazıları da mutsuzluk getirirler Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. Bunun için .yöneticilerin iyi örnek olmaları gerekir Ailenin mutluluğunun.

yapmaya çalıştığımız işte baş aracımızdır. O. dolayısıyla kişi tedbirini alır. anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin. Onu gerektiği gibi. yerinde kullanırsak iyi sonuç almamız kolaylaşır.başvurmaktan kaçınmamalıyız .Akıl kişiye (adama) sermayedir Giriştiğimiz hemen bütün işlerde başarılı ya da başarısız olmamızdaki en büyük etken akıldır. Ama .mantıklı olanların bu yolu izlediklerinde vardıkları sonuç hep aynı olacaktır . Bu yol ise tektir. onların bilgi ve tecrübesine . . hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir. akıllı düşmanın neler yapabileceği.kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır . gerçeği görmeyen. iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler. Bu sermaye de paradır. şaşkın ev sahibini bastırır . Hemen her işte bir sermayeye gerek duyulduğu açıktır. Doğru düşünenlerin.düşünce sahibi kimselere danışmaktan. Bunun aksine.Akıl için tarik (yol) birdir Bir mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir. söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler.unutmayalım ki. . akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın . paranın da işe yarar şekilde kullanılması akılla olur Akıllı düşman.Akıllı hırsız. Bu yanlarıyla.(olsun Düşüncesiz ve yersiz davranan.

Aklını kullanmasını bilen.Akıllıyı arkada tutma. açık göz.Akıl para ile satılmaz İnsanlar akılca eşit değillerdir. tehlikeyi göze alıp işe girişir ve sonuca daha çabuk ulaşır . anlayışı kıt kimselere öncelik verilir. böyle de sürüp gidecektir. ahmak.kalan yalnızca zarar olur . mutlaka iyi ve doğru düşünenlere. akılsızı kılavuz etme Hangi işte. beceriksiz. elde . Bunu değiştirmek mümkün değildir. somut bir şey de değildir. takip edilenler olmalıdır. parayla da alınıp satılamaz. işinin ehli ve akıllı kimselere öncelik verilmelidir. Sonradan da elde edilemez. Dolayısıyla da epey zaman harcamış ve sonuca ulaşmakta gecikmiş olur. onlar takipçi değil. Bunun için de düşünüp taşınır.olsalar haksız çıkarabilirler. Kimileri akıllı. onlar iş başına getirilirse yapılan işten olumlu bir sonuç elde edilemez.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer Önlem almaya. Oysa gözü pek atak ve yeterince düşünmeden karar . kimileri aptaldır. hangi yönetimde olursa olsun sağlıklı bir sonuca gidilmek isteniyorsa. Üstelik akıl. Hatta bu kimseler. haklı da . hemen her şeyde bir sonuca ulaşmak için sağlam bir yol arar. akıllıca . kavrayışı kıt. kolay kolay karar veremez.veren kimse. Eğer bunun tersi yapılıp akılsız. uyanık ve düzenbaz kimseler düşüncesiz. ahmak ve şaşkın kimseleri aldatmakta bir zorlukla karşılaşmazlar. kendilerini suç işlememiş gibi gösterebilirler . karşılarındaki bu aptal insanları. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda delice işler yapan varlıklı insanlar. hazırlıklı olmaya alışmış kimi tedbirli kimse.

pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar.Akla gelmeyen başa gelir İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp. yorgun düşürür. 2.Arkadaş.olanların işine yarar. eni konu hesaplamadan verdiğimiz kararlar.işler yapan yoksul insanlar görürüz.sıkıntılarını. .1 yaptığımız girişimler bizi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakır.Akıl yaşta değil baştadır İnsanın yaşlanması. Biliriz ki. Çok iyi . girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir.Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker İyi düşünüp taşınmadan. Hiç ummadığı. başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. İşin başında olanların akletmeden verdikleri yanlış karar ve ortaya koydukları tutumların doğurduğu kötü sonuçların . İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir. dost ve yakınlarımızın kimi kusurlu yanları da bulunabilir . . Eğer akıl parayla satın alınmış olsaydı . akılsızların değil . beklemediği bir anda başına öyle . çıkmaza sokup oraya buraya koşturur.zenginlerin dilece işler yapmadıklarına tanık olabilirdik . 3.Ak koyunun kara kuzusu da olur İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. Hemen her şeyi yeni baştan yapmak durumuyla yüz yüze getirir.1 sandığımız bir işin. 2. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı . zahmetini buyruk altında çalışanlar çeker . aklının artması anlamına gelmez.

geceyi de uyku ve dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. sonuçta ortaya kırıcı. önce iyi düşün. . her ağacı taşlama Aklına geleni hemen gerçekleştirmeye çalışma. Bu bakımdan özellikle kendine güvenemeyenler. Gece yolculuk yapmaktan mümkünse . Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip tatsızlıklara yol açabilir. sakin olmaya çalışmaktır . alışveriş etme Hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar. gece yolculuğu hem zor. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. doğabilecek sonuçları hesapla. tana karşı yatma Yüce Allah. gündüzü çalışıp rızk kazanma.Akşama karşı gitme. Yola çıkmak için de en uygun zaman seher vaktidir. zarar görürsün .kaçınmalıdır. gerekirse birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar . Bu sebeple erken kalkıp çalışmalı ve erken yatmalıdır. bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile.konusunda dikkatli olmalı.şey gelir ki. iç. taşın.Akraba (dost) ile ye. dostluklarının devamını dileyenler alışveriş .Aklına geleni işleme. incitici davranışlar çıkar. Bu durumda yapılacak .(Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (iyidir . her şey görünür olduğundan daha güvenlidir.her önüne gelene çatarsan büyük sıkıntılarla karşılaşır. Bunun aksine hareket edip iş yapmaya kalkar. Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur.şey endişe ve korkuya kapılmamak. hem de tehlikelidir .

yapılacak iş kusurlu da olsa. Çünkü gece iş yapmak tehlikelidir.Alacağın olsunda da alakargada olsun İnsanlar kolay kolay borçlu olmak istemezler. işi eksik görmeleri. Bu bakımdan borçlu olmaktansa alacaklı olmak daima iyi görülür. Ayrıca gündüz elde edilebilen imkânlar gece elde edilemez.değildir. işte bu kimseler saygı ve sevgi görür. eğer alacağımız bize ödenmemişse zor durumda kalabiliriz. özellikle sıkıntıda olanlar için hayli zordur. Alınması zor da olsa. Kimi insan vardır ki alçak gönüllüdür. yüce uçan alçak konar İnsanların toplum içindeki yerlerini tutum ve davranışları belli eder.Elden geldiğince işler akşam ya da gece yapılmamalıdır. alacağımızla öderiz hesabına gitmek doğru .Alacakla verecek (borç) ödenmez Kimilerine borçlu. insanların mevkilerine göre tavır takınmaz. verimsiz olmaları gündüze oranla daha fazla olur.karşı da koysa. akşam yapılacak işten daha iyidir . Bu yüzden borcumuzu. alacağımıza güvenip onunla borcumuzu ödeyebileceğimizi düşünmemeliyiz. büyüklük taslamaz. toplum içinde yükselir. borçlu olan ödememek için . kimilerinden de alacaklı olabiliriz. insanın alacaklı olması yine de iyi bir şeydir . Bu bakımdan sabahleyin . İnsanların en yoğun. borcumuza karşılık. yorgun ve dalgın oldukları zaman bu zamandır. Böyle yaparsak tedbirsiz hareket etmiş oluruz. . Ne var ki. Çünkü borç ödemek. Çalışanların hata yapmaları. Borcumuzun ödenme günü geldiğinde. bu bir tedbirsizliktir .Alçak uçan yüce konar. Sabah görülmesi daha uygundur.

gerekse manevî yönden kendisine en uygun olanı seçmelidir. yeteneğini kanıtlayıp lâyık olduğu yere gelemez. 2. . üstünlük taslar.da hiç sevilip sayılmaz.Alçak yerde yatma sel alır. yüksek yerde yatma yel alır İnsan hiçbir işinde aşırılığa kaçmamalı. toplum içinde de iyi bir yer edinemez .kalmasına. kişiliğini. hem de çok yüksek hayat . Durum bu kadar açık olduğu hâlde. Değerli.biçimi zarar verir .gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz insanoğlu . Bu durumda onun önemsiz görülmesine. Gerek maddî.Alet işler.1 çekici olan şey herkesin dikkatini çeker. bu insan .kimileri de kıskançlığa düşüp onun aleyhinde çalışırlar .Kimi insan da vardır ki kibirlidir. parlak mevkileri elde etmeye çalışan çok olur.Alçak yer yiğidi hor gösterir Elindeki imkânları sınırlı olan. el övünür İnsan ne iş yaparsa yapsın. güzel ve . o iş için gerekli araçgereç olmadan başarı elde edemez. ne kadar usta olursa olsun. herkesi küçük görür.Al elmaya taş atan çok olur Önemli. araç. Kimileri onu elde etmeye çalışırken. etkisiz . orta bir yol izlemelidir. Orta bir yol izlemeye yanaşmayan insana hem çok düşük. basit bir görevde bulunan kimse ne kadar değerli olursa olsun kendini gösteremez. yitip gitmesine sebep olur .

yapma . Yeter ki O`na inanıp güvenelim. O`nun rahmeti boldur.Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar İşi büsbütün bozulan.Allah doğrunun yardımcısıdır Yüce Allah. Çünkü Allah rahmetini esirgemez..Alışmış kudurmuştan beterdir Bir şeye alışkanlık tutkuyu. bir çıkmaza düşen insan karamsarlığa kapılıp Yüce Allah`tan umut kesmemelidir.(Al kaşağıyı gir ahıra.kesmeyelim . Alışkın olduğu . alınıp telâşa kapılsın . bir anlamda onun tutsağı olmuştur. O`ndan umut . Onun yap dediğini yapan.tedirgin olsun. her kuluna kaldırabileceği ölçüde yük.(Allah dağına göre kar verir (verir kışı Yüce Allah. yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur Bir meseleyi halletmek. Allah hiç umulmadık bir anda bir sebep yaratır ve çare gösterir. Bir şeye alışkın olan. Bu kimine az.kimine çoktur. bize iyi imkânlar sunar. Artık onu yöneten alışkanlıklarıdır. Herkesin dayanabileceği kadardır . bir yolsuzluğu soruşturmak. neyin doğru olduğunu kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla göstermiştir. . insanlara neyin eğri. tutku da tutsaklığı peşinden sürükler. sıkıntı verir. kolay kolay bu alışkanlıklardan vazgeçmez.şeyden kopmamak için her yola başvurur. bir haksızlığın önüne geçmek için ne gerekirse yapılıp söylenmelidir. delice davranışlar gösterir . Bu sırada kabahati olan varsın .

o suçu ortadan ?kaldırmaz. O hâlde doğruluktan şaşmamalıdır . yalan söylemeyen.Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar İşleri kötü giden kişi Allah`tan umut kesmemelidir.dediğini yapmayan doğru yoldadır. Çünkü. Rahmeti bol olan Yüce Allah. Allah. o kişi her işte başarı sağlar. onun suç işlediğini biliyordur. Allah. .kötülük görmez. Onun istediklerini yerine getiren. eğer bir suç işlemişse. ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir. zarara da uğramaz.uzatmasınlar . bu yol zor ya da kolay olabilir. yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar. Bunu gizlemek. bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır. Öyle ise onu kuldan niçin saklamalıdır . hiçbir şeyin kendisine gizli olmadığı Allah. Yeter ki insanlar birbirinin rızkına el .tam olmalıdır . onu bunu aldatmayan. daha iyi ve güzel bir duruma kavuşturacağına inancımız .Allah sabırlı kulunu sever . onu mutlaka bir geçim yoluna ulaştırır. doğruluktan sapmayan kişiye Allah yardım eder. İnsan. kullarının ne yaptıklarını.Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar. kimseyi rızksız koymaz. haram kıldığı şeylerden kaçınan. Allah`ın bir sebeple bizi içine düştüğümüz kötü durumdan çıkarıp.Allah kulunu kısmeti ile yaratır Her insan dünyaya rızkı ile gelir.

bizi . durumlarını düzeltir. hele en yakınından böyle bir tavır görmek insanı kahreder. kolaylıklar gösterir. Böyle kimseler dayanıklı olur. kendisine inananları güç durumda bırakmaz.Acı. Allah.sevgiye lâyık olmak için sabırlı olmaya gayret etmeli insan . Bu. Cenab-ı Hak da böyle kullarını sever. Yüce Allah`ın onlara lütufta .bulunacağına. kiminin yeteneği sınırlıdır. kötülükleri kolay savar.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir Kiminin gücü az. Öyleyse bu . En umutsuz anlarında bile bir sebep yaratıp onları sevindirir. haksızlık ve hastalık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin Birine muhtaç olup ondan bir şey istemek.en yakınımıza dahi muhtaç etmesin” diye dua etmeyi bir görev bilir insan . geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder . onları koruyacağına gönülden inanırlar . güçlüklere göğüs gerer. işlerini yoluna kor. Bu bakımdan Müslümanlar en kötü ve umutsuz durumlarında bile karamsarlığa düşüp yalnızlık korkusuna kapılmazlar. sıkıntıları çabuk atlatır. insanın sahip olabileceği en değerli huylardandır. istediğinin yerine gelmediğini görmek insana çok ağır gelir. olacak veya gelecek bir şeyi telâşa kapılmadan bekleme erdemidir sabır. bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir. onların da bir hayat düzeni .Allah`tan umut kesilmez Allah. Bu yüzden bir de hakarete uğramak.kurmalarına. yoksulluk. Bu sebeple “Allah`a.

ama ihtiyaç sahiplerinin muhtaç olduğu tek varlık. ortadan kaldıramayacağı engel ya da mesele yok gibidir. Öyleyse siz başkasına .(Almadan vermek. Bu sebeple insanlar yardımlaşırken bir karşılığı gözetirler.Altın eli bıçak kesmez . yanında çalıştıramayacağın bir kişiye çalıştıracakmış gibi yakın ilgi gösterme. karşı tarafa boş yere umut vermek olur ki. Çünkü insanlar çıkarlarına. Karşılık beklemeden yardım yapmak sadece ve sadece Allah`a mahsustur. Para da bu zayıf insanları kolayca elde eder. nefislerine düşkündürler. Paranın halledemeyeceği. Yoksa mazlumların bedduasını alır. şanı yüce olan Allah`tır. istediğiniz şeyi kolayca elde edersiniz . insanlar pek .yaptığın kötülüklerin cezasını feci şekilde çekersin . başkası da size yardımcı olsun . çıkar âheste âheste Zalim olma. yapamayacağın bir işe yapacakmış gibi.Altın anahtar her kapıyı açar Para güçlü bir araçtır.çok engeli önünüzden kaldırır. Bu düşkünlük onları zayıf bırakır.yardımcı olunuz ki. Bir şey verirken almaya gereklilik duyarlar..hareket değildir . Allah`a mahsus (yaraşır Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma Hiçbir zaman alamayacağın bir mala alacakmış gibi. doğru bir .Alma mazlumun âhını. Dolayısıyla karşılığını para ile ödediğinizde. Bu. . kötülük yapıp da can yakma.

1 ona zarar vermek zorlaşır. Bir an zorluklar onu sarssa bile. .Altın eşik. 2.kaybetmez . paranın gücü sebebiyle . gümüş eşiğe muhtaç olur Ne varlığa.yoluna kor ve hayatını sürdürür .tedbiri bozar” demişlerdir . hep Allah`ın dediği olur İnsanoğlu ne tür hesaplar ve plânlar yaparsa yapsın. Bunun için “takdir. işinin ehli kimseyi hayat zorlukları kolay kolay etkileyemez. o yılmadan çalışır. Mevkisini de kaybedebilir ve kendisinden daha önce altta olan insanların emrinde çalışmaya mecbur . yedi olur. işlerini . ne tür ihtimalleri göz önüne alırsa alsın. hiç kimseye yukarıdan bakılmamalıdır. Hünerli.Altın yere düşmekle pul olmaz Yetenekli. canının da sizin tarafınızdan korunmasını istiyor demektir. Gün gelir insan elindeki varlığı yitirip yoksullaşabilir.(Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez Yiğitliğinize. bir zamanlar kendisinden daha yoksul olan bir kişiye muhtaç olabilir. sonuçta Allah ne dilemişse o olur. mertliğinize güvenerek teslim olan kişi size sığınıyor. dürüst ve değerli bir kişi bulunduğu yüksek yeri (makam-mevki) yitirip önemsiz bir yerde bulunmak zorunda kalsa bile değerinden bir şey . ne makama güvenmemeli.Zengin kişi para ile pek çok meselesini halleder.kalabilir .Altı olur. Böyle bir durumda ona kötülük .

bazı ipuçları vererek şöyle bir anlatmak zorunluluğu hasıl olur.Ana evlâdını atmış. Aksi bir tavır insanlık dışı bir .çalışır . Annenin de diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. bir dost yoktur insanlar içinde. Onun kadar çocuğunu seven.hareket olur. çocuğuna gönülden bağlı bir yakın. Bağdat gibi diyar olmaz Şehirler içinde Bağdat öteden beri güzel. bu durumunu devamlı sürdürmesi düşünülemez. Çocuğun tehlikeye düştüğü bir anda. Anlayışlı kimseler bu tür konuşmadan ne denmek istendiğini kolayca anlarlar. önemli ve gözde şehirlerden biridir.Ana gibi yâr. . pek çok şehirde bulunmayan özelliklere sahiptir. onunla en fazla bütünleşen genellikle annedir. ondan ne kadar nefret ederse etsin. Ne zaman başımız dara düşse hemen o koşar. onu en fazla koruyan. Ama kavrayışı kıt kimseler ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın. anlamayana davul zurna az Kimi meseleleri üstü kapalı.Anlayana sivrisinek saz. ne kadar tekrar edilirse edilsin ne denmek istendiğini bir .annelik içgüdüleri harekete geçer ve onu korumaya çalışır . elimizden tutmaya o . Bu sebeple ona ne kadar kızarsa kızsın.türlü anlayamazlar . çocuğu en fazla seven. İnsanı kendine çeken. meğer ki sığınan kişi düşman bile olsa . ona en fazla emeği geçen.yapmak ya da onu öldürmek doğru değildir. yar başında tutmuş Biliriz ki.

yol ve yöntemi gerekli kılar.her türlü işi yapmaktadırlar . çıkar için .yönetilenlere geçer . 2. bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. namus ve onur denen değerleri bir tarafa fırlatmış. tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda . 2. onurunu zedelemiyorsa geçim için .Arı bal alacak çiçeği bilir . işler bozulduktan. şöyle yapsaydın. Yönetenlerin tavır biçimi. Kimi insanlar vardır ki.Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur İnsanlar her nedense her şey olup bittikten. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı.Ar dünyası değil kâr dünyası Yaptığı iş eğer namusuna dokunmuyor.1 onları taklit eder.bulunmaktır . Eğer bunun dışına çıkılırsa . Başarıya ulaşılmak isteniyorsa o iş için uygun olanlar seçilmelidir. utanıp sıkılmadan para kazanmalıdır.Araba ile tavşan avlanmaz Hemen her iş ayrı bir araç. zamanla .başarıdan söz edilemez . ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın. onların izinden gider.Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer Büyükler nasıl bir davranış veya yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da .1 şu ya da bu işi yapmalı insan..

Arık öküze bıçak çalınmaz Güçsüz.istemez eyleme geçer.1 . sataşıp ilişene. kötülük yapana karşı ister . zayıf. kızdıranı sokar Hiçbir insan durup dururken çoklukla birinin canını yakmaz. bu yiğitliğin ve insanlığın . saldırır ve zarar verir . Yapmaya çalıştığı işin .üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz . 2.Bazı kimseler. . saygınlığını.Arsızın yüzüne tükürmüşler.Arpa eken buğday biçmez Kötü bir davranışta bulunan insan iyilik göremez.evin temizliğinden. onlara eziyet edip çile çektirmek doğru değildir. Kişi ancak kendisini kızdırıp bunaltana. yatıp kalktığı . çıkar . Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse. kendisini zor ayakta tutan kimselerden yararlanmaya çalışmak. düzeninden anlaşılır . açıkgöz insanlar ve işinin uzmanı olanlar.şaşına yakışmaz .(Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. söz işitse yine de aldırış etmez. kazanç elde edecekleri yerleri gayet iyi bilirler . Bir kimsenin kişiliği çalıştığı iş yerinin niteliğinden.sağlayabilecekleri. “yağmur yağıyor” demiş Arsız insan kişiliğini.Arı. utanma duygusunu yitirmiş insandır.pişkinliğe vurup iyi bile karşılar .

böyle bir aileden gelmekle değersiz olamaz. Çünkü insan.(Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir Kim ki bir şeyi elde etmek ister.(Asil azmaz.. bal kokmaz (kokarsa yağ kokar.vururlar . soyluluklarını yitirmezler.tavır ancak piçlere yaraşır . Bu durumunu birilerinden saklamak ve onlara karşı bir utanç kaynağı olarak görmek son derece yanlıştır. yoksul. onlar eninde sonunda bir açık verirler. her türlü . Bu durum insan için de söz konusudur. noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez. ona taşkın bir kavuşma isteğiyle yanıp tutuşur. eğitim görmemiş kaba bir aileden gelebilir. aslî özelliğini yitirmez. Böyle bir tavrı da ancak zayıf karakterli insanlar gösterebilir ya da bu . bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar. Ama mayalarında kötülük. çünkü aslı ayrandır Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin. o. o kimseye zor şartlar ağır gelmez.Âşık âlemi kör. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler.Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir Bir insan çarpık bir ailenin üyesi olabilir. her türlü çabayı gösterir. Kendisini değerli ya da değersiz kılmak kendi elindedir.fedakârlığa katlanır . olumsuz yanlarını dışa . dört yanını duvar sanır .

temiz ve helâl ye. binici ne isterse onu yapar. sağlıklı. adımına göre değil. mutlu ve verimli bir hayat mı yaşamak istiyorsun? O hâlde yiyeceğine dikkat et. koşar. yapıp ettiklerini kimse bilmez.artar. düzgün. sanki bilincini kaybetmiş gibidir. İşin sonucu.Aşk duygusuyla dolup taşan kişi. durur ya da yavaş gider. görmez ve söylediklerini kimse işitmez . işini bil Doğru. hoşa gitmeyecek davranışlarda bulunur.sanır .kötülerden uzak dur. adamına göre yürür Bir atın yürümesi ya da koşması. Bir iş edin. Ancak bu yeterli değildir. doğrudan sırtındaki binicisinin yönetimine bağlıdır. edindiğin işe sahip çık. İşte o zaman değerleri birden bire .Ata eyer gerek. bu derin sevginin etkisiyle ne yaptığını bilemez. kıymet biçilemez olurlar . Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir. Bir işin akışı da böyledir. eşini.beceri çaba ve tutumuna bağlıdır . verimli yahut verimsiz oluşu. eyere er gerek Çıplak ata binmek oldukça zordur. . o işi yapanın bilgi. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. Bunu da ancak yiğit olan yapar. Bir iş için de durum bundan farklı .At.Aş taşınca kepçeye paha olmaz Kimi değersiz görülen.Aşını. bir zararı önlemeye yararlar. Eşini ve arkadaşını iyi seç. . bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar. onu lâyıkıyla yap .

yakışanı da budur. kılıç kuşananın Kim ki bir işi beceriyor. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. Bu buyruklara itaat etmeyen. önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı.(At binicisini tanır (bilir . . ana-babaya gerekli ilgiyi . bir şeyi kullanıyor. onlara dar günlerinde yardımcı olmak. bunları kullanabilecek birine .teslim edilmelidir . onlara “öf” bile dememek Yüce Allah`ın buyruklarındandır.değildir. o şeye sahip olmalıdır.ondan yararlanıyorsa. yararlanmasını bilmediği bir şeyi elinde tutuyor ve . sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen. Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse. mal sahibinden çok onun sayılır .Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler. çocukta.Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz Ana-babaya değer vermek. Babanın oğulla yakın ilişkisi.geçimini bu yolla sağlamaya çalışır .göstermeyen. o şey. en uygunu. 2.1 faydalanıyor. bu işi öğrenme yolu kalıcı olur. bir şeyden gerektiği gibi .At binenin (iş bilenin). Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa. Kim ki başkasının yararlanmadığı. onlara saygı-sevgi göstermek. onlara karşı gelen bir kimse Allah`a da karşı geliyor demektir .

hangi olay karşısında nasıl tavır takındığını bilir.bu mümkün değildir. kalıcı değil. Başkalarının. olay veya .Atılan ok geri dönmez Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan. Eğer meydanda bir belirti varsa. iş işten geçmiştir çoktan . gerçekten ortada olup olmadığı.tutulmalıdırlar .ona göre yapar ve yürütür . O anda ilk durumuna dönmek ister ama . yalnızca ilgili kimselere acı verir. uzak kimselerin .durum da var demektir . ne isteyip istemediğini. işini de . onların yüreklerini yakar.duydukları acı. olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bir olay ya da durumun varlığı. gösterdikleri üzüntü ise yüzeyseldir. belirtisinin görülmesiyle anlaşılacak bir şeydir.Ateş düştüğü yeri yakar Bir felâket ya da üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayana. gelip geçicidir .Ateşle barut bir yerde durmaz Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde . Çünkü olan olmuş.Atın bahtsızı arabaya düşer .Emir altında çalışan kişi. kendisini yönetenin işten anlayıp anlamadığını.

Atın da. 2. hatta öleyim .ölçüde) kullanıp (yiyip) hasta olayım. Bu bakımdan kişi başkalarını ilgilendiren konularda ortaya atılmamalıdır. yetenekli ama talihsiz kimseler. . işinde başarılı kimseler hakkında söylenen karalayıcı sözler. kişiliklerine uymayan kötü ve . uyanık .Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Meydanda olan şu ki. ne de ummalıdır .bayağı işlerde çalıştırılır.onlardan hayır gelmez . yapılan iftiralar havada kalır.Kimi değerli. kötülükten uzak. görevlere itilir . iş verilir. nitelik ve kişiliğine göre davranılır. onu çokça (aşırı “. temiz. bir şeyin uzun süre yokluğunu çeken kimi kişiler.1 davranıp duyarlı olmalıdır.Atın ürkeği. at da doğacak bir tehlikeye karşı hep tetikte bulunmalı. Ayrıca. yiğidin de korkağından kaçınmalı.Atlasa kıl yapışmaz Dürüst.gösterilen ilgiyi ne beklemeli. değersiz bir kimse de kıymetli ve nitelikli kişilere .bu sözlerin mazarratı bulaşmaz . kendilerine zarar vereceğini bile bile o şeyi kullanmaktan çekinmezler ve şöyle düşünürler: “Sevdiğim şeye özlem duyarak yaşamaktansa. yiğidin korkağı Yiğit de. boşuna söylenmiş olur. insana değer.Atın ölümü arpadan olsun Bir şeye tutkun olan. onlara .

O da ölümlüdür. kıskanç ve aşağılık kimselerin işine .(At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner Yönetilen veya buyruk altında çalışan kişi. bu dünyadan ayrılırken bıraktığı izler sürüp gidecektir. Önemli olan dünya hayatında iyi bir iz (nam) bırakmak ve rahmetle anılmaktır. Bu bakımdan kişi daha yaşarken adını yaşatacak iyi işler yapmalıdır. tutumunu ya da çalışmasını yöneticisinin tavrına göre ayarlar. At. kıymetli.At ölür. göçebe bir millet olan Türkler için at. Hemen her saati onunla geçer.At ölür meydan kalır. Ama onun koştuğu. yaşarken iyi işler yapan..değil çalıştırıcı daha önemlidir . Bu sebeple yönetilen değil yöneten. şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi. yiğit ölür şan kalır Dünyadaki her canlı gibi at da ölümlüdür. İnsanlar bu dünyada bu izleriyle anılacaklardır. yaşayacak ve ölecektir.At yiğidin yoldaşıdır Çok açık olarak bilinen bir şey ki. kendisinden sonrakilere kalır ve onu hatırlatır. çalışan .gelir. bulunduğu görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı. Doğacak. İnsan için de durum atınkinden farklı değildir.gelecek kuşaklara taşınırlar . Türkler . iyi eserler bırakan kişiler öldükten sonra da unutulmazlar. onların sevinmesine yol açar . gezdiği meydan onunla gitmez. Günü gelince o da bu dünyadan ayrılır. savaşta ya da barışta candan bir dosttur. onları tanıtan eserleriyle de . Ne var ki. itlere bayram olur Kimi yararlı. Unutulmamalıdır ki.

yanında. onu hak eder. Hiç ummadıkları çeşitli felâketlerle karşılaşabilir. yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer.için soyluluğun. İnsan kendini ne kadar güvenlik alanına çekmeye çalışırsa çalışsın dert. o.sıkıntı. onlara zarar vermeye çalışan kimse. masal. zarara . kemer bağlayanın Bir uğraş vererek bir şeyi ele geçiren kimse. kaza ve türlü işlerden yakasını kurtaramaz .Ava giden avlanır Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran. dert ve sıkıntılara düşebilirler.uğrar . onundur. başa gelmez iş olmaz Uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan.gibi muamele edilmiştir . Türk`ün edebiyatına girmiş ve önemli bir motif oluşturmuştur. menkıbe. bir şey. yiğitliğin. Doğrusu ve yakışık alanı da budur. onu kullanmasını becerip faydalanmasını bilenindir . atasözü söylenmiş.Avrat var ev yapar. vefakârlığın. istediği yere ulaşabilen kuşlar bile avlanmak tehlikesinden kurtulamazlar. Silâhsız er düşünülemediği gibi. atsız er de düşünülmemiştir. risaleler kaleme alınmış. tehlike. âdeta ona insan . Hele usta avcılar da varsa tehlike daha da artar. . Aksini düşünmek yanlıştır. At hakkında şiir. Bunun . avrat var ev yıkar . Dolayısıyla at.Ava gelmez kuş olmaz. onları aldatan.Av avlayanın. yararlılığın ve inceliğin bir sembolüdür. İnsanlar da benzer biçimde tehlikelerden uzak değillerdir.

güçlükler ve olaylarla karşılaşır. başını serin.Ayağını yorganına göre uzat Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini. dengeyi bozar. Kimi kadınlar da vardır ki. başa gelmedik iş olmaz Hayat öyle pürüzsüz. perişan olur ve sonunda yıkılır . kötü davranışlarıyla ailenin düzenini ve mutluluğunu bozarlar. onların tertipsizlikleri. Harcamalar geliri aşmamalı. insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder . Beden sağlığımızı düşündüğümüz gibi ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız. başı da serin tutmak oldukça faydalıdır. türlü hastalıklardan korunmak için ayağı sıcak. gailesiz değildir. Sıkıntılara. düzensizlikleri.Kimi becerikli. Aksine bir hareket . yoksulluk içinde bile olsa onlar eve bir çeki düzen verir. gönlünü ferah tut. içten. temiz tutar. beceriksizlikleri. huysuzlukları.Ayağa değmedik taş olmaz. Kimi zaman tersi de olmaz değildir. sabırlı ve geniş gönüllü olmalı. samimî davranışlarıyla yuvalarını mutlulukla doldururlar.tabiatları yüzünden aile kötüye gider.hareket etmeliyiz . giderine göre ayarlamalıdır. çeşitli felâketlere . evi yaşanacak hâle getirirler.uğrar. Bolluk içinde bile olsalar. düşünme derin Sağlıklı olmak. onların bu . Bunun için de her sorunu dert etmemeli. imkânlar zorlanmamalıdır. beceriksizlikleri yüzünden ailede huzur kalmaz. rahata ve mutluluğa da kavuşur . İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller.bütçeyi sarsar. rahat . iyi huylu kadınlar vardır ki. olur olmaz şeylere üzülmemeliyiz.Ayağını sıcak tut.

Bunun gibi bir işçinin verimli iş yapmasını. Aksi takdirde kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması . İnsanlar ayı görmeden nasıl bayram yapamıyorlarsa. o işin şartları da.mukadder olur . Hatasız kul olmaz.. yani bir ay sonra yine gökte hilâli görünce bayram ederler. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost. bir eksiği vardır. bir toplumun dirlik düzenlik içinde yol tutmasını da başta bulunan yöneticiler . arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır.Ayı görmeden bayram etme Müslümanlar Ramazan orucuna gökte hilâli (ay`ı) görünce başlarlar. kafaya göre bir yön tutar ve gelişir. her insanın bir kusuru. sen de bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözü ile bakıp de sevinme. dostsuz kalması da mümkündür. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek.sağlar .Ayıpsız yâr (dost) arayan. ola ki bir sebep yüzünden iş gerçekleşmeyebilir. Böyle bir dost bulamayacağı gibi. . yârsız (dostsuz) kalır Hemen her şeyin.kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır . bir dost bulmak istiyorsa onları . Ayı görme işi de son derece dikkat isteyen bir iştir. verimli bir sonuç alınmak isteniyorsa. araçları da yeterli ve uygun olmalıdır.Ayağı yürüten baştır Bedensel hareketlerimizin tümü beynin bulunduğu kafaya bağlıdır.üzülebilirsin . dikkatli ol.Ay ışığında ceviz silkilmez Bir işten iyi. oruç bitince.

çok dinle Dinlemek. onu idare eder. Kulak vererek dinleyen insan pek çok şey öğrenebilir. kaygısız (ağrısız) başım Aralıksız çalışarak.ve çok konuşmalarıyla çevresindekileri rahatsız da edebilir . azın oyunu geçersiz . Küçük şeylere sahip çıkmayan. Oysa çok konuşan insanda yanılma payı (özellikle bilmediği konularda) çok olur. onunla yetinmiyor. hata yapma ihtimalî de artar.kaybetmiş sayılır . çoğa uyar. azların (küçük şeylerin) birikmesiyle meydana gelir. onların birikmesiyle olmuş olan çoğu da . Bu bakımdan genellikle her şeyin azı.çekişmelerden uzak. amansız zorluklara göğüs gererek zenginlere özgü bir hayat yaşamaktansa. didişmelerden ve . gösterişsiz ve sakin bir hayat sürmek daha yeğdir .Aza demişler: “Nereye?”. çoğa boyun eğer..Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Kim ki elindekinden hoşnut olmuyor. Çünkü çoklar. daha fazlasını istiyor ve onu hor görüp geri çeviriyorsa büyük bir hata işliyor demektir. “Çoğun yanına” demiş Çok. küçük sermayeye fırsat vermez. Ayrıca kişi yanlış .Az söyle.Azıcık aşım. dolayısıyla az oy sahipleri. öğrenmenin güzel bir yoludur. Bir toplumda çoğun oyu.kılar. çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar . çeşitli sıkıntılara katlanarak. her zaman azdan daha baskın çıkar. yahut az. Büyük sermaye. onu yeter bulmuyor.

hem de doğrudan doğruya hayatı okur. çok veren maldan Varolalı beri insan. Çünkü ihtiyacından fazla olan malından vermiştir. içten ve candandır. ellerine geçen malları gereksiz yerlere harcayıp kısa .gibi kişiler kimi zaman ellerindekileri de kaybederler . Bu .zamanda bitirirler .Akla gelmeyen eğelen) başa gelir . Çünkü aç gözlülüğün sebebiyle ihtiyatsız davranmış ve tehlikenin içine düşmüştür. . C. Ancak bu onun için fedakârlık sayılmaz. Bunun yanında zengin olanın yapacağı yardım.Az tamah çok ziyan getirir Elindekiyle yetinmeyen. LIN YUTANG Akıllı olmak da bir şey değil. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. isteklerine kavuşmak için çeşitli yollara başvuran insan..mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Kimi yoksul kimseler birilerine yardım ya da armağan olarak bir şey verirlerse (küçük de olsa) bu onlar için bir fedakârlıktır. bu tutumundan ötürü zarara uğrar. insanın yardımına ihtiyaç duymuştur.Az veren candan. Çünkü verdikleri şeyden kendilerinde de yok denecek kadar az bulunmaktadır. Bu bakımdan ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak bir insanlık görevi hâline gelmiştir. DESCARTES Akılsız. Dolayısıyla yardımları ya da armağanları yürekten.Dolayısıyla verdiği malın yoksulluğunu çekmiyordur o Akıl yaşta değil baştadır. fakirin yaptığı yardımdan daha fazla olabilir. SAHABETTİN Akıllı adam hem kitapları . hesapsız kişiler. daha fazlasını isteyen.

(sıçan tutamaz . iyi söylemek . her ağacı taşlama .püsküllü oğlak doğurmaz Alacağım olsun da alakargada olsun.Aklına geleni işleme. sabah ise git. (Al aslan tutar.(Akşamın hayrından sabahın şerri'' iyidir. bilgisizlik ve tembellik.her şeyin kalitesi soyuna. yapacağımız işlerin cinsini aslını bilerek almalıyız.Akşama karşı gitme. (sa¬bah ola. Çünkü . tana karşı yatma . sabah ol du göç . hayr ola Al elmaya taş atan çok olur Al giyen alınır Al gömlek gizlenemez Al ile aslan tutulur. (alamazsam gönlümü oysun Alacağımız malların.(dövmeye kolay . (Alçak eşek binmeye kolay. güç .Aklın üç ilkesi .(Al kaşağıyı gir ahıra. iyi düşünmek . DEMOKRİT Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük. (Akşam oldu kon. güç ile sıçan (gücügen)28 tutulmaz. as¬lına bağlıdır . (Alakargada alaca¬ğım olsun. yarası (yağrısı) olan gocunur (gocunsun Al malın iyisini çekme kaygısını Ala keçi her vakit. iyi yapmaktır. HAECKEL .Akmasa da damlar . (yeğdir/.(Akşam ise yat. öksüz çocuk .Alacakla verecek (borç) ödenmez Alçacık eşeğe herkes biner.

kalem unutmamış Alın yazısı değişmez Alışkanlıklar bırakılmazlarsa .Alçak yer. BENJAMIN DIZRAELI Allah bilir ama kul da sezer Allah bir kimseyi zengin etmeyi dilerse. saygı görür. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür Alçak yerde yatma sel alır. kendisini herkesten üstün görenler ise sevilmez. onun şansını açarsa o kimseye hiç umulmadık yerlerden para. yükselirler. kesesini ayrı yaratmış Allah kulundan geçmez Allah kulunu kısmeti ile yaratır . toplum içinde iyi . yüksek yerde yatma yel alır Alet işler. ST. Kibirli kişiler.önce duyulmayacak kadar hafif. .Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar .(Allah dağına göre kar verir (verir kışı . Ummadığı anlarda işleri kolaylaşır.bir yer edinemezler Alçak uçan yüce konar. yiğidi hor gösterir .(Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır. yüce uçan alçak konar . mum isteyene mum verir .Allah kardeşi kardeş yaratmış.Ummadığı anlarda elindekiler yok olur gider (Allah cam isteyene cam. el övünür Âlim unutmuş.sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar.Alçak gönüllü olan. AGUSTİNE Alışkanlıkların zincirleri. mal gelir. zamanla ihtiyaç haline gelirler.Allah doğrunun yardımcısıdır . büyüklük taslamayan Kişiler.

. balmumu yakana balmumu.Allah.SYRUS . dolu ellere değil. . .her zaman borçlu olmaktan iyidir .canlı.Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz .mutlaka ödüllendirir . derdin kendisinden geldiğine inana¬rak yakınmayanları.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin . sel getirir. temiz ellere bakar. insanlara verdiği ömrü süresi dolmadan almaz.Allah verirse el getirir. bin doruya besle kırı Alma mazlumun ahım çıkar aheste aheste . sat yağızı. yağmumu yakana yagmumu verir Allah. Her .Allah verince kimin oğlu. satma sarı.Allah'ın ondurmadığını peygamber sopa ile kovalar Allah'tan sıska.Alma alı. yel getirir .Allah.Alma sarı. ne yapsın muska Allah'tan umut kesilmez .Allah sevdiğine dert verir Allah son gürlüğü versin .Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir . yarattığı canlılara yeteneklerine göre bir yaşama düzeni vermiştir. borçlu ile mücadele etmek gerekse bile alacaklı olmak.Allah sabırlı kulunu sever Allah sabredenleri. P. kimin kızı demez . kapındaysa tutma sarı Alma umudu az olsa. doğada kendi yapısına uygun ya¬şama imkanı bulur .ölmez Allah. Eceli gelmeden kimse . herkesin dayanabileceği kadar dert ve sıkıntı ve¬rir Allah.

zorlukları yenme ve . yedi olur. taş yağmurdan ıslanmaz . Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.Altın eli bıçak kesmez Altın leğenin kan kusana ne faydası var (Altın pas tutmaz.Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir . işlen¬dikçe verimi artar. . Allaha mahsus (yaraşır Almadığın hayvanı kuyruğundan unutma (Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir.Altın yere düşmekle pul olmaz Altın.para getirir Altına benzeyen bir maddenin altın olup olmadığı.bunun acısını içinde duyar . Birin¬den birine bir zarar gelse . insan mihnette belli olur . harcandıkça bir gün tükenir. (deli yas tutmaz Altın yerde paslanmaz.Amcam (emmim) dayım herkesten (hepsinden) aldım payım . Bir kişinin değeri de sıkın¬tılara katlanmak.Alt değirmen güçlü akar .benliğini koruma gücü ile ölçülür .(Almadan vermek. (başa yazılan gelir . ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılır. hep Allah'ın dediği olur Altın anahtar her kapıyı açar Altın ateşte. Oysaki toprak.Altı olur. PESTALOZZI Ana baba hiçbir çocuğunu diğerinden ayırmaz.An beni bir kozla oda çürük çıksın Ana ailenin güneşidir.Aman diyene kılıç kalkmaz .

onlar için küçük bir sıkıntıya bile girmezler. Ancak geleceğini etkileyemezler.Ana gibi yâr olmaz. Başka koruyu¬cular . hani yeri. hamurdan olur maya Analı kuzu. kaderini önleyemezler Ana babalar evlâtları için her türlü özveride bulunur¬lar. Yemez yedirirler. baban zengin idi. ne kadar çok çocukları olsa da onlara ba karlar. giymez giydirirler. hani yeri . mutluluğu için her türlü çabayı harcarlar.ve korunanlarda da durum budur Ana babalar.(soğana değişirdim Anan güzel idi.kızlarına her şeyi sağlasalar da mutlu bir evlilik veremeyebilirler Ana babalar çocuklarına. helva ile koz Ana kızına taht kurar. kız bahtı kocadan arar Anadan olur daya.sevindirici sonucu alırlar Ana babalar çocuklarının geleceği. . Çünkü kızın mutlulu¬ğunu sağlayacak olan kocasıdır.Ama çoğu kez çocuklarının mutsuz¬luğunu. Bu nedenle toplumda kınanırlar. kızlarına rahat mutlu bir yaşayış sağlayabilir¬ler.Ana baba. Aileler .Ananın bahtı kızına (Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez . Bağdat gibi diyar olmaz Ana ile kız.ana babalarına bak¬mazlar . kınalı kuzu (Analık ferahlık (kara yamalık Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darı ya satardım (acı . Evlâtlar ise çoğu kez büyüdükten sonra. mal sahipleri mallarına iyi ba¬karlarsa istedikleri . onlara yedirirler. Kendileri yemez. Oysaki evlâtlar büyüyüp bir iş sahibi olduktan sonra .

Çünkü . Anası olmayan çocuk ise analı çocuklara göre daha bakımsız ve sevgiden yoksundur. güvenilmez . Anlayışı kıt olan kışilerse ne kadar açık söylense de. bağırsa da bunları onun . .(tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider .anneler bütün sıkıntılara kat¬lanarak çocuklarını mutlu etmeye çalışırlar .sözü böyledir.Anası sağ olan çocuk her yönü ile bakımlı ve mutludur.Araba devrilince (kırılınca) yol gösteren çok olur Araba ile tavşan avlanmaz Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.davranışını düzeltmez Anlayışlı.Ar dünyası değil. Hiç bir anne çocuğunu kıyasıya dövüp incitmez ?Apdestsiz sofuya namaz mı dayanır Aptala malum olur . kâr dünyası Ar esner. anlamayana davul zurna az Anlayışlı insan bir söz veya bir davranıştan kendisinden ne istendiğini anlar. belâsını da Ardıç ağacının ateşi dayanıksızdır. Anlayışsız insan ise bin defa söyleseniz anlamaz. tekrarlansa da . (Ön . bedduaları çocuklarını etkilemez. ona göre davranır. üstü kapalı sözleri de. arif kişiler. çünkü anneler bunları yürekten söylemezler.Anasına bak kızını ak kenarına (kıvısına) bak bezini al Anlavana sivrisinek saz. Yalancı insanın da .iyiliği için yapar.anlamazlar. Bir anne çocu¬ğunu dövse de. davranışları da hemen anlarlar. çok çabuk kül olur.Arayan Mevlâsını da bulur. Anlayışlı kişilere kü¬çük bir imâ yeterlidir Annelerin acı sözleri. aşık gerinir .

gölgen önüne düşer. "aylık kaç?" demiş . elma da aşırı gidilmeyerek yenilmelidir .başkalarının yanında öv. Armağanın maddi değeri önemli değildir.Armut ilk çıktığı zaman. Armağan. bal olan kovana üşer . . Bu. kiraz da biteceği zaman daha lezzetli olur . Önemli olan içtenlikle verilmiş olmasıdır.Yoksul bir kimsenin içinden gelerek verdiği küçük şeyler daha değerlidir Armudu soy ye. dostluğu pekiştirir. PUBLIUS CYRUS Arkadaşlar. tanıdıklar arasında karşılıklı verilen arma¬ğanlar sevgiyi. TAGORE Armağanın maddi değeri önemli değildir.Ardıcın közü olmaz.Arnavuta sormuşlar: "Cehenneme gider misin?" diye.Arı söğüdü. elmayı say ye Armudun önü. akıllı öğüdü sever .Armut.Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur Arı kızdıranı sokar .(Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü kara çıkar (olur Arık ata kuyruğu da yüktür Arık etten yağlı tirit olmaz (Arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim Arkadaşını yalnızken ikaz et. kirazın sonu Armut dalının dibine düşer .Arı. onun için fedakârlık sayılmaz. yalancının sözü olmaz .Arı. bir kişinin hatırlandığını belirt¬mesi bakımından değerlidir Arkanı güneşe çevirme. Varlıklı kimse çok şey verebi¬lir. kabuğu soyularak. bal alacak çiçeği bilir .

bedasıl ile yeme aşı Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. En kötü giysilerin içinde bile ra¬hatça dolaşırlar .Aş tuz ile tuz oran ile Aşı pişiren yağ olur.Arsız neden arlanır. âşığı soğutur.Arpa verilmeyen at. dört yanını duvar sanır . ahırını tez satar Arşın malı kantar ile satılmaz Arsız kişiler hiç bir şeyden utanmazlar. ÇEHOV . bal kokmaz . Onlar için görü¬nüşleri de önemli .Asıl azmaz.(demişler. "Yağmur yağıyor" demiş Artık (fazla) mal göz çıkarmaz .(Âşığın gözü kördür (kör olur . "yalan değilse. sevgilisi uğruna bütün fedakârlıklara katlanır ve onun nazını çeker. kamçı zoru ile yürümez Arpacıya borç eden.Âşık âlemi kör..Arpa eken buğday biçmez Arpa samanı ile.Âşık daima bey oturmaz Âşık. nasıl olsa çekiyor diye nazı uzat¬mak. ırak değil" demiş . çul da giyer sallanır . Bunun gibi insanlarla .Asil ile taş taşı.değildir. gerek¬meden nazlanmak da ilişkiden beklenenden yoksun bırakır Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez). Ama. (dervişe 'Bağ¬dat'ta pilav var" . kömür dumanı ile Arpa unundan kadayıf olmaz .ilişkilerde. gelinin yüzü ağ olur .Arsızın yüzüne tükürmüşler.Aş taşınca kepçeye paha olmaz .

KONFÜÇYÜS Aşk.(Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur . BAILEY Aşk.kaygı.Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir Aslan postunda. dert söyletir Aşk olmayınca meşk olmaz Aşk. eşini.Aşk ağlatır. zararlı etkenlerle istenmeyen . ne başlangıcı ne de sonu vardır. Kendisini öylesine yitirmiştir ki. Aşık. Dertsiz kişiler. SOKRATES Aşk. duyguların şiiridir. hoş olmayan aşırı davranış¬larda bulunur. gönül dostunda .sanır . dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. telâş ve heyecan yaratarak bozgunluğa yol açar . aklın gidişidir. bu davranış¬ları hiç kimse görmez. işini bil Aşırı baskı kadar başıboş bırakılmak da çocuklar ve gençler için zararlıdır. bir çare umuduyla dertlerini anlatır Aşk.. savaşta. Ancak derdi olan. öyle engin bir denizdir ki. ne dizginden anlar.şikayette bulunmaz¬lar.Aslan kocayınca sıçan deliği gözetir . ne söz dinler. Dertli kişiler ise.Aşını. dört nala giden at gibidir. ANTONINE BERT Aşktan gözü kararmış kişi. ya da birlikte iş yapacak bir toplulukta . Disiplin altına alınmayan çocuklar ve gençler. MEVLANA Aşkın gelişi. hü¬zün içindedir.yollara yönelebilirler Aşırı ve gereksiz korkaklık. çoğu kez kişilere üzüntü kaynağı olur. . teselli bulmak amacıyla her¬kese dertlerini dökerler. işitmez . güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. BALZAC Aşk.

meydan bulunur at bu¬lunmaz . at oluncaya kadar sahibi mat olur At. biniciye göre (eşer)-kişner . Kısacası her iş. yiğit ölür şan (nam) kain . Zorluklar içinde kişiliğini . onun için özel terimler . besili. adamına göre vurur . tarihler boyu Türk'ün vazgeçemediği bir hayvandır.Ata arpa. kişi garip iken çetin sınavlarını verirler.At yiğidin yoldaşıdır At zayıf iken.yitirmemış görevlerini yapmış ki¬şiler üstün nitelikli kişilerdir At. it yediği günde (belli olur. semirir .At ile avrat yiğidin bahtına At ölür meydan (nah) kalır.Astar bol olmayınca yüze gelmez . Savaşta ve barışta onun en iyi yardımcısıdır. bakımlı olduğu zaman hem gösterişli. Kız da körpeli¬ği güzelliği geçmeden.At bulunur meydan bulunmaz.Aslını saklayan (inkar eden). isteyenleri varken .At ölür. kız istenirken . adımına göre değil. kılıç kuşananın . haramzadedir .evlendirilmelidir. yiğit gariplikle .At.(At binicisini tanır (bilir . Satılacaksa o zaman satılmalıdır. hem faydalıdır.(At yedi günde. yiğide pilav . zamanında ve tavında yapılmalıdır At.ve sözler oluşturmuştur .At aralıkla. itlere bayram olur At sahibine (ağasına).At beslenirken.At binenin (iş bilenin). Türkler ata çok değer vermiş.Aşure yemeye giden kaşığını taşırır .

zemheride karnın ovar . kendin kazanmak gerek .bitmesi. zemheride kazanı kaynar Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi. Sıkıntıların. yerin al¬tında)? (Rahat . düşman gibi binmeli Ata dostu. Yani insanın derdi ancak ölünce biter .Ata eyer gerek. (Gailesiz baş. hayatın da bitmesi demek¬tir.vericidir Ağrısız baş mezarda gerek (olur). kışın soğuk günlerinde geçim .(ararsan mezarda Bu dünyada yaşayan herkesin mutlak bir derdi vardır. beklentilerin . eyere er gerek Ata malı mal olmaz. Gençliğinde çalışan. sanatı oğula miras tır . oğula mirastır .sıkıntısı çekmez. attan inersen atı unutma Ata dost gibi bakmalı.Atasını tanımayan Allahı'nı tanımaz Atasözleri . kendi hastalığı kendisi için bütün ağrılardan daha acı .Ata binen nalını mıhını ara .Ağustosta beyni kaynayanın.Atalar çıkarayım der tahta.Alfabetik Sırayla Atasözleri Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı Her kişinin kendi derdi. yaş¬lılığında rahat eder Ağustosta gölge kovan.Ata binersen Allah'ı. döner dolaşır gelir bahta Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar Atanın (babanın).

fırsat elden .Ağustosta yatanı.Ahlatın (armut) iyisini (dağda) ayılar yer . zevke dalan kişi ileride aç kalmaya. ona layık olmayan kimselerin eline geçer . gücü varken çalışıp ihtiyaçlarını temin etmeyen kişi. abdala söz vermeye gelmez Ahmaklara.kaptırırsanız bir daha böyle kişilerden başınızı alamazsınız . saygısızca davranırsa. ne de söz vermeye gel¬mez.gittikten sonra sıkıntılar içinde kıvranır .Güzel şeyler.Zamanında çalışıp geleceğini düşünmeyen.Ah alan onmaz Kötülük yaparak masumların beddualarını alan kişi iflah olmaz. çevresin¬deki iyi niyetli. kendisine yardımcı olan kişiye. hizmeti¬ne verilmiş gözüyle bakar. huylarını tutum ve davranışları belli eder . zemheride büğelek tutar Fırsatı. Bir kez yakayı . arsız kişilere ne yüz. Ağustosun adına aldanmamalıdır . serinlik başlar. keyfe. yavaş . Ettiğini bir gün .bulur . çoğu kez. yarısı kıştır Ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır.yoksun kalır .Kişilerin kusurlarını. ev sahibini ağırlar . sürünmeye mahkumdur.olduğu gibi Ağustosun yarısı yaz.Ahmak (şaşkın) misafir. yengeyi halayığı sanır Ahmak kimse. yardımcı kişilerden .yavaş kışa hazırlık yapmalıdırlar. Ağus¬tos böceğiyle karınca masalında .Ahmağa yüz.Ahmak gelin. gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir . İnsanlar.(Ağzı eğri.

kara gün içindir Paranın asıl değeri sıkıntıya düşüp ona ihtiyaç duyduğu¬muz gün belli olur.yetkilerini üstlenmeye kalkan kişiler gülünç duruma düşerler . (su yatağını bulur İçinde çalışıp bir şeyler yapma isteği olan kişi. akar suya girmek tehlikeli dir.bir iş ve çalışma alanı bulur . Suya güvenmek olmaz. Su.Eski bir inanışa göre akarsu-ne kadar kirletilirse kirletilsin temiz kalır . ne yapıp eder.Herkes.Akan su yosun tutmaz . kendisine uygun .îyi.bize zarar verecek düşünce ve tutumlar olabilir .bilmeliyiz . kötü diye beğenmemezlık etme. mal ve para biriktir (Akar su çukurunu kendi kazar. Başkasının işine ka¬rışıp görev ve . kendi görevini yapmalıdır. Kazanmasını bildiğimiz gibi dar günü¬müzde paramızı harcamayı da .Akar suya inanma.Akçe akıl. insanı sürükleyip boğabilir. araştırma. Görünüşteki iyi davranışların ardında . görgüsünün artmasına yardımcı olur.Akara kokara bakma.Akar su pislik tutmaz . Gezme.Akacak kan damarda durmaz .Bir zarara uğramak kaderimizde varsa ne yapsak önle¬yemeyiz . çuvala girene bak . Para bilgisinin. okuma hep paraya . don yürüyüş öğretir Parası olan insanın kendine olan güveni de artar. görme. el oğluna dayanma Ne kadar yavaş akarsa aksın. Bunun gibi her iyi görünen el oğluna güvenmek de doğru değildir.Ak akçe.

kara göt (don. kimin başarısı olduğu birlikte girilecek olan . Bir konuda kendi görüşünün dı¬şında ne kadar düşünce.(Akılları pazara çıkarmışlar. bacak) geçil başındı) (hamamda) belli olur Kimin iyi. kimin kötü kimin başarılı.Akıl. kişiye (adama) sermayedir .dayanmaktadır.Akıl için tarik (yol) birdir Bilime dayalı.düşünüp bizi aydınlatabi¬lir.daya¬namazlar Akıllı düşman.sınavda belli olur . yanlış yola götürür .Ak gün ağartır. görüşünü. güzel . Bir kişi diğerinden mutlaka üstündür. Kılıksız olduğu içine topluma girmekten çekinen kişiler. akılsız dosttan hayırlıdır .. Bilinmeyenleri çözen kişilerin hepsi de mantık yolunu kullanmışlardır. üzüntü içindeki bir .Ak göt (don. . karamsar yapar Akıl akıldan üstündür İnsanlar akıl ve bilgi bakımından daima birbirlerinden farklıdırlar. ortaya atılsa da kişiler yine kendi akıllarını beğenirler. doğru ve iyi düşünme kişilere göre değiş¬mez. herkes yine kendi aklını al¬mış (beğenmiş Her insan kendi aklını. iyimser yapar. kara gün karartır Mutluluk insanları neşeli.Bu yüzden çoğu kişiler eleştiriye . Mutsuz¬luk. bacak). Mantık dışı yollar.İnsanın yaptığı işlerde baş araç ve etken aklıdır . Her zaman danışmakta yarar vardır .giyimli oldukları zaman daha güvenli ve doğal davranırlar . davranışını başkalarınınkinden daha üstün bulur.insanları yanıltır. dinç. Bizim dü¬şünemediğimiz bir şeyi bir başkası .yaşam ise kişileri sinirli.

Buna göre çocuklara mal bırakmaya çalışmak . yapacağı işlerde sağlam yol arar. baba malına gerekseme duymaz. Akılsız ise. hayırsız evlat neyle¬sin malı).tansa onları iyi eğitmeye çalışmak daha hayırlıdır Akıl olmayınca ne yapsın sakal İnsan"sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz. altından girer üstünden çıkar ve malsız kalır. Gözü pek.düşünme işe yaramaz Akıllı.ge¬reken tedbiri almak daha kolaydır . . oğlum .çabuk sonuç alır Akıllı oğlan neyler ata malını. Bunun için de sonucu almakta gecikir. Çok düşünüp sonuç elde etmeyince o . köprü arayıncaya dek deli suvu geçer Tedbirli kişi. (Hayırirevlat neylesin malı. düşününceye kadar deli oğlunu everir Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse.(akıllı malı neylesin Bir evlat iyi eğitilmişse. atak kişi ise kü¬çük tehlikeleri göze alarak işe girişir ve . Akılsız düşmanla mücadele etmek de zor¬dur. (oğlum deli malı neylesin. akıllı ise malı kendisi kazanır. Çünkü akılsızın davranışlarını hesap edip tedbirini al¬mak zordur. İstemeden de olsa dostları¬na zararı dokunur. babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın. ne so¬nuçlar doğuracağını düşünemez.işler hatalar yapar Akıl para ile satılmaz . Eğer akılsız ve eğitimsiz ise çocukça .Akılsız kimse davranışlarının nereye varacağını. akılsız oğlan neyler ata malını. çok dü¬şünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür.Akıllı. Oysa akıllı düşmanın ne yapacağını sezmek.

. Bu durum .onun kendi aleyhine dönmesine yol açar . söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir.da zaman kaybına ve gereksiz yorgunluklara yol açar Akıl yaşta değil.aittir. Oraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız Yöneticilerin düşünmeden verdikleri kararların sıkıntı¬sını. Nice gençler vardır ki.Akıl para ile alınıp satılan bir şey olsaydı. emek ve zaman harcanır. 1480 de yazılan bu eserde 695 atasözü vardır Atasözlerinden farkı. yarı yolda aksaklıkları ortaya çıkar. kafası çalışmayan kişi.yaşlı kişilerden daha doğru düşünüp hareket ederler :Atasözleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar Teshil Risalesi: Bizde atasözlerine ait ilk yazma eserdir. elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun. bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. dünyadaki bütün zenginlerin akıllı. yöntemi.çaba gösteririz. iyice düşünülüp yo¬lu.bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi. idareleri altında . Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan .çalışan kişiler çeker Akılsız kasabın gerisine kaçar masadır İşini bilmeyen.çok akıllı davranan fakirler de vardır Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker iyi düşünmeden yaptığımız işlerin sonunda zarara uğrayıp. düzeltmek için . (Ahmak iti yol kocatır Gerekli araç gereci hazırlanmadan. Mevlana Şemsettin’e . Aksaklığı düzeltmek için tekrar malzeme. . baştadır Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı ve olgunluğu artmaz. fakirlerin ise akılsız olması gerekir di. Delice iş yapan zenginler olduğu gibi .(Akılsız köpeği yol kocatır. Vecizeler. programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz .Atın dorusu. Genellikle . itim kapmaz deme (Atın tepmezi.binebilirsiniz . Halk arasında dilden dile dolaşarak gelecek kuşaklara aktarılırlar. kısa ve özlü sözlerdir .mecazi bir anlam taşırlar Anonimdirler.Atın doru renkli olanı. duyusunu. geleneklere. katırı anasıyla . yiğidin korkağı .Atın ürkeği.Ateş düştüğü yeri yakar . Kalıplaşmış.Atılan ok geri dönmez . gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara.Bu sözler törelere. doğal (tabii).Atı a taşıyla. kültürünü.Atın ölümü arpadan olsun . Söz ve mâna sanatlarıyla (seci. yiğidin delisi Atın her türlü bakımını iyi yaparsanız yorulmasından korkmadan rahatça . mübalağa) . Eğitici ve öğreticidirler.Atın varken yol tanı.dayanır :Atasözlerinin Özellikleri .(Atım tepmez. kişinin de cesur olanı makbul¬dür . inancını. itin kap¬mazı olmaz Atın bahtsızı arabaya düşer . ahlak anlayışını. Kültürün aynasıdırlar.Ateş demekle ağız yanmaz . tezat. ağan varken el tanı . derslere . akla ve gerçeğe dayanır Halkın ortak düşüncesini.(Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz .olaylardan.örülmüşlerdir. akis. felsefesini yansıtırlar. cinas. tecrübelere.

başa gelmedik iş olmaz . ite de .Atta.Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur . yıl var ayı (günü) beslemez .Ava giden avlanır .Atına bakan ardına bakmaz . avrat var ev yıkar Avrat var. avrat var.Av avlayanın.Avcı ne kadar al bilse. kemer bağlayanın .Ay ayakta çoban yatakta. Ay yatakta çoban ayakta .Atlıya saat sorulmaz . arada eşekler ezilir . (kan malı hamam tokmağıdır .Atta da soy gerek. buğday unundan keş yapar . arpa unundan aş yapar.Ay ışığında ceviz silkilmez .Ay (gün) var yılı besler. duvar) deler (yıkar . ayı o kadar yol bilir . malı. eşekten düşene kazma kürek .Atın yürüyüşü binicisinin ustalığına bağlı olduğu gibi.(Av köpek fırın (fırın damı.Av vuranın değil.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz Atlar tepişir.Avrat var ev yapar.Avradı eri saklar.Atta karın.yöneticisinin bilgi ve becerisine bağlı¬dır .Av köpeği avdan kalmaz . avratta uğur vardır Attan düşüne yorgan döşek.Ava gelmedik kuş olmaz. alanın . kapı mandalı. bir işin yürüyüşü de . yiğitte burun .(Avrat (kadın). peyniri deri .

azınlık.(gelmez iş olmaz. Yani kişiler . ROOSEVELT Aydınlıkta sürüye hırsız gelmez. başını serin. uz (öz) otsun . yârsız (dostsuz) kalır . Aza demişler: ".Az kaz.(Az el aş kotarır.(Ayı görmeden bayram etme.Az tamah. zama¬na dikkat ederek çalışmalıdırlar . gönlünü ferah tut düşün¬me derin . (Başa .Ayağını yöneten baştır Ayağını yorganına göre uzat Ayak olmadık (ayağa değmedik) taş olmaz. diz üstü yaşamaktan iyidir. İşini hile kurnazlık ile yürüten kişinin sonu gelmez. çok el iş kotarır. yavrusunu ayağının altına almış Ayyar tilki art ayağından tutulur. küçük . (Az eli aşta gör. çok ziyan (zarar) getirir . So¬nunda eştiği kuyuya düşüp yakayı ele verir.Az ateş çok odun yakar .Ayağını sıcak tut. uz kaz. boyunca kaz Az olsun. başa gelme¬dik iş olmaz.(Ay gördünse bayram et . çoğun¬luğa boyun eğer .işlerinin gerektirdiği özelliklere. çok eli işte gör .Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar. ayağa değmez taş olmaz Ayakta ölmek.Az söyle.Ayı sevdiği yavruyu hırpalar Ayıpsız yâr araya(dost isteyen).Nereye? " -Çoğun yanına" demiş . Onun için çoban uyu¬yabilir. çok dinle .Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur Az.Az veren candan çok veren maldan . Büyük sermaye.sermayeye iş bırakmaz. ya da onun ermine girer. her zaman çoğa uyar.

Baba malı tez tükenir. oğlunun dişi kamaşır Bir babanın yaptığı kötü iş.Baba himmet.Baba koruk (ekşi elma. en çok o. güç duruma düşer .Azan kurda kızan köpek .çok. eceli gelenin . Kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez. sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. koca (er) ek¬meği meydan ekmeği . bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. kazandığının değerini de bilir.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz .. Oğul hizmet . Kısacası ölüme söz geçiril¬mez -B. değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır. dolayısıyla onu dikkatle harcar .Azıcık aşım. Bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak.ona sahip çıkar. kaygısız (ağrısız.canını alır.Baba (evlat. . çocuk çeker. Toplum içinde de bunun sıkıntısını en . kavgasız) başım .Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır Azrail gelince oğul uşak sormaz Azrail. meğer ki bu baba malı ola. Büyük küçük demez. evlât gerek kazana Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler. tez biter. mülk ya da para hazır olduğu. alın teri dökerek kazanmaya çalışır. oğul) ekmeği zindan ekmeği. erik) yer.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar . kişilerin durumlarını gözetmez. Babadan kalan mal.

sonra da Allah`a havale etmeliyiz. Bu durum at için de geçerlidir.(yüzün olsun Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir. Kısacası önce tedbir. Fazla . üzüm yemeye .şeye iyi bakmalıdır. doğru. Bunun gibi pek çok şeyde önce tedbir alınmalı. Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü olmaz .tevekkül her işte kural olmalıdır . başına türlü hâl gelebilir. ne denli bozuk. Bir kişi bir şeyden verim bekliyor. Bu da bize gösteriyor ki emekle üzüm arasında sıkı bir ilişki var. o . Bu yapılmazsa o bağdan istenilen üzüm alınamaz. gerekli harcamalardan kaçmamalı. Üzümler zamanında budanmalı. yemeye yüzün olsun (Bağda izin olsun. kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp iş göremezler. elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. ellerindeki imkân ne kadarsa o kadar başarılı olurlar. bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa.Bağlı koyun yerinde otlar Nasıl ki bağlı koyun. sonra . fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı göstermeli. gübrelenmeli.durum nesneler için de geçerlidir Bağa bak üzüm olsun. çapalanmalı ve sulanmalıdır. Bu . ısmarla Hakk`a Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir. Eğer onu başı boş bırakırsak oradan uzaklaşıp kaybolabilir.Dürüst.Bağla atını. iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan.

onu çapalamaz. eksik bir yanı yerinde ve zamanında giderilmezse.imkânlara kavuşmak. Bir şey.Bakmakla usta olunsa. o eşya bir süre sonra kullanılamayacak hâle gelir. ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz.bir iş yeri. becerikli insanların daha verimli ve başarılı olmalarına . budamasını yapmaz.Bakarsan bağ. başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. Bu sebeple onlara gerekli olan imkân ve fırsat verilmelidir . Bir eşyanın bozuk. bakılan ve . bakmazsan dağ olur İster bağ. isterse bir eşya olsun. yabancı otlardan temizlemez ve gübrelemezsek bir zaman sonra onu dağa. bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça .onarılan şeyler ancak yararlanılacak şeyler olarak ortada kalır .kapı aralar. bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil. bir eşya için de durum bundan farklı değildir Bakımdan uzak tutulmuş bir iş yerinde düzen gözetilmezse aksaklıklar giderek büyür.görülür. Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse. Unutulmamalıdır ki. Ustalık da ancak böyle elde edilir . ister iş yeri. verimsiz bir yere dönmüş görebiliriz. önü alınamaz olur. Bakımı olmayan . Bir bağa bakmaz. sonunda iş yeri iflasın eşiğine gelebilir. kırık. köpekler (kediler) kasap olurdu Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır.Bal bal demekle ağız tatlanmaz .

.Balık baştan avlanır Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir. onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz. olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan.Ortada değerini koruyan bir şey kalmaz . çünkü iş . Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan. hatta bunlardan kimilerinin çok uzaklardan geldiğine bile şahit olacaksın. ondan faydalanmak isteyen pek çok .uğraş vermektir .Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz .Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir Çoklukla düşünüp taşınmadan. onun müşterisi . sinek Bağdat`tan gelir Yeter ki malın. Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele geçirmek için .Bir şeyin yalnızca adını etmekle. gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk ve düzensiz olur. 2. Kıymetli bir malın mı var? Kaygılanma.oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter . kendine gelip uyanır. çırpınması bir fayda vermez. bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar.işten geçmiş olur .Balın olsun tek.Balık baştan kokar Gerek bir aile.eninde sonunda mutlaka çıkıp gelir . .1 kimse olduğuna. Ama dövünmesi. mülkün ve paran olsun.

onlar. Genellikle bu tutum da hoş görülmeye çalışılır. Oysa bu tavır son derece yanlıştır.yapan bunu hak ediyor kanaati yaygın hâle gelmiştir .Bal tutan parmağını yalar Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan. dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar.zarar görmeyen kimse yoktur . nemelâzımcı olmak toplumun dirlik ve . 2. Kendisine gelecek . Onların başkalarına kötülük yapmalarına. Çünkü o görevi .yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzak olur . Bana ne demek. Yalnız kendimizi değil.Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki. bu kötülüklerinin bütün bir toplumu zarara uğratmalarına ses dahi çıkarmazlar. Aksine diline bir çeki düzen veren. susmasını bilen ve ancak gerektiği . ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Bazı bencil. zorluk. bir .düzenliğini temelden bozacak bir harekete yol açar . toplumun diğer bireylerini de düşünmek zorundayız.1 zararların ya da faydaların tümü onun tutumuna bağlıdır. sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar.Bana benden her ne olursa. sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen. lüzumsuz ve çok konuşan kimse. felâket ve acılarla karşılaşmayan. onlara dokunmamaya çalışırlar. Ne söylediğini bilmeyen. her şeyin sorumlusu o olur. onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse. başım rahat bulur dilim susarsa Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar. çıkarcı kimseler vardır ki.

yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş olduğu kanunlara . kötü durumları önleyemeyiz. Bunların yanında aile ile bağları kopup . sıkıntılara katlanmayı bilmektir .Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır. Bu . üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden.ilişkileri tamamen kesilebilir . işte o zaman anlar .elde eder. zaferi . Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı . savaşı kazanır . 2. sahipsiz tarlayı sel alır İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır. o da şeriata. üst yönetici ise en üst yöneticiye. zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler.Başa gelmeyince bilinmez İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin..durumda yapılacak tek şey sabırlı olmak. onlara başkaları sahip çıkar.tadar. Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı.1 elden gider. sahiplenilmeyen mallar .Başa gelen çekilir Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri.Baskın basanındır Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse. bir üst yöneticiye. dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez. baş da şeriata Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler.Baş başa bağlı. aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir.

pamuğunu cebinde taşısın Bir işin yapılmasını tecrübesiz. Çünkü birlikten kuvvet doğar . Alttakiler üsttekilere.bağlıdır. işbirliğine ihtiyaç duyar. ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür.öldürmek gibidir . üsttekiler de şeriate karşı sorumlu olurlar.için en elverişli yolların başında gelir . lâik kanunlarla sağlanmaya .Baş kes.çalışılmaktadır .eden. tek başına her işi yapamaz. Bu durum toplumların genel düzenini sağlamış olur. İnsanların başına buyruk hareket etmeleri böylelikle önlenir. yaş bir ağaç kesmek. Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm .Başını acemi berbere teslim eden. Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne. Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki.Baş dille tartılır Kişilerin ne kadar akıllı. beceriksiz. Güçler birleştirilince . Ancak günümüzde bu sorumluluk bağı şeriatla değil.zor işlerin yapılması da kolaylaşır. bir sorumluluk zinciri oluşturulur.Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz Bir insanın gücü sınırlıdır. meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır . ustalığı olmayan kişilere teslim . bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir. bir insan . yaş kesme Tabiatı zengin kılan.

Bir ülkede iş başında bulunanlar.karşı karşıya kalabilir. felâketlerle . İnsanın karşısına neyi.Beleş atın dişine (yaşına. onların yaptıklarını . Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekir . kel tavuk topal horozla Bir kimse. tanımasın anayı . dizginine) bakılmaz Bir çaba. bedava elde edilen şeyler insana oldukça hoş gelir. yularına.Bedava sirke baldan tatlıdır Emek verilmeden. Onlara özenir. bir emek harcanmadan. arkadaşlık eder. 2. kendi niteliğine uyan.düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider . büyük danayı. kendine benzeyen .Belâ geliyorum demez Hayat inişli çıkışlı bir yoldur.kimselerle beraber olur.Besle. ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez. İnsan bir anda. kendine denk olan.1 yapmaya çalışırlar. hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle.Baş nereye giderse ayak da oraya gider Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler.takip ederler . kaz kazla. Bu sebeple bir kusuru. yönetilenler de onlar gibi davranıp onları . güzel olup .. bir iş yerini yönetenler nasıl hareket edip bir yol izlerlerse.Baz bazla.olmadığı aranmaz. düşüp kalkar . karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar . niteliklerine pek dikkat edilmez . bir eksiği var mı diye bakılmaz.

bir belâ ile karşılaştığımızda bundan kötüsü de olamaz diye düşünmemeli.(Beş parmağın beşi bir değil (olmaz Bir eldeki parmakların kimisi uzun.da birbirlerinden çeşitli nitelikleriyle ayrılırlar .anne ve babanın emeklerine karşı nankörlük etmiş olurlar . kötü niyetli. onlar .Besle kargayı. Bunun gibi bir annebabadan olmuş. insanı sevdiren kendi huyu . oysun gözünü Kimi nankör. iyi bir eğitim görmeleri için her türlü zorluğa katlanırlar. hiç de lâyık olmadıkları .Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu.çıkarmadan gereken sabrı göstermeli. sütü bozuk kimseler vardır ki. Ama buna karşılık çocuklarından umduklarını bulamazlar. becerileri. Çocuklar kendilerine karşı gerekli saygı ve sevgiyi göstermezler. daha da kötüsünün olabileceğini aklımızdan .hâlde sen onlara iyilik yaparsın.Anne ve babalar çocukların sağlıklı büyümeleri.Beterin beteri vardır Kötü bir duruma düştüğümüzde. kimisi de kısadır. Huyları. Allah`a sığınmalıyız . hayırsız olurlar. karakterleri birbirine benzemez. Bu durum toplumdaki diğer insanlar için de söz konusudur. Dolayısıyla da . onlar da sana fenalıkla karşılık verirler . aynı çatı altında yetişmiş kardeşlerin de fiziksel ve ruhsal yapıları birbirinden farklıdır. onları tanımazlar. onların değerini bilmezler.

Bilinmedik aş ya karın ağrıtır. sevimli kılan da huy güzelliğidir.(Bıçak yarası geçer (onulur). ustalıkla bilenen bıçak dayanıklı ve keskin olur. ya baş . görmeyen ama söylenenleri .Bilen bilir.kan. duyduklarını başkalarına aktarıp dedikodu yaparlar. Ancak insanlar söylentilerin bu yanına bakmazlar.İyi su verilmiş çelikten yapılan. anne-baba-evlâtlarına ve diğer akrabalarına kolay kolay zarar veremez.kolay kolay kapanmaz. gerçekliği de şüphe götürür.Bıçak sapını kesmez Bıçağı bıçak yapan demir kısmı ile sap kısmıdır.Geçimsiz. o ancak bir söylentidir. huysuz kimseler toplumca sevilmezler . Bunun gibi insanlar da çok yakınlarına. . birbirlerine bağlayan bir . insana üzüntü verir . Ama dilden çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara. Konuşulan bir olayın aslının olup olmadığını ancak gören bilir. Demir kısmı. Aralarında onları bütünleyen. saplı kısmına ilişemez. bir sevgi bağı vardır . bıraktığı izi . bu da onun değerini artırır. her hatırlamada yeniden açılır.duyanlar ise dedikoduları gerçekmiş gibi kabul ederler . dil yarası geçmez (onulmaz Bıçak ya da herhangi bir silâhın açtığı yara bir süre sonra iyileşir. vücutça onulur. bilmeyen aslı var sanır İnsan bir şeyi duymuşsa. doğruluğu belirsiz. Ama başka bıçakların saplarına ilişip zarar verebilir. Kişileri değerli.

kötü bir günümüzde hemen yardımımıza koşan. hem de başkalarına . Bunun utanılacak bir yanı da yoktur. İnsanın her şeyi bilmemesi doğaldır.zarar verebilir . daha önce denemediğimiz. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir. biliyorum tavrıyla bir işe girişmesi son derece sakıncalıdır ve kusurludur. Bilmesine de imkân yoktur.Bin bilsen de bir bilene danış Herkes eşit bilgiye sahip değildir. Bu sebeple ne kadar . yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir. o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir. Çünkü tanışık olmadığımız bu işin başımıza iş açması.Anlamadığımız. yalnızca fayda görürüz. daima iyiliğimizi isteyen dostlarımızdır. mutluluğu onlarla tadarız. iç yüzünü bilmediğimiz bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir.Bin dost az.Bilmemek ayıp değil. Ancak imkân varken bilmediklerini sorup öğrenmemesi. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı. bize zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir. iyi bir sonuca da ancak böyle . Bunun için bir . Çünkü yanlış bir yola saparak hem kendine. onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. sormamak (öğrenmemek) ayıp İnsan hayatı için bilgi oldukça önemlidir. Ne ki insan her şeyi bilmez.kavuşabiliriz .işe girişirken dikkatli olmak zorundayız . Onlardan zarar değil. Derdimizi onlarla unutur. bir düşman çok Sıkıntılı bir anımızda.

Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez Çok tasalanmak ve üzülmekle borçtan kurtulunamaz. sonucu iyi hesaplamalı. Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket. kimi çıkış yolları aranmalıdır . bunun borcunun ödenmesinde hiçbir yararı yoktur.kötülüğümüzü ister. sonra işe girişmeliyiz. Yoksa istemediğimiz bir zararın ortaya çıkmasından . yapmaya çalıştığımız işin bütün ayrıntılarını önceden düşünmeli.duyacağımız pişmanlık fayda etmez . Borcu ödemek için bir şeyler yapmalı. bizim için o kadar iyidir.çok olurlarsa. Tasalanmayı bırakıp borcunu ödemek için çaba harcamalı. tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. bir tane de olsa onun varlığı bizi rahatsız eder . Ama düşmanımız olan yalnızca bizim .Bin nasihatten bir musibet yeğdir Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki. onu doğru yola getirmekte daha etkili olur.aramalısın . harekete geçip . Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça . yollar . gerekli ölçümleri yapmalı.büyüktür .Bin merak bir borç ödemez Ne denli kaygı içinde olursan ol. Çünkü borç durduğu yerde ödenmez.çalışmalı.Bin ölçüp bir biçmeli En basitinden en zoruna. onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver.

kimseye söylenmemelidir. gizli kalmasını önlemek çok zordur. Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur. Böyle yaşamak kişi için . Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz..ve çirkin işler yapan insanlar da bulunabilir .Bir ahırda at da bulunur. düşünceler ve inançların sürekli telkin edilmesiyle insanlar biçimlendirilip . Çünkü insanın merak ve dedikoduya eğilimi vardır. sıkıntılar içinde kalır. kişi o niteliğiyle tanınır. Bu eğilim sır olan şeyin dilden dile dolaşmasına. yararlı ve güzel işler yapanlar bulunduğu gibi kötü. Sır ağızdan çıktı mı hemen yayılır.yönlendirilebilirler . Adı bir kere kötüye çıkan kişi. Çünkü insan etkilenen bir varlıktır.Bir ağızdan çıkar bin ağıza yayılır Bir sırrın yayılması istenmiyorsa.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez. itilip kakılır. yararsız .Bir adama kırk gün deli desen deli olur İnsana yapılan sürekli telkinler sonunda bir neticeye ulaşmak mümkündür. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse. . Birtakım iyi ya da kötü duygular. iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. eşek de Bir toplumda iyi.toplum içinde yayılmasına yol açar .ölmekten daha iyidir .

(Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez Önemli bir durumun netlik kazanması için küçük. Olursa aralarında kıskançlık. küçük bir değeri elde etmekle . geleni geri çevirmek istemez.kimse bir araya gelir ama bu zararı gideremez. Bu çatışma .1 yeterli değildir. Bu da az şeye mal olmaz . Oysa insan hayatta ihtiraslı olmamalı. Yoksula yardım ederken insanın amacı kendini . çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar.Bir deli kuyuya bir taş atmış. kırk akıllı çıkaramamış Aklî dengesini yitirmiş kimi insanların yaptıkları öyle işler vardır ki.düşünmemelidir.Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir toplumda iki baş.. 2. bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır.Bir başa bir göz yeter Ne kadar çok malı olsa da insan yine de elde etmek ister. bunu . fikir ayrılığına düşerler. ne de çözebilirler.Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Yardım yapmak bir insanlık görevi. Güzel ve hoş da olsa. pek çok akıllı . biri diğerini yok etmeye. Kanaatkâr olan kimseler ihtiyaçları kadar olanı yeter görürler .mutluluk tam anlamıyla yakalanmış sayılmaz . 2. bir iş yerinde iki yönetici olmaz.sonunda güçlü kalır. Kimi zaman bir insan öyle delice bir iş yapar ve zarara yol açar ki. önemsiz belirtilerin varlığı . ihtiyacından fazlasını . dinî bir emirdir. işi de düzeltemez . güçsüz gider.1 akıllı insanlar bir araya gelse ne yorumlayabilir. Ancak bunu yapmanın da bir yolu yordamı vardır.

karşılıklı sevgi ve hoşgörü varsa. görevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir.huzurunu kaçıracak bir kimsenin bu ailede barınması da mümkün değildir . yapılan iyilik de iyilik olmaktan .Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz Eğer bir ailenin hemen bütün fertleri arasında bir uyum.Bir günlük beylik. bütün aile . Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak. bir anlaşma. Dolayısıyla ailenin bir ferdine gelen zarar. hatta en yakınların bile haberi olmadan yardım yapmak gereklidir. Bu sebeple çok kısa bir süre içinde de olsa. Dolayısıyla ailenin .girer.çıkar . beyliktir İnsanlar her zaman arzu ettikleri nimetlere kavuşup bunun sefasını süremezler. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine.Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Aile fertleri birbirine kan ve akrabalık bağlarıyla bağlıdırlar. Onlar bir vücudun azaları gibidirler. kimsenin haberi. Hemen hepsi de aynı ölçüde üzüntü çekerler .Bir elin nesi var iki elin sesi var İnsanın gücü sınırlıdır. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar . çevresindekilerden . Yoksa tersine bir hareket yardım edilen kimseyi mahcup duruma düşürür.gösterip övünmek değil. dayanışmaya . o ailede düzen de var demektir.fertlerine gelmiş gibidir.

toplumdaki sosyal barış zedelenir. sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar. dertlerden uzak ve arzu ettiği biçimde bir an yaşamak o kişi için .bir yola götürüp zarara sokabilir . cesareti. Bu davranışın devamı insanı yanlış . kavga baş gösterir. kıyamet ondan kopar Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır.güzel bir şeydir . mertliği gerektirir. insanlar birbirlerine düşer . Eğer böyle olmaz. Yolculuk ise fedakârlığı.daha üstün. ya yola gitmeli Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur.Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli. . onlardan bir kez daha verim istemek.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir iş.niteliklerini belirgin kılar .Biri yer. Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar.(Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır . düzen bozulur. Alış veriş etmek. onları tanımak bakımından önemli ölçüttür. nesne ya da insandan temin edilecek faydanın bir ölçüsü. adaletli davranılıp hak gözetilmez. Alınabilecek alındıktan sonra. dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin . biri bakar. bir sınır vardır. onları bu konuda zorlamak doğru değildir.

ya da olayı küçük görmeyip önemle ele almak gereklidir . Kendinin. Yakınlarımıza. Ama bu böyle devam etmez. işlerin yatması mümkündür.Yalancı. iş .Bir sürçen atın başı kesilmez Kusursuz insan olmaz. doğru yoldan çıkmayan.etmemek gereklidir . üçüncüde ele geçersin çekirge Bir suçu işleyebilir. kişiliğini her yönüyle kanıtlamış .Bir selâm bin hatır yapar Dinimizin bir emri olan selâm. Bu bakımdan sürekli iyi iş yapan. Bu sebeple herhangi bir nesne. yakınlarının.Bir sıçrarsın çekirge.çevresinin ve daha geniş muhitlerin adını lekeler. eninde . arkadaşlarımıza. gönülleri birbirine yaklaştırır. iki sıçrarsın çekirge. iffetsiz bir kimse sadece kendi çevresine zarar vermekle kalmaz. Dolayısıyla gönül kazanmanın önemli bir anahtarıdır.Bir mıh bir nal kurtarır. bu leke gittikçe yayılır . bir nal bir at kurtarır Küçük ve kıymetsiz gördüğümüz şeyler zaman gelir çok önem kazanır ve büyük iş görebilir. Hemen her insan bir yanlışlık yapabilir. hatta yabancılara bile vereceğimiz selâm onlarla aramızda bir yakınlığın doğmasına yol açar. Hatta bunu birkaç kez de başarabilirsin. kanunsuz bir işi yapabilir ve yakalanmayabilirsin. Bu sebeple selâmlaşmayı ihmal . bir bilgi ve sevgi belirtisidir. kötülüklerini daha geniş çevrelere de taşır. Küçük bir somun parçası yüzünden bir dikiş makinesinin çalışmaması.sonunda yakayı ele verirsin . . düzenbaz.

(Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler Bir sözü düşünüp taşınmadan. kalitesini bilmediği için alır.Bir yemem diyenden kork. gereken çabayı göstermek. Üstelik başlamış bir işte geri dönmek de zordur.kavrayamadığımız bir değer ifade ettiği için alır . kimileri de kendileri bakımından bizim . bir oturmam diyenden Kimi insanlar vardır ki dedikleriyle yaptıkları birbirine uymaz. Ola ki istemediğimiz bir sözü ağzımızdan çıkarmış olabiliriz. Bu sebeple bize düşen yolumuza azimle devam . yalnızca uyarıda bulunmak . uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir .olmalıdır . kötü şeylerin de müşterisi olur. Onları kimileri anlamadığı.oturdukları. doğuracağı sonuçları hesaplamadan. olumsuzlamak ve cezalandırmak doğru değildir. bir kez hata yaptı diye gözden çıkarmak. . kimi hevessiz görünüp “kalamam” diyen insanların da diğerlerinden daha çok .En doğrusu.olan bir kimseyi. işi lâyıkıyla yapmaya çalışmaktır . düzeltmeden söylememeliyiz. içimizden geçirmeden.Bitli (kurtlu. sonuna bak Kimi işler vardır ki iyi başlamamış ama iyi sonuç vermiştir. Yapılacak şey.etmek. hatta yatıya kaldıkları bile görülmüştür .Bir şeyin önüne bakma. çürük) baklanın kör alıcısı olur Değersiz. işe yaramaz. Kimi isteksiz görünüp “yemem” diyen insanların isteklilerden daha çok yedikleri. kendi kendimize ölçüp tartmadan.

.Bol bol yiyen, bel bel bakar Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin .edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar

.Borç iyi güne kalmaz Borçlu olan, borcunu hemen ödemenin yollarını aramalıdır. “Elim genişleyince, ileride öderim” diye düşünmesi son derece sakıncalıdır. Çünkü gelecek günlerin ne göstereceği belli olmaz. Eli daha da darlaşabilir. .Dolayısıyla borcunu ödemesi güçleşir, gün geçtikçe de borcu artar

.Borçlunun yalımı alçak olur Borçlu kimseler, borçlarını ödeyemedikleri için alacaklıları yanında rahat olamazlar; başları yukarıda yürüyemezler, üzülüp incinirler, sanki suçlu gibi .dururlar, kendilerini ezik hissederler

.Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir Beyleri bey yapan cömertlikleri, ellerindeki varlıkları yoksullara dağıtmalarıdır. Varlıksız, sıkıntı içinde yüzen bir beyin sadece adı kalmıştır. Varlığı olmayan, yoksulları gözetme ve doyurma görevini yapamayan bir bey için bu durum acı vericidir. Böyle bir konumda bey olmaktansa borçsuz, tasasız, kıt kanaat .geçinen bir çoban olmak daha iyidir. Çünkü, o yoksulluğa alışkındır

.Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz

Alacaklının yanında yüzü yerde olmak istemeyen, borç etmekten korkan kimse tedbirli olur; masraflarını kısar, gelişigüzel harcamalar yapmaktan .kaçınır, kendine uygun bir yol seçip ona buna ziyafet vermekten uzak durur

.Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır Hemen her şeyin bir yapılma zamanı vardır. Borç da zamanında ödenmezse kişilerde bir gevşeklik görülür, borçluluk duygusu zamanla azalır. Borç uzun süre ödenmez olur, hatta hiç ödenmez bile. Dert de böyledir; zamanında önlem alınmaz ve hastalık uzarsa, kişi sonunda güçsüz kalır; dayanma gücü .kalmaz ve ölür

.Borç yiğidin kamçısıdır Birisine borçlanan, borcunu da ödemek isteyen kimse kendini daha çok .çalışmak ve kazanmak zorunda hisseder; bu yönde girişimde bulunur

.Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz Ne olacağı, nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir konu, iş ya da .durum üzerinde anlaşmaya varılıp söz verilemez

.Boş çuval ayakta (dik) durmaz Karnı aç olan kimse, iş yapamaz. 2. Beceriksiz, deneyimsiz, bilgisiz kimse .1 bir iş tutunamaz. 3. Hiçbir tutamağı bulunmayan, gerçeklerden uzak, temelsiz .düşünce ya da plânlarla sonuca ulaşılamaz

.Boş fıçı çok (fazla) langırdar

Gösterişe düşkün, bilgisiz, deneyimsiz kimse kendini ön plâna çıkarmak ve bilgiçlik taslamak amacıyla çok konuşur; her sözün arasına girer, .etrafındakileri rahatsız eder

.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir Boş olmak, hiçbir uğraşa girmeden gezmek insanı tembelliğe, miskinliğe alıştırır. Öyle ki bu insanların kimisi can sıkıntısından ne yapacağını bilemez olur, yanlış yola sapar, kötülüklere bile bulaşır. Parasız da olsa çalışmak, boş oturmamak insanı hareketli ve canlı yapar; girişimcilik yeteneğini artırır, onu geliştirir, zararlı alışkanlıklardan kurtarır. İleri de para kazanacağı bir iş .bulmasına da kapı aralar

.(Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez Hiç kimse emeğinin boşa çıkmasını istemez, karşılığını mutlaka bekler. Bir .1 kimseye iş yaptırmak, onu bir yere bağlamak istiyorsanız, ona emeğinin karşılığını da ödemek zorundasınız. 2. Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz ki elde etmek istediğinize .kavuşmanız mümkün olsun

.(Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer Eğitime sonradan da başlasa kimi yetenekli, becerikli, öğrenme ve kavrama gücü gelişkin olan çırak veya öğrenci, ustasından ya da öğreticisinden daha .ileri gidebilir; onlardan daha başarılı olabilir

.Böyle gelmiş böyle gider

Öteden beri süre gelen durum, kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek .ve görenekler kolay kolay değişmez

.Bugün bana ise yarın sana Neyin ne zaman olacağı bilinmez; bu ister felâket, ister nimet olsun. Bugün ben bir felâket ve haksızlıkla karşılaşmışsam, yarın da sen aynı durumla karşılaşabilirsin. Bugün sen nimetler içinde bulunup mutluysan, yarın da ben .kavuşup mutlu olabilirim. Bunu aklından çıkarma

.Bugünün işini yarına bırakma Bir iş günü gününe yapılmalıdır. İşi yarına bırakmak kimi olumsuzlukları da beraberinde getirir. Yarın daha önemli bir işin çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Diyelim ki çıktı, o zaman ne yapacağız? Kuşkusuz bugünkü işten önce onu yapacağız, bugünkü iş de kalacak. Dolayısıyla işler birikmeye başlayacak, çıkmaza girecek. Ayrıca bugün yapılması gereken işin sonraki güne bırakılmasıyla önemini yitirmesi, istenen sonucu vermemesi de söz .konusu olabilir

.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi .gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin elimizde olması gerçekleşmiştir

.(Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner

Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Sözgelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa .doğru birden kıymet kazanır; ucuzken pahalı olur

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa .düşmeyince Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı olduğu günlerde oğulun gerçek kişiliği ortaya çıkmaz. Ne zaman anne-baba yoksullaşır, işte o zaman gerçek yüzü ortaya çıkar. Eğer oğul, anne-babasına karşı olan görevlerini yerine getirmiyor, onlardan yardımını esirgiyorsa, ona iyi .bir oğul denemez

.Buğdayın yanında acı ot da sulanır Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve .yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir

.Bükemediğin eli öp Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlûp olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu .onurlu bir davranış olacaktır

.Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş

İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orda doğmuş, orda büyümüş, orda doymuş, orda tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana zor gelir. Nasıl ki bülbül asıl vatanı olan yeşil tabiatı, kanat çırpacağı mavi gökleri özleyip ister ve altın kafesten kurtulmaya çalışırsa, insan da (hele bir de tutsaksa) özgür yaşayacağı vatanını ister ve hasretini .çeker

.Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden .belâya saplanıp zarar görebilir

.Büyük balık, küçük balığı yutar Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle .mücadele etmektir

.Büyük başın derdi büyük olur Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük

işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri .büyük olur

.Büyük lokma ye (de), büyük söz söyleme İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, “ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun yaptığı gibi kötü bir şey yapmam; o sözler de söylenir miydi?” gibi sözler sarf etmesine sebep olur ki, böyle bir tavır sergilemek son derece zararlıdır. Dünya ve insanlık hâli bu, öyle bir gün gelir ki, yerip kınadığımız kişinin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir ve gülünç duruma düşebiliriz. Bu sebeple ağzımızdan çıkacak söze dikkat .etmeli, büyük söz söylemekten kaçınmalıyız .(Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (baba eder, oğul öder .Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana Baba malına güvenmemek gerekir. Kendi kazancı ol¬mayan kişi, baba malını .çabuk tüketir. Sürekli olan kazanç, kişinin çalışarak elde ettiği kazançtır .Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş .Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk Babadan kalan mala mülke güvenerek çalışmayan, bu malı, parayı tez tüketir. Babadan kalan mala güvenmemeli. Akıllı evlât, çalışarak kazanır, mal mülk .edinir .Babanın (atanın) sanatı oğla mirastır Babasına, anasına saygı göstermeyen kişi. Tanrı'yı ta¬nımıyor demektir. .Çünkü, Allah, ana babayı sevnleyi say¬mayı emreder

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sayar .Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı .Bağ bayırda, tarla çayırda Bağ ve zeytin ağacının bol ürün vermesi için uzun süre geçmesi gerekir. . .Zeytin ağacı ile bağ kütüğü yaşlandıkça ürünü artar Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun, (Bağda izin olsun, üzüm yemeye ( yüzün olsun Bağdan bol ürün almak için mutlaka budamak gerekir. Bu işlem, bahara .(girerken yapılır. (Budanan yerden öszu damlar .Bağı ağlayanın yüzü güler .Bağın taşlısı, kadının saçlısı .Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta .Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu .Bakan göze bağ (yasak) olmaz .Bakan yemez,kapan yer Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur Bakılmayan bir mal, çok verimli de olsa, zamanla ve¬rimsiz hale gelir. Oysaki .çalışmakla, gerekeni yapmakla ve¬rimsiz şeyler bile verimli hale getirilir Bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) ka sap durdu (kasaplığı (öğrenirdi .Baktın kor havası, eve gel kör olası (Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz .Bal ile kaymak yenir ama, her keseye göre değil .(Bal olan yerde sinek de olur (bulunur

.Bal tutan parmağını yalar ?Balı olan bal yemez mi Balı parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yeme¬miş, kısmeti olan .(yemiş .Balta değmedik ağaç olmaz .Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY .Baş ağır gerek, kulak sağır .(Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha .Baş dille tartılır .Baş kes, yaş kesme .Baş nereye giderse ayak da oraya gider .Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol .Baş olan boş olmaz .Baş sallamakla kavuk eskimez .Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk (en) içinde .Baş yastığı baş derdini bilmez .Başa gelen çekilir .Başa gelmeyince bilinmez Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ .Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli yaşamaya, çalış¬maya gelemezler Başın başı, başın da başı vardır .Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı .Başına gelen başmakçıdır

daha uğramamak için tedbir alır Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar. Uğradığı zarara bir .gitmekten kaçınmazlar .Baskıdaki altından. pamuğunu cebinden eksik etmez .varır. Sonunda iş olacağına . Allah'ın dediği olur Bazı kişiler sevdikleri şeylerde sonuçta zarar görecekle¬rini bilseler de. anısını . askıdaki salkım yeğdir .gideremezsin Başkasının uğradığı bir felâketin ne kadar acı olduğu¬nu. başımıza böyle bir .Baskın basanındır Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır yel yel almazsa sel (yel) alır. (yönetici) onun da . (Baskısız .hürriyete layık değildir. sahipsiz tarlayı sel alır Başlını acemi berbere teslim eden. aşırıya . kaz kazla. kel tavuk topal horozla Bazı işlerde önceden yapılan hesaplar. ABRAHAM LINCOLN .felâket gelmeyince.üstünde kendisinden büyük bir baş var¬dır .Bayramda borç ödeyene ramazan kışa gelir .Başkalrına eziyet kötülük eden er geç cezasını çeker Başkasına yaptığın fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini.Baykuşun kısmeti ayağına gelir .Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte tecrübeli olur.Bayağı Kişilerin iyice kepaze olmaları "için birbirlerine girmeleri gerekir .((etmesin Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş. planlar tutmaz.Baz bazla. gereği gibi anla¬yamayız .(yongayı yel alır.

evlenme istek ve heyecanı içinde olduğun¬dan alacağı kızın . Aldığımız bir malın kalitesini kullanınca anlarız.tehlikeye atmaktan çekinmezler . paralarının . kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde . kör gözü . özellikle erkekler düzensiz yaşadıkları için araları ve zamanları çar çur olur.Bekârın parasını it yer.Bekâr kimse bakımsızdır.kıymetini bil¬mezler . derbeder bir hayat sürer .Bekârlık maskaralık .Bazı şeylerin sonuçlan önceden tam olarak kestirile¬mez. Bu bakımdan üstlerine aşlarına yeterince bakamazlar. dizginine.kusurlannı göremez .Belâlı kişinin hakkından ondan daha belalı olan kişi gelir . yularına) bakılmaz Belirtilen açıkça olan bir şey gizlenemez. TURGENYEV Bencil. Yaşlılık da izleri ortada duran üzüntü . duygusuz insanlar.yüzüstü bırakır . öteki insanlardan akıllıyım. yakasını bit Bekarlar.Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına.birlikte yaşamaya başlayınca gerçek olarak tanırlar Beceriksiz ve anlayışsız kişi.Bedava sirke baldan tatlıdır Bekâr erkek. tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. SOKRATES Bencil insan . kendilerim kurtarmak için en yakınlarını bile . Kişiler birbirlerini ancak .Bekâr gözü.de ne yapılsa örtülemez Ben bilmediğimi bildiğim için .Bekârlık sultanlık . Evli¬lik de böyledir.

Bencillik dostluğun zehiridir.ama bırakın istediğim gibi güleyim. başkasını bir kez aldatır. başın Allah'a emanet . ikinci kez aldata¬maz Çünkü aldatılan kişi birinciden ders almış. MUHAMMED .Beyaz tenli olanlar.Bıçağı kestiren kendi suyu.Beslemeyi eslemeden alma .Beylik çeşmeden su içme Beylik fırın has çıkarır . kendilerini dâhi .Bez alırsan Musul'dan. kahvecinin söyle¬mezi ?Beş parmağın hangisini kessen acımaz .Besle kargayı oysun gözünü . HZ.Benzeye benzeye yaz.(Beterin beteri var (-dır .Beş tavuğa bir horoz yeter Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. esmerin (karanın) tadı (var .(Beyazın (akın) adı (var). güzel sayılır.Bey ardından çomak çalan çok olur . insanı sevdiren kendi huyu Bil kimse.Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır .Berber berbere benzer ama. tellağın terlemesi.(Beş parmak bir değil (olmaz .Berberin solumazı. BALZAC Beni isterseniz dövün. akıllanmıştır Bilgili kişilerin az bulunduğu bir toplulukta az bilgili ki¬şiler. oysaki gerçek güzel¬lik.Bey ası borç. kız alırsan asilden . benzeye benzeye kış olur . düğün ası ödünç . tende değil içtedir . MOLI'ERE .sanırlar .

Bir ağaçta gül de biter. SOKRATES (Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. diken de Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır . bir musibet yeğdir.Bir (tek) elin nesi var.Binicinin sağı solu olmaz . bir başçı .yükseldikçe büyür. sormamak (öğrenmemek) ayıp . bir borç ödemez . öbür (sol) elin görmesin (duy¬masın . bir borç ödemez Biniciler atlarını iyi seçmelidirler.Bir adama kırk gün (deli dersen deli. iki elin sesi var .Bilmemek ayıp değil. bin na sihatten yeğdir .(Bin nasihatten.Bin işçi. akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur Bir adamın şöhreti gölgesine benzer. (Balzac Bilginlerle beraber düşünmeli.(Bir (sağ) elinin verdiğini. ALLEGRAND . düştükçe küçülür. . bir atın varsa yokuşta bin .Bin tasa.Bin atın varsa inişte in. BERKLEY Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır.Bin ölçüp bir biçmeli . fakir canını verir .Bir afeti önlemek için zengin malını.Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.Doru ve kır donlu (renkli) atlar de¬ğerli sayılırlar .Bin merak.Bin bilsen de bir bilene danış . GOETHE Bilimsiz şiir. (Bir musibet. Renkler atın cinsini belirlemeye yardım eder. milletlerin sınırlarını tanımaz. temelsiz duvara benzer.halkla birlikte hareket etmelidir.Bin dost az. FUZULI . bir düşman çok .

Kişiler. dokuz oğul.Bir dirhem et. kırk akıllı çıkaramamış.Bir ailede. o durumdan kur¬tulmak ve aynı şeyle bir daha karşı karşıya kalmamak için büyük çaba harcar ve yapamayacağı .Bir dönüm güzlük. LONG FELLOW . yıpranır . bir işçi. bir kazanı kokutur .ister.Bir aileden iyi insan da kötü insan da yetişir . onlar yetişir ama.Bir baş soğan. Bir kıza ömür boyu bakacak olan ise kocasıdır . bin ayıp örter . bir kafaya bir göz Bir annenin yaptığı mutlu ya da mutsuz evlilik kızının evlilik hayatını da olumlu . (Bir delinin bir kuyuya attığı .(taşı kırk akıllı çıkaramaz . göstermelik olan çeyiz içindir.Bir baba dokuz oğulu besler. on dönüm yazlığa bedeldir Bir durumdan canı yanmış olan kişi.(Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez Bir çocuk.sanılan zor işleri başarır Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. yetiştiren kişi de her bakımdan yorulur.Bir anaya bir kız.Bir çöplükte iki horoz ötmez Bir deli kuyuya taş atmış.veya olumsuz yönde etkiler Bir avuç altının olacağına.Bir başa bir göz yeter .halletmelidirler . bir canlı yetiştirmek. so¬runlarını içlerinde . onları eğitmek çok emek ve zaman . bir babayı bes¬lemez Bir babanın kızı için harcadığı para. bir avuç toprağın olsun . akrabalar arasında çıkabilecek birtakım an¬laşmazlıkları başkalarına duyurmamak gerekir.

utanılacak bir şeydir.Bir eksikliği olan kişinin yanında dikkatli konuşmalıdır. Almaya .Bir ev (gemi) donanır. bir hayvandan gücünün üstünde bir şey alınamaz. başka bir güç yola başvur¬maktır Bir günlük beylik. bir kız (çıplak) donanmaz Bir evde iki kız. Kısmin eksikliğini .onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. MEVLANA Bir insandan. En ya¬kınlarımız dahi bilmemelidir.Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır . Övünç için yapılan iyilik. çeyiz yapmak zorundadır .(Bir fit. JOHN ERSKIN . Çünkü kızlara giyim . hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar. bir kör biliş . boşuna emek harcamaktır Bir insanın gerçek değeri. iş başında gösterdiği başarı ve çevresindekilere .kuşam. onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. ailenin maddi sıkıntısı artar. ALBERT CAMUS .kalkışmak. din ya da insanlık duygusu ile yapılmış . çok gizli kalmalıdır. murat Bir insana yapılan yardım. beyliktir Bir inat. HZ.Bir görüş.iyilik olmaktan çıkar Bir insanda kibir.duyduğu şeylerden söz ederek onu üzmemelidir . biri biz Bir evde kız çok olursa. MUHAMMED Bir insanın tek başına mutlu olması . bin büyü verini tutar (yerine geçer Bir gencin hata yapmasını önlersen.Bir güçlüğü yenmenin yolu.karşı davranışlarıyla ölçülür Bir insanın gerçek zenginliği . biri çuvaldız.

kullanılacak bir aygıtta önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar da önemlidir. artar Bir işin gerçek yüzünü ancak Allah bilir ama insan da aklını kullanarak sezinleyebilir. Bu yüzden so¬nucun çabuklaştırılması şöyle dursun.Bir işi. Yapılacak işle¬rin tam.gerçekleş¬meyebilir Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun.çıkarabilir Bir işin yürümesinde. .etmelidir Bir kadın için en rahat edeceği yer. en rahat harcayacağı para. Biri bulunursa öteki bulun¬maz. Çocuğunun ya da ba¬basının eline bakmak ona zor gelir . sonuç hiç . Ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın. çalışanların sayısının fazlalığı önemli değildir.Bir iş yaparken gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. biraz fazla tutmalıdır. öteki bulunursa beriki bulunmaz Bir işi yapmadan önce çok düşünmeli. Sonradan . bir tahminde bulunabilir. Çünkü beklenme¬dik etkenlerle daha çok harcama yapmamız . bir geliri küçümsememek gerekir.duyulacak pişmanlık para etmez Bir işi yöneten. yetenekli bn. harcanan çabanın dengede tutulması gerekir. iş başarı ile . Gerçekleri kafasını kullanarak ortaya . koca evi. Bugün de dünün bir yarını değil midir.geçmez.kocasının parasıdır. sonucu iyi hesaplanmalıdır. Bu denge tutturulamaz. Küçükse da zamanla büyür. ÖMER HAYYAM Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her za¬man eksiksiz olarak ele .gerekebilir Bir iş yapılırken.yürütülemez .yönetici yoksa. olması için ayrıntılarına dikkat . acele sonuç alacağım diye takatin üstünde çaba gösterilirse yorulunur. plânlayan.

bir şeyin değeri. kişiliğiyle. Biı şey hakkında bir kez . diğerine düşman etmenin en etkili yolu. kendisinde aranan özel nitelikle artar: Kişi. işleri bu" kez ters gitmişse ya¬nındakiler de onu . çeliği¬ne iyi su verilmiş olursa keskinleşme . bir orduyu bozar .Bir kimsenin değeri. temizliği o kişinin karakterini yansıtır Bir kimsenin.yapmıyorsa korktuğundan değil. nankör olan yakınlarından ve kendi .terk eder.Bir kararda bir Allah Bir kez görmekle durum iyice anlaşılmaz. Ara bozacak bir söz. öğrenilmez.temizliğinden bellidir. MONTESQUİEU Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır Bir korkak. bir şeyin değerini. Başvurduğu bütün kapılar yüzü¬ne kapatılır Bir kişiye yapılmış haksızlık .kışkırtmaktır.için canlarını feda etmekten çekin¬mezler Bir kişinin kaderi kötü ise.Bir kötunun yedi mahalleye zararı vardır . huyu güzel olursa sevilir. Bıçak.yetiştirdiklerinden gelen kötülüktür Bir kimseyi. birini öbürüne karşı . bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.ortamın tertibi. kılık kıyafeti ile değil.yeteneği kazanır Bir kimsenin. Yaşadığı . iç yapısıyla ölçülür Bir kimsenin kişiliği yaşadığı yerin düzeninden. bin büyü kadar tesirlidir Bir kişi için kendisine annesinden daha yakın kimse yoktur. Analar çocukları . hatır saydığındandır . ancak bu konularda uz¬manlaşan kişiler bilir Bir kimseye en zor gelen kötülük.görmekle kesin yargıda bulunul¬maz Bir kimse başka bir kişiye hak ettiği sert karşılığı vermiyorsa kötülük .

onu .Düşünülmeden.katlanacağı sıkıntılar.bu uğurda davranmak. onu bilmediğini kabul et. alınan karar çok kez zarar getirir Bir şeyi bildiğin zaman . bir hapishane kapatır. KONFÜÇYÜS Bir şeyi elde etmek için içinde taşkın bir istek bulunan kişiye bu uğurda . EBU HANİFE . bin hatır yapar Bir şey. sadece bakmakla elde edilmez.tehlikeye sokabilir .İşte bu bilgidir. çalışmak ge¬rekir Bir şeye karar vermek. akıllı ve fazilet sahibi (adamlarının sayısı ile belli olur.Bir şeyi bilmiyorsan .Bir selâm. .gerekir Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise. . fedakârlıklar güç gel¬mez . onu elde etme yolunu bilenin.ruh içinde eğitim olur. İncelemeden başvurduğunuz kişi işinde yetersizse malınızı da. canınızı da . bir anda söylenen söz.Bir koyundan iki post çıkmaz Bir kuruluştan işletmeden istenilen verimi alabilmek için önce gerekli her türlü donanımın. nüfusunun çokluğu ile değil.. tesisin yapılması. bir nal bir at kurtarır Bir milletin büyüklüğü. CERVANTES Bir mesleği herkes yapar.Bir mıh bir nal kurtarır. nereye gittiğine bak. bir şeyden ya¬rarlanma. (Victor Hugo Bir okul açan . sonra da iyi bir yöneticiye teslim edilmesi . onu bildiğini göstermeye çalış.kullanmasını becerebilenin hakkıdır Bir şey. bir şey söylemek için çok düşünmek gereklidir. fakat içlerinden ancak birkaçı işinin uzmanıdır. VİCTOR HUGO Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan. Onu elde et¬menin yollarını aramak.

O da kendi dostuna söyler.telaşa düşer . öz evlâdın yerini tutmaz Bir sır.anlaşılır . bir de¬ğeri vardır.Bir topluluğa birden fazla baş gerekmez Bir topluluğu yönetme katına yükselmiş kişiler. Öte yandan bu gibi kişilerin işleri . ona benziyor diye başka birşey ko¬nulamaz.çok olduğun¬dan boş zamanları yoktur Bir toplumda haksızlık yapılıp da herkesin yararlanabi¬leceği şeyden.Bir şeyin hoşa gitmesi için özelliklerinin uyumlu ve karannda olması gereklidir Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası ya¬rarlanıyorsa. böyle bir yere gelebildiklerine göre. değerini kaybeder Bir suçun.yayılır.başkasının çocuğu. ancak ona gereksinim duyuldu¬ğu zaman daha iyi . . Yerine getirmek ise zor¬dur Yerine getirilmesi .bir duruma düşer. etrafa . Böy¬lece sırrımız sır olmaktan çıkar. Çünkü dostu¬muzun da bir dostu vardır. Biz de güç du¬rumlara düşeriz Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen kişi çevresinde utanılacak . yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte ku¬şum bulunan kişi . en güzelini görmüş olan kim şeye ondan daha az değerde . bu huzursuzluklara ve kavgalara .neden olur .Bir şeyi vaad etmek kolaydır. asıl sahip yararlanan kişi demektir Bir şeyin yerine.güç olan sözleri vermekten sakınma¬lıdır Bir şeyin en iyisini.olanını beğendirmek zordur Bir şeyin gerçek değeri. bunların bir birikimi. Söz gelişi. en yakın dosta dahi açılmamalıdır. bazılarına faydalanma olanağı verilmezse.

çoğu hiç bilmez .doğurabilir Birçok insan çıkarları için alışverişte başkalarını aldat¬maktan çekinmez. nüfusun çokluğu ile değil . . Çünkü ala¬cağımızı alamayabiliriz ama .ise önemli olan şey.Bir toplumda iki baş (yönetici) olmaz.(Biri bilmeyen bini hiç bilmez. Olursa o toplum iyi yönetilemez.bulamazlar . Çünkü kız çocuk¬lar". İyi insan hile yapmaz. Ancak kız çocukların fazla olması da annelere sıkıntı verir. sözünün eri Olmasıdır Bir'anne için bir kız çocuk gereklidir. akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. VİCTOR HUGO Bir yerde güzel ve değerli şeyler varsa bu şeylerin etra¬fında da bunlardan . ALBERT EINSTEIN Bir ulusun büyüklüğü . (Azı bilmeyen. sinsi sinsi içeride çalışırlar Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.Birden çok kişinin söz sahibi olduğu iş yürümez . her bakımdan anaya yardımcıdır. Yönetenler birbirleriyle kavga etmekten toplumu iyi yönetmeye fırsat .Kızların iyi evlilik ya¬pıp yapmamaları anaların sıkıntısıdır Birbirini etkileyici şeylerin bir arada bulunması isten meyen sonuçlar .borcumuzu ödemek zorundayız Bir yerin yöneticisi. Bir kişinin dürüstlüğünü kanıtlayan dav¬ranışlardan biri de alışverişteki .tutumudur.yararlanmak isteyen birtakım asalaklar bulunur Bir yerden alacağınızı umut ettiğiniz para ile başka yere olan borcunuzu ödenmiş saymak tedbirsizliktir. Yiğit için . başkalarını aldatmaz . büyüğü için önemli olan işleri iyi denetlemesidir.Bir toplumu çökertip yıkacak öğeler.

LA ROEHEFOUCOULD Bize yapılan en küçük iyilikleri. Bu. bel bel bakar Borçlu. akılsız dosttan hayırlıdır . üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. her gün piliç Boğaz dokuz (kırk) boğumdur . derdin iyisi ölmekİnsanlar için en kötü şeylerden biri. Borç giderek artar. çürük) baklanın kör alıcısı olur Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir.olmanın en önemli özelliğidir ':bkz. iyi güne kalmaz. işin yoksa şahit olBorç.Biri yer biri bakar.Bol bol yiyen. kıyamet ondan kopar Birisi için kötülük düşündüğün zaman aynı şeyin kendi başına gelebileceğini de düşün.Borcun yoksa kefil ol. dostlukları unutmama¬mız gerekir. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek.kurtulamaz Borcun iyisi vermek. İyi tohumdan iyi ürün elde edildiği gibi soyu temiz ailelerden de sağlam karekterli . çalışıp borcunu ödemeye uğraşmadıktan sonra üzülmekle borcundan .Borçlunun dili kısa gerekZorunlu kalmadıkça . borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir.insanlar ye¬tişir .bir gün başına ge¬lir Bitkilerde. insan . Belki elimiz daha da daralır. Yaptığın kötülük .Borcu ertelemek doğru değildir. hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da kö¬ken ve soy önemlidir.Bitli (kurtlu. Sana yapılmasını istemedi¬ğini başkasına yapma. "Akıllı düşman. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz.Bodur tavuk. İlk fırsatta ödemek gerekir.

Bostan gök iken pazar (-Iık) yapılmazNasıl gelişceği ve ayrıntıları . çaresiz dertten kurtulma¬nın yolu da ölmektir. borçlunun yaşamasına bağlıdır. (Bu söz.Borçtan korkan kapısını büyük açmazBorç edip onun sıkıntısına düşmek istemeyen kişi. Bütçesine uygun bir yaşama yolu tutarBorç uzayınca kalır. Karın doyurmayan soylu¬luk unvanlan işe yaramaz. yiğidin kamçısıdır. Çünkü alacağını alabilmesi. Borç giderek artar. Belki elimiz daha da daralır. yakayı her eleve rişinde ce¬za göre göre insanlıktan çıkar. Kötü yolda olan kimselerin bunun karşılığında pek çok şeylerini kaybedecekleri mutlak¬tır. Hastaİık uzayın¬ca da. Bostana dadanan eşeğin. borçluyu teselli etmek amacıyla da kul¬lanırı). Başı eğik olur.Yoksulluk ve borç içinde olup bey adı taşımaktansa. hastayı güçsüz bırakır.Borç. yoksul beyden yeğdir. Borç. Borçlu.Borç vermekle.Borcun iyisi vermek. büt¬çesine göre hareket eder. dert uzayınca alırBorç uzadıkça borçluluk dugusu azalır.Borçlanan kişi. düşman vurmaklaBorç ödemekle. üstelik borç üzün¬tüsü çekerek yaşarız. Fakat hasta edecek kadar üzer. Çünkü borçlu. kişiyi öldürmez.Borçlunun ölmemesi için en çok alacaklısı dua eder. Gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. çeşitli nedenlerle borcunu ödememe yoluna gider. belki de öldürür. kuyruğu.Borçlunun duası alacaklıdır.İnsanlar için en kötü şeylerden biri. kulağı olmazHırsızlığı huy edinen kişi. benzi sararırBorç. Borçtan kurtulmanın yolu ödemek. borcunu ödeyebilmek için daha çok ça¬lışır.Borçlu ölmez. iyi güne kalmaz.borç almamalıdır.alacaklısına karşı haklı da olsa aşağıdan almak durumun¬da kalır. İlk fırsatta ödemek gereıdr. düşman öldürmekle tüketilir. borçsuz çoban olmak daha iyidir. şaka yollu.Borcu ertelemek doğru değildir.Borçsuz çoban. borçlu yaşamak di¬ğeri onulmaz hastalığa tutularak bakıma muhtaç olmaktır. derdin iyisi ölmek.

. Ama aradıkları huya sahip kişileri bulmaları zordur. erdemli kişi ise ağırbaşlı ve hoşgörülüdür.belli olmayan bir iş üze¬rinde anlaşma yapılmaz.İnsanlar.Üzerinde sorumluluk taşımayan.Boş eşek yorga gider. Henüz şekillenmemiş şey üzerinde yorum yapılmaz. Çünkü insanların huylan hem kolay anlaşılmaz. Bilgili. yeteneksiz kişi iyi bir görevde tutunamaz. diğer insanlarda aradıkları fiziksel özellikleri bulabilirler. kendilerinden önce başarı kazananları geçerlerBoyuma göre (boyumca) boy buldum. Onlar yine gereksiz konuşacak bir şey bulurlar. yeter ki topluma yararlı olsun.Kişilere de. durumlara da uygun düşen işlem ve yön¬temler uygulanır.Boş torba ile at tutulmaz. Boynuz kulaktan sonra çıkar.Çıkar sağlamadığınız kişiyi bir yere bağlayamazsınız. çalışmakla olur.. Aklı nereye eserse ora¬ya gider. İnsan¬lığa en iyi hizmet. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım. kaygısız kişi diğer in¬sanlardan daha rahat yaşar..Boş çuval ayakta (dik) durmaz.Böyle baş. kişiyi herkesin gözünden düşürür.İnsanlar. Bu tutumuyla herkesten saygı görür. çok konuşur.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. ama kulağı geçer.Geveze..Karnı aç olan kişi çalışamaz. boşboğaz kişileri cezalandırsanız bile huyla¬rından vaz geçiremezsiniz.Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsi¬niz. Bil¬giçlik taslayarak. boş laflarla çevresini rahatsız eder. çeşitli yeteneklere sahiptir. bir sıkıntı karşılığıdır. hem de çok çeşitlidir.Kanıtsız ve gereksemelere cevap vermeyen plân yü¬rümez.Boş fıçı çok tangırdar. Bazıları kısa za¬manda ustalaşarak.Boş işte menzil olmaz.Aylak kişinin bir amacı yoktur.Böyle gelmiş böyle giderOlumlu ya da olumsuz alışkanlık ve geleneklerin kolay kolay değişemez.Boş gezmek.Bilgi ve erdemden yoksun olan kişi. Her rahatlık.Boşboğazı cehenneme atmışlar: "Odun yaş (az) diye bağırmış.. Bu nedenle de yurt yuva sahibi olamaz. Hangi iş olursa olsun.Bilgisiz. böyle tıraş.

Buğday başak verince orak pahaya çıkar.Bugün bana ise yarın sana.Buğdayım var deme ambara girmeyince.Bugünkü tavuk. Boş zamanı ise yok denecek kadar azdır. oğlum var de me yoksulluğa ermeyince (düşmeyince).Bir şeyin senin olduğuna kuşkıjn kalmaması için gere¬ken bütün koşullar gerçekleşmelidir. Çünkü beklentiler. zamanında yapılmazsa ertesi günküler de eklenir ve gide gide altından kalkılamaz hale gelir.Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demişİnsanlar için dünyada özgürlük ve vatan her şeyden üstündür. ambarına girmeden senin sa¬yılmaz. Ama güler yüzle. Tadandaki buğday. Yağmur. Ancak aklı başına geldiği zaman da fırsat elden kaçmış olur. hiçbir şeyden mutluluk duyamaz.Bülbülün çektiği . yarın başkaları¬nın da başına gelebilir. Ayrıca birçok iş gününde yapılmazsa önemini yi¬tirir.Bir şeyin değeri. Sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz.Bugünkü (akşamın) işini varma (sabaha) bırakma koy¬ma. tatlı dille onlann gönlünü hoş etmemiz mümkündür. elimize geçme olasılığı bulu¬nan büyük şeyden daima daha iyidir. bildim bulamadım. Bundan ders almalıdır. Özgür olmayan kişi hiçbir şey başaramaz.Kişi. Zenginlik bunların yerini tutamaz. hırsızlık gibi her an başına bir iş gelebilir. Önünde bir engel kal¬mamalıdır.Uzun süre devam eder. yarınki kazdan iyidir.Bugün bir kişinin başına gelen felâket. Oğlunun sana karşı gerçek tutumunu da ancak ona muhtaç olduğun zaman anlayabilirsin. Günlük işler. elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez.Günümüz insanının uğraşı çoktur.Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?Dostlarımızı istediğimiz ölçüde ağırlayacak olanakları¬mız olmayabilir.Buldum bilemedim. zen¬ginlik de böyledir. tür¬lü engellerle gerçekleşmeyebilir. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir)Elimize geçen küçük şey. Sağlık. o şeye gereksinim duyulunca anlaşı¬lır.

sa¬bırlı olup katlanmaktan başka yol yoktur Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. sıkıntılar içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık . büyük şey edinme fır¬satını kaçırırlar Büyüklerin yanlış tutum ve davranışları. . Bü¬yüklerin günahını küçükler çeker -C- .Elimizden bir şey gelmiyorsa. güzellik. yersiz konuşmalar in¬sanın başını belâya sokar. ÖMER HAYYAM Bütün çabalarımıza karşın düştüğümüz kötü durumları kabullenmemiz gerekir.bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. Küçük şeyleri .gelenleri güç duruma düşürür.dili belâsı (-dır)Düşünülmeden söylenen sözler.Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir Büyük acılar. Gençlik. sürekli olmayan şeylerdir Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik.Güçlüler güçsüzleri ezer. Her şey değişe¬bilir. BROUGHAM .beğenmeyenler. onları yüksünmemeliyiz Bu dünyada herkesin az ya da çok bir geçim yolu vardır.sorumlu işlerin başında bulunanların tasaları da ona göre büyük olur Bu dünyada her şey geçicidir.Büyük balık küçük balığı yer (yutar). küçük şeylerin birikiminden meydana gelir.çalışarak çoğaltmaktır Bu dünyada hiç bir şey sürekli değildir.aranmamalı. En değerli canımız bile sürekli gövdemizde kalmayacaktır. . yâ da kendisine mal eder. öyleyse konuk olarak ya da iş için .ya ımıza gelen nisanlara iyi davranmalı. Bir gün öleceğimiz ke¬sindir. küçükleri ya da kendilerinden sonra . kusurları hoş görü ile karşılanmalı¬dır Büyük şeyler. Önemli olan bunu .zenginlik de sonuna kadar güvenil¬meyen.Büyük başın derdi büyük olurBüyük ve .

Cahile söz anlatmak.Cambaz ipte.-ÇÇağrılan (çağrıldığın) yere erinme çağrılmayan (çağ¬rılmadığın) yere gidip .sahası içinde çalışmalı. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi doğrularından başka bir doğru kabul etmez. O ne biliyorsa. o da görüşünden . Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini. balık dipte gerek Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur. deveye hendek atlatmaktan zordur Cahil kişi.Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan. Bir kazadan ötürü insan ölebilir.kalabilir. hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker.vazgeçmemek için direnip durur . dolayısıyla böylesi zararları gidermek mümkün değildir . Öyle de inatçıdır ki deve nasıl hendek atlamamak için direniyorsa. MEVLANA (Cahile söz (laf) anlatmak deveve hendek a güçtür (zordur . o alanın dışındaki işlerden uzak durmalıdır . zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür. doğru onlardır. beceri ve uzmanlık . okuyup öğrenim görmemiş. canına değil malına gelsin. Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi. Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir. bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir.yerini dar eyleme Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. barınır ve iş yapar. Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. sakat . Çünkü kazaya uğrayan. Ama can için durum böyle değildir.

Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür.konularda çıkarlar çatışmaya başlayınca. insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. Bu. diğer canlardan daha önemli olur. gerek sorunlarını çözmesi.(Can cümleden aziz (dir Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. Kimi istisnalar hariç.Can çıkmayınca huy çıkmaz Huy.Can canın yoldaşıdır İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. kişiliğinin bir parçası hâline gelir..önem vermelidir . İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir.Can boğazdan gelir Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. gerekse . kendi çıkarından asla taviz vermez . fedakârlıklar gösterirse de (bunun da bir yeri ve sınırı vardır). İyi beslenmeyen. İnsanla birlikte var olmaya başlar. İster eğitim. O hâlde insan sağlığını korumak istiyorsa. huy da onun benliğine iyice yerleşir. . iyi beslenmeye . dinç ve dayanıklı olamaz. gerek iş yapması. insan büyüdükçe. O anda kendi . 2. yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı.1 canı. vahim .konuşup dertleşmesi için zorunludur . Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. bu durum hemen her insanda göze çarpar. ister başka bir yolla olsun. bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. Her ne kadar kimi zaman özveride bulunur. Bir arkadaşa.

hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse. İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder. çok iyi sonuçlara .Cesurun bakışı.kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler. muhtaç kimseleri gözeten kimsedir. yolda kalmışa. düşküne yardım ederlerse sevap işleyecekler ve öbür dünyada . eli açık olan.Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez Sürekli bolluk. huzur ve mutluluğun kıymetini . Nasıl sağlıklı bir insan. Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır. sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya düşmeden rahatlık.Cennetin kapısını cömertler açar Cömert kimse. aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir.yaptıklarının karşılığını kat kat fazlasıyla göreceklerdir .bilemez . yetime. korkağın kılıcından keskindir . kimsesize.Canı yanan eşek attan yürük olur Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse. yardım seven. para ve malını esirgemeden veren.ulaşır .devam eder . kişinin ölümüne kadar öylece . Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler. Eğer böyle davranırlarsa.

eder onu Ç . daha bebekken.ortaya koyar .söylemez . Bu güç olmadığından ötürü kılıcı gerektiği gibi kullanamazlar. Korkak insanlarda ise yürek gücü yoktur. Kimi çıkarcılar da böyle insanları iyi tanırlar. başarılı bir insan olup yararlı işler yapacağını .kılıçları keskin de olsa bir işe yaramaz . yiğit derler candan ederler Bazı insanlar vardır ki övülmekten çok hoşlanırlar. mertlikleri ve azimleri yüzlerinden okunur. parasını bol bol harcar. sıkıntılı ve kötü durumunu başkasına göstermez ve . olmayacak bir dövüşe atılır. Bu tip övgülerden hoşlanan kimse de. Onları “ne kadar cömertsin” diyerek pohpohlayıp överler. Yüz ifadeleriyle hasımlarını yıldırabilirler. dolayısıyla . soylu bir kimse. eğitim çağına gelmeden kendini kimi hareketleriyle belli eder.Cömert derler maldan ederler. sana karşı gelemez” diye pohpohlayıp överler.Kimi cesur insanlar kararlıdır. bu sırada birisi çıkıp canından . bu okşayıcı sözlere kanan kimse de malını. Benzer bir şekilde. sonunda tüketir.Cins kedi ölüsünü göstermez Şahsiyetli. ne amaç güttüğü bilinmez kimseler de kişiyi “ne kadar güçlüsün. böyle biri olduğunu kanıtlamak için harekete geçer. ona buna yedirir.Cins horoz yumurtada (iken) öter Kimi soylu ve değerli kimse.

Çağrılan yere erinme. makamlara çok kısa zamanda gelirler.. kimi yolları kullanarak. ayrıca inatçıdır ve bildiğinden de şaşmaz.uzaklaştırılırlar . Gülü. ancak gül ağacından alabilirsin. Bir çalının gül açması mümkün değildir. ondan olumlu davranışlar beklemek son . Bunun gibi cahil kimselere de bir söz anlatmak hemen hemen mümkün değildir. Bazı insanlar hak etmedikleri hâlde. ona ne söylerseniz boşa gider . çabuk söner Bazı insanlar vardır ki bir olay karşısında çok çabuk öfkelenip kızarırlar. o makamın adamı olmadıkları anlaşıldığında da çabucak o yerden .Çabuk parlayan.1 Ancak öfkelenip kızdıkları gibi de çabuk sakinleşirler. 2. cahile söz yetmez Her varlığın bir niteliği.Çalma elin kapısını.Çalıda gül bitmez. Dolayısıyla onu yola getirmek. Toplum dayanışması bakımından bu bir görevdir. bir yapısı vardır. Geleneğimize göre çağrılmadığı yere gitmek terbiyesizlik ve yüzsüzlüktür. Çünkü gittiği o yerde insanların rahatını .kaçırabilir . Bu sebeple yapılan davetlere-çok önemli bir sebep yoksa-bir nezaket gereği olarak gitmelidir. Çünkü tabiatına aykırıdır. Çünkü cahil kimsenin kavrayışı kıttır.derece zordur. çağrılmadığı yere ise gitmemelidir. yasa ve kurallara uymaksızın önemli mevkilere. ancak o görevin ehli. . çalarlar kapını . çağrılmayan yere görünme İçinde yaşanılan toplumda sosyal ilişkiler oldukça önemlidir. Kişi.

Çam sakızı. arı Bağdat`tan gelir Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin. kötülük yapan kötülük bulur . başkalarına gösterdiği tavrın karşılığını ileride görür.Kimseye kötülük yapma. benzer bir şeyi onlar da sana yaparlar ve zor .Çanakta balın olsun.de böyledir. varlıklı insanlar gibi değeri yüksek armağanlar veremez. Öyle ki . mutlu etmek için karşılıklı hediyeleşirler. Bir işte ne kadar hazırlık yapmışsa o kadar verim alır.hoşlanmadıkları gibi kolay kolay disiplin altına da girmezler . hiç ciddî bir iş yapmayan ve aylaklığı alışkanlık edinenler düzenli bir iş yapmaya gelemezler. alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar . İyilik yapan iyilik. İnsan diğer ilişkilerinde . Davranışı da soylucadır .Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar İnsan harcadığı çabanın. onları birbirlerine yaklaştırır. çoban armağanı İnsanlar birbirlerini sevindirmek.nerede olursan ol.şeydir. İnsan ne kadar yoksul olsa da böyle bir eylemde bulunmak ister. Yoksa günü gelir. Bu hareket insanların gönüllerini okşar.Çarşı iti ev beklemez Boş gezen. şurada burada dolaşan. kimseyi arkasından çekiştirme. Ne var ki o.durumda kalırsın . bu tür hareketlerden kaçın. Çalışmaktan . Onun armağanı küçük bir . Ama taşıdığı değer büyüktür.

Hemen her işte . yolcuya kurak. Dedikleri birbirini tutmadığı için iş bir türlü ortaya gelemez. çok başlılık zarar verir. biri bu yana çeker.Çıkmadık candan umut kesilmez İnsanların ölüm ve dirimi Yüce Allah`ın takdirine bağlıdır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar. . Bir o yana. cümlenin muradını verecek Hakk . İyi sonuç almak isteyen kişi. Eğer bu işlerini zamanında ve lâyıkıyla yapmazsa. Bu bakımdan toprağı zamanında ve iyi sürmeli. felâkete uğrayan işlerin yok olma kertesine gelmiş de olsa düzelmeyeceğini .Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır Çiftçi.durum aynıdır. İşlerimiz içinde durum böyledir.Çatal kazık yere çakılmaz Bir işe. geçimini toprağı ekerek sağlamaya çalışan kimsedir.önlerler .Çiftçiye yağmur. işini zamanında ve iyi yapmalıdır .Yapılmamış olarak öylece kalakalır .1 eceli gelmeyen kimsenin.Çıngıraklı deve kaybolmaz Kimi kişiler vardır ki. ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez. iyi verim alıp ambarlarını dolduramaz.kim söyleyebilir? Yüce Allah`tan hiçbir durumda umut kesilmez . 2.. Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini . Kötü giden. Bu bakımdan . tohumunu zamanında ekmelidir. başkasına muhtaç olup kapı çalar hâle gelir. nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler.

Bir kimse de güzel ve sıkıntısız bir yolculuk yapabilmek için kurak havayı ister. Yetişmesi. sonra sözünde durma ve bir yere bağlanıp kalmak ister. bilgi ve becerisi doğrultusunda yapacağı işleri de birbirine uymaz. Öyle ki değil yabancılara.Çingeneden çoban olmaz. en yakınlarına bile . Yahudi`den pehlivan Her kişinin ayrı bir karakteri vardır.etmişse öyle olur. Çingenede ise bu hasletler bulunmaz.gerçek kişilikleri ortaya çıkar .Çingeneye beylik vermişler.pehlivanlık yapamaz . Oysa Yahudi tam tersine korkaktır. yürek ve mertlik ister. bu yüzden . bunun için de çobanlık yapamaz. Ve işe başladığını böyle belli eder . O nasıl takdir .İnsan ne ile uğraşıyorsa. O zaman . Çobanlık öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. Ta ki kendi ayarlarında bir kişiyle karşılaşıp kavga edene dek. Benzer şekilde. Çiftçinin iyi ürün alabilmesi için yağmura ihtiyacı vardır. pehlivanlık da cesaret. onun yararına bir sonuç vermesini ister.Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez Kişilerin ne kadar cahil. görgüsüz ve bayağı oldukları ilk bakışta anlaşılmaz.kötülük yapmaktan çekinmez. bayağı ve soysuz kimse eline bir yetki ya da imkân geçince mizacının gereğini yerine getirir. soyu sopu farklıdır. kime neyi nasip etmek isterse o gerçekleşir . Görüldüğü gibi birinin istediği şey diğerinin zararınadır. önce babasını asmış Sorumsuz. Ancak sonucu yine Yüce Yaratan belirler. önce sabır ve sorumluluk.

Çirkefe taş atma üstüne sıçrar Şerli.1 önlemleri alıp koruyunuz.Çivi çiviyi söker Güçlü bir şeyin etkisine. . kızın da o işle ilgilenmek zorunda kalacaktır. kırmamaya . zorunlu olmadıkça onlara çatma. hassasiyet gerektiren bir işi.karşı konabilir .Çobana verme kızı. yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır. birine kaptırmak istemiyorsanız gereken .1 ilgileniyorsa. 2. en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin etkisiyle . başsız . dikkatsizliği yüzünden işi berbat edebilir .zararlı çıkarsın . ya koyun güttürür ya kuzu Kararını vermeden önce iyi düşün.kalan toplum onun bunun saldırısına uğrar. Bunun için kimseyi incitmemeye.beceriksizliği.. kirlenir ve . Böyle bir fırsatı onlara verirsen onların kötülükleri sana bulaşır.gayret edelim . 2. Kabalığı. söz atma. Çünkü onlar bir kötülük yapmak için fırsat kollarlar. sonunda dağılıp çözülür . o işten anlamayan birine teslim etme. Yöneticisi ve koruyucusu bulunmayan. İncelikli. Kızını vereceğin kimse ne işle .Çobansız koyunu kurt kapar Elindeki nesneleri kaybetmek.Çivi çıkar ama yeri kalır Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım. etrafa kötülük saçıp duran kimselerden uzak dur.

Çocuğa yapamayacağı. kirletir ve paralar. Ancak giyim için yapılan hesapsız harcamalar doğru değildir. Bu sebeple gerekli olan dışında çocuğu pek pahalı . dedikodu yapılmaz.1 saklısı da olmaz. iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir. Duyduğunu hiç umulmadık bir anda ve yerde lâf olsun diye söyleyip başkalarına aktarabilir. Ayrıca gittikçe büyüdüğü için bugün kullandığını yarın da kullanamaz. üstesinden gelemeyeceği. gerek bilgi ve becerisi sebebiyle kimi işlerin altından kalkamaz.arkasından gitmek ve işle ilgilenmek zorunda kalır . belli bir sorumluluk gerektiren işi yükleyen kimse.(işe sal. giydiği haram Çocuğun sağlıklı.fırsat bulamaz . hor kullanır. bir sözün nereye varacağını bilmez. dinç ve güçlü olması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. Çocuk giydiği elbisenin kıymetini bilemez. 2. Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu olmaz. oyalanır ve dedikoduya . İyi beslenmeyen çocuk kimi hastalıkların pençesine kolayca düşebilir ve sağlıklı bir gelişim gösteremez. Bu bakımdan onun gelişip büyümesi.Çocuğa iş buyuran. ardına kendi düşer (Çocuğa iş. Çünkü herkes çocukla meşgul olur.Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu (gıybet) olmaz Çocuk. ardına sen düş/ Çocuğu . Bu korkuyla çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz.Çocuğun yediği helâl.giysilerle donatmak yanlıştır . ardınca sen var Çocuk gerek yaşı. Onun için sözün gizlisi ya da . bunun farkına vardığı anda onun .

için haberin doğrusu çocuklardan alınır . yürümeye başladığı zamanda sık sık düşüp şurasını ya da burasını incitebilir.. Bu durum son derece doğaldır. 2. onun hakkında yorum yapmak yanlıştır.1 kolayca başkalarına söyleyebilir. büyük emek verirler. sır olarak kalması gereken şeyleri çocuğun yanında konuşmaktan kaçınılmalıdır. çarpıtmadıkları .Çocuk düşe kalka büyür Hemen her çocuk emeklemeye. Kendilerine sorulan bir şeyi. Anne_baba . sonra hazırlık yapılmalıdır . gerek . bildikleri ve tanık oldukları bir olayı. ne olup olmadığı anlaşılmalı. Çünkü anne_baba çocuğu büyütmek için türlü zahmetler çeker.Çocuk büyütmek taş kemirmek Çocuk büyütmek büyük fedakârlık ister.bunun için kaygı duymamalıdır . bir neticeye varmadan kimi hazırlıklara girişmek. Dolayısıyla duyduğu şeyi . Bunun yanlış olduğunu da düşünemez. Gerek yeme ve içmeleri. duydukları bir sözü olduğu gibi anlattıkları.Çocuk doğmadan kaftan biçilmez Bir iş henüz ortaya çıkmadan. azı karar . Bu sebeple başkasının duyması istenmeyen.netleşmeli. Önce iş ya da olay .Çoğu zarar. Çocuklar yaşları gereği yalan dolan nedir pek bilmezler.Çocuktan al haberi Çocuk gizlilik kavramından haberdar değildir.eğitimleri için ellerinden geleni yapıp olmadık zorluklara katlanırlar .

Yoksa yaptığı bir hareket. öteye gidilmemelidir . Bunun gibi her işte de bir ölçü vardır. bağırıp çağıran. yapacağı kötülüğü açıkça söyleyen.Çok havlayan köpek ısırmaz Bilinen şu ki.olan “karar” sınırında kalınmalı. bilgi dağarcıklarını zengin kılarlar . Onun da bilmediği.Çok bilen çok yanılır Bir insan çok bilgi sahibi olabilir. sözleriyle karşısındakini korkutmaya çalışan kimse. fark .Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. Bunları ihlâl eden.etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir . bu yolla. bilgileri de o kadar çok artar.gitmek zararımıza olur . istese de bunu . Ama bu demek değildir ki her şeyin mahiyetini biliyor. söylediği bir söz. aşan. saldırıda bulunamaz. Bu bakımdan bilgisi sebebiyle bir insan kendisine güvenip öyle olur olmaz şeylere karışmamalıdır. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü . inceliğini kavramadığı pek çok şey vardır. . aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır.Çok arpa atı çatlatır At arpayı çok sever ama ölçüyü kaçırıp da gereğinden fazla yerse zararını hemen görür. Bunlardan biri de gezip görerek öğrenmedir.bildikleri üzerine bilgi katarlar. ölçüyü kaçırıp işte aşırı .Çok gezen çok bilir Bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır. Ne kadar çok yer gezerlerse. İnsanlar gezdikleri yerlerde gördükleriyle ilgili pek çok bilgi edinirler.

. Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı . eleştirilerde bulunmak sözlerinin gücünü kırıp tesirsiz bırakabilir.hırsızlığa sevk edersin . kendisini çok yormadan çaba harcayanlar hem sürekli çalışırlar. Onlar yapacaklarını yapıp gösterirler . koruduğun kimselere aşırı ölçüde söylemek. çok . dolayısıyla o kimseler yüzsüz ve söz dinlemez olurlar. Bunun aksine.Çok koşan (seğirten) çabuk (tez) yorulur Hemen her işte sağlıklı sonuca ulaşmak dengeli çalışmakla mümkündür. çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. gerek yiyecek. eğittiğin. dolayısıyla sonuca da geç ulaşır.hem de sonuca daha kolay ulaşırlar Çok söyleme arsız olur. gerek para bakımından bir sıkıntıya düşürme. çok gezen bilir İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. haklarını ver.tehlikelidirler.bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir . Gücünün üstünde çalışır.(söyleme arsız olur Yönettiğin. İnsanın gücü bellidir. aşırı çaba gösterirse çabuk yorulur.yapamaz. aç koyma hırsız olur (Aç bırakma hırsız olur.Çok yaşayan bilmez. Benzer bir şekilde bu kimseleri aç da bırakma. yoksa onları kötü yola iter. Oysa çok gezen. sesini çıkarmayıp sinsice hareket edenler . ardı arkası kesilmeyen buyruklar vermek. Gücünün üstüne çıkmadan. yorgun düşer. .

doğanın anasıdır . kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez.Çalıştırılan araçların. En kolay iş dâhi emek harca¬mayı gerektirir. işe yaramaz bir hâle . zorlamakla. Ağza . 2. aslı bozulmuş.ilişkilerin sonu hüsranla biter Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir . mutlak bir dinlenme ölüm demektir.Çalma elin kapısını.Cahilin sofusu şevtanın maskarası Çalışanların ya da bir toplumun başarılı olması yöneti¬cilerinin tutumuna ve becerisine bağlıdır. eskimiş. sıkış¬tırmakla iş görülmez . İyi idare edileme¬yen kişilerden de. toplumlardan da .kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma gerekir .istenilen verim alınamaz Çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her zaman kalkı¬nırlar ve bol kazanç .Çalıştırılan kişilerin hakkı verilmezse. soyluluğu kalmamış. ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz. el çocuğundan oğul olmaz Cambaz ipte balık dipte gerek Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar.elde ederler Çalışma . çalarlar kapını Çam ağacından ağıl olmaz.Çürük tahta çivi tutmaz Gerçek niteliğini yitirmiş. NERBERT Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur . PASCAL Çalışmadan yaşanılmaz.1 gelmiş bulunan bir şeyi. G.Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur . Şahsiyetini yitirmiş. işçilerin gücü de iyi bakımlanyla artırılır .. Bu gibi kimselerle kurulacak .

MUHAMMED . .(Can boğazdan gelir (geçer "Can candan şirindir 'tatlıdır .Çerçi başındakini satar Çerçi kızı boncuğa âşıktır Cesaret cennete . zarar) mala gelsin .kendilerine has özelliklerini yitirirlerse önemleri kalmaz . Varlıklar.korkaklık ölüme götürür. (Can çıkar huy çıkmaz Can cümleden aziz ' dir .Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar Çanakta balın olsun. SENECA Cesaret insanı zafere. cansız her varlığın göze hoş görünen bir düzeni.. (Pekmez gibi malın (olsun. korku ölüme sürükler.Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır Canı yanan eşek attan yürük olur Canlı. HZ.(Canı cana ölçmeli (ölçmüşler . şekli vardır. Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir. Antakya'dan sinek gelir .Can canın yoldaşıdır (Can çıkmayınca huy çıkmaz.Cana gelecek (kâra. PULDIUS CYRUS . SENECA Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz.Çarşı iti ev beklemez Çatal kaşık yere batmaz Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez Çekişilmeyine pekişilmez Çengi ölüsü çalgı ile kalkar Cennet anaların ayakları altındadır.

insanlara çıkarları için yanaşırlar.kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır. MEVLANA Çiçek koku vermek. inançla dolu bir insandır. (Çıkmadık candan umut kesilmez Cin tutana bir muska yeter . ya da ürünü azalır.Çiftçinin karnını yarmışlar. Yiğit olarak anılmak istersen.Çıkarcı kişilerin dostlukları işleri bitinceye kadardır (Çıkmadık canda umut var (-dır). yolcuya kurak. İste¬diklerini elde edince . bağ edersen eğlenirsin . böylece sürüp gider .GARDONY Çift edersen bağlanırsın.Çiftçiye yağmur. O da her yıl umudunu gele¬cek yıla bağlar. ilgilerini de keserler .ateş ısıtmak. kırk tane "gelecek yıl" çık¬mış Çiftçinin ürünü her yıl bir âfete uğrar. savaşta da .barışta da vurucu olacak¬sın Çevrenin eğilimi ne olursa olsun. sözü geçer bir kişi olmak ister¬sen. bir sebeple ya ürün alamaz. Bu. kalanı oyun .da istediğini) yapar Cibilliyetsize ilim öğretmek.Çiğnemeden yutulmaz . gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın. iş bitiren akçadır Çıkarcı kişiler.eşkıyanın eline kılıç vermektir. yapabildiğini (ya . söz kendisinden bi¬ten kişi.Çift ile koyun. G.dostluklarını da.Çık çık eden nalçadır.sevmez Çevrende hatırı sayılır.Cesaretle dolu bir insan. onların gerekli bakımını da ihmal etmemeliyiz. cümlenin muradını verecek Hâk . Hayvanlara eziyet edenleri Tanrı da . CİCERO Çeşitli yönlerinden faydalandığımız hayvanlara eziyet etmemeli.

yer aile mahremiyeti içinde kalmalıdır .Çivi çıkar ama yeri kalır . ardınca kendi gider. uzu çobana verme . ya koyun götürür ya kuzu (Lâfın azı. ardınca sen var.((Çocuğa iş. üstüne sıçrar Cirmi.Çivi çiviyi söker . önce babasını asmış (kes¬miş . gıybet) ol¬maz . yemeden karnın şişirir . ETIENNE GILSON Çocuğu kucağa almadan.Çobansız koyunu kurt kapar Çocuğa iş buyuran.Çirkefe taş atma.) (Uşağı işe koş.Çingene çingeneye çalmadıkça kasnak boynuna geçmez . sen de ardına düş Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten.Cins kedi ölüsünü göstermez . pişirdiği yemek bitmesin diye .yemeden doyduğunu söyler . (Çocuğu işe sal.(Çingeneye beylik vermişler.(kızı.Çingene ciğer pişirir. başkalarının yanında göstermek hafifliktir.Çobanın gönlü olunca (olursa) tekeden süt (yağ) çıkarır . ardına sen düş. beşikte sevmelidir. ya kovun götürür ya kuzu .) . Kocaya olan sevgiyi şurada burada.ona büyük bir servet bırakmış olur.Çıngıraklı deve kaybolmaz Cins horoz yumurtada öter . O sevginin gösterileceği .?Çingene çadırında musandıra ne arar . para harcamaktan o kadar korkar ki.Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu.Çoban armağanı çam sakızı Çobana verme kızı.

Bu .parçasına bakmak yeterlidir Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin.kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. daha küçük yaşta ister istemez babalarının sanatı ile karşılaşır.Çok bilen (söyleyen) çok yanılır . . daha bebekliğinde her ha¬linden anlaşılır . PLATON Çocukların. Nitekim bir kızın özelliklerini öğren¬mek isteyenler. Giderek bu sanatı öğrenir. annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanıl¬mamış olurlar. küçüklere iyi örnek olmaya çalışmalıdır Çocuklar.Böylece babasının sanatını oğlu devam ettirir Çocuklara.Çocuktan al haberi .Çocuğun yediği helâl. küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya .Çocuk seversen beşikte.. koca seversen döşekte Çocuk yürümeye başlayınca sık sık düşer.özenirler. Bu nedenle yetişkinlerin iyi küçüklere iyi örnek olmaları gerekir . Büyüyünce de bu sanatı yürütür.Çocuğun soyluluğu.babalarının yeteneklerine göre değil. FRANKLİN Çocukllar ana ve babalarından.Çoğu zarar. Her çocuk bu . Bir kumaşın bile özelliğini anlamak için bir . Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.Çocuk düşe kalka büyür . ilgilenirler. üzülmemelidir. özellikle kız çocuklarının eğitiminde anne¬lerin önemi büyüktür.evrelerden geçecektir Çocuklar daima en yakınlarındaki büyüklerini kendileri¬ne örnek alırlar. azı karar .nedenle büyükler. değeri. giydiği haram . ağlar.

dağarcığına sürekli olarak yeni bilgiler katacaktır .Çok naz âşık usandırır Çok söyleme arsız edersin.Çok dert çekmiş.hem de çevresini rahatsız etmez .Çok el ya yağmaya ya yolmaya . Bol kazancın . İkisinin üe gi¬decekleri yer aynıdır Cömert derler maldan ederler. çok para (mal) haramsız olmaz . .Cömert de ölecektir. Ya da yolma.(arsız olur. Çok dinleyen hem çok şey öğrenir.içinde de yasa dışı elde edilmiş paravardır Çok konuşan.yaşamak güzel şeydir Çok konuşan kimsenin sözleri arasında mutlaka yalan bulunur. aç bırakma hırsız (yüzsüz) edersin. konuştukça hatalara düşer.etmenin yollarını arayıp bulmalıyız Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi basardır: Yağma. tez) yorulur . Oturup durana göre. her gittiği yerde birşeyler öğrenecektir. küçük mutluluklar .Çok koşan çabuk (çok. . nekes (cîmrî) de.Çok gezen çok bilir Çok gezen kişi. dertle yoğrulmuş kişilere küçük dert¬ler. başkalarının haklarına el . az verme hırsız olur .olmaz .Çok havlayan köpek ısırmaz Çok istediğimiz şeyi elde etmek için yâlnızca çok iste¬mek yetmez. Onu elde . (Yüz verme . yani yasal çerçevede çalışıp kazanma Çok kısa süre de olsa. yiğit derler candan eder¬ler .koyma. iyi yaşama fırsatı bulmuş olmak. sıkıntılar etkili .Çok lâf yalansız.Çok gezen tavuk ayağında pis getirir .

bir yerde karşılaşabilirler. Çözümü güç meselelerin. yılgınlığa düşülmesin . Yeter ki gerekli azim.sabır ve cesaret gösterilsin..Çürük tahta çivi tutmaz -D.Çömlekçi suyu saksıdan içer . günün birinde. yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinebilecek bir yol vardır. makamlara çıkan ve . kaşık demiş: "girdim çık¬tım . yetkilinin daha yetkilisi. toplumda yüksek mevkilere. dolaşan.sorumluluk alan kimselerin başında da dert eksik olmaz . insan insana kavuşur İnsanlar gezen.1 yöneteni vardır.Çul içinde aslan yatar . dostlar. Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa.Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar Güçlünün daha güçlüsü. hareket eden varlıklardır. .Dağ başı dumansız olmaz Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur.Cömertle nekesin (nekesle cömerdin) harcı birdir ". yönetilmez sanılanın bir .Dağ dağa kavuşmaz. tanıdıklar birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler. hatta hiç . Arkadaşlar.Çömlek demiş: "dibim altın". 2.Damlaya damlaya göl olur .karşılaşmayacaklarını sanan insanlar dahi birbirlerine kavuşabilirler .

bilmediği şeyler hakkında uzmanlara başvurmak ve onlardan bilgi almaktır. danışmayan (-ın) yolu şaşmış Kimi meseleler vardır ki.Davul dengi dengine çalar Bir işte çalışacaklar. Kötü.görülmemelidir.Davulun sesi uzaktan hoş gelir . alışkanlık. uygun olmayan . Aksine hareket etmek.araç ve gereçlerle iyi bir şey.Darı unundan baklava. incir ağacından oklava olmaz Her işin kendine has araç ve gereci vardır. Bu durumda yapacağı tek şey. güçlükleri zorlanmadan yenecektir. işleri kolaylaşacak. çarçur edilmemelidir . insanı çıkmazın içine itecektir .Danışan dağı aşmış. azdır. Bunun için küçüktür.) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler. insanın onu tek başına halletmesi mümkün değildir. özellikle de evlenecek olanlar her bakımdan (zenginlik. dostluk ve arkadaşlık kuracaklar.Her çok azdan olur. kaliteli bir ürün alınamaz . bunların önemi bilinmeli. Bu durumda. bilene sorup . kurulan ilişkiler bozulur .danışmaktan kaçmak. O işten sağlıklı bir sonuç alınmak isteniyorsa uygun olan araç ve gereç kullanılmalıdır. işleri zorlaştıracak. karakter vb. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. önemsizdir deyip hiçbir şey hor . Aksi takdirde kısa zamanda anlaşmazlıklar . makam.başlar.

hoş ve sevimli gelir. kurulan beraberlikten .Deli deliden hoşlanır. Onun .de hayır gelmez . Buna kalkışan başına türlü dertler alır. onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay. muhabbet iki baştan Birlikte iş görmek. kavrayışı az. sorumluluk nedir bilmeyen.zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar . çok zarar görür .hoşlanıp onlara yaklaşırlar . hiçbir şeyi kendisine dert edinmeyen. ortada düzen diye bir şey kalmaz. duygu.) kendilerine benzeyen.b.İçindekilere hiç tat vermeyen. ne de .Değirmen iki taştan. istediği işi yapıp istediği yerde dolaşan. uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden .Deli ile çıkma yola. birlikte yolculuk etmek. başına getirir (gelir türlü) belâ Kavrayışı kıt. akılsız. Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. fikir. her bakımdan (mevki.yolculuk edilir. imam ölüden Kişiler. eğitim v.Deliye her gün bayram Aklı kıt. yaş. aşırı davranışları olan kimselerle ne işe girilir. birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır. Ne zaman ki işin içine girerler. ne kazanıp ne kaybettiğinin farkında olmayan kişinin hâli tıpkı bir delinin hâli gibidir. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez. işte o .

Böyle kötü bir durumda bulunan kişi. çaresiz kalan. onlardan .yararlanmak gereklidir .(Demir nemden. çekiçle dövülüp işlenebilmesi için önce ateşte ısınıp kızarması. insan gamdan çürür (Duvarı nem. güç ve sıkıntının altından insanın tek başına kalkması mümkün değildir.Derdini söylemeyen derman bulamaz Her derdin. Öyle ki.her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir . için için erimesine. yumuşaması gereklidir. çöküntüye uğramasına. müşkülün. bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur. kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi.geçirir . içinde bulunduğu bu .Denize düşen yılana sarılır Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen.yardım bekler. Bu bakımdan insan . Bunun gibi her işin yapılması. en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır. Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır .için günlerin birbirinden farkı yoktur.Demir tavında dövülür Demirin istenilen biçime sokulabilmesi. sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. harap olmasına da üzüntü. insanı gam yıkar Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına. o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan . hemen her gününü bayram neşesi içinde .

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur Tamah. . bunu hareket ve sözleriyle belli eder. İnsan bunu bilmeli ve karamsarlığa kapılmadan dertlerini . kimseyi . gönlünden ne geçiriyorsa. açığa vurur.kalkan kimse. Çünkü ondan büyüğü ve üstünü her zaman vardır .gündemde kalmasını ister . sıkıntılarından kurtulup rahatlayabilir .Dertsiz baş (kul) olmaz Hemen herkesin az veya çok bir derdi vardır. yakınlarına açmalıdır.azaltmaya çalışmalıdır . .durumu kendisine yardımı dokunacak kimselere.Derdine ancak bu şekilde çare bulabilir. bunun cezasını fazlasıyla çeker .hor görmemelidir.Dervişin fikri ne ise. Dertsiz insanın düşünülmesi mümkün değildir.felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar . Devamlı kafasında ve gönlünde taşıdıklarının . zikri de odur Bir insan ne düşünüyor.Deveden büyük fil var Hiçbir insan sahip olduğu makamın büyüklüğü. elindeki yetki ve imkânların genişliği ile övünmemeli. açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur. onu tehlikelere iter.(Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar İzin alınmadan girilmeyecek bir yere girmeye. yapılmayacak bir işi yapmaya . bunlara sırtını dayayarak büyüklenmemeli.

yoksa . başıma geleni senden bileyim İnsanların başına kimi felâketler.Devletin malı deniz. Dilini tutmayan.. menfaatçi kimseler soygunculuğu kural edinmişlerdir.Dilin cismi küçük. hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz . öğrenmediğin. Bunlara göre devletin malı çalıp çırpmakla. Küçük olmasına küçüktür ama büyük suçlar onunla işlenir.Dikensiz gül olmaz Hoşumuza giden. fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu. yemekle tükenmez.başlarına belâ geldiği ve bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür .Dibi görünmeyen suya girme İç yüzünü iyi bilmediğin.olabilir . bir işe girişme. yemeyen domuz Kimi vatan haini. Eğer bunları elde etmek . bizi sevindiren.tehlikeye düşüp zararlı çıkabilirsin .insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir . Kimi zaman sarf ettiği kötü sözler . rüşvetçi.istiyorsak. eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir. anlamadığın. ne zaman ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların . küçük hacimli bir nesnedir. bir yolunu bulup da bu maldan aşırıp yararlanmayandan daha budala kim . cürmü büyük Konuşma organımız olan dil.Dilim seni dilim dilim dileyim. sıkıntılar da çok kez dilleri yüzünden gelir.

sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez. hile. Bu özelliğe sahip olan dilde. ele geçmeyen.Dinsizin hakkından imansız gelir Acımasız.Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez Daha ihtimal dahilinde olan.Dilin kemiği yok Dil kolayca her yana dönebilir.kötü bir kişi gelebilir . insan doğru olmayan.Doğrunun yardımcısı Allah`tır Hak ve adaletten kopmayan. Herkes onu kınar. kötü. Çünkü beklediğimizin aksine bir durumla karşılaşıp zarar .. ahlâksızlık artar ve insanlar iki yüzlü olurlar. . yanından ve yöresinden . işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Yüce .görebiliriz . her türlü kelimeler de kolayca çıkar. fedakârlığın azaldığı yerlerde yalan dolan. birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir.önce söylediğini sonra inkâr edip başka şekle çevirebilir . henüz ne olacağı belli olmayan. Böyle bir ortamda doğru sözlü olan. insafsız ve ahlâksız bir kişinin hakkından ancak ondan daha .Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar Özellikle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı.Allah her zaman yardım eder . ortaya çıkmayan bir şey için önceden hazırlık yapmak ve kesin karar vermek doğru değildir.

Çünkü çoklukla bu tür insanlar ya açıklarının ortaya çıkmasını istemezler ya da doğru sandıkları hareketlerinin yanlış olduğunu kabul . Gücü büyük . yolsuzluklarını ortaya çıkaran sözleri yüzüne karşı söylemek çok acı gelir. tehlikenin büyüklük oranı düşünülerek alınmalıdır.uzaklaştırmaya çalışır. İşi aksatıp .Dolu bardak su almaz Bilinmeli ki.Dokuz at bir kazığa bağlanmaz Her tedbir.geciktirirler . Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlâksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozmaya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder. anlaşamaz ve birbirlerine düşerler. birbiri ile anlaşması mümkün olmayan birden çok yetkili kimse getirilmemelidir.etmezler . ahlâkı bozuk) kusurlarını. her insanın kaldıracağı. Bir işin başına.1 olan tehlikelere küçük ya da zayıf tehlikelerle önlenemez. taşıyacağı bir yük vardır. Çünkü her biri bir yana çeker. Eğer bu yükten fazlası kendisine yüklenir ve taşıması istenirse verimli bir sonuç da umulmamalıdır.yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar . Bu bakımdan her kişiye ancak yapabileceği bir . ikiyüzlülükleri .Doğru söz (ağıdan) acıdır Kimi insanlara (özellikle yalancı. çöküp ezilmesi kaçınılmazdır. kusurları yüzüne söylenen. 2. çıkarcı. düzensizliklerini. Çünkü gücünün üstündeki bir yükün altından yıkılıp kalması. Dolayısıyla çıkarları zedelenen. yanlışlarını.işi yüklemek lâzımdır .

Üstünde namaz kılınamadığı gibi oturulamaz da. Bu bakımdan iyiliğimiz için . Ne kadar iyi niyet beslerse beslesin. kusurlarımızı. dostluğuna inanılamaz. gönüldaş.söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız . yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. “Boş fıçı çok langırdar. Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. iyi görüşülen kimsedir. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı sevindirecek.ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da kahredecektir .. düşman ayağa Temiz giyinip kuşanmak hem dost.olmaz İslâm dinine göre domuzun her şeyi pistir. . Düşman kimselerin aksine.Dolu küpün sesi çıkmaz Bk. beslenmesi yasaktır. eski düşman dost . Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. Eti haramdır. insanın iyiliğini isterler. Hiç ummadığımız bir zamanda bize kötülük yapabilir. Amaçları bizi düzeltmek. Çünkü kolay . hem de düşman için oldukça önemlidir. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana. Bu nedenle onun derisi de kullanılamaz. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi. Eski düşman da domuz derisi gibidir.” Domuz derisi post olmaz. acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir.kolay düşmanlık duyguları silinmez .Dost başa bakar.Dost acı söyler Dost sevilip güvenilen. yakınlık gösterirse göstersin ona güvenilemez. yakın arkadaş.

Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde tatsızlıkların baş göstermesi.Dost kara günde belli olur Varlıklı.olduğunca kaçınmalıdırlar .. O hâlde dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok dikkatli olmalı. . dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır . alış veriş etme Her türlü alış verişin temelinde çıkar yatar. güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran. etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz? Kuşkusuz hayır. sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır . İyi ve mutlu günlerimizde olduğu gibi. yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur.bırakmayan.Dost ile ye.Dostluk başka. ya da alışveriş yapmaktan mümkün . iyi.durumda bekler . iç. bizi kara günlerimizde de yalnız . dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle günlerimizde. felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar.Dost dostun eyerlenmiş atıdır Hakikî dost. üzüntülerimizin arttığı. arkadaşlık eden. Bu ancak işlerimizin kötü gittiği. alış veriş başka Alış verişin temelinde çıkar. giderek de dostluğu bozması mümkündür.

“Demir nemden.gerek kendisi ve gerekse başkaları için malını harcamaktan kaçınmamalıdır . Süleyman. Ancak o bile bu eşsiz egemenliğine rağmen ölümden kurtulamadı.Dünya Sultan Süleyman`a bile kalmamış Peygamber Hz. . Bu bakımdan dünya malına fazla tamah etmemeli.Dünya malı dünyada kalır Mal. .Dostun attığı taş baş yarmaz Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez.kılmaz . birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli . İnsan bunların hiçbirini öldükten sonra öbür dünyaya götürecek güçte değildir.Dünya tükenir. yalan tükenmez .Bu kişiler arasındaki dostluk. hayvan ve rüzgâr bile Allah`ın izniyle onun hükmüne tâbi idi. aynı zamanda büyük ve zengin bir hükümdardı da. kendisini sıkıntıya sokmamalı. İnsan. servet. bu dünyaya tamah edip bel bağlanmamalıdır . insanı gam yıkar “.onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir . varlık. insan gamdan çürür . . cin. insanın hoşuna gidecek durum ve şartların bütünü bu dünya içindir.Bk. Biliriz ki. öbür dünyaya gitti. Öbür dünyaya götüreceği ise iyilik ya da kötülükleridir.O hâlde ibret alınmalı.Duvarı nem.

elindeki imkânların sürekli varolacağını düşünüp de . Sağlıklı bir insan hastalanabilir. .kibirlenmemelidir .Düşman düşmana rahmet (gazel. büyük imkânlar içinde olanlar da ellerindekini yitirebilirler. Yalanın ortadan kalkması. ancak bu duruma düşen bilir .yürür . Yalancıların çokluğu. Olumlu ve olumsuz tüm değişmelerin dışında kalan sadece Yüce Allah`tır. Bu bakımdan insan kendini büyük görmemeli.Düşmez. yasîn) okumaz Hiçbir zaman düşmandan bir yakınlık. O.Düşenin dostu olmaz. güzel ve mutlu günlerin dostları birer birer kaybolur. insanların yalan söyleme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle mümkündür. kalkmaz bir Allah Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. itibarını kaybeden ve bir felâketle karşılaşan kişinin etrafında kimse kalmaz. zengin de yoksul düşebilir. Hemen her şey değişip hâlden hâle girer. iyi. çünkü çıkar sağladıkları kaynak kurumuştur. yumuşama ve bir iyilik umulup beklenmemelidir.Dünyada yalancıları saymak mümkün değildir. Bunun böyle olduğunu . makamını. dolayısıyla yalan sürüp gidecektir . hele bir yol düş de gör Zenginliğini.Ancak bu da çok zordur.ise. eline fırsat geçse kötülüklerin en beteriyle üstünüze . yalanın hemen her yerde barınmasına imkân hazırlamıştır. Küçük imkânlar içinde olanlar büyük imkânlara kavuştukları gibi.

hatasını anlayıp af dileyen. öfkelerini üzerine çeker. kendisini yargılayacak kimselere çatar. bu dünyada olmasa bile öbür dünyada. Asıl neden kişinin .Eden bulur.kurtulamayan ağır hasta da ölür . yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler. bize sığınan kişi bağışlanmalıdır.Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır . Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık. inleyen ölür Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir.kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır . Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. onları kötüler.Eğilen baş kesilmez Bize teslim olan.E . Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. baş ağrısı bahane Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür. şaşkınlığa düşer. büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse. Bütün bu hareketleri . kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler. sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler.onu kötü bir sona ulaştırır . .Ecel geldi cihana. Öte yandan inlemekten .Eceli gelen köpek cami duvarına işer Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış.

Bunun gibi nitelikli .1 yatırılmalıdır. nitelikli araç ve gereçle iyi iş yapılır. olumlu sonuç alınır .Elçiye zeval olmaz İki taraf arasında uzlaşma sağlanması. götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa.Eğreti ata (el atına) binen tez iner Başkasının malına.güven duygusunu sarsmış olursun . yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır.karşılığını alabilesin .insan. yalandan kaçınmalısın. sana kimse karışamaz.. 2. bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse.Ekmeden biçilmez Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı. doğruyu eğri diye gösterirsen toplumu ayakta tutan . içer. para .Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl sahibine iade etmek zorunda kalacaktır . doğru söyle Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin. Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki.Ek tohumun hasını. benzer şekilde . Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı bilinen bir şey. giyinir ve oturursun.Eğri otur. . eğer çıkar kaygısı ile yalan söyler. Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru konuşmalı. çekme yiyecek yasını Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt. istediğin gibi yer. bu .

Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bu görev iyilikleri çoğaltır. onlara acı verir. insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz .El el ile.kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir . değirmen yel ile Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar. derinden acı duyarak işe girişmezler.Bu bakımdan cezalandırılamaz .keyiflerini bozmazlar. Bu bakımdan birinin derdine çare bulacak kimseler olayla ne kadar ilgilenseler de .El eli yıkar. bir yandan da sıkıntıların ortadan kalkmasını.El elin eşeğini türkü çağırarak arar Hiç kimse. . Çünkü o sözleri söyleyen değil sadece iletendir. kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli. “hiç . insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine . . işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır.kurulmuştur.toplumu güçlü kılar . acele etmezler . başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz.El elden üstündür Bir kimse. iki el de yüzü Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler.sözlerden sorumlu tutulamaz. Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir.

bunun için tuzaklar kuran kimse. asıl güç halktadır. Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a. çünkü . Çünkü hatırlandığı her an acı .yöneticilerden her zaman ağır basar . ne . taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur. kötülük etmemeli.El ile gelen düğün bayram Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır..El kazanı ile aş kaynamaz Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız. başarısız olabiliriz ?El mi yaman. haince davranmamalıyız.insanın sadece kendisi değil. ona .El için kuyu kazan.tazelenir ve kişiyi üzer . kurduğu tuzağa önce kendisi düşer. herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür . Ama acı sözlerin gönülde açtığı yara kolay kolay iyi olmaz.Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir.Emanete hıyanet olmaz Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı. iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz Silâh.yarardan çok zarar getirir . hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz. bıçak. evvelâ kendi düşer Başkasının kötülüğünü düşünen. bey mi Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler.(El yarası onulur (geçer. . halk .

Er olan ekmeğini taştan çıkarır Çalışkan.Emek olmadan yemek olmaz Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz. rızkını . alın teri .emaneti titizlikle korumaktır .Erteye kalan.arayıp bulur .mutlaka bir gün öderler .Erkek arslan dişisinden kuvvet alır Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez. Bu desteğe kavuşanların başarıları daha da artar . bunun karşılığını . Yiyip içmek. her zorluğa katlanır.de örf ve âdetlerimize yakışır. gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz. namuslu. arkaya kalır .dökerek kazanmamız şarttır .Er ekmeği er kursağında kalmaz Mert. başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır. harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil. Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç . Bize düşen onların güvenine lâyık olmak ve .duyarlar. cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar.

aşırı ölçüde durulup titrememelidir . Çünkü birbirlerini yeterince denememişler. sıkıntılara ve acılara birlikte göğüs gerip tavırlarını tam olarak ortaya koyamamışlardır. Bu bakımdan bir şey .üzerinde gereğinden fazla. kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse. başka bir zamana bırakılmamalıdır. Bunu önlemek insanın elinde değildir.Bir iş zamanında yapılmalı. bayağı ve kötü . sırasını geçiren. Kolay kolay bozulmaz. Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz. Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar pek çok sıkıntılı. Öte yandan yeni dostlar arasında ise böyle bir dostluktan söz edilemez. bilgisi olmayan.Eski dost düşman olmaz. yenisinden vefa gelmez Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır. erken davranmayan fırsatı . birbirlerine duydukları güveni içinde oldukları zamana kadar taşıyabilmişlerdir. Bu bakımdan kimi ufak tefek meseleler yüzünden birbirlerine düşman olamazlar.kaçırdığı için o şeyden fayda temin edemez . acı ve tatlı günleri birlikte paylaşmışlar. üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. Dolayısıyla dostluğu oluşturacak güven bağı henüz . eşek yine eşektir Hiçbir yeteneği.Esirgenen göze çöp batar Titizlikle korunmak istenen.oluşmamıştır . ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun değerli ve saygın kılınamaz. hangi mevkiye geçerse geçsin. Kısa zaman içinde gerçek kişiliğini. Geç kalan.Eşeğe altın semer vursalar.

kaba ve zevksiz kimseler bir şeyin gerçek değerini bilemez.durup kendimizi korumalıyız . birbirine . küçümser.almalı.Etle tırnak arasına girilmez Ortaya çıkan aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir. Bunlar kimi zaman . anlamsız bulup hiçler.Eşeğini sağlam kazığa bağla. kimi kısa der Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur. İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir .unsurlarla değiştirmek mümkün değildir . ana-baba ile evlâtlar birbirine çok yakın insanlardır. sonra da tevekkül etmeli. kimi uzun. şundan bundan fikir almaya çalışırsak her kafadan bir ses çıkar. zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı. güzellik ve inceliğin farkına .Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme. bilgisiz.varamaz . sonra Allah`a ısmarla Akıl insan içindir.ters öneriler kafamızı karıştırır.olduğunu tavır ve davranışlarıyla belli eden bu gibi kimselerin aslını kimi . başımıza gelen felâketlerden ders almalı.Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez İçine düştüğümüz kötü durumlardan. suyunu içer. hata yapmaktan geri . Karı-koca. yani o konuda yüce Allah`a güvenmelidir . işin içinden çıkmamız da güçleşir .Eşek hoşaftan ne anlar. Eğer ona buna açar. tanesini bırakır Kavrayışsız.

yanlış olduğu kadar da faydasız bir . yurdu şen eden devlet Mutluluk havası ancak düzenli. .Ev alma komşu al İnsanlar bir arada yaşarlar.birbirlerine darılıp küsebilirler. bir sorun hakkında önceden yapılan tasarılar. tertipli ve nazik . Bu dünyada görmese bile. ancak bu durum gelip geçicidir.incelemek her zaman yarar sağlayacaktır .davranıştır . komşuların nasıl insanlar olduklarını öğrenmek. cezasını çoklukla bu dünyada çeker. Bunu fırsat bilip onların aralarını açmaya çalışmak yanlış. Eğer kadın becerikli. öbür dünyada mutlaka .Evdeki hesap çarşıya uymaz Bir iş.bulundurmalıyız . yaptığı kötülük hiç kimsenin yanına kalmaz. Kavgalara. ev almadan önce. gürültülere ve anlaşmazlıklara yol açar. hesaplar ve plânların çoklukla hayat gerçeklerine aykırı düştüğünü uygulamada açıkça görürüz. temiz.görür . Bunu sağlayan da kadındır. Bu sebeple geleceğe dönük hesaplarımızda bu gerçeği daima göz önünde .Etme bulma dünyası Şurası muhakkak ki. Kötü komşular ile yan yana yaşamak oldukça zordur. Dolayısıyla yakınlarında oturan komşularının ilişkiler açısından önemi büyüktür. güzel ve ekonomik açıdan rahat bir evde eser.Evi ev eden avrat. Bu bakımdan.

varlıklar en kötü koşullarda bile erdem¬lerinden kalitelerinden . Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer .Evli evinde. Sağlam karakter li bir insanı hiçbir etken . hain ve kendi çıkarlarını düşünen insanlarsa. JORNEİLLE . dedikodu¬ları dinlemekten .kalır Değerli. yuva yaşanılır bir yer olmaktan çıkar.değilse. meydan kötülere .Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz Değerli kişiler. verimsiz maldan bol ürün beklenemez .taşımayanlardır Değerli veya mevki sahibi kişilerin ölümü.Değersiz kişiden yararlı iş. hem de toplumun rahatını ve düzenini bu şekilde sağlamayı görev bilmelidir. Aksine . hem kendinin. soylu şeyler.bir şey kaybetmezler Değerli kişiler.bir hareket huzursuzluğa ve kargaşalığa yol açar Davranışlarımızda ölçülü. zalim. köylü köyünde gerek Yaşanan sosyal hayat bir düzeni kurarken. kötü düşünceli kişilerin işine yarar.basit ruhlu insanların eğlencesidir.kaçınmalıyız Dedikodu. değişikliğe uğrasalar da özlerindeki değeri yitirmezler. içinde yaşanılan yurdu şen eden de devlettir. kişilere de toplumda uygun bir yer. bir iş göstermiştir. Dolayısıyla herkes buna uymalı. İyi kişiler ortadan çekilirse.insanını mutlu etmesi düşünülemez . Benzer bir şekilde. ağır başlı olmalı.yozlaştıramaz . ne kadar hırpalansalar. zamanla gelişir. ya da görev den ayrılması. Eğer devletin başında bulunanlar beceriksiz. bunların ülke .

Değersiz ve görmemiş kişiler rastlantı sonucu layık ol¬madıkları duruma . Bu aynaya baktığımız zaman . SOKRAT Dünyada var olan her nesnenin kendisine göre bir değe¬ri ve becerisi vardır. orada kendimizin gerçek yankısını görürüz.dıştan görünüşe bakarak karar verenler aldanırlar . kendilerini bir şey sanıp.toplumlarda böyledir Dil . Ama düşman . insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. Doğru insanların . ap¬talca böbürlenirler Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. aklın babası . GEOTHE Deney. bir ulusun aynasıdır. Aksine yararı vardır. .Değersiz bir şey yoktur. THOMAS FULLER Deneyimsiz ve yeterince ustalık kazanmamış kişiye iş yaptıran bir kimse. Tüm konularda gerekli in¬celemeyi yapmadan . Azı çoğu olmaz. belleğin anasıdır.kavuşurlarsa. SEYH SADİ Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür. tatsız sonuçlar almaya hazır olmalıdır. MEHMET KAPLAN Doğruluk . SCHİLLER Dış görünüş aldatıcı olabilir.Doğada herkesin bir hissesi vardın Allah her yaratığın rızkınıda birlikte yaratır Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır.acımasızdır.değeri er ya da geç mutlaka bilinir Dostun fazlasından zarar gelmez. Ancak. bu de¬ğerin dereceleri vardır . Yöneticileri becereksiz olan .her saat nice kalpler öğütür. fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. KONFÜÇYÜS Doğruluktan ayrılmayana Allah her zaman yardım eder. Bir düşman her türlü belâ açmaya yeter Dünya değirmen taşına benzer.

sevdikleri.fakat yaşamak.Durub-ı Emsal-i Osmaniye: Milli kütüphanemizin bazı demirbaş yazmalarıyla. EMERSON Eğitim ve zevk düzeyi bakımından yeterli seviyeye ulaş¬mamış kişiler.ALİ Elde ettikleri ile yetinmeyerek çok daha fazlasının pe¬şinde koşanlar. halk şairlerinin (Atasözü destanları) ve divan şairlerinin (Manzume-i durub-ı Emsaliye) gibi denemeleri bir yana bıkarılırsa. İlk baskısı 1863’de. kendi dilediklerini yapmaya çalışırlar Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. Yetiş¬kin insan zor eğitilir Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. kendisidir. usanmazlar . NİHAT ASYA Düzyazı yürümeye. KONFÜÇYÜS Düşünmeden konuşmak. Bazı insanlar da böyledir. DİGEST Düşünmediğim zaman. Aileleri. yaşamadığım zamandır. üçüncü baskısı da – Ebüzziya Tevfik’in katıp karıştırdıklarıyla – 1884’de basılmıştır. A.hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur. boşuna giden bir çabadır. çocuklara küçük yaşta daha kolay verilir. R. şiir ise dansa benzetilebilir. gerçek anlamıyla. HZ. ilk atasözü kitabıdır.1800 atasözü vardır Düşüncesiz öğrenme . REMBRANTD Düşünmek ve söylemek kolay. VALERY -EEfendisi borç içindeyken uşak halden anlamaz. İkinci baskısı 1870’de. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. Dansın amacı ise. Bu eserde . yakınları sıkıntı içindeyken onların hallerinden anlamaz. çok . ZİYA GÖKALP Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. zevk aldıkları şeyleri sık sık yapmaktan. nişan almadan ateş etmeye benzer.Eğitim. ellerindekini de yitirip daha çok zarara uğ¬rarlar .

El verişli ortam bulununca. köleliği kabul etmenin. en zor. Bir suçlu pek çok insanın başını belaya sokabilir En kudretli insan. Her şeyin mutlaka . onbeşi aydınlıktır .İhtiyaçlarının giderilmesini yeterli sayarlar . MONTAİGNE En iyi üvey analık "bile öz annenin yerini tutamaz. başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. A. en uzak yörelerde yaşayan kuşiaı bîie bir gün avlanabilirler.bir çıkar yolu vardır. . acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır.kısa zamanda yapar Emeksiz verim olmaz. Kişi bir maldan gereği gibi ya¬rarlanmak. Ayın bile onbeşi karanlıksa. SENECA En özgür. İnsanlar da böyledir: Hiç ummadığımız zamanda ve yerde.Aksi halde hiçbir şey beklemeye yüzü olmaz En büyük acı.uyumsuzdurlar) kabul edilirler En küçük bir tehlike bile ihmâl edilmemelidir. karşılıklı olmayan aşktır. SOMERST MAUGAM En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. . bol verim almak istiyorsa ona çok iyi bakması. sabah erkenden çıkılmalıdır Elinde bol imkanları olan kimse. cahil bir insanın kafasının içidir.Eldekiyle yetinen kanaatkar kişiler.yakabilir. Bir sigara bütün bir ormanı .Elden geldiğince yolculuğa gece değil.kendisine hakim olandır.felaketler başımıza ge¬lebilir En sürekli aşk. büyüye büyüye önüne geçilmez durum alır. gereken harcamaları yapması lâzımdır. beklemediğimiz . gereksinimlerinden fazlasını istemezler. Halk arasında üvey analar kötülük sembolü olarak (beyaz elbiseye yamanmış kara bir yama gibi . NİHAT ASYA En büyük cezaevi. en uzun za¬man alabilecek işleri bile . GOETHE En umutsuz durumlarda bile karamsarlığa kapılmamalı¬dır.

kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. EFLATUN Erkekler. geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son .Fakirlik ayıp değil. SAHABETTİN Erdem . İnsan önce kendi işini yapıp düzlüğe çıkmalı.Fare (sıçan) deliğe sığmamış. tembellik ayıp İnsanın kusur ve eksiği. daha sonra . yalnız aranan kişiyi bulmakta değil. aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. gücü varken tembellik edip . kişilik aramalıdırlar. Bir erkek. C. ŞAHABETTİN Evlilikte başarı. para için bir kadınla evlenirse her gün kapı mandalı gibi başına kakılacağım .çalışmamak ve yoksul düşmektir . Asıl utanılacak durum ve davranış.adı altında bir kitapta biraraya getirmiştir Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. iyiyi elde etme gücüdür. evlenecekleri kadınlarda para değil.1 derece sakıncalıdır. Veciz sözleri "Tiryaki Sözleri" .En verimli yağmur alın teridir. Bu bakımdan yoksul olması. Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatında doğrudan doğruya vezize türünde yazan ilk sanatçı Cenap Şahabettin'dir. kadınların ilk aşkı. ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez. OSCAR WILDE Eskiden "cümle-i hikemiye" ve "kelam-ı kibar" adı altında toplanmış olanları vardır. C.bilmelidir Erkekler. söküp atmak çok güçtür. FOSTER WOOD -F.

o hâlde bir işe yaramalıdır insan. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir. ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır.Fazla (artık) mal göz çıkarmaz O an için ihtiyaç duyulmayan mal.iken yanına bir kişi daha almak yanlış ve tutarsız bir davranıştır . zengin . Umduğundan fazla kazandığı görülmemiştir -G- . Ne kendisine. Ayrıca malın . ne de etrafına bir yararı. Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir. bir kârı dokunmayan ve ona buna yük olan kişinin .yaşaması ile ölmesi arasında bir fark yoktur . Kendisi sığıntı durumunda .Fırsat her vakit ele geçmez Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. .gibi kazanamaz.başkalarının yükünü omuzlamayı düşünmelidir. hangi işe el atarsa atsın. nafile kelâm .çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur .Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez.Faydasız baş mezara yaraşır Mademki yaşıyor.Gafile kelâm. bunun için. İmkânları sınırlıdır.Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar . 2.

Hiç ummadıkları bir yerden kendilerine yardım eli uzanır ve darda kalmazlar. ne kadar fikirleri uyuşmazsa uyuşmasın onun .Garip kuşun yuvasını Allah yapar Kimsesiz. Dolayısıyla ona söylenecek . gözetir ve mal sahibi yapar .Gâvurun ekmeğini yiyen. bildiği gibi hareket eder.Gammaz olmasa tilki pazarda gezer Gizli-saklı.Çevresindeki gerçekleri görmeyen. Dolayısıyla bunlar yakayı ele . sezmeyen. bilgisiz. yoksul ve güçsüz kişiye yüce Allah yardım eder. ne kadar merhametsiz ve acımasız olursa olsun. dalgın kimseye ne söylense kâr etmez.olmaz . faydayı geri çevirmek doğru olan ve .Allah onları korur. kendiliğinden gelen konuğu kabul etmeyip geri çevirmek doğru bir davranış . 2.Gelene git denilmez Kendiliğinden gelen güzel bir şeyi.her söz boşa gider .1 yakışık alan bir şey değildir. herkesin içinde öyle uluorta dolaşamazlar . gâvurun kılıcını çalar Kişi geçimini kimden sağlıyorsa. zavallı.yanında olur. kanunsuz yollarla çıkar sağlamayı iş edinen kimseleri. Yüce . onun istediklerini yerine getirir . söz getirip götüren kimselerin varlığı korkutur. kimin hizmetinde ise. Gelenek ve göreneklerimize göre.vereceklerinden çekinerek. O.

gençliğin ve gençlik . Çünkü bunları yapacak ne gücü ne de zamanı vardır. Ne olup bittiği pek anlaşılamadan geçip gider.(Gençlikte para kazan (taş taşı). çalışamadığı dönemde ona ihtiyaç duyacaktır. İşte o an.Gemisini kurtaran kaptan Tehlikeli. İnsan ihtiyarlayınca şöyle düşünür. kocalıkta kur kazan (ye aşı Gençlik.günlerinin ne denli kıymetli olduğunu anlar .(Gelen gidene rahmet okutur (Gelen gideni aratır Bir işe veya göreve sonradan gelen. Dolayısıyla beğenmediğimiz o eskiyi bize aratır . Güç ve enerji doludur.. Bunlar ne yapıp yapıp kurtulur ve iyi sonuca .(Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir (anlaşılır İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır. İnsan işte bu dönemde çalışıp para biriktirmeli. Elinde olduğu . o çok iyiydi” dedirttiği olur .(Gidilmeyen yer senin değildir (olmaz . güç bir duruma düşüp de ortalık iyice karışınca kimileri kendi başlarının çaresine bakarlar. insanın en verimli çağıdır. orada daha önce çalışandan daha başarısız ve geçimsiz olabilir. Ancak iş işten de geçmiştir.ve “keşke o gitmeseydi.için de rahat yaşayacak ve sıkıntı çekmeden gün geçirecektir . yapılacak pek çok şeyin varolduğunu fark eder. Çünkü ihtiyarlayıp gücünü yitirdiği.ulaşırlar . mal-mülk sahibi olmalıdır.

umutlu ve mutluluk . kışı var Hayat inişli çıkışlıdır. düşünüş. Bu sebeple yola çıkacak kişi bunu . mutsuz ve bezgindir . kırılırsa yapılmaz Gönül. insanın gücünü ve imkânlarını aşar. döndüğünde de bıraktıklarını bulamaması mümkündür.Gönül bir sırça saraydır. Kırılan bir gönlü kolay kolay onarmak ve eski hâline getirmek de oldukça .düşünmeli ve yakınları ile helâllaşmalıdır . istek. Dolayısıyla kaba ve sert hareketler karşısında fazla dayanamaz. üzgün. İnsan bazen iyimser.kapılmak boşunadır .Göğe direk. anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağıdır. neşeli. neşesiz. gerçekleştirilmesi mümkün değildir.yararlandığımız yer olmalıdır . çabucak incinip kırılır ve gücenir. Bu kaynak insanı yeterince nazik ve içli kılar. denize kapak olmaz Öyle işler vardır ki. gelip de görmemek (bulmamak) var Bulunduğu yerden uzaklara gidecek kimsenin geri dönmemesi.doludur. kendisinden yararlanamadığımız yer bizim olsa ne olur? Bizim dediğimiz yer. sevgi.Gönlün yazı var. Dolayısıyla insanın bir günü diğerine uymaz. Dolayısıyla bu tür işlerle uğraşmak. bazen de kötümser.Gidip de gelmemek.Ulaşıp yanına varamadığımız. Hayatın bu durumu insanı etkiler. bu yolda hayallere . elimizde bizzat tutup kendisinden .

Benzer şekilde içten gelen bir heves ve şevkle yapılmayan işten de hayır gelmez. ötekide beriki için benzer şeyi düşünür ve .(Gönülden gönüle (kalpten kalbe) yol vardır. (Kalp kalbe karşıdır İnsanları bir araya getiren huy. . Dolayısıyla bu insanların gönüllerinde de bir duygu birliği vardır. İnsanlara zor kullanarak yaptırılan işlerden verim alınamaz. ya karın ağrıtır. alışkanlık. ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla .Verim ancak sevilerek.vazgeçmez. zevk alınarak yapılan.gönül kırmaktan kaçınmalıyız . zevk.güçtür.Gönül ferman dinlemez Ne denli engel.Gönülsüz yenen aş. .benzer bir şekilde kötü ve hayırsız bir sonuç verir .(hayır gelmez İçten gelen bir istekle kılınmayan namazın kabul olunacağı her zaman şüphe götürür.hisseder . zorla ve istenmeden yapılan iş de . Çünkü insanın gönlüne söz geçirmesi oldukça zordur Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz (Gönülsüz davara giden köpekten . Öyleyse etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli olmalı. fikir ve inanç birliğidir. ya baş İstenmeden. Biri öteki için ne düşünüyor ve ne hissediyorsa. işlerden umulabilinir . bulantı ve kusma yapma). zorla yenen yemek insana nasıl dokunup zarar verirse (sindirim sistemini bozma.

Çünkü göz görünce gönülde o şeyi arzu eder .Gözden ırak olan. Düşman bu zayıf noktayı bulup yararlanmasını bilirse yenilgiyi kolay tattırır. başkalarında bulunmayan yiyecek ya da imrenilecek bir şeyden gören kimselere de .ve güçlerini artırmış olurlar ?Görenedir görene.. Benzer şekilde bir zayıf noktasını bulup sağlamlaştıranlar. dayanma ya da çökmede oldukça önemlidir.onun için hiçbir şeyin anlamı olamaz . Çünkü insan.Görünen köy kılavuz istemez Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak. yavaş yavaş da o kimseyi unutur . gönülden de ırak olur Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır. durum ve konunun zayıf ve çürük bir yanı vardır. düşmanlarının zafer yolunu kapatmış . yeterli bir kavrayışa da ulaşamaz. sevdiği kimseyle sıkça görüşüp sevgisini ve muhabbetini tazeleme imkânı bulamaz. . Bu yanın bilinmesi. Dolayısıyla . olay. elde de yeterince bulunan.yapmaya kalkışmak yersizdir . onu görmeye ve anlamını kavramaya bağlıdır. Görmesini bilmeyen.(Gön yufka yerinden delinir.Gören gözün hakkı vardır Kendisinden faydalanılan.mümkünse vermek gerekir. (İp inceldiği yerden kopar Hemen her iş. köre nedir köre ne Bir şeye karşı takınılacak sağlıklı tavır. ayrıcı bir açıklama .Dolayısıyla ilgi bağı kopar.

sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden başına gelecek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanır. onun peşinde koşan ve bu uğurda her türlü işe kalkışan kimse.Gülü seven dikenine katlanır Seven kişi. fedakârlıkta bulunmak zorundadır .Göz görmeyince gönül katlanır Yakınımızda bulunmayanların özlemine. sürekli çıkarını düşünen. gün olur senin de başına gelir.Gülme komşuna. başına . yakasını tehlikelerden kurtaramaz. Onun her zaman gördüğümüz acısına da tahammül . acısına daha kolay dayanabiliriz. Bilir ki.türlü belâlar gelir . sevdiğini elde etmek için birçok güçlüğe . O hâlde birilerinin başına gelen kötü . Ama yakınımızda bulunan ve her gün gördüğümüz kimseyle ilgilenmeden edemeyiz. Dolayısıyla görüşmekten umudumuzu keser ve ayrılığa katlanırız.göğüs germek.edip katlanmamız oldukça güçtür . senin başkalarının kötü hâline gülmen de onları incitir.. gelir başına Birinin başına gelen kötü bir durum.durumdan ötürü. Çünkü bizden uzakta yaşayan sevdiğimiz bir kimseyle istesek de ilgilenemeyiz. Başına gelen felâkete başkalarının gülmesi seni nasıl incitirse.Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz Gözü bir türlü doymayan. onlarla sakın alay etme .

Güneş girmeyen eve doktor girer Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez.Güvenme varlığa.Güneş balçıkla sıvanmaz Açıkça meydana çıkmış. Bu bakımdan insan varlığına. zenginliğine güven duyarak öyle olur olmaz işlere . Beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da . yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir. Kimde ne zaman.. Güneş birçok hastalığa iyi gelirken. güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. gizlemeye çalışmak. sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar. senin onlara duyduğun güvenden .yararlanarak yaparlar. Üstelik bunu. hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek.karşılaşma imkânı vardır . Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı. ne kadar duracağı belli olmaz.hastalık olmaz .Buna güç yetirecek insan yoktur . Görülüyor ki güneşli evde . Yarın birçok değişikliklere gebedir. çıkarları söz konusu olduğunda sana kolaylıkla kötülük edebilirler. .Güvenme dostuna.Gün doğmadan neler doğar Yüce Allah`tan başka kimse yarının ne getireceğini bilemez. saman doldurur postuna Dost sandığı birtakım kimseler. düşersin darlığa Varlık gelip geçicidir. Bu bakımdan herkesi dost sanma ve onlara inanma .

Böyle yapılırsa . darda ?kalmayacağını kim söyleyebilir . Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler.cezalandırılırlar. herkes . sürekli aksayan.Hak deyince akan sular durur Bir meselenin çözümünde. tutumlu davranmalıdır. Gelecekte işlerinin kötüye gitmeyeceğini.Haddini bilmeyene bildirirler Hemen herkesin toplumda belli bir konumu.işin olumlu sonuçlanacağı pek düşünülemez H . bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır. İyi başlamayan.verilen kararı kabul eder .Güzün gelişi yazdan bellidir Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağı konusunda aşağı yukarı bir fikir verir. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve şeklen yapmakla o iş gerçekten yapılmış olmaz. sınırı ve yetkisi vardır. dede dede olmaz gitmekle tekkeye Bir işte asıl olan iyi niyet. hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez. yoksul düşmeyeceğini. aksiliklerden bir türlü kurtulamayan . yola getirilirler . . har vurup harman savurmamalı. doğru yol tutulur. samimiyet ve içtenliktir.gerçekten iyi sonuç alınıp amaca ulaşılamaz .Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye.kalkışmamalı.

batıl gider Kur`anıkerim`deki “Hak geldi. doğru .hayatın tabiî bir sonucudur . ya da öbür dünyada kendisine verilir. inkâr edenler büyük bir aldanış . çiğnemeye kalkışanlar.Hamama giren terler . adalet.. Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı . insaflı ve adaletli hüküm verilirse. insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. Suçlunun cezalandırılması. Hakkı hor görenler. doğru. bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde. hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür .içindedirler .ve gerçeğin karşısında olan zalimler çekip gitmek zorunda kalırlar .Hak yerde kalmaz Gerçek. “Hak”. Yüce Allah`ın emri.Hak gelince.Hak yerini bulur Haksızlık er veya geç ortaya çıkar.(Hamala semeri yük değildir (olmaz İnsana kendi işi ağır gelmez. hükmü anlamındadır. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada.dünyada mutlaka gerçekleşir . bunun da hesabı kuşkusuz sorulur. “bâtıl” ise doğru ve gerçeğin karşıtıdır. Dolayısıyla bir anlaşmazlık sırasında doğrudan ve gerçekten yana olunur.

Bir işe girişen kimse. günaha girebilir. Ağır. sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul .etmiştir . Kusurları bakımından insanlara fazla . Hele bu işler acemi kimselere hiç bırakılamaz. geldiği gibi çabuk gider. Kişi o şeyden gereği gibi faydalanamaz.işlerden iyi sonuç almak isteyenler. Bu tür . o işin güçlüklerini.Hastalık sağlık bizim (insan) için Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması. sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır.göremez . her halükârda . Çünkü bu işin durumunu. işlerini mutlaka ehline vermelidirler . dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir.(Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan.Harman dövmek keçinin işi değil Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir.hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan . suç işleyebilir. ne de yarar getirir. önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz. hasta olmamak için önceden tedbir almalı. Bu çeşit kazanç insana ne tat verir. Bu sebeple. emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır.Hatasız kul olmaz Hiçbir insan tam değildir. hayrını .

yüklenmek doğru değildir. Önemli olan insanların hatalarını yüzüne vurmak .değil, hatalarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır

.(Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar. Elde kalıcı .olanlar, emek sarf edip alın teri dökerek kazanılan şeylerdir

.Hayır dile komşuna, hayır gele başına Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o ki, iyilik ve kötülük karşılıklıdır. İyilik isteyen .iyilik bulur, kötülük isteyen de kötülük

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) .anlaşır İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı .tarafa aktarırlar, tartışırlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar

.Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir insanı ise sözü (ikrarı) bağlar. Verdiği sözden dönen kimse, itibarını

da yitirmiş sayılır. İhbarını düşünen kimse sözünden caymaz. Eğer cayarsa, .bu kendisine hatırlatılır; sözünün istikametine yönelmesi istenir

.Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur “.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur .Hekimden sorma, çekenden sor Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu .gösterenler değil

.Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde .oturmak son derece sakıncalıdır

.Her ağacın meyvesi olmaz Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız .olduğu, onlardan bir fayda gelmediği çok görülmüştür

.Her ağaçtan kaşık olmaz

Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme, madde veya kimse .kullanılamaz. Görünüşe aldanmamalı, uygun olan seçilmelidir

.Her çok azdan olur Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir .arada tutulup biriktirilmelidir

.Her damardan kan alınmaz İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım gelmez. Şu hâlde insan kimden yardım isteyeceğini belirlerken .dikkatli olmalı, her önüne gelenden yardım istememelidir

.Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır. Yoksa kendini .tehlikeye, altından kalkamayacağı zararlı sonuçlara atmış olabilir

.Her Firavun`un bir Musa`sı olur Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir .kurtarıcı mutlaka çıkacaktır

.Her horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence .altındadır, orada rahat etmektedir

.Her inişin bir yokuşu vardır Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır. Bu bakımdan işleri bozulan, başarısızlığa uğrayan kimse ¡.üzülmemeli; kötü durumunun devamlı olmadığını bilmeli, umut var olmalıdır

.Her işin başı sağlık İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı .hayattan bir tat almaz; mutlu olamaz

.Her kaşığın kısmeti bir olmaz Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı emeği verseler de biri .diğerinden daha az kazanır. Çünkü kısmeti o kadardır

.Herkes bildiğini okur İnsanlar çoklukla kendi akıllarını beğenirler. Dolayısıyla başkaları ne derse desin, onların düşüncelerine uymaktansa kendi düşüncelerine göre iş .yapmayı daha uygun bulurlar

.Herkesin arşınına göre bez vermezler Genel kurallar herkesin istek ve ihtiyacına göre bozulamaz. Dolayısıyla bir durumun ölçülerimize göre gerçekleşmesini beklemek doğru değildir. İstenen .ölçüde değil, gerektiği oranda yarar sağlanacağı bilinmeli

.Herkesin ettiği yoluna gelir Bir kimse başkasına nasıl davranıyorsa, başkaları da ona öylece karşılık .verirler. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük görür

.Herkesin tenceresi kapalı kaynar Kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi .bilinemez

.Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz Bir yerde, bir düzende herkesin uymak zorunda olduğu genel kurallar vardır. .Bunlar kişinin dileği doğrultusunda değiştirilemez

.Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez Herkes bir iş yapar ama istenildiği kadar güzel ve kusursuz biçimde yapıp da .ortaya çıkaramaz. Bunu becerenlerin sayısı da bir hayli azdır

.Herkes ne ederse kendine eder Kişi çevresine nasıl davranırsa, çevresi de ona benzer şekilde davranır. İyilik eden iyilikle, kötülük eden kötülükle karşılaşır. Kişi, muhatap olduğu .davranışların sorumlusudur

.Her koyun kendi bacağından asılır Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını .kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez

.Her kuşun eti yenmez Herkes zorbalığa boyun eğmez. Bu zorbalığa karşı gelecekler de vardır. .1 Öyleleri çıkar ki, seni alt eder, pişman bile olursun. 2. Kimi işlerin altından kalkmamız mümkündür. Ama öyle işler de vardır ki, asla başaramayacağımız işlerdir. Öyle görünüşe aldanıp da o işin altına girmeyelim. Yoksa hiç .ummadığımız bir zarar görebiliriz

.Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter Bir işten olumlu sonuç bekleniyorsa zamanında yapılmalıdır. Çünkü gerekli şartlar ve elverişli ortam o zamandadır. Bu bakımdan bir işi zamanından evvel yapmaya kalkışmak ne kadar zararlıysa, sonraya bırakmak da o kadar .zararlıdır. Bir işte acelecilik kadar, geç kalmışlık da başarısızlığa neden olur

.(Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür Sürekli kullanılan eşya yıpranır, eskir, gözden düşer, gittikçe de insana sıkıntı verir, yenisini aratır. Ancak dostluk böyle değildir. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Çünkü birçok hatıralar birlikte yaşanmış, birlikte birçok imtihandan geçilmiş, bağlar gittikçe sağlamlaşmıştır. Eski dostluk içten olduğu için aranır, yeni dostluklar ise henüz gönüllerde kökleşmediği için pek makbul .değildir

.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır. Çünkü .kişilikleri, bilgileri, yetenekleri, yöntemleri ve yolları birbirinden farklıdır

.Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar Herkesin kendine göre yüksek bir emeli vardır. Hoşlandığı, sevdiği, kavuşmak .istediği bu emeli devamlı gönlünde taşır, onun özlemiyle yaşar

.Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez Gerçekleştirmek istediğiniz bir iş için uygun şartları dilediğiniz anda bulmanız mümkün değildir. Çünkü olaylar dileğimize göre oluşmaz. Bu bakımdan fırsat .elimize geçtiğinde ondan hemen yararlanma yoluna gitmeliyiz

.Her ziyan bir öğüttür Bilerek ya da bilmeyerek uğradığı her zarar kişiye ders olur. Kendisini bu duruma düşüren yanlış hareketi bulur, aynısını tekrarlamayarak doğabilecek .başka zararlardan kendisini korur

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır .(bırakır, ne masat Alacağını ve borcunu bilmeyen, gelirini giderini işine göre ayarlamayan kişi, .1 elinde avucunda bulunanı da kaybeder; zarara uğrar. 2. Önlemini iyi almadan, ne yapıp edeceğini iyi düşünmede, bir iş girişiminde bulunan kişi, başarıya .ulaşamaz; o iş için gerekli olan imkânları da yitirir

.Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Kişi bir ekmek de çalsa hırsız olur, yavaş yavaş da hırsızlığı meslek edinir. Kahpelik de benzer şekilde oluşur. Bugün bir öpücük verip de bunu önemsemeyen kız ya da kadın, yarın sokaklara düşer. Dolayısıyla bir öpücük bir namus kirletmeye ve kahpeliğe kapı aralamaya .yeter

.Hiddetle kalkan nedâmetle oturur Öfkeyle, kızgınlıkla hareket eden kişi ne yaptığını pek bilmez; sağı solu incitir, kırar. Kısa bir zaman sonra etrafa ve kendisine verdiği zararı anlar ve pişman .olur. Ne var ki iş işten geçmiştir bir kere

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını .(yapma Bir din görevlisinin anlattıkları dinin buyruklarıdır. Ancak insan beşerdir, şaşar. O da hatalı, kusurlu olabilir; hatta bile bile yanlış da yapabilir, söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişebilir. Bu bakımdan dikkatli ol; bu gibi yanlış yola .sapmışların peşinden, onlar dinin buyruklarını anlatıyorlar diye sakın gitme

.Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter Öğretmen ne yaptığını bilen adamdır. Eğer bir öğrenciye vurmayı gerekli görmüşse, bunu mutlaka eğitmek amacıyla yapmıştır. Sakın ola ki, bu tavrından ötürü ona darılıp gücenmeyiniz. Tam tersine onun bu tavrından ötürü sevininiz. Çünkü onun vurduğu yerde meydana gelen kızarıklık,

öğrencinin yarın yapacağı yanlışlıklardan, edineceği kötü alışkanlıklardan .kurtuluşunun bir işareti olarak görülmelidir

.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır Yaşanılmış, erişilmiş, alışılmış bir durum veya makam yitirildikten sonra, yine o durum veya makamda gözü kalır insanın. Kişinin bu tutkusu ihtiyarlık, hatta .ölüm hâlinde bile devam eder

.Horozu çok olan köyde sabah geç olur Karışanı çok olan işlerden güç sonuç alınır. Çünkü her kafadan bir ses çıkar, herkes başka bir yol seçer, işin nasıl yapılacağı konusunda kesin karar .verilemez. Dolayısıyla böyle bir işi sonuca ulaştırmak da oldukça güç olur

.Huy canın altındadır “.Bk. “Can çıkmayınca huy çıkmaz

.Huylu huyundan vazgeçmez Doğuştan gelen özellikler kolay kolay değiştirilemez. Bunun için ne kadar uğraşılsa boştur. Çünkü, o huy biçimi, kişinin karakterinin ayrılmaz bir parçası .olmuştur. Bunun için onu kolay kolay söküp atamaz Fakirlik istenmeyen bir durumdur. Kimse fakir olmak istemez. Fakirlerden .herkes kaçmaya çalışır Faydalı eser veren, verimli, erdemli, bilgili insan, alçak gönüllü olur, kimseye .tepeden bakmaz Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI

BULWER LYTTON Gençlik. Başkalarının acıması üzülmesi yüzeyseldir Felaket.kazanamayacağı günlerde acıklı.LENAU . CHESTERFİELD Gençler! Muhakkak evlenin.ayrı olması normaldir Geçim sıkıntısı çekeri bir kişi. SOKRAT Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ. .bırakır. W.Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler Geçmişi hatırlayamayanlar. NAPOLCON Fenalıkların ilki ve en büyüğü.idam dan sonraki affa benzer.rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar. sürekli bir acı içinde . kavurur. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu. kötü duruma düşmekten kurtulamaz Gençken bilgi ağacını dikmezsek . BİSMARK Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur.ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. E.SANTAYANA Geleceğini. SHAKESPEARE Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur. G. . Birbirlerine çok yakın olan kar¬deşlerin bile ayrı hayatları olduğu için kazançlarının da .onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. ÇALIŞ.haksızlıkların cezasız kalmasıdır. dost sayısını sıfıra indirir. ÇALIŞ. yaşamını sürdürmek için her türlü yolu dener. kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. kötü günleri düşünmeyen. kendi başı¬mızın çaresine bakmalıyız.Felâket kimlerin başına gelirse onları yakar. EFLATUN -GGeç kalan teselli. SHAKESPARE Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır En yakınlarımızın bile kazançlarına güvenmemeli. kazandığını har¬cayan kişi. N.

az yapıp öz . zamanı gelince başkalarınınkine hevesleniriz Gerekli koşulları yerine getirmeden. NİETZSCHE Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir. denenerek öğrenilen bilgidir. yaparak . az zamanda pek çok iş yapılabilir.değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. kendi evlerini. daha kolay atlatır. babadan kalan miras kadaı değerlidirler. Söylenirse o şeyin .Gereksiz yere acele etmek.kişinin ihtiyarlık yıllarını bolluk ve ra¬hatlık içinde geçirmesidir Genellikle ticaret adamlan. Dilden dile dolaşarak herkese yayılır .olmazsak. Olmayan bir şeyin belirtisi . tersine zorlaştırır Gizli kalması istenen bir şey kimseye söylenmemelidir.Gençlikte sıkıntılara daha kolay dayanılır. işleri kolaylaştırmaz.de yoktur Gerek yolculukta. iki gövdede yaşayan bir ruhtur. GOLTI Gerçek bilgi . Yararsız çok iş yapmaktansa.evdekiler de o şeyin özlemini çe¬kerler Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.çıkmamalıdır . . sattıkları şeyden yoksun bırakırlar. söy¬lentileri vardır.kötü günlerimizde yanımızda olurlar Gerçekte olmayan bir şeyin kolay kolay belirtisi hisse¬dilmez. ARİSTO Gerçek dost olan baba dostları. Önemli olan . DESCARTES Gerçek bir arkadaş .yapmak daha faydalıdır Gerekli olmadıkça vara yoğa devlet işlerine. Eğer bir olay varsa onun az da olsa belirtileri. sonuçtaki verimi düşünmeden. gerek diğer işlerde gereken şeyleri hazırlamaz tedbirli . resmi yer¬lere karışmamalı. İyi ve .gizliliği kalmaz. girip .

güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir. Bu nedenle ondan daha kolay sağla¬yabilen değil. Çünkü çocuk gizlilik .gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar .Güçlü bir şey.kavramını bilmeyecek.Gizli şeyleri çocuğun yanında konuşmak doğru değidir.yararlanır. hır¬palamak. aradaki güçsüzler za¬rar görür Güçlü kişilerin sadece korkutucu sözleri bile güçsüzleri korkutup sindirmeye yeter . Kendi ihtiyaçlarını gidermek bile ona zor gelir Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak. CENAP ŞAHABETTİN Güzel bedenler için zevk.değildir. Bir bakıma kısmeti olan elde eder Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi. eline geçirebilen kişi .Güçlü kişilerin mücadelelerinde. en yakınlarına bile yardım edecek durumda . . yenmek . VİCTOR HUGO Gündüz kandilini hazırlamayan . o .İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. OSCAR WILDE Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. konuyu başkalarının yanında söyleyiverecektir Görünüşü iyi olan ama aslında kötü olan şeylerin veya . kendisi kadar güçlü başka bir şeyle etki¬siz bırakılır Güçlü kişi ile yüzyüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler. gece karanlığa razı demektir. ŞAHABETTİN Güzel bir şey onu isteyen ve elde edecek gibi görünen herkesin eline geçmez.kolaydır Gülmek bir güneştir. C.Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir Güçsüz kişi değil başkasına. bu yaşayışın yü¬küne razı olmalı.gerekli kaynaklara sahip olmak için elin¬den geleni yapmalıdır .

doğruluk şaşar sanma. düş kurmakla güzel so¬nuç elde edilemez. (C. kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. CHARLES REACK Güzellik. Reklâm yapma¬sa bile en uzak yerden . . BACON Güzel şeyin isteklisi çok olur. gülümseme ile onun kılıncıdır.istekliler çıkar Güzel sanatlar. Önemli olan sonuca ulaşmak için gereklidir (Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar. NAPOLEON Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. iyi hisset .Reade Güzellik müthiş bir kudret. uğraşlarla istediğimiz mutluluğa ulaşamayız Güzel malı olanın alıcı kaygısı yoktur. TEVFİK FİKRET Hak'kını aramayana. (Perronius (Güzellik müthiş bir kudret.Haklı olduğumuz her konuda hakkımızı aramalıyız Haksızlık ve zorbalık eden yöneticilere. sesini yükseltmeyene kimse getirip hakkını vermez. An¬cak bunları .çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.gerçekleştirmek paraya dayanır Güzel sözler söylemekle. Onu herkes elde etmek ister.başkaldır . ne varsa doğrudadır .bekçisiz kaleye benzer.gülümseme ise onun kılıcıdır. sonunda .isteklerle. Tek yönlü . insanın kafasının. patronlara çalışanlar.Güzel düşün . T. aldanma.uygun olan bir kişi sahip olabilir Güzel şeyleri daha da güzelleştirecek şeyler vardır. BALZAC -HHafızasız baş. FİKRET Güzel fakat küçük bir belirti ile doyurucu sonuç alına¬maz. Ancak durumu .

bazı kusurların örtüleceğine inanılır Halk arasındaki inanışa göre Tanrı. herkese isteğine gö¬re verir. hiçbir şey yapamaz.iyiyi. inanışları boş şeylere . Cahil insanın dünyası dardır. onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. Az isteyen ise az çalışır . O halde hayatta kötülüklerle karşılaşmadan gözümüzü açmalı.Hazıra konmaya alışmış kişiler her zaman bu yolu izle¬meye çalışırlar Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. görgüsü kıttır. kötüyü ayırmalıyız . LİNCOLN Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır.gördüğü ölçüde kalınmalıdır . davranışlarını tartarsan. kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde top¬lanır Hangi işte olursa olsun aşırılığa gitmemeli.dayanır. Maddi ve manevi olarak en yakınımız bile olsa başkala¬rına muhtaç olmak çok zordur.kimseyi en yakınına bi¬le muhtaç etmesin Hayatta uyanık olmaz. Az isteyene az. MONTAİGNE . insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.bunu elde etmek için çok çalışır.Halk arasında fazla zayıflık hoş karşılanmaz. Gerçekte bunun sebebi şudur: Çok harcamak isteyen . ANDRE-GIDE Hayatı tanıtacak en basit bilgileri bile öğrenememiş kimseyle anlaşmak güçtür. Biraz ki¬lo almakla vücuttaki . gözünü dört açmazsan çok zorlu¬klarla karşılaşır.Hareketlerini. yaşamakla anlaşılır. çok isteyene çok. BACON Hata yapmaktan korkan insan .Halk. Böylesi kişile¬re ne kadar uğraşsanız da söz anlatamazsınız Hayatta en güzel şey insanın kendi kendisine yetmesidir. Allah . aldatılırsın. ağır başlı olursan değerin artar Haset. LEO BUSCAGLİE Hayat yaşla değil. "karar" de¬nilen herkesin uygun . .

kullanılmazsa başarıya ulaşılmaz Her kademedeki yöneticinin yetenekli çalışkan olması toplumun. gücünü anıran şey¬ler farklıdır Her insan ölümlüdür. çalışanların .beklenen sonuç alınamaz Her işin yapılışının kendisine özgü aracı gereci. bağ. sanata kendi damgasını vurur. CİCERO Her şeyin temeli önemlidir. temelin yıkılmasıyla olur .Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. .Düzenin bozulması.verebilir? Karşılık almaya ihtiyacı olma¬dan verebilen tek varlık. Ayrıntıların değişmesiyle düzen bozulmaz. . İnsan bir şey kazanmamışsa. Allah'tır Her şey. Bunun için de topluma fayda¬lı olmak.verimli olmasını sağlar. Önemli olan öldükten sonra ismi mizı yaşatmak. VICTOR HUGO . fazla suyu sevmez. Aksi halde yapılacak işten . unutulmaz eserler bırakmak .istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman değer kazanır Her büyük sanatçı.Her şeyin az fakat öz olanı makbuldür Her şeyin başlangıcı küçüktür. İlgili yöntemler .Her canlının gelişmesini sağlayan. elinde yoksa başkasına ne . Halkın yöne¬timinde de yöneticilerin önemi büyüktür Her şey karlışıklıdır. . Örneğin. iyi anılmaktır. PEYAMİ SAFA Her aracın yerine göre önemi vardır.gerekir Her işin yapılacağı uygun zaman ve koşullar vardır. kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur. Önemsiz gibi gö¬rünen bir araç.daha verimlidir . yöntemi vardır. Sulak yerde bulunan tarla ise. Yamaçta daha bol ürün verir.

Kişi. kendisine yakışan. uygun yerde ve işte.. ortada bulunan şeye herkes ba¬kar.yapmalıdır Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse..üstünde ilgi ve iş beklerse hayal kırıklığına uğrar . uzmanlığı vardır. O işin özüne uygun olan en iyi araç gereç ve mal¬zemeyi kullanmamız gerekir.bulunur Herkesin belli bir işte.engellemeye çalışmak boşunadır Herkesin içinde bulunduğu duruma göre bir sıkıntısı vardır. bunun gizli kalacağını .Herkes. O halde kusursuz. Bakılmasını . Tanrının eskisinden da¬ha iyi imkanlara kavuşturacağına .uygun ayrı ayrı davranışta bululurlar .Herşey. Hasta iyileşir.sanmamalıdır Herkesin gözü önünde.yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz Hiç bir şey olduğu gibi kalmaz. Kişi. durumuna uygun yöntemlerle korunur Hiç bir bakıcı annenin yerini tutamaz. mutsuzluk da varlık da yokluk da . açlığa dayanılmaz Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.inanmalıdır . sıkıntıya dayanılır. TOLSTOY . Bu nedenle umutsuzluğa düşmemelidir. genç yaşlanır .Herkes işine yarayan şeyi benimser Herkes kendi kapasitesini ve toplum içindeki yerini bilmelidir. değerinin .Her sıkıntının sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. Hamurun mayası yine kendisindendir.Her türlü acıya. Mutluluk da.değişebilir. işinin gereği neyse onu . Kişiler durumlarına . sağlam hastalanır. Derme çatma araçlarla . verimli bir iş yapmak istiyorsak.

HZ.Kimse onu değiştiremez -İİhtiyaç duyacağımız şeyleri ilişki kuracağımız kişiler sağlamayacak durumda . onlara güvenmeden kendimiz sağlamalı. EBU YUSUF . Kişi ile birlikte doğar. MUHAMMED iki söz.iseler. GOETHE Hiçbir işinde kimsenin desteğine. kötü huyları da vardır. .kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir. yardımına güvenme. Bize çok bağ¬lı olan kişiler bile zaman zaman bizi . züppelik etme ki sana büyüğümüz di¬ye saygı göstersinler Huy kişiliğin bir parçasıdır.Hoppalık hafiflik. Önce kendine ve kendi gücüne güvenmeli Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. N. İyiye yöneleceği varsa da yönelemez. Kişileri devamlı telkin altında . Adı kötüye çıkan bir kişi. bir büyü hesabı. KETH MOORHEAD Hiçbir insan. J. Her canlının iyi huylarının yanında.yardım sürekli olmaz.RICHARD NASH .Hiç bir şeye tam anlamıyla güvenilmez.bulundurmak doğru değildir İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. ölünceye kadar sürüp gider. ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. Başkasından gelecek .incitebilirler Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. tedbirimizi almalıyız İki günü eşit olan ziyandadır. kötü olmasa bile. halkın bu yargısını kolay kolay düzeltemez. SHAKESPEARE Hiçbir şey. insanlar sözlerin etkisi altında kalırlar.

isteklerinde azmedenler. HZ. olmayacak gibi görünen işlere çare bulur . gülmediği günü .ama eğitimle yasar. .İnsan isterse. kendi çıkarını öne çıkarır İnsan hayatta her türlü sıkıntıyla. yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.J.sağlığına özen göstermelidir . SOKRATES İnsan . Önemli olan so¬rup öğrenerek eksiklikleri kapatmaktır. Bunun gibi. vücudunu yıpratmamalıdır. mutlaka istedikleri şeyi elde ederler İnsan .öğüdü yeterli ve etkili olur . MUHAMMED İmkânsızlıklar ve türlü nedenler öğrenmeyi sınırlayabi¬lir. çok kızmış birini yatıştırmak için akıllı ve sözü dinlenir tek bir kişinin . inanmak için dünyaya gelmiştir. Kişinin birtakım noksanlıkları olabilir.yine hürdür. .fedakârlık şöyle dursun ben¬cil olur. CERVANTES (İnsan gençliğinde öğrenir.zincire vurulmuş olarak bile doğsa.İnatçı kişiler. hatta yakınlaıının çıkarıyla kendi çıkan çatışınca .İlimle geçen bir gece. J. (Eschenbach İnsan gerektiğinde başkaları için fedakârlık yapar ama bunun sınırı kendi yararıdır. beklenmedik güçlüklerle . ihtiyarlığında anlar. sevmek . Başkasının. sorunla.İnsan dâima olanaklarına ve bütçesine göre hareket et¬melidir İnsan eğitimle doğmaz.karşılaşabilir İnsan hür olarak yaratılmış.ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. SCHILLER . ROUSSEAU İnsan canının değerini bilmeli. Kendine iyi bakmalı. düşünmek .Sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak yanlışlıklara sebep olabilir İnanışa göre "cin tuttu" denilen kişiyi iyi etmek için bir muska yeter.

yakınları ile varlığını gösterir. işlediği suçtan dolayı önce tanrıya ve vicdanına karşı sorumludur. Durumumuzun çok üstünde bir . olur olmaz her konuda konuşur ve kuşkusuz yanılır İnsan ne kadar akıllı olursa olsun öğrendiklerinin tümü¬nü aklında tutamaz. Dostlarını da kendisine uygun olanlardan seçmeli¬dir. ya da çok altında bir yaşayış sürmek bize zarar verir İnsan.yaşayışa özenmek. Kişiye en . bilmediği şey da¬ha çoktur. .İyi.hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.İnsan ne "kadar çok şey bilirse bilsin.sanan kişi. Kimseden yardım beklememeli. .Oluşturulan kitaplar¬dan da herkes okuyarak faydalanır İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. Her .J..yapmak için daima bir başkasına muh¬taçtır İnsan yalnızca kendisine güvenmeli. kötü günlerini çevresiyle paylaşır İnsan. Oysaki yazıya geçirilen bilgiler yüzyıllar boyunca unutulmaz. Zamanla unutur. DIDEROT . Çok bildiğini .İnsan yaşayışını. elindeki en yakın olanaklardan yarar¬lanarak düzenler İnsan zaman öldürmek için değil .yapamaz İnsan tek başına yaşayamaz. faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır.şeyi Tanrı bildiğine göre kuldan sak¬lamak anlamsız olur insan. Konuşup görüşmek. dert¬leşmek.yakınlarının bile yardım etmediği zamanlar olur . eşi dostu. BANGS İnsan ne kadar usta olursa olsun. gerekli araçlar olma¬dıkça kusursuz iş . akrabası. O. kendi durumuna çevresine uygun bir yaşayış sürmelidir. OLİVER GOİTMİDH İnsan. birlikte bir iş . önemli işler yapabilir.

Bu durum mevsimlerin oluşumuna benzer. insa¬nın. Sağlığı bozulabilir.. (Çiçero İnsanın kendi canı başkasınınkinden tatlıdır. içindedir. meslek gibi. sürekli aynı kararda devam etmez.Bazen derdinin farkında bile olmazlar İnsanın dostu yoktur.sayan kimse. Birbirlerine baka ba¬ka iyi ya da kötü olurlar. NAPOLEON (İnsanın en büyük düşmanı. farklılıklar oluşur. aynı şey kendi ba¬şına gelirse. EFLATUN İnsanın yaşamı. yetenek ve başarı yönünden eşit değildir.farklılık gösterirler . Çünkü akıl akıldan üstündür.. görevi¬ni kaybedebilir. Gerekirse birlikte tartışarak . Gücü. bizzat kendisidir. Mutlaka kendisinden daha iyi bilen çıkar. Bir ailede de böyledir.doğrulan aramak gerekir İnsanlar birbirleri içindir . birbirlerine aittir. Günlerin birbirinden farkı . zenginliği yok olabilir. ruhsal. . Başkasının başına gelen can acıtıcı şeyi olağan . Tanrı'dır İnsanın.olmadığı halde ısına ısına yaz yada soğuya soğuya kış olduğu gibi İnsanlar fiziksel. durumu .saadetin dostu vardır. Bir işe başlarken bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır. Bu. Bunun sonucu olarak aralarında zenginlik gibi. GOETHE İnsanlar birbirlerinden etkilenirler. hatta bütün canlıların bencil yanıdır. bunu olağanüstü sayar İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür. tüm bilgileri bilmesine olanak yoktur. Gücünü. En yakınlan bile onun derdinin inceliğine inemezler. ço¬cuklar eşit şartlarda yetiştikleri halde her yönden .insanın derdi.eksilmeyip aynı kalan tek varlık.

geri durmak gereklidir . değişiklik zamanında ve yerinde yapılmalıdır .İnsanlar her zaman birbirlerine muhtaç olurlar. zekalarını birleştirerek iyi şeyler oluştururlar. Ancak birkaç (. ayrıca bu. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması. GOETHE İnsanların başlarına zaman zaman rüyada görseler inan¬mayacakları olaylar .döker.Irmak kenarına çeşme yapılmaz Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa. Yoksa işimizi büsbütün bozup büyük bir zararla karşılaşabiliriz. onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir.uygun zaman kollanmalı. canını verir ama namusunu kirlettirmez .serçenin eti birleşince işe yarar İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını. işi tehlikeye düşürebilecek bir yöntem.Irmaktan geçerken at değiştirilmez Yürütülmekte olan bir işin tam ortasında. bir araç-gereç değişikliği girişiminden kaçınılmalıdır.Isıracak it dişini göstermez .gelebilir . Bu bakımdan kişi kanını . Dolayısıyla her şeyden önemlidir. (Ser¬çenin eti çok azdır. saygı gösterilmesi gereken iffetidir.sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.Irz insanın kanı pahasıdır Irz.boşuna bir çabadır. Daima güçlerini. Bu tür girişimler için en . .

gizlenmeli ve örtülmelidir . seviyesiz ve niteliksiz.İbadet de gizli.çekinmeliyiz.Kötülük edecek kimse.Islanmışın yağmurdan pervası yoktur Daha önce kötülük görmüş. Her işin aracı farklıdır. İyi sonuç . tam tersi utanılacak bir şeydir. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan. zararlı kişiden iyilik beklenmez. Bu bakımdan onu da açıktan açığa yapmak insana yakışmaz. zarara uğramış kimse. bunu daha önceden haber vermez.Issız eve it buyruk Sahip çıkılmayan. başında bulunulmayan mal ya da iş. kendisini bu duruma . kabahat de Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır. asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır . .düşüren şeyden artık çekinip korkmaz . Eğer böyle yaparlarsa ibadetleri. 2. Benzer şekilde kabahat de başkalarına gösterilecek bir şey değil. bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil. onlarca kullanılır ve idare edilirler -İ- . Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar.bayağı kişilerin eline geçer.Isırgan ile taharet olmaz Kötü. bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden . .1 .bekleniyor ve zarara uğranmak istemiyorsan uygun araç-gereç seçilmelidir . ibadet olmaktan çıkar.

Çünkü . Bu bakımdan az konuşmalı. birbirlerini aldatmak.İki cambaz bir ipte oynamaz Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar. çuvaldızı başkasına batır Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü.İki baş bir kazanda kaynamaz Fikirleri. başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli..İki at bir kazığa bağlanmaz Kendi başına buyruk.uygulamanın ne denli uygun olup olmayacağına karar vermeliyiz . Her an aralarında anlaşmazlığın . bunun da kavgaya dönüşmesi kaçınılmazdır . kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi. Bunda ısrarlı olmaları.İğneyi kendine.çıkması. Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar. çok dinlemelidir.de daha tehlikeli bir duruma iter . bir iş üzerinde uyuşamazlar. görüş ayrılıkları yüzünden ortaya bir şey . Hem yerinde konuşabilmek için de dinlemek şarttır. eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda. aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz. saf dışı bırakmak için uğraşırlar. gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. her ikisini . ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına .çıkaramazlar .İki dinle (bin işit) bir söyle Haddinden fazla konuşmak.

Çünkü gücü ve dikkati dağıtır.söylenenler ancak bu şekilde kavranır. bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli. bir biç Hangi iş olursa olsun. Bu .sonra işe başlanmalıdır .İki el bir baş içindir Yüce Allah. insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır.kurtulur insan . İnsan ancak kendi geçimini sağlayabilecek bir güce sahiptir. Başkalarına yardım edecek bir . nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl sonuçlanacağı. ne alıp ne götüreceği dikkatle hesaplanmalı ve daha . çenesi düşüklükten de bu şekilde . kuldur şaşar Hiçbir insan hatasız değildir. 2.İki karpuz bir koltuğa sığmaz Kimisi.İnsan beşer. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir.durumda değildir . Buna aldırmayanlar çoklukla . Bu ise çok zor ve sakıncalıdır.yapmaya kalkıştıkları işleri sekteye uğratırlar . boyutları gözden geçirilmeli. Bu bakımdan dalgınlıkla.İki ölç. Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır.şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle bakılmalıdır . . önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır.1 gücü kullanan insan.

Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar.İnsan doğduğu yerde değil. yaşadığı hayat şartlarının zorluğu.İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır Çoklukla görülür ki. orayı yurt edinir . Çoklukla güven de vermez. insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. İnsan da istemeden . bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan saptırıp yanlış yola . yetmişinde de odur .. o işi tekrar tekrar yapmaları ile sağlanır . dolayısıyla o işi kolayca yaparlar. Bunu sürekli yapan insanlar hem tecrübe.İnsan yedisinde ne ise. doyduğu yerde İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı için iyilik . Ne var ki. o işi görmekten.alışmaları ve o işi öğrenmeleri ise. Hayvanların bir işe . hayvan süre süre (alışır Bir işi öğrenmenin en iyi yolu.(İnsan göre göre.sürüklerler . insanı doğduğu yerin dışına iter. hem de alışkanlık kazanırlar.geçimini temin ettiği yerde kalır.gördüğü kimseye bile kötülük yapabilir . denemekten ve defalarca yapmaktan geçer.İnsanoğlu çiğ süt emmiş Şurası muhakkak ki. kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler.

. namaz kılmak. bir şeyi başkasından . Darda kalanın. altıncısı insaf demişler Kelime-i şahadet getirmek.İslam`ın şartı beş. yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar kazanır ve bir huy edinir. bu mutlaka “insaflı olmak” olurdu. Eğer bu beş şarta bir şart daha eklenecek olsaydı.veya kopar . hacca gitmek. Sonunda ona buna avuç açar.istemesinde utanılacak bir yan yoktur . zekât” vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. Para kazanamayınca da geçim darlığına düşer. bir olay ve bir iş en zayıf yerinden. . vermeyenin iki yüzü Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. Bunun yanı sıra.dilencilik yapmaya başlar . Çünkü insaf sahibi . Müslümanlar için son derece önemli bir vasıftır .Edindiği bu huy ihtiyarlasa da kolay kolay değişmez . Eğer böyle görürse işinin. oruç tutmak.Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. en çürük noktasından bozulur .İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar Kişi. ihtiyacı olanın.İp inceldiği yerden kopar Bir durum. nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir.olmak. sanatının gereğini yerine getirip para kazanamaz.İş insanın aynasıdır .İsteyenin bir yüzü kara.

. Ruhen ve bedenen güçlendirdiği gibi. ulaşacağı sonuca ulaşır. Çünkü yaptığı o iş. Bu bakımdan işin istediğin biçimde sonuçlanmadı diye kaygılanıp . onun ne .İt derisinden post olmaz Ahlâksız. yüce bir amaç için hizmet yapamazlar . bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır .kılar. Bunu değiştirmek mümkün değildir. bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi .Tasarruf. nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. ne tedbir alınırsa alınsın. onu canlı. Ne yapılırsa yapılsın.Bir kişi hakkında yargıya varmak.kadar sorumlu. dişten artar Kazanç ne kadar çok olursa olsun.İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı . tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. insandaki hantallığı. savurganlık yapmamak.üzülme .büyük. yetenekli ve verimli . o iş. tüketimi kısmakla mümkündür ancak . maddî yönden de kazançlı yapar .İşten artmaz. isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar.(İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak.İş olacağına varır Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır.

Eğer art niyetli.İtle yatan bitle kalkar “. “Körle yatan şaşı kalkar .İt ürür. düzenbaz.İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz Hilebaz. “Dost kara günde belli olur . Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden. bayağı.bunların dilekleri yerine gelmemektedir . Onlarla iş yapmak.İtle çuvala girilmez Bilgisiz. kötüsü rezil eder .Bk. . tartışmaya girmek. başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar. aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi.İyi dost kara günde belli olur “. ahlâksız. . hatta kavga bile etmek sakıncalıdır . Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar. Şükür ki . onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar.yakın ilişki kurmak. kervan yürür Gerçekleşmesi doğal olan işlere. birbirlerine . iyilere de barınacak yer bulunamazdı.İyi evlât babayı vezir.doğru bilinen yolda ilerlemeye devam edilir .Bk. taşkın kimselerden uzak dur. durumlara karşı çıkılsa da engellenemez.rahatsızlık verip kötülük etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar .

Doğal olan bu tavrı hemen herkes gösterebilir. balık bilmezse Hâlik bilir Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme. gerek evlilik. faziletli ve olgun kimseler başarabilir . . kötülüğe iyilik er kişinin kârı İyilik yapan bir kişiye iyilik yapmak kolaydır. yardımcı olan.insanlar da utanç kaynağı olurlar . denize at. yararlı olup iyilik sunan evlâtlar baba ve anne için övünç kaynağı.İstenilen ve beğenilen nitelikleri taşıyan. Hem .İyiliğe iyilik her kişinin kârı. Günü geldiğinde iyilik .İyilik (muhabbet) iki baştan Gerek iş.İyilik et.herkes yapamaz. yaptığın iyilik boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya devam et. bunun karşılığını ona iyilik yaparak öderler .İyilik eden iyilik bulur Bir karşılık beklemeden yardım yapan. yararlı işlerde bulunan kimse. kötülük yapan. Bunu Yüce Allah görür. sağlıksız. Bunu ancak mert. bunu . yararsız ve şerefsiz . kayıran. Bu davranışından ötürü seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka ödüllendirir. Önemli olan kötülüğü dokunan birine iyilik edebilmektir ki.de kat kat fazlasıyla . hemen herkes tarafından sevilir. gerekse herhangi bir konuda iki kişi arasında kurulacak sağlıklı bir ilişkide yalnız birinin iyi davranış göstermesi yeterli değildir.görenler.

Kalaylı bakır küflenmez Saf.Kaçanın anası ağlamamış Karşı koyamayacağı bir tehlikeden ve saldırıdan kaçan kişi kazançlı çıkar.Kaçan balık büyük olur Çok önemsiz. dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz.kadardır . . Tek taraflı iyilik bir yere . sağlıklı bir vücuda sahip olursa olsun. onun şahsiyetine . temiz.İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir Eğer Yüce Allah. Onun . çok küçük de olsa. kuşamla donatırsa donatsın.Ayrıca yakınlarının üzülmesine yol açacak bir olaya da fırsat vermemiş olur . bütün bunlar .Ötekinin de iyi davranış sergilemesi zorunludur. türlü sebepler yaratarak ona hiç ummadığı yerlerden yardım gönderir. kötü durumda olan birinin düzelip iyi olmasını murat etmişse. adam olmaz Ne kadar güçlü. bu vücudu ne kadar iyi. her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah .kimse leke süremez .rahata kavuşmasını sağlar K .Kalıp kıyafetle adam.edilerek gözde büyütülür . gösterişli. güzel ve çekici giyim.

bilgisi ve çalışkanlığıdır . arzu ve isteklerde de birlik mevcuttur . Kişiyi değerli kılan güzel ahlâkı. Kötülük ancak iyilik . fazlasını istemeyen.kişiyi değerli kılmaz. alışkanlık.Kara haber tez duyulur Ölüm veya felâket haberi.diğeri de düşünür.(Kanatsız kuş uçmaz (olmaz Gerekli şartları sağlanmayan. hatta böyle bir karşılıkta bulunmak işi daha da vahim hâle sokar.Kalp kalbe karşıdır Sevgi karşılıklıdır. kanı su ile yurlar Bir kötülük. kimi .Karaya sabun.Kanaat gibi devlet olmaz Elindekinden hoşnut olan. sıkıntıya düşmez . Zevk.hızla yayılır . üretkenliği.dayanaklardan yoksun bırakılan iş ya da insandan başarı beklenemez . . ağızdan ağıza geçerek .yapılarak ortadan kaldırılabilir . kötülük yapılarak düzeltilemez. Bundan ötürü de kolay . Birinin hissettiğini diğeri de hisseder. araç ve gereci temin edilmeyen. becerisi. kötü haber çabuk duyulur. onu yeter bulan.Kanı kanla yumazlar. birinin düşündüğünü . ihtiras beslemeyen kişi kolay doyuma ulaşır ve mutlu olur.kolay yokluk çekmez. deliye öğüt neylesin . içinden çıkılmaz yapar.

Esası. kendi yürüyüşünü şaşırmış İnsanlar yetiştikleri çevrenin eğitimini alırlar. Buna rağmen kimi kişiler özenti hastalığına yakalanırlar ve onu bunu taklit etmeye başlarlar. “benim ak-pak evlâdım” demiş Yaptığı iş ne kadar kusurlu.Kardeş kardeşi atmış.doğru yola getirmek mümkün değildir .Kardeş kardeşi bıçaklamış. dargın olurlarsa olsunlar yine de kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler. Çünkü onları birbirine . Bu bakımdan görgüleri.değildir .Bk. kişiye bunlar iyi ve güzel görünür. dönmüş yine kucaklamış “. yar başında tutmuş . özü bozuk olan şeyi düzeltmek hemen hemen imkânsızdır. anlaşmaz. İnsanlar için de durum aynıdır. yar başında tutmuş Kardeşler ne kadar geçimsiz. yol ve yöntemleri birbirinden farklıdır.Karga yavrusuna bakmış.bağlayan bir kan bağı vardır ortada . beceri ve bilgileri. o da kendi yeleğinden . kekliği taklit edeyim demiş. Kimi akılsız. kardeşi atmış.Karga. anlayışsız. kavgalı. Başkalarının bu konuda ne diyeceği o kadar önemli . yoldan çıkmış kimseleri de . gülünç duruma düşerler . Ancak bunu beceremezler.yitirir. “Kardeş. davranışları.Kartala bir ok değmiş. bunu beceremedikleri gibi tabiî davranışlarını da . çocuğu ne kadar çirkin olursa olsun.

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez .Kişi. hayatta karşılaşacağı en büyük kötülüğü çoklukla en yakınlarından görür . Kazancı olmayan insanın geçinmesi mümkün değildir .(Kâr.Katıra “baban kim?” demişler. bunu gizlemeye çalışır. önüne geçilemez.Kaynayan kazan kapak tutmaz İçin için gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.kimse bunu göze almalı..Kazanmayanın kazanı kaynamaz Yiyip içmek. zararın kardeşidir (ortağıdır Ticarette sadece kâr etmek düşünülemez. . ansızın ortaya .zorundadır. “dayım attır” demiş Kişi kusurlu yanının açığa çıkmasını istemez.kolay kolay yatıştırılamaz . Bu bakımdan önceden kimi tedbir alınmalı. alış verişe öyle girmelidir . Sadece .çıkacak kazaya karşı hazırlık yapılmalıdır .iyi yanıyla görünmeye ve övünmeye gayret eder .Kaza geliyorum demez Can veya mal kaybına sebep olan kötü olayın ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir. geçimini temin etmek isteyen insan çalışıp kazanç sağlamak . zarar da edilebilir. Ticarete atılan .

ya da yok olur . gözü doymaz. hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını . emanet etmek doğru .karşılığı vardır. büyük zarara uğramış kimi kimseler acı içinde kıvranırken. her ne edersen onun karşılığını alırsın .tehlikeye atar .Keçi can derdinde. Her şeyin bir . Anne_baba ne yaparsa .girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır .Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der . kazarlar kuyunu Sen başkasına kötülük yaparsan.Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı.durumdan istifade etmeye çalışırlar . Unutma ki. kimileri de küçük yararlarını düşünürler ve hiç umursamadan bu . örnek alırlar. kasap yağ derdinde Kötü bir duruma düşmüş.değildir.Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar Küçükler daima büyüklerini taklit ederler.Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur Açgözlü. kimi sıkıntılara . hangi yola giderse çocuk da o yola gider .çocuk da onu yapar.Kedinin boynuna ciğer asılmaz Kendisine güvenilmeyecek birine bir şey bırakmak. Yoksa o şey ya zarar görür. o da sana kötülük yapacaktır.Kazma elin kuyusunu.

Çünkü bildiğini okumuş. . çok önemli ve iyi gibi . Kendi derdine çare bulamamış. Kötü . Böyle davranmakla asıl yapmak istedikleri .söz söyleyenin.O hâlde kötü sonuca da katlanmalıdır .Kendi düşen ağlamaz Girdiği bir işte kendi zararına kendi sebep olan bir kimsenin yakınmaya hakkı yoktur.Bk.Kel ölür sırma saçlı olur. kendi işini ?halledememiş ki. köseden yardım gelmez Yardıma muhtaç olan kişi. köseden yardım gelmez . küçük bir şey veya bir fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır. sahte parayı da kimse kabul etmez. istediği gibi davranmış. çok istedikleri hâlde elde edemedikleri şeyi hor göstermeye kalkışırlar. “Kele. beğenmiyor görünürler.şey.Kimileri. kendi çaresizliklerinin ortaya koyduğu açığı kapatmaya çalışmaktır . kimseyi dinlememiştir. başkasına nasıl yardım etsin .Kem göz. kör ölür badem gözlü olur Önce değersiz bulunan.Kele. geçmeyen para da onu kullananındır .Kelin ilâcı olsa başına sürer “. beğenilmeyen bir kimse.görülür . ihtiyaç duyduğu şey konusunda kendi dururken başkasına yardım edemez. kalp akçe sahibinindir Kötü sözü kimse kabul etmediği gibi.

Kesilen baş yerine konmaz Bir iş yapıldıktan sonra eski durumuna getirilemez. kiminle arkadaşlık ederse.Kılıç kınını kesmez Ne kadar sert ve öfkeli olursa olsun hiçbir kişi yanındakilere.. Kendini yıprattığı. onun alışkanlıklarına. işin nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağını iyi hesapla.vermez .ondan sonra harekete geçip geçmeme konusunda karar ver . yakınlarına zarar . sert. huyunu. Bu bakımdan bir işe girişmeden. pişman olup olmayacağını iyi düşün taşın ve . sinirli kimsenin zararı kendisinedir.sokabilir . işe yaramaz biri olabilir ve onun başını belâya .Keskin sirke küpüne (kabına) zarar verir Öfkeli.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan Kişi.düşüncelerine eğilim duyar. . Çünkü seçtiği kişi kötü. toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup alt üst . sağlığına zarar verdiği. kimin peşinden gideceğini iyi bilmelidir.Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz Kişi öncelikle kime danışacağını. gidişini kapar . ondan etkilenir.eder . bir davranışta bulunmadan önce.

kolay kolay bu . ahlâksız bir yola sapan. hem de eğlenceye düşkün olur ve ileriyi göremez. Yüce Allah.çok da . gerekirse dövmeyen ileride çok pişman olur.Kırk yıllık Kâni.geçmiştir . çocuğunu daha küçük yaşta eğitme yoluna gitmeyen.Kızını dövmeyen. terbiye kurallarını öğretmeyen.Kırkından sonra azanı teneşir paklar Yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunan. ya zurnacıya Evlenme çağındaki kızı büyükleri uyarmazlarsa uygun olmayan birisiyle evlenir. Bu bakımdan anne baba tarafından denetlenmeli. ancak iş işten . kötü işlere bulaşan insanları doğru yola getirmek çok zordur.. Çünkü yaşı gereği hem tecrübesiz.Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır. ona ne nasip etmişse ancak ona kavuşur.yapısından vazgeçip de kötülük edemez . . dizini döver Kızını. bu az da olur. olur mu Yani İyi alışkanlıklar edinmiş ve bunu uzun yıllar sürdürmüş kişi.kimselerin sonu da iyi değildir .Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın. Bu gibi . çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır.uyarılmalıdır . .

Canı gönülden yapılan duanın önemi . kiminden para. er veya geç zulme uğrayanların âhını. tutumunu ve davranışını över. Bu da toplumu kargaşaya sürükler.olan şey dengeyi sağlamaktır . Gerekli .Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez Herkes sattığı malı. yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. kimileri hiç bulamaz. kimi su bulamaz içmeye Hayat sıkıntılarla. acımasızlık. Buna bir de insanların nasipleri arasındaki tutarsızlıklar eklenince hayat daha da çekilmez olur. kiminin duası Öyle işler vardır ki.olurlar . Bu dünyada para kadar dua da önemlidir. hayal kırıklığına uğrar.Kimi köprü bulamaz geçmeye. yapacağı işte başkasının yardımına güvenirse.. Kimileri bolca bulurken.Bu bakımdan bir işe girerken kendine dayanmalı.eleştiriler yapılsa da aldırmaz.büyüktür . kiminden de dua alınarak yürütülür. .Kimsenin âhı kimsede kalmaz Güçlü bir kimsenin dine.(Kimseden kimseye hayır yok (gelmez İnsan. Zalimler. kıyım. Kendine yönelik . çelişkilerle doludur. kendi işini. haksızlık ve cefa asla karşılıksız kalmaz. bedduasını alırlar ve perişan . o methe devam eder . kusur kabul etmez.Kiminin parası. kendi gücüne güvenmelidir .

uzak durmak.Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür Başka bir kimsenin malı. büyük bir işin aksamasına yol açabilir . Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş.şeyin yokluğu. yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. kişiye olduğundan daha değerli görünür. Bir arada yaşama sosyal hayatı.Kork Allah`tan korkmayandan Allah korkusu. Artık onun düşünemeyeceği kötülük yoktur. Kişi. Çünkü yaptığı kötülüklerin cezasız kalmayacağını bilir ve kolay kolay kötülük yapamaz. öte dünyaya inanan insanları pek çok kötülükten uzak tutar. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. diğerini sürekli rahatsız eder . Hele insanlar .. 2.1 savunacak araç-gerecini.geri durmaz. Çünkü en önemsiz . Ama insan yüreğinden Allah korkusunu söküp attı mı. güvenlik sistemlerini taşımaktan ve kullanmaktan .birbirlerini çekemiyorlarsa birinin elindeki mal.Komşu komşunun külüne muhtaçtır Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. kendini korumak gereklidir . kendini . başkasının elindekine imrenir. Bu bakımdan böylelerinden . şeytanla baş başa kaldı demektir. bunlar ona yük değildir . her türlü fenalığı eline fırsat geçti mi kolaylıkla yapar.çekinmek.Koça boynuzu yük değil Kişiye kendisinin ve yakınlarının işini görmek ağır gelmez. Çünkü insan nefsi doymak bilmez.

Çünkü sonu pek iyi görülmeyen. kalitesi düşük de olsa cevap verecektir . olacak olan olacaktır.(Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak yeğdir (hayırlıdır Tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.razı olunur. Cezadan veya zulümden kaçan .. Bu sebeple korkuyu sürdürmek yerine gelecek tehlikelere karşı önlem alma yoluna gitmek gereklidir.önleyemeyecektir . gizlenir. Üzüntü.Korkunun ecele faydası yoktur Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.1 korkan kimse o işi yapmaktan çekinir. zor da olsa orada yaşamaya çalışır . 2. Yapacağı işe karşı verilecek cezadan .Korku dağları bekletir Korku varlığını her yerde duyurur. Çünkü bir ihtiyaca. korku ise bunu .dağlara kaçar. Çünkü gelecek olan gelecek.Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler İstenilen nitelikteki şey bulunamayınca onun daha düşük nitelikte olanına da .korkusu veren işten insana pek hayır gelmez .Köpeğe gem vurma kendisini at sanır . her gün ha battım ha batacağım .

nankörlük etmemeli ve kendisine . kendisini gerçekten kıymetli sanıp buna da inanmaya .uzanan şefkatli elleri unutmamalıdır . yardımcı olan kimselere karşı gerekli saygıyı göstermeli. saldırır. Karşısındaki kimse. Eğer elinizdeki yeri ya da ülkeyi iyi koruyup gözetirseniz. o yerin insanına karşı bunu iyi davranışlarıyla belli eder. onu över. köpek bile kendisini besleyen yeri bilir.Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler Kişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseye dil döker. kendisini koruyan sahibine saygılı davranır.Hiçbir değeri olmadığı hâlde kendisine değer verilen. .başlar . ne var ne yok hepsini talan eder. O hâlde insan bunu görmeli ve bunun çok ötesinde olmalıdır. ne kadar kötü de olsa onu göklere çıkarır. Peki. Ancak işini gördürdükten sonra bu tavrı birdenbire değişir.düşman sizden uzak durur ve kötü sonlarla karşılaşmazsınız .(Köpeksiz sürüye (köye) kurt dalar (iner Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer. geçimini sağladığı yere . Kendisine iyilik eden.nasıl kötülük edecektir? O da nankörce davranıp zarar veremez .Köpek ekmek veren kapıyı tanır Şurası unutulmamalıdır ki. . kişi ne kadar kötü olursa olsun iyilik gördüğü. lâyık olmadığı hâlde bir makama getirilen kişi.Köpek sahibini ısırmaz Köpek bile kendisini besleyen. sanki o övdüğü kimse değildir.

Eğer komşu kötü huylu biri ise. kötü.(Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar Değersiz. ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar.Kuşkusuz bu tavır iki yüzlü kimselerin tavrıdır ki namuslu insanlar bundan .uzaktırlar . İnsanın yardımlaşacağı insanlardan biri de komşusudur. Eğer böyle yaparsan onlar da . komşu. anlayışsız.Kötü komşu insanı (adamı) hacet sahibi eder İnsanlar en çok birbirlerine yakın olan insanlarla yardımlaşırlar.) iyi davran. Çünkü insanı en çok etkileyen . ağu katar-aşına Yakın ilişkide bulunduğun kimselere (aile fertleri.yakınında bulunduğu insanlardır .Bk. arkadaş. beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde. iyilik er kişinin kârı “. . mesai arkadaşları vs.Körler memleketinde şaşılar padişah olur Bilgisiz. onları incitip kırma.anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar .Kötülük her kişinin kârı. kendisinden emanet olarak istenen bir şeyi vermez. çok az bilgi. insanı bir alet-eşya sahibi yapmış olur . “İyiliğe iyilik her kişinin kârı ..kötü komşu.. Böylelikle o . Emanet isteyen de geri çevrildiği için ihtiyaç duyduğu şeyi satın almak zorunda kalır.Kötü söyleme eşine.

Kul azmayınca Hak yazmaz Kişinin başına gelen felâketler hep onun azgınlığı. Çünkü o anda dikkatler dağılmıştır. “İşimi kendim görürüm de . çünkü işin bütün yükü ve sorumluluğu ona aittir.üzülmez de.Kurt dumanlı havayı sever Kötü niyetli kimseler ortalıktaki karışıklıklardan yararlanma yoluna giderler. kimin ne yaptığı belli değildir.ondan” demiş Kendi işini kendisi gören. “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler. sana daha büyük kötülük yapma yoluna . Dolayısıyla hiç kaygılanıp .senin hakkında hiç iyi düşünmezler.Bk.selâmete ermişler. sapkınlığı yüzündendir. sapanlar ise felâketlerle karşı karşıya kalmışlardır . yeter ki o kullar kötü yola . Doğru yolda giden toplumlar . Onlara en sıkışık anlarında yardım eder.Kul hatasız (kusursuz) olmaz “. başkasına bırakıp yaptırmayan kişinin içi rahattır. “Hatasız kul olmaz . Çünkü Yüce Allah hiçbir kuluna zulüm yapmaz. keyfine bakar .giderler .sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler Kurda. dara düşen ve kendisine inanan insanları Yüce Allah darda koymaz. Dolayısıyla .Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez Sıkıntıda olan.

suçsuzların da cezalandırıldığı ve zarara uğratıldığı . huzuru sağlamak için girişilen bir eylem sırasında suç işlemiş kötülerin yanı sıra.Kurunun yanında yaş da yanar Bir düzeni kurmak. bu gücünü-kuvvetini kaybettikten sonra . o konuda eylemde bulunmak. boş sözlerle bir iş yapılamaz. onların bu kötü yapıları devam edip gider .görülür . aşağılık kimselerin eğlencesi ve oyuncağı hâline gelir .Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Güçlü.Kuru lâf karın doyurmaz Anlamsız.Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir. zalim kimseler kılık-kıyafetlerini. kuvvetli bir kurt ile köpekler kolay kolay başa çıkamazlar. oturdukları ev ve yerlerini değiştirseler .göstermek gereklidir .ortamın oluşmasını istekle beklerler . kuvvetli iken herkesi korkutan. yararı dokunan davranışlar .kendilerine engel olacak kimselerin bulunmadığı bu ortamı sever ve bu . yıldıran kişi. ondan çekinip korkarlar. huyunu değiştirmez Kötü. tedirgin eden.de huylarını değiştirmezler. Bunun gibi her bakımdan güçlü.onun bunun. Bir işten olumlu sonuç alınmak isteniyorsa. yersiz.Kusursuz dost arayan dostsuz kalır .

Eksiksiz, noksansız kişi olmaz, hiç kimse mükemmel değildir. Bu sebeple kusursuz dost aramak boşunadır. Arayan da dostsuz kalır. Dost bulmak .istiyorsak, insanları kusurları ile kabullenip sevmeliyiz

.Kuzguna yavrusu güzel (anka) görünür “...Bak. “Karga yavrusuna bakmış

.Küçük suda büyük balık olmaz Yetenekli, büyük kişiler küçük çevrelerde yetişse bile barınıp kalamaz. Bu .1 kişiler kendilerini besleyecek, barındıracak ve olgunlaştıracak daha büyük çevrelere, kültür ortamlarına ihtiyaç duyarlar. 2. Küçük kazançlar, küçük ortamlarda; büyük kazançlar da büyük ortamlarda elde edilir. Sınırlı, küçük bir .ortamda yapılan işten bol kazanç sağlanamaz

.Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan bir meslek dalında çalışıp çabalayan kişi, .kendi ihtiyaçlarını ha bugün, ha yarın diyerek ihmal eder ve savsaklar İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE İş gerçekleşmeden umutlanıp, oldu gözü ile bakmamalıdır. Her zaman sonucu .almadan sevinmek, kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir İşçi veya yönetilen kişi yöneticisinin işten anlayıp, an¬lamadığını, yeterli olup .olmadığını bilir ve çahşmalar'ını ona göre yöneltir İşe yaramayan kötü kişilerin bozulacak yönlen kalma¬dığı için zararlı etkenler .onları etkilemez

İşe yaramayan, karın doyurmayan soyluluk geçersizdir. Soyluluğu ile övünüp çalışmayan bir kişiden, soylu olmayıp da çalışıp kazanan bir kişi daha .üstündür İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES İşin sahibi, işçilerle çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz İşveren mal sahibi olur ama bu uğurda işçi de canı çıkıncaya kadar .çalışmıştır .İyi ana babadan kötü çocuklar da olabilir İyi beslenmesi için çocuğa ne kadar para harcansa ye¬ridir. Çünkü gelişmesi buna bağlıdır. Ama, değerini bileme¬yeceği için, giydirilen pahalı giysileri hor kullanacak, yıpra¬tacaktır. Zaten büyümekte olduğundan kısa sürede .giyemez hale gelecektir İyi gün de, kötü gün de fakirliğe zenginliğe bakmaz. Al¬lah dilerse yoksulu .zengin, zengini fakir yapabilir .(İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur. (Toplumdaki inanışa göre İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO iyi, güzel işler, iyi araç ve gereçler kullanılarak elde edilir. Kişinin hüneri kadar gereçlerin de önemi vardır. İyi malzeme işi yapanın yüzünü ağartır, övünç .vesilesi olur İyi, kaliteli mal hiçbir zaman insaflı rahatsız etmez. Ka¬litesiz mal alırsak ya .çabuk eskir ya da sık sık bozularak ba¬şımızı ağrıtır .İyice düşünmeden, sonunu düşünmeksizin İyice düşünülmeden söylenilen sözlerin, yapılan işlerin doğuracağı olumsuz sonuçlan sonradan düzeltmek mümkün olmaz. Bu nedenle son sözümüzü .önceden söylememeliyiz

İyileri, güzelleri, değerli kişileri çekemeyen, onlara sata¬şıp kötüleyen çok .olur İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN İyilikten bilmeyen nankör kimseler, iyiliklerini ve yar dunlarını gördükleri .kişilere karşı kötülükte bulunurlar -KKabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR Kadın, eğitim ve yönetim bakımından ailenin direğidir iş bilmeyen, beceriksiz, müsrif kadınlar ailenin gelişmesini engeller. Akıllı, becerikli kadınlar ise .ellerindeki kısıtlı im¬kanlar ile ailelerini çekip çevirirler Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS Karakterleri kötü olan kişilerin gözü doymaz. Kendi çı¬karları için başkalarının .uğradığı zararlan düşünmezler Karekterli, soylu kişilerle kurduğumuz ilişkilerde uğra¬yacağımız zarar azdır. Oysa ki soysuz, kötü karakterli kişi¬lerle olan ilişkilerimiz yüzünden başımız .pek çok derde gi¬rebilir ve daha çok zarara uğrayabiliriz Karşılık beklenerek verilen armağanı alan kişi, armağanı verenin dileğini .yerine getirmek zorunda kalır; işini yapar Karşısındakini bağırıp çağırarak korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir .saldırıda bulunmaz .Kaynaklan köklü ve bol olan kuruluşlar sağlam, sürekli ve verimli olurlar Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının .da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz

Kendisi için, işi için gerekli olan araçlara iyi bakan iyi kullanan kişi güç duruma düşmez. Görevini tam yapan, araç'annı iyi kullanan hiç bir zaman kötü .duruma düşmez Kendisine cömert denerek pohpohlanan kişi, cömertli¬ğini göstermeye kalkar ve bunu yaparken de elindeki avucundakini saçar, tüketir. Yiğit denerek pohpohlanan kişi de, bunu göstermek için gücünün üstündeki mücadelelere .katı¬lır, canından olur Kendisini aşka kaptıran kişi, ne sevgilisinin kusurlarını görür, ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenir. Her konuda¬ki aşın, tutkular insanların gerçekleri .görmelerini engeller Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN Kılık kıyafet, zenginlik insanların değerini artırmaz veya eksiltmez. Değersiz kişi, kılık kıyafetle değer kazanmaz. Eşeğe altın semer taksak eşek, yine .eşektir, değişmez Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI Kimi zaman bir kişi öyle delice işler yapar ki bir çok akıllı kişi bu durumu .düzeltemez. Bazı kişilerin topluma verdiği zararlar kolay kolay önlenemez .Kimseye kötülük yapma. Sonra sana da yaparlar Kişi ağır hasta, ya da çok dertli ise zenginliğinin tadına varamaz. Böyle bir ?kimse, zengin olmuş neye yarar Kişi en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden çı¬kacağını önceden .bilebilse onu yok denilecek kadar az para¬ya Satardı .Kişi iyi veya kötü kaderinde ne varsa onu yaşar Kişi iyilik ararsa iyilik, kötülük ararsa kötülük bulur. Bir kimse hangi amaca .ulaşmak için çalışırsa, ona ulaşır

.Kişi kendisine gerekli olan her şeyi zamanından önce ve ucuzken almalıdır Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. Başına gelecekleri görse de, zorlama ile .kaderini değiştiremez Kişi olduğu gibi görünmelidir. Ailesinden, soyundan utanmak onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişiyi değerli kı¬lan kendi karakteri, çabasıdır. İyi bir ailedenkötü kişiler çı¬kacağı gibi kötü bir aileden de iyi kişiler çıkabilir. Kişi, .top¬lum içindeki yerini kendisi hazırlar Kişi, ancak kendi düzeyinde, kendi huyunda olan kim¬selerle uyuşup, .arkadaşlık edebilir Kişi, bir kez şanssız olmaya görsün. Tüm işleri ters gi¬der. Gökten yağan .yağmur bile, talihsiz kişiye fayda yerine zarar verir Kışı, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu, en azından bir ne¬zaket gereğidir. Ödevdir .de. Çağrılmadığı yere ise gitmeme¬lidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur Kişi, kendine teslim edilen ya da başkaları için çalıştığı işten pay umar, .yararlanır. Bu da doğaldır Kişi, kendisi için ne gibi hazırlıklar yapmışsa, alacağı sonuç, o hazırlıklardan .ne çıkabilirse odur. Bundan öte bek¬lentisi olamaz Kişi, ne kadar züğürt olsa, parasız ve işsiz kalsa da yaşa¬mak zorundadır. Aç .yaşanmayacağı için kendisine bir geçim yolu bulur Kişi, şansız (akılsız) olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz. El attığı .her şey kurur Kişi, sebepsiz yere başkasına saldırmaz. Ancak kızdırı¬lır, haksızlığa uğratılırsa gözü hiç bir şey görmez ve karşı¬sındakine zarar verir. (Arının .(soktuktan sonra öldüğü söyle¬nir .Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini za¬rara sokmuş olmaz

Kişiler en çok neyi elde etmek istiyorlarsa sürekli onu düşünür, onun peşinde .koşarlar Kişiler kendilerini çok kurnaz ve çok akıllı sanmamalı¬dırlar. Daima kendilerinden daha uyanık ve kurnaz insanlar bulunabileceğini .düşünmelidirler. Birçok hilenin birçok da kaçış yolu olduğu unutulmamalıdır Kişiler, iş beğenmezlik ederlerse kâr edemezler. Geçin¬mek için namuslu .olmak koşuluyla her iş yapılmalıdır Kişiler, önemli ve büyük işleri tek başlarına başaramaz¬lar. Mutlaka işbirliği yapmalıdırlar. Başarıya ulaşmak, hak aramak, kötülükleri yok etmek için birleşmelidirler. İnsanla¬rın en etkili silâhlan el ele verip birlikte çalışmalarıdır "...karş. "Yalnız taş duvar olmaz." "Yalnız kalanı Kişiler, uyanık ve dikkatli olmalıdırlar. Gereksiz yerde gösterilen cesaret, belâ .getirir Kişilere oranla devletin gücü daha fazladır. Bu yüzden de devletin yaptığı iş .temiz ve sağlamdır. Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar .kişilerin iyi şeylere zararı dokunur. Onların değerinin azal¬masına sebep olur Kişilerin karakterlerini seçtikleri kişiler ele verir. Çünkü herkes kendi yapısına uygun kişilerle arkadaşlık ku¬rar. Dolandırıcı, dürüst kişiyle arkadaşlık .edemez. Bu neden¬le birisini tanımak için onun arkadaşını tanımak yeterlidir .Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür Kişinin derdini, sıkıntısını yürekten paylaşan kişi anasıdır.kimse anamız kadar .bizim derdimize yanmaz Kişinin nazı sevdiklerine geçer. Bu yüzden de zaman zaman yakınlarını .hırpalar, üzer Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA Kızların, giyim kuşama, eşyaya ihtiyacı çoktur. Evin eksikleri biter, onların .eksikleri bitmez. Özellikle evlenecek kızların çeyiz ihtiyacı bitmez Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON .Koruyucusu, yöneticisi olmayan kişiyi, topluluğu, düş¬man ezer Kötü bir duruma düştüğümüz zaman umutsuzluğa ka¬pılmamalıyız. .Durumumuzdan daha kötü durumların da ola¬bileceğini düşünmeliyiz Kötü bir kişi, kötü bir söz, bir davranış tüm bir toplulu¬ğun havasını bozmaya, .huzurunu kaçırmaya yeterlidir .Kötü davranışın karşılığı hiç bir zaman iyi olmaz Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH Kötü malzeme ve gereçle iyi şey yapılamaz. Her işin özelliğine uygun .malzeme kullanılmalıdır Kötü olayları önceden haber verip ikaz eden olmaz. An¬cak kötü sonuç meydana geldikten, iş işten geçtikten sonra herkes akıl vermeye, yol göstermeye kalkar. "Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın..." diye akıl satan çok . .olur Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarınca daha kötü yapar, fena davranışlara .sürüklenir Kötü yöneticiler emirlerinde çalıştırdıkları kişilere, hal¬ka adaletsiz ve kötü .davranarak onları canlarından bezdirir

Kötülük ve işkence yapmak insanlığa yakışmaz. İnsan yaptığı kötülüğün .cezasını gerek yasalar önünde gerekse vic¬danında mutlaka çeker .Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma, zararlı çıkar, kirlenirsin Koz helvasının içindeki ceviz ile helva nasıl bir birini tamamlıyor ise, ayırmak zorsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak zordur. Çünkü kız çocuklar ile .anaları birbirlerinin sırdaşıdırlar Kralda dilencide aynı iştahla acıkırlar. MONTAIGNE Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi, daha büyük iyiliklere de lâvık değildir. İyi insan için iyiliğin azı .da çoğu da birdir Küçük görünen bazı işler, büyük sonuçlar doğurabilir. Küçük bir vida eksikliğinde bir otomobil çalışmayabilir. İş¬lerimizde ayrıntılara, önemsiz .saydığımız şeylere de gerekti¬ği oranda önem ve değer vermeliyiz Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG Küçüklerin, büyüklerden yardım istemeleri için, yar¬dımları hak etmeleri, .kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kul¬lanılmayan nesneden .daha iyidir Kullar, Tanrı'dan, kendilerine uygun istekte bulunurlar. Bu istek başka kulların isteklerine uymayabilir. İsteği kabul edecek olan Tanrı'dır ve hangisininkinı .yerine getirmişse onu uygun görmüş demektir Kurt insanı nasıl içinden yiyerek yavaş yavaş çürütürse, dert ve üzüntü de .insanı öyle hırpalar, yıpratır Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU

Kusursuz insan ve nesne olmaz. Sevdiğimiz kişileri, ya¬rarlandığımız .nesneleri kusurları ile birlikte kabullenmeliyiz Kusursuz insan, kusursuz güzel olmaz. Her şeyde bir kusur arayan eşsiz .dostsuz, işsiz kalır. İnsanlar biraz hoşgö¬rülü olmalıdır Kuvvetli, dişli birisine dayanan, ondan güç alan kişiler,herkese kafa tutar; .kabadayıca işler yapar -L.Lâfla peynir gemisi yürümez Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve .çalışmak lâzımdır

.Lâf torbaya girmez Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf .edilmelidir

.Lâtife lâtif gerek .Şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir

.Leyleğin ömrü laklakla geçer Aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. Çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle .bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur

vermek zorundayız -M- . yerine bir başkasını getirebilirler. Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden onu bir daha . yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir.Güneyden veya güney batıdan esen rüzgâr. O hâlde bir şey elde etmek istiyorsak çalışmak. ardından çoğunlukla yağış getirir . Gün gelir. Alın teri dökülmeden kazanılan şeyden hayır gelmez.Lokma çiğnenmeden yutulmaz Her iş bir emekle yapılır. hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. can bulunmaz Mal ve mülk kazanmakla elde edilir. emek vermeden elde ettiğimiz şey de bize zarar verir. alın teri dökmek ve emek . o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar . Bugün kaybeden. Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz. Emek. çünkü helâl değil.edenler. Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal .Mal bulunur. onu o yere getirenler onu oradan alır.Lodosun gözü yaşlı olur .Mahkeme kadıya mülk değil Hiçbir kimse. haramdır.. çaba ve diğer yardımcı güçleri sarf etmeden bir şey elde edilemez. Nasıl ki çiğnemeden yuttuğumuz şey midemize zarar veriyorsa.

1 Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin. hem de çok yağacak yağmur ürün için oldukça faydalıdır.atmamalı. ancak sağlığı yerinde olan insan mal kazanabilir . Nisan ise havaların ısınmaya başladığı bir aydır.elde edemez. didinip durmuş ve mal sanki . Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz. . canını dişine takmış. malına gelen zarardan. evde bulunan kazma-kürek . Bu ayda yağacak yağmur. Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış. Yaptırabileceğin biri . 2. Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir. kazma-kürek yaktırır Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. insanlar zor durumda kalırlar. canına gelmişçesine acı duyar. Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur Mart ayı oldukça soğuk bir aydır.varken tehlikeli bir işe kendin girme . verimi . onu tehlikeye .Mart kapıdan baktırır.onun bir organı gibi olmuştur . Çoklukla bugünlerde yakacak tükenir. Bu bakımdan insan canının kıymetini bilmeli. o yolu tut.artırır ve çiftçiyi son derece memnun eder . Unutmamalıdır ki.Mart`ta yağmaz.Mal canın yongasıdır İnsan.Maşa varken elini ateşe sokma Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır.saplarını bile yakmak zorunda kalırlar .

Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz.Bk..Meyveli ağacı taşlarlar Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. dolayısıyla içemez ve bulunduramaz.ortama. bilgili. indirir şahı (yerde kalmaz “. kimileri kendisine gösterilen bu yakın . İçki Müslüman`a haramdır.Bk. Domuz eti Hıristiyanların sofrasına konabilir ama Müslümanların sofrasına sokulamaz.Müslümanlığın özüne zarar verilmiş olur .ilgiyi kötüye kullanır ve başımızı derde sokar . bir işten verim alınabilmesi için uygun bir . iyilik ederiz.Mermer iyi taştan. iyilik iki baştan “. Ama toplumda bir konum edinmiş.Mescide gerek olan meyhaneye haramdır Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır. Kullanılırsa son derece zararlı olur. hücumlara .(Mazlumun âhı. az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır . gerekli araç-gerece. “İyilik iki baştan olur . Ne var ki.Merhametten maraz doğar Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur.(Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz Bir işin başarıyla yürütülebilmesi. becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz . Aksi takdirde .

sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını . Dolayısıyla misafir kısmetini de getirmiş olur .geç bunun hesabı kendisinden sorulur .maruz kalır.Minareyi çalan kılıfını hazırlar Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse. Yüce Allah misliyle . yutulmaz Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir.duygularının kabarmasına yol açar . yolcuya. Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı. Çünkü ikram edene.(Mızrak çuvala sığmaz (girmez Herkesin gözü önünde duran. Çünkü onun toplumdaki konumu kimilerinin kıskançlık . Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz. konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması. Eğer dinimizin buyurduğu gibi davranırsak misafiri ağırlamakta güçlük çekmeyiz.edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır . sakınmadan verene.önleyecek tedbirleri önceden alır .Mirî malı balık kılçığıdır. günün birinde er veya . evimize bereket dolar. onu başımıza gelmiş bir külfet gibi görmemeliyiz. yoldan gelene. örtbas .Misafir kısmeti ile gelir Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm.verir.

Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar. Bu bakımdan özel yiyeceklerle . Çünkü onlar her şeyden .asılmasına sebep olduğumuz insanların yanına bir daha zor gideriz .ağırlanacağını düşünmemelidir . misafiri de zor durumda bırakır.Mum dibine ışık vermez Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum.Bk.Misafir üç gün misafirdir Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez. Üç günden fazlası ev sahibini sıkıntıya soktuğu gibi. ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir. evde ne varsa onu ikram eder. ev sahibinin durumunu anlamak ve üç günden sonra o yerden ayrılıp ev sahibini rahatlatmalıdır. “Misafir kısmeti ile gelir . Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar. konuk.. Bu bakımdan.Muhabbet iki baştan “.Bk. çünkü ev sahibi. bulduğunu yer Bir yere konuk olan.önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar . “İyilik iki baştan olur .Misafir umduğunu değil.Misafir on kısmetle gelir. Ancak umduğuna kavuşamaz. birini yer dokuzunu bırakır “. kendi dibini aydınlatamaz. Unutulmamalı ki suratlarının .

Mühür kimde ise Süleyman odur Hz. onun buyrukları geçer .uğraşmaz .Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam. mert. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı. kuut denilen beden durumlarını. rükû.değerli. ne de sınırı vardır. Namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar.verilmiştir: Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır. burdan hareketle söze şu anlam .. o çıkar kaşığına . Namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle. cömert olmanın ne ölçüsü. iyiliksever. onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler. kuralınca tekrarlayarak Yüce Allah`a edilen bir ibadettir namaz. eşsiz bir insan yapar N . sücut. atasözü şu anlamı vermek için söylenir: Kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa. Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş. tuttuğu oranda da kendini . Buna salât da denir. istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da . Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir. Namaza çağrı işareti de ezandır. o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir.Ne doğrarsan aşına.Mürüvvete endaze olmaz Yiğit.

Yarın elinde olanı. Bk.Nerde birlik. ne kara düş gör İleride zarara uğrayıp üzülmek istemiyorsan.Ne ekersen onu biçersin Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.iyilik yapan da iyilik görür . sağında solunda bulunan kimseleri küçük görmemeli. “Korkulu rüya görmekten . huzurlu. bu durumun sürüp gideceğini düşünmemelidir.katmalıdır . Çok ve iyi çalışan iyi. Birine kötülük yapan ondan kötülük. karşına çıkabilecek tehlikelere “.olmasında niyetin rolü de büyüktür . toplumda duygu. bulunduğu konumu kaybedeceğini ve kötü duruma düşeceğini de hesaba .Ne oldum dememeli. orda bereket . Elde edilen verimin iyi veya kötü . varlıklı ve başarılı olabilir.karşı şimdiden tedbir al. düşünce ve inanç birliği varsa dirlik ve düzenlik de oradadır. .Ne karanlıkta yat. orda dirlik Hangi yerde.sürerler . çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür.. Orada insanlar mutlu. Bu duruma ulaşan kimse çok şımarmamalı. az ve kötü çalışan da kötü sonuçla karşılaşır.Kişi.Nerde hareket. ne olacağım demeli Kişi ummadığı bir duruma ulaşabilir.. başarılı ve uyumlu bir hayat .

çalışma ve üretim . o şeyin sonu . onları doyurup giydiren ve gözeten kimse..vardır.Nisan yağmuru altın araba.(Niyet hayır. Bekâr durmaktansa . yolda kalmışa yardım eden. Kötü niyetle yapılan işten hayır gelmez .Bk. miskin) ol basıl Sertlikten kaçın. bunların karşılığını öbür dünyada alacaktır. İkisinin ortası bir yol izle . pısırık. akıbet hayır (selâmet Bir şeyin yapılması önceden iyi niyetle istenip düşünülmüşse. o gider seninle Yaşadığı sürece yoksula.Ne verirsen elinle. Çok sessiz. bolluktan söz edilir ancak . yetime. uyuşuk.Nikâhta keramet vardır Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.yoksa seni hırpalayıp ezerler.Hareket olan yerde bolluk olur. gümüş tekerlek “. “Mart`ta yağmaz. . ona kat kat fazlasıyla verecektir . evlendikten sonra anlaşır ve birbirlerini severler. korkak ve yumuşak da olma. yoksa seni kötü biçimde cezalandırırlar.evlenmek yeğdir . ona buna saldırıp kimseyi ezme. Üretimin olduğu yerde de yokluktan değil.. Nisan`da dinmezse .Yüce Allah. ne yavaş (şaşkın. Çünkü orada devamlı iş. Daha önce tanışmadan evlenenler.Ne yavuz (azgın) ol asıl.hayırlı olur. Hatta .

daha fazlasına yükselemez Mertliğimize kuvvetimize sığınan ve af dileyen güçsüz kişilere el kalkmaz. .Bunun için de yiyeceğine dikkat etme¬li.ve kurun¬tu gelir. Bunyn için de sağlığımızı korumalıyız. . . GOETHE Ne kadar bilirsen bil. ilk dene¬melerini . MEVLANA . üşütmekten ileri geldiğine inanılır). SADİ Malı. söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu bilmez Mer insanın belirli bir yeteneği olduğu için. miras yoluyla elde eden kişi. zayıf insanların işidir. arkadaşını iyi seçmelidir Mutlu yaşamanın temeli sağlıklı olmaktır. (Özellikle bir çok hastalığın ayağ. Bu nedenle her şeyi kendimize dert etmemeliyiz -NNamuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.Çünkü mal yerine gelir ama can gel¬mez. her türlü aşırılık¬lardan kaçınmalıdır. onun ne büyük . belirli bir yükselme sınırı vardır.sıkıntılar çekilerek. acemi kişiler. .kötülük yapılmaz Mesleğinde ustalığa erişememiş. işini.Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. kendi emeğiyle değil. LA FONTAİNE Nankörlük. mala gelmesi yeğlenir. İnsanın beden ve ruh sağlığını bozan etkenlerin başında aşırı sıkıntı .kadar zorlanırsa zorlansın bu sını¬rı aşamaz. Canı korumak için mal feda edilir Mutlu bir yaşam sürmek isteyen kişi.kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. Ne .önemsenmeyen malzeme üzerinde yaparlar Mutlaka bir zarara uğranılacaksa bunun cana değil.

bunu değiştirmek mümkün değildir.edemediği için içten içe üzülür. rahatına rahat katar. olmayan dert bağlar Zengin. içer. işe en yakınlarına kötülük . geçimini temin . onları elde etmeye çalışırlar . eline yetki geçince. meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine . dilencinin gözü çömçede Kişiler iş.etmekle başlar . DR.Olacakla öleceğe çare bulunmaz İnsanın kaderinde ne varsa o olur. Dolayısıyla ölüm de insanın iradesinin dışındadır. Eceli gelen. bu mutlaka olacaktır. PAUCHET -O-ÖÖdeme yollarını aramadıktan sonra üzülmekle en kü¬çük bir borç dahi ödenmez.Nerede olsa varlığını. Boş yere üzülmek yerine. Dünyada olup biten her şey Yüce Allah`ın kaza ve kaderine göre olur. bunun önüne geçilemez .Olan dört bağlar.düşerler. acı çeker . .Oduncunun gözü omçada. istediği gibi yer. giyinir.Ne oldum delisi soysuz kişi. Ama yoksul kişi değil rahatına bakmak. başta bulunmak.ölür. günü dolan . kuşanır. varlıklı kişi dilediği gibi yaşar.kaldırmak gerektir . üzün¬tünün nedenlerini ortadan . V. değerini gösteren kişi unutul¬maz Nerede ve hangi işte olursa olsun. yö¬netilmekten iyidir. ama her şeyi satın alır.Çünkü insana sağlayacağı yararlan çok¬tur Nezaket hiçten gelir .

bir yere bağlanıp kalmamışlardır. ne de dirlik ve düzenliğini sağlayabilirdi . köküne bak Bir kişinin kimliğini. Ancak atalarımız bunu becermişlerdir.Otuz iki dişten çıkan. ama kardeşlerin .kişi. Bu sebeple “bu iş böyle. nasıl birisi olup olmadığını öğrenmek için soyunu sopunu . didinip çalışmışlar.. yüzyıllar boyu yaşatmak. sınırları genişletmek. Becerirken de sürekli hareket hâlinde olmuşlar. hiç bitmiş (yel ile yuf bitmiş İnsan başarılı sonuca boş söz ve hayalle değil. dini yaymak o kadar kolay bir şey değildir. tembelleşen. Onlar bilirlerdi ki. şu şartlar yerine gelse” gibi sözler sarf etmekle insanın eline bir şey geçmez. ne başarılı olabilir.hareket etmeli. İnsan bir şey kazanmak istiyorsa . dur durak bilmemişler.Osmanlı`nın ayağı üzengide gerek Bir devleti ayakta tutmak. otuz iki mahalleye yayılır . elti gemisi yürümemiş Bir erkeğin hanımları birbirleriyle iyi-kötü anlaşabilirler. çalışarak ulaşır ancak.Ortak (kuma) gemisi yürümüş. şu iş şöyle olsa.Otu çek. çalışıp çabalamalıdır . bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) .hanımları birbirleriyle geçinemezler .(Olsa ile bulsayı ekmişler.bilmek ve tanımak gerekir . hareketsiz kalan.

eşya ya da herhangi bir mal her iki tarafı da mutlu eder. çok çabuk duyulur. alan da ihtiyacını gördüğü için sevinir. zararla (ziyanla) oturur Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. dostlukları bozup . başarısız. olup biteni iyi göremez. ödünç alanın arasını açar. ters düşen davranışlarda . başkalarının diline düşer ve bir anda . Çünkü çoklukla geri ödeme ya çok geç yapılır. kızgın. ya da ödünç olarak verilen şeyin yıprandığı görülür. Bu durum ödünç verenle. sonucu iyi hesaplayamaz.bahanelerin arkasına saklanarak açıklarını kapatmaya çalışırlar -Ö- .Oturduğu ahır sekisi. Veren yardımcı olduğu.Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş Kimi beceriksiz.zedeler .Öfkeyle kalkan.Ağızdan çıkan söz. sinirli insan iyi düşünemez. kendilerini alay konusu ederler .Ödünç güle güle gider. kendisinden bekleneni veremeyen kişiler bazı .her tarafa yayılır . ağlaya ağlaya gelir İleride geri alınmak şartıyla verilen para. Çünkü öfkeli. Ancak geri verme zamanı gelince bu sevinç kaybolur.bulunur. çağırdığı İstanbul türküsü Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan. .Bu yüzden de yanlış iş yapar .

aslında yaptığı işler kişinin kendi yararınadır. kendi yakınlarının işleri ile kendi işlerini yük saymaz. felâket üstüne felâket görüp zarara uğrayan. dinin buyruklarını yerine getirmeli. kaybedecek bir şeyi kalmayan kimse. artık hiçbir şeyden . Çünkü ölüme çare bulunmaz. Her ne kadar külfetmiş gibi görünüyorlarsa da.dünyadaki işlerini de yarın öleceğini düşünerek bir yola koymalı insan . Bu bakımdan öbür dünyayı da hesaba katmalı. Bu kaçınılmaz bir sondur ve doğal karşılanmalıdır.Öküze boynuzu yük değil İnsan.Bk. kurttan korkmaz Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve acı çeken.. “. ne tehlikeye aldırır. Ne yaparsa yapsın.getiremeyecektir . sakin olup dövünmeyi bırakmalıdır. Bu bakımdan yakınını kaybeden bir kimse.Ölüm kalım (dirim) bizim için İnsan yaşadığı gibi her an ölebilir de.Ölüm ile öç alınmaz . bu .korkmaz.Ölmüş eşek. ne de tehdide . kendini tüketircesine üzülmemeli.Ölenle ölünmez Her canlının hayatı sona erer. ona göre davranmalı. ne kadar üzülürse üzülsün öleni geri . “Koça boynuzu yük değil .

tartılıp hesaplanmalıdır .Önce can. Sarf edilen bir söz insanı güç durumda bırakabilir.Öpülecek el ısırılmaz Saygı. . bağlılık gösterilecek ve teşekkür edilecek kimse incitilmemeli.Önce düşün. Can da kıymetlidir. sonra . ne getirip götüreceği iyice . sevgi. sonra söyle Ağızdan çıkan sözü değiştirmek ya da geri almak çok zordur.Düşmanlarının ölümünden sevinç duymak veya böyle bir duyguya kapılmak .Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar .insana yakışmaz . sonra canan İnsanlar bencil yaratıklardır. Bu sebeple bir sözü sarf etmeden önce dikkatlice düşünmeli.sert ve kaba davranışa muhatap kılınmamalıdır -P- .sevdiklerini ve yakınlarını düşünür insanlar . Kaybedilmesi göze alınamaz. Bu bakımdan büyük fedakârlık gerektirecek konularda önce kendilerini. zarara sokup pişman edebilir.

arkasından konuşmak da kolaydır . Çünkü hasmı karşısında .gösterir . kimi cömert ve eli açık insanların da parasız olduğu çok görülmüştür.para ile imanın kimde olduğu pek bilinmez .Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler. hakkında atıp tutarlar. Bu bakımdan . Kimse kolay kolay parasının olduğunu söylemez.Paranın yüzü sıcaktır Para çekicidir ve öyle kolayca geri çevrilemez.değildir. Dolayısıyla gerçekten kimin iman ettiğini bilmemiz imkânsızdır. Çünkü paranın gücü. pek çok maddî sorunu halleder.(Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz (bilinmez İman her şeyden önce içsel. İnsanların imanlarını sözle dile getirmeleri mümkünse de. kendisinden istenen işi de kolayca yapma eğilimi . gizleme yoluna gider. ona kavuşma isteği duyar. değişkendirler . bunu çıkar için yapıyor olabilirler.Papaz her gün pilâv yemez İnsanın önüne her zaman aynı nitelikte elverişli bir imkân çıkmaz. . yani kalbî bir olaydır.Para parayı çeker . Bu sebeple insanlar parayı görünce gevşer. Kimi cimri olan ve yoksul bir hayat yaşayan insanların çok zengin.zaman ve imkânlar sürekli değil. Para için de aynı şey söz konusudur. Çünkü şart.

kaşığını yanında (belinde) taşır Bir şeyden yararlanmak isteyen kişi.Parayı veren düdüğü çalar Para harcayan kimse istediğini elde edebilir. bunun için gereken aracı eli altında .da çok kazanırsın . beceri ve araç oldukça önemlidir.işin başarıya ulaşması zorlaşır . durum ya da olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şimdiki . yaptırabilir. Bilinen o ki. gücü ve cesaretidir. Bunlar olmadan . İş yapabilir.direnmeli ve mücadele etmekten kaçınmamalıdır .alabilir. Ancak bunlardan da önemlisi o işi yapma isteği. aldırabilir.Püf demeye dudak ister Bir şeyi yapmak için kuşkusuz bilgi. . o kadar büyük iş yapar ve o kadar .Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir Bir iş.bulundurmalıdır .gidişinden anlaşılıp belli olur .Pilâv yiyen.Pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın Yararlı bir şeyi elde etmek isteyen insan sonuna kadar uğraşıp didinmeli. Sermayen ne kadar çoksa. hemen her istediği maddî şeye kavuşması mümkündür . pek çok işte sermaye şarttır. satın .Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.

sonuç alamaz.Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür İnsan kimle. yalan söyleyerek işlerini yürüten kimse de utanır.Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar Rüşvet.Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olur Gerçeği yalanla kapatmak mümkün değildir. Karşı koyacağı şeyin gücü ne? Onunla ne kadar baş edebilir? Sonuç ne olabilir? Bütün bunları iyice tartmalıdır. dolayısıyla imanını da kaybeder . . büyük haksızlık etmiş . işte o zaman. Eğer inananlardan biri. kimsenin yüzüne .R .bakamaz olur . ne ile mücadele edeceğini bilmelidir. Dinimiz olan İslâm rüşvet alıp vermeyi haram kılmış. Yüce Allah`ın buyruğuna uymayıp bu yasağı çiğnerse. onunla boy ölçüşmeye kalkışırsa.yıpranır . Söylediğinin yalan olduğu. yaptırılmak istenilen bir işte kolaylık sağlanması için bir kimseye mal ve para olarak sağlanan çıkardır.olur. haksız bir kazanç olarak görmüştür. Eğer kişi gücünün üstünde bir güce saldırmaya. Bu bakımdan kişi yalan söyleyerek işlerini uzun süre yürütemez. fırtına biçer .Rüzgâr eken. asıl meselenin mahiyeti çok geçmeden anlaşılır. Gerçek ortaya çıkar. sonuç alamadığı gibi zararlı da çıkar.

bisikleti eline almayan. Beceri. uygulamaktır. BACON Okumak . . HORACE MANN Okumak .aşırı tuzlu yemek de hoşa gitmez Ölen yakınımız ölüp gitmiştir. her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır . ba¬ka baka değil. konuşmada canlılık . acı çekiyorsa asıl ağlanacak . yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşır. yazmada açıklık verir. insana olgunluk .Meydana gelen her olayın. Yakınlarımızdan birisi deli ise.Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur Toplumun genel gidişatına. Yal¬nızca bakmakla ya da okumakla öğrenme olmaz. değer yargılarına karşı çıkan. yeteneklerimizi artırmaya yarar.büyük felâketlere uğrar. haz duymaya . yapmak. tuzsuz yemek kadar .(Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz . yahut dertli ise. RUFFINI Okullar demokrasinin kalesidir. Ona her gün ağlamak öleni geri getirmez. zarar görür . H. zihnimizi beslemeye . düşe kalka denemeyen kişi yıllarca baksa . CLAUSEN Öğrenmenin temel ilkesi. ilkelerine. yorulup yıpranır Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Sözgelimi.Kişi bir kötülük yaparsa. BACON Ölçüsüz ve aşın nitelikler o şeyi tatsız. zevksiz yapar.Çünkü her gün durumlarıyla bizi de üzerler .durum bunlarınkidir.bisiklete binmeyi öğrenemez Öğretmen bir kandile benzer. uymayıp .ters yönde hareket eden kişi pek çok engellerle karşılaşır. yapa yapa kazanılır.

engelleri ortadan kaldırır. daha fazla para ile de satılır. G.elde edilir Para ile satın alınan sadakat. Çünkü gece yapılan işler .pişkinliğe vururlar.eş. özsöz. kelam-ı kibar Özellikle önemli işlerinizi gece yerine sabah yapın.atmak is¬ter Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar. JUVERAL Para bütün güçlükleri yener.yapılamaz Özdeyiş (Vecize): Bir düşünceyi en kısa. SENECA . EİNSTEİN Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer. kötü sözden etkilen¬mezler Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Çünkü insan. Öyle zaman da olur ki büyük kazanç ve imkânlarla küçük şeyler bile .Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur. SENECA . güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara . Para ile istenilen şey .cümle-i hikemiye. arsız kişiler ne kadar ağır hakaret görseler de aldırış etmez. Vadesi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir.Önce özveride bulunmayı öğren. en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz. Sonra başkalarından özveri bekle Onursuz. para sevgisi de artar.aksak olabilir.Özdeyiş. işi .ki küçük kazançlarla az imkânlarla çok şeyler yapılabilir. Gündüz sağlanan olanaklar gece sağlanamaz -PPara arttıkça .ama dostluk kuramaz. DUMANT Öyle zaman olur . eski dilde . özlü söz.

yoksulluk.Sabreden derviş. eksiği. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. sabredenlerle beraberdir. kusuru olsa da hoş karşılanır Parayı güç kazanan veya para canlısı olan kişiler bol pa¬ra karşılığında her . İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir. Çünkü gündüz geceden daha “. kişiye değerliymiş gibi gelir .olsa hoşa gider..istediğine kovuşup ulaşabilir .Para verilmeden gelen şey. bir emek harcanmadan elde edilen bir nesne.. direnişini yılmadan sürdüren kişi .Para ödenmeden. başına türlü hâller gelebilir. “Akşamın hayrından sabahın şerri . muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. onları sabırları karşılığında . değersiz de . sözcüksüz şiirdir.hayırlıdır.Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. Bk. işte bütün bunlara sabreden. uzun zaman beklemesi gerekebilir. o vakte kadar işi belki düzelir.mutlaka mükâfatlandıracaktır . hayır ola (gele Sabah olsun.(Sabah ola.türlü ağır işi yapmayı kabul ederler -RResim. Çünkü Yüce Allah. sonunda kârlı çıkar. HORATIUS -S-Ş.

Dostluğu. bilin ki o hastadır .yatmak istiyorsa. acele edip gevşemez. Eğer . azmini yitirmezsen başarı da..Saçın ak mı kara mı.alın teri dökülerek kazanılmıştır . sonunda esenliğe erecektir . iş . sıkıntı çekilerek ve .bitince. önüne düşünce görürsün Acele etme. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para.erdemi gösteren kimse.Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren. hayır gelsin başına Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz.Sabreyle işine. herhangi bir yargıya varma.Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. bağlılığı gerçek ve içten olan dost.Sadık dost akrabadan yeğdir . kendi gözlerinle görüp anlarsın . sonucun ne olduğunu biraz sonra. hayırlı sonuç . ses çıkarmadan bunları aşma .da senin olur .Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız. sakin.

“Issız eve it buyruk . Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin Birine yaptığın iyiliği gizli tut.1 duymaz. görünüşe göre bir sonuca varır. işitmeyen kimse.Sahipsiz eve it buyruk “.Sağlık. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. Herkesin gözü önünde yaparsan. ama ondan istifade edecek durumunuz yok. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. ?Neye yarar . 2.(Sağır işitmez. bil. yakınında konuşulanları . Bir olayın içyüzünü bilmeyen . yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. kendini göstermeden yardım yapıp . Her şeyiniz var. vardığı sonucu da doğru sanır . varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir.yoksulu sevindirmesidir . bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır.Sakınılan göze çöp batar .Bk.. Onun da bir onuru vardır. vücut esenliği her şeyden önemlidir. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir.kimse.

sen yumuşak davran. onları saklamalıyız . günü gelince bozdurulup kullanılır. ancak orta bir yol . ileride lâzım olabilir. sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. gelir zamanı Gereksiz görülen. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . kötülük ediyorsa. sanatını gereği . her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır.Dolayısıyla sanat. Günü gelir gerekli olur. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. Çünkü usta denen kişi.(Sana taşla vurana. aşırılığa düşülmemelidir . Bu incelikler. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir. o incitiyorsa.çıkarmamalı.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. sen .gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir .Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. Çok çalışmak. kaba. Sanat da altın bilezik gibidir. sen iyilik et . yararlanır.incitme. . sen aşla vur (dokun Sana sert. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde. acımasız davranana. Bir sanata sahip kimse.Sakla samanı.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın.izlemeli.

emanet alan kişi onu daha iyi korur. Bir yardımcı. dikkatli olur . Kişi işine öyle dalar ki.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt Kişi.Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. . kendi işini kendisi yapmalıdır. ölçerek ya da tartarak verirseniz. 2. . hem de istediği gibi olur .sıkıntıya düşmez..1 sebep vardır. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. bir yol gösterici olmadan işler .başarıya ulaşmaz .farkına bile varmaz .sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer.Sarımsağı gelin etmişler. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. bugünlerin nasıl geçtiğinin . Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. Hem işi kolay yürür.Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir .Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan.yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. içinde bir kötülük varsa bile. Bunun için haklarında .

kavuşur . Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. tatsızlık başlar . İnsan ne kadar çok çalışırsa. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. bak nasıl iyi bir sonuç . rahat bir hayata .Sen işten korkma. İşte bizim için bu . cesaretle işin üstüne üstüne git. o kadar da çok kazanır. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin.. bulunduğumuz yerlerin. kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. bunun altından kalkamam diye korkar. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. para kazanmanın yolu çalışmaktır. karışıklık çıkar.Serçeden korkan darı ekmez .düzeni de bozulur. azmini yitirirsen başarılı olamazsın.alacaksın .Sen işlersen mal işler.(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur Geçici olanlara değil. ben ağa. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. bu ineği kim sağa Kişi.aslî olanlar. bir sonuç alınamadığı gibi iş . Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır. bir de gelip geçici olanları vardır. gittikçe de zenginleşir. Korkma.

sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. ona bel bağlayıp yola . o işten hemen vazgeçmelisin. kendimizden soğutmamak.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır .aralıklarıyla ve arada sırada yapalım .Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar. taraflara büyük .Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. her işin kendine göre zor bir yanı . gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak.zarar verici odak hâline gelir . amacına ulaşamaz. Eğer bu kaynak işe yaramayacak. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır.çıkarsan sonunda zarar görür. Unutulmamalıdır ki. ziyaretlerimizi uzun zaman . bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. Onu bezdirmemek.Sıçan çıktığı deliği bilir . önemi büyük bir güven kaynağıdır.vardır.Sevda geçer yalan olur. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse. pişman olursun . sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi.

küçük gibi görünse de. yolsuz. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır.kaçacağını bilir . kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar.bir etki bırakmaz . nereye.habersizdirler .takip eder . işinin ehli olan kimse.Sona kalan dona kalır . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan . kendini düşünen. kimden . yakayı ele vermemek.Yasalara aykırı. ne zaman ve nasıl .Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan. Eğer bir kez izin verilirse.Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü.Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa. o işi başarmaya çalışanlar bilir. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. gizli bir iş yapan kimse. kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi . Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu .Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz. olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir. çekilen sıkıntıyı.yararlanacağını iyi bilir . o işin içinde olanlar.

varlıklı .Sora sora Bağdat bulunur . yapılacak işe iyi düşünerek. hâl ve hareketlerine bak. . Onu tanımak. Bu sebeple bir işe girişmeden önce.elde edemez .Sonradan gelen devlet.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez. fikirlerine. Önemli olan bir zarara uğramadan önce. tedbir alarak girmek ve . zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi .İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. bu sana yeterli ipuçlarını verir .Son pişmanlık fayda vermez İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur. karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına.Sorma kişinin aslını.Bir işin yapılmasında geç kalan.bilgi almak son derece gereklidir . yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak. Çünkü zengin. onlardan . soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.inançlarına.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır .

onu zor duruma sokabilir . derleyip toparlamalı. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . pişir. ondan sonra söylemelidir insan. 2.Söz gümüşse. devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. Dinleyen. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. ne denmek istendiğini çaba göstererek . söz var baş yitirir .. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı da ortadadır.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. Öyle ki. sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir.Sözünü bil.Söz ağızdan çıkar Faziletli. Bu durumda söylenenlerin anlaşılması.anlamalıdır . dürüst. ağzında der. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. .başına iş açabilir. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler .Söz var iş bitirir. Çünkü öğrenmenin en .umulmadık dertler açabilir . Eğer söz ağza geldiği gibi. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına .1 önemli yollarından biri de dinlemektir. ona bağlı kalır.

daha önce onun yerine .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. kavgalara sebep olur. sert. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. giderek büyür ve kimilerinin .koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz .Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. .mümkün olmayacaktır . Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması . geleceğini güvence altına almalıdır.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş.ölümüne bile sebep olur . olay ya da durumlar pek çok tartışma. akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. konu.söylenmedik bir şey kalmaz. işler çıkmaza girer. Hemen herkes niyetini açığa vurur. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar.Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar. fikrini söyler. anlaşmazlıklara. İyi. inandırıcı. kaba. güzel. Bir başka deyişle. düşünülmeden söylenmiş. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. Bunun yanında. kimi kırıcı. bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. kabullendirici.

tuttuğu yolda çeşitli engellerle . kabul . kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa.Su küçüğün. korunmada önceliği çocuğa vermiştir.ettim” demek anlamına gelir . Bir kişi. ne yapacağı belli olmaz.Suyun yavaş akanından. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. bu “evet. zarar görür. düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. hatta ölür de .Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir.. “Adamın yere bakanından . küçükler de korunmalıdır. insanın yere bakanından kork “.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. asıl akış ve hareket diptedir. Geleneklerimiz ve dinimiz.karşılaşır.düşman fırsat düşkünüdür.Bk. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. durgunmuş gibi görünür. çünkü çocuk daha güçsüz ve dayanıksızdır.ihtiyaçlarını karşılayan odur .. Buna asla kanmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki. çünkü çocuğun bütün .. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı. kazaya uğrar. .Su uyur. Düşman ise bundan daha tehlikelidir. fırsatı kollar .

koyunu) kurt kapar (yer Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. tedbirli olur Ş . herkesin yaptığını yapmayanlar.(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu.görünürler.Şeriatın kestiği parmak acımaz .Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı .önemsiz.Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan. . eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya . Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar . ona benzer bir işle . zarar gören kimse.büyük zarara uğrarlar . değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .karşılaştığında uyanık davranır. yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan.kavga çıkar ..Şahin. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.Sütten ağzı yanan.

Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları.felâketler gelir. Bu kanunların karşısında herkes eşittir. bu durumu.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. düzenbaz.Şeytanla kabak ekenin. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır. bir gürültü kopmadan önce bazı . zarar gören kişi de saygıyla karşılar .belirtileri görülür . alçak ve kötü niyetlidirler. düzenbaz.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. ölümle .Şeriat. Kur`an`daki ayetlerden. tıpkı şeytan gibidirler.burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . kabak başına patlar Kötü. ayrımcılık yapılmaz. yani İslâm hukukudur.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . Hz. Kurnaz.katlanılır. alçak. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında. kandırıp yoldan çıkarırlar. tehlikeli işlere bulaştırırlar. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. .

Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır Acı. Çünkü Yüce Allah.. işte bütün bunlara sabreden.mutlaka mükâfatlandıracaktır . uzun zaman beklemesi gerekebilir. onları sabırları karşılığında . Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve özgür bir şekilde yaşayamaz. sunî bir hayatın esiri olur . aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder.istediğine kovuşup ulaşabilir .(Sabah ola. sonunda kârlı çıkar. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder.Sabreden derviş. sabredenlerle beraberdir.bunalıma sürükler. Çünkü gündüz geceden daha “. haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi. hayır ola (gele Sabah olsun. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. muradına ermiş Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz.Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. “Akşamın hayrından sabahın şerri . bütün bunlar onu sıkıntıya ve . hayır gelsin başına . direnişini yılmadan sürdüren kişi . yoksulluk. insana ne olduğunu unutturur.Sabreyle işine. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir..hayırlıdır. başına türlü hâller gelebilir. o vakte kadar işi belki düzelir. Bk. huzuru kalmaz.

da senin olur . sakin.Sabrın sonu selâmettir Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren. bağlılığı gerçek ve içten olan dost. ses çıkarmadan bunları aşma .bitince. telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen. hayırlı sonuç . acele edip gevşemez. bilin ki o hastadır . akrabadan daha iyi ve hayırlıdır . iş .alın teri dökülerek kazanılmıştır . azmini yitirmezsen başarı da.Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz. sıkıntı çekilerek ve . kendi gözlerinle görüp anlarsın .yatmak istiyorsa. herhangi bir yargıya varma. zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para.erdemi gösteren kimse.Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin .Sadık dost akrabadan yeğdir . sonunda esenliğe erecektir . önüne düşünce görürsün Acele etme.Saçın ak mı kara mı.Dostluğu. Eğer .Sağ baş yastık istemez Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. sonucun ne olduğunu biraz sonra.Sefa ile yenen cefa ile kazanılır Kaygısız.

Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar. ama ondan istifade edecek durumunuz yok.1 duymaz. ancak orta bir yol . “Issız eve it buyruk . ?Neye yarar . 2. varlıktan yeğdir Vücudun hasta olmaması. uydurur (yakıştırır İşitme duyusundan yoksun. vardığı sonucu da doğru sanır . aşırılığa düşülmemelidir . Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir.Sakınılan göze çöp batar Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. kendini göstermeden yardım yapıp . bil. yakınında konuşulanları .kimse. işitmeyen kimse. Aslolan kişinin kendini gösterip övdürmesi değil. Her şeyiniz var. Onun da bir onuru vardır. görünüşe göre bir sonuca varır. Bir olayın içyüzünü bilmeyen . bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır.(Sağır işitmez. vücut esenliği her şeyden önemlidir.Birine yaptığın iyiliği gizli tut. yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin.Sağlık. Dinimiz olan İslâm da zekât ve sadakaların verilmesinde bu gizliliğe uymayı emretmiştir. Herkesin gözü önünde yaparsan. anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir.yoksulu sevindirmesidir .izlemeli. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek.Bk.Sahipsiz eve it buyruk “.

incitme. sen aşla vur (dokun Sana sert. kaba. ileride lâzım olabilir. kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. sanatını gereği ..gibi öğrenip işinin sırlarını bilen kişidir .(Sana taşla vurana. acımasız davranana. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden . sen . her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. Sanat da altın bilezik gibidir. gelir zamanı Gereksiz görülen. işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde.Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez Her işin. . Bir sanata sahip kimse.Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt . Çok çalışmak.Dolayısıyla sanat. kendinden öncekilerin tecrübelerinden yararlanan. Çünkü usta denen kişi. onları saklamalıyız . o incitiyorsa. sen yumuşak davran. Günü gelir gerekli olur. kötülük ediyorsa. yararlanır.Sanat altın bileziktir Bir kenarda saklanan altın.çıkarmamalı. pek çok deneme yapmış ve tecrübe kazanmış ustadan öğrenilir ancak. günü gelince bozdurulup kullanılır. sen iyilik et . sanatını uygulama alanına sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar.Sakla samanı. Bu incelikler. altın gibi değerini hiçbir zaman kaybetmez .

İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder. dikkatli olur .1 sebep vardır.farkına bile varmaz .Sayılı gün tez geçer Sayısı belli olan.Kişi. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. Sebeplerin sırrını da gerçek anlamda yalnız O bilir. bir yol gösterici olmadan işler .başarıya ulaşmaz .yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir . Hem işi kolay yürür. . ölçerek ya da tartarak verirseniz.Sarımsağı gelin etmişler. hem de istediği gibi olur .sıkıntıya düşmez. Kişi işine öyle dalar ki. kendi işini kendisi yapmalıdır. Bunun için haklarında .(Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur . bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer.sayılı olduğunu bildiğinden ötürü bundan vaz geçer. .Sebepsiz kuş bile uçmaz Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir . emanet alan kişi onu daha iyi korur. kırk gün kokusu çıkmamış İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. içinde bir kötülük varsa bile.Sayılı koyunu kurt kapmaz Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak. 2. bugünlerin nasıl geçtiğinin . Bir yardımcı.

cesaretle işin üstüne üstüne git. rahat bir hayata .aslî olanlar. üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. para kazanmanın yolu çalışmaktır. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür. Korkma.Sen işten korkma. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır.kavuşur . bunun altından kalkamam diye korkar. bak nasıl iyi bir sonuç . amacına ulaşamaz.vardır. her işin kendine göre zor bir yanı .Sen işlersen mal işler. İnsan ne kadar çok çalışırsa. o kadar da çok kazanır. kalıcı olanlardan daha önemlidir ?Sen ağa. gittikçe de zenginleşir. bu ineği kim sağa Kişi.Serçeden korkan darı ekmez Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse. ilişki kurduğumuz insanların bir aslî olanları. azmini yitirirsen başarılı olamazsın. bir de gelip geçici olanları vardır.düzeni de bozulur. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların. bir sonuç alınamadığı gibi iş . ben ağa.alacaksın . Unutulmamalıdır ki. iş senden korksun Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. karışıklık çıkar. Amacına kavuşmak isteyen de bunları göze almalıdır . kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. tatsızlık başlar .Geçici olanlara değil. bulunduğumuz yerlerin. İşte bizim için bu . insan öyle genişler Mal-mülk edinmenin.

. Eğer bu kaynak işe yaramayacak. pişman olursun .aralıklarıyla ve arada sırada yapalım . önemi büyük bir güven kaynağıdır. seni yarı yolda bırakacak kadar küçük ve önemsizse.zarar verici odak hâline gelir . yakayı ele vermemek. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu bağ kopar.Sermayen bir yumurta ise taşa çal Sermaye. tutkuya dönüşmüş olan sevgi de kısa zaman sonra yerini karşıtı olan nefrete bırakır. başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. ona bel bağlayıp yola . gittiğimizde de yakın ilgi görmek ve lâyıkıyla ağırlanmak istiyorsak. taraflara büyük .Sıçan çıktığı deliği bilir Yasalara aykırı.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna.çıkarsan sonunda zarar görür. bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan. kendimizden soğutmamak. kalksın ayak üstüne Dostumuz da olsa. ziyaretlerimizi uzun zaman . o işten hemen vazgeçmelisin.Sevda geçer yalan olur. kalkıştığı bu eylemin doğuracağı sonuçları önceden enine boyuna hesaplar. Onu bezdirmemek. nereye. sık sık yanına giderek kişiyi rahatsız etmek doğru değildir. sonra sokar yılan olur Tutku hâlini almış aşırı sevgi. yakalanmamak için gerekli önlemleri alır. yolsuz. gizli bir iş yapan kimse.kaçacağını bilir . ne zaman ve nasıl .

o işin içinde olanlar. işinin ehli olan kimse. Eğer bir kez izin verilirse.Son pişmanlık fayda vermez . Bu giderek gelenekleşir ve pek çok kimse o zararlı yolu . işin sadece sonucundan yararlananlar ise bundan .takip eder . o işi başarmaya çalışanlar bilir. sürekli yapılmaya başlar ve alışkanlık hâline gelir. zamanını kullanamayan kimse istediği şeyi . küçük gibi görünse de. kötü ve olumsuz bir şey insan üzerinde iyi .Sıçan geçer yol olur Küçük ve basit de olsa..Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir Bir işteki güçlüğü.habersizdirler .Sinek küçüktür ama mide bulandırır Önemsiz. kimden .elde edemez . olumsuz ya da kötü bir işin yapılmasına izin verilmemelidir.Sona kalan dona kalır Bir işin yapılmasında geç kalan. kendini düşünen. çekilen sıkıntıyı.Sinek pekmezciyi tanır Çıkarını kollayan.yararlanacağını iyi bilir .bir etki bırakmaz .

bu sana yeterli ipuçlarını verir . Çünkü zengin.Sora sora Bağdat bulunur .bilgi almak son derece gereklidir . yanılgıya düşmemek ve yanlışa sapmamak için o iş konusunda birilerine soru sormak. Onu tanımak. devlet değildir Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz. yapılacak işe iyi düşünerek.Sonradan gelen devlet. Ayrıca çok konuşanın çok hata yaptığı . fikirlerine.olmanın tadı ancak gençlikte çıkarılır . varlıklı . karakteri hakkında bilgi edinmek istiyorsan konuşmasına. Çünkü öğrenmenin en .Sorma kişinin aslını. . Önemli olan bir zarara uğramadan önce.İnsan sora sora bilmediği işleri ve çok uzak yerleri bile öğrenip bulabilir .1 önemli yollarından biri de dinlemektir. tedbir alarak girmek ve . Bu sebeple bir işe girişmeden önce.Söyleyenden dinleyen arif gerek Çok söz söylemek yerine çok dinlemek daha iyidir.Soran yanılmamış İnsanoğlu her şeyi bilemez.kötü bir sonla karşılaşmamaya çalışmaktır . sohbetinden bellidir Bir kişinin kim olduğunu. hâl ve hareketlerine bak. onlardan . Pek çok bilgiye sahip olan kimsenin bile bilmediği pek çok şey vardır. soyunu sopunu öğrenmenin bir gereği yoktur.İş işten geçtikten sonra pişman olmanın bir yararı yoktur.inançlarına.

Söz ağızdan çıkar Faziletli. güzel. İyi.verdiği sözden dönmez ve onun gereğini yerine getirir . devşir Söyleyeceği sözün ne anlam taşıdığını. sanatlı ve derin anlamlı konuşurlar. Eğer söz ağza geldiği gibi. hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözler . ağzında der. 2.Sözünü bil. dürüst. derleyip toparlamalı.Söz gümüşse. sert. onu zor duruma sokabilir .umulmadık dertler açabilir . Bu durumda söylenenlerin anlaşılması.da ortadadır. ondan sonra söylemelidir insan. pişir. susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. ne denmek istendiğini çaba göstererek . sükût altındır Konuşmak her ne kadar iyiyse de. dinleyenin bilgi ve anlayış yeteneğine bağlı kalır. Bunun yanında. söz var baş yitirir Sözün insan üzerindeki etkisi tartışılmaz. ona bağlı kalır. Öyle ki. inandırıcı. kaba. bir tartıdan geçirilmeden söylenirse insanın başına . kabullendirici.Kimi konuşmacılar üstü kapalı. ahlâklı ve mert kişi ağzından çıkan sözü bilir. düşünülmeden .anlamalıdır . Dinleyen. kimi kırıcı.Söz var iş bitirir. ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli. . akıllıca ve yerinde söylenmiş sözler çoklukla insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakır. yumuşatıcı bir rol oynayarak rayından çıkmak üzere olan işleri bir düzene sokar.başına iş açabilir.

küçükler de korunmalıdır. Çünkü her zaman uygun bir fırsat yakalaması .koyduğumuz benzerinin bir hükmü ya da değeri kalmaz . bu zorunluk ortadan kalkınca gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir. sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer . anlaşmazlıklara. Bir başka deyişle. fikrini söyler. çekişme ve mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. Hemen herkes niyetini açığa vurur. çünkü çocuk daha güçsüz ve .söylenmedik bir şey kalmaz. geleceğini güvence altına almalıdır.söylenmiş. ölçüsüz sözler de kimi tepkilere yol açar.ölümüne bile sebep olur . karşısına çıkan imkânlardan yararlanmasını bilmeli. . korunmada önceliği çocuğa vermiştir.Su bulanmayınca durulmaz Kimi iş. kavgalara sebep olur.mümkün olmayacaktır . giderek büyür ve kimilerinin .Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur Bir zorunluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin. söz (sofra) büyüğün Öncelikle büyükler sayılmalı.Su küçüğün. olay ya da durumlar pek çok tartışma. konu. Geleneklerimiz ve dinimiz.Su akarken testiyi doldurmalı İnsan eline geçen fırsatları değerlendirmeli. daha önce onun yerine . işimizde kullanacağımız asıl şey elimize geçince. mümkün olduğunca mal-mülk edinmeli. işler çıkmaza girer.

(Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. zarar görür.Sükût ikrardan gelir Susmak kabul etmek demektir..Su uyur. .karşılaşır. koyunu) kurt kapar (yer . düşman uyumaz Kimi akar sular vardır ki sanki akmıyormuş. durgunmuş gibi görünür. bu “evet. asıl akış ve hareket diptedir. çünkü çocuğun bütün . “Adamın yere bakanından .. kendisine yapılan tekliflere ses çıkarmıyorsa.ettim” demek anlamına gelir . Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır.Su testisi su yolunda kırılır Bir kişi amaç edindiği işte veya ülküde. Çünkü ne zaman harekete geçeceği. Unutulmamalıdır ki.dayanıksızdır. ne yapacağı belli olmaz.Bk. hatta ölür de . tuttuğu yolda çeşitli engellerle .düşman fırsat düşkünüdür. insanın yere bakanından kork “. Buna asla kanmamak gerekir. kendisine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmiyor. Saygıda ise önceliği büyüklere vermiştir.Suyun yavaş akanından. fırsatı kollar . kabul . kazaya uğrar. Düşman ise bundan daha tehlikelidir.ihtiyaçlarını karşılayan odur . Bir kişi.

yani İslâm hukukudur. eninde sonunda hoş olmayan bir durum veya . zarar gören kimse. ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar .Sütten ağzı yanan.görünürler. Hz.karşılaştığında uyanık davranır.Şakanın sonu kakadır El veya dil ile yapılan şakadan.Şeriatın kestiği parmak acımaz Şeriat.Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar. sinek avlamaz Yüce amaçlar peşinde koşan ve kendini ona lâyık gören kimseler küçük.önemsiz.kavga çıkar . değersiz şeylerin ardına düşüp de vakit geçirmezler . . tedbirli olur Ş . Peygamber`in sözlerinden çıkarılan dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları. Kur`an`daki ayetlerden. Bu . herkesin yaptığını yapmayanlar. ona benzer bir işle .Şap ile şeker bir değil Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı . yoğurdu üfleyerek yer Bir olaydan gerekli dersi alan.Şahin.büyük zarara uğrarlar . Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar .

felâketler gelir. ayrımcılık yapılmaz. oynadıkları oyundan en çok zarar eden o olur .burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler . ölümle . insana ne olduğunu unutturur. Kurnaz. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler.Şeytanın dostluğu darağacına kadardır Kimi insanlar vardır ki. bir gürültü kopmadan önce bazı .kanunların karşısında herkes eşittir. kurnaz biri ile ortak bir işe girenin başına türlü . bu durumu. alçak ve kötü niyetlidirler. tıpkı şeytan gibidirler. Buradan yola çıkılarak ata sözü şu anlamda gelişmiştir: Kanunların uygun gördüğü cezaya . düzenbaz.Şöhret afettir Herkesçe bilinme. tehlikeli işlere bulaştırırlar.katlanılır.belirtileri görülür . tanınma ve bir üne kavuşma insanın lehineymiş gibi görünüyorsa da aslında daha çok aleyhinedir. zarar gören kişi de saygıyla karşılar . Herkesin dikkati üzerinde olduğu için doğal ve . alçak. kabak başına patlar Kötü.Şimşek çakmadan gök gürlemez Kimi önemli olaylar meydana gelmeden. düzenbaz. kandırıp yoldan çıkarırlar. yavaş yavaş gerçek dostlarını kaybeder. Şöyle ki: Kişi belki şöhreti sayesinde kimi maddî imkânlara kavuşabilir ama kaybettikleri daha fazladır.Şeytanla kabak ekenin. Çok ünlenmek insanı kibirli yapar. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında.

M.B EDDY Sağlıklı. NERUDA Saklanması. aşırı ilgiler onu sürekli rahatsız eder. BACON Sanat.ortaya konup tartışılması gerekir Sağlık bir beden değil. dolaylı olarak kimi istekler ve baskılarla karşılaşır. Allah . toplumsal bir çabadır. gizli kalması gereken şeyleri ortada bırakır. her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına. ALBERT CAMUS Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.sabırlı kuluna yardım eder Sağlam bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılabilmesi için karşılıklı düşüncelerin .zenginlik sağlıklı olmaktır Şair. hastalıksız bir yaşam. hem bir yadsıma işidir. KEMAL ATATÜRK Sanat. şiddeti ortadan kaldırmalıdır. güçlükleri yener. yalnız o yapabilir bunu. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. ATTİLA İLHAN Sanatın düşmanı bilgisizliktir.bunalıma sürükler. topluma döner. M. SCHILLER Sanat. En büyük .olmaz kişilerden zarar göreceğimiz ke¬sindir Sanat hem bir coşma. ALAIN Sanat. huzuru kalmaz. SAMUEL JOHNSON .özgür bir şekilde yaşayamaz. sunî bir hayatın esiri olur Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır. dünyanın bütün zengin¬liğine değer. doğaya eklenmiş insandır. herkese açarsak olur . insanın doğaya eklediği bir şeydir. toplumdan gelir. giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. bütün bunlar onu sıkıntıya ve . TOLSTOY Sanat. Sabır güzel bir huydur. özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. bir kafa meselesidir.

kazançlı çıkar Saygı olmayan yerde aşk da olmaz.Sarı donlu (renkli) atı ne beslemeli ne de alıp satmalıdır Savaşta veya diğer olaylarda karşı tarafa fırsat verme¬den baskın yapan . insanlara özgü uygar ve gönül alıcı bir davranış¬tır.(üzülmez . TOLSTOY Şans. MALLARME Şiir. temiz insana. her zaman kişilere yardım etmez.Sermayesiz borç para ile kurulan iş.Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. bunun . seninle ilgili fena sözler . Büyük sanatçı bununla belli olur. küçük . RALDP WALDO EMERSON Şiir benim içimde bir amaç değil. KEMAL ATATÜRK Sanatta temel olan. TACİTÜS Şerefli. hiç kimse leke süremez. düşüncelerle değil. güzellikte çarpışan tek gerçektir. EMILE ZOLA Sebepsiz yere karşısındaki kötü kişilere bulaşıp. kısa zamanda iflas eder Sevdiği bir işi bulan insan mutludur. (Tasasız kimse hiç bir şeye . THOMAS CARLYLE Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye. M. Birkaç kez işi rast giden kişi. GLFILLON . Yalnız kendimizden bir küçük parça. EDGAR ALLEN POE Şiir.sürekli olacağını sanıp şansa güvenmemelidir . sözcüklerle yazılır. tutkudur.şerefsiz bir ömürden daha iyidir.söylemelerine yol açma Selâm. İnsanlar. Maddi bir değeri yoktur ama bize duygusal olarak çok şeyler kazandırır.şeylerle gönül kazanmayı bilmelidir Şerefli bir ölüm . yeni ve kişisel bir şey söylemektir.ne altın ne de mücevher.

söylemez. Örneğin. buna alışarak arsız olur. eristikleri.ürünü kadar ürün alınır .soruşturmadan alma Sürekli ve olur olmaz yerde acıyarak koruduğumuz kışı. kötü. bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. içinde bulunduk¬ları rahatlık ve .yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız.Söyleneni doğrulamaktan. yazın ekilen on dönümlük yerin . bir çok kişi uğraşsa da pişme za¬manından önce yemeği ortaya . düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. CHILON Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden. MOLİERE Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. ERIK STINUS Şiirin. Emeğinin tam karşılığını . suçlu işler. VOLTAIRE Sıkıntı çekmemiş olanlar.mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız. Başkalarının merhamet duygularına sığın¬maz Suçu toplum hazırlar . bir kimsenin suyuna gitmekten zarar gelmez Soylu kişi. acıma duygumuzu kötüye kullanır. haksızlığa uğrattığı¬mız kışı de hırsız olur Süresi belirli plan bir işi çok kişi de yapsa zamanından önce halledemez. BUCKLE Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup .Şiir. acınacak durumunu kimseye göster¬mez.koyamaz Susan bir bilgin .vermediğimiz. hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. AMBROISE -T- .

gübresini zamanında vermeyen. onu iyi bir çobana teslim etmelidir.Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.Tarlaya saban. NIETZCHE .korunması kolaylaşmış olur . iş yapamaz hâle gelir . HORACE MANN Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. bir yandan da tarlanın . Çünkü iyi bir çoban. çabasız verim düşünülemez. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen.Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan. daha iyisi eve yakın Ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir. bakımının nasıl yapılacağını bilir . gizli kapaklı işler çeviren kişi. hem de çok sulanma imkânı doğar. ne yapacağını bilemez olur.Tarlada izi olmayanın. Çünkü bir yandan tarlaya olan ulaşım. işleyip çapalamayan.otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur . Sabanın girmediği tarla kısa bir süre sonra yozlaşıp çoraklaşır.Tarlanın iyisi suya yakın. . Bunun gibi bir sürüden de verim bekleniyorsa. Eğer tarla suya yakınsa hem kolay. ekilemez olur. bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan . Bu durum da tarlayı değerli kılar. harmanda yüzü olmaz Emeksiz. bir yandan tarlanın bakımı.kalkınca şaşırır. sulayıp yabancı . Bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. sürüye çoban Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse istenen ürünü verir.sürünün nerede besleneceğini.

üzücü. güzel. derme çatma .. ağaca çıkan oğlağı olur “.karşısındaki kişi. hatırı sayılır bir yere gelmiştir.(Tatlı ye. İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa. emek ve sermaye çok önemlidir. gönül alıcı. inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider. yumuşak. dağın haberi olmamış İstediği etkiyi yapmaktan çok uzak kalan kişi küser. darılır.Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez Bir işin yapılmasında güç. hoşa giden bir dil kullan. okşayıcı.Bk. bu söz en azgın . onu yumuşatır ve yola getirir . her şey kendi çevresinde önem taşır. dala bakan . başkalarının küçük katkılarıyla. .. “Ağaca çıkan keçinin.yerinde ve inandırıcı konuş ki karşındaki memnun olsun. .kişinin bile inadını kırar. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış. onun bu durumunu bilip anlamaz . sen de sevil ve sayıl .Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez .Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır Sert ve kırıcı olmayan. tatlı söyle (konuş Kırıcı. etkileyici.Taşa çıkan keçinin.yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez . incitici konuşmalardan sakın. . kendisine bir çevre edinmiş. hoşa giden.Tavşan dağa küsmüş. ne var ki..(Taş düştüğü yerde ağırdır (Taş yerinde ağırdır Herkes.

sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir . eninde sonunda bu davranışının yararını görür. yardım edeceği yerde çözüm .yolları gösterir ve işten kaçmaya çalışır . çalışmayı sevmeyen. O bilir ki.aksine bir hareket hem kendini. daha değişik yerleri . beceremeyeceği işlerin idaresinden uzak durmaya çalışır. çaba göstermekten.Tebdil-i mekânda ferahlık vardır Bulunduğu yeri veya çevreyi kimi zaman değiştirmek. azim ve gayret gösterme. araç-gereçsiz yapılamaz. ona rahatlık. geminin dümeninden uzak durur Kendini bilen.mükâfata mutlaka kavuşur . kendisinden bir konuda yardım istendiğinde. Bütün bunları yerine getiren kişi.Tayfanın akıllısı.Tembele iş buyur. uzun süre çalışıp emek verme son derece önemlidir. bunun . hem de başkalarını zarara uğratır .görüp gezmek insanın sıkıntısını giderir. sorumluluk sahibi.. akıllı kişi altından kalkamayacağı. İşin iyi ve olumlu . sana akıl öğretsin İş görmeyi. bir . ferahlık verir .Tekkeyi bekleyen çorbayı içer Bir işin başarılmasında türlü sıkıntılara katlanıp sabretme. yardımcısız.Tek kanatla kuş uçmaz Kimi işler vardır ki. sıkıntıdan kaçan kimse.

yahut her ikisi eşit tutulur da aralarında bir fark gözetilmezse adaletsiz davranılmış olur. bir konuda bilgi verilemez. kötülük de cezasız kalır.Teşbihte (temsilde) hata olmaz Kimi zaman yapılan benzetmeler çirkin ve kaba da olsalar söze güç katmak için yapılırlar. Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez. suyu getiren de İyilik ödülsüz. her şeyin bir vakti var Hemen her şeyin. Böyle bir .(Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez .Testiyi kıran da bir. karışıklık baş gösterir. Bu durum da düzeni bozar. tartı var. Dolayısıyla bunların söz arasında kullanılmasından kimse .düzen gerektiği gibi kurulamaz .Tereciye tere satılmaz Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez. .Terzi kendi söküğünü dikemez İnsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine gelince çoğu kez . ya da yapmaya zaman ve fırsat bulamazlar .alınmamalıdır .şeye kalkışan ya da çalışan kendisini gülünç duruma sokar .yönetimin iflâsına neden olur ..Terazi var. her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır.savsaklarlar. hayat alt-üst olur. .

yoksa vaz geç.kolay yardım da gelmez. Daha önce kopup ayrılmış olsa da.bırakıp boyun eğen kimsenin malına. “Tavuk kebabı yer misin?” diye sormuşlar. sahasında ne kadar hünerli olduğunu gösterinceye kadar.cevap vermiş Bir kimseye düşkün olduğu. “İster misin? Arzu eder misin?” diye sormak son derece . işe veya bir alışkanlığa eninde . Bil ki.Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran.Tırnağın varsa başını kaşı Kendi bilgi. başkalarından kolay . beceri ve imkânın varsa. kimseden kimseye hayır yoktur. elde etmek için yanıp tutuştuğu bir şeyi. 2. bunlara da güveniyorsan bir işe giriş.Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider İşlemediği hâlde suçlu görülen kimse. gelse de pek bir işe yaramaz . her şeyi artık Yüce Allah`a .yersiz.sonunda. “Adamı güldürmeyin” diye .Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır Meslek veya alışkanlık gereği olan bir sonuçtan kaçınılmaz. kendisinden daha hilekâr birinin . çok sevip özlediği.tuzağına düşer Tilkiye.1 kadar yeterince ceza çeker. Kurnaz ve düzenbaz kimse. hatta abes ve gülünçtür . suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya . şu ya da bu sebepten ötürü döner . işine zarar gelmez . kişi bağlı olduğu çevreye.

bir uğraş vermeyen. işin iç yüzünü anlar. Bir süre sonra aklı başına gelir. acın hâlinden bilmez (Var ne bilsin yok hâlinden Para. . açlığını gidermiş ve bunlara doymuş olanlar.Tuz. dürüst ve merttir Türk insanı. içine düştükleri geçim darlığını anlamazlar. Art düşüncelerden uzak kaldığı gibi. bütün bunlara karşılık üzerinde hakkı bulunan insana karşı nankörlük edip hıyanet içinde olursa başına türlü .Toprağı işleyen.kaybetmez . direnme azminden bir şey .de geçmiş olur .felâketler gelir . içten pazarlıklı da değildir. alın teri dökmeyen .(Tok. mal gibi şeyleri elde etmiş.Türk karır. Dolayısıyla kendisi için hazırlanan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamaz. samimî. ekmeği dişler Emeksiz yemek olmaz.kişi verim elde edemez . kılıcı karımaz Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden. ekmek hakkını bilmeyen kör olur Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse. Çalışmayan. giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmaz.. yoksulların çektikleri sıkıntıyı. Bunun için olsa gerek.Türkün aklı sonradan gelir Yaratılışı gereği saf. çıkarını hemen öyle aklına getirmez. Öte yandan bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemez. doğru yolu bulur ama iş işten .

U

.(Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu olur, .tekrar masrafa girilir. Dolayısıyla pahalıya alınmış gibi olur

.(Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da .hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği gibi fayda sağlanamaz

.Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz olan çürük, kötü ve dayanıksız olur çoklukla; pahalı olan da kaliteli, değerli ve .sağlamdır

.Ulular köprü olsa basıp geçme Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek .tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna lâyıktırlar

.Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına .kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur

.Ummadığın taş baş yarar Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler .yaparlar; umulmadık işler görürler

.Umut, fakirin ekmeğidir Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan .doğan güven duygusuyla yaşamaya çalışır

.Ustanın çekici bin altın Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır. Bu bakımdan pek çok kimsenin uğraşıp da yapamadığı işi kolayca yapıverir o. .Dolayısıyla onun çok küçük gibi görülen emeği bile oldukça kıymetlidir

.Uşağı işe koş, sen de ardına düş .Bk. “Çocuğa iş buyur,...” Utanma pazar, dostluğu bozar Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu durum çok geçmeden anlaşmazlıklara, tartışmalara .sebep olur; dostluğu zedeleyip bozar

.(Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz

Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına .fırsat vermek doğru değildir

Ü

.Üçlenmemiş eken, olmamış biçer Her işin belirli bir yapılma biçimi ve ortamı vardır. Gerekli şartları yerine .getirilmeden yapılan işlerden verimli sonuç alınamaz

.Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir Beceriksiz kimseler iyilik yapayım derken çoklukla hem kendilerini, hem de .1 başkalarını zarara sokarlar. 2. Neyi, ne zaman, nasıl söyleyeceğini bilmeyen .kimseler hem kendilerinin, hem de başkalarının başına dert açarlar

.(Ürüyen köpek ısırmaz (kapmaz Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmez. Kötülük yapacak kişi, bu niyetini gizli tutar; belli etmez ve gürültüye patırtıya .yer vermez

.Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış Çok üşenen, tembel tembel oturan, gevşek davranan, içinde bir çalışma isteği duymayan kimse bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen, onu elde edecek yola baş vurmalıdır. Sözgelimi oğul-kız isteyen önce evlenmek .zorundadır

.Üzüm üzüme baka baka kararır Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve “...alışkanlıklarını kaparlar. Bk. “Körle yatan

V

.Vakit nakittir Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa .geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir

.Vakitsiz öten horozun başını keserler Her işin olduğu gibi, her sözün de uygun bir yeri ve zamanı vardır. Uygun olan bir zamanda söylenmeyen, yerli yersiz ortaya atılan, densizce sarf edilen sözler birilerinin tepkisini çeker; rahatsızlığa neden olur, büyük zarara yol .açar

Vakitsiz öten horozdan, ancak onu keserek kurtulan insanlar; yerinde ve zamanında konuşmayan insanı da cezalandırıp susturmakta hiç tereddüt .etmezler

.Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi Bir kişinin bağışta bulunabilmesi, iyilik yapabilmesi için varlıklı, zengin ve mal mülk sahibi olması gereklidir. Bu varlığa kavuşmuş ailenin evinde ikram ziyadesiyle yapılır, konuklar kusursuzca ağırlanır, ihtiyaç sahiplerine gereken yardım eli uzatılır. Buna karşılık yoksulun evinde dert, sıkıntı ve yokluktan .başka bir şeye rastlanmaz

.Varını veren utanmamış Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır; tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azı da değerlidir. O hâlde küçük ve önemsiz de olsa, .kişi verebileceği kadarını vermelidir

.Var ne bilsin yok hâlinden “...Bk. “Tok, acın hâlinden

Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran .(varsa, cümle âlem kulun; paran yoksa, tımarhane yolun Varlık, zenginlik, mal-mülk herkesi kendine çeker. Bunları kim elinde tutuyorsa, insanlar onun etrafında pervane olur, herkes ona yaklaşır, hizmet eder, saygı gösterir, emrine koşar. Yoksul kişide ise ne para pul, ne de malmülk vardır. Bu sebeple onların yüzüne kimse bakmaz; ömürlerini sıkıntı, darlık ve yokluk içinde geçirirler. Hatta kimi zaman çektikleri bu sıkıntılar .yüzünden bunalıp deli bile olabilirler

.Var varlatır, yok söyletir Para parayı çeker; varlıklı kişiler, paralarını kullanarak daha çok kazanır, varlıklarına varlık katarlar. Bu varlıkları, onlara ayrıca yüksekten atma ve övünme gücü de verir. Yoksul kişinin elinden ise sadece sızlanmak, yakınmak .ve dert yanmak gelir

.Veren eli herkes öper Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan .kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar

.Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir Sizden ödünç veya borç istendiğinde (eşya, para) verdiğiniz şey size zamanında ödenmezse, ya da yıpratılarak geri iade edilirse canınız oldukça sıkılır. Verdiğinize pişman olursunuz. Vermemiş olsaydınız bu sefer karşı taraf size kırılmış olacaktı. Görüldüğü gibi her iki durumda da kırgınlık olacak ve dostluk bozulacaktır. O hâlde vermeyip dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü .bu durumda hiç olmazsa malınız ya da paranız sizde kalacaktır

.Verirsen doyur, vurursan duyur Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı; doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmek de mertlik gereğidir. Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye .yakışmaz

.Verirsen veresiye, batarsın karasuya Parasını daha sonra olmak şartıyla kimseye mal verme. Yoksa zararlı çıkarsın, hatta batabilirsin de. Çünkü veresiye alıp da borçlarını ödemeyenler çok görülmüş, müşterilerin de bu tutumu yüzünden kimi esnaflar ya batmış, ya .da batma tehlikesi atlatmışlardır

.Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud Her şey Yüce Allah`ın takdiri iledir. Kimine zenginlik, kimine darlık, kimine de ilim verir. Eğer Yüce Allah, bir kimseye geniş bir imkân, belirli bir yetenek ve zenginlik nasip etmemişse, kulun yapacağı hiçbir şey yoktur. Ne kadar .çırpınırsa çırpınsın boşunadır, eline nasibinden fazlası geçmez Tanrı dar zamanlarında kullarına yardım eder. Sıkıntıya düştüğümüz zaman .kendimizi kötümserliğe kaptırmamalıyız Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. (İnanışa göre baykuş bü¬tün geceyi uykusuz geçirir, ibadet .(edermiş. Sabaha karşı ö-nüne gelen bir serçeyi yetmiş Tanrı'ya yaklaşmış kişilerin bazı şeyleri önceden sezdi¬ğine inanılır. (Ancak bu söz, böyle keşiflerde bulunduğunu söyleyen kişilerle alay etmek için .(söylenir Taşlı yerdeki bağ, daha verimli ve değerlidir. Uzun saç¬lı kadın da daha .gösterişli ve sevimlidir .Tatlı dil ise her kapıyı açar, en kötü kışılen bile yola ge¬tirir Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS

.Tehlikeli bir durum doğunca, ondan uzaklaşmanın çare¬leri aranmalıdır Tehlikeli, başkalarına zarar verecek işlerden yarar uman kişiler, sonunda kendileri de zarar görebilirler. Kişi, başkasına zarar vererek geçinmeye .çalışırsa, bir gün kendi¬sine de zarar veren çıkar Temiz süt emmiş, dürüst kişilerle en zor işler bile kolay¬lıkla yapılır. Kötü .kişilerle de en kolay işler dahi zorlaşır Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN Toplum içinde her kişinin bir değeri yardır. Ancak zü¬ğürt kişilerin değeri .azdır Toplum içinde tam anlamıyla bağımsız kişi yoktur. Herkesin sorumlu olduğu, bağlı bulunduğu bir yer veya makam vardır. Biz yöneticilere bağlıyız, .yöneticiler de kanun¬lara bağlıdır Toplumda bazı şeyler karşılıklıdır. Ziyafete giden bir gün ziyafet vermek .durumundadır. Düğüne giden de, kendi düğününe çağırmak durumundadır Toplumda nice'değerli kişiler vardır ki şansızlıklar so¬nucu, layık oldukları .yere gelememişlerdir Toplumdaki inanışa göre eve getirilen at ve kendisi ile evlenilen kadın eve .uğur getirir Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ Toplumun kurallarına, geleneklerine uymayan, büyük¬lerin yol gösterici öğütlerine önem vermeyen kişiler, toplum dışına atılırlar. Toplumda .sevilmeyen, başarısız kişifolurlar Toplumun ortak malına zarar veren ya da kendisini bü¬yütüp yetiştirenlere .ihanet eden, el uzatan kişi onmaz, cezasını bulur Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE

Türk Ata Sözleri, Mustafa Nihad Özön, 1952 Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk Atalar Sözü ve Deyimleri, 1963 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri Sözlüğü, 1965 Türk Atalar Sözü: Yeni Türk harfleriyle bu alanda ilk basılan eserdir. Muzaffer .Lütfü Bey’e aittir. 1928’de basılmıştır Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK .Türkler atı soyluluğun, inceliğin, vefanın sembolü saymışlardır Tuttuğu işte, yolda ilerlemek isteyen, ağır ağır, acele et¬meden güvenilir .adımlarla ilerlemelidir. Böyle olursa işi sağ¬lam olur -U-ÜUlusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL Üreterek sattığımız, başkalarının yararlandığı mala biz de gereksinme .duyabiliriz Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE Üstün değer taşıyan kişi ya da nesne, ne türlü uygunsuz koşullar içinde .bulunursa bulunsun değerini, niteliğini yitir¬mez

olan içtenlikle sunulmasıdır -YYa sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle.aralarına almazlar zaten . o şeyden ne kadar çok elde etse . Bu nedenle kişi. Onlar bu yaşama zaten . Oradaki insanlar da huyunu suyunu bilmedikleri bir adamı hemen . PHTAGORE .hem at için kolay dav¬ranışları yeğlemelidir Uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken.alamayacak.alışıktırlar Varlıksız kişinin armağanı da küçük bir şey olur. Çünkü yabancılık çeker. onların arasına giremez.Yabancı koyun kenara yatar Bir yere. o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı. bel¬ki de ölebilir. Yoksa kişi istediği verimi . istediği şeye . Ama üzerinde yük de olsa yokuşu daha kolay çıkar.Üzerinde yük olan at. . gözü doymaz Varlık içinde yaşamaya alışmış olan için sıkıntılı bir du¬rum. çöreğini yavan (yoz.de yine kendisine yetmeyeceğini sa¬nır. gerekli fedakârlık gösterilmelidir. çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse. yokuş aşağı inerken zorlanır. yoksulluk içinde yaşayanlar için kaygı verecek bir şey değildir. insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz. hem kendisi. Kü¬çük ya da büyük. olumsuz ve kusurlu sonuca evet demek zorunda kalacaktır . özlemini duyan kişi. önemli .kavuşunca kudurmuş gibi ona saldırır. uzakta durur.Yağına kıymayan. Ondan başka bir şey görmez Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse. kuru) yer Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa.

Ancak bu beklentileri boşa çıkmış. akrabaları yüzüne bakmamışlardır. hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir Sıkıntıya düşen kişi. kimse inanmamış Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz.Yalancının evi yanmış. Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki. Öte yandan dost ve komşuları onu yalnız bırakmamış.(Yakın (hayırlı) dost (komşu). Ne demişler: “Ya olduğun gibi görün.Yalancı kim? İşittiğini söyleyen Yalan.yansıtsa bile onun bu sözlerine kimse inanmaz . öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına .Yalancının mumu yatsıya kadar yanar . Yaz sıcağından. toplumda bu yanları ile tanınırlar. yalancının sözleri gerçeği .” Kişiye ancak bu yakışır . hayırsız akrabadan daha iyidir . Eğer kişi. kendisi de yalancı konumuna düşer . ya . aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. ilgi ve yardımlarını . yardım ve iyilik umar. kış yağmur ve soğuğundan bellidir. İşte bunun için hayırlı dost.?Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor. öncelikle akrabalarından ilgi bekler.göründüğün gibi ol. O hâlde kişi bu özelliğini saklayıp başkalarını yanıltmamalıdır.aktarırsa birilerini yanıltır. Bunun gibi kişilerin de kendilerine has özellikleri ve nitelikleri vardır ki.esirgememişlerdir.

ilişki kurmak.Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa. iş birliğine geçmek durumundadır . Dolayısıyla diğer insanlarla . açığı ortaya çıkacak diye telâşa . Bu zorunluluk bir dayanışmayı. insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler. bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler . yardımlaşmayı gerekli kılar.Değerli. Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı . yapıdan kalmaz . Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa. tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru bir hareket değildir .Yalnız öküz. kendi yalanlarına destek .Yarası olan gocunur Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse. Mutlaka kendisine bir iş bulunur . elinden iş gelen kimse boşta kalmaz.bir işi. ne olursa olsun düzeltilmelidir .Yalnız taş duvar olmaz İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar.Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar.Yarım elma.olacak tedbirleri alırlar.düşer .Yanlış hesap Bağdat`tan döner . işbölümü yapmak.Yapı taşı. çifte (boyunduruğa) koşulmaz Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır. gönül (hatır) alma .

Bir iş.Yatan aslandan. insan hayatına kıymış gibi suç işlemiş . ehline değil de. Çünkü önemli olan . yağmur. onları.Bk. Bunun gibi dinin ilkelerini iyi bilmeyen hoca da. ustası ya da uzmanı vardır.Sunulan armağan küçük de olsa. “Bugünkü tavuk .olur .bilgilerle donatıp. kusurlu.Yarım hekim candan eder. hatırladığımızı ortaya koymaktır .Yaş kesen.dostlarımızı unutmadığımızı. temiz hava. Hatta işin tamamen bozulduğu. gönül almaya yeter. Tecrübesi olmayan. eksik bir doktorun uyguladığı tedavi insanı ölüme götürebilir. Bu bakımdan bir ağacı boş yere kesen. berrak su.Yarınki kazdan. hayat orada son bulur. insanları yanlış ... baş keser Ormanı meydana getiren ağaçlar bir memleketin can damarıdır. o işten iyi sonuç alınamaz. bugünkü tavuk yeğdir “. Öte yandan. hem de iktisadi hayat açısından ağacı koruma görevi bir zorunluluktur. ağaçla birlikte vardır. gezen tilki yeğdir . kötü bir sonuç verdiği bile olur. Yeşil tabiat. ağaç memleket ekonomisine de sayısız katkılarda bulunur. Hem ekolojik denge. yarım yamalak bir bilgiye sahip olan kişiye teslim edilirse. yarım hoca dinden eder Her işin bir ehli. dine ters düşen yollara itebilir . Ağaçsız kalan yer kısa zamanda çöle döner. cıvıl cıvıl kuşlar. acemi.

uysal. sabırlarının artık taşmış olmasıdır. yemini (yavuz it ününü) kendi artırır .çalışan.. yeler tilki yeğdir “. tembel tembel oturup onun bunun sırtından geçinen kimselerden.iyidir . Para olmayınca da ihtiyaçlarını sağa sola borçlanarak karşılama yoluna gider. kaba ve hırçın olmayan. boş durmayan.. Tembel tembel oturan.Yavuz at.Yatan kurttan. soylu olup da bir şeyler üretmeyen. Bu bakımdan bu gibi kimselerin yumuşak .huylarına aldanıp da gereksiz yere üzerlerine gidilmemelidir . kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. Kendilerinden hiç beklenilmeyen bu tepkinin tek sebebi. kızmazlar. Ancak kimi zaman öyle öfkelenip patlarlar ki yanlarında durulmaz. “Yatan aslandan . Bunlar öyle olur olmaz şeye hemen öfkelenmezler.Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur Mizaç itibariyle ılımlı. zamanını boşa geçiren kimse para kazanamaz. Para da ancak çalışmakla elde edilir. boş oturmayan ve geçimini sağlamak için uğraşan kimseler daha .Yatanın.Bk. yürüyene borcu var İhtiyaçlarını gidermek. yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar.Çok güçlü olup da çalışmayan. zamanını değerlendiren kimselerdir . Doğal olarak borçlandığı kimseler de . çalışmayan. güçsüz olup da çalışan.

eğlenceye dalan. 2. kazanma günleridir. hiç sıkıntı çekmez. beğenmez oldu anayı Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. arsız. Ne var ki. mal-mülk edinmeyen. . ahlâksız. gününü gün ederler.Yazın başı pişenin.Yavuz hırsız. perişan olur . çalışkan. Gençlikte çalışıp kazanan. girişken. öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar. 2. zarar verdikleri . kazanç sağlamayan . kışın çuval boş Yazın çalışma.ihtiyarladığında rahat eder.Gayretli.Yazın gölge hoş.yapan kimseler bunun mükâfatını görürler .babalarını çoğu kez beğenmezler .Yaza çıkardık danayı. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine . Gençliğinde çalışmayıp tembel tembel oturan. üzerine aldığı işi tam . bir de bu suçu. kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar. sıkıntıya düşer ve ona buna avuç açarlar. büyüyen bu çocuklar kendilerini bu yaşa getiren anne. sıkıntı çekmeden hayat sürer . kışın aşı pişer Yazın o sıcağında durmayan. şarlatan. varlık edinen kişi .kimse ihtiyarlığında ya da hastalığında sıkıntıya düşer. ev sahibini bastırır Edepsiz. işledikleri suçu reddettikleri gibi.kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışırlar .1 bakanlar. görevini ihmal etmeyen.1 yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder. har vurup harman savurmayan. güneşe aldırmadan çalışıp kazanan.

onların kıyıp da faydalanamadığı bu para veya .malı sağlıklarında o ya da bu. ciddî kimselere öyle önemsiz etkiler hiçbir şey yapamaz. Sağlam bir temele . ağır yerinde kalır Kişiliksiz. hafif meşrep..Bk. sözünde duran. zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler. onlar bulundukları yerde kolayca barınırlar.Yazın gölge kovan. ağırbaşlı olmayan. züppe-hoppa. gayri ciddî. “Yazın gölge hoş .oturmuş işleri de kimi olaylar kolay kolay etkileyip bozamaz . bir sözü diğerini tutmayan.(Yel. öldükten sonra ise mirasçıları bir güzel yerler . kişilik sahibi.(Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya. kışın karın ovar . tavırlarında ciddî.“. güçlüye etki edemez. kayadan ne koparır (aparır Güçsüz. Ama ağır başlı. işlerinde başarılı oldukları gibi . Sağlam karakterli. kişilikli. Ne var ki. ahlâklı kimselere kimse ilişemez.. yemeye bir türlü kıyamazlar.. onurlu.sevilip sayılırlar da . bir yerde tutunamadıkları gibi onun bunun oyuncağı da olurlar.Yeğniği yel alır.(Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz .

ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz. ezmeye çalışmaz.bir durum çok tehlikeli olabilir ve zarar görebilir insan . zararsız gibi görünen . ne iş yapacağını. yılda bir kat urba eskitir Kişi neyle uğraşacağını. yenik düşmüş. Kolay görünen iş çok zor.Yılana yumuşak diye el sunma Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi. hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya başlamalıdır. muhtaç kimselere de merhametli davranılır .olur olmaz yerde konuşmamalıdır . gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. Aksi takdirde bir işte tutunamayarak. zarar vereceği anlaşılan bir şeyin. düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli. .uğramış. Bunun yanında felâkete . nazik. yumuşak huylu bir kimse çok sert. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı. alçakgönüllü.Yerini bilmeyen. büyümesine izin verilmeden .Yılanın başı küçükken ezilmeli Daha küçükken tehlikeli olacağı. sık sık yer değiştirecek.zarar görecektir .Ağırbaşlı.ortadan kaldırılmalıdır .Yerin kulağı var Ne kadar saklı tutulursa tutulsun. onları hırpalamaz. bundan ötürü de çok .

Yiğidin malı meydandadır Yiğit. onu . Mallarını herkesin . Yiğit bir kimsenin yokluğundan haydanılarak . namuslu. mert kimseler sözlerinin eridirler. Onlar verdikleri sözden geri dönmezler. . yüzsüz.Yıl uğursuzundur Kimi dönemlerde arsız. adaletsiz kimseler el üstünde tutulur. kolay kolay yok olmaz .arkasından konuşulmaz. Düşmanıyla yüz yüze dövüşür. sözlerini inkâr da etmezler. Bu tıpkı bir demir üzerine açılmış çentik gibi .yararlanması için ortaya koyarlar . demirin kertiği Yiğit.Yiğidin sözü. Böyle bir zamanda dürüst. bunlar da düşmanlarının gazabına uğrarlar. kötülenmez ve iftira atılmaz .hak ettikleri cezayı görürler . dedikodusu yapılmaz. onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur.meydandadır..altında kalırlar . Az zamanda.Yiğit arkasından vurulmaz Mert olan alçakça yollara baş vurmaz. ahlâksız. erdemli kimseler zalimlerin baskısı . zarar veren.Yiğit meydanda belli olur .Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur Ona buna saldıran. mert insanlar aynı zamanda cömert olurlar. 2.1 arkasından vurmaya çalışmaz.

bir yiğitten . böyle ederim” demek. Hatta selâmı bile insanlardan esirger .Yiğit yarasına yiğit katlanır Mert olanların derdinden ancak mert olanlar anlar. kişinin yiğit olduğunu göstermez. kimseyi beğenmez .olur.Yol bilen kervana katılmaz Bir işte bilgisi olan. Asıl yiğit iş başında. işini kendisi görmeye çalışır .başkalarının yardımına ihtiyaç duymaz.gelen saldırıya da herkes katlanamaz.kolayca bağışlar .Atıp tutma. çoğunlukla . “ben şöyle yaparım. Öte yandan. En kıymetli varlığını bile .olur . etrafa hava atmaya. “Kimse ayranım . sonradan bir makama ya da varlığa kavuşmuş olan kimse.. selâm almaz Edinip görmemiş. mert olmasının yanında gözü tok ve cömerttir de. buna ancak yiğit olanlar dayanabilir .Yiğit yiğide at bağışlar Yiğit.Bk. onun nasıl yapılacağını bilen. Kendisi gibi gözü pek olana her türlü fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz.Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz “.. işinin ehli kimse. kavgaya ve mücadeleye tutuştuğunda belli . herkese yukarıdan bakmaya başlar.Yoksul âlâ ata binse.

Yol yürümekle. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan. 2. gideceği yere bir türlü ulaşamaz. belâlar gelebilir. borçlu olan da ödemesini aksatır. Dolayısıyla insan. gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp . takip etmesi gereken .Yol sormakla bulunur Bir işe kalkışan ama nasıl yapılacağını bilmeyen kişi.Yoldan (yol ile) giden yorulmaz Bir işin yapılmasında tutulacak yol. günü gününe ödemezse hiçbir zaman .Yolcu yolunda gerek Bir yerden bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse. sıkıntılar. borç ödemekle tükenir Yola çıkan orada burada oyalanırsa. Bu gereklik. işini kolayca . geciktirir. candan bir yol arkadaşı bulabilmek için .Yoldan kal. yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur..yolu bilenlere sorarak öğrenip bulur . Yapacağı iş için en uygun usulü seçen kimse.1 oyalanmamalı. yoldaştan kalma Yolculukta insanın başına türlü işler. yöntem ortaya çıkacak sonuç açısından oldukça önemlidir. vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır .kalmamalı. kimi sebeplerden ötürü . başarılı olur.yapar. başına gelecek türlü hâllerden de korunur . zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır.hareketini erteleyebilir .

o işten olumlu bir sonuç . işini . Elinin altındakilerine önem vermeyen. başıbozukluğun hüküm sürdüğü bir yerde işin başına geçmek . uyuşuk davranan. Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister. ne de iyi işler bekleyemez . bir kurala.1 alamaz.Yularsız ata binilmez Nasıl ki yularsız bir at zapt edilip yönlendirilemezse. onları iyi eğitmeyen onlardan . bir disipline bağlı olmayan iş. Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı.olsun. rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa .doğru değildir .Yuvarlanan taş yosun tutmaz Sürekli olarak iş değiştiren kimse bir başarı kazanamadığı gibi bir varlık da .edinemez .ne olumlu davranışlar.Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister. kişi için bir anlam ifade etmez . gerekli çalışma ve çabayı göstermeyen. kuruluş ya da kişi de idare edilip yönetilemez.borçtan yakasını kurtaramaz.Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder Kişi elinde olan işe gereken önemi vermezse. Dolayısıyla kargaşanın.zamanında yapmayan kişi. yaptığı işten olumlu bir sonuç alamaz . Bunlar gibi yaptığı işin üzerine yeterince eğilmeyen. 2.

geçinmesini bilen.Yüz. samimî. Bu bakımdan tertipli.da güzeldir .Yuvayı yapan dişi kuştur Evin dışındaki işler erkekten. çekip çeviren. hoşgörüsüz...kadın ailesini huzurlu kılar. yüzü güzel olanın içi de güzeldir. içten. en iyi . içindeki işler de genellikle kadından sorulur. “Çok söyleme arsız olur . duygulu.Yüzü güzel olanın huyu da güzeldir Çoğunlukla kabul edilir ki. o ölçüde bir karşılık görürler . Eğer bir insanın yüzü hiç gülmez. en önemlisi tutumlu olan . yumuşak huylu ve temiz olduğuna karar verilir.Yürük at yemini kendi artırır . az verme hırsız olur “.Yürük ata kamçı değmez Üzerine aldığı işi veya görevi aksatmadan. içinin de kötülükle dolu olduğuna hükmedilir.şekilde yapan kişiye kimse bir şey diyemez . o insanın katı yürekli. gerektiği gibi zamanında. O hâlde denebilir ki. Bu bakımdan insanın yüzü. evin içine mutluluk getirir .Bk. iyi yürekli.Yüz verme arsız olur.Bir işte üstün çaba gösterenler. içinin aynası olarak görülür. asık suratlı olmaya devam ederse. yüzü güzel görünen kişinin huyu .. yüzden utanır . Eğer kişi güler yüzlüyse bu takdirde hoşgörülü.

Bir aracı vasıtasıyla değil de.onlara rahmet eder . zarardan kurtulmakla da kâr etmiş olursunuz . . işlemesi ve çok çalışması gerekir .isteyeceğini doğrudan isteyecek ve bir şeyini gizleyemeyecektir Z .toprağını en iyi şekilde sürmesi.daha fazla zarardan kurtulmuş. yapılan işi hemen kesmekle . Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün alabilmesi için . uğraşıp didişmeden. bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. çalışanları sever.Zahmetsiz rahmet olmaz Sıkıntı çekmeden. Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa. Unutmayalım ki. güçlüklere göğsü germeden. yorulup emek vermeden.Zararın neresinden dönülse kârdır Zarar. güzel. . olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği. Çünkü böyle bir durumda herkes niyetini açıkça ortaya koyacak. kimi masraflara da girmeden olumlu.Zengin arabasını dağdan aşırır. özenli bir çalışmayı gerekli kılar. Yüce Allah. züğürt düz ovada yolunu şaşırır . hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. insanlar karşı karşıya gelince daha kolay uzlaşırlar.Zahirenin ambarı sabanın ucundadır Hangi iş olursa olsun.

züğürdün çenesi yorar Yoksul. malından ve parasından. boş. hatta yiyip içmesinden. varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar. şeriat bacadan çıkar Zorbaların. . Oysa böylesi bir konuşma son derece gereksiz ve yersizdir. zulüm ve haksızlık hüküm sürer. kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye .olurlar .Zora dağlar dayanmaz Gücü.boyun eğdirirler. ortadan .Zırva tevil götürmez Saçma sapan.engel karşısında bile şaşırıp kalır . Yoksul ise. parasızlık ve imkânsızlık yüzünden en kolay işleri bile başaramaz. anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya. ayrıca ellerine bir şey geçmediği gibi dedikoduya da bulaşmış ve yanlış bir iş yapmış . yorumlamaya.kaldırılmış demektir .Zorla güzellik olmaz . öyle ki büyük güçleri bile yener. gezip tozmasından söz ederler. Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş. en ufak .savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır . züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden. zalimlerin bulundukları yerde baskı.Zengin.Zenginin malı. istediklerini yaptırırlar . kazancından.Zor kapıdan girerse.

1 istenen yöne çevrilebilir. programsız işlerde yöntem. Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye .çalışmak yanlış bir yola girmek demektir . Bu bakımdan beğenme.sonucu da kestirilemez . hoşlanma duyguları da farklı farklıdır.yoldan boşa çıkarılabilir.hizmetçi arıyor demektir. CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan.edemezsiniz . CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler.Züğürtlük zâdeliği bozar Zengin. LA ROCHEFOUCAULD Yanınızda çalıştırdığınız.soyluluklarını da yitirirler Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz.Zor oyunu bozar Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da .(Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına Rast gele yapılan plânsız. kazanç sağladığınız kişi ya da hayvanı yeterince doyurmaz. Bir oyun veya hile.İnsanların yapıları bir değildir. güç kullanılarak kestirme .en çok yanılanlardır. kural aranmaz. 2. işlemez kılınabilir . varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla . emeğinin karşılığını ödemezseniz onlardan istediğiniz yaran elde . işin .

aklını başına getirir. yeteneksiz kişi üzerinde ne ka¬dar durulursa durulsun. J. ne den¬li uygunsuz ortam . FOERSTER .planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. umut verme Yapılmış küçük işler. F. ROUSSEAU Yaşamanın amacı . işinde çalıştırmayacağın kim¬seye yapacakmışsın. sanat uzundur. hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. bir insan .edinmeli Yaşam kısa.Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt etkili olmaz.öğrenemez Yapamayacağın bir şeye. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS Yaş geçmeden. elde olanaklar varken gezip görmeli. özellikle fi¬danları kesmek.çalıştıracakmışsın gibi ilgi gösterip. Tuttuğu yolda başına gelen bir felâket. niteliğini yi¬tirmez Yaradılıştan niteliksiz.J. görgü ve eş dost . hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil . bilgi.başı kesmek kadar zararlı ve vahşicedir Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. PETER MARSHALL Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne.Yaşamak için her canlı ne yapıp eder geçim yolunu bulur Yaşamak solumak değil . Demek ki bir insana en iyi dersi. HIPPOKRATES . .başına gelen felaket verir Yapacağı. . çalışmaktır.W. öğreneceği işe karşı aşırı istek ve sevgisi bulunmayan kimse o işi . .mükemmel hale getirilemez Yararlan saymakla bitmeyecek ağaçları.içinde bulunursa bulunsun.

Ağır başlı olmayan kişilere ise kimse de¬ğer vermez Yerine getirmedikten sonra verilen sözler. önemli işlerde kullanıl¬maz Yeteneksize iş verirsen.da sıkıntı çekmedikleri için her şeyde kusur ararlar Yoksul kişinin kurduğu hayallerde hep bolluk vardır. konuşmasını bilen kişilere her¬kes saygı gösterir.. KARACAOĞLAN Yoksul kişi. Varlık içinde olanlar . beceriksiz kimse. Çevrelerinde basit bir kimse sayılırlar . eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz. yeteneklerini. aynı işin .Yoksul.niyetlen yardımda bulun¬mamaktır Yetenekli kişiler. Varlıklı olma umuduyla .peşinden koşmak zorunda kalırsın Yiğit olan sırrını kimseye demez.bulunmaz .Yeteneksiz. yetenekleri kaybolup . GERMAIN MARTIN Yerinde davranmasını. yoksulla evlenirse bunlardan doğacak çocuk da yoksul olacaktır .Yavaş akan sular genellikle defin ve tehlikelidir. takdir edilmeyecekleri bir ortamda veya görevde bulunurlarsa.gider.kötü kalbindekini dile getirir. İnsanın ela düşünce ve .hayaller kurup tasanlar yapar Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü bir şey . becerilerini göstereme¬yecekleri. o işin yürüyeceğinden emin olamaz.dugularînı belli etmeyeni tehlikelidir Yenilince ümitsizliğe kapılma. her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. yapılan vaadler işe yaramaz. Bazı kişiler yardımsever görünmek amacıy¬la vaadlerde bulunurlar ama asıl .

yaşlanıp güçten düşünce küçük işlerle oyalan ular .Bir eksiği giderilse. bir başka eksik çıkar Yoksulluk insanı öldürmez ama insanı üzüntü ve sıkıntı¬larla yıpratır. kolayca giderilemez. eleştiri üstüne eleştiri yağdırmamalıdır. haklı haksız söylenip karışır. . Sonunda ya . içinde varsa hırsızlığa itilmiş olacaktır Yönetimin altında bulunan kişilere yerli yersiz. .Çünkü o takdirde.uymalıdırlar.arsız ya da hırsız olur¬lar Yurdu savunmanın en ucuz yolu. Kişiler mesleklerinin insan ilişkilerinde gerektirdi ği. . eğitimdir. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar. Kısacası herkes meslek ahlâkına sahip olmalıdır Zamanında güçlü ve önemli işler yapmış. görgü ve saygı kurallarına . ağız kokusu burnunuza girer. ayrıca ter kokusun¬dan rahatsız olursunuz. Küçük bir şey en büyük gereksinim duygumuzu gidermeye yeter. Bu ka¬dar çok söylenme üzerine o kişi karşılık verecek. gereksiz cezalar verirsen onları kötü davranışlara sevkedersin. .Yoksulluk çeken kişiler bedensel ve ruhsal yönden dert sahibi olurlar Yönetici çalıştırdığı kişiye tembih üstüne tembih. Müşterilerinin iç yüzünü bilen kah¬veci. emir üstüne emir. Maddî sıkıntı içinde de bırakmamalıdır. büyük kazanç¬lar elde etmiş kişiler. Mutsuzluktan mutluluğa geçmek için bazen çok küçük şeyler yeterlidir Yoksulluk içinde bulunan kişilerin durumları az şeyler¬le. BURKE Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber solu¬yorsa nefesi. ilişkinizi bozacaktır. birinin sırrını ötekine söylerse sanatını kötüye kullan mış olur.Yoksulluğa yerinmemeli.

o işin gerektirdiği . . Ata-anadıng kadirin. fakir zenginleşir. Herkesin yaşantısı ve sonu davranışına. Çelimsiz ama zeki bir kimse. bay bolayım deseng. güçlü fakat düşünme gücü az olan kimseyi rahatlıkla yener.göredir Zorlukla geçimini sağlayan kişi. kazanına . yüksek mevkiler de sürekli değildir.güç.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin . karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng.Zekânın gücü her zaman diğer güçlere üstün gelmiştir. karakterine .Adaskanga ayıp yok. eline geçenle ancak kendisini geçindirebildiği için yakınları ve kendisine birikim yapamaz . Zekâsız . akrabanın kadrini düştüğünda. en basit şeyleri bile yapamaz Zenginlik de. ata-ananın .Yalalı bolsang bilersing. kazanınga. atlanuvdan kalma.haram sokma Aga-iniding kedirin.Adaspayman degen erdi. Balalı. dönüp evini bulduktan sonra . Gün gelir.Şaşırana ayıp yok. yaralandığında bilirsin.Ben yolumu şaşırmam diyen adam. zengin fakirleşir.araçları hazırlamış olmalıdır Zevk ve sefa içinde ömür sürmüş olan kimse.aram salma Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. fakirlik de. Kimin kime ne zaman muhtaç olacağı belli olmaz. Karanga tuman adastıradı. yararlanacağı bir iş peşinde olan kimse. kaytıp üyin tapkan song .Bu nedenle iyi durumumuza aldanıp insanlan horlamamalıyız Zevk alacağı.bolsang bilersing Kardeşin. zengin olayım dersen. en sıkın¬tılı günlerinde bile eğlenceden aynlmaz.

Agaş kıyşığın talkı tüzeter.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. kilim kesersen kısa kes. asıl tastan şıgar. Ekpege at köp bolar. tarta-.Akıl akıldan üyrik. yonta yonta kısalır.Agaş etten öter.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes.Agalı-inili tatuv tursa.Aşamaga.Ala azbandı böri aşar.Ahret azabından. fakirin topladığı malı zengin yer . arbası tozbas.as köp bolar . dünya namusu güçlü .İyi niyetlinin atı yorulmaz.İyi boğayı kurt yer.Akıl akıldan üstün .çeke uzar . çeke . yarlıdıng yıygan malın töre aşar. adamın eğrisini halkı düzeltir .Akıl yasta tuvıl.Akıl bulur.Ağaç etten geçer.Akıl yaşta değil başta .Kardeşler tatlı olursa at çok olur. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. til söyler. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur . dil söyler . mücevher taştan çıkar . kiyiz kesseng kıska kes.Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.Akıl baştan çıkar. Edem kıyşığın halkı tüzeter.Akıl tabar. yona – yona kıskarar. arabası yolda kalmaz . Absın-kelin tatuv tursa. söz süekten öter.Akıl bastan şıgar.Ak nietliding atı arımas. basta.

ak kalkar. iyilik kalkar .göreyim . nartük e de suv iş – semirmeseng. ağaç kapılıya düşer . beti kara- . bergende yatıp uykısı kelmegen. arka tekerlek de ordan geçer .Kötülük batar.Ananın gönlü balada.Alış-veriş bilmeyen.Alıs-beris bilmegen.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez.Altın kapılıya hizmet etmek.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Anadıng köngili balada.Altı yaşındaki uzaktan gelse.Almaktıng körki – bermek. barsa da ongmas. altmış yaşındaki onu karşılar .Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim.Ön tekerlek nereden geçerse.Algasagan suv tengizge etpes. evlense de hayır getirmez .baladıng köngili dalada.Almanın sonu-vermek .Aram kapşıktıng tübi tesik.songgısı da sonnan köşer..köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim.Aldı tegerşik kaydan köşse.Aram batar.Aramzadeding koynı tolı. mısır ye de su iç. verdiğinde gözüne uyku girmeyen .Algasagan kız kievge barmas.Altı yasar altıstan kelse. balanın gönlü dışarda .şişmanlama da .Haram kabın dibi delik . alpıs yasar aldına şıgar.

Atın sürçmezi olmaz.. etigi men.At yorulursa sersemler.de ozar Aşık oynayan azar.Haramzadenin koynu dolu.At avnagan erde tük kalar. top oynayan tozutur. er iygisi yarlılıkta biliner. avızlıgı man suv işer. yavapsız sözden kıtar. Er basına kün tuvsa. az konuşan da cevapsızlıktan öldürür .Cimri adamı açlıktan öldürür.Asılsız astan kıtar. koyun besleyip kuyruk yiyen de . top oynagan tozar.At arısa tuvlak.su içer . koy bagıp. aynı acıyı yaşayanların halini anlar . yiğit yorulursa hastalanır .suv işer Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. edem yangılmas bolarma.Atın iyisi arıklıkta.At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.At sürinmes bolarma.Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür. insanın başına gün doğsa eteği ile . semiz maydan öler.Arkasına ötken ayavşıl bolar. besili yağdan ölür Asık oynagan azar. er arısa avırak. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .Arıgan atka-kamışı avır. yüzü kara .Bir acıyı yaşayan kişi .Yorulan ata kamçı ağır .At iygisi arıkta biliner.Arık oydan öler. kuyrık asagan. adamın yanılmazı olmaz .hepsini geçer . berinnen.

Ata barda uvıl yas.Atasız öksiz-yartı öksiz. atın varken çevreni .balaga sınşı.Atang ölse de.Atası maktagandı alma.Atasına yahşılık etpegennen.Babasından gören ok yontar.Baba. anasız öksiz-kerti öksiz.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış.Ata minmek bir mırad. atanı gören ölmesin .Atasının methettiğini alma.gez .Ata binmek bir murad.Ataga usap ul tuvmas. anasız öksüz gerçek öksüz . söyledeği söz de dönmez . avıldası maktagandı salma.Atan ölse de. ağabeyi varken küçüğü genç .Baba varken oğul genç.Ataya benzeyip oğul doğmaz. yahşılık kütpe.Ata. anadan körgen ton pişer.Atang barda el tanı.Ata ulınıng atkan ogı da kaypas. oğulun öğreticisidir . anaga usap kız tuvmas.Ata baladıng sını. atangdı körgen ölmesin. anaya benzeyip kız doğmaz .Babasız öksüz yarım öksüz. attan inmek bir namus . aytkan sözi de kaytpas . anasından gören kürk biçer .Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez.. attan tüspek bir namıs.Atadan körgen ok yonar. aga barda ini yas.Baba oğulun sınayıcısı . komşusunun methettiğini salma .

Atın süygen alasam der.Ayağı kötü baş köşeyi batırır. adanasıng sol. hatının süygen tamaşam der.Avıldasıng kim bolsa.Avırmagan baska yavlık baylama. kongısıga aytsam kosadı.Avıl iyti ala bolsa da. avızı yaman eldi bulgaydı.Attı kamışı öltürer. kardeşin odur .Hastalık attan çıkar . anasın körip kızın al- . kaygım yok boranda.Avıruv attan şıgar.Halktan birine söylesem yayılır. közi tanımaydı.Atı kamçı öldürür. böri körse biriger.Ağrımayan başına bez bağlama .Hastalığın önünü kes . ağzı kötü cemiyeti karıştırır . komşuya söylesem çarpıtır .Komşun kimse..Ayağın nereye bastığını göz görmez .Ayagın körüp asın iş. kurdu gördüklerinde birleşirler . er erde dosıng bolsın.Avıruvdıng aldın al.Ayagı baskanın.Ahırda atım yok.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun .Avla tolu malıng bolganşa.Ayagı yaman tördi bulgaydı.Atım yok aranda.Atını seven kıratım der. erdi namıs öltirer. yiğidi namus öldürür . fırtınadan endişem yok .Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da.Avılga aytsam aşadı. kadınını seven temaşalığım der .

anasını görüp kızını al . Bölingendi böri er.İyi dostun malı bir.Ayda bir at bergennen.Ayağını görüp aşını iç. anasına bak da kızını al . tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar. tınglamasang -sennnen keter. gemiye binenlerin canı bir .Hayvan alası dışında.Rüzgâr olsa üşütür. köp tıngla-yangılmassıng- . anamda bolsa alarman. anasına kara da kızını al. konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir . aklına yatana inan .Ayavlı dostıng malı bir.Ayvan alası tısında. anamda olsa alırım .Aytarman-mennen keter.Sürmesini bilmeyen at öldürür.Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Söylerim benden gider.Ayrılanı ayı yer.Ayday bilmes at öltirer.Ayağına bak da kımızın iç.Ayda bir at vermektense.Ayırılgandı ayuv er.Aytkanga ıynanma. bulut olsa ısıtır..Ayaz bolsa suvıtar. künde bir tostakay may bergen artık. az söyle. akılınga kelse ıynan. söyley bilmes söz keltirer. bulıt bolsa yılıtar.Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz . insan alası içinde . edem alası işinde.Ayagına kara da kımızın iş. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur . bölüneni kurt yer . her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir .Avucumda olsa yalarım. kemege mingenning yanı bir.Söylenene inanma.Ayamda bolsa yalarman.Aylandırgan avıruv almay koymas. dinlemezsen senden gider .

bela-kaza onunla gitmesin .Az aşagan.Az ye çok çiğne. bargan sözin yartı aytar. gelini geldiği andan itibaren terbiyele . balasız üy-mezar.Balalı kargaga kok artpas.Azı bilmeyen çoğu da bilmez .Acele edenin ağzı yanar . birşey bırakmaz .Aşıkkan aska piser. çok söz gümüş .Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.döğülmezsin (kuvvetli olursun).Kızım evleniyor.Çocuklu ev pazar. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .Balam barar erge.Az söz altın.Balalı üy-bazar. çocuksuz ev mezar . kelindi bastan terbiyalav. bagıslagandı da bilmes. balasız üyde elek bar.Azdı bilmegen. az söyle çok dinle.Az söz-altın.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz .Çocuklu evde melek var.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler. köp söz kümis. değerini de bilemez . taza aşar. söylerken de yarım söyler .Bakırak-bakırak bardı aytar.Balık süygen suvga etegin malar- . köpti de bilmes.Baladı yastan. temiz yer (Az yiyen.Bakkandı bilmegen.(…!Az yiyen.Çocuğu küçüklükten.Balalı üyde melek bar. bele-kaza barmasın.yanılmazsın .

Zengin ile barışma. yiğit ile. eteğini kesip de olsa. bayram sonu kurban kalır .Gide gide bayram kalır. bayramnan song kurman kalar. dosına payda etpes.Bileği güçlü biri yıkar.Bereket gelinin. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.Çıkma zenginin karşısına. algan yumart.Başına gelen belâdan.Zenginin kızı ölmeden.Basınga kelgen beleden beleden.Akıllı insan çocukken belli olur. dostuna faydası olmaz .Barma töre kasına. beren-şeren eteyik. iyi inek.Baydıng kızı ölmey. yarlıdıng kızına kün tuvmas.Bilgenge bir soksang da saz.Bara-bara bayram kalar.Veren cömert değil. mal tanadan. eteging kesip bolsa da kutıl. ne varsa.Bası baskadıng. bayısang özi keler kasınga. kurtul Bay mınan barıspa.Basına payda etpegen.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan.Başı başkanın aklı başka. bilimi artık mıngdı yıgar.uğraşma . bilmegenge davılbaz da az- . şobannıng tayagınnan. alan cömert.Bilegi yuvan birdi yıgar.Kendisine faydası olmayanın.ayağından.danalığında belli olur .Baysız pişe-patşa..Verenin evine gidelim. çobanın dayağından Bergen üyine barayık. bilimi fazla olan bini yıkar .altını-üstüne getirelim . fakirin kızına gün doğmaz .Balık seven.Bergen yumart tuvıl. akılı baska. suya eteğini salar . betir minen kürespe.

birev uyalar. köp söylegen kiside bele boladı.olmaz . karımda da . bilmeyene davlumbaz az .Bolayak on yasında da yas tuvıl.Dos bergenning tısına karama. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var. tüzetüvşi agang bolsın.olur .Bulanık suda balık olur. düzeltici.Bir körgen bilis.Böri bolsang kök bol.Bos mıltık eki kisidi korkustar. bolmayak yırma beste de yas. çocuğu gibi kıymetli .“var . şerli öler.Bir şeşekey men yaz bolmas. biri utanır.Olacak on yaşında da çocuk değil. iki sefer gören tanışır.Borçlu ölmez. ol iyt bolmas.. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez).Birev söyler.Bir gören bilir.Bir edemning üyi kalası bolar.Biyimde de bar. çok konuşan kişiden belâ gelir .Dostunun verdiğinin dışına bakma . birleştirici annen olsun . dağıtıcı kardeşin varsa.Bir çiçekle yaz olmaz. er bolsang – aytkanınga berk bol.Borışlı ölmes. ası – balası bolarCimri.Bozguncu.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. eki körgen tanıs.Kurt olursan gök (boz) ol.Bilene bir çalsan saz.Bugünkü işini yarına bırakma. şerli ölür.Biri söyler.Büldirvüşi ining bolsa.Boş tüfek iki kişiyi korkutur. olmayacak yirmi beşinde de çocuk .Bulganşık suvda balık boladı. aşı-yemeği.

duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes. düşmanının evinde oturmadan.Dostuna çukur kazma.Dos üyinde oltırıp ket.Duşpan ayakka. avucunu yum . dost başa bakar . görüşmeni bitir ve .Dosıng berse kım.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.işi var .Dosıngnıng asın duşpanday aşa. dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar. kendin düşersin .Dostun hesabı gönülden . adam olmayak çocuğun insnlarla ne .Dosta verilen borçtur .Dostunun bıçağı ile boynuz kes.Dostun verse sus.. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.Dost dosta gerek.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var. uvısınga yım. edem bolmas baladıng kisi minen.Düşman gülerek öğretir.Düşman ayağa. özüng tüsersing. dos baska karar.Dosınga mungkir kazba. dos urısıp üyreter. hesabı dürüst gerek . asabı durıs kerek. düşmanının bıçağı ile kilim kes .Doska bergen borışka.Dos esabı köngilden.hemen ayrıl .Dostunun aşını düşman gibi ye .Dos doska kerek.Duşpan külip üyreter.

El agasız bolmas. elli yıl yatar. iki kadının dedikodusu çok olur .El bolmasa.El almagan. iyileştirici hasta olur .Eki sıyırdıng ayranı köp.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . can tene konak .İnsan yüreğinde aslan yatağı var . tas yarmasa. taş yarmasa baş yarar .Edem sözi tas yarır. bas yarır. yan-tenge konak. bir kes .Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır . bir kes.Edem-edemge konak..Adam sözü taş yarar.Elde amanşılık bolsa.Adam adama konak.Edem üreginde arslan yatagı bar.El bolgan erde betir de bolar.İki ölç.Halkın hazinesi-eski söz . elşi avırar. suvık yok.Halk içinde hastalık yoksa. kürk yakasız olmaz . şöp bası kıymıldamas.İki sığırın ayranı çok.El kaznası-eski söz. eki hatınnıng vayranı köp.Eki ölşe.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz .Yel olmazsa soğuk yok .El espese.El ağasız olmaz.Eldi sökpe- . ton yagasız bolmas.

Yemişin iyisine kurt düşer .İnsan kendine güvenirse.Er kadirin el biler.Elli yılda toplum yenilenir .Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir . soramay aytpas.Ülkeni kötüleme .Elşiding keşikkeni hayır. ekev bolar.Elding işi-altın besik.Er iygisi burınlı bolar. aytkanınnan kaytpas.Er aytpas.gücü tükendi. dediğinde de sözünden dönmez .Elding avızına elli arşın böz etpes.Erkeğin iyisi burunlu olur . kötülükler çoğaldı .Er kayratlansa..İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Elçinin gecikmesi hayırdır .Alim olmaktan adam olmak zor .Halkın işi-altın beşik .Erkek yaşlandı.Er kartaydı – kuş taydı.Epsizdi elşilikke yiberseng. gücü iki kat artar .Aptalı elçiliğe göndersen.Elim boluvdan edem boluv kıyın .Elli yıldan el yangırar. sormadan söylemez . ekevledi soltanım.Emisting iygisine kurt tüser.Yiğit demez.

atın sürçmeyeni olmaz .Er tarıkpay molıkpas. kus yangılıp torga tüser.Erding atın ya atı şıgarar. kuş yanılır kafese girer . köpir avızda sözin tappagan.Er yanılmay bolmas. köprü başında söz bulamayan .İnsan darda kalmadan rahata ermez .Köprüden uzakta ağzını kapatmayan..Er ötirik söylemes. yerdeki köklerden daha fazladır .Erden vazgeçilir.İnsan yanılır esir düşer. yade hatını şıgarar. ya da kadını çıkarır .Erge devlet kuralsa.Erden ozuv bar.Erkek yalan söylemez.İnsanın ışığı iki gözü.Erinceğin yarını bitmez .Erinşekting ertengisi bitpes.Erekte avızın yappagan. ep ötirik söyler. güçsüz düştüğünde ise dostları .Er tamırınnan er tamırı köp bolar. elden (vatandan) vazgeçilmez .İnsanlar arasındaki akrabalık.kaybolur .Er yangılıp kolga tüser. şartlar yalan söyletir . bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Eri baydıng eli bay. at sürinmey bolmas. ülkesi zengin .İnsanın yanılmazı olmaz.İnsanı zenginin.Er şıragı-eki köz. elden ozuv yok. bas duşpanı dos bolar.Erden devlet taygan song.Erkeğin adını ya atı çıkarır.

yiğit canlı olsun .Etispesti ongmas kuvar.Kadın ihtiyarladığını bilmez. kadınlardan kadın var koca .Et etke.Et kanlı olsun.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder .gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar. kumar közdi.yas eter . çorba benize .etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder.Esitken yangılıs. körgen kerti. yeminli dostların canları bir .Yetimin karnı-yedi kat .Erken kalkanın rızkı çok olur . eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar. hatında hatın bar.Etimge eti kisi bas. eşek arıganın bilmes.Etimning karnı-eti kabat.Erte turgan erding ırısı artık.Et kanlı bolsın.Esaplı dostıng malı bir. baytal etin tas. kara suvdı as eter. gören doğru .Hatın karıganın bilmes. yigit yanlı bolsın. antlı dostıng yanı bir..Hesabını bilen dostların malları bir.Et ete. hatınlarda hatın bar. torgay etin as etken. sorpa betke.İşiten yanlış.

Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.Kadir bilmez kardeşten.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz .Köpeğin yamanı çukur kazar.İki kadın pazar.İytli konak oramga sıymas.İesin sıylagannıng iytine süek taslar.İşip toymagan. yalap toymas.eder . üç kadın panayır . üşevi-yarmalık. pişe yamanı-künde azar.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç . at gibi teper . kadının kötüsü hergün tartışır .Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir . kadınlardan kadın var kör gözü yaş . yalayıp doymaz . attay tevip.Köpekli konuk sokağa sığmaz .Kalgan iske kar yavar.İt gibi ısırır. tursa biydey.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .Kadere bergen attıng tüsine karamas.Kalan (ertelenen) işe kar yağar - .İçip doymayan.İyttey kabıp.İslese kulday.Kadir bilmes kardaştan. oturduğunda bey gibi .İnisi bardıng-tınısı bar.İytting yamanı in kazar.Hatınnıng ekevi bazar.Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder. kedir bilgen yat yahşı. kadir bilir yabancı iyi .Çalıştığında işçi gibi.

Kat bilmegen zat bilmes.Kazannıng karası yugar.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir. iytke de namıs kerek. sözüne bak .Karga ne kadar bağırsa da.kardaş bilmes. aş kürer . beteri bolmas. kaz bolmas.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur . aldında ezir ası. hiç bir şey bilmez .Kazan avızı aşık bolsa.Kan şıkkandı karga biler.Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .Kardaştıng azarı bolsa da. serçenin ötmesiyle yaz olmaz . iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar .Kardeşin azarlaması olsa da. kaz olmaz . özüne tiygister.. torgay şakırıp yaz bolmas.Kazanın kapağı açıksa.Karganın bağırmasıyla kış olmaz. at biler.Kar küregen aslık kürer. yan şıkkandı molla biler.Kar küreyen.Kendisine bakma. Atadan yahşı ul tuvganın. kötülüğü olmaz .Kamışıdı silke almagan. yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Karga şakırıp kıs bolmas.bilir .Karga neşe çakırsa da.Kat – yigitting is bası. kaptal bilmes. o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Karama özine-kara sözine. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın. yamannıng belesi yugar- .

oşagı üyde.Kazanı kırda. geldikten sonra ev sahibi utanır .Gelinceye kadar konuk utanır. kerekkende tappassıng. git demek yok . kendin düşersin .Kerek tastıng avırlıgı yok.Gerekmezi toplamazsan. konuşmayan kaynana olmaz .Kerekpesti yıymasang.Kazanın karası bulaşır.Gece karanlık olsa.Kemege mingenning tilegi bir. yıldızı parlak olur .Kel demek bar.Gerekli taşın ağırlığı olmaz .Eksiği olmayan gelin olmaz.Başkasına çukur kazarsan.Çok danışılarak biçilen kürk bol olur . özing atılarsıng. ket demek yok.Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Kelin kemtiksiz bolmas. kelgennen song konakbay uyalar. yuldızı yarık bolar. ocağı evde .Kengesli ton keng şıgar.Kelgenşe konak uyalar.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz .Kerek üşin terek yık .Gemiye binenlerin dilekleri birdir .. gerektiğinde bulamazsın .Gerektiğinde ağaç kes . kötünün belâsı bulaşır .Kazanı kırda. kayınana kemiriksiz bolmas.Kisige munkir kazsang.Keşe karanga bolsa.Gel demek var.

közi yol karar. yolcu olsan yola düş . çok görür . özinge yahşılık tile.Konak kelse et piser. kendine iyilik iste .Konuk olsan iyi evsahibine rastgel.Konuk az oturur.Gönülde var. özim bilemen degen öledi.Kol kıbırdasa. avız da kıbırdar.Kisige yamanlık tilegenşe.Konak bolsang kolga tüs. yere baktırıp gönderme) . dilini tut .Başkaları çok biliyor diyen güler.Konaktıng kursagı toysa. elde yok . kolda yok. ağız da kıpırdar .(Konuk gelse et pişer.Köp sözding azı yahşı.Kökke köterip kelgendi. köp sınaydı.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar. et pispese bet piser. tiling tıy.Kökürekte bar.Konuk olsan.Konakka sorap bergenşe.Konuk doysa eşiğe bakar .Seni) göklere çıkarıp geleni.Konak bolsang..Konuğun karnı doysa. yalnız ben bilirim diyen ölür . et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır . vurarak ver . yolavşı bolsang yolga tüs.Konuğa sorup vereceğine. az sözding özi yahşı- .Konak toysa esikke karar. sogıp ber.Köp biledi degen küledi.Konak az oltırıp.Kol kıpırdasa. erge karatıp yiberme. gözü yolda olur .

Köp yaşagannan sorama. teren-batıradı.Çok korkutur.Çoktan tavşan kurtulmaz .Köp tükirse köl bolar.Korkkanga kos koriner. betir bir öledi. yardımlaşan düşmahdan kurtulur . az sözün özü güzel .Korkak bin ölür.Herkes tükürse göl olur . yalgızdıng aytkan sözi tutılmas.Korkaktı köp kuvlasang.Köpten koyan kutılmas. birding avazı yok bolar.Gösterişli.Korkağı çok kovalarsan.. yarasar.Korkak mıng öledi.Korkaktan sorama közi aytar.Köp-korkıtadı.Köpten koyan kutılmas. derin batırır .Körklige köne kiygistseng de. çok gezenden sor . cesur olur . tentekten (aptal) sorama sözi aytar.Çok sözün azı güzel. betir bolar.Çoğunluğun sesi bir olsa. batır bir ölür .Köplegen konak atkarar.Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar.Çok yaşayandan sorma. köp yurgennen sora.Köpting avazı bir bolsa.Korkağa sorma gözü söyler. yalnızın söylediği söz tutulmaz .Çokluktan tavşan kurtulmaz. kömeklegen -yavdan kutkarar. aptala sorma sözü söyler . yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . tek kişinin sesi yok olur .Korkana çok görünür .

Korkma martın kışından.Közing avırsa. tuvganlık ayırılmas. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.Dünürlük ayrılsa da. kötü doğan kul olur .. kork aprelding besinnen.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar- .Külme doska. köngil tüsken-közel di. kolung tıy. yaman tuvgan kul bolur.Gözün ağrırsa elini tut.Göz korkak. karnın ağrırsa ağzını tut .kulagınıng tısınnan Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz.Kulluk etkende kulday bol.Güzel güzel değildir.Fakirle samimi olsan. keler baska. ata bindiğinde bey gibi ol .Közel-közel tuvıl dı.Kösevi uzınnıng kolı küymes. köylegine yamavlık sorar. kol batır . kulaksızga söz aytsang.Küle baksang.Çalıştığında işçi gibi ol. kuba kazdıng tösinnen..Köz korkak-kol batır.Gülme dostuna gelir başına . atlanganda biydey bol. gönlün sevdiği güzeldir .Kuldan tuvgan kul bolmas. avızıng tıy.Korkpa marttıng kısınnan.Kuldan doğan kul olmaz.Kudalık ayırılsa da.söz söylesen kulağının dışında kalır . anlamayan adama . kork nisanın beşinden .Maşası uzunu olanın eli yanmaz . işing avırsa. gömleğine yamalık kumaş ister .

Kışın duman olsun.Kız davranışları ile sevdirir .Kutlı konak kelse.Kus uyasında ne körse. bir yıl türening altınga tier.Kız kılıgı man süydirer.Kuş yuvasında ne görse. yaz yağmurlu olur . onundur .Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de.Kırk yıl tarla sürersen. bakılşı bayımas. uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar . kızdan evvel yiğide gerek . suvı da kündes.Künşi köbeymes.Kılış kespesti tilek keser.Kılıç kesmezi dilek keser . kızdan aldın yigitke kerek. marazıng tımav bolsın.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Kılık kızga kerek.Kıskanç adam büyük aileli olmaz. koy egiz tabar.Kıs karlı bolsa. gücçsüzün efendisidir ..Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . uşkanda da sonı eter.Kırk yıl saban aydasang.Kısıng tuman bolsın. kötü adam zenginlemez .Gücü yeten.Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar .Kız kimdi süyse.Kündesting otı da.Kış karlı olsa. bir yıl sabanın altına değer . hastalığın hafif olsun . sonıkı. suyu da tartışır .Terbiye kıza gerek. yaz yavınlı bolar.Kız kimi severse.

Misalsiz söz-tuzsuz aş .Öğütlü törenler sonlanmaz . ülkemde çoban olmak iyi .Kızıng yaman bolsa.Oturan kız yerini bulur . kızıl kiygist. babandan büyüktür .Malı ketken yarlı tuvıl.Molla bermes.Mısalsız söz-tuzsız as.Mart çıkmadan dert çıkmaz .Malı giden zavallı değil.Misapir atangnan üyken.Maslagatlı toy tarkamas.Ocağın dışı (bacası) güzel.. sını ketken yarlı.Ocagınıng bası şoklı.Mısırda padişah olmaktansa.Misafir.Önerli ölmes. şerefi giden zavallı .Kızın çirkin ise. elimde şoban bolganı artık. bergen erden kalmas.Manalı söz maldan güzel .Oltırgan kız ornın tabar. dert şıkpas. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum .Nesip.Mısırda patşa bolgannan.Mart şıkpay.Meneli söz maldan artık.Molla vermez. oltırgan eri koklı. kırmızı giydir . önersiz kün körmes- .Nasip. kayda barasıng? Til bir erge baraman. oturduğu yer bakımsız . veren yerden kalmaz .

Orta yolda arbang sınmasın. şenlik girer.Onggannıng üyine kobız kirer. önersiz körge kirer.Sağ kolun ile versen. namazı yok.Ötirik sözding örkeni yok. onggan avıl cemboylık.Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var . sol kolun ile alırsın . talihsizin iki borçlusu bir gelir .Ongmas yigit. hünersiz yerin altına (mezara) girer .Onggannıng eki dosı bir keler.Önerli örge yurer. ongmagannıng eki borışı bir keler.Talihlinin evine düğün. övüngeç göğe bakıp yürür .Hünerli başarıya koşar.Talihlinin iki dostu bir gelir.Orazası yok namazı yok.Hünerli ölmez. akılsız kızdıng törkini yok ..Ongmaz yiğit. ongmagannıg üyine abız (molla) kirer. sol kolıng man alarsıng.Yalanın temeli yok.Osal kisi ayagına karap yurer. ikinci sefer çıkamaz .Ötirikşi törge bir şıgar. hayatının ortasında karın ölmesin .Yolun ortasında araban kırılmasın.Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür. kutsuz yere çadır kurar . akılsız kızın evi (ailesi) yok .Ötirikşiding üşin sözi de zaya. bolmas erden konıs kurar. orta yasta hatınıng ölmesin. bahtsızın evine ölüm girer .Ong kolıng man berseng. eki şıkpas. mahtanış kökke karap yurer . şanslı halk cemboyluk .Yalancının doğru sözü bile yalan .Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar. hünersiz gün görmez .Orucu yok.Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.

.Kendi işini önemsemez. yoldaşını öldü bil .Söyleyenden dinle.Oylamay söylegen. bilgennen angla.Kendi düşen ağlamaz .Özing arısang.Söylegennen tıngla.Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma. kisi isine kuvana.Kör bıçak kol keser .Sabrın sonu sarı altın .Özi isine divana.adam . bilenden anla . sümüklü çocuk er olur . özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Sağlam başa-satın alınmış hastalık . hastalanmadan ölür .Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama .Kendin yorulduğunda. avırmay öler.Sirkeli tay at olur.Ekin dibi-sarı altın . halkı gülen hoş .Saban tübi-sarı altın.Özi yıgılgan-yılamas. Kendi söyleyip. kendisi gülen boş adam. yoldasıngdı öldi dep bil. simgirikli bala er bolar.Ötpes pışak kol keser.Sabır tübi-sarı altın.Sav baska-satlık maraz.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit.Sirkeli tay at bolar.Düşünmeden söyleyen (konuşan). başkasının işine sevinir .

Süt pen kirgen.Söz sözü çıkarır. üy sıpır. yavga ıynanma. dosıngnıng da dosı bar.Söyleye söyleye söz çıkar. yumruk gözü çıkarır .Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Süymesing kelse.Süygenning asın duşmanday aşa.Suvga süenme..Söyley-söyley söz şıgadı.Süt ile giren kemik ile çıkar .Sözün halkda yaşıyorsa.Sözing sav bolsa. dostunun da dostu var .Sıylasang sıy körersing- . basıng tav bolar.Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden . arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla.Sözding bası bir puşık.(Sözün başı tel olur.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye . ümırık közdi şıgarar.Süymesem de süyemen. dürtüklese göz çıkar .Sırıng aytpa dosınga. sevdiğimin sevdiğini . süygenimning süygeni. düşmana (yağıya) inanma . ızı bir kuşak. türtkilese köz şıgadı.Sırrını söyleme dostuna.Sevmediğin gelirse ev süpür . arkası göl olur .Suya dayanma.Sevmesem de severim. süek pen şıgar.Söz sözdi şıgarar.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin . hatırın dağ gibidir .

Şanışa almagan-iynesinnen körer.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar. Bu davranış biçimi bütün toplumlarda kendilerine has bir tarzda ortaya çıkar ve millet diyebileceğimiz toplumlarda zamanın da etkisiyle bazıları kaybolur. Asırların süzgecinden süzülüp gelen ve günümüzde en güzel şeklini alan bu sözler bazen kitaplar dolusu açıklamaların yerini alıverir. Şeber yigit malga ortak. bazıları da .(Ekmeyen yorulmaz (biçmez . değer görürsün .Şegertkiden korkkan. tarta almagan yibinnen körer.dan alınmıştır TÜRK DÜNYASINDA ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Kategori: Umumi tasnif — okuz @ 3:53 pm Hasan ÜLKER Bilindiği gibi atasözleri. çekmesini bilmeyen ipinden görür . çalışkan yiğit mal sahibi olur … Lahana org.Değer verirsen.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Akıllı yiğit yönetici olur.İnek kabuğu diliyle bulur .. bir konu hakkında birçok cümle ile ifade edilecek duygu ve düşünceleri birkaç kelime ile ortaya koyan özel ifadelerdir.Şaşpagan arımas.Şeşen yigit elge ortak. egin ekpes.Çekirgeden korkan ekin ekmez .

ayrı iklim ve başka milletlerle olan münasebetten doğduğu muhakkaktır2. ta Adriyatik’den Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada aynı kelimelerle. Ama bu ayırıcı faktörlere rağmen gördük ki. Dr.hayat tarzı” nı bulduk. zaman.Bazıları ise hiç değişmeden yüzyıllar boyu yeni nesillere aktarılmak suretiyle yaşar Bu atasözlerinde o topluma ait pek çok ipucu vardır.aynı atasözleri söylenmektedir Sınırlı imkanlarla ulaşabildiğimiz kaynaklardaki Türk atasözlerini diğer Türk boylarındaki şekliyle karşılaştırmaya çalıştık ve yine gördük ki Türklük dünyasının damarlarında tertemiz bir kan dolaşmaktadır. Genel bir ifade ile “bir milletin yaşama biçimi. aynı manâlarla . Biz de aynı dağılımı Türk dünyasında gözledik. Anadolu’daki atasözlerini ABCBütünüyle benzer olanlar Bazı yönleriyle benzer olanlar Bütünüyle farklı olanlar olmak üzere üç grupta değerlendirmektedir1. bölge. Saim Sakaoğlu’nun yönlendirmesi ile diğer Türk boylarındaki ifade biçimlerine göz attığımızda pek . Sayın Prof. Dikkatli bir inceleme ile atasözleri sayesinde o toplum ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız mümkündür. Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk milletini oluşturan boyların atasözleri arasında dikkati çeken farkların bir çoğunun hayat şartları.değişikliklere uğrar.bulabiliriz Karaçay Türkleri atasözlerindeki ifadelerin Türkiye Türklerindeki benzerliğini incelediğimizde her iki Türk boyunda da “bir milletin yaşama biçimi. Aynı olaylar .hayat tarzı” nı .çok atasözünün aynı biçimde kullanıldığını gördük Sakaoğlu. Bu da tabii bir durumdur.

aynı kökten beslenen bir ağacın bütün dallarında aynı meyvenin yetişmesi gibi. ana yurtlarından ayrılıp yer yüzünün değişik bölgelerine dağılırken. Aynı kültürün küçük farklılıklarla karşımıza çıkmasını tabii karşılıyoruz. yetiştikleri coğrafi bölgelere göre kendilerine has . başka ülkelerin topraklarında yaşasa bile onlar.söyleyemez Yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi. renkleri hasılı birçok özellikleri küçük farklılıklar gösterir. Ama hiç kimse o meyvelerin aynı ağaca ait olmadığını . Türk Milleti’nin Kuzey Kafkasya’daki küçük bir topluluğu olan Nogay Türklerindeki hayat tarzı ile en kalabalık nüfusa sahip olan Türkiye’deki hayat tarzı arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. kültür ürünlerini de beraberlerinde taşımışlardır. aynı kökten geldiklerini unutmamışlar. Küçük farklar ise. ancak onları milli benliklerinin içinde eritmesini bilmişlerdir. Daha çiçek açarken bile bütün dallarda tam bir birlik göremeyiz.fark kadardır Atalarımız. Bu meyveleri büyüklükleri. o ağacın tadını. Nasıl ki bitkiler. rengini aynı güneşin ısıttığı dünyamızda başka bir topraktan beslenerek yaşatmaya devam etmişlerdir. Elbette bizim kadar geniş bir coğrafyaya yayılan bir soyun kültürü bu tür değişmelere uğrayacaktır. Büyük bir meyve ağacı düşünün. toplanıp yenecek hale gelir. Ancak. yeni vatanlarında hep benzer duyguları dile getirmişlerdir. kültür ağacımızın meyvelerinin de kökünden uzaklaştıkça bazı değişikliklere uğraması normaldir. bir Karslı ile bir Kütahyalı arasındaki . atalarımız da yadırgamıyacakları kültürlerden tesirler almış. tatları.karşısında aynı duygu ve düşünceler ifade edilmektedir. Çiçekler hızla gelişerek meyveye dönüşür. kokusunu. Bir ağacın bir veya birkaç dalının kabul edebileceği diğer bazı benzer meyvelerin aşılanması gerçeğinde olduğu gibi. Böylece.

Biz rastladığımız eserlerdeki benzer atasözlerimizi bir araya getirdik ve Türk Dünyası haritasını okuyucunun gözü önüne serdik.. ninniler.113 (Dlt….(ADS1.(DKTAD.(TASH.61 Nogay. (I. ağıtlar hep aynı kalıplara dökülebiliyorsa aynı ağacın dalları ..çeneli. Bugün aynı atasözünü söyleyebiliyorsak. kültürler de ilk çıktıkları yerden başlayarak yeni yeni sahalara sahip olmuşlardır.17 (Karaç. (AHYÖ. (KNS.110 (Aç tavuk düşünde darı görür. bizim milli beraberliğimizin en büyük teminatıdır.28)Kırım.olduğumuz içindir Atalarımızın bize bıraktığı kültür ürünlerinden atasözleri dünyasına girip bir bakalım. bokundan belli olur. çocuklarımız aynı tekerlemeyi söyleyebiliyorsa.Kosov.149 (Karaç.. Tavıklın tüsine tarı ener. Aç toyuğ yuhusunda darı görer. (TIIM.201 . Tavuk tüşü – tarı bürtük.körer. Aç tavuk düyşünde darı görer. Boldaçı buzagu öküz ara belgülüg. Bizim kültürümüzde yayıldığı her yere aslında pek az bir kayıpla ulaşmış ve özünü daima korumuştur.(ADS1..528. Aç tavuk düşünde kendini buğday ambarında görür. Aç tilçi ruyasında touk cürür (Türki. Aş tavuk tüşünde tarı . (KNS.(NKÇ.bir yayılma sahasına sahiplerse.Aç itning çüşige söngek kirer (Trkmn.189 .ve beraberliğin dosta düşmana ilan edilmesi en büyük temennimizdir (Türki.21)Özbek.(i..73 (Azeri. Adam bolluk atlamından belgili. Adam olacak çocuk.158 (Bolur – boğundan belgili. türküler. İşte bu kültür akışı... Bu denemenin bir ekip çalışması ile daha da geliştirilerek Türk dünyasındaki birlik ..

Ağaç yaş iken eğili...264 .(TASH.63 .(DKTAD. kazıklıkda bügülmez..112 (Azeri..(DKTAD.(KzTAD. Ağlamayan çocuğa meme vermezler.103 (Karaç.2189 (Kazan. (ITDA. Yaşamayan uşağ pohunnan bellidir.( ITDA.16 (Irak…. Yılamagan balaga imçek birmiyler. Terek talında iyilir (ağaç fidan iken eğilir). (TIIM.115 (Azeri.117. (ITDA. Ağlamayan uşağa süt vermezler... (TIIM...s. Atıng amannga çıkğandan ese canıng tamağıngdan çıksın. Adamın adı çıkacağına canı çıksın.(KNS.Kıbrıs.(KNS. Adı şıkdı tokuzga. (KA.(ASD1.88 (Trkmn Ağaçı yaşlıkdan bük.Kosov.. Adamın adı haraba çıkacağına canı çıksın. 77 (Kırım..315 (Kıbrıs.(ITDA.(Krgız. Ümürsüz çoçogon bokondan bellidir (Türki.. (KTADS.Yugos.. Bolcak oglan bolşundan belli.44 .264 (Insanın adı harab’a çıhınca. Bolor muzoo bogunan. Çıbıklıkda bügülmegen.Yugos. Ağaç yaşıkan eğilir .(ADS1.292 (Kıbrıs. tüşmez endigi sekizge. Ağaç yaş içer eğrilir (Türki.203 (Irak…. (NKÇ.(KTADS. Ağaç fidan (yaşken) iken eğilir.28 (Cılamağan caşha anası emçek salmaz. (AHYÖ. Insanın daha ey canı ise adi çıksın (Türki.(NKÇ. Cılamağan caşha cukka salınmaz.78 .43 (Kırım.149 (Karaç. Adam olacak çocuk bokundan bellidir. (HDD.141 (Trkmn. Yaman addan ölüm yahşıdır. Birinin adı çıkacağına canı çıksın.242 (Karaç.201 (Irak….

başdadı. 39 (Nogay. (KA.16 (Kırgz.(NKÇ. TK. igi cavung bolsun (Aman şuyohung bolgandan ese.(NKÇ. değil baştadır.201 (Irak……Akıl yaşta dögü.(DKTAD. Merdin tövlesi. (AHYÖ. (AF.(Kırım. Cüler dustan akıllı duşman yahşırak. başta.235 (Karaç.138 (Trkmn. Akıl caşda tuvul baştadır.Karaç. başda.199 (Azeri. asıl taştan.çeneli. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Akıl dil. Akıl yasta tuvıl. Akıl yaşda bolmaz.. basta.205 (Irak….. kartda da tüldü . 11 (Kazan. (AVAS. (MNS. bolmaganı igidi.. Aman şohung bolgandan ese. (TIIM.121 (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.(DKTAD.. (i. (KA.. (ITDA. Iylabağan balağa emçek cok.25 (Kumuk. (TIIM.. Cılamagan balaga emşek berilmez.Kosov. Çocuk aglamadan ana ele almas (Türki.315 .40 (Krgız. Yaşda tügül. Agl yaşta emas.265 . (KA. (ADS1. Akıl yaşda.47 (Özbek.149 (Ağıl başda olar. kasım 84 (Trkmn. (AF..(KzTAD.243 .. Emgenmedik oglana emçek cok.Kosov. Uşağ yığlamasa ağzına emcek koymazlar. baştadır (Türki. Ağıl yaşda deyil..37 . Asıl başdan.184 (Uygur Ekil yaşta emes. baştadı.123 (Azeri.(ADS1.başdadı.. baştadır. başda bolar.153 (Bala ıylabay emçek kana. (TIIM.. yaşda olmaz.(ITDA. Akıl caşda.326 (Kırım. namerdin otağından yahşıdı.(ADS1.

anasın körip kızın al.153 .208 (Irak…. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.(ITDA. anasına bagıp kızın kuç(KzTAD. (ITAD. akılsız dostan iygidir. Enesini görüp gızını al.(NKÇ... aşına karap tuzun sal.Dadanmiş kudurmiştan beterdir (Türki. Ürenngen avruv tohdamaz (Kırım.. Akılli duşmandan korkma.37 .350 (Ayagına kara da kımızın iş.16 (Krgız..205 (Irak….134 (Azeri.265 (Kıbrıs. Su ahan arhdan bir de ahar.127 . Anasına bah. dana düşman yagşıdır. anasına kara da kızını al. Akıllı duşman.133 .. gızını al-gırağına bah.294 (Astarına bah üzünü al. Arabanın ön tekerleği nereden geçerse. bezini al..86 (Irak…. akılsıs dosttan kork (Türki..Kosov. kenarına bak bezini al. (ADS..149 (Kumuk.Akılsız dostdın akıllu düşman yahşıdur (Trkmn.266 Türki.. Alınmiş kudurmiştan beterdir .(ITDA.(DKTAD.30 (Trkmn.350 (Kazan..(DKTAD. nenesine (annesine) bah kızını al.. Kenarına bah bezini al..136 (Azeri. (AVAS.(KTADS. (ITDA.(ADS. Alışmış kudurmuştan beterdir.Yugos. Nadan dostdan. (AHYÖ. art tekerleği de oradan (geçer. Ayagın körip asın iş. (TIIM.. (TIIM...265 . 29 (Nogay. (AHYÖ. (KA.Özbek. Tatangan kuturgandan beter. gırasını görüp bızını al. Alışmış -öğrenmiş. Alışmış kudurmuştan beterdir.kudurmuşdan beterdi... Anasına bak kızını al. Anasına karap kızın al. Bakraçına bagıp suvın iç... Akmak dostan akılduu duşman.(ADS1.(NKÇ.Karaç..(Kırım. nenesine bah kızını al.

Ayağını yorganına göre uzat.84 (Türki.s.. arada eşek ölür. (KTADS.25 Kırım.150 (.150 .(Karaç. ayak da oraya gider.Kazak. 14 (Nogay....(ADS1.150 (Azeri. (KzTAD. (TIIM. (AHYÖ.. Atlar tepişir.songgısı da sonnan köşer.. (MNS. Ayağıngnı tüşeginge küre suz.Karaç.Nogay. Cuvurganınga köre ayağıngı uzat . Algı küpçek kaydan tegerese artkısı da şundan tegerer.Iki deve döğüşür.211 .. Iki at depişer..(ADS1. arada eşekler ezilir. (TIIM. Atlar tebişir arada eşek ezilir.(NKÇ...75 (Kırım.62 (Türki. ((KTADS...Karpanga garab ayağını uzat.. Iyne ötken cerden cipte öter Kıbrıs.147.. (KA.. Eki döö kağışsa. Ayağını yorganına göre uzat.(NKÇ. (KzTAD.Dlt…. Ön tekerlek nereye giderse. Aldı tegerşik kaydan köşse.23 (Krgız.(DKTAD. art çarhı da öter.(DKTAD. Arabanıng ald tegerşigi kayerden cürse ard tegerşigi de o yerden (cürer.29 (Kırım...(TA. Eki at tabanlaşsala.179 (Baş nereye giderse.342 . Ikka bugra igeşür otra kökegün yançılur (Karaç. Arbanı al çarhı kirgen cerden..(DKTAD..192 (Trkmn.309 (Kazan. orto cerde kara çımın kırılat.(DKTAD. arka tekerlek de oraya gider.30 . arada kara sinek ezilir) (Trkmn.24 (Özbek. Yorganına göre ayak uzak.Yorkanınga köre ayağındı soz (Kazan.19 (Baş kayaka ketse ayak o yaka keter.. Ayağın corkanınga köre uzat. arasında eşek öler.

267 (Türki. kavgasuz başım (Azeri.. Ayıbsız teng izlegen tengsiz kalır (Kırım. (ITDA.Karaç.As…. Bal tutan barmağ yalar. Bal tutan parmağını yalar..150 . Bal bal demeğten ağız şirin olmaz. dostsuz kalı..(NKÇ.(ADS1.. Bal bal demekmen avuz tatlılanmaz...(DKTAD.(Irak…...158 (Karaç. (TIIM. Az aşım avrusuz başım. (AHYÖ. (KzTAD.66 (Kazan..31 .(ADS1.(ADS1. tinç gulağım. ağrımaz başım.68 (Irak…. ağrısız başım. dinç gulagım.Aç garnım.64 (Kırım. “Bal-bal!” degenlikge avuzung tatlı bolmaz.151 . (ITDA. Aç başım.267 (Türki.(DKTAD. Yorgana cüre ayaklarıni uzat (Türki.(DKTAD.150 (Karaç..(DKTAD.. (ITDA..(NKÇ..30 (Kırım. Azıcık aşım... Bal tutgan barmagın calar (Kazan...160 (Azeri. Bal tutkan barmak yalar. Azıcık aşım. kaygısız başım..182 (Trkmn. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. (ITDA.Karaç. Bal diyenin bilen agız süycemez. Yorğanıva göre ayağıv uzak..(KzTAD..28 (Trkmn. Azacuk işum.269 (Türki..Yugos.. Azacığ aşım. Aç karnım. (AHYÖ.. dostsuz kalır.201 (Irak….69 (Kul kusursuz bolmaz.202 (Irak…. (TIIM.(ADS1.153 . tınç kulağım. Kusursuz dos kıdırsang dossuz kalırsıng.316 . Ayıpsız dost arayan. (TIIM..114 (Özbek. Ayıpsız dost isteyen. Bal bal diyü blen avız tatlılanmas.

.. Tıg yarası biter.. bir biç.Karaç.(TA.(KzTAD..26 (Kılıç cara bitelir.154 (Karaç.. söz yarası bitmez. (HDD. Eki ölşe. dil yarası bitmez..(DKTAD.(DKTAD.65 (Trkmn... Biçak yarasi ceçer. Kol carası keşer. (ITDA.(NKÇ. avuz cara bitelmez.Kosov.332 (Kazan.27 (Özbek. (TIIM. Adamı kilinç öldürmez.(ADS1. dil yarası geçmez. söz cara bitmez .(AHYÖ.356 (Kazan. (AHYÖ. Bal tutan barmagını yalar.490 (Azeri.56 (Kırım. Bing bilseng de gene bir bilgenge danış.. (KTADS.. (TIIM...80 (Irak….(NKÇ.203 (Türki.33 .81 (Nogay. dil yarası geçmez. Yüz ölç. Un mertebe ülçe.69 (Kırım.(Kırım. Til yarası tüzelmes.. til carası keşmez. kılış yarası tüzeler. Bile tursang da sora tur. Kul yarası tüzelir. bir mertebe kis... bir kes.288 (Kıbrıs.210 (Gılıç yarası biter.s.151 (Söz yarası gılınç yarasından beterdir.(KzTAD. süz yarasi ceçmes (Türki.38 (Nogay. dil yarası sağalmaz. tahne söz öldürü.. til yarası tüzelmes. dil yarası sağalmaz.167 (Azeri. (ITDA. Kama cara biter.Ok caradan söz cara amandı (Avuz cara bitelmez. kılıç cara bitelir. Bin bilsen de bir bilene danış.(NKÇ.. Bıçak yarası geçer.106 .167. (TIIM. Gılınc yarası sağalar.264 (Hançer yarası sağalı.(DKTAD. Bal tutkan parmağın calar. Bıçak yarası geçer.Bal tutgan barmağını yalaydı.(KNS..(NKÇ..61 .(ADS1.186 (Trkmn.

270 (Kıbrıs. Bu günün işini sabaha goyma. (KzTAD. tirlik bolmas.Karaç. 16 (Nogay. Bugünün işini yarına koyma. Birlik bolmay.304 (Kazan.36 (Özbek..350 (Kazan. Kayerde birlik. Bügünngü işni tamblağa koyma (Nogay.. Bugüngi işni irtege kaldırgan kişining işi hiç bitmes. Birlik hardadı.(DKTAD.150 (El bir olsa dağı yerinden terpeder.Karaç. Bin düşün bir seleş.. (AF.…Türki.271 . belki yarın sana yar olmaz....(KA. Tirlikting küşi – birlikte. (KTADS. (AHYÖ. Bögünün işini yarına bıragma .242 .. Tiriliktin küçü birlikte.61 (Krgız. Birlikden kuvvet doğar. Bu günün işini yarına bırakma.. (AVAS.Bugüngi işni ertaga goyma..150 .. Birlik tirliktir. Birlikten dirlik olur.64 (Türki.86 . Tag tagka kavuşmas.. (KTADS...34 (Kırım.(ADS1.(KzTAD..165 (Kıbrıs. Dokuz ölç.. (AHYÖ. dirlik ordadı. bir kes..Kıbrıs.(ADS1. (TIIM.. Bügüngi isingdi tanglaga kaldırma.. (AHYÖ. Dağ dağa kavuşmaz. adam adama govuşar.(ITDA.(TASH.(ITDA..188 (Trkmn. Bu cünün işini yarına bırakma (Türki.153)bkz:nerde birlik (Azeri. o yerde tirlik.Birlik dirliktir. Birlikte tirlik (Kumuk. insan insana kavuşur. Dağ dağa govuşmaz..(NKÇ.Dlt….180 (Azeri..(Irak….(NKÇ.Yugos.150 .. kişi kişike kavuşur (Azeri. Bu günki işi ertire goyma.196 .(TAÖ (Irak….

47 .Yugos. eki el koşular.196 . (ITDA. (ITDA. ağa ağa söl bolur. (TIIM.61 .(ADS1.(NKÇ. Dağ dağa gavuşmaz. (ITDA. Dama dama göl olar (Karaç. Tav tavğa tübemez.Kıbrıs. Damlaya damlaya cül olur . insan insanla gavvuşr (Türki. hiç dammasa çöl bolar. Köp tükirse köl bolar. bir daha bin olur. edem edemge ilasar (Krgız..Nogay.. Tama-tama köl bolur.Dlt…. adam adamğa tüber. adam adama govşar. Su damlaya damlaya göl olu. Tamışdan tama berse derya bola (Trkmn Dama dama köl bolar.. (TIIM.Azeri. (KNS.195 (Trkmn.86 (Bir.72 . (KTADS.276 . Eki too toşulbayt.303 (Kazan.82 (Kumuk.(Köl da tama tama boladı. adam adamğa yoluğar.138 (Tama-tama köl bolur. Il tükürse kül bulur.151 (Özbek. cıyıla-cıyıla el bolur.208 (Irak…....264 (Kıbrıs. (TIIM. damla damla göl olu. (AVAS. tama tama köl bolur .204 (Köp damcadan köl bolar.(KzTAD. (KA.(NKÇ.204 (Irak…. adam adama kavuşu.Kazak.(Karaç...Yugos. Dağ dağa kavuşmaz. 140 (Nogay. Dag daga govuşmaz.(NKÇ.. Damlaya damlaya göl olur. Tav tavga ılaspasa da.. Damla damla göl olur.. Birin birin ming bolur..308 (Adım adım yol olu. düşman gözü kör olur. (KTADS. (TIIM. 24 . insan insana gavuşur .Tağ tağga gavuşmaydı.(KNS.Tav-cavğa yolukmas. adam adama gavuşadı. Dağ dağle kavuşmaz.

241 ..199 (Azeri.(DKTAD. 230 (Türki. düşman ayağa.Damlaya damlaya col olur.210 (Azeri. cavung ayağınga karar (Nogay. Köp tükürse köp bolur. kidikni kuyruğundan kabar. düşman ayağa bakar.41 (Kırım.(HDD. (UAD.45 (Özbek. (OGZ.278 (Kıbrıs. dos baska karar. (AVAS...Dlt….. Teşikli taş erde yatmas. (TIIM. düşman ayağa (Türki.. Dus başka..70 (Kıbrıs. 177 (Kumuk. (KA.(TA.Yugos. Duşpan ayakka.Karaç. düşman ayagga garaydı. Dosung başınga karar. duşman ayakka bağar. Dost başga. damlacikdan sel olur (Uygur.189 (Irak….. Delikli taş yerde kalmaz.(ADS1. düşmen ayağa. Delüklü taş yerde galmaz.88 (Türki. Üttüü monçok cerde çatpayt. (KTADS. (KTADS.(TASH. duşman ayakka karar.91 (Eceli gelen kiçe.(TASH... Dost başa bahar. kedinin yoluna çıkar.. 32 (Krgız. yagşılık – yolda. (ITDA. Dost başa bahar. Dost başa. Öldeçi sıçgan muş taşakın kaşır (Karaç. Eceli gelen köpek cami duvarına siyer. 106 (Karaç.216 (Eceli gelen fare. Teşik taş cerde kalmaz. Eceli kelgen it camining duvarına siyer.(DKTAD. Çıçhannı acalı cetse. 109 (Kırım. çobanın ekmeğini yer.167 (Trkmn Altın yerde yatmaz . Dos başka.102 . Dost başa bahar. (KNS.. (KNS. Dost başa düşman ayağa bakar.323 (Kazan. Delikli boncuk yerde kalmaz.(ADS1.(NKÇ.46 .83 .(ADS1.(KzTAD.

46 (Eceli kelgen eşki. Birevge deb kör kazba. Kul kulnı yuwa.54 . iki el yüzi yuvar..140 .(KTADS.68 (Birevge költürgen tayağıng kesingi başına tier.77 (Kıbrıs.. Kişige baz kazma.(KTADS. uzing tüşersing(KzTAD. Özgege tuzak salgan – ozü tüşer tuzakğa. El üçün guyu gazan.(KTADS. (ITDA.323 (Kazan.(NKÇ. 18 (Nogay..(DKTAD. Kol kolnu cuvar. 144 (Kumuk. (TIIM.97 (Türki.284 (Kıbrıs. eki kol betti yuvar (Kazan. 47 (Karaç.27 (Kumuk. cami duvarına siyer. bet betge bağar.(ASD1. Kisige şunkır kazsang. özing atılarsıng..Kazak.(TA. kesi tüşedi. El eli yıkar. El için kuyu kazan.(NKÇ. iki el de döner yüzü yıkar..(NKÇ. El eli yuvar. özün tüşersin . hinine bakıp üyrer.(KNS. iki kul bitni yuwa(KzTAD.(NKÇ. şobanıng tayagına süykenir. kol betni cuvar.56 (Trkmn..201 (Irak.352 (Dosınga şungkır kazba. özü düşer.(ADS1.(Eceli kelgen ışkan catkan mışıgıng kuyrugun tırnar. 44 (Kol kolnu cuvar. 44 . koyçunung tayagıga soyönör (Türki.Nogay.221 (Azeri. el de yüzü yıkar. El eli yuvar. özüng tüsersing.(DKTAD. Eceline susayan köpek. Birevge uru kazğan. (AVAS.46 (Trkmn Acalı yeten tilki.. El eli yıkar.97 (Koç kaşınınca çobanın topuzuna sulanır. (AF. evvela kendi düşer.220 (Azeri..243 (Karaç. Kol koldı yuvar.Kırg(Af) Eçkining ölgüsü kelse. eki de betni cuvar. Kol kolnu cuvar. Geçinin ameli azarsa gider çobanın ekmeğini yer. (OGZ. (AVAS. (AVAS. iki el biğigin yüzi yuvar.

Erte turgan col alır. (49 (Nogay..Karaç.(ASD1.(KTADS.49 (Türki.110 (Türki. (ITDA.(NKÇ.. Geçmiş yağmura kebe tutma.(KTADS. sürüb otlatır.(ITDA.. (ITDA. Geçmişe mazi pişmişe kuzu derler.341 (Kırım.. Görmemişin oğlu olmuş.. küçükten evlenen aldanmamış.269 (Kuyunu kazan içine düşer.(NKÇ. erinmey yurgenning yurisi artar.(ASD1.42 .. Erken kalkan (çıkan) yol alır. Tünle yorıp kündüz sevnür.. kiçigde evlenip ulgadha sevnür (Karaç. kündüz çırak candırır.134 . El kuyusu kazan. ((ASD1.(DKTAD. Geçmişe mazı diyeller... er evlenen döl alır. çekmiş çükünü koparmış.(NKÇ.101 (Türki.(NKÇ. Ertde turğannı erkek atı tay tabar...284 (Kıbrıs.245 (Karaç.306 (Erte turgannıng ırısı artar. Kün körmegen kün körse.297 (Kıbrıs. erte üylengen döl alır. (AVAS. Erte turgan erding ırısı artık.(DKTAD. Koy körmegen koy körse. Cavgan canngurnu camçı bla kuvma Kumuk.(TRAD.30 At körmegen atha minse.(KzTAD.Dlt…. (kuvub.. urub tüyüb atlatır. Başkası için kuyu kazan özü düşer.KNS.(Irak….(NKÇ.227 Sabahtan karnını doyuran.49 (Erte turgannıng kısmet açık. Uzgan bulutnı tutup bulmiy.353 (Kazan. içine kendi düşer..1724 . Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.84 (Nogay.71 (Irak….(NKÇ. Getgen yangurnu artından yamuçu alıp çapmak hakılsızlık.84 (Ertde turğan bla ertde üylenngen sokuranmaz.

(Nogay. kuvalap cürüp otlatır. (ITDA.116 (Türki.(NKÇ. Aram kapşıktıng tübi tesik. Kün kürmegen kün kürse.. (AVAS. (KNS..(DKTAD..Azeri..(KzTAD.45 (Kırım.285 Kıbrıs. gelir başına. geler başına. gördü gümüş. geler başına.254 . 152 . Haramdan kelgen haramga keter. (ASD1.. Haydan gelen huya gider. Ton kiymegen ton kiyse.324 (Trkmn. Gülme komşına. 188 (Nogay. Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar. (AHYÖ.(Karaç. Gülme gonşuna. 42 (Nogay.245 (Azeri..329 (Kazan. Gülme konşuva. Külme kartha.. ((KTADS..286 ..318 (Kazan.. Haydan gelen huya gider. keler baska. çeke çeke taşaklarını sökmüş.(ADS1. (kaga kaga tozdurur.288 (Kıbrıs. Gülme komşuna.23 Koy körmegen koy alsa.. oldu kudurmuş. Haydan gelen huya gider.. 206 (Irak….(KTADS. kündüz çıra yandıra.125 ..(DKTAD.. vaynen geder (Kumuk.56 Kırım.67 (Irak…. sudan gelen sele gider.. (ITDA.53 (Irak…. kelir başha.. Haynen gele.. colur başına (Türki.Yugos. geli başıva. Haydan gelgen hüyden geter. Haramdan kilgen haramga kite. At minmegen at minse.(KzTAD.. selden gelen suya gider.(NKÇ. Görmemiş. Görgüsüzün bir oğlu olmuş. Kız körmegen kız tapsa (başına kına salıp oplatır.... Gülme gonşına. (ITDA.(DKTAD. (TİİM.(NKÇ. Külme doska. şaba şaba ötdürür.

34 (Işlegen balta tot bolmaz.80 (Kırım.(ADS1.154 .(KTADS.49 (Krgız.87 ..153 (Özbek.86 (Yuvarlanan taş yosun tutmaz. It üröt. kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Aşhılıkga aşhılık har kimni da işidi.57 (Irak…. 23( (Kazan.. (TIIM..Yugos. kerivan geçer. (ITDA.. amanlıkga aşhılık aşhılanı işidi Nogay... Yürgen taş şumarır. ((AHYÖ.. (AVAS. yatkan taş müklenir(KzTAD. Iyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. (TIIM. kerben cüröt.274 (Işleyen demir ışıldar.Yahşılıkka yahşılık her kişining işidir.(Türki.Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.307)Kazan.(TASH. yamanlığa yahşılığ er kişinin işidi. It üyrer. Işleyen demir pas tutmaz.Azeri..Karaç.. karvan yürar. It ürür.292 Türki. kervan yürür.(NKÇ.. Işde temir tot bolmaz.(NKÇ. ((ADS1. Yahşılığa yahşılığ her kişinin işidi.(ADS1... Işliyen demir paslanmaz...(KA.191 (Trkmn. kerven geçer. It ürür. İt haplar.133 .(DKTAD.(ITDA.. It hürer kervan geçer... yamanlıkka yahşılık .277 Azeri. Işlemeyen demiri pas basar (Karaç..292 (Kıbrıs. Işleyen demir pas tutmaz.34 (Kazan.(NKÇ.276 (Kumuk. It ürür.. Işlegen temir ışıldar. büri yürür(KzTAD. Işleyen igne pas tutmaz Türki..207 (Irak….(TASH. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di...

(TIIM. Yahşılık et de derya at.76 (Özbek.284 Karaç..(DKTAD. Yahşılık kıl da deryaga sal.(ITDA.(KA.282 (Türki.(ADS1. kirpi va balasına “cumuşakçığım” .277 (Azeri..(TIIM. balıg bilmezse halığ biler..deydi (Karğa balasına: “çımmağım”. Iyilik et denize at.52 (Kırım. (KA.210 (Irak….Karaç.60 Kazan. balığ bilmezse Halik bili.Yahşılıkga yahşılık har kişining işidir. Karga yavrusuna bakmış. ((ITAD. (yamanlıkga yahşılık er kişining işidir..(ADS1.282 (Türki.(ADS1. Yagşılıga yagşılıg her kişinin işidir. ((TA. haraplığa eyiliğ mert adamın kârı. balığ bilmasa halıg bilar..134 .. Eyiliğ et at deryaya.ir kişining işidir(KzTAD. balık biler.76)Özbek. Yahşılık gıl daryağa taşla.25 (Krgız. ((KzTAD. Karga da balasına “appağım” dir.(NKÇ.(AHYÖ.(NKÇ.197 Trkmn.. balık bilmese halık biler..154 (Ar kimdiki özünö ay körünöt. Ayu balasın appagım. -dey edi.154 . “benim ak pak evladım” demiş. kirpi de “yumuşacığım” dir. Çavka balasına “çımmakçığım”.284 (Kuzguna yavrusu anka görünür. Eyiliğe eyiliğ her adamın kârı. yamanlıga yagşılık er kişinin işidir. balık bilmese Halik bilir(KzTAD.. balık bilmezse halik bilir..59 (Kirpi balasına: “cumuşağım”. Karga süyöt balasın “appağım” dep. kirpi balasın cımşagım dep süyer.(TIIM.92 Irak…... -dey edi.197 (Trkmn... Yahşılığ ele balığı at deryaya. Igilik tas bolmaz (Kazan.

Kendi düşen ağlamaz. Özü cıgılgan cılamaz.126 (Dlt…. kirpi de öz çagasına (yumşaçağım diyer.Karaç.7 (Azeri.(DKTAD. (KA..79 (Ülgen sıyır sütli.(NKÇ.Karaç.72 (Kırım. Yugalgan pıçaknıng sabı altın.353 (Kazan...292 .152 .1355 .77 (Krgız. Iyten pıçagıng sapı altın.Karaç.73 (Kumuk.288.74 (Kırım. özge gözünde gılı seçir. teve boynun eğri tir.85 (Türki...(TA. Özi yıgılgan – yılamas(NKÇ...s.(NKÇ.. (AVAS..(KTADS. Ölgen sıyır sütlü bolur.(KzTAD. ((ADSII. karşısındakininkini görür.(I.78 (Trkmn.(ADS1. 38 (Kazan.206 (Kıbrıs. Garda da öz balasına ap-ağım diyer... Öz gözünde tiri görmür.(ADS1.(TAÖ Türki.(AHYÖ. elin gözündeki çöpü görür. Tas bolğan koynu kuyruğu ullu bolur (Tas bolğan bıçaknı sabı altın.127. Ölgen sıyırnı sütü maylı bolur.147 (Trkmn.776. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.29 .(TIIM.(Nogay. Kesi cığılgan caş cılamaz . Üzi yıgılgan yılamas(KzTAD.(KzTAD. Cogolgon bıçaktın sabı altın. Kendi gözündeki merteği görmez.. Özi yıkılan çaga aglamaz.5778 (Deve kendi kamburunu görmez.. Yılan kendü eğrisin bilmes. Karga yavrusu kendine zümrütü anka kuşu görünür.. çöpü bolgannga sokur deyt (Közünde teregi bolğan çöbü bolğanga “sokur” dey edi. Közünde teregi bolgan.(DKTAD.. ülgen katın kutlı.160 (Türki...Trkmn.(TASH..

.. anla)..155 (Türki. kelinim sen tıngda (Kıbrıs. kızım sen tıngla.151 (Karaç. gelinim sen anla. Arbasına mingenni yırın yırlar..Kızım senga aytaman.Kkalp.(ADS1.. (KA. gelinim. öz ayıbın körgende kör boladır (közu...(AVAS. (KTADS. Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit. gelnim sen düş. TKA.173 .(ASÖZ.Tatar.. kelinım sen tıngla. cılandı iyri-iyriy deyt. Gızım sanga aydayın. Kızım sınga eytem.Kızım sağa aytaman.206 .277 Kıbrıs. yılana egri diyermiş.(NKÇ. kilinim sin tıngla..Yüce.138 (Trkmn. Gızım sene deyirem. 307. kilenem hin tıngla ... Düye öz boynunıng egrisin bilmen. Kızıma süleyim. (ADSII.786 (Azeri.(N. Kızım sagan aytaman. Kimni arbasına minseng.53 (Kırım.53 (Kumuk.. Gelinim sagan aytam. El ayıbın körgende dört boladır közu... gelinim sen eşit. Kızım sana söylerim.. Kızım hinge eytem.81 (Kumuk.(NKÇ.Bkırd. Kızım.. (AVAS. Kendi gözündeki merteği görmez de el gözündeki çöpü görür.47 (Krgız. (DKTAD.(DKTAD.. kilinim sin tıngla .238 (Karaç. Kızım sınga eytem.. gavurun kılıncını çalır. anı cırın cırla. celınım anlasın (Türki.31 (Kazan. (TIIM.. Deve öz kamburun görmez.38 (Trkmn.Özbek. ((KTADS.Kırım.. sen tıngla. kelinim. sen eşit.(TAÖ (Irak….(ITDA.Yugos.369 (Gavurun ekmeğini yiyen...(KzTAD. (AHYÖ. sanga aytama. Baka mayrığın bilbeyt. 15 .155 . kelinim sen eşit (Kazak. Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyler. Kızım saga aytaman.

55 (Kırım..143 (Türki.(DKTAD. Allah verdi iki göz.301 (Azeri. Geçee can gaygı. kasap pim vayında. Mısafır mısafırı sevmez. biri eğri biri düz. (TAÖ (Irak….1490 (Körün istediği bir göz. Mıhman mıhmanı gıshınar.(TA.152 (Kırım.300 (Kıbrıs.Kosov.(ADS1.biri eyri biri düz. gassaba yag.73 (Krgız. Çimın arabasına binersın. Gâvur ekmeği yen gâvur kilinci atar.. (ITDA. Sokur tiledi bir köz... Keçi can hayında. (OGZ.(KTADS... Körün da istediği iki göz. keçi can derdinde. üy iyesi birsin de süymes.86 (Irak…. (ITDA. Kunak kunaknı süymes.(KzTAD. Müsapır müsapırnı süymez.(TAÖ (Irak….(ADS1.(KA.(ITDA... iki göz.284 (Kıbrıs...(KzTAD. itçige may kaygı.(DKTAD.158 (Trkmn. ev issi ikisin de sevmez. Yeyici yeyiciden. Eşki can dertinde.. Geçi can vayında. Kör ne ister iki göz.319 (Azeri. Misafir misafiri istemez. öy eyesi ikisini hem. Körüng bir dilegi – iki gözi.(Kırım. 148 (Kazan. eesi baarın da süybeyt. kasap may peşinde.. iki göz olursa ne söz... Kuyga can kaygı. ev sahibi misafirden hoşlanmaz. Tangrı berdi eki köz. Kiming arabasına minse onung turkusun cırlar..152 (Kazan. Gonag gonağı sevmez.(DKTAD. Konok konoktu söybelt... gessab piy arzular. (AHYÖ. (ITDA.82 (Trkmn.(ADSII..46 (Trkmn. Körün istediği bir göz.149 (Türki. kasap yağ derdinde. ev sahabı her ikisini de.. (AHYÖ.284 ..(DKTAD..173 (Irak….(ADS1..792 (Azeri...305.296 (Kıbrıs.219 .(KTADS.(KTADS. Kor ne ister. Koyun can derdinde. konakbay alayın süymez. ev sahibi ikisini de. Kasap yağ derdinde.58 (Kırım. onun türçüsüni sülersin (Türki.

64 . Birlik harda.(TASH. Ögüz öldü. Birlik-tirliktir.34 (Kırım.. Ne ekersen onu biçen . ortaklıkdan ayrıldık. Nerde ise birl’ık. 16 (Birlik bulan el yaşnar.(DKTAD.Yugos. Ne ekseng onu pişersing.20 (Kumuk Birlik bolmay tirlik bolmaz. (KNS.Dünyada ne ekersen oni biçersin (Türki. Nerde birlik....Kıbrıs. (KA.Nogay. ondadır dirlik (Türki.(KzTAD.180 (Karaç. o yerde tirlik. Birlikde – tirilik.87 (Irak….323 (Azeri. sonı orarsın.(ADS1.Kosov..(DKTAD. Her kim öz ekenini orar. (AVAS. Tiriliktin küçü birlikte. 38 .322 (Kumuk..84 (Neme ekseng. Ni çeçseng şunı urursıng. Birlikden dirlik olur. onu alırsan... (AVAS. (AVAS.. (AF.. dirlik orda.. (KTADS.(NKÇ. Öküz öldü ortaklık ayrıldı.(KzTAD.(TA. 83 (Kumuk.(ITDA. (AVAS...61 (Krgız.235 (Karaç..61 (Kırım. Ne çaçsang.(Türki.. 44 . Ne ekersev onu biçesen.(TA..289 . Ne şaşsan-sonı orarsın (Kazan.301 (Herkes ektiğini biçer.544 (Kıbrıs.74 (Trkmn. ortaklıkdan ayrıldım. (ITDA. Herçez ektigini biçer . Ögüzüm ölüp. 16 (Kazan.(ADS1. orda dirlik... Ne ekersen onu biçersin. Kayerde birlik.

egin ekpes.308 (Kazan..82 (Irak…. darı ekmez.(DKTAD. Ögüz öldü ortak ayrıldı. Serçeden gorkan.(DKTAD. Gurddan gorhan goyun sahlamaz.148 (Trkmn.276 Türki.(TA.(Kırım.(NKÇ. ((ADSII. kuyruğuna dingil taga edi (Kazan.209 (Gurttan gorkan tokaya (ormana) girmez. Dilkü inine sığmaz..35 (Krgız.Karaç.151 . (TIIM. guyruğına gabag asar..Kazak.. Çıçhan kesi kirirge teşik tapmay edi. Öküz öldü. (KA.342. Sana taşla vurana sen aşla vur.(KzTAD.. Suv birmeske süt bir (Karaç. Sıçan deliğe sığmamış. Birev seni taş bla ursa.. Bödeneden korkkan tarı ekmez.177 (Türki....65 .79 (Kazan.. Çikirtgeden korkkan igin ikmes. 103 .. (ITDA. Şegertkiden korkkan..39 (Kırım.Karaç. Taş blen atkanga aş blen at.67 ...1750 ..78 (Kıbrıs. Serçeden korkan darı ekmez. Su vermezse süt ver.(NKÇ.. Birev zabir etse sen sabır et (Kıbrıs. (AHYÖ. bir de kuyruğuna kabak bağlamış.. ortakcılık bozuldu.Dlt….(ADS1. Çegirtkeden korkkon egin ekpes.(KTADS. (OGZ... sen anı aş bla ur.871 (Azeri. Tişigine sıymagan tıçkan kuyrıgına tubal takkan(KzTAD.(ADS1.(KTADS. Donguzdan korkan darı ekmez.195 (Türki..345 (Azeri.. Kanatlıdan korkğan tarı sepmez (Nogay.(KzTAD.

132 (Karaç. 14 (Nogay. ğalvur bağlaydı dümüğa.333 (Kazan.352 (Azeri… Köçden azan gurda guşa gismet olar.(ADS1.(NKÇ. koşulgan el ozar.1882 . 210 (Irak… Sürüden ayrılan koyunu – kuzunu kurt yer..Yugos.(ADS1.Özbek. (TİİM. Sürüden ayrılanı kurt yer. ayrılgannı ayığ.(KTADS. (NKÇ. 59 (Ayırılgannı ayıu aşar. 180 (Trkmn.187 (Türki. 195 .(NKÇ.. Tatlı til yılannı üninden çıgara. 50 (Nogay. (KTADS. (DKTAD..(MNS.66 . 15 (Kumuk. bölingendi böri er.(KzTAD.194 (Kıbrıs… Sıçan deliğine sığmaz. Ayırılgandı ayuv er. bölüngennı börü aşar. (DKTAD.304 (Kırım… Ayırılgannı ayu aşar. (AVAS..57)Özbek. Hakıllı buzav eki ananı içer. Tılın tirgike tegir (Azeri....Kırım. Işkan teşigine kiralmay cürgende kuyruguna cuvguş (bulaşık bezi) baylar. (ITDA. (TİİM.Süriden ayrılgan koynı börü yırtar (Bölingandı börü yer. Yahşı söz yılandı innen şıgarar. 55 (Kumuk. ((TIIM. Iesiz malnı börü aşar. Ariuv söz cilyannı teşiginden çığarır. Sürşden ayrılan kuziyi kurt kavrar (Türki. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Sürüden ayrılanı kurt kapar. (AVAS. bir de götüne kabak bağlar. Şirin dille ilanı yuvadan çıharmağ olar.. bölünngenni börü aşar. 24 . Sürüden ayrılan goynı gurt iyer.302 (Yalgız koydı böri aşar.Ayırılgan el azar. (MNS.159 (Karaç. Sıçgan iniga sığmaydı.Dlt…...359..(NKÇ. (AHYÖ.(HDD. 308 (Kıbrıs.

(TA.81 (Kumuk.132 (Özbek. dokluk gadırın ne bilsin. (I304. tatlı söz yılanı kovuğundan çıkarır (Türki. (KA.(TAÖ (Irak….367 (Dlt…. Dokun açdan habarı yok.38 (Kazan Açnıng halin tuk bilmes. (AVAS. Açnıng halını.16 (Azeri.(ITDA... 19 (Kırım. Kart aythannı etmegen – kartaymaz. 19 (Ullu aytganın etmegen ullaymas.(NKÇ.(Krgız. Aç kadırın tok bilbeyt.Krg(AF) Aç kadrın tok bilmeyt-oğru kadrı soo bilmeyt (Türki. (ITDA..Yugos. (KA..Kosov.. Tok acın halinden bilmez. aç karınnı tok bilmez. (TIIM..182 (Trkmn. (TIIM. (ITDA.235 (Trkmn..(NKÇ.363 (Karaç.60 . Avrugannı sav bilmez. Datlı dil ilanı dellükden çıhardı.(ADS1.. 59 (Karaç. tok bilmaydı.309 . Kart ögutun tutmagan kartaygaşı ongmaz.Btrak….70 (Irak….311 (Acın tohtan ne habarı var. Ulugnı uluglasa kut bulur.(AVAS.(DKTAD.(ADS1.Tatlı süz demir kapilari açar .276 (Şirin dil ilanı dellükden çıhardı. (ITDA. (OGZ. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır.. Tatlı süz demir kapilari açar . Tatlı süz (dil) ilanı deliginden çikarır . Toh olan ne bilsin acın halınnan.Güler yüz.. Yagşı söz yılanı yinden çıgarar. Cıluu süylösö cılan iyinden cığat. Ullu aytganın etmegen hökünçlü kalır. Ulular sözin tutmayan ulaya galur.(KzTAD.204 (Açlık cebrin çekmedik..23 (Krgız.263 .

92 (Trkmn.(Trkmn.34 Nogay. Yalnız taş duvar olmaz. cangız terek bav bolmaz.(ADS1. bas yarır. yalgız kazık kos bolmas.310 (Türki.(AVAS.(ADS1.192 (Nogay.. Ummadığın taş.(KNS.67 (Umulmadık şotuk arba avdarır.Btraky.91 (Türki.211 .(KTADS.67 (Tav başında tav bolmaz.376 (Azeri. (ITDA.. Ummadığın taş araba devirir (Türki. Ulının diyenini etmedik uvlar..37 (Trkmn.316 (Kırım. Cangız ağaş calbarsang canmaz. Kişkene şotuk arba avdarır. yarar baş . (ITDA... Yalğız elden ses çıhmaz.(ADS1.Yugos. (KzTAD..367 (Ummadığın kütük araba devirir.(TA.(AVAS... Yalngız goldan av çıkmaz.(DKTAD.(NKÇ...(KNS.(NKÇ. Ummadık kütük araba devirir...tıkaç) bulmas. (ITDA... Edem sözi tas yarır.383 .(DKTAD.333 (Kazan..34 (Yangız terek bav bolmas.. Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter.(TA. Bir tarıdan butka (lapa ? tapa?.154 (Karaç.. tas yarmasa.35 (Kırım. Cangız taşdan kala bolmaz. Yangız taş kala bolmas. Ummadığın taş baş yarar. yasırtın işken as (bolmas. (AHYÖ..(DKTAD.209 (Kıbrıs..Ummadığıv daş baş kırar. Tek elin sesi çıhmaz..68 (Kumuk..92 (Irak…. Kicicik daş baş yarar.(TASH.208 (Irak…. (TIIM.Yalgız söylep söz bolmas.312 (Beğenmediğiv daş baş kırar..

Yılan sokmuş. (AHYÖ. Ilan çalan ip sürüntüsünden korkar -kaçar-.71 (Azeri. Sevmediğin bok daima burnunun dibinde tüter.(NKÇ.149 (Trkmn. 84 (Kazan. ol da anı teşigine bite edi.39 . ipten de korkar. Meram etseng sokur közden caş şığar.(TA. (DKTAD.(NKÇ. kança barsa parpus utru kelür.220 (Göle (arığa) su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.360 (Kazan. (ADS1.(III. duğuma da anı teşigine bite edi.26 (Azeri.40 (Türki. Kök arıglayınca arığın canı çıhar. Yazda yılannan korkkan. Yılan yarpuzdan kaçar. (AF... Zenginin keyfi gelinceye kadar.152 (Karaç. Ilan yarpızdan haz etmez.(Dlt…. Ayu duğumanı süymey edi.(KNS.291 (Kıbrıs.(KzTAD. 97 Cılan duğumanı süymey edi. Yılanıng yigreneni narpız.(TASH. Yürek yanmasa göz yaşarmaz.. Çın köngilden yılasang sukır küzden yeş çıga. fukaranın canı çıkar.39. ol hem hinining agzında gögerer.291 (Türki. (TA..93 (Irak…. 150 (Kırım.(TA.. kış arkandan ürker. kör gözden bile yaş çıkar.(KNS.(KTADS... sokur közdön caş çığat.. gider burnu önünde biter. Cay cılandan korkğan..(TASH.244 (Karaç.. (KNS. kısta arkannan korkar. 72 (Krgız.64 (Karaç.57 (Trkmn Yılan çakan kendirden gorkar.243 (Azeri.93 (Irak….194 (Türki.28 (Nogay. (korkana her şey çift görünür).. (AHYÖ.Can avrusa sokur közden caş çığar. o da burnunda biter.(NKÇ. (KzTAD. Ihlas bilen aglasang. Çındap ıylasa. Bay hakın berginçi carlı canın berir. 150 (Karaç.(KA.(ITDA.(TASH. Kurkkanga kuş körüne. (110 (Trkmn.. (ITDA. Can yanmasa gözden yaş çıhmaz. Ilanın yarpızdan zehlesi geder..

40 (Kumuk.(Baynı kübüründen çıkğınçı...Ağanın keyfi gelince. carlını canından çığar. yarlını canı çığar.. 19 (Kırım. carlınıng canı şıgar.231 . fukaranın göbeği düşer.29 (Kıbrıs.Gagau. Barlınıng kiypı kelgeşi. fukaranın canı çıkar .(KTADS. Baynı kepi kelginçe.(AVAS.(NKÇ.Zenginin kefi gelince.Btrak…. fıkaranın canı çıkar KISALTMALAR (Ata Sözleri (ASÖZ(Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II (ADS(Aytıvlar ve Atalar Sözleri (AVAS(Azerbaycan Folkloru (AF(Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (AHYÖ (Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler (DKTAD(Halgımızın Deyimleri ve Duyumları (HDD(Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri (ITDA(Karaçay Nart Sözle (KNS(Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler (KZTAD(Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü (KTADS(Kırgız Atasözleri (KA(Malkar Nart Sözle (MNS(Mukayeseli Van Folkloru (MVF(Poslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii (NKÇ(Tarih Boyunca Türk Atasözleri (TBTA(Türk Atalar Sözü Hazinesi (TASH- .(DKTAD. Zenginin gönlü olana kadar.

1991. Ank. Müstecib Ülküsal. 1979-1983.2 Araştırmaları. Mahaçkala. Bakı 1985.Fazıl Tülbentçi. Maarif Neş.1983.Baskı.1983 Prof.. Ankara.Dr. Saim Sakaoğlu. Ehliman Ahundov. 120 s .TDK Yay. 556 s Dobruca’daki Kırım Türklerinde Atasözleri ve Deyimler.Dağıstan Ohuv-Pedagogika İzdatelstvosu. 582 sAtasözleri ve Deyimleri Sözlüğü I-II.1978. XVII-XXI/1-2. F. Prof.438 Türk Şivelerindeki atasözlerinde Uygunluk.Timurtaş’ın Hatırasına Armağan. İnk. Türk Kültürü Araştırmaları.Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan’dan Ayrı Basım. Türk Kültürü. İbrahim . Faruk Kadri .Abdurahim Abdurahmanov. Ömer Asım Aksoy.3090 KAYNAKLAR . Vagif Veliyev.Dr.(Türk Atasözleri ve Deyimleri I (TRAD(Türkistan İle İlgili Makaleler (TİİMTürkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri((KMTA (Türkmen Atasözleri (TA(Türkmen Atasözlerinden Örnekler (TAÖ(Uygur Atasözleri ve Deyimleri (UADDİPNOTLAR Afganistan’dan Göçen Soydaşlarımızn Bazı Atasözleri Üzerine Notlar. Nuri Yüce. Haz. Ank.Dr.Ata Sözleri. s. Ve Aka Kitabevi.sh. 256 s .. TDK Yay. TGK Yay.Azerbaycan Folkloru. 1970.1984Aytıvlar va Atalar Sözleri.1 Prof. 416 sAzerbaycan Halk Yazını Örnekleri. II.

Bahü 1987.. . Cengiz Ketene.1986.Fen-Edb. M. Cusup Balasagın.1992.Hekimov. Haz. Gökçeoğlu.Kırgız Atasözleri. Elbrus Kitab Basma. İhsan S.İ. Gökdağ. 496 sTürk Atasözleri ve Deyimleri I. İst. Bilgehan A.Fak..Balasagı 1991. A. Alieva A. Kültür Bakanlığı. Azret Holaev. Ağustos 89. Hilmi Soykut.Ankara 1990 Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü.1974.320 s Karaçay Nart Sözle. Maarif Neş. 234 s . Ayşegül Üstün.Ü. İst. 152 s Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler. Erz.Tarih Boyunca Türk Atasözleri. Fuzuli Yay.Oğuzname.Malkar Nart Sözle. sayı:61. Dr.129-168.Basımevi.Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. Aydın Oy. Bütkul Soyuzduk Caştar Kitep Birikmesi.. Bakı 1986. Ülker Yay. 64 s .Türk Atalar Sözü Hazinesi. 368 s . 392. Nalçik 1982Mukayeseli Van Folkloru (Yayımlanmamış bitirme tezi). 251 s Nakıl Sözler. 1972. Aliylanı Soltan. Vasfi. Galeri. s. TDA. İst. İst.Battal Taymas. Çerkessk 1990. ME.s Irak Türklerinde Deyimler ve Atasözleri. 144 s . TDK Yay. 223 sPoslovitsı i pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii.Kültür Yay. Karaçay-Çerkes Kitab İzdatelstvo.Arkadaşları. M.Çerkessk 1969 Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler. ve.I.A. 1985. Milli Kütüphaneler Genel Müdürlüğü...Ankara 1968.

8084 Uygur Atasözleri ve Deyimleri. Türk Dünyasında Atasözlerinin [Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme [s... TDA.96-104 Yorum yapın Ocak 6. Çağatay Koçar.67-94 Türkmen Atasözlerinden Örnekler. Ankara 1991.s.268 s Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlenen Atasözleri.159-190 Türkmen Atasözleri. s. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir :Örnek Atasözleri -Dîvân ü Lûgât-it Türk (. Ağustos 92. Doğu Türkistan Vakfı. TFA. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz . Eylül 1977. sayı:79. 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz (.birleştirirler. Atasözleri bir toplumun derin manevi. 2009 DİVANI LÜGAT-İT TÜRK’DEN ATASÖZLERİ Kategori: Divan'ı Lügat-it Türk — okuz @ 10:31 am Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. s. İst.Türkistan İle İlgili Makaleler.Yayınları.Hasan Ülker.Karı öküz balduka korkmas (III. Aralık 91.Yay. 340 s Türkler Ansiklopedisi Cilt 19 : Hasan ÜLKER. Kültür Bak. sayı:75. Bilgehan Atsız Gökdağ. sayı: 338. TDA. Kurtuluş Öxtopçu.Emgek eginde kalmas (I. İlhan Çeneli..1992. tarihsel ve mitoloji bilgilerini .

İm bilse er ölmes (I. yalapar ölmes (III. 439) (Kişi göğe (. yalım kaya yıksa bolmas (III. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır. 132) (III. 81) (III. yañılmas bilge bolmas (III. yaragsızda yar bolmas (II.tükürse.anlaşılmaz. 355) (Uygun olmayan (. (. (gökgürlemesinden kokrmaz Ölgesi gelgen sıçgan muşkanın taşgını kaşır (eceli gelen sıçan kedinin (taşaklarını kaşır Yorum yapın TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE AİLE VE AKRABALIK ANLAYIŞI Kategori: Aile-Akrabalık — okuz @ 10:27 am .Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. 47) (Yaş ot yanmaz. yalçın kaya yıkılmaz Teñsizde tegirmen turgursa. 20) (Çok söz (.yerde değirmen yapan yararsız ark yapar (Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz (Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir (Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır (Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar (Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur (Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz (Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan. yüzüne düşer (.yanılmadık bilgin olmaz Telim sözüğ uksa bolmas.öldürülmez Yazmas atım bolmas. elçi ölmez. 59) (Şaşmaz ok olmaz. ölmez Yaş ot köymes. (.

fertlerin topluma uyum ve katılımlarının sağ¬landığı ve düzenlendiği temel bir (toplumsal birimdir şeklinde tanımlanabilir”. sosyal. çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek manasından ayrı bir . Kültürler geliştikçe kurumlar da genişleyip daha karmaşık hale girmektedirler. evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi” bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan. Bu sü¬reç yapısal farklılaşmayı ve sosyal yapının kurumsal bileşiklerini ortaya çıkarıyor Dolayısıyla aile dinî. siyasî birçok fonksiyonunu bu faaliyetlerle ilgili kurumlara devretmiş ya da onlarla paylaşmıştır. fertlerinin cinsel.olarak varlığım sürdürmektedir . İlkel topluluklarda aile tek sosyal kurum olma durumundadır. kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı.[NEVİN GÜNGÖR ERGAN*[/b Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri tecrübe ve bunlara dayanan düşüncelerden doğan ve benimsenen. psikolojik. ekonomik. kan bağlılığı. ekonomik. az kelime ile çok mana ifade eden kültür unsurlarıdır. Deyimler de. eğitimle ilgili. kimin tarafından söylendikleri belli olmaksızın ağızdan ağıza dolaşan.kısmının aile ve akrabalık ilişkilerini ifade etmeye yönelik olduğu görülür Aile. Hayatın gerektirdiği dinî. Fakat sile insan neslini üretme ve sosyalleştirmedeki birincil grup olma fonksiyonları ile hem insan neslinin üretilmesinde hem de toplumun devamlılığında ve şekillenmesinde vazgeçilmez bir sosyal kurum .manası bulunan kalıplaşmış söz topluluklarıdır Türk atasözleri ve deyimlerinin muhteva analizi yapılacak olursa çok büyük bir . (DPT 1989: 3-4 Toplumsal yaşayışın ilk zamanlarından beri her toplumda ailenin varlığı gözlenmiştir. siyasî… bütün faaliyetler aile çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. yol gösterici nitelik kazanmış.

Aile konusu çeşitli boyutlarıyla incelenirken. Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle evli olma teşvik edilen. . yakasını bit” . Buradaki tesbitlerimiz toplumun sosyal kontrolü.ilgili çok sayıda atasözü ve deyim içinden belli başlıları seçilerek verilecektir Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan aile ve akrabalık anla¬yışının :incelenmesinin sosyolojik açıdan iki önemi vardır Öncelikle Türk atasözleri ve deyimleri Türk toplumunun. sosyo-kültürel bütünleşmesi konularındaki çalışmalarımızda . Türk atasözleri ve deyimlerin¬de evlilik . olan Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya konmuş olan aile ve akrabalık ilişkileri silenin kurulması.bize yol gösterebilir I.Bu tebliğimizde önemli folklorik malzeme. sile üyeleri ve aralarındaki etkileşim boyutlarında ele alınıp sos¬yolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır. Burada tesbit edilen bulgular Türk toplumunu. aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan problemleri tesbit .bekârlık ise arzu edilmeyen bir statüdür . Türk toplumunu ve ailesini birleştiren.“Bekârlık maskaralıktır” .“Bekârın parasını it yer. . AİLENİN KURULMASI Aile evlilik kurumu yoluyla kurulur. Türk atasözleri ve deyimleri aynı zamanda Türk aile¬sine ve Türk toplumuna şekil veren unsurlardır. Türk ailesini tanımamızda bize yardımcı olur.“Bekâr gözü kör gözü” . bütünleştiren bağları. Türk kültürünün bir ürünüdür.edebiliriz İkinci olarak.kurumu değişik yönleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir Bekârlık sultanlıktır” gibi bekârlığı destekleyen atasözleri de bu¬lunmakla” birlikte.

“Varsa eşin rahattır başın. çocukları hakan olamazdı.“Erken evlenen döl alır. Fatma Ba¬şaran’ın 1980’li yılların başında Manisa kent merkezi ve köylerinde yaptığı araştırmaya göre kız için en ideal evlenme yaşının 16-20 olmasına karşılık.“Kız beşikte çeyiz sandıkta” .“Evlenenle ev alana (yapana) Allah yardım eder” Genellikle kız çocukları için erken yaşta evlilik teşvik edilir.“Erken evlenen yanılmamış” . Daha çok kırsal kesimde görülen iki eşle evlilik. erkek için ideal evlenme yaşı 21-25’dir. Fakat Türk töresi bunları resmen eş olarak tanımazdı. çocuk sahibi olma veya erkek çocuk sahibi olma gibi sebeplerle yapılmaktadır. ya yerde ” . :Nitekim atasözlerinin hiçbirinde çok eşlilik desteklenmemektedir .“Onbeşindeki kız ya erdedir. kadının eği¬tim düzeyi yükseldikçe :yükseklemtedir. dilber çağında” .“Demir tavında. yoksa eşin zordur işin” . (Başaran 1984: 148) Ev¬lenme yaşı kırsal kesimden kasabaya ve kente doğru gittikçe.. (Gökalp 1976: 159) Bugün de ikinci kadın kuma olarak hoş karşılanmamaktadır. mirasdan hak alamazlardı.“İven (acele eden) kız ere varmaz. Gökalp’ın bildirdiğine göre. erken kalkan yol alır” . fakat evlilik konusundaki kararın aceleye getirilmesi de istenmez. varsa da baht bulmaz” * * * Türk atasözleri ve deyimlerinde tek eşlilik (monogami) vurgulanmaktadır. hakanların ve beylerin “hatun”dan başka “kuma” adıyla başka illere mensup eşleri de bulunabilirdi. Erken evlilik konusu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . Tarih içersinde Türklerin birden fazla eşle evlendikleri görülmüştür.

“(Merter 1990: 29. Merter’e göre “evlenme ve eş seçiminde kırsal alanlarda çok etkili olan aile baskısı köy ailesinden kent ailesine doğru etkisini kaybetmektedir… Yine Türkiye’de özellikle kızların evlenme kararında silenin etkisi erkeklere göre daha fazla olmaktadır. oğlun kimi severse gelinin odur” atasözü eş seçmede kız ve erkek çocuğu serbest bırakmayı öngörüyorsa da. kadını kökten al” . genelde atasözlerinde gençlerin evlenmelerine müdahale edildiği gözlenir.“Ergen gözü ile kız alma. gül ağacından odun” . ikisi belâdır” .“Davul dengi dengine çalar” . Türk ailesinde üyeler arasındaki sıkı bağlar dikkate alındığında tutarlı bir yaklaşımdır.“Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz. gece gözü ile bez alma” Eş seçmede hem ailenin hem de akraba ve çevrenin fikri alınır. Eşler arasında denkliğe özen gösterilir.“Pekmezi küpten.“Kendinden küçükten kız al.“Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olamaz” . kendinden büyüğe kız verme” .“Kız alan gözle bakmasın.“Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır. Bu özellikle kızlar için erken yaşta evlilik teşvik edilmesi ve biraz sonra açıklanacağı üzere. bir kadına bir koca” “Kızın kimi severse güveyin odur. kulak ile işitsin” ..“Bir eve bir baca. belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir. 41)” :Konu ile ilgili atasözlerinden bazıları .“Kızı kendi keyfine koysalar çalgıcıya varır” . Özellikle kızın köklü bir aileden gelmesine. Kurulan ailenin sağlam :temellere sahip olmasında bu seçim önemli rol oynar .“Kadının biri alâ. ya zurnacıya ” .

“Babasının mezarını görmediğin adama kız verme” Eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa. evi yuva haline getiren. dışını sıvayı sıvayı ” Buna karşılık bazı atasözlerinde kadının statüsünün düşük olduğu :vurgulanmaktadır . içini. yurdu şen eden devlet” . kadın ön plana . kız ve erkek çocuklar üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır.“Kadın var ev yapar..“Asili alması zor. AİLE ÜYELERİ VE ARALARINDAKİ ETKİLEŞİM :A. baba.“Kızı ver.“Kadın erkeğin eşi.“İç güveysinden hallice” .“İç güveysi iç ağrısı” . köprü kes” . Çünkü. :Şu atasözleri ve deyimlerden bu durum gözlenebilir .çıkmaktadır. ya kuzu” . ya koyun güttürür. kadın var ev yıkar ” .“Baba ocağı” II.“Dişi kuş yapar yuvayı.Kadının düzdüğü evi Tanrı yıkmaz. aileyi birbirine bağlayan kadındır . kent kesimi için de bugün de geçerli bir tesbittir.“Lafın azı uzu. Aile Üyeleri Türk atasözleri ve deyimlerinde anne. saklaması kolaydır” . kadının bozduğu evi Tanrı yapmaz” . genellikle erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir. çobana verme kızı. Erkeğin “baba” ocağı’nı tüttürmesi önemlidir. Evliliklerde “İçgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür.“Evi ev eden avrat (kadın). evin güneşidir” “. Ailede en büyük rol kadına verilir. Bu yalnız kırsal kesim için değil.“Kadınsız ev olmaz” .

“Ağlarsa anam ağlar.“Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz” . Bağdat gibi diyar olmaz” .getirmektedir .“Ana evlâdından geçmez” . aklı kısa” . erkeğin dokuz aklı vardır” .“Kadını sırdaş eden esrara tellal aramaz” . Kadın-erkek statü farklılaşması özellikle karar verme süreçlerinde.“Analı kuzu kınalı kuzu” .“Kadının bir aklı.eder.. zehirden şifa” yılları arasında yapılan Türkiye’de aile içi etkileşimi esas alan 1971-1981 birtakım araştırmaların ortak bulgusu da erkeğe kıyasla kadının aile içi düşük statüsü üzerinde odaklaşmaktadır. Bulgular kadının eve bağlı. kadının yeri evidir. çevre ile ilişkilerde ve hareket özgürlüğünde kendini göstermektedir. “Anasız çocuk evde hordur. Bunun da büyük kısmını annelik rolü ile kadın yerine . erkeğin görevi dışarıdadır Kadının en önemli statüsü anneliğidir.“Kadın şerri şeytanın şerrine eşittir” . babasız çocuk çarşıda” atasözleri kadın ile erkek arasındaki işbölümüne işaret .“Anadan doğmayan kardeş sayılmaz” . (Kâğıtçıbaşı 1984: 131-132) Yine “Erkek getirmeyi. gayrısı yalan ağlar” . hamurdan olur maya” . Daha sonra işleneceği üzere ailenin önemli sosyal fonksiyonlarından biri üyelerine birincil grup tatmini sağlamasıdır. kadın yettirmeyi bilmelidir”.“Ana gibi yar. bağımlı konumunu yansıtmaktadır. tüketimde ve genellikle maddî imkânlarda.“Avrattan vefa.“Kadının saçı uzun olur.“Anadan olur dana.

“Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek” .“Baba oğlunun fenalığını istemez” Türk atasözleri ve deyimlerinde çocuk da aile içinde önemli ve gerekli bir öğe olarak işlenmiştir.“Baba ocağı” .“Çocuk evin meyvesidir” . babayı düşkün eder” .“Evlâdın varsa bin derdin var.“Çok çocuk anayı şaşkın.zamanda statü kaynağıdır .hem de toplumun devamlılığı sağlanmış olur Geleneksel Türk kültüründe çok çocuk statü ve güven kaynağıdır. Böylece hem ailenin ya da soyun .“Çocuk büyütmek taş kemirmek” .“Oğlanı kızı olmayan avrattan. Çocuk evde aileyi tamamlar. Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle çocuk büyütmenin zorluklarına işaret :edilir . özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar. eski hasır yeydir” .:Türk atasözlerinde ve deyimlerinde silenin ikinci önemli öğesi babadır .“Evlâdın var mı derdin var” . evlâdın yoksa bir derdin var” . aynı .“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz” Çocuk sahibi olmayı teşvik eden bu atasözleri ailenin insan neslinin üretilmesi ve devamındaki fonksiyonunu da getirir. çocuksuz ev mezar” .“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir” .“Evlâdın varsa başında derdin var” .“Baba nasihatı tutmayan pişman olur” . fakat. büyüyünce de yaşlılık güvencesidir.“Çocuklu ev pazar.

yüzyüze.“Oğlanı her karı doğurmaz. Birincil ilişkiler her yaştaki insanın kendini güvende hissetmesi. “(Kâğıtçıbaşı 1969: 110)” Şu atasözlerinde :kız ve erkek çocuğun değeri işlenmiştir :“Kız yükü tuz yükü” . Kâğıtçıbaşı’na göre.Merter’e göre “Türkiye’de doğurganlık oranları diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek olmasına rağmen.“Oğlan doğuran övünsün. kentleşme hızının artması ve kadının tarım dışı “(işgücüne katılması ile paralel olarak azalmaktadır. samimî.“Oğlandır oktur. sıcak. Aile içinde birincil ilişkiler. çünkü ondan beklentiler çoktur.Torunda bile “Oğlanınki oğul balı. kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir *** B.“Kız doğuran tez kocar” . çünkü ele gidecektir. modernleşmesi. her evde yoktur” . er karı doğurur” . kız doğuran dövünsün” . eğitim düzeyinin yükselmesi.“Kız evde olsa da elden sayılır” . erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir. Büyük kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok vurgulanmaktadır. soyunu ve ocağını sürdürecek. duygusal yönü ağır… İlişkiler yaşanır. “(Merter 1990: 58 Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür. Türkiye’nin sanayileşmesi. hem de anne babaya statü kazandıracaktır. Aile Üyeleri Arasındaki Etkileşim Aile üyeleri birbirlerine karşılıksız sevgi bağı ile bağlıdırlar. Erkek çocuğun değeri yüksektir. hem baba adını. yani. diğer insanlarla normal ve sağlıklı etkileşime girebilmesi için çok gerekli ve .

1 Aile kurulduktan sonra eşler arası etkileşim hem kadın hem de erkek için :birinci planda gelir .“Kardeş kardeşi atmış.“İnsana ata ana gibi yâr olmaz” Bağdat gibi şehir olmaz.“Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz” . Kadın elinin hamuru ile erkek işine karışmamalıdır.“Baba/oğul ekmeği zindan ekmeği. ana baba hiçbir yerde ” .“bulunmaz :Aile üyeleri arasındaki etkileşimi dört başlık altında incelemek mümkündür :Eşler Arası Etkileşim . kardeş gibi yâr olmaz.“Bir adamın karısı onun yarısıdır” .önemlidir.“Kardeşten karın yakın” . dayanışma ve bütünleşmede fonksiyonel rol oynamış olur Ailenin bu önemli fonksiyonu şu atasözlerinde dile :getirilmektedir .tasvip edilmez . koca ekmeği meydan ekmeği” Eşlerarası ilişkide “eşitlik”ten çok “otorite” ilişkisi dikkati çeker. toplumsal birlik.“Otuz oğlun olacağına bir oturak kocan olsun” . Ayrıca çocuk küçükken anne baba nasıl onun için güvence kaynağı ise. anne babanın yaşlılığında da çocuklar güvence olabilirler. yar başında tutmuş” . Hele evde kadının otorite kurması hiç . yelkensiz gemiye benzer” atasözü gereği erkek evin reisidir. “Erkeksiz ev. Anne baba çocuklara sıcak bir ortam sağlar. Çocuklar da belli yaşa geldiklerinde anne babaya yardımcı olurlar. Dolayısıyla sile üyelerine birincil grup tatminleri sağlayarak.

doğum sırası gibi bir seri statülere sahip olur. Meselâ. cinsiyet.“Bir evde iki horoz olunca sabah güç olur” . harcına göre pişir aşını” Aile düzeninin sürmesi için eşlerin rollerini gereği gibi oynamaları tavsiye :edilir .“Avradı bed olanın sakalı tez ağarır” :Anne-Baba-Çocuk Etkileşimi .“Meyve ağacından uzak düşmez” . Ailenin :sosyalleştirme fonksiyonu şu atasözlerinde dile getirilmektedir . Ailenin sağladığı .“Armut dalının dibine düşer” “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur” .“Erkeğin rızkı kadının ruhsatına bağlı” .“Sen seversen oğlunu.“İyi kadının kocası cüppesinden bellidir” .“Çocuğuna iyi-kötü huy anadan gelir” Aile sosyalleştirme süreci içinde çocuğa statü kazandırır.“Soydur çeker. orta tabaka mensubu olmak gibi.“Kadını yeşil yaprak eden de kocası. o da sever oğlunu” . Aile bütün dünyada en önemli bir birincil gruptur. huydur geçer” ..“Kocana göre bağla başını. kara toprak eden de kocası” . Kişinin daha sonraki yaşantıları ve çevresi ile ilişkileri aile içi ilişkilerden büyük ölçüde etkilenir. Çocuk aileye girdiği andan itibaren yaş. Diğer bazı statülerin kazanılması da sile üyeliğine bağlı olarak gerçekleşir. Aile üyeleri arasındaki sevgi ve samimiyet “biz duygusu”nu geliştirir ve bu duygu ana babalardan çocuklara tutum ve alışkanlıkların geçmesini teşvik eder.2 Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk tecrübelerini aile içinde edinir. Ankaralı olmak.

çocuklar da hem küçükken hem de büyüdükleri zaman anne babaya statü kazandırabilirler.“Babası ekşi elma yer. Yine sile verdiği değerler ve yaptığı telkinlerle eş. “İyi evlât anayı babayı vezir eder. meslek. diğer kişi ve gruplara da ihtiyaç duyulduğu bazı atasözleriyle dile getirilmektedir. doğuran anası ol” atasözleri bu gerçeği . döner dolaşır gelir bahta” . Böylece Türk atasözleri ve deyimlerinde hem anne babanın statü kazandırıcı fonksiyonları hatırlatılarak aile kurumu fonksiyonel hale getirilir.statü toplamı çocuğun daha sonra kazanacağı statülere de zemin hazırlar.“Atalar çıkarayım der tahta.“Ana baba ile iftihar olmaz” .dile getirmektedir .“Babadan mal kalır. oğlunun dişi kamaşmış” Buna karşılık çocuğun sosyalleşmesinde ve statü kazanmasında şahsiyetin gelişmesinde ailenin yeterli olmadığı.“Ata malı mal olmaz. oğlunun dişi kamaşır” .önemi de vurgulanır . Anne baba çocuklara doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak statü kazandırdığı gibi. hem de bunun yeterli olmadığı gösterilerek fert ve toplum hayatında diğer kişi ve gruplararası etkileşime de yer verilir. kemal kalmaz” Atasözlerinde silenin statü kazandırma fonksiyonu da çift yönlü olarak işlemektedir. kötü evlât rezil eder”. “Doğan anası olma. böylelikle dolaylı yoldan da olsa sosyal etkileşim ve dayanışmanın .“Ata dostu oğula mirastır” . kendin kazanmak gerek” . arkadaş gibi :seçimlerinde çocuğa statü yönlendirmesi de yapar .“Dedesi koruk yemiş.

“Oğlan babaya kız anaya çeker” .“Atanın önünden geçeni Allah sevmez” Anne baba çocuk ilişkilerinde çocuk ve ebeveynlerin birbirlerine karşılıklı görevleri vardır.“Ana ata önünden geçmek hata” . fakat ebeveyn daha vericidir.Türk toplumunda erkek çocuğun değeri daha büyük olduğundan erkek çocuk doğuran anne de.gerçeği dile getirmektedir Zaten realitede olduğu gibi Türk atasözleri ve deyimlerinde de annelik başlı .“Ana baba bedduasını alan onmaz” .“Kenarına bak bezini al. kız anadan öğrenir biçki biçmeyi” Türk atasözleri ve deyimlerinde ebeveyn-çocuk ilişkilerinde otorite-itaat ilişkisi . Çocuklar özellikle evlendikten . anaya ataya hürmet eyleye ” . Cinsiyet rolleri çocuğun kişiliğinin gelişmesinde. er karı doğurur” atasözü bu . diğer insanlarla ilişkilerinin düzenli ve uyumlu olmasında ve topluma uyumlu bir kişi olarak katılmasında.“başına bir statü kaynağıdır: “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir Çocuk sosyalleşme sürecinde cinsiyet rollerini aile içinde öğrenir. erkek çocuğa sahip olan baba da daha yüksek bir statü kazanmış olurlar: “Oğlanı her karı doğurmaz. Çocuklar anne babaya hürmet etmeli. Aşağıdaki atasözleri ailenin bu :fonksiyonunu açıklar niteliktedir . anasına bak kazını al” .“Ana baba duasını almış” . erkek çocuk baba ile özdeşim kurar. aile içi uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.“Oğula devlet gerek ise. Bu öğrenme sürecinde kız çocuk anne ile. saygılı davranmalıdırlar .dikkati çeker.“Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı.“Ata yolu doğru yoldur” .

oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş” :Çocuk için genelde annenin varlığı ve rolü daha önemlidir .babalarına gereken ilgi ve yardımı gösterememektedirler .“yürüyen atı kapında tutma hiç.“Oğlun güder. üvendere ile” .“İnsana kardeş gibi yâr. eşitlik” duygularını kazandırdığını.sonra kendi ailelerini (eşlerini ve çocuklarını) ön plana almakta.“Ana analık olursa.“Doğurdum oğlum oldu. baba da babalık olur” Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygıdan. dokuz oğul bir babayı besleyemez” . çağırmadan kalkan avrat.bir çocuk olarak bu sistemi tamamlayan bir alt sistemdir . Aileyi bir sosyal sistem olarak aldığımızda anne.“Bir baba dokuz oğlu besler.“Baba öksüzü öksüz değil.“Babası oğluna bir bağ bağışlamış. durma sat . karın sağarsa koyun olur” Anasını babasını dinlemeyen evlât.“Buyurmadan tutan evlât. bir yüksüklü anam kalmak yeydir” . Irak gibi diyar olmaz” .“Baba himmet. çocuk yanında kardeş de ikinci .“Baba borcu evlâda düşer” . oğul hizmet” . anne. evlendi komşum oldu” .“Kardeşi olmayan garip olur” Kardeşçe taksim” deyiminden kardeşlik ilişkisinin paylaşma.3 Türk atasözleri ve deyimlerinde çok çocuk da tek çocuk da istenmez. küçüğü evlât yerine .“Yüz koyunlu atam kalmaktan. orada olur devlet” :Kardeşlerarası Etkileşim. kocasını saymayan avrat. işbölümünden doğan işbirliği ve :dayanışma istenir . baba. ana öksüzü öksüz” . “Kardeşin büyüğü peder.

“Hısım hısımın ne öldüğünü ister. ne unduğunu” .“Kardeş kardeşi bıçaklamış. Bu :sebeple kadın tarafı ya da annenin akrabalarına daha yakın davranılır . ayrı düştük bakmaz olduk yüz yüze” .değerlendirildiklerinde anlam kazanırlar .geçer” atasözünden de kardeşliğin aile içi dayanışmayı da sağlayan bir ilişki “olduğunu anlıyoruz. erkek hısmı sinek avlar” .“Dost kazan. “Akrabaya taş atan onmaz” gibi atasözleri akrabaların” öneminden bahsetmekte ise de genellikle Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan akrabalık ilişkileri realitede olduğu kadar da sıcak ve samimi :değildir . beyin hısmı gelince dişler takır takır” .“Karı hısmı alay bağlar. “Anadan doğmayan kardeş sayılmaz atasözü de kardeşlik duygularının ve rollerinin verilmesinde annenin rolünü . keselerini ayrı yaratmış” . kız anası minder kabası” .4• Et tırnaktan ayrılmaz”. söylendikleri bağlamda . dönmüş yine kucaklamış” .“Kardeş kardeşin ne öldüğünü. anan düşman doğurur” :Akrabalık .“Akraba idik akrep olduk biz bize.“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin” Aile ve ev içinde olduğu gibi akrabalar arasında da ilişkiyi kadın belirler. ne onduğunu ister” .“Hanım hısmı gelince oklovalar tıkır tıkır.“Oğlan anası kapı arkası.vurgular. oysa soy bağı olarak kardeşlik babadan geçmektedir Bazı atasözlerinde kardeşlerarası ilişki rekabet ya da düşmanlık ilişkisi olarak verilir Tabiî atasözleri ve deyimler halkın belli yer ve zamanda belli bir durumu ifade etmek için söyledikleri sözler olduklarından.“Allah kardeşi kardeş.

bir aile düzenini. erkeğin evdeki otoritesi ataerkil aile düzeninde olduğu gibi sınırsız değil. Ailede çocuğun değeri yüksektir Ancak atasözleri ve deyimler baba soyuna ve baba otoritesine dayalı. kısacası aile içindeki rolü çok önemli.“Elti eltiden kaçar. yüzünü görmeyim ölünce” Anne babanın birinci dereceden kardeşleri çocukların bakımında ve :yetiştirilmesinde büyük rol oynar . eşi ve çocukları üzerinde otorite sahibidir.“Gelinin dini yok. görümceler bayrak açar” .“Kaynana dırıltısı” .“Görümce.“Gayret dayıya düştü” SONUÇ olarak bütün bu açıklamalardan sonra Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile modelini şöyle tesbit edebiliriz: Aile anne baba ve çocuklardan meydana geliyor Kadının kadın olarak statüsü düşük. Fakat Gökalp’ın da belirttiği gibi. aile üyelerinin etkileşiminde. elti gemisi yürümemiş” .Gelin-kaynana ilişkisi Türk atasözleri ve deyimlerinde de bir kalıba• :oturmuştur. Gelin ile kaynana arasında daima soğuk ve gergin bir ilişki yansır . kaynana yılan. her dediği gerçek.“Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar” :Eltiler ve gelin-görümce arasındaki ilişkiler de soğuk ve gergindir .“Ortak/Kuma gemisi yürümüş.“Oğlan dayıya kız halaya çeker” . kaynananın imanı” . velâyete dayalı sınırlı bir otoritedir.“Amca baba yarısıdır” . her dediği yalan” . Erkek evde reis rolündedir.“Gelin çiçek. henüz .“Teyze ana yarısıdır” . annelik rolü ile ön plana çıkıyor. fakat ailenin devamında.

bütün bu fonksiyonları ile de sosyal kontrol ve sosyo-kültürel .tanımladığı “Pederî aile” tipi (Gökalp 1976: 155-156) ortaya çıkmaktadır Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme ve kentleşme hızının yükselmesi.kentleşme ve modernleşme düzeyinin yükselmediği. Ömer Asım. ss. sosyalleştirme süreci ile topluma yeni üye sağlayan. .yansıtmaktadır Bu haliyle Türk ailesi Türk toplumunda nesillerin ve toplumun/kültürün devamlılığını sağlayan. Ankara: . “Ailede Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Değişmeleri” . Fatma.. özellikle büyük şehirlerde kadının eğitim düzeyinin yükselmesi ve iş alanına atılması ile kadının ve kız çocuğun statüsünde yükselme gibi değişiklikler dışında Türk atasözleri ve deyimlerinde ortaya çıkan sile ve akrabalık anlayışı hemen hemen günümüzdeki sile anlayışını da . Türkiye’de Ailenin Değişimi. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü.bütünleşmede önemli rolü olan temel bir sosyal kurumdur • KAYNAKÇA ARSOY. kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu ve çalışa hayatına katılmadığı bir toplumsal yapıyı yansıttıklarından ailede kız çocuğun değeri erkek çocuğa göre düşüktür. 1981 BAŞARAN..145-160 . üyelerine statü aktaran ve rol modelleri sunan. 1984.Türk Dil Kurumu Yay. b.. Akrabalar arasındaki ilişkiler de fazla sıkı ve yoğun değildir Gökalp’ın . doğum kontrolü uygulamasının yaygınlaşması. birincil ilişkilerle üyelerini tatmin eden. iç ve dış göçlerin artması. Cilt: I-II. 3. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.

1976 KÂĞITÇIBAŞI. .C..C.Bakanlığı Yay. 1989 GÖKALP.Aka Kitabevi.News. Ankara: Turkish Daily . Türk Aile Yapısı. Metin.. A Dictionary of Turkish Proverbs.. 131-143 KÂĞITÇIBAŞI. İstanbul: Kültür . Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.1990 MERTER. Çiğdem. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yay. “Aile İçi Etkileşim ve İlişkiler: Bir Aile Değişme Modeli Önerisi” Türkiye’de Ailenin Değişimi.DPT. .T. Türk Atasözleri ve Deyimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi Yay. 1950-1958 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen . Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay. VI.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. Ankara: T. 1963 YURTBAŞI.K Raporu. Ziya. Feridun...Dr. Feridun Fazıl. * Beytepe-Ankara Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt II HALK BAHÇESİNDE DİLLENMEK Kategori: Uncategorized — okuz @ 8:48 am . Çiğdem. (Haz: Mehmet Raplan). Ankara: . İnsan Aile ve Kültür.İ. İstanbul: İnkılâp ve . ss. Türkçülüğün Esasları.Değişmeler. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.1984. 1993 Doç. 1990 TÜLBENTÇİ.

yargı belirtmeyip bir durumu saptadığına göre birinci deyim sevinmenin. O halde deyimle atasözünü çoğu kez kol kola görmek de olası. Almanca’da “gökten kedi. mutlu olmanın. korktuğunu. Bak evlat. Hatta zaman zaman biri diğerinin yerine de kullanılabilir. dersem karşıma çıkan deyimdir. Birincinin oynamakta olduğunu. karşı karşıya olduğumuz bir durumu özetleme çabasının ürünüdür. birinci eteklerini zil ritmiyle sağa sola oynatıyor. korkunun somutlaması. Ama her deyim.” uyarısını hiç göz ardı etmemesi gerekir. yanmakta. anlam derinliğine inmek sanıldığı kadar zor değil. sevinmekte olduğunu görüyorsunuz. köpek yağmak” vardır ve ikisi de şanslı . Bir de her toplum kendi doğal ve yaşamsal koşullarına göre deyimleri biçimlendirmektedir. Sözgelimi öğrencilerimiz “etekleri zil çalmak” ile “etekleri tutuşmak”ı birbirleriyle hep karıştırırlar. O halde her yazarın. nereyi yurt edineceğini bilememe kaygısı.Deyimler. Ayağını yorganına göre uzatmayı geç de olsa öğrendin. O tek anlamı doğru saptayabilmek için kendimizi bir oyunu izlemekte olan bir tiyatrosever gibi düşünelim. Deyimler. Deyim kullanmaktaki ereğimizi (murat) ise. her ozanın “Lafını bil de söyle. Türkçe’de “gökten kasnak yağsa bir başıma geçmez” vardır.olmakla ilgilidir Deyimler yaşamın aynasıdır. . Sahnede iki kız. savaşlar. öbürünün etekleri alev alıp tutuşmuş. Her şeyden öne kalıplaşmış bir ifade. öbürünün iyice telaşlandığını. ayağını yorganına göre uzat .dersem atasözüdür Deyimleri algılamak. öbürü de kaygının. Göçlerle biçimlenen bir yaşam. “Lafını balla kesmek” deyimiyle özetleyebiliriz. ağzını sil de söyle. aynı zamanda bir bencilliğin yapışkanlığını da dillendirir. Mutlu bir geçmişi olmayan toplumların deyimleri de daha çok olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkar.

Dileğim. 16.Türk Dili Dergisi. bana hem anamızdan öğrendiğimiz dili. Doğal olarak bunda yaşama hep olumlu bakan Mustafa Kemal’in olağanüstü .. *** parasıyla beş para etmemek… Bu durum diğer toplumlarda da böyle. hem dilin o doğurgan özelliğini düşündürmektedir. “Anadil” kavramı hep ilgimi çekmiştir. deyimler üretmeye devam ediyor. Türk gibi konuşmak.işgaller ve kıyımlar doğal olarak deyimlerimizi çoklukla olumsuz somutlamalar olarak karşımıza çıkarmaktadır: Adı batasıca.kişiliğinin etkisini de unutmamak gerekir Bu yazım “halk Bahçesi” başlıklı başka bir yazımın devamı. Sözgelimi İtalyanca’daki şu üç beş deyime bakalım: “Türk gibi küfretmek. kalıp söz olabilecek ifadeler kullanırken. *** inadı. yürek erintisi… Aşağıdaki deyimlerin yanına bir artı. Bugün de deyimler üretiliyor. bir eksi koyup geçin. somutlamalarımızın olumlu olmasına . Bir yazar. çok eski bir şiirimde şu dizelere vermiştim: “Ozanım ben küstüremem sözcükleri / Ben hem bulut hem toprağım / Utanır mıyım hiç sizler için yüklenmeyi / Çünkü ben sözcükleri doğurtup / şiiri doğuranım / ki / katmer katmer çiçekçe / açım / a ç ı ( m” (OZAN. Senin yaptığını Ermeni yapmaz. anneciğim Türkler geliyor (mamma i Turchi)…” Ama Norveçli için Türkiye uzak bir ülke. dalaşma yok. acı. bir ozanın da görevini bu bağlamda ele alıp gereğini yerine getirmekle sorumludur. Böyle düşündüğüm için. Tepeden tırnağa karamsarlık. Anamın dilinden “anadil”ime başka bir yolculuk: Deyimler derlemesi. inceldiği yerden kopsun. O halde onların dilindeki o göğüs kabartıcı “Mustafa Kemal gibi düşünmek” deyimine de şaşırmamak gerekir. *** azabı çektirme. Sayı Dil. Arada hiçbir çıkar çatışması. bakalım ne göreceksiniz. yine gerçeğin somutlaması olarak karşımıza çıkar: Yunan dölü. olumsuzluk… Diğer toplumlarla ilişkilerimizi belirlerken de deyimler. Türk gibi sigara içmek.

Demokrasi kültürünün oluşmasına bir .“dediği gibi “Aşk iki kişiliktir Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak: Sonuca. adının unutulup gitmesini istemek. o adı batasıcayla. çünkü her ikisi de her .olsa olsa sevdanın ve şiirin namusu beş paralık edilir . yergiyi şiir . ilk eleştiri de çayrak çalı etrafı tutuşturuverenler . öfkesini bağırıp çağırarak dışa vuran Övgüye alışan o şairlerdir. kendi koşullarındaki .yaşamak zorunda kalmak Başımda kışlayacaklarını bilseydim.davranmak Ne kinaye ne tevriye akçakavak yaprağına benzer.özen göstermek gerekir.Ağzının kaytanı olmamak: Sözü düşünmeden kullanmak Ağzının kaytanı olmayan o ozanlardır yerginin (hiciv) öncüleri. . sapla samanı birbirine karıştıran bu . siyasetçinin ve kitle iletişimcinin görevi artık biraz da budur.Cayrak Çalı: Birden öfkelenen.zaman hem böyle hem şöyledir Başında kışlamak: Hiç istenmeyen bir durumla karşılaşmak.Ciğerinin sapından yanasıca: Onulmaz derde düşmesi için ilenmek Ciğerinin sapından yanmış o arabesk şiirlerde aşkı arama.okurlara.yapansa kaytanın rengi ve o kaytanın büzdürdüğü dudağın biçimidir Akçakavak yaprağı gibi: Bir parlayıp bir sönmek. çünkü A. ozan olduğumdan hiç söz etmezdim .Adı batasıca: Ölmesini. ilenç Şu adı batasıca çıplaklığa ne şiir yazılır.olanaklardan yararlanarak gitmek . Kamuoyunda etkili sanatçının.katkı da bu yolla olacaktır inancındayım . ne de ağıt yakılır. bir böyle bir şöyle . o durumu . Behramoğlu’nun .

işittiğini herkese duyuran Ozanların. o halde çayın .De gidi de: Çokluğu. Yy) en güzel kasidelerini dili . erotizm dünyaya gelir miydi .Çifte koşmak: Öküzü çift için boyunduruğa bağlamak Şiir boyunduruğu sevmese de şiir sözcükleri çifte koşarak yazılır.kesildikten sonra yazmıştır .Deli tepek konuşmak: Tutarsız laf etmek Bu dünyada deli tepek konuşan bir kişi tanırım.Deli bozuk: Kabadayıca davranıp aklına geleni yapan .De gidi de. uyumu . dilli düdük olmalarına hiç de gerek yoktur.Dokuz memelilerin Emirayşe: Köpek.ustalık ayağıma gelsin diyen ozandır .doymak bilmezler .olmayan sözcükler ise asla çifte koşulmaz . bu şiirlerin hepsini Dağlarca mı yazmış . erkek düşkünü kadın ?Şiiri dokuz memelilerin Emirayşe emzirmeseydi. aşırılığı abartmada kullanılan belirteç . “Otuz beş Yaş” ödül alınca Tarancı’nın nice .Şiir kapısından ancak konuya uygun sözcüklerle girebilirsin. o da ustalığa gideceğine ..Düdüğü taş atmak: Bir şeyi yemek için iyice sabırsızlanmak Düdüğü taş atan sözcük açı ozanlar dize üstüne dize eklerler de yine de .güzel şiiri koca dünyada dal başına kalakalmıştı .Dilli düdük: Çok konuşan.O deli bozuk dizelerdir bir ozanı yola getiren .Dal başına: Yalnız. unutmamak gerekir ki İbni Abdul (XI.taşıyla çayın kuşunu vurma yolunu seçeceksin . dilli düdüklüğe özenmelerine. kimsesiz Tek şiirle ödül kazanmak ne kötü.

bugün. koca !Elin oğlu. götünde gözü olan okura çatmamış olacak ki. “şairi azam” olarak anılsalar bile ozan olarak geleceğe .Evinsiz konuşmak: Yersiz. dünden bugüne amatörce bir uğraştır. boş laf etmek . a ?Rıza’nın kendine filozof demesine bugün de hâlâ gülünmüyor mu . .işbilir tezgahtarlarıdır . kapalı şiirden . karı ?Elindeki gülü.kalamazlar .yaşamı olan sevimli. şiir sofralarında başka ozanlara yer açmayan ozanlar.Elin kızı: Gelin.Onca benzetmedir evinsiz konuşan her ozanı bir güzel benzeten Geçmişi kınalı: Kişinin geçmişine yönelik sevecen bir sövgü.Ekmeği yanından zeytin silkmek: Yaptığı işten hiçbir kazanç elde edememek.. elin kızına kaptırmadan kim ozan olabilmiş ki .Götünde gözü olmak: Gizli saklı her şeyi görmek Ahmet Haşim.zeytin silkmeyi göze alamayanların ozanlığa soyunmamaları gerekir .Ekmek yerken kedinin gözünü bağlamak: Cimrilikte sınır tanımamak Ekmek yerken kedinin gözünü bağlayan.söz edebilmektedir .Elin oğlu: Damat. tesettür mağazalarının köçekliğe tövbeli o .Gök görmedik: Görgüsüz Gök görmediklik yapıp da bir günden bir güne ne şiirini ne kendini övmeye kalk. demek ki ekmeği yanından . cana yakın kişi O geçmişi kınalı şiirler. şiir dururken ozanı baş tacı edecek değil ya .hep kendinden tüketmek Ozanlık. geçmişte hafif bir .

Gözünü belertmek: Gözlerini irileştirip öfkeli öfkeli bakmak . bir şaire gününü gösteren Hadi ordan: Hafifseme ve öfkeyi birlikte içeren inanmama. çünkü şiir kazasında . ozan ozanlığını . o ?açılmış öne bakanların dudağını uçuklatan . kitaplarda değil.Hora geçmek: İşe yaramak. öbür şiirler hep gözlerini belerterek bakmışlardır.Gıllın gıccık: İyice sıradan. haz vermek .Gıllın gıccık şiirleri. ama duygu yoksulu Ne zaman hırsız kedi enseliler.Götünün kurtları dinlenmek: Yapacağı kötülüğü yapıp rahatlamak Götünün kurtlarını dinlendirmek için şiir yazılmaz.Götünden solumak:İyice güçsüz ve yorgun ya da ölmek üzere olmak Götünden soluyan şairleri ele veren.Gününü görmek: Belasını bulmak.sözcüklere pezevenklik yapmak olduğunu bilir .Lirik şiire.Hora geçmeyen şiiri.şiirlerdir .. sonu iyice zayıf . işe yaramaz olan . yayın dünyasını ele geçirdiler. ver şarkı sözü yapsınlar . …şiir şiirliğini unuttu.ifadesi Hep “Hadi ordan!” denilen o şiirler değil midir bir edebi akımın önünü açan. çekemezlik . kötü duruma düşmek . şiir sitelerinde ara Gidinin deyyusu: Kişilik ve karakteri iyice zayıf. o günden beri. akılcı bulmama . başkaları kendisine” “gidinin deyyusu” dese bile üstüne alınmaz.Hemen beğenilme tutkusudur (tamahkârlık). son sözü bulamamış.Hırsız kedi enseli: Besili. çünkü bir ozanın biricik işinin .yaşama dönüş yoktur . paralı. ahlaksız Gidi”nin ilk anlamının pezevenk olduğunu bilen bir ozan.

..rastlanmaz Kaç kıymadan: “Sakın ha. “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey !var” demeyi de mi yasaklamışlar Kahpe herif :Küçümsemenin etkisini azaltmak için kullanılan.Karı ağızlı: Hanımının sözünden hiç çıkmayan. arsız. dedikoduyu çok seven . her şeyden yararlanmaya çalışan.ifadesi Kaç kıymadan. sevimlilik katan bir seslenme Kahpe herif.Kahyası. on kitaptan birinde ya rastlanır ya .Kaba ağaç gölgesi: Dallı budaklı fazla yayılmış ağacın gölgesi Okura kaba ağaç gölgesi olabilecek bir şiire. şiir pazarında narh ödemeden şöyle ya da böyle bir yer kapan …kaç kişi var ki.suskunluğunda kendin üret .İnceldiği yerden kopsun: Ne olacaksa olsun deyip her şeye baştan razı olma Bir ozan yer geldiğinde inceldiği yerden kopsun demeyi bilmeli ve sözcüklerin . sözcüğünü .Horsasını almak: Kızgınlığını. birde o Büyük İskender özentisi . kuşkusuz . aman yapma” anlamlarını da içeren şaşırma .. bir sen. küfür niyeti .taşımayan.köpekleri olmasa ozanlarımız kendi kişiliği yaratmakta hiç de zorlanmayacak Kanara köpeği: Her yere sokulan. .şiir eleştirmenliği .yasak ilişkisine asla karışmamalıdır . eğitimin gece bekçileri. söze içtenlik. köpeği olmak: Her konuda kendini ilgili görmek Her şiire ve şiir üzerine yazılana her şeye karışan şiir dünyasının bu kahyası.yüzsüz Kanara köpeği gibi ayak altında dolanıp her şeyi hazır bekleme. öfkesini almak. o konuda bir isteği kalmamak Birilerinden horsasını almak isteyenlerin yapabildikleri en saygın iş.

böyle burun kıvırmazdı. okur ne bilsin şiirin kırk .Şiir. ancak . öcücü almak .Kuru soğuk: Ayaz Kuru soğuk duygulara kulak ver. palavrası bol Kırk bir heybeli ozanlardır okuru şiirden soğutan.Kıt kımır: Yeter yetmez.başlar başlamaz belli oluşu Ben bir ozanın bir.bilmeyen .kalmamak Kırk defter doldurup kekreyi kestirdikten sonra bile ozan olunmaz.. eh Omar diyecek dudak da domarışından belli olur .okumam. biraz da karı ağızlı olduğu içindir ki.Ot tohumundan biter: Kişi.birinci heybede olduğunu . daha söze .Karnının şişini aldırmak: Öfkesini gidermek. eee. eceyi gecede aramasaydın. ucu ucuna . soyunun özelliklerini taşır Hep Ece Ayhan okumasaydın. ama o duygulara acıma. zaman içinde yel olup gider Kekreyi kestirmek: Yapmak istediği şeyi sonuna kadar yapmak. beklentisi . atasının.ozanlığa başlanır . bütün şiir seçkileri baştan sona erkek !ozanlarla doludur .olabilirsin Omar (Ömer) diyecek dudak domarışından belli olur: Niyetin.Kıt kımır şiir bilgisiyle eleştirmen olunsa da ozan olunmaz .Kırk bir heybeli: Yalanı. beğenmediysen diğer şiirlerini . çok sevindiği için de nasıl davranacağını . ne de olsa ot tohumundan biter Sevincik delisi olmak: Çok sevinen. bilinçaltın bilincine . belki o zaman ozan . bilemediniz iki şiirini okurum.Karnının şişini aldırmak amacıyla yazılan her şiir.

daha başlıkta söyleyiverenler .olarak görmek ister .karşın. şiirin gizini. ayrıcalıklı bir konumda bulunan Dönüp bakın.soyuna çekti: Soydan getirilen özelliklerin değişmediği.yiyeceksin . ama uçkura nakış işlemeyi düşünen .Sütlü keçinin kır oğlağı: Kayrılan. . okuru sevincik delisi yapabildiği gün.Tahta yaran: Damdan düşer gibi yersiz ve yakışıksız konuşan kişi Şiir. bir türlü sütlü keçinin kır oğlağı olmayı beceremeyen ozanlardır .kazanımdır . değiştirilemediği Mayasında özgünlük mayası bulunmayanların sıradanlığını da önce şiir özetler: Soğan diktim soyuna çekti.Ters tokadı yapıştırmak: Beklemediği bir sırada elin tersiyle şiddetlice vurmak Böyle aynı şiiri yazmaya devam edersen. soyundum diktim .Sulu ağız: Geveze. soydum diktim soyuna çekti.Sulu ağız ozanlardır.Sıçanın sidiği denize katıktır.Uçkuru gevşek: Her an cinsel ilişki kurmaya istekli Ozanın uçkuru gevşek midir.. tahta yaranların işi değildir.Sözcüğe sevisi akan ozanlardır okurların sevgilileri Sıçanın sidiği denize katıktır: Küçücük şey de yerine göre bir katkıdır. soydum diktim soyuna çekti. soyundum diktim soyuna çekti .Şiir.kişidir ozan . esininki şiire Soğan diktim soyuna çekti. sevgili de şairi “haddeden geçmiş nezaket” . kendi kurtuluşunu da ilan edecektir . şimdi okurun ters tokadını .onu bilmem. zamanında çok dileyip istemelerine .Sevisi akmak: Sevmek. aşık olmak . bütün dergi yöneticileri. sır saklamayı bilmeyen .

İstanbullu olmak gerektiği söylenir.Yüreği burmak (yüreği ağrımak): Karnı ağrımak ?Sık sık yüreği buran o ozanlar değil midir genel tuvaletlerin “Tosun”ları .karşın. ama nedense Fuzûli’nin de Haşim’in de Külebi’nin de .Edgü’nün: “Eleştirmen.peşinde koşmak arasında bir fark göremiyorum . bekletmeden bir . bırak da özendirme ödülünü bir başkası almış olsun .Yangın Ayşe: Gördüğü erkeğe iç geçiren ?Şiirin “Yangın Ayşe”şi o okurlar değil mi İbrahim Sadri’leri TV yıldızı yapan Yel esmeyince yaprak çıldırdamaz: Kötü haberin duyulmasının mutlaka bir .Yürek erintisi: İç sıkıntısı.”sözüne ben de inanıyorum Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmak: Yüz veren herkesten bir . okurla ilgili bir yürek erintin varsa. taşralı İyi ozan olmak için. kaygılı bekleyiş Şiirle değil.golünü ya ofsayt ya da penaltıdan atar. F. bütün ödülleri .nedeninin olduğunun düşünülmesi Yel esmeyince yaprak çıldırdamadığına göre.topladığına göre. .yakanın kırlısı olduğu unutuluverir Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı: Her şeyi kendi çıkarı için tüketmesine . hâlâ bir beklenti içinde olmak Yalamacı bitti de bulamacı mı kaldı dedirtenlerden olma. öteden beri yakanın kırlısı olmamak.. yazdıklarını.. benzek (nazire) .çıkar ummak Yüküm hıyar diyenin ardından bir avuç tuzla koşmakla.Yakanın kırlısı: Kaba saba.bardak suyla şifa niyetine hemen iç Tahsin Şimşek .

kardeşinizin sesidir. bela. Bu kadar içten ve bu kadar doğal bir sözdür bu. :Azerbaycan’lı şair Necef’in bir şiirini okuyor GADASIN ALDIĞIM . Azerbaycan’da Şamahı Cami imamından bu sözü duyunca birkaç kez bu sözü imam efendiye tekrarlatmışlar. kendi ifadesiyle “Kayserilerin alamet-i farikası” gadasını aldığım sözünü duyunca da aynı heyecana kapılıyor. Manası “günah. eşiniz dostunuzun sesidir Kada” veya “gada” Türkçenin eski kelimelerinden biridir. merhametini de yakalarsınız bu sözde. bizi canı gönülden insanlar. 1991 yılında Azerbaycan’ı da içine alan TDAV’ın bir gezisine katılmış.Bizde ise “gadasın(ı) aldığım” derler AZERBAYCAN’DA DA KULLANILIYOR Kayseri Barosu avukatlarından İ.” musibet. dert. .Necdet Çetinok. Hasretinizden yüreğiniz efil efil eser.Gadasın Aldığım Kategori: Deyimler — okuz @ 12:08 pm Anadolu’da özellikle Orta Anadolu’da ve Kayseri’de bu sözün anlamı çok büyüktür. Kazakistan’da “bıldır” kelimesini duyup heyecanlandığı gibi. Bu sözü duyan bir insan sadece bir söz duymuş olmaz. buram buram memleket tüter ruhunuzda. Hele gurbette böyle bir söz duysanız. kendi canınızdan. kendi soyunuzdan bir insanın şefkatini.ananızın sesidir. bize gelecek felaketleri dertleri kendi üzerlerine almayı dilemekteler bu sözle. felaket” demektir. Doğuda “gadan alam” derler. Necdet Bey. atalarının sesindeki sıcaklığı da duyar. Kendi kanınızdan. Çünkü bu ses . büyükannesinin. Yani. Bu söz diğer sözlere bu cihetle benzemez. komşunuzun. aynı zamanda anasının. Bu heyecanını Azerbaycanlı dostlarına taşıdığında ise Azeri Türklerinden Aydın Bey.

Türküde “ergen kızlar alsın benim “gadamı .Burhanettin Akbaş Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmi vardır.dediği bir kısım vardır .Seherin esen yelleri Esme gadasın aldığım El menimdir etek senin Kesme gadasın aldığım Seherin esen yelleri Yana dağıtıp telleri Destinde deste gülleri Mesme gadasın aldığım Üst yanımız dağlar gardı Alt yanımız bağlar bardı Necef’in de erki vardı Küsme gadasın aldığım Mesme: masume. ürün Erk: güven. Daha dün tekrar oynattılar . Necef’in sevgilisinin adı Bar: Mahsul.televizyonda Burada Kemal Sunal bir türkü söyler. itibat S.

olam ) derlerdi. Hep Duymusumdur Elazigda .ona değer verdiğini söylemiş oluyor Bir Antepli olarak Gadasını alım lafını çok kullanırız .BENDE HEP DERDİM ACEBA NEDİR DİYE DEMEKKİ BENİ ÇOK SEVEN BÜYÜKLERİM BENİM BÜTÜN GÜNAHLARIMI.DİLİMİZE VE ÖZÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM VE BÖYLE . Hele birde tam yerilisi oldu mu Antep’in siz dinleyin derim misal ben . OLUMSUZLUKLARIMI ÜZERLERİNE ALIYORLAR.Bizimkiler ünlem gibi de kullanıyorlar :Bir yaşlı teyze mesela olumlu bir cevap veriyor .NE GÜZEL BİR İFADE VE SEVGİ GÖSTERGESİ.. Bu arada kullananlar çok şirin(şeker) dilli insanlar oluyor GIZ BEN SENİN GADALARINI ALIRIM” ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ” DUYDUĞUM BİR SÖZ.İNSANLARIN HAYATTA HEP YANLARINDA GADASINI SEVE SEVE ALACAK İNSANLARIN BOL OLMASI DİLEĞİYLE.YAYINLARLA CANLI TUTALIM . Vallahi bu Söz cok Hosuma gidiyor Kızılderili atasözleri Kategori: Amerika Yerlileri — okuz @ 1:14 pm .” . Eski arkadaslarimi gördügüm zaman hep ( Gadan . evet demek ama sonuna da “gadasını” sözünü getirince o kişiyi sevdiğini.Benim bildigime göre bu Söz Elazigdada kullaniliyor.He gadasını diyorHe.. . Yazılışıyla söylenişi çok farklı .Ben bunu “gözünün yagini yiyeyim” ile benzer anlamda diye duymustum Gadanalım” ve “Gadasınıalım” Azerbaycanda çok sık sık kullanılan kelimeler.

Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir . Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek.dökecektir.Barış ve mutluluk her anda mevcuttur . yüz dost azdır. iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir. çünkü sağlam olanlar yeni neslin devamını . böylece ikimiz eşit oluruz. (Ute Kabilesi (Aşkı tanıdığında.sağlayacaktır .Barış ve mutluluk her adımdadır . (Kabilesi (bilinmiyor Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz. ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı .ilelebet yeşil kalır Arkamda yürüme. Önümde yürüme. (Fox Kabilesi Avlayacaksan en zayıf geyiği avla. Odunu asla ziyan etmeyiz. bu da bizim kalbimizi yaralar .Ruhun meseleleri için siyasi çözümler yoktur Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi (makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi (Bir düşman çok. Yanımda yürü. kestiğimizin hepsini kullanırız.temizlenir Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: çam yaprağı gibi . Ne zaman onları kesmemiz gerekse. lazım olduğu kadar keser.Ağlamaktan korkma! Zihindeki ıstırap veren düşünceler gözyaşı ile . (Hopi Kabilesi Bir kere “Al şunu” demek. önce onlara tütün ikram ederiz. Yaratıcı’yı da tanırsın. takipçin (olmayabilirim. ben öncün olmayabilirim.

Avdan geçilmeyecek bu topraklarda.Önümüzdeki ilkyaz Yüce Ruh gelecek. ‘.insanlar bu yolu öğrenecekler Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. hikmeti değil. Yerkürenin başına gelen. ******** olmaktan daha küçük bir meseledir . vakar ve saygı .gerçek cesaret demek olan metanet. . Halbuki bilgi mazidir. sabır. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için . Her şey birbirine bağlıdır. yüreğin ile hüküm ver Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. ruh gökkuşağına sahip olamaz . (Wovoka Doğum yapan herşey dişidir. Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: Kendi kendini kontrol.Gözlerde yaş yoksa.Gözün ile değil. (Mohawk Kabilesi Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman. Bütün av hayvanlarını geri getirecek. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Sadece bir kişiye yardım et! Şimdiki usul bu değil ama inanıyorum. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve (yeniden yaşayacaklar.büyür. . ((Apache Kabilesi Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz.Fakir olmak. (hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. dünya daha iyi bir (dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır.

Sevgi ile. ya da güneş açacaktır.yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir. toprak ona hamiledir .Sevgi ile yorulmadan ilerleriz . iki ay onun makosenleriyle yürü! ((Cheyenne Kabilesi Nimette külfette ‘Büyük Ruh’ un elindedir. Hepsi döner dolaşır. (Cherokee Kabilesi Komşun hakkında hüküm vermeden önce. (Siyu (Kabilesi . Her birimiz .İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır . yaşayanlara ilave eder.daha fazla akıllandırır Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez. Bazen onun külfeti bizi nimetinden . son balık öldüğünde. ama kayadan bile kuvvetli. muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir (Hava ya bulutlu olacaktır. fakat vefa onu her zamankinden parlak . (Hopi (Kabilesi . . son ağaç yok olduğunda. (Siyu (Kabilesi Şeytan hakkında konuşmayın.Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez .Gençlerin kalbinde merak uyandırır.kendi hareketlerimizden sorumluyuz.beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda.Herbirimizin farklı bir rüya gördüğünü hatırlatmakta fayda var İhanet arkadaşlık zincirini karartır. Her şey halkadır.Kehanet. sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz Son ırmak kuruduğunda.İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez .yapar …İlkbaharda usul usul yürü. bize geri gelir .

kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde.Ben yolumu şaşırmam diyen adam. onu çocuklarınızdan ödünç . atlanuvdan kalma. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır.Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini. insanın ruhundaki barış . bay bolayım deseng.Adaspayman degen erdi.Adaskanga ayıp yok.yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir .Yağmur iyilerin üzerine de yağar. Karanga tuman adastıradı. İnsan.Şaşırana ayıp yok. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız.. dönüp evini bulduktan sonra . böylece bozulan . kazanınga. beraberliğini farkettiğinde.düzenimiz yeniden kurulacaktır . ((Mohawk Kabilesi Üç barış vardır: Birinci barış.aldınız Nogay Atasözleri . karanlık duman içinde yolunu kaybetti Aga bolayım deseng. diğerleri sadece bunun akisleridir. Bu gerçek barıştır. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış.aram salma . Fakat hepsinden önce. kötülerin de .Yaşlılık ölüm kadar şerefli değildir. her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. en önemli barıştır. kaytıp üyin tapkan song. İnsan ruhundadır o. Yine de çok kimse onu ister Yeryüzüne iyi muamele et! O babanızın malı değil.Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan kadar suçludur Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir.

Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli. söz kemikten geçer Agaş kesseng uzın kes. tarta-.Agaş kıyşığın talkı tüzeter.kadrini çocuk sahibi olduğunda bilirsin Agalı-inili tatuv tursa.Kardeşler tatlı olursa at çok olur.Ağaç etten geçer. Ata-anadıng kadirin.bolsang bilersing Kardeşin.Aşamaga.Akıl akıldan üstün . dünya namusu güçlü . akrabanın kadrini düştüğünda.Akıl baştan çıkar. mücevher taştan çıkar .Akıl bastan şıgar. kilim kesersen kısa kes.Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma. arabası yolda kalmaz . adamın eğrisini halkı düzeltir . yonta yonta kısalır. asıl tastan şıgar.çeke uzar . kazanına . Absın-kelin tatuv tursa.İyi niyetlinin atı yorulmaz.Ak nietliding atı arımas. çeke .as köp bolar . Balalı. Ekpege at köp bolar. Edem kıyşığın halkı tüzeter.Ağacın eğrisini dalı düzeltir. yaralandığında bilirsin. söz süekten öter. kiyiz kesseng kıska kes. elti-gelin tatlı olursa yemek için aş çok olur . arbası tozbas.Akıl akıldan üyrik.haram sokma Aga-iniding kedirin.tarta uzayar Ağaç kesersen uzun kes.Ahret azabından.Yalalı bolsang bilersing. ata-ananın . zengin olayım dersen.Agaş etten öter. yona – yona kıskarar.

yarlıdıng yıygan malın töre aşar. mısır ye de su iç.Almaktıng körki – bermek.Aldı tegerşik kaydan köşse.Akıl bulur.Hızlı akan su denize yetişmez Alma e de suv iş – avırmasang köreyim. evlense de hayır getirmez .köreyim Elma ye de su iç-hastalanma da göreyim. nartük e de suv iş – semirmeseng.Altı yasar altıstan kelse.Almanın sonu-vermek .Ön tekerlek nereden geçerse.Alış-veriş bilmeyen.Ala azbandı böri aşar.songgısı da sonnan köşer.İyi boğayı kurt yer.Algasagan kız kievge barmas. til söyler.baladıng köngili dalada- . barsa da ongmas.Anadıng köngili balada. ağaç kapılıya düşer .Altı yaşındaki uzaktan gelse.Akıl yaşta değil başta . fakirin topladığı malı zengin yer .Altın kapılıya hizmet etmek..Alıs-beris bilmegen. bergende yatıp uykısı kelmegen.Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.Çabuk evlenmek isteyen kız evlenemez. dil söyler .Akıl tabar. altmış yaşındaki onu karşılar . alpıs yasar aldına şıgar.şişmanlama da .Akıl yasta tuvıl.Algasagan suv tengizge etpes.göreyim . verdiğinde gözüne uyku girmeyen . basta. arka tekerlek de ordan geçer .

At yorulursa sersemler. yiğit yorulursa hastalanır . ak kalkar. aynı acıyı yaşayanların halini anlar .Arkasına ötken ayavşıl bolar. yavapsız sözden kıtar. top oynayan tozutur. balanın gönlü dışarda . besili yağdan ölür Asık oynagan azar.de ozar Aşık oynayan azar.Asılsız astan kıtar. avızlıgı man suv işer. Er basına kün tuvsa.Bir acıyı yaşayan kişi . top oynagan tozar. semiz maydan öler.Cimri adamı açlıktan öldürür. yüzü kara .Arıgan atka-kamışı avır. er arısa avırak.At arısa tuvlak. berinnen.Arık oydan öler.Haram kabın dibi delik . az konuşan da cevapsızlıktan öldürür . koyun besleyip kuyruk yiyen de .suv işer . etigi men.Aramzadeding koynı tolı.Aram kapşıktıng tübi tesik.Haramzadenin koynu dolu. kuyrık asagan..Arık düşünceden (nasıl doyacağım diye) ölür. beti kara.Ananın gönlü balada.Aram batar. koy bagıp. iyilik kalkar .At oynayan yerde tüy kalır At basına kün tuvsa.Kötülük batar.hepsini geçer .Yorulan ata kamçı ağır .At avnagan erde tük kalar.

su içer .Oğul babası gibi olursa attığı ok da dönmez.Atang ölse de.Ata.At iygisi arıkta biliner.Ata ulınıng atkan ogı da kaypas. adamın yanılmazı olmaz .Ata binmek bir murad.Ata barda uvıl yas. anaga usap kız tuvmas. atangdı körgen ölmesin. atın varken çevreni .Ata minmek bir mırad. anadan körgen ton pişer. attan tüspek bir namıs.Atın bahtına gün doğsa ağızlığı ile su içer. insanın başına gün doğsa eteği ile . atıng barda er tanıBaban varken çevrendekilerle (baba dostları ile) tanış. attan inmek bir namus . ağabeyi varken küçüğü genç . aytkan sözi de kaytpas . edem yangılmas bolarma.Baba varken oğul genç. yiğidin iyisi fakirlikte bilinir .gez .Atadan körgen ok yonar.Ataya benzeyip oğul doğmaz. atanı gören ölmesin . aga barda ini yas. oğulun öğreticisidir . er iygisi yarlılıkta biliner.At sürinmes bolarma.Atang barda el tanı.Baba oğulun sınayıcısı .Atan ölse de.balaga sınşı.Ata baladıng sını.Baba. anaya benzeyip kız doğmaz .Babasından gören ok yontar. söyledeği söz de dönmez .Atın iyisi arıklıkta.Ataga usap ul tuvmas. anasından gören kürk biçer .Atın sürçmezi olmaz.

komşuya söylesem çarpıtır .Avıruvdıng aldın al- .Avırmagan baska yavlık baylama. yahşılık kütpe.Atın süygen alasam der.Hastalık attan çıkar . adanasıng sol. kongısıga aytsam kosadı.Atım yok aranda. er erde dosıng bolsın.Atasız öksiz-yartı öksiz.Atasının methettiğini alma. komşusunun methettiğini salma .Komşun kimse. erdi namıs öltirer.Atası maktagandı alma. avıldası maktagandı salma.Ahırda atım yok. kadınını seven temaşalığım der . hatının süygen tamaşam der.Atını seven kıratım der.Babasız öksüz yarım öksüz.Atasına iyilik yapmayandan iyilik bekleme .Attı kamışı öltürer.Avıl iyti ala bolsa da.Atı kamçı öldürür.Avılga aytsam aşadı. anasız öksüz gerçek öksüz .Atasına yahşılık etpegennen.Avla tolu malıng bolganşa. kaygım yok boranda.Avlu dolusu malın olacağına her yerde dostun olsun . fırtınadan endişem yok .Ağılların köpekleri ayrı ayrı olsalar da. yiğidi namus öldürür . anasız öksiz-kerti öksiz.Avıruv attan şıgar. böri körse biriger.Ağrımayan başına bez bağlama . kurdu gördüklerinde birleşirler .Halktan birine söylesem yayılır. kardeşin odur ..Avıldasıng kim bolsa.

anasın körip kızın al.Sürmesini bilmeyen at öldürür.Söylerim benden gider. akılınga kelse ıynan.Ayagı baskanın. doğup büyüdüğü yerleri aptal kişi unutur . anamda olsa alırım . közi tanımaydı. aklına yatana inan . konuşmasını bilmeyen (kendine) söz getirir .Ayağına bak da kımızın iç. avızı yaman eldi bulgaydı. bulut olsa ısıtır.Ayagı yaman tördi bulgaydı.Ayamda bolsa yalarman.Ayagına kara da kımızın iş.Avucumda olsa yalarım. bulıt bolsa yılıtar. gemiye binenlerin canı bir . anasına bak da kızını al .Aytarman-mennen keter.Ayağı kötü baş köşeyi batırır.İyi dostun malı bir.Ayagın körüp asın iş.Ayda bir at bergennen.Ayday bilmes at öltirer.Rüzgâr olsa üşütür.Aylandırgan avıruv almay koymas.Hastalığın önünü kes .. anamda bolsa alarman. künde bir tostakay may bergen artık. her gün bir tabak yağ vermek daha iyidir .Ayavlı dostıng malı bir. anasına kara da kızını al. kemege mingenning yanı bir.Ayda bir at vermektense.Ayağını görüp aşını iç. tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.Ayaz bolsa suvıtar. tınglamasang -sennnen keter.Aytkanga ıynanma. söyley bilmes söz keltirer.Ayağın nereye bastığını göz görmez . dinlemezsen senden gider .Dolaştıran (çektiren) hastalık almadan bırakmaz .Söylenene inanma. ağzı kötü cemiyeti karıştırır . anasını görüp kızını al .

Çocuğu küçüklükten. değerini de bilemez .Ayrılanı ayı yer.Azdı bilmegen. edem alası işinde. köpti de bilmes. insan alası içinde . çok söz gümüş .Ayırılgandı ayuv er.Mala (hayvan) bakmasını bilmeyen.Acele edenin ağzı yanar .Az aşa köp şayna-tüyilmessing.Az aşagan. bölüneni kurt yer .Hayvan alası dışında.Bakırak-bakırak bardı aytar.Balalı üy-bazar..Balalı kargaga kok artpas. söylerken de yarım söyler .Az söz altın.Aşıkkan aska piser. gelini geldiği andan itibaren terbiyele . Bölingendi böri er. bagıslagandı da bilmes.yanılmazsın .Ayvan alası tısında.döğülmezsin (kuvvetli olursun). az söyle.(…!Az yiyen. kelindi bastan terbiyalav.Yavrulu kargaya yiyecek kalmaz . bargan sözin yartı aytar. birşey bırakmaz .Az söz-altın. temiz yer (Az yiyen. köp söz kümis.Herşeyi sahiplenen varolanı söyler. balasız üy-mezar- . köp tıngla-yangılmassıngAz ye çok çiğne. az söyle çok dinle.Baladı yastan.Bakkandı bilmegen.Azı bilmeyen çoğu da bilmez . taza aşar.

yiğit ile.Çocuklu evde melek var.danalığında belli olur .Çıkma zenginin karşısına. bayram sonu kurban kalır .Başı başkanın aklı başka. dostuna faydası olmaz . suya eteğini salar . balasız üyde elek bar.Baysız pişe-patşa.Kocasız kadın-kraliçeBereket kelinning ayagınnan. akılı baska.Barma töre kasına.Çocuklu ev pazar.Bara-bara bayram kalar. bela-kaza onunla gitmesin .Kendisine faydası olmayanın.ayağından.Balık seven.Zenginin kızı ölmeden.Baydıng kızı ölmey.Basına payda etpegen.Gide gide bayram kalır. bayramnan song kurman kalar.Akıllı insan çocukken belli olur.Balık süygen suvga etegin malar.Basınga kelgen beleden beleden. bele-kaza barmasın. çobanın dayağından .Başına gelen belâdan. betir minen kürespe. çocuksuz evde elek (anlaşmazlık) var .Zengin ile barışma. dosına payda etpes. eteging kesip bolsa da kutıl.Kızım evleniyor. şobannıng tayagınnan. eteğini kesip de olsa. yarlıdıng kızına kün tuvmas.Bası baskadıng.Balam barar erge. çocuksuz ev mezar .Bereket gelinin. iyi inek. fakirin kızına gün doğmaz .Balalı üyde melek bar. sen zengin olursan kendisi gelir karşına Bas baladan.. mal tanadan. kurtul Bay mınan barıspa.uğraşma . bayısang özi keler kasınga.

altını-üstüne getirelim . birev uyalar.Bileği güçlü biri yıkar.Birev söyler.Bir çiçekle yaz olmaz.Bilgenge bir soksang da saz.Biri söyler. ası – balası bolarCimri.Boş tüfek iki kişiyi korkutur.Bir şeşekey men yaz bolmas. bilimi fazla olan bini yıkar . bilmegenge davılbaz da az. ol iyt bolmas. yiğit olursan sözüne sadık ol Böriding kuyrıgın keskeni men. iki sefer gören tanışır.Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma. ne varsa. şerli öler.Bergen yumart tuvıl. hasis adamın evi kalesi olur (girilmez). eki körgen tanıs.Borçlu ölmez.Bir körgen bilis. biri utanır.Bilene bir çalsan saz. beren-şeren eteyik. aşı-yemeği.Bos mıltık eki kisidi korkustar.Böri bolsang kök bol.Olacak on yaşında da çocuk değil.Biyimde de bar.Veren cömert değil. olmayacak yirmi beşinde de çocuk .Kurt olursan gök (boz) ol. er bolsang – aytkanınga berk bol.Bolayak on yasında da yas tuvıl.Bergen üyine barayık. alan cömert. bilimi artık mıngdı yıgar.Bilegi yuvan birdi yıgar. şerli ölür.Kurdun kuyruğunu kesmeyle o it.“var . bilmeyene davlumbaz az . karımda da .Bir gören bilir.olmaz . çocuğu gibi kıymetli . bolmayak yırma beste de yas. algan yumart.Borışlı ölmes.Bugünkü işini yarına bırakma- .Bir edemning üyi kalası bolar.Verenin evine gidelim. biykemde de barKadınlar birbirleri ile dövüşürken diyor “benim annemde de var.olur .

Bulganşık suvda balık boladı.Dost dosta gerek.Dostunun aşını düşman gibi ye . düşmanının bıçağı ile kilim kes . görüşmeni bitir ve . birleştirici annen olsun .Dos üyinde oltırıp ket.Dosıngnıng bekisi men müyiz kes.Büldirvüşi ining bolsa.Doska bergen borışka..Dosıng berse kım. düşmanının evinde oturmadan.Duşpan ayakka.Bulanık suda balık olur.Bozguncu. hesabı dürüst gerek . duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes. dos baska karar- .Dosınga mungkir kazba. asabı durıs kerek.Dos esabı köngilden. uvısınga yım. avucunu yum . köp söylegen kiside bele boladı. kendin düşersin .Dostunun verdiğinin dışına bakma .Dostun hesabı gönülden .Dos bergenning tısına karama. özüng tüsersing.Dostun verse sus.Dostuna çukur kazma. duşpan üyinde turıp ketDostunun evinde oturup git.hemen ayrıl . tüzetüvşi agang bolsın. düzeltici. çok konuşan kişiden belâ gelir .Dosta verilen borçtur .Dostunun bıçağı ile boynuz kes.Dosıngnıng asın duşpanday aşa. dağıtıcı kardeşin varsa.Dos doska kerek.

Eki sıyırdıng ayranı köp.Edem üreginde arslan yatagı bar.Düşman ayağa. bir kes..El bolgan erde betir de bolar.İki ölç. bas yarır.işi var . dost başa bakar .El bolmasa.El agasız bolmas. can tene konak . eki hatınnıng vayranı köp. iki kadının dedikodusu çok olur . bir kes . adam olmayak çocuğun insnlarla ne .Edem sözi tas yarır.Adam adama konak. dos urısıp üyreter. taş yarmasa baş yarar .Adam sözü taş yarar.El ağasız olmaz.Düşman gülerek öğretir.Eki ölşe. tas yarmasa. kürk yakasız olmaz .Duşpan külip üyreter. yan-tenge konak. suvık yok- . edem bolmas baladıng kisi minen. ton yagasız bolmas.İnsan yüreğinde aslan yatağı var .Halkın kaldırmadığı elli yıl kalır .İki sığırın ayranı çok.Edem-edemge konak. elli yıl yatar.El almagan.nesi bar Adam olacak çocuğun insanlarla işi var.İnsanların olduğu yerde yiğit de olur . dost azarlayarak öğretir Edem bolar baladıng kisi minen isi bar.

soramay aytpas.El espese.Elli yıldan el yangırar.Alim olmaktan adam olmak zor . şöp bası kıymıldamas.Halkın hazinesi-eski söz .Halkın işi-altın beşik . elşi avırar..Elşiding keşikkeni hayır.Elding avızına elli arşın böz etpes.İnsanların ağzını kapatmaya elli arşın bez yetmez .Elçinin gecikmesi hayırdır .Elde amanşılık bolsa.Ülkeni kötüleme .Halk içinde hastalık yoksa.Elli yılda toplum yenilenir .Emisting iygisine kurt tüser.Yemişin iyisine kurt düşer .Elim boluvdan edem boluv kıyın .Yel olmazsa soğuk yok .Epsizdi elşilikke yiberseng.Yiğit demez. iyileştirici hasta olur .Eldi sökpe.El kaznası-eski söz.Aptalı elçiliğe göndersen.Yel esmezse çöp başı kımıldamaz . dediğinde de sözünden dönmez . aytkanınnan kaytpas. sormadan söylemez .Er aytpas.Elding işi-altın besik.

Erden ozuv bar.Er kayratlansa.İnsan darda kalmadan rahata ermez . kuş yanılır kafese girer .İnsan yanılır esir düşer.Erding atın ya atı şıgarar.İnsanın ışığı iki gözü. kus yangılıp torga tüser..İnsan kendine güvenirse. gücü iki kat artar . at sürinmey bolmas.Er kartaydı – kuş taydı.Erkeğin adını ya atı çıkarır.Erkek yalan söylemez. yerdeki köklerden daha fazladır .Erekte avızın yappagan. ekevledi soltanım.Er iygisi burınlı bolar.Erden vazgeçilir. ep ötirik söyler. ekev bolar.İnsanın yanılmazı olmaz.Erkek yaşlandı.İnsanlar arasındaki akrabalık. elden (vatandan) vazgeçilmez . kötülükler çoğaldı .Er tamırınnan er tamırı köp bolar.Er tarıkpay molıkpas. ya da kadını çıkarır .Er yanılmay bolmas. elden ozuv yok. atın sürçmeyeni olmaz .Erkeğin iyisi burunlu olur .gücü tükendi.Er yangılıp kolga tüser. yade hatını şıgarar.Er kadirin el biler. köpir avızda sözin tappagan.Er şıragı-eki köz.Er ötirik söylemes.Yiğidin kadrini çevresindekiler bilir . şartlar yalan söyletir . köprü başında söz bulamayan .Köprüden uzakta ağzını kapatmayan.

(Yetimin yedi başı var (Yedi kişi emreder . çorba benize .İnsanı zenginin. bas dosları kas bolar İnsan güçlü olursa baş düşmanları dost olur.Erden devlet taygan song.Etimge eti kisi bas.Et kanlı olsun.Erinşekting ertengisi bitpes.kaybolur .Et kanlı bolsın.Talihsiz kişi olmayacak işlerin peşinden koşar .Etimning karnı-eti kabat. güçsüz düştüğünde ise dostları . körgen kerti.Erge devlet kuralsa..Hesabını bilen dostların malları bir. sorpa betke.Et ete.Etispesti ongmas kuvar. gören doğru . bas duşpanı dos bolar.Erken kalkanın rızkı çok olur .Erte turgan erding ırısı artık.Esitken yangılıs. yiğit canlı olsun .Erinceğin yarını bitmez .Yetimin karnı-yedi kat .Et etke.İşiten yanlış.Eri baydıng eli bay. antlı dostıng yanı bir. yeminli dostların canları bir . ülkesi zengin .Esaplı dostıng malı bir. yigit yanlı bolsın.

kara suvdı as eter. eşek arıganın bilmes. pişe yamanı-künde azar.İytli konak oramga sıymas. kadının kötüsü hergün tartışır .İnisi bardıng-tınısı bar.Kardeşi olanın arkası kuvvetli olur .gövdeyi kaybeder Hatınlarda hatın bar.Hatın karıganın bilmes.Kadın ihtiyarladığını bilmez.Köpeğin yamanı çukur kazar.Sahibi saygı gören kimsenin köpeğine kemik verilir .. at gibi teper . oturduğunda bey gibi . baytal etin tas. üşevi-yarmalık. hatınlarda hatın bar.Çalıştığında işçi gibi.İyttey kabıp. kumar közdi.Köpekli konuk sokağa sığmaz .Hatınnıng ekevi bazar.İt gibi ısırır. tursa biydey.yas eter Kadınlardan kadın var kuru suyu aş eder. kadınlardan kadın var koca .etken Kadınlardan kadın var serçe etinden aş eder. attay tevip. üç kadın panayır . kadınlardan kadın var kör gözü .İytting yamanı in kazar. eşek yorulduğunu bilmez Hatında hatın bar. torgay etin as etken.İesin sıylagannıng iytine süek taslar.İslese kulday. hatında hatın bar.İki kadın pazar.yaş eder .

yat biler Yükün ağırlığını çeken at bilir.Kanın çıktığını (kokusunu) karga bilir.Kadir bilmez kardeşten.kardaş bilmes. yan şıkkandı molla biler.Kardeşin azarlaması olsa da.Kadir bilmes kardaştan. yalap toymas. kadir bilir yabancı iyi . sözüne bak .Kamçıyı sallamasını bilmeyen kendisine vurur .Karama özine-kara sözine. kaptal bilmes.İşip toymagan.Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.Kalan (ertelenen) işe kar yağar.Kardaştıng azarı bolsa da. iyi oğul doğduğunu kardeş değil diğer insanlar . kedir bilgen yat yahşı. kötülüğü olmaz . özüne tiygister. yalayıp doymaz .Karga neşe çakırsa da. at biler.İçip doymayan.Kan şıkkandı karga biler.Kadının (hakimin) mezarından kırk adım uzak geç .Kendisine bakma.Kamışıdı silke almagan. can çıktığını molla bilir Kancıgadıng batkanın.Kar küreyen.Kalgan iske kar yavar. Atadan yahşı ul tuvganın. kaz bolmas- .Kadere bergen attıng tüsine karamas. aş kürer .Kar küregen aslık kürer. beteri bolmas.Kaderin verdiği atın dişine bakılmaz ..bilir .

torgay şakırıp yaz bolmas.Karga ne kadar bağırsa da. oşagı üyde. ocağı evde . serçenin ötmesiyle yaz olmaz .Eksiği olmayan gelin olmaz.Kazanı kaynayan evin kapısı kapanmaz . kayınana kemiriksiz bolmas.Kat – yigitting is bası.Kazannıng karası yugar.Kazanı kırda. kaz olmaz ..Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.Kazanın kapağı açıksa.Ellerinde nasır bilmeyen (çalışmayan).Kelin kemtiksiz bolmas. iytke de namıs kerek. yamannıng belesi yugar.Kazanı kırda.Kel demek bar. konuşmayan kaynana olmaz . geldikten sonra ev sahibi utanır . aldında ezir ası.Çok danışılarak biçilen kürk bol olur . ket demek yok. git demek yok . o zaman köpeğin namuslu olması gerek .Karga şakırıp kıs bolmas.Karganın bağırmasıyla kış olmaz.Gelinceye kadar konuk utanır.Elleri nasırlı yiğidin aşı önünde hazır olur .Kazanın karası bulaşır.Kemege mingenning tilegi bir. hiç bir şey bilmez .Kengesli ton keng şıgar. kötünün belâsı bulaşır .Gel demek var.Kat bilmegen zat bilmes. kelgennen song konakbay uyalar.Gemiye binenlerin dilekleri birdir .Kelgenşe konak uyalar.Kazan avızı aşık bolsa.

Kisige yamanlık tilegenşe.Başkaları için kötülük isteyinceye kadar.Konuk olsan iyi evsahibine rastgel. gerektiğinde bulamazsın .Başkasına çukur kazarsan.Kisige munkir kazsang. yere baktırıp gönderme) .Seni) göklere çıkarıp geleni..Kökke köterip kelgendi. avız da kıbırdar. kendine iyilik iste .Konak bolsang. elde yok . çok görür .Kökürekte bar.Konak az oltırıp. yolavşı bolsang yolga tüs.Kol kıbırdasa. erge karatıp yiberme.Kol kıpırdasa. dilini tut .Gerektiğinde ağaç kes .Konuk az oturur. yıldızı parlak olur .Kerekpesti yıymasang. özing atılarsıng.Konak kelse et piser. ağız da kıpırdar .Gece karanlık olsa.Kerek tastıng avırlıgı yok. köp sınaydı.Gönülde var.Keşe karanga bolsa.Konak bolsang kolga tüs.Konuk olsan.Gerekmezi toplamazsan. kolda yok. kerekkende tappassıng. yuldızı yarık bolar. et pispese bet piser- .Kerek üşin terek yık . kendin düşersin . özinge yahşılık tile. tiling tıy.Gerekli taşın ağırlığı olmaz . yolcu olsan yola düş .

gözü yolda olur . teren-batıradı. yalgızdıng aytkan sözi tutılmas.Çok sözün azı güzel.Köp biledi degen küledi.Konuk doysa eşiğe bakar .Çok yaşayandan sorma. özim bilemen degen öledi.(Konuk gelse et pişer. derin batırır .Bir araya gelenler konağını iyi ağırlar. sogıp ber.Köp-korkıtadı.Köpten koyan kutılmas.Köpten koyan kutılmas.Konaktıng kursagı toysa. yalnız ben bilirim diyen ölür . yardımlaşan düşmahdan kurtulur . az sözding özi yahşı. et pişmese yüz pişer (ev sahibinin yüzü kızarır . yalnızın söylediği söz tutulmaz .Çok korkutur.Konuğun karnı doysa.Konuğa sorup vereceğine.Herkes tükürse göl olur .. birding avazı yok bolar. tek kişinin sesi yok olur .Köp yaşagannan sorama. közi yol karar.Çokluktan tavşan kurtulmaz. az sözün özü güzel .Çoktan tavşan kurtulmaz . kömeklegen -yavdan kutkarar.Köpting avazı bir bolsa.Başkaları çok biliyor diyen güler.Köp sözding azı yahşı. çok gezenden sor .Konakka sorap bergenşe.Köp tükirse köl bolar. vurarak ver .Köplegen konak atkarar. köp yurgennen sora.Çoğunluğun sesi bir olsa.Konak toysa esikke karar.

Gösterişli. kolung tıy.Köz korkak-kol batır. köngil tüsken-közel di.Maşası uzunu olanın eli yanmaz . aptala sorma sözü söyler .Korkağı çok kovalarsan.Kudalık ayırılsa da.Korkaktı köp kuvlasang.. cesur olur . kol batır .Korkma martın kışından. betir bolar. kork nisanın beşinden .kulagınıng tısınnan .Kösevi uzınnıng kolı küymes.Korkak mıng öledi. gönlün sevdiği güzeldir . yarasar. betir bir öledi.Körklige köne kiygistseng de.Korkkanga kos koriner. tuvganlık ayırılmas. tentekten (aptal) sorama sözi aytar .Közing avırsa. kulaksızga söz aytsang. yakışıklı olana eski-püskü giydirsen de yakışır . kuba kazdıng tösinnen.Gözün ağrırsa elini tut.Korkak bin ölür.Közel-közel tuvıl dı. akrabalık ayrılmaz Kula tüzdi suv alsa.Korkaktan sorama közi aytar.Dünürlük ayrılsa da. avızıng tıy. kork aprelding besinnen. karnın ağrırsa ağzını tut . batır bir ölür ..Güzel güzel değildir.Korkana çok görünür .Korkpa marttıng kısınnan.Korkağa sorma gözü söyler.Göz korkak. işing avırsa.

Kutlu konuk gelse koyun ikiz doğurur . anlamayan adama .Külme doska.Kuldan tuvgan kul bolmas.Küle baksang.Kılış kespesti tilek keser- . uçtuğunda (ayrıldığında) da onu yapar .Terbiye kıza gerek.söz söylesen kulağının dışında kalır .Kus uyasında ne körse. koy egiz tabar.Künşi köbeymes. gücçsüzün efendisidir . atlanganda biydey bol.Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.Kuldan doğan kul olmaz.Gülme dostuna gelir başına . gömleğine yamalık kumaş ister . suvı da kündes.Fakirle samimi olsan.Gücü yeten.Kuş yuvasında ne görse.Birbiriyle cekişen iki kadın (kuma)’ın ateşi de.Kulluk etkende kulday bol. kötü doğan kul olur .Yanmış ovayı su bassa bile kazın göğsüne su yapışmaz. ata bindiğinde bey gibi ol .Kılık kızga kerek.Çalıştığında işçi gibi ol. bakılşı bayımas. köylegine yamavlık sorar.Kıskanç adam büyük aileli olmaz.Gün görmemiş gün görse gündüz çıra yakar . kızdan aldın yigitke kerek. kızdan evvel yiğide gerek . uşkanda da sonı eter. suyu da tartışır . yaman tuvgan kul bolur.Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar. kötü adam zenginlemez .Kutlı konak kelse.Kündesting otı da. keler baska.

dert şıkpas.Malı ketken yarlı tuvıl.Kıs karlı bolsa. kızıl kiygist. sını ketken yarlı.Kılıç kesmezi dilek keser . onundur . hastalığın hafif olsun .Öğütlü törenler sonlanmaz .Kız davranışları ile sevdirir .Kızın çirkin ise.Kız kimdi süyse.Kısıng tuman bolsın.Mart şıkpay. marazıng tımav bolsın.Mart çıkmadan dert çıkmaz . babandan büyüktür . şerefi giden zavallı .Kış karlı olsa.Kızıng yaman bolsa.Misapir atangnan üyken.Molla bermes.Maslagatlı toy tarkamas.Kırk yıl tarla sürersen. bergen erden kalmas- .Malı giden zavallı değil.Kırk yıl saban aydasang.Misafir. bir yıl türening altınga tier. yaz yavınlı bolar. yaz yağmurlu olur . kırmızı giydir .Manalı söz maldan güzel .Kız kimi severse.Kız kılıgı man süydirer.Meneli söz maldan artık..Kışın duman olsun. bir yıl sabanın altına değer . sonıkı.

ongmagannıng eki borışı bir keler.Onggannıng üyine kobız kirer. sol kolıng man alarsıng.Mısırda padişah olmaktansa. hünersiz yerin altına (mezara) girer . ülkemde çoban olmak iyi .Ong kolıng man berseng.Ocagınıng bası şoklı. sol kolun ile alırsın . oltırgan eri koklı.Önerli örge yurer.Talihlinin evine düğün. önersiz kün körmes.Onggannıng eki dosı bir keler.Mısırda patşa bolgannan. nereye gidiyorsun? Dili bir yere gidiyorum . bolmas erden konıs kurar.. kutsuz yere çadır kurar . ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.Misalsiz söz-tuzsuz aş .Önerli ölmes.Mısalsız söz-tuzsız as. hünersiz gün görmez .Oltırgan kız ornın tabar. kayda barasıng? Til bir erge baraman.Talihlinin iki dostu bir gelir.Oturan kız yerini bulur .Molla vermez.Hünerli başarıya koşar. elimde şoban bolganı artık. veren yerden kalmaz .Ongmas yigit. bahtsızın evine ölüm girer . oturduğu yer bakımsız .Hünerli ölmez.Ongmaz yiğit.Nasip.Nesip. talihsizin iki borçlusu bir gelir . önersiz körge kirer.Sağ kolun ile versen. şenlik girer.Ocağın dışı (bacası) güzel.

Ötirik sözding örkeni yok. şanslı halk cemboyluk .Ateş almaya giden kadının otuz ağız sözü var .Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.Yalanın temeli yok. akılsız kızın evi (ailesi) yok . kendisi gülen boş adam. orta yasta hatınıng ölmesin.. övüngeç göğe bakıp yürür . avırmay öler.Oylamay söylegen. halkı gülen hoş .Orazası yok namazı yok. ikinci sefer çıkamaz . Kendi söyleyip. özi söylep halk külgen-kayrang yigitKendi söyleyip.Geçmiş yağmuru yamçı alıp kovalama .Düşünmeden söyleyen (konuşan). eki şıkpas.Osal kisi ayagına karap yurer.adam .Yalancı baş köşeye bir sefer çıkar.Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.Yolun ortasında araban kırılmasın.Yalancının doğru sözü bile yalan .Kötü (sebatsız) insan ayağına (yere) bakıp yürür. namazı yok.Ötpes pışak kol keser.Kör bıçak kol keser . kisi isine kuvana. başkasının işine sevinir .Orta yolda arbang sınmasın.Ötirikşiding üşin sözi de zaya. hastalanmadan ölür .Ötirikşi törge bir şıgar.Özi söylep özi külgen-yayrang yigit. hayatının ortasında karın ölmesin .Kendi işini önemsemez. mahtanış kökke karap yurer .Özi isine divana. onggan avıl cemboylık.Orucu yok. akılsız kızdıng törkini yok .

Sözding bası bir puşık.Söz sözdi şıgarar.Sağlam başa-satın alınmış hastalık . basıng tav bolar. hatırın dağ gibidir .Sabrın sonu sarı altın .Söyleye söyleye söz çıkar.Söz sözü çıkarır.Söz ile sivrisineği bile öldüremezsin . sümüklü çocuk er olur . yoldaşını öldü bil .Söyleyenden dinle.Sabır tübi-sarı altın. ızı bir kuşak. yoldasıngdı öldi dep bil. yumruk gözü çıkarır .Söylegennen tıngla.Söyley-söyley söz şıgadı.Özi yıgılgan-yılamas. ümırık közdi şıgarar.Kendin yorulduğunda.Sirkeli tay at olur.Ekin dibi-sarı altın .Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.Kendi düşen ağlamaz .Sözing sav bolsa.Sözün halkda yaşıyorsa..Saban tübi-sarı altın. arkası kuşak olur (Sözün başı bir damla. simgirikli bala er bolar.Sav baska-satlık maraz. arkası göl olur . türtkilese köz şıgadı. bilgennen angla.(Sözün başı tel olur. bilenden anla . dürtüklese göz çıkar .Özing arısang.Sirkeli tay at bolar.

Suv körmey etik şeşpe…Suyu görmeden .Şegertkiden korkkan.Süymesem de süyemen.Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar.Dikmesini bilmeyeniğnesinden görür.Suvga süenme. süek pen şıgar.Sırrını söyleme dostuna. dostunun da dostu var . üy sıpır. yavga ıynanma. sevdiğimin sevdiğini .Süt ile giren kemik ile çıkar . süygenimning süygeni. dosıngnıng da dosı bar.Sevmediğin gelirse ev süpür .(Ekmeyen yorulmaz (biçmez .Çekirgeden korkan ekin ekmez . Şeber yigit malga ortak- .Şanışa almagan-iynesinnen körer. değer görürsün .İnek kabuğu diliyle bulur .Suya dayanma.Değer verirsen.Sırıng aytpa dosınga.Süt pen kirgen.Sevdiğinin aşını düşman gibi ye .Şaşpagan arımas.Süygenning asın duşmanday aşa.Sıylasang sıy körersing. egin ekpes..Süymesing kelse. çekmesini bilmeyen ipinden görür .Şeşen yigit elge ortak. düşmana (yağıya) inanma . tarta almagan yibinnen körer.Sevmesem de severim.

Dağda büyüyenin tırnağı sert.Tavda ösken baladıng eki közi tasta.Akran akranı ile.Aptal kendini deve zanneder .Akıllı yiğit yönetici olur.Tatlı olsan bal gibi ol. künning közi tuvmas. teke müyizi men.Tentek özin özi davga sanar. aşşı bolsang tuzday bol. edem ulın söz buzar.Dağı-taşı insanlar bozar.Damaktan kalan düşmandan kalmış gibidir .Dağda büyüyen çocuğun iki gözü taşta.Darı saçan (eken) boza içer . çalışkan yiğit mal sahibi olur . teke boynuzu ile . adamın kötüsü molla olur .Tang atpay. edem yamanı molla boladı.Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap.Tay yamanı yorga boladı.Dağa taş atma . yalnız büyüyenin bağrı katı .Tayın kötüsü yorga olur.Tentek suvga semirer- . etim kalgan baladıng eki közi yasta . baska öskenning bavırı katı. acı olursan tuz gibi ol . adem oğlunu söz bozar .Tatuv bolsang balday bol.Tarı şaşkan boza işer..Tavda öskenning tuyagı katı. yetim kalan çocuğun iki gözü yaşta .Teng tengi men.Tavdı-tastı el buzar.Tan atmadan günün gözü doğmaz .Tavga tas atpa.

dağı) över .Termede yatkan termesin maktar. özi aytar. borçluda mal olmaz .Tentekke künde bayram.Fidanı dikmeden ağaç olmaz..Deli (akılsız. akçanın çıktığını yer duymaz . atası yaman-ulı iygi .Aptal suda bile şişmanlar .Termeni yaman-unı iygi. üyden şıkpagan kül töbesin maktarÇadırda yaşayan çadırını över.Tentekting dosı köp bolar.Aptal kadının örtüsü çamaşır leğenini eskitir .Teren yılga tavıssız agar.Ter şıkkanın ten tuymas. borışlıda mal bolmas.Değirmeni kötü-unu iyi.Tentekten sorama.Tevekelşi erge nur yavar- . yerleşik insan yaktığı külleri (küllerden yaptığı .Aptalın dostu çok olur .Tentekke tek turmak-kuş. babası kötü-oğlu iyi .Tentekting tastarın tekene tozdırar.Deliye sorma kendi söyler . divane) düğün yapar. akşa şıkkanın er tuymas.Aptala. baş köşeye kendi kurulur .Derin nehir sessiz akar .Terek şaşpay tal bolmas. (söz dinlemeyen.Akılsıza her gün bayram . şımarık) doğru durmak zor . törinde özi oltırar.Terin çıktığını ten duymaz.Tentek toy eter.

bele.Dil yarası düzelmez (iyi olmaz). tilimning kalasısıng.Dilde kemik yok .belâsısın .Dil taş yarar.Dirliğin gücü-birlikte . dilimin kalesisin. şaynap bergen as bolmas.Til yarası tüzelmes. taş yarmasa baş yarar . tilim. kılıç yarası düzelir . senden razı değilim.Coşkulu.Til tas yarar.Gücü olan.Til bir bolsa..Dil belâ. saga razıman. ölide yılaspas. saga razı tuvılman. diş kaya . ölü ama mezarda değil .Dil bir olsa. tis-kaya.Tildi süek yok.Dişi çıkamış çocuğa çiğnenip verilen aş olmaz Tisim. töreyi köle eder . tas yarmasa bas yarar ..Til.Tisi şıkkan balaga.Tirnekli edem töredi kül eter. senden razıyım. başarı yüksek olur . kılış yarası tüzeler.Tiride sıylaspagan.Tirlikting küşi-birlikte. öli bolıp körde yok.Tiri bolıp sanda yok.Diriyken tanışmayan. çalışkan yere nur yağar . ölünce ağlaşmaz .Diri ama canlı değil. is ör bolur. dilim.basımnıng belesising Dişim. başımın .

yalan söyleyen tutulur .Tüedey boynıng bolganşa.Deve gibi boynun olacağına. toyda yüzünü kara eder .Toyga barsang erte bar. suyu şerbet . suvı-serbet.Ul tuvganga kün tuvadı- .Yiğit doğduğu yerde yürür. .Evi yakın olan gelinin döşeği toplanmaz . öpke eter. doymaza verme .Dolmaza dökme.. toyda betingdi kara eter.Tuvra aytkan tuvganga yaramas. it doyduğu yerde yürür .yakınların bile tanımaz .Tuvar toysa bek keter.Tolmaska kuyma. erken gidersen yer var .Tuvgan elding eri-cennet-.Doğru söyleyenden akraba olmaz . düğme kadar aklın olsun . kendi evdekilerini .Doğru söyleyen kurtulur.Hayvan doysa iyi gider. kötü doysa sana küser .Toymagannan ton kiyseng. erte barsang orın bar.Düğüne gidersen erken git.Tuvgan erde er yurer. toymaska berme.Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas. yaman toysa. toygan erde iyt yurer.Tuvra aytkan kutılar.Vatanımın (doğduğum yer) yeri cennet. aldap aytkan tutılar.Toygan kız törkinin tanımasGelin olup giden kız (zengin olup mala doyan kız). tüymedey akılıng bolsın.Görmemişin kürkünü giysen.

aytpa. yaman bolsang-eti kün (berdazi akında. kötü olsan yedi gün (Zemheri için .Üyinge kelgenge. kieving aşuvlansa.Azarlamayan oğul olmaz.Evine gelene.Ulım üyde-ırısı tüzde. yaman asıgar.Havlayan köpek kimseyi ısırmaz . damadın hiddetlendiğinde kapıyı . yemin eden bin ölür . söyleme .Ürgen iyt kisidi kappas. kötü sabredemez (acele eder . kızım üyde-kılıgı tüzde. kelispes kelin bolmaydı.Zehir içen bir ölür.Yahşı bergenşe.Ulıng aşuvlansa.Oğlan doğduğunda gün doğar .Ündemeste üydey bele bar.Çalan bir kez suçlu. ant işken mıng öledi. çaldıran bin defa suçlu .(İyi verinceye kadar .Sessiz evde bela var .Urlagan-bir künali.Uv işken bir öledi.(Yahşı bolsang-üş kün.Urıspas ul bolmaydı..anlaşamayan gelin olmaz . örge şık.tut .Oğlum evde-rızkı dışarda.(İyi olsan üç gün. urlatkan-mıng künali. esik bavın tutOğlun hiddetlendiğinde baş köşeye kurul.Evine molla (ölüm) girmesindense kobız (düğün) girsin . üydey öpkeng bolsa da. ne kadar öfkeli olsan da. kızım evde-sözü dışarda .Üyinge abız kirgennen kobız kirsin.

kötüye yoldaş olsan kalırsın utançta .İyinin iki dostu birden gelir.Yahşılık etken maktanar.İyilik yapan övünür. yamannıng eki borışı bir keler.Yahşıdıng eki dosı bir keler. kötü ile konuşsan köpeğe kemik atmış .. yamanga yoldas bolsang. kötünün iki borcu birden gelir .Yalnız at binicisiz birinci olmaz . maktanşakka yat (yabancı) yahşı.Yahşıga kün yok.kalarsıng uyatka . etersing mıratka.Yalnız koyunu kurt yer . kötüye ölüm yok Yahşıga yoldas bolsang.Yalgız at şavıp yuyrik bolmas. övüngeçe yabancı iyi . kötünün yakınlığı yok .Yahşı körgenin aytar.Güzel söz yılanı ininden çıkarır .. yamanlık etken yaskanar.Çıplak olana yaz iyi. kötülük yapan saklar . yaman man sölleseng iytke. kötü verdiğini söyler Yahşı man söyleseng.(gibi (olur .Yalgız koydı böri aşar.İyiye yoldaş olsan yetersin murada. yamannıng özligi yok.İyiye gün yok. yaman bergenin aytar.Yalangaşka yaz yahşı. balga seker katkanday.süek atkanday İyi ile konuşsan bal şeker katmış gibi.Yahşı söz yılandı innen şıgarar.Yahşıdıng yatlıgı yok. yamanga ölim yok.İyinin yabancılığı yok.İyi gördüğünü söyler.

Kötü söz baş kazığı.Yalgızdıng küni karanga . yaman elşi el buzar. ıruvlıdıng ogı kalsa da.Yaman aytkan sözin eki aytar. yalgız kazık kos bolmas.Aygırın kötüsü anasına düşman.Yalgızdıng yayı kalsa da. birleskenler bir iste de arımaydı. yabagı tonnıng biyti aşşı. kötü elçi köyü bozar .Yalgızdıng bir isi de yarımaydı.Kötü kişinin sözü acı. adamın kötüsü yoldaşına düşman .Yaman avıldıng agası bolsa.Yaman arba yol buzar.Yalnızın bir işi de sonuçlanmaz.Yalgız söylep söz bolmas. tabılarYalnızın yayı kaybolsa bulunmaz. yahşı söz-yan azıgı. saklı içen aş olmaz .Yalnızın gündüzü karanlık.Yalnız başına söz olmaz. fakir köyün zengini olma . yalnız kazık çadır olmaz. birleşenler ise hiç yorulmazlar . çevresi geniş olanın saçma tanesi bile .. yünlü paltonun biti acı .yayavdıng künin sorama. yarlı avıldıng bayı bolma.Yaman söz-bas kazıgı.Yaman arba yol buzar.Kötü araba yol bozar.Yaman evlet ataga sögis keltirer.Kötü söylediği sözü iki kere söyler .Kötü evlat atasına sövdürür .Yaman kisiding sözi aşşı. yaman edem yoldasına kas. güzel söz can azığı . yayayı ise hiç sorma .Yaman aygır anasına kas.Kötü soyun başı olma. kötü adam ev bozar . tabılmas.bulunur . yaman edem üy buzar. yasırtın işken as bolmas.Kötü araba yol bozar.

Yangı elek şüyde bolar.Yamannıng tayagı segiz. biri tiymese biri tier.. yangı kelin üyde bolar. ozayım dep.Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas.Yaman ulga da.Kötü damak fakir eder. kötü nefis candan eder .Yamanda altın toktamas.Yanımdı almagan maraz-yanımdı. yaman nepsi kor eter.Kötüye iyi desen kalpağı kazan karası gibi olur . kötü oğula da mal yığma (bırakma .Kötüden iyi doğar. yeni gelin evde olur .(İyi oğula da. zengin koşarsa ölür .Kötünün çubuğu sekiz.Yarlı yatsa öler. yahşı ulga da mal yıyma.Yamandı yahşı deseng.Kötüyü görmeden iyi bilinmez .Yamandı körmey. iyiden kötü doğar.Kötünün ağzından güzel söz çıkmaz .Fakir yatsa ölür. biri değmese biri değer .Yamannan yahşı tuvar. kendi sırlarını söylüyor .Yeni elek duvarda.Geveze doğruyu anlatıyım derken.Yaman üşin aytaman dep. (atamı) geçeyim diye.(Canımı almayan hastalık-canımdır (onun zararı yoktur . börki kara kazanday bolar. geri kalayım diye .Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı- .Yaman tamak yarlı eter. sırın aytadı. yahşıdıng basın bilip bolmas. yahşıdan yaman tuvar.Kötüde altın durmaz . kalayım dep. bay yuvırsa öler.

suvga tayanma.Yatkandıkın turgan er. fakirin günü.Yarımas yardan kulatar.Yazın çalışan.Yazda mıyın kaynatpagan. kısta kazanın kaynatpas. atıp kal. bu dünyada yaşayayım . kışın yaylaya konar . küzde yırlar.Yarı deri örtünsem de.Yavga ıynanma. kısta arkannan korkar. vücudunun sağlığıdır .Kötü adam yardan atar.Yazda tırnagan.Yartı teri yabınsam da.Yazın beynini kaynatmayan. sözü denk olan akran .Tembelin (yatanın) payını çalışan yer . kısta tentek kırga konar. sözi kelisken teng. attığı yerde uyandırır .Düşmana inanma. kışın kazanın kaynatmaz .Yaz cennet.Yibek tüyinine berk.Yası yaslaskan teng tuvıl..Yazda yılannan korkkan. kış kıyamet .Yazda tentek oyga konar. güzün türkü söyler .Yatıp kalgannan.Yaz ennet.Fakirin zenginliği.Aptal yazın düzde olur.Yaz günü. atkan erden uyantar.Yaşı denk olan akran değil.Yazlıktıng küni. kıs kıyamet. suya dayanma .Yazın yılandan korkan. sosı duniyada üreyim . yarlılıktıng küni. yigit sözine berk- . kışın ipten korkar .Hareketsiz kalacağına mücadele et .

dedikodu yapan (söz kovalayan) belâya .Yırtık dondan er çıkar .Yol kuvgan kaznaga yolıgar. çömleğini yalayan tutulur .Yiğit ölse de sözü ölmez .Yoğurdunu yiyen kurtulur.Yumurta tavuğa akıl öğretir . gülenden sor . kötülüğe iyilik er kişinin işidir .Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di.Yolcu yolda kalmaz . sözün anası kulak .Yırtık tonnan er şıgar.Yiğidin aslını sorma.çatar .Yiğit ölür. suv anası-bulak. sözi ölmes.Yigitting asılınnan sorama. işini sor . şölmegin yalagan tutılar.Yumırtka tavıktı akılga üyretken. söz anası-kulak.Yigit öler. söz kuvgan belege yolıgarYolculuk yapan hazineye rastlar. isinnen sora. yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.İpeğin düğümü sıkı olur..Yol anası tırnak.Yuvırtın aşagan kutılar. adı kalır .İyiliğe iyilik her kişinin işidir. suyun anası pınar. külegennen sora.Yılagannan sorama. danı kalar.Yigit ölse de.Ağlayandan sorma.Yolavşı yolda kalmas.Yol anası-tuyak. yiğit sözüne sadık olur .

gözlətməksə artıq gözləyirəm.unudulmaz Səni o qədər çox sevəcəyəm ki. -531 Eşq dodaqlarda qəhqəhə deyil. gözlərdəki yaşdır. Məqsəd sevgi uğrunda .sevdiyimi söyləməyəcəyəm gözlərimə baxıb anlayacaqsan Bu gecə sürüşərkən göz üzündən ulduzlar gözlərimdən yaş süzülsə də ilk dəfə olaraq dilək tutmayıb təşəkkür etdim Tanrıya bu gecə yanımda olduğun !üçün Niyyətin səni qaçırtmaqsa artıq qaçırtmışam.Zor man avlagan iyt koyan almas. Nogay Atasözlerinden Örnekler.. Hasan. Türk Kültürü 35 (413) 9. Səni . İnsan sevsə belə o ilk eşq heç . mənsiz günlərini yox sayacaqsan.ölmək deyil. .97.sevməksə artıq sevirəm . uğrunda öləcək sevgili tapmaqdır Həyatda heç bir şey ilk eşqin yerini tutmaz.Zorla avlanan köpek tavşan tutmaz ÜLKER.

hər kəsə .Sən məni deyil mənim səni sevməmi sevirsən Könlümdə taxt qurdun. səni hər kəs unuda bilir . könül elə bir şey ki. yarpaqlar tökülə bilir.boyu o gül üzün həmişə gülsün.açılmaz Mən gedirəm mənim canım gül bağçam. əgər sevib unutmuşsa sevgisini bilməmişdir.alıb onların yerinə o bənzərsiz sıcaqlığı verməyi bacarırsan Sevən unutmaz. Bir ömür . Mən ağlayıram sən ağlama.ulduzam. Çiçəklər sola bilir. könlümün sultanı oldun. Çünki güllər ağlamaz .amma mən əsla Haraya gedərsənsə get sevdadan qaçılmaz. sabah isə ruhuma doğan günəşim oldun Səni sevirəm çünki əlini qəlbimin üzərində hiss etdiyim zaman. gecə göy üzündə parlayan .. unudan sevməmişdir. üzüntülərimi .

dəli sevdam. gözləntilərin ən gözəli səni gözləmək və . duyduğum ən dərin sevgi sənin əsərin. yaşamış olduğum ən .unutmayıb hər an üçün sevəcəyəm Sevgilərin ən gözəli səni sevmək. məni tərk edib.özəl insan olaraq qalacaqsan Sənə söz verirəm sən getsən də.. unutsan da. istəyərsənsə ürəyinin üstünə qoyub hər zaman səninlə olacağını . Sən mənim son eşqim.həyatın dadı sabaha qalxdığımda sənin var olduğunu bilməkdir Ovcunun arasına bir ürək buraxdım.Dünyan elə qaralsın ki.xatırlayarsan . səni aydınladan tək işıq gözlərim olsun Gördüyüm ən gözəl yuxu sənin olduğun. səni mən əsla .sənsən Sən ürəyimin dərinliyində hər kəsdən uzaq hər kəsdən fərqli olaraq yaşayacaqsan. gördüyüm ən gözəl dünya sənin gözlərin və qurduğum ən gözəl xəyal . İstəyərsənsə bir kənara atarsan.

can kimi yanındayam Əgər qədər səni mənim qollarımdan alıb başqasının qollarına atarsa bil ki. Səni gözlədiyimi bil hər an.Sevincli günləri təkrar-təkrar yaşayıb əllərin əlimdə ölmək istəyərəm Səsini duysam da hər an üzünü görmək kimi deyil. . . uzaqdayam deyə . Tək bir doğru iş gördüm .oda sənə qəlbimlə güvənməkdir.Heç bir şey səni sevmək kimi deyil . . pəncərəndə ulduz kimi parlayacağam.sənin düyün musiqin mənim cənazə marşım olacaq . Canımın içi düşünürəm sən buna layiqsən Gecələrdən qorxma.Mən bu həyatda bir çox səhvlər edib acısını çəkdim.yalnızsansa kölgə kimi arxanda. nəfəs kimi içində.Eşqin tək dili gözlərdir onlar dodaqlar kimi yalan söyləməz Son bir günüm qalsa da fani dünyada səninlə bərabər olmaq istəyərəm.

yarı gözəl olanın başı bəlasız olmaz Sən güllərə qibtə etmə. çünki . hər şeyə bərabərsən Buraxacağın bir əli tutma.səni ruhumun dərinliklərində hiss edirəm.olmaqdansa gerçək sevgilərə tikan olmağa dəyər bunu əsla unutma Heç bir qız oğlana boyun əyməz. güllər sənə qibtə etsin. tutacağın bir əli buraxma. sənin üçün ağlayan gözlərə inan .sən bircəcik. Sevgilim mən də . çünki səni çox sevirəm . Saxta sevgilərə gül . heç bir oğlan da bir damla göz yaşına .Dəniz dalğasız.Sevgililər öpüşərkən nədən gözlərini yumurlar bilirmisən? Çünki gözləri ilə deyil qəlbləri ilə görmək istəyirlər. Yəni hiss etmək istəyirlər.dəyməz . könül sevdasız olmaz.Səni sevirəm deyən sözlərə deyil. Üzmə şirin canını sən güllərdən də gözəlsən. Sevgi qədər məsum seviləcək qədər özəlsən.

gəlməsini gözləməzdim Yarpaq tökən gəncliyimin sətir aralarında altı qırmızı cızılmış və dırnaq içinə . əzrailin .Bu dünyada 2 qüsursuz insan vardır.Həyat bir damla sudursa eşq bir damla göz yaşıdır .alınmış susqunluğumun baş hərflərisən . Onun gözəlliyini hər kəs bilirsə o məncə heç gözəl deyildir.bu yalnızlıqdır .Yaxınlıq nə məkanla nədə zamanladır. Onun gözəlliyini yalnız mən görürəmsə bu sevgidir. Onun gözəlliyini yalnız mən bilirəmsə bu eşqdir. Yalnız əllər göyə açıldığında ağlına .gələnlər yaxın olduqlarındır Onun gözəlliyini hər kəs görürsə o məncə bir az gözəldir. Biri doğmamışdır digəri isə ölmüşdür Məni sənə qovuşduracaq tək şeyin ölüm olduğunu bilsəydim. Heç kim bilmirsə .

yaşana biləcək ən böyük sevincdir .Məcnunun ancaq adı vardır Fırtınalar qopar könlümdə.bilmirəm . Amma səni deyil.Mənə səni unut dedilər unutdum. yollar uzun. Geriyə dönməsən . Səni axtararam xəyallarımda.Gənclikdə günlər qısa. söküb ata .Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı vardır. aşiqi məcnun mənəm . yollar qısadır Səninlə başım dərddə. nə edim bilmirəm.Hər zaman doğrunu söyləsən nə dediyini xatırlamaq zorunda qalmazsan . canımdan bir parçasan. səni düşünərkən gözyaşı tökmək . mənə səni unut deyənləri Səni sevmək acıların ən böyüyü olsa da. könlüm yenə həmişə səninlə . yaşlılıqda isə günlər uzun.belə.

Burax səni mənim ..sevdiyin qədər sevdiyimi anlayardın .bir sən gördüm Sən dünyaya sürgün bir mələksən. sənin məni .Bərabər ağlamaqdakı göz yaşı kimi heç bir şey qəlbləri bir-birinə bağlamaz Əgər oralarda bir gün yağmur yağarsa üzünü çevirmə. Mən səni o qədər çox sevəcəyəm ki. bir .biri olduğunu düşündüyünüz andır .Dost istəyərsənsə Allah yetər. mənim səni sevdiyim qədər sevsəydin.yerimə öpsün Aynaya baxınca özümü deyil qocaman bir ürək və o ürəkdə ondan da böyük . İbrət istəyərsənsə ölüm yetər Sən məni.daha cənnətinə dönməyəcəksən Həyatın ən gözəl anı hər şeydən vaz keçdiyiniz zaman sizi həyata bağlayan . Mənim səni.

Yaradandan başqasına baş . sevdim.var ikən söylə necə ölüm . Ürəyinə dağ basmasın acılar bir gün gedər. Əsla baxma geriyə krallar öndə . daha sonrada istəyərsənsə məni. küləyin olub sənə necə əsim. yağmurun olub yanağına necə düşüm.mən səni belə sevdim Səni sevməmi istəmişdin. başımı tutub uzaqlara sənsiz necə gedim.Əgər bir gün sevmək istəsən öncə özünü sev. Gedən getsin bu yanğınlarda sönər. Səni öpməmi istəmişdin öpdüm. çünki .öyrənərək bu sevgini başqaları ilə heç bir ayırım etməyərək paylaşmaqdır Qanadlanıb göylərə necə uçum.gedər Yalnızlıqdan qurtulmanın tək yolu yalnızlıq duyğusundan uzaqlaşıb hər insanın içərisində doğuşdan var olan sevgiyə sarılıb öncə özünü sevməni .əymək sevənə də sevilənə də yaraşmaz Əsla üzməsin səni qarşılıqsız sevgilər. içimdə sən . məni sevən kimi deyil özünü sevən kimi sevməlisən. Amma məni. Sənə baş əyməmi istəmişdin bunu edə bilmərəm gözəlim.

Həyata dair gözəl olan hər şeylə birlikdə yaşamağı bil yetər Sənsizlik səssizlik demək. Sənə səni ölüm qədər . səni sevib sənsizliklə yaşamaq demək. Səssizlik ölüm demək.Hiss etdiyin hissləri hiss etdiyini hiss etdiyin an hiss etdiyin hiss eşqdir . Demək ki.üçün sevdim .sevirəm desəm inan. sevmək . çünki ölümdür dünyada tək gerçək olan Mən səni sevmək üçün deyil sevmənin necə bir duyğu olduğunu görməyin .Ümidli olan insan yaşamağı sevəndir.Əsla sevmə. Unutmayan insan bir ömrə bərabərdir . Ürəkli olan insan özünü biləndir. Yaşayarkən ölmək. sevərsənsə xəyanət etmə. xəyanət edəni əsla əfv etmə . yaşamaq üçün sevmək.Fədakar olan insan könüldən sevəndir.üçündə sən gərəksən Sənə səni dünyalar qədər sevirəm desəm yalan. .

Gülü gülənə ver. qiymətini bilənə ver . yaşamaq gözəldir anlamını bilirsənsə. qəlbim səninlədir içimdə deyil. sevmək gözəl şeydir gerçəkdən sevirsənsə. ismin qəlbimdədir dilimdə deyil.unutmaram unutmasan. sən mənim üçün. sevilmək gözəldir ..deyil Ümid gözəl şeydir qəlbində daşıyarsansa. mən isə yalnızam səninlə deyil. bütün güllər sənin üçün Sən mənim qanadımsan.olmalısan Uzaqlardasan mənimlə deyil. günəş gün üçün. səni sevirəm əlimdə . Unutma . Qəlbi sevənə ver. Aşiq olmaq gözəl şey. Səndən uzaqlarda sənsiz qalacağımı zənn etmə .Ay gecə üçün. Yaşamaq nəyə yarar yanımda .gerçəkdən sevirsənsə Mən sənsizliyi sənin yerinə qoyub səni sənsizliklə yaşaya bilirəm. tutunacaq arxamsan.

amma səni yanımda tapa bilmədim Adını günəşə yazdım.İndi yağmur isladır ümidlərimi.tapar.məntiqin heç bir zaman çata bilməyəcəyi yerdə qalır Xəritəyə baxıram evin yox.bir yuxudan oyandım. hər ağac bir kök . Səni sevirəm desəm gələrmisən Yaşamağı bir sevda sandım. Sözlərə baxıram adın yox. mənim sənə qarşı olan eşqimin yanında aciz qalar. hər şəfəqdə doğsun deyə. ürəyini ürəyimə yazdım içiniçin yandığında mənimki də yansın deyə. sevgini sən sandım.mən də ölüm deyə Dünyadakı bütün insanların eşqi toplanıb birləşsə belə. Yox imiş ? sənsiz yaşantımın anlamı. çünki məndən başqa yerin yox Hər dəniz bir dalğa. dərin .görürəm. hər məzar bir ölü. hər röya bir yuxu. Sənə baxıram özümü . Çünki mənim sənə qarşı olan eşqim ağıl və . adını canım qoydum sən öldüyündə . həyatı bir yol sandım. Mən başqa bir sən tapa bilmərəm . Səni bir çiçəkdə yaşatdığımı bilirsən.

Sənsizəm. nəsən. böyükdür ümidlərim. şirinsən. bir saatın 60 dəqiqə və bir dəqiqənin 60 saniyə olduğu öyrədildi. Əllərdən əllərə atsan da olar. Amma bu qəlbim tək bir səni unutmaz Gözəlsən.gündür Ağırdır sevgilərim hər ürək daşıya bilməz. bir gün səbəbsiz yaşlar süzülərsə o gözəl gözlərindən bil ki yoxluğundan öldüyüm . şeytanmı bilmirəm ki. Sevirsən deyə qorxursan. çünki . şəklini öpdüyüm gündür. Çəkdiyim dərddə tək bəhanəsən. İtirsən uzaqdan baxmaq yetər bilirsən. amma sənsiz keçən bir saniyənin sonsuzluq qədər uzun . qorxuram və bu qorxunu çox sevirəm.Bir gecə yarısı titrəyərək oyansan bil ki.səni sevirəm Mənə bir günün 24 saat. hər ürək !saxlaya bilməz. amma mən yenə də səninləyəm. Bir gün səni itirmək kimi duyğu gəlir beynimə. Mən səni sevirəm. Mələkmi. sevgi yox artıq. birdənəsən. səni gözləyirəm və gözləməyi çox sevirəm. !sən məni sevməsən də olar Sənsizəm. səndən uzaqda səni düşünürəm. Hər şeyi unudar da.

Gün gələr sevgilim mənə . əllərini tuta . üzünə baxa bilmirəm.olduğu öyrədilmədi. sevilən bir o qədər nankor olar.dünəndən yaxın olar O qədər gözəlsən ki. səsini eşitmədiyim. Bir gün özümü öldürəcəm. sənsiz qala bilmirəm Heç sənin sevginə xəyanət edərəm? Canım kimi sevərkən buraxıb gedərəm? Qəlbimdə sevdan var ikən heç başqa əllərlə gəzərəm? Kim dedisə yalan !inanma çünki günahsızam Sevən nə qədər sevərsə.bilmirəm. Həyatımızın hər anında birlikdə olmağımız arzusu ilə . saçına dəymədiyim. bəlkə də sevinəcəksən. Amma . Elə bağlanmışam ki sənə. Günlərdən sonra xəbərimi bir dostumdan alacaqsan."sən nə deyirsən de. Bir sevgilim var uzaqda əlini tutmadığım. səbəbi sən olacaqsan sevgilim. Bəlkə üzüləcəksən.sevgilim Bir sevgilim var uzaqda üzünü görmədiyim. mən öləndə belə "SƏNİ SEVDİYİMİ" söyləyəcəyəm . Titrəyir əllərim.

olaram. Yox narahat edən sevgimdirsə. Məndə sən bitmədikcə. Əgər bir gün məni tərk !etsən.sənə olan bu sevgim bitməz . ayrılıq biçərmi. ?sən məni sevmə gülüm. ömrümün qədəhinə sənsiz bir gün dolur. bağışla . yenə axşam olur. Varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram.Sevmə məni. Allah deyiləm bağışlamaram Ürəyinə sevda əkən.Gözlərim səni narahat edirsə bağlayaram.ona heç nə edə bilmərəm . yıxılaram. bir daha açmaram. Sevgilim səni çox sevirəm Vaxtından öncə çiçək açmaz. Sözlərim səni narahat edirsə. Gözləmə məni amma unutma Yalnızca uşaqlar ağlayar və yalnızca Allah bağışlayar. gəlməzsənsə məhv . sevən seviləndən asanca vaz keçərmi. uşaq deyiləm ağlamaram. sən yoxsan deyə inan dərdliyəm. xatırla. kədərliyəm. susaram bir daha danışmaram. məndə mən ölmədikcə . mən yanaram ikimizin yerinə yetməzmi Bax yenə soldu günəş.

Nə qədər günəş hər gecə ayın . səni məhşərə qədər . gül ulduzlara qapılıb günəşi unutmaz Birlikdə yaşaya biləcəyin biriylə deyil. Sən yenə də ağlamaq istəyirsən başını dik tut.nə birdənəm Ruhumu yerə vurub həsrət çəkdirən olsan da. düşüncələrin duyğularını basdıracaq qədər açmasız. onsuz yaşayamayacağın biriylə ol.Gül çiçəklədiyi gündən günəşə aşiqdir.görkəminə qapılıb gülü buraxsa da. nə sevginə bəd duam. .sevməyə əminim var .Gəldiyi zaman boşluq dolduran deyil. Lakin ağlamağa layiq insan heç bir zaman ağlatmaz. Dəryaya axar kimi min bir dərdlə dolsam da. getdiyində yeri doldurulmayan biriylə ol Həyatda heç bir insan üçün ağlamağa dəyməz. əllərində əllərimi tutmayacaq qədər uzaqsa mənim günahım .yaşların ağladan qədər alçalmasın Gözlərin sözlərini örtəcək qədər məsum. nə sənə kinim var. Göz .

amma yenə . ayrılıq. Qorxum ölmək deyil. bu könül bağçasından kim gedərsə getsin. əsla unudulmayan.bilirəm ki.tərəfindən unudulmaqdır Duyğular vardır anladılmayan sevgilər vardır kəlmələrə sığmayan. Sən mənim tək sevdiyimsən. baxışlar vardır insanı ağladan. hüzn nədir. İnsanlar vardır ki. sənin . Sən əsla əyilmə.onlardansan Əllərini tutmaqdan deyil bir gün buraxmaqdan qorxuram. "Niyə sən sənə bu qədər acı verən birini sevirsən? " Niyə sən ondan vaz keçmirsən? Aya baxdım və dedim "Sən heç "?göy üzündən vaz keçərsən . sən əsla getmə Son hədiyyə olaraq bu gülü sənə verəcək qədər könüllüyəm.Xatirənə dağlar diz çöksün. !Mən sənsizlikdən qorxuram Bir gecə ay məndən soruşdu. səndə . Sən əsla !bilmə. sevib ayrılmaqdır. sən bu gülü alacaq qədər zərif könüllüsən Qorxduğum sevmək deyil. acı çəkməkdən. ağlamaqdan deyil səni incitməkdən qorxuram.

lakin uğrunda ölünəcək dostu tapmaq çətindir .bütün bunları edə biləcək bir şansınız var . yeni bir həyat üçün.Əsla heç kimin ümidini qırma bəlkə də tək sahib olduğu şey məhz odur Xəyal etmək istədiyiniz hər şeyi xəyal edin. bəs məğlubiyyətlərə necə? Elə bir dost seçki. sənin üçün Güləndə hər kəs səninlə bərabər olar.Dost uğrunda ölmək asandır. bəs ağlayanda necə? Qələbələrə hər kəs ortaq olur. ya da parlaq bir ulduz vardır . getmək istədiyiniz hər yerə gedin. yaşaya biləcəyiniz bir həyatınız və . olmaq istədiyiniz insanla olun.Ümidsizliyə qapıldığın zaman göy üzünə bax mütləq səni orada qarşılayacaq !bir günəş. dəli bir yağış.Hər şeyi sildim.döyəndə qapıya səninlə bərabər çıxsın . pis gün qapını . düşünün ki.

şerlərimiz həyatımızı anladır.çoban olsa belə Unutduqlarını xatırla. sevirsənsə bunu bildir. incitdinsə bağışlanma dilə. Dəniz ?fənərim olarmısan . sözlər də var ki. Bu günki yaşam . gözlədiklərini get tap. sevdamızda ürəyimiz qədər mərd olur. gözləri anladır. Səni unutdum kəlməsi məzar daşında . mən səni günəş qədər sevmədim bir gün batarsan deyə. sev səni sevəni dağdakı . incidinsə bağışla. sözləri anladır.orada qalasan deyə Bizim yerlərdə taleyimiz doğuşdan yazılır. bir də sevgi .olur Sevmə səni sevməyəni dünyanın sahibi olarsa belə. itirdiklərini axtar.çox qısa Gözlər vardır ki.var səni anladır Tək qaldığım dünyada dünyam olarmısan? Dənizlər qədər sevdim səni. mən səni qəlbimdə sevdim daim .Mən səni ulduz qədər sevmədim bir gün sürüşərsən deyə.

Dünyan mən idim sonun mən idim.söyləmə. xəyal çarəsizlərin. yağış küçələrin. çünki mən sənin gözlərində ölülərin belə görmədiyi cənnəti gördüm . ümid gözləyənlərin. hər şeyin mən idim. Sevgimiz üçün deyə bilərmisən? Onu unut desələr. gedib və . bunları mənə deyən . Ölüm var ayrılıq yox ?deyə bilərmisən Sən heç dənizin altında meşənin yaşıllığını gördünmü? İmkansız olduğunu . gülüm deyərdin. hüzn ellərin. sən isə sadəcə mənimsən birdənəm Başını sinəmə qoyub yatanda bir tək düşmənim var idi.təbəssüm dodaqların. Xeyir əsla deyə bilərmisən? Eşqinizin məqsədi nədir desələr. hər gecə yollarımı gözləyərdin. . Mənim adımı verə bilərmisən? Nədən onu gözləyirsən desələr.Sən mənə canım deyərdin. "Keçib.sən idin mən deyildim Yalnızlıq gecələrin."bitəcək olan "ZAMAN Səni ən çox kim sevir desələr.

Qırmızılar sənin. səninlə başladım səninlə bitəcək . Bu . adını bir başqası siləcək. Sən məni . əllərin əllərimdə. göy üzünə yazdım. sənə kiçik mələklər göndərdim öpmək üçün! ?Gəldilərmi Gözlərin gözlərimdə.unutsan qırmızı güllər solsun. yağış olub axdılar. qəlbin içimdə və ruhun bədənimdə . həsrətimi. ölüm ancaq silər adını oradan Dünyada iki rəng gül olsun. yandırdılar. küləklərlə yolladım sevgimi. mən səni unutsam ağ güllər kəfənim olsun Buludlarla yüklədim. yağışlarla birgə yağdırdım göz yaşlarımı. ağlar mənim olsun. Ağlamaq istə fəqət göz .dəfə qəlbimə yazıram.yaşların içinə axsın !Sanma ki.olduğu müddətdə səni sonsuza qədər sevəcəyəm Allahın sənə verəcəyi ən böyük cəza xoşbəxtlik olsun.Ağaclara yazdım adını.

kimsəyə güvənmə.baxdığımı unutma. Mötərizə daxilində olan "S"-ləri "M" et və . suyumu ver. Sənsiz sanki . o !əbədiyyən yaşayacaq Sən (S)ənə inanan kimsəyə inanma. sənə ömrümü vermək istərdim amma bir gün öləcəyəm. əllərimdir onu əsla buraxma . sənə sadəcə sevgimi verirəm ki. Ürəyimi geriyə ver . Ver işığımı.bunu kimsəyə də bildirmə Hər aya baxışında məni xatırla.Mən səni unutmaq üçün sevmədim.qaranlıq dünyayam. Sən (S)əni sevən. Gözlərin ulduzlara dikilərsə.Hər sevən adsız bir qəhrəmandır və insan sevə bildiyi qədər insandır !Dodaqlar yalan söyləyə bilər amma gözlər əsla . kimsəni sevmə.Ey bülbül nə oturmusan qəfəsdə? Sındır qəfəsi sevgini isbat et. gözlərinə . amma nə üçün sevdiyimi unutdum Sənə minlərcə gül vermək istərdim amma güllər solar. Sən (S)ənə güvənən. Ovcuna bir yarpaq düşərsə.

Qaranlığa bax üzümü görəcəksən. . Əllərini qəlbinə qoy gözlərini bağla. O qədər şiddətlidir .aşiqəm sənə..göy üzündəki ulduzlar qədər.ki. Yaşamaq deyil. dayanmaq bilməz taki sənin içindəki dənizi dalğalandırana qədər . həsrətini daşımaq çətin.Səni gündə bir dəfə düşünürəm o da mənim 24 saatımı alır Gecənin səssizliyini dinlə. Əllərimi bərk tut heç ayrılma. gözləyib . Soruşsan nə qədərmi? Dənizlərdəki qum dənələri qədər. çünki nəfəs kimi möhtacam sənə Kiçik bir əsintiylə başlayan fırtınaya bənzər mənim eşqim. qəfəsdəki bir quşun uçmaq istədiyi qədər Sevgini daşımaq deyil. ağlamağa alışmaq çətin. gözlərimə baxaraq anla necə . Sənə ruhumu yollayıram bir . ölməkdə deyil. Gülüşü unutmaq deyil.azdan öpüləcəksən Səni çox sevirəm.görüşməmək çox çətindir birdənəm Kəlmələr yetərsiz qalır sevgimi anlatmağa. içindəki məni duyacaqsan.

Bil ki.olsun hər zaman üçün ürəyimdəsən Qovuşmaq ölümsə. Ya ölüm Aramızda nə qədər məsafə olursa olsun sonsuzluğa gedən bütün yollara . Hansı yoldan keçirsən keç. . Mənim bir dənəm.adını yazdım.qaşığa qoysalar mənim qəlbimdəki eşqim qədər şirin olmaz Unutma sən mənim öz canımdan çox dəyər verdiyimsən.qəlb daşıyıram səndən başqasını əsla sevməyəcək Sən mənim qarşılıqsız sevdiyim. gözlə gülüm. səni çox sevdiyimi görəcəksən Bir yolçu gözləyirəm bir gün gələcək. dalıb gedən gözlərimsən. həsrətin zülm.sevdiyimsən . 7 arının 7 ayrı balını gətirsələr 7 dənə qızıl 7 . Tək sənə !aiddir bu könlüm. Mən yolumu seçdim: Ya sən. Bir xəyal qururam heç bitməyəcək və bir . Əlbəttə qovuşarıq. nə olursa .dağdan 7 ayrı 7 arı gətirsələr.

Nə istiliyini yetir nə . gerçəyin gəlsə belə xəyalının yerini .Səni sevdiyim qədər yaşasaydım ölümsüzlüyün adını sevgi qoyardım .Səni elə bir yerə yerləşdirdim ki.dostluğunu tək qorxun unudulmaq olsun.doldurmaz Günəşim ol isit amma yandırıb yaxma. sevə bildiyin qədər sev !amma SƏNSİZ buraxma Ürəyin o qədər gözəl ki. Sən qəlbimə girəndən görməz gözüm bir kimsəni. Şerimdə yarımçıq qalacaq yarımçıq qalan sevgimiz kimi. Sadəcə mənim ol. Səni .Mən sənin məni sevə bilmə ehtimalını sevdim Unutmadım həsrət yaşlı gözlərini. onu incitmələrinə əsla izin vermə.sevdim mən gülüm! Yemək kimi su kimi . Səni unudana yazıqlar olsun . Yağışım ol üzərimə yağ amma islatma! Küləyim ol əs amma sovurma.

Səninlə apardığım sevda vuruşunda məğlub oldum .fəqət özümü qalib sayıram !Mən + Sən = Birik. bəzən yuxumdasan.yerdə sən var idin Gecənin qaranlığındasan. amma hər zaman .ağlımdasan bunu unutma Bir oğlanı xoşbəxt edə bilmək üçün çox anlayıb azda olsa sevməli. Bu ürək duyulmadan səslənməyi bilirsə.Sən = Heçnəyik.Həyatda elə anlar vardır ki. o anlar uğrunda məğlub olmaq belə zəfər sayılır. Mən . bir qadını . Bir gün təqib etdim bitdiyi .sevməyidə bilir Deyirlər göy qurşağının bitdiyi yerdə bir xəzinə var. selin coşqusunda. günəşin işığında. bəzən yanımda.xoşbəxt edə bilmək üçün çox sevib anlamağa çalışmamaq gərəkdir . yağışın damlasındasan. Mən / Sən = Bölünmərik Gecə yarısı başlanarsa səsim duyulsun deyə deyil. çağırışmalarım isə sənin gəlməyin üçün deyil. görmədən . Mənim anlarımda sən idin.

son sözüm səni sevirəm . Səndən əvvəl həyata əlvida desəm də. Amma mən sadəcə dəliyəm !və səni aldığım hər nəfəs qədər çox sevirəm Gözəlsən.nəsən. Əldən əllərə atsan da olar.Mənə səni sevirəm dediyin zaman bu yalan olsa belə bu yalanı dünyanın . sən sevməsən də olar Zənn etmə ki. şirinsən. mən səni sevirəm.kimi sevindirən bir şey daha yoxdur həyatda Dəli bir yağış yağmur olsam səni yağdığım yerlər qədər sevərdim. bircəciyimsən.bütün gerçəklərinə dəyişməyə hazıram Sevgi insanın həm dostu həmdə düşmənidir. ölsəm də ruhum səninlə qalacaq. gözlərim sənə baxdıqca yorulacaq.olacaq Sən ən mükəmməl sevgiyə layiq olacaq qədər gözəl. hamının sevə . Dəli bir külək olsam səni əsdiyim yerlər qədər sevərdim. Mələkmisən? Şeytanmısan? Bilmirəm . onun . İnsanı onun kimi yıxan.bilməyəcəyi qədər özəlsən .

Sevmək "səni sevirəm" demək deyil. Neçə dəfə . yalnız sənin gülüşün üçün yaşayan biri . səhər açılmazdı Mən səni əsil insanların sadə sevgisi ilə yox. qurutmamaq üçün səni göz yaşlarımla . sadə insanların əsl sevgisi ilə . amma mənim qəlbimdə bir səma var .Əgər gecələr səni düşündüyüm qədər uzun olsaydı.düşündüyümü xatırlamıram.var .sulardım Səni hər dəfə düşünəndə qəlbimə bir ulduz əlavə olunur.Ağlamaq istəyirsənsə ağlama! Çünki. "Səni sevirəm" deyərkən titrəməkdir Sən səhrada açan bir gül olsan.sevirəm .

Bir mələk başqa bir mələyə nəzarət edə bilməz . razıyam gülüm.Səni nə vaxt sevməyəcəyimi soruşma.dedi Həyatda elə birini sev ki. Tez qayıtdı.qoparardım .məhəbbətimdən böyük dağ tapa bilmədim Dünən gecə sən yatarkən bir mələk göndərdim sənə nəzarət etmək üçün. Çünki. Nə oldu? Soruşdum.çoxdan ölmüş olsun Təbəssümün kimidir ölüm. sən onun üçün ölməyi düşünərkən O sənin üçün . öləcəyim günü bilmirəm Sənə olan məhəbbətimi dağlara-daşlara yazmaq istədim.Sən uçurum kənarında açan bir çiçək olsan və öləcəyimi bilsəm də səni .olsun . Sənə olan . al məni qəlbin canıma məzar .

son sözüm səni sevirəm .sevgim nə ölər. Ölən bir dəfə basdırılar. sevən bir dəfə ölər. Bağlansa gözlərim həyata inan ki. tikanları əllərinə batmasın. sənə olan məhəbbətimi anlatsın . nə də basdırılar Zənn etmə ki. Unutma. Mənim sənə olan . Bir gün ağlasan o xoşbəxtlikdən olsun.olacaq Səni düşündüyüm zaman sənin də məni düşünüb-düşünmədiyini düşünmək . gözlərim sənə baxdıqca bezəcək.olsun əsən hər külək. dərdlərini yusun.sevənini unutdurmasın Yağan hər yağış. Doğan hər günəş. Ölsəm də ruhum hər zaman səninlə qalacaq. amma .məni düşündürür Ən gözəl sevgi desələr eşqimizi deyə bilərsənmi? Ən çox kimi sevirsən ?desələr. adımı verə bilərsənmi Güllər həmişə əllərində açsın. sevda həmişə səni tapsın amma səni yaralamasın.Həyatda tək ümidin gülmək olsun. xoşbəxtlik həmişə ürəyinə dolsun. xoşbəxtliyinə başlanğıc .

bil ki. xoşbəxtlik də səni qısqansın .Hamını sevə bilərdim sevməyə səndən başlamasaydım Günəşin buzlaşdığı yerdə yanan bir şey görsən.. yetər ki mənə səni sevirəm söylə .Həyatda o qədər xoşbəxt ol ki. sən mən olaydın.verə bilmərəm Çığır dünyaya bütün gücünlə və ya pıçılda qulağıma səssizcə.mənim qəlbimdir Kaş ki. mən sən olaydım. Kaş ki. Səni sevməyin nə qədər çətin olduğunu hiss . o sənin üçün yanan . Necə istəyirsən .edəydin. Bu qədər sevilməyin ləzzətini duyaydım Həyatda mənim üçün ən dəyərli şeyi sənə vermək istərdim. Amma səni sənə .elə et.

Bir bədən düşün qəlbsiz. . birinci sevən mənəm. Səni heç kim sevmirsə.ölmüşəm .də məni düşün sənsiz Sənə gülüm desəm olmaz solub gedərsən. bil ki.sevərdi məni Bir can düşün bədənsiz.qovuşdur Bu gün həkimə getmişdim. Sevgisiz həyat boşdur. səni iki nəfər sevirsə.Həyat sevgi ilə xoşdur.tapdılar Nə qədər insafsızsan çobanyastığı! Nə olardı bir ləçəyin də olsaydı? O zaman . Böyrəyimdə daş. Səni üç nəfər sevirsə. ən çox sevəni mənəm. bir qəlb düşün sevgisiz. ciyərimdə qum. bir . Nə olar Allahım sevənləri . Sənə mələyim desəm olmaz uçub ?gedərsən. Səni sevirəm desəm nə deyərsən Səni bir nəfər sevirsə o mənəm. qəlbimdə səni .

dünənlər bitdi. çünki birincisində mən varam. içində səni görərlər deyə. böyükləri isə artırar.Kimsəyə könlümü vermədim. bu günlər də . Necə ki.ikincisində isə sən . Yağışı sevirəm deyirsən yağış yağınca çətiri açırsan. küləyi sevirəm deyirsən külək əsincə pəncərəni bağlayırsan.almadım. Kimsənin könlünü . Səni bu gün də sevmirəm. Səni sabah sevəcəyəm. çünki sən məni də sevdiyini . çünki sabahlar heç bitməyəcək Ölümümdən deyil ölümündən qorxuram. qəlb hisslərin məzarına çevrilərdi Məsafələr kiçik sevgiləri yox edib. atəşi alovlandırar . Qorxuram sevgilim.bitəcək. külək şamı .söndürür. . içində səni görərəm deyə Günəşi sevirəm deyirsən günəş çıxınca kölgəyə qaçırsan.Duyğuları açıqlayan gözlər olmasaydı.deyirsən Səni dünən sevmədim.

Sancıldı gözlərim gözlərinə.tarix səhvdir desələr. Səni sevdim-sənsən deyə. əgər bu . Ümid etməyi sevdim bəlkə nə vaxtsa .Bir gün günəş doğmağı.Həyatda üç şeyi sevdim: Səni.məni özünə. məni tanımadan əvvəl yaşamırdı deyərsən . ay batmağı unudarsa mən də səni unudacam . Qəlbimi sevdim səni sevdi deyə.sevərsən deyə Səni sevirəm" deyərkən heç yalan söyləmədim. qəlbimi və ümid etməyi. nə bilsin bənzəyir gözləri gözlərinə Əgər bir gün ölsəm. içində sən olduğun üçün sevirəm . baş daşıma səninlə tanış olduğum tarixi yazdır.Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil. Aşiq olduğumu zənn etdi . yalan söyləyərkən "səni" !sevirəm" demədim Küçədə birini gördüm. Halbuki.

çəkici və gözəlsən amma .mənim qədər deyil Al xəncəri vur qəlbimə. amma çox dərinə getmə çünki .sevgimdisə.Sözlərim səni üzürsə susaram bir daha danışmaram. səni hər kəs sevir amma .aranızda bir fərq var onlar milyonlarcadır amma sən birdənəsən Sən gözlərimdə bir damla yaş olsaydın səni itirməmək üçün ömrü boyu . amma əsil dəli onlardır. .Onlar bilmirlər ki.orda sən varsan Səni ulduzlara bənzədirəm onlar qədər təsir edici. ürəyim qana bulansın. xəyala daldıqda hər dəfə xəyallarımda səni görürəm . bağışla ona heç nə edə bilmərəm Güllərin hamısı gözədir amma sənin qədər deyil.ağlamazdım Hər kəs mənə tez-tez xəyala daldığım üçün dəli deyir. əgər narahat edən . əgər varlığım səni narahat edirsə ölərəm bir daha qarşına çıxmaram.

yağsın Qalan son sevgi parçasını ilk gündəki kimi yaşadacağam içimdə. yayda yaşıl olub qışda solmasın Bir gül olmaq istərdim. Bilirsən nə istəyirəm? Hər gün yağış .bir zaman ayrılmayaq ölsəm belə əllərində . Sənin qədər parlaq və gözəl olsun. elə birini sev ki. Sevgilim heç . Çiçəklərdən gülü güllərdən .sev amma mövsümlük olmasın. . Bilirsən nə üçün? Məni dərib iylədiyində bədəninin . heç zaman unutmasın.birini də mənim üçün seç.səni sevirəm Elə bir ağaca güvən ki heç qurumasın.Göy üzündən özün üçün bir ulduz seç. .dərinliklərinə girib bir daha oradan çıxmamaq üçün Yağan hər yağış damlasında sən varsan. güllərin ən gözəli sən. parlaqlığı önəmli deyil təki sənə yaxın olsun Çiçəklərin ən gözəli gül.

Hər biri göydə idi. Hər biri parlayırdı. səni ölüncəyə qədər . səni hər gün.Hər yağış damlası səni sevirəm demək olsaydı hər yeri sel götürərdi Gülü bir gün. gülü soluncaya qədər. səninlə tanış olandan sonra .amma mən səni günəşim seçdim və bir günəş üçün min ulduzdan vaz keçdim Həyata niyə gəldiyimi düşünməyə başlamışdım.başa düşdüm səbəbini dünyaya gəlişimin . çünki mən də o insanlardan biriyəm İnsanlar tanıdım ulduzlar kimi idilər.Alıb qırsalar qələmimi qanımla yazaram səni sevdiyimi Kül olmuş atəş yanarmı? Buz tutmuş su axarmı? Bu gözlər sənə baxdı ?başqasına baxarmı .üçün Allaha şükr edənləri düşün. . aynaya bax və səni tanıdıqları .sevəcəyəm .Mükəmməl bir insanla tanış olmaq istəyirsənsə.

həyatımdakı tək həsrət.Onun dərdlərini paylaşıb. gözümdəki tək yaş. külək əsmək üçün mən isə səni sevmək . indi günəşin . Mən səni sevirəm .batmasını gözlə Günəş aydınlatmaq. yuxularımda bir tək sən yalnız sən varsan! Mən səni !sevirəm Səni nə qədər sevdiyimi bilmək istəsən.düşünüb ağladığınız vaxt olubsa o da eşqdir ?Mənə deyirsən ki mənsiz yaşa. yaşayarmı bu bədən ruhu olmasa Yer üzündəki tək sevinc.üçünəm. o olmadan onu . dilimdəki tək dua. Sən suya yazı yazmağı bacardın. yerə düşən yağışın hər damlasını .tutmağa çalış. quş uçmaq. Könlümü almaq günəşə toxunmaq qədər çətindir. Onun üçün ağlayırsınızsa bu eşqdir. Tuta bilmədiyin damlalar mənim sevgimdir Qəlbimi qırmaq suya yazı yazmaq qədər çətindir.

Amma !bunu bil SƏNİ SEVİRƏM . sev amma incitmə .Güllər içində keçsə də ömrüm. mənim üçün uzaqlardan bir təbəssüm yolla . sənə qucaq dolusu vergül gətirdim Sənə şərab verəcəyəm. Sənə bir gül vərəcəm.yanaqlarından süzülüb..... Sən buna dəyərsən gülüm Gözlərindən süzülən bir damla yaş olmaq istərdim. Sənin üstündən gül qoxulamaram.Ürəyimdən ürəyinə yollar var. Sənə qəlbimi verəcəyəm.. dodaqlarında ölmək üçün Sən hər zaman harada oluramsa olum nə düşünərəmsə düşünüm hər an qəlbimdəsən. iç amma sərxoş olma.qoxulamaqsa ölüm. Gülüm səni ..... Səni nə qədər sevdiyimi kəlmələr ilə anlada bilmərəm.Bu gözəl sevgimizə nöqtə qoyma. qoxula !amma soldurma. . Gözlərindən doğub..

sevgi gözlərində olacaq sözlərin yetməz. çünki sevirəm. çünki yaşayıram. Yazıram. sənin kimi ola bilsəm. sənsiz . siqaranı buraxdım. Hər şeyi yenən güc gözəlliyə . fəth edilməsi çətin. yaşayıram. sevgi her şeydir qəlbə həbs edilməz. hiss edirəm.Kaş ki.Eşqimizin suya düşəcəyini bilsəydim. yaşamağı buraxdım Sevgini göstərəcəksən söyləmək yetməz. balıq olardım . sevəcəksən mənim kimi amma . yatmağı buraxdım.yenilmiş .Allah gücü kişiyə gözəlliyi qadına vermiş.yaşanmıram. içkini buraxdım. Baxdım. gecələri röyamda idin. sevirəm.buna ürəyin yetməz İçimdən bir şer yazmaq gəldi. çünki hiss !edirəm. qədəhimdəki içkim idin. çünki səninləyəm . əldə edilməsi ölüm Siqaramdakı duman idin.

su sancıya .Acıkmış kudurmuştan beterdir . səni bir ömür boyu bitirmək deyil.Acele giden ecele gider .sənə zərər verə bilməsin Səni tapmaqdan çox axtarmaq istərəm. söyletme kötüyü . Tanrının səni qorumaq üçün göndərdiyi mələklərin qanadları o qədər böyük olsun ki.Açtırma kutuyu. bir ulusun ortak tutumunu göstererek bize yol gösterir. səni yenidən başlamaq istərəm ATASÖZLERİMİZ Atasözü: Halkın deneyiminden geçmiş.Acı patlıcanı kırağı çalmaz .Ağlamayan çocuğa meme vermezler .Açık yaraya kurt düşmez .Ağlarsa anam ağlar.Acı acıya .düşüncelerden doğmuştur .susayan kanmam sanır .Aç ayı oynamaz .ve öğüt biçimine kalıplaşmış özlü sözlere “atasözü” denir Atasözleri. ən məsum anında belə kimsə . doğruluğu onaylanmış.Acele işe.Röyaların ən gözəlini görürkən. şeytan karışır .Acıkan doymam. gerisi yalan ağlar . genel bir kural . səni sevmədən öncə anlamaq istərəm.Yaycılar’da en fazla kullanılan atasözleri şunlardır . Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca edindikleri deneyimlerden ve bunlara dayanan .

Aşağı tükürsen sakal.Bekâra karı boşamak kolay gelir .Aş sabahın iş sabahın .Bakarsan bağ olur. ev sahibini ağırlar ..Ana gibi yâr.Alışmış kudurmuştan beterdir .Ahmak misafir.Aslan yattığı yerden belli olur .Ağlayanın malı.Başa gelen çekilir .Akıl yaşta değil baştadır .Bedava sirke baldan tatlıdır . gülene hayır etmez .Bal döksen yalanır .Balık baştan kokar .Ateş düştüğü yeri yakar . Bağdat gibi diyar olmaz .Akıl akıldan üstündür .Az veren candan çok veren maldan verir .Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur .Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar .Ayağını yorganına göre uzat .Akacak kan damarda durmaz .Altının kıymetini sarraf bilir . yukarı tükürsen bıyık .Belâ geliyorum demez .Besle kargayı oysun gözünü . bakmazsan dağ olur .Başa gelmeyince bilinmez .

El deliye.Çam sakızı.Esirgenen göze çöp batar . büyük söz söyleme . iki elin sesi var . derdin iyisi ölmektir . çoban armağanı .Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir .Dereyi görmeden paçayı sıvama .Çivi çıkar ama yeri kalır . bende akıllıya muhtacım .El elin eşeğini türkü çağırarak arar .Dünya malı dünyada kalır El ağzı ile çorba içilmez ..Garip kuşun yuvasını Allah yapar .Büyük lokma ye. canı çıksın .Görünen dağın uzağı olmaz .Damlaya damlaya göl olur .Fazla mal göz çıkarmaz .Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur . güç olmasın .Ev alma komşu al Geç olsun.Borcun iyisi vermek.Beterin beteri vardır .Borcun iyisi vermek.Çok bilen çok yanılır .Deme dostuna.Bir elin nesi var. der dostuna .Can çıkar huy çıkmaz . derdin iyisi ölmektir .Bir adamın adı çıkacağına.

Her koyun kendi bacağından asılır . mide bulandırır .Sinek küçük ama. gelinim sen anla . itte kuyruğuna İyi insan lafının üzerine gelirmiş .ev sahibi hiç birini sevmez .Oğlan dayıya.İt ite buyurur.Kaza geliyorum demez . eceli gelen ölür . kurttan korkmaz .Kötü komşu insanı hacet sahibi eder .Misafir misafiri sevmez. bulduğunu yer .Para parayı çeker .Gülme komşuna gelir başına .Parayı veren düdüğü çalar .Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur .Kızım sana diyorum.Hasta yatan değil..İnsanoğlu çiğ süt emmiş .Ölmüş eşek.Son pişmanlık fayda vermez .Misafir umduğunu değil.İş olacağına varır .Sakla samanı gelir zamanı .Gülü seven dikenine katlanır .Sona kalan dona kalır .Her işte bir hayır vardır Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır . kız halaya çeker .Kendi düşen ağlamaz .

• Ağac Ağac ekene rehmet oxunur. • gerek • Adamın yüregininen dili bir olsun Adli kişi Adami tez qocaldur il axşamdan yatan qari.Tok ağırlaması güçtür .Zenginin malı.Üşenenin oğlu.Yola giden yorulmaz . Adsız kişi tanrıdan qorxar.Yarası olan gocunur . • geri almaz. • Acluqdan Ad adami • Ac ne yemez? Tox ne demez? • qudurani sazlamax olur. toxi terpetme. adam adi bezer.Yuvayı yapan dişi kuştur .Su uyur. • Ac işletme. kızı olmamış . gönül alma . • düşmeni – köti dili.. • .Sütten ağzı yanan. yoğurdu üfleyerek yer .Yiğidi öldür hakkını yeme . düşman uyumaz . • Ac it furun yıkar. • Adam adi ile tanınur. • adından qorxar. bir de köti qarisi.Yarım elma.Ummadığın taş baş yarar .Zararın neresinden dönersen kârdır .Yolcu yolunda gerek . • Ağac dibinden su içer. toxluqdan qudurani saxlamax olmaz. cani çıxsa eydir. • Ağ axça qara gün içindür.Zorla güzellik olmaz Ac gezmeden tox ölmex eydür. • Adam verduğuni Adamın Adamın adi çıxınca. züğürdün çenesini yorar .Üzümünü ye bağını sorma .Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır . • bezemez.

heppisinde ucuz. yoxsa bene can qoymaz. baltasız da başının tüni keser. veten kimi dövlet var. • memeleri duva edermiş. • Araya giren – belaya girer. • Allah bin dert vermiş. • Ana kimi yar olmaz. • Ana qızına taxt vermiş. • . • qaynar. qulum.yıxılanda baltalı da. • Ağır qazan gec Ağırmiyan baş yastux istemez. • Allah Alan vurdi. • terif istemez. axıldan ceyizin olsun. • Al qoşovi gir axora – yağurli mal qucunur. • kamğayi yel qaldırmaz. baba qızına baxt Ana- Ana-baba olanda ana-baba qedrini bilürsün. • Ana qısmi bedva edende Allah demiş – çalış. işin Ağzının aşi degül. • Aşaği tüfürürsen – saxal. derdin yitsin. • vermiş. • Ağlamayana meme yoxdur. • • Allahdan buyrax. • Ağzan sığari lukmayi al. • babanın qedrini bilmeyen bişqasının ne bilir? • Eyi komşim. • Ağzımın tadı tuz. • Anam-bacım kimdür? – Anasına bax Anandan izinin. ağzıma quyrux. keş ol. • asılsıza düşürtmesin. axılsız eşitduğini söyler. • Arkadan vuran namerddir. xoşun işine qarışma. • Allah möminlere her şeyi bağışlar. • Armudun iyisini Artux mal meşedeki aviler yiyar. • Ara sözü ev yıxar. ya baş. qırağına bax-bezini al. • Al qapide. • gözmi çıxarur? • Artuk aş ya qarın ağrıdır. Asılsızdan kerem gelmez. • Ağla. Amanata xeyanet olmaz. yat qapide. • Anasi qızıni ögse – burax da qaç. • Alışux ağzın tövbesi yoxdur. • Ağır qazan gec qaynar. bin bir de derman. Ağır Ağılli gördüğuni. • Anasına bax-qızıni al. • Anasının sevgülli oğli çoban olurmuş. • Ağantn vari geder. bal kokmaz. • • Arasan-bulursun. satan yanğıldi. el ögse al da qaç. • tanasıni al. Arif adam Anasının qız vaxtını söyliyer. vericiyim. Yoxari Aş ol. • yoxsa. • Asıl azmaz. sat qapide. • Ağlamiyinen gülmax baci-qardaşdur. • xidmetçinin cani.

• olur. • Baba qısmi bedva Baba olmax qolaydur. • Axılliynen çekişmax ceyilinen halova yemeden eydür. dertli söylegen. borc çürümez. • nadan dostdan yaxşıdür. sapda da var. • Axılliye qırx gün deli desen deli Axılliye hesret qaldım. Ayağıma yer edem. • Aşıx gülegen At At Atda Aşi yox. • Atın izi itin izine Atına baxan ardına Aviden Ax. benim Axılli düşmen. • Az idi arux-urux. • Ayvaz – Ayın on beş güni qaranluz olsa da. • Axiretde qomşi hexi sorulur. namaz qılar.tüfürürsen – buyux. gör bir sene Ayda yilde Axılsız baş elinden sefil ayax neler çekiyer. deli bacayi aşdi. • Axar su geder. • Azi bilmiyan çoxi heç bilmez. • olur. • edende buyuxlari amin diyarmiş. babalux etmax çetindür. oroc tutar. • Ayaxla geden gelür. • Baluğun emri sudan . • Baltada var ise. ögünmeye ne Bali Bacanın egriluğuna baxma. • bir namaz anide şeytan qoymaz. • baba olsa. qalmaz. • bazannda eşşek satılmaz. oğul da oğul olur. • qarın. nasibli yiyer. • qorxan meşeya getmez. İşı yox. yıldızlara ne minnet. • Axılli düşmenden qorxma. sapi ağac barmaği uzun degil. • qassad. on beş güni aydınluxdur. • Ata dost kimi bax. • ne edem. düşmen kimi bin. • Azan quşun ömri az olur. • Baba Baba olmamış baba qedrini bilemesin. • baxmaz. hep bir hesap. • Atılan ox geri dönmez. • Avi meşeden küsmüş. başla geden gelmez. • yerine eşek bağlama. yigitde burun. meşenin xeberi yox! • Avlu çürür. tütünün düz çıxmasına bax • Balta ağaci kesmezdi. • kisem. • At olmayan yerde eşek de atdur. • olmasaydi. • Aşığa sinek sesi saz gelür. biri de geldi tabani cırux.. • Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler. • • Ay variken. • var? • Babamın evi uzax olsa. Atın ölümü teki arpadan olsun. deli dostdan qorx. • karışmaz. minnetsiz yesem.

oni de dürte-dürte. • Bar veren ağaci kesmezler. • olur. “nerden buldun” diyarlar. • Bin gör. • yumurta. • Bekliyana verürler/Beklimiyani Beyaz at arpa yemez. • Beşiginimi yügürümişin? • Bin qula yalvarmaxdan bir kere peyğembere selavat Bine bir söyle. • Bayaz atinen cehil ağaya qulluq etme. • olmaz. • . • Bire yeten ikiye da yeter. bire bin söyle. • Bir bişi – qırx kişi. • getir. • Boşluğun belasından söz çox olur. • Biri od Bismillah demeynen donuz bostannan Biz geldüx gelini görmeye. • çıxmaz. • dünyayi yakamaz. • qezayi qurtarur. iki ayax ben gelem. • Bir Bir baba dokkuz oğul besler. • Bir tavuğun başın sadağasi bir yumurtadur. • Bize de bir gün toğar. • geyen tez açmur. • boğulem.çıxanacandur. • olanda biri su olsun gerek. bir al. bir de bilmezden. yoxsul geyse. • Beg deduğun ne. • Baxmaynan ögrenmağ olsa. it de qesep olurdi. suya tayanma. • Beglere inanma. • Bir bilenden qorx. • dükan açılmaz. tezek yığmaya. begenmeduğun ne? • Behşiş atın dişine bakılmaz. Dokkuz oğul bir babayi besliyamaz. • Bir axilli baş bin başi saxlar. • qara. • Bekliyan beg olur/Beklemiyan qul olur/• dögerler. qaraya Bazısi arar – bulamaz. Gelin getdi Boğulsam da. • Bir köçmax – yüz talanmax. • qaftan geyse. • baltaya sap ol. qaranın dadi var. Bayazın adı var. • Bir ayax sen gel. • Bitmez iş olmaz. “hayıf sene tikan” Bataxluxda çırpınmaq Bay Başxasının qaşuğinan qarın doymaz. sabır Bir insan ataş olsa da Bir müşteriye Bir Bir günün begliğu de begluxdur. böyük suda Bögünün yarıni var. • et. • Bayaza bayaz diyarlar. • Bin tedbiri bir teğdir pozar. “xeyirli olsun” diyarlar. • bazısi bulur – yiyamaz. • Başxasını çaruğun Başxasının elininen tikan yolma ki. • Bir bilmem bir Bir gelen bir daha gelür.

• Çox ögülen çürük çıxar. qocalanda ye aşi. tatli dilin olsun. • Çürük taxta mux götürmez. • eder. • Buynuzsuz koçun haxi buynuzli koçda Ceyilluxda odun Camiden de qaldi. • Buğda – etmegin yoxise. demeduğini geder-gelmeze yolliyar. • söyliyen çok yanulur. • quyruğuni kesme. çağrılmiyan yere ayax basma. • . • ortadakına deger. • qalmaz. • • Çağrılan yerden qalma. qocalanda qur qazan. boyun görünmez. • azdan da olur. • Çocux teregi. • Çox ağliyan ulusini bulamaz. • Çik yumurta Çobansız tavari qurd Çogunun yanında atın Çor diyana sen can de. • Çeken öküze vururlar. Degirmana su nerden axduğun ögren. • yığsan. selin ögüni keser. • soyulmaz. • bereket olmaz. • Çingeney altun qefese qoymiş. • söker. • Degirmana giren çaqqal. • Degirman bilduğini Dedugini diyer. • mindersiz qalur. • Ceyulluxda daş daşi. bağda tutdan olma. Böyük başın böyük Böyüksüz evde Bulanux Buna Böyügyni tanmıiyan allahıni de tanımaz. • suda boy verme. • Çox Çoxi iştiyan Çürük iple quyuya Çıxılmaz Çalıncı her keşi çalıncı zanar. tana merek qurtarur. • bir soxaxdayım. boynuni uzadur. yüzüne sıçrar. • Çağırılmamiş misefır Ceyulluxda para qazan. • dirgana dözsün gerek. qocaluxda titremezsin. • el demişdürler. • Daveye bürc lazım olsa. • Dadli-dadli söyliyer. • Bulutdan nem qapiyer. • derdi olur. • Çıxmiyan canda ümüd var. • Çamura taş atma. biri uzun. • • Böyügün sözüni tutmiyan uluya-uluya qalur. Çaliden aldi. aci-aci Davada ağac Dağda qurutdan.yarınin bir xoş güni vardur. • Böyük luxma çeyne. Çemberin çek-çuki gendine qalur. biri qısadur diyar. • yiyar. medreseden de. çamura basdi. • Çoxi gören aza qayil deyil. • enilmez. böyük söyleme. • Çuvalduza yumrux vurmazlar.

• Derd bir olsa ağlamaya ne Derd derde oxşamaz. • Delinin etiğuni haxilli etmez. misxalinen çıxar. • Diş çeynemeynen qarın toymaz. elinden gelmiyen işe tolaşma. • Deli ağlamaz. • Deli deliyi Deli Deliye gülegen olur. • Dögme kirase qapisini. • Dünden söyleme. Dost başa baxar. • Deveden böyük fil var. derdli söylegen. bögünden söyle.Degirmançi ac qalmaz. qariler merdivan Deve Deşi xocaya. • Dost arasi pak gerek. haxilli de inanmiş. • Derd var deler keçer. beşi de qara. • Dilen güc verme. derdli gülmez. • yansa. başarı çıxar. • var. • sevgiler. dermansız da qalma. • Demüri sicax-sicax dögerler. • dögerler senin qapini. bir xorum oti yanmaz. döşi xocaya. yitirmax çetindür. • Derdi çeken bülür. • düşmen ayağa. • Deniz olub taşma. • Demür nemden. elen zor ver. • Dost daşi keti deger. • Derdin derd bilene söyle. qar olur. • uyan deli olur. saxalimi yoliyer. • olur. göyde toy var. • Dünya yalan dünyadur. Derd var geler köçer. • Derdini gizleden davasıni bulamaz. tapanda – qori. • düşmen güldürüb. • beş günlüxdür. • mindersiz oturur. • Dilen zor verme. • Derd adama selinen girer. • Deseler ki. • Derin bulax bulanmaz. • Dostun yoxsa – ara. yeddide bir başi xocaya. • güc ver. • Dermene inanma. • Derd bulmax qolay. • Deli demiş. • Deyilen söz geri gelmez. işen Dilin gemügi yoxdur. • ararlar. bize de bir . Dizimde oturiyer. • Devetsiz geden xurmay seçmez. Dünya Dünya Dovuzun bitini elen alma ki. insan qemden çürür. • Dertli gezsen tez ölürsün. • Dost yolunda tufan olur. • görünce degenegini saxlar. • Dünyaya ümidinen yemişler. Dost gelen güni bayram Dostumuz dost olsun. • düşmenimiz kor olsun. • Diyerler zamaninen hep unudulur Dost acıdıb söyler.

• Eşegin cani yansa. • qoy. • El sözüne uyan evini tez yıxır. • Elinen gelen derd dügündür. • de dönüb yüzi. • Eski düşman dost olmaz.hoş&quot. • Esgi şehere teze nırx qoyma. • Ele uyan evsiz qalar. yazıx sene tikan derler. • El atduği taş uzax geder. • Etmek elden. • Eliaçığa allah kendi yetürür. • Elinen açılani dişinen açma.gün toğar. • Eski yırtılmasa Eşegi Eski pambukdan bez olmaz. • El ağzi – çuval ağzi. çubux meşenin. adami bir qaşux suyinen boğar. • Eşege atlas-çul vursan. xurma ne Etinen dımax arasına girme. gene eşegdür. • El ağzi faldur. sonra peşman olmaz kişi. • Et gömüksüz olmaz. • ağzınnan quş tutulmaz. • tezesi olmaz. • Düşman ocax başında. ati Eşek ne bülür. • tezesi olmaz. • Er qaxaninen er evlenen yanğılmemiş. • Düşmen etek altından çıxar. • Edecağından söyleme. eksi düşmandan dost. • Enişden gene yoxuş eydur. • Etmeki Etmegi tek yiyanın boğazunda qalur. &quot. • gelmez. • Düşünmeyıb oturan Düz söz qıhıncdan El Düşüne-düşüne görer işi. • Ereb toyunca yiyar. su gölden. Esgi yırtılmasa. • El için ağlayan gözden olur. • satdım. • El keçduği körpüden Elden geden ele Eli Elinden Elden olan gözden olur. • gelse. • qalxarken ayıblanır. • Etmegin çoxuni yetimin ögüne Etmek ögüci olma. etdiğunden xeber ver. • Emür paşanın. • de keçer. • keskün. • gözi terezidir. Eringenden gene axsax eydür. • tadur. türk ölünce Eringenin qazancını it yiyar. eski dost düşman olmaz. • sen de keç. • yaxasıni – bit. • yiyar. • El atına binen tez ener. • El eli yıxar. el El El eliynen tikan yolma. • Düz söz baş keser. • Enemeduğun yere çıxma. • egri hep düzluxdan söyler. demekden qurtuldum. • . • Eşegin ölümi ite dügündür.

• on bir dediler.etmekçiye büşürtür. sefasını eller. • Fitneden Fuxara kendi çıxışıni bilse oger. yerdeki çuxuri görmir. havli Gelinin eyisi olmaz. • Gölgesinde yatacaq ağaci budama. dişerde Ev yıxanın evi olmaz. • • Gezağan qari iki evi viran edir. fuxara olmaz. • • Gedeni tutmax olmaz. • Ev tanasından öküz olmaz. • Gelende “paşam”. qızın da Gendinden yoxarilere egridur diyar. • Gelin inek sağamaz. • Göke direk yox. tez yüyürtdüm. • eylük olsa. • kötisi. • güc olsun. • Gec olsun. bir da sabur et dediler. güleyen golse daşinen. bir az de aşağilere bax. • Evinden çıxan ev qeder yıxılur. • Ey söz demür qapiler açar. eylik göresin. • . • Ev üstüne ev olmaz. Fuxaranın gozi tox olur. • Fite uyanın evi yıxılur. • Fikirleşmenin axri deliluxdur. öküze biçax vurulmaz. dilin çek. • Gendi gözel yox. Gelen gedene rehmet oxudur. • Evvel-evvel qapaz çalan uçamaz. • Gendini tanımiyan allahini de tanımaz. • uzax tolan. • Gökde yıldız ararkon. kövünden çıxan köv qeder. • gülmez. birini de artuq ver. qelbi gözel olsun. • Gelin oldun. • Ev alma. • yerinde su eskik olmaz. endürür şahı. kötisi rezil. Göl qızdan çarşi – bazardakı loti eydir. • Eyi evlad babayi vezir eder. • canım ondan da eziz. • Eyibsiz yar iştiyan yarsız qalur. • Evde bülbül. • quzi. qalur Gelen gedeni aratır. Gezeğan gelinnen. alanda qomşi al. • Eylik et ki. degirman tozsuz. • düşgüni/Bayaz geyer qış güni/Zenginlerin azğıni/Kürk geyiner yaz güni. • baxma. gedende “ağam”. • yüzler qarasi. • Gec buldum. sen get aşinen. • Fağırın ahi. • Evdeki bazar çarşide keçmez. • Geder bağlar qorasi. • Eyluge Ezelden gülmiyan sonunda da Ezizim ezizdür. • Gökden on iki alma düşdi. • Ev sözsüz olmaz. Fağırların Eziyyetin ben çekdim.

• Görmemişe Gören göze kül sepme. • üzi. • Gördün deli. • Haxıl başın Hava geçen yerden suda geçer.Gördüğün qoyub. neynar traş? • Haxlan keçen başan keçer. hers gedür yüz Hersin çıxıyer. • ömürden gediyer. • Her işi qurtardide. lacordiya qaldi işi • Her keş kendi derdine yanar. • Her yerin kendi adeti var. hem Her taraxda bezi var. • Gören göz yol aramaz. Haxılsız kişi paray neder? • Haxli kesenin qapisidür. • gelen. • Hax batil olmaz. • Her zemiden Her sılığa uyan tez döner. • Hekim kımdür? – başa keçen. • aşi tez bişer. deli söylediğuni bilmez. yeduği kepek. vayinen geder. her başdan bir axıl. • Gözi ancaq toprax toyurur. • • Haxılli büduğim söylemez. göz qaralür. • Gövül omduğu yerden küser. • Hayinen gelen. hem gücli. • Her keşe gendi Her öküzi Her kövün soğan toğramasi başxadur. • qaralur.dögül. huyunen geder. • Iştiyanın bir yuzi yara. • Hayinen Hazır aşa Haxılsız baş. vermiyanın iki İki qarili evde dirlux İki gövül bir olsa. görmemişden eskük etme. • xanımidür. • qelbe söz. • kendi babmi bulur. • Hers gelür. burnun dişle. savul geri. • gösterme. • aşi yok. • Gövül ferman dinlemaz. • Gözel Göyduği ipek. • bir taxıl. • tik qaşux. eşitduğan inanma. savux suya Hersin çıxıyer. • gir. • Işi yari-buçuk görme. • Her gün Her keş Her derdin bir dermanı vardur. • bir çomağinen sürmezler. tasinda Güne göre kürkün gey. • Her xeberi çocuxdan al. • Her esen yele uyma. samanlux da saraydur. Gözünde yaşi var. • Gul tikansız olmaz. • Gözel sevmeye töbe olmaz. • Veteni ezizdür. xeber veren sen. • Hacdan gelen ben. • Gözele göz deger. • Günleri sayduxca uzanur. • böyükluğunda. • Her qari kendi evinin hem quli. • Hem suçli. • .

• İtin İt İnsan İp qırılduği yerden bağlanur. düşdüği quyuya bir de Köçdüğun Kosadan buyux iyidir. • • Kişi olan sözünde durur. • İnsan evledi dünyada tek olmaz. • Kimin mumi sabağacan yanmiş? • kişi ne etsin ki/Yokari assa his olur. • İnsan insanan yük olmaz. • ölür de sahabi çıxar. • İlk vuran oxçudur. • seslesen oni eşidürsün. • İt ile çuvala girilmez. yiyanda azinen ye. kendinden bulur. • Kamil ögren – it dili olsun. öküz buynuzundan İpe un sariyer. yürek qocalmaz. • tutulur. • Kediye neynir ismarlamazlar. • İlk baxtım – altun baxtım. • Kendi düşen Kesdeneden (şabalıd) çıxmiş. • Kefenin cefı olmaz. • İnanma dostan. • Karibin kimsesi yox. • qocalsa da. qırğın yeni . • İnek öldi xab kesildi. • Kimi bildisem haci. • Karibin boyni bükük olur. amma derisi ne çekir. cüt olur. • İşliyanda çoxinen işle. • İnsan ne bulsa. • Komşinin quzusi komşiya koç görünür. • İnsan sözünden. • Karib kuşun yuvasini allah yapar. bize de düşer. quzunun sesi avluda duyulsun. • ağlamaz. • Kimsenin ahi kimsede qalmaz. • İnek almaz. • Karibe bir salam bin altuna deger. • İt qışi çıxarur. • Komşuda pişer. • Kedi cigere yetişmezse. qabuğuni begenmiyer. • Kor degenegini bir kere yitürür. allahı vardur. saman teper postan. • ölumi gelince çobanın degenegine sürünür./Aşaği qoyşa pas olur /Vurub öldürse yas olur. buyuxdan saxal iyidir. • Karyıli – varyıli. • Keçen Katıksız etmek boğazdan keçmez. • günlerin harmanini sovurma. • Köç-küçe tayandi. • Kime ne Keser kendi sapıni yonmaz. • Kişinin hörmeti gendi elinde azdur. Koç nereden olur-olsun. • Kesilen baş yerine gelmez. • Kor odur ki. boynundan çıxdi xaçi. tana sevmez. • yurdun qedrini qonduğun yurdda bilürsen. orucdur deyer.olmaz. • düşe.

ne de peşine get. ne yavaş ol basıl. serxoşi gösterdi. • Köv üstüne köv olur. at bulmuş meydan bulmamış. • Mollanın deduğuni de. • Oğlan evlenür. • Kövülsüz sevmenin gözsüz oğli olur. hem düşmendür. beg Oğlan olan yerde oğurlux saxlanmaz. ne de peşine get. • olmasa eyin qedri bilinmez. • böyükler bağışlar. • Namusi altuna degişmezler. • umduğundan küser. • Merdivani Malının yanında saabi gerek. • şarvara yamax. • olmaz. gene bir bilmişden sor. ne başxasına yedürür. • Nere gedirsin. • Ne çabux ol asıl. ev üstüne ev olmaz. • Misefir üç günluxdur. • • Misafırin rizi kendinden ireli gelir. • Oğlan doğurdum-oydi beni. • yeri. • Nesibe zaval yoxdur. • Köti adamnan dert eskük olmaz. • Mermer – ey daşdan.oyandı. • düşmez. • Mal senin. ne Ne qeder Ne Mum dibine işıx vermez. • Mal Lafdan gümrük alınmaz. yoxdur onun belli Ne coraba yamaxdur. • Namus geder. Meyxaneçiden şahid iştediler. • daş baş yarar. dönmez geri. • Kölgede biten oğacın meyvesi olmaz. • Küçük kövün böyük ağasi. meslehet senin. • Küçükler suç işler. • Lafla peynir gemısi yürümez. • ver. at bulmamış. • qulax ardi et. • Köşe taşi yapiden Köti hava düzelür. • Köti it ne yiyar. • oldum sanur. • Meyvali Meydan bulmuş. oranın arabasına binersin. etduğuni etme. • ayax-ayax çıxarlar. • Meyvasız ağaca heç kim taş atmaz. Laf kiseye gırmez. köti Köti Köti sözi Kövül Küçük insan düzelmez. • Köti söz sahabınındür. • Mezar taşiyla iltifat Misefir evin yaxuşuğidir. • Nesibinde varise qaşuğan çıxar. eylik – iki başdan. • adama hem dostdur. oğli yoxsa da. • Külden tepe olmaz. qız doğurdum-soydi beni. babasi gerek. • Ne ver. • ağaca daş atan çox olur. • bilsen de. Qız olan yerde igne .

• Qeribin dosti olmaz. • dişden çıxan otuz iki mehelleye yayılur. paşanın cani çıxmiş. • Ölümden başxa her şeye Ölümi Ölümi göreceksen ki. • Öküzün çekdüğüni qayışdan sor. • deyilmez. • qarasi etmez. everdim – elin oldi. çerşi-bazar senindür. • insani sözünden tutarlar. • papaği olmaz. kimse demez ki. • Qarnın toymiyan Qarili-varili. • Ölüye ağlamaz. • yerde acluğun bildürme. • soyulur. vay qalanın halına. • Qari var – arpa ununnan aş eder. • olan bir gün ağlar. • yiyansan. Delisi olan her gün ağlar. • Qarsisiz ev – susuz degirman kimidür. Paran yoxdur. • Paran vardur. qari var – buğda ununi daş Qari yüzli adamnan (kişiden). sonuna bax. Paşanım işi de poşaya düşarmiş?! • Paşanın varı getmiş. • Papaği keçi derisinden. • . imam evinde aş olmaz. arxada qalan Öpülecek yüzi tüfrülecax Papaxçının Önüne baxma. • Ovçi ne qeder biliyerse. • Qeribin kimsesi yox. avi de Öküzi buynuzundan. • Qarisi küti olan adam tez qocalar. ayurdum Oğul babasına göre süfre açar. arxada qalan soyulur. • Qapiye geleni qataxlamazlar. • o qeder biliyer. Ölen Ölü Oxlavısız tutmac olmaz. • çare var. • Qaraya bayaz Qalan işe qar yağar. • gözünde yaş olmaz. xeberi yok gerisinden. • Qelemin ucunda qılınc güci var. • allah kerimdür. • Ölum ile öc alınmaz. allahi vardur. yüz Qembersiz dügün Qaşuğinen aş verib. • muma. • Ölünün yüzi serindür. • olmaz. • can qurtatur. • Qazan qarasi geder. • komşim oldi. sırıt. diriye gülmez. • Oğlum oldi – gülüm oldi. • Önde geden yorulur. • etme. Qalan işe qar yağar. adam yüzli qariden elheze. • eder. sapinen göz çıxarma.gizlenmez. bayılmaya da razı olasın. • Peynil-etmek yemesen. • Qanliden uzax goz. • Oma-oma döndüm Otuz iki Onde geden yorulur.

şalvarı başxasında. • dögmiyan dizini döger. • qırğına düşdüx. • göze çöp düşer. • gizlenmez. • Quri ağaca qan Quri Qoyuna çoban – tarlaya sapan. • . • Qızın qövli bende. • Qorxax bezirgan ne xeyir edur. • Qurumuş ağacın gölgesi olmaz. • Qırmızı gömlek Qırx gün günahkar.duz yükü. • Sağı soldan baxıb söyle. • eylanmaz. • Qırmızi gömlek gizlenmez. • Sanat altın – bilerzikdür. • ulaşur. axşam axora. • Quri qaşıx ağız yırtar. • Saymaduğun taş. • Qurban olem tipiye (küleye). • Qoçun buynuzi qoça ağırlux etmez. • sultani. sağıldım. gendi getürdi qapiye. • Qılınc qınini kesmez. • torbaynan at bir kere tutulur. • yaşasın. • soyamamış. • Samannuxda kedi bin yil Sayanin quliyam. kor tutduğuni buraxmaz. • yükü. • Sağıldım. • Qılıncsız Qırıx etmek birleşmez. ya Qoca kafır Qorxan Qismetden artux yemek olmaz. • dunqur. • Qırx qurda bir aslan ne yapsın? • Qız beşikde – cehiz sanduxda. • Quri selemi yel alur. Sakın. • gün tövbekar. gene bizim Sabur eden her şeye Sağ baş yasdux Sabur eden her şeye ulaşur. • Qız sabahi-qala sahabi. saymiyanin Seadet qapiden girende. • davxılçiye köçer. • iştemez. • misliman olmaz. yarar baş. • qara cocux. • Qızi kendi – kendine qoysan. yeddi bayramda söylerler. • sürtme. yeddi toy. • Sabax naxıra. bir Qırx oğri bir çıplaği Qırx yillux yanux Qız evinde danqurQız Qızıni Qırx illik balığa üzmek ögredir. • Sağır eşitduğini. • Sabax qismetini kimseye verme. • Sadağa veren eller derd görmez. axırda da tokmük vurdi tağıldım. ne zerer. • Sabonnadux suya qoydux. • Quduzun ömri qırx gündür.Qeza gelende geliyerim demir. ya halvaçıya. oğlan evinde xeber yox. • Qutli gün toğuşundan bellidür.

bene de yelek. eller biliyer bin iki. eller biliyer bin-iki. iki dişli Sevme seni sevmiyani. sinek Bağdaddan gelib qonar. aş bütürür. • boydadur. • Sevenin gözi kor olur. • enen hürise. meydan bize qaldi. • çıxar. • Söz sözün küsküsidür. • Sözin gerçegi yerennüginen deyilür.sefalet bacadan çıxar. qum qalur. • Tiken battığı yerden Tilkinin bazarda Tek ayranın olsun. boynuna torba taxar. • vermez. tilki de dönüb quyruğuna. • . tas delux. • Sükut atın tekmügi böyük olur. • Şeytanın dostluği dar ağacına Tağın da derdi tağ Tarlada izi Tac olmaynan şah olmaz. • Sene ton çıxsa. • iki. • olmayan sufrada yüzi olmaz. • Su geder. • Suya düşse quri çıxan oğuldur. • Sen biliyen bir-iki. söz var delür geder. • soysuzdur. söz var el için. • dequl. • Tilki tilkiye diyar. • elden sorarlar. • geder. bu da geldi üstehıx. • qarise. • Susuz ağac meyve Suyi qoyub ataşnan Şefteliden bağ olmaz. merd ol. baş yütürür. • Söz var ev için. • Tanri nişan vurduği quldan qorxmax gerek. söz var. • Sımarlamayinen hac qabul olmaz. • qederdür. söz var el için. qulax iki. • Sivri başda axıl durmaz. • Söz var. • Tatli dil yılani deşiginden çıxarur. soyuni yütüren Söz bir. • Seni senden sormazlar. • Şeytan getdi. • Sözin Su Su Söze gelende usta. • Söz bir. • oynama. kökden Sinek murdar Son biliyen bir- Senden ötri xasta olana sen öl. söyledene bax. • Tatli suyi kim içmez. çuxuri bulur. • Senetine kim xor baxar. • Su kimi ömrin olsun. meslehet Söz var ev Söz var gelür Söyliyene baxma. • Sözi yerinde söyle. • Sert olma. • bulandurmaynan balux tutulmaz. • Tava delux. • icin. • düzüni cocux diyar. • iki. • geder. yürek bulandurur. işe gelende xasta. • Soylu soyuni yuturmez. Sev seni seveni.

• yardımçi. isınen kımı seni sancar. • Toğri geden Toğriya allah Topalinen gezen Toxun axsamayi ögrenür. • Türkün sonraki Ucuz veren tez satar. • Xalq gözi terezidir. • Türk zoppasi görmemiş. bin türli behane bulur. yaxın gelme-qoxun gelür. • Türk geden yere bereket gedir. ölüm yıxar. • dostluği pozmaz. • içinde olmiya. xoş Tuz-etmek Türk Türk Tutulmiyan oğri – begden toğri. oni da dürte-dürte. • Ustadıni xor gören boğanıza torba taxar. • qovuşdum. yox da daşdan qevidir. turduqca bezer. • Toydan sonra nağara. • elegini asmiş. • canımi Vetene yetürdüm. • Türk şerlünin qulidür. • Xalqa quyi qazan kendi düşer. • Xasta. qulaği ne böyük. gözlerime qan geldi. çorbayi Xastayi buza Vurğudun bir yumurta. • para bulsa tavara verür. • ögüne aş qoysan. Var başinı gizlemez. • Uli gözi ile qız al. • Tovşan ne küçük. imana geldim. her kişiyi toğri sanar. • Vetenime geldim-imana geldim. • Veten-veten deyip sızladi yürek. kepegi qaçiyerdi. vay ona ki. • Toğmaduğun oğlana ad qoyma. • Toğri olan. • Vaxtsız öten xoruzun başıni keserler. • Uzun yaşın axri gene Üşümüş yilani qoynan qoyma. • Türk sögduxca qızar.ne işi var? • tolaşmaz. • Topal eşşeginen karvana qoşulma. • Tuzsuz aşa şoker de qoşsan tadi gelmez. • axli bende olsa. • Veten hesreti çekdim. • Var-dövletim yitürdüm. tavuği de. • geldin Bayram ağa. Vetenime Vetene geldim. • Veren eli kemsezler. • Veteni sevmax imandandur. • qoymaz tasda. cesedime can geldi. • getme-canım çıxar. • Varlının xorizi da yumurta qoyar. • Vaxtıni yitüren bextini yitürür. orgen Ununi elemiş. • ölümdür. • atının samani bol gerek. • . • Xain adam qorxax olur. • Xastalux şaşurur. Uzax Unu uçiyerdi. • gözi ile at al.

• Yuxi yastuk iştemez. • Yoxsulun bayla ne qardaşi. • Yurdundan sürülen yurduna Yuxliyan yilanın quyruğuni Yügrek at yemini kendi arur. ay ilk axşamdan Yigide qırx günah azdur. • Yağ taşanda Yalançının ipinen quyuya enmax olmaz. namusli qız eydür. • kepçenin bahası olmaz. • Yüksekden baxan alçağa tez enür. basa-basa yere keçürürler. alçak olma. • içar. • Yiyan Yeyilmemiş aşa dua qılınmaz. • da Bedel. • Yüksek olma. • Yiyan bilmesa. • Yürek şüşe kimidür. • Yolundan çıxan tez Yoxdan kosa yaxşidur. qışın sicax yemeginden eydür. • Yumurtadan yüng qırxılmaz. qız qardaşından. • dügün elinen olur. • eşşege samannux. qonan köçer. • Yapmaduğun gövüli qırma. qışda yorğansız. • Yigidim sağ olsun. bilen varmaya-varmaya yad olur. qırdın. • Yilani yarali buraxmazlar. • Yügrek at qemçi işletmez. toğriyan bülür. • bitmez. • Yaxın adamın yoldiğu saxal Yaxşuluğa yamannux. • Yigidin başna her iş gelür. pozan da Bedel. xeyir gelsin Xırman yelinen. • varınca ağlar. • Yazda ayransız olma. bulunmiyan qız olsun. • Yaxşi niyat yarım dövlet. • gele-gele biliş olur. • basma. • Yazın yalağı. Yel esende yelleniyer. • Yolsuz geden tez yorulur. • başına. • Yalançının yeminine inanma. • allah demiş ben nerdeyim. Yad Xeyirsiz oğlannan. • Yetim demiş ben gülerim. • Yetim xırsuzluğa çıxar. • Xırmana giren posrux dirqana tayanur. • toğar. • Yatağan arslannan gezegen tilki eydir. yol görende yollaniyer. • Yazılan yazi başa gelür. vura-vura endürürler. • Xeyir say eşine. . • Yaz qışından belli. • sansından pay oman cehennemluxdur. kor Yazan Yalançının quyruği peşinde olur. • Yaralının derdini ne bülür yarasızlar. eşşek Yumurtanın atın ne yoldaşi.yollamazlar/Aşığı söze yollamazlar. • yorulur.

yapamazsan. aviye qaval çaldirüyer.var ise. minnetinen Zengin arabasıni dağdan aşırur. • Yüzüne bax. • Yürüş vardur ki. • yaprax oynamaz. duruşdan beterdür. • Yüz bilsen de Yüzger esmese Zamanaya bax. • Zorinen gözelluz olmaz. • Zorun Ziyada xarçlamax mekrüfdür. yoxsul düz Zerelin yarısından da dönsen xeyirdür. • ovada yoluni şaşurur. • Ziyankerden qeza eskik olmaz. ondan su um. • bir bilenden sor. • Zehmetinen yeyilen aci soğan. • Yüzen gülen arxadan söyler. • yeyilen baldan tatlidür. zurnaçi başi ol . • . • Ziyade xarçlamax mekrüfdür.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful