P. 1
İŞ HUKUKU-AV.YASEMİN.ppt

İŞ HUKUKU-AV.YASEMİN.ppt

|Views: 85|Likes:
Yayınlayan: Ali Yilmaz

More info:

Published by: Ali Yilmaz on Feb 11, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

text

original

İŞ HUKUKU

Av.Yasemin BİLİCAN

HUKUKUN TANıMLANMASı

Hukuk, Kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen , uyulması kamu gücü ile desteklenmiş bulunan sosyal kurallar bütünüdür.

HUKUK DALLARI

Kamu hukuku, Anayasa hukuku,
Ceza hukuku Ġdare hukuku

o

Özel hukuk

Medeni Hukuk Ticaret Hukuku

YAZILI HUKUKUN KAYNAKLARI – I :  Mevzuat :
       

Uluslararası Antlaşma Anayasa Kanun Kanun Hükmünde Kararname Tüzükler Yönetmelikler Diğer Düzenleyici İşlemler (Tebliğ, Genelge vb.)

YAZILI HUKUKUN KAYNAKLARI – II :  Mahkeme Kararları :
      

Anayasa mahkemesi Kararları Yargıtay Kararları Danıştay (Devlet Şurası) Kararları Sayıştay (Muhasebat Divanı) Kararları Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

İş Hukukunun Kaynakları

Resmi Kaynaklar
Yasalar 4857 sayılı ĠĢ Kanunu  Deniz ĠĢ Kanunu  Basın ĠĢ Kanunu  Sendikalar Kanunu  Toplu ĠĢ SözleĢmesi- Grev Lokavt Kanunu

11.02.2013

7

Ekonomik ve Sosyal Konseyin KuruluĢu.2013 8 . Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu  11. ÇalıĢma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. Mesleki Eğitim Kanunu.02. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarma Dair Kanun.İş Hukukunun Kaynakları           Hafta Tatili Hakkında Kanun. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu. ĠĢ Mahkemeleri Kanunu. Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanun.

 Yönetmelik.İş Hukukunun Kaynakları Yürütme Kaynakları Tüzük.02.2013 9 .  Tebliğ  Genelge  11.

İş Hukukunun Kaynakları Özel Kaynaklar    Toplu SözleĢmeler ĠĢ Akitleri Ġç Yönetmelikler 11.02.2013 10 .

toplum içinde zamanla kendiliğinden oluşan kurallardan meydana gelen hukuk”tur. örf ve adet hukukuna göre.YAZILI OLMAYAN HUKUK :  “Belli bir organ tarafından konulmayan. bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. . (Örf ve Adetler – Gelenek ve Görenekler)  Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa. hakim.

iĢyeri ile ilgili hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku konusu  Genel esaslar Bireysel iĢ hukuku Toplu iĢ hukuku   11.İŞ HUKUKU ĠĢçi ve iĢveren arasındaki iliĢkileri. hak ve görevleri tanzim eden.02.2013 12 .

İŞ HUKUKU  İş Hukuku. Bunlardan biri. Diğeri ise. işçilerin grup halindeki sendika kurma. örgütlenme. kendi içinde iki ana dala ayrılmaktadır. bir işçinin çalışma koşulları ve haklarına göre hüküm ve düzenlemelerin yer aldığı Bireysel (Ferdi) İş Hukuku.   . toplu iş sözleşmesi yapma gibi faaliyetlerinin düzenlendiği Kollektif (Toplu) İş Hukukudur.

İş hukuku konusu             Bireysel iĢ hukuku Tek tek iĢçilerin iĢverenle iliĢkileri (iĢ akdi) Akdin türleri. ĠĢçiyi gözetme EĢit iĢlem yapma Akdin askıya alınması. kurulması. ĠĢçinin akitten doğan borçları.02.2013 . sona ermesi ĠĢ güvencesi ÇalıĢma ve dinlenme süreleri ĠĢ sağlığı iĢ güvenliği ĠĢ denetimi Kamusal yaptırımlar 14  11.

İş hukuku konusu Toplu ĠĢ Hukuku        Sendikalar (iĢçi-iĢveren) KuruluĢu.Lokavt 11. Ġç ve dıĢ iliĢkileri Sendikal hak ve özgürlüler Toplu iĢ sözleĢmeleri BarıĢçı çözüm yolları Grev. iĢleyiĢi.02.2013 15 .

4857 sayılı İş Kanunu Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 -9 bölüm -122 madde -6 geçici madde 11.2013 16 .02.

11.02.4857 sayılı İş Kanunu Amaç.2013 17 . ĠĢverenler ile bir iĢ sözleĢmesine dayanarak çalıĢtırılan iĢçilerin çalıĢma Ģartları ve çalıĢma ortamına iliĢkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek.

4857 sayılı İş Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM İş Sözleşmesi.02.2013 18 . Türleri ve Feshi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücret DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İşin Düzenlenmesi 11.

2013 19 .4857 sayılı İş Kanunu BEŞİNCİ BÖLÜM İş Sağlığı ve Güvenliği ALTINCI BÖLÜM İş ve İşçi Bulma YEDİNCİ BÖLÜM Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi SEKİZİNCİ BÖLÜM İdari Ceza Hükümleri DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli. Geçici ve Son Hükümler 11.02.

. İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.          İş ve işyerlerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulanmadığı alanlar. Deniz ve hava taşıma işlerinde. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri. Bir ailenin üyeleri ve hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde. Ev hizmetlerinde. Sporcular hakkında. 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde. Rehabilite edilenler hakkında.

makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler  .İŞ HUKUKU Ancak. aşağıda belirtilen işler İş Kanunu kapsamındadır:  1-Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri  2-Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler  3-Tarım sanatları ile tarım aletleri.

denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler  .İŞ HUKUKU 4-Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri  5-Park ve bahçe işleri  6-Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan.

 İşveren.  .  İş İlişkisi. bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi.İş Kanununda Yer Verilen Ana Kavram ve Tanımlar :  İşçi. diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.  İş Sözleşmesi. işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

uyku. İşyerine bağlı yerler ise .otopark gibi diğer eklentiler araçlar da iĢyerinden sayılır. yemek. muayene ve bakım. ĠĢyeri. beden ve meslekî eğitim avlu . eklentiler ve araçlar ile oluĢturulan iĢ organizasyonu kapsamında bir bütündür.02. dinlenme.4857 sayılı İş Kanunu ĠġYERĠ  İşverenin mal veya hizmet ürettiği yerler ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler işyeridir. yıkanma. 24 11.2013 . iĢyerine bağlı yerler.           çocuk emzirme.

2013 25 . işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilliği sıfatı. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.    11.02.4857 sayılı İş Kanunu ĠĢveren vekili  İşveren adına hareket eden ve işin. İşveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

  iĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliĢkin yardımcı iĢlerinde veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢlerde iĢ alan   ve bu iĢ için görevlendirdiği iĢçilerini sadece bu iĢyerinde aldığı iĢte çalıĢtıran iĢverene ALT ĠġVEREN .02.   11.2013 26 .Alt ĠĢveren  Bir iĢverenden. iĢ aldığı iĢveren arasında kurulan iliĢkiye asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi denir.4857 sayılı İş Kanunu Tanımlar. Bu iliĢkide asıl iĢveren. iĢ sözleĢmesinden veya alt iĢverenin taraf olduğu toplu iĢ sözleĢmesinden doğan yükümlülüklerinden alt iĢveren ile birlikte sorumludur. Asıl ĠĢveren. alt iĢverenin iĢçilerine karĢı o iĢyeri ile ilgili olarak bu Kanundan.

02.4857 sayılı İş Kanunu Asıl iĢveren.2013 27 . ĠĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢler dıĢında asıl iĢ bölünerek alt iĢverenlere verilemez.alt iĢveren iliĢkisi  Asıl iĢverenin iĢçilerinin alt iĢveren tarafından iĢe alınarak çalıĢtırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz Daha önce o iĢyerinde çalıĢtırılan kimse ile alt iĢveren iliĢkisi kurulamaz.    11. Aksi halde ve genel olarak asıl iĢveren alt iĢveren iliĢkisinin muvazaalı iĢleme dayandığı kabul edilerek alt iĢverenin iĢçileri baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin iĢçisi sayılarak iĢlem görürler.

11.02. Karar No:2006/14066 asıl işveren işçilerinin alt işverence işe alınarak çalıştırılmaya başlanması durumunda bir çok yönden haklarında kısıtlama meydana geleceği açıktır. Belirtmek gerekir ki.Yargıtay Kararı YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No:2006/11741.2013 28 . büyük çoğunluğu kendi işçi kadrosundan oluşan ve asıl işverenin birkaç işçisini işe alarak çalıştıran alt işverenin bu tutumu işlemi muvazaalı hale getirmemelidir.

HUKUK DAİRESİ . Esas No: 2006/224492 Karar No: 2006/22445 Hükme esas olunan bilirkiĢi raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde davacı iĢçilerin yaptıkları iĢlerin ve çalıĢılan iĢyerinin Yasanın aradığı anlamda teknoloji gerektirmemektedir.Yargıtay Kararı YARGITAY 9.2013 29 . 11.02. maddesinin altıncı ve yedinci fıkraların gerektirdiği unsurlar gerçekleĢmemiĢtir. Dolayısıyla burada asıl iĢveren-ait iĢveren iliĢkisini düzenleyen 4857 sayılı Kanunun 2.

11.2013 30 .Yargıtay Kararı YARGITAY 9.02. Davalılar arasında muvazaalı iĢlem olduğu sabittir. davalı KUMAġ iĢveren yönünden esastan incelenmesi gerekir. Diğer davalının iĢveren sıfatı bulunmamaktadır. O halde davanın. Kaldı ki davalılar arasındaki sözleĢme bir iĢin verilmesinden çok. davacının davalı KUMAġ iĢyerinde asıl iĢte davalının diğer iĢçileri ile çalıĢtığı ve davacının baĢlangıçtan beri davalı KUMAġ iĢçisi sayılması gerektiği sözleĢme ve tanık anlatımları ile anlaĢılmaktadır. iĢçi teminine yöneliktir. Karar No: 2006/18653 Somut uyuĢmazlıkta.HUKUK DAİRESİ Esas No: 2006/15117.

Esas No: 2006/16835 Karar No: 2006/18809 Dava konusu iĢyerinde kurye iĢleri yardımcı iĢ niteliğinde olduğundan alt iĢverene verilmesi mümkün olup.Yargıtay Kararı YARGITAY 9. 11. alt iĢverenlik uygulamasının muvazaaya dayandığı konusunda baĢka bir bilgi ve belge dosyada bulunmamaktadır.02.HUKUK DAİRESİ .2013 31 .

Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iĢ sözleĢmelerinde bu hüküm uygulanmaz.  Süresi bir yıl ve daha fazla olan iĢ sözleĢmelerinin yazılı Ģekilde yapılması zorunludur. bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde iĢçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.2013 32 .4857 sayılı İş Kanunu ĠĢ sözleĢmesi. Bu belgeler damga vergisi ve her çeĢit resim ve harçtan muaftır. günlük ya da haftalık çalıĢma süresini. temel ücreti ve varsa ücret eklerini.       11. ĠĢ sözleĢmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiĢ ise. süresi belirli ise sözleĢmenin süresini. özel bir Ģekle tâbi değildir. Yazılı sözleĢme yapılmayan hallerde iĢveren iĢçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalıĢma koĢullarını. ücret ödeme dönemini. bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi. ĠĢ sözleĢmesi. fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.02. Kanunda aksi belirtilmedikçe.

2013 33 .Sürekli. bundan fazla devam edenlere sürekli iĢ denir. 11.02.süreksiz iĢ. Nitelikleri bakımından en çok otuz iĢ günü süren iĢlere süreksiz iĢ.

Belirli süreli iĢlerde veya belli bir iĢin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koĢullara bağlı olarak iĢveren ile iĢçi arasında yazılı Ģekilde yapılan iĢ sözleĢmesi belirli süreli iĢ sözleĢmesidir.Sözleşme türleri Belirli ve belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi.  ĠĢ iliĢkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleĢme belirsiz süreli sayılır.2013 34 .  11.02.

Aksi halde iĢ sözleĢmesi baĢlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.02.2013 35 . Esaslı nedene dayalı zincirleme iĢ sözleĢmeleri. esaslı bir neden olmadıkça.  11.  Belirli süreli iĢ sözleĢmesi. birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. belirli süreli olma özelliğini korurlar.Sözleşme türleri Belirli ve belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi.

tam süreli emsal iĢçiye göre çalıĢtığı süreye orantılı olarak ödenir. Kısmî süreli çalıĢan iĢçinin ücret ve paraya iliĢkin bölünebilir menfaatleri.Sözleşme türleri Kısmi Süreli ve tam süreli iĢ sözleĢmesi. Kısmî süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢtırılan iĢçi. salt iĢ sözleĢmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal iĢçiye göre farklı iĢleme tâbi tutulamaz.  ĠĢçinin normal haftalık çalıĢma süresinin.  11.02.2013 36 . tam süreli iĢ sözleĢmesiyle çalıĢan emsal iĢçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleĢme kısmî süreli iĢ sözleĢmesidir. ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça.

çağrı üzerine çalıĢmaya dayalı kısmi süreli bir iĢ sözleĢmesidir. 11. Hafta. haftalık çalıĢma süresi yirmi saat kararlaĢtırılmıĢ sayılır.  Yazılı sözleĢme ile iĢçinin yapmayı üstlendiği iĢle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iĢ görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaĢtırıldığı iĢ iliĢkisi.   .2013 37 .Sözleşme türleri Çağrı Üzerine ÇalıĢma.02. Çağrı üzerine çalıĢtırılmak için belirlenen sürede iĢçi çalıĢtırılsın veya çalıĢtırılmasın ücrete hak kazanır. ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde iĢçinin ne kadar süreyle çalıĢacağını taraflar belirlemedikleri takdirde.

11. bunun süresi en çok iki ay olabilir.02. ĠĢçinin çalıĢtığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.Sözleşme türleri Deneme süreli iĢ sözleĢmesi  Taraflarca iĢ sözleĢmesine bir deneme kaydı konulduğunda.2013 38 .  Deneme süresi içinde taraflar iĢ sözleĢmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Ancak deneme süresi toplu iĢ sözleĢmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

GÖRE ĠġÇĠNĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 1-Ġġ GÖRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.iĢ yerinin temizlenmesi ve havalandırılması gibi görevleri iĢçinin yerine getirmesi yerleĢmiĢ bir uygulamadır  . ÇalıĢırken kullanılan malzemenin taĢınması .4857 SAYILI Ġġ KAN.  ĠĢçi verilen görevi bizzat yerine getirir.bu görevi baĢkasına devredemez.

Verilen görevi kusurlu yapması veya yanlıĢ yapması iĢçiyi sorumlu kılar.2.ĠġĠN ÖZENLE GÖRÜLMESĠ  ĠĢçi verilen görevi özen göstererek yerine getirmek zorundadır.savsaması(dikkatsizliği)yüzünden iĢ güvenliğini tehlikeye düĢürmesi kullandığı araç ve gerece zarar vermesi ile sorumludur  . Ancak iĢçinin özen göstermeden iĢ görmesi ve kendi isteği .

iĢverene ve iĢyerine zarar verecek her türlü tutum ve davranıĢlardan kaçınmalıdır.gerektiği kadar kullanılması ve israf edilmemesi .iĢçinin iĢ hukukuna göre bağlılık borcudur.  .3.gerecin korunması . Araç.BAĞLILIK BORCU  ĠĢçi iĢ yerinin çıkarlarını korumak ve gözetmek .

 ĠĢ verene rakip olacak tutum ve davranıĢlar.hem iĢ hukuku hem de ticaret hukuku bakımından iĢçiye sorumluluklar ve cezalar getirir.iĢyerine rakip olamazlar.YARIġMAMA BORCU  ĠĢçiler iĢverenin faaliyet alanına giren iĢleri yapamazlar. .ĠĢ yeri ile aynı iĢi yapan baĢka iĢverenlerle beraber iĢ saatleri dıĢında da olsa çalıĢma yapamaz.4.

Bu talimatlar iĢle ilgili talimatlardır.ĠġVERENĠN TALĠMATLARINA UYMA BORCU  ĠĢçi iĢverenin yönetim hakkına dayanarak çıkardığı emir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.5 .ĠĢ hukuku iĢverene iĢyeri ile ilgili talimatları yasal çerçevede belirleme hakkını verir.  .

iĢyerinde çıkıĢı yasak olan araç-gereç ve mamullerin çıkıĢını kontrol etmek gibi nedenlerle iĢveren giriĢ-çıkıĢ denetimleri uygulayabilir.ĠÇKĠ VE UYUġTURU MADDE KULLANMA YASAĞI  ĠĢ yerine sarhoĢ veya uyuĢturucu madde almıĢ olarak gelmek ve iĢ yerinde alkol ve uyuĢturucu madde kullanmak yasaktır 7.Ġġ YERĠNE GĠRĠġ-ÇIKIġTA DENETĠM  ĠĢ yerine sokulması yasak olan eĢya ve araçların giriĢini engellemek . .6.

Örn.8.VARSA SÖZLEġMEDEN DOĞAN DIĞER BORÇLAR  SözleĢmede bulunan ve iĢçinin imzaladığı diğer yükümlülüklerini de iĢçi yerine getirir.  ĠĢten ayrıldıktan sonrada aynı iĢi yapan iĢyerlerinde çalıĢmamak ve onlarla birlikte hareket etmemek gibi  .belirli bir süre içerisinde belirli bir iĢi bitirmek.

ünvan ve adresi.ÇalıĢtırılan iĢçi sayısı.  c-ÇalıĢma konusu değiĢtiren.adresi varsa iĢveren vekili veya vekilinin adı-soyadı adresi bildirilir. .iĢin baĢlama ve bitme zamanı.kendi ad soyadı.bildirimde bulunmak zorundadır.  Bu bildirimde iĢyerinin .ĠġVERENĠN  YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 1-)Ġġ YERĠNĠ BĠLDĠRME .  b-Devralan.  Bu kanun kapsamına giren nitelikte bir iĢyerini  a-Kuran.  d-Kapatan iĢverenler 1 ay içinde Bölge ÇalıĢma Müd.ÇalıĢma konusu.

2.ÜCRET ÖDEME BORCU  ĠĢçinin iĢ görme edimi karĢılığında iĢverende ücret ödemekle yükümlüdür.ĠĢveren eĢit iĢe eĢit ücret ödemek zorundadır.  Zorunlu bir neden olmadıkça ücret en geç 20 gün içinde ödenmelidir.ĠĢverenin ödeyeceği ücret asgari ücret altında olamaz. .Ücret aylık olabileceği gibi haftalıkta olabilir.

EġĠT DAVRANMA BORCU ĠĢ iliĢkisinde dil. o ĠĢveren.uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik doğrudan veya dolaylı farklı iĢlem yapamaz. o Aynı veya eĢit değerde bir iĢ için cinsiyet nedeni ile daha düĢük ücret kararlaĢtırılamaz.biyolojik veya iĢin niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça.  .siyasal düĢünce.bir iĢçiye iĢ sözleĢmesinin yapılmasında ve Ģartlarının oluĢturulmasında .cinsiyet. felsefi inanç.3.ırk.din mezhep vb sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

korunması gerekir.iĢ yerine getirdiği eĢyaları iĢverenin koruması altında olmalıdır.güvenlik ve ücret yönünden iĢveren tarafından gözetilmesi. ĠĢveren iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği yönünden yasal olarak bütün önlemleri almak zorundadır.4.GÖZETME BORCU  ĠĢçinin sağlık .  ĠĢçinin cinsel tacize karĢı korunması da iĢverenin yükümlülükleri arasındadır.  ĠĢçinin iĢyerine getirdiği ulaĢım aracı.  .

5. .ARAÇ VE GEREÇ SAĞLAMA BORCU  ĠĢçinin iĢyerinde iĢ görme edimini yerine getirebilmesi için iĢverenin gerekli makine ve teçhizatı sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

ÖZÜRLÜ VE ESKĠ YÜKÜMLÜ ÇALIġTIRMA ZORUNLULUĞU  ĠĢverenler 50 veya daha fazla iĢçi çalıĢtırdıkları iĢyerlerinde toplam iĢçi sayısının %6 sı oranında ÖZÜRLÜ .eski hükümlü ve terör mağdurunun ne kadarının özürlü.ne kadarının eski hükümlü ve terör mağduru olarak çalıĢtırılacağı her yılın Ocak ayının baĢından itibaren yürürlüğe girecek Ģekilde Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.6. .  %6 oranında çalıĢtırılacak özürlü.ESKĠ HÜKÜMLÜ ve TERÖR MAĞDURU çalıĢtırmak zorundadır.

7.ĠġYERĠNĠN DEVRĠ SONUCU SORUMLULUK  ĠĢyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir iĢleme dayalı olarak baĢka birine devredildiğinde devir tarihinde iĢyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iĢ sözleĢmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.devirden önce doğmuĢ olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan iĢveren birlikte sorumludurlar. Yukarıdaki hükme göre devir halinde . .Ancak bu yükümlülüklerden devreden iĢverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 YIL ile sorumludur.

ĠĢ kan Mad 75)  ĠĢveren.8.bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.ĠġÇĠ ÖZLÜK DOSYASININ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU ĠĢveren çalıĢtırdığı her iĢçi için özlük dosyası düzenler.bu dosyada iĢçinin kimlik bilgilerinin yanında .  .gizli kalmasında iĢçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.ĠĢveren .iĢçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak .(4857 S.

9.iĢçilerde iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠÇĠN GEREKEN ÖNLEMĠ ALMAK  ĠĢverenler iĢyerlerinde iĢçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak.( ĠĢ kan Mad 77) .araç ve gereçleri noksansız bulundurmak.

görevin yerine getirilmesi ile ilgili talimatları iĢyerinde görülecek Ģekilde asmak zorundadır. .iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili uyarıları.ĠġYERĠNDE BULUNMASI GEREKEN EVRAK VE AÇIKLAMA YAZILARI  ĠĢveren yasada yer alan ücrete iliĢkin yazıyı.10.

iĢe aldığı veya iĢ akti herhangi bir nedenle sona eren iĢçileri .11.izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle iĢyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve ÇalıĢma ve Sosyal güvenlik bakanlığına bildirmek zorundadır.AYRILAN VE ÇALIġMASI SONA EREN ĠġÇĠLERĠN BĠLDĠRĠLMESĠ  ĠĢveren. .ĠġE ALINAN.

emekli olan veya iĢten ayrılan iĢçiye kıdem tazminatı öder.KIDEM TAZMĠNATI ÖDEME  ĠĢveren ölen. .Ancak kıdem tazminatına hak kazanmaları için iĢten ayrılanların yasanın öngördüğü Ģartlarda iĢten ayrılması gerekmektedir.12.

Örneğin .VARSA SÖZLEġMEDEN DOĞAN DĠĞER BORÇLAR  SözleĢmede bulunan ve iĢverenin imzaladığı diğer yükümlülükleri de iĢveren yerine getirir.belirli bir baĢarı karĢısında sözleĢmede yer alan ödüller.13.prim ve diğer sosyal haklar iĢverence iĢçiye verilir  .

 .  Haftalık 45 saati aşan çalışmaya FAZLA ÇALIŞMA denir.Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.  Her bir saat fazla çalıĢma için verilecek ücret normal çalıĢma ücretinin saat baĢına düĢen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. iĢyerlerinde haftanın çalıĢılan günlerine eĢit ölçüde bölünerek uygulanır. Aksi kararlaĢtırılmamıĢsa bu süre.ÇALIġMA Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

İŞ HUKUKU  ĠĢ Kanunu’nun 71. maddesine göre on beĢ yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢtırılması yasaktır. on dört yaĢını doldurmuĢ ve ilköğretimini tamamlamıĢ olan çocuklar.   . çıraklık hükümlerince hafif iĢlerde çalıĢtırılabilirler. ĠĢ Kanunu’nun 85. Ancak. maddesine göre. on altı yaĢını doldurmamıĢ genç iĢçiler ve çocuklar ile çalıĢtığı iĢle ilgili mesleki eğitim almamıĢ iĢçiler ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılamaz.

dehlizlere veya asıl çalıĢma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.02. d) ĠĢçinin iĢveren tarafından baĢka bir yere gönderilmesi veya iĢveren evinde veya bürosunda yahut iĢverenle ilgili herhangi bir yerde meĢgul edilmesi suretiyle asıl iĢini yapmaksızın geçirdiği süreler.2013 61 . Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:     11.İşin düzenlenmesi  Çalışma süresinden sayılan haller a) Madenlerde. c) ĠĢçinin iĢinde ve her an iĢ görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıĢtırılmaksızın ve çıkacak iĢi bekleyerek boĢ geçirdiği süreler. b) ĠĢçilerin iĢveren tarafından iĢyerlerinden baĢka bir yerde çalıĢtırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler. taĢocaklarında yahut her ne Ģekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalıĢılacak iĢlerde iĢçilerin kuyulara.

   11. karayolları ve köprülerin yapılması. f) Demiryolları.İşin düzenlenmesi  Çalışma süresinden sayılan haller e) Çocuk emziren kadın iĢçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler. ĠĢin niteliğinden doğmayıp da iĢveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla iĢyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalıĢma süresinden sayılır.2013 62 .02. iĢçilerin yerleĢim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iĢyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü iĢlerde bunların toplu ve düzenli bir Ģekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler. korunması ya da onarım ve tadili gibi.

Ara dinlenmeleri çalıĢma süresinden sayılmaz.02.İşin düzenlenmesi  Ara dinlenmesi Günlük çalıĢma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve iĢin gereğine göre ayarlanmak suretiyle iĢçilere.   Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. a) Dört saat veya daha kısa süreli iĢlerde onbeĢ dakika.    b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli iĢlerde yarım saat. c) Yedibuçuk saatten fazla süreli iĢlerde bir saat.2013 63  . Ara dinlenmesi verilir. 11.

00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. iĢe baĢlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Sanayiye ait iĢlerde on sekiz yaĢını doldurmamıĢ çocuk ve genç iĢçilerin gece çalıĢtırılması yasaktır     11. Gece çalıĢtırılan iĢçiler en geç iki yılda bir defa iĢveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler.00'de baĢlayarak en erken saat 06.02.2013 64 . ĠĢçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları iĢveren tarafından karĢılanır.İşin düzenlenmesi   Gece süresi ve gece çalışmaları ÇalıĢma hayatında "gece" en geç saat 20. ĠĢçilerin gece çalıĢmaları yedibuçuk saati geçemez. Gece çalıĢtırılacak iĢçilerin sağlık durumlarının gece çalıĢmasına uygun olduğu.

ĠĢveren bu dosyada. iĢçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında iĢçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. ĠĢveren.   11.02.2013 65 . bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.İşin düzenlenmesi  İşçi özlük dosyası ĠĢveren çalıĢtırdığı her iĢçi için bir özlük dosyası düzenler. iĢçinin kimlik bilgilerinin yanında.

.

.

2013 68 .İş sağlığı ve iş güvenliği 11.02.

ĠĢverenler iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak. o 11. ĠĢçiler de iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.İş Kanunu Madde 77.02. Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak.2013 69 .

11. alınması gerekli tedbirler.02.2013 70 .İş Kanunu Madde 77 ĠĢverenler. yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek Zorundadırlar. iĢyerinde alınan iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek. iĢçileri karĢı karĢıya bulundukları mesleki riskler.

İş Kanunu Madde 77  Bu bölümde ve iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler.02. 11. iĢyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.2013 71 .

2006/7547  11.02.2013 72 . işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartlan sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. E. (Y A R G I T A Y 21.HD.İşverenin sorumluluğu Yargıtay Kararları  İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işveren.2006/7203 K.

2013 73 .İşverenin sorumluluğu Yargıtay Kararları  ”İş güvenliğinin sağlanması için işveren. süregelen kötü alışkanlıklar ve iş gelenekleri.1988/7851 11. mevzuatta belirtilmese dahi şayet bu yolda bir tedbirin alınması gerekiyorsa o tedbiri almak zorundadır.1988/7518. E. tedbir alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz”  (Y A R G I T A Y 10.HD.1988.09.11. K.02.

11.  Her halde. E 2029/K2140) İş güvenliğinin temel ilkesi.HD.1984. 17.2013 74 .  (Y A R G I T A Y 10. işçinin en dikkatsiz ve güvensiz davranışında bile iş kazasının olmasını önleyecek güvenlik önlemlerinin alınmasıdır.İşverenin sorumluluğu Yargıtay Kararları  İşveren. çalışan kimsenin iş güvenliği. işçinin kendi dikkatine bırakılamaz.04.02. günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür.

2013 75 .02. aklın. mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan çekinmeyecektir.1975. ilmin.07. 09. E2375/K4424) 11. fen ve tekniğin böyle bir tedbirin alınmasını gerekli görüp görmediği hususlarıdır.  (Y A R G I T A Y 10. bir tedbirin hakkaniyet ölçüleri içerisinde işverenden istenip istenemeyeceği değil.  Bu itibarla işveren.İşverenin sorumluluğu Yargıtay Kararları  İşçinin beden ve ruh sağlığının korunmasında en önemli yön.HD.

2013 76 .HD. (Y A R G I T A Y 10. 11. BELİRLEME ilk adımdır. E2077/K7689)  Bu yükümlülüğün gerekleri.İşverenin sorumluluğu Yargıtay Kararları  İşveren. işyerinde geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır.1978. yapılan işin niteliği ve şartlarına göre ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bunların yaratabileceği sonuçlar (riskler) belirlenmeden yerine getirilemeyeceğinden.10. 31.02.

10. Başka bir deyişle.Denetleme …yükümlülüğün sadece önlem almakla yetinilebileceği anlamını taşımadığı. (TC. 2077/7689) 11.1978. Yargıtay 10.2013 77 . geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. işveren işyerinde. Bu zorunluluk sonucu olarak işyerinde işveren tarafından tam anlamı ile geniş bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. Hukuk Dairesi 31. alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetleme ve giderek önlemlere uyulmasını temin anlamında bulunduğu da kuşkusuzdur.02.

05.Denetleme Yargıtay Kararları … İşveren yalnız işçiyi işyeri tehlikelerine karşı uyarmakla yetinmemeli. 20. (Y A R G I T A Y 9.1968.02.HD. Gerektiğinde işçiyi alınmış olan tedbirlere uymaya dahi zorlama görevini taşımaktadır. E12879/K7963) 11.2013 78 .

02. sağlık ve güvenlik riskleri.2013 79 . işçilerin ve temsilcilerinin gerekli bilgiyi almalarının sağlanması zorunludur ĠġÇĠLERĠN EĞĠTĠMĠ Her işçinin: Çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasının sağlanması zorunludur. 11. koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında.Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ĠġÇĠLERĠN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ İşyerinin geneli ile işçinin çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler.

Eğitimin Amacı. iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak.2013 80 .Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik . onların karĢı karĢıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karĢı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iĢ sağlığı ve güvenliği bilinci oluĢturarak uygun davranıĢ kazandırmaktır.02. 11. ĠĢyerlerinde sağlık ve güvenli bir ortamı temin etmek. çalıĢanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

Çalışanların eğitimi. Hukuk Dairesi 23.03.2013 81 . YARGITAY 10.02.İşverenin sorumluluğu ĠĢçiyi eğitmeden çalıĢtırmaya baĢlayan iĢveren meydana gelen iĢ kazasından sorumludur. 1982 E/498 K/1701 11.

Çalışanların eğitimi.07. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 02.1982 E/1853 K/763 11.İşverenin sorumluluğu Sigortalının gerekli biçimde eğitilip eğitilmediği kusur oranını etkiler.02.2013 82 .

Çalışanların eğitimi- İşverenin sorumluluğu

İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.
(9.HD.16.6.2004 T.,2004/21-365 E.,2004/369 K.)

11.02.2013

83

İşçilerin İSG açısından yükümlülükleri
Sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamının tesisi için ;

işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ,
Bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati göstermek ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapmakla yükümlüdürler.

11.02.2013

84

İşçilerin İSG açısından yükümlülükleri

Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmak zorundadırlar, Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak zorundadırlar. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle yükümlüdürler.

11.02.2013

85

İşçilerin İSG açısından yükümlülükleri  ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karĢılaĢtıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde.2013 86 . 11. iĢverene veya sağlık ve güvenlik iĢçi temsilcisine derhal haber vermek zorundadırlar .02.

sağlıklı bir çalıĢma ortamının oluĢması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak. iĢyeri sağlık biriminin çalıĢmalarına destek sağlamak. bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde iĢbirliği yapmakla yükümlüdürler 11.İşçilerin İSG açısından yükümlülükleri  ĠĢçiler ve temsilcileri.02. sağlık muayeneleri.2013 87 .

tesisatı veya baĢka eĢya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması  11.İşçilerin İSG açısından yükümlülükleri ĠĢverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı  ĠĢçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.02.2013 88 . iĢyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri. ĠĢçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden iĢin güvenliğini tehlikeye düĢürmesi.

 (Y A R G I T A Y 9.İşçilerin İSG açısından Sorumluluğu  Yargıtay Kararı  İşçiler çalışırken taksirli eylemlerden kaçınarak iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uymakla yükümlüdürler.1991.11. E13260/K4880) 11.2013 89 . 26.02.HD.

02.2013 90 . plastik ve ısı sanayii işyerinde şarj dairesinde çalışmakta olan işçinin işbaşında sigara içilmesi yasak olan yerde sigara içmesi” 11.İşçilerin İSG açısından Sorumluluğu Yargıtay Kararı  ĠĢverenin iĢçisinin iĢ akdini fesihte haklı sayılması   “akümülatör.

İşçilerin İSG açısından Sorumluluğu Yargıtay Kararı  ĠĢverenin iĢçisinin iĢ akdini fesihte haklı sayılması  Toz maskesi kullanmamakta direnen iĢçinin sözleĢmesinin iĢverence derhal feshi iĢin güvenliğini tehlikeye düĢürüp düĢürmediğine bakılmaksızın haklı sebeple fesih 11.02.2013 91 .

.

 b-ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ dolayısıyla.  c-ĠĢveren tarafından görev ile baĢka bir yere gönderildiğinde asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanda.  e-ĠĢveren tarafından sağlanan taĢıtla iĢyerine toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.İŞ KAZASI NEDİR ?5510 sayılı SGK 13. (ĠĢ kazası SGK ya ĠKĠ gün içinde bildirilir) .  d-Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda. Maddesine göre Sigortalının:  a-ĠĢyerinde bulunduğu sırada.

Alınan tüm önlemlere rağmen iş kazası meydana gelmiş ise ne olacaktır? .

Bu sorunun cevabını işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı vermez. . cezai yönden ise Türk Ceza Yasasındadır. Sorunun cevabı hukuki yönden Borçlar Yasasında.

.

.

.

.

.

.

.

TEŞEKKÜRLER……… .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->