Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Eiıstû

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ IV

ümvefsîtesi Basım* Bornova - İZMİR 2000

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ

iv
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yıldönümüne Armağan
OSMANLI

m

DEVLETl'NİN

7 0 0 . KURULUŞ YIL D Ö N Ü M Ü

Ege Üniversitesi Basımevi Bornova - İzmir 2000

Sahibi: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü adına Müdür Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Yayın Kurulu : Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Doç. Dr. Zeki KAYMAZ Doç. Dr. Metin EKİCİ Yard. Doç. Dr. Hasan KOKSAL Yard. Doç. Dr. Turan GÖKÇE Yard. Doç. Dr. Alimcarı İNAYET

Yazışma Adresi: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 35100 Bornova-İZMİR Telefon ; 0232-3390229 Belgegeçer: 0232-3427496

ISSN 1301-2045

İÇİNDEKİLER Osmanlı Döneminde Türk Mizahı Osmanlı Devleti İle Türk Dünyasının Dil ve Kültür İlişkileri Mehmet SARAY Timur KOCAOĞLU M. Akif ERDOĞRU Mehmet ERSAN Cüneyt KANAT Galip EKEN Adnan GÜRBÜZ Hanlıklar Döneminde Osmanlı Devleti'nin Türkistan Siyaseti Türkistan'da Osmanlı Türk Subaylarının Faaliyetleri (1914-1923) Anadolu'da Aliller ve Ahi Zaviyeleri Menteşe Bey Ailesine Ait Vakıfların Osmanlılar Zamanındaki Dununu (XVI. Yüzyıl) Çaldıran Savaşı Esnasındaki Osmaııh-Safevî Mücadelesinde Memlûk Devleti'nin Tutumu Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin Kaynaklarından Vakıf Muhasebe Defterleri XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Anadolu Toplumunda Gayr-ı Müslimlerin Durumu: 21 37 57 65 75 17 1 11

Fikret TÜRKMEN Ahmet Bican ERCİLASUN

Turan GÖKÇE Cahit TELCİ Muştala KARAZEYBEK Zekeriya TÜRKMEN

Amasya Örneği 83 XV-XVI. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı 91 Canik Mulıassılı Vezir Elhac Ali Paşa'nın 1779 Tarihli Muhalleri Defterleri 159 Kanunî Döneminde Yazılmış Bir Târîh-i Âl-i Osman Mustafa Kemal Paşa'ıun Müfettişlik Görev Bölgesinden Geri Çağrılmasına Neden Olan Gelişmeler Nevruz ve Osmanlı'da Yaşatıldığına Dair Çin Kaynaklarından T'ung Tıen ve Bunun Türk Tarihi Açısından Önemi Makrîzfnin Kitâb Es- Sulûk'undaki Osmanlılar İİe İlgili Kayıtlar 225 257 277 289 301 183

199 209 219

Muzaffer TEPEKAYA Eyüp SARITAŞ Cüneyt KANAT

Turgay UZUN İnci Kuyulu.ERSOY Hasan KOKSAL Narin KÖSE

Osmanlı Devleti1 ndc Milliyetçilik Hareketleri İzmir Saat Kulesi Türk Kültüründe Vasiyet Geleneği "Pir Sultan ve Hızır Paşa" Hikayesi

Alimcan İNAYET Ali EROL Hıfzı TOZ Mehmet TEMİ2KAN

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Türk-Uygur İlişkileri Üzerine (1861-1934) Şiire Yansıyan Tarih Hisar Şâirlerinde Tarilı ve Mazi Fikri Alevî- Bektaşî Şiirinde Osmanlı Devleti Çeviriler Göktürklerde Gelenekler ve Dini İnançlar Ki tabi yat Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 12 (1982-1998) Prof. Dr, Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı

319 325 339 349

Eyüp SAR1TAŞ

361

Turan GÖKÇE

.375 379

Bülent AKYAY

Mahir AYDIN, Osmanlı Eyâleti 'm/en Üçüncü Bulgar Çarlığına

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV, İzmir 2000, ss, 1-10.

OSMANLİ DÖNEMİNDE TÜRK MİZAHI

Fikrel TÜRKMEN* Gülme, yüzyıllarca insanoğlunun en önemli davranış biçimlerinden birisi olmuştur. Filozoflar, psikologlar, biyologlar, sosyologlar ve lıalk bilimciler bu konu üzerinde durmuşlar, gülmenin sebeplerim, sosyal ve psikolojik fonksiyonlarını ve toplumların sosyal yapılarındaki rollerini açıklamaya çalışmışlardır. Gülme konusunda. Batı'da antik dönemden günümüze kadar çeşitli teoriler ileri sürülmüş ve bu teorilerle gülmenin analizi ve sınıflaması yapılmaya çalışılmıştır'. Bu teorileri genel olarak üç grupla toplamak mümkündür. Bunlar; "'Üstünlük", "'Zıtlık'1 ve "Rahatlama" teorileridir. Genel özellikleri itibariyle, bu teorilerin her biri gülmenin tek bir yönüne veya özelliğine dikkat çekmektedir. Bu üç teorinin birleştikleri nokta ise gülmenin hayatî bir öneme sahip olmasıdır. Bunu "gülen yaşar" şeklinde sloganlaştırmak mümkündür. Monro. bu teorileri inceledikten sonra gülmenin sebeplerini dokuz başlık altında toplamıştır. Bu dokuz başlık da kendi içinde iki ana grupta toplanır. Bunlar; "Mizah" ve "4Ni1kte"dir. Türkçe'de mizah, ntikle, fıkra, gülme gibi terimler günlük hayatımızda aynı anlamda kullanılmakla birlikte, araştırmacılar bunların aynı anlamda olmayıp birbirinden farklı olduğunu haklı olarak belirtmektedir. Monro'ya göre; Mizah ve nüktenin tanımlarını kısaca şu şekilde yapmak mümkündür; "Mizah" kendi içinde gülünçlüğü tarif eden, olayın içinde sanki kazara olan bir şeye bağlı komik durumdur. "Nükte" ise7 iki durum arasında kıyaslama yaparak, bu kıyaslamada sanatkârâııe ve hayal gücünü birleştirmek suretiyle yaratılan yeni bir 3 durumdur . Osmanlı dönemi mizahı anlayışının ve mizah tiplerinin sağlam bir zemine oturtulup incelenebilmesi için yukarıda sözünü ettiğimiz mizah teorilerine ve bu Teorilerin tasnif ettiği gülme çeşitlerine ve özelliklerine göz atmak gerekmektedir. Prof. Dr., E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü. Beıiyne,- D. E. Laughler, Hıtmor and Play: Hcmdbook of Sacla! Physchofagy. Ed. LindrayAronson. Toronto: Univeristy of Toronto, 1968. Gülme teorileri hakkında bu kitapla uldııkça geniş bilgi bulunmakta olup. kitabın Türkçe çevirisi yakında yayımlanacaktır. Monro. D. H. Argumenl of Lcıughter. Malbournc: Malbourne Unîversity Press. 1951. Türkmen, Fikret. "Nasreddin Hoca Fıkralarında Söz ve Hareket Komiği, Hocaya Ait Fıkraların Ayırt Edilmesi İçin Bir Metod Denemesi1', /. Milletler Arası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirilen, Ankara, 1990, ss. 361-369.

1

2 3

Fikret Türk/neti Böylece. Osmanlı ıııizahındaki tiplerin hangi özellikleri ile yaşadıklarını daha sağlıklı olarak açıklamak mümkün olacaktır. Yukarıda sözü edilen gülme teorilerinden "Üstünlük Teorisi", Aristo'nun "Poetika" adlı eserinden günümüze kadar çeşitli bilim adanılan tarafından işlenmiş ve geliştirilmiştir. Bu teorinin temelinde "bazılarının veya kendimizin daha önceki halimizle, o andaki halimizi kıyasladığımızda kendimizi daha üstün görmemizden doğan bir duygu" olduğu görüşü vardır. Sözgelimi, yolda giderken birinin düştüğünü gördüğümüzdeki gülmemiz, bizim o duruma düşmediğimizin sevincidir. Bu durum feri ve toplum hayatında çok yaygın olan gülme durumlarını açıklayabilir4. Bir başka teori ise, "Zıtlık" yahut "Uyumsuzluk Teorisi'" adıyla anılmakta olup. Kant, Schopenhauer ve Spencer gibi büyük filozofların da içinde bulunduğu "Endişeli bîr bekleyişin aniden hiçe dönüşmesi" (Kant), "S/r nesne ile o nesnenin değerini değiştiren soyut kavram arasındaki münasebetsiz durum" (Schopenhauer) veyahut ''Birleşik uyumsuzluğa karşı normal reaksiyon" (WiIImaun). olarak özetlenen bu görüşlere göre, birbirlerine zıt veya birbirleriyle ilgisiz iki fikrin birleşmesi "gülmeyi1' doğurmaktadır. Gülmeyle ilgili üçüncü teori ise, "Rahatlama Teori"sîdir. Descartes, üstünlük ve zıtlık teorileri için ""telılike"ııiıı birden bire ortadan kalkmasıyla duyulan "haz"m önemi yerine "kötülüğe karşı kayıtsız olduğumuzda veya ondan zarar gelmeyeceğini anladığımızda meydana gelen sevinç' olarak gülmeyi tarif etmekledir. Gülmeyi, "Bir mücadeleden galip çıkma, düşmanın etkisizliğinin farkına varına, dil ve da\'ramş üzerindeki sosyal baskıdan kurtulmanın yarattığı rahatlık" olarak tarif eden bilim adanılan da bu teorinin taraftarları olmuşlardır. Bütün bu belli başlı teorilerden kısmî farklılıklarla birlikte esasta bu teorilerden birine yakın olan daha pek çok görüş gülmeyi açıklamaya çalışmıştır. Mesela; Freııd'un Psiko-Analitik teorisi gibi. Bu görüşler gülme için sosyal fonksiyonu ferdi farklılıklar (zekâ; cinsiyet. milliyet gibi) kollektif motivasyon, coğrafi çevre, kültürel farklılıklar ve bunun gibi unsurlara dikkat çekmiş, sonunda yeni bazı görüşler de ileri sürülmüş ve şöyle bir çizelge ortaya konmuştur/1.

Türkmen, Fikrci; "Mizahta Üstünlük Teorisi ve Ntısreddin Hoca Fıkraları", Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi), İzmir: Akademi Kitabeyi. 1999, s. 21-28. Gregory, İ.C.; TheNature ofLaughter, London, 1924'den F. Türkmen, a.g.e. s. 13. Fowler Çizelgesi, Hazırlayan: Prof. Dr. Fikret Türkmen, Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi)., İzmir: Akademi Kitabevi, 1999, s. 20.

Bu yapının temel taşlanın iyi oturtamazsak kuracağımız binanın sağlam olduğundan emin olamayız. alanları.) sebebiyle yeniden işlenerek millîleşlirilmiş ve yeniden yorumlanmıştır. halkm ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir şekil olarak ortaya konmuştur. O halde biz ister yeni metotları isterse eski metotları kullanalım.111 l flUidl i junpaük Kelime ve Fikirler Ahlak ve Davranış Hata ve Zaaflar Kötü Muamele Gerçeklerin Söylenmesi Ahlak Düşmanlık Sürpriz Vurgulayarak Etkileme Tersine Çevirme Doğrudan Söyleme Efsaneleştirme Zeki Kendinden Emin Kurban ve Seyirciler Halk Daha Dar Bir Çevre Saygıdeğer Kendisi istihza Alay Açık Seçik Ortaya Koyma Kötümser Bu çizelge incelendiğinde görülecektir ki bütün dünyada gülme konusu olan olaylar sekiz başlık altında toplanmakta ve bu başlıklar altındaki olayların motif ve amaçlan. coğrafya vb. Osmanlı dönemi mizahını incelerken bunları dikkate almak zorundayız. Halk kültürünün bütün alanlarında bu kannaşık yapı dikkati çeker. eski Anadolu kültürlerinin harman olduğunu görürüz. Arap ve Fars kültüründen İslâmî değerler olarak aldığnnız pek çok konu.Osmanlı Döneminde Türk Mizahı Çeşît Mızalı Nükte Hiciv Acı Şaka Tahkir İroni ] Moltf \t \m. Hüsrev ü Şirin mesnevisi alınmış Hüsrev. Anadolu halk kültürünü incelerken karmaşık bir yapıyla karşılaşırız. İranlı bir meslektaşını bir kongre sırasında ''Milliyeti bilinmeyen bir şairin eserlerine bakınız. metot ve kullandıkları araç ile dinleyicileri farklıdır. Anadolu Türk kültürü ödünç aldığı bir konuyu kendi bünyesine uydurmuş ve kendi ihtiyacına uygun olarak kendi geleneğim yaratmıştır. tür ve şekil yine aynı ihtiyaçlar (dil. Ferhat yapılmış (Ali Şir Nevaî). Mesela. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yaşayan veya yaratılan fıkra tiplerinde doğu ile batının. sosyal yapı. . dalıa sonra halk hikâyesi şeklinde.u Keşfetme Aydınlatma Düzeltme Izdırap Verme itibarı Zedeleme Kendi Çevresine Has Olma Kendini Kanıtlama Kendini Rahatlatma tllÜ. otanlik Türk kültürü ile İslâmiyet ve Hıristiyanlığın. Bunun yüzlerce Örneği vardır.

Ferit. Hatta buıılann dışında mahallî tipler olan yörük. Osmanlı dönemi mizahı derken. bu fıkralar bizim dünya görüşümüzün nirengi taşlarıdır. Aydın zümrede alman konu dil olarak hem Arapça hem Farsça hem de Türkçe yazılırken lıalk kültürü aldığı tesiri kendi vücuduna uygun hale getirir. Softa. aslında Anadolu'dan bütün imparatorluk coğrafyasına yayılan ve oralarda kabul gören. onları kendi görgü ve tecrübelerinden faydalandırmak istedikleri zaman tutulacak veya tutulmayacak yolları fıkraların. Bu mizah içinde Nasreddin Hoca gibi geçmişi de toplayıp gelen cihanşümul bir şöhret ile Bekri Mustafa. Bizim fıkralarımızda yukarıdaki Fovvler çizelgesinde gösterilen bütün özellikler mevcuttur. Ayrıca bunlar sadece gülme ihtiyacımızı karşılamazlar. acem gibi tipler sadrazam. İslâmiyet'ten önceki Türk toplumunda kissalı. Dış etkilere verdiğimiz ortak tepkilerimizin hikmet kaideleridir. İstanbul: İş Bankası Yayınlan. Noel Baba veya Ezop kültürünün izlerini ne Sabaz'm ne de Dioııyson'un tesirlerini Anadolu mizalıında orijinal haliyle bulabiliriz. Bunların içinde antik Anadolu kültürünü ve mizahım hatırlatan mesela. Öngören. atasözlerinin bazen de masalların ışığı altında göstermek isterler. Karadenizli. Bektaşî. benimsenen mizahı kastediyoruz.m. Andavallı gibi imparatorluğun aynası olan büyük şehir ve taşra tipleri de bulunmaktadır. Fikret Türkmen. İncili Çavuş. Yılımla Türk Mizahı ve Hicvi. Bu konuda yazılan eser ve makalelerin mahiyeti de bu görüşe uygundur. sütü. Fikret: "Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri". kadı. Büyükler küçüklere öğüt vermek. "Hoca'nın ye kürküm ye demesi" gibi veya "Temel'in uçması" gibi demek yeterlidir. Osmanlı mizahını sınıflandırmak. Bunlar topluma yol gösteren bir ışık durumundadır. İki dille yazmışsa İranlı (Fars)dir. 1-7. Geniş bilgi için bkz. Üç dille eser vermişse o Türk'tür" demişti7. Anadolu mizahı dışarıdan aldığı tesirleri kendi kazanında eritmiş ve yem bir senteze ulaşımşür. bizim kanımız oluyorsa halk da aldığı her şeyi kendi vücuduna uydurup Türkleştiriyor8. Böylece yukarıda söylediğimiz gibi. subaşı. Cumhuriyetin 75. ss. İzmir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi I. Kimse bunların Fars'dan veya Arap'tan alındığını düşünemez bile. Yeniçeri. Aynen beslenmemizde eti. Zira. meyveyi yiyoruz. Fıkraların günlük hayal içindeki rolü hakkında bazı lelmihler o kadar açıktır ki fıkranın tamamı bile anlatılmaz. Zaten dikkat edilirse halk arasında bu tip yüzlerce deyim vardır. asker gibi meslekî tipler bu mizahın birer parçalandrrlar. yüzyılda Divanü Lugati't Türk'te "kiilüt" veya "küğ" dendiğini s 9 Türkmen. . kıssaların. göçmen. dinî ve ahlakî mahiyetteki sözlere 11.Fikre! Türkmen eğer tek dille yazmışsa o Arap'tır. Anadolu'daki bağ bozumu şenlikleri veya ürün kaldırma eğlenceleri yerlerini Sclçuklırmm koç katma ve mesir eğlenceleri almıştır'. çingene. imparatorluğun yapısını paralel esasları değerlendirerek mümkün olabilir.g. 1996. a. onlar nasıl vücudumuzda bizim kasımız.

Osmanlı mizahı elbette bu latifelerden ibaret değildir. halk arasında gülünç olan nesne" şeklinde bir ifade kullandığını biliyoruz10. bölge tipleri vb. Sözlü geleneğin en önemli mizah tipi olan Nasreddin Hoca Selçuklu dönenimde yaşamasına rağmen (1208-1284). Böylece. Örnek olarak sadece Karagöz'ü ve Bektaşî fıkralarım alırsanız.e. halta sinema mizah çeşitleri sayılan türlerdir. 17. çeşitli meslekleri konu alan fıkra tipleri. Dr. Orta Oyunu. halk onu Osmanlı dönemine taşır ve 15. Orta Oyunu ve Meddah gibi halk temaşasının lemel tipleri de Osmanlı mizahının değişmez tipleridir. Meddah gibi şaline oyunları ile harekete bağlı komiklikler yapan çeşitli meslekler (kuklacılar. . Karagöz. sihirbazlar vb. Daha sonraki yüzyıllarda fıkra teriminin de kullanılmaya başlandığı görülmekledir. Geniş bilgi için bkz.Osmanlı Dönenimde Türk Mizahı ve bu türü tarif ederken "halk arasında ortaya çıkıp insanları güldüren şey. Bunların Osmanlı döneminde olması da mümkündür. yüzyılda Şcyhî'nin "Harname"si. Osmanlı mizahında hem sözlü hem de yazılı gelenek birlikte gelişmiştir. 15. çoğu zaman sembolik bir anlatım tarzıyla yazılmış mesneviler de vardır. Gülşehrî'nin "Manükıfl Tayr"ı. yüzyılda Timur'un karşısına çıkarır. yüzyılda Nef î'nin "Siham-ı Kaza"sı. bir takım lonca Örgütlenmeleri içinde gelişmiştir"12 demektedir. yüzyıldan itibaren Batı tesiri ile giren tiyatro. nükte. Bunlar içinde ilk akla gelenler şunlardır. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türk Mizahı ve Hicvi adlı eserinde. Mizahta ders verme. mizah. Lamiî Çelebi'nin "Lelâifnâıne"si bu tür eserlerden ilk akla gelenlerdir11. Kendi çevresinde kalmış nice mahallî fıkra tipleri. birini Nakşibendîliğe diğerini Bektaşîliğe bağlar ve haklı çıkarsınız. 1976. Ancak. 111 11 12 Divaııü Lügati" l-Türk. latife vb.) bu mizahın diğer unsurları olmuşlardır. sayısız tipleri lonca ve tarikata bağlamak doğru olmaz. 39-71. Karagöz. Herkesin başına gelebilecek yüzlerce olay fıkralara konu olabilmektedir. ss. 19. Ferit Öngören. terimler kullanılmış ve Özellikle latife. yüzyılda letâif sözünün yam sıra "fıkarât" kelimesinin de kullanıldığı ve böylece "fıkra" teriminin yerleşmeye başladığı görülür. hepsinin lonca kanalıyla bir tarikata bağlanması mümkün değildir. İmparatorluğun coğrafyasındaki bütün mizah türleri Osmanlı mizahının birer unsuru olmuştur. Prof. 16. Cill 1. şiir. Osmanlı mizahının içinde. karikatür. 1-28. Türk Edebiyatında Bektaşî Tipine Bağlı Fıkralar (hscdeme-Metm)• Ankara. a. "Osmanlı mizahı bir ortaçağ mizahıdır ve bütün ortaçağ ilgileri gibi. İslâmiyet'ten sonra mizahı anlatırken kıssa. 357. Ferit. eğlence ve hoşgörü gibi fonksiyonlar sürekli yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. yüzyılda Fuzulî'nin "Şikayelname"si. Mevlâna'mn "Mesnevi"si. s. ss. 19. fıkra karşılığında olmak üzere yaygınlık kazanmıştır. şiirden fıkraya uzanan ve hiçbir lonca ile ilişkisi olmayan çok zengin halk mizahı da Osmanlı mizahıdır. Dursun Yıldırım. Osmanlı dönemine kişileri ve cemiyetteki aksayan yönleri hiciv yoluyla eleştiren. yukarıda da belirttiğimiz gibi.g. Hoca'mn bir devrin değil bütün devirlerin tipi olduğunu göstermek ister. Öııgöroıı.

Osmanlı mizahı olarak ele alınmış ve yeni türler ve yeni şartlarla nasıl geliştiği anlatılmıştır14. imam. 1995. Peygamberden salıte dervişe kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan şeyhmürîd. a. . c.g. şöyle genel bir sıralama yapabiliriz: İslâmî tesirle oluşan fıkralarda. Bu tür mizahta insan zorbalık karşısındaki çaresizliğine. Durgun ve değişmez bir yapıya sahiptir. 60-68. Zaman zaman tek konu yerine katmerli diyebileceğimiz espri zinciri birden fazla halkalı olabilir. İstanbul: Kitabevi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerden uzakta. Faik Reşad. ilâhî yönde değil. Öngören. 59.g. Fıkraların bir bölümünde idareciyle halk karşı karşıya gelirler. rüşvetçi idareciler bu fıkra tiplerini karşılarında bulurlar. karşılaştığımız insan-Tanrı ilişkisi karşımıza çıkar. Osmanlı mizahının hep İstanbul yaratmaları olarak kalması görüşü de tam doğru sayılmaz13. beşerin ölçüsüzlüğündedir. cahil din adanılan ve haksızlıkla mücadelede ilahî hoşgörünün sınırlan zorlanarak Tanrı : ya sonılur. a. Tarikatlarca şartlandırılan ve güdülen bir mizahtır. Osmanlı mizalu sözlü bir mizahtır.e. Espri tek olay üzerinde kurulmuştur. Allah'la samimi O'mm sonsuz rahmetine ve hoşgörüsüne sığınma vardır. Faik Reşad. s. bu tiplerin hem sınıflandırılması yapılmış hem de güzel örnekler verilmiştir. s. (Haz. Allah'a sığınma. Öngören. e. a. Faik Reşad'm "Külliyal-ı Lelâif adlı eserinde. Ancak. Türk fıkralarının tamamına yakın büyük bir kısmında olaylar gerçek hayat sahnelerinden alınmıştır veya gerçekleşebilir niteliktedir. dinî yasaklar. dinî şahsiyetlerle ilgili olaylar bu fıkralar alabildiğine bir hoşgörüyle hicvedilir. Osmanlı imzalımda açık saçıldık anılmaya değer bir özelliktir şeklinde maddeleştirmek anlaşılmayı kolaylaştıracaktır. bunlar mantık silsilesi 13 14 15 Öngören. Bu tür fıkralarda halk kendisini lemsilen bir tip çıkarır. •'Bir hidivin kullarına bak. Osmanlı dönemindeki bu tipleri otuz bir kadar fasıl diye söylemesine rağmen bir zeyl olmak üzere 27 gruba ayırmıştır15. Bütün devirlerde Osmanlı mizahında görülen temci özelliklerini ve tiplerini inceleyecek olursak. I d. Külliyat-! Leîâif. adaletsiz. Ferit. Osmanlı mizahının temel özelliklerim. aluınd vb. bir de kendi kuluna" diyen fıkrada tenkid. Tannmn bir aksakal Türkmen gibi tasavvurunda. Osmanlı mizahı çifte kültüre dayalıdır. Ferit.Fikret Tiirbnen ' F. Meşrutiyet mizahı. Genel olarak tek konuludur. hoca. evliya. çözümü O'na havale etme gibi bir kurtuluş yolu bulur.e. Osmanlı Mizahı bölümünde Karagöz ve Orta Oyunu'mı esas alarak. Anadolu'da ortaya çıkan yüzlerce tip bu görüşü çürütür. b. yine aynı yazarın incelemesinde. hurafeler. Burada bir isyandan çok Dede Korkut'taki Deli Dmnnü'da. Ahmet Özalp).

Bu yüzden Hoca her devrin tipidir. oltalarını denize atarlar. Bu damga bazen onun tesiriyle. 1884. koydum. Osmanlıdan evvel ise de Nasreddin Hoca'ya atfedilen fıkraların bu döneme de damgasını vurduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ayrıca yazarları bilinen ve bilinmeyen pek çok Letaif mecmuası bu dönemin mizah anlayışını yansıtırlar19. Muntahabat-ı Letaif.e. Her ne kadar yaşadığı dönem. KiilliyâN Letaif İstanbul 1995. Temel.. Ahmet Özalp. yeni tiplerin ortaya çıkmasıyla. ss. yaşadıkları kesin olarak bilinen kişilerin yarattığı fıkra tipleri de Osmanlı mizahının unsurlarıdır. Haz. Bu genel fıkralar dışında. Kayıkla 100-150 metre açılıp. Osmanlı dönemi mizah edebiyatının en Önemli özelliğinin dil olduğu kanısındayım. öğleyin aynı kayığı kiralayacağımızı nereden biliyorsun?" der. Navâthm'l Letaif adlan ile) 7 . bitmez ve "Sen her zaman böyle yapıyorsun. Dursun'a "Buraya işaret koy da öğleden sonra yine gelelim. Temel Dursun'a söylediği yere işaret koyup koymadığını sorduğunda. Müdhike. Gerektiğinde trene bile bindirir. İstanbul Kütüphanesi'ndeki Muhtelif Yazmalar. Osmanlı döneminin diğer önemli tipleri İncili Çavuş ve Bekri Mustafa'dır. çoğu zaman da bizzat kendi fıkralarının yaşamasıyla kendim gösterir. Azınlıklar içinde de özellikle Ermenilerin bu konudaki hizmetleri önemlidir1*. Kısa bir sürede epeyce balık yakalarlar. yüzyılda İstanbul'daki Cavlak Tevfik ve Faik Reşad'm derlemeleri17 bunlar arasında en önde gelenlerdir. havanın da güzelliğinden istifade ederek bir kayık kiralayıp balık tutmaya karar verirler. Apıkyan. CLg. Osmanlıca dediğimiz aydın dilinin yerine halk dilinin tercih edilmesi. Kısa ve yoğun anlatım tarzının. halk dili ile olması hatta en ince ve en anlamlı kelimelerle anlatılması. kısaca yaşayan Türkçe'nin kullanılması mizahın en önde gelen özelliğidir. Yeniden düzenlenmiş şekli. sakızımı kayığın kenarına yapıştırdım" der. Halk ne kadar zaman geçerse geçsin O'nu yanından ayırmaz. Mecnnıa-ı Letaif (1315) ve Külliyât-! Letaif (1910).Osmanlı Döneminde Türk Mizahı ve dinleyicilerin eğilimi doğrultusunda sonradan eklenmiş izlenimini verir. Fıkra burada bitecek sanılırken. (Lelaif. Yıldırım. Letaif-i Asar. İşleri uzar. Mihran. Bu dönemde Osmanlı toprağı üzerinde mesela Kırım'da Ahmet Akay gibi mahallî tipler ile bazı İran ve Arap tipler de sayılabilir. Çok bereketli bir yer"' der. 9-10. Dursun "Koydum. Bir süre sonra kıyıya yanaşırlar. Bu ve benzeri fıkralar Osmanlı döneminde de vardır. 'Temel ile Dursun Trabzon'dan Rize'ye giderler. 19. yüzyılın ikinci yarısı ile Cumhuriyet döneminde yapılan çalışmalardır. Bunların çoğu da 19. Karadeniz fıkralarında bu lip olanlara daha sık rastlanır. Çaylak Tevfikan Letaif-i Muntahabe (Tarihsiz). N. Dursun. '. Hatla bazı yerli şivelerin fıkralar içinde kullanılması dilimizi canlı kılan ve zenginleştiren önemli bir unsur olmuştur16. Constantinople. Faik Reşad'm Gencine-i Letaif (1882). Osmanlı dönemindeki fıkralar üzerinde yapılan çalışmaların sayısı fazla değildir.

Bu yüzden. "Bektaşî Dedikleri".. İstanbul. 11. 1983. Bektaşî fıkralarında öfke ve saldırı yerine inanılmaz derecede sadelik ve hoşgörü vardır. Bektaşilik kavramına saf Anadolu insanının tamamım 20 Yıldırım. İstanbul. I. Karagöz ve Orta Oyumf nda Bekri Mustafa. O'nun karşı çıktığı ya da öyle görünen yüzü softalığa. Karşısındakinin hazımsızlığım. Saray çevresini iyi bildiği ve padişah yakını olduğu da bilindiği için. Sünnî Müslümanlardan farklı bir dünya görüşü ve yaşayışım benimseyen zümrenin sözcüsü olmuştur. Bekri Mustafa ise. 73-75. yobazlığa karşıdır. Pertev Naili. içkiye düşkünlüğü ve hazır cevaplılığı ile tanınan bir tiptir. Balkan ülkelerinde de meşhur olmuştur22. Yaşadığı yıllarda bile IV. yani İncili Çavuş ve Bekri Mustafa. •'Baktfışilık ve Bektaşî Fıkraları Üzerine Birkaç Söz". Bektaşî tipi fıkralarda her zaman üste çıkar. Hançeri i Hanım Hikayesi'nde yine Bekri Mustafa adıyla oyuna dahil olmuştur.g. İçkiye düşkünlüğünden dolayı "Bekri11 lakabını aldığı ve genç yaşında öldüğü bilinmektedir. IV. "Baktâşİlik ve Bektaşî Fıkraları " s. 1983. Sabri Koz. a.. her devir ve her çevrenin onu kendilerinden biri kabul etmesi ve sahiplenmesiyle ilgilidir21. ~ Kantemir. O'nun buyruklarım yerine getirmeye çalışan. İnsan-Tanrı ilişkisini efendi-kul ilişkisi gibi değil. En Güzel Bekri Khıstafu-hıcili Çavuş Fıkraları.e. Bektaşî fıkralarında. softaların kendi inanış ve menfaatlerine uygun yarattıkları hoşgörüsüz bir zihniyete karşı mücadele eder. Dursun: a. Şöhreti Osmanlı toprağının bir çok yerine ulaşmış.e. D. samimî ve saf bir şekilde birbirlerine nazı geçen iki dost gibi yorumlar23.. Metin EloğluOğuz Tansel. dönemin temsilcisi olmuştur. anlayışsızlığını ve çiğliğini hafifçe uyararak alaya aldığı için kullandığı metod sürekli bir başarılı sonuç verir. kanun ve kurallara fazla önem vermeyen.Fikret Tilrkmen İncili Çavuş gerçekten yaşamış. asıl adı Mustafa Çavuş olan bir tiptir. İnce bir espri anlayışına sahiptir. (önsöz). Eîkz. Murat'ın içki yasağına karşı gelmesiyle tanınmış. Matiz. 24. . Özellikle Şeriat ehlinin şekilci ve taklitçi tutumuna karşı çıkar. Aslında bu zümrenin. Osmanlı dönenimin yasaklarına karşı çıkan ve daha çok günlük hayatın konularım işleyen tiplerdir. Çok yaygın bir şöhret kazanmış. Fıkralarının tamamı saray ve saray çevresine ait insanlarla ilgilidir. Hicrî 1042 de (1632-33) ölmüş ve 20 Edirnekapı mezarlığına gömülmüştür . Bu iki tip. 198ü ile Vasile Aleksaııdri'nin (1821-1890) "Sultan Gazi IV. O. 9. ancak asıl anlatılmak islenen konu dünyevîdir. fıkranın senaryosu dinî görünür. s. yani Bektaşî demlen zümrenin içine bütün Anadolu girer. İstanbul.g. O'nun tenkidleri gerçek bildiği. Bektaşî. Din bu fıkralarda ancak bir vesiledir24. Bektaşî tipi ise Osmanlı döneminin dinî inançları dolayısıyla. Murat döneminde yaşamış. 24 Boratav. inandığı Allah'a değildir. Sabri. 23 Boratav. Orada Sünnî-Alevî ayrımı görülmez. halk saray çevresine ait tenkid ve düşüncelerini ona soy 1 etmiştir. Tuzsuz Deli Bekir. Osmanlı İmparaioıiıığumnı Yükseliş ve Çöküş Tarihi. Tek Bıyık gibi adlarla onma girmiş ve oyunun sonunu tatlıya bağlamıştır. ss. Murat ve Bekri Mustafa" adlı manzumesi bu görüşü kuvveti endi rmekted ir. s. Ahmet (1603-1617) döneminde yaşadığı ve İran'a giden bir elçilik heyetinde yer aldığı ve : padişaha musahiplik yaptığı bilinmektedir. Doğum ve ölüm tarihinin ve yerinin değişik gösterilmesi. Hatta. Pertev Naili. "ı Koz. Allah'a inanan.

hasta. Yeni Türkiye. Sabri Esat Siyavuşgirin söylediği gibi. Dekor son derece doğaldır. Fıkralarda olmayacak. Çcmişgczekli. özellikle Batı ile ilişkilerin iyice geliştiği dönemde. "Folklorda Sahnede ve Resimde Türk". Kemine gibi. cimri.Osmanlı Döneminde Türk Mizahı sokmak. tipler bu gruba dahildir. akim almayacağı bir olağan dişilik yoktur. Araplardan Çuha. Azınlık tipleri ise. . sosyal çarpıklıklar. neticeyi hülâsa 26 etmeye yarar" . Yani unutulan kahramanın bütün özelliklerinin parlayan kahramana yüklenmesidir. Osmanlı mizahı içinde sadece Anadolu'da yaratılan tipler bulunmaz. vezir. Ebu Nuvas ve Behltil Dânâ (Behlül Dânende) önde gelen ve Anadolu halk fıkralarıyla karışan önemli tiplerdir. Sipahilerin. İmparatorluğun son dönemlerinde. Görüldüğü gibi çok zengin bir dünyayı yansıtan Osmanlı mizalıında insan kusurları. Esat. Yahudi ve Ermeni tipleridir. 383 vtİ. geniş bir yayılma imkanı bulmuştur 1 . onlara atfedilen fıkralarda Nasreddin Hoca'yı. Sahneye çıkanlar halkın kendisinden. En yaygın olanları Rum. Bunların dışında aklı hastalan. vali. Nasreddin Hoca'ya mal edilebilmekte bazen de bunun tersi olmakladır. Ahmet Akay Kırım. konu ise hayatın kendisidir. yörük. Arap kökenli mizah tipleri de Osmanlı coğrafyasında. Siyavuşgil. 1-7. Ahmet Akay ve Esenpolat gibi çeşitli Türk boylarına ait tipler de girer. Bunlardan bir kısmı aynen çevrilmiş bir kısmı da Türk toplumuna uyarlanmıştır. 1959. hatta günümüzde çok yaygın olan Karadeniz fıkralarım görmemek mümkün değildir. Yeniçerilerin. cemiyet eğriliklerinin teşhirinde son perde inerken. Yine Osmanlı toplumunda çok önemli bir yeri olan ordu ile ilgili pek çok latife bulunmaktadır. İstanbul. "Söz. S. kadı. Erzurumlu. Bekri Mustafa'yı. köylü. Oyuncular her zaman ve her yerde rastlanan insanlardır. mevlevî. Osmanlı fıkralarında keskin bir Türkmen. adaletsizlikler ince bir zekâ ve sade bir üslupla hicvedilir. şair. s. "Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap ". Aldar Köse'nin fıkralarından bazıları Bektaşî'ye veya mahallî bir tipe ait fıkralar. ss. kumandanların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini konu alan fıkralar da oldukça fazladır. Aldar Köse Doğu Türklerinin ortak tipleridir. Bu (ipler içinde Kemine ve Esenpolat Türkmen. sakat vb. ancak aslında tuhaf olan beşerî zaaflarla. Bunların kahramanlarının isimleri bellidir. kişilere ait yüzlerce latife bulunmakladır. Oflu vb. Bu fıkra tiplerinin ortak Özellikleri epik kanunlara tabî olmalarıdır. Yine bir başka fıkra grubunu Mahallî Tipler oluşturur. imparatorluğun coğrafyasında yaşayan etnik ve dinî bakımdan farklı olan çeşitli grupların yarattığı tiplerdir. tiplerle ilgili fıkralar Osmanlı mizahının zenginliğini teşkil ederler. Fikret. Osmanlı mizahında halk mizahının yanı sıra padişah. Mesela. musahip vb. haksızlıklar. Balı'dan çevrilen pek çok fıkra da Osmanlı mizahı içinde yerini almıştır. Yabancı kaynaklı tipler içinde İran. özellikle Anadolu'da. Aldar Köse gibi. Dar bir çevrede bilinen Kayserili.

Ancak. şüpheci bir tavır takınmaya zorlar. Bu mizahın içinde masaldan tiyatroya uzanan çeşitli türler karşımıza çıkar. vezirlere. Ancak bu yazının çerçevesi çok genişleyecekti. Osmanlı mizahında imparatorluk özelliklerinden biri olan renkli bir mozayik dikkatimizi çeker. 10 . onun hoşgörüsünün en çok akis bulduğu mizahım ele almak uzun ve yorucu bir çalışma gerektirmektedir. Osmanlı potası bu tiplerin hepsim incitmeden. kaideler ve kesin lavırlar ile yasaklar karşısında.Fikret TttrKfhm realite duygusu. Ancak burada fıkra şalisi. Osmanlı fıkralarından örnekler vermeyi de düşündük. Osmanlı'yı temsil etmiyor mu? Osmanlı'yı bir de bu yönüyle yeniden incelemek. Aynı durum padişahlara. tek bir meddahın ağzından nasıl dile gelirdi? Meddah. İstanbul'da konuşması. aklın kolayca kullanabileceği sonuca varma meyli. kadılara velhasıl bütün iktidar sahiplerine yönelir. Sonuç olarak. karşısında Bektaşi'yi bulur. sonsuz bir hoşgörüyle yan yana yaşatmayı başarmıştır. Bu yüzden okuyucunun bu metinleri dipnotlarda gösterdiğimiz bibliyografyadaki kaynaklardan veya her hangi bir latife kitabından okumasının daha uygun olacağı görüşüyle bu fikrimi/. bir davranış ülküsünün sembolü olurlar. Kaideci softa. Her millet bu mozayik içinde yerini alır. kendi kimliğini kaybedip bu dünya görüşünün. Ancak çıkacak sonucun bu yorgunluğa fazlasıyla değeceği de kesindir. Hayat sahnesinde bu türlerin hepsi fonksiyonlarım ifa ederler. yaşayışı ve zihniyeti birbirinden çok farklı tebâ. karakteri. salısında.dcn vazgeçtik. Böyle olmasaydı.

üç hafta veya bir ay kadar. Başkurtlarla belki bir ay sonra %70-80 anlaşma seviyesine çıkıyoruz. izmir 2000. Şeyinin boylarındaykcn Kıpçak Türkleriyle bol ölçüde karıştık. ss. ama Cengiz Han'dan sonra onlar Çağatay ulusu adını aldılar ve daha sonra kuzeyden gelen Kıpçaklarla da karıştılar. Onlar da buraya geldiği zaman. Onun için bugün Orta Asya'daki veya İdil Ural bölgesindeki Türklerin alt birimlerini araştırdığımız zaman aslında Kıpçak olmayan unsurları Kıpçak Türklerinin Bu yazı. Özbeklerin bulunduğu bölgelerde esasmda Özbekler tabiî Karahanlıları oluşturan Karlık Türklerinden Kartukları meydana getiren Yağma gibi Çiğil gibi Toksı gibi Türklerden oluşuyor. Oğuzlarda ve Kipçaklarda böyle diyor.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV. Elbette oradaki Türklerin içinde de Kıpçak unsurları. Kazakların ataları olan Kıpçaklarla orada birlikte yaşamalarıdır. OSMANLI DEVLETİ İLE TÜRK DÜNYASININ DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİLERİ" Ahmet Bicaıı ERCİLASUN* Çok uzun zaman geçmeden belli ölçülerde anlaşmamız imkânı var. Divan-ı Lügati't-Türk'de Kaşgarlı Mahmul sık sık Oğuz ağzının özelliklerini söylerken Kıpçaklarla birleştiriyor. 11-16. . Tabii bu kadar zaman ayrı kaldıktan sonra. 27 Nisan 1999 tarihinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araşürmalan Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan ''Osmanlı Devleti ve Türk Dünyası" adlı panelde sunulmuş tebliğin bant çözümüdür. yani Türk boyları çok kısaca anlatmaya çalıştığım gibi tarih boyunca sıkı bir şekilde birbirlerine karıştılar. Dr. Çok defa Anadolu'ya bizler sadece Oğuz Türkleri olarak geldiğimizi düşünürüz.. Birisi tarih boyunca Türk boylarının zannettiğimizden fazla birbirleriyle karışmasıdır. bu kadar kısa sürede anlaşabil memizin sebepleri nelerdir diye düşündüm ve iki önemli sebep buldum. Kazaklarla. Bugün Kazaklarda bazı Oğuz destanlarının kalmış olmasının sebebi budur. Azerbaycanlı Türklerle hemen birkaç saat içinde anlaşabiliyoruz. Oğuz unsurları. Prof. Çünkü orada biz komşu yaşıyorduk. Türk Dil Kurumu Başkanı. özellikle Özbekistan. ama daha İran'a dahî girmeden Sirderya boylarında. Türkmen ve Özbeklerle belki beş gün. yüzyıllarca ayrı kaldıktan sonra. Onlar da bir miktar Anadolu'ya geldikten sonra hem Kafkaslar üzerinden hem Balkanlar üzerinden çeşitli defalar Anadolu'ya Kıpçak unsurları geldi. Karhık Türkleri ile Kıpçak Türklerinin karıştığı yerler. aynı şekilde bu dediğim süreler zarfında bizlerle anlaşabiliyorlar. Kırgızlarla bu süre bir az daha uzun oluyor. belki bir hafta sonra %70-80 anlaşma seviyesine çıkıyoruz.

yılda da elbette zaman zaman görülen göçlerden sonra asıl büyük güç bu üçüncü göç dalgasıyla ortaya çıktı. imparator Cengiz unvanını alıyor. Yani Büyük Selçuklu İmparatorluğu bir bakıma Anadolu ile Batı Türkistan'ı müştereken idare eden belki de tek siyasî Türk Devleti idi. yüzyıllarda bu münasebetler çok sıkı idi. Bence 11. Bunlardan Karamanoğlu Mehmet Bey'i çok iyi biliyoruz. Ancak Safevî Devleti kurulunca gerçekten Osmanlı topraklan ile Türkistan topraklan arasında çok ciddî bir engel ortaya çıktı. Edebiyat eserleri Türkçe yazılmaya başlandı. Büyük Selçııklu'ya tâbiydi başlangıçta. Kıpçaklarm bir kısmı 1250'de Mısır'da bir devlet kurdu. Yani 120(j'da Cengiz Han'ın. bilim dilinin Arapça olduğunu hatırlayınız. 14. ama beylikler devrini de hazırlıyor ve bu beylerin çoğu da bu üçüncü dalgada geliyor. Ama bu üçüncü dalga Anadolu'yu o kadar çok Türkle doldurdu ki. yani Cengiz'in ve çocuklarının önünden kaçarak gelen dalga. hatta "'bolga-olga" meselesi diye bizim dil tarihimizde geçen.Ahmet Bİcan ErcİlUsıttı arasında görebiliyoruz veya Oğuz Türklerinin arasında Oğuz olmayan unsurları görebiliyoruz bir sebebi bu. bu yeni beyler de zaten Arapça Farsça bilmiyorlardı ve hepsinde Türkçe devlet dili oldu.-14. 13. İran üzerinden Anadolu'ya gelen göç dalgalan asıl büyük göçleri oluşturuyor. yüzyıldaki birinci dalgadan sonra 12. 13. yüzyıla doğru. Anadolu'da belki de Türk olarak yaşama imkânını bulamayacaktık. yü/. Cengiz Han'ın ve çocuklarının önünden kaçan Türkler Anadolu'ya geldiler. Osmanlı Beyliği de dahil olmak üzere Türkiye'ye pek çoğu da bu dalgayla geliyor. ama Osmanlı Beyliği ! nde de Germiyanoğlu'nda da. bazı eserler de karışık dilli eserler olarak adlandırılır yani bunlar Doğu Türkçcsi'nin hem de Kuzey Türkçesi'nin hem de Batı Türkçesfnin (Osmanlı) özelliklerini birlikte taşıyan eserlerdir. aslında Anadolu'da beylikler devrini de hazırlamış oluyor. Biz Anadolu'ya geldikten sonra zaten bir süre Türkistan Türkleriyle birlikte yaşadık. Onlar da 15. İkinci bir sebebi. Türk boylan arasında kültür münasebetleri. Candaroğhrnda da hepsinde devlet dili. Anadolu Selçuklularının da sonunu hazırlayan bu alanlar. Anadolu Selçuklu hemen kurulmakla beraber. Bunlar 13. resmî dil Türkçe oldu. bir yandan da İran ve İran ötesindeki Türkleri içinde bulunduruyordu. yüzyıldan itibaren Arapça'dan eserler Türkçeye çevrilmeye başlandı. Daha sonra Kıpçak sahası. Hatta Çağatay Türkçesfnden Türkçeye eserler aktarılmaya başlandı. Özellikle Suriye'de olan uzantıları. o tarihlerde Türkistan'a yaptığı seferlerle birlikte ortaya çıkan göç dalgalan. Belki bu üçüncü dalga olmasaydı. yüzyılda. yüzyılda geldiler. yüzyıldan itibaren 13. edebiyat dilinin Farsça olduğunu. Büyük Selçuklu İmparatorluğıfndan sonra da Anadolu'ya yeni akınlar geldi. Yani biz Mısır Memlûkları ile bir de güneyden Kıpçaklarla temasa geçmiş olduk. Onların Türkçesi Oğuzcalaştı ve orada da Kıpçak ve Batı Türkçesi karışık dilli eserler ortaya çıkmaya başladı. Osmanlı şair ve yazarları Doğu Türkçesi'nden eserleri Batı Türkçesİ'ne çeviriyorlardı. Anadolu Selçuklularının resmî dilinin. Yani Anadolu Selçuklularını sarsıyor. Safevî Devleti Jni kuran elbette 12 . tarih boyunca çeşitli Türk boylarının aralarındaki kültür münasebetlerinin tam olarak kesilmemiş bulunmasıdır. Henüz Safevî Devleti ortaya çıkmadığı zaman çok sıkı münasebetler vardı. yavaş yavaş Oğuzcalaştı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu bir yandan Anadolu'daki Türkleri. dil ve edebiyat ilişkileri fırsat buldukça her zaman olmuştur.

Osmanlı Devleti İle Türk Dünyasının Dil Ve Kültür İlişkileri*

Türklerdi. Şalı İsmail de Türktü anıa aradaki mezhep farkı ve o zamanki anlayış, ciddî bir şekilde kültür bağlarımızı, siyasî bağlarımızı daha çok engelledi. Biliyorsunuz ama buna rağmen kültür ilişkileri devam etmiştir. 15. yüzyılın ikinci yansında Temür'ün kurduğu hanedanda yetişen Ali Şir Nevaî, Türk dünyasının, belki de Türk şiir tarihinin en büyük ismi. Ali Şir Nevaî 15. yüzyılın ikinci yarısında, 1463'den itibarca eserlerini meydana getirmeye başlıyor. Alî Şir Nevaî'nin eserlerinde bazı Oğuz özellikleri görüyoruz. Özellikle Nesi mî'yi okuduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim Anadolu sahasında. Doğu Anadolu. Suriye sahasında, Azerbaycan sahasında bulunan ve son derece lirik şiirler yazan Nesimî, Türkistan'a ve Ali Şir Nevaî'ye tesir etmiştir. Nevaî'den sonra aksi yönde bir tesir Osmanlı sahasına doğru geliyor ve bütün Osmanlı şairleri Nevaî'yi üstad olarak kabul ediyorlar. Osmanlı şairleri tarafından pek çok örnek de Nevaî'den alınıyor. Nevaî Çağatay Türkçesiyle, Doğu Türkçesiyle eserler yazan, hem manzum hem mensur otuzdan fazla eser meydana getiren, adeta bazı türlerin kurucusu kabul edilen büyük bir şair. Meselâ şairler tezkeresini Türkçe olarak ilk defa Nevaî yazmış. İlk şairler tezkeresini, yani şairlerin hayat hikâyelerini kısa da olsa anlatan bu edebî türü, ilk defa Nevaî yazmış ve Nevaî'den örnek alarak Osmanlı şairleri de 16. asırdan itibaren şairler tezkereleri yazmaya başlamışlar. Nevaî'nin şiirleri Osmanlı sahasında tanzir ediliyor. Osmanlı şairleri onun şiirlerine nazireler yazıyorlar ve Çağatay Türkçesiyle nazireler yazıyorlar. Yani Osmanlı şairleri Çağatay Türkçesiyle Nevaî'nin şiirlerine karşılıklar veriyorlar. Safevî Devleti henüz yok. Yani ayrılmamışız Nevaî zamanında, ama Nevaî'den hemen sonra, Nevaî'nin ölümüyle birlikte, Safevî Devleti'nin kuruluşu var. Pek çok Osmanlı şairi Nevaî'nin dilini Öğrenmek için özel gayret sarf ediyor, Nevaî'nin dilim öğreniyor. Nevaî'nin dilini Öğrenmek için özel sözlükler yazılıyor. Abuşka sözlüğü diye bir sözlük var Osmanlı sahasında. Osmanlı kütüphanelerinde çok miktarda bulunuyor bu sözlük. Abuşka sözlüğü denmesinin sebebi ilk kelimesinin abuşka olmasıdır. Abuşka kelimesi, koca anlamında. Bu sözlüğün bilinen bir yazarı yok, anonim. Bu neyi gösteriyor? Bu eser Osmanlı sahasında bu kadar yaygın. Demek ki. Osmanlı şairleri Nevaî'nin eserlerini. Doğu Türkçesi'ndeki şiirlerini anlamak için özel olarak bir sözlük meydana getirmişler ve bu sözlük çok miktarda Osmanlı kütüphanelerinde bulunuyor, Ama bu sözlük olmasa bile, Kaygusuz Abdal'dan itibaren 15. yüzyıl ile 19. yüzyılın ilk yansına kadar Osmanlı şairlerinin Çağatay Türkçesiyle Nevaî'ye nazireler yazdığım biliyoruz. Yani Abuşka sözlüğü olmasa bile, Osmanlı şairlerinin Çağatayca şiirleri elimizde. Nedim dahil olmak üzere, Osmanlı şairleri Çağatayca şiirler yazmışlar. Nedim'in, şiir yazacak ölçüde Çağatayca bildiğini düşünürseniz, Osmanlı Türklerinin Doğu Türklerine, Türkistan Türklerine olan alâkasının hiç kesilmediğini rahatça anlayabilirsiniz. Elbette oralardan bilim adanılan ve şairleri gelmişler. Zaten Nevaî devri, Nevaî doğmadan önce Temur'un oğlu Şahruh (1405-1447). biz de Fetret Devri arkasından Çelebi Mehmet ve II. Murad, o devirlerde dünyanın siyaset merkezi, kültür merkezi olan Herat ve SemerkaiuTdadır. Yani Temur'un oğlu zamanında dünyanın en güçlü bölgesi Batı Türkistan, Herat ve Semerkand şehirleridir. Şalının'un oğlu Uluğ Bey de Semerkand'da hükümet etmektedir. Bir bakıma o devir, bazı batılı araştırıcılar tarafından Türk Rönesansı olarak adlandırılmaktadır. O devirde unutulmuş olan Uygur yazısı adeta yeniden diril tihniştir. 13

' -.

-},.-„",

Ahmet Biean Ercilasun

Ata yadigârı bir yazı olarak Herat'ta ve Semerkand'da yeniden diriltilmiş, Uygur yazısıyla yazan hattatlar, eski eserleri Kutadgu Bilig gibi, Miraçname gibi. AtabetiTlHakayık gibi eski eserleri Uygur harfleri ile yeniden yazmaya başlamışlardır. Böyle bir cereyan da doğmuştur. Onun için rönesans diyorlar. Yani Bati'nın eski Yunan'a dönmesi gibi, Batı Türkistan'daki Türk aydınlan da eski Uygur yazısına dönüp bu eserleri yeniden Uygur yazısıyla yazıyorlar. Daha önce de söylediğim gibi, siyasî ve medenî olarak en yüksek derecesine varmış Batı Türkistan. Bu üstünlük FatnYden itibaren, 1450'den itibaren, yani asrın ikinci yansında. Doğu Türklerinden Batı Türklerine geçiyor, Osmanlı'nın yükselmesiyle ve Türkistan'da da Temuroğullan'mn zayıflaması ve nihayet asnn sonunda yıkılmasıyla, üstünlük Doğu Türklüğünden Batı Türklüğüne geçiyor ve bu defa dünyanın en büyük siyasî gücü de Batı Türklüğü, Osmanlı Türkleri oluyor. Ama o hadiselerle birlikte tıpkı Amerika'ya olan beyin göçü gibi Avrupa'dan Amerika'ya olan, bu defa Batı Türkistan'dan Osmanlı'ya doğru bir beyin göçü oluyor ve hem ilim adanılan hem bazı şairler İstanbul'a geliyorlar. Ali Kuşçu bunlardan biri, Cemalî diye bir şair var, Çağatayca divaru var, onlardan biri, oralardan gelmişler. Bunlar da Osmanlı'da Çağatayca'ya olan ilgiyi diri tutuyor, sağlam tutuyor. Hatta Fatih zamanında İstanbul sarayında Şeyhzade Bahsi diye Uygur yazısını bilen bir kişinin olduğunu biliyoruz. Abdürrezzak Şeyhzade Balışı, Fatih'in sarayında, İstanbul sarayında, Fatih öldükten sonra da Bayezid zamanında İstanbul sarayında, Uygur yazısıyla birtakım eserler yazılar. Düşünebiliyor musunuz, Fatih'in ölümü 1481, bu tarihlerde İstanbul'da Uygur yazısını bilen birisi var ve Uygur yazısı çoktan ölmüş. 3-4 asır önce Arap yazışma geçmişiz, ama demin söylediğim Batı Türkistan'daki akım İstanbul'a da gelmiş Şehzade Bahşı Abdürrezzak Şehzadebaşı'nın eliyle oturmuş ve Atabetü'l-Hakayık adh kitabı, bir satırını Arap harfleriyle kendi eliyle bir satırım Uygur harfleriyle yazmış. Topkapı Sarayı'nda o kitap bulundu. Necip Asım tarafindan o kitap bulunmasa, bunu bilemeyeceğiz. Kutadgu Bilig'in Uygur harfli bir nüshası var. Aynı kimse o nüshayı da Tokat üzerinden İstanbul'a getirtiyor. Yani Yavuz Sultan Selim zamanına kadar, 16. asnn başlanna kadar uzanıyor. Ondan sonra onun da herhalde bir kaç talebesi varsa 16. asır ortalarında belki de artık Osmanlı sahasında Uygur yazısını bilen yok, ama Çağataycayı bilen insanlar 19. yüzyıl başına kadar var. 19. yüzyıl ortalanndan itibaren de yeni bir akün şeklinde tekrar Çağatayca'ya dönülüyor ki, onu biraz sonra anlatacağım. Bu arada İdil Ural Türklüğü ile olan münasebetlerimiz, Türkistan Türklüğü ile olan münasebetlerimize göre coğrafî bakundan o kadar engelle karşı karşıya değil. Yani Safevî yok. Safevî, Osmanlı ile Türkistan'ın arasım kesiyor, ama biz daha Kırım Hanlığı Jnı aldığunız zaman, Fatih Sultan Mehmed zamanında. Kının Hanlığı'nı aldığımız zaman, doğrudan doğruya İdil Ural Turklüğüyle. yani Tatarlarla ve Başkurtlarla komşu hale geliyoruz. Kırını Hanlığı bir Osmanlı toprağı ve bu vasıtayla Tatarlarla çok daha yakın münasebetlerde bulunuyoruz ve onun için Kazan'a devamlı olarak Osmanlı'nın eserleri gidiyor. Orada o eserler el yazması olarak çoğaltılıyor, okunuyor. Bunlar arasında Kesik Baş Hikâyeleri, Muhammediyeler gibi eserler vasıtasıyla, Tatarlar ve Kuzey Türkleri İstanbul Türkçesiyle yazılmış eserleri daha fazla okuyorlar. Bizim Türkiye'de doğmuş olan "gelecek zaman"ımız "'olacak, gelecek" şeklinde oluşuyor ve bu gelecek zaman İdil Ural Türklerine de gidiyor. Ancak 14

Osmanlı Devleti İle Türk Dünyasının Dil Ve Kültür İlişkileri*

Özbeklerde biraz daha az kullanılıp. Kazaklardan Kırgızlara kadar tam olarak uzanmıyor. 19. yüzyıl ortalarına gelince yeni tarzda bîr münasebet başlıyor. Bu defa bilim yoluyla, yani daha önce şairlerin nazireler yazması şeklindeyken, 19. yüzyıl ortalarında bu defa bilim yoluyla bir münasebet başlıyor. Ahmet Vefik Paşa Şecerc-i Türk'ü Çağatay Türkçesi'nden Osmanlı Türkçesi'ne çeviriyor. Demek ki. Ahmet Vefik Paşa da Türkiye'de Osmanlı Türkiyesi'nde Türkolojinin önemli kurucularından biri. Eserinin, yani sözlüğünün adına Lehçe-yi Osmanî diyor. Osmanlıca, Türkçe'nin bir lehçesidir ve Türkçe'nin bir başka lehçesi ise Lehçe-yi Çağataî. Ayrıca Osmanlı Türkçesi'ne Ebul Gazi Bahadır Han'ın meşhur eserini de Ahmet Vefik Paşa çeviriyor. Hızla Türkislanla ve İdil Uralla olan edebî, ilmî münasebetler hızla gelişmeye başlıyor. Bu sefer daha farklı bir mecrada. Avrupa'da da Türkolojinin gelişmesi bize tesir ediyor ve çok luzh bir şekilde gelişmeye başlıyor. Biraz önce arkadaşlarımızm anlattığı subaylarm diğer Türk boylan arasına gönderilmesi yoluyla vb. ilişkilerin tesisi o tarihlerde olmaya başlıyor. Bir yandan meşhur Şeyh Süleyman Efendi bugünkü Özbekistan'dan İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da Özbekler tekkesini kuruyor, ki bu Özbekler tekkesi Millî Mücadele'de İstanbul'dan Ankara'ya adam kaçıran bir teşkilât olarak çalışıyor ve Özbek pilavı da o tekke sayesinde bizim Osmanlı mutfağına giren bir yemek oluyor, yani yemeğe kadar ulaşıyor. Şeyh Süleyman Efendi sayesinde kumlan ilişki asrın soıılanndadır. Diğer taraftan da I89O'lı yıllara geldiğimiz zaman artık İstanbul'da Azerbaycan'dan gelmiş. Türkistan'dan gelmiş insanları görmeye başlıyoruz. Askerî Tıbbiye'de Azerbaycan'dan çıkmış. St. Petersburg'da matematik okumuş. Rus ve Avrupa edebiyatım bilen, biraz yaşlı bir insan Hüseyinzâde Ali Bey, İstanbul'a askerî tıbbiyeye geliyor. Diğer öğrencilerden biraz daha yaşça büyük olduğu için birdenbire etrafında hâle oluşuyor. Tahmin ediyorum ki. o Hüseyinzâde Ali Bey'in yaktığı ateşle, daha sonra bu öğrenciler 190 askerî tıp öğrencisi olarak, o zamanın Türkçü büyüklerine meşrutiyetin ilk yıllarında müracaat ederek Türk Ocaklarının açılmasını isleyeceklerdir. Meşrutiyet yıllarında arlık burslu öğrenciler var. Meşrutiyet yıllarında doğrudan doğruya İttihatçıların verdiği burslarla Türkiye'de, İstanbul'da okuyan öğrenciler vardır. Meselâ; bizde müzeciliğin kurucusu olan Hamit Zübeyir Koşay, Tatar Türklerindendir. İttihatçıların verdiği burslarla İstanbul'da okuyan ve sonra da Türkiye'de kalan böyle Türkler var. Onlara burs vermişler. Buna karşılık, Türkiye'den de subaylar gittiği gibi, biraz önce de Timur arkadaşımızın anlattığı gibi, oraya okul müdürü olarak gitmiş, Doğu Türkistan'da Kemal İlkul gibi. ki onların da hatıraları yayımlanmıştır. Doğu Türkistan'da okul müdürlüğü yapan, orada öğrenciler yetiştiren, oradan İstanbul'a gelerek hem Azerbaycan'dan hem Batı Türkistan'dan, hem İdil Ural bölgesinden ve hem de Doğu Türkistan'dan İstanbul okullarına gelerek okuyanlar var. Yani 1990'dan sonra başlayan münasebetlerimize benzeyen o kadar yoğunlukta, o kadar sık münasebetler meşrutiyet yıllarında oluyor. Ama bugünün küçülen dünyasını da, bugünün imkânlarım da, vasıtalarını da hesaba katınız. O zamanın, o ibtidaî şartlarına rağmen, bu kadar yoğun bir trafik İstanbul ile İdil Ural ve Türkistan Türkleri arasında vardı. Bunların hatıraları arada 70 yıllık Sovyet dönemine rağmen o bölgelerde unutulmamış, nesilden nesile devam ederek bugünlere kadar gelmiştir. 1990'larda 15

Ahmet Bican Ercilasım

onlarla karşılaştığımız zaman o hatıraların, meşrutiyet devrindeki ilişkileri gösteren bu hatıraların devam elliğini görüyoruz. Galiba bu münasebetler bundan sonra da hiç kesilmeyecek, kesilmeden devam edecek. Elbette şimdi çok daha rahat imkânlarla bu ilişkilere devam edeceğiz. Özbekistanli, şu anda yaşayan büyük şair Cemal Kemal'in dediği gibi, 'iki gün gelip de Türkiye'ye kalınca artık Rusça-Türkçe sözlüğümüzü atıp birbirimizle anlaşma imkânına kavuşacağız."

[6

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Savı IV, İzmir 2000, ss. 17-20.

HANLIKLAR DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETÎ'NİN TÜRKİSTAN SİYASETİ*

Mehmet SARAY 1967 yılı sonunda rahmetli Togan Hocam ile Kafesoğlu Hocam bendenizi İngiltere'ye bu konularda tahsile gönderdiğinde aklımdan hep şu geçerdi: Acaba bu üzerinde çalıştığım tarihin coğrafyasını ve Türkistan Türkleri diye bildiğimiz bugünkü Türk cumhııriy eti erindeki kardeşlerimizi bir gün ben görebilir miyim? İşin açıkçası bu bir hayaldi. Ama bildiğiniz gibi siyasî gelişmeler öyle gelişti ki sonunda yalnız bendenizin değil hemen hepimizin büyük rüyaları ve hayalleri gerçekleşti ve kardeşlerimizle elele tutuşabildik. Bugünleri ben gördüğüm için, işin açıkçası, hasbelkader 32 yıldır da bu konularda çalışan bir hocanız olarak diyorum ki; herhalde ben artık çok mutlu ve bahtiyar bir insaıum, dalıa önce hayal edemeyeceğim şeyleri gördüğüm için. Şimdi ben bu duygulanım ifade ettikten sonra sevgili gençlere şunu söyleyeceğim: Lütfen çok iyi yetişin ve mutlaka kardeş cumhuriyetlere gidin. Hayatınızın üç veya beş yılında bu sahalarla ilgili ekonomi olur, ticaret olur. eğitim olur, kültür olur, siyaset veya ne isterseniz, hangi dalda yetişirseniz oralarda mücadele edin. Sovyet sisteminin zihinleri fevkalade alabora eden bir eğitim sistemi neticesinde, kardeşlerimiz şu anda arayışlar içindedir. Eğer biz kardeşsek -ki öyle diyoruz- o zaman yiğitçe gidelim ve onlanıı elinden tutalım ve onlara bir kardeş bir kardeşe nasıl yardım etmesi lâzım geliyorsa -ama onların asla ve asla gururlarını incitmeden ve onların ülkelerinin hakimi olduğunu unutmadan, büyük ağabey havasına da girmeden- bu kardeşlerimizle İlgili mutlaka hayatınızda bir şeyler yapın. Şimdi Osmanlı Devleti"nin Türkistan'da kurulan devletlerle ilişkileri konusunda diyeceksiniz İd: acaba bu ilişki nasıl oldu? Diyar-ı Rum'a giden, orada Osmanlı Devleti : ni kuran bizim Türkmen kardeşlerimizdir, diyerek Uluğ Bey'le birlikle, tarihimizin en bilge hükümdarlarından birisi, büyük ilmî çalışmalara imzasını atmış, tarilıimizin gerçekten büyük astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu Türkiye'den davet gelince heyecanlanıyor, gideyim diyor; Diyar-ı Rum'da kardeşlerim İlimde, fende Bu yazı. 27 Nisan 1999 tarihinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan "Osmanlı Devleti ve Türk Dünyası" adlı panelde sunulmuş tebliğin bant çözümüdür. Prof Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

Mektnet Baray

çok ileri gitmiş, biraz da orada ilmini arttırayım diyor. Yani bu iki olayla şunu demek istiyorum; hiç bîr devirde Türk İnşam Ön Asya'ya geldiği günden itibaren tarihimizin hiç bir devrinde ilişkilerimiz, alâkalanınız kesilmemiş!ir, devamlı olmuştur. Benim doçentlik tezim, Osmanlı Türkiyesi'nin Türkistan devletleriyle olan ilişkileridir. Bu kütüphanenizde olması lâzım. Burada tüm belgeler gösteriyor ki, bütün asırlar boyunca kardeşlerimizle Osmanlı Devleli'nin ilişkileri olmuş, hem de çok çeşitli alanlarda. Ben burada, bunlardan bir özeti size takdim etmeye çalışacağım. Giriş kısmında şöyle demişim: Bilindiği gibi bugünkü Türkiye Türklerinin ve Osmanlı Türklerinin ataları olan Oğuzlar, yani Türkmenler, Selçuklu ailesi önderliğinde 11. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'ya gelmişlerdi. Bu devirden başlayarak Anadolu Türkleriyle Türkistan Türkleri arasında kopukluklar olsa da devamlı ilişkiler olmuştur. Bu ilişkiler ekonomik alandan ziyade sosyal, kültürel ve politik alanlarda olmuştur. 15. asırdan itibaren bu ilişkilerde Şii İran'ın ayrı bir rolü vardır. 19. asra kadar İran, Osmanlı Türkleri ile Türkistan Türkleri arasında politik ve kültürel ilişkilerde daima birinci sebep olarak gösteriliyor. Bunu bendeniz henüz tamamlanmış olan 'Türk-İran Münasebetleri" kitabnnda izah ettim. O da yakında çıkıyor. 1783'den itibaren Osmanlı Devleti'nin Türkistan siyasetinde büyük bir değişiklik olur. Bunun sebebi Kırım'ın kaybedilmiş olmasıdır. Karadeniz'in Rusya'ya bir nevi kapısı olması dolayısıyla, açıldığından tehlikeyi sezer ve devlet ricali Türkistan devletlerine rica eder, fermanlar gider, Moskof sulhu bozmuştur. Kırım'daki müslumanlar, Türkler esarete düşmüştür. Bu, aynı zamanda Osmanlı Devleti ile ilgili diri çünkü tarihimizde bütün Türk devletleri, olduğu ama bilhassa Osmanlı Devleti sulhten yana olmuştur. Yapılan beynelmilel antlaşmaları ilk çiğneyen asla ve asla Türk devletleri ve özellikle Osmanlı Devleti olmamıştır. Sulhu bozduğu için kardeşlerimize mektup gidiyor; diyor, bu sulhu tekrar tesis edelim. Bunun sebebi tabiî, Rusya'nın ve Çin'in ve İngiltere'nin Orta Asya diye bildiğimiz Türkistan illerini devletlerarası hukuku hiçe sayarak birden çiğnemesi meselesi vardır. Burada da devletimiz kardeşlerimizle ilişkiye girer, bu dertlerden nasıl kurtulacağız, bunun çarelerini aramaya başlar. Şimdi burada bir soru gelebilir; pekiyi Rusya, Çin ve İngiltere niçin bu bölgeye yönelmişti? Rusya, Türkistan illerinin ekonomik ve ticarî potansiyelini ele geçirmek. denizlerde yenemediği İngiltere'yi Orta Asya üzerinden tehdit etmek için bu işgali yapmıştır. Çin ise Doğu Türkistan'ı hem sömürmek ve hem de Rus işgaline karşı batı bölgesinin emniyetini sağlamak için bu işgali yapmıştı. İngiltere'ye gelince Türkistan ülkelerini aldıktan sonra Hindistan sömürgesini tehdit ederler endişesiyle o bölgenin emniyet yapısı olarak gördüğü Afganistan'ı iki defa işgal etmiş, parçalamış ve bu ülkenin günümüze kadar gelen problemlerinin yaratıcısı olmuştur. Bu İki işgal esnasında ki, ben bunu ayrıca da Ttirk-Afgan İlişkileri kitabımda izah ettim, her kabilesiyle ilişki kuruyor, her bir kabileyi birbirine karşı kullanıyor. Afganlı kardeşlerimiz, asla bir millet olamadılar. Bilâhare cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün büyük gayretleri ile orada modem devlet oluşmaya başlamış idi, millet şuuru gelmeye başlamıştı. Sonradan, işte bildiğiniz gibi Sovyet işgali ve şimdiki dramatik durum, meseleyi izah ediyor.

18

Hanlıklar Döneminde Osmanlı Devleti nin Türkistan Ziyareti Bu arada İngiliz siyasetini anlatan "Afganistan ve Türkler", Rus siyasetini anlatan bu arz ettiğim kitap ve Çin'in siyasetini anlatan "Doğu Türkistan" kitabı var. Bunları sizin kütüphanenize hediye ediyorum. Gençler oradan alıp okuyabilirler. Rusların, Çinlilerin ve İngilizlerin Türkistan ülkeleriyle Afganistan'a yönelik işgal hareketleri ister istemez Osmanlı Devleti ile Türkistan devletleri ve Afganistan arasında, lıızlı bir diplomatik ilişkiye sebep olmuştur. Ülkeleri yabancılar tarafından işgale uğrayınca Buhara, Hokand, Hive, Kaşgar, Afganistan ve Türkmenistan liderleri yardım rica eden mektuplar ve elçilerle Osmanlı Devleti'ne başvurmuşlardır. Türkistan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden istedikleri yardımın başında silah ve asker gelmekledir. Top, tüfek, barut ve mermi imalinde gerekli malzemeler ve bunları imal edecek ustalar istemişlerdir. Kaşgar hariç maalesef Batı Türkistan'daki Hokand, Hive ve Buhara'nm bu isteklerine müsbet bir cevap verilememişi ir. Halbuki konu Osmanlı hükümetleri tarafından son derece ciddiye alınmış, ilgili meclislerde günlerce görüşülmüş ve yardım karan da alınmıştır. Ne var ki Türkistan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında, şii İran'ın geçit vermez bir set gibi bulunması ve Kafkaslarnı Ruslar tarafından işgal edilmiş olması gibi sebeplerle, istenen askerî malzemeyi gönderecek bir yol bulunamamıştır. Silah yardımı haricinde istenen askerî yardım ise hiç mümkün olmamıştır. Zira bu yardımların istendiği devirlerde Osmanlı Devleti'nin hem Rusya ile sulh halinde olması ve hem de Rusya'dan çekinmesi dolayısıyla, asker yardımı mümkün olmamıştır. Bu istekte bulunan ülkelerin temsilcilerine gönüllü toplama tavsiyesinde bulunulmuş bundan da istenen netice alınamamıştır. Yukarıda arz ettiğimiz silah ve askerî yardımla birlikte Osmanlı Devleti'nden idareci talebinde de bulunulmuştur. Ülkelerini idare etmek üzere ya bir Osmanlı paşasmm ya da bir Osmanlı şehzadesinin gönderilmesini istemişlerdir, 1820'lerde ve 187O'lerde istenen bu idareci zümresine Osmanlı kayıtlarında nasıl bir cevap verildiğine dair maalesef lüç bir bilgi yok. 130 milyon dosya var Başbakanlık arşivimizde. Arkadaşlar, ben Dışişleri'nde çalıştığım, TIKA'da vazife gördüğüm sırada Türkmen kardeşlerimizi getirmiştim arşivlerimizle ilgili. Verilen bilgiye, arşivlerin başındaki yetkililerin verdiği bilgiye göre bu malzemenin dörtte biri lıalihazırda araştırmacıya açıktır. Şimdi bu ayıptır. 700. yılını kutladığımız Osmanlı Devleti'nin arşivlerinin dörtte üçünün hâlâ okuyucuya açık olmaması hem kendimiz İçin haksızlıktır, hem Balkanlar hem Ortadoğu hem Kafkaslar ve Türkistan illeriyle ilgili araştırma yapmak isteyenler için de haksızlıktır. Zannederim bu vesileyle bu konu sık sık dile gelir ve devlet yetkililerimiz bunun bîr tedbirim alır. Askerî yardımın haricinde bu kardeş ülkelerin Osmanlı Devleti'nden diplomatik yardım isteklerini de görüyoruz. Rusya'nın devletlerarası hukuku hiçe sayarak ülkelerine saldırdığı, büyük maddî zarara ve insan kaybına sebep olduğunu dile getirerek bunun durdurulması için Osmanlı Devleti ile İngiltere'nin tavassutta bulunmasını istemişlerdir. Onların bu isteklerine maalesef nasihatten başka bir cevap verilememiştir. Türkistan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden istemekte olduğu konuların başında, İslâm dininin halifesi olması hasebiyle dinî istekler gelmiştir. Hac vazifesini ifa edebilmeleri için Türkistanlı müslümanların belirli güzergâhlardan emniyet içinde seyahat etmelerinin sağlanması ve buralarda onlara maddî yardımda bulunulması için yapılan ricaların hemen tamamı yerine getirilmiştir. Bu hususta 19

Mehmet Saray

Osmanlı yetkililerinin oldukça cömert davrandıklarını mevcut arşiv belgelerinden anlamaktayız. Türkistan devletlerinin liderleri sık sık Osmanlı idarecilerinden, ülkelerindeki medreselerinin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için ders kitapları isteğinde bulunmuşlardır. Onların bu isteklerinin de tamamına yakım yerine getirilmiştir. Sevgili gençler, 1820'li yıllarda Türkistan'da çok hoş bir rekabet yaşanır. Hokand'ın başında Ömer Han vardır. Buhara'nın başında Haydar Şalı vardır. Bu iki Türk hükümdarı sanki asırlar sonra Ulıığ Bey'i taklit edercesine birbirleri ile kaç medresede ders verdikleri hususunda yanş halindedirler. Medreselerine Osmanlı medreselerinden kitap, malzeme rica ediyorlar. Biz şu şu ilimlerle uğraşıyoruz, öğrencilerimize medresede bunun malzemesini vennek lâzıın ve bize yardımda bulunun diyorlar. Bunlar sevinçle, ben size şunu ifade edeyim bu yardımlar da gidiyor, ama bu güzellikler kültürel ve biraz ilmî. Tabiî siyaset, üstünlük meselelerine gelince önce Haydar Şah Osmanlı Devleti'ne biat ediyor, bunu gören Ömer Han o da elçi gönderiyor, o da biat etliğini söylüyor. Biat, sevgili gençler müslüman bir toplumun, hilafet makamını temsil eden Osmanlı Devleti'ne bağlanıyor ve onun tâbiyetine giriyor, onun vatandaşlığına giriyor demektir. Şimdi bu güzel hadiseyi sizlere anlattıktan sonra son cümlemi burada ifade edeyim. Türkistan devletlerinin Rus işgaline uğradıktan sonra. ısrarla ülkelerinde Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi ıslahat yapmak istediklerini dile getirerek bu hususla acilen yardım talebinde bulunulmuştur. İdadi, rüşdiye, hukuk, tıp ve mühendislik dallarında okul açılması için öğretmen ve öğrenci talebinde bulunulmuştur. Buhara emiri ve meclisinin gönderdiği müşterek raporda diyor ki: "Siz bizim kan kardeşîmizsiniz. biz bir cehaletin içine düştük. Moskof geldi. Ümıııet-i müslümanı ezdi" diyor. Sefirlerinizden "Öğrendik ki Osmanlı Türkiyesi'nde böyle böyle reformlar yapmışsınız, lütfen bu reformları yapacak hocaları ve idarecileri bizlere de gönderin. Sizlerin sayesinde bu Moskof zulmünden kurtulalım" der ve fevkalade, inşam gerçekten ağlatacak dramatik cümlelerle sona erer. ' Ben, sevgili gençler, kıymetli hocalarım, böyle altı güzel hocamızı sevgili başkanımız bir araya toplayınca, şimdi zaman yarışı var ben izin verirseniz, burada sayın başkanın İkazına uyayım ve soru olursa onu ben memnuniyetle cevaplamn.

20

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV, İzmir 2000, ss. 21-35.

TÜRKİSTAN'DA OSMANLI TÜRK SUBAYLARININ FAALİYETLERİ (1914-1923)*

Timur KOCAOGLU Osmanlı Padişahı Sultan Abdülazİz Han (saltanatı: 1861-1876)'ın ferman ivla askeri yardım ile birlikle Osmanlı ordusımcUm istihkam subayı Miralay Ali Kuzun Bey. piyade subayı Mehmet Yusuf Bey, süvari subayı Çerkeş Yusuf Bey. topçu subayı İsmail Hakkı Bey ve başka dört emekli subay Enderun'dan Mıırad Efendi başkanlığında KaşgarEmiri Yakııp Han (saltanatı: )'a 1874 (Hicri 1291) yılında gönderilir. Yukarıda adlarını saydığımız bu Osmanlı subayları Türkistan hanlıklarına gönderilen ilk ciddi Osmanlı askerî heyetinde görev almışlardır. Sayın tarihçimiz Prof. Mehmet Saray Osmanlı subaylarının Doğu Türkistan'a gönderilmelerini Osmanlı ve İngiliz devlet arşivlerine dayanarak detaylı bir şekilde gözler önüne sermiştir,1 Saray'ın önemle beürüği gibi, daha önce 1863-1873 yıllan arasında Türkistan'ın güney bölgelerine vuku bulan Rus yayılmacılığı karşısında Hokand ve Hİve hanlıklariyle Buhara emirliğinin Osmanlı devletinden yardım ricalarına. İstanbul'daki saray içi karışıklığı ve dış güçlükler dolay isiyle Osmanlı devleti gerekli karşılığı verememişti. Sultan Abdülaziz Han'ın saltanatı sırasında Kaşgarha varan Türk subaylarının bilahare Türkiye'ye dönüşlerinde Padişah Abdülhamid'e sundukları layihalardan (raporlardan) Yüzbaşı Ali Kazım Bey'inkhü de sayın Melunet Saray yaymlaımşür. Ali Kazım bey'in Padişaha sunduğu lahihadan öğrendiğimize göre, Ali Kazım bey önce Yakııb Han tarafından Yarken t valisi olan Molla Yunus'un emrine verildiğinde. Yarkent şehrinde bir lopçu tabum kurarak topçuluk eğitimi verir. Ali Kazım bey raporunda Yarkent'teki lopçu taburundan 'İstanbul askeri gibi gayet mu'allem oldular" diyerek de övgüyle sözeder. Ali Kazım bey bu tapçu taburundan başka, daha sonra Yarken!'te 3.000 kişilik Türkiye'deki Nizam-i Ccdid'c uygun olarak bir alay meydana getirir ve onları eğitir.2 Doğu Türkistan'ın liderlerinden rahmetli İsa Yusuf Alptekin'in verdiği Bu makale, 27 Nisan 1999 tarihinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araşürmaları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan "Osmanlı Devleti ve Türk Dünyası" adlı panelde tebliğ olarak sunulmuştur. Doç. Dr., Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi.
Mehmet Saray. Doğu Türkistan Türkleri Tarihi I: Başlangıçtan 1878'e Kadar, İstanbul: Kitabevi, 1997, s. 165-172 ve -'Ekler 1 bölümündeki arşiv belgeleri, s. 253-295. A.g.e., s. 254-255.

Timur Kocaoğlu bilgiye göre, Bedevlet Yakub Han Türkiye'den gelmiş olan subayların yardııniyle 80 bin kişilik bir ordu kurar. İsa Yusuf Alptekin'in bu konuda verdiği şu bilgi çok ilgi çekicidir: "Dedem Kasım Hacı Muhammed Ali Oğlu [Türk subaylarının eğittiği) bu orduda la Mini görmüş ve muhaberelere katılmış bir askerdi. Birkaç yerinde yarası olduğunu görmüştüm. Biz beş yaşlarında iken, hatıralarını anlatır ve heyecanlandığı zaman, bizi ayağa kaldırarak, 'Rahat, hazırol, marş, bir-ki, bir-ki...' tarzında komut verir, eski günlerini yâdederdi. Merhum 85 yaşında vefat etmişti."3 Rahmetli İsa Yusuf Alptekin beyin anlattığı dedesiyle ilgili bu küçük hatıra parçası bile, 1874-1876 arasında Türk subayları taralından eğitilen Türkistanlı askerlerin bu aziz hatıralarını kendilerinden sonraki genç kuşaklara nasıl aktardıklarını göstermesi bakımından çok önemlidir. Osmanlı subaylarının 19.uncu yüzyılın İkinci yansında, ya'ni 1870Merde Doğu Türkistan'da büyük bir başarıyla gerçekleştirdikleri bu resmî görevden sonra, biz Türkistan'ın herhangi bir bölgesinde Osmanlı devleti tarafından resmen görevlendirilmiş başka Türk subaylarını görmüyoruz. Ancak, resmen görevlendirilmiş olmasalar da, talihin bir cilvesiyle Osmanlı Devletinin son günlerinden, ya'ni 1918'den 1923'e kadar, bu kez Batı Türkistan Ma çok sayıda Osmanlı Türk subayı ile karşılaşıyoruz. 1914'te Kafkasya cephesindeki Osmanh-Rus savaşlarında, özellikle Ardahan'da çok sayıda Osmanlı askeri ve subayı Rus ordusuna esir düşerler. Önce Kafkasya "daki çeşitli askeri esir kamplarında bulundurulan Osmanlı askerleri ve subaylarının bir bölümü daha sonra Sibirya'daki Krasnoyarsk şelırmde bulunan askeri esir kampına yollanır. Krasnoyarsk kampından kaçabilen Türk subayları çeşitli gruplarda ve tarihlerde Kazak Türklerinin deve kervanlariyle bugünkü Kazakistan topraklarım boydan boya geçerek, Taşkent'e ulaşırlar. Onlardan bir bölümü Taşkent'te kalarak çeşitli yararlı faaliyetlerde bulunur. Bir bölümü de, 1920'de yeni kumlan Buhara Cumhuriyeti'ne gider. 1922 ve 1923 yılları arasında bu Osmanlı subaylarından büyük bir bölümü Türkiye'ye dönmüştür. Ama, maalesef onların çok azı kendi canlı hatıralarını yayınlayabildi.4 Batı Türkistan'da ve özellikle Buhara Cumhuriyeti'nde bulunmuş ve oralarda hem eğitim lıemde askerlik alanında çok önemli hizmetler yapmış olan Osmanlı subaylarından Raci Çakıröz ile tanışma ve onun ağzından hatıralarım yazma imkanına salüp oldum. Rahmetli Râci beyin hatıralarını 1971'de yazdığım halde, bu hatırat ancak 5 1987'de Türk Dünyası Tarih Dergisi'nin 1 ile 11 sayılarında yayınlanabildi.

3 4 5

İsa Alptekin, Doğu Türkistan Davası. İstanbul: Otağ Yayınlan, 1973(2. Baskî 1975); s. 129. Tahsili îybar, Sibirya'dan Serendib'e, İstanbul, 1950. "Türkistan'da Türk Subayları (1914-1923)"; Anlatan: Raci Çakıröz, Yazan: Timur Kocaoğlu. Tfirk Dünyası Tarih Dergisi (İstanbul), Sayılar: 1-11 (1987). 1971 'de haftada iki gece şimdi rahmetli o Um Raci Çakıröz'ün evine gidiyor ve o anlatırken, not alıyordum. Daha sonra, eve giderek notlarımda düzeltmeler yaparak, daktilo makinesinde temize çekiyordum. Herhalde dört veya beş a)' içinde Raci beyin hatıralarını tamamlayabildik. Kendisinin elinde Kaikasya, Sibiiya ve Türkistan Ma çekilmiş çok sayıda fotoğraf ve arşiv belgesi vardı. Elindeki bütün

22

Türlcistan'da Osmanlı Türk Subaylarının. Faaliyetleri (1914-1923)

Raci Çakıroz gibi Osmanlı subaylarının çok az bir kısmı hatıralarını yayınladıkları için, bu konuda çeşitli kaynaklara başvurmamız gerekiyor. Yayınlanmış kaynaklar arasında, değerli tarihçi Prof. Zeki Velidî Togan'ın 1969da basılmış olan hatıraları, Türkistanlı Abdullah Receb Baysun'un 1945'te İstanbul'da basılan Türkistan Millî Hareketleri adlı eseri önemJi bir yer tutar. Çünkü, hem Togan hemde Baysun o sıralarda, ya'ni 192Ü-1922 yıllan arasında Batı Türkistan'da Osmanlı subayları ile yakın ilişkilerde bulunmuş iki önemli görgü tanığıdır.5 Osmanlı subaylarının Batı Türkistan'daki faaliyetleri hakkında en önemli belgeler ise, henüz gün ışığına çıkmamıştır. 1922 ve 1923'ten sonra Türkiye'ye dönen o eski Osmanlı subayları herhalde bu konuda resmî makamlara kişisel raporlarını sunmuş olmalılar. Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde bulunan bu belgelerin üzerindeki yasaklama süresinin biran Önce kaldırılmasını dileriz. İkinci Önemli arşiv belgeleri ise, bugün Özbekistan ve Moskova'da bulunmakladır. Bolşevik Rusyası gizli polisi ÇEKA (Çerezviçayni IComissiya "Fevkuladde Komisyon") özellikle Taşkent'teki Osmanlı subaylarını yakından izlediği için onların raporlamıda oldukça yararlı detaylar bulunabilir. Ayrıca, Buhara Cumhuriyeti de 1920 ve 1923 yılları arasmda çok sayıda Osmanlı subayını eğitim ve askerlik alanında önemli görevlere getirdiği için Buhara Cumhuriyeti'nin arşivlerinin de bu bakımdan dikkatle incelenmesi gerekir. Kısmen eski ÇEKA ve kısmen de Buhara Cumhuriyeti arşivlerinden yararlanan bazı yazarlar Sovyet dönenimde bazı edebî eserler yazdılar. Onlar arasında Tacik yazan Celal İkramı'nin 1979'da Düşenbe'de yayınlanan Garnizon T aslim Nemişeved ("Garnizon teslim Olmayacak") adlı piyesi ile Özbek yazan Halmirza Şükürov'un 1982'de Taşkent'te yayınlanan Kıl Köprik ("Kıl Köprüsü", ya'ni "Sırat Köprüsü") adlı romanı ve Tatar yazarlarından Tevfık Eydi'nin 1991'de Kazan'da yayınlanan İlan Uvı ('"Yılan Zelıiri") adlı romanını anmak lazım7. Bu piyes ve romanlardaki karakterler arasmda Osmanlı Türk subayları da önemli yer alıyorlar. Osmanlı subaylarının kişiliği ve faaliyetleri, Tacik yazarı tarafından çok olumsuz bir şekilde sunulurken, Özbek ve Tatar yazarları tarafından ise, olumlu olarak yorumlanışı dikkatimizi çeker. Tabii, Sovyetler Birliği parçalanarak. Batı Türkistan'da beş bağımsız cumhuriyet ortaya çıktıktan sonra, Osmanlı Türk ve Türkistan ilişkilerini ele alma üzerindeki yasak da kalkmış oldu. Buna bir örnek vermek islenin. Benim 1987'de İstanbul'da yayınladığım Raci ÇakırözHüı hatıraları tam onbir yıl sonra 1998'de Taşkent'te çıkan Cihan Edebiyatı adlı dergide Türkistan'da Türk Ofitserlerf adıyla biraz kısaltılmış olarak s yayınlandı.

fotoğraf ve belgelerin birer filmini çikıımıaina ve bu hatıraları yayınlama yetkisini bana verdiği halde, bu 1987'ye kadar mümkün olmadı. Zeki Velidi Togan, Hatıralar, İstanbul. 1969 (Dizinli yeni baskı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 1999); Türkistanlı Abdullah Receb Baysun, Türkistan Millî Hareketleri. İstanbul, 1945. Celal İkrama "Garnizon Taşlını NemişevecF, Edebiyatı So\>eti (Düşenbe). No. (1979), s. 1746; Şükür 1 lalmirzayev "Kıl Köprik", Şark Ynlduzı (Taşkent), No. 9-12 (1982) ve daha sonra kitap olarak yayınlandı: Şükür Halinirzayev, Kıl Köprik, Taşkent: Gafur Gulaın, 1984; Tevfîk Eydi, İlan Uvı. Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı, 1991. Cihan Edebiyatı (Taşkent), No. 6 (1998).
23

Timur Kocaoğlu 1918 ve 1923 arasında Batı Türkistan'da yalnızca daha önce Ruslara esir düşmüş eski Osmanlı subaylarını bulmuyoruz. Bilhassa, 1920 ve 1922 arasında çok üst düzeyde Osmanlı paşalanyla da karşılaşıyoruz. Osmanlı generalleri arasında tabiiki ilk önce 1 Türkistan'a Baku üzerinden 1921'de varım Enver Paşa ve daha sonra Cemal Paşa dır. Onlardan ayrı olarak, Teşkilat-i Mahsusa'nm önemli üyelerinden Hacı Selim Sami, Emrullah Bey. Demeli Adil Hikmet Bey. Hüseyin Bey. Bursalı İbrahim Beyler de Türkistan'a giderler ve onlar "Beş Türkler" diye ün kazanırlar. Değerli sözlü tarih yazarı Cemal Kulay Ana-Vatan'da Son Beş Osmanlı Türkü adıyla 1964'te yayınladığı eserinde, bu beş Osmanlı Türkünün Türkistan'daki faaliyetleri hakkında onların ağzından ilgi çekici bilgiler verir.9 Burada Ankara hükümeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün özel direktifleri ile 1921'de Türkistan'a gönderilen Soysallı İsmail Suphi bcy'in Taşkent'teki Türkistanlı aydınlar arsındaki faaliyeti ve özellikle kısaca TMB diye anılan "Türkistan Millî Birliği" adlı gizli teşkilatın kuruluşundaki katkısını da burada belirtmeliyi/.. Enver Paşa'nın Türkistan'da Ekim 1920 ile Ağustos 1922 tarihleri arasında iki yıldan biraz az, ama çok hareketli ve heyecanlı faaliyeti maalesef Türkiye'de detaylı bir şekilde ortaya konulmuş değildir. Tekin Erer gibi bazı yazarların Enver Paşa hakkında 1970'lerde yay miadı klan gerçeklere dayanmayan "hamasî'" kitaplarından yararlanılma imkanı çok azdır.10 Şevket Süreya Aydemir ise. Enver Paşa hakkındaki üç ciltlik eserinde, Türkistan bölümünü çok kısa ve sathi olarak geçmiştir.11 Enver Paşa hakkında bildiğimiz en ciddi çalışma Japon bilgim Prof. Masayuki Yamauclü tarafından 1991'dc Tokyo'da yayınlandı.12 Masayuki Yamauchi bu eserinde Ankara'da Türk Tarih Kurumu'unda saklanan Enver Paşa'ya aid 21 dosya içindeki özel evrakları ve mektupları Latin alfabesiyle Türkçe olarak yayınlamıştır. Yamauchi'nin yayınladığı mektuplar arasında. Enver Paşa'nın 28 Ocak 1922'de Şarki Buhara'da Ahcar köyünden Berlin'deki arkadaşı Kamil Bey'e gönderdiği mektuptaki aşağıdaki satırlar, Enver Paşa'mn Türkistan'da bir yandan Ruslarla çarpışırken, bir yandan da oranın İlerisi için nasıl planlarla kafasının dopdolu olduğunu göstermektedir: "Burada, Şarki Buhara'da, Darvaz vilayetinde dağ içinde ve derelerde halk tarafından ibtidâî işletilmekle olan altın ma'deni var. Sonra, demir, kömür, petrol, yakut, kurşun ma'deııleri var. Acaba Almanya'dan buraya hesabına emîn bir ma'den mühendisi göndermek imkan olmaz mı? Eğer Günler bu işler için yardım çaresini bulursa çok iyi olacaktır. Büyük Parebellum tabancalardan hiç olmazsa 10 tane göndermeyi unutma. Sonra, acaba bir Zepplin (balonu) ile burayla te'sis-i rabıta mümkün olamaz mı, ve kaça mal olur? Buradan parasını vermek mümkündür. Oradakilere selam. Babanım ellerinden öperim. Enver."13

11

13

Cemal KuLay, Aııa-Vatan 'da Son Beş Osmanlı Türkü, İstanbul: Tarih yayınları, 1964. Tekin Erer, Enver Paşa 'tun Türkistan Kurtuluş Savaşı, İstanbul: Maytaş Yayınevi, 1973. Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya 'darı Orta Asya'ya Enver Paşa, I-Ill. İstanbul: Remzi Kitabevi. 1970-1972. Musayııki Yamauchi, The Green Crescent Uncler the Red Star: Enver Pasha in Soviet Russkt 1919-1922, Tokyo, 1991. Masayuki Yamauchi, cug.e., s. 293-294.

24

Tüfekçi Arif. Assubay Sait Ahrari. Yüzbaşı Faik (Edirneli).17 Kurmay Binbaşı Nuri Bey. Binbaşı Osman Bey (Harputlu). İsmail Hakkı (Kayserili). 1 Sait Ahrari aslında Türkistan'ın Hoccnt şehrindendir. Alay komutanıydı. Üsteğmen Yunus (Musullu). Özellikle benim yayınladığım Râci Çakıröz'ün hatıralarına dayanarak. Yüzbaşı Galib. a. 15 -Türkistan'da Türk Subayları (1914-1923)". Türkiye'de okuyarak Osmanlı ordusunda assubay olmuştu. Bugün elimizde mevcut kaynaklara. Binbaşı Hüsnü. bir ara Antalya Valiliği yapar ve daha sonra Ali Çetrnkaya'nm Nafıa vekilliği sırasında onun müsteşarı olur.18 Üsteğmen Ziya Bey. Talisin İybar. dizin. Yüzbaşı Şükrü. Osmanlı Devleti'nde gördükleri son modern öğretim ve eğitim yöntemlerim Türkistan'da uygulamaya sokmuşlardır. 25 .21 Yedcksubay Halil (Bartınlı). 19 Ziya Bey Türkiye'de Bayburt Kaymakamı olur. ikincisi ise Buhara ordusunun temelini atmak için girişilen askeri eğitimdir. 16 Arif Bey Türkiye'ye döndükten sonra Baytııng soyadını alır. Osmanlı subayları özellikle genç Buhara Cuııılıuriyeti'nin milli ordusunun kumlusunda çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. 597.k. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. yeni okullar açmışlar. Yüzbaşı Cemal.ıtnauchi. Yüzbaşı Emin. mülazim-i evvel Süleyman Sami. Mehmet (AğıistosHı). daha sonra Türkiye'ye dönünce "Atuf1 soyadını alır O Zeki Velidi Togan. Üsteğmen Nafi (Manastırlı)20. Yüzbaşı Sait Bahri. Hatıralar (Yeni Baskı). 1998. Topçu mülazim-i evveli Haydar Şevki. "" Üsteğmen Nafi Bey Türkistan'da Enver Paşa'mıı yaverliği görevini yapar. sivil eğitim. 14 Masayuki Y. Talat (Edirneli). 17 Ziya Bey 1915'te 9. Mataracı Rıfat. Binbaşı Rıfat.ıfi Yarbay Ziya Bey. Sait Cemal.Türkistan 'da Osmanlı Türk Subaylarının Faaliyetleri (1914-1923) Masayuki Yaraauclıi'nin Enver Paşa hakkındaki başka bir eseri de Hoşnud 14 Olmayan İnsan: Enver Paşa adıyla geçen yıl İstanbul'da yayınlandı. 1999. Kolordu 83. Bunlardan biri.g. Türkistan'da faaliyet gösteren Osmanlı subayları: Raci Çakıröz'ün hatıralarında aşağıdaki Türk subaylarının adları geçer:15 Albay Arif (Çengelköylü). Hoşnud Olmayan İman: Enver Paşa. İkinci alan olan askeri eğitimde ise. Hilmi (Aksaraylı). Osmanlı subayları Taşkent şelırinde ve Buhara Cumhuriyeti'nde daha önceden mevcud olan cedit okullarında görev almış. İstanbul: Bağlam Yayınlan. Önce Ruslara esir düşerek Sibirya'daki Krasııoyarsk esir kampına gönderilen ve daha sonra çeşitli gruplar halinde oradan kaçarak Taşkent ve Bulıara'ya geçen 300 kadar Osmanlı subayının Türkistan'daki faaliyetlerinin başlıca İki alanda yoğıınlandığmı görüyoruz. s.19 Süvari üstteğnıeni Cavit Bey. Üsteğmen Mehmet Sadık (Samsunlu). ıs Üsteğmen Yunus (Musullu) milis kuvveti olarak kurulan Buhara Ordusunun kumandam olur. Kazim Bey.

1919). . Sırada soldan 4.3' Resim 1: Türkistan'daki Yenilik (Cedirçilik) hareketinin önderlerinden Münevver Kari (2. Sakallı) bir grup Türk subayları ve başka Türkistanlı aydınlar ile (Taşkent.

Raci ÇakırÖz ve 3.5- S. . 7 •I Resim 2: 1920'de Taşkent'teki Turan mektebi öğretmenleri ve s_ınıf mümessilleri (orta sırada oturanlardan sağdan 2. Yüzbaşı Galip Türk subaylarıdır).

2. Yüzbaşı Galip Türk subaylarıdır) . 3.Resim 3: Taşkent'te öğretmenlik yapan Osmanlı subayları ve Türkistanlı öğretmenler (ilk sırada soldan 1. Raci Çakıröz. Hilmi.

ve 4. (Raci Bey) Türk subaylarıdır. .O Resim 4: Buhara Cumhuriyeti"nin Çarcoy şehrindeki Öğretmen Okulu hocaları: Oturanlardan soldan 1.

.İS) o JEtesim 5: Buhara Cumhuriyeti Maarif Nazırlığı (Milli Eğilim Bakanlığı) tarafından Türk subayı Raci Çakıröz'e verilen öğretmenlik yıllarını gösteren resmi belge (Belge Arap yazısiyle Özbekçe ve Rusça olmak üzere iki dildedir).

"ÎT*. . Resim 6: Osmanlı subaylarının idaresinde Taşkent'te sahneye konan bir piyesten sahne.

.Timur Kocaoğhı o^İ^^ Resim 7: Buhara Milli Ordusunu kuran Osmanlı subaylarından Musullu Yunus Bey.

Kesim 8: Osmanlı Subaylğrinin yetiştirdiği Buhara Cumhuriyeti ordusundan bir takım. .

.Resim 9: Buhara ordusundan başka bir görünüş.

35 .F Türkistan'da Osmanlı Türk Subaylarının Faaliyetleri (1914-1923) Resim 10: Buhara Ordusu bandosu. çok memnun kalmıştı. Önden ikinci sırada soldan 3. Osmanlı subaylan tarafından kurulan Buhara Milli Ordusunu teftiş ederek. Türk subaylarıdır. Raci Çakıröz ve 4. Ağustos 1920'de Buhara'ya kısa bir gezi yapan Cemal Paşa. Milli Bando Cemal Paşa'yı Türk marşları çalarak seJamlamıştı.

en diğer yerli araştırmaların konuya ilgi duymalarını sağlamalıydı. ondördüncii yüzyıl mezar taşlarında ve onbcş ve onalUııcı yüzyıl Osmanlı belgelerinde rastladığım ahiler ve onların tesis etdikleri zaviyeler üzerine özet bilgiler sunacağım. Bu önemli teşkilat üzerine ilk ciddi yorumlar merhum Prof. misafirperverlik ve mertlik gibi güzel insanî hasletleri hem müslümanlara hem de gayrimüslimlere aşılamış olması. Dr. Ayrıca. ANADOLU'DA AHİLER VE AHİ ZAVİYELERİ1 M. Bunun başlıca sebebi Osmanlı tarihçilerinin bu konu üzerine yeterince eğilmemiş olmalarıdır. Ona göre. teşkilat ve onun dayandığı fikirlerin Osmanlı döneminde kazandığı yeni mahiyet izah edilmiş olacaktır. Ihn Bal t ula seyahatnamesi. tarihçiler dışında. Ahilik Haftası'uda okunmuş bildiri. Hacı Bektaş'm MakalaVı. füiüvvetnanıeler. Ali vasıtasıyla Hz. Aslında. ss.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV. AkifERDOGRU Anadolu'da ontiç ve ondördüncii yüzyıllarda mevcudiyetlerini ve faaliyetlerim bildiğimiz ahi teşkilatı üzerine şimdiye kadar yapılmış anıştırmalar. İzmir 2000.. 'onüçüncü yüzyılın mesleki tasavvufı bekarlar zümresi' olarak yorumladığı ahiler üzerine ayrı bir kitap hazırladığını beyan etmişse de böyle bir kitabı ne yazık ki neşredcmemİştir. Şimdiye kadar yerli ve yabancı tarihçilerin ahi teşkilatı üzerine ileri sürdükleri görüşleri kısaca özetlemekte fayda vardır. daha sonraki yüzyı Hardaki durumunu özellikle Osmanlı zamanındaki gelişimini bilememekleyiz. Aşıkpaşa Tarihi. Anadolu'da bu yüzyıllarda 'fütuvvet tarikatı' adıyla bir tarikat la mevcut değildir. Ayrıca. asıl olarak. EttiLkVmnMenaktbü'l-Arİfm'i. fütuvvef meslekine salik olan ahiler. Hz. Bu bildirimde. Taşköprülüzadc'nin Şakayık-ı Numaniye'si ve htaııtıkü't-Tayr'ın ondördüncii yüzyılın ilk yarısında yetişen büyük Türk şairi Gülşehri'ce yapılan Türkçe çevirisi gelmektedir. Bunlar sadece bir esnaf topluluğu değildir. s / . teşkilatın kuruluşu üzerine kıymetli bilgilere sahip olmamıza rağmen. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. soy kütüklerini. sanının. Köprülü. 37-55. Anadolu ve Rumeli'nin bir kısmında yayılmış olan bu teşkilatın hem Türk özelliği taşıması hem de cömertlik. Muhammed'e kadar ulaşmakladırlar. Doç. üzülerek belirtmek gerekir ki ahi teşkilatının mahiyetini ve yayıldığı coğrafi sahayı i/ah çimekten uzaktır. Fuat Köprülü'ye aittir. Halbuki. 15-16 Ekim 1997 tarihleri arasyndu Kırşehir'de düzenlenmiş ohııı 10. onbeş ve onaltmcı yüzyıllarda yazılmış Osmanlı belgelerindeki kıymetli bilgiler bu teşkilat üzerine ışık saçar. Bu teşkilatı yazarken onun kullandığı özgün kaynakların ilki. Bu bilgiler dikkatlice değerlendirildiği zaman.

ahilerin Osmanlı Öncesinde geliştiklerini. Eflaki'nİn eserinde adı geçen Alü Ahmed. Yine o. Üçüncüsü ise onüçüncü yüzyıl başlarında Konya'da yaşadığını bildiğimiz Alü Natur isimli ahidir. alpler ve sipahiler arasında münasebet peyda eliklerini belirtir. Özellikle 'Ahİyan-ı Rum ' denilen zümrenin Osmanlı merkez idaresi kuvvetlendikten sonra sadece esnaf teşkilatı mahiyetinde kaldığını ifade eder. İzzeddm Kcykavus'un füüıvvet teşkilatına girmesinden sonra. Ahi Emir Ahnıed-i Bayburlî. ancak ondördüncü yüzyıldan sonra. Onun bu husustaki temel görüşü şudur. Akif Erdoğnt Batınî bir tarikat olarak doğan alillerin 1360-1361 yıllarında Ankara'nın Osmanlılar eline geçmesinden sonra. ikincisinin de 1294 veya 97 yıllarında vefat etliklerini belirlemiştir. siyasi önemlerinin kalmadığına işaret eder. mahalli halk idaresini temsil ettiklerini ileri sürer. Ahi Natur'un Mevlana Celaleddin-i Rumî'nin müridi olduğu zaman yüz on yaşında olduğu yazılıdır. 'anarşi devre/erin de' kuwet ve kudrel kazandığını. Anadolu şehirlerinde ahiliğin kuvvetlendiğini. 1243 yılında vukubulan Kösedağ savaşından sonra Ahiler ile Fıtyan. 1284 yılında vefat etmiş olan Hüsamcddin Çelebi'uin büyük babasıdır ve diğer ahilerden daha önce alü teşkilatına girmiş olmalıdır.M. ilk alıi 1216-1217 tarihlerinde Antalya'da yazılmış bir vakıfname adı geçen Ahi Enıinüddin Mahımıd bin Yusufdur. bilindiği gibi. onikincİ yüzyılda Anadolu'da ahi teşkilatının ya da ahilerin olup olmadığıdır. Ahi Kaysar. Ahi Mustafa. ilk ahi olarak. Osmanlı devletinin kuruluşunda bunların büyük bir amil olduklarını açıklar. Onun çözmek istediği sorunlardan ilki. Tarih-i al-i Selçuk'da Alıi Alııned ve Alıi Alınıedşalı adlı iki Konyalı ahinin adı yazılı olduğunu bildirmiştir. Cahen ifade etmişlerdir. Bunların. Mevlana'nm Mektuba! adlı eserinde adı geçen Emir Alıi Mehmed. 1262-1263 tarihlerinde Divriği'de ölen Alıi Abdurrahman'dır. Anadolu Selçuklu sultam I. Acaba Anadolu'da isimlerini yukarıda belirttiğim bu ahilerden daha önce yaşamış bir alıi var mıdır? Bu sual hakikaten teşkilatın kökenlerini ve yayıldığı cığrafi sahayı göstermesi bakımından önem taşnnaktadır. Ahi Basara. devlet kuvvetini değil. Zira. İkinci ahi. Cemaleddin Alü Gühertaş ve Ahi Evraıvın da onüçüncü yüzyılın ortalarında yaşamış olabileceklerim Prof. Merhum Köprülü'nün ahiler üzerine beyan ettiği bu görüşler kuşkusu/. 'Sevakıbü'lMeiıakıh' adlı eserde.. Ahmcdşah'ın vefatından sonra Konya rindlerinin (çoğulu: rünud) basma Alü Sıddık'ın oğlu Alü Mustafa geçmiştir. Alıi Muhammed Divane. kısacası ahilerin Osmanlı denetimine girmesinden sonra. bu ahilerden başka. Prof. Alü Türk. biraz tasavvufi bir renk aldığuiı. Cahen. İslam âleminin her sahasında göze çarpan esnaf teşkilatına bağlı olduklarını öne sürer. Ahi Musa. Ahi Muzafferiiddin. ahiliğin ne şekil bir mahiyet kazandığı hala açıklanması gereken karmaşık bir mesele olarak kalmakladır. o: 'Anadolu 'da İslamiyet' isimli ünlü makalesinde. müteveffa Prof Claude Cahen'in ahiler üzerine belirttiği görüşlerin ise ayrı bir kıymeti bulunduğu kuşkusuzdur. Alıi Bcdreddin. Köprülümden başka. Çünkü. ilkinin 1297-1298. Cahen'in esaslı yorumunu hakikaten kabul etmek 38 . hakkında ileride daha fazla bilgi vereceğimiz Konya yaşamış Urmiyeli Alü Türk'ü kabul etmekledir. Cahen kısa bilgiler vermiştir. Yine. Alıi Polad ve Ahi Sıddık'm adı geçmektedir. Eflaki'nin eserinde bu ahilerdenden başka. Alıi Muhammed Seyyidabadi ve Ahi Çoban gibi ilk ahiler üzerine Prof. Moğollara karşı birleşmişlerdir. Cahen'e göre ikinci önemli mesele de Konya'da alülerin siyasî olarak Moğolları mı yoksa Türkmenleri nü tuttu klandır? Bu hususta Prof. kıymetini hain muhafaza etmektedir.

esnaf teşkilatı şeklinde sürekli olarak devam ettirdiği için. Mikail Bayram. Bayezid. Lonca üyeleri tararından seçilen ahi babanın Ahi Evran'ın neslinden geldiği iddia olunur. Ona göre ahi. Modern araştırmalara rağmen. Ahi Evran ve ilk alillerin hayatları henüz aydınlatılmayan konular arasındadır. Örneğin. Prof. Türkiye Cıımlıııriyeti'nin kuruluşuna kadar izlerini. Onüçüncü yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklu devleti parçalanırken. Bir kısmı zamanımıza ulaşabilmiş bu üzerine Arapça yazılar hakkedilmiş bu mezar taşlarında en azından ahilerin isimleri ve vefat tarihleri bize bildirilmektedir. Onların vatan sevgisi çok fazladır. Çünkü biliyoruz ki Şeyh Edcbalı gibi ahiler Osmanlı devletinin kumlusuna katkıda bulundular. ahi teşkilatı üzerine ışık saçmaktadır. Konya'nın hayalını tehâil ettikleri zaman da Türkmenlerin büyük düşmanıdırlar \ Açıklanması gereken diğer bir sorun da ahiler ile esnaf arasındaki ilişkiler başlangıcı ve malüyeüdir. bu teşkilat onüçüncü yüzyıl Anadolusu açısından son derecede öneme haiz ise de. Prof. Osmanlı döneminde. Uygurca'da ve Kaşgarlı Mahmud Lügatı'nda bu kelime 'akı' şeklinde geçmekledir. Konya'da Hüsameddin Çelebi'nin kabir kitabesidir. Debbağların ahi babası bütün lonca teşkilatının başıdır. düzenli ordunun eksikliklerini iamamlayab'üen önemli bir teşkilatdır. Murad. Orta Anadolu şehirlerde ortaya çıkan eşkıyaların (rümtd) liderlerine de bu isim verilmiştir. özellikle Ahi Evren'in hayatım araştırırken ahi teşkilatın kuruluşu üzerine Arapça ve Farsça yazma eserlere dayanan yeni kıymetli yorumlamalarda bulunmuştur. Konya'da Ahi Türk olarak bilinen mühim bir kişinin nesli ortaya 39 . zamanımıza kadar ulaşmış Osmanlı arşiv belgeleri ve mezar taşlan. bazı konular hata açıklanamamıştır. Neşet Çağatay'ın araştırmaları da teşkilatın inanç ve gelenek tarafına yöneliktir. Dr. Ancak bu kaynaklar araştınnacılarca ne yazık ki yeterince kullanılmış değildir. Modern Türkiye'nin kuruluşu açısından da önemlidir. bu yazıtta. Bu konu benini bildirimin sınırlarını aşacağı için üzerinde durmuyorum. Yukarıda isimlerini belirttiğim modern ve özgün kaynaklara ilave olarak. Kırşehir'in ahi abbaları esnaf loncalarını dolaşarak icazetname verililerdi. çok kısa bir süre içerisinde. devletin denetimi altında bir sünni mahiyet aldığıdır. Ahiler yönelimi doğrudan doğruya ele geçirdikleri zaman Moğolların. Ahilere ait mezar taşlan bu konuda yeterince kullanılmamış özgün kaynakların başında gelmektedir. Fevkalade bir misal. Osmanlı arşiv bilgileri Muallim Cevdet'in kıymetli eserinde bulunabilir. Onüç ve oııdördüncü yüzyılın Türk beyleri ve I. Ahiler Selçuklu yönetimine bağlı görünüyorlar. Her ne kadar. Ahiliğin diğer yönleri de incelenmiştir. Dr. Arap ve Fars topraklarında ahiliğin yayılmamasınm sebepleri bilinmemektedir. Disiplinsiz harelcetleri genellikle kendilerine saldıranlara karşıdır. Bu önemli Türk teşkilatı üzerine dikkate değer bir takım araştırmalar Prof. 1. Franz Teasclmer tarafından yapılmıştır. Bence diğer önemli bir mesele de Fuat Köprülü'nün başlangıçta batini olarak zikrettiği ahi teşkilatının. Çelebi Mehmcd gibi Osmanlı padişalüan ahi teşkilatını canii gönülden desteklediler. onüç ve oııdördüncü yüzyıllarda Anadolu'da loncalar halinde teşkilatlanmış füluvve İdeallerini uyarlayan genç erkek derneklerinin lideri için kullanılmış bir kelimedir.Anadolu 'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri gerekiyor: 'ahi/er hiçbir siyasi gücü olmayan fakat iktidar boşluğu bulunan zamanlarda karışıklıklar çıkmış şehirlerde ön sırayı alan.

843 yılının Ramazan ayında'. Keykubad oğlu Hüseyin oğlu Ahi Murad. Alıi Ali oğlu Ahi Yusufun kabir taşında: 'Ahi Ali oğlu Ahi Yusuf merhum mağfur Fena aleminden Beka alemine göçmüştür. Günü'.M. Ahi Ali. Örneğin. Alıi Sinan oğlu Alıi Çelebi. Alıi Melik. Alıi Arif. Kabir kitabesinde mevcut bütün bu bilgiler ahilerin tarihi için son derecede kıymetli birinci eldir. şehide. Hakkın ışığı Ahi Türk olarak da bilinen Urmiyeli (İran Azerbaycanı 'nda) Hasan oğlu Mehmed oğlu Hüsameddin Hasan 'indir. Alıi Şererüddin'in oğlu Alıi Hüseyin'in lahdi çok basit ifadeyle yazılmıştır. Bu taşlardan ahilerin vefat tarihleri tesbit edilebilmektedir. Akşelıir mezarlığında ahilere ait mezar taşlarını tesbit etmişti. Ahilere ait bu mezar taşlan kuşkusuz son derece kıymetlidir. Onların ruhunu kutsal kılsın. Görüldüğü gibi Alıi Elvan ve Alıi Şcrefddin ailesiyle ilgili mezar taşlamadaki ifadeler son derecede basit ve anlaşılırdır. Alıi Şerefeddin Mehmed oğlu Ahi Hasmı. Alıi Ali oğlu Ahi Yusuf. Ahi Sinanüddin. on imam İçin dua edilmesini vasiyet etmiştir. 683 yılının Şaban ayının 24. zamanın dostu. Bilinmeyen yeni ahilerin İsimleri mezar taşlan sayesinde ortaya çıkarılabilir. sa'ide. Nitekim. Melul Meriç. yeryüzünün hazinelerinin güvenilir kişisi. Alıi Suca. Ondördüncü yüzyıla ait Ankara'da mezarlıklarında olan bir kaç alıi mezar taşı Konya müzesi eski müdürlerinden merhum Yusuf Akyıırt larafmdaıı tesbit edilmiştir. dokuzuncu göğün hazinelerinin anahtarcısı. Hz. Alü Hüsam oğlu Hacı Alıi Murad. Allah 'in rahmetine gark olmuş Ahi Hüseyin kızı Aişe vefat etmiştir. Hacı Alıi Murad oğlu Hacı Şemseddin Alıi 40 . Ahi Elvan kızı Seher Hatun"un kabir taşında: 'Ahi Elvan kızı Hacı Seher Hatun dünyadan kadınlar alemine göçmüştür. Zehra. Allah ondan ve onlardan razı olsun. Alıi Sinanüddin kabir taşında. Alü A1İ. Ahi Arif oğlu Alıi Yusufun kabir taşında: 'Ahi Arif oğlu Ahi Yusuf sene 787 (1385)'. Kabir kitabesine göre Hüsameddin cl-Hüseyni oğlu Alıi Mehnıed (Şerefeddin) 731 yılında vefat etmiş ve Patıma. Scyyid Şemseddin Ahi Yakup oğlu Alıi Hüsameddin Hüseyin {diğer adı: Alıi Fahrcddin). Alıi Yakup. Sene 789 (1387)\ Alıi Murad kızı Falıma hatun Iahdinde: 'Keykubad oğlu Hüseyin oğlu Ahi Murad kızı Hacı Falıma nıağfure. Ahi Hüseyin'in kızı Ayşe Hatun Iahdinde ise: 'Masume. doğru yolun (islam) ve bilginin imana. Allah onu affetsin. Çoban oğlu Ahi Yakup. Alıi Elvan oğlu Emir Paşa'mn kabrinde: 'Ahi Elvan oğlu Emir Paşa küçük dost erkek alemine göçmüştür: Kabri iyi ve (emiz olsun. Nizamiiddin Hezar oğlu Mccdüddin İsa oğlu Ahi Elvan Mehmed. Ankara'da Alıi Şercfeddin türbesi 731 (1330-1) İnşa edilmiştir. erdemin babası. Ali. 'Ahi Sinanüddin Mülk dünyasından Ahirete göçmüştür'. bu yazıtların vakit geçirilmeksizin hemen toplanılması ve değerlendirilmesi gereklidir. Ahi Şerefeddin Mehmed oğlu Alıi Yusuf. Hacı Ahi Hüsam. ariflerin önde geleni. 702 yılı Rcbiütewel ayının gurresi' yazılıdır. Alıi İshak oğlu Scyyid Şcmscddin Ahi Yakup. 'Ahi Şerefeddin oğlu Ahi Hüseyin Allah onu affetsin yıl 731'. Aicif Erdoğru koymakladır: 'Bu türbe şeyhlerin şeyhi. Ahi Arif oğlu Alıi Yusuf. merhume öbür dünyaya intikal etmiştir'. Hüsameddin oğlu Ahi Şerefüddin Mehmed. Niğde'de türbesi bulunan Gündoğdıt oğlu Ahi Eyyup 745( 1344) yılında vefat etmiştir. Bu sebeple. Ahi Sinan. Alıi Şerefeddin Mehmed oğlu Ahi Hüseyin. merhum R. Mezar taşları ve bir kaç Arapça vakıfname bir çok Ankaralı ahinin ismini bilmemize olanak tanımaktadır: İsmail oğlu Ahi İshak. 833 yılının Zilkade ayı' yazılmıştır.

Bunlar. orduda. oynadılar. Ahi Mamak oğlu Ahi Mahmud sadece isimlerini bildiğimiz ahilerdir. medreselerde. Hakikaten merkezi hükümet esnaf loncalarının yetkilerine saygı duymada sıkıntı hissetmiştir. Ama ne yazık ki flUuvve ahlakı zanaat loncalarında devam etti. Bu esnaf loncası içerisinde bir küme zanaatkar ayrı bir grup kurmak istediklerinde bir kethüda seçerler ve onları bağımsız bir esnaf loncası olarak kaydedecek olan mahalli kadıya giderlerdi. Ahi Mamak. Ahi Adil. Hakikaten başlangıçtan beri İslam esnaf loncaları yönetici askeri ve idari sınıfa zıt olarak halkı temsil etmiştir. Esnaf loncalarında zanaatkarlar kendileri adına hükümetlerle başarılı ilişkiler kuracak ve esnaf loncası nizamlarını icra edecek kendi üyelerinden bir kişiyi kethüda olarak seçtiler. Ahi fikri bir tarikat olmaktan daha ziyade sosyal bir teşkilat idi. Aynı örnek ve aynı terminoloji Osmanlı sarayında. Yakıdoğıı toplumumla eski zamanlardan beri ortak ideal ve alakaya sahip cemaatler kendilerini belli bir örneğe göre teşkilatlandırmışlar dır. Ahi teşkilatın. kethüda loncaların hükümete ödeyeceği vergileri tahsil eder ve hükümete öderdi. ancak bunların çoğu 'ahi' unvanını taşımaktaydılar. Kethudasız bir esna/loncası bağımsız addedilmeyeceğinden dolayı hu seçim çok önem taşıyordu. Hükümetler kethüdalar vasıtasıyla esnaf lonca!arıyla irtibat kurar. Şeyh mersairnleri yönelen bir görevliydi. Ondört ve onbeşinci yüzyıllarda bu akım. Ustalar eğer isterlerse kethüdayı görevinden alırlar ve yeni birinin seçiminde hükümetin müdahelesine daima karşı koyarlardı. ondördüncü yüzyıl Anadolusu 'nda da ahi denilmiştir. ancak merkezileşme ve yetkilerin büyümesiyle devlet. Halil İnalcık9in yorumu: 'Za\>iye kuran şeyhler farklı tarikatlara bağlıydılar. Çıraklık ve ustalık merasimlerinde loncalarda ceza verme ve bildirmede bunlar başkanlık yapıyorlardı. Esnaf loncalarını devletin kurduğunu ve denetlediğini veya sosyal olarak farksız bir toplum oluşturduklarını söylemek bir abartıdır. Rumeli'nin yeni fethedilmiş topraklarında yüzlerce zaviye kurdular.Anadolu'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri Ahıned. Araplar şeyh derken. Anadolu toplumunda hüküm süren bir etkendi. Şehirlerde ahi akımı basit bir esnaf lonca teşkilatı oldu. Şeyhler esnaf loncalarında önemli bir rol. Şevh fütüvve ahlakını çok iyi bilen esnaf loncasının tecrübeli ustalarından seçiliyordu. Böylece her zanaat loncasının başında bu ahlakî ve dînî yetkiyi temsil eden bir şeyh bulunmuştur. İlk zamanlarda ahiler Osmanlı devlet ve toplumunda önemli bir rol oynadılar. tarikatlarda ve esnaf loncalarında bulunabilir. Kadı veya beylerbeyinin onlar üzerine kethüda seçtiği kişileri reddettiklerine dair bir çok vesika vardır. Şehirlerde her zanaat kümesi seçtikleri bir ahinin başkanlığı altında fütüwe esaslarına göre teşkilatlandırılmıştı. Böyle teşkilatlanmış bir cemaatin en önemli üyesi dış dünyayı temsil eden ve dış işlere yönelmiş olan erkektir. ahilik adı altında. Arap topraklarında şeyhler esnaf loncalarının asıl idarecileri olmalarına rağmen. ahileri gitdikçe kendi denetimi altına aldı. Osmanlı zamanında kethüda ahinin yerini aldığında esnaf 41 . onaltmcı yüzyıl sonlarına kadar kazandığı mahiyet üzerine Prof. Anadolu ve Rumeli 'nin orta kısımlarında dinî bir önder mevkiinde kalmışlardır. Bu kişiye Osmanlılar kethüda. 1330 'da Anadolu 'yu ziyaret etmiş olan Ibn Battııta bunların canlı bir tasvirini yapmıştır. Bu dönemde Anadolu 'da güçlü bir merkezi otorite olmadığından dolayı ahiler birkaç kamu hizmetini icra ettiler ve şehirlerde siyasi bir güç oldular. Bu ortaçağ toplumunda bu cemaatler mevcudiyetlerini korumak için dinî ve ahlakî mazeret aramışlardır.

Ahilerin onüçüncü yüzyılın ilk yarısından itibaren Anadolu ve Rumeli'nin bir kısmmı gerçekten vatan tutmuş Türkler oldukları Osmanlı vesikalarından anlaşılmaktadır. bunlardan başka özellikle şehirlerde mahalle. gariblcrin sığındığı kişi (rnelce-i gureba). Bu mahalle şehrin en zengin ve en kalabalık bir mahallesi olarak hayatım devam ettirmiştir. aynı zamanda en ücra köy ve şehirlere kadar giderek kurdukları zaviyelerle buraların iskanım ve şehirleşmesini de sağlamışlardır. ahiler sadece zaviyeler inşa etmediler. Yine Ahi adını taşıyan bir mahalle İshaldi şehrinde (Sultandağı. Eserin 'lıitabı alıiyaıı" kısmında. Bunlar Anadolu şehir ve köylerinde Türkleşme ve İslamlaşmayı teşvik etmekle kalmamışlar. vakar sahibi (muvakkar). Akşehir yakınında) bulunmaktaydı. Kayseri şehrinde Alıi Malımud ve Ahi İsa adım taşıyan mahalleler vardı ve bunlar mevcudiyetlerini en azından oualtmcı yüzyılın sonlarına kadar devam ettirebiİdiler. cami gibi İslami mabetler ve idari birimler de kurdular. sadakat ve safa kaynağı (nıadenü'sıdk. Alıilerin şehirlerde oynadıkları ticari rol şimdiye kadar yapılan araştırmalarda daha ön plana çıkarıldığı için kırsal kesimde yaptıkları iskan faaaliyetlerİ genellikle unutulmuştur. Ahi Yadigar isimli ahiler Akşehir merkezde mahallelerini kurulmuşlardır. ve's-safa). Çünkü. Belki misafirperverliklerini çoğunlukla zaviyelerinde misafirlerine gösterdikleri için bu yönleri ihmal edilmiş olabilir. Alıi Osman Karaman şehrinde. Ahi Paşa ve Ahi Mustafa isimli mahaller Niğde şehir merkezinde yer almaktaydı. sahip oldukları yetkileri muhafaza etmek için devleti lonca işlerinde daha faal görev almaya davet etmeye başladılar'. Akif Erdoğru loncalarının dini özelliği zayıfladı. Çünkü biliyoruz ki bunların Anadolu ve Rumeli'de kurdukları zaviyeler henüz bir harita üzerine yerleştirilmediğinden dolayı onlann yayılma sahaları ve buralardald faaliyetleri üzerine bilgilerimiz kıttır. onaltmcı yüzyıl sonlarına kadar en azından yedi alıi 42 . Halbuki. Ankara dışındaki şehirler de ahiler açısından çok önemlidir ve bu şehirlere ail belgeler incelendiğinde pek çok şehrin Anakara kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Nitekim. en şefkatli efendi ftıudavend-i eşfak). Debbağlann piri olarak kabul edilen Alıi Evran adına. mertlerin seçkin kişisi (zübde-i erbabii'lmıirfivve). Ahi Celal Alıi Malımud. cömerlerin efendisi (seyyidü'l-eshiya). Ahilerin Anadolu şehirlerinin iskanı ve şehİrleştirİlmesİ üzerinde oyadıkîan işlev üzerinde Özellikle durmak istiyorum. Örneğin. Esnaf loncalarının yöneticileri. şerefli kişilerin övünüleni (tnejîum'i'l-ashab). Niğde gibi Orta Anadolu şehirlerinde ahilerce kurulmuş mahallelere bolca rastlamaklayız. vefa ve cömertliğin kaynağı (menba-İ cud ve'l-vefa).M. yaradılanlann en güzeli (alısenü'l-halk). Kayseri. muhtemelen onüçüncü yüzyılın ortalaruıda Kırşehir merkezde bir mahalle kurulmuştur. Halbuki. Alıi Reis. Ankara. Konya. En dikkat çekici bir ömek de Kırşehir merkezdeki Ahi Evran mahallesidir. Ayrıca bir hususu belirtmek islerim: diğer şehir ve köylerdeki ahilere nazaran daha çok bilgi ve belge bulunduğundan dolayı Ankara ahileri üzerine çok şey yazılmıştır. ahiler için. Osmanlı belgelerindeki bilgiler alıilerin Anadolu ve Rumeli'nin iskanı üzerindeki rollerini aydılatmaya kafidir. dilediği işi yapmakta serbest olan saygın kişi (cenab-ı menab-ı mutlak) sıfatları kullanılmıştır. Osmanlı öncesine ait kaynaklar bunların bu rolleri üzerine fazla bilgi verilmemesine karşılık. Ankara şehri bu bakımdan son derecede ilgi çekicidir. 'Menâhicü 'l-înşa' adlı münşeat mecmuasında onlar için övgüler yazılıdır. mescit.

Onüçüncü yüzyılın ilk yarısından daha sonraki dönemlerde bunların sayısının daha da artmış olması tabii bir durumdur. aynı dununun o şehirlerde de mevcut olduğu kolaylıkla gözlemlenmektedir. Peçin'de Ahi Ali. Ahilerin zaviye kurucu özellikleri diğer özelliklerine göre daha çok bilinmektedir.Anadolu 'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri mahallesi Ankara şehir merkezinde yer almaktaydı. Ali Ali zaviyesinin ismi Osmanlı belgelerinde geçmemektedir. Kütahya şehir merkezinde Ahi Armağan. Bütün bu tutarsızlıklar belki de vakıf müessesiyle ilgili olabilir. Burada bir noktayı belirtmekte fayda vardır: aynı zaviyeler zamanla isim değiştirmiş ve zaviyeyi işleten son ahinin isnü Osmanlı kaynaklarına aksetmiştir. Niğde'de Ahi Caruk. Fuat Köprülü'nün ahilerin ilk yıllanndaka batini karakterde oldukları daha sonra sünni özelliğe bürünerek Osmanlı devletinin denetimi atma girdikleri görüşü de bu meseleye eklenirse konunun daha izaha edilmeye çok muhtaç olduğu açıkça görülecektir. Vakfa sahip ahi zaviyelerinin birkaçının en azından isimlerini burada vermeyi faydalı bulmaktayım. Vakfı olmayan alü zaviyeleri muhtemelen evakf defterlerine yazılmamıştır. Bunların köylere ne zaman yayıldıkları da araştırılması gereken ayrı bir konudur. Anadolu'da kurulmuş olan alü zaviyelerinin sayısı Ibn Battuta'mn belirttiğinden daha fazladır. Ahi Kiçibey. Ahi Hacı Murad. Aynı durum Kastamonu'da olduğum söylediği Alü Nizanıeddİn zaviyesi için de geçerlidir. Ahi Çelebi. Bıırsa'da Alü Şemseddin. Ahi Elvan. Çünkü. Erzincan'da Ahi Nizameddin. Şüphesiz. Bu zaviyelerin 43 . Antalya'da Ahikızı Mescidi mahallesi. herhangi bir tarikata bağlı olmadıklarımı göre. Şelür merkezlerinin çoğunda ahi zaviyeleri mutlaka bulunmaktaydı. Ahi Tura. Tire şehrinde Alü Sinan mahallesi bildiğimiz alü nıahallelerindendi. Bergama'da Ahi Sinan. Örneğin. Örneğin Ibn Batuta seyahatnamesine onbeş civarında bir alü zaviyesinden bahsetmekte ve hatla bunların birkaçının adını zikretmem ekledir. ünlü gezginin Anadolu'yu bu zaviyelerde yatıp kalkarak geçirdiğini ve onlardan memnuniyetle sözettiğini çok iyi bilirler. Ahi Mahmud ve Ahi İsa mahalleleri Ankara şehir merkezinin önemli malıaleleri arasındaydı. onaltıncı yüzyıl sonlarına kadar çok sayıda alü zaviyesinin kurulması ve bunların bir vakfa salüp olmaları sadece devletin_ denetiminde olmaları ve Osmanlı sultanlarının hoşgörüsüyle izah edilemez. Hele merhum Prof. Diğer Anadolu şelürleri bu açıdan incelendiğinde. Örneğin. Bunlar şehre bağlı köylere de zamanla yayıldılar. onaltıncı yüzyıl Osmanlı kaynaklarında Alü Hüseyin zaviyesi olarak yazılmıştır.Özellikle Osmanlı vakıf defterlerini incelediğinde küçük de olsa bir vakfa salüp olan birçok alü zaviy esiyle karşılaşılmaktadır. Erzurum'da Alıi Duman. Yme Tire'de olduğunu söylediği Alü Mehmed zaviyesinin ismine onluna yüzyıl kaynaklarında ne yazık ki rastlayamamaktayız. Ibn Batluta'nm Peçin'de var olduğunu söylediği Alıi Ali zaviyesi. Ibn Battuta seyahatnamesini okuyanlar. Sivas'da Ahi Bıçakçı Ahmed. Tire'de Ahi Mehmed. Kastamonu'da Alü Nizanıeddİn ve Sinop'da Alü İzzeddin Çelebi ünlü seyyahımızın hafızasında kalmış olan ahi zaviyeleridir. Çünkü Osmanlı katipleri çoğunlukla vakfa sahip ahi zaviyeleri kayda geçirmişlerdir. Gümüşhane'de Alü Meceddin. Ahi İzzeddin ve Alıi Mustafa isimli üç alü mahallesi onaltıncı yüzyıla kadar varlıklarım devam ettirebilmişlerdi. Bununla beraber Rumeli'nin köylerinde de alü zaviyelerine rastlamaktayız. Denizli'de Alü Sinan ve Alü Duman. Öncelikle şu hususu da belirtmek gerekir: Alü zaviyeleri sadece Anadolu'da şehirlerde kurulmuş değildir.

Ahi Yuımsoğlu Ahi Bahşiş. Ahi Mustafa Burdur ve İsparta yörelerinde isimlerini bildiğimiz ahi zaviyelerine sahipliler. Alü baba. Alü Yunus. Alü Hasan Bey. Menteşe civarını incelersek. onaltıncı yüzyılda onsekizden fazla alıi zaviyesi olduğunu görürüz. Ahi Yusuf oğlu Alü Mustafa ve Ahi Sivri zaviyeleri Elmalı'da bulunmaktaydı. Alıi Sinan. Ahi AİL Alıi Salık. Şehirdekilerin gelir kaynakları ise köylerdeki!ere göre biraz daha farklı olabilirdi. Güzellüsar. Alü İne Hoca. Ahi Mukbil isimlerini bildiğiniz ama hayatları hakkında pek fazla birşey bilmediğimiz Mcntcşcli alülerdir. Alıi Melımed. Alü Evran. ve Alıi Ali zaviyeleri Sanman sancağında Akhisar. Alıi Debbağ. Alü baba. Alü Yunus. Kastamonu'da Ahi Şorba (sonra Şorva). Alıi Mahmud. Ahi Hüseyin. Aİü Arap. Sığla sancağında ise bu zaviyelerden çok vardı. Alü Nasuh. Ahi Süleyman. Ahi Yalıya. Alü Sinan. Alıi Mahmud. Ula. Alü Şatır. Alü ivaz. Ahi Yuvaş. Kirişçi baba. Alü Turgud. Bunlara ek olarak Alü Hacı. zaviyeleri yer alıyordu. Güzelhisar dahil. Erkek şahıs isimlerinin hepsinin Türkçe oluşu bu görüşü desteklemekledir. Bolvadin ve Afyon merkez ve bunlara bağlı köylerde yeralmış alü zaviyeleri olduğunu bilmekteyiz. Alü Hüseyin. Mekri (şimdiki Fethiye) gibi idari ve adli merkezler ve bunlara bağlı köylerde zaviyelerini kurmuş bulunuyorlardı. Alü 44 . Alü Canık gibi Türkçe olup olmadığım bilmediğimiz bazı erkek ahi şahıs isimlerine vesikalarda rastlamaktayız. Alıi Bayrambeyi. Alü Keskin. Alü Selçuk. Ahi Babukçu Tire. Ahi Hamza oğlu Alü ivaz. Alıi Ömer. Kütahya şelür merkezinde Alıi Mustafa. Alü Armağan. Karalüsar-ı Sahip (Afyon) ve Haınid sancaklarında da ahi zaviyeleri bulunmaktaydı: Alıi Ulubcy. Aydın sancağı dahilinde ise (İzmir dahil) yirmi adetden fazla alü zaviyesi vardı. Alıi Receb. dükkan gibi gelir getirici şeylere sahiptiler ve bunlar için devlete öşür ve haraç vermekteydiler." • M. Alıi Halil. Alıi Mchmedi. Alü Safa. Alü Şerefiiddin. Alıi Yakup. Alıi Osman ve Alü Çubuğa İzmir merkezde yeralan ahi zaviyelerinin isimleriydi. Alıi Sinan. Ahikızı zaviyesi Anlal'yada. Ahi dede. Dolayısıyla bu bölge ahilerle tanıştığı ilk yer olması bakımından önem taşımaktadır. Denizli sancağında Alıi Alaeddin. Ahi İsmail. Bozdoğan ve Ayasuluğ ve bunlara bağıl köylerde mevcut olan alü zaviyeleriydi. Ahi Arslan ve Alü zaviyeleri bulunmaklaydı. Ahi Duman. Alıi Sinan. ancak bunlar bu görüşümüzü etkiyecek kuvvetli deliller kesinlikle değildir. Ahi İsmail ve Ahi Ümmel Balat ve Çine etrafında varlığını bildiğimiz vakfa salüp ahi zaviyeleriydi. Alü Hamza. Kestei. Teke bölgesinde kurulmuş alıi zaviyelerine gelirsek: meşhur seyyah Ibıı Battuta Anadolu'yu ziyaretine bu bölgeden başlamıştı. Alü Osman. Alü Süleyman. Ahi Hüseyin. Peçin. AkifRrdoğru n kurucuları ve işletenler kuşkusuz etnik ve kültür açısından Türk olan hayırsever genç erkeklerdir. Ahi Süle. Alıi Resul. Zaviye sahipleri tarla. Orta Anadolu şelürlerinin durumu özellikle Ankara şehri ve civarı bu hususta çok ilgi çekicidir. Alıi İslam. Alü Mustafa. Alü Nalcı zaviyesi Istanos'da (Korkuteli). Ahi Haliloğlu Ahi Musa. Alıi Eyyup. Ahi Ramazan ve Alıi Arslan zaviyeleri mevcuttu. Alü Beklenilir. Peçin merkezdeki Alıi Hüseyin zaviyesi dört eve ve bir adet ahıra sahip bulunuyordu. bağ. Alıi Melmıed. Nİf (Kemalpaşa). Alü Hızır. Alü Paşa. Ahi Çoban. Alü İlyas alası Alü Yusuf. Ahi Ahmed. Örneğin. Ahi Çomak. Alıi Necmeddin. Alü Türbeyi. Alıi Yakup. Ahi Hasan. Şüphesiz Alıi Naturt. Sandıklı. Ahi Polad. Ahi Fekki. Alü Karaoğlu Alıi Mustafa ve Alü Ahmed Şuhud. bahçe. Alü Receb. Alü Kayser. Birgi. Alü Ömer. İsimlerini verdiğin ilk üç zaviye Balat merkezde yer almaktaydı. Ahi Güvegi. Alü Mahmud. Alü İshak. kurulmuşlardı. Alü Ali. Demirci.

Samsun ve Tokat civarında isiiılcriııi burada zikretmeyi gerekli görmediğim otuzbeşden dalıa fazla ahi zaviyesi bulunmaktaydı. Ahi Çalıken. kazançlarını buraya getirir. Çorumlu ve Artukabad'da Alıi Evran adıyla anılan dön zaviye şüphesiz önemliydi. Alıi Paşa. Sivas ve Kırşehri arasındaki sahada yaygınlık gösterdiğine işaret etmektedir. Akşehir.Anadolu 'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri Elvan. Seydişehir. büyük beylerce kurulmuş olsa bile. Bunların bir kısmı Osmanlılar döneminde kurulmuş ve desteklenmiş olsa bile. Arguma. Samsun. Osmanlı Öncesi beylerin ahi zaviyelerinin kendi topraklan üzerinde kurulması ve genişletilmesini descklediklcrini vesikalarıyla bilmekteyiz. Yolcular ve misafirler dışında. Bu durum. Ahi Mesud. Osmanlının denetimine girdikten sonra. Alıi Malımud. Alıi Koca gibi isimler ahiler verilen unvanlar olmalıdır. Sivas. Ahi Cemal. Ahi Baba. Ahi Evran zaviyesinden bir adeniıı de Ankara'da açılmış olması manidardır. Larende (Karaman). Ancak nazari olarak en azından kendilerine yakın bölgelerde yeralan ahi zaviyeleliyle irtibat halinde oldukları kabul edilebilir. Alıi zaviyelerin arasında sıkı fikri ve siyasi bir irtibatın olup olmadığı hakkında incelediğimiz Omanlı belgelerinde ne yazık ki bilgi bulunmamaktadır. Ahi zaviyelerinin kurulduğu köylerin çok bir bir kısmının müslüman Türk köyleri olduğu dikkate alınırsa. Bayezid) bu zaviyeyi bizzat inşa ettirmişti. Alıi Süleyman. Alıi Hoca Ömer. aynı zamanda kültüre! ve dini merkezlerdi. Amasya. eğer görevli kişiler görevlerini ihmal ederlerse. Manisa Demirci'deki Alıi İshak zaviyesine Saruhanoğlu İlyas Paşa vakıflar yapmıştı. Alıi Kemah Alıi Yakup. Ahi Evran'a ait zaviyelerin Ankara. köylüler ve gayrimüslimlerle olan üşkileri üzerine de bilgilerimiz yoktur. nazari olarak değil. Alıi Şeyh Ali. önemli bir kısım Osmanlı öncesinde özellikle beylikler zamanında inşa edilmiştir. yiğitlik ve cömertlik kuralları üzerine kurulmuş olan bu alıi zaviyelerinde. Ahi Polad zaviyeleri Hatunsaray. bu durum. Çorum. Anadolu şelıri ve köylerinde çok sayıda ahi zaviyenin kurulmuş olduğunu açık bir delilidir. Aksaray'da bulunmaktaydı. Halta bunlardan bazıları bizzat kendileri bu zaviyelerden kurdular. Niğde. Ahi Malımud. Alıi Paşa. Rumeli'den de bir örnek vermek isterim: Ahi D inek zaviyesi Dimetoka'nm Kasaplar mahallesinde yer almaktaydı ve Sultan Yıldınm Han (I. Bu zaviye kurucularının isimleri bizim bir noktaya dikkat etmemizi önermektedir: ahi zaviye kurucularının olarak yazılan isimler aslında zaviyenin kumcusunun gerçek ismini de yansıtmamaktadır. yolcular için barınak yerleriydi. ve Ahi Selman İsimli ahi zaviyeleri Ankara ve civarında bulunmaktaydı. akşam olunca zaviyede toplanır. İstinasız Osmanlı öncesinin bütün beyleri. Bununla beraber ahi zaviyelerinin iç işleyişi hakkında birtakım bilgilere sahibiz. Osmanlı belgeleri Osmanlı öncesinde kurulmuş ahi zaviyelerine atıflarda bulunmaktadır. yemek da\>etlerine katılarak grup hayatını burada 45 . Osmanlı sultanlarının ahi zaviyelerini sosyal ve içtimai bir müessese olarak kabul ettiklerinin bir işareti olarak değerlendirilmelidir. Ahi Sadi. Ahi Segid. alıilerin gayrimüslim köylülerle ne gibi bir münasebet içerisinde oldukları bilinmeyen ilgi çekici bir nokta olarak kalmaktadır. Yunanlı tarihçi Prof. ahileri ve onların hayri faaliyetlerini kayıtsız şartsız desteklediler. Buraya kadar sıraladığım isimler. Zira. Samsun. devletçe hemen azledilirlerdi. Kayseri şehir merkezinde Alıi İsa ve Alıi Devletyar zaviyeleri yeralmaktaydı. Bu durum kadınların en azından resmen bu teşkilat içerisinde resmen rol oyanamadığımn bir işaretidir. Beyşehir. Örneğin. Alıi İsa. Ahi Hüsam. Kardeşlik. İhvan. Arnakis bu hususta şu bilgiyi vermektedir: 'Ahi zaviyeleri mahalli dayanışma merkezleri değil.

Sandukası üzerindeki bu yazıya göre Alıi Şerefüddin büyük ahi olup onların sultanıdır. şehid. 46 . halen mevcut kitabesine göre. Arslanhane camii olarak da bilinen Ankara'daki Alıi Şerefüddin camii. Ahi Elvan'a gelince. 28 Receb 751 (1350) tarilıinde vefat etmişti. Bıitt'm bu kitabelerin içeriği Ankara'daki Alillerin İslam dinini yayıcı ve hayırsever özelliklerine işaret etmektedir. Alıi Hacı Murad Ankara'da. Alü Elvan Mehmed kabir taşında şöyle vasıflandırılmıştır: 'merhum.ıkların babası (ebu esha) Ahi Hüsameddin el-Hüseyni oğlu merhum Mehmed (Ahi Şerefeddin)'. Alıi Armağan. Ankara'da ahilere ait bir üçüncü camiden de sözetmek isterim: Ahi Yakup camii. Muhammed neslinin övünülen kişisi. Bilindiği üzere. Alü Ali. Alıilcrin cami ve ınescidler inşa ettikleri çok bilinen bir husustur. Bu hususta en dikkal çekici örnek Ankara'daki Yeşil Ahi. bu ahinin asıl adının bir kitabeye göre Hacı Elvan Mehmed Bey bin El-Hacc Mecdüddin İsa bin Nizanıüddiu Hezar olduğu anlaşılmaktadır. Ahi İzzeddin. Çünkü. Ancak bu kitabede Çelebi Sultan Mehmed'in lakapları dikkatlice kitabeye hakkedildiği halde. diğer bir kitabesine göre. Bu cami. 2/3 (sülüseyn) buğday camiin kandil yağı için ayrılmıştır. onlar İslam dininin Anadolu ve Rumeli'de yayılması için çok gayret sarfetmişlerdir. Çelebi Sultan MehmedMn sultanlığı zamanında 810 yılında (1407-8) tamir edilmiştir. Alıi Şerefeddin ve Alü Yakup'un. Alıi Şerefuddİn. sene 784 (1382) '. nıüslümanlar ve alüler için çalıştıklarınnı açıkça anlaşılması gerekir. Allah ona rahmet eylesin. alıi unvanının yazılmamış olması anlaşılmaz bir durumdur. Her cemaat ahi olarak hitap edilen bir başın idaresi altında idi'. Alıi Arşları. yolculara sunulan ziyafetlerin ve yemeklerin parası zaviyenin hazinesinden ödenirdi. said. cömertlerin eliaç. Bu cami Osmanlı belgelerinde Ahi Yakup mescidi ismiyle de anılmaktadır. İslamiyet in ve mü si'umanların ışığı.M. Hacı Mecdüddin oğlu Mehmed Bey. Alıi Tura (zamanla Alü Tuğra). 1392 yılında Ahi Yakup tarafından tamir edilmiş ve bu isini almıştır. mağfur. Ahiliği resmen kabul eden Selçuklu sultanlarından Mesud bin Keykavus'un saltanatı zamanında. Alü Ali Mekırde. muazzam ahi. 1291 yılında inşa edildiği bildiğimiz bu camii. İslam dini. Hz. Allah ve İslamiyetin şerefli kulu. Tanrfmn ve futüvvet ve mürüvvet sahibi ihvanın yardımıyla yapılmıştı. yardımlarıyla tamir edilmiştir. Onun için seçilmiş elkab şudur: 'merhum. said. Ahi Elvan ve Ahi Şerefüddin camileridir. Alıi Mustafa Kütahya merkezde. sandukası üzerindeki yazıya göre. Babasının da ahi olduğu ve Alıi Fahreddin ismiyle de maruf olduğunu hindinin üzerindeki yazıtdan anlamaktayız. 794 (1392) yılında Alü Suca. Alü Mustafa ve Ahi İzzeddin kendi isimlerini taşıyan mescidlerini Kütahya merkezde kurmuşlardı. 1290 tarilıinde inşa edilmiştir. Bir senede elli dirhem buğday imamına. Alıi Yakup. Taş vakıf kitabesine göre Ahi Yakup bin Alıi Çelebi bin Ahi Sinan mescidi. AkifEr-doğAı devam ettirirdi. Örneğin. Alıi Kızı Antalya'da kendi isimlerini taşıyan birer mescid inşa ettirmişlerdi. Camii 731-762 (1331-1361) yıllan arasında inşa edilmiş olmalıdır. Zaviyenin tamiri. futüvvet ve mürüvvet ehlinin sultanı. 1252-1296 tarihleri arasında Alıi Hüsameddin tarafından yapılmıştır. Alü Melik. Ankara'nm Hacı Murat mahallesinde bulunan Yeşil Alıi camii. Ahi Armağan. Bu misallarin sayısı kuşkusuz çok daha artırılabilir. murtaıa. yirmi dirhem buğday müezzinine. Ankara'nın en eski camilerinden biri olmalıdır. Aynı cami. Ancak bütün bilgilerden bu ahilerin Allah. Mescid inşa etmiş olan ahilere gelince. Antalya merkezde Alıi Yusuf kendi adım taşıyan bir mescid inşa etmişti.

Ahi Durmuş. Ahi Ali. Böylelikle bir İstihdam imkanı da yaratmış oldular. Koııyadakiler Sultan Cem ve Sultan Mustafa tarafından denetlendi. Köylerde yaşayanlar tarla. Anadolu ve Rumeli'de fırsatım buldukça resmi yollardan vakıflar kurdular. Bu bakımdan. bahçeler ve tarlalar açmışlar ve ziraati desteklemişlerdir. Zengin vakıflara sahip olan ahiler. Vakıf paralan vakıfnamesinde yazılı şartlara aykırı harcayan ve görevini ihmal eden yöneticiler görevlerinden hemen alındılar. Bütün ahiler.Anadolu 'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri Ahilerin medrese inşa etliklerine dair güzel örnekler Ankara ve Antalya'da bulunabilir. Kcmalütttabib oğlu Ahi Çelebi. Daday'da Alü Fethüddin bahçesi. Ahi Malmıud oğlu Mustafa ve Ahi Adüşah Ankara'da vakıf kurmuş ahilerdendi. Şehirlerde yaşayan ve faaliyet gösteren ahiler zirai kaynaklardan daha çok dükkan. tasarruf ettikleri vakıf paralar. Ahiler çiftlikler. Başka bir misal: Ahi Orhab Bey oğlu Şeyh Alü Mehmed Muharrem 898 (Ekim 1492) tarihli Arapça vakıfnamesinde Adana Karaisalı kazasına bağlı olan Karakütül mezraasmın gelirlerim Hz. Bunlar ya zaviyeleri. Örneğin. nakid. Ankara'da Ahi Yeşil medresesi ondördüncü yüzyıl sonlarında Ahi Ahmed tarafından yaptırılmış olmalıdır. yani ahi vakıflarının diğer vakıflar içerisinde işgal ettiği mevki henüz bilinmeyen konular arasındadır. ev. Bu köylerden alman kiralar zaviyenin şeyhi. Ahi Çelebi. Alillerin yem ziraî alanlar açmış olmaları ziraat tarihi bakımından önemlidir. Alü Veliyüddin ve Ahi Ali Konya'da vakıflarını kurdular. mukataa. bahçe. Tavas'da Ahi İne Hoca çiftliği ahilerin zirai faaliyetlerine güzel bir misaldir. Ahi Baba. ya cami ve mescidleri ya da medrese ve mezarlarının korunması düşüncesiyle vakıf kurmuşlardır. Ankara'da Ahi Minnet çiftliği. Alü Şeyh adında bir köyün (karye) İdari olarak Ankara'ya bağlı olduğu malumunıuzdur. Gerede'de Alü Mahmııdoğulları çiftliği. Ahilerin vakıf kumcu özellikleri de önemle belirtilmelidir. çeşitli görevlilere de aylıklar bağladılar. Kastanınonırdaki Ahi Şorva zaviyesinin Rebiülevvel 703 (1303) tarihli vakıfnamesinin şartlan bilinmektedir. Ahi Sinan gibi hayırsever ve yiğit kişiler İstanbul mekezde vakıflarını kurdular. Korkııteli'de Hıdıroğlu Ahi. Bu köyün Eflaki'nin eserinde adı geçen Ahi Basara tarafından kurulduğu bugün gün ışığına çıkmış bulunmaktadır. batini faaliyetler içerisinde bulunan. Yine. Gerçeği söylemek gerekirse. Vakıf kuran ahilere örnek olarak. 4T . bağlar. yani devletin resmi ideolojisi olan sünni inanışa aykırı faaliyetde bulunmalarına asla İzin verilmedi. Diğer bir misal: Ahi Evran dervişlerinin ziraî faaliyetleridir. arsa gibi gelir kaynakları üzerine vakıflarını inşa eltiler. değinnen gibi gelir kaynakları üzerine vakıflarını temellendirdiler. bağ. Kırşehir ve civarında yer alan yirmisekiz adet köyün malikane hisseleri Kırşehir'deki Ahi Evran zaviyesinin vakfı idi. vakfın mütevellisi ve nazırı ve müsafirler için harcanılması şart koşulmuştu. Muhammed ve diğer müminlerin ruhuna Kur'an okunması için vakfetmişti. Ayaş köyünde Ahi Bayır çiftliği. Aynca bundan çok daha önemlisi. Osmanlı sultanları fırsat buldukça ahi vakıflarım denetlemeyi her zaman istediler. En iyi örneklerden biri Konya'ya bağlı Basara isimli köydür. muhtemelen Karnini zamanında kendi adıyla bilinen camiin yanına allı oda ve bir dershane yapmış ve kendini buraya müderris tayin etmiştir. Vakıf kurmakla hem kurdukları teşkilatm devamlılığını sağlamış oldular hem de belirli bir parayı ellerinde bulundurduklarından dolayı halk içinde itibar ve nüfuz kazandılar. Osmanlı belgelerinden bu hususta çok bilgi çıkarılabilir.

M. Somıç olarak. Bir an evvel en azından teşkilatın Osmanlılar zamanlarında kazandığı mahiyet gün ışığına çıkarılmalıdır. 1530 yılında Anadolu'da Ahiler Hüdavendigar ahileri Ahi Ali Ahi Alizadc Ahi evladı Ahi Aslhan Ahi Atlu Sinan Ahi Beşir Ahi Bey Ahi Cebe AIıi Çelebi Ahi Çelebi veled-i Yahşi bey Ahi Davud Ahi Dündar Ahi Evraıı Ahi FcLhüddin Ahi Gündüz Ahi Hamza Ahi Hıdır Ahi İlyas Ahi Kemal Ahi Mahmud Ahi Muhyiddin Ahi Musa evladı Ahi Mustafa Sarıthan ahileri Alü Hızır Aydın ahileri Biga ahileri Ahi Bayezid Ahi Fakı AIıi Yunus Karesi ahileri Ahi Burak Ahi Hamza Alü Mehmed AIıi Mustafa bin AIıi Ali AIıi Yunus Menteşe ahileri Ahi Ali Ahi Bayram bey Ahi Bektemür Ahi Çoban Ahi Debbağ Ahi Evren AIıi Falıma Asılbey AIıi Paşa Ahi Rüknüddin Ahi Rüstem Alü Sadır Ahi Sevindik Alıİ S uıan AIıi Tuzcu Ahi veled-i Malım ud Ahi Yusuf AIıi Ali AIıi Baba AIıi Dede AIıi Eyman Ahi Germiyan Ahi Hacı AIıi Halil Ahi Hayreddiıı AIıi İsrail Ahi İvaz AIıi Kara Alü Malım ud AIıi Muştala Ahi Osman Ahi Papuşçu AIıi Süleyman Ahi Şatır Ahi Yavaş Ahi Yegan . Alcif Erdoğnt Dulkadıroğlu Alaaddin Bey bu zaviyenin vakıflarına eklemeler yapmış. ahi teşkilatının tarihinin henüz yeterince aydınlatılmamış olduğunu ortaya koymaktadır. yukarıda verdiğimiz özet bilgiler. böylece vakfın zenginleşmesini sağlamıştı.

uk Ahi Sinan Ahi Sultan Ahi Süleyman Ahi Ümmet Ahi Yalıya Ahi Yunus Teke ahileri Alıi bin Hızır Ahi Devlelhan Ahi Mustafa bin Ahi Yusuf Ahi Nalcı Ahi Sevri AhiYakub Ahi Yusuf AhiKızı Kütahya ahileri Alıi Alaüddin Alıi Ali Ahi Bayezid Alıi Bektaş Alıi Carullah Alıi Çakır Alıi Çalış Ahi Çelebi Alıi Dudu Alıi Durmuş Ahi Ece Alıi Elvan Alıi Erbasan Alıi Eşraf Ahi Güvegi Ahi Hacı Ahi Halil Ahi Hayreddin Alıi Hoca Alıi İzzeddiıı Ahi Mahmud Alıi Mehmed Alıi Murad Alıİ Mustafa Alıi Paşa Ahi Seydİ Ahi Sinan Alıi Sökmen Ahi Timur Ahi Timurtaş Alıi Tokat Ahi Yahşi Ahi Yalıya Alıi Yakub Alıi Yol beyi Ahi Yusuf Ahi Ziyaretçi Kar ah i sarıSahib ahileri Ahi Boldacı Ahi Hayran Ahi İsmail Ahi Kabil Alıİ Receb Ahi Sanı Ahi Selçuk Ahi Sinan Ahi Ümmet 49 .Anadolu'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri Ahi İslam Ahi Feki Ahi Halil Alı i Hasan Ahi Hüseyin Ahi Hoca Ahi paşa Ahi İlyns Alü İne Hoca Ahi İslam Ahi İsmail Ahi Mahmud Ahi Mehmed Hüseyin Ahi Mukbil Ahi Musa Ahi Nasuh Mi Ömer Ahi Polad Ahi Rasul Ahi Receb Ahi Safa Ahi Sali.

M. Akif Erdoğnı Sultanönü ahileri Ahi Bereket Ahi Beyrük Ahi İdris Alıi İvaz Bamid ahileri Ahi AH Alıi Eyyub AhİHamza Ahi Hasan Ahi Hüseyin Alıi İlyas Ahi Mahmud Ahi Mehmed Ankara ahileri Alıi Adilşah Alıİ Bayezid Alıi Çelebi Ahi Çomak Ahi Muhammedi Ahi Muhyiddin Alıi Mustafa Alıi Ömer Alıi Paşa Ahi Şemseddin Alıi Türbeyi Alıi Yakub Ahi Yusuf Alıi Elvan Alıi Evran Alıi Hacı Murad Alıi Halife Ahi Hüsam Ahi İsmail Alıi Mahmud Alıi Mesud Alıi Minnet Ahi S elman Ahi Şerefüddin Ahi Tura Alıi Yakub AlüYcşil Konya ahileri Alü İlyas Ahi Ali Alıİ Murad Alü Şeyh Ah Ahi Turud Alıi Veliyyüddin Beyşehir ahileri Alıi Mesud Ahi Segid Akşehir ahileri Ahi Celal Alıi Hoca Ömer Ahi Mahmud Alıi Reis Ahi Süleyman Alü Yadigar Alıi Yakub Larende ahileri Alıi Osman Ahi Şeref Aksaray ahileri Ahi Sinan Ahi Süleyman Niğde ahileri Alû Kasım Ahi Mahmud Alıi Mustafa Alü Paşa Alü Pir Alımed Alıi Mehmed Pir Kayseri ahileri Ahi Devletyar Ahi İsa Ahi Mahmud İçel ahileri Ahi Efendi AhiOğlu .

Sami Ferliel. s. 99. Bektashi Dervishes. KİTAP VE MAKALELER Mustafa AKDAG. Türk Asar-ı Atıka Binalarına Aid Tarihi Mecmua. ed. İslam Ansiklopedisi. Tarih Araştırmaları Dergisi. Ankara 19793 . vol XII. October 1953. Studies in the Economic History of the Middle Kast. 238. Türk Asar-ı Anka Binalarına Aid Tarihi Mecmua. Gabriel BAER. Fütüvvet.Anadolu 'da Aliller Ve Ahi Zaviyeleri Bolu ahileri Ahi Ata Ahi Ayvad Ahi İlyas Ahi Ctineyd Alıi Eşref Ahi İbrahim Alıi İsmail Alıi Bayezid Ahi Karamanoğııllar 1 T Ahi Musa Ahi Mustafa Ahi Nusret Ahi Timurcu Kastamonu a h i l e r i A h i A l i Çankırı ahileri Ahi Bey Ahi Çelebi Ahi Durak Ahi İvaz Alıi Şeydi bin Mahınud Kocaeli ahileri Ahi Çoban Ahi Erdicik AMSavcı ^^^ Ahi Bayezid Alıi Fethüddin Ahi Mihal A h i Ş u r b a A h i Ahi Malımud KAYNAK. Ankara 19792 Himmet AKİN. Ankara 1975.Cook. M. G. VUI-XII/14-23. Ankara 19461947.Bichr FARİS. Van ARENDONK. no. C. .Tzpu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi (=TKGMA).Yusuf AKYURT. M. London 1970. VII. G. cilt: 2 1453-1559. Türk Loncalarının Yapısı ve Bu Yapının Osmanlı Sosyal Tarihi İçin Önemi. Ankara 1968. Türkiye'nin İktisadi ve içtimai tarihi. IV. ç&v. s. Guilds in Middle Eastern History. Ankara 1943-1944 (yayımlanmamıştır). Journal of Near Eastern Studies. ANKARA Evkaf Defteri. Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi. cilt:l 1243-1453. . A. 51 . Number: 4. ARNAK1S: Futuwwa Traditions in the Ottonıan Empire Aklıis.700-1. Aydınoğulları Tarihi Hakkında Bir Araştırma. AYDIN Evkaf Defteri. TKGMA.571. (yayımlanmamıştır). s. and CrafLsmen. 558. 11-30. s. 1970-1974. no.

TKGMA.. TOEM. Konya 1991. 72. Ankara 1991.Akif ERDOĞRU. 12. Bir Türk Kurumu Olan Ahilik. 1/1. Defter-i Evkaf-ı Liva-i Teke. -. Halime DOĞRU. İzmir 1995. s. Ankara 1982. XV!. IBN BATTUTA (Şenıseddin Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin İbrahim et-Timci Ql-Lcvati). sayı: 191. leyi ala Fasl al-Ahiyya el-Fıtyan al-Turkiyya fi Kiiab alRıhla li-Ihn Battııta. Tarih İncelemeleri Dergisi (=TİD).Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı 'tun Kurulusu. s. Konya 1993.Tuhfetıi'n-Nuzzar fi Garaibi'l-Emsar ve Acaibii'l-Esfar. Karaman Vilayeti Zaviyeleri. İzmir 1994. s. X.s.48. Ankara 1978. Fuad Köprülü Armağanı. EDİRNE Evkaf Defteri. İstanbul 1932. Şeyh Evhadii'd-din Hami d el-Kirmanı ve Evhadiyye Tarikatı. s. M. Muallim CEVDET. Aralık 1992.H. Ankara 1979. Halil EDHEM. İstanbul 1982. Claudc CAHEN. Belleten. IX. İsmail Hakkı Uzunçarşıh 'ya Armağan. Türkçesi: Yıldız Moran. Tarih Enstitüsü Dergisi. s. Ankara'da Alıilere Aid İki Kitabe.M AkifErdoğnı Ö. 312-15. Ahi Evren Kimdir? Hayatı ve Eserleri. 92-185. Tarih Dergisi. . Vakıf Belgeierme Göre Kayseri'de Ahi Evran ve Ahilikle İlgili Bazı Kayıtlar.81 "deki yazısının Türkçe çevirisi). 591-601 (Sur les Iraces des premiers Aklıis. İlk Ahiler Hakkında. Şerif Paşa çevirisi. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. f Ahi Evren'in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti. 521-40. . TİD. VII/37-42. L/197. s. BARKAN-E. İstanbul 1953. İstanbul 1145. Türk Dünyası Tarih Dergisi. 1 Kanıımevvel 1332. İstanbul 1979. Ankara 1990. . Cilıannüma. Türk Kültürü.AYVERDİ.58-68 . L. ÇAYIRDAĞ. Neşet ÇAĞATAY. Mikail BAYRAM. Ankara 1986. İbn Baruta Seyahatname sinden Seçmeler. M. Mürsel Öztürk. Yüzyılda Sullanönü Sancağında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri. no. s. Katip ÇELEBİ. Sadreddin Konevi ile Hace Nasıreddin Tusi'nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine. . çev. . Konya 1981 (ikinci baskı). Fütüvvet Ahi Müessesesinin Menşei Meselesi. Ankara 1952. . 89-158. haz. İsmet Parmaksızöğhı. Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler. İstanbul 1970. 562. Ahilik Nedir.

KASTAMONU Evkaf Defleri. II. Türkiyat Mecmuası. GIESE. 434-35. S. haz. Tlıe Ottoman Empire. 139. 76-154. Hisloire economigue el Sociale de l'empire oüoman el de la Turguie (1326-1960). Das Problem der Entstelmng des osmanischen Reiches. _ Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584). s. I. . no. Türk Dünyası Araştırmaları. TKGMA. 7. Eİ . Acles du sixieme congres intemational lenu â Aix-en-Provence du ler au 4 juület 1992. Abdülbaki GÖLPINARLI. 555-56.Fuad KÖPRÜLÜ. s. Alımet KALA. 809-813. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi. 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530). TDVİA. Yazma Eserler. TDVİA. I. s. Kitabelerimiz. 532. İzinir 1998. İstanbul 1996. Yılmaz KURT. çev. 554 ve 555. s. BABINGER. TKGMA. Londra 1972. Sevakıbu'l-Menakıb. 151-171. Bahaeddin Ögel"e Armağan. Ankara 19814. Baki KUNTER. Halil İNALCIK. 527-8.Anadolu'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri Some Observations on tlıe urban populalion of Karaman province in . M. Prof. Akşehir Mezartaşlan. 2 1 Malbakh. Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993). Osmanlı Devletinin Kurulusu. s. 575. s. 1. H. no. ss. Ziya KAZICI. 255-270 M. 273-82. 65. yay. Ahi Şerafeddin Türbesi. İstanbul 1988. çev. Fütüvvet ve Ahiliğin Doğuşu. no. Hemedanlı Celaleddin MUHAMMED. . 43H Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defleri (937/ 1530). Ankara 1993. Burgazi ve Tütüvvet-Name'si. 246-271 Türkçe Tercümesi TM. İstanbul 1988.sous la responsabilitc de Daııiel PANZAC. Vakıflar Dergisi II. Derviş MAHMUD Mesnevihan. 141-212. . ZS. Ankara 198S3. s. İstanbul 1988. 560. s. KÜTAHYA Evkaf Deften. R. Hoca Ahmed Yesevi'nin Rum Eyaletindeki Zaviye Kurucuları Üzerindeki Etkileri. Louis MASSIGNOK Sınıf.Melul MERİÇ. Dr. KARAHÎSAR-ı Sahip Evkaf Defteri. KİRŞE!İRİ Mufassal Defteri. tlıc reigıı of Murad III with regard to tbe Mufassal Defters. no.Fuad KÖPRÜLÜ -F. TDVİA. 531-32. s. 341-47. Semavi EYİCE. V. Zilkade 998/EyliH 1590. Ankara 1995. Anadolu'da İslamiyet. Ankara 1942. İktisat Fakültesi Mecmuası. s. 53-4. İslam Ansiklopedisi. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Alıi Baba. Ragıp Hulusi. Nisan 1990. 215-6. Mehmet Kanar. 425. TKGMA. s. 15/ l-4r İstanbul 1955. F. TKGMA. Kayseri 1993. ss. s. no. Paris 1995. Ahi Şerafeddin Canıii.

Ankara'da Ahiler Hükümeti. Abidin İtil. Fikret Işıltan. Cedid Vakıflar. 323-24. . Aklıi Baba. Leiden 1960. s. no. Mehmet ŞEKER. çev. El . Ahi Evran Zaviyesi. İslam Ortaçağında Futuvva (Fütüvvel Teşkilatı). İslamda fûtu w et teşkilatının doğuşu meselesi ve tarihi ana çizgileri. C. 1200-4. Almıcd TEVHİD. XVI. 1. s. 1947. thn Bahtta 'va Göre Anadolu 'mm Sosyal-Kültüre! ve İktisadî Hayatı île Ahilik. s. 222. s. Menteşe Evkaf Defteri. İstanbul 1985. s. TTK Belleten. XI/44. 1. SARUHAN Evkaf Defteri TKGMA.M. 529-30. Birincikanun 19447 s. Tahsin ÖZ. 530-31. I Nisan 1329. çev. İstanbul 1988. s. . 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-Î Karaman ve Rum Defteri (937/ 1530). Yapılar. Ankara 1996. s. El2. TAESCHNER. İzmir 1996. . Osmanlı Devrinde Ahi Evraıı Zaviyesinin Husussiyetine Dair Bazı Mülahazalar ve Vesikalar. I. 15/1-4. W. Kırşehir de Ahi Evran Zaviyesinin Mütevellisine ait bir Berat. Ankara 1987. Mıırad I. El2. MetinlerTartışmalar. L Leiden 1960. Aklıi Evvran. 111. Tarihte Kırşehri-Gülşehri. 1.885894. XI. 325-41. TKGMA. TDVİA. Yüzyılda Amasya Şehri. İstanbul 1986. Ahi Evran Vakfiyyesi ve Vakıflarına Dair. M. 324-5. 241-44. Ahi Evran. Türklük Araştırmaları Dergisi. 77. Semahat Yüksel 1972. TDVÎA. . 603-40. İlhan ŞAHİN. AkifErdoğru 438 Numara/ı Mııhasebe-i Vilayeî-i Anadolu Deften (937/ 1530). 159-74. 156. İktisat Fakültesi Mecmuası. TİD. 544. Hacı Bektaş-ı Veli. IV/19-24. Vakıflar Dergisi. A. TTK Belleten. ŞEYH Ahi Mehmed bin Ahi Orhan Bey'in Muharrem 898/ Ekim 1492 Tarihli Arapça VAKIFNAMESİ. L/198. no. 321-323. 54 2 . s. 1. s. s. II.Yılmaz ÖNGE. Mürsel ÖZTÜRK. İle Emir Süleyman'a Ail İki Vakfiye. Aklıi. Ankara 1994. RUBEN. 1956. Kırşehir 1938. 93-6. 1948. Kırşehir Tarihi Üzerinde Araştırmalar. SIĞLA Evkaf Defteri. Leiden 1960. s. . TKGMA? no. Ankara 1993. İstanbul 1988. s. . Ahmet ŞÎMŞİRGİL. Tarih Vesikaları. 1/4. Ahilik ve Esnaf: Konferanslar ve Seminer. TOEM. I. TTK Belleten XXXV1/142. s.77110. Çev. Kırşehir'in Dikkatimizi Çeken Sarf al Abideleri. Franz. s. İslanbul 1955. 569. 3-32. Hakkı TARIM. TKGMA: no.

Ankara 1958.Anadolu'da Ahiler Ve Ahi Zaviyeleri TÜRK Ansiklopedisi Ahiler. s. Nafiz UZLUK. II. F. İstanbul 1988. s. s. 25660. M. 1. Ankara 1946. XVI. 3. 1942. 236-7. Çetin VARLIK. 189-271. Türkltik 55 . şehri ve Eserleri. Fatih Devrinde Karaman Evaleti Vakıfları Fihristi. Ali Sainı ÜLGER Kırşehir'de Türk Eserleri. Vakıflar Dergisi.Yüzyılda Kütahya Araştırmaları Dergisi.

Bayczid zamanında Osmanlı idaresine geçmiş. TD. Kanunî Sultan Süleyman'ın sultanlığının son döneminde kaleme alınmıştır. Tavas. 1261 yılında bölgeyi sahilden itibaren ele geçiren Menteşe Bey dir. tıbkı basım olarak da neşredilmiştir. bugünkü Muğla yöresinde. Yrd. Menteşe Beyliği evkafıyla ilgili defterler arasında 970/1562-63 yılında tanzim edilmiş olan Menteşe Sancağı Evkaf Defteri Başbakanlık Osmanlı Arşivi TapuTahrir Tasnifinde 338 numarada kayıtlı olup3. YÜZYIL) Mehmet ERSAN* Menteşe Beyliği. Meğri (Fethiye). medrese. Bundan böyle B. Dizin ve Tıpkı Basım. Yansında kurulmuştur. 166. zaviye. Ankara 1995. Dr. Beyliğe. türbe ve çeşmelerle bunlara tahsis edilen vakıflar yer almaktadır. tanzim şekli olarak diğer icmallerden. Milas.Türk Düfivası incelemeleri Dergisi Sayı IV. Numara 27. 57-63. Samhan. XIII.O. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını. Murad son vermiş (1424) ve toprakları Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Çine'de hüküm süren Menteşe Beyliğinin toprakları I. Teke ve Alâiye livaları mevcut olup.. 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri. 148 sahifeden oluşan deflerde Menteşe Sancağının Balat. Aydın. ancak Ankara Savaşi'ndan sonra Timur tarafından yine kendilerine iade edilmiştir. ss. Doç. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tapu-Tahrir Tasnifi 166 numarada kayıtlı 1530 Yılma Ait İcmâl-Muhasebe Defteri1. 338. (937/1530). Bundan böyle B. Muğla. Föke-Feke (Finike). Pümaz. Yüzyılın II. Köyceğiz. TD. Muğla. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Karasi. Sultanhisar (Nyssa). Yazımızın konusunu teşkil eden Menteşe Bey ailesine ait vakıflarla ilgili olarak kullandığımız defterler hakkında kısaca bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu defter. Kanunî Sultan Süleyman'ın tahta çıkışının onuncu yılında düzenlenmiştir.. Beyliğin kurucusu. Biga. Peçin.O.A. İzmir 2000. Aydın (Tralles). mescit. Menteşe. 2. İçerisinde Hüdavendigâr. . II. köylerin nüfuslarının da veriliyor olması nedeniyle ayrılmaktadır. MENTEŞE BEY AİLESİNE AİT VAKIFLARIN OSMANLİLAR ZAMANINDAKİ DURUMU (XVI.A. Balat. Çepni. Mazon ve Bozöyük gibi hemen bütün kaza ve köylerde mevcut olan cami.. Meğri. Peçin. 1.

Bundan böyle TKGM. 569. Basılmamış Doktora Tezi). KK 156.Mehmet Ersan 3. Bıı defter. Muhtemelen 1573 yılında Sığla Sancağına dahil edilen5 Balat'taki vakıflara ail Menleşe Evkaf Defterlerinde bilgi bulunmadığından. Defter içerisinde Peçin. Kirman Bey ve Zervan Bey. 991(1583) yılında. TD. İstanbul 1991. Beyliğin kurucusu Menteşe Bey. 156 numarada kayıtlı bulunan Sığla Livası Defteri kullanılmıştır. Yüzyıla ait. Orhan Bey oğlu İbrahim Bey'in Muğla'da. İbrahim Bey. XVI. Pürnaz. 4 medrese. Datça'da. Köyceğiz. Yine Eski Çine'de bulunan İbrahim ve Hızır Bey Türbesi ile Peçin'de bulunan Orhan Bey Türbesi Menteşe Bcyliğrnc ait eserler olup evkaf kaydına rasllaııamamıştır. s. buradaki vakıflar ile ilgili olarak 1583 yılında kaleme alınan ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi. Meğri ve Mazoıı kaza ve nahiyelerine ait vakıflar yeral maktadır. Menteşe Bey'in oğullan Mesud Bey. 2 imaret. 85. tanzim edilmiştir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi. Mclmıcd Bey ve Ahmcd Bey*in adları görülmektedir. tlyas Bey. TKGM. Bu eserlere banisi İlyas Bey olan Peçin'deki Yelli (Kepez) Medrese ile Kızılhan'i ve banisi Orhan Bey oğlu İbrahim Bey olan Balat'taki Tiyatro Hanı ile Pireli Han'ı da ilave e ün ek gerekir. 1 Mevlevihane. Menteşe oğullarının bina ettiği eserlerden yalnızca 2 cami. 4. Sözü edilen bu hanedan mensuplarının imar faaliyetlerinde bulundukları. Bozöyük. Peçin "de. Menteşe Beyliği Mimarisi I-II (Metin. Şekil ve Resimler). Selahaddin Bey. Mesud Bey'in oğulları Orhan Bey. Mesela Orhan Bey'in. Feridun Emocen " Aydın". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İbrahim Bey'in oğlu Musa Bey. daha sonra ayrılarak. 4 5 5 7 Bundan böyle TKGM. KK. İbrahim Bey. Sığla Saneağı'nın teşkil edildiği ve o esnada henüz Menleşe Sancağımdan ayrılmamış bulunan Çine ve Balat kazalarının da. s. 11. Tavas. 1 türbe. Said Bey. Hızirşah'm. Hanedana mensup olmakla birlikte. 1583 ) tarihini taşımaktadır7 Kaynaklarımızı teşkil eden evkaf defterlerinde Menteşe Beyliği'nde vakıf tesis eden hanedan üyeleri olarak. Şecere için bkz. ( Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı. yeni sancağa dâhil edilmelerinin ardından yapılan tahrirlerini İçermekte olup. bir takını eserler vücuda getirdikleri ve hayır kurumlan bina etliklerine şüphe yoktur. Ahmed Gazi Bey. 3 zaviye. 569 Numarada kayıtlı defter4. İlyas Bey'in Balal'ta cami inşâ ettirdikleri bilinmektedir. 236. 1 ınescîd'in vakıf kayıtları bulunmaktadır. Tztnİr 1995. evahir-i Muharremü'lharam sene 991 ( 14-23. Remzi Duran. 58 . vr. KK 156. incelediğimiz evkaf defterlerinde. 1 kervansaray. Ahmed Ga/. Yahşi Bey. Ahmed Bey'in oğlu Leys (Üveys) Bey ile Leys Bey'in oğlu İlyas Bey'in evkaf kaydına rastla namamı şiir*. evvela Aydın Sancağı'ndan dört kadılığın ayrılarak.i Bey'in Eski Çine'de. Muğla. Selman Paşa. IV.la.

kendi adım taşıyan imaretidir.647 akça olarak gösterilmektedir14. s. Menleşcoğıılları hanedan ailesinin evkafında loplam 12 köy bulunmakladır. Orhan Bey camü'niıı hemen kuzeyinde9. 5 hamam. cemaat ve reayalar da 142 hane. 2 mücerred. Hoca Bedreddin Mahallesi'nde. Cemaat ve reayalar ise 154 hane olup. masrafı ise 54. 7 gebran. 492-493. B. s.468. 1 salıib-i berat.. s. 197. 2 dükkan. kalenin güneyinde. Peçin Ovası Reayası cemaati ve Meğri'ye tabi Gebran cemaati ile Karaova karyesinin gelirleri yanında muhtelif araziler.. Muğla ili Milas ilçesine 5 km. Bozcaöyük karyesi. Yine Ahmed Gazi Bey tarafından yaptırılan ve Cemaziyelahir 780 (Ekim 1378)'de tamamlanan Milas'taki Ahmed Gazi (Ulu) Cami. toplam gelir 39. 3 imaın-hatip bulunan bu köylerin.O. 4 ortak bulunmaktadır. Yüzyıl) Bu vakıfların gelir kaynaklarım genel olarak muhtelif araziler. mesafedeki Peçin'de. Peçin'de bulunan Ahmed Gazi Medresesi. Duran. 166.468 .008 akça olarak gösterilmektedir. 9 nefer. TD. bu hâsıl içerisinde başta buğday olmak üzere arpa. B. 1 serhane. Milas ve Balat yağhanesinden yıllık 13 batman yağ. 1 Ahmed Gazi'nin Peçiırde bulunan Medrese ve İmaret ile Milas'da bulunan Camü'niıı evkafı. ıu Duran. Duran. masrafı ise 56. s. 338. 3 muhassıl. yıllık 900 akçalık zemin. Balavca Deresi kenarında. 2 kıt'a hevchane ile muhtelif bağ-bahçc ve köylerin hâsılları oluşturmakladır. 2 hamam. 1562 yılına ait defterdeki kayıtlarda. 41-46. > ) II 12 13 M Duran . Ancak bu imaretin bugün kalıntısı bulunmamaktadır12. 1 pir. Söz konusu evkafın. 206. söz konusu köylerde 665 hane. 1530 yılında tanzim olunan defterde hasılı 65. TD. 1 sahib-i berat. s.833 akça olarak kaydedilirken13. 2 dükkan. 200 akça nakit para. s.771 akça olup. 285.139. 2 harim. toplam hâsılı 13. 1562 ve 1583 yıllarında tanzim edilen defterlere göre 614 hane.Menteşe Bey Ailesine Ait Vakıfların Osmanlılar Zamanındaki Durumu (XVI. çavdar ve susam gibi zirai ürünler dikkati çekmektedir.A.O. 1 scrhane. bugünkü Milas Müzesi'nin karşısında bulunmaktadır11. 18 değirmen. 1 muhassıl. 3 inıamhatip. 530 yılında tanzim edilen defterdeki kayıtlarda. Milas yağhanesinden yılda 6 batman olmak üzere toplam geliri 70. . Genel olarak verilen bu bilgilerden sonra evkaf defterlerinde yer alan kayıtların verdiği malumat ölçüsünde vakıfları tek tek ele alarak söz konusu dönemdeki durumlarını ortaya koymak mümkündür. Ahmed Gazi'nin Peçin'de bulunan ve gelir tahsis ettiği eserlerin den birisi de. yulaf.A. 777/1375-76 yıllarında Ahmed Gazi Bey tarafından inşa ettirilmiştir10.

Papazlık ve Çerçin köyleri ile Bafa köyünde 2. 5-12.öyük ve Esenılus'a tabi olan Karaova köyleri vakfedilmiştir. 338. Ayrıca muhtelif bağ. 900 akçalık zemin. kısmen cami ile irtibatlı olarak inşa edİIen !6 İlyas Bey medresesinin yapımına 1404'de başlanmışlar. s. Evkaf-ı İmaret ve Medresi-i İlyas bey Balal'da. 512-513.816 akça. 1562 ve 1583'de tanzim edilen defterlere göre Bafa (Mersendükapu). 26 kıt'a zemin olup yıllık geliri 49. TD. yüzyılın ilk çeyreğinde tamamlandığını söylemek mümkündür17. s. • 3. TD. Karanlar (veya Murtadlar).000 akçadır Ahmed Gazi zamanında Çalıcı İvaz yermiş diye kayd olunun Afşar köyünden bir hisse köhne 15 16 17 18 10 20 21 TKGM.919 akçadır. Ancak. 1-7.O. muhtelif bağ ve bahçe. TKGM.800 akça). 2. gideri ise 35. 1562 ve 1583 yıllarında tanzim edilen defterlerde bulunan "Defter-i Atik'de Varvil Tuzlasrndan tahsis edilen yıllık 6 müd tuz ile Balal Yağhanesi"nden tahis edilen yıllık 3 batman yağın artık alınmadığı ve vakfa ait çeltik tarlasının da ekilemez duruma gelmiş olduğu" ifadeleri20. vakfın gelirlerinde bir azalma olduğunu göstermektedir . 569.. B. Kızılkilise. KK.O. 1 değirmen. B. Çukurcalı. 84a. s.. 75b-81b. Duran. 1530 yılında tanzim edilen deftere göre. bahçe. TD. s. Çerçin köyünde 1 cemaatin gelirleri vakfedilmiştir. 156. s. Peçin kazasına tabi Karaca Ayıd adlı mevkide bulunan çeltik tarlasının gelirinin yarısından oluşan evkafın yıllık hâsılı 54. otlak ve çiftliklerin yanısıra kıst-ı haman. İlisuluk.Mehmet Ersan 1583 yılında tanzim edilen defterdeki kayıtlara göre hasılı 73. v. Afşar köyünün gelirleri İle 1 parça zeminden oluşan 980 akça 21 vakfedilmiştir . bir değirmenden günlük 1 akça.919 akçadır10. gideri ise 35. Vakf-ı Mevlevihane-i Ahmed Gazi Balat'la bulunan Ahmed Gazi Mevlevi hanesine. Değirmenderesi. 166. 511-512. XV. Amanlar ve buraya bağlı Bayramalam ve Çullahlar ile Alacalar ve ona bağlı Mandalyat. s. Balat yağhanesinden yılda 3 batman yağ. Karaviran.A. 2 harım. 285-286. Aynı deftere göre evkafın masrafı 65.A. 60 .A. Varvil tuzlasından yılda 6 müdd tuz (1.O. Duran. KK. 223-224. 1530 yılında tanzim edilen defterde evkafın geliri 9 köy. 214. 166. TD. yıllık toplam 4. 1 hamam. B. İlyas Bey'in Balat'taki imaretinin ise yapı kalıntıları tespit edilememektedir1*. 17 değirmen. İlyas Bey Camii'uiıı hemen kuzeyinde. Binanın tamamlanma tarihi kesin olarak tespit edilememekle beraber. TD. s. Duran.485 akçadırL\ Bu durumda evkafın gelirlerinde bir artış gözlenmektedir. 1562 ve 1583 yılında tanzim edilen defterlerdeki kayıtlara göre Balata bağlı Afşar köyünün gelirleri.928 akça olan evkafa Bo/.476 akça. Varvil Tuzlasından yılda 1 müd tuz olmak üzere.

Menteşe Bey Ailesine Ait Vakıfların Osmanlılar Zamanındaki Dununu (XVI. Yüzyıl) defterde kayıtlıdır22. Değirmenin harap oluşu, Varvil Tuzlası'ndaıı tuzun almamayışı ve diğer gelirlerin tahsil edilemeyişi sebebiyle gelirlerin azaldığı anlaşılmaktadır. 4. Vakf-ı Cami-i İbrahim bey Balal'da, antik Milet tiyatrosunun doğusunda, İbrahim Bey Hamamı'nın hemen yakınında bulunan Cami. İbrahim Bey'in. Menteşe Beyliğrnin başında "Ulu Bey" olarak bulunduğu 1337-1358 yılları arasında inşa edilmiş olmalıdır". 1530 yılında tanzim edilen defterde, vakfın hasılı 52 dönüm arazinin geliri olan 810 akça olarak gösterilirken24, 1562 ve 1583 yıllarında tanzim edilen defterlerde muhtelif bağ-bahçe ve 2 değirmen (değirmenlerden biri harap), keşti-i Kayyelü, 2 kıf a hevehânenin gelirinden oluşan yıllık 4,080 akça kayıtlıdır25. 5. Vakf-ı Zaviye-i İlyas Bey Milas civarında bulunan zaviyeye İlyas Bey, 1562 yılında tanzim edilen deftere göre muhtelif araziler, Milas yağ hanesinden iki batman yağ olmak üzere yıllık 200 akçalık gelir tahsis etmiştir 6 . Vakfın gelirinde 1530 ve 1583 yılında tanzim edilen defterlerdeki kayıtlara göre bir değişiklik görülmemektedir27. 1583'deki defterde Hamza adlı bir şahsın tasarrufunda olduğu kayıtlıdır28. 6. Vakf-ı Zâviye-i İlyas Bey 1530 yılında tanzim edilen defterde vakfın gelirleri 1 çiftlik, 1 değirmen, 1 parça zeminden oluşan 1.200 akça29 iken, 1562 yılında tanzim edilen defterde 1 çiftlik, 3.5 müdlük yer, 1 değirmenin gelirlerinden oluşan yıllık 1.720 akçaya ulaştığı görülmektedir30, 1583 yılında tanzim edilen defterde, Cafer b. Turali tasarrufunda bulunan vakfın gelirinde bir değişiklik yoktur31. 7. Vakf-ı Türbe-i Menteşe Bey Fethiye'de Akıncı İlkokulu "mm hemen yakınında. Tekke Gül Camü'nin 32 doğusunda bulunan Menteşe Bey Türbesi, Ahmed Gazi Bey tarafından Meğri'de XIV. yüzyılın ikinci yarısında, 1360-1391 yılları arasında yaptırılan medreseyle aynı 33 dönemde inşa edilmiş olmalıdır . B.O.A. TD. 338, s. 13-14,; TKGM. KK. TD. 156. v. 81b-82a. Duran, s. 128. 24 B.O.A.. TD. 166, s. 513. 25 B.O.A. TD. 338, s. 15; TKGM. KK. TD. 156, v. 82b. 26 B.O.A. TD. 338, s. 59. 21 BOA.. TD. 166, s. 520; TKGM. KK. TD. 569, s. 20. 38 TKGM. KK. TD. 569, s. 20. 29 B.O.A., TD. 166, s. 550. 30 B.O.A. TD. 33$. s. 115. 31 TKGM. KK. TD. 569, s. 72. 32 Duran, s. 179. 33 Duran,*. 182-183.
u n

Mehmet Ersan

Menteşe Bey türbesine, 1530 ve 1562 yıllarında tanzim edilen defterlere göre toplam geliri 400 akça olan 5.5 müdlük 17 pare yer vakfedilmiş olup, Hamza Fakih 35 tasarrufunda bulunmaktadır . 1583 yılında tanzim edilen defterde vakfın gelirinde bir 36 değişiklik görülmüyor . 8. Vakf-ı Medrese-i Ahmed Gazi Yeri tespit edilememiştir. Ancak, Fethiye (Meğri)'de Menteşe Bey Türbesinin güneyinde, türbeye bitişik eski duvar kalıntıları tespit edilen bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. Fethiye'de bundan daha eskiye giden bir yapı veya kalıntısı bulunmadığından bu kalıntıum bu medreseye ait olduğu düşünülebilir37. Meğri nahiyesinde bulunan medreseye, 1530 yılında tanzim edilen deftere göre toplam geliri 3.500 akça olan araziler tahsis edilmiş38, 1562 yılında tanzim edilen defterdeki kayıtlara göre ise toplam geliri 5,500 akça olan ve çeltik ile meyve bahçelerinden oluşan muhtelif araziler vakfedilmiştir39. 1583 yılında tanzim edilen defterde de yıllık gelir 5.450 akça olarak gösterilmektedir40. 9. Vakf-ı Kervansaray-ı Mehmed Bey Meğri nahiyesine bağlı Alıhora köyünde bulunan kervansarayın vakıf kaydına. 1530 yılında tanzim edilen defterde rastlayamadık. 1562 yılında tanzim edilen defterde 200 akça nakit vakfedildiği41 ve 1583 yılında tanzim edilen defterde de aynı değerin mevcut olduğu görülmektedir42. 10. Vakf-ı Medrese-i İlyas Bey Peçin'de, Menteşe Beyliği yerleşimini güneyden çevreleyen büyük surların dışında, merkeze yaklaşık 1.5 km. mesafede bulunan 43 medresenin inşa tarihine ışık tutacak yazılı bir belge mevcut değildir44. Ancak yapının XIV. yüzyılın ortalarına tarihlenmesi uygun görülüyor45. 1530 yılında tanzim edilen defterde vakfın gelirleri muhtelif arazi ve Muğla'da bulunan 1 değirmenin gelirlerinden oluşan toplam 4.500 akça iken 46 , 1562 yılında
34 35

34

3ü 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46

B. O.A..TD.l 66 . s. 570. B.O.A. TD. 338, s. 130. TKGM. KK. TD . 569, s. 89. Duran , s. 286. B.O.A.. TD. 166, s. 569. B.O.A. TD. 338, s. 126. TKCM. KK. TD. 569, s. 85. B.O.A. TD. 338. s 139. TKGM. KK. TD. 569, s. 98. Duran. s. 208. Duran. s. 211. Duran. s. 213. B.O.A., TD. 166. s. 495.

62

Menteşe Bev Ailesine Ait Vakıfların Osmanlılar Zamanındaki Durumu (XVI. Yüzyıl) tanzim edilen deftere göre, yıllık geliri 1500 akça olan 4.5 çiftlik yeri, Muğla'da 1 hamamın gelirlerinden oluşan 4.125 akçadır47. 1583 yılında tanzim edilen defterdeki kayıtlarda da 4.125 akça olarak görülmektedir48. 11. Vakf-ı Zâviye-i Mehmed Bey Nefs-i Leyııe'dcki Bozöyük nahiyesinde bulunan zâviye'ye, 1530 ve 1562 yılında tanzim edilen defterlere göre hasılı 400 akça olan arazi ve zeytinlik vakfedilmiştir49. 1583 yılında tanzim edilen deftere göre yine hasılı 400 akça olan 6 pare yer, 1 bağçe, toplanı 1.5 çiftlik miktarı yer vakfedil mistir Talib oğlu Salih tasarrufunda dır 50 . 12. Vakf-ı Mescid-i AhmedBey Peçin'de bulunan mescide, 1562 yılında tanzim edilen defterdeki kayıtlara göre Acısu (Aytemur) köyü ile muhtelif arazi, bağ-bahçe vakfedilmiştir. Toplam gelir olarak 3.550, masraf ise 2.880 akça kaydedilmiştir51. 1530 ve 1583 yılında tanzim edilen defterlerde de verilen değerler aynıdır*1 . Sonuç olarak toplam geliri 149.459 akçaya ulaşan söz konusu vakıfların gelirlerinden en fazla payın medrese, imaret ve camilere (138.989 akça) tahsis edildiği görülmektedir. Bunları 4.000 akça ile mevlevihâne, 2.320 akça ile zaviye, 3.550 akça ile mescid, 400 akça ile türbe ve 200 akça ile kervansaray takip etmektedir. Bununla birlikte, tahsis edilen bu gelirlerin bir kısmı artık tahsil edilemediği İçin XVI. yüzyılda vakıf gelirlerinde bir azalma olduğu gözlenmekte ve vakıf tesis edilen binalarında harap olduğu görülmektedir. Bu durum hemen aynı bölgede bulunan Aydııioğıılları Beyliği ile mukayese olunduğunda bir benzerlik arzettiği de görülür53

47

BOA. TD. 338, s. 53. *8 TKGM. KK. TD. 569, s. 14. 49 B.O.A. TD. 338. s. 70. 50 TKGM. KK. TD. 569, s. 34. 51 B.O.A. TD. 338, s. 48. 52 B.O.A., TD. 166, s. 493; TKGM. KK. TD. 569. s. 9. 5i Mehmet Ersan " Aydmoğullan Ailesine Ait Durumu' 1 CİEPO XBT da sunulan tebliğ.

Vakıfların

XV-XVI.

Yüzyıllardaki 63

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV, İzmir 2000, ss. 65-74.

ÇALDIRAN SAVAŞI ESNASINDAKİ OSMANLI-SAFEVÎ MÜCADELESİNDE MEMLÛKDEVLETİ'NİN TUTUMU

Cüneyt KANAT* Osmanlıların Memlûk Devleti*ni mağlup ederek Mısır'ı 1517'de fethetmeleri, bu devletin İslam ülkelerindeki yayılması tarihinin en büyük bölümünü oluşturur ve üç yıldan daha kısa sürede gerçekleşmiştir. Osmanlılar'm Doğudaki ve Güneydeki yayılma alam olan iki Müslüman devletten birisi, kendilerinin son verdiği sünnî Memluk Türk Devleti, diğeri ise. yeni kurulmuş olan Safevî Devleti idi ki, Osmanlılar Çaldıran'da müthiş bir darbe vurmuş olmasına rağmen o yaşamayı sürdürebilmiş ve Osmanlı Devleti'nin Doğu sınırı boyunca yüzyıllarca değişmez bir tehlike kaynağı olarak kalmıştır. Osmanlılar, Memlûk Devletine son verdikten sonra, çok kısa bir sürede Mısır. Hicaz. Suriye, Irak ve Doğu Anadolu ile Kuzey Batı İran'ı topraklarına katabildiler. Ek bir çabayla da Kızıl Deniz ve Basra Körfezinde de hakimiyetlerini kurmaya çalıştılar. Bu fetihler ayrıca onların bir çok değişik etki ve ııüfuzlannm Kuzey Afrika ülkelerine yayılmasını sağladı1. İşte böylesine önemli hadiselerin ortaya çıkmasına zemin lıazırlayaıı Mısır'ın fethinden az önce, Osmanlılar ile Safevîler Çaldıran Savaşı (1514) ile kozlarım paylaşmışlardı. Çaldıran savaşında mücadele eden bu iki devlet, yani Osmanlılar ile Safeviler, aslında Memlûk Devleti'nin varlığını tehdit eden ciddi birer tehlike idiler. Bu sebeple onların birbirleriyle mücadele etmesi ve güç kaybederek yıpranmaları, Memlûk Devleti'nin geleceği açısından iyi bir gelişme gibi gözüküyordu. Ancak bu İki güçlü devletin mücadelesinden istifade edebilmek akıllıca bir siyasetin uygulanabilmesi ile mümkün olabilirdi. Bu hadiselerden yaklaşık bir asır Önce Memlûk tahtında oturan Berkuk. Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinde çok dikkatli olmuş ve bu devlet ile İslâm 1 Dünyası nın liderliğini yapma mücadelesi vermiş olmasına rağmen, Timur tehlikesi sebebiyle ilişkilerinde esnekliğe azami derecede özen göstermişti. Özellikle Berkuk'un şu sözleri O'ııun siyasi dehasmı ve geleceği görmedeki kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır; u Ben Timur'dan korkmuyorum, çünkü O'na karşı herkes bana yardım ediyor, ancak İbn Osmaııdan korkuyorum." Berklik'un bu korkusunda ne kadar haklı olduğu yaklaşık olarak birbuçuk asır soma Osmanlı Devleti'nin Memlûkler'e son

*
1

Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Davıd A valem, "The End of Ihe Mamlûk Sııltanatc", Studıa Islamica, S. LXV. Paris, s. 126.

Cüneyt Kanat vermesiyle ortaya çıkmış oldu . Berkuk'un yukarıdaki sözü söylemesinden bir asır sonra İran'dan Safevîler Devleti ortaya çıkıyor ve bu kez belki de Safevîler in hükümdarı Şah İsmail, yıllar önce Timur'un cmıadığı rolü üstlenmeye hazırlanıyordu. Ancak bu esnadaki şanların Timur, Yıldırım Bayezid ve Berklik zamamndakinden çok daha farklı olduğu gelişen olaylar ile zaman içersinde ortaya çıkacaktı. Memlûk Devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler II. Bayezid devrine dek ufak tefek sürtüşmeler bir kenara bırakılırsa genellikle iyi olmuş ve hatta Timur'un Suriye'yi tehdit ettiği sırada, Yıldırım Bayezid ve Toktamış ile Timur'a karşı bir iltifak girişiminde bile bulunulmuştu3. Ancak bu dostça münasebetler özellikle 1485' den 1490'a kadar beş sene devam eden savaşlar ile sona ermiştir. Bu esnada iki devlet arasında yapılan barış ise, bazı küçük problemler gözardı edilirse yaklaşık onbeş sene devam etmişti4. Daha sonra II. Bayezid'ın yerine tahta Yavuz Sullan Selim geçmiş ve bu sırada Memlûk Sultan'ı olan Kansuh el-Gûrî O'nunla iyi ilişkiler kurmak istediğinden O : nun tahta çıkışını tebrik için değerli hediyeler ile birlikte Emir Âlıûr Sânî olan, Emir Aktay et-Tavîl'i elçi olarak göndermiştir5. Bu elçi, Yavuz Sultan Selim tarafından huzura kabul edilmiş ve çok iltifat görmüştür6. Ancak her iki tarafın da samimi olmadığı fakat siyasetleri gereği sürdünneye gayret etlikleri bu iyi gibi gözüken ilişkiler Çaldıran Savaşı'mn hemen ardından Dulkadir Bey'i Alâuddevle meselesi ile ilgili olarak tekrar bozulacaktır7. Muhakkak ki durumun bu noktaya gelmesinden önceki, yani Çaldıran Savaşı arefesindeki Memlûk-Osmanh münasebetlerini bu savaş esnasındaki Memlûk Devleti'nin tavrını daha iyi anlayabilmek İçin ayrıntılı olarak ele alacağız. Buna ek olarak özellikle Dulkadir Bey'i Alâuddevle'nin Çaldıran Savaşı Öncesinde Osmanlılar'ı bir kenara bırakıp.. Safcvî ve Memlûkler ile birlikte hareket edip mümkün olduğu kadar da bunu el altından yapmaya çalışmasının8 yarattığı karışıklığı ortaya koymak zorundayız. Aynı şekilde Memlûk Devletini ciddi anlamda tehdit eden ve en az Osmanlılar kadar tehlikeli olan Safevîler'in durumunu da göz ardı edemeyiz.
2

Cüneyt Kanat. Memlûk-Thnurlu Münasebetleri (1382-1447), Bayılmamış Doktora Tezi, E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1996, s. 233. 3 Takiy ed-Dîn Ahmed b. Âli el- Makrîzî, Kilâb es- Suluk l.i- Ma'ıifet Düvel el- Mutûk, 1U-2, nşr. Saîd Abdulfettah Âsur, Kahire 1971, s. 813; İbıı Hacer el-'Askalânî, İnha' el-Gımır biEbnâ' el-'Umr. El, nşr. Muhammet! 'Abd el-Muîd Han, 2. Baskı, Beyrut 1986, s. 199-200; Nâsıreddîn Muhainmed b. Abdurrahîm b. el-Furât, Târih İhn el-Furât, DC-2, nşr. Koslantin Zcrîg-Neclâ Izzeddm, Beyrut 1938. s. 381-382; Rbu'l-Mehâsîn Yusuf b. Tagriberdi, enNııcfmı ez-Zâhîre fî Mulfık Mısr ve 'l-Kahire, XII, nşr. Dar el-K.utub el-Mîsriyye, b. y. ve t. y., s. 796. 4 İsmail Hakkı Uzunçarşıh, Osmanlı Tarihi, 4. Baskı, Ankara 1983, s. 187-195. 5 îbn lyâs, Bedâi' ez-Zuhûrjî Vekâi' ed-Duhûr, IV, nşr. Muhammed Mustafa, Kahire 1984, s. 324. " Sdâlıaüm Tansel, Yavuz Sultan Selim, Ankara 1969. s. 168-169. 7 Cclâl-zâde Mustafa, Selim-Nâme, Haz. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar, Ankara 1990, s. 397: W. W. ClilTord, ''Some Observations on Ihe Course of Mamluk-Safevi Relatioııs (15021516/908-922) II". Der İslam, Band 70 Heft 2, Berün-New York 1993. s. 27]. $ îbn Zünbül, Ahi ret el-Memâlîk, nşr. Abdulmena'm Âmir. b. y. ve t. y., a 19; Refet Yinaııç. Dulkadir Beyliği, Ankara 1989, s. 96. 66

2

Çaldıran Savaşı Esnasındaki Osmanh-Safev'i Mücadelesinde Memlûk Devleti 'nîn Tutumu

Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldırarak Azerbaycan, Irak-ı Acem, Irak-i Arap ve İran'ı ele geçirip Ceyhun nehrine kadar sınırlarım genişleten Şah İsmail, 1510'da Özbeklerde karşı da galip geldikten sonra iyice güçlenmişti. Böylece artık O, Memlûkler 9 için de çekinilmesi gereken bir düşman idi . Çünkü Şah İsmail, Batrdaki verimli topraklar üzerindeki Memlûk hakimiyetine karşı tarihi İran muhalefetini yeniden canlandıracak ve İlhanlılar ile Timurlular'ın yerini almaya çalışarak bu ideoloji ile kendisine yeni bir hız katacaktı. İran'da başarılı bir devlet kurma ile geçen on yıllık sürede cesaretlenen Safevî tehlikesi, 1512 yılında sadece Anadolu'da değil, Suriye. Hicaz ve hatta Mısırın kendisinde bile Memlûk otoritesine karşı koymaya hazır bir Iıal almıştı10. Bu noktaya gelmeden bir süre önce. daha II. Bayezid hükümdar iken 1507 yılında Osmanlı'nın doğu sınırlarındaki Safevî tacizine karşı, Osmanlılar büyük bir orduyu Ankara'da toplarken, diğer taraftan Şehzade Korkut başkanlığındaki bir heyeti de Memlûk Devleti'ne göndererek Şah İsmail'e karşı birlikte hareket etme isteklerini ilettiler. Bu istek Kuzey Halep'teki Safevî baskısını rahatlatmak için Memlûk Sultanı elGûrî tarafından uygun görüldü. Bundan yalnızca bir kaç ay sonra Osmanlı elçileri tCalıire'yc tekrar gelerek Şalı İsmail'e Karşı ittifak kulisini devanı ettirdiler. Yine bu esnada Suriye'den gelen haberde Şah İsmail'in askerlerinin Fırat'ı geçerek, Memlûk Devleti topraklarının yakınlarına kadar ulaştığı ve bunun üzerine Alâuddevle'nin, Türkmenleri toplayarak onların üzerine yürüyüp harb ettiği bildiriliyordu11. Bu hadiseden bir kaç yıl sonra 916 yılı Cemadi el-Ûla ayında (Ağustos/EyIüI-1510) Bire naibinden Sullan'a gelen haberde; O'mın Şalı İsmail'e mensup bir grup nisam yakaladığı ve onların elinde Şalı İsmail'den bazı Frenk krallanna yazılmış bir mektup olduğu ve bu Mektupta da Şalı İsmail'in bu krallara, onlann denizden kendisinin ise karadan olmak şartıyla Memlûk Devleti üzerine yürümeyi teklif ettiği bildiriliyordu12. Bu son gelişme, yani Safevîler'in Batılı deniz güçleri ile ittifak kurma isteğini ifade eden gizli mektubun Memlûkler tarafından ele geçirilmesi, Yavuz Sultan Selinvden önce Memlûkler ile Osmanlılar arasında yapılan ittifakın ana sebebi oldu. Memlûk Devleti, kendi istihbarat birimlerinin müdahalesi ile ortaya çıkan bu durumdan sonra, Osmanlıların uzun zamandır devam eden ikili işbirliği davetini kabul elli. Hatta bir Memlûk elçisi kısa bir süre sonra İstanbul'a giderek, Osmanlılar'dan geleceğe dönük, Safevîlefe karşı destek lafep etti. Îstanbul-Kahire eksenindeki bugüne kadar olan ilk kayda değer gelişme ise 1511 Haziranında Memlûk-Osmanh ortak askeri operasyonunun Fırat'ın Batı kıyısındaki Safevî müfrezesini sürmesi ile ortaya çıktı. İşte bu stratejik gelişim, Şalı İsmail'e karşı 1514 yılında kesin tavrını koyan yeni Osmanlı 13 sultanı Yavuz Selim tarafından da muhafaza edilmeye çalışıldı . Ve bundan sonra da Osmanlı, Safevî ve bazen de Dulkadirli elçilerinin Kahire'ye olan yoğun trafiği başladı. Şimdi bu gelişmeleri sırasıyla ve mümkün olduğu kadar özetleyerek vermeye çalışalım.

9

İ H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 258-259. W, W. Clifforcl, "Some Observations on ihe Course of Mamluk-Safevi Relalions (15021516/908-922) I", Der İslam, Band 70 Hefl2, Berlin-New York 1993, s. 247. 11 İbnİyâs, Bedâi'ez-Zuhûr, IV, s. 118-119,122; W. W. Clifford, cıg.m. II, s. 268-269. 12 İbn İyâs, Bedâ'i ez-Zuhûr, IV, s. 191; David Ayalon, cLg.m., s. 131. Vi W. W. Clifibrd. a,g.m II, s. 169-170. 67
10

Cüneyt Kanat

Safevî hükümdarı Şalı İsmail ile Memlûk Devleti arasındaki münasebet genellikle istikrarsız bir şekilde devam ediyordu. Daha 917 yılı Rebi'ül-Evvel ayının 18'inde (15 Haziran 1511 ) Şah İsmail'in elçisi Kahire'ye gelmiş ve O'nun mektubu İle içinde bir mushaf ve seccadenin de bulunduğu çeşitli hediyeler sunmuş olmasına rağmen bir yıl sonra 918 yılı Muharrem ayında (Marl/Nisan-1512) Halep naibinden alınan haberden, Safevî Öncü birliklerinin Bire civarında görüldüğü ve Bire askerlerinden bir grubun bu askerler ile karşılaştığı öğreniliyor ve Memlûk Sultanı'nın da bu habere çok cam sıkılıyordu14. Yine aynı tarihlerde Alâuddevle'nin elçisinin Kahİre'ye gelerek Sullan'a çeşitli hediyeler takdim etmesi de dikkat çekicidir15. 918 yılı Rebi'ül-Âhir ayının 12'sinde (27 Haziran 1512) yaklaşık iki yıl önce Şah İsmail" e elçi olarak gönderilmiş olan Tem ur Bey el-Hindî Kahire'ye geri döndü. O yolculuğu esnasında yanındaki adamlarından bir kısmını ve atlarını kaybetmiş, bu yüzden büyük sıkıntılar çekmişti. Temur Bey'den öğrenildiğine göre; Şalı İsmail O'na fazla itibar etmeyip ikramda bulunmayarak, kendisini yalnızca bir kez huzura kabul' etmiş ve Sultan'ın gönderdiği cevabî mektubu Temur Bey'e vermeyip kendi elçisi ile göndermişti. Temur Bey Siryakos Hankahı'na geldiği zaman Sultan'a haber göndererek yanında Şah İsmail'in elçisinin de olduğunu bildirdi. Sultan elçiyi karşılamak üzere. Muhtesib olan ez-Zeynî Berckat b. Musa'yı görevlendirdi. Daha sonra Şah İsmail'in elçisi, Kanı Bey es-Sullâk'ın evine yerleştirildi. İki gün sonra ayın 14'ünde (29 Haziran) Sultan elçiyi kabul etti ve bu esnada elçi kırk tane hamalın taşıdığı çeşitli hediyeleri Sultaıva sundu. Elçi ile birlikte Şalı İsmail'in iki Emir'i de Sultan'ın huzurunda idi ve o sırada Safevî hükümdarının mektubu Kansuh el-GûrTye verildi. Mektup hemen orada okundu, ancak içindeki hoş olmayan sözler ile bazı çiğ laflar Sultan'ın canını sıktı. Daha sonra elçi ve yanındakiler ikametgâhlarına döndü. 918 yılı Cemâdi el-Ûla ayının SMnde (22 Temmuz 1512) Sultan Şah İsmail'in elçilerini tekrar kabul ederek onlara hila't giydirdi ve cevabî mektubunu da verdi. Bu mektupta Sultan Şalı İsmail'e O'nun kullandığı üsluptan daha sert bir üslup ile cevap veriyordu. Çünkü Memlûk Sultam'na göre Şah İsmail bunu hem elçisine kötü davranmak hem de yazdığı mektupla fazlasıyla haketmişti. Böylece Sultan ile Şah İsmail arasında bir gerginlik de başlamış oluyordu. Bu elçilerin geri dönüşünden bir yıl sonra Halep naibinden gelen haberde; Şah İsmail'in, düşmanlarından bazı Tatar Melikleri ile savaştığı, otuz bin askerinin Öldüğü ve kendisinin de yaralanarak ortadan kaybolduğu ve nerede olduğunun bilinmediği 16 öğrenilmiş ve Sultan bu habere çok sevinmişti . Doğruluk derecesi şüpheli olan bu son haberin bizim için önemi ise; bu habere Memlûk Sultanı Kansuh el- Gûrî'nin çok sevinmiş olmasıdır. Yani Çaldıran savaşı öncesinde Şah İsmail'in yıpranması Sultanı memnun etmişti. Gerçekten Osmanlılar ile Safeviler'in karşı karşıya gelmesinden önce Safcviler ile Memlûkler arasında teati edilen Yukarıda bahsedilen tarihte gelen elçi ayrıca güzel görünümlü bir sandığı Sultan%a takdim etmiş ve bu sandığın içinden Özbek Han'ın başı çıkmıştı. Yine İlin İyâs'ın ifade ettiği üzere Şah İsmail'in gönderdiği mektupta bazı tehditkâr beyitler vardı. Bu sebeple de Safevî elçisi ağırlandığı evden dışarıya fazlaca çıkarılmamış ve her hangi birisiyle görüşmesi de yasaklanmıştı. İbıı İyâs. Bettâ'i ez-Zuhkr, IV. s. 219, 220, 221, 230. 15 tbn İyâs, Bet/â 'i ez-ZuhÛr, IV, s. 252. 16 tbn İyâs, Bedâ'i ez-Zuhâr, IV, s. 265-266, 271, 311. 68
14

s. Bayezid ve çok kısa bir süre için I. a. özellikle gönderdiği son elçilik heyetiyle Osmanlılara karşı açacağı savaşa iştirak etmesi İçin Memlûk Sullanı'na bir teklifte bulunmuştu. Şah İsmail tarafından ortaya çıkarılan tehlike karşısında Memlûkler ile işbirliği yoluna başvurmak zorunda kaldılar. el-Memdlikfib/hsr.Gûri'yc gönderdiği mektupta. Çünkü her iki devlette yani hem Osmanlılar hem de Safeviler kendileri için tehlikeliydi ve bu savaştan galip çıkacak olan devletin kendi üzerlerine yürüme ihtimali de mevcut idi. 920 yılı Rebi'ül Evvel ayının 23'ünde ( 18 Mayıs 1514) Kahire'ye geldi. W.. II. Bununla birlikte ne zaman doğudan bir tehlike yeniden ortaya çıksa. Akşam saatlerine kadar devam eden toplantıda Selim ile Şalı İsmail arasındaki savaşta taraf olunup olunmaması ve asker gönderilip gönderilmemesi uzun uzun görüşülüp tartışıldı. Bu arada Memlûkler ise sık sık Anadolu'daki İran yayılmasına karşı olan direnişleri organize edip destekliyorlar ve bu Osmanlı başvurularını da dikkatlice karşılıyorlardı1'"1.Gûrî her ne kadar resmen Safeviler yanında yer almayı reddetmiş ise de. açıkça Şah İsmail üzerine yürüyeceğini söyleyerek birlikte hareket edip Safevilere karşı ittifak yapmayı öneriyordu. W. özellikle Alâüddevle vasıtasıyla el altından Safeviler lehine bazı girişimlerde bulunacaktır. II. y.Çaldıran Savaşı Esnasındaki Osmanh-SafevîMücadelesinde Memlûk Devleti'nin Tutumu elçilik heyetleri herhangi bir gelişine kaydedememişler ve iki devlet arasındaki ilişkiler 17 soğuk olarak kalmıştı . s. Enver Zaglame.Gûrî büyük emirlerine haber salarak onları toplantıya davet etti. 1470'te II. Meclis bütün bunlan değerlendirdikten sonra şu karara vardı: Hazırlanacak olan bir Memlûk ordusu Haleb'e gönderilecek ve bu ordu Haleb'te durarak Osmanlılar ile Safeviler arasında cereyan eden mücadelenin ne şekilde sonuçlanacağını bekleyecek ve Memlûk ordusu bu savaşa katılmayıp bunlardan herhangi birisi kendilerine saldırmayıp müdahalede bulunmadığı takdirde. b. 113. a.. 920 yılı Rebi'ül Ahir ayının 14'ünde (9 Haziran 1514) daha önce Osmanlı Devletine elçi olarak gönderilmiş olan Emir Akbay et.. artık Memlûk Devleti gelinen bu noktada bir karar vermek zorundaydı. İşte bu sebepten 1390 yılında Bayezid Timur'a karşı Memlûk yardımım almak için Güneydoğudaki arzularını bir kenara koydu. Osmanlı ve Metniûkler'in Anadolu üzerindeki kavgalarının artması.e. Uzun Hasan ile olan mücadelesinde Memlûk desteğini almak için bir kenara bırakıp düzeltme yoluna gitti. Tansel.?n. Ancak el Gûri belki de İslam alemi ile kendi halkının tepkisinden çekindiği için Osmanlılara karşı mücadele eden Safeviler ile birlikle hareket edip savaşmayı reddetti18. Alınması gereken karar kolay bir karar değildi.g. ayın 16'smda Memlûk Sultanı Kansuh el. s. Clifford. Clifford. Selim. Bu teklif ile. tarafsız 17 ls 19 S. Kahire. Hem Memlûk Sultanı hem de Emirler alınacak olan kararın kendi devletlerinin geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkında idiler. doğuda doğrudan bir İran tehlikesinin olmaması ile alakalıydı.g. W. s. 69 .Tavîl'in de geri dönmesi ve ondan alman bilgilerin de değerlendirilmesinden iki gün sonra. t. Gerçi Şah İsmail muhtemelen. a. Osmanlılar devamlı Kahire ile yakınlaşmaya çalışıyorlardı. Mehmet benzer bir şekilde Kahire ile olan kavgasını. Çok ilginçtir ki bu değişmeyen yazgı sonucunda II. Kansııh el. m. Osmanlı hükümdarı. Memlûk Sultanı Kansuh el. W.g. Şah İsmail üzerine yürümeye karar veren Yavuz Sultan Selim'in Memlûk Devletine gönderdiği elçi. 84. az sonra anlatacağımız üzere. 276. 272.

Salihiyye'de iken bohçasını çaldırmış ve dunundan haberdar edilen Sultan'm emriyle bu bohça tekrar bulunup kendisine verilmiş somada elçi Sultan'm huzuruna çıkmıştı. Bedâ'i ez-Zuhâı. Gönderilen elçiye verilen mektup ile alınan karar da Osmanlı Sultanına 21 bildiriliyordu . Ancak yolda eline geçen hediye ve paraların yansım arkadaşına vermeyi reddedince arkadaşı geriye Sultan'm yanına dönmüş ve o şalısın Osmanlı elçisi olmadığını ve tam tersine Şalı İsmail'in yamnda ikamet eden bir kişi olup Şalı İsmail'in onu casus olarak Mısır'da ne olup bittiğim öğrensin diye gönderdiğini itiraf etmiştir. s. el. O'nun büyük Emirlerin üstünde ve kendi yanında bir yerde oturmasma izin vermiştir. ise aynı ayın 27'sinde Yavuz Sultan Selim tarafından bir elçi daha geldi ve bu elçi gelirken yamnda 25 hamalın taşıdığı değerli armağanlar getirmişti. Kabil'e 1960. Bedâ 'i ez-Zuhâr. s. Ayrıca onun yanma hem ona refakat etsin hem de haberlerin doğruluğunu araştırsın diye Devadâr Aynal Bay'ı verdi. Devlet el-Memûlîk el-Çerâkise. s. Memlûk Sultanı da Selim'in bu elçisine çok itibar edip ikramda bulunmuştu. Arapça t e r c ü m e . 3 8 1 .Feth el-Omıânî LVU Kıtâr el-Arabiyye. o sırada yeni bir Osmanlı elçisi gelmiş. 70 . Bu kararın alınmasından sonra ayın 22'sinde (17 Haziran) Memlûk sultanı Osmanlı elçisine hila't giydirerek geri dönmesi için izin verdi. Her şeye rağmen bir müddet Kahire'de kalan bu şahıs bir süre sonra Sultan'm çeşitli ihsanlarına nail olmuş ve izin isteyerek oradan ayrılmıştı. Görüldüğü üzere Şah İsmail. Daha sonra. Ancak bu sırada Kansuh el. muhtemelen Osmanlı ve Memlûk devletleri arasındaki bir ittifak ihtimalinden kuşkulandığı için casusları vasıtasıyla bu 20 20 21 22 2:) İbn İyâs. IV. İbn İyâs. 920 yılı Cemâdî el. Böylece Yavuz Sultan Selim Memlûk Devletim Safeviler karşısında yanma alamamış. 381. Haleb'e gidip Osmanlılar İle Safevîler arasındaki durumu izlemek ve o bölgeyi kontrol allında tutmak üzere görevlendirdi22.Ûlâ ayının 13'ünde (6 Temmuz 1514) Sultan daha önce alman karar gereği büyük bir orduyu. İbn İyâs. Bedâ'i ez-Zuhâr. 392. s. 59. Aynı günlerde Kahire'de ilginç bir olay cereyan etti ki biz bu hadiseden Şalı İsmail'in boş durmayıp Memlûk Devleti'nde olup bitenlerden haberdar olmaya çalıştığını anlıyoruz. IV. Hatta 920 yılı Recep ayının 6'snıda (27 Ağustos 1514) düzenlenen askeri oyunların izlenmesi esnasında. IV. 378. s. Bu durumun ortaya çıkması üzerine Sultan hemen emir vererek onu yolda yakalatmış ve hapse koydurmuştur.Gûrî. ama en azından onun tarafsızlığını sağlayarak kendisini iki ateş arasında kalmaktan kurtarmıştı. Selim bu sırada çok politik davranarak. TV. Beyrut 1988. Osmanlı elçisinin geriye gönderilmesinden sonra. Selim'in yanında bulunan elçisi Aynal Bay geri dönmeden elçinin gitmesine izin verilmemesi söylendi.Cilneyl Kanat kalacaktı . Bu törenlerin ardından büyük bir ziyafet verildi ve Sultan elçiye hila't giydirerek ona geri dönme izni verdi. Emirler tarafından uyarıldı. Yusuf Ataullah. İ b r a h i m Ali Tarhan. s. 372-373. Buna göre. Nikolay îvanof. 375-376. Ancak Sultan onu daha önce gelen Osmanlı elçisinin yanına gönderince birinci gelen elçi bu şahsın Osmanlı elçisi olmadığım söylemişti. Şehzade Ahmed'in oğullarından Süleyman ve Alâeddin'in Memlûklere sığındıklarında. Memlûk Sultanının bunlara çok yakınlık göstermesini bile sineye çekerek sabırlı davranmasını bilmiş ve muhtemelen her şeyin bir zamanı ve sırası olduğunu düşünmüştür. Sultan da bu uyarıyı dikkate alarak elçiyi alıkoydu23. İbn İ y â s : Bedâ 'i ez-Zuhâr. 174.

Ancak Alauddevle yaşlılığını bahane ederek bu teklifi reddetti26. İstanbul 1968. Muhakkak ki Alauddevle ile Şalı İsmail arasındaki bu dostluğun tesisinde Yavuz Sultan SelinTin. Bedâ 'i ez-Zuhâr. s.. a. s. her şeye rağmen bir mektup göndererek onu Şalı İsmail üzerine yaptığı sefere davet etti. Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim tahta çıktıktan sonra. Bkz. s. Bir süre sonra ise Yavuz Sultan Selim'e daha Önce elçi olarak gönderilen Emir Aynal Bay'm geri gelmesi üzerine. daha 1512 yılında Alauddevle'nin Kahire'ye elçisi vasıtasıyla gönderdiği hediyeler arasında Şalı İsmail'e ait olup onun tarafından Dulkadir Beg'ine hediye edilmiş olan bir hırkanın bulunması. Osmanlı ordusu Çubuk ovasına geldiğinde... Çünkü Alauddevle'nin Şahruh'u veliaht tayin etmesine kızan Ali Bey. "Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim'İB İran Seferi". S. 36 Hoca Sadettin Efendi." 22. TacU't-Tevârih IV. a.. İbn lyâs yukarıda bahsedilen hırkanın Uzun Masan'dan Şah İsmail'e geçtiğim söylemektedir. Bedâ 'i ez-Zuhâr. Bu durum üzerine Selim. Tansel. 28 İbn İyâs. Burada Selini'in askerlerinin çokluğu ve kuvveti ile İlgili bazı böbürlenme emareleri vardı ancak Sulan bunları dikkate almadı25.g. İsmet Parmaksjzoğlu.g.e. Bayezid'in yanına sığınmış. a. 181182. 19. Ahiret el-Memâlfk. J7 Celâl-zâdc Mustafa. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkmasından sonra da Trakya'da Çirmen Sancak Beyliğine tayin edilmişti29. Tanscl. 385. Haz. Çünkü zaman içerisinde Osmanlılardan uzaklaşmış ve Yavuz Sultan Selinfin tahta çıkışını dahi tebrik etmemişti. 42. 392-393. IV. kelamına itibar edip ikramlarda bulunduğu öğrenildi. s. s. daha Trabzon valisi iken mücadele etmeye başladığı Safevîlere karşı bir sefer yapmaya karar verdi. İşte bütün bu sebepler dolay ısı ile Osmanlılardan yüz çeviren Alauddevle Çaldıran seferi esnasında Osmanlılar ile birlikte hareket etmemiş ve özellikle Memlûk Sultanı Kansuh el Gıırî'den aldığı talimat İle Osmanlı kuvvetlerine yiyecek ve hayvan yemi satışını yasaklayarak Yavuz Sultan Selim'i zor durumda bırakmıştı. Dulkadir Beg'İnin yeğeni Şahsuvar oğlu Ali Bey'i himaye etmesinin büyük payı vardı. Yavuz Sultan Selim Dulkadir Beg'i Alauddevle'ye. Refet Yinanç. Tarih Dergisi.e. Selim-Nâme. s. S. Bedâ'i ez-Zuhûr. îu İbn Zflnbül. Refet Yinanç.g. 5960.e. s. Kansuh el Gûrî'ye 24 15 24 İbn lyâs.e. 394-395.g. 95-96.. 396. C. IV. s. Şehabeddin Tekindağ. 38. 31. Bir müddet sonra başlanılan hazırlıklar tamamlanınca 20 Mart 1514 Pazartesi günü Edirne'den yola çılaldı. Bundan başka Memlûk kuvvetleri de Osmanlılar'm erzak taşıyan deve kollarını vurmuştu3". Jilçileriıı Kahire'ye geliş tarihi ise Refet Yinanç tarafından 1511 olarak verilmektedir. 110-113. 96. Osmanlı Sultanı II. Dulkadir Beg'İnin bu teklifi reddetmesi gayet tabii idi.e. Selim'in yanından gelen Emir Aynal'dan ise. 252. Refet Yinanç. 96.g. IV. s. aslında çıkarları gereği Memlûk Devleti ile olan dostluğunu ilerletmiş ve çoğunlukla onların yanında yer almıştır27. s. Ayrıca Osmanlı Sultam* mn Emir Aynal ile gönderdiği mektup okundu. S. a. Eskişehir 1992. 71 . İbn İyâs. M.Çaldıran Savaşı Esnasındaki Osmanlı-Safevî Mücadelesinde Memlûk Devleti"nin Tutumu durumdan haberdar olmak istemiştir .e. a. Refet Yinanç. İşte o tarihten beri ikili bir politika takip etmeye çalışan Alauddevle. s.. Osmanlı Sullanrmn kendisini çok iyi karşıladığı.g. Alauddevle ile Şalı İsmail arasında artık dostluk tesis edildiğini ve bunun daha sonra bir ittifaka dönüştüğünü göstermektedir28. Osmanlı elçisine değerli hediyeler verilerek kendisi geri dönmek üzere yolcu edildi. a. 95-96. s. Bunlara ek olarak olayların gelişimine baktığımızda. s. XVII.

Selim-Nâme. W. 11. E/.g. ag. Retet Yinanç. a. Cclâl-zade Mustafa. Ancak bu ihtimallerden her ikisi de gerçekleşmedi ve Osmanlılar ile Safevîler ( 2 Recep 92Ü) 23 Ağustos 1514 Çarşamba günü savaşa tutuştular ve aynı gün neticelenen savaştan Osmanlılar büyük bir zafer kazanarak çıktılar33.. Fakat Sultan böyle bir haberin yayılmış olmasına sevindi ve bütün camilerde bu sebeple Kuran-ı Kerimler okunup hatun indirilmesini emretti. Sivas'ta iken ordusundan 40 bin kişiyi ayırmış ve İskender Paşa oğlu komutasında. s. Osmanlı Sultanının böyle bir ihtiyat kuvvetini bu bölgede bırakmasının sebeplerinden birisi Memlûk Ordusunun kendi ordusunu arkadan vurma tehlikesiydi. Savaşın sona ermesinden yaklaşık olarak bir hafta sonra. A/. 34 ibn lyâs. ibn el-As. s. a. Osmanlı Ordularının Safevilere karşı galip geldiğine dair belli aralıklarla üç kez haber gelmiş olmasına rağmen.m. 396. 19. 271. Clifford.e. Memlûkler bu bilginin doğru olduğunu bir türlü kabul etmek istemiyorlardı ve belki de Timur'un Bayezid karşısında kazandığı Ankara savaşı Memlûkler anısında Safeviler'in galip geleceğine dair düşünceler akla getirmişti35. s. onları kendisinin arkasında Sivas ve çevresinde kalmak üzere bırakmıştı.. 55-60. Memlûk Sultanı bu haberlerden ilk ikisine bir türlü inanmak istememiştir. Bütün bu camilere. J1 tbıı ZünbtÜ. Memlûk Sultanı ise ona verdiği cevapta. İlk gelen haberle ilgili bilgiler ibn İyas'ta aynen şu şekildedir "920 yılı Recep aynını 1 (Tunda (31 Ağustos 1514) halk arasında Osmanlı Sultanı Sclim'in Şah İsmail'i hezimete uğrattığı ve Erzincan ile Tebriz'i ele geçirdiği haberi yayıldı./re/ el-Meınâlîk. 920 yılı Şaban aynım dördünde (25 Eylül 1514) tekrar bir habercinin gelerek Selim'in Şalı İsmail'i hezimete uğrattığı ve Diyarbekir ile Tebriz'i ele geçirip Şah İsmail'i bir demir kafes içerisine koyarak ülkede dolaştırdığı haberini getirdiğini ancak yine Memlûk Sultanının bu bilgiye İtibar etmeyip inanmadığım görüyoruz34. Ancak her şeye rağmen sevinmiş gözükmekten de kendisini alamamıştır. Diğer bir sebep ise.m. Aynı şekilde. s. 72 32 . 393. Muhtemelen Yavuz Sultan Selim bütün bu olup biteni hissettiği ve Memlûk Sultanının tarafsızlığından yüzde yüz emin olmadığı için. Şehabeddin Tekindag. 96. Ancak Sultan bu habere güvenmedi ve tâki doğruluğu tespit edilinceye dek tereddüt içinde kaldı ve davul çaldırmadı. Ancak Kansuh el Gûrî bunun ardmd?.Cüneyt Kanat mektup yazarak Alauddevle'ııin yaptıklarım ona bildirmişti.her ve Kahire'de bulunan bütün camilerde hatim indirildi. Anlaşılan o ki. Almıed bin Tolun. a. M. 59-60. OsmanhSafevî çatışması sırasında Anadolu'da çıkabilecek muhtemel bir isyanın önlenmesine yönelik bir ledbir olmasıydı32. 31 S.n hiç vakit kaybetmeyerek gizlice bîr elçisi vasıtasıyla Alauddevle'ye gönderdiği bir mektupla ise yaptıklarından dolayı ona teşekkür ediyor ve kendisini Sclim'e karşı savaşmak üzere kışkırtıyordu31. s. C. indirilen hatimlerden dolayı Sultan tarafından paralar gönderildi.g. Bedâ'i ez-Zuhûr.g. 368. Çünkü Kahire'ye. 35 W.. Ayrıca fakirlere ziyafetler verildi. s. Kahire'de cereyan etmeye başlayan hadiseler ise çok ilginçtir. IV. s. İmam el-Lcys bin Saîd'in makamında birçok halim indirildi. Alauddevle'nin emirlerine itaat etmediğini söylüyor ve gücünüz yeli yorsa siz ona engel olun ve kendisini katledin diyordu." Bu haberin ardından yaklaşık iki hafta sonra. Tansel. Bunun üzerine İmam cş-Şâfîi'nİn makamında 70.e.

kendisi ile aynı mezhebten olan Osmanlıların galibiyetine sevinmiş gibi gözükerek belki de halkın baskısı ile çeşitli camilerde hatim indirilmesi emrini vermişti. bunun sebebi de anlaşılamadı. kendileri için büyük birer tehlike olan bu devletlerden galip geleni de bundan böyle korkulur olmaktan çıkacaktı. Kansuh el Gûri'nin tavrım ibıı İyus'ın yadırgamasını garip karşılaınamaüyız37. Ancak yazımızın en başında da ifade elliğimiz üzere şartlar bu kez çok ama çok farklıydı.Sultan da elçiye lıila'l giydirmiş. İstanbul'un fethine ve özellikle Sultan Kayıtbay'ın.'" diyerek Sullan'm tavrı karşısındaki hayretini dile getirmiştir. iug. Osmanlılar ile Safeviler'in bu mücadele esnasında birbirlerini ciddi anlamda oyalayıp yıpratacağma inanmakta idiler. Çaldıran savaşı öncesinde Osmanlı Devletî İle Memlûk Devleti arasındaki samimi olmayan yakınlaşmanın şeklen olduğunu her iki devletin hükümdarı da gayet iyi biliyordu. ve ona çeşitli hediyeler vermişti. Bu sebeple de Yavuz'un Şah * Ibn tyâs.e. Bu hadiselerin görgü şahidi olan ibıı İyas ise eserinde. 404. İbn lyâs. Aynı ayın 29'unda ise Sultan Selim'in elçisi Kahire'ye gelerek hem kazanılan zaferi haber vermiş hem de Osmanlı Sultam'nın mektubunu ve fetihnamesini Kansuh el Gıirî'ye takdim etmişti. Çünkü savaşmaya hazırlanan bu güçlerden her ikisi de Memlûk Devleti için büyük tehlike oluşturmaktaydı. 398. s.Çaldıran Savaşı Esnasındaki Osmanh-Safevî Mücadelesinde Memlûk Devleti 'nirt Tulumu Özellikle ikinci gelen haberdeki demir kafes ile ilgili söylentiler Ankara Savaşı ile Çaldıran Savaşı arasında kurulan ilişkinin İşaretidir.ık olaylar beklenildiği gibi gelişmedi ve Osmanlılar. Selim'in bu zaferinden dolayı kalede davul çaldırmadı ve yine Kahire'ııin süslenmesi emrini vermedi. Bedâ'i ez-ZuhÛr. Mehmet'in Uzun Hasan'ı bozguna uğrattığında gösterdiği tepkiyi ve samimi sevinci hatırlarsak. JS S. Ayrıca onun bu haberlerin doğru olmadığını düşünerek bu esnada kendisini bu şekilde teselli etmiş olması da mümkündür. 37 73 . Memlûk Sultam Kansuh el Gûri tarafsız gibi gözüküp el altından desteklediği Safevilerin mağlup olduğuna dair gelen haberlere inanmak istemiyor olsa da. IV. Bedâ 'i ez-ZuhÛr. s. Osmanlılar'in Avrupa'da sağladığı başarılara. Ancak bir süre sonra 920 yılı Ramazan ayının üçünde (22 Ekim 1514) gelen haberciden Çaldıran Savaşı ile ilgili kesin ve teferruatlı bilgiler alındığında bu haberin doğnı olduğu kabul edilmiş ve bunun sonucunda Memlûk Sultam davul çaldırmadığı gibi Memlûk Emirleri de Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'in haşmetinden ve şiddetinden rahatsız olarak bundan sonra onun tarafından Memlûk Devleti taraflarına doğru ne olacağını merak etmeye başladılar36. Çünkü artık Çaldıran Savaşı'ndan sonra Alauddevle meselesini de halleden ve onun başını Kahire'ye gönderen Yavuz Sultan Selim'in önünde kendisinin Suriye ve Mısır'a yürümesine engel olacak hiçbir tali kuvvet kalmamışta. Gerçekten bundan önceki Memlûk Sultanlarının. Anc. 113-114. Eğer bu düşünceleri gerçekleşmiş olsa idi. Safcvilcr'i bir gün içinde hezimete uğratarak bu mücadeleden daha da güçlenmiş olarak çıktılar30. II. Bu anıda Memlûk Devleti ile Safeviler'in arasının da iyi olmamasına rağmen Kansuh el Gûrf nin Alauddevle'yi kullanarak el altından onlar lehine tavır alması ama tarafsız gibi gözükmesi Memlııkler'in çıkarlarına daha uygun düşüyordu. "Bu esnada Memlûk Sultam. Bu elçi daha sonra 920 yılı Şevval ayının 20'sinde (8 Aralık 1514) geri dönmek üzere yola çıkmıştı.. s. IV. Tanscl. Bu sebeple de muhtemelen Memlûkler.

258. VI. i:Mısır Memlûkleri". . İstanbul 19S9. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. Çünkü Kansuh el Gûrî Memlûk Devleti'nin bekâsının Osmanlılar ile Safeviler 39 arasındaki mücadelenin seyrine bağlı olduğunu çok iyi biliyordu . 33 74 Kazını Yaşar Kopraman.Cüneyt Kanal İsmail'e karşı kazandığı zaferi duyan Memlûk Sultanı ve Emirleri artık sıranın kendilerine geleceğinden endişe ederek çok üzüldüler ve Sultan bu üzüntüsüne bağlı olarak davul çaldırmayıp Kahire'yi de süsletmeyerek memnuniyetsizliğini açığa vurdu. Gerçeklen de bu hadisenin üzerinden yalnızca üç yıl geçtikten soma Memlûk Sultanı ile Emirlerinin korktuğu şey başlarına gelmiş ve Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim.s. izlediği siyaset ile üç yıl gibi kısa bir süre sonra Memlûk Devleti'ne son vererek bütün Suriye ve Mısır'ı Osmanlı topraklarına katmıştı.

Osmanlı ülkesinde bulunan vakıfların mal varlıkları ile bunların gelirlerinin kullanımı konusunda ayrıntılı bilgiler sunmakladır. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Sivas. Son yıllarda Özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki tasnif çalışmaları ile yeni kaynak gruplarından haberdar olan tarihçiler bir yandan bu belgelerden faydalanırken bir yandan da çıkabilecek yeni kaynak gruplarını merak etmektedirler I Osmanh tarihinin önemli bir kaynak grubunu vakfiyeler ve vakıflar ile ilgili kayıtlar oluşturmaktadır ki bunların önemli bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır. Doç. OSMANLI SOSYO-EKONOMIK TARİHİNİN KAYNAKLARINDAN VAKIF MUHASEBE DEFTERLERİ* Galip EKEN" Tarihçiler açısından Osmanlı tatili! belki de en bol kaynağa sahip bir çalışma alanıdır. bir kısmı da Tapu kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunmaktadır. ss. Bu tür defterlerin bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü. Ancak daha sonraki donemler için de şüphesiz bu tarz defterler tutulmuş olmalıydı. 75-82. ve XVT. İzmir 2000. ve XVI. Yüzyıllara kadar uzanan "evkaf7 defterleridir. Dr. Bu inceleme 25-27 Eylül 1998 tarihinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen X. Yüzyıl için muadili denebilecek yine eyalet yahut sancaklar bazında tutulan defterlerin var olduğu son zamanlarda yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. 1251) yıllarında tutulmaya başlanan ve Tanzimat'ın hemen öncesine denk gelen bu "Vakıf Muhasebe Defterleri " dikkatli bir nazar ile incelenirse hakikaten vakıf tarihimiz. Millî Türkoloji Kongresine tebliğ olarak sunulmuştur. XV. medeniyet ve iktisat tarihimiz açısmdaıı son derece önemli bilgileri içerdiği anlaşılacaktır. Öle yandan yine vakıflarla ilgili pek çok belgenin özel şahısların elinde bulunduğunu biliyoruz. Yrd. Bu duaıın başlangıçla kaynak sıkıntısı çekmemek açısından bir avantaj olarak görülse bile bu kaynakların tasnif edilerek tarihçilerin hizmetine sunııhnamasından dolayı bazı sakıncalarının olabileceği de söylenebilir. Yüzyıllarda tutulan bu defterlerin XIX.Türk Dünyası incelemeleri Dergisi Sayı IV. . Defterler.. Bununla birlikle vakıflar ile ilgili asıl kayıtlar XV. Bu defterlerden Osmanlı Devletine bağlı ülkelerden hemen hepsi için bulmak mümkün olacağı sanılmakladır. kültür . 1835 (H.

Bu defterlerden Sivas'a ait olanı üzerinde Ömer Demirel. . Tokat'a ait Vakıf Muhasebe Defteri Milli kütüphane Şeri'yye Sicilleri Katoloğu 53 numaralıdır. Şu ana kadar sadece Eyalet-i Rum'a bağlı Sivas. Ankara. Tokat'a ise Galip Eken çalışmaktadır. 984 (h4. Yazı stili de sicil yazılarının aynıdır. Sivas'a ait olanı ise Sivas Kongre Müzesi'sinde iken Şer'iyye Sicilleri içerisinde numarasız defterler serisi içerisinde idi. 1970. Buradan lıareketle muhtemelen bu defterler de mahkeme katipleri tarafından tutulmuştur. XVI Asırda Manisa Kazası. Bu defterlerin tutuluş şekli bakımnıdan bazı farklılıklarının olduğu gözlenmektedir. Ancak burada üzerinde duracağımız Tanzimat dönemine ait olduğunu ifade ettiğimiz vakıf muhasebe defterleri üzerine hemen hemen hiç çalışma yapılmamıştır. s. Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü (1700-1850). DEFTERİN TANITIMI: D$ Görünüş Yukarıda da belirtildiği gibi dış görünüş itibariyle Şer'iyye Sicili defterleri tarzında tutulmuştur. DEFTERLERİN TESPİTİ : Bu defterlerin öncelikle tespitinin yapılması gerekmektedir. Ankara. Ankara. Fatma Üstek. Sivas. İstanbul. 86-109. Çoğunun Şeriyye Sicilleri içinde bulunabileceği sanılan bu defterlerin diğer şehirlere ait olanları."1 "Hiç şüphesiz aynı tarifi ve mânıyeuc 'ülger "Anaböm'Osmanıı şehirleri için de bu defterlerden tutulmuş olmalıdır. İstanbul Vakıftan Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli. Amasya'ya Adnan Gürbüz. Örnek teşkil etmesi açısından Tokat defterinin ilk belgesinin der 1 2 4 Bu konuda bkz. Ferudun M. (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sicillerin dikkatli bir nazarla incelenmesi ve öte yandan vilayetlerimizdeki vakıf müdürlüklerinin arşivleri bu gaye ile taranması sonucu ortaya çıkartılabileceği kuvvetle muhtemeldir. adlı doktora çalışmasında bu defterde önemli oranda faydalandığı görülmektedir. Tokat ve Amasya'ya ya ait olan Vakıf Muhasebe Defterleri Milli Kütüphane'deki "Şer'iyye Sicilleri " katalogları içinde bulunmaktadır4. şehir tarihi çalışmalarında bu kaynakların kullanımına örnek olarak bkz. ancak şu anda Millî Kütüplıane'de ve Sivas Şer'yye Sicilleri içerisinde olduğu anlaşılan defterin şu an için numarasını bilemiyoruz. 1991. Tokal ve Amasya sancaklarının Vakıf muhasebe defterleri tespit edilebilmiştir. 1989. Ömer Lüttı Barkan.. H. Mesela Tokat'a ait defterdeki her bir kayıtın yan tarafına hangi vakfa ait olduğuna dair der kenarların düşüldüğü görülürken Amasya'ya ait defterde bu durum söz konusu değildir. Bu noktada Ömer Demirel. 1985 (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). yüzyıla ait evkaf defterleri üzerine başta Ömer Lütfî Barkan olmak üzere son zamanlarda tahrir defteri ağırlıklı şehir tarihi incelemesi yapan araştırmacılar 1 çalışmışlardır . Emecen.Galip Eken XVI. Ekrem Hakkı Ayverdi. 1576) Tarihlî Defter-i Evkafı Rııma Göre Tokat Merkez Kazası Vakıf Kayıtları. Amasya'ya ait olanı ise 73 numaralıdır.

Osmanlı Sosya-Ekonamik Târihinin Kaynaklarından Vakıf Muhasebe Defterleri kenarı olarak "Eskici Kuritoğlu menziline câri olan ma'i lezizin mütevellisi ve evkaf tarafından verilen lemessük kaydı" m görmekteyiz. s.. Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi. Vakfın evkaf nezâretine yahut haremeyn evkafına ait olduğu belirtildikten hemen sonra vakfın bulunduğu mahal tanımlanmaktadır. 1993.. Bahaeddin Yediyıldız.7) şeklinde görülmekle. a. Amasya defterinde benzeri kayıtlara rastlanmamaktadır. Mesela ". 1995. Haremeyn vakıfları ise Evkaf Nezaretinin kurulduğu sırada eskiden olduğu gibi yine Darüssaâde ağalarının elinde bulunuyordu. 13. bir başka örnek: ". Nazif Öztürk. 1836 yılında Haremeyn vakıflarmm idaresi ile meşgul olmak üzere önce Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Nezâreti kıınılduysa da daha sonra bu nezaretin..284. Vakıfların idaresi ve bu arada gelir ve giderlerinin hesabı başta vakfın mütevellileri olmak üzere taşrada bulunan "Mu'acceâat Nazırları" veya "Mu'accelât Müdirlerİ'nce birlikte yürülüldüklerine şahit oluyoruz.. Evkaf Nezâretinin bir şubesi haline geldiği görülür5. Amasya defterinde her bir kayıt için her hangi bir tarilı düşülmediği. Ankara. Ve bu arada taşrada vakıf idaresinde sorumlu olmak üzere Muaccelat Nazırları yahut Muaccelat Müdürlüklerinin kurulduğu anlaşılmaktadır."(Amasya Defteri s. Bu durum ise defterlerdeki kayıtlarda "Haremeyn-i şerifeyn nezâretinde olan evkâfdan medine-i Tokat'da vâki' Çakır Salar vakfının 254 senesine mahsuben vücûda gelen öşr-i mahsulatı nıarifct-i şer' ve mu'accelât nazırı atufetlü el-Hac Surııri Efendi ma:rifetiyle bi't-tahkik . 81.." şeklinde kayıtların tutulduğu müşahede edilmekledir. Örneğin "Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülükâne mülhak evkâfdan olup . Tanzimat Dönemi osmanh Merkez Teşkilatında Reform. "Vakıf İslam Ansiklopedisi.. Muhteviyatı Osmanlı devletinde vakıfların idaresi genel itibarıyla II.. İstanbul. Ali Akyıldız.medine-i Tokat'ta vâki' Marul suyu vakfında." gibi kayıtlardan defterin tutulduğu sırada iş başında bulunan kadı ve mu'accelâl nazırının ismi verilirken. s." tarzında ya da vakıf eğer Haremeyn vakfı ise bu kez "Haremeyn-i muhteremeyn hazine-i celilesine tâbi evkâfdan. Tokat defterinin ilk kayıtlarının allında "es-Seyyid Hüseyin el-Mevlevî" . her belgenin hemen hemen aynı ya da yakın başlıklarla başladığı görülmektedir.. Ankara. s. s. K." (Tokat s. a.. 77-80. ayrıca bkz. İslam Hukukunda Ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi..e. Mahmud döneminde 1826 yılında kurulan "Nezaret-i Evkâf-ı Hümayûn"a devredilmişti. Ahmet Akgündüz. Bazı kayıtlarda da varidat muhasebe ve masarifalın tahkik Bu konuda bkz. C.. 103.l). 1988. n .e. Nazif Öztürk. Ahmet Akgündüz. İstanbul. Bkz.g.284.. 146-160. 1986.. 2) gibi.. sadece vakfın gelir ve giderlerine esas teşkil eden yıllar Rumî tarihe göre belirtildiği gözlenmektedir. Yine Tokat defterindeki her kayıtın altında verilen tarihler Meri tarihe göre verilmiş iken.g. 282." (Tokat Defteri s. s.6 Elimizdeki defterler 1835 yılından itibaren tutulmuş olup..medine-i Amasya'da vaki Mevlevihane . esSeyyid Ebııbckir Nâzır-ı Mu'accelâl ..

Gelirlerin kaydedilmesinin akabinde "cem'an yekûn" dönemin para birimi olan kuruş ile verilmektedir. Mesela Tokat'ta el-Hac Mehmed bin 78 . Bu babdan da oldukça kıymetli bilgiler bulunmaktadır. Tokat defterinde köylerin isimlerin hemen yanı başında bağlı olduğu idarî birim ile birlikte toprağın tam. Pek tabii olarak vakıf mallan sadece tarlalardan ibaret olmayıp han hamam. para gibi diğer kıymet ifade eden menkul ve gayr-ı menkuller de bulunmaktaydı.. Şa'ir(arpa) olduğu görülür. Ayrıca bu hububatın ölçü birimi olarak keyl yahut kilenin hemen altında ""müd" ün de bir ölçü birimi olarak kullanıldığı görülmektedir. yanın. Ya da Tokat merkezdeki bir vakfın iradı arasında Artukabad yahut Turhal gibi Tokat sancağının kazalarına bağlı köylerinin bulunduğu görülmektedir.. Vakfın yekun gelirleri ortaya çıkartıldıktan sonra öncelikle Evkâf-ı Hümâyûn için öşür Laliakk.:' kaydının dışında başkaca bir tarih düşülmemiştir.uk ettirilip bunun. Bunlardan gayr-ı menkullerin kiraya verilerek yıllık icarlarından faydalamldığı gibi paralar da gelir getirmek amacıyla borca verilmekteydi. duhan ve kahve masrafı ile nakliye masrafının giderleri olduğu anlaşılmaktadır. Vakıfların en önemli gelir kaynaklarının başında da hiç şüphesiz vakıf köyleri ve buralardan elde edilen hububat gözükmektedir.2).. dükkan. Tokat deflerinde yukarıda zikredilen kayıtların hemen altında vakfın gelir ve giderlerinin 1252-1253 gibi bir ya da iki yıllık bir sürecin belirtilip altına Meri tarih Arapça olarak gün ay ve yıl itibariyle düşürülürken. Yalnız burada üzerinde durulması gereken başka bir nokta vakfa bağlı köylerin gelirleri Tokat defterinde olduğu gibi verilirken. Yine Amasya Mevlevihanesİne ait muhasebe kaydında buraya ait vakfın "mütevellisi olan Şeyh Mehmed Efendi ile 254 senesi martı ihtidasından şubatı gayetine değin muhasebe defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyan olunur" İbaresi bulunmaktadır (Amasya s. Bununla birlikte gelirlar arasında burçak.. Amasya defterinde bu gelirlerin öşrü verilmektedir. Bundan sonra gelir yerleri ile birlikte vakfa bağlı gelir kaynaklan kaydedilmektedir. Mesela Amasya'daki Ahi İmadüddin ve Ahi Mulıyiddin vakıfları ile ilgili kaydın içinde ". Amasya'da bulunan bir vakfın gelir kaynakları içinde Sivas'ın bir köyünün gelirleri de bulunabilmektedir." gibi. "'aşar karye-i Kerbansaray temam malikâne der nahiye-i Güldiken vakf-ı mezbur hasıl hınta keyl.2). toplanı varidattan düşüldüğü görülmektedir. 158: Amasya defteri s. mercimek .51 ve 52 senelerine mahsuben . Köy gelirlerine bakıldığında bunların daha ziyade hınta(buğday). Amasya defterinde sadece ilgili vakıfla alakalı tutulan muhasebenin bir yıllık yahut iki yıllık süreci belirtilmektedir. Bunun hemen akabinde masraf kalemleri olarak görülen giderlere gelince genel itibariyle "şilindik".. Ayrıca köylerin bağlı olduğu nahiye kaza gibi idarî birimlerde belirtilmektedir. zaviyedar ve mürtezika "gibi görevliler arasında pay edilmesi belirtilmektedir (Tokat Defteri s. soğan gibi değişik ürünler de bulunmaktadır. fiğ? yulaf.Galip Eken * edilip masrafların ödemesi yapıldıktan sonra baki hasılatın ''mütevelli. yahut rab' malikâne dununu da net olarak belirtildikten sonra kaç keyl hububat ve bunlardan kaç kuruşluk gelir elde edildiği kayl edilmiştir.

Dolayısıyla ilk olarak. Bu tür kayıtlara deUerin pek çok sayfasında rastlanacağından defter numaraları verilme gereği duyulmamıştır. ferraş. Yüzyıldan ve hatta Selçukludan itibaren ihdas edilen vakıfların devamlılıkları konusunda esaslı bir bilgiye salıip olurken diğer yandan da variıklanna şalüt olunan vakıfların gelir ve gider dağılımları da çok net olarak görülecektir. İncelediğimiz her iki defterde de yekûnattan muntazaman ''tertib-i maaş ve harc-ı muhasebe masrafı" düşül inektedir. Asırda var olan vakıfların eski tabirle '"bilemamiha" ortaya konmasına vesile olacaktır. çehkân. zaviye gibi hizmet binalarında vazife yapan imam. cüzhaıı.(Tokat Defteri sayfa 153) Gelirler net olarak ortaya konduktan sonra "Minlıe'l-ilıracât" adı altında masârifat kısmına geçilmekte burada ise harcamalar yine açık bir şekilde ortaya konmakladır. Bu da vakıf tarilıimiz açısından olduğu kadar iktisat tarihimiz açısından da ayrı bir önemi haiz olsa gerektir. eksilme yahut vakfın kendine yetmeyecek hale gelmesini ortaya koymasının Ötesinde. Gelirlerdeki artma. Yine bu gelirler vasıtasıyla vakfın camii mescid.Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin Kaynaklarından Vakıf Muhasebe Defterleri Hamza vakurun. medrese gibi hizmet binalarının bakım ve onarımına sarf edilmektedir. yine aynı vakfın "akarı içinde Cedid mahallesinde bulunan "menzil''den mezkur yıllar için 15'şer kuruşları 30 kuruş icar geliri elde edildiği anlaşılmaktadır. hattat. XV. raesdd. Sonuç olarak Tanzimat dönemine ait olan bu defterler eğer Osmanlı geneli İçin yapılmışsa bir defa XIX. Vakfın arda kalan gelirleri ihtiyaç halinde vakfedilen camii. çerağdar. hafız. müezzin. 79 . gelir kalemleri içinde Cami-i Kebir "nezdinde" ki Han'ın bulunduğu ve 1252 ve 1253 yılları için 150'şer kuruştan 300 kuruş. para gelirlerinin harcama istikametlerinin oram da açıkça ortaya konacaktır. ölçü ve para birimimizdeki değişim İle. tabbah gibi görevlilerin ücretleri ödendikten sonra baki hasılat mütevelli ve evlad-ı vâkıfa tahsis edildiği gözlenmektedir7.

Nezâret-i evkâf-ı hümâyûna mülhak evkâfdan mediııe-i Amasya'da ka'iıı Ali Çelebi ibn-i merhum Mücyyed Çelebi Vakf-i Şerifinin bâ-berâtı-ı "âlî mütevellisi olan Seyyid Muhyiddin Halife ile ikiyüz elli dört senesi martı ibtidâsmdan şubatı gayetine değin varidat ve mesârifat vaki' muhasebesi defteridir ki ber-vech-i atî beyan Mahsul-i îrad-ı vakf-ı şerif m. (mezkur) temam malikâne der.5 437.liva-i mezbur Hınta kile fî 55 müd 17.nalıiye-i Argun der.karye-i Seviye(?) ve Bayracık Alani(?) der.5 kuruş Minhe'l-İhracât berâ-yı mesârif-i şıhne ve ber-nıu'tad-ı ücret-i nakliye ve maaş 395 kuruş nıaaş-ı muharrer bâ-a'şâr-ı hums-ı mahsul ba!de?l-mesaiifü'l-mu'tâde 200 kuruş harc-ı ımıhasebe-i aklâm 25 kuruş aklâm-ı hazine 25 kuruş müdir-i mu'accelât 50 kıınış 645 kumş Mizan 1400 kuruş irâd 645 kuruş mesârifat 755 kumş Fazla-i vakf-ı mezbur bi-cihet-i şart-ı vâkıf ve ber-mûceb-i vakfiye-i şerife me'mul-behâ c\'lâd-ı vâkıfdan batn-ı e^'\'ele meşruta bulumııuş olduğundan ekber evlâdı vâkıfdan mumâ-ileyh Muhyiddin Halife'ye teslim kılınmış olduğu şerh virildi .5 kuruş (Cem'aıı Yekûn) 1400 kuruş Şa'ir ve saire kile fi 25 müd 17.5 962.Galip Eken EKLER Amasya Defterinden Bir Örnek: Sayfa 179. (mezkur) Berâ-yı mahsul "aşâr-ı vakfın.

5 Karye-i Berkirıcek tâbi'î kazâ-ı mezbûr te'mâm mâlikâne-i vakf-ı mezbûr Hınta nıb/471 Kuruş 3238 Şa'ir rub/153 Kuruş 478. Nezârel-i cvkâf-ı Humâyûn-ı mülüklıâneye mülhak evkâfdan medine-i Tokad'da vakiî Ahî Muhyiddin evkafının elli iki senesinde zira'at ve işbu elli üç senesinde vücûda gelen öşr-i mahsulât ma'rifet-i şer' ve Muaccelât Nâzın 'atufetlû Ebııbekir Ağa ma'rifeü ve mütevelli-yi vakf ma'rifeliyle bil-tahkîk zahire ilırâc olunarak terkîm olunan varidat ve mesârifâtı defteridir ki ber-vech-i atî zikr olunur hurrire fi yevmü'l-hâmis işrîn şehr-i zilkâde-i şerife sene selâse ve hamsın ve mieteyn ve elf Karye-i Sahır tâbi'î kazâ-i Artukâbâd te'mâm mâlikâne-İ vakf-ı mezbûr Hınta rub/156 Kuruş 1672..880 4782.5 Hisse-i tevliyet an-hasılal-ı mezra-i öşr ve öşr-i mahsulât 81 Ber-ınutad-ı Kadîm hakim Efendilere virile gelen bera-yı muhasebe Zehâyir-i mezkûrun Tokad'a nakliye mesârifİ Karyelerin ta'şirine me'nıur şıhnelerine ve mesânflerine virilen Öşr-i mahsul an caııib-İ evkâf-ı Hümâyûn .5 Yekûn 6269.5 Kuruş 225 Mezra'î Kasel (?) tâbi'î nahiye-i mezkûr mâlikâne-i vakf-ı mezbûr Hınla nıb/30 Kuruş 206 Şa'ir rub/25 Kuruş 78.5 Şa : ir rub/64. .500 3589.5 .5 Komanal an muzâfat-ı Tokad te'mâm Karye-i Seyideli tâbi'î nâhiye-i mâlİkâne-i vakf-ı mezbûr Hmta rub/74 Kuruş 508.579.5 Şa'ir rub/148 Kuruş 462. . (Der-kenâr) Ahi Muhiddin vakfı defteri .5 .5 .673 408975 .627 5642.Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin Kaynaklarından Vakıf Muhasebe Defterleri Tokat Defterinden Bir Örnek: Sayfa 151.5 .

82 .Galip Eken 3010 1505 Hisse-i evlâdiyet msf-ı mahsûl ber-mûceb-ı şart-ı vâkıf Vâkıf-ı nuıuınâileyhin sene-i nıerkûmeye mahsuben altı bin ikiyiiz alînıış dokuz buçuk kuruş varidatından ber-vech-i muharrer masânfatı hisse-i evlâdiyet ve tevliyeti fiir u nihâde bakî bin beşyüz beş kuruş dalü fî ber-mûceb amel-i kadîm dokuz cihet itibâr olunarak ba-beravât beş nefer elıl-i nıürtezika meyanelerinde taksim olunmuşdur. .

Musevilerin sinagog ve havraları dışında. Osmanlı toplumunda devletin gayr-i müslimlerle olan ilişkilerini nüfus yapılan ve ekonomik durumları olarak iki kategoride incelemek mümkündür. Osmanlı medeniyetini oluşturan temel öğelerden birinin de din olduğu gerçeğinden hareketle. Rum Ortodoks Kilisesi. bu çok çeşitli gayr-i muslini unsurları dikkatle muhafaza ettiği. İzmir 2000. Hnsüyanların.Türk Dünyası incelemeleri Dergisi Savı IV. Katolik Kilisesi. asla asiınile yoluna gitmediği. Gregoryen Ermeni Ortodoks Kilisesi. Doç. ss. Dr. Ermeni Katolik Kilisesi.. Protestan Hrıstiyan Kilisesi. 83-90. devletin çöküşünden sonra bu unsurların aslî özelliklerinden hiç bir şey kaybetmeksizin tarih sahnesine zinde bir şekilde çıkmalarından da açıkça anlaşılabilir. Keldanî-Nesturî Kiliseleri. Osmanlı ülkesinde. gerekli müesseselerin kurulması gibi alanlarda tam bir inanç ve vicdan hürriyetinin sergilendiği de bilinmektedir. Osmanlı Devleti rnin. Milli Türkoloji Kongresine sunulan tebliğin geliştirilmiş şeklîdir. Süryani Ortodoks Kilisesi. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi. Yrd. Grek Ortodoks Kilisesi.Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Faküllcsi Tarih Bölümü. ibadetlerin yerine getirilmesi. Nüfus Yapılan Son yıllarda Osmanlı toplumunun çeşitli yönlerinin incelendiği araştırmalarda artık Osmanlıların İmparatorluk bünyesine kattıkları bölgelerde karşılaştıkları gayr-i Bu yazı 25-28 Eylül 1998 tarihinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen X. Gregoryen Ermeni Ortodoks Patrikliği gibi üst kuruluşlarının da bulunduğu ibadethaneleri bunun bir delili olarak ileri sürebiliriz. XV-XVL YÜZYILLARDA OSMANLI ANADOLU TOPLUMUNDA G AYRI MÜSLİMLERİN DURUMU: AMASYA ÖRNEĞİ* Adnan GÜRBÜZ Giriş Geniş bir coğrafya üzerinde kurulu olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlar başta olmak üzere bir çok dine mensup topluluğun yaşadığı tarihî bir olgudur. . Klasik dönem Osmanlı toplumunda.

çev. bunların hiç birinde nıüslümanlarla gayr-i nıusliınler karışık olarak otumıuyorlardi4. 1990 toplam nefer yaşamaktadır. fethi müteakip düzenlenen tahrir defterinde gayr-i müslim nüfusun zamanla daha büyük bir çoğunluğu teşkil ettiği. Osmanlı idaresine girmesinin üzerinden altmış yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen 1520'li villamı Trabzon Sancağı'nda nüfusun hâlâ yüzde 2 seksenbeşlik kesiminin gayr-i müslim olarak görünmesi manidardır . İstanbul 1990. Lîs.68 olarak ortaya çıkmaktadır. 1520 yılı tahrir deflerinde Amasya şehrinde 60 mahallede. s. Demet ve Heath Lowry. Tapu Deften 387. M. -'Türkiye'de XV. Shaw. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1514'lü yıllar civarında Osmanlı hâkimiyetine giren Mardin şehrinde. s. s. 24-25 Mayıs 1996. 'The Otloman Census System and Popuiation". İçtimai ve İktisadi Durumu". 1520 yılı tahrir defterinde 48'i müslüman ve 4'ii gayr-i müslim olmak üzere 52 mahalleden müteşekkildir. s. Bilal Eryilmaz.32. Uluslararası İstanbul'un Fethi Sempozyumu. Şehirde. s. müslümanlar 5511 hane. Yüzyıllarda Gayrimüslimlerin Hukuki. 84 . Bu toplam nefer nüfusun %78'ini 1555 nefer nüfusla müslümanlar teşkil ederken. /. 137-142. Nejat Göyünç. 1540 yılı tahrir defterinde ise. 103. Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA). Cook. 353-354. 24-51. Studies in the Economic Histoıy the Middte Ecm. Osmanlı Devleti 'tide Gayr-i Müslim Teb 'anın Yönelimi. Gilfcs Veinstem. geri kalan %22'lik kısım 435 nefer nüfusla Ermeni. gayr-i müslim hane 901 iken. XVI. Mesela. gayr-i müslimlerin nüfus artış oranı %56 olarak gerçekleşmiştir. İstanbul 1981. s. bkz. 325-338. 86. gayr-i müslimler 6202 hane. İnceleme konumuz olan Amasya şehrine gelindiğinde: Amasya şehri. 9(1978). bkz. Gayr-i müslim nüfusun yaşadığı mahallelere. Yüzyılda Mardin Sancağı. 118. 1526 yılı tahrir defterinde müslümanlar 4610 hane. gayr-i müslimlerde %8S. Trabzon Şehrinin İslâmlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583. Yaluıdiyan ve Zimmiyan taifelerinin üç yerleşme yerini de dalıil edersek. gayr-i müslimler 4616 hane. Ankara 1991. s. Heath W. 93. 163-171.Lütfi Barkan. Belleten. Şehrin nüfusu. 43. 1518 yılından 1540 yılma müslümanların nüfus artış oram %34'de kalırken. buna karşılık müslümanların aynı artış oranına ulaşamadıkları görülmektedir3. gayr-i müslim mahalleleri olarak addedebileceğimiz yerleşme sayısı 12'yi bulmaktadır. gayr-i müslimler 8432 hane olarak görünmektedir. 1523 yılı tahrir defterinde 1005 müslüman haneye karşılık 6012 gayr-i müslim hane görünmektedir. şehrin çok yakınında bulunan Dragobid. ve XVI. Yahudi ve Rumlardan 1 2 3 4 Mesela bkz. 1486 yılını ihtiva eden tahrir deUerinde Trabzon şelmnde müslüman hane 258. İstanbul 1997. Ziyâre. 88. "Research on the Ottoman Fiscal Surveys". Yavuz Ercan. 1119-1150. Internaüonal Journal ofMiddle East Studies. Bu dununda şehrin nüfus yekünü müslümanlarda %14.Adnan GUrbîlz müslim nüfusu kılıç zoruyla ve hemen müslünıan olmaya zorlamadıkları ortaya çıkmış 1 bulunmaktadır . 'Tetiliten Sonraki Osmanlı Millet Sistemi Üzerine Bazı Düşünceler". Lowry. XLVÜ7188(1983). Yine mesela. Slanford J. ed. s. Ö. Kelkis ve Ağalık gayr-i müslim köyleri ile şehir içinde cemaat halinde yaşayan Nasriyye. 1518 yılı tahrir defterinde müslümanlar 3594 hane. London 1970. Beş köyün de dahil olduğu 12 mahalle gayr-i müstimler tarafından kurulmuş olup.A.

Tapu Defteri 26. 435 : 5 nefer nüfusun 73 ü Yalıudi. şehrin dışında müslüman ve gayr-i miislimlerin kanşık olarak bulundukları Dragobid. Trabzon ve Erzurum şehirlerinin merkez alınarak Anadolu'nun nüfus durumunun incelendiği bir araştırmada. Buna göre. Kuyud-ı Kadime ArşivifKKA). Bu mahallelerden 39'unun 40. Kübcüğez Mahallesi 35'den 109 nefer nüfusa. 14'ünün 20 neferin üzerinde nüfusa sahip oldukları görülürken. 1 a. adı geçen şehirlerden sadece Amasya'da' Yahudi nüfusun yaşadığı belirtilmekledir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü. Amasya. yüzyılda Kayseri. Şeyh Çelebi Mahallesi 7 nefere. iki mahallel50 neferin. Uüernalional Journal of Middle east Sludies. 10'ar neferle Küba ve Mevlâna Sofu. TD 2. "Urban Population İn Analolia in the Sixteenth Centııry: A Slııdy of Kayseri. İstanbul 1993. Trabzon and Erzurum". Şehir içinde Dere Mescid Mahallesi 94 nefer nüfustan 152 nefer nüfusa. bkz. s. Müslüman mahalleleri gibi küçülen bir başka gayr-i ! XVI.] 4b. Gayr-i müslim olmak üzere 8 neferle zimmi taifesinin birarada yaşadıkları birim yapılanması da nüfus yoğunluğu itibariyle en küçük birimi oluşturmaktadır. Bu oran müslüman mahalle başına 32 nefer. gayr-i müslimlerde 775 nefer nüfusla %78 oranında gerçekleşmiştir. Bir arada yaşayan Yahudi cemaati de 73 nefer nüfusla büyük mahalle yapılanması içinde görünmektedir. Gayr-i miislimlerin %17 si ki. Bu Yahudi nüfusun büyük bir ihtimalle 1492-1496 İspanya ve Portekiz sürgünü Yahudiler olduğu düşünülebilir. Küba Mahallesi 13 nefere düşen en küçük müslüman mahalleler olmuşlardır. 11 neferle Hızır Beğ mahalleleridir. Bu oran. Karaman. Yahudiler 73 nefer nüfustan 63 nefer nüfusa düşmek suretiyle %14 oranında azalmışlardır6. bkz. Ziyâre. 7(1976). 9 neferle Alaca Mescid. 4042. Yüzyıllarda Osmanlı Anadolu Toplumunda Gnyr-ı Müslimleriıt Durumu: Amasya örneği meydana gelen gayr-i müslimler teşkil etmektedir. Amasya şehrinin en büyük mahallesi 94 nefer nüfusa sahip Dere Mescid iken. Jenniııgs. müslümanlarda 2551 nefer nüfusla %64 oranında iken. s. 21-57. Öte yandan 24 mahalle 40'm ve 7 mahalle de 20'nin altında nefer nüfusa sahiptiler. Amas> a şehrinde mahalleler nüfus oranlaması itibariyle küçük birim yapılanması halinde olup. onu sırasıyla 91 neferle Sofular. ortalama mahalle basma 33 nefer nüfus düşmektedir. 45 . Roııald C.. Karaman. s. 7 nelerle Avkuniye. Lîs . Türkiye Yahudileri.orlaya BOA. 72 neferle Şamlular ve gayr-i müslim olmak üzere 73 neferle Savadİye mahalleleri takip etmektedir. s. Gayr-i müslimler arasında ise. sadece 2 mahalle 80'in üzerinde nefer nüfus barındırıyordu.W-XVI. Hnstiyanlar %97 oranında artarak 362 nefer nüfustan 712 nefer nüfusa artış göstermiş. gayr-i müslim mahalle başına ise 36 nefer olarak ortaya çıkmaktadır. Kclkis ve Ağalık köyleridir. 7 mahalle 100"ün ve 11 mahalle de 80'in üzerindedir. gayr-i müslim mahallelerde ise 60 nefer olmak suretiyle bir artış göstermişlerdir. Amasya. 466480. Amasya şehrinin nüfusu 1520 tahririnden 1576 yılı tahririne kadar %67 oranında artış göstermek suretiyle 3326 nefer nüfusa ulaşmıştır. Amasya şehrinin en küçük mahalleleri ise. gayr-i müslimlerc ait olan Savadiye Mahallesi de 73 nefer nüfustan 129 nefer nüfusa ulaşmışlardır. Amasya şehrinin en büyük mahalleleri. Mehmed Paşa Mahallesi 64'den 105 nefer nüfusa artış gösteren büyük mahalleler olarak görülürken. kalanı da H'nstiyandır . 1520 yılından 1576 yılma ortalama mahalle başına düşen nefer nüfus sayısı müslüman mahallelerde 52. Moshe Sevilla-Sharon.

Bayezid Paşa 59 nefer nüfus. çoğunluğu her zaman müslümanlar oluşturmaktaydılar. 1576 tahririnde diğer bir dikkat çekici durum da 1520 tahririnde sadece gayr-i müslimlerin oturdukları şehrin mahallelerinden sayılan Dragobid ve Ziyare köylerinde müslümanlarla gayr-i müslimlerin karışık olarak bir arada oturuyor olmalarıdır. 1576 yılında 6 mahallede birden müslümanlarla gayr-i müslimlerin bir arada yaşadıkları görülmektedir. 101'i müslüman-238'i de gayr-i müslimler oluşturmaktadır. yüzyıllar boyunca Osmanlı Anadolu'sunun çeşitli şehirlerinde ortaya çıkan tahminî nüfus oranlan karşılaştınldığında Amasya'nın nüfus itibariyle önde gelen şehirler arasında yer 86 . 339 nefer nüfusa sahip olup. Buna şehir yakınındaki 5 gayr-i müslim kö}ü de ilave edilse bile mahalle sayısının 1520 tahririne göre 60 : tan 58'e düştüğü görülür. Bununla birlikte. Ziyare ise. 42 müslüman-2 gayr-i müslim. Şehir mahallelerinin dörtte birinde sadece gayr-i müslimler bulunmakla beraber. Amasya şehrindeki gayr-i müslimlerin XVI. yüzyıl boyunca müslümanlara göre daha fazla çoğaldıkları görülmektedir. Bunun sonucu olarak şehir nüfusunun yaklaşık %43 oranında bir artış gösterdiği Görülmektedir7. Şehirde. Müeyyedzâde ve Alaca Mescid mahallelerinin Yakutiye Mahallesi ile. Buna göre Dragobid 109 nefer nüfusa sahip olup bunun 4'ü müslüman-105'i gayr-i müslim. gayr-i müslimlerin her ne kadar az da olsa müslümanlarla karışık halde bir arada oturmaları dikkat çekicidir. Eski Kethüda 34 nefer nüfus. Şah Çelebi ve Hızır Bey mahallelerinin sonradan kurulmaları ile şehirdeki mahalle sayısı 53 olarak karşımıza çıkmaktadır. 1520 yılında talimini olarak 5907'si müslüman ve 211 Ti de gayr-i müslim olmak üzere 8018 kişinin yaşamakta iken. Amasya şehrinde 48'i müslüman ve 7'si gayr-i müslim olmak üzere 55 mahalle bulunmaktadır. Mescid-i Çeribaşı Mahmud Bey 44 nefer nüfus. Yahudiler %14 oranında bir azalma göstermişledir. Şehrin hemen yakınında bulunan 5 gayr-i müslim köyün de ilave edilmesiyle şehirde 60 mahallenin varlığı ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda gayr-i müslim nüfusun kendi İçinde artış oranı %22'den %23'e yükselmiştir. Hrısliyanlarm artış oranı toplam şehir nüfusu içinde %19'dan %22'ye çıkmıştır. Gayr-i müslim nüfusun artış onun %78 iken. Dede Kasını 28 nefer nüfus. müslümanların artış oram %64 olmuştur. Yörgüç Paşa Mahallesi'nin Gök Medrese Mahallesi ile birleşmeleri sonucu üç mahallenin eksilmesi ve Avkuniye Mahallesi ile 8 nefer nüfusa sahip zinımi taifesinin bir arada yaşadığı yerleşme biriminin ortadan kalkmalarına karşılık. 1520 yılında müslümanlarla gayr-i müslimlerin karışık olarak bir arada yaşadıkları mahalle yokken. 26 müslüman-2 gayr-i müslim. 1576 yılında ise. Tahrir defterlerinden takip edebildiğimiz kadarıyla Kanunî devrinin ilk başlarında.Adnan Gürbüz müslim mahallesi de 21'den 16'ya düşen Nasriyye cemaatinin bir arada yaşadığı yerleşme birimi olmuştur. 25 müslüınan-9 gayr-i müslim. 58 müslüman-1 gayr-i müslim. Bu mahalleler. 8907"si müslüman ve 2571 'i de gayr-i müslim olmak üzere 11478 kişinin yaşadığı anlaşılmaktadır. Şehirde. Gayr-i müslim nüfusun içinde Hnsliyanlar %97 oranında artarken. 1576 yılına gelindiğinde ise. Şehirdeki 7 gayr-i müslim mahallesinden 2'si cemaat ve biri de taife şeklinde yerleşmiş bulunmaktadır. 7 XV-XVI.

Bilhassa 1492-1496 yılları İspanya ve Portekiz sürgünü Musevilere Osmanlı idaresinin kucak açması.1. s. Yavuz Selim'in savaş sebebiyle Anadolu'da faaliyet gösteren İranlı tüccarları hapsettirip. İmparatorluğun ilk başşehri olan Bursa'da bulunan Ermeni Patrikliği. Diğer yandan Ermenilerin ekonomik dummlannı ve geleceklerini etkileyen çok önemli bir olay da Osmanlı-İran mücadelesi olmuştur. Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu. s..vaunda JJUMUIÛıSV -Kijvsfiri. Ermenilerin. 95. A srm İkinci Yarısında Tokat Şehri". Adnan Gürbüz. bkz. Bunlardan bilhassa Ermenilerin Osmanlı coğrafyası üzerinde her noktada ipek ticaretinde başarılı oldukları görülmektedir.MJI-ÜÎUI Jîwa>: . Hsat Uras. İstanbul'un fcÜıedilmesinden sonra cemaatiyle birlikte İstanbul'a getirilmek sureliyle yerleştirilmiştir. 89. Ekonomik Durumları XV-XVI.1. s.dwğwMİsö& dolayı bu denetimin sağlanması da kolaylaşmaktadır. Osmanlılar. Vakıflar Dergisi. Bu katkının sadece doğal artış yoluyla olmadığı. XVI. Hindistan ve 87 . 71. daha önceki bilgi birikimleriyle İranlı tüccarların yerim alarak Osmanlı ipek ticaretine hakim olmalarına yol açmıştır . Bu topluluğunun ekonomik hayatın bütün önemli iş kollarında üst seviyeden bir faaliyet içinde bulundukları bilinmekledir. yüzyıl boyunca genel nüfusun İnzla arttığmı ve bu artışa gayr-i müslim unıısıırun da büyük miktarda katkıda bulunduklarını göstermektedir. Osmanlı coğrafyasında cereyan eden ipek ticareti ve buna gayr-i müslim unsurun katkısı konusunda geniş bilgi için bkz. Tokat. "XV-XVII. Rum ve Musevî topluluğu buldular.. Ermenilerin ticaretteki bu yeteneklerinden yararlanmak islediklerinden dolayı onlara kendi bölgelerinde dinî özerklik sağlamışlardır8.. 7500'den 14000 civarında bir nüfusa ortalama %50 artış göstermek suretiyle sahip bulundukları görülmektedir. 41-51. mallarını müsadere ettirmesi ve İran ipek yolunu kapattırması ile başlayıp gelişen olaylar sonunda.Akif Erdoğru. Osmanln ekonomisi kendi ke&dme. insanseverliğin ve başka inançta olanlara saygı göstermenin tarih içinde ilk ve bu boyutta belki son örneğini oluşturmuştur. Yüzyıllarda Kayseri Zimmileri". klasik dönem Osmanlı toplum yapısı üzerinde gerçekleştirilen talırir defterlerine dayalı araştırmalarda. dünya ticaret yollan da XVII. Tarihte Ermeniler ve Enneııi Meselesi. Üstelik. M. XXVI(1997).. Yüzyıllarda Osmanlı Anadolu Toplumunda Gayr-ı Müslim terin Durumu: Amasya Örneği Sonuç olarak. Tarih Boyunca Kayseri Sempozyumu Bildirileri. "Osmanlı Pamuklu Pazarı. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin kontrolündedir. Gayri müslim unsurun bu çok düzenli ekonomik hayat içindeki yerine gelince. Osmanlılar Anadolu'yu idareleri altına aldıklarında bu coğrafya üzerinde her tarafa dağılmış çok miktarda Ermeni.15(10 jıi. yüzyıla gelinceye kadar büyük çaplı değişiklikler görülmemektedir. İlhan Şahin-F eridim Emecen. Osmanlı nüfus sayımlarının ortaya koyduğu gerçek. Ankara 1986. Osmanlı'nın salıip olduğu geniş coğrafya üzerinde gerçekleşen iç ve dış ticareti devlet.T5fîOUl±în .XV-XVÎ. tir . ülke sınırlan içinde yerleşmelerini ve yaşamalarını kolaylaştıracak tedbirleri alıp bu yolda idari düzenlemeler yapılması.UK10 jien 3500ü civarında bir nüfusa. s. Ankara 1950. Halil İnalcık. bkz. sıkı bir denetini altında \TiTO\tQTiYiekledVi. "XV. bir takım göçler dolayısıyla da gerçekleştiğini bilmemiz gerekiyor. ^etaa bâr &'û'ra«Kİ& W\W#. yüzyıllar boyunca Osmanlı ekonomik hayalında XVII. Kayseri 1997. WXV-XVL Yüzyıllarda Sivas Şehrinde İdari ve Ekonomik Yapı1".

Osmanlı Bahriye Teşkilatı. Jermings. "Urban Population in Anatotİa". "Milel-i selâse" denilen Ermeniler ve Rumlardan başka Osmanlı Anadolu'sunda yaşayan diğer bir gayr-i muslini unsur olan Musevilerin. 1553-1557 yıllan arasında imparatorluk çapında bir devlet teşebbüsü olan Süleymaniye Camii inşaatında çeşitli mesleklerden toplam 3523 ustanın çalıştığını ve bunların 18 Urunun büyük çoğunluğunun Rum olmak üzere Hnsliyan lebaya mensup bulundukları bilinmektediru. XVII. 12 Ömer L. Nakit sermayeye hakimiyetleri kısa zamanda Osmanlı iltizam sistemi içine girmelerine yol açmış. Duralı Yılmaz. Osmanlı toplumunda.5 milyon akçeye Ermeni İskender'e. XV1-XV11. İlini ve Sanal. Bu iş kolları bilhassa inşaat ve gemi yapımı sektöründe yoğunluk kazanmıştır. s.Adnan Gürbüz Ermeniler. 115: Osmanlı İmparatorluğu"nda sermaye birikimi ve bu sermayenin hangi alanlarda kullanıldığı hususunda bkz. bilhassa İstanbul. s. Rumların büyük ölçüde istihdam edildikleri diğer bir devlet teşebbüsü de "Tersanc-i Amire"dir. Yüzyılda Tersane-i Amire. Maliyeden Müdevver Defler 4397. 6(1985). yüzyıllarda gemi sektöründe çalışan ustaların aldıkları ücretlerin Akdeniz dünyası içinde Osmanlı ile diğer ülkeler arasındaki bir mukayesesi için bkz. Bu üstünlüklerinin diğer bir sebebi de. çev. 71(1991). Murat Çizakça. Ermenilerin Osmanlı topraklarında hamam işletmeciliğinden kumaş boyacılığına. s. 1550-1583 yılları arasında ise %1781 oranında artış göstermiştir. bkz. Ankara 1992. R. "Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin Himayesi". •'Osmanlı İltizam Sistemi". 73-79. İngiltere: Pazar Rekabetinde Emek maliyetinin Rolü". İstanbul 1999. Osmanlı topraklarında belirli bir kaç bölgede. Türk Dünyası Araştıimaları. s. İstanbul 1990. Osmanlı Ticretiiıde Gayr-i Müslimler. Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı. BOA. 145-149. Osnıanh-Türkiye İktisadî Tarihi }500-1914. Mesela. bilhassa Kayseri'ye göç edip yerleştikleri de bilinmektedir. Aktan. 172-174.. 10 Bağdat ipek gümrük mukataası 1645 yılı için 9. 259-318. Ankara 1972. yine aynı miktara Ermeni Şato'ya 1633 yılı için açık artımla yoluyla tevcih edilmişlerdi. 76-111. Doğu Anadolu'da süren Osm anlı-İran savaşı dolayısıyla çok sayıda ErmenPnin daha emniyetli iç bölgelere. 88 . eski ipek yolu üzerinde hemen her önemli durakta yerleşmiş bulunan soydaşlarından nakit sermeye sağlayabilme özelliklerine sahip bulunmalarıydı. madencilikten baharat ticaretine kadar her türlü ekonomik faaliyetin içinde bulundukları anlaşılmaktadır1!. A. İsfahan'dan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan bölgede son derece faal bir ticaret ağı meydana getirmişlerdir. bsk. bkz. 34. 2. Barkan. İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi. s. Ermenilerin sayısı 1523-1554 yıllan arasında %421. Osmanlı jmpamtorhtğu Toplum ve Ekonomi. 113-117. Şehnaz Layıkel. 13 İdris Bostan.İhsaıı Bağış. istanbul 1993. s. s. 123: 9829. 43-45. Ermenilerden farklı olarak diğer bir gayr-i muslini unsur olan Rumların da belirli bazı iş kollarında Ön plana çıktıklarım görüyoruz. . s. bilhassa imparatorluğun Önemli giriş noktalarında mesela Erzurum ve Bağdat'ta ipek ve gümrük nıukataalarmı ele geçirmelerini sağlamıştır10. Bursa. " Geniş bilgi için bkz. I. Şevket Pamuk. Selanik gibi büyük şehirlerin yanısıra Mardin. s. s. Bağdat gümrük mukataası ise. Ankara 1983. 75-76: Coşkun C. s. 1645'ü yıllarda İstanbul tersanelerinde gemi yapımı işinde çalışan ustaların büyük çoğunluğunun Rum olduklan ve bunlanıı günlük ücretlerinin 12-16 akçe arasında değişen iyi bir gelire sahip bulundukları görülmektedir13.

yüzyılın başında Selanik Musevileri. "1600-1615 Yıllan Arasında Ankara İktisadi Tarihine Ait Araştırmalar". 128-130. 47. ^Maliyeden Mildevver Defter 6818. 17 H. Tapu Defteri 387. s. H. Mesela. Tapu Defleri 26. "Hamr 14 M. şarap üretimi ve tüketimi ile ilgili 1576 tahririnde. 34-59. "Bâc-i hamr-ı gebrân ve yahudiyân-ı nefs-i şehr. yüzyılın başında 28000 zira'ya kadar çıkarılmıştır17. İş Ortaklıkları Tarihi. 25. 415. 16 Vİalü SaYıülıoğnı. SahiJlioglu.. 1520 yılı tahrir defterinde Amasya şehrinin padişah ve mirliva hasları arasında paylaştırılmış olan vergi gelirleri toplamında 33000 akçelik yer işgal eden •'mizan-1 harir" mukataasmııı Musevî Joachün'e 1540 yılı için tevcih edildiği belgelerden izlenebiliyor1". M. Selanik şehrinin 1478 yılı tahrir defterinde Museviler'in kayıtlı olmadıklarına bakılırsa bunların yukarıda bahsi geçen İspanya sürgünü Sephardim Musevileri olduğu anlaşılıyor. 145-163.AT'-XVI. Ankara 1975. s. s. Musevilerin. 56. Çizakea. XVI. bu miktar XVII. Bayezid'in Son Yıllarında Yenicen Çuhası Muhasebesi". bozahane mukatasının da 500 akçelik vergi geliri bulunduğu ve Avram adlı bir Musevî'ye 1580 yılı için iltizama verildiği görülüyor14. 2-3(1974). s. O dönemde İspanya yünlü dokuma sanayii Avrupa'nın en ileri dokuma tekniğine sahipli. 283-285. "Yeniçeri Çuhası". Ankara'da sof cenderesi ve boyahane mukataasmııı 1592 yılı için 1100000 akçeye Mayer adlı bir Musevî'ye tevcih edildiği görülmektedir15. Halep gümrüğü nıukataasınm bir müslümaıı ile ortaklaşa olmak üzere Musevî sermayedar Yalıya'ya 1619 yılı için 1380000 akçeye tevcih edildiği. BOA. Şehirde gayr-i müslim nüfus çok fazla olmamasına rağmen. Sephardim Musevileri sürgün sonucu Selanik'e bu ileri tekniği getirmek suretiyle Osmanlı sanayiinin gelişmesine büyük oranda katkıda bulunmuşlar ve Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünün giyim İşim bu sayede çözümlemişlerdir. 1576 yılı tahrir defterinde aynı mizân-ı harir mukataasımn yıllık vergi gelirinin 45000 akçeye yükseldiği. Maliyeden Mildevver Defter 6229. Bu kayda ilaveten Rum Eyaleti kanunnamesinde. fi sene 8000 akçe" şeklinde geçen kayıttan anlaşıldığına göre şehir merkezinde yaşayan gayr-i müslim unsurdan şarap üretimi ve tüketimi ile ilgili yıllık 8000 akçe bâc alınmaktadır. 15 14 . haneden gelen hararın batmanından bir akçe ve hamr için gelen üzüm hamimden üçer akçe alınur. İmılaL "Osmanlı Pamuklu Pazan". Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 19 KKA. Yüzyıllarda Osmanlı Anadolu Toplumunda Gayr-ı Milslimlerin Dununu: Amasya Örneği Tokat ve Amasya şehirlerinde küçük nüfuslar halinde yaşadıkları bilinmektedir . Osmanlı idaresi tarafından bilhassa Selanik'e yerleştirildikleri ve yeniçeriler için çuha dokumakla mükellef tutuldukları bilinmektedir16.. Türkiye İktisat Tarihi Semineri Metinler/Tartışmalar. Maliyeden Mildevver Defter 75X9. 4088. s. ''Yeniçeri Çuhası ve ü. Sharon. Özer Ergeni. Bunların da ekonomik yönden. 417. Türkiye Yahudileri. s. 137. s. 18 BOA. yine. s. s. 96000 zira'(arşın) çuha dokumakla mükellefken. s. s. s. Osmanlı ticarî potansiyeli içinde yer aldıkları ve daha çok yünlü dokuma sanayii sektöründe uğraş verdikleri görülmektedir. Ermenilerden daha geniş ölçüde Osmanlı ticareti içinde mııkataa sistemine girdikleri ve önemli paylar elde ettikleri anlaşılıyor. Amasya şehrinde yaşayan gayr-i müslim topluluğunun ekonomik yapı içindeki durumlarına baktığımızda. 42. Yünlü dokuma sanayii sektöründe ihtisas derecesinde bilgi birikimine sahip olan Musevilerin.

KKA. LV/213(1991). Belleten. Osmanlı'nın XVT. Yavuz Ercan. Tapu Defteri 26. 371-391. 90 . s. Sonuç Osmanlı topraklarında yaşayan ve "Milel-i selase'1 denilen belli başlı üç gayr-i müslim unsurdan Ermeni.Adnan Gürbüz hasılı olan yerlerde sipahi iki ay menapoliya dutub hanımı sata. gücile kefere üzerine bırakmaya ve menapoliya dutmak istiyecek keferenin fıçıların mühürliyeler ve iki ay menapoliya için yıllık hangi ayın ihtiyar idcrlcrse ol aylarda satalar" şeklindeki hüküm. s.. Rum ve Yahudilerin. Amasya şehrinde 1576 yılı itibariyle yaşayan 775 nefer nüfusa sahip gayr-i nıüslimlerden alman ve "İspençeir adı altında geçen baş ya da cizye vergisinin miktarı da 8000 akçe olarak görünmektedir31. gerek cizyelerini ödeyerek ve gerekse açık artırma yoluyla devlet teşebbüsü nıukalaa ve iltizam ihalelerine girerek devlet hazinesine büyük gelirler sağlamışlardır. 4b. Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayr-İ müslim unsurun ödemiş oldukları vergiler ve mükellefiyetleri hususunda geniş bilgi için bkz. 20 gayr-i müslim reayanın ticari faaliyetleri ile ilgili bir fikir vermektedir . Gayr-i müslim unsurun bunun karşılığında sadece cizye vergisi ve ticarette nıüslümanlardan %î oranında daha fazla ödedikleri gümrük vergisi mükellefiyetleri bulunuyordu. büyük bir imparatorluğun koruyuculuğu altında Osmanlı ekonomisiyle bütünleşmek suretiyle devletin en çok ihtiyaç duyduğu sermaye sahibi bir konuma yükseldiklerini görüyoruz. ''Osmanlı İmparatorluğu "uda Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler ve Bu Vergilerin Doğurduğu Sosyal Sonuçlar". yüzyılda gerçekleştirdiği gayr-i müslimlere yönelik istihdam siyasetinin bugün dahi bir çok gelişmiş ülkeye örnek oluşturabileceği düşünülebilir. serbestçe ticaret yaparak zenginleşirken. Bu ekonomik bütünleşmenin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 2Ü 21 KKA. s. Tapu Deften 14. Gayr-i muslini unsur. 18a.

175-201. XV. bütün Anadolu ve Rumeli sathına yayılmışlardır.T. Yüzyılda Sultanömi Sancağı). s. s. geçmişi Selçuklu devrine kadar uzanmakla beraber. Hakkı Uzunçarşılı. . Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları I Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı. Atatürk Konferansları Vm'( 1975-1976). iküıcilerin sefere atlı olarak iştiraki ve nisbeten daha geniş imkânlara sahip olmaları dışında. kendilerine tahsis edilmiş olan çiftliklerde. 1-8. Ankara 1989. Yrd. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi. sözkonusu potansiyelin ortaya konulması suretiyle.F. yaya-müsellem ve yamafdm&mı müteşekkil ocakk\r halinde teşkilatlanmak suretiyle. Asırda Yaya ve Müsellem Ocakları (Toprak Tasarrufu. II. 1. mufassal limar ya da evkaf lahrir defterlerine kaydedilmiş bulunan arazi ve nüfusla kıyaslandığında da. memur oldukları vazife itibariyle aynı statüyü hâiz olmuşlardır2. Ankara 1966. 91-157. Aynı Müellif. Nitekim. Kaynağım büyük ölçüde yörükler ile Türk köylülerinin oluşturduğu yaya ve müsellemler. oldukça önemli bİT yaya ve müsellem potansiyelini bünyesinde barındırdığı anlaşılmaktadır. E. s. ss. Ankara 1984. Asırda Manisa Kazası. Doç. asrın sonlarında teşkilâtın lağvına kadar devam etmiştir3. s. Emecen. mîrîye veya vakfa tahsis edilmiş olup. 8-50. s. Doğru. Dr. Aşağıda zikredilecek olan ilgili tahrir defterleri.Ü. ocak nizâmının bozulmasıyla. Başlangıçta.(A. Orhan Gazi döneminde (1324-1362) kurulmuştur1. Uşak kazasının piyade ve müsellem defterlerinde kayıtlı.. Tafsilat için bkz. Bunlar. önemli mîrî hizmetlerin ifâsına memur edilmişlerdir. Muzaffer Arıkan. özellikle Yeniçeri Ocağı'nin kurulması ile birlikte.Ü. kısaca temas edilmiş olan yaya ve müsellem ocaklarının Anadolu Eyâleti bünyesinde en yaygın olduğu alanlardan birisinin de Uşak kaza dâiresi olduğunu göstermektedir. Bu durum. Halime Doğru. "Yaya ve Müsellemlerde Toprak Tasarrufu". İstanbul 1990.D. tasarruflarında bulunan çiftliklere mukabil./lym eser. Yayımlanmamış Doçentlik Tezi).. XV-XVI. emir vâkî olduğunda muharip bir güç olarak fiilen sefere katılan yaya ve müsellemler. YÜZYILLARDA UŞAK KAZASI PİYADE VE MÜSELLEM TEŞKİLÂTI Turan GÖKÇE' Giriş Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri askerî örgütünde son derece önemli bir yer işgal eden yaya ve müsellem teşkilatı. Osmanlı İmparatorluğu 'nda YayaMiisellem-Taya Teşkilatı (XV-XVJ. XVI. Feridun M. İşte bu çalışmada. 142-143. kapıkulu askerinin yaygınlaşması sonucunda geri hizmete çekilerek. XVI.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Savı IV. Vergi Muafiyetleri ve /fizme/). 1-5. zamanla. İzmir 2000. Ankara 1983.C.

Kânûnî döneminde. Mustafa bin Hayreddin'in emânetinde kâtib Mustafa bin Mehmed tarafından tahrir edilmiş olup. "Uşak". 73-74. doğuda ise Karahisâr-ı Sâhib sancağı ile mahdud bir alanı kaplamaktadır. İkincisi.TD)-237. Aynı müellif. Uşak kazasına tabî olan nahiyeler s. 144-148. Ankara 1974. Mustafa Çetin Varlık. Besim Darkot. Yüzyıl Osmanlı İdarî Teşkilâtında Kütahya". Karahallı. güney-batıda Şeyhlii (Çivril) kazaları. Türklük Araşhrmalan Dergisi 2 (İstanbul 1986). 92 . yüzyılda Uşak kazasının idarî laksimâtı ve kısa bir değerlendirme İçin bkz. XVI. Osmanlı piyade ve müsellem teşkilâtının Uşak kaza dairesindeki küçük bir kesiti ortaya konulacaktır. 74. konumuza zemin teşkil eden kaza dâiresi ve esas kaynağımızı oluşturan piyade ve müsellem tahrir defterleri hakkında kısa bilgi vermek yararlı olacaktır. 284-288. •"Aynı madde". Banaz. emîn tâyin olunan 4 5 " 7 B Bkz. s. buna geçmeden önce. I. güneyde Lâzıkıyye (Denizli) ve Honaz. TTK Belleten LU/202 (Nisan 1988).Turan Gökçe * Uşak kazasının sâdece bir yönü aydınlatılmaya çalışılacaktır. batıda Selendi ve Kula. Darkot. klasik Osmanlı idarî taksimatına göre. Dersaadet 1313. Mustafa Çetin Varlık. Bir başka ifadeyle. nihâî olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiş olan Uşak4. Erzurum 1985. s. "XVI. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tapu Tahrir Defterleri (=BOA. Kaynaklar 1. Yüzyılda Kütahya Sancağı (Atatürk Üniversitesi. 210-265 arasında kaydedilmiştir. kaza statüsünde bir idâri birim olarak düzenlenmiştir5. Uşak Tarihi.MAD}-4) Uşak kazası piyadeleri bulunmamaktadır. XVI. s. Ali Cevad. Memâlik-i Osmâniyenin Tarih ve Coğrafya Lügati. Sivaslı ve Ulubey ilçelerinin işgal ettiği alandan ibaret olan kaza dâiresi. H. Karahisâr-ı sâhib yaya sancağına âit 859/1455 tarihli en eski defterde (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Mâliyeden Mf-ldevver Deflerler (=BOA. s. Şeraseddin Sami. 1306. IV. Bunlardan ilki. 3155. a. 13. İslâm Ansiklopedisi. Germiyan-oğıdlan Tarihi (1300-1429). istanbul 197]. s. "XVI. Ancak. 201-239. İstanbul 1306. İkinci kısmnıda Karamsar müsellem çiftliklerinin kaydedilmiş olduğu defter toplam 351 sâhifeden ibaret olup. 1953 yılında yapılan idarî düzenleme İle Kütahya'dan ayrılmak suretiyle teşkil edilmiş olan bugünkü Uşak ilinin esâsım oluşturan ve 1429'da Germiyan-ili'nin ilhâkıyla. Tafsilat için bkz. Haşim Tümer. Yayımlanmamış Doçentlik Tezi). Yüzyılda Kütahya Sancağı'nda Yerleşme ve Vergi Nüfusu". 20-23. kuzeyde aynı sancağa tabî Altıntaş. piyade teşkilâtı İtibariyle Karahisâr-ı Sâhib Yaya SancağYna tabî olan kaza çiftliklerinin de kaydedilmiş bulunduğu üç mufassal piyade tahrir defteri bulunmaktadır7. 952 (1545) yılında tamamlanmıştır". Anadolu eyâletine tabî Kütahya sancağına bağlı. s. Gediz ve Simav. Buna göre: mezkûr asırlarda Kula kazası dâhilinde bulunan Eşme hâriç olmak üzere. Aynı müellif. 548-549. s. bugünkü Uşak ilinin merkez ilçe. KâmûsU'l-Âlâm. Piyade Defterleri Aşağıda ayrıca işaret olunacağı üzere. Ona Anadolu'yu Batı Anadolu'ya bağlayan iç-Batı Anadolu eşiği üzerinde oldukça önemli bir yer işgal etmektedir1. 13. Bağlı bulunduğu sancağın orta kesiminde yer alan Kaza.

Defler-i Hâkânî kâtiplerinden Kâtib Kasım tarafından. 84b-105b varakları arasında yer almaktadır. Aynı dönenul*. Uşak müsellemleri 155-193. Yine aynı şekilde.72. sâhifeler arasında kaydedilmiştir1 J. sâhifeler arasında yer almaktadır. Tapu Tahrir Defleri (=TKGM. 11 İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı. loplara 168 sahiledir14. ' 14 BOA. Karalıisâr-ı Sâhib müsellemlerinin de yazılmış olduğu üçüncü defter ise. 10 m .. Sabık Kütahya kadısı Süleyman bin Ahmcd'in eminliğiııde 968/1560-61 tarihinde kaydedilmiş olan üçüncü defter15.TD-5/7..TD-103. 952/1545 tarilıli olup. tarihsiz olmakla beraber. Uşak kazası 249-299 arasında kaydedilmiştir13. s. Toplam 353 sâhifeden ibaret olan defterde Uşak kazası 72-76 ve 250-306. Piyade ve müsellem teşkilâtının lağvedilmesi üzerine. Mustafa bin Hayreddin'in emânetinde. BOA. 1582-1583 yıllarında tanzim edilmiş 9 BOA TD-320. gurre-i Muharrem 862 /19-29 Aralık 1457 tarihli olup. 78-82. Bunlardan en eskisi.KKA. asra âit müsellem defterlerinden ilki 927/1520152Harihlidir. sâhifeler arasında kayıtlıdır. Aynı defterin aynı arşivde mükerrer nüshası bulunmaktadır: BOA-TD-574m.XV'XVI. Muallim Cevdet Yazmalan-0. Uşak kazası 51-57. Uşak müsellemleri defterin 54-60. Kütahya livasının iimar ve evkaf talırirlenni de gerçekleştirmiş olaıı Dergâh-ı Âlî müteferrikalarından Mehmed RâhimTnin emânetinde.262-318. toplam 278 sâhifc olup. 16 BOA.TD-242. 2. sâhifeleri arasında yer almaktadır. 13 BOA. timar ve zeamete tahsis edilmiş olan mcnsüh yaya ve müsellem çiftliklerinin kaydedilmiş olduğu mensûh piyade 15 ve müsellem defteri . XVI. A^a/frm Cevdet Yazmalan-0.TD-328. Uşak kazası 27b-29a. toplanı 155 sahife olup. 18 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi. Yine XV. 15 BOA. 1489 tarihlidir12.n:>)~/58. evâil-i Rebîülâhır 979/23 Ağustos-1 Eylül 1571 tarihinde tamamlanmış olan dördüncü defterlâ 196 sâhifeden ibarettir. ahkâm-ı mâliye kâtiplerinden Kâtip Ahmed marifetiyle 987 (1579) yılmda tamamlanmıştır10.TD-574. yüzyıla ûit olan ikincisi Şaban 894/Temmu/. Uşak müsellemleri 132-168. Divan kâtiplerinden Muhanmıed tarafından 988/1580 yılında tamamlanmış olan son defter17 ise toplam 164 sâhife olup. 12 İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı.93. Müsellem Defterleri Müsellem teşkilâtı itibariyle Kütahya sancağına bağlı olan Uşak kazası müsellemlerinin de kaydedilmiş bulunduğu toplanı yedi mufassal müsellem tahrir defteri bulunmaktadır. Rumeli defter kâtiplerinden Mustafa tarafından tahrir edilmiş olan ikinci defler. Yüzyıllarda Ufak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Karahisâr-ı Sâhib kadısı Mevlânâ" Mehıncd tarafından 967 (1559-1560) tarihinde tamamlanmıştır9. Uşak kazası 132-164 arasında kaydedilmiş bulunmaktadır. Uşak kazası 123-155 arasında bulunmaktadır. 17 BOA TD-589. sâhifeler arasında kaydedilmiştir. Yine ikinci kısımda Karahisâr-ı Sâlıib müsellemlerinin kaydedilmiş olduğu defler. 344 sâhifeden ibaret olan defterde.

her biri nahiye25 addedilen ayrı üniteler halinde kaydedilmiş 19 20 22 23 24 25 Sancak tevcih defterlerinde (Topkapı Şurayı Müzesi Arşivi. Bolu. Uşak kazası meıısûh yaya çiftlikleri. Sultanönü. Sipahi sancağı itibariyle Kütahya'ya bağlı kaza statüsünde bir idarî birim olan Uşak. yaya ve müsellem sancak teşkilâtına da değinilmiştir: XVI. Uşak yaya teşkilâtının XV. XV. 65-66. s. s. istanbul 1978. Göyiinç. Toplam 353 varakdan ibaret olan defterin ilk bölümünde (v. Yüzyılda Mardin Sancağı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi). liamid. kaza dâiresi itibariyle hem-hudud olduğu.ro-2. Metin Kuntt Sancaktan Eyalete 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi. Uşak piyadeleri. Defter (=TSMA. XVI. 137-138.?7. Asırda Kara Hisar-ı Sahib Sancağı (A. s. İslâm Ansiklopedisi IX. Tayyİb GÖkbİlgİn. Nejat. XVI. 38-39. lb-261b) nıensûlı piyade çiftlikleri kaydedilmiştir. I. 76-88. Kayırhisan. M. Feridun M. O s m a n l ı taşra teşkilâtında en yaygın idarî ünitelerden birisi olarak "nahiye" h a k k ı n d a bkz. s. Barçınhı. A X # . 155923 ve 157924 tarihli defterler. s. Ankara. Elçi. II. Sosyal Bilimler Dergisi W\ (Afyon Nisan-2000). Karahisar~ı Sâhib sancağının genel idarî taksimatı hakkında ayrıca bkz. Ankara 1993. yüzyıldaki dunımunu yeterince aydınlatma imkânı bulunmamaktadır. piyade teşkilâtı bakımından oldukça farklı bir dunun arzetmektedir. BOA.. ikinci kısımda ise Kütahya mensûh müsellem çiftlikleri yazılmış olup. Ankara 1991. Anadolu eyâletine tabî 12 yaya sancağından19 birisi olan Karahisar-ı Sâhib sancağına bağlı olarak teşkilâtlanmıştır20. sancak piyadeleri. Sincanlu. Piyade Teşkilâtı 1. BOA.TD-574. 100-115. " N a h i y e " . 86b-140b ve 160b-167a varaklan arasında kaydedilmiştir.Ü. yüzyıldaki durumu aksettiren deftere göre Karahisar-ı Sâhib yaya sancağına bağlı olarak 10 nahiye kaydedilmiştir'.) kaydedilmiş bulunan Anadolu yaya sancakları şunlardır: Kütahya. Avın eser. "Osmanlı Taşra Teşkilâtının Kaynaklarından 957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri T. Menteşe. asırdaki durumu gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 1455 yılnıda tanzim edilmiş olup. s.Turan Gökçe olmalıdır. XVI.MAD)-563 (M. kaynaklar arasında zikredilmiş olan 154522. Bunlar içerisinde Uşak piyadelerine rastlanmaması ve söz konusu asra ait başka bir defterin de bulunmaması dolayısıyla. BOA. Aydın. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Mâliyeden Müdevver Defterler (=QOA. Giçi Sincanlıı. "Osmanlı Taşra Teşkilâtında Karahisâr-ı Sâlüb Saııcağf um îdârî Yapısı". Karahisar-ı Sâhib.MAD-4: Karahisar (Şehrâhâd). Tutman Dağı.D)-5'246 (Mİ527). Fatih döneminde. Şııhııd. 37-39. yüzyılda sancağın genel idâri yapısı çerçevesinde.TD-320. BOA. Mustafa Karazeybek. Uşak müsellemleri 307a-318a ve 349b-35Ob varakları Uşak müsellemlerine tahsis edilmiş bulunmaktadır. "Şeyhlü ve Uşak" ile "Banaz" dan oluşan iki nahiyeye bağlı olarak. Feridun Emeeen-İlhan Şahin. TTK Belgeler XIX/23 (Ankara 1998). 131-132. Çöla. 110. Buna mukabil. Biga. Buna göre. Karesi. 94 . İdarî Taksimat Giriş kısmında da işaret olunduğu üzere. Hüdavendigar. Sandıklu.. 1568-1574)'den ııkl. Eınecen. Üçler Bulduk tarafından hazırlanmış olan doktora tezinde. ilgili defterlerden anlaşıldığı kadarıyla.

v.XV~XV1. Uşşak. Ulusincanlıt. Mirliva hâssrna tabî olarak. kaza dairesindeki her bir idarî ünitede kaydedilmiş olan çiftlik adedi ile yaya-yamak ve sair unsurlardan müteşekkil nüfus durumunu bir icmal tablo üzerinde ifade etmek gerekirse. Dulmcmdağı. diğerleri ise "ikinci'" ve "üçüncü" olarak belirtilecektir. Yukarıda. H. diğer dördü de ser-piyâde olmak üzere. Doğru. sadece kendisine tâbi olan nahiyeler değil. Uşak. 4Ter nahiye olarak kaydedilmiş olan Kayırhisar ve Sandıkla ile 3 nahiye olarak yazılmış bulunan Uşak bunun en tipik örneklerini teşkil etmektedirler. 95 . Yalak. Osmanlı idâri taksimatında geçerli olan umûmî kaideye uygun olarak. ilki (1). Homa. Burada dikkati çeken önemli hususlardan biri de. ser-piyâde olarak kaydedilmiş olan Uşak. Sandıkla. Sandıklu. Elçi. Barçınlu. 21a-27a. Piyade Çiftlikleri ve Nüfus Durumu İlgili piyade defterlerinde yer alan kayıtlanıl aktarılmasıyla hazırlanmış olup. Aym eser. Şeyh i ü ve Uşak ile Ulugobek: ser-piyâdegâna tabî olarak Kayırhisar. Sultauönü sancağındaki aynı dunun için bkz. Büyük çoğunluğu sipahi sancağı İtibariyle de Karahisâr-ı Sâhib'c tabî olan üniteler yanında. Yalak. konumuzun dışında kalmaktadır38. mirliva hâssına tahsis edilmiş olan Ulugobek (bugünkü Ulubey). Çöla.7D-2J7. s. 55-57. Ulugobek. Şeyhlü'ye tabî iskân yerlerinde bulunduğundan. ek olarak verilmiş olan listelerden çıkarılan toplu sonuçlan değerlendirmek suretiyle Uşak yaya çiftliklerinin genel durumunu netleştirmek mümkündür Öncelikle.TD-320. aşağıda yapılacak olan değerlendirmelerde. Banaz. 56-71. klasik Osmanlı idâri taksimatına göre kaza addedilen bîr idâri ünitenin. Sandıkht-ı diğer. BOA. Uşak kaza dâiresinde bulunan piyade çiftliklerinin nahiyelere taksiminde de. Banaz. Barçınlıı. Aynı isim altında kaydedilmiş olan üç ünitenin ayırdcdilebilmcsi için. Sincanlu. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı bulunan 31 idâri birim oluşturmuşlardır. Banaz. Kızı/taş. Kayırhisar. s. 2. hem çiftliklerin murâkebesi hem de hizmet vâkî olduğunda yaya-başınm sevk ve idaresinde kolayca toplanılarak hizmete eşilmesi kaygısıyla. Kayirhisar. Karahisar. Kayırhisar. Elçi. coğrafî bütünlüğün dikkate alındığı anlaşılmaktadır37. bizzat kazaya isim teşkil eden aynı ad allında birkaç ayrı nahiye olarak kaydedilmiş olmasıdır. defterlerde kaydediliş sırasına göre aynen aktarılmış olan nahiye isimlerinden de anlaşılacağı üzere. Mirliva hâssına dâhil olan Şeyhlü ve Uşak başlığı altında kaydedilmiş olan çiftliklerin tamamı Uşak kaza dâiresi hâricinde. BOA. Bunlar. Yalak. her biri nahiye addedilen toplam 5 ünite hâlinde teşkilâtlanmıştır. Şııhııd. Uşşak. 57-74. Şeyhlü.7P-574. Aynı adla. Uşak ve Uşak-ı diğer nalı i yeler in den ibarettir26. şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Sandıkht-ı dîger. Uşşak-1 diğer nahiyeleri kaydedilmiştir. Homa ve Geyikler Kütahya sancağına bağlı. BOA. Geyikler. araştırına alanımızı teşkil eden Uşak kaza dâiresinde bulunan piyade çiftlikleri biri mirliva hâssı. Oynaş. s. Karahisâr-ı Sâhib hududunda yer alan nahiyelerdir.

269 Aşağıda verilmiş olan listelerden de ayrıntılı bir şekilde takip edilebileceği üzere.n: 20 20 1 4 4 9 ı 16 14 7 34 54 180 II 363 1.263 \ . Çürümüş olan kısımlarındaki kayıtlar İtibariyle eksik olduğu için icmal tabloya yansıtılmamış olan ikinci deftere göre. ziraî ya da yaya-yamak kapasitesi itibariyle yeterliliğini yitiren çiftliklerin mevkufa kaydedilmiş olması önemli rol oynamıştır. Banaz'da 13 köyde 18. BanazMa 14 köyde 21.2!1'> ıa 627 1.Ma-Mİ lûl VS- Di- Gâ- M lirde Tahminî Nüfus.22« 422 1. Uşak-ı diğer olarak kaydedilmiş bulunan üçüncü Uşak'da ise 10 köyde 29 çiftlik olmak üzere. •:IB.ı..•> - 145 62 136 145 52t 4 110 411 177. aynı zamanda has. ocağm kumcusu yayanın ismim almış olan çiftliklerin sayısının oldukça fazla olduğu dikkati çekmektedir. ikinci Uşak!da 14 köyde 26.: ••73:.•#». 301 422' m<> 75 243 116 1S9 237 4 6 24 - - 32 134 44 96 153 .35 . aşağıda ayrıca işaret olunacağı üzere..:.ii. 1559'da Ulugöbek'de aynı durumun muhafaza edildiği görülmektedir.121 1579 9 U1uj>öbek 6 32 Jşak(l) 13 İS Biiııaz 14 26 Uşak (2) 11 28 Uşak (3) roplani=.ı.4'23 1S45 Ulugöbek Uşak(l) 3aııaz Uşak (2) Uşak (3) 3 y 34 21 . toplam 46 köyde 115 çiftlik tespit edilebilmiştir. Bununla birlikte. diğer mufassal defterlerde de tesadüf edilebilen raiyyet köyü olmakla beraber.: 4 1 3 •:. Banaz'da 14 köyde 20. 29 16 10 7 İS 7A : . Keza.280 153 İSn 65. ikinci Uşak'da 14 köyde 26.:4:. .4<>4 330/ 1:233 531 903 1. toplam 49 köyde 122 çiftlik tespit edilmiştir.1(51 7X1 1. Uşak piyadelerinin îfa etmiş oldukları mîrî hizmetlere mukabil tasarruf ettikleri ocak tâbir . zeamet veya tımara tahsis edilmiş olması dolayısıyla. listelerdeki şahıs isimleri ile mâruf olan çiftlikler dikkate alındığında. Uşak (l)'da 6 köyde 34. kaza genelinde toplam 47 köyde 113 çiftlik tespit edilmektedir. sadece yaya ve müsellem defterlerinde 96 .. Buna göre.sîık- SuK"" Im.33! 5. S 14 16 10 -40 3 25 2L> • 122 ' • 403. ikinci Uşak'da 16 köyde 29. Çiftliklerin tabî olduğu iskân yerlerinin büyük çoğunluğu.!.:#<&:. Kayiıağmı yÖrük-Türkmen teşekkülleri ile Türk köylülerinin oluşturduğu söz konusu piyade çiftliklerinin önemli bir kısmı öz Türkçe isim tcşımaktadır.. Ulugöbek ve Uşak (l)'daki durumun muhafaza edilmiş olduğu 1579'da diğer nâhiyelerdcki köy ve çiftlik sayılarında küçük bazı değişiklikler görülmektedir. 1545'de Ulugöbek nahiyesinde 3 köyde 9. olunan çiftlik sayısının 122'den 113 e düşmüş olması dikkati çekmektedir.121 269 5. Uşak (l)'da 6 köyde 32.266 4.ıin Müiıus. 95 1 2 2 21 7 4 2 4 3 1 11 1> 1 3 11 1 25 . üçüncü Uşak'da 9 köyde 28 olmak üzere.519 709 1. Bunda.»S\ Rt.:.*i : ..Turan Gökçe XV-XVL YÜZYILLARDA UŞAK KAZASI PİYADE ÇİFTLİKLERİ VE NÜFUS DURUMU Kf'-v Adedi Nclik Adedi Taıilı Nahiye i'eri'iı YHVIIY. Gerçek durumu tam olarak yansıtmayan 1559 tarihli rakamlar bir yana.. :•: 47..4 56 162 66 123 124 :531 4. 1545'den 1579'a kadar geçen zaman içerisinde. 209 368 LAM 65 21S 121 204 2MI 41 7 ..104 "1. üçüncü Uşak'da ise 11 köyde 28 olmak üzere. I 17 4 4 il •••113 1. :.

. 368'i (% 24.18) ikinci Uşak.Ü. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve XJii. elimizde bulunan ilgili kanunnâme hükümleri ile XV ve XVI.421 nefere düşmüştür. Gerçek nüfusa d âh* bir fikir verebilmek İçin. İzmir 1999.62-65. 1545*de Uşak piyade çiftliklerinde bu minval üzere.21) ikinci Uşak. Vehbi Günay.03) Ulugöbek. Bunun 75'i (% 8. yüzyıllardaki fiili durumu yansıtan tahrir defterleri.65 vd.92) Uşak (1). çiftliklerin nüfusunun 5-34 nefer arasında değişmekle beraber.488 nefer tespit edilmiştir. 41 l'i (% 28. 1545 rakamları İtibariyle. 12Tİ (% 14.46. birer piyade köyü olma özelliği taşımaktadır. tahminî 4. 176: F. s. Arıkan. tahminî32 4. Arıkan.228 civarında bir gerçek nüfusa tekabül eden.4643. Selim Kanunnâmesi (1512-1520) ve XVI.72) Ulugöbek. 31-32. Eymirsevinç. Nâ-resîde. her ocakta 6-7 nefer yaya-yamak bulunmasını âmir olduğu görülmektedir.74) Ulugöbek. M. H. Bkz. pîr-malûl ve şâir unsurların da dâhil edilmesiyle.263-5. Hisarözü karyeleri. 1. . Kuruluşuna yakın zamanlarda bir piyade ocağı 1 yaya ile 1 yamakdan ibaret küçük bir ünite olarak öngörülmüş olmakla beraber29.95) Banaz. Selanıi Pulaha-Yaşar Yücel. s.69) de üçüncü Uşak'da kaydedilmiştir. Bâyezid Devri Kanunnâmeleri istanbul 1990. Eksik olduğu için gerçeği ifade etmekten uzak olan 1559 tarihli rakamlar bir yana. 201'i (% 24. 243'ü (% 28. Aynı eser. s.94) Uşak (1). bunu teyid etmektedir31. üçüncü Uşak'da Müstecâb. "Aynı makale". Kitap II.45) Banaz.36rsını teşkil eden 809 neferini yaya-yamak yazılmış olanlar teşkil etmektedir. XV-XVL Yüzyıllarda Bergama Kazası (E. 1579'da Uşak piyade çiftliklerinin toplam nüfusu % 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlunmamış Doktora Tezi). Emecen.04) Banaz'da. 422'si (% 29. Yüzyılın İkinci Yansının Kimi Kanun/an. TOPMİlâvesi (İstanbul 1329). Bunun 121'i (% 8. 387'si (% 26) de üçüncü Uşak'da kaydedilmiştir. s. U. Bunların 65'i (% 8. 176. s. "Ayın makale". Baııaz'a lâbî Kuştiımır ve İne. Çarık. Bünyesinde barındırdığı çiftlikler itibariyle yaya ve müsellem köyü konumunda bulunan Uşak (1) nahiyesine tabî Güğüm. 7-15 nefer arasında yoğunlaştığı görülmektedir.144. ikinci Uşak'da Marnakayası ve İslüce. Keza.267 gerçek nüfusa tekabül eden. Doğru. hepsi XVI. tablolarda verilen tahminî nüfusun ilk sütununda verilmiş olanı. 301'i (% 21. 310-325 (Ekler.13) mirliva lıâssı olan Ulugöbek'de. "nefer x T. Bkz. 1579'da bu sayı % 6. Nitekim. 204'ü (% 25. 177:si (% 12.seileni Teşkilâtı veya yalnız piyade defterlerinde kaydedilmiş bulunan köyler de mevcuttur. ikinci sütünde! verilmiş olanı da "hâne x 5 + nâ-resîde/mttcerred/ sagir" formülüne göre hesaplanmıştır. toplam 1. Mclımed Arif. LisleIII-V).XV-XVI. Osmanlı Kanunnâmeleri ve Huhıld Tahlilleri 2. Fâtih.08) ser-piyâde olan Uşak (l)'da. s./. Bunun 110'u (% 7. toplam nüfusun % 54. Aynı eser. "Kânunnâme-i Âl-i Osman*'. 282-83. Ankara 1988. Aşağıda verilmiş olan listelerden de ayrıntılı bir şekilde takip edilebileceği üzere. Karlık ve Bıılkas ile birlikte. değişik bölgelerle İlgili tetkikler de. 209'tı (% 14.73) ikinci Uşak'da. 403'ü (% 27. 116'sı (% M. s. 218'i "(% 26.30'luk bir artışla 860'a yükselmiştir. Bâyezİd ve Yavuz Sultan Selim dönemlerine ait kânunnâmelerdeki ilgili hükümlerin30. bunun zaman içerisinde önemli ölçüde değişmiş olduğunu göstermektedir.84) de üçüncü Uşak'da bulunmakladır. s.25) Uşak (1). asra tarihli olan defterlere göre: Uşak piyade çiftlikleri 5-14 yaya-yamakdan oluşmaktadır. Alımed Akgündüz.50 nisbetinde bir azalma göstererek.

doğrudan yaya ve yamak yazılmış olanlar dışında. 237'si (% 27. Anadolu'da yaya kavramının genel anlamda. 210. Hem yukarıda işaret edilmiş olan dunun. Defter kayıtlarına göre. hatta kaza hâricinde her hangi bir köy de olabilmektedir. kaza piyadeleri yaya-yamak nüfusunun 1545'de "122 nefer ile % 15. 1545 ve 1579 tarihlerinde Uşak piyade çiftliklerinde tespit edilmiş olup. bu konuda Önemli bir fikir vermektedir. "ıAym makale".41) Uşak (1). Devlete karşı söz konusu yaya yükümlü tutulmakla beraber.13'ünti oluşturmakladırlar. Uşak piyadelerine ait her (iç defterde de bu fiilî durumun oldukça yaygın bir şekilde tatbik edilmiş olduğu görülmektedir. 136'sı (% 25.Turan Gökçe 13. Osman karyesine bağlı Göbek çiftliği yayası nm Uşak'a tabî Tekye köyünde yazılmış olması3*. Uşak (1) nahiyesine tabî Kızılhisar köyü hudutları dahilindeki İslıak çiftliği yayasının Şeytüü kazasına tâbi Ömer karyesinde bulunduğuna dâir kayıt da bir başka örnek teşkil 35 etmekledir . çiftliği muayyen sayıda yamak ile birlikte tasarruf etmekle ve bunun karşılığında yükümlü olduğu vazifeyi nöbetleşe yerine getirmektedirler. 145 'i (% 27.08'ini. Bu itibarla. 176-177. 1559'daki durumu listelerde verilmiş olmakla beraber. 1579'da ise 113 nefer İle % 13. s. Uşak piyadelerinin de dâhil olduğu her üç defterde de yaşları ile birlikte "nâ-resîde" kaydedilmiş olanların toplam sayısı 1545'dc 4Ti (% 7. henüz hizmete eşecek. iskân yerleri almakla birlikte. s. her çiftlik defterlere "yaya" ya da "eşeryaya" olarak kaydedilmiş bulunan bir kişi üzerine kaydedilmiştir. ilgili listelerin yayayamak sütununda kaydedilmiş bulunan yaya-yamak nüfusun bir kısmını "eşer-yaya"\nr oluşturmaktadır. 145'i (% 27. her ocakta yaya kaydedilmiş olan birisinin bulunmasına rağmen.55) üçiincü Uşak ünitesinde kaydedilmiştir.75) Ulugöbek. Bu rakam aynı tarihle kazanın toplam yaya-yamak nüfusunun % 35.23 Tafsilat içüı bkz. çiftliklerde yaya yazılmış olanların. M.TD-237.48) Banaz. hem de yamaklar için kullanılmış olduğunu ifâde etmek müııikündür33. hem de her iki tarihte de bunların sayılarının çiftlik sayılarına eşit olması sebebiyle.97) ikinci Uşak.70) ikinci Uşak. Sözgelimi. Anadolu piyade ocak nizamına göre. aynı tarihte. 189'u (% 21. BOA. o yıl nöbeti gelip sefere ve şâir hizmete eşen yaya. Ek olarak verilmiş olan listelerden ve genel durumu yansıtmak için hazırlanmış olan tablodan da dikkat çekeceği üzere.41) de üçüncü Uşak'da olmak üzere 529 olarak tespit edilmiştir.TD-237. umumiyetle listelerde de belirtilmiş olan. çiftliklerde kayıtlı nüfusun önemli bir kısmını da. Bir başka ifadeyle. tabloda ayrıca verilmemiştir. genellikle çiftlik dışında bir iskân yerinde bulunduğu anlaşılmakladır. diğerleri yamak konumundadır. Bu minval üzere yaya kaydedilmiş olanlar. BOA. s. yani yamak kaydedilecek yaşa gelmemiş olmaları dolayısıyla "nâ-resîde" statüsünde yazılmış olanlar teşkil etmektedir. çiftliğin tabî olduğu. hem yayalar. Keza. .72) Banaz.55'ini teşkil etmektedir. Arıkan. 1545'de Ulugöbek nahiyesine tabî çiftliklerdeki yayaların çoğunun tabî oldukları Ulugöbek ve Emekse karyelerinde yazılmış olmakla beraber. Bunların meskûn olduğu köyler. 75-78. kaza dâhilinde çiftlik civarında. 62'si (% 11. eksik olması sebebiyle genel değerlendim!eve alınmayan nâ-resîde sayısı 1579'da % 13.

153 2? 12 - 462 ]00 Tablodan.Sf-3 7 13 9 4 4 8 3 2 1 (İ 6 27 5 26 1 4 2 5 - • .711 42.59'unu teşkil eden 146'sı 6-10. Tarih 2 7 İS rı 22 21 73: 1J.41) 8.. 136 145 529:. 283. kesüı olmamakla beraber.17 8 17 13 23 15 76 M.21 'ini oluşturan 98'i 5.1 S - «. Genel durumunu ifade etmeye çalıştığımız.75 i.35'ini teşkil etmektedirler. 292.59). 1 2 2 4 n . 31'i (% 6. • • • • > • : • 35 <)!)• - :32 : 134 . 1579'da ise 10-12 yaşlarmda bulunanlara genellikle "yarayınca/yaradukda eşer" kaydmının düşülmüş olduğu dikkati çekmektedir30.91) ikinci Uşak. 14.-.41) 6.7 fi 3 1 i. Bu dununda. 13'ü (% 2. • 1 ()() • 8 14 2 6 13 2. daha ziyade 1-5 yaş arasında yoğunlaşmış olduğu anlaşılmaktadır. . hizmete eşme Belirli yaşlarda bulunan nâ-resîdderlü ilgili olarak düşülmüş olan bu tür notlara. 25'i (%5.97) Ulugöbek.45 i 9 17 4 1 27 11 21 17 77 13 5 5 10 •33" 7.42'sini teşkil eden 99'u 10.96.92) 1.81) 1: 12'si (% 2. bir önceki tarihe göre önemli ölçüde bir farklılaşmamı! görüldüğü 1579'da ise 1-12 arasında değişen yaşlarda bulunan 462 neferin % 21.70 8 26 9 18 37 2 12 2 - - - 3 3 4 5 İS 5 41 87: LS. % 6. 144 62 . Mezkûr tarihle.33) de üçüncü Uşak'ta kaydedilmiştir.7Ö) 3. 1545'de 11-16.58) Banaz. 99 . Geri kalan 33'ü (% 7.21 (> i 2 8 5 S 2 13 1 6 11 •33 y 1 7 4 9 7 28' V2 * 1 ' 10 3 1 11 \2 13 2 T 14 15 Toplam 1545 Uşak Banaz Uşak Uşak Toplaw= % Ulugöbek Uşak Banaz Uşak Uçak Tophııi)= % in 20 19 75.14) 4.29) 9 yaş grubunda bulunmaktadır. Nalı iv*: 1 9 11 3 13 14 50 «. 1545 ve 1579 tarihli defterlerde nâ-resîde kaydedilmiş olanların şâir hususiyetlerine işaret etmeden önce. d . 25'i (%5."(i 1 4 9 1. % 21. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı nisbetinde azalarak. 305-306.XV-XVI. 459 a düşmüştür. 04'ünü oluşturan 32'si ise 11-16 yaş gruplarmda bulunmaktadır.-'J 2 13 7 4 12 1 4 1 2 2 J» 1.30'unu teşkil eden bu zümrenin 32'si (% 6. 44'ü (% 9.7-J. şöyle bir sonuç ortaya çıkmakladır.TD-574mt s. . 134'ii (% 29. Söz konusu 1-5 yaş gruplarında bulunanlar.• -AT. 32'si (% 6. Nâresîde kaydedilmiş olanların yaş gruplarına dağılımında.272-273. 153'ü (% 33. özellikle 1579 tarihli defterde sıklıkla tesadüf edilmektedir: BOA. 96'sı (% 20..41 II IS - 6 8 3 6 9 •32 'ı')! 3 20 23 30 1579 n 6 8 fi 5 6 • 31:. 290. yaş gruplarına dağılımım bir tablo üzerinde değerlendirmek gerekirse. toplam rakamın %66. 6'sı da (1. %18. kazanın toplam yaya-yamak nüfusunun % 32.14 21. 1545 tarihli defterde kaydedilmiş olan 529 nâ-resîdenin 1-16 arasında değişen yaş gruplarına dağılmış olmakla beraber.^1 38. 34 " 18 :ı:' (1.83'üne tekabül eden 87'si de 2 yaş grubunda yer almaktadır. UŞAK KAZAST PİYADE ÇİFTLİKLERİNDE "NA-REŞIDE" KAYDEDİLMİŞ OLANLARIN YAŞ «" SUPLARINA DAĞILIMI . Geri kalan % 27.19) Uşak (1).

üçüncü Uşak'da Eymirscvinç karyesi Karesi çiftliğinde 2. Aynı tez. topa m yaya-yamak nüfusun 1545'de % 4.TD-237. iki önemli zümreyi teşkil etmektedirler. F. Yine aynı tarihte. Tahrir işlemi sırasında. Gcdus nahiyesinde bulunan Kızılca. 3'ii de üçüncü Uşak nahiyesinde olmak üzere. her iki tarihte de 73 nefer tespit edilmiştir. Sosya! Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi). 100 . toplam neferin sadece % 1. Karlık karyesi Hüsrev/Yuvaca Eşref çiftliğinde 4. dolayısıyla kânunnâmelerdeki "yayanın bir ve iki hidmete kabil oğlanları olsa anlar dahi yamak yazıl uh növbetlerinde ve Klarnetlerinde o/a/ar'' hükmü 7 fehvasınca yamak yazılma yaş tabanının. 329-330. l'i de yine üçüncü Uşak ünitesinde olmak üzere. Yüzyıllarda lAzıhyye (Denizli) Kazası (E. Uşak (l)'a tabî Kızılcasögüd karyesi İlyas çiftliğinde 2. 1545'de hiç bîr imam kaydına tesadüf edilememekle beraber. 1579'da 4'ü Uşak (1). hem de yeni yapılan talırirde bulunamayanlar ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Ek olarak verilmiş olan listelerde aynen aktarılmış 37 38 S. sadece 1545 tarihli defterde nâ-resîdelerdeıı ayrı. çiftliklerde tespit edilerek deftere kaydedilmiş olan mevcut yaya-yamak ve sair unsurlardan oluşan nüfus dışında. Milgarb karyesi Eynebegi çiftliğinde 10. Yücel.90'ina. Anadolu'nun diğer bazı yerlerindeki dunun iuin bkz. Bu da. Gtinay. l'i Banaz. toplam 8 imam tespit edilmiştir. Diğer taraftan. tahrir esnasında bulunamadığı için gâib yazılanlar. Turan Gökçe. s. ikinci Uşak'da Gökkaya karyesi Çakır çiftliğinde 4. s. 1545'de 15-16 iken. 1545'de 1 'i Ulugöbek. Aynı eser. toplanı nüfusun % 1. 1579'da 17 neferin önemli bir kısmının derbend muhafızı olarak kaydedilmiş olduğu görülmektedir. Bu cümleden olarak. 1545'de 35. İzmir 1994. 39 BÖA. s. 1579'da ise 2'si Uşak (1). 4'ü de yine aynı sancak hudutları dahilinde olan Yalak derbendine muhafız tâyin edilmişlerdir31. Ü. 283-284.61 "ini teşkil eden zümreye de İşaret etmek gerekir. Piyade çiftliklerinde kaydedilmiş olup aşağıdaki listelere ve bunlardan hareketle düzenlenmiş olan genel tabloya yansımış olan unsurlardan birisi de pîr-malâl kaydedilmiş olanların teşkil etliği zümredir. 1545'de. 31 -32. 1579Tda 12'ye düşmüş olduğunu ifade etmek mümkündür38. Akkilise karyesi Güçlüoğlu çiftliğinde 1 olmak üzere. s. 212. Al7/ ve XIII. Sayıları az olmakla beraber. Ocak halkından olmakla beraber. Bununla birlikte. Listelerde ve yukarıda verilmiş olan tabloda. diğer sütununda belirtilmiş olan. '"atik" ve "cedid" olarak iki kalemde belirtmek suretiyle.Turan Gökçe yükümlülüğünün başlangıç. 9'u da Uşak-ı diğer olarak belirtilmiş olan üçüncü Uşak nahiyesinde olmak üzere. 1579'da ise % 5. Aynı eser. 222-223. muhassıl ve imam yazılmış olanlar da yaya çiftlikleri nüfusu içerisinde tesadüf edilen. s. l'iniıı de tımar-eri olarak kaydedilmiş olduğunu da belirtmek gerekir. V. aynı sütunda verilmiş olanlardan 5'inin şerif. l'inin derviş. "gâib" ve "mürde" olanlar da sarahatle kaydedilmiş bulunmaktadır. Kmecen. Pulaha-Y. "sagîr" olarak kaydedilmiş olan. 230. 4'ü Uşak (1). muhassıl sayısı 4'e düşmüştür. l'i Banaz. bu cümleden olarak. toplanı 23 nefer doğrudan "derbend muhafızı" olarak kaydedilmiştir. 257.144-145. Bunlardan 19'u Kütahya sancağı.13'üne tekabül etmekledir. hem önceki tahrirde.20'sini teşkil eden 18 muhassıl kaydedilmiştir.

94 nisbetinde r azalarak. aşağıda verilmiş olan listelerden de takip edilebileceği üzere. Halil İnalcık. s. l'i 90. l ' i 330. Genel anlamda ciltlik hakkında bkz. l ' i 250. 1579'da %78. l ' i 170. 1579 da tespit edilenlerin tamamı ise yeni tahrirde tespit edilmiş anlamında. U. l ' i 100. konumuzu teşkil eden Uşak piyade çiftlikleri dönüm miktarının genellikle mezkûr ölçüler civarında yoğunlaşmış olmakla beraber.yer'den tahsis edilmiş olan arazi. 160. büyüklüğü verim kabiliyetine göre değişen.44)'ü 180. Çiftliklerin İktisadî Durumu ve Toprak Tasarrufu İlgili araştırmalarda ortaya konulmuş olduğu üzere. Aynı eser. 1545'de tespit edilmiş olan 654 neferin 334'ü miirde-i atik. İslâm Ansiklopedisi. 50\si de gâib-i cedid olarak yazılmıştır. A. l ' i 190.XV-XVI. Banaz'daki 21 çiftlikten 2'si 50. Hizmetleri mukabili piyadelere "yayalık . 5'i (% 23. s. ancak bu gelişmelerle birlikte. 3'ü 150.64) 100. Uim bir "askeıf statü kazanabilmişlerdir 4 1 . M. 1545 de 95 iken. EP. 5'i (% 14. Akgündüz. Bu cümleden olarak. 180-181. Ömer Lütfi Barkan. bir çiftlik 42 yerdir. 101 . Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı olmakla beraber.80) 70. 32-33. tasarruflarında bulunan çiftliklerin muafiyetle kendilerine tevcihi ile birlikte. genellikle. 4'ü {% 11. üst sınırı teşkil eden 150 dönümün üzerinde bir yere sahip olduğu görülmektedir. 3'ü 140. olanların 45'i gâib-i alık. İÜ.70) 120. 145. 1579'da tamamı cedid olarak yazılmış olan mürde sayısı 531 nefer olarak tespit edilmiştir. l ' i 100 : l ' i 140. "eyii yerde yetmiş veya seksen dönüm. 3'ü 180. l ' i 90: Uşak (l)'daki 34 çiftlikden l'i 60. "Ciltlik". Bkz. 2 s i 70. banş zamanı buralarda zirâatla meşgul olmuşlar. "Aynı makale". 31. Söz konusu değişiklikle. s. orta hallü yerde yüz dönüm. Anadolu eyâleti yaya ve müsellem kanunnâmesinde yer alan hükme göre 4 '. geçmiş ocak ahvâdma işaret etmesi bakımından ayrı bir ehemmiyeti hâiz olan "mürde'' miktarmm daha büyük rakamlara baliğ olduğu görülmektedir. 1545'de lespit edilmiş . I 3. 3'ü 80. 320'si de milrde-i cedid olarak kaydedilmiştir. 1545'de Ulugöbek'dcki 9 çiftlikden 4'ü (% 44. ulufe bedeli olarak kendilerine arazi tahsis edilmiş olan yayalar. ayrıca "avânz-ı dîvâniyye ve tekâlif-i örfıyye" den muaf tutulmuşlardır. l ' i 310. genel durumu yansıtan tabloda tek kalemde kaydedilmiş olan. bir bütün piyade çiftliği. başlangıçta günde bir akça "ulufe" ve "avânz-ı dîvân iye" den muafiyet karşılığında sefere memur edilmiş olan yay alamı statüleri. Uşak ! piyadelerinin toplanı gâib sayısının. 6'sı (% 17. Kısaca ifâde etmek gerekirse. l ' i 170. Aynı eser. "Çiftlik". s. Özellikle Ölmüş olan. özellikle zamîmclcri ile birlikte kaydedilmiş bulunan önemli bir kısmının. gâib-i cedid olarak kaydedilmiştir.76) 200. F. Mevcut yamak sayısının daha sıhhatli bir biçimde tespiti düşüncesiyle40. alçak yerde yüz otuz ve yüz elli dönüm" den ibarettir. 2() yc düşmüş olması oldukça dikkat çekicidir. Yeniçeri ocağının kum İmasından sonra Önemli bir değişikliğe mâruz kalmıştır. yine atik ve cedid olarak iki kalemde verilmiş olan mürde kayıtlan da oldukça önemlidir. Bununla birlikte. Bu cümleden olarak. önceleri yarı askerî bir statüyü hâiz olan yayalar. Ankan. 392-397. Emecen.

400 3. l'i 380.74'ünü teşkil 102 .87 11.17 25. 2'si 140. oldukça farklı bir görünüm arz eden ikinci Uşak Ma ise sadece 3 çiffîlik (% 10. İkinci Uşak'daki 29 çiftlikden Ti 100.74 21. l"i 250. Vi 370.76) 50-150.82 22.62 22.570 6.787 8. Ek olarak verilmiş olan listelerden de takip edilebileceği üzere. üçüncü Uşak'daki 29 ! çiftlikden 4'ü (% 13.70 20.57) 150 dönümün üzerinde kaydedilmiştir. çiftlik dönüm miktarı itibariyle Uşak piyâdelirinin arzettiğİ bu özellik. teşkilâtın lağvına kadar ciddî bir değişiklik göstermeksizin muhafaza edilmiştir. 3'ü 180.920 9. Bu rakamlar.750 4.0! 21.34) 100-150 dönüm iken. 260 4.500 dönüm yerden ibarettir.Turan Gökçe 2'si 150. l'i 270. Banaz'daki çiftliklerin 15'i (% 71. Uşak kaza dâiresinde. 2 si 90.Ol 100 8. Nitekim.680 2. 2"si 140. Uşak (l)'da 21 "i (% 61.76 13. 1545 ve 1579 tarihlerindeki sayısı. Bunun % 7. 2'si 130. Keza. nahiyeler arasında önemli farklılıklar gösterdiğini de ortaya koymaktadır.79) 100. Vi 700.45 100 . 3'ü 300I'i 320. YÜZYILDA UŞAK KAZASI PİYADE ÇİFTLİKLERİNİN TOPLAM DÖNÜM MİKTARI VE HÂSILI Tarih Nâlıiyu UİLigöbck 1545 1579 Uşak (I) Batı az Uşak (2) Uşak (3) ToplamUlugöbek Uşak(1) Ban az Uşak (2) Uşak (3) Toplam^ Çiftlik Adedi 9 34 21 29 29 122 9 32 18 26 28 • : • 1 1 3 Dünüm Miktarı 1. ınîrlivâ hâssına tahsis edilmiş olan Ulu göbek'teki çiftliklerden sadece 2'sİ 70-150 dönüm arasında .79) 80. Uşak piyade çiftliklyerinin dönüm miktarının. XVI. l'i de 1.42) 50-150. Ti 500.11Ü 2.020 2.09 11.440 4. l'i 380. Ulugöbek'dc olduğu gibi.370 S.11 31. l'i 330.320 5.268 : : 100 7.03) 150 dönümden fazladır.950 33. 6'sı (% 20. toplam dönüm miktarı ve hâsılı bir tablo üzerinde değerlendirmek gerekirse. l'i 340.79) 250.357'dir.357 " % 7. Tİ 310.141 20.870 10.74 32.880 % 7. 1545'de tespit edilmiş olan 122 çiftliğin toplam dönüm miktarı 23.%) 80-150. 13"ü (%38.0) 14.330 • • 23. 4'ü (% 13.65) 150 dönümün üzerinde bir yer işgal ettiği görülmektedir. Dönüm miktarı itibariyle genel olarak değerlendirilmiş olan Uşak piyade çiftliklerinin. Bu bakımdan. şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır.340 7. 4'ü (% 13. l'i 450. üçüncü Uşak nahiyesinde de çiftliklerin 20'si (% 68. 9'u da ( % 31. 4'ü (% 13. 26 çiftliğin (% 89.63 23. 2'si 200. 100 Tablodan da takip edilebileceği üzere. l'i 190.710 29.68) 150. 6'sı (% 28. 2'si 200.43 1.93 35. l'i 370. l*i 180. İM 200. 2'si 190.23)"ü 150 dönümden fazladır.13 36.S3 24.81 Hâsıl 2. 7'si (% 77. her bir idâri üniteyi ayrı ayrı belirtmek üzere.257 7.510 6.810 5.79) 350.77) ise 150 dönümün üzerinde bir yer işgal etmektedir.

4.17'sini teşkil eden 2. bir önceki tarihle harâb olmakla beraber. Bunun % 7. ikisi 4a 49 de üçüncü Uşak. 7.TD-237.870'i (% 14. Ser-piyâde olarak kaydedilmiş olan geri kalan miktarın 5.370'i hâssa tahsis edilmiş olan Ulugöbek nahiyesinde olup. 1545'de tespit edilmiş olan iki değinilenden bütün yıl çalışması dolayısıyla 60 akça "resm-i âsiyâlra tâbi olan biri. 6.257'si (% 11.22 nisbetinde azalarak 20. s. 5. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı eden 1. BOA. s. Bunun 8. genel olarak Osmanlı kır kesiminde olduğu gibi.83) Ulugöbek. 309.810'u mîrlivâ hâssıiıa. 81. 6. Bu cümleden olarak. 8.TD-574m. söz konusu değirmenlerin tamamının 60 akça "resm-i âsiyâb" ile bütün yıl faal olduğu anlaşılmakladır.880 akçaya düşmüş olan hâsılın 2.51 (Tu (% 31. 2.01) Uşak (1). 4. BOA.950'si {% 21.260'ı (% 25.63) Ulugöbck'de. 1579"da % 13. talısis edilmiş olan Ukıgöbek nahiyesinde bulunmaktadır. Çiftlik hâsılları. BOA.s.710lı (% 22. Aradan geçen zaman içerisinde. şâir ziraî mahsûllerin üretimiyle ilgili tafsilata inme imkânı bulunmamaktadır. İlgili defterin eksik olması sebebiyle. Aradan geçen zaman zarfında.04) de üçüncü Uşak nahiyesine aittir.TD-574m.43) de üçüncü Uşak nahiyesinde yer almaktadır. 237. 2. 311.141 'i (% 20. ikinci Uşak nahiyesi.020 akça olarak tespit edilmiştir.TD-574m.82) ikinci Uşak.75ü'si (% 8.920'si (% 13. Altı ay yürüyen. piyade çiftliklerinde de tesadüf edilebilen tek küçük çaplı sınaî teşekkül olan değirmenlerin resİmlcriylc birlikte ayrıca kaydedilmiş olduğu görülmekledir. 9. "fmrâb" olarak kaydedilmiş olan diğeri ise aynı nahiyeye bağlı Karabolu karyesi.50 nispetinde azalarak 1579'da 29.11) Banaz. genellikle "hâsıl-ı go/lâl" veya "hâsıl-ı 'ani 'i-gaiie ve gaynhtı" ifadeleriyle tek kalemde kaydedilmiş olduğundan.93) Banaz. BOA.320'si (% 35.70) ikinci Uşak. 30 akçahk resimle kaydedilmiş olan.87) Uşak (1).TD-574m.76) Uşak (1). Bununla birlikte. 1559'daki durum genel değerlendirmeye dâhil edilememiştir.74) Banaz. s. Emekse köyüne tabî Yaya Hoca çiftliğinde bulunmaktadır50. BOA. 103 .570'i (% 32. Bunlardan ikisi.81) da Üçüncü Uşak ünitesinde bulunmaktadır. 293. Evran çiflliğiııdcki hâriç.291.787'si (% 11. yayaların tasarrufunda bulunan değinilen sayısı 4'c çıkmıştır.01) ikinci Uşak. bakisi Ser-pİyâde olarak kaydedilmiş olan dört nahiyeye dağılmış bulunmaktadır. BOA.09) Uşak (1)'.45) da üçüncü Uşak ünitelerinde kaydedilmiştir. Diğeri ise Ulugöbek nahiyesi. Eymirscvinç karyesi İlyas ve Bağbaşı karyesi Evran çiftliğinde kaydedilmiştir. s.110'u (% 21.62) ikinci Uşak.330'u (% 22. s 239. Nusret44. 3. 10. 4.TD-574m. % 9. Uşak piyade çiftliklerinin toplam hâsılı 1545'de 33.13) Banaz.400'ü (% 24. 7.XV-XVI. büyük çoğunluğu teşkil ettiği anlaşılan hububat dışında.680'i (% 23.TD-237. ihya 46 47 edilmiş olan mezkûr Mihnıad ve Nusret çiftliklerinde bulunan değirmenlerdir.340?ı (% 7. Mihmad4' çiftliğinde bulunmakladır. 44 45 4fi 47 BOA.440'ı (% 36.268'e düşmüş olan toplam dönüm miktarının 1. s. çiftlik adedi ve dönüm miktarında da görülen düşüşe paralel olarak. 1579'da çiftliklerde olup.

Küsürce çiftliğine Bağluca'da Karaca Uruz çiftliği. Mlirsel çiftliğine Akdere. Banaz nahiyesinde. M. Söz konusu gerekçelerle yapılan zamîmelerin. Çullu. 1579'da Uşak (!)'da Köse Halil. 306. 182-185. Ayrukavak'da Osman çiftliğine Almaca çiftliği. ocak ziyâdeleri ile nıevkufata kaydedilmiş olan çiftliklerden yazılmış olduğu anlaşılmaktadır. s. zîrâî kabiliyetini yitirmesi33. s.. üçüncü Uşaknda İbrahim (BOATD574m. Banaz'da Jldutan. Yalısı. çiftliğin zamanla kanunî ölçülere göre küçülmüş olması veya ocak nüfusunun 52 artması üzerine yetersiz hale gelmesi ile su baskını. "yeri az olduğıı erilden" zamîme yazıldığı kaydedilmiştir. saz ve çayır olması gibi nedenlerle "bl-hâsı!" olarak. 268. 1579"da Uşak (l)'da Yunus. 1545 ve 1579 tarihli defterlerde bu husus gayet açık bir şekilde kavdedilıniş bulunmaktadır. en fazla zikredilen sebeplerdir54. Kuzviran'da Aslıhan çiftliğine İnebegi çiftliği. 1545"de Uşak (l)'da Yunus. Ilyas çiftliğine .'a tabî Emiraziz köyünde Mesud çiftliği zamnıol un muştur. Kabaağaç'da Hızır çiftliğine Gündoğmuş çiftliği. aynı minval üzere. s.TD-574m. Yahşı. Emeksc'deki Hamza Bâlî çiftliğine Taşluca'da Haydar çiftliği. Gökkaya'da Yahya çiftliğine Oğulca bin Hasan çiftliği. 309. Uşak (l)'da Mürsel (BOA. Yunus çiftliğine Karlık köyünde Yamanbegi. 316) çiftliklerinin zamaneye ihtiyâcının "6/Wı«\w/"olmalarından kaynaklandığı belirtilmiştir. Güçlüoğlu (BOA. 1545sde üçüncü Uşak'da Karesi (BOA. ikinci Uşak"da Hamza Balı.TD-237. Esasen bütün yaya sancaklarında yaygın bir şekilde tatbik edilmiş olduğıı anlaşılan bu uygulamayı gerektiren durumlar arasında. Hacılar'da İldutan çiftliğine Kuzviran'da İshak çiftliği. 104 1 .7D-2J7. 52 Mesela. Çakır. Üçüncü Uşak nahiyesinde ise 5 çiftliğe zamîme yazılmıştır. 257 ). Dumlupmar'da Çullu çiftliğine Dutluca'da İsrail ve İbrahim çiftlikleri zamnıolımmustur. Eynebegi çiftliğine Bana/. 311) çiftliklerine zamîme yazılmasının gerekçesi de "ziyâde oldukları sebepdeıı" şeklinde belirtilmiştir. s. Uşak (1) nahiyesinde.77. 1545'de Ulugöbek nahiyesinde Göbek çiftliğine nıevkufatdan Orhan çiftliği zammolunmuştıır. üçüncü Uşak'da Bâyezid. ihtiyâca binâen. Çarık Maki Bâyezid çiftliğine AkkiliseMe Karesi çiftliği (2 eşer). Yahşi çiftliğine Banaz nahiyesi Çukurviran köyünde Çubuğa. 316). 279. "Ayın makale".. 283-284. 258). Kürt'de Kara İshak çiftliğine Halil çiftliği. Uşak piyade çiftliklerinin tasarrufu ile ilgili olarak belirtilmesi gereken önemli noktalardan birisi de. s. Eksik olan 1559 tarihli defter dışında. Bağluca'daki Balladır çiftliğine Gerdeme'do İrice çiftliği zaıumolunmuştur.). İnebegi. Bu cümleden olarak. üçüncü Uşak'da Bayezid.MD-34. 53 1545'de Ulugöbek'de Göbek. ikinci Uşak nahiyesinde 3 çiftliğe zamime yazılmıştır. s. ziyâde yerlerden zayıf ocaklara zamîme yazılmak suretiyle ihya edilmesi hususunda gereğinin yapılması emredilmiştir ( 23 Muharrem 986/1 Nisan 1578 tarihli hüküm: BOA. Enûrazîz'de Bayrambegi çiftliğine Oğlakalannıda Murad çiftliği. 54 Tafsilat için bkz. s. Scndcl çiftliğine Melikşah çiftliği. 269. 67/146. 1579"da yine aynı çiftlikle birlikte Mihmad çiftliğine (BO A. 253-254. Güçlüoğlu (BOA. Bu cümleden olarak. Mahmud çiftliğine Karlık köyünde Alice.TD-237.Turan Gökçe Defter kayıtlarına göre. toplam 5 çiftliğe zamîme tahsis edilmiştir: hepsi nıevkufatdan olmak üzere. çoğu mevkufatdan olmak üzere toplam 8 çiftliğe zamîme kaydedilmiştir. 211). bazı çiftliklere 51 "zamîme" adı altında ilâveler yapılmış olmasıdır .TD-374m. Bu cümleden olarak. Arıkuu. Dîvân-ı Hümâyun kâtiplerinden yaya ve müsellem muharriri Hamza'ya hitaben yazılmış olan bir hükümde.

işaret olunması gereken önemli noktalardan birisi de iş gücüne yapılan takviyelerdir. Nihayet. Banaz'da İshak-Okcu Osman. Uşak (l)'de Sevindik-İlyas. Yahya. böyle bir Bkz. üçüncü Uşak'da Ali-Hasanbegoğlu. 1579 tarihli deftere göre. aynı tarihte. Oğlakalanı'ndaki Murad çiftliği beJirti] iniş tir. Karesi çiftliğine Sevinç çiftliği. zamanla. nüfusu azalmış olan çiftliklere. Yuvaca Eşref-Aydemür. mevkufa kaydedilmek suretiyle. Önceleri. bazı çiftlikler de. ikinci Uşak'da NıısretKöse Yusuf. Banaz nahiyesi Gökkaya karyesinde Hızır çiftliği ile bir görülmek üzere kaydedilmiş olan Begtemür çiftliğinin ilâvesi müstesna. nıukataaya verilen ve geliri mevkufçular tarafından toplanarak hazineye aktarılmış olan bu çiftlikler. doğrudan droğnıya "'bîr görü/üb iki eskim vermek" üzere kaydedilmişlerdir. aynı idâri ünitede veya diğer nahiyelerde bulunan ocak halkından "hâliyâ virtten" kaydılyla birlikte yamak ilâvesi yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Keza. Eildutan-Resııl. Ankan. 105 . Kızılcasögüd'de Hüseyin çiftliğinin zaimnolunduğu Hasan. aynı şekilde kaydedilmiş olan Bâyezid. ZckeryâHüseyin. "Aynı makale". Eklerde verilmiş olan listelerde işaret edilmiş olan numaralardan da takip edilebileceği üzere. M. eşkin karşılığında sancak beyleri veya yayabaşılarına tahsis edilmeye başlandığı anlaşılmaktadır. Bunlar. Savcı-Mi lunad. Yahşı-Şeyh Zekeryâ. çok yaygın bir biçimde. Yaya-yamak nüfusu bu minval üzere diğer çiftliklerden aktarılan yamaklarla tekmil olunan çiftlik sayısı oldukça fazladır. 1579 tarihli defterde durumun aynen muhafaza edilmiş olduğu görülmektedir. aynı şekilde kaydedilmiş olan Miirsel. Uşak (l)'da yine 5 çiftliğe zamîıne yazılmıştır. s. Milmıad-Bâlîeşref. İşte. Turbegİ-Hızır. İkinci Uşak nahiyesinde zamîme yazılmış olan 3 çiftliğin durumu aynen devam etmiştir. Çakır. aynı şekilde kaydedilmiş olan İldulan. muhtelif sebeplerle. Ulugobek'de Yaya Enıtir-Kınk Halil. UzıınYurtbegi. Bunlar. Uşak piyadelerinin yazılı bulunduğu her üç defter kayıtlanılın tedkikiyle. bütün bu ve benzeri uygulamalarla kendini gösteren gayretlere rağmen. Karesi ve Güçlüoğlıı çiftlikleri ile Banaz'a tabî Susıızviran'da Çubuğa çiftliğinin zammolduğu. bunların Önemli bir kısmının bu yolla umara dâhil edilmiş ve kısmen reâyâ eline geçmiş olduğunu da belirtmek gerekir 55 . Çullu ve Osman çiftlikleri ile Kuzviran'da mcvkufat-ı köhneden İncbegi çiftliğinin zammolunduğu İslıâk-ı diğer çiftliklerinden ibarettir. Kısaca temas edilmiş olan. yeniden canlandırılmak suretiyle işler hâle getirilemeyen harap çiftlikler mevkuf kaydedilmiştir. Yunus ve İııebegi çiftliklerinin dışında. çiftliğe yapılan ilâvelerin dışında. Hasan-Cııllâh Ali çiftlikleri bu minval üzere kaydedilmişlerdir. 198-201. zaınîmc yazılan çiftlik sayısı değişmeyen üçüncü Uşak nahiyesinde de. Piyade ve müsellem teşkilâtı bünyesinde tatbik edilen Osmanlı toprak nizâmına göre. Kızılhisarda mevkııfat-ı cedidden Melik çiftliğinin zanımolunduğu Köse Halil çiftliklerinden ibarettir. Ulugöbek : de Göbek çiftliğine mevkufaîdan Hızır çiftliği zammolunmuştur. Bunlann dışında. Banaz'da zaınînıc yazılan çiftlik sayısı 6'ya düşmüştür. Uşak piyade çiftlikleri üzerinde dururken işaret edilmesi gereken önemli noktalardım birisi de. Sendel. Tavus Ali-İbrâhim. Akkilise'deki Güçlüoğlıı çiftliğine Sarucaoğlu çiftliği (2 eşer) zammolımmuştur.XV-XI/L Yüzyıllarda Uşak Kozası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı çiftliği.

üçüncü Uşak'da bulunan 6 çiftlikten de l'i zamîme yazılmıştır65. 59 BOA. 64 BOA. s. 1579'da 69"a çıkmıştır. mevkuf çiftliklerin de XV. bu minval üzere mevkufa kaydedilmiş olan toplam 67 çiftlik tespit edilmektedir. BOA. 317.MD)-3. ö! BOA. 65 BOA. Bayındır çiftliğinin nısfı Yaya Halil. 26"sı atik olmak üzere toplanı 29 çiftlik mevkufa kaydedilmiştir58. Bunlardan 4'ü yukarıda belirtilmiş olan çiftliklerin bazılarına zamîme yazsılmış.7D-237. 234-235. 58 BOA. Uşak Piyfidelerinin Tâyin Edilmiş Oldukları Mîrî Hizmetler Eksiksiz ortaya koyabilme imkânı bulunmamakla beraber. s. Bunlardan.TD-574m.TD-237. yüzyıldaki durumu meçhul kalmaktadır. İkinci Uşak nahiyesinde tespit edilen l'i cedid. 106 57 56 . 03 BOA.TD-237. 224-225. s. Bununla ilgili olarak tespit edilmiş olan 26 Cemâziyelevvel 967/23 Şubat 66 1560 tarihli hükümden . 4'ü de yaya-başı hâssma tahsis edilmiştir63. Uşak kaza dairesindeki mevkuf çiftlik sayısı. Uşak yayalannm da dalıil olduğu Karahisâr-ı Sâhib piyadelerinin tâyin edilmiş oldukları hizmetleri kısmen de olsa tespit etmek mümkündür.TD-574m. s.TD-237. 301-302. s. Bunlardan Ulugöbek'te bulunan 3 çiftlikten 2'si zamîme yazılmıştır61. 1545'de Uşak kaza dâiresinde. SU BOA. 3 ! ü cedid. s. 66 Bir sureti Karahisâr-ı Sâhib piyadeleri begi Mehmed Beg'e yazılan hüküm: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Mühimine Defteri (=BOA. Üçüncü Uşak'da tespit edilmiş olan 2'si cedid. 2si de yaya-başı hâssma tahsis edilmiştir. 286-287. Karahisâr-ı Sâhib sancağı kadılarına. l'i de yaya-başı hâssma tahsis edilmiştir.Turan Gökçe gelişmeye maruz kalmış olan çiftliklerdir. Bilecik madenine tayin ohman nöbetti bazı yayaların görevi ihmâline dâir 17 Zilhicce BOA. 15'i atik 16 çiftlikten 7'si diğer çiftliklere zamîme yazılırken. 82. Karahisar-ı Sâhib piyadelerinden 730 neferden ibaret olan bir nöbellisinin. Kczâ. 265. 276-277.TD-574m. s. 8 : i atik toplam 10 mevkuf çiftlikten 3 'ü başka çiftliklere zammolumnuşmr60. s. Uşak (1) nahiyesinde "mevkufat-ı cedid" olarak 2.TD-574m. "mevkufat-ı atik'' olarak da 7 çiftlik kaydedilmiştir". Banaz'da ise. 278/812-a. Orhan çiftliği de Osman karyesindeki Göbek çiftliğine zammolunmuştur. Ulugöbek'de "el-mevkûf-ı köhne" olarak 3 çiftlik kaydedilmiştir56. mühimme defterlerindeki ilgili kayıtlardan hareketle. ikinci Uşak nahiyesindeki 19 çiftlikten sadece 5'i 6J . 4. s. 62 BQA. nısfı da Ulaş'da Ummâl çiftliğine zamîme yazılmıştır.TD-574m. s. Bunlardan l l ' i diğer toprak ihtiyacı olan çiftliklere zamnıolunmuş.TD-237. Bu cümleden olarak. 249. "zad u zevâde"lcn ile birlikte Bilecik madeninde demir top yuvalağı hizmetine tayin edilmiş oldukları anlaşılmaktadır. Uşak piyadelerinin de kayıtlı bulunduğu bir defter mevcut olmadığı için. 4'ünün yaya-başı uhdesinde bulunduğu anlaşılmaktadır"1". Uşak (l)'ta bulunan 16 çiftlikten 6'sı zamîme olarak başka çiftliklere. Banaz'da bulunan 31 çiftlikten sadece 9'u ihtiyacı olan diğer çiftliklere zammolunmuştur63. 79.

İ82/347.MD-6. 642/1412. Anadolu vilâyeti kadılarına yazılmış 67 fıS «9 70 71 72 73 74 75 76 77 BOAMD-ö. s. sancak piyadelerinin bir ııöbetlisinin. mukaddemleri ve altışar aylık zad ıs zevâdeleriyle. sancağın bir nöbetli piyadesinin "Ayasofya-i kebîr hareminin laihirT ve yapılacak olan zaviye hizmetine tâyinini âmir olan 19 Muharrem 990/13 Şubat 1582 tarihli hüküm76. 43/86. BOA. 17 Şaban 967/15 Mayıs 1560 tarihli. Karahisar yayalarının tâyin edilmiş oldukları en son Mzmetin de yine Ayasorya ile ilgili olduğunu göstermektedir. 24 Şevval 984/14 Ocak 1577. 342-344. Karahisar-ı Sâhib piyadelerinin bir nöbetlisi. s.MD-46. 328/751. Keza. 116/242. BOAMD-23. Aynı tez. BOA. s. s. Bkz. 658/1447.MD-26. Ali Paşa'ya teslim edilmesini âmir bulunmaktadır. s. hazırlanan top yuvalağını yalıya indirme hizmetini ifâ etmek üzere. bu hizmete layin edilmiş olan yaya ve müsellemlerin eksik gelmesi üzerine.XV-XVJ. Karahisar-ı Sâhib piyadeleri beyine hüküm: BOA. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı 972/16 Temmuz 156567 ve Bilecik madeninde hizmet eden müsellem ve piyade beylerine. 84/203. s. s. bir sureti Karahisar piyadeleri beyine yazılmış olan diğer bir hüküm 7I de. Mühimine defterlerinde yer alan bazı hükümler. 202/560.dc.MD-22. BOA. sancak yayalarının bir ııöbetlisinin Tcrsânc-i Âmire hizmetine tâyin edilmiş oldukları anlaşılmaktadır. 185/448. Karahisar-1 Sâhib piyadeleri beyine. diğer yaya sancaklarında da 77 olduğu gibi . s. Taran Gökçe.MD-6. aynı madende yuvalak hizmetine memur edilmiş olduklarını göstermektedir. Karahisar sancağı piyadeleri beyine hitaben yazılmış olan hükümden anlaşıldığı kadarıyla*'9. 21 Cemâziyelevvel 982/8 Eylül 1574"de. 11 Şevval 981/3 Şubat 1574 tarihli hükümle73. BOA. 23 Muharrem 972/31 Ağustos 1564 tarihli bir hükümden72. Yine. Karahisar-ı Sâhib yayalarının tâyin edilmiş oldukları görevlerden birisi de. Karahisar piyadelerinin 1565nde tekrar aynı hizmetle istilıdam edilmiş olduklarını göstermektedir. 22 Zilhicce 979/6 Mayıs 1572 tarihli hüküm: BOAMD-16. Karahisar-ı Sâhib yayalarının Mamûriyc kalesi tamiri hizmetinde istihdam edilmiş oldukları anlaşılmaktadır. tekrar Bilecik madeni hizmetinememur edilmişlerdir. zaman zaman tâyin edilmiş oldukları hizmetlerin ifâsında ihmâl göstererek. hizmetin aksaması ile ilgili 24 Zilhicce 972/23 Temmuz 1565 tarihli hüküm". 107 . Tobhâne-i Âmire hizmetine memur edilmişlerdir. 1572 yılında sancağın bir ve ikinci nöbellileri yaya-başılan.MD-29. Uşak piyadeleri de dâhil olmak üzere. 263/555. Karahisar-i Sâhib piyadeleri beyine hüküm: BOA.MO-22. BOA. s. Keza.183/350. sancak yayalarının 730 neferden İbaret olan bir ve iki nöbektİllerinin 14 Zilkade 980/18 Mart 1573'de lekrar. ciddî aksamalara yol açtıklarım ortaya koymaktadır. Ayasofya'nın tamiri hizmetidir75. 5 Rebî'ülevvcl 980/16 Temmuz 1572 tarihli bir hüküm70. Karahisâr-ı Sâhib piyadelerinin de. Karahisar-ı Sâhib piyade beyine hitaben kaleme alınmış olan bir hükümden de74.

yerlerine "gâib : ' kimseleri. 25/68. nöbetlerinde hizmete gönderilmelerini âmir bulunmaktadır. Sancak dâhilinde yaya-başıları ve yayalardan "ehl-i berât" olanların. 17 Zilhicce 972/16 Temmuz 1565 tarihli. s. şâir sancaklarda olan piyadelere muaf olduklarını bildirmcleriylc. yayaların muayyen bazı yollara baş vurarak. 82 BOA. s. sipâhi-zâdc ve muhassıl yazdırarak.MD-3. Yaya ve yamakların suiistimali dışında.MD-3. aynı hizmete lâyin olunan nöbetli bazı yayaların ilaat etmedikleri ve bazı sipahilerin de yayaların çıkarılmasına manî olduklarım ortaya koymaktadır. Diğer taraftan. bu hususlarda suiistimali görülenlerin tespit edilerek. köprücü.â. aynı şekilde. ödememekte direndiklerini gösteren 21 Şevval 966/27 Temmuz 1559 tarihli. Karahisar yayaları beyi Hüseyin'in ifâdelerine binâen.MD-6.MD-3. 3 Safer 982/25 Mayıs 1574 larihli. mühimine defterlerinde yer alan bazı hükümler de. 64/150. sancak dâhilinde bazı piyadelerin. Karahisâr-ı Sâhib sancağı kadılarına yazılmış olan bir hüküm79 .MD-24. 'H BOA. Karahisar-ı Sâhib piyadelerinin. ehl-i berat. 23 Zilhicce 972/23 Temmuz 1565 tarihinde.MD-26. 642/1412. 270/718. 12 Muharrem 967/14 Ekim 1559 tarihinde sâdır olan. bazılarının da başka ocağa kaydolunarak hizmetten kaçmaları üzerine. bütünüyle Anadolu piyadelerinde olduğu gibi. hizmetten kaçmaya çalıştıklarını ortaya koymaktadır. 84 BOA. 376/1116. bazılarının da kendilerini derbendei. s. Uşak kadısına hilâben. 81 BOA. teftiş olunmasını âmir hüküm84. yeni tahrirde bir vesileyle derbendei. Ke/. piyade olmakla beraber. toplanmış olan yayaların dağılmalarına ve gitmemekle direnmelerine sebep olmak süreliyle.Turan Gökçe olan bir hüküm 78 . 108 79 . nıescid civarında bulunan evinde kurduğu mecliste "fısk u fücur'' üzere olduğuna işaretle. köprücü. Karamsar-! Sâhib piyadeleri beyi Hasan'a yazılan bir hükümde82. 25 Safer 982/16 Haziran 1574 tarihli. seyyid ve sâdullah yazılmış olanların teftişi emrolunmaktadır. 83 BOA. ve şârik-i hanır" olup. s. Karalıisar yaya sancağı beyi Mehmed'in "tarîh-i salât. aynı hizmete lâyin edilmiş olan piyade ve müsellemlerin noksan götürülmüş olmasından dolayı. 658/1447. s. bunun tipik bir örneğini teşkil etmekledir. "ehl-i berât olduk" diyerek. s. câmî meremmeteisi. 80 BOA. memur edilmiş oldukları mîrî hizmetin aksamasına yol açtıklarından şikayetle. Uşak yayaları da dâhil olmak üzere. kısa bir süre sonra. çiftliklerinin yazılmasının ferman olunması üzerine. Bilecik mâdeninde lıiznıel eden müsellem ve piyade beylerine yazılmış olan bir hüküm deKU. 152/409. BOA. halkın Cuma namazında olduğu sırada. Keza. önemli aksamaların yaşandığına işaret etmektedir. doğancı. teftiş olunup. Karahisar-ı Sâhib sancağı kadılarına yazılmış olan hükümM3dc. Bilecik mâdeni hizmetine tayin edilmiş olan Karalıisar piyadelerinin. Daha da çoğaltılabilecek olan bu hükümler. cürm İl cinayet ve resm-i anlsâne la leb olunması üzerine. s. Karahisar-ı Sâhib yayaları beyine yazılan hüküm81. bir başka önemli probleme işaret etmektedir. bizzat yaya sancak beylerinin ortaya koydukları problemlere dâir kayıtlara da tesadüf edilebilmektedir. Nitekim.MD-6. bütün Anadolu yayaları arasında önemli bir probleme yol açmış olduklarını göstermektedir.

Özellikle. geri hizmete çekildikten sonra da bazı mîrî hizmetlerin ifâsında önemli rol oynamış olan piyadeler. 152. Bu cümleden olarak.MD-47. 283-337. s. 5. şehir ve kasaba gibi. teşkilâtın lağvında önemli rol oynamıştır. Aynı eser. XVI. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Tesiri lâfı zikrolunan tarihlerde ne ölçüde zaafa uğramış olduğunu göstermesi bakımından oldukça Önemlidir. 164/394. 396 vd. 1600-1700". yaya ve müsellem teşkilâtının bütünüyle ref i ile yaya ve müsellemlerin reâyâ yazılmasını âmir bulunmaktadır. asrın son çeyreğine girildiğinde. bir taraftan hemen yukarıda temas edilmiş olan suiistimallerin önü almaınayacak kadar yaygınlaşması. 29 Cemâziyelevvel 990/21 Haziran 1582 tarihinde sâdır olan hükümler518. Devlet'in. ifa etmiş oldukları lıizınetlere mukabil sahip oldukları her türlü muafiyetten arındırılmak suretiyle normal raiyyet statüsüne indirilmişlerdir. mevcut kayıtlara göre. ulûfeli ve ateşli silah kullanabilecek asker sayısını artırma yoluna giderek. Ayrıca bkz. Doğru. Yukarıda da işaret olunduğu üzere. en Önemli eyâlet askeri konumunda bulunan tımarlı sipahileri geri hizmete çekmeye başlaması. BOA. 328/751. Halil İnalcık.XJ—XVJ. H. Dergâh-ı Âli müteferrikalarından Bâlîye 89 yazılmış olan hüküm . neshedilerek. F. teşkilâtın lağvı sürecini hızlandırmıştır86. Bu da. BO AMD-46. Kütahya ve esas konumuzu teşkil eden Uşak da dâhil olmak üzere. s. piyade ve müsellemlerin temel fonksiyonlarım lamamiyle yitirmelerine yol açmıştır. ref olunduğunu ortaya koymaktadır. 19 Muharrem 990/13 Şubat 1582'dc tâyin edilmiş oldukları Ayasofya'nın tamiri hizmeti87. bundan yaklaşık dört ay sonra. XVXVI. s.MD-47. Ek olarak verilmiş olan mensâh piyade ve müsellem çiftlikleri ile ilgili listelere esas olan Karalıisar-ı Sâhib sancağı mensâiı piyade ve müsellem defteri tariiısiz olmakla beraber. Karahisar yayalarının memur edildiği son görev olmuştur. 50-54. XVI. Söz konusu hüküm doğrultusunda. s. s. çiftiiklerdeki yaya-yamak sayısının azalmasıyla. İzmir 1988. Diğer taraftan. önceleri muharip bir güç olarak. Nitekim. bir sureti Kütahya ve Karahisar-ı Sâhib sancaklarında piyade ve müsellem tahrîrine memur edilmiş olan. çiftliklerin bulunduğu yerlerin dışında. Archivum Ottomanicum VI (1980). 164/359. tabiatıyla. "'Militan' and Fiscal Transformatipn in the Ottomaıı Empire. yukarıda işaret edilmiş olunan değişimin gereği olarak. 109 . Zeki Ankan. mezkûr tarihte. aynı tarihli. sair iskân yerlerinde meskûn olmaya başlamaları gibi gelişmelerle ocak nizâmının iyice bozulmuş olması. teşkilâtın kaldırıldığı tarihi yaklaşık olarak tespit etmemize imkân vermektedir. BOA. Bu süreüe mensûh piyade ve müsellem deflerine Söz konusu değişini için bkz. s. haymana taifesinden yamak kaydedilmesi. diğer taraftan da Osmanlı askerî sisteminde kendini gösteren değişimin etkisiyle"" tüm fonksiyonlarını yitirmesi sonucunda. Devlet açısından halledilmesi gereken ciddî bir problem hâline gelmiştir. yaya ve yamakların. 97. Eınecen. Yaya ve Müsellem Teşkilâtının Kaldırılması ve Mensûh Piyade Çiftlikleri Kuruluşu ile birlikte. Tafsilat için bkz. asrın sonlarına doğru. Özellikle mühimine defterlerinde yer alan bâzı kayıtlar. Aynı eser. Yüzyıllarda Hamil Sancağı. Karalıisar-ı Sâhib sancağı yaya ve müsellemlerinin reâyâ kaydedilmek üzere. zeamet ve tımara tahsis edilmiş olan Karahisar-ı Sâhib piyade çiftliklerinde kayıtlı yaya ve yamaklar.

669 179 689 106 . Raiyyet statüsüne indirilen yaya-yamak nüfus içerisinde. 46.63) de timara kaydedilmiştir. Bu çiftlikler üzerinde tespit edilmiş olup. • : . 11 Ti (% 7.86) mücerred. Bunlardan 90!ı (% 47. sadece iki nahiyeye tabî olarak kaydedilmiştir. 529'u (% 36. 144 47 191: 252.Turan Gökçe kaydedilmiş olan Uşak yayalarının durumu. 1.: 90 21 111 3. titnar ve zeamete tahsis edilmiştir. 90 Kavânîn-i Âl-i Osman der Hulâsa-i Mezâmîn-i Defter-i Dîvân (Nşr.7 9 5 .1.059 Tablodan ve aşağıda verilmiş olan listeden de anlaşılacağı üzere.205 akça olarak tespit edilmiştir.73) de muaf olarak kaydedilmiştir.059 gerçek nüfusa tekabül eden 1. öşür ve resme lâbî olarak deftere kaydedilenlerin sayısı. UŞAK KAZASI MENSÛH PİYADE ÇİFTLİKLERİNİN GENEL DURUMU ıl§i Uşak Banaz 49 28 • mm*. 179'u da Banaz'a tabî olmak üzere. 252.536 1. Bu cümleden olarak.305-5.256'sı doğrudan Uşak.:.372 1. mensûh çiftliklerin tahsis edilmiş olduğu 78 zeamet. . Uşak piyade ve müsellem çiftliklerinin de dâhil edilmiş olduğu. mensûh piyade defterinde özel statülerine binâen muaf kaydedilmiş olanlardan 7'si imam. 21 'i sipâhi-zâde. Tİ kayyımı. M.• 53. Ayn Ali Efendi'ye göre90. $ Ali 52 & • • • : • Toplam^ : • 77:": : 30&20S: . Ayrıca. nesholuııdııktan sonra. genel bir değerlendirme yapmak gerekirse.768 50] 4. 8'i seyyid-şerif.536'sı Uşak. toplam 306. raiyyet statüsünde. 87 tiraar bulunmaktadır. tahminî 4.435 neferdir. ek olarak verilmiş olan listede ayrıntılarıyla takdim edilmiş olmakla beraber.164 5.669'u Banaz'a tabî olmak üzere. s.40) bennâk. 33'ii mevkuf olmak üzere. 25'i sipâhî. Bunun 795'i (% 55. piyade teşkilâtı itibariyle 5 nahiyeye taksim edilmiş olan Uşak piyadeleri. 110 . Uşak piyadelerinin tasarrufunda bulunan toplam 190 çiftlik neshedilerek.305 4. Tayyib Gökbilgin).435. Kızılcasöğüd'deki Balladır çiftliğinde "'an-nesl-i Aydın Baba" ifadesiyle kaydedilmiş bulunan İÜ nefer ile Uşak kazasıyla ilgili kısmın sonunda kayıtlı 12 nefer köprücü de muaf yazılanlar içerisinde önemli bir yer tutmakladır. 100'ii (% 52. Kütahya sancağında.256 Muaf i Tahminî Nüros 1 1 •. şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. Uşak ve Banaz olmak üzere. 53.36) zeamete. 14'ü de pîr-ına'lûl kaydedilmiştir. Uşak mensûh piyade çiftliklerinin toplam hâsılı. istanbul 1979.

Uşak müsellemleri de dalül olmak üzere. 1527). kaza dairesindeki her bir idâri ünitede kaydedilmiş bulunan çiftlik adedi ile müsellem-yamak ve şâir unsurlardan müteşekkil nüfus durumunu bir icmal tablo üzerinde ifade etmek daha uygun olacaktır. 11 47. YÜZYILLARDA UŞAK KAZAST MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ VE NÜFUS DURUMU tarih Nahiye. "XVI. 2 İS 95 10 ıs 75 . 2.hassıl JCIİEİ Ma*.D-5246 (M. sipahi ve yaya sancak teşkilâtından oldukça farklı bir idarî taksimata tabî tutulmuştur. Muallim Cevdet Yazmalan-0.: . Bu durum.Nâ. Livâ-i Bolu ve Kastamonu ve Ankara ve Kankırı. 115 220 810.) kaydedilmiş btıjıınan diğer Anadolu müsellem sancakları şunlardır: Livâ-i Aydın ve Sanıhan ve Menteşe ve Karesi ve Biga ve Hiidâvendigar ve Kocaili ve Sultatıönü.1 4 4 23 19 10 6 44 y 35 •.1.. Uşak kaza dâiresinde bulunan müsellem çiftlikleri. Anadolu müsellemleri.: • . Metin Kunt. Muallim Cevdet Yazmalan-0. ek olarak verilmiş olan listelerden çıkarılan toplu sonuçları değerlendirmek suretiyle Uşak müsellem çiftliklerinin genel durumunu netleştirmek mümkündür.jvıurib de Tatnnflıî: Nüfus : •. F.ğer Adedi letıı fi . Yüzeni Osmanlı İdari Teşkilatında Kütahya". Şahin. Bkz. Emecen-İ.Derlik Sefer en sel. s. yüzyılda Yavı nahiyesinin de ilâvesiyle. Aynı birimlerin muhafaza edilmiş olduğu XVI. XVI. îstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Müsellem Teşkilâtı 1. 207-208. cur. BOA.XV-XVL Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı İÜ. • % • : .Yi». XV-XVI. başlarında bulunan ser-askere bağlı bulunan üç üniteye taksim edilmiştir. . . s. Livâ-i Teke ve Alâiye. 131S 137.M(l. ser-asker kaydedilmiş olan Uşak ile ona tâbi olarak yazılmış bulunan Ulugöbek ve Banaz nahiyelerinden ibarettir. • . s.33-: M •129: '•'•-:<••'• Gâ. Müsellem Çiftlikleri ve Nüfus Durumu Kaynaklar kısmında tavsif edilmiş olan müsellem defterlerinde yer alan kayıtların aktarılmasıyla hazırlanmış olup. 111 .72. • • • . Mustafa Çetin Varlık. I . Uşak müsellemlerinin taksim edilmiş olduğu idarî ünite sayısı dörde çıkmıştır. • ' • • . müsellem teşkilâtının lağvına kadar. . Buna göre. yüzyıl boyunca değişmemiştir. Idârî Taksimat Sancak tevcih defterlerinden anlaşıldığı kadarıyla. "Aynı makale". 64-65. İ.Mu. Uşak Jl ıı göbek 1457 3anaz PöiJlanış: 2M5 69 132 • . İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı.93. Kütahya müsellemleri ile ilgili en eski kayıtları ihtiva eden 145792 ve 1489y3 tarihli defterlere göre. Öncelikle.nıak resi-. M. Bunlar. Sancak tevcih defterlerinde (JSMA. 1568-1574)'den nkl. Aym eser. İt red İM vs.MAD-563 (M. Esas konumuzu teşkil eden Uşak müsellemleri de bunlardan ''Livâ-i Müsellemân-ı Kütahya ve Karahisâr-ı Sâhib ve Hamid" sancağına bağlı olarak teşkilâtlanmıştır91. "elviye-î miisellemân-ı Anadolu" birbirine yakın olan muhtelif livaların biraraya getirilmesiyle oluştunılan 4 sancağa taksim edilmiştir. Adetli ÇiftDiMii.

1457:de Uşak kaza dâiresinde bulunan üç nahiyede toplanı 20 köyde 33 müsellem çiftliği tespit edilmiştir.. sı Aşağıda ek olarak verilmiş olan listelerden de ayrıntılarıyla takip edilebileceği üzere. ' 20 11 20 4 27 4 3 S 52 6 13 32 .735 3.12 1 12 • .1.354 .460 14 I 17 48 1.3 166 434 I8S 44 71 i 9$ 501 331 71 91 377 «701 :ÎI5 54 84 352 SOS 251 46 65 [OH • •:•:••.05) Uşak.: : 16 1 S 3 • .362 1.aübek .1 3 Jlugöbek : sı 123.257 2. .28. • 463. oldukça dikkat çekicidir.'20-S 279 297 450 426 1.91 Jlu göbek üaııaz 6 S •'151 454 15 Yavı 1 17 I1.605.) 162 67 16 39 99 323 14S 7G9 : 365 . Ancak. .111 45 20 10 İS 4Ö5 İS Jşak ."•.Jlunöbck 14X9 3a naz T»)>laii)= Jşak Jlııeöbek 1520 3anaz Vavı Ti>i)laj]i= I5U.333 . 90S Bana?.348 3. .- 2.557 24. bünyesinde barındırdığı çiftlikler ile tipik bir müsellem köyü hüviyetini hâiz olan Yavı karyesinde bulunan çiftliklerin oluşturduğu aynı adlı nahiye ile birlikte.1. 152O'dc 48 çiftlik tespit edilmiştir.3 32-5 3S4 536 1.LI3 1 1.66) Banaz. 4 1 4 3 • : $ : • .81) de Ulugöbek'te tespit edilmiştir. 37: .' 22» 4(J8 18 İÜ ıs • 9Î • 5 3 8 •150• 8 6 .15) de Ulııgöbek nâlıiyesinde kaydedilmiştir. sâdece 112 .S53 .<İO3 4.224 l.:: • 123 7 22 1 44 1 :18i».. . Piyade ocaklarıyla ilgili olarak da işaret edilmiş olduğu üzere.752 270 336 614 462 1. 56 3ail!H 6 8 MS • 305 14 Yavı 1 17 : . 4'ü (% 10. 8'i (% 16..1 5 3 Jlu. 5'i (% 15. - 1580 :'%%&'• • . 222 84 1 46 5 İV 76 67 219 •M* • •173' : * î : •: • 303 162 5 26 59 1 105 32 1 287 143 7 754. 48 i.039 :4. söz konusu çiftlik sayısı ve nahiyelere dağılımının XVI. Bunun 2()"si (% 54.: 20. 5 ..573 4. 16S 185 23 44 3S 4 57 7CI 11 196 21D 28 465 5fi3 .:• : 1571 s 1 1 . ' •••3- •450 ..:" I4'' 4 2 • $ " ' • 2 • '6 .54) Uşak. Uşak müsellem çiftliklerinin kaydedilmiş olduğu. has. 17"si (% 35. Bunlardan 18'i (% 54. • - - - - - 1545 1560 1 2 3 fi 2 12 1 i • .44U 1.3 S 0 1.191 46' Toplanış 20 -İS İN 4-RO İS Uşak 10 5 Jlugöbek 3 .• - • 1 %$••'-• L4 1 2 0 '26 21 . :.• • :':2Ü:': J4&İ • • S 1 3 : •45i' Jşak 10 18 •455 ıs 3 5 .395 L 1. I3'ü (% 35.1 3 17 4<î S 2 4 : 2 S 2 12 4 ::4 4 1 13 T 20 24 7 13 34 7« 17 7 3 21 : 48' : 1 3 22 y 9 40 14fı 45 3.30) Banaz. 363 14 28i. Bunun 18'i (% 37.13) Banaz.279 1.439 3.670 3. .IO 192 51 2Ü 71 26 26S 225 <J20_.S07 347 273 453 623 1. yüzyıl boyunca hiçbir değişiklik arzetıneden ayniyle muhafaza edilmiş olması. rOPİam'sS :v :: :. aynı zamanda mufassal tahrir defterlerinde de bulunan reâyâ köyleridir.5) Uşak.485 I.3.zdı 45: 334 İÜ İS Jşak İS . zeamet veya timara tahsis edilmiş olması dolayısıyla. i (% 10. 8 3anaz 6 S Yavı 17 527 14 1 20 Top]«m= .41) de Ulugöbek nahiyesinde bulunmaktadır.531 1. • . •• -20. 6 9 154 4S9 15 Yavı 1 17 -4<iT o p l a m » : . müsellem çiftlik adlannm ekseriyetini de öz Türkçe isimler oluşturmaktadır. kaza dairesindeki müsellem teşkilâtının istikrârını göstermesi bakımından. Sipahi vakıf ve piyade tahrir defterlerinde bulunmayan. •'722 • 131 15 fi 260 687 1. 10'u (% 30.41) Yavı.330 168 261} 354 507 915 1. kaynağım büyük ölçüde yörük-Türkmen teşekkülleri ile Türk köylülerinin teşkil etmesi ve genellikle kurucularının ismiyle mâruf olmaları dolayısıyla.••.467 1. - •M.1 . söz konusu iskân yerlerinin büyük çoğunluğu.Turan Gökçe Uşak .447 1.. 1580'de Banaz'daki ocak miktarının 9'a çıkması hâricinde. Köy sayısının değişmemiş olduğu 1489'da çiftlik sayısı 37'ye çıkmıştır. 1 .153 L0U2 1.£. .

64) Uşak.35'lik bir artışla. 118*i (% 14. s. Göçürdük ve Yurtbegi.70) Bana?. neferen 5-34 arasında değiştiği göriilinektedir. bütün idâri birimlerde görülen düşüş. 81'i (% 6.50) Banaz. 765.16) Banaz. 56'si (% 6. hem yaya hem de müsellem köyü olan Kızılhisar'in dışında. 23'ü (% 14. 813 nefer olarak tespit edilmiş olması da oldukça dikkat çekicidir.37) Ulugöbek çiftliklerinde meskûn bulunmaktadır. İstanbul 1979. pîr-ma'lûl ve şâir unsurlar da dâhil olmak üzere. olağan üstü sayılabilecek artış. daimî bir iskân yerine dönüşmek suretiyle. aynı yılın tespitlerine dayanan cedid mürde sayısında görülen. Cevdet Türkay. Nitekim. 150'si (% 65.30'hık bir düşüşle. 3. 93'ü (% 8. Daha önce de işaret olunduğu üzere. özellikle % 42. 408'i (% 36. 305'i (% 37. 128'i (% 10. 1545'de sadece % 8'lik bir artışla.XV-XVI. 1457'de Uşak müsellem çiftliklerinde bu minval üzere. tahminî 486-800 gerçek nüfusa tekabül eden 162 nefer tespit edilmiştir.65) Banaz. yalnız müsellem defterlerinde kaydedilmiş bulunan iskân yerleridir. 113 . 334'ü (% 41.72) Uşak. vazîfe itibariyle yayalarla aynı statüyü hâiz olan müsellemler de başlangıçla 1 müsellem ve 1 yanıak'dan oluşan ocaklar hâlinde teşkilâtlanmış olmakla beraber. XV. 52'si (% 22. Uşak merkez ilçeye bağlı bir köy olarak.79) Ulugöbek'te olmak üzere. bu düşüşün Bkz.27'lik artış dikkati çekmektedir.19) de Ulugöbek'te kaydedilmiştir.51) Yavı. 1. 1489'da % 41. Giriş kısmında da işaret edilmiş olduğu üzere.08) Uşak. 44 : ü (% 27. Aşağıda verilmiş olan listelerden de tafsilatıyla takip edilebileceği üzere. atlı olarak sefere iştirak etmeleri dışında.74) de Ulugöbek'te kaydedilmiştir. Önceki defterlerde tespit edilememiş olan Yavı hâriç olmak Üzere.111 nefere yükselmiş ofan müsellem-yamak sayısının 46O'ı (% 41. Tablodan da takip edilebileceği gibi.71) Uşak. nâ-resîde. Bunun 95'i (% 58. aynı adlı çiftliğe bağlı olarak teşekkül etmiş bir müsellem köyü olarak kaydedilmiş bulunan Yurtbegi karyesi de diğer önemli bir Örneği oluşuırnıaktadır. Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı imparatorluğunda Oymak Aşiret ve Cemaatler. varlığım aynı adla bugüne kadar devanı ettirmiş bulunan en tipik müsellem köyü özelliğini taşmıaktadrr. 465'i (% 38.12 oranıyla Yavı nahiyesinde daha ciddî boyutlarda yaşanmıştır. somaki tarihlere ait kanunnâmeler ve fiilî durumu yansıtan defterler. Yavı.201 neferin tespit edilmiş olması da bunu teyid etmektedir.113 gerçek nüfusa lekâbül eden 229 nefer kaydedilmiştir.279 civarında bir gerçek nüfusu ifade eden. yaklaşık 687-1. aynı zamanda raiyyet köyü olanlarla birlikte. Keza.603-4. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı piyade ve müsellem defterlerinde tesadüf edilebilmesi dolayısıyla. yaklaşık 30 yıllık bir zaman zarfında. 3. Bunun 527'si (% 43.15 gibi büyük bir artışla. diğer üç nahiyenin nüfusunda görülen %184. Kaynağım aynı adlı yÖrük-Türkmen teşekkülünün oluşturduğııU4 ve aynı zamanda ait olduğu İdarî üniteye de isim teşkil eden Yavı köyü. Yavı nahiyesinin de mevcut olduğu 1520'de % 385.88) Yavı.153 gerçek nüfusa tekabül eden 1. Yaklaşık on beş yıllık aradan sonra. bunun zamanla önemli ölçüde değişmiş olduğunu göstermektedir. Aşağıda ayrıca üzerinde durulacak olan. yaya-müsellem ya da yalnız müsellem köyü konumunda bulunan iskân yerleri de mevcuttur. 27'si (% 11. 15Ü'si (% 13.88) da Ulugöbek'te olmak üzere. zamanla daha geniş çaplı. nisbelen daha fazla imkânlara sahip olup.51) Banaz.333-3. asrın ikinci yansında ortalama 3-8 müseüem-yamaktan oluşan çiftliklerdeki nüfusun. 1560'da Uşak müsellem nüfusunun % 32.50) Uşak.40) Yavı.

99) derbendei. l'i mücerred. 1489 da kaydedilmiş olan 229 neferin 32'si müsellem.72) de pır-malûl kaydedilmiştir.54) muhassıl.69) Banaz. l'i muhassıl. 754'ü"(% 63.62'sini teşkil eden 129'unuyamaklar oluşturmaktadır. Uşak müsellem çiftliklerinin bulunduğu dört nahiyenin eksiksiz kaydedilmiş olduğu XVI. Ocakların lağvedilmesinden yaklaşık iki yıl önce. Bunları Banaz ve Ulugöbek nahiyeleri takip etmektedir.62) yamak. 66'sı (% 5. 1545'de 270 olarak tespit edilmiş olan cedid mürde sayısının. 14'ü (% 1. 1560'da 813 neferin 45'i (% 5. salgın hastalık ve benzeri âfetler sonucu yaşanmış olması muhtemel ölümlerin etkili olmuş olabileceğini düşündürmektedir.05) müsellem. Uşak müsellem çiftliklerinde tespit edilmiş olup toplam rakamlarla ifade edilmiş olan nüfusun terkibine gelince.55) nâ-resîde. 1545'te tespit edilmiş olan 1. yaklaşık 3. her müsellem çiftliği defterlere "müsellem" ya da "eşkün" olarak yazılmış olan bir kişi üzerine kaydedilmiştir. 3'ti (% 0.573-4. bir müsellem ocağında kayıtlı muayyen sayıda yamaktan sırasıyla hizmete eşen biri müsellem. 9O'ı (% 7. bünyesinde barındırdığı çiftlik ve müsellem-yamak nüfus potansiyeli itibariyle Uşak ve Yavı nahiyelerinin önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymaktadır. 1457:de tespit edilen 162 neferin 31'ini (% 19. 8'i ise mücerred statüsünde yazılmıştır.94) mücerred. Uşak müsellem nüfusunun 1571'de % 46. hem genel nüfusun.50) pîr114 . 26. 189'u yamak.08) Yavı. 14'ü (% 1.213'e ulaşmış olan neferin 489'u (% 40.49'luk bir artış göstererek.53) müsellem.38'Iik bir artışla 619'a yükselmiş olması. Nitekim. 6'sı (% 0. 465'i (% 41. hem de yaya ve müsellem ocakları nüfusunun önemli oranda artış eğiliminde olduğu on beş yıllık zaman zarfında % 56. yukarıda da yayalarla ilgili olarak işaret edilmiş olduğu üzere. 620'si (% 51. 463'ü (% 38.sı (% 2. bu minval üzere müsellem veya yamak kaydedilmiş olanlar teşkil etmekledir.605 gerçek nüfusu ifade eden.84'lük bir artışla.66) Banaz.447 civarında bir gerçek nüfusa tekabül eden 1.27) nâ-resîde. 1751 (% 21.74) müsellem. 1. 480'i (% 39. diğerleri yamak konumunda bulunmaktadır. henüz hizmete eşemeyecek yaşta olmaları dolayısıyla ''nâ-resîde".57) Uşak..201 neferin 45'i (% 3.41) da Ulugöbek nahiyesinde tespit edilmiştir. Uşak müsellem çiftliklerinde tespit edilmiş olan nüfusun esâsını. diğer faktörlerle birlikte.47) derbendei. 6'sı (% 0. 12si (% 1.86) müsellem.34) pîr-ma'lûl olarak kaydedilmiştir.30) yamak.639-4. Geri : kalan 2 nefer ise pîr-ma'Iûl kaydedilmiştir. Bu itibarla.. geri hizmete çekildikten sonra da ifâ ettikleri mîrî hizmetlere mukabil kendilerine tahsis edilmiş olan çiftlikleri diğer yamaklarla müşterek tasarruf eden müsellemler. Mezkûr tarihte tespit edilmiş olan. 12si (% 0. İşte.191 neferin 46'sı (% 3. 1571'de tespit edilmiş olan 1.31) Yavı. Çiftlîklerdeki nüfusun daha tafsilatlı bir şekilde kaydedilmiş olduğu 1520'de. tekrar 1545 yılı rakamlarına yakın bir seviyeye ulaşmış olduğu görülmektedir. tahmini 3. 608'i (% 74.27).Turan Gökçe îzahı bakımından büyük önem taşunaktadır. 91'i (% 7.13) müsellemler.191 neferin 495'i (% 41.64) de Ulugöbek'te kaydedilmiştir.24) mnhassıl. 454'ü (% 38.17) mücerred. Geri kalan 601 neferin 503'ü (% 45. 1580'de sadece %1. 2'si muhassıl.83) pîr-ma'lûl yazılmıştır.111 neferin 45'i (% 4. 151!i (% 12.85) yamak yazılmıştır.47) nâresîde. 1.52) Uşak.41) derbendei. %79. 1560'da müsellem ocakları nüfusunda görülen düşüşte.78) yamak. yüzyıl defterlerinden tespit edilmiş olan rakamların göstermiş olduğu bu dağılım. söz konusu hizmetleri "be-nevbef tâbir olunan nöbetleşe yerine getirmektedirler. 5'İ (% 0. Başlangıçta muharip bir güç olarak katıldıkları sefer. 363 ! ü (% 30. 46'sı (% 3. 154'ü (% 12.

.73 13 5 1 5 7 Î. s - » 4 23 8 5 31 • f>7 ü y 2 6 7. : * : . .:• .«. Keza..63 'Uik bir düşüş sonucunda 173 nefer olarak tespit edilmiş olması da dikkat çekicidir.. 185 38 70 . yüzyıla ait defterlerde nâ-resîde yazılmış olan her hangi bir nüfusa tesadüf edilememekle beraber. Defterlerde.' -Î:TS 22 3 10 26 61 12. 769'u (% 63.1 17 2 5 14 38. • 1.S7 7.n17.59 1. H 21 1 fi 2<) 57 iMi ı 27 4 3 31 *>?•• m 12 1 3 16 32: «. hizmete eşecek yaşa gelmemiş olmaları dolayısıyla "nâ-resîde"statüsünde kaydedilmiş olanlar teşkil etmektedir.07• : .: 5. Yukarıda da genel nüfusa nisbetleri ile birlikte işaret edilmiş olduğu üzere. henüz yamak yazılarak. 1545'de % 7.3 • • \.50 i '•iri. 1580'de yazılmış olan 1. 'M. nâhiyelerdeki yoğunluğunu da göz önünde bulundurmak suretiyle.82'lik bir artışla 363'e yükselmiş olan nâ-resîde sayısı 1580'de 359 nefer olarak tespit edilmiştir. UŞAK KAZASİ MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİNDE "NÂ-RESÎDE" KAYDEDİLMİŞ OLANLARIN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI z Uşak Ulu göbek 1520 3 a naz Ya vı Toplam^ % Jşak Ulugöbek Baıuız i'avı rııplam^ %• -.»:.•„..09) nâ-resîde.51 r: 0. 11 2 5 16 34' «. 7_M 1 3 5 a M - - ' 1ÎJ2 2J0 503 100 V)l 20 26 225 463 100 84 5 :i7 63+4* 17 1 2 29 49 1058 İR 1545 1 6 2R 53 11. = .UÎ 15 1 3 12 1 13 ıu - 13 1 7 6 1 6 - 1 - - 1 1 '••î r ^ - 1 ••«•:•:• • • •. yaklaşık on beş yıllık zaman zarfında görülen % 62.1R . yaş gruplarına dağılımım bir tablo üzerinde değerlendirmek.173 100 & • • . toplam sayıları 1520'de 503 iken. ı .sı 2 1 13. ı.. 365'i (% 30.İT7 OM 1560 Jşak UlıiHöbek 3anaz İ" avı 15 2 2 • . Yukarıdaki tablodan ve genel olarak işaret edilmiş olan bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere.83. XVI.39) yamak. 157Tde tekrar % 109. doğrudan müsellem veya yamak yazılmış olanlar dışında.S.20 18 1 3 18 40 7 - 17 1 15 33:-: •7. C.XV-XV1.!» .30) de pîrma'lûl olarak kaydedilmiştir.95 oranında azalarak 463'e düşmüştür.57 14 1 - •. yüzyılda gerçekleştirilmiş olan tahrirlerin tamamında ayrı bir kategori olarak kaydedilmiş olduğu görülmektedir.2» • 11 5 10 •2S-I.•sı 19 1 2 21 43 *w 4 1 4 :.77 12 2 5 15 34.213 neferin 46'sı (% 3. bulundukları yaşları ile birlikte kaydedilmiş bulunan nâ-resîde 1 erin şâir hususiyetlerine temas etmeden önce.' S.. Müsellemlerin muharip karakterini muhafaza etmiş olduğu anlaşılan XV. 15 i 3 16 35. çiftliklerde kayıtlı nüfusun önemli bir kısmını. Nihayet. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı maiül yazılmıştır.••. .w 115 .7.JÎ1 5 1 1 • 1 5 • 5 • 2 1 2 1 2 1 •4 1 3 1 4 !>*• 1 1)21 - 2 7 i.•1. 'CM - 41 11 14 49 •115 2ÎJÎO 2S 3 1 31 16 5 5 İS • •44 • :W 3.*„.C 13 1 10 9 • 33. genel bir fikir vermesi bakımından yararlı olacaktır.:i3': -13.91 ••24- : 24.79) müsellem. 28'i (% 2..57: .K.

2'si(% 1. 6'sı (% 1.09) 6.92) 12. 53'ü (% İl". başka bir ifâdeyle.57) 13.31) 4. 18'i (% 3.03) 5. 5'i (% 0. 3*ü(%1.73) 10.51) 6.v2 S. 9'u (% 2. 13 1 6 20 5.04) 11. 3'ü (% 0.^7 16 4 19 14 3 3 21 41 I 6 3 2S 55 I5..91) 3.44) 3. 33'ü (% 7.18) 1. 49'u (% 10. 1520 ve 1560'da 14. 33'ü (% 9. yaş gruplarına dağılımında. 173'e düşmüş olan ve yaşları 1-14 arasında değişen nâ-resîdelcrin 3l'i (% 17. fiilen hizmetle mükellef tutulma ameliyesinin yaş tabanıdır.91) 6.58) 1.• — 13 1 1) : 33 ( 18 3 7 14 42 11.'42'si (% 11. 14'ü (% 3. Tablo üzerinde ifade edilmiş olan rakamlardan da anlaşılacağı üzere.|.19) 10. 28'i (% 16. 4'ü (% 1. defterlerde. bunların yaş tavanları.04) ise 10-16 yaş gruplarında bulunmaktadır.. 67'si (% 13.87) 5.82) de 11 yaş grubunda bulunmakladır.12) 8. Aynı stalü ile ilgili yaş tavanının en düşük olduğu 157Tde tespit edilmiş olan 363 neferin 55'i (% 15. 41 i (% 11.69) 5.29) 4. 38*i (% 7.27 - 3(O : 100 ı . 33'ü (% 9.M 7 1 1 • 1 4 •.94) 8. 14'ü (% 3.27) de 13 yaş grubunda kaydedilmiştir. 63'ü(% 13.77) 6. 1560'da Uşak çiftliklerin deki müsellem-yamak nüfusuna paralel olarak. 65'i (% 14. 13'ü (% 7.64) 7.20) 7. T si (% 1. 24'ü (% 13. 1580"de tespit edilmiş olan ve yaşlan 1-13 arasında değişen 365 nâ-resîdenin 123'ü (% 33. 44'ü {% 8.12) 9. yamak yazılmak suretiyle. 8'i (% 4. 45 i (% 12. 1571!de 12.28) 7.64) 1.57) de 14 yaşında kaydedilmiştir.. 57'si (% 12. Yukarıda da işaret edilmiş olduğu üzere. 4.57) 2.87) 2. 152Ü'de tespit edilmiş olan ve yaşlan 3-14 arasında değişen 503 nâresîdenin 115'i (% 22.Turan Gökçe 1571 Uşak Ulugöbek Banaz Yavı Toplam= % Uşak Uîugöbek Banaz Yavı Toplu m= '/(.'.2 1157 !) u.8i 3 1 2 fi I. 26'sı (%15.s7 7 2 5 2 2 19 54 6 18 45 123 6 . 36'sı (% 9. v Tablodan da lâkip edilebileceği üzere.56) 9. 1545'de 16. Nitekim.15) 12. ayrıca belirtilmesi gereken önemli hususlardan birisi de. 13 2 10 20 '45 ' 113.15) 5.55) 11. 29'u (% 7. 43'ü (% 9.60)2.95) 10.57) 3.•> 3.w 12 2 12 29 7.63) 8.02) 2. l'i (% 0. 1580'de ise 13 yaşın üzerinde bulunan çocuklar nâ-resîde statüsünden çıkarılarak yamak sütlüsünde kaydedilmişlerdir. 9'u (% 5. 7 S .50) 10. müsellem-yamak nüfus yanında. müsellem çiftliklerinde nâ-resîde kaydedilmiş olanların. l'İ (% 0. 35'i (% 6.*•> * Yaşı belirtilmemiş. 42'si (%11. kalan 28'i (% 6.Î2 - - ı . 33'ü (% 6. 2 1 5 20 2 - - 1 10 - - 8 2. talırirler arasında önemli farklılıklar görülmektedir. 1545:de 1-16 yaş arasında kaydedilmiş olan 463 nelerin yoımlıık sırasına göre. 8'i (% 2.32) 9.46) 12.09) 8.14. 32'si (% 8.50 - 1 2 4 1 1 1 7 7 1 - - - - 162 24+2* 143 303 İ 00 Î62 n. M 1580 23 1 2 21 47 i:.74) 5.83) 4.91) 6.32) 4. ıs 22 11 17 3 5 1 U 2 4 7 33 *. 35'i (% 9. 61'i (% 12.86) 3. 14'ü (% 3. 47'si (% 12. nâ-resîde statüsünde kaydedilmiş olanlarla ilgili olarak. 24'ü (% 13.62) 8.75) 7.87) 4. 19'u (% 3.83) 7.76) 3.85) 9. söz konusu nâ-resîde tavan yaş gruplarında bulunanlarla ilgili kayıtlar arasında tesadüf edilen "yarayınca/yaradukda eşer" ifâdeleri 116 . 3 1 4 • V Ü.11 3a 2 9 16 39 148 1 U. 32^si (% 6. 297si (% 5.99) de lavanı teşkil eden 14 yaş grubunda bulunmaktadır. 4()'ı (% 8. Çiftliklerde. 34'ü (% 6.

Mü seli em-yamak veya nâ-resîde statüsünde bulunanlar dışında. 23'ü Uşak. toplam nüfusun % 1. Bu durumda.). 1545'de 46. piyadelerde olduğu gibi. Bkz. bununla ilgili önemli bir fikir vermektedir. Keza. Aynı eser. nâ-resîde yazılmış olanlardan.17'sini teşkil eden 14 nefer sagîr tespit edilmiştir. görülmektedir. 152O'de 26. 168. H. Bununla birlikle. s. Nitekim. l58O'dc2S nefer tespit edilmiştir. 164-165. ve 4'ü Ulugöbek'de olmak üzere. l'i Banaz ve l'i Ulugöbek'te olmak üzere. Piyade çiftliklerinde olduğu gibi.5 96 93 BOA. bekâr olup. 1571'de ise 5 nefer tespit edilmiştir. 132. 28'i yavı. 1545'de Çukurviran'da Gögüoğlu çiftliğinden 1 nefer Kızılca. muaf durumda bulunan müsellem çiftliklerinde kayıtlı olanlarla ilgili olaıak ifâde etmiş olduğu statüyü. 223. 1545"de 3. bekar olan kimseleri belirtmek için kullanılmış olduğunu ifade etmek mümkündür. zamanla değişmekle beraber. 1571'de 1 nefer olarak tespit edilmiş olan muhassıllar teşkil etmektedir. 11'i Bana/. 117 . 1560'da 14. bâzı çiftliklerde "derbender statüsünde kaydedilmiş olanlara da ayrrıca işaret etmek gerekir. ortalama 13-14 yaşlarınının teşkil etmiş olduğunu. s. bütün defterlerde kaydedilmiş olup. askeri olup. Uşak müselemlernıde de nâ-resîde yazılma tavanını.7D-5/İ. 1457'de '2. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı de bunu leyid etmektedir95. yamak vazîfesi görmekle beraber. 136. 152O"de Uşak çiftliklerinde kayıtlı nüfusu teşkil eden kategorilerden birisini de "tniicerred" kaydedilmiş olanların oluşturduğu. 7 ! si Yavı. s.. 1571 "de 6. bunun üzerinde bulunanların ise yamak yazılarak. Sadece 1571 tarihli defterde. s. Raiyyet statüsünde bulunanlardan. 586-588. Dumlupmar'da Güçlü Hüseyin .XV-XVl. kanunnâmelerde yer alan "yamak mücerred oba yigirmi beş akça harçlık virür" hükmü 98 .Ârif nşr. diğer önemli bir zümreyi de 152ü'de 6. Belleten XXÜÎ/92 (Ankara 1959). Bu cümleden olarak. buradan hareketle. yukarıda işaret edilmiş olan yaş tavanının üzerinde olup. sadece defter kayıtlarından hareketle. Doğru. Banaz nahiyesinde. Kanunnâmelerle tâyin edilmiş olan nizâma göre. Nitekim. şartlara bağh olarak. mücerred resmi adı allında bir vergiye tabî olanları belirtmek için kullanılan96 bu tâbirle diğerlerinden ayırdedilmiş olan bir kategorinin. pır-ma 'lûl sütununda tek kalemde belirtilmiş olan yaşlı ve mariz kimselerdir. Üçler Bulduk. Ayrıca işaret edilmesi gereken nüfus gruplarından birisi de 1489 tarihli defter müstesna. lam olarak açıklığa kavuşturmak mümkün olmamaktadır97. 46. müsellem çiftliklerinde tesadüf edilen farklı kategorilerden birisi de "sagîr" kaydedilmiş olanlardır. 17lvd. Bu cümleden olarak. 164. piyade ocaklarında da olduğu gibi. farklı bölgelerdeki yaya ve müsellem çiftlikleri ile ilgili bazı araştırmalarda da nâresîdelerle birlikte ayrıca kaydedilmiş olaıı mücerredlerle ilgili rakamlar verilmekle beraber. fiilen hizmete eşmekle mükellef tutulduklarını ifâde etmek mümkündür. Az sayıda olmakla beraber. aşağıdaki listelerde ve yukarıda verilmiş olan icmal tabloda. "Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu". 1560'da 2. her hangi bir açıklama getirilmediği görülmektedir: Bkz. 5'i Uşak. toplam 66 nefer tespit edilmiştir. Kânımnâme-i Âl-İ Osman (M. Halil İnalcık. s. Mezkûr tarihte. bu cümleden olarak. Aynı tez. 1545 ve 156O'da 12.

1545'de 35'i atik. müsellem-yamak nüfus ile ilgili olarak da işaret edilmiş olduğu üzere. Yukarıda ilgili kısım. 1570'lerden itibaren daha sıkı bir denetimin işletilmiş olduğuna işârel etmektedir. 140.TD-328. 2'si cedid 4. BO A. s. 1580'de ise 149'u atik. 3'ü cedid 48 gâib tespit edilmiş iken. çiftlik nüfusunun daha sıhhatli bir biçimde tespiti ve geçmiş ocak halkına ışık tutması bakımından oldukça önemlidir. 1520'de 189'u atik. 1520'de 6'sı cedid. muharip bir güç olarak iştirak ettikleri sefer.7IJ-5/İ. 101 Bunlardan 3'ünün. 1560'da 45'i atik. iki kategoride belirtilmiş olan söz konusu gâib ve mürde kayıtlan. 1560'da 2517i atik.30'Iuk bir düşüş göstermesinin izahı balonundan. "Atik" ve "cedid' olarak. Piyade çiftliklerinde olduğu gibi. 176-177. müsellem çiftliklerinde de tahrir sırasında tespit edilerek deftere kaydedilmiş olan müsellem-yamak ve şâir unsurlardan oluşan mevcut nüfus ile birlikte.). 1545'de 231'i atik. geri hizmete çekildikten sonra da ifâ ile 99 BOA. 1571'de 628'i atik. 1560'da tespit edilmiş olan. bu sayının 1571'de sadece 2'si atik. çiftliklerde farklı statülerde kaydedilmiş olup.TD-328. müsellem çiftliklerinde de. 151-153. 43'ü cedid 78. yayalarla ilgili olarak da işaret edilmiş olduğu üzere. Bunlann dışında. özellikle Yeniçeri ocağının kurulmasından sonra. Banaz'da bir köprü hizmetine "kÖptiictT tâyin edilmiş oldukları anlaşılmaktadır100. 445'i cedid olmak üzere 434'e çıkmış olan bu sayı. Bir bakıma ocaklardaki geçmiş yaya-yamak nüfusu ifâde eden mürde başlığı altında 1489'da 40 nefer kaydedilmiştir. 118 100 . ulûfeli asker konumunda olan müsellemler. Uşak piyade çiftliklerinde 1545'de 95 neler gâib tespit edilmiş olmasına rağmen bu sayı 1579'da 20'ye düşmüştür (Bkz. sonradan kendi iradeleriyle Yalak derbendine yazıldıkları anlaşılmaktadır: BOA. 139. devamlı arliş gösteren müsellem çiftlikleri nüfusunun 1545'e nisbetle 1560'da % 32.TD-242. listelerde ve tabloda diğer sütununda verilmiş olanlar içerisinde. özellikle cedid mürde sayısının 628?e çıkmış olması oldukça manidar görünmektedir. daha sonra kendi iradeleriyle feragat ederek. piyade çiftliklerinde olduğu gibi103. Yukarıda. 3. Bu cümleden olarak. 619'u cedid 870. tıpkı yayalarda olduğu gibi. s. "gâib" ve "mürde" olanlar da isınen kaydedilmiş bulunmakladır. Güçlü Hüseyin çiftliğinden muhafız kaydedilmiş olan 6 nefer de Yalak derbendine tâyin edilmiştir101. 102 BOA. Kayıcık'da Elvan çiftliğinden 1 nefer Yalak derbendine muhafız tâyin edilmiştir". 1580'de ise hepsi cedid 3'e düşmüş olması. 177'si cedid 805. bu hüviyetini yitirip. 1560'da mezkûr Gögüoğlu çiftliğinden derbend muhafızı kaydedilmiş olan 6 neferin. s.Turan Gökçe çiftliğinden 10. Müsellem Çiftliklerinde İktisadî Durum ve Toprak Tasarrufu Önceleri. sâhib-i berat ve sipâhi-zâde olanlar Önemli bir yer tutmakladır. evvelden Kızılca derbendinde hizmet etmelerine rağmen. 1489:da sâdece Banaz nahiyesinde 4 nefer gâib kaydedilmiştir. 270'i cedid 501. 411'i cedid 560 olarak tespit edilmiştir. 1571'de yine 102 ayıu çiftlikten aynı derbende 5 nefer muhafız kaydedilmiştir . 14'ü atik 20.

Aynı eser.XV-XVI. Arif nşr). Nitekim. Tinin de 450 dönümden ibaret olması oldukça dikkat çekicidir. 5'i 250. 5'i 200. Anadolu müsellemleri.44) 200. yüzyılda Uşak'ta bulunan müsellem çiftliklerinin dönüm miktarının 90-700 dönüm arasında değişmekle beraber. Diğer 14 çiftlik ise. listelerden de takip edilebileceği üzere. 1571 ve 1580 tarihlerindeki toplam sayısı. Aşağıda ek olarak verilmiş olan listelerden de tafsilatıyla takip edilebileceği üzere. 160. 31-32. ocakların alan ölçüleriyle birlikte kaydedilmiş olduğu defterlere göre." Böyle bir statüyü haiz olan çiftliklerde kayıtlı müsellemler ve yamaklar. 180. Sefer veya hizmete müsellem olarak eşmeleri hasebiyle. Kânunnâme-i Âİ4 Osman (M. dönüm miktarı ve hâsılım bir icmal tablo üzerinde ifâde etmek gerekirse.11) 100.34) 400 dönümden ibarettir. s.11 'ini teşkil eden 32'sinin 150. at ve sâîr teçhizatın masraflarının yayalara oranla daha yüksek olduğu göz Önünde bulunâunûduğanda. Tinin 300. 110. şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: u 104 105 106 M. 3'ü (% 6. I'inin 110.52) 600. 5'i 300. Pulaha-Y. 5'i (% 10. XVI. 62-65.21) 150. "Aynı makale'1. 188. 1545'de kayda değer bir değişiklik olmamakla beraber.86) 100. her bir İdâri üniteyi ayrı ayrı belirtmek suretiyle. s. kendilerine lahsis edilmiş olan çiftlikleri tasarruf etmekte idiler. Nitekim. s. 90. 1520. 190. 1560. Nitekim. 2'si (% 4. toprak tasarrufu bakımından Anadolu yayalanyla hemen hemen aynı statüyü hâizdirler104. Arıkan. konumuzu teşkil eden Uşak müsellemleri de dâhil olmak üzere. Ve bir ocakda müsellemin kânûn-ı kadîm üzerine birer çiftlik yerleri vardır ot çiftlikde vûkî' olan gallâtdan ve bağdan ve hağçeden ve değirmenden kimesneye 'öşr ve rüsum virmez ve ol yer satılmak ve tapuya virilmek caiz değildir ve koyunları 'âdetine ve bakî rüsumlarına kimesne dahi etmez. 1545. Ayrıca bkz. bu dunun nonna} karşûanmâhâtr. 45. yayalarda da olduğu gibi. daha ziyâde 100-300 dönüm arasında yoğunlaştığı görülmektedir. 2'sinin (% 4. "Aynı makale". müşterek mutasarrıf olup. /. ek olarak verilmiş olan listelerden hareketle. 260. s. Dönüm miktarı itibariyle genel olarak değerlendirilmiş olan Uşak müsellem çiftliklerinin sair hususiyetlerine geçmeden önce.. M. 550 ve 700 dönüm olarak kaydedilmiştir. 5'inin (% 11. 187. A. s. Yücel. 330. 1571 ve 1580 tarihlerinde de çiftliklerin dönüm miktarı itibariyle arzcttikleri bu özelliğin büyük ölçüde muhafaza edilmiş olduğunu da belirtmek gerekir. Keza.. Oldukça farklı bir statüyü hâiz olan Rumeli ve Teke-ili müsellemleri dışmda. MJîekJjn. çiftlik dönüm miktarlarının 100-450 arasında değiştiği görülmektedir. S. 35O: 430. Arıkan. Selim Kanunnâmesi. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı yükümlü tutuldukları mîrî hizmet karşılığında. Akgündüz. 520. Uşak müsellem çiftliklerinin kapladığı alanın piyade çiftliklerinden daha büyük olduğu anlaşılmaktadır.. 2'sinin 250. Tinin 130. İ19 . I30r 154. 152O'de 46 çiftlikten 7'si (% 15. ilgili kanunnâme hükümlerinde bu dununun gayet açık bir şekilde ifâde edilmiş olduğu görülmektedir1"5. mezkûr tarihte Yavı nahiyesinde birlikle yazılmış olan iki çiftlik ile birlikte tespit edilmiş olan 45 çiftliğin % 71. devlete karşı yükümlülüklerini "benevbef tâbir olunan nöbetleşe yerine getirmekle idiler106. "müseHemiik yer" olarak. 1560'da.

54 12.00 4. Buna göre..43 4.954 Uşak 18 4.46 12. l o o . Aşağıda ek olarak verilmiş olan listelerden ve bunlardan hareketle hazırlanmış olan.-• 4 8 Uşak 18 2.64 45.:'"1 "''" : • ^ g .'^:1 •. ••.650 16365 5.79 4.05 1.39 37. Keza..•.90 9.^g|^Siİ mmmm i e : ^ h ^ 5 6 Ü ^ :•:.890 2. 152O'def nahiyelere dağılımı ve nisbetleri tablo üzerinde belirtilmiş olan 48 çiftlikten müteşekkil 11.524 Ulugöbek 1.71 i 0. 1489 tarihli deflerde de iki nahiyedeki çiftliklerin sâdece dönüm miktarının yazılmış olması dolayısıyla.'".•::.730 100 100 : 10.39 34.16 38.53 9.700 38.550 5.Turan Gökçe XVI.99 1.79 32.690 38."•.• 11.150 Yavı 17 2.000 15.530 8.07 4.56 100 100 37.000 14.305 1.".190 : • : Toplarn^:.92 1. YÜZYILDA UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİNİN TOPLAM DÖNÜM MİKTARI VE HÂSILI :• Tarih NâUİye Çiftlik Adedi 20 4 13 : -.954 dönüm nıüsellemlik yerden elde edilen 120 .:.85 3.:: '.490 Ban az 1.150 Yavı 17 2..•• : i f l a O O ••:>.81 1. 37. .1 T.250 100 .^it.12 Î5.. 1". kaza genelindeki durumu eksiksiz tespit ve zaman içerisindeki gelişimini takip etmek mümkün olmaktadır. .12 34.40 34.444 Ulugöbck 1.26 16.520 5.41 15. yukarıdaki icmal tablodan da takip edilebileceği üzere.690 15.49 4.#W.100 6. Hâsıl 4. 8 7 5 41. 1 1457 tarihli defterde kaydedilmiş olan çiflliklerin dönüm miktarı ve hâsılları kaydedilmemiş olduğu için tabloya da yansımamıştır.""'" T.92 100 İ00-" • • 1 5 .68 M.. dönüm miktarı ve hâsıllar] ile birlikte kaydedilmiş olduğu için.:'.:.000 16.V 37 "•"..65 37.500 T£72tf : İW m43.330 7.57 31.440 Töplam= 14.860 Ulugöbek 5 750 Banaz 8 1...34 1.360 9. genel dununu yansıtmaktan uzak kalmıştır.440 5 Bıuıaz 8 1.490 :-Toplairı=!:.16 40. 18 5 8 17 Dünüm Miktarı • • .52 11.965 1.78 42..280 10.700 Yavı 17 6.910 Ulugöbek 750 5 Banaz i. labloya aktarmakla beraber.-.450 Yavı 4.69 4. •.. Uşak 18 2. '". yüzyıla âit defterlerde bütün çifktlikler.06 12. XVI.84 38.43 9.500 % 1489 1520 1545 1560 1571 1580 Uşak Ulugöbek Ban az Toplam= • :: " '' Uşak 4.024 ••"••48" 18 2-960 Uşak Ukı göbek 5 750 Banaz 8 1.630 Yavı Triplai mi=^^.550 550 : 5.860 2.52 37.85 490 34.880 TbptottîPi-"--1-1:-':^:^::.270 9 17 2.

yerlerinin "bî-hâsıF* olması sebebiyle. Piyade ocaklarında olduğu gibi: müsellem çiftliklerinde de hububat üretiminin hâkimiyetine bağlı olarak. 112 BOA. Yavı nahiyesindeki Hacı Müstecab çiftliğine. s. 1520'de Uşak nahiyesinde Saray kaidesindeki Milımadbegoğlu çiftliği ile bir görülmek üzere yazılmış olan Küçük Yusuf m. 15.7D-32S. Simav çeri-başılığında mevkuf olan İlyasoğlu çiftliğinin zamîme verilmiş olduğu anlaşılmaktadır1 lL>. Banaz'da Bekir Fakih 113 çiftliğine Çubuğa çiftliği zamîme kaydedilmiştir. s. Mezkûr tarihte Uşak müsellem çiftliklerinin dönüm ve hâsıl miktarında görülen bıı önemli düşüşle. 154. 110 BOA.7D-589.560 dönüm.TD-242.190'a. 16. altı ay faal olduğu anlaşılan bir değirmenin mevcut olduğunu da belirtmek gerekir.59'kik düşüşle 10.720 akça hâsıl. Yavi ve Uşak nâhiyelerindeki düşüşün etkili olduğunu ifade etmek gerekir.024'e çıkmış olmasına rağmen.XV-XVI. 108 107 121 .131. 295. yamak sayısı itibariyle ziyâde olmakla beraber. 11. BOA. Banaz nahiyesinde Tursun çiftliğine ise aynı nahiyeden Bekir Fakih çiftliği109 zamîme kaydedilmiştir. toplam gelirin genellikle "hâsü-ı gallât" şeklinde tek kalemde kaydedilmiş olması dolayısıyla. 113 BOA.s.73Mük düşüşle 7. 134. Bununla ilgili olarak.640 dönüm.7D-İ0İ. sâdece 156()'da Uşak nahiyesi. 111 BOA. fazlalıklarına ınukâbil iki veya daha fazla eşkün vermekle mükellef tutulmuşlardır. 152. 115 BOA.TD-242. bunun tabiî bir sonucu olarak da toplam hâsılın % 32. asıl işaret edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de 1560'da çiftlik dönüm miktarının % 48. 147. Ulugöbek nahiyesinde Kara Yalısı çiftliğine mensûh vakıf olan Aşık Aydın çiftliği10".TD-242. 1545:dc toplanı çiftlik dönüm miktânmn % 17. 148.TD-242. s. hâsılın % 2. Bununla birlikte.S. 1545'de Uşak'da aynı minval üzere kaydedilmiş bulunan Küçük Yusuf115 çiftliğinden BOA. s. ayrılmaya rızâ göstermeyen veya bir görülmek üzere kaydedilmiş bulunan çiftlikler. 10. Yavı nahiyesinde de Hacı Müstecab çiftliği114 iki eşkün vermekle mükellef tutulmuştur. s. Özellikle Ulugöbek. Nitekim. '1580'de Ulugöbek nahiyesinde Kara Yahşi111 çiftliğine Âşık Aydın çiftliği. !ı4 BOA.99 nisbetinde azalarak.254. yetiştirilen ziraî mahsûllere dâir ayrıntıya inilememektedİr. piyade çiftliklerinde yaygın olarak görülen zamîme uygulamasına ihtiyaç duyan müsellem çiftliklerinin oldukça nâdir olduğu görülmektedir. Diğer taraftan. 1545'de yerleri az olduğundan. s. s. Yüzyıllarda Uşak"Kazâsı Piyade ve Müsellem Teşkilâtı.31'lik bir artışla 14.100 akça hâsıl tespit edilmiştir.700'e gerilemiş olmasıdır. 109 BOA. Kürt karyesine tabî Kürt Süleyman çiftliğinde107. 1580'de ise 7. Bu ölçüde önemli bir değişikliğin görülmediği 1571'de 7. Çiftliklerin dönüm miktarı itibariyle arzeimiş olduğu söz konusu hususiyetlerine bağlı olarak. defter kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla. 165.875'e düşmüş olması oldukça dikkat çekicidir.365 akça hâsıl kaydedilmiştir.TD-589.TD-103.

TD-242. 134 BOA. 186.TD-589. s.s. 138 BOA. s. 149-150.TD-242.TD-328. 1571'de Uşak nahiyesinde. 135. l 2 '' BOA. bir önceki tarihte iki eşmek üzere kaydedilmiş olan Hacı Müslecab117 çiftliği İse yerlerinin bî-hâsıl olması sebebiyle. • 135 BOA.TD-328. Yavı nâlıiyesinden de Esenli çiftliğinin127 ilâvesiyle 5 çiftliğin aynı minval üzere kaydedilmiş oldukları görülmekledir128. 139 BOA. 165. Yine aym nahiyeden Küçük Yusuf çiftliği120. 133 BOA. 121 BOA. s.TD-328. s. 193.I54-155.TD-589. Simav çeri-başıhğında mevkuf olan İlyasoğlu çiftliğinin zanıîme verilmesine karşılık. 137 BOA. gerekse çiftlik ziyâdesinin artmasıyla.TD-328. 131 BOA. iki eşmekle mükellef tutulmuştur.TD-328. 124 BOA. s. 1560'da bunun dana da yaygınlaştığı görülmektedir. s. 132 BOA. s. Dügüncüoğhı ljl .7D-32S. s. s. 140. 120 BOA. 134. 158.TD-589. 1580'de gerek yamak. Kırık Hasan 124 ve Gedik12'' çiftlikleri ikişer eşmek üzere kaydedilmişlerdir. 137.TD-589.TD-589. Nitekim.TD-589.7D-J«P. 164. 160. s. 122 BOA.TD-589. 126 BOA.141. Uşak nahiyesinden Bıyıkoğlu Çakır m iki. s. 160. s. Yavı nahiyesinde. Yayla154 çiftliği ise üç eşmekle mükellef tutulmuştur. BOA. 151-152. 183.TD-511.129-130. 122 117 m . Kavacık132 ve Kürt Süleyman133 çiftlikleri iki. Baııaz'da Bekir Fakih müsellemleri ile bir görülen Barınak İlyas 135 çiftliği de iki eşkün vermek üzere kaydedilmiştir. Uşak'da Mihmadbegoğlu çiftliği ile bir görülen Küçük Yusuf129. 123 BOA. 134. Yavı nahiyesinde ise ziyâde oldukları sebepten İtpınarı136. R. 185-186. s. 141.145-146. s.TD-328. Yayla çiftliği119 üç eşmek üzere yazılmıştır. Yavı nâlıiyesinden Hacı Müstecab çiftliği121 ile Çullu 122 .TD-511. 140 BOA. 136 BOA. s.TD-511. 125.Turan Gökçe başka. 141.^. 148. Esenli 137 . iki eşmek üzere yazılmış olan Kavacık çiftliğinin126 ilavesiyle birlikte 4. Kırık Hasan 138 . s. 119 BOA. s. 127 BOA. BOA. îtpman 1 2 3 . 188. ziyâde oldukları sebeplen Bıyıkoğlu Çakır130. Mihmadbegoğlu çiftliği ile bir görülüp. 125 BOA. 128 BOA. 160. Hacı Müstecab139 ve Gedik140 çiftlikleri 2. s.7Ü-JS9. s. &. Yayla116 çiftliği de ziyâde olduğu sebepten iki eşmek üzere kaydolunmuştur. 130 BOA. 1520!de olduğu gibi.TD-328.TD-589. yine aynı şekilde yazılmıştır.TD-589. s. 159. s. 118 BOA. Aym tarihte. 124.TD-589.

TD-589. 142. 145 BOA. 1571 tarihli defterde Banaz nahiyesinde aynı şekilde kaydedilmiş olan iki çiftliğe rağmen 151 . sâdece bu çiftliğe zamîme yazılmış olan Çubuğa çiftliğinin mevkuf yazılmış olduğu görülmekledir. 150 BOA. "evlâd-ı müsellem ile ta'mîr" olunarak.TD-589. 87-89. s. s. 179.TD-242.TD-328. IW\ BOA. üzerlerine düşen nıükellefiyetleriyle ilgili olarak. Mehmet Ali Kıhçhay). s. m BOA. 288. Nitekim. Uşak'da Kürt Süleyman . daha önce mevkuf kaydedilmiş olan Gökçe Murad çiftliğinin. Uşak müsellem 141 BOA. listelerde kaydedilmiş olan faal çiftlikler dışında. önceki defterlerde tesadüf edilememekle beraber.TD-242. s. BOA.7D-5i7.TD-242. 131. s. Yüzyıla Osmanlı Devleti'nde Tımar. daha önce Mürşid çiftliğine zamîme yazılmış olan Gökçe Murad çiftliği de. faal hâle getirilmiş olduğu anlaşılmaktadır152. mezkûr tarihte. 193. Ankara 1985. müsellem çiftliklerinden. söz konusu çiftliğin zamîmeye ihtiyâcı kalmamış olması sebiyle mevkufa yazılmasıyla150.163. 155. 146 BOA. 153 BOA.TV-/OS. 151 BOATD-5//. Uşak müsellemlerinin mutasarrıf oldukları çiftliklere mukabil. s. 159-160. Ulugöbek nahiyesinde Kara Yalısı146 çiftliği de "cebelü eşmek" 147 üzere kaydedilmiştir.TD-328. s. Uşak kazasında üç mevkuf müsellem çiftliği tespit edilmiştir. Piyade kısmında da işaret edilmiş olduğu üzere. s.TD-242. Yavı nahiyesinde. 90. 154. 158O'de ise mevkuf iken. Aynı eser. 142 14 141 Zırhlı bir askerî mükellefiyet olan "cebelii eşme" ite ilgili olarak bkz. 154. Mevkufa kaydedilen az sayıda çiftliğin de "evlâd-ı müsellem ile" tamir olunarak faal hâle getirilmesi. Beldiceanu. 143 Bir tür zırh olan "'bilriime" ve "hunime eşme*' mükellefiyeti hakkında bkz. muhtelif sebeplerle boşalmış ve tekrar mâmur hâle getirilme imkânı kalmamış olan çiftliklerin mevkufa yazılması kâmın gereğidir.s. 1560'da Banaz nahiyesinde. 1545 ve 1560 tarihlerinde bürümc eşmeye mültezim oldukları görülmektedir. s.TD-589. cedid yazılan Çubuğa çiftliğinin de mevkufa kaydedilmiş olduğu görülmektedir149. 144 143 Nitekim. Nicoara Beldiceanu.XV-XVL Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Çullu çiftliği ise üç eşmeye memur edilmişlerdir. Yüzyıldan XII.TD-103. s. bu minval üzere harâb olup mevkuf kaydedilenlerin sayısı oldukça düşüktür. s. XIV. s. BOA.TD-328. N. 1545 ve 1560'da. Yavı nahiyesinde. s. Yavı'da İtpınarı çiftlikleri müsellemlerinin 1520. 136. 152 BOA. BOA. ayrıca işaret olunması gereken özelliklerden birisi de 14 bazı müsellemlerin "kendi ihtiyârlanyla hürüme eşmeye mültezim" olmalarıdır . 149 123 . s.s.TD-328. (Çev. s. • 148 BOA. 1545!de sâdece Banaz'da Bekir Fakilı çiftliği148 mevküf-ı atik olarak kaydedilmiştir. BOA. 263. Uşak piyade çiftliklerinin aksine. 146. s.TD-328. BOA. atik Bekir Fakilı çiftliği yanında. Gökçe murad çiftliği ile bir görülen 142 Hurşid çiftliği de iki eşmek üzere kaydedilmiştir. 152. tamir olunarak faal hâle getirilmiş olan Bekir Fakih çftliğiı53hâriç tutulursa. 179. BOA.

Ulugöbek nahiyesinde Çubuğa çiftliğinde165 3.TD-103. 277.s.TD-103. Uşak nahiyesinde Karacaahmed çiftliğinde137 3.TD-103. 259. s. müsellemlerin.TD-103.TD-103.7ZM0J. s. s. Konumuzu teşkil eden müselemlerin de yazılı bulunduğu 152ü tarihli defterde tesadüf edilen ilgili kayıtlar. BOA. Kâmınnâme-i Âl-i Osman (M. s. 287. 251-252 vd. BOA.Turan Gökçe' çiftliklerini. Emür çiftliğinde160 2. BOA. sipânî toprağından yer tasarruf edenler ismen kaydedildikten sonra.TD-242. defterlerde sıklıkla tesadüf edilen ilgili kayıtlardan154. 150. Gazi çiftliğinde169 7. Yurtbegi çiftliğinde159 3. Ârifnşr). BOA. 159 vd. Yavı nahiyesinde Çullu çiftliğinde171 2.TD-103. 278. Dursun çiftliğinde170 2. 251. Yavı'da 2 olmak üzere toplam 16 çiftlikte bu minval üzere. Cıngıloğlu çiftliğinde166 8. 124-126.3TM03.TD-103. 272-273. s. BOA. 150. BOA. 280.s. s..TD-328. 281 vd. s.TD-103. "mezbürûn müsellemler ki karye-i mezbûreden dutdukları yerün 'Öşrün ve resmin ve bağçe ve bağın 'öşrün veya haracın karye-i mezbûreye mutasarrıf olana vireler ber-mûceb-i emr-i hümâyûn"156 kaydının düşülmüş olması da bunu teyîd etmektedir. aynı defterde. 143. Kara Halil çiftliğinde163 1. 147. s. Nuh çiftliğinde158 2. BOA.TD-103.282. Bu cümleden olarak. Esenli 154 155 156 157 15B 150 160 161 162 163 164 165 Mı 167 168 m t7() 171 BOA. s. BOA. Kavacık çiftliğinde'61 2. s. s. s. BOA. BOA. her bir çiftlikte. Banaz'da 3. " 'öşürlerin ve iki dönüme bir akça yer resmin" ödemekle mükellef tutulmuş oldukları anlaşılmaktadır. s. 155-157. yamak ihtiyacı duyan çiftliklere de aynı ocağın "evlâd-ı müsellemlerinden7' veya diğer çiftliklerin "hâric-ez-deftef olanlarından "lıâliyâ virilen"' kaydı altında. 255. BOA. 45. BOA.TD-103. Sipâhî yerinden bağ tasarruf etmeleri hâlinde ise "onar akça resm" vermek durumunda bırakılmışlardır. Kanunnâmeler deki ilgili hükümlere göre 155 . 260. s.7D-/0J.s. Uşak müsellem çiftliklerinde bulunan yamaklardan bir kısııımm da bu minval üzere toprak tasarruf ettiklerini göstermektedir.21Q. Bkz. BOA. s. Uşak'da 9. Yenice çiftliğinde162 12.s. müsellemlik yer dışında sipahi yerinde zirâatla meşgul olmaları hâlinde. 128. BOA.. 141. 145.05. Bâlibeg çiftliğinde'01* 1. 252. Yurlbegi çiftliğinde164 1. iş gücü takviyesi yapıldığı anlaşılmaktadır. BOA.7D-. Nitekim. Yeri az olan çiftliklere yapılan bu tür ilâveler yanında. 274. s. Ulugöbek'de 2.TD~W3. s.TD-103.276.262. 257. Aynı defter kayıtlarına göre. BOA. yer tasarruf edildiği anlaşılmaktadır. 124 . önemli bir kısmının mevkuf yazılmış olan piyade çiftliklerinden ayıran önemkli özelliklerden birisi olarak görünmektedir.TD-103. BOA.TD-511. 253. BOA. BOA. Banaz nahiyesinde Barınak İlyas çiftliğinde1"7 2.

s. demir top yuvalağı hizmetinin aksamasına yol açtıkları anlaşılmaktadır. 28 Zilhicce 981/20 Nisan 1574 tarihli bir hüküm' 80 . gurre-i Şaban 967/27 Nisan-6 Mayıs 1560 tarihinde. 181 BOA. 145/395. s. 125 . geri hizmete çekildikten sonra. Keza. Kütahya müsellemlerinin bir ve ikinci nöbetlileri olan 831 nefer. 278/812-f. Uşak Müsellemlerinin Tâyin Edilmiş Oldukları Mîrî Hizmetler Ynkarıda işaret edilmiş olduğu üzere. Kütahya müsellemlerinin 735 neferden ibaret olan bir nöbetlisi 26 Cemâziyelevvel 967/23 Şubat 1560 tarihinde Bilecik mâdeninde top yuvalağı hizmetine tâyin olunmuştur. Kütahya sancağı kadılarına hitaben sâdır olan bir diğer hüküm 175 . köprücü ve bürüıııe kaydeUirmeleriyle. yine Saruhan ellicileri ile birlikte aynı hizmete memur edilmiş olduklarını göstermektedir. 290. lop yuvalağrnı iskeleye indirme görevine tâyin edilmişlerdir. s. 148/388. s. BOA. 175 BOAMD-3. 14 Zilkade 980/18 Mart 1573 tarihli hükme göre 178 . 4. Son olarak. 295. 174 Kütahya müsellemleri beyi Kasım Bey'e hüküm: &OAMD-3. tahrir esnasında kendilerini raiyyet. hizmete varmadıkları belirtilerek. 179 Yörük ve müsellem taifesi olduğu yerlerin kadılarına hüküm: BOA. piyadelerde olduğu gibi. Aym tarihli bir diğer hükümde179 de ocakları mahsûllü olan müsellem taifesinin subaşılara para verip.MD-2İ. Uşak müsellemlerinin de dâhil olduğu Kütahya müsellemlerinin. 22 Ramazan 979/7 Şubat 1572176 ve 21 Safer 980/3 Temmuz 1572177 tarihli hükümlerden de. s. inatla hizmet yerine gitmemiş olduklarını göstermektedir. 180 Manisa ve Nif ve Mendahorya kadılarına hüküm: BOAMD-24. Kütahya müsellemlerinin. diğerlerinin müsellemlik vazifesine tâyin edilmelerini âmir bulunmaktadır. bazı çiftliklerde doğrudan derbendci ve köprücü yazılmış olan yamakların dışında. Tespit edilebilen en eski tarihli kayda göre174. 180/378. 346/1019. kısmen de olsa mühimme defterlerindeki ilgili kayıtlardan hareketle tespit etmek mümkündür. 258/505. Saruhan ellicileri ile birlikte yine aym mâden hizmetine tâyin edilmişlerdir. derbendci. 177 Kütahya sancağı müsellemleri beyine hüküm: BOAMD-19. sipahi yerinden toprak tasarruf ettikleri anlaşılmaktadır.TD-103.TD-103.TD-16. Yaklaşık iki ay sonra. s. sancağın elliciler ile 831 neferden ibaret olan bir nöbetlisi 22 Rebnilâhır 982/11 Ağustos 1574 tarihinde aym hizmet çerçevesinde. köprücü ve derbendci olanlar hâriç. öşür ve 1-130 akça arasında değişen resim vermek suretiyle. söz konusu mâden hizmetinde istihdamı emredilmiş olan müsellemlerden bir kısmının. Kütahya 172 173 BOA. Bu hükümler aynı zamanda. Hacı Müstecab çiftliğinde173 2 neferin. s. 185/448. s. 178 Kütahya müsellemleri beyine hüküm: BOA. daha sonra aynı hizmete tâyin edilmiş olan Kütahya sancağı müsellemlerinin bir kısmının. 186/451. bunların cezalandırılmaları istenmiştir.XV-XVL Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade. s. Kütahya sancağı müsellemleri beyine yazılan bir diğer hükme göre 181 .MD-26. s. sipâhi-zâde. teşkilâtın lağvına kadar tâyin edilmiş oldukları mîrî hizmetleri. Kütahya sancağı kadılarına hüküm: BOA. ve Müsellem Teşkilâtı çiftliğinde172 1.MD-21.

MD-26. daha farklı mîrî hizmetlere de tâyin olunmuştur. s.944 19.584 759 1. sâdece mensûh çiftlikler ile üzerinde meskûn nüfusun genel durumunu yansıtan toplam rakamları bir icmal tablo üzerinde değerlendirmek yeterli olacaktır.• •.719 398 48 69 283 19 28 61 9 16 2. Kütahya müsellemleri beyine hüküm: J&OAMD-26. 182 : İdiîşî Biriln Köy Adedi Çiftlik Adedi Dönüm Miktîîn Hfisd Ntftren 742 76 113 • . bunun dışında. timar ve zeamete tahsis edilmiş olan Kütahya sancağı mensûh müsellem çiftlikleri ve raiyyet statüsüne indirilmiş olan müsellem-yamak nüfus da aynı minval üzere tahrir edilerek. piyade teşkilâtı ile birlikte lağvedilmesi üzerine gerçekleştirilmiş olan mensûh piyade ve müsellem tahririyle.226 228 339 2. 1582'de "umûmen yaya ve müsellem teşkilâtının re fi" ne dâir yeterli bilgi verilmiş olduğundan. timar ve zeamete tahsis edilmiş. Burada.244 83. burada ayrıca üzerinde durulmayacaktır.•••. 1577 yılında sancak müsellemlerinin 831 nefer olan ikinci nöbeti ilerinin. UŞAK KAZASI MENSÛH MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİNİN GENEL DURUMU ••• ••.: . Uşak kazası da dâhil olmak üzere. piyade teşkilâtı ile ilgili kısımda. Sözgelimi. « . s. raiyyet kaydolunmuşlardır. 1 Şaban 982/16 Kasım 1574 tarihinde memur edilmiş oldukları. 126 . Bemıâk Mucurred Muaf Talırnîiiî Nüfus 1 Uşak ma'a Yavı n Ulugöbek Ban az !'Töplanri¥. 169/454. Müsellem teşkilâtının.ÎÖ. üzerlerinde kayıtlı müsellem-yamak! ar da îfâ ettikleri hizmetlere mukabil sahip oldukları her türlü muafiyetlerden arındırılmak suretiyle. Müsellem Teşkilâtının Kaldırılması ve Mensûlı Müsellem Çiftlikleri Daha önce. 3 Cemâziyelevvel 982/21 Ağustos 1574'de sâdır olan 183 bir hüküm . bir yıl sonraki nöbetlisinin istihdam edilmiş oldukları "mathah-ı âmire" binası hizmeti bunlardan birisidir.MD-. Kütahya müsellemlerinin bir nöbet tisinin. aşağıda ek olarak verilmiş olan listede tafsilatıyla ifâde edilmiştir. müsellemlerin acele gönderilmeleri istenilen. IS4 Kütahya müsellemleri beyine hüküm: BOA.Turan Gökçe müsellemleri beyine yazılan iki hüküm . nâdir de olsa. 5. İstanbul'da Ayasofya'nnı meremmeli hizmeti de bu çerçevede. ellicilerle birlikte aynı mâden hizmetinde istihdam edilmiş olduklarını göstermektedir. : N ü f u s . çiftlikler sipâlü yerine dâhil edilerek.i 15 3 6 34 5 8 5.. Kaynaklarda tavsif edilmiş olan bu defterde yer alan Uşak mensûlı müsellem çiftlikleri ile İlgili kayıtlar.. Kütahya müsellemleri. Keza. bir diğer örneği teşkil etmektedir184. deftere kay dolu nnıııştur.578 304 453 28 Rebîttlevvel 985/15 Haziran 1577 ve 21 Rebîülâhır 985/8 Temmuz 1577 tarihli hükümler: BOA. 363/858.150 13. 317/912. s. 216/620.

742'si (% 80. 1579'da ise 47 köyde 113 çiftlik üzerinde kaydedilmiş bulunmaktadır.228 gerçek nüfusa tekabül eden 1.31) bennâk. 1582-83 yıllarındaki dununu yansıtan bu rakamlar. Söz konusu mensûh çiftliklerle beraber.269 gerçek nüfusu ifâde eden 1. 5"i (% 10. Ayrıca.335 civarında bir gerçek nüfusa tekabül etmektedir.584'ü (% 71. 1545'de "yaya _yerz"nden tahsis edilmiş olan 49 köyde 22. 113'ü(% 12. Bu rakamlar.421 nefer olarak tespit edilmiştir. 127 .83'ünü teşkil eden 42'si pîr.02) Banaz'a tabî toplam 47 mensûh çiftlik kaydedilmiştir. üç nahiye hâlinde yazılmış olan Uşak kaza dâiresinde.464-5. ma Tül ve benzeri sebeplerle mariz olanlar teşkil eünekledir.23) da muaf statüsünde kaydedilmiştir. 19. ser-piyâdeye bağlı.263-5. 1579!da ise 860"ı yaya-yamak. 8'i (% 17. 1545'de 809'u yaya-yamak olmak üzere. kayıtlı nefer itibariyle 1.44) mücerred. 76'sı (% 8. 13.16) Ulugöbek.28) Uşak ve Yavı.213'den 93Te gerilemiş olan toplam nüfusun yaklaşık % 23.24 nisbetinde bir düşüş kaydetmiş olduğunu da belirtmek gerekir.247 akça olarak tespit edilmiştir. Sâdece bir fikir vermek için.421. lahmînî 2. mirliva hâssma tahsis edilmiş olan Ulugöbek ile birlikte. mezkûr kaza dâiresinde oldukça önemli bir piyade ve müsellem potansiyelinin mevcut olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. hâsılların çok büyük bir artış göstermiş olduğu dikkati çekmektedir. 24 köyde. teşkilâtın lağvından önceki son tahrir verilerini yansıtan 1580 yılı rakamlarıyla mukayese edildiğinde. 10 sipâhî (% 11. çiftlik sayısı ile dönüm miktarının birbirine yakın olmasına rağmen. İlgili tahrir defterlerine göre.XV'XVL Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade. Toplam dönüm miktarının 7. Bunlann nüfusu. nahiye addedilen toplam beş idarî üniteye taksim edilmiş olan Uşak piyadeleri.62) ve 7 imam (% 8. 34'ü (% 72.34) Uşak ve Yavı. Anadolu'daki küçük bir kesitini açıklığa kavuşturmayı amaçlayan bu çalışma. ve Müsellem Teşkilâtı Tablodan da anlaşılacağı üzere. 330'u (% 35.793-3. daha önce de işaret edilmiş olan "nefer X 3" formülünden hareketle. yukarıda verilmiş olan icmal tablodaki. 86'sı (% 9. daha önce verilmiş olan 1580 yılı rakamlarıyla karşılaştırıldığında. tek ünite olarak kaydedilmiş olması dolayısıyla.793 civânnda bir gerçek nüfusa tekabül ettiğini ifâde etmek mümkündür. 83.63) Ulugöbek.944'ü (% 11. yüzyıllarda Uşak kazâsınm bir yönünü.13) da muaf zümre içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. kuruluş devrinin karakteristik askerî müesseselirenden biri olan Osmanlı yaya ve müsellem teşkilâtının. yaklaşık 4. Muaf kaydedilmiş olanların % 48. 117. lahmînî 4. Sonuç XV-XVI. Yavı nahiyesinin "Nâhiye-i Uşak ma'a nâhiye-i Ya\>r başlığı altında.89) Ulugöbek. bir başka ifâdeyle. Bu da tahminî 2. askerî olmaktan çıkarılarak raiyyet statüsüne indirilmiş olan müsellem-yamak nüfusun toplam 931 nefer olduğu anlaşılmakladır.81) Banaz'a âit olmak üzere.13) deBanaz nahiyesinde kaydedilmiş olan söz konusu 931 neferin 515 : i ( % 55.153 olduğu anlaşılan ve hepsi zeamet ve timara tahsis edilmiş olan çiftliklerin hâsıl yekunu.719'u (% 16. söz konusu 931 neferin.23) Uşak ve Yavı.

100 akça olarak hesab edilmiştir.yen"'olarak. Uşak müsellemlerinin. çeşitli mîrî hizmetlerde istihdam edilmiş olan Uşak piyadeleri. 1571'de 7. Çiftlikleri de '*raiyyet . Sonuç olarak. Bunlar.875.020. zamanla köy niteliğinde birer yerleşim birimine dönüşmek suretiyle varlıklarım devam ettirmiş olmaları. 1580'de 7. 1579'da nüfusta görülen artışla. Kütahya'ya bağlı olarak teşkilatlanmış olan Uşak müsellemleri. yüzyılın eksik defterlerinde 162-229 nefer arasmda değişen nüfusu.357. 1545'de 14.201 iken.954. 1545'de 33. 20 köyde "müsellemlik yer" den tahsis edilmiş olan 48 çiftlik üzerinde kaydedilmişlerdir. Sipahi sancağında olduğu gibi. yüzyıl defterlerine göre. Banaz ve Yavı'dan oluşan.720. 1560'da 10. 1580'de ise 1. Bu çiftliklerden hâsıl olan toplam gelir ise. kendilerine tahsis edilmiş olan. birer köy-altı iskân yeri olma özelliğini taşıyan yaya ve müsellem çiftliklerinden bir kısmının. muayyen zamanlarda.365.560 olarak tespit edilmiştir. 128 . zeamet ve timara verilmiştir. Piyadelerde olduğu gibi.640. Mutasarrıf oldukları çiftliklerin toplam dönüm miktarı. aynı zamanda. değişik mîrî hizmetlere tâyin edilmiş olan Uşak müsellemleri de 1582'de ref olunarak.Turan Gökçe Mükellef tutuldukları mîrî hizmetlere mukabil. Bunlardan hâsıl olan gelir ise 1520'de 16.268 olarak tespit edilmiştir. 1571'de 11. Uşak. 1582 yılında. XVI. Ulugöbek. 1560"da 7.024. 1520'de 11. Yavi ve Yurtbegi örneklerinde olduğu gibi. 1574'de 20. Başta Bilecik mâdeni olmak üzere.700.191. 1560'da 813"e düşmüştür.111. hepsi "ser-asker"e bağlı olmak üzere. XV.190.880 akça tutmaktadır. bütünüyla Anadolu yaya ve müsellem teşkilâlmın refi ile birlikte raiyyet yazılarak. raiyyet statüsünde kaydedilmişlerdir. çiftlikleri zeamet ve timara verilmiştir.213 nefer olarak tespit edilmiştir. 1571'de 1. alam 100-150 dönüm arasında yoğunlaşan çiftliklerin toplam dönüm miktarı 1545'de 23. Bununla birlikle. 1520'de 1. 1580'de 10. Geri hizmete çekildikten sonra. 1545'de 15. 1545'de 1. Bilecik mâdeninde top yuvalağı başta olmak üzere.1579'da29. bunların iskân tarihi bakımından da oldukça önemli olduğunu göstermektedir. dört nahiyeye taksim edilmiştir.

2. T-" - lön 400 200 5 6 4 36 1 4 3 41 1 18 •U80. 2 .1 .237'YE GÖRE 1545'DE UŞAK KAZASI PİYADE ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İ ULUGOBEK(Hâssa-i Mîrmîrân-ı Kıualıisâr-ı Sâbib) Dünüm 'Hâsıl Nefere n Pîr ViiyuNa. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı EKLER A PİYADE ÇİFTLİKLERİ I BOA.1 6 5 6 4 6 3 2 1 4 4 7 1 4 4 11 3 5 5 12 1 8 1 - 1 3 - 1 2 dm • • 1 : ' • - • •4-.Sagjr Mu. Köy Yaya Küçük Selcen Göbek Yaya İsmail Y.TD.Ma.Diğer <>aii> Yakassi! lûl resîde At ıııak vs. i to 7 2 2 1 1 '.290 . NAHİYE-İ UŞAK (Ser-piyâde) Ishak Yiğit Sevindik (2) Tunrul Mürsel Turacı? Tlyas (2) Mihmad (3) Bahâdır İbrahim Di«er îbraiıün Yaya Halil Hasan Köse Halil Yunus Bâlîeşler (3) Yahşi 160 100 200 120 120 140 200 100 190 100 150 90 70 120 İSO 100 200 250 190 250 190 210 250 450 210 200 190 200 180 200 170 220 180 350 11 7 7 12 10 5 16 7 12 11 \6 11 13 9 23 7 17 7 6 6 6 . 121 . i • k d 3 7 6 8 1 5 8 6 4 6 5 7 8 S5 1 İskân Yeri Çiftlik MiU-dt: Al fc • 1 • İ(1 Yaya Güvendik $cvh Hızır ölugöbek Kırık Ilalil Yaya E n ı ü r (1) (1) 350 180 İSO 3S0 250 250 350 250 150 10 15 6 13 12 20 16 16 13 4 4 2 1 4.XV-XVT. • - 2 .ıya Hoca ? çiftlik : 170 130 100 90 350 İSO 1 3 1 1 1 1 7 1 - 1 - 1 2 2 2 ı 2. .1 ? -' . •fi 4 Osman Emekse 3. - 8 T Orta A 3 4 3 129 .1 Kızılhisar 1 1 2 İ : - - - 1 5- 1 Kızılcasögüd 2 1 1 1 2 - -3 .1 - 22 1 - r 2 - 2' C 7 4 9 6 8 1 .

1 51 4 1 2 9 - G 6 4 6 6 S 4 .1 23 ') 8 7 14 290 470 - - - K fi Bulkas? ^Köy.1 4 2.1 3 ] 1 3 3. 310 40 2 10 d m 5.1.1 6 . - .I1U S 2tYU 40? 21S 14.:" : - 1 1 • • 5 500 150 400 14 13 8 15 14 16 5 7 7 7 4 Îshak (1) îshak Oruç Gazi Dunılıı pınar Cullu Kızılca Okçu Osman İne? Yahya Ku^limur Culiah 63 250 70 İSO fil 70 2 - 4 ^ 1 6 1 7 190 250 150 150 170 7 7 5 4 2 1 1 - - 4 70 84 1 1 3 1 3 1 6 2 130 . 3 •i ' ^ 1 1 T K O [40 200 180 2. 250 300 250 430 6 7 .V 4 ir.T 310 150 12 11 9 8 12 1 1 1 1 1 2 3 260 190 320 120 so 1511 50 370 2 2 3 3 3 4 8 7 6 1 - 1 1 1 4 ] - 4 dm 1.Turan Gökçe Şeyh Zekeryâ Yalısı İbrahim Arslan Uruz Turası Zckcrya (5) Hıdır Yahşi Hüseyin (5) Yahşi YurLcu Seııdel Mahnuuİ Hüsrev/Yuvaca Eşref Eymür Eynchegi 34 ÇiÛlik 150 60 180 170 130 280 S . 17 [9 15 :» 77 NAHIYE-İBANAZ Balarbulduk Emirabiid Susuz Aynı kavak Emir Aziz Kün Gökkaya Dutluca Kuzviran Hoca Ahine d Tegmür Hisarbcgi Errıîn İ İd u tan Osman Biivvamlu Bayram begi Kara Îshak Timur Yalıya Hisarbegj Çakır 100 70 50 180 140 100 160 8 7 4 15 6 10 6 5 5 4 . 1 4 1 1 1 - .1 6 2 - - - • 1 1 2 2 2 5 - 100 230 220 290 190 290 290 250 250 410 8 Güğüm 15 S 11) 9 2 2 1 1 7 6 5 - 4 • 9 - 2 i 100 140 120 s 5 6 10 S ] I 2 2 i 7 3- ö 5 6 - - 1 200 140 330 5 2 17 Karhk 31 7 7 11 12 6 6 6 70 120 250 100 150 100 190 370 150 1 1 2 11 2 14 4 dm I 1 3 4 0 ? ı 1 1 4 4 1 1 .

4 S.3 3 • :.XV-XV1.7*7 15Ü 4. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâh Kayıcık 14 Köy Güvendik 21 Cinlik 70 2.-S 7 0 9 ?n.•.1 Eymir.I 14 16 35 NAHİYE-I UŞAK Kınık Ululıeg Sunkur Karalı olu Almaçtık Dutluca Kürtcik Ulaş AkgeçiHi Kayalu Emeksö Manıakayası Iluca Lâl Bağlıma K-ü-jlcasögud 16 Köy Kınık İshak Nusret(l) Bekir Mîsâr'ir Savcı (2) Mihmad (2) Köse Yusuf fi) Görele Siilcymanoğlu İdrıs Kerem Yalısı Tiişgıın Belfis? Musa Bekir Sendel Timur Yunus Isâ Beti EyiK Gazi ] Derk emiş Hamza Bfılî Atgezdüren Kara Halil Eyncbegi Orhan Bahâdır Adil 29 Çiftlik 270 250 200 200 140 İMİ) 300 300 27Ü 250 2S0 250 350 400 440 350 250 750 370 550 300 400 4S0 400 170 290 310 340 500 300 490 350 260 570 100 HI.İ7İ) 10 13 18 10 6 6 7 5 6 S 7 6 6 7 7 6 G 6 2 7 10 4 2 0 7 9 4 3 15 4 9 2 3 6 :ı - 2 1 1 .O 6 3 4 . > . 320 zn- 4 ]3 14 75 NAHİYE-İ UŞAK Sevinç Ali (lj Hasanhegoğlu (1) 80 140 150 80 90 160 220 240 100 180 180 12 11 7 9 10 11 7 6 6 4 6 > 4 5 i 5 3 I 1 1 .fi 4 : > 1 -î 2 1 4 4 1 1 11 22 12 15 8 10 15 14 S 7 11 7 36 17 14 7 fi 15 9 368 1 1 1 1 1 . Yayla Mustafa Temiirhan 1 J 131 .•#-• Müstecab 1 2 . :-$-'-. 1 1 ) 4 '* 4 1 1 • 1 t 1 2 2 • ! s 14 15 15 10 1 1 - - 1 1 - 190 350 330 300 180 700 300 500 250 350 350 350 100 14U 320 190 37li ı 4 4-.1 8 8 R 5 10 7 18 !) 6 5 8 7 204 5 1 7 1 .1 ı • . • fi 3 • n 2 1 2 1 1 2 V3.f'ivtın.1 - 4 4 4: . - 7 3 1 ! 14 ') 4 - 3 1 1 2 1 1 1 1 ] 7. 4 I - . 2 250 38IJ ı: 4 300 180 450 2Ştl 7 . ~P 9 .

kili.ik f.1 2 - Çarık - 300 250 390 120 ? 11 11 7 15 10 11 32 7 15 15 15 20 17 13 19 İG !> I 5 ö 4 4 2 4 S 5 3 2 4 7 ^ 80 •> - 1 3 1 - 1 .Si.h'it Vilm.lıassıj MÜ uı.>k îsk. 1 10 1 4 4 2 ! 2 1 1 1 I 1 t) Uk-r • 1 ' - 4 5 2 .9 7ü.\-<] id ?5ıı 3Ü:J 180 180 150 90 •} 250 1 11 11 y 10 1 7 7 1 4 4 • 1 2 7 3 19.- Eymirsevİnç 80 340 150 200 140 200 1500 150 150 100 170 640 250 270 200 7 15 5 7 7 8 11 6 Ak.m Yeri Çifllik Yavii Güvendik Şevh Hızır Kırık Halil Yaya Rmür Yaya Küçük Sülcen Göbek Yaya İsmail Yaya Iloaı 3 Koy .4SCI 13 14 - • 1 ! L 1 ti - 1 1.î(] Koy 2yCifilik dm=Derbeud muhafızı ." VilVIt-' IV.TD-320'YE GÖRE 1560'DA UŞAK KAZASI PİYADE ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İ ULUGOBEK (Hüssa-i Mîrnıîrân-i Karahisâr-ı Sâhib) " DÜ.10 5 - ')"•? ti BOA.1 1 1 1 1 - - s 1 - Hİsaiözü Orta Sorkun Göçeri - 1 1 4 3 [ 4 4 3 5 4 S : 1 100 100 100 150 İSO 160 (> ')> M e 7 - n s 21li :.9 Çiftlik ııliıi] Hüsıl ri'Şİtli1 Pir İ.Turan Gökçe Bayezİd Hızır (4) Sende] Eşşek Alımcd Ilvas Resul Karesi Bildulan (2) Resul (2) Mı ki loğ i u? Güçlüoğlu Evran (3) israil Mustafa Turbcgi (4) Tavus Ali (5) İvaz Hasan (61 Cüllah Ali (6) Mümin Yurtbegi (3) ibrahim (5) 13 Cı 250 2S0 300 MÜ 34 17 11 9 14 5 7 7 / 5 5 6 15 11 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 0 J80 190 150 150 130 3SÜ 6 7 4 6 ı5 6 .6 7 ti 1 > -1 1 - •' 350 İSO j . • 76 24 132 ." 2 'i •ı •> - -4 - 4 6 •> [Jlugöbek 250 250 180 ) 400 2f'fl 3sman 3 m ekse s 9 7 7 ? 9 9 • 55 1 - - i 4 - 6 .mı 101 vs. - Oâih iti M îirde L'rd \l. Bağbaşı 250 1000 250 i 40 180 G 8 7 6 10 8 2 5 145 • i şair ] Sffif . - 4 .• Nv..

1. > i' 2 11 100 250 150 7 7 / 6 7 S > - 140 70 63 50 200 • ) 150 120 250 7 14 <) 12 15 17 • 1 7 2 1 2 2 1 - 6 B 7 - - 1 ? 1 7 6 3 • • ? : 7 7 1 7 1 7 •••?• .XV-XVI. 7 7 7 7 • ••? ISO 350 7 200 } 7 12 6 4 3 7 7 150 7 170 120 •> 7 16 7 8 7 G 7 3 ? Ğ 7 3 1 7 ? 7 7 1 1 ? 1 ı 7 • ) ' - 7 3 ? 2 7 77' 7 ') . . •? • 5 '•? 133 .290 5. 7 7 12 dm : ! 1 6 Köy . 2 7 - Ona T • ! 270 170 7 7 230 15 9 5 "2 •> 2 4 > ' 1 * • a 1 7 •> •> ? ? 7 7 7 7 7 - ? • 7 . 1 a n 18 1 55 N AHİYE-I BAN AZ Bakırbulduk Susuz Eymirâbâd'.1 7 7 Karlık 200 100 4 7 1 15 1 I.1.2 1. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı NÂHİYE-İ UŞAK (Ser-piyâdc) tahak Sevindik Yieil Mürsel TunnıJ Bahâdır Mihnıad Turacı Balı eş Fer Yahşi İbrahim Diğer İhnınim Halil Hasan Köse Halil Yunus Şeyh Zekerya İbrahim Arşla n Yahya Uruz Turası Zekerya Hüseyin Hızır Yahşi Yurtçu S e ııde İ ICO •> 250 7 190 9 7 7 2 1 1 4 K 6 6 7 - 7 - 7 - 7 : • • - •?. 7 .5 210 10 > 2 7 7 ) 4 • .1 180 170 6 1 3 11 3 4 1 Güğüm 320 100 7 7 6 7 14 4 eo • > 6 •> 7 5 9 '> 12 7 6 7 7 7 5 2 7 _1 7 1 - 1 S i 7 - 7 2 2 ? 100 IV) 0 120 250 - 1. 1 6 ? 1 ' 7 50 3. 1 2 T 1 1 - 2 1 130 270 6 10 7 Bul kas? Mahnıud Eşref / Yuvaca Eşref A yıl emir Eyııebegi n çiftlik 1 4 - 7 150 290 470 •> 7 s dm - .' Hacılar Kızılca Dutluca Gökkaya Hoca Ahmed Beplemür Emin Hisarbcpi İkiuum Okçu Osman Ishak Hisarbegi Çakır Yahşi 100 70 180 140 1 8 4 7 7 6 4 7 7 7 - - o 7 - 7 1 7 3 9 - 1 .• •W 7 1 • - '? 1 ? - i 1 • 4 Kızılhisar 101) 120 120 130 210 190 5 12 fi 1 3 3 - 1 7 2 1 1 4 6 n • 200 210 • ı 9 • ) KiziJcisoguJ 100 ? 100 ISO 6 1 2 7 1 - 1 ? 31 •i. •4: 6 1 ) 140 ! 150 70 120 200 100 150 250 1 11 7 21 8 5 ? .3 70 211 148 •46 .

350 250 7 9 8 7 9 7 7 1 ? - 7 ? - - 5 4 >. Âdil Orhan Bahâdır Yunus Dirkemiş 26 Çiftlik: e 7 150 450 100 190 280 570 170 340 7.197 1.S)37' 250 400 •> 2 1 • > -40 2 5 6' 4' - 7 7 4 7 6 7 153 5 •' 5 7 ?' 7 14 Köy 3.5 10 1 04 134 ..130 S 11 9 7 1 6 8 8 7 7 - 7 - 5 •>• 10 6 ? 1 ? ! 7 4 2 2 - - 1 '7 ' - - - 3 6 i il 4 1 1 - 5. 3 7 •3' 6 •> 250 7 400 - • 7 1 7 7 • Karabolu Almacık 350 î 7 6 î - ? 1 1 1 • 7 11 5 '?.\_ Turan Gökçe 84 ISO 70 J70 250 7 il 7 2 Kuştinıur Dıı mi ıı pınar Kayıcık Kürt Ey ne Ayrukavak Kuzviıan Culhh Çuliu Güvendik Kara İshak Timur Yahşi Osman Bayramlu Ishak-ı diğer Oruçüûzi 20 ÇifıJik 2 1 1 150 2(50 130 7 300 8 S 150 80 7 200 13 ? 8 6 7 8 6 7 7 2 - 1 i - î 1 3 3 1 •ı i ö 4 - 1 ! 7 1 7 7 5 5 7 7 ? 1 - 6 6 180 250 7 l.51 33 - . 4 > i 12 7 Kürecik Akgeçilü E m ekse Manıakayasi IIUCII 13 9 i 1 •> 350 7 370 7 7 4 •) 7 500 T 7 7 7 7 - 7 24 • ) 2 7 ? - ? 7 Ğ 7 6 1 1 7 7 •7 1 380 300 7 LSI Kıztlcasögüd 430 350 7 14 . ! 5 2 •I 7 - 7 - 7 - 300 500 Dutluca 250 ı 350 370 550 300 7 480 400 6 y 9 7 5 7 8 7 8 9 7 18 1 2 1 7 2 - 2 1 7 7 1 'i 1 3 - 1 • S.300 300 7 250 13 7 11 9 7 8 6 ? a 6 7 7 fi 6 7 2 7 3 7 7 7 • ] 7 7 3 tim 7 • 1 7 1 •)• 4 i • 4 3 7 2 4.570 .İl . 7 1 7 7 - 1 Sorkun : ] : 3.• Bağlııca Ulaş Kayalu 14 Köy.250 • 104 3 2 13 37 NAHTYE-I UŞAK Kınık Ulugöbek Hasan İshuk Nusret Bekir Misafir Savcı Köse Yusuf Mihnıâd Küs üre e Süleyman oğlu kiriş Kerem Yahşi Taggıın Melfis? Musa Bekir Sende! Timur Isa Beg Hamza Bâli Alpezdüren Kara Halil Eyııebtijîî 270 250 7 200 140 7 350 190 t 3 EK) 180 7 . ••) .

' S 7 ? 7 S 7 7 8 ? .010 If) 14 (J 213 • 8 '.2 2 4 69. • 28ÇiflIik :m .!)• 3 135 .XV-XVl.1 > 7 7 İSO İSO 7 7 - 7 • > 7 •i - ':' 7 7 90 90 150 150 7 250 80 i 230 ? 200 7 200 7 S 6 ]2 11 ? 6 16 1 e 6 S 6 7 6 7 •) 2 4 2 7 9 • . Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı NAHIYE-I UŞAK Sevinç Ali Hasanbegoğlu Yayla Bâyuzid Hızır Semte! Minnetoğlıı Mustafa Temürhaıı Hşşek Ahmed Ilyas Resul Karesi Bin di naıı? Resul Güı.lüoğlıı Evraıı İsrail Bağbaşı Mustafa Türbeni Tavus Ali 80 140 '. 1 4" - Eymiısevinç Akkilise 240 300 ? 420 120 7 400 7 290 '1 - - 7 ? 7 7 7 7 7 3 7 •ı 7 7 1 7 2 7 T > 2 7 • ) ı: •-• "7 7 1 7 7 7 7 1 1 4 3 7 (5 .î 7 4 7 3 4 7.470 250 140 1 10 11 • ? 150 160 İSO 4.1 î 3 ? - 1 - 7 • 7 1 4 1 - - 1 1 1 11 7 1 7 1 i 1 6 t .' 60 ? 150 7 : 180 220 •ı 11 7 •ı Müsleıriib 100 '? 250 7 7 10 } 6 7 ? 6 7 6 7 - 6: 9 2 6 > 7 } 1 ? 7 1 7 .1 34 7 İfi ) 15 7 7 •j 14 T 4 1 4 7 . 7 10 7 4 T' Ö 7 .T 7 7 '? ? 1 250 •/ 15 7 ivaz Hisar özü Orta Sı>rkuıı Göçeri Hasan Cüllah Ali Mümin ibrahim Yurtbcgi 9 Koy • 150 150 7 100 100 100 2. .1 10 . - - - 'i - - } T 7 1 ? 7 - 3 1 1 :3 7 7 7 4 Çarık ? 7 7 7 9: 3' 3' 7 .

.. * • : . - / ' - • - - 1 - 1 1 1 - - - Güğüm - 6.vSO 180 180 170 150 100 "XI 350 ISO M fısıl .349-. • 3 - A..: . : . . •••-••:• 136 .. 574 / 574m'YE GÖRE 1575>'DA UŞAK KAZASI PİYADE ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İ ULUGOBEK (Hâssa-i Mîrlîvâ-i Karahisâr-ı Sîîhib) İskan Vi.uk • • . 180 200 120 120 200 130 100 140 100 120 100 150 90 170 220 150 150 160 17(1 60 250 280 110 130 45iı 200 210 250 ISO 190 200 180 370 360 150 2S0 130 320 100 7 12 11 6 14 10 (7 7 12 11 15 22 11 12 26 13 VJ 15 ') K. .ızılhisar Kii^lcasögüı] m Orta 8 7 6 9 1 7 6 6 S 7 9 S y 7 12 S 7 7 e 1 2 2 .. U.-i'i ÇiCllik Yaya Güvendik Şeyh Hızır Kırık Halil/ üsmıkcı Yaya Enıür Yaya Küçük jSclcaiı Göbek YitVii İsmail Yaya ]KK:II J--Ciil. 1%:-.-/ •i .:. 72 16.••••• ..: :. i '•1 - 1 2 - - - - 1 -••- 6 1 2 ~ • - - - 1 - 2 1 4 1 1 1 1 İ • - . 2.cr Ihralıiııı HHIII MiLSüll Köse Halil Yunus Şcylı Zekcr\'« İbrahim Arşla ıı Yahya .. - m?.1.k..ıSO 250 250 250 250 150 150 400 260 IX'ren 10 14 S 14 10 YÎI- i.TD.Turan Gökçe III BOA.-Vlik t'eti Atik iıl id 2• 4 11 f\ / 4 7 > II. Dönüm .* ..ssıl İVI.. NAHİYE-İ UŞAK(Ser-piyâde) İs hak Sevindik Miirsel Tuıırul flvas Baluîdır Mirmıud Turacj Balıeşler Yahşi İbrahim Diı. • )iğer Gâib Miirde 1 ' 9 8 I0 8 8 in - 1 " Ulugöbek .Ü.-K) • A.„.4 S - •':"-.1 2 2 3 2 5 a 1 4 13 :> 10 6 1 1 - • •*•• t-. .' 4 • ıs 16 y 13 - 1 1 • 3m. :.'Iiû! MuPir 3 5 1 5 2 6 7 3 vs. İliam ja.

:.4 ..1 1 • 1 1 ı 1 2 I . 150 10 Ü 140 140 i 20 200 240 1 5 7 8 6 7 230 29 ü 250 23U 25U 200 lu 9 <J s 2 6 0 - 1te.92Û 11 7 y s 7 17 11 7 11 28 9 9 9 5 7 11 8 7 177 6 7 5 7 5 6 7 7 8 6 / 7 5 7 7 .1 4 3 1 1 .1 1 . ? 7 U 2' 2 3 \ 5:.13 .D \ 1 2 1 4 3 1 1 - 1 .- - 1 1 ?•• 3 •4 - 2 1 2 y 1+1 - • * • : 150 70 200 100 150 33U L 8 6 T 21 9 11 17 16 36 - 100 270 150 2yo 47 0 6 6 10 7 15 3 5 - - 4 • 5 -7 Bulkas'. 2 1 .:ı . Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı 10 [4 Karlık \ 'm/ Turası Z^kerya Hüseyin Hıdır Yahşi Yaiışı Yörük Mahmud Eşref / Yuvaca Eşref Aydemir liyıifiıegi 32 CİElliir •' v.i Kov H»ca Ahmed BöHtemür İn 11 iki Lan 'l'imur Bayramb(ü£İ Okçu Osman Asi ıha» Uisarbegi Çakır Yalısı Cellat Çıı Hu Güvendik Yahşi Osman Bayramlıı Asl)lıaıı-ı dİgcr Omç-üâzi 100 70 80 140 KO 150 70 63 50 200 150 84 İSO 70 70 200 18(1 250 70 180 140 180 250 130 24U 150 150 120 250 320 170 250 150 150 300 250 400 140 J.XV-XV1.1..' fi Köy h=hatib 9 11 - 1 4 1 ~F :: A..T.f\ .:..• 2 NAHIYE-İ UŞAK Kınık Ulutföbek Masan Asi ıhan N'usrel? Bekir Misafir Savcı Köse Yusuf Milımâd Küsürce 270 250 270 200 140 180 350 30 330 300 300 270 250 250 250 400 350 460 10 35 10 16 12 9 10 7 13 6 9 8 S 7 7 7 S 6 4 5 1 7 5 2 3 7 - •2 - 1 1 1 - Sorkun - ' . - 16 - 1 - . NÂHİVE-İBANAZ Bakırbııldıık Susu 7..7. • - - - Karabolu - . 137 . Hacılar Ey mir Aziz Kızılca Dutluca 0okkaya Kuştimıır Dıımlıı pınar Kayıcık fîyne Ayrukavak Ku KVİrajı r.- 2 3 2T • 4 :5 ]_• 5 6 il e- 1 11 a .:ı .- - • »:• 3 .4p:0.

"..16 • ıa 8 7 6 1 • - m .1 300 İSO ıs - - 7 - S i 4 3 Bağluca Ulaş 450 100 10 11 11 X - - - • :İl"4--kö^!:::. 3 .ı - 1 10 ^ 8 4 4 2 1 - • - - 41 ..P. so 18(1 16 7 11 13 35 !<! 0 14 9 20 15 9 7 15 12 31 18 22 15 19 14 13 11 14 12 14 7 6 7 Miistecab Hasanlı ogoğlu Yayla Bâyczid Hızır Çarık Sende] Minnetoglu Mustafa ]7.ı 1 3 4 6 138 .se Evran İsrail Muştala Turbegi Tavus Ali ivaz Hasan Cellat Ali Mümin İbrahim 220 240 100 250 250 150 170 180 240 300 250 420 !2U 160 430 290 200 250 1000 7 9 1 4 5 11 3 2 6 3 9 S 2 1 4 2 1 1 4 2 2 - 2 1 • : ' & • 1 ^ .::.4.Turan Gökçe Almaeık Süleyman oğlu Evres? Kerem Yalısı Taşgıuı Belkıs? Musa Yem? Sen del Timur Isa Beg HamzaBâlî Algezdüreıı Kara Halil Eynebegi Orhan Bahâdır Yunus 300 180 700 300 500 250 350 350 350 140 370 250 3 SI) 350 150 750 370 550 300 400 480 400 230 500 300 430 350 280 57D 17li Duduca Kürecik Akecçilü Emek s e Mamakavası Eslüce Lâl S 8 15 6 13 7 13 15 10 8 28 ][) b 1 5 1 5 1 4 7 4 - - 1 4 8 6 5 7 6 7 7 G 7 13 7 y 5 7 8 7 1 - - 4 • - - - - 1 2 1 1 1 1 - - .şşek Alımed liva s Ey mi rs e vinç Resul Karesi Bindinan? Resul Genç lii oğlu Akkili.•:?•:-. .8 7 2 1 2 7 9 Mİ 6 S S 7 7 6 7 17 10 8 10 9 11 . 2 - - r - - 2 1 4 1 2 2 1 1 - 1 dm .! NAHİYE-I UŞAK Sevi [iv Ali 140 150 S O 130 15iı 150 90 150 150 170 250 80 80 130 150 200 140 200 531 150 150 100 100 100 . i 9 7 12 3 9 3 6 3 5 5 1 - Bağbaşı 1 - - - y 1 1 1 - 9 - Htsarözü Orta Sorkun Göçeri 250 140 180 150 160 7 8 8 7 7 1 . 1 •9 - 9 .: •••..:İOl::.

326 3. Karakeçili! Vlamak "illiah Ali - - •^•İ2-::".500 2.12: 13 ıo .57 8 3 1 1 - .500 200 600 2. .567 2.2 T •15 . 24 .Iasan Köse Halil 12 7.Mıı.452 1.- -" ıao 0:710- 25 11 - IV TKGM. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Oğlakalam Murad M a çr e m şah YııvacıhırV İ1.184 2. 7 5 5 6 10 4 7 9 7 7 6 3 - Mû n..106 2. 3ria Yunus Ilır ahim Jıgırr Tb rahim 16 •9" •.KKA.11 10 .İ4I: 250 16 16 422 12 S 2.500 3.500 2.Mpûllî Sipîihi Kevvid Vs.300 2. • 1 1 - - îamfakih (M) Kiirtcik S ende1 Feımu' 3S1Î Eşref Yahşi Halil . Seril 1 17 12 .850 2.SÛ0 2. 16 .M 14 13 • 6 6 5 4 10 10 10 7 6 S 6 8 6 7 6 17 7 5 7 6 Ğ - 8 5 7 6 10 11 14 4 4 3 2 4 3 7 8 17 6 1 5 1 4 5 2 3 6 3 3 2 7 2 S - • - - - 3 1 1 - - 2 2 3 1 - 170 203 1.700 2..KÖY: .18 • " — " .600 2..639 • Pîr Ma'lnl Di vinç )İğM NtflTtlI Ik'imük Milccr m u m .200 1. 11 8 • 12 9 ". 10.345 1..d.İO-.500 200 150 147 150 161 140 82 80 100 190 50 700 300 500 250 350 200 350 100 200 91 100 120 150 10Ü 150 230 30 103 1 2 3 1 Bağbaşı - Vlüstecâh Sorkun Mckilise A' Vay la Sevine VI L mi ıı i Güçlünğltı Karesi i e r e m Yahşi Taşgun 3eliş 1 - 1 - - - Dutluca vlûsâ Bekir Bayıambegi (M) 6 1. 5 - 139 .000 2.." 180 80 4.600 2.803 2.. 21 .kûıı Yeri S ojiti d JÜgüm Çiftlik nehoca Scyh Zckcryâ brâhim \ ısl an srâıl 'avus Aii "urbegi ivran vlustafa vaz -lasanbegoğhı Dünüm 150 50 ]Ğ0 Ilâsıi 1.600 2. O f t H k " .213 2.T0-158'E GÖRE UŞAK KAZASI MENSÛH PİYADE ÇİFTLİKLERİ :.899 2. 22 .000 999 2. lıuisıl -mi zâdc.XV-XVI.706 300 250 3.200 2.219 2.200 2.259 2.28.312 2.386 2.965 2. • 9.

400 2. 9 .560 •-.598 2.331) 2.•.022 ı& .000 2. V • .566 1. - .000 2.000 2. " "10 8 • -.220 1. . Yuvaca Eşref Turası Hızır Yuılcu Uruz Sckcrya Üüseyin Mahmud Sendel (M) Sevindik shak tfürsel Tınını] YiğitYahya Yakfib -Iızır(M) Femürhan PeiTiürhaıı Yurt be gi 200 150 152 100 100 102 81 150 İ40 140 200 120 200 180 120 120 138 60 150 100 90 100 100 150 İSO 2.200 3. - - • I 1 - 11 1 ».798 2.15.-•_:. .10-:-. 9 8 5 7 7 6 6 4 6 4 7 4 S 1 7 4 3 1 4 2 5 3 6 6 2 7 1 4 12 7 8 3 3 3 3 16 7 9 4 4 2 1 1 - - 1 i.„ .4 : - 14 24 • .00U 560 490 300 300 2.434 2.j • 8' : i . . • .556 2. i 00 2.550 2. - 5 6 8 5 15 5 6 11 7 8 7 9 8 10 5 10 6 8 12 6 10 • •: . • • Ulugöbck Şeyh 1 lızır Kırık Halil Yaya Umur Orhan (M) îayram (M) îîiyıntlir (M) 3smau Yaya Kliçük Bildi nâu? lesîil îcsûl-i diğer Mustafa lyas îşşek Ahnıed Aydın (M) Sevinç i i 300 2." K:-: •:•$.." • " - • dİlgarb <Sfirviranı brâhjm Aydemür nebegı Cara Dâvııd Yaya Güvendik shak Ü elce n Göbek 21 ' .634 2.220 2. ' 7 • • .v.300 2. . • 1.Turan Gökçe Yahşi Mi (M) V'ahşı-ı Dıger Hüsrcv ıı.359 400 3.760 600 2. : - 1 - : • - • ' • . 1 4 .300 150 150 2.••?•! 4 3 7 6 2 îyuıiratfvİEiç Okcuonıer (M) Karesi 150 100 .000 500 3.14 28: ••'•••". .••6--.: 1 3 : ..200 2.666 2.'. JO .410 2.530 409 2. 1 1 2 143 350 250 100 90 180 İSO i 70 150 80 177 81 90 n - :--9:V 9.l-5'":" 1 : 1 :: . • • : • • - - S • 140 . : 3 ökçe -• 1 J 4 1 2 1 - 1 - • ••.547 2.335 2.-10_j • < ) • • ' - Karlık -9 • "12 1 1 - - 12 • • • : i 4 • • .542 2.-> 1 Kızılhisar 15.• .d.500 2.

. - . : 12 •ıı "?• " ~ • . • . • . - • • .İce Vuvacı Akdepe Ali Mahmûd (M) Hüseyin (M) Haydar (M) Isa Beg Yunus Af ab (M) Alice (M) M ur a d Eynebegi Hasan SOıznncı Halil (M) Deltkuşlu (M") Durabda] • - - - .0X4 400 350 300 273 273 132 133 2.500 2.âl Kınık .SerSbâd 141 .000 2. • 7 4 5 •: 4 Hafiluca İne Gazi İne Gâzî-ı diğer Be^irFükih (M) Abciııl (M) Turbegi (M) Bahâdır Orhan Karaçalınız 6'J7 46 80 <o . " " • • : 4 2 1 2 3 6 6 4 7 1 2 4 17 6 1 7 3 10 3 3 1 - - - - 3 - - - 4 2 - • - • • : • • - : . 400 2 210 2 21 1 1.510 150 .035 300 1 2 2 2 26 d 234 252 ""Sy 1 6 '7 • 5 5 7 - - - - • Nıısrcı S un kur Bcglu Misafir Savcı Kara Halil Stıleymnnoğlu İtlıis oğlu Mıkıluğlu Bâyc/itl Hızır Sondiîl Hasmı D ırk em iş Isce Ha niza BSIİ Yaya İsmail Yaya Hoca Atgczdürcn Çal al tu Ilyas Bahâdır Mîhnıâd Adil 10 13 1* •j 7 7 7 4 11 uca Almaçtık 3 0S5 2 2OG 2 201) 2 207 Ifc 6 10 7 34 6 \6 5 6 1 - - - - - - - - - - Çarık 80 165 148 150 68 100 250 350 148 254 100 200 130 100 250 40 40 41 5S 100 70 120 140 100 250 300 270 100 - 2 mn 2. . ) .XV-XVI. - 2. 4 4 6 5 6 - 9-' 9 12 '• . - 1 - . Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Küse.535 592 215 215 • Hisarözü Kayalu Çaıakalaıı Emekse Manıakayası 16 7 12 11 IA 2 - - - 1 - 5 R 14 8 5 5 10 - 11 ı 3 1 1 4 5 2 4 6 - 1 -I 7 • . ! s.200 778 410 300 1.V'usııf Göl ece Mihmâd Karaholu 350 3. . .500 500 150 1. .300 2. - . - " : - ' • * - ' .2OU 2 -1^2 "32 3 131 3 060 2 ->2O 2M3 2 33. . • • . : • 1 - • 200 100 250 150 25 200 200 140 İSO 350 300 İSO SÛ _ . Taslu Akgegilii Ulaş Çukurca Oğl akalanı [.0S5 1.. • _ • • • 2 6 - - - - Kj^ılcasögüd H.400 2.600 2.

" .226 2.100 2.200 250 400 2. • • . • •' 5. • ' .300 2. .420 2. .333 519 2.-'. _ .- 1 3 6 9 4 K. • 3 3 6 5 1 477 - - 27 - - - - .. > • • - 2> . .600 2. 11 • ~ • . > '.. • 5 - : : - i " . v .200 600 2.320 300 2. 7 .000 557 250 2. • Emiraziz Susııy.• : " • : " Oturak .645 2.066 500 450 400 2.150 120 250 350 310 300 300 200 2.600 2.066 2. •) 5 6 5 4 6 6 1 1 - - 1 2 - - Gökkaya 10 ıe 13 11 .6 6 . • • • : . \ L " .400 2.90 200 70 78 70 50 200 80 150 34 80 63 180 80 70 70 80 •• Kuz viran 2 6 7 4 - 4 5 5 - - - - - - - . • . . ••: '.•9-:- 1 - - - 1 - 2 - - - - - - - - - Kızılca îne Kel anin '•7 •': 142 . V .Turan Gökçe Karacahisar • 7 Çerde me Eymir Aziz Mjıremşsh Mor uca Sıvaslu Sazak Sügüdlü ÇaL irice (M) Mesud (M) Yuvacıliir Mûsâ Bayındır (M) Daraca (. • > • .000 2.4OU .618 2. .f i .290 300 • - e : - - 11 . . • 2 7 10 10 9 (*) 20 - 1 - - İĞ 15 10 1. 12 : .000 34S 2. . • • ..S86 370 3. D utluca Dumlu pınar 6 6 10 5 6 7 • 2 1 2 1 2 - •7 - " . ayıcık Kuştiımır Doğancık Kal'a Güvendi k Ciillah Kurd (M) Aydın (M) Yahşi Hisarbegt Çakır Oyumken Bayramlıca i Suyu uca Hasan'? Enıin Okcıt İshak Yaya israil Çııllıı Milımâd ve Yaylaca Temiir Okçu Osman Yahşi Halil ..M) Karagiivcnılîk Süleyman Oğulbegi 144 Çiftlik 215 150 80 150 80 80 150 150 150 215 300 340 1.• 9 no .256 ' 49 Koy 6 13 2i NAHIYE-I BANAZ 11 doğan Baktrbuklıık İl doğan Huca Alime d Bcgtemür Onıçgâzi Aşık Beg Bâyczid İshak İshale-ı diğer İbrahim (M) Halil (M) Laıuk (M) İsmail (M) Polad (M) Hoca (M) Batak Hüseyin (M) 140 100 70 2.

200 500 300 450 400 250 250 10 7 -. "4.:. 4 3 - - - - - - - - - - -" - - - '' S'S- 2 1 * + • •'•. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Kürt •} KÎıM lshak Manastır Oynıkavak Çukurviraa Ovacık Oği akala ııı Kabaaüaç Fil ÜS i 26 Kilv Rteoglu (M) Şeyh . '• 1 |1 / t •- (M. Osman Bayramlu Çubuğa(M) Sâliheddm(M) Murad Gündoğmuş (M) Harı (M) Ilyas Köse (M) Afifi fil il. ı\k\kui 143 .I - - 2. 1 70 150 İ 80 70 160 170 - 400 200 250 - 6 4 - - - - - 1 :.. t:*.400 2.XV-XVl.

Malûl UÎY«e Göçürdük Göçeri Kızılhisar A.93'E GÖRE 1457'DE UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İ UŞAK İskan Yeri fCâfırviranı Çiftlik Kanıca Ahmcd Nuh Yurtbegi Küçük Yusuf 3ıyık oğlu Çakır il Masan Bmür Yenice Dügüııcüoğlu Kava ak Kara Halil Yayla Yurtbegi Kürt Süleyman Kara Bayczkl Sâlıib Mihnıadbegoğlu Sarıcakavak 18 Çiiitlik 6 6 6 4 6 7 4 4 4 6 fi 4 5 5 6 MİLsolll'lli Yanın k Mu- Pir.vşar Y'urtbegi Kürt Balıalanı Yi re piren Saray 10 Köy 5 7 5 95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 18 5 4 5 3 5 5 3 3 3 5 4 3 4 4 5 4 6 4 75 Durbe IKI . - - 1 i - - - - - - - 2 .Turan Gökçe MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ r MC. NAHİYE-İ ULUGOBEK Tulluca Emekse Dümerek Sivasî A Koy Yunus Çubuğa Bıyıklu Kara Yahşi Cıngılojlhı 5'ÇiflIik • fi 5 7 1 1 1 I 4 5 4 6 4 19 - - 23 NAHİYE-İ BANAZ Kuzviran Gökkaya Doğan Barınak Ilyas 3 8 1 1 2 7 - - .TD-0.Yltıb.

SKı 7 10 ne - 1 1 6 9 5 7 S 7 9 9 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 5 4 8 7 7 5 5 5 8 6 1 1 1 2 1 7 1 - - - - 9 9 8 6 6 7 10 7 2 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 150 20".. .:..• 1 .TD-0. bi'iıtl - Kâfirviraıu CJÖÇCI" Cızı] hisar ^vşar Yuribcpi Kür! 3 £i halanı Yiregiren S ar av Jümerek Yavı UKöy.-... Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Çukurviran Çorumpınar Dumlupınar Gögüoğlu Bâlibeg Güçlü Hüseyin Dursun Çubuğa Gazi Elvan Bekû" Fakih .C i l t l i k 35 7 - - n MC...Diğtr Münk' Gâib Muh. 3 . .. . 5 6 7 3 1 1 1 1 1 1 1 9 Kayıeık 4 5 44 • 2 4 5 6 2 3 4 - - - - 6-Köy.:.. .. ' 400 300 300 200 500 200 300 250 200 600 200 400 600 100 i. 123 7-:- _ • _.:..-:-L 145 .-r-L. ..XV-XVI. 0 .72'YE GÖRE 1489'DA UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İUŞAK İskan Yeri Cinlik Karaca Alımed Nuh Yurıbegi Küçük Yusuf 3ıyık oğlu Çakn İt Hasan Emür Yenice 3ügüncüoğlu Kavauk Kara Halil Yayla Yurtbegi Kürl Süleyman Kara Bayezid Sasa Mihmadbegoğlu Sancakavak Kara Yahşi Kesmik ve Dûndur 20 ÇifUik Hâsıl Nı-- Müsellem nıak 5 7 5 S 4 6 6 6 8 S Vii- Mii- Mııliiisüil Malûl bÎTâ- üer. . .

.-.. : . • • • • : :.Turan Gökçe NAHİYE! ULUGOBEK Dutluca Emckse Sivâsî Yunus Çubuğa Bıvıklu Cinmloöhı 100 100 100 250 7 6 8 6 1 1 1 1 6 5 6 . : • ••••• TI T BOA.: • : .aa. :>44 • _ : • : • : • .s 146 .5İ...TD-103'E GÖRE 1S2O'DE UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ NÂHİVE-İUŞAK Hâsıl nilm f'cıv» selküt! mali Bettor- Mfl..• .: : • : : > : « : : .•-.... • : : : - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 2 3 - 1 3 - - - - Kayıcık 1 - 5 - - - - - - - - - - - 9 : 4 • •6 Köy.bi'iı ger İskan Yeri Çiftlik d iûl l>îv Mu Sn s h. .55âNAHIVE-İBANAZ Kuzviran Gökkaya Çukurviran Çoruinpmar Doğan Barınak llyas Gögüoğlu Bâlibe» Güçlü Hüseyin Dursun* Çubuğa Yolma Boladoğlu Harman A1İ Gazi Elvan Bekir Fakih 13:Çittak.- Dumlupınar • " • • : : 6 6 4 4 9 6 3 7 6 .:: 1 1 1 I i 1 - 5 5 3 3 5 3 7 - : .> * 1 _ _ - _ 2 4 3 9 _ îffcaiftUfc. Gâib Atik Mîiı-dc Atik Cedit! 4 4 4 6 1 3 2 3 4 4 1 FCâfîrviranı 3öçürdük Saraca Alımed Nuh Yurtbeiit •Cücük Yusuf Bıyık oğlu Çakır 11 Hasan ümür İSO 100 150 150 250 110 160 350 190 150 250 270 22(1 281) 26 22 İS 17 21 14 20 1 1 1 1 1 ] 1 12 11+2* >i+4 6+1 5+1 10 5 13 - 9 9 S 9 8 6 1 T - 1 - - - - 1 4 5 .

580 500 2K0 1 Jv>! 1 14 20 18 13 1 I 1 i 1 9 10 S 7 4 9 7+2 8+1 HH-I - - - - - 1 4 4 6 4 1 S 2 7 .180 500 425 55(! 17 17 24 27 4'JIS I 1 1 1 5 - - 1 İd - 10 16S 13+2 1*5 .u:a kavak İSO 300 400 250 350 450 390 35(1 350 600 31 19 27 13 36 27 28 1 1 1 1 1 1 1 13 7 >) 10 13 9 ı > 7 9 11 15 '3+2 12+4 -j 2 - - - 1 1 - 4 4 3 7 9 3 300 200 20+1 15+2 14+?..İ NAHÎYE-TBANAZ Kuzviran Gökkaya Çukur viran Çoru rapınar Durulup ınar Kayıcık 6 Köy Doğan Barınak İlyas Göğü oğlu Bâlibeji Güçlü Hüseyin Dursun G3zi lîlvan « Çildik 150 190 180 20'. düğüncü oğlu Cavacık Kara Halil Yayla Yurlbcgi İürt Süleyman Cara Bavezid Sâhib İVUlunaılbegoğlu San. ...l&...vşar Yurlbe^i Kürt 3alıalam Yiıreairun 5:ıray Yenice..S 6 1 4 .£U$k.1 2 330 100 15') 1 -45() 200 2'JO 22 23 25 17 15ü 7 10 10 6 57 .) 150 300 281) 350 300 370 430 ıe 13 12 T") 1 1 7 .ı 8 7 5+1 11 + 2 12+2 10+2 H+-İ •) 1 1 2 2 - - 1 1 ] 1 3 9 S 1 5 4 1 1 1 1 1 1 5 7 - 3 4 .1 1 23 ''• 10 •u 1 1 1 - 1 6 ?A 3 Koy 5 2Î. \ 7 <ı() • ı su • 10 Köy.4 yo • • 350 mı .1 10 IS 9 22+3 27+5 8+1 13+] 1S+4 13+1 6 1 7 5 7 200 1 1 Yavi 200 no 100 Esenli Kirlü Halil Kırık Hasan Oğlanbegi soo 1Ü0 54 22 25 36 30 1 1 1 1 17 19 12 10 13 14 1 1 - - 2 4 4 S 9 6 7 8 2 11 3 - 520 450 1 1 4 147 . 5 6+1 9+1 1 2 1 - - 1 ^ 4 1 4 - 3 6 2sn 30(1 1 - 4 10 250 550 154 60 ıı 4..İ2J .. .. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Göçeri Cmlhisar A.XV-XVI.1 S 2 7 3 8 44 2 + 11 5 • S NAHIYE-I YAVl Ya^lupmar Süleyman şah Mûsâoğlu Gtizeloğlu ve Göçbejîi Çullu Tipi narı 600 400 100 700 450 170 550 220 800 500 170 IÖ0 23 23 31 24 44 1 1 1 10 15 12 13 3+3 (1 ! 1 1 - 1 1 6 . ıs - 4 NAHIYE-I ULUGOBEK Dutluca Emekse Dünıerck Yunus Çubuğa Bıyık! u Kara Yahşi CmtMİojUıı S OKl'k 300 350 250 430 1150 1..... . +23.

25 30 1 1 1 Nlilımaıibeg-oğlu Sum fa kavuk m-ÇİTtUb: : ...- NAHIYE-I ULUGOBEK Dutluca Eraeksc Yunus Çubuğa Bıyık] ıı 300 300 250 350 350 3S0 10 İS 11 1 6 3 6 1 1 - 4 2 3 - 1 1 10 S 2 1 ..1 1 7 148 ..Turan Gökçe Eİacı Müsleeab Yayaoğlu Kmgi ve Kazancı Mahmııd rlurşid ve Gökçe Murad Gedik T Köy [7Çıftiîk 250 700 200 300 90 4. 550 154 600 11 28 70 27 19 26 34 2 fi 1 1 1 1 1 13 14 10 17 34 12 10 14 1 I 2 1 • - 9 3S 13 8 M İ fi 11 - 1 1 2 1 .TD-242'YE GÖRE 1545'DE UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İ UŞAK HıMa101 Muti ân e K J I ' J Q Ahmed 150 100 350 3:i 1 ]•> IV IIİİsıİ İskan Yeri ÇifÜik nüm Nı. fi 5LI l'J 1 1 12 17 196 14+] 23+5 1 2 - - 1 4 46 46"' 2 10 14 210 . . . .+23 ... 2 u • 13 .•..•..*.21 2 • 5 5 7 11 3 4 4 10 - - - I 2 1 s 1 . 0 61 *+." 5 2 1 .- Nuh Yunbesi Küçük Yusuf Bıvık oplıı Çakır İl Masan imiir Yenice Düğüncü oğlu Kavatık Kara Halil Yunhegi Yayla Kürt Süleyman Kara Bayezid Sim 170 150 150 110 160 150 300 400 300 250 200 300 250 130 250 250 270 22! 27 16 İS 26 10 14 25 1 1 1 1 1 1 15 7 7 8 7 7 15 2 2 - 1 1 3 1 .» ' -465 .K ö y :•:-.=mücerred BOA.- Mli- YıLma!< Nâ- VI.•-...•S7İ stl- r e si de h a s - ^C M (irde Atik reci id Alık Codid ı. . .1 6 7 1 13 12 5 ') <) ••yi-* 5 3 .1 !4 s 1 5 - 3 6 5 7 3 1 - 2 1 - 1 - 2 2 4 y 4 2 10 1 280 250 i 1 K 9 14 - 350 390 350 350 600 380 50(1 425 550 .iş .ı 11 û 3 - 1 - Kâlirvİranı Göçütdük 3 üçeri Kızılhisar A.•.vşar Yurtbegi Kürt 3a halanı Yiretiiren 5arn v İ O : .4i>0 350 43 28 1 1 22 10 17+1 13+3 2 - 1 - s 4 13 8 500 450 İSO 5.-93.•2-:. ^ - .:23ü.

.-. 27 NAHİYE-İ BANAZ Kuzviraıı Gökkaya Çukurviran Çonımpmar Dumlupıııar Dursun Doğan Barnıak İİyas Göğü oğlu Bâlilıcjî GLIÇİU Hüseyin 150 190 İSO 300 2S0 11 11 B 23 26 1 1 6 2 3 8 2 1 1 4 - 3 8 7 :ı 4 5 2 2 3 350 300 370 •460 1 1 1 \T~ 7 11 200 270 3 d 11 3 1 9 - m - - - 8 3 1 i .•.-Ş:l. . 11 1 1 1 1 1 8 4 S 2 2 41 128 n s. 1 7 O W i k •.XV-XV1. 1 1 12 15 •.eloğlu Çullu Itpınarı Bscıılî Kirlü Halil Kırık Hasan Oğlaııboei Hacı Müsticah Yayaoğlu Emgi ve Kazancı Malınıud Ilurşid ve Gökco Murad Gedik L.1 111 Gazi Ka vıcık 6 Köy Elvan SÇitllık " 460 100 150 1.7.1 2 1 1 3 I 1 1 1 2 7 1 ! 3 4 6 5 S 170 550 220 31 33 72 62 46 \\) 1 1 1 1 1 1 1 1 I 2 1 12 39 34 24 S 23 l'J 18 7 ! 2 1 2 1 4 1 S 13 son 50 U 7 17 S 10 5 7 3 170 ICO 450 Yavİ 51 41 36 26 25 21 15 14 2 2 - - 1 8 'î 1 6 .' 71 26 3 3D H~ NAH1YE-IYAVI Yağlupınar Sü ley mandal) Mûsâoğlu Gö/... m 7 ..20 1 1 - - 5 7 Dinilerek 3 Köy...JJÇiiilik 430 160 500 2H0 20 22 ::-.1 250 500 17 12 1 " 5 24 4S 1 1 15 29 5 14 1 3 3 - 3 2 3 fi 5 7 12 527 M i J8 7S 120 1.49 .. • .-. 1.Küy. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilât) Kanı Yahşi Cıııgıloğlu ... fi A 40 300 450 180 60li 400 !0[i 700 130 12(1 fiOO 100 100 500 200 70(1 700 400 17 21 I 1 11 15 20 19 30 27 İS y .Siv- ri 4 ...70 İÜ 1 s 13 S G 1 _"l 200 290 2.

2K0 s 17 - Ur.1 Göçür dük 3öçeri ECızılhİsar Avşar Yurtlıegi Kürt Bal lalanı Yirepiien Saray 10 Köy 200 550 250 220 250 250 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 - 1 1 1 •) 5 7 2 9 10 1 3 3 4 4 10 6 7 5 8 4 - 4 19 9 11 10+1 - 1 - - 52 26 20 17 18 18 335 10 12 40 13 11 11 11 11 222 - - 6 4 1 1 1 1 - 6 6 Ü4+İ 1 - - - 5 1 7 15 23 16 ?.11 11 11 1 1 1 13 10 7 7 18 7 7 11 12 11 - - 4 - 1 - - I 1 - 10 14 10 11 12 5 8 15 9 18 4 17 29 1. ıı e Gâıb Mürtie Atik. .: NAHIYE-I BANAZ Kuzvicaiı Gokkaya Çukur viran Çoru m pınar Dumlupınar Doğan Bamıak Ilyas Gögîioğlıı BSlibeg Güçlü Hüseyin Durdun 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 14 7 17 \3 19 10 1 1 1 1 1 1 9 6 10 9 12 '1 4 3 - 6 6 1 1 - 5 2 2 j 4 7 3 15 . im.'.Turan Gökçe V BOA.s.jt-iid er lûl Vtulı sıl l>î.. 245' NAHIYE-IULUGOBEK Tutluca Emck. .ün Süleyman Kara Bayezid Sâsa Milimadbcgoğlıı Sarucakuvak İS Çiftlik 150 100 150 150 250 110 150 150 150 150 150 150 450 150 150 150 100 150 350 190 200 7 350 220 200 250 200 200 200 14 Iö S 10 19 9 9 16 19 .27.1 6 7 150 ..><jki Aiik Cttlkl 3 6 - •tanıca Ahmet! Kâfîrvİranı Nuh Yurtbegi Küçük Yusuf 3ıvık oğlu Çakır it Hasan ümür Y I nice L)Ü göncü oğlu i^avacık Kara Halil Yurtbegi Yavla K. M*.i'ivnîüîdf iî! s.) W) 4. '••MŞ9y. .TD-328'E GÖRE 1560'DA UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İ UŞAK DRııüm [•lâ-ul Vffcn'iı İskitn Yeri Çiftlik Müwlk'm Yumak Nâ...sc Dümerek Yunus Çubuğa Bıvıklu Kara Yahşi Cıngıloğlıı 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 S 11 10 15 12 1 1 1 1 1 7 10 7 11 11 •?Mk 2 3 - - - 4 3 7 7 10 2 14 6 10 12 1 2 iÜ-::.Ma.Mıı.

'İ.Î0 20 1 1 13 35 27 2:y 6 6 67 ! 2 3 7 KİK 11 26 14 i 4 !8 W BOA.. 61.HI 200 300 .Yditl Atik i') - fCâfırviranı Göçürdük 100 150 150 150 110 150 150 150 iyo 200 250 350 220 200 200 200 ıs 2(5 15 17 1 1 14 14 3 - 10+1* 5 3+1 10 1 - 1 1 Kızı İh isar Enıür 3ügü neti oğlu üavacık 34 { . 9 26 27 1 1 9 11 23 7 7 - - 14 10 11 12 13 3 4 - 1 - 1 1 1 24 21 1 4 1 1 - - ... - .TD-511'E GÖRE 1571'0E UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-FUŞAK Dünüm Hâsı! Nı-ftTlMl MiiSPI- Iskan Veri çiftlik k'in.7 ..7-6 17.3.XV-XVI.1. : .QAUk 150 150 100 150 1. Yiizyıllaıria Uşak Kazcisı Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Kıı vıcık 6 Köy .Köy • 17. Gazi Elvan Ş Çiftlik 100 15(1 200 2 0 fi 23 1 1 13 8 7 2 - 1 12 • HfS - 7 12 8 S . Nâ.1(1 200 150 100 300 220 200 170 200 220 S00 200 15 13 14 22 32 42 1 1 1 1 1 1 1 10 12 11 13 24 4 1 - - - - - - - s 7 7 S 7 2 A M 1" 11 IX 1 - 2 2 1 1 - 3 4 12 4 19 14 7 49 2 1 - 17 S İd 170 400 22 20 21 1 ] 2 1 1 - 150 250 150 200 150 200 15 21 1 1 9 13 11 s '1 2 - 4 17 12 27 28 7 2S 11 15 7 13 1 1 150 200 2. : • % • .MitYamak resitk' İİISSll İtil CIHİ «e er Muiı Gûil) Mttrdt Div ı-ııc i ara ta Ahmed Kııh YurtbcgL Küçük Yusuf 3ıyik oğlu Çakır İt HîiNan 150 35U Atik ..1 S 2 10 9 18 151 . NAHIYE-IYAVİ Yağlupınar Süleymanşah MCısâoglu Güzeloglu Çullu Tipi narı Esenli Kirlü Halil Kırık Hasan OglanbeRİ Hacı Mîisleoalı Yayaoğlu Eragi ve Kazancı Mahnıud Hurşid ve Gökçe Murad Gedik 1 ..11.

IO S 15 14 25 29 üt 1 1 1 1 1 5 7 10 12 12 13 5') 4 1 12 9+1 2ft.(4.l - - - - 1 1 - 2 14 0 10 12 44 4 3 3 m NAHIYE-I BANAZ Kuzviran Cîökkaya Çukurviran Çoru m pınar Dumktpmar Is. Kara Halil Yurıbcjy Yayla Kürt Süleyman Kant Bayezki Sâhib Mİlunadlıegoğlu S anıca kavak IS.avn.1.:: 1 •4 NÂHİYE-İ ULÜGÖBEK Dutluca Enıekse Dümeıek :3"Küy Yunus Çubuğa Bıvıklu Kara Yalısı Cıngıloğlu f> ciniifc 15(1 150 150 150 150 20Û 200 200 200 200 l.1 15 :ı A - 5 - 7 12 61 4 4 7 1 1 S 23 NAHIYE-I YAVI Yağlupmar Sülevmanşah M üs â oğlu Yörükoğlu Çullu İtpınarı IİSNM1İİ 15n 150 100 150 130 20U Yavi Kirlü Halil Kırık Masan Oğlan Lıegi Hacı Müstecab 15ü 100 300 150 500 220 200 170 200 220 300 200 170 400 200 500 IS İS 23 27 34 5'J 30 17 51 23 29 1 1 1 I 1 1 1 1 1 ! 1 14 13 15 15 22 37 19 11 32 Ifi 20 3 4 fi+l 10+1 - - - - - 2 [g+i - 10 1 5 18 6 6 - 12 4 19 14 47 27 2S 7 28 22 15 1 2 1 S 13 6 7 3 7 S 152 .11 1 3 73 .ik 6Kn\ Doğan Yarık İlyas Göğü oğlu Bâlibei! Güçlü Hüseyin Dursun Gfızî Elvan 8 Çiftlik 150 150 150 150 150 150 100 150 1.:.niren Saray Yenice. 5 Sı) 24 18 IS 69 48 36 29 31 3S I 1 1 1 1 1 1 1 I İM 14 12 15 41 19 15 21 17 19 8+1 - 4 25+1 1 1 - :«ı 20 1 - 1 - - - 7 13 lû+1 - - 15 4 17 27 13 7 15 23 15 242 4 2 12 S .f'.V+5:.VU 1. 150 150 150 450 150 150 150 !00 151} 250 200 200 550 250 220 250 250 200 -i. 10 Köy.v-jar Yurihegi Kürt Baha lam Yiro.1li 200 200 200 200 200 2(10 10 17 28 İS 200 290 33 12 21 12 15i 1 1 1 1 1 1 I 1 9 11 20 13 14 11 16 11 Î'D 5 7 4 12+1 - - - - 4 7 .Turan Gökçe Göçeri A. :.

. ."1 daraca Ahmeıl Câ lir viranı Suh Yunbe.-102.TD-589'A GÖRE 1580'DE UŞAK KAZASI MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ NÂHİYE-İUŞAK TS1I.1 - 11 - 17 12 S 14 - 1 3 İD 4J&J . lS.. 150 İ00 350 190 200 250 350 250 25(ı 2H0 200 200 200 550 250 220 250 250 200 25 28 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 13 13 11 12 10 9 ') 13 21 20 1! 12 41 21 13 14 13 15 11 12 S 5 10 3 - - 2 150 İSO 17 İS 3 3 4 2 4 16 7 7 9 6 5 8 9 10 7 7 21 11 250 110 150 150 i 50 150 150 150 400 150 150 !50 100 15D 32 11 11 20 32 26 17 20 66 49 25 26 26 31 1 1 - 1 .::.Cİfllİt.-T :. • - 1 6 7 5 4 6 23 23 11 10 H 12 - 3 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 4 1 1 2 12 . 4 61 190 NAHIYE-IULUGOBEK Dul kıça Emekse Yunus Çuhuğa Bıvıklıı 150 150 150 200 200 200 14 16 İ4 1 1 1 11 14 13 2 1 - - - • - 4 4 - - - - 7 4 - - 153 . .I» Yeri Çifllik Dünüm na«ı [öven Mil3Cİ- Yumak loııı Moreşide ıaSsıl S: MaIEll Divâne )t-rh Dicıvd ğer Muh Câi lı Mik l. - - - il 29 5 7 - 5f":0 'Î.ıs 230 ..Vıhıl Miinle A ilk Cedld .mı Y ire ı.ei GöçÜRİük £üçiik Yusuf Bıyık oğlu Çakır İl Hasan îmiir Göçeri Kızılhisar 'Vvşar Yurt beni <ün 3alıal. Yenice D ü ş ü n t ü oğlu Kavacik Kara Halil Yuıılıeııi Yayla Kün Süleyman Kara Bayezid Sahih Mihmadlıegoğkı SariK-akavak .- ıs Mi +7 1 2 71 - vn BOA.XV-XVI.!'i 1 J . i ren Mirav 10'Köy •.480..:•••...SKO 4 3'. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı Yayaoğlu Emgi vo Kazancı Mahmud Ihırşkl ve üökce Muratl Gedik Gökçe Munul 1 Köy 17 Çiftlik 150 2U0 17 1 11 - - İS 3 1511 200 220 31lf) 33 4'J 26 454 1 1 15 26 21 2S7 17 2Ü* 2.

.00 fi 22 24 'Ki I 1 13 7 6 1 1 i - .1 1 4 7 2 1 4 4 7 7 2 3 - - - 10 2 9 4 l'l 1 1 2 - 5 S S n - Kayıcık •A. 154 . • - .Çiftlik:.4Ş' 1 -ö-Köy.too 2.l3 -\ Ki 5 3kuj 5 Çildik 750 5 (')? 16 1 NAHİYE-IBANAZ Kuzvirau Gokkaya Çukur vi [an Çorumpınar Dumlupınar Doğan Bamıak Ilyas Göğü oğlu Bâlibcf! Güçlü Hüseyin Dursun Gazi Blvaıı Bekir İçkili •Q . 490. 39. ---- •: : - NAHİYE-IYAVI Yağlıı pınar Sülevmanşah Mûsâoğlu Güz el oğlu ÇUÜLI 150 150 100 Yavi Tip man Esenli Kirlü Halil Kırık Hasan Oğlan begi Hacı Miistcoab Yayaoğlıı Emgi ve Kazancı Mhhmucl THırşid ve Gökcc Murad Cietîik Cîökcc Murad 17 Çiftlik 150 130 200 150 100 300 150 250 150 220 200 170 200 220 800 25 20 24 28 Sİ 1 1 1 1 1 ] 200 170 400 62 34 19 36 1 1 1 1 1 1 16 12 lû 15 47 37 23 12 33 17 24 12 8 7 7 11 33 24 10 4 2 4 10 - - - - - 1 I 5 3 5 6 1 3 4 e n 13 20 10 4 17 7 4 5 1 2 - ^ 200 250 200 22 35 21 r > a :ı 150 200 220 3Û0 500 22 45 15 •im 1 1 1 15 15 31 13 323 6 - - - - 5 7 11 12 S .fı3ü 13 1 14K "1 K ö y • • • - - •58.. 148 s 99 .: . .270 200 200 200 200 ıs 21 200 200 200 290 2 UD 15 14 23 15 25 17 19 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 16 14 12 10 11 12 14 10 12 1 .Turan Gökçe 1 Kara Yahşi \ D\m>a-*V \ 150 ISO 200 200 1. 20 /. 150 150 150 150 150 150 100 150 1211 t ..

155 .'sipahi rwl zade naııı İ1HSsil e vs.500 20.984 3.ır jüçcrı Siirueakavak Yayla 3 asa imür l Hasan 3ıvıkoglu Çakır <üçük Yusuf <ürl Sük'yınai] N'uh Türbesi Kanıcaahıned Aslılıatı Beşiroğlu 3ügimaloğlu kavacık Yenice Karabayeziıî Kanı l-Iiilil 34-Çîölik 3. .&&.-283 ıs.::::: İskân Yeri Çirilik Ditnllm Hâsıl . i ^ihmiidbegoğlu Iacı Müstecab ip inan Yağlupıtıarı Güzeloçlıı OğlaııLıegi lurşid ve Gökçe Muratl 150 100 250 150 150 150 150 150 100 100 300 200 200 150 150 150 400 150 150 110 250 150 100 150 150 80 100 150 300 :o4 150 150 2. :o 1.28' 20 [0 21 "14 - - - - - 3 âlî al anı - - 1 - Î.533 4.656 2.yyulŞeril' şevh 1 1 1 2 i 1 2 3 1 1 2 1 İl* )ÎV.5S.600 7 2.KKA.Ş Köy 5.000 .933 3..")1İ Scııııâk MÜ ÜT İ.ii'ik Hasan Gedik Çullu Vayaoğlu Emgi ve Kırağı Mahmud Bsenli - 30 30 58 15 n s - - - - - - Saray Vurbepi Yircgiren Göçünlük Küıt Câfırvıranı barlık "jökceüzü <iKilKis.132 2.327 11 J 2. : : • : . : : • . 21 • 11 13 18 20 8 4 11 4 15 4 25 16 26 8 19 17 37 9 4 7 7 4 19 S 6 7 17 15 9 13 9 6 10 12 27 5 11 8 12 10 12 5 3 12 30 4 7 9 18 11 2 2 5 2 16 5 3 6 10 3 S 5 4 1 1 1 - • - 2 2 1 - - 2 1 1 1 2 2 2 1 1 i 1 2 1 1 3 2 4 1 - Yavı Sükvmaıışalı vlösâoğlu Zirlü Halil s.380 6.XV-XVI. Yüzyıllarda Uşak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı TKGM.215 1 1 1 1 .100 3.400 3.-.TD-158'E GÖRE UŞAK KAZASI MENSÛH MÜSELLEM ÇİFTLİKLERİ ..200 13-.000 1.'J98 2. Diğer Yol he JI i Saray Yol be I.Mıı.406 3. • vin : \ Mu-U'ıl So.700 2.244.7 . 83. .832 42 3.200 9 1.s-. 2.020 16 615 • a 3.600 17 3.ö 18 21 2U 25 .299 2.39.T - 1 - - - - - - - - - t î 650 715 7K) 650 3.332 26 4.000 •10 1. • .516 19 24 31 5İ J.38-1 3.

i'. 1419 17 8 • 15! P I? 2 10 9 S 9 6 12 60 5•5 5 3 1 4 < ) 2 2 2 'S - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 3 1 ] 2 I - 1 ! 4 / .::Kaz3':!röjİ!iL:': Barmak îlvas Güçlü Hüseyin Dursun Doğan GÛ2Î Elvan Balibe.3.'M4 1 3 BANAZ Gokkaya Duınlııpuiür Kuz vira ıı Kavıcık HcıtZLim|jjjıai Çukurviran (5 -Köy .059 2.150 2.Köy U.452 2.Turan Gökçe ULUGOBEK Dutluca üıııekstı Dü inere k Yunus pulluya Bıvıklu Cıngıloğlıı Kara Yahşi SÇİIdik i 50 150 150 159 150 759 2 3 2 3 194 100 yııo 4110 14 14 14 12 9 9 8 II) 4fc 2 4 4 4 !9 - - - 2 T5M m 15 7(3 1 4 ! 5 1 2 Î.n CuîRİioğlıı 8 Çiftlik 150 150 150 150 100 150 150 150 1.664 1.79S 2.719 ı i7.600 19.440 2.506 2.60O 2.1. • • 1 J 158 .: • 21 " 6 .

\|cırsu!ıır t N ÖLÇEK .XV-XVL Yüzyıltanîa b'şak Kazası Piyade ve Müsellem Teşkilâtı \ XV-XVI. YÜZYILLARDA UŞAK KAZASI PİYADE VE MÜSELLEM KÖYLERİ İŞARETLER © Pıyaüe NJ/uveMo-kf ı Q] Müsdluııı Nalım1 Merkep • PıvJüe Kdyu • Müwltem Kovu .* ^ r . 1 : 5 M I H C IM1 157 .

C. Babasının bölgede yapuğı zulümier yüzünden. 1768'de Osmanlı Rus harbine katılmış ve 1769 senesinde Hotin tarafına gönderilmiştir. on sekiz yaşındaki oğlu Mikdad'a da aynı rütbe verildiği gibi. 1772 senesinde Amasya sancağı kendisine malikâne olarak verilen Ali PaşaTya. Yay. Daha sonra Kırım Seraskerliğine getirilmesi Aynı bölgede bulunan Çapan Oğhı Mustafa Bey"in de kıskaçlığına sebep oldu. .Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV. ÎA. C. Sicill-i üsınânî. C. ve ayrıca yazdığı birçok mektupta başarısızlığım gizlemeğe gayret maksadıyla tahammül edilemeyecek sözler söylemekte olduğu ve Çapanoğullannı rakib kabul ederek ya Çapanoğlunu idam edersiniz ya da ben fecrine gidip izale ederim dediğinden bahisle. Bemard Levis. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü. "Djamklı Hadjdji Ali Pasclıa" E12. VE. Bir de üstüne Ali Paşa'nın. III. s. Ahmed Vasıf Efendi.\ soıua. 145. Ü. onunla beraber 1741 senesinde. Mücteba İlgürel.. Caniklioğulları ile Çapanoğullan arasında vuku bulan bu kavgalar sürecinde devlet. Özcan Mert "Caııikli ilacı Ali Paşa Ailesi'. E. hâkim oldukları coğrafyaya bir anlamda sıkıştırılmışlar idi. Dersaadet 1309. kendisinin Kırım seraskeri tayin edildiği fakal O. s. derya mevsimi geçtikten sonra Kırım tarafına gidip başarı sağlayamadan eli boğ döndüğü. tekrar Canik'e dönmüştür. 548. kendisine vezârel ihsan olunduğu ve şimdiye kadar hiç kimse için uygulanmadığı halde.TDl'. s. Çapan oğullan. Dcrgâh-ı Ali kapucı başı hır mdan Fatsalı Ahmed Ağa'nın oğlu olarak 113? (1720-21) senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dersaadet 1309.. Daha sonra Canik tarafına gelmiştir.g. Tarih-i Cevdet.m. CAJNÎK MUHASSILI VEZİR ELHAC ALİ PAŞA'NIN 1779 TARİHLİ MUHALLEFÂT DEFTERLERİ Cahit TELCİ* Canik ınuhassıh Ali Paşa1. Eylül 177ıJ"da İstanbul'dan Çapanoğlu Mustafa Bey'e gönderilen bir fermanda. 151-İ54. 277. Mehmed Süreyya. Hacı Ali Paşa'dan din ve devlete bir fayda olur niyetiyle. V"H% d<s babasmuA &timûmd<M. II. yazdığı mektuplarında kendi kabahatlerini kapatmaya matuf ifadeler kullanması da merkezi idareyi rahatsız etmiş idi. devleti hoşnut etmemişti. 548. vezirlik rütbesi ihsan olunmuştur.m. Hacı Ali Paşa'nın Kırım seferine çıkması ve oradan eli boş dönmesi. Dr. Mehtısinii'l-âsâr ve Hahâikil'l-Ahbâr. Ahmed Cevdet. Ankara'ya sürtümüş. Özcan Meri. İstanbul 1978» s. Çapanoğulları tarafında yer almıştır. a. 151. ss 159-182. izmir 2000. Bu sebepler ile. Zaten o tarihe kadar Caııikli Hacı Ali Paşa ailesine bölgede verilen görevler ile.

Müsadere işlemi. sfıistimîU edilmiştir'" ifadesiyle anlatır bkz: " Müsadere'' İslam Ansiklopedisi.D. çcv. Bunun üzerine Mustafa Bey birkaç bin kişilik kuvvetle hareket ederek Bafra tarafına yönelmiş. Böylece. Ancak bu işlem XVHX Yüzyılla beraber. servetine el koyabilmek maksadıyla adı zengine çıkmış bazı kişiler7 muhtelif sebeplerle devlet yönetiminden uzaklaştırılarak cezalandırılmakta ve mallarına da el konulmakta idi*. Fahri Çetin Derin. Daha sonra afv edilerek yeniden vezâret payesi verilen Ali Paşa. 18. mâlî bir Icdbir İmline getirilmek sureti ile. Muhallefât ve Müsadere: Osmanlı yönetimi başından beri muhtelif sebeplerle devlet yönetiminden uzaklaştırılan ldşilcrin geride bıraktıklan menkul ve gayrı menkullerini zaptetmekte idi.49697. Hacı Ali Paşa'nm az miktardaki öncü kuvvellcriıü bozmuştur. 659-673. Zerinin Yüksel (ty). 8. muharebeye girişmemiş ve Bafra'daki kendi konağını yakmış. XVTIT. İstanbul 1978. Mahallinde satılan eşya ve satış fi atları daha sonra ayrıca bir deftere kaydedilir ve yine İstanbul'a gönderilerek hazineye giren ya da İstanbul'da satılanlar da ayrıca defterlere kaydedilirlerdi. XXXVIII /15Ü. maliyede meydana gelen sıkıntılara da bir çare olarak addedilmiştir. yerli rayiçten satılması istenilenler işaretlenir.37. C. İA .m. s. zerre kadar kabahati yok iken sadece " servet-i bisyârına tama" en şehid" edilerek muhalleîatmm aimmasmı tenkid eder (s. Hacı Ali Paşa'nın asıl kuvvetleri Mustafa Bey'in askerlerinden fazla olduğu halde O.Cahil Telci bu asinin yakalanarak idam olması ve başının İstanbul'a gönderilmesi Mustafa Bey'den 3 islenmektedir .204) 16Û . 278. 15 Şaban 1199 ( 23 Haziran 1785 ) tarihinde Erzurum'da ölmüş ve orada defn edilmiştir15. yüzyıl müsadere işlemini "hazine müzayakasına karşı.1X. 162. Kitabın bu çevirisi hakkındaki tenkiti için. Hafız Hüseyin Ayvansaratî.IL S. D'Ohsson. muhallefâtı zabtedilecek olan kişinin emval ve eşyası ile alacakları ve borçlarının görevlendirilen memurlar vasıtasıyla mahallinde sayılarak defterlere geçirilmesi işlemi ile başlamaktadır. Muhallcfâlın kaydedildiği mufassal 3 4 5 6 7 8 BOA.x. 157. s. îsmail Hakkı Uzunçarşıh "Çaptın Oğulları" TTICBelleten.S. Yine hemen aynı dönemin bir ıslahatçısı olan Penah Efendi de "Nizam her ne güne olur ise kati ve nefy ve müsadere İle mutlak olmaz san 'at ile olur" demek suretiyle bu uygulamayı kınar. s. Yüzyıl Türkiye.3. Keınel Beydilli 'İgnatius Mouradgea D1 Ohsson" T. Bunun üzerine devlet firarilerin unvanlarını geri alarak mallarını da müsadere etmiş idi".MD. yanma maiyeti ve 4 hazinelerinin bir kısım ile oğlu Battal Hüseyin'i de alarak Kının tarafına firar etmiştir . Aziz Berktir "Mora ihtilali Tarihçesi veya Penah Elendi Mecmuası 1769'" Tarih Vesikaları.158: Aşağıda 10 numaralı dipnotla gösterilen eserinde Ata. Daha sonra bu defterler merkeze getirilerek.sinde Örf ve Adetler. İstanbul'a getirilmesi istenilen eşya ile mahallinde. Vâsıf. Türklerin şeîıîr dışında büyük yazlık malikâneler yapmıyor olduklarını ifade ederken bunun sebebini kişinin zenginliğinin ortaya yıkması tehlikesi olarak ifade eder.223. Cavid Baysan. Kdremid ayanı Mürid-zâde Mehmet! Ağa'nm. Vefâyât-ı Selâtin ve Meşâhir-i Rical Haz. VHI.V.

S.sâni. mahallinde bir devlet görevlisine verilen unsurlar varsa. 12 Defterin ikinci sureti BOA. 13 BOA. ıra. ı | BOA. Havza ve Köprü Kazalar Ayanı Kör İsmail.3.BŞM. 10 Tuyyar-zâde Mehmed Ata. 13693. ve muhtemelen önemli bir kısmını da beraberinde götürmüştür. muhaliefatı zabt ile görevlendirilen kişinin. onların teslim senedi erinin biri biriyle denk olması. bizim burada bahsedeceğimiz Ali Paşa ile aynı bölgeye. 14 BOA.1. yangından kalanlar da zabt edilmiştir (D I. muhallelatdan bazı yerlere verdikleri karşılığında. işlemin önemli noktalarından idi. Belleten. Aynı zamanda. C. emvali de mirî tarafından zabt edilmiştir. hesap olunduğu zaman mufassal muhallefât defleri ile füruht defterleri ve senedlcrinin toplamının denk çıkması. bazı malların kendi zimmetinde kaldığı durumlar da ortaya çıkmakta idi.BŞMMHF. Metinden ve aşağıda verdiğimiz tablolardan da anlaşılacağı üzere. Dersaadcl 1293 Muharrem/1291 K.BŞMMHF. bizim D 1 olarak kısalttığımız defter içermektedir11. Bu defter üzerinde. Bazı muhali el at tamı zabtının. Ali Paşanın kendi konağını yakarak kaçması ile muhallefât m zabt edilmesi arasında geçen zaman içerisinde halk. Samsun civarına ait başka bir muhallefal örneğinde inceleyen biç çalışma için bk/.12.204. Neüccde: II. Malımud devrinde yasaklanan müsadere. paşaya ait. D.. D. Ali Paşa kaçarken konağım yakarak kaçlığı için bu yangın mahalli de ahali yardımıyla kazılarak. s.4932 numarada bulunmaktadır. devrin kaynaklarında yansımasına dair örnekler için. Tarih-iAta. ss. Müsadere Olayı ve Terekenin İncelenmesi" TTK. Zaman zaman bu konuda problemlerin ortaya çıktığı. Çapanoğlu Mustafa Bey'in de bu müsadere işleminde görev aldıklarını anlıyoruz. D. özellikle hayvanat ve zahirenin önemli bir kısmını yağma hımıştır. Muhallefât m zabtı ile görevlendirilen kişiler (memur-1 zabl-ı emval) dergâlı-ı âli kapucıbaşısı Mehmed ile kâtib Abdi Efendi'dir15. 15 BOAD. Tanzimat Fermanıyla kaldırılmıştır10.BŞMA932. Bunun dışında D II 1 3 ve D1II14 olarak kısalttığımız iki küçük defler daha bulunmaktadır. 13695.Oğlu Hüseyin. üç suret halinde hazırlandığı ifade edilmektedir ki biz iki surelini tesbit edebildik12. Müsadere usulünün devrin kaynaklarında zaman zaman şiddetle tenkid edildiğini görmekteyiz". XLI/161. Yavuz Cezar " Bir Ayanın Muhallefâtı.BŞMMHF. Ali Paşa'nın Muhalld'âtı Ali Paşa'nm 1779 senesinde Kırım tarafına kaçmasından sonra. Bizim tcsbil edebildiğimiz kadarıyla toplam üç defter halinde müsadere edilen muhalleıatın büyük kısmını. Cahit Telci *' Aydın Muhassılı Abdullah Paşa ve 1148/1735 Senesinde Zabt Edilen Muhallefât]" Tarih İncelemeleri Dergisi XVI ( Baskıda ). muhallefâtdan. D. sened almaması/alamaması sebebiyle. 13694. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi Ali Paşa kaçarken hazinelerinden bir kısmını. 161 .. devlet tarafından bütün unvan ve dirlikleri geri alınırken.Cam'kMııhassüt Vezir Elhac Ali Paşa'nm 1779 Tarihli hfııhallefât Defterleri deflerler ile bu füruht defterlerindeki mallar ve de şayet. 13) '' Muhallefât ve müsadere işleminin tatbikatında dikkat çeken hususları ve bir muhali e taun miri için zabt edilmesi sürecini. 41-78.

Bunun sebebi.643 w - Mal ve eşyanın dökümünden de görüleceği üzere deflerde. Bu sebeple. D I KISALTMALI DEFTERDEKİ UNSURLARIN DÖKÜMÜ Türü Altın ve akça Mücevher eşya Kumaş.g.428 çıkmaktadır. altın olarak kaydedilen kalemlerin dışındaki unsurlar. içerisinde muhtelif hayvan've zahirclcriyle beraber sayılan çiftlikler olmak üzere toplam 165 kalem unsur yer almakladır. burada da mulıallefâtı. ancak bazı tahminler yürütülebilir. sadece miktar olarak belirtilmiş." Rakamlar toplandığında 295 .'' 294. ayna Mutvak eşyası Silah Bayrak-sancak-mehler Kitap At takınılan At Çiftlik Diğerleri TOPLAM Defter içinde kaç kere zikredildiği û 6 51 17 1 3 6 8 13 18 1 9 5 5 16 165 Kıymeti (•. teşbih. kumaş eşya ve giyecek Muhtelif cins kürkler Saat Kıymetli taşlarla süslü eşya Nargil. defter içerisinde yer alan unsurların miktarına göre inceleyeceğiz. Paşanın serveti diğer malların maddi kıymetleri belli Cahil Telci " a.m. 16 daha önce başka bir muhallefât ile ilgili çalışmamızda yaptığımız gibi. 5 tanesi. kıymet olarak kaydedilmemiş oldukları için.Cahit Telci Muhallfatın büyük bir kısmının İçerisinde yer aldığı defterde. 775 gııruş kıymclindcki kaltak bargirlerini buraya almamamızdır 162 1 .giıriış) . muhallefâün lamaminm kıymeti konusunda kesin bir şey söyleyebilmek mümkün olmayıp.

lfı 19 Talimim bedel (gunış) 20 20 5 5 5 15 10 10 20 :. Muhalleiat içerisinde en önemli yekûn kumaş ve kumaştan mamul giyim ve ev eşyalarıdır.840 170 40 20 765 80 8. kılıç ve hançer. birer tane de pişlov ve piştov kuburu bulunmaktadır.740 1. devri içerisinde hiç de küçümsenemeyecek bir meblağdır ki müverrih Vasıf da paşanın emvalinin zabtından bahsederken servetiyle ilgili olarak "nüküd-ı bî-hadd ü 18 payân"' tanımlamasını kullanır . sadece para olarak. mızrak. Bu yüzyılın genel bir özelliği olarak kürke rağbeti Ali Paşa'da da gömıek mümkündür ki bu defter içerisinde 17 başlık altında. Yüzyılın ikinci yansında Osmanlı ülkesinde seyahat eden Thevenot.020 1. ÇİFTLİKLERDE MEVCUT CANLI HAYVANLAR VE TAHMİNİ BEDELLERİ "• Aded. 7 tanesi.550 civarında da canlı hayvan bulunmaktadır ki. Nuray Yıldız.000 kuruş kıymelindedir. minder. şeşber.940 ~~4TP' 92 34 8 4 51 8 874 97 20 Vâsıf S.Catıik Muhassılı Vezir Elhac Ali Paşa'nuı 1779 Tarihli Muhalle/ât Defterleri olmamakla beraber. Bu meyanda birer aded topuz. Çev. birer tane. 1655-56 'da Türkiye. 21 tüfek. Yine tablodan görüleceği üzere mulallefat içerisinde. 163 . Ancak aşağıda görüleceği gibi bu miktar diğer defterde daha fazladır. Bunun dışında muhtelif türlerde giyim eşyaları ile seccade. Türklerin kürke olan tutkularından bahisle. Bu servet. 11 tane Trabzon işi fişeklik. İstanbul 1978. 'Tallmırîr Toplam kıymet (Guruş'! 9.27S. gaddare. Kumaş olarak 1 top Trabzon bezi bulunmaktadır.' Türü Kısrak Tay Bargir Merkeb Ester Kara sığır öküz Kara sığır dana Kara sığır inek Camus öküz. s. Silahlar beklenilen kadar değildir. bu bile başlı başına bir servet oluşturmaktadır. XVII. Jean Thevenot. yastık gibi ev eşyalarım söylemek mümkündür. büyük çoğunluğu koyun ve keçi olmak üzere 7. toplam 27 tane mııhteli f cins kürkünün yer aldığını görüyoruz19. orta halli olanların bile samur bir kürke sahip olmak İçin seve seve dört veya beş yüz kuruş sarf edebildiklerini söyler. bu 7 hayvanm lamamı kısrak olarak kabul edilmiştir. 83. Meünde. Dil deki 6 kürkle beraber toplam 33 kürkü bulunmaktadır. yaklaşık 300. "sığır ve kısrak1' olarak kayıtlı bulunup.

50. hayvanın kilosu. ÇİFTLİKLERDE MEVCUT ÜRÜNLER Çiftlik Adı Türü Asıl En giz Hinta Şair Mısır Buğdayı Uzunkoz Hint a Kabluca Şair Kaldalipa Şair 2. alıcının ve satıcının o andaki vaziyeti.Cahit Telci Camııs ineği Cam us düge Canı us dana Malak Koyun -keçi TOPLAM 217 57 3 24 5.484 49. iklim gibi bir çok değişkene bağlıdır. Aynı zamanda Ali Paşa'nın nıulıallefâlıııdakj bu iki fıatuı Pazar fiatı olmadığı da muhakkaktır. tahminen bedeli. üçte bir artı ilave ederek öküz fiatı ve inek Kalının yarısından az olarak da koyun ve keçi fıaluıı düşündük.550 hayvanın.541 15 15 15 15 3.624 320 • :i Kalan 552 000 472 80 40 - - - 200 160 noo BOA.621 7. s. gösterişi. 164 . Bunların fiatları. o anda oluşan bir fiat ile karşı karşıya bulunduğumuz için.255 855 45 360 22. satışın yapıldığı yer. Böylece Ali Paşa'nın muhalicfâlı içerisinde bulunan yaklaşık 7. Burada 3 aded camusıın beheri 15 gnmştan toplam 45 gunış ve 33 tane kara sığırın da beheri 10 guruşlan toplanı 330 guruş ettiğine dair bir bilgi bulunmaktadır. diğer canlı hayvanların takriben bedelleri ne kadar olabilir düşüncesinden hareketle.000 guruş civarında olabilir. D.BŞMMHFA3695. Fakat biz aynı muhallefat içerisinde.176 320 472 160 Keyi-i Istanbulî Yağmalanan 1. Elimizdeki camus ve inek fiaünın üzerine. sağlık dununu. bir öküz fiatı civarında hesab etlik.614 4 Aslında defterlerden sadece bir tanesinde hayvan flatlanyla ilgili bilgi bulunmaktadır"1. Tay ve kısrak fıatım da ortalama olarak. 2. böylesi bir fiat yaklaşımında bulunduk. Gerçi şunu burada önemle vurgulamak gerekir ki eşyalarda da olduğu gibi bilhassa canlı hayvan fıatları konusunda kesin bir şeyler söyleyerek mali bir yekûn çıkartmak mümkün değildir.

Defter içerisinde. kaplan kürkleri olarak tavsif edilmiş. . 165 . ibrik.000 - 000 Tablodan da görüldüğü üzere paşanın firarı ile muhallefatm zabtı arasında geçen zaman içerisinde mevcut tahılın önemli bir kısmı yağmalanın ıştır..5. defterde 3 tepe hınta ve birer tepe de şair ve kabluca olarak belirtilmiştir 2 . Bu zahire.. D İT KISALTMALI DEFTERDEKİ UNSURLARIN DÖKÜMÜ Türü Kumaş ve kumaş eşya Muhtelif cins kürkler Mutvak eşyası Silah At lakımı Diğerleri TOPLAM Defter. 1 3693. zarf gibi eşyalardan müteşekkildir. muhtelif cins 9 tüfek. 2 tüfek kuburu. bu döneme ait bir çok muhallefâtda tesadüf edilen mercan bir teşbih de bulunmaktadır. abası ve 20 tane de Fransız çukası toplam 7 başlık altında kaydedilmiştir.. s. Ayrıca da birer tane Selanik seccadesi ile Bağdat. buhurdan. Haleb.Can i k Mukassi h Vezir Elhac Ali Paşa'nm 1779 Tarihli Muhallejat Defterleri Kanlıcak Kelene Şair KKK) 3... içinde ... Silahlar. 1 kalkan ile 1 tane de yatağan bıçağından oluşmaktadır. Tosya. Şam. . Kürkler de muhtelif türde olup semmur. 6 madde halinde. Metinlerden de anlaşılacağı üzere kumaş türleri imparatorluk coğrafyasının muhtelif yerlerine ait olup.. Ankara'nın muhtelif cins kumaşlarından toplam 11 top kumaş mevcuttur. Ancak bölgesel anlamda Önemli bir güç olan Ali Paşa'nm aslında daha fazla silahının olduğu da muhakkaktır.. kcre.&il$^Idiği. kahve sinisi. kahve tepsisi. Mutvak eşyaları ise bakır leğen. ^ v i n ç t i . Bu zahire dışında daha henüz döğülmemiş olan bir miktar daha zahire bulunmaktadır ki hakiki miktarlarını bilememekteyiz..v| 7 6 7 6 1 - 4 31 Tablodan da görüleceği üzere bu defter içerisinde mevcut eşyalar arasında kumaş ve kumaş eşyalar ilk sırada yer almakladır.. zerdeva. .kaç.matara ile gümüş gülabdan... vaşak.. toplam 6 başlık halinde ve 6 adet olarak kaydedilmişlerdir.

Sonuç olarak Ali Paşa'nm. 3 guruş'tan 2 tane baş yaşlığı ( 6 guruş ) ve 4. Bunlar beheri 15 guruş'tan 3 adet camus ( 45 guruş) ve beheri U) guruş'tan 33 tane büyük ve küçük kara sığır (330 guruş ) dır.5 yazılımş} Bu defter Ali Paşa'nm ımıhallefâtı içerisinde tüm kaydedilenlerin kıymetlerinin de verildiği yegâne defterdir. Defter içerisinde iki kalem halinde toplam 36 tane canlı hayvan kayıtlıdır. beheri 13 guruş'tan 2 tane orta kilimi (26 guruş ). ayrıca diğer eşyalar ve defterde kayıtlı 5 çiftliği de ilave edersek.5 guruş'tan 6 adet şilte ( 39 guruş ). belıeri 6. muhallefâtınm bütününü değerlendirecek olursak.Cahit Telci D m KISALTMALI DEFTERDEKİ UNSURLARIN DÖKÜMÜ T ü r ü ' " '• ' • ••••••. beheri 6. 166 . ki bu çiftliklerin de vasıf ve bedelleri belli olmadığı için değerleri konusunda bir şey söylemek mümkün değildir. beheri 2 guruş'tan 48 gıımş eden 24 tane köhne kadife yastık. defterlere akseden kısmının 400. Bunun ü/. Kumaş eşyalar bu defterde de en çok yer bulan unsurlardır.000 guruş kıymetinde bir meblağ ile karşılaşmaktayız.5 guruş'tan 4 tane köhne mak'ad (26 grınış ) . Bunlar.5 guruş'tan 7 tane yorgan ( 3L5 gıınış ) dır.000 guruş civarında bir yekûn tuttuğunu söylemek mümkündür. 436 keyl kabluca ve 122 keyl de mısır bulunmaktadır. servetinin. beheri 4 guruş'tan 4 tane minder (16 guruş). Yine bu defter içerisinde 828 keyl hınta. yaklaşık 350. Toplam 7 başlık altında 49 tane kıunaş eşya kaydedilmiştir.•••••••- DefKr'lçirıâte-^aç"" İçere ::fâym^İ(güitl^ zikredildiği 7 1 1 1 2 12 192. Ancak deflerde çok şey kayıtlı değildir.erinc. nakit ve canlı hayvan varlığı olarak.5 (743. Ancak kaçtığmda servetinden önemli bir kısmını beraberinde götürdüğü de muhakkaktır.5 - 1 """"" Kumaş ve kumaş eşya Mutvak eşyası Si lalı Kitap Canlı hayvan TOPLAM ıon 40 11 375 668. Defter içerisinde silah olarak ise sadece 1 tane ve 40 guruş değerinde Banyakâri piştov bulunmaktadır ki bu tür silahı da dönemin birçok muhalleıatuıda görmek mümkündür. 868 keyl alef.

Müşarünileyhin Bafra kasabasında kâin atik hanesi derûnunda kârgîr mahzende mevcud bulunan 1) Cümle marifetiyle tadâd olunan beyaz akça. be hesâb-ı guruş: 3.000 80.. 13693 ( D i ) Bundan mukaddem Canik muhassılı iken firar eden Elhac Ali Paşa'nın bi : lcümle cmvâl ve eşya ve nükûd ve zinmıât ve gulâm ve cevâri ve hayvanât ve sair cins mal illa' olunur her nesi var ise t[z"|ahîre îhrâc ve memlıûr ve mümzâ defteri der alizeye irsal ohınmak babında sâdır olan emr-i âlişân mûcebince fırari-i müşyârünileyh makam olan Canik Sancağfnda vaki Bafra kasabasında kâin alik sarayına bade'l-vusûl taraf-ı lıazrct-i vcliü"n-niâinânclerinden tayin buyrulan divân kâtibi Elhâc Abdi Efendi ve dergâh-ı âli kapucıbaşılarıııdaıı hıısûs-ı mezbûra memur Çapar-zâde Mustafa Beğ ve sabıka Kırını defterdarı olub Bafra kasabasında mevcud Mustafa Ağa ve şâir bi'1-cümJc ahâli marifetleri ve marifel-i çakeri ve marifet-i şer' ile hâne-i nıezbûrun harem bağçesi derûnunda kârgîr malızen-kâşan de mevcud olan uükûd ve cşyâ-yı şâire ve Canik Sancağı'nda vâki çiftlikâü ve derûnlarmda olan hayvanâtı ve bazan bir miktar malttır ile bazı alıâli-i kuraya verdiği hayvanât ve sâirenin müfredat defteridir..500.100" 122. guruş: 2) 3) Kapan ile vezn olunan beyaz akça torba aded: 49 fiy: miııh.473 85.BŞM. torba aded:32.MHF. guruş: Hazine bağıyla bnlıınub feth olunmaksızın hâli üzere terk olunan torba adcd: 44 .Canik K'luhassth Vezir Elhac Ali Paşa 'ınrı 1779 Tarihli Muhalle/ât Defterleri D.] guruş hesabıyla mir-i mumaileyh tarafından teslim olunan fındık altımı aded: 895. gıınış: 4) Tâdâd olunur İken bazı denkler derûnunda zuhur eden malüut altını guruş: 5) Firari-i müşarünileyhin iç çııkadan Halil Ağa yed'inde bulunan • fındık ahunu mukaddem Çapar-zâde Mustafa Beğ alız cdüb [.580 3.500 / tobramn biri safi para olnıağla yüz gunts ziyadesi vardır ] 167 . fiy: 2..

. aded. aded: 19) Etrafı gayet hurda incilü müdevver ve müşebbek küpe. küsur guruş : 428 7) Firari-i müşarünileyhin Fatsa kasabasında mevcud imhasından kal' eltirdikten sonra Piiiııci-zâde Ellıac Hasan Ağa'ya füruht edüb balıasıyçün alız eylediği temessük kıt'a 8) Üçer yapraklı sîın beyaz çelenk aded: 9) Ortasında bir lûlî ve bir ziinıriidi bir yapraklı matla' çelenk.| badem resmli ayine. aded: 23) Sîm beyaz [. aded: 22) Sîm beyaz.140 Batman : 1.Cahil Telci 6) Vilayet tarafından müşarünileyltin firarından sonra bazı kesâna ber kazıyye-i emanet verilüb badehu furuht olunan bargİrân-ı kaltak. aded: 13) Müşarünileyhin muhlerik hanesi cümle marifetiyle hafr olundukta hurda ve külçe zuhur eden sîm... 1.761 * 1 227 1 . aded: 25) Hurda Ia'l taş ile müzeyyen on yedi müşebbek kitabeli [. 31 fıy beher re's: 25 guruş.].. çift: 20) Sîm matla gayet hurda firuze taşlı kefere nisası takımı? .] sîm islelaıi.] kutu. gunış: 11) Ortasında ve kenarlannda beşer zümrüd ve dört la'l ile müzeyyen 12) Beş yapraklı sîm inalla' çelenk.. aded: 10) Nulıas..428r Kese-i Rumî: 590. 775 YEKUN GURUŞ : 295.. fiy beher batman: 40. aded: 26) Sîm beyaz kalemkâr l. aded: 24) Sîm zencirli ve nişanlarında ikişer nıercanh teşbih.. kıyye: 7. aded: 21) Şişhane sîm beyaz su tası. aded: 168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 700 8 1 1 1 4. kıyye 14) Sîm matla' sade ve kalemkâr nargü seri 15) Simlice mukavva nargil seri 16) Sîmli fağfur nargil seri 17) Sîm matla ve su hanesi sîm beyaz ve lale avizeli yedi müdevver yaftalaranuıda kuş resm vaz' sîmsiz. 18) Sîm beyaz kalemkâr gülabdan.190. re's .

çift: 47) Kâm aheni. çift: 29) Baş çavuş çcvgânı simleri 30) Sîm beyaz mükemmel çavuş çcvgânı. aded: 32) Mâi ve kırmızı ve beyaz taşlı müşebbek altun zarf. aded: 6 .Canikkiuhassûı Vezir Elhac Ali Paşa 'um 1779 Tarihli Muhalle/ât Defterleri 27) Altı sıra pul resin sîm zencirli reaya nisalarına mahsus altunboğaz avizesi: Müşarünileyhin iç oğlanı baş çavuşu yedinde olub kadı efendiye Teslim eylediği. aded: Müşarünileyhin kahveci yamağı Mehmed yedinde kahin teslim Eylediği: 31) Yalnız altmış sagîr ve hurda elmas Üe müzeyyen müşebbek ahun zarf. aded: 33) ALü mahallinde minekârî jüllü müşebbek altun zarf. 28) Matla iki başlı çavuş kuşağı... çift: 1 2 . aded: 40) Simlice şikesi gaddare. aded: 37) Sîm topuz. aded: 41) Sîm beyaz rikab-ı esb çift: birbirine uymaz: I.] kaştan bütün kaplama kalemkâri ve şükııleli sarı dibah resen? Kıt'a: 49) Pirinç üzerine câbeca altım kakmalı rikâb-ı esb tek: 1. kem a'yar sîm matla': 1 42) Birer yanlan beyaz sîm kaplama temiir rikab çift: 43) Pirinç at başlığı. % $ % 30 ı • 1 3 1 3 1 1 1 1 X I 1 39) Sîm matla' donanmalı ve kabzalı ağaç ve şir-mâhi gaddare. aded: 44) Pirinç rikab çift: 45) Temür rikab-ı esb. aded: 38) Sîm şeşber. aded: 1 35) Sîm matla' çifte peçeli beyaz püsküllü kalemkâr yalnız sinebend 1 36) İshakbcğ-zâde'nin lalası yedinde bulunan sîm beyaz pul avizeli sade başlık. . aded: 48) Sîm matla' [. aded 34) Kema'yar sîm matla1 düz yaftalı birer zencirli kırmızı püsküllü sinebenâ ma 'a başlık?. çift: 46) Temür rikab-ı çatkım.. % 1 1.

aded: 67) Deıırrenleri altım kakmalı ve sîmli kargı mızrak.. aded: 55) Surmai kadife üzerine kezâlik kabaralı. kıt'a: 60) Türkmânî çul sepet . aded. kıt'a: 58) Mor çuka üzerine iki nîm müdevver güllerinin ortalarında minakârî sîm malla' kalemkâr müseccem kebîr kabara ve saçak mahallinde sîm beyaz. 65) Sîm beyaz resm [silik ]kabaraJı şenr sofrası. aded: 63) Sîm matla sancak alemi ve tahtında yine sîm matla bir toplu bilezik 64) Üç halkalı sîm beyaz alem çubuğu ? topu.aded: 71) Trabzonkâri kılabdarüıca fişenklik. aded: 68) Sancak bayrağı.] kıt'a: 51) Köhne kaltak aded. aded: 56) Mor çuka üzerine etrafı şerid resiın ve sîm matla" kabaralı haşe. adcd: 53) Mor çuka üzerine sîm matla kabara Iıaşe.. 4. aded: 1 . taylara mahsus: 2 52) Mor çuka üzerine serapa matla' kabaralı sagîr Midillü haşesi. cild: 62) Sîm beyaz sancak bayrağı tepeliği. aded: Bafra sakinlerinden Deh Hüseyin yed'İnde bulunan Bafra sakinlerinden Kürekli Abdullah yed'İnde bulunan Öküzoglu Hasan yed'İnde bulunan 72) Kundağı bütün sîm matla ve bazen mercan ile müzeyyen ve 170 1 f. . adcd: 70) Nefti çuka üzerine serapâzerdûz köhne seccade. kıt'a: 59) Köhne sagîr şam haşesi. 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 % 2 1 1 % 1 1 1 % 66) Altım kakmalı ve sîmli revgani ve çâr kuşe demren mızrak. aded: 69) Beyaz sanda! Yörük bayrağı. zencire avize sîm beyaz müdevver pullu sagîr haşe.Cahit Telci 50) Sîm matla' önü nim ve orhanesi ? bütün kaplama kalemkâr ve kırmızı kadifeli [. aded: 54) Gezi çuka üzerine sîm matla beyaz kabaralı. aded: 61) Sîm matla' şişhane fota ? sancağa avise [silik | Mushaf-ı şerif. kıt'a: 57) Mor çuka üzerine üç sagîr üç kebîr gül resm sîm beyaz kabaralı haşe.

aded.] çukaya kaplı beyaz tavşan kuntıış kürk. aded: 82) [. aded: Aktekye karyesinden gelen kürklerin miktarı 89) Kermesud kaplı nâfe kürk. aded: 73) Kundağı şir-nıâi ve sîm matla ve beyaz kabaralı ve nişangâh mahalli 74) Altım kakmalı hâre demirli şişhane tüfenk Bafralı Deli Hüneyin yed'inde bulunan İshak Beğ-zâde yed'inde bulunan Abdullah yed' inde bulunan Akgö/oğlu Hasan yed*inde bulunan Kürekcibaşı yed'inde bulunan Bafralı Saraç Ali yed'inde bulunan Suııguroğlu Osman yed'inde bulunan 75) Kaval nefer tüfenki.Canikhiııhassıh Vezir Elhac Ali Paşa'mn 1779 Tarihti Muhalle/ât Defterleri on dokuz sîm matla' [. 85) Gezi atlasa kaplı zerlıeva? paçası ııimtcn müst'aracl kürk.. aded: 90) Çukaya kaplı hırvani kölme kürk.. aded: 80) Sarı ve fıstıkî ve yeşil çukaya kaplı Rumili semmur paçası çiftlik kuntıış kürk. aded: • 2 1 1 87) Yeşil çukaya kaplı vaşak köhne nimten kürk. aded: 84) Penbe kermesuda kaplı müstamel kakımı biniş kürk.. aded: 1 1 1 5 1 1 1 1 1 6 1 I î 1 1 1 1 İ 1 İ İ 1 1 171 . aded: 86) Gezi ve siyah kermesuda kaplı öııi ? siyah sincab biniş kürk. aded: 88) Yeşil çukaya kaplı bol yenli Anadolu nâfesi sagîr kürk.. aded 81) Yeşil çukaya kaplı Anadolu nâfesi hırdevatı kürk. aded: 91) Kapsız koline sincab kürk. aded: 83) Mâi-İ şaliye kaplı vaşak koline yemin ? kürk.] ve nişan mahalli altuıı kakmalı hâre demirli şişhane tüfenk. çift: 78) Serasere kaplı sırt semmıır ve zavat ? kürkü. aded: 79) Gezi çukaya kaplı sırt seımtıur erkân kürkü. aded: 77) Mor çuka üzerine beyaz kabaralı piştov kuburu. aded: 76) Kölme piştov.

aded: 113) Destmâl sini. aded: 100) Derzibaşı yed'inde bulunan çiftilekapu biniş. aded: Bafra kasabasına tâbi Aktekye karyesinden gelen 112) Havlı. adcd: 93) Cüd kafa kuntuş kürk aded: 94) Müstamel kaplan postu.. mai:27. aded: 3. aded: 98) Altım harclı?beşer şemseli beyaz şali kenake. adcd: 114) Köhne çuka cübbe. aded: 96) Bir zeııbil derununda sarayda nıcdfûn bulunan Çifılikkapu taklidi biniş. aded: 102) Kabala çukası 12. aded: Sunkur oğlu Osman yed'inde bulunub teslim olunan 109) Mercan teşbih. sade: 2 95) Elvan şali kerrake. aded: 104) S i yalı aüas entari.Cahil Telci Biniş Seyis yed'inde bulunan 92) Semmur kuntuş kürk. aded: 105) Zerdûzkâri köhne boğça. aded: 17.aded: 111) Köhne çakşur. aded: 97) Gezi sof kerrake. aded: 110) Müstamel şükufeli entari. aded: 101) Müstamel gözi kürk kabı. 99) Beyaz hareli cevizi sof kerrake. aded: 108) Sîm köhne saat. mâi-i Fransız: 14. aded. aded: 115) Köhne enmri.2 I . aded: 103) Battal Beğ-zâde Tayyar Beğ'ingulamı yed'inde bulunan yalnız ağızlığı sîm beyaz kara kaplı ? kaliça.1 1 İ 1 :| t I 1 1 . adcd: 107) Kabzası ve kını sîm inatla' hançer. aded: İ 1 1 3 % % 1 4 1 53 1 t üs 4 Bafra kasabasına tâbi Sağlar nâm karye yolunda bir seis yed'inde buldum Deyu Alemdaryed'iyle teslim olunan 106) Balçık ve kabza ve kını bütün sîm matla' kılıç.

adcd: 125) Köhne al mak'ad. adcd: 138) Müstamel çuka mak'ad. aded: 127) Köhne Türkmen Kilimi.. aded: Müsla'mel Köhne 119) Müsta'mel sagîr kilim. aded: 123) Beyaz üzerine şükûfe İşleme mak'ad. aded: 139) Koline şayak yastık.3 142) Surna. aded: 131) Surmfn çuka yol dolaması. aded: Müşarünileyhin ÇaLıcı Mehterbaşısı yed'inde bulunan 141) Nakkare. 8 % . aded: 130) Yapağı memlu minder.. aed: 133) Destar [.. aded: 121) Pebe memlıı çubuklu kııtnı köşe şiltesi ve me'a şükûfeli mor puşide 122) Penbe memlu gezi şükûfeli köşe şiltesi.] mak'ad. top: 135) Koline atlas boğça : aded: 136) Yorgan me'a çarşeb. aded: 137) Müstamel kılabdanlı kadife yasdık. aded: 1 7 Î0 : 2 1 4 3 4 $' • 1 1 1 %• 1 4 t 5 3 % 1 2 4 1 1 |$! 10. aded: 124) Şeritli ve yeşil püsküllü [. aded: 143) Kaba suma . aded: 120) Taraklı sandal mtist'amel yorgan yüzü. adcd: 117) Kapak.. aded: 126) Çiftlik kaftanı. aded: 128) Yapağı memlu gayet köhne kadife yasdık.] aded: 134) Trabzon bezi. aded: 132) Çuka yelek.CanikMuhassdı Vezir lilhac Ali Paşa 'nın 1779 Tarihti Mııhallefât Defterleri 116) Tencere. çift: 138) Yapağı memlu şayak yasdık. aded: 140) Müsuıme! ve köhne Selanik kiçesi. adcd: . aded: 118) Elvan cezâir ihramı Cedid ve şeridli.

10 1 1 i 1 155) İbtida Bafra kasabasına vürudumuzda müşarünileyhin esblerinden 174 .] 22 1 1 1 1 157) Mumaileyh Çapar-zâde Beğ'in Çorumlu Mehmed yed'inde bulunan 5 9 f 22 40.Cahit Telci 144) Kaba çevre.]santur. aded: 152) Sîmli nây. re's: 160) Müşarünileyh hîn-i firarında vilayet marifetiyle bazı kurraya ber veçh-i emanet verilen bargir (Çapar-zâde Mustafa Beğ'in hîn-i vürudunda yağmaya gittiğini haber verdiler ) nı's: 161) Ç i f t I i k â t . aded: 154) Pirinç boru ve ağızlığı. aded: 146) Zil. aded: 148) Kaba lülesi. yed'inde bulunub mukaddem Çapar-zâde Mustafa Beğ'inahz etmekle badehu tarafımıza teslim olunan perişan tabir olunur kara esb. şikestl bulunan Bağdad Kulası dinıekle arif lenk esb. re's: Akçakanad Kula esb 158) Yine müşarünileyhin kendüye mahsus esblerinden Çapar-zâde Beğ'in firarından sonra bulunan Bolu Dorusu dinıekle arif doru Esb. aded: 150) Talim düdüğü. aded: 2. re's 159) Yine Çapar-zâde Beğ'in adamlarından Sunkur oğlu Osman yed'İyle gelen al esb. 60 %. aded: 153) [. aded: 151) Kemik surna ağızlığı. aded: 147) Kamış göl.ı E n g i z [ Firari-i müşarünileyhin oğlu merhum (silik) zade İsmail Beğ'e işbu çiftlik pederimden müntakil deyu ahali haber verirler.. re's: 156) Yine fırari-i müşarünileyhin esblerinden iç çukadarı. aded: 145) Boru. aded: 149) Surna ve çevre lülesi..

••çm.624 162) Çiftlik- i Uzunkoz ÇiftJik-i mezbûr Kethüdası FeyzuUah zabtında olan hayvanât •Türü Camus öküzü Kara Sığır Öküz Kara Sığır İneği Bargir Ağnam ve Keçi Kebe.CanikMuhassüı Vezir Elhac Ali Paşa'nm 1779 Tarihli Muhalle/ât Defterleri Çiftlik-i mezbûr derumında olan hayvanât l l l l l l l a .. aded: 2 . • Tok 1 - j 2 100 175 . •• Camııs ineği Malak Cam us Öküzü Kara sığır öküzü Kara sığır ineği Yine çiftlîk-i mezbûr hademelerinden Ebce Mehmed zabtında olan ki sak Hınta Şair Mısır Buğdayı Ru-:S 'Fuplaün :•. aded: Kilim.176 320 472 320 000 istanbul! 552 000 472 1.! 20 82 24 10 6 13 82 24 10 çift 6 33 10 Keyl-i 2..

Cahil Telci Evâni-i Nühas Tencere.. aded: Mevcud der anbar-ı çiftlik Şair. Keyl-i İslanbulî Döğülmemiş zehairin mikdarı Hınta tepesi.||f ||İfİ. aded: 200 80 40 163)Çifîlik-i Kaldalipa Çiftlik-i mezbûr derununda olan Hayvanât •T'ürii . aded: Kabluca tepesi. yed'inde olduğunu cümle ahali haber verirler. aded: Taba ? ve sallan ve şâir nühas. Keyl-i İstanbulî Kabluca. j To[>? a IıI 10 1 18 160 10 Camus ineği Camus öküzü Kara sığır Şair. 1 176 .. keyl-i İstanbıılî 13 160 1 5 000 164) Çiftlik-i Kaniıc ak \ Çiftlİk-i mezbûr firarı Ali Paşa-zâde İshak Beğ'in üveği oğlu Abdurralıman Ağa-zâde Hasan Beğ'in kendi pederinden nıüntakil olduğuna binaen müşarünileyh vaz-ı yed etmeyüb . Keyl-i İstanbulî Hınta.ifgg|îi.. aded: Şair tepesi.

>.] Çiftlüi-i mezbûr hademelerinden Evkatlı Hasan zabtında olan: ı I P• • Canıus ıncğı Canıus danası ? Kara sığır Bafra kasabası anbannda mevcud bulunan şâir.. | pi. w: ^ . ||| 1 8 13 7 K e l e r iç 1 - [Çiftlik-i nıezbûr firari Ali Paşanın [silikj Abdıırrahman Ağa'mn lıadcmelerinden ve [silik] ser çukadârân-ı lıazret-i şelıriyâri [silik] hazretleri biraderi Halid Ağa benimdir [silik] olduğunu müş'ir yedimde senedim vardır lakin fîrari-i müşarünileyh cebren zabt eyledi deyu ihbar ve senedini ihraz eder...000 Toplotn ..:.ijn.000 3.:.....:.Cam'k Mııhassth Vezir Elhac Ali Paşa 'um 1779 Tatihli Muhalle/ât Defterleri Çiftlik-i mezbûr kethüdası Süleyman zabtında olan hayvanât: I^TÜM'I • • î Kü 's • •:-: • • Ciüiıus öküzü Kara sığır öküzü Kara sığır ineği Camus ineği Sığır ve kebîr kısrak 165) Ç i f t l i k .:... keyl-i İstanbulî 12 3 5 3.... - 12 3 5 000 177 . : ..i 1 .: r ^-.:.

844 00 000 746 200 40 792 Hm ta Şair Kabluca Mısır Buğdayı [Bafra kasabasında ve etraf kurada asâkir kesir olduğundan hınta ve şâirin kemâl kıüeli olmağla medâr-ı masarifimiz içlin (bir kelime okunamadı) mezkûr zehairi bazan tanzim ettirdiğine şerh verildi.J Türü Saiıan ve tencere ve şâir evân-i nühas ' Ası yâ b 178 AdeJ 61 f f .044 40 792 verilen 3.938 4.192 2.Cahil Telci YEKUN Türü Rırs t c k ] - Çift Tayin ata giden Yağmaya giden Canıus Öküzü Camus ineği Cam us dügesi 284 57 34 19 6 30 - 1 76 4 7 174 - Kara sığır öküzü Kara sığır ineği 284 Kara sığır tanesi 8 Ganem ve keçi Esb Kısrak Tay Bargir Ester sayası Merkeb sayası :: 1 - 210 4 230 92 10 4 3 35 26 8 8 Wi:i::^!llllllll 1 il 3.

geldiğine binaen bir re"sinin bahasını alız edemeyüb mîr-i mümâileyrı zimmetinde kaldığı muhat-ı ? ilm-i âlileri buyruldukta ol bâbda enir ü ferman devletlü inâtetlü ve merhametlü efendim sultanım hazretlerinindir..31 1 214 237 100 Sabıka Canik muhassılı iken firar eden El-lıac Ali Paşa'nın nükud ve eşya ve çiflükât ve hayvanaübâlâda serd ve beyân olunduğu üzere olub lâkin lâyinâl verilen deyu işaret olunarak aşağı? Verilen dergâh-ı ali Kapucıbaşılanndan Çavuşbaşı-ı Esbak Melımed Ağa Hazretleri Bafra kasabasına vünıdundan sonra Çapar-zâde Mustafa Beğ kullarının asâkirinc badehu bahalarını eda eylemek şartıyla verilen hayvanât olub kasabaya bir.bevvâbîn-i dergâlı-i âli memur-ı zabt-ı emvâl-i mezkûr 179 ..] Koyun ve kı\ı Kısrak Kara sığır Camus 5. Bcnde-i Melımed Ser.Canik Muhassılt Vezir Elhac Ati Paşa 'tını 1779 Tarihli Muhalle/at Defterleri Kebe Kilim 1 1 Firan-i müşarünileyhin malı olmak üzere Cânik sancağı'n d a vaki kura ahalilerinde ağnam ve keçi ve hayvanât-ı şâire: [ Hayvanât-ı mezkûrun bu larafla fiinıhtu nıurad olıınub ancak talibi olmadığına binâen defter-i müfredat mucebince yerlü yerinden. [bir kelime okunamadı] talisi 1 olunmayub lakin bazen sülük oldukta müşarünileyh lıin-İ firarında Çapar-zâde Mustafa'nın asâkir-i vefire ile girdiği esnada hayvanât-ı mezkûrun ekserisi yağmaya gittiğini haber verirler..

MHF.Cahit Telci D.BŞM. çift 5) Sim kaplı vezne ? 6) Sim kaplı En'amkisesi 7) Sim gülabdan me'a. buhurdan 8) Siın kahve tepsisi 9) Sim kahve ibriği 10) Sim Yatağan bıçağı 11) Nühas matla' leğen me'a ibrik 12) Nülıas matla'malara 13) Sim su tası 14) Sim zarf 15) Sim raht me'a resme Oğluna verdiği 16) Sim karalı kalkan 17) Mercan teşbih 18) Müstamel semnmr paçası kuntuş kürk 19) Müstamel semrmır paçası beden kürk 20) Zerdeva paçası müstamel biniş kürk 21) Atlasa kaplı vaşak biniş kürk 22) Zerdeve kürk tulum 180 3 4 2 1 2 1 2 î I î I 1 2 % 3 1 1 I 1 1 1 1 1 . 13694 (Dil) Sabıka Canik mulıassılı iken firar eden El-Hac Ali Paşa'nın Kethüdası Abdullah Kethüdanın Samsun'da kâin hanesinde mevcud bulunub bâ enır-i şerif-i âlişâıı cânib-i ıniriyçün zabl ve marilel-i şer'le tahrîr olunan bi'l-cümle cvâni ve sîm ve şâir eşyasından aynı der aliyyeye nakl olunacak lüfenk ve evâni-i sîm ve sâirenin defleridir. Aded 1) Sim Kaplu Şeşhânc tüfenk 2) Sim pladinli şeşhâne lüfenk 3) Siın pladinli kaval tüfenk 4) Simli piştov kuburları.

top: 26) Tosya şalisi.5 Yi 39 1İ ısı .MHF. top: 28) Ninı Fransız çukasi 29) Selanik seccadesi 30) Kaplan postu 31) Köhne Bağdad abası # 1 4 3 2 2 . top: 27) Ankara şalisi.BŞM. cild: 2) Banyakârî Piştov 1 1 - 11 40 İki aded Oda döşemeleri 3) Kadife köhne yasdık 24 4) Şilte 6 5) OrVaYiYıim 2 48 2 6. 13695 (Dili) Sabıka Caııik muhassılı iken firar eden Elhac Ali Paşa Kethüdası Abdullah Ağa'ıım Samsun'da kâin hanesinde mevcud bulunup bâ emr-i şerif-i âliğân cânib-i mirîyçün zabt ve ma'rifel-i şer'le lalırir ve defter olunan bi'1-cümle emval ve eşyasından aynen der aliyyeye nakl olunacaktan maada bi'1-müzâyede fürulıt olunan ecnâs zeâir ve hayvanât ve sâirenin müfredat defteridir. 1) Şifa-i şerif.CanikMuMssıh Vezir Elhac Ali Paşa'mn 1779 Tarihli Muhalle/ât Defterleri 23) Pulad kolçak 24) Şam gezisi. top: 25) Haleb çiçeklisi. 20 İ î 1 Vech-i mcşrulı üzere bâlâda mezkûr olan sim ve kürk ve eşyayı saire sâdır olan emr-i âlişân mucebince aynı der alizeye irsal olunmak üzere olınağla işbu mahalle şerh verildi Mühür D.

178 YEKUN GURUŞ CEM'AN YEKUN 954 Para: 18 1.700 10.5 3 4.Cahit 7elci 6) Minder 7) Camus: ru's: 8) Kara sığır kebîr ve sagu\ru's 9) Salıan ve tencere ve sâîr evânHniihas. 4 2 7 6.5 ECNAS Z E HA İR Hınta Alet' Kabluca Mısır YEKUN Key[-ı istanbul 828 436 122 Fiy 25 12 12 15 Para 20. Mühür .5 743.5 Para:18 Vcch-i meşriih üzere bâlâda zikr olunan eşya ve ecnâs zchâire vaz' olunan fiy mûcebince bi'1-müzâyede fürulıt ve iktiza eden bahaları alız ve kabz olunmağla işbu mahalle şerh verildi. kıyye 10) Köhne mâi çuka mak'ad 11) Baş yasdiğı 12) Müstamel yorsan YEKUN •4 4 15 10 16 45 330 3 33 İÜ .5 100 26 6 31.697.232 1.416 5.830 38.

diğer Tevârîh-i Âl-i Osmanlara nazaran daha geniş ve bilhassa Kanunî dönemi itibariyle diğerlerinden daha teferruatlı ve orijinal bilgilerle anlatan eser. 1099. Revan Ktb. .İ ÂL-İ OSMAN Mustafa KARAZEYBEK' Osmanlı tarihinin ilk dönemleri için en önemli kaynaklardan olan Tevârîh-i Âli Osmanlar üzerine zamanımıza kadar muhtelif çalışmalar yapılmış.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV. ss. Başka nüshasını tespit edemediğimiz bu eser. Târîh-i Âl-i Osman. Eserde. Ancak. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilımdalı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.956 (M.s nr. Anonim olarak bilinen eserin. 1549) yılma kadarki döneın içinde meydana gelen olaylar ele alınmıştır. müellifinin kimliği dışında muhteva itibariyle de dikkate şayandır. Şayet bu kanaat doğru ise eserin öneminin oldukça artacağı şüphesizdir. KANUNİ DÖNEMİNDE YAZILMIŞ BİR T A R Î H . Dönemi. Kânımı Sultan Süleyman zamanında Tevârîh-i Âl-i Osman geleneğine uygun tarzda sade bir dil ve üslupla yazılmıştır. Osmanlı ailesinin Anadolu'ya gelerek Osmanlı Beyliği'ni kurması ile başlayıp: Kânfmî'nin II. Zira bu durumda Matrakçı Nasuh'un bu zamana kadar bilinmeyen bir çalışması ortaya çıkmış olacakf ayrıca parça parça yazdığı mufassal Utana' el-Tevârîfı adlı eserini kısaltıp daha sade bir üslûpla kaleme aldığı yolundaki kanaatleri kuvvetlendirecek ve Rüstem Paşa'ya izafe edilen bu tür çalışmasının ikinci bir telifi olarak karşımıza çıkacaktır. 183-198. diğer Tevârîh-i Âl-i Osman'lara gösterilen ilgi bu esere gösterilmemiş ve gözardı edilmiştir. İran seferinin H. Tarih Uzmanı. İzmir 2000. diğer eserlerle yaptığımız karşılaştırmalar neticesinde ünlü tarihçi ve nakkaş Matrakçı Nasııh'a ait olabileceği ihtimali belirmiştir. üzerinde çalıştığımız Târîh-i Âl-i Osman1 ile ilgili olarak herhangi bir inceleme yapılmamış. bir kısım da yayınlanmıştır. İstanbul 1994. Afyon Kocatepe Üniversitesi Târîh-i Ahi Osman. TSMK. Mustafa Kanızeybek. Bu eser üzerinde tarafımızdan yapılan inceleme için bkz.

)'ya. Bu iki olay arasındaki dönemle ilgili olarak herhangi bir bilgi bulunmamakladır. 98b'nin Reddâde: Osmanlılar zamanında vücuda getirilen birçok yazma eserde.98b'dc Fâtih'in İran üzerine sefere çıkma kararı vererek yaptığı sefer hazırlıkları anlatılırken: v. müellifi. Târîh-i Âl-i Osman'ın fizikî özellikleri. uzunluğunda 27 satırdan oluşmakladır. metnin sol alt köşesine bir sonraki sahifenin metninin ilk kelimesi yazılırdı ki buna "reddâde" denilirdi. önce Allâhu Teâlâ'ya hamd ve Rasûlü Muhammed Mustafâ (s.99a'da Fâtih'in vefalından sonra yerine geçen Sultan Bayezid'i tahldaiı indirmek düşüncesiyle Cem Sultan'ın Mısır'dan tekrar Anadolu'ya gelmesi olaylarına geçilmektedir. Eserde baştan sona kadar bütün yaprakların ikinci sahifelerinin alt kısmında '"reddâde" bulunmaktadır.v. Eserin.İran seferinin sonlarında H.956 (M. Arkasından Osman Gâzî'nüı Vilâyet-i Rûm'a geliş sebeplerini zikretmektedir. Sahifelerdc metnin etrafı kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 98b'nin altında bulunan "reddâde" "ol" kelimesidir.Mustafa Karazeybek Bu çalışmamız. başı ve sonu tam olmakla birlikte muhtevası incelendiğinde Fatih dönemi hadiselerinin anlatıldığı kısımda eksiklik olduğu anlaşılmaktadır. Her varakta "reddâde" 2 mevcut tur. Her salıife 9.5 cin. 17. 184 . varakların ikinci sah itelerinin sonunda. Daha sonra Osman Gâzî dönemi ile Osmanlı tarihini anlatmaya başlayarak. Eserin başında ve sonunda beşer salıife boşluk vardır. A. İlk sahifenin renkli müzelüıeb ser-levhasi vardır ve bunun İçinde eserin ismi olan 'Târîh-i Âl-i Osman" yazılıdır. etbâ1 ve ashabına saiât ü selâm getirdikden sonra "Sultan Süleyman Şah Han bin Sultan Selim Han'ın" ecdâdından ı'Vilâyet-i Rûm'a11 gelen Osman Gâzî'nin atalarından ve nerelerde yaşadıklarından kısaca bahsetmektedir. Kanunî Sultan Süleyman'ın II. Metinde bulunan bütün başlıklar. bazıları hem mürekkep hem de yazı karakteri olarak farklıdır. muhtevası. boyunda. Nitekim v. Târîh-i Âl-i Osman'ın içine aldığı bu geniş zaman diliminde. Bu usûl herhangi bir şekilde sahifeleriiı karışması halinde sahileleri düzenlemek maksadıyla kullanılmakta idi. eninde. Metinde varak 98b ile varak 99a arasında konularda kopukluk olduğu görülmektedir. Fâtih dönemi hadiselerinde daha önce de söylediğimiz gibi eksiklik bulunmakladır. 28 cm. Târîh-i  l i Osman'ın Fizikî Özellikleri ve Muhtevası Eser. yazıldığı dönem ve kaynaklarının tespiti hususlarındaki değerlendirmelerimiz ile diğer bazı Tevârîh-i Âl-i Osmanlarla yaptığımız mukayeseleri ihtiva etmekledir. Bu ilavelerin bir kısmı metnin yazı ve mürekkebine uyarken. Fazla olmamakla beraber bazı sahifclerin kenarlarında metne ilaveler yapılmıştır. miklepli kahverengi deri ciltli. âyet-i kerîmeler. rakamla yazılı tarihler kırmızı mürekkeple yazılmışın". Ancak 99a'nm başlangıcı "sultan" kelimesi ile başlamaktadır. Eserin muhtevasında. 1549) yılında Serasker Ahmed Paşa'mn Gürcüler üzerine sefere gönderilmesi hâdiselerine kadarki Osmanlı tarihine ait olayları nisbelen sade bir dil ve üslupla. Siyah mürekkeple nesih hattıyla yazılmış 209 varakdan müteşekkildir.a. Baştan sona kadar mürekkep ve yazı sitilinde hiçbir farklılık yoktur. yapraklar aharlı kağıt olup eserin tümü sağlamdır.8 cm. diğer Tevârîh-i Âl-i Osmanlara nazaran daha teferruatlı bir şekilde nakletmektedir.

v. Belleten.954 (M. Nitekim. 379. Daha sonra ". anonimlerin özelliklerini taşımaktadır. Eserde. B.. Ancak diğer Tevârîh-i Âl-i Osmanlarla.) başlığı altında garip rivayetlerle gayet uzun bir şekilde İstanbul'un tarihi anlatılmaya başlanmaktadır. 77b) kadar devanı etmekte ve bundan sonra bir daha kullanılmamaktadır. Târîh-i Âl-i Osman'ın Müellifinin Tespiti Târîh-i Âl-i Osman. 81b. Kanunî Sultan Süleyman dönemi hadiselerinde H.biz girii Sultan Mehemmed Hân hikâyesine gelelim" (v. 1547) senesinde Osmanlı Devleti ile Almanya ve Avusturya devletleri arasında yapılan sulh antlaşması bahsine(v.88a. s. "Matrakçı Nasuh'un Hayalı ve Eserleri ile İlgili Yeni Bilgiler".. Yine bu konu içerisinde Ayasofya'nın inşasından da bahsedilmektedir. 329-354. XX1X/114.Kaniim Döneminde Yazılmış Bir Târîh-i Âl-i Osman sonunda anlatılan konu bitmeden. aynı konunun anlatıldığı kısımdan4 itibaren başlamaktadır. Eserde "râvî" ibaresinin kullanılması. (Nisan 1965). Her iki eserde sözkonusu antlaşma bahsinde başlayan benzerlik Târîh-i. Varak numaralarında eksiklik olmaması ve yazmanın cildinde bozukluk görülmemesi bu sahifelerin çok önceden kaybolduğu düşüncesini akla getirmekledir. nr. Fâtih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi anlatılırken "Der-beyân-ı hikûyet-i ibtidâ-i imâret-i şehr-i Kostanüniyye"(y.(A%.) denilerek Fâtih dönemi hadiselerinde kalındığı yerden devam edilmektedir. Osmanlı tarihi ile fazla alakalı olmamakla birlikte İstanbul'un tarihi ve Ayasofya'nın inşa edilmesi hakkında geniş bir bölüm de mevcuttur. Müşâhadelerine dayanarak yazdığım düşündüğümüz bölümlerde ise bu ifadeyi kullanmadığı görülmektedir. başka kaynaklardan faydalanarak kaleme aldığı bölümleri sürekli olarak "râvîlerden" naklettiğini belirtmektedir. 4 Matrakçı Nasuh. Özellikle ünlü tarihçi Matrakçı Nasuh'un Osmanlı tarihine dair yazmış olduğu eserlerle yaptığımız mukayeseler sırasında ortaya çıkan benzerlikler müellifin tespitinde bize yol gösterici olmuştur.. istanbul Arkeoloji Müzesi Ktb. Âl-i Osman'ın sonuna kadar devam etmektedir. Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmanlar tarzında kaleme alınmış olup.. Târîh-i Âl-i Osman'ın müellifi eserini vücuda getirirken. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan ve Hüseyin Gazi Yurdaydın tarafından Matrakçı Nasuh'a ait olduğu tespit edilen Süleyman nâme3 ile Târîh-i Âl-i Osman'ın ilgili bölümleri her yönü ile birbirine benzemektedir. 185 3 . bir sonraki sahifenin başında bir anda başka bir konunun ortasından devam etmesi ve 98b'nin sonundaki "reddâde"nin de bir sonraki sahi Penin ilk kelimesi ile birbirini tutmaması. Eserin muhtevasında müellifi hakkında açık olarak verilmiş bilgi yoktur. Târîh-i Âl-İ Osman ile Matrakçı Nasuh'un S (i! ey mannâme'si arasındaki benzerlik. Hüseyin Gazi Yurdaydın. Siileymannâme. Arkasından İslâm tarihine kısa bir girişten sonra Müslümanların tarih boyunca İstanbul'u fethetmek için yaptıkları seferler sıra ile anlatılarak hâdiseler Fâtih'in İstanbul'u fethetmesine kadar getirilmektedir. aradaki dönemin de eserde mevcut iken daha sonra herhangi bir sebepten aradan çıkarak kaybolduğunu göstermektedir.

Târîh-i Âl-i Osman ile Menzilnâtne'nin mukaddimeleri karşılaştırıldığında her iki eserin girişlerindeki ifadelerin benzerliği aynı kalemden çıktığı kanaatini uyandırmaktadır. Ankara 1976. Diğer bir husus ise eserin dili ve üslubunda ortaya çıkmaktadır. İki eser arasındaki benzerlikler için eserlerin mukayesesi bahsine bakınız. Süleymannâme ve Menzilnâme ile Târîh-i Âl-i Osman arasındaki benzerlikler Matrakçı Nasuh'un Mectna' el-Tevârîh'inin Osmanlı tarihini içine alan son cildini akla getirmektedir. Âl-i Osman nisbeten sâde bir dil ve ifade tarzıyla kaleme alınmış olup. Matrakçı'nm bütün eserlerinde ortak özellik olarak görülen. ancak bu devrenin muhtelif bölümlerine ait birtakım yazma nüshaların mevcudiyetine İşaret etmektedir7. Târîh-i Âl-i Osman'ın Matrakçı Nasuh'a ait olabileceği düşüncesini akla getirmekledir. 186 . cilt olarak nitelenebilecek Osmanlı devrinin bütün olaylarını içine alan bir cildin tespit edilemediğim. Hatta. Târîh-i Âl-i Osman'ın Matrakçı Nasuh'a ait olabileceği düşüncesini kuvvetlendirmektedir.. konunun özünü değiştirmeyecek bazı ufak farklılıklar haricinde kelimesi kelimesine birbirini tutması. Bununla birlikte Osmanlılara kadar olan dönemi içine alan üç cilt yazmanın mevcut olmasına rağmen IV. (ııeşr. Turdaydın). Öncelikle. H. Matrakçı Nasuh üzerine geniş bir araştırma yapan H. 5 6 7 Nasûhü's-Silâhî (Matrakçı). anlatış tarzı ve kullandığı ifadelerin eserin diğer bölümleri ile de pek farklılık göstermemesi ve tamamı itibarıyla birbirine uyması. : Târîh-i ÂN Osman'ın Matrakçı Nasuh'un eseri ile benzerlik gösteren bölümlerinin dili. Aynı Eser. olayları anla üş tarzında ve kullanılan ifadelerde değişiklik yoktur. onun Taberî'nin ünlü eserini Arapça aslından Mecma' el-Tevârîh adı ile Türkçe'ye çevirdiğini ve Taberî Tarihi'ımı bittiği yerden devam ederek 958/1551 yılına kadar getirdiğini belirtmektedir. Târîh-i. s. hadiseleri anlatırken konuya uygun olarak bazen şiir bazen de âyet-i kerimeler koyma hususu Târîh-i Âl-i Osman'da da görülmektedir. sonlarına doğru ifadenin biraz daha ağırlaşması dışında başı ile sonu arasında herhangi bir farklılık göstermemektedir. Beyâtı-ı Menûzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han. Bu yönüyle eserin tümünün tek bir şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Matrakçı Nasuh'un eserindeki aynı bölümlerle. Ayrıca. Diğer larafdan MenzUnâme'dcki bilgiler özetlenerek ve ifadeler sadeleştirilerek Târîh-i Âl-i Osman'a aktanlmıştırfi. eserin yine Matrakçı Nasuh'a ait Beyâıı-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han isimli eserle^ karşılaştırılması sırasında da Süleymannâme ile yapılan karşılaştırma sonuçlarına benzer bulgular elde edilmiştir.Mustafa Karazeybek Müellifin bizzat kendi müşaha deleri ne dayanarak kaleme aldığı kanaatini uyandıran eserin bu son kısmının. G. Menzilnâme'de farklı yerlerde zikredilen âyet-i kerîmelerden on biri Târîh-i Âl-i Osman'da benzer konular anlatılırken zikredilmiştir. Gazi Yurdaydm. 2-6. Başından sonuna kadar konu başlıklarının tespitinde.

Bu arada özellikle şunu ifade edebiliriz ki.. Ayasofya'mn binası harcına üç yüz sübeke altım hare olunup ve her sübekenin kıymeti içim üç yüz bin altım bahâ vaz' olunmuşdur. Târîh-i Al-i Osman'ın Yazıldığı Dönemin Tespiti Eserin kaleme alındığı tarih ve dönem hakkında yazılmış herhangi bir yazı bulunmadığı gibi. Müellifin.. 349-353. Bunların yanında. eseri yazma gayesini belirtirken "es-Sultân bin es-Sultân bin es-Stdtân Süleyman Şah Han bin Sultan Bâyezid Han"m ve ecdadının yaptıklarını ortaya koyacağını ifade etmesi (v. bu konuda muhtevasında da net bir bilgi mevcut değildir. Bununla beraber dönemin yaklaşık olarak tespitinde bize yardımcı olacak bazı ipuçları mevcuttur. eserde Ayasofya'nm yapılması vakaları anlatılırken kullanılan bîr ifade bize daha doğru tahmin yapma imkanı vermektedir. Diğer bir deyişle Târîh-i Âl-i Osman. Gazi Yurdaydın. Matrakçı Nasuh'un parça parça kaleme aldığı Osmanlı tarihine dair eserlerinin. Eyle olduğu takdirce dokuzyüz Matrakçı. Ancak bu konuda daha detaylı bir çalışma yapma ihtiyacı olduğunu da belirtmeliyiz. H. G. Kanunî döneminden itibaren bu ifadeleri kullanmayı terketmesi. C. müellifin kendi müşahadelerine dayandığını düşündürmektedir ki bu da müellifin Kânûnî döneminde yaşadığına delalet etmektedir. Müellif. Ccngizoğulları. Osmanlılar ve son olarak da 957/1550 yılma kadar yaşadığı zamanın hükümdan Kanunî devrinin tarihini yazdığını söylediğinden bahsederek bunun Osmanlı tarihi bölümünün Rüslenı Paşa'ya izafe edilen eser olduğunu vurgulamaktadır8. bizim üzerinde çalıştığımız Târîh-i Âl-i Osnuın'm genel özellikleri ve Nasuh'ım eserleri ile yaptığımız mukayeseler sonucunda ortaya çıkan benzerlikler. eseri Kânımı döneminde kaleme aldığını düşündürmektedir. Oğuz Han'ın evlâd ve ensâbmdan başlayarak Selçuklular. müellifin Kanunî dönemine kadar her konu başlığından sonra verdiği bilgileri râvîlerden veya ehl-i tevârîhden naklettiğini sürekli olarak belirtirken. Onun beyanları çerçevesinde sözkonusu nüshanın benzerliklerinin bir tesadüf eseri olamayacağı düşünülebilir. "Aynı Makale". 187 . s.Yurtlaydın. 21-25.I). Bu tarz. İkinci bir husus ise. Beyân-ıMenûziL s.Kaniim Döneminde Yazılmış Bir Târîh-i Âl-i Osman Ayrıca H. Nasuh'uıı Rüstem Paşa'nın teşvikleriyle Mecma' elTevârîKi ihtisar etmek süreliyle sade bir dille ikinci bir versiyon olarak Cami' elTevârîh'i kaleme aldığını ve Nasuh'ım Cami' el-Tevârîh!m girişinde Taberî Tarihi'nin tercümesinin ardından birtakım tarihî eserlerden faydalanarak yazmaya devam ettiğini. Tcvârîh-i Âl-i Osnıanlarm halk için yazılmış elmaları mantığına da uygun düşmektedir. Târîh-i Âl-İ Osman'ın ithaf kısmındaki ifadelerden Kânımı Sultan Süleyman'ın o dönemde hayatla bulunduğu anlaşılmaktadır. manzum ve ağdalı ifadelerden büyük ölçüde arındırılarak halkın anlayabileceği sade bir dille ve aynı zamanda bilgilerin özetlenerek muhtasar şekilde aktarıldığı yeni bir versiyonudur. Ayasüfya'nm yapımı için harcanan altın miktarından bahsederken şöyle demektedir: ". bu eserin büyük ihtimalle Cami' el-Tevârîh'in Osmanlı tarihine ilişkin bölümü olabileceğini göstermektedir.

onun başkalarından naklettiği olaylar ile kendi nıüşahadelerine dayanarak yazdığı bölümleri birbirinden ayırmak düşüncesinden kaynaklandığını akla getirmekledir. Târîh-i Âl-i Osman'ın Kaynakları Târîh-i Âl-i Osman'ın kaynaklanın tespit ederken eseri iki bölümde incelemek gerekmektedir.Mustafa Kavazeybek kene yüzbin altım hare olunmuşdur dirler. Bu bölümde "râvT ibaresi de bir daha kesinlikle kullanılmamaktadır. 1563'de 60 akçe olduğu ve bu tarihden I584'e kadar resmî kurun 60 akçe olarak kaldığı. baştan Kânûnî Sultan Süleyman'ın tahta çıkışma kadar. Basılmamış Doktora Tezi. Bu bilgiler ışığında. İstanbul 1958. İlk bölüm. Buradan itibaren H. Müellifin "ravf ibaresi kullanmadan zikrettiği ilk konu. Zikr olan hesâb üzre şimdiki hâlde bir allunıın ktvnıeti ki altmış akçe olmuşdur. Kum hışımdan XVII. "Râviyân-ı tevârîh şöyle rivayet ederler ki" gibi İfadeler kullanarak konuya girmekledir. Başlangıçtan Kânûnî'nin cülusuna kadarki bölüm müellifin kendisinden önce kaleme alınmış muhtelif kaynaklardan yararlanarak yazdığı bölümdür. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Halil Salıillioğlu. kendinden önceki dönemler için mevcut muhtelif eserleri kullanmış ve kendi dönemini müşaha deleri ne dayanarak ilave etmiştir Müellif. kullandığı kaynakların isimlerini vermemektedir. Eserin bundan sonraki kısmı ise olayların en teferruatlı şekilde anlatıldığı ve diğer eserlerde bulunmayan geniş bilgiler ihtiva eden.l 66 ve tablo 9.1547) senesine kadar birkaç konu hariç yine "râvr ibaresiyle konular nakledilmektedir. ikinci bölüm ise Kânûnî'nin cülusundan sonuna kadardır. aynı zamanda Matrakçı Nasuh'un Süleymannâmesi'nin Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan nüshası ile birbirine benzeyen kısmıdır. 1584'de 85 akçeye çıktığı bilinmektedir9. Ancak "şimdiki hâlde bir ahunun kıymeti ki altmış akçe olmuşdur" ifadesinden. Müellifin bu bölümde "râvV ibaresini kullanmakta titizlik göstermesi. müellifin eseri kaleme aldığı dönemde bir altının kıymetinin altmış akçe olduğu görülmekledir. "Ehl-i tevârîh şöyle rivayet ederler ki'\ " Rivâyetde gehnişdir ki". Bu kısımda istisnasız her konu başlığından sonra "Râvîler şöyle rivayet ederler ki". D. s. Ancak eserini vücuda getirirken: başka kaynaklardan faydalanarak kaleme aldığı bölümleri sürekli olarak "râvîlerdcn 1 naklettiğim belirtmiştir. Kânûnî'nin tahta çıkışı ile ilgili kısa bir bölümdür. ol zamanın ahunu veznde eğer bit zamanın altunu gibi kıyâs olunur ise zikr olunan üç yüz sübeke altıma kıymet takdir olunan elli dört bin kene yüz bin akçe olur. Buradaki ifadelerde. 188 . 78a). Müellif. Bir altının (Sultanî ve Flori) rayicinin 1560'da 58-60 akçe."(v. altının fiyatının 60 akçeye yeni çıktığı anlaşılmaktadır ki bu itibarla yaklaşık bir tahmin ile eserin 1560 yıllarında kaleme alındığı düşünülebilir. Diğer bir ifade ile müellifin yaşadığı dönem öncesi ve idrâk ettiği dönemdir. 954 (M. eserin en geniş zaman dilimi olarak 1560 ile 1584 yıllan arasında kaleme alınmış olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.. Asrın Sonlarına Kadar Osmanlı Para Tarihi Üzerinde Bir Deneme.

İstanbul 1991. Kitâb-ı Cihan-nümâ. 12 Hadîdî. (Haz. ol tarafdan çok gazalar ildiler. Köymeıı). Akıbet andan göçüp Haleb'e çıkdılar. Âl-i Selçuk ve Âl-i Abbâs tefrika olmağın Süleyman Şah dahi Mâhân şehrinden kopup Rûm vilâyetine gelmeğe niyet itdi. Rûm vilâyetinden hayli vilâyetler aldılar. Tevârîh-i ÂN Osman. zîrâ kim dâyimâ meyli gazaya idi. N. gelüp öninc kondılar. ol sebebden Süleyman Şah bahâdır elli bin mikdân Türkmân evi ile Erzincan yolundan vüâyet-i Rûm'a kadem basıtp Amasya tarafına geîüp ol etraflarda altı yıl mikdân küjfâr-ı meîâ 'inler ile gazalar idüp nice yerler feth itdikden sonra âkıbelü'1-ömr dönüp Halcb vilâyetine çıkup Ca'ber nâm kal'a önüne gelüp âb-ı Fırat'dan güzer itmek içiin bir yere uğrayup geçmek isteyicek ittifak kazâ-i kudret ol sunun güzer itmek içün uğraduğu yirin kenarı yâr ve amîk olmağın bindüğü atıyla suya batııp lıükmu'Ilâlı ile suyu öte geçmedin dâr-ı fenadan saray-i bekaya göçüp ol arada cism-i pâkin âb-ı Fırat'dan çıkanıp hâk-i zemine defn idüp Fırat'a Mezar-ı Türk diyü nâm virdiler ki henüz ol nâmla meşhurdur. Süleyman Şah dahi memleketinden kopup Erzincan'a geldi. Eceli andayidi. Gafilin Fırat ırmağına uğradılar. Târîh-iÂl-i Osman (v. Yol iz bilmezler göçmel yörükleridi. 01 Ca'ber kalasınım Öninde defn ildiler. Süleyman Şah atın depli. Bu eserler arasında Âşıkpaşazûde Tarihi1". Şimdiki halde ana "Mezâr-ı Türk" dirler. I-II. 89) "Mânân şehrinün pâdişâhı Süleyman Şalı idi kim Osman'ım dedesidür. Halk üşdi. Şchîd oldı.la-lb) "Hâmân şehrin Cengiz Han harâb itmişdi. pâdişâhları Osman Gâzî'nin dedesi Süleyman Şâh'dı.Kanunî Döneminde Yazılmış Bir Târîh-iÂÎ-i Osman Müellif genel olarak Anonimleri taslak olarak almış. Aşağıda örnek olarak verilen metinler karşılaştırıldığında bunu görebilmekteyiz. Necdet Öztürk). Faik Reşit Unat ve Mehnıed A. geçmek istedi. İstanbul 1992. onlardan aktardığı bilgileri diğer muhtelif eserlerle takviye ederek genişletmiştir. Öni hoz yar İmiş. Fırat ırmağı suyu önlerine geldi. Erzincan'dan Rûm vilâyetine girdiler. Ankara 1987. Süleyman Şah alile Furat ırmağına boğildı. (Haz. ırmakdan çıkardılar. Neşrî'nin Kitâb-ı Cihan-nümâ's\n ve Hadîdî'nin Tevârîh-i Âl-i Osman'ım12 sayabiliriz. Ve hem işildî kim Rûm vilâyetinde gazalar olur. Mehmed Neşri." Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman (s. 11 189 . (Haz. Amasiyye tarafı kim Rûmîlerdür. İrmağı geçmek dilediler. ol aradan vilâyet-i Rûm'a gelmeğe niyyet eyledi. Atsız)." iu Aşık Paşaoğlu Tarihi. Ca'ber kal'ası dirler bir kal'a vardur.

Ca'ber-kal'ası'na Süleymân-şâh konar bir sebzezâra İrüp leşger tolar hep ol diyara Burumla birlikte eserde. Rûm'da (=Anadoln'da) gaza edin" dediler. Etrafları fethettiler'. 22-24) Süleynıân-şâh o kavtnün hânı imiş Göçer-evlülerün sultam imiş Dil ü candan gazaya niyyet eyler Okur akıllan cem'iyyet eyler 0 yer Türkmau evi yigirmi bin var Kimi Türkmanidi kimisi Tâtâr 01 göçerler iderler İnip iderler Cihanı ehl-i küfre teııg iderler Amâsiyye nevâhîsinde çok yer Birez eylediler vakt olmadın feth serhadd-i Rûm'a ceng aradan ki cem' Rûm'a olup azm Geh idüp kûh u sahrânun şikârın Gehî seyrân ider cûyun kenarın Birez gün ol arada eglenürler Seferdür danışurlar.Mustafa Karazeybek Aşık Paşaoğlu Tarihi (s. 13) "Süleymanşah Gaziyi ileri çekdiler ki o. Geldiler. Elli bin kadar göçer Türkmen ve Tatar evini onun yanma verdiler. Erzurum'dan Erzincan'a indiler. Süleymanşah dahi kabul etli. öglentirler Dilerler kim ol aradan göçeler Furat ırmağını asra geçeler Geçit bulup bular cûy-ı Furat'a Seherden kim süvâr oldilar ata Süleymân-şâh hemân-dem depdi atı Ki ya'nî alile geçe Furat'ı Öni yarİmiş uçdı nâ-gehânî Kaza irüp ayırdı atdan anı Getürler şahı CaLber-karası'na Be-resm-i şer'i korlar anda sine Yapup bir türbeyi bünyâd iderler Ana şimdi Mezâr-ı Türk dirler Gaza kasdına Göçerler ol aralardan yegâne Haleb'den yana olurlar revâne İrerler çün Haleb nâhiyyesine Furât ırmağı." Hadîdî'nin Tevârîh-i Al-i Osman'ı (s. "Varın. göçer evlilerin ulularındandi. Erzincan'dan Rûm (-Anadolu) ülkesine girdiler. Nihat Azanıat tarafından Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman(Giese neşri)'m kaynaklanndan oldukları tespit edilen Yahşi Fakih'in 190 . Rûm (=Anadolu) ülkesinde altı yıl durdular.

Târîh-i Âl-i Osman'ın Bazı Osmanlı Tarihleriyle Mukayesesi a) Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han \)Târîh-i Âl'i Osman'ın ilk sahifesi ile Menzilnâme'nin ilk sahifesi karşılaştırıldığında eserlerin girişinin ifade tarzları aşağıda verdiğimiz örnekte de görüldüğü gibi birbirine benzemektedir. İran seferi ile ilgili bilgiler Matrakçı Nasııh'un Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han İsimli eserine dayanmaktadır. s. Tâıih'İ Âl'İ Osman'daki 1. Ayrıca bu konularla ilgili olarak Âlî'nin Künlıü'I-Ahbâr'mda. Târîh-i Âl-i Osman (v.Kâmım Döneminde Yazılmış Bir Târîh-i Al-i Osman Menâkıbnâme 'si. Tevârîh-i İbüdâ-i Şehr-i İstanbul ma'a Ayasofya-i Kebîr. Süleymuniye Ktb. Yusufb. Târîh-i Âl-i Osman'ın bu son kısmı. nr. s. Yazma Bağışlar ıır. istanbul 1992. Ali el-Arabî İlyas. İstanbul'un tarihi ve Ayasofya'nııı inşası hakkındaki bilgiler ise. 2057/2. XIVXVTH.. Bu durum. övgü ve yerme ifadelerinden büyük ölçüde arındırılmış.177b. Nihat Azamat). Yusuf b.hazretine olsun kim iktizây-ı ezelî ve <te'vîd-i> takdîr-i lem-yezelîsinden rûy-ı zenıîni tîre ve M 15 Anonim Tevârîh-i Al-İ Osman (Gie. Tevârîh-i Âl-i Osman'daki bilgiler ile büyük bir benzerlik göstermektedir. konunun özüne taalluk etmeyen bazı kısımlar atlanarak ufak bazı cümle farklılıkları ile Târîh-i Âl-i Osman'a alınmıştır. 1803/4. 1) "Şükr-i sipâs ve ftanul u M-kıyâs ol hâlik-i cinn ü inâs ya'nî hazret-i Hudâ-yı te'âlâ cellet-âlâ'uhû ve ammet ni'amâ'uhûya olsun kim nev'-i beşeri âlemi ademden fezâ-yi vücûda getüriip teklîf-i a'mâl-i ferâyiz-i ibâdâl-ı sâliha ile mükellef eylemeğin sebeb-i kat'-ı derece-i âliye Vi Menzilnâme (Giriş kısmı. Târîh-i Ayasofya. 211-213) "Hamd <u> sipâs-ı bî-kıyâs u lâo l k â d i r u muta<âı v e kayyftm _cellet kudretuhu ve tabet y e z â i hikmetuhıı. Târihî Takvimler ve Ahmedî'nin Dâsitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i 13 Osman'ından da faydalanılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Anonim. Esad Efendi. 19] .. Süleymaniye Ktb. Târth-i Âl-i Osman'da H. (Haz.) eserin sonuna kadar olan bölüm ise daha önce belirttiğimiz gibi Matrakçı Nasuh'un İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphânesi'nde bulunan Süleymannûmesi'ndz aynı konunun anlatıldığı kısımdan itibaren büyük ölçüde aynıdır.1547) senesinde Osmanlı Devleti ile Almanya ve Avusturya devletleri arasında yapılan sulh antlaşması bahsinden(v. Musa Balıkesirli'nin Târîh-i Ayasofya isimli eserinde14 ve Ali el-Arabî tlyas'ın Tevârîh-i Ihüdâ-i Şehr-î İstanbul ma 'a Ayasofya-i Kebîr isimli eserinde1'"1 benzer bilgiler bulunmakladır. S'ükymannâme'deki bilgiler. metin içerisindeki şiir.954 (M. âyet-i kerîme. teferruat atlanarak konular özetlenmiş ve ifadeler sadeleştirilmiştir. İstanbul ve Ayasofya'nm tarihi hakkında değişik eserlerde bulunan bilgilerin aynı kaynaklara dayandığım göstermektedir. E. Musa Balıkesirli.se neşri). Menzilnâme'deki bilgiler Târth-İ Âl-i Osman'a aktarılırken. Matrakçı'mn eserinin tekrar kaleme alınmış şekli olarak görünmektedir.

266. 180a. âyet-i kerîme. s..hu'ı ve ashâb u eşyâ't üzerlerine otsun ki lıerbiri muktedâ-yı şer'-i şerîf mütebeyyin ve pîşvâ-yi dîn-i münîf metindir rıdvânullâhi te'âlâ aleyhim ecma'în ve ba'demâ talırîr-i în-aklâm ve bâ'is-i tasdîr-i erkâm-ı anber-i fam oldur kini. övgü ve yerme ifadelerinden büyük ölçüde arındırılarak sade bir dille Târîh-iÂl-i Osman'a aktarılmıştır." 2) Nisbelen ağır bir ifade tarzi ile yazılmış olan Menzilnâme'Ğoki bilgiler. 227. Târîh-i Âl-i Osman'da Kânûnî'nin 1548'de II.. hazret-i sultânü'l-guzât ve'Imücâhidin kâtilü'l-keferetü ve'l-müşrikîn ve kâmi'ü'z-zanâthk ve'1-mülhidîn sultânü'lherreyn ve'l-hahreyn burhânü'l-ınaşrıkîn ve'1-mağrîbîn hâdimü'l-haremeyni'şşertfeyn mâlikü'l-memâlik alcl-itlâk valiyü'l. habîh-i <hudâ> hazret-i Muhammed Mustafâ üzerine olsun kim .. Aynı Eser. ol server-i kâinat meflıar-i mevcudat . İran seferi için Üsküdar'a geçmek üzere iskeleye inip kadırgalara binmesi anlatılırken de zikredilmektedir17. 113b. İran seferine hareketinde İstanbul'dan Üsküdar'a geçmek için iskeleye indiği sırada gemilerin denizdeki görünüşlerini tasviri ve gemiler ile denizden geçmesi anlatılırken iki kere zikrettiği âyet-i kerîme16. üzerine olsun kim . metin içerisindeki şiir.22i-222). Târîh-i Âl-i Osman... 178b..ırasât Rasûl-i Huda ya'nî Muhammed Mustafâ sallallâhtı aleyhi vesellem hazretlerinin üzerine olsun ki. 198b. 258.. Krş. 203b... 31a. 178a. s. 206a. v.Mustafa Karazeybek kılmışdır vüfûr-ı teslîmât-ı zâkiyât ol server-i kâyinât ve mefhar-ı mevcudat şefî'i usât fi yevnı-i . 265. [ I ^ J I Denizde yürüyen dağlar gibi gemilerfO'nım varlığının delîlidiı-. 185b. 3) Matrakçı'nın bütün eserlerinde ortak özellik olarak görülen.. Beyân-t MerıâzH. Aynı âyetlerin zikredilmesi hakkında aynca bkz. 24 (Matrakçı. v. Matrakçı. hadiseleri anlatırken konuya uygun olarak bazen şiir bazen de ayet-i kerîmeler koyma hususu Târîh-i Âl-i Osman'da da görülmektedir. Hatta Menzılnâme'de farklı yerlerde zikredilen âyet-i kerimelerden on biri Târîh-i Âl-i Osman'da benzer konular anlatılırken zikredilmiştir. vücûd-ı pâdişâh-ı kişver-penâh ve kevâkib-i mevâkib-i leşker ve sipâhile giderdi ve vüfûr-ı 'inâyet-i karniye ve kemâl-i kudret-i şâmilesinden cihet-i kaf-ı mevâdd-ı küfr u zalâl ve def <u> ref'-i dâire-i fesâd u cidal ." 'ayn-i berînî hîre iden zulmet-i deycûr ve şerr u şürî-i nıâdde-i âsumân-ı saltanat-ı cihâna mâh. Meselâ.]".. Menzilnâme'de Kânûnî'nin 1534'de I. 252.. tâyife-i usât ve zümre-i tağâta arsa-i arasâîda şefa'at-i bî-gâyeti mebzuldür ve dahi âl-i et...meliki'1-mennân essuîtân bin es-sultân hin es-sultân Süleyman Han hin Sultan Selim Han bin Sultan Bâyezid Han . 269. 212. Rahman. 192 . 220. 184a. Beyân-ı Menâzil.vilâyet bi'l-irs ve'I-isühkâk a'nî halîfete-i haiîfeüllâhi'l. sultânü'lberreyn ve 'l-hahreyn hâdimü 7haremeynVş-şerîfeyn pâdişâh-ı cihan hüsrev-i devr-i zaman melâz-ı ehli îmân Sultân bin Sultân Sultân Süleyman Hân bin Sultan Selim Hân hin Sultân Bâyezid Hân . 154. ve dahi âl <u> ashâb-ı erbâb-ı hidâyet .

Bu dimim hem konunun özetlenmesinden hem de kullanılan ifade tarzımn sadeleştirilnıesİnden kaynaklanmaktadır." b) Matrakçı Nasuh'un SüleymannâmesVnin İstiinbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi'nıle Bulunan Nüshası Matrakçı. v. Târîh-i Âl-i Osman'da 11.»yıl I İcâbiyle umûr-ı (merhûnun) zuhûnna ve emr-i mu'zamun husCıline pîşvâ ve rehniimâ olan kâim-i makâm-ı hüsrev-i sâhibkırân ve İeşker-keş-i Süleymân-ı zaman (Vezîr-i a'zam ve Rıunili beylerbeyisi İbrahim Paşa) 'ızz ıı şevket ve nusret u sancak tavk-ı 'azamet u bayrak ııbhet ıı 'izzet ve dergâh-ı sipihr-i ihlişâm ve bârgah-ı gerdûn kıyamdan nice biri bahâdırân-ı sipâh u dilîrân-ı fursat-nigâh ve şîrân-ı peleng-i ceng ve mübârizân-ı neberd-âhcng suvâr-ı ceng-sâz "askeriyle mukaddimâ irsal olııuıb semt-i İmtisâlile kûs-ı (irtihâli) cihet-i intikâle çâlub dahi teveccüh-i hümâyûn-ı zafer-rehber-i meymûıı ile sene (tokuz-yüz kırk rebî'ü'l-âhirinün onunda) mecma'-ı şerâyi'-i Muhammediyye ve menba'-ı mezâhib-i İslâmİyye ve mevzi'-i mesâkin-i sultâniyye ve râsihu'l-eyvâniyye ve kadîmu'1-esasiyye ve azîmu'ş-şâniyye ve etrafı ehâsin-i inehâsin-i (bahrle) ve eknafı tezâyin-i mezâyin-i nehıile müzeyyen olan medîne-i rnetîne-i Kostantıniyye'den (teveccüh idüb) kat'-ı nıenâzil ve (tayy-ı merâlıil ile) serhadd-i vilâyet-i 'Arab ve mahrûse-i ma'mûre-i Haleb canibine varub subh-İ devlet-i kümurânî ve ahter-i sa'âdeti dü~cihânî ile vusul bulıcak evân-ı şedâyid-i şiddet-i şitâ ve zamân-ı savlet-i burûdel-i hiddet-i hevâ (cvânî) karîb olmağın 'asker-i zafer-relıberile kışlaımıası lâzım (bel mühim) olduğu eclden (mumaileyh) mahrüse-i (mezbûrda) ve medîne-i (meşhurda) kışlayup andan sonra . Âl-i Osman. Kr. Beyân-ı Menâzil. 213-214) •'Makarr-ı hilâfet-i cihânbâni ve mesned-i hükflmet-i fermân-revânî ve pây-gâh-ı bülcııd ü refi' ve tahtgâh-ı ercümend ü ineııî' canibinden. s..ş. 149b) sııltân-ı serasker İbralûm Paşa hazretleri dahi mahrûsa-i İstanbul'dan bîlıadd ve bîpâyân asakir-i bî-girân ile vilâyet-i Anadolu'ya geçüp diyâr-ı Arab'a çıkup ve şehr-i Haleb'e kışlamak ıçun girüp karâr eylediler. İran seferi sırasında Şah Tahmas'ın oğlu İsmail Mirza'nrn sulh maksadıyla padişaha gönderilmek ü/. Beyt: L^U^ 'Ü3JJL* j>*-kJl j L^ljb üy. 206a. 4) Diğer bir husus. 193 .KârıûnîDöneminde Yazılmış Bir Târîh-İ Âl-i Osman Yine Menzilnâme'dt I.y . İran seferi sırasında Şâh'nı sulh için gönderdiği elçilere verilen cevapta Şâh'ın kurtuluş çâresi ifade edilirken zikredilen âyet-i kerîme. Aşağıda verdiğimiz örnek bunu açık bir şekilde göstermektedir. Menzilnâme (s.ere Van Beğlcrbeğisi İskender Paşa'ya gönderdiği mektubundan bahsedilirken de1K zikredilmektedir. Târîh-i Âl-i Osman (v. Menzilnâme'âs Irakeyn Seferi teferruatlı olarak anlatılırken Târîh-i Âl-i Osman'&d aynı bilgiler özetlenmiştir..265. Menzünâme'de yarım samfede anlatılan bir husus Târîh-i ÂI-i Osman'da bir-iki satırda ifade edilmektedir. Târîh-İ.

Olayların anlatımında ise Matrakçi'mn eserindeki konunun Özünü etkilemeyen bazı kısımlar atılarak. Eserin bu kısmı. Janj t ^.. 81b-82a) "Haber-i mütâ'abet-kerden serdâr-ı vilâyet-i Alaman ve cizye firistâden be-dergâhı Süleymân-ı zemân .'iij>rj \.Târîh-i Al-İ Osman'ı diğer Osmanlı tarihleri ile yaptığımız karşılaştırmalarda aralarında net olarak irtibat kurabildiğimiz eserlerden birisi de Matrakçı'nın sözkoimsu eseri olmuştur. Âl-i Osman'a alınmıştır.. Târîh-i Âl-i Osman (v.954 (M. Matrakçı1 nın eserinin büyük ölçüde tekrarı mahiyetinde yeniden kaleme alınmış şekli olarak görünmektedir. basit cümle farklılıkları ile Târîh-i. Osman'da başlık konulmadan anlatılmaktadır. Söylediğimiz hususlar aşağıda verdiğimiz metinler karşılaştırıldığında açık bir şekkilde ortaya çıkmaktadır.öte cânibde ol ceyş ve bed-kîş ve salâbet ve mehabet' endîş ile meşhur olan Alaman vilâyetlerinin kral-ı bed-fi'âl Frandoş nâm olan bed-encâmın kalb ve salîb-i bed-nihâdlarına nassâl-i sihâm-ı ehl-i İslâm'dan rıı'b u hirâs müstevli olup heman dem pâdişâh-ı memleket-küşânın yümn-i himetleri berekâttnda tav'an bel rav'an itâ'at-şi'ârın izhâr idüp y>. 95a) Târîh-i Âl-İ Osman (v. Bu iki eser arasındaki ilişki de eserlerin tümü üzerinde değildir." zillet ile tahkir olan sâyir Süleymannâme (v. Her iki eser arasındaki benzerlik..fi'âli ve sipehsâlâr-ı nekbet-âmâli Frandoş nâm ki hemîşe ol bed-nihâdın gümrâh-ı tuyürları saydgâh-ı gazada sıığûr-ı kârzâr-ı ecnâd ile buluşu gelüp gülşen-i vilâyetlerine ve kişver-i memleketlerine yâğî ayağın basdurmazlardı. Nadiren bazı olaylar Matrakçı'da başlık altında anlatılırken aynı konu Târîh-i Âl-i. Kalb-i salîb-i bednihâdlarma nassâl-i sihâm-ı ehl-i islâm'dan nı'h ıı hirâs müstevli olup hemati dem padişâlı-ı memleket-küşânın yümn-i himmetleri berekâttnda dürr-i muvafakati feth ü derîçe-i muhalefeti fesli idüp musâlahat-ı hâl selamete yakindur diyü tav'an bel rav'an itâ'at-şi'ârın izhâr u sadâkat-ihtisâsın aşikâr idüp jjji-lv> *-*jJo t\f. 184a-184b) . 177b-178a) "Haber-i mütâ'abetkerden serdâr-ı vilâyet-i Alaman ve cizye firistâden be-dergâh-ı hazret-i Süleymân-ı zemân . H..1547) senesi olaylarından başlamakla ve bu durum Târîh-i Âl-i Osman'ın sonuna kadar devam etmektedir." tahkir olan sâyir kefere-i fecereden kendülerin add idüp elçüşiyle dergâh-ı âlem-penâh ve bârgâh-ı sa'âdet destgâha otuz bin sikke temâmü'l-ayâr ahun gönderüp istid'â-yı emân taleb eyledi" Süleymannâme (v.öte cânibde vüfûr-ı aded ve huzûr-ı uded ve ceyş-i bed-ktş-i salâbet ve mehâbetendiş ile meşhur olan Alaman vilâyetinin kralt bed.. Bu iki eserde başlıklar ufak bazı farklılıklar haricinde kelimesi kelimesine aynıdır..zilleti ile ı kefere ve fecereden kendülerin add idüp elçüsile dergâh-ı tılempenâha otuz bin sikke temâmü'layâr altını gönderüp istİd'â-yt emân taleb eyledikde..

.?'' Süleymannâme (v.. Kânûnî'nin II. Verdiğimiz kısa örnekler de bunu göstermektedir. Konuların anlatılış sırası ve olayların seyri birbiri ile aynıdır. Anonimi erdeki bilgiler bazı ifade farklılıkları ile Târîh-i Âl-i Osman'a alınmıştır. Whs/t\\w.i Elkas <\ç. Ban.'7 "Haber-i cenk-kerden-i ümerâ-i şâh-ı bed-ahvâl ve inhizâınyâften an-tâyife-i nekbet-âmâl Bu cânibden sultân-ı selâtîni'7-islâm asâkir-i süreyyâintizâm kasaba-i Hoy'dan azimet idüp gider iken düşman-ı makhûnın Karadere canibinden kaçup giden ümerâ-i kalîle ve küberâ-i zcYİlesinden Bedirhan ve Abdullah Flan ve Hüseyin Caa ve Kayıtmaz ve Muzjıffer ve Hacı ve. Anonimlerle yapılan karşılaştırmada.i-südde-i sidre-i esâs Sene sitte ve hamsın ve tis'a mi'e Saferinin yirmisinde sâbıkâ sılk-İ beyâna getirilen ahvâl muhakkak ve makâl-i musaddak üzre Elkas Mirza safka-İ ahd ve sadâkati teedîd ve peymân ile kavâ'id-i ubûdiyyetini te'kîd ve teşlıîd itmek içün sultân-ı zıHu'llâhî hazretlerinin âsitân-ı gerdûn. ve Muzaffer ve Hacı Beğ ve ." c) Anonim Tevârîh-i Al~i Osman(Giese neşri) Târîh-i Âl-i Osman'ın diğer eserler ile mukayeselerine gelince.Murat dönemi hariç Anonİm'in bilgileri ile büyük benzerlik içerisindedir." Târih-i Âl-i Osman (v.iktidarına seferinin ibtidâsı ile hatimesin vuku 'u üzre ale't-tafsîl iftitâh idüp rlâmitmişdi.^m4en Bedirkan ve Abdullah. Eserin başından. Kayıtmaz. Matrakçı Nasuh'un eserleri bir tarafa bırakılacak olursa...i Anonim Osman (s. 13a) Sultan Orhan Kal'a-i İznik'i feth idüp ve kendüye taht idüp oturup karâr eyledi. 122b) "Haber-i pîşkeş-i firistâden. . Târîh-İ Âl-i Osman'ın müellifinin Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman'ları taslak olarak kullandığı anlaşılmaktadır. ve.17) "Andan Tevârih-i sonra Al-i Orhan 195 . Târîh-i Al-i Osman (v.Kânûnî Döneminde Yazılmış Bir Târih-i Âi-i Osman "Der-beyân-ı haber-i cenk-kerden-i ümerâ-i şâh-ı gümrâh ve inhizâtn-yâften an-tâyife-i gcç-râh Bu cânibden hazret-i sultân-ı selâttn-i cihan ferman-Termây-ı heft-aklâın cânib-i Tebriz'e teveccüh idüp kasaba-i Hoy'dan azîmet-i hümâyûnla göçüp gider iken adüvvi-i mağrurun mukaddema zikr olunduğu üzre Karadere canibinden girîz idüp şâh-ı bed-hâh tarafına giden ümerâ-i Ba\\e. diğer eserler içerisinde en fazla irtibat kurabildiğimiz Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmanlar olmuştur. 197a) "Der-beyân-ı pîşkeş-i firistâden-i Elkas be-südde-i sidre-i esâs Ve pâdişâh-ı âlem-penâh mahrûsa-i Haleh'de iken girü sene 956 dokuzyüz ellialtı Saferinin yirmisinde Elkas Mirza ahd-i sadâkati teedîd ve peymân ve kavâid-i ubûdiyyeti te'kîd itmek içün pâdişâh-ı zıllu'llâh hazretlerinin âsitâne-i sa! âdetine seferinin ibtidâsîle intihasın vııkû'u üzre bundan evvel arz eylemiş idi.. İran seferine kadarki dönemde II...

l.. Târîh-i Âl-i Osman'da nasıl fethedil dikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.. Ahirü'lenır Mûsâ îsâ'yı bulup aradan götürdi. asker cem' idüp Buruşa üzerine hücum idicek Mûsâ Çelebi Mîr Süleyman'a mukabil olamayup Burusa'dan çıkup kaçup Karaman vilâyetine gidüp. Fâtih Sultan Mehmed döneminde Târîh-i Âl-i Osman'da bulunan İstanbul'un tarihi ve Ayasorya'nın inşası bahsi Anonim'de de vardır. 67a) "..51) Al-i ". 80) âhirü'1-emr Süleyman Peygamber ol kız puta tapduğı ccilden Süleyman Hak tarafın koyup ol kıza gönül virdüği ecilden akıbet bunca vak'alara uğradı. îsâ ve Mûsâ Karesi İli'ndc birbirin kovagitdi. Bu konularda her iki eserdeki bilgiler birbirine benzemektedir. Anonim'de birkaç cümle ile bahsedilen bazı hadiseler Târîh-i Al-i Osman'da ayrı başlıklar altında zikredilmektedir. Karaman'a eitdi... Târîh-i Âl-i Osman (v. âhirü'1-emr ol kızın temâmet ahvâlinden haberdâr olup kendü sarayında olan hâtûnu pula lapdıığu sebebden hatemi nübüvvet elinden gidüp ve ol kıza ol mertebe mâyil olduğundan ötürü kendüyc bunca akabeler vakf olup tâc [ıı] tahl elden 196 Anonim Tevarîh-i Âl-i Osman (s.. özellikle II. Yine birçok yerin fethi Anonim'de sadece fcthcdildikleri belirtilerek geçilirken Târîh-i Âl-i Osman'da nasıl fethedildikten ayrı ayrı nakledilmektedir. Balıkesir. Andan Mûsâ Çelebi kaçdı. Târîh-i Âl-i Osman'da daha teferruatlıdır. e nazaran daha fazla konu içermekledir. Bergama ve Edirne'nin fetihleri hakkında Anonim'de sadece "nevâhîleri ile fethedildi" denilirken. Tacından tahtından . Andan Emir Süleyman Bursa'ya geldi. İran seferi hazırlıklarından eserin sonuna kadarki bülümü Anonimler ile mukayese edilemiyecek kadar geniş ve teferruatlıdır.. 50...." İznikmid'i oğlu Süleyman Paşa'ya virdi. Meselâ.. Yenice'ye ve Göynük'e ve Mutıırnı'ya havale olmuşdı ve Buruşa sancağın oğh Murad Gazî'ye virdi..Murad'm öldürülmesi ve yerine Yıldırım Bayczıd'in geçmesi hadiseleri Anonim'de kısaca geçilirken aynı konular Târîh-i Âl-i Osman'da uzun bir şekilde anlatılmaktadır. Anonim.. Bunun yanında Târîh-i Âl-i Osman..Mustafa Karazeybek Oğlu Süleyman Şâh'a İzniknıid sancağın virüp Taraklu Yenicesi ve Göynük ve Mudurnu vilâyetlerine lıavâle eyledi ve bir oğlu dahi ki Murad Han Gâzî'dir ana Buruşa sancağın virüp . 40b) ". Meselâ: Bursa'nın fethi." Târîh-iAl-i Osman (v. Andan Mûsâ Çelebi Bursa'ya vardı." Bunun yanında umumiyetle konular Anonim'de kısa ve özet. Târîh-i Al-i Osman'ın müellifinin müşahadelcrine dayanarak kaleme aldığım düşündüğümüz konular. îsâ Çelebi karındaşı Mûsâ Çelebi ile bir nice zemân cenk eylediler âhirü'1-emr Mûsâ Çelebi gâlib olup karındaşı îsâ Çelebi'i ortadan göLüriip andan kendüsü Burusa'ya gelüp oturup birkaç gün karâr i dince değin ki Mır Süleyman ki Yıldırım Hân'ın ulu oğludur. Osman Gazi'nin vefatı." Anonim Tevarîh-i Osman (s.

" Bu konularda eserler aralarındaki iark.. ittifak kazâ-i kudret ol sunun güzer itmek içün uğraduğu yirin kenarı yâr ve araîk olmağın bindüğü atıyla suya batup fenadan saray-ı bekaya göçüp. (neşr. Âlî Bey).. Târîh-i ÂI-i Osman (v. müelliflerin aynı kaynaklan kultanmalarındandır. daha önceki konularda olduğu gibi Anonim'deki bilgilere nazaran Târîh-i Âl-i Osman'ın daha fazla bilgi ihtiva etmesidir. 1 a-1 b) ". Andan girü Haleb'e çıkdı..." âvâre olup bir dîv sihr idüp Süleyman'un tahtına geçüp hükm-i hükümet idüp kırk gün tamâm Süleyman tahtından ayrılup avarelik çekdi. (ııeşr. özellikle Târîh4 kl'İ Osman'ın son kısmında müellifin kendi müşahadelerine dayanarak yazdığım düşündüğümüz kısımlardaki bilgiler Lütfı Paşa Tarihinden çok daha mufassaldır.. Haleb'den Ca'ber kal'asına revânc olup ve Fırat suyun geçmek kasdın eyledi..KânûnîDöneminde Yazılmış Bir TâHh-İ Al-i Osman gidüp kırk gün temam şeytân-ı recîm emri ile o dîv-İ sakîm talıt-ı Süleyman'da mukAm olup ve Süleymanlık idüp ve kendü bu kadar zaman âvâre ve sergerdân olduğuna. Kaza ve kader şu üslûb üzerine carî oldu kim sâyir halkdan Ögedin kendü uğrayup önü hod yâr imiş atıyla bile belürsüz . Âlî Bey).. Tevârîh-i Âl-i Osman. Ancak Târîh-i Âl-i Osman. Lütfı Paşa Tarilıi'm göre dalıa geniş bilgi vermektedir. Tevârîh-i At-i Osman. Âşıkpaşazâde." e) Âşıkpaşazâde Tarih?® Târîh-i Âl-i Osman ile Âşıkpaşazâde Tarihi arasında olaylar zinciri ve ihtiva ettikleri bilgiler açısından benzerlikler bulunmaktadır. istanbul 1341... Süleyman Şâh bahâdır cllibin mikdârı Türkmân evi ile Erzincan yolundan vilâyet-i Rûm'a kadem basup. Amasya tarafına gelüp ol etraflarda altı yıl mikdârı kiiffâr-ı ınelâ'înler ile gazalar İdüp nice yerler feth itdikden sonra âkıbetü'1-ömr dönüp Halcb vilâyetine çıkup Ca'ber nâm kal'a önüne gelüp âb-i Fırat'dan güzer itmek içün bir yere uğrayup geçmek İsteyince. İstanbul'un tarihi ve Ayasofya'nın inşası hakkında her iki eserde bulunan bilgilerin aynı kaynaklardan alındığı anlaşılmaktadır. 01 feterâtda Rum vilâyetine azm ve niyyet-i cezm idüp doğru Erzincan'a gelüp Erzincan'dan Rum vilâyetine ki Amasya tarafıdır gelüp anda haylî zaman gaza ildi. d) Lütfı Paşa Tarihi Târih-i Âl-i Osman'ın başından fetret devrine kadarki dönemle Fatih dönemindeki İstanbul'un tarihi ve Ayasofya'nm inşası bahsi İle Kânûnî Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk dönemleri hakkındaki bilgiler ve anlatış tarzları birbirine yalandır. 18) ". Diğer dönemler hakkında verilen bilgiler ise farklıdır. Her iki eserde bazı farklı konu ve rivayetler mevcul olmakla birlikte Osmanlıların ilk • dönemlerine ait birçok konu Lütti Pa^a. 197 Lütjî Paşa Tarihi (s. Süleyman Şalı kim Osman'ın dedesidir. Kanaatimizce iki eser arasındaki benzerliklerin sebebi. İstanbul 1332..

24) ". Bu bilgiler Nasuh'un yazdığı tahmin edilen ve kendisinin de yazdığını ifade ettiği ancak günümüze kadar tespit edilememiş müstakil bir Osmanlı Tarihinin varlığını ortaya koymaktadır. Yaklaşık olarak 1560 tarihlerinde yazılmış olan eser. Osman Gâzî eydür.. Matrakçı'nın daha önce Osmanlı tarihine dair yazdığı muhtelif eserleri özetleyerek halkın anlayabileceği sade bir dille yeniden kaleme aldığı tek ciltlik farklı bir eseridir. bu vilâyeti bana ver kim bunlar yine yâgî olmuşlar.. bahâdır er idi ve hem Osman Şalı Gâzî'nin sâbıkdan cmekdar yoldaşlarından idi. Ancak anlatış ve ifade tarzları farklıdır.-ievârth'\n Osmanlı tarihine hasredilen ikinci cildi olmalıdır.Samsa Çavuş dimekle meşhur bir künesne varidi. Tûnh-i Âl-i Osmari&ak İstanbul'un tarihi ve Ayasofya'nın inşası konuları iseÂştkpaşazâck^'de mevcut değildir. 5b) ".. zîrâ bunlun vilâyetinden çıkarmazam. Osman Şalı Gâzî dahi kabul idüp kal'a-i Lefke civarında Yenişehir suyu kenarında bir kal'acık varidi ol hisarcuka tâbi1 olan il [ü] vilâyeti mezkûr Samsa Çavuş'a ihsan eylediler." Netice olarak Târth-i Âl-i Osman.. 198 . Matrakçı Nasuh tarafından Mecmaü'ilevârîh'in değişik bir versiyonu şeklinde kaleme alınan Câmi'fi'f. vilâyetin ba ...Mustafa.. Târîh-i Al-i Osman (v. ayağ üzre durup Osman Şah Gâzî hizmetine baş koyup yir-yurl idiıımek içtin birkaç pare köy laleb iıdikde. zısm virmezinı. Tâniı-i Âl-i Osman'ın müellifinin Âşıkpaşazâde'yı kaynak olarak kullanması ve Osmanlıların ilk dönemlerine ait kaynakların kısıtlı olması nedeniyle kaynakların müellifler tarafından müştereken kullanılmasından olmalıdır. Karazeybek hakkında verdikleri bilgiler birbirine benzemektedir.." Aşıkpaşazada Tarihi (s. lefke yanında dere ağzında Yenişehir suyunun kenarında bir hisarcık vardı anı Samsa Çavuş'a virdi.Samsa Çavuş geldü eydür. Bilgilerin birbirlerine benzemesinin sebebi.

başka ihtimal kalmadığına inanmak için mütareke esnasmdadört-beş ay (13 Kasım 1918 . s*.16 Mayıs 1919) İstanbul'da kaldığım'1 belirtmişti. istanbul'daki faaliyetlerinde esas olarak hükümet kurmak. Geniş bilgi için bk. ya da mebus olarak meclise girmek arzusunda idi. İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele.m. 199-208. 125-133. c.. Jaeschke. (1961).. İngilizler'in Osmanlı Milleti'ne gösterdiği iyi niyet ve dostluktan uzun uzun bahsetti. M. O. Adana'dan hareketle 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen M. Bk..). Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri. s.Kemal Paşa. Falih Rıfkı Alay. ülkenin içinde bulunduğu kötü şartlardan kurtulabilmesi için siyasî yollardan çözüm aramanın faydalı olacağına inanıyordu. Atcailrk'iin Bana Anlattıkları. Genelkurmay ATAŞE Başkanlığı. olmazsa kurulacak hükümete Harbiye Nazın olmak. basın yoluyla İngilizler'den yana bir tavır sergileyerek onların şüphelerinden uzak durmayı planlar ve 17 Kasım 1918Me Minberde . Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra. s. Öte yandan. Ordu (in.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV.1 Dr. Bu dönemdeki faaliyetlerini bilahare Falih Rıfkı'ya anlatan M.99. Bu müfettişlik gerek Anadolu'daki ordunun yeniden teşkilâtlanması hususunda.l. s. bu faaliyetleri sırasında ayrıca tttihad ve Terakki Cemiyeti yetkilileri ile yakınlaşmayı.O İstanbul'a gelişinden. 1919 yılı Nisan ayma kadar geçen beş aylık süre içinde çeşitli temaslarda bulundu.97. Hatla . Kemal Paşa: "' Ağır ve kafi bir kararın doğruluğuna inanmak için vaziyeti her köşesinde mütalaa etmek. İzmir 2000. Bk. Meclis-i Meb'usân eski reisi Ahmet Rıza Beyle temas kurmayı düşündüğü gibi: dönemin önde gelen asker-devlet adamlarından Ahmet İzzet Paşa ile de temasa geçmek niyetinde idi. M. MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN M ÜFETTİŞLİK GÖREV BÖLGESİNDEN GERİ ÇAĞRILMASINA NEDEN OLAN GELİŞMELER Zekeriya TÜRKMEN' GİRİŞ Mütareke Döneminde kumlan askerî müfettişlikler içerisinde şüphesiz en önemlisi IX. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (ASD.Ordu) Kafaları Müfettişliği idi. İstanbul 1983.. O. gerekse ülkenin kurtarılmasında büyük rol oynayacak olan Mustafa Kemal (ATATÜRK) Paşa'run emrinde bulunmasından dolayı son derece önemli idi. tereddüde yer bırakmamak. s. Kemal'in bu düşüncelerini uygulamaya kayması mümkün olmadı. İstanbul 1955. Kemal Paşa. 18 Kasım 1918Me Vakil'de yayımlanan mülakatında. Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi. Sina Aksin. Mustafa Kemal Pasa bu sırada İngilizlerle de temasta bulunmaktan geri kalmamıştı.

(1969). s. M. BOA. Gnkur. Midhat Sertoğlu. faydasını gördü. Aym eser. Kemal'in müfettişlik için Samsun -yolculuğunu bir yerde XX. (Çev. ATAŞE Arşivi: 1 -1. Kemal Paşa'nın lehine olduğunu ifade eder. Kemal'in görevi. Barışa Son Veren Barış. F: 1. Babıali Evrak Odası (BOA. Bk. Kemal Paşa. 9 Ağustos 1919 tarihinde de yaverlik rütbesi kaldırıldı. 29 Kasıl ve 20 Aralık 1918 tarihlerinde padişah ile görüşme fırsatını buldu. Kemal Paşa'mn yukarıda izah edilmeye çalışılan tasarı ve düşünceleri çok ince düşünülmüş fikirlerdi.Zekeriya Türkmen M. Tek Adam. (Kasım 1.. onların şikayet ettikleri olayları önlenmekti. İşte bu durumu çok iyi değerlendiren M.BEO.. Dahiliye Şifre Kalemi (DH.M. saray ve çevresiyle olan ilişkilerinde de dikkatli davranıyordu. sonra da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde beliren kuva-yı milliye veya şuraları ortadan kaldırmak. Mesela David Fromkm batılı gözü ile olaylara yaklaşarak. Kemal ile İlgili Bilinmeyen Belgeler". s. İstanbul'da kaldığı süre içinde bir kaç kez (15 Kasım. s. Ds: 164.87 vd. Hüsamettin Ertürk.). Bu arada belirtmek gerekirse. bu sırada İstanbul'da yönetimin karşı olduğu şeylere kendisinin de karşı olduğunu gösteriyor ve siyasî taktikler sergiliyordu. Bk. Ordunun iaşe ve ikmâli için vilayetlerle yazışma başlatıldı6. bu laktiklerinin bir süre sonra ortaya çıkan gelişmelere bakılırsa zararım değil. Süreyya Aydemir. s. s. İstanbul'da bulunduğu süre zarfında politika gereği. Bk. S.372. 30 Nisan 1335 (1919) tarihinde IX. Harbiye Giden nr:342765. Milli Mücadele Senelerinde Teşkilat-ı Mahsusa. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (B'ITD. Kls:l 1. "Millî Mücadelede M. Kemal İngiliz casusu Rahip Frew'le temas kurdu. istanbul 1994. 2 3 4 5 6 bu sırada M. Mehmet Harmancı). Ordu Kıt'aâtı Müfettişliğine tayin olundu4. Tevcihat nr: 67/5.I.Aynı gün Harbiye Nazın (Milli Savunma Bakam) Şakir Paşa tarafından sadaret makamına. Mirliva Mustafa Kemal Paşa ile Sultan Vahdettin arasında padişahın şelızadelik döneminde Almanya seyahati vesilesiyle bir yakınlık kurulduğunu Teşkilat-ı Mahsusa'nın lideri olan Hüsamettin Erlürk de eserinde izah eder.968). c. M. M. Jaeschke.. Kemal Paşa 23 Eylül 1918 tarihli irade ile yaveran-ı hazret-i şehriyarîlige getirildi. bu sırada bütün gelişmelerin M. İtilaf Devletlerinin istekleri dışında bir harekette bulunmamak. bir süre Padişah Vahdettin1 üı yaverliğini yapmış". M. Nitekim. Kemal Paşa. nr: 68/11. kendisi. Hüsamettin Ertürk.. Kur. nr:99/55.404. Aynı eser.).97. yapılan bu tayin hakkında bilgi verildi5. Daktilo Metin. BOA.BEO..5-41. ayrıca bk. BOA. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATAŞE) Kütüphanesi. s. BOA. bundan sonra.. BEO. Keza. Kemal Paşa'nın ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesi uygun görüldü3. yüzyılın en büyük politik yolculuğu olduğunu belirtir. Bk. Sy:14.BOA. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Kemal Paşa. IX. Bk.). Samsun ve çevresindeki eşkıyalık hareketlerini engellemek. diğer taraftan Çanakkale'deki başarısından dolayı herkesçe tanınmış bir generaldi.88 vd. 200 . Bu konu daha sonra yapılan araştırmalarda da ele alınmıştır. Harbiye Giden nr: 343882. Dosya Usulü İrade Tasnifi (DUİT.ŞFR). Harbiye Giden nr: 340052. İngilizlerle münasebetlerde bulunmaktan çekinmiyor. Harbiye Terliat. İstanbul'da sürdürülen uzun temasların sonunda M. ün. Müfettişlik talimatnamesine göre.. O.

Atatürk'le İlgili Arşiv Belgeleri. Fethi Tevetoğlu. Alemdar nr:86-l 396. s.303.Mustafa Kemal Paşa 'tun Müfettişlik Görev Bölgesinden Geri Çağnlmasma Neden Olan Gelişmeler Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Hareketi ve Bölgedeki Faaliyetleri İngilizlerin Endişeleri 15 Mayıs 1919 gtinıi vedalaşmak için Babıâli'ye giden M. M.117.19 Mayıs 1919. . (1953). Gn. Yusuf Hikıncl Bayur. Bk. Samsun'da bir kaç gün kalacağını. Kemal Paşa. zaman zaman görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı görülüyordu. Yüzbaşı Ali Şevket (Öndersev). memleketteki asayişsizlik ve eşkıyalığın sebepleri hakkında gerekli bilgiyi toplamaya çalışacağını.I. Van. Aynı Eser. Topçu Binbaşı Kemal (Doğan) Bey. Üsteğmen Abdullah (Kunt).I. Bk. Tabip Binbaşı Refik (Saydam) Bey. Kolordu komutanlıklarına iki numaralı emrini yayınladı. müfettişlik ile hükümet arasındaki yazışmaların gayet normal devam ettiği fakat.).. 16. Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi).32. Yüzbaşı Cevat Abbas (Gürer). Müfettişlik kurmay başkanı Manastırlı Kâzım (Dirik Pastı) Bey. c. Samsun'daki işgal hadisesi ile İzmir'in işgaline karşı duyulan tepkiyi 20 Mayıs tarihli iki ayrı telgrafı ile sadarete bildirdi". Mustafa Kemal Paşa'nın maiyetinde şunlar bulunuyordu: M. Trabzon. Erkân-ı Harp Miralayı. 17Mayıs 1335. Paşa ilk iş olarak mıntıkasında bulunan Sivas. telgrafında. Atatürk. Erkân-ı Harp Kaymakamı Mehmet Arif Bey (Ayıcı). c. Erkân-ı Harp Binbaşısı Hüsrev (Gerede) Bey. s. Kemal'in Samsun'da bulunduğu 24 Mayıs tarihine kadar.. F:22. Kemal Paşa üç günlük bir yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919*da Samsun'a vardı.Ds: 164.15. Jaeschkc. Kur. İzmir'in işgal haberini aldı ve hükümet erkânını da büyük bir telaş içerisinde buldu. Kemal Paşa'nınmaiyetinde ili. Erzurum.. Jaeschkc. orada. bu tür saldırıların hükümetçe ASD.25. Havza'ya geçişinden sonraki günlerde görüş ayrılıkları daha da arttı. Diyarbekir vilayetleri ile Erzincan müstakil mutasarrıflığı ve 15. Tabip Miralay İbrahim Talî (Öngören) Bey. Yüzbaşı İsmail Hakkı (Ede). Teğmen Muzaffer (Kılıç).saat 16. Dördüncü sim I" kâtip Memduh (Atasev) Beyler bulunuyordu. Sy:4. -öğleden sonra. Kolordu Komutam Erkân-ı Harp Miralayı Re'let (Bele Paşa) Bey. s. Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay. M. Üsteğmen Hayati. Ankara 1970. Yüzbaşı Mustafa Vasfı (Süsoy). Bk. Paşa. Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi. c. Kemal Paşa. Miralay Mehmet Arif. 201 . bîr kısım kaynaklarda selamlık görüşmesinin 15 Mayıs'ta yapıldığı belirtilmektedir. Mamüretilaziz (Elazığ). M. Birinci sınıf kâtip Faik (Aybars).I.00'da Bandırma Vapuruna binerek maiyeti i k \ Samsun'a hareket etti9. Yüzbaşı Mümtaz (Tünay). bu konuda valilerin kendisine yardımcı olmaları gereğini hatırlatmakta İdi10. ve 20. Belge nr:25. Ankara. s. s.. ATAŞE Arşivi: 1-1. Kurtuluş Savaşı île İlgili İngiliz Belgeleri. Bu emrinde. Kemal Paşa aynı yoldaki telgrafları Harbiye Nezaretine de göndermişti. s. Kls:ll. Ertesi gün (16 Mayıs) yapılan selamlık resmine Bahriye Nazın Avni ve Erkûıı-ı Harbiye-i Umumiye Reisi (Genelkurmay Başkanı) Cevat Paşa ile birlikte tkatıldıktan sonra7. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi (HTVD. Kastamonu. İkdam nr: 7998. Ankara 1982. vesika nr:68. M. 16 Mayıs 1335.

niçin Sivas'a doğru hareket etmekte olduğunu merak ettiğini belirterek bu konunun açıklanmasını istedi*3. Müfettişlikten beklenen görevlerin ise şunlar olduğu belirtiliyordu: Geniş bir bölgeye dağılnuş olan birliklerin genel durumlarım yerinde incelemek. bölgedeki tüfek. Erkân-ı Harbiyc-i Umumiye Reisi Cevat Paşa'nın imzası olan bu belgede IX. Kls:11.Jaeschke. BÜA. İngiliz Belgelerinde Atatürk. Kemal'in bölgeye varışı ve teftiş gezileri hakkında önemli bilgiler aktarıyordu10. Şimşir. Sy:l. ayın zamanda Hariciye Nazın sıfatı ile 25 Mayıs'la Milnc'e verdiği cevapta. M. Nitekim. c. General. ASD. Ordu dağıldığı halde ona bağlı birlikler için bir müfettişin geniş bir kurmay heyetiyle gönderilmesinin asıl amacının ne olduğunu öğrenmek istedi. Sy:4. Dahiliye nr:343451. c. Sy:5. ATAŞE Arşivi: 1-1.9. Kemal'in Anadolu'da görevlendirilmesinin ilk nedeninin Galthorpe'ıın 21 Nisan 1919 tarihli notası olduğunu vurguladıktan sonra. Kemal Paşa'nın geniş bir subay kadrosu ile Samsun'a gitmesinden ve orada millî galeyana neden olmasından dolayı n İngilizler in kuşkusu giderek arllı. vesika nr. 71.Nitekim M.Zekeriya Türkmen önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve kendisinin de bunlardan haberdar 1 f edilmesini istedi \ İstanbul'da ise. (1953)vesikanr:69. Öte yandan. Kemal Paşa'mn Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi tarafından korunduğu anlaşılmakta idi. Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri. Kemal. Ordu Müfettişliğinin Konya'da kumlan Yıldırım Kıt'aatı (II. sürgü kolu ve top kamalarının toplanıp belirlenen yerlere gönderilmesini sağlamak.Ds:l 64. yukarıdaki bu İngiliz tepkisine karşı Osmanlı hükümeti iki ayrı cevap verdi.269-270.. Yüzbaşı Hurst. Bilal N. BTTD. 202 . ülkedeki asayişsizlik. Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri. ayrıca bk. bölgede her hangi bir asayişsizlik olayına yer vermemek14.IV. Kur. 77. s. Samsun'da bulunan İngiliz istihbarat subayları ise. IX. Öte yandan M.BEO.Cevat Paşa'mn İngilizlerce verdiği bu cevaba bakılırsa M. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğine ordu müfettişinin çalışmaları hakkında devamlı raporlar veriyorlardı. Jaescbke. s. Ankara 1992. vesikanr:16. F:29.I. HTVD. s. İlk cevap Harbiye Nezareti tarafından verildi. sadarete gönderdiği raporlarında İngiliz faaliyetleri hakkında 17 bilgiler vermekte idi .l 5. Gn. Milne. M. Sadrazam Damat Ferit ise.267-269. sükûn ve asayişin her hangi bir şekilde bozulmasını önlemek amacıyla bu ordu müfettişliğinin kurulduğunu ve doğu vilayetlerinde görev yapacağını belirtmekte idi' 5 .. Yüzbaşı Hursftan Amiral Calthorpe'a gönderilen bu mufassal rapor için bk. Kemal Paşa da. "Millî Mücadelede Ata'nın Bilinmeyen Bir Telgraf]". HTVD-.Ordu) Müfettişliğinin benzeri olduğu ve belirli bir merkezi olmadığı açıklandı. ayrıca bu hey'elin. nr:12. IX. Harbiye Nazın Şevket Turgut Paşa da 26 Mayıs tarihli cevabî telgrafında bunu 12 13 14 15 16 17 IK Mithat Sertoglu. 21 Mayıs tarihli raporunda Samsun yöresindeki çete faaliyetlerinden ve şehre Rusya'dan 500 Rum'un getirilip yerleştirildiğinden bahsettikten sonra. Ordu Kıt'aalı Müfettişi M. s.4-5.Bu raporlarda jandarmanın takviye edilmesini istedi. 22 ve 24 Mayıs 18 tarihlerinde beş ayrıntılı rapor gönderdi . asayişsizlik hakkında 21. Sy:I.. 19 Mayıs 1919 günü Harbiye Nazırına gönderdiği şifrede duydukları kuşkulan anlattı. İngiliz İşgal Kuvvetleri Karadeniz Ordusu Komutanı General Münc. HTVD.

halktan bir kaç bin askerin silah altına alınmasını teklif eden Paso. Kemal'in müfettişlik mıntıkasındaki tutumu. jandarmanın arttırılması hususunaşu açıklamayı getirmekte idi: " Devletin halen muhtaç olduğu jandarmaya kayd keyfiyetinin de bir vaztfe-i vataniyye ifâsından ibaret olduğunun. HTVD.ATASE Arşivi:] -1. 3 Haziran 1919 günü M.ŞFR. nr:99/385. alman karar aynı gün Damat Ferit tarafından M. s. 28 Mayıs 1919 tarihli Hey'et-i Vükelâ toplantısında etraflıca görüşüldü ve uygun bulunarak22. Harbiye Giden nr: 343 181.BEO. c. Kemal'in ordu müfettişliğine atanmasına başından beri karşı çıkan Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'yi bıraktı.000 civarına indirilmek durumunda idi. Harbiye Giden nr:343181. Damat Ferit şifrelelgrafında.nr:215. 203 .. İngilizler..Bu sırada Paris'e barış görüşmelerine giden Sadrazam. Nitekim bu istekler. 24 HTVD. Kemal Atatürk. Kemal'in geri çağrılması yolunda hükümete baskı yapmaya başladı.l. işgal olayları karşısında pasif davranan hükümete halk hoş bakmıyordu. F:48-l.Halbuki mütareke hükümleri gereği jandarma sayısı 43. Öte yandan. İngilizlerin kuşkularım daha da arttırdı.27-29. bu durumun İtilaf temsilcilerine kabul ettirilmesini de islemekte idi 21 . bu konferanstan kısa bir süre önce 26 Mayıs 19 20 21 19 11 BOA.132. BOA. Sy. Sadrazama ve hükümete baskı yaparak Önlemler alınmasını isledi. BOA.MVM. Osmanlı murahhaslarının 1 Haziran'da Paris Barış Konferansına çağrıldığının. halkın tepkisinin İtilaf Devletleri tarafından dikkate alınmak mecburiyetinde olduğu. Ds:l 64. Kemal. Nitekim. Gn-Kur. vesika nr: 78. Hey'et-i Vükelâca kararlaştırılmış ve Harbiye ve Dahiliye Nezaretleri'ne tebligat yapıhmşlır. Klsıll. M...s.Mustafa Kemal Paşa 'nın Müfettişlik Görev Bölgesinden Geri Çağrılmasına Neden Olan Gelişmeler yapacağına dair söz verdi . Kemal Paşa'ya şifre edildi. Nutuk. Kemal Paşa'mn Samsun'a gidişinden sonra İngilizler kendisinden şüphelenmeye başladılar. Bu telgrafında.DH.4.BEO. hükümet başkanlığına. Ayrıca Yuııanhlar'm İzmir'i işgal ettikleri bir zamanda milletin istekleri ile Paris Konferansına gidecek hey'etin istekleri arasında bir uygunluk bulunması gerekiyordu24.000 kişi olarak gösterildiğini ve 20 kendi teklifinin de buna uygun olduğunu belirtmekte idi .Bu yazışmalar sırasında M. hükümete güven duyulmadığım belirtiyordu."23 Mustafa Kemal Paşa'mn Müfettişlik Bölgesinden Geri Çağrılması M. Bu sırada memleketin çeşitli yerlerinden gelen telgraflar. ülkede asayişin sağlanabilmesi için devletçe jandarma sayısının 75. M. cihet-i mülkiyye ve askeriyye tarafından ana göre Icdâbir ve tcşebbüsât-ı laziıneniıı ifasıyla icabı miktar jandarmanın kayd ve istihdamı esbabının istikmâli. hükümet tarafından bildirilmesi üzerine müfettişlik mıntıkasındaki kumandan ve valilere "'kişiye özel" olarak bir telgraf çekti. yapılan miting ve sairenin hedefine ulaştığı belirtiliyordu. aynı vesikalar. Kemal Paşa önemli bir girişimde bulundu. ^ BOA... icap eden mahallerde ahaliye hüsn-i suretle ifnamı tenün-i maksada hadim olacağına binâen. Aynca Canik livasında asayişin sağlanabilmesi için de.82.Sy:4. Bu durumdan yararlanmak isteyen İngilizler hemen devreye girerek M.

Ordu Müfettişinin faaliyetleri birer birer sıralıyor. III. (1953)... M. c. 6 Haziran 1919'da Harbiye Nezaretine verdiği notada M. s..L s. İngiliz işgal kuvvetleri komutanlığını harekete geçirdi. İngiliz Belgelerinde Atatürk. Samsun mıntıkasından iç kesimlere gitmek için hazırlanan M. Aynı eser. Ds:53-1. Aynı eser. emrindeki subaylarla birlikte Anadolu'da dolaşması huzursuzluk yaratacak nitelikte idi. 204 27 . hemen herkes millî bağımsızlığın korunması ve 25 millet adına alınacak kararların bir millî şuraya verilmesi gereği istendiği halde . vesika nr:95. "'İtilaf Devletleri milletimizin hukuk ve istiklaline riayetkar kalmadıkça ve millet ve devletin tamami-i masuniyetinden emin bulunmadıkça. Anadolu'daki milliyetçi hareketin bir ittihatçılık hareketi olarak yorumlanması konusunda Sabri Efendi ile hem 26 Tayyip Gökbilgin. Merzifon'dan Amiral Galthorpe'a gönderdiği şifre telgrafta. 28 Bilal Şimşir. Milli Mücadele Başlarken. c. 8 Haziran'da Sadrazam ve Dahiliye Nazın Vekili Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile bir görüştü.26. Anadolu'daki hareketin ardında Harbiye Nezaretinin bulunduğu bir gerçekti. bu yüzden çıkacak olay ve gelişmeler karşısında sorumluluk kabul edecek ne kumandan.DH. Kemal Atatürk. Sy:19. Kemal'in geri çağrılması yolunda istekte bulundukları için İngilizler'e teşekkür dahi etti. Deedes. vesika nr:494. Şunu da belirtmek gerekirse. İngiltere 26 himayesini teklif ediyordu . Nutuk.Hursl'tan gelen bu raporlar. Sina Aksin. Kemal'in 3 Haziran'da Havza'dan Harbiye Nezaretine gönderdiği telgraf. M. vesikanın İngilizce metni için bk. tezahürâl-ı milliyeyi men' ve tevkif için nefsimde ve hiç kimsede kudret ve takat göremeyeceğim gibi. M. Sy:5. hükümetin sırtını dayadLğı Hürriyet ve İtilaf Fırkası adma konuşan Sadık Bey.I. HTVD. (1957). Bu görüşmede Sabri Efendi. Sy:l. Kemal Paşa'mn geriye çağrılmasını istedi30. s..95-119. Sadrazam vekiline göre. s. Hükümetin Tutumu Bu sırada İngiliz istihbaratından Yüzbaşı Hurst ise. Ayrıca askerî yönden bir faaliyette bulunmasına da gerek yoktu29.15-23. İngiliz komutana göre. s.Zekeriya Türkmen 1919'da toplanan Saltanat Şurasında.I. 29 HTVD.. HTVD. 30 BOA. Kemal'in "telgraJhalencri âdeta tekeline almış olduğunu'' ifade ediyordu28. Milne'in bu eniri yanında Galthorpe da 8 Haziran (1919) tarihinde Osmanlı Harbiye Nezaretine gönderdiği şifre telgrafta. Bu maksatla İngiliz Askerî Ataşesi Deedes. F:2. ne mülkiye memuru ve ne de hükümet tasavvur edemiyorum27 diyordu.KMS. İtilaf Devletleri istekleri doğrultusunda hareket etmek durumunda kalan hükümete bir başkaldırı niteliğinde idi. General Milne. vesika nr: 17. Mustafa Kemal'in Görevden Alınması Yolunda İngiliz'lerin Çabaları. Kemal Paşa ile maiyetinin derhal İstanbul'a çağrılmasını istemişti. 10. M. Kanal bu telgrafında. Bilal Şimşir.. s. o günün kritik şartları içinde tanınmış bir Türk generalinin.339-340. nr:43.

Cevat Paşa'nm cevabından da anlaşıldığına göre.ATASE Arşivi: 1-1. 76-1. buradaki faaliyetlerinden dolayı. Hususiyle o sıralarda silahların toplanmadığı ve nakledilmediği hakkında bir çok şikayetler de vardı. Kls:l 1. vesika nr: 18-a. s. Nitekim Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa. Milne'in notasına Harbiye Nazırının cevap verdiğini söyleyerek hataya düşmüştür.. Milne'nin notasına 8 Haziran tarihinde şu cevabı verdi: "M. çağrılma gerekçelerim sorduktan sonra. İngilizler'in kararlı tutumları karşısında şaşkına dönen Osmanlı hükümeti. M.c. çelişkili tavırlar sergiliyordu. vesika nr:20. Kemal Paşa da bunlardan biridir. bu görevlendirmede yani müfettişlik mes'elesinde İngiliz temsilcilerinin arzusu da dikkate alınmış. F:76. Böyle bir müfettişin vilayetleri dolaşmasının halkı rahatsız mı. Paşa tarafından Sadrazam ve hükümete gönderilen telgraflarda İngilizlere karşı önlemler alınması isteniyordu. hükümetin sivil kanadının M. Sy:l (1952). s. M. Ayrıca bk. Bu nota üzerine Sadrazam (Damat Ferit). 33 HTVD. yoksa teskin mi edeceğinin takdirini memleketin lecıtibeli bir asker evlâdı ve mes'ul nazırı olarak acizlerine tcrkcdilmesiiü rica eder ve sekiz aydan bu yana devam eden bir mütarekeden soma artık Türkler ve Müslümanlara lütfen güven duymanızı rica ederim. Binaenaleyh şikayetin önünü almak. Kemal. kömür ve benzin sıkıntısından dolayı gecikeceğim ileri sürerek34.Öte yandan. Gotthard Jaeschke. Kemal Paşa ile hükümet arasında ilk kovalamaca ve sinir savaşı başlamış oldu. Ancak barış kadrosu olduğundan ordu komutanı değil.. Kemal'in başkente dönmesi hakkında hiç bir açıklamada bulunmuyordu. 34 HTVD. İngilizler'in isteğini kabul eden Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu) kararma uyarak M. farklı bir görüş içinde bulundukları anlaşılır.b. Krş. Ds: 164. Talep ve tasvip buyurduğunuz şekilde Yakup Şevki Paşa'mn yerine tayin edilmiştir.Mustafa Kemal Paşa 'mn Müfettişlik Görev Bölgesinden Geri Çağrılmasına Neden Olan Gelişmeler fikir idi.. siyasî mümessil ile görüşmüş ve bir müfettiş gönderileceğini söylemiş. Bu gelişmeler olurken Havza'da bulunan M. 205 . İşte bundan dolayı M.. Hükümetin sivil kanadı İngiliz görüş ve istekleri doğrultusunda bir politika izlerken. Kemal gönderdiği telgrafta.Sy:l. Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri. 76-2. " elindeki istimbotlardan biri ile hemen İstanbul'a dönmesini" istedi33. Gn. vesika nr:I9. İngiliz Generali bu sırada İngiliz Muhipler Cemiyetinin kurucuları arasında yer 31 alan Sait Molla ile de bu konuda görüşmekte idi . ordu müfettişi unvanına sahiptir. İngilizlerin kuşkularını daha da arttırmakta idi..iran'da. Aynı eser. öte yandan. askerî kanada bakılırsa. Bu gelişmelerin olduğu esnada.11-14. her hangi bir itiraza maruz kalmamıştır.. Kemal Paşa'mn IX. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa. 125. Kemal'den 8 Haz. Ordu Kıt1 alan müfettişliğine tayininde en etkili sebeplerden biri İngiltere Devleti mümessilinin Bâbıâliye verdiği bir nota olmuştur.Kur.M. her mıntıkaya da bir müfettiş tayin olunmuştur. Damat Ferit ile İngiliz siyasî mümessili Ryan görüşüp anlaşmışlardı.. Kemal'in İstanbul'a hemen dönmesi yolundaki çalışmaları karşısında. gerçek nedeni öğrenebilmek için de Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa'ya 31 32 Bilal Şimşir. Şevket Turgut Paşa..HTVD. hem de hükümetin mütareke hükümleri gereği mes'ul olduğu asayiş ve inzibatı teinin etmek amacıyla hükümetin kararı ile ülke üç ayrı müfettişlik mıntıkasına taksim edilmiş. Halbuki cevabı veren imzasından da anlaşıldığı üzere Cevat Paşa'dır.Sy:l."32.

Kemal Paşa'ya gizlice mes'elenin gerçek nedeni şöyle açıkladı: "Sizin gibi kıymetli bir generalin Anadolu illerinde dolaşması kamuoyunda iyi bir etki uyandıracağından bahisle 35 İstanbul'a çağrılmanızı İngilizler istedi" .. Bu telgrafın M.29. M. s. bundan haberdar edilmeleri gereği üzerinde duruluyordu37.Sy:L. Hariciye Nezareti Vekâletinden Dahiliye Nezaretine yazılan bir tezkireden anlaşıldığına göre. Kemal'e göre. HTVD. Ona göre hükümet. O. Bu sırada 35 36 37 38 39 40 ATTB. M.1.15-17. İstiklal Harbimiz. M. Böylece hükümet ile müfettişlik unvan ve yetkilerini bırakmak istemeyen M. Bu telgrafında sık sık saltanat makamına bağlılığını vurgulamakla birlikte. devlet.. Ayrıca kendisinin. M. Kemal Paşa'nın bu telgrafı gayet uzun yazılmış bir şikayetname idi. kumandan arkadaşları gibi İngilizler tarafından tutuklmıa cağından kuşkulanıyordu. BOA.KMS. Anadolu'daki millet.DH. Öte yandan bu sırada yayınlanmış olan padişah'ın son hatt-ı hümâyûnu. Kemal'in azlini geciktirmek yanında bir faydası da. M. Kemal Paşa arasında zamanla giderek şiddetlenen yeni bir yazışma dönemi başladı ve bu tam bir ay sürdü. Kemal Paşa 11 Haziran tarihinde Erzurum'da bulunan 15.. Yakup Şevki Paşa. 11 Haziran tarihli cevabında. Ah" İhsan. Ds:53-1. Ayın eser. kendisini Padişah 39 Vahdetlin'e millî direnişin sözcüsü olarak tanıtmak oldu . kendisini aldatarak merkeze çekmek istiyordu. millet ve padişahına bağlılık ve fedakârlıkla hizmet kabiliyetinde olanları ortadan kaldırmak istiyorlardı.44. hükümetin İngiliz istekleri karşısında boyun eğdiğini görünce. ayrıca bütün mülkiye memurlarının. İstanbul'da bulunan korkakların ahlâkından yararlanmasım bilen yabancılar. Nitekim Cevat Paşa. Diğer taraftan Harbiye Nazın Şevket Turgut Paşa da M. Kemal Paşa'nm görevinden azledilmesi an meselesi haline geldi. bütün bu gelişmeleri anlatmış ve "milletin hukuk ve istiklalini tayin uğrunda millet ile beraber çalışmaktan" yana olduğunu belirtmişti. s. c. Bu yazışmalar devam ederken. kumandan ve memurlarm düşüncelerine nüfuz ettiğinden milletin baştan aşağıya uyanık bulunduğunu. M. Fethi Bey vb. nr:43.IV. ASD. Bk. "3H. Eğer icbar edilirscm. Ta ki. F:2. s. Kemal bilahere telgrafında şu açıklamalarda bulunuyordu: "."•'-" ZekeriyaTürfcfnen başvuruyordu. M. Sina Aksin de bu görüştedir. Kemal'e aynı tarihte (11 Haziran) gönderdiği telgrafında. devletin istiklalini. mümkün olduğunca zaman kazanmak ve karargâhını memleket dahiline sokmak amacında olduğunu ifade etmişti40. Şayet kendisi başkente dönecek olursa. memuriyet-i âcizânemden istifa ederek kemâgân Anadolu'da ve sine-i milletle kalacağını ve ve/.. İngilizlerin kesin ve ısrarlı istekleri karşısında. saltanat ve hilafet haklarım korumak için güçlü bir azim ve imanla donanmış olduğunu belirtiyordu. milletin azmim arttırmıştı." diye açıklamakta idi .. K â z ı m Karabekir.. Kemal'in görevine Meclis-i Vükela karan ile son verileceği belirtiliyor. bir telgrafla padişaha müracaat etti.. Ankara 1964.âif-i vataniyyeme bu kere daha sarih hatvelerle devam edeceğim. s. millet mazhar-ı istiklâl ve saltanat ve hilafet-i muazzama-i hümâyûnları masun-ı indiras olsun. "İstanbul'a 36 davetiniz hükümetin kararı sonucudur.C. 206 .346.Kolordıı komutam Kâzım Karabekİr Paşa'ya gönderdiği şifre telgrafta ise. vesikanv:22.

bu demeklerin telgraflarının kabul edilmemesini tebliğ etli. 160-161." M.. bu defa Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin telgraflarının işleme konmasını yasakladı. Mine! Bâb İlelMihrap. AH Kemal'in bu dönemde politikası kuva-yı milliye karşıtı-bir yerde lıaince-ve bekle gör. Bunun üzerine M. bu çağnnın hükümet tarafından yapıldığını tekrarlıyordu.5 ay kadar süren görevleri esnasmda millî hareketin Anadolu'da yayılıp dal budak salmasında önemli bir görevi yerine getirmişti. Dahilîye Nazın Ali Kemal ise. Refik Halit Karay." ifadelerini içeren telgrafını tekrar göndermişti . halkı işgal ve ilhaklara karşı uyandırmaya çalışmaları büyük ümitler bağlanan bu yapılanmalım sona ermesinin nedenleri arasında idi.. 1919 tarihinde İstanbul hükümeti ile Anadolu arasındaki ilişkiler tamamen kopacak ve Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu Türkü kendi basma Millî Mücadele hareketini yürütmek için harekete geçecekti. Kemal ile bağların kopmasına zemin hazırladı43. Refik Halit Karay. olanları kabul et şeklinde idi. s. ekonomik krizden dolayı müfettişlik teşkilatına son verildiğini açıklarsa da. Ordu müfettişlikleri. bu aşamada hükümetin ne Yunanlılarla. Ayın eser... Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa. 16 Haziran tarihinde bütün posta teşkilatına yayınladığı genelgesinde. 15 Haziran'da M. bu pek inandırıcı değildi. Bütün bunlardan da anlaşıldığı üzere. baskısı ve tazyiki.Posta ve Telgraf Müdürü Refik Halit (Karay) Bey. s. Bütün bu gelişmeler olurken. Refik Halit Bey'in ifadesiyle. Mareşal Ahmet izzet Paşa (Askeri ve Siyasi Hayati). Paşa'nın telgrafında isteksizce bir çağrı ifadesi gizli idi. bit nedenle "Lkuva-yı milliye" adıyla birlikler hazırlamanın felaketlere neden olacağım ileri sürmekte idi 42 . Geri planda İtilaf Devletleri temsilciliklerinin baskılan ve özellikle ordu müfettişlerinin Anadolu'da kuva-yı milliye hareketini örgütlemeleri. Posta ve Telgraf Müdüriyetine gönderdiği 20 Haziran tarihlî yifrede bu gelişmelerden dolayı hükümeti protesto elli. işgallerden dolayı duyulan üzünlü ne kadar büyük olursa olsun. Bir müddet sonra da 7/8 Temmuz. 156-159.Sy:l. Gerçi Osmanlı hükümeti. Karabekir. t.48vd. memleketin içinde bulunduğu HTVD.Mustafa Kemal Paşa 'mn Müfettişlik Görev Bölgesinden Geri Çağrılmasına Neden Olan Gelişmeler Şevket Turgut Paşa. hükümet.204205. ayrıca geniş bilgi için bk.. İstanbul 1992. 207 . Kemal Paşa'nm İstanbul'a çağrılması hususundan nezaretinin sorumlu tutulmasını istercesine. vesika nr:22.. Bunların başına tayin olunan genç ve dinamik komutanların. adeta bu işten yani M. Kemal Paşa. SONUÇ Osmanlı ordusunun tasfiyesinin düşünüldüğü bir sırada teşkil edilmiş olan ve olağanüstü bir dönem olması itibarıyla geniş yetkilerle donatılmış bulunan ordu müfettişlikleri İngiliz propagandası.. Ankara 1997. M. İstanbul'da bu acele mukabele. Metin Ayışıâı. s. 3-3.Anadolu'da o şiddetli müdahale. Kemal'e "İstanbul'a davetiniz hükümetin 41 karandır. Kemal Paşa'nm hareketi ordu mensuplarınca kalben destekleniyordu. s. diğer yandan hükümetin beceriksizliği yüzünden lağv edildi. ne de başkalarıyla savaşabilecek bir gücü olmadığım. Aynı eser.

İtilaf Devletlerinin etkisinden kurtulamaması Anadolu'da halkın başının çaresine bakması için yeni bir politikanın belirlemesini gündeme getirdi. Mücadele yıllarmda ordunun yeniden yapılanması hakkında geniş bilgi için bk. . Zekeriya Türkmen.Zekeriya Türkmen durum ve diğer gelişmeleri.. Yöresel mücadeleler kısa bir süre sonra da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde topvekun "Millî Mücadele" hareketine dönüştü. (M. İstanbul 1996.yapılanmanın içerisine girdi . bu teşekküllerin Anadolu'da birlik ve beraberlik ruhunu sağlayarak. İşte bu dönemde halk. . Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi). 44 Milli. Nitekim. Damat Ferit hükümetin ecziyet ve beceriksizliği. Anadolu'da Kuva-yı Milliyeci komutanlar etrafında birleşerek yöresel mücadeleleri başlattı. düşmana karşı mukavemet duygusunun oluşmasında önemli roller üstlendiğini ifade etmek gerekir. olayların gidişatını çok iyi tahlil etmeleri sonucu. 208 . Mütareke Döneminde Ordu ve Yeniden Yapılanma (1918-1920).fakat bu defa Anadolu merkezli .Ü. . İstanbul'un orduyu ayakta tutma fonksiyonunu yitirmesinin ardından Anadolu'da giderek dallanıp budaklanan bir hareketle ordu yeniden.44 .

I. Türklerde yılbaşı ve baharın başlangıcı Mart ayıdır.2 Takviın-İ Celali* de sene başı ve ilk bahar başlangıcı olan bu gün. sayı: 12.'' Yine Batılı Türkolog ve Sinologlar. Ankara 1997. yani Nevruz'dur. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası.baskı. . Divaıı-ü Lûgat-it Türk'te. . en eski dönemlerden bugüne kadar yaşayagelnüştir. Türk Dünyasında en eski dönemlerden beri Nevruz.55. On iki Hayvanlı Türk Takvimi'nin başlangıcının 21 Mart tarihi ve Nevruz günü olduğunu çok net ve açık bir şekilde belirtmiştir. NEVRUZ Türk Ergenekon Bayramı. Şemseddin Sami. s.73. NEVRUZ VE OSMANLI DA YAŞATILD1ĞINA DAİR Muzaffer TEPEKAYA Nevruz.e.503-508. bir başka Fransız Türkolog ve sinoloğu Edouard Chavannes (1865-1918). A.48 yılında Türkler tarafından sokulmuştur'5 demektedir. Kamus-ı Tfirki. Neşet Çağatay.. Ankara 1939. 1-2. Kazak.'Bu takvim Türklerin biricik buluşudur" derken. sayı:12.Erkin H. 8. On iki Hayvanlı Türk Takvimi üzerine Türkiye'de doktora yapan İranlı Ebulfez Nebeyî. s. İzmir 2000. Ergenekondan çıkış. Azeri. sayı: 12. "Kim ne derse desin her yönü ile Türk düşüncesine uygun olan bu takvim.s. İzmir Aydın Vilayet Matbası. Fen-Edebiyat Fakültesi. Bunlardan ünlü Fransız Sinoloğu Abel Remusat (1788-1832).. Rumi takvime göre 9 Mart'a tesadüf etmekte ve Nevruz olarak kabul edilmektedir. On iki Hayvanlı Türk Takvimi'nde yılbaşı 21 Mart. s. Reşat Genç.347. ss. ss. Dersaadet 1317. Kırgız gibi Türk topluluklar ile Anadolu ve Balkan Türkleri'nin ve iranlıların "yemgün" ve yılbaşı olarak kabul ettikleri gündür. Türklerin kendi buluşudur ve Çin'e M.1 Türk Dünyasının ortak kültür unsuru olan Nevruz. s. Ankara 1999.69.Abdülhah Çay. yılbaşı. M. Doç. Nevruz Köyü.g. Nevruz Yard. c. Ankara 1997. Nuraniye. 209-218. Çay. s.. Dr. Özbek. "Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz" Anayurttan Atavurda Türk Dünyası. Aydın Vilayeti 1304 tarihli salnamesi. Ankara 1997. Orta Asya'da yaşayan Uygur. "Eski Türklerde Takvim". Celal Bayar Üniversitesi.Ekrem. yenigün olarak da kullanılmıştır. Kaşgarîı Mahmud.33Û. baharın başlangıcı.6 Nevruzlu.1474-1475.3 Türklere ait bu kaynaklara göre. s. Divan-U Lûgat-it Türk.'Tl ygurlarda Nevruz Kutlamaları" Anayurttan Atayurda Türk Dünyası. (çev:Besirn ALalay). Nevruz'dur. On iki Hayvanlı Türk Takvimi'ııin Türklere özgü ve onların icadı olduğunu söylemişlerdir. Türkmen. Türkler bugüne "yenigün" demektedirler.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV.

Ekrem. Nevruz Han gibi şahıs ! isimleri ve baharın simgesi Nevruz Çiçeği de bitki ismi olarak Türk Kültür Tarihi ndc yerini almıştır. İzmir 1998. 10 M. s. s.Muzaffer Tepekaya Yaylası gibi yer isimleri.£.m.65. Çin Elçisi Watıg-yen-ie'nin Uygur Seyahainatnesi.2.rn.g. B Emel Esin.75 15 Özkan İzgi. Milattan yüzlerce ytl önceleri.13 Ergeııekon efsanesine göre her yılbaşında. 16 Nuraniye-Erkin H. Nevmzay. A. s. Wang-yen-te'niıı anlattıklarına göre ilkbaharda toplu olarak civardaki mabetlere gitmekte idiler. Türk Ergenekon Bayramı NEVRUZ. 9 Duran.137.10 Çin kaynaklarında Hunların. Kagnılı boylarının kullanıldığı kağnının üstüne gerilen renkli keçelerden müteşekkil çadır örtüsünde yer almıştır. s. A. Duran.Ekrem. Bu da Çin kaynaklarında yer alan "Göktürkler her yıl Atalar mağarasında Göktann ve Yersu'Iara kurbanlar vererek kutlama törenleri yapar" yolundaki görüş ile aynıdır.Ö.51. 125-173..Kurgan).l. s.m. 12 Nuraniye-Erkin H. A. Islamiyeiten Önce Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş (Türk Kültürü El-Kitabı II.'1 Ts-ma-chian'ın yazdığı Shih-ehi adlı kitabın "Hım Tezkeresi" bölümünde "Her yılın birinci ayı olan (yılbaşı) mart ayında Hunların bütün beyleri Chan-yü ordugahına toplanıp kendi adetlerine göre çeşitli kutlamalar ve ibadetlerde bulundukları"13 yazılıdır.332.17 7 Remzi Duran. sayı:2. 21 Mart tarihinde hazır yemeklerle kıra çıktıklarını.m.g.m. Bu gelenek dalıa sonra dinî.75.g.Ekrem.Abdülhalûk Çay. Buna ilaveten Nevruz Çiçeği tabii özelliğini. Ergenekon'dan çıkış gününde demir döverek çeşitli kutlamalar yapılırdı.m. halı kilim motiflerinde.. bahar şenlikleri yaptıklarını.g. 13 Nuraniye-Erkin H. A. A. Nevruz Çiçeği motifi M. Nevruz. s. 210 . s.76. Yine Çin kaynaklarında Göklürkleriıı otların yeşermesini yani balları yeni yılın başlangıcı olarak kabul ettikleri belirtilmektedir. s.Ekrem. 840 yılında Turan bölgesine göç eden Uygurlar.g. ss. Atabeg Nevruz.14 Belgelerde Nevruz geleneklerinin Uygurlar da da varlığına şalüt oluyoruz. Türk süsleme sanatlarında yaklaşık üç bin yıldır sürdürmektedir.8 Tarihten bugüne gelen seyir içerisinde peynir veya kımız tulumunda. giyim kuşam ve ev eşyalarında Nevruz Çiçeği motifini görebiliyoruz. Hoca Ahmed Yesevi Türbesi'ndc.g. Ankara 1985. bu bahar şenliklerinin o günden bugüne değişmeden gelen âdet ve gelenekler olduğunu öğreniyoruz.cild 1/b'den Ayrı Basım) İstanbul 1978.9 Nevruz geleneği Orta Asya Türk topluluklarında çok eski tarihlere kadar inmektedir. "Türk Süsleme Sanatlarının Ortak Motifi Nevruz Çiçeği" Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. A.Binc ait Altun Yış mezarlarında bulunan (Pazınk V. Ankara 1989. A.m. s. mitolojik ve folklorik bir özellik kazanmış ve Uygur Türklerinin vazgeçilmez adetleri arasına girmiştir. önemli ve anlamlı bir molif 7 olarak.10 Çağdaş Uygur resminde Uygurların Nevruz kutlamalarını temsil eden tablolar yapılmıştır.74.137-140. 1 Nuraniye-Erkin H. " Crenç.. ss.'5 Uygurlar da diğer Türk toplulukları gibi yeni yıl kutlamalarını Mart ayında düzenlemişlerdir.

. Babur'un Hatıratı. Fuzuli'nin.26 Divan edebiyatı şairleri ise. 18 Nizamü'1-Mülk.450.72.Bu eserde Ramazan ve Kurban bayramları gibi bayramlar yanında yılbaşı bayramı da yapılmakta olduğundan bahsedilmektedir. s.53. s. A. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. ss. A.Harun Tolasan Özel Sayısı. TUrk Milli Kültüründe Nevruz. Duran. ilkbaharın yaklaşmakta olduğu zamanı belirtmektedir. kırlarda okunmaktadır. 23 Gabriel Bonvalot.m.2.20 Babumâme'de (H. s.m. 211 1 . . 20 Genç.yüzyılda meşhur Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk. Türk Kültürü Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara 20-22 Mart 1995) Ankara 1995.2. caize almak için Nevruz dolayısıyla devlet büyüklerine Nevruziyeler sunarlardı. Ankara 1997.nı.g. Siyaset name.. " Mahmut Tezcan..Dr. Genç. Siyaselnamesinde Nevruz'un yılbaşı olduğunu18 ve Türkler arasında yaygın olarak kutlandığını belirtir. İstanbul 1976. Fransız seyyah Gabriel Bonvalot. Prof. s. s.Türk edebiyatında. s. A. 53 19 Nizamü'1-Mülk. A. s.25 Türk edebiyatında Nevruz münasebetiyle yazılan şiirlere Ncvruziye adı verilmektedir.g. Türk edebiyatında Türk şairleriıün şiirlerinde Nevruz'un yılda bir defa geldiği vurgulanmış ve yılbaşı gününe işaret edilmiştir. (Haz: Mehmet Altay KÖymen).m. 136-140. EsirYurt Orta Asya 'dan (terci Reşat Uzman). birçok şairimizin divanlarında dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında28 konu ve motif olarak yer almıştır. İl. Türk şiirinde. 1881-1882 yıllarında Orta Asya'yı dolaşmış ve seyahat hatıralarını bir eserde toplamıştır. 117. 26 Bedri Noyan.Nevruz ve.21 Ali Şîr Nevarde eserlerinde Nevnız adı verilen musiki makamlarından ve Nevnız'da okunan şiirlerden söz eder.s. Vekayî.99.76. Türk musikisinde ve Türk sanatında konu ve motif olarak her devirde kullanılmıştır.>'üzyıl Edebiyatında Nevruz ve Nevruziyeler".9-52.. Ankara 1946. 24 Bonvalot.11'1 El Bîrûnî. yüzyıllarda Nevruz geleneğinin yaşadığının delilidir. A. II.162.Ekrem.g.'. s. Bektaşilerde Nevruziyeler dergah bahçelerinde.24 Nevruz . istanbul 1987. A. "Türk Coşkusunun Simgesi NEVRUZ ' Anayurttan Aîayurda Türk Dünyası. 114.8. 35 Zeynelabidin Makas. 28 Abdurrahman Güzel. 21 Reşit Ahmeti Arat. Osmanlı da Yaratıldığına Dair XI.m. s. • ss. sayı:12.g. "Her gün açar gönlünü zevk-i visalün yetıleden.910) 1505 yılı ile İlgili hatıralda Ramazan bayramı ile Nevruz bayranmıın 1-2 gün gibi bir müddetle birleşmesinden bahsedilmektedir.e.27. 27 Çay. "Nevruz Erkanı". Gerçi güller açmağa her yılda bir nevruz olur. s.. "XIV-XV.e. kaside vb.27 Altı yüzyıllık Divan Edebiyatının mahsulü olan gazel. Ankara 1982.g. gibi şiir türlerinde. aynı yüzyılda Nevruz'un canlı bir şekilde Türkler arasında yaratıldığından söz etmiştir.g. " Nuraniye-Erkin H. izmir 1983.32 Tüm bunlar 14 ve 15. A.23 Gün olarak yılbaşı bayramından bahsederken.g.

Muzaffer Tepekaya Nev'î Efendi'nin. yüzyıl başlarında yaşayan meşhur Türkmen şairi Mahdum Gulu'nun. ona ar gelir.29 • •' -• Türk Dünyası edebiyatında da Nevruzu konu alan şiirlere sıklıkla rastlamak mümkündür. A. "Yüzi nevrim vaslı lychnı Babûr ganimet tut ki imindin yahşi bolmas bolsayüz nevruzu bayramlar" ?Q Kuzey Azerbaycan Türlderinden Şair Bal aş AzeroğlıTmm.Çağrfa£ Kuzey Azerbaycan Şiiri Antolojisi.e. s.g. Yara teslim olup geri çekilmek" 31 XIX. s. ilk bahar gelir.448-449. ss.Murad'in. "Nevruz kim bu bezm içine yılda bir gelir Hürmetsiz itdi anı da hu köhne rüzgar". "Nevruz bayramıdır. "'Klasik Edebiyatımızda N e v r u z " Türk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni {Sempozyum) Bildirileri (Ankara 20-22 Marti 995). Ankara 1984. BilalYücel.. "Yılda bir ahır bu dem-i ferhunde aceb mi. Ankara 1995.129. Nefı'nin. Bâbur Divanı. "Olmadı bende nasibin istedim güzden seni. Fakat ele bil ki. Olmazsa her eyyamda ger âlem-i nevruz " Sultan IV. Çay. İrfan Ü n v c r Nasrattmoğlu. Bâbıır Şah'in. " beyitleri Nevruzla ilgili güzel örneklerdir. Dedİn:geçsİn kış bulurum ben taze Nevruz 'darı seni"?2 29 30 31 Müjgan Cunbıır.Ankıanl995.80. 8. s. "Ey gönülgül devridür vakt-i nev-i Nevruzdur Can bağışlar âdeme bu dem dem-i firuzdur. Kışın el-ayağı yığışır demek.37-42.baskı. 212 .

sayı:8.371372.Mora Seferi için taşradaki askerlerin Edirne Salmışında Nevruz-ı Finize'de Ordu-yı Hümayuna ilhak olmaları islenmektedir3'1..e. Vezir ve müfli ve vükelâ cem ve yevm-i meşhûd oldı. Gerek sarayda gerekse halk arasında Nevruz coşkuyla kutlanmıştır. Dönemin Baş Defterdarı Atıf Efendi H. Ankara 1988. İsmail Hakkı Uzunçarşıh. Ankara 1985. Ankara 1988. 4. s. ö. s.1739"dan itibaren maaşların ve vazifelerin Muharrem ayından başlamayıp Mart ayından başlamasına karar vermiştir. Harem //.33 Sultan I. "Bir Osmanlı Müneccimbaşının NevnızTebrikleri". A..a nevruz dolayısıyla bir tebrtkname göndermiştir.Mahmud döneminde nevruzun tarih tespitinde kullanıldığı görülmektedir. Tophane önünde müceddeden bina olunan kalyon Nevruzdan sonra tamam olup deryaya indirdiler.DVN). 122-123. C. oğlu Bayezid (II. 158. Osmanlı döneminde Nevruz kutlamaları örnek teşkil etmesi bakımından. Başbakanlık Osmanlı Arşivi.Vezir kanun üzere Nevruziyye pişkeşi ile sadâret pişkeşİni cem idüp birden irsal eyledi.. 3. Nevruz sabahları yeni yıl takviminin sunuluşu da bir Osmanlı saray âdeti olarak yerleşerek sürmüştür. s. Aynı şekilde Sarartan 32 33 w 35 v 3S 39 Orazpulat Eke Baharlı: "'Nevruz-Yeni Yıl". s. sadrazama ve diğer devlet ricaline düzenledikleri bu takvimi "Nevruz Pişkesi" olarak sunmalarıydı.34 Osmanlı Sarayında Müneccimbaşılann en önemli görevleri her yıl takvim tertip edip Nevruz sabahı padişaha. Naima Tarihinde Veziri Azam İbşir Mustafa Paşa'nın IV. 2. Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı.65-66.Mehmed'e sunduğu Nevruziye ile birlikte sadarete tayini dolayısıyla verilen bilgiler ilgi çekicidir. A.baskı. Osmanlılarda Nevruz geleneği hemen her dönemde görülmüştür. (Yay. Nevruz ve Renkler.m. s. s.Nevruz ve Osmanlı da Yaratıldığına Dair dizeleri bu örneklerden birkaçıdır.42.21. Matbaa-i Amire. Cunbur.159. s. Nevruzun Osmanlı saray hayalının bir parçası olduğunu Osmanlı Devleti'nde her büyük savaş için sefer hazırlıkları yapılırken taşradaki askerlerin çağrılarak Ordıı-yı Hümayun'un da toplanma zamana olarak da Nevruz günü beîirlenmişlir. Mart 1995. Manisa fviesirBayramı ve Darüşşifası. Faik Reşit Unat.Ravzalu'l Hüseyin fi Hulâsati Ahbâri'l-Hâfîkayn. padişah ailesine ve büyüklere sunulurdu.haz: Sadık Tural-Elmas Kılıç) Ankara 1996." Bu bilgiler göstermekledir.baskı. Bayat.21. 685/39 213 .g. Müjgaıı Cunbur.. Divan Kalemi (A. Çağatay Uluçay.33 Yine Nevruziye denen çeşitli baharattan yapılmış macunlar. istanbul 1283. Manisa 1981. s.122. Ali Haydar Bayat.VI.Bayezid.baskı.36 Bunların karşılığında padişah ve sadrazam"Nevruziye'' adı verilen bir takım hediyeler dağıtırlardı. Gülbahar Valde Sultan.baskı. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası.37 Nevruz kutlamaları Osmanlı Devleü'nde bir Türk halk geleneği olarak devanı ettiği gibi. "Cumadiye V ulanın On ikinci sebl günü ba 'de 'l-gump şems evvel-i hamele tahvil idup Nevruz oldu . s.g. 1431-1512).1152/M. Naima Tavih-İ Naima. Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme Kılavuzu..

I Hem hurrem-i îdi/.s. s. Onlara kahve. At köhne libâs-ı gamı teedîd-i sürüret. Ahmet Cevdet Paşa. Namık Kuma fin Şiirleri. A#. Pnıt Seferi ve Barışı 1123 (1711). Avusturya 42 Seferi'nde de aynı şekilde askerler Nevruz günü toplanmak üzere çağrılmışlardır. Olsam iki yüzden nola şekker çeş-i buse.256 Crulİne Finkel. Fındıklı'da akrabasından birinin evinde kaldı.Muzaffer Tepekaya Sancaği'ndan Mora Seferi içki Nevruz-ı Firuze'de yani 21 MarTta toplanmak üzere 40 asker çağrılmaktadır. "Bu olayda Sadrazam Hurşit Paşa eşkiyayı bastırmağa uğraşırken.Üçdal Neşriyat. 40 41 2 43 44 45 Manisa Seriyye Sicilleri. Şeyhülislam Durrİzade Abdullah Efendi yerinden kıpırdamıyor. Tarih-i Cevdet. öbürü de Nevruz macununu sunmuştur. 214 . s. 19. biri takvimini."43 İfadelerini kullanmaktadır. NEVRUZ 4 5 Bayramı getürdü şeref-ı makdem-i nevruz. Arpalığı olan Manisa'ya sürüldü.49-50 Ahmed Cevdet Paşa. s. İstanbul 1993.176. Müneccimbaşılar padişah ve sadrazama Nevruz takvimini sunarken yanlarında Nevruziye adı verilen macunlarım takdim eden hekimbaşılar da bulunmaktadır.yüzyılda Osmaııb ülkesinde Nevruz geleneği canlı bir şekilde devam etmiştir. c. O gün ise nevruzdu.Yeniçeri isyanlarım anlatırken.Türk Edebiyatında Nevruz geleneğinin Osmanlı'da sürdüğünü gösteren en güzel delillerden biridir. ufacık bir ilgi göstermiyordu. Ankara 1951. Prut Seferi'nde "Harp ilanından sonra vilayeti erdeki askere 41 Nevruz yani 21 Mart tarihinde.2580. Bu durumuna bakılarak 10 Rebiülâhir 1229 (21 Mart 1814) Çarşamba günü görevinden ıızaklaş tırıldı. Nitekim 1821 yılında Müneccimbaşı Rakım Efendi ile Anadolu Kazaskeri Payelİ Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi birlikte Bab-ı Ali'ye gidip sadrazamın huzuruna kabul olunmuşlar. atiyyeler sunulmuştur. Zulmel-i gamla seçilmez geceden gündüzü Böyle eyyam-ı gamın böyle olur nevruzu Deyimiyle kar yağar seri fırtına olmakla o gün Abdullah efendi Üsküdar'a geçemedi.1 13/1 Akdes Nimet Kural. Hem îd-i safa sür yürü hem âlem-i nevruz.81-82.. Ertesi gün karşıya geçerek sürgün yerine gilli. Edime salmışına gelmeleri" istenmiştir.44 Yine Yakınçağda vatan şairimiz Namık Kemal'in Nevruz adlı şiiri. Uzunçarşılı. VVien 1988. gülsuyu ve buhur ikramından sonra hil'atler giydirilmiş. Bunun ilk örneğine meşhur tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'mn Tarih-i Ccvdeti'nde rastlıyoruz.367.e.s.S. The Aılministration of Warfare:Tlıe Otlaman MU'ttaıy Chantpaigus İn Hungaty. 1593-1606. İstanbul 1957. C. yine hem mükrem-i nevruz.V.

275. Nevruz un Mart dokuzuna tesadüf ettiği ve Mesir ilamıyla kutlandığı geniş bir şekilde Ayşe Osmanoğlu. s.Nevruz ve Osmanlı da Yaratıldığına Dair İd-İ ramazan oldu bugün hemdem-i nevruz.e. 106.g.A.e. İdin şerefi oldu yine munzam-i nevruz. 200/110-3.Abdüllıamifin kızı Ayşe Osmanoğlu hatıralarında. kumaş tablolar içinde kıymetli porselenler ve süslü kutular içinde macun ve İran usulü çeşitli şekerlerdir.. bendegâna dağıtılırdı"46 diye bahsetmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi.Hus. Namık gibi hem teşne-i câm-ı ccm-i nevruz.** Konu Hariciye Nezareti tarafından Sadârete bildirilmiş.Abdüİhamid'in adının yazıldığı Nevruz şekerleri sunulurdu. 200/110-1 BaşbakanhkOsmanlı Arşivi. Gönlüm gibi hamyâze keş-i bûse-i îdim. 200/110-2. Osmanoğlu. Mabeyn-i Hümâyûn "a getirilen bu hediyeler yanında bizzat Hükümdara takdim edilmek üzere Nevruz şekerinin üzerinde İran Şahı'nın resmi bulunan küçük İran alımlarıyla Sultan Il.47 Ay m dönemde Tahran Sefaretinden Osmanlı Hariciye Nezaretine gelen 21 Mart 1303 (1886) tarihli telgrafnamede Nevruz münasebetiyle İran Şalu'na Avrupa hükümdarlarında» lebriknameler geldiği bildirilmektedir. Bunun üzerine Sultan Il. Çüy. Nâmık Kemal . vükelâya. Yıldız Sadaret Hususi Maruzat (Y. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. İstanbul 1986. s. 106. A..AHus). tüllerle bağlı güzel kâseler içinde Hanedan azasına.ı Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Nevruz törenleriyle ilgili olarak Sultan n. Y. Nitekim : Aydın Vilayeti H. Nevruz kutlama millî millî lan millî bir gelenek olmaktan öteye geçerek milletlerarası bir boyut kazanmıştır. Bin îd-i sürür olsa eğer tev'em-i nevruz. Nevmz başkent İstanbul'da kutlandığı gibi taşrada da kutlanmaktadır.g. Nevruz münasebetiyle İran Şahı İstanbul'daki elçilik kanalıyla Osmanlı Hükümdarına hediyeler sunmuştur.baskı.Hus. Uşşâka zanıân-ı keseni îd-i safadır. 1304 (1887) tarihli salnamenin Sanman Sancağı kısmında. mevki sahiplerine.A. s. "Nevruz bahann ilk günü olduğundan bir gün önceden Eczahane-i Hümayun'da hazırlammş Nevruz macunu denilen üzerine altın tozu dökülmüş kırmızı renkte Nevruz şekeri hazırlanır. Her tavrı televvünde velîkin dem-i nevruz.A.45 Sadrazam 50 Mehnıcd Kamil Paşa da padişaha iletmiştir. Tebrik edelim bir melı-i lıurşîd cemâle. Y. Bir tıfl-ı yetînı-i elemiz etmeyiz ikbâl. Bu hediyeler. 215 . Babam Sultan Abdülhamil (Hatıralarım). 3.Abdülhamit tk İran Şahı'na Nevruz münasebetiyle tebrikname göndermiştir.

kebabiye. Mesirde Mağnisa "ya hariçten henıan kırk bin nüfus ahâli gelir ve Magnisa'nm seksen bin neferden ibaret halkıyla birleşerek yüzyirmi bin kişilik azîm bir cemiyet akd edilir. Bu ma'cuıılann teııâvülündc halkça bir itikâd-ı umumî olub bu da ına'cunu eki eden zâta senesi içinde yılan tasallut idemeyeceğinden ibaret ve ma'cun dahi âtide gösterileceği üzre kırk türlü edviyc-i nebâliyeden mürekkeptir. sakız. tarçın. ûdül-kahar. kının tartar. yeni bahar. karabiber. ss. Karanfil. çivid. meyan balı. O vakitten beri bu veehle her sene cemiyet akd İdilmekdc ve cami'i şerifin kubbesi üzerinden halka kâğıtlara sarılı macunlar saçılmakdadır. çöp çini. iksir. s 5l 216 . Bu macunlardan münasib miktarının her sene hâk-i pây-ı şevket-i ihtivayı hazretİ padişahiye ve vükelây-ı fihâm hazeratına takdim-i dahi de'bi kadimden olub ancak bu suret beş on seneden beri terk edilmiş ve halbuki Sultan-u nıüşârun ileyha ınisillü lıanedan-ı saltanat-ı seniyyeden olan bir muhaddere-i mulueremenin ve şeyh-i nıüşârun ileyh gibi bir zât-ı mukaddesin tasvib ve tertib kerdeleri olan de'bi müstahsenin unutulup gitme nezd-i sâmTi hazret-i velâyetpenâlıide münasib görülmeyerek malıallindcn âdet-i kadimesi veehle ma'cunlar celb ve dcrsâ'dete takdim olunmağa başlamıştır. kolonga. kalem-i Aydın Vilayeti 1304 tarihli salnamesi. havlıcan. hardal. Maııisa Sancağı merkezinde H. Mâhımat-ı tarihiyeye nazaran Mağnisa şelıri kadiıneu şimdiki mevkinin şarki cihetindeki dağ üzerinde müessis ohıb halbuki orası pek sarp ve taşlık bir mahal olduğuna ve cennetmekân Kânûnî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin zaman-ı saltanatlarında kesb-i vüsat itmeğe başladığına mebııi şehrin hâl-ı haznndaki mevki'ne ııakli lüzumu tahakkuk eylemiş ve bu lüzum üzerine dağın altında en evvel hakân-ı müşânıııileyli hazretlerinin vaİdeleri Hafize Sultan hazretleri tarafından elhâletü hazihî mevcud ve ma'mur olan "Sultan" Camii" şerifi ile ittisalindeki medreseler bina ve bir de bimârhâne te'sis ve inşâ olunmuştur. mürr-ü safî esmâri.Muzaffer Tepekaya anlatılmaktadır. Bundan sonra şehrin şimdiki mevki'inde haneler inşâsına başlanub alıîran Halunîye cami'i şerifi dahî bina kılınmış ise de emr-i nakil bir suret-i matlubede sürat peyda edemediğine mebni bu bubda bir çare teharri edilmiş ve bu sırada Hamiliye caınri şerifîndeki tülhânede icray-ı tdababetle meşgul bulunan ve dersâ'detde defin-i hâk-i ıtırnâk ve Merkez Efendi nâmıyla şölıretyâb olajı şeylı Mûsâ Muslihiddin kuddise sırra hazretlerinin re'y ve tensibleri ile tıbb-ı kadim ahkâmına tcvfıgan bir ma'cun tertib ve bunun küçük küçük kağıtlara sarılarak her sene nevruzda sâlifü'z-zikr Sultan cami'i şerifinin kubbesinden halka saçılması ve bu sebeble bir cemi'yet akd idüerek oraların git gide şenlendirilmesi tasvib edilmişdir. Ma'cunun lerkibâü edviye-i atiyeden ibarettir. zencefil. hindistan cevizi. hiyarşenbe. anason.1887 tarihinde Mesir adıyla kuüanan Nevruz törenlerini anlatan belgeyi aynen veriyoruz: "Mağnisa mn Mesiri Her sene Mart'm dokuzuna müsadif olan nevruzda Mağnisa'da "Mesir" namıyla bir cemiyet olduğu ve yevra-i mezkûrde oraya her taraftan külliyetli lıalk toplandığı malumdur. kişniş. Bu babda ba'zı malumat i'tası münasib görülmüştür. zaTeran.1304/M.330-332.

kara halil.. şeker"52 Kastamonu'da çıkan Köroğlu gazetesinin 2 Nisan 1330 (1914) tarihli nüshasında Millı Bir Bayram" başlığı altında manşetten verilen Nevruz kutlaması anlatılmaktadır. 26 Mart 1331.Nevruz ve Osmanlı da Yaratıldığına Dair bârid. Yeni Gün: Mart 9". ta eski cengaver ve kadirşinas ecdadını istihlaf ederek nasıl ki islamiyetin hadimi ve Osmanlılığın müessis ve hamisi olmuş iseler bugünkü Türkler de o necabet-i fıtriye saîkasiyle senelerden beri bünyesine sâri olan zaafıyeti teşhis ederek eslâfına hayr-ül halef olmak azmine koyulmuşlardır54 denilmektedir. "Konya'da 1918 Yılı Ergenekon Bayramı71. (18 Mart 1914). Kastamonu'da halk ve resmi zevatın katılımıyla Nevruz.3-4. Yine aynı gazetenin Türk Gücü Kastamonu şubesinin müracaatı üzerine çıkardığı ilavesinde Nevruzdun Türklerin en eski bayramı olduğu ve Ergenekon'dan çıkışı simgelediği vurgulanarak Nevruzu yaşatmak için tüm Kastamonuluları Nevruz törenlerine davet eder. limon tuzu. kimyon. Duygu. tiryak. Mclımeî Serhat Yılmaz. Daha sonra öğrenciler şiirler okumuş ve günün mana ve ehemmiyetini anlatan konuşmalar yapılmıştır.A. topalak kökü. ravend.285.g.89-90. ÇsytA. sayı:254. Köroğlu Gazetesi. 2 Nisan 1330. s. zerdeçay. Türk Sözü Gazetesi. "Bizzat Saltanat-ı Osmaniye'de Türkler.e. Hindistan Çiçeği. vanilya.e. san halil. Ömer Seyfeddin.2X8-293. Sayı:305-306.5-7. T/İrk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (Ankara 20-22 Mart 1995). Ankara 1995. 2 Nisan 1330. Tören Alaâddin Tcpesi'nde toplanan halk ve resmi zevatın katılımı ile gerçekleşmiştir. razyane (rezene). çörek otu. Çay."Gazetenin verdiği bilgiden anlaşıldığına göre Nevruz kutlamasmıTtirk Gücü Cenûyeti Kastamonu şubesi tertip etmiştir. tarçın çiçeği. Çay. portakal kabuğu. Törende millî kıyafetler giymiş bir heyet Ergenekon adında bir beste seslendirmişlerdir.Meşmtiyet döneminde yapılmıştır. kakule. Tanıtı. dâr-ı fülfül. Bu kutlamalarda. sayı:6. Saim Sakaoğhr nun araştırmaları sonucu ortaya çıkan Nevraz törenleri 21 Mart 1918'de Konya Valiliği ve Konya Türk Ocağı Başkam tarafından organize edilmiştir. s. (Mart 1997) Köroğlu Gazetesi. 'Türklerin Milli Bayramı. ss. s. Saim Sakaoğlu.g. s. ÖmerSeyfeddin Mart Dokuzu veya Nevruz olarak bilinen bu millî gelenekle İlgili olarak 18 Mart 1914'de bir makale neşretmiş59 ve bugünün Türk gençliğinin millî 53 54 55 56 57 ss 59 Aydın Vilayeti 1304 tarihli salnamesi. yani 1331 Mart'ında Ergenekon Bayramı adı altında Nevruz kutlamaları yapılmıştır.57 Nevruz kutlamalarının bir başka örneğini de Konya'da çıkan Türk Sözü gazetesinden öğreniyoruz.286. sinameki.e.55 CL Türk Gücü Cenûyeü Kastamonu Şubesi'nin Köroğlu gazetesi vasıtasıyla daveti üzerine. ss.2 Nisan 1331. 24 Man 1918. "Kastamonu'da Bir Nevruz Kutlaması".330-332. C.56 Aynı şekilde ertesi yıl.g. Köroğlu Gazetesi.. sayı:254'e ilave.. a. yani Ergenekoırdan çıkış günü coşkuyla kutlanmıştır. A.58 Nevruzla ilgili ilk araştırmalar II.16. 217 .

Nevruz kutlama geleneği Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir.e. 218 .g. Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti'nhı.2H5.. saray çevresinde olduğu gibi Manisa. Özellikle 1914'den sonra ülke genelinde dalıa çok kutlanmaya başlanan Nevruz ve Ergenekon ! Bayramı. 60 Öıner Seyfeddin. A.4. Meşrutiyetle birlikte Türk Ocaklarının öncülüğünde Ergenekon. A.g. 61 Çay.Muzaffer Tepekaya bayramı olduğunu vurgulamıştır. R. Nevruz bayramı kutlamaları yaygınlaştırılmış ve iktidarda 61 bulunan İltihatve Terakki Partisi bu bayramı devlet töreni haline getirmiştir.m. s. İttilıal ve Terakki nin bu dönemde uyguladığı Türkçülük politikasının bir neticesidir. II. Kastamonu ve Konya merkezlerinde de coşkulu bir şekilde Nevruz kutlamaları tertip edilmektedir.

T'ung Tien'i imparatora sunduğunda ondan büyük Övgüler almıştır.5089. . Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. tahıl. ayın zamanda bir Çin tarih külliyatıdır. Chung Hua Shu Chü. 1986. 734-812 yılları arasında yaşamıştır.' Tu You kaymakam yardımcılığından başbakanlığa kadar yükselmiş.Türk Di'tnvası incelemeleri Dergisi Savı IV. Çin hükümdarı Hsüen Tzung'ım saltanat döneminin (742-756) siyaseti. tuz ve demir işyeriyle ilgili yönetim işlerini de iyice Öğrenmiştir. Ou Yang Hsiu. Yeni T'ang Hanedanı Yıllığrnın (Hsin T'ang Shu) 147. Tu You. Ou Yang Hsiu-Sung Ch'i. bölümünde Tu Younun biyografisi bulunmaktadır.5089. Tu You yüksek bir makamda bulunmasına rağmen devamlı olarak kitap okurdu.g. s. a. Hsin T'ang Shı (Yeni T'ang Hanedanı yıllığı). Hsün Tzung ve Hsien Tzung gibi Çin hükümdarları zamanında Çin'in önde gelen siyasetçisi. toplum hayatı. dini törenleri ve askerlik sistemi gibi kurumlan ile loponomi ve Asya kıtasında yaşayan çeşitli kabilelere ait bilgiler içeren T'ung tien. sayıca çok daha fazla tarih belgelerini kullanarak. 219-223. K'ai Yüen saltanat döneminin (713-741) son yıllarında tarihçi Liu Cluh çeşitli tarih belgelerinden faydalanarak 35 bölümden oluşan "Chenğ Tien" adını verdiği bir tarih kitabı yazmıştı. s. Te Tzung. E. ÇİN KAYNAKLARINDAN T'UNG TİEN VE BUNUN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ Eyüp SARITAŞ* T'ung Tieıı klasik Çin tarih kitapları arasında önemli bir yer tutan özel tarih kitabıdır. para.. Görv. 200 bölümden oluşan yeni bir tarih kitabı yazmıştır.c. bu eseri incelemiş ve adıgeçen eserin yetersiz olduğu sonucuna vararak. ss. Tu You'nırn diğer adı Chiin Hsiang'dır. İşte. bölüm 166. D olayı siyi a onun politika ile ilgili zengin deneyimleri T'ung Tien'i tamamlamasında büyük katkıları olmuştur. cilt xvı. Ü. Beijing. politika alanındaki yükseliş ve düşüşleri tam anlamıyla kavramış. İzmir 2000. daha genç yaşındayken "Chİn Kııan" ve "Wai Kııan1' gibi önemli rütbelere yükselmiş ve bu arada Ling Nan ve Hnaî Naıı bölgelerinin üst düzey askeri komutanlığını da yapmıştır. Yeni T'ang Hanedanı Yıllığmdaki Tu You'nun biyografi sindeki kayda göre. Liu Chıh'mn '..Tu You sözkonusu Arş. maliyecisi ve tarihçisi olarak da tanınır. Zamanın saray başbakanı Tu You bu eserin yazandır.. Yüksek makamlara sahip olmuş bir aileye mensup olan Tu You.Chcng Tien:' adlı eseri temel alarak yazılan T'ııııg Tien hacim ve içerik açısından oldukça büyüktür2.

ı • : ! Bu 9 bölüm de kendi aralanııda küçük bölümlere ayrılmıştır. Chung Kııo Ku Tai Shılı Ch 'ang Shıh (Eslci Çin Tarihi Hakkında Genel Bilgiler). 1993. Beijing. '"K'ai Yüen Li". "Wei Shu" ve "Sui Shu" gibi resmi Çin yıllıklarından : faydalanmış. Kitapta bu tür konulara ağırlık verilmesinin bir diğer nedeni de. "Ta T'ang Yİ Li' . 1979. Yiyecekler-20 bölüm. 7. Şuurları Koruma-16 bölüm. 2. . Cnang Ta K'e -Wang Hsü Kuang. "Bei Ch'i Shu". S. Tu You. Meslekler-22 bölüm. 9. Bölümler açıklanırken çeşitli devirlerdeki durumları hakkında da bilgi verilmektedir. Tung Tien. Chung Hua Shu Cim. s. Memur Seçme Sistemi-6 bölüm. Shaanhsi JenMin Chiao Yü Ch'u Pan Shıh. bu sayede Çin tarihinin çeşitli dönemlerinin sistem ve kurumlarının araştırılması için uygun bir ortam oluşmuştur. T'ung Tien'in etkisiyle Çin kaynaklan arasında önemli bir yer tutan "T'ung Chılf ve "Wen Hsien T'ung K'ao" adlı eserler birbiri arkasından yazılmış. Chung kııo Li Shth W en Hsien I işiten (Çin Tarihi Belgeler Bilimi). Chung Kuo Ch'ing Nien Ch'u Pan Shıh. Hsi 'An. 5. Bu nokta onun ne kadar bilgili olduğunu göstermektedir4. "Nan Ch'i Shu".s. Bu yüzden yazar sözkonusu eserinde ekonomik konulara büyük yer vermiştir. "T'ai Tzung Clıcng Yao" ve "T'ang Liu Tien" gibi klasik eserlere de müracaat etmiştir. 6. T'ung Tien'in tamamlanması İle Çin'de biyografi yazarlığı ve tarihi olayları kaydetme konusunda Çin tarihçiliğinde yeni bir ekol başlatılmış oldu. ülke yönetimi bakımından en çok önemli olan ekonomik durumdur. 168. Müzik-7 bölüm Askerlik-15 bölüm Cezalar-8 bölüm. çeşitli dönemlerin ekonomik durumlarını anlatan bölümler için özel bölümler ayrılmıştır. 9 Bölümün düzenlenme sistemi Tu You'nun siyasi fikrini de ortaya koymaktadır. "Han Sim". Törenler-100 bölüm. "Sung Shu". 1991. Halkm yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçları yeterince karşılandığı sürece onların medeni olmaları ancak mümkün olabilir5. Tu You'ya göre. 3. Bu yüzden eserinde bu konuya daha fazla ağırlık vermiştir. cilt 1. Meng Clı'ing Yüen. s.Eyüp Sarîtaş kitabını yazmak için 30 yıldan fazla bir süre harcayarak eserini 801 yılında 3 tamamlamıştır . 2. bunun yanında "Sui Kııan Hsü Lü'\ "Sııi Ch'ao Yi Li". . Yönetim Birimleri-14 bölüm.206. Toplam 208 bölümden oluşan T'ung Tien'de konular 9 büyük kısma ayrılmıştır: 1. Dolayısıyla T'ung Tien'de en çok. "Chin Shu". Ona göre bir ülkede banş ve sükuneti sağlamak için halkm yiyecek ve giyecek ilıtiyacımn lam olarak sağlanması gerekmektedir. Tu You ekonomi tarihine çok önem vermiştir.Beijing. Tu You kitabını yazarken "Shıh Chi". 4. yazarının aynı zamanda iyi bir maliyeci olmasındandır.

Bu nedenle klasik Çin tarihi araştırmaları açısmdan T'"ng Tien çok değerli bir kaynaktır. Bazı önemli belgeler ise kullanılmamıştır. Beş Element ve Budizm gibi konular diğer tarih kayıtlarına nazaran belli bir sistem dahilinde kaydedilmiştir. Öyle ki bu belgelerin pek çoğu bugün elimizde değildir. T'ung Tien'de yer alan siyasi sistem. T'ung Chıh ve Wen Hsien T'ung K'ao) deyimi kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde mevcut en eski T'ung Tien nüshası Kuzey Sung dönemine (960-1127) ait nüsha Japonya Kraliyet Kitaplığında saklıdır. Bunlar arasında Clı'ing döneminde basılan '"Chiu T'ang Pen" adını taşıyan nüshası en çok kullanılandır. Fakat bu belgeler tasedüfen seçildiği için kullanılırken çok dikkatli olmak gerekmekledir.Ö. Diğer taraftan T'ung Tien sınır bölgelerinde yerleşik milletler ve diğer dış ülkelerin durumlarını aydınlatmaya ağırlık verilirken.S.Ö.229) ve Üç Devlet (220-280) döneminden itibaren alü hanedanlık boyunca. Ming (1378-1644) ve Clı'ing (1644-1911) hanedanlan döneminde T'ung Tien'in baskıları yapılmıştır. H a n (M. Chung Kuo Ta Pai K'e Ch'üen Slıu Ch'u Pan Sluh. hukuk. Bunun yanında memur ve unvan kayıtlan ve ticari belgelerle. Chung Kuo Ta Pai K'e Ch'üetı Sluı. Sung. Chung Kuo Li Shıh (Çin Ansiklopedisi-Çin tarihi cildi). T'ung Tien'i temel alarak "T'ung Chılı" ve "Wen Hsien T'ung K'ao" adlı ünlü eserlerini yazmışlardır. özel şaluslara hitaben yazılan imparator fermanları. T'ung Tien çok fazla sayıda tarihi belge içermektedir. Clrin (M. askerlik sistemi ile ilgili konulara Önem verilmemiştir.221-M. T'UNG TIEN' TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ BÖLÜMLER Wu Feng-Tsung T'ai Pen. savaş hilesi ve savaş yöntemlerine ilişkin konulara dikkat çekilmiş. Kore'de basılan nüshası da kayda değer niteliktedir. savunma sistemleri ve teknikleri konusu ihmal edilerek herhangi bir kayıt verilmemiştir.Ö.207). Öyle ki astronomi. Bir kısmı belgeler de kontrol edilmeden esere alınmıştır.206-M. Yukarıda adıgeçen belgeler T'ang hanedanı tarihini araştırmak isteyenler için ana kaynaktırlar.Çin Kaynaklarından T"ımg Tıen Ve Bunun Türk Tarihi Açısından önemi T'ung Tien ile diğer eski tarih kayıtlan aynı değildir. Sung Hanedanı (960-1279) tarihçilerinden Cheng Ch'iao ile Ma Tuan Lin. yaklaşık 900 tanhi belge T'ung Tien'den derlenmiştir. Beijin" 1994. yönetim birimlerinin kanunları ve T'ien Pao saltanat yıllanın içeren (742-756) istatistik kayıtlarının hepsi birinci elden tarih belgeleridir. 722-723 221 . s. Bu kitapların da yazılmasıyla T'ung Tien de dahil olmak üzere "San T'ung (Üç T'ımg: T'ung Tien. Örneğin askerlik sanatı ile ilgili kayıtlar bölümünde strateji tc taktik. Çin dışında. Bu yönüyle de Kök Türk devri araştırıcıları için çok büyük bir önem arzetmektedir. Yüeıı (1272-1368). ekonomik oluşumlar ve yönetim birimlerinin kuruluşları gibi konular çok eski çağlardan itibaren ayrıntılı bir şekilde Tang hanedanı imparatoru Hsücn Tzung'ıın saltanat yıllarına (742-756) kadar Özetlenmiştir. Eserin hacminin dörtte birinden fazlası TMang Hanedanı ile ilgilidir. Bu nüsha 1981 yılında yeniden basılmıştır6.

Eyüp Sarttaş

Türklerin en eski devirlerini oluşturan Hun döneminden başlayarak kök Türkler, Uygurlar ve bir kısım Kök Türk hakimiyeti altında bulunan bazı Batı Türkistan şehir devletleri baklanda pek çok kaydı bu eserde bulmak mümkündür. Sözkonusu eser, Çin'in resmi yıllıkları arasında yer almamasına rağmen İslmiyetten önce Türk tarihinin çeşitli devirlerine dair oldukça ayrıntılı bilgiler içermektedir. Toplanı 5 büyük ciltten oluşan T'ung tien'deki Türklerle ilgili tarih kayıtları beşinci ciltte yer almaktadır. Bu kayıtlar Hımlar, Kök türkler ve Batı Tiirkistan-Uygurlar olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.. a) Hunlar: Bu eserdeki Hun tarihi ile ilgili kayıtlar 194.-195. bölümlerde yer alır. Hunlar kısım, onların ataları olduğu kabul edilen Tilerle başlatılmaktadır.Huni ar o dönemde Çin'in kuzeyinde yaşadıkları için. T'ung Tien Hun bölümünü "'Kuzey Tiler 1" başlığı ile başlatmaktadır. Bu bölüm eserin 5302-5332. sayfalan arasındadır. 195. bölümde ise Kuzey Ti'ler 11 kısmında, Hunlar 11 (5333-5346) sayfalar) ve Güney Hunlan hakkında kayıtlar vardır (5347-5464). 197. bölümde yaklaşık 3 sayfa Kao ChVlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır (5398-5400).

'

Aynı bölümün 5401-5431. sayfaları arasındaki Kök türkler 1, 198. bölümde kök Türkler 11 (5432-5461), 199. bölümdeki Kök Türkler 111 ise 5442-5463. sayfalar arasındadır. Bu kitaptaki Hunlar ve Kök Türkler ile ilgili kayıtlar oldukça aymıtılıdır. Kitabın bazı yerlerinde diğer Çin kaynaklarına atıflar yapılarak açıklamalar eklenmiştir. Şüphesiz, bu açıklama kısımları her bölümün sonundadır ve sonraki çağdaş tarihçiler tarafından, araştırmacılara kolaylık olması için eklenmiştir. Atıfta bulunulan tarih kitapları sadece resmi Çin yıllıkları olmayıp, bazı özel tarih kitapları da yer almaktadır. 199. bölümde ayrıca T'ien Le'lar (Tölesler), Hsüeh Yen T'uo'lar (Sir Tarduşlar), ve Pu Ku, T'ung Po, Pa Ye Kırlar (Bayırktılar). Hu Hsüeh ve A Ttiehler gibi Töles boylan ile ilgili kısa da olsa. kayıtlar bulunmaktadır. 200. bölümde bir Hun boyu olan Hsİ'ler, Pa Hsi Mi'ler (Basmıllar). Uygurlar, Ku Li Han ve Chich Ku'lar (kırgızlar) gibi Türk boyları tanıtılmaktadır. Yeni ve Eski T'ang Hanedanı Yıllıklarında Uygurlarla ilgili kayıtlar oldukça geniş olmasına rağmen, T'ung Tien'de Uygurlara sadece bir sayfa kaydın ayrılmış olması dikkat çekicidir. Diğer taraftan Pu Ku'lar, A Polar, Basmıllar ve Ku Li Hanlar ile ilgili T'ung Tien'de özel kısımlar yer alırken, bu boylar hakkında Eski ve Yeni T'ang Hanedam Yıllıklarındaki bilgiler özel bölümler halinde olmayıp, dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Ülkemizde Orta Asya Türk tarihi ile meşgul olup da kaynak dili Çince olan tarihçiler, Çİn kaynaklarındaki Türk tarihine ilişkin kayıtların sadece kendilerini ilgilendiren kısımlarım kullanarak araştırmalarını yapmaktadırlar. Oysa. gerek resmi Çin yıllıklarında ve gerekse özel Çin tarih kitaplarında Orta Asya Türklerinin siyasi ve kültür tarihlerine dair oldukça fazla miktarda kayıt bulunmaktadır. Üstelik bunların hiç 222

Çin Kaynaklarından T'uug Tıeıı Ve Bunun Türk Tarihi Açısından Önemi

birisi sistematik bir biçimde dilimize çevriyip, diğer Türk tarihçi ve araştırıcıların istifadelerine henüz sunıılmamışür. Burada çalışma konusu yaptığımız T'ımg Ticn'de yer alan Türk tarihinin çeşitli devirlerini kapsayan kısımlarının çevrilmesi kültür tarihimiz açısından son derece faydalı olacaktır. Bu sayede T'ımg Ti en'de yer alan Türk tarihi ile ilgili bilgiler, resmi Çin yihklanndaki ve diğer dillerde yazılmış kayıtlarla karşılaştırma olanağı ortaya çıkacaktır. Böylelikle Orta Asya Türk tarihçiliği alanında önemli bir görev yerine getirilmiş olacaktır.

223

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV, İzmir 2000, ss.225-256.

MAKRIZI'NIN KITAB ES- SULÜK'UNDAKJ OSMANLILAR İLE İLGİLİ KAYITLAR

Cüneyt KANAT*

Şüphesiz Osmanlı dönemine ait, Türkçe olarak yazılmış olan yerli kaynakların dışında, yabancı dilde yazılmış birçok değerli ve önemli bilgileri ilıtiva eden kaynaklar mevcuttur. Yabancı dilde yazılmış olan bu kaynaklar arasında, Arapça olanlar da büyük önem taşmıaktadrr. Ancak, özellikle Anadolu'daki Türk tarihi ile ilgili kayıtların bulunduğu bu kaynakların büyük bölümü, Türkçe'ye çevrilmemiş ve araştırmacıların istifadesine sunulamamıştır. Osmanlı Devleti hakkında Memlûk kaynaklarında çeşitli bilgiler ve kayıtlar bulunmaktadır. İşte bu kayıtlar günümüz tarihçileri için her zaman kullanışlı ve orijinal olma özelliğim korumuştur. Bu kayakların büyük bir bölümü, içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde neşredilmiştir. Bunların en önemlilerinden birisi de, içinde bulunduğumuz yüzyılda neşredilmiş olan, Makrîzî'nin Kitâb es-Sulük liMa'rilel Düvel el-Mulûk isimli eseridir1. Arapça olarak yazılmış olan bu dönemdeki kaynaklar içerisinde bulunan kendi tarihimizle ilgili bilgiler, tarihçiler tarafından zaman zaman bölümler halinde, bazen de bir kaynağın tamamen taranıp tüm kayıtların ayıklanarak tercüme edilmesi şeklinde, Arapça bilmeyen tarihçilerin de istifadesine sunulmuştur. Bizim bu çalışmadan amacımız da; Makrîzî'nin Kitâb es-Sulûk:unda Yrd. Doç. Dr, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Eserin kullandığımız baskılan şunlardır; Takiy ed-Dîn Ahmed b. Ali el-Makrîzî, Kilâb esSulûk li-Ma'rifet Düve! el-Mıılâk, C. 141. neşr; Muhammed Mustafa Ziyade, Kahire C. 1-1/2 1956, C. 1-3 1970 ikinci baskı, C. II-1/2 1941, C. II-3 1958, C. 111-IV, neşr; Saîd Abdültettah •Aşûr, Kahire 1971-72. Özellikle Memlûk devri Arapça kaynaklarında bulunan Anadolu ve Osmanlılar ile ilgili kayıtlanıl bir kısmı bazı araştırmacılar tarafından Türkçe'ye kazandırılmıştır. Bu türden şu ana kadar yapılmış olan çalışmalar ise şunlardır; Şevkiye İnalcık, "İbn-i Hacer'de Osmanlılara Dair Haberler", Ankara Üniversitesi Dil ve Tanh-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. VI. S. 3, Ankara 1948, ss. 189-195; Aynı yazar aynı makale II, C. VI, S. 4, ss. 349-359; Aynı yazar aynı makale III, C. VI, S. 5, ss. 517-529; Kazım Yaşar Kopraman. el- 'Aytıt'nin 'Ikâu'U Cuman 'ında XV. Yüzyıla Ait Anadolu Tarihi İle İlgili Kayıtlar, basılmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1971; Kazım Yaşar Kopraman, "Ikdu'l-Cumâıvda Karanı an -Oğullarına Dair Kayıtlar", Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, izmir 1999, ss. 43-54. Bunların dışında bizim yüksek lisans tezi olarak yaptığımız bir çalışmamız var ki, biz bu yazıyı o çalışmanın bir bölümünü tekrar gözden geçirip kullanarak hazırladık. Bkz. Cüneyt Kanat, Makrİzı'nin Kitâb es-Sulûk'unda Osmanlılar, Karamanoğıılları ve Batı

Cüneyt Kanat

bulunan ve taraflınızdan Türkçe'ye çevrilmiş olan Osmanlılar ile ilgili kayıtların, bilim adanılan tarafından kolaylıkla kullanılabilmesini sağlamaktır. Makrîzî'nin bir Memlûk tarihçisi olması ve bahsedilen eserinde özellikle Memlûk Devleti tarihini yazmak istemesi sebebiyle, eserindeki meselelerin büyük bir bölümünü Memlûk Devleti'ni yakından ilgilendiren olaylar meydana getirmekledir. Ancak muhakkak ki bu devletin komşularıyla olan ilişkilerine de büyük ölçüde yer verilmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti:ııin Ankara savaşından sonra fetret devrini atlatıp güçlü bir devlet olmaya başlaması ile, iki devlet arasındaki ilişkiler artmış ve Makrîzî de eserinde bu hadiselere yer vermiştir. Fakat bunların yanısıra müellif. Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren bazı önemli olayları da göz ardı etmemiştir ki bunlara en güzel ömek ayrıntılı olarak anlattığı Ankara savaşı olmalıdır. 766 (1364-1365) yılında Kahirede doğup 27 Ramazan 845 (9 Şubat 1442) tarihinde veıal eden Makrîzî'nin3 en önemli eserlerinden birisi olan Kitâb es-SulÛk, Mısır'ın Arap fethinden kendi zamanına kadar olan ve Mısır'da kurulmuş olan iki devlet yani; Eyyûbîler ve M emlâkler devletlerinin tarihini ihtiva eder. Bahsedilen eserden bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz kayıtlar ise, hem müellifin yaşadığı döneme ait olması hem de Osmanlı Devleti'nİn erken dönemine tekabül etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kullandığımız metinlerin Türkçe'ye çevirisi esnasında bazen güçlüklerle karşılaştık. Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise eserin bundan altı yüzyıl önceki Arapça ile yazılmış olmasıydı. Bu sebeple cümleler içersinde bazen ortaya çıkan kopuklukları [ ] kare parantez içerisinde yaptığımız ilaveler ile tamamlamaya çalıştık. Yine Türkçe'ye girmiş ve halen kullanılan ıstılahları da aynen yazdık ve Arapça asıllarım da ( ) normal parantez İçerisinde verdik. Ayrıca metinler içerisinde geçen, özellikle Türkçe isimlerin okunmasında zorluklarla karşılaştık. Bunun sebeplerinden en önemlisi de herhalde eserin müellifi olan Makrîzî'nin Türkçe bilmemesi ve Türkçe isimleri zaman zaman farklı şekillerde yazması idî. Bahsedilen ve çözmekte sıkıntı çektiğimiz bazı isimlerin okunuşunda emin olamadığmıız zaman ise ismin arkasına koyduğumuz soru işaretiyle (?) bunu belirtmeyi uygun gördük. Müellifin kullandığımız eserinde hadiseler yıl yıl ve yıllar da ay ay olmak kaydıyla anlatılmaktadır. Bu sebeple biz de yaptığmuz çevirilerde bu kronolojik sırayı koruduk ve metinleri aynı şekilde sırası ile vermeye çalıştık. Buna bağlı olarak ekte verdiğimiz Arapça metinleri de aynı sıraya göre dizdik.

Anadolu Beylikleri ile ilgili Kayıtlar, basılmamış yüksek lisans tezi, E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1991. 3 Memlûk Devri müelliflerinden olan Makrîzî'nin hayatı ve eserleri ile ilgili geniş bilgi için bkz; Muhammed Mustafa Ziyâde, "Makrîzî ve Çağdaşları", çev. Cüneyt Kanat, Tarih İncelemeleri Dergisi. S. VIÜ, İzmir 1993, s. 221-227; Saîd Abdulfettah 'Aşur: "Edva' Cedide ala elMuverrih Ahmed b. Ali el-MakrM ve KitâbStihi", Âlem el-Fikr, Kuveyt 1983. S. II. s. 455457. 226

Makrhî'nûı Kitâb es- Sıılûk'undaia Osmanlılar İle ilgili Kayalar C. ili, s. 574, y. 760h./1358-59 . Osmanlı sultanı İbn Osman'ın elçileri geldi ve Mevred el-Cebs yoluyla büyük meydana indirildiler, C. m, s. 749, y. 793h./1390-91. Haberci geldi ve Osmanlı sultanı Hondgâr Ebu Yezid7 b. Osman'ın KayserTye geldiğini ve orayı aldığını bildirdi. C. IH, s. 763, y. 794h./1391-92. Bu ayda (Rebi!ül-Ewel=Ocak-Şubal 1392)8 Emîr Hasan el-Gecgenî(?), Hondgâr Bayezid b. Osman için |lıazırlanmış olan] armağan ile birlikte Anadolu (Rûmf memleketine gitti. C. IH, s. 790, y. 795h./l392-93. Bu ayda (Zilkâ'de=Eylül-Ekiın 1393) Osmanlı sultanı Bayezid Beg 10 b. Murad Beg b. Osman'ın elçileri Emir Hüsaıneddîn Hasan el-Gecgenî ile beraber geldiler, Yanlarında içlerinden birisi beyaz bir Atmaca olan değerli hediyeler vardı. Elçiler İbn Osman'ın hastalığının tedavisi için Kahire tabiblerinden birinin hazırlanmasını istediler ve tabib Şemseddîn Mııhanımed b. Muhammed es-Sagîr tayin edildi. Yolculuğa hazırlandı ve O'na İbn Osman'ın ihtiyaç duyduğu ilaçlar verildi.
5 6 4

Daha önce 1 noiu notta verilmiş olan kullandığımı/ eserin tam künyesi bundan böyle aynen veya kısaltılmış olarak tekrar edilmeyip, yalnızca aynı eserden alınıp çevrilmiş olan metinlerin cildi: C, sayfası: s ve yılı: y olarak kısaltılmış şekliyle birbirinden bağımsız olan her metnin başında verilecektir. Makrîzî, eserinde Osmanlı sultanlarından bahsederken genellikle ya Bursa Melîki ya da Rûm Meliki veya Rûm Hâkimi tabirlerini kullanıyor. Biz metinler arasında bütünlüğün sanlaımıası için bundan böyle bu ifadelerin, geçtiği yerde Osmanlı sultanı tabirini kullanacağız. Naşir metinde kelimeyi cebs olarak okumuş, ancak kelimeyle ilgili verdiği notta bu kelimenin başka yazmalarda ceyş olarak geçtiğim de belirtmiştir, Bkz. Makrîzî, Sulak, C. III, s. 357, not 3. Bayezid isim Makrîzî tarafından değişik yerlerde "Yezid" olarak yazılıp kullanılmıştır. Müellif, genellikle paragraf başlarında veya yeni bir meseleyi anlatmaya başlarken, "bu yılda'" yada "bu ayda" diye söze başlıyor, ay ve yılı belirtmiyor. Ancak, biz daha önceki sahifelerden kastedilen ayı bulup parantez içerisinde gösteriyoruz. Makrîzî, eserinde Anadolu ile ilgili bahislerde ''Rûm" kelimesini kullanmış ve bununla Anadolu'yu kastetmiştir. Bu sebeple bundan böyle bu kelimenin geçtiği yerlerde Anadolu tabirini kullanacağız. Rûm ifadesi ile Anadolu'nun kastedilmeği diğer Memlûk devri müelliflerinde de görülür. Bkz. Mustafa Çuhadar, "tbıı Tagribirduım Hayatı ve Eserleri", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, Kayseri 1989. s. 364. Müellif zaman zaman "Beg" unvanını y ile yazılmış şekliyle "Beyk" olarak bazen de y kullanmadan "Beg" biçiminde yazmıştır. Biz yine metinlerde bütünlük olması için bundan böyle bu kelime geçtiğinde "Beg" olarak yazacağız. 227

CUneyt Kanat

C. III, s. 813, y. 796h./1393-94. Bu ayda (Cemâdi'cl-EweI=Marl-Nisaiı 1394) Osmanlı sultanı İbn Osman'ın elçileri Kahire'ye geldi. C. m, s. 817, y. 796h./1393-94. Sultan'a [yani Memlûk Hükümdarı Berkûk'a] yardım için ikiyüz bin11 hazırlamış olan İbn Osman'ın elçileri geldi. İbn Osman'a güvcnebilmesi için gelecek olan cevabı beklemektedir. C. III, s. 865: y. 798h./1395-96. Osmanlı sultanı Hondgâr Ebû Bayezid b. Mıırad Beg b. Osman'ın elçisi Hanefî fakih Sefer Şah, Cemâdi'el-Evvel (=Şubat -Mart 1396) ayında Kahire'de vefat etti. C. III, s. 873-74, y. 799/1396-97. Ayın oııdokuzunda (Rebi'ül-Ewel=21 Aralık 1396) Anadolu memleketinden Tolu miıı Ali Şalı geldi. Hondgâr İbn Osman'a bir mektup ile gitmişti. O1nun elAkiros12 muharebesini ye bu muharebede zafer ve ganimetler elde ettiğini, sayısız canlıları öldürdüğünü, Şemseddîn Mııhammed b. el-Cezerî'nin13 İbn Osman'a ulaştığını ve sultanın kendisine mulıleşem ikramlarda bulunarak gündelik yüzelli altın dirhem bağladığım haber verdi. O'nunla ilgili haber şöyle idi; Kahire'den kaçtığı zaman İbn Osman'a katılmak istediği için İskenderiye'den gemiye binip üç günde Antakya'ya vardı. O, Dimaşk'ta Anadolu halkından olan ve Hacı Mü'min diye tanınan bir adama dersler okutmuştu. Bu kişi sonra İbn Osman'ın en büyük dostlarından biri oldu. Antakya valisi O'na ikramda bulundu ve İbn Osman'ın Anadolu'da bulunan ve Pay-ı tahtı olan Bursa'ya gönderdi. Bursa halkı O'nu karşıladı ve İbn Osman'ın huzuruna çıktı. [Sultan] O'na zikredilen ücreti verdi, dokuz tane at ile köle ve cariyeler sundu ve ikramda bulundu. Bundan sonra O, büyüklerden sayıldı.

1

1

1

228

Burada bahsedilen ikiyüz biııin ne olduğu, ytıni para mı yoksa asker mi olduğu beliülmemiş, yalnızca rakam verilmiştir. Burada geçen isim. el-Ekros veya cl-Akiros olarak okunabilir. İ. Hakkı Uzunçarşılı, "Balıkesir'in pek yakınında eski adı Akiros veya Akiraus olan bir şehir bulunmuştur" demekte ve kelimeyi bu şekilde yazmaktadır. Bkz Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984. s. 97. Arapça metnin aslında, bahsedilen şahsın ismi yazılırken muhtemelen baskı hatası olarak Cezeri deki Cim hailinin noktası düşmüştür.

Makrîzî'nin Kitâh es- Sulûk'ıtndaki Osmanlılar İte İlgili Kayıtlar

Yine vezir Taceddîıı Abdurrahim b. Ebu Şakir'in Dimaşk'tan kaçtığı ve 14 Beyrut'tan İbn Osman'ın yanma gittiği , [sultanın] O'na ikramda bulunduğu ve günlük elli dirhem bağladığı haberi geldi. C. III, s. 879, y. 799İ1./1396-97. Bu ayın yirmiüçünde (Şaban=22 Mayıs 1397) Osmanlı sultam İbn Osman'ın elçileri Bulak' 5 sahiline geldiler. Onları hacib, Sultan'ın atlan ile bu allara binsinler ve kendileri için hazırlanan eve gidebilsinler diye karşıladı. Ayın yedisinde (Ramazan=4 Haziran) tbn Osman'm elçileri kendileriyle gönderilen armağanları [Sultan'a] verdiler. C. III, s. 906, y. 800h,/1397-98. Bu ayda (Zilka'de=Temmuz-Ağuslos 1398) Sivas hâkimi Kadı Burlıaneddîn ile Türkmenler'den İbn Bozdoğan'ın evlatlarının muharebe ettikleri haberi geldi. Yapılan savaşta Kadı Burlıaneddîn öldürüldü, yerine oğlu geçti ve Türkmenlerin Sivas'ta oturmalarını yasakladı. Babası İle ilgili haberler şöyleydi; Osman b. Kara Yülük etTürkmanî O'na muhalefet etti ve O'na her zaman verdiği armağanları göndermedi. Kadı Burhaneddîn ise O'nu önemsemedi. Çünkü. O önemli emirlerden değildi. Kara Yülük, Amasya ile Erzincan'a gelip giderdi. Bir gün Sivas'ın yakınından bir yaylaya gidiyordu. Oradan geçerken Kadı Burhaneddîn'İn de orada olduğunu duyunca bu dunundan çok rahatsız oldu ve acale ile atına binerek askerlerinin başına geçip O'nu yakalamak üzere harekete geçti. Gece olurken Kara Yülük maiyeti ile O'na saldırdı ve Kadı Burhaneddîn'İ eliyle yakaladı, sonra da öldürdü ve Sivas'ı kuşattı. Sivas halkı da buna şiddetle savaşarak karşı koydu ve bu durumu Bayezid b. Osman'a, onlara [yardıma] gelsin diye yazdılar. [Osmanlı sultanı da] onlara doğru yola koyuldu. Kara Yülük bunun üzerine Azerbaycan'da bulunan Timurlenk'in yanına gitti ve orada O'nun maiyyetinde kaldı. C.III, s. 965, y. 801h./1398-99. Bu ayda (Şewâl=Haziran-Temmuz) Osmanlı sultanı Bayezid b. Osman'ın Şam memleketinden geçmek üzere hareket ettiği ve Acem ülkesi hakimi Timurlenk'in Hind memleketlerini ele geçirdiği haberi geldi.
16

Burada gitti anlamındaki fiil muhtemelen yanlış olarak sat ile yazılmıştır, ancak biz onu sin ile yazılmış kabul edip öyle tercüme ettik. Bulak, Kahirede Nü kıyısındaki gezinti yerlerinden birisidir. Bkz. Kazım Yaşar Kopraman,
Mısır Memlükleri Tarihi, Ankara 1989, s. 221. Burada Şam isminden kastedilen yer; O dönemdeki Suriye bölgesidir. Bugünkü Şam şehri ise daha Önce geçmiş olduğu üzere Dimaşk ismiyle anılmıştır.

229

y. Abu'lFarae'm Ablastin.. yani eİ-Meîîk ez-Zâhir Rerkûk'un satın alıp azad ettiği memlûklar. '"Elbistan". Makrîzî de kullandığımız eserinde bu ismi zaman zaman Abustan veya Ablustayn olarak yazıyor. s. Yükût Hamavi'nin AbİLislayn. araştırılması için posta (berîd) atıyla gitti ve ayın yirmisinde (Zilhicce-23 Ağustos 1399) Dimaşk'a girdi. Yine İbn Osman ile ilgili olarak gelen haberler şunlardı: Sivas hâkimi Kadı Burhaneddîn katledildiği zaman Sivas lıalkı Bayezid b. Fakat bazan doğru şekliyle Elbistan olarak da yazmıştır. 20 Ez-Zâhiriyye Memlûkları. s. Bunu üzerine. Journal Asiatiq_ue. 1950. Sııltan'nı Suriye birliklerine. 34. 972. Mısır Memlüklcri Tarihi. 47. J5\V ayoir ^ühtcc^/tgusrtîff-^ılâi' iSfff £krair el-Tayyar. Selçuklular tarihine dair eserler yazan müelliiler ile XIV. C. M. 19 Sultanın veya büyük emirlerin ahularından sorumlu olan görevlidir. 18 Metinde Osmanlı sultanının kardeşi diye verilen isim lam olarak okunamamış ve böyle bir şahıs lesbil edilememişlir. s. Kazım Yaşar Kopraman. Emirler. İbn İyâs hariç diğer bütün müellifler tarafından Ablistan veya Elbistan şeklinde yazıldığı görülmektedir. 238. III. Sûlî'nin O'ndan kaçtığını ve Zilka'denin yirmisekizinde (=1 Ağustos) şehir teslim alındıktan sonra da Darende'yi kuşattığım içeren nâmeler okundu. C. y. 'Aynî'nin ve diğer Memlûk müverrihlerinin Ablustayn. asırlardaki kan müverrihlerinin Abustan şekil ve telaffuzu ile yazdıkları bu ismin XVI. / A. 31 Çomak isminin okunuşuyla ilgili olarak bkz. asırdan itibaren. İbn Osman'ın memleketine sefer hazırlığının emri çıkarılıp ilan edildi ve sonra Sudun et-Tayyâr Haleb'e doğru yöneldi. III. İbn Osman'ın Malatya'ya gittiği orayı kuşattığı ve orada ez-Zâhiriyye [Memlûklarından]20 Çomak'm 21 bulunduğu. [Zilhicee'nİn] onüçünde (-16 Ağustos 1399) Osmanlı sultanı İbıı Osman'ın Elbistan'ı (Ablastin)17 aldığı ve sonra Suriye bölgesine doğru yürümeye niyetlendiği haberi geldi. y. IV./1399-1400. s.1. 971. 802h. 223. 801h. s. Saııvaget. C. Halil Yinanç. ayrıca Suriye'deki aşiretler arasında fitne ve harplerin olduğu ve binlerce insanın katledildiği haberleri geldi. III. Bkz. ve XV./1398-99./1398-99. . Osmanlı sultanı İbn Osman'ın kardeşini18 asker ile gönderdiğini ve O'mm Malatya ile Elbistan'ı aldığını. Daha sonra Sultan'm memlûkları bu haberlerin doğruluğunu inkar edip "bu bizi Kahirc'dcn çıkarmak için bir hiledir" dediler ve haberin doğruluğunu araştırmak üzere Emîr Ahur'y Sudun et-Tayyûfı görevlendirdiler. kadılar ve devletin üsl yöneticileri ayın onbeşinde (18 Ağustos) sultanın sarayına çağrıldılar. Bu kişi Yüzler Emîri rütbesinde olup üç tane Tablhane Emîri ile çok sayıda Onlar Emîri kendisine yardımcı olurdu. Osman'ı yardıma çağırdı ve O Urfah Mathieu ve diğer Ermeni müverrihlerin Ablusta. 801İ1. Orada bulunanlar O'na karşı savaşmak üzere ittifak edip dağıldılar. Bkz. s. "Noms et Sunıems de Mamelouks". Onlara. 230 17 . Sadaka b.Cüneyt Kanal C. 979. Süryani Milıail'in Ablastayn.

III. [Mımarrcivün ] altısında (=27 Ağustos) Timurlenk'in Dimaşk'tan Sivas'a indiği ve Sivas'ı alarak Süleyman b. Kara Yusuf b. 1056. C. y. 41-42. getirdikleri mektuplara cevaplar yazıldı ve geri gönderildiler. Bu armağanların içerisinde. kadılar ve eınîrler için olan beraberindeki mektupla geldi. s. Kara Muhammed'in. Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı. Daha sonra ise delikanlı olan Bayezid b./1400-01. s.MakrîzVnin Kitâb es. Orada oğlu Selnıan'ı22 bırakıp Erzincan'a gitti.803h.cri şeyler olan on parça gümüş vardı. s. Daha geniş bilgi için bkz. on at. 1027. Ancak sonra [insanlarını Hiudislanda fesatlıkla ilgili olarak yaptıkları kendisine bildirildiğinde Hindistan'a döndü ve Allah'ta O'nu onlara karşı muzaffer kıldı. Ayrıca emirler için de çok sayıda armağanlar 22 2İ Makrîzî burada Süleyman ismini Seltnan şeklinde yazmıştır. sonra memleketine döndü. [Mektubun içeriği şuydu. Osman'ın terbiyesizliği anlatılınca O'na bir ders vermeye niyetlendi. Timurlenk'e kaçlı. Ez-Zâhir [Berkûk'ım[23 ölümü O'na bildirildiğinde ise geri döndü ve Kerec'e saldırdı. 231 . C. III.UI. Sivas'ta ve memleketinin diğer yerlerinde duyduklarınızı yaptı. y. Ayın (Receb=Şubal-Mart 1401) sonunda İbn Osman'ın Anadolu memleketinden Kay seriye ulaştığı haberi geldi./1400-01. M. Cuma gecesi (=20 Hazmın Î399) kabul edilir. [Muharremin] dokuzunda (=31 Aralık) İbn Osman'ın elçileri geldi. on parça yünden örülmüş elbise. 803İ1. 1031. İkinci sultanlığı da 1390 yılında gerçekleşmiştir. Anadolu memleketinden Bursa yönünde olduğu haberi berîd yoluyla geldi. C.] O Rahbe'de elçilerini katledenlerden intikam almak istiyordu. C. 13eıkûk"un ölüm tarihi olarak da 801 yılı Şevvali'nin 15. 111. fakat yine muhtelif yerlerde aynı isim Süleyman olarak ta geçmektedir. Bayezıd'ın halkının büyük bir bölümünü katlettiği. İbn Osman O'ııun malını aldı ve haremindeki kadınları kendi devlet adamlarına verdi. gümüş kadehler ile aralarmda tabaklar ve bunun ben/. Bu ayda (Zillıicce-Temmuz-Ağustos 1401) Osmanlı sultam İbn Osman'ın elçileri armağanlar ile geldiler./1400-01. Sivas'ı aldı. Şchabeddîn Tekindağ. 803h. 1069. 803U. şeyhler. s. Bu ayda (Rebi'ül-Ewel=Ekim-Kasım 1400) önceki yıl Irak'a da gelmiş olan Timur'un elçisi. On köle. Memlûk Devleti'nde kendisinin de mensup olduğu Çerkezler'i iş başına getirmeğe muvaffak olan Berkûk"un741 (=1340-1341) yılında doğduğu kabul edilmektedir.Suluk 'undaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar da süratle çok sayıdaki askeriyle birlikte oraya gitti. Bunun üzerine Erzincan hâkiminin oğlu Tuhr./1400-01. y. C. İlk sultanlığı ise 1382 yılı başlarında olmuştur. İstanbul 1961. y. s.

232 . İbn Osman. Atlı askerlerinin adedi yediyüzbine. Osman'ın askerlerinin büyük bir bölümü çarpışma esnasında kırıldı ve askerlerinin geriye kalan 24 25 üçte biriyle babasına katıldı. Bayezid b. İbn Osman da askerlerini Akşehir -yani beyaz şelür. O [Timur] Irak'tan Anadolu memleketine doğru gitti. böylece Meyınene ortaya çıktı ve Kalb'in üstüne doğru yöneldi. 1091-1092. I. Corci Zeydan. 265. bunlar yaklaşık yüzbin askerdi. C.. İsmet Kayaoğhı. yaya askerlerinin adedi ise üçyüzbine ulaşıyordu. Daha sonra ayın yirmisinde (=1 Ağustos) O'ndan gelen mektup okundu. ordunun sağ tarafındaki kuvvetlere verilen isimdir. İstanbul 1976. Kalb Arapça bir kelimedir ve ordunun ortasındaki yani merkezdeki ana kuvvetlere verilen isimdir.Cüneyt Kanat bulunmaklaydı. Bu haber İbn Osman'a bildirildiğinde hemen harekete geçerek birlikleri ile yola çıktı ve sekiz gün sonra oraya ulaştı. Tatbikat gününde ortaya çıkan izdihamdan yinnibeş asker ayaklar altında ezilerek öldü. 57. "Sen Allah yolunda cihad yapan bir insansın. Bkz. s. Bayezid ise O'nun kendisinden korktuğunu zannetti. 805h71402-03.kentinde istihdam etti. Timurlenk'in kendisini aldattığım anladığı zaman O'nun yakınına kadar gitti. Anlatılanlara göre her iki ordudan da seksen bin kişi Öldürülünceye dek aynı yerde savaşıldı ve bu esnada Timıırlenk'in askerlerine karşı galip olan taraf Osmanlılar idi. ben senden yalnızca Osmanlı memleketindeki babanın ve dedenin topraklan ile yetinmeni isliyorum ve benim amacım Anadolu Emir i Sultan Ebu Saîd'in zamanındaki Emir Eretııa'nm topraklarını almaktır". Kendisi de çok yorgun düşmüştü. namuslarına el uzatıp her yeri harap etliği haberi kendisine gelinceye dek de bu aldatmacayı hissetmedi. III. Timurlenk de O'nu yanıltıp geri çekildi. Buna aldanan İbn Osman barış yapmaya meyletti ve Timurlenk'in Kemah'a gidip oramn ahalisini katlettiği. Bunun üzerine Emîr Süleyman yaklaşık yüzbin askeriyle birlikte payitaht olan Bursa'ya doğru kaçtı. alları ise telef olmuştu. Timurlenk'in askerleri. Fakat oraya geldiğinde askerleri darmadağınık. s. Osman'ın vakıası bu ayda (Mulıarrem=Ağuslos-Eylül) idi. [Bayezıd] yaklaşık olarak onbeş gün sonra O'nımla karşılaşmayı istediği için gitti. Doğu Meliki zatim Timur Kerkim (Güregen) ile Osmanlı sultam Hondgâr Bayezid b. benim istediğim seninle savaşmak değil. İbn Osman'ın bulunduğu yeri ve beraberindekileri çember içine aldılar ve O'nu esir ederek Timurlenk'in huzuruna 24 25 Meymene. Ankara 1980. Timurlenk Bayezid'm arkasından ve O'nun farkedemiyeceği bir yoldan Anadolu memleketinde sekiz gün yolculuk yaptıktan sonra Amûriyye'ye -bu gün orası için Engüriyye denirulaştı ve orayı kuşatarak ateşe verdi. Günün son saatlerinde Timurlenk bir tuzak hazırladı. Emîr Süleyman b. Bkz. Arapça bir kelime olup. oraya ulaştığında Timurlenk O'nun ve askerlerinin yorgunluktan bitkin bk halde olduğunu öğrendiği zaman O'nımla savaşmamak için hiç bir sebep göremedi ve Muharrem ayının birinci gününde (1 Ağustos Salı) alma binerek savaşmak üzere harekete geçti ve ayın beşinde Pazar günü (=5 Ağustos Cumartesi) sabahın İlk saatlerinden akşam saatlerine dek iki ordu harp etti. s. Bu hadise özet olarak şöyleydi. ibn Osman. Timurlenk O'nu kandırmak İçin şöyle bir haber gönderdi. İslam Medeniyeti Tarihi. y. C. İslam Kurumlan Tarihi. O sırada Timurlenk de yüksek bir yerden askerlerini düzenleyerek kontrol ediyordu. Murad b.

Arap müverrihleri hükümdar olmadan evvel kiriş ile boğulmak istenmiş olduğunu ve Bizans tarihçileri de kardeşlerinden korkarak. s. Bu sırada îbn Osman'ın askerleri bölünmüş ve tamamen parçalanmıştı. 128'de •Sultan Çelebi diye ma'ruf ve Kirişçi lakabı iîe mülekkab Mehmed bey' iki unvan ile beraber ve Makrîzî. Sonradan bir çok garp müverrihleri de Çelebi Mehmed "i Kiri lakabı ile zikretmişlerdir. Osmanlı sultanı Hondgâr Bayezid b. 26 Makrîzî taralından muhtelif yerlerde zaman zaman Kirişçi. Timur mağlup olan orduyu takip etmeleri için askerlerini gönderdi ve sonra O'na yaklaşık olarak ûçbin yaralı getirildi.Makrîzî'nin Kitûb es-"Sulûk'undaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar getirdiler. Biz bu iki tür okunuş şeklinden. 20 not. C. el-Enıîr Orhan b. yay yapan bir kirişçinin yanında çırak olduğunu yazıyorlar. al-Manhal al-Sâtl. 142. Orhan b. 233 .). C . Neşri. O'nu hezimete uğrattı. Maddesinde Kirişçi veya Güreşçi lakabı ile ilgili olarak aynen şu bilgileri vermektedir. 249 ve al-Nucûm al-Zâhira. Köprülü Kutup. 818-819 vekayü arasında ve Phrantz. I. Emîr Süleyman b. Bursayı'da yaktılar. 1189. Timur'un taraftarları Anadolu memleketine dağılarak her tarafı yağmaladılar. Bu altı ay boyunca böyle devam eüi. Osman. s. Tarih. Eğer gece olmasaydı. s. 89 ve Sına at al-lnşâ: Bibi. T. İ. I V . Ayasofya nüshası. nşr. y. Ertesi günü. Türkçe trc. (Gibbons. Arapça yazm. sonra da ilgililere teslim etti. 453. 350)". Sonra Süleyman O'mı kuşattı. Uzunçarşıh tarafından Anadolu beylikleri isimli kitabında (s. H.. Makrîzî genellikle kef harfinin üzerine ötre koyarak Güreşçi biçiminde yazdığından ve metinler arasında bütünlüğü sağlamak için Güreşci'yi tercih ediyor ve o şekliyle kullanıyoruz. Bonnlab. s. 4439. 1) Kirişçi. C. s. s. 3376'da 813-814. 357. nr. el-Emîr Murad b. Bütün bunların yanışını Uzıınoarşılı. Uzunçarşıh.K. 813h t /1410-ll. Bu ayda (Cemadi'el-Evvel=Eylül) Emîr Süleyman b. kardeşi Musa Çelebi ile yaptığı savaşta. y. 111. 8051ı71402-03. bazen de Muhammed Güreşçi olarak verilen isimden Emîr Süleyman ve Musa Çeİebi'nİn kardeşi Mehmet Çelebi kastedilmektedir. 50. Ankara 1982. 550 ve Vaciz al-Kalâm. Yukanda geçen Kirişçi veya Güreşçi olarak okunmaya müsait olan kelime î. İ. Murad b. Uzunçarşıh. 3429. Bu sırada kardeşlen Güreşçi 2 5 Bursa'da oturuyordu. 20. Timurlenk'in askerleri onlardan hiçbirini sağ bırakmayacaktı. s.. Zehchî Zeyli. 353.. Bkz. "Arap ve Bizans tarihçileri Çelebi Melımed'e Kirişçi lakabını vermektedirler (İbn Tagribirdi. İnsanlara çeşitli işkenceler yaparak onları esir ettiler ve öldürdüler. diğer taraftan başka bir eserinde yine Makrîzî'den yaptığı alıntılarda Güreşçi olarak okunmuştur. s. tır. Nuruosmaiıiye Kulüp. Nat. H. nr. Nr. var. Ragıb Hulusi. 26. el-Emîr Osman. s.. Osman Bizans (KostanUniyyc) topraklarına geçti. Zilka'de ayında (=Mayıs-Haziran 1403) Timurlenk'in yanında esir olduğu halde vefaı etti. Bkz. 85). HondgâT Bayezid b.T.. 1109. Musa Eflak'a kaçtı. s . s. Osmanlı Tarihi. İslâm Ansiklopedisi Mehmed I. Bu lakabın doğrusunun onun mücadeleleri dolayısı ile "Güreşçi" demek olduğu ve yukarıda gösterildiği gibi. H. İbn Osman Timur'a getirildiği zaman O'nu ayakta tuttu ve azarladı.es. bir lakabın da Sultan Çelebi veya Çelebi sultan olduğu anlaşılmaktadır (bu hususta bkz. Bayczid b. Anadolu Beylikleri. nr. Tahrir defteri.

200 r y. rv. İbn Karamarnn. 814h. 813Ü. C. 27 Burada her zaman Osman'dan önce Orhan diye geçen isim herhalde basım hatası sonucunda Azman olarak yazılmıştır. Bu ayda (Zilka'de=Şubat-Mart) Osmanlı sultanının elçileri Haleb'e geldi. s. y. el-Emîr Alaaddin b. 173. IV. y.Musa Çelebi b. 234 . kardeşi Çelebiyi [Musa Çelebi] Eflak ülkesinde muhasara ettiği ve yine kardeşi Mııhamnıed Gürcşci'nin [Meluned Çelebi] Anadolu memleketine oğlu Murat'ı vali tayin ettiği. 8l4h. Bayezid b. 162. s. Mulıammed b. Karaman hâkimi cl-Emîr Nâsıreddîn Muhanımcd b. Kardeşi Musa Anadolu ülkesine (el-Cezire er-Rûmiyye) ve civarına lıakim oldu. Bu yılda Emîr Musa b.IV./1410-11. Osman öldürüldü. y. IV.y. s. 813h./l4ll-12. 190. 814h.s. IV. E mır Süleyman b. Osman'ın. Osman İstanbul'u (Kostantıniyye) kuşattı ve oradan bir çok memleketi feth ederek bol miktarda ganimet ele geçirdi ve Hıristiyan birliğini bozdu./1411-12. Murad Han İbn Orhan (Azman)27 b. kardeşi Musa Çelebi'y e Bizans (Kostantıniyye) topraklarında yenildi. 179. IV. 814h. C./1410-ll. Karaman ve Ucat sahibi el-Emîr Musa Çelebi b.s./l41l-l2. 171. s. Bu ayda (Şaban=Kasım-Aralık) Güreşçi b. Osman Rumca'da Bursa denilen Yeşil Köy'e ve civarına hakim oldu.] C. Osman'ın.Cüneyt Kanat * C. C. IV. Osmancık [idi. C./1410-11. y. kardeşi Süleyman'ı katlettiği ve bütün topraklarını aldığı sonra da diğer kardeşi Güreşci'nin üzejine doğru yürümeye niyetlendiği haberi geldi. Enıîr Süleyman b. Osmancık ile kardeşi Musa Çelebi arasında anlaşmazlık çıktı ve Muhammed Güreşçi. İbn Genniyatvm memleketini muhasara ederek yaktığı ve İbn Dulkadir'in de Elbistan da ziraatı men ettiği haberleri geldi./1411-12. C. s. Murad b. 813İ1. Bayezid b. cl-Emîr Bayezid b. 159. Bayezid b. -Bursa hâkimi olan. Orhan b. y.

IV. Bu yılda Emîr Muhammed b. s.y.IV. 235 . oraları yaktı.818 ve 819 senelerinde (1414-1416) (Nur-ı Osmaniye nüshası ve Osman Turan neşri olan ve T. 353. 20 ve 56) olduğunun görüldüğünü belitmiştir. Osmancık idi. esir âldı ve (tir çok şey] ele geçirdi. Osmanlı sultanı Muhammed Güreşçi b. Emirler de O'mı destekledi.fflakrîzî'mn Kitâb es. s. 310./1415-16. Ayrıca. K./1415-16./1412-13. Bu yılda Enıîr Musa b. Bu yılda Mustafa b. Bkz. Orhan b. 815h. IV. y. Emîr Muhammed Beg b. Murad Han b. O. O "mı yendiği ve İbn Karaman'm elinde yalnızca Konyamn kaldığı. Bkz. Türk oymaklarından birisinin ismidir. geri kalan topraklarının çoğunu ise Muhammed Güreşçi b.y. kardeşi Muhammed b. s./1412-13. [Böylece] onların arasında büyük harpler oldu. Orhan b. Sonra döndüğünde İstanbul hâkimiyle |Manuel İL Palaiologos]. IV. Osman kardeşi Musa'yı katlettikten sonra Bursa'ya sahip oldu. 818İ1. İbn Karaman ise [bu sırada] el-Versak2B topraklarına sığındı ve kendini orada savundu20. s. Faruk Sümer. 1980. I. Osman İstanbul'dan Eflak'a geçti ve Muhammed Güreşçi bundan rahatsız oldu. Karaman Bursa şehrine saldırdı ve orayı yakarak kalesini kuşattı ve hatta az kalsın ele geçirecekti. 818h. Anadolu Memlekcti'niıı geri kalan kısmının sultanı el-Emîr Musa Çelebi b. Hondgâr Bayezid b. Bunun üzerine Karamanoğullan devletinin idarecileri ('Ayan) de O'na kaçmıştı. 2 Versak. C. 253.275. Osmancık idi. Bayezid Hondgâr b./1415-16. s. Karaman ile savaştığı. Yine ayın yılda Emîr Muluıınmed b.y. C.-818h. s. Osman Hristiyanlar'm ülkesine girdi. Murad Han b. Oğuzlar. Uzunearşıh. H. [Fakat] Emîr Musa'ma katledildiği kendisine bildirildiğinde memleketine gitti. 339. Mulıammed Beg Güreşçi b. IY7 s. C. t. 299./1413-14. C. kitabında Karaman sererini anlatırken yukarıdaki bölümü Makrîzî'den aynen alıp tercüme ederek kullanmıştır. C. Osmaırm kendisine karşı olduklarım gördü. İstanbul. Karaman seferinin TSFuoimî takvimlerde 817. 815h. 8I6İ1. s. IV.Sutûk'ımdaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar C. Karaman'i [ele geçirmek] istediği için Bizans (Kostanüm'yye) topraklarından dönmüştü. Osmanlı Tarihi. 204 y. Uzunçarşılı. y. tarafından bastırılan takvim s. Osman'ın aldığı haberi geldi. Osman'ın Konya hâkimi Muhammed b. C. fi 14. T.

y.e. 8l9h. Bu ayın dördünde (Safer=23 Mart) Sultan [Şeyh el-Mahmüdi] Kahire dışından. Bayezid b. I. İsfendiyâr Kastamonu'ya döndüğünde. Sonra armağanları kabul edildi ve O'na armağan lıazırlaninası için emir çıkarıldı. C. y./141fi-l7. Şehabeddin Takindağ. Osman'ın mektubunu takdim etti. 236 31 311 . başkadılar. Sultan. 147. Bu ayda (Şevval-Kasım-Aralık) Osmanlı sultanı Muhammed Güreşçi b. C. eserinin Candar Beyleri ile münasebet bölümünde yukarıdaki metni Makrızî'den çevirerek kullanmış ve bu muharebe ile ilgili Osmanlı tarihlerinde herhangi bir bilgiye rastlanmadığını belirtmiştir. 366. Bayezid ile savaşmak üzere harekele geçti ve O'nu Sinop adasında30.S. Bayezid b. Süleyman b. 375.4O3. Bkz. y.g. s. Kastamonu Hâkimi İsfcndiyar b. geri kalan camilerde ise Muhammed Güreşçi adına hutbe okundu ki bu durum -yani aynı anda aynı şehirde iki sultan adına hutbe okutulması . 820İ1. 819h. IV. Osman'ın armağanları geldi. Fakat veziri Hondsalar Ali kendisi için inşa edilen camide Onun ismine hutbe okunmasına muvafakat etmedi. IV. s.çok garip idi.Cüneyt Kanat C. aralarında kendi ismine hutbe okutacağı ve para bastıracağına dair anlaşma oluncaya dek kuşatma altında tuttu ve daha sonra serbest bıraktı31. 820İ1. Bu yılda İbn Osman ile Hıristiyanlar arasında büyük harpler oldu. Bu ayda (Şaban=Eylül-Ekim) Bursa hâkimi Süleyman b. Osmanlı Tarihi. O'da geldi. Osman'ın elçisi. y. C. Karaman'm elçileri arasında bulunan kadı] Muslihîddîn'i emretti./1416-17. Kara Yusuf un elçisi. s. Erzincan hâkimi Pir Ömer'in ve İbn Ramazan'm elçisi vardı. (Kudâl cl-Kudâl)32 ve içinde bulunduğumuz yılda gelen elçiler. Böylece o camide İsfendiyâr adına hutbe okundu. 2 Fâümîler ile Eyyûbîler'iıı bir çok teşkilatına varis olan Meırdûklerde en yüksek dinî sıfata sahip olan ve şer'i kaza ile hukuki işlere bakan Kadı cl-Kudât. JV. Dâr el-Adl'de örfî kazaya memur Bacibler'in yatımda. s. C.. Sultanla konuştu ve O'na Osmanlı sultam Süleyman b. Hıristiyanlar [îbn Osman'ın] oniki gemisini ele geçirdiler ve Müslümanlardan dörtbin kişi öldürdüler. s. O'nun elçisi misafir evine (Dâr ed-Diyâfe) yerleştirildi./1417-18. aslında bir yarını ada olan Sinob'u burada Siııob adası olarak ifade etmiştir. O'nunla birlikte halife./1416-17. Osman. î. 819h. a. Bkz. hal-ıı fasl ederdi. s. Bayezid b. 384-385. Muhammed Güreşçi adına hutbe okuttu. geri kalan askerler ile Suriye'ye doğnı yola çıktı. Makrîzî. IV. [Muhammed b. Uzunçarşılı. yani. 357. IV. C. mezhebi ile alakalı davaları ru'yet etmek suretiyle. y. 369. H./1417-18.

823h./1421. 524. IV. 548. kadıların. 52. Avrupalılar'in Osmanlı sultanı İbn Osman İle savaşmak için bir araya geldiklerinin haberi geldi. Orhan b. Zelzelenin şiddetinden Erzincan (Erzcnkan) şehrinin yansı ve çok sayıda insan helak oldu. y. 599. 522. Karaman'ı kuşattı. 490./1417-18. Bu yılda Osmanlı sultanı îbn Osman. C. y. y. y. Hondgâr Bayezid b. 237 . IV. emirlerin. Osmanlı sultanı Gıyaseddîn Ebıf 1-Feth Muhammed Güreşçi b. Osman'ın elçileri ve hediyeleri takdim edildiler. Fakat bunlar ve çevresindekiler de yıkıldı. Osman. s./1420.y. y. Fakat Onu ve askerlerim neredeyse yok edecek çok şiddetli bir sel felaketine inanız kaldıkları için şehri terk etti. lV. 824İ1. 431. Götüreceği mektup İbn Karaman'm yakalanması ve tutuklanması [ile ilgili mevzuları] içeriyordu../1420. Konya'ya saldırdı ve Muhammed b. Erriîr Kockâr33 el-Kerdemî. s.ın. IV. İbn Osman da Bursa'da yeni bir saray ve bir kaç dükkan inşa ettirmişti. C. y. C. İbn FenarTnin hazır bulunduğu muazzam bir geceydi. IV./1421. [Sultan] bu ayın yedisinde (Rcbi'ül-Ewel= 23 Mart) Peşembeyi Cuma'ya bağlayan gecede adet olduğu üzere peygamberin doğum yıldönümü do)ayısı ile tören düzenledi. s. IV. Kendisinden sonraki Osmanlı sultanı ise oğlu Koçkar isminin okunuşuyla ilgili bfcz. Osman idi. s. Sauvaget a. Ayrıca hiçbirisi sağ kalmayacak şekilde bir çok canlı da yok oldu./1419.Makrîzi 'nin Kilâb es.519./1420. Bu ayın yirmi seki zinde (Safer=15 Mart) Dâr el-Adi'deki Eyvan'da huzura kabul gerçekleşti ve Osmanlı sultanı Mııhammcd Güreçci b. J. C. Avrupa (Frenk) ülkelerinden olan Giril (Akıituş) ve Venedik'te (el-Bundıikıyye) veba salgını o kadar yayıldı ki iki [şehir] boşaldı. ilim adamlarının. Bursa'da vefat etti. IV.Suluk 'undaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar C. 823h. s. 820h. İbn Osman'ın elçilerinin. C. Bayezid b. Anadolu memleketinde güneşin tutulduğu günde [meydana gelen] şiddetli zelzele ile ilgili haberler geldi. Murad b. Yine Bizans (Kostanüniyye) binalarından bir çoğu yıkıldı.. Devlet adamlarının.s. Muhammed Güreşçi b. s. s. 824İ1. 822h. Osmanlı sultanı. C.g. 823lı. Osmanlı sultam İbn Osman'a gitmek üzere elçi olarak hazırlandı.

Bu da Receb ayında C=Temnmz-Ağustos) idi. Murad. Bu ayda (Zilhicce=Kasun-Aralık) Bursa şeluiıün yakınında iki kale halkı arasında çarpışmalar oldu. Osmanlı Tarihî isimli eserinde Makıizî'nin Kitâb es-Sulûk'unu kaynak olarak kullanmış ve zaman zaman alınlılar yapmıştır. C. Rcceb ayında (=Haziran-Temmuz) Bursa'dan İstanbul'a -yani Kostantmiyye'ye. İ. Yaklaşık bir ay daha orada kaldı ve [daha sonra] askerlerinin kendisine muhalefet etmesinden dolayı aciz duruma düştü35.gitmek üzere yola çıkıp Şaban ayının ilk günü (=21 Temmuz 1422) oraya ulaştı ve oradaki ağaçların büyük bir bölümünü kesti. C. 825hV 1421-22. C. Murad b. "İstanbul'un II./ı421-22. 625-626. 825h. IV. Bu kalelerden birisi Anadolu ülkesi Müslüman]arına diğeri de Hırisüyanlara ait idi. Murad tarafından yapılan bu muhasarası hakkında bizim larihlerimİzdeki bilgi. IV. Bu metinle ilgili olarak bizim için önemli olan Uzunçarşılrnm aynı saylanın 2 numaralı notunda yazdıklarıdır. s. Sonra Murad"n askerleri O"a muhalefet etti ve onlar yüzellibiu kişiden azala azala yaklaşık yirmibiu kişi kaldılar. Çarpışmalar günlerce. Tam bu sırada Muhammed Beg b.de ayrıntılı bilgi olmadığından Rûm ve ecnebi tarihlerinden faydalanmıştır. Bkz. s. [Bunun üzerine] kardeşi Murad 35 Arap alfabesinde ç harfi olmadığı için bu isini Makrîzî tarafından Şelebi şeklinde yazılmıştır. hatta bazı geceler bile sürdü ve bazen Hıristiyan kalesinden gelen bağnşmalar Müslümanların yüreklerini hoplatacak şekildeydi. 634. Ancak her nasılsa yukarıda tercüme ederek verdiğimiz istanbul'un kuşatılması ile ilgili bölümü gözden kaçırmış ve yukarıdaki notta da belirttiği gibi bizim U1rihlerimi7. Mustafa İstanbul'a iltica etti. H. Osmanlı Tarihi. Bizim yukanda verdiğimiz metin ise Uzımçarşılı'mn Rûm ve ecnebi tarihlerinden faydalanarak yazdığuu söylediği bölümle bazı küçük ayrıntılar hariç olmak kaydıyla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Bu ayda (RebiHil-Ahir^Mart-Nisan) Mustafa b.Cüneyt Kanat Hongâr Murad Çelebi (Şelebi)34 Muhammed Güreşçi b. Murad tarafından kuşatılmasını anlattın yukarıdaki metin. Osman İstanbul'dan İznik'e geçti ve orayı bir müddet kuşattıktan sonra ele geçirdi. Müslümanlar bir sabah uyandıklarında Hıristiyan kalesindeki bütün insanlann ve hayvanlaruı helali olduğunu gördüler ve kaledeki herşeyi kolaylıkla teslim aldılar. s." Uzunçarşılı. IV. y. y./1422-23. 826h. 625. İstanbul'un 1). 238 . Bayezıd Hondgâr oldu. Küçük Mustafa Çelebi vakıası içinde yarım satırdan ibarel olup bu hususta Rûm ve ve ecnebi tarihlerinde malumat vardır. Ramazan ayının üçünde Cuma günü (=21 Ağustos Cuma 1422) günü olan çarpışma dışında herhangi bir olay olmadı. Muhammed Güreşçi b. I. Uzmıçarşılı. 389-390. Osman. Uzunçarşılı tarafından eserinin ''İstanbul'un Muhasarası" isimli bölümünde ayrıntılı oUtrak biraz farklı bir şekilde anlatılmaktadır. s. y. C. İ: H. Sonra şelıre yiyecek girmesini tamamen menetti. Bu çarpışma şehir halkı ile hücum edenler arasında çok şiddetli bir şekilde sürdü. Karamanın memleketinde olan kardeşi Mustafa geldi.

C. s. Muhammed b. IV.Böylece bu meseleden kurtulmuş oldu.Sülük 'undaki Osmanlı lar İle İlgili Kayıtlar askerleriyle O'mm üzerine yürüdü. Anadolu ülkesinden Bursa şetırinde veba salgınının kötü bir şekilde olduğu ve hergün ölenlerin sayısının binbeşyüz kişiyi aşüğı haberi geldi. Güreşçi b. s. O'nunla savaştı ve savaşı kazanarak [Mustafa'yı] öldürdü. 827h. C. askerlerine. y. C. Murad b. buraya gelmelerinden dolayı törenler tertip etti. C. 880. Bayezıd b. babasının memleketine sahip çıktı./1427-28. [Bunun sonucunda] kardeşi Musa Süleyman'ın üzerine yürüdü ve O'nunla savaştı. C. O'ıılan karşılamalarını emrederek. Bu kelimenin okunuşu ile ilgili olanık bkz. IV. y.ii Edime ve Gelibolu'ya yerleşti. Osmanlı Melikleri [şehzadeleri] ile ilgili haberler geldi. Sonra Bursa'ya döndü./1426-27.muharebesi için asker topladığı ve savaştığı sonra askerlerinden bir çoğunun öldürüldüğü ve hezimete uğradığı haberi geldi./U32-33. daha sonra savaştılar ve İsa öldürüldü. 776. 239 . Kardeşi İsa ise Bursa şehrinde ikamet etti. Süleyman. Sultan.836h. 833h. IV. Bursa'ya yerleşmiş olan kardeşi Muhammed Güreşci'yle savaştı ve bu savaşta Musa öldürüldü. . 831İ1. s. s. Osman'ın elçileri armağanlar ile birlikte geldi. Güreşçi Muhammed b. 36 Bu kelime muhtemelen daha önce geçen Akiros isminin faiklı şekilde yazımış şeklidir. 656. y. 830İ1. y. Muhammed Güreşçi geçti. 12. IV.TV. Süleyman öldürüldü. [Bu yıl] Osmanlı sultanı Murad b. Musa Edirne topraklarına hâkim oldu. Bunlarda en büyüğü Süleyman olmak üzere Muhammed. Osman idi. Bu ayda (Şcwal=Tcmmuz> Ağustos) Anadolu ülkesinden Bursa hükümdarı Murad b. y./1423-24. Süleyman'dan sonra. Osmanlı sultanı Hondgâr Bayezid b. Osman geride dört erkek evlat bırakmıştı. - Bu ayın yirmidokuzunda (Cemadi"el-Alür=25 Nisan) Bursa'daki Osmanlı sultanı Murad Bcg b. İsa ve Musa'dır. Süleyman sultan oldu ve İstanbul (Kostantmiyye) topraklannda. not. Muhammed Güreşçi b. 821-822. Muhammed Güreşçi ölünceye dek Osmanlı sultanı olarak kaldı ve O'ndan sonra yerine oğlu Murad Beg b. Bayezıd' m elçileri mektup ve armağanlar ile birlikte geldiler. 747-748. s.Makrîzî '}iüı Kitdb es. Osman'ın. Ankeros36 -Hıristiyan Rûmlar'dan bir grup./1429-30. Bıı ayın yirmialtısmda (Muharrem=30 Aralık) Bursa hükümdarı Murad b.

[Ve sonra] bu köle ismi Süleyman ve kardeşi Şehzade olan bu İki çocuğu ve annelerini alarak Haleb şehrine kaçtı. TV. Yıldırım Bayezıd b. 840. Ancak beraberindeki bir grupla kaçabildi. 959. IV. C. Tokat'a ulaştığında oranın hâkimi Erkoç. s. C. Köle. 997-998. y. Cııki O'nunla birlikte olan her şeyi ganimet olarak aldı ve döndü. Anadolu memleketinin Müslüman hükümdarı. Tskender ve beraberindekiler İse Tokat'a çok kötü muamele yaparak orayı harab ederek her şeyi çaldılar. Muhammed Güreşçi b. y. Muhanımed Güreşçi b. onlardan kaçtı. şehirde ve civarında yaklaşık dört ay devam ettiği haberi geldi. Osmanlı sultam Murad b. 839h. Osman ve kız kardeşi Şehzade ve bereberindekiler kayboldular.h. İskender'in kendisiyle birlikte olduğunu bilsin diye gizlice haber gönderdi. [Sonra] asker göndererek İbn Karaman ile diğerlerine İskender'e karşı savaşılması ve O'nıın oradan uzaklaştırılması için mektup yazdı. s. O gizlice hapishaneye [Orhan] için tebdîl-i kıyafet içinde bir cariye soktu. Bu. İskender. IV. 8401ı71436-37. Osman'a gitmek istediği için ona doğru yöneldi. s. y. C. hayvanlar ve onbin dinar gönderdi.Cüneyt Kanat C. Bursa ve Gelibolu hâkimi Hondgâr Murad b. Muhammed b. Murad b. 839İ1. Orhan b. Orhan Beg b. O'nunla ilgili haber şöyle idi. Bunun üzerine [Osmanlı sultanı] O'na çok sayıda elbiseler. Orhan ölünceye dek bu çocukları sır olarak sakladı. (Rebi'ül-Ewcl-]7 Eylül Pazartesi) Kal'al ül-Cebel'de ikamet ediyor olan Süleyman b. [Kahire'de] onlan Kal'at ül-Cebel'de bulunan Kaat'es-Sâhib olarak bilinen yere yerleştirdi. Sultan onları sonra Kahire'ye gönderdi./1435-36./1432-1433] senesinde Haleb'e gelinceye kadar orada ikamet eltiler. s. Kara Yusuf Akşehir'e indi. y./1435-36. köleler. Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gecede. Hapishanedeyken O'nun hizmetinde bulunan kölelerinden birisinin ismi Doğan'di. Sultan onlara ihsanda bulundu ve Haleb kalesine yerleştirdi. Bu ayın beşinci günü. [Bu cariye) Orhan'dan bu çocuğu ve diğerini [Dünyaya gelirdi]. 991. Sullan otuzallı [yani 836İ1. Sonra sultanın huzuruna çıkarıldılar. Bunun üzerine İskender hiç bir şeyin farkına varmadı ve askerlerin ani baskım İle [karşılaştı]. Süleyman b. cariyeler. Güreçci b. Sullan |Barsbay'ın] oğlu el-Cemâlî'nin hizmetinde bulunan Süleymandı. Erden Ali b. Osman b. Anadolu memleketinden Bursa ve diğer yerlerin sahibi olan Osmanlı sultanı Murad b. Bu [haber Murad'a] çok dokundu ve hediyelerin geri gönderilmesi için emir verdi. İskender'in geldiğini öğrensin diye Murad'a durumu bildirdi. Bu ayda (Rebrül-Evvel=Eylül-Ekim) Anadolu memleketinden Bursa şehrinde veba salgınının arttığı. kardeşi Orhan Beg'i yakaladı ve gözlerine mil çekerek O'nu bir müddet hapsetti. Onlara elbise . Güreşçi. Akşelıir valisi O'nun hizmetine girdi. Neticede Erkoç ile İskender arasında tartışmalar olduğu için Erkoç Murad'a mektup yazıp ülkesindeki tahribatı ve hırsızlıkları O'na bildirmek zorunda kaldı./1436-37. Fakat sonra Ahmet Cuki'ye (?). İskender b. Sonuçta İskender Fırat ülkelerine doğru giderek. 957. IV. Osman idi.

C. Anadolu sahillerine ve Suriye sahillerine gitmek için. Belleten C. oniki gemi inşa ettirdiği ve Osmanlı sultanı Murad b. Sonra babasımn kölesi Anadolu memleketine gitmek istediği İçin O'nu kaçırdı. H. Osman'ın elçisi armağanlar ile geldi. s. XVII. Bayezıd b. Osman [bu yılda] öldü.Makrîzî 'nirı Kitâb es. 68. Muhammed Güreşçi b. Bayezıd b. Ankara 1953. Murad b. Süleyman b. 241 . Kalalon taifesinin. S. IV. Orhan Beg b. C./1436-37. y. Süleyman doğduktan sonra babasımn kölesi Onnıı kaçırarak [Memlûk] sultanı el-Eşrcf Barsbay'a gitti. Barsbay O'na iyi davrandı ve O n u büyüttü. Böylece sultanın oğlu ala bindiğinde O da O'nunla biniyordu ve Süleyman'ın gözetimi altında oluyordu. î7 Yukarıda aııUıtılan mesele ile ilgili geniş bilgi için bkz. Bu ayın onaltısmda (Zilka'de=19 Nisan) Osmanlı sultanı Hondgâr Murad b. 1064.IV. î. 840h. 841İ1. 843h. Osman'ın yüz gemi inşa ettirdiği haberi geldi. Barsbay daha sonra O'nu serbest bıraktı ve kız kardeşi Şehzade ile evlendi. IV. Onların Kahirc'ye inmesini yasaklamadı. Uzunçarşılı.Suluk 'ımdaki Osmanlılar île ilgili Kayıtlar verdi ve Kahire'de yürürlükte olan dirhemden her ay yirmiiki bin dirhem tahsis etti.s. lOOl. 522-529. C.y. 842İ1. 1189. Mııhammed Güreşçi. Dedesi Muhammed Güreşçi Anadolu memleketinin hükümdarı idî. [Bu sırada] Sultan./1439-40. "Memlûk Sultanları Yunma İltica Etmiş Olan Osmanlı Hanedanına Mensup Şehzadeler'. El-Emîr Süleyman b./1438-39. [Hatta] istediği zaman sultanın oğlunun evinde yatabiliyordu. [Bu durum Süleyman ve beraberindekileri 37 kayboluncaya kadar [devam etli] . Bu ayda (Cemâdi'el-Ewel=Kasım-Arahk) Osmanlı sultanı Muhamıned Güreşçi b. y. babası Orhan Beg'i tutuklatıp O'nu ölünceye dek hapsetmişti. s. IV. Fakat Barsbay tarafından yakalandı ve hapsedildi. y. Mııhammed Güreşçi b. s. Orhan'a oğlu el-Cemâlî'ye hizmet etme görevini verdi. s. 1112. Bu ayda (Ramazan-Şubat-Marl) İskenderiyeden. Osman'ın elçisi geldi. C./1437-38. Amcası Osmanlı sultanı Murad b.

Ü ^ P ^ l J--j SJAUİI J i . s. s. 242 . III. s. u . 574. ffl. y. 794h713yi-92./1393-94. s. . 793h. 790. y. y. III. III./1390-91. y. 760h. y. C. 796h.Cüneyt Kanat EK C. C. 79öh. MJJ\ ÜUx. 813./1393-94.I C. III./1392-93./l 358-59. 795fı. III. s. y.\ C. 817. s. C. 763. 749.

s. y.ji Ji 1 •A-. 879. 798hJ1395-96. y./I396-97. 873-74. 799h.Sulûk'iındaki Osmaııhlar İte İlgili Kayıtlar C. -i .JİJ L ı _ i .i ! ^ C. J 3 . 865.X îyl *. 243 . 799/1396-97. lM j J . C III. s. IH.Maktîzf'nin Kitâh es. y. III. s.

III. S01hyi398-99. I '. 1 C./1397-98. 965. s.'Jj  £? â iUstL 244 . -UP A .Cüneyt Kanat C. III. y.. y. ÖJ HÂJI ^I j>_ji-£..Jt » s AJJ O ilı j . 80Ih7I39S-99. 906. J>\—si!.1* ^jJU. C. III.-. . O] *U»ı j l T U ^j I 4. 800h. s. -JÜT/!! illiljî L. 971."i-* ^s ı_î*. s. y.i.J ^ I J J İP ÂL» IjU S I J l i • . Ijbîl ülSJj\ ^ JtpJjj y\ JNJT öt -b.

»_. • 1. s.ie. 8(>3h.-1. y. y. *İJİ ı» Jüli ./1400-01. . s.-^ . 1031. y.-\ C. 803lı. .Suluk 'undaki Osmanlılar île İlgili Kayıtlar C. l- C./1398-99. . 1027./1399-İ400. III.J .Makrizi'nin Kiiâh es. 972. III. • ^ Û ^J* -* ^ İ <• l i l C. ! . t- r • -* • - — ^ • » ı .J • iiıl J. j l ı lirf ./1400-01. 801h.I ı_.. s.si—ül v a ^JNJ JI L* -^IJJ \—I Jiil II 245 . 979. y. 802h. s. III. III. jilliÜO^ «xLi .

/l 400-01. -u>. jî AJLIIJI ^ ili ı_^!ı ÜU « ı î !>• Jl—uÜ .)\ C. 1069.803h. III.6 . III. 1091-1092.III. C./l 402-03. 1056. 803h. s. 805h./1400-01. y.iLi — t-1- 24. y.J. y.c.Cüneyt Kanat C. . -_. s. s.

J >N1 L kj I ti..JJ • • <~^ A i^ J J I Jİ • : İİA * . t *^i a-U>.._. l ^ ^ ! 1 * «.ir O*'s .'T\I Jjl •.• Js^i.î-b-î *.iîjî İ Ü / JI j^p /JIJ *^r 1 lj .-. ^P . a 5 L_p c—" / tiJ . l*. * .1 ^Sj '\~*> . * . i Ü / j : ^1 JI jL_-!l Jjî /. . JJ i r ı ^ U .* . .U ti\£ ~=±* AJI S J ^ L P J J L i j\c"fi JJI illâ iLi UwU*i . L'JJİs : « ^ j l i -• î-b Jjf J j .• • . i l •. U^'ı^ .i_. i .J I i l i .f ^ jO\ >T J j *J\J I'JJ -U>.. • « J «I J <ı j .I Ü .rL_* kijıki.*&î »jJl li J lliijj — i j y J»jJl li J — J J s ^ l jî JJ .JJ c-Lill '^J . ı_-»~l i l p J J ^ T L J J *» . .t LÎ* .. İlgili Kayıtlar »l! İJLc !j^. * J ' J ^ I .Sjjjl JJÎI I Ü*il r - -^ <—'fi 247 ..Sulûk'ttndaki Osmanlılar İle.J. .?. t— " ^ 4_i : İÜ>' .^ OÎIJ" • .b/laknzî'mn Kitâh es.. I s jUJI LJ Jiîj .

y. ^ı.IV. 813h. 814h71411-12. J JÎ J l-* J J . 805h. C./1402-03. 142. VJ C. 159. y. s.j C. IV. y. 813tk/I410-ll. s. 8I3h. IV.IV. 1109. 162./1410-ll. y. IV. -1 ^ 248 . C. «13h71410-U.s.-: •-=' C. i. 173.s. s. 171. y./1410-U.Cüneyt Kanal C IH. s. y.

y. 815hJ1412-I3. j . IV. 200. s. ^ ^ C. s. s. y. 190. 814H71411-I2. 815h7t4I2-13. IV. ı j tJj-^T f^ c*} C. 814hJ14U-12.i . 253. IV. IV. L£ jLaJ.816hyi413-I4. C.Suluk 'undaki Osmanlılar île İlgili Kayıtlar C IV. y. y. ] ^ ^ r C IV. 814h71411-12. y.il J^ 1 j j . 179. ^'1 fJ . s. C.Makvîzt'nm Kitâb es. s.y. 275. 204. ii J 249 . s. .

339. . y. C. 819hJ1416-17./1415-16. 3lü. ı _-'l -=-V S> —' J* S :J-'1! C. s.j l j . s.^ ^ „. s. s. 299. 818h. IV.: jı .— 1 ^ J j 250 . y. J.818hV1415-16. C. L İ j i ^ J / • * ..* . 369. ^ j I_=-UJ j\U j . y. . 819lu/14 İti-17. -u>. y. y. s. -i —Tj -J C I V . _J -l*j.Cilneyi Kana! C IV. IV. 818h71415-İ6. IV. 366.

s.375./1417-l8. C.y.822h. IV. s. -J jj-\ 5 I./14I6-17. "-^'^ V*J -W- C. IV. s. 384-385. IV. 251 .IV.j C. s. 431. ı—. SUsiil âl^i j üJJ^l *—uj ı fU.ll C.s. y.Sıılûk'uııdaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar C.y. 820h. P/.819h. I * J I P -şıy sj^3^ JHI «» * C/) *y. S20h7î4I7-18. H2QhJ14l7-l8. y. 490. 403. ./14I9.Makrîzî'nin Kitûb es. . y.

C.rV. j 252 .. s. 823h./1421. s. IV./ 1420.s. 524. 823h. 599.823h. y. IV. y. 824h. /. 548. ^ s .l j .y. y. C./1420./142Û. J. 824h71421.Cüneyt Kanat C. s. IV. C. .UÜ JIOJ J'j^Ni i . 522. IV. s.^ C.519. y.

656. 625-626. C. _ I J. s.Suluk 'undaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar C. s. 634. y. IV. s.. lı I J ^ I . v t*' J ^J -* ~ 253 . 827h. .Makrtzf 'nin Kitdb es. 826hJ1422-23.' t ' I l^N^ı i M i ' . y. »— C. 825hJI 421-22. 1423-24. IV. 825h71421-22İ C IV. s. 625. *J ^' . y. y. IV.

y. 747-748... »ıJİil ^i t ^ j ^JtJ : jic-j . 833h. IV./l 426-27. s. *J. s. s. y. 937. s. y. IV. 830h. IV./1429-30. 83lhJl427-28. C. 776./1432-33. 8391)71435-36.83Sı. s.^ t -•* C.Cüneyt Kanat C. y. 3 . y. IV. C. j l T U 254 . IV. 821-822. 880. C.

IV. IV.Makrîzî'nin Kiîâb es.J U İ . y. 840h71436-37. y. illi C. y.^-^ûi a V C f. -'JsJ\ iL) J . 840.i »Uİ.jy ' : * . IV.i !jı 1 2İ5 .Suluk'undaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar J^U «J-ıJI^ ıiiv^" ^ «il ^ i T ' ^NjU. 839h71435-36. s. 959.I ö .h71436-37.JH C. C. s. s. r j j ! l J^ILI ı^O1.ö . 997-998.î ı ^ (^J* öî^ O'. 991. ı ^ İ J • J U ^S J I f.

256 . 84Ih. s. 843tıJ 1439-40. . IV. -jjiı j»-ı^j -t—=Jı C. 1001. s. s.Cüneyt Kanat ^" [ J 1 ~~r^~ OilıUl f-^' {^~ V jy-1 rULl =JJJ 4>o^ J l o ^ j ' C./I437-38. 1064. y. U12. C. 842h. y. 1189. V ->* C. y. 840hJ1436-37./1438-39. IV. s. IV. IV. y.

bu tavizin. idari-askeri yapının çözülmesi ve ülke dışından gelen ideolojik etkiler nedeniyle bir milliyetçi hareketin İçinde oldukları görülmektedir. İslâmi duygularla destekleyerek. Kamu Yönelimi Bölümü . İmparatorluğun birliğini. Dr. Halifelik kurumu ve İslâmın "bütünleştirici" etkisi milliyetçi hareketlerin gücünü azaltmıştır. Türkler dışındaki Müslüman halklanıı milliyetçi hareketlerini engelleme çabaları da işe yaramamış.Türk Dünyası incelemeleri Dergisi Sayı IV. Hıristiyan nüfusun yoğun olduğu Balkan yarımadasında toplumsal huzursuzlukların ve milliyetçi hareketlerin nedenlerinden biri olmuştur.. Merkezileşme ve Batılılaşma doğrultusunda atılan adımlar gayrimüslimlerin aksine Müslüman topluluklarda hemen bir ayrılıkçı hareketi doğurmamış. Tanzimatın özellikle vergi alanındaki merkczilcştirici önlemleri. Oysa Batılı devletler yeniden sağlamlaştırdı klan kapitülasyonlardan hemen yararlanarak. özellikle Arap ve Arnavut ulusal topluluklarında görüldüğü gibi. Muğla Üniversitesi. Osmanlı devlet adanılan. geleneksel olarak özerk gayrimüslim cemaatlerin devlete bağlılıklarını artıracağım umut etmişlerdir. İslâm ümmetçiliği. 257-275. İzmir 2000. Hıristiyan tüccarları himayelerine alıp vergi bağışıklığı ve yürürlükteki Osmanlı yasalarından korunma güvencesi sağlamışlardır. OSMANLI DEVLETİ'NDE MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ Turgay UZUN* 1839 Gülhane Hatl-ı Hümayıımı ile başlayan Tanzimat'la birlikte İmparatorluk içinde yaşayan gayrimüslim ve Müslümanlar eşil haklara sahip olmuşlardır. toplumsal ve idari yapıdaki birinci sınıf rollerine karşın. İİBF. MÜSLÜMAN UNSURLARDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ Osmanlı İmparatorluğıındaki Türk olmayan Müslüman toplulukların çoğunun. ss. bir Osmanlı kimliğini yaratma projesinde çok az başarılı olmuştur.

Özellikle misyonerlik faaliyetleri Müslüman Arapların Hıristiyanlüşünlmasma değil. bu sürecin başlangıcı daha eskilere gitmektedir. için bkz. Hİsham Sharabi. s. Tanzimat la birlikte yasal sistemin giderek laikleştirilmesi ulemanın rolünü de zayıflatmıştır. Baltimor.s. sadece üç sadrazamın Arap kökenli olma olasılığı vardır. 258 . 1998. Diğer yandan Hıristiyan Arapların da milliyetçi hareket içinde önemli rolü olduğu görülmektedir. 215 Osmanlı sadrazamından hiçbiri Arap kökenli değildir.lÛ33 Araplar arasıntlak Hıristiyan misyonerlerinin faaliyetleri. bu dini hiyerarşinin dalıa üst kademelerinde yine İstanbul'da yetiştirilmiş ve yüksek idari mevkilere bağlı insanlar görev yapmış. Osmanlı imparatorluğu içinde büyük bir nüfusa sahip olmasına karşın. Araplarda ilk milliyetçi hareketler Suriye'de yaşayan Araplar arasında dalıa çok kültürel ve edebi faaliyetler şeklinde başlamıştır. Mehmet Ali Paşa İsyanı ve benzeri hareketler ideolojik bütünlüğün sarsılmasına yol açmıştır.3 Osmanlı Toplumundu Araplar Arap topluluğu. Tanzitnaltan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi. 1983. Jön Türkler ve Araplar Osmanlıcılık. Arapça konuşanların bir ulusu oluşturmaları ve bu ulusun bağımsız ve birleşmiş olması gerekliği ancak yirminci yüzyılda anlaşılır hale gelmiş ve siyasal güç kazanmış olmasına rağmen. Başdeflerdarlar arasında bir. 4 Ancak Osmanlı bürokratik yapısı 1 2 3 İlher Ortaylı. Arab Enicdlecîuah and the West Tlıe Fonnative Years.. Hasan Kayalı.g. İstanbul. devletin zayıflaması ve bağımsızlıkçı düşüncelerin yaygınlaşması sonucu bu ümmet bağı yerini ulus bilincine bırakmış. Arap aydınlan Batıdan öğrendikleri milliyetçi düşünceleri gençlere aktararak bu yönde bir harekelin doğmasında önemli rol oynamışlardır. Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık (1908-19Î8). s. Örneğin. Muhaımned Abdulı gibi aydınlar Arap milliyetçiliğinin oluşumunda önemli rol oynamışlardır.Turgay Uzun ARAP BAĞIMSIZLIK HAREKETİNİN GELİŞİMİ Osmanlı Devleti'nde Müslüman unsurlar içinde on dokuzuncu yüzyıldan itibaren oluşan milliyetçi bağımsızlık hareketleri içinde ilk hareket ve milliyetçi bilinçlenme ilk önce Araplarda ortaya çıkmıştır.2!. "Osmanlı İmparatorkığu'nda Arap Milliyetçiliği". İletişim Yayınları. ulusal bilinçlerinin uyandırılmasma yönelik olarak uygulanmıştır. 78 Türk ve 31 Arnavut sadrazama karşılık. Cilt:4. Abdurralmıan El Kevakibû Rıfat El Tahtavi. Müslüman Araplar devletin adli yönetiminde geleneksel bir yere sahip olmuş olsalar da.1033-34.' Osmanlı Devleti ! nin iktisadi ve askeri alanda gerilemesi ve Batılı devletlerin etkileriyle on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra Vahiıabi hareketi.3 Önceleri Osmanlı Devleti içerisinde aynı ümmet toplumuna bağlı olarak yaşayan Müslüman unsurlar. a. Tarih Vakfı Yurt Yayınlan. devlet bürokrasisinde çok daha az oranda yer almıştır. istanbul. Kaptan-ı Derya'lar içinde Arap olan yoktur. Arap milliyetçi hareketi bazen yoğun bir anli-Türk teması doğrultusunda gelişine göstermiştir. 1960. Ortaylı. reisülküitaplar arasında ise dört Arap vardır.m.

Antonius. Bununla beraber. Kayalı. Çağdaş Arap Düşüncesi. Arap milliyetçiliğinin başlangıcı on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısı olarak ele alınmaktadır. on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Türkler ve Araplar arasında farklılık bilincinin geliştiği görülmektedir.6 Arap Milliyetçiliğimle İdeulujik Etkiler Arap milliyetçiliği konusunda yazılmış temel eserlerden olan George Antoniııs'un "Arap Uyanışı" (The Arab A\vekining) adlı eserinde.. 1916 yılındaki Arap isyanıyla doruğa ulaşmasına.287. Osmanlı egemenliğinden kurtularak kendi topraklarında bağımsız bir ülke yaratmaktır. Arap aydınları arasında da özellikle İmparatorluğun son döneminde kendi geleceklerinin ne olacağı ya da ne olması gerektiğine yönelik tartışmaların yaşandığı görülmektedir.5 Araplar her zaman için istisnaî bir şekilde dillerinin bilincinde olmuşlar ve onunla gurur duymuşlardır. Arap bölgelerinin başkente uzaklığı ve özellikle aşiret bölgelerinde özerk yönetimlerin devanı etmesi gibi tarihsel nedenlere dayandırmaktadır. Bu doğrultuda Arap milliyetçiliğini savunan çeşitli dergi ve gazetelerle birlikte bu amacı savunan örgütlerin kurulma süreci yaşanmıştır. a. tımar sisteminin Arap toprakları feth edildiğinde. 5 6 Kayalı. s.5. bağımsızlığı için çalışan örgütlerin ortak amacı.6. Araplarda mevcut bulunan kavmiyet bilinci. Arabistan'daki Valmabi Krallığı ve Mehmet Ah Paşa'mn kısa egemenliği Arapların bağımsızlıkçı ve milliyetçi hareketler içine girmelerinde etkili olmuştur. padişahı destekleyerek Müslüman unsurun egemenliğini sürdürmek ve hiç bir fark gözetmeksizin bütün tebaaya eşit haklar tanıyan bîr anayasal monarşiyi kurmak arasında değişiklik göstermiştir.22. Osmanlı Devleti İçinde yaşayan Arapların peygamber ile aynı soydan gelmeleri ve Kur'an'la aynı dili konuşmaları onlara doğal bir ayrıcalık vermiştir. Albert Hourant.e.g. 19 yüzyılın ortalarından Birinci Dünya Savaşına. Çev. 259 .c. yavaş yavaş işlemez hale gelmiş olmasından dolayı seçkinlerin imparatorlukla bütünleşme yollarından birinin fiilen kapanmış olması. însan Yayınları. Mısır'ın ve Lübnan'ın.:Latif Boyacı-Hüseyin Yılmaz. Nitekim çok değişik etnik gruplardan olan çok sayıda üst düzey kaimi görevlisi devlet örgütü içinde yer alabilmiştir.Osmanlı Devleri 'tide Milliyetçilik Hareketleri içinde etnik grupların temsili noktasında bir kayırmanın veya bir ön yargının varlığından söz etmek güçtür. Arap milliyetçiliğinin aşamalı gelişimini. Bu etkenlerinde etkisi ile İmparatorluğun Balkanlardaki tebaası arasında milliyetçiliğin yayılmasıyla. fl. 1993s. hatta daha sonrasına kadar götürmektedir. Kayalı da bu doğrultuda Arapların bürokrasi İçinde az sayıda temsil edilmesini. Arap vilayetlerinin İmparatorluğa daha geç katılmış olması. Suriye'nin. İslâm öncesinde de Arapların bir çeşit ırkçı duygulanımları olduğu görül inektedir. istanbul. Bu noktaya kadar Arapların eylemleri. s. açık bir Arap milliyetçiliği on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar siyasal hedefleri olan önemli bir hareket olarak ortaya çıkmamıştır.

ekonomik ve siyasal sıkıntılara tepki olarak gelişmiştir. Sııriyeciligin ilk ve en inanmış taraftarlarından biri olan Bustani. Bu nedenle Padişahın sahip olduğu Halifelik makamı muhalefetin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkmıştır. 260 . Bunlara başta gelen örnek olarak gösterilebilecek olan Suriye'nin bağımsızlığını savunan bir Arap milliyetçisi Butrus el-Bustanî ve onun çıkardığı dergi "ez-Zinan". îslâmi fikirleri farklı bir modernleşmeci tarzda vurgulamaya başlamışlardır.g.Turgay Uzun On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ise bazı Arap aydınlar.9 Abdülhainid'in iktidara gelmesi ve muhalefete karşı baskıcı bir politika izlemesi. diğer bütün muhalif gruplarda olduğu gibi Arap'lar da yeni bir yapılanmaya gidilmesine yol açmıştır. liberal-nıeşruü bir rejim isteği ancak Padişahın gücünün azaltılması ile mümkün olabilecektir. Padişah'ın özellikle yayın hayatı üzerinde sürdürdüğü sansür ve sürgün politikası. &A%.. pek çok gazetecinin Avrupa ve Mısıra gitmesine neden olmuştur. gerek örgütsel gerekse entelektüel anlamda bir gelişme dönemine girmiştir. Halifeliğin ve "din kardeşliğinin" birleştirici etkisinin azalması özellikle Arap milliyetçi hareketinin belirli bir ivme kazanmasına yol açtığı söylenebilir. 1875'de Bustanî halkasından Hıristiyan Araplar gizli bir dernek kurarak. Tanzimat sonrası dönemde Mısır ve Suriye'de gelişerek Abdülhamid döneminin siyasal ve toplumsal rahatsızlıklarına karşı çıkmış. Paris'te. liberal düşüncelerin İslâmla bağdaşabileceği düşüncesine daha sistematik olarak yaklaşmışlardır.g. Suriye'nin entegrasyonunun başanh olabilmesinin bir anayasal düzenlemeye bağlı olduğuna inanmamıştır.10 Butrus el Bustani.25. 10 Kayalı. Suriye'nin Lübnan'la birlikte özerkliğini ve Arapça'nın resmi dil olarak kabul edilmesini istemişlerdir. Abdurrahman Kavvakebi gibi Arap aydınlarının tarih yorumlan 8 Genç Osmanlı hareketi ve Jön Türk hareketinin çoğu zaman birbiri yerine kullanılan terimler olduğu görülmektedir. Muhalefetin Padişahın halifelik makamına olan salüpliğini çürütme stratejisi bir anlamda dinsel bağlılıklarla engellenmeye çalışılan Müslüman ayrılıkçı hareketin de işine yaramıştır.e. a. Osmanlı vatanı içinde birlik çağrısı yaparken "Osmanlı bizim vatanımızdır. böylece Abdülhamid'e karşı gelişen Überal hareketin daha sonraki evresiyle kesişmiştir. Muhalefetin. Ancak Genç Osmanlı hareketi gerek dönemsel gerekse de düşünse] açıdan Jön Türk harekelinden farklılık gösterir Genç Osmanlılar. Rıfat Tahtavi. Muhalif aydınların Avrupa başkentlerinde. Genç Osmanlı8 düşüncesini besleyen benzer toplumsal. Selefi modemizm. Arap kentlerinde milliyetçi hareket. Londra'da örgütlenmeleri ve muhalif yayınlar çıkarmaları Abdülhamid iktidarına karşı olan Genç Osmanlı hareketi ile başlayan ve Jön Türklerle devam eden muhalefetin güçlenmesini sağlamıştır. Bu akımın önde gelenlerinden Muhamıned Abdıılı ve pek çoğu ulemadan olan taraftan.Abduh'un İslâmi modernizmi (Selcfiyyc). dönemsel olarak Abdülhamid döneminden önceki bir hareketi ifade etmesine karşın Jön Türk Hareketi Abdülhamid ile aynı dönemi paylaşır. s.ancak memleketimiz Suriye'dir" demektedir. a.e.. 9 Kayalı.

. Daha önceki yazılarına göre Türk karşıtlığım daha çok vurgulamakla ve Türklerin Arapları "mahvettiğini" söylemektedir.301-302. Ernesi Dawsı. Diğer bir Suriyeli Arap olan Manınî Buluş Nuceym. s.. Özellikle Abdüllıanıid yönetimi döneminde Arap gençlerinin. Devlet tarafından Arap vilayetlerinde Arap gençlerine Osmanlılık düşüncesini aşılamak için verilen eğitim milliyetçi uyanışı Önleyememiş. Universilİy of IHinoİs Press. Bazı Arap milliyetçilerinin. Suriye'nin hepsinin bir gün bütünüyle bağımsız olacağını. 261 . Houratıi. 1905'de Paris'te yazdığı "Le Revcil de la Nation Arabe" adlı kitapta Arapların farklı bir ulus olduğunu ve Hıristiyan veya Müslüman Araplar arasındaki ayrılığın dış güçler tarafından çıkarıldığını söyleyerek tüm Araplar arasında bir birlik kurmaya çalışmıştır. 12 Hıristiyan Araplar arasında partikülarisl milliyetçi düşüncenin Müslüman Araplara göre daha fazla yayıldığı ve taraftar bulduğu görülmektedir. From Ottomanistn lo Arab'ısın. Arap milliyetçiliğinin aslında İslâm anlamına geldiğini ve peygamberinde bir Arap milliyetçisi olduğunu söylemiştir.g. 1973. a. Yine Suriye milliyetçisi olan Necip Azuri bu akım içinde önemli bir yere sahiptir. s. Bağımsızlık yanlısı milliyetçi bir Arap aydın grubun oluşması ve bu düşünceyi savunan örgütlerin çatısı altında birleşmeleri Osmanlı Devleli'nde Arap milliyetçi hareketinin güçlenmesinde önemli bir etki yapmıştır. devlet bürokrasisi içinde değişik mevkilerde görev almış ve farklı etnik kökene salıip kişilerle bir arada yaşamaları sonucunda Arap kimliğine salıip olma ve farklı bir etnik kimliğe salıip olma duygusu güçlenmiştir. İslâm ve milliyetçiliği birleştirmiş ve Arap kimliğine sahip olma ile Müslüman olma arasında doğrudan bir ilişki kurmuşlardır. İslâm'ın bu evrenselci niteliğine karşın.m. Azıırî'ye göre Arap ulusu. yazdığı eserlerde vurgulamış.az gibi milliyetçi düşünce adamları.Osmanlı Devleti 'nde Milliyetçilik Hareketleri tamamen anti-Türk ve ırkçılığa dayanan bir Arap milliyetçiliği olarak kendisini 11 göstermiştir. ancak göreli de olsa-diğer bölgelerde 11 n 13 Ortaylı.81. Türklerden bağımsız olmalıdır.13 Bu tip ideologların. Arap ulusal bilincinin yükselmesinde. Şali el Husrî ve Abd-el Rahman el-Baz/. s.g. Hliııois. aynı Yahudilikte olduğu gibi İslâm'ı Araplara has bir "ulusal din" haline getirerek. a. Bu okullardan mezun olan gençler. Bunun nedeni olarak İslâm'ın evrenselci ve ulusal-üstü bir niteliğe salûp olması ile Halifelik kurumunun birleştirici özelliğinin hala etkin olabilmesi gösterilebilir. 1861'de ilk Arap gazetecilerinden olan Halil cl-Huri. Diğer yandan radikal bir Arap milliyetçisi olan Michel Eflak. "Harabat-ı Suriyye" adlı eserinde Suriye halkının farklılığım ortaya koyan bir kitap yazmıştır. Suriye ve İrak'ın büyük şehirlerinde kurulan devlet okullarında eğitim alarak yabancı dil Öğrenmeleri ve yeni düşüncelerle tanışmaları önemli bir etken olarak sayılabilir. milliyetçi idealleri önünde engel olarak gördükleri evrensel İslâm anlayışım aşma amacında oldukları söylenebilir. 174. milliyetçilik ve islâm'ı bağdaştırma çabası içine girdikleri de görülmektedir.e.

El "la 15 Merkeziye (Kahire 1912). Müslüman un sur tan n ve özelde Araplann milliyetçi hareketlere girişmelerinin de rolü olmuştur.14 Osmanlıcı ve Pan-İslâmist politikaların. Ciltli. Türkiye'de Siyasi Partiler. Özeli ilde 1908 sonrası dönemde. 623-634. Arap milliyetçiliği ve Araplann bağımsız bir devlete salıip olması sürecinin başlarında çoğunluğu Suriyeli Araplardan oluşan bir grup 1912'de Osmanlı İdari Adem-i Merkeziyet Partİsi'rıi kurmuşlardır.l5.Turgay Uzun olduğu gibi. Bu görüşleri savunanlar Osmanlı Devleti'nin taraf olduğu savaşın Araplar lehine sonuçlanmasının ancak Türklerin yenilgisi sonucu ortaya çıkabileceğini ve özellikle 14 13 Zekeriya Kurşun. iletişim Yayınlan. Milliyetçi Arap örgütleri ve bunlara ilişkin belgeler hakkında bkz. Cemiyel-ül İha el Osmani (Kahire 1909). İmparatorluğun kurtanlması ve dinsel bağlılık temelinde bir birlik kurulması düşüncesini savunan Arap aydınlanılın da bulunmasına rağmen. Cemiyet-i İslahiye (Beyrut 1912). Araplann bağımsızlık istediği ve bunun da ancak güç kullanarak mümkün olabileceği görüşü ağırlık kazanmıştır. (Paris 1908). El ttühad-ül Lübnani ( Kahire 1909). 262 . Meşrutiyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinin Gelişmesinde Arap Milliyetçiliğinin Rolü" 'fiirk Yurdu Dergisi. Nisan 1990. Arap ulusal hareketinin oluşmasında Abdülhamid döneminde ortaya çıkan Türkçü akuîitn da bir itici güç oluşturduğu söylenebilir.bir Osmanlılık anlayışını yerleştirmiş. 1998.Sayı:32. "I. Özellikle İttihat ve Terakki dönemi sonlarına doğru bu birlikten yana olan görüşlerin giderek güç kaybettiği ve Türk karşıtı. O dönemde iktidarı elinde bulunduran İttihat ve Terakki yönetiminin bu önerilere cevabı Arapları tatmin etmeyince. Nitekim daha sonra bu eğitimli kadrolar yeni Arap devletlerinin kurulmasında önemli roller üstlenmişlerdir. İha el Arabi (Al Îkha-İstanbul 1908). bu kongrede Arapların idari ve siyasal Özerkliğini Öngören öneriler kabul edilerek Osmanlı yönetimine bildirilmiştir. Arap siyasal birliğinin kurulmasını amaçlayan eylemlerin yoğunluk kazandığı söylenebilir. Türk milliyetçiliği düşüncesinin ortaya çıkması ve gelişmesinde. El Müntcdi-ül Edebi (İstanbul İ 909). Milliyetçi Arap Örgütlerinin Kuruluşu Fikri alanda olduğu gibi örgütsel alanda da Arap milliyetçi hareketi bu dönemde önemli gelişme içerisindedir. yeni ve güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. s. s. Suriye Osmanlı Cemiyeti. El Fatat (Beyrut 1912). Arap milliyetçiliğini gizli veya açık şekilde amaç edinmiş ve Osmanlı Devletinden ayrılarak ayrı bir Arap Devleti kurma yönünde faaliyet gösteren bir çok örgüt kurulmuştur. Bununla beraber. Cilt:l[). İstanbul. Arap bölgelerinde Osmanlı eğitimi almış bir bürokrat kadronun yerleşmesini sağlamıştır. El Ahd (İstanbul 1913) bu örgütlerin başta gelenleridir. Tarık Zafer Tutıaya. Müslümanların ayrılıkçı hareketlerini engelleyememesi üzerine Türkçülük. Dahil sonra bu partiye katılmış bir grup 1913 yılında Paris'te bir Arap kongresi düzenlemiş. Cemiyet-ül Kahtaniye (İstanbul 1909). Osmanlı Devleti İçindeki Türk olmayan Müslüman halkları birbirine bağlayan din unsurunun ve Halifenin otoritesinin giderek zayıflayarak etnik farklılıkların ön plana çıkması Arap ulusal harekeline belirli bir ivme kazandırmıştır.

Suriye. Osmanlı yönetimi altında yaşamak istemeyen ve Müslüman Türklerin kendilerini ezdiğini söyleyen Araplar. hatta işgal ordularına katılıp Türk askerleriyle savaşmaktan çekinmemişlerdir. Bu süreç içinde Mekke Şerifinin ailesinin yönelim düşüncesi öne çıkmış ve Adeuı-i Merkeziye! Partisi'nin görüşlerine uygun olarak eyaletlerin federasyonundan oluşan ve bağımsız bir Irak ve Hicaz ile bir tür gevşek ilişki içinde olan bir Suriye kurma düşüncesi güç kazanmıştır. Bu arada Mekke Şerifi de Türk egemenliğine karşı birleşen Arap milliyetçisi örgütlerle birlik olarak Osmanlı Devleti'ne isyan etliğini açıklayarak Hicaz'ın bağımsızlığını ilan etmiş ve bir Arap Ordusu kurmuştur. Osmanlı Devleti'nin yenilgisinden sonra yine kendi topraklarının sömürge haline getirilmesine ve yüzyıllardır Arapların yaşadığı topraklarda. Bu süreç içinde İngiliz ve Fransızlarla Osmanlı Devleti'ne karşı birleşen Arap milliyetçileri. Filistin topraklanın satın almak için gelen Yahudi zenginlerine "bu topraklan kendi kanımızla aldık. ancak aldığımız bedele size verebiliriz" sözlerinin üzerinden çok geçmeden Araplar. 1908'den 1913'e kadar milliyetçi Arnavut harekeli sürekli olarak eylem yapan aktif bir hareket görünümündedir. kendilerine olan olumsuz etkisi uzun yıllar sürecek bir Yahudi Devleti'nin kuruluşuna zemin hazırlamışlardır. İngiliz ve Fransızlar kendi çıkarları için Arap milliyetçiliğim bir araç olarak kullanmışlardır. özellikle kutsal sayılan şehirlerin bile Hıristiyan devletlerin işgali altına girmesine göz yummuşlar. İngiliz himayesine karşı çıkmaları. Osmanlı Padişahı Abdülhamid'iıı. tarihsel hasımlan olan Yahudilere bir vatan oluşturulma snıa tanık olmuşlardır. Arnavut halk arasında bağımsızlık noktasında bir görüş birliği olmamasına ve bu halkın Hıristiyan ve Müslüman Arnavutlar olarak ikiye ayrılmasına rağmen. lam bağımsız bir Lübnan kurma filerini öne çıkarmış ve bir çok Lübnanlı Hıristiyan Fransız ordusuna katılmıştır. İmparatorluk içinde Müslüman Türk ve Araplardan sonra geniş bir etnik topluluğu oluşturan Müslüman Anıavutlann Osmanlı Devleti içinde önemli ve etkin bir topluluk olduğu görülmekledir.Osmanlı Devleti'ndeKdilîiyetçilikHareketleri Fransa ve İngiltere'nin Arap siyasal birliğinin kurulmasında kendilerine yardımcı olacaklarını düşünmüşlerdir. ARNAVUT ULUSAL HAREKETİ Müslüman unsurların milliyetçilik hareketine bir diğer örnek de Arnavut ulusal hareketidir. Bu bölgelerde işgal güçlerinin denetiminde Arapların da yönetime katılması sağlandıysa da. Osmanlı İmparatorluğu'ndan en son ayrılan Arnavutluk. yaşadıkları topraklanıl. Ancak Lübnan Araplarının. 1908 devrimi sonrasında. Bu gruplar da Fransa ve İngiltere yanlıları olarak iki gruba ayrılmışlardır. Sonuç olarak Arap milliyetçi hareketi kendi devletlerini kurma amacına ulaşlıysa da birleşik bir Arap devleti kurma düşüncesi gerçekleşmemiştir. yirminci yüzyılın başlarında hala ortaçağ geleneklerini ve yaşam şartlanni devam ettiren bir ülkedir. Arnavutluk bağımsızlık hareketi. Lübnan ve Filistin'in İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilmesi ile birlikte bu bölgelerde bir işgal yönetimi kurulmuştur. Bunların ortak endişesi bağımsızlık sonrası kurulacak Arap Devletinin hükümdarının kim olacağı yönündedir. Mekke Şerifi'ne güvenmemeleri nedeniyle. 263 .

Nuray Bozbora.e. 1908 Jön Türk devrimine kadar. Top Hal.g. l7 Arnavut milliyetçi aydınlarının açtığı okullarda bağımsız Arnavut devletinin kurulması gerektiği düşüncesi yayılmaya çalışılmış. s. Boyut Yayınlan.e. a. bağımsızlığını kazanan Yunan Devletinin güneye.. Arnavut denekleri. Bu derneğin görünen amacı. Hurst&Company. Osmanlı İmparatorluğunun.g. Sırp devletinin kuzeye yayılması Müslüman Arnavut cemaati arasında. 18 Tunaya. İttihat ve Tcrakki'nin Makedonya da'ki bazı üyeleri ile Arnavut Devrimci Komiteleri'ndeki benzerleri arasında ilişki kurulmuştur. yeni vergi konulması sonrasında ivme kazanmıştır.81. Arnavutların genelde İmparatorluğa sadık oldukları kabul edilmiş. Arnavutça eğitim yapan bir çok okul açmışlar. 1899'da Hacı Molla Zeka tarafından kurulmuştur. s. Grey Wolf and Crescenî. Arnavutça'yı yaygınlaştırarak ve Sırbistan ile Yunanistan ve belki de Bulgaristan arasında bölünme tehdidine karşı savaşarak Arnavut ulusal bilincini güçlendirmeyi amaçlayan "Prizren Lİgası"nı kurmuştur. daha dağlık ve aşiretlerin yaşadığı kuzeyde ise 16 daha küçük bir Katolik azınlık bulunmaktadır.e.564. 17 Hugh Poulton. Bu arada Mithat Frasheri ıy Selanik'te tüm Arnavut halkma devrimi destek çağrısı yapmaktadır. bu eğitim ve bilinçlendirme süreci yerini daha sonra. 19 Poulton.. Osmanlı Dönemi Arnavutluğun toplumsal yapısı ve ayrılıkçı hareketler hakkında geniş bilgi için bkz. 1905'de ise. 264 16 . Ancak gerçekte bu örgüt ayrılıkçı Arnavut hareketinin eylem organı olmuş ve 1909 isyanında da aktif rol oynamıştır.g.. 1997. l8 Siyasal amaçlı ilk Arnavut gerilla hareketi (Bulgar devrimci gruplarının faaliyetlerine karşı direniş). 82. Arnavutlar içinden çok sayıda yüksek rütbeli subay yetişmiştir. Bu Örgütler içinde Başkim Cemiyeti.Turgay Uzun Meşnıtiyet'in eşitlikçi politikasını yeterli bulmamış. "millî dil olan Osmanlıca ve Arnavutça'nın öğretilmesi ve yaygın la şt in İma sı dır. çok sayıda Arnavut kasabasında Osmanlı yönetimine karşı bir ayaklanma düzenlemek için Arnavut devrimci komiteleri oluşturulmuştur. İstanbul. dernekleşme tarihi içinde en etkin ve en tanınmış demektir. Kürt dernekleriyle beraber İstanbul'da ilk kumlan örgütler olmuşlardır. küçük ve entelektüel çevreyle sınırlı kalmasına ve kitlesel olmamasına rağmen bu hareket. Osmanlı Yöneliminde Arnavutluk ve Arnavut Uhtsçııhtğıtının Gelişimi. 1997. 1878'de bir grup Arnavut aydını. a. eylem sürecine bırakmıştır. 1880'lerin başlarında Naim Frasheri gibi aydınların öncülüğünde güney Arnavutlukta. London. Üsküp'teki İttihat Terakki şubesi genellikle Arnavutlardan oluşmaktadır. Arnavutların çevresinde oluşan gelişmeler onları da etkilemiş.. I Büyük çoğunluğu Müslüman olan Arnavutların yaşadıkları toprakların güneyinde geniş bir Ortodoks azınlık. yeni ve önemli bir etki oluşlurmuşlıır. onların çıkarlarım zorba komşularına karşı konıyamayabileceğine ilişkin korkuların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Arnavutluk bağımsızlık sürecinde. milliyetçi örgütlerin önemli yeri bulunmaktadır. a.

Jön Türk devrimi sonrası güçlenen Türkçülük düşüncesinin. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde eğilim gören Müslüman gençlerin milliyetçi düşüncelerle ülkelerine dönmeleri ve düşünceleri yaymaları. İmparatorluğun dağılmasını önleyecek bir seçenek olarak görülen İslamcılık. s. Diğer yandan İmparator!uğun çözülme sürecine girmesiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik ve siyasal bozulmanın. Arap ve diğer Müslüman kentlerinde kendini hissettirmesiyle başlayan çözüm arayışları sonucu. sıkıyönetimi kaldırmış ve genel af çıkarılmıştır. Müslüman unsurlarda milliyetçi hareketlerin güçlenmesini sağlamıştır.562. GAYRİMÜSLİMLERDE MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ Osmanlı Deyleti'nin gayrimüslimlerle ilgili politikası. Bireylerin toplumdaki Tunaya. s.. isyancıların silahlan toplanmıştır.e. Ayaklanma hızla bastırılmış. diğer Müslüman unsurlardaki ulusal hareketlerin oluşumunda elkisi olduğu söylenebilir. Milliyetçilik Hareketlen Osmanlı Devlcti'ne karşı geniş çaplı ilk başkaldırı harekeli 1910 yılı Nisanmda başlamış ve Malisöricr (Malisya bölgesinin Kalolİk Arnavutları) tarafından bir yıl sonra tekrar alevlendİrÜmiştir. bu niteliğini kaybetmiş. Tunaya. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Wilson Arnavut ulusunun koruyucusu olmuş ve 1924 yılında ilan edilen cumhuriyet^ Başkan Zogu'nun krallığım ilan etmesiyle monarşiye dönüşmüştür. yerini Türk milliyetçiliği ideolojisine bırakmıştır. Bunalım süresince Arnavutlar bir kaç kez bağımsızlık ilan etmiştir. n Arap ve Arnavut ulusal harekeüerinin ortaya koyduğu gibi. a. a.562. bir ulusal hareketin oluşmasına yol açmıştır. Osmanlı toplumu "Müslüman" ve "gayrimüslim" olmak üzere iki ana gruptan oluşmuştur. Padişahın ortamı yumuşatmak için "Kosova Sahrasında namaz kılması yeterli olmamış. 2Ü Bu sırada İstanbul'da hükümet darbesi olmuş. Batılı devletlerin ayrılıkçı Müslümanların hareketlerini ideolojik ve lojistik anlamda desteklemesi. Batı'dan gelen milliyetçi düşüncelerin önemli payı olduğu söylenebilir. devletle olan ilişkilerini de belirlemektedir. Bu etkenler kadar olmasa da. Müslüman unsurlarda milliyetçi hareketin oluşmasında. İttihat Terakki hükümeti devrilmiş ve yerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu seçeneğin güçlenmesi ve örgütlenmesi sürecinde.g.Osmanlı Devleti 'tule.. Müslüman topluluklarda milliyetçi hareketlerin orlaya çıkmasıyla. Millet anlayışı toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyebildiği gibi. 1912 yılında iki Arnavut derebeyi İsa Bolalin ve Yakovalı Bayram Sur ve arkadaşları Sait Paşa hükümetine isteklerini saptayan sert bir bildiri vermişlerdir. başta Arap ulusal hareketi olmak üzere. "millet" anlayışına dayanmaktadır. milliyetçilik ve ulusal devlet kurma düşüncesi. Yem hükümet isyancıların şartlarını kabul ederek Arnavutluk sorunun çözüldüğünü ilan etmiş. Bn yıllarda hükümet isyanı bastırmak üzere Şevket Turgut ve Cavit Paşa'lan göreviendirmiştir. güçlü bir seçenek olarak kendini göstermiştir.g.e. 265 .

Süryanilerin kültürel düzeylerinin yükselmesini ve kendilerini diğerlerinden ayıran cemaat bilinçlerinin gelişmesi sonucunu doğurmuştur. Ermenilerin. 1856-64 yıllan arasında 38'i Müslüman 23'ü gayrimüslim 61 kişi gönderilmiştir. 1856 Islahat Fermam. liva ve nahiye düzeyinde gerçekleşmesini belirtmesi bakımından Avrupa ülkelerine gönderilen 11 kişilik gruptan sadece ikisi Müslüman gerisi gayrimüslimdir. gayrimüslim azınlıkların kültürel seviyelerinin yükselmesi. Avrupa'da eğitim almaları ve yabancı dil bilmeleri onların devlet kademelerinde yer almasını kolaylaştırmıştır. Bunlardan birisi fen öğrenimi diğerleri tıp öğrenimi yapmak üzere gönderilmiştir. gayrimüslim vatandaşların kamu lüzmetlerine. Osmanlı Devletinde yaşayan gayrimüslim azınlıkların sahip olduğu haklar açısından 1856 Islalıat Fermanı yeni haklar ve özgürlükler getirmesi bakımından önemli bir başlangıcı temsil etmektedir. tüm vatandaşları ilgilendiren sorunlarda düzenlenen toplantılara (Mcclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye) katılabilmeleri gibi hususlarda yeni özgürlükler tanınmıştır. Ekmeleddin İnsanoğlu. değişik Nazırlıklar. n Zengin Rum ailelerinin çocukları devlet yapısı içinde önemli mevkileri neredeyse tamamen doldurmuşlardır. Bütün bu cemaatlerin Osmanlı öncesi varolan bağımsızlık hatıraları tekrar canlanmış. "Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı". Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınlan. s.123. Bu fermanla beraber. 150. 8'i gayrimüslimdir. 1856 yılının sonuna kadar Fransa'ya toplam 56 Öğrenci gönderilmiştir. 184-0'da Avrupa'ya öğrenime gönderilen ilk grubun çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturması dikkat çekicidir. Büyükelçilikler. Ferman halkın yönetime katılmasını teşvik ederken. Osmanlı toplumu inanç temelinde çeşitli milletlere ayrılmıştır. 1847-1856 yılları arasında gönderilen 32 kişinin 24'ü Müslüman. sivil ve askeri okullara girebilmeleri. Tazimatın ilanıyla. Toplumsal Yapı İçerisinde Gayrimüslimler Osmanlı Devleü'nde gayrimüslim aznılıklarm hem siyasal hem de ekonomik açıdan güçlenmesi. Tanzimat'ın ilanına kadar Avrupa'ya gayrimüslim öğrenci gönderilmemesine karşın.Turgay Uzun statülerini ve devletle olan ilişkilerim belirleyen ya din ya da mezhep olmuştur. Avrupa'da eğitim gören zengin azınlık çocukları oralarda yeni filizlenen ve moda olan milliyetçi fikirlerle ülkeye dönmüşler ve bu fikirleri kendi cemaatlerine anlatmaya başlamışlardır. 1992. bunun taşra yönetim birimleri olan vilayet. Din farklılığı kriterine göre idari ve ruhani anlamda örgütlenen gayrimüslim topluluk Osmanlı Devleü'nde iki temel toplumsal yapıdan ikincisini oluşturmaktadır. Ankara. Bu öğrenciler ülkeye geri döndüklerinde.. Rumların. başta Sadrazamlık olmak üzere. Osmanlı yönetim yapısı üzerinde de önemli etkiler yapmıştır. kendi aralarındaki uyuşmazlıkların kendi dinsel otoritelerince çözümlenebilmesi. Silahlı Kuvvetler ve eğilim kurumlarında görev almışlardır. Yılında Tanzimat. 266 . her dinsel toplumun rubam başkanı ile devlet tarafından görevlendirilecek bir memurun .

a.Osmanlı Devleti 'tide Milliyetçilik Hareketleri önem taşımaktadır. u Rumlar özellikle yabancı dil bilmelerinden dolayı bir çok üst bürokratik görevlere sahip olmuşlardır.e. Devletin giderek daha fazla toprak kaybetmesi ve o güne kadar Türklerle eşit haklara salüp Müslüman halkların da ayrılıkçı hareketlere girişmeleri. din adamlarının kaybettikleri otoriteyi kendilerine aktarmayı başarmışlardır. 23 Turgay Uzun-Bayram Coşkun. s. Muğla Üniversitesi Yayını. bu arada milliyetçilik de gayrimüslim halkları etkilemeye devam etmiştir. Niteliği ve Muğla İli Yerel Yönetimlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Şortlular. Tanzimat ile eşit hale gelen gayrimüslim halkın önderleri. Rumlar dinsel yönetimlerini aşamalı olarak tüm Kilise örgütüne yaymışlardır. Hourani. Osmanlıcılık ve İslamcılığın çöküş karşısında bir engel oluşturamayacağı düşüncesini güçlendirmiştir. Ancak yine de tek basma bir hoşgörü ve özgürlükler sistemi olan mîllet sistemini Osmanlı Devleti'nin parçalanmasından sonımlu tutmak yanlış olacaktır. bu halkların içinden çıkan milliyetçi liderler. a. bu topluluklarda diğer etkenlerle birlikle milliyetçilik akımlarının güçlenmesi noktasında elverişli bir zemin hazırlamıştır. 1999. Osmanlı Hükümeti üzerinde büyük nüfuz sahibi olmuşlardır. On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde eğitim reformu geçiren Museviler de bu dönemden itibaren Babıali bürokrasisinin önemli mevkilerinde görülmeye başlamışlardır. farklılığı ve çeşitliliği yok etmek değil. İşte bu noktada bir paradoks ortaya çıkmaktadır. sahip oldukları otoritelerini kaybetmeye başladıkları sırada. bu toplumların ayrılıkçı hareketlerini kolaylaştıran bir unsur haline gelmiştir. gayrimüslim topluluklara idari ve dinsel haklar ve özgürlükler getirmesine karşı. Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Gelişimi.35. Tanzimat reformları amaçladığı Osmanlı ulusu yaratma amacına ulaşamamış.. Millet sislenü. Bu bürokratların içinde örneğin Moiz Fresko gibi îbranice harflerle "Üstad" adlı Türk dilinde gazete çıkaranlar. farklılıkları bütünlük içinde korumak amacıyla oluşturulmuş olmasına rağmen. Millet sistemi. Millet sistemi gayrimüslimleri Osmanlı toplumuna entegre etmeyi amaçlayan bir sistem olduğu halde yaşanan süreç sonunda. Ortodoks cemaatte "ulusal sorun"un daha canlı olduğu görülmektedir. korumak islemektedir. Kültürel yönden çeşitlilik içinde bütünlüğü amaçlamaktadır. İstanbul Rum Patriği 1433'den bu yana bütün Ortodoks cemaatinin sivil başkanı olmuş ve on dokuzuncu yüzyıldan itibaren İstanbul'un Fener semtindeki Rumlar. Osmanlı Devletindeki gayrimüslim topluluklar içerisinde. Ancak Yunan ayaklanmasından somaki dönemde Fenerli Rum aristokrasisi gözden düşmüş ve Babıali'nin kadrolarına diğer gayrimüslim unsurlar ve Türkler de girmeye başlamıştır.298. Örneğin Ermeni Divan-ı Hümayun tercümanlarından Salılıak Abro Efendi Osmanlıcasmın zenginliği ve yaptığı telif ve tercümelerde İktisat bilimine ait bulduğu Türkçe karşılıklarıyla tanınmaktadır.g. 2S7 . Muğla."" 3 Osmanlı toplumsal yapısını biçimlendiren millet sisteminin. gayrimüslim toplulukların kendi farklılıkları üzerinde yükselen bir milliyetçiliğe ve ulus devlet sürecine giden yolu açmıştır.

"Osmanlı1 Kimliği". Şeinseddİn Sami gibi hem Arnavut hem Türk milliyetçiliğinde ayrı bir yeri olan. Bu nedenle denilebilir ki..25 İyi eğilim görmüş ve ekonomik yönden gelişmiş gayrimüslimler. Yapı Kredi Yayınları. toplumsal yaşam içinde önemli işlevlere sahip olmuşlardır. on altıncı yüzyıldan beri Fransa'ya. Ortodoks ve diğer Hıristiyan cemaatler on sekizinci yüzyıl boyunca refah.Turgay Uzun Missalidis gibi Yunanca harflerle Türkçe dergi çıkaran ve roman yazanlar (Temaşa-i Dünya). daha doğrusu bir Osmanlı imparatorluk milliyetçisi tipindeki aydınların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. bu sanayiinin oluşma durumundaki çekirdeklerini yok etmiş. Avrupa koruması. Osmanlı topraklarındaki Avrupa Katolikleri. bireyleri aşarak bütün milletleri kapsar duruma gelmiş. İmparatorluğun dağılma sürecine girmesiyle. kapitülasyonlar. 268 . Gayrimüslimlere yönelik hiç bir askeri tehdidin olmadığı eyaletlerde bile. Gayrimüslimler.2Ğ Ticari ve hukuki ayrıcalıklar getiren kapitülasyonlar azınlıklarla beraber yabancıların da Osmanlı Devleti içinde daha çok yatırım yapmasını sağlamış ve bu da onları devlet içinde bağımsız bir iktisadi güç haline getirmiştir. kültür ve nüfus açısından gelişmiştir.e. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Avrupalı devletler ülke içinde yaşayan gayrimüslimlerin koruyuculuğunu o kadar ileri düzeye götürmüşlerdir ki. Kültürel farklılıklarım Osmanlı toplumsal yaşamına eklemleyen gayrimüslimler.g.57. Yabancı sermaye yatırımcıları. hukuk dışı koruma yöntemleri geliştirmişlerdir. yabancı sermayelim Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bu sınırsız egemenliği bu ülkenin ekonomik ve kültürel geriliğinin baş nedenlerinden birim oluşturmuştur. ülkeyi kendi fabrika ve atölye ürünlerinin pazan durumuna getirerek Türk zanaatçılığının temellerini yıkmışlardır.80. Ermem harfleriyle roman ve şiirler yazanlar. Cogiîo Dergisi. 20 Hourani. s. Ağustos1999. Diğer yandan Türk tanın ekonomisini kendi sanayileri için hammadde kaynağı durumunda tutarak feodal ilişkileri korumaya çaba göstermiş ve bu sistemin 25 llbcr Ortaylı. Türk sanayiinin gelişmesine yardım etmek şöyle dursun. sanki kendi vatandaşları olan kişileri yabancı bir ülkenin yönetiminden kurtarmaya çalışıyormuş gibi. On dokuzuncu yüzyılın bu kültürel pluraüzmi. onları Avrupa'yla yapılan ticarette aracılar yaparak ticari ve malî açıdan kalkındımııştır. Avrupalı devletlerin etkisi hissedilmiştir. sahip oldukları ekonomik gücü ve toplumsal alandaki yerlerini büyük oranda kendi ulusal hareketleri doğrultusunda seferber etmişlerdir. Etrafında kendilerine yabancı statüsüne sahip bazı ayrıcalıklar tanınan Osmanlı Hiristiyanları ya da Yahudilerden oluşan bir grup zımmî toplanan her Avrupa konsolosluğu bir etki merkezi olmuştur. Yabancı devletlerin himayesi onlara sadece siyasal kazançla sağlamakla kalmamış. İstanbul s. a. kamu yönetimi alanında da önemli mevkilere yükselebilmişlerdir. Baronyan Agop gibi hem Ermenice hem Türkçe gazete çıkaranlara da rastlanmakladır ("Tadron" veya "Tiyatro" gazetesi). Sayı: 19. kültürel anlamda kendilerini Osmanlı toplumu içinde ispatlamışlar. Kiliselerini ve rahiplerini himaye hakkı vermiştir.

Türk Tarihinde Ermeniler. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902).57-67 . 269 27 . Tarık Zafer Tunaya. bunu 1821'de Mora'da patlak veren Yunan isyanı izlemiş ve bu hareket 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlık ilanı ile 28 sonuçlanmıştır. Ermem ve Türkler arasındaki kültürel ilişki konusunda bkz.e.g.11-12.T Bakanları Mareşal Karabet Artin Davut Paşa ve Andan Tmger Yaver Paşa. 1858'de Bosna-Hersek'in bağımsızlık hareketi başlamış. Bayındırlık Bakanları Bedros Hallaçyan.628. düşünsel alandaki yeni gelişmelerin de etkisiyle bir siyasal bağımsızlık hareketine girişmişlerdir.Osmanlı Devleti 'nde Milliyetçilik Harelcetleri dayanaklarını desteklemişlerdir. İzmir. Diğer Gayrimüslim halkların bağımsızlık hareketlerinin de silahlı bir hareket niteliği gösterdiği görülmekteyse de. Avukat Kirkor Fiuapyan.T.31 Ancak Tanzimat süreci ile gayrimüslim azınlıkların elde ettiği haklar Ermenilerce bağımsızlık amacıyla kullanılmış. Bunlardan bazıları şunlardır: Ayan Azası Mareşal Ohannes Kuyumcuyan. Giderek ekonomik açıdan palazlanan gayrimüslim halklar. Haziııe-İ Hassa Nazırları Mikael Portakalyan Paşa ve Sakız Ohannes Paşa. İletişim Yayınlan. P. Dokuz Eylüî Üniversitesi Yayınlan. bağımsız Bulgar devletinin kurulmasına giden süreci başlatmış..530-533. Osmanlı Devletine karşı içinde para-militer grupların yer aldığı silahlı bir bağımsızlık hareketi başlatılmıştır. Osmanlı Devletinde gayrimüslimlerin milliyetçi bağımsızlık hareketlerine yönelmeleri Osmanlı'da İslamcılık akımının ortaya çıkması ve güçlenmesi sonucunu doğurmuştur 9 ERMENİ HAREKETİNİN GELİŞİMİ Gayrimüslim azınlıkların milliyetçi hareketlerinde eylemscl ve toplumsal anlamda Ermeni hareketi daha değişik konumda bulunmaktadır. Yunan bağımsızlık süreci hakkında bfcz. Diğer yandan 1876 ve 1908 Meşrutiyet Meclislerinde çok sayıda Ermeni milletvekili de bulunmaktadır. a. 1897'de Girit bağımsızlığını ilan etmiştir. Ermeni harekelinin diğer hareketlerden ayıran nokta. bunlar Ermeni hareketi gibi halklar arasında topyekün bir A. Ermeniler Osmanlı Devleti içinde bürokratik kadrolarda üst düzey mevkilere kadar yükselmişler30. Maliye Bakam ve Hazine-i Hassa Nazın. 1999. Nitekim I848'dc başlayan Bulgar isyanı. İstanbul. İstanbul 1985. Mondros'tan Lozan'a Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi 1918-1923. büyük ölçüde Rusya'nın desteğiyle ortaya çıkmış ve başarıya ulaşmış. Fikret Türkmen. 1805'de Sırp bağımsızlık hareketi.sı idinde bir çok Ermeni üst düzey kamu görevlerine kadar yükselebilmişlerdir.s.M. iktisadi alanda da gelişmiş bir topluluk oluşturmuşlar. özellikle Türk toplumu ile iyi ilişkiler kurmuşlar ve kültürel etkileşim içinde bulunmuşlardır. Osmanlı bürokratik yapı. Doğan Yayınlan. Şamsutdinov. s. s. yoğun olarak bağımsızlık amacına yönelik askeri yöntemin kullanılmış olmasıdır. diğer etnik unsurlarla. s. "Tarih Boyunca Türk-Ermeni Kültür İlişkileri". Şükrü Haııioglu. Kirkor Agafyan. 1856 Islahat Fermanı'nın azınlıklara iktisadi ve Toplumsal alanda yeni haklar getinm'ş ve bunlar da milliyetçi hareketlere uygun bir hareket alam sağlamıştır. 1983.

275. büyük oranda Müslüman ballan yaşadığı yerleri kendi toprak almıı olarak kabul eden bir harekettir. 1976. Bkz. 18924894.: Küçük. 37 G. 'Die Arıneniche Frage' aufdem Berliner Kongress atış Sowpetanninscher Sicht Südos-Forschungen. HovannisİLin. XX1XX.:Aydın Söer. 1976. devletten yetki alarak tahsildarlar cemiyeti kurmuş ve vergi toplama yetkisi almışlardır. Tessa Hofmanıı. 1990. s.78.122. a. s..220-226. istanbul.m.000'e yaklaşmakladır 35 Ermenilerin askerlik görevinden muaf tutulmaları diğer gayrimüslim cemaatlerde olduğu gibi. s. Ermeni ve Rum burjuvazisinin. Moskova. s. İstanbul Ermenilerinin daha çok matbaacılık ve gazete tekelini elinde bulundurdukları görülmektedir. Vergi ve askerlik yüzünden kimliğini saklayan ve yazılmayanlarla birlikte bu sayı 1. Cilt:33. s.g. "1915 E r m e n i Ayaklanmalarında Çarlık Rusya'sının Rolü". Küçük.g. 33 R. Türk Tarihinde Ermeniler. akt. Ankara.160. Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermeni nüfusu 1.78. Erivan. Turquie. 1980.79. "XIX.Turgay Uzun çatışmayı beraberinde getirmemiş ve geniş bir alana yayılmamıştır. Paris. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi. s. Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler. Sayı: 1-2.m. 1914 yılından önce bütün Türkiye'deki Ermeni nüfusun iki milyondan az ancak.475. Bu gruplar Osmanlı Bankası ve Şirket-i Hayriye hisselerinden bir çoğunu da elinde bulundurmaktadır. Ancak Anadolu'daki Ermeni nüfusun sayısı hakkında başta Türk.459.XXl.78. Ermenilere de önemli bir avantaj sağlannş. Bu nedenle Ermeni hareketi tarihsel köklere de inen. 3 Bu doğrultuda Sovyet Ali ev. akt. a. bir buçuk milyondan fazla olduğunu ifade etmektedir. Asırda Ermeni Nüfusu". özellikle imparatorluğun dış ticaretinde önemli payı olduğunu belirtmekte ve bunların İngiliz ve Fransız sermayesini de desteklediklerini ifade etmektedir. Köçeoğlu Agop devlete kredi açacak düzeyde zengin Ermelilerdendir. s.01 l'dir.Z. Armenia on the Road ofthe Independence. 270 . s. d'Asie. a. izmir. Ermeniler büyük bir ekonomik güç olma yolunda ilerlemişlerdir. hemen hemen her vilayette az veya çok bulunduğu görülmektedir. Örneğin Badaljan 1870'de tüm Osmanlı topraklan içinde üç milyon Ermeni nüfusun yaşadığım.: München. La.g. Bütün bu nedenlerden dolayı Ermeni hareketi kendisinden sonraki dönemlerde de etkisini gösteren bir sorun olma özelliğine bürünmüştür.32 Yine Ermeni bir yazar oları Hovannisian. Los Angeles. Artin Bezeiyan. yabancı ve Ermeni kaynaklarında değişik rakamlar verilmektedir. s.G.m. 1967. Osmanlı Toplumunda Ermeniler Anadolu'nun demografik yapısına bakıldığında Ermeni nüfusun. 34 Vital Cuinet. 37.300. akt. u 1896 tarihli Osmanlı kayıtlan ise. 36 Ermeniler özellikie İstanbul'da ekonomik birer güç haline gelmişlerdir. Turtsiyct v Period Pravleniya Mladoturok. akt. tüm imparatorlukta yaşayan Ermeni nüfusu 1. s. "" Anadoluda'ki Ermeni nüfusu en geniş şekilde incelemiş olan Vital Cuinct'e göre. Anda Yayınlan.37 n H. 1955. 35 Küçük. Diğer yandan Ermeni tüccarlardan bir grup. bunun iki buçuk milyonunun altı vilayette toplandığını belir im ektedir.Aliev. Berlin Kongresinde Etmeni Meselesi (Ermenice). Bacîaljan. Mehmed Hocaoğlu. Müslümanlar birbiri ardına çıkan savaşlarda kırılırken. 19S3.000 olarak göstermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. Cevdet Küçük.

#. a. Hoeaoğlu. diğerleri ise. e.. kendi cemaatlerinin işlerini yürütme yetkisi veren muhtıranın Ennenileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi çabası bu iki grubun birleştirilmesine yol açmıştır.27.e. 4lJ Bu belge Ermenilerin siyasal ve toplumsal varlıkları açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Hoeaoğlu. Türlciye'nin Siyasi Talihimle Ermeniler ve Ermeni Olayları.g.23. 1848'de Meclis-i Maarif oluşturulması. İle tanımıştır. Bu grubun amacı. Bkz. Ali ve Fuat kabinesine iletmiş ve bunun (Nizamname-i Ermeniyan) kabul edilmesini sağlamışlardır. Nizamname-i Ermeniyan41. s. Bunların her Halil Metin. Ermeni toplumunun devlet içindeki durumu bakımından değil de. Hocaoğlu. Ermeni azınlığın kendi kendisim idare edebilecek bir duruma gelebilmesİdir. 1850 yılında da Osmanlı Devleti İngiliz elçisinin baskısıyla 38 Ermeni Protestan topluluğunu da bir ferman. iö Ermenilerden bazıları bu gelişmeyi yeterli görmeyerek kendilerine daha çok özerklik getirecek bir düzenlemenin yapılması için çalışmaya başlamışlardır. Ermenilerde milliyetçilik hareketlerinin başlamasında en önemli etkenlerden birisi. toplumun lehinde. Mığırdıç Cezayirliyan'm oluşturduğu gruptur. Padişah II. Mahmut Fransa elçiliğinin aracılığıyla 1830 tarihinde Ermeni Katolikl erini bir topluluk olarak kabul etmiştir. Ermenice metinde Ermenileri Teşkilat-ı Esasiyesi. mutlak olmaktan çıkarılarak Ermeni cemaati İle bölüşülmesi noktasında. Katolik ve Protestan mezheplerine ayrılmış. Fransız başkentinden dönen Ermeniler..e. Bu yönetmeliğin yapısı Ermenilerin bağımsızlığa hazırlanması yolunda önemli bir adım attıklarım göstermektedir. 271 . Ermeniler kendi isteklerini içeren bir nizamname hazırlayarak Sadr-ı Azam Mustafa Reşit. 1992. ancak Patrikhane'nin aleyhinde bir durum yaratmıştır. kendi cemaatlerinin ikiye bölünmüş olduğunu görmüşlerdir Bu grupların ilki Minas ve Canik adlı iki Ermeni milliyetçisinin yanında yer alanlar. 1851'dcEncümen'i Dâııiş. beşinci bendinde Ermeni milletvekilleri deyimi yer almıştır. Kendi hak ve imtiyazlarının erozyona uğradığım gören dönemin Patriği Çuhacıyan ve Keresteciyan gibi patrikler görevlerinden istifa etmişlerdir. s. Bu nizamname 6 bend ve 95 maddeden oluşmaktadır. ö.g. İlginç olan ise bu yönetmeliğin devlet tarafından onaylanmış olmasıdır. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. yurtdışına özellikle Fransa'ya giden Enncmlerin milliyetçi düşüncelerle İstanbul'a dönmeleridir. 1839 Gülhane Hatlı Hümayunu ikinci grubun genişlemesini sağlamış ve 1847 yılında Rum Patrikhanesi'ne. İstanbul. s. bu nedenle de aralarında bir savaşım başlamıştır.Osmanlı Devleti 'nde Milliyetçilik Hareketleri Ermeniler Hıristiyan olmalarına rağmen Gregoryen. s. Bu isteğin kabulü sonrası Ermenilerin kendilerini temsil edecek biri ruhani. diğeri cismimi olmak üzere iki meclise sahip olmuşlardır... a.34.23. Agop Gıcıkyan'm akıl hocalığını yaptığı Kevork Yeremyaıı. Karabet Balyan . 1854 Kırım Savaşının çıkması Ermeni milliyetçi hareketine ivme kazandırmış. Patriğin yetkilerinin. Bağos Dıdyan.

Abdülhamid'in de bunu gerekçe gösterip Anayasayı geçersiz sayarak Meclisi dağıtması bir baskı dönemini getirmiş. Müslümanlara yönelik katliamları yönetmişler ve Kafkas direnişi olarak anılan Şeyh Şamil hareketinin başlamasına neden olmuşlardır. Ermeııilerde bu d ö n e m i n şartlarından yararlanmışlardır. Bkz. E r m e n i milliyetçileri Padişalı II. Türk Tarihinde Enneniler. 272 . s. {Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu'na Sunulan Bildiri). Tiirk-Rus Münasebetlerinin Bir Analizi. İzmir. bu ayaklanma Bulgaristan'a da sıçramıştır. güneye i n m e politikası içinde.Turgay Uzun ikisi de ileri tarihlerde Eçmiyazin Katolikosluğuna seçileceklerdir. 4 3 42 43 Kamuran Gürün. Ermeni çetelerinin k u r m a y kadrolarını o l u ş t u r m u ş t u r . Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınlan. "Türkiye'de Ermeni Sorununun Yaraübşı". Bu tip bağımsızlık amaçlı ayaklarını alarm artması Ermeni hareketinde de bir yol ayırımına girilmesini hızlandırmıştır. Bu konferansın d o ğ r u d a n Ermenileri ilgilendirmemesi nedeniyle E r m e n i l e r bu girişimden bir sonuç alamamışlardır. Çar Petro d ö n e m i n d e Hıristiyan Gürcü ve E r m e n i Prenslikleri d ö n e m i n d e kurduğu ilişkiler ve onların hamiliğini üstlenmesinden beri.164-165. Daha sonra Rus askeri okullarında eğilim alan bu subaylar. İstanbul Konferansının ardından R u s y a ' n m Osmanlı Devleti'ne savaş açması. A b d ü l h a m i d ve h ü k ü m e t e karşı silahlı mücadele y ö n t e m i n i benimseyen gizli dernekler kurarak tedhiş hareketlerine girişmişlerdir. Ermeni bağımsızlık hareketini kullanma y ö n ü n d e önemli gayretler harcadığı görülmektedir. Tergegusov ve Lazaryev. bunlara karşı alınmasını istedikleri önlemler ve destek isteklerini içeren b i r rapor sunmuştur. No:2. s. Ruslar. 1983.21. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız bir Ermenistan devleti kurulması tek seçenek olarak seçilmiştir. M e h m e t Saray. Ermeniler ya Osmanlı yönelimine ve Türklere karşı m ü c a d e l e d e n vazgeçecek veya diğer gayrimüslim cemaatler gibi bir bağımsızlık hareketine başlayacaklardır. Padişah II. 42 E r m e n i N i z a m n a m e s i ile Patrikhane ve kendi cemaati arasında süregelen otorite savaşımı cemaat lehine sonuçlanmış ve Patrikhanenin kendi otoritesini yeniden kumıa yolunda. Ermenilerin Osmanlı yönetimine karşı strateji belirleme sürecinde diğer g a y r i m ü s l i m topluluklara Osmanlı Devletine karşı silalılı bağımsızlık mücadelesi içine girdikleri ve bazılarının bu mücadeleden başarıyla çıktıkları g ö r ü l m e k t e d i r Rumeli'de Bosna-Hersek'te ayaklanma başlamış. İstanbul. Bu d ö n e m d e Rusya'nın. 1998. Rusların 1813 ve 1828'de İran'a ve 1828-1829'da Osmanlı Devleti'ne karşı Kafkaslarda yaptığı savaşlarda Ermeni asıllı subayların önemli etkileri olmuştur. Bulgaristan sorununun ç ö z ü m ü için 1876 yıluıda toplanan İstanbul K o n f e r a n s m d a Ermeniler İngiliz temsilci Salisbury'ye O s m a n l ı hükümetinin Ermenilere yaptığı baskılar. Osmanlı Devleti'ne karşı Ermenileri kullandığı görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Bu Ermeni güçlerini örgütleyen Ermeni asıllı Rus subaylar arasında General Rütbesine yükselmiş olanlar Yermoİov. Bu seçeneğin seçilmesinde Osmanlı Devleti içinde yaşayan t ü m Hıristiyanların tek bir cismani lidere bağlanma ve Ermeni Patriğinin sadece ruhani bir lider olarak kalması üıtimali de önemli rol oynamıştır.

1862 yılında "Umumi Hayriye Cemiyeti" adıyla başka bir demek kurumuştur. ve 1880 yılında bu demekler bir çatı altında birleşmiş ve "Ermenilerin Birleşik Demeği" adım almıştır. Ermenileri birbirine. "Tarih Boyunca Türk Devletlerinin Ermeni Politikaları". Merkezleri Muş'ta bulunan "Okul Sevenler".. "Kilikya" adında demeklerde bu yolla milliyetçi hareketi örgütlemek İçin faaliyette bulunmaktadır. İzmir. a. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınlan. Bu demek ve lideri Portakalyan Türk-Rus savaşında karşılıklı yardımları örgütlemiş. Bu demeklerden Araratyan. (Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumuna Sunulan Bildiri). 1862 yılında radikal milliyetçi Ermeniler bir ayaklanma başlatmış ve bağımsız Ermenistan'ı kurma isteklerini açıkça İlan etmişlerdir. Ancak gerçeklen bu demeklerin bağımsızlık ve özerklik amaçları da vardır.4S 44 46 47 48 Recep Şahin. Portakalyan. 1983. Hükümetin Zeylun'a kaymakam tayin etmesi ayaklanmayı durduramamış. yeni adı Süleymanlı olan Kahramanmaraş ilinin kuzeyinde bir kasabadır. Türk ve Rus Ermenileri arasında önemli bir köprü oluşturma işlevim yerine getirmekledir. Abdülhamid. milliyetçi hareketin örgütlenmesinde önemli roller oynamıştır. diğer yandan Ermenilerin yaşadıkları bölgelerdeki halkı Ermenilere karşı kullanarak bu 4d isyanları bastırmıştır. HocaoğliL s ü..g. 47 1873 yılında Portakalyan adlı bir Ermeni ini Ermeni ihtilal grubunu kurarak "Asya" adlı bir gazete yayımlamaya başlamıştır. Daha sonra Araratyan komitesi bağımsızlık yanlısı Ermenilere daha uygun bir zemin haline gelmiştir. "Tabkutrarinaıüs". Pariste "Armenia" gazetesini çıkartarak milliyetçi hareketin sözcülüğünü yapmaya başlamıştır. "Cemiyet-i Tedrisiye". Van bölgesinde "Araratlı".. Maraş ve çevresini imar etmektir. Bu demeğin amacı. "Tervliyan". Hocaoğlu. s. No:2.87. Daha sonra iç çekişmeler sonunda Fransa'ya giden Portakalyan. Adana. Ayaklanmayı başlatan grubun önde gelenleri İstanbul'a geldiğinde Ermeniler tarafından coşkuyla karşılanmıştır. "Cemiyci Hayriye" adlan allında kurulan gruplar. 1872'de Van'da "İttihat ve Halas Derneği" ve"Karahaç Derneği" kurulmuştur. hem dış destekçilerini Ermenilere karşı. s. a. Ermenilerin bu dönemdeki ilk büyük ayaklanma hareketi 4S Zeytun adlı bir kasabada ortaya çıkmıştır. 273 .g. 1880'de Erzurum'da "Silahlılar Derneği". "Araratyan". s. Türk Tarihimle Ermeniler. Kafkasya'da "Genç Ermenistan Demeği". Metin. Zeytun. 1879'da "Milliyetçi Kadınlar Derneği".e.g. Patrik Varjabetyan'da bu komisyonda yer almıştır.e. s30.46 Ermeni Örgütlerinin Kuruluşu ' ' ' 1870-1880 tarihleri arasında.30. "Doğulu" ve "Kilikya" demekleri kurulmuş..Osmanlı Devleti 'nde Milliyetçilik Hareketleri İT. karışıklıklar devam etmiştir. Ayaklanma üzerine özellikle Fransa'nın baskıları ile bir komisyon kurulmuş.e. girişimleri sonunda Van'da milliyetçi düşünceleri yaymak ve geliştirmek için ünlü Ermeni Kilisesini açmıştır.

Osmanlı Devleti sınırları içinde bağımsız Ermenistan i kurmak ve daha sonra Rus ve İran Ermenistan1 ıyla birleşerek efsanevi ideal olan "Büyük Ermenistan"ı kurmaktır. Türkiye'ye silahlı Ermeni güçlerini sokmak. Hınçak komiteleriyle birleşerek Rusya'dan Türkiye'ye giren çetelere yardım amacını taşımaktadır. Örgüt. 1887 yılında Kafkas Ermenilerinin önderliğinde Avcdİs Nazarbekian ve eşi Manan Vardaniyan tarafından Marksist ilkeler doğrultusunda kurulmuştur. Büyüyen örgüt. 4"' İlk olarak Türkiye Ermenistan1! diye adlandırdıkları bölgeyi temel faaliyet alam olarak belirlemişlerdir. 274 w . Bu komitelerden ilki olan Hınçak Komitesi. Ermenilerin bir an önce bir isyan hareketi başlatma yönündeki isteklerini artırmıştır. Müslüman köylerine Halil Metin.e.Turgay Uzun 1829 yılında Yunanlı kırın ayaklanma sonucunda bağımsızlıklarım kazanmalarının. 1890 yılında Kafkasya'da kurulmuştur. sırasıyla İzmir. bu harekelin odaklarım oluşturan komitelerin önemli rolü olnıuşlur. Bu nedenden dolayı iki örgüt . daha sonrada İstanbul'da bir temsilcilik açmış ve tüm milliyetçi örgütler bu komiteye bağlanmıştır. Örgütün tam adı federasyon anlamına gelen "Taşnaksııtyun" dur. Taşnak Komitesine bağlı güçler 1890 yılında Erzurum ve çevresinde çeşitli silahlı eylemlerde bulunmuşlar. Ermeni milliyetçi hareketini örgütleyen iki büyük örgüt. Komitenin asıl adı. Ermeni bağımsızlık hareketine destek bulma yönünde bu iki patrik özellikle Avrupa'da etkili çalışmalar yapmışlardır. Ermeni ruhani liderlerinden Van Başpiskoposu Mıgırdıç Hrımyan. özellikle kiliseler. Rusya Ermenilerinin katılımıyla kurulan komite. Ermeni milliyetçi hareketinin bir diğer önemli örgütü.90. bu süreç içerisinde görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bu aşamadan sonra Ermenilerin bağımsızlık yönündeki faaliyetleri artmış. Bu dönemde Bosna-Hersek. a. Sırbistan ve Bulgaristan'da milliyetçi karakterde isyanların çıkması da Ermenileri bu yolda cesaretlendirmiştir. Ermeni Komitelerinin Oluşumu Ermeni bağımsızlık hareketinde. Ayestefanos Antlaşmasıyla bu yerlerin bağımsızlıklarına kavuşması ve Osmanlı Devletipnin içine düştüğü dunun. Taşnak komitesi. Marksist ideolojiyi benimseyen Hınçaklarla. Türkiye Ermenilerini silahlandırarak bir bağımsızlık hareketini başlatma amacı gütmektedir. s. "Ermeni İhtilal Cemiyetleri İttifakıMır.. Halep ve diğer büyük kentlerde örgütlenmiştir.g. İngiliz hükümetinin sağladığı destek sonucu merkezini Londra'ya kaydırmış. daha sonra onun yerine gelen Nerscs Varjabetyan döneminde milliyetçi hareketin yeni bir ivme kazandığı görülmektedir. Örgütün amacı. Üçüncü Türk kolordusu ile çatışmalara giren örgüt militanları. Ermeni milliyetçi hareketine olumlu bir etki yaptığı söylenebilir. milliyetçi hareketin örgütlendiği ve gençlere aktarıldığı yerler olmuştur. Türkiye'de işçi sınıfının bulunmadığını ve bu nedenle de Türkiye Ermenilerinin bu harekete katılımının az olacağını söyleyen Taşnak Komitesi arasında ideolojik ve yöntemsel farklılıklar nedeniyle görüş ayrılıkları oluşmuştur..1896 yılına kadar iki ayrı örgüt olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Ermeni güçlerin saldırıları Birinci Dünya Savaşı sonrası mütareke döneminde özellikle Fransız ve Rus işgal güçlerinin yardımıyla dalıa da artmış ve Ermeniler Kars. Ancak Taşnak Komitesi'nin Makedon ve Bulgar milliyetçi örgütleriyle bir ittifak sağlama girişişimi başarıyla sonuçlanmış.459-466. 51 İlociioğlu.. Bu süreç içinde Ermeni güçlerin Rusya'dan yardım aldığı görülmektedir50 Taşnak Komitesi'iııin kumcusu olan Clıristopher Mikaelyan. kendisine ''sosyalist demokrat". Taşnak Komitesi. 275 .g. amaçlarını gerçekleştirmek için silahlı mücadele yolunu seçtikleri ve bir terör örgütü kimliğini taşıdıkları görülmektedir Diğer yandan Taşnaklar ilk programlarında bağımsızlıktan hiç söz etmemişler ve Hmçak Parlisi'nden kesin çizgilerle ayrılmışlardır. a. Kars ve Ardahan bölgesini kuriarmıştır. "sosyalist devrimci". a. Taşnak komitesi'nin programını buradan adapte etmiştir. ct-g.5i Taşnak komitesi bölgedeki Kürt aşirelleriyle işbirliği içinde bir ayaklanma başlatmaya çalıştıysa da bunda başarılı olamamıştır.e.Osmanlı Devleti 'nde Milliyetçilik Hareketleri yaptığı baskınlarla sürekli bir çatışma ortamı yaratmayı bir strateji haline getirmiş ve.g. tüzüğünde.5' Taşnak Komitesinin programından. Süer.bu yörelerde katliamlar yapmışlardır. s . Ermeni hareketi ve 1915 Ermeni ayaklanmalarında Rusya'nın etkisi konusunda bkz. "adem-i merkeziyetçi" gibi tutarsız tanımlamalar getiriyorsa ve Ermeni toprak sahiplerini. işçi ve köylülerle beraber yapısında bunlara da yer vermekten kaçınmamıştır. işçi sınıfım sömürmekle suçlamışsa da. "milliyetçi". Rusya'da Ekim Devrimi sonrasında Ermenistan'ın Sovyetler içinde yer alması ile de Ermeni milliyetçi hareketi uzun bir süre için ortadan kalkmıştır.m. Ermenistan'la yapılan Günırü Antlaşması ile de ateşkes ilan edilmiş..34. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti bu güçlere karşı 9 haziran 1920:de Doğu Cephesini oluşturmuş ve Kazım Karabekir Paşa komutasındaki ordu. 52 Süer. s.m. tüccarları. s. Ermeni gençlerine Makedon ve Bulgar örgütleri tarafından askerî eğitim verilmesi ve askeri yardım sağlanması konusunda antlaşma yapılmıştır. 1896 yılında silahlı çeteler Türk-Rus sınırım geçmişlerdir.461. Ardahan ve havalisini işgal etmişfer. Rusların gizli bir örgülü olan Norotonovlets'de uzun zaman çalışmış. din adamlarını.

ss. Osmanlı'nın prestij yapısı olan Sankışla 1827-28 yıllarında tamamlandığı dönemde. Aklüre. s. T. belediye gibi yeni yapı türleri ile çeşitli meydan tasarımlan göze çarpar. A.Dcncl. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapılan. 1973. izmir 2000. İzmir 1974. Yüzyıl İzmir Fotoğraftan.Baykara. s. 52. İzmir Şehri ve Tarihi. Batılılaşma Sürecinde İstanbul 'da Tasanm ve Dış Mekanlarda Değişim ve Nedenleri. 2 T. 211-212. 2439-2446. bu * Doç. N.. yüzyıla tarilüendirilen Yalı Camii ve bugün ayakta olmayan medresesi7 bu oluşumdan sonra. İzmir 1998. yüzyılda. Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri. 277-287. S. Ç.. Ankara 1991. İzmir Şehri ve Tarihi. 18. 192. 19. Ankara 1978.Georgeon (Ed).3 (Ekim 1972). kentlerin fiziksel çehrelerinin de farklılaşmaya başladığı izlenir1. s. diğer üç yönden de Sankışla' Hükümet Konağı ve depo yapılarıyla çevrelenmişti3. 19. İstanbul 1996. Osmanlı Devleti fnin ekonomik. Baykara. 55.Ülker. 4 Kışlayla ilgili geniş bilgi için bkz. 5 Hükümet Konağı için bkz. Batısından denize açılan meydan. 1867-72 yıllan arasında inşa edilen Hükümet Konağı ile önem kazanmaya başladı5. s. . Ankara 1982. 7 Tarihlendirme için bkz. Türk Tarih Konresi 'nden aynbasım (Ankara 1994). İstanbul 1 997.Berktay). o döneme kadar uzanır. s. yüzyılın İkinci yansından itibaren bu değişimlerin etkilerini dımımsayan kentlerden biri olarak önem taşır. M. Kent siluetlerine düşe)' öğe olarak katkıda bulunan saal kuleleri de. 3 Konak Meydam'mn eski durumunu gösteren kartpostal resmi için bkz. bu alanda herhangi bir meydan yoktu4.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV. Osmanlı'dan Cumhuriyete İzmir Palmlan. X.. 1850'den itibaren. Sonradan ortadan kaldırılan havuzlu ön bahçenin görünümü için bkz. Atay. E. P. (Çav. kentlerde oluşturulmaya başlanan idari merkezler ve bu merkezlerde inşa edilmeye başlanan hükümet konağı. M. 19. S. "İzmir Sarıkışlasmm Yapım Çalışmaları". Aydın Eyaletine bağlı bir kent olan İzmir.Aktepe. Konak Meydanı olarak tamnan meydanın tasarımı da. Bu bölge. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi.Ü. bu eyaletin merkezi olmuştur. sosyal ve toplumsal değişimlerine paralel olarak. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. bu bağlamda önemli yapılar olarak karşımıza çıkar. 43. İZMİR SAAT KULESİ İnci Kuyııhı ERSOY* 19.Çadırcı. Öğretim Üyesi. 1 Kent yapısındaki değişimler için bkz. s. İzmir 1974. "Osmanlı Devri İzmir Camileri Hakkında Ön Bilgi". Konak adıyla anılmaya başlandı6. Önündeki geniş bahçe düzenlemesiyle de dikkati çeken Hükümet Konağı "mn bulunduğu mahal.Dumont-F. Dr. Bu farklılaşmalar arasında. Tarih Enstitüsü Dergisi. S.

S.Raymond'ıın.5. 14 Başbakanlık Arşivi. 'Topkapı Sarayı Müzesi Suat Seksiyonu".g.e.Alay. Tarih İçinde İzmir. "'İzmir Saat Kulesi". 1-2) 8 a Konak Meydatıfnm 1910 yıllarındaki görünümü için bkz. yapı İzmir'de inşa edilen Şadırvanh Saat Kulesi olarak tanımlanmıştır. İzmir için simgesel bir değer taşıyan ve kent 10 siluetine düşey bir öğe olarak katkıda bulunan Saat Kulesi inşa ettirildi . Anadolu Saca Kuleleri. a. 194.e. a. Ayrıca bkz.si'nde çıkan bu haber için bkz. İzmir 1952. Ç. Yapı hem maketin yazıtında. Yapının inşası sırasında. "Saat Kulesi". Bkz.ıtlan. haç biçimli bir platform üzerinde yükselir. İzmir Tarihi. Her katı kendi içinde bir bütünlük gösteren Saat Kulesi. Yüzyıl İzmir Fotoğraftan. "E. 1901 yılında inşa ettirilmiş olan Saat Kulesi11. hem de yukarıda zikredilen emir müsveddesinde.g. Saat Kulesrnin görünümünün bulunduğu bir kartpostalda. ag. S.Sonat. Hükümet-i Seniyye ve Kışla-yı Hümayun Meydanı olarak da 0 adlandırılan bu alana temel kimliğini kazandıran ve genellikle neo-klasik üslnp özellikleri yansıtan bu yapılardan sonra. s.e.Raymond olduğu anlaşılmaktadır16. Abdülhamife Hediye İidüen Gümüş Maketler'". İzmir'deki Alman Konsolosluk binasını da inşa eden mimar olduğu belirtilmektedir. Ülker.g. 24. . a. sekizgen planlı olup çokgenin köşeleri merdivenlerle ulaşılan birer su yapısı olarak tasarlanmıştır (Res. s.. 278 9 . 42. İstanbullu Kuyumcu Zingulli Usta'dırL\ 90 cm. kulenin mimarının İzmirli S.23. 133. Atay. 13 Yapının İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa oğlu Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa "dan oluşan bir komisyon tarafından yaptırıldığı konusunda bilgi için bkz. Bkz.12 (Ocak 1978). değerli taşlar ve altın yaldızla süslenmiştir. H. İzmir 1978. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. Ankara 1994. s. yapının mimarının M. inşaatı devam eden Saat Kulesi'nin yeri bu şekilde belirtilmiştir.. yıldönümü kutlamaları nedeniyle. Bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan ve Saat Kulesi ile aynı özellikleri taşıyan 1902 tarihli maketin sanatçısı. 10 Saat kuleleri hakkında toplu ve geniş bilgi için bkz. S. Atay. Kemal Paşa Evrakı. G. 9. 7 (t990 ).Acun. s. K. 19. Sanat Dfinyannz. H. 11 N. 60. yüksekliğindeki 4 katlı kuruluşun kaidesi.. 25 m. s.Acun. 2415 İstanbul Beyoğlu'ndaki kuyumcu atelyelerinde yapılan maketle ilgili bilgi için bkz. Ç. eski sadrazamlardan İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa'mn oğlu bahriye mirlivası Said Paşa'mn yaptığı12 ve bir inşaat komisyonu kurulduğu13 anlaşılmaktadır. Ülker. s. s. s. Sanat Dünyamız.İnci Kııvııhı Ersoy alan içinde kaldı .37 (Temmuz 1998). Ancak. 183. İzmir 1998. Bir gazete haberinde. Konak Meydamlım denize bakan tarafında yer alan ve Sultan II. s. Oryantalist eğilimli yapıların kentteki en anıtsal örneğidir (Res. yüksekliğindeki som gümüşten yapılmış makel. Ahenk Gazete.. 86/13 1210 numarada kayıtlı yapının maketi ile ilgili belgenin iranskripsİyonu için bkz. Lak: S. bir maketinin yaptırıldığı ve maketin inşaat komisyonu üyesi Belediye Reisi Eşref Paşa ve Kamil Paşa'nın oğlu Said Paşa eliyle gönderilmesi konusunda 10 Mart 1307/23 MarL 1901 tarihli bir emir müsveddesi bulunmaktadır14. Maketin üzerindeki Fransızca ya/. 12 H.Çiğ. 17 M. 11 Acun. Raynıond Pere olarak verilmektedir17. Ç..e. s. s. 11. 1). Giiltekin. N. bazı İevantenlere ev planları çizdiği ve bugünkü Alman Konsolosluğu binasının da mimarı olduğu belirtilmektedir. 10. Yapımn inşaat nazarlığını. Raymond Pere'nİn.

19. süs balkonlarıyla aynı hizada yuvarlak madalyon İçine birer ay-yıldız motifi işlenmiştir. Geniş kenarlarının ortasına. Yüzyıl İzmir 19 21 IB Fotoğrafları. saçak üzerinde yer alan palmetlerle birlikte cephe süslemesinin ana unsurlarını oluşturur. Abdülhamit'in tuğrasının bulunduğu bilinmektedir21.4). deniz cephesi hariç diğer cephelerde. üst kesimlerinde birer ay ve yıldız motifi bulunan bitkisel arabeskler görülür. Yapının eksenlerde yer alan kapıları.g. a. Ortasında birer fıskiye bulunan havuzların üç tarafında da. Baldakenin kubbeleri. 20 .Saat Kulesi'nİn eski durumunu gösteren kartpostal resmi için bkz. ay-yıldız motiflerinin yerinde. cephelerde dört kemer açıklığının oluşturduğu at nalı formlu. köşelerde iki. Moresk başlıklara sahiptir.4).Yapının çizimleri. alt bölümde olduğu gibi silmcli bir saçak ve üzerindeki taştan palmet dizisiyle son bulut. onarımlar sonucunda tek renkli taşla inşa edilerek bugünkü görünümlerim almışlardır". Yine sekizgen plan gösteren ve gövdenin etrafım bir galeri şeklinde çevreleyen bu bölüm.15 Haziran 1927 yılında çıkarılan "Millî ve Resmi Binalarda Bulunan Tuğra ve Medhiyelerin Kaldırılması" hakkındaki 1057 sayılı kanundan sonra arma ve tuğraların çıkarıldığı bilinmektedir. cephelere yerleştirilen ve alttan Morcsk başlıklı silindirik sütunlarla desteklenen birer at nalı kemerle taşınmaktadır.m. köşelerde dar sekiz kenarlı bir plan tasannu gösteren gövdenin yüzeyleri baklava motifleri içme yerleştirilmiş beş kollu yıldızlarla dolgulandnılmıştır (Res. Alt bölüme göre daha alçak ve dar tutulmuş olan ikinci kat. Köşelerdeki baldakenler ile eksenlcrdcki açıklıkların kemer köşeliklerindeki Oryantalist bitkisel motifler. s. Kemer köşeliklerinde.3). Sivri at nalı kemerler. 13. İki tarafında yer alan düşey dikdörtgen pano yüzeyleri geometrik motifler ve aralarındaki palmet motifleriyle bezenmiştir. Bu nedenle de. Osmanlı Arması ve II. . Üst kesimde de. Kemer köşelikleri bitkisel arabesklerle dolgulandırılnuştır. birer yalak yerleştirilmiş ve bu ayaklara havuzdan birer lüleyle suyun akması sağlanmıştır1 y. sivri at nalı kemerli birer açıklık şeklinde olup sekizgenin köşelerine yerleştirilmiş birer ayakla baldaken kuruluş gösterir. Bilgi için bkz. orijinalinde çift renkli taşla örülmüşken. 42.Fıskiyelerden bazıları günümüze ulaşamamıştır. l-3) ı s . diğerleri birer yalancı açıklık şeklindedir ve önlerini kapatan duvar yüzeyi bitkisel arabesk bezemelerle süslenmiştir. N. üç dilimli kemerlerle hareketi en dirilmişür (Res. Galerinin üzerinden yükselen ve eksenlerde geniş. Kemerleri taşıyan silindirik sütunlar. Alt kat cepheleri silmcli bir saçak ve onun üstünde yer alan ajurlu palmet şeridiyle son bulur. Kemer köşelikleri bitkisel kıvrık dallar ve palınet motifleriyle bezenmiştir. Bu açıklıklardan güneybatıdaki hariç.. Yapının ilk inşasında. . sütunçeier üzerine oturan dilimli kemerli.İzmir Saat Kulesi (Şek. s. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nden alınmıştır. . birer açıklık ve bu açıklıkların önüne de konsollarla taşman ve mükebbireleri anımsatan birer küçük süs balkonu inşa edilmiştir. halk arasında Havuzlu Anıt olarak da isimlendirilmiştir. Üzeri birer kubbeyle Örtülmüş baldaken tarzında inşa edilmiş bu kuruluşların alt kesimine dikdörtgen biçimli birer havuz yerleştirilmiştir (Res. . içlerinde birer palmet bulunan baklava motifleriyle bezenmiştir.Ülker. Taştan yapılmış ok ucu biçimli birer alemle biten kubbelerin dış yüzeyleri de.

İzmir'deki Oryantalist eğilimli yapıların ilginç örneklerindendir7. 26. Ağustos 1999'da Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen A7. Çorakkapı (Basmahane). 280 23 . Ancak. 'İzmir Saat Kutesi".g.Kuyulu. Bu karakteriyle de. Dışa taşkın saçak ve üstünde yer alan mazgallardan soma daralarak yükselen kule. yuvarlak ve sivri at nalı kemerlerle. 1881-83 tarihli Mekteb-i Sultani (Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi)25.13. s. Kuruluş özellikleri ile bezemenin bütünleşerek ahenkli bir etki bıraktığı yapıda gerek form gerek kullanılan biçimler. diğer bölümlerde olduğu gibi sekizgen bir baldaken şeklindedir23. N. 1893 tarihinden sonra inşa edilen Salepçioğlu Camii26 ile Vali Rahmi Bey Dönemi'nde 19131918 tadilleri arasına larihlenen Kemeraltı. "Osmanlı Devri Camileri Hakkında Ön Bilgi". "Kemeraltı. saatlerin bulunduğu bölüme ulaşım.Acun. Tamamen düzgün kesme taşla inşa edilmiş yapının. İslaini karakterin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kuzey Afrika ve Endülüs yapı ayrıntılarıyla îslami Revivalizm diyebileceğimiz bir yaklaşımla ele alınmış Saat Kulesi H. İ. s. s. Ülker. Geniş cephelerinde. "izmir Saat Kulesi". Bir alemle son bulan kubbeyle örtülü baldakendeki saçak üstü süslemesi.inci Kıtyıtlu Ersoy Gövdeden. Cephelerin tamamı yine taşa oyulmuş bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiştir. Keçeciler ve Kemer Polis Karakolları Örnekleriyle İzmir'de Oryantalist Eğilimli Yapılar" başlıklı bildirimiz. zemin kattaki odadan başlayarak yükselen bir merdivenle sağlanmaktadır. dilimli kemerler: kat cephelerini soıüandıran silmeler üzerindeki palmet ve mazgal dizileri: dışa taşlan üst bölüme geçişi sağlanyan üç sıra mukarnas dizisi: cephe yüzeylerinin danteliınsi ağ gibi baklava motifleri içine yerleştirilmiş beş kollu yıldızlarla dolgulandırılması. N. 24 18 Haziran 190! ve 18 Eylül 1901 tarihli Ahenk gazetelerinde çıkan haberler için bkz. dışa taşkın üst bölüme geçiş üç mukarnas sırasıyla sağlanmıştır (Res. 136. kemer köşeliklerindeki ve cephelerdeki bitkisel ve geometrik motifler. diğer Baülı üslup özellikleriyle biramda kullanılmıştır. Wilhem tarafından hediye 22 edilmiş birer saat yer almaktadır . Ülker. Moresk sülün başlıkları. köşelerindeki havuz ve kumalar mermerden yapılmıştır. Uluslararası Türk Sanalları Kongresi nde bildiri olarak sunulmuştur. üst bölümde.5). S. 27 İzmir'deki Oryantalist eğilimli yapılan konu alan bir araştırmamız.4-5 (Ağustos 1973-74). adı geçen kongre metinleri arasında yayınlanacaktır. a. kaynağı KaJıire'deki Fatimi ve Memluk yapılarıyla. Bkz. IV. "İzmir Mektcb-i Sultanisi (Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi Binası). Oryantalist üslubun İzmir'deki en Önemli temsilcisidir. Keçeciler (Aııafartalar) ve Kemer (Yenişehir) karakolları gibi yapılar. MAktepe. 26 Tarihlendinîıe için bkz. bu yapılarda Oryantalist özellikler. Saat Kulesi. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (3-7 Kasım 1997 Ankara). 11. Tarih Enstitüsü Dergisi. baskı da.e. 1976 yılında onarılmıştır. s. 1974 yılındaki depremle yıkılanbu bölüm. Endülüs'teki yapılarda aranabilecek biçimlerin eklektik anlayışta ele almışım göstermektedir. istanbul 1974. 14. Alman İmparatoru II. Çorakkapı.. Sütunlardan 40 ianesi Marsilya'dan getirtilmiş24 yapıda. bir alt bölümdekiyle aynı karakteri taşır. 25 Yapıyla ilgili geniş bilgi için bkz.

daha çok Baü Oryantalizmini hatırlatan tarzıyla. 281 . Türkiye genelinde de Oryantalist üslubun en anıtsal temsilcilerinden biridir.İzmir Saat Kulesi ise. sadece İzmir'in değil.

İzmir Saat Kulesi . 1 .İnci Kuyulu Ersoy O 1 2 5m Plan Şek.

İzmir Saat Kulesi • 0 . 2 .İzmir Saat Kulesi . -r- O I 2 5m Doğu-Baıı Cephesi Şek..

İzmir Saat Kulesi 284 .İnci Kuyıdu Ersoy O 1 2 5m A-A «.eşiti Şek. 3 .

2 .İzmir Saat Kulesi 285 .İzmir Saat Kulesi Res.İzmir Saat Kulesi lı " • Res. 1 .

İnci Kııyulu Ersoy Res. 3 .İzmir Saat Kulesi 286 .İzmir Saal Kulesi • «=***. J- 1 ? Res. 4 .

İzmir Saat Kulesi Res.İzmir Saat Kulesi Res. 6 . 5 .izmir Saat Kulesi 287 .

malını ölüm sonrasına bağlayarak bir şahsa teberru yoluyla temlik (mülk kazandırma) etmesini ifade eden bir ıerim"2dir. s. C. . "kıssa". Bunun esasım rica. vasiyet konusuna geçiyoruz. Edebiyat Bilimi Sözligi. " der.) bir başkasına (çocuklarına. Modern Edebiyal'taki Vecize (Maxime)ler aynı amaçlı ürünlerdir. akrabalarına. Konumuzu dağıtmamak için bu bir biriyle iç içe bulunan didaktik mahiyetteki bir başka çalışmada ele almayı düşünüyor.Doç. s. Düşmanları ağlattım. Mesela ilpend-name. 440. dilek. Oğuz Han. ibret alınacak fikir teşkil eder. : Aslında dilimizde yaşayan binlerce "ata sözü". Leveııd. s. E. dostları sevindirdim. Kazan 1990. "Kişinin. Altın bir otağ kurar. İzmir 2000. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü. kendi yolunu devam ettirenlere) ölütn öncesi yazılı veya sözlü olarak bıraktığı nasihat"1.' adı altında kaleme alınmış manzum ve mensur bir çok eser vardır.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV. "didaktik şiir" ve yüzlerce ahlâk kitabı birer vasiyet niteliğindedir. Bir "Uluğ Kurultay" toplar. Yard. üstadın. Bunlarda ahlaki öğütler yer alır3. Vasiyet konusunda Hunlar devrine kadar çıkan Oğuz-nâme'de ilk bilgilere rastlıyoruz. 91. Türk Dil Kurumu Yayınları: 234. aileden devlete kadar uzanan kurumlarda görülen bir uygulamadır. İstanbul 1997. talebelerine. altı oğlu ile birlikte dünyayı fethedip cihangir olduktan sonra ana yurduna (yurt-i asli) döner. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1963. Agâh Sun. idarecinin vs. Gök-Tanrı 'va borcumu ödedim. Ümmet Çağında Ahlâk Kitablarıımz. Ankara 1988. 4. artık yaşlandım. bir neslin tecrübesini diğer bir nesle ulaştırma. Binlerce hayvan keserek büyük bir toy yapar. "Ey oğullarım! Çok savaştım. TÜRK KÜLTÜRÜNDE VASİYET GELENEĞİ Hasan KOKSAL' Vasiyet: "Birini (ana-babamn. üç küçük oğlu üç-oklar solda oturur. Üç büyük oğlu Boz-oklar sağda. ss.Dr. Ü. İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi. Konu olarak seçtiğimiz "vasiyet geleneği'". İslâmda İnanç.289-299. 32. Halk eğitiminde ve sosyal huzurun sağlanmasında geleneklerin önemli bir fonksiyonunun bulunduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir.

5 6 290 . Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır7. yüzyıllarda siyaselnâmeler ve ahlâk-görgü kurallarından bahseden didaktik mahiyetteki kitaplar (Nizamü'ül-mülk'ün Siyasetnâme'si. İmlâsı altında yazdım.. Tükele ve Kimtsü başta olmak üzere. Ankara 1976. alacağız diye. iç hazineye bir at vermek yoluyla ağır cezaya çarptırılsınlar ve sözleri geçmesin. s. Anadolu kapısını Türklere açan sultan Alparslan'ın Roinenos Diogenes ile Malazgirt Meydan Muharebesinle çıkmadan yapmış olduğu şu vasiyet-hitâbe bu geleneğin devlet katında sıkı bir şekilde uygulandığım göstermektedir: "Ey askerlerim! Eğer şehid olursam. Ankara 1971. "yarıcılık". Aydın. Ögel. cemâat ile Tavgag-Yeke. 29-34. gerek savaş. "Küskü yılının sekizinci ayının on sekizinci gününde ben Tüşimi Ağırca hastalandığımdan ve hastalığımın gittikçe fenalasaçağını düşünerek ben karım Silang'a şu yazıyı bıraktım: '"Benim ölümünden sonra. Milli Eğilim Bakanlığı Eğitim Dizisi: 30 İstanbul 1997. başka bir kimse ile evlenmeden. 211. "trampa". Üçok-Mumucu. Tanen. Yusuf Has Hacib'in Kutad-gu Bilig'i) özellikle dikkati çeken eserlerdir. XT-XIII. Türk Mitolojisi /. Ahmet. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Prof. Tanık İnge. Tavgaç-Keke'nindir. gibi konularda yerleşik kültür hukukunun gelişmiş olduğu görülmekledir6. Ayrıca üvey oğullarının. halk ve yakınlarımdan Asana. bu beyaz elbise kefenim olsun. İkici başta olmak üzere. Töreye ve birliğe bağlı kalmalarım vasiyet eder4. Melik Şah'ı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. "faizle ve kefaletle borç alma". Eğer alacağız diye dava ederlerse. Tanık Kara-toym. Üçok. Oğullarım Kosang ile Esen-Kaya üvey annemiz bizimdir. Ben vasiyetnameyi Sııtz'a. Dr. İslâmiyet öncesi Türklerde yerleşik medeniyete geçildikten sonra "velayet hakkı". Ok-yay ilişkilerine göre Üç-oklar'ın bozoklar'a tabiiyetini bildirir. 206. analıkları ile evlenmelerine vasiyetname ile engel olunabileceği anlaşılmaktadır. Bu tamga ben.Hasan Koksal Yurdunu oğulları arasında böler. onlar huzurunda verdim. Türk Hukuk Tarihi. Ked-Kaya Tukung. s. Türk Devlet Geleneği. Türkler bir yandan doğuda yerleşirlerken. evimi yönetip oğlum Altmış-Kaya'nııı eğitimi ile uğraşsın. kimi mirasçı olarak kabul ettiğini ve terekesinde kimlerin hakkı olamayacağını gösteriyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını: 388. Dr. s. Uygurlara ait hukukun çeşitli alanlarındaki hukukî ilişkileri düzenleyen belgeler arasında vasiyetnamelere de rastlıyoruz. Bu tamga benimdi. a.g. Bahaddin. büyük orduya (?) bir altın yastık. Türk Tarih Kurumu Basımevi. s. "evlat edinme" vs. işe karışmasınlar. Ben Kaysın sorup yazdım. Coşkun-Mıımcu. şehzadelere birer gümüş yastık. Bu belgede vasiyeti yapan."5.e. Doç. diğer yandan da batıda Müslümanlarla ilişki kurmuşlardır. Bu tamga ben Asaııa'mndır. 32. gerekse barış yoluyla İslâmiyet Türkler arsında yayılmaya başlamıştır.

. incinirim. 389. onların dil ve dinlerini devlet güvencesi alıma alarak örnek davranışlar gösterdiklerini görmekteyiz. s. 188489. Cilt:U). VI. en-Nasır Muhammed daha Önce veliaht tayin ettiği oğlu Amık'un 1340 yılında vefat etmesi üzerine. C. İstanbul 1989. Osman. çeviren: Dr. Kâzım Yaşar. 1071 Malazgirt Zaferi'nden hemen sonra Merv'den Doğu Anadolu'ya gelip yerleşen bir Türk grubunun.g. 1237 yılında bir ziyafet sofrasında zehirlendiği anlaşılmış ve Celaleddin Karatay'a: "Benim işim sona erdi. el-Kâmil Fi't Târîh Tercümesi. Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. 491. bu dununa çok üzülmüş.. Baksa da görmez olur.. Bahar Yay. oğlu Orhan Gâi'ye sundukları vasiyetleri ve Osman Gâzi'nuı kayın babası şeyh Edebali'nin vasiyetleri bu türün devlet geleneğinde ciddiyetle uygulandığım. Özaydın. Baskı. Terazisi dirhem şaşmaz. tbnü'1-Esir. İstanbul 1984. "Bundan böyle arslan yavruları olunu?. Kemaleddin Kâinyar'ı çağır. Turan. yeryüzünde. s. Turan. gece-gündüz kartal gibi uçunuz ve Rumlara merhamet etmeyiniz"8. Şeyh Edebali'yi kırma. beylere ve askerlere şu vasiyethitabe'de bulunmuştur. İstanbul. Vasiyet konusunda bir başka örnek de Memlûk Devleti Sultan'ı en-Nasır Muhammed'in hasta iken verdiği vasiyettir. gözlerim sana bakmaz. Osman. A. s. oğlu osnıan Gâzi'ye. 71. 2. Kopraman.e. fakat az sonra konuşma melekesini kaybetmiştir9. O bizim boyumuzun ışığıdır.Türk Kültüründe Vasiyet Geleneği Malazgirt Meydan Muharebesi'nde esir aldığı ve yaptığı antlaşmadan sonra serbest bıraktığı Rotnenos Diogenes'in tahttan indirildiği ve gözlerine mil çekildiğini haber alan Alparslan. ona karşı gelirsen. Bu vasiyetnameleri aşağıya alıyoruz: ERTUĞRUL GÂZİ'NİN VASİYETNAMESİ: "Bak oğul. Beni fcır. Mısır Memlûkta teri. Selçuklu dönemine ait diğer bir vasiyetname Sultan Alaeddin Keykubad'a aittir. Oğuzlar'm 24 boyundan bir olan Kayı aşiretinin reisleri Ertıığrul Gâzi'nüı. Osman Gâzfnin. ona memleket meseleleri hakkında vasiyetler yapacağım" demiş. Selçuklular Zamanımla Türkiye Tarihi. ona karşı gelme! Bana karşı gelirsen üzülür. Bana karşı gel.. kendimden ümidim kalmadı. s. Asya-Avrupa-Afrika kıtalarındaki pek çok devlete 600 yıldan g-fazla adil bir ölçüde davranarak. hasta yatağında ümerânın büyüklerini toplayarak kendisinden sonra oğlu Seyfeddin Ebu Bekr'i sultan yapmalarını vasiyet etmiş ve onlar da bu vasiyete uymuşlardır11"1. a.

ihsanı eksik etmeyesin ki. ona rağbet. Bu dediklerimi vasiyet . akşam ezanında ölürler. insan ihsanın kıılcağızıdır. senceğiz içindir. avun. Ve maksadımız. İstanbul 1981. Sana da bunlar yaraşır. görünmeyenler. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. 14. sebatlı ve irâdene sahip olasın. şafak vaktinde doğar. Güçlüsün. OSMAN GAZİ ŞEYH EDEBALİ'NİN VASİYETNAMESİ: -'Oğul! İnsanlar vardır.Hasan Koksa! SözümüzEdebali için değil. Nasıl Öldüler. akıllısın. ALLAH'm dinini yaymaktır. Şeriat (din) işleri nizam bulsun! Nerede bir ilim ehli duyarsan. Bunları nerede. ikbal ve hilm göster! Askerine ve malına gurur getirip. nasıl kullanacağım bilmezsen. Zalim olma! Alemi adaletle şenlendir ve ALLAH İçin cihadı terk etmeyerek beni şad el.say. Daima sabırlı. 11 Bürün. Bütün fethedilmemiş sırlar. Sabah rüzgarında sa\'rulur gidersin. Bilmediğini Şeriat (İslâm) ulemasından sorup anlayasın! Sana itaat edenleri hoş tutasınl Askerine in 'ami. kelâmlısın. Şeriat (Kur 'an) ehlinden uzaklaşma! Bizim mesleğimiz ALLAH yoludur. Vecdi. Ancak. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik da 'vasi değildir. kuvvetlisin.'. Ötüken. Avun oğlum. 292 .. Ama. Ulemaya rivayet eyle ki. Daima herkese ihsanda bulun! Memleket işlerini noksansız gör! Hepinizi ALIAH-û Teala 'ya emanet ediyorum"11. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. bilinmeyenler. " ERTUĞRUL GAZİ OSMAN GÂZİ'NİN VASİYETNAMESİ: Bak oğul! ALALH-û Teâla'mn emirlerine muhalif bir İs işlemeyesin. senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. s.

Üç kişiye acı: Cahiller arasındaki âlime. Sarı Saltıık gâ/ilere kendisi için on iki tabut yaptırmalarını vasiyet eder. Yay. Sarı Saltuk'un ölüsü yıkanıp tabuta konduktan sonra.. Bilesin. atanı say. Bu tabutların her birisi Eski Baba'daki Sarı Saltuk tekkesinde bir gün bekletildikten sonra na'şını almaya çevreden gelen beylere verilecektir. Umuma ki yüksekte yer tutanlar. Gaziler. s. "ı ŞEYH EDEBALİ İslamî Türk destanı olan Saltıık-nâme'de de vasiyet geleneği ile karşılaşıyoruz. yeşilken çorak olur. bildin bilme. Haklı olduğunda mücadeleden korkma. olun bana birer eşj Altıma da bir davak. Sarı Saltuk tabutun içinden bir na'ra alarak vasiyetinin dışına çıkmamalarını İster' 13 . atın iyisine doru. Hatırlı iken itibarım kaybedene. Açık sözlü ol. kalkar muhabbetin itibar olmaz. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Sarı Saltıık ölümün yaklaştığını anlayınca abdeslini alır ve kefenini giyerek çerağınm yanma gelir. Sarı Saltuk'a bir yahudi hile ile bir zehirli su içirir ve arkasından gönderdiği bir fedai ile hançerletir. Ocak 2000.Türk Kültüründe Vasiyet Geleneği Ananı. San Salıuk'un vasiyeti üzerinde ihtilafa düşerler. Zenginken fakir düşene. San Saltuk'un böylece tekkede bekleyen her bir tabutta ayrı ayrı görülecektir. Manas hasta yatarken kırk yiğidini çağırır ve onların huzurunda Vezir Bakay'a vasiyetini bildirir: Ey benim kardeşlerim Abeke ile Kölfişf Vasiyetimi yapın. Anakara 1987. yiğidin iyisine deli derler. Her sözü üstüne alma. 293 . Kırgızların milli destanı Manas'ta da aynı gelenekle karşılaşıyoruz. ev Bakav! 12 13 Semerkant Dergisi. Kemal.. Gördün söyleme.:832. kaybedersen. Kültür ve Turizm Bak. Bereket. Bu tartışma esnasında. tabut kendiliğinden. hazır olsun. Saltuknâme. Aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Bu dünyada İnancını. büyüklerle beraberdir. hiç bir kimsenin yardımı olmadan musallaya doğru yürür. 377-378. Yüce. çöllere dönersin.

294 .. Atatürk'ün bizzat kaleme aldığı vasiyetnamesi şekil ve muhteva olarak şöyledir: VASİYETNAME: Ankara 28 (A:A)-Atatürk'ün bugün açılan vasiyetnamesi aşağıdadır: "Dolmabahçe 8. Bu tarihî açıklamalardan anlaşıldığı gibi Türk toplumunda vasiyet. çok ince düşünüyordu. Hasan Rıza Soyak.g.1938 Pazartesi. bunu görünce diğerlerinin soyadlarını yazmadı" 16 . Levendoğlu. hem de bazı kelimeleri değiştiriyor. kamu düzenin sağlanması. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önder Atatürk'ün vasiyetnamesi. a.g.e... 125. baktı Han göçüp gitti! Onun cenazesini kamışa koydu gitti! Bir dağ gibi Manas 'ı mezara koydu gitti/u Aynı destanda Yakup Han'ın vasiyetnamesini de hazırlayan yine Vezir Bakay'dır 15 . henüz başka bir ad da almamıştı. Günümüz toplumunda. Eşsiz muhakeme ve zarafeti burada da kendini göstermişti. çekin şimdi.. çok sakindi. a. 505. İstanbul 1968. vasiyetin günümüzde uygulanan şekillerine bakalım. ey Bakay! Başımla ayağımı. ailesinin soyadını kullanmıyordu. 531. hak ve ödevler arsında denge kurulması hedeflenmiştir. kökü çok eskilere dayanan bir gelenektir. s. s. bir maddede kendilerine ayaklık bağlanmasını vasiyet ettiği hanımlardan beşinin soyadı yazılı idi. s. Nıtkut ve hisse senetleri şimdiki iş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. Şimdi..Hasan Koksal Maiyetimle herkes. 14 :5 16 Ögel. cümleleri mânalarına hiç halel gelmeden kısaltıyor ve sadeleştiriyordu. yalnız Bayan Afet'in soyadı yoktu.e.. anılarında diyor ki: ". Hem yazıyor. o. Mazhar.9. oldukça anlamlı bir tarih vesikasıdır. gelin şimdi. Ögel.. ey Bakay! Yakup oğlu genç Manas böylece göçüp gitti! Bay 'in tek oğlu Bakay. malik olduğum bütün nukııt ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayri menkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi 'ne âtideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum: î. Mesela.hazır olsun. ey Bakay! Ölmek üzereyim ben. Atatürk'ün Vasiyeti. vasiyet konusunda bir takım ölçü ve kayıtlar getirilerek yakınların korunması.

249. Afet'e 800. traş olmuş. muhtaç oldukları yardım yapılacaktır. Tarih Coğrafya Dünyası. icap ettiği zaman kanuni muamelesini yaparsınız'. Sabiha Gökçen'e 600. Trabzon 29 2. Soyak Hasan Rıza. hukuki bir belge sayılmakla birlikte.. "Atatürk Vasiyetnamesini Nasıl Hazırlamıştı?". İstanbul 'daki noter mevcudu ve o sene yeni çıkan noterlik kanunu üzerine konuştuk.. Bunda Dr. Makbule 'tiin yaşadığı müddetçe Çankaya 'daki oturduğu ev de emrinde kalacaktır. yüzü Özellikle ebeveynler. sonra önündeki sigara masasının üzerine koyduğu kapalı zarfı aldı. Her seneki nemadan bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe Makbule'ye ayda 1000. Her sene nemadan mütebaki miktar varı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir. 6. Hatırımda kaldığına göre noterle. Zaten bizimde yapacak işlerimiz vardı. 17 18 Olcay Gazetesi. Sabiha Gökçen 'e bir evde alınabilecek ayrıca para verilecektir.Bir gün sonra emrettiği saatte noter geldi. sigara içiyordu. Neşet. bir zabıt yazdık. yatak odasına girdik. Bizi görünce hafifçe kımıldadı. Kendisi yataktan çıkmış. Ömer İrde/p ve ben şahit oluyorduk. üzerinden bir yük kalkmış gibi ferahlamış. Boynuna gene koyu vişne renginde ipek bir eşarp bağlamıştı. 5. Çoğu kez yazılı hale getirilen bu beyanlar. Alt katta bir odava girdik. s. yıkanmış. 295 . kendileri ölmeden önce düşündükleri yolun devam etmesi için varislerine -özellikle mali konularda. Tam karşısına koydurduğu sandalyelerde üçümüze de ver gösterdi. "Buyursunla" dedi. Ülkii'ye 200 lira ve Ruhîye ile Nebiye 'ye 100'er Ura verilecektir. edebî bir kıymete de sahiptirler. 4. diyerek notere verdi. Denize nazır pencerelerin önüne koydurduğu bir şezlongun üzerine oturmuş. ipek ve robdöşambr giymiş.ATATÜRK" 1 . Getirilen kahvelerin içilmesini bekledi. İsmet İnönü'nün yüksek tahsillerini İkmal için. yeni kurulacak bir yuvanın ayakta kalması ve mutluluğu için her türlü tedbiri önceden aldığı gibi. K. Sayı:9-10. Bu vasiyetnamenin notere teslim edilişini Hasan Rıza Soy ak şöyle anlatmaktadır: ". 10 Kasım 1939.l. Biraz vakit kazanmamı istedi. Atatürk 'ten haber gelince üst kata çıktık. Teşrin (Kasım) 1938. baktım. Çıkarken pembeteşmişti"1*.Türk Kültüründe Vasiyet Geleneği 2. oturduk.bulunacakları tasamı Har hakkında İsteklerde bulunurlar. Sayı:2024. Kendisine haber verdim. s. Derhal kalkıp odadan çıktık. 3. 'Bu benim vasiyetimdir.

Hasan Koksal Edebî metinlere geçmeden önce İslâm Miras Hukukıfnda "Ölüme Bağlı Tasarruflar" başlığı altında ele aldığımız ivvasiyet"i izaha çalışalım: Kişinin kendi malında hayatta iken dilediği gibi tasarrufla bulunması gibi. Hanefi mezhebine göre vasiyet.g. borçların ödenmesinden sonra yer aldığı bilinmektedir20. 71.g. vasiyetnamesi yanında yazılı olmadığı halde iki gece geçirmelidir.. s. Bu hususta mezhepler arsında birlik vardır 21 . Hz.g. kural olarak nıendup (şeriatça yapılması uygun görülen) ve müstehap (beğenilen) olmakla birlikte belli şartlarda farz. Peygamber. miras bırakanın herhangi bir kimse ile miras mukavelesi yapması mümkün değildir. Mukayeseli İslâm Miras Hukuku.e. sonradır"22. Peygamber'in. Peygamber de müslümanları vasiyette bulunmaya. Yalnız İslâm Hukukıfnda bu serbestlik sınırsız değildir. ölenin borcu ödenip vasiyeti yerine getirildikten "Ey iman edenler! Sizden birinize ölüm hali geldiği zaman vasiyet vaktinde içinizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tu/un "u." Diye buyurduğu rivayet edilmiştir 3 . sağlığında yapamadığı bazı hayır ve iyilikleri vasiyet yoluyla olsun yerine getirmeye teşvik etmiştir. Nisa. kişinin miras olarak bıraktığı malların ancak üçte birini vasiyet edebilir. Aktan. • Aklan. s. İslâm Miras Hukukıf nda. Fukahanın değerlendirilmesine göre. Aktan. . 7 1 . Vasiyette bulunmanın dinî hükmü. mekrun 1 20 21 22 23 24 25 Aklan. Kur'an'da vsiyetin caiz olduğu genel bir ifadeyle duyurulmaktadır. Veda haccı sırasında şiddetli bir hastalığa tutulan öleceği zannıyla malının tamamını hayır hizmetlerine vakfetmek isteyen Sa'd bin Ebu Vakkas'a izin vermemiş. İşaret Bilimsel Araştırma Dizİsi/9. Hz. "Bir müslümanın vasiyet edebileceği bir şeyi varsa. Ayetleri. .. s..e..VI06. Hamza. 79. ancak inalının üçte birini vasiyet etmesine müsaade etmiştir22. Aktan.g. "Mirasçılarda taksim. 72. vasiyetin müessese olarak tslâm hukukunda caiz olduğu açıklanmaktadır.e. bu malı Ölüme bağlı bir tasarrufa konu edebilme hakkı ve irade hürriyetinin tabîî bir sonucudur. a. 4/11-12. ölüme bağlı tasarruflar içinde vasiyetler önemli bir yer tutar. 7 1 . s. a. a. bir kimsenin sahip olduğu malın aynını veya menfaatini bağış şeklinde ölüme bağlı olarak temlik edebilir.e. böyle bir müessese kabul edilmemiştir". Erzurum 1989. a. Maide. s. İslâm Miras Hukuku'nda. Ancak tereke (ölen kimsenin miras olarak bıraktığı her şey) üzerindeki hakların sıralanmasında vasiyetlerin. Hatta Hz.

s.. geç duyulduğu için öldükten sonra Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından "Reşat Aysu'yu Anma Programlında yerine getirilmiştir32. Vasiyette bulunan kimse ölmeden önce vasiyetten vazgeçebilir. Aktan. mezarlığa gelen cemaate yetecek kadar kalburabastı tatlısı yaptır ve onlara yedir. Cilt:4. Eğer kendisini mirastan mahrum edebilecek başka bir mirasçı bulunuyorsa böyle bir mirasçıya vasiyet caizdir. Yapılan bir vasiyetin hukuken geçerli olması için vasiyette bulunanın akit ehliyetine sahip bulunması. Aklan. Şerbetini de benim mezarımın toprağına dök". çeşme. Sami. camii. a. Aynı yer. ölmeden önce şu vasiyeti yapmıştır: "Kendi beste/ediğim cenaze marşım. Yusuf Nalkesen'in hanımı. Buna karşılık. 26 27 28 29 30 31 52 İslâmda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi. İzmir Klasik Türk Müziği Korosu Viyola Sanatçısı.. Sadi Hoşses öldüğünde Yusuf Nalkesen bu vasiyeti yerine getirir31. Lehine vasiyet edilen kimse.. Mesela vakıf. 297 ..e. 440-442. "Vasiyet" Maddesi. 74. Vasiyetin yerine getirilmesi mirasın paylaşılmasından önce gelir. Geride kalanların bu vasiyeti yerine getirmeleri hem dinî hem de hukukî bir borçtur.. vasiyette bulunanın hısımı olabilir. Başka bir söyleyişle mirasçıya vasiyet olmaz. Emiroğlu. Aynı yer. vasiyet yapılanın vasiyeti kabul ettiğini belirtmesi gerekir2". hastane. bestekâr Yusuf Nalkeseıvin evine gider. o gün kalburabastı tatlısı yapmıştır.Türk Kültüründe Vasiyet Geleneği (yapılması şeriatça hoş görülmeyen) hatta haram hükmü de olabilir25.. 72. s. İstanbul? 1997. gibi bütün insanlara yararlı yatırımları sağlığında yaptırma fırsatı bulamayanların bu yönde vasiyette bulunması müstchap görülmüştür. yetim torununa vasiyette bulunabilir^1. Mesela oğlu sağ olan baba. Müzik dünyasının yakından tanıdığı merhum Sadi Hoşses bir gün. çok sevdiği bu tatlıyı yer ve hoşuna gider. Sadi Hoşses. okul.e. Yine ünlü bestekâr Reşat Aysu. Bu durum dikkate alınınca vasiyetin bırakılan mallara taallukunun ölümden sonra gerçekleşeceği sonucu ortaya çıkmaktadır. kütüphane. Bu vasiyet. cenazemde çalınsın. a. bîr müslümanın sağlığında ödemesi gerektiği fakat ödeyemediği malî karakterdeki dinî ve medenî borçlarının. O an Yusuf Naİkeseir e vasiyette bulunur: "Öldüğüm zaman. s. Bilgiyi aktaran: Emiroğlu.g.g. Yani kişi yaptığı vasiyetine bağlı kalmak zorunda değildir 9 . îslâmiyette gayri meşru bir iş ve faaliyet için vasiyette bulunma caiz olmadığı gibi bu tür vasiyetlerin yerine getirilmesi de caiz değildir. Sami. ancak mirasçısı olamaz. ölümden sonra ödenmesini ve hak sahiplerinin haklarının verilmesini vasiyet etmesi ise vaciptir 7 .

alegori san'atının da tipik örneğini teşkil etmektedir. Bu toprak yığınından. beni unutma. söyleme yâda Garip bülbül gibi âhuzar etme. Büyük Ozan Aşık Veysel'in sazına vasiyeti. sonunda bir kabirde. geçerken biraz durun. orada bulunan Şair Yalçın Banricaıı. Sanatçı Engin Çır. Öğrenilen bu istek yerine getirilir. Her yolun başlangıcı. Sen petek misali Veysel de arı înlesir beraber yapardık balı Emiroğlu.. . Sami Emiroğlu ve aile efradına: "Ben öldüğüm zaman. ömürlerinin son döneminde kendilerinden arzuları sorulur. Allah rızası için.Hasan Koksal Çeşitli meslek gruplarından olup da toplum tarafından sevilen-sayılan şahsiyetler ilgi odağı oldukları için.sonra. bir fatiha okuyun! Yalçın BENLİ CAN Baba: Dr. Röntgen Mütehassısı Dr.. Cemalettib Alptekin (1928-1992) Oğul: Tahsin Eren Alptekin (1960-1981) Türk San'at müziğinin paşası diye namlandınlmış Zeki Müren'in vasiyeti ilginçtir: "Ben öldükten . sonuymuş başka yolun. Şair şahin Çandır. "Bu vasiyet de yerine getirilmiştir33. Sami. benim oğlumla aynı mezara gömüm ve mezar taşıma da şu dörtlüğü yazın: Baba oğlu kavuştuk. Mustafa Kandırah benim mezarımın başında klarnet çalsın. Ben gidersem sazım sen kal dünyada Gizli sır/arımı aşikar etme Lâl olsun dillerin. Ccmalettin Alptekin. Gizli dertlerimi sana anlattım Çalıştım sesini sesime kattım Bebe gibi kollarımda yaylattım Hayali hatır et.

Türk Kiiltüriinde Vasiyet Geleneği Ben bir insan oğlu san bir dut. toplulukların tarih sahnesine çıktıkları andan bugüne kadar geçirdikleri hayal serüvenlerini. bizleri büyük bir devlet olduğumuz sonucuna götürür. Bu gelenekler. 299 . Elemanları bakımından çeşitlilik arzeden kültürümüzü bir bütün olarak ele alıp değerlendirmek. dalı Ben babamı. mitolojilerini ve inançlarını kayıtlara geçirmemiş bir çok yönleriyle ve bir bütün halinde muhafaza etmeyi sağlamıştır. sen ustanı unutma.

hatla Pir Sultan Abdal gibi bir dönem Türk Edebiyatına damgasını vurmuş şairin hayatı çevresinde bir halk hikâyesi teşekkül etmesinden daha tabi bir şey olamaz. "PİR SULTAN VE HIZIR PAŞA" HİKAYESİ Nerin KÖSE* *Bir toplumda farklı sınıfların varlığı. kültürel ve ekonomik bakımdan oldukça ilginç bir tablo görünümündeydi. siyasi. (Gülpınarlı 1. özellikle topraklarını kaybeden beylerin başkaldısına da zemin hazırlamış.dan itibaren farklı sınıfların görülmeye başlamasıyla teşekkül elliği kabul edilen halk hikâyelerimiz (Boratav II ss. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi . bir başka ifadeyle bu tür hareketlerin farklı sınıflan bünyesinde barındıran toplumlarda görülmesi bu durumun toplumların ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan ve şekillenen. hükümetin merkeze uzaktaki yerlerin denetimini ve halk üzerindeki etkisini zayıflatmıştır. Ü.76-77) de de bu tür olayların tespit edilmesinden.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Savı IV. O sebeple ortaya çıkan çeşitli ayaklanmalar. anlaşmazlıkların da olması demektir. eşkıyalık hareketleri ya da başka türden olayların doğduğu ortamın niteliğini taşıması. yy. Zaten sınıflaşmanın Temelini de bu çatışma. (Öz. ss. E.. onların arzu ve beklentileriyle kültürel yapıların da ortaya çıkaran anlat türlerine de aksetmesine yol açacaktır. İran ve Harezm ile Mısır ve Suriye arasında geçit durumunda olması doğudan gelen bitmez tükenmez bir trafiğe yol açmış. İzmir 2000. çelişkilerin. Selçuk Devleü'nin askeri ve iktisadi durumunu daha çok Moğollar'ın bu acımasız saldırılan sarsmış. çelişki ve anlaşmazlıklar oluşturmaktadır. İran ve Doç. Bu sebeple Türk toplumunda XV.301-318. İşte yazımızın konusu da Pir Sultan Abdal'ın hayatını konu alan ve onun ölümüyle ilgili bilgilerin de yer aldığı "Pir Sultan Abdal ve Hızır Paşa Hikayesi" de böyle bir anlatıdır ve dönemin siyasi ve sosyal durumundan pekçok şeyi aksettirmekledir. s:200) Taht kavgaları. X1TI. bu sınıflar arasındaki çeşitli çatışmaların. ss: 18-90) idari ve askeri kudretin bozulması birtakım isyanların. O yüzden hikâye üzerinde incelemeye başlamadan önce hikâyenin kahramanı olan Pir Sultan'm yaşadığı dönem ve o döneme gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun genel durumu hakkında kısa bir bilgi vermeyi uygun buluyoruz. ss:413-414: Köprülü I. savaşlar vb. tarihi. Yüzyılda Anadolu coğrafi. Orta Asya. Dr. toprak idaresinde rüşvetin Önlenememesi. bir asır boyunca devam eden Moğol istilâsı ise bu trafiğin bir insan seli halini almasını sağlamıştır.

Anlaşılacağı üzere bu karışık dunun halk ve İdareciler arasında şu ya da bu sebeple sivrilmiş pek çok kimsenin bu gruplar aracılığıyla kuvvetlenme. *Alevi-Bekt.) bütün yeni tarikat. Yunus'u kaynak edinmiş olmasına rağmen kullandıktan terimlerin Alevi ve Bektaşilik'in erkân ve usulünü yansıtması. kuvvetlerini konuna vb. Ss:359-375. Alp Erenler vb.aşi Halk Edebiyatı *Melâmi-Hamzavi Hlk Edebiyatı olarak üç gnıpta inceleyebileceğimiz Türk Edebiyatının bu sahasında (Gölpınırlı II.Nerİn Köse Türkistan'dan pekçok sufinin Anadolu'ya gelip çoğu Batıni karakter taşıyan çeşit çeşit tarikat ve mezhep crbabıyla birlikte yarattıkları yeni hava ile hükümetin etkisi daha da azalmıştır. Anadolu'sımdaki yeni ve ilginç bir dini havanın haberini de vermektedir (Gölpınırlı II. Anadolu'da her türlü inanç şeklinin yerleşip yeşermesine elverişli bir durum yaratmış. nutuk. Tanrı ile inceden inceye 302 . S:36O). Haydariler. isyanlar taht ve toprak kavgaları. devriye vb. sınır boylarında alp-erenlerin ve diğer çeşitli grupların aracılığıyla farklı şekillerde yorumlanıp hızla yayılmaya başlamıştır. bozulan ekonomiyi düzeltmek için konulan ağır vergiler ve dunundan İstifade etmek isleyenlerin yağmaları vb. hesaplarına son derece uygundur. nefeslerin söylenip çalındığı yeni bir edebiyat türü ortaya çıkmıştır (Köprülü 1 ss:337357). İslamiyet. esnaf teşkilâtlarında ahilerin. Bu durum XIV ve daha sonraki yüzyıllarda da devam etmiş. Selçuklu Devleti'ndeki idari ve askeri çöküntü ile XIII. A Icvi-Bcklaşi Edebiyatı. Gölpınarhl. ss:361-362) halk edebiyatımıza bu iki sınıfının benzer ya da aynı ürünleri yaratmalarına yol açmıştır. ilâhilerin. şiir (nefes. ss:2OQ-255. Boratav:ss:5()-51). bu zümrenin erkân ve usûllerini içeren nutukların. ss: 184-187) yanışına tasavvufu kaynak edinmeleri (Gölpmarlı I. önemli bir yer işgal eder. " Zümre Edebiyatları" dediğimiz "kendi inanç şekilleri doğrultusunda ibadeti öngören. kaynağı Yesevi'nin Hikmet'lerine dayanan ve Yunus'un coşkun lizmiyle beslenerek tekkelerde şeyhlerin. Camiler. yy. Çünkü Sünni ya da değil (Rum Abdalları. tasavvuftaki "Varlık Birliği" yerine "Ali ve Ehl-i Beyt Sevgisi"nin ön plâna geçmesi. Mesela 1240'ta güçlükle bastırılan Babailer İsyanı İle 1278'te Konya'yı zaptederek adına hutbe okutan ve şehzade olduğunu iddia eden Cimri İsyanı bize. S:414J. Bir başka ifadeyle kıtlık ve açlık. müslüman inanç ve ibadetlerine karşı tevil ve kınamada bulunmaları. Saz şairlerinin bazılarının da bu inanç tarzım temsil ettileri düşünülecek olursa bu yakınlığın ve önemin sebebi daha iyi anlaşılmış olur. ss:413-414). Kalenderiler. Gölpmarlı II. gerekse ekseriyetinin içinde bulundukları çevre bakımından Alevi Bektaşi şairlerle paralel bir özellik göstermelerinin (Köprülü II.) lerin kendi inançlarıyla örülü olup kutsal tanıdıklarının ınenkabelerini anlatması. mezhep ve inançları temsil eden ve çoğu gezginci olan bu kimselerin gelişiyle İslâm dini büyük bir toleransın hakim olduğu geniş bir düşünce akımı halini almıştır (Köprülü I. *Tasavvufî Halk Edebiyatı. Âşıkların gerek şiir türleri ve konuları.

bir ermiş gibi kabul edildiğini göstermektedir. Yunus'taıı Hayati'ye kadar pekçok ustanın etkisi açıkça görülen Pir Sultan Dadaloğlu. hatta kendisiyle aynı adı taşıyan beş şair daha ortaya çıkmıştır. Murat döneminde Sivas valisi olan Hızır Paşa'nm ayrı ve önemli bir yeri vardır. île ilgili hususlarda anlatılanlar (Aslanoğlu. Ali'ye ve Şah İsmali'c bağlılıklarını dile getirmiş (Aslanoğlu. Alcvi-Bektaşi Edebiyalı'mn en önemli siması. Bu sebeple Pir Sultan'ın olmayan ancak onun gibi gösterilen pek çok nefes tesbil edilmiştir (Aslanoğlu. Düşüncelerinden vazgeçmediği. bu yolda bir kitap olabilecek hacimde rivayetler ortaya çıkmıştır. Hızır Paşa ile olan ilişkileri. Ss:58-66). pek önemli bir yere sahip değildir. yaşayışı ve hayatı. İran'a ve Erdebil Dergâhına candan bağlılığının görülmesiyle bu cdcbiyal Tasavvuf! Halk Edcbiyalı'ndan hemen ayrılır (Gölpınarh II."Pir Sultan Ve Hızır Paşa" Hikayesi alay edilmesi. ss:48-53. kahvelerde saz çalıp söyleyerek sürdürmekledir. ss:67-86). Şiirlerinde bu inancı yaymaya çalışmasına. hem de daha sonraki çağların Alevi şairleri Pir Sulum tarzında söylemeye çalışmışlar. ss. 5 yıldan beri İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Ali İzzet İlci "Kul İzzet" mahlasım kullanmaktadır. Gölpınarh 1. üstelik vazgeçmeye niyelli olmadığını açıkça söylemekten çekinmediği için onun tarafından hapse attırılmış ve idam edilmiş (Ural. Kul Mustafa. ss: 111-142) bile onu bu yolundan alıkoyamamıştır. Kerem. hayvanlar. yol vermeyen dağlar tepeler. bazı olayların etrafında efsaneler teşekkül etmiştir. ss:417-423. hükümetin yıllar boyu Alevilcr'e baskı uygulaması hatla öldürtülmesi (Aslanoğlu. bu uğurda hayatından olmasına rağmen tasavvuf. Deniş Ali. Pir Sultan'ın hayatında III. uzun yıllar adı geçen olayın geçtiği çevrede yaşayan Ali İzzet İlci. İşte makalemizin konusu olan "Pir Sultan ve Hızır Paşa Hikâyesi" de bunlardan biri olup mahalli bir saz şairinin tasnif elliği halk hikâyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. ss:43-53: Ural. Köroğlu. deyiş söylencesi vb. Pir Sultan hayatı boyunca Alevilik'in en güçlü savunucularından olmuş: bütün nefeslerinde bu inanca ait erkân ve usûlleri. bağlar bahçeler. dünya ve ölüm. çiçekler. Sefil Ali. ss:120-142. Gölpınarh 1. Alevi-Bektaşi Edebiyatı için de Pir Sultan. Hem kendi. Hikâyenin musannifi Ali İzzet İlci aslen Sivas'ın Su Şehri köyünden olup 63 yaşındadır ve âşıklığını. Kısacası herşey onun şiirlerinde kendilerine yer edinmişlerdir. Gevheri gibi diğer Alevi şairlerini etkilemekte gecikmemiştir (Gölpınarh I. Ahmet zamanında Sivas valiliğinde bulunmuş olan Hızır Paşa ile olan münasebeti şiirlere konu olmuş. ss:60-64). bir müddetten beri farklı bir yörede oturmasına 303 . ss:417418): diğer Pir Sultan Abdallar ise sanki kendi başlarından geçmiş gibi bu olayı anlatan şiirler söylemişlerdir (Aslanoğlu. Bunların sonunda Pir Sultan'ın hayatı dcstanlaşmış. ss:30-54. Alevi olan ve "kul" lakabıyla bunu açıkça ortaya koyan. ss:417-418) onun halk tarafından ne kadar sevildiğini. Gölpınarh.418-419. Kısacası Tasavvuf Halk Edebiyatı için Yunus ne ise. Aslanoğlu. Hz. ss:362-37I). en lirik şairi kuşkusuz Pir Sultan'dır. odur. Beklentileri. Ayrıca Dede Korkut'tan Kaygusuz'a. ss:67-68). insan sevgisi vb. Özellikle III. Nitekim ölümü ve ölüm sebebi. sık ağaçlı ormanlar. Aslanoğlu.

Nerin Köse rağmen hafızasından silinmeyen "Pir Sultan'ııı ölümü" meselesini bir halk hikâyesi haline getirmiştir. Nitekim hikâyede 3'ü lek dörtlük 11 türküden: . ss: 127-128) bu lükayesindeki türkülerinde bile Pir Sullan'm etkisi açıkça görülmektedir. Önce vakayı anlatan nesir kısmım düzenlemiş: uygtm yerlerine de (1 no.lti varyanttaki iki türkü hariç) Kul İzzet'İn. Çıldırlı Âşık Şenlik'in "Salman Bey Hikâyesi'ni tasnifini hatırlatan (Boratav.

Hızır Paşa bizi berdar etmeden. Yiyemezsin demendim mi? Diye başlayan 4 dörtlükten ibaret türküsünde: Güzel âşık çevrimizi Çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi? (Aslanoğlu. Açılın kapılar Şah'a gidelim Siyaset günleri gelip yetmeden Açılın kapılar Şah'a gidelim diye başlayan ve ilk dötlüğü aynı olan türküsünde de: 305 . s:231. s: 197. 121 no.lu deyiş) misralanyla başlayan deyişin. s:164.lu deyiş) mısralarıyla başlayan deyişinin. 85 no. Erkân içinde yoluz biz (Aslanoğlu.a demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır. ilk dörtlüğünün son iki mısraı aynı olan: Hak yonunu eğri tuttun. Evvel rı/.lu deyiş)diye başlayan deyişini: Ey bana kimsin diyen Evvel Allah'tanız bir Nâmıma Haydar derler Âli Abadanız biz şeklinde baylayan 2 dörtlükten ibaret türküsünde: Gel güzelim kaçma benden Yad değiliz bülbülüz biz Biz yol ehli kardaşlarız . 158 no. Mahşerde toplanır biltamam kamu Ol Nebi Muhammed Pirim Ali'dir dörtlüğünde: Gelstin ikrarına beli diyenler Anladım derdim Muhammed Ali'dir İsmim anınca salâal vernler Meşrebim virdim Muhammed Ali'dir (Aslanoğlu."Pir Sultan Ve Hızır Paşa " Hikayesi Muhaııınıed Ali'dir var mıdır aynı Pirimi sevenler çeker mi kaygu.

Pir Sultan ile Hızır Paşa arasındaki ilişkileri anlatan olaylarla ilgili olup. 1 no. Gerçeği istersen kâtip böyle yaz Hem gece hem sabah Şah'adır niyaz İnşallah yıkılır şu kanlı Sivas Kâtip ahvalimi Şah'a böyle yaz dörtlüğüyle başlayan diğer türkü ise tamamen Pir Sultan'a aittir (Öztelli. müjdeciye de bir ak koç hediye eder..lu varyantta Cemile olarak geçmektedir) yedi yıldır evli olmalarına rağmen çocukları olmamıştır. Dizdaroğlu. Hikâyenin her iki varyalındaki türkülerin hepsi de (1 no. S. Kul Fam sevincinden ne yapacağını bilemez. ss: 102-122) Zaten türkülerimi/. ss. ister nutuk. Gel zaman. Hikâyenin adından da anlaşılacağı üzere vaka.lu varyanttaki tek dörtlük hariç) koşma düzeninde söylenmiştir. toplumun herhangi bir olay karşısındaki yergisini. ss:68-84) da ortaya koyan bu dimim Hz. isterse devriye vb. özeti kısaca şöyledir: "Horasan erenlerinden Kul Fam ve eşi Bahar Çiçek'in (1 no. sevincini ve tasasını.lu varyanttaki Öyle bir zamane geldi ki devran Zalimler sultandır Hak agâh olsun Elimde zincir var dilimde efgân Halimi işiten dil mahzun olsun dörtlüğüyle başlayan ve 2 bentten ibaret olan türkü.Nerin Köse Gönül çıkmak ister Şah'ııı köşküne Can boyanmak ister Ali Müşküne Pirim Ali on'ki imam aşkına Açılın kapılar Şah'a gidelim (Aslanoğlu. Kul İzzet'in kendisine. Günlerden birgün yavrularını arayan ancak bir türlü bulamayan bir kazın "yetiş Allah" diyerek dileğine-kavuştuğunu gören Kul Fanı evine dönünce olanları karışma anlatır ve sabaha kadar "kendilerine bir evlât vermesi için Allah'a dua ederler. Pir Sultan'ın ağzından söylenen türkülerde gayet açık bir şekilde görülmektedir. badem tenli bir oğlu olur. 47 no. yani tulum ve tepkisini gösteren en güzel i İade yoludur. (Dizdaroğlu. Ali'ye olan bağlılığını konu eden ilk dörtlükle.lu varyantta ise 3 iürkü ile iki dörtlük vardır ve Mukammed Ali'dir var mıdır ayn diye başlayan ilk dörtlük hariç. olsun bütün şiirlerinde kullandıkları bir biçim olduğunu (Elçin. hepside Pir Sultan'a aittir..) 2 no. git zaman Cemile Hatun'un uzun saçlı. Edebiyatımızın en çok sevilen şiir türü ve saz şairlerimizin ister nefes. sofralar kurdurur. Gelelim anlatının konusuna. kendisini sevenlerin ve halkın Hızır Paşa'ya karşı duygulan.lu deyiş) deyişinin açık tesirini görmemek mümkün değildir. 3G6 .13ü-132. 18. ss:189-223.

Bunların içinde Tokat'tan gelen Hızır isimli abdestsiz namaza duran. Duyduklarına çok sinirlenen paşa ona kuk değnek vurdurup ellerini zincirletir ve katırına ters bindirerek Banaz'a yollar. Bugün Banaz halkı "onun ölmediği" konusunda efsaneler.07 ."Pir Sultan Ve Hızır Paşa" Hikayesi Bir hikmet gösterene kadar adı konulmayan çocuk kısa zamanda "dört kapı. Giderek nefesinin ve sazının kerameti her yere yayılan Haydar babasının evini dergâh edinir ve etrafı müridleriyle dolar. Gel zaman git /. sahip olmasını" söyler. hikâyeler anlatırlar. Bunu gören Hızır Paşa daha da hiddetlenir ve Pir Sultan'a "içinde şah kelimesi geçmeyen bir şiir söyle. haram yediler" cevabını almaca "o halde iki helâl. Durum çok ağırına giden Pir Sultan. Usta ozan da sazı ile birlikte oradan gider. Hızır Paşa'dan hesap soran ve ondan "Banazlılar bana itaat etmedi. halkın gözü önünde asılır. Haydar ona "yol verir" ve "eline. bir daha da görünmez. Uzun süre ilden ile dolaşan Pir Sultan vatan hasretine dayanamayıp geri geldiğinde Banaz'da taş taş üstünde kalmamıştır. iki haram yemek pişirir. beline. Bunlar yetmezmiş gibi Hızır "İstanbul'a gidip mederese okuyarak Sivas'ta adaletin temsilicisi olmayı düşündüğünü" belirtmiştir. seninkelerse yiyecekler" teklifini yapar. Orada Banaz'ın usta âşığı Kul Himmet'in ulu kişisi Seyid Necmettin'in önünde söylediği bir dörtlükle hikmetini gösterir ve Kul Fahı oğluna Haydar adını koyar. Göreceksiniz benim illerim yemeyecekler. yoksa asarım" der. onun sonunu hazırlar ve Hızır Paşa.aman İstanbul'da tahsilini tamamlayan ve Sivas'a vali tayin edilen Hızır Bana/. Hızır Paşa söylenileni yapar ve : Pir Sıütan'ın dedikleri aynen gerçekleşir. kırk makamın sırrına vakıf olur ve yedi yaşında iken de erenler sohbetine girer. seni affedeyim. Hızır'ın olayı bilmezden gelmesi üzerine hiddetlenir ve "yaptıklarının kötü olduğunu" söyler. destursuz dergâha gelen müridini ise Pir Haydar'm "Sarı Kadı" ve "Kara Kadı" adlı köpekleri bile sevmezler. taşar. Bu arada amca kızı Balım Sultan'Ia evlenen Pir Haydar haktan ağır vergiler alan ve onlara zulmeden Sivas Valisi Ayvaz Paşa'nın huzuruna çıkarak "yaptıkılarının ulanç verici olduğunu" söyler . Köyü'nden haracını alamayınca Pir Sultan'ı ayağına çağınr. Bunu gören Hızır Pir Sultan'a "Sivas'a girmesinin yasak olduğunu" ifade eder ve onu kovar. 3. Ancak Pir Sultan'in Yıkılın kapılar Şah'a gidelim redifli deyişi. Pir Sultan bu davete cevap vermezse de eli-kolu zincirlenir ve sürüye sürüye konağa getirilir.

hem de gerçek hayattan pekçok unsuru bünyesinde barındıracağı. *Yine hikâyede yedi yıllık evli olmasına rağmen çocuğu olmayan Kul Fakı'nın gamlı gönlünü avutmak için çıktığı çayırda yavrularını arayan ancak "medet Allah. Çünkü bir hüner göstermemiştir. l-2):si sebebiyle uğuruna. saçı kesilmemiştir. kul islemeyince Allah vermez" diye söylenmesi (1 no. Kul istemeyenice Mevlâ vermez. s:2()7. O sebeple hem anlatı geleneğinden. Bunca söze ne hacet? "Ademi "adem eden üç harf ile beş noktadır. Bun duyan Kul Himmet: "Bahey Kul Fakı! Ne zamandan beri adı olmayan çocukar meclise gelip olur olmaz sözlerle ayıplar kılar?! diye kızar. bize Dede Korkut'takî Bamsı Beyrek'in beşîkkertme nişanlısı Banu Çiçek (Ergin. (İnan. XVI. Âlemi âlem eden üç harf ile boş noktadır. kırk makamın sırrım" söyleyen oğlanın. gücüne inandığı yada korktuğu varlık veya canlıları ad olarak koyma meselesinde aramak gerektiğine inanıyoruz.. s:122)i hatırlatmaktadır. Ali kimdir?" sorusuna karşılık söylediği: 308 . medet Allah" dedikten sonra onları bulabilen bir anne kazı gördükten sonra "Allah deyince işler olmaz.lu varyantta "Aliah'dan ân iş olmaz. Sânı ulvi Allah. mahalli bir saz şairi tarafından halk Hikâyesi haline getirilmiştir. Seyİd Necmeddin'dir) çalıp söylediğini görür. "Dört kapı.Netin Köse Anlaşılacağı üzere "Pir Sultan ve Hızır Paşa Hikâyesi".. meclisteki 1 erin: "Muhammed kimdir. Nitekim kul Fakı'nm oğlu yedi yaşma gelmesine rağmen adı konmamış. Bunun üzerine meclîste oturanlardan Seyid Necmeddin adlı yaşlı ortalığı yatıştırır. s: 11). kadir Tanrı virmeyince er bayımaz (Ergin. Kalafat. demek yeterli" diye cevap verir. Babasına "âşığın söylediklerinin manâsını " soran oğlan ondan "muhabbetten oğul" cevabını alınca "Böyle sohbet olmaz. yy âşıklarından ve Alevi-Beklaşi Edebiyat'in önderi Pir Sultan'ın hayat hikâyesi olup. "San Çiçek" gibi isimlerin bu gün Anadolu'da hala yaşıyor olması bu durumun kaynağını Dede Korkut'un hikayedeki izlerinden biri olarak değerlendirmekten ziyade ilk insanın çevresini tanıma döneminde olduğu gibi dünden bugüne gelen çizginin hemen her aşamasında süjeyi objede görme (Yöntem ss. "Çiçek". Ancak "Gökçe Çiçek". tabidir ve bunların basında da Dede Korkut gelmektedir. *Herşeyden önce Pir Sııllan'ın annesinin adı Bahar Çiçek..lu varyantta bu." şeklinde geçer) Dede Korkut'taki Allah Allah dinleyince işler anmaz. Günlerden birgün erenler sohbetine ayak basan oğlan orada Kul Himmet adlı bir âşığın (1 no. "Bahar". s:73) soy lamasını hatırlatmaktadır. *Hikâye kahramanının adının konması ile ilgili kısımlarının da Dede Korkut Hikâyeleri'ylc paralelliği söz konusudur.

s:71. tamlamalarla dolu. toplumun ihtiyacım da belirleyen bu durum epik ürünlerde fiziki güce yönelik bir Özellik göstermekte iken Alevî-Bektaşî bir âşığın hayatım anlatan hikâyede ise "çok küçük yaşta tarikatının sırlarına vakıf olma" şeklinde bir keramete dönüşmüştür."Pir Sultan Ve Hızır Paşa" Hikayesi Muhammed Ali'dir var mıdır ayrı Pirini sevenler düşer mi sayrı Mahşerde toplanır biltamam kamu Ol nebi Muhammed şalımı Ali'dir ' dörtlüğü onların "hû" çekmelerine sebep olur. Ergin s. Bu sebeple incelediğimiz hikâyenin kahramanı Pir Sultan'ın da Dede Korkut kahramanlarına benzer şekilde "yandan bakınca kayık. Gerek Bcyrek'in. kan dökmese ad komazlar idi" (Ergin: s: 118) geleneğinde yatmaktadır. aşk badesini içip deryaya daldı. ss:118-121) sonra Dede Korkul'un gelip soylaması ile söz konusu olur. Nitekim Kara Göne "kara buga derisinden bişiğinim yapugı olan. seğirdişi ceylân gibi. seğirdince geyik gibi (2 no. Kam püre'nin oğlunun "Beyrek" adını alması ise Evnük Kalcsi'nin kâfirlerini yendikten (Ergin.Iu varyant) veya (Yandan bakınca höyük. içinde bulundukları sosyal yapının ihtiyacı olan ürünle beraber doğup gelişmeleri meselesidir. 112) hem epik.İn varyant) verilmesinin sebebini bu açıklamaya. kara bıyığın yidi yirden ensesinde düğen (Ergin. açığı tutanda kara taşı kül eyleyen. hem de roman döneminin özelliklerini taşıyan hikâye kahramanlarının göçebe. azameti arslan gibi şeklinde (1 no. hemen dikkati çekmekledir. Gerek hikâyenin musannifi olan Kul İzzel'in. daha doğrusu Dede Korkut'ıın söz konusu hikâyedeki izlerine bağlanmayı uygun buluyoruz. *Epiko-romanesk dönemin ürünlerindeki en önemli özelliklerinden biri. İlk örneğinin Dede Korkut Hikâyeleri'nde gördüğümüz (Boratav I. Dede Korkut kalıra inanlarından Dirsc Han'ın oğlunun "Boğaç" adını alması Bayındır Han'ın "taşa boynuzuyla vıırsa un gibi öğüten" boğasını yumnığuyla yere serdikten (Ergin. olağandan İri ve abartılı. ss:81-83). secilerle dolu bir üslubun kullanılmasıdır. * * * • • "Pir SulUuı ve Hızır Paşa Hikâycsi"nde Alevi-Bektaşi Edebiyatı'na ait terimlerin ve özelliklerin çokluğu. hareketli bir hayattan yerleşik ve durgun bir hayat tarzına geçişin anlatı türlerindeki izlerine uyar tarzda tarif edilmesi. bir başka ifadeyle anlatı kahramanlarının. önden bakınca kayık. Durumdan çok memnu oldukları için de Kul Fakı'ya "oğlun hünerini gösterdi. artık adını koymalı" derler ve oğlanı Haydar diye çağırmaya başlarlar. gerekse Boğaç'ın ancak onbeş yaşında adlarının konması ise "ol zamanda bir oğlan baş kesmese. önden bakınca höyük. Ancak değişen şu ki "bir hüner göstermeyince çocuğa ad koymama" geleneği tarih boyunca şekil değiştirmiş. gerekse hikâye kahramanı Pir Sullau'm Alevî olmaları sebebiyle gayet tabi olan bu durumu şimdi teker teker gösterelim: ' 309 . anlatımda bol sıfatlı ve zarflı. s:174) şeklinde tarif edilir.

lu varyantta "işte böyle pirin ahvali. mazluma ümit gibi doğsun güneş. pirin kimdir" sorusuna cevap olarak söylediği: Muhammed Ali'dir var mıdır aynı Pirini sevenler çeker mi kaygu (2 no. *AIevi-Bcklaşi nefeslerinin özelliklerinden biri "AIİ ve Ehl-i Beyt sevgisi" nin ön plâna geçmesi. hû'ya nazar gılalım. ona olan candan bağlılık.lu varyantta ise: "Evvel hû diyelim. s: 163) Pir Sultan'da "pir" ve "sultan" terimlerinin birlikte görülmesi babası Fakı'nin adına "kul" eklenmesi de tamamen bu edebiyatın geleneklerinden biri olmasındandır. Haktan geri tüm insanın mlııma şad olsun bu dua. Kercm-i Ali. nûr ile sağmalını. "deniş". kulluğumuz Allah'a ayan. hem de bu sevginin ve bağlılığın Hz. 1 no. Âmin diyelim. yy. 2 no. Allah Allah ayvallah: Nur-ı Nebi. pirimiz sultanımız hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli demine bir hû" şeklinde tesbil etliğimiz ve bir Bektaşi Gülbanki olan kısımda da bu durum. XVI-XV. buna karşılık "Allah scvgisi"'nin daha geri plâna itilmesidir (Gölpınarlı II. 2 no. Muhammed'e olandan daha fazla olduğunu gayet açık olarak ortaya koymaktadır. Muhammed aşkına bir hû diyelim. hikâyenin bitiş kısmında da kendisini göstermekledir.lu varyalta ikinci mısra "Pirini seven düşer mi sayrı" diye geçmektedir) Mahşerde toplanır bulamanı kamu Ol nebi Muhammed Pirim Ali'dir.lu varyantta bu soruyu Seyid Necmeddin sorar) "Nebin kim. "miskin" gibi adlar verirler: Pir SuItarTııı müridi Kul Himmet. Hû! "olarak geçmekte. Allah Allah eyvallah. Kerem-i Ali. 310 . Pir-i Nebi. Ali demine bir daha hû!". Ali sevgisi.lu varyantla "Evvel hû diyelim. *Hz. âmin. özellikle 2 no. kem dilden arınalım. Olmayalım zalime yakın. pirimiz hünkârımız Hacı Bektaş-i Veli demine hû". S:366).lu varyantla ise "Böyle işte erenler. Zalime kılıç gibi. halk hikâyelerine başlarken söylenmesi âdet olan "dua" kısmında.Nerin Köse *Alevi-Bektaşi şairlerinin hepsi kendilerine "kul". anlatının girişinde. "abdal". apaçık ortadadır.lu varyantta Pİr Sultan'ın Hızır Paşa'ya "Kadılarının haram yiyecekten yemeleri" üzerine söylediği: Muhamnıcd dinidir bizim dinimiz Tarikat altında geçer yolumuz Cibrii-i Emindir hem rehberimiz Biz müminiz hürsidimiz Ali'dir. "pir". dörtlüğü ile. Her iki varyantta da Pir Sultan'ın erenler sohbetine ayak baslığında ineciistekİlerin (1 no. kılıcımız kahrımız düşmana ziyan. hû'ya nazar gılalını. s:XHI 1) no. r Şairlerinden Ka\ gusuz-Abdal örneklerinde olduğu gibi (Gölpmarlı II. Biz de Ali sırıma. Nitekim halk hikâyelerimizde anlatının sona erdiğini gösleren dua bölümü (Türkmen. dörtlüğünü de hesaba katlığımız bu dunun hem Ali sevgisinin büyüklüğünü.

incelediğimiz hikâyenin her iki varyantında da tesbit edebiliyoruz. bütün kavram ve inanışlar Anadolu'da Yunus'un şiirlerinde vücut bulmuş. Ss:357-362. Saftıvi Hanedanına. Nitekim Pir Sultan yedi yaşında erenler meclisine ayale bastığında çoktan "dört kapı kırk makanTın sırrına ermiştir. bu sebeple yerleşmek için izin istedikleri halde kabul edilmemeleri sebebiyle Erdebil'c geri dönen laraftarlarımmı Şah İsmail'e. *Bu edebiyatının bir başka Özelliği ise bazı şiirlerinin "erkân" dan bahsclınesidir. çok açıktır. daha sonra onu taklit eden bütün şairlerin bu konuları kendi tarikat esaslarına göre yeniden işlemeleriyle tekkelere taşınmıştır (Köprülü 11. ss:365366). Ali'ye ve Ehl-i Beyl'c olan büyük sevgi ve buna karşı olanlara duyulan 1 nefret yani "tevellâ" ve "teberra" Alevi Bektaşi Edebiyatı nın önemli bir başka yanıdır. -** Bilindiği üzere zümre halk edebiyatlarının hepsinin kaynağı da."Pir Sultan Ve Hızır Paşa " Hikayesi *Hz.Iu varyant) dörtlüğüyle başlayan nefesinde bu durum. S:36f>) Pir Sultan'm. Bu durumu. Açılın kapılar Şah'a gidelim Siyaset günleri gelip çatmadan Yıkılın kapılar Şah'a gidelim (1 no. "esma". tamamen bu şiirlerin çeşitli remizlerle örülü olmasından ileri gelmektedir (Gölpmarlı II. "bir azim şiir söyle ki. Özellikle XV1-XVII. Ayrıca: "Âlemi "alem eden üç harf ile beş noktadır. Alevi veya Beklaşiler "Ayn-ı Cem'leri sırasında sorulan" dört kapı". "aşk ve gönül" vb. "kavs-i nüzul ve kavs-i urûc". ss:300-327). 371-375. Yunns'tıır. ss:357-362) İlk ya da geri plânda olsun "varlık birliği". içinde "Şah" kelimesi geçmesin" sözü üzerine söylediği. yy. kırda Erdebil'i merkez edinerek Anadolu'da Safcviyc ve Erdebiliyye tarikatını yaymak isteyen Ali lara fi arlarının Anadolu'ya gelip propaganda yapmaları. Hızır Paşa'nın kendisine. île ilgili bilgilerin yer aldığı şiirleri sadece bu konuda bilgi sahibi olanların ya da Beklaşilik'e intisap etmiş kimselerin anlayabilmesi ise. ss:12O-131) hikâyede Pir Sultan'a izale edilmesinin 311 . rehberini söyleyip artık kemale erdiğini ortaya koymuştur. diyerek aşk ve âdem p>l in sırrım bildiğini. "Fenâfillâh". gerekse hayatıyla ilgili menkıbelerinin tekkelere girmesinin çeşitli veli veya dervişlerle ilgili olarak anlatılmasının Anadolu Türk-îslâm kültür ve medeniyetinin kurulmasında büyük bir rolü olanlardan biri olan Yunus'la ilgili iki menkıbenin (Kaplan. (Gölpmarlı II. Ademi âdem eden üç harf ile boş noktadır. Erdebil dergâhına ve îran'a duydukları candan bağlılık ile Osmanlılara duyulan nefret (Gölpmarlı 11. Hızır Paşa bizi berdar etmeden. ve 01 nebi Muhammed pirim Ali'dir diyerek de mürşidini. "kırk makam" vb.. Yunus'ıın gerek söyleyiş tarzının ve söylediklerinin. Köprülü II.

2 no. ss:21-22. senin dergâhına odunun eğrisi bile geremez. Hemi de doğru odun. bu âşık neyden bahseder? diye sorduğunda Muhabbetten bahseder oğul. Boralav IV. Ben olsaydım: Ete kemiğe burundum. ss: 38-39) diye söylenen rivayet ise incelediğimiz hikâyenin her iki varyantında Pir Sultan'm (1 no.lu varyantta Seyid Necmeddin. Dergâhına müridler dolmuş.lu varyantla "Ey koca pir! Büyü yaptın. Anıma büyüklük bizde kalsın. odun taşımışlar dergâha. birbirine son derce benzer özellik gösterirler.İu varyantta ise "Ey pir Seni bir yolla 312 . Alevi-Kizılbaş toplulukların bulunduğu bölgelerde uzun yıllar hem tekke şairleri.lu varyantında ". olur biterdi (Kabaklı.Nevin Köse sebebi. ss:340-343. Bana bir azîm şiir söyle ki içinde şah ismi geçmesin. s:24) Pir Sultan ve Hızır Paşa Hikâyesi'nin 1 no." olarak kendini göstermiş. Nitekim elleri zincirlenerek huzura çıkarıan Pir Sultan'ın köpeklerinin helâl yemeği. Kul Fahi oğlunun adını Haydar koymuş. *"Pir Sultan ve Hızır Paşa Hikâyesi"nde âşıklık geleneğiyle ilgili özelliklere de rastlamaktayız. kadılarımı yoldan şaşırttın. "Hacı Bektaş'tan himmet alamayıp Taptuk Emre'nin dergâhına giderek odun taşımaya başlayan ve hizmet ettiği kırk yıl içinde bir tek eğri odun taşımaya başlayan ve hizmet ettiği kırk yıl içinde bir tek eğri odun getinnevişi üzerine -Dağda eğri odun kalmadı mı hey Yunus? diye soran şeyhine: -Eğri odun çok ama. Yunus'la Mevlâna arasında geçtiği söylenen "Mevlâna Mesnevi'sini Yunus'a okutmuş ve nasıl bulduğunu sormuş-Yunus: -Fevkalâde ama çok yazmışsın.. Babası gapısın dergâh edinmiş. Çünkü kırsal kesimlerde. * • * . budur.lu varyantta ise Kul Himmet adını taşımaktadırlar) erenler meclisinde çalıp söyleyen ozanları beğenmeyerek babasına: -Baba. Pir Sultan'ııı da bir Kızılbaş şairi olmasına rağlen yaratmalarında âşıklık geleneğini içinde kalması." şeklinde açıkladığı bilinen rivayet (Kabaklı. hem de halk şairlerimiz ayrı topluluğa seslenmişlerdir. 2 no. ss: 177-178) bu durum hikâyesinin her iki varyantına da aynı şekilde aksetmiştir. Nitekim. Dolayısıyla gerek dil ve üslûp.. iki kadısının ise hakanı yemeği seçip yemeleri üzerine sinirlenen Hızır Paşa âşıktan 1 no. Gel zaman git zaman oğlanın namı cihanı dulmuş. Âdemi âdem eden üç harf ile boş noktadır. gerekse şiir türleri. cevabım alınca: -Baba böyle muhabbet sohbeti olur mu? Bunca söze ne hacet? deyip çaldığı: "Alemi "âlem eden üç harf ile beş noktadır. Köprülü II. Yunus diye göründüm derdim. deyişinde yerini almıştır. âşık tarzında deyişler söylemesinin sebebi buradan kaynaklanmakta olup (Boratav II. Eğer o isim geçti ise seni darda asarım".. demiş.. taşınış.

lu varyantın sonunda Dede Korkut'un "İç Oğuza Taş Oğuz Âsi Olup Beyrek Öldügi Boy. HÛ!" olarak görülen bu kısım 2 no. Olmayalım zalime yakın.lu varyantta ise: Şu görülen yayla ne güzel yayla Bir dem süremedim giderim böyle Pirim ben gidiyom sen himmet eyle Açılın kapılar ŞAH'a gidelim diye başlayan "Şah'a gidelim" redifli deyişi. Muhammed'i geri plâna iter tarzda (Gölpınarlı II. Ancak 1 no. "asıl hikâye" dediğimiz anlatı kahramanımı macerası ile devam eder ve nihayet gene "dua" dediğimiz biliş kısmı ile sona erer. Alevi-Beklaşi Edebiyatı'mn belirgin vasıflarından olan" İran'a. Hikâyenin yapısında gördüğümüz: I. Hazırlık Bölümü A. s:XHl: Baratav (Tl). Açılın kapılar ŞAH'a gidelim Siyaset günleri gelip yetmeden Yıkılın kapılar ŞAH'a gidelim . Biz de Ali sırrına. Muhammed aşkına bir hû diyelim hû!" şeklinde tesbit edilmiştir. Hakdan geri tüm insanın ruhuna şad olsun bu dua. âmin amin diyenler didar görsün. [Türkmen (II) ss: 87-88].. Amin diyelim âmin. kabul olsun. Safavi Hanedanına ve o hanedanın temsilcisi Şah İsmail'e olan bağlılığı (Gölpınarlı İL s:366) ifade eden "koşma tarzında bir güzellemedir ve âşık tarzında bu şekil. ** Gelelim anlatının halk hikâyeleri ile gerek üslûp."Pir Sultan Ve Hızır Paşa" Hikayesi affederim. Ailenin tanımı: a)Zaman: Sultan Süleyman zamanı b)Yer:Banaz/Sivas 313 : -ı . Ali sevgisini öne çıkaran ve Hz. Zalime kılıç gibi." nda gördüğümüz ". Her iki varyant da (daha önce sözünü ettiğimiz üreze) aslında bir Bektaşi Gülbankı olan "dua" kısmıyla başlar. s:366) "İşte böyle erenler. s:251) şekline benzeyen tarzda. gerekse yapı ve motif yönünden benzerliklerine. * Herşeyden önce "Pir Sultan ve Hızır Paşa Hikâyesi" halk hikâyelerinin geleneksel üslubu [Türkmen (I). mazluma ümit gibi doğsun güneş. biş kelime dua kıldık. "leb-değmez" olarak bilinmektedir...lu varyantta: Hızır Paşa bizi berdar etmeden. 2 no.lu varyantla Alevi-Bektaşi Edebiyatın en önemli yanı olan Hz. hak hikâyelerimizin bu ilk örneğine yakın bir şekilde "işte böyle pirin ahvali. Bana bir şiir söyle ki.. yığırdırsın dürişdürsün günahınızı Muhammed Mustafaya bağışlasın hanım hey (Ergin. ss:49-5l]rna uyarak anlatılmıştır. içinde şah adı olmasın" demesi üzerine Pir Sultan'm 1 no.

B. günün birinde Sivas'a vali olur ve Ayvaz Paşa'yı aratmayacak kötülüklere meydan verir. II. elde ettiklerinin çok az bir kısmıdır. 40 makam sırrına erer. Ancak Pir Sulum. Günün birinde Banaz'a geri dönen Pir Sultan. Macera Bölümü: A. B)Eğitim:7 yaşına kadar.Zamamın Sivas Valisi Ayvaz Paşa. dertliyi sazıyla iyeleştirmeye başlar.Dergâhta müridiik yapan ve pek makbul tutulmayan Hızır. Ayvaz'ın huzuruna giderse de bu olay. Sonuç Bölümü. valinin bu isteğine uymaz. Pir Sultan Hızır'a "tuttuğu yolun yanlış olduğunu" ağır bir dille söyleyince olanlar olur ve eski müridi Hızır Paşa. köyünde taş taş üstünde kalmadığını görünce Hızır Paşa'nın huzuruna çıkar B. c)Sosyal statü belli değjl d)Çocuksuzluk:Knl Fam ile eşi Bahar Çiçek'in.Pir Sultan. F.Pir Sultan. Pir Sultan'daıı "İstanbul'a gidip medrese tahsili yapmak ye halkın bu durumuna çer bulmak" niyetiyle izin İsler ve gider. halka ağır vergiler yükler. G. B. babasının evini dergâh haline getirir: orada hastalan ncfesiyle. C. kendi kendine "dört kapı. Kahramanın Tanınu: a)Doğum:Dıia edişlerinden 9 ay sonra bir oğullan olur. çocuğunun olması için dua eder. hatunun 40 yaşına gelmesine rağmen çocukları yoktur. Hızır Paşa'ya bunun böyle olmadığım ispat eder. Pir Sultan'ın haklı çıkması üzerine çok kızar ve ondan "içinde Şah adı geçmeyen bir türkü isteyince de yerine"Şa!ıla bağlılığını dile getiren bir nefes" söylemesi üzerine onu aslınr.Merin Küse.Bu durumdan rahatsız olan Pir Sultan. Ellerini zincirleterek zorla saraya getirttiği . A. E. çalıp söylemeyi" öğrenir. "Sivas'a girmesini yasak ederek sürgüne gönderir. C. D. Ancak Hızır Paşa. H. durumun daha da kötüleşmesine sebep olur.Kendisinden hesap soran ve onun Banazlılar'a iftira ettiğini duyan Pir Sultan. Banaz'ın vergisini vermesi üzerine Pir Sullan'ı huzuruna çağırır.Hızır. e)Çare arama:Her iki varyantta da baba Kul Fanı. ss:2Ü-60) genel bir benzerlik yanında Hazırlık Bölümü ile de tam bir 314 . karşı gelenin malına da el koyar.Pirini unu t muş görünen Hızır. C)Ad koyma:Erenler sohbetinde yapılan bir imtihandan sonra adı babası larafındaıı Haydar konulur. Görüldüğü üzere anlatı." III. Devlete verdikleri ise. anıca kızıyla evlenir. halk hikâyelerinin yapısına (Köse.

Öz." (1 no. "halktan on aldığım devlete bir diye söyleyen (1 no. Mehmet'in oğlu I. Kısacası Pir Sultan Abdal ve Hızır Paşa Hikâyesi. * Gelelim hikâyelerde adı geçen "zulmün kalesi" (2 no. Nitekim hikâyeye zemin teşkil eden "Pir Sultan'ın Hızır Paşa tarafından astınlması "meselesinde önemli rolleri olan Hızır Paşa'nin T. ona bir ad verilmesi için hem uygun bir zamanın hem de olağanüstü bir işi başarmasının beklenmesi vb. s:34) ise hikâyenin realist yanını güçlendiren hususlardan sadece bir tanesidir. Özlelli.. Hikâyenin.21) nın halk zihnindeki akislerinde aramak gerektiğine inanıyoruz. yy saz şairlerinden Pir Sultan'm yarı nıeııkabevi hayatını anlatmaktadır... Alevi bir şair olmasıyla da ilgilidir. ss:43-48) geçmişte olduğu konusunda çeşitli fikirler ileri sürmelerine rağmen hikâyelenin "Sultan Süleyman Şah iken. Ahmet zamanında Sivas Valiliğinde bulunması (Gölpinarlı H. kendilerine her yılki gelirin 1/10'unu vermesini şart koştukları toprak beylerine bırakmışlardı (Özkaya."Pir Sultan Ve Hızır Paşa" Hikayesi paralellik göstermektedir. Araştırmacılar olayın III. "zeamet" ve "tımar" olmak üzer üç sınıfa ayırıp idarelerini de. Âhir zamanda Sultan Süleyman devrinde. yy. Çalışmamızın başından beri de belirtmeye çalıştığımız üzere bu anlatı yaşadığı bilinen bir âşığın XVI.lu varyant). 315 .lu varyantta Cemile olarak geçmektedir) kırk yaşına gelmesine rağmen bir çocuk doğuramamış olması ve ailesinin bu durumdan duyduğu üzüntü yanında bir evlâda kavuşmak için çare arayışları.lu varyant). Ayrıca hikâyede anne Ballar Çiçek'iıı (1 no.lu varyant) Ayvaz Paşa'ya. s. gibi hıısııllar halk hikâyelerimizin bünyesine ve anlatı tekniğine büyük bir uygunluk ortaya koymaktadır. Murat zamanlarında (Aslaııoglu. olayın gerçekte de cereyan ettiği yöre olan Banaz'da geçmesi ise anlatının realisl yanıyla beraber anlatıcının Sivaslı ve Pir Sultan âşığı. * Hikâyenin her iki varyantında da vakanın Kanuni Sultan Süleyman zamanında geçtiğinden bahsedilmektedir. yy'ın başarında Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları genişlemiş. Pir Sultan'ın efsanevi hayat hikâyelerinin geleneksel şekil ve üslûbuna uygun tarzda tasnif edilip anlatılmasıyla teşekkül etmiş klâsik bir halk hikâyesidir.. gayet tabidir. ss:26-45).. ve o dönemde cereyan etmiş olayların görülmesi. sözüyle dile getirmeyi. Büyük bir ihtimalle âşık Kul İzzet. ss:417-418. nefeslerinin pekçoğunda onun tarzını sürdürerek bu üzücü olaylara karşı tavrını saziyhı." (2 no. ss:44-45. gönüller ferah İken. s:667.Bayrak. Ahmet (Öztelli. Bu durum. ss:33-37) ya da III. kutsal bir görev olarak görmektedir.m sonu ile XVII. imparatorluğun topraklarını "has". merkezin özellikle uç bölgelere ulaşmasında aracılar koymasına.lu varyant) şeklinde bir giriş formalitesiyle başlamasının sebebini ise Sivas tarihinde valilik yapan iki Hızır Paşa'dan birinin ve ilkinin Kanuni Sultan Süleyman devri vezirlerinden olması (Öz ss:290-204: 1 Aslanoğlu. toprakların idaresi zorlaşmıştı. ... Pir Sultan'm mucizevi doğumu. Bu sebeple hikâyede Pir Sultan'la aynı çağda yaşamış kimselerin. XVI. ss: 128-133) ile Kanuni nin Doğu Seferi'ne giderken Sivas'ta bİrgün kalması (Aslanoğlu.

Bilindiği üzere Haydar. kaçınılmazdı. Gürcü Abdünnebi. Hacı Ahmet oğlu Ömer. halk canından bezmişti.. Özkaya. ss:90-115. Abaza Mehmet Paşa.S7-89) toplumda büyük bir huzursuzluğun doğmasına. Karayagıç. Köroğlu için Ayvaz ne ise. ss. s: 106) olaylarının kahramanlarıyla büyük bir Osmanlı düşmanı kabul edilen Köroğlu (Öz. s: 108) "Vardar Ali Paşa" (Öz.78-82. Arslanoğlu. devlet İçinde devlet olmaya çalışan toprak ağalarını ve eşkiyalan (Öz. Köroğlu. gelişinden sonra da Hızır Paşa olarak adlandırılmaktadır. başka bir ifadeyle "Pir Sultan Abdal'ın hayat hikâyesinin usta bir el tarafından klâsik bir halk hikâyesi haline getirildiği" şeklinde olmalıdır. ss: 19-22) Bütün bunların sonucunda da merkeze karşı ayaklanmalar. Celâli İsyanları (Öz. Tavil Ahmet. Dağlar Delisi Süleyman. ss. ünlü Alevî şairi Pir Sultan Abdal'ın gerçek hayalıyla birlikte içinde yaşadığı dönenun tarihi yönünü de aksettirdiği". Deli İlâhi Bey. anlaşılabilir. Her iki varyantta da Hızır Paşa. Özellikle ekonomik bozukluğun ortaya çıkardığı sınıflararası eşitsizlik. bunun da içki-fuhuş hatta homoseksüellik gibi çarpıklıklara yol açması. ünlü Safevi hükümdarı Şah İsmail'in babasının adıdır. Yeniçeri Ayaklanmaları. ss:18-77. işi doruk noktasına çıkarmıştı (Öz. Bütün bunlara Osmanlı İmparatoruğu'nun Çaldıran Savaşından hariç İran. Varvar Ali Paşa. Yadigâroğlu olayları Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koymaktadır(Öz. Büyük bir ihtimalle halkın zihniyetinde Sivas iline yaptıkları baskı. s:S9-139) hatıra getirdikten ve böylece bu dönemde devletin genel bir görünümünü çizdikten sonra hikâyedeki Ayvaz Paşa'nın kimliği ile ilgili kısma geçebiliriz. Sivas'ı kasıp kavuran eşkıyaların da Osmanlı devleti için aynı değerde olduğu düşünülmüş olmalıdır. yanında ekseriyeti savaşlarda ganimet olarak getirilen hanım sultanlarla cariyelerin destekledikleri taht kavgalarının (Ö/. Boynu İnceli Bey. ss:83-89) ve gerek ferdi. Düzmece Mustafa. s:708. başkaldırmalar başta İstanbul olmak üzere hemen bütün Anadolu'yu kasıp kavurmuş. eğitim görmek üzere İstanbul'a gidişinden önce Ayvaz. 3İ6 . gerekse toplu olarak sürdürülen ayaklanmalar. Alevi ve şiîlece Kutsal bir gelenek olarak kabul edilegelmiştir. Mert. Deli Hasan başta olmak üzere 1600'dan sonra görülen Tavil Halil. Bu konuda söylenecek son sözün "Pir Sultan Abdal ve Hızır Paşa Hikâyesinin. zulüm ve saygunkuia büyük bir huzursuzluk kaynağı olan "Yadigâroğlu (Öz.•Netin Köse Ancak saraydaki aşırı israfın ve debdebenin yol açtığı ekonomik bozukluklar (Öz. Kara Haydaroğııl. s:96) ile karışmış. Özkaya. ss: 12-13). s:6). Avusturya ve Lehistan üzerine yaptığı savaşlarla bunların halkın üzerindeki olumsuz etkilerini. açlık ve kıtlık. * Hikâyenin her iki varyantında da dikkatimizi çeken bir başka husus ise Pir Sultan'ın doğduğunda ona "Haydar" adı verilmesi meselesidir. Nitekim Tl. bu huzursuzluğun akisleriydi. Hatta İzmir'de imbat rüzgârına bile "Haydar" denildiği düşünülecek olursa söz konusu geleneğin izlerinin nerelere kadar uzandığı. Bu yüzden şiîlerin piri sayılan bu ünlü hükümdarın babasının adım koymak. Özkaya. ss:89-9O.

Pir Sultan Abdal. Giriş-Metin-Faksimile 1994. 1988. Hikmet. KABAKLI. Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı. Türk Edebiyatı-tncel eme: 3 /3 317 . Ankara: Akçağ Yayınları: 123. Türk Edebiyat Üzerinde Araştırmalar 3. 1969. Abdülbaki (I). s:207.19%2. Türk Dili Dergisi. İbrahim. Orhan. Fuat (I) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıf/an. Yayın No: 14. Pir Sultan Abdal. Ankara:Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları No: 118 (6. (U). YaymNo:186. Mehmet. Tip Tahlilleri: "Veli Tipi" 1985-İstanbul:Dergâh Yayınları:21/3. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 1987]. TÜRKMEN. Kültür Eserleri Dizisi:52 [1966.) Âşık Garip Hikâyesi. Fikret. Baskı) DİZDAROĞLU. Kaynak Eserler: 14. Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı. URAL.) "Halk Şiirinde Az Kullanılan Mazım Şekilleri ve Türleri" (Türk Halk Edebiyatı ve Folkumda Yeni Görüşler II. 1978. ASLANOĞLU. S:207. İstanbul:Ant Yayınlan. İstanbul :Ötüken Yayınlan.Edebiyat Araştırmaları I. Türk Dil Kurumu Yaymları:283 Çeşitli Konular Dizisi:7. Înceleme-Metin1995. 100 Büyük Edip 100 Büyük Şair:2. 1992. Evi: Pir Sultan Abdallar. Toker Genel Dizisi:39. Yunus Emre.* "Pir Suttan Ve Hızır Paşa " Hikayesi KAYNAKÇA: GÖLPINARLI. İstanbul Toker Yayınlan. İstanbul:Gerçek Yayınevi: 100 Soruda Dizisi: 13 (Beşinci Baskı) (IVVl>/c Edebiyatı Türk Dili Dergisi. Türk Tarih Kurumu Yayınlan :169 (3. P. BORATAV. Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınlan:494 Türk Dil Kurumu Halk Kitapları. O. Ankara: Atatürk Kültür. (JllJÎOO Soruda Türk Halk Edebiyatı 1988. 1984.Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları. KAPLAN. 1976. Baki. Haz: Feyzi Hahcı 1985: Konya) ss: 84-91. Ankara. (DFolklor ve ve Edebiyat II. Halk Şiirlerinde Türler. Halk Ozanları Dizisi:3. (I. KÖPRÜLÜ. Ahmet. 1989. Muharrem. ÖZ. ERGİN. Halk Hikayeciliği. (II). Osmanlı'da Alevî Ayaklanmaları. Naili İstanbul:Adam Yayınlan (ll)Halk Hikayeleri İstanbul: Adanı Yayınları. Türk Dili Dergisi. Baskı). S:207. Dede Korkut Kitabı. Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı. İstanbul:Erman Yay. 1982. I. (II.

Yaşamı ve Bütün Şiirleri. Ankara:MiIii Folklor Yayınlan:8. Yy. İNAN Abdülkadir. Ankara: MERT. Yaşar İslamiyet ve Türk Halk İnançları. 1980. Ele Geçirişleri ve Büyük Hanedanlıkları Kuruluşu-1978. ÖZTELLİ. Pir Sultan Abdal. Epope (Epepee) [Edebi Nevilerle Mesleklere Dair Malumat).. 1996 Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1857 HAGEM Yayınları /233. Halk Edebiyat Dizisi:4. 1930 . Tarih 'te ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar 1954: Ankara TTK Yayınları'ndan VII seri no: 24 TTK Basını Evi. yy. KALAFAT.in İlk Yansında Yeril Aiilerin Ayanhklart. Cahit. Özcan XVII. YÖNTEM Ali Canip. Gelenek-Görenek-İnançlar. "Türk Halk Hikâyelerinde Yapı" 1996. XVIII.Netin Köse KÖSE. ve XIX. 1983 İstanbul:Özgür Yayın Dağılım (Beşinci Baskı) ÖZKAYA. Araştırmalar 1. İstanbul: Milli Eğitim vekaleti. Yücel. Nerin. Devlet Matbaası.larda Çapanoğlulları. 318 . Ankara.

ve 20. 1. Yani 19. Dr. 381 Prof. Osmanlı Devrinde Türk Ordusu. Halil İnalcık'a göre. Doğu Türkistan da müslümanlığı kabul ederek Türkleşmiş olan Moğol kökenli hükümdarlar tarafından idare ediliyordu. İzmir 2000. 385 . Fatih'in sarayında Uygurca'nın öğrenildiği bilinmektedir1. Konya ve Karaman gibi bölgelere yerleştikleri. 1864 . mevcut belgeler ışığında. 1981. İstanbul. Osmanlıların Kaşgar hükümdarı Atalık Gazi Yakup Bey Bedevlet'e gösterdikleri ilgi bunun en güzel örneğidir. Osmanlılar soydaş ve dindaşlarına ellerinden gelen yardımı esirgememişlerdir. s. Urumçi ve Tuıfandaki yerel beylikleri oıladan kaldırıp merkezi Kaşgar olmak üzere bağımsız bir devlet kurmaya muvaffak olmuştu.Türk Dünyası incelemeleri Dergisi Savı IV. ve 18. kaldıklarında ise. yüzyılda Batı Türkistan Ruslar. Dr. Bu nedenlerle Orta Asya Osmanlıların öncelikli hedefi olmamıştır. yüzyıllarda ise Seyid olarak kabul edilen Hocalar iş başında idiler. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü. Ü. Osmanlılar'm iki büyük ideali vardı. 1994. diğeri de hak tanıdığı din olan islam için savaşıp Tanrının gaza vazifesini yerine getirmekti2. 17. Prof. Yakup Bey kurmuş olduğu bu devletin tanınması için 1870'te Osmanlı sultanı ve dönemin İslam halifesi Sultan Abdul'aziz Yrd. Dr. Doğu Türkistan Çinliler tarafından işgal edilinceye kadar Orta Asya Türkleri kendi kendilerini idare ediyorlardı. s. yüzyılda da devam eden bu ilişkiler üzerinde duracağız. hatta Kayseri. Türklüğü dünyanın hakim milleti olarak yaşatmak. Enderim Kitabevi. sayı 375.319-324. Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu ilk dönemlerde Orta Asyada Timur Bcy'in kurduğu güçlü bir devlet bulunuyordu. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Melunel'in fermanlarını Uygurca yazdırdığı.. Türk KilliürU. Birisi. Ancak bu Osmanlıların Orta Asya ile hiç ilgilenmediği anlamına gelme/. Orta Asya Türkleri Rus ve Çin tehdidine mam/.. Uygurların Moğollarla birlikte Anadoluya gelip umumivali gibi önemli görevlerde bulundukları. E. Bilindiği üzere. Halil İnalcık. A. OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK-UYGUR İLİŞKİLERİ ÜZERİNE(1861-1934) Alimcan İNAYET Anadolu Türkleri ile Uygur Türklerinin siyasi ve kültür ilişkileri Osmanlı öncesine kadar gider. Osmanlı Döneminde Tiiık-Uygur İlişkileri Osmanlıların Orta Asyadan daha ziyade Batıya özen gösterdikleri bir gerçektir. Zeki Velidi Togan. Kuça. Doç. Umumi Türk Tarihine Giriş. 19.1869 yılları arasında Yakup Bey Hoten. Burada o kadar eskiye gitmeden. ss.

yüzyıldan Önce Doğu Türkistandaki Çinli müslümanlar( Döngcnlcr ) suni ( İmam Safi ) mezhebine mensup idiler. bir medris ve bir cami yaptırmıştır. Urumçi. s. ss. Öğretmen olarak Kaşgar'a gelen İlkul burada Darülnıuallimin-i İttihat admda bir öğretmen okulu açmış. Hazırlayan: Dr. hatla Ningşia'dan pek çok Çinli nıüslüman bu zata gelip mürit olmuştur. Ahmet Kemal îlkııl Doğu Türkistan'a gönderilmeden Önce de orada şuurlu Uygur Türklerinin Osmanlı devletinden davet ettikleri öğretmenler görev yapmışlardı. Bavudun Bay gibi kişilerin Osmanlı devletinden davet edip 3 4 5 6 7 8 Mehmet Emüı Buğra.. 1988. 336 Mchıned Atif. süvan ve topçu muallimleri Çerkez Yusuf. g. Bununla ilgili şöyle bir kayıl bulunmaktadır: 18. Çin-Türkistan Hatıraları. İsmail Hakkı Efendi. 5. 1780 yılında İranlı Magrup Şah admda bir şahıs Yerkent'e gelip şehirden beş kilometre uzağındaki Mıyşa köyüne yerleşmiş ve burada beş dönümlük bir arazi satın alarak bir tekke. Zaman Bey'ı göndermiştir5. tüfek ve askeri eğitim için piyade. Ahmet Kemal İlkul'un Doğu Türkistanda gerçekleştirmiş olduğu eğitim reformu Uygur milli eğitim tarihinde yeni sayfa açmıştır. bundan dolayı hapse atılmış ve 192O'de Türkiye'ye dönebilmişür^. Kırıkkale. 4İ 7 Şincang Tarih K4ateriyaUiri(25). 17 320 . Bundan çok memnun olan Sultan Abdul'aziz Han Yakup Bey'e " emir'ül müslimin" unvanını lütfetmiştir. Yakup Bey camilerde Halife Sultan Abdul'aziz Han adına 4 hutbe okutmuş ve parayı da Sultan Abdul'aziz Han'ın ismiyle bastırmıştır . Vehpi Günay: Cahit Teki. s. Doğu Türkistan'ın Urumçi. Gulam Meşum han Hoca 1911 yılında vefat etmiş. Bugün de Çinli müslünıaıüar bu zatın mezarım ziyaret etmektedirler7 Osmanlıların Doğu Türkistan müslünıan Türklerine olan ilgisi bununla kalmamış. s. Kaşgar Tarihi. Şerhi Türkistan Tarihi. 1861 yılında Osmanlılardan da Gulam Mesum( Malısum ) Han admda bir zat Yerkent'e gelerek şehrin güneybatısındaki Tirebağ Güze denen yerde tekke yaptınrp Çinli müslümanlan müritliğe kabıü etmiş ve onların tamamının tekrar sürü mezhebine dönmelerini sağlamıştır. Bunun üzerine. O dönemde bu kişinin etki alanı o kadar genişlemiştir ki. Bunun üzerine. 1997. Dr. 1880 ve 1910 yıllarında iki defa Atuş'ta Hüseyin Bay. 336 a. Sancı ve Pokang gibi şehirlerinden. İsmail Aka. Bu olaydan önce de Osmanlılar İranlıların Doğu Türkistan müslumanlarım etkileri altına almaya yönelik çalışmalarına kayıtsız kalmamışlardı.Alimcan İnayet Han'a bir heyet göndererek kendinin İslam halifesine tabi olduğunu bildirmiş ve Doğu 3 Türkistan'ın bağımsız İslam devleti olarak tanınmasını istemiştir . Bu zal burada çok sayıda Çinli müslümaııı mürit olarak kabul etmiş ve onları gizli olarak şii mezhebine yönlendirmiştir6. Yusuf Gedikli. Ötükıaı. e. Şincang Helk Neşriyatı. 296 Şincang Tarih Materiya!liri (25). 1998. Hazırlayanlar: Prof. s. 1914 yılında Osmanlı paşalarından Talat Paşa Rodoslu Habibzadc Ahmet Kemal İlkul'u Uygur Türklerinin eğitimi için Doğu Türkistan'a göndermiştir. onun faaliyetlerini oğlu Ömer Han Hoca devam ettirmiştir. 418-419 Ahmet Kemal İlkul. Osmanlı Devleti ayrıca Yakup Bey'e Hindistan üzerinden top.

İklil Kurban'm naklettiği Burhan Şehidi'ye ait bir bilgiye göre_. a. Yaııg Zeııgxin döneminde İli'de Türkiyeliler çoktu. 460 13 Ati il Hikmet Bey. 1913.g. İstanbul Mektupları. İklil Kurban. s. Milletler Neşriyatı. Osmanlıların çok yakından ilgilendikleri Doğu Türkistan Türkleri de bunca ilgiye duyarsız kalmamışlardır. bazı zengin kimseler kendi çocuklarım ve yakınlarını tahsil için İstanbul'a göndermişlerdir. Cumhuriyet Döneminde Türk-Uygur İlişkileri Seyfettin Azizi. e. g. Ötüken. 1990. 13 24 H Fatih Kerimi. Bu gençler İstanbul'da eğilimini tamamladıktan sonra Kulca'da okul açıp 100 kişiyi yetiştirmişlerdir"1. Hüseyin Emrullah(Barkan) Bey. 2. edebiyat. Uygur Türkleri bir taraftan Osmanlılardan öğretmen isterlerken. tarih ve coğrafya gibi dersleri okutmuşlardır. Yani Osmanlıların Doğu Türkistan milli eğitiminin geliştirilmesinde çok önemli rolü olmuştur. 55 15 a. e. Yine aynı kitaba göre. Forbes. Doğu Türkistan Türklerinin de Osmanlılara olan manevi bağlarını gösteren belgelerdir. Kaşgar 15 müslünıanlarmdan Hilal-i Ahmer (Kızılay) yararına beş bin sum para gelmiştir . Tatar gazeteci yazan Fatih Kerimi'nin 1913'tc Orenbıırg'da basılan "İstanbul Mektupları11 adlı kitabına göre. askeri eğitim de verilmiştir . Mesela. s. Hazırlayan: Dr. Yusuf Gedikli.1915 yıllan arasında İstaııbulda eğitim görmüş ve 1947'de Doğu Türkistan'ın cumhurbaşkanı olmuştur12. matematik.. puttop(futbol) gibi spor 9 faaliyetlerinin yanısıra. Ömür Dastanhn (Hatıralar 1). 1998. Asya 'da Beş Türk. Orenburg. Şarki Türkistan Cumhunyeli( 1944-1949). Bilindiği gibi. öğrencilerine Türkiye şarkısı söyletmiştir11. Pekin. s. 144145 İU Şnıcang Tarih Materiyaltiri(25). 1900'h yılların başlangıcında Kulca'da. Osmanlı paşalarından Enver Paşa tarafından kurulan Umur-ı Şarkiye( Doğu İşleri ) teşkilatının 1914 tarihinde Adil Hikmet Bey. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1992.Osmanlı devleti Balkan savaşından yenik çıkınca İstanbul yaralı asker ve Balkanlardan göç eden insanlarla dolmuştu. 113 321 . Bu kişiler Hindistan üzerinden Doğu Türkistan'a ve diğer Orta Asya ülkelerine ulaşmış ve oralarda faaliyet göstermişlerdir13. Osmanlı devletinin bu ağır günlerinde Doğu Türkistan Türkleri de işgal altında bulunmalarına rağmen İstanbul'a yardım göndermişlerdir. ss. ss. Bunlar Osmanlıların Doğu Türkistan Türklerine olan ilgisini. Ankara. Mesut Sabri Baykırzu bu kişilerle birlikte okul açmış. Ayrıca okulda cimnastik. Hüseyin Bey ve İbralıim(Haklıer) Bey olmak üzere beş kişiyi Orta Asya Türklerini eğitme ve örgütleme amacıyla bölgeye göndermesi daha da dikkat çekicidir. W. bir Çin müslümanı ( Kulcalı ) Mekleb-i Sultani binasındaki Alman "Saleb-i ahmer"( Kızılhaç) hastanesinde yaralılara hizmet etmiştir u . ss. Kuşcubaşı Selim Sami Bey.. Dr.Osmanlı Ve Cumhuriyet Döneminde Türk-Uygur İlişkileri Üzerine(1861-1934) getirdikleri öğretmenler okul açmış ve bu okulda dil. 82 12 Andrew D. bir taraftan da çocuklarını eğitim için İstanbul'a göndermekleydiler. s. Mesut Sabri Baykuzu 1904 . 372-373 11 Dr.

Japonya. s. 24 18 Seffettin Azizi. Forbes.. Yeni kumlan bağımsız Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti hükümeti Dışişleri bakanı Kasını Hacı'yı devlet mektubuyla birlikle Türkiye cumhuriyeti başta olmak üzere Afganistan.. g. 1940. Bayrak Yayıncıhk-Malbaacılık San.. ss. D. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ııiıı dönemin Ankara hükümetine gönderdiği bir mesajında " Yeni bağımsızlığa kavuşmuş Doğu Türkistan'ın mavi bayrağından sevgili Türkiye'nin al bayrağına selam olsun" ifadesi kullanılmıştır21. Ma Zlıongying Kemal Kaya Efeııdi'nin tavsiyesiyle Doğu Türkistan'a girmiştir22. o. a. Ancak böyle bir amaçla Doğu Türkistan'a sokulan Ma Zlıongying ordusu Uygur Türklerinin bağımsızlık mücadelesinde büyük bir baş belası olmuştur. 1929 . Forbes. g. e. W. Forbes. Bilindiği gibi. Fransa ve İtalya gibi ülkelere göndermiş ve bu ülkelerden Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini tanımalarını ve yardım etmelerini istemiştir1 y. İzmirli Dr. Şti. Doğu Türkistanda Çin yönelimine karşı başlayan ayaklanmalar sonucunda 12 Kasım 1933 tarihinde Kaşgarda "Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti" adı altında bir devlet kurulmuştu. e. s. g. s. Çeviren: Enver Can. 306 20 Andrew. e. İran. s. Uygur Türkleri Diktatör Şeng Şısey ordusuyla savaşacak yerde Ma'nın ordusuyla savaşmak zorunda Aııdrew D. Mahmud Nedim beyler Doğu Türkistan'a gitmeden önce de Urumçi'de iki İstanbullu Türk bıılıınyordu. 203 21 Andrew. Doğu Türkislanda kurulmuş olan bu yeni devletle ilgili haberler Türk basınında sevgiyle karşılanmış ve geniş yer almıştır . 305 . e. Mustafa Kentli Ali Bey. 95-98 322 . a. ve Ltd. 1991. a. 202 ll Zeki Validi Togan. İstanbul. Forbes. W.. Kemal Kaya Efendi'nin Ma'yı Doğu Türkistan'a girmeye teşebbüs etmesinin asıl amacı. İngiltere. Amerika. Bu devletin hükümet ve ordu teşkilatının oluşturulmasında Türkiycden giden İzmirli Dr. a. Bu kişiler Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin başbakanı Sabit Damolla ile birlikte iş gördüler ve Şarki Türkistan hareketine bir şekil vermek islediler17. D. s.306 19 Seyfettin Azizi. Ayrıca Sovyetler Birliğinden gelen Selİvaldican. İstanbul. Belıram Efendi ve Sofizade gibi kişilerle birlikle Doğu Türkistan Türk İslam Cumhuriyetinin hükümet ve ordu teşkilatının düzenlenmesine yardım etmişlerdir18.1940 Seneleri Arasında Türkistan Vaziyeti. Daha da ilginç olan odur ki . Sullanbek.^ Alimccm İnayet Anadolu Türkleriyle Doğu Türkistan Türkleri arasındaki ilişkiler cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Bu kişiler 1931 yılında Kansu'ya giderek Çinli müslüman komutanı Ma Zhongying ile tanışmış ve bunlardan Kemal Kaya Efendi Ma Zhongyin'in genel kurmay başkanı olmuştur.W. Almanya. 203 22 Andrevv. Doğu Türkistan Harp Beyleri. g. Adı geçen şahıslar Kasım 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetine müsteşar olarak Kaşgar'a gönderilmişlerdir16.. e. g. W. Mustafa Kentli Ali Bey ve Harbiyeden Mahmud Nedim beylerin büyük rolü vardır.Türkiye Basımevi. D. büyük ihtimalle Doğu Tükistan'da bağımsız bir müslüman Türk devletinin kurulma sürecine hız kazandırmaktı. ss. Ancak Rus engeli nedeniyle Türkiye Doğu Türkistan'a maddi yardımda bulunamamıştır.

s.. bir yıl sonra lokanta sahibi onu bir yöneticiyle tanıştırır. ancak sonra bir lokanta sahibi onun tambur çaldığını görünce lokantasında tambur çalmasını ister. sonra Gençler Birliği teşkilatına ve faaliy eterine aktif biçimde katılır ve belirli çevre edinir. ss. Bir gün bir toplantıda konuşmaya davet edilir. Kemal Kaya Efendi Japonya'nın casusudur24. 24 köyde 24 okul açmıştır.. O ayrıca 23 Seyfettin Azizi.. g. g. e. e. Ancak onun 1934'te Sovyet taraftarı birlikler tarafından yakalanıp Urumçiye gönderildiği hakkındaki bilgi yukarıdaki söylentiyi yalanlamaktadır. Cumhuriyet döneminde de Tiirk-Uygur ilişkileri eğitim alanında devanı etmiştir. Mehmet Emin Tevfik Efendi okulda çok iyi okur. ss. Forbes'in anılan kitabına göre. Türkiyede epey zorlanır. s. Kemal Kaya Efendinin kimliği hakkında farklı görüşler mevcuttur. Daha sonra o Şeng Şıseyİn eline geçmiş ve hapishanede vefat etmiştir2'. e.. 330 Seyfettin Azizi. Aııdrew D. gençler birliği teşkilatı onu bir kaç kişiyle Doğu Türkistan'a gönderir27. Doğu Türkistan'da ayaklanmalar başladıktan sonra o memleketine dönmek ister. Yani. s. a. Japonya onu Ma Zhongying'e askeri müsteşar olarak göndermiştir23. Bu kişilerin çağdaş Uygur eğitiminde oynadıkları rolü bugün de Uygur Türkleri tarafından şükranla anılmaktadır. 330 Seyfettin Azizi. 397 . ancak geçim sıkıntısı nedeniyle eğitimini devam ettiremez. 396 -397 Seyfettin Azizi. Böylece Mehmet Emin Tevfik Efendi bir lokantada Kaşgardan beraberinde getirdiği tamburu çalıp şarkı söyleyerek geçimini sağlar. g. Kemal Kaya Efendi'nin Ma Zhongying'in Doğu Türkis tanda gerçekleştirdiği katliamlarda yer alıp almadığı hakkında bilgi bulumu a m aktadır. ondan sonra Mehmet Emin Tevfik Efendi Uygur sanatçısı diye tanınır. e. a.. Azizi'ye göre. orada orta tahsilini bitirdikten sonra yüksek tahsil görmeye çalışır. sonra Kara Deıüz'e gelip bir Türk gemiciyle tanışarak onunla birlikte Türkiyeye gelir.399 323 . W. o. a. Mehmet Emin Tevfik Efendi Doğu Türkistan'a döndükten sonra yukarıda sözünü ettiğimiz gibi. O aslen Uygur olup gençken bilim aşkıyla önce Taşkent'e gelip çalışarak okur. Onların içerisinde yer alan Mehmet Emin Tevflk Efendi'nin ilginç hikayesi bulunmaktadır. g. 1934 yılında Şeng Şısey hükümetinin başkan yardımcısı olan Hoca Niyaz Hacı'nın meşhur komutanı Malmıut Şıcang(Albay) başta Macidİn Efendi olmak üzere Türkiyeden gelen 12 kişiyle eğitim seferberliğini başlatmıştır26. e. Kemal Kaya Efendi'nin Sovyet ajanı olduğu hakkında söylentiler bulunmaktadır. Kemal Kaya Efendi Türkiyedeki devrimden sonra Japonya'ya kaçmış. fakat Mehmet Emin Efendi konuşma yerine tamburunu çalıp şarkı söyler. Kalabalık onu coşkulu bir şekilde alkışlar. Bu sırada yavaş yavaş Türk sanatçılarıyla da tanışır. O 6 ay içerisinde dönemin ihtiyacı İçin 60 öğretmen öğretmen yetiştirmiş. Seyfettin Azizi'nin hatıralarındaki bilgiye göre. o yöneticinin yardımıyla bir okula girer. g. 341 Seyfettin Azizi. çağdaş Uygur eğitiminin başlatılmasına öncülük etmiştir. a..Osmanlı Ve Cumhuriyet Döneminde Türk-Uygur İlişkileri Üzerine(1861-1934) kalmışlardır.

g. bütün bunlar Türk-Uygur ilişkilerinin Osmanlı döneminde olduğu gibi. cumhuriyet döneminde de sıcak bir şekilde devam ettiğini gösterir. Bu da aynı zamanda Atatürk'ün ne denli ileri görüşlü büyük önder olduğunu göstermektedir. Bu izci grubunun yapısı Türkİyedekiyle aynıdır. Üstelik söz konusu ilişkiler Büyük Atatürk'ün dönemine rastlamaktadır.. Sonuç itibariyle. Mustafa Kentli Ali Bey ve Harbiyeden Mahnıud Nedim Beylerin Doğu Türkistan'a Atatürk'ün bilgisi haricinde gitmiş olmaları mümkün değildir. e. a.Alimcan İnayet öğrencilerden oluşan bir izci gnıbu kurmuştur *. s. 4Ü4 324 . 2 Seyfettin Azizi. Dr.

Spring. 1 (14. Mehmet Kaplanan da ifade ettiği gibi: ''Edebiyat tarihin içine gömülü bir vakradır ve en mücerret edebiyatlar dahi. A New Look at Soviet Works". edebî sahaya: "Ba$qasım islemeni de. ŞİİRE YANSIYAN TARİH Ali EROL* Araştırmalar göstermektedir ki. allı yüzyıllık mevcudiyeti sırasında çok geniş bir coğrafyaya hükmetmiş.H. Azerbaycan'a düzenlenen harekfıt. yy'da gerek askerî. o yıllarda yazılmış bazı edebî eserlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi durumunda birçok tarihî gerçeğin gün yüzüne çıkacağını ifade etmekledir. Dr. Mehmet. özellikle XVI. içinde 3 bulundukları tarihî şartlarla yakından ilgilidir. Müslüman. E. Kemal Talıbzade bir makalesinde2. Türk Ta-rih Kurumu Yayınlan. .325-337.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı II \ İzmir 2000. Osmanlı. Fahrettin." Dr. Edebî çalışmaların. gerek siyasî ve gerekse idarî teşkilatlanması bakımından döneminin en büyük güçleri arasına girmiş olan Osmanlı Devleti. s. Dr. hakim olduğu topraklarda sergilediği adalet anlayışı ve hoşgörüsü ile gönülleri feth etmiştir. Hareket Yayınları. Ankara. büyük bir soykırımla karşı karşıya olan Azerî kardeşlerinin çağrısına koşmayı bir görev bilerek 1913'de Bakü'yc girmiştir. 1993T s. 1996. Prof. KAPLAN. Nesillerin Ruhu. meseleye farklı bir bakış açısı getirmeyi zarurî kılmaktadır. M. S. sen!" I şeklindeki ifadelerle yansıyan Azerbaycan halkının gerçek duygulan. Bu hadiselerin son örneği ise yüzyılımızın ilk yansında yaşanmış. çabuk sen gel." İşte bu ilgidir ki. KTRZIOĞLU. Ancak bu hadise. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretini Görevlisi. s. Kamal. Dr. "kolleklifleştirmc" politikası gereği Örtbas edilmiş bazı gerçeklerin aydınlanmasına yardımcı olmaktadır. içinde bulunduğu ağır şartlara rağmen. özellikle İran ve Rusya'nın yayılmacı siyasetine karşı Kafkas Elleri'ne düzenlemiş olduğu seferlerin bir çoğunu bölgede yaşayan ve kendi yönetimi altına girmek isteyen Türk. özellikle Sovyet devri olarak bilinen yıllarda. Nitekim bıı politikasından dolayıdır ki. oldukça farklı yorumlanmış. Osmanlılar uı Kafkas Ellerini Fethi (1453-1590). "Tnmsilions. bir işgal hareketi olarak gösterilmeye çalışılmıştır. o yıllarda tek Dr. İstanbul. Nitekim yukanda da ifade ettiğimiz gibi. Zira Prof. 1970. Azerhaijan. 2. Azerbaycan Edebiyatnun yaşayan en büyük tenkitçilerinden Prof. Benzerî mesajları. hatta bazen de Hıristiyan topluluklann yardım talepleri üzerine gerçekleştirmiştir1. Prof. tarihî hadiselerin aydınlatılmasında önemli bir malzeme teşkil ettiği bilim dünyamızın malûmudur. Ü.251-266 TALIBZADE. Osmanlı'nın Azerbaycan'ı işgal ettiği yönündeki yorumlara karşı. ey Türk.Lilcrary Criticisın in Azcrbaijan. bugün için bizlere yeni ufuklar açmakta..

özellikle XVI. Prof. Ancak yukarıdaki mısramın sahibi Abdulla Saik tarafından 1918"de kaleme alınmış olmakla birlikte. Azerbaycan. gibi birçok şairin çalışmalarında da bulmak mümkündür. girilen lüzumsuz rekabet neticesinde zamanla Şii-Sünnî çatışmasına dönüşerek Türk toplumu adına gerek ekonomik. bu yıllarda bölgenin birçok sahasına Türkmen boylan yerleştirilmiştir5. Ancak sonraki yüzyıllarda Araplar'ııı hakimiyeti altına girecek olan Azerbaycan'ın bir Türk ülkesi haline getirilmesi ise Selçuklular dönemine rastlar. defalarca Azerbaycan'a girerek. Harezm ve Timurlıüar'ın idaresine geçecek olan Azerbaycan'da önce Kara koyunlular (1380-1468). bölgedeki Türk varlığı açısından oldukça derin bir tarihî geçmişe sahiptir. yy. XVI. Sultan Tuğrul Bey"in bölge üzerine yaptığı sayısız akınlardan sonra Selçuklu sultanı Alparslan 1076 yılında Azerbaycan'ın hemen tamamım kontrol altına almıştır. Osmanlı ve İran adına. Prof. An-kara. 4 Abdulla Şaik'in oğlu oları Prof. 1993. Yaklaşık üç yüzyıl sonra İskender'in istilâsına manız kalan Azerbaycan. XVI. M. Mehmet.ıineMakateler-İncelemeler. San Uygurlar ve Sabirlcr'e ev sahipliği yapacak olan bölgede. ve gerekse kültürel anlamda önemli tahribata yol açacak olan bu olumsuz gelişmelerden en fazla etkilenenler ise tabiî olarak Azeriler olmuştur 6 . Ağaçerüer. Türk Dünyası Üze. Dr.'dan itibaren yoğunlaşan bu mücadelelerden Çaldıran Savaşı (1514) Osmanlı lehine sonuçlanmış. Selçuklulardan sonra XII. yy'lar arasında sırasıyla Moğol. Ankara. özellikle Göktürkler döneminde Türk nüfusu açısından büyük bir artış yaşanmıştır. Ahmet Bican. Osmanlı ile İran arasında yıllarca sürecek olan kardeş kavgalarına yol açmıştır. gerek siyasî. "Tarih İçinde Azerbaycan'a Bakış". s. 152-153. 1996. Dr. Hemen ifade etmek gerekir ki. Bu manada MÖ VII. Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi. bölge üzerindeki hassasiyetini ortaya koymuştur. yıllarca saklandığı özel arşivden çıkarılamayan bazı şiirler. Akçağ Basım.M Erol güvence olarak Osmanlı'yı gören Ahmet Cevat. ardından Akkoyunlular (1340-1515) devletleri kurulmuş. ''Vatanın Yanık Sesi" ve "İntizar Karşısında" adlarım taşıyan bu şiirlerin4 işaret ettiği tarihî hadiselere geçmeden önce. Salman Mümtaz. 6 SARAY.yy'dan itibaren uğruna yoğun bir hakimiyet mücadelesi içine gireceği Azerbaycan. birçok kez İran üzerine seferler düzenlemiş. Dr. söz konusu duyguların en üst noktada lenısil edildiği çalışmalar olarak değerlendirilmeyi beklemekledir. Osmanlı-Azerbaycan münasebetlerini hatırlamakta fayda görüyoruz. Şaik'in basılmış hiçbir eserinde yer a] m anı aktadır. Feryat Matbaası. 17. Safevî Devleli'nin izlediği politikayı. ve XIV. 5 ERCÎLASUN. yy'dan itibaren Bulgar Türkleri. Akhunlar. Türk Tarih Kurumu Yayınlan.S 48 yılından başlayarak Batı Hunlular'ın akınına uğramıştır. yüzyıl. Akkoyunlular Devleti'nin hemen ardından Şah İsmail önderliğinde Safevî Devleti (1501-1732) kurulmuş. Kamal Talıbzade'nin özel arşivinden temin ettiğimiz bu şiirler. s. Anadolu'nun birliği açısından tehlike addeden Osmanlı Devleti. II. 326 . etkileri günümüze kadar ulaşacak olan önemli siyasî hadiselerin başladığı bir dönem olmuştur. bu devletin ileriki yıllarda bilhassa dinî sebeplere dayalı olarak izleyeceği yanlış politikalar. Bizanslılar ile Sasâniler arasında patlak verecek olan kanlı çalışmalara sahne olmuş. yy'da bölgeye akın eden ilk Türk boyu İskitler olmuştur. Osmanlı'nın. Meherruned Eminoğlu.

Makbul İbrahim Paşa'nm emrindeki birlikleri ile önce Tebriz'i (1534). yy' da Kuzey Azerbaycan'daki Türk ve Müslüman'lar üzerine sefer 8 düzenlemiş olan Rusya . Ankara. Gence ve Tebriz'de bazı başarılar elde edilmişse de nihaî sonuca ulaşılamamıştır. 1104. almış. Lala Mustafa Paşa komutasındaki birlikler. 1993. 1585 'tc Tebriz'e girerek. İlk kez IX. II Osman. Azerbaycan. bu kez Kanunî Sultan Süleyman İran üzerine yürümüş. Tebriz ve Güney Azerbaycan'ı ele geçirmiştir. İran'da cereyan eden iç karışıklığı. Ahmet'in yaptığı seferler sonucunda Batı Azerbaycan. Ancak bir süre sonra bu bölgeler tekrar Safevîlerin kontrolü altına geçmiştir. İran egemenliğinden çıkarak irili ufaklı hanlıklara aynlmasına yol açmış. bu kopukluk ise Azeriler1 in düşmanlarına. ancak Osmanlı'nm yorgunluğunu. Seki Ham Hacı Çelebi gibi ileri görüşlü devlet adamlarının dikkatlerinden kaçmamış. bu basan da kalıcı olamamış. Ancak stratejik açıdan son derece Önem taşıyan Azerbaycan için asıl tehlike bu yıllardan sonra kendim göstermeye başlamıştır. Bu sırada durumu fark eden Osmanlı'nın müdahalesiyle planlarını bir süre askıya. ardından Azerbaycan Tilrk Edebiyatı (Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi) C. Zira Afşar Türkleri'nden olan Nadir Han'ın öldürülmesi (1747) ile birlikte Safevî Devleti'nin Farsçı bir politikaya yönelmesi. Türk Kültürünü Araşür-ma Enstitüsü. 1976. bölge üzerindeki emellerinden asla vazgeçmeyecek olan İran için bulunmaz bir fırsat olmuş. Nitekim ilk olarak Cevat Han'ın başarılı savunmasına karşı Gence elden çıkmış (1804). ardından Kafkaslar'a girerek Şirvan'ın Kuzey bölgesini işgal etmiştir. Şalı Abbas yönetimindeki birlikler Azerbaycan'ı tekrar Fars toprağı haline getirmişlerdir. Şirvan. Bir süre sonra özellikle Tebriz'de yoğunlaşan Şii propagandalarının sebep olduğu iç karışıklıklar isyanlara yol açmış. Kırım Hanı Mehmet Giray ve kardeşleri Gazi Giray ile Adil Giray'in da yardımlan ile Osmanlı'nın bölgedeki mevcudiyetini pekiştirmiş. 158 CAFEROĞLll Ahmet. Gerçi bu tehlike. s. ve Dağıstan hanlıklarının Osmanlı'dan yardun talep etmeleri üzerine İran'a karşı yeni bir harekât düzenlenmiş. ancak onların düşmana karşı birleşme gayretleri bir sonuç vermemiştir. Azerî'lerin ise küçük devletçiklere ayrılmış olmasını fırsat bilerek 1804'ten itibaren Azerbaycan'ı işgal etmeye başlamıştır. "Azerbaycan Edebiyatı". Ankara. Ayyıldız Matbaası. 1578-1588 yıllan arasında yoğunlaşan çatışmalar sonucunda Şirvan Valisi Özdcmiroğhı Osman Paşa. Tiflis. başta Kübalı Felh Ali Han. Kuzey ve Güney Azerbaycan'ı tamamen hakimiyet altına almıştır.. 327 . Ahmet.I. sonraki yıllarda Osmanlı-İran çekişmesinden de faydalanarak 1556'da Astrahanı ele geçirmiş. Murat ve III. Şirvan ve Derbent'e kadar olan bölgeyi ele geçirmiştir. Şah İsmail'in ölümüyle birlikte Sünnî müslünıanlar üzerindeki baskıların artması üzerine. Türk Dünyası El Kitabı. sonuçta. Nahçıvan.Şiire Yansıyan Tarih Safevî hükümdarı Şah İsmail 'i bozguna uğratan Yavuz Sultan Selim. ardından bütün Azerbaycan'ı hakimiyet altına almıştır. tCülliir Bakanlığı Yayınlan. Tiflis. özellikle de Osmanlı ve İran'ın zayıflığından faydalanarak Doğu'ya açılmaya çalışan Rusya'ya karşı zayıf düşmelerine 7 sebep olmuştur. s. Azerbaycan'ın. Ancak XVII. birkaç yıl sonra tekrar îranlılar'ın eline geçmiştir. İrandaki iç kanşıklıklar ve saltanat çekişmeleri sırasında doğan otonte boşluğu. Bu tarihten sonra. 1. Ne var ki. yy'in başlarından itibaren Anadolu'da baş gösteren Celâli isyanlarının sebep olduğu iç kanşıklık. Erivan. IV.

asimilasyon çalışmalarının yoğunlaştığı Sovyet devri yıllarında kaleme alınmış olan bazı kaynaklarca farklı yorumlanmış. s. Ne var ki. Küba. mevcudiyeti için tehlike teşkil eden dış mihraklara engel olmak ve bölgedeki kardeşlerinin zaman zaman ihlal edilen haklanın güvence altına almak düşüncesidir. söz konusu hadise ile birlikte perçinlenen bağımsızlık günlerinin. Osmanlı'nın. Nuri Paşa komutasında Bakü'ye giren Türk askerlerini alkışlayan fikir ve sanat adamlarım "dahilî düşman*' sıfatı ile suçlamış. hadiselerin rejime münhasır yaklaşımlarla yeniden yorumlanmış olmasıdır. Azerbaycan için gerek siyasî. Başlangıç itibarıyla. Nıı:19. Yıl 2. ortak tarihî geçmişe sahip olan bir milletin torunları olmanın verdiği güvenceyle kendisine yapılmış olan bu çağrılara uzattığı yardım eli.yy'da ise Seki Ham Hacı Çelebi. Karabağ. XVTIT. üzerlerindeki dinî ve siyasî baskıların artması üzerine Şirvan. Baku. Tiflis ve Dağıstan hanlıklarının. gerekse kültürel anlamda büyük talıribal olduğu fikrini empoze etme- 9 BAYKARA. Mayıs 1964. Şirvan. tarihî gerçeklerden yüz çevrilerek. Böylece Azerbaycan toprakları. Hüseyin. Osmanlı'nın işgallere müdahele edememesi. ardından "Bakü: Gence ve Erivan İlleri" ile "Dağıstan ve Zokatala Mahalleri" adî altında bir genel valilik yönetimine alınıştır. Özellikle 1930 ve 19401ı yıllarda Marksist-Lenınisl aydınlarca yazılmış olan birçok eserde benzeri değerlendirmelere rastlamak mümkündür. Türk Kültürü. ve Şirvan Hanı Memned Han'ın içinde bulundukları müşkül durum kar-şısında lek kurtuluş olarak Osmanlı'yı görerek yardım talebinde bulunmuş olmaları. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. bu tarihî vakıanın en somut delili olarak karşımıza çıkmakladır. 1840'lardan sonra bütün hanlıkları "Tirikaspiski Oblast'" adı altında bir il haline getirmiş. Zaten daha önce de vurguladığnnız gibi bu seferlerin bir çoğu. 17-25' 328 . Azerbaycan Demokratik Cumhuriyet'ini yıkmak için düzenlenen siyasî entrikalar üzerine zamanın Dışişleri Bakanı Mchmed Hacmski'nin. bölgeye yapılan seferler bir işgal hareketi olarak gösterilmeye çalışılmıştır. İstanbul Hükûmeti'ne başvurarak kendilerine destek olunmasını istemesi. 1918'de Azerbaycan'daki millî iradenin çağrısı üzerine bölgeye 7 birlik gönderen Osmanlı'yı "işgalci '. Osmanlı Devleü'nin bölge üzerindeki politikasmı ortaya koyan hadiselerden yalnızca birkaçıdır. Bu dimim Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanacağı 1918 yılma kadar devam etmiştir. Gence Hanı Salıverdi Han. Bu kısa hatırlatmadan sonra hemen ifade etmek gerekir ki. Hele hele yüzyılımızın hemen başlarında. Osmanlı'mıı İran ve Kafkaslar'a yapmış olduğu seferlerin temel sebeplerinden birisi. gerek iktisadî. Ankara. ""Çarlık Rıısyasının Azerbaycan'da Yaptığı İstilâ Savaşları". Nahcivan ve Revan hanlıkları bir bir Rus'ların pençesine düşmüştür9. Ancak asıl düşündürücü olan. yapılan yardım çağrılarına bir cevap niteliği taşımaktadır. İran'ın ise Rusya'ya boyun eğmek zorunda kalması sonucunda yapılan Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) anlaşmaları ile Araş Nehri sınır olmak üzere Rusya ve İran arasmda paylaşılmıştır. Lenıkeran. İşte bu tavır ki. yy'da. ele geçirmiş olduğu hanlıkların idarî sistemine karışmaz bir tavır sergileyen Rusya. bu lavnıı ileriki yıllarda da sürdürülmüş olması. Nitekim 16.Ali Erol Derbend. Şekİ.

ellerindeki toprakların yabancı sermayeye peşkeş çekildiğini fark Azerbaycan Sovet Edebiyyatı Tarixi. 1828 Türkmençay anlaşmasının hemen ardından Kuzey Azerbaycan'ı peyderpey ele geçirmiş. Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikası Elmler Akademiyası Neşriyyat. 1967. yy'm sonlarına doğru kendini gösteren ve tamamen bir halk hareketi olan bu ilk kıpırdanmalar.5. aslında. onlara ağır vergiler getiren rejim. üniversitelerin açıldığı yıllar adeta yok sayılmış. Hüseyin. ancak uygulamaya gösterilen tepkiler zaman içerisinde "Kaçaklar Hareketi'1 olarak bilinen isyanlara yol açmıştır. "Azerbaycan Millî Demokratik Cumhuriyeti Devrinde Edebiyat 1918-1920 (Aktaran. özellikle kültür ve sanat adamlarının gayretleriyle XIX. 30. Hüseyin Cavid. "1917-1920-ci İllerde Edebiyyat". Azerbaycan'da günden güne artan bir katılımla daha da güçlenecek olan millî mücadele hareketinin çekirdeğini teşkil etmiştir. meselenin sadece hukukî kısmını teşkil eder. çalışanlar üzerinde büyük tahribata yol açmaya başlamıştır. Zira Köprülüzade M. " "• XIX. Bugün için çok iyi bilinmektedir ki. Azerbaycan. Aynı amaç doğrullusunda. Aynı yıllarda Azerbaycan'ın tabiî kaynakları. Osmanlı Devleti'nin 1918 yılında Azerbaycan'a askerî birlik göndermiş olması herşevden önce iki ülke arasında dalıa önceden imzalanmış olan bir anlaşmanın gereğidir. unutturulmaya ya da karalanmaya çalışılmıştır".Fuad'm "Teceddüd Devri" adım verdiği bu yıllarda. Atsız Gökdıığ. geleceğe yönelik planları gereği. başta petrol olmak üzere diğer sanayi merkezlerinde çalışan işçilerle. ülkedeki siyasî ve özellikle de iktisadî gelişmelere bağlı olarak giderek farklı bir görünüm kazanmıştır. MEMMEDOV.. Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi Tarihi. s. Mehmed Emin Resulzade. BAYKARA. bu anlaşmanın beslendiği temel kaynaklardır. Pek tabiî olarak tarihin ilk Türk cumhuriyeti olan Azerbaycan Demokaratik Cumhuriyeti'nin kurulması için elinden geleni esirgemeyen Osmanlı Devleti de. Ancak resmî kurumlarca imzalanmış olan bu anlaşma. Bakı. s.)'". Savaşlardaki maddî kayıplarının faturasmı yöre halkına yükleyen. Gençlik Basımevi. bağımsızlık hareketine olan. yy'ın ikinci yansından itibaren teşekkül etmeye başlayan. o yıllarda Osmanlı ile Azerbaycan arasında alman bu birliktelik karan.89 329 10 . İstanbul. İşte bütün bu gelişmeler karşısında. iki ülke arasında günden güne filizlenip yeşerecek olan kardeşlik duygularının temellerini çoktan atmışlardır. Ahmet Ccvad. Şurası muhakkak ki. Ankara. 1975. Oysa burada asıl dikkatlere sunulması gereken husus. millî değerlerin yüceltilerek modern devlet olma yolunda önemli mesafelerin katedildiği. Elm Metbecsi. Alibey Hüseyinzade. Hatırlanacağı üzere Rusya. yıllar önce. kapitalist dünyanın bölgeye olan ilgisini artırmış. iç ve dış sermaye sahiplerinin girdikleri çıkar çatışmaları. bölgenin verimli topraklarına da Rus köylülerini yerleştirerek Azerîler'i tamamen pasifize etmeyi amaçlamış.I. gönül birliğinin resmiyete yansıtılmasından başka bir şey değildir. Yusuf Vezir Çcnıenzemiıüi ve Abdulla Saik gibi nice kültür elçisi. katkılarından dolayı bu karalama kampanyasından nasibini almakta gecikmemiştir.: B. Eyhj]-Ekiml991.Şiire Yansıyan Tarih ye çalışmıştır . Çar Hükümeti'ne karşı girişilen başkaldırının sembolü olarak geniş kitleleri harekete geçirmiş. Allıan. c. Mars Ticaret ve Sanayii AŞ.s. özellikle Türk ve Müslüman topluluklara karşı katı bir politika uygulamaya başlamıştır.12 İşle başlangıç itibarıyla sıradan tepkiler olarak değerlendirilen bu isyanlar ki .

1961. meclisin kapatılması ile birlikle. Bu amaçla. "Dövrün Tarixî Medenî Xülasesi (1900-1917-ci İller) cT Azer. Yıl: 312. Bu amaçla 1906'da bilhassa Ermenilere karşı aktif bir bir mücadele içine girecek olan "Difaî". 19O5'tc Japonlarla girdiği savaşı kaybetmesi ile uğradığı zaafiyet bu anlamda kendileri için Önemli bir fırsat olur. "Azerî Edcbiyaü'nın Tekâmülü". 360. Mclımed Fuad. s. GAZANFEROöLU. edebiyatını. Kasım-Aralık 1996.T baycan Sovet Sosialist Ehnler Akademiyası Ncşriyyat. Sırat-ı Müstakim (1908). KÖPRÜLÜZADE. Bakı. a. Hüseyin Cavid. İstanbul'da yayınlanmakta olan İkdam (1896). Verilen mücadeleyi siyasî arenaya taşıma düşüncesi ile örgütlenme çalışmaları başlatılır. 330 . bilhassa Türk ve Müslüman topluluklar adına o karanlık günler daha ağır bir şekilde yeniden başlayacaktır. Ülkesinin tarihini. 3 Haziran 1907'dc. Benzerî amaçlarla 1890'lardan itibaren başlatılmış olan dernek çalışmaları. Azerîler'in verdiği mücadeleyi farklı zaman ve zeminlerde günümüze kadar taşıyacak olan ""Türk Adem-i Merkeziyyet Müsavat Partisi" kurulur14. Millî Eğilim Bakanlığı. Hayat (1907). İstanbul. hareketi durdurmak için aldığı sert tedbirlere rağmen bir sonuç elde edemeyen Rus Çarı II.H.. Osmanlı'ya 1 çevrilir ^. dilini. Mchmed Emin Yurdakul gibi millî şuur sahibi Osmanlı şairlerinin eserlerini ülkelerine taşırlar. siyasî gelişmelere bağlı olarak bir süre sonra "millet" kavramı çerçevesinde sürdürürler. Hürriyet Manifeslosu'nun hemen ardından. "Prof. İslâm Ansiklope-disi. Bu gelişmeler üzerine. Ancak kısa bir süre sonra bu manifestonun Kafkas toplumhırmı birbirine düşürerek zayıflatmayı amaçlayan bir aldatmacadan başka bir şey olmadığı anlaşılacak13. Ankara. İstanbul'daki siyasî ve kültürel gelişmeler yakın takibe aluıır. Yusuf Vezir ÇemenzeminlL Ahmed Ağaoğlu. Ord. c. temel hak ve hürriyetler konusunda yeni düzenlemeler getirileceği vaadiyle 17 Ekim 1905 tarihinde "Hürriyet Manifestosu1' adı altında bir bildiri yayınlar. Dikkatler. Rusya'nın. 147. Açıksöz (1915)" gibi yayın'organlarında millet kavramı etraflı bir şekilde ele alınırken. Fazıl. XIX.Ali Erol eden köylüler örgütlenmeye başlarlar. ardından 1911 'de "Rusya Müslümanları İttifakı77 ve aynı yıl. s. ülke çapında birbiri ardınca mitingler düzenlenir. Türk Yurdu (1911). Mehmet Emin Resulzade. Nikola. halkının beklentilerini yakından tanıyan Alibey Hüseyinzade. 1901 'de "Sosyal Demokrat Demeğrnin kurulması ile birlikle daha aktif bir hal alır. Azerbaycan'da Füyuzat (1906). gibi dergilerde de iki ülke arasındaki or13 14 15 Azerbaycan Edebiyyatı Tarixi. 44. diğer taraftan Namık Kemal Mchnıed Akif. yy'm ikinci yansından itibaren Rusya üzerinden gelen Batılı fikirlerden çok. 1960. İrşad ( 1907) Terakki ( 1908). Alibey Hüseyinzade gibi ilim ve sanat adanılan İstanbul'a gelerek kültürel çalışmalara iştirak ederler.amanda geniş kitleleri harekete geçirir. İki ülke arasında birtakım siyasî hesaplar neticesi koparılmış olan kültürel bağlan yeniden ve daha güçlü bir biçimde tesis etme çalışmaları başlatılır. üzerlerindeki yoğun baskıdan dolayı uzun zamandır sessiz bir bekleyiş içinde olan Azerî aydınlar harekete geçerler. Ahmedbey Ağaoğlu gibi idealist mütefekkirler. dil ve edebiyat olmak üzere birçok sahada millî bir tavır içine girilir. önce İslâmî bir söylemle girdikleri birlik çağrısını. Yıllardır yaşanmakta olan çok yönlü istilâya son vermek amacıyla başta eğitim. "Azerbaycan'ın Son Dönem istiklâl Mücadelesi Tarihi ve Halk Cephesinuı Kwru\\ışn'\ Azerbavcan. bir önceki dönemden farklı olarak. Millî menfaatleri korumayı ve yüceltmeyi amaçlayan bu çalışmalar kültürel faaliyetlerle pekiştirilir. 1904'te kurulan "Himmet" grubunun yoğun propagandaları kısa /.

münîezem. başlangıçta bütün İslâm alemi için tek kurtuluş yolu olduğu düşünülen İslamcılık fikri.. Bakü'de bulunan ve Şark'm ilk konservatuarı olma özelliğine sahip okulun kurucusu Hediye Hanım Kcyibova. basım. VARREN. Akdeniz Ki-tabevi. Dr. bütün şii 'urlu av çıngardı tere/inden berekete getirilen vahid. 74. 18 NVELLEK. Çünkü Marksist ideolojiye göre edebiyat. birçok aydın bir şekilde pasivize edilmiştir. s. birleşmiş sosial-demokrat pariiya işinin terkib hissesi olmalıdır. Ilyic V\\oâexcars EdebiyyatHaqqında. yeniden başlatılan kültürel alış verişe katkıda bulunmak için hummalı bir çalışma içine girerler16. Özellikle Millî Edebiyat akımının tesiri ile daha da güçlenen bu düşünce. kısa sürede Azerbaycan'daki kültürel çalışmalara da yansımış.Şiire Yansıyan Tarih tak değerler işlenir. "kolektifleştirme" adı altında yürütülen icraatlarla yok edilmeye çalışılmış. ne olması gerekliği konusunda ön yargılara sahip olan böyle bir anlayış"5 şüphesiz ki kendisine muhalif düşen fikirlere yaşama hakkı tanıyamazdı ve tanımamıştır da. Bıı arada Türkiye'de. Bakı. 1918e kadar verilecek olan millî mücadelenin fikri temellerini teşkil edecek olan bu gelişmeler. örf. İbrahim Dadaş. adet ve an'aneler. Kömen Yayınları. müteşekkil. Ebu'l Halik Cenneti. yok sayılmıştır. gerek siyasî. Bundan dolayı aynı yıllardaki kültürel çalışmaların büyük bölümü. saluıe sanatçısı Ulvi 10 GÖMEÇ . düşmana karşı birlikte hareket etme şuuruna taşımıştır. tıp öğretmeni Medine Hanım Kıyasbeyli. naşir ve edebiyat tenkitçisi Seyyid Hüseyin.47. Saadettin. iki ülkenin tarihî bağlarına yönelmişlerdir. s. İşte Azerbaycan'da. toplumu bütünüyle kuşatan her hadisede olduğu gibi halkın sesi olan sanat adamlarının eserlerine aksetmekte gecikmemiştir. Edebiyyat isi.l22-123. bütün fehle sinfmin. "Dilde. Azerbaycan millî marşının yazan Ahmed Cevad. aynı millete mensup olan iki ülke insanları arasındaki kardeşlik duygularını daha da kuvvetlendirmiş. işte birlik" şuan kabul görür. 2. "17 Edebiyat ve toplum arasındaki İlişkinin ne olduğundan çok. Şair Hüseyin Câvid. Ali Abbas Müznib gibi şair ve yazarlar Türk tarihinin şanlı sayfalarına dönerek millî kimlik kavramı üzerine yoğunlaşmışlar. ümum-proletar işinin bir hissesi. kurulmak istenen yeni düzeni geniş kitlelere ulaştırmaktan öte bir amaç peşinde olamaz: "Edebıyyat işi. fikirde. Konya. İzmir. Ancak tarihî birer vesika olarak değerlendirilebilecek olan bu çalışmaların büyük bir bölümü. 17 LENİN. Bu ara. Marksizm ve Leninizm ideolojisine ters düşen çalışmalar yasaklanmış. aynı duygularla Azerbaycan'a giden gönüllü öğretmenler. Edebiyat Teorisi (Çeviren: Ömer Faruk Huyugüzel). Samed Mansur. Türk Cumhuriyetleri Tarihi. s. Ağadacbış Münirî. Arap dünyasındaki siyasî kargaşa ve iran'daki başarısızlıkla sonuçlanan meşrûtiyet girişimleri gibi sebeplerden dolayı yerini Türkçülük düşüncesine terk etmeye başlamıştır. gerekse kültürel anlamda Osmanlı lesiri altına girmeye başlar. höyük sosial-demokrat mexanizminin tekerciyi ve vinteiyi olmalıdır. 331 . 1993. Özellikle 1928'den sonraki mevcut rejim tarafından organize edilen alternatif bir edebiyat yanıtına çabalarının ezici baskısıyla karşı karşıya kalmış. Doç. Türkiye Büyükelçisi Yusuf Vezir Çcmenzeminli. Azer Neşriyyat. Rene-A. daha önce de belirttiğimiz gibi. Bütün bu çalışmalar kısa sürede meyvesini verir ve Azerbaycan. 1997. özellikle Sovyet devri olarak bilmen yıllarda yasaklanmış. din âlimi Mir Mehemmed Kerimağa. 1970. Pek tabiî olarak bu şuur. Gaspıralı İsmail'in. onları. Mikâyıl Müşfik.

Azerbaycan'ın. Çünkü "Bir millet. Dr. Azerî halkının duygulanın yansıttıkları bazı eserlerim' geri çekmek. Menşevik. Aralarında Abdulla Saik. Ahmed.s. Zira o yıllarda Azerbaycan üzerinde hak iddia eden Rusya için.. 1932. bazıları. yeni rejimi benimseyerek çalışmalarım sürdürmüşler. Abdurrahim Hakverdili. Halkın sesi olan birçok şair gibi Saik'in mısraılarına da bütün açıklığı ile yansımış olan bu tarihî hakikatleri görmek için. CAFEROGLU. Celil Memmedkulu/ade. Ankara. Kızıl Ordu Bakü'ye girdikten sonra yasaklanmış. Prof. Aynı yıllarda mevcut şartlar altında birçok aydın kalemini bırakırken. hapis ya da idam gibi cezalara çarptırılmışlardır. aynı ihtiyat çerçevesinde. Yusuf Vezir Çemen/. Bu uygulamalar. Ecdâd Yayınları. Sovyet hükümetinin mevcul tutumuna doğrudan mukavemet etmeyen ve şartlar gereği temkini elden bırakmayanlar ise. Mars Ticaret ve Sanayii AŞ. Türk Topluluktan Edebiyatı I. Tıpkı Bolşevik. Prof. Süleyman Sani Ahımdov. söz konusu şiirleri.. s.40. Bir kısmı mecbur olup yeni hükümetle barıştı ve diğer bir kısmı ise hapishanelerde. Ali Nazmi. şair. Kasım. İstanbul. 1994. Burhaneddin Matbaası. Samir. Ankara. iki ayrı devlet" gerçeğini gündeme taşıyan bu çalışmalar. ve Mehemmed Said Ordubadî gibi isimlerin de bulunduğu bu yazarlar. sürgün. Oysa ki Azerbaycan'da yaşanan siyasî ve sosyal gelişmeler karşısında halkın gösterdiği tepkinin edebî ifadesi olan bu şiirler samimi olarak değerlendirildiğinde görülecektir ki. KÂZJMOĞLU. Taşnaksütun.29. Azerbaycan edebî hayatına çok daha önce girmiş olan ve bütün birikimlerini kendi insanlanna hizmet yolunda seferber etmiş olan birçok yazann daha dikkatli davranmasını gerekli kılmıştır. Osmanlı'nın 1918 yılında Baku "ye düzenlediği askerî harekatın temel amacı bölgeyi işgal etmek değil. çağdaş değerler arkasmda kalmaması ve en azından geleceğe hazırlanması için siyasî meselelerde ihtiyat gösterip eğitime yönelmişlerdir. (Azerbaycan Yurt Bilgisi Tetkikleri II).. EylülEkiml991. Osmanlı'dan beklentilerim dile getiren bu iki şiir. s. bazıları ise ülkeyi terkelmek pahasına bildikleri yolda yürümeye devam etmişlerdir15: "Kuşkusuz ki Sovyet hakimiyetinin aleyhine ulanlar ciddî saldırıya maruz kaldı ve onların bir kısmı muhacerete gitti. Azerî Edebiyatı 'nda İstiklâl Mücadelesi İzleri.. sürgünlerde çürütülüp öldürüldü''20. İngiliz ve Almanlar'a karşı çaresiz kalımları bir anda Osmanlı'ya ithafen yazdığı "Vatanın Yanık Sesi" ve "'İntizar Karşısında" adlı şiirlerini saklamak zorunda kalan Abdulla Saik gibi. bu eserlerini yayınlama imkânı bulamamıştır. Azerbaycan Türk Külîürit Dergisi. 138. "Muhaciret ve Muasır Azerbaycan Edebiyyatı'mn Bazı Meseleleri". öteden beri Osmanlı ile Azerbaycan arasında sun'î bir set oluşturmaya çalışan Rus rejiminin çıkarlarına ters düşmüştür. o yıllardaki siyasî ve sosyal hadiseler ışığında tahlil etmek yeterli olacaktır: Bilhassa meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'deki Türkçülük hareketlerinin kısa sürede Azerbaycan'ı da etkisi altına almasını21 özellikle Rusya açısından tehlikeli gören KASIMZADE. feryat içinde olan Azerî kardeşlerin çağrılarına cevap vermektir. Nu: 281. Osmanlı Devleti'nin de diğer işgalci güçlerden farkı yoklu. Dr.Ati Erol Receb gibi yüzlerce ilim ve sanat adamı. 30 21 332 . Cafer Cabbarlı. tarihe ışık tutacak nitelikteki tespitlerini reddetmek zorunda kalmışlardır..L'minli. Azerbaycan edebiyatının önde gelen isimlerinden Şaik'e ait olan ve o dönemde Azerî halkının Osmanlı'ya bakış açısını.

Zaten bu yüzdendir ki. bu tepki. Zira 1 Mayıs 1917'dc Moskova'da toplanan "Rusya Müslümanları Kongresi"nde Mehmet Emin Rcsulzadc ve Ali Merdaiı Topçubaşı'nın Bolşeviklere karşı verdikleri başarılı mücadele. tıpkı yıllar öncesinde olduğu gibi. yine 1905 İhülâli'nin hemen ardından içine düştüğü bunalıma sürükler. Azerbaycan siyasî hayatında önemli bir yeri olan bu ihtilâl ile elde edileceğine inanmış. Küba. Açıq Söz Qeze!i. yöredeki Ermeni nüfusunu hayli artırmıştır. kısa bir süre sonra boş olduğıı görülecek olaiı vaatleri ile halkın desteğini de arkalarına alarak 3 Aralık 1917'de gerçekleştirdikleri ihtilâl ile iktidarı ele geçirmişlerdir. Bu uygulama özellikle I. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını kazanır. önce Güney Kafkasya Federal Demokratik Cumhuriyeti adı altında Ermeni ve Gürcülerle birlikte bir federasyon içine giren Azerbaycan. Baku'nun Rusya açısından önemini bilen Bolşevikler ise halka karşı çoktan sindirme harekâtını başlatmışlardır. Dilican. aşağıdaki mısraılarla edebî sahadaya taşınmıştır.toplumu adına gerçek bir kurtuluş olarak yorumlamıştır22. Bakı.. 8 Aprel 1917. Azeri . Cumhuriyetin merkezi henüz Gence'dcdir ve Baku. Şaik'in büyük ümitlerle sahiplendiği bu gelişme de. Karabağ bölgeleri Ermeniler'e taksim edilmiştir. hâdiseyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiştir. 333 . Yazar. ona sahip çıkmış.ur. Ancak bu olumsuz psikoloji fazla uzun sürmez. Ancak: Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmiş olması. 1905*ten Sonra Azerilerle Ermeniler sürekli çatışma içinde olmuşlardır. Ne var ki. onu. yazıları ile onu destekleme yoluna gitmiş. bu ihtilâli. Zira Çarlık Rıısyası. Başlangıç itibarıyla ülkedeki birçok aydın gibi Abdulla Saik de. Nitekim yoğun çalışmalar sonucunda.Şiire Yansıyan Tarih Bolşevikler. Dünya savaşı yıllarında artarak sürdürülmüş. uzun zamandır büyük bir hasretle beklediği hürriyetin. GöycegÖl gibi bölgelere yerleştirmeye başlamış. "Fevral Burjuva İnkılâbı" olarak bilinen 1917 ihtilâlinin mahiyetini yeteri kadar anlayamamış. Bu çalışmalarda. işgalin hemen ardından Osmanlı. Lengİran gibi bölgelerde halka büyük eziyetler vermeye başlaması ve Çar zulmünden sonra bu kez böyle bir saldırıya maruz kalan Azeriler'in içine düştükleri çaresizlik. İşte 1918'de Millî Şu'ra Hükümeti'nİn Azerbaycan'ın bağımsızlığım ilan etmesinin hemen ardından Bolşeviklerin Ermeni militanları da arkalarına alarak başta Baku olmak üzere Şamahı. Revan (Erivan). İran ve Irak Suriya ve Lübnan'dan getirdiği Ermeniler*i Zenge/. mazisi zaferlerle dolu olan bir milletin asla esaret altına alınamayacağını haykıran TALİBZADE Abdulla Şaik: "Muselman XÜIUIÎI Efendilere!". üzerinde oynanan oyunların son bulmasını sağlayamamıştır. Açıq Söz Metbeesi. ülkedeki birçok aydın gibi Abdulla Şaik'in de tepkilerine neden olmuş. ilk intibaları çerçevesinde. Üstelik bu harekâtın önemli bir gücünü de Ermeniler oluşturmaktadır. böylece Feth Ali Han başkanlığında tarihin ilk Türk cumhuriyetinin temelleri atılmış olur. bütün Azeriler gibi onun için de yeni bir ümit ışığı olur. mahallî Sovyet hükümetinin kontrolü altındadır. tam bir hayâl kırıklığı ile sonuçlanır. Bolşevikler "in eşitlik vaadiyle iktidan ele geçirdikten sonra uyguladıkları hilekâr politika.

korku nedir bilmeyen "kahraman erler" bir yıldırım hızıyla esarete mahkum edilmek istenilen kardeşlerinin yardıma koşmuşlardır. ağaçların "kavuşan kollan" alkışladıkları. Yalçın kayaların. Taşıdığı fikir ve çizilen çerçeve açısından şiirin ikinci bölümünü oluşturan sonraki mısraılarda.. diyerdim her ağrıma. Şair. Ancak bu sevinçli ruh hali. tabiatın bile bu vuslat anmdaıı etkilendiği.Ali Erol bir şairin temsilciliğinde. Azerî halkı son derece ağır şartlar altında yine kendisini tutsak etmek isteyen güçlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Büyük bir inançla yapılan bu çağrı amacına ulaşmış. A/tun ordu feraqında saç yoldum. O gün. Evlad. ayak bastığı yerlere feyz ve rahmet saçan. Tek başına böyle bir mücadeleyi kazanabilmesi ise mümkün gözükmemektedir. kır çiçeklerlerinin Türk bayrağını öpmek için birbirleri ile yarıştıkları dile getirilir. yok edilmeye çalışılan bir milletin feryadı ile karşılaşırız. Taleyİme kûsdüm. şairin hayal aleminden kurtulup yaşanmakta olan gerçeklere dönmesiyle yerini derin bir hüzne bırakır. önce mensubu bulunduğu Türk milletinin şanlı larihine yönelerek trans halinde o yılları yeniden yaşar. Abdulla Saik. Üreyim de sevgi saçan ateşle. Oralardan eksimiya bu yerler? Yolunuzda benefseler saçmışam. yıllardır göz yaşları İçinde karlı dağların başından Altaylar'a bakarak kendilerine uzatılacak dosl elinin hasretiyle yanıp tutuşan şairin patlamasına yol açar: " Men uzagdan seyr edince kesretle. Sevincimden gözlerim dolu yasla. Yıllardır süren hasret son bulmuştur. yüreğinde iman ve sevgi taşıyan. "Altaylar gibi demir yürekli bir nesil" benzetmesi ile tasvir ettiği Türk 334 . Ana gelhmde çırpınan sefqei.. qehreman erler? Sizler üçün qoîlarımı açmışam. Bağırdım: ây iqid. bütün umutlarını Türkiye'deki kardeşlerine bağlayen Azerî halkının öz duygularını bulmak mümkündür. İleriki mısraılarda bu manzara. Bu coşkunluk zaten dolu olan şairi sevinç göz yaşlarına boğar: Sefasınız. o şa:şaalı yıllar geride kalmış. ırmaklar coşarken. büyük bir duygu seli içerisinde tasvir edilir. dilekler kabul olmuş. bülbüllerin şakıdığı. engin denizlerin onu nasıl selamladıklanın. deve basdım hepsini bağrıma. Himalay ve Karpat dağlarım şenlendiren kudretini büyük bir coşkunlukla tasvir eder. Bu coşku. Çünkü yukarıda ana hatlarıyla da olsa ortaya koy-duğumuz gibi.le. Alp. yukarıda izalıa çalıştığımız menfur saldırıların cereyan ettiği tarihlerde kaleme aldığı "Vatanın Yanık Sesi" adlı çalışmasında. sarardım soldum. canhıraşâne bir şekilde. Türk ordusunun "Alimi Ordu" türküsü söyleyerek dünyanın dört bir tarafına yaptığı akınlar] hayal eder.

Sızlar. ağlar. Her yanına neşter. Düşmüş de pek tehîükeli bir derde.Şiire Yamıyan Tarih milletine seslenir. sönük. heyettim parçalanmış. Azerbaycan halkının duygularım temsilen kaleme alınanan bu şiirde de sitemlerin artarak sürdüğünü.ş Ne var ki. zefer daşıyan Oğuzların. yetim ve dulları. Kudret sahibi. xençer saplanmış. vatanın öksüz. Osmanlı Devleti'nden beklenilen yardım. Qelbınizdc söndümü sevgi. xırpalanmı. Zira bu saldırı sadece Azeriler'e değil. Neden şimdi feryadıma qayqusuz? Damarlarda deyişdi mi eski qan? Neden şimdi bu halıma saygısız. Elxanlann ahfadı! Ananız bax. Osmanlı Devleti'dir. ancak bilinen sebeplerden dolayı yine eserleri arasında gösteremediği bir diğer şiirinde de benzerî duygular içindedir. şairi yaşamakta olduğu bunalımdan uzaklaştırmaya yetmez. Zira o günün şartları itibarıyla Kafkas Elleri'ndcki diğer Türk topluluklarının durumu Azerbaycaıvınkinden pek farklı değildir. ardından sitem dolu sözlere dönüşür. kurtarıcılarını beklerlerken büyük acılar çekmişler. Bu psikoloji önce bir burukluğa. binbir türlü eziyete maruz bırakılmışlardır: Necin böyle gecikdin? Sensiz qelbîm qırıq. Çünkü artık tahammül kalmamıştır. bu şikayetler. sürüklenir yerlerde. Rusya'nın sinsi planlan doğrultusunda Bolşevik ve Ermenilerin yürüttüğü kıyımı kabullenemeyen şair. bir an önce harekete geçilmesi konusunda sabırsız bir tavır sergilendiğini görürüz. Özellikle son zamanlarda baskılar giderek artmış. "İntizar Karşısında" adım taşıyan söz konusu eserde. Ömür şiişem daşa deymiş. çeynenmiş. iman? Yeri gelmişken hemen ifade etmeliyiz ki. çok daha açık ifadelerle dile getirilir. birlik ve beraberlik içerisinde kazandığı zaferleri hatırladıkça kahrolur. xırpalanmış. daha doğrusu büyük problemler yaşıyor olsa da en azından kendi bayrağını dalgaUuıdımakta olan tek Türk Devleti ise. aynı yıl kaleme aldığı. milletinin o eski kudretini. Ey aelbinde iman. genel manada bütün Türk alemine karşı sarfedilen bu sitem yüklü sözlerin esas muhatabı Osmanlı'dır. biraz da boşalmak ve rahatlamak için yapılan bu çağrılar. bağrı qan. Oğuzların torunları olan bütün Türk alemine yapılmış bir saldırıdır: Şimdi siz eyAltaylan andıran Demir iirekli bir neslin avladı. •'VatamnYanık Sesi ' adlı şiiri ile ülkesine yapılan tecavüzü milletinin asla kabul edemeyeceğini vurgulayan şair. 335 1 . 1917 İhtilâl i'nden sonra ülkesi üzerinde oynanan oyunları.

Başqasını istemem de. Prof. 41. dulları. iktisadî ve kültürel alanlarda geniş reform harekeli erini başarıyla uygula mıştır. İstanbul Hükümeti yapılan bu çağrıya cevap niteliğinde Dilican ve Kars üzerinden Gence'ye birlik göndermiş. s. kardeş sesinin güçlü sadasmı işittniştir3. 336 . Alhan. boğ. sönük baxtuva nur saçılmaz. Bu dönem İçerisinde eğilime büyük önem verilmiş. s. Açyollan. Yakılar da. Beklemeqdenyoruldum. Bir başka ifade ile: "Azerbaycan halkı tam bir ümitsizlik içinde iken yüzünü büyük kardeşi Osmanlı Türkü 'ne çevirip yardım dilemiş.ey Türk.Ali Erol Qırık bîr saz kimi sızlar qanh. Şu vetenin öksüzleri. sen gel. Nitekim aynı tarihlerde millî şuur sahibi birçok şair tarafından da hararetle işlenen bu duygular yetkilileri harakete geçirmiş. yakar bütün qayğı vurmuş elleri. 1996. ardından Karpatlardan gelen 15. söndür. ez. Dodaqlanm gülmez. Türk Tarih Kurumu. Mars Ticaret ve Sanayii A Ş. Atsız Gökdağ. işte gâc qaldin. gelinleri. Yolunuzu beklemeqden benizleri sararmış. Dr. Burakmıyor? Daş. çabuk gel ki. Yeni Türk Cmnhuriyeileri Tarihi.)". Ankara. Mehemmed Eminoğlu Salman Mümtaz gibi birçok şair tarafından coşkuyla işlenmiştir Azerbaycan. xerabaya dönen qelb ahad olmaz. ve o sırada Kafkas-İslâm orduları komutanı olan Nuri Paşa ile Mürsel Paşa 2 Temimi//da Baku'yu muhasara altına almışlar. xırpala. qelbim seni pek ister. neden? Yollarına daşnn qalanmış? Ya azgın quldurlar. Osmanlı Devleti'nin de kendisine sahip çıkması ile elde ettiği bağımsızlığını yaşadığı bu iki yıllık süre içerisinde büyük fedakârlıklarla siyasî. Sen gelmesen. Kain. erir. "Azerbaycan Millî Demokratik Cumhuriyeti Devrinde Edebiyat 1918-] 920 (Aktaran: B. Eylül-E-kim 1991. Sen gelmesen. Azerbaycan. Türk ordusunun Bakü'ye girişi halk taralından büyük bir sevinçle 24 karşılanmış ve bu sevinç Ahmed Ceval. Sel gelmesen güneş doğmaz. devletin temel yapısı Türk milliyetçiliği ideolojisi üzerine MEMMEDOV. demir ya. 4 Haziran 1918de yapılan anlaşma gereği Türkiye'den yardım istemiştir. yorgun telleri. çabuk sen gel. SARAY. dolumsanmış ürekler hiç şad olmaz. güler ürekleri gem almış.9. ümicl gülüm açılmaz. Mehmet. Azerbaycan Hükümeti Hariciye Vekili Mehmet Hacinski Mehmet Emin Resulzade'nin de desteği ile. Ankara. eh. Heç gelmed'm! O sen. çeğne. Türk fırkası üe birlikte 15 Eylül 1918'de şehre girnüşlerdir. alçaq düşmenlere qol gücünü hep göster. polad olsa da onlar Üreyinde şö 'lenen metin qızğın ateşle Yakanları. Gözyaşıyla mlamış hep keçdiyiniz yolları.

Azeriler kendi kaderleriyle başbaşa kalmışlardır. Bakı. Çıraq kimi panl-parıl yanırdım. Nıı: 19. bu hükümet. İzlenilen inkâr politikası." '.bir anlamda Şaik'in ideallerinin de gerçeğe dönüştüğü yıllar olmuştur: Ulu. tarilıi ve coğrafyası müfredattan çıkarılmıştır. Bakü'de Azerbaycan halkının ilk millî üniversitesi açılmış (1919). 337 . Azerbaycan Eckhiyyah Tarixi. Azerbaycan siyasî ve kültür larilüne "Sovyet Devri" adı ile geçecek olan yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. alqış deyirdinı menden. Ahmet. kendi kadrolarım yetiştirmek amacıyla dış ülkelere öğrenci göndermiş25. millî hükümet. Gerçi 12 Ocak 192U yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığı Paris'te ger-çekleştirilen toplantıda büyük devletlerce kabul edilmiş. aynca aynı şuur içerisinde 13 Ağustos 1919'da Rus edebiyatı. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. yerine. uğranılan haksızlıklar sürgünler. CAHîROĞLU. iktidarı devirerek. 28 Nisan 1920 yılında. 15. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan Mondros Mütarekesi gereği Azerbaycan'ı boşaltmak zorunda kalmasıyla. Halk ruhunun ön plana alındığı aynı yıllarda. Size akjtş. Artıqyem ruh ile canlanırdım. Ankara. bütün engellemelere rağmen. yıllar öncesinden kurulmuş olan gönül bağım yıkmaya yetmemiştir. Başta Azerbaycan olmak üzere bölgedeki hemen bütün Türk topluluklarının yoğun bir asimilasyonla karşı karşıya kaldığı bu devir Sovyetler Birliği "nin dağıldığı 1991"in Ağustos ayına kadar devam etmiştir. Sovyet rejiminin bu süre içerisinde Azerbaycan'ı millî kimliğinden uzaklaştırmak İçin uyguladığı istibdat başarılı olamamış. verilen hapis ve ölüm cezaları bu hakikatleri değiştirememiş. 1957. c. 1918 yılında Osmanlı ile Azerbaycan arasında sergilenen dayanışmanın temelleri. iki yıl kadar soma teşkilatlanmasını tamamlamış ve böylece 1918 yılında başlayan millî bağımsızlık hareketi son bulmuş.Şiire Yansıyan Tarih bina edilmiştir. "Sosialist İnqilâbı Areiesinde Edebiyyai (1917-1920)''. Prof Dr. hür iradenin kullanılmaya başlandığı ve millî benliğe dönüş anlamında önemli adımların atıldığı bu dönem uzun ömürlü olamamıştır. 'Tarihin İlk Tilrk Cumhuriyeti Azerbaycan^ Türk Kültürü. Yıllar süren esaretin son bulması ile kazanılan bu yeni ruh hali . aynı yıllar. Fakat millî değerlerin yüceltildiği. başta di! olmak üzere Anadolu ile Azerbaycan toplumunu birbirine bağlayan kültürel birlikteliği yok etme çalışmaları. Osmanlı Devleti'ııin I. s. Azerbaycan'daki komünist sempatizanların açtığı yoldan Bakü'ye.giren Kızıl Ordu. kültürel sahadaki birikimler sayesinde tarihî birer vakıa olarak günümüze kadar ulaştırılmıştır. JVüıyısl 964. 9. ihtilâl komitesi önderlerinden Neriman Nerimanov'un başkanlığında geçici bir hükümet kimmiş.HL Qızil ŞerqMelbeesi". s. fegel ruhsuz bir ülkeydim men. ancak ülkedeki Ermeni ve Bolşevik militanların yürüttüğü terör durmamıştır.

ss. Zira Garipçİler. kültürel buhran ve çeşitli bunalımların yaşanması olarak kendisini gösteriyordu. tarihe bakış açılan ile Millî Edebiyat'ın maziye ve tarihe bakışı içinde olmuşlar ve adeta Millî Edebiyat'm yeniden canlandırdması görevini üstlenmişlerdir. İzmir 2000. ona daha yakın olunması gerektiği düşüncesi içinde olurlar. Fehmi Özçelik. Garipçiler'de tarih ve mazi fikrinden uzaklaşma söz konusuyken. Ancak Hisarcılar'da tarih ve mazi Fikri. Hasan İzzet Aralat adlı genç şairler. Hisarcılar'ın sanat eserlerinde tarih ve mazinin yanı sıra millî kültürümüz. geleneklerimiz ve folklorumuz de ağırlıklı olarak işlenir. Zira bu uzaklaşma. Bu unsurlar adeta şairlerin kültürel tavırlarına da etki eder ve bu kavramlar. Gültekİn Sâinanoğlu. şairlerin şiirlerinde kaynaşmış halde. Yalıya Bcnekay. Millî tarihimizi işlemişler ve Türk tarihini başından sonuna kadar şiirlerine konu edinmişlerdir. . İlhan Geçer. HİSAR ŞAİRLERİNDE TARİH VE MAZİ FİKRİ Hıfzı TOZ 16 Maıt 1950 tarihinde Ankara'da çıkartılan Hisar dergisi etrafında bir araya gelen Munis Faik Ozansoy. tarihten ve geleneklerden uzaklaşmayı 'soysuzlaşmak' olarak gören Hisarcılar. Fikret Sezgin. tarihe ve maziye yakınlaşma ve saygı görülür . Millî bir edebiyat yaratma düşüncesinde olan Hisarcılar. M. Ü. Hisarcılar'da bu uzaklaşmalım aksine. Onun için de Hisarcılar. E. Yenilcr'in) sanat ve edebiyat ardayışlanna tepki gösterirler. Tarih ve maziye yaklaşmayı millî Dr. mazi ve tarihten uzak olmak yerine. Türk kültürünün dünyada seçkin bir yere sahip olduğunu söylerler. Hisar şairlerinin önünde acı bir tecrübe olarak duruyordu. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü. Bu reddin veya inkârın içinde tarih ve ınazi de önemli bir yer tutmaklaydı. Millî kültürden. O. 339-348. kendilerinden bir önceki edebî hareket olan Garipçilerin (T.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Savı W. köklerimizin uzandığı bir mekân ve güç alınacak bir kaynak olarak ele alınır. Bir önceki neslin (Garipçilcr'in) bu değerlerden uzaklaşması. Mehmet Çınarlı. kendi kültürünü tanımama. bin yıllık bir kültür tarihi olarak tezalıür eder ve mazi onlara göre saplamp kalınacak bir yer olmaktan ziyade. Necati Karaer. var olan birçok şeye karşı çıkıyorlar ve mevcudun birçok yönünü red veya inkâr ediyorlardı. iç içe girmiş olarak bulunur.

"Bizim Türkümü/" adlı şiirde ise. kültürsüzlük ve kendini bilmezliktir. s. Şiirde geçen "Tiyan-Şan Kadır-Gan Dağlan". estetik kaygı içinde kalınarak millî rengi ve millî havayı kaybetmeyecek şekilde ve sanatın geleneklerine göre eser vemıek şeklinde olmalıdır düşüncesini taşırlar. "şehir. Bu cümleden hareketle. millî kaynaklara yönelmenin mecburiyeti ve bunun da yenilikle birlikte olması gerektiği üzerinde durur. Bunu aşağıda verilen şiirlerde görebiliri/. . derler. bir anlamda. "Türklüğün hamurunu yeniden mayalamış"tır. "Kerkük". Tarih. "Bilge Kağan. Nu: 41. millî sanala yeni sesler. onu hor görmek.". millî havayı kaybetmeden yeni olmak. Önce millî sanatın gelenekleri içinde yoğrulmak. millet olmanın gereğidir. Tarilıin Hisarcılarda iki yönlü olduğunu görürüz. yenilik yaratmak çok zordur. yine tarih ve maziye ait birtakım unsurları bulabiliriz. Nu: 26. kötülemek veya geçmiş kült ürürü gerçek değerlerini inkâr etmek •İlericilik' değildir. Kül Tigin ve bütün töresiyle". bunun ilericilik sayılamayacağım. millî havayı kaybetmeden gelişmesini isteriz. Hisar Dergisi. tarihe özellikle eğilmişler ve tarüü şiirlerinde kullanmak suretiyle." 1 2 Mehmet Önder. "Türkistan". bu fikre ulaşmanın yolunu da güzel ve millî olmakla çizdikleri görülür. yenilik fikri içinde olan Hisarcılar'in. Hisar topluluğunun önde gelen şairlerinden Mehmet Çınarlı. hem de İslâmiyet sonrası Türk tarihini bulmak mümkündür. millet hafızasının diri kalmasını sağlamışlardır. Bundan uzaklaşmanın bir tehlike olduğuna dikkat çekerek. yeni tadlar getirmelerini bekleriz. Şiire göre Malazgirt. Onların şiirlerinde hem İslâmiyet öncesi Türk tarihini. Yalnız bu millîlik. Mehmet Çımırlı: "Bir Mucize mi Bekleniyor?1". s. Genç şair ve yazarların zararlı akımlara kapılmadan. Kül Tigin". 12. ilerlemeğe yön verecek ve çağdaş medeniyet seviyesinde yerini tayin edecek olan millî kültürdür"'. Ondan çıkarılacak dersler vardır ve onu paylaşmak. Hisar Dergisi. "Kulağına okunan ezanla adı konmuş". Bunun şuurunda olan Hisarcılar. soysuzlaşıp züppeleşmeden cevherlerini ortaya koymalarını. 6. bizim dilimizdir.Hıfzı Toz kaynaklara yönelmek olarak gören Hisarcılar. "Malazgirt" adlı şiirde "Tanndağı". "Orkun Anıllarr' gibi kelime ve mısralarla İslâmiyet öncesi Türk tarihi. sonra yeniliği arayıp bulmak gerek"2 sözleriyle ortaya koyar. Mayıs 1967. asıl ilericiliğin millî kültüre bağlı olarak yapılması gerektiğini vurgulayarak: "Geçmişle bağları kopanp. milletlerin hafızasıdır. Hisarcılar'm dönemlerindeki sanatçılardan farklılık gösterdikleri önemli noktalardan biri de tarihe bakış açılarıdır. "Osman Balur Han". gurur kaynağıdır ve şiirlerde de işlenmesi gereken bir konudur. Asıl ilericilik. "Üstten bu gök çökmedi. Millî rengi. alttan yer delinmedi. "dini bütün bir millet"'. "Bilge Kağan. Şubat 1966. "Millî Kültürden Yana". Onlara göre tarih. bu kaynaklara yönelmenin bir mecburiyet olduğunun da altını çizerler. Bu görüşünü de Çınarlı: "•Edebiyatımızın millî rengi. "Yüzyıllardım beridir Altaylardan Tuna'ya Bizim lürkülcrimizdir söylenen Konuşulan dil. kendine dönüş için büyük tekne: Malazgirt" sözleriyle de İslâmiyet sonrası Türk tarilıi çağrıştırılır.

Bahse konu olan bir diğer şiir de "Bar Başlarken" adım taşır. Peçenckler. Yani şiirde hem İslâm öncesi Türk tarihine. Anadolu'ya ötedenberi tanış: Asya'dan Aktoprağa düşen cemre'nin ilki. Bunlar: Ova taşlan. Tarihe yolcu etmiş nice bin civanmerdi Atmın terkisinde. Kulağına okunan ezanla adı komnuş Fatih Sultan Mehmet'in. Yahya Kemal'de beyit. Şiirde tekrarlanan "Bir bozkurt" sözüyle dün. Binler. Sinan*da kubbe. alttan yer delinmedi Kendine dönüş için büyük tekne: Malazgirt Türklüğün hamurunu yeniden mayalamış. "Çekirdek" adlı şiirde de Türk larilıi. "Bir ay yıldızlı Türk bayrağı resmi çizer" sözleriyle bugün kastedilir. binler. hem de İslâm sonrası Türk larilüne atıflar vardır. hem de İslâm sonrası olarak karşımıza çıkar. Önünde yüz yıllara.Hisar Şâirlerinde Tarih VeMazi Fikri gibi kelime ve mısralarda da gerek İslâm öncesi ve gerekse İslâm sonrası tarihe ve maziye uzanma söz konusudur. Tanrıdağfndan belki. Bunlar: Oğuz Türkleri. en doğıı'nun Türkleri kadar yiğit. hem İslâm öncesi. kemer. Bir başka deyişle Türk tarihi. Ve hepsi. nice büyük ustanın 341 . Yunus Emre'nin ilki. binlerce Alpaslan'ın. çadır altmda uzar. Üstten bu gök çökmedi. ardında şehit. Selçuklar Aynı dili konuşan. Şiirde 'Bar' oyunu ile tarih arasında bir bağ kurulur ve Bar'm tarihteki yerine dikkat çekilir. gündoğumda bir özlemle uyanmış. bin yıllara değil ki Mahşer'e. at koşturan dini-bütün bir millet Ki ömrü al sırtında. yamnda gazi. aynı soydan çocuklar Ki hepsi. destanlar döneminden günümüze kadar bir bülün lyaliııde şiirde işlenir. Hisar şairlerinden örnek olarak aldığımız şu şiirlerde Hisarcilar'm tarihe ve maziye bakışlarım görmek mümkündür: MALAZGİRT O ki. Bu baş-gözediş var ya.

. yürek var. temiz duvaklar Susmuş minarelerinde mübarek ezan Prangaya -vurulmuş bir malikimi gibi çaresiz Boynu bükük Lürkülerde güzeliiim Azerbaycan. Dağı.Kağan. yöresiyle Asya'nın Avrupa'ya doğni yürüyüşü bu. Kerkük'te kurşunlar ansızın bizi vurur Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz Zulüm bir hançer gibi içimize olurur Bir mağara devrinden arta kalan insanlar Kerkük'te kan kusturur. Uzar gider bir sesizlik İçinde Bir uçtan bir uca Türkistan topraklan Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına Çöreklenir yedi başlı bir kızıl yılan Baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Batur Han Bebekler bile vurulur beşiklerinde Kana boyanır Türkistan... 342 . Kül Tigin ve bütün löresiyle Orkun Aıııtlan'nın yıllar süren düşü bu. Gültekin Sâmanoğlu BİZİM TÜRKÜMÜZ Bizim türkümüzde gurbet var artık Hasret var. Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa Çiğnenmiş kara kalpaklar. ırmağı: yanıyla. toprak var balam Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar Tiyan-Şan Kadır-Gan Dağlan"na dek uzar Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar.. gölü.Hıfzı Toz Vc nice kalıramamn yüzüsuyıma hürmet: Bilge .

Mazi Fikri Bir kanlı ağıt söylenir şimdi Kırım'da Biz duyarız Kırım'ın öldüren feryadını Bir büyük destanla birlikle yemden yazacağız Kın m topraklarına Kırım Türkünün adını.. şadırvanlar.. Yüzyıllardan bendir Altaylardaıı Tuna'ya Bizim türküler imizdir söylenen Konuşulan dil. Balkanlarda büyük.. bir atar damar gibi Davullar. bizim dilimizidir. Kadır-Gan Dağları1 na dek uzar Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar. toprak var balam Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar Tiyan-Şan.Hisar Şâirlerinde Tarih Ve.. Yine bir dağ gibi. bir dev gibi doğrulacağız Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla Burma bıyığımızdan. zurnalar ve serhat türküleri. Estergon'da. kervansaraylar Bizi söyler anlatır Mimar Sinan'dan beri Üsküp'te. Yavuz Bülent Bakiler 343 . Renk renk nakış nakış uzayan toprak değildir Kilünlerimîzdir. yürek var. Bizim türkümüzde gurbet var artık Hasret var. öksüz kubbeler Minareler. kalpağımızdan.

bizde bulunur Savaşı düğün eden davul. kara toprak ak olur Bu davulu yeryüzüne ben dinlettim Bar tuttum dağlarla omuz omuza Kara bahtı güldürmeye yemin ettim. o davula bir daha vur! Yalıya Akengin ÇEKİRDEK Sularıma ilk ışık yeli değdiğinde Uyanının. karşımda başı karlı dağlar 344 . dil şakrak olur Mendiller ellerde bayrak olur Biz oynarken. Zigana'lar Çoruh gibi kükrer bizde damarlar Türk'ün göz-bebeklerinde en güzel bahar. bizde bulunur Vur kardeşim. o davula bir daha vur! Boz-bulanık akan seller durulur Yürek coşar.Hıfzı Toz BAR BAŞLARKEN Seyrine gelenlere selâma dur Millet için deli gönül bizde bulunur Savaşı düğün eden davul bizde bulunur Vur kardeşim. şan yaza yaza! Bizden öğrendi fırtınayı KopTar. Bu oyunda boydan-boya vaian var! Seyrine gelenlere selâma dur Millet için deli gönül. Tarihe destan.

. soyun.Nerelisin. Derim. Alma-Atah. Ay gelip bacaya yaslandığında. Türk/ Alma-Alalı Balacan/ Taşa ve kuma/ Tahtaya kağıda/ Havaya ve suya/ Akçakavakların döşlerine/ Tavşanların dişlerine/ Pınarların taşlarına/ Atının eyerine/ Evinin ak keçesine/ Bir kılıç/ Bİr kitap/ Bir bozkurt/ Bir ay-yıldızh Türk bayrağı resmi çizer/ Soyut düşlerini somu il aştırır/ Eker toprağına çekirdeğim.. Düşüme bir Türkmen yiğidi damlar. adım Bahadırhan'dıraga.Kırım Türküyüm. nerelisin soyun. Adım Balacan'dır aga. Buhara kumaşı gibi ezgiler dokurum. Kutsal bir kopuzdur bana akşamlar. Düşüme bir Türkmen yiğidi damlar .Hisar Şâirlerimle Tariiı Ve Mazi Fikri Yitik yıldız kokulan gelir burnuma. adın ne yiğit? Der Türküm. adın ne yiğit? .. 345 . Kerpiç duvarların yüreği güm güm atar. Türk/ Kırımlı Bahadırhan/ Görünen ve görünmeyen her yere/ Görünen ve görünmeyen herşeye/ Mezarsız şehitlerin ruhlarına/ Tutsak ölenlerin iskeletlerine/ Sürgünlerin kaderlerine/ Tarihin sabnna/ Sabrın sabununa/ Bir kılıç/ Bir kitap/ Bir bozkurt Bir ay-yildızlı Türk bayrağı resmi çizer/ Soyut düşlerini böyle Somutlaşürır/ Eker toprağına çekirdeğim. Donanırım tepeden tırnağa can. Kuş emerken asmadaki üzüm ışığını. Düşüme bir Türkmen yiğidi damlar..

yağarsın kar kar.Nerelisin..Kıbrıslıyım.. Türküm. Türk/ Kıbrıslı Aslan/ Araba karoserlerine/ Balıkların Pullarına/ Karıncaların dillerine/ Gelinlerin tellerine/ Ağlara/ Trollere/ Tüfek demirlerine/ Kışla kapılarına/ Gebe takvimlere/ Yeşile/ Maviye/ Boz'a/ Kendi kanıyla/ Sevdasının dumanıyla/ Bir kılıç/ Bir kitap/ Bir bozkurl/ Bir ay-yıldızlı Türk bayrağı çizer/ Soyut düşlerini Böyle somullaştırır/ Eker toprağına çekirdeğini/ Doğuda.Hıfzı Tuz . adın ne yiğit? .Nerelisin. 346 . Karşıma bir Türkmen yiğidi damlar. adın ne yiğit? .. Adım Sinan'dır aga. soyun. a dm ne yiğit? . . Adım Aslan'dır aga.DeliormanJıyım. . soyun..Nerelisin. Düşüme tutsak bir Türkmen yiğidi damlar. aynı ezanlarla vakti meşale yapar.. batıda. adım İslâm'dır aga. soyun. Davullar vurmaya başlamasın mı.Ben Kerkük Türküyüm. Çalkalanırsın deniz gibi. kuzeyde ve güneyde Aynı ses. Türk/ Kerküklü İslâm/ Petrol kokularına/ Umut dokularına göçebe kuşların kanallarına/ Yufka ekmeğin üstüne/ Ceylan gözlere/ Postacıların çantalarına/ Telefon direklerine/ Bir kılıç/ Bir kitap/ Bir bozkurt/ Bir ay-yıldı/lı Türk bayrağı resmi çizer/ Soyut düşlerini böyle somutlaşürır/ Eker toprağına çekirdeğini.. Oralarda kardeşlerimin tümü tutsak. Türküm. Bir dağdan bir dağa uçuranım atımı.

Türküm. Türküm/ Elbistanlı Bahattin'im/ Uzatıyorum ellerimi Çoğaltarak/ Bayrak bayrak/ Bir elimde Balacan'm eli/ Bir elimde Bahadırluın'ın eli/ Bir elimde İslâm'ın/ Bir elimde Aslan'ın/ Bir elimde Sinan'm eli/ Bir elimde kalem/ Besmeleyle Hümanizm bezirganlarının ticaret karnelerine/ Devrim kolcularının Düdüklerine/ Bal'a soğan suyu katan/ Temelli tabutunda temelsiz Yatanların taslarına tabaklarına/ Kedilerin sivri tırnaklarına/ Güvercinlerin ak tüylerine/ Hızımı ışığına /Bakıra/ Çeliğe/ İpeğe Ve selüloza/ Düşmanın şahdamanna dayayacağım jilete/ Putları Kıracağım baltaya/ Kalk borusuna/ İlk yardım çantasına/ Savaş plânlarına/ Ülkü antolojilerine/B İr kılıç/ Bir kitap/ Birbozkurt/ 347 .Hisar Şâirlerinde Tarih Ve Mazi Fih-i Türk/Deliormanlı Sinan/ Gözaltındaki camilerin secde Susuzluğuna/ Çobanların korkusuzluğuna/ Prangalara Telörgülere/ TFR komyhonların plakalarına/ Karakol Binalarına/ Uzaklara giden trenlere/ Bulutlan yırlan Uçaklara/ İçinde susturduğu sese/ Duruşmaya çağıran Davetiyelere/ Var'daki yok'a/ Yoktaki var'a/ Hürriyet Yollarım kesen duvarlara/ Mısır koçanlarına/ Tütün Yapraklarına/ Güreşçilerin kispetlerine/ Bir kılıç/ Bir kitap/ Bir bozkurt/ Bir ay-yıldızli Türk bayrağı Resmi çizer/ Soyut düşlerini böyle somutlaştınr/ Eker toprağına çekirdeğini. Düşüme yaralı vatanlar. Adım Bahattin. karşımda başı karlı dağlar. imzam kan grubum gibi belli benim. Ruhum bir kartal gibi uzaklarda döner dolanır. Dinim İslâm. Elbistanlryım. Sulanma ilk ışık yeli değdiğinde Uyanırım. kardeş çığlıklar dolar.

Hıfzı Toz Bir ay-yıldızh Türk bayrağı resmi/ Ve erozyondan kurtulmuş yeni birTiirkive haritası çiziyorum/ Ekiyomm toprağıma çekirdeğimi/ Ekiyoruz topraklarımıza Çekirdeklerimizi.. Bahatün Karakoç 348 ..

Hatırlanacağı üzere. hazırladığı antolojide Cevabî adlı Bektaşî şâirin hayalı hakkındaki bilgileri özetler. bunların dışındaki temaları işleyen şiirlere pek yer verilmediği. pek çok hususta olduğu gibi vatandaşı oldukları devlet hakkındaki düşüncelerinin de açık ve net olarak anlaşılmasını zorlaştı nnaktadır. Türk. Uzman. Bu cümle. 1 Turgut Koca. Dünyası Araştırmaları Enstitüsü . Hayreti. henüz ha/. şâirlerin hayat lan hakkında verilen bilgilerle alınan bazı şiirlerden. Fuzûlî. ss. "Bektaşîlikten bahseden şiirlerinden Üç tane sunuyoruz.Türk Dünyası -İncelemeleri Dergisi Savı IV. Seçicilerin bu tavrı Alevî-Bcktaşî şâirlerin çeşitli konular hakkındaki düşüncelerinin kapalı kalması gibi bir sonuç doğurmuştur. bu kaynaklar arasında ilk strayı da. bu zümre edebiyatıyla ile ilgili olarak hazırlanmış olan antolojiler almakladır. Turgut Koca. Ncsîınî. "Halk edebiyatı** dairesinde olan ve Alevî-Bektaşî anlayışını lam anlamıyla aksettiren şâirlerin "dîvârrlanmıı ilmî neşriyatlarına. Maarif Kitaphanesi Yayınlan. Alınan şiirlerin HakMuhamrned-Alî. Bu sebeple antolojilerin ve var olan tenkitli "dîvârT'lann yanında muhtelif kişiler tarafından hazırlanmış Takat ilmî kimlikten uzak "dîvâıf'larla. İst.başta Hz. s. birkaç kaynağa dayanılarak yapılmakta. 1990. Alevî-Bektaşî şâirlerin Osmanlı devleti hakkındaki • Ege Üniversitesi."1 diyerek şiir metinlerini verir.Meselâ1. Muhamnıed-Alî "bir"liğîni vurgulayan. antolojilere dahil edilen şiirlerin «enel karekt eristiğin i aksettirmesi bakımından Önemlidir.BEKTAŞÎ ŞİİRİNDE OSMANLI DEVLETİ Mehmet TEMİZK AN* Alevî-Bektaşî edebiyatıyla ilgili değerlendirmeler. çeşitli dergilerde yayınlanmış şiirleri de "kaynak metinler" olarak kullanmak durumundayız. daha ilk bakışta dikkati çekmektedir.3~S9-359. Hacı Bcktaş Velî'nin yanında diğer bazı mutasavvıfları da yücelten metinler oldukları. ALEVÎ. Hatayı ve Usûlî gibi tamamen veya kısmen "Dîvân edebiyatı" dairesine mensup birkaç önemli şahsiyetin "dîvân"ları hariç.506 .ırlanamanııştır. Bekfaşî-Alevî şairleri ve Nefesleri. Antolojilerin bu temel özelliği. bu şiirlerin muhteva olarak aynı oldukları rahatlıkla ifade edilebilir. Kaynak metinler arasında ilk sırayı aldığını söylediğimiz antolojiler ise hemen hemen aynı şiirleri ihtiva etmekledirler. bağlılık duygusunu aksettiren. Farklı şiirlere yer verilmiş olsa bile. Alevi-Bekuışî şâirlerinin bütün şiirlerini ihtiva eden "dîvân" lan nın ilmî metinleri. yani tenkitli metinlerine sahip değiliz. Alî olmak üzere on iki imamı metheden ve bu imamlara karşı beslenen sevgiyi. bu zümreye mensup şâirlerin. Bununla birlikte. İzmir 2000.

s. Yeniçeri ocağı devletin resmî bir kurumudur.Mehmet Temizkan * kanaall eriyle birlikte devletin de bu kişilere ve bu kişilerin şahsında bu zümreye karşı takındığı tavrı lespit etmek mümkün olmaktadır. insan Yayınlan. devletin baskîlarma manız kaldıkları ve bu durumun tabîî bir neticesi olarak zaman zaman isyan teşebbüslerinde bulundukları veya isyanlara yoğun bir şekilde iştirak ettikleri yönündedir. gerekse Yeniçeri teşkilatı hakkındaki hayır duasının tarilıi olarak doğru olup olmadığı tartışılabilir. yukarıdaki rivayete olan inancın mahsulünden başka bir şey değildir. Her şeyden önce "farklı dinî anlayış" ortaklığına sahip olan kesimlerin. s. Bektaşî tarikâüyle de âdeta özdeşleşmiştir. pek çok şairin bu ocağa mensup olduğu ve önemli mevkilerde bulunduğu ifade 2 3 4 a. F. Tarikata adını veren ve bütün Alevî-Bektaşî şairler üzerinde büyük bir tesiri bulunan bu zâtın Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gâzî ile olan münâsebetleri hakkında eski Bektaşî menakıbnamelerinde bir takım rivayetlerin bulunduğu bilinmektedir..g. oldukça zengin bir edebiyata mâlik bu zümrenin devletle olan münâsebetleriyle. Aynı şekilde Yeniçeri ocağının ilk kuruluşunda da bu şalısın hayır duada bulunduğu rivayet edilmektedir3. 291 F. "'Osmanlılarda Alevî Ayaklanmaları". İst. sırf "dinî anlayıştan sebebiyle isyan etmek zorunda kalmış olmalarım birbirinden ayn düşünmek ve değerlendirmek gerektiğini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Alevî-Bektaşî zümrelerin Osmanlı devletiyle kavgalı oldukları. Hâkim olan kanaat. Acaba bu hâkim kanaatin doğruluk derecesi nedir? Bnmuı tespiti. Hacı Bektaş Velî'nin gerek Osman Gâzî ile olan münâsebetlerinin."2 şeklinde dua ettiği zikredilmektedir. Osmanlı'nın egemenliği altındaki topraklar üzerinde zaman zaman bir takım isyan teşebbüslerinin olduğu ve Alevî-Bektaşî anlayışnıa sahip insanların da bu teşebbüslere iştirak ettiği bilinmektedir. bu hâkim kanaatin sonuçlarından başka bir şey değildir. Kaynaklarda Bektaşî şairlerin hayatları hakkında bilgi verilirken..e. şiirlerinde dile getirdikleri devlet hakkındaki düşüncelerinin gözden geçirilmesiyle mümkün olacaktır.g. Birkaç kitap ismi bile bu kanaatin ne kadar yaygın olduğunu göstermeye yeterlidir: "Kalender Ayaklanması". Köprülü. patlak veren isyanlara işlirak etmiş olmalarıyla. Anadolu 'da islâmiyet. Velî'nin Osman Gâzî'ye hitaben "Sonun önünden gür gelsin. a. Bu tespiti yaptıktan sonra bu iştirakin yegâne sebebinin "farklı dinî anlayış" olup olmadığını anlayabilmek için bu insanların kuruluşundan yıkılışına kadar devletle olan karşılıklı ilişkilerini gözden geçirmeye başlayabiliriz: Alevî-Bektaşî zümreye mensup olan herkesin gönülden bağlı olduğu ulu kişi hatırlanacağı üzere Hacı Bektaş Velî'dir. 65 Turgut Koca.c. fakat doğru olmasa bile. "Toplumsal Bir Başkaldırının İdeolojisi: Alevîlik-Beklaşîlik" gibi eser adları. "Anadolu'da Alevî Katliamları'1. geniş halk kitleleri tarafından o şekilde kabul edilmiş olması önemlidir. 42 350 . 1996: s. Babinger. Abdal adlı bir Bektaşî şâirinin "Şecaatla nazar kılmış yeniçer kullarına ol Seza oldı ana anın üçün fursat-ı kübrâ" 4 şeklindeki ifadesi.

. Cezayir'de yaşayan Yeniçeri şaâirlerindendir". LsL.283 Cahit Özteüi. çallı geliyor Mü'minler Hû çeker.163 351 . s. birer kumandanıdırlar.Bektaşî Şiirinde Osmanlı Devleri edilmektedir. 24 Turgl Koca. Ali ile birlikte on iki imamın yardım elliğini söylemiş olmasıdır. Alevî-Bektaşî meşrepteki bir kişinin Sünnîliğin temsilcisi olarak görülen Osmanlı hükümdarına. Gedâ Muslî: Yeniçeri ocağına mensuptur. 1976. Uyan Padişahın. s. yüz bin de sipâh Yüz bini de darplı. Hz.zm kmılınıs ve bu seferle ilgili güzel bir şiirde söylemiştir.Alevî. Bu durum bize hem bu kişilerin devlete.g. Bu Bektaşî şâir Kanunî Sultan Süleyman ile birlikle Bağdat seferine bi/. Daha açık bir ifadeyle bu kişiler. münafık erir Mîf minin muradın ol Hüdâ verir Yüz bin de zırh geymiş sipahi gelir Yüz bini de Bedir Hanlı geliyor Teslim Abdal der ki. Üstelik Bağdat şelıri bu tarihlerde şiî bir devletin hakimiyeti altında bulunmaktadır: Ar/ulaımş gelir koca Bağdad'ı Şalı Süleyman başı telli geliyor Yardımcısı olan on iki imam Önü sıra serdâr Ali geliyor Yüz bini birden der Allâhım Allah Yüz bini der Lâilahe-illaJlah Yüz bin kalan var.e. yüz bin de cam Yüz bin de kolu kolçaklı geliyor 0 5 Kul Himmcl: Yeniçeri ocağından emekli olmuştur7. a. Bu şiir de dikkatimizi çeken önemli bir nokta. Milliyet Yayınları. hep canlar canı Bunca S ül ey manlar dünyada hanı Yüz bin nutku vardır.e.g. yani Büyük Baba Efendi idi . Kaynaklardaki ifadelerden bazıları şöyledir: Teslim Abdal: Yeniçeri ocağının Halîfe Babası.. s. devletin birer memuru. hem de devletin bu kişilere olan bağlılığı ve itimadı hakkında bir fikir vermektedir. 5 6 7 a.

gazalar etti. a. Bektaşüerin en büyük iki dergahından biri Abdal Musa acunadır.g. 1988. 11 a. Bcktaşîler. 13 Turgut Koca.g. Kilidbahir 10 kalesi kumandanlığı yapmıştır . Fütuhat erlerindendir13.41 3 a. 1. Mehmed'e müjdelemiş. Ank. Otman Baba: Keramet sahibi bir zâttır.e.C.g. Alevi-Bektaşî Şiirleri Antolojisi.s. . Abdal Musa'yla ilgili olarak Aşıkpaşazâde "Orhan devri geldi. C.e. Yeniçeri ocağına mensup olmaları dolayısıyla devlete hizmet eden Bektaşî şâirlerin yanında.TTT.g. 16 10 a. a. Abdal Musa: Anadolu Alevîliğinin temel taşlarından biridir.s. . gününü ve yılını bir gün seferden dönmekte olan II.e.. Bunlardan bazıları da şöyledir: Serezli Pir Su İtim: Kesriydi Kasım Baba ve Koniçalı Hüseyin Babalar ile Yanya fethinde bulunmuştur. . IIs. 10 a. C. Bunların bir kısmıyla ilgili olarak yaptıkları işler ve katıldıkları seferler hakkında daha da detaylı bilgiler sunulmakladır. C. Fâtih'in İstanbul'u alacağını yıllar önce bilmiş.g.Mehmet Temizkaıı Sânî: Yeniçeridir. Murad'ın dikkatini 1 çekmiş ve onun hanendeleri arasına girmiştir *. CIH s.575. Kültür Bakanlığı Yayınlan. güzel lürkü söylemesi sebebiyle IV. .e. Hiisrev: Sancak beylerinden Karagöz Bey'in oğludur." ve Tacü't-Tevârîh "Orhan Gâzî ile Bursa fethinde bulunmuştur. Hacı Bektaş Velî'nin amcası Haydar Ata'nın oğlu Hasan Ga/.s.î'nin oğlu olduğuna inanırlar.e. s 549.e. Bu durum mezkûr zümreye mensup olan kişilerin ordu içindeki varlıklarının Yeniçeri ocağı ile sınırlı kalmadığım göstermesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Yeniçeridir. fakat daha sonra çeşitli sebeplerle saraydan uzaklaştırılmıştır.e. Yanya fatihi Arslan Paşa "yi savaşlarda korumuşlardır.g. bu ocaktan olmayıp orduda görev yapan Bektaşî şâirler de bulunmaktadır.v demekledir14. 203 15 a.n. Âlıû: Yeniçeridir. 145 14 İsmail Özınen. Aşık: Yeniçeri ocağında yetişmiş bir ozan olduğu sanılmaktadır12. s. Dervişlerine hitaben "Horasan erlerinin cümle 9 8 İsmail Öznıen. 12 a..e.g. C. 61. sonraları sipahi ocağına geçerek oradan emekli olmuştur .. Fâtih tarafından uzun süre sarayda barındırılmış. 83 S 352 . 147.. s.g. s. II. Balım Sultan: Dimetoka'daki Kızıl Deh Sultan (Seyyid Ali Sultan) dergâhında posl-nîşîn İken 1499 yılında ikinci Bayezid'm çağrısı üzerine İstanbul'a gelmiş ve tekrar Dimcloka'ya dönmemiştir15. Sersem Ali Baba: Kanuni tarafından Anadolu'da Celali isyanları ve özellikle Kalender Çelebi isyanı patlak verdiği sırada işleri yatıştırmak için Hacı Bektaş'a dönmesi ferman olunmuş ve o da bu emri yerine getirmiştir16. ayını.

karaların ve denizlerin hükümdarı gibi vasıflarla methetmiştir.s. Şedit Yüksel.Alevi. Murad'in Bağdat seferine katılmış ve Bağdat'ı Osmanlılardan alan Bağdat şahı Şalı Abbas'a hitaben şu türküyü söylemiştir: Gaziler keskin tîğ ahp eline Dökerler kanını Irak çölüne Ser veririz imamların yoluna Şâh ne akü ettin aldın Bağdat'ı Mustafa eydür. 345 a. Kanuni Sultan Süleyman'ı Hz. Oğuz dilinin de cümle dillerin atası ve desteklerinin de Oğuz dili 7 konuşana olduğu" nu söylediği Cemal Kutay tarafından bildirilmektedir' .e. Dr.s. şelül düşmüş ve cenaze namazında bizzat Kanuni Sultan Süleyman da hazır 18 bulunmuştur. .. Fuzulî Divanı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında yaşamıştır.g.e. s. 109 a. II. Süleyman'a benzetmiş. 1997. Kanuni Sultan Süleyman'a Bağdat'a girişinde beş kaside yazmıştır. Misali mahlasryla şiirler yazmıştır . Ank. Akçağ Yayınlan. Hayalî Bev: Karnini Sultan Süleyman devrinde sancak beyliği yapmıştır19. Kıldı meşhûr-ı Arab fetlı-i Acem tarihini Geldi Burc-i Evliya'ya pâd-şâh-i nâm-dâr Ruşen etti adiden her gûşesinde bir çerâğ Carî etti feyzden her mülküne bir cûybâr Pâd-şâh-i bahrüber Sultân Süleymân-ı Velî Server-i sâhîb-nazar Şâh-en-şâh-i şefkat-şiâr Âlemin vasfın Süleyman mülkü derlerse n'ola Çun Süleyman'dan Süleyman'a kalıptır yâd-gâr20 Kul Mustafa: Bektaşî bir şair olduğu bildirilen Kul Mustafa IV.e. Süheyl Beken.g. Müjgan Cumhur. Gül Baba: Fâtih Sultan Mehıned. Kanuni ile birlikte Budin kuşatmasında bulunmuş. 52-54 353 . Bu kasidelerden birinde.g. Doç. Dr. Kenan Akyüz. s. gel etme inadın 17 18 19 20 . O'nu salılar şahı.5O5 Prof. a.BeMaşî Şiirinde Osmanlı Devleti alemin baş tacı. Bayezıd. Fuzûlî: Bektaşî edebiyatının yedi büyük şairinden biri olan Fuzûlî.

. 419 Turgut Koca. Atatürk'ün desteklenmesi için ülke çapında çalışmalar yapmıştır25.. 539 a. s. s. Devlete bağlılık fikrinin Türk kimliğinin en eski unsurlarından biri olduğu düşünülürse.g.aleıı aksi bir tutumun düşünülmesi bile imkan dahilinde değildir. 73 354 .e. /.e. Yeşil Ordu (Mücâhidin Alayı) yu oluşturarak doğu illerini Ruslardan kurtarmak için Erzurum'a değin gitmiştir. 37 İsmail Ö z m c n . a. Kaynaklarda Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Şavaşı'na aktif olarak katıldığı ve Atatürk'ün yanında yer aldığı zikredilen şairlerin sayısı hiç de az değildir.V. a.e. 21 22 23 24 25 26 27 Cahit Oztclli.g. Kurtuluş Savaşında Atatürk ile yakın ilişki içinde bulunmuş.g. Amasya toplantısına katılmış.g. 663 İsmail Özmen. s. Kurtuluş hareketinde "mim mim" grubunda çalışmıştır2*. 560 a. s.. a.g. eski Türk an'ailelerini daha fazla yaşatan Bektaşiler için. Edib Harabı: Deniz Levazım Binbaşılığı yapmıştır24. yani Türkiye Cumlıuriyeti'nin kuruluş yıllarında da devam etmiştir. 568 a. Yurdun çeşitli cephelerinde düşmanla savaşmış. s. 1897 Yunan savaşma katılmış ve 1908 yılında Bulgar koınilacıleri tarafından şehit edilmiştir 2 . a..1V.e.g. C. s. yeni devletin.g." şeklinde ifâde etmiştir: Vakit tornam oldu.c.e. kanadın Şâh ne akıl eltin aldın Bağdad'ı 21 Şevki: Manastır Askeri Lisesi'ni ve Harbokulıınu bitirerk piyade subayı olmuş. Kâzım Baba: Topçu subayı olarak Balkanlarda görevlerde bulunmuş.. çileler doldu Gel gc/. yeni Türk devletinin kurulmasını "Maksat yerini buldu. s.e. Yeni devletin kurulması için verilen mücadelelere aktif olarak katılan Alevî-Bcklaşî şairlerle ilgili bazı kayıtlar da şu şekildedir: Cemaleddin Celebi: Birinci Dünya Savaşı'nda. İlk devirlerinden son devirlerine kadar devletin yanında ve hizmetinde buluımıuş olan Bektaşî şairlerin bu tutumu.Mehmet Teınizkan Niee kerre kendi kendin sınadın Sultan Murâd kırar kolun.clim bizim illeri şimdi Elhamdülillah maksat yerini buldu Seslendi mahabbet telleri şimdi20 Yed i har i": Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Rus savaşlarına katılmıştır27. Sâdık Baba: Deniz subaylığından emekli olmuştur23. Âşık Sıtkı Baba: Kurtuluş Savaşma katılmıştır. C. C.IV.

Şâh İsmail'in Özbek hükümdarı Şcybek Han'ı yenmesi üzerine yazdığı bilinmekte. Pir Ali: Şalı Kalender ayaklanmasına katıldığı ve onunla görüştüğü.e. Aşağıdaki şiir. c.g.'Bâde"nin atak ve cevval olan Şâh İsmail'i "Beng"in ise mütevekkil ve hareketsiz olan Osmanlı Hükümdarı İkinci Bayezıd'ı temsil etliği söylenmektedir31. .Bektaşi Şiirinde Osmanlı Devletî Selman Cemali Baba: Kurtuluş savaşmda Denizli'ye gelmiş.g. Çaldıran savaşından sonra İstanbul'a götürülmüş ve sanatına orada devam etmiştir. şâirlerin Alevî-Bektaşî meşrepte olmaları.e. Ancak devletin gazabına uğramaları "farklı dinî anlayış"lan sebebiyle değil devlete karşı takındıkları tavır sebebiyle olmuştur. H. Yani Kalender Çelebi'nin idamı inancıyla alakalı olamayıp. Osmanlı hükümdarlarının taltiflerine engel teşkil etmemiş. f s. Zikredilen örneklerden de anlaşılacağı üzere.548 tsmuil Özmtaı. Mehdi77 kelimeleriyle andığı kişinin Şah Kalender olduğu belirtilmektedir. Şah Kalender.. ulusal kuvvetlerde 29 görev almıştır . şâirin duygularını çok açık olarak aksettinnektedir.g. ekonomik bir kaygıdan kaynaklanan bir ayaklanmaya başkanlık etmesi ile alakalıdır. Daha açık bir ifadeyle "dinî anlayış" belirleyici bir faktör olmamıştır.1971. s s.e. Yezid ise Osmanlı'dır: Hey Yczid yanma kalır mı sandm Nice intikamlar alınsa gerek Mehdî çıkar ise nic'olur halin Heybetli kösleri çahnsa gerek Gazi Mehdî bir gün Urum'a çıkar Yezîd kalasmı hem burcun yıkar 28 29 311 31 32 a. C.191 Nihal Sami Bunadı. Mehdi.ii. Osmanlı'nın maddî ve manevî iltifatına mazhar olmasını da engellememiştir. "Şalı.e.Alevî. gazabına uğrayan şairlerin de bulunduğu bilinmekledir. bu ayaklanmanın başında da Kalender Çelebi bulunmuştur32.I.U37 a. 2] 5 a.. s. Latifi tezkiresinde kendisinden övgüyle söz edildiği belirtilmektedir30. Ancak Fuzulî'nin bu anlayışı Bağdat'a giren Osmanlı hükümdarına kasideler yazmasını da. Resimli Türk Edebiyatı 7«n7)/MiIli Eğitim Basımevi. Aynı şekilde Fuzulî'nin de "Beng ü Bâdc" adlı mesnevisini. Osmanlı idaresinin iltifatına mazhar olan pek çok Alevî-Bektaşî şâir yanında. Hatta Şalı İsmail'in sohbet arkadaşlarından olan ve Şah İsmail'e duyduğu saygıdan dolayı "Şahî" mahlasım alan şair.23-24 355 . Bununla alakalı birkaç Örnek şöyledir.s. tst. önemli devlel hizmetlerinde ve mevkilerinde bulunmalarına maııi olmamıştır. Kalender Çelebi: Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarılan ağır bir toprak vergisi yüzünden bazı Türkmen gruplan ayaklanmış.g. Zaten Alevî-Bektaşî edebiyatıyla ilgili kaynaklarda bu dunırm açık açık ifade edilmektedir.

s.g. Pir Sulum Abda!.18 a.e. Bu şehir önce Kanuni Sultan Süleyman taralından Osmanlı topraklarına katılmış. 1985. Bektaşî Gülleri. Bu hadise üzerine meşhur Alevî-Bektaşî ozam Pir Sultan Abdal Şalı Tahmasb'a sitemlerde bulunup Osmanlı'ya hakaretler savurduğu ve Osmanlı'yı "Yezîd" olarak adlandırarak. DedcmoAlu: Safavîler yaranna bir takım e}rIemlerde bulunuş ve tutuklanarak 37 cezalandı n 1 nuştır .g.g. Özgür Yay. s. hatırlanacağı üzere sık sık el değişLirmiş bir şehirdir.e.. Osmanlı bu dünya sana da kalmaz Zannetme bu kanı Şahoğlu almaz34 Kul Nesimi: İran Safavî şahlannea Anadolu üzerinde egemenliği sağlamalı yolunda sürdürülen siyasal çabalara katılmış ve bu yüzden de kovuşturmalara uğramıştır35.31 Cahit Öztelli.356 37 .s.. İst. Bazen Osmanlılarla bazen de Safavîlerin hakimiyetine geçmiştir.. Dördüncü Murad devrinde ise bir defa daha Osmanlı hakimiyetine girmiştir. X L V Cahit Özlclli. İst.Mehmet Temizkan Sanma ki Osmanlı yanına kalır TanrTnnı aslanı Şah oğlu gelir Darb ile elinden tahtını alır Harabende erkan sürülse gerek33 Şu iki beyit de aynı şairindir: Osmanlı oğluna gücümüz yetmez Bize ölüklerin Ye/idler etmez. Al i oğlu: Müridi Dcdcınoğhı ile birlikte bir ayaklanma hazırlığı sırasında tutuklanıp yargılanmıştır. Cahil Öztelli de bu iki şâir-dervişin şiirlerinden hareketle "Şeyh BedrcUhrin anıldığı ve vatlığı yer olan Serez'de gizli bir toplantı yaptıklarının anlaşıldığım" söyleyerek ayaklanma hazırlığı içinde olduldarım teyit etmektedir3''.e.17 a. Genç Osman'ın öldürülmesinden sonraki karışıklıklar sırasında tekrar Safavilerin eline geçmiş. s. Milliyet Yay. Pir Sultan Abdal: Zamanın çok önemli bir merkezi olan Bağdat. 1 9 7 1 . s. düşmanı Anadolu topraklarına davet elliği şu şiiri söylemiştir: 33 34 35 36 a. Cm.

tarihî bilgi ve belgelerle ortadadır.g. Bu ocağın kapatılmasını tartışmak. Genç Osman'ı boğmaları. 27 a. niye verdin Bağdad'ı Akı 1 edemedik senin sırrına da Güzel Şah'ım niye verdin Bağdadi Çeksen de askerini gelsen İdi Hacı Bektaş Ham'na konsan idi Kırsan ol Yezîd'i olmaz mı idi Ah Hünkar"im niye verdin B a ğ d a d i Bektaşî şairlerin çok fazla al indi klan hadise.e. s. s. Bu iki imama bağlılığın en temel vasıf olduğu Bektaşîlikle âdeta özdeşleşmiş olan Yeniçeri ocağının Genç Osman'ı halletmiş olması. bizzat Yeniçeri ocağı men su pl arım n kapatılma hadisesini davetkâr faaliyetlerde bulundukları.39 Sultan Osman'ın öldürülmesi bütün imparatorlukta. bu ruh hali ile yazılan bir destanda Yeniçeri ocağının piri sayılan Hacı Bektaş Veli'ninbile. dünyada ettim savaşım Ahir son demimde döktüler yaşım İmam Hasan.s30 357 . Dördüncü Murad'm nnısalıibi Musa Çelebi'yi parçalayarak öldünneleri akla ilk gelen Örneklerdir.Bektaşî Şiirinde Osmanlı Devleti Güzel Şah'ım çok yerlerden görünür Aslı nedir. Uvan Padişahım. 1826 yılındaki Yeniçeri ocağının kapatılması olmuştur. 1976.. Yeniçeriye karşı büyük ve genel bir nefret uyandırmış. konumuzun dışındadır.e. Kendisi de bir Yeniçeri olan Kul Mustafa'nın Yeniçeriler tarafından hallledilen Genç Osman için yazdığı ağıt. Ancak.40 3B 3 * 411 Caldl Özlclli..Alevî. Milliyet Yuy. 418 Cahit Öztclli: A. Hüseyin düriir yoldaşım Şehit oldum bana zulüm değildir. Genç Osman'ın ağzından yazılan bu ağıtta imam Hasan ile İmam Hüseyin'in Genç Osman'ın yoldaşları olduğu söylenmekledir. İst. artık Yeniçerilerden yüz çevirdiği tasvir edilmiştir. larihî bir belge niteliğindedir.g. eski ve lıakikî kimliklerinden ne kadar uzaklaşmış bulunduklarını göstermektedir: Gâzîyim.

mütâreke döneminde. bu ithamların sebebi.c. s.714. yâ Ali Sene bin iki yüz kırk iki aman Dünyada bu fesat olmuştur ayan Simden sonra sürülmez oldu erkan Yetiş Allah.) Okuyup zikrettik biz yarın adın Sundu ağzımıza lezzetin tadın Biz bin yüz kırk beşin yedik tokadın Bize bundan gayrı sille olur mu 42 Osmanlı devletinin uygulamalarına karşı çıkan Bektaşî şâirler olduğu gibi.g. s. yâ Ali41 Rızâ adlı bir başka şairin şu dörtlüğü de aynı ruh halinin ifadesidir: (Üçüncü mısradaki tarih yanlış olup 1242(1826) kastedilmiş olmalıdır. a. bu ocağın kapatılması. Hakkı adlı bir Bektaşî şairin aşağıdaki şiiri devlete bu vesileyle yapılan ithamın ağırlığını gözler önüne sermektedir: Kavm-i Yczid Yezidliğin bildirdi Yetiş Allah.Mehmet Teınizkan Bu lıadiselere rağmen.. 358 .427 Turgut Koca. yâ Muhanuned.g. yâ Muhanrmed. 115-116 İsmi I Ozmen. yâ Ali Sürgün edip her dervişi öldürdü Yetiş Allah. Açık olarak görülmektedir ki.IV. Mesela Dervîş Ruhullah adlı Bektaşî şâir.g.. Alevî-Bektaşî şâirlerin tepkisine ve bu vesileyle devlcle ağır ithamlarda bulunmalarına sebep olmuştur. yâ Ali Türbelerin yıkıldığın gördüler Yezidler ferah edip güldüler Her dervişi bir diyara sürdüler Yetiş Allah. kesinlikle dinî değildir. yâ Muhanuned. yâ Mııhammed. Osmanlı idaresinin. a. s. Ulusal Kurtuluş Savaşı aleyhinde bulunmuş. ayaklanmalara ve ayaklanmalara önderlik edenlere karşı tedbirler alırken son derece hassas davrandığLkendi halinde olan vatandaşlarmı 41 3 a.c. Kurtuluş Savaşı aleyhtarlığı yapan şâirler de olmuştur. zaferden sonra Yunanistan'a kaçmış ve orada ölmüştür43. ı.e.

e.Alevî.. Milliyet Yay.. bu zümrenin Osmanlı hanedanı hakkındaki farklı bir kanaatini yansıtması bakımından kaydedilmeye değer bir dörtlüktür: Ba-emr-i âli-i meşihat-penâh Vâlî-i vilâyet erişti nâ-gâh Payidar eylesin Hazreti Allah Hânedân-ı pâk-i Al-i Osmaru46 Cahil Ölelli.. Bununla birlikte devletle kavgalı oUuı. s. Cahit Öztelli'nin "Başbakanlık Arşivi Mühimine defteri No: 81) Sayfa: 19 Hüküm: 49" dan sadel eştirerek aktardığı bir padişah hükmünde "Tanrı yolundan sapan. Pir Sultan Abdal. Bu tespiti yaptıktan sonra. Kızılbaş başlığı giyinip Şalı mıüıibleri olduklarmı söyleyen. hem Alevî-Bektaşî zümrelerin hem de temsilcileri olan Bektaşî şâirlerin devlet hakkındaki hakim kanaatlerini yansıtmaktan uzak olduğu rahatlıkla söylenebilir. 1971. devletin aleyhindeki faaliyetlere iştirak eden halla başka bir devlet adına faaliyetlerde bulunan Bektaşî şâirler de olmuştur. Kısaca söylemek gerekirse. nice müslümanlanıı baştan çıkmasına. CL s 16 Sadelün Nüzhet (Ergün). devletin başarısı İçin çırpınan. aleyhindeki faaliyetlere katılanları cezalandırmış. Bektaşi Şairleri. kendisine hizmet edenleri de mükafatlandırmıştın ceza veya mükafatın ölçüsü "dinî anlayış" olmayıp "takınılan tavır" olmuştur. Sonuç olarak Alevî-Bektaşî zümrelerin sesi durumunda olan (emsil etlikleri kesimin duygu ve düşüncelerini mısralanna döken Betası şâirlerin genellikle Osmanlı devletine sadık. s. İstanbul 1930. İst. Hatifi adlı başka bir Bektaşî şairin şu ifadesi de.. 176. seferlere katılan.g. şeriat dışı birçok kötü işler işleyen. sebep olan kişilerin kanun yoluyla mahkeme edilerek gerçeğin meydana çıkarılması ama bu bahane île kendi halinde olanın kanuna aykırı olarak incitilmekten sakınılması" ferman olunmaktadır44. sefere çıkan hükümdar veya beylere methiyeler düzen kişiler olarak görüldüklerini söylemek mümkündür..Bektaşî Şiirinde Osmanlı Devleli incitmemeye özen gösterdiği gözden uzak tutulmamalıdır.. tamamen ekonomik bir şikayetin mahsûlü olduğu anlaşılan ve âdeta bayrak I aştırıl maya çalışılan Şalvarı şallak Osmanlı Eğeri kaltak Osmanlı Ekende yok biçende yok Yiyende ortak Osmanb45 şeklindeki dörtlüğün. yukarıdaki dörtlük kadar meşhur olmamakla birlikte. 45-46 İsmail Özinen: a. Osmanlı devleti de devlet olmanın bir gereği olarak bu kişileri kovuşturma ve cezalandırma yoluna gitmiştir. 359 .

Kızın peşinden 1 Arş. onların toplum sistemiyle ilgili olarak gelenek ve din açısından konuya yaklaşmayı amaçlamaktadır. 1. 386-618 yılkın arasını kapsayan dönemin olaylarını anlatır. Eğer erkek herhangi bir kızı beğenirse.Lin Gan . 742 yılında ise Baü Göktürklerden Aşina Xin'in siyasi gücünü kaybetmesiyle Çin'de ve Oita Asya'da yaklaşık olarak 200 yıllık aküf siyasi tarihi sona ermiştir.Dr. 552 yılında yine Aşma Ailesine mensup Turnen.. Gör. GELENEKLER Göktürklerde evlilik geleneği ile ilgili olarak. Edebiyal Fakültesi Tarih Bölümü. Ü. Çünkü göçebe ekonomisi oldukça dağınıktı. Tan» devrinde yaşamış olüiı tarihçi Li Yanshou taralından yazılmıştır. 361-374. Kız tarafı genellikle bu isteği geri çevirmez. . COKTURKLERDE GELENEKLER VE DİNİ İNANÇLAR Yazan: Prof. .nün güney ve kuzey kesimi ile Orta Asya bölgesine doğru genişlemişlerdir.) . E. ss. daha sonra Gobi Çölü. Bu tür eş seçme yöntemi Bozkır Bölgesi özelliğini yansıtmakladır". (Çevirenin notu. Çin kaynağı Bei Surdaki 1 "Göktürk Kayıtları" bölümünde konu İle ilgili şu bilgiler bulunmaktadır: "Cenaze töreni yapılacağı zaman genç erkekler ve kızlar en gü/. İzmir 3000. 13u kitap. Bu çalışına. yüzyılda Doğu Türkistan'ın kuzeydoğusunda siyasi bir güç olarak yükselmeye bağlamışlar. genelde cenaze törenlerinde eş seçme uygulaması görülmektedir. genç kızlarla erkeklerin normal zamanlarda günlük hayatta karşılaşma olanağı ve uygun yer bulmak zorluğu vardı. Göktürkler.Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı IV.el elbiselerim giyerler ve cenaze yerine gelerek orada karşılaşırlar. evine döndükten sonra bir yakınını kızın evine göndererek onu istetir. VI. Gobİ bölgesinde siyasi otoritesim kurmuş. Çin ve dünya tarihini geniş çapta etkilemişlerdir. Göktürklerin en üst yöncüci tabakası Aşina Ailesi idi. Çeviren: Eyüp Sarıtaş* Göktürkler eski çağlarda Çin'in kuzeyinde yaşamış göçebe bir millettir. Göçebe hayatı sürekli yer değiştirmeyi gerektirdiğinden.

aynı zamanda bir tür evlilik sistemi oluşturduğunu görürüz. eski Türklerde (Göktürkler) evlilik sisteminin belli bir sınır dahinindc zorlama karakterinde olduğunu. 581 yılından 618 yılma kadar cilan tarihi olayları anlatır. Orta Asya'nın Önemli bir geçit bölgesinde kurulmuş eski bir devletin adıdır. Yine buna benzer bir örnek Sui S hu5 adlı Çin kaynağının Göktürkler bölümümde yer alan bir kayda göre Ni Li Kağan ölünce.) 362 . amca ve kardeş Öldükten sonra. Bu gelenek VU. Bu tür geleneğin ortaya çıkış nedenlerinden birisi. ilkel toplumlarda göriilen grup evliliğinin kuşaklar boyunca aktarılarak Du You. bölüm 197.ile evlenmesini istemişlerdir.e göstermektedir ki. Göktürkler kısmı 1. ölenin oğlu. büyük oğlu Te Lechuan "Şad" olarak onun yerini almış. Doğu Türkistan'daki Turfan şehri . Bo Ya uzaun süre bu isteğe direnmiş.N.) Çin'in Resmi 24 Tarihinden birisini oluşturan tarih kitabıdır.2 Bu Örnek bi/. Buna bir örnek verecek olursak: Çinli prenses Sui Yicheng. Tong Di cm. bunu takiben de üvey annesiyle evlenmiştir. sonra sırasıyla Qi Minin oğlu Shı Bi Kağan. "Kabile reisleri kendilerinden sonraki kuşaktan olanlarla evle nem czl er" kuralım gözönüne alırsak. özellikle Batı Göktürk toplumunda oldukça yaygın olarak görünmüştür. Bei Slu'daki "Batı Bölgeleri" adlı bölüme göre. önce Göktürk Kağanı Qi Min ile evlenmiş. Göktürklerde bir gelenek daha vardı ki o şu idi: "Baba. (Ç. Shı Bin'in kardeşi Chu Luo Kağan. erkek kardeşi veya (kardeşinin oğlu) üvey annesi ile veya kardeşinin karısı ile evlenirdi. Han-Tang dönemleri arasında hunisi daima Önemini korumuştur. Göktürklerde bu tür evlilikler halk arasında ve yöneticiler arasında birlikte devam etmiştir. fakat baskılara daha fazla dayanamayarak . yeğeni onun sağ kalan karısıyla evlenirdi. Sadece kabile reisleri kendilerinden bir sonraki kuşağa mensup olanlarla evlenemezlerdİ. Gao Chang3 hükümdarı Qü Jian ölünce oğlu Bo Ya babasının yerine tabla çıkmış ve Göktürkler kendi gelenekleri uyarınca Bo Ya'nm üvey annesi .N. daha sonra ise Chu Luo'nıın kardeşi Jic Li ile evlenmiştir. (Ç.) Bu eser ünlü Çinli Bııdst rahip Xuan Zaııg'm hayatını anlatır. Tang devrinde yaşamış olan Wei Zhı tarafından yazılan bu eser. Hunlar. oğlu Da Man tahta geçmiş ve "Nİjüe Chulııo Kağan" unvanını almıştır. bu tür evlilik belli bir zorlama karakterine sahip bir sistemdir. cenaze törenleri eş seçmek için en uygun yer şekline dönüşmüştür. Gaochang devletinin kurulduğu bölgede yer almaktadır. 85 bölümden oluşur.Eyüp Santaş giderek evlenme isteğini bizzat iletine imkanı da kolay olmadığından. (Ç. Bei Shrda yer alan bir kayda göre. Aynı şekilde amca öldükten sonra.Bu da kardeşin karısıyla evlenme geleneğine bir Örnek teşkil etmektedir.N. Çinli Budist rahip Hııi Li'nin yazdığı "Da Tang Sı En Sı San Zang Fa Shı Zhuan" * adlı eserin ikinci bölümündeki bir kayda göre Tong Yabgu Kağaırın büyük oğlu Da Du Şad öldükten sonra.ki Bo YaTmn üvey annesi Göktürk kağanının kızı idi. Yüzyılın başına kadar devam etmiş. Wusunlar ve Juan-Juanlar gibi Çin'in kuzey bölgesinde yaşamış diğer göçebe milletlerde de görülür. bu nedenle bu tür evliliğin Göktürkler arasında sadece bir çeşit evlilik geleneği olmayıp. Bu kağanın annesi Qiang Shı kocasının kardeşi Bo Shı Tegin ile evlenmiştir. Anlaşılacağı üzere. sonunda bu geleneğe uymak zorunda kalmıştır. Bu gibi üvey anne ve kardeş karısıyla evlenme geleneği sadece Göktürklerde değil.

Üvey anne ve kardeş karısıyla evlenme adetleri buna bariz bir bir örnek leşkil etmektedir. şahsi mülkiyete ait evlerin (ailelerin) loplımıda başlattığı ekonomik fonksiyon giderek klanın fonksiyonunu geride bırakmıştır. yaprakların sararıp düşmesi. İlkel klan sisteminden Köle Toplumu sistemine girmişlerdir. Baba veya küçük-büyük kardeş öldükten sonra. İlkel Toplum döneminden çıktıkları sürenin çok uzun süre olmaması uedeııiyle. klanın gücü ve nüfusu korunmuş oluyordu. Tarih kayıtlarına göre. yüzyılda tarih sahnesine çıktıkları sırada. Bunu takiben akrabaları. hatta lüOÜ'leri bulurdu.) Kurban töreninde kesilen atın başı. cesedi gömmek için. İşte bu dunun.Göktürklerde Gelenekler Ve Dinî İnançlar süregelnıesi. Göktürk toplumu. Hunlar.dul anne ve dul yengeyi aynı klan içinde alıkoymak amacıyla. oğulları. Her ne kadar bıı gibi evlilik adetlerinin dayandığı tarihi şartlar (grup evliliği ve klan içi evlilik) ortadan kalkmış veya geçerliliğini günden güne kaybetmiş ise de yeni şartlar (aileler ve sülaleler) tekrar eski adetlerin yerini almış ve bu tür geleneği desteklemiştir. dul kalan üvey. Ayrıca bununla dul kadının. ata binerek çadırın etrafında yedi kez dolaşırlar. tekrar evlenerek başka bir klana gitmesi önlenmiş oluyordu. ilkel dönemin her türlü gelenekleri babadan oğula aktanlagelnıişür. Gömme işi tamamlandıktan sonra. Wusunlars Juan-juanlar ve Göktürkler arasında kuşaklar boyunca devam ettirilen bu evlilik geleneğinin sebebini oluşturmuştur. Ölünün gömüldüğü gün. ölünün yakınları yeni bir tören düzenleyerek ata binip bıçakla yüzlerini çizerler ve ağlayarak yas tutarlar. kesilen hayvanları ölüye kurban olarak sunarlar. mezarın önüne taştan yapılmış Balballar konur. Balbalların sayısı. Bu hareket yedi kez tekrarlanır. torunları ve kadm-erkek bütün akrabalarının her biri at ve koyun keserler. İçlerinden birisi çadırın Önüne gelip yüzünü bıçakla çizerek yas tutmaya başlar. Göktürklerde ölü gömme törenleri şöyle yapılırdı: Ölü önce çadırda bekletilir. bir ailenin veya bir kabilenin çalışan insan gücünün ve aile-kabilenin üretim gücünü arttıran ekonomik fonksiyona dönüşmüştür. ölünün hayatta iken öldürdüğü insan sayısına göre belirlenirdi. ölünün sağlığında kullandığı eşyaları ile bindiği alı bir araya getirilerek ölü ile birlikte yakılır. bir balbalın üzerine asılırdı. Kan ile karışık göz yaşı dökerler. ölen kişi ilkbahar ya da yazın ölmüşse. Bunun arkasından çukur kazılmaya başlanır ve ceset tabutla birlikte gömülür. bunları ölü çadırının önüne sergileyerek. Bunun arkasından belli bir tarih lesbit edilerek. Bu dönemde dul-îivey anne ve dul kardeş karsının klanda alıkonulması ve çeşitli geleneksel uygu I a malamı kuşaklar boyunca devam ettirilmesi geleneği ve klan nüfusunun konulması. Eğer. Dolay ısı ile balbal sayısı bazen HH)'leri. Daha sonra toplumların liretim gücünün artmasıyla özel mülkiyet sistemi gelişmiş. Geriye kalan külleri toplanarak. Balballar üzerine ölünün resmi ve hayatta iken geçirdiği savaşları sembolize eden . gömme zamanı geldiğinde gömülerek işlem tamamlanır. bir diğer neden de klanlarda görülen dış evlilik sistemini varlığıdır. Göktürkler VI.. Bu tören. sonbahar ya da kışın ölmüşse yeşilliğin bol olduğu günler beklenir. ölünün yakıldığı gün düzenlenen törenin aynısıdır. (Öldürülen her bir kişi için bir balbal konurdu. ölümden sonra sağ kalanla evliliğin devanı ettirilmesi geleneği (sistemi) tatbik edilmiştir Böylece dul kadının kendi klanından ayrılması.

Şimdiki Hebci eyaletinin Zhengdian geliri civarıdır. döneminin Göktürk geleneğini yansıtması açısmdam çok önemlidir. onların gelenekleriyle ilgili bilgiler vermekledir. Çin imparatoru Tai Zong. 364 . 634 yılında Jie Li Kağan öldükten sonra. onların kağanlanıım esir etmiş. "Chang Shaıı Wang". Bütün bunlara karşı babam Gıı Dulu Kağan çarpışmış. Zhoıı Shu ve Sui Shu "nun Göktürkler Bölümü.. beş kişiden meydana gelen aile kurmayı ve keçe çadır kurup onlara nasıl kullanılacağını öğretir. ı " Chang Shaıı..'' Küİliğin Kağan öldükten sonra (Bilge Kağan'm kardeşi) adına kitabe yazılmış ve üzerine resmi kazınmıştır. Bununla ilgili Göktürk Kitabelerinde kayıtlar mevcuttur.. Xin Tang Shu'nun11 Tai Zong'un oğulları ile ilgili bölümünde bulunan kayıl şöyledir: "Chang Shamvang12 Cheııg Qiaıı.. Bol miktarda koyun etinin yendiği ziyafetlerde herkes kendi kullandığı bıçağı ile etini kesip yer. Çadırların önünde kurt başlı bayrak dalgalanır. saçlarını onlar gibi ayırmayı. Anıtın dört tarafına da kağanın savaş manzarası resmedilmiştir. (Göktürklerin alaları kurdu toteın olarak tanırlardı. çok iyi Türkçe bilir ve Türk elbiseleri giyer... Tong Dİan. her ne kadar Chang Qian"in kendini beğenmiş gibi bir tarzda tasvir else de. "Chang Shan Hükümdarı" anlamındadır. 25 bölümden oludan bu kilap Tung devrinin olaylarını anlatır. yüzlerini bıçakla çizmelerini ve ata binerek çadırın etrafında dolanıp yas tutmalarının emrederdi". Türk gelenekleri içinde bıçak ile yüz çizine adeti mutlaka yaygın olmalı ki. Kağanlar yay şeklinde inşa edilmiş büyük çadır evlerde otururlar. Birlikte çalışacağı insanları Türklere benzeyenler arasından seçer ve onlara koyun derisinden yapılmış elbiseler giymeyi.10 Bundan başka Sui Shırdaki Batı Göktürkler bölümü.Eyüp Sarıtaş 6 " şekiller çizilerdi. Kırgızlar hep beni düşman olarak görürlermiş.) Askerlerini çcşilli rütbelere ayırır. Bu kayıt. onun bu özellikleri. Göktürkler her yılın Mayıs ve Ağustos aylarında bir araya gelerek ilahlara kurbanlar sunarlar ve her yıl önemli bir devlet görevlisini öldürerek. kağanın kendi milletinin geleneklerine göre cesedinin yakılmasını ve Ba Irmağı'mn8 üzerinde bulunan köprünün doğusuna bırakılmasını emretmiştir.. ölmüş alalarının bılunduğu mağaraya kurban olarak sunarlardı.." Cheng Qian Kağan ölmüş gibi hareket ederek çevresindekilere yüksek sesle ağlamalarını. " Kuzey Song döneminde tarihçi Ou Yangxiu yazmıştır. Bu kaynak ile ilgili Xin Tang Shu ve Jiu Tang Shu gibi hanedan kayıtlarında bilgiler vardır. bu gelenek sadece ölü gömme törenlerinde değil. kırkyedi defa savaşmış Gök Taun dilediği için babam bütün bu ülkelere sahip olmuş. Taııg devrinde kurulmuş küçük bir devlettir. Onların hepsine diz çöktürmüş.. 7 8 J "' Jiu Tang Shu . Çin'in şimdiki Shaanxİ eyaleti şuurları içinde kalmaklador.Babam Birinci Kırgız Kağanım öldürerek başını Balbal olarak dikmiş'" Bir diğer kayıt: "Amcam Bilge Kağan öldükten sonra (Kitabelerin yazan Yollııg Tegin'dir) Kırgız Kağanının başım Bilge Kağan1 m mezarına balbal olarak dikmiş. bölüm 197. böylece büyük bir ülke ve kudrete 7 sahip olmuş. Buradaki kayıtlara göre. her birliğin kendi flaması vardır. Göktürkler Bölümü 1. Bilge Kağan Kilabcsmdeki kayıt şöyledir: "Kuzeyde Baz Kağan. düşman imiş.

Göktürklerde Gelenekler Ke Dini İnançlar insanları yolculuklarına uğurlama törenleri için de geçerliydi. Bir diğer Örnek de Sui Shu'nıın Göktürkler bölümünde bulunmaktadır.). Çin'de duvkt tarafından büyük bir tören düzenlendiği ya da imparator saraydan çıktığı zaman.N. (Ç N.) Tang devrinde yaşamış (651-697) bir devlel adamıdır. onun güvenini kazanmış ve kendisine "Shı Yüshı" rütbesini vermiştir (Ç. Du Suliuyu karısından ayrıldığı için teselli etmekti21. Sui Hanedanını kuran hükümdardır. Ming ve Cı'dan oluşan dört eyaleti birleştirip kendi idaresi altına almak istemiş. Türk kağanlarının tahta çıkma Guo Yuanzhen ile ilgili Xİn Tang Shn'âa.N. Örneğin Xin Tang Shu'da 13 bulunan Çinli devlel adamı Guo Yuanzhen'ın biyografi sindeki kayıt şöyledir. kardeşi Du Sııliu ise ağabeyinin seferine katılmayıp karısını terketmiş ve Tu Li ile birlikte Çin'e gitmiştir. Xiang. bazı Türkler mensupları yüzlerini 1 bıçakla çizerek ağlamışlar ve eski valilerini uğurlamışlardır' . (Ç.)Lai Chuıı Aşina Jue Sıluo'nun yanında çok iyi raksedip şarkı söyleyen rakkase kızların bulunduğunu duymuş ve çeşitli entrikalarla onlan elde etmeyi planlamıştı. Göktürkler erkekleri kumar oynamayı severler. (Ç. Sui Shıı.) 710 yılında Doğu Türkistan'da kurulan tarihi öneme sahip Çin'e bağlı Genel Valilik idi.N. Bazı Çinliler herhangi bir isteğini anlatmak için bu geleneğe baş vurmuşlardır. Bu düşünce tarzı Hunlarda da hemen hemen aynı idi. 757 yılında ölen An Lushan'm annesi Türk idi (Ç. Çin imparatoriçesi Wu Zetian'e istihbarat haberleri getirdiği içn.. Çin Sarayı tarafından elçilik görevlerini yürütenlere bu isim verilirdi (Ç. Bunu üzerine 10'dan fazla kabile başkanı kendisinden davacı olduklarım göstermek için kulaklarını kesmişler ve böylece sorun çözülmüştür.). Tang devrinde yaşamış ve çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıdır. Sui imparatoru Wen Di 20 .N. 705-706 yıllarında Anxi Genel Valisi iken Çin hükümdarı tarafından "Tai Pu l5 Qing" olarak tayin edildi. 599 yılında Du lan Kağan Çin sınırlarına saldırmış.N. Generalden daha yüksek olan bir rütbedir (Ç. geniş bilgi bulunmakdadır.). İmparatorun hediye vermekteki bir diğer amacı ise. emrindeki generallere gizlice Çin sarayında "Zhong Shı" ı s olarak görev yapan Sun Zhıgu'nun yanma gitmelerini emretmiş. 365 . hasta yatağında ölmekten utanç duyarlardı. Göktürkler Bölümü. kadınları ise tüyden yapılmış bir oyun aracı ile oynamaktan hoşlanırlar ve sarhoş oluncaya kadar kımız içerler ve karşılıklı şarkı söylerlerdi. "Guo 14 Yuanzhen. Türkler bu geleneği bir konu ile ilgili davacı olduklarında da (şikayetçi olduklarında) uygularlardı.). 5X1-618 yılları arasında tahtla kalmıştır (Ç. Anxi'den ayrıldığında. adıgeçen generaller kulaklarını kesip yüzlerini çizmişler ve Cheng Sı'ya "Shuai" ı y rütbesinin verilmesini istemişlerdir. bunun üzerine. Daha sonra bu gelenek Çin'in iç bölgelerine de yayılmıştır. Wei.) Tai Puqing.). Ayrıca Göktürkler savaşta ölmeyi şeref sayıp.N. onun arabasını kullanmakla görevli olanların taşıdığı unvandır. kendisine karşı böylesine sadıkane bir hareketi övmüş ve kumar oynaması için Du Suliu'ya değerli mücevherler vermiştir. Buna bir Örnek verecek olursak: Xin Tang Snu'daki Lai Chuif un"1 biyograrîsindeki kayda göre Göktürk lideri (Kaynakta yanlış olarak 'Tibet" şeklinde geçmektedir." 775 yılında An Lushan'ın 17 enirinde eski bir general olan Tian Chengsı.N.

ağabeyinin oğlu Yong Yülü'ye şöyle demiştir: "Biz Göktürklerde Mu Gan Kağan'dan 32 beri ağabeyin yerine kardeş tahta çıkar.). 366 .Eyüp Sarıtaş * töreleri İle İlgili olarak Sui Slııfnım Göktürkler kısmında az da olsa kayıt bulunmaktadır. Erkin'den sonra ise kardeşi Tuo Bo Kağan tahta geçmiştir. Zhou dönemi (Kuzey Zhou dönemi: 557581) olaylarını anlatır. Bu yüzden tahtan senin çıkman gerekir. Yapılan anıştırmalara göre GöktÜrklerin ilk kağanı İli Kağan23 ( AshıNa Tümen) öldükten sonra oğlu Ke Luo. Diğer taraftan tarihi gerçeklere göre sözkonusu uygulama tam olarak bu şekilde gerçekleşmemiştir. o anda söylediği her hangi bir rakam dikkate alınır ve böylece ne kadar süre tahtta kalacağı belirlenmiş olur. Sha Bulüeden sonra ise. "Kağan tahta çıktığı ilk günlerde. Fakat Mu Gan Kağan'dan itibaren. ağabey öldükten sonra kardeşin tahta çıkma geleneği başlamıştır.N. Linghe Delen (583-666) tarafından yazılan Zhou Shu.ibadel eder gibi saygı gösterirler. Bu kayda göre GöktÜrklerin devlet kurmalarından itibaren kağanların tahta çıkma töreleri "'Babadan Sonra Oğul'" şeklinde görülmektedir. Şamanizm. İlkel Klan Toplumundan gelen bir ilkel dönem dinidir. Göktürk kağanlarının tahta çıkma töreleri "Babadan Sonra Oğul" ve "Ağabeyden Sonra Kardeş'" olmak üzere iki tür uygulama görülmüştür.). Nestoryanizm ve Budizm gibi dinlere inanmışlardır. Bunun üzerine Chu Luo.). Yong Yülü ise "Yabgu" olmuştur. her ne kadar Sosyal Tabaka Toplumu (Kölelik Sistemi 11 23 24 Bunun Kagan'ın oğludur (553-572) (Ç. Çünkü sıradan bir insan asil tabakaya mensup birinin yerini alırsa iki farklı mevkiye salûp insanlar arasında saygı ve itibar kalmaz. ll.DTN Göktürkler Şamanizm.N. Bu arada kağanlarının yeteneklerinin lüç bir zaman sona ermemesi dilekte bulunurlar ve onu serbest bıraktıktan sonra sorarlar: "Sen kaç yıl kağanlık yapabilirsin?" Çok zor ve sıkıntılı bir psikolojik durumda bulurum kağan tahta bulunacağı süreyi kesin olarak belirleyemez. Yong Yülü bu öneriyi bir çok kez geri çevirmiş ve sonuçta Chu Luo "Yabgu Kağan" unvanı ile tahta çıkmıştır. 587 yılında Sha Benjiie ölünce. devletin ileri gelen yöneticileri.N. Daha sonra kağanı bir ata bindirip ipekli kumaşla boğazını sıkmaya başlarlar. Kağanların tahta çıkış törenleriyle ilgili olarak Zhou Shu'daki 24 Göktürkler bölümünde oldukça ayrıntılı kayıt bulmak mümkündür. Ben seni kağan olarak kabul etmeye hazırım". Bu şekilde dokuz kez dolanırlar. yeni kağanın çadırına gelirler ve onu keçenin üzerine çıkarıp havaya kaldırırlar. Her seferinde ona. Ke Luo'dan sonra kardeşi Erkin (Mu Gan Kağan). Türkler tarih sahnesinde göründükten sonra. vasiyeti üzerine yerine kardeşi Yabgu Chu Lııo geçmiştir. 552-553 yılları arasında tahtta kalmıştır (Ç. Toplam 50 bölümdür (Ç. Buradan anlaşılmaktadır ki. Ateşperesllik.Tuo Bo'dan sonra oğlu Sha Bolüe onun yerini almış. Bıı atalarımızın töresine uygun değildir. vasiyeti gereği yerini kardeşi Chu Luo almıştır.

20 Zhang Xiııglang. Du Jin 27 Dağf nııı 500 li2B batısında üzerinde bitki ya da ağaç bulunmayan yüksek bir dağ vardır.N. Kağan her yıl devletin ileri gelenlerini toplayarak. Kötü ruhları kovma töreni bittikten sonra Zemarkhos ve beraberindekiler yollarına devam etmek için Türk ülkesinden ayrılmışlardır. Göktürklerin Şamanizm dinine mensup olduklarının diğer kanıtlan da şunlardır: Güneşe verdikleri önem. s.26 Bu kayıt Göktürklerin Şamanizm inancını bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. "Bo Dcnguing:: adı verilen bu dağ Çin'de yer tanrısı olarak bilinirdi. neşe ile ve çılgınca durmaksızın danseden insanlardır. Şamanlar insanları tedavi edip kölü ruhları kovarken yüksek sesle büyü yaparlar. Diğer taraftan neşe ile dansederek maddi bakımdan ruhları temsil ettiklerine de inanırlar.5 kurye eşittir (Ç.Ayin yapanların bazıları da davul çalıyorlardı. c) Üçüncü kal ise Cehennem olup yeryüzünün alt tabakasını teşkil eder.1997. orada bulunuyordu. 28 Çin uzaklık sisteminde 1 li Ü. Kötü ruhların hepsi oradadır.). Çin-Baıı İlişkileri Tarihî Belgelen. Zemarkhos'un da iki ateş arasından geçmesini istemişlerdi. Ataları için kurban kesmeleri. yüzyılın ortalarında İstemi Kağan25 tahta çıktığı sıralarda Doğu Roına'dan Balı Göktürklere elçi olarak gönderilen Zenıarklıos. Klanlık Sistemi döneminden kalan uygulama ve alışkanlıkları nesilden nesile aktarılarak devam etmiş. Diğer taraftan her yılın Mayıs ayının onuncu günü halkım ırmak kenarına. onları kutsal olarak kabul etmeleri ve Yer ve Gök Tanrılarına tapmaları. Büyü yapma işi sona erdikten sonra Göktürkler. bu nedenle Şamanistik inançlar toplumda oldukça yaygınlık kazanmıştır. toplar ve Gök Tann'ya kurbanlar sunar. Bir kısmı da ellerinde kuvvetli ateşler ve tütsülerle daire çizip dönerlerken kendinden geçmiş bir manzara oluşturuyorlardı.) Türkler kötü ruhları kovmak ve şanssızlıklara ve felaketlere engel olmak için dini törenleriyle meşgul idiler. 285-286. Şamanizm inancı. Orta Asya'dan geçerken Soğdiana topraklarına ulaştığında (Kağanın otağına kadar varmamıştır.Gökttirklerde Gelenekler Ve Dini İnançlar Toplumu) dönemine geçmiş olsalar da.) Şamanlar adil. (Kadın Samanlara "Wu Da You" adı verilirdi. Zhonghua Kitabevi: Pekin. evreni üç kısma ayırmaktadır: a) Cennet: Burası dünyanın üst tarafında yer ahr ve bütün ilahlar burada kalmaktadır. 387 .N. mağarada atalan için kurban kesme törenleri düzenler. Turnen Kagan'm kardeşidir (Ç. İnsanlarla ilahlar arasındaki ilişkinin kurulmasından ve kötü ruhların ortadan kaldırılmasından Şamanlar sorumludur. İki ateş arasından geçilince Türkler kötü ruhlardan tamamen arındıklarına inanırlardı. b) Yeryüzü: Dünyanın orta katıdır ve insanlık orada bulunmakladır. Göktürkler "? Batı Göktürk kağanıdır. Batı dillerinde yazılmış tarih kaynaklarının bildirdiğine göre. Orada bulunan topluluk Zemarkhos'un etrafını çevirmiş ve onu da aralarına almışlardır. Çin tarih kitabı Zhou Shu'da ki Göktürkler bölümünde konu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır: '"Kağanın çadırmm kapısı doğuya doğru açılır. Turnen Kağanlığını kurduğunda otağı. VI. cilt iv. Kağan çadırım lerketmeden önce güneşi selamlar. 27 Bu dağ Orhun Nehri "ııin yukarı mecrasmdaki Kang Ai Daği'nın kuzeydoğusunda bulunan dağa verilen isimdir.).

-MÖ. I a. aydınlığın canlı timsali olduğundan kutsal olarak kabul edilir ve ona saygı gösterilir. 631 yılında Çin'in o dönemdeki başkenti Chang Anda 3 2 "İran Tapmağı'" adında bir mabet inşa edilmiştir.e. Yaklaşık MÖ. Tann irade ettiği için. Muhtemelen.).VI. Bing Zhou'ya 29 saldırarak ele geçirmiş ve Yang Chengdao'yu buraya yerleştirmiş. Bu dinin en önemli ayinlerinin odak noktasını ateş oluşturur. AleşpereslIİk. Bu nedenle tarih kitapları Sı Mo'nun fala bakmaktan ve kendisine bununla ilgili sorular sorulmasından hoşlandığım yazmaktadırlar. 368 . Şimdiki Taiyuan şehrinin olduğu yerdir (Ç. sonunda sorunu çözmek ve ikna olmak için fal sorularını sormuştur.VII. aynı zamanda yönetici tabakasına mensup olanlar arasında da kehanetten anlayanlar olmuştur. Tanrıda olmuş Türk Bilge Kağan. düşmanımız ise koyuna benzermiş".). Göktürkler arasında fala (kehanete) inanan insanların sayısı çok olmakla kalmamış. Chu Luo Kağan ise bunun üzerine şunları söylemiştir: "Alalarını daha önce ülkelerini kaybettiler. Ateş ile iyi. yüzyıllarda Zerdüşt tarafından ortaya atılıp yayıldığı için bu inanç sistemine "Zerdüşlük Dini" adı da verilir. Benim bu durumu unutmuş olmam çok kötü. Bu örneklerin hepsi İlkel Dönem dinleriyle hemen hemen aynıdır. Şamsımın iyi olmadığını İlahlar da biliyor. Xin Tang Shu. Göktürkler Bölümü. Sözkonusu inanca göre kainatta iyi ile kötülük.g. Göktürkler Bölümü 1*.Eyüp Sarıtaş Gök'e taparlar ve ona saygı gösterirlerdi. 518 yılı civarında bu din Çüı'c girmiştir. İyi ya da kötü şansla ilgili kehanette bulunmak da Şamanizm inancının bir özelliğidir. Göktürk Devletini yeniden kuran Kulluk Kağan için şunları söylemektedir: "Gök Tanrı güç bağışladığı için babam (Kutluk Kağan) Kağan'in ordusu kurda. VI. Kut'uin olduğu için kağan oldum". Ünlü Çinli Budist Keşiş Hııi Li tarafmdan kaleme alınan " Da Tang Si En San Zang Fa Shı Zhuaıı" adlı kitabın ikinci Q 31 32 Çin'in Shaaim eyaletinin kuzey kesiminde bulunuyordu. Shaanxi eyaleünin şimdiki başkenti Xi'an'ın bulunduğy yerde idi (Ç. etrafındaki insanlar şansının kötüye gidebileceğini söyleyerek onu uyarmışlardır.30 Kağan her ne kadar inandığı fal sonucunu alamadı ise de. daha sonra ise varlıklarını Sui devletinin ayakta katması sayesinde sürdürebildiler. Bu dinin akideleri Eski İran'da "Avesta" adlı eserde bulunmaktadır. Örneğin Aşina Sı Mo bunlardan bilişidir. 620 yılında Chu Luo Kağan. MÖ. Bu konu Bilge Kağan Anıtında da dile getirilmiştir: "Tanrıya benzer. Bu sorunu ben kendim çözeceğim". Göktürklerin Aleşperestlik dinine ne zaman inanmaya başladıkları kesin olarak bilinmemektedir.31 Ateşperesllik dininin menşei Eski İran ve Orta Asya'ya dayanmaktadır. aydınlık ile karanlık gibi zıt güçler birbirleriyle mücadele halindedirler.N.yüzyıldan itibaren bir dönem boyunca İran'ın devlet dini haline gelmiş (bu nedenle bu dine Ateşperesttik adı verilir.N.). MS.

tarihi açısından son derece önemli olan bilgiler vermiştir. J4Semerkant halkının Ateşperesti ile dinine inanmamalarının sebebi. Meryem'in. Göktürklerinbu din ili olan ilgilerinden kaynaklanmaktadır. Taııg döneminde Duan Shıcheng tarafından yazılan . Hıristiyanlığın bir koludur. Nestoryanizm. Balı Bölgeleri Bölümü. Bunun üzerine Balınım'm emrinde bulunan bir kısmı Türk asıllı asker isyan etmiştir. Xi"Anfdaki Beilin Müzesinde sergilenmektedir. oluracaklan zaman yere bir keçe serdiklerini gördüğünü kaydettiğini yazmakladır. Bu eser Feng Chengjun. Orta Asya'dan geçerken Göktürk ülkesine de uğramış ve seyahat notlarında Türk. Tann'nm annesi olduğu geleneksel inancını kabul etmediği İçin. Türklerin iki iane mabetleri olmasına rağmen rahipleri yoktu.). Sııi Hanedanı döneminde hükümdar Qıı Muzhi. Müritleri Pcrs İmparatorluğuna kaçarak onların desteğini kazanmışlardır. bu yüzden onlara tabi olmuştu. 645 yılında Çin'e dönen seyyalim yazdığı seyahatname Da Tang Xiyii Ji adını taşımaktadır Ç.Göktürklerde Gelenekler Ve Dini İnançlar bölümünde. 561 yılında şimdiki Kazakistan'ın güneydoğu bölgesindeki Kang ülkesinde yaşayan Türkler arasında yayılmıştır. aleşe saygı gösterdiklerini ve ona taptıklarını görmüştür. Batı Göktürklerden bir kızla evlenmiş. Bu anıt 1625 yılında ortaya çıkarılmış olup. Nesi oryan İzm. hükümdar ve halkın Bııdizme inanmayıp. Pers M M 35 3û Xıum Zang Budizm ile ilgili kutsal metinleri elde etmek üzere 629 yılında Chang An dan Hindistan'a gilıniş. Bu askerlerin bazılarının alnında haç işareti bulunuyordu. Başka yerlerden gelip bu mabetlerde konaklayan rahipleri Semerkant halkı ateşle kovalayarak kendi mabetlerinde kalmalarına izin vermezlerdi.*Xiyang Zazu" adlı eserin dördüncü bölümünde de bu konu ile ilgili kayıt vardır "Göktürklerin Ateş ilahları vardır. Tapmakları yoktur. Bu din Taııg devrinde Çin'de de yayılmış. yüzyılın son yıllarında kendi bağımsız dinlerini kurmuşlardır. Kang Ülkesi ile ilgili kısım.). Pers hükümdarı Ka Sa'nın. Bahram'a saldırması için askeri destek göndermiştir. ağacın ateş unsuru olması sebebiyle ona saygı alameti olarak ıızerine olurmayıp. Bu torbaya yılın her mevsimi boyunca dua ederler. Şimdiki Semerkant civarında bulunan Kang ülkesi. Doğu Roma imparatoru tarafından dinden afaroz edilerek kendisine askeri bir rütbe verilmiştir. bu vesile ile "Nestoryanizmin Büyük Çin'de Yayılışının Övgüsü" adlı bir abide de diktirilmiştir3*. Xuan Zang Semerkanfta bulunurken. NestoryanlarıV. yine ünlü bir diğer keşiş ve seyyah Xuan Zang'ın 33 Orta Asya'da Göktürk]erin ateşe saygı gösterdiklerini. Kin Tang Shu. Bir rivayete göre 591 yılında Doğu Roma imparatoru. Nestorius aslında İstanbul'da Baş Piskopos idi.N.Bıı malzemelere göre.N. Keçeden çeşitli şekillerde parçalar kesip deriden yapılmış bir torbaya koyarlar ve bunu bir direğe asarlar.tarafından Çinceye tercüme edilmiş ve 1958 yılında Çin'de yayınlanmışür Ç. Bundan başka. de kullanılmiştır. Direğin kımıldayan yerlerine reçine sürerler. sayfasında Batı dillerinde yayınlanan eserler. Fransız bilimadamt Edward Chavannes tarafından yazılan "Batı Göktürk Tarihi Belgeleri"30 adlı eserin 219. 1 369 . Nestorius'un (384-440) görüşlerinin bir kısım Hıristiyanın kabul etmesiyle "Neslorius Mezhebi" adı verilmiştir.

V1. 653 yılında. Chavanncs ise bu konuda şunları yazmaktadır: "Bu esere göre. Yüzyılın ortalarında Orta Asya Arap istilası döneminde ortadan kaldırılmıştır (Ç. Rahip. Huayan ve Slıi Songlü gibi Budist ı ne tinlerim ıı getirilmesini istemiştir. Sui Shu'nun"Göktürk Kayıtlan" bölümündeki kayda göre bu tarihi olay To Ba Kağan (572-581) döneminde gerçekleşmiştir. Güneyden Xi Lan (Sri Lanka) ve Birmanya gibi ülkelere girmiş ve genel olarak "Güneyden Yayılan Budizm'" ya da *.Ö. Budist tapmağına gitmiş ve kulenin etrafında dolaşmıştır. yüzyıllar arasında Eski Hint yarımadasında bulunan Jiabi Luovvei38 ülkesinin hükümdarının oğlu Sakyamuni tarafından kurulmuştur. Vlll.Ö. Niepan. Budizm. Kore ve Japonya gibi ülkelere yayıldığında ise genel olarak "Kuzeyden Yayılan Budizm" ya da "Mahayana Budizmi" adı verilmiştir. Adıgeçen kaynaktaki bilgi şöyledir: "Qi döneminde (479-502) Hui Lin adında bir keşiş vardı. Türk kağanı da bunun üzerine Qi ülkesine bir elçi göndererek Jingming. Kağan. 2 yılında Çin sarayında sekreter olarak çalışan Jing Fu. Fakat yaşayanlarm acı çekmeleri kaçınılmazdır. Bu keşiş Qi'ler tarafından Türklerin bulunduğu bölgeye kaçırılmıştı. Budizm. Budizm giderek Orta Hindistan'dan güney ve batı bölgelerine doğru yayılmıştır. Nepal sınırları içinde kalmaktadır (Ç. Nitekim Türkler arasında Hıristiyanlar da bulunduğu için. ancak alnında haç işareti bulunan askerleri Doğu Roma'ya göndermiştir. To Ba Kağana : "Qi ülkesinin zengin ve kuvvetli olmasının sebebi. Türklerin Budizm inancını ilk olarak kabul etmelerine gelince. "Keşke Qİ ülkesinde doğsaydım" bile demiştir. Bu yüzden ahularında haç işareti olan Türk askerleri. To Ba Kağan'm kendisi de Budizm dinine girerek. Bııdi/. Özbekistan'ın Semcrkant şehrinin olduğu yerde idi. Hıristiyan din adamları hastalığın yayılmasını önlemek için onların alnına haç işareti yaparlarmış.). yüzyılda Asoka'nm itikatı ve bunun benimsenmesinden dolayı. isteyen herkes Buda olabilir. Hükümdar bu esirlere alınlarında bulunan haç işaretinin sebebini sormıışlur. Nestoryanizm dinini Çin'e getirmiştir" şeklindeki kaydı doğru olarak kabun etmekte bir sakınca yoktur. Nesturilik 59 L yılından 30 yıl önce Kangjifdeki37 Türkler arasında yayılmıştı.Hinayana BudiznıT'adı verilmiştir. insanlar her ne kadar eşit ise de.N. Kuzeyden Çin'e girdikten sonra.N. yukarıda sözü edilen abidedeki A Lııobcn. Yüe Çi hükümdarı Yü Cun'un Sanskriçe yazılmış olan "Fu Tujing" adlı kutsal metinler ile ilgili anlattıklarım Çince olarak kaleme almıştır. . bu dini o kadar benimsemiştir ki.Eyüp Santaş hükümdarı Ka Sa isyan eden asi Türkleri fillerle ezmiş.-M. 111. daha çocuk yaşlarında bu işareti taşımaya başlarlarmış. *MÖ. Acılardan kurtulmanın tek çaresi ölümdür. eskiden Doğu Soğd ülkesinde bulaşıcı hastalıklar başgösterdiği zaman. M Ö . Bu dinin inanema göre. Askerlerin verdiği cevaba göre. onların Budizm inancında olmasındandır" diyerek her sonucun arkasında mutlaka bir sebebin yattığına işaret etmiştir.min Çin'e ilk olarak girişi M. 37 38 Bati Türkistan'da kurulmuş küçük şehir devletidir.V.

hızla allarına binerek Budist rahipleri davet etmelerini emretmiş ve onlara bu teşebbüsünden dolayı itarafta bulunarak af dilemiştir. Bu olayın meydana geldiği yıllarda (574-567) To Ba Kağan tahtta idi. kağanın yola devam etme emrinin ulaşmadığı bir kısım asker ilerleyerek Budist mabetlerine ulaşmışlar ve onları yağmalayarak yıkmışlardır. (Bu dini tartışmalarım içeriği bilinmemektedir. bu din elçilerine çok önem vererek.)- 37* .). Dolayısıyla içlerinde Taoist din adamı ve sıradan insanlar bulunan 10 kişilik bir ekip kuzeye doğm yönelerek Tong Yabgu Kağaıı'm kaldığı otağa varnuşlar ve kağamn Budizme karşı sempati duymasını sağlamışlardır. 10 kişiden oluşmalarına rağmen.Göklürklerde Gelenekler Ve Dini İnançlar Bei Qi Slnı adlı tarih kitabının "Jüe Lu Qiang Kabilesi Kayıtlan bölümünde yer alan bilgilere göre bu dönemde yaşayan Liıı Shıqing. sırtındım çıkarmıştır. Pisha Yabgu'ya şöyle demiştir: ''Senin ne gücün var ki Budist mabetlere saldırmaya cesaret ediyorsun?" Bunun arkasından uzun bir mızrağı kağamn göğsüne saplayıp. Bu seyahatnamedeki konu ilgili kayıt şöyledir: "Son zamanlarda Göktürk Yabgu Kağan'ın oğlu Sı Yabgu Kağaıı'm bütün kabilesi ve ordusuna liderlik ederek Budist mabetlere saldırmayı ve içindeki değerli eşyaları yağmalamayı düşünmüş. Tianzhu40 ülkesindendir. Kuzey Di'liler'11 çok cesaretli olmalarına rağmen pek medeni değillerdi.). yola çıktıktan kısa bir süre sonra dinlenmek için mola verilmiş. (Bu olay 622 yılından önceye aittir. Kağan büyük bir şaşkınlık içinde uyanmış ve vicdan azabı duymuştur. ""Nie Panjing" adlı Budist metilini Çince'den Göktiirkçeye çevirerek kağana sunmuştur. yazdığı "Da Tang Xiyü Ji" adlı eserin birinci bölümünde bu ol ayı-ayrıntılı olmasa da. Rahip Xııan Zang. yaptıkları sert tartışmalardan anlaşılmaktadır. Kuzey Qi imparatorunun emrinde çalışan Sin Qing. Toplam 50 bölümden oluşur (Ç.N. Tong Yabgu Kağan. Çince olarak yazılmış "Meşhur Keşişlerin Hayat Hikayeleri" adlı eserin ikinci cildinin üçüncü bölümündeki kayıt şöyledir: "Boluo Poluo Miluo. Fakat. Hui Chao adlı ünlü Budist rahip"Bcş Tianzhıı Ülkesine Seyahat"' adını verdiği seyahat notlarında bu konu ile ilgili şunları kaydetmekledir: "Jiantuo 42 ülkesinde bulunan hükümdar ve askerler genel olarak 3y 40 41 42 Kuzey Hanedanlığı (386-550) tarihini anlatan tarih kitabıdır. Bu ekibe çok itibar edilmiş olmalı ki.. onlara lıergün 20 kişiye yetecek kadar ihtiyaç maddeleri (yiyecek-içecek ve hayvan yemleri dahil) verilmiştir. Tan» devrinde yaşamış olan U Baiyao (565-648) taralından yazılmıştır. Burası şimdi "Gaııdhara" olarak bilinir (Ç.komşu ülkelerin dillerini biliyordu..N. Eski Hindistan' verilen isimdir (Ç.) Tong Yabgu Kağanı Öldükten sonra Batı Göktürk yönetici tabakasının Budizm inancını terkettikleri. Dinglingler ve Gaoche'ları işaret etmektedir (Ç.9. Sabah akşam demeden daima kendileriyle ilgilcnilmişür.anlatmaktadır. "D'î' sözcüğü. Bu yüzden Budizm inancını kabul etmeyi düşünüyorlardı.N. kendisi de bu dine inanmaya başlamıştır.. Bu olayı hemen etrafındakilere ve askerlerine anlatarak yola devam etmekten vazgeçmiş ve bazı adamlarını.) Onlar daha sonra tekrar Budist inancına dönmüşlerdir. Bu dönemde onun gibi başka bir insan daha yoktu.N. o gece Sı Yabgu Kağan rüyasında Budizmin ünlü keşişi Pisha Mentiaıvi görmüştür.

..). hükümdar gibi hareket ederek her sene bir defa tören düzenler. eski Hindistan'a verilen isimdir. Altay Dağlan ve Moğolistan'dan geçip. Tang döneminde Afganistan'ın kuzeydoğusunda kurulmuş olan eski bir devlet ismidir.). Jislıı Miluo'daki Hatun Mabedi Göktürk kağanının karısı tarafından. 372 .N. 801 yılında bitirilen bu eserde toplanı 200 bölüm vardır. Amıı Nehri'nin yukarı mecrasının güneydoğusunda bulunmaktaydı. Hükümdarın evlatları da aynı yolu İzleyerek.. ayrı ayrı mabetler inşa ettirmişler ve fakirlere sadaka olarak yiyecekler dağıtmışlardır. Chavanııes'm . Suo Tarkan adında büyük bir liderleri.. Adıgeçen hükümdar her yıl iki kez lıer kesimden insanın katıldığı tören düzenlerdi. Göktürk gücünün yadigarları olarak ayakta kalmıştır. Diğer adı Keşmir'dir (Ç. Budist eserlere ve Budist rütbelerine çok değer vererek inanmaktadır. Özellikle Türk asıllı kabileler ve Ç i n ' e komşu bölgelerde yaşayan-çeşitli millerlerle ilgili değerli bilgiler içermektedir (Ç. " H u " sözcüğü aynı zamanda "Yabancı" anlamında da kullanılmıştır Ç.). kraliçe ise fil ve atlarım başkalarına sadaka olarak verirlerdi. Budist rahip ve seyyahtır. Hükümdar ve kraliçe.. prens. Xianbei kabilesin dendir.).50 Son olarak da "Tong Diaıı51 43 44 45 46 47 AK 49 50 51 Eski çağlarda Çin'in kuzey ve batı bölgelerinde yaşayan Çinli olmayan milletlere verilen isimdir. Bunlara Örnek verecek olursak. liderler ayrı ayrı mabetler inşa ettirmişi erdir.). Bunların içinde BraJunanlar44 da bulunmaktadır.N. Bu devletin bulunduğu yer tan olarak Pakistan'ın Peşaver kenti ile Afganistan'ın doğu kesimi idi (Ç. Budizmin Mahayana mezhebine mensupturlar. Kuça. Çin tarihçisi Du You (735-812) tarafından yazılan ve Tang döneminin tarihi olaylarım anlatan önemli ansiklopedik bir eserdir.N. 759-764 yıllan arasında Jiashı Miluo ve Gandhara49 ülkesinde bulunduğu sırada Budizme yakın ilgi duyarak mabetleri ziyaret etmiştir.N.. Gandhara'daki Tegin Sa Mabedi Göktürk prensi tarafından yaptırılmıştır. Doğu Türkistan.*5 Hükümdar günlük hayatla kullandığı eşyalarını.. Afganistan. daha önce adıgeçen "Batı Göktürk Tarihi Belgeleri" adlı eserinin "Wıı Kong'un411 Seyahat Notlan" kısmında önemli bilgiler bulunmaktadır (176-177. Bu kayıl ile yukarıda adıgeçen Hui C h a o ' n u n eserindeki kayıtlar birbirini tutmaktadır. Burasının yerlileri "'Hu" menşelidir ve liderleri Türk olmalarına rağmen inanç açısından Budizmin üç önemli unsuruna gönülden inanmaktadırlar. Hindistan'daki Kast sisteminde en yüksek sınıfa mensup olanlara verilen isimdir Ç. Cimsar Uygar devleti. bunlar 100 yıl öncesine kadar korunmuş. 790 yılında Çin başkenti Chang An'a döJimüştür. Bu hükümdar Türk olmasına rağmen Budizmin kumcusuna. Ye Li Tegiıı Mebedi Göktürk prensi tarafından. Gaııdhara. Hindistan'a giünek üzere 751 yılında yola çıkmış.. Taııg döneminde 'TancaraparişaıT adı verilmektedir (Ç. Sayfalar) Wu Kong." Aynı eserdeki bir başka kayıt: Buradan batıya doğru Jibin46 ülkesine yedi günde varılır Daha sonra Xiebu47 ülkesi gelir. sayısız maktardaki alim ve gümüş eşya hin sadaka olarak dağıtırdı Bundan başka E.Eyüp Sarıtaş Ttirktür. Yerliler Hu43 kökenlidir.N. Buralarada belirli sayıda Göktürk prensleri tarafından yaptırılan mabetler vardı ki.N. 766 yılında yazılmaya başlanıp.. Çok sayıdaki mabetleri Budist keşişlerle doludur.).

Jiaohe bugünkü Doğu Türkistan'daki Turtan şehrinin bulunduğu yerde idi. eski törelerimizi değiştirmiş oluruz. Göktürkler 11. 716 yılı.g. Başarılarımız yaşayış tamınızdan ileri gelir. akınlar yaparız. mutlaka tapmakta dini tören düzenleyip şanslarının iyi gitmesi için dua etmeliydiler. Göklürklerin dini inanışları oldukça karmaşıktır. Ancak.Ay kaydı) 3. Çinliler gibi şehirler inşa ettirip oralarda olıınırsak.'" Bu olay Mo Chu Kağan dönimine aittir 694-716)..73 . Daha önce Su Faııg. Jiao He'ııın54 prensesinin2'5 oturduğu yerde inşa edilen "Du Yün Tapınağı günümüzde hala ayaktadır". Orta Asya'nın diğer devletlerinin yardımım temm etmek üzere 751 yılında seyahate çıkmış. Kitabında yer yer Türklerle ilgili bilgiler de bulunmaktadır (Ç.). Bölümünde yer alaıı Yin Du hıian'm 52 Seyahat Notlan kısmındaki kayıt şöyledir: "Sııİye53 şehrinde 748 yılında Beiting Genel Valisi olarak görev yapan Wang Zheng. Bu nehrin kuzey kıyısında Foyün Tapmağı vardı. Kuvvetli zamanlarımızda ordular sevkeder. uzun ve maceralı geçen bir seyahatten sonra 762 yılında başkent Chang Aiva dönmüştür. Mo Chu Kağan öldükten soma. Kıyıdan karşı tarafa geçmek için ırmak suyunun buz tutmasını beklerlerdi. Doğu Göktürkler zamanında da Budizme inananlar vardı. Zayıf isek bozkırlara çekilir. Suiye. Alcşpcrestlik ve Ncsturilik dinleri de Batı Göktürkler taralından kabul edilmiştir. Doğu ve Batı GökUirklerde yaygınlaşmasının yanında. Bunun üzerine Bilge Kağan niyetinden vazgeçmiştir". Arapların Orta Asya'yı istilaları üzerine onunla birlikte.N. Göktürklerin nüfusu Çinlilerin yüzde biri bile değildir. Duvarları yıkılmış evlerde dağınık olarak yaşayanlar buraları terkedip gilmişlerdir. ordusu ile Göktürkler arasında San Irmak sınır olarak belirlenmişti. fakat veziri Tonyukuk buna şöyle itiraz etmiştir: "Bu olmamalı. Bu din özellikle Orta Asya'da dağınık olarak yaşayan Balı Göktürkler tarafından rağbet görmüştür. Kırgıziıtan sınırları içinde bulunan Tokmak'm bulunduğu yerde idi (Ç.e. Sarı Irmak'm kuzey kesimidir. Hebei'de56 San Shouxiang şelııini inşa ettirmiştir."1 Yukarıdaki kayıtları özetleyecek olursak. mücadele ederiz. yerine Bilge Kağan geçmiş. a.(Tang Xuan Zong. burada bazı şehir kalmülan görmüştür.). Klan Toplumundan kalan Şamanizm. 708 yılının Mart ayında Zherıg Renyuan. fakat yönetici tabakası tarafından benimsenmediği için otoritesini tam olarak kabul etiirememiştir. Tarih kayıtlarına göre. Çin ordusu ne kadar fazla okursa olsun bize zarar veremezler.Gökfûrklerâe Gelmekler Ve Dini İnançlar adlı eserin 193. Bunu arkasından savaşa hazırlık amacıyla allarına yem verirler ve orduyu beslemeye başlarlardı.N. Tong Dkın. Eğer bir defa yenilgiye uğrarsak çöküntümüz kaçınılmaz olur. Gördüklerini Seyahat Notlan adlı eserinde toplamıştır. Bununla İlgili tarih kaydı şöyledir: "Bilge Kağan da şehirler ve mabetler inşa etticrmeyi düşünmüş. lÜ. Göktürkler Çinlilerin bulundukları yere saldırmadan önce. Çinli filozofların da belirttikleri gibi (Lao Zı) fiziki güç kullanmadan zafer elde etmenin yolu bizim yapımıza uygun değildir". Batı Göktürk kağanı Aşina Xİn'in karışıdır. Doğu Göktürklerin Atcşperestliğe ve Ncsloryaniznıe inandıklarına dair tarih kitaplarında 52 53 54 55 56 57 38 Tong Dian'in yazarı Du You'nmı sülalesine mensup olan Du Huang Çin başbakanı Gao Xianzhı'mn emrinde kiktik rütbeli bir subayken. Bölüm 21 l. Bölüm 198.

ya da Çin kültüründen etkilenmediği söylenemez.Eyüp Santaş herhangi bir kayda rastlayanııyoruz. 374 . üstelik Çin'in iç bölgelerinden Doğu Göktürk Kağanlığı içlerine kadar yayılmıştır. Budizm ise Doğu ve Batı Göktürk yönetici tabakası arasında oldukça önemli ölçüde taraftar bulmuş. Budizm Batı Göktürklere Tiaıı Zhuldan ve Orla Asya ülkelerinden gelmiştir. Fakat Jiaohe prensesinin Suiye'de yaptırdığı mabet ve Batı Göktürkler arasında yayılışının Çin'in iç bölgeleriyle ilgisinin olmadığı.

Cengiz ORHONLU'mm aziz hâtırasına ithaf edilmiş olan bu yeni sayının tanıtılmasını bir vazife addettik. Prof. ''Sıınııf'u takiben. söz konusu çalışmalar doğrultusunda ortaya konulmuş olan en önemli gelişmelerden birisi. Bir taraftan da her bir Balkan ülkesinde arkeoloji. bunları bir anıda ilim âlemine takdim eden böyle bir yayın organına büyük ihtiyaç duyulmakta idi. çok genç yaşta (48) 1976 yılında vefatına kadar. Dr. diğerleri ancak iki yılda bir. 6-7 1977-1978. 16 yıl gibi uzun bir süre yayımlanamamış olması. Dr. derginin 12. Gtlney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 12 (1982-199$) Prof. Bükreş'te yapılan ilk toplantıdan İtibaren. Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu'nuıı . Dr. Ali İhsan Gencer. etnografya. bu alanda ümitlerin tekrar yeşermesine İmkân vermiştir. İstanbul 1998. Dr. bir vefakarlık ve kadirşinaslık örneği olarak. bizzat çalışmalar içerisinde yer almıştır. Bölge ile ilgili çalışmaların yapıldığı her ülkeden katılıma açık olmakla beraber. Zîrâ. iki sayı bir arada yayımlanabilıniştir (2-3 1973-1974. kısa adı AIESEE olan Assacialion Internationale des Etııdes dit Sud-Est Europeen örgütünün kurulması ile oldukça önemli bir noktaya ulaşmıştır. İlk sayısında. Hoca'nın genç yaşta vefatı dolayısıyla kendi ilmî çizgisinde yetiştirdiği ender iliın adamlarından birisi olun Prof. edebiyat ve folklor gibi bütün beşerî bilimleri kapsayan tetkiklerin neşredildiği hir Balfam Araştırmaları Dergisi yayımlanmaya haşlanmıştır. geç de olsaı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yetin işbeşinci yılı olan 1998\le. bu sahada çalışanları büyük bir ümitsizliğe sevketmiştir. ss. Faik Reşit Unat ve Halil İnalcık gibi delegelerle. "Güney-Doğu A vnıpa üzerinde çalışan Türk ve yabancı âlimlerin bütün ilmî tedkiklerine açık" olarak yılda bir sayı çıkıntısı plânlanan derginin ilk sayısı müstesna (1972). örgütte temsil ve yönetim açısından Balkanlı milletlere öncelik tanınmıştır. 8-9 1979-1980. Türkiye de Türk Tarih Kurumu'uca teşkil edilmiş olan millî komite vasıtasıyla. 10-11 1981-1982). Türkiye'de doğrudan akademik düzeyde Balkan araştırmalarına tahsis edilmiş olan ilk ve tek süreli yayın organı olarak. Bu düşüncelerle. tarih. sanat tarilü. XIV+393 shf Balkan araştırmaları. sayısı ile yeniden çıkmış olması. 1963'de Bükreş'te toplanan Balkan milletlerini temsil eden delegelerin almış oldukları müşterek karar doğrultusunda. Dr. sonraki kongrelerin üç yılda bir farklı Balkan ülkelerinde yapılmasını kararlaştırmıştır. şu anda bir merkez olarak faaliyetlerini devanı ettiren enstitünün kurucularından ve onun yayın organı olan derginin çıkmasında en fazla emeği geçenlerden birisi olarak rahmetli Prof. başlangıçtan itibaren bu oluşum ile yakından ilgilenmiş. İlhan Şahin. Bükreş'teki toplantıdan üç yıl sonra 1%6'da başlayan faaliyetlerin sonucu olarak 1969'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı. İlk kongresini I968"de Sofya'da yapmış olan Örgüt.Türk Dfmvası İncelemeleri Dergisi Sayı IV. Prof Dr Şafak Ural ve Prof. Celâl Özdoğan'ın gayretleriyle çıkmış olduğu anlaşılan bu sayı. merkezi Edirne'de bulunan bir Güney-Doğıı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulması ve ilmî yayın organı olarak GUneyDoğıı Avrupa Araştırmaları Dergisi'nin çıkarılmış olmasıdır. ülkemizde özellikle son yıllarda Balkanlarla ilgili münferici çalışmaların önemli ölçüde artmış olmasına rağmen. Emecen. Bununla birlikte. Dr. Yayın kurulunu teşkil eden Prof. Ancak. istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Feridun M. İzmir 2000. Cengiz Orhımht Hatıra Sayısı.375-378. 4-5 1975-1976. Hem coğrafi konumuna bağlı olarak halihazırdaki stratejik önemi hem de yaklaşık 500 yıllık bir Osmanlı mîrâsmın üzerine yüklemiş olduğu târihî misyonun gereği.

"Youssef Eche and His Contribuîion to the History of İslamic Libraıies" (83-87). toplam 28 makale yayımlanmıştır. Blaje Ristovski. 51-55). 2\i tercüme olmak üzere. AkifErdoğru. Mihai Maxim. Gottfricd Hagen. "Balkan ve Birinci Dünya Savaşları Arasındaki Dönemde Osmalı Devleti-Rusya İlişkileri" (s. "Makedonya Cumhuriyeti Anayasasına Göre Milliyetlerin Durum ve Hakları" (s. "AtatUrk ve Makedonya" (43-49). "Büyük Güçler ve Türkiye'nin Makedonya Devletinin Kurulması ve Birleşmesi ile İlgili Olan Girişimleri (1944-1960f\s. 205-208). 173187). 277-290). Geza David. "Pirlepe 'nin İlk Osmanlı Tahrirleri7 (s. Abdülkadir Özcan. 117-123). Hikmet Öksüz. Hamdı Hasan. 159-171). Feridun M.Xl-XITI. Ziyneti Barlas. Özcan Meri. 376 "Batı" ve "Kuzey" . Bunun dışında dergide yerli ve çoğu Balkan memleketlerinden olan yabancı bilim adamları tarafından kaleme alınmış olan 26'sı telif.Turan Gökçe "Hocam Cengiz Orhanlu" başlığı altında kaleme almış olduğu kısa fakat önemli mesajlar içeren hâtıralarla yüklü yazısı ile başlamaktadır (s. 141 157). "Pelersburg'da Makedon Bilim-Edebiyat Dostluk Derneği ve Türkiye'nin Bütünlüğü Karşısındaki Tutumu" (s. Kütükoğlıı. "Yunanisbtan'ın Doğu Ege Politikası ile Osmanlı Devleti'nin Adalardaki Halkla İlişkileri ve Yardımları (1913-1919) (23-36). İsmail E. 71-82).). Ahmet Suphi Furat. ''Osmanlı Döneminde Bir Tuna Liman Kenti: İbrayil (Brailaf (s. 237-257). 269-275). 125-140). "SicM-i Ahval Defterleri 'ni Tamamlayan Arşiv Kayıtlan" (s. Nelkova (Çeviren: Erol Tufan). 221-235). 95-99). Erimsal. "Altay Toponomisinde Meflnımlan" (s. "Katip Çelebi and Tûrîh-i HimU Garbı' (s. Maral Setıbi (Çeviren: Mualla Uydu). "Atatürk Dönemi Türk-Amavut İlişkileri" (s. MüctebaUgürel/'İl Erleri Hakkında" (s. "Buda (Bildin) Vilayeti 'nin İlk Timar Sahipleri" (s. Alî Arslan. Mübahat S. "Makedonya Türk Çocuk Edebiyatının İlk Eseri" (s. 189-203). Zeki Arikan-Abdullah Martal. 57-61). "Üsküp Medresesi 'nde Hocalık Yapmış Osmanlı Âlimleri" (s. "Kıbrıs 'ta Bir Genç Türkler Gazetesi: F'eryaf (s. "Konstantitı Dayanov ile Osmanlılar Arasında Derebeylik İlişkileri" (s. 291-303). Sabahattin Özel. 259-268). "Aziz KHmenî ve Naum'un Kutsallığının Makedonya'da Türk Ahalisi Arasında Yayılması" (s. Branko Panov. "'Fransız Diplomasi Temsilcilerinin Raporlarına Dayanan TürkMakedon İlişkileri" (s. Fahamettin Başar. Lazav Lazarov. "Melekİbrahim Paşa" (s. 101-115). "Makedon Miizik Folklorunda Oryenîal Özellikler" (s. "Çt'rmen Savaşı 'mn Balkan Tarihindeki Yeri" (s. Margarita Peşevska. 37-42). 63-70) M. Emecen. 209-219). Gyorgi Gyorgiyev. "İzmir 'de İlk Buharlı Un Fabrikası "(s. 1-22). "Osmanlı Döneminde Kıbrıs Şekerhaııeleri (1571-1607)" (s. 89-94). Aleksaııdar Atamısovski. Buyana P.

yüzyılın İkinci yansında Makedonya'nın ünlü derebeylerindeıı birisi olan Konslantin Deyanov ile Osmanlı hükümdarı I. Osmanlı döneminde Tuna üzerinde bulunan liman kentlerinden birisi olarak. Dergide yer alan yazıların önemli bir kısmının Makedonya. Bunlardan Milisi! Maxim. diplomatik tarih. Keza. Arzu Terzi. 1570"e gelindiğinde önemli bir şehir konumuna yükselmiş olan Akk'mnan'm demografik ve sosyal durumunu değerlendirmiştir.Akif Erdoğru. Cengiz Orhonlu'ya ithal* edilmiş olması sebebiyle çerçeve. 363392). Osmanlı-Yunan münasebetleri ile ilgili olarak dikkati çekmektedir. Aleksandar Ataııasovski. 319-323).) tebliğin Türkçe metninden ibaret olan makalesinde. Yüzyılda Akkirman 'in Demografik ve Sosyal Durumu" (s. 311-318). Arnavutluk ile ilgili tek yazıdır. Muzaffer Tufan. İhrayîl şehrinin sosyal ve ekonomik durumunu ortaya koymuştur.Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 12 (1982-1998) Prof. Margarita Peşevska'mn Fransız diplomatik temsilcilerinin raporlarına dayanarak kaleme almış olduğu TürkMakedon ilişkileri ve Lazar Lazarov'un 1944-1960 yıllan arasında büyük güçlerin müdaheleleri ile birlikte.!] politikasını değerlendirmiş olduğu yazısı ve Arzu T. M. 161-166. 325-355). XIV. Dr. Dr. diğerinde ise Özcan Mert Kıbrıs basın tarihinden. Terzi'nin 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında gelişen Osmanlı-Yunan hudut ihtilâli sırasında bir dahilî istikraz teşebbüsüne dair makalesi. Ahmet Suphi Furafm başlangıçtan Kanunî zamanına kadar olan dönemde Üsküp medreselerinde hocalık yapmış Osmanlı alimllerine dair yazısı dışında. makalelerin çok büyük çoğunluğu Güney-Doğu Avrupa ile ilgili olmakla beraber. 1899'da Genç Türkler tarafından çıkarılmış olan Feryat gazetesini ele almıştır. Bunlardan. 14401478 yılları arasında Marko devri Phiepe'sinin sosyal ve ekonomik gelişimini ortaya koyan ilk Osmanlı tahrirlerini ele almış olduğu yazısı oldukça Önemlidir. ''Osmanlı İdaresinde Uyvar'm Hazine Defterleri ve Bir Bütçe Örneği" (s. ile ilgili olduğu görülmektedir. Emecen'in. Murad arasındaki yakın ilişkileri değerlendirmiştir. Feridun M. Ahmet ŞimşirgiTin Osmanlıların Orta •377 . s. 1913-1919 döneminde işgal edilmiş olan Ege adalarına yönelik Osman. Hikmet Öksüz'ün Atatürk döneminde Türk-Arnavut ilişkilerini değerlendirmiş olduğu makalesi. tahrir defterlerinden hareketle 1525'e kadar küçük bir kasaba hüviyetini haiz olmakla beraber. sonraki sayılarda korunmak üzere biraz aşılmıştır. 1995 Haziran'mda Makedonya-Pirlepe'de yapılmış olan "Kral Marka Sempozyumu"nâ sunmuş olduğu tebliğinin gözden geçirilmiş hali olarak. Lefkoşe şer'iye sicillerinde bulunan ilgili kayıtlardan hareketle. "Makedonya Arnavutları ve Türkleri "Case Study": Gostivar" (s. sunuşta da belirtilmiş olduğu üzere. Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı. Kıbrıs'la ilgili olarak dergide yer alan iki makaleden birisinde. Başlıklardan da anlaşılacağı gibi. arşiv kaynaklarına dayanarak. "XVI. 357-361). "Kamını"nin Viizerâsı'ndan Koca Kasım Paşa'ya Dair" (s. Ahmet Şimşirgil. "Osmanlı-Yunan Sınır Anlaşmazlığı Sırasında Yapılan Bir Dahili istikraz Teşebbüsü" (s. Makedonya İle ilgili makalelerin tamamı yakın dönemlerde siyasi. İlhan Şahin ise daha önce (20-25 Ekim 1991) Kiev'de Karadeniz'in ekonomik ve sosyal tarihi ile ilgili sempozyuma "Demographic and Socİal Profile ofAkketınan in the XVhh Ceniıııy" başlığı ile sunulan ve sonradan basılmış olan (Annals ol" Japan Associaüon for Middle East Studics XI (1996). Ali Arslan'm. bu sayının Prof. Tadashi Suzuki. 1571-1607 döneminde Kıbrıs şekerlıanelerini değerlendirmiş. folklor ve edebiyat ile ilgilidir. Türkiye'nin Makedonya Devleti'nin kurulması ve birleşmesi ile ilgili teşebbüslerimi dair incelemesi Önemli yer tutmaktadır. İlhan Şahin. Dergide dikkati çeken bir diğer yazı grubu da klasik dönemde bazı Osmanlı Balkan şehirleri ile ilgili makalelerdir.

oldukça ümit verici bir gelişmedir. Bunun yanında. Ayrıca. Sonuç olarak. Sicill-i Ahval Deftfrleri'ni tamamlayan. Osmanlı taşra teşkilâtında önemli bir yer işgal eden il-erierini değerlendirmiş olduğu makalesi de ihmal edilmiş bir noktayı açıklığa kavuşturmuş olması bakımından önemlidir. doğrudan askeri örgüt içerisinde yer almamakla beraber. hepsini ismen belirtmiş olmakla beraber.Turan Gökçe Avrupa'nın en ileri ucunda teşkil etmiş oldukları Uyvar eyaleti hazinesine ait 14 Şubat 1668-28 Ağustos 1669 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan bir bütçe örneğinin yayımlamış olduğu makalesi de önemli bir yer tutmaktadır. Mücteba İtgürd'in. Abdülkadir Özcan'm ""rindmeşrepliğinden ve zekav•etinden dolayı" kendisine izafe edilmiş olan "Şeytan" lakabı.Mehmed tarafından "Melek" e çevrilmiş olan İbrahim Paşa''ı\m biyografisi ile Tadashi Suzukfnin Kânûnî'nin tayin etmiş üldıığu ilk vezir olan Koca Kasım Paşa'ya dâir tespitleri ihtiva eden yazısına da işaret etmek gerekir. Bu sayıya mahsus olmak üzere. memurin dosyalarında yer alan müteferrik arşiv kayıtlarına dair yazısı oldukça önemlidir. daha önce (Ekim 1993) MümVde düzenlenen Biyografi seminerine sunulmuş olan bildirinin gözden geçirilmiş lıali olan. Güney-Doğu Avrupa çerçevesinin dışına taşmakla beraber yayımlanmış bulunan makalelerden Mübahat S. özellikle Celâli ve Suhte isyanlarının yaygın olduğu dönemlerde ön plâna çıkmış olan. 1982-1998 yılları arasında yayım hayatına ara vermiş ohnası sebebiyle ilgili ilim âleminin gündeminden düşme noktasına gelmiş olan Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi'nin. Budîn savunmasında sergilemiş olduğu kahramanlık dan dolayı devrin hükümdarı IV. yıllardır üzeri küllenmiş olan bir potansiyelin tekrar canlandığım görmek. Turan GÖKÇE 378 . Kütükoğlu'nun. böyle bir tamıma yazısının sınırlarını aşmamak için ancak bazılarına ayrıca temas edilebilmiş olan makalelerin teşkil etliği oldukça zengin bir muhteva ile çıkmış olan bu sayısıyla.

Türk Dünvası incelemeleri Dergisi Savı IV. 26-29) alt başlıklı kısımda evvelce Bulgar dilindeki kitapların azlığı. 23-26) alt başlıklı kısımda Fener Patrikhanesi kontrolündeki kilise ve manastırlara bağlı dinî bilgilerin öğretildiği okullann yanı sua yeni okullarnı açılması. Bulgarların Türk kökeni. Osmanlı Devletİ'nden ayrılma sürecini ve Osmanlı Devleti'nİn çöküşünü Bulgaristan örneğinde incelemektedir. XVIII. Osmanlı Devletfni en çok uğraştıran konulardan biri de Bulgar meselesidir ki. Bu cümleden olarak. Osmanlı döneminde Bulgaristan sahasının Türkleşmesi ve İslâmlaşması.s. "Şark Meselesinin bir parçası olarak değerlendirmek gerekmektedir. yüzyıl m ikinci yarısında yoğunlaşan bu türden faaliyetler ile Bulgar liili. faktörler sayesinde Bulgarlık bilincinin uyanmaya başlamasına değinilmektedir. Osmanlı Devleti'nİn parçalanma dönemidir. XIX. İzmir 2000.s. yüzyıl boyunca karşılaştığı meseleleri. Ülke dahilindeki dinî ve etnik gruplar. Mahir Aydın. bu sürecin tabiî neticesi olarak Bulgar milliyetçilerinin yetiştirilmesi. 49. "deneme mahiyetinde olan bu çalışma" olarak nitelendirdiği bu eserinde Bulgaristan'ın XIX. 1835 yılında başlayan eğitim reformu ve okullaşma ile etnik kültüre bağlı eğitimin yaygınlaşma süreci. Türk yönetiminin zayi flaması. "Bulgar Okulları" (s. mahallî idarecilerin yolsuzlukları gibi sebeplerle yaşanan olumsuzluklar ve düzenin bozulması konularına kısaca değinilerek bir giriş yapılmıştır. eşkıyalık ve yolsuzluk vb. Osmanlı Eyûlcti'mlen Üçüncü Bulgar Çarlığına. Slavlaşmalan ve daha sonra Osmanlı hâkimiyetine girmeleri. Kitabevi Yayınlan Nu. 1996. Fener Patrikhanesi'nin asimilasyon siyaseti. "Aydınlanma Dönemi'" (s. yüzyıl Osmanlı Devleti için çöküşünün hızlandığı bir dönem olmuştur. çöküşü hızlandıran en önemli sebeplerden birisini teşkil etmiştir. Tuna havzasına gelme süreçleri. Suplar ve Bizanslılar ile olan mücadeleleri. burada yerleşerek devletlerini kurmaları.s.379-382. Bu yüzyıl bir başka ifade ile. 17-22) alt başlıklı kısmında Fener Patrikhanesi"nin Bulgarları asimile etme siyaseti ve çabalan neticesinde oluşan reaksiyon gibi dinî faktörlerin yanında. Avrupa'nın da desteğiyle ballıca kâbus ve lelâket haline gelmişlerdir. İstanbul. zamanla matbaa sayısının ve basın yayın faaliyetlerinin artması. zenginler tarafından finanse edilen gençlerin başla Rusya olmak üzere Avrupa'da eğitim görmeleri anlatılmaktadır "'Bulgar Basını" (s. neticede bağımsız Bulgaristan'nı ortaya çıkarılması ile sonuçlanarak Panslaviznr in bir zaferi olmuştur. Bulgarların ekonomik faaliyetlerinin artması ve Rumların yanında ortakçı konumunda dış ticaret vasıtasıyla ufuklamuiı genişlemesi ile Bulgar zenginler simlinin ortaya çıkması. yüzyıldan itibaren ise Rus ve Avusturya harpleri sebebiyle bölgenin harap olması. "Giriş" (s.s. 11-16) kısmında. ss. Aynı zamanda Bulgar meselesi.s. Türklerin Avrupa ve Anadolu'dan çıkarılması düşüncesi oluşturmuştur. 1847'de gazete çıkarılması için Hükümet tarafından izin verilmesiyle Bulgar gazete ve dergilerinin sayısının artması. Zira "'Şark Meselesi'" Osmanlı Devleti'nİn Avrupalı güçler tarafından parçalanmasını ve imha edilmesini ifade etmekledir.229 s. basını . XTX. 17-35) adlı bölümün "ilk Kıvılcımlar" (s. kitaplan. Bulgar meselesini. eğitimi. Yazar. Tarihî kökeni oldukça eskilere dayanan ve Avrupalılar tarafından bir terim olarak ilk kez 1815 Viyana Kongresrnde kullanılmış olan "Şark Meselesinin özünü.

s. bu sonuç üzerine dışanda ülke dışında düzenlenen komite faaliyetleri ile bölgede çıkarılacak ayaklanmaların başarılı olamayacağı sonucuna varmaları anlatılmaktadır. bu beratla birlikle Bulgar Eksarhrnrn yönetimi altına verilen bölge ile ileride kurulacak Bulgaristan'ın sınırlanılın dinî bakımdan da çizilmiş olduğu gibi konular işlenmektedir. seçilen Bulgar gençlerinin Rus okullarında yetiştirilerek Bulgaristan'a gönderilmeleri ve ardından okullarda Öğretmenlik yaparak bir '''ihtilâl gençliği" yetiştirmek idealiyle misyonerlik faaliyetlerinde bulunmaları ve Rusya'nın eğitim yoluyla "kaleyi içten fethetmesi" konusu üzerinde durulmakladır.s.s. bu idarî nizamın Bulgarlara bir valan bilinci kazandırdığı da belirtilmektedir. 59-65) alt başlıklı kısımda Bulgaristan'daki huzursuzluk ve sıkıntıları bir nebze olsun yatıştırmak ve düzene koymak amacıyla idari anlamda yeni bir düzen olan "Tuna Vilâyeitmn kurulması ve bu vilâyetin Bulgaristan'in ilk çekirdeğini teşkil etmesi konusu anlatılmaktadır. 38-42) alt başlıktı kısımda fazla vergi alındığı iddiasıyla 1841 yılında başlamış ve başarısızlıkla neticelenmiş olan Niş Ayaklamnası'ndan bahsedilmektedir.Bülent Akyay ile millî bilince sahip bir Bulgar kitlesinin ortaya çıktığı ve bu uyanışın bir Bulgar milletini yarattığı belirtilmektedir. 50-56) alt başhkh kısmında Panslavizm düşüncesinin ortaya çıkışı. "Bulgar Misyonerleri" (s. "Vidin Ayaklanması" (s. Panslavistlerin ülküleri doğrultusunda Balkanlarda ve özellikle Bulgaristan coğrafyasındaki faaliyetleri ve Türk idaresinin bütün olup bitenler karşısındaki aciz kalışı hakkında bilgi verilmektedir. 380 . gelişimi. siyasallaşması. "Himaye Dönemi" (s. "Komite Ayaklanması" (s. Filibe Ayaklanması veya 1876 Ayaklanması olarak da adlandırılan. "Panslavist Ayaklanma Dönemi" (s. "Dinî Bağımsızlık'' (s.s. 80-124) adlı bu bölümde 2 Mayıs 1876 tarihinde çıkarılan ve Nisan Ayaklanması. 50-79) adlı bölümün "Tanslavist Ruslar'" (s.s. 30-35) alt başlıklı bu kısımda ise Rus Panslavistleri'nin yardım ve himayelerinde.s..s.s. devlet ile halk arasında "gospodar" adı verilen ağalar sınıfının sebep olduğu feodal anarşi ve vergi memurlannm yolsuzlukları konularına değinilmiştir. arkasında çok güçlü Panslavist bir desteğin bulunduğu son Bulgar isyanı üzerinde durulmaktadır. "İlk Yapılanma" (s.s. 36-49) adlı bolümde isyanların öncelikle yerel idare bozukluklarından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. 56-59) alt başlıklı kısımda Panslavizm siyaseti doğrultusunda seçilmiş Bulgar gençlerinin Ruslar tarafından eğitil meleri yle ortaya çıkan Bulgar komitecilerin faaliyetleri ve uğradıkları başarısızlıkları. 42-45) alt başlıklı kısımda 1849 yılında Bulgarların devlet görevlileri ve Türk ahaliden müşteki olmaları sebebiyle çıkan ve başarısızlıkla biten ayaklanma anlatılmaktadır. Ayrıca bu yeni düzenin olumsuz yanı olarak. "Komiteci Bulgarlar" (s. 70-79) alt başlıklı bu kısımda ise milletleşme sürecine girmiş bulunan Bulgarların bağımsız bir kiliseye olan ihtiyaçları ve Hükümet tarafından 11 Mart 1870 tarihinde Bulgar Kilisesi'nin bağımsızlığını ilân eden "Eksarhlık Beraii"mn yayınlanması ile bu ana kadar yaşanmış süreç ve gelişmeler. "Yerel Ayaklanmalar Dönemi"' (s.s. diğer bir deyişle sonuç alamamaları ki bu durumda Bulgar halkının da bekledikleri seviyeye henüz ulaşamamış olması ve kendilerine bekledikleri ilgiyi göstermemiş olmalarının yarattığı hayal kırıklığı üzerinde durulmaktadır. "Toprak Ağalığı" (s.s. 65-70) alt başlıklı kısımda 1868 yılında Bulgar komitecilerinin düzenleyip başım çektiği ayaklanma ve başarısızlığa uğrayışı. "Niş Ayaklanması" (s.s. 45-49) alt başlıklı bu kısımda ise zengin toprak ağalanılın Bulgar ahaliye tahakkümü.

konulardan bahsedilmektedir. Bulgarların Türklere uyguladıkları mezâlim vb. Şark Meselesİ'ni istediği gibi çözmesi. Osmanlı Devleti'nin ise Berlin AııÜaşması'nm kendisine tanıdığı müdahale hakkını kullanmayarak bu gelişmeyi kabullen. bu yeni devleti teşkilâtlandırma çalışmaları. 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antlasmasfnm Panslavizm'in zaferi olduğu. meclis kurularak bir anayasa hazırlanması ile meşnıtî Bulgar Prensliği'nin kurulması. 121-124) alt başlıklı bu kısımda ise 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşi'mn Panslavizm'in zaferi olduğu.s. Bulgarların uyguladığı vahşet. ayaklamnanm plânlanandan 10 gün önce başlaması ve gelişmesi. Bulgaristan'ın iç siyasetine ait uygulamalar ve hadiseler. Rusya'nın Karadağ ve Sırbistan'ı Osmanlı Devleti'ne karşı savaşa sürmesi fakat bu devletlerin yenilmeleri.s. "Yol Ayrımı" (s.s. fakat İngiltere'nin bu konuda göstermiş olduğu muhalefet. belirlenen tarihten önce isyan başladığından ortak hareket edilemediği ve bu yüzden her bir köyün kendi muhitinde etkinleşme çabalan ve umulandan daha az köyün ayaklanmaya iştiraki.s. 100-107) alt başlıklı kısımda Türk Hükûmeti'nin nihayet ayaklamnanm önemini kavrayarak bölgeye asker şevkine başlayarak isyanı bastırma gayretleri ile Balak köyündeki ayaklanmamı! bastırılma örneği üzerinde durulmuş. "Son Fırtına" (s. 90-100) alt başlıklı kısımda Türk Hükümeti'nin gelişmeler karşısındaki ilgisiz tutumu ve tedbirlere başvurmayarak adeta savsaklanması. "Prenslik Dönemi" (s. 1875 Osmanlı malî iflâsının Avrupa'daki olumsuz etkileri. değişen siyasî dengelerin yarattığı müsait ortam üzerine 18 Eylül 1885 tarihinde Bulgaristan taralından ilhak edilmesi. il "Panslavist işbirliği" (s. 125-177) adlı bölümün "Üç Parçalı Bulgaristan" (s. geçmiş başarısızlıklardan ders alarak Bulgaristan içinde teşkilâtlanarak hazırlık yapmaları. "Ya İhtilâl Ya Savaş" (s. komitecilerin geçici bir Bulgar Hükümeti kurması. ardından gelen Rusların ültimatomu. 135-142) alt başlıklı kısımda Doğu Rumeli Vilâyeti'nin kurulması ve teşkilâtlandırılmasına yönelik faaliyetler. Türk Hükûmeti'nin yetersiz kalması. 125-135) alt başlıklı kısmında. 107-120) alt başlıklı kısımda bu son ayaklanmanın da başarısızlığa uğramasıyla birlikte Rusya'nın Bulgar meselesini uluslararası platforma çekme ve Osmanh Devleti'ıü bu platformda yalnız bırakma çabalan. Ignatyef İn baskılarıyla Türk Hükûmeti'nin bir müdahale için gecikmesinin de Türk ve Bulgar köylüleri karşı karşıya getirdiği belirtilmektedir. Bulgar ayaklanmasının Türkler aleyhine büyük bir kampanyaya dönüştürülmesi. "'Bulgaristan Bulgarlanndır"1 (s. 80-90) alt başlıklı kısımda önceki isyanların tümünün başarısızlığa uğramış bulunması üzerine insiyatifi Pansîavist Rusların üstlenmesi ve Si Petersburg'un yönlendirmeleri. bu arada Rus Büyükelçisi İgnatiyef in asilere zaman kazandırma yolundaki faaliyetleri anlatılmaktadır. Berlin Memorandumu"mm hazırlanması.mesi: 1885 yılı sonlarında Bulgarların Sırplarla çatışmaları ve nihayet ! Şubat 1886 tarihli antlaşma ile Osmanh Devleti'nin birleşmeyi resmen tanıdığı anlatılmaktadır. lâkin İngiltere ve Avusturya'nın karşı çıkmasıyla 13 Temmuz 1878'de imzalanmış Berlin Antlaşması ile Doğu Rumeli'nin özerk hale getirilmesi ve burasının 13 Temmuz 1878 . neticede İngiltere'nin sözde Bulgar katliamını kabul etmesi. 381 ^ .16 Nisan 1879 tarihleri arasında Ruslarca yönetilmesi.s. "Yanın Birleşme" (s.s.s.Osmanlı Eyâleti 'tiden Üçüncü Bulgar Çarlığına. Bulgarların katledildiğine dair Avrupa kamuoyu nezdinde aleyhte kampanyalar düzenlenmesi. ülkedeki liberal ve muhafazakâr grupların çekişmeleri üzerinde durulmaktadır. İngiltere'nin isteği üzerine istanbul Konferansı "nm tertiplenmesi fakat Bâb-ı Âlî'nin burada alman kararlan reddi ve bunun üzerine Rusya'nın Avrupa nâmuıa cezalandırma savaşına girişmesi konulan incelenmektedir. bu meyânda Selanik'teki Saatli Camii hadisesi.s. Rus elçisi İgnatiyef in Bâb-ı Alî üzerindeki baskıları ve isyan planı gibi konularla ilgili bilgiler verilmektedir. savaşın fecaati.

1905 sonrası Avusturya ile yakınlaşma. 3 numaralı ekte 12 Mayıs 1292 tarihli ayaklanma hakkında bir telgrafın metni ve tıpkıbasımı. Berlin Antlaşması ile kurulmuş bul iman Bulgaristan Komiserliği ve faaliyetleri. Türkçe'yi resmiyetten kaldırması. Bulgaristan hakkında nüfus. Bulgar Çarlığı'nm ortaya çıkışı konulan üzerinde durulmaktadır. XIX. 5 Ekim 1908'de bağımsızlığın ilânı. 15 Nisan 1909'da Osmanlı Devleti ile Bulgaristan'ın bir antlaşma imzalamasıyla fiilî bağımsızlığın hukuken de tanınmış olması ve III. ancak buranın kozmopolit yapısının durumu zorlaştırması takat kurdukları komitelerle seslerini duyurmaya çalışmaları.Bul eni Akyay "Makedonya Ütopyası" (s.s. 142-152) alt başlıklı kısımda Bulgaristan için Doğu Rumeli ile birleşmesinden somu sıranın Ayastefanos ile kazanılıp Berlin ile kaybedilmiş olan Makedonya'ya gelmesi. komiteler ve amaçları hakkında bilgiler. 209-229) ve ardından Burgaz limanı ve Bulgar komiteci ve devlet adamlarını tasvir eden beş adet karakalem resim yer almaktadır. 2 Numaralı ekte 15 Mayıs 1893 Bulgar Anayasası maddeler halinde verilmiş. yüzyılda Bulgaristan sahası üzerinde çalışan ve bu konuda büyük bir bilgi birikimine sahip bulunan yazarın ortaya koyduğu çalışmaları neticesinde Balkan tarihine önemli katkılarda bulunduğu görülmektedir. "Kaynaklar'1 (s. Kitabuı sonunda ise "İndeks" (s. eğitim. 4 numaralı ekte ise Bulgar Kilise Beratı'na yer verilmiştir. 183-198) kısmında yer alan 1 numaralı ekte 16 Nisan 1879 Bulgar Anayasası. 199-204) kısmında yazar kullandığı kaynaklar ve eserleri zikretmiştir.s.şekilde kendi biyografisini verdikten sonra yayınlarının ve bildirilerinin de bir listesini eklemiştir. Avusturya ve Rusya'nın müştereken hazırladıkları retonn programı mahiyetindeki Mürzteg Programı hakkında bilgiler verilmektedir. haricî ve siyasî faaliyetler. Eser Bulgar halkının milletleşme sürecim açıklamaya ve böylece bağımsız bir Bulgaristan kurulması meselesine genel anlamda bir giriş mahiyeti taşımaktadır.s. bazı bilgiler. Bulgaristan'ın kendi parasını tedavüle sokması.s. Bülent AKYAY 382 . ayrıca bu bölge üzerindeki Yunan ve Sırpların emel ve faaliyetleri ile Rusya ve Avusturya'nın da niyetleri neticesinde meselenin uluslararası boyutu.s. Türk Tarihi ve Balkan araştırmalarına katkıda bulunan tarihçinin gelecek çalışmalarını ilim dünyası beklemektedir. "Üçüncü Bulgar Çarlığfna" (s. Osmanlı Devleti'nin durumu sadece protesto etmesi.s. 1892 Filibe Sergisi. "Mahir Aydın'm Biyografisi" (s. siyasî partiler ve politikaları. "Ekler" (s. 205-208) adlı bu kısımda yazar çok kısa bir . gazeteler vb. 152-177) alt başlıklı kısnnda ülke dahilindeki siyasî gelişmeler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful