POSTER BİLDİRİLERİ

PB 01
Depresyonda Afektif Mizaç Ve Dayanıklılık Arasındaki İlişki: Kontrollü Bir Çalışma Sermin Kesebir*, Duru Gündoğar**, Yeliz Banu Küçüksubaşı*, Bülent Kadri Gültekin* *Erenköy Rsheah ** Süleyman Demirel Üniversitesi, Psikiyatri AD.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, major depresif bozukluk tanılı olgularda afektif mizaç ile dayanıklılık arasında bir ilişki olup olmadığını, bir ilişki mevcutsa eğer, bunun sağlıklı bireylerdekinden farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla DSM-IV’e göre Major Depresif Bozukluk (MDB) tanısı olan ve iyilik dönemindeki 100 olgu, olağan poliklinik kontrolleri sırasında, ardışık olarak değerlendirilmiştir. Kontrol grubu, depresif bozukluklu olgularla yaş ve cinsiyet yönünden benzer, daha önce psikiyatrik başvuru ve tedavi öyküsü olmayan 100 sağlıklı bireyden oluşmuştur. Tanı görüşmeleri, SCID-I ile yapılmış, afektif mizaç, TEMPS-A (Evaluation of Temperament Memphis, Pisa, Paris and SanDiego-Autoquestionnaire) Mizaç Ölçeği ile, dayanıklılık, YİPDÖ (Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Psikolojik dayanıklılık ile hipertimik mizaç arasında hem depresyon olgularında hem de sağlıklı bireylerde güçlü bir ilişki saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık ile irritabl ve anksiyöz mizaç arasında her iki grupta ters bir ilişki mevcuttur. Psikolojik dayanıklılığın kendilik algısı ve sosyal yeterlilik altboyutu ile hipertimik mizaç arasında hem depresyon olgularında, hem sağlıklı bireylerde güçlü bir ilişki saptanırken, her iki grupta gelecek algısı ile hipertimik mizaç arasında ve sosyal yeterlilik ile depresif ve siklotimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Kendilik algısı ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında ise her iki grupta orta derecede ve ters bir ilişki mevcuttur. Her iki grupta yapısal stil ile depresif ve siklotimik mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Aile uyumu ile irritabl mizaç arasında depresif bozukluk tanılı olgularda ters bir ilişki saptanırken, sağlıklı bireylerde aile uyumu ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında güçlü, hipertimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Sosyal kaynaklar ile afektif mizaç tipleri arasında her iki grupta bir ilişki gösterilmemiştir. Sonuç: MDB’ta hipertimik mizaç ile psikolojik dayanıklılık arasında güçlü bir ilişki vardır. MDB’ta mizaç tipi ile psikolojik dayanıklılığın aile uyumu alt boyutu arasındaki ilişki, sağlıklı bireylerdekinden farklılaşmaktadır.

PB 02
Depresif Bozuklukta Afektif Mizaç ve Dayanıklılık Arasındaki İlişki Çocukluk Çağı Travması Olan ve Olmayan Olgularda Farklı Mıdır? Duru Gündoğar*, Sermin Kesebir**, Yeliz Banu Küçüksubaşı**, Elif Tatlıdil Yaylacı** *Süleyman Demirel Üniversitesi, Psikiyatri AD ** Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
Amaç: Bu çalışmanın amacı, majör depresif bozukluk tanılı olgularda efektif mizaç ile dayanıklılık arasındaki ilişkinin çocukluk çağı travması olan ve olmayan olgularda farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla DSM-IV’e göre Majör Depresif Bozukluk (MDB) tanısı olan ve iyilik dönemindeki 100 olgu, olağan poliklinik kontrolleri sırasında, ardışık olarak değerlendirilmiştir. Tanı görüşmeleri, SCID-I ile yapılmış, afektif mizaç, TEMPS-A (Evaluation of Temperament Memphis, Pisa, Paris and SanDiego-Autoquestionnaire) Mizaç Ölçeği ile dayanıklılık, YİPDÖ (Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği) ile değerlendirilmiştir. Çocukluk çağı travmasının (ÇÇT) varlığı Erken Travma Anketi ile belirlenmiştir. Bulgular: MDB olgularında psikolojik dayanıklılık ile hipertimik mizaç arasında güçlü bir ilişki bulunurken, ÇÇT olan olgularda psikolojik dayanıklılık ile depresif mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık ile irritabl ve anksiyöz mizaç arasında her iki grupta ters bir ilişki mevcuttur. Her iki grupta psikolojik dayanıklılığın kendilik algısı ve sosyal yeterlilik alt boyutu ile hipertimik mizaç arasında güçlü bir ilişki saptanırken, gelecek algısı ile hipertimik mizaç arasında ve sosyal yeterlilik ile depresif ve siklotimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Kendilik algısı ile depresif mizaç arasında ÇÇT olmayan olgularda orta derecede ve ters bir ilişki mevcuttur. Her iki grupta yapısal stil ile depresif ve siklotimik mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Aile uyumu ile irritabl mizaç arasında her iki grupta ters bir ilişki saptanırken, ÇÇT olan bireylerde aile uyumu ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında güçlü, hipertimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Sosyal kaynaklar ile depresif mizaç arasında çocukluk çağı travması olan grupta orta derecede bir ilişki gösterilmiştir. Sonuç: Çocukluk çağı travması olan ve olmayan depresif olgularda mizaç ve dayanıklılık arasındaki ilişki birbirinden farklılaşmaktadır.

PB 03
Bipolar Bozukluk Hastalarında Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (Bdnf) Geni Val66met Ve Val66val Polimorfizmi İle Hastalık Özellikleri Ve Obsesif Kompulsif Belirti İlişkisi Ekrem Hasbek*, Serap Erdoğan Taycan**, Aydın Rüstemoğlu**, Feryal Çelikel**, İlker Etikan** *Sivas Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği **Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi, Psikiyatri AD
Amaç: Bu çalışmada Bipolar Bozukluk (BB) hastalarında beyin kökenli nörotrofik faktör (brain- derived neurotrophic factor=BDNF) geni val66met ve val66val polimorfizmi ile hastalık özellikleri ve obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza klinik görüşme sonucunda DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre BB tanısı alan 106 gönüllü hasta dâhil edildi. Tüm katılımcılara Sosyodemografik ve Hastalık Bilgi Formu verildi ve DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme, Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulandı. Hastaların venöz kan örneklerinden DNA izolasyonu yapılmış, elde edilen DNA’lar kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile BDNF gen polimorfizmine bakılmıştır. İstatistiksel değerlendirme SPSS 19.0 versiyonu ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmamıza alınan 106 hastanın 28’i (%26) BDNF val66met polimorfizmi taşırken, 78 hasta (%74) BDNF val66val polimorfizmi taşıyordu. Alel sıklıklarına baktığımızda met aleli (%13), val aleli ise (%87) oranında bulunmaktaydı. Hastalık belirtilerinin başlangıç yaşı karşılaştırıldığında val66met grubunda 28,11±11,09 iken val66val grubunda 23,88±8,93 yaş olarak tespit edildi ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p=0.047). İki grup antidepresan ile tetiklenen manik atak varlığı açısından karşılaştırıldığında, val66met grubunda val66val grubuna göre daha fazla sayıda hastada antidepresan ile manik atak tetiklendiği görüldü ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu (x²= 5,797, p=0,029). Bunlar dışında çalışmada incelenen diğer hastalık özellikleri açısından bir fark belirlenemedi. Her iki gruptaki OKB eştanı yüzdeleri, MOKSL toplam ölçek ve alt ölçek puanları, BDÖ ve BAÖ puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızın sonucunda 78 hastada BDNF val66val, 28 hastada ise val66met polimorfizmi olduğu belirlendi, literatürdeki beyaz ırkta yapılan çalışmalarla genel olarak uyumluydu. Val66val grubundaki hastalarda BB başlama yaşının val66met grubundakilere göre daha erken olduğu ve val66met grubundaki hastalar arasında antidepresan ile tetiklenen mani atağına istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha fazla rastlandığı belirlendi. Bu iki duruma ilşikin olası sebepler tartışıldı. KAYNAKLAR 1.Tsai SJ. Is mania caused by overactivity of central brain-derived neurotrophic factor? Med Hypotheses. 2004; 62: 19-22. 2.Hong CJ, Association study of a brain-derived neurotrophic-factor genetic polymorphism and mood disorders, age of onset and suicidal behavior. Neuropsychobiology.

PB 04
Bipolar Bozukluğu Lityum, Valproik Asit Ya Da Atipik Antipsikotik Monoterapisi İle Remisyonda Olan Hastaların Bilişsel İşlevleri Vesile Şentürk Cankorur (1) ,Hilal Demirel(2), Sibel Çakır(3),Sermin Kesebir(4),E.Cem Atbaşoğlu (1) (1)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2)Serbest (3)İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (4)Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Amaç: Bipolar bozukluktaki bilişsel işlev kusurlarının ötimik dönemlerde de mevcut olduğuna işaret eden çalışmalar vardır, ancak bunların ne kadarının ilaç yan etkisi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Daha önceki çalışmamızda, lityum (Li) ya da valproik asit (VPA) monoterapisi ile remisyonda olan hastaların bilişsel işlevleri arasında fark bulunmazken her iki grubun kontrol gubuna göre kelime belleğinde bozulma bulunmuştu. Bu çalışmada, atipik antipsikotik (AP) monoterapisinde olan üçüncü bir grup oluşturularak ve örneklem sayısı genişletilerek, bilişsel işlevler ve bilişsel işlevler üzerindeki olası ilaç etkileri incelenmiştir. Yöntem: Çalışmanın örneklemi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Psikiyatri Anabilim Dalı Erişkin Polikliniği’nde Bipolar I ya da II tanısı ile izlenen, en az bir aydır remisyonda olan, Li (n=28), VPA (n=25) ya da atipik AA (n=38) monoterapisi uygulanan 86 ötimik erişkin hastadan oluşmaktadır (30 erkek, 56 kadın). Bu örneklem grubunda psikomotor hız, dikkat, bellek, görsel uzaysal beceriler ve yürütücü işlevler değerlendirilmiştir. Ortalama yaş 36.6 ±12.2, eğitim süresi 12.4 ±3.9 yıl, monoterapi süresi 10.25 ± 18.93 ay, Hamilton Depresyon Ölçeği puanı 3.31 ±3.67, Young Mani Değerlendirme Ölçeği puanı 1.31 ±2.43 olarak bulunmuştur. Bulgular: Li grubu ile VPA grubu arasında bilişsel işlevler açısından anlamlı fark bulunmadı. Antipsikotik grubunda işlem belleği performansı Li grubuna (WAIS-R Aritmetik 11.75 ± 4.07’ye 8.71 ± 3.31, p =0.01), görseluzaysal beceri ise VPA grubuna (WAIS-R Küplerle Desen 30.25 ± 6.82’ye 22.29 ± 10.16, p =0.005) göre daha düşük bulundu. Tartışma: Daha önce gerek duygudurum dengeleyici gerekse AP ilaçların bilişsel işlevler üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri bildirilmiştir. Bu çalışma, AP’lerin bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkileri de olabileceğine işaret etmektedir. Bu hipotez izlem çalışmalarıyla ele alınmaya değer olabilir. Anahtar Kelimeler: Atipik antipsikotik, bilişsel işlevler, bipolar bozukluk, duygudurum

PB 05
Multiple Skleroz Öncesinde Bipolar Bozukluk: Bipolar Bozukluk Nörolojik Temelli Bir Hastalık Olabilir Mi? Tuğba Kara*, Özlem Girit Çetinkaya*, Ayşe Fulya Maner*, Belma Doğan Güngen** *Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi **Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özet: Multiple sklerozda nöropsikiyatrik belirtiler oldukça yaygındır. Multiple sklerozda psikiyatrik belirtilerin varlığı hastalığın klinik olarak ilk ortaya koyulduğu zamandan beri bilinmesine rağmen bu konu son 20 yıldır daha ayrıntılı çalışılmaktadır. Multiple skleroz ile bipolar bozukluk, majör depresyon, anksiyete bozuklukları, öfori, kişilik bozuklukları gibi komorbid psikiyatrik bozukluklar bulunmaktadır. Multiple sklerozda görülen psikiyatrik bozukluklar hastaların ailelerinde, işlerinde ve sosyal hayatlarında bozulmalara yol açmakta, hayat kalitesini düşürmekte ve multiple sklerozun neden olduğu fiziksel yetersizlik majör depresyonun nedeni olabilmektedir. Multiple skleroz ile birlikte ortaya çıkan majör depresyon multiple sklerozun tedavi rejimine uyumu azaltmaktadır. Multiple Sklerozda bipolar bozukluk tahmin edildiğinden daha sık görülmektedir. Multiple Sklerozda görülen bipolar bozukluğun etyolojisine dair çalışmaların sayısı sınırlıdır ve bu çalışmalarda genetik etkiler, ilaçların yan etkileri ve beyin demiyelinizan lezyonlara odaklanılmıştır. Bu makalede bipolar bozukluğun eşlik ettiği bir multiple skleroz olgusu sunulmuştur. Multiple Skleroz ile bipolar bozukluk ve majör depresyonun komorbid olduğu vakalarda manyetik rezonans görüntülerinin özellikleri, majör depresyon ve bipolar bozukluk’ un etiyolojisi ve multiple skleroz için uygulanan tedavinin nöropsikiyatrik etkilerini tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: multiple sclerosis, bipolar disorder, manyetik resonans görüntüleme

PB 06
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalar Ve Birinci Derece Akrabalarında Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması Ve Kliniğe Yansımaları Aylin Elri Arslan*, Feryal Çam Çelikel**, Serap Erdoğan Taycan**, İlker Etikan**** *Giresun Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü **Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ***Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD
Amaç: Bu çalışmada bipolar bozukluk tanılı hastaların mizaç özelliklerini belirlemek, klinik özelliklerle, işlevsellik ve dürtüsellik düzeyleri ile ilişkisini araştırmak ve yanı sıra ailedeki mizaç özellikleri ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Hipotezimiz, hastaların kendi mizaç özellikleri ile ailesindeki bireylerin mizaç özellikleri arasında bir ilişkinin bulunabileceği, hastalardaki baskın mizaç özellikleri ile dürtüsellik düzeyleri arasında doğru, işlevsellik düzeyleri arasında ise ters yönde bir ilişkinin kurulabileceği yönündedir. Yöntem: Çalışmamıza klinik görüşme sonucunda DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre bipolar bozukluk tanısı konan ve halen remisyonda olan 60 hasta ve bu hastaların 60 sağlıklı birinci derece akrabaları dahil edildi. Tüm katılımcılara Sosyodemografik ve Tıbbi Bilgi Formu verildi ve DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I), afektif mizacı değerlendirmek için Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi Türkçe formu/MPPS-MD (TEMPS-A) anketi ve Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği (BB-İ), Barratt Dürtüsellik Ölçeği, 11. versiyon (BIS-11) uygulandı. Bulgular: Bulgularımıza göre depresif mizaç kadınlarda daha sıktı; siklotimik mizaç erken hastalık başlangıç yaşı, sinirli mizaç ise psikotik özellikli atak varlığı ile ilişkiliydi. En çok depresif ve endişeli mizacın işlevselliği bozduğu; hipertimi dışında tüm mizaç özelliklerinin genel anlamda dürtüsellik düzeylerini arttırdığı; motor dürtüselliğin tüm mizaç özellikleri ile dikkatle ilişkili dürtüselliğin ise depresif, siklotimik ve hipertimik mizaç ile ilişkili olduğu gözlendi. Hasta yakını grubunda en az bir baskın mizacı olan 29 hasta (%48) vardı. 15 kişide (%25) baskın mizaç depresif, 5 kişide (%8,3) sinirli, 4 kişide (%6,7) endişeli, 3 kişide (%5) siklotimik, 2 kişide (%3,3) hipertimik mizaca rastlandı. Hasta ve hasta yakınları arasında yalnızca hipertimik mizaç (t=4,00, p=0,001) ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Tartışma: Bulgularımız, bipolar bozukluk hastalarının ataklar arası iyilik dönemlerinde bile afektif değişimler yaşadığını ve hatta bu mizaç düzensizliklerinin etkilenmemiş akrabalarında da gözlendiğini ortaya koymakta ve bipolar bozukluğun gelişiminde hipertimik mizacın ailesel, olasılıkla kalıtsal, temelini doğrulamaktadır.

PB 08
Depresyon Hastalarında Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Bengü Yücens, Mehmet Hakan Türkçapar, Erkan Kuru, Yasir Şafak, Mehmet Emrah Karadere Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Amaç: Kişilik özellikleri, psikiyatrik rahatsızlıkların tanısının konması ve tedavisi için önemli faktörlerden biridir. Literatürde depresyon hastalarında komorbid kişilik bozukluğunun kötü prognozla ilişkilendirilmesi hastalığın seyri ve tedavi sürecinde kişilik özelliklerinin etkili olduğunu düşündürmektedir. Depresyon hastalarında kişilik bozukluğu oranlarının sağlıklı kontrollere göre daha yüksek olduğu ile ilgili bir çok literatür bulunmaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız da depresyona eşlik eden kişilik özelliklerini tespit etmektir. Yöntem: Çalışmaya, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran; DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre Major Depresyon tanısı almış 30 hasta ve 31 sağlıklı kişi alınmıştır. Hastalara SCID-I, Sosyodemografik veri formu, Kişilik İnanç Ölçeği-Kısa Form (PBQ-STF) uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 61 hastanın 30’u depresyon, 31’i kontrol grubuna alındı. Çalışmaya katılanların 32’si erkek, 29’u kadındı. Her iki gruptaki kadın erkek oranları birbirine benzerdi. Hastalara uygulanan PBQ sonucunda depresyon hastaları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; bağımlı (p=0.001), pasif agresif (p=0.001), obsesif kompulsif (p=0.004), antisosyal (p=0.001), paranoid (p=0.002), borderline (p=0.001), çekingen (p=0.001) kişilik alt ölçek puanları depresyonu olan grupta kontrol grubuna oranla daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Buna karşın her iki gruptaki narsisistik (p=0.513), histrionik (p=0.300), şizoid (p=0.043) kişilik alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Tartışma ve Sonuçlar: Elde edilen veriler sonucunda depresyonu olan hastalarda çekingen, bağımlı, obsesif kompulsif, antisosyal, borderline kişilik özellikleri literatürle uyumlu olarak daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Paranoid ve histrionik kişilik özelliği ile ilgili sonuçlar literatürden farklılık göstermekle birlikte ve şizoid kişilik özelliklerine ilişkin veriler değişkendir. Depresyona eşlik eden kişilik özelliklerinin tespit edilmesi, hastalığın tanısının netleştirilmesi, tedavi sürecinin daha sağlıklı yürütülmesine yardımcı olacaktır.

PB 09
Erişkin Bipolar Ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunun Nöropsikolojik Açıdan Karşılaştırılması Neslihan Levent *, Selim Tümkaya**, Figen Çulha Ateşçi**, Halide Tüysüzoğlu***, Nalan K.Oguzhanoglu**, Gülfizar Varma** Osman Özdel** *Kumluca Devlet Hastanesi **Pamukkale Universitesi Psikiyatri AD ***Kastamonu Devlet Hastanesi
Bipolar ve Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(DEHB)olan hastalarda aşırı konuşma, hareketlilik, dikkatsizlik, dürtüsellik gibi örtüşen belirtilerin olması ve yüksek eştanı oranları bu iki hastalığın birbirleri ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir 1. Çalışmamızın amacı, bipolar ve DEHB’li erişkin hastaların nöroanatomik değişikliklerin bir yansıması olarak düşünülebilecek nöropsikolojik bulgularını kontrol grubu ve kendi aralarında karşılaştırarak, bu iki bozukluk arasındaki olası patofizyolojik ilişkiyi değerlendirmektir. Çalışmaya 66 bipolar bozukluk tanılı hasta, 62 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanılı hasta ve 58 sağlıklı kontrol alındı. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Hamilton Depresyon, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği, DSM-IV Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi SCID-I, Turgay’ın Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Değerlendirme Ölçeği, Nörolojik Değerlendirme Ölçeği ve Nöropsikolojik testler uygulanmıştır. Yaş, eğitim seviyesi ve cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (sırasıyla p=0.07, p=0.34, p=0.7). Gruplar Wisconsin kart eşleme testi kurulumu sürdürmede başarısızlık dışında tüm nöropsikolojik testlerin alt testlerinde anlamlı farklılıklar bulundu (p=0.000- p=0.018). İkili karşılaştırmalar yapıldığında bipolar hastalar sayı dizisi, sözel bellek süreçleri testi, Wisconsin kart eşleme testi (WKET) ve stroop testlerinde kontrol grubuna göre daha kötü performans gösterdi. DEHB’li hastalar ise stroop test ve sözel bellek süreçleri testinin tutarsızlık alt testinde kontrollerden daha kötüydü. Bipolar bozukluklu hastalar DEHB li hastalardan Stroop testi dışındaki tüm testlerde genel olarak daha kötü performans gösterdiler. Buradan yola çıkarak bipolar bozukluklu hastaların dikkat açısından DEHB hastalarına benzer bozukluklar gösterdiği fakat sözel bellek ve yürütücü işlevler alanlarında daha kötü performanslara sahip olduğu söylenebilir.

PB 10
Bipolar Bozukluk Polikliniğinde İzlenen Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri Hidayet Ece Arat, Başak Bağcı, Onur Ulaş Ağdanlı, Havva Afşaroğlu, Ebru Onrat, Ayşegül Özerdem, Zeliha Tunca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Giriş: Bipolar Bozuk (BB) yaşam boyu yineleyici bir hastalıktır. Uygun koruyucu tedavi alarak düzenli izlenmeleri hastalık epizodlarının yinelemelerini önleme, işlevselliği artırmada önem taşımaktadır. Hastaların özelleşmiş polikliniklerde izlenmesi tedaviye katılımlarını artırmaktadır. Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Psikiyatri Bölümünün BB Polikliniğinde izlenen hastaların kayıtlarının dökümü yapılarak demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2011 ile 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, BB Polikliniğine başvurmuş olan hastalar alınmıştır. BB Polikliniği dosyaları ve hastanenin Probel veri tabanı incelenerek, hastaların yaş, cinsiyet, tanı, son klinik durum, kullandığı ilaç tedavileri değerlendirilmiş; verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15.0 ile kategorik değişkenler için Ki-Kare, sürekli değişkenler için nonparametrik Kruskal Wallis testleri uygulanarak yapılmıştır. Bulgular: Hastaların tanı dağılımları; BB Tip-1 %58.9, BB Tip-2 %3.8, manik kayma %5.7, Şizoafektif Bozukluk % 2.5, madde kullanımına bağlı duygudurum bozukluğu % 0.8, Siklotimik Bozukluk % 0.3, BB tanısı olup alt tipi belirlenememiş hasta oranı %28.1 idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 42.91±14.01 idi. Tanı alt gruplarının yaş ortalamaları farklı değildi (p=0.063). Hastaların % 61.3’ü kadın, %38.7’si erkekti. Hastaların cinsiyet dağılımları tanılarına göre farklı değildi (p=0.094). Hastaların %57.2’si lityum, %48.2’si valproat, %64.9’u atipik antipsikotik kullanıyor, %1.6’sı ilaçsız izleniyordu. Duygudurum dengeleyici (DDD) monoterapi %20.7, ikili DDD % 6.5, üçlü DDD % 0.3, tek DDD ve antipsikotik kullanımı %39.2, ikili DDD ve antipsikotik kullanımı %15.3, üçlü DDD ve antipsikotik kullanımı % 0.3, bir veya daha fazla antipsikotik kullanımı %3, DDD ile birlikte antipsikotik ve antidepresan kullanımı %7.6, DDD ve antidepresan kullanımı %4.9 idi. Sonuç: Hastaların % 3.8’i BB Tip 2 tanısı ile izlenmektedir. Bu bulgu, literatürde tanımlanmış olan %10- 15’lik oranın altındadır. Bu durum çalışmanın retrospektif olması, alt tipi belirlenemeyen hasta grubunun fazla sayıda olması ya da BB Tip 2 tanısının gözden kaçırılıyor olmasıyla ilişkili olabilir.

oldukça ajite.o. Hastanın acil servise getirilmeden önceki 3 gün evdeki tüm eşyaları çöpe atma şeklinde garip davranışları. ilaç alımını reddetmesi üzerine hastaya EKT yapılması planlandı. Özellikle psikotik belirtilerin yüksek olduğu ve agresyonun yüksek olduğu durumlarda EKT tedavisi düşünülmelidir. Bu yazıda bir olgu üzerinden akut manik epizotta EKT’nin yeri tartışılmıştır. Olgu: A. hasta olmadığını düşünüyordu. ilaçlarını almaya başladı ve tedavi için işbirliği kurdu. konuşmaları. aşırı sinirliliği. Psikiyatri AD Giriş: Elektrokonvulsif terapi (EKT) 1938 den buyana duygudurum bozukluklarınıda içeren birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde güvenle uygulanmaktadır. görüşmeyi reddediyor. lityum 600 mg/gün tedavisi başlandı. Bilge Burçak Annagür Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Düşünce akışı hızlı. 6. Günümüzde psikofarmakoloji alanında hızlı ilerlemelere rağmen özellikle dirençli olgularda EKT halen etkili bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Bu olguda antipsikotik tedaviye yanıt alınamayan ve EKT ile hızlı düzelme gösteren psikotik belirtili akut manik epizot geçiren bir hasta sunulmuştur. özkıyım riski yüksek major depresyon ve bipolar depresyon ve postpartum psikotik bozukluklarda ilk seçenek tedavi olarak düşünülse de akut manideki yeri tartışmalıdır.EKT sonrasında psikotik belirtilerinde ve ajitasyonunda azalma oldu. kadın. Görsel varsanıları mevcuttu. Duygulanımı öfkeli. Bu belirtilerin ön planda olduğu hastalarda zaman kaybetmeden ilk seçenek olarak EKT uygulaması yapılabilir.K. EKT’ye yanıt oranı tedaviye dirençli olgularda yaklaşık %60-70 olarak bildirilmiştir. Gebe olduğunu. Uykusu düzeldi. çalışmıyor. Hastaya gün aşırı 8 kez EKT uygulandı.PB 11 Akut Manide Elektrokonvulsif Terapi Ne Zaman Yapılmalı? Ömer Faruk Uygur. karnında 11 bebek olduğunu söylüyormuş. Ailesi acil servise garip davranışları. Hastaya Zuclopentiksol depot 200 mg yapıldı. üniversite mezunu. . Olanzapin 15mg/gün p. Hasta psikotik belirtili manik epizod tanısı düşünülerek psikiyatri kliniğine yatırıldı. Gününde yüksek dozlarda antipsikotik uygulanmasına rağmen süreğen ve şiddetli ajitasyonunun olması. psikotik düşünceleri kayboldu. Psikomotor ajitasyonu mevcuttu. düşünce içeriğinde evli ve hamile olduğuna yönelik delüzyonel düşünceleri vardı. bekâr. uykusuzluğu. İlk ruhsal muayenesi: Kendine olan ilgi ve bakımı azalmış. uykusuzluğu olmuş. 42 yaşında. aşırı öfkeliliği olması üzerine getirdi. Yatışının 6. psikotik düşüncelerinin devam etmesi. Tartışma: Elektrokonvulsif terapi klinik pratikte özellikle katatonik tip şizofreni. İlaç alımını kabul etti. Bizim sunduğumuz olguda EKT ile hızlı düzelme saptanmıştır. Hastanın nörolojik muayenesi ve beyin MR görüntüsü normaldi.

p=0. Hasta ve kontrol grubunun.89). Depresyonda.091).97±195.67±4. p=0.58) farklı değildi (Bonferroni.0001).B12 Vitamini Ve Folat Düzeyleri Yaprak Çilem Yalçın Arslan.002). Bu çalışmanın amacı iki uçlu ve tek uçlu depresif bozukluk tanılı hastaların atak sırasında ölçülen B12 vitamini ve folat düzeylerini birbirleriyle ve kontrol grubuyla karşılaştırmaktır. kontrol grubu Temmuz 2007-Temmuz 2008 tarihleri Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran 18-64 yaşları arasındaki 1440 hastadan oluşturulmuştur.0001ve p=0. Tekuçlu ve ikiuçlu depresyonda B12 vitamini ve folat ortalamaları farklı değildi. Bazı klinik çalışmalarda.7’si (s=260) tek uçlu. p=0. plazma folat düzeyleri düşük ve homosistein düzeyleri yüksek bulunmuştur.003).PB 12 Tek Uçlu Ve İki Uçlu Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda. p=0.003 ve p=0.67±4. Yöntem: Çalışma geriye dönük bir çalışmadır. Sonuç: Hem iki uçlu hem de tek uçlu depresyonda serum folat düzeyinin kontrol grubundan düşüklüğü literatür ile uyumludur. Tek uçlu (405.59±3.085).0001.73) daha yüksekti (ANOVA. iki uçlu. Hasta grubu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’ne son beş yıl içinde iki uçlu ve tek uçlu depresif bozukluk tanısı ile yatarak tedavi edilmiş. p=0. Zeliha Tunca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Folat ve B12 vitamini eksiklikleri duygudurum bozuklukları. folat ve B12 vitamini desteğinin antidepresanlara yanıtı arttığı gösterilmiştir. B12 vitamininin beklenenin aksine depresyon hastalarında daha yüksek saptanması kliniğimizde B12 vitamini hızlı saptanarak replase edilmesi ile ilişkili olabilir.98±288.30) tanılı hastaların B12 VİTAMİNİ vitamini ortalamaları kontrol grubundan (343. B12 vitamini ve folat değerleri normal dağılımda olmadığı için logaritmik transformasyon değerleri karşılaştırılmıştır. folat. Anahtar kelimeler: depresyon.52±4. Bulgular: Çalışma grubunun %14.0001. post-hoc Bonferroni. post-hoc Bonferroni. ikiuçlu depresyonda(7. bilişsel bozukluklar gibi birçok nöropsikiyatrik hastalığın patogenezinde rol oynar. B12 vitamini . kontrollerden düşükken (Bonferroni. p=0. Tek uçlu (7.13) ve iki uçlu depresyon tanılı hastaların (7.08) ve iki uçlu depresyon (439. Kadınlarda sadece folik asit ortalamaları tekuçlu depresyonda (7. Özellikle tek uçlu kadın depresif hastalarda folat düşüklüğün saptanması önemlidir. Üç grup arasında ortalamaları farklı bulunmamıştır (ANOVA. p=0. Ayşegül Özerdem. %4’ü iki uçlu depresyon (s=71).34) folat ortalamaları ise kontrol grubundan (8.95±240. Nefize Yalın.17±4. 19-82 yaşları arasındaki 331 hastadan. %81.28) düşüktü (ANOVA.3’ü kontrol grubunu (s=1440) oluşturmuştur. B12 vitamini ve folat düzeyleri yaş ile pozitif bağıntılı idi. B12 vitamini ve folat değerleri hastanenin merkez laboratuarının veri tabanından sağlanmıştır.

Tartışma: İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda paylaşılmış psikotik belirtilerin ortaya çıkışı nadir görülen bir durumdur. hastalığın tanısını zorlaştırmış ve geciktirmiş olmasıdır. ilk psikiyatrik başvurusunda şizofreniform bozukluk tanısı almış. uzun dönem izleminde tanısı İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu olarak değiştirilmiş bir paylaşılmış psikotik bozukluk olgusu tartışılacaktır. 2. . Bu sunumda. Berna Binnur Akdede. isteksizlik. staj yaptığı şirkete zarar ettirdiği. erkek olgunun 2010 yılı ocak ayında bir şirkette staj yapmaktayken mutsuzluk. 6: 162–165. Bipolar Disord 2004. The nosological significance of Folie à Deux: a review of the literature. paylaşılmış psikotik bozukluk olgularının klinik izleminde ve ayırıcı tanısında duygudurum bozukluklarının daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Tan GM . Olgu: 23 yaşında. şirketin adamlarının kendisini takip ettiği. Paylaşılmış psikotik bozukluk tanısıyla psikiyatri servis yatışı yapılan hasta Şizofreniform bozukluk ve Paylaşılmış Psikotik Bozukluk tanıları ile taburcu edilmiştir. Bu sürede olgunun internet aracılığıyla yakın iletişimde olduğu annesinde benzer düşünceler başlamıştır. ailesinin ve kendisinin zarar göreceği yakınmaları başlamıştır. Tunç Alkın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: Paylaşılmış psikotik bozukluk (Folie a deux) ender görülen ve sıklıkla şizofreni hastalarında tanımlanan klinik bir sendromdur. Deniz Ceylan. 5:11. Arnone D. Ryan W. Patel AS. Patel A. Ayaktan izlemi yapılan olgunun tanısı 2 yılın sonunda İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu olarak değiştirilmiştir. Arnone D. Annals of general Psychiatry 2006.PB 13 Paylaşılmış Psikotik Belirtilerle Başlayan İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Güneş Şayan Can. Folie a deux in bipolar affective disorder: a case report. Kaynaklar: 1. Bu olgu. Dikkat edilmesi gereken husus hastalığın ilk ortaya çıkışında görülen bu durumun.

Bondy B. Volume 32. Dahlberg. R. fiziksel-cinsel travma. borderline kişilik özellikleri. Issue 6. Pages 482-495 3. Sonuç: Araştırmamızda Şanlıurafa’da bir devlet hastanesi acil servisine intihar nedeni ile yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu görülmüştür. İntihar girişimlerinin yaklaşık yarısının (%49. Mahmut Bulut. Yöntem: Türkiye’nin güneydoğu illerinden Şanlıurfa ilindeki iki hastaneden küçük olan Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servislerine suisit girişimi nedeniyle başvuran bireyler çalışmaya dâhil edildi. & Lozono. Hamza.). 78 (%22)’i erkekti. Yasin Bez. L. Geneva: World Health Organization . A. Bireylerin tıbbi kayıtlarına ulaşıldı.. Başvuruların yarısından fazlasının evli olup.9). Aytekin Sır Dicle Üniversitesi. G. Buettner A. En sık intihar şeklinin yüksek doz ilaç alma olduğu tespit edildi. Shannon L. Krug. Bulgular: 2011 yılı içinde hastane acil servisine 227 kişinin suisid girişimi nedeni ile başvurduğu anlaşıldı. Mol Psychiatry 2006. Zill P. Zwi. E... Mehmet Cemal Kaya. Teena Willoughby Examining the link between nonsuicidal self. (2002). August 2012. Sonuç olarak Şanlıurfa ilinde intihar girişimi ayrıntılı olarak ele alınması gereken ciddi bir halk sağlığı sorunudur. 11: 336-51. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Amaç: İntihar istemli olarak kişinin yaşamına son vermesidir.PB 14 Şanlıurfa’da Bir Devlet Hastanesi Aciline İntihar Nedeniyle Başvuruların Değerlendirilmesi Abdullah Atli. Sever Beşaltı. Chloe A. 2. Bunların 177 (%78)’si bayan. Tıp Fakültesi. World report on violence and health. Stewart. 15-24 yaş aralığında olması bu bölgede aile içi sorunların intihar girişimeri için önemli bir risk faktörü olduğunu düşündürmektedir.8) 16-24 saatleri arası gerçekleştirildiği görüldü. B. Hastaların %57’si 15-24 yaş aralığındaydı ve %51’i evliydi. Mercy. (Eds. L. Depresyon. A.injury and suicidal behavior: A review of the literature and an integrated model Review Article Clinical Psychology Review. impulsivite gibi intihar açısından risk oluşturan nedenler arasında aile içi sorunların da bulunduğu daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir (2). Mehmet Güneş. Ciddi bir halk sağlığı problemi olup Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl bir milyondan fazla insan intihar etmektedir ve dünyada yaşanan ölümlerin %2’si intihar nedeni iledir (1). Kaynaklar: 1. En sık intihar nedeni ise aile içi sorunlar olarak bildirilmişti (%37.. Klinik ve fenomenolojik özellikleri kaydedildi ve incelendi. J. Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılında yayınladığı rapora göre 15-44 yaş arası ölüm nedenleri içinde intihar dördüncü sırada yer almıştır (3). Genetics of suicide. Bu çalışmada amacımız Şanlıurfa ilinde intihar girişimi nedeni ile acil servise başvuran hastaların özelliklerini ortaya koymaktır.

PB 15
Nitratların Anksiyete Ve Depresyon Oluşturmaya Etkileri Var Mı? Yuksel Kıvrak*, Adnan Özçetin**, Yelda Yenilmez*, Yusuf Ersan*, Ahmet Ataoğlu** *Kafkas Ü. Tıp Fakültesi ** Düzce Ü. Tıp Fakültesi
Amaç: Gıdaların korunma ve saklanması için yaygın olarak kullanılan nitrat ve nitritler methemglobinemiye yol açmakta ve kanda O2 taşınmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca nitrit skonder aminlerle reaksiyona girer ve nitrozaminler oluşur. Bunların ise kanserojenik, mutajenik, teratojenik özellikleri vardır(1)(2). Bununla beraber dışardan alınan nitratların depresyon ve anksiyete üzerindeki etkileri yeterince aydınlatılmamıştır. Bu çalışmanın amacı nitratın, nitrat ve C vitamininin farelerde oluşturulmuş depresyon ve anksiyete modeli üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 30 tane 4 aylık, erkek, sağlıklı 30,8 ± 1.18 g ağırlığında Swiss albino cinsi fareler alındı. Fareler random olarak üç gruba ayrıldı. Sırasıyla izotonik (NaCl), NaNO2 100 mg/kg/gün, VitC 10 mg/kg/gün + NaNO2 100 mg/kg/gün olacak şekilde 90 gün boyunca oral olarak verildi. Açık alan (open-field) testi ve kuyruktan asma testi uygulandı. Bulgular: NaNO2 ve Vitamin C+ NaNO2 verilen fareler NaCl verilen (kontrol grubu) farelerle açık alan testi (kaşınma, kare, şahlanma ve dışkılama) ve kuyruktan asılma (immobilizasyon) testi açısından karşılaştırıldı. Hayvan modellerinde anksiyete benzeri durumun belirlenmesinde kullanılan açık alan testinde gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı. Depresyon modeli olan kuyruktan asılma testinde immobilizasyon süresi kantrol, NaNO2,Vitamin C+ NaNO2 verilen gruplarda sırası ile (ortalama±standart hata) 95.80±12.98, 147,33±14.05, 160,80±14.01 olarak ölçüldü. ANOVA testinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.005). Çoklu karşılaştırma (LSD) testinde ise kontrol grubu ile NaNO2 ve Vitamin C+ NaNO2 verilen fare grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (sırayla p=0.014 ve p=0.002), (Tablo 2). Ancak NaNO2 ile Vitamin C+ NaNO2 verilen gruplar arasında ise istatistiksel fark yoktu (p=0.497). Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda nitritin fare kuyruktan asma testi depresyon modelinde hareketsizlik süresini artırdığını, depresyona sebeb olabileceğini, vit C uygulamasının yeterince koruyucu olamayabileceğini bulduk. Askorbik asitin nitrit ve nitrozamine bağlı genotoksisiteyi ve sitotoksisiteyi azaltmaktadır(3). Depresyon modelinde etkilememesinin sebebi farklı dozlarda uygulamayı yapmamamız olabilir. Çalışmamızda elde edilen sonuçların genelleştirilebilmesi için geniş ölçekli çalışmaların uygun olabileceğini düşünmekteyiz. Kaynaklar 1. Connolly D, Paull B. Rapid determination of nitrate and nitrite in drinking water samples using ion-interaction liquid chromatography. Analytica chimica acta. 2001;441(1):53–62. 2. Roberts TA, Dainty RH. Nitrite and nitrate as food additives: rationale and mode of action. Ellis Horwood

PB 17
İntihar Davranışında Tiroid Fonksiyonları Gazi Unlu, Mustafa Alper, Emre Aydemir, Abdullah Bolu, Murat Erdem, Mehmet Ak GATA Psikiyatri AD
Giriş: İntihar davranışının, genellikle umutsuzluk, engellenmiş istekler, baş edilemeyen stres veya çaresizlik gibi hislere karşı tepkisel olarak ortaya çıktığı bilinmektedir (1). İntihar eden veya intihar girişiminde bulunan kişilerin %94’ünde en az bir ruhsal hastalık bildirilmektedir (2, 3). Troid fonksiyonlarının insan davranışlarını belirgin bir biçimde etkiledikleri bilinmektedir. Hipertiroidi hastalarda anksiyete, gerginlik, irritasyon ve labil duyguduruma neden olurken hipotoidi depresif semptomlara neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmadaki troid fonksiyonlarının intihar davranışı üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: GATA Psikiyatri kliniğinde intihar girişimi nedeni ile yatırılan 50 hastanın klinik verileri incelendi. Hastaların tiroid fonksiyonlarını gösteren biyokimyasal testleri incelendi. Bu sonuçlar sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, değişkenler arasındaki farkların anlamlılık oranları, cinsiyete göre dağılımlar elde edilmiş ve tartışılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 25.83±5.89’di. Kontrol grubunun yaş ortalaması 26.46±6.54’tü. Hastaların T3 seviyeleri 3.27±0.24 kontrol grubunun ise 3.29±0.58’di. Hastaların T4 seviyeleri 0.86±0.10, kontrol grubunun ise 1.17±0.22 idi. Hastaların T4 seviyelerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü. Tartışma: Hastaların T4 seviyelerinin anlamlı şekilde düşük olması bu patolojinin depresif semptomlara neden olmasının getirmektedir. Bu konuda yapılacak geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Kaynaklar: 1) Karamustafalıoğlu O, Özcelik B, Bakım B, Ceylan YC, Yavuz BG, Güven T, Gönenli S. İntiharı öngörebilecek bir araç: Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23:152-157. 2) Roy A, Psychiatric Emergencies: In Sadock BJ, Sadock VA (editors). Comprehensive Textbook of Psychiatry. Seventh edition, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, 2031- 2040. 3) Bolu A, Doruk A, Ak M, Özdemir B, Özgen F. Uyum Bozukluğu Olgularında İntihar Davranışı. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:58-62.

PB 18
İntihar Girişimi Nedeniyle Konsulte Edilen Olgularda Başa Çıkmatutumları Şükriye Boşgelmez Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Amaç: İntihar girişimi nedeniyle konsulte edilen olgularda başa çıkma tutumlarını belirlemek. Yöntem: 1Şubat 2008-31 Mart 2009 arasında intihar girişimi nedeniyle konsulte edilen 51 hasta çalışmaya alınmıştır. Sosyodemografik bilgi formu ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) kullanılarak veriler toplanmıştır. Sonuçlar tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra nonparametrik testlerle (Mann-Whitney U) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Çalışmaya katılanların %84.3’ü (n=43) kadın, %15.7’si (n=8) erkekti. Yaş ortalaması 25.06±7.425 (aralık 17-44), çoğunluğu lise düzeyinde eğitim almıştı (n=20, %39.2). %45.1’i bekar (n=23); %41.2’si evliydi (n=21). %74.5’inde (n=38) daha önce girişim yoktu; 13 kişi ( %25.5) daha önce intihar girişiminde bulunmuştu. %62.7 ‘si (n=32) intihar girişimi öncesi tetikleyici bir olay bildiriyordu. En yüksek COPE puan ortalaması dini olarak başa çıkma (12.27±3.38), en düşük puan ortalaması şakaya vurma (6.92±2.80) maddelerindeydi. Hastaların %35.3’ü (n=18) major depresif bozukluk (MDB), %11.8 (n=6) depresif duygudurumu ile giden uyum bozukluğu tanısı aldı. Uyum bozukluğu tanısı alanlarla ve MDB tanısı alanlar arasında COPE puan ortalamaları arası fark yoktu. İntihar girişimi öncesi tetikleyici olay bildiren, MDB tanısı almayan hastalarla MDB tanısı alan hastaların ortalama COPE puanları karşılaştırıldığında tetikleyici olay bildiren ancak MDB tanısı almayan hastaların sorun odaklı başa çıkma tutumlarından olan yararlı sosyal destek kullanımı ve geri durma puanlarının daha düşük olduğu saptandı (sırasıyla p= 0.014, z=2.46; p=0.010, z=2.57). Tartışma: Daha önceki çalışmalar intihar girişiminde bulunan kişilerde sosyal desteğin önemini vurgulamaktadır. Stresli yaşam olayları karşısında sosyal desteğin kullanımı MDB tanısı olmayan kişilerde etkili bir başa çıkma tutumu olabilir.

PB 19
Bipolar Bozukluk I Tanılı Ötimik Hastalar Ve Birinci Derece Akrabalarında Tepki Ketleme Ceren Hıdıroğlu*, Ayşe Er*, Gizem Işık**, Deniz Ceylan***, Serhat Taşlıca*, Ayşegül Özerdem*,*** * Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimleri AD ** Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü *** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Amaç: Dürtüsellik artışı birçok psikiyatrik hastalıkta görülür. Tepki ketleme (response inhibition), artmış dürtüsellik göstergelerinden biridir. Bipolar bozuklukta dürtüsellik ve tepki ketlemede bozulma hastalık dönemlerinin yanı sıra ötimi döneminde bile sürmekte, hastaların sağlıklı akrabalarında da gözlenmektedir. Bu özellikleriyle bir endofenotip adayıdır. Tepki ketleme, değişen koşullarda, gerekli olmayan ve uygunsuz olan davranışın bastırılmasıdır. Stop-Sinyal(Dur Sinyali) testi, başlamış olan tepkinin bastırılmasını değerlendiren davranış temelli bir testtir. Bu çalışmada, bipolar bozukluk I tanılı ötimik hastalar ve hastalıktan etkilenmemiş birinci derece akrabalarında tepki ketleme davranışının, sağlıklı kontrollerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, 18–65 yaş arası, bipolar bozukluk I tanılı 20 ötimik hasta, 13 birinci derece akraba ve hastalar ile yaş, cinsiyet ve eğitim bakımından uyumlu 20 sağlıklı kontrol alınmıştır. Tepki ketleme davranışı StopSinyal(Dur Sinyali) Testi ile değerlendirilmiştir. Üç gruba ait, “doğruluk skorları” ve “stop sinyal tepki süresi(SSTS)” çok yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Doğruluk skorları kişinin “dur” ve “git” durumlarında ne kadar başarılı olduğunu gösterir. “Stop sinyal tepki süresi(SSTS)” ise kişinin tepki ketleme sırasındaki kontrolü hakkında bilgi vermektedir. Bulgular: Üç grup arasında yaş(p=0,85), cinsiyet(p=0,56) ve eğitim(p=0,51) bakımından fark görülmemiştir. Stop-Sinyal testinde “doğru git” deneme sayısı üç grup arasında farklılık göstermiştir(p=0,007). Bipolar hastalar, akrabalardan(p=0,043) ve sağlıklı kontrollerden(p=0,011) “git” denemelerinde anlamlı olarak daha az doğru basmıştır. “Git” denemelerinde basmama ya da geç kalma sayısı gruplar arasında farklılık göstermektedir(p=0,08). Bu farklılık bipolar hastaların, sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak daha başarısız olmalarından kaynaklanmaktadır(p=0,006). Stop sinyal tepki süresinde(SSTS), 3 grup arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen(p=0,119), hastalarda(316,65± 20,58), akraba(298,22± 26,69) ve sağlıklı kontrollere(304,75± 29,49) göre uzama olduğu gözlenmiştir. 3 grup arasında “dur” denemelerindeki doğru cevap sayısı(p=0,666) ve “durlarda basma” sayıları arasında fark yoktur(p=0,561). Sonuçlar: Çalışmanın bulguları literatür ile uyumlu olarak, bipolar bozukluk tanılı hastaların sağlıklı kontrollere göre tepki ketleme sırasında başarısızlık yaşadıklarını göstermektedir. Stop sinyal tepki süresindeki(SSTS) uzama, önceki çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde, hastaların tepki ketlemedeki kontrolsüzlükleri ile açıklanabilir. Akraba grubunda hastalar ile benzer sonuçlar saptanmamıştır. Bu sonuç, tepki ketlemenin bipolar bozuklukta endofenotip adaylığı açısından olumsuz bir bulgudur. Katılımcı sayısındaki yetersizlik çalışmanın sınırlılığıdır.

P 20
Şizofren Hastalarda Baş ağrısının Değerlendirilmesi Hülya Güveli*,Bülent Bahçeci**, Serkan Kırbaş***,Çiçek Hocaoğlu**, Gökhan Kandemir**, Hatice Alibaşoğlu****, Fatmagül Çelik**, Murat Aslan**, Ayşe Köroğlu**, Selim Polat**, Çağdaş Yeloğlu** *İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü **Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Psikiyatri AD ***Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Nöroloji AD ****Rize Devlet Hastanesi
Amaç: Başağrısı birçok ruhsal bozukluğun seyri sırasında görülebilmektedir. Özellikle duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve somatoform bozukluklarla ilgili pek çok çalışmada bu durum bildirilmiştir (1,2). Şizofrenili hastalarda ise, başağrısı sıklığını araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır (3,4). Biz çalışmamızda şizofrenli hastalarda sağlıklı grupla karşılaştırarak başağrısı ve hangi tip başağrılarının olduğunu araştırmayı amaçladık . Yöntem:101 hasta ve 89 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Hastalara araştırmacılar tarafından hazırlanan, hastanın sosyodemografik özelliklerinin, hastalığı ile ilgili bilgilerin ve başağrısı ile ilgili soruların yer aldığı sosyodemografik veri formu, DSM-IV eksen 1 tanı ölçütlerine göre hazırlanmış yapılandırılmış bir klinik görüşme formu olan SCID-1 ve Pozitif ve Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Şu anda ya da geçmişte başağrısı olduğunu ifade eden hastalar başağrısının değerlendirilmesi amacıyla nöroloji polikliniğine yönlendirildi. Burada bir nöroloji uzmanı tarafından başağrısının karakteri ve tipi değerlendirildi. Başağrısının sınıflandırılması için Uluslararası Başağrısı Sınıflaması (ICH- 2004) kullanıldı. Bulgular:Şizofrenli hasta grubunun %38.6’sı başağrısı tanımlarken, kontrol grubunda bu oran %37.1 olarak bulundu. Her iki grupta da en fazla gerilim tipi başağrısı (GTBA) görülmesine rağmen (hasta grubu=%31.7, kontrol grubu=%18) şizofreni grubunda GTBA kontrol grubundan anlamlı olarak daha fazla bulundu (p=0.045). Migren tipi başağrısı ise kontrol grubunun %11.2’sinde görülürken, hasta grubunun %2’sinde görülmekteydi (p=0.02). Şizofrenili hasta grubu kontrol grubuna göre başağrısı yakınmasını daha az dile getirmekteydi. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada şizofrenili hastaların normal populasyon kadar başağrısına maruz kaldığı, başağrısı yakınmasını normal topluma göre daha az dile getirdikleri sonucu elde edilmiştir. Bu konuda yapılacak geniş örneklemli çalışmalar ve oluşturulacak tedavi protokolleri şizofrenili hastaların yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Şizofreni, başağrısı, migren Kaynaklar: 1. Kroenke K, Price RK. Symptoms in the community: prevalence, classification, and psychiatric comorbidity. Arch Intern Med 1993;153: 2474-2480. 2. Merikangas KR, Angst J, Isler H. Migraine and psychopathology: results of the Zurich Cohort Study of Young Adults. Arch Gen Psychiat 1990;47: 849-853. 3. Mehta D, Wooden H, Mehta S. Migraine and schizophrenia [Letter]. Am J Psychiat 1980;137:1126. 4. Kuritzky A, Mazeh D, Levi A. Headache in schizophrenic patients: a controlled study. Cephalalgia 1999;19: 725–727.

PB 21
Şizofreni Tedavisinde Antipsikotik Tedavide Güçlendirme Veya İlaç Değişimine Gidilen Hastalar Arasında Farklar Virginia L. Stauffer1,Haya Ascher-Svanum1,Alan J.M. Brnabic1,Anthony H. Lawson1, Bruce J. Kinon1,Peter D. Feldman1, Katarina Kelin1,Murat Altın2 1.Eli Lilly Laboratuarları, Indianapolis,ABD 2. Lilly Türkiye Medikal Departman, İstanbul, Türkiye
Giriş: Şizofreni hastalarının tedavi optimizasyonları zor bir süreçtir ve genellikle hastanın mevcut tedavisinin güçlendirilmesi (augmentasyon) veya başka bir ilaca geçişten mi yarar göreceğini tespit etmek güçtür. Bu post hoc analiz antipsikotik tedavisi güçlendirilmiş veya başka bir ilaca geçilmiş hastaların sonuç ölçümlerini karşılaştırmaktadır. Yöntemler: Şizofreni tedavisinde oral antipsikotik ilaç alan erişkin hastalar 12 aylık, çok uluslu, gözlem çalışmasında (F1D-AY-B033) değerlendirilmiştir. Klinik ve işlevsellik sonuçları ilk tedavi ilacı değişiminde/güçlendirmede (bir sonraki değişiklikten 0-14 gün önce) değerlendirilmiş ve ilaç değişimi veya tedavi güçlendirilmesi yapılan hastalar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu tür verileri olan az sayıda hasta bulunması nedeniyle bulguların yorumlanmasında etki büyüklüğü (ES) temel alınmıştır. Bulgular: İlaç değişimi verilerine 87 hastada (34 hastada güçlendirme; 53 hastada ilaç değişimi) ulaşıldı. Her iki grupta tedavi değişikliğinin birincil nedeni yetersiz yanıttı, fakat ilaç uyumu, ilaç değişimi yapılan grupta (%26.4 vs. % 8.8) daha belirgindi. Klinik şiddetteki değişimler, çalışma başlangıcından ilaç değişimine kadarki sürede benzer (Klinik Global İzlenim- Şiddet ölçeği) olmasına rağmen 12 maddelik Kısa Form Sağlık Anketi (SF-12) skorlarının fiziksel bileşeni ile ölçülmüş olan hastanın fiziksel iyilik hali tedavi güçlendirmesi yapılan grupta düzelmiş, fakat ilaç değişimi yapılan grupta kötüleşmiştir (tedavi güçlendirmesi: +7.71±11,98; ilaç değişimi: – 1,87±10,98; ES=0.85). Benzer olarak, ruh sağlığının belirlenmesinde kullanılan SF-12 ruh sağlığı bileşen skoru (tedavi güçlendirmesi: +2,41±13,64; ilaç değişimi: –1,08±9,98; ES=0.314) tedavi güçlendirmesi yapılanlan hastalarda iyileşirken ilaç değişimi yapılanlarda azalmıştır. Tartışma ve Sonuçlar: Durumu kötüleşen veya anlamlı iyileşme görülmeyen hastalar klinisyenleri başka bir antipsikotik ilaca geçmeye yöneltebilirken, klinisyenler hasta biraz iyileşme gösterdiğinde iyileşmeyi tedaviye başka bir antipsikotik ilaç ile güçlendirerek desteklemeye çalışmaktadır. Mevcut bulgular, şizofreni tedavisinde hekimlerin tedavi güçlendirmesine kıyasla başka bir ilaca geçiş konusunda belirttikleri nedenler ile uyumludur. Bu bulguların desteklenmesi için ileri çalışmalar yapılmalıdır.

PB 22
Olanzapin Uzun Etkili Enjeksiyon İle Tedavi Edilen Şizofreni Hastalarının Remisyon Oranları 1David P. McDonnell,1Holland C. Detke,1Chakib Battioui,1Hong Liu-Seifert,1Haya AscherSvanum,1Peter D. Feldman, 2Murat Altın 1. Eli Lilly Laboratuarları, Indianapolis,ABD 2. Lilly Türkiye Medikal Departman, İstanbul, Türkiye
Amaç: Bu analiz Olanzapin uzun etkili enjeksiyon (OUEE) ile tedavi edilen şizofreni hastaları arasında uluslararası, uzun dönem, açık etiketli bir klinik çalışmada (clinicaltrials.gov numarası : NCT00320489) semptomatik remisyon oranlarını değerlendirmektedir. Yöntem: Çalışmaya poliklinikte şizofreni (DSM-IV veya DSM-IV-TR) tedavisi almakta olan 18-65 yaş arası erkek veya kadın hastalar katılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri arasında taramada Klinik Global İzlenim- Şiddet skoru (CGI-S) ≤4 ve Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS ) skoru<70 , relaps riskine sahip olmak(geçen 24 ay içerisinde artmış bakım ihtiyacı olan/hastaneye yatış gerektiren ≥2 sayıda klinik kötüleşme epizodu olan hastalar), ve yetersiz klinik yanıt, advers olaylar veya mevcut antipsikotik tedaviye uyumsuzluk nedenli devam eden tedavide değişiklik ihtiyacı yapılması bulunmaktadır. Hastalar çalışma başlangıcında 405 mg OUEE intramüsküler enjeksiyonundan ve 4 haftada bir 150-405 mg esnek doz enjeksiyonundan bir kez almıştır; toplam gözlem süresi 2 yıl kadardır. Tarama sonrasında hasta vizitleri başlangıç ve 1, 2, 4 haftanın sonunda ve daha sonra her 4 haftada bir olacak şekilde düzenlenmiştir. Remisyon, ortak kriterlere (Andreasen ve ark’ı, 2005) göre ≥6 ay için 8 kilit PANSS maddenin skoru ≤3 olacak şekilde tanımlandı (168+ gün). Bulgular: Toplam olarak 254 hastanın hem başlangıçta hem de başlangıç sonrasındaki olanzapin UEE ile remisyon oranları değerlendirilmiştir. Çalışma süresince genel remisyon oranı %57.9 (147/254) olarak bulunmuştur. Başlangıçta remisyonda olmayan hastalar arasında %37.5’i (39/104) remisyona girerken başlangıç sırasında remisyonda olan hastaların %72’si (108/150) remisyonda kalmaya devam etmiştir. Tartışma ve Sonuç: Olanzapin UEE tedavisine geçildikten sonra 5 hastanın yaklaşık 2’si şizofreni açısından stabil iken başlangıçta remisyonda olan hastaların yaklaşık dörtte üçü remisyonda kalmaya devam etti. Bu bulgular olanzapin UEE ile tedavisinin şizofreni hastalarının uzun dönem tedavi sonuçlarının stabil olması ile ilişkili olduğunu göstermektedir

PB 24
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Psikoz Hastaları İçin Ayaktan Grup Psikoterapi Uygulamaları Bilge Togay, Selahattin Bölek, İlker Taşdemir, Meliha Öztürk, Amber Özhan, Ceylan Ergül, Gülzade Urazbekova, Gülşah Karadayı, Birgül Emiroğlu, Alp Üçok İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Giriş-Amaç: Şizofreni tedavisinde ilaç dışı yaklaşımların önemli bir yeri vardır. Hastalar farmakolojik tedavilere iyi yanıt verse de yaşam kalitesinde kötüleşme, toplumsal ilişkilerde sınırlılık, bilişsel belirtiler, rezidüel belirtiler, iş kaybı ya da iş veriminde düşme görülebilmektedir. (1)Bu bildirinin amacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde 1998 yılından beri şizofreni hastaları için yürütülen grup psikoterapileriyle ilgili deneyimleri paylaşmaktır. Özet: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde takip edilen hastaların bir kısmı farmakolojik tedaviye ek olarak grup psikoterapisine de katılmaktadır. Hastalar haftada bir gün, bir saat süren, iki terapist tarafından yürütülen grup psikoterapilerine düzenli olarak devam etmektedir. Kliniğimizde 5 ayrı grup izlenmektedir. Grupların en eskisi 15 yıldan beri, en yenisi 3 yıldan beri sürmekte ve gruplar açık grup niteliğindedir. Gruplar ortalama 8-12 kişiden oluşmaktadır. Grup terapileri integratif yaklaşımla yürütülmektedir. Bu yaklaşımla etkileşimin teşvik edildiği, davranışçı terapinin, hatta zaman zaman dinamik ilkelerin kullanılması söz konusudur. Seanslarda rol oynama ve problem çözmeyi kapsayan sosyal beceri eğitimi, hastanın yalıtılmışlık hissini giderip ait olma hissini güçlendiren destekleyici tedaviler, iç görü kazandırmaya yönelik yaklaşımlar ele alınmaktadır.(2) Seanslarda belirli aralıklarla çeşitli modüller uygulanmaktadır. Grupta en çok gündeme gelen konular, stigma, iş başvuruları ile ilgili güçlükler, ilaç yan etkileri, ilaç uyumsuzluğu olarak özetlenebilir. Sonuç: 15 yıldır yürütülen grup terapilerinin hastalardan alınan geri bildirimler de göz önüne alındığında grup yaşantısının hastaların anlamlı sosyal ilişki kurması, grup dışı paylaşımları cesaretlendirmesi, yalnızlık ve çaresizlik hissini gidermesi, farmakolojik tedavinin yanı sıra destekleyici olması açısından katkı sağladığı söylenebilir. Kaynaklar: 1-Heinssen RK, Liberman RP, Kopelowicz A: Psychosocial skills training for schizophrenia: lessons from the laboratory. Schizophr Bull 2000; 26:21-46. 2- A. Ucok, H. Atlı, Z. Çetinkaya, P.E. Kandemir: Şizofreni hastalarında bütüncül yaklaşımlı grup tedavisinin yaşam kalitesine etkisi. NP Arşivi 2002;39:113-118

PB 25
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Takibi Yapılan Ve Ruh Sağlığı Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Psikotik Bozukluk Tanılı Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma: Bir Karşılaştırma Çalışması Onur Tankaya, Ayşe Gökçen Gönen, Mehmet Çevik Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Amaç: Ruhsal hastalıklarda damgalanma sık görülür, yaşam kalitesini bozar ve hastaların tedavi arayışlarında önemli bir engel oluşturur (1). Bu çalışmada Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde (SRSHH) yatarak tedavi gören ve aynı hastaneye bağlı olarak çalışan bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) takibi yapılan psikotik bozukluk tanılı hastalarda içselleştirilmiş damgalanmanın kıyaslanması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın örneklem grubunu SRSHH’de yatarak tedavi gören ve TRSM’de takibi yapılan toplam 43 psikotik bozukluk tanılı hasta oluşturmuştur. 18-65 yaş aralığındaki hastaların alındığı çalışmada TRSM’den 22, SRSHH’den 21 katılımcıya Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması (RHİDÖ) ve sosyodemografik veri formu uygulanmıştır (2). Bulgular: TRSM ve SRSHH grupları arasında yaş ortalaması ve eğitim süresi açısından anlamlı farklılık yoktu [yaş için sırasıyla (n=22) 35,22±6,52 yıl ve (n=21) 37,90±12,11 yıl], (eğitim süresi için sırasıyla 8,6±3,3 yıl ve 8,1±3,4 yıl). TRSM’de takibi yapılan hastaların ortalama hastalık süresi ise anlamlı olarak daha uzundu (sırasıyla 14,5±6,2 ve 9,4±9,5, p<.05). Yabancılaşma, kalıp önyargıların onaylanması, algılanan ayrımcılık, sosyal geri çekilme, damgalanmaya karşı direnç alt ölçek puanları ve toplam ölçek puanları açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Tartışma ve Sonuçlar: Modern psikiyatrik yaklaşımların ve hastaların psikiyatri hastaneleri dışında toplum içinde tedavi edilmelerinin hedeflerinden biri de damgalanmanın azaltılmasıdır (3). Çeşitli araştırmalarda toplumsal yaklaşımların damgalanmayı azalttığı yönünde bulgular bildirilmişse de tam tersini destekleyen bulgular da bildirilmiştir (3). Bizim çalışmamızda da TRSM’de takip ve tedavisi yapılan hastalarla hastanede yatarak tedavi gören hastaların içselleştirilmiş damgalanma hisleri açısından fark bulunmamıştır. Buna karşın TRSM’de takibi yapılan kadın hastaların erkeklerden daha fazla içselleştirilmiş damgalanma yaşadıkları saptanmıştır. TRSM’de damgalanma karşıtı çalışmalar daha aktif bir şekilde sürdürülmelidir. Kaynaklar 1. Çam O, Çuhadar D. Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde Damgalama Süreci ve İçselleştirilmiş Damgalama. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011;2(3):136-140. 2. Ritsher JB, Otilingam PG, Grajales M (2003) Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Psychiatry Res, 121: 31-49. 3. Angermeyer MC, Link BG, Majcher-Angermeyer A. Stigma perceived by patients attending modern treatment settings. Some unanticipated effects of community psychiatry reforms. J Nerv Ment Dis. 1987 Jan;175(1):4-11.

PB 26
Atipik Antipsikotiklerle Tedavi Gören Şizofrenili Hastalarda Cinsel İşlev Bozuklukları Çiçek Hocaoğlu*, Fatmagül H. Çelik**, Gökhan Kandemir**, Hülya Güveli***, Bülent Bahçeci* *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD ** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği *** İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Amaç: Yeni nesil antipsikotik ilaçların keşfi ve şizofreni tedavisinde kullanılmaya başlanması ile hasta işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileriyle 90’lı yıllardan itibaren şizofreninin tedavisi önceki yıllara göre farklı bir boyut kazanmıştır. Ancak 2.kuşak antipsikotikler birçok üstünlüklerine karşın, özellikle uzun dönemde prolaktin arştı ve cinsel yaşamı olumsuz olarak etkilemeleri son yıllarda dikkat çekicidir. Ayrıca şizofrenili hastaların cinsel yaşam ile ilgili konular muayene sırasında çoğunlukla sorgulanmamakta ya da hasta tarafından dile getirilmemektedir. Biz de bu amaçla atipik antipsikotik tedavisi alan şizofrenili hastalarda cinsel yaşamları ile ilgili durumu anlamaya ve mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya 2011 ve 2012 yıllarında hastanemiz Psikiyatri Polikliniğinde DSM-IV-TR'ye göre şizofrenik bozukluk tanısı ile izlenen hastalardan evli veya aktif cinsel yaşantısı olan; 18-65 yaş arası, en az 3 ay boyunca aynı antipsikotik ilacı (monoterapi) uygun dozda kullanan; ölçekleri doldurabilecek işlevselliği ve eğitim düzeyi olan ve çalışma için bilgilendirilmiş onay formunu imzalayan hastalar arasından seçilen olgular dâhil edildi. Herhangi bir fiziksel hastalığı olanlar, cinsel bozukluğa neden olabilecek başka herhangi bir ilaç kullanımı (antidepresan, antihipertansif, antidiyabetik vs) olanlar; alkol ve/veya madde kullanım bozukluğu olanlar çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu, çalışmanın amacı ve gerekçesi hakkında bilgi verildikten sonra çalışmaya katılmaya gönüllü olan, geçmişte ve halen psikiyatrik hastalık, tıbbi hastalık ile tedavi görme öyküsü olmayan, heteroseksüel ilişkiye girebileceği bir partneri olup, cinsel yaşantısını etkileyebilecek ürojinekolojik patolojik bulgusu olmayan hastanede çalışan personel veya hasta refakatçisi olan kişiler arasından ve hasta grubundaki kişilere yaş, cinsiyet ve medeni durum açısından benzer özelliklere sahip olan kişilerden oluşturuldu. Tüm olgulara araştırmacılar tarafından hazırlanan, hastanın sosyodemografik özelliklerinin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni hali, meslek, yaşadığı yer ), hastalığı ile ilgili soruların (hastalık süresi, tedavi süresi, kullanılan ilaçlar) yeraldığı sosyodemografik veri formu, DSM-IV eksen 1 tanı ölçütlerine göre hazırlanmış yapılandırılmış bir klinik görüşme formu olan SCID-1 ve Pozitif ve Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kadın ve erkek formu uygulandı. Bulgular: 101 hasta ve 89 sağlıklı olgu kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen 101 şizofrenili olgunun %37.6’sı (38) kadın, %62.4’ü (63) erkekti. Hasta grubunun yaş dağılımı 19-62 yaş ve ortalama yaşı 39+ 10.2 idi. Olguların hastalık süresi 2 ve 37 yılları arasında değişmekte olup, ortalama hastalık süresi 15,68±9.52 yıldı. Hastaların %86.1’ i düzenli olarak antipsikotik ilaç tedavisi almaktaydı. Hastaların SAPS puan ortalaması 38.80±24.56 iken SANS puan ortalaması 49.49±26.32 idi. Her iki grubun ACYÖ puanları karşılaştırıldığında hasta grubunda cinsel istek azlığı, cinsel açıdan uyarılma güçlüğü, cinsel uyarılmanın sürdürülmesinde güçlük, orgazm güçlüğü ve orgazmın yeterince tatmin edici olmadığı saptanmıştır.

PB 27
Paliperidon Er’nin Yakın Zamanda Tanı Konmuş Şizofreni Hastalarının İlaç Tedavisine Yönelik Öznel Tutum Ve Düşünceleri Üzerine Etkileri: İlaç Tutum Envanteri-10 (Daı-10) İle Değerlendirme Ozan Pazvantoğlu(1), Ömer Böke(1), Alp Üçok(2), Mustafa Bilici(3), Meram Can Saka(4), Ahmet Ayer(5), Haldun Soygür(6), Selçuk Kırlı(7), Özmen Metin(8), Şükrü Uğuz(9) (1)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD (2)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (3)Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (4)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (5)Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (6)Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği (7)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (8)Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (9)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
Amaç: Bu çalışmanın amacı yakın zamanda tanı konmuş (ilk epizoddan/hastaneye yatıştan sonra <3 yıl), son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastalarında paliperidon ER ile esnek dozlu tedaviye yanıtın ve ilaç güvenliliğinin araştırılmasıdır. Bu bildiride paliperidon ER’nin hastaların ilaç tedavisine yönelik öznel tutum ve düşünceleri üzerine etkileri sunulmuştur. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya alınan hastalara ortalama 6 mg/gün dozunda paliperidon ER tedavisi başlanmıştır. Hastaların ilaç tedavisine yönelik öznel tutum ve düşünceleri "İlaca-Karşı-Tutum-Envanteri-10 (Drug- Attitude-Inventory; DAI-10)" ile bir yıl süresince dört kez değerlendirilmiştir. DAI-10 ölçeği hastaların 'doğru' veya 'yanlış' seçeneklerini seçtikleri ve toplam skorun -10 ile +10 arasında değiştiği bir ölçektir. Pozitif ve negatif skorlar, sırasıyla, ilaca karşı olumlu ve olumsuz tutum ve düşünceleri yansıtır. Bulgular: Çalışmaya 80 hasta dahil edilmiştir. Analizlere ise en az iki vizite gelen hastalar dahil edilmiştir (ITT popülasyonu; n=62). Hastaların %76’sı erkek, ortalama yaş 27.9±8.0 ve %56‘sı paranoid tipte idi. Hastaların 46’sı (%74.2) kullanmakta oldukları başka ilaçtan paliperidona geçilerek çalışmaya alındı, 16 (%25.8) hasta ise çalışmaya alındıkları sırada herhangi bir antipsikotik ilaç kullanmıyorlardı. Hastaların çalışmanın başlangıcındaki DAI-10 skoru ortalaması 3.84±4.42 idi. DAI-10 skoru 3’üncü aydan itibaren başlangıca göre anlamlı düzeyde yükselmiş ve 6’ncı ayda 2.51 (%95GA: 1.00―4.03) puan artışla 6.46±3.71, 9’uncu ayda 2.64 (%95GA: 1.06―4.23) puan artışal 7.16±2.86 ve 12’nci ayda 1.64 (% 95GA: -0.15―3.44) puan artışla 6.71±12.5 puana ulaşmıştır. DAI-10 skorundaki değişim erkek vs. kadın hastalar arasında, başka ilaçtan paliperidona geçen vs. ilaç kullanmazken paliperidona başlayan hastalar arasında ve paranoid vs. diğer tip hastalar arasında farklı bulunmamıştır. Sonuçlar: Bu çalışmada, yakın zamanda tanı almış şizofreni hastalarında paliperidon ER tedavisi ile hastaların ilaç tedavisine yönelik öznel tutum ve düşüncelerinde anlamlı düzeyde iyileşmeler gözlenmiştir. Bu iyileşmeler 3’üncü ay itibariyle başlamış ve 12 aylık tedavi boyunca artarak devam etmiştir.

.9±8.8) puan artışla 62. Psikiyatri AD (7)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Selçuk Kırlı(7). son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastaları alınmıştır.2±24. son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastalarında paliperidon ER ile esnek dozlu tedaviye yanıtın araştırılması olan çok-merkezli bir klinik çalışmanın sonuçları sunulmuştur. Yüzde azalma miktarı %29. Çok-Merkezli Faz Iv Çalışma: Psp. Hastaların %76’sı erkek.3±30.7±27. Ahmet Ayer(4).0±20.7) puan artışla 65.8 olan toplam PANSS puanı 3’üncü aydan itibaren anlamlı ölçüde azalmış ve 12’nci ayda 25.5 puana ulaşmıştır.4±12. Bulgular: Çalışmaya 80 hasta dahil edilmiştir.8 iken. Hastalar 12 aylık süre boyunca 3 ayda bir izlenmiştir.7 olarak gerçekleşmiştir. Bu iyileşmeler 3’üncü ay itibariyle başlamış ve 12 aylık tedavi boyunca artarak devam etmiştir. Psikiyatri AD (8)Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi.6―19. Sonuçlar: Bu çalışmada yakın zamanda tanı almış şizofreni hastalarında paliperidon ER tedavisi ile hastaların semptomlarında ve işlevselliğinde anlamlı düzeyde iyileşmeler gözlenmiştir.8 olarak gerçekleşmiştir. Psikiyatri AD (9)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.7. Şükrü Uğuz(9) (1)Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi.4±12. Tek-Kollu. Psikiyatri Kliniği (6)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. Psikiyatri AD (3)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mustafa Bilici(1). n=62).6 olan PSP puanı. Hastaların 46’sı çalışmaya alınma sırasında kullanmakta oldukları başka ilaçtan paliperidona geçilerek çalışmaya alındı.6 puana gerilemiştir. Meram Can Saka(3).7 (%95GA: 7.4 (%95GA: 8. Alp Üçok(2).4 olan GAF puanı 3’üncü aydan itibaren anlamlı ölçüde yükselmiş ve 12’nci ayda 15. 3’üncü aydan itibaren anlamlı ölçüde yükselmiş ve 12’nci ayda 13.2±11. Ömer Böke(6).7±20. negatif sendrom altölçeği için %33. Başlangıçta 82.1±12. Başlangıçta 45. Psikiyatri AD Amaç: Bu bildiride. ortalama yaş 27. Psikiyatri AD (4)Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (5)Dr.9) puan azalarak 53. kalan 16 hasta ise çalışmaya alındıkları sırada antipsikotik ilaç kullanmıyorlardı.0 ve %56‘sı paranoid tipte idi. Gaf Ve Panss İle Etkinlik Değerlendirilmesi Hüseyin Güleç(1). Tedaviye yanıt asıl olarak PSP ve ayrıca GAF ve PANSS ölçekleri ile değerlendirilmiştir. çalışma süresince giderek artmış ve 12’nci ayda %28. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yakın zamanda tanı konmuş. Haldun Soygür(5). Hastalara ortalama 6 mg/gün dozunda paliperidon ER tedavisi başlanmıştır.1 puana ulaşmıştır. PSP puanı 70’in üzerinde olanların oranı başlangıçta sadece %4. En az iki vizite gelen hastalar analize dahil edilmiştir (ITT-LOCF popülasyonu.7 (%95GA: 17.9―21.PB 28 Şizofreni Hastalarında Paliperidon Er İle Esnek Dozlu Tedaviye Yanıtın Ve Güvenliliğin Araştırıldığı AçıkEtiketli. Özmen Metin(8). Başlangıçta 50. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Onikinci ayda yüzde azalma miktarı pozitif sendrom altölçeği için %29.4±12.3 ve genel psikopatoloji altölçeği puanı için %23.6’ya kadar yükselmiştir. birincil amacı yakın zamanda tanı konmuş (ilk epizoddan/hastaneye yatıştan sonra <3 yıl).5―33.

genetik ve elektrofizyolojik tetkiklerin önemli bir yeri bulunmaktadır. 3 hastada ise Kabakulak IgM pozitif bulunmuştur. Literatürde her olgu için temel biyokimya ve hemogram ile sedimentasyon tetkiklerinin yanı sıra. 2 hastada Anti TPO pozitifliği saptanmıştır.ps+. Tartışma: İlk atak psikotik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde yapılması önerilen rutin değerlendirmelerde özellikle beyin görüntülemesi ve genetik analizlerde pozitif sonuçlara ulaşılabilmektedir.PB 29 Yatarak Tedavi Gören İlk Atak Psikotik Çocuk Ve Ergenlerde Rutin Laboratuar. 3 hastada EEG anomalisi saptanırken 1 hastada ANA. 3 hastada HSV Tip1 IgM. beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG). Sonuçlar: Hastaların 6 tanesinde ilk atak psikotik belirtiler affektif psikoz. ekip çalışmalarına daha fazla özen gösterilmesi gereklidir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Amaç: İlk atak psikozlarda ayırıcı tanı açısından fizik muayene ve nörolojik muayenenin yanı sıra laboratuar. Görüntüleme. seruloplazmin. 15pss. Anti Tiroglobulin antikorlarının değerlendirilmesi ve karyotip istenmesi önerilmektedir. Esra Çöp Dr Sami Ulus EAH. 9 kız. bu bulguların değerlendirmesinde ve yorumlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Emine Taşyürek. diğer pozitif bulgular ise izlemde ilgili branş uzmanları tarafından anlamlı bulunmamıştır. yatarak tedavi gören 22 çocuk ve ergen (13 erkek. . Yapılan konsültasyonlar sonucunda bir hastada immun vaskülit olabileceği. elektroensefalogram (EEG). 12 tanesinde ise şizofreni benzeri akut psikotik bozukluklar düşünülmüştür.15cenh+. 4 hastanın beyin MRG’sinde patoloji saptanırken 5 hastada kromozomal farklılıklar (15 pstk+. 14pss. yaş Aralığı 10-18) ilk atak psikoz vakasının yukarıda belirtilen parametrelerdeki rutin değerlendirme sonuçları özetlenmiştir. bir hastada steroid tedavisine başlanmış. Yöntem: Bu çalışmada. Anti-ds DNA. Anti Nükleer Antikor (ANA). Anti Tiroid Peroksidaz (TPO). Kabakulak Ig G ve M. diğer bir hastada ensefalit olabileceği düşünülmüş. 1qh+) bulunmuştur. Pınar Öner. Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD). Gerek psikiyatri uzmanlarının gerekse konsültan hekimlerin daha geniş bir yorumlama becerisine ulaşabilmesi için. HSV Tip1 Ig G ve M. görüntüleme. 4 tanesinde akut geçici psikotik bozukluklar. Genetik Ve EEG Değerlendirme Sonuçları Özgür Öner. 16qh+. Ancak. amonyak. tiroid fonksiyon testleri.

Kaynakça: • Baier. & Grajales. D. Şilay Sevilmiş*. 2010). şizofreni hastalarının içselleştirilmiş damgalanma düzeylerinin ve içselleştirilmiş damgalanma ile tedaviye uyum ve diğer klinik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. • Freudenreich. düşük benlik saygısı. Bu çalışmada. A. O. Köksal Alptekin** * Dokuz Eylül Üniversitesi. utanç toplumsal ve mesleksel işlevsizlik ve sosyal geri çekilme yaşamasına neden olur. J. & Goff. Bunlara ek olarak damgalanma. Evins. gerektiğinde psikoeğitim tedavinin ilaç tedavisine eklenmesi gerekmektedir (Baier. Cather.. Berna Yalınçetin*. PANSS pozitif belirtiler ve PANSS genel psikopatoloji alt ölçekler toplam puanı arasında ile pozitif yönde. Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Attitudes of schizophrenia outpatients towards psychiatric medications: relationship to clinical variables and insight. M. 31 –49. • Ritsher. Otilingam. Bu nedenle şizofreni tedavisinde hastalardaki içselleştirilmiş damgalamanın değerlendirilmesi.. İçselleştirilmiş damgalanma. 121. (2003). Henderson.PB 30 Şizofreni Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanmanın Tedavi İşbirliğine Etkisi Elif Yıldırım*. Sinirbilimler AD ** Dokuz Eylül Üniversitesi. Psychiatry Research. C.G. Tedavisiz geçen psikoz süresi uzun olan ve intihar girişimi öyküsü olan hastaların daha yüksek RHİDÖ puanları aldığı görüldü.B. İUÖ toplam puanı ile negatif yönde bir ilişki saptandı.C.. (2010) Insight in Schizophrenia: A Review. 65. D. 2004). P. 12. hastaların ilaç almamalarına yol açıyor olabilir ve bu da hastalardaki klinik belirtilerin düzelmesini ve iyileşmenin sağlanmasını engelliyor olabilir (Ritsher ve ark. Journal of Clinical Psychiatry. hastaların psikiyatrik ve psikososyal tedaviye yönelimini ve tedaviyi sürdürümünü olumsuz yönde etkiler (Freudenreich ve ark.C. İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Formu ve İlaç Uyum Ölçeği (İUÖ) uygulanmıştır. (2004). Tıp Fakültesi. Tartışma: Bu çalışmada hastalardaki içselleştirilmiş damgalanma eğiliminin hastanın tedavi işbirliği geliştirmesini olumsuz etkilediği saptandı. M. Hastalara Pozitif Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS). Esra Aydınlı*.356–361.. 1372–1376. 2003). Psikiyatri AD Amaç: İçselleştirilmiş damgalanma şizofreni hastalarının değersizlik duygusu. Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Polikliniğine başvuran ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konulmuş 46 şizofreni hastası çalışmaya alındı. . içgörü ile ilişkili bulundu.E. Bulgular: RHİDÖ toplam puanı ile PANSS toplam puanı. Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ). Current Psychiatry Reports. Berna Binnur Akdede**. Özge Kutay*. İUÖ.

Yöntem: 2011-2012 mayıs tarihleri arasında GATF Psikiyatri kliniğinde yatırılarak tedavi gören DSM-IV tanı kriterlerine göre psikotik bozukluk tanısı almış 49 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Ali Emrah Bilgen*. . 6’sı ketiyapin. ilaç kullanımının metabolik yan etkilerini gözlemlemek amaçlanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda atipik antipisikotik kullanmakta olan hastaların 2 aylık takipleri sonucunda. karaciğer ve böbrek fonksiyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. antipsikotik tedavinin metabolik değerler açısından herhangi bir değişiklik yapmadığı görülmüştür. Selma Bozkurt Zincir*. 15’i risperidon. Kullanılan antipsikotik ilaca göre de anlamlı bir fark yoktu. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası kan lipid profili. Yapılmış çalışmalarda takiplerin 6 ay veya 1 yıl gibi uzun süreli olduğu durumda veya yeni atipik antipsikotik başlanan hastalarda 1 ay gibi kısa süreli takiplerde bu değerlerin değiştiği görülmektedir. Murat Erdem* * GATF Psikiyatri AD. 5’i aripiprazol.PB 31 İlk Atak Psikotik Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Antipsikotik Kullanımının Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi Serkan Zincir*. hiperglisemi ve kilo alımında artış gibi metabolik değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Hastaların tedavi öncesi ve tedaviye başladıktan 8 hafta sonra kan lipid profilleri ile karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların 16’sı olanzapin. farklı reseptör profilleri nedeniyle tip 2 diabet. Ankara ** Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Amaç: Çalışmamızda antipsikotik tedavi alan ilk atak psikotik bozukluk tanısı alan hastalarda. Mehmet Koçer*. Tartışma: Atipik antipsikotiklerin. 7’si haloperidol kullanmaktaydı.

Ruhsal bozukluğu olan bireylerin kabul görmeleri veya dışlanmaları toplumun özellikle de sağlık çalışanlarının tutumları ile doğrudan ilişkilidir. büyüdüğü yer ve anne-baba eğitim düzeyi faktörleri etkisizdir.4 (n=82) olumsuz tutum bildirilmiştir. yakınlarında ruhsal problemi olmayanlarda %11. verilerin analizinde oransal değerler için ki-kare sayısal değerler için t. S27 için: yakınlarında ruhsal problemi olanlarda %52. Düşük olanlarda ise %60. (P=0.8 (n=11) olumsuz tutum bildirilmiştir. yakınlarında ruhsal problemi olmayanlarda %79. Kendisinde ruhsal problem olanlarda %71. (P=0.3 (n=7) olumlu yanıt bildirilmiştir. (P=0. Psikiyatri AD Giriş / Amaç: Tutum. S32 için: kendisinde ruhsal problemi olanlarda %75. Sosyoekonomik düzey. orta olanlarda %28.020) S16 için: Yakınlarında ruhsal problem olanlarda %26.) olumsuz.8 (n=23. (P=0. Yine kendisinde ruhsal ruhsal problem olanlarda %25. doğduğu yer. Yine yakınlarında ruhsal problemi olanlarda %34.7 (n=17) olumlu tutum belirtilmiştir. kendisinde ya da yakınında ruhsal problemi olması şizofreni karşı tutum oluşturmada etkili olmuştur.2 (n=82) olumlu tutum bildirilmiştir.0 (n=56) olumlu.1 (n=6) olumlu iken.001) Sonuç: Araştırmamıza göre şizofreniye karşı olumsuz tutum geliştirmede yaş. olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir. düşük olanlarda ise %40.PB 32 Tıp Fakültesi İkinci Sınıf Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Cengiz Cengisiz. psikiyatri stajı sonrası ve meslek hayatına başlarken olan tutumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.5 (n=5) olumsuz iken. tıp eğitimi sürecinde öğrencilerin şizofreniye karşı tutumlarının ve ilerleyen süreçte tutumlarındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: CBU Tıp Fakültesi 2.9 (n=10) olumlu tutum bildirilmiştir. sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda %81.5 (n=5) olumsuz iken. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %83. kendisinde ruhsal problemi olanlarda %28. bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik nesneye karşı öğrenilmiş.9 (n=94) olumsuz tutum belirtilmiştir. kendisinde ruhsal problemi olanlarda %37.6 (n=2) olumlu iken. Zeliha Yaşa. medeni durum.6 (n=73) olumsuz tutum bildirilmiştir. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %8. (P=0. Sınıf öğrencileri arasında gönüllü olan herkese Sosyodemografik veri formu ve Şizofreni hastalarına karşı tutum envanteri uygulanmıştır.0 (n=4) olumlu tutum bildirmiştir. (P=0.019) S16:Şizofren bir kişiyle evlenebilirim.0 (n=2) olumsuz iken.9 (n=29) olumsuz tutum bildirilmiştir. Duygu Kuzu.026) S27: şizofreni psikoterapi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yine yakınlarında ruhsal problemi olanlarda %69. ilerleyen dönemlerde aynı öğrencilerin teorik eğitim aldıktan sonraki. Bulgular: S8:Şizofreni bir ruhsal zayıflık halidir.4 (n=17) olumsuz iken.6 (n=74) olumlu tutum bildirilmiştir.2 (n=12) olumlu iken.test uygulanmıştır.0 (n=6) olumlu iken. yakınlarında ruhsal problem olmayanlarda %85.028) S8 için. Bu bildiride çalışmaya ait ilk veriler sunulmaktadır. Bu çalışmada.5 (n=22) olumlu. Yine kendisinde ruhsal problem olanlarda %62.6(n=16) olumsuz iken. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %15.4 (n=5) olumsuz tutum bildirilmişken kendisinde ruhsal problem bulunmayanlarda %25. orta olanlarda %70. Burak Uykur.0 (n=6) olumsuz tutum bildirmiştir. S16 için. Elde edilen veriler SPSS-17 ile analiz edilip. S8 için. cinsiyet. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda %18. yakınlarında ruhsal problem olmayanlarda %7.5 (n=3) olumlu iken. . ruhsal problemi olmayanlarda %73. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %67.019) S32: Şizofreni doğuştan gelen bir hastalıktır. Ayşen Esen Danacı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Zihin Teorisi. Yöntem: Çalışma DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısını karşılayan 89 hastadan oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi. Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ) uygulandı. Adolphs R. Bulgu. Çalışmaya alınan şizofreni hastalarında özellikle duygulanımda küntleşmenin varlığının. 2007.. hastalığa ve tedaviye yönelik içgörü yetenekleriyle doğrudan ilişkili olduğu saptandı.7 kat daha yüksek düzeyde öngörmekte olduğu görüldü. hastaların empati becerileriyle. Atabay İ. Arch. . Hastalar. Psych Clin Neurosci. Empatik Beceri Ölçeği (EBÖ)-A Formu. dolayısıyla kendisinin ve diğerlerinin hem zihinsel hem duygusal perspektiflerinin faklı olabileceği anlayışını geliştirememekte olabilirler. İçgörü. bu belirtilerin olmadığı hastalara oranla ZT bozulmasını 2. 2006. Veznedaroğlu B. simulation and enactive social cognition. varsanı belirtileri de olan hastaların daha şiddetli ZT bozukluğu gösterdiği saptandı. How do we know the minds of others? Domain-specificity. Nur Erdil*. Bu çalışmada şizofrenide ZT bozukluğunun hastaların empati yeteneği ve hastalığın belirtileri. 2. Empati. içgörü yetersizlikleri nedeniyle kişisel deneyimlerini fark edememekte. Köksal Alptekin** * Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler AD ** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Amaç: Zihin teorisi (ZT) sosyal-bilişle ilgili bir işlevdir. Bora E. Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği (DEZİTÖ). Brain Research.. Duygulanımda küntleşmenin yanı sıra. hastalığın ve sosyal sonuçlarının farkındalığı ve pozitif belirtilerin farkındalığı ile ilişkili olduğu bulundu. 1079:25-35. Sonuç: Şizofreni hastalarında ZT bozukluğunun.. Şehitoğlu G. ZT’nin içgörü yeteneğini yordadığı görüşünü(1) destekler niteliktedir. kişisel deneyimlerin başkalarının zihinsel-duygusal durumlarını anlayabilmek için kullanıldığı görüşünü(2) kuvvetlendirmektedir. Ayrıca. Theory of mind and unawareness of illness in schizophrenia : Is poor insight a mentalizing deficit? Eur. Şizofreni hastalarında ZT bozuklukları birçok çalışmada gösterilmiştir ve hastalardaki psikososyal işlev bozukluğu ile doğrudan ilişkilidir. hastaların empatik becerileri.. Kaynaklar 1. Şizofrenide ZT bozukluğunun empati ve içgörü yetenekleriyle ilişkilerini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Aslıer M. Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği (PANSS). sosyal ve tedavi sonuçlarına yönelik farkındalığı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.PB 33 Şizofrenide Zihin Teorisi Bozukluğunun Empati Ve İçgörü Yeteneği İle İlişkisi Banu Değirmencioğlu*. Berna Binnur Akdede**. duygulanımda küntlük ve suçluluk duygularıyla anlamlı derecede ilişkili olduğu saptandı. Hastaların empati becerileri de yetersizdi. Bulgular: Şizofreni hastalarının DEZİTÖ toplam puanlarının klinik belirtilerden varsanı. Anahtar Sözcükler: Şizofreni. Katılımcılara sosyodemografik veri formu. Aynı zamanda ZT bozukluğunun. 257(2):104-111. benliğin diğer kişilerin algılanmasında bilişsel bir filtre olarak görev yaptığı.

GAF ve FAB skoru açısından anlamlı fark bulunamadı (p> 0. CGI. tedavi öncesi ve sonrası PANSS. EKT Eşik medyan değeri %37 kesme değer olarak değerlendirildi. Tartışma ve Sonuçlar: Sackeim ve ark hipotezine göre EKT deki nöbetin kendisi değil nöbete verilen postiktal süpresyon teröpotik olandır. Böyleyken EKT.000<0. üstünde kalan değerler uzun EKT olarak değerlendirildi. Çalışmamızda. Bizim çalışmamızda da şizofreni hastalarında paralel bulgular görülmüştür ve EKT nin bilişsel durum üzerine etkisine bakıldığında kısa dönemde anlamlı bir değişikliğe işaret edecek bir bulguya rastlanmamıştır. Bu iktal EEG parametreleri. Etkin bir EKT. Altında kalan değerler düşük eşik. puanlar arasında %95. p=0. EEG nöbet süresi ve postiktal süpresyon süresidir. Ancak sıklıkla tedavi uyuncu iyi olmamakta ve yeterli tedaviye rağmen bu hastaların neredeyse % 25'i antipsikotik ilaç tedavisine kısmi yanıt vermekte veya hiç yanıt vermemektedir. literatürde en çok üzerinde durulan nöbet eşik değeri ortalaması. tedavi öncesi ve sonrasında klinik özellikleri ile iktal EEG parametreleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. etkin bir tedavi olan EKT nin uygulanması sırasında tedavi etkinliğini ve yan etkilerini objektif olarak öngörebilmede bu iktal EEG parametrelerinin önemli olduğunu ve gelecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamak istedik. Ortalama EKT toplam seans süresi kısa ve uzun olan olgular arasında TÖ ve TS bakılan PANNS. Toplam EKT toplam nöbet süresi medyan değeri 279 sn kesme değer olarak değerlendirildi. prefrontal yavaşlama.05) . EKT’nin şizofrenideki terapötik etkinliğini ve tedaviye yanıtı belirleyen değişkenleri araştıran çalışmalar oldukça sınırlıdır. CGI ile izlenmiş. kognitif durum ise FAB ( frontal değerlendirme bataryası) ile değerlendirilmiştir. elektrokonvülsif tedavinin (EKT) etkinliğinin ve yan etkilerinin iktal EEG bulgularıyla olan ilişkisini araştırmaktır. postiktal supresyon. Bulgular: Postiktal supresyon ortalama süresi ile BPRS arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda. Altında kalan değerler kısa EKT. EKT kararı alındıktan sonra.952.PB 34 Elektrokonvülsif Tedavi Alan Şizofreni Hastalarında Eeg Değişikliklerinin Klinik Özellikler Ve Tedaviye Yanıtla İlişkisi Gülnihal Gökçe Şimşek.05). Avrupa’da ve birçok gelişmekte olan ülkede oldukça sık kullanım alanı bulmaktadır. Hastalık şiddeti girişteki ve her seans sonrası BPRS. Çalışmalarında depresyon hastalarında EKT tedavisi ile periiktal EEG parametrelerinde tek klinik iyileşme göstergesi postiktal supresyon olmuştur. prefrontal inhibisyon ile ilişkili olarak serebral kan akımında ve metabolizmasında azalma gibi EKT için etki mekanizmaları içermelidir. Yöntem ve Gereçler: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 ay içinde Psikoz servislerine yatışı yapılan ve EKT kararı alınan 18-65 yaş arası kadın ve erkek.05). Ümit Başar Semiz. akut alevlenme ve tedaviye dirençli 70 şizofreni hastası çalışmaya alınmış ve 61'i çalışmayı tamamlamıştır. Buna göre postiktal supresyon ortalama süresi arttıkça BPRS puanı azalmaktaydı.2 düzeyinde negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (r=-0.05). CGI. EKT eşik ortalaması düşük ve yüksek olan olgular arasında tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) bakılan PANNS. EKT toplam nöbet süresi kısa ve uzun olan olgular BPRS ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermiyordu (p>0. . Çalışmamızın amacı. Bu alandaki çalışmaların hastaların klinik gidişine yol gösterici olması ve bilişsel yan etkileri en aza indirmek için alınacak önlemler açısından oldukça önemli bir yeri vardır. EKT eşiği düşük ve yüksek olan olgular arasında BPRS ölçümleri açısından farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Selma Bozkurt Zincir *Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Şizofreni tedavisinde ilk sıra tedavi olarak antipsikotik ilaçlar düşünülmektedir. GAF ve FAB skoru açısından anlamlı fark bulunamadı (p>0. üstünde kalan değerler yüksek eşik olarak değerlendirildi.

. başlangıçta ve 12’nci ayda açlık kan şekeri ve lipid profili araştırılmıştır. fiziksel fonksiyonlar skoru ve vücut ağrısı skoru ile vücut kitle indeksi ve lipid profili değerleri arasında negatif korelasyonlar saptanmıştır. birincil amacı yakın zamanda tanı konmuş ve son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen şizofreni hastalarında paliperidon ER ile esnek dozlu tedaviye yanıtın araştırılması olan bir klinik çalışmanın yaşam kalitesi ile ilgili sonuçları sunulmuştur. n=62). Alp Üçok(2).9 olmuştur. Bulgular: Çalışmaya 80 hasta dahil edilmiştir. Meram Can Saka(4). (2)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. emosyonel roller ve ruhsal sağlık) benzer şekilde anlamlı iyileşmeler gerçekleşmiştir. fiziksel roller.1―20. SF-36 toplam skor. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yakın zamanda tanı konmuş.4 (%95GA: 5.2―19. Psikiyatri Kliniği. Psikiyatri AD (3) Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (4)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Başlangıçta 53. Psikiyatri AD (5)Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (6)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastalara 6 mg/gün dozunda paliperidon ER tedavisi başlanmıştır.8 (%95GA: 7. Haldun Soygür(1).9±16. Psikiyatri AD (7)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Paranoid hastalar dahil tüm hasta gruplarında ve fiziksel toplam skor. kalan 16 hasta ise çalışmaya alındıkları sırada antipsikotik ilaç kullanmıyorlardı (non-switch grubu). Ömer Böke(6). En az iki vizite gelen hastalar analize dahil edilmiştir (ITT popülasyonu. Psikiyatri AD (9)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastalarda 12 ay boyunca 3 ayda bir SF-36 ölçeği uygulanmış ve vücut ağırlığı ölçümü yapılmış. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi.0 ve %56‘sı paranoid tipte idi. ortalama yaş 27.0±17.9±17.PB 35 Şizofreni Hastalarında Paliperidon Er İle Esnek Dozlu Tedaviye Yanıtın Ve Güvenliliğin Araştırıldığı Açık Etiketli. Özmen Metin(8). son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastaları alınmıştır.5±15. Psikiyatri AD Amaç: Şizofreni tedavisi sırasında gözlenen metabolik sorunların yaşam kalitesi üzerine etkileri henüz tam olarak araştırılmamıştır. Şükrü Uğuz(9) (1)Dr. Sonuçlar: Bu çalışmada yakın zamanda tanı almış şizofreni hastalarında paliperidon ER tedavisi ile hastaların yaşam kalitesi ile ilgili tüm bileşenlerde anlamlı düzeyde iyileşmeler gözlenmiştir.5 ve 12’nci ayda 12. Bu iyileşmeler paranoid hastalar dahil tüm hasta gruplarında 12 aylık tedavi boyunca artarak devam etmiştir. Bu bildiride.9±8. ruhsal toplam skor ve tüm altölçek skorlarında (fiziksel fonksiyonlar. Çok-Merkezli Faz Iv Çalışma: Sf-36 İle Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ersin Hatice Karslıoğlu(1). Hastaların %76’sı erkek.3―13. vitalite. Düşük vücut kitle indeksi ve lipid değerleri olan şizofreni hastalarında yaşam kalitesi daha yüksektir. sosyal fonksiyonlar. Selçuk Kırlı(7).0. Hastaların 46’sı çalışmaya alınma sırasında kullanmakta oldukları başka ilaçtan paliperidona geçilerek (switch grubu) çalışmaya alındı. Tek-Kollu. vücut ağrısı. Mustafa Bilici(3).5) puan artışla 67.0 olan SF-36 toplam skoru 3’üncü ayda 9. Ahmet Ayer(5). 6’ncı ayda 13.7) puan artışla 70. fiziksel toplam skor. genel sağlık. Psikiyatri AD (8)Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi.6) puan artışla 62.5 (%95GA: 5.

serotonerjik antagonizm ile bu nöropeptilerin plazma seviyelerini değiştirebileceği hipotezine bağlı olarak. fakat beklenmedik bir şekilde CART mRNA seviyelerinin düştüğünü. şizofreni tedavisinde başarı göstermelerine rağmen. Tartışma ve Sonuçlar: Sonuç olarak. NPY. plazma seviyelerinin ise arttığını göstermiştir. Bulgular: Risperidon tedavisi gören hastalarda kontrole göre plazma leptin seviyeleri artmış ve kilo aldıkları gözlemlenmiştir. ilaç tedavisiyle değişiklik göstermemiştir.PB 37 Atipik Antipsikotik Risperidon Tedavisinde İştah Kontrolünde Rol Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Seviyelerinin İncelenmesi Canan Kurşungöz*. Amaç: Atipik antipsikotikler. Levent Sütçigil**. iştah düzenlenmesinde rol alan. Bu çalışmada. Bu aday genlerin mRNA ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi için erkek Wistar sıçanlara 4 hafta oral yoldan risperidon verilmiştir. hipotalamik nöropeptiler/horomonların (nöropeptit Y (NPY). bu nedenle de kilo alımına ve leptin seviyelerinde artışa neden olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD. gen ekspresyon seviyelerindeki değişimler ise kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksyionu (qRTPCR) ile ölçülmüştür. alfa melanosit stimule eden hormon (α-MSH) ve kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript (CART)) ve leptinin. α-MSH ve CART seviyeleri tedaviden önce düşük olup. en önemlisi kilo alımı olmak üzere. . uzun dönem kullanımlarında. POMC. risperidonun kısa dönem kullanımda dahi POMC nöronları üzerindeki serotonerjik antagonizmi ile iştahta artışa. AgRP ve NPY mRNA ekspresyonlarının ve plazma seviyelerini azaldığını. ilacın kilo alımına neden olabileceği düşünülmektedir. serotonerjik antagonist olan atipik antipsikotik risperidon ile 4 hafta tedavi edilen erkek şizofren hastalardaki plazma seviyeleri incelendi. Sıçanlarla yapılan çalışma. Risperidonun. Mehmet Ak**. çeşitli yan etkiler göstermektedir. Yöntem: İnsan ve sıçanlarda plazma nörohormon konsantrasyonları enzim bağlı immünosorbent assay (ELISA) ile. Tülin Yanık* *Orta Doğu Teknik Üniversitesi **Gülhane Askeri Tıp Akademisi.

Tartışma ve Sonuç: Biz üniversite öğrencilerinde depresyon oranını %30. Kadın (%29. p=0. Eğitim süreleri açısından karşılaştırıldığında 2 yıllık okullardaki depresyon oranı %36 iken 4 yıllık okullarda depresyon oranı %26.05).204.50±8.9. n=396) öğrenciler arasında depresyon açısından fark bulunmadı (χ2=0. n=250) ve erkek (%30.001). depresyon yaygınlığı % 30. Yöntem ve Gereçler: Kafkas Üniversitesi’ne bağlı 5 fakülte ve 8 yüksek okulda eğitim alan 2556 birinci sınıf öğrencisinin 2168’i (% 84. . Oğuzhanoğlu NK.5 olarak bulduk. Kaynak: 1.Özdel L.5 (n=646) olarak bulundu. Özdel O.9) ile erkeklerdeki depresyon oranı (%30. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002. BDÖ’ne göre kesme puanı 17 olarak alındığında. Deneklerin doğum aylarıyla ve doğum mevsimi ile depresyon oranları arasında ilişki olmadığını bulduk. 651). Doğduğu aylara göre dört gruba ayrıldığında depresyon açısından gruplar arasında depresyon açısından fark görülmedi.9.047 idi. 204.3(3):155–161.0 olarak tesbit edildi (p>0. Öğretim türü açısından bakıldığında gündüz eğitim gören birinci ve gece eğitim gören ikinci öğretim türlerinin öğrencilerin depresyonunu etkilemediğini bulduk. Üniversite öğrencilerinde depresyonu ve onun özelliklerini değerlendirmek önemli sağlık araştırma konusudur(1).9) arasındaki farkın önemli olmadığını bulduk (χ2=0. Birinci öğretim de depresyon oranı %29. Bulgular: Öğrencilerin BDÖ puanları 0 ile 62 arasında değişmekte olup ortalaması 13. Hatalı olanlar çıkarıldıktan sonra 2118’i değerlendirmeye alınmıştır.6 iken ikinci öğretimde %32. Bostancı M. Ama üniversite öğrencilerinde depresyon oranı genel toplum ortalamasından daha yüksektir.05). Örneklemin yaş ortalaması ile BDÖ puanı arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0. Çalışmamızda kadınlardaki depresyon oranı (%29. Emrullah Sevim Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç: Pek çok insan kolej yıllarının hayatlarının en iyi yılları olduğuna inanır. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Veri toplama araçları olarak Sosyodemografik Anket Formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır.651).8) katılmıştır. p=0.1idi (p<0.PB 40 Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı Doğum Mevsimi Ve Diğer Faktörlerle İlişkisi Yüksel Kıvrak.

(p < 0. Yöntem: CBU Tip Fakultesi 2. ‘’Birebir etkileşim grupları’’ bu yöntemlerden biri olabilir.05) Tartışma: Yapılan araştırmalar öğrencilerin ve kurumlarda çalışan sağlık profesyonellerinin psikiyatri hastalarına ve hastalıklarına yönelik tutumun son 10 yılda değişiklik göstermediğini.test uygulanmıştır. Gönüllü olan öğrencilere 4 oturumdan oluşan 15 günde bir toplanan 1. Elde edilen veriler SPSS-17 ile analiz edilip. . Zeliha Yaşa. Bu alanda daha büyük örneklemlerle yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tutumları azaltmaya yönelik klasik eğitimlerin dışında yeni bir takım yöntemlerden de faydalanılabilir. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=10)%52. 4 oturumun tamamlanmasından sonra etkileşim grubunun etkisini değerlendirmek amacıyla aynı ölçekler tekrar uygulanmış ve etkileşim grubu öncesi ve sonrasında öğrencilerin şizofreni hastalarına yönelik tutumları karşılaştırılmıştır.(2). Bütün ruhsal hastalıklar arasında damgalamadan en fazla etkilenen grup şizofreni hastalarıdır.9’dan (n=1)%11. hastalarla birebir temasın sağlandığı etkileşim grubununşizofreni hastalarına yönelik tutumlar üzerindeki etkisini değerlendirmektir.(p <0.(p<0. Sizofreni hastalarina karsi tutum envanteri uygulanmıştır. Duygu Kuzu. hala reddedici ve dışlayıcı olduğunu göstermiştir.(p < 0. Cengiz Cengisiz. yabancılaştırma yoluna gider.1’den (n=1)%10’a düşmüş. Çalışmaya katılan öğrencilerin 11 tanesi her dört oturuma da katılarak. Bu çalışmanın amacı. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=12)%66. Bulgular: Etkileşim grubuna katılmaya 19 öğrenci gönüllü olmuştur. Ayşen Esen Danacı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi. Damgalama bazı hasta gruplarına karşı toplumun tavır alması. Bu çalışma bulgularına göre ‘’Şizofren bir kişiyle evlenebilirim’’ sorusu dışında. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=11)%57.05) Soru 8: Şizofreni bir ruhsal zayıflık halidir. Tıp öğrencilerinin tutumlarının belirlendiği çalışmalarda psikiyatri eğitimi almış olmanın şizofreni hastalarının toplum içindeki yaşamı ile ilgili olumsuz tutumları değiştirmediği saptanmış.6’dan (n=0)%0’a düşmüş. etkileşim grubundaki öğrencilerin bütün tutumları olumlu yönde değişme eğilimindedir. verilerin analizinde oransal değerler için ki-kare sayısal değerler için t. Soru 3: Ahmet Bey’(Şizofreni belirtileri gösteren bir olgu)’in bu durumu kişilik yapısının zayıflığından kaynaklanmaktadır. Sinif öğrencileri arasinda gönüllü olan herkese Sosyodemografik veri formu. onların toplumdan dışlanmasına kadar giden davranış bütünüdür.1’e düşmüş.05) Soru 14: Şizofrenili hastalar toplum içinde serbest dolaşmamalıdır.05) Soru 18: Bir Şizofrenle ev arkadaşı olmam. etkileşim grubunu tamamlamıştır.5 saat süren sizofreni hastalariyla birlikte katılacaklari bir etkilesim grubu uygulamasi yapılmıştır. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=8)%42.PB 41 Şizofrenide Damgalama İle Mücadelede Birebir Etkileşim Grubunun Şizofreni Hastalarına Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi Burak Uykur. Psikiyatri Kliniği Giriş / Amaç: Birey yâda toplum kendisini ürküten rahatsız eden bir durum ile karşılaştığında sıklıkla onu kendisinden dışlayıp.6’dan (n=3)%30’a düşmüş.

8’i kadın.7’si orta düzeyde gelirleri olduğunu bildirmişlerdir. Danışanların %46. %78’i bekârdır.3’e gerilemiştir. Osman Şalış.82. %61’inin (sözel veya fiziksel) şiddet öyküsü ve %17. Yöntem ve Gereçler: Merkezde yapılan çalışmalar özet olarak sunulacak ve takibi düzenli olarak (haftanın 1-5 günü) merkezde yapılan danışanların sosyodemografik verileri sunulacak. hastalık süresi ve eğitim süreleri açısından fark saptanmamıştır (p<0. suisid girişimi öyküsü. ülkemizde sınırlı oranda veri bulunan adli öykü.9’unun madde kullanımı öyküsü bulunmaktadır.PB 44 Samsun Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Bulgu ve Deneyimleri Ayşe Gökçen Gönen. şiddet öyküsü.2’sinin tanısı şizofreni olup danışanların %48. Bulgular: Merkezde takibi olan 41 danışanın %90.3 yıldır. TRSM’lerden takibi yapılan bireylere ait özelliklerin bilinmesi gereksinimlerin tespiti ve hizmet planlamasında gereklidir. Emel Alkan Pazvantoğlu Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Amaç: Bu posterin amacı Ocak 2011’de faaliyetlerine başlayan Samsun Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin (TRSM ) işleyişi ve deneyimleri hakkında bilgi vermek ve takibi düzenli olarak merkeze gelmek suretiyle yapılan danışanların verilerini paylaşmaktır.02 yıl olup kadınların eğitim süresi anlamlı olarak erkeklerden kısa tespit edilmiştir ve hastalık süresi ortalamaları 14. Tartışma ve Sonuçlar: Psikotik bozukluklar gibi kronik ve bireyin işlevselliğini belirgin ölçüde bozan hastalıkların sadece psikofarmakolojik yaklaşımlarla çözülemeyecek güçlükleri bireyin yaşamına taşıdığı bir gerçektir.3 iken hastalık sonrası bu yüzde 7. Yaş ortalamaları 34.3’ü düşük.6’sının geçmişte suisid girişimi öyküsü. Onur Tankaya. Hastalık öncesi çalışma yüzdeleri 68. Bu noktada psikososyal girişimler ön plana çıkmakta TRSM’ler bu bireylerin topluma kazandırılması amacıyla hizmet vermeyi amaçlamaktadır. çalışma durumları hakkında veriler danışan değerlendirme formları taranarak paylaşılacaktır. Danışanların %17.1’inin alkol kullanımı ve %4. %53. . eğitim süresi ortalaması 8. şiddet ve adli öykü açısından öyküsü olan ve olmayanlarda yaş.1’inin adli öyküsü olup suisid girişimi.05). alkol-madde kullanımı. Danışanların %36.

Bulgular: Toplam 8 hastanın sürdürüm veya idame EKT aldığı tespit edildi (3 erkek. Hastaların teşhisleri depresyon(s=4). anestezi notları. nöbet özellikleri. Bu bildiride kliniğimizde uygulanan sürdürüm ve idame EKT’ler ile ilgili veriler özetlenmiştir. kliniğimizde uygulanmakta olan sürdürüm ve idame EKT’leri gözden geçirmeyi ve vakaların klinik özelliklerini sunmayı planladık. Bu bildiride. Suzan Özer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Elektrokonvulsif tedaviye (EKT) yanıt veren bazı olgularda depreşmenin önlenmesi için sürdürüm (continuation) ve yinelemenin önlenmesi için idame (maintenance) EKT uygulanabilmektedir. Yöntem ve Gereçler: 2003-2012 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde EKT uygulanan tüm hastaların kayıtları incelendi. Koray Başar. Dirençli şizofreni teşhisli iki hastada pozitif psikotik belirtilerde gerileme tespit edildi. tıbbi komplikasyonlar ile ilişkili müdahaleleri içeren EKT kayıtları. Bir hastada EKT. bipolar affektif bozukluk(s=2) idi. bu bildiride.6 idame). Tedaviye devam eden duygudurum bozukluğu vakalarında fayda sağlandığı ve uzun dönem iyilik halinin olduğu gözlendi. 5 kadın.PB 45 İdame Ve Sürdürüm Tedavilerinde Elektrokonvulzif Tedavinin Yeri Gamze Bostankolu. . Özellikle dirençli vakalarda sürdürüm ve idame tedavisinde EKT’nin kullanımı ile ilgili olgu sunumları ve serilerin yanı sıra daha ayrıntılı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. EKT sayısının en az 3 ile en çok 44 olduğu görüldü. şizofreni(s=2). hastalık ve EKT ile ilişkili parametreler yönünden araştırıldı. hastaların tıbbi öyküleri de kısa vaka raporları halinde sunuma hazırlandı. Yavuz Ayhan. Hastane dosyaları ve vital bulgular. Tartışma ve Sonuçlar: EKT’ye yanıt veren dirençli ruhsal rahatsızlıklarda depreşme ve yinelemenin önlenmesinde sürdürüm ve idame EKT’nin yeri olabilir. etkinliği ve yan tesirleri geniş örneklemli çalışmalar ile belirlenmiş değildir. İdame EKT süresinin en uzun 57 ay. Akut hastalık dönemi sonrasında sürdürüm veya uzun dönemde idame amacı ile en az bir seans EKT uygulanan tüm hastalar değerlendirilmeye alındı. Belirtilen özellikler dışında. bir hastada ek olarak kullanılan ilaçlar ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle iki hastada erken dönemde EKT sürdürümünün kesildiği anlaşıldı. Sürdürüm ve idame EKT’nin endikasyonları.

Bulgular: Kontrol ve deney grubunda sırası ile (ortalama±standart hata).33500. şahlanma 35. Rao P.79. Biochemical changes in brain and other tissues of young adult female mice from fluoride in their drinking water. erkek.3±1.3000±0. Fluoride. Rastgele sayılar tablosu ile oluşturulan ilk gruba 40 ppm F kontrol grubuna ise 0. kaşınma sayıları daha az idi. Saxena A.7000±0. Defekasyon sayısı ise deney grubunda artmıştı. Kuyruktan asma testi sonuçları incelendiğinde immobilizasyon süreleri açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında önemli bir farklılık saptanmadı.94 değerleri elde edildi. Tartışma ve Sonuçlar: Yaptığımız çalışmada deney grubunda horizontal aktivite vertikal aktivite ve grooming değerlerinin anksiyeteye bağlı olarak azaldığını bulduk p<0.48 p=0. 184±18.002. Açık alan testinde ise deney grubunda dışkılama sayısı daha fazla iken gezilen kare sayısı.39.8000±0.8 ± 1. 234±15.009. kaşınma 3. Ge Y.47258 p=0.44. Bu çalışmada fare depresyon ve anksiyete modelinde florürün etkisini araştırmak amaçlandı.27 p=0. hareketsizlik süresi 23610E2±19. 2006.01.18 g ağırlığında Swiss cinsi fareler alındı. Fluoride. 4. 2. Barbar S. şahlanma.3 ppm F içeren içme suyu ad libitum 90 gün boyunca verildi. Florür ve depresyon ilişkisini inceleyen hayvan çalışması tesbit edemedik. Ning H.PB 46 Florürün Fare Anksiyete ve Depresyon Modelinde Etkisi Yüksel Kıvrak Kafkas Ü Tıp Fakültesi Amaç: Florozis esas olarak diş ve iskelet sisteminde olumsuz etkiler oluştursa da yapılan pek çok çalışma beyin ve diğer organ sistemlerinde de hastalık yapabileceğini göstermiştir. Deneyimizin florürün anksiyojenik olduğunu ama anti-depresana benzer etkisi olmadığını gösteren ilk çalışma olması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz Kaynaklar 1. Bhatnagar M.85 p=0. Wang J. Florürün etkilediği organlardan biri de beyin(1)(2)(3) olduğu bilinmekle beraber anksiyete ve depresyon modellerindeki etkisini yeterince aydınlatılmamıştır.2±1. Üç gün dinlenme dönemi verilerek açık alan (openfield)testi ve kuyruktan asma testi 360 saniye süre ile uygulandı.97. gezdiği kare sayısı 258±15. Wang S.38(2):127–32. 26.23333 p=0. dışkılama sayısı 2. sağlıklı 28.1000±0. Meena P. 2.007. Effects of high fluoride and low iodine on brain histopathology in offspring rats. ve diğerleri. Fareler iki gruba ayrıldı. Bhatnagar R. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 20 tane 4 aylık.39(4):280–4.009. . 2005.

Genelde kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmektedir (1). cinsiyetler arasında psikopatoloji görülmesi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p=0. Yapılan MMPI neticesinde 20 kişide psikopatoloji (%10) saptanmıştır. Bu kesitsel incelemede de benzer şekilde kişilik psikopatolojisi saptanma oranı %10 olarak bulunmuş ve cinsiyetler arasındada anlamlı farlılık bulunmamıştır.3±11.6±12.622). aşırı savunmacı yaklaşım ve benzeri nedenlerle testi geçersiz sayılmış olanlar değerlendirmeye alınmamıştır.1 olup benzer şekilde aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirilmemiştir (p=0. 2007 s.5) idi. 189’u erkek (% 94. Psikopatoloji saptananların %9. Kaynaklar: 1-Köroğlu E. Yöntem: Çalışma 2012 yılı Ocak .0 paket programı kullanılmıştır. MMPI’da psikopatolojisi olanların yaş ortalamaları (±standart sapma) 45.8±12. Katagorik verilerin değerlendirilmesinde fisher exact test.1 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.05 kabul edilmiştir.9 iken herhangi bir kişilik patolojisi olmayanların yaş ortalamaları 43. Bayraktar S. %15 gibi yüksek oranlardan da söz edilmektedir. kadınların ise 43. Kişilik Bozuklukları.3.Haziran ayları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne silah ruhsatı almak için gerekli olan sağlık raporunu alabilmek için müracat eden 200 kişinin MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) sonuçları geriye yönelik olarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15. .5-6.5) kadın. Testi doldurmak istememe. sürekli verilerin değerlendirilmesinde student’s t test kullanılmıştır.697). Tartışma: Kişilik bozukluklarının genel toplumda görülme sıklığı %6-9 dolaylarındadır. Başvuran erkeklerin yaş ortalamaları (±standart sapma) 43. Ankara: HYB yayıncılık. Bulgular: Silah ruhsatı almak amacıyla başvuran 200 kişinin 11’i (%5.891).1’i kadın.1±13. % 10.PB 47 Silah Ruhsatı Almak İçin Başvuranların Kişilik Profilleri Toplumdan Farklı Mıdır? Hayriye Baykan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Silah bulundurma ve taşıma ruhsatı için gerekli olan sağlık raporunu alabilmek için psikiyatri polikliniğine başvuranların kişilik profillerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0. Ancak toplumda silah sahibi insanların sadece bir kısmının ruhsat almak için başvurduğu düşünülürse ruhsatsız silah taşıyanlarda kişilik psikopatolojileri görülme sıklığı ile ilgili eldeki verilerle bir öngörüde bulunmak mümkün olmayacaktır.1 ‘i erkeklerden oluşmakta olup.

yasal tedbirler alınmalıdır.34 ve standart sapması 10. Kişilerin psikolojik şiddet uygulama veya buna maruz kalma durumlarında belirleyici olan faktör. Ayşegül Cengiz Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Amaç: Psikolojik şiddet (mobbing) iş yerinde. Ss=10. Beş faktör kişilik modelinin duygusal denge alt boyutu ve psikolojik şiddetin alt boyutu olan sosyal ilişkilere yönelik eylemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. psikolojik şiddet algılarının X=51. kişinin işini verimli bir şekilde yapmasını engelleyen tüm davranışlara kadar açıklanması.38. Verilen değerlendirilmesinde frekans dağılımı.78’tür. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan S. araştırmaya katılan 450 sağlık çalışanının toplam psikolojik şiddet algı puan X= 51. sorun ve çatışma çözme becerileri kazandırılmalı. İstatistiksel testlerde anlamlılık düzeyi 0. bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak. Analiz sonuçlarına incelendiğinde.P. uygulanan psikolojik şiddetin ihbar olarak kabul edilmesi ve soruşturma başlatılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.S. Sağlık çalışanlarının %15’i doktor.0 kullanılarak analiz edilmiştir. % 68’ i evli. Erkek çalışanların. Yöntem ve Gereçler: Araştırmanın evrenini Muğla ili Fethiye ilçesi kamu hastanesi ve merkez sağlık ocaklarında çalışan 450 sağlık çalışanı oluşturmaktadır.05 olarak alınmıştır.PB 49 Sağlık Kurumu Çalışanlarında Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algısı Ve Kişilik Özellikleri Değerlendirilmesi Deniz Kader Şarlak. Kadın çalışanların. Tartışma ve Sonuçlar: Sağlık sektöründe görülen mobbing davranışlarının mağdur kadar toplum sağlığını da olumsuz etkilediği bilinmektedir. sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim kullanılarak uygulanan bir psikolojik baskıdır. Araştırma.S. stres ve öfke yönetimi. psikolojik şiddet algılarının X= 43. onların kişilikleridir. Araştırmada veriler kişisel bilgi formu.57 ve Ss= 10. % 60’ı yüksekokul mezunu olduğu ve % 40’ının 1-5 yıl arasında çalıştığı saptanmıştır. %40’ı 31-40 yaş aralığında. %75’i hemşire. Muğla ili Fethiye ilçesinde bulunan kamu hastanesinde ve merkez sağlık ocaklarındaki sağlık çalışanlarının psikolojik şiddet (mobbing) ve kişilik özelliklerine göre algı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. t-test. iş yeri şiddetini önleme. %10’unu teknisyendir.14. Sağlık çalışanlarına psikolojik şiddetin tanımlanması. psikolojik şiddet (mobbing) algı belirleme ölçeği (Leyman) ve beş faktör kişilik envanteri olmak üzere 3 ölçek kullanılarak elde edilmiştir. korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarına.46’dır. Bulgular:Araştırmaya katılan sağlık çalışanların % 85’i kadın. Sağlık çalışanlarının cinsiyete göre psikolojik şiddet alt boyutlarından olan sosyal itibarı etkileme ve sosyal ilişkileri etkileme bakımından istatistiksel açıdan %95 anlamlılık düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. . sözlü saldırılardan. Sağlık çalışanlardan %51’i işyerinde psikolojik şiddet mağduru olduğunu düşünmektedir. bu olgunun yıkıcı olduğunun resmen ilan edilmesi.23 olduğu görülmektedir.

Şahısların 34’ü 18-25.9). **Sever Beşaltı. Demirkan S. Yöntem: Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine silah ruhsatı almak için sağlık kurulu raporuna başvuran bireyler çalışmaya dâhil edildi. www. Beyaztaş FY (2005) Silâh sâhibi olması sakıncalı kişilik özellikleri. komşusunda silah bulunması (%2. Ayrıca başvuranların neredeyse yarısının ekonomik durumu iyi değilken başvuruda bulunmuş olması dikkat çekicidir. Başvuruda bulunan kadınlara sorulduğunda 8 kişinin eşinin hukuki sorunları nedeniyle silah ruhsatı alamadığını ve bu yüzden kendisinin başvurduğunu. 77’si 45-55 yaş aralığında ve 31’i 55 yaşın üstünde olup %89.4’ü evliydi. Dal U. *Mehmet Cemal Kaya. 13 (%4.tuik. Bu çalışmada amacımız Güneydoğu illerimizden Şanlıurfa’da silah ruhsatı için rapora başvuranların özellikleri incelenmektir.gov. 2. Bulgular: Ekim 2010-Mart 2012 tarihleri arasında 271 (%95.PB 50 Silah Ruhsatı İçin Rapor Başvuruları: Şanlıurfa Örneği *Abdullah Atli. miras kalmış olması (%4.8) ve diğer nedenler (%6. adam yaralama/öldürme gibi bazı ciddi sosyal sorunların artmasında silahlanmanın önemli etkisi olabilir.6)’ü kadın toplam 284 kişi başvurmuştur.4’ünün ise üç bin lira üstü geliri olduğu görüldü. Başvuranlar tarafından silahlanma gerekçeleri olarak güvenlik (%81. Demirkan Ö. 2011 yılında Şanlıurfa’daki toplam 37 intihar vakasının 17’si silahla gerçekleşmiştir. Adlî Psikiyatri Dergisi. Güvenlik nedeniyle silah ruhsatı başvurusunda bulunma bildirilen en sık neden olmuştur. 81’i 35-45. Psikoloji Birimi Amaç: Toplumumuzun genel olarak ateşli silahlara karşı eğilimi olduğu bilinmekte ve son yıllarda bireysel silahlanmada artış olduğu gözlenmektedir (1). *Mehmet Güneş. Türkiye'de ateşli silahla intiharlar 2002 yılında %18. Şanlıurfa’da silahlanma ele alınması gereken ciddi bir halk sağlığı sorunudur.7) gösterildi. *Mahmut Bulut. Dolayısıyla intihar etme. 2:21-30. Öte yandan başvuranların önemli bir kısmının genç ve ortaöğretimini tamamlamamış kişiler olması toplumda bilinçsiz bir şekilde artan silahlanma açısından uyarıcı niteliktedir. Kaynaklar: 1.1’ye yükselmiştir. Bununla beraber Şanlıurfa’da 2010 yılı içinde 57 adam öldürme ve 96 adam yaralama suçu işlenmiştir (2).2’si aylık bin liranın altında geliri olduğunu ifade ederken %30. Eğitim durumuna bakıldığında 14 kişinin okuma yazna bilmediği. *Aytekin Sır *Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.1 ile iken 2011 yılında %26. riskli işte çalışıyor olma (%4. Başvuran kişilerin %42. 3 kişi ölen eşinden miras kalan silahı bulundurmak istediğini ve iki kişinin de riskli iş nedeni ile başvuru yaptığını bildirdi. Psikiyatri AD **Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi. 146 kişinin ilköğretim mezunu. *Yasin Bez.3).tr İstatistik Kurumu Resmi İnternet sitesi . Sonuç: Şanlıurfa’da silah ruhsatı başvurularının nerede ise tamamını erkekler oluşturmuştur.2).4)’i erkek. 87 kişinin ortaöğretim ve kalan 37 kişinin ise yüksek öğrenim gördüğü anlaşılmıştır.

Etkili faktörlerde iyileştirme girişimleri ile ruhsal durumda da iyileştirmelerin sağlanabileceği kanaatine varıldı.1’i eğitim fakültesi öğrencisi idi. sağlığın tanımında yer alan “tam iyilik hali”nin komponentlerinden biridir. Bulgular: Üniversite öğrencilerinin yaş ortalaması 22±3 olup 202’si (% 55. % 72. Türkçesinin geçerlilik ve güvenilirliğinin yapıldığı. Selma İnfal***Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Konya **Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu. % 3. Hayatlarını çok etkileyen ve olumlu olarak değerlendirdikleri bir deneyim olarak ise. bu ölçeğin ruhsal iyilik halinin tespitinde geçerli bir ölçek olduğu izlenimimizi güçlendirmiştir. SS. üniversite öğrencisi .6’sı mühendislik fakültesi. bir demografik anket ile “Spiritüalite Ölçeği (SS)” ve “Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12)” kullanıldı. sağlık ve eğitim bilim alanı olarak sınıflandı. Delaney’in geliştirdiği.5) erkek olup 165’i (% 45. ruhsal durumu 4 faktörle açıklayan bir ölçektir. Fakülteler. Üniversite öğrencilerinin ruhsal durumu bazı faktörlerle ilişkilidir.2’si üniversite okumaya hak kazanmak. % 26. toplum sağlığının geliştirilmesi çalışmalarına ışık tutması beklenir. Ruhsal durumu iyi olması ile algılanan maneviyat.5’i iletişim fakültesi ve % 23.3’ü ciddi bir sağlık sorunu ve % 2. % 12.PB 51 Üniversite Öğrencilerinin Genel Sağlık ve Spiritüel Durumunun Değerlendirilmesi Said Bodur*.7’si veteriner fakültesi.3) birinci sınıfta idi. her gruptan rastgele belirlenen bir fakülte ve bölümünün birinci ve dördüncü sınıflarından 364 üniversite öğrencisi örnekleme alındı. ruhsal iyilik.12’nin skorları arasında doğrusal ilişki belirlendi.2 ruhsal yönden tam iyilik halinde iken. genel sağlık.8’i orta ya da düşük ruhsallık içinde olduğu bulundu. algılanan dindarlık. % 10. % 22. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin genel sağlık ve spirütüel durumlarını değerlendirmek amacıyla betimleyici olarak yapılmıştır. Akşehir-Konya Amaç: Ruhsal sağlık. fen.7’si kaza olarak sıralamıştır. Kullanılan SS göre.4’ü başka bir şehre yerleşmek olarak sıralamıştır. Öğrencilerin % 27. Anahtar Kelimeler: Spiritüalite. okuduğu bölüm ve kitap okuma alışkanlığı arasında anlamlı ilişki saptandı. % 35. Veri toplama aracı olarak. Toplumun her kesiminin ruhsal sağlık durumunun aydınlatılmasının. Yöntem ve Gereçler: Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan üniversite öğrencileri oluşturdu. SS ve GSA. Tartışma ve Sonuçlar: SS’nin GSA-12 ile paralel sonuçlar vermesi.6’sı bir yakınının ölümü.7’si istediği bölüme yerleşmek ve % 10. Ancak toplum içi çalışmalarda sağlığın bu bileşeninin araştırılması yeterince ele alınmamıştır. Öğrenciler hayatlarını çok etkileyen ve olumsuz olarak değerlendirdikleri bir deneyim olarak ilk üç sırada. üniversite öğrencilerinin % 27. sosyal.

karışık anksiyete depresyon grubunda 180(%24. Kayran E. Depresyon grubunda 233 (%32. Özcaltepe B. Şanlıurfa Giriş: Anksiyete ve depresyon klinik özellikleri. bu grupların HAM-A skoru sırasıyla 15.2). Sonuç: Anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkide risk faktörlerine yönelik yapılan çalışmalar depresyon ve anksiyete bozukluklarının altta yatan aynı psikopatolojinin farklı görünümleri olabileceğini düşündürmektedir. eşzamanlı hastalık ve ortak risk faktörleri yoluyla ilişkili bulunmuşlardır (1). Barlow DH (2009) A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: implications for assessment and treatment. Yöntem: Siverek Devlet Hastanesine 2009-2010 yılları arasında başvuran depresyon. 21: 256-271. patofizyoloji ve tedavideki farklılıkları nedeniyle ayrı bozukluklar olarak düşünülürken.PB 52 Bir Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması Elif Karaahmet* Adnan Kirmit** *Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Kart A. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. anksiyete grubunda 311(% 43. anksiyete bozukluğu. 2-Karadağ H. Kaynaklar: 1-Beesdo K. eğitim düzeyi ve medeni durumu açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Gruplar arasında vitamin B12 eksikliği ve TSH düzeyi açısından karşılaştırıldığında gruplar anlamlı fark saptanmadı. Bir anksiyete veya depresyonu olan hastaların %55'inde değerlendirme sırasında en az bir tane eşzamanlı anksiyete veya depresyon olduğu. Arch Gen Psychiatry. Pine DS. . 67:47-57. 3-Brown TA. Bulgular: Hastaların 487’si kadındı. Klinik Psikiyatri 2011. Çanakkale **Siverek Devlet Hastanesi Biyokimya.15 ve 20 idi. Depresyon anksiyete ve karışık anksiyete depresyon gruplarının HAM-D skorları sırasıyla 21. Son dönemde yapılan birçok klinik ve epidemiyolojik çalışma anksiyete bozuklukları ve depresyonun sıklıkla eş hastalık olarak ortaya çıktıklarını bulmuştur (2). Türkçapar H. Amaç: Bu çalışmada depresyon ile anksiyete bozukluğu arasında sosyodemografik yönden ve vitamin B12 ve TSH düzeyleri açısından özellkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. bildirilmiştir (3). karışık anksiyetedepresyonu olan toplam 724 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Psychol Assess. Hastaların yaş ortalaması. Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunun Birlikte Görüldüğü Durumların Klinik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Lieb R (2010) Incidence and risk patterns of anxiety and depressive disorders nd categorization of generalized anxiety disorder. İç içe geçmiş bu hastalıklar arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha ayrıntılı verilerle araştırmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.9) hasta vardı. 14:164-172. Örsel S. 12 ve 22 idi.0).

2-Kaya B. 1996. Dikilitaş Y. Sonuç: Depresyonun ortaya çıkmasına çeşitli risk faktörleri mevcuttur. Kadın olmak. çalışmamızda ön plana çıkan faktörlerdir. Amaç: Depresyon tanısı alan kişilerin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Coşkun A. 1996. Comorbidity of DSM-III-R major depressive disorder in the general population: results from the US National Comorbidity Survey. 1960’lardan günümüze depreyonun epidemiyolojisi.5’inde diğer bir eksen I bozukluğu eşlik etmekteydi. Yüksel Kıvrak** * Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Psikiyatri Anabilimdalı ** Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı Giriş: Depresyon dünyada halk sağlığını en çok tehdit eden sorunların başında yer almaktadır(1). Depresyon tanısı alan olguların yaş ortalaması 32. 3. %43.4-Fava M. J Affect Disord. Bir Devlet Hastanesine Depresyon Nedeniyle Başvuran Olgularda Sosyodemografik Özellikler. Kaya M. .4’ü evliydi. eğitim düzeyi düşüklüğü.14’tü. %70. 10:3-10.PB 53 Bir Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Bir Yıl İçinde Başvuran Depresyon Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Elif Karaahmet*. 38:129-33. Klinik çalışmalarda ekhastalığının varlığı depresyondaki alevlenme.4 ile en sık görülen obsesif kompulsif bozukluktu. Emül M. Bu çalışma bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerle sınırlıdır. HAM-A ortalaması 16 idi. süregenleşme. McGonagle KA. HAM-D ortalaması 21. Gender differences in Axis I comorbidity among depressed outpatients. 1(2):16-20. %67. intihar eğilimi ve psikososyal sorunların artışına neden olan etmenler arasında yer aldığı gösterilmiştir(4). et al. Ünal S. Sık görülmesinin yanı sıra yarattığı yetiyitimi ve ekonomik sonuçlar depresyon araştırmalarının önemini artırmaktadır(2).Yalvaç HD.3-Kessler RC. 168:17-30. yineleme. Eştanılar içinde %29.4’ünün eğitim düzeyi ilkokul ve altıydı. Kaynaklar: 1. Yöntem: 2009-2010 yılları arasında Siverek Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hasta kayıtları geriye dönük olarak tarandı. Rosenbaum JF. 2007. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2011. Bulgular: tüm taranan grubun %35. 4. Toplam 948 hasta içinde depresyon tanısı alan 340 hastanın verileri SPSS paket programı kullanıldı. Nelson CB. Nierenberg AA. Klinik Psikiyatri. %57. Alpert J.8’i depresyon tanısı almaktaydı. 2. Farklı bölgelerde yapılacak çalışmalarla bölgesel farklılıkların belirlenmesi açısından yararlı olacaktır.9’u kadındı. Yedikardaşlar C. tarihsel bir bakış. Depresyonla birlikte diğer Eksen I sıklıkla bir arada görülmektedir(3). kalıntı belirtiler. Pava JA. Br J Psychiatry. Abraham M.

dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarıdır. psikiyatrik tanı . Hastaların büyük çoğunluğunu şehir merkezinden gelenler oluşturmaktadır. anksiyete bozuklukları %28.İbrahim Yağcı. sosyodemografik faktörler.Yüksel Kıvrak Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri AD.dadır.505 yıl olarak bulunmuştur. Kars’ta çocuk psikiyatristi olmadı. Ortalama yaş 34.ğından dolayı polikliniğimizde çocuk yaş grubu hastalarda muayene edildiğinden çalışmaya alınmıştır. Tartışma ve Sonuç: Sosyodemografik veriler ile tanı grupları arasında anlamlı olarak ilişki saptandı. En sık konulan tanılar duygudurum bozuklukları. Hastaların %56. Tanı grupları ile kontrol için polikliniğe başvurma oranları arasında farklılıklar saptanmıştır.44 olup. Anahtar sözcükler: Psikiyatri polikliniği. Kars Amaç: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğine bir yıl içinde başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ile tanı grupları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Mayıs 2010-2011 tarihleri arasında başvuran 1378 hastanın poliklinik kayıtlarının incelenmesi ile elde edilen veriler değerlendirildi.8 (n=398).5 (n=779).9 ± 16.3 (n=74).6 (n=78) oranında görüldü. psikotik bozukluklar %5.DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre duygudurum bozuklukları %56. somatoform bozukluklar %1. anksiyete bozuklukları. %34.3’ü (n=472 ) erkekti. Ortalama geliş sıklığı 2. toplam poliklinik sayısı 3144’dür.3 (n=19). Hastaların %65. dikkat eksikliği ve davranış bozuklukları %5. Çalışmamızda başvuran hastaların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Kırsal kesimden başvuru oranı düşük saptandı.28 ±2.7’si (n=906) kadın. Bulgular: 1378 hasta muayene edildi.PB 54 Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki Nurcihan Akbulut.7’si (n=781)35 yaş altın.

Türk Psikoloji Dergisi.0’ını açıkladığı görülmüştür. New York Freeman. Senol-Durak E.PB 55 Toplulukçu Yeterlilik Ölçeğinın Geliştirilmesi ve Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Fatma Yıldırım*. (1989) UCLA yalnızlık ölçeginin geçerlik ve güvenirligi. Kaynaklar: Bandura A (1997) Self-efficacy: the exercise of control. Türk Psikiyatri Dergisi. belirlenen bir hedefi gerçekleştirmek için gereken eylemliliği örgütleyip yürütmede bir grubun kendi kaynaklarına olan ortaklaşmış inancı olarak tanımlanmıştır. Nail Dertli*. Social Indicators Research. Yöntem ve Gereçler: İlgili yazın ve kültürel özellikler gözetilerek 43 maddelik bir taslak oluşturulmuştur. İnci Özgür İlhan**. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) 0. Taslak ölçek çeşitli sosyoekonomik düzeylerdeki erişkin yaş grubundan 415 gönüllü katılımcıda uygulanmıştır. toplulukçu yeterliliği ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. Mehmet Çolak****. Duru Gündoğar***. Durak M. Correctional Officers. Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği ve diğer ölçekler arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yıldırım Beyatlı Doğan** *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ****Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi Amaç: Toplulukçu yeterlilik. Geçerlik ve Güvenirliği. Eker D.7 (23): 4– 18. Gencoz T (2010) Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale among Turkish University Students. Test tekrar test güvenilirliği için ölçek ortalama iki hafta arayla 168 kişide ikinci kez uygulanmıştır. 12(1): 17-25. Demir A. Faktör analizi yapılmış. 99:413–429. Sıla Yüce**. Bulgular: Güvenilirlik ve açımlayıcı faktor analizinin sonucunda bazı maddeler elenerek taslağa 28 maddelik son hali verilmiştir. Ölçeğin bu son haliyle üç faktörlü yapının varyansın % 60. . Tartışma ve Sonuçlar: Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği 18 yaş ve üstü kişilerde uygulanabilen.59 olarak bulunmuştur. ölçüt geçerliliğini belirlemek amacıyla UCLA Yalnızlık Ölçeği. Bu çalışmada toplulukçu yeterlilik kavramının Türkçede özgün olarak geliştirilecek bir ölçek yoluyla geçerliliğinin sınanması amaçlanmıştır. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Yaldız H (2001) Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı. Toplulukların karşılaştıkları sorunları çözmesi ve toplumsal değişimlerin oluşumunda toplulukçu yeterliliğin önemli bir etkisi vardır. and Elderly Adults. Arkar H.96 ve ikinci kez ulaşılabilen toplam 168 kişiden elde edilen veriler üzerinden elde edilen test tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.

Dedektörler sağ Prefrontal Korteks (PFK). Doğru yanıtlar ve tepki süresi farkları arasındaki fark Friedman Anova testiyle incelendi. Çalışmamızda Stroop bilgisayar versiyonu kullanılmıştır. nötr ise yukarıda bu sefer renk isminin olmayıp. hata sayısı ve bu üç koşul arasındaki süre farkıyla ölçülmüştür. Kullanılan parametreler. altta yazılan renk isminin rengi yukarıda yazılanla aynıysa sola aynı değilse sağ tuşa basılması istenir. ***Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Amaç: İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi (IYKAS). congruentla nötral arasında ise trend düzeyindeydi (p=0.Sinem Burcu Erdoğan***. Incongruent(uyumsuz).Miray Erbey*. 16 dedektör bulunmaktadır.Alp Üçok** *İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim ABD. Bilge Togay**.007).PB 56 Yüksek Eğtimli Sağlıklı Kişilerde Stroop Testi Sırasında Hemodinamik Yanıtın İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi Tekniği (IYKAS) İle İncelenmesi Handan Noyan*. en düşük doğru yanıtı incongruent koşulunda. Doğru yanıtlar arasındaki fark anlamlıydı (p=0. Kullandığımız cihazda 4 ışık kaynağı. Incongruent-Congruent ve Congruent. alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneğini ölçer.İlker Taşdemir**. bilişsel görev sırasında motor/görsel/işitsel uyarılarla korteksin fonksiyonel aktivitesini inceler. içerisinde cevap vermesi beklenmektedir. oksijenli kan akımı aktivasyonu için bu enterferans koşullarının tümünde en yüksek hemodinamik yanıt orta kanallarda gözlenmiştir. farklı renklerle yazılan ‘XXX’ sembolünün olmasıdır. Stroop Bozucu Etkisi. Anahtar Kelimler: IYKAS. düşük maliyetli.69’dur. sol-orta PFK ve sol PFK’yi göstermek üzere konumlandırılmaktadır. Katılımcdan 3 sn. kan oksijenlenme dinamiklerini belirlemede güvenilir bir nörogörüntüleme yöntemi olarak kabul görmeye başlamıştır. rengin renk ismiyle uyumlu olmadığı. Oksijensiz kan akımı aktivasyonu için. Katılımcıların bilişsel bir test sırasındaki hemodinamik yanıtları. Bu fark.05).065). Bulgular: Çalışma. değişen talepler doğrultusunda ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini.01). Bu çalışmada bilişsel bir test sırasında sağlıklı katılımcılarda IYKAS’daki değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların genel olarak %45’nde. non-invasiv nörogörüntüleme tekniği olup.066).Nötral enterferans koşullarında en yüksek hemodinamik yanıtın bilateral kanallarda olduğu gözlenirken. Testin bilgisayar versiyonunda.Ata Akın***. rengin renk ismiyle uyumlu olması. p<0. Incongruent-Nötral ve Congruent-Nötral enterferans koşulları için istatistiksel olarak anlamlı bölgeler belirlenmiş (z= 1. IncongruentNötral enterferans koşulunda orta kanallarda olduğu görülmüştür. **İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. sağ-orta PFK. en yüksek doğru yanıtı nötral koşulunda gösterdi. nötralle incongruent arasındaydı (p=0. Süre farkları arasındaki fark trend düzeyindeydi (p=0. beyindeki hemoglobin konsantrasyonu değişikliklerinin ölçümüne dayanan. Stroop bozucu etkisi (enterferans). Incongruent-Congruent. Congruent(uyumlu). Yaş ortalamaları 26. Katılımcılar. Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. birey ve grup düzeyinde ‘Hiyerarşik Genel Lineer Model’ kullanılarak incelenmiş. Tartışma: Bulgularımız IYKAS’ın. Stroop bozucu etkisinin PFK’daki spesifik kognitif aktivasyonlarını ölçen bir ölçüm aracı olabileceğini göstermektedir.63. PFK . üniversite öğrencisi/mezunu 13 sağlıklı gönüllüyle yürütülmüştür. Yöntem ve Gereçler: IYKAS. Stroop testi algısal kurulumu.

nörolojik değerlendirme ise 59 vakaya ve 44 kontrol bireyine yapılabilmiştir. Sinkinezi. frontostriatal döngü üzerinde durulmaktadır (2). Bu çalışmada. stroop ve Wisconsin kart eşleme testi (WKET)) uygulandı.PB 57 Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Nöropsikolojik Fonksiyonlar ve Silik Nörolojik Bulgular Ayşe Nur İnci Kenar*. erişkin DEHB’ lilerin frontal bölge fonksiyonlarına duyarlı nöropsikolojik test performansları ve silik nörolojik belirtilerin araştırılması hedeflenmiştir. frontal lobda. nöropsikiyatrik bir bozukluk olup erişkinlerdeki prevalansı %1-4 arasındadır (1). Psikiyatrik hastalıklardaki beyin fonksiyon bozukluklarının araştırılmasında kullanılan silik nörolojik belirtiler daha çok çocukluk çağı DEHB’de araştırılmıştır. Hasan Herken** *Denizli Devlet Hastanesi. sözel bellek. sözel bellek ve stroop testlerinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük performans saptandı. duyusal bütünleştirme. . kontrol grubunun 42’sine. erişkin DEHB’ lilerde. DEHB’de görülen el hareketlerindeki beceriksizliği de içeren motor koordinasyon bozuklukları. erişkin DEHB’ lilerde motor koordinasyon. Etyopatogenezinde. duyusal bütünleştirmenin ise parietal lob ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (3). bakışı sabit tutma güçlüğü gibi göz hareketlerinde görülen sorunlar kranial sinir hasarından çok okulomotor koordinasyon bozukluğunu düşündürmektedir. Psikiyatri Kliniği. sinkinezi ve bakışı sabit tutma güçlüğü alt test maddelerinde erişkin DEHB’lilerde kontrol grubuna göre düşük performans saptanmıştır. WKET’de erişkin DEHB’liler ile kontrol grubu arasında farklılık bulunmadı. Metod: Çalışmaya DEHB tanısı almış olan 18-60 yaş arası 60 olgu ve 60 sağlıklı kontrol alındı. Silik nörolojik belirtilerde erişkin DEHB’ lilerde motor koordinasyon ve alt test maddelerinden başparmak opozisyonunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük performans saptanmıştır. hareket ve dikkatin düzenlenmesinden sorumlu olan serebellumda. tepki inhibisyonunda güçlük olduğu görülmektedir. Nöropsikolojik testler vakaların 51’ine. Bulgular: Erişkin DEHB grubunda sayı dizileri. Çalışmamızda. Motor koordinasyonun frontal lob ve serebellumla. “Diğer” alt testlerinden bellek 5 dakika. kavramsallaştırma ve sorun çözme becerilerinin iyi olduğu ancak basit dikkat sorunları. duyusal-motor alanın bulunduğu parietal lobda ve/veya bunların birbirleriyle bağlantısını sağlayan fronto-striatal yolaklarda bir işlev bozukluğu olduğunu düşündürmektedir. Denizli **Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. sinkinezi ve bakışı sabit tutmada düşük performans saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamıza göre. Denizli Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB). kodlama ve geri çağırmadaki sorunlara ikincil gelişen bellek sorunları ve öğrenme güçlüğü. Her iki gruba Nörolojik Değerlendirme Ölçeği ve nöropsikolojik testler (Sayı dizleri. Erişkin DEHB’ lilerde duyusal bütünleştirme alt testinde ve alt test maddelerinden işitsel görsel bütünleştirme ve dokunsal algının değerlendirildiği söndürmede kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük performans saptanmıştır.

Çocuk ve ergen vakalar ile erişkin vakaların çeşitli özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. saldırının türü ve psikiyatrik değerlendirme sonucu konulan tanılar açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından Eylül 2010. 2. 18 yaş altındakilerin kadın-erkek oranları %96’ya. Psikiyatri AD Amaç: Cinsel istismar. Çocuklukta cinsel istismara maruz kalma sıklığı %10-40 olarak bildirilmektedir. sırada kapalı alan (araç içi. Dikkati çeken bir diğer farklılık çocuk/ergen grubunda istismarcıların büyük çoğunluğu erkek arkadaşlardan oluşurken erişkinlerde ilk sırada kan bağı bulunmayan tanıdıklar (komşusu. %4 iken 50 yaş üzerinde bu oran %89.Temmuz 2011 tarihleri arasında. Tartışma ve Sonuçlar: Türkiye toplumunda diğer toplumlardan farklı olarak yasal yaş doldurulmadan yapılan evliliklerin genellikle gebelik sürecinde fark edilmesi sonucu adli vaka olarak değerlendirildiği görülmektedir. 3Feryal Çam Çelikel. Yöntem ve Gereçler: Mağdurun ve istismarın çeşitli özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan bir anket aracılığı ile konsültasyon notları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bunun dışında çalışmada gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 3. araba. 3Gaziosmanpaşa Ünv. sırada ev. Tıp Fak. sırada ev gelmektedir. 2Gaziosmanpaşa Ünv. Adli Tıp AD.). Bununla birlikte çocuk/ ergen grubunda istismar olayının gerçekleştiği yere bakıldığında 1. sırada açık alan gelirken. erişkinlerin çocuk. 2. 50 vaka 18 yaşın altında. .) yer almaktadır. Bu sonuç vaka sayılarının azlığından kaynaklanabilir. erişkin istismarlarında 1. apartman boşluğu vb.7 olarak bulunmuştur. Çoğunluğun çocuk/ergen yaş grubu vakalardan oluşması ve istismarın bazı özelliklerinin erişkin grubunda farklılık göstermesi. tehdit ya da kandırma yolu ile kullanmasıdır. özel ilgi gerektiren konulardır. ergen ya da bir diğer erişkini cinsel arzu ve gereksinimlerini karșılamak için güç kullanarak. 28’i ise 18 yaşın üzerindedir. Bulgular: Eylül 2010.PB 58 Çocuk/Ergen ve Erişkin Yaş Gruplarında Yaşanan Cinsel İstismar Olaylarının Karşılaştırılması 1Serap Erdoğan Taycan. Tıp Fak.Temmuz 2011 tarihleri arasında cinsel istismar sonrası ruh sağlığının bozulup bozulmadığının değerlendirilmesi istenen 78 vakaya rastlanmıştır. istismara maruz kalmaları sebebiyle Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan değerlendirilmesi istenen vakaların bilgilerine geriye dönük tarama ile ulaşılmıştır. Tıp Fak. İstismarcının yakınlığı. olayın yaşandığı yer. 2Erdal Özer Gaziosmanpaşa Ünv. sırada kapalı alan. köylüsü vb. 2Ali Yıldırım. İstismarcı çoğunlukla çocuk ya da genç tarafından tanınan kişiler olmakta. Cinsel istismarın nesnesi olarak genellikle kadın cinsiyetinin görüldüğü bilinmektedir. Psikiyatri AD.3’e %10. az oranda da yabancılar tarafından gerçekleştirilen istismar vakalarına rastlanmaktadır.

6) bilmediği.1) olguya ise suçun hukuki anlamını bildiği ancak sonuçlarını yönlendirme yeteneğinin olmadığı şeklinde rapor düzenlemiş. Cinsel istismar mağduru olmak %31.PB 59 Aydın İlinde Bir Yıl İçerisindeki Tüm Çocuk ve Ergen Adli Olguların Değerlendirilmesi Hatice Aksu*.7) iddia edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı sorulmuş. sosyodemografik özellikleri. tedavi süreçleri. . Berk Gün*** *Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. zeka düzeyleri. 6(%18. ancak %63’ünün tedavisini sürdürmediği saptanmıştır.46±2.Türkiye **Aydın Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği.7’si erkek(n=157) olup ortalama yaşın 13. Yöntem: 2011 Temmuz. tedaviye başlama ve sürdürme oranları incelenmiştir. 5(%15.1) olguya bildiği. gönderilme nedenleri. Tartışma: Yapılan benzer çalışmalar ile karşılaştırıldığında Aydın ilindeki cinsel istismar oranının daha yüksek çıkmasının nedeninin olguların bildirilme oranının yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Aydın. Sevcan Karakoç Demirkaya**.6(n=77) ile hırsızlık.2012 Temmuz tarihleri arasında Aydın il merkezi ve ilçelerinden adli rapor istemi ile Aydın Devlet Hastanesi ÇERSAH ve Adnan Menderes Üniversitesi ÇERSAH ve Adli Tıp Anabilim Dalı’na yönlendirilen çocuk ve ergen adli olguların tümünün verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Börte Gürbüz*. %57. iddia edilen suç türü.3’ü kız(n=115).Aydın.Aydın. madde kullanım öyküleri. psikiyatrik tanıları. suç profili ile ilişkili özelliklerinin incelenmesi ve ilin bu yaş grubu için genel profilinin çıkarılması amaçlanmıştır. Olguların sosyodemografik özellikleri.1) olgudan 22’sine(%66. %9. ÇERSAH uzmanlarına yönlendirilen 33(%22.7(n=26) ile yaralama suçları takip etmektedir.Türkiye ***Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp AD.3(n=85) oran ile en sık polikliniklere yönlendirilme nedeni olup bunu %28. psikiyatrik tanıları. İki yüz yetmiş iki olgudan 149’unun (%54. Sonuçlar: Aydın ilindeki tüm olguların(n=272) %42. adli tıp uzmanları ise değerlendirdikleri 116 olgunun hepsine (%100) bildiği şeklinde rapor düzenlemiştir.3 olduğu saptanmıştır. Psikiyatrik tedavi başlanan cinsel istismar olgularının %63’ünün tedavisini sürdürmediği tespit edilmiş olup tedavi devamlılığı için sağlık kurumları ve ilgili diğer birimler arasında işbirliği içerisinde yürütülecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Cinsel istismar olgularının %77’sinin en az bir psikiyatrik tanı aldığı ve %50’sine medikal tedavi başlandığı.Türkiye Amaç: Bu çalışmada 2011 Temmuz-2012 Temmuz tarihleri arasında Aydın ilinde adli rapor istemi ile adli tıp ve çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniklerine (ÇERSAH) yönlendirilen tüm çocuk ve ergen adli olguların geliş nedenleri.

Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik sorular ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin problem çözme becerilerinin ilişkili olduğu bazı değişkenleri ortaya koymak ve problem çözme becerilerini ölçmek.94 bulunmuştur.6 1.sınıf ve %23 4. Örneklem grubunun %77. Burdur **Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu.4 3.1’i herhangi bir spor dalı ile ilgilenmezken. %31. Araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır. Katılımcıların Problem Çözme Envanteri Toplam Puan Ortalamaları 89. 3’ü evli 245’i ise bekârdır. %68. Katılımcıların sınıflara göre dağılımı ise. **Hamdullah Omay. Tartışma ve Sonuçlar: Ölçekten en az 32. Bunların 190’ı kadın. Hemşirelik Bölümü. %23.**Cemile Demirel *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.2’si ilgilenmektedir. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programında Yüzdelik.**Ceyda Şenol. Öğrencilerin genel anlamda kendini değerlendirmeleri istendiğinde. en fazla 192 puan alınabilmekte ve ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını göstermektedir. %22.PB 61 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi *Gül Ergün. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir ve örneklem grubunun birbirinden etkilenmesini önlemişlerdir.8’i çok başarılı. Uşak Amaç: İnsan yaşamı çeşitli sorunlarla doludur.**Seda Çağlı. hemşirelik öğrencilerinin ölçekten aldığı toplam puan ortalamasının (89. %43. Eğitim süreleri boyunca ve meslek yaşamlarında hasta bireylerle çalışma imkânı bulan hemşirelerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözme konusundaki becerileri önemlidir. Bulgular: Araştırmaya 248 kişi katılmıştır.sınıf şeklindedir.**Özge Işıldar. %2.9’u ilgilenmektedir. Buna dayanarak araştırmamızın sonucunda.8’i başarılı.94) düşük olduğu ve öğrencilerin problem çözme düzeylerinin yeterli olduğu söylenebilir. 58’i erkektir. Örneklem olarak Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir ve 248 kişiye ulaşılmıştır. %48. . **Huriye Hakut. Sağlık Yüksekokulu. Frekans ve Ki-kare testleriyle yapılmıştır.sınıf.8’i ise başarısız bir birey olduğunu belirtmiştir. sınıf.**Sinem Kaya. %26.8’i herhangi bir sanat dalıyla ilgilenmezken. Problem çözme becerisi gelişmiş olan bir hemşire sağlık hizmetini çok daha profesyonel sağlayabilir. %4.5’i kısmen başarılı. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrencileri oluşturmuştur (N=330). %27 2. bu konuda yeterli olup olmadıklarını belirlemektir.

64. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir ve örneklem grubunun birbirinden etkilenmesini önlemişlerdir. öfkesine yönelik düşünceler 20. kaygılı davranışlar 12.66.67.28. eleştirilme 16.sınıf ve %16. Sağlık Yüksekokulu.42.PB 62 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimlerinin Değerlendirilmesi *Gül Ergün. saldırgan davranışlar 32.74.82.67. %0. Burdur **Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. düşünce ve tutumlarını belirlemektir. diğerlerine yönelik düşünceler 20.9’u kısmen başarılı.sınıf şeklindedir. %29. okul şiddetinin önlenmesi ve okul güvenliğinin sağlanması için okul şiddetinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin anlaşılması önem kazanmaktadır. 3’ü evli 232’si ise bekârdır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrencileri oluşturmuştur (N=330). Uşak Amaç: Son zamanlarda okullarda artan şiddet olayları kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. ciddiye alınmama 73. umursamaz tepkiler 7. öfkeye ilişkin belirtiler 36. %28. içe dönük tepkiler 32. **Şerife Aktaş. intikama yönelik tepkiler 57.10.4.9’u ilgilenmektedir. Bu sonuç adölesan bireylerin beklenen davranış özellikleri ile örtüşmektedir. Araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır.57. 3. Bunların 180’ı kadın. Örneklem grubunun %77’si derse ait olmayan kitaplar okuduğunu. Şiddetin doğmasında önemli yeri olan öfke Bu faktörlerden birisidir. dünyaya yönelik öfke düşünceleri 10. sınıf. %40. %54’ü başarılı.99.4’ü ise başarısız bir birey olduğunu belirtmiştir. %4. 55’i erkektir.2 4. Katılımcıların sınıflara göre dağılımı ise. Katılımcıların öfkeyle ilişkili davranışlarında saldırgan ve sakin davranışlar benzer puanları almıştır. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmanın sonucuna göre özellikle ergenlik dönemindeki öğrencilerden oluşan örneklem grubunun öfkelenme nedenlerinde ilk sırayı ciddiye alınmama almaktadır.93.63. %23’ü ise okumadığını belirtmiştir. Bu bağlamda. Bulgular: Araştırmaya 235 kişi katılmıştır. kendine yönelik öfke düşünceleri 16. %31. . öfkeye yol açan etmenler grubunda.**Nergis Küçükfalay *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik sorular ve Çok Boyutlu Öfke Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin genel anlamda kendini değerlendirmeleri istendiğinde.87 şeklinde bulunmuştur. kişilerarası tepkiler grubunda. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programında yapılmıştır.7’si çok başarılı.4 2.82. Hemşirelik Bölümü. haksızlığa uğrama 69. sakin davranışlar 32.sınıf. Katılımcıların ölçek puan ortalamaları. Örneklem olarak evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir ve 235 kişiye ulaşılmıştır. pasif-agresif tepkiler 33. öfkeye ilişkin düşünceler grubunda. öfkeyle ilişkili davranışlar grubunda. %26. Bu çalışmanın amacı sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin öfke konusundaki duygu.

Sonuç: BRIEF-A alt ölçeklerindeki değişimlerle ölçülen yürütücü işlevlerde. materyallerin organizasyonu ve duygusal kontrol alt ölçeklerinde anlamlı fark görülmemiştir.. çift kör. GEC. M. İki indeks skorun (Davranışsal Düzenleme İndeksi(BRI) ve Üstbiliş İndeksi. ATX grubunda plasebo grubuna kıyasla anlamlı derecede daha fazla iyileşme gözlenmiştir. veya MI T-skorları ≥60 olan hasta yüzdeleri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>.PB 64 Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanteri .ABD 2.556).3. (MI)) birleşiminden bir genel skor (Global YöneticiPuanı. N=161) veya plasebo (N=167) almak üzere randomize edilmiştir. çok merkezli. hafta sonlanım noktasına kadarki ortalama değişiklikler bir ANCOVA modeli (terimler. Dustin D.D. yönetici işlevleri farklı açılardan değerlendiren. GEC) elde edilir. 4. New York..4. Burlington. BRI ve MI bileşik skorlarında plaseboya kıyasla ATX grubunda istatistiksel olarak daha fazla iyileşme görülmüştür. 9 adet birbiri ile çakışmayan klinik ölçek içerisinde. Hastalar 3 puanlık bir Likert ölçeğinde davranışı değerlendirir (1=davranış hiç görülmez.. Lilly USA. ABD.ABD. Todd M. Jody Arsenault. Lenard Adler. yöneltme. plasebo kontrollü çalışmada 12 hafta boyunca ATX (20-50 mg BID. planlama/organize olma ve görev izlem alt ölçeklerinde plaseboya kıyasla ATX grubunda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme görülürken (p<0. David Williams3 . . Kübra Özbek 1. BRIEF-A’da başlangıçtan 12.D. Ek olarak. ABD 3. Engelleme. New York University. The Vermont Clinical Study Center.D. Ruff. Nadirlik ve İstikrarsızlık. Bulgular: Başlangıçta GEC.2.Richard Rubin. Yöntemler: DEHB olan genç erişkinler (18-30 yaş). Ph.Departments of Psychiatry and Child and Adolescent Psychiatry.05). 4. Indianapolis. araştırıcı) kullanılarak analiz edilmiştir. 3= davranış sıklıkla görülür). başlangıç skoru. i3 Statprobe. tedavi..D. 5 Lilly Türkiye Medikal Departman (Eli Lilly & Company adına sunumu gerçekleştirecektir) Amaç: DEHB olan genç erişkinlerde atomoksetin (ATX) tedavisinin plaseboya kıyasla Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanteri – Erişkin Sürümü Kişisel Bildirim (BRIEF-A) üzerine olan etkilerini değerlendirmek. Aynı zamanda 3 geçerlilik ölçeği içerir: Negativite. Indianapolis. BRIEF-A . başlama. bu Faz 4. BRI.5. çalışma hafızası. M.. Durell. M. kişinin kendisinin cevapladığı 75 maddeden oluşmaktadır.D.Erişkin Sürümü (BRIEF-A) Atomoksetin Etkileri 1. Ph. kendini izlem.

bunların ise sadece %49.4’ünde kavga/hakaret. örneklemin % 43. Fethiye Adliyesi’nde Ocak-Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada. erkek yaşı X=40. çalışma ulaşılabilen 336 dosya üzerinden gerçekleştirilmiştir. %19.3’ünde ayrı yaşama/fiziki ayrılık süreci. Türkiye istatistik kurumu. Toplam 611 boşanma dava dosyası evreni oluşturmakta olup. %38.9’unda alkol/madde bağımlılığı yer almaktadır. %29. Örneklemde 124 adet olan çekişmeli nitelikteki dava dosyası incelendiğinde ise.5’inde aldatma/zina. %66’9’unun kadın tarafından açıldığı. ilk sırada ege bölgesinin yer aldığını rapor etmektedir.93±4. .7’sinde müşterek çocuk olup.6’sında ise çocuk/lar reşit yaştadır. Bölgede aile danışmanlığı hizmetlerine önem verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. En küçük çocuğun yaşı ise X=5.7’sinde çocuk/lar 18 yaşından küçük.4 maddi sorunlar.56.9’u 20 yıl üstüdür. %19’u 10-20 yıl arası ve % 14. 18 yaş altı çocuk olan ailelerin %69. Çocuk durumu incelendiğinde %63. Fethiye Sağlık Yüksek Okulu Amaç: Boşanma aile bireylerini etkileyen travmatik bir süreçtir. Kader ŞARLAK* *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. %18.8’inde kadına yönelik fiziksel şiddet. %36. "Anlaşmalı" olarak adlandırılan boşanma davası dosyalarının genelinde boşanma gerekçesinin "aile birliğinin temelden sarsılması" olarak ifade edildiği. 2010 yılında asliye hukuk mahkemelerine başvurularak açılan boşanma davalarına ait dosyalar retrospektif olarak incelenmiştir.1’inin halen devam ettiği görülmektedir. %18.6’sında eşlerden biri yabancı uyrukludur. Bulgular: İncelenen davaların %60.1’i kadın tarafından açılmıştır ve %63.10 olarak saptanmıştır.5’i 1-3 yıl. evlenen her beş çiftten birinin boşandığını.2’si 7-9 yıl.1’i anlaşmalı boşanma davası niteliğindedir. Kadın yaşı X=36.PB 65 Boşanmak İçin Başvuran Aile Özelliklerinin ve Boşanma Gerekçelerinin İncelenmesi: Fethiye Örneği Sibel COŞKUN*. Muğla ili Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen kesitsel. iddia ve delillerin daha çok "çekişmeli" olarak adlandırılan dava dosyalarında yer aldığı belirlenmiştir. %20. %21. %48. ayrıntılı gerekçe. Bu dosyalarda yer alan boşanma gerekçeleri incelendiğinde ise. retrospektif ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada boşanmak için başvuran aile özelliklerinin ve boşanma gerekçelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Veri toplama aşamasında iken arşiv numaralandırma sisteminde yapılan değişiklik nedeniyle tüm dosyalara ulaşılamamış.0’ı bir yıldan az.87±12. Çiftlerin evlilik yılı incelendiğinde. %16. evren dahilinde olan fakat eşlerin takipsizliği veya feragat nedeniyle kapanan dosyalar gerekli bilgileri kapsamadığından çalışma kapsamına alınmamıştır.7’sinde psikolojik şiddet.2’sinde velayet anneye verilmiş olup.51±11.33 olarak saptanmıştır ve çiftlerin %8. Yöntem: Gerekli kurumsal izinler alınarak. Fethiye ise son yıllarda en çok boşanmanın olduğu ilçe olarak öne çıkmaktadır ve 2011 yılında 1512 evlenme 408 boşanma gerçekleştiği belirtilmektedir. % 6.6’sında nafaka talep ve/veya onayı olduğu dikkati çekmektedir.4’ü 4-6 yıl. %18. %12.

Kaynaklar: 1.Mevcut belirti ve bulgular sonrası DSM IV-TR’ye (4) göre tanısı “Uyum Bozukluğu. bedensel engeli olmasına rağmen yapamayacağı işleri verme gibi davranışlarla karşılaştığını belirtmiştir. çoğunlukla işyerinde karşılaşılan yaş. evli ve işçi. “The Content and Development of Mobbing at Work”.tbmm.. taciz. tıbbi ve toplumsal durumunda kötüleşme yakınmaları olmuş.Leymann H (1996). eksen 3’te lomber disk hernisi. bezdiriye ilişkin ruhsal sorunların tanımlanmasına ve yol gösterici ilkelerin geliştirilmesine gereksinim vardır. Bu uygulamalar sonrası kişi işyerine giderken başına kötü bir şey geleceğine dair kaygı ve iç sıkıntısı yaşamaya başlamış. 5 (2):165-184. iftira atılma. yaşadığı baskıları aklından çıkaramama.l**Ümit Biçer. Sonuç: Saptanan belirti ve bulguların iddia edilen bezdiri süreciyle olan ilişkisi incelenmiştir. İş yerinde bezdiriye maruz kaldığını iddia ederek Adli Tıp Polikliniğine başvurmuş.*A. Text Revision (DSM-IV-TR). Washington.gov. Tartışma: Bezdiri ve sonuçları psikiyatrinin önemli bir gündemi olmaya başlamıştır. 2. 3. arama kurtarma biriminde görevli olarak çalışıyor. DC: American Psychiatric Association.*Celaleddin Turgut.** Servet Yana.Tamer Aker *Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri AD. tehdit edilme. http://www.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor_no_6.2012 tarihinde indirilmiştir. Yirmi yıldır çalıştığı iş yerinde son beş yıldır üstleri tarafından baskı ve haksızlığa maruz kalma.**Ömer Turan. kırklı yaşlarda. Bu ilişkide zamansal birliktelik ve içerik benzerliği üzerinde durulmuştur. Eur J Work Organ Psychol. rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelik duygusal saldırganlık olarak tanımlanmıştır (1). cinsiyet gibi herhangi bir ayrımcılık olmadan. Amaç: Mobbing (bezdiri). Bu konudaki artan farkındalık tedavi ve yasal değerlendirme amaçlı başvuruları artırmaktadır. İş arkadaşlarının kendisinden kaçtığı. otuzlu yaşlarda. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders i Fourth Edition. kendisiyle birlikte görünmek istemediğini. 2000 . . kovulma anını hatırlama. iş yerinde yaşadığı bezdiri olayının neden olduğu sorunların saptanması için Adli Tıp Polikliniğine başvurmuş. İşten çıkarılması sonucunda.Yaşanılan ruhsal sorunların kişilerin maruz kaldıklarını iddia ettikleri bezdiri olayı ile ilgili olduğu kanaatine varılmıştır. Bezdiriye bağlı olarak gelişen patolojileri değerlendirmek için ruhsal belirtilerin işyerinde yaşanan olumsuzluklarla ilişkilendirilmesi ve nedensellik bağının kurulması gerekmektedir (2).08. karmat tip” olarak belirlenmiştir. eksen 4’te ise iş yerinde yaşadığı psikolojik şiddet saptanmıştır. hakaret edilme. Psikiyatrik değerlendirmesi sonucunda DSM IV-TR’ye (4) göre eksen 1’de major depresif bozukluk. ırk. Olgu 1: AA. çökkünlik belirtilerinin yanı sıra. saygınlığının azaldığını ve “kaybeden” olduğunu düşünmeye başlamış. Değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için genel kabul gören tanım ve ölçütlerin geliştirilmesine. American Psychiatric Association. Bu çalışmada iki olgunun ruhsal ve yasal değerlendirilmelerinin tartışılması amaçlanmıştır. Olgu 2: AB. **Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp AD. “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu” (2011).pdf adresinden 11. küçük düşürülme.İşyerinde keyfi yer değişikliği ve çalışma saatlerinde uygun olmayan düzenlemeler yapılmış.PB 66 Psikiyatrik ve Adli Yönleriyle Bezdiri (Mobbing) Olgularına Yaklaşım *Hatice Sodan Turan.

alkol madde kullanımı. Duyarsızlaşma ile meslekte geçirilen süre arasında negatif ilişki saptandı(r=-0.Türkiye’de 7255 sağlık çalışanı ile yapılan bir çalışmada pratisyen hekimler ve hemşirelerde duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları en yüksek bulunmuştur(3).037). uyku sorunları.002).037) tü ve kurumdan ayrılmayı düşünme kişisel başarı düzeyinin yordayıcısı olarak bulundu(p=0. Çocuğu olmayanlarda (p=0.032). yaş ve fiziksel ruhsal hastalık varlığı ile tükenmişlik arasında ilişki yoktu.68:29-32.001) duygusal tükenmişlik anlamlı düzeyde yüksek idi.4:28-33. p=0. Evlilerde(p=0. cinsel problemler. kişilerin mesleğin anlam ve amacından kopması. üniversite mezunu olanlarda (p=0. iş veriminde azalma yanısıra depresyon. Holsboer-Trachsler E(2010)The burnout syndrome--an overview. iş kaybı.041). Tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasında kişilik özelliklerinden çok içinde bulunulan iş koşulları daha önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. psikosomatik hastalıklar. Bu çalışmada Balıkesir Gönen Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelindeki tükenmişlik düzeyini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. hizmet götürdüğü insanlarla ilgilenemiyor oluşu yada aşırı stres ve doyumsuzluğa tepki olarak kendini psikolojik olarak işinden geri çekmesi olarak tanımlanan işyeri kaynaklı bir sendromdur(1).029).022).PB 67 Bir İlçe Devlet Hastanesi Çalışanlarında Tükenmişlik Birmay Çam Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş ve Amaç: Tükenmişlik.0 paket programında değerlendirildi.Kaçmaz N(2005)Tükenmişlik (Burnout) sendromu.190.Ergin C(1996)Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Türkiye sağlık personeli normları. p=0. 3. Kaynaklar: 1. kurumda çalışmaktan memnun olmayanlarda(p=0. 2. meslek.Ther Umsch. kurumdan ayrılmayı düşünmek (p=0.Tükenmişlik. Veriler spss v.Brand S. Haftalık çalışma süresi ile duygusal tükenmişlik arasında pozitif ilişki vardı(r=0.67(11):561-5.000) duygusal tükenmişliğin öngörücüleri olarak saptandı. Sosyodemografik bilgi formu ve Maslach tükenmişlik ölçeği uygulandı. kurumdan ayrılmayı düşünenlerde(p=0. Sonuç: Çalışma süreleri ve işyeri koşullarının düzeltilmesi ve tükenmişliğin farkında olmak önem taşımaktadır. hizmet kalitesinde düşme.İst Tıp Fak Derg.15.039).025) duyarsızlaşma anlamlı düzeyde yüksekti. Bulgular: Çalışmaya 131 kişi katıldı. Evli olmak (p=0.001).182. kurumda çalışmaktan memnun olmamak(p=0.Yaygınlığı %10 ile %50 arasında bildirilmektedir(2). kurumda çalışmaktan memnun olmayanlarda(p= 0.023).003). Cinsiyet.Nov. Kişisel başarı düzeyi kurumdan ayrılmayı düşünenlerde anlamlı düzeyde düşük(p=0. Yöntem: Çalışmaya hastanede çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 131 kişi alındı. kurumdan ayrılmayı düşünenlerde(p=0. . ilişki sorunları ve kardiyovasküler hastalıklara neden olabilmektedir.3P Dergisi.

Tedaviye herhangi bir yanıt verme ile DEHB alt tipi ve eşhastalanım arasında bir ilişki bulunmazken. TMT-A ve WISC-R Şifre puanları ise anlamlı olarak yükselmiştir (p<0. Halil Kara*. Pınar Öner*. Mg/kg olarak ilaç dozu tedaviye “iyi” yanıt verme ile ilişkili değilken. anne.001). Atomoksetin potent bir norepinefrin geri alım inhibitörüdür ve dopamin üzerine anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Kaygı Bozukluklarının varlığının ve mg/kg olarak ilaç dozunun tedavi üzerine olan etkileri incelenmiştir. . Tedavi ile anne baba ve öğretmen ölçek puanları anlamlı olarak düşmüş (anne baba davranım sorunları puanı p=0.05). Tartışma: Atomoksetin tedavisi DEHB’de etkin ve genel olarak kabul edilebilir yan etkilere sahip bir tedavi şekli olarak ortaya çıkmaktadır. x2=4. Klinisyen tarafından doldurulan global klinik izlenimde tedaviyle değişim. natüralistik bir izlem ortamında atomoksetinin etkinlik ve yan etki profilinin geniş bir klinik populasyonunda incelenmesidir. Yan etkiler UKU yan etki ölçeği ile değerlendirilmiştir. DB olan olgular tedaviye daha az olumlu yanıt veriyor olabilir. Boston Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde yer alan stimulan olmayan tedavilerden birisi de atomoksetindir. KOKG/DB olanların tedaviye “iyi” yanıt verme olasılığı daha düşük bulunmuştur (%52. tedaviye “herhangi” yanıt verenlerin aldığı ilaç dozu hiç yanıt vermeyenlerden ortalama olarak daha yüksek bulunmuştur (F=3. Ayrıca DEHB alt tipi.001).5.8. Miray Akıncı*. Öğrenme Güçlükleri. Karşıt Olma Karşı Gelme/Davranış Bozukluğu. Atomoksetinin plasebodan etkili olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır.PB 68 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Atomoksetin Tedavisi: Naturalistik Bir Örneklemin Retrospektif Değerlendirmesi Özgür Öner*. Çocuk Ergen Psikiyatrisi. p=0. Yöntem: 168 çocuk ve ergen DEHB olgusunun 6-8 haftalık dönemde atomoksetin tedavisine verdikleri yanıt incelenmiştir. Bilişsel testlerdeki düzelmenin öğrenmeyle ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır. Kerim Munir** *Dr Sami Ulus EAH. Sonuçlar: Tedaviye herhangi bir yanıt (CGI düzelme 3 ya da daha iyi) olanların oranı %73. tedaviye iyi yanıt verenlerin oranı (CGI 1 ya da 2) ise %45. Olguların yarısından fazlasında herhangi bir yan etki görülürken az sayıda olguda yan etkilerden ötürü tedavi değiştirilmek zorunda kalınmıştır. davranım sorunları ve toplam puanlarındaki değişim. Tedaviye hiç yanıt vermeyen olgularda ilaç dozu gözden geçirilmelidir. p=0. Children's Hospital. dikkat eksikliği.4. Esra Çöp*.2 olarak saptanmıştır. **Harvard Medical School.9.baba ve öğretmen Conners ölçeklerindeki hiperaktivite.Mehmet Şahin*.04). ve daha küçük bir alt grupta (n=58) Trail-Making-Test (TMT-A) ve WISC-R Şifre alt testindeki değişim incelenmiştir. Ankara.04. diğerleri p<. Bu çalışmanın amacı.7’ye karşılık %36.

Anadolu Psikiyatri Dergisi. şiddete maruz kalınıp kalınmadığını. 2) www.3 Abdullah Atli. Giriş: Şiddet “Kişinin kendisine ya da başka birisine.3 1. 2002.151’i hekim olmak üzere toplam 389. %9.4’ü(n=59) ebe. tıbbi sekreter.2 Yasin Bez. Diyarbakır 2. şiddete maruz kalındıysa şiddetin tipinin ne olduğu gibi bilgileri içeren bir anket hazırlanarak Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağrı ilindeki tüm devlet hastanelerine gönderildi.) oluşmaktaydı. fiziksel saldırıya maruz kalanların oranı %1. Biz bu çalışmada Ağrı ilindeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sıklığını araştırmayı amaçladık. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.5’i(n=354) çalışma hayatları boyunca. Sözel saldırıya uğrayanların oranı %36.8(n=84) ve hangi tür saldırıya maruz kaldığını belirtmeyenlerin oranı ise %10.3 Mehmet Güneş.Atatürk Ünviversitesi Eğitim Fakültesi. Günay Y. Yenilmez Ç. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.4). Yöntem ve Gereçler: Ağrı ilinde bulunan sağlık çalışanlarına. Olguların %9.494 sağlık personeli (hemşire. Kaynaklar: 1) Krug EG et al. Olguların %62. %54’ü(n=308) bayandı. World report on violence and health.3 Mehmet Cemal Kaya.9’u(n=56) sağlık memuru. %3. Geneva. Tartışma ve Sonuçlar: Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü gruplarına göre 16 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Ağrı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Şiddetin nedenleri ve risk gruplarına yönelik çalışmalar yapılması.4’ü(n=280) ise son bir yılda en az bir kez şiddet olayına maruz kalmıştı.Patnos Devlet Hastanesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü . Bulgular: Olguların %46’sı(n=261) erkek.5’i(n=56) hekim. %49. %10.6(n=60) idi. bir gruba ya da topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi” olarak tanımlanmaktadır (1). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.5’i(n=20) diş hekimi ve %38.¹ Sultan Berk Halmatov.3 Aytekin Sır.4(n=8).Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Türkiye’de 2008 yılı itibarı ile 113.tuik.3:14-54 .tr 3)Ayrancı Ü. 2002. ebe. Anketi gönüllü olarak dolduran 567 olgu çalışmaya dahil edildi.World Health Organization. Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının %25-88’inin son bir yılda şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir(3). Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. hem sözel hem de fiziksel saldırıya uğrayanların oranı %14.1’i(n=216) ise diğer yardımcı sağlık personelinden(güvenlik. sağlık memuru. Erzurum 3.gov. diş hekimi ve eczacı) olmasına rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda yapılmış çalışma sayısı çok azdır(2). Diyarbakır. Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Kaptanoğlu C. şiddetin önlenmesi yönünde daha etkin programlar geliştirilmesine yardımcı olacaktır.PB 69 Ağrı İlindeki Sağlık Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları Mahmut Bulut. Çalışmamızın sonuçları literatürle uyumluydu(%49. %28’ (n=159) hemşire.7(n=208). teknisyen vs.

Dahili branşlar arasında FTR ve endokrin. hastaların % 25.4’ü bekar. %49. %14.9’unun tarafınızca değerlendirilmesi istemiyle herhangi bir neden belirtilmeden konsulte edildiği. psikiyatrik tanı ve tedavilere göre dağılımı incelenmiştir. Hastaların %60. %22.8’i dahili branşlardan. %23.2’sinde en az bir ruhsal patoloji saptanmış ve hastaların % 74. Yöntem: Bu araştırma 01/03/2012 ve 30/04/2012 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatarak tedavi gördüğü süreçte psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların sosyodemografik bilgileri.3’ünün duygudurum bozukluğu ve %10.PB 70 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Melek Cengiz. cerrahi branşlar içinde ise anestezi ve ortopedi en sık konsültasyon isteyen kliniklerdir. Bunların çoğunluğunu madde kötüye kullanımı. isteme nedenleri.3’ünün suicid girişimi. % 8’inin ajitasyon. Konsulte edilen hastaların %74. %7. fiziksel hastalığı olanlarda %21-26 arasında bulunmuştur. Tartışma Çalışmamızda dahili branşlarda konsültasyon isteme oranı cerrahi branşlardan yüksektir.8’inde herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı konulmadığı görülmüştür. %21. Bulgular: Çalışmamızın yapıldığı iki aylık süre içinde hastanemizde yatarak tedavi gören (n=8871) hastaların %2.3’ü (n=115) erkek. Genel nüfusta ruhsal bozuklukların yaygınlığı %16 iken.5’inden psikiyatri konsültasyonu istenmiştir. Konsültasyonların %59. %17.9 anksiyete bozuklukları yer almaktadır.8 duygudurum bozuklukları. konsültasyonun istenme nedeni.7’sinin anksiyete. isteyen klinik. duygudurum ve anksiyete bozuklukları oluşturmaktadır.44±22 (5-87) idi.2’si cerrahi branşlardan istenmişti. .2’si emekli. %10.6’sı işsiz veya ev hanımı. konulan psikiyatrik tanılar ve verilen tedaviler ile ilgili bilgilere dosyalardan geriye dönük olarak ulaşılarak yapılmıştır. fiziksel tanıları. Olguların %9. %40.7’si (n=109) kadın. Psikiyatri konsültasyonu istenen 224 hastanın %51. Nuray Atasoy.1’ine psikiyatrik ilaç önerilmiştir. %22. Fiziksel hastalığı nedeniyle yatan hastalarda konsültasyon hizmeti sayesinde psikiyatrik değerlendirme ve müdahale fırsatı sağlanmaktadır.8 organik mental bozukluklar. Bu çalışmada hastanemizde psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların klinik ve demografik özellikleri. %32’si ortaokul-lise mezunu olduğu görüldü. Psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların %90. konsültasyonu isteyen klinikler.6’sının gece uyuyamaması nedeni ile konsulte edildiği saptandı. %50’si ilkokul. Özge Saraçlı. %48. Hastaların psikiyatrik değerlendirmesi sonucunda konulan tanılar arasında en sık %26. Hasret Ozan Keser.3’ü evli. yaş ortalaması 51. Konsultasyon istem yazılarına bakıldığında. Levent Atik Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Fiziksel hastalığı olanlarda ruhsal bozukluklar sağlıklılara göre daha sık görülmektedir.1’ine psikiyatrik tedavi önerilmiştir.3’ü dul veya boşanmış.

rs1051312) çalışıldı. Ömer Böke.doi: 10.Nov 22. OR=1.009.2011.Buna karşın riskli bireylerde diğer genetik ya da genetik dışı faktörlerin katkısıyla DEHB geliştiği.138.PB 71 Dehb Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ile SNAP-25 Gen Polimorfizmlerinin İlişkisi Ozan Pazvantoğlu. Bulgular: Hem DEHB hem de No-DEHB grubu SNAP-25 geni rs3746544 polimorfizmi alel frekansı açısından SK grubuna göre anlamlı farklılık gösterdi (sırasıyla.Gruplar arasında alel frekansları ve alel varlığı oranları ki-kare testi ile karşılaştırıldı.641.001. DEHB'li çocukların ebeveynlerinden oluşan genetik olarak yüklü bir erişkin örnekleminde DEHB ile SNAP-25 geninin iki polimorfizmi (rs3746544. Gökhan Sarısoy. bu faktörler yoksa bu yüklülüğün fenotipe yansımadığı düşünülebilir.Çalışmamızın sonuçları rs1051312 polimorfizmi ile DEHB ilişkisini desteklememiştir.206. x2=10. Hum Genet 2009. Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review. x2=5. Zeynep Yeğin.Bu polimorfizme ait T aleli bu yüklülük için risk aleli gibi görünmektedir. x2=16. Ebeveyn grupları arasında ise alel frekansı ve alel varlığı oranları açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Kaynaklar: Gizer IR. Yöntem: En az bir DEHB'li çocuğa sahip 228 ebeveyn ve kendilerinde ve çocuklarında DEHB olmayan sağlıklı kontrol (SK) grubu (n=109) çalışmaya dahil edildi. çocukluk çağı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile bu proteini kodlayan genin rs3746544 polimorfizmi arasında anlamlı. sinaptik iletim ve plastisite mekanizmalarında merkezi role sahip bir proteindir. rs1051312) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. OR=2. p=0. p=0.884. Işıl Zabun Korkmaz.126:51–90 Franke B.Birden fazla bireyinde DEHB tanısı (ailesel DEHB) olan ailelerde DEHB için genetik yüklülüğünün daha fazla olduğu bilinmektedir(2). Öte yandan rs1051312 polimorfizmi alel frekans ve oranları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. OR=1.The genetics of attention deficit/hyperactivity disorder in adults. Ahmet Rifat Şahin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Giriş ve Amaç: Sinaptozomal-ilişkili protein-25 (SNAP-25).05). Sezgin Güneş. Koray Karabekiroğlu.Faraone SV. Yakın tarihli bir metaanalizde.30.Waldman ID.017. Asherson P et al.53.745. Sonuçlar: SNAP-25 geni rs3746544 polimorfizmi DEHB tanısından ziyade DEHB'li çocuğa sahip olma ya da bir diğer deyişle genetik olarak yüklü olma ile ilişkili olabilir.2011:1–28.2011. rs1051312 arasında ise nominal ilişki bildirilmiştir(1). p=0.Molecular Psychiatry. Ebeveynlerin 108'i yaşamlarının hiç bir döneminde DEHB tanısı almazken (No-DEHB).25). Ficks C. x2=6. . 120'si ya çocukluk dönemlerinde ya da halen DEHB tanısına sahipti. Bu çalışmanın amacı.0001. Katılımcılardan alınan periferik kan örneklerinde SNAP-25 gen polimorfizmleri (rs3746544. Her iki ebeveyn grubu da SK grubuna göre daha fazla oranda T alleline sahipti (sırasıyla. Seher Akbaş. Hasan Bağcı. p=0. OR=2. a review.1038/mp.

n=31). Yöntem: Araştırmacılar tarafından hekimlerin son 1 yılda uğradığı saldırıları baz alınarak hazırlanan anket formları .doç.3.2’si (n=77) son bir yıl içinde en az bir kez sözel ve/veya fiziksel saldırıya uğradığını bildirmişti. Elbek O. Araştırma görevlisi-uzman/öğretim üyesi(p=0.4). Biz de buradan hareketle. Toplum ve Hekim. Günay Y. %65.23:2:147-160 Altınbaş K.48) ve devlet-üniversite(p=0.5). Altınbaş G. Oral Et. Tartışma: Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002. Kaynaklar: Adaş E. %76. Katılımcıların yaş ortalaması 36. Türkcan A. Bulgular: Araştırmaya katılanların %64.4’ü (n=85) üniversite hastanesinde. Günümüze kadar birçok çalışmada sağlık alanındaki fiziksel ve sözel saldırılar farklı açılardan işlenmiş olmasına rağmen.42). asistanuzman(p=0. ülkemizde bu alanda yapılmış araştırma sayısı kısıtlıdır. yarısı (n=65)dahili branşlarda. bu sorunun çözümüne ilişkin çıkış yolları sağlayacağını düşünmekteyiz. Anket doldurmayı kabul eden 130 kişiden elde edilen veriler SPSS'e girilerek tanımlayıcı istatistikler ve grupların sayısal değişkenlerinin karşılaştırmasında normal dağılım gösterenler için bağımsız grupların t-testi.2’si evli(n=99).7±8. Hekimlere Yönelik Şiddet Üzerine Bir Değerlendirme. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu uğradıkları saldırıların en önemli nedeni olarak kötü sağlık politikalarını görmekteydi(%83. daha geniş örneklem ile daha kapsamlı. ülke genelinde yapılacak çalışmaların.6’sı (n=84) erkek. 2011. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Devlet Hastanesi’nde çalışan hekimlerine yönelik saldırıları birçok yönden incelemeyi amaçladık. Yenilmez Ç. %58. A survey of verbal and physical assaults towards psychiatrists in Turkey. Saldırganların büyük çoğunluğu hasta yakınlarından oluşmaktaydı(sözel saldırı %40.32) hastanelerinde saldırıya uğrama oranları benzerdi. fiziksel saldırıların yarısı(n=3) acil servislerde gerçekleşmişti.46) arasında karşılaştırıldığına anlamlı farklılık saptanmadı. Elif Karaahmet. konumunda çalışıyordu. normal dağılmayanlar için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. dahili-cerrahi birimler(p=0. Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü gruplarına göre kat kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. Emel Peker.08).PB 72 Çanakkale İlinde Son 1 Yılda Hekime Yönelik Saldırıların Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması Sedat Yelpaze. saldırılardan benzer oranda etkilenmesi ve uygulanan sağlık politikalarını var olan şiddet ortamının sorumlusu olarak görmesi oldukça çarpıcıdır.3 (ortanca 35 yıl) idi. Hekimlerin önemli bir bölümünün cinsiyet. sağlık sektörünü de ciddi bir biçimde etkilemektedir. çalıştıkları kurum ve konumdan bağımsız olarak. Hekimlerin %59.57(6):631-6.Int J Soc Psychiatry.n=65) ve neredeyse hepsi hekime yönelik şiddetin son yıllarda arttığını düşünmekteydi (%97. Kürşat Altınbaş Giriş: Sağlık ortamında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği düşünülmektedir. Kadir Arslan.2008. . Sözel saldırılar büyük oranda poliklinik odalarında gerçekleşmişken(%61. Mehmet Nezir İşleyen. Bu alanda. Ayrancı Ü. 3:147-154.82) ve devlet-üniversite hastanesi(p=0. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olan araştırma görevlisi ve öğretim üyeleri ile Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışmakta olan uzman hekimlere dağıtılmıştır. Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı.5’i(n=76) uzman/yard. Kaptanoğlu C. Cinsiyet dağılımı dahili-cerrahi bilimler(p=0. Walters J.8.

**Huriye Hakut. 42. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programında yapılmıştır.7’si kullanmamaktadır. Tartışma ve Sonuçlar: Araştırma sonucuna göre. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. duyuşsal anlatımcılık. Örneklem grubunun %10.02 şeklinde saptanmıştır. Hemşirelik Bölümü.31 puanın iyi bir puan olduğu kabul edilebilir.34.3’ü alkol kullanırken. 52. düşüncelerini de anlamak ister. Envanterin bütününden alınabilecek en yüksek puanın 450 olduğu düşünülürse Katılımcıların dereceleme ölçeğinden almış olduğu ortalama 280. hemşirelik bölümü öğrencilerinin en yüksek puan ortalamaları sırasıyla. 58’i erkektir. sosyal duyarlık. Alt ölçek puan ortalamaları ise. sosyal anlatımcılık ve duyuşsal kontrol şeklindedir. %4.8’i çok başarılı.9’u sigara kullanırken.5’i kısmen başarılı. **Sinem Kaya. %90.**Hamdullah Omay *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. duyuşsal anlatımcılık. %89. Araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır. Sosyal kontrol. Örneklem olarak evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir ve 248 kişiye ulaşılmıştır. duyuşsal duyarlık. 44. Öğrencilerin genel anlamda kendini değerlendirmeleri istendiğinde. Bunların 190’ı kadın.**Ceyda Şenol. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrencileri oluşturmuştur (N=330). sosyal kontrol. Katılımcıların Sosyal Beceri Envanteri toplam puan ortalamaları 280.41. duyuşsal kontrol.46. Bu da bireyin bir takım becerilere sahip olmasıyla mümkündür. Bu davranışlar genel olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır. Bulgular: Araştırmaya 248 kişi katılmıştır. . %43. %48. 48. **Cemile Demirel. Uşak Amaç: İnsan kişiler arası iletişim gereği ilişki kurduğu insanların duygularını. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlık hizmeti verirken danışanla terapötik iletişim kurmaları son derece önemlidir. Sağlık Yüksekokulu. %2. duyuşsal duyarlık. sosyal duyarlık. %9.PB 73 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi *Gül Ergün. **Seda Çağlı.59. 46. sosyal anlatımcılık. 3’ü evli 245’i ise bekârdır.**Özge Işıldar. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik sorular ve Sosyal Beceri Envanteri kullanılmıştır. Bu doğrultuda hemşirelik bölümü öğrencilerinin genel anlamda sosyal beceri düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.1’i kullanmamaktadır. 46.26.31 bulunmuştur. Burdur **Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Bu çalışmanın amacı sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini değerlendirmek ve bu konuda yeterli olup olmadıklarını belirlemektir.8’i başarılı.8’i ise başarısız bir birey olduğunu belirtmiştir.

Kivimäki K. B. 2.58:258-9.4’ü işyerinde yıldırmaya maruz kalmaktaydı.PB 74 Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Çalışanlarda İşyerinde Yıldırma (mobbing) Sıklığı Elif Karaahmet* Ülkem Angın Öztürk** Özge Şimşekyılmaz Saraçlı*** Levent Atik**** Nuray Atasoy**** *Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Psikiyatri AD **Süreyyepaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ***Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ****Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: İşyerinde bir veya daha fazla kişinin genellikle bir kişiye yönelttiği uzun süreli ve tekrar eden olumsuz davranışlarla açıklanan işyerinde yıldırma (mobbing) olgusu(1). 2001. Sonuç: İşyerinde yıldırma ciddi sonuçlara doğuran bir durumdur ve kişilerde psikiyatrik hastalıklara neden olmaktadır. 5.Godin IM. Bullying in Turkish white-collar workers. İşyerinde yıldırmaya maruz kalanların %70. Kaynaklar 1.57:656–660. Cooper. Elovainio M. European Journal of Work and Organizational Psychology. ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkisine.Bilgel N. Occup Environ Med 2000. Occupational Medicine 2006. ekonomik olarak geçimini sağlamasına ya da bunların hepsine birden zarar verir(2). İşyerinde yıldırmaya maruz kalanlarla kalmayanlar arasında yaş. bully. Dünyada işyerinde yıldırmanın yaygınlığı %2.10. Türkiye’de ise oran %55 olarak bildirilmiştir(5). 4. do. mağdurun sağlığına. 443-465. those who can’t.7’sinde anksiyete bozukluğu saptandı.1’i erkekti ve %67’si lise ve üniversite mezunuydu.5’inde depresyon.7-67 gibi geniş bir aralıkta bildirilmiştir(4)..56:226– 231. Aytac S. and labor instability. katılımcılara SCID-I uygulanmıştır. Amaç: Psikiyatri polikliniğine başvuran psikiyatrik hastalığa sahip kişilerde işyerinde yıldırmanın sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Those who can. Araştırmada veriler olumsuz davranışlar anketi (NAQ-R) ve sosyodemografik veri formu kullanılarak elde edilmiş. Psikiyatristlerin işyerinde yıldırmanın farkında olması kişilerin tedavisinde ve izleminde yararlı sonuçlar doğuracaktır. C. . & Faragher. Bunların da % 51. L. haysiyetine. Vathera J. H. 2002. worker’s health.The experience of bullying in Great Britain: The impact of organizational status. J Epidemiol Community Health.324:786. 3. İşyerinde yıldırmaya maruz kalanlarla kalmayanlar arasında komorbidite açısından fark yoktu. Bulgular: Çalışmaya katılanların %58. İşyerinde yıldırmaya maruz kalanlarlarda psikiyatrik hastalık oranları istatistiksel anlamlı düzeyde fazlaydı. Yıldırmaya maruz kalanlar arasında psikososyal bozuklukların ve intihar eğilimlerinin yüksek olduğu ve bu kişilerin daha sık hastalık izni aldıkları belirlenmiştir(3). çalışma süresi ve gelir düzeyi açısından fark yoktu. %23. 2004.Hoel. Workplace bullying and sickness absence in hospital staff. Bayram N.. BMJ. Metod: Bu çalışmanın evrenini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmit Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran en az 6 aydır aynı işyerinde çalışmakta olan toplam 166 kişi oluşturmuştur. Bullying in medicine. Bullying.Field T.

Sarıpınar E. çalışmayı gönüllü olarak kabul eden. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. 9:217-223. Ankara Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DHB). 18-65 yaş arası. Sözel şiddete maruz kalanlar inkârı. psikiyatrik sorun yaşayanlar da sorun odaklı başa çıkma ve davranışsal olarak boş verme yöntemlerini tercih ediyorlardı. 3. Tartışma ve sonuçlar: DHB ile yaşamanın özellikle annede belirgin olmakla birlikte ebeveynlerde hem tükenmişliğe hem de dangalanma hissine neden olacak düzeyde zorlayıcı bir durum olduğu görülmüştür (3). Anksiyete ve tükenmişlik derecelerinin DHB ile geçirilen süreden ve sosyoekonomik koşullardan olumsuz etkilendiği ve bu koşulların başa çıkma yöntemlerini de değiştirdiği açıktır. 2009. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların annelerinde tükenmişlik düzeyleriyle kısa ve uzun etkili metilfenidatın bu tükenmişliğe etkisi. tükenmişlik ve kaygı düzeyleri ile bunlarla ne ölçüde ve nasıl başa çıkabildiklerini araştırmaktır. Kaynaklar: 1. Deneklere Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ). 2008. dolayısıyla sadece hastada değil. Öğrenim yılı ile dini olarak başa çıkma arasında negatif anlamlı ilişki vardı. Akın B. sağlıklı. Şener Ş. toplum tarafından damgalanma yaşama ve dışlanma oranı babalara göre annelerde anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Çalışmamızın amacı. sürenin artışı ile hastanın tedavisinde güçlük çekme. çocuğu tarafından fiziksel şiddete maruz kalma. Hasta ile ilgilenme yılı ile tükenmişlik arasındaki ilişkiye bakıldığında. Tükenmişlik ve Kaygı Düzeyleri ile Bunlarla Başa Çıkma Yolları Gülnihal Gökçe ŞİMŞEK*. Anadolu psikiyatri dergisi. Güleç C. Baş Etme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) ve hasta yakını anket formundan oluşan testler uygulandı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların annelerinde depresyon ve anksiyete düzeyleri ile kullanılan başa çıkma yöntemleri: Bir ön çalışma. Durukan İ. DHB ile izlenen çocuk ve ergen hastaların ebeveynlerindeki çaresizlik. Ayla Aysev***. Erdem M. Eğitim yılı 9+/-8) . Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE). okuryazar (ort. Aytül HARİRİ**. 20 anne ve 18 babadan oluşan toplam 38 ebeveyni çalışmaya alındı. Psikiyatri Temel Kitabı 2.Form I ve II). BAÖ ile COPE sonuçları karşılaştırıldığında ise yüksek anksiyete puanları ile sorun odakli başa çıkma. Baskı 2007. Bulgular: Çocuğunun hastalığı dolayısıyla kendisinde psikiyatrik sorunların oluşması. %92'si evli ve yaş ortalaması 41+/-13 olan. dini olarak başa çıkma ve madde kullanmı arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi. İstanbul ***Ankara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı AD. 2. Köroğlu E. kronik seyirli. tedavisi güç ve yaşam tarzını olumsuz etkileyebilen. düzenli çalışanlar işsizlere göre daha çok şakaya vurma yöntemini kullanıyordu. Maddi sorun yaşayanlar anlamlı olarak daha fazla aktif başa çıkmayı. J Pediatr. Ankara. DHB ebeveyninin sorunlarla başa çıkma yöntemleri arasında madde kullanmının yüksek oluşu da DHB'nin genetik yatkınlığını ve yine DHB. ebeveyn veya bakım verenlerde de damgalanma ve tükenmişliğe neden olabilen zorlu bir hastalıktır (1. hastanın davranışlarını denetlemede güçlük çekme. fiziksel şiddete maruz kalanlar ise plan yapmayı. Tufan A.2). Damgalanma yaşayanlar ise belli bir alt başlık kullanmıyordu.PB 75 Dikkat Eksikliği ve Bozukluklu Çocuk ve Gençlerin Ebeyenlerindeki Çaresizlik. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Madde Bağımlılığı birliktelik riskini akla getirmektedir. özellikle de sorun odaklı başa çıkma yöntemini kullanıyorken. 18:283-291 . İstanbul ** Maltepe Üniversitesi Psikiyatri AD. hastaya acıyarak davranma ya da dışlama ve ebeveynin madde kullanım sıklığı doğru orantılıydı. Yöntem ve Gereçler: Çocuk ruh sağlığı polikliniğine başvuran ve DSM-IV tanı kriterlerine göre DHB tanısı ile takip edilen 6-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin. Durumsal ve Sürekli Kaygı Envanterleri (STAI.

1’inin özgüven algısının “çok”. Verilerin analizinde yüzdelik hesaplamalar ile Kruskal wallies ve t-testi kullanılmıştır.8’inin samimi olduğu arkadaş sayısının “4 ve daha fazla”.99±22. Karaçulha Çok Programlı Lisesi'nin X=52.0’ının 16-17 yaş arası ve %62.8’inin ekonomik gelir algısının “orta düzey” olduğu saptanmıştır. % 51.9’unun erkek. okul başarısı ve aile ilişkileri kötü olan ve aile gelir durumu düşük olan öğrenciler ile arkadaş düşüncesini önemsemeyen ve hayır demede zorlananlarda akran baskısı puanları daha yüksektir. Öğrencilerin %41.7’sinin 2 kardeş olduğu.7’sinin anne ve babasının sağ ve beraber olduğu.05).52. Sibel Coşkun** * Fethiye Esnaf Hastanesi ** Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Giriş ve Amaç: Akran baskısı. sınıf.0’ının anne eğitim durumu ilköğretim olup.0’ının aile ilişkisini “çok iyi” olarak tanımladığı bulunmuştur. Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Karaçulha Çok Programlı Lisesi seçilmiştir.85 olarak saptanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %53. Gereç ve Yöntem: 2012 yılında Muğla ili Fethiye ilçesinde yapılan araştırmada evreni temsilen Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi. .05). %54.93. Anahtar Sözcük: Akran Baskısı. %52.1’inin okul başarısının “orta” düzeyde olduğu belirlenmiştir. %85. bireyin içinde bulunduğu grubun etkisi ile bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesi olarak tanımlanan bir şiddet davranışıdır. Akran baskısı ölçek puan ortalamaları Fethiye Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nin X=56. Bu okullarda eğitim gören toplam 2297 öğrenciden. %56. % 63. Lise Öğrencisi. %34. ailelerden yazılı onam alınabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 440 öğrenci ise örneklemi oluşturmuştur.PB 76 Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı Fadime Funda Erdil*. %71. Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise genel lise ve meslek lisesi öğrencilerine göre daha fazla akran baskısına maruz kaldıkları saptanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.8’inin ailesinin genel tutumunu “ilgili”.99±31. Ayrıca. %37. Veriler sosyodemografik değişkenlere ilişkin sorulardan oluşan anket formu ve Kıran (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan 34 soruluk “Akran Baskısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bu değişkenlere göre ölçek puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0. Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi'nin X=64. arkadaş sayısı ve özgüveni az olan. Bu çalışma. Ergenlik. Araştırmada erkeklerin kızlara göre. lise öğrencilerinde akran baskısının araştırılması ve bazı demografik değişkenler açısından analizi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca.5’inin 1. ailesi ilgisiz olan. Ergenlik pek çok riski taşıyan zorlu bir geçiş dönemidir ve akran baskısının daha çok ergenlik döneminde ve gençlerin zamanının çoğunu geçirdiği okul ortamı ile arkadaş gruplarında görüldüğü belirtilmektedir. boş zamanlarını televizyon izleyerek geçiren.05±22.

Yöntem: Çalışmaya 7-12 yaş aralığında 25 DEHB+ Yüksek Fonksiynlu Otizm. DEHB tedavisinin klasik ilacı olan Metilfenidat (MPH) ise YGB olan olgularda pür DEHB olan olgulardan daha az etkili olmakta ve kötü tolere edilmektedir. Duygu Aygüneş**.PB 77 Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Hiperaktivite Semptomlarına Metilfenidatla Yetersiz Yanıt: CES1 Polimorfizminin Rolü var mı? Ülkü Akyol Ardıç*. Ankara Giriş: Otizm ve diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) gerek bireyin gerekse ailenin ve toplumun yaşam kalitesini derinden etkileyen bozukluklardır. 22 DEHB+Hafif Düzey Mental Retardasyon. 22 DEHB+Otizm olan olgu ve 34 pür DEHB olan kontrol grubu olarak alınmıştır. Buket Kosova** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD. İzmir ****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Prevantif Onkoloji AD.01). DEHB+YGB olan olgularda MPH’ a yetersiz yanıtın veya olumsuz yan etki profilinin CES-1 enzim sisteminin genetik yapısındaki bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bugüne kadar hiç araştırılmamıştır. MPH temelde Karbosilesteraz-1 (CES-1) enzim sistemiyle metabolize edilmektedir. Bulgular: Çalışma gruplarının polimorfizm dağılımlarına bakıldığında POLR199H açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p=0. CGI-I yanıtı polimorfizm ilişkisine bakıldığında. . 20 DEHB+Asperger Bozukluğu. Deniz Yüce****. Eyüp Sabri Ercan*. MPH’ ın YGB alt tipleri arasındaki farklı yanıt ve CES1 gen polimorfizmi ilişkisinin YGB spektrumundaki klinik ve etyopatolojik çeşitliliğe de ışık tutabileceği öncü bir çalışmadır. kromozomun olması YGB+DEHB olan olgularda CES-1 enzim sisteminin araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. İzmir **Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. Olguların alınan tükürük örneğindeki hücrelerden tanıya kör araştırmacı tarafından DNA izolasyonu gerçekleştirildikten sonra. Olguların iki hafta boyunca ilaç kullanmaması sağlanıp MPH verilerek tükürük örnekleri alınmıştır. DEHB ve YGB’dan sorumlu olduğu öne sürülen ortak gen lokuslarının arasında 16. S75N. İzmir ***Ege Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık AD. klinisyen ise Klinik Global İzlem Ölçeği –İyileşme (CGI-I) ve yan etki değerlendirme ölçeğini doldurmuşlardır. I49V ve G143E GEN POLİMORFİZMLERİ) mutant veya heterozigot olanlar polimorfik olarak değerlendirilmiştir. Elif Ercan***. CES-1 için genotip belirlemesi yapılarak (CES-1 R199H. Tartışma: YGB+DEHB olan olgularda pür DEHB ya da DEHB+ Hafif Düzey Mental Retardasyon olan olgulardan daha düşük MPH yanıtı elde edilmiştir. CES-1 geninin 16.002) görülmüştür. YGB olan olgularda % 50 oranında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) komorbiditesi olduğu bilinmektedir. kromozomdan kodlanması. MPH verildikten sonra anne-babalar Turgay DEHB Ölçeğini. PolR199H açısından tedavi yanıtı kötüleşenlerin polimorfik olduğu ve anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p=0.

Tespit uygulamasına kimin karar verdiği. hemşireler şiddet ve saldırganlık içeren davranışların olması durumunda fiziksel yada kimyeasl tespiti daha çok tercih etmekte. hasta ve hasta yakınından onam alınması konusunda ise çekimser davrandıkları görülmektedir Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda belirtilen görüşler klinik uygulama arasında farklılıkların olduğu. hemşireler hastanın şiddet içerikli davranışlarında artış olmaması için mutlaka fiziksel/kimyasal tespit yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtmekte. hasta ve hasta yakını arasında yaşanan iletişim sorunlarının tespit kullanımını artıracağını düşünmektedirler. Yöntem: Çalışmaya üniversite ve sağlık bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 53 klinik hemşiresi 55 araştırma görevlisi hekim alınmıştır Bu araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan 25 soru içeren bir anket ile elde edilmiştir. sürekli bir eğitimin verilmemesi nedeniyle sağlık çalışanları farklı tutum ve davranış sergileyebilmektedir. uygulayan ve uygulanan üzerinde olumsuz fiziksel ve psikolojik etki yaratabilmektedir. Bu araştırma psikiyatride çalışan hemşire ve hekimlerin tespit yöntemlerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. hangi durumda hangi tespit yöntemi tercih edilmeli sorusuna halen cevap bulunamamış olmakla birlikte uygulamalar hakkında hem ülkemizde hem de dünyada yeterli araştırmaların yapılmadığı da görülmektedir. hemşireler hekimlere göre sağlık personeli. Tespit kullanımında yasal ve etik konular hakkında her iki meslek grubu da birbirine yakın cevap verirken. Ankara 2 Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Hemşirelik Bölümü. Bu durum hastanın saldırgan davranışlar sergilemesine. Bu nedenle fiziksel-kimyasal tespit yöntemleri güvenlik amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. yasal boşluğun olması. hekimler kimyasal tespitin tercihi hastanın yaşına ve kilosuna göre ayarlanması gerektiğini düşünmekte. Burhanettin Kaya 3 1 Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Hemşirelik Bölümü. Ankara 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD.PB 78 Psikiyatride Kullanılan Hasta Tespit Yöntemleri Ve Hemşire Ve Hekimin Hasta Tespiti İle İlgili Görüşleri Yasemin Ucun 1. Ankara Giriş ve Amaç: Psikiyatri hastaları istekleri dışında tedavi olmak durumunda kalabilmekte ve zorla hastanede alıkonulabilmektedir. Nermin Gürhan 2. kendine ve çevresine zarar vermesine neden olabilmektedir. Bulgular: Hemşireler fiziksel tespiti daha çok tercih etmekte. İstatiksel değerlendirmede Fisher’s ve Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. bu nedenle hemşire ve hekimlere uygulama konusunda büyük rol ve sorumluluklar düştüğü anlaşılmaktadır . Uygulamada etik ve hukuki sorunlar yaşanabilmekte. Uygulamada belli bir standardın olmaması. uygulama hakkında sağlık çalışanlarının yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamaları.

Filiz Kulacaoğlu.40-3.87 2. DIS-Q ile Çocukluk çağı travması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Amaç: Türkiyede disosiyatif bozukluğu olan hastalarla yapılan bir çalışmada hastaların %46’sında fiziksel istismar.23±0. (p>0. Bizim çalışmamızda CTQ puanları ile Yale Brown arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı ama CTQ ortalama skorunun (2.27-4. Bu çalışmanın amacı OKB’si olan hastalarda disosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması sıklığının araştırılmasıdır.( Tablo 2) Tablo 2: Ölçekler puan dağılımı Min-Max Mean±SD Yale Brown 3-40 23. Çocukluk çağı travması skoru arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. . Hastaların %41’i (n=35) ilkokul mezunu. medeni durum ve eğitim düzeyi ile Yale Brown skoru.27 DİS Q 1.(p>0. % 71. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.05) Yale Brown ile DIS-Q arasında %27. (p<0.05) (Tablo 3). % 53. disosiyasyon ölçeği(DIS-Q) ve Yale Brown obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği(Y-BOCS) kullanılmıştır. %33’ünde ise cinsel istismar belirlenmiştir. Tartışma: Çalışmamızda özellikle Yale Brown ile DIS-Q puanları önemli oranda korelasyon göstermiştir. Çalışmada 40 sorudan oluşan çocukluk çağı travması ölçeği. DIS-Q ortalama skoru 2.76.8’i (n=42) ev hanımıydı.8 oranında istatistiksel olarak pozitif ilişki saptandı. İstanbul.56 Hastalığın süresi ile DIS-Q ve çocukluk çağı travmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Hastaların yaş ortalaması 31. Hastalara yapılan Yale Brown ölçeği ortalama skoru 23. Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya 60’ı kadın.05) Cinsiyet.56 bulundu.38±0. Çalışmaya ilk kez psikiyatri polikliniğine başvuran ve DSM-IV-TR kriterlerine göre OKB tanısı alan 78 hasta alınmıştır. Mahir Akbudak.8’i (n=56) evli. DIS-Q skoru.27.22’ydi (18-54 arası).PB 79 Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Disosiyatif Belirtiler ve Çocukluk Çağı Travması Hasan Belli. konversiyon bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile birlikteliği sık olan bir bozukluktur.77 2.37±7. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Bağcılar EAH psikiyatri polikliniğine 2008 Ocak ile 2010 Aralık ayları arasında başvuran hastalar alınmıştır. Disosiyatif bozukluklar psikiyatride çoğu bozuklukla birlikte görülebilen ama özellikle borderline kişilik bozukluğu.47±67.38±0. Ortalama hastalık süresi 82. çocukluk çağı travması ölçeği ortalama skoru 2.23±0.384) ay bulundu. Sonuç olarak OKB hastalarının ilaç ve bilişsel davranışçı terapiyle tedavisi sürecinde disosiyatif belirtilerin tedaviye dirençte önemli bir parametre olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.37±7.76 CTQ 1.58 (2. 18’i erkek toplam 78 hasta alındı.38±0.56) yüksek çıkması göz önüne alındığında OKB hastalarında travmatik yaşantıların önemli olduğu ve klinik olarak bir anlam ifade edebileceği söylenebilir. Cenk Ural.

DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre OKB tanısı almış 82 hasta alınmıştır. Hastaların birinci derece akrabalarında OKB tanısı bulunduğu belirlenmiştirki.4( 43)’ü bulaş-kirlilik tipi. Bizim bu çalışmadaki amacımız da OKB tanısı almış hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmaya.2 (19)’si erkek. %9. Hastaların %70. Sırasıyla en sık görülen ektanılar.6(12). %13. Ortalama hastalık süresi 7.96±7. %18.8(22)’inde birinci derece akrabalarında OKB mevcut idi. %52. Tartışma ve Sonuçlar: Hastalığın başlangıç yaşı. nadir rastlanan bir bozukluk olduğu düşünülmekteyken. %6.29±10.78 yıldı. Komorbidite oranlarıda literatürle uyumludur ve en sık major depresyon olarak tespit edilmiştir.6(30)’sı bekar.4(2)’ü boşanmıştı.39±3. Hastaların %36. M. Sosyodemografik veri formu. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) %14.PB 80 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi Erkan Kuru*.24 iken.05’ti.4 (11)’si tekrarlama tipi.3(15)’ü şüphe tipi. diğer hastalarda (%63.Hakan Türkçapar* *Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Amaç: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yapılan ilk epidemiyolojik araştırmalarda. %22 (18)’si kontrol tipi. .4 (43)’ü temizlik-yıkanma tipi . Emrah Karadere*. M. %2. buda literatürle uyumlu gözükmektedir. Hastaların ortalama eğitim süresi 10. Major Depresyon %28(23). eğitim düzeyi literatürle benzerlik göstermekle birlikte cinsiyet dağılımında belirgin olarak literatürden farklılık tespit edilmiştir. Hastaların obsesyon tiplerinin dağılımı.4) komorbid başka ruhsal rahatsızlıklar vardı. %61(50)’i evli. Bulgular: Çalışmaya katılan 82 hastanın %23.3(6) olarak tespit edildi.Bengü Yücens*. Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği-Semptom listesi (YBOC-SC) uygulanmıştır. %26. Dr. son dönemde yapılan çalışmalar sanılanın aksine OKB’nin yaygınlığının sık (%2. Kompülsiyon tipleri açısından ise dağılım. Hastalara SCID-I.8 (63)’i kadındı. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne Ocak 2011 ile Kasım 2011 tarihleri arasında başvuran. %76. medeni durum.32±8. %2.1(5)’i dua-tövbe etme tipi kompülsiyon şeklindeydi.5-3) olduğunu göstermektedir.6 (30)’sında tek başına OKB görülürken. %36. Hastaların yaş ortalaması 32.7(58)’sinde aile öyküsü yokken. Sosyal Anksiyete Bozukluğu %7. Klinik özelliklere baktığımızda en sık görülen bulaş-kirlilik tipi obsesyon ve temizlik-yıkanma tipi kompülsiyon literatürle uyumlu bulunmuştur. Yasir Şafak*.45 yıl iken ortalama başlangıç yaşı 24. %52.8(8)’i dini.4 (2)’ü cinsel obsesyon şeklindeydi.

Bu çalışmanın örneklemi 40 OKB hastası ve 39 kontrolden oluşuyordu. Tüm katılımcılara Hamilton Depresyon ölçeği (HAM-D). Gruplar yaş.BKT5 (F=2. BKT2 (F=1. cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından birbirlerinden anlamlı farklılık göstermiyorlardı (tümü p>0. Shane T. Nalan K.287). Figen Ateşçi*.p=0. OKB hastalarının bu testte bozuk performansa sahip olduğunu bildiren birçok çalışma olmasına rağmen.BKT4 (F=0.091.PB 81 Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastaların Bechara Kumar Oynama Testi Performansları Selim Tümkaya*. Filiz Karadağ*.330. Çalışmalar arasındaki farklılık yöntemsel farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Osman Özdel*. p=0. tersi sonuç bildiren çalışmalar da mevcuttur.Bechara kumar oynama testi) uygulanmıştır. USA Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında karar verme süreçlerinde bozukluklarının olduğu bilinmektedir.764). . bizim bulduğumuz gibi bozuk performans göstermediğini bildiren çalışmalar da mevcuttur.075).149. p=0.113) seviyelerinden hiçbirinde gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. BKT1 (F=0. Denizli **Michigan Üniversitesi Psikoloji AD. p=0. Hamilton anksiyete ölçeği (HAM-A). p=0.249. Bulgularımız genel olarak OKB hastalarının BKT performanslarının kontrollerden farklı olmadığını göstermiştir. OKB li hastaların bu bozuklukları ölçtüğü düşünülen Bechara kumar oynama testinde kötü performanslar gösterdiği bildirilmesine rağmen. Maudsley obsesif kompulsif belirti ölçeği ve PEBL-BKT(Psychology Experiment Building Language.566. Yale-Brown obsesyon kompulsiyon ölçeği.567).Oğuzhanoğlu* *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Gülfizar Varma*.05). Mueller**. BKT3 (F=3.

Gülfizar Varma. Bu çalışmanın örneklemi 51 OKB hastası ve 46 kontrolden oluşuyordu. cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından gruplar birbirlerinden farklılık göstermiyorlardı (P>0. Üstelik bu bozuklukların obsesyon ve kompulsiyonların gelişiminde rolü olduğu düşünülmektedir. p= 0. bilişsel güven (t= -2. Bu çalışmanın amacı OKB hastalarını üstbiliş işlevleri açısından sağlıklı kişilerle karşılaştırmaktır. Filiz Karadağ.1.946) ve bilişsel farkındalık (t= .Oğuzhanoğlu Pamukkale Universitesi Psikiyatri AD.098. Figen Ateşçi. Bulgularımız OKB hastalarının bozulmuş üstbiliş fonksiyonlarına sahip olduğunu göstermiştir.234. Yaş.5. p= 0. kontrol edilmezlik/tehlike (t= -6.067. .392. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında bilişsel bozuklukların yanı sıra üstbiliş bozukluklarının da görüldüğü bildirilmiştir.152. Hamilton anksiyete ölçeği (HAM-A).028).167) alt ölçeklerinde kontrollerden farklılık göstermezken.PB 82 Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastalarda Üstbiliş İşlevleri Selim Tümkaya. p= 0. Yale-Brown obsesyon kompulsiyon ölçeği. p=0.000). Tüm katılımcılara Hamilton Depresyon ölçeği (HAM-D). OKB hastaları ÜBÖ nün olumlu inançlar (t= -.000)alt ölçeklerinde anlamlı farklılıklar gösteriyorlardı. Nalan K. Osman Özdel. p= 0. Maudsley obsesif kompulsif belirti ölçeği ve Üstbiliş ölçeği (ÜBÖ) uygulanmıştır. düşünceleri kontrol ihitiyarcı (t= .05).

6’sında panik bozukluk. sosyal yaşam ile boş zaman uğraşıları ve aile yaşamında görülen yeti yitimi üzerine katkısı ve hastanın hastalık şiddeti ile ilişkili yaşam kalitesi değerlendirilecektir. %18. Tartışma ve Sonuçlar: Literatürlere göre Türkiye’de herhangi bir somatik problemle birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin %22.2’ydi.3’ü hastaneye yatırılmıştı. %14. Sonuçlar: Çalışmaya ortalama yaşları 44.3’ü SSRI+antipsikotik almaktaydı.9’u yalnız SSRI.7’sinde tetkik yapılmıştı.32 yıl olan 97 hasta (%73.7’sinde tetkik yapılmıştı. YAB dışında başka bir psikiyatrik bozukluğu olanların oranı %72. yüksek tansiyon gibi şikayetlerle hastaneye ayaktan başvuran hastaların oranı % 77. %25’i SSRI+benzodiazepin. %5. Sosyal fobi için % 24’tür.6’sı son 6 ay içinde YAB için tedavi almakta. YAB tedavisi alanların %36. çeşitli sebepler ile başka bir uzmana konsültasyona gönderilen hasta oranı ise %46. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) olan hastalarda uygunsuz tanı ve tedavi oranlarının saptanması olan çalışmamızda ayrıca uygunsuz tanı ve tedavi nedeni ile oluşan maliyet yükü.4 idi.3’tü. Son 6 ay içinde hastaların %9. % 5. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Amaç: Birincil amacı. Son 6 ay içinde kalp çarpıntısı. Anket sorularını anlamaya veya açık ve net cevaplar vermeye engel olacak düzeyde kognitif bozukluğu bulunanlar hariç tutulmuştur. %11 hipertansiyon+diyabet.86±12.1’inde bipolar bozukluk mevcuttu. DSM-IV tanı kriterlerine göre YAB teşhisi almış olan. çalışmaya katılmaya olur veren bireyler alınmış ve geçmişe yönelik bilgilerinin sorulduğu çalışma anketi uygulanmıştır. %9. %20.PB 83 Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Uygun Olmayan Tanı ve Tedavi Nedeniyle Meydana Gelen Hasta Yükünün Değerlendirilmesi Nesrin DİLBAZ.7’sinde majör depresyon.3’ü herhangi bir sebep ile acil servise başvurmuş. bu hastaların %53. %8.7’sinde psikiyatrik hastalık harici eşlik eden bir hastalık mevcuttu. bunların %55.6 kalp hastalığı.9 mide/sindirim sistemi hastalığı. Sheehan Yetiyitimi Değerlendirmesi puanındaki değişim ve hastanın mesleki etkinliği. %25. bunların %86. YAB olan hastalar hem komorbid psikiyatrik hastalıkların sıklığı hem de yeterli tanı ve tedavi olamamaları nedeniye sağlık sistemini çok fazla kullanıyor olabileceği düşüncesiyle yapılan bu çalışmada literatüre uygun biçimde eştanılı psikiyatrik hastalıkların yüzdesi yüksek bulunmuştur (%72.4 hipertansiyon. %7. Anksiyete bozuklukları için özgün tanı konma oranları %35-65.2’si ise herhangi bir tedavi almamaktaydı.2’si kadın) alındı. Hastaların %86. . YAB için %34.5’u yalnız SNRI ve %8.4’ünde YAB olduğu ortaya çıkmaktadır.2) Bu hastaların % 50‛sinin tanı aldığı ve tanı alanların da %50‛sinin gerekli tedaviyi alabildiği düşünülmektedir. Bu yazıda YAB olan hastalarda uygunsuz tanı ve tedavi oranlarının saptanması amacı ile yapılmış olan çalışmanın ön sonuçları verilmektedir.2’si YAB tedavisi dışında bir tedavi almakta. Hastaların %55. Hastaların %42.3’ünde obsesif kompulsif bozukluk. Yöntem ve Gereçler: 2011 yili son 6 ayi ve 2012 ilk 6 ayi arasinda yapılan ve prospektif müdahalesiz anket çalışması olarak tasarlanan çalışmaya Ankara Numune ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Psikiyatri Kliniklerine başvuran 18 yaşından büyük.

p = .test hem OKB hastalarının hem de kontrollerin karikatürlerin birbirine baktığı pozisyondaki mesafeleri daha yakın algıladıklarını gösterdi (Kontroller: t(25 ) = -5. p = . Gülfizar Varma*.045. bakış yönünün etkisi anlamlı değildi (F(1. ηp2 = .PB 84 Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastaların Sosyal İşaretleri İstemsiz Dikkat ile Farketme Düzeyleri Selim Tümkaya*.21. birbirlerine bakmadıkları pozisyonlardaki mesafelere göre daha kısa algılanması esasına dayanmaktadır. Filiz Karadağ*. p = 0. Bu konuda. Daha dikkat çekici olan bakış yönünün postüre zıt olduğu pozisyonda. 49) = 34. Bakışın postüre zıt yönde olduğu pozisyonda bakış yönünün etkisi anlamlıydı (F(1.032). 49) = 4. p < . 49) = 1. Fakat bu etki OKB hastalarında kontrollere göre anlamlı olarak daha zayıftı. Osman Özdel*. Bakış yönü OKB ve kontrol gruplarının mesafe algılaması değiştirmiyordu. Ayrıca anlamlı bakış x grup ilişkisi bulundu (F (1.38. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu* * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD **Hull Üniversitesi Psikoloji AD.009). OKB: t(24) = -2. başarılı sosyal ilişkiler kurmak hızla değişen sosyal işaretlerin istemli bir çaba sarfetmeden tanınmasını gerektirir.61. Tjeerd jellema**. Postür ve bakış aynı yönde olduğunda. bu illüzyon daha şiddetli görülebilecektir. bugüne kadar OKB hastaları ile yapılmış olan çalışmalarda birbirleri ile çelişen sonuçlar bulunmuştur.021. Fakat tüm bu çalışmalarda kullanılan yöntemler.71.080). vakaların sosyal işaretleri değerlendirmesi için istemli dikkatlerini kullanmalarını yeterli kılmaktadır. p < . Obsesif kompulsif bozukluklu (OKB) hastaların sosyal fonksiyonlarında bozuklukların olduğu düşünülmekte. T. Oysaki günlük hayatta. Bulgularımız bakışın postüre zıt yönde olduğu pozisyonda OKB hastalarının bakış etkisine kontrollerden daha az hassas olduğunu göstermektedir. Bu bilgilerin ışığında biz Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyal işaretlerin istemsiz/spontan olarak tanınınma süreçlerini araştırmayı amaçladık. ηp2 = . fakat bu bozuklukların mekanizması bilinmemektedir. cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından anlamlı farklılık göstermeyen 25 OKB hastası ve 26 kontrolden oluşmaktaydı. 2x2x2 ANOVA 3 yönlü (Postur-bakış zıtlığı x bakış yönü x grup) bir ilişkinin varlığını gösterdi (F [1.104). Bu nedenle istemsiz dikkat sosyal işlemlemede önemle bir role sahiptir.35. Bu test karikatürlerin birbirlerine baktıkları pozisyonlarda karikatürler arasındaki mesafelerin.0001. Figen Ateşçi*.82.0001. ηp2 = .41). Bu bulgular OKB hastalarının sosyal işaretleri istemsiz/spontan dikkat ile fark etme bozukluklarının olduğunu düşündürmektedir. . 49] = 5.24. Çalışma gruplarımız yaş. Bu amaçla sosyal işaretlerin istemsiz/spontan olarak tanınmasını ölçmek için özel olarak geliştirilmiş olan Sosyal mesafe muhakeme etme testinin bir versiyonunu kullandık (SMMT). p = . ηp2 = .

3(%3.5) panik bozukluk. Berggren U.3)obsesif kompulsif bozukluk. 109: 172-177. Diş hekimi korkusu geçmişten günümüze uzanan ve gelecekte de hastaların diş tedavisinden faydalanmalarına engel teşkil edeceği düşünülen bir olgudur.6) agorafobi ile birlikte panik bozukluk. Gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı(P>0. örneklem grubunda 40(%48. 5(%6.05). Kontrol grubuna DFS ölçeğinden 54 ve altında olanlar alındı. Psychophysiological reactions in dental phobic patients with direct vs. Tartışma ve Sonuçlar: Yaptığımız çalışmada dental fobisi olanlarda olmayanlara göre ikinci bir psikiyatrik eş tanı olma olasılığının daha fazla olduğunu bulduk. Journol of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 2004. 4. 1(%1. Anksiyete bozukluklarının dağılımı incelendiğinde. 2. Eur J Oral Sci 2001. 42(%55. Thomson WM. Psychological disorders and dental anxiety in a young adult population.6) panik bozukluğu olmadan agorafobi. 29: 456-463. Yaygın görülen bu durumun tesbit ve tedavi edilmesinin koruyucu ve tedavi edici diş sağlığı hizmetlerini olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.Stabholz A. Berggren U. Anksiyete bozukluğu başta gelirken bunu duygudurum boukluğu izlemektedir. Sonuçlarımız literatürle uyumludur. Aynı evrenden gelişigüzel seçilen bu kişilere SCID-I uygulanarak diğer anksiyete bozuklukları eştanısı araştırıldı.9)’unda başka bir anksiyete bozukluğuna rastlandı(p<0. 1.9)’unda major depresyon tanısı kondu. Yüksel Kıvrak**. Int Dent J. 37(%48. Dental fobi birçok ülkede ağız ve diş sağlığının korunmasında büyük bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Dental anksiyete. Diş hekimi korkusunun sık rastlanan bir sağlık sorunu olduğu düşünülürse diş hekimi fobisi tedavilerinin etkinliğini optimize etmenin kişisel ve sosyoekonomik yararlar sağlayacağı düşünülebilir(4).Locker D. Distimi tanısı dental fobik grupta 2 hasta. Dental anksiyetesi olanlarda bir ya da daha fazla psikiyatrik bozukluk tanısı konması ihtimali anksiyetesi olmayanlara göre daha fazladır(44). dental fobisi olan kişilerin 63(%82. Psychophysiological reactions in dental phobic patients during video stimulation.7) özgül fobi doğal-çevre tipi. 43(%56. 3.1)’inde (major depresyon tanısı kondu. 2(%2. Carlsson SG. . Dental fobisi olmayan grupta ise 14(%16. Kesme puanı 55 ve üstü olan hastalara. 1999.Lundgren J. Latif Ruhşat Alpkan *Kars Devlet Hastanesi. Bulgular: Anksiyete bozuklukları açısından eştanı olarak karşılaştırıldığında. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışma hakkında bilgilendirilip katılmayı kabul eden 600 hasta alındı. indirect fear acquisition. Yapılan çalışmalarda diş hekimi korkusunun %4-16 arasında değiştiği bildirilmiştir3.PB 85 Dental Fobisi Olan Hastalarda Psikiyatrik Bozuklukları Eştanısı Süleyman Gündüz*. DSM-IV kriterlerine göre düzenlenmiş olan yapılandırılmış görüşme formu SCID-I kullanılarak Dental Fobi tanısı kondu. Poulton R. Peretz B. 2(2. Dental fobisi olan 76 hastadan 32(%42. Bu hastalara sosyodemografik veri formu ve Dental korku skalası verildi. 11(%14.2). 21(%27.Carlsson SG. Dental anxiety among patients prior to different dental treatments.6) özgül fobi kan-enjeksiyon-yara tipi ve 24(%31.6) sosyal anksiyete bozukluğu.6) özgül fobi durumsal tipte şeklnde saptandı. ** Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç: Epidemiyolojik çalışmalar popülasyonun %4 ile %16’sinde dental tedavi konusunda sorun olarak kabul edilebilecek düzeyde korku ve anksiyete olduğunu düşündürmektedir(1.6) yaygın anksiyete bozukluğu.001).9)posttravmatik stres bozukluğu. fobik olmayan grupta ise 1 hastada saptandı.3) özgül fobi hayvan tipi. Community Dent Oral Epidemiol 2001.49: 90-94. Şeref Özer.2)sinde. diş tedavisini ve dişhekimlerinin rahat çalışmasını engelleyen önemli bir sorundur.Lundgren J. 35: 3-12.

bu süreçte özellikle tükenmişliğe yönelik önlem alınması görev sırasında ve sonrasında yaşayacakları sıkıntıları aza indirmede etkili olabilir. Tükenmişlik. felaket gibi kriz durumlarında aktif görev almaktadırlar. Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Yeşil ve ark. Prof. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.76±2. 39 paremedik ve 74 ambulans sürücüsü olmak üzere toplam 324 sağlık çalışanına uygulanmıştır. sağlık çalışanlarında belirgin tükenmişlik belirtileri saptanırken (12. 2010) ambulanslarda görev yapan 41 doktor. Depresyon. Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı. doğal afet. Bu nedenle bu çalışmada ambulans çalışanlarının iş ve toplumsal yaşantılarından kaynaklanan travmatik stres belirtilerini saptamak amaçlanmıştır. p<0.56±6.30) travmatik stres ve depresyon belirtileri düşük düzeyde saptanmıştır( 6.. işleri nedeniyle sürekli zor durumda olan hastalara hizmet vermekte. Yöntem VeGereçler: 112 Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanı Soru Formu ve Travmatik Stres Belirti Ölçeği (Başoğlu ve ark. . Dr. Kadınlarda travmatik stres ve depresyon belirtilerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p< 0. Bu tür olayları yaşamak kadar. 170 ebe/hemşire/sağlık memuru/acil tıp teknikeri.. bu yaşantılara tanık olmak da kişileri etkileyebilir.58. Tamer AKER Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi. Bulgular: Elde edilen sonuçlarda.01. 2001). & SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi.. Tartışma Ve Sonuç: Ambulans çalışanları görevleri nedeniyle başta tükenmişlik olmak üzere ruhsal açıdan sıkıntı yaşamaktadırlar. Ambulans çalışanları. İkincil Travmatik Stres.PB 86 Ambulans Çalışanlarında İkincil Travmatik Stres Belirtileri Aslı YEŞİL. Bu nedenle ambulans çalışanlarının psikoeğitsel çalışmalarla desteklenmeleri.85±7. 1. A.74).05). Amaç: Travmatik olaylar insanın yaşamsal bütünlüğüne yönelik tehdit içeren olaylardır.

Kaynaklar: 1. Held D. kuşku. Dizigot olgularımızdan dissosiasyon düzeyi yüksek ve çocukluk çağı travması olan hastada obsesyonların ayrı niteliğinin olması. Tartışma: OKB’de kognitif modeller obsesif düşünce ve eylemlerin. simetri obsesyonları ve temizlik. Bu olgu halen kısmi düzelme ve ikinci olgu ise belirgin düzelme ile takip edilmektedir. Kaçınma davranışları ve anksiyete belirtilerine ikizine göre daha fazla sahip olan hastada yapılan görüşmelerde bir travma öyküsü olduğu anlaşıldı. Olgular: 20 yaşında bekâr.PB 87 OKB Semptom Şiddeti ve Tedaviye Direnç’te Dissosiyatif Bozukluk Birlikteliğinin Rolü: Dizigot Olgular Adem Aydın. tedaviye dirençli olması. Relations between childhood traumatic experiences. Int J Psychiatry in Clin Pract. Hastanın amnezi ve depersonalizasyon gibi dissosiyatif belirtiler göstermesi üzerine hastaya ve karşılaştırma amacıyla ikizine DES uygulandı (sırasıyla 55 ve 22). İlk tedavi başvuruları 3 yıl önce olan ve başlangıçta kirlilik. Van Giriş: OKB ve dissosiyatif bozukluklar ayrı bir durum olarak görülse de OKB hastaları sık dissosiyatif belirtiler gösterirler. Güleç M.75:40–6. düzen kompülsiyonları olan hastalar sertralin (150 mgr/gün) ile tedavi ediliyorken yapılan kontrol muayenelerinde olgulardan birinde cinsel içerikli ve saldırganlık-zarar verme obsesyonlarının da olduğu anlaşıldı. dizigot kadın hastalar. OKB hastalarında yukarıda bahsedilen durumların tespiti ve tedavinin bu yönde devamının gerektiğini hatırlatmaktadır. . Psychother Psychosom 2006. ayında dissosiyatif belirtileri olan olgu’nun depresyon ve YBOCS skorları daha yüksekti. Cremer J. Boysan M.sHand I. Tedavilerinin 18.Ekrem Yılmaz Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi.Rufer M. and cognitive models in obsessive compulsive disorder. Aydın A. Tedavi bu aşamadan sonra ayrıldı ve ilk olguya aripiprazol 10 mgr/gün eklendi. Dissociation as a predictor of cognitive behavior therapy outcome in patients with OCD. Moritz S. kontrol. 2. Ayrıca yüksek dissosiasyon düzeyleri OKB hastalarında direnci ve BDT’ye düşük cevabı predikte edebilir (2).Selvi Y. 1–7.Yavuz Selvi. metakognisyonlar ve istenmeyen düşüncelerin süpresyonu ile ilişkisine dikkat çeker ve bunun travmatik yaşantılar ve dissosiasyonla ilişkili olduğunu iddia eder (1). Psikiyatri. Bu yazında OKB tanısı konulan dizigot ikiz hastaların semptom şiddeti ve prognoz açısından ayrışmalarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travmasının belirleyici rolü üzerinde durulacaktır. dissociation. Fricke S. Peter H. Beşiroğlu L. OKB hastalarındaki dissosiasyonun çocukluk çağı travmalarından kaynaklandığını gösteren çalışmalar vardır (1). Çelik C.Mesut Işık. Atli A. Bu olgu ikizine göre SSRI tedavisine dirençliydi. 2011.

PB 88 Firomiyalji Sendromu Olan Hastalarda Bedensel Belirtileri Abartma.05). TAÖ.İstanbul ***Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.005). hasta grubuna ek olarak vizuel analog skalası (VAS) uygulanmıştır.05). Adana **Özel Median Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği. kontrol grubu olarak yaş. Toronto Aleksitimi Ölçeğİ (TAÖ-20). Diyarbakır Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS). Hasta ve kontol gruplarına sosyodemografik veri formu. FMS olan grupta BDÖ. FMS grubunda VAS skorları ile BDÖ. Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (BDAÖ). Seçil Uysal*** *Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Yöntem: Bu çalışmaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran. Amerikan Romatoloji Birliği tarafından geliştirilen ölçütlere göre FMS tanısı konan ve çalışma ölçütlerini karşılayan ardaşık 50 kadın hasta. Aleksitimi ve Ağrı İle İlişkisi Aylin Ağırman*. BDAÖ skorları arasında pozitif ilişki bulunmuştur (p<0. Yüksek ağrı skorlarının bedenselleştirme .Yarkın Özenli*. TAÖ skorları kontrol grubundan anlamlı yüksek saptanmıştır (p<0. SONUÇ: FMS grubunda bedensel duyumları abartma kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. cinsiyet. . Bulgular: Her iki grup arasında BDAÖ skorları açısından anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte (p>0. aleksitimi ve depresyon ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Nuran Erden**. bedensel ve psişik semptomların birlikte görüldüğü bir hastalıktır. Bu çalışmada fibromiyalji sendromunda görülen diğer bedensel belirtiler ve bu belirtilerin ağrı skorları ve aleksitimi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). FMS'da depresyon ve aleksitimi önemli oranda tabloya eşlik etmektedir. eğitim durumu açısından uyumlu 29 sağlıklı gönüllü alınmıştır.

Çalışmaya 1865 yaş arası kişiler dâhil edildi. Yöntem ve Gereçler Çalışmaya Erenköy RSEAH Polikliniklerine başvuran ve DSM-IV’e göre KB tanısı konan ardışık 90 hasta alındı. DES ve yatış sayısının intihar varlığını yordadığı tespit edildi (Sırasıyla.01). İstanbul Giriş İntihar. Bulgular İntihar girişimi olan (n=33) ve olmayan (n=57) grup karşılaştırıldığında iki grup arasında demografik ve klinik değişkenlerden. B=0. t=2. B=1.PB 89 Konversiyon Bozukluğunda İntihar Girişiminin Yordayıcıları Medine Yazıcı Güleç*. p=0. ailede psikiyatrik hastalık. p=0. p=0. duygusal istismar ve CTQ.28 toplam puanları anlamlı olarak yüksekti (Sırasıyla. Wald=5.02. . Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ).05. kötü ekonomik durum. Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES). İntihar girişimi olan grupta. göç etmiş olma.03. t=-2. t=-3. Psikiyatri Kliniği. Tüm katılımcılara Mizaç Karakter Envanteri (MKE). p=0. t=-3.04. Wald=3.04.12.97. cinsiyet.85. kognitif yetersizliği ya da psikotik bozukluğu olanlar çalışmaya alınmadı. Tartışma KB’de intihar girişimlerini. p<0. TAS-A.93.03. BDÖ. DES-taxon. Ömer Yanartaş**. Toronto Aleksitimi Skalası (TAS). yalnız yaşama. p=0. Boşanmış ya da dul olmak.004. t=3.04. p=0.91. p=0. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-28) ve sosyodemografik veri toplama formu verildi. Kikare=2. BAÖ.001). psikiyatri ve halk sağlığının en önemli konularından biri olmaya devam etmektedir. Kendini yönetme ve işbirliği yapma puanları ise intihar girişimi olan grupta düşük bulundu (Sırasıyla.71.58. Kikare=6. KB’li hastaların stresle baş etmede dissosiasyonu ya da alkolün sağladığı kimyasal dissosiasyonu kullandıkları düşünülebilir.05). Aydınlatılmış onamları alındı. Testleri anlayacak düzeyde okuma yazması olmayan. Wald=5. yaş. İstanbul **Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. p<0.36).007.27. Leman İnanç* * Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. t=-2. duygusal istismar ve dissosiasyonun şiddeti ile daha önceki hastane yatışlarının yordadığı görülmektedir. Hasta grubu intihar girişimi hikâyesine göre iki gruba ayrıldı.003. t=3. t=-2.15.78.71. Duygusal istismar da konversiyon bozukluğundaki dissosiayonun yordayıcılarından biridir. KB’nin tipi ve madde kullanımı açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0. B=0. p=0. p=0. Psikiyatri Kliniği. t=-2. alkol kullanımı en yüksek oranda olmak üzere. eğitim süresi. DES.01.005. p=0. dissosiyatif boyutun ve alkol kullanımının KB’de intiharın hatırlanmasını ve bu hastalara yaklaşımda duygusal istismarın dikkate alınmasını desteklemektedir. yatış sayısı ise intihar girişimi olan grupta anlamlı olarak yüksek bulundu (Sırasıyla. Bulgularımız. Wald=6.003). Alkol kullanımı. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ).43.44. t=-2. B=1. duygusal istismar. Konversiyon bozukluğunda (KB) intihar düşünceleri ve girişimlerinin sıkça görüldüğü bildirilmesine rağmen bu konuda yeterince çalışma bulunmamaktadır.85.001.83.

35. Psikiyatri Kliniği. Testleri anlayacak düzeyde okuma yazması olmayan. Tartışma Bulgularımız KB’de yenilik arayışı (heyecan arama. düşük dopaminerjik aktivite.00. kişiliği boyutsal olarak da değerlendirmeyi önermektedir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde borderline kişilik bozukluğu görünümüyle uyuşmaktadır. Mizaç boyutlarından yenilik arayışı.93.11.16). KB olan hastalarda mizaç boyutlarından yenilik arayışı ve zarardan kaçınma kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek.08). t=-2. Mizaç Karakter Envanteri (MKE) kişiliği boyutsal olarak değerlendiren ve psikobiyolojik olarak modelleyen bir yaklaşım sunmaktadır. çabuk yorulma.) düşük olduğu görülmektedir.98. kendini kabul. Wald=4. sebatkarlık ve kendini yönetmenin KB varlığını yordadığı görüldü (Sırasıyla. Wald=7. Tüm katılımcılara MKE ve sosyodemografik veri toplama formu verildi. zarardan kaçınma ise yüksek serotonerjik aktiviteyle ilişkilidir. merhametlilik. Wald=10. B=0. Ömer Yanartaş**. t=8. Mizaç boyutlarından yenilik arayışı. İstanbul Giriş Konversiyon bozukluğu (KB) ile kişilik bozuklukları sıklıkla bir arada bulunmaktadır ve KB’nin klinik görünümüyle ilişkisi gösterilmiştir. p=0. Çalışmaya 18-65 yaş arası kişiler dâhil edildi.42. Yenilik arayışı. belirsizlik korkuları. p<0.60.) ve zarardan kaçınma (endişe.001).PB 90 Konversiyon Bozukluğunda Mizaç ve Karakter Medine Yazıcı Güleç*. amaçlılık.66. zarardan kaçınma. p=0. B=0.46. cinsiyet (ki kare=2. Psikiyatri Kliniği. p=0. karakter boyutlarından ise kendini yönetme ve işbirliği yapma anlamlı olarak düşük bulundu. B=-0. Bulgular Hasta ve kontrol grubu arasında yaş (t=1. . Ahmet Üzer* *Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yöntem ve Gereçler Çalışmaya Erenköy RSHEAH Polikliniklerine başvuran ve DSM-IV’e göre KB tanısı konan ardışık 94 hasta ve 57 sağlıklı kontrol alındı. Leman İnanç*. olumlu alışkanlıklar. Karakter boyutlarına bakıldığında ise kendini yönetmenin (sorumluluk alma. B=0. Kişilik araştırmalarında güncel yaklaşım.001. empati.16) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. t=5.02. Aydınlatılmış onamları alındı.02. ilkeli olma.) ve işbirliği yapmanın (sosyal hoşgörü. kognitif yetersizliği ya da psikotik bozukluğu olanlar çalışmaya alınmadı.30. İstanbul **Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi.10.99). p=0. (sırasıyla. zarardan kaçınma ve sebatkarlık.42. yardımseverlik. dürtü sellik. karakter boyutlarından ise kendini yönetmenin konversiyon bozukluğunu yordadığı görülmüştür.001. Wald=4..15. p<0.) boyutlarının yüksek olduğunu göstermektedir. p<0. eğitim durumu (t=1. t=-6. karamsarlık.

Beck depresyon ölçeği 20. altta yatan herhangi bir lokal veya sistemik neden bulunmamasına rağmen ağızda yanma ve karıncalanmayla giden kronik bir hastalıktır(1. zararlı ve rahatsız edici olarak tanımlanması bedenselleştirmeye işaret edebilir.7). Bu şikayetle çok kez periodontoloji ve dermatoloji kliniklerine başvurduğu fakat önerilenlerden fayda görmemiş. Psikiyatri Anabilim Dalı **Karadeniz Teknik Üniversite Diş hekimliği Fakültesi. 1 yıl önce anksiyete belirtileri. hekimlerin hastanın yakınmaları konusunda çaresiz hissetmeleri. bu belirtilere bir açıklama ve çare bulabilmek umuduyla sık sık sağlık hizmeti talebinde bulunurlar. hipokondriyazis en yaygın belirtilerdir (3. kanser fobisi. anksiyete.5). “Somatoform Bozukluk” tanı ölçütlerini doldurmayan bu vakalar. Ahmet Tiryaki* *Karadeniz Teknik Üniversite Tıp Fakültesi. Son 5 yıldır ağızda özellikle dilinde ve dudaklarının iç kısmında yanma. düşünce içeriğinde bedensel yakınmalar ve hipokondriyak uğraşlar belirgindi. Beck Anksiyete Ölçeği 25 puan. Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç: Yanan Ağız Sendromu(YAS). DSM-IV tanı sistemine göre. Yapılan ruhsal muayenede affekt çökkün. Bu olgudan yola çıkılarak daha fazla sayıda olgularla yapılacak ileri çalışmalarla YAS’ın etyopatogenezine katkıda bulunulabilir.4. Yapılan Dermatoloji konsultasyonunda oral mukozanın dermatolojik fizik muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu saptanmayan hasta ağız yanması sendromu olarak kabul edildi. . sağlık hizmetleri açısından maddi ve manevi yük oluştururlar (6. Olgu: Kırkdokuz yaşında. yineleyici tıbbi başvurular. Depresyon en sık görülen hastalık olmakla birlikte. kadın. Etyopatolojisi ile ilgili birçok faktör öne sürülmekle birlikte. Periodontoloji Anabilim Dalı ***Karadeniz Teknik Üniversite Tıp Fakültesi. venlafaksin 75 mg\gün başlanmış ve bedensel anksiyete belirtilerinde azalma olmasına rağmen ağızdaki yanma ve karıncalanma şikayetinde değişiklik olmamış. evli hasta Periodontoloji Kliniğinden sebebi bulunamayan ağızda yanma şikayeti nedeniyle KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğine konsülte edilmiştir. net olarak açıklığa kavuşturulamamıştır.2). Klinik global izlenim ölçeğinde şiddet alt ölçeği: 5 idi. Tartışma ve Sonuç: Fizyolojik ya da organik bulguların bulunmadığı tekrarlayan kronik bedensel yakınmalar. Esra Ercan**. aile sorunları nedeniyle psikiyatriye başvuran hastaya essitolopram 10 mg\gün. Ağızdaki yanma ve karıncalanma şikayetleri 5 yıl içinde artarak devam etmiş.PB 91 Yanan Ağız Sendromu: Somatoform bozukluk mu? Evrim Özkorumak*. O dönemde alınan biyopsi sonucu fibroepitelyal papillom olarak değerlendirilip eksize edilmiş. bedensel belirtilerin yoğun. karıncalanma ve acıma hissediyormuş. Hastanın şikayetleri ilk olarak 5 yıl önce dudaktaki kabarıklık nedeniyle dış merkezde alınan biyopsi sonrası başlamış. Deniz Aksu Arıca***. fiziksel bir hastalığa atfettikleri bedensel belirtileri nedeniyle yoğun sıkıntı yaşarlar. Psikolojik faktörlerin hastalığı ortaya çıkarabileceğine dair hipotezlerin yanında birçok çalışmada bu hastalarda komorbid psikiyatrik durumların da yüksek olduğu gösterilmiştir.

000) Sonuç: Mastalji hastalarında verilen bilgilendirme ve psiko-eğitimin yaşam kalitesinin yükselmesinde faydalı bir seçenek olduğu düşünülmektedir. Kaynaklar: 1. ağrı.28(1):49-71 . Adana Giriş: Mastalji. Sosyo.54:228-32.20:198. mental sağlık yaşam kalitesi alt ölçek sonuçları için istatistiksel olarak anlamlı düzelme bulunmuştur.eğitim verilen grupta bilgilendirme ve psiko-eğitim verilmeyen gruba göre fizik sağlık.200.PB 92 Mastalji Hastalarında Bilgilendirme ve Psiko-Eğitimin Yaşam Kalitesine Etkisi Yarkın Özenli*.2006. Yapılan çalışmalarda mastaljinin fiziksel. Agah Bahadır Öztürk** *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Szuck B. Ader DN. sosyal ve iş-okul aktivitelerinin önemli derecede engellendiği sonuçları elde edilmiştir (1. Lea RH. Faiz O. 2. Bulgular: Bilgilendirme ve psiko. 2. Am J Obstetric and Gynecology 1997. vitalite. Saettler E. Premenstrual syndrome or recurrent pain disorder. emosyonel rol güçlüğü. Rastgele seçilen 57 hastaya bilgilendirme ve psikoeğitim verilmiş geriye kalan 38 hasta bilgilendirme ve psiko-eğitim almamıştır. 3. Fentiman IS.demogrofik form ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği tüm hastalara uygulanmıştır. J Obstet Gynaecol Can. fiziksel rol güçlüğü. ruhsal. genel sağlık. 3) Bu çalışmada amaç organik etiyolojisi olmayan bir grup mastaljili hastada bilgilendirme ve psiko-eğitimin yaşam kalitesine etkisini araştırmaktır. Browne MW. Mastalgia. Rosolowich V. sosyal fonksiyon. ( tüm sonuçlar: p<0. Management of Breast Pain. J Clin Pract 2000. Shriver CD. Adana ** Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği. Metod: Çalışmaya organik etiyoloji bulunmayan 95 mastaljili hasta dahil edilmiştir. Bilgilendirme ve psiko-eğitimden 1 ay sonra SF -36 yaşam kalitesi ölçeği tekrar uygulanmıştır. günlük yaşamı oldukça engelleyen ve önemli tıbbi maliyetlere yol açan bir durum olarak kabul edilmektedir. Relationship of cyclical mastalgia.

2. 9). Mastalji gibi ağrının ön planda olduğu hastalıklarda duyguların sembolik beden diliyle dışa vurumu somatizasyonu doğurabilir (3).001) Sonuç: Organik etiyoloji saptanmayan mastalji hastalarında somatizasyon bulguları ve düzeyi normallere göre yüksek bulunmuştur. J Am Coll Health 1995. John Wiley&Sons. kontrol grubunun 0. Ghiselli W. Somatoform Disorder (WPA Series Evidence and experience in psychiatry. kontrol grubunun 20. Kontrollü Bir Çalışma Agah Bahadır Öztürk* Yarkın Özenli** *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği.Tere L.23-65. eğitim düzeyi. 2006. Bu çalışmanın amacı organik etiyoloji olmayan mastalji hastalarında somatizasyon semptomlarının varlığını araştırmaktır.12±0.55 olarak bulunmuştur. Kaynaklar 1. Bu bulgular mastalji hastalarının psikiyatrik tedavinin içinde bulunduğu multi-disipliner bir yaklaşıma ihtiyaç gösterdiğine işaret edebilir. medeni durum açısından uyumlu sağlıklı gönüllü 35 kişi katılmıştır. 3. Anatolian J of Psychiatry 2009. Vol.87. Merskey H. 44:9195.62 olarak bulunmuş olup fark istatistiksel olarak bulunmuştur (p<0.p. Hoboken NJ.001). Yoldaşcan E.94±1.91±0. 2. Adana Amaç: Somatizasyon en basit anlamıyla fizik bulgularla ve tetkiklerle açıklanamayan bedensel yakınmalar ve belirtiler olarak tanımlanabilir (1. Topal K.PB 93 Organik Etiyolojisi Olmayan Mastalji Hastalarında Somatizasyon. Metot: Çalışmaya Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi kliniğine meme ağrısı yakınmasıyla gelen yapılan tetkikler sonucunda organik bir pataloji saptanmayan 58 mastalji hastası ve yaş. Adana *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.54. 10: 131-136. Bulgular: SCL-90 somatiasyon alt ölçeği mastalji hastalarında 2. Çalışma grubunun SDQ ölçeği çalışma grubunun 30. Prevelence and associated risk factors of somatization disorder among Turkish students. Mai F. Gruplar arasında SCL-90 somatizasyon alt ölçeği için fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0. Özenli Y.10±8. Do somatic comlaints mask negative affect in youth.2). Çalışma ve kontrol grubuna somatizasyon semptomları varlığını tanımlamada SCL-90 somatizasyon alt ölçeği ve somatizasyon düzeyini belirlemede Somatizasyon Disosiyasyon Ölçeği (SDQ) uygulanmıştır. . Somatazation and conversion disorder.

İptal Etme Testinde (İET) doğru işaretlenen harf sayısı. Hastaların kranial MR’ları çekilmiştir. İz Sürme Testi (İST) puanları açısından incelendiğinde. Akdeniz ülkelerinde sık görülen hastalığın ülkemizde en sık görüldüğü şehir Antakya’dır. İptal Etme Testi (İET) ve İz Sürme Testi (İST) uygulanmıştır. Kronik. İST A Süresi. Şanlıurfa ****Silopi Devlet Hastanesi. A Hatası ve B Hatası puanları açısından anlamlı fark olduğu gözlenmiştir. Hatay ***Harran Üniversitesi. yaşam süresini ve kalitesini azaltıcı bir hastalık olan OHA’nin önemli komplikasyonlarından olan kognitif yetersizlik üzerinde yeterince çalışma yapılmamıştır. Tüm katılımcıların psikiyatrik ve nörolojik değerlendirmeleri yapılmıştır. Katılımcılılara nöropsikolojik işlevlerini değerlendirmek amacıyla 3Kelime-3Şekil Testi (3K-3S). Selçuklu Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Tartışma: Sonuç olarak OHA’li hastaların beyinde görünür bir hasar olup olmadığından bağımsız olarak kognitif işlevleri bozulmaktadır Bu hastalardaki yetersizlik ayrıntılı kognitif muayene sonucu saptanabildiğinden klinik olarak özel öneme sahiptir. atlanan harf sayısı ve yanlış işaretlenen şekil sayısı puanları açısından farklılık göstermiştir. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Konya **Mustafa Kemal Üniversitesi. Yöntem: Çalışmaya 65 orak hücre anemili ve 58 normal kontrol hastası alınmıştır. Bahar Sarı Narğis *Selçuk Üniversitesi. Şırnak *****Mustafa Kemal Üniversitesi. Hatay Amaç: Orak Hücreli Anemi (OHA) Hb A’nın Hb S’e mutasyonu sonucu oluşan genetik bir hastalıktır.PB 94 Nörolojik Olarak Sağlam Orak Hücreli Erişkinlerde Nörokognitif Bozulma Asena Akdemir. Hastalıkta kognitif ve akademik yetersizlikler olabilmektedir. Serkan Yılmazer. Ancak bu konuda yeterli çalışma olmadığından hastalığın doğasını anlamak açısından bu çalışma yapılmıştır. Saat Çizme Testi (SÇT). Tıp Fakültesi Nöroloji AD. İki grup. ilerleyici. Psikoloji Bölümü. B Süresi. . Bulgular: OHA grubunun bazı bellek işlevlerinin kontrol grubundan anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmektedir. OHA grubunun şekil kopyalama (görsel bellek) ve şekiller için kazanım puanı ile hem görsel (şekiller) hem de sözel bellek (kelimeler) için anlık ve gecikmeli hatırlama (15 dk.) puanları arasında anlamlı fark vardır. Banu Cangöz. İsmet Melek. Hasta ve kontrol grupları.

liken simpleks kronikus ve prurigo nodülaris şeklinde kaşımaya sekonder deri lezyonları saptandı. Dermatoloji AD.5’inde farklılaşmamış somatoform bozukluk. Hastaların sosyodemografik verilerini ve hastalığıyla ilgili özelliklerini içeren form dolduruldu. Fatma Özlem Orhan*. Kronik pruritus. Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza 126 kronik prurituslu hasta alındı. Psikiyatrik bozukluk saptanan hastaların %57. deri hastalıkları içinde en sık görülen semptomdur. Malatya Amaç: Kaşıntı ya da pruritus.3’ünde deride herhangi bir lezyon saptanmazken.2) ile karşılaştırıldığında yüksek oranlardadır. Clinical Version) uygulanarak psikiyatrik tanılar araştırıldı.1 ile depresif bozukluklar olarak tespit edilmiştir. kaşıma isteğine neden olan rahatsızlık verici duyu olup.7’sinde ekskoriyasyon.7’sinin daha öncesinde psikiyatrik başvuruları mevcuttu. Mehmet Fatih Karaaslan**Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Çalışmamızda depresif bozukluklar içinde en sık major depresif bozukluk (%25.1’inde depresif bozukluklar.6’sında 1-3 arası değişen sayılarda psikiyatrik bozukluklar saptandı. %32. Bulgular: Kronik prurituslu hastaların %70.3) ve obsesif kompulsif bozukluk (%7.9) tespit edilmiştir. DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-Text Revision) tanı ve değerlendirme sistemine göre psikiyatr tarafından SCID-I/CV (Structered Clinical Interview for DSM-IV. Tartışma ve Sonuçlar: Bizim çalışmamızda hastaların %34. Tıp Fakültesi. Halk Sağlığı AD. Perihan Öztürk**. Kahramanmaraş **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. varsa psikiyatrik bozukluklarını ve depresif belirtilerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. psikiyatrik tanı almayan gruba göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0. ülkemizdeki psikiyatrik bozuklukların yaygınlığı (%17.3). anksiyete bozuklukları içinde de en sık yaygın anksiyete bozukluğu (%10. Psikiyatri AD. Bu çalışmadaki amaç. Tüm kronik prurituslu hastaların %62'sinde hafiften şiddetliye değişen oranlarda depresif belirtiler saptandı. birincil deri hastalıkları ve kaşıntıya sebep olabilecek sistemik hastalıklar hariç tutulan kronik prurituslu hastaların sosyodemografik verilerini incelemek. kaşıntının özelliklerini. . %42. Buna rağmen hastaların sadece %16. Psikiyatrik tanı alan grupta jeneralize kaşıntı ve BDE puanları. birçok deri ve sistemik hastalıklarda görülebildiği gibi psikiyatrik bozukluklarda da görülebilmektedir. Pruritusta psikiyatrik bozuklukların görülme oranı. Kronik prurituslu hastalarda. psikiyatrik tanı alan grupla almayan grubun her ikisinde de kadınların oranı fazlaydı. Ali Özer***. Tıp Fakültesi. Yasemin Akman**. Birincil deri ve sistemik hastalığı saptanamayan kronik prurituslu hastalarda yüksek oranda psikiyatrik bozuklukların görülmesi ve özellikle depresif belirtilerin eşlik etmesi. Kahramanmaraş ***İnönü Üniversitesi. Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulandı. En sık görülen psikiyatrik bozukluklar ise %34. Tıp Fakültesi. %28. bu hastalarda psikiyatrik değerlendirmenin önemine işaret etmektedir.6’sında anksiyete bozuklukları tespit edilmiştir.05).PB 95 Kronik Pruritus Hastalarında Psikiyatrik Profil Oğuz Akman*.

Ülkem Öztürk****. 17. Hemodiyaliz programına alınan hastalarda. Kürşat Altınbaş* * Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Psikiyatri AD ** Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD *** Kafkas niversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ****Süreyyepaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) yaşamı tehdit eden. Yıldızgördü E. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007.69:201-6.5’i çalışmıyordu. sosyodemografik veri formu uygulanmış ve tamamıyla SCID-I görüşme yapılmıştır. Tıp Dergisi 2000. Bulgular: hastaların % 68. Ondokuz Mayıs Ü. Özge Şimşekyılmaz Saraçlı**. Tamam L. Psikiyatrik hastalıkların dağılımına baktığımızda % 29 ile en sık oranda depresyon görülmekteydi. Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda psikopatoloji. Kaynaklar: 1-Şentürk A. Hastalara Hamilton anksiyete ve depresyon ölçekleri. 8:287-292. Patient perceived barriers to treatment of depression and anxiety in hemodialysis patients.163-172.1’i erkek.PB 96 Hemodiyaliz Tedavisi Almakta Olan Hastalarda Psikiyatrik Hastalık Sıklığı Elif Karaahmet*. depresyon ve cinsel yaşam. Dwyer A. Hastaların % 34. % 31. Hemodiyaliz hastalarında anksiyete.8’i okuryazar değildi. Yapılan bir çalışmada diyaliz tedavisi alan hastaların % 70’inin psikiyatrik hastalıklarının farkında olmadıkları gösterilmiştir (3). Barlıoğlu H. . Clin Nephrol. Bu nedenle bu hasta grubunun düzenli olarak psikiyatrik değerlendirmeye alınması gerekmektedir.2 ile uyum bozukluğu ve % 5. % 43. diğer birçok kronik hastalıkta olduğu gibi birçok ruhsal ve sosyal sorunun da eşlik ettiği görülmektedir. 3-Johnson S. 2-Bahar A. 2008.3’ünde en az bir psikiyatrik hastalık varken % 11. Metod: Çalışma Siverek Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hemodiyaliz tedavisi almakta olan toplam 69 kişi üzerindeyürütülmüştür. İkinci sırada % 7. KBY hastalarında depresyon ve anksiyete en sık görülen psikiyatrik hastalıklardır ve morbiditeyi artırmaktadır (2).4’ünde iki psikiyatrik hastalık bulunuyordu.9’u kadındı. Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin sosyokültürel açıdan farklı iki farklı bölgesinde hemodiyaliz tedavisi gören hastaların psikiyatrik hastalık düzeylerinin araştırılmasıdır. önemli ölçüde iş gücü kaybına ve çeşitli komplikasyonlara yol açan. her yaş grubunu etkileyen bir hastalıktır (1). Hastaların % 49.8 ile yaygın anksiyete bozukluğu vardı. Yüksel Kıvrak***. Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında depresyon başta olmak üzere psikiyatrik hastalıklar sıklıkla eşlik etmektedir. Savaş H.

127(4):1239–55. Aralarında fark olmasına rağmen bu fark anlamlı değildi(x2=0.0)’i kadındı. Hpyloi olmayanlar ise 25(%53. Sarnelli G. Elif Karaahmet*** *Kafkas Üniversitesi **Musta KemalÜniversitesi *** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Amaç: Psikolojik faktörlerin(1) ve h pylorinin(2) gis i etkilediği bilinmekle beraber dispeptik yakınmaları olan kişilerde hp ile psikolojik faktör ilişkisi yeterince aydınlatılmamıştır.070. Gastroenterology. obsesyon. ve ek alt skalalarından yüksek puan almışlardı.079).PB 97 Helicobacter Pylori Psikiyatrik Semptom Gelişimine Neden Olur mu? Yuksel Kivrak*. Gastroenterol. paranoid ve gsi endeksi alt gruplarından yüksek puan almışken hylori olmayan grubun somatizasyon. 2004 Eki. 118 hasta ile araştırma tamamlandı. Ayrıca yine bu bölgelerden alınan doku örnekleri histopatolojik inceleme ile HP varlığı doğrulandı. psychosocial factors and comorbidity in the general population: results from the Domestic/International Gastroenterology Surveillance Study (DIGEST).Tack J. Suppl. 22(%46. 231:29–37.Stanghellini V. Dispepsili hastalarda hem hp ile psikolojik belirtiler arasında ilişki olmadığını hem de hplilerin bile ayrıca psikiyatrik yönden değerlendirilmesinin önemli olduğunu gösteren ilk çalışma olmasından dolayı araştırmamızın önemli olduğunu düşünmekteyiz. Hpylorili grup anksiyete. Mustafa Ari**. Pathophysiology and treatment of functional dyspepsia.8)’si kadındı. obsesyon. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda dispepsi etiolojisi amacı ile endoskopi için başvuran kişilerde hp enfeksiyonu ile ruhsal belirtileri arasında ilişki olmadığını bulduk. 31(%66. Biz bu çalışmamızda hpli olan ve olmayan kişilerdeki ruhsal belirtileri incelemeyi ve hp nin ruhsal belirtilere neden olup olmayacağını araştırmayı amaçladık. p=0. 1999. J. Alınan dokuya üreaz test uygulanarak H. 2. Helicobacter (H) Pylori doku testi uygulanan hastalar dâhil edildi. psikotik. Bulgular: H pylorili olan ve olmayan 118 kişinin sonuçları değerlendirmeye alındı. SCL 90 ölçeği uygulandı. . Bisschops R. hp+li grup ayrıca anksiyete. Endoskopik işlem sırasında antrumdan ve pilordan üçer doku alındı. Hpylorili olanların 16(%34. depresyon.Pylori varlığı incelendi. Yöntem ve Gereçler: Dispeptik şikâyetleri nedeniyle endoskopi ünitesinde üst endoskopi uygulanan 150 hasta çalışmaya alındı. Scand.0) sı erkek.2)’i erkek. Yelda Yenilmez*. kişiler arası duyarlılık. Scl 90 değerleri ve alt ölçekleri açısından her iki grup arasındaki puan farklarının anlamlı olmadığı görüldü. Her iki grupta somatizasyon alt skalasında aldıkları puan kesme puanı olan1’in üzerinde olmakla beraber. kişiler arası duyarlılık alt skalalarından aldıkları puan 1’in üzerinde tesbit edildi. 1. öfke. Yusuf Günerhan*. depresyon. Relationship between upper gastrointestinal symptoms and lifestyle.

Bu tanımlayıcı veriler vajinismus etyolojisinde farklı etmenlerin çalışılacağı ileri çalışmalara ışık tutacaktır . çalışma durumu açısından fark yoktur. Hastaların tümü organik nedenli vajinismusun ekarte edilmesi amacıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Hasta grubu evlilik uyumlarını sağlıklı hastalara göre anlamlı olarak daha kötü olduğunu bildirmişlerdir. meslek. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya KTÜ Tıp Fakültesi psikiyatri polikliniğine cinsel birleşmede bulunamama nedeniyle başvuran DSM-IV’e göre vajinismus-yaşamboyu sürekli tip tanısı alan 25 kadın hasta alınmıştır. Cinsel travma hiçbir hastada bildirilmemiştir. Ahmet Tiryaki*. Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı Amaç: Vajinismus. Hasta ve kontrol grubu arasında yaş. Filiz Civil Arslan**. yineleyici ya da sürekli olarak istem dışı spazm olarak tanımlanan bir cinsel ağrı bozukluğudur. eğitim. Bulgular: Vajinismusu olan 25 kadından 2’sine (% 8) spekulum muayenesi yapılabilmiştir. % 92). diğer bir etmen olan cinsel travma öyküsü hiçbir hastada bildirilmemiştir(4). depresyon düzeyleri açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. Tıp Fakültesi. Birinci basamak ve cinsel işlev bozukluğu polikliniğine başvuran kadın hastalarda da en sık rastlanan cinsel işlev bozukluğudur(1-3). orgazm alt puanları hasta grubunda anlamlı yüksek bulunmuştur(Tablo1). Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu. Diğerlerine sadece unimanuel muayene yapılmıştır (n=23. Psikiyatri Anabilim Dalı **Çaykara Ataköy Ruh VE Sinir Hastalıkları Hastanesi ***Karadeniz Teknik Üniversitesi. Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği(GRCDÖ). GRCDÖ’de vajinismus dışında diğer alt puanların sağlıklı kontrollere göre yüksek olması vajinismusta birleşmede zorluk dışında cinsel cevap döngüsünün diğer basamaklarında da sorun olabileceğini işaret edebilir. Anksiyete Düzeyi ve Cinsel İşlevler Evrim Özkorumak* . vajinismus. Yapılan jinekolojik değerlendirme sonrasında herhangi bir patolojik bulgu saptanmayanlar hasta grubunu oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı vajinismus tanısı konulan hastaları sosyodemografik özellikler. Tıp Fakültesi. Hasta grubuna yaş ve eğitim açısından eşleştirilmiş 25 cinsel birleşme sorunu olmayan sağlıklı kontrol alınmıştır. vajinanın dış üçte birindeki kaslarda cinsel birleşmeyi engelleyecek biçimde. Depresyon ve anksiyete düzeyleriin vajinısmus etyolojisindeki yeri ile değerlendirilmelidir.PB 98 Vajinismusu Olan Kadınlarda Depresyon. Beck depresyon Ölçeği(BDÖ) ve Beck anksiyete Ölçeği(BAÖ) uygulanmıştır.toplam puan ve doyum. İlişki sıklığı açısından hasta ve sağlıklı kontroller arasında fark yoktur. Mehmet Armağan Osmanağaoğlu*** Karadeniz Teknik Üniversitesi. BDÖ. Tartışma ve Sonuçlar: Vajinismus etyolojisinde yer alan etmenlerden biri olan cinsel bilgi yetersizliği bu çalışmada gösterilirken. BAÖ ve GRCDÖ. kaçınma. cinsel işlev ve anksiyete. Cinsel bilgi düzeyi hasta grubunda sağlıklı gruba göre anlamlı olarak daha kısıtlı ve yanlıştır.Elif Şimşek Kaygusuz*.

Hekimde tükenmişlik sendromu.6 MTÖ-KB 19. (3) Vızlı C. Ergin S.2 yıl idi.2 KCİİ-istek 3. ağrı) puanları ile işe bağlı gerginlik.Meslek dışı yaşamı doğrudan etkileyen.9 KCİİ-uyarılma 4.PB 99 Araştırma Görevlilerinde Cinsel İşlevin Tükenmişlik.4 1. 2005. tükenme.4 1. Kadın Cinsel İşlev İndeksi Türkçe formu (KCİİ).8 9. Kaynaklar: (1) Düzyürek S. uyarılma.2 3. 1995.3 İDÖ 35.7+-4.Logistik regresyon analizi yapıldığında işe bağlı gerginlik.8 4. Uzman hekimlerde mesleki doyum.2 KCİİ-orgazm 4.6 1.0 KCİİ-tatmin 4. Yüksek Lisans Tezi. sürekli özveri gerektiren hekimlik mesleğinde. İş Doyumu Ölçeği(İDÖ) formlarını doldurdu. Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ). İşe Bağlı Gerginlik ve İş Doyum Düzeyleri İle İlişkisi Derya Güliz Mert.1 MTÖ-DT:Maslach Tükenmişlik ÖlçeğiDuygusal Tükenme MTÖ-KB:Maslach Tükenmişlik Ölçeği.4 9. Ölçeklerin ortalama puanları tablo 1’de gösterilmiştir.5 1. Elçi ÖÇ. Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden üniversite hastanesinde görev yapan en az bir yıllık evli 41 kadın araştırma görevlisi sosyodemografik veri formu. Psikiyatri Bülteni 1992. iş doyumu ve tükenmişlik ölçek puanlarının kadın cinsel işlev bozukluğunu öngörmediği bulundu.7 MTÖ-DYS 6. Ölçeklerin Ortalama Puanları Ortalama SD Ölçek MTÖ-DT 18. orgazm. Görme Engelliler İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerle Normal İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerin Karşılaştırılması Üsküdar İlçesi Örneği. iş doyumu da büyük önem taşımaktadır(2).8+-3. Marmara Üniversitesi.tatmin. işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.10:2-7. evlilik yılı 6. Sonuç: Bu kadın örnekleminde. duyarsızlaşma.1 KCİİ-ağrı 4. Önder Kavakcı. İstanbul. tükenme. işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeylerinin cinsel yaşamlarının herhangi bir alanını etkilemediği bulunmuştur. kişisel başarı ve duygusal tükenme arasında anlamlı korelasyon bulunmadı. Aile sorunları biçiminde ortaya çıkan belirtilerinden biri de cinsel işlevlerde anormallikler olarak ifade edilebilir (3).1 KCİİ 25.3 0.9 İBGÖ 40 7. kadın araştırma görevlilerinde cinsel işlevin.5 yıl. İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ).0 1. Toplum ve Hekim.Bu çalışmada.3 KCİİıslanma 4. hemşirelik gibi insanlarla yoğun ve süreğen ilişkide olan mesleklerde görülmektedir(1). (2)Musal B. ıslanma. Tükenmişlik çok çeşitli belirtilerle ortaya çıktığı görülmektedir. Tablo1. Nesim Kuğu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı Amaç: Tükenme ve işe bağlı gerginlik daha çok hekimlik. Bulgular: Çalışmaya katılan araştırma görevlilerinin yaş ortalaması 32.Kişisel Başarı MTÖ-DYS:Maslach Tükenmişlik ÖlçeğiDuyarsızlaşma . 1:108-13. KCİİ ve alt ölçek (istek.1 5. Ünlüoğlu G. doyum.

PB 100 Medikal Kurtarma Ekiplerinde Travmatik Stres Ve İlişkili Bilişsel Özellikler Aslı Yeşil. itfaiye çalışanları. İkincil Travmatik Stres.08±7..62). 9. 63 ebe/hemşire/sağlık memuru. Tartışma Ve Sonuç: Elde edilen sonuçlarda medikal kurtarma ekiplerinin dünyayla ilgili olumsuz bilişlerinin.79±6. sivil savunma ekipleri ve diğer meslek grupları meslekleri gereği travmatik olaylarla karşılaşan meslek gruplarıdır. Depresyon. Oya Karaali Aktaş. Anahtar Kelimeler: Medikal Kurtarma Ekipleri. Bu nedenle bu çalışmada.50.01.37. Yöntem Ve Gereçler: UMKE Soru Formu.48.46. Çalışanların desteklenmesi açısından bireysel ve toplumsal özellikleri kadar bilişsel işlevlerini de değerlendirmek önemlidir.01). Tamer Aker Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Tütün Ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi. . Bilişsel Özellikler.10. Dr. 36. Tükenmişlik ve eşduyum yorgunluğu belirtilerinin düşük olduğu bulunurken.41±11.65±5. mesleki tatmin yüksek bulunmuştur (12. Sağlık çalışanları. r=0. Prof. Amaç: Travmatik olaylar insanın yaşamsal bütünlüğüne yönelik tehdit içeren olaylardır. Oluşturulacak destek programlarında. A. Travma Sonrası Biliş Ölçeği (Yetkiner. Tartışma: UMKE çalışanlarında ruhsal sorunlar belirgin bir sağlık sorunudur. 2010) medikal kurtarma ekiplerinde görev yapan 36 doktor. Medikal kurtarma ekiplerinin kendileriyle ilgili olumsuz bilişleri yükseldikçe dünyaya ilişkin olumsuz bilişleri. Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğüruh Sağlığı Programları Tütün Ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi. Psk. Çalışanların görev sırasında karşılaştıkları travmatik olaylar eşduyum yorgunluğuna( compassion fatigue).08).01. özellikle travmatik stres ve tükenmişliğin belirtilerinin sağaltımı gibi konularda psikososyal ve psikoeğitsel yaklaşımları bilişsel uygulamalarla da desteklemek yararlı olabilir. p<0. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) iş ve toplumsal yaşantılarından kaynaklanan ikincil travmatik stres. tükenmişlik belirtileri ve eşduyum yorgunluğu belirtileri de yükselmektedir(r=0. & Sbe Ruhsal Travma Ve Afet Çalışmaları Birimi. p<0. 17 ambulans sürücüsü olmak üzere toplam 164 sağlık çalışanına uygulanmıştır. p<0. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad. kendisiyle ilgili olumsuz bilişlerine göre daha ön planda olduğu saptanmıştır (38. Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Yeşil ve ark. 2010). tükenmişliğe (burnout) ve çeşitli ruhsal sorunlara neden olabilir. r=0. 48 acil tıp teknikeri ve paramedik. polisler. tükenmişlik belirtilerini ve travma sonrasında gelişen bilişlerini saptamak amaçlanmıştır.

ortalama yaş 28. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD **Profesör Dr. Bulgular: Çalışmaya acil servis ve acil servis dışı hastane bölgelerinde çalışan toplam 44 erkek ve 7 kadın güvenlik görevlisi alınmıştır. duyarsızlaşma alt ölçeği (p:0. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Amaç: Sağlık personeline yönelik sözel ve/veya fiziksel şiddet olayları yaşanmaktadır. ileri yaşlarda bu puanların daha az olması ve aralarında anlamlı bir farklılık görülmesi bu kişilerin ileri yaşta daha fazla mesleki tecrübe edinerek yaşadıkları olumsuz davranışların onlar üzerine daha az etki yaratacağını düşündürmektedir. Hastane acil servislerinde çalışan personele yönelik şiddetin önüne geçebilmede güvenlik görevlilerine pay düşmekte. Durumluluk. Yaşa göre kaygı. Hakan Coşkunol** *Araştırma Görevlisi Dr.PB 101 Acil Servis Güvenlik Görevlilerinin Kaygı. Maslach ve Beck puanlarının çalışma yerlerine göre analizinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. onlardan olası tehlikelere karşı tetikte olmaları. . sorun çıktığı durumda müdahale etmeleri ve sağlık ekibi ile çevredeki diğer kişileri korumaları beklenmektedir.7 ± 4. %5’i ortaokul mezunudur. Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda toplam kaygı.029). Toplam STAI.040) anlamlı farklılık görülmüştür. tükenmişlik ve olası depresyon düzeyinin araştırılmasıdır.028) ve toplam Beck puanlarında (p: 0. tükenmişlik ve depresyon ölçeklerinin puanlarında çalışma yerine göre farklılık tespit edilmemiştir. 11’i evli.Sürekli Kaygı Envanteri (STAI). tükenmişlik ve depresyon düzeylerine bakıldığında. Daha sonra her gönüllüye araştırmacılar tarafından hazırlananan sosyo-demografik veri formu. Acil servis çalışanlarının 9’u bekar. Acil serviste çalışanlar. %85’i lise. Mustafa Alican Dirican*. Ortaokul mezunlarının depresyon değerlerinin üniversite mezunlarından anlamlı olarak daha fazla çıkması düşük eğitim seviyesinde depresyon bulgularının daha fazla olduğunu göstermektedir. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. Yaşa bağlı olarak Maslach duygusal tükenmişlik alt ölçeği (p: 0.029) Üniversite mezunlarının Beck puanları ortaokul mezunlarından daha düşüktür. Öğrenim düzeyi ile Beck puanları arasında ortaokul mezunları ve üniversite mezunları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Irmak Polat*.18 programına aktarılmış ve analizler yapılmıştır. Yöntem ve Gereç: Çalışmada acil servis çalışanlarından 10-15’er kişilik grup görüşmeleri yapılarak karşılaşılan olumsuz olaylar konusunda bilgi alınmıştır. (p:0.012). toplam Maslach puanlarında (p:0. Elde edilen tüm veriler SPSS. Bu çalışmanın amacı acil serviste çalışan güvenlik görevlilerinin karşılaştıkları olumsuz davranışlar nedeniyle geliştirdikleri kaygı. 17 erkek ve 3 kadın.7 olarak tespit edilmiştir. %10’u üniversite.

7.5±7.3 yıl olarak bulunmuştur. Yöntem: Çalışmaya son bir yıl içinde GATF Genel Cerrahi Polikliniğine obezite cerrahisi için müracaat eden ve durumları obezite cerrahisi için uygun olan 29 hasta alındı. beden algısı ölçeği. Obeziteyi. STAI-I ve STAI-II ölçek puanları ortalaması ise sırasıyla 39. beck depresyon ölçeği puanı ortalama 14.PB 102 Obezite Cerrahisi İçin Onay Almış Olgularda Yeme Tutumları ve Beden Algısı Serkan Zincir*.4±16.1. İstanbul *** Yakın Doğu Üniversitesi Psikiyatri AD. Tüm katılımcılara yeme tutumları ölçeği.7 olarak bulunmuştur. Ali Bozkurt*** * Gatf Psikiyatri Abd.4±7. depresyon ve anksiyete olmak üzere psikopatolojinin belirlenmesi ve bu bireylerde psikopatolojiyi etkileyen özelliklerin ayrımlastırılması amaçlanmıstır. Gökçe Özer*. beck depresyon ölçeği puanı ortalama 13. Kontrol grubunun yaş ortalaması 36. psikosomatik bir hastalık olarak değerlendirip. .5.7±12. beklenen şekilde istatistiksel açıdan anlamlı oranda bedenlerinden hoşnutsuz oldukları gözlendi. beden algısı ölçeği puanı ortalama 146.9±8. beck depresyon ile STAI I-II ölçekleri uygulandı. alınan enerjinin.9±8.9 olarak saptanmıştır.7±7.9. Hasta grubun yeme tutumu ölçeği puanı ortalama 23. Obezitenin tanımında yaygın olarak kullanılan parametre beden kitle indeksidir (BKİ). BKİ> 30 kg/m² eriskin obezitesi morbitide ve mortalite artısı ile iliskilidir.8 ve 36. tedavisinde çok boyutlu bir terapi yaklaşımının gerekli olduğu belirtilmektedir.5. Kontrol grubu olarak psikiyatrik herhangi bir tanısı olmayan sağlıklı 30 kişi dahil edildi. STAI-I ve STAI-II ölçek puanları ortalaması ise sırasıyla 33. Kıbrıs Amaç: Obezite. beden algısı ölçeği puanı ortalama 130. Bu çalısma ile obezite cerrahisi için başvuran hastalarda basta beden algısı. İki grup arasında depresif semptomlar açısından anlamlı bir fark saptanmadı.3±10. Mehmet Ak*. harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve beden yağ dokusunun artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır.3±9.8 ve 43. yeme bozuklugu. Tartışma: Obezite cerrahisi için onay alan hastalar kontrol grubuyla kıyaslandığında.5±5. Ankara ** Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Bulgular: Obezite cerrahisi için onay almış hastaların yaş ortalaması 39.5±22. Ayrıca hasta grubun sürekli kaygı düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek olduğu ve yeme tutumları ölçeğinden daha yüksek skorlar aldıkları tespit edildi. Selma Bozkurt Zincir**.6 yıl. Süreçte 14 hasta obezite nedeniyle opere edildi.

Mustafa Alper. Bu bakımdan savunma mekanizmaları. olgun savunmaların ise görece az kullanılması stres altında konversif semptomların gelişmesine yatkınlık oluşturabilir. Tüm olgulara savunma biçimleri testi verildi.PB 103 Konversiyon Bozukluğu Olgularında Savunma Biçimleri Serkan Zincir. ancak çalışmalar sonucunda genellikle çok etkenli bir bozukluk olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada DSM-IV tanı ölçütlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı konan erkek hasta grubunda etiyolojik bir etken olarak savunma düzeneklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bülent Karaahmetoğlu. Cihad Yükselir. Savunma mekanizmaları kişiliğin gelişiminde ve kişinin çevreye uyumunda önemli rol oynarlar ve kişiyi içsel çatışma ve duygusal sıkıntıdan korurlar. Yöntem: Çalışmaya Haziran 2010 . sosyokültürel görüşler üzerinde durulmuş.Şubat 2011 tarihleri arasında çeşitli bedensel yakınmalar ile gelen ve yapılan muayene sonrasında herhangi bir organik patolojiye rastlanmayan ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı konan 40 hasta ile 30 sağlıklı gönüllü alındı. Mehmet Ak Gatf Psikiyatri Abd. . savunma biçimleri testi kullanılarak araştırıldı. ego gelişimi ve psikopatoloji ile yakın ilişki içerisindedir. Sosyodemografik veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla sorgulandı. daha çok immatür ve nevrotik savunma düzenekleri kullandıkları bulundu. İmmatür ve nevrotik savunmaların sık. Ankara Amaç: Konversiyonun etiyolojisinde çeşitli psikodinamik görüşler. Konversiyon bozukluğu tanısı almış hastaların kontrollerden daha az olgun. Tartışma: Egonun temel işlevlerinden birisi kişinin psikolojik denge durumunu korumak için savunmalar kullanmasıdır. nörobiyolojik ve genetik etmenler. Bu çalışmada konversiyon bozukluğu tanısı almış hasta grubunda savunma mekanizmaları.

Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-I ve STAI-II) uygulanmıştır. İlhan Karacan** *Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Benlik saygısı puanları. benlik saygısı. Sonuç: Ankilozan spondilitli hastalarda. Diğer romatizmal hastalıkların psikiyatrik durumu ve yaşam kalitesi ile ilgili oldukça fazla sayıda araştırma yapılmışken. Zerrin Binbay*. AS hastaları ile ilgili araştırmalar sınırlı sayıdadır. Ruhsal durumla AS kliniği ve seyri arasında da karşılıklı etkileşim olduğu bilinmektedir. Psikiyatri Kliniği. spinal eklemlerde ve komşu yapılarda belirgin inflamasyonla karakterize.PB 104 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Benlik Saygısı ve Aleksitimi Mustafa Solmaz*. ayrıca depresyon puanlarında da anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Ankilozan spondilit. ankilozan spondilitli hastalarda benlik saygısı. omurgada progresif ve asendan kemik füzyona yol açan inflamatuar bir hastalıktır. depresyon gözden kaçırılmamalıdır. kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük çıkmıştır (p<0. Muharrem Çiğdem**. Hastalara ve kontrol grubuna Toronto aleksitimi ölçeği. normal populasyondan daha yüksek düzeyde belirti düzeyi bildirilmiştir. İstanbul Amaç: Ankilozan Spondilit (AS) etyolojisi tam olarak bilinmeyen. aleksitimi. sağlıklı 50 gönüllü alınmıştır. İlerleyici olarak omurganın tutulması ile sonuçlanabilen sakroileit hastalığın en karakteristik ve en erken bulgusudur. AS hastaların ruhsal durumu ile ilgili yapılan araştırmalarda. Bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği. İstanbul **Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Rosenberg Benlik Saygısı ölçeği. benlik saygısı. Selim Sağır*. depresyon ve anksiyete düzeylerini belirlemektir. depresyon . aleksitimi. Yöntem: Bu çalışmaya. fizik tedavi kliniğinde ankilozan spondilit tanısıyla takip edilmekte olan 50 hastayla. Bu çalışmanın amacı. aleksitimi. Bu hastalarda en sık ortaya çıkan psikiyatrik belirtiler depresyon ve anksiyete belirtileridir. Psikiyatrik durumun kötüleşmesi AS'in klinik olarak daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Bulgular: Kontrol grubuna göre hasta grubunda kaygı düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunuştur (p<0. Beck Depresyon ölçeği.05).005).

dördüncü baskı (DSM-IV). Ataoğlu A.17(3):204-212 . etkilediği toplumun özelllikleri. etki alanı genişliği. 1994.4) oluşuyordu. Demet Havaçeliği2. İzmir 2 Ege Universitesi Madde Bağımlılığı. Ankara: Hekimler Yayın Birligi 2)Özçetin A.1) herhangi bir somatizasyon bozukluğuna veya depresif bozukluğa sahipti ve 19’unun (%63. Kalan olguların 15’inde (%32. ağır yaralanma ya da beden bütünlüğüne yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olaylar travmatik yaşantılar olarak tanımlanmaktadır (1). Ece Durmuşoğlu1. ASB saptanan olgularda SBTÖ’de boyun eğici yaklaşım ve çaresiz yaklaşım puanları diğer alt ölçek puanlarından daha yüksekti. Travmatik olayın beklenebilirliği. 2:8-18 3)Aker T. Eğirler ve Gökçeler köylerine gidilmiştir.9). Düzce Tıp Dergisi 2008. Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. Deprem sonrası gelişen travma sonrası stres bozukluğu ile kişilik bozuklukları arasındaki ilişki.6) kadınlardan (%80.PB 105 Simav Depremi Sonrası Yakınması Olan Olgularda Ruhsal Durum Değerlendirmesi Burcu Yücetürk1. İzmir Giriş ve Amaç: Ölüm. Burada yakınması olan 46 olguya ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme yapılmıştır. ASB tanısı alan 30 olgunun 12’si (%26. Bulgular: Örneklemin büyük çoğunluğu ilkokul mezunu (%60. İçmeli C. Method: Kütahya’nın Simav merkezli depremden en çok hasar gören Beyce.6) eşik altı anksiyete belirtileri saptandı. Kaynaklar 1)Amerikan Psikiyatri Birligi. ölüm tehdidi. Otuz olgu (%65.2) ASB’nin DSM-IV tanı ölçütlerini karşıladı. Çeviren E. Toksikolojji Ve İlaç Bilimleri Enstitüsü. evli (%76. bireylerin çeşitli özellikleri ve ruhsal yapıları travmatik olay sonrası gelişen ruhsal bozukluklarda rol oynamaktadır (3). Hakan Coşkunol1 1Ege Universitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Köroglu. Türk Psikiyatri Dergisi 2006. Tartışma ve Sonuç: Travma sonrası stres bozukluğunun meydana gelmesinde tek etken maruz kalınan travmatik olay değildir (2). Bu çalışmada 19 Mayıs 2011 tarihinde Kütahya-Simav’ da meydana gelen deprem sonrasında ruhsal yakınması olan olgularda hangi oranda akut stres bozukluğu(ASB) geliştiğini değerlendirmek ve ASB gelişen olguların sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1999 Marmara depremleri: Epidemiyolojik bulgular ve toplum ruh sağlığı uygulamaları üzerine bir gözden geçirme. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Maraş A. Cem Çınar1.3) geçmişte bir psikiyatrik yakınması vardı.

Erkekler bu dönemdeki ayrılma bireyleşme sorunlarını aşmak için bağımlılık gereksinimlerini inkâr ederek. Çanakkale Amaç: Bu çalışmada orta ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinde çeşitli sosyodemografik veriler ışığında. Anne-Babaya Bağlanma Ölçeği ( ABBÖ). madde gibi bağımlılık yapıcı maddeleri daha sık kullanmaktadır.001). Psikiyatri AD.PB 106 Lise Öğrencisi Ergenlerde Ayrılma Bireyleşme. İntihar girişimi ve kendine zarar verici davranışların ise ayrılma bireyleşme özelliklerinden reddedilme beklentisi ve yutulma anksiyetesi ile ilişkili bulunmuştur (p<0. Ebeveyn Tutumları ve Sosyodemografik Faktörler Arasındaki İlişki İlke Yeşer Erensoy. kız öğrencilerde depresyonun varlığına işaret eden BDÖ puan ortalamaları erkeklerden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (p= 0.6’ sında (n=100) depresyon ortalama puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup cinsiyetler açısından. Ergenleri daha iyi anlamak ve bu dönemde ortaya çıkacak sorunların çözümü için ebeveyn tutumları ve ayrılma bireyleşme süreçlerinin de göz önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır. . sınıf ve 3. ayrılma. İstanbul ***Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi. özerkliği desteklemeyen ebeveyn tutumunun ile ilişkili bulunmuştur. sınıf öğrencilerinden toplam 391 öğrenci dâhil edildi. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda ergenlik döneminde depresyon gelişimi ayrılma bireyleşme süreci ve ebeveyn tutumları ile ilişkili bulunmuştur. Burcu Yavuz. Aynı şekilde ayrılma bireyleşme sorunları olan ergenlerde depresyona daha sık bulunmuştur. Bulgular: Alışmaya katılan öğrencilerinden %25.019). Cinsiyetler açısından ayrılma bireyleşme döneminde sorun yaşayan ergenlerin geliştirdikleri uyum süreci açısından farklılıklar vardır. Ayrıca depresyonu olan ergenlerin hem anne hem de babalarının ilgi/kontrol puanları ise depresyonu olmayanlara istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0. Depresyon. alkol. Depresyonu olan ergenlerde anne aşırı koruma puanı depresyonu olmayan ergenlerden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur ( p=0. Oğuz Karamustafalıoğlu. anne baba tutumları.madde kullanımı olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). İstanbul **Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi. Sonuç olarak ebeveynle kurulan ilişki de ayrılma bireyleşme sürecini doğrudan etkilemektedir.bireyleşme özellikleri ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Psikiyatri AD. Bahadır Bakım *Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Alkol.019 ve p=0. Adolesan Ayrılma Bireyleşme Testi (AABT). Çalışmada Sosyodemografik Soru formu. madde. İstanbul ****Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi. Psikiyatri AD. sigara. sigara kullanımı olan ve intihar girişiminde bulunmuş olduklarını belirten öğrencilerin depresyon ortalama puanları intihar girişiminde bulunmayanlara ve sigara. Özerkliği engelleyen aşırı koruyucu ebeveyn tutumu ayrılma bireyleşme sürecini olumsuz etkilemektedir. Metod: Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınarak Şişli ilçesinde yer alan Devlet Lisesi ve Meslek Lisesi lise 2.034). Depresyon gelişimi bağımsızlığı.05).

Hastalarda kontrol grubuna göre BDE. bıçaklanma hatta cinsel tacize maruz bırakılma gibi değişik türlerde durumlarla baş başa kaldığı buna bağlı olarak bu hastalarda psikiyatrik ölçeklerle yapılan değerlendirmede. 13 ü bıçaklanmaya. kadınların şiddet türü olarak tokatlanma başta olmak üzere yumruklanma. 21 i yumruklanmaya. Katılımcılara Sosyodemografik veri formu.05). Beck Anksiyete Ölçeği(BAÖ). anksiyete. cezalandırma. STAI ölçeğine göre iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. küfür yeme. Bu çalışmanın sonuçlarına göre psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda aile içi şiddet mutlaka değerlendirilmeli. sosyal hücresi olarak görür(1). Aile olarak tanımlanan bir grupta zorlama. Sosyoloji 363-365. Erzurum Amaç: Aile toplumla ilgili en küçük sosyal birimdir. sosyal destek mekanizmaları harekete geçirilmeli. Sosyolojinin kurucularından Le Play de aileyi toplumun en küçük birimi. hastanın tüm boyutlarıyla ele alınmasında fayda görülmektedir. depresyon ve travmanın ruhsal etkilerinin göstergesi olarak değerlendirilebilecek dissosiasyon oranlarının sağlıklı kontrollere göre bariz olarak yüksek olduğu görülmüştür. Amman Tayfun. Bulgular: Aile içi şiddete hastalardan 29 u tokatlanmaya.Aslantürk Zeki. Bu çalışmada psikiyatri polikliniğine başvurmuş. BAE ve DES skorları anlamlı olarak daha yüksek çıkarken() p<0. ** Ahmet Öztürk *Tuzla Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği.Bağlı M. 16 sı cinsel zorlanmaya maruz bırakılmıştı. Beck Depresyon Ölçeği (BDE). öfke patlamalarıyla eslerden birine yöneltilen her turlu fiziksel ve / veya psikolojik şiddet davranışına aile içi şiddet” denir(2). cinsiyet ve eğitim açısından eşleştirilmiş sağlıklı aile içi şiddete uğramayan 30 evli kadın çalışmaya dahil edilmiştir. . Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada aile içi şiddete uğrayan evli kadınların sağlıklı kontrollere göre sosyodemografik olarak incelendiğinde. 29 u küfre. “Kavramlar Kurumlar Süreçler Teoriler”. 2. hor görme. “Tabulaştırılan/Tabulaşan Kurumun (Ailenin) Kurbanlıklar Edinme Pratiği”: Levirat ve Sororat Aile ve Toplum Dergisi 2005 Cilt 2 Sayı 8 S: 9-22. Yöntem: Psikiyatri polikliniğine başvurmuş aile içi şiddete maruz kalmış 30 evli kadın katılımcı ile yaş. hikâyesinde aile içi şiddete uğrayan evli kadınların maruz kaldığı şiddetin özelliği ve bazı psikiyatrik parametreler yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.PB 109 Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Evli Kadınların Psikiyatrik Değerlendirilmesi *Hasibe Ebru Kaymaz. Sever A. fiziksel güç kullanma. Durumluk –Süreklik Kaygı Ölçeği (STAI1-STAI2) ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES) uygulanmıştır. İstanbul ** Erzurum Bölge Hastanesi Psikiyatri Polikliniği. Kaynaklar: 1.

Diğer bir çalışmada BDD tanısı alan hastalarda kozmetik operasyon sonrası %84 oranında memnuniyetsizlik bildirilmiştir. İki grup arasında anlamlı bir fark vardı (p = 0. Rinoplasti yaptıran hastalarda en sık görülen SCID-I tanıları somatoform bozukluk. Somatoform bozukluklardan Body dismorfik bozukluk (BDD) 6 hasta(%12) ile en sık görülen somatoform bozukluktu. depresyon. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya KBB polikliniğine rinoplasti yaptırmak için ilk kez başvuran 18 yaş üstü 50 hasta ve kontrol grubu için cinsiyet ve yaş eşleştirmesi yapılan 50 hasta alındı.90 (revize edilmiş şekli) (SCL-90-R) uygulandı. MD1 . Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya alınan rinoplasti hasta grubunda en az bir psikiyatrik tanı alan hasta sayısı 13 (%26). kontrol grubunda ise 3 (%6) olarak bulundu. Kozmetik cerrahi yaptıran hastalarda bedensel görünümlerinden en çok memnun olmayanlar rinoplasti yaptıran hastalardır. 1 histriyonik kişilik bozukluğu(%2). Mahir Akbudak . BDÖ ve BAE toplam puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0. sağlık personeline karşı öfke ve saldırganlığa varan sonuçlar ortaya çıkabilir. Yapılan çalışmalarda kozmetik operasyon için başvuran hastalarda BDD %6-15 arasında bulunmuştur.006). sosyal izolasyon. Beck Anksiyete Envanteri (BAE). Belirti Tarama listesi . Sonuçta tekrarlayan ameliyatlar. Tüm katılımcılara DSM IV için yapılandırılmış klinik görüşme klavuzları SCID-I ve SCID-II uygulandı.PB 110 Kozmetik Rinoplasti Talebinde Bulunan Hastalarda Psikopatolojik Belirtiler Ve Eksen 1. Sonuçta BDD ve diğer psikiyatrik komorbidite bulunan hastaların önceden tespiti operasyonun başarısı için önemlidir. Ayrıca hastalara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). bazı hastalar için sonuç bekledikleri gibi olmayabilir. 1 kişidede bağımlı kişilik bozukluğu(%2) saptandı.Türkiye. MD1.Cenk URAL. aile içi sorunlar.0046). 3 narsistik kişilik bozukluğu(% 6). Duygudurum bozukluğu olarak ise ensık distimik bozukluk 2 hastada (%4) bulundu. Anksiyete bozukluklukları arasında 4 hasta ile (%8) özgül fobi ensık görülen anksiyete bozukluğuydu. Bazı çalışmalar bu işlemlerden hastaların gerçekten memnun kaldığını göstermektedir. Eksen 2 Tanıları Hasan BELLI. En çok görülen ve rinoplasti sonrası memnuniyet açısından en riskli bozukluk BDD’dir. Giriş ve Amaç: Çoğu insan psikolojik olarak daha iyi hissetmek için kozmetik cerrahi işlemler yaptırmak isteyebilir. . anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozukluklarıydı. İstanbul. SCID-II tanılarına bakıldığında 3 çekingen kişilik bozukluğu(%6). Bununla birlikte. 2 borderline kişilik bozukluğu(%4). 2 obsesif kompulsif kişilik bozukluğu(%4). Tartışma: Bizim çalışmamızdaki sonuçlara bakıldığında kozmetik rinoplasti yaptıran hastalarda psikiyatrik eştanı oranı yüksektir. MD1 1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Hastalarda SCL-90-R genel belirti düzeyi skoru.

Yaşlarının ortalaması 28. 11. LGYT için Kaiser-Mayer-Olkin değeri 0. toplam varyansın %73. 9. Cronbach α değeri 0. Özdeğeri 1’in üzerinde. 5. anlamlı korelasyon gösterdikleri. 23). Bunlar. Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada her iki ölçek için ortaya çıkan faktörler. 2. Bulgular: Katılımcıların 65’i kadın. Özge Altıntaş*. Cronbach alpha değeri 0. Ölçeklerin faktör yapısını belirlemek için ana bileşen analizi ve varimaks rotasyonu kullanılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2010 Eylül ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışmakta olup araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve heteroseksüel olduğunu beyan eden 132 araştırma görevlisi oluşturmuştur. Ölçeklerin iç tutarlılığı için Cronbach α değerleri hesaplanmıştır. 8). Bilge Bilgin* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı **Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Amaç: Eşcinsel bireylerin aldığı sağlık hizmetinin kalitesi hekimlerin bu bireylere ilişkin tutumlarıyla yakından ilişkilidir. . 67’si erkektir. faktör sadece madde 19’dan oluşmaktadır. madde 1. İki ölçek arasındaki ilişki için ise korelasyon analizi yapılmıştır. 8. F3’tür (eşcinsel olma ihtimali.917’dir. 16. HRHÖ ve LGYT verilmiştir. 19). 10. 9. Elde edilen faktörler. 5.762’dir. 15.0001).PB 111 Genç Hekimlerde Hudson&Ricketts Homofobi Ölçeği ve Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Umut Altunöz*. 14.947 olarak bulunmuştur. maddelerin faktörlere dağılımı. 12. 6. 10) ve F2’dir (eşcinselliğin doğasına yönelik fikirler. madde 1. iç tutarlılıklarının yüksek olduğu saptanmıştır. 24).75). 17. Katılımcılara sosyodemografik veri formu. madde 3. 13. Bu çalışmanın amacı yurtdışındaki çalışmalarda çok sık kullanılan ve ülkemizde geçerlik-güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan Hudson & Ricketts Homofobi Ölçeği (HRHÖ) ile Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği’nin (LGYT) genç hekimlerden oluşan bir örneklemde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. 7. madde 2. toplam varyansın %60. p<0. F1 (eşcinsellerle sosyal ilişki kurma.55’ini karşılayan 2 faktör mevcuttur. 6. Faktör sayısı 3 ile sınırlandığında Kaiser-Mayer-Olkin değeri 0. Bu bulgular sayesinde eşcinsellere ilişkin tutum araştırmalarında hekimlerden oluşan örneklemlerde de bu iki ölçeğin güvenle kullanılabileceği söylenebilir. Ayşegül Yılmaz Özpolat*. Ölçeklerin birbirleri ile güçlü. F2 (eşcinsellerle olası aile bağları. F1 (eşcinselliğe ilişkin olumsuz yargılar. Koray Başar**. 4.3’tür (SS=2. Ancak 4. 20. 18. ülkemizde başka örneklemlerde yapılmış çalışmalarla aynıdır. HRHÖ ile LGYT toplam puanları arasında anlamlı negatif ilişki vardır (r=-748. 7.5’i açıklanmıştır. madde 3. Yapılan çalışmalar Türkiye’de hekimlerin eşcinsellik konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu ve eşcinsel bireylerin sıklıkla homofobik/heteroseksist yaklaşımlarla karşılaştıklarını göstermektedir. 22. HRHÖ için ana bileşen analizi özdeğeri 1’in üstünde olan 4 faktör olduğunu ortaya koymuştur.913 olup. 21. 4.

95 ve özgüllüğü 0. Sonuçlar populasyon çalışmaları ile desteklenirse.85'tir. göz teması ve isme yanıt) OSB için etkin bir tarama aracı olabileceğini düşündürmektedir. Tartışma: Sonuçlar 18-60 ay arası çocuklarda. göz teması ve isme yanıt vermedir(gözlemcinin çocuğun ismini dört kez çağırması). OSB olmadan gelişim geriliği (GG)ya da tipik gelişim (TG) gösteren olguların ayrımında üç gözlem maddesi ve Sosyal İletişim Ölçeği'nin (SİÖ) karşılaştırılmasıdır.73 duyarlılık ve 0. Sonuçlar: SİÖ. 76 GG ve 97 TG olgusu çalışmaya dahil edilmiştir. Ancak.87 özgüllük göstermektedir. üç gözlem maddesinin (ortak dikkat. 18-60 ay arası çocuklarda OSB. Children's Hospital. Üç gözlem maddesi ortak dikkat (gözlemcinin hareketlerinin ve nesnelerin direk bakış ya da işaret etme hareketi ile izlenmesi). Boston Amaç: Otizm spektrum bozukluklarının (OSB) erken tanınması tedavi açısıdan önemlidir. Tarama çalışmalarında daha çok anne baba tarafından doldurulan ölçekler kullanılmaktadır. Pınar Öner*. OSB'nun sıklığının yüksek olmaması.90 özgüllük. Gözlem maddelerinden ortak dikkat 0.67 duyarlılık ve 0. OSB taramasında önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. SİÖ puanının kesim noktasının üzerinde olması(>14)ve aynı zamanda en az bir gözlem maddesinin pozitif olmasının duyarlılığı 0.PB 112 Otizm Spektrum Bozukluklarının Taranması İçin Üç Gözlem Maddesi Özgür Öner*.69 ve özgüllüğü 0.89 duyarlılık ve 0. Kerim Munir** *Dr Sami Ulus EAH. özellikle hafif olgularda kesin tanının güçlüğü ve yeterli duyarlılık ve özgüllükte tarama araçlarının olmaması taramayı zorlaştırmaktadır. 24 başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk [YGB-BTA]).91 özgüllük ve isme yanıt verme 0. göz teması 0. .94 olarak saptanmıştır. En az bir maddenin pozitif olmasının duyarlılığı 0.70 özgüllük göstermektedir.82 duyarlılık ve 0. Ek olarak tüm olgular Vineland Uyum Davranış Ölçeği ve SİÖ ile değerlendirilmiştir. Yöntem: 86 DSM-IV-TR OSB (62 otistik bozukluk. eğitilmiş profesyoneller kullandığında. Çocuk Ergen Psikiyatrisi. OSB tanısı için 0. Bu çalışmanın amacı. Ankara **Harvard Medical School.

20 yaşında bir rüyasından etkilenerek tesettür şeklinde kapanmayı ve medreseye yerleşip çarşaf giymeyi seçtiğini. Ş. Meteris. 9.co. MD2. Berna Özata.H. bu tercihlerini ailesinin onaylamadığını belirtti. Genç Dişçigil. G. bekar. Şahika Yüksel İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Kendi inançları ve yaşadıkları ortamda dini baskılar yoğun olan transseksüel kişiler değişim sürecinde ağır çelişkiler yaşamaktadır. Sevgilisinin cinsiyetinin kadın olduğunu ailesi öğrenince önceden kapalı giyim tarzını benimsemesi konusunda baskı yapılmazken. dini inanışları nedeniyle transseksüel bireylerin yaşadığı zorluklar. MD.stm . Olgu3: G. çarşaflı. kapanmaya ve evlendirilmeye zorlandığı ve bu nedenle intihar girişiminin olduğu öğrenildi.25 yaşında biyolojik kadın. biyolojik kadın.uk/go/pr/fr/-/2/hi/middle_east/7259057. Yüksel. İslam ilminde durumunu ‘hünsai müşkil’ (Hünsa: erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan kimse ) olarak adlandırdıklarını ve danışmış olduğu dini yetkililerin kendisinde bir erkek hücresi tespit edilirse ameliyat olmasına izin vereceğini belirtti. Önceleri İstanbul’da erkek görünümünde ama yaşadığı kentte örtülü bir kadın olarak ikili bir hayat sürüyordu. Kliniğimize kendini erkek gibi hissetme yakınmasıyla başvurdu.32 yaşında. Cinsiyet değişim operasyonu raporu için başvurdu. Tartışma: Biyolojik kadınlar için uygun görülen İslamik giyinme biçiminin ikincil cinsiyet özelliklerini gizleyen ve yaşam tarzının cinselliği yasaklayan yapısı kişinin hem cinsiyet disforisinden hem cinsel yöneliminden duyduğu sıkıntıyı azaltması muhtemeldir. Acil Dâhiliye biriminden intihar girişimi sonrası gönderildi. Kaynaklar: (1)A. Olgu1: S. biyolojik kadın. Bu vakalar ışığında ailelerin ve toplumun tutumu.MD3. Transseksüel bireylerden oluşan grup terapisine üç yıl devam etti ve raporunu aldı.5 yaşında bir oğlu var.MD3: Famıly attıtudes toward transgendered people ın turkey: experıence from a secular ıslamıc country (2)BBC NEWS Middle East Iran's 'diagnosed transsexuals' Story from BBC NEWS: http://news. Halen izlenmekte. diğer islam ülkelerinden örnekler ve diğer dinlerin transseksüel bireylere tutumları ele alınmıştır. Polat. Yıllar süren dönüşüm sürecinde kendileri ve aileleri ile yapılan çalışma modeli aktarılacaktır. Tedavi sürecinde tam zamanlı erkek görünümünde yaşamaya başladı ve rapor verildi.33 yaşında. Olgu2: B. Bu sunuda amaç dini inançları ile uyumlu şekilde kadın cinsiyetine uygun islami yaşam tarzlarını benimsemiş trans erkeklerin yaşadığı zorluklar ve eşlik ettiğimiz değişim sürecini aktarmaktır.PB 114 Örtülü Kadından Transerkek Olmaya Geçişte Yaşanan Zorluklar Bilge Togay.bbc. Kliniğimizdeki grup psikoterapisine iki yıl devam etti. A. tesettür şeklinde örtülü.

3 Azmi Varan 4 1 Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı AD.3. diğer araştırmalarla paralellik göstermektedir ve rehabilitasyon programlarında dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Literatürde çocuklukta en fazla fiziksel şiddete maruz kalındığı bildirilmektedir(7.86 %35. Sinem Torun 2. mala yönelik şiddet cana yönelik şiddet cinsel suçlar Düşmanlık/saldırganlık %35. Ayrıca çalışmamızda yer alan hükümlülerin en çok fiziksel şiddet suçu işlediği (cinayet. gruplar arasında farklılık saptanmamıştır.05). Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 34. Bu bulgu. YÖNTEM VE Gereçler: Çalışma Uşak E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Temmuz-Eylül 2012 tarihleri arasında çalışma kapsamındaki suçlar nedeniyle hükümlü/hükümözlü/tutuklu olan ve çalışmaya gönüllü katılan 69 kişi arasında yapılmıştır.21 %34. İzmir 3 Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu.05). İzmir 2 Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı AD. şiddete eğilim ve madde kullanımı gibi davranışların 15-17 yaş grubunda ortaya çıktığını bildiren çalışmalarla paralellik göstermektedir (9). Fiziksel. vb)saptanmıştır. Bu sonuçlar suç. Kruskall-wallis analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir.48’dir. Çalışmamızda çocukluk çağı ihmal ve istismarının yetişkinlikte bazı psikiyatrik rahatsızlıklara neden olduğu bulunmuştur. Çalışmamız örneklem sayısı arttırılarak devam etmektedir.90 %30 Olumsuz dünya görüşü %36.18 %24.76 %33. örneklemin küçük olmasına bağlanmaktadır. Yetişkin Kişilik Değerlendirme Ölçeği(YKİDÖ) ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği(CTQ-28)uygulanmıştır.79 %29. depresyon. duygusal istismar ve fiziksel.3. .2. Katılımcılara Demografik Bilgi Toplama Formu. anksiyete bozukluğu %1. duygusal ihmal açısından gruplar arası karşılaştırma yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır(p>. eğitim düzeyi. bu çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir.17±7.55 %36.21 %32. Tartışma: Bu pilot çalışmanın bulgularına göre.07 %36. Tüm örneklemde alkol-madde bağımlılığı. cinsel suç işleyenlerde ise %66. Ender Altıntoprak 1.19 %33. Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının varlığı mala yönelik şiddet suçlularında %76. Çalışmaya katılan bireylerin ilk kez suça karıştıkları yaş ortalama 22.86±7. cana yönelik şiddet ve mala yönelik şiddet)nedeniyle hükümlü olanlar arasında çocukluk çağı travmatik yaşantılarının ve kişilik özelliklerinin saptanması ve işlenen suç türüyle bu özelliklerin ilişkisinin araştırılmasıdır. ilk alkol/madde deneme ise 13-18 yaşları arasında olmaktadır.69 %34. gruplar arasında farklılık yoktur. Alt ölçeklere bakıldığında özellikle fiziksel ve duygusal istismar yüksek oranlarda bulunmuştur.31 %37.68 %27.7 oranındadır. Bu pilot çalışmanın sonucunda farklı suçlardan hükümlü olan bireylerde çocukluk çağı travma yaşantısı açısından anlamlı bir farklılığın bulunamayışı.9’dir.4 yaygınlıkta saptanmıştır. cana yönelik şiddet suçları örnekleminde %51.39 Duygusal tepkisizlik %35.78 Olumsuz öz saygı %35.PB 115 Farklı Suçlardan Hükümlü Olanların Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları Ve Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması A. S.83 Duygusal tutarsızlık %39. Örneklemin ilk kez alkol/madde denedikleri yaş 14. yaralama. bu bulgu İşeri ve arkadaşlarının (2008) çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. kişilik bozukluğu %4. Uşak 4 Ege Üniversitesi Amaç: Farklı suçlar(cinsel şiddet.11).36 %38 Gruplararası karşılaştırma yapıldığında anlamlı fark bulunamamıştır(p>. cinsel.75±9. Berrin İnci 2.11 Olumsuz öz yeterlilik %34.44 Bağımlılık %38. ilk suça karışma 11-18 yaşları.Gruplar arasında yaş. Toplanan veriler Chi-Square. Örneklemler kişilik özellikleri açısından değerlendirildiklerinde. medeni durumda anlamlı fark bulunamamıştır.18’dir.

p<0. %26. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.org/progressforchildren/2007n6/index_41848.272. 17-65 yaş arası 500 kadına uygulanan bir anket ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kotalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Saka G. herhangi bir hastalık ve nedeni olmayan ağrıları daha fazla bildirmeleri EYE’in kadın sağlığını kötü yönde etkilediğini göstermektedir. Yöntem ve Gereçler: Çalışma Diyarbakır kent merkezinde ikamet eden. Bununla birlikte somatizasyonun bir işareti olan nedeni dobulunamayan ağrılar erken yaşta evlenenlerde çok daha yüksek oranda mevcuttu (sırasıyla %46. p<0. bunda başlık parası. EYE’lerde düşük sayısının daha fazla olması.36. başlık parası (χ2=17.htm 2.http://www.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. evlilikle ilgili kadının görüşüne daha seyrek başvurulduğu (χ2=21. Diyarbakır Giriş: 18 yaşın altında yapılan evliliklere erken yaşta evlilik (EYE) denmektedir. p<0. p<0.unicef. χ2=25.79.254. berdel ve beşik kertmesi adetlerinin daha sık uygulandığı (χ2=10. The factors associated with adolescent marriages and outcomes of adolescent pregnancies in Mardin Turkey .295. en düşük gebelik yaşı ise 13 olmuştur. p<0.6’di.479. 18 yaşından önce 18 yaşından sonra evlenen kadınlara göre evlenmeden önce fakirliğin (χ2=15. evlilik ile ilişkili sosyokültürel faktörleri. Ceylan A ve ark.¹ Mehmet Güneş.1.778. Kadınların %37’si (n=166) 18 yaşından önce evlenmişti. Erken yaşta evlenenlerde herhangi bir hastalıklarının olduğunu belirtme oranları daha yüksekti (sırasıyla %49. p<0.2). Bildirilen en düşük evlenme yaşı 10. Bu çalışmada Diyarbakır’da yaşamakta olan evli kadınların aile özellikleri.232. beşik kertmesi.001).001). p=0. berdel gibi kültüre özgü özellikler.902. Yapılan anketle ilgili veriler bilgisayara girilerek istatistikleri SPSS 18. p<0.001). Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 38.²Aytekin Sır. Diyarbakır 2.001). p<0. Ertem M.235. akraba evliliğinin daha yüksek oranda gerçekleştiği (χ2=16.χ2=12.D. %26.¹ Abdullah Atli. p=0. Tartışma ve Sonuçlar: Diyarbakır’da EYE oranı Türkiye’nin batı bölgelerine göre daha yüksek olup. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A. EYE çoğunlukla erken ve sık gebeliklere yol açmakta ve anne ve çocuk ölüm riskini artırmaktadır (1.05) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.¹ 1. erken yaşta (18 yaşından önce) evlenme sıklığını ortaya koymak ve erken yaşta evlenme ile ilişkili faktörleri tespit etmeyi amaçladık.2. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kotalar belirlenip bu kotalara göre nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı tutturulmaya çalışılmıştır.001 ).7.040) daha yüksek oranda olduğu. Kaynaklar: 1.001) ve düşük sayısının (t=2. Adi Tıp AD. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. ortalama çocuk sayısının (t=8.¹ Mehmet Cemal Kaya.¹ Cem Uysal. akraba evliliği ve kadının onayı olmadan evlendirme gibi sosyal faktörler önemli rol oynamaktadır (2).001).001) ve fiziksel ve sözel istismara maruziyetin (χ2=4.PB 116 Erken Yaş (18 Yaş Altı) Evlilikleri: Diyarbakır Örneği Mahmut Bulut.1±11.

tercih n=31. Stigma kategorisi altında davranışsal (n=64.71) bakım vermekten çekinmeyeceklerini ancak üzüntü. (stigma n=21. katılımcılar bakım almak zorunda kaldıklarında rahatsızlık duymayacaklarını (n=106. . kendini kötü hissetme. çevresel n=45 %18.83.39 olup.73 ) /(tercih n=31. reddetme ve zarar verme isteği) ve duygusal (n=43.98. % 8.34) ön plana çıkmaktadır. % 63. [farklılık-(hastalık n=61. öfke. Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin eşcinselliğe yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış bir araştırmadır. % 8. tedirginlik gibi duyguları yaşayabileceklerini ifade etmişlerdir. **İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu. “Hasta olarak hastaneye yatsanız eşcinsel olduğunu bildiğiniz bir hemşirenin size bakım vermesi neler hissettirir?” sorusuna. % 83. (literatürsel tanım n=51. Bulgular: Araştırmaya katılan toplam 237 öğrencinin yaş ortalaması 20.PB 117 Öğrencilerin Eşcinsellik Hakkındaki Görüşleri Sevil Yılmaz*. Sevim Buzlu*. Sonuç ve Öneri: Hemşirelik bakımının etkin bir şekilde verilmesinde öğrencilerin eşcinselliğe yönelik görüşlerinin bilinmesi ve eğitim sürecinde konunun ele alınması önerilir.9’si (n=40) erkektir. Leyla Küçük*. % 25. Funda Camuz*.08)]. Elif Açıkgöz** *İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi.% 18.32).37. korku ve üzülme) ön plana çıkmaktadır. % 44.98) belirtmişlerdir. Yöntem: Çalışma bir Hemşirelik Fakültesinde okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 237 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.% 21.1’i (n=197) kadın. Destek kategorisi altında kabullenme (n=15. Katılımcıların “Eşcinsellik size göre nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar “anlam” teması altında 4 kategori (varoluşsal çatışma n=20. dinsel n=8.51). Araştırmada literatür doğrultusunda hazırlanan katılımcıların demografik özelliklerin yanı sıra. % 13. % 27) reaksiyon (arkadaşlığını kesme. % 3. % 6. “Hemşire olarak çalışmaya başladığınızda eşcinsel birine bakım vermek size neler hissettirir” sorusuna katılımcıların çoğunluğu (n=151. Emre Çiydem**.% 13.43). saygı duyma (n=34.72) ancak öncelikle eşcinsel bir hemşireden bakım almak istemediklerini (n=45. % 18.25±2. % 16. % 46. nötr kalma (n=34.34). %14.08) ayrılmıştır. % 14.14) reaksiyon (kendini kötü hissetme. güvensizlik hissi.86) ile ortaya çıkmıştır. Katılımcıların “En iyi arkadaşınızın eşcinsel olduğunu bilmek size neler hissettirir?” sorusuna verdikleri yanıtlar “ikilem” teması altında “stigma” ve “destek” olarak iki kategoriye ayrılmıştır. bakıma ilişkin hissettiklerine temellenen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların “Eşcinselliğin oluşum sebebi size göre nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar “çeşitlilik” teması altında 4 kategoriye (hastalık n=111.

algılanan sosyal destek. stresli yaşam olayları. stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik komorbidite açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Stres İle Başetme Tarzı Ölçeği. Koo ve Lee sınıflamasına göre psikodermatolojik hastalık tanısı almış. Stres ve Psikiyatrik Semptomatoloji: Ruhum mu Hasta Derim mi? Esra Etyemez* . Behçet Coşar*** * Şırnak Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. HADÖ ve KSE alt ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. stresle baş etme tarzları. Kısa Semptom Envanteri. Psikodermatoloji hastalarında Tip D kişilik prevelansı %34. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. okuryazar olup yaşları 18. Stresli Yaşam Olaylarını Tarama Formu. DS 14 Ölçeği.8 bulunmuştur. .65 arası 181 hasta ve 57 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır. Şırnak ** Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. stresli yaşam olayları sayısı. Olgulara sosyodemografik veri formu. Ankara Koo ve Lee sınıflamasına göre psikiyatrik semptoma yol açan dermatolojik hastalıklar ve psikofizyolojik/stresle oluşan ya da artan hastalıklarda Tip D kişilik prevalansının belirlenmesi ve tip D olan ile olmayanların demografik özellikler. stresle baş etme tarzları. HADÖ ve KSE alt ölçek puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Çanakkkale *** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Psikodermatolojik hastalık tanısı alan Tip D kişiliği olan ve olmayanlar arasında hastalığın başladığı dönemde psikososyal stresör varlığı. Psikiyatriye yönlendirilmiş olan psikodermatolojik hastalık tanılı hastaların psikiyatrik değerlendirmesinde Tip D kişilik özelliklerinin öncelikli olarak saptanmasının bu hastalardaki psikiyatrik değerlendirmeyi daha da kolaylaştırabileceğini ve bu grup hastaların psikiyatrik değerlendirilmesinin daha detaylı yapılması gerekliliğini göstermektedir. stresli yaşam olayları sayısı ve bundan subjektif etkilenme oranları. Başak Şahin** .PB 118 Psikodermatolojik Hastalıklarda Tip D Kişilik. Psikodermatoloji hastaları ile sağlıklı kontroller arasında yapılan karşılaştırmalarda. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği’ne ayaktan başvuran ya da yatarak tedavi gören.

ekonomik ve sosyal kayıplar doğurarak. Van dışında ise 2207 depremzedeye ulaşılmıştır. sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları ile eşgüdüm sağlanarak ortak çalışmalar yürütülmüştür. Tartışma: TPD ve APHB tarafından ülke sınırları içinde bugüne kadar olan en geniş çaplı psikososyal destek hizmetini gerçekleştirilmiştir.manevisosyalhizmet. ii. Yöntem: Psikososyal müdahaleler TPD’ye ve APHB’ye üye gönüllüler tarafından yürütülmüştür. 23 Ekim 2011’de Erciş’te ve 9 Kasım 2011’de Van’da meydana gelen 7. Erciş ve Van dışındaki depremzedelere yönelik yürüttüğü psikososyal müdahalelerin aktarılması ve genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Van ve Erciş’te 1500 afetzedenin katıldığı bir epidemiyolojik çalışma yapılmıştır. Değerlendirme. aspx?param=105 adresinden indirildi. Uygulamalar. çok sayıda ev ve iş yeri hasar görmüş ve yaklaşık bir milyon kişi bu depremlerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Sonuç: Psikososyal müdahalelerde Van ve Erciş’te toplam 14603.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetmiş. Altınel G(2012) Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Van Depremi Psikososyal Destek Çalışmaları Sonuç Raporu. Van’da görev yapan ruh sağlığı çalışanları ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik Temel ve İleri Düzey Ruhsal Travma Eğitimi verilmiş. 252 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılmış.C. Bu etkinliklerde Van. Eğitim ve yeterlilik artırma çalışmaları.gov. Psikososyal girişimler. iii. Ancak uygulamada karşılaşılan güçlükler ile afetlerle mücadelede hazırlıklı olmanın önemi bir kez daha hatırlanmış olup bundan sonraki afetler için geniş kapsamlı bir eylem planına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 12 Mart 2012’de http://www.pdf adresinden indirildi.PB 119 Bir Dayanışma Örneği: Van ve Erciş Depremleri Ardından TPD ve APHB Çalışmaları Feyza Çelik TPD Vandep Çalışma Grubu Amaç: Afetler insanlar için fiziksel. 2-T. Erciş ve Van dışına göç eden depremzedelere ulaşılması hedeflenmiştir. 10 Mart 2012’de http://www. ‘Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklaşım’ kitabı genişletilerek ve güncellenerek hazırlanmış ve Van depremi sonrasında kazanılan deneyim kitap haline getirilmiş. orta ve uzun vadeli olarak planlanmıştır.com/wpcontent/uploads/2012/04/van_psikososyal_deg_sonuc_rap. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin(TPD) üyesi olduğu Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği(APHB) ile depremin kişilerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacı ile Van. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(2011) AFAD Deprem Dairesi Van Depremi Raporu. normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkilemektedirler. . Uygulanacak psikososyal müdahaleler kısa. 4152 kişi yaralanmış. i. iv. Epidemiyolojik değerlendirme ve bölgesel afet ruh sağlığı politikası geliştirme olmak üzere temel olarak dört aşamada yürütülmüştür. Van’a görevlendirilen. Kaynaklar: 1-Akman P.deprem. Ulusal ve yerel resmi kurum ve kuruluşlar.tr/Sarbis/Shared/WebBelge.2 ve 5. Bu çalışmada.

sT4 ve DHEA-S seviyelerinde anlamlı derecede artış tespit edilmiştir. 2.00 ile sabah 07.00 arası uykusuz bırakıldılar. 3Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Vardiyalı sistemde çalışma uyku yoksunluğu’na sebep olmaktadır ve günümüz modern dünyasında sağlıklı bireyler sosyal aktiviteler nedeniyle kısıtlanmış bir uykuya sahiptirler Bu durum kronik uyku yoksunluğu olarak nitelendirilmektedir.Lütfullah Beşiroğlu 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. normalden sapan uyku deneyimlerinin dissosiyatif semptomlarla ilişkili olduğu yönündeki bilgilerle uyumludur (2). Uyku yoksunluğunun duyguduruma etkisinin değerlendirilmesi için Duygudurumları Profili (DDP). Psikiyatri Birimi. Yöntem: Çalışmaya katılım şartlarını taşıyan 16’sı erkek 16’sı da kadın olan 32 bireye bir gecelik total uyku yoksunluğu uygulandı. 3. DES skorları uyku yoksunluğu sonrası istatistiksel olarak önemli derecede artarken WBSI skorlarında anlamlı bir azalma tespit edildi. bir gecelik uykusuzluk sonrası bireylerde oluşabilecek duygudurum ve düşünce süreçlerindeki değişimler ile biyokimyasal değişimler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Uyku yoksunluğu ile dissosiyasyon düzeylerinde artış. Jelicic M. Uyku yoksunluğu sonrası kortizol seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim elde edilememişse de. Bulgular: Uyku yoksunluğu uygulanan bireylerde DDP’nin depresif şikâyetleri sorgulayan depresyon alt ölçeğinde ve dinçlik-aktivite skorlarında düşme. Agargun MY. Gulec M. Bireylerden uykusuzluk öncesi ve sonrası kortizol. Çalışmamız. sT3.16: 241-244. İzmir Amaç: Uyku yoksunluğu hem uykunun fonksiyonlarının anlaşılması için sağlıklı bireylerde hem de depresif hastalarda tedavi amacıyla uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir (1).PB 120 Uyku Yoksunluğunun Duygudurum Profili ve Dissosiasyon Üzerine Etkisi ve Biyokimyasal Değişimlerle İlişkisi Adem Aydın. Lepping J. J Sleep Res 2007. Merekelbach H. . Selvi Y. Besiroglu L.Yavuz Selvi. DHEA-S ve tiroid fonksiyon testleri için kan örnekleri alındı. dissosiyatif belirtiler için DES ve düşünce süpresyonunun değerlendirilmesi için Beyaz Ayı Supresyon Testi (WBSI) uygulandı. Uyku yoksunluğu sonrası DHEA-S seviyeleri artan bireylerde daha düşük depresyon puanlarının elde edilmesinin yüksek DHEA-S seviyelerinin stresin negatif etkisine karşı koruyucu etkisi ve kognisyonu düzeltmesinden kaynaklanıyor olabileceği sonucuna varılmıştır.Sultan Kılıç. DDP depresyon alt ölçeğinde azalma ve yorgunluk alt ölçeğinde artma uyku yoksunluğu sonrası sT4 seviyesi artan bireylerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Van 2Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi. TSH. J Abn Psychol 2007. Acute dissociation after 1 night of sleep loss.599-606. Kahramanmaraş. Giesbrecht T. yorgunluk skorlarında yükselme gözlenmiştir. Bireyler gece 22. Smeets T. Tartışma: Uyku yoksunluğuyla T4 seviyelerindeki artış depresif duygudurumu yordayan alt ölçeklerdeki düşme ile korele bulunmuştur. Kaynaklar: 1. Mood changes after sleep deprivation in morningness– eveningness chronotypes in healthy individuals.

Son günlerde tekrar tartışma konusu olan istemli kürtaj.II. rahim içi araç kullanırken gebe kalmış. Sonuç: Bu olgularda kadınların kendi bedenleriyle ilgili karar verme haklarının yok sayılmasının yanı sıra. gebeliğin altı haftalık olduğu. kullandığı ilaç X kategorisinde olmadığı için kürtaj yapılamayacağı söylenerek gönderilmiş.Komut S.Basım:103-130. rapor olmadan kürtaj yapamayacağını söylemiş.PB 121 Psikiyatrik Hastalığı Olan Kadınlar ve Kürtaj Aslıhan Polat. Kaynaklar: 1. Gebeliği sonlandırmak için KOÜ KHD polikliniğine başvuran hasta.08. Sağlık Hukuku Makaleleri. İstanbul Barosu Yayınları. . Oradadır. KHD hekimi kürtaj yasasının çıktığını. NK bir hafta önce beş haftalık gebe olduğunu öğrenmiş.Tek GS. Kocaeli Amaç: Türkiye’de istemli kürtajın sınırları 1983 yılında Türk Ceza Kanunu (TCK) ile belirlenmiştir. İlaç tedavisine yanıtı iyi olan. Üç defa KHD polikliniğine giden hastaya çeşitli nedenlerle kürtaj yapılamayacağı söylenmiş. yetkililerce izlenir. kürtaj yapılmamış.” denilmektedir (1).academia. gebelikteki ve doğum sonrası ortaya çıkması kuvvetle muhtemel ruh sağlığı problemleri de görmezden gelinmiştir. Hastaya ise venlafaksinin X kategorisi bir ilaç olmadığı. bipolar bozukluk tanısıyla takipli kadın hasta. Türkiye'de Kadın. serbest bırakılır (2). dört çocuklu. http://khas. yasal değişiklikler yapılmadan ortaya çıkan düzenlemeler ve bu durumun kadın ruh sağlığı üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Şu an hasta ilaçsız olarak polikliğimizde takip edilmektedir. 40 yaşında. Bunun için Kocaeli’nde bulunan bir dal hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum (KHD) polikliniğine başvurmuş. NK kürtaj için ilacın kategorisi ile ilgili rapor alması gerektiğini söyleyerek haziran – 2012’de polikliğimize başvurdu. 2012. anne ve fetüs sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı için kürtajın yapılamayacağı söylenmiş. kısıtlanır. KHD bölümünden hekime telefonla ulaşıldı ve tarafımıza kürtaj yapılacağı söylendi. FD ve eşi bunun “Allah’ın istediği bir şey olduğunu” düşünerek kürtaj kararlarından vazgeçmişler. Olgu I: NK. “Türk Hukukunda Kadının Vücudu Üzerindeki Tasarruf Hakkını Sınırlayan Düzenlemeler”. gebeliğini sonlandırma kararı almış. Plansız gebeliğini öğrendiğinde çok üzülmüş. Türkiye’de ne yazık ki kürtaj konusu her zaman sular altındaki bir denizaltı gibidir. evli. 42 yaşında. her ilaç kesiminde şiddetli duygudurum atağı geçiren FD. 2. evli. kontrol edilir. haftada bir psikiyatri poliklinik kontrolü ile takibi planlandı. satış elemanı olarak çalışan kadın hasta.edu/sultankomut/Papers/587884/Turkiyede_Kadin_Cinsellik_ve_Kurtaj adresinden 22. valproik asit 1000 mg kullanıyor. “gebeliğin ilk on haftası dolana kadar herhangi bir neden aranmaksızın istek üzerine rahim tahliye edilir. üç çocuklu. hareket eder. Olgu II: FD. Cinsellik ve Kürtaj. yasaklanır. KOÜ KHD polikliniğine yönlendirildi. Hatice Sodan Turan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Kanunun ilgili maddesine göre. Hasta bunun üzerine kürtaj kararından vazgeçti. NK aynı sorunla karşılaştığını söyleyerek tekrar geldi. kürtajla ilgili ortaya çıkan bu durumun psikiyatrik hasta grubu açısından ayrı bir önemi olacağı açıktır.2012 tarihinde indirildi. Yeni gündeme getirilen “vicdani red” uygulamasıyla birlikte. Depresif yakınmaları devam eden hastanın ilaçsız olarak. 1. Yasal bir gereklilik “henüz” olmamasına rağmen. “Majör Depresif Bozukluk” ön tanısıyla venlafaksin başlanmış. ilkokul mezunu. Kürtaj kararı alan hasta. hekimlerin çeşitli rapor talepleriyle hastalar oyalanmış ve sistemli bir yıldırma sonrası kürtaj kararından vazgeçmek zorunda bırakılmışlardır. altı ay önce psikiyatriste başvurmuş. İstanbul.

%47. % 59.2’si okulundaki çoğu öğrencinin (en az %51’inin) sigara içmenin yanlış olduğunu düşündüğünü. Bulgular: Yaşam boyu sigara ve alkol kullanma sıklığı sırasıyla %29.8’i sigara kullanımının yanlış olduğunu.6) ve görüşlerinin olumlu (%73.4’ü deneme amaçlı. %54. Programın başında madde kullanımı ve sosyal normlarla ilgili anket uygulanmıştır. akranlarının alkol ve madde kötüye kullanımını abartmaya ne kadar yatkın olduklarını gösteren araştırmalardan kaynaklanan bu yaklaşım. okulundaki öğrencilerin çoğunun deneme amaçlı.9’u okulundaki öğrencilerin çoğunun sigara. İkinci ankete katılan öğrencilerin çoğu afişleri (%72.4’ü öğrencilerin sigara. Anıl Gündüz. festivali etkili bulduklarını (%76. bir-iki kez esrar kullanmanın bile tehlikeli olduğunu.7’dir. Yöntem: Pendik ilçesinde rasgele yöntemle seçilen bir lisede öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla okulun kendi kaynakları ve Pendik Belediye’sinin olanaklarıyla “Bağımlılığı Reddet!” konulu bir program hazırlanmıştır. %36.3’ü. Dilay Tunca. %74. esrar kullanımı sıklığının ve öğrencilerde bu maddelerin kullanımıyla ilgili sosyal normların belirlenmesi ve sosyal normlar üzerinden hazırlanacak geri bildirimlerin ve sorunla ilgili farkındalık düzeyini artırmaya yönelik faaliyetlerin etkinliğinin araştırılmasıdır. bir-iki kez esrar kullanmanın bile tehlikeli olduğunu inandığını. arkadaşlarının tutumlarına yönelik yanlış algı içinde oldukları görülmektedir. Bu yanlış algı düzeltilmelidir.4) etkilendiğini bildirmişlerdir. Bulut Güç* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Sonuç: Öğrencilerin kendi ve arkadaşlarının tutumları hakkında düşündükleri arasında fark belirgindir. .6).2). alkol. Güler Kandemir. Cengiz Çelebi. geribildirim afişlerini (%70.1’i okulundaki çoğu öğrencinin 18 yaşından küçüklerin içki içmesinin doğru bir davranış olmadığına inandığını. Ekin Sönmez. bireyin o davranışına neden olan sosyal baskının azalacağı ve böylece kullanımın azalacağı görüşüne dayanmaktadır. *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencisi Giriş: Sosyal norm yaklaşımı riskli davranış oranlarını azaltmak için bir müdahale stratejisidir. Öğrencilerin yanıtlarıyla sosyal normları içeren ve yanlış algıları içeren posterler hazırlanarak okulda görülür yerlere asılmış. çünkü madde kullanımının akranlarınca kabul gördüğü düşüncesi gencin o grubun içinde olmak amacıyla madde kullanımına zemin hazırlayabilir.2’si 18 yaşından küçüklerin içki içmesinin doğru bir davranış olmadığını. alkol ve diğer maddelerin zararları hakkında bilinçlendirilmeleri gerektiğini düşünmektedir. %86. Öğrencilerin sadece.PB 122 "Bağımlılığı Reddet. Gülhan Karaer. Hayata Evet!" (Sosyal Sorumluluk Projesi) Yıldız Akvardar. Öğrencilerin. 2 ay sonunda anket ikinci kez uygulanmıştır. alkol ve diğer maddelerin zararlarının anlatılmasını gerektiğine inandığını belirtmiştir. alkol ve madde kötüye kullanımıyla ilgili yanlış algılar düzeltilirse. Öğrencilerin %81. Amaç: Çalışmanın amacı lise öğrencilerinde sigara. %87.7 ve %32.

91). Alkol bağımlılığı sadece rahatsızlığa sahip bireyi değil sosyal çevresini de etkilemektedir. Evli çiftler için evlilik uyumlarında önemli sorunlar yarattığı görülen durumlardan biri eşlerden birinin ya da her ikisinin alkol bağımlılığının bulunmasıdır. sevgi gösterme.=87. Ankara Alkol bağımlılığı olan kişi alkol kullanımı nedeniyle sosyal ve mesleki alanda bozulma yaşar. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort.2) göre daha az çiftler arası doyuma sahiptir. kontrol grubunun eşlerine (Ort. kontrol grubunun eşlerine (Ort. Alkol bağımlılığı.65) göre daha az çiftler arası uyum sergilemektedir.=52. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort. hem hastanın kendisi hem de yakınları için önemli bir psikososyal sorundur. *** Zehra Arıkan *Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Araştırmaya T.76). . cinsiyet.PB 123 Alkol Bağımlıları ve Eşlerinde Evlilik Uyumu ve Bağlanma Biçimi Arasındaki İlişki * Başak Şahin.=327. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort. Çalışmanın kontrol grubu da 48 çiftten oluşmaktadır.94).=62. Bu araştırma.=59.32) göre daha az eşler arası bağlılık göstermektedir. çift doyumu. evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evliliği uyumlu evlilik olarak tanımlanmaktadır. Etkilenen bu çevrenin başında da aile ve evlilik kurumu gelmektedir. medeni durum. kontrol grubunun eşlerine (Ort. Katılımcıların tamamına yaş. Nisan 2011 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. kontrol grubunun eşlerine (Ort. çift anlaşması.=75. Çanakkale **Şırnak Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. ** Esra Etyemez. evlilik uyumunu değerlendirmek için “Çiftler Uyum ölçeği” ve bağlanma biçimini değerlendirmek için “Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği” verilmiştir. eğitim düzeyi.03). kontrol grubunun eşlerine (Ort.C Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Alkol Ünitesinde ayaktan ve yatarak tedavi ve takip edilen ICD-10 Madde bağımlılığı tanı ölçütlerini karşılayan alkol bağımlılığı tanısı almış erkek hastalar ve sağlıklı eşleri (49 çift) alınmıştır.=91. Alkol bağımlısı olan hastalara uygulanan Bağlanma Ölçeği ile Çift Uyum Ölçeği arasındaki korelasyon analizi sonucu ikircikli bağlanma arttıkça.62) göre daha az çiftler arası anlaşma göstermektedir.=80.78). Bu araştırmada alkol bağımlıları ve eşlerindeki bağlanma biçimi ve evlilik uyumu arasındaki ilişkinin kontrol grubu ile karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Karşılıklı etkileşebilen. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort. Bağımlıların sıklıkla kişilerarası ilişkilerde sıkıntı yaşaması bunlarda da bir bağlanma bozukluğu olduğunu düşündürmektedir. çiftlerin bağlılığı ve çiftler uyumu ölçek puanlarının azaldığı saptanmıştır. Şırnak ***Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.97) göre daha az sevgi göstermektedir. meslek vb soruları içeren sosyodemografik veri formu. Çift Uyum Ölçeği tüm alt test ve toplam puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir.=287.=100.

Projenin ilk aşaması olarak müdahale öncesi durum değerlendirmesi yapılmış ve öğrencilerin madde kullanım davranışları. örn: Göztepe kampüsündeki erkek öğrencilerin çoğu (%53. tutum ve algıları içeren. Erkek öğrencilerin çoğu (% 67. İstanbul ****Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilişim Merkezi. arkadaşlarının madde kullanımyla .0’sı) son iki ayda hiç alkol kullanmamıştır. böylece kullanımın azalacağı görüşüne dayanmaktadır. akranlarının alkol ve madde kullanımını abartmaya ne kadar yatkın olduklarını gösteren araştırmalardan kaynaklanan sosyal norm yaklaşımı. Göztepe kampusundeki erkek öğrencilerin çoğu (%51. SNIPE üniversite öğrencileri için sosyal normlara dayalı bir müdahale programını içeren. kampüslerindeki erkek öğrencilerin çoğunun en az iki haftada bir alkol kullandığını düşünmektedir. Aslında. Anket Şubat 2012'de çevrimiçi oldu. Katılımı artırmak üzere tüm öğrencilere Marmara Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla iki kez. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu öğrencileri çalışmayla ilgili eposta gönderilerek kayıt olmaları için projenin web sitesine davet edildi. Kız öğrencilerin çoğu arkadaşlarının son iki ay içinde en az bir kez sarhoş olduğunu düşünürken. Hüseyin Yüce**** *Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiPsikiyatri AD.5) kampus arkadaşlarının eğer okulu etkilemezse alkol kullanımını onaylayacağını düşünürken.PB 124 SNIPE: Social Norms Intervention for the Prevention of Polydrug Use Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımıyla İlgili Sosyal Normlar. Yöntem: Madde kullanım davranışlarını.8’i).8) alkol kullanımını onaylamamaktadır. Göztepe kampüsündeki kız öğrencilerin çoğu (% 60. Anıl Gündüz*. Aslında. Avrupa Birliği tarafından desteklenen web tabanlı bir projedir. Göztepe kampüsündeki erkek öğrencilerin çoğu (%56. Göztepe kampüsündeki kız öğrencilerin çoğu (%61.0). alkol ve madde kötüye kullanımıyla ilgili yanlış algılar düzeltilirse. altı Avrupa Birliği ülkesinde ve Türkiye’de uygulanan. Bulgular: Öğrencilerde akranlarının madde kullanımıyla ilgili yanlış algıların belirgin olduğu görülmektedir.9’u) son iki ay içinde alkol kullanmamıştır. web sitesine kayıt olan öğrencilere projenin web sitesinde online olarak bulunan çalışma anketini tamamlamaları için e-posta gönderildi. Türkiye Sonuçları Yıldız Akvardar*. İstanbul ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. İstanbul Amaç: Öğrencilerin. Sibel Kalaca***. Göztepe kampüsündeki kız öğrencilerin çoğu (% 66’sı) hayatında hiç sarhoş olmadığını belirtmiştir. İstanbul **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Kaan Kora*. Tartışma ve Sonuç: Akranlarının davranışlarından etkilenen bu yaş grubunda. madde kullanımıyla ilgili sosyal normları belirlemeye yönelik e-anket hazırlandı. Cengiz Çelebi*. bireyin o davranışına neden olan sosyal baskının azalacağı. Bulut Güç**. web sitesine kayıt olan öğrencilere SPIN web aracığıyla üç kez hatırlatıcı mail gönderildi. tutum ve algıları belirlenmiştir. kampus arkadaşlarının son iki ay içinde iki kez alkol kullandığını düşünmektedir.

olguların sistematiği ile ilgili bilimsel bilgi sınırlı sayıdadır. “iyi insanlık” gibi olumlu değer yükü taşıyan kavramları kendi nitelikleri olarak belirtmişlerdir. Bağımlıyı değil.PB 126 Alkol Bağımlılığı Olan Erkeklerin Evliliği ve Eşlerinin Kadınlık Halleri Salime Tarihçi*. Duygusal ve cinsel yaşam anlatıları “eksik” anlatımlardan. tek eşli olmaya inanç. çocukların varlığı ortak yaşama “razı” olma gerekçeleri olarak önde sıralanmıştır. Mağdur ve masum kişiler olduklarına inanmakta ya da inandırmak istemektedirler. Anlatılamayan ve sır olanın söylem yoğunluğu. Ancak. Alkol bağımlılığı ve bağımlı eş ile kurulan ilişkinin özellikleri konulu niteliksel çalışmalar bu nedenle öğretici. İlişkilerinin olumsuz tüm nedenleri bağımlıya ait. Hatice Demirbaş***. Kadınların bağımlılık konusunda tanışıklıkları birinci aileden geliyorsa kabulleri. olumsuz durumlara katlanma. kadınlar genel olarak ilişkilerinde “merhamet”. Bu çalışmada alkol bağımlılığı tedavisi gören kişilerle eşlerinin ilişkilerini sürdürürken kullandıkları anlamlar ve dayanaklar. görmezden gelme becerileri daha yüksek gibi görünmektedir. maddeyi sorumlu tutma söylemi. İnci Özgür İlhan**. “Bağımlı koca” kadınlar için derin yalnızlık duygusu yaratmış. olumlu nedenleri kendilerine aittir. Tüm görüşmeler içinde 50 görüşmenin metin içeriğinin göreli olarak tutarlı olduğunu düşünülerek değerlendirmeye alınmıştır. Bu görüşmelerde ortak yaşantı süreci genellikle 5 yılın üstündedir ve kadınların yaş aralığının 30-60 yaş arasındadır. Bulgular: Alkol bağımlılığı sorunu yaşayan erkeklerin birlikte yaşadığı kadınların genel olarak görüşme süresince “üzgün” olduğu gözlemlenmiştir. “razı” olma gerekçeleri anlaşılmaya çalışılmıştır. “sabır”. Kendilerini iyi ve mağdur olarak tanımlayan kadınların durumla yüzleşme. kadınların söylemenin yaralı olabileceğine dair umutsuzluklarının keskin olduğu her görüşmede kendini göstermiştir. bu davranışında bağımlılığı sürdürmekte dolaylı nedenlerden olabileceği görülmüştür . “acıma”. dolayısıyla önleyici çabalarda yol gösterici olacaktır. Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Yıldırım Beyatlı Doğan** *Ankara Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi Sorumlusu **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Birimi ***Gazi Üniversitesi fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bl ****Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl Amaç: Ev içinde kadına yönelen şiddet olgularında sayısal bilgilerde artış olmasına karşın. Tüm ilişkilerde çeşitli yoğunluk ve biçimlerde şiddetin var olduğu görüşmelerde ortaya çıkmıştır Tartışma: Madde bağımlılığı olan erkeklerin birlikte olduğu kadınların bağlılığının taşıdığı nitelikler ilişkinin sağlıklı olmadığını düşündürmüştür. çözüm arama davranışından kaçınmakta oldukları. başka hayat kurmak imkânının sınırlılığı. Fatma Yıldırım****. sevseler bile o sevginin getirisi olan mutluluk ve tatmin beklentisi yok olmuş izlenimi edinilmiştir. Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Birimi’nde tedavi gören erkek hastaların eşleriyle yapılan derinlemesine görüşmelerde elde edilen metinlerin söylem analizi yapılmıştır. parçalardan oluşmaktadır.

ikamet. bireyin o davranışına neden olan sosyal baskının azalacağı. Anıl Gündüz*. uygulamak ve etkinliğini ölçmektir Yöntem: Müdahale ve kontrol gruplarında müdahale öncesi durum değerlendirmesi • E-sağlık müdahalesinin uygulanması • Müdahale ve kontrol gruplarında müdahale sonrası ve izlemde durum değerlendirmesi • SNIPE ve e-sağlık müdahalesinin kullanımı hakkında bilgi sağlamak üzere birçok dilde hizmet veren web sayfasının hazırlanması amaçlanmıştır. İspanya University of Leeds. müdahale web sayfaları hazırlanmıştır. durum saptamasına yönelik birinci anket uygulaması tamamlanmış. Anketi tamamlayan müdahale grubundaki öğrenciler kişisel sosyal norm geribildirimi verilen web sayfasına ulaşmaktadır. Öğrencilerin. Slovakya Marmara Üniversitesi. Ankette cinsiyet. Hüseyin Yüce**. akademik başarı. yaklaşık 7000 öğrenciye ulaşılmıştır. madde kullanımıyla ilgili sosyal normları belirlemeye yönelik e-anket hazırlanmıştır. Müdahale sonrası izlem anketi tüm gruplarda Eylül 2012. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avustralya’da. İngiltere Syddansk Universitet.PB 127 SNIPE: Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug usE Üniversite öğrencilerinde çoğul madde kullanımını önlemek için sosyal norm müdahalesi Yıldız Akvardar*. Veri analizi yapılmış. Web sayfasının hazırlığı yapılmış. Almanya Universiteit Antwerpen. Süreç: Tüm ülkelerde müdahale ve kontrol grupları oluşturulmuştur. yaş. öğrencilere internet üzerinden akran davranışı hakkında doğru bilgi vermenin ve geri bildirimde bulunmanın madde kullanımını önleme açısından yararlı bir araç olduğu gösterilmiştir. • Alkol ve sigara kullanımını azaltmak. akranlarının alkol ve madde kullanımını abartmaya ne kadar yatkın olduklarını gösteren araştırmalardan kaynaklanan bu yaklaşım.web tabanlı SNIPE projesinin tanıtımı amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projedir. Danimarka Univerisdad de Navarra. SNIPE projesinin amaçları. SNIPE üniversite öğrencileri için sosyal normlara dayalı bir müdahale programını içeren. Bulut Güç***. Üniversite öğrencileri için akranları en önemli sosyal başvuru kaynağıdır ve akranlarının madde kullanımının yüksek olduğu düşüncesi bireyin kendi kullanımında artışa yol açabilir. Bu yöntem Avrupa’da madde kullanımını önleme programlarında yaygın denenmemiştir. • Esrar. Belçika University of Bradford. Türkiye .Ocak 2013'te uygulanacaktır. SNIPE iki yıl sürecek ve e-sağlık müdahalesinin etkinliği altı Avrupa Birliği ülkesinde ve Türkiye’de değerlendirilecektir. • Çoğul madde kullanımını önlemek için bir e-sağlık müdahalesi geliştirmek. Kaan Kora*. böylece kullanımın azalacağı görüşüne dayanmaktadır. dinsel inanış gibi kişisel bilgilerde yer almıştır. Proje ekibi tarafından madde kullanım davranışlarını. Temmuz-Ekim 2012 arasında müdahale çalışmasının tamamlanması planlanmıştır. Cengiz Çelebi*. alkol ve madde kötüye kullanımıyla ilgili yanlış algılar düzeltilirse. tutum ve algıları içeren. SNIPE katılımcıları Universität Bremen. Sibel Kalaca**** *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD **Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencisi ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Amaç: Çok merkezli. kokain ve sentetik maddelerin kullanımını önlemek. İngiltere Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kriz Dergisi. alkol bağımlılığının eşlere yönelik saldırganlığı arttırdığını düşündürmektedir. Grupların şiddet ve saldırganlık özelliklerinin karşılaştırılmasında Saldırganlık Ölçeği. Çok değişkenli analizde anılan tüm alt ölçek puanları bağımsız değişkenler olarak alındığında. Alkol bağımlılığı olan erkeklerin eşlerinin BEM Cinsiyet Rolü Envanterine göre belirlenen Erkeksilik puanları ise kontrol grubundaki kadın eşlerinkine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Journal of Substance Abuse Treatment 19:329-338. alkol bağımlılığı tanısı konmamış 48 erkek ve eşleri ise kontrol grubunu oluşturmuştur. uzmanlık tezi. Karşılaştırmalar önce tek değişkenli analiz yöntemleriyle. Aggression and Violent Behavior 9: 129–163.PB 128 Alkol Bağımlısı Erkeklerde Saldırganlık ve Eşlerinin Toplumsal Cinsiyet Özellikleri İnci Özgür İlhan*. ardından lojistik regresyon analizi ile yapılmıştır. alkol bağımlılığı grubundaki erkeklerin Sözel Saldırganlık. Alkol bağımlılığı ve şiddet-saldırganlık arasındaki ilişkide toplumsal cinsiyet etmeni bir ara değişken olarak görünmektedir. Alkol bağımlılığı/kullanımı davranışının da. Bulgular: Tek değişkenli analizlerde Saldırganlık Ölçeği’ne göre hasta grubundaki erkeklerin Fiziksel Saldırganlık alt ölçeği puan ortalaması kontrollerle istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermezken. fiziksel saldırganlık dışında. Fatma Yıldırım***. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servis Şefliği. Salime Tarihçi**. şiddet davranışının da erkek tarafından kadın üzerinde kontrol ve güç sağlama aracı olarak kullanıldığı ileri sürülmüştür. Bu çalışmada alkol bağımlılığı olan erkeklerde saldırganlık/şiddete eğilim ve alkol bağımlısı erkekler ve eşlerinin toplumsal cinsiyet özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Düşmanlık ve Dolaylı Saldırganlık ortalama puanları kontrol grubundaki erkeklerinkine göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. . İstanbul. Genel Kurmay Başkanlığı. Yaşın Dökmen Z (1996) BEM Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Öfke. Guille L (2004) Men who batter and their children: an integrated review. toplumsal cinsiyet özelliklerinin karşılaştırılmasında BEM Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılmıştır. Yıldırım Beyatlı Doğan* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Birimi **Ankara Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi Sorumlusu ***Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl ****Gazi Üniversitesi fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bl Amaç: Alkol kullanımı sıklıkla şiddet ve saldırganlıkla ilişkilendirilmiştir. Yöntem ve Gereçler: Alkol bağımlılığı tanısı konan 32 erkek ve eşleri çalışma grubunu. Smith JW (2000) Addiction medicine and domestic violence. Hatice Demirbaş****. Bu iki davranışın sosyokültürel bağlamda ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Kaynaklar Can S (2002) “Aggression questionnaire” adlı ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. her iki gruptaki erkeklerin saldırganlık puanları arasındaki fark ortadan kalkmış ve alkol bağımlısı erkeklerin eşlerinin ve kontrol grubundaki kadın eşlerin Erkeksilik puanları arasındaki anlamlı farkın sürdüğü görülmüştür. bağımlılığı olmayanlara göre yüksek çıkması. Tartışma ve Sonuçlar: Alkol bağımlılığının eşlere yönelik saldırganlık düzeyinin. 7(1): 27-40.

ajitasyonun boyutlarını ve bu boyutların ilişkili olduğu etmenleri ortaya koymaktır. 28. En sık bildirilen belirtiler ölçeğin kullanıldığı diğer çalışmalarla benzerdir. negativizim/saklama-istifçilik. Bu çalışmanın örneklemini bir psikiyatri Kliniğine başvuran ve orta evre demansı olan hastalar oluşturmuştur. iritabilite/huzursuzluk.5’ini açıklayan. ≥65 yaşında. 20. Ölçekte 1’in üzerinde puanlanma sıklığı %10’un altında olan 7 madde (14. Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0. Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma CMAE’nin demans hastalarında ajitasyon belirtilerinin ve bu belirtilerin sıklığının belirlenmesinde iç tutarlılığı yüksek/güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Geriyatrik Psikiyatri Birimi **Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Giriş: Ajitasyon demans hastalarında sık görülmekte olup. Bunlar sözel-fiziksel agresyon. Ayşegül Sakarya*. . 27. maddeler) elenerek faktör analizi yapıldığında toplam varyansın %70. Erguvan Tuğba Özel Kızıl*. Hastalara Standardize Mini Mental Test (SMMT). Bu çalışmanın amacı demans hastalarında CMAE’nin Türkçe formunun faktör yapısını. uygunsuz davranıştır. Bilgen Biçer Kanat*.86 olan. Sevinç Kırıcı*. özdeğeri 1’den büyük 6 faktör elde edilmiştir. CMAE toplam puanı CDDÖ ve İFA toplam puanları ile ilişkilidir (ikisi için p<. Ölçek maddeleri faktör yüklerinin en yüksek olduğu faktörlere dahil edilmiş ve elde edilen faktörler içeriklerine göre adlandırılmıştır. DSM-IV-TR’ye göre demans tanısı alan. CMAE’nin faktör yapısını belirlemek için ana bileşen analizi ve varimaks rotasyonu kullanılmıştır. Önceki çalışmalarla uyumlu olarak depresyon arttıkça ve işlevsellik azaldıkça demans hastalarında ajitasyon belirtilerinin sıklığının arttığı saptanmıştır. 21. Engin Turan*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.Okan Er*. amaca yönelik olmayan ve konfüzyondan kaynaklanmayan uygunsuz sözel.0001). genel huzursuzluk (madde 29-%57). 17. İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA) uygulanmıştır. 100 hasta alınmıştır. Ajitasyon belirtilerinin bulunma sıklığının ve dağıldıkları faktör sayısının farklı olması örneklem farklılığından kaynaklanmış olabilir. Cohen Mansfield Ajitasyon Envanteri (CMAE) demans hastalarında ajitasyon davranışlarının şiddetini değerlendiren bir ölçektir. vokal ve motor aktivite olarak tanımlanmaktadır. karşı gelme eğilimi/negativizm (madde 19-%55) ve küfürlü konuşma ya da sözel saldırganlıktır (madde 4-%47). bakımverenlerine. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Geriyatrik Psikiyatri polikliniğine başvuran. sözel-fiziksel agresif olmayan davranış. İleride yapılacak çalışmalar ajitasyonun boyutlarının farklı demans türlerinde ortaya konmasını ve uygun tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesini hedeflemelidir. Bulgular: CMAE ile değerlendirilen belirtilerden en sık görülenleri sırasıyla tekrarlayan cümle ya da sorular (madde 6-%65). amaçsız el hareketleri.PB 129 Demans Hastalarında Ajitasyonun Boyutlarının Değerlendirilmesi Umut Altunöz*. Orijinal ölçeğin faktör analizi çalışmaları bakımevlerinde yaşayan demanslı yaşlılarda yapılmış olup dört faktör önermektedir. Cornell Demansta Depresyon Envanteri (CDDE). CMAE. Gülbahar Baştuğ**. 25.

Psikiyatri AD. Geriyatrik Psikiyatri Polikliniği’ne birinci derece yakını ile beraber başvuran. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ).9±8. Ankara ** Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi. derinden üzüntü ve özlem-DÜÖ. Yöntem: A. Ankara Giriş ve Amaç: Alzheimer hastalığı bilişsel işlevlerde yıkımla seyreden kronik bir tablodur. bakımverenlerin ise 61. hatta yakınlarını bile anımsayamamaktadır. Bakımverenlerde yas yaşantısı. DurumlulukSüreklilik Kaygı Ölçekleri(STAI-I ve II) uygulanmıştır. Bakımverenlere MMBYÖ. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 77. Alzheimer hastalarına bakımverenlerin yaşadıkları sorunlar literatürde “bakımveren stresi. Psikiyatri A. yükü. kendiliğinin ölümünü fiziksel varlığının kaybından önce yaşantılanmaktadır. bakımveren yükü. geri kalanı ise çocuk. Eğitim süresi 8.Ü. İleride yapılacak çalışmalarda daha geniş örneklemlerde yas yaşantısını etkileyen etmenler ve ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı araştırılmalıdır.7’si (n=17) kadındır. 56. DSM-IV TR’ye göre Alzheimer tipi demans tanısı almış 32 hasta ve bakımverenleri alınmıştır. BDÖ ve STAI-I ve II ile korelasyonuna bakılmıştır. depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur. güvenirliği için Cronbach α hesaplanmıştır. Geriyatrik Psikiyatri Birimi. Tartışma: MMBYÖ’nün Türkçe formu Alzheimer hastalarına bakımverenlerde yas yaşantısını değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Ülkemizde Alzheimer hastalarına bakımveren yakınlarında yas yaşantısını araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. orta ve ileri evrelerde günlük yaşam aktivitelerinde bozulmaya yol açar (1). Umut Altunöz*.98 bulunmuştur. Sevinç Kırıcı*.T. Çünkü Alzheimer hastalığında kişi ilerleyen dönemlerde kendi kimliğini yitirmekte. MMBYÖ’nün Cronbach α değeri 0. Bakımverenlerin %53. DurumlulukSüreklilik Kaygı Ölçekleri (STAI-I ve II) ile korelasyonları incelenmiş ve hem MMBYÖ toplam puanı hem de alt ölçek puanlarının sözü edilen ölçeklerle korelasyonları anlamlı bulunmuştur (Tüm ölçekler için p< o.6±4.6±14. Psikiyatri Servisi. Bu çalışmada Marwit Meuser Bakımveren Yas Ölçeği’nin (MMBYÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bakımverenlerin ort. Erguvan Tuğba Özel Kızıl*. Engin Turan* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.F.o5). iyi olma hali” biçiminde ele alınmıştır. Okan Er*. Direnç Sakarya**. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). MMBYÖ toplam puanı ve altölçeklerinin (kendini adama-KA. Yakın bellek bozukluğu ile başlar.D. Böylece. endişe ve kendini yalnız hissetme-EY) Zarit Bakıcı Yükünü Değerlendirme Ölçeği (ZBYDÖ). Bilgen Biçer Kanat*. Zarit Bakıcı Yükünü Değerlendirme Ölçeği (ZBYDÖ). kardeş veya gelin/damatlarıydı.3’ü (n=16) eşi. MMBYÖ’nün geçerlik ölçütü olarak ZBYDÖ.6.PB 130 Alzheimer Hastalarının Bakımverenlerinde Marwit Meuser Bakımveren Yas Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Ayşegül Sakarya*.2’dir. . Ancak son dönemde yapılan araştırmalar bakımverenin akrabası olması halinde birincil duygusal yaşantının “yas yaşantısı” olduğu görüşündedir (2).9 olup.

Bilgi ve tutum düzeyinin değerlendirilmesinde 13 başlık altında bilgi ve tutum düzeyini değerlendiren soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır. ***Can Cimilli* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD *** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Deliryum genel hastane içerisinde yaygın görülen ve tedavi edilmediğinde klinik gidişi olumsuz etkileyen akut klinik bir sendromdur.4) en az bilinen tanı kriteri özelllikleriydi. Çalışmada amacımız üniversitemizde tıpta uzmanlık öğrencileri arasında bilgi ve tutum düzeyinin değerlendirilmesidir. deliryum ile ilgili temel bilgi düzeyinin yüksek bulunduğu kliniklerde dahi değerlendirme araçlarının kullanımı sınırlıdır.2’si deliryum değerlendirmesinde ölçek kullandığını bildirdi. ölçümsel veriler içinse ortamla ve standart sapma alınmıştır Bulgular: Araştırmaya toplan 74 kişi katılmıştır. Çalışmamızın bulguları deliryum ile ilgili temel eğitimlerin tüm klinik alanlarda verilmesinin ve devamlılığın sağlanmasının önemini vurgulamaktadır. **Onur Küçükçoban . yer vezaman oryantasyonunun kaybı en çok bilinen deliryum özellikleri iken (%94. Deliryumda bilgi düzeyini değerlendiren çalışmalarda benzer şekilde yoğun bakım. Niteliksel veriler için sayı yüzde şeklinde. Ancak deliryum olgularının önemli bir kısmına tanı koyulamamakta ve tedavi edilememektedir. geriyatri gibi klinik ortamlarda dahi bilgi düzeyinin yeterli olmadığını göstermektedir.2).PB 131 Bir Üniversitesi Hastanesinde Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Deliryumda Bilgi Düzeyinin ve Tutumunun Değerlendirilmesi *Elif Onur Aysevener.2 si ölçek kullandığını bildirmiştir. **Ahmet Topuzoğlu. Yöntem: Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisi. Tartışma: Çalışmamızda deliryum ile ilgili bilgi düzeyinin sınırlı . Deliryumun bağımsız bir prognostik faktör olduğunu düşünenler katılımcıların yalnızca %32.orta düzeyde olduğu görülmüştür. Deliryum için geliştirilen birçok değerlendirme aracı ve tedavi rehberleri bulunmakla birlikte bu alanda yapılan çalışmalar pratik uygulama içerisinde sıklıkla tanısal araçların değerlendirme ve izlemde kullanılmadığını. **Taha Selim Bilgin . Katılımcıların % 22.3’tü. Çalışmamızda katılımcıların kendi bilgi düzeylerini ve eğitimlerini yeterli bulmamaları dikkat çekicidir.9) akut başlangıçlı konfüzyonun varlığı (%59. Çalışmamızda katılımcıların %22. tedavi rehberlerinin uygulanmadığını göstermektedir(1.7’si deliryumun tanısal kriterleri ile ilgili bilgisini yetersiz olarak değerlendirmekte olup deliryum ile ilgili %89’u yeterli eğitim almadığını düşünmekteydi.9’uydu. . **Burcu Ünal. cerrahi servisleri ve psikiyatri servisi dışındaki dâhili servislerinde çalışan tıpta uzmanlık öğrencileri içerisinde gönüllü olmayı kabul edenler ile yapılmıştır. Çeşitli klinik branşlardan katılımcıların yatan hastalari çin deliryum sıklığı tahmini ortalaması %7.5) ve konfüzyona eşlik eden letarjiden komaya kadar seyreden bilinç durumu değişikliği durumu (%53. Katılımcıların deliryum tanı kriterleri ve deliryum muayene bulguları ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde. Katılımcıların %79. Önceki çalışmalarda bildirilen deliryum sıklığını tahmin edebilme oranlarının düşük olması çalışmamızda da benzerdir. %91.6.

Fagerström puanları açısından anlamlı fark yoktu. Kontrole gelenlerle gelmeyenler arasında ortalama yaş. ortalama yaş.23±1.3’ü (n=61) daha önce psikiyatrik tedavi görmemişti. Fagerström nikotin bağımlığı ortalama puanı 5. Hastaların bir yıllık geriye dönük kayıtları incelenerek hastaların kontrole devamı ve sigarayı bırakıp bırakmadıkları belirlenmiştir. % 18. Kontrole devam edenlerden 7 kişi (% 32) en fazla 5 hafta içinde sigarayı bırakırken 9 kişi (yalnızca yalnız bilişsel davranışçı terapi uygulanan 2 kişi de dahil olmak üzere) (%41) içtiği miktarı %50 ve daha fazla azalttı. 2 kişiye yalnızca bilişsel davranışçı terapi uygulandı. eğitim süresi.8’i (n=44) erkekti.18 (aralık 21-67).67±11. Cinsiyet ve psikiyatrik tedavi öyküsü açısından da fark saptanmadı. %38). Sonuçlar tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ki-kare testi ve nonparametrik testlerle (Mann-Whitney U testi) kullanılarak değerlendirilmiştir. %22’sine (n=20) yalnızca bilişsel davranışçı terapi. Günlük içilen sigara sayısı 21. %47. Yaş ortalaması 40.8±10. Çalışmamızda psikiyatrik tedavi öyküsünün kontrollere devam etme ve sigarayı bırakmada olumsuz bir etkisinin olmadığı görülmüştür. çoğunluğu ilkokul düzeyinde eğitim almıştı (n=35. günlük sigara sayısı. Başvuranların % 66.2’si (n=14) halen tedaviye devam ediyordu. sosyodemografik bilgileri ve Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi kullanılarak veriler toplanmıştır. Kontrole gelen 20 kişiye farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapi.5’inin (n=17) geçmiş psikiyatrik tedavi öyküsü vardı. Başvuranların %33’ü (n=22) tekrar kontrole geldi.76 idi (aralık 1-8). % 78. Sonuçlar: Başvuran 92 kişinin % 52. . Yöntem: 2 Mayıs 2011-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında sigara bırakma polikliniğine başvuran 92 hasta çalışmaya dahil edilmiş.3 (aralık 1-60).3’ ü evliydi (n=72). 6 kişide (%27) değişim olmadı. % 15. içilen günlük sigara miktarı ve Fagerström puanları açısından anlamlı fark saptanmadı. Başvuranların %77’sine (n=71) farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapi. Tartışma: Sigara bağımlılığı tedavisinde motivasyon önemlidir. %1’ine (n=1) yalnızca farmakoterapi uygulandı.PB 132 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sürdürülen Sigara Bırakma Polikliniğinin Sonuçları Şükriye Boşgelmez Psikiyatri Uzmanı Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Derince Kocaeli Amaç: Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran kişilerin tedavi sonuçları ve bunlarla ilişkili etkenleri belirlemek amaçlanmıştır.2’si (n=48) kadın. Bırakanlarla bırakamayanlar arasında cinsiyet ve psikiyatrik tedavi öyküsü.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kafa içi boşlukları tutan lezyonların sadece %1’ini kapsar (1). Isparta 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kim KS: A case of brief psychosis associated with an arachnoidcyst. Psikiyatri AD. Bununla birlikte pineal bölge ve dissosiatif bozukluk ilişkisi ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır. Kraniel Bilgisayarlı Tomografide Pineal bölgede Araknoid Kisti saptandı. Isparta 3. cognitive and neuroanatomical correlates. Smit LME: Congenital supratentorial arachnoidal and giant cysts in children: a clinical study with argumants for a conservative approach. Olgu: Bay S. Child's Nerv Syst 1997. düşünce süreci yavaşlamış. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2004. konuşma miktarı azalmış. 13:8-12. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. akşam eve gelmemesi ile ailesi polise başvurmuşlardır. Ruhsal durum muayenesinde duygulanımı apatik. 2. İnci Meltem Atay (4). Klinik görünümüne mental bozuklukların eşlik etmesi ender olarak görülmekte. Psikiyatri AD. Radyoloji AD. Jun TY. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. monoton ve çevresel. Psikiyatri AD. gerginlik. Isparta Giriş: Beyinde araknoid kist konjenital. yapılan laboratuar testleri normal sınırlardaydı. Isparta 4. 50 yaşında. travmatik ya da inflamatuar nedenlere bağlı olarak görülmektedir. yaygın kaygılar ve iç sıkıntısının olduğu anlaşılmaktadır.Ömer Yılmaz (5) 1. Chae JH. Isparta 5.Bahk WM. anhedonik. Bu olguda dissosiatif füg ve pineal bölgede saptanan araknoit kist sunulmaktadır. Sonuç: Pineal bölge yerleşimli olan ve dissosiyatif füg tablosu görülen bu olgu sebebiyle dissosiatif bozuklukta organik bozukluğun araştırılmasının önemi tekrar gözlenmiştir. Ailesi ile birlikte psikiyatri polikliniğinde değerlendirilmiştir. Diğer bir şehir ile herhangi bir bağlantısının olmadığını ve oraya neden ve nasıl gittiğini hatırlamamaktadır. 3.PB 133 Pineal Bölgede Araknoid Kist ve Dissosiatif Füg Abdullah Akpınar(1).Gözde Bacık Yaman (2). sistemik ve nörolojik muayenesi doğal. öfkesellik. Tartışma: Araknoid kistin psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisi hakkında bilgiler az sayıda olgu bildirimleri ile sınırlıdır.Sommer IEC. 16:400-8. evli. Psikiyatri AD. . Psikiyatrik bozukluğa eşlik eden birkaç araknoid kist olgusu bildirilmiştir (3). Bir gün sabah evden işe gidiyorum diyerek çıktığında. Kaynaklar: 1. duygudurumu.Turner R. Arif Demirdaş (3). ilkokul mezunu. Schiavetto A: The cerebellum in schizophrenia: A case of intermittent ataxia and psychosis clinical. Pae CU. çoğu olgu ise bulgu dahi vermemektedir (2). 56:203-5. Polisler tarafından üç gün sonrasında başka uzak bir şehirde kişisel kimliği ile ilgili kafa karışıklığı içerisinde iken bulunmuştur. esnaftır. İki yıl öncesinde başlayan dalgınlık. Psychiatry and Clin Neurosci 2002.

Hastanın mevcut karbamazepin tedavisi azaltılarak kesildi.PB 134 Mental Retardasyon Tanılı Hastalarda Komorbidite Ayşe Sakallı Kani. folik asit ve demir eksikliği anemisi saptanan olguyu sunmak amaçlanmıştır.5 (32. zehirlenme. Hastanın takibi halen devam etmektedir.3) MCV:59. Ruhsal durum muayenesinde kooperasyonu kısıtlıydı oryantasyonu kısmen korunmuştu. Sonuç: Literatürde B12.0-306. plastik ambalaj çiğneme. Tetkik sonuçlarında Hgb:4. Mental retardasyon varlığında görülen uygunsuz yeme davranışları pika olguları ile karışabilmektedir. .5-50.7 (13. ketiyapin 200 mg/gün tedavisi almaktaydı. boğulma.6-17.5 (11. Duygudurumu irritabl duygulanımı uygundu.5) MCHC:28.8) folat:4.7-35. Hastanın mevcut yakınmasının nutrisyonel bir eksiklik ile ilişkili olabileceği ve PİKA tanısı düşünülerek hemogram ve biyokimya tetkikleri istendi. folat ve demir eksikliği etyolojisini araştırmak amacıyla endoskopik mide biyopsisi yapıldı.4 (39. risperidon 2 mg/gün. Biyopsi materyali kronik atrofik gastrit ile uyumlu saptandı. enfeksiyon ve intestinal obstrüksiyon ile sonuçlanabilen tehlikeli bir yeme bozukluğudur. demir eksikliğine bağlı pika olguları bildirilmiştir. B12. Hacı Murat Emül İ. peçete yeme.7-95.3 yaşında geçirilmiş shunt operasyonu mevcuttu. Hastanın öyküsünde 1 yaşında geçirilmiş tüberküloz menenjit. Hasta yaklaşık 7 yaşından beri mental retardasyona bağlı davranış problemleri nedeni ile takipliydi. Başvuru esnasında karbamazepin 800 mg/gün. Burada mental retardasyon tanısı ile 20 yıldır psikiyatri polikliniğinden takip edilen fakat araştırıldığında kronik atrofik gastrit ile ilişkili B12.6 (80. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Amaç: PİKA yenilebilir olmayan maddelerin en az 1 ay süre ile yenmesi ile karakterize.59) olarak saptandı.6) B12:128 (180-914) demir:9 (60-180) TDBK:357 (250-450) ferritin:1. Özge Kılıç. Görüşme esnasında elindeki patlak balon ve jelatinleri çiğniyordu. Motor aktivitesi artmıştı. Psikiyatrik tanı konulan kişinin hayatı bir statik duruma kavuşmamakta aksine yaşayan her organizma gibi dinamik seyretmektedir. Hasta dahiliye polikliniğine yönlendirildi. kağıtlarla oynama ve ağzına boncuk koyma şikayetleri ile getirildi. Olgu: 27 yaşında kadın hasta psikiyatri polikliniğine yakını tarafından 20 yıldır devam eden sinirlilik. Bu nedenle mental retardasyon tanılı hastaların prognozundaki yakınmalarında tıbbi komorbiditenin göz önünde bulundurularak gerekli incelemelerin yapılması oldukça önemlidir. Replasman tedavisi sonrası kan değerleri normal düzeylere gelen hastanın mevcut pika davranışında azalma gözlendi. PİKA ile mental retardasyon birlikteliği sık görülmektedir.27 (>6.Ü. folik asit.2) HCT:16.

panik bozukluk gibi nöropsikiyatrik bozukluklar saptanmıştır. konuşması amacına kısmen ulaşıyordu. perseküsyon ve mistik hezeyanları vardı. ACTH/HPA aksında bozulma vardı. uykusuzluk. Her iki hastanın da manik atağı glukokortikoidlerle tetiklenmişti ve glukokortikoid kan seviyesinin düşmesiyle gerilemişti. Taburcu edildikten 1 gün sonra uyumama ve konuşmada artma şikayetleri başlamıştı. Duygulanımı eleve. işitsel ve görsel halüsinasyonları mevcuttu. Glukokortikoide internal veya external maruz kalan hastalarda intihar. buffalo hump. Glukokortikoid reçetelemek gerektiğinde ilişkili ciddi nöropsikiyatrik yan etkiler hastalar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Glukokortikoidlerin tetiklediği nöropsikiyatrik bozuklukların prevalans oranları %1-%50 arasındadır. saldırganlık yakınmalarıyla getirildi. saç dökülmesi. Genel durum muayenesinde özbakımı ve impuls denetimi azalmış. mani.PB 135 İnternal ve Eksternal Steroidlerin İndüklediği Manik Atak Müge YAŞAR. Muhakemesi ve soyut düşüncesi bozulmuştu. deliryum/konfüzyon/dezoryantasyon.olgu: 50 yaşında kadın hasta. Düşünce içeriği grandiyöz ve mistik hezeyanları bulunan hastanın. depresyon. Okan ÇALIYURT Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Bacaklarında geniş ekimozlar. duygudurumu disforikti. amenore ve hipertansiyonu mevcuttu. Glukokortikoidlerle tedavinin özellikle ilk 3 ayında nöropsikiyatrik hastalıklarda yüksek bir insidans görülmektedir. kendi kendine konuşma. Hastanın göz hastalıkları servisinde postoperatif sistemik iv dexametazon 8mg/gün tedavisi aldığı öğrenildi. Duygulanımı eleve. erkek hasta etrafı kırıp dökme. Didem MANAY ÇAKIR. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde. Olgu: 6 gün önce göz hastalıkları servisinde sol gözde glob perforasyonu sebebiyle opere edilmiş 36 yaşında. Düşünce akışında düşünce hızı artmıştı çağrışımları dağınıktı. 2. Cushing sendromu tanısıyla endokrinoloji servisine transfer edildi . konuşması amacına kısmen ulaşabiliyordu. Kliniğimizde takip edilen internal ve eksternal glukokortikoid maruziyeti sonrası manik atak gelişmiş iki hasta konunun önemini hatırlatmak ve dikkat çekmek için sunulmaya layık bulunmuştur. Özel bir nöropsikiyatrik bozukluğa eğilim glukokortikoidlere maruz kalındığında aynı bozukluğu geliştirmeye eğilimli hale getirmektedir. Yasemin GÖRGÜLÜ. hayaller görme. 1. . Konuşma miktar ve hızı artmıştı. Düşünce akışında çağrışımları dağınıktı. hirsitusmus. duygudurumu disforikti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Tetkikler sonucunda Hipofiz MRI görüntülemesinde adenohipofizde solid mikroadenom izlendi. Düşünce içeriğinde referans. Opere edilen hastanın semptomları geriledi. 2 ay önce başlayan son 20 gün içinde artan şüphecilik. aileleri ve onları tedavi eden hekimleri tarafından takip edilmelidir. kooperasyonu tam işitsel ve görsel halusinasyonları mevcuttu. zehirlendiğini düşünme ve garip davranışlar yakınmalarıyla getirilmişti. Ruhsal durum muayenesinde bilinci açık. bu yan etkilerin görüldüğü hastalarda ilacın kesilmesi ya da dozun azaltılması düşünülmelidir. konuşma hız ve miktarı artmıştı. obesite.Van Başkale Devlet Hastanesi. Psikomotor ajitasyonu olan hastanın uyku ihtiyacı ve süresi azalmıştı.

7’si ‘Nereden geldiğimizi biliyor musunuz?’ sorusuna evet cevabı vermiştir.4) kadın.7’si depresif belirtiler ve % 9. . Konsultasyonların %79. Ankara Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği BD. %22. Nöroloji AD. Bu grubun tamamına bilgi doktoru tarafından verilmiştir. En sık konulan tanılar % 40.3 ile psikiyatrik değerlendirme istemi. konsultasyon istenme nedenlerine.9 depresyon. Konsultasyon istenen hastaların fiziksel tanılarına bakıldığında % 20.Liyezon Psikiyatrisi. emosyonel stres yaşayan fiziksel hastalığa sahip hastalarda psikiyatrik bozuklukların teşhisi.5’i yazılı olarak istenmiş ve % 63. tedavisi. Bulgular: Çalışmaya 27’si (%61.2’sine ilaç tedavisi başlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve iletişim kurulabilen 44 hasta örnekleme alınmış.6 anksiyete. izlenmesi ve önlenmesi üzerine odaklanmıştır. psikiyatrik hastalıkların ve ölümlerin önlenmesinde.6’sı ise kesinleşmemiş tanıydı. İlaçların % 47. %52. hastanede yatma süresinin kısalmasında ve hastane maliyetinin düşmesinde etkin bir rolü vardır.PB 136 Bir Eğitim Hastanesinde İstenen Psikiyatri Konsultasyonlarının Değerlendirilmesi Nursemin ÜNAL. Nermin GÜRHAN. % 70. Hastaların %68. konsultasyon isteyen kliniklere. %13. depresyon başta olmak üzere psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. Gonca GÜNAKAN GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastaların %72.6) erkek olmak üzere 44 hasta katılmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP)Polikliniği ’ nce verilen konsultasyon hizmetinin hastaların sosyodemografik özelliklerine. Tartışma ve Sonuç: Yatarak tedavi gören hastalarda. hasta bilgi formu ve KLP polikliğince konsültasyonda elde edilen veriler toplanmıştır. hastalığın daha çabuk iyileşmesinde. konulan tanı ve tedavilerine göre incelemektir. % 6.5’i kanser. Yapılan psikiyatrik değerlendirme sonucunda hastaların %75’ine psikiyatrik bozukluk tanısı konmuştur. Konsultasyonların %34. Bu sebeple giderek önem kazanan KLP birimi hasta bireyin bütüncül yaklaşımla ele alınmasında.8 uyku bozukluğudur.7’sini antidepresan grubu oluşturmaktadır. % 13.1’i dâhili branşlardan istenmiştir. 17’si (% 38. Ankara Amaç: Son yıllarda psikiyatri uygulamaları içerisinde önemli bir yere sahip olan Konsültasyon.1’i organik etyoloji bulunamamasıdır.6’sına aynı gün içinde gidilmiştir.5’i konsultasyon istenme nedeni hakkında bilgi sahibiydi. Yöntem ve Gereçler: Mayıs 2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP)Polikliniği ’nce konsultasyon hizmeti verilen hastalar alınmıştır. Hastalardan konsultasyon istenme nedenlerine bakıldığına. Bu çalışmanın amacı.

konstütatif salınım yolağına girmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Ankara. Bu çalışmadaki amacımız. Yöntem ve Gereçler : İnsan CPE genindeki nörodejenerasyonla bağlantılı olabilecek muhtemel mutasyonları araştırmak için. Bu bulgu. mutant proteinin yapıldığını fakat normal şekilde salınamadığını göstermiştir. ** NICHD. Tulin Yanik* * ODTÜ Biyolojik Bilimler. Türkiye. Elde edilen bulgularımıza dayanarak. salınımla ilgili çalışmalar sonucu. Mutant ve yabanıl tür proteinlerin görüntülenmesi ve analizi Western Blot methoduyla uygun antikorlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. mutant proteinin aynı zamanda yabanıl tür CPE’yi yanlış yönlendirerek. erişkin fare beyninde hipokampüsün CA3 bölgesindeki nöronların hücre yapılarını korumalarında (nöroproteksiyon) önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Alzheimer hastalığının yeni bir genetik sebebinin tayin edilmesine ve böylece erken tanısına ve etkin tedavi yöntemlerinin oluşumuna katkı sağlayacağını ön görmekteyiz. USA Amaç : Dünya genelinde 35 milyon insan Alzheimer hastalığından muzdariptir. dolayısıyla Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara sebep olabileceğini düşünüyoruz. ER stresi ve mutant CPE’nin agregasyonu N2A hücre hattında incelenecektir. Alzheimer’lı korteks dokusunda bulunan. dolayısıyla yabanıl tür CPE’inin nöronları koruma özelliğini göstermesi için yetersiz kalabileceğine işaret etmektedir. CPE’deki mutasyon tek bir alelde bulunsa bile. Amiloid öncül proteininde olduğu gibi birçok gendeki mutasyonların Alzheimer’a sebep olduğu gösterilmiş olsa da vakaların yaklaşık %95inin sebebi bilinmemektedir. Daha sonraki aşamalarda. yinelenmeyen nükleotit sekansı veribankasında insan CPE nükleotit sekansıyla GeneBank EST veribankasına karşı yapılan veribankası araştırması yapılmıştır. . Bethesda. CPE’nin nörodejenerasyondaki rolünü belirleyip Alzheimer hastalığına neden olabilme olasılığını açıklayarak hastalığın erken teşhisine ve/ya tedavisine yönelik katkıda bulunmaktır. Niamh Cawley**. Bulgular : Veri bankası araştırmaları sonucunda. işlenmesi ve trafiği üzerine fare nöroblastoma hücrelerinde (N2A) çalışılmıştır. Öncül hormon işleyen bir enzim olan Karboksipepdidaz E (CPE)’nin. Peng Loh**. Dikkat çekici olan. Tartışma ve Sonuçlar : Yabanıl tür CPE nöronların nöroproteksiyonunu sağlamaktadır. Mutasyonun. Nöron hücre hattında halen devam eden diğer çalışmalarımızla CPE mutasyonunun hangi hücresel mekanizmalarla nörodejenerasyona neden olduğunu aydınlatmayı hedeflemekteyiz. Araştırmamızın sonuçlarının. Mutant CPE üzerine N2A hücre hattında yapılan araştırmalar.PB 137 Alzheimer Hastalığı Tanısında Karboksipeptidaz E Bağlantısı Gizem Kurt*. CPE’nin amino ucundaki sekansa 9 yeni amino asit eklenmesine neden olduğu görülmüştür. NIH. yaşlanmış nöronlarda CPE mutasyonunun nörodejenerasyona. mutant proteinin yabanıl türün hücre içi trafiğini ve salınımını etkileyeceğine. sekansa 3 adenozin eklemesinin görüldüğü bir girdi bulunmuştur. Nörodejenerasyonla bağlantılı olabileceği düşünülen bir mutasyon için oluşturulan konstraktla mutant CPE’nin biyosentezi. MD.

Tolga Sinan Güvenç**. özellikle 150 mg/gün üzerinde dozlarla görülebilmekle birlikte. ekokardiyografi. Kardiyoloji Anabilim Dalı *** Kars Devlet Hastanesi. major depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir seratonin-norepinefrin geri alım inhibitörüdür. Bu nedenle. genç bir hastada günde 150 mg/gün venlafaksin kullanımına bağlı gelişen akselere hipertansiyon vakası bildirmekteyiz. .) görülebilir. Başvuru anında TA: 120/70 mmHg ve nabzı 76 vuru/dakika olan hastanın fizik muayenesi normaldi. hipertansiyona bağlı akut komplikasyonlar (akut kalp yetmezliği. Tartışma ve Sonuç: Diastolik kan basıncının 120 mmHg’yi aştığı durumlarda. İbrahim Yağcı*. kan basıncındaki yükselme hafif ve geçicidir. Psikiyatri Bölümü Giriş ve Amaç: Venlafaksin. Bahattin Balcı** * Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. venlafaksin ile nisbeten düşük dozlarda bile akselere hipertansiyon gelişebileceğini göstermektedir. Yapılan tetkikleri normal sınırda saptanan hastada hipertansiyonun venlafaksin kullanımına bağlı geliştiği düşünüldü ve hasta taburcu edildi. venlafaksin başlanan hastaların kan basıncı takibinin düzenli yapılması bu gibi komplikasyonların erkenden fark edilmesinde önemlidir. Venlafaksinin kesilmesinden sonra yapılan takiplerinde kan basıncı 140/90’ın altında ölçülen hastada sekonder hipertansiyonun dışlanması amacıyla serum sodyum ve potasyum ölçümü. Venlafaksine bağlı hipertansiyon. aydaki muayenesinde zaman zaman başağrısının ve burun kanamasının olduğunu söylemesi üzerine ölçülen kan basıncı 210/170 mmHg olarak saptandı ve hasta hospitalize edildi.PB 138 Venlafaksin Kullanımına Bağlı Gelişen Akselere Hipertansiyon Yüksel Kıvrak*. Bu vaka. aort diseksiyonu vb. tedavi başlangıcından sonraki 10. Özgeçmişinde veya soygeçmişinde hipertansiyon veya kronik renal hastalık bulunmayan hastaya. Vaka Sunumu: Major depresif hastalık tanısı mevcut olan 23 yaşında erkek hasta. . stroke. SCID-1 kriterlerine göre major depresyon tanısı konularak venlafaksin 75 mg/gün başlandı. Düzenli kontrollere gelmeyen hastanın. bu ilacın kan basıncını arttırabileceği ancak bu artışın ortalama 7 mmHg olduğu gösterilmiştir. Venlafaksin ile ilgili yapılan bir çalışmada. antidepresan tedaviye rağmen devam eden semptomlar nedeni ile kliniğimize başvurdu. Nurcihan Akbulut*. idrarda protein ölçümü. renal ultrasonografi ve 24 saatlik idrarda vanil mandelik asit ölçümü istendi. Psikiyatri Anabilim Dalı ** Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yelda Yenilmez*. Bu raporda. Tedavinin beşinci ayında kontrole gelen hastada semptomların sebat etmesi üzerine venlafaksin dozu 150 mg/gün’e yükseltildi. Süleyman Gündüz***.

. sinirbilim ve psikofarmakolojideki gelişmeler. Ömer Yanartaş. Bulgular: Katılımcıların grup terapisi hakkındaki görüş ve tutumları. Bunun bir yansıması olarak. diğer branşlarda olduğu gibi psikiyatride de hakim paradigma olduğu görülmektedir. fakat eğitimlerinde grup terapisine yeterince ağırlık verilmediğini düşünmektedir. Hülya Kervan*. Bu çalışmada grup terapisi deneyimine psikiyatri eğitimi alan kişilerin bakışının belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle grup terapisinin tedavi edici ekibin profesyonel gelişimine ve kişilerarası klinik becerilerinin gelişimine etkileri gözden geçirilmiştir. özellikle terapötik ilişkide hastaların gerçek kimliklerini. grup terapisini etkin bir terapötik yöntem olarak görmekte. psikiyatri eğitiminde dengeyi psikoterapi aleyhine bozmuş ve biyopsikososyal model üzerinden eğitim ve pratiğe verilen önem azalmıştır. empati becerilerinin gelişmesi. hastalarla ilişkileri. Güler Özkan**. Klinik çalışanları. klinikteki diğer çalışanlarla ilişkileri ve bir psikiyatri çalışanı olarak kendileri hakkındaki fikir üzerine etkileri başlıklarında incelenmiştir. Medikalizasyonun. Kendi kazandıkları becerileri. psikiyatrideki güncel tartışma alanlarından biridir. Yöntem ve Gereçler: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde Temmuz-Ağustos 2012 tarihlerinde yatan hastalarla yapılan grup terapisi süreci incelenmiştir. Grup terapisi bütünlüklü bir psikiyatri eğitiminin temel bileşenlerinden biri olmalıdır. tedaviye uyumlarının kolaylaşması noktalarında fayda gördüklerini düşünmektedir.PB 139 Psikiyatri Eğitiminde Grup Terapisinin Rolü: Bir Üniversite Kliniğinin Deneyimi Ekin Sönmez. gözlem gücünün artması. Bu bağlamda grup terapisi daha çok hastaya daha doğrudan bir ruh sağlığı hizmeti verilebilme ve bunun için uygun terapötik alanı yaratma potansiyeli taşımaktadır. Tartışma ve Sonuç: Grup terapisi. Ruh sağlığı çalışanlarına yönelik birçok eğitim programı bireysel terapi modeline dayalıdır ve grup terapisi eğitimini programın bir eklentisi olarak sunmaktadır. Kemal Kuşçu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı *Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Başhemşiresi **Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Psikoloğu Amaç: Asistan eğitimi. ilişkilerinde önyargının azalması. olumsuz eleştirilere toleransın artması olarak ifade etmişlerdir. Bu dönemde grup terapisine katılan klinik çalışanlarına araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket uygulanmış ve yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır. Katılımcıların çoğu. Tedavi boyunca hastalar ve klinik çalışanlarının hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı gelişen yabancılaşmayı minimalize edebilme olanağı sunmaktadır. hastalarının grup terapisinden en çok içgörü kazanma. Ayrıca katılımcıların grup terapisi etkinliği sırasında zorlandıkları noktalar ve geliştiğini düşündükleri becerileri üzerine öznel ifadeleri yorumlanmıştır. hekimlerin de terapötik kimliklerini ortaya koymalarını sağlamaktadır. Grup terapisinin klinik çalışanlarının birbirleriyle ilişkilerinde saygıyı ve uyumu artırdığı görüşü vurgulanmıştır. belirli sürede çok sayıda hastayı ilişkileri üzerinden tartışma imkanı vermekte. Ender Atabay.

cerrahi öncesi psikiyatrik değerlendirme ve ilaç düzenlenmesi (%15). Hastanede yatmakta olan hastalarda sık görülen psikiyatrik ek tanılar konusunda tedavi ekibinin iyi eğitimli olması ve zamanında psikiyatri bölümüyle temasa geçip ortak bir tedavi stratejisi belirlenmesi büyük önem taşımaktadır . Bulgular: İki aylık dönemde en fazla psikiyatri konsültasyonu isteyen bölümler sırasıyla iç hastalıkları (%25). özkıyım girişimi (%10). Mevhibe İrem Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Giriş: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi fiziksel hastalığı olan ya da cerrahi girişim uygulanan hastalarda görülen ruhsal kriz ve hastalıkların araştırılması. Sonuç: Hem kriz durumlarına müdahalede hem de tıbbi hastalığa eşlik eden psikiyatrik durumların ortaya çıkarılması için konsültasyon liyezon psikiyatrisi büyük önem taşımaktadır. anksiyete (%6). ajitasyon/deliryum (% 16). 30 hasta ise ilgili bölümden taburculuğu sonrası psikiyatri polikliniğine başvurmuştur. acil servis (%17). Deliryum tanısı konan hastaların %50’si sonraki altı aylık dönem içerisinde ex olmuş olup bu hastaların büyük çoğunluğu kanser nedeniyle hastanede yatmaktadır. depresyon. panik ve somatizasyon bozukluğu hastanede yatan hastalarda daha sık olarak gözlenmektedir. tedavisi. Psikiyatriye hastaların danışılma nedeni ise sıklık sırasıyla depresyon (%30). Veriler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hasta veritabanında bulunan psikiyatri bölümü konsültasyon notları ve hasta dosyalarından elde edilmiştir.PB 140 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ndeki Psikiyatri Konsültasyonu Uygulamaları Şevin Hun. İki aylık dönem boyunca konsülte edilen vakaların 28’i tekrar konsülte edilmiştir ve tedavileri düzenlenmiştir. Deliryum. madde kullanımı (%2) olarak saptanmıştır. izlenmesi ve önlenmesine yönelik hizmet sunan özelleşmiş bir psikiyatri disiplinidir. İki aylık zaman diliminde en çok konulan tanılar duygudurum bozuklukları (%31). Tıbbi hastalığı olanlarda genel popülasyona göre daha fazla psikiyatrik bozukluk rastlanmaktadır. yoğun bakım üniteleri (%10) ve genel cerrahi (%8) olmuştur. deliryum (%12) ve bunaltı bozuklukları (%9) olmuştur. yoğun bakım ünitelerinde ve büyük acil serviste Ocak-Şubat 2012 tarihlerini kapsayan dönemde izlenmekte olan ve psikiyatri bölümüne konsülte edilmiş 176 vakanın genel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. uyku problemi (%3) ve alkol. tanısı. Ek tanılı durumların hastanede yatış süresi ve yeniden hastaneye yatışlar için bir risk etmeni olduğu kabul edilmektedir. Özkıyım girişimlerinin 11’i dürtüsel özellikte olup 4 hastada duygudurum bozukluğu tespit edilmiştir. Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yataklı servislerinde.

Bulgular: Yapılan faktör analizi sonucunda üç faktörlü yapının ölçeği en iyi temsil ettiği görüldü. Bu çalışmada.71 olduğu görüldü. Demografik ve klinik veriler kişilerin beyanına göre elde edildi ve tüm katılımcılardan yazılı onam alındı.56-0. Bazı maddelerin tekrar gözden geçirilmesi ve kültüre özgü değişikliklerin de yapılması sonrasında ölçeğin başka klinik örneklemlerle de araştırılması gerekmektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının 0. Sonuç: Üçüncü boyut için bulguların değerlendirilmesinde dikkatli olunması önerisi ile ölçeğin Türk örnekleminde kullanılmasında psikometrik özelliklerin yeterli olduğu görülmektedir. Yöntem: Çalışmaya ruhsal ve fiziksel bir hastalığı olmayan 101 kişi dahil edildi.PB 141 İçe Bakış ve İçgörü Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Güvenirlik ve Geçerliği Ön Çalışması İshak Sayğılı. Bu alanı değerlendirmeye yönelik geliştirilen araçlardan birisi de İçe bakış ve İçgörü ölçeği'dir (Self-reflection and Insight Scale. Hüseyin Güleç. ruhsal süreçlerdeki etkinliğinin araştırılmasına olanak sağlaması için İçe bakış ve İçgörü Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri incelenmesi amaçlanmıştır. . Ölçek "içe bakış". Ayşe Şafak Ayvazoğlu Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Daha çok psikodinamik yaklaşımda yer bulan içe bakış ve içgörü değişkenlerinin klinik görünümlerdeki etkinliği hakkında bilgilerimiz sınırlı durumdadır. SRIS).70 arasında olduğu görüldü. "içe-bakışa ihtiyaç" ve "içgörü" olmak üzere üç alt faktörden oluşmaktadır. Alt ölçeklerin iç tutarlığı 0.

“Dr. divana uzanmış bir hasta. Sayı 30. Bu karikatürlerden 14’ü Penguen. Dr.PB 142 Penguen ve Uykusuz Mizah Dergilerindeki Psikoterapi Konulu Karikatürlerin Üstünlük Kuramı ile Çözümlenmesi Serpil Aygün Cengiz. No 357). duvarda asılı diploma. Örneğin. Güncel mizah dergilerinde yer alan psikoterapi konulu karikatürlerde ifade edilen terapiye yönelik eleştiriler (terapinin gerekli olmadığı ve ayrıca etiketlediği/stigmatize ettiği fikri) terapinin toplum tarafından nasıl alımlandığı üzerine tartışılmaya değer önemli bilgiler sunmaktadır. 2010. 7’si ise Uykusuz Dergisi’nde bulunmaktadır. Söz konusu karikatürlerde terapi/terapistin temsili önemli bir mizah kuramı olan üstünlük kuramı ile irdelenmektedir. psikoterapide var olduğu düşünülen. Aristoteles’in gülmenin aslında alayın bir türü olduğu konusundaki görüşlerini geliştirerek mizahta üstünlük kuramını geliştiren Charles Gruner’e göre mizah. Yöntem ve gereçler: Araştırmada. divanda uzanmış bir hastasına “Çocukluğunuza dönelim… Bana çocukluğunuzu anlatın lütfen” diyen terapiste elindeki Andersen masalları kitabını uzatan hasta. “Kapal[ı] alan korkusu var sizde” diyen terapiste “Sen de yok sanki gudik” diye yanıt vermektedir (Penguen Dergisi. No 417]). odanın içindeki divan ya da konuşma balonlarında kullanılan ifadelerdir. Sonuç: Karikatür. Elif Odabaş Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara). Sami Ulus Kadın Doğum.” yazılı tabela. Eleştirilerden ilki. abartılılı biçim bozmalar ve dilsel ifadeler dolayımıyla bir mizah yapma sanatı olarak kendi içinde çok yoğun toplumsal eleştiri gücünü de barındırmaktadır. “Hay yaşa. günümüz mizah dergilerinde karikatüristlerin gözüyle psikoterapi/psikoterapistin temsilini değerlendirebilmek amacıyla Charles Gruner’in geliştirdiği bir mizah teorisi olan üstünlük kuramı bağlamında psikoterapi/psikoterapistin temsilinin neliğine ilişkin saptayımlarda bulunmaktır. gerçek bir saldırıdan farklı olarak şakacı saldırıdır. kişinin kendi sorunlarını kendisinin çözemeyeceği fikrine yöneliktir. 2009. Sayı 38. şurdan bir masal okusana” demektedir [Penguen Dergisi. Bulgular: Araştırmada incelenen 21 karikatürde terapistin mesleki kimliğinin anlaşılmasını sağlayan öğeler beyaz önlük. . Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Hastanesi (Ankara) Amaç: Çalışmanın amacı. İkinci temel eleştiri ise terapistin normal/olağan olanı anormal/patolojik şeklinde gösterdiğine duyulan inançtan kaynaklanmaktadır. Üstünlük kuramı açısından bakıldığında karikatüristin terapiye/terapiste yönelik eleştirileri iki başlık altında toplabilmektedir. Örneğin. haftalık olarak yayımlanan Penguen ve Uykusuz mizah dergilerinin 20092010 yıllarında yayımlanan tüm sayıları incelenmiş ve psikoterapi konulu toplam 21 karikatür saptanmıştır.

Landsem VM. ilk kez 1972 yılında Ekbom ve arkadaşları tarafından. viral ve romatolojik marker sonuçları normal olarak sonuçlandı. EEG ve EMG tetkikleri.2007 Mar. Antipsychotic-induced extrapyramidal symptoms in patients with schizophrenia: associations with dopamine and serotonin receptor and transporter polymorphisms.Ç. gövdede gelişen bir geç distoni türü olarak tanımlanmış olup. Scordo MG. Eur J Clin Pharmacol. Çeşitli psikiyatri kliniklerinde değerlendirilen hastanın tedavisine 5 yıl önce biperiden 6 mg/gün ile ketiapin 900 mg/gün eklenmiş ve risperidon kademeli olarak azaltılarak kesilmiş. baklofen gibi miyorölaksan ilaçlar tedaviye eklenmelidir (3). Sendrom gelişirse kullanılan antipsikotik tedavisi kesilmeli. gövdenin laterale deviasyonu ve sagital eksende hafif arkaya rotasyonu şeklinde tanımlanmıştır. ekstrapiramidal sistem yan etki profili düşük antipsikotiklere geçilmeli. Olgu: M. Kaynaklar: (1) Suzuki. Matsuaka CNS Drugs 2002. Hastanın rutin tahlilleri B12 vitamini eksikliği dışında olağandı. Sayı: 4. Yaklaşık 15 yıl önce şizofreni tanısı konulan ve uzun dönem haloperidol kullanan hastanın ilk şikâyetleri 8 yıl önce risperidon dozunun 4 mg/gün'den 8 mg/gün'e çıkılmasıyla. 34 yaşında erkek hasta. Yatışında “Ekstrapiramidal belirtileri değerlendirme ölçeği” (EPBDÖ) puanı 6 (çok ağır) olan hastanın izlemde puanı 4'e (orta şiddetli) geriledi. klozapin ve baklofen tedavisinden fayda görmüştür.***Dursun Hakan Delibaş. (2) Güzey C. Nöroloji bölümüne danışılan hastanın tedavisine baklofen 20 mg/gün eklendi. Ancak psikotik bulguların tekrarlaması üzerine risperidon tedavisine yeniden başlanmış. Türk. Hastanın poliklinik izlemi devam ediyor. Spina E. Organisite ekartasyonu açısından yapılan kranial ve spinal kanal MR çalışmaları. Anhedoni ve avolusyon şikâyetinde de gerileme oldu.63(3):233-41. anerji ve avolusyon tanımlanan hastanın fizik muayenesinde lomber ve servikal bölgede artmış kas tonusu ile gövdede antevert fleksiyon ile laterale deviasyon şeklinde postür anomalisi saptandı. Ruhsal durum muayenesinde anhedoni.B 143 Pisa Sendromu: Bir Olgu Sunumu *Murat Açar. Oral. 2006 . tüberküloz. Fizik tedavi egzersizleri de önerilen hasta klozapin 500 mg/gün ve baklofen 20 mg/gün ile taburcu edildi. İzmir Giriş: Pisa sendromu (pleurothotonus ). Epub 2007 Jan 17 (3) Öztürk. Sendromun en sık sebebi antipsikotik ilaç kullanımı olup. 16 (3): 165-174. İzmir ** İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Yürüme güçlüğünde belirgin iyileşme gözlendi. Hastanın kullandığı antipsikotikler ve biperiden tedavisi kademeli olarak kesilerek klozapin tedavisi başlandı. ayrıca tetrabenazin. Cilt: 16. İlaca Bağlı Geç Başlangıçlı Hareket Bozuklukları Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. * İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. nörolojik patolojilerle birlikte ve idiopatik olgular şeklinde de görülebilmektedir (1). İzmir ***İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Nitekim olgumuz da yüksek potensli antipsikotikleri uzun süre yüksek dozda kullanmış. Tartışma: Pisa sendromu özellikle D2 reseptörlerine etkin antipsikotiklerin uzun süreli ve yüksek dozda kullanımında görülmektedir (2). bel ve boyun bölgesinde kasılmalar şeklinde başlamış. **Abdurrahman Şeref Gülseren. İzlemde şikâyetleri ilerleyen ve yürüme güçlüğü gelişen hasta kapalı servise yatırıldı. Spigset O.

Aslı Bilgin** *Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Hastanın öyküsünden iki yıl önce de benzer şikâyetlerle essitalopram 10mg başlandığı.PB 144 Fluoksetin Kullanımına Bağlı Saç Dökülmesi: Olgu Sunumu Birmay Çam*. Moralsizlik. 33:631-637. tedavi kesildi.4’ünün dermatolojik yan etkiler olduğu. Australas J Dermatol 1983. bakır. karaciğer böbrek fonksiyon testleri. en fazla fluoksetin’e bağlı olduğu ve en sık olarak raş görüldüğü belirtilmiştir(1). B12.Spigset O. tahammülsüzlük. Psikotrop ilaçların özellikle saç gelişim döngüsünün telojen dönemini etkileyerek saç dökülmesine neden olduğu kabul edilmektedir. vaskülit gibi ciddi dermatolojik yan etkilere yol açabilir. Kaynaklar: 1. 6 ay kullandığı ancak kilo alımından şikâyetçi olduğu öğrenildi. olası dermatolojik reaksiyonlar açısından hasta izlenmelidir. Tedavinin kesilmesinin ardından saç dökülmesinin durduğu gözlendi. Hastaya depresif bozukluk tanısıyla fluoksetin 20mg/gün başlandı. çinko. Hastanın saç dökülmesi fluoksetin kullanımına bağlandı. alopesi yanısıra anjioödem. sinirlilik. Ann Parmacother 1999. Olgu: 40 yaşında kadın hasta. vaproatla ilişkilendirilen saç dökülmesi SSGI ile de olgu sunumları şeklinde ve en fazla fluoksetinle bildirilmiştir(2). 24: 100-4. Saç dökülmesi ilacın alımını takiben birkaç ayda ortaya çıkmakta. hemogramı. Birinci ayın sonunda depresif semptomları gerileyen hastanın saç dökülmesi başladı. folik asit düzeyleri normal olan. 2. ilaç kesildikten 3-5 ay sonra saçlar normale dönmektedir(3). Zonguldak Psikotrop ilaçlar ürtiker. uyku artışı yakınmaları ile psikiyatri polikliniğine başvuran hastanın özgeçmişinde astım bronşit tanısı mevcut. saç dökülmesine neden olabilecek başka yeni herhangi bir ilaç kullanmadığı öğrenildi. herhangi bir yan etki gözlenmeyen hastanın tedavisi kısmi düzelme ile deam etmektedir. Balıkkesir **Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. 20:277-287.Gautam M. Adverse reactions of selective serotonin reuptake inhibitors: reports from a spontaneous reporting system. demir. Daha çok lityum. Yapılan bir araştırmada SSGI’lere bağlı tüm yan etkilerin %11. . 3Blankenship ML. Hastada duloksetin tedavisine geçildi. Dermatoloji tarafından değerlendirilen tiroid hormonları başta olmak üzere diğer hormon tetkikleri. Drug Saf 1999. Drugs and alopecia. Alopecia due to psychotropic medications.2. menopozda yada gebe olmayan hastanın uzun zamandır sadece astım bronşit tedavisi gördüğü. Sonuç: Tedavi öncesi hastaların ilaçlara bağlı dermatolojik yan etki öyküsü alınmalı.

Psikiyatriye yönlendirilen hastanın öyküsünde ev içi fiziksel ve sözel şiddete maruz kalma. kendiliğinden süt gelmesi galaktore olarak adlandırılır. Yapılan tetkik ve muayenelerinde her iki memeden de süt geldiği. “Psychogenic Galactorrhea (Nunes Syndrome)”. geniş ailede yaşayan kadın hasta. öğretmen. . Cesk Gynekol. Bu tablo Nune’s Sendromu olarak da adlandırılmaktadır (3). 52:132-3. Kaynaklar: 1. eksen II’de B kümesi kişilik özellikleri. Uğur Çakır (2) (1) Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Olgu: ŞA. Galaktoreyi ortaya çıkarabilecek durumlarla ilgili ayrıntılı araştırmalara ve olgu sunumlarının bildirilmesine ihtiyaç olduğu açıktır. Hatice Sodan Turan (1). Kocaeli Amaç: İki memenin duktal kanallarından. yüksekokul mezunu. bekâr. “Un Caso de Galactorrea Psicogena Sin Hiperprolactinemia o Sindrome de Nunes”. (2004). Bagli M. Vallverdu F. Birçok genel tıbbi durum. Yarım paket/gün sigara kullanımı olan hastanın eşlik eden bir hastalığı mevcut değildi. memeden süt gelmesi ve adet düzensizliği nedeniyle kadın hastalıkları ve doğum hekimine başvurmuş. Medifam. Gutierrez N. DSM IV-TR tanı sınıfandırma sistemine göre eksen I’de tanı almadı.PB 145 Bir Olgu: Prolaktin Yüksekliğinin Eşlik Etmediği Psikojenik Galaktore Aslıhan Polat (1).Feuchtl A. Podruzek P (1987). 2. 3. psikometrik incelemeleri. eşlik eden genel tıbbi durumun saptanmadığı olgular bildirilmiştir (2). çeşitli ilaç kullanımları galaktoreye neden olabilmektedir (1). geniş ailede olmakla ilgili yaşadığı güçlükler mevcuttu. Yazında prolaktin yüksekliğinin eşlik etmediği. 22 yaşında. Pharmacopsychiatry. Özellikle öfkelendiğinde ya da sorun yaşadığında memeden süt geldiği öğrenildi. Galaktorede prolaktin yüksekliği bizim için önemli bir değer olmakla birlikte prolaktin seviyesi normal iken de galaktore ortaya çıkabilmektedir. “Pharmacokinetics of M-Cholorophenylpiperazine After İntravenous and Oral Administration in Healthy male Volunteers: Implication fort he Pharmacodynamic Profile”. durumu açıklayacak patoloji olmadığı saptanmış. genel tıbbi durumu ile ilgili tetkik ve konsültasyonları yapıldı. Ruhsal durum muayenesi. Kocaeli (2) Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. 37:180-8. Redondo G (2001).Clavero JT. Eksen IV’te ise birincil destek grubu ile sorunlar mevcuttu.Cepicky P. ilaç kullanımının olmadığı. Psikiyatri Kliniği. Sonuç: Süregen travmatik yaşantıların ve psikojenik etmenlerin bedenselleştirilmesini çarpıcı şekilde ortaya koyan bu olguda da görüldüğü gibi galaktore için altta yatan bir neden bulunamayan durumlar olabilmektedir. 11:619-621. Stephan R ve ark. Bu yazıda bir olgu özelinde psikojenik galaktore olgusu tartışılacaktır.

peryodik kusma ataklarıyla başvuran çocuklarda akılda tutulmalıdır. Kusma periyodları arasında hasta normal yaşamına devam etmektedir. atağın önlenmesi. 13 yaşındayken pediatrist tarafından. Bu olgunun Fluoksetin’le belirtilerinin düzelmesi. 1 gün süren kusma atağı oldu. yatarak tedavi gerektirmeyecek şekilde. migren ilaçları ve antiepileptikler SKS'nin koruyucu tedavisinde kullanılmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. herhangi bir organik sebep olmaksızın. Atakların koruyucu tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmamış. Koruyucu tedavisinde antidepresanların etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek için klinik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. herhangi bir psikiyatrik tanı almamasına rağmen. kaygı düzeyinin yüksek olması ve bazı atakların stresle tetiklenebilmesi nedeniyle Fluoksetin 20 mg/gün başlandı. Yapılan psikiyatrik muayenede. saatlerce veya günlerce bulantı ve kusma ataklarının görüldüğü bir sendromdur. Hasta ataklarının olmadığı dönemlerde günlük işlevine devam ediyormuş. Ayrıca hasta kusma nedeniyle hastanede yatmaktan rahatsız olmaktaymış.10 kez kusma atağı oluyormuş ve ataklar 3 gün sürüyormuş. Olgu: 14. Hastaya koruyucu tedavi olarak. Hastanın ilk kusma atağı iki yaşında başlamış. Daha sonraki 15 aylık izlem süresince kusma ataklarında tam düzelme gözlendi. Genellikle stresli durumlarda atakları artma göstermekte birlikte. . Kahramanmaraş Giriş: Siklik kusma sendromu (SKS). bilinmeyen bir mekanizmayla da ilişkili olabileceği düşünüldü. yapılan ‘Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği’ne göre kaygı düzeyinin yüksek olduğu saptandı. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. SKS’nin tedavisi konusunda tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Kusma öncesinde birkaç saat süren bulantısı ve atak sırasında hastanede yatmasını gerektirecek şekilde halsizlik. kaygısının azalmasına bağlı olabileceği gibi. Kahramanramaş *** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Antidepresanlar. Özlem Gül Eser**. Sıvı elektrolit desteği ve antiemetik tedavilerle hastanın atakları kontrol altına alınıyormuş. atak tedavisi ve atak aralıklarının uzatılması stratejilerini içerir. Yapılan tüm tetkikler ve fizik muayene sonucu normal olan hastaya. Kahramanmaraş ** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi. kusma etyolojisinin açıklanamaması üzerine polikliniğimize yönlendirildi. daha çok çocuklarda ve adelösanlarda görülen henüz etiyolojisi bilinmeyen. Tartışma: Hastalığın tedavisi. Sonuç: SKS. baş ağrısı oluyormuş. Yapılan tetkiklere göre kusmaya neden olabilecek herhangi bir organik neden saptanmamış.5 yaşında kız hasta. Bu olguda.PB 146 Fluoksetin ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Siklik Kusma Sendromu: Bir Olgu Sunumu Hatice Altun*. SKS tanısı konan. Literatürde SKS’li hastalarda Fluoksetin kullanımıyla ilgili yayına rastlanılmamıştır. hastalığın klinik bulgularına göre SKS tanısı konuldu. Tedavinin 3. Bir yılda 9. Ali Nuri Öksüz*** *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. ayında hafif şiddette. bazı kusma ataklarının herhangi bir stres faktörüyle ilişkisi yokmuş. Fluoksetin’le tam remisyon sağlanan bir kız hasta tartışıldı.

Cotard sendromunun tedavisinde çeşitli ilaçların yanı sıra EKT de önerilmektedir (3). 3) Berrios GE. Beyin MRG ve EEG incelemeleri normal sınırlardaydı. Her defasında yakınmaları düzelen hasta ilaçları kendiliğinden bırakmış ve yakınmaları tekrarlamış. kollarım bende değil” şeklinde nihilistik sanrılar ile kendisini mezarda görme şeklinde görsel varsanılar tanımlandı. Tartışma: Cotard sendromu ender görülür. Olgu: 32 yaşında bekar. bu dünyada değilim. 9th Edition. Bromet EJ. Venlafaksin 75 mg/gün ve Aripiprazol 10 mg/gün başlandı ve Aripiprazol dozu 25 mg/güne çıkıldı. Mojtabai R. Bu sendromda kişi karakteristik olarak organları ve bedeni dahil tüm varlığını. avolusyon. İlk yakınmaları 2006 yılında iki yakınının arda arda ölümü sonrası suçluluk düşünceleriyle başlamış. Venlafaksin ve Lityum. Yaklaşık bir ay boyunca yakınmalarında düzelme olmaması. Ruiz P editors. 1620. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. Sadock VA. Mutsuzluk.. bizim hastamızın belirtileri de bu çerçeve içerisindedir. Nitekim. **Almıla Erol. psikomotor etkinlikte azalma saptandı. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Dr. Kaynaklar: 1) Fochtmann LJ. Havle N. Luque R. suisidal düşünceler ve kollarının kendisine ait olmadığını düşünme eklenmiş. Cotard sendromu pek çok psikiyatrik hatta organik bozuklukla birlikte görülebilir (2). . Dr. 2010'da Risperidon.PB 147 Cotard Sendromu: Bir Olgu Sunumu *Murat Açar. Zamanla ölü olduğunu düşünmeye başlamış. Cotard Sendromu: Ender Rastlanan Bir Vak’a New/Yeni Symposium Journal 2010. 48 (2): 129-131. ilkokul mezunu. iştahsızlık. Aripiprazol 25 mg/gün ile kombine sekiz seans EKT uygulanan hastanın belirtileri tam düzeldi. Hastalarda değişik psikiyatrik belirtiler olabilir. statüsünü ve sahip olduğu her şeyi kaybettiğini düşünür (1). Other psychotic disoders. negativist tutum. En çok görülen belirtiler depresif duygudurum. Vitamin B12 eksikliği dışında rutin incelemeleri olağandı. 2009'da Sertralin ve Olanzapin. Hastamızda da EKT tedavisi başarıyla sonuçlanmıştır. **Doç. Acta Psychiatr Scand 1995. kardeşleriyle İzmir'de yaşayan. nihilistik sanrılar. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş: Cotard sendromu ilk kez 1880 yılında Jules Cotard tarafından tanımlanmıştır. çalışmayan kadın hasta. 2) Özköse M. bir yandan da ilginç bir biçimde ölümsüz oldukları sanrılarına sahip olabilirler. “Ben öldüm.. Cotard’s syndrome: analysis of 100 cases. anhedoni. Cotard sendromu tanısı konularak izleme alındı. Kapalı servise yatırılan hastanın ruhsal durum muayenesinde depresif duygulanım. “Ben yokum siz sadece elbiselerimi görüyorsunuz” diyor ve uğraşılara katılmıyordu. 91: 185-188. Ocak 2012'de Aripiprazol ve Lityum ile tedavi görmüş. anerji. Hastaya psikotik bulgulu depresyon. 2008 yılında Olanzapin ve Karbamazepin. p. Özgen G. Hastalar bedenlerinin ve organlarının bir bölümünün ya da tamamının ölü olduğuna inanırken. Sarı İ. In: Sadock BJ. **Levent Mete *Ass. ilaç ve yiyecek alımının hiç olmadığı günlerin olması üzerine hastaya Elektro Konvulzif Tedavi (EKT) başlandı. anhedoni. 2009. suçluluk ve ölümsüzlük düşünceleridir.

Washington. Text Revision (DSM-IV-TR). 2. Doğal afetler. erkek. Olgu: NY. Torunu ile görüşmesine izin vermemiş. 2000 4. Kocaeli Giriş: Kayıptan sonra ortaya çıkan ruhsal tepkilerin bütünü “yas” olarak değerlendirilir ve doğal bir sürecin parçasıdır. suçluluk düşünceleri. Travmatik yas nedeniyle ruh sağlığı çalışanlarına başvuru da sınırlı olmaktadır(4). konuşmama. 3. Tartışma: Jacobs’un (1) travmatik yas için önerdiği dört temel ölçüt göz önüne alındığında NY’nin tanısının travmatik yas olduğu kanaatine varılmıştır. tanı karmaşası buna bağlı tedavi seçeneklerinin sınırlarının net olmaması bu olgulara yaklaşımı kısıtlayabilmektedir. Olgu sayısının sınırlı olması. “Traumatic Grief. Hatice Sodan Turan. “Yakınlarını Kaybeden Kişilerin Ruhsal Durumlarının ve Yas Tepkilerinin Karşılaştırılması”. Jacobs S (1999). Bu yakınmaları bir yıldır devam etmesine rağmen. (2001). Bu yazıda travmatik yasla gelen bir olgu tartışılacaktır. acı ve huzursuzluk hissi. Aslıhan Polat Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Travmatik yas.PB 148 Oğul Kaybı: Bir Travmatik Yas Olgusu Nermin Gündüz. dünyanın darmadağın olduğunu düşünme şikayetleriyle psikiyatri polikliniğine başvurmuş. Kayıp beklenmedik. Zeynep Yıldız Akbey. kendine geldiğinde oğlunun kaza anında öldüğünü öğrenmiş. normal bir yas süreci gibi değerlendirilip tedavi arayışına gidilmemişti. Olgun-Özpolat T. Ancak son aylarda işlevsellikte ciddi azalma olması üzerine yakınları tarafından polikliniğimize getirilmişti. kaza ile ilgili yoğun suçluluk düşünceleri. 52 yaşında. Kazadan sonra oğlunun eşinin NY’ye yönelik suçlamaları olmuş ve evi bu nedenle terk etmiş. içe kapanma.7:167-175. Kaynaklar: 1. DC: American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders i Fourth Edition. Tedavisi travmatik yas belirtileri göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Yüksel Ş. Diagnosis. kaza haberlerine yönelik kaçınma davranışları. Yüksel Ş. çatışma ve savaşlar çok sayıda ani ve şiddet içeren kayba neden olabilmektedir (2). Bir yıl önce kendi kullandığı traktörün freni tutmaması neticesinde oğluna çarpmış. Son olarak oğlunun ‘frene bas baba’ sesini hatırlıyormuş. cinsel isteksizlik. “Ne Zaman Travmatik Yas Tanısı Konur? Ne Zaman Tedavi Başlar?”. travmatik yasa ilişkin ayırt edici ruhsal sorunların tanımlanmasına ve değerlendirmede yol gösterici ilkelerin geliştirilmesine gereksinim vardır. kazalar. NY’nin halen devam eden depresif belirtileri. aile içi-toplumsal şiddet. şiddet içeren ve dehşet uyandıran bir şekilde ise kaybı yaşayan kişinin verdiği tepkiler “travmatik yas” olarak tanımlanır (1). Sezgin U. bedensel yakınmaları. Travmatik yas sonrası ortaya çıkan patolojik belirtiler sıklıkla olağan yas gibi değerlendirilip gözden kaçabilir. Değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için genel kabul gören tanım ve ölçütlerin geliştirilmesine. DSM IV-TR’de “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” (TSSB) ölçütü içinde değerlendirilmektedir (3). oğluna yönelik yoğun özlem duyguları mevcuttu. Klinik Psikiyatri 2004. Topçu Z. American Psychiatric Association. Sonrasında dissosiyatif bir süreci olmuş. Brunner/ Mazel Inc. Dişcigil AG (2004). 90:41-69. oğluyla ve kaza anı ile ilgili yeniden yaşantılama belirtileri. Toplum ve Bilim. Treatment and Prevention”. .

konuşmama. kendine bakımı azalmış. Hastanın tansiyonu 70/50 mmHg’ ye düştü. Burada hipertansiyon öyküsü ve antihipertansif ilaç kullanan ancak tek doz 100 mg ketiapin verildikten sonra hipotansiyon gelişen ve yoğun bakım koşullarında stabilize edilen bir olgu sunumu yapılmıştır. ilaca bağlı hipotansiyon tanısını desteklemektedir(2). duygulanım depresif.iştah azalmış olarak değerlendirildi. Hıdıroğlu H. Akşam 22:00'da tek doz ketiapin alan hastanın saat 22:50 sularında aniden baş dönmesi ve gözlerde kararma hissi olup arteryel tansiyonu 80/60 mmHg.Hocaoğlu Ç. Ketiapin sedasyona neden olduğundan yaşlı hastalarda düşük dozlarda hipnotik amaçlı kullanılabilmektedir. şikâyetleriyle psikiyatri polikliniğine başvurdu. 66 yaşında. Psikiyatri Bölümü. Pınar Güzel Özdemir İpekyolu Devlet Hastanesi.E. psikomotor aktivite azalmış. Ruhsal durum muayenesinde.Şenol S. Hasta trendelenburg pozisyonuna getirildi. hipertansiyon nedeniyle antihipertansif ilaç kullanımı vardı. Hastada ‘Depresif bozukluk’ düşünülerek yatışı yapıldı ve sertralin 50 mg/gün ve 100 mg/gün ketiapin başlandı. 10 ay önce benzer şikâyetleri başlayan hasta essitalopram 20 mg/gün ve trazodon 50 mg/gün tedavisinden fayda görmüş.PB 150 Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu sunumu Osman Özdemir. halsizlik. Kandemir G. ekstrapiramidal semptomlara ve antikolinerjik yan etkilere yol açmaması nedeniyle yaşlılarda tercih edilen atipik antipsikotiklerdendir (1). düşük ses tonuyla kısa cevaplar veriyor. Takiplerinin dördüncü saatinde tansiyonları 110/70 mmHg’ye kadar çıkan hasta psikiyatri servisine alındı. nabız 98 atım/dk olarak ölçüldü. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009. 2001.4:25-37 . Ketiapinin emildikten 2 saat sonra plazma tepe noktasına ulaşması ve yarılanma ömrünün 7 saat olması değerlendirildiğinde. Sonuç olarak ketiapinin sık karşılaşılan yan etkileri arasında olan hipotansiyon morbidite ve mortalite sebebi olduğu için özellikle yaşlı hastalarda dikkat edilmelidir. halsizlik ve senkop gibi belirtilerle seyreden hipotansiyon. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Şizofrenisinde Tedavi. Van Giriş: Baş dönmesi. Olgu: H. Ketiapin kullanımı sırasında ortaya çıkan sinüs taşikardisi: Üç olgu sunumu. Klinik Psikiyatri. Kaynaklar: 1. uyku. damar yolu açıldı ve serum fizyolojik (SF) verildi. kadın. Hasta yoğun bakıma alınarak monitorize edildi. bilinç bulanıklığı ve uyku hali gelişti. uykusuzluk iştahsızlık. 3–4 aylık iyilik halinden sonra ilaç kullandığı halde rahatsızlığı tekrarlamış. Tartışma: Antihipertansif kullanan ve tansiyonları normal seyreden hastaya ketiapin verildikten sonra arteriyel tansiyonu 80/60 mmHg’a düşmesi hastada ketiapine bağlı hipotansiyonu düşündürmektedir. Ketiapin. moralsizlik. görüşmeye ilgisiz.19:55-58. Özgeçmişinde. yaşlı bireylerde düşme ve kırıklara neden olduğu için tehlike oluşturmaktadır. 2.

Son yıllarda konuşma bozukluğu ile başlayan PSP olguları bildirilmektedir. Dört ekstremitede belirgin bradikinezi ve bilateral üst ekstremitelerde rijiditesi mevcuttu. son zamanlarda evinin yolunu bulamadığı. işçi emeklisi erkek hasta. bozuk).giyinemediği.03 (>3. Basit komutları anlayabiliyor. Son bir yıldır apati. yürütücü işlevlerde bozukluk ve diğer PSP bulguları eklenmiştir. yerinde duramama. PSP’nin Frontotemporal Demans (FTD) ile ilişkili olabileceği de bildirilmiştir. uykusuzluk. Bu vakada once konuşma bozukluğu başlamış.4. Olgu: İB. sonrasında yakın bellek kusuru. L-Dopa tedavisine yanıt alınamadığı tıbbi kayıtlardan öğrenildi. kesin tanı için postmortem incelemeye gereksinim vardır. Erguvan Tuğba Özel KızılAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 76 yaşında. yarım sözcükleri mevcuttu. dengesizlik. Duraksayarak. Beyin MRG: Yaygın kortikal atrofi. bozuk). Beyin PET: Sağ pariyeto-oksipital bölgede daha belirgin olmak üzere serebral kortekste yaygın metabolizma azalması. Bir yıl önce hafif unutkanlığı olan hastanın.PB 151 Konuşma Bozukluğu ile Başlayan Progresif Supranükleer Palsi ve Frontotemporal Demans Olgusu Umut Altunöz. Vertikal bakış kısıtlılığı mevcuttu. . Konuşma bozukluğunun başlamasından yaklaşık bir yıl sonra bradikinezi. Saat Çizme Testi: 0/5 (<3. Nörolojik muayene: Motor disfazi. Geriyatrik Psikiyatri Birimi Giriş: Progresif Supranükleer Palsi (PSP) simetrik akinetik-rijid parkinsonizm. bozuk). apati. sık düşmelerinin başladığı öğrenildi. Bilgen Biçer Kanat. Psikiyatrik muayene: hafif depresif belirtiler. bir PSP-FTD olgusu tartışılacaktır. apraksi. orta beyin yapılarında atrofi ve buna bağlı olarak midsaggital kesitlerde ‘’hummingbird bulgusu’’ mevcuttur. Geriyatrik Psikiyatri polikliniğine beş yıl önce başlayan ilerleyici konuşma bozukluğu ile başvurdu. Nöropsikolojik Değerlendirme: Standardize Mini Mental Test: 14/30 (<24. Frontal Değerlendirme Aracı: 4/18 (<9. üst ekstremitede belirginleşen simetrik rijiditesinin oluştuğu. soyunup. İleride yapılacak çalışmalar geniş vaka serilerinde bu tanıların klinik ve nöropatolojik açıdan aynı spektrumun içinde yer alıp almadığını aydınlatmayı hedeflemelidir. eğitimsiz. karmaşık cümleleri anlamakta güçlük çekiyordu. artikülasyon hataları. Sonuç ve Tartışma: Nöropatolojik ve klinik açıdan PSP ve FTD’nin ilişkili olduğunu bildiren yayınlar artmaktadır. bozuk). Bilişsel Kayıp için Bilgilendiriciye Uygulanan Anket: 4. disprozodinin eşlik ettiği hafif duyusal disfazi. Bu olgu FTD ya da Alzheimer hastalığının atipik varyantı ve PSP birlikteliği açısından tartışmalı bir olgu olup. patlayıcı tarzda konuşan hastanın konuşmayı başlatmaktaki zorluğu. sıvı gıdaları yutmakta güçlük çektiği bildirildi. literal parafaziler. saçlarını tarayamadığı. sık düşme ve subkortikal tipte demans ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu bildiride konuşma bozukluğu ile başlayan. bozuk). dengesizlik. Belirgin vasküler patolojiye rastlanmamıştır. İşlevsel Faaliyetler Anketi: 14/30 (>9. supranükleer tipte bakış felci.

Tartışma: Üç olguda da depresif belirtilerin bulunduğu ve demansın erken evrelerinde biriktiriciliğin olduğu dikkat çekmektedir.günümüzde bağımsız bir bozukluk olarak ele alınmaktadır. eşyaları koyduğu yerleri unutma yakınmalarıyla başvurmuştur. Psikoloji Bölümü Giriş:Kompulsif biriktiricilik yaşlılarda gençlere kıyasla daha sık görülmektedir (1). kalem. Olgu 3: CFT. işçi emeklisi. Yakınlarından eşyalarını koyduğu yerleri unuttuğu. Bu yazıda kompulsif biriktiriciliği bulunan üç farklı tipte demans olgusu sunulmuştur. apraksi. Geropsikiyatri Birimi ** Çankaya Üniversitesi.erkek hasta. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL* *Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı. uyuklama. 66 yaşında. . sözel bellek ve bilgi işleme bozuklukları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir . balkonunda sokaktan bulduğu plastik şişeleri. Umut ALTUNÖZ*. eğitimsiz. Yaşlılık çağında başlayanbiriktiriciliğin demans için öncül belirtilerden olabileceği akılda tutulmalıdır. Sevinç KIRICI *. Kranial MRG‘de bilateral temporaparietal atrofi saptanmıştır. kadınlara sözel tacizde bulunmayakınmalarıyla başvurmuştur. Kliniğimize iştahsızlık. camide türkü söyleme. Yakınlarından davranış değişiklikleri ortaya çıkmadan önce hastanın eski halı. Kranial BT‘de diffüz serebral kortikal atrofi. isteksizlik. depresif belirtiler.PB 152 Üç Olgu ile Demansta Kompulsif Biriktiricilik Bilgen Biçer KANAT*. Psikiyatrik muayenesinde yakın bellek ve dikkat bozukluğu başta olmak üzere. emekli memur. 81 yaşında. erkek hasta. Beyin PET görüntülemede frontal loblarda hafif ve temporal loblarda orta derecede hipometabolizma gözlenmiştir. erkek hasta. bitmiş otobüs kartı biriktirdiği. çocuklara küfür etme. İleri yaşta görülen depresyona eşlik eden kompulsif biriktiriciliğin yürütücü işlevler. uykusunda rüyalara uygun hareket ettiği. bu eşyalar nedeniyle evde adım atacak yer kalmadığı öğrenilmiştir. Demansta kompulsif biriktiriciliğin yaygınlığının %22 civarında olduğu bildirilmektedir. Kliniğimize söylenenleri hatırlayamama. lise mezunu. Gülbahar BAŞTUĞ**. Psikiyatrik muayenesinde depresif belirtiler. duygulanımında küntlük ve yürütücü işlevlerde bozukluk saptanmıştır. saksıları. yiyecek kaplarını biriktirdiği vebalkonun kullanılamayacak hale geldiği öğrenilmiştir. gazete. Kraniyel MRG’sinde yaygın kortikal atrofi saptanmıştır. moral bozukluğu. Kliniğimize eşiyle kavga etme. 74 yaşında. Olgu 2: NB. HastaLewy Cisimcikli Demans tanısı ile izleme alınmıştır. çakmak.Hasta Frontotemporal demans tanısıyla izleme alınmıştır. düşünce içeriğinde fakirleşme. Psikiyatrik muayenesinde depresif belirtiler. geceleri kalkıp dolaştığı. yakın bellek ve dikkat bozukluğu ile görsel varsanıları olduğu saptanmıştır.Eskiden obsesif kompulsif bozukluk bağlamında değerlendirilen bu davranış.lise mezunu. Alzheimer Hastalığı tanısıyla izlenen hastanın evden gitme ve kağıt biriktirme (dolaplar dolusu eski gazete ve kağıt) gibi davranışları olduğu öğrenilmiştir. unutkanlık ve böcekler görme şikayetleriyle başvurmuştur. memur emeklisi. lisan bozukluğu ve yürütücü işlevlerde bozukluk. Olgu 1:İB.

Bedensel yakınmaları için yapılan incelemelerinde hiçbir patoloji saptanamamıştı. uyaranlara yanıtsız olduğu. Ayrıntılı metabolik. sitalopram 20mg 1x1. Venlafaksin. 3dk süren. Yakınmaları 4 yıl önce kızının lösemi nedeniyle ölmesi ile başlamıştı. depresif içerik mevcuttu. nöbet eşiğini düşürerek epileptik nöbetleri tetikleyebildikleri bilinmektedir. kendiliğinden sonlanan ve sonrasında oryantasyonun olmadığı postiktal konfüzyonun seyrettiği bir nöbet görüldü. Yaşlılarda antidepresan kullanımına bağlı yan etkiler. afekti uygundu. Venlafaksinin terapötik dozda nöbete neden olması olgumuzu ilginç kılmaktadır. Olgu Sunumu: 80 yaşında. kardiyolojik. Levatirasetam.PB 153 Yaşlıda Terapötik Dozda Venlafaksine Bağlı Tekrarlayan Epileptik Nöbetler: Olgu Sunumu Özge Kılıç1. Düşünce içeriğinde hastalıkla ilişkili ve bedensel aşırı uğraşlar. Hastada Major Depresyon ve Komplike Yas tanıları düşünüldü. devamına gerek duyulmayarak 2. ketiyapin 125 mg 1x1 ve levatirasetam 250 mg 2x1/2 olarak düzenlendi. nörogörüntüleme. Hastanın bu dozu aldığı 3. Yatırılarak takip edilen hastanın aldığı paroksetin 20 mg 1x1 ve ketiyapin 100 mg 3x1 azaltılarak kesildi. İstanbul 2İstanbul Üniversitesi. başlanmasının 5. hayattan keyif almama ve içe kapanma yakınmalarıyla başvurdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İstanbul Giriş: Psikotrop ilaçların. Akut ve idame tedavide kullanılan antidepresanların yaşlıdaki en uygun dozlarının belirlenebilmesi için daha fazla kanıta gereksinim vardır. erkek hasta. Turan Ertan1. 3 kez daha tekrarladı. Nöroloji AD. Hastanın bundan sonraki bir yıl boyunca nöbet geçirmediği öğrenildi. . Tartışma: Hayvan ve insan çalışmalarında venlafaksinin yüksek dozlarının prokonvülzan etki yaptığı gösterilmiştir. Dikkat. mirtazapin 15 mg 1x1 ve alprazolam 0. bellek ve yürütücü işlevleri yaşına uygundu. Benzer nöbetler. Psikomotor aktivitesi ve iştahı azalmıştı. sık doktora gitme. Tedavisi. Tablo. polikliniğimize kabızlık. venlafaksinin son dozu alındıktan 20 saat sonra gözlendi. ayda kesildi. Olgu sunumu ile venlafaksine bağlı epileptik nöbet ile ilişkili yazının kısaca gözden geçirilmesi ve yaşlıda akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Çiğdem Özkara2 1İstanbul Üniversitesi. elektroensefalogram ve lomber ponksiyon incelemeleri sonucunda nöbeti açıklayacak hiçbir patoloji bulunamadı. komorbidite ve çoklu ilaç kullanımı nedeniyle gençlerden daha sık olabilir. İnsomni mevcuttu. yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler. Anhedoni ve anerji tarif etmekteydi. venlafaksine bağlı akut semptomatik epileptik nöbet olarak değerlendirildi.günü 150 mg/gün dozuna çıkıldı. arkasından klonik atmaların eklendiği. Psikiyatri AD. Son nöbet. Venlafaksin 75 mg 1x1. Psikiyatrik muayenesinde duygudurumu depresif ve anksiyözdü. terapötik dozda venlafaksin kullanımına bağlı tekrarlayan epileptik nöbetler geçiren bir olgu sunulacaktır.gün tonik kasılmalarla başlayan. Bu yazıda 80 yaşında. Venlafaksin kesildi.5 mg 1x1 başlandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. idrar yapma güçlüğü.

aksine yakınmaları arttı. farmakolojik olmayan yaklaşımlarla birlikte MSS uyarıcıları ve modafinil kullanılmaktadır (2). VAN. Clinical and Neurobiological Aspects of Narcolepsy. Olgu: 35 yaşında. Hastanede yattığı dönemde dissosiyatif semptomlar (amnezi. Gündüz aşırı uykululuk ve katapleksi narkolepsinin iki önemli semptomudur (1). klinik ve laboratuar değerlendirmeleri sonucunda narkolepsi tanısı konan ve tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Hastanın dissosiyatif belirtileri tedaviden sonra gözlenmedi.Yavuz Selvi İpekyolu Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü VAN. uyku atakları ve katapleksi ile epilepsi özellikle atonik nöbetler düşünülebilir. Sleep Med. Rickards H. Narkolepsinin duygudurum bozuklukları ve şizofreni ile belirli semptomlarının örtüştüğü bildirilmiştir.PB 154 Dissosiyatif Semptomlarla Ortaya Çıkan Bir Narkolepsi Olgusu Pınar Güzel Özdemir. ani düşme atakları ve hipnogojik halüsinasyonlar gibi narkolepsi belirtileri gösteren.Nishino S. 2011:7 507–518. BTA dissosiyatif bozukluk.Narcolepsy: a review. yerinde duramama şikâyetleriyle psikiyatri kliniğine başvurusu. ancak antiepileptik tedaviden fayda görmedi. yatarak tedavi hikâyesi mevcut. Bu yazıda dissosiyatif belirtiler ve depresif semptomları olan ancak kısa süre sonra aşırı uykululuk. füg ve depersonalizasyon) tespit edilerek SCID değerlendirmesi ve DES uygulanmış. gün içerisinde karşı konulamaz 15–20 dakika süren uyku atakları olunca tekrar psikiyatri polikliniğine başvurdu. 2. Ancak epilepside bilinç tümüyle kapalı ve postiktal konfüzyon görülürken narkolepside görülmez ve kişi hemen uyandırılabilir. Bildiğimiz kadarıyla dissosiyatif belirtilerin öncülük ettiği olgu bildirilmemiştir. . Tartışma: Narkolepsi. gün içinde karşı konulamaz derecede şiddetli. kısa süreli uyku ataklarından oluşan. sinirlilik. etyolojisi henüz tam belirlenemeyen.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. iki çocuklu.Akintomide GS. Hastaya narkolepsi tanısı konularak ‘modafinil’ verildi ve belirgin fayda gördü. Tedavisinde. Giriş: Narkolepsi.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. ailesiyle yaşıyor. Hasta nöroloji görüşü de alınarak epilepsi tanısı ile tedavi edildi. O dönemde istirahatte ve uyku yoksunluğu sonrası çekilen EEG ve beyin MR tetkikleri normal olan hastanın uygulanan MSLT sonucunda ortalama uyku latansı 5 dakika olarak saptandı ve uyku başlangıçlı REM epizodları tespit edildi. 2007. Adem Aydın. Hasta halen modafinil 600 mg/gün ve fluoksetin 20 mg/gün kullanıyor. 5 yıl önce başlayan uykusuzluk. Kaynaklar: 1. sıklıkla katapleksinin eşlik ettiği bir tablodur. semptomların şiddeti yıllar içinde sabit kalmakla birlikte dalgalanmalar görülebilen bir uyku bozukluğudur. Neuropsychiatric Disease and Treatment. Olgumuzda olduğu gibi antiepileptiklerden fayda görmez. kadın. Ayırıcı tanıda hastalığın başlangıç döneminde. depresyon tanıları ve antidepresan tedavi ile taburcu olduktan 2 ay sonra ani dokunmalarda ve gülmelerde yere yığılma şeklinde nöbetleri başlayan hasta.

göğsünde kasılma olan.PB 155 Stiff Person Sendromu ve Konversiyon Bozukluğu Ayırıcı Tanısı Yapılan Bir Hasta Meliha ÖZTÜRK*. anti nöronal antikor paneli ve otoimmün ensefalit paneli negatif saptandı. Hasta. toraks. ve üriner sistem USG normal bulundu. Servis yatışı sırasında bakılan rutin biyokimya. Elif KOCASOY ORHAN**. fakat söz konusu kaslar telkinle istirahate sevk edilebiliyordu. batın BT. Amacımız İTF nöroloji kliniğinde stiff person ön tanısı ile yatırılan ve yatışı sırasında konversiyon bozukluğu ayırıcı tanısı için psikiyatrik değerlendirmesi istenen bir vakayı tartışmaktır. Ertesi gün hastanın tekrar göğüs ve boyunda kasılması olunca telkinle kasılmalar durdu ve tekrarlamadı. Doğan ŞAHİN**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı **İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Giriş : Stiff Person sendromu çizgili kaslarda giderek artan istemsiz kasılma ve kas rijiditesi ile karakterize bir hastalıktır. 9 Haziranda psikolojik stres sonrasında kollarını çapraz yaptığı.2011 tarihinde psikiyatrik değerlendirilmesi istendi. etraftaki söylenenleri duyduğu ancak cevap veremediği bir nöbeti olduğu öğrenildi. Tüm bu bulgular sonucunda hastanın tanısının konversiyon bozukluğu olduğuna karar verildi. Bu kasılmaların son 2 ay içinde hastanın Ankara’ya gittiği 4 gün ve kliniğimizde yattığı 4 gün dışında her gün olduğu. hemogram. Vaka: 25 yaşında erkek hastanın 13. kol ve bacaklara yayılır. ara vererek dört gün boyunca hiç olmaması. Mehmet Barış BASLO**. hastaneye yatışından önce 45 dakika süren “Alalh’ın isimlerini” bağırdığı bir nöbet olmaya başladığı ve bu arada bakılan Anti GAD antikorun negatif geldiği öğrenildi. Çekilen EMG de istemsiz kasılmalara eşlik eden motor ünite boşalımları görüldü. bakılan kanser belirteçleri. Hastada 3 Haziran 2012 de ayağında kasılma ve hareket ettirememe başladığı. disosiatif nöbetlerin eşlik etmesi.Haşmet HANAĞASI**. Tartışma: Hastanın kasılmalarının lokalizasyonu stiff person sendromu ile uyumluydu. ancak kasılmaların telkinle geçmesi. Başar BİLGİÇ**. EMG de kasların telkinle istirahate sevk edilebiliyor olması ve Anti GAD negatif olması stiff person sendromunu dışlayan bulgulardı. EEG. Yatışı sırasında hastanın karın ve boynunda ritmik olmayan. başlangıçtan itibaren paterninde belirgin değişiklikler olması. kısa süreli ve tekrarlayıcı kasılmaları gözlemlendi.08. . Sertlik genellikle bel bölgesinden başlayarak aylar içinde sırt. üniversite mezunu ve dini bir cemaatle bağlantılı bir yurtta müdür yardımcısı olarak çalışıyor. Konversiyon bozukluğu organik bir sebeple açıklanamayan motor ve duyu alanında görülen işlev bozukluğudur.

(eds). Moorkens G. Ankara: Tuna Matbaacılık. Baskı. 2008. genel cerrahi.538 3.Öztürk O.53:163-173 2. EMG tekikleri yapımış. Van den Eede E. Hastada yapılan tetkiklerde belirgin bir patoloji saptanmamış.H.376 . Somatizasyon bozukluğunda genç yaşlarda başlayan ve yıllarca süren çok değişik fizik belirtilerle giden bir rahatsızluık söz konusudur. çocuğu yok. Literatürde somatizasyon bozukluğu farmakoterapisine ilişki kontrollü çalışma bulunmamaktadır.Yücel B. Güleç C. Polat A. Sabbe BG.Baskı. endoskopi ve laparoskopik inceleme. (1) Hastamızda tablonun hızlı ve etkin düzelme gözlenmesi somatizasyon bozukluğu tedavisinde antipsikotiklerin en az antidepresanlar kadar önemli olduğunu göstermesi açısından değerlendirilmelidir. (3) Antipsikotik ilaçların somatoform hastalıklarda kullnaımına ilişkin Decoutre ve arkadadaşlarının yapmış olduğu gözden geçirme çalışmasında özellikle fonksiyonel dispepsi tablosunun antipsikotik tedaviye iyi yanıt verdiğine dikkat çekilmektedir. Yaklaşık 6 ay süreyle psikiyatri takibinde olan hastanın sertralin100mg. Tijschr Psychiatr 2011. nöroloji hekimerince takipleri yapılmış. Hastanınn takipleri aylık olarak devam edildi. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları./gün kullanımı mevcut. 2007:369. Hastanın sertralin tedavisi sonlandırılarak 100mg./gün sülprid tedavisi başlandı. çalışmıyan kadın hasta yaklaşık 2 yıldır devam eden karın ağrısı yakınması. göğüs ağrısı yakınmalatı var bu ağerılrdan ve somatizasyon bozukluğu kriterlerini karşılayacak şekilde aralıklı bulantı ve kusmalar. Köroğlu E. karın ağrısı. 2/5 kardeş. Somatizasyon bozukluğu ve farklılaşmamış somatoform bozukluk in: Psikiyatri Temel Kitabı. EEG. Hastanın 2 yıllık süre içinde dahiliye. Uluşahin A. boğazda düğümlenme duygusu yakınmaları olduğu da öğrenildi.PB 156 Sülprid Tedavisine İyi Yanıt Veren Sertraline Dirençli Somatizasyon Bozukluğu Olgusu Mustafa Burak Baykaran Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları E. 1. kadın doğum. Antipsychotic agents in treatment of somatoform disorders.A. mensturasyon sırasında ağrı. 15 gün sonraki ilk kontrolde hastanın bulantı kusma. a review. boğazda düğümlenme şişikinlik yakınmalarının tamamen ortadan kaybolduğu görüldü. Yaklaşık 4 ay süreyle izlenen hastanın tüm ağrı ve gastointatinal semptomlarınn kaybolduğu gözlendi. 11. Hasta ile yapılan görüşmede ek olarak sırt ağrısı. mensturasyon düzensizlikleri.Decoutre L. geldi. (2) 25 yaşında evli. Ankara: Hyb Basım Yayın. 2.

A. bellek bozukluğu. azalmış vokal ve motor tepki. hiperoralite. çağrışımları dağınıktı. devamlı aynı kelimeleri tekrar etme şeklinde yakınmaları devam etmiş. 24(7): 1193–1203 2. Anlık. yakın ve uzak bellek. Sadock BJ. 2. Hastaya DSM-IV’e göre “Diğer Genel Tıbbi Durumlara Bağlı Demans” tanısı konuldu. demans. HSE tanısıyla antiviral tedavi başlanmış.455 3. soyut düşünmesi. Anksiyöz duygulanım gözlendi. The Human Klüver-Bucy syndrome. Neurology. aşırı ve uygunsuz yemek yeme. Almıla Erol*. Klüver-Bucy sendromu. kadın. Olgu: 31 yaşında. Olgumuzda hiperoralite. Düşünce içeriği fakir. amnezi ve epileptik nöbetleri de içerebileceği ve klinik pratikte bu tür olguların az olduğu bildirilmiştir (3). Nörolojik muayenesinde özellik yok.PB 159 Herpes Ensefaliti Sonrası Gelişen Klüver-Bucy Sendromu: Olgu Sunumu Dursun Hakan Delibaş*. Beyin omurilik sıvısında Pandy (+). Lilly R et al. geçmişini hatırlamama. Comprehensive Textbook of Psychiatry VIII. Ertesi gün inkontinans. Ahmet Levent Mete* *İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. parankimal doku kaybı ve ensefalomalazik değişiklikler. kooperasyon kısıtlıydı. 90 beyazküre. 20 kırmızıküre bulunmuş. HSE gibi durumlar sonrasında oluşabilen postensefalitik bir sendromdur. yakınlarını tanımayan hasta acil servise getirilmiş ve çekilen MR'ında “bilateral temporal hornların medial kesiminin tutan. Temporal ve frontal lobların inferomedial bölümlerinde nekrotizan lezyonlar yapar(1). afazi. 1983 Sep. Klüver-Bucy Sendromu gelişebilir(2). Kaynaklar 1.Fallon B. Görsel agnozi. bilişsel işlevlerde bozulma saptanmış ve Klüver-Bucy sendromu geliştiği düşünülmüştür. 2010 October. hiperseksüalite ölçütlerinden en az 3’ü olmalıdır. ağır seyirli. Yöntem: Bu yazıda üç yıl önce geçirdiği herpes ensefalitinden sonra Klüver-Bucy Sendromu gelişen bir kadın hastanın tartışılması planlanmıştır. yönelim bozuk. Alzheimer hastalığı.Uğur Demir**. Perseverasyonları belirgindi. tuhaf konuşmaları olan. hipokampal gyruslarda volum kaybı” saptanmış. Bangen KJ et al. Bilinç açık. hipermetamorfoz. Ruhsal durum muayenesinde. Tartışma: HSE tedavi edilmediği takdirde %40-70 ölümle sonuçlanır. Diğer Enfeksiyöz Hastalıkların Nöropsikiyatrik Yönü. antibiyotik tedavisi başlanmış. Dikkati dağınıktı. Buna ek olarak afazi. Herhangi bir hastalık öyküsü olmayan hasta. Dementia Following Herpes Zoster Encephalitis. baş ağrısı yakınmasıyla başvurduğu doktor tarafından sinüzit tanısıyla.33(9):1141- . demans. Clin Neuropsychol. tüm vücut da kasılmanın geliştiği epileptik nöbet sonrasında. kafa travması. fokal ensefalitin en sık etkenidir. İzmir Giriş: Herpes ensefaliti (HSE) sporadik. Radyoloji Kliniği. Yaşayan hastaların çoğunda sekel görülür. Sonrasında unutkanlık. Psikiyatri Kliniği. Sadock VA (ed) Güneş Kitapevi. yargılaması bozulmuştu. İzmir **İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. evli. amnezi. s. 3 yıl önce ateş yüksekliği.

ilk cinsel ilişkinin ağrılı olması gibi travmatik yaşantılarının etiyolojik bir etken olduğu saptanmıştır. çocukluk döneminde cinsel travma yaşadığını bildiren erişkin kadınlarda travmaya bağlı semptomlarda azalma veya iyileşme sağladığı bildirilmiştir4. cinsel terapiye uyum sağlayamayan ve bir seans EMDR uygulaması ile iyileşen bir vajinismus olgusu sunulmuştur. Ankara ** Gazi Üniversitesi. Cinsel işlev bozuklukları polikliniklerinde yapılan araştırmalarda ise vajinismus sıklığı % 6675. bu konuda yeni olgu sunumlarına ve araştırmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir. bu olayı tekrar tekrar hatırladığı. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. EMDR’nin travma ile ilişkili belirtilerde iyileşme sağladığı bildirilmiştir. EMDR ile tedavi edilen vaginismus ile ilgili ülkemizde yayımlanmış iki olgu bildirimi bulunmaktadır4. beş yaşından itibaren yineleyici tecavüze uğradığı saptanan. EMDR’nin cinsel işlev bozukluklarında da etkili olduğu. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Tıp Fakültesi. Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneğinin (CETAD) 2007 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verilerine göre vajinismus her 10-12 kadından birinde görülmektedir. Yapılan çalışmalarda çocukluk döneminde cinsel travma yaşamış kadınlarda. 3 Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) tekniği Travma Sonrası Stres Bozukluğunda (TSSB) başta olmak üzere birçok ruhsal bozuklukta kullanılabilmektedir. Yapılan çalışmalarda cinsel taciz. EMDR’nin travma öyküsü bulunan cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde terapiye uyumu artırıcı süreci hızlandıran bir tedavi tekniği olarak kullanılabileceği. Ankara Vajinismus vajinanın ön kısmının üçte birindeki kaslarda yineleyici ya da sürekli istem dışı kasılması ve sonucunda cinsel ilişkinin olanaksız olması olarak tanımlanmaktadır1.PB 158 Çocukluk Çağında Yineleyici Tecavüz ve Cinsel Taciz Öyküsü Bulunan Bir Vaginismus Olgusunda EMDR’nin Etkinliği Yasemin Hoşgören*. . Bu bildiride sekiz aydır cinsel ilişkiye girememe yakınmasıyla başvuran. tedirginlik ve uyku bozukluğu bulunan.9 bulunmuştur2. Burhanettin Kaya** * Ankara Üniversitesi. ağrılı jinekolojik muayene. Bu olgunun cinsel terapilere yeni bir bakış açışı kazandırdığı.

Hamilton Depresyon Ölçeği(HAM-D) 27/51. Kognitif bozukluk. kısıtlı kooperasyon. Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı. Nörolojik değerlendirmede DTR bilateral hiperaktifti. amisülpirid 200mg/gün tedavisine devam edildi. amaçsız vücut hareketleri. iskemik patoloji saptanmadı. Psikometrik değerlendirmede Deliryum Derecelendirme Ölçeği(DDÖ) 18/30. nörolojik. ataksi gibi ekstrapiramidal etkilerle karakterizedir. Metabolik-infiltratif patolojiler yönüyle tetkikleri istendi. 6 yıldır etiyolojisi açıklanamamış kriptojenik siroz öyküsü mevcuttu. ruhsal muayenede bilinci açık. halsizlik. uykusuzluk. HAM-A 20-10/56. Hamilton Anksiyete Ölçeği(HAM-A) 27/56 olarak bulundu. birkaç günde oryantasyon kusuru düzeldiyse de hareket bozukluklarında iyileşme minimaldi. Göz muayenesinde bilateral Kayser-Fleischer halkası görüldü.PB 159 Deliryum Düşünülen Wilson Hastalığı: Bir Olgu Sunumu Atakan Yücel*. kilo kaybı bulgularıyla deliryum ve depresif bozukluk öntanıları düşünüldü. anksiyöz duygulanım. tremor. Psikiyatri Ana Bilim Dalı. 24 saatlik idrarda bakır düzeyi 248 μg/24saat (N:<50 μg/24saat) olarak bulundu. depresif duygudurum. Kadın doğum kliniğince tekrar kürete edildi. burun kanaması. Dahiliye konsültasyonunda kompanse kriptojenik siroz düşünüldü. Olgu:37 yaşında bayan. vajinal kanaması kesildi. tremor. nukleus lentiformislerde atrofik değişiklikler. Hasta kognitif testleri uygulayamadı. Beck Depresyon Envanteri (BDE) 33/63. HAM-D 21-5/51 . Nermin Yücel**. ara ara ortaya çıkan oryantasyon kusuru. çinko asetat tedavileri başlandı. distoni. DDÖ 10-4/33. heterojen intensiteler izlendi. . milnasipran 100mg/gün. lorazepam 3mg/gün ile tedavisi sürerken hipertansiyon gelişmesiyle milnasipranı kesildi. 2 ay önce abortus ve küretaj operasyonu sonrası anlamsız konuşmalar. Nedeni anlaşılamayan ekstrapiramidal ve serebellar bulgularla birlikte psikiyatrik semptomları olan genç hastalarda ayırıcı tanıda WH akılda tutulmalıdır. vajinal kanama. Ünsal Aydınoğlu* * Atatürk Üniversitesi. dizartri. Giriş: Wilson hastalığı (WH) selüler hasarla sonuçlanan bakır toksisitesiyle karakterize genetik zeminli bakır metabolizma bozukluğudur. Sırayla 15 gün ve 45 gün sonra testlerde. Sonuç: WH’da hepatik belirtiler akut. psikiyatrik belirtiler gösteren olgumuzda WH tanısına giden süreç ilginç bulunarak sunulmuştur. Bazal ganglionlardaki simetrik izlenen patolojilere yönelik iskemik problemler düşünülerek nörolojiye konsülte edildi. yürüme bozukluğu.46 mg/dl (N:26-63 mg/dl). seruloplazmin düzeyi 1. depresyon da yaygın olarak görülür. Elif Oral*. Erzurum. fulminan hepatik yetmezlik olarak kliniğe yansırken nörolojik bulgular dizartri. Dahiliyeye rekonsülte edilen hastada WH tanısıyla penisilamin 150-300mg/gün. sürekli anlamsız gülümseme mevcuttu. koreoatetozis. talamuslarda. siroz. Hastanın kliniğimizde amisülpirid 200mg/gün. Kriptojenik siroz öyküsü yanında nörolojik. boyunda ayaklarda kasılmalar. yürümekonuşmada zorluk. Hepatik. yakınlarını tanımama şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. psikiyatrik semptomlarla kendini gösterebilir. Beyin MRG’de bilateral bazal ganglionlarda. insomnia. BDE 21-6/63 şeklinde iyileşme tespit edildi. anhedoni. ** Atatürk Üniversitesi. kronik hepatit. Erzurum. kollarda bacaklarda distonik postür.

Tiroid hastalıkları her yaşta psikiyatrik semptomlara neden olabilir. Psikomotor ajitasyonu mevcut. Duygudurumunda depresif belirtiler devam eden hastaya essitalopram 10 mg/gün başlandı. Nitekim tiroid fonksiyon testlerinde görülen hipotiroidi bulgusu da bu hipotezimizi desteklemektedir. Hastanın bakılan tiroid fonksiyon testlerinde freeT3: 2. Acil servise özkıyım girişimi nedeniyle başvurdu. komşularının kendisine kötülük edeceği düşüncesi.2) Anti-tg:527 IU/ml (0-115) Anti-tpo: 399. Uykusuzluk ve yemek yememe şikayeti eklenmiş. Klinisyenler özellikle geç yaşta başlayan ve psikotik semptomlarla kendini gösteren hastalarda hipotiroidiyi göz önünde bulundurmalıdırlar. Vital bulguları normaldi.52mıu/ml (0.7) TSH:8.1 IU/ml (0-34) olarak tespit edildi.27-4. disforik ve depresif duygudurumun ön planda olması nedeni ile psikotik belirtili depresyon tanısı düşünülmüştür.45pg/ml (0. evli. Kan biyokimya değerleri normal sınırlardaydı. 56 yaşında. ev hanımı.03 pg/ml(24. Konya. Hastanın önceki psikiyatrik belirtisinin olmaması nedeni ile de organik bir etyoloji ön planda düşünülmüştür. Hastaya tiroksin 75 mg/gün başlandı.PB 160 Psikoz Kliniği ile Ortaya Çıkan Hipotiroidi Olgusu Şule Gündüz*. Ailesi tarafından baygın halde bulunan hasta acil servise getirilmiş. Hipotiroidinin depresyonla ilişkisi iyi bilinmesine karşın psikotik semptomlarla da ilişkisinin olduğunu göstermesi açısından iyi bir olgu örneği olduğu düşünülerek hazırlanmıştır. Olgu ND. Düşünce içeriğinde etrafındaki kişilerin kendisine zarar vereceklerine yönelik perseküsyon sanrıları mevcut.5-8 arasında olduğu gösterilmiştir. ilkokul mezunu. Çağrışımlar dağınık.4) freeT4:1. Öncesinde herhangi bir psikiyatrik öyküsü bulunmayan hastanın son 1 haftadır içe kapanma. çocuklarının kendisini zehirleyeceği düşünceleri başlamış. haftasından itibaren tiroid fonksiyon testlerinde ve psikotik belirtilerinde belirgin düzelme oldu. Nörolojik muayenede konfüzyon hali dışında bir patoloji saptanmadı. Bilge Burçak Annagür* * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği. İlk ruhsal muayenesi: Bilinç konfüze. psikotik belirtilerin akut başlangıç göstermesi. kadın. Duygulanımı disforik. Farklı ilaçları alarak ve bileğini keserek kendisini öldürmek istemiş. Tartışma Olgu için geç erişkin yaşta başlaması.93-1. Bu olguda geç yaşta başlayan ve psikotik depresyonun ön planda göründüğü bir hipotiroidi olgusu sunulmuştur. Psikiyatrik hastalarda klinik hipotiroidizm görülme oranı %0. . Tiroid USG: Her iki tiroid parankimi minimal heterojen izlenmiştir. Yapılan endokrinoloji konsültasyonu sonucunda klinik tablo hashimato hipotiroidisi lehine yorumlandı. Hastanın yatışı boyunca ağlamaları ve depresif duygudurumu mevcuttu. Tiroid hormon replasmanı başlanan hasta tedavinin 2. Bu olguda hipotiroidiye bağlı olarak akut psikotik semptomlarla karşımıza çıkan bir olgu sunulmuştur. Türkiye Giriş Hipotroidizm tiroid hormonun düşüklüğü sonucu oluşan klinik sendromdur. Hastaya Ketiyapin 400 mg/gün başlandı.

anksiyete bozuklukları.' thyrotoxic psychosis'. T4: 1. deliryum vb psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilmiştir. duygudurumunun eleve. Laboratuarında TSH: 0. Yapılan değerlendirme sonucu Bipolar bozukluk psikotik özellikle manik epizot. çağrışımlarının dağınık izlenimi verecek kadar hızlandığı. Jülide Güler. European J of Endocrinology 2000. Delahunt J: Psychosis followin acute alteration of thyroid status.31(5):762-4. Rae AM. Benzer psikiyatrik tablolar tiroid replasman tedavisi sırasında da bildirilmiştir (1. . mini mental test puanı normal düzeye ulaştı. Ellis PM.09 olarak bulundu. ancak öforisi tedavinin daha geç döneminde ortadan kalktı. istemli dikkat ve yoğunlaşmasının bozulduğu saptandı. psikomotor aktivitesinin arttığı.2). T3: 2. Tartışma: Bu olgunun kontrolsüz tiroksin kullanımının manik epizodu tetiklemesi ve deliryuma yol açması açısından tartışılması önemlidir. tiroksin kullandığı. hipomani. Bir haftanın sonunda valproik asit 500 mg/gün tedaviye eklendi.00. Wells JE: Psychoses associated with thyrotoxicosis. 2-Brownliel BEW. Hüseyin Güleç Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Giriş: Hipertiroidi mani. Walshe JWB. A report of 18 cases. ayrıca beta talasemi ve hipertansiyon tanısı olduğu. çok konuşma. konuşma miktar ve hızının arttığı. Aile hekiminin önerisiyle tiroksin tedavisi kesilen hastada psikotik semptomlar ortadan kalktı. Hasta poliklinik takibi planlanarak taburcu edildi ve bir hafta sonraki poliklinik kontrolünde remisyon halinin devam ettiği gözlendi. yönelimi düzeldi. Bunun dışındaki laboratuar tetkikleri normal sınırlardaydı. Hastanın 15 yıldır tiroid tedavisi gördüğü. hareketlilik şikâyetleriyle Erenköy RSHH acil psikiyatri polikliniğine başvurdu ve yatışı yapıldı. demans ve deliryum ön tanıları ile ketiapin 25mg/gün ve risperidon 2mg/gün tedavisi başlandı. Kaynaklar: 1-Irwin R. Olgu: 30 yıldır bipolar affektif bozukluk tanısı ile düzensiz psikiyatrik tedavi tanımlanan 75 yaşında kadın hasta uykusuzluk. 142:438-444. hayvan şekilleri görme. Hasta böcek ve çeşitli hayvanlar görme şeklinde görsel varsanılar ve bu böceklerin vücudunda dolaştığı şeklinde taktil varsanılar saptandı. ancak son bir yıldır kontrole gitmediği. Aust NZJ Psychiatry 1997 Oct.45. with statistical analysis of incidence. üç ay önce katarakt operasyonu geçirdiği öğrenildi. Mini Mental Testten 18 puan aldı.PB 161 Bir Olguda Bipolar Affektif Bozukluk ve İyatrojenik Hipertiroidiye Bağlı Deliryum Eştanısı Fikret Ferzan Ergün. Servisteki ilk psikiyatrik muayenesinde yöneliminin bozuk olduğu. Hasta perseküsyon ve referans hezeyanları tanımladı. istemsiz dikkatinin arttığı. duygulanımın öforik olduğu.

İstanbul Son yıllarda cerrahi tekniklerdeki gelişmeler sayesinde epilepsi ve tümör cerrahisinde olumlu sonuçlar alınmakla birlikte bu operasyonlar sonrasında organik beyin sendromu başlığı altında değerlendirilen bazı psikiyatrik tablolar geliştiği ve bu tablolarda tedaviye direncin sık görüldüğü gözlenmektedir. Hacı Murat Emül. Ömer Faruk Demirel. Olgumuz. eşine yönelik kıskançlık hezeyanları ve saldırganlık şikâyetleri nedeni ile başvurduPsikiyatrik muayenesinde emosyonel labilite. Uygulanan risperidon 6mg/g ve valproat 1500mg/g tedavisi ile şikâyetlerinde gerileme gözlenmeyen hastanın valproat tedavisinin çapraz titrasyon ile 600mg/g karbamazepine değiştirilmesi ile klinik bulgularında gerileme gözlendi. Alaattin Duran İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Bu hastalardaki kompleks nörobiyolojik patolojiden dolayı birden çok reseptörü hedef alan tedaviler kaçınılmaz olmaktadır. Organik beyin sendromunda davranış kontrolünü sağlamada antipsikotiklere kıyasla GABAerjik sistem üzerinden düzenleme yapan karbamazepin gibi antikonvülsan tedaviler önerilmektedir. Düşünce içeriğinde eşine karşı kıskançlık hezeyanları ve homisidal düşünceler saptandı. Bu olgu ışığında da sol frontotemporal tümör rezeksiyonu sonrası gelişen psikiyatrik semptomatoloji ve bu tablolara psikofarmakolojik yaklaşım basamaklarının ele alınması amaçlanmıştır. . Atipik antipsikotiklerin. duygudurum düzenleyiciler ve lityumun artan kullanımları ile nöropsikiaytrik sendromlarda görülen agresyon etkili olarak tedavi edilebilmektedir. spontan ağlamalar ve irritabilite gözlendi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğine sol frontotemporal oligodendroglioma rezeksiyonu sonrası gelişen gün içerisinde ani ağlamalar.PB 162 Sol Frontotemporal Tümör Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Agresyonun Ön Planda Olduğu Psikoz Vakası Nazife Gamze Usta. ani öfke patlamaları.

Burhanettin Kaya 2 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Malign Melanoma (MM) %18. 5mg/gün Biperiden IM başlandı. Tedaviden 15-20 gün sonra yakınmalarında artış gözlenmiş. Psychological reactions in patients with malignant melanoma.Brandberg Y. 4. 3. Skin Cancer: Recognition and Management. The Epidemiolgy. J ECT 2007. İnterferon alfa kullanan malign melanomlu bir hastada ortaya çıkan mani: Olgu sunumu. USA. Buna bağlı olarak depresyon. 31(2):157-162. 2. İlaç içmeyi reddettiği için 5mg/gün Haloperidol. işitsel-görsel varsanıları vardı. Olgumuz EKT’nin IFN-a kullanımına gelişen psikozun tedavisinde yeri olduğunu düşündürmektedir. s. ikincil gelişen ruhsal bozuklukları tanıyabilmek. MM hastalarında erken dönemde baş etme gücünü arttırmak. erken tanı-tedavi ile beş yıllık sağkalımın %80.PB 163 Malign Melanom Tanısı Konan ve İkincil Depresyonu Olan Bir Olguda İnterferon Alfa Kullanımına Bağlı Psikoz Gelişimi ve Tedavide EKT’nin Etkisi Melike Küçükkarapınar 1. USA. Hastalığın yinelemesi ve metastazı engellemek amacıyla IFN-a gibi immünomodulatuar ilaçlar kullanılmaktadır.111-115. 23(4):291-292. Literatürde IFN-a kullanımına ikincil gelişen psikotik depresyonun tedavisinde EKT’nin yeri ile ilgili bir çalışma vardır(5). Taburculuktan iki ay sonra yapılan izleminde iyilik halinin sürdüğü gözlendi.Kaya N. Bu bildiride MM tanısı konan. Risperidon 1 mg/gün başlandı. nadiren psikoz eşlik etmektedir. Psikoz nadir görülür(4). Ringborg U. interferon alfa kullanımına bağlı psikoz gelişen ve EKT ile düzelen bir olgu kaynaklar ışığında tartışılmıştır. Eur J Cancer 1995. Istafanaus R.Schwartz RA. The successful use of electroconvulsive therapy in a patient with interferoninduced psychotic depression. . BMJ Books 2009. 5. değersizlik düşünceleri. halsizlik. Kurani A. Hastalığa ikincil depresyon %23 oranında görülmektedir(2). Servise yatırıldığında bir haftadır süren uyku hali. Mirtazapin 15 mg/gün ve Olanzapin 5 mg/gün tedavisi sürdürüldü.90 olduğu bir deri hastalığıdır(1). Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008. Zeytinci İ. Tartışma-Sonuç: IFN-a kullanan kanser hastalarında sıklıkla depresyon görülmekte. Şahingöz M. s. intihar düşüncesi. ABC of Skin Cancer. Tedavinin başından itibaren psikiyatrik değerlendirme ve izlem önerilmektedir. 9. Kaynaklar 1. İki hafta sonra belirtilerinde gerilememe olmaması üzerine sekiz seans EKT uygulandı.2 sıklıkta görülen. MM tanısı konduktan sonra IFN-a tedavisi başlamış.Marsden J. Sjoden P. Rajpar J. Wiley-Blackwell 2008. Yakınmalarında belirgin düzelme gözlendi. 2 mg/gün’e çıkarıldı. ikincil depresyonu olan. Depresyon %10-40 oranında görülür(3). erken tedavi önemlidir. Venlafaksin 225 mg/gün. konfüzyon gibi nöropsikiyatrik belirtiler %10 sıklıkta görülebilmektedir. 75. yorgunluk yakınmaları olan 37 yaşında kadın hasta.Zincke MT. Olgu: Kendine güvenmeme. psikoz. Aetiology and Prevention of Melanoma. 537. beslenme reddi.

J Med Case Rep. Olgumuzda fluoksetine bağlı CD gelişmesi nedeniyle duloksetin tedavisine geçilmiş fakat başka bir cinsel yan etki olan RE gelişmiştir. Tartışma: Antidepresanlara bağlı CD sık gözlenmekte olup.. Diyarbakır 2 Palandöken Devlet Hastanesi. Duloksetin tedavisinin kesilmesinden iki gün sonra hastanın RE şikayetleri sona erdi ve 6 aylık takibinde herhangi bir CD tariflemedi. . Antidepresanlara bağlı CD sık gözlenmektedir.D. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: a meta-analysis. 2. Bu durumda yine CD yan etkisi düşük olan başka bir antidepresana geçilmiş ve bu yan etkiler tamamen düzelmiştir.Au E. Erzurum Giriş: Retrograt ejakülasyon (RE) bir cinsel disfonksiyon (CD) olup. Yapılan üroloji konsultasyonu sonucunda RE tanısı konulan hastada RE’nun duloksetine bağlı olduğu düşünülerek cinsel yan etkisi az olan başka bir antidepresan olan bupropiyon 150mg/gün başlandı. Kliniğimize başvurusunda 6 aydır fluoksetin 20mg/gün alan hastada fluoksetine bağlı cinsel isteksizlik ve geç boşalma şikayetleri mevcuttu. duloksetin 60mg/gün başlandı. J Clin Psychopharmacol. Keremhan Gözükara.. Mehmet Cemal Kaya. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A. Olgu: 43 yaşında. Yeni bir antidepresan olan duloksetinin cinsel yan etkileri plaseboya eşit düzeydedir(2).¹.¹*. Retrograde ejaculation following open ureteric reimplantation: a case report. tedaviyi olumsuz etkilemektedir(2).3:7410. Duloksetin tedavisine başlandıktan bir ay sonra fluoksetine bağlı cinsel yan etkiler düzelmiş. Dasgupta R. 2009. ² 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Üroloji Kliniği. Sonuç olarak antidepresanlara bağlı CD geliştiğinde cinsel yan etkileri daha az olduğu bilinen ajanlara geçmek tedavide yaralı olabilir. Bu süreçte çeşitli antidepresan tedaviler almış. 2009. Dasgupta P.PB 165 Duloksetine Bağlı Retrograt Ejekülasyon: Olgu Sunumu Mahmut Bulut. fakat etkisizlik veya yan etki nedeniyle ilaçları değiştirilmişti.29(3):259–66. Kaynaklar: 1. Bu yazımızda cinsel yan etkileri çok az görülen bir antidepresan olan duloksetine bağlı gelişen RE olgusunu ilk defa bildirmeyi amaçladık. Yan etkiler nedeniyle fluoksetin tedavisi kesilip.Serretti A. Chiesa A. boşalma hissi olmasına rağmen dışarı sperm akışı olmaması ve mesaneye doğru geri boşalma olarak tanımlanmaktadır(1). fakat orgazm problemleri başlamıştı. evli erkek hasta major depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu tanılarıyla 11 yıldır takip ve tedavi edilmekteydi.

Tanısal oftalmik girişimlerin yanı sıra üveitis ve iritis tedavisinde de kullanılmaktadır. Diğer antikolinerjikler eczanelerden reçetesiz satın alınabilmektedir. özgüveninin arttığını. Siklopentolat hidroklorid oftalmolojide tanı amacıyla ve ameliyat öncesi değerlendirme amacıyla sık kullanılan topikal midriyatik. Antikolinerjik ilaçların medikal kullanımlarıyla birlikte. manik epizod tanısı ile servisimizde yatırılarak uygun medikal tedaviyle takip edilmiştir. Ruhsal muayenesinde depresif yakınmaları mevcuttu. ACG. buruna damlatma yoluyla kullanmaya başlamış. Mehmet Bülent Sönmez Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. İlacı en uzun 3 haftalık bir dönem bırakabilmiş. sinirlilik olduğunu ifade ediyor. kullanmadığı zamanlarda ise sıkıntı. akut psikotik atak tanısı konmuş. Asıl olarak göz damlası olarak piyasada bulunan siklopentolatı göz damlası olarak değil de. Ancak bu atak sonrasında depresif yakınmaları ortaya çıkan hasta. Rugül Köse Çınar. İlacı kullandığı zamanlar. Bu olgu da antikolinerjik ilaçların kötüye kullanımları/bağımlılıkları konusunda ilaçların ruhsatlandırılmaları. kontrol amaçlı polikliniğimize başvurdu. Hamilton depresyon değerlendirme ölçeği 17 olarak tespit edildi. etrafı algılayışının değiştiğini. sikloplejik bir tersiyer amin muskarinik reseptör antagonistidir. reçete edilmeleri ve satılmaları konusunda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Siklopentolat. ortamdan uzaklaştığını. Siklopentolatı kesmesi önerilerek uygun tedavi düzenlendi. Haziran 2006 ve Mayıs 2011 yıllarında bipolar bozukluk. giderek artan kötüye kullanım ve bağımlılık potansiyelleri son zamanlarda sıkça göze çarpmaktadır. Antikolinerjik ilaçlar daha çok öforizan etkileri nedeniyle kötüye kullanılmaktadırlar. toplum içinde rahat olma şeklinde tanımlanabilir. İlk psikiyatrik şikayetleri 2004 yılında başlamış. özgüvende artış. ülkemizde siklopentolat hidroklorid %1’lik solüsyon şeklinde ticari olarak satılmaktadır. Ülkemizde antikolinerjik ilaçlardan sadece biperiden yeşil reçete ile verilerek kontrole tabi tutulmaktadır. Bu etkiler kullanan kişilerde çok konuşma. Başlangıçta günde yarım şişe kullanırken son 6 aydır günde 1 şişe bitirmeye başlamış. 28 yaşında bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen erkek hasta. yaklaşık 5 yıldır bağımlılık düzeyinde olmayan düzensiz esrar kullanımı mevcut. bir arkadaşının önerisiyle siklopentolat kullanmaya başlamış. keyifsizlik. uyku hali. . ağız kuruluğu olduğunu.PB 168 Siklopentolat Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu Işıl Ateş Çöl. Yasemin Görgülü. Hasta bu ilacı depresif yakınmalar olduğu zamanlarda “manik halini özlediği için” kullandığını ifade ediyor. Bu ilaç dışında 5 yıldır 1 paket/gün sigara kullanmakta. Kliniğimiz tarafından bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen bir hasta siklopentolat bağımlılığının da saptanması üzerine konuya dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.

Tıp Fakültesi. 2001). baş ağrısı. Diazepam infüzyonu sonrası şikayetlerinin gerilemesi ile AMATEM’de takip edilmek üzere acil servisten taburcu edildi. Antalya ** Arş. bekar. bipolar depresion. Yapılan laboratuar tetkiklerinde hematoloji ve biyokimya sonuçları normal sınırlardaydı. Kognitif yönden Tiyaneptinin dikkati ve öğrenmeyi artırdığı belirtilmiştir (Labrid C ve ark. Ve ark. Anahtar kelimeler: Tiyaneptin. distimi ve uyum bozukuklarında önerilen günlük dozu 25 . Ve ark. Akdeniz Üniversitesi.Gör. Akdeniz Üniversitesi. çalışan kadın hasta.PB 169 Tiyaneptin Kötüye Kullanımına Bağlı Yoksunluk Belirtileri Gelişen Bir Olgu Sunumu Salih GENÇOĞLAN*. bu nedenle ilaç etkileşimi daha az olabilmektedir. Acil servise terleme. Psikiyatrik öz geçmişinde bir yıl önce var olan depresif şikayetler dışında başka özellik bulunamadı. yoksunluk . Tiyaneptinin major depresyon. Fizik muayenesinde TA:140/80 nabız:97.5 mg doz ile başlamış sıkıntıları geçmeyince giderek dozu artırmış. Bu olguda depresif şikayetler nedeniyle doktor önerisi olmadan kendi başına Tiyaneptin başlayan ve giderek artan dozda kullanımı olan hastanın yoksunluk belirtilerinin gelişmesi ve Tiyaneptinin kötüye kullanımından söz edilecektir.Dr. Nörolojik muayenesi normaldi.5 olmakla birlikte başka bir patoloji saptanmadı. 2003).Gör. uyku bozukluğudur ve bu yan etkilerin zamanla azaldığı bildirilmiştir (Antona J. kullanmak için çaba göstermesi. Tiyaneptin yüksek dozda iyi tolere edilebildiği belirtilmiştir. beş olguyla yaptıkları çalışmada Tiyaneptinin psikostimulan etkileri görülmüştür (Leterme ve ark. Tiyaneptin kötüye kullanımı ile ilgili literatürde olgu sunumları bulunmaktadır. konstipasyon. Tıp Fakültesi. Yapılan ilk değerlendirilmede yüksek miktarda Tiyaneptin kullanmakta olduğu ve son iki gündür ilacını alamadığı bu nedenle de şikayetlerinin başladığı öğrenildi.50 mg/gün dür.. ateş:36. isteksizlik. Tıp Fakültesi. Hastanın tıbbi özgeçmişinde herhangi bir özellik saptanmadı. O dönemde moral bozukluğu. Çocuk Psikiyatri AD.Dr. Sıklıkla olan yan etkileri bulantı. Tiyaneptin ilgili yapılan çalışmalarda güvenli olduğu bildirilmekle birlikte kötüye kullanımının olduğu klinisyenlerin gözden kaçırmaması gereken bir durumdur. karın ağrısı. 2003). baş dönmesi. Tiyaneptin pek çok antidepresanlardan farklı olarak karaciğerde Sitokrom p450 enzim sistemini kullanmadan metabolize olur. Tiyaneptini ilk defa bir yıl önce arkadaşının önerisiyle eczaneden satın alarak kullanmaya başlamış. 1992). Son alarak 625 mg/güne kadar çıkmıştı. yoğun huzursuzluk hissi. Akdeniz Üniversitesi. çarpıntı ve yerinde duramama şikayetleriyle başvurdu. kullanmadığında yoksunluk belitileriyle birlikte toplumsal ve mesleki etkinliklerinin azalması nedeniyle ilacı kötüye kullanımı olarak değerlendirildi ve hastada var olan durumu Tiyaneptin kötüye kullanımına bağlı yoksunluk belirtileri olduğu anlaşıldı Hastaya yoksunluk belirtileri nedeniyle diazepam 15 mg/SF İV infüzyonu başlandı. kötüye kullanım. Psikiyatri AD. Mustafa ERKAN*** * Arş. İlaca günlük 12. Tartışma Tiyaneptin beyinde seratonin geri alınımını arttıran ve nöronal dentritlerde stresin indüklediği atrofiyi azaltan bir antidepresandır (Antona J. Olgu: 27 yaşında. Letterme ve ark. 2001). Antalya *** Arş.Gör.. Leyla AKGÜÇ**.. Hastanın bir yıldır sadece Tiyaneptini giderek artan yüksek dozlarda kullanması. Tiyaneptini eczaneden reçetesiz temin etme imkanı olduğu için bu konuda bir güçlük çekmediği anlaşıldı.Dr. Çocuk Psikiyatri AD. Antalya Giriş: Tiyaneptin trisiklik antidepresanlara yapısal olarak benzeyen yeni jenerasyon bir antidepresandır (Sánchez ve ark. iş yerindeki sorunlar ve bunlara bağlı kaygıları nedeniyle Tiyaneptine başlamış. üniversite mezunu. Olgumuzda Tiyaneptin uyarıcı etkisi ve aynı etkiyi sağlamak için hasta tarafından dozun sürekli artırılmış olması ve ilacı bulamadığında yoksunluk belirtileri ile acil servise başvurması dikkat çekicidir. İlacını kullanmadığında yoğun sıkıntı hissiyle birlikte ilacı kullanmak zorunda kaldığı ve ilaçla birlikte rahatladığı öğrenildi.

Bu sırada gerçeği değerlendirme yetisi de bozuktur. İrritabl mizaç özelliklerine sahip olan olgumuzda yatışından bir hafta kadar önce kız arkadaşıyla olan ilişkisinin ifşa olduğu şeklinde düşünceler ve bu nedenle kendisine şantaj yapılacağı yönünde şüpheler başlamış. lise mezunu. izleyen 48 saat içerisinde 205 cc (100’lük. Bunun üzerine getirildiği acil serviste ajitasyon nedeniyle aralıklı olarak üç kez 10 mg im haloperidol uygulanmış.PB 170 Alkol Kullanımın Yol Açtığı Psikotik Bozukluk-Hallusinasyonlarla Giden: Bir Olgu Çetin Irmak. Son birkaç yıldır her gün birkaç bira içen olgumuz. günümüze dek olan süreçte anne ve babasını kardiovasküler hastalık. haber alınamamış bir de abi bulunmaktadır. Elif Tatlıdil Yaylacı. Olgu: 51 y. Beş yıl önce iflas eden olgu. psikomotor ajitasyon. Kliniğimize yatışının olduğu gece gözlük camını kırarak bileklerini kesen olgunun yapılan psikiyatrik bakısında işitsel ve görsel hallusinasyonlar. hiç evlenmemiş olgu öldürüleceği korkusu ve kendini öldür diyen sesler duyduğu için getirildiği acil servisten şizofreni ön tanısı ile kliniğimize kabul edildi. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Bu olgu sunumunun amacı alkol kullanımının yol açtığı psikotik bozukluk tanılı bir olgunun ayırıcı tanı ve tedavisinin tartışılmasıdır. fizik bakısında otonomik hiperaktivite ve tremor saptanmıştır. Hamdi Öztürk. 70’lik ve 35’lik) alkol alımının ardından kendini öldürmesini söyleyen sesler duymaya başlamış. erkek. Bu dönemde olgu depresif belirtiler tanımlamaktadır ancak başvuru ve tedavi öyküsü bulunmamaktadır. ablasını meme kanseri ve yeğenini boğulma sonucu kaybetmiş. . Aile öyküsünde 1995 yılından bu yana kayıp olup.

Bu sunacağımız vaka bağlamında. bipolar afektif bozukluk. epilepsi.PB 171 Gabapentin Bağımlılığı: Bir Vaka Sunumu *Emine Merve Kalyoncu.migren tedavilerinde kullanılan bir gama-aminobutirik asit (GABA) analoğudur.Pskiyatri **Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Eğitim ve İdari Koordinatörü Gabapentin.Gabapentin. .Türkiye‘de kontrole tabi ilaçlardan olmamasına karşın kötüye kullanım potansiyeline sahiptir. literatürdeki sınırlı sayıda olan gabapentin bağımlılığı kavramı gözden geçirilecektir. nöropatik ağrı ayrıca yaygın anksiyete bozukluğu. **Erol Göka *Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

3).ön planda olabilir ve Korsakoff psikozu tanısı gözden kaçabilir. düşünce içeriği bozukluğundan ziyade duygudurum belirtileri (elevasyon. Wernicke’s encephalopathy: a frequently missed problem. Alcohol & Alcoholism 2001. Lantos P (eds). grandiyözite. Araki M. Chapter 10. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda. 8.64:326-7. Ozan Pazvantoğlu. Seventh edition. özellikle bellek ile ilgili zayıflıklardır(1). 10. olgumuzda olduğu gibi bazı durumlarda psikiyatrik belirtiler-hezeyanların yanı sıra duygudurum belirtileri. çok ve gereksizce para harcama. Ömer Böke Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Korsakoff psikozu sıklıkla tiamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Ishimoto Y and Ohmori T. Malabsorbsiyona neden olan diğer durumlar dışında özellikle uzun süreli alkol kullanımına bağlı olarak geliştiği bilinmektedir(1). Buna karşın daha az sıklıkla bazı vakalarda psikiyatrik belirtiler de ön planda olabilmektedir.36:553-5. Nutritional and metabolic disorders. In: Greenfield's Neuropathology. 2002. 607-641. 2-Graham D. psikiyatrik belirtilerinin uzun süreli alkol kullanımına bağlı olduğu.1 oranında saptanırken klinik populasyonda bu vakaların ancak %20’sinin doğru tanı alabildiği bildirilmiştir (2. Kaynaklar: 1-Sadock BJ and Sadock VA. The Oxford University Press. önemli derecede bellek kusurları olduğu anlaşıldı. Klinik takiplerinde şimdiye dek Korsakoff psikozu tanısı konulmamıştı ve duygudurum düzenleyici tedavisi almaktaydı. Bu belirtiler daha çok ruhsal muayenenin düşünce içeriği alanıyla ilgilidir ve paranoid içerikli hezeyanlar biçimindedir(4). Walker R. Hosp Med 2003. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. sayfa 1094-5. duygudurum labilitesi) gösteren ve yaklaşık 7 yıldır “bipolar bozukluk” tanısı ile takip ve tedavi edilen bir Korsakoff psikozu vakasını sunduk. Korsakoff psikozunun temel belirtileri bilişsel. 3-Azim W. Baskı. . A case of Kosakoff’s Syndrome improved by high doses of donepezil. Post mortem çalışmalarda %1.PB 172 Psikiyatrik Belirtilerin Asıl Tanının Gözden Kaçmasına Neden Olduğu Bir Korsakoff Psikozu Olgusu Eda Çetin. Cilt. Biz bu bildirimizde. Bunun nedenlerinden biri bozukluğun klinik sunumunun değişken olabilmesi ve başka nörolojik ya da psikiyatrik hastalıklarla karışabilmesidir. Korsakoff psikozunun temel belirtileri. 4-Iga JI. 1. özellikle bellek zayıflıklarının ön planda olduğu bilişsel sorunlar olsa da. Bölüm.

Psikiyatri AD. Clinical guidelines for the use of chronic opioid therapy in chronic noncancer pain. Opioid kullanımı sırasında bağımlılık oranını belirleyebilmek için değişik risk skalaları kullanılsa da hangi hastaların bağımlılık geliştirebileceğini tahmin etmek güçtür. Aile hekimliği uygulamasının giderek yaygınlaşmakta olduğu ülkemizde. 3. diazepam ve tüm diğer maddeleri bırakarak yine yasal olmayan yollardan elde ettiği Buprenorfin/Nalokson kombinasyonu (Suboxone) 24 mg/G kullanmaya başlamış. Clin J Pain 1999.2). tolerans gelişmesinden ve bağımlılık geliştirme potansiyelinden dolayı opioidleri kronik ağrı tedavisinde kullanmaktan çekinmektedir(3). Tartışma: Opioidler şiddetli sırt ağrısını azaltmada çok etkindir(1. 10(2):113-30. . 50(6):1837-41. Chou. 15(2):136-40. 2. Hasta süreç içinde kullanmakta olduğu fentanil preparatını kendi kendine 200 mg/G doza yükseltmiş. Sonuç olarak kronik ağrı için opioid kullanan hastalarda geniş bir değerlendirme ve izlem gerekmektedir. 2009 yılında ABD’de yaşadığı dönemde.kullanmakta olduğu oksikodon dozunu giderek arttırarak 80 mg/G dozuna çıkarmış. İzmir Giriş ve Amaç: Fentanil. özellikle rapor ile kullanılan opioidlerin kontrolsüzce birden çok hekim tarafından reçetelenmesinin. Suboxone temin etmekte zorlanan hasta. Fanciullo. standart ağrı tedavisine yanıt alınamayan kronik ağrı hastalarında daha yaygın kullanılmaya başlanan bir opioid analjeziktir. Neurology 1998. Long-term opioid analgesic therapy for severe refractory lumbar spine pain.R. Ender Altıntoprak*. Fine. yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de. opioid analjezik kötüye kullanımı/bağımlılığı sorununu arttırabileceği göz önünde tutulmalıdır. J. 2010 yılında kullanmakta olduğu oksikodon.Watson CP.Schofferman J. Tıbbi tedavi gerekçesi dışında kullanıldığında kötüye kullanım ve bağımlılık geliştirdiğine ilişkin olgu bildirimleri hızla artmaktadır. Meltem Uyar*** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Efficacy of oxycodone in neuropathic pain: a randomized trial in postherpetic neuralgia. Toksikoloji ve İlaç bilimleri Enstitüsü. Adler JA. Birçok klinisyen yan etkilerinden. J. Ağrıları geçmeyen hasta –yasal olmayan yollardan. Davies P et al. Aile hekimliğinin yaygınlaştığı ülkemizde bu grup ilaç tedavilerinin standardize edilmesi ve kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekmek istenmiştir Olgu: 24 yaşında.PB 173 Fentanil ile Kronik Ağrı Tedavisi Gören Bir Hastada Gelişen Bağımlılığa Multidisipliner Yaklaşım İsmail Özel*. Ballantyne JC. erkek hasta. Algoloji BD. P. G. Babul N. Kaynaklar: 1. sırt ağrısı yakınmasıyla başvurduğu doktor tarafından Schearman sendromu tanısı konularak oksikodon 30 mg/g ve diazepam 20 mg/G kullanması önerilmiş. yeniden ağrılarının artması nedeniyle bir ağrı kliniğini tarafından Fentanil (Durogesic) 12mg/G tedavisi başlanmış. Yüksek doz ilaç reçete edilmesi talebiyle başvurduğu algoloji uzmanı tarafından bağımlılık gelişmiş olabileceği düşünülerek Madde Bağımlığı Polikliniği’ne yönlendirilen hasta kliniğimize yatırılarak tedavisi düzenlendi. İzmir *** Ege Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon AD. İzmir ** Ege Üniversitesi Madde bağımlılığı. **Can Eyigör***. Pain 2009.

C. Melahat Akbaş Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. anksiyete bozuklukları ve şizofreni tanısı olan kişilerde toplum genelinden daha yüksek olduğu belirtilmektedir. şiddete maruz kalma sonrası baş etme yöntemleri. Psikiyatrik hastalığı olan kadınlarda aile içi şiddete maruz kalma. Aile içi fiziksel şiddet ve kadın hastalarımız. bipolar bozukluk. Münevver Akın. Sağlık Bakanlığı.PB 174 Psikiyatrik Kadın Hastada Şiddet: Olgu Sunumu Semra Enginkaya. İstanbul. Bu oranların kişilik bozukluğu. Kaynaklar Temiz M. Son 15-20 yılda. Bu olguda. Psikiyatri Kliniği. Doğanavşargil Ö. Uzmanlık Tezi. Türk Psikiyatri Dergisi 2006. gebelik-lohusalık dönemine. . bebeğin bakımına ve sosyal yaşama uyum sağlama ve iletişim kurmaya yönelik yaklaşım anlatılmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İstanbul Şiddetin ülkemizde önemli bir toplumsal sorun olduğu bilinmektedir. 17(2):107-114. Tüm dünya nüfusunu temel alan 48 çalışmanın verilerine göre. Vahip I. şiddetle ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. dünyanın her yerinde. tedavi süreci. T. şiddet uygulanan gebe psikiyatrik hastada. Dünya Sağlık Örgütü kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrama oranını % 10-69 arasında bildirmiştir.

gününde depresif belirtiler ile ailesi refakatinde kliniğe başvurdu. Hasta ve yakını ile yapılan görüşme sonrası. Son 2 gündür yoğun intihar düşünceleri mevcutmuş.8 kür EKT uygulandı. İzlem sürecinde üç hafta sonra hastanın premorbidine döndüğü gözlendi. İlk 3 kür EKT sonrası semptomlarda kısmen azalma. Biyolojik değişiklikleri ölçmek amacıyla az sayıda çalışma yapılmış ve bunlarda da gonadal hormonlar ve prolaktine odaklanılmıştır. A. Mehmet AK. Ali DORUK GATA Psikiyatri A. Bununla birlikte depresif diğer belirtiler görülür. Postpartum depresyon olgularında. Mehmet KOÇER. bayan hasta. Doğum sonrası depresyonunda ailesine karşı sevgisizlik ve bebeğine karşı zıt duygular daha ön plandadır. yoğun intihar düşünceleri mevcut ise. Serkan ZİNCİR. . 8. intihar düşüncelerinin yoğun olması ve bebeği emzirmesi de göz önünde bulundurularak EKT tedavisi uygulanmaya karar verildi.EKT sonrası tam remisyon sağlandı.PB 175 Postpartum Depresyon Olgusunda Başarılı Elektrokonvülsif Tedavi: Olgu Sunumu Cihad YÜKSELİR. A. Adem BALIKCI.D Ankara/TÜRKİYE Doğum esnasında oluşan dramatik biyolojik değişikliklerden dolayı postpartum mizaç bozukluklarının biyokimyasal ya da hormonal bir dengesizlik sonucu olduğu düşünülmektedir. kısa sürede tedaviye yanıt alınması isteniyorsa ve bebeğin gelişiminde anne sütünün önemi düşünüldüğünde. Bu makalede postpartum depresyon tedavisinde EKT nin başarısı tartışılacaktır.O. EKT başarı ile uygulanmakta olan ve emziren annelerde bebeğe herhangi bir risk oluşturmadığından tercih edilebilecek bir seçenektir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda DSM-IV kriterlerine göre pospartum depresyon tanısı alan hastanın başka bir psikiyatrik bozukluk ve hastalığı olmadığına karar verildi.Gazi ÜNLÜ. 38 yaşında. Postpartum 10.

Bu açıdan psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar polidipsi açısından sorgulanmalıdır. psikiyatrik hastalığı olanlarda sık rastlanan bir durumdur. Olgu: 29 yaşında erkek hasta uykusuzluk. Hasta polikliniğimize başvurduğunda 48 saat uykusuzluğa rağmen aşırı enerji hali ve fazla konuşması mevcuttu. aşırı hayal kurma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. günlük sıvı alımının azaldığı tespit edildi. intermittent hyponatremia and polydipsia.20:375-385 3-Zubenko GS. Multidisciplinary approach to psychosis. diğer çay vs. Altesman RI.2). Barreira PJ.4) düzeyi düşük olarak tespit edildi. Pavalonis D. **Kamile Gül *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Amaç: Psikojenik polidipsi. Am J Psychiatry 1984. Perez-Cruet J. Cassidy JW. Disturbances of thirst and water homeostasis in patients with affective illness. Psikojenik polidipsi tedavisinde amaç su içme davranışının değiştirilmesidir. *Fatma Özlem Orhan. Schizophr Bull 1994. Hasta endokrinoloji polikliniği ile işbirliği kurularak yakın takibe alındı. Tartışma: Sonuç olarak.14:839843 2. *Şule Şirin Berk. Biol Psychiatry 1979. Hastanın yapılan rutin tetkiklerinde kan sodyum (126) ve üre (3. sinirlilik.Leadbetter RA.PB 176 Bipolar Affektif Bozukluk ve Psikojenik Polidipsi Birlikteliği Olan Bir Olgu Sunumu *Meral Elçi. altta yatan psikiyatrik hastalığın tedavisi ve sıvı alımının kontrolüyle kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Duygudurum bozukluğu olan ve nörotik hastalarda sıvı-elektrolit dengesi problemleri nadir olarak bildirilmiştir (3). Shutty MS Jr. Hyponatremic seizures in psychiatric patients. Konuşma akışı hızlı ve hedefine ulaşmıyordu. 11 yıldır BAB tanısıyla takip edilen hasta dönem dönem hastanede yatarak dönem dönem de ayaktan duygudurum düzenleyiciler ve antipsikotikler kullanarak tedavi görmüş. Yanlış tedavi uygulandığında hayati komplikasyonlara neden olabilen bu hastalık.141:436-437 . Higgins PB. Sıvı kısıtlaması yapıldı. içeceklerle günlük sıvı alımının 100 bardağı bulduğu tespit edildi. İlaç tedavisi olarak amisülpirid 600 mg/gün. Bunun üzerine hasta psikojenik polidipsi açısından tekrar değerlendirildi ve alınan anamnez sonucu hastanın günde 6070 bardak su içtiği. Bu sunumda psikojenik polidipsi öyküsü olan bir Bipolar Affektif Bozukluk (BAB) vakası tartışılacaktır. Hastadan endokrinoloji konsültasyonu istendi ve psikojenik polidipsi teşhisi doğrulandı. Kaynaklar: 1-Jose CJ. polidipsi psikiyatrik hastalıklarda ortaya çıkabilmekte ve bu durum bazen morbidite ve mortalite riski olan hiponatremik ensefalopatiye yol açmaktadır. Daha sonraki kontrol muayenelerinde hastanın kan sodyum (133) düzeyinin normale döndüğü. Barton JL. Polidipsi ile giden psikiyatri hastalarında %69-83 oranları ile şizofreni en sık konulan tanıdır (1. valproik asit 1000 mg/gün ve lorazepam 2 mg/gün başlandı.

Hastanın takiplerinde lökositoz olmaması ve ateşinin en fazla 37. J of Medical case reports 2009. . Tartışma: Aripiprazol ile parkinsonizm oluşumu sık gözlenen bir durum değildir ve bu olguda bildirilen şiddette aripiprazole bağlı parkinsonizm tablosuna literatürde rastlanmamıştır.2) Bu yazıda aripiprazol kullanımı sonrası gelişen şiddetli parkinsonizm olgusu sunulmuştur.PB 177 Aripiprazol Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm: Bir Olgu Sunumu Buğra Çetin *. Bu farmakolojik profilinden dolayı aripiprazole bağlı parkinsonizm beklenen bir yan etki değildir ve literatürde bildirilmiş az sayıda olgu vardır. (1. duygulanımı anksiyöz. Babu GN. Hastanın rijidite. Kumar R. bipolar affektif bozukluk (depresif epizot) ve nöroleptiğe bağlı parkinsonizm tanılarıyla yatışı yapılmıştır. Chandra P: Aripiprazole associated with acute dystonia. 2-Saddichha S. D2 ve 5HT1A reseptörlerinin yüksek affiniteli parsiyel agonisti ve 5-HT2 reseptörünün de antagonistidir. Hastanın yoğun rijiditesi nedeniyle hareket edememesinden dolayı yatağında yapılan muayenesinde öz bakımı azalmış. Yaklaşık bir ay önce kilo aldığı gerekçesi ile lityum ve valproat sodyum tedavisi kesilmiş ve aripiprazol 30 mg/gün ve venlafaksin 75 mg/gün şeklinde tedavisi yeniden düzenlenmiştir.D Giriş: Aripiprazol diğer atipik antipsikotiklerden farklı bir farmakolojik profile sahip bir atipik antipsikotiktir. titreme. Jülide Güler*. Clin Pharmacol 2011 Sep 8. psikomotor aktivitesi azalmış duygudurumu depresif. 10 yıldır bipolar affektif bozukluk tanısı ile izlenen ve mükerrer hastane yatışları olan kadın hasta son beş gündür olan kasılma. gününde suisid fikri bildirdiğinden dolayı 5 seans EKT uygulandı. immobilizasyona bağlı dekübitüs ülserleri geliştiğinden ve yatışının 17. Hasta aktif psikotik bulgu ve suisid/ homisid fikri tanımlamadı. tremor ve bradikinezisi mevcuttu. Kullandığı antipsikotik ilaca bağlı parkinsonizm olduğu düşünülen hasta düzenlenen biperiden ve diazepam tedavisine yanıt vermediğinden.B. konuşma miktarı ve tonlaması azalmış olarak değerlendirildi. hareketlerde yavaşlama şikayeti ile Erenköy RSHH acil polikliniğine başvurmuş. akathisia and parkinsonism in asingle patient.3:6448. Gönül Yıldırım*. Mustafa Bilici** *Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi **İstanbul Medipol Üniversitesi Psikiyatri A. Kaynak: 1-Lannah L Lua ve Lin Zhang: Development of Parkinsonism following exposure to aripiprazole: two case reports. remisyona giren hasta yatışının 34.5 derece olarak saptanması dolayısı ile nöroleptik malign sendrom dışlandı. Olgu: 56 yaşında.gününde valproat sodyum 500 mg/gün tedavisi ile taburcu edildi.

Olgu Sunumu: I. kendini mutsuz hissetme. Diyarbakır Giriş: Aripiprazol “dopaminerjik sistem stabilizatorü” olarak tanımlanan ilk yeni nesil antipsikotik ajandır. Akatizi. Şizofreni. Kaynaklar: 1. Gupta S. Masand P (2004). 30 yaşında. Çünkü vakamız daha önce de aripiprazol almasına rağmen EPS ortaya çıkarmamıştı.. Ayrıca yoğun intihar düşüncelerinden dolayı elektrokonvulzif terapi (EKT) başlandı.Mehmet Güneş. distoni ve parkinsonizm akut. 2. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. bipolar bozukluk. depresyon gibi birçok psikiyatrik rahatsızlığın tedavisinde 2002 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır (1). ilkokul mezunu. Mahmut Bulut.PB 178 Aripiprazole Venlafaksin Eklenmesi İle Meydana Gelen Ekstrapiramidal Sendrom: Olgu Sunumu Abdullah Atli. Toplam 9 EKT alan hasta. Tedavinin üçüncü haftasında hastada ekstrapramidal sendrom ortaya çıktı (dişli çark. tardiv distoni ve tardiv diskinezi kronik nitelikteki ekstrapiramidal yan etkilerdir. aripiprazol ve biperiden ile taburcu edildi. Biz burada aripiprazol venlafaksin kombinasyonu ile beraber EKT tedavisi altında iken EPS ortaya çıkaran ve biperidenle düzelen bir vaka sunduk. Hasta major depresif bozukluk tanısı ile psikiyatri servisimize yatırıldı. 2006 Mar. EKT ve venlafaksin-aripiprazol tedavisine biperiden 4 mg/gün eklendi. Sharma A. Bu vakada EPS’nin sadece aripiprazolle ilişkilendirilmesi eksik bir yoruma neden olabilir. tremor ve parkinsonyal postur şeklinde). tedavinin 35.L. Yaklaşık 6 ay önce hasta psikotik belirtilerle hastaya aripiprazol başlanmış ve psikotik belirtiler bir aydan önce sonlandığı ifade edilmiş olup halen aripiprazol alımı devam etmektedir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Soy geçmişinde anne ve kuzeninde depresyon olduğu öğrenildi. Aripiprazolle kullanımıyla EPS az görülmekle beraber literatürde EPS vakaları bildirilmiştir.Biz de burada aripipazol ile ilişkili bir ekstrapiramidal olgusunu sunmayı amaçladık. Ann Clin Psychiatry 16: 155–166. Mehmet Cemal Kaya. gününde klinik durumunun düzelmesi ve yapılan norolojik değerlendirmesinde ekstrapiramidal sendrom belirtilerinin son 4 gündür olmaması üzerine venlafaksin. Int Clin Psychopharmacol. hareketlerde yavaşlama. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.Aripiprazole-induced parkinsonism. Aripiprazole: review of its pharmacology and therapeutic use in psychiatric disorders. 2 aydır sertralin 100 mg/gün ve 6 aydır aripiprazol kullanan hastada yeterli düzelme olmaması nedeniyle sertralin sonlandırılıp venlafaksin başlandı ve aripiprazol devam edildi. yoğun ölüm düşünceleri ve uyku-iştah düzensizliği mevcuttu.21(2):127-9. evli 4 çocuk annesi hastada 3 aydır süren hayattan zevk almama. Sorrell JH. Hasan Akçalı. Aripiprazole venlafaksin eklenmesi daha önce de literatürde bu kombinasyonu kullanan bir vakada parkinsonizm ortaya çıkması venlafaksinnin aripiprazolün EPS yapma riskini artırdığını düşündürtebilir (2). Tartışma: EPS özellikle tipik antipsikotiklerle beraber sık görülen bir yan etkidir. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. .

Valproat 500 mg/gün başlandı. 58(1):72-75 2)Kuz GM: Carbamazepine-induced hyponatremia:assessment of risk factors.06. menstruasyon. afektif semptomlarının gerilemesi üzerine 29. özellikle risk faktorlerinin varlığında serum sodyum seviyesinin yakından izlenmesi gerekmektedir. 39(11):1943-1946 3)Dong X: Hyponatremia from oxcarbazepine and carbamazepine. 2005.2012’de taburcu edildi. Özgür Süner. ancak tedaviden fayda görmeyen hastanın yatışı yapıldı. 2007. psikomotor aktivite artmış. tahammülsüzlük. serum sodyum konsantrasyonunun 135 mmol/l altına düşmesidir. Ann Pharmacother. Sonrasındaki günlük takiplerde sodyum değerlerinin normal sınırlarda seyrettiği izlendi. sinirlilik. psikiyatrik koşullar. Kliniğe yorgunluk. Neurology.5 mg/gün başlanan. polidipsi. 6(4):207-208 .06. çok konuşma. kadın cinsiyet.2012’de tekrarlanan tetkiklerinde sodyum düzeyi 126 mmol/L idi.05. Okskarbamazepin ve karbamazepin kullanımının karşılaştırıldığı bir çalışmada okskarbamazepine bağlı hiponatremi görülme oranı daha fazla bulunmuştur(3). Bu sunumda karbamazepine bağlı bir hiponatremi olgusunun tartışılması amaçlanmıştır. erkek. Olgu: 43 yaşında. Ann Afr Med.8-%40 arasında değişmektedir(2).2012’deki kan tetkikleri normaldi. oryante. 18. vertigo şeklinde yansıyabildiği gibi asemptomatik de seyredebilir(1). duygudurum hipertimik. Hasta. Hastanın yatışını takiben 30. Çekilen EEG ve kranial MR normal olarak değerlendirildi. baş ağrısı. Doç Dr Ümit Başar Semiz Kurum: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş ve Amaç: Hiponatremi. 2005.2012’de sodyum düzeyi normal değerlere dönmüş şekilde 137 mmol/L olarak saptandı. Kaynakalar: 1)Dedinska I: Hyponatremia-carbamazepine medication complications. duygulanım irritabl. üniversite mezunu. Literatüre bakıldığında vakaların coğunun asemptomatik olduğu belirtilmekte olup karbamazepine bağlı hiponatremi gelişme olasılığının okskarbamazepine bağlı hiponatremiye göre daha az gözönünde bulundurulduğu ve asemptomatik olduğunda hiponatreminin ihmal edilebildiği varsayılabilir. Buğra Çetin. polifarmasi hiponatremi riskini arttırmaktadır(4).2012'de tedavisine risperidon 1 mg/gün eklendi. turizmci. Tartışma: Hiponatremi karbamazepin başlanmasının ardından 48 saat içinde ortaya çıkabilir(1).06.PB 179 Karbamazepin’e Bağlı Hiponatremi Olgusu Gönül Yıldırım. doz azaltılarak kesildi. Psikiyatrik muayene: Bilinç açık. Karbamazepine bağlı hiponatremi insidansı %1. 2012. Unutkanlık. Karbamazepin. olanzapin 2. 40 yaş üzerinde olmak. Karbamazepin başlanan hastalarda. 11. Vnitr Lek. hareketlilik şikayetleriyle başvurdu. psikotik bulgu saptanmadı. 65(12):1976-1978 4)Salawu A: Hyponatremia during low-dose carbamazepine therapy. Sıvı replasmanına rağmen günlük takiplerde hiponatremisi süren hastanın yatıştaki sodyumunun normal değerlerde olması nedeniyle hiponatreminin karbamazepin kullanımına bağlı gelişmiş olabileceği düşünüldü. Olgumuzun 40 yaş üzeri risk grubunda yer alması ve karbamazepin kullanımına başlanmasından kısa süre sonra hiponatremi gözlenmesi bu bilgiyle uyumludur. Sıvı replasmanı kesildi.06. Duygudurum düzenleyici olarak karbamazepin 400 mg/gün başlandı. evli. İlk psikiyatrik başvurusu 10 gün önce olan. 04. konuşma miktarı artmış. koopere.

2007 yılında rüptüre olmuş sağ MCA (Orta serebral arter) anevrizması nedeniyle opere edilmiş ve anevrizma kliplenmiş. Sonuç: İntrakranial anevrizması olan hastaların elektrokonvülzif tedavi işlemi sırasında yaşamsal bulgularının yakın takibi.3.orta risk grubunda yer aldığı bildirildi. Sağ MCA sulama alanında yaygın laminer nekroz ve kistik ensefalomalazik değişiklikler olduğu tespit edilmiş. Literatür önerileri göz önüne alınarak hastaya genel anestezi altında ve ilk 3 seansı ameliyathanede olmak üzere 20 seans EKT uygulandı. kez psikiyatri servisine yatırılan hastaya tedaviye dirençli majör depresyon tanısı konularak elektrokonvülzif tedavi planı yapıldı. Tedavi öncesinde beyin cerrahisi bölümü tarafından değerlendirilen hastanın kliplenmiş olan anevrizmasının tedavi sırasında rekanalize olabileceği. Elektrokonvülzif tedavinin kesin bir kontrendikasyonu olmamakla birlikte Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) rehberine göre artmış kafaiçi basıncıyla rüptüre olabilecek anevrizma ya da vasküler malformasyon eletrokonvülzif tedavinin komplikasyon riskini arttırırlar. Yapılan literatür taramasında intrakranial anevrizması olan hastalarda EKT uygulamasıyla ilgili olgu sunumlarına rastlandı. Ş.PB 180 Opere İntrakranial Anevrizmalı Hastada Elektrokonvülzif Tedavi: Bir Olgu Sunumu İbrahim Karakaya. Majör depresyon tanısı konularak birçok farklı antidepresan ve güçlendirme tedavileri kullanmış fakat hastanın şikâyetlerinde bir değişiklik saptanmamış.4) Bu olgu sunumunda geçmişte intrakranial anevrizma operasyonu yapılmış olan bir hastaya tedaviye dirençli majör depresyon nedeniyle uygulanan elektrokonvülzif tedavi tartışılacaktır. özellikle işlem sırasında arteriyel tansiyon kontrolü. bu nedenle hastanın elektrokonvülzif tedavi açısından düşük. Ankara Giriş: Elektrokonvülzif tedavi tedaviye dirençli depresyonda iyi bir seçenektir. Operasyon sonrası hastanın çökkünlük şikâyetlerinde belirgin bir artış olmuş. işlem öncesinde bazal tansiyon değerlerinin düşük tutulması ile elektrokonvülzif tedavi güvenli bir şekilde uygulanabilir. . Bu tedaviden kısmen fayda gördüğü düşünülen hastada tedaviye bağlı herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. 2012 yılında 3. Koray Başar.(1) Literatürde çeşitli yöntemlerle onarılmış ya da onarılmamış intrakranial anevrizması olan hastalara uygulanan elektrokonvülzif tedavi olguları bulunmakla birlikte. İşlem öncesinde ve sırasında bazal tansiyon değerlerinin düşük olması sağlandı. ülkemizde bu konuda yapılan bir yayına rastlanmamıştır.(2. Suzan Özer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.Özlem Erden Aki. Olgu: Son 15 yıldır çökkünlük şikâyetleri olan 53 yaşında kadın hasta. yaşamsal bulguları yakın takip edildi ve arteriyel tansiyonu sabit tutuldu. işlevselliği azalmış.

sinirlilik. Mevcut trombositopenisi tedavilerin yan etkisi olarak yorumlandığından valproatı azaltılarak kesildi. Klinik gözleme ve alınan öyküye göre hastaya bipolar bozukluk ve hafif mental retardasyon tanısı kondu. kilo artışı ve halsizlik gibi yakınmalar başladı.000-114. kadın cinsiyet ve düşük bazal trombosit düzeyidir.000-130. bu sebeple replasman tedavisi aldığı. kendi kendine konuşması.000-118. ayrıca kompleks parsiyel epileptik nöbetlerde ve migren profilaksisinde kullanılan bir ajandır.9 olduğu. risperidon 3 mg ve valproat 1000 mg tedavisi başlandı. İstenen IQ testi sonucu IQ:65 saptandı.4g/dl ve prolaktin değerinin 64. hirsutizm.000/mm3 şeklinde arttığı saptandı. ancak trombosit değerlerinin normal aralığın alt sınırına yakın olduğu öğrenildi. çok konuşma ve uykusuzluk yakınmaları mevcuttu. Sonuç: Valproat kullanımına bağlı trombositopeni gelişimi için tanımlanan risk faktörleri yüksek kan valproat düzeyi. hastanın ilk kez üç yıl önce uykusuzluk. cinsel istek artışı yakınmaları sebebiyle başka bir hastanenin psikiyatri polikliniğine götürüldüğü. Duygudurumu irritabldı. Kaan Kora Kurum: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş: Valproat. Takipleri sırasında hastanın olanzapin 10mg/g tedavisi kesilerek. ilkokul mezunu. çok konuşma. Tedaviyle psikotik belirtileri gerileyen hastada tedavinin üçüncü ayında adet düzensizliği. bipolar bozukluklarda akut mani sağaltımı ve koruyucu sağaltımında. Olgu: 24 yaşında.PB 181 Valproat Kullanımına Bağlı Gelişen Trombositopeni: Bir Olgu Sunumu Neşe Yorguner. hastanın tamamen içe kapandığı ve kimseyle konuşmadığı. insanlardan kuşkulanma.000/mm3. Doz bağımlı yan etkilerden olan trombositopeni çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. saldırgan davranışlarda bulunma. Geçmiş tetkikleriyle kıyaslandığında hastanın daha önceden de demir eksikliği anemisinin olduğu. Benzer birçok ilaç gibi valproatın da doz bağımlı yan etkileri mevcuttur. bu belirtilerin başlanan olanzapin 10mg/g. depresif belirtilerinin olduğu dönemler tariflendi. hemoglobin değerinin 9. diğer değerlerinde patoloji olmadığı saptandı. duygulanımı uygundu. Muayene sırasında hastanın paranoid sanrıları. Seyrek rastlanan ancak ölümcül komplikasyonlara yol açabilecek bu yan etki açısından kan değerlerinin kısa aralıklarla takibi valproat kullanımı için sıklıkla üstünde durulan bir konu olmadığından klinisyenlerin bu konudaki farkındalığının arttırılması önem taşımaktadır. Ocak 2012'de hastanenin psikiyatri polikliniğine başvuran hastanın ailesinden alınan öyküden. hafif mental retardasyonu olan kadın hasta. bekâr. cinsel istek artışı. aşırı makyaj yapma. Aynı zamanda. İki haftada bir yapılan tetkiklerde hastanın trombosit değerlerinin sırasıyla 85. İstenen kan tetkiklerinde hastanın trombosit değerinin 60. Gelişim öyküsünde mental ve motor gelişim basamaklarında gerilik olduğu öğrenildi. . karbamazepin 400 mg/g tedavisiyle gerilediği ancak belirtilerin zaman zaman yinelediği öğrenildi.

sonrasında unutkanlık. Daha önce herhangi bir psikiyatrik yakınması olmayan ve daha önce hiç enerji içeceği içmemiş olan hasta. hekimle işbirliği ve dürtü kontrolü azalmıştı. Affekt künttü. durgunluk. Hastanın sistemik ve nörolojik muayenesi doğaldı. uyku. Sorulara tek kelimelik cevaplar veriyordu. sözel uyaranlara karşı ilgisiz ve lakayt bir tutum içindeydi.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. riboflavin. Enerji içeceklerinin popularitesinin gittikçe arttığının fark edilmesiyle yaratacağı istenmeyen olası sağlık sorunları dikkat çekilmektedir. Yakın bellek bozuk. . pridoksin. Hezeyan ve halüsinasyonları için dissimülatif tavırdaydı. nikotinamid. Enerji içecekleri stimulan etkilerini dikkati ve performansı arttırarak gösterirler. Bülent Sönmez. Hasta düzenlenen tedaviyle semptomlarının düzelmesi üzerine amisülpirid 1200 mg ve olanzapin 10 mg tedavisiyle “Enerji içeceği kullanımına bağlı psikotik bozukluk” tanısıyla taburcu edildi. Servisteki gözlemlerde işitsel ve görsel hallüsinasyonları. Başvuru şikayetlerine kendi kendine konuşma. Dikkati azalmıştı. 21 yaşında erkek. Yatışından önce 1 ay boyunca her gün düzenli olarak bir iki adet toplamda 60-70 adet enerji içeceği içtiği. Enerji içeceklerindeki maddelerin yalnız ve kafeinle birlikte kombinasyonuyla aşırı miktarda veya kronik tüketiminin akut ve uzun süreli etkisi tam olarak bilinmemektedir. Enerji içeceklerinin popularitesi ve kullanımı hızla artmaktadır. Yapılan ilk psikiyatrik muayenesinde bilinç açık. Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde kafein olmakla birlikte taurin. Psikomotor aktiviteler azalmıştı ancak zaman zaman dezorganize hareketleri oluyordu. Rugül Köse Çınar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Özbakım. ağlama yakınmalarıyla başvurdu. polikliniğimize durgunluk. perseküsyon ve mistik hezeyanları olduğu tespit edildi. grandiyöz. Yönelim kooperasyondaki kısıtlılık nedeniyle değerlendirilemedi. uzak belleği normaldi. ağlama şikayetlerinin başladığı. Yapılan tetkiklerinde patoloji saptanmadı. inostol. diğer B vitaminleri ve başka bitkisel türevler de vardır. içe kapanma. gülme ve saldırgan hareketlerinin eklenmesi üzerine hasta takip ve tedavisi amacıyla servisimize yatırıldı. daha önce alkol ya da enerji içeceği kullanmadığı öğrenildi.PB 182 Enerji İçeceği Tüketimi Sonrası Gelişen Bir Akut Psikoz Olgusu Öznur Taşdelen. içe kapanma. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.D. Cevapları perseveratifti. E. Yasemin Görgülü. Yurdumuzda enerji içeceklerinin tüketiminin artması dolayısıyla ve bizim olgumuzda daha önce herhangi bir psikiyatrik yakınması olmadığı halde yoğun enerji içeceği tüketimi sonrası ortaya çıkan ve amisülpiride yanıt veren psikotik tablo saptanması nedeniyle sunulmaya layık görülüp enerji içeceklerinin risklerine dikkat çekilmek istenmiştir. beslenme. Yazımızda kafein ve aminoasit içerikli enerji içeceğinin yoğun tüketimi sonrası ortaya çıkmış bir akut psikoz olgusunu anlattık. kooperasyon kısıtlı. Çağrışımlar yavaşlamış ve amaca varmıyordu.

Bizim hastamız gerek semptomların şiddeti açısından gerek nöropsikolojik testlerdeki başarısızlık açısından literatürde mevcut olan bilgilerle uyuşmaktadır. Bu yazıda şizofreni hastalığı olan bir olguda saptanan “geniş KSP” ve KV’nin.Şizofreni hastalarının sayıca önemli bir kısmında korpus kallosun agenezisi. Orkun Aydın. Nörogelişimsel model.Şizofreni hastalarında sağlıklılardan daha yüksek oranlarda “geniş KSP” görülmesinin.Hastamızın tedaviye dirençli olması klinik takibi açısından önem arz etmekte olup.5 mm ara ile alınan en az 4 koronal kesitte görülmesi) olmasından ötürü .bu konu üzerinde yoğunlaşılması gerekmektedir. şizofreni etiyolojisi için öne sürülen nörogelişimsel varsayımı destekleyen bir anatomik bulgu olduğu belirtilmiştir. Duygu Kuzu..PB 183 Cavum Septum Pellucidum Et Vergae ile Şizofreni Arasındaki İlişki: Bir Olgu Sunumu Kadir Aşçıbaşı.biyokimyasal ve gelişimsel) faktörlerin bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Şizofreni ile anormal genişlikteki kavum septum pellusidum arasındaki ilişki incelenmesine karşın literatürde tedaviye yanıt oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Artuner Deveci Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Şizofreni.araknoid kistler ve diğer anormallikler gibi beynin gelişimsel bozuklukları birçok post-mortem inceleme ve nörogörüntüleme yöntemleriyle gösterilmiştir.Bizim olgumuzda da Nopoulos kriterlerine göre (Nopoulos et al.”geniş KSP” olarak kabul edilmektedir.Gelecek dönemdeki çalışmalarda bu konu hem hastaların işlevselliği hem de hekimlerin. çevresel ve biyolojik(genetik. . hastanın klinik görünümü ve nörobilişsel yeti yitimi açısından öneminin tartışılması amaçlanmıştır.fizyolojik.nörogelişimsel patolojilerin psikiyatrik hastalıkların tedavisi üzerine olan etkilerini değerlendirmeleri açısından önem arz etmektedir. KSP’un ruhsal bozukluklar ile ilişkisi en çok şizofreni alanında çalışılmıştır.1998) KSP uzunluğunun 6 mm’nin üzerinde (1. etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamış bir ruhsal bozukluk olmasına rağmen.şizofreni etiyolojisine yönelik birçok hipotez arasında en önde gelenlerden biridir.

yüksek anksiyete düzeyi. ateşi ve lökositozu bulunmayan olguda CK yüksekliği ve hipoproteinemi saptanmıştır. oryantasyonu bozuk ve hallusine olan. Antipsikotiklerin D2 reseptör antagonist etkisi olarak katatonik sendromu indükleyebilir. Letal (malign) katatoni ve nöroleptik malign sendrom (NMS) arasında. Olgu: 29 yaşında erkek hasta. uzun yıllar antipsikotik tedavi almış hastalarda ortaya çıkabilmektedir. ii) NMS bir malign katatoni formudur. akrosiyanoz ve hipotansiyon da sıklıkla bulunmaz. konuşmama. Prodrom haftalardan aylara uzayabileceği gibi akut olarak da başlayabilir. koma ve ölümle sonlanabilir. iii) İkisi aynı ve tek bir sendromdur. uygunsuz hareketlerde bulunma şikayetleri ve şizofreni ön tanısıyla servisimize kabul edildi.PB 184 Lethal Katatoni: Bir Olgu Sunumu Mine Ergelen. iv) Katatoni NMS için bir risk etkenidir. nörolojik ve ilaca bağlı gelişebilen nöropsikiyatrik bir sendromdur. yaşamsal fonksiyonların takibi (ani ölüm olabilir) ve yüksek doz lorazepam önerilmektedir. aripiprazol 30 mg/gün. tıbbi. Buğra Çetin. stupor. Oniki yıllık hastalık öyküsünde katatoninin eşlik ettiği herhangi bir başka psikotik alevlenme dönemi tanımlanmamaktadır. Bu sunumun amacı antipsikotik kullanımına bağlı gelişen bir letal katatoni olgusunun paylaşılmasıdır. Mental ve fizik ajitasyon. Ateş. DSM-IV’e göre ‘’Başka türlü adlandırılamayan ilaca bağlı hareket bozukluğu’’ olarak sınıflandırabileceğimiz. i) NMS bir katatoni formudur. O tarihe kadar Klozapin 700 mg/gün. yemek yememe. 2 hafta öncesinde 55 adet 30 mg aripiprazol ile özkıyım girişimi mevcuttur. Psikiyatrik bakısında kooperasyonu kısıtlı. risperidon 2 mg/gün ve risperidon consta 37. Olgu sekiz seans anestezili EKT ve olanzapin 20 mg/gün ile tedavi edilmiştir. lamotrijin 200 mg/gün kullanmakta olan olguda. yıkıcı davranış. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Giriş ve Amaç: Katatoni psikiyatrik. v) NMS katatonik ve katatonik olmayan tipte olabilir şeklinde görüşler mevcuttur. klasik kitaplarda ise letal katatoni olarak adlandırılan ve nadir göazlenen bu tablo. taşikardi. . Letal katatoni NMS’dan EPS rijiditesinin ve involanter hareketlerin olmayışı ile ayrılır. Tedavide antipsikotiklerin kesilmesi.5 mg/14 gün.

Atakan YÜCEL**. Hatice YÜCE** *Atatürk Üniversitesi. transeksüalite. kalabalıktan kaçınma. Olgu: 24 yaşında bayan. yorum yapan sesler duyma. Tedavi sonucu düşünce okunması. somatik hezeyan. Self. Öyküsünde 7 yıl önce başlayan evde kameraların olduğu. alkol intoksikasyonu ve kişilik bozukluklarında ayrıca bazı dini ve kültürel inanışlarda görülür. içselleştirilmiş agresyonun ifadesi veya suicidal amaç bulunabilir. bu durumun iki yıldır hiç değişmediğini ve duyduğu rahatsızlıktan kurtulmak için de siyah bölgeleri keserek çıkarttığını ifade eden hastanın ruhsal muayenesinde yüzeyel affekt.PB 185 Genital Self Mutilasyon: Bir Olgu Sunumu Nermin YÜCEL*. madde bağımlılığı ve sosyal izolasyon bulunur. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı. sosyal izolasyon bulguları mevcuttu. Yapılan jinekolojik muayenede her iki labium majusu içine alan. baş dönmesi ve bayılma şikayeti sonrası genital kesi ve yoğun kanamasının farkedilmesi üzerine yakınlarının ısrarıyla acil servise başvurmuş. Çoğunluğu şizofreni olmak üzere affektif psikoz. Erzurum **Atatürk Üniversitesi. Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeğinde 67-29/125 ve Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeğinde 13-6/51 şeklinde iyileşme tespit edildi. uzayıp şekil değiştiren siyah baloncuklar olduğunu. beden imajında bozulma. Yapılan psikometrik değerlendirmede tedavinin 1. uykusuzluk şikayetleriyle psikiyatri hekimine başvurduğu ve Olanzapin 10mg/gün tedavisi önerildiği. Elif ORAL**. GSM’un risk faktörleri arasında halusinasyonlar. acil müdahalenin ardından psikiyatrik ayırıcı tanı ve tedavi önem taşır. suture edilerek kanama kontrolü sağlandıktan sonra Psikiyatri konsultasyonu istenmiş. Psikiyatri Ana Bilim Dalı. referans fikirler. komşularının hakkında konuştuğu fikirleri. hastalığın ara dönemlerinde tam iyilik hali olmaması ve fiziksel görünümü dışında da var olan hezeyanları nedeniyle paranoid şizofreni öntanısıyla tedavisine Olanzapin 20 mg/g olarak devam edilmesi uygun bulundu. görsel halusinasyon. yapay bozukluk ayrıca halüsinasyon ve hezeyanların bir sonucu olarak psikotik bozukluklarda görülür. izlendiği. Erzurum Giriş: Genital self-mutilasyon (GSM) nadir rastlanan ciddi bir kendini yaralama davranışıdır. kişilik bozuklukları. posterior perineal cisime ulaşan. irritabl duygudurum. düşüncelerinin okunduğu. Haftalarında sırasıyla Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeğinde 41-11/170. Sonuç: GSM’un temelinde seksüel çatışmalar. Son iki yıldır genital bölgesinde. Ağrı ve kanama en yaygın komplikasyonudur. delüzyonlar. ve 4. referans fikirler ve insomnia bulgularında kısmi azalma olmuş. bu tedaviye 5 yıl önce Bipolar Affektif Bozukluk tanısı düşünülerek Lityum 600mg/gün eklendiği öğrenildi. İşlevselliğin birden çok alanda bozulmuş olması. Somatik hezeyanları ve vulvar görsel halüsinasyonları sonucu GSM ile gelen bir olgu sunulmuştur. . vücut dismorfik bozukluk. labium majorda doku defekti oluşturmuş kesi (WHO genital mutilasyon sınıflamasına göre Tip III) tespit edilmiş.mutilasyon depresyon.

ECT for prolonged catatonia. Lôo H. “sendrom” olarak değerlendirilen bir klinik tablodur. Katatonik vakalarda EKT’nin etkili bir seçenek olduğunu belirtilmektedir (1). bayılma ve titreme atakları. herhangi bir organik bozukluk tespit edilmemiştir. Yaklaşık iki aylık takip sürecinde bulgularında kısmi gerileme olmuş. yememe. Öncesinde herhangi bir psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayan hasta.Case report: electroconvulsive therapy in a 33-year-old man with hysterical quadriplegia]. Psikiyatri Dünyası 1999.17(1):55-9. Adem Balıkcı. dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları alınmış. Tartışma: Vakanın EKT uygulaması sonrası progresif olarak düzeldiği izlenmiştir. Olgu: O. 2012 Feb. Beyazıt Garip. Mahmoud Almbhaideen. Süleyman Özselek. Mehmet Ak. kullandığı ilaçların tamamını içerek suisid girişiminde bulunmuş. Gaillard R. bekar hasta. ya azalmış motor belirtiler ya da artmış psikomotor etkinlik veya bu iki özelliğin birbiri ardında değişimi ile kendini gösteren. Hastanın progresif olarak ilerleyen katotonik tablosunun tedavisi maksadıyla EKT uygulanmasına başlanmıştır. Malur C. ortaokul mezunu. Radtchenko A. 2.1:11-14 . Bu takip süreci içerisinde hastanın nöroloji. Gaillard A. Konversiyon bozukluğu tarihsel olarak tanı yönünden nevrotik spektrumda değerlendirilmektedir. Ankara Giriş: Katatoni psikomotor belirtilerin ön planda olduğu. Vakanın konversiyon bulgularının psikotik bozuklukların prodromal döneminde de baskın bulgu olabileceğini göstermesi ve bu tür vakalarda EKT' nin etkinliğini göstermesi açısından da önemli olduğu düşünülmüştür. (1. Bulguların kısmen gerilemesi sonrası taburcu edilen hasta taburculuk sonrası altıncı günde. 2001 Mar. “atipik psikiyatrik” bulgular ile seyreden Konversif Bozukluk vakalarının ayırıcı tanısında Katatonik Psikoz da göz önünde bulundurulmalıdır. Murat Erdem GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Pasol E.2). (3) Bu yazıda. sıkıntı ve iç daralması. içmeme. Francis A. Abdülkadir ÇEVİK. Sonraki takip sürecinde bulguların ilerleyici şekilde düzeldiği görülmüştür. 23 yaşında. J ECT.Ş. Encephale. Sonrasında psikomotor aktivitede azalma. Konversiyon ve anksiyete Bozukluğu tanılarıyla uyumlu düşünülen hastaya tedavi başlanmış. mutizm bulgularının tabloya eklenmesi üzerine tekrar merkezimize yatışı yapıldı.PB 186 Prodromal Belirtileri Konversiyon Olan Katatonik Psikoz Olgusunda Elektrokonvulsif Tedavi: Olgu Sunumu Özgür Maden.38(1):104-9. 3. erkek. uzun süre psikotik belirtiler gözlenmeden konversif belirtilerin ön planda olduğu. 10 seans EKT sonrası bulgularda anlamlı düzelme olması neticesinde hasta antipsikotik tedavi ile taburcu edilmiştir. uykusuzluk şeklinde yakınmalarının olması nedeniyle hastaneye başvurmuş. klinik takip sürecinde katotonik psikotik bir tabloya ilerleyen ve bu bulguların EKT tedavisi ile remisyonunun sağlandığı bir vaka sunulmuştur. Referanslar: 1. Mouaffak F. Sonuç olarak. Sonrasında Depresif Nöbet tanısıyla yatarak tedavisi tekrar düzenlenmiş. keyifsizlik.

Çetin M. Gebelikte psikotrop ilaç kullanımı: Bir güncelleme Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2011. prematüre ve ölü doğum ile morfolojik ve davranışsal teratojenite risklerinin dikkate alınması gerekmektedir Şizofrenik popülasyonda doğum oranının normalden fazla olması gebelikte ilaç kullanımının önemini giderek arttırmıştır. kulağına sesler gelmesi uykusuzluk. gebelik sırasında ilacını bırakan 8 aylık gebe 29 yaşındaki kadın hastayı literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık. 42:3844. Biz de bu çalışmada son 1 aydır anlamsız konuşma ve davranışlar. Fatmagül Helvacı Çelik*. Rize ** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Antipsikotik ilaçlar plasentadan serbestçe geçerler. Meltem Puşuroğlu*. Fitzgerald P.PB 187 Gebelikte Antipsikotik İlaç Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Çağdaş Hünkar Yeloğlu*. Rize Psikotrop ilaçların güvenliği ve gebelikte psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılmaları ile ilgili çelişkili bulgular vardır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi. güvenlik elemanları tarafından kliniğimize zorla getirilen ve yatırılarak düşük doz haloperidol tedavisi başlanan 15 yıldır şizofreni tanısı ile farklı sağlık kuruluşlarında yatarak ve ayaktan tedavi görme öyküsü ile gebelik öncesi olanzapin 20mg/g tedavisi izlenen. şüpheler. Atipik Antipsikotiklerin Kadın Fertilitesi ve Gebelik Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005. Gilbert H. Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Marston N. bu ilaçlar anne ve plasenta kanı arasında hiçbir engel olmadığından rahatlıkla fetüsa ulaşırlar. Gökhan Kandemir**. hem de çevreleri açısından birçok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabildikleri de bilinmektedir. de Castella A. Gönü AS. Gebelikte psikofarmakolojik tedavinin yararları ve riskleri dikkate alınmalıdır. Klasik antipsikotikler fetüs için görece daha güvenlidirler. Gebelere ilaç verildiğinde. Gurvich C. Birçok atipik antipsikotiğin gestasyonel diyabeti tetikleyerek fetal malformasyon oranında artış yaptıklarına ilişkin anlamlı veriler mevcuttur. Bu nedenle. Psikiyatri Kliniği. Aust NZJ Psychiatry 2008. Rize *** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Gebelikte şizofrenik belirtilerde artış veya azalma olup olmadığı ve şizofrenik annelerin çocuklarında ilaç kullanmasalar bile konjenital anomali riskinin artıp artmadığı konusu tartışmalıdır. Preliminary findings from the National Register of antipsychotic medication in pregnancy. Kaynaklar: 1Altıntoprak AE. . Koturoğlu G.21(2):161-173 3. haloperidol. Bu nedenle gebelikten önce atipik antipsikotik kullanımını sürdüren anne adaylarında gebelik başladığında klasik antipsikotiklere geçiş yapılması önerilmektedir. Bundan dolayı gebelikte ilaç kullanımına karar verilirken neonatal toksisite. klinisyenler güvenli seçenekleri seçmeli ve kişiye özgü tedavi planları ve hasta takibi yapacak stratejiler izlemelidirler. Öte yandan ağır ruhsal bozuklukları olup gebe kalmış kadınların tedavi edilmedikleri takdirde hem kendileri hem bebek. Klorpromazin. McCauley-Elsom K. Psikiyatri Kliniği. Selim Polat*. Erol A. Ancak mevcut bilgiler ışığında gebelik sırasında kullanılmak zorunda kalınan hiçbir psikotrop ilacın tam emniyetli olmadığı açıktır. Psikiyatri Anabilim Dalı. Tıp Fakültesi.Kulkarni J.15(4):182-186 2. saldırganlık yakınmaları ile yakınları. perfenazin ile yapılan çalışmalarda malformasyon riskinin artmadığı ileri sürülmüştür. Çiçek Hocaoğlu*** * Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

Ancak klozapinin etkili olduğu tedaviye dirençli hasta grubunda ilacı kesme kararını vermek güçtür. Hastanemize başvuru esnasında nötrofil sayısı 2700/ul olan hastanın geçmiş tedavi yanıtı göz önünde bulundurularak klozapin tedavisinin devam edilmesi ve klozapin etkin düzeye gelinceye kadar ketiapin 900mg/güne devam edilmesine karar verildi. Sonuç ve Tartışma: Klozapin nötropeniye direkt toksik etki ve immun mekanizmalar aracılığı ile yol açmaktadır. İlaçtan fayda gören hasta tıbbi kayıtlara göre bu süre zarfında klozapini 200-700mg/gün aralığında kullanmış. tedavisinin düzenlendiği merkezde klozapin kesilmesi ve ketiapin başlanması planlanmış.PB 188 Klozapine Bağlı Geç Başlangıçlı Nötropeni Olgusunda Klozapin Tedavisine Devam Edilmesi Gökhan Öz. nötropeni yineleyebilir. Bir ay sonra nötrofil değerinin 1000/ul saptanması üzerine lityum karbonat 600mg/gün ve beta glukan 20mg/gün başlandı. . Olgu: Yaklaşık otuz yıldır şizofreni tanısıyla izlenen 47 yaşındaki kadın hastaya. Ankara Giriş: Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide etkinliği kanıtlanmış bir antipsikotiktir. tedaviye direnç ve EPS yan etkilerine duyarlılık nedeniyle dokuz sene önce klozapin başlanmış. yineleyen nötropeniye tedavi yaklaşımı tartışılacaktır. klozapin kesilmesi ile geri dönüşlü olabilecek yan etkilerindendir. Nötropeni ve agranülositoz klozapinin doza bağlı olmayan. Klozapine başlandıktan yaklaşık dokuz sene sonra. Yavuz Ayhan. Davranış belirtilerinin yatışmaması üzerine hastanemize başvuran hasta servise kabul edildi. Hastanın iki aylık ayaktan takibinde nötropeni tekrarlamadı. daha nadiren yıllar sonra gelişen vakalar da bildirilmiştir. Tıp Fakültesi. demir parametrelerinde nötropeni ile ilişkili olduğu düşünülen bir anormallik saptanmadı. Klozapin 400mg/güne çıkılan hastada günlük tam kan sayımı yapıldı. idiosenkratik. İki ay sonra klozapin 100mg/gün ve ketiapin 100mg/gün alır iken şizofreni belirtilerinin alevlenmesi üzerine ketiapin dozu 600mg’a çıkılmış. olgumuzda olduğu gibi. Nötrofil düzeyi 1900e yükselen ve tekrar düşme saptanmayan hasta. Klozapin tedavisine devam edilmesi veya yeniden başlanması ile. 2012’de nötrofil sayısının 510/ul saptanması üzerine. Klozapin ile nötropeni gelişen olgularda lityum karbonat ve beta-glukan eklenmesi nötropeniyi engelleyebilir. Koray Başar. viral belirteçler. Anemi ve iki ay önceki tetkiklerinde saptanan nötropeni nedeniyle Hematoloji Bölümü’nce istenen periferik yayma. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Bu yan etki genellikle erken dönemde görülse de. Bu olgu sunumunda dokuz yıldan uzun süre klozapin kullanımı sonrasında ağır nötropeni gelişmesine rağmen klozapine devam edilen bir şizofreni hastasında. Suzan Özer Hacettepe Üniversitesi. davranış belirtilerinin yatışması üzerine taburcu edildi.

Ancak bunlar frontotemporal demansı dışlamaya yetmez. öyküsünde işitsel varsanısı olan hastadan varsanıya dair belirti gözlenmedi. Lab. Ailesinden alınan öyküde. Yer ve kişi yönelimi vardı. hastamıza benzer yakınmaları olduğu. Psikiyatri pratiğinde. Tanı netleştirilmesi amacıyla yapılan Nöroloji konsültasyonu yönlendirici olmadı. Özellikle genç hastalarda bu iki tanı arasındaki ayrım daha da zorlaşmaktadır. Ruhsal durum muayenesinde duygulanım ötimikti. Osman Yıldırım Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikiyatri AD. Davranış planlaması yetersizdi. Hastanın kardeşinde benzer öykünün mevcut olması. Aile öyküsünde en büyük erkek kardeşinin de psikiyatrik tedavi aldığı. Erken Başlangıçlı Demans mı? Ağır Psikotik Belirtilerle Seyreden Bir Olgu Nefise Kayka. Manyerizmi de mevcut olan hasta. en küçük çocuğunun zarar göreceği korkusuyla eve kimseyi istemediği ve sürekli dezorganize davranışlar sergilediği öğrenildi. anestezi ile çekilen MR’ında hafif derece serebral atrofi saptandı. Hastanın son bir yılda idrar ve gaita inkontinansı da ortaya çıkmış ve yemek de dahil olarak öz bakımı tamamen kaybolmuştu. varsanılar gibi psikotik bulgular ve başlangıç yaşı düşünüldüğünde hastada şizofreni olduğu kanaatine varılabilir. Daha önce birkaç kez psikiyatri başvuruları olmuş ve ismi hatırlanmayan ilçalar da kullanmıştı. . yapılan MMT’de 15 puan aldı. entelektüel fonksiyonlarda kayıp ve yürütücü işlevlerde bozulma ile birlikte beyin görüntülemesinde anormallikler de frontotemporal demans lehine bulgular olmakla birlikte şizofrenide de görülebilir. özellikle psikotik bozuıkluklarda. Kliniğimize. Hastanın aile öyküsünde de erken başlangıçlı benzer bir tablonun olması.Burada. düşünce içeriğiçağrışımları değerlendirilemedi.40yaşında. 5çocuklu bir ev hanımıydı. Merkezimizde yeterli altyapı olmadığı için hasta. Hasta aşırı hareketli olduğu için EEG çekilemedi. zaman yönelimi azalmıştı. genetik değerlendirilmenin başka merkezde yapılmasına karar verilerek taburcu edildi. tetkikleri sonucunda anemisi ve B12 eksikliği saptanan hastaya bunlara yönelik tedavi başlandı. ilkokul mezunu. Anlık ve yakın bellek yetersizdi. Dezorganize davranış.PB 189 Şizofreni mi. Tartışma: Bu hastada frontotemporal demans ve şizofreni tanısından hangisinin konulacağı tartışmalıdır. 2-3 yıla kadar bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmayan hastanın kendi kendine anlamsız mırıldanmaları başladığı. aslında hiç de nadir olmayan tanısal sorunlar bu olgu ile yeniden vurgulanmıştır. Bellek bozukluğu. bu şekilde ağırlaşarak birkaç yıl içinde bilinmeyen bir nedenle öldüğü tespit edildi. Olgu: Bayan Z. kalıtımsal bir bozukluğun da söz konusu olabileceğini akla getirmektedir. Bolu Giriş: Şizofreni ve frontotemporal demans arasındaki benzerlikler ve ayırıcı tanı ile ilgili sorunlar birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır. aynı ildeki bir ruh sağlığı hastanesinde 1 ay izlendikten sonra sevk edilmişti. manyerizm. otuzlu yaşlarının sonlarında ortaya çıkan şiddetli bilişsel ve psikotik bulguları mevcut olan bir kadın olgu sunulacaktır. genetik değerlendirilmenin de gerekli olduğunu düşündürdü.

A. SAPS ve BPRS skorlarının düşmesi azalan kan progesteron düzeyi ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir.kez Mirena uygulanmasından sonra eşine ve kardeşine karşı referans fikirleri gelişmiş.E. SAPS:26).Fikirlerinin hezeyan boyutuna ulaşması ve sosyal işlevselliğinin bozulması üzerine hasta ailesi tarafından kliniğe getirildi. Adem Balıkcı. Mirena uygulanması sonrası psikotik atak geçiren olgu örneği sunulacaktır.PB 190 Levonorgestrelli RIA Uygulaması Sonrası Psikotik Atak: Olgu Sunumu Cihad Yükselir.Gazi Ünlü. SANS:18. SANS: 0. . S. Recai Kösem. Serkan Zincir. SANS: 0.Risperidon 2 mg/gün tedavisi başlandı. SAPS: 3 olarak değerlendirildi.2. 1 ay sonra kontrolde BPRS: 1. Seks hormonlarının mental bir takım değişikliklere neden olması. Levonorgestrelli RIA( LNG-RIA) . Levonorgestrel 19 nortestosteron.DSM IV kriterlerine göre psikotik bozukluk tanısı kondu. bayan hastanın yakınmalarının 1 yıl önce doğum kontrol ve menorajiyi önleme amaçlı Mirena uygulamasından sonra depresif beliriler olarak başlamış. RIA nın çıkarılması sonrası semptomların yatışması buna bağlı SANS. güvenli. En önemli kullanım alanlarından biri. SAPS: 3 idi.Kan seks horman profili istendi. bir sentetik progesteron türevidir. kontrosepsiyon yöntemi olan levonorgestrelli rahim içi araç uygulamasıdır. etkili. kadınlarda menstrüel döngü ile ilişkili olarak ortaya çıkan psikiyatrik semptomlara yönelik araştırılmalarda ortaya konmuştur. Mehmet Ak.Hasta isteği üzerine Mirena çıkartıldı. .D Ankara/Türkiye Seks hormonlarının birçok psikiyatrik semptomatolojinin ortaya çıkması ve ağırlaşmasında rol aldığına dair veriler literatürde yer almaktadır. 33 yaşında. BPRS. Ali Doruk Gata Psikiyatri A. SANS VE SAPS ölçekleri uygulandı.(BPRS:46.Kan seks hormaon profilinde özellikle progesteron değerinde düşme vardı. uzun süreli bir kontraseptif araçtır.7 gün sonra ölçek sonuçları BPRS: 7.

panjurları ve perdeleri kapalı tutuyormuş. Elif Tatlıdil Yaylacı. Bu sunumunun amacı d vitamini eksikliğinin psikotik bulgulara aracılık ettiğini düşündüğümüz bir olgunun paylaşılmasıdır. tarih ve dilbilgisine özel ilgisi olan olgumuz Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Asperger sendromu olarak tanılandırılmıştır. nedensiz okula gitmeme ile başlamış. olanzapin 10mg/gün. kliniğimize odasına kapanma. Total alopesili. Yakınmaları 12 yaşındayken arkadaş çevresinden kopma. . vitamin D3 1760 IU/gün tedavisi ile hastanın dış dünya ile ilişkilerinin düzeldiği. Annesinin stresli bir gebelik döneminin ardından dünyaya gelen olgumuz gelişim dönemlerini olağan bir şekilde geçen çekingen bir çocukmuş. calcium carbonate 5000mg/gun. açık öğretimden okula devam etmek istediği ve tedaviye katılımının iyi olduğu gözlemlendi. öz bakımını yapmak istememe. tarih ve dilbilgisi konularında yazışmalar yapmaya ve tüm vaktini bilgisayar başında geçirmeye başlamış. Klinik izlem sürecinde risperidon 3mg/gün. Babada alkol ve kannabis bağımlılığı ve antisosyal kişilik özellikleri mevcuttur. Odasında internet üzerinden felsefe. P ve PTH değerleri nutrisyonel Ricketts olarak değerlendirildi. Eve kapanmasından 1 yıl kadar sonra internet üzerinden Çin’den kıyafet satın almış ve bir yıl boyunca sadece bu kıyafeti giymiş. Dört yaşında iken annesinden boşanan babasını bir daha görmemiştir. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Nutrisyonel Ricketts güneş ışığından yoksun kalma ya da besinsel eksiklik sonucu ortaya çıkar. Uğur Öner. insanlardan ve sudan korkma şikayetleri ile güçlükle ikna edilerek birlikte yaşadığı annesi tarafından getirildi.5 mcg/gün. Olgu: 16 yaşında erkek olgu. risperidon consta 37. Orta ikinci sınıfta okulu tamamen bırakmış.5 mg IM. 2 ay kadar önce de saçları dökülmüş. Okul ortamını düzeysiz olarak tanımlayan. Son 8 aydır kimyasal madde içerdiğini söyleyerek süt ve süt ürünlerini yememeye başlamış. Ca. calcitriol 0. Kendini eve kapatmış. Anormal ALP.PB 191 Asperger Sendromu ile Şizofreni Arasındaki Süreçte D Vitamini Eksikliği: Bir Olgu Ahsen Eratalay. yaşından büyük gösteren olguda ruhsal gelişim ve reankarnasyon ilgili aşırı zihinsel uğraşılar mevcuttu ve içinde bulunduğu durumla ilgili iç görüye sahip değildi.

Antipsikotik tedavinin başlanmasının ardından bir hafta içerisinde pozitif psikotik bulguları gerileyen olgu içine kapandı. Olgu: 18 yaşında erkek olgu babasının gerçek babası olmadığı. platonik olarak hoşlandığı kızı düşündüğünü söylüyor. Babanın hastalığı nedeniyle ailenin görüştüğü kimseler bulunmamaktadır. Ahsen Eratalay. ilaç kullanımına bağlı psikotik bozukluk ve şizofreniform bozukluk ayırıcı tanıları ile poliklinik kontrollerini sürdürmek üzere taburcu edildi. Son bir buçuk yıldır bir cemaat evinde kalmakta ve harp akademisi sınavlarına hazırlanmaktadır. . İlkokulda sakin sessiz bir öğrenci olan olgumuzun lisede okul başarısı azalmıştır. Psikiyatrik bakısında paranoid ve persekütif tarzda çok sayıda sanrı bulunan olguda yargılama ve iç görü önemli ölçüde azalmıştı. sınav ve dönüşü sürecinde şekillenmiştir. Beş ay önce çok sevdiği dedesini kaybetmiştir. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Bu sunumun amacı babası şizofreni tanılı bir ergende isoretionin kullanımını izleyen akut psikotik tablonun paylaşılması ve ayırıcı tanının tartışılmasıdır.PB 192 İsoretionin Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgunun Ayırıcı Tanısı Zeliha Ulaşlı. 35 haftalık doğan olguda atrial septum defekti ve L1-3 sinostoz mevcuttur. Psikotik bulgular sınav için Ankara’ya gidişi. İsoretionini son 3 ayda kullanmaya başlamıştır. kimseyle konuşmuyordu. Olgu kısa psikotik bozukluk. amcasının kendisini öldüreceği şüphesi ile polisi araması üzerine getirildiği acil servisi takiben kliniğimize yatırıldı. Elif Tatlıdil Yaylacı.

terlemesi devam etti. depo antipsikotik kullananlarda bu oran %20 30'lara kadar yükselebilmektedir (Kaplan ve ark. batın ultrasonografisi: normal. Bu nedenle NMS acil yoğun bakım ihtiyacı gerektiren ve tedavisinin dikkatle sürdürülmesi gereken bir tablodur. miyoglobin:389. Tıp Fakültesi. 1999).v. Hastanın ikinci gün takiplerinde tüm ekstremitelerde ciddi düzeyde kas rijiditesi gelişti. Dopaminerjik D2 reseptör blokajı en çok kabul edilen mekanizma olup. Hastaya soğuk uygulama yapıldı ve i. Hastanın yoğun bakım takiplerinde bromokriptin dozu 30-40 mg/gün’e kadar artırıldı.000 U/L (0-40 U/L). Tıp Fakültesi. Akdeniz Üniversitesi.7-1. Nörolojik muayenede bilinç letarjik olup üst ekstremitelerde hafif rijidite mevcuttu. Tedavi edilmediği zaman ölüm oranı %10-20 olup. NMS tedavisinde ilk adım antipsikotiklerin kesilmesidir. NMS’nin patofizyolojisinde santral dopaminerjik sistem.Dr. 1994) .000 U/L (0-41 U/L).A: 140/90 mmHg idi.5 mg 2x1 başlandı. rijiditesi azaldı. total kreatin kinaz: 2057 U/L..600 ng/mL (25-72 ng/mL).Leyla AKGÜÇ** . terleme ve bilinç bulanıklığı gelişti. idrar inkontinansı devam etti. acil servise akatizi nedeniyle başvuran ve yaklaşık 6-7 saatlik takip sonrası NMS belirtileri ortaya çıkmaya başlayan ve ikinci günde tüm NMS belirtilerini gösteren olgu sunulacaktır. NMS tanısı kondu.. Fizik muayenede.870 mg/dL (0. 1994). Hasta acil serviste takip altına alındı. Hasta destekleyici tedavi için hospitalize edilmeli ve semptomatik tedaviye hemen başlanmalıdır (Caroff 1890) . Antalya *** Arş. kreatin kinaz:1180. kreatin: 0. Takiplerde yaklaşık 6-7 saat sonra idrar inkontinansı gelişti. yerinde duramama nedeniyle başvurdu. ekokardiyografi: normal. yan etki . antipsikotik.Dr. Hastanın üçüncü gününde kas rijiditesinde ileri derecede artış oldu.5-45 mg/gün) etkili olduğu bildirilmektedir (Zubenko ve Pope 1983).. taşikardi. idrar kaçırma. kas membran disfonksiyonu ve sempatik sinir sistemi rol oynar. 200 mg/gün ketiapin kullandığı saptandı. T. Laboratuvar bulguları.530 BIN/mm3 olarak sonuçlandı.Mustafa ERKAN*** * Arş. lökosit:12. bilinç bozukluğu. Hipotalamik D2 reseptör blokajı ısı merkezinde bozukluğuna. Acil serviste görülen hastanın tüm ilaçları kesildi.5 mg 3x1 tedricen artırılmak üzere başlandı. karaciğer enzimlerinde yükselme ve kas zedelenmesine ilişkin laboratuvar bulguları eşlik edebilir (Janicak ve Beedle 2009) . Tıp Fakültesi. beraberinde yüksek ateşin de eşlik ettiği ölümcül ve acil tedavi gerektiren tıbbi bir durumdur (Kaplan ve ark. Bir hafta sonra hastanın NMS bulguları geriledi. Taşikardi ve hipertansiyonu düzeldi. titreme. Değerlendirilen hastanın on yıldır klozapin 300 mg/gün. Hasta psikiyatri kliniği yoğun bakım odasına alındı. Olgu: 37 yaşında erkek hasta 19 yıldır şizofreni tanısı ile takip edilmektedir. lökositoz. Hasta tüm destekleyici tedaviye rağmen sekonder gelişen komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmiştir. periferde sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımında artışla hipertermi. Çocuk Psikiyatri AD.PB 193 Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu Salih GENÇOĞLAN* . yüksek ya da değişken kan basıncı. Ekg: Normal.2 mg/dL). 27. Akdeniz Üniversitesi. Beş gün önce kontrole giden hastaya eksitasyon nedeniyle 5 mg haloperidol intramuskuler enjeksiyonu yapılmış. Hastada çoklu antipsikotik kullanımı ve haloperidol enjeksiyonu sonrasında akatizi benzeri tablo gelişmiş olup. diazepam ve biperiden eklenmiş. hidrasyon ile birlikte bromokriptin 2. ancak ilaçlardan fayda görmemesi nedeniyle acil servise yönlendirilmiş. diskinezi gibi nörolojik belirtilerle başlayan. Çocuk Psikiyatri AD. terleme. Hastanın sedasyonu için lorazepam 2. bilincinin tamamen kapanması üzerine hasta anestezi yoğun bakım ünitesine alındı. SGOT: 42. Akdeniz Üniversitesi.Gör. İdrar sedimentinde 7 lökosit. BUN: 8 mg/dL (6-20 mg/dL).000 U/L(38-190U/L). üç gün sonra hastada akatizi benzeri şikayatleri gelişmesi üzerine propranolol. İlaç tedavisi olarak kas rijiditesini azaltmak amacıyla dopamin agonisti olan bromokriptinin (7. idrarda serbest hemoglobin: +++ idi. bilgisayarlı beyin tomografisi normalidi. kas rijiditesini ve kaslardaki yıkımı artırmaktadır (Gurrera RJ. Tipik belirtileri kaslarda sertleşme ve beden ısısında artış.00 eritrositler görüldü. Antalya ** Arş. Psikiyatri AD.480/mm3. ateş: 37 °C.Gör. lökosit:15. ancak yoğun bakımda muhtemel sekonder komplikasyonlar gelişmesi nedeniyle yaklaşık 25 gün sonra exitus oldu.Dr. SGPT: 26. akinezi. Antalya Giriş: Nöroleptik maling sendrom (NMS) antipsikotik kullanımına bağlı rijidite.Gör. Acil servise huzursuzluk. yaklaşık olarak ikici günde NMS semptomlarının tamamı ortaya çıkmıştır. Tartışma: Antipsikotik tedavinin önemli ve ciddi yan etkilerinden biri olan NMS her yaşta olabileceği gibi genelde genç erişkinlik döneminde sık görülmektedir (APA 1994) . yutma güçlüğü. nabız: 125/ dk. Bu yazıda. bu olay rijidite ve tremora neden olmaktadır. Anahtar Kelimeler: nöroleptik malign sendrom. Hasta nöroloji kliniği ile konsülte edildi.

Klinik tablonun söz edilen belirtilerle seyretmesi sıklıkla psödö-nöbet ve uyku bozuklukları ile karışmasına yol açmaktadır(2). 42: 1274-127 3. anlamsız hareketler tarifleniyordu. 25 senedir olan bayılma nöbetleri şikayetiyle hastanemize başvurdu. çevresindekilere cevap verememe. . psikiyatrik olgularda organik etiyolojinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve multidisipliner olarak yaklaşılması gerektiğini göstermektedir. Cilt 9. bazen atoni şeklinde yere düşme. Kaynaklar: 1. Olgu: 47 yaşında kadın hasta.1999.D: Frontal lob seizures Problems of diagnosis and classification Adv. bazen de ellerde ve ayaklarda kasılma. **Özgür Bilgin Topçuoğlu*Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi **Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Giriş: Frontal lob epilepsisi primer olarak uykuda başlayan garip. Bunun nedeni olarak görülen tanı koyulmasındaki güçlükler son 15 yıllık literatüre yansımış olup. Tartışma: Frontal epileptik nöbetlerin gerçek sıklığı tam olarak bilinmemektedir.PB 194 Psikiyatrik Semptomların Eşlik Ettiği Frontal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu *Esra Aydın Sünbül. tanı ve tedavi amacıyla yatırılmıştır. Çekilen EEG lerde patoloji saptanmayan hastada pseudo epileptik nöbet olduğu düşünülmüştü. Neurol 1992. gerek EEG bulgularının yorumlanmasındaki farklılıklar. Bu yazıda frontal lob epilepsisi saptanan bir olgu sunulacaktır. bayılma nöbetlerinin sıklaşması üzerine bize başvurmuş. frontal lob epilepsisi ile ilgili çalışmaların sayısındaki kısıtlılığı açıklamaktadır(1-3).. amaçlı gibi algılanan şiddet eylemleri ile seyreden ve aniden sonlanan bir klinik tablo sergilemektedir(1). bir şeyler arıyor gibi davranışlarda bulunma . Hastanın gerekli tetkikleri yapılmıştır ve uyku EEG sinde sol frontal odak saptanan hastaya antiepileptik tedavi başlanmıştır. Hastada bazen bir anda donup kalma. Saygı S. gerek iktal ve interiktal fenomenolojisi ve çabuk yayılım göstermesine bağlı olarak sergilediği polimorf klinik özellikler. Klinik psikofarmakoloji Bülteni.A. sağa sola bakma.S. stereotipik davranışlar. Hastanın nöbetleri klinik açıdan çeşitlilik gösteriyordu. Marks D. Aile hikayesinde marital problemleri olduğu görülen hasta çeşitli hastanelere başvurmuştu. sayı 4..: Frontal lob partial seizures and psychogenic seizures: Neurology 1992. Williamson P. Spencer S. Katz A. Frontal lob epilepsisinde görülen psikiyatrik semptomatoloji: Olgu sunumu. Bu vakada görülen psikiyatrik semptomatoloji. *Fatma Fariha Cengiz.. 57 : 289-309 2. Hasta.

42. Konuşma dizartrik ve yavaş. 79. Ergenin ruhsal değerlendirilmesinde. 57 olarak saptandı. Tartışma: GTDBKD için kesin bir tedavi bulunmamakta ve semptom örüntülerine göre ilaç seçimi yapılabileceği ancak sonuçların tatmin edici olmadığı belirtilmektedir. sözel Z. Çocuk ve ergenlerde travma öyküsü varlığında görülen ani başlangıçlı davranış bozuklukları ve akademik problemlerde bu tanı akılda tutulmalıdır. performans Z.PB 195 Bir Ergende Künt Kafa Travmasına Bağlı Bileşik Tip Kişilik Değişikliği: Uzun Etkili Metilfenidat Ve Pirasetam Tedavisine Kısmen Yanıt Veren Frontal Lob Sendromu Zehra Topal*.B. öfke kontrolünde güçlük şikayetlerinin olduğu öğrenildi. Rutin biyokimya ve hemogram sonuçlarında patoloji saptanmadı. Spontan ve iradi dikkat ve konsantrasyon azalmıştı. perseverasyonlar saptandı. Hesaplama ve soyut düşünce bozuktu. halsizlik.B. Olgu: On yedi yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi erkek ergen polikliniğimize “unutkanlık” yakınması nedeniyle gelmişti. Çiğdrem Karakılıç**. Çocuk ve ergenlerde bu bozukluğun olağan gelişimden belirgin bir sapmayı ya da en az 1 yıl süreli olarak önceki davranış örüntülerinde belirgin bir değişiklik olmasını kapsadığı belirtilmektedir (1). . GTDBKD tanısı Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi yazını içerisinde şimdiye kadar görece ihmal edilmiştir (2). İçeriğe bedensel yakınmalar. Uzun etkili metilfenidat 36 mg/ gün ve pirasetam 1600 mg/ gün tedavisi başlanarak metilfenidat dozu tedricen 54 mg/ güne çıkıldı. Aile öyküsünde özellik saptanmadı. sol üst ve alt ekstremite hemiparezikti. uyku ve iştah artmıştı.B. Belirtilerinde kısmen gerileme olan hasta halen polikliniğimizde takip edilmektedir. düşünce akışı ayrıntıcı ve persevereydi. Nuran Demir*. tıbbi bir nedenle. bu olay sonrasında yakınmalarının başladığı. Duygulanım lakayt ve labil. Cafer Alhan**. on beş yaşında geçirdiği araç dışı trafik kazası sırasında künt kafa travması geçirdiği ve birkaç gün kadar süren bilinç kaybı olduğu. Psikomotor aktivite azalmış. Nöropsikolojik testlerde. Daha önce herhangi bir merkezden yardım almamıştı. talamus kontüzyonu ve beyin ödemi geliştiği öğrenildi. Beyin MRG ile peri-ventriküler derin beyaz cevherde hiperintens belirsiz sinyal artışı saptandı. kişilik örüntüsünün değişmesidir. Öyküden. derslerine konsantre olamadığı. akıcılıkta azalma. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ** Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. Nörolojik muayenede sol spastik hemiparezi ve dizartri saptandı. toplam Z. Bu çalışmada bir ergende GTDBKD’ nin oluşumu. kişinin daha önceki. dizinhibisyon. akademik başarısızlık ile ilgili temalar hakimdi. klinik görünümü ve tedavisinin tartışılması amaçlanmıştır. WISC-R test sonucunda. Ali Evren Tufan* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. EEG normaldi.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Genel Tıbbi Duruma Bağlı Kişilik Değişikliği (GTDBKD). duygudurum irritabl olarak değerlendirildi. Geçmiş öyküden geçirdiği kaza sonrası travmatik sub araknoid kanama. Bulgular GTDBKD lehine değerlendirildi. Yönelim tüm eksenlere tamdı.

2010. p. Bu yazıda üç kuşağında da HK görülen bir ailenin çocuğunda HK’ne bağlı Demans (Davranış Bozuklukları Olan) üzerine Yas tablosu eklenen bir çocuk olgunun değerlendirilme ve tedavisi sunulmuştur. annesinin Major Depresif Bozukluk tanısı ile fluoksetin kullandığı saptanmıştır. Tedavi bireysel ve semptomlara yönelik olarak düzenlense de risperidon Juvenil HK’nde bir tedavi seçeneği olabilir (1-3). Huntington’s Disease: a clinical review. levatirasetam. kendisinin de ölüp ölmeyeceğini sorma.7/ 100. konuşmada azalma ve kelimeleri karıştırma yakınmalarının olduğu öğrenilmiştir. Principles of Neurology. Victor M.1060-1064. Roos RAC. dedesinin 5 yıl önce. Orphanet J Rare Dis. son bir yıldır unutkanlık. Zehra Topal*.1914-1915. Ali Evren Tufan* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. p. alprazolam kullandığı ve tedaviden kısmen fayda gördüğü öğrenilmiştir. Yönelim bozukluğu ve belirtilerde gün içerisinde değişim saptanmayan hastanın HK’ne Bağlı Demans (Davranışsal Bozukluk Olan) ve Yas ölçütlerini karşıladığı düşünülerek risperidon 0. klonazepam. Marsden CD. zaman zaman ölmemiş olduğunu. düşme yakınmaları olması üzerine başvurdukları merkezde HK tanısı konulduğu.5 mg/ gün başlanmış ve anneye önerilerde bulunulmuştur. Neurology in Clinical Practice. babasının ise 2 ay önce vefat ettiği. Ropper A. ed. 3. Geçmiş tıbbi öyküden hastanın değişken süre ve dozlarda risperidon. 6th ed. valproat. babasını rüyada görme. Kaynaklar: 1. . Tartışma: HK 20 yaş öncesinde başladığında Juvenil HK olarak adlandırılmakta ve ilk olaraK davranım sorunları ve akademik problemlerle kendini göstermektedir. Bradley W. Aile öyküsünden baba ve dedesinin HK tanısı aldığı. 5 yaşındayken denge kaybı. 2. okskarbazepin. Daroff RB. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD Giriş: Huntington Koresi (HK). Olgu: On yaşındaki erkek hasta “ağlamalar ve sinirlilik” yakınmaları nedeniyle yatırılmakta olduğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde değerlendirilmiştir.PB 196 Üç Kuşağında Huntington Koresi Görülen Bir Ailenin Çocuğunda Huntington Koresine Bağlı Demans Ve Yas Tablosu: Bir Olgu Sunumu Nuran Demir*. 1998. Yaygınlığı 4. Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD ** Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. Annesi hastanın babasının vefatından sonra sık sık onun hakkında konuşma. 8 yaşındayken geceleri tonik. New York: McGraw-Hill. olanzapin. In: Walter G. beceriksizlik. 5: 40.klonik kasılmalarla nöbet geçirmeye başladığı. Öyküden hastanın yakınmalarının dört yaşında aşırı hareketlilik ile başladığı. Fenichel G. Adams RD. sesini duyar gibi olduğunu söylemenin eklendiğini belirtmiştir. otozomal dominant geçen ilerleyici bir nöropsikiyatrik hastalıktır. Cafer Alhan**. Boston: 1985.000 olarak bildirilmektedir (1. Klinik tablo genellikle 30 -50 yaşları arasında başlasa da. 2). 3rd ed. çocukluktan yaşlılığa kadar geniş bir aralıkta görülebilmektedir.

Lorazepam tedavisiyle bulgularında azalma olan hastaya EKT yapılması planlanırken aspirasyon sonrası genel durumu kötüleşen hasta vefat etti.5 mg/güne çıkacak şekilde başlandı. . 2005). Yöntem ve Gereçler: MK tanısı koyduğumuz bir vaka yoluyla MK’nin tanı ve tedavisini tartışmak. Malign Nöroleptik Sendrom(MNS) ön tanısıyla sevk edilen hasta nöroloji kliniğinde bromokriptin tedavisi alırken yapılan yatak başı değerlendirmesinde hastaya ilave nöroleptik önerilmedi. Tedavisinde öncelikle mortaliteyi azaltıcı. negativizm ve withdrawal bulguları olan hastada ilk başvurudaki otonomik instabilite bulgularıda düşünülerek malign katatoni tanısıyla lorazepam 5 mg/günden 12. staring ve rigiditedir(Taylor ve Fink 2003).75 mg/gün başlandı. Vakamızda yara yeri enfeksiyonu ve hastanın genel bakımı olumsuz faktörler olarak karşımıza çıkmıştır. duygudurum ve uyanıklılıktaki değişimlerin eşlik ettiği motor anormallikleri kapsamaktadır. eksite. rijidite. (Fink ve Taylor 2006). lorazepam kullanırken şifa sebebiyle 2012 yılı mayıs ayının ortasında lorazepam tedavisi devam ettirilmemiş. terlemesi. etrafına boş bakışı. 9 Haziran sabahı çıplak dolaşması. Sonrasında olanzapin ve sodyum valproate tedavilerini hasta reddetmiş. abuli ve hipoaktif tip deliryumdan yapılmalıdır(Daniels 2009).PB 197 Malign Katatoni: Bir Vaka Sunumu Esat Fahri Aydın. negativizm. periodik formları gibi malign formu da mevcuttur(Fink ve Taylor 2009). üç saat uyumuş. Tartışma: Katatoni altta yatan bir nörolojik. Bulgular: 82 yaşında Bipolar Affektif Bozukluk tanılı hasta Sodyum Valproate. Katatoninin retarde. tekrar değerlendirilen. rijidite bulgularıyla. katalepsi. olanzapin. yara yeri bakımı) uygulanmalıdır. staring. Malign katatoni(MK) katatonik bulguların yanında otonomik instabilite olması ile karekterizedir(Hayashi ve ark. psikiyatrik veya medikal rahatsızlıkla ilişkili olup ayırıcı tanısı akinetik mutizm. En yaygın belirtileri mutism. koma. destekleyici bakımlar( beslenme. posturing. manyerizm. Acil polikliniğinden ateş. Rijiditesi artan. MK tedavisinde lorazepam ilk seçenek olup gereği halindeyse EKT yapılmalıdır. balmumu esnekliği. sinirliliği ve evden dışarı çıkma isteği mevcutmuş. Erol Ozan. Mustafa Güleç Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Amaç: Katatoni kavramı düşünce. verbigerasyon. Yedi gün sonraki değerlendirmede konuşmasında artış tespit edilen hastaya sodyum valproate 250 mg/gün ve lorazepam 0. 7 Haziran günü konuşması artan hastanın bir sonraki gecede ''Allah birdir ben öldüm'' içerikli bağırması olup.

39:365-9. Allg. bazal ganglionlarda. yaklaşık 3 aydır sıkıntı. Von. ağlama hali. serebellar hemisferlerde belirgin. ağlama.Ang L. Neurol Sci. Idiopathische verkalkung der hirngefasse. mental ve zihinsel işlevlerde bozulma. Rozdilshky B. Burada nöropsikiyatrik semptomlarla gelen hastada ayırıcı tanıda Fahr Hastalığı’nın da dikkate alınması gerektiğini vurgulamak için bir olgu sunulmuştur. Esra Nigar Erkoç Ataoğlu** * Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bazal ganglionlar.2). Hastaya unipolar depresyon öntanısı ile sertralin 50 mg/gün tedavi başlandı. . demans ve duygudurum bozuklukları gibi davranışsal bozukluklarının yanısıra rijidite. Neurol 1993. baş ağrıları. 2. çok değişik nöropsikiyatrik bulgulara neden olabileceği unutulmamalıdır.C. Kişilik değişiklikleri. moral bozukluğu. serebellar. moral bozukluğu. athol. 3. simetrik kalsifikasyonlarla uyumlu görünümler izlendi Fahr hastalığı ilk defa 1930 yılında tanımlanmıştır. 1930. 50:129-33.. Olgu Sunumu: 26 yaşında erkek hasta. Tanıda en sık kullanılan yöntem BBT dir. Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) subkotikal alanda. Fahr’s syndrome presenting with pure and progressive presenile demantia. Hastalığın tanımlanması uzun zaman önce yapılmasına rağmen etyolojisi net olarak aydınlatılmamıştır(3). Süleyman Gündüz**. konuşma bozuklukları. Yaklaşık iki hafta sonraki kontrol muayenesinde depresif belirtilerinde (HAM-D:13) azalma görüldü. Fayed N. Serrano M. 2005. Daha önceden psikiyatri başvurusu olmayan hastanın soy geçmişinde nöropsikiyatrik hastalık tesbit edilmedi. Tchong S. işsiz. unutkanlık ve baş ağrısı şikâyetlerinin olduğunu söyledi. Klinik bulgular oldukça değişken olmasına rağmen nöropsikiyatrik.C. çabuk sinirlenme. dikkat dağınıklığı) ile başvurmuştur. bilateral striopallidodentat kalsinozis olarak da isimlendirilir. Mojonero J. 1.Alport E. 26: 367–369. dikkat dağınıklığı. Bu kalsifikasyonların nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmemekle beraber enfeksiyon. Fahr’s Disease Associated with Astrocytic Proliferation and Astrocytoma Surg. Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak BBT’de görülen ve hiç bir nedene bağlanamayan çok sayıda bazal ganglion ve serebellar kalsifikasyon varlığında Fahr Hastalığı düşünülmeli. * *Kars Devlet Hastanesi Giriş ve Amaç: Fahr hastalığı.Fahr T.. Zentrabl. hipokinezi.PB 198 Fahr Hastalığı: Olgu Sunumu Yüksel Kıvrak*.ve ataksi gibi hareket bozuklukları da yer alır. metabolik ve genetik bozukluklarla ilişkili olabileceği belirtilmektedir. dentat nükleus ve sentrum semiovalede idiopatik kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir(1. bekâr. ekstrapiramidal ve serebellar semptomlar sıklıkla izlenir. Modrego PJ. Baş ağrıları devam eden hastanın nörolojik muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu görülmedi. tremor. Bizim olgumuzda da hasta ilk olarak nöropsikiyatrik belirtiler( sıkıntı.

1. otonomik belirtilerde artışla karakterize ani terör ataklarıdır (1). Tedavinin ilk basamağı koruma önlemleridir (Yatak odası güvenliği. başını çarpma gibi şikayetleri mevcuttu. delta uykusu sırasında meydana gelen. Nermin Gündüz. 2. American Psychiatric Association. kabus görme. Şikayetleri üçüncü günden itibaren azaldı. KE 6-7 ay içerisinde çeşitli antidepresan ve antipsikotikler kullanmış. Martin ED (1980). Erişkinlerde yaygınlığı %1’in altındadır (1). Klonazepam damla 1mg tedavisi ile ayda bir polikliğimizde takipleri devam eden hastanın 9. aşırı korku.PB 199 İki Olgu Özelinde Uyku Terörü ve Tedavi Yaklaşımı Hatice Sodan Turan. yatak içerisinde artmış hareketlilik oluyormuş. Kocaeli Amaç: Uyku terörü. erkek. Ataklar sık ortaya çıkıyorsa trisiklik antidepresanlar. 2. bağırma şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Şikayetleri devam eden hastada klonazepam damla 1mg’a geçildi. Text Revision (DSM-IV-TR). el ve kollarda istemsiz hareketler. uykuda kendine zarar veren davranışların olması. 2000. ağlama ya da yüksek sesli çığlıkla başlayan. Janszky J (2005). Aslıhan Polat. Clinical Characteristic and Personality Patterns”.ayın sonunda ilaç tedavisi azaltılarak sonlandırıldı. Sonuç: Erişkinlik döneminde nadiren görülmesine rağmen uyku terörü olguları psikiyatri polikliniklerinde karşımıza çıkmaktadır. Birinci ayın sonunda şikayetleri tamamen düzeldi.146: 659-64. Benzodiazepinlerin kesilmesinden sonra daha şiddetli ataklar görülebileceği için tercih ederken dikkat etmek gereklidir (2). 58 yaşında. Halen polikliniğimizde kontrolleri sürmektedir. uyku saatlerinin düzenlenmesi). kadın. Klomipramin 75mg. lorazepam 1mg başlandı. Kaynaklar: 1. korkunç rüyalar görme fakat rüya içeriğini hatırlayamama. alkol madde kullanımının kısıtlanması. DSM IV-TR’ye (3) göre “uyku terörü” tanısı konuldu. benzodiazapinler kullanılabilir. Olgu: KE. 70 yaşında. Hastaya DSM IV TR’ye (3) göre “uyku terörü” tanısı konuldu ve klonazepam 1mg başlandı. Kales A. yataktan düşme. Uyku terörü bozukluklarında benzodiazepin kullanımı ile ilgili endişeler olmasına rağmen SSGİ ve TCA kullanımına yanıt vermeyen iki olgumuzda kullandığımız klonazepam tedavisinin etkili olduğu görülmüştür. uyku sırasında terleme. Ümit Tural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. mesleki ve ailevi işlevselliği ileri derecede bozulmuştu. “Night Terrors. Arch Gen Psychiatry 1980. “Treatment of Sleep Disorders”. Uykuda bağırma. Hasta tedaviden belirgin fayda gördü. Charney DS. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders i Fourth Edition. uyku sırasında bağırma. Szcus A. Olgu: EÇ. bağırma şikayetleriyle polikliniğimize başvurmuş. Hastanın uyku terör ataklarında yineleme olmadı. . Soldatos CR. seçici serotonin geri alım inhibitörleri. Kales JD. Orv Hetil 2005. çeşitli antidepresan ve antipsikotikler kullandığı fayda görmediği öğrenildi. Sosyal. sekiz aydır devam eden korkunç rüyalar görme. 3. 37: 1413-7. Bu yazıda erişkin dönemde nadir görülen “uyku terörü” bozukluğunu ve bu bozukluğun tedavisini iki olgu özelinde tartışacağız. Uyuyup uyumadığını anlayamama. yüzde kızarma. Caldwell AB. uykunun ilk saatlerinde. Washington. Hastanın 6 ay önce aynı şikayetlerle bir psikiyatri kliniğine başvurduğu. uykuda bağırma ve bu sırada uyanamama hissi. DC: American Psychiatric Association. kendine vurma. Tedavileri ile ilgili bilgiler net olmadığı için farklı tedavileri kullanılmaktadır.

post traumatic stress disorder.6 and 37. DISCUSSION PTSD with severe depression is well documented about using the ECT but the ECT treatment in PSTD patients with psychotic features has not been well understood yet.2. psychotic features of the patient got better. recurring nightmares. comorbidity. We suggest that ECT be considered as a reasonable treatment alternative for relevant cases. some of the psychotic features significantly improved. After the 8 sessions ECT treatment. Case Report 1 A 40-year-old white man had experienced combat related traumatic life events and demonstrated auditory and visual hallucinations. persecutory delusions. especially in cases where PTSD is comorbid with psychosis.2%. Beyazıt Garip*.IV criteria. hyperarousal and insomnia. After ECT treatment the dose of antipsychotic reduced. He was started on antipsychotic and antidepressant but didn’t show significant improvement after six weeks. Süleyman Akarsu* *Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri AD İntroduction: Treatment methods are often not enough for decrease of all the PTSD symptoms. According to the our clinical interview.PB 200 Posttraumatic Stress Disorder and Comorbid Psychosis: Electroconvulsive Therapy Response in Two Patients Barbaros Özdemir*. he clearly fulfilled the DSM-IV-TR criteria for PTSD and psychotic disorder not otherwise specified.1% and 44. Case Report 2 The second case is 42 years old patient diagnosed with PTSD with psychotic features according DSM. BPRS score decreased by a mean of % 35.5 % compared to baseline scores respectively for two months. 10 sessions ECT was performed during the course of the treatment. BPRS and CAPS scores decreased by mean of %33.3%. PTSD symptoms decreased by a mean of 37. Key Words: ECT. Taner Öznur*. After the ECT. psychosis . BPRS and CAPS scores decreased by 65. We reported two men with combat related PTSD and comorbid psychosis who were successfully treated with electroconvulsive therapy (ECT). He was admitted to the hospital but psychometric and clinical assessment showed insignificant improvement after the antipsychotic and antidepressant treatments so we decided to perform ECT and medication together.

Olgu 1 Bayan A.25:69. Parker H. High prevalence of obsessive-compulsive disorder among posttraumatic stress disorder patients. Baer L. Tartışma ve sonuç: Bazı OKB olgularında hastalık başlangıcı travmatik yaşantılar ile bağlantılı olabilir ve bu olgularda travma terapisi uygulamak. Trauma and posttraumatic stress disorder in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. Uzun yıllardır çocukluğu ile ilgili kâbuslar gördüğünü ve bunlardan çok rahatsızlık yaşadığını bildiriyor. Uyanık olduğu her an bu düşüncelerin kendisini rahatsız ettiğini bildiriyor. Olgu 2 Bayan B. Belirtileri Major depresyon ölçütlerini karşılıyordu. İkinci evliliğindeki sorunlar nedeni ile başvurdu. hem OKB belirtilerinde hem de yaşamlarının diğer alanlarında iyileşmelere yol açabilir. 2011 Dec. Kaynaklar 1-Nacasch N. başka şeyler düşünmeye çalışma. Jenike MA. yaygınlığı yüksek olmasına rağmen üzerinde az çalışılmış bir durumdur (1). Trafik kazası EMDR ile çalışıldıktan sonra TSSB ve depresyon belirtileri kayboldu. baş etmek için çocuklarından uzak durma. Travma tedavisinden sonra hasta daha önce yakınma olarak getirmediği birçok kontrol etme kompulsiyonunun ve temizlik obsesyonu ve kompulsiyonunun kaybolduğunu bildirdi. kabusları kayboldu. Tedavinin ardından meslek yaşamında ve özel yaşamında önemli iyileşmeler gösterdi. Yakınmalarının başlangıcına odaklanıldığında 12 yıl önce trafik kazası geçirdiği belirlendi. Infield AL. evden uzaklaşmaya çalışma şeklinde davranışlar geliştirmiş. 10 yaşındayken annesinin penisilin enjeksiyonu sonrası ölümüne tanık olmuş. TSSB açısından değerlendirildiğinde bozukluğun ölçütlerini de karşılıyordu ve Olayların Etkisi Ölçeği puanı 51 olarak bulundu. çocuğu yok.PB 202 Mazi Kalbimde Yaradır: Travma Tedavisi İle Düzelen İki Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu Önder Kavakcı Cumhuryet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad Travmatik yaşantılarla ilişkili obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ya da obsesyonlar. 42 yaşında memur. yüksek düzeyde memur. Tedavi sonunda obsesyonları yok denecek düzeye geldi. Gentes EL. Bazı çalışmalarda travma sonrası stres bozukluğu(TSSB) ile birlikte olan OKB’nin tedaviye kötü yanıt verdiği bildirilmiştir(2). Babasının alkol sorunu varmış. Bu çalışmada travma tedavisi ile obsesyonları düzelen iki olgu sunulacaktır. Depress Anxiety. 2008. Zohar J. Tedavi sürecinde öncelikle annesinin ölümü başta olmak üzere çocukluk travmaları EMDR uygulanarak çalışıldı. Eur Neuropsychopharmacol. evli ve iki çocuk sahibi bir yıldır çocuklarına zarar vereceği şeklinde obsesyonları var. 37 yaşında evli. Fostick L. Ekonomik güçlükler nedeni ile eğitimini zorlukla sürdürmüş.71 .21(12):876-9 2-Gershuny BS.

.

Giriş: Travma sonrası stres bozukluğu. ilk başvurusu 2001 yılında olmuştur. anksiyolitik. Hastanın travmaya uyum sürecinde sergilediği referans hezeyanlar. duygulanımında kısıtlılık. duygulanımda küntlük. Hastanın ruhsal muayenesinde. yeniden yaşantılama ve kaçınma belirtileri negatif belirtiler şeklinde yorumlanmış olup tanımlayıcı anlamda şizofreni tanısı almış olduğu düşünülmektedir. Beyazıt Garip*. başka bir merkezde şizofreni tanısı konulmasına neden olan belirtilerin başında dissosiyasyonlar gelmektedir. CAPS ve İES testlerinde TSSB tanısına yönelik sonuçlar elde edilmiştir. düşünce içeriğindeki somutluk. çeşitli antidepresan. zaman zaman öfke patlamaları. dönem dönem realiteye uyumun ciddi derecede bozulması. Aytekin Özşahin* *Gata Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı. işitme halüsinasyonları. kişinin travmatik bir stresöre maruz kalması sonucu yeniden yaşantılama. görsel bellek ve yürütücü işlevler alanında bozulma olabileceğine ilişkin bulgular saptanmıştır. Ancak klasik bir TSSB’a göre kognitif yıkımın çok belirgin olması. otonomik. Olgu: 43 yaşında emekli erkek hastanın 2011 Ağustos ayındaki başvuru yakınmaları. Biz bu yazıda savaş travmasına maruz kalmış olup kliniğimizce TSSB tanısı konulan. sonraki süreçte polis karakolunda elinde bıçağı ve komando teçhizatı ile sonlanan hatırlamadığı dissosiyatif dönemleri içeren belirtilerinin olduğu anlaşılmaktadır. algıda işitme halüsinasyonları. Anahtar kelimeler: Psikotik özellikler. Kamil Nahit Özmenler*. sembolizasyonun sık kullanılması bu vakaların tipik TSSB’a uymayan yanlarıdır. düşük doz antipsikotik tedaviler aldığı anlaşılmaktadır. kaçınma. mimik ve jestlerinin silik ve sosyabilitesinin uzak ve soğuk olduğu tespit edilmiştir. Kognitif alanı değerlendirmek amacıyla uygulanan organisite testlerinde görsel algı motor koordinasyon. uykusuzluk. kalabalık içine girmekten kaçınma. Tartışma Hastanın öyküsünde ve ruhsal muayenesinde tanımlanan. bazı dönemlerde kulağına operasyonla ilgili bilgileri içeren komutların gelmesiyle başlayan operasyon planı yapma. kendisini değersiz hissetme şeklindedir. Sürdürülen tedavilere rağmen birçok kez gece rüyasında teröristlerle çatıştığını görerek birlikte uyuduğu eşinin boğazına sarılma. Hasta 1990-1999 yılları arasında birçok silahlı çatışmaya girmiş. travmatik olayı yeniden yaşantılama.PB 201 Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler ile Giden Yeni Bir Alt Grubu Mu ? Olgu Sunumu Ali Emrah Bilgen*. süreçte başka merkezlerde şizofreni tanısı ile takip edilen ve kognitif yıkımla seyreden bir olgudan yola çıkarak TSSB’ da yeni bir alt grubun tanımlanıp tanımlanamayacağı konusunu tartışmayı amaçladık. düşünce içeriğinde referans ve perseküsyon hezeyanları. Mehmet Ak*. TSSB olarak değerlendirilen hastanın 2001-2006 yılları arasında 6 kez hospitalize edildiği. Bilişsel bozukluk. unutkanlık. insanlara güvenememe. akıştaki perseverasyonların varlığı. Travma sonrası stres bozukluğu . disforik ve bilişsel bulguların değişik derecelerde bulunduğu bir bozukluktur.

K. doğrudan travmatik yaşantısı olan birey gibi travmatik süreçten etkilenebileceği ve hastalık tablosunun gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.’nın yaralı eşinin travmatik yaşantılarını içeren tekrar eden kâbuslarının olması. Travma sonrası değerlendirmenin travmaya doğrudan maruz kalan birey kadar travmaya dolaylı olarak maruz kalan bireyleri de kapsaması.PB 203 Bakım Verende Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Paylaşılmış Travma.K. yaklaşık bir yıl önce travmatik olayda yaralanma sonrası bileteral görme kaybı ve sol kalça dezartükülasyon ampütasyonu olan eşine refakat etmektedir. mirtazapin 15mg/gün. travmatik olayı tekrar yaşaması. travmatik olayın hatırlatıcılarından kaçınma davranışı sergilemesi ve artmış uyarılmışlık semptomları sergilediği saptanmış. venlafaksin 75mg/gün. aynı travmatik süreçten etkilenen tüm bireylerin etkin yardım almalarına olanak sağlayacaktır. Psikiyatrik muayenesi ve psikometrik incelemesi sonrasında. Bakım veren eş için. fiziksel ve ruhsal travma mağduru olan hastaya refakat eden ve bakım veren eşinin sergilediği travmatik stres bozukluğu semptomlarına dikkat çekilerek. Tedavisine. Travma mağdurlarının yakınlarının/bakım verenlerinin. sosyal destek sistemlerinden faydalanması için ilgili birimlere yönlendirilmiştir. . Bilkent. travmaya ve sürece ilişkin bilgilendirme yapılmış. Bayan Y. travma çalışmalarında paylaşılan travmatik yaşantılarının da en az doğrudan travma yaşantısı kadar etkili olduğuna dikkat çekmek amaçlanmıştır. Olgu Sunumu Seher YAĞMUR BİLEN. uykusuzluk. Mehmet Alper ÇINAR TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi. travma odaklı psikoterapi haftada iki seans olarak başlanmıştır. kilo kaybı ve çabuk sinirlenme yakınmaları olması nedeniyle psikiyatrik değerlendirilmeye alınmıştır. travma sonrası stres bozukluğu olarak değerlendirilmiştir. Ankara Bu olgu sunumunda. Bayan Y.

Uykusuzluk. Kahramanmaraş **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Hastada psikotik bulgu saptanmamıştır. Olayı sürekli yeniden yaşantılaması ve olayı hatırlatıcı durumlardan kaçınması varmış. hastanın kendisini olayın sorumlusu olarak hissetmesi. Tartışma Cinsel istismar sonrasında çocuk ve ailesinde birçok psikiyatrik semptom gelişebilmektedir. 1 kez suicid girişiminde bulunmuş. travmaya doğrudan maruz kalanların yaşantılarına benzer olduğu belirtilmektedir. Baba bu olay için sürekli anneyi suçluyormuş.PB 204 Kardeşinin Cinsel İstismarı İle İlişkili Dolaylı Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişen Bir Olgu Hatice Altun*. babanın kendisine karşı ilgisizliği. Bu hasta kardeşinin travmasına tanık olmasa da. ikincil travmatik stres ya da dolaylı travmatizasyon olarak ifade edilmektedir. Travmaya dolaylı olarak maruz kalmanın ardından yaşanan psikolojik sürecin. Bu grupların gösterdiği tepkiler. keyifsizlik şikâyeti varmış. 4 yıldır her şubat ayında sıkıntısı artıyormuş. Olay şubat ayında olduğu için. . tanık olanlar. mağdurların yakınları ve yardım çalışmalarında görev alan kişiler de travmatik stres belirtisi gösterebilir. Kardeşinin çocuk şubede verdiği ifadelerini okumuş. sanki kendi başına gelmiş gibi hissediyormuş. Olgu 15 yaşında kız hasta. anne baba arasında sürekli tartışmaların olması. Kendisine bir kez sözlü tacizde bulunulmuş. duygudurumu depresif. O gün kardeşini dışarıya gönderdiği için kendini olayların sorumlusu olarak görüyormuş. düşünce içeriğinde stresörü ile ilgili sıkıntıları mevcuttu. Sonuç Cinsel istismar tüm aileyi etkilediği için aile bireylerinin de psikiyatrik muayenesi göz ardı edilmemelidir. mutsuzluk. Kendisini suçlu hissediyormuş. Gelecekle ilgili herhangi bir beklentisi ve evlenme düşüncesi yokmuş. Olaydan sonra anne depresyon tanısı ile tedavi görmekteymiş. İfadede yer alan taciz olaylarını. öfke patlaması. Kız kardeşi 4 yıl önce cinsel istismara uğramış. Bu hastada travma sonrası stres bozukluğu gelişmesinde. Bu olguda kardeşine karşı yapılan cinsel istismarı kendi yaşamış gibi travma sonrası stres bozukluğu gelişen bir hasta tartışıldı. olaya doğrudan maruz kalanların yanı sıra. Ali Nuri Öksüz** *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD. Mental durum muayenesinde. Kahramanmaraş Giriş Kişinin yaşamını ya da beden bütünlüğünü tehdit eden her türlü durum kişi üzerinde travmatik etki oluşturabilmektedir. annenin ciddi psikiyatrik probleminin olması. duygulanımı anksiyöz. Travmatik olayların ardından. babanın sürekli olaydan dolayı anneyi suçlaması. kendi yaşadığı bir travma gibi algılamış ve hastada bununla ilişkili psikiyatrik hastalık gelişmiştir. daha önceden kendisine sözlü tacizde bulunulması gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülmüştür.

ORS. kişinin çevresine katlanılmaz ölçüde kötü bir koku yaydığına inandığı psikiyatrik bir bozukluktur. depresyon ve şizofrenide görülen olfaktör belirtilerden ayırmıştır. hastalığı tanımlamış ve belirtileri temporal lop epilepsisi. Major Depresyon . Klinisyenlerin bu sendromu etkin bir şekilde değerlendirebilmesi. toplum içine çıkmaktan kaçınırlar. Sanrılı Bozukluk. Mustafa Solmaz* *Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. ORS. kötü koku yaydığını düşünen 26 yaşında bekâr bir kadın hasta sunulmaktadır. DSM-IV’te. sıklıkla erken yaşta başlar ve bekâr erkeklerde daha fazla görülür. Pryse-Philips. Anahtar Kelimeler: Olfaktör Referans Sendromu.PB 205 Olfaktör Referans Sendromu: Bir Olgu Sunumu Zerrin Binbay*. Bu durumdan dolayı hastalar. somatik alt tipinde yer almaktayken. bu da sosyal ve mesleki anlamda geri kalmalarına yol açabilir.Selim Sağır*. hastaların daha iyi bir şekilde tedavi olmalarını sağlayacaktır. oldukça yoğun sıkıntı duyar ve daha çok kendilerini suçlama eğilimindedir. İstanbul Olfaktör referans Sendromu (ORS) . Psikiyatri Kliniği. son dönemlerde DSM-V ile ilgili yapılan çalışmalarda Obsesif Kompulsif Bozukluk spektrumunda bulunan hastalıklar içinde yer alması planlanmaktadır. Bu olguda. sanrısal bozukluk.

3 – Dilbaz. H. (1999). arkadaş edinmede zorlanma. Bilişsel-davranışçı yaklaşımlar ve sosyal fobi.PB 206 Sosyal Fobinin Bilişsel Davranışçı Yöntemle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Gökce Gürdil Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi Giriş Sosyal fobi. Terapi sürecinde hastamızın sosyal ortamlarda kendini ifade etmekle ilgili işlevsel olmayan inançlarının işlevsel olanlarla değiştirilmesi ve davranışsal denemelerle sosyal becerilerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu beklentilerin neden olduğu kaçınma davranışları ise sosyal fobinin ilerleyişine katkıda bulunan bir kısır döngüyü ortaya çıkarmaktadır (1). “arkadaşımdan bir şey istersem alay konusu olurum”. Psikiyatri Dünyası. Z. Bu tür temel inançlar bireyin sosyal ortamlarda beceriksizce veya kabul görmeyecek biçimde davranacakları ve bu nedenle olumsuz değerlendirilecekleri yönünde beklentiler geliştirmeleriyle sonuçlanmaktadır (3). heyecanının belli olmasından kaygılanma. (1997). Bilişsel model açısından incelendiğinde söz konusu faktörlerin benlik saygısında düşüşe neden olduğu ve değersizlikle ilişkili temel inançların gelişimine yol açtığı görülmektedir (2). (2000). sınıf öğrencisi. Klinik Psikiyatri. M. bireyin utanç verici davranışlarda bulunma korkusuyla sosyal ortamlara ya da performans göstermesi gereken durumlara girmekten kaçınması şeklinde tanımlamaktadır. Sosyal fobinin psikolojik kuramı. . yurtta kalıyor. 2 – Türkçapar. Bu çalışmada sosyal fobi + depresyon tanısı alan bir hastanın bilişsel-davranışçı tedavi formülasyonunun açıklanması amaçlanmıştır. söz konusu kaçınma davranışlarından dolayı iş ya da sosyal yaşamlarında belirgin bir kısıtlanma yaşarlar (1). Klinik Psikiyatri. kendisine soru sorulduğunda gerginlik yaşama. Ayrıca. Çocuklukta akranlarla yeterli düzeyde ilişki kurma olanağının bulunmaması ve yargılayıcı aile ortamı gibi faktörlerin hastamızda sosyal fobi gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Tartışma: Hastamızın çocukluğunda yoğun bir biçimde aile içi şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. erkek. Bu durumla bağlantılı olarak hastamızın. Sonuçta hastamız kendisini ifade etmesinin cezalandırılma ve reddedilmeyle sonuçlandığını öğrenmiştir. N. 1: 18–2. Derslerde sunum yapamama. “sunum sırasında hiç kaygılanmamalıyım” ve “insanlar benim heyecanlandığımı fark edip benimle alay edecek” gibi düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir. uykuya dalamama ve konsantrasyonda düşüş şikâyetleriyle merkezimize başvurdu. bekâr hasta. Olgu sunumu 24 yaşında. moleküler biyoloji bölümü 1. Kaynaklar: 1 – Sungur. ek 2: 27–32. Söz konusu şikâyetleri yaklaşık 16 yaşından beri yaşadığı ve daha önce NLP ve hipnoz gibi tedavi yöntemlerini denediği belirlendi. Bu model göz önünde bulundurulduğunda hastamızın bilişsel-davranışçı terapi yönteminden fayda sağlayacağı düşünülmüş ve bu doğrultuda terapiye başlanmıştır. 2: 247–253. Hafta 1 kere. Sosyal fobi tanısını alan bireyler. 50 dakikalık görüşmelerle takip edilen hastamızın terapi süreci devam etmektedir. M. çocukluğunda sosyal çevreden izole bir yaşam süren hastamızın ailesinde en ufak hataların bile şiddetle cezalandırıldığı bilinmektedir. insanların karşısında sesinin ve elinin titremesi. Sosyal fobi. çarpıntı yaşama.

hastanın genellikle kendisine yakın olan diğer kişilerin ya da nesnelerin. haftasında azalmaya başladı ve tedavinin 7. 2006 yılında çocuklarının devlet kurumlarında saklı tutulduğunu düşündüğü için defalarca polis karakollarına başvurmuş. Kranial MR ve EEG’de özellik saptanmadı. Adli süreçteki psikiyatrik değerlendirmesinde “psikotik bozukluk” tanısıyla cezai ehliyetinin olmadığı şeklinde rapor düzenlenmiş. yer altından çığlık sesleri duyduğunu iddia ediyordu. Burada adli yönüyle dikkat çeken bir Capgras olgusu tartışılacaktır. 2006 yılında 6 ay boyunca ketiapin 200mg/gün. sanrı ve halüsinasyonları tedavinin 4. ancak fayda görmemiş. ev hanımı. İlk olarak 1923 yılında Capgras ve Reboul-Lachaux tarafından tanımlanmıştır (3). 1999.04. görsel ve koku halüsinasyonları mevcuttu. Fiziksel ve nörolojik muayenede özellik saptanmadı.5mg 14 günde bir başlanan hastanın. Davranışlarında psikomotor ajitasyon belirgindi. 2011 yılında da 1 ay boyunca olanzapin 20mg/gün kullanmış. 14:48-59 2. düşünce sürecinde bloklar mevcuttu. A review of the phenomenology and cognitive neuropsychological origins of the Capgras syndrome.The misidentification syndromes as mindreadind disorders. işitsel. Berson RJ. 18. ayındaki poliklinik kontrolünde Capgras sanrılarında tamamen düzelme sağlanmıştır. çocuklarına işkence yapıldığı ve yanındakilerin yer altındaki çocuklarının ikiz eşleri olduğu düşüncesi ile yakınları tarafından polikliniğimize getirildi. Bu düşüncelerin 6 yıldan beri olduğu yakınlarından öğrenildi. çevresel ve teğetsel konuşmaları vardı. onların ikiz eşleri ile değiştirildiklerini düşünüyordu. kadın. Cogn Neuropsychiatry. Am J Psychiatry. Hastanın laboratuvar testleri normal sınırlarda bulundu. bazen kendisinin onlara tıpatıp benzeyen ikizleri ile değiştirildikleri şeklinde sanrılarla karakterize bir sendromdur (1. Oyebode F.Hirstein W.15:1-28 3. 2009. Algılamada taktil. orada ateş yakıldığı. Eşini. Bilgisayarla vücuduna girildiğini ve bu yöntemle kızlarına da tecavüz edildiğini düşünüyordu. Fatma Özlem Orhan Kahramanmaraş SÜtçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: Capgras sendromu. Düşünce içeriğinde paranoid persekütif sanrıları vardı. ilkokul mezunu. 5 çocuklu. çocuklarını kabul etmiyor. Vaka: 51 yaşında. çocuklarının verilmesini istemiş yine aynı yıl içinde yaşadıklarından devletin kurumlarını sorumlu tuttuğu için tepki olarak Türk bayrağını indirmiş.Edelstyn NM. Risperidon consta 37. Hasta.2011 tarihinde evinin altında sığınak olduğu.140:969-978 . Ali Nuri Öksüz. Int J Geriatr Psychiatry. 1983. bastığı yerin sıcak olduğunu ve burnuna yanık kokusu geldiğini. Polikliniğimizdeki ruhsal durum muayenesinde.PB 207 Adli Yönüyle Dikkat Çeken Bir Capgras Olgusu Ali Aşkar. Capgras syndrome. Kaynaklar: 1.2). çağrışımları düzensizdi. evli. Sonuç: Bu Capgras sendromu olgusu Risperidon Constaya cevap vermesi ve adli olaylarla ilişkisi nedeniyle dikkat çekicidir.

Fochtmann LJ. Bromet EJ. düzenli geliri yok. (2. 2 ay süreyle cezaevinde kaldığı ancak eylemlerine devam ettiği öğrenildi. kişide daha yüksek statüde birinin kendisine âşık olduğuna ilişkin sanrılarla giden bir bozukluktur. (1) Biz bu makalede. Güneş Kitabevi. çevre tarafından da fark edilemediğinden psikiyatri kliniğine başvuru çoğunlukla hastamızda olduğu gibi adli makamlarla başları dertte olduğunda mahkeme kanalı yoluyla olur. mevsimlik işler yapıyor.3) Bu olguyu. Hayriye Pınar Çağlar Nazalı** *Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi **Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Giriş: De Clerambault Sendromu olarak ta adlandırılan erotomani. Aydın H. Tartışma: Hastaların hezeyanlarıyla ilgili iç görüleri olmadığından ve hezeyanı dışında işlevselliği bozulmadığından. daha çok kadınlarda görülmesine ve olgumuzun erkek olması. Genellikle kadınlarda görülür. 3. ilkokul mezunu. Karşısındaki kişinin reddedici davranışlarını rasyonalize ederek aslında kendisine âşık olduğunu ama her hangi bir sebepten dolayı böyle davrandığını düşünür. 4 çocuğu var. Kaplan & Sadock’s Comrehensive Textbook of Psychiatry. adli mevzularla karşımıza çıkması ve hastanın yaşamının ne derece etkilenebileceği. sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile cinsel taciz. 2 yıl önce boşanmış.24(3):313-31. anne babasıyla yaşıyor. 2 yıldır çalışmıyor. Olgu: 34 yaşında erkek.) . Fennig S. Sanrılı Bozukluk ve Paylaşılmış Psikotik Bozukluk.PB 208 Adli Olgu: De Clerambault Sendromu Hira Selma Kalkan*.Bozkurt A (Çeviri Eds). 2006. Great Britain. adli makamlar tarafından hastanemize gönderilmiş olan. ama kendisini denemek ve ruh sağlığı yerinde mi kontrol ettirmek için hastaneye yatırılmasını sağlamak üzere davacı olduğunu düşünüyor. kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ” suçu nedeniyle ceza sorumluluğunun belirlenmesi istemiyle hastanemiz adli birimine yatırıldı. David Enoch ve Hadrian Ball: Uncommon Psychiatric Syndromes. Kendisinin baş ağrısı ve yorgunluktan başka tarif ettiği bir şikâyeti bulunmamaktaydı. 1525-1533. bu etkilenmeye karşın kişide hezeyanların ısrarcı olması nedeniyle sunmayı amaçladık Kaynaklar: 1. erotomanik hezeyanlarla seyreden bir erkek olguyu tartışacağız. 3 kez şikâyet edildiği. 2001 2. Taylor PJ. Sekizinci Baskı. Kişinin yaşadığı yerden başka bir ilde avukatlık yapmakta olan halasının kızının da kendisini sevdiğini. 2007. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen kişi. şuan köyde. Delusional disorder and delusions: is there a risk of violence in social interactions about the core symptom? Behav Sci Law. Fourth Ed. sendromun nadir rastlanması. işlediği öne sürülen “Tehdit. 2 yıl boyunca halakızına birçok kez telefonla tacizde bulunduğu.

belirgin negatif belirtileri mevcuttu. Hastanın son kontrolünde aripiprazol 10 mg/gün ile aktif psikotik bulgusu yoktu. giderek ilerleyen bulanık ve çift görmesi mevcutmuş. kendi kendine konuşma yakınmaları ile getirilmiş. bizar. stromada incelme ve yüzey tahribatı ile seyreden bir kornea hastalığıdır. okulu bırakıp açık liseye yazılmış. paranoid sanrılar. İlerleyen dönemde gözlerinin düzeleceğini düşünerek gözlerini her gün dakikalarca yıkamış ve bu durum keratokunus tablosunu kötüleştirmiş. bir çok genetik sendrom ve özel gen bölgeleri ile ilişki bulmuşlardır. Bir yıl önce paranoid sanrılar. kulakları ve gözleriyle oynama. alfa-2 makroglobulin. bu iki tablonun tesadüften öte ortak bir etiylojik kökenden kaynaklanabileceği vurgulanmıştır. Sonuç ve Tartışma: Keratokonusun etiyolojisine yönelik genetik bağlantı çalışmaları alfa-1 proteinaz inhibitörü. anksiyeteli. Velokardiyofasiyal sendrom). metalloproteinazlar. Şizofreni de genetik ve çevresel etmenlerin etiyolojisinde rol oynadığı ve benzer patofizyolojik mekanizmalarla oluşabilecek sendromların eşlik edebildiği bir hastalıktır (ör. Özgeçmişinde belirgin özellik yok. kaçıngan kişilik özellikleri gösterdiğine dair yayınlar mevcuttur. sert lensleri kullanmayı reddeden hastaya kornea nakli düşünüldüğü not edilmiş. İnci Özgür İlhan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Keratokonus bilateral. kliniğimize şizofreni tanısıyla yatırılmış. Bu bildiride keratokonus ile şizofreni komorbiditesi olan bir hasta sunulacak ve olası ortak etiyolojik faktörler tartışılacaktır. kompulsif. . Aripiprazol 30mg/gün ile belirgin düzelme gözlenmiş. Psikoz ile keratokonus birlikteliği literatürde tek bir vakada bildirilmiş olup. Mevcut çalışmalar psikoz ve keratokonus için ortak bir patofizyolojik bağlantıya henüz işaret etmemiş olsa da ileride yapılacak çalışmalar böyle bir bağlantı olasılığını aydınlatmayı amaçlamalıdır. ilerleyici. Alınganlık. enflamatuvar olmayan. Ayrıca çevresel etmenlerin (gözü kaşıma gibi) varolan bir genetik yatkınlığın üstüne hastalığı alevlendirebileceği bildirilmiştir. Soygeçmişinde major bir psikiyatrik rahatsızlık ya da keratokonus öyküsü yok. Göz Hastalıkları bölümünde yapılan son kontrolünde ise keratokonusun çok ilerlediği. güvensiz. işitsel varsanıları mevcut olan hasta psikotik atak tanısı ile yatırılmış ve ketiyapin 600 mg/gün başlanmış. SFRP1. Sonrasında avolüsyonu belirginleşmiş. Keratokonus hastalarının normal populasyona göre daha sık paranoid. işitsel varsanıların eşlik ettiği bir psikotik atağı daha olmuş.PB 209 Keratokonus ve Psikoz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu Bilge Bilgin. Göz Hastalıkları bölümünde hastaya keratokonus tanısı konmuş ve sert lens önerilmiş. İki hafta sonra psikotik bulguları yatışmış. Bize ilk başvurusundan yaklaşık iki yıl önce başlayan. Umut Altunöz. Olgu: 21 yaşında lise 2’ye giden erkek hasta ilk olarak üç yıl önce Ergen Psikiyatrisi polikliniğine devamlı aynaya bakma.

Burç Çağrı POYRAZ.PB 210 Asperger Sendromu Bir Hemisferler Arası Bağlantısızlık Sendromu Olabilir mi? Bir Olgu Sunumu Alper BAŞ. Cana Aksoy POYRAZ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Son fonksiyonel görüntüleme çalışmaları otistik spektrum bozukluklarında beyin işlevleri ile ilgili devrelerde anormallikler olduğunu göstermiştir. yeni ortaya çıkan kompleks parsiyel tipteki epilepsi nöbetleri için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji polikliniğinde takip edilen ve davranım sorunları sebebiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi polikliniğimize yönlendirilmiş olan 17 yaşındaki erkek hasta tartışılacaktır. sinirlilik ve garip davranışlarda bulunma şikayetleri tariflenen hastanın ruhsal durum muayenesinde göz kontağında azalma. uyumsuzluk. Genelde asemptomatik seyreden ve insidental olarak tespit edilebileceği bildirilen bu konjenital anomaliye Asperger sendromu düşündüğümüz bir olguda rastlamış olmamız. Bu sunumda. 'fusiform face area') ile olan bağlantı işlevlerinde azalma ve desenkronizasyonu dikkati çekmektedir. otistik spektrum bozukluklarının beyindeki bağlantı işlevlerinde azalmaya bağlı oluşabileceği hipotezini destekler niteliktedir. . Otistik spektrum bozuklukları hastalarında frontal lobun beynin yüksek kortikal merkezleri (örn. disprozodi. sözel ve sözel olmayan iletişimde azalma göze çarpan muayene bulgularını oluşturmaktaydı. Alınan anmanez ve yapılan klinik değerlendirme sonucunda DSM IV-TR ye göre Asperger sendromu tanısı konulan hastanın kraniyal MR görüntülemesinde korpus kallozum lipomu ve disgenezisi saptanmıştır. Ailesi tarafından sosyal içe kapanıklık.

epileptik nöbetler ve şiddet eğiliminde artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Uygun olmayan TV programlarının etkilerinin çocuk ve ergen yaş grubu üzerinde daha belirgin olmak üzere duygudurum bozuklukları.PB 211 Şiddet İçerikli Televizyon Programı Sonrası Suicidal Girişim ve Deliryum: Bir Olgu Sunumu Atakan YÜCEL*. karakterlerden birinin asıyla intihar girişiminin anlatıldığı bir filmi izledikten sonra asıyla intihar girişiminde bulunan sonrasında deliryum gelişen bir olgu sunulmuştur. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği 19-5/51 olarak iyileşme saptandı. eksitasyon muayene bulguları tespit edildi. Beyin MRG ve EEG’de patoloji saptanmayan hastada ası ile suicidal girişim sonrası hipoksiye sekonder Deliryum düşünüldü ve risperidon 0. Olgu: 10 yaşında kız hasta.gününde oryantasyon kusuru düzelen hastanın tedavi öncesi ve 3 hafta sonrası sırasıyla Deliryum Derecelendirme Ölçeği 20-4/30. kaygı bozuklukları. Çocuk Psikiyatrisi AD. yıkıcı davranım bozuklukları. Psikiyatri AD. Tedavinin 3. işitsel-görsel halüsinasyonlar. Nermin YÜCEL**. Terör olaylarını konu alan. Erzurum Giriş: Yaşama önemli katkıları olan medya araçlarının uygun olmayan şekil ve sürelerde kullanımının beden ve ruh sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Olay yerindeki acil tıbbı müdahalenin ardından hastaneye götürülerek yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınan ve bu transfer sırasında üç kez arrest olan hastaya kardiyopulmoner resusitasyon yapılarak hayata döndürülmüş. YBÜ ihtiyacı buradaki tedavisinin üçüncü günü spontan solunumunun başlaması ve bilincinin açılması ile ortadan kalkmış.Mustafa GÜLEÇ* *Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Beyin BT’de hipoksiye bağlı beyin ödemi tespit edilmiş ve buna yönelik tedavi verilmiş. nerde olduğunu bilmeme. şidddet içerikli bir filmde karakterlerden birinin kendini asarak intihar edişini izledikten sonra annesi tarafından evin bir odasında tavandan iple asılı halde bulunmuş. uykusuzluk. oryantasyon kusuru nedeniyle de Çocuk Psikiyatrisi konsültasyonu istenmiş. yakınlarını tanımama. Ayrıca alınacak yasal önlemlerin ve hazırlanacak eğitim programlarının da faydalı olacağını düşünmekteyiz. Anlamsız konuşmalar. Erzurum **Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. . çevrede film oyuncularını gördüğünü söyleyerek onlarla konuşma şikayetleri olan ve bu şikayetlerinin ara ara artıp azalan özellikte olduğu öğrenilen hastanın yapılan ruhsal muayenesinde gün içinde dalgalanma gösteren bilinç ve oryantasyon bozukluğu. beslenme bozuklukları. Medya ve ruhsal hastalıklar arasında. uyku bozuklukları. bellek ve hafızada zayıflama.51mg/gün ilaç tedavisi düzenlendi. Çocukların medya araçlarını zarar görmeden kullanmasının sağlanmasında ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte televizyon izlemesi etkili olabilir bu nedenle ailenin yeri ve önemi büyüktür. insomnia. medya çalışanlarının karşılaştıkları olaylar sonrası belirtiler göstermesi veya izleyicinin bir intihar olayının televizyonda ele alınış şeklinden etkilenmesi yönüyle karmaşık bir ilişki vardır.

SGİ kullanımı sonrası gelişen hareket bozuklukları sık görülmese de literatürde sitalopram. sertralin ve fluoksamine bağlı hareket bozuklukları tanımlanmıştır(1) Bu olguda essitalopram doz arttırımı sonrası gelişen bir distoni tablosu sunulacaktır.Türkiye Giriş: Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ) yan etkilerinin azlığı nedeniyle diğer antidepresan gruplarına göre sık kullanılan ilaçlardır.Y 32 yaşında kadın hasta. fluoksetin. Bu bilgiler ışığında hastada essitaloprama bağlı distoni düşünüldü. Hastaya m. paroksetin. özellikle SGİ kullanımı sonrası gelişen hareket bozukluklarının mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. serotonin-dopamin taşıyıcıları ve reseptör polimorfizmlerinin SGİ kullananlarda hareket bozukluğu olusumu için risk faktörü olduğu ileri sürmektedir. Hastadan alınan bilgiye göre essitalopram 20 mg/gün tedavisine geçilen ilk gün kısa süreli ağız kenarı ve çenede kasılma olduğu ama şikayetlerinin bir süre sonra kendiliğinden geçmesi üzerine doktora baş vurmadığı öğrenildi. isteksizlik. özellikle bacaklarda olmak üzere gerginlik huzursuzluk ve kasılma şikayetleri ile eşi eşliğinde tekrar polikliniğimize başvurdu. . Hastanın ruhsal durum muayenesinde depresif duygudurum hakimdi ve psikomotor aktivitesi azalmıştı. ikinci sırada ise distoni bildirilmiştir. İstanbul. Psikiyatride pratiğinde sık kullanılan bir antidepresan olan essitalopram kullanımı sonrası gelişen distoni nadir ve essitalopram kullanırken akılda tutulması gereken bir durumdur. Cenk Ural. bir ay sonra kontrolde essitalopram dozu 20 mg/güne çıkıldı. Bu konuda yapılan bir çalışma da sitokrom P450 enzim sistemi. baş ağrısı. Hastanın öz geçmişinde herhangi bir tıbbi hastalık öyküsü yoktu.PB 212 Essitalopram Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Distoni: Olgu Sunumu Mahir Akbudak. Hasta başka herhangi bir ilaç kullanımı veya hastalık tanımlamıyordu. MD1. . halsizlik. Tartışma: Antidepresan. Hasan Belli. keyifsizlik. İkinci gün ilaç kullanımından bir süre sonra bacaklarda ve çenede kasılma ve ağrı olması üzerine polikliniğimize başvurduğu öğrenildi. Yaklaşık iki aydır süren mutsuzluk. Literatürde SGİ sonrası gelişen hareket bozuklukları incelendiğinde en sık akatizi. Soy geçmişinde annede m. iştahsızlık.depresif bozukluk tanısı konularak essitalopram 10 mg/gün başlandı. Bu olayda serotonerjik ve dopaminerjik yolaklar arasındaki etkileşim Serotonerjik ve dopaminerjik çekirdekler arasındaki yaygın bağlantılar suçlanmaktadır. depresyon olduğu öğrenildi. Hasta essitalopram dozunun 20 mg/güne çıkılmasının ikinci günü çenede ve ağız çevresinde kasılma. MD1 1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. ev işlerini yapamama şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu.MD1. Hastanın yapılan muayenesinde bacak ve kol kaslarında rilidite ve kol kaslarında dişli çark belirtisi tespit edildi. Olgu: E.

Gerstmann sendromu tanısı kondu ve nörolojiye yönlendirildi. 133: 320-32. Beyin Manyetik Rezonans Görüntülemesinde (MRG) sol parietooksipital ve frontalde korteks ve beyaz cevheri içine alan erken evre infarktlar izlendi.PB 213 Konversiyon Bozukluğu Öyküsünde Gelişen Bir Gerstmann Sendromu: Olgu Sunumu Hasan Kenarlı. Türk Psikiyatri Derg 2009. 2007. . sonrasında Gerstmann sendromu tanısı alan bir hastanın sunumu amaçlanmıştır. Basit hesapları yapamadığı. 44: 398–407. Rutin incelemelerinde özellik yoktu. Brain 2010. Kaynaklar: 1) Gerstmann J. In: Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. 3) Özer S. Arch Neurol Psychiatry 1940. Olgu: 61 yaşında. 2) Sadock BJ. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. Kısa kognitif muayene (KKM) puanı 26/59 idi. The enigma of Gerstmann’s syndrome revisited: a telling tale of the vicissitudes of neuropsychology. paraları tanımadığı. sağ sol yöneliminde bozukluk ve parmak agnozisi ile karakterize bir sendromdur. Katı İnsan Sendromunda Konversiyon Bozukluğu Yanlış Tanısı İki Olgu. Nöroloji tarafından psikiyatri konsultasyonu istenmiş. Yazma bozukluğu. 20(4):392-397 4) Rusconi E. 30 yıldır obsesif kompulsif bozukluk tanısıyla izlenmekte. 10th edition. Tartışma: Organik hastalıkların ender olmayarak yanlışlıkla konversiyon bozukluğu tanısı alabildikleri bilinmektedir (3). anksiyöz duygulanım. Hastanın öyküsünde geçmiş yıllarda konversiyon doğasında bayılmalar ve yine konversiyon doğasında el ve kol uyuşmaları vardı. s. Psikiyatri Kliniği Giriş: Gerstmann sendromu ilk kez Josef Gerstmann tarafından tanımlanmıştır (1). Sadock VA. 75. Difüzyon MRG’de sol frontal ve parietalde kortikomedüller bileşke yerleşimli erken evre infarktlar ve sol parietookspitalde daha geç evre iskemiler izlendi. yürürken sendeleme. disorientation for right and left. Syndrome of finger agnosia. temizlik kompulsyonları vardı. Levent Mete İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. bedenin sağ ve solu ile ilgili komutları yerine getiremediği. Aniden başlayan sağ el ve kolda uyuşma. Dominant paryetal lob lezyonlarında görülür (2). Ruhsal durum muayenesinde yönelimi tamdı. Kleinschmidt A. Psikiyatristlerin konversiyon bozukluğunun ayırıcı tanısında etkin rol alması gerekliliği açıkça sürmektedir. agraphia and acalculia. Bizim hastamızın da önceden konversiyon bozukluğu tanısı almış olması bu tanıyı akla getirmekle birlikte kesin tanı konmadan önce gerekli incelemeler sürdürülmüş ve hastaya ilginç ve patogenezi üzerinde tartışmaların sürmekte olduğu Gerstmann sendromu tanısı konulmuştur (4). Dinç GŞ ve ark. parmaklarını ayırt edemediği ve kullanamadığı saptandı. bulaşma obsesyonları. The Brain and Behavior. ev kadını. Dehaene S. Özcan H. sağını solunu karıştırma. Bu yazıda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısıyla izlenmekte iken ektanı konversiyon bozukluğu şüphesi ile incelenen. Pinel P. insanlara çarpma ve okuyup yazamama yakınmaları ile Nöroloji polikliniğine başvurmuş. sabunu tutamama. Almila Erol. hesap bozukluğu.

Dr.PB 214 Bir Paradoks Olarak Risperidon Kullanıma Bağlı Kekemelik Olgusu Dr. Edinsel kekemelik ise herhangi yaşta aniden başlayabilir. . Risperidon D₂ ve 5 HT₂A reseptörlerinin güçlü antagonisti olup α₁ ile α₂ reseptörlerine yüksek afinite göstererek etki etmekte ve psikotik bozukluklar. bireyin konuşmasının gerek akıcılık. Dr. Risperidon. Dr. Kekemeliğin iki tipi mevcut olup bunlar edinsel ve gelişimsel olarak ayrılmaktadır. Olgumuzda ise kronik düşük doz risperidon kullanımı sonrası gelişen kekemelik yan etkisi dikkat çekici olup ilk kez ayrıntılarıyla tartışılmıştır. D₂ reseptör antagonizmasıyla striatal metabolizmayı artırarak kekemelik semptomlarını iyileştirmektedir. Abdullah AKPINAR. Arif DEMİRDAŞ Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Kekemeliğin temel özelliği. İnci Meltem ATAY. Bu bozukluk seslerin ve hecelerin sık sık yinelemeleri ve uzatılmaları ile belirlidir. Literatürde psikotik bozukluğu olan kısa süreli yüksek doz risperidon kullanımına bağlı gelişen iki kekemelik olgusu dışında başka vaka sunumuna rastlanılmamıştır. duygudurum bozuklukları ve davranım bozuklukları hatta kekemelik tedavisi olmak üzere geniş bir spektrumda kullanılmaktadır. gerekse zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozukluk olmasıdır. İlaç yan etkilerine bağlı olarak nadir de olsa edinsel kekemelik görülmektedir. Antipsikotiklerin kekemelik yan etkisi çok nadir görülmektedir. Bilal TANRITANIR. Bununla birlikte çalışmalarda risperidonun kekemelik tedavisinde kullanılmasının yanı sıra kekemelik yan etkisinin bulunması bir paradoks olarak ilginç görünmektedir.

Tedavinin 3. gününde mirtazapin kesildi. 4)Yücel Y. 21(3):249-52. Mirtazapinin yan etkileri arasında en sık görülen halsizlik ve sedasyon iken. mirtazapin 15mg/gün şeklinde düzenlendi. Wilton LV. olgumuzda sadece fasiyal ödem görülmüştür. 1) Biswas PN.Y. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2011. Elif Tatlıdil Yaylacı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Mirtazapin. 28(3):191. Tedavinin 5. Yazıcı N. New Journal of Medicine 2011. gününde mirtazapin kesildi. Anksiyete bozukluğu tanısıyla sitalopram 20mg/gün kullanıyordu. 2)Sarısoy G.Dahili ve kardiyolojik patoloji saptanmadı. 56 yaşında. 31 yaşında depresyon tedavisi gören erkek hastada mirtazapinin başlanmasını takip eden 10. 55 yaşında. Shakir SA. Ciddi yan etkileri fasiyal ödem. kadın hasta. 3)Dhungana K. erkek. The pharmacovigilance of mirtazapine: results of a prescription event monitoring study on 13554 patients in England. Mirtazapine induced edema. Olgu 2: H. Bu yan etkiler içerisinde çok sık rastlanmayan periferik ödem yan etkisinin görüldüğü iki olgudan söz edeceğiz.. Yeliz Banu Gülşen. allerji. Kaşektik olan ve uykusuzluk yaşayan hastanın tedavisine mirtazapin 15mg/gün eklendi. . sertralin 100mg/gün kullanan hastanın yakınmalarında gerileme olmaması nedeniyle tedavisi sertralin 100mg/gün. Leman İnanç.(2). kemik iliği toksisitesi olarak tanımlanmıştır(1). Shankar PR. hipoproteinemi ile giden diğer hastalıklar. 2. görme bozukluğudur. Tedavinin 4.(3) Migren ve depresyon tedavisi için mirtazapin kullanan 30 yaşında kadın hastada ilacın başlanmasından 3 gün sonra pretibial ödem gelişmiş ve tedavinin kesilmesi ile 2 gün içinde ödemin gerilediği görülmüş(4) İlk vakamızda yüz ve bacakta ödem gelişirken.Ö. gününde periorbital. Major depresyon tanısıyla risperidon 1mg/gün. Hematoloji ve biyokimya tetkiklerinin normal olduğu bu olguda ilacın kesilmesini takip eden 5. issue 4. günde ateş. Literatürde sınırlı sayıda mirtazapinle ilişkili periferik ödem olgusuna rastlanmıştır. her iki olgumuzda da fasiyal ödemin görülmesi dikkat çekicidir. Literatürde daha çok alt ekstremite ödeminden bahsedilirken.17(1):121-6. Uzar E. gününde yüzde ve bacaklarda belirgin ödem gelişti. böbrek hastalıkları. vol35. serotonin ve noradrenaline spesifik ilk antidepresandır. Das R1. Sonuç: Periferik ödem sıklıkla kalp.. Olgu 1: O. antihipertansiflerin kullanımı gibi nedenlerle ortaya çıkar. fasial bölgede yaygın ödem gelişti. boğaz ağrısı ve alt ekstremide ödemi ortaya çıkmıştır. günde ödem ortadan kalkmıştır.Tedavinin 4. Mirtazapine induced lower limb oedema. J Psychopharmacol 2003. Olanzapin ve mirtazapinin birlikte kullanımıyla ilişkili periferik ödem : olgu sunumu. 2005. Mirtazapine bağlı ödem yaklaşık %1 oranında görülmektedir. en az rastlanan yan etkiler senkop. Journal of Pharmacy Practice and Research. Mahir Yeşildal. davranış problemleri.PB 216 Mirtazapine Bağlı Periferik Ödem:2 Olgu Sunumu Çiğdem Hazal Bezgin.

Hastaya Fluoksetin 20mg/gün.Psychosom Med. her iki kol ve bacakta yaygın noktasal skarlaşmış lezyonlar ve hiperpigmente alanlar mevcuttu. Ruhsal muayenede duygulanımın sıkıntılı ve depresif olduğu saptandı. çalışıyor.Alexander’ın nörodermatitleri psikosomatik hastalık sınıfı içinde ele almasından sonra bu konuyla ilgili araştırmalar artmıştır(1). iştahsızlık. Olanzapin 5mg/gün tedavisi başlandı.Atopik hastalıkların immunolojik kökenli olduğu bilinmekle birlikte.70(1):102-16.bilişsel ve davranışsal teknikler hastayı kaşınma davranışı konusunda duyarlılaştırarak hafif kaşıntı uyaranını uzaklaştırmasına yardımcı olabilmektedir(3). Lezyonların kaşınma sonrası oluştuğunu daha sonra psikiyatrik tablonun eklendiğini belirtti.Chida Y. Hastanın uykusuzluk. 2. belirtiler arasındaki etkileşim iyi bilinmelidir. Olgu: H. Çiğdem Hazal Bezgin. Psikojen Pruritistir.İlaç tedavisi yanında verilen psikoedükasyon. Ancak stresörlerle birlikte kaşıntı şikayeti nüksetti.altta yatan mental durumun önemli olduğu son yıllarda yaygın olarak ifade edilmektedir(2).Psikokutanöz hastalıklarda Psikoterapötik Destek: Bilişsel Davranışçı Teknikler Yeni Symposium 2008.46(3):235-244 .2008 Jan.1950. Huzursuzluğa neden olacak durumlarda kaşıntı uyaranı/kaşınma davranışı ilişkisi hakkında bilgi verildi.İşçimen A. Tartışma: Jeneralize pruritusun en önemli nedenlerinden biri. herhangi bir sistemik neden.Hasanoğlu A. geleceğe yönelik ümitsizlik yakınmaları mevcuttu. Etkin bir tedavi için ayırıcı tanı iyi yapılmalı. Dermatoloji kliniğine 6 aydır devam eden yaygın kaşıntı ve tüm vücutta yaygın ekskaryasyonlar şikayetiyle başvurmuş. dermatolojik ve immünolojik patoloji olmadığı kanısıyla yoğun emosyonel strese bağlı psikojenik ekskaryasyon olduğu düşünülerek psikiyatri polikliniğine yönlendirilmiş.Alexander F. evli.PB 218 Jeneralize Pruritis Olgularında Psikiyatrik Değerlendirme-Olgu Sunumu Fatma Fariha Cengiz. Bu duruma en çok yol açan nedenler arasında anksiyete bozukluğu. Esra Aydın Sünbül. Yedinci haftadaki kontrolde hastanın kaşıntı yakınması kayboldu.Psychosomatic medicine. 3. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Giriş: Psikososyal etmenlerin bazı fiziksel hastalıkların oluşu ve gidişi üzerindeki etkileri uzun zamandır bilinmektedir. sık ağlama. Fizik muayenede bedeninde.Steptoe A. Kaşınma davranışını başlatabilecek olumsuz emosyonlar ve davranışlar tespit edilerek hastanın hastalık üzerindeki kontrol duygusu artırılmaya çalışıldı.Bunun yanında deri hastalıkları nedeniyle oluşan görünür değişiklikler ve hastalığın sonucunda oluşan ruhsal sıkıntılar kişinin hayat kalitesinde kötüleşmeyi de beraberinde getirir. Karışık Anksiyete ve Depresif Bozukluk tanısı kondu.A bidirectional relationship between psychosocial factors and atopic disorders: a systematicreview and meta-analysis. Ayrıntılı öykü alınmış. Psikiyatri polikliniğine başvurduğu sırada 25 mg hidroksizin ve 5 mg levosetrizin dihidroklorür tedavisinden fayda görmemişti. depresif bozukluk ve nevrotik kişilik yapısı vardır. İkinci haftanın sonunda hastanın kaşınma yakınmasında azalma görüldü. HAM-D25. New York: Norton. 1. 48 yaşında kadın hasta.Ş. HAM-A21 olarak skorlandı. HAM-D16 HAM-A12 idi.Hamer M.İçsel olarak hastalık üzerindeki kontrol duygusu hastalığın gidişine olumlu katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Sonuç: Bu vakada her iki memede meydana gelen galaktoreyi açıklayacak genel tıbbi durum tespit edilmemiştir. Hastaya galaktorenin ilaç yan etkisi olabileceği ile ilgili bilgi verildikten sonra fluoksetin 20mg tekrar başlandı. Baghai TC. ayında iki memeden süt gelme şikayeti tekrarladı ve fluoksetin tedavisi tekrar sonlandırıldı. 30: 239. evli. ilgi. çocuğuna bakım vermekte güçlük. Fluoksetin tedavisi sonlandırılan hastanın galaktore belirtisi sonlandı. memesinden süt gelmesi şikayetiyle polikliniğimize tekrar başvurdu. Bonin B. A Case Report”.3). hasta polikliniğe başvurmuş. huzursuzluk. Ruhsal durum muayenesi sonucunda DSM-IV TR’ ye göre majör depresif bozukluk tanısı konuldu ve fluoksetin 20mg tedavisi başlandı. Fluoksetin kullanımının 3. cinsel işlev bozuklukları ve gastrointestinal yan etkiler bulunmaktadır (1). Vandel S . Vandel P. Sellers EM. Amaç: Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSGİ) psikiyatrik ve psikosomatik bozuklukların tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Kocaeli. Busto U. Bu yazıda fluoksetin kullanımı sonrası gelişen prolaktin seviyesinin artmadığı. Tedavinin 9. Moller HJ. 35 yaşında. galaktore olgusu tartışılmıştır. Galaktore ise SSGİ kullanımında nadiren görülen bir yan etkidir (2. “A Method for Estimating The Probability of Adverse Drug Reactions”. Kontrolde hastanın galaktoresinin 5. ilgi-istek kaybı. Clin Pharmacol ther 1981. Drug Treatment of Depression in the 2000s”. 3. ayında hasta. cinsel istekte azalma ve işlevselliğinde bozulma şikayetlerinin de eklenmesi üzerine. 2006. Stahl SM “Galactorrhea Induced by Sertraline”. Fluoksetin kullanımına bağlı yan etki olabileceği düşünüldü ve hastaya “NARANJO Adverse Drug Probability Scale” (4) uygulandı. günde sonlandığı ve tekrarlamadığı öğrenildi. 7: 198222 2.150:1269-70.PB 219 Fluoksetin Kullanımı Sırasında Gelişen Bir Galaktore Olgusu Aslıhan Polat. 4.45 . dikkat ve konsantrasyon eksikliği. Volz HP. polikliniğimize yetersizlik. Am J Psychiatry. “Fluvoxamine and Galactorrhea. SSGİ’lerin sık görülen yan etkileri arasında iştah değişiklikleri. Hatice Sodan Turan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Olgu: SK. Therapie 1994. Naranjo CA. Toplam 13 puan üzerinden 10 puan aldı. cinsel istekte azalma. tek çocuklu kadın. prolaktin yüksekliği tespit edilememiş olsa dahi bu vakalarda yan etki olarak galaktore ortaya çıkabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiği ve SSGİ’lerde galaktore mekanizmasının incelenmesi için yeni araştırmalar gerektiği sonucuna varılmıştır. 49:149-51. genel cerrahi konsultasyonu istendi. et al. Son altı aydır dikkat ve konsantrasyonda azalma.istek kaybı. An Biol Psychiatry. Fluoksetin kullanımı esnasında. Kaynaklar: 1. üniversite mezunu. Bunun üzerine galaktorenin ilaç yan etkisi olabileceği düşünülerek fluoksetin kesildi ve hasta on beş gün sonra kontrole çağırıldı. 1993. Yapılan muayenesi ve testleri sonucunda tıbbi bir neden tespit edilemedi. Bronzo MR. alkol kullanımında artış. hayattan zevk alamama şikayetleri ile başvurdu.

fokal distoni. Bazı vakalarda antipsikotik kullanımının sonlandırılmasından sonraki yıllarda da bu tip motor hareket bozuklukları görülebilmektedir. vücutta uyuşmalar./gün şeklinde tedavi düzenlenmiştir. Bülent KARAAHMETOĞLU(*). motor hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. uyku . Olgu Sunumu: S. göğüste sıkışma hissi. Hastanın premorbidinde motor hareket bozukluğunu açıklayabilecek ailesel veya metabolik bir öyküsünün olmadığı. ikinci haftasında da tamamen ortadan kalktığı tespit edilmiştir. uykusuzluk şeklinde başlamıştır. etyolojisinde stres ve anksiyetenin risk faktörleri olabileceği düşünülmektedir. 41 yaşında hasta. noradrenalin yolaklarına yönelik kullanılan ajanların bruksizm etiyolojisinde rol oynadığına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Adem BALIKCI(*). Prevalansı % 8 olarak bildirilen Sleep Bruksizm. Anksiyete Bozukluğu (Panik Bozukluk) ve Depresif Bozukluk tanılarıyla takip edilmiş.B. Tartışma Ve Bulgular: Bruksizm etyopatogenezinde çeşitli ajanlar suçlanmakla birlikte literatürde dopamin. essitalopram 10 mg. Birçok motor hareket bozukluğu SSRI.5 yıl boyunca essitalopram tedavisi kullandıktan sonra uykuya dalmakta güçlük ve sık sık uyanma şeklinde yakınmalarının olması üzerine mevcut tedavisine mirtazapin eklenmiştir. bruksizm. nefes darlığı. Mirtazapin tedavisinin bruksizm etyolojisinde rol oynayıp oynamadığının aydınlatılması amacıyla mirtazapin tedavisine son verilmiştir. mirtazapin tedavisinin kesilmesinin ardından ketiapin 25 mg/gün tedaviye eklenmiştir. Anahtar kelimeler: Mirtazapin. SNRI ve antipsikotik kullanımı sonrasında ortaya çıkmaktadır. serotonin. Bu vaka bildiriminin amacı literatürde daha önce hiç yayımlanmamış olan ve mirtazapine bağlı olarak uykuda ortaya çıkan bruksizm olgusunu sunmaktır. Yakınmaları ilk kez 3-4 yıl önce isteksizlik. Hasta yaklaşık 1. Tedavinin ikinci ayında çeşitli yayınlarda motor hareket bozukluğu ya da fokal distoni olarak tanımlanan ve uykuda ortaya çıkan bruksizm tablosu gelişmiştir. Mirtazapinin bruksizm etiyolojisinde rol oynadığına dair daha önce herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Mirtazapinin bu vakada ya doğrudan etyolojik ajan olarak bruksizim tablosunun gelişmesine neden olabileceği ya da essitalopram ile additif etkileşime girerek tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlamış olabileceği düşünülmektedir. Beyazıt GARİP(*). Hastanın uykuya dalmak ve sık sık uyanma şeklinde yakınmalarının devam etmesi üzerine. Ali Emrah BİLGEN(*) (*)GATA Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Giriş: Bruksizm fizyopatolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte. biyokimyasal ve metabolik testlerinde bruksizme neden olabilecek bir bozukluk tespit edilmemiştir.PB 220 Mirtazapinin İndüklediği Bruksizm: Olgu Sunumu Yazarlar: Özgür MADEN(*). serotonin. Tedavinin kesilmesinin dördüncü gününde bruksizm yakınmasının gerilediği. Ketiapin ekleme tedavisinin mirtazapin nedeniyle gelişen bruksizm tablosunun düzelmesine katkı sağlayıp sağlamadığının açıklanması için ileriye dönük çalışma yapılmalıdır. çevresine ilgide azalma.

5 mg/gün olarak düzenlendi. Yalç ın F. kız ve erkek çocuklara cinsel istismarda bulunma ve evdeki eşyalara zarar vermesi varmış. 18:309-312. Frontal lob sendromu. Aynı zamanda karar verme gibi kognitif fonksiyonlarda bozulma nedeniyle bu vakaların adli yönleri açısından dikkatle muayene edilmelidir. epilepsi. enfeksiyon veya kafa travması gibi etyolojik faktörlere sekonder prefrontal korteksin hasarlandığı bir klinik tablodur (1.5mg im. 2:47-55. muhakeme ve yorumlaması zayıftı. azalmış sosyal içgörü. Fatma Özlem Orhan. 2. Özovacı A. kişilik ve davranış bozuklukları ile kendini gösteren tümör. lorazepam 2. fayda göremeyince karbamazepin 800mg/gün risperidon consta 37. FLS kalıcı beyin hasarına bağlı süregen bir sendrom olması nedeniyle davranışsal bozukluklar bir takım antipsikotiklerle kontrol altına alınsa da yüz güldürücü bir tedavi henüz oluşturulmamıştır. Rutin tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Cansel N. Nörolojik muayenesinde sol üst ekstremitesinde paralizisi vardı. risperidon 2mg/gün. Davranışları dezorganizeydi. Türkiye Klinikleri Psiki-yatri Özel Dergisi 2009. Oğuz Akman Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: Frontal lob sendromu (FLS). Hastanın sinirlilik eşyalara zarar vermesi çocuklara cinsel istismar davranışları ve yakınlarına şiddet göstermesi azaldı. Olgu Sunumu Nükhet Yiğitbaşı. Aydın N. Kranial MR’da sağ frontalde 2cmlik defekt ve frontal parankimde kortikal-subkortikal kistik ensefelomalazik değişiklikler saptandı. Selek S. affekt labil ve uygunsuzdu. Burada iş kazası sonrası kafa travmasına ikincil frontal lob sendromu gelişen bir olgu tartışılacaktır. serebrovasküler hastalık.PB 221 Frontal Lob Sendromu.2. Sonuç: Hastamızda disinhibisyon. Dikkati ve aritmetik becerileri orta. Olgu: 18 yaşında erkek hasta 2010 ekim ayında fabrikada geçirdiği iş kazası sonrası çökme kırığı olan hastada daha sonra gelişen beyin absesi nedeniyle nöroloji ve nöroşirurji servislerinde takip edilmiş. Hastaya olanzapin 10mg/gün ve karbamazepin 400 mg/gün başlandı. EEG normaldi. Tandem yürüyüşü her iki tarafa ataksikti.2).Büyüsel düşüncenin eşlik ettiği frontal lob sendromu: Olgu sunumu. Kaynaklar: 1. Bu yüzden hekim bu konuda aile üyelerini bilgilendirmelidir. Savaş HA. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008. Kaza sonrası gelişen motor defisiti için 20 gün fizik tedavi görmüş. sürekli dolaşma isteği. Hastanın psikiyatrik muayenesinde öz bakımı azalmış. Bu hastalar bir takım duygusal ve davranışsal değişiklikler nedeniyle psikiyatriye başvurmaktadır. . sık sık kavgaya karışma. uygunsuz davranışların varlığı gibi frontal bölge tutulum bulguları gözlenmekte ve bu durumu hastanın günlük aktivitesini son derece kötü etkilemektedir. Hastanın geçirdiği kazadan 3 hafta sonra başlayan uygunsuz gülmeler.

Çakmak D. Psikiyatri AD.Saatçioğlu Ö. Kaynaklar: 1. güçlü hissetme hali olduğu ve yeniden alınmaması durumunda fiziksel yoksunluk işaretlerinin görüldüğü belirtilmiştir. 5 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. yüksek doz kullanma ve tolerabilite yönünden bağımlı hastalarda risk oluşturabilmektedir. Tıp Fakültesi. Bu olgu sunumunda ise. Rize. Yeloğlu1. Rize. Bu nedenle tianeptin tedavisi. Rize. kötüye kullanımı ile ilgili olgu sunumlarında özellikle uyarıcı etki vurgulanmıştır. esrar ve kokain kullanımı olan ve son bir yıldır yurtdışında öğrendiği bir yöntem olarak yüksek doz tianeptinin eritilerek toz haline getirilip daha sonra femoral arter yolu ile vücuda enjekte etmek sureti kullanan 29 yaşında erkek hastada tianeptinin etkisi. 8(suppl. Tiyaneptin Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. 4 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tianeptin strese verilen hipotalamo-pituiter-adrenal eksen yanıtını azaltır ve stresin yol açtığı davranışsal sorunları düzenler. Çiçek Hocaoğlu5 1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Erim R.Tuğlu C. Serotonin geri alım engelleyicilerine (SSRI) benzer etki potansiyeline sahiptir. geçmişte eroin. 17(1):72-75 . Tıp Fakültesi. 3 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Antidepresanlara karşı bağımlılık gelişimesi tartışmalı ve literatürde az değinilmiş bir konudur. Yüksek doz tianeptin kullanımı ile ilgili yapılan birçok çalışmanın sonuçlarına uymamakla birlikte tianeptin. Tıp Fakültesi. Literatürde konu ile ilgili sunumlarda tianeptinin oral yolla yüksek dozda alımı ile bilgiler mevcuttur. 2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ahmet Şen4. Ann Psiquiatria. Rize. Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Ansseau M. Wauthy J. Bazı olgu sunumlarında tianeptine tolerans geliştiği. Türk Psikiyatri Dergisi 2006. Antidepresanlar bağımlılık yapar mı? Tianeptin kullanan bir olgu Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010. beyinde ve trombositlerde serotoninin presinaptik geri alınımını artırdığı gösterilmiştir. Bülent Bahçeci3. Biyokimyasal olarak. . Anksiyolitik etki profili açısından trisiklik ve tetrasikliklere benzerlik göstermektedir. Tianeptinin aşırı miktarda alınması konusunda çok az vaka bildirilmiştir.1):56. dibenzotiazepin türünde atipik bir trisiklik antidepresandır.11(2):190-193. Psikiyatri AD. Şahin ÖÖ. 3. tianeptinin tek ya da yineleyen dozlarda verildikten sonra. (1992) Gradually increased doses of tianeptine: maximal tolerated dose and linearity of the pharmacokinetics. Psikiyatri Kliniği. Kalp Damar Cerrahisi AD. von Freckell R ve ark. Kognitif yönden tianeptinin dikkati ve öğrenmeyi artırdığı belirtilmektedir. 2. Rize. Gökhan İlhan2. Anestezi ve Reanimasyon AD.PB 222 Tianeptin Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Çağdaş H. kötüye kullanımı ve bağımlılık riski tartışılmıştır. Tianeptin.

yirmili yaşlardaki amcasının torunu tarafından bıçakla tehdit edildiğini ve kuvveti yetmediğinden karşı koyamadığını. Mahkeme’den ruh sağlığı değerlendirilmesi isteği ile başvurdu. çalışmıyor. aklı yerinde değil. İstanbul. ölümle tehdit edildiğini. okuryazar değil. anal yoldan tecavüze uğradığını ifade etti. Saldırganlar onların fiziksel mücadele edemeyecekleri genç ve kuvvetli erkekler. Yaşlıların ihmal ve istismarı konusundaki çalışmalar gelişmiş ülkelerde. oğluyla kalıyor. kızıyla yaşıyor. Özellikle kurumlarda yaşayan ve mental kısıtlılığı olan yaşlıların aktardıkları olaylara ilişkin bilginin doğruluğuyla ilgili şüpheler. saldırganın “yaşlı. Vaka2: Elmas Hanım 73 yaşında. iki çocuklu. Bir yıl önce eşi ve kızının mezarlarını ziyaretinde. ne dediğini bilmiyor” şeklindeki itirazı ile BRSHH’de bilişsel yeterliliğinin değerlemdirilmesi amacıyla 12 gün yattığı ve Akut Stres Bozukluğu (ASB) tanısı aldığı öğrenildi. gündüz genç bir adam tarafından saldırıya uğradığını.D tarafından ruh sağlığının değerlendirilmesi amacıyla yönlendirilmişti. İki yıl sonra yapılan değerlendirmesinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısı aldı. dört çocuklu. Vaka3: Kamile Hanım 82 yaşında. yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldığını ifade etti. iki çocuklu. köyde yalnız yaşadığı evine gece pencereden giren. saldırıdan önce Anadolu’da küçük bir kentin köyünde yalnız yaşıyormuş. Üçünde de cinsel travmaya bağlı ciddi sorunlar olmasına karşın tedavi talepleri olmamış. Yaşlıların cinsel istismarıyla ilgili bilgi azdır. Ocak 2012’de. İç Anadolu’da bir ilçede yalnız yaşadığı öğrenildi.PB 223 Sesini Duymadığımız Üç Kadın: 70 Yaş Üstü Cinsel Saldırı Şahika Yüksel * Atike Çıta * İlker Taşdemir * Gülzade Urazbekova* *İstanbul Üniversitesi. Şikayetçi olduğu karakolda. ilkokul mezunu. Sonuç ve Tartışma: 70 yaş üstünde cinsel saldırı yaşayan üç dul kadında yalnız yaşarken çocuklarının yanına taşınmaları gerekmiş. okuryazar değil. Giriş: Yaşlıların fiziksel ve ekonomik istismar ve ihmali son yıllarda tartışılmala birlikte cinsel istismarları hakkında az çalışma vardır. Vaka1: Hatice Hanım 74 yaşında kadın. dul. MD ve TSSB tanıları aldı. travmanın farkedilmesi ve alınacak önlemler tartışılmalıdır . saldırganın tecavüz etmeye çalıştığını. dul. dul. Major Depresyon (MD) ve TSSB tanıları aldı. üvey oğlunun ismini kullanarak evine gelen yirmili yaşlarda bir genç tarafından cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını ifade etti. 2010 yılında. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. İTF Adli Tıp A. yok sayılan bir travma türü olan yaşlı cinsel istismarına dikkat çekmeyi amaçladık. Bu yazıda.

29 yaşında. yüksek beden kitle indeksi (BKİ). son yıllarda başta şizofreni olmak üzere birçok psikiyatrik hastalıkta kullanımları artan ilaçlardır(1). Nazan Şen**. immobilizasyon gibi bazı kazanılmış ve protein C.3).seratonejik reseptör blokajı yaparak etki gösteren.6). Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikiyatri Bölümü **Başkent Ünv. konvansiyonel AP ilaçlara göre ekstrapiramidal yan etkileri daha düşük olan . günümüzde olanzapin ve risperidon ile VTE ilişkisi olgu sunumları ile bildirilmiştir (5. Tıp Fak. . Konvansiyonel AP kullanımı ile VTE gelişme riskinin art tığına ilişkin bazı çalışmalar ve olgu sunumları yayınlanmıştır. Tıp Fak. FDA kayıtlarına göre 1990-9 yılları arasında Atipik AP lerden klozapin kullanımına bağlı VTE gelişen 99 olgu bildirilmiştir. yaklaşık 3 aylık risperidon kullanımı öyküsü olan ve pulmoner tromboembolinin risperidon kullanımına bağlı olarak geliştiği düşünülen bir olgu sunulacaktır. S ve antitrombin III eksikliği. Özellikle düşük potanslı antipsikotiklerin kullanımına bağlı venöz tromboemboli geliştiği bilinmektedir(4). Tıp Fak. Nilgün Taşkıntuna*** *Başkent Ünv. konversiyon bozukluğu tanısı ile değerlendirilen. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Bölümü ***Başkent Ünv. disfibrinojenemi gibi kalıtımsal risk faktörleri rol oynamaktadır (2. kimi zaman ani ölüme yol açabilen VTE arasındaki ilişkiye dikkat çekmek ve VTE açısından erken tanı ve tedavi için bu ilaçları kullananlarda VTE’nin gelişebileceğinin akılda bulundurulması gerektiğinin önemini vurgulamak istedik.PB 224 Risperidon Kullanımına Bağlı Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu Ebru Altıntaş*. Atipik AP’lerin kullanımına bağlı gelişen VTE’nin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte. VTE gelişiminde İleri yaş. travma. Ankara Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikiyatri Bölümü Atipik antipsikotikler dopaminerjik. sigara kullanımı. Bu olgu sunumu ile son yıllarda başta şizofreni olmak üzere birçok psikiyatrik hastalıkta kullanımı hızla artan atipik AP’ler ile. sedatif yaşam biçiminin VTE için risk faktörü olabileceği düşünülmüştür(7). Bu bildiride risperidon kullanımı dışında bilinen herhangi bir risk faktörü olmayan. bu ilaçların kullanımına bağlı gelişen kilo artışı. (3) Günümüze kadar VTE gelişimi için risk klozapin ile sınırlıyken.

SÖZEL BİLDİRİLER .

Büyüsel Düşünceler Ölçeği ve Algılamada Sapmalar Ölçeği uygulanmıştır. Yürütücü işlevler. Stroop Testi. şizofreni hastası yakınları arasında şizotipal özellikleri ve bilişsel işlev bozukluklarını incelemesi ve şizofrenide ailesel yatkınlığın olası etkilerini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Wisconsin Kart Eşleme Testi. Sözel Akıcılığın Semantik ve Fonetik Akıcılık Testleri. Piramit ve Palmiye Ağaçları Testi ile değerlendirilmiştir. Kognitif bozukluklar . IOWA Kumar Testi. şizofreni hastası yakınları ile sağlıklı kontrol grubu arasında yürütücü işlevlerin değerlendirildiği Wisconsin Kart Eşleme Testi perseveratif hata. eğitim ve cinsiyet değişkenleri açısında eşleştirilmiş 62 katılımcı ile yürütülmüştür. Bilişsel işlevler. kural hatası ve zaman skorları ve sözel akıcılığın fonetik akıcılık alt testinde anlamlı bir fark bulunurken diğer nöropsikolojik testlerde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Londra Kulesi Testi. şizotipinin üç alt tipine özgü kognitif bozuklukları nöropsikolojik testler ile incelemek ve şizofreni hastalarının birinci dereceden sağlıklı akrabalarında şizotipal kişilik özelliklerinin şiddetini ve sıklığını tespit etmek amaçlandı. Anahtar Kelimler: Şizotipal özellikler. Bu çalışma. Wiskonsin Kart Eşleme Testi’nin perseveratif hata skoru. İstanbul Bu çalışmada. hamle sayısı. Ayrıca grupların şizotipinin üç alt tipine göre de farklılaşmadığı görülmüştür. Çalışma 32’si şizofreni hastasının birinci dereceden sağlıklı akrabası ve 30 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere yaş. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda. İstanbul **İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. WAIS-R’ın ikili benzerlikler alt testi. Türk popülasyonunda ilk defa. Katılımcılara Şizotipal Kişilik Ölçeği’nin Kısa Formu. Londra Kulesi Tesi’nin hamle sayısı ve negatif şizotipi skorlarının iki grup arasındaki farklılığı yordadığı bulunmuştur. perseveratif hata yüzdesi ve toplam cevap sayısı skorları. Ancak yapılan ileri istatistiksel analiz sonucunda.S 01 Şizofreni Hastalarının Birinci Dereceden Sağlıklı Akrabalarında Şizotipinin Üç Alt Tipiyle İlişkili Kognitif Bozuklukların İncelenmesi Handan Noyan*. Londra Kulesi Testi’nin toplam doğru yanıtı. Sayı Dizini Testi. Alp Üçok** *İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim AD.

56. 3 mm lik gözenekleri olan tel kafes kullanıldı.5 mg/kg intraperitoneal(askorbik-asitte çözülerek) verildi. bakteriyel) kortikal gelişimi etkilediği gösterilmiş olmakla birlikte.13 cm yüksekliğinde. Apomorfin verildikten 10 dakika sonra her sıçan için 15 dakika gözlem yapıldı. Her dakika stereotipi hareketleri skorlandı:0=Yok.TNF ve oksidan stres bağımlı dopaminerjik ve glutamaterjik modulasyon bu etkilere sebep olmuş olabilir. Sham ve sepsis grubu sıçanlara apomorfin ile induklenen sterotipi testleri yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı.74±0. Prenatal infeksiyonların (viral. IL-6 gibi temel inflamatuar sitokinler ve akut faz proteinleri artmıştır. *Gözde Gökten. Bulgular: Sepsisli sıçanlarda sterotipi skoru (3.28 pg/ml) ile karşılaştırıldığında anlamlı artmış(p<0. Bu sıçanlara laparotomi uygulandı ancak çekum perforasyonu yapılmadan tekrar 4/0 poligilan sütür ile batın kapatıldı.sham grubu (2.inflamatuar sitokinler ve psikiyatrik hastalıklar (psikoz.. Sepsisli sıçanlarda plazma total oksidan kapasite seviyesi sham grubuna göre anlamlı artmış (p<0.2= Nadiren koklama ve nadiren kafes kemirme. Amaç :Psikotik hastalarda düşük dereceli bir inflamasyon bulunmaktadır.Ayrıca sepsis sonucu temel inflamatuar sitokin olan TNF-alfa plazma düzeyi ve oksidan stres artmıştır. depresyon. deliryum) arasındaki ilişki araştırma konusudur.Sıçanlara öncelikle 10 dakikalık kafese alışma periyodunun ardından 1. Bunun için çekum ileoçekal valvin distalinden pasaja izin verecek şekilde 3/0 ipekle bağlanıp 22 G iğne ile delindi. 1=Nadiren koklama.(CLP). **Burcu Efe. Bu modelde sıçanlarda 5 saat sonra sepsis oluşmaktadır.0005) olarak bulundu.Bu test için 14 cm çapında.32±0.Devam eden çalışmamızda sözkonusu etkilerin nöronal alt yolakları açıklanmaya çalışılacaktır. Bizim çalışmamızda amaç TNF-alfa ve oksidan stres artışı ile giden organik sebepli inflamatuar patolojilerin psikotik süreçler üzerine etkisini ortaya koymaktır. Tıp Fak. bipolar disorder.3= Sık kafes kemirme.58±35.05) olarak bulundu. Materyal – Metod:Sistemik inflamasyon ve endotoksemi için sıçanlarda sepsis modeli oluşturuldu.54±11.S 02 Sepsis ile İnduklenen Sistemik İnflamasyon ve Endotoksemi Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Artan Psikoz Yatkınlığının Gösterilmesi ve Bu Etkinin Plazmada Ölçülen TNF-Alfa ve Total Oksidan Düzeyi ile Korelasyonu *Oytun Erbaş. **Kübra Erçalışkan. .47) ile karşılaştırıldığında anlamlı artmış(p<0.sham grubu ile karşılaştırıldığında sterotipik davranışlarda artma oluşturmuş ve dopaminerjik etkiyi güçlendirmiştir. 7 sıçan sham grubu olarak çalışmaya alındı.5= Aynı noktayı kemirme. *Dilek Taşkıran *Ege Üni. Biyomühendislik Fak.sham grubu (24. 4=Sürekli kafes kemirme. batın 4/0 poliglikan sütür ile kapatıldı. *İlkay Kalkanlı.3 pg/ml).. Sonuç: Sepsis sonucu gelişen inflamasyon ve endotoksemi. **Fırat Üni. Sepsisli sıçanlarda plazma TNF düzeyi (232. Sepsis modeli geliştirmek için 7 sıçana anestezi altında çekumu bağlama ve perfore etme modeli uygulandı.0001) olarak bulundu. Şizofreni hastalarında sağlıklı kişilere göre TNF-alfa. Minimal fekal çıkış gösterilmesinden sonra intestinal anslar batın içine yerleştirilip. Cerrahi işlemden 24 saat sonra sham ve sepsis grubu sıçanlara psikoz yatkınlığını değerlendirmek için apomorfin ile induklenen sterotipi testleri yapıldı.

Uygulanan tedaviye bağlı ilaç yan etkisi yaşamayan bireylerin sosyal destek arama yöntemi ile stresle daha etkili baş ettikleri görülmüştür. Sonuç: Derneğe üye olan çalışan bireylerin sosyallik ve mesleki işlevsellik alanları diğer gruplara göre daha iyi bulunması. Bulgular: Derneğe üye olmanın ve aynı zamanda bir işte çalışmanın bireylerin sosyal ve mesleki işlevsellik alanlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Tedaviye Uyum ve Stresli Durumlarla Baş Etme Üzerine Etkisi Neşe Uğurlu 1. tedavi uyumlarının daha iyi olması hastalık konusunda bilgi ve deneyim kazanma ile ilişkili olabilir. 4 Baskı. İstanbu: İncekara Kağıt Matbaası. Ankara Giriş ve Amaç: Şizofreni hastasının işinin olması. İçinde: Ceylan E. Ankara 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Kontrol grubu derneğe üye olmayıp bir işte çalışan 15 ve çalışmayan 15 hastadan oluşmuştur. Ankara 2 Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Hemşirelik Bölümü. Tedavi uyum Ölçeği(MARS) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği(SBÇT) uygulanmıştır. editörler. Çetin M.1403-1413. Mechanic D. Şizofreni. 2009. Weiden JP. Walkup J. Bir işte çalışan hastaların çalışmayan hastalara göre mesleki işlevsellik alanı. Şizoreni Ruhsal Ve Toplumsal Tedavi Girişimleri. sağlık ve tedavi işlevsellik alanlarında daha iyi olması sosyalleşme ve çalışmanın olumlu etkilerini göstermektedir. Boyer AC. Derneğe üye olan hastaların dış dünyaya olan uyumlarında artma sağlanabilir2. Yöntem: Çalışmaya Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneğine üye olan. Hansell S. . Predicting Medication Noncompliance After Hospital Discharge Among Patients With Schizophrenia. derneğe üye ve çalışmayan 15 hasta alınmıştır. yinelemelerin azalmasını sağlamaktadır. 59 yıl tedavi gören bireylerin sosyal işlevsellik alanı ve tedaviye uyumları daha iyi bulunmuştur. 1:216–222. tedaviye uyum ve stresle baş etme üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. derneğe üye olan bireylerin sosyallik.Yıldız M. Burhanettin Kaya 3 1 Gata Hemşirelik Bölümü. Antipsikotik türüne göre hastaların iyimser yaklaşım. ekonomik bağımsızlığını kazanması giderek zorlaşmaktadır1.2. 2. Mesleki rehabilitasyon ve desteklenmiş istihdam son derece önemlidir. Şizofrenide İşlevsellik Ölçeği(ŞİLO).Nermin Gürhan 2. Hastalık süresi uzun olanların olumlu başaçıkma becerilerini kullanmaları. sağlık ve tedavi işlevsellik alanları daha iyi bulunmuştur. kendine güvenli yaklaşım yöntemlerini etkili kullanmaları ilaç seçiminin önemli olduğunu düşündürmektedir.Olfson M. Olgulara Sosyodemografik bilgi formu. Kaynaklar 1.S 03 Şizofreni Tanısı Konan Hastalarda Bir İşte Çalışmanın ve Derneğe Üye Olmanın İşlevsel İyileşme. Psychiatric Services 2000. Bu yöntem hastalığın gidişini olumlu yönde etkilemekte. Bu araştırma şizofrenide işte çalışmanın ve derneğe üye olmanın işlevsellik. Stresle başa çıkmak için sosyal destek arayanların da ilaç yan etkisi göstermemeleri stresle başa çıkmanın tedavideki önemini göstermektedir. bir işte çalışan 15.

3 oranında alkol. İzmir Amaç: İzmir ilinde sığınma evinde barınan.8 alkol-madde kullanımını belirtmiştir. Bu oran. %92. %24. Uygulanan şiddet türleri ile eşlerdeki alkol kullanımı arasında anlamlı bir farklılık bulunurken madde kullanımı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.madde kullanımını ifade etmiştir. Kadınların %41.4’ünün aylık geliri yoktur. esrar ve uyarıcı(ekstazi vb. alkol ve madde kullanım sıklığı ile ilişki göstermektedir.6’sı hukuki bir sorun yaşamış. Nevin Yıldırım Koyuncu**. eşlerinden şiddet gören kadınların şiddet yaşama durumları ile eşlerindeki alkol. madde kullanımı yaygınlığı ve özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yeniocak’ın (2011) sığınmaevi çalışmasında şiddet gören kadınlar şiddetin nedenlerinden biri olarak %35. Şiddet uygulayan eşlerin şiddet uyguladığı dönemde alkol ve madde kullanımı yüksek orandadır.2’si sözel. Kadınların aile içi şiddet ve türleri konusunda bilgilendirilmeleri ve şiddet sorununa alkol ve madde kullanımı üzerinden de çözüm üretilmesi gerekmektedir . fiziksel. Hakan Coşkunol* *Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı. Sözel şiddetin daha az belirtilmesinin nedeni kadının sözel şiddeti bir şiddet olarak değerlendirmemesi olabilir.3’ü sadece alkol kullanmaktadır. %33. %19. Bulgular: Çalışmaya katılan sığınma evinde barınan 67 kadın olgudan %76’sı (n=51) eşinden şiddet görme sebebiyle kadın sığınma evine başvurmuştur. Kadınlar. ekonomik ve cinsel şiddet türlerinin hepsini bir arada görmüştür. Verilerin analizinde ki-kare testleri kullanılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini İzmir ilindeki kadın sığınma evlerine Kasım 2011-Haziran 2012 döneminde barınma amaçlı ya da aile içi şiddet sebebiyle başvuran 67 kadın olgu oluşturmaktır. Alkol.2’si sözel şiddet gördüğünü belirtmiştir.6’sı ilkokul mezunudur.6’sı herhangi bir işte çalışmamaktadır. Uygulama. Alev Aktaş*. Bu çalışmada eşinden şiddet görme sebebiyle başvuran 51 kadın olgunun ifadesine göre eşlerine ilişkin bilgiler değerlendirilmiştir. Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü (BATI). araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile ölçekler kullanılarak birebir görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Bu oran.) kullanım sıklığı arttıkça şiddet artmaktadır. Eşlerine şiddete gösteren erkeklerin %66. İzmir **Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM). Tartışma ve Sonuç: Şiddetin oluşmasında önemli faktörlerden biri alkol-madde kullanımıdır. Dilek Gürbüz*. %45’i cezaevinde yatmıştır. %70. Tüm şiddet türlerini birarada gösteren erkeklerin % 63. şiddet görme sebeplerinden biri olarak %35.S 04 Eşlerinden Şiddet Gören Kadınların Eşlerindeki Alkol ve Madde Kullanım Özellikleri: İzmir Kadın Sığınmaevleri Çalışması Demet Havaçeliği*. çalışmamızla paralellik göstermektedir. Kadınların %100’ü fiziksel şiddet.7’si alkol ve madde .

Sınıf ve 12. risk faktörleri arttıkça maddeye ulaşmaları artmaktadır. Bulgular: 9. Hakan Coşkunol* *Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı. Demet Havaçeliği*. alkol.7’si. deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır. Semt özellikleri öğrencilerin maddeye kolay ulaşmalarını etkileyen bir faktördür. bıçak vb. sigara. Sınıflarda kendi yaş grubunun üzerinde olan öğrencilerin riskli aletleri taşıma oranları yüksektir. Bu çalışma sonuçlarına göre.sınıf öğrencilerinden okulda riskli alet (silah. . Her iki sınıfta riskli alet taşıyan öğrencilerin yaşam boyu en az bir kez madde kullanımı. çete yapılanması.S 05 İzmir Liselerinde Riskli Alet Taşıyan ve Taşımayan Öğrencilerin Madde Kullanım ve Semt Özellikleri Umut Yıldız*. kesici aletlerin) taşıyan ve taşımayan öğrencilerin. bıçak vb.sınıf 4276 toplam 8457öğrencinin verileri değerlendirilmiştir. aletleri taşıma. 12. arkadaş çevrelerinde kullanım oranı bu aletleri taşımayan öğrencilere göre yüksektir. Her iki sınıfta riskli alet taşıyan öğrencilerin ateşli silahlara anlamlı düzeyde kolay ulaştığı bulunmuştur. Riskli aletleri taşıyan öğrencilerin yaşadıkları semtlerde güvenliğin yeterli düzeyde olmadığı.sınıflardaki kızların %3. Riskli alet taşıyan 9.sınıf öğrencilerinde silah. 12. Ancak bu ilişkinin neden-sonuç bağlamında anlaşılması için kontrollü. Zeki Yüncü**. madde kullanım yaygınlığı ile kullanım özellikleri arasındaki farklılığı saptamaktır. sıklığı. erkeklerin %22. alkol ve tüm maddelere başlama yaşları daha erken ve son 1 yıl içindeki madde kullanım sıklığı ve arkadaşlarındaki madde kullanım yaygınlığı anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. İzmir Liselerinde eğitim gören 9. bıçak ve silah taşıma. erkeklerin %14’ü 15. 9.6) riskli aletleri taşımaktadır. madde kullanımı ile riskli alet taşıma. Toksikoloji ve İlaç Bilimleri (BATI)Enstitüsü İzmir **Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD İzmir Amaç: İzmir ilindeki 9.sınıflardaki 4276 öğrenciden 481’i (%11.sınıflardaki 4415 öğrenciden 430’u (% 9. 9. Yöntem ve Gereçler: Çalışma epidemiyolojik. Tartışma ve Sonuçlar: 12. Riskli alet taşıyan öğrencilerde madde kullanım yaygınlığı. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında. başlama yaşı. riskli aletlere daha rahat ulaşmasından kaynaklanmaktadır. 12. kesitsel alan araştırmasıdır.sınıflardaki kızların %4.7) .sınıf öğrencilerine göre daha yüksek orandadır. Bu artış erkeklerin yaş ilerledikçe. anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur Riskli aletleri taşıyan öğrencilerin sigara.9’u. Bu öğrencilerin verileri karşılaştırıldığında. Bu sonuç Aras’ın bildirdiği ile paralellik göstermektedir. madde satışı ve kullanımı. dolayısıyla suça eğilim arasında yüksek oranda ilişki olduğu söylenebilir. hırsızlık vb suça yönelik faaliyetler gibi risk faktörleri anlamlı düzeyde fazla olduğu bulunmuştur.sınıf öğrencilerinin anne baba boşanma oranı taşımayan gruptan anlamlı düzeyde fazladır. Semt özelliklerine bağlı olarak öğrencilerin maddelere ulaşmaları farklılık göstermektedir.5’i riskli aletleri taşımaktadır.2.sınıf 4415. Ender Altıntoprak*. 3.

Coram J. “Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği (APHHTÖ)” kullanılmıştır. 13 (6): 780-785.05). (2011) Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği.46 (max:125). Xtehlikeligörme = 15. Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma. 4.98 ± 3. göreve başlama şekli.Bowring-Lossock E. xsosyalmesafe = 10. İzmir Amaç: Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde çalışan hemşirelerin. adli psikiyatri hastanesine bakım verme durumu ve süresi. Chapter 35. onlara güvenmediği ve sosyal olarak mesafeli davranma eğilimi gösterirken. adli psikiyatri hastalarına yönelik tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.S 06 Türkiye’de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler Leyla Baysan Arabacı*. yaşı. adli psikiyatri hastasını etkileyen yasal süreci bilme durumu ve adli psikiyatri biriminde hemşire çalışmasına ilişkin görüşleri adli psikiyatri hastalarına yönelik tutumlarını etkilerken (P< .48’dir.24 (max:20). sayı-yüzde dağılımları yapılmış ve değişkenler arasındaki ilişki t-testi. en uzun süre yaşadığı yerleşim birimi. medeni durumu. (2001) Something Special: Forensic Psychiatric Nursing. Contemporary Psychiatric..49 ± 5. mesleki ve kurumdaki toplam çalışma süresi adli psikiyatri hastasına yönelik tutumlarını etkilememektedir (P> .. New Jersey. Wilson HS. İzmir ** Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği AD. E. bu hastaların bakımını yürütme konusunda orta düzeyde istekli olduğu saptanmıştır.31 ± 4. First Edition.45 ± 3. Türkiye’deki 8 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan (N=910) ve araştırmaya katılmayı kabul eden ve ölçeğin %80’ini dolduran 620 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin değerlendirmesinde. Ed: Kneisl CR. Araştırmada. (2005) Adli Psikiyatri Hemşireliği.07 ± 12. Hemşirelerin cinsiyeti. 819-834. çalıştıkları hastane. Trigoboff. (2004) “Forensic Psychiatric Nursing”.33 (max:20) ve Xbakımvermedeisteklilik = 22. xtoplam = 69. Adli Psikiyatri Dergisi (Turkish Journal of Forensic Psychiatry) 2(4): 29-34.4’ü kadın ve yaş ortalamaları 34. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.Mental Health Nursing. adli psikiyatri hastalarını tehlikeli olarak gördüğü. varyans analizi ve korelasyon analiziyle incelenmiştir. .Martin T. Bulgular: Hemşirelerin %79. Hemşirelerin APHHTÖ toplam ve alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla. 1.37±7. kadro durumu.61 (max:30).Baysan-Arabacı L. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 48 (3): 175-183. “Tanıtıcı Bilgi Formu”. (2006) The Forensic Mental Health Nurse-A Literature review.05). 2. 3. Sonuç: Ülkemizde bölge ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin.Ançel G. 8 (1): 25-32. psikiyatri hastanesinde çalışmaktan memnun olma durumu. 5. eğitim durumu. Pearson Prentice Hall. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. görevi. Xgüven = 20. Mahire Olcay Çam** * İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD. Çam O.25 (max:40) bulunmuştur.

Karakoç ve arkadaşları. Leyla Gülseren İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ülkemizde psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastalarla yapılan çalışmalarda aile içi fiziksel şiddet yaygınlığı %62 bulunmuştur1. Çam B ve ark. tanı dağılımı major depresif bozukluk 10 kişi (%43. 66: 493-499. Tanı grupları arasında şiddet görme açısından fark yoktu. Gülseren L. p=0. Şizofreni gibi kronik ruhsal hastalığı olan kadınlar cinsel ve fiziksel şiddet açısından erkeklerden daha fazla risk altındadır3. hastalık şiddeti.5). . (1998) Trauma and posttraumatic stress disorder in severe mental illness. Kaynaklar: 1. Çiğdem Çolak Kalaycı.6. yatarak tedavi gören kadın hastalarda aile içi şiddet yaygınlığını araştırmaktır. psikiyatri polikliniğine başvuran ve depresyon tanısı konan kadınlarda aile içi fiziksel şiddet yaygınlığını %64 olarak bildirmişlerdir2.S 07 Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Bir Grup Kadın Hastada Yaşam Boyu Aile İçi Şiddet Yaygınlığı: Ön Çalışma Verileri Aslı Tuğba Özboduç. Şiddet gören ve görmeyen kadınlar arasında yatış süresi. Hastaların yaş ortalaması %39. Hastalara tanılarına göre Hamilton Depresyon ve Anksiyete Derecelendirme Ölçeği. (2012) Depresyon tanısıyla ayaktan tedavi görmekte olan kadın hastalarda aile içi fiziksel şiddet yaygınlığı. Bulgular: Halen devam etmekte olan çalışmanın üç aylık dönemine ilişkin bulgular şu şekildedir.4). bipolar bozukluk 4 kişi (%17. anksiyete bozukluğu 6 kişi (%26. işlevsellik yönünden farklılık olup olmadığı araştırılacaktır. Goodman L. Çocukluk döneminde fiziksel şiddet görme ile erişkinlikte fiziksel şiddet (ki kare=10. Türk Psikiyatri Dergisi. 17:107114.0). Yatan hastalarda aile içi şiddet yaygınlığı ve klinik özelliklerle ilişkisi yeterince araştırılmamıştır. toplam yatış sayısı.1 ±13. p=0. ekonomik şiddet gören kadın sayısı 11 (%47. Doğanavşargil Ö (2006) Aile içi fiziksel şiddet ve kadın hastalarımız. Tartışma: Ön çalışma verileri yatan hastalarda aile içi şiddet yaygınlığının yüksek olduğunu göstermektedir. cinsel şiddet gören kadın sayısı ise 8 (%34. J Consult Clin Psychol. Young-Mani Ölçeği.9 yıl.1). şizofreni 3 kişi (%13. Çalışmanın 1 Mayıs 2012-1 Mayıs 2013 tarihleri arasında yatarak tedavi gören kadın hastalarla yürütülmesi planlanmıştır. Duygusal şiddet gören kadın sayısı 17 (%74).05) arasında anlamlı ilişki vardı.7) idi. (Değerlendirmede) 3.2. Trumbetta S ve ark. Ruh sağlığı çalışanlarının yatan hastaların tedavisinde söz konusu durumu dikkate almaları önemlidir. Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği. 2. Hastaların 17’si (%74) yaşamlarının bir döneminde fiziksel şiddet görmüştü.8).002) ve ekonomik şiddet yaşama (ki kare=5.Karakoç B.Vahip I. Amaç: Bu çalışmanın amacı. Klinik Global İzlenim Ölçeği ve Aile İçi Şiddet Araştırma Formu verilecektir.Mueser KT.

obsesyon kompulsiyon. ortalama evlilik süresi 16. Eşik üstü puanlar değerlendirildiğinde sözel şiddetle somatizasyon. 3.68’dir. Yöntem ve Gereçler: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne 15 Haziran – 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında başvuran kadın hastalarla (n=452) yapılan tanımlayıcı araştırmada Aile İçi Yaşantı Anketi ve SCL-90-R semptom envanteri uygulanmıştır. çocukluk çağında şiddet görenlerde somatizasyon ve anksiyete dışındaki tüm boyutlarda şiddet görenlerin puanları görmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. fiziksel şiddet oranı %49. Psikiyatri poliklinik görüşmelerinde şiddetin varlığı sorgulanmalıdır.88’dir.1’dir.9’u başkalarına uygulanan kaba kuvvetin hak edildiğini düşünmektedir.0. Şiddet gören kadın hastaların bu durumu hekimleriyle paylaşmak konusunda istekli olmalarına karşın bu konuda bilgi verme oranlarının düşük kalması.82) saptanmıştır. Evlenme yaşı ortalaması 20. her gün fiziksel şiddet görme oranı ise %1. fiziksel şiddet görenlerde öfke düşmanlık ve fobik anksiyete dışında.7) evlidir. .16 (13-36 yaş arası). İstanbul Amaç: Aile içi şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çoğu kadının sıklıkla karşılaştığı toplumsal bir sorundur.65 yıldır. Aile içi şiddete yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların %11.68±0. Katılımcıların ortalama SCL-90-R puanı 1. Psikiyatri AD. Maruz kaldıkları aile içi şiddetin boyutunun ve ilişkili olabilecek sosyodemografik özelliklerin. Aile İçi Yaşantı Anketi. Aile içi şiddet ile psikiyatrik belirtileri arasındaki ilişkinin. Bu çalışmada psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastaların 1. çoğu (%75. depresyon puanları arasında pozitif anlamlı korelasyon saptanmıştır. fiziksel şiddet gördüğünü de belirtmiştir.24±10. %12.0’dır.3). Vahip ve Doğanavşargil (2007) tarafından hazırlanan fiziksel eş şiddetini belirlemeye yönelik görüşme formundan yararlanılarak düzenlenmiştir. Ekin Sönmez. şiddetin kadınlar tarafından dile getirilmediğini ve ruh sağlığı çalışanlarına bu konuda önemli görev düştüğünü göstermektedir. Neşe Yorguner. Her gün sözel şiddet görme oranı %21.4’ü kendilerine uygulanan kaba kuvveti hak ettiğini. Alt gruplar arasında en yüksek puan ortalaması depresyon boyutunda (1.1. Şiddet bireylerde psikiyatrik yardım gereksiniminin önemli nedenlerinden biridir. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda ruh sağlığı sorunlarının arttığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Tartışma ve Sonuçlar: Aile içi şiddetle depresif belirtiler ağırlıklı olmak üzere psikiyatrik belirti şiddetinin arttığı görülmüştür. Çocuk sahibi olma oranı %82. 2.2’dir. Sözel şiddet görenlerde fobik anksiyete dışında. şiddet görmeme oranı %26.72±4.40±0. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 36.2’dir. Yıldız Akvardar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi.79±10. Sözel şiddet gören kadınların çoğu (%65.S 08 Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Aile İçi Şiddet Yaşantısı Emel Buyraz Kurt. Katılımcılar arasında sözel şiddet görme sıklığı %70. Serkut Bulut.

TG: 152.9 u düşük HDL düzeylerine sahipken. Serum HDL ve TG değerleri cinsiyet açısından kontrol edildiğinde bipolar (HDL:43.8). Tartışma: Kalp damar hastalıkları için önemli bir yordayıcı olan metabolik sendrom tanı kriterleri HDL ve TG değerlerini kapsar. Bipolar depresif dönem riski daha fazla arttırmaktadır.5.11) ve kontrol (HDL: 43.5 olarak saptanmıştır(p<0. kontrol grubundaki kadınlar için %17. Kontrol grubu Temmuz 2007-Temmuz 2008 tarihleri arasında Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran 18-64 yaşları arasındaki 447 hastadan oluşturulmuştur. HDL düzeylerine bakıldığında bipolar depresif dönem tanılı kadın hastaların %41.52± 89.S 09 Bipolar ve Unipolar Depresyonda Serum Lipid Düzeyleri: Yatan Hasta Grubunda Gözlemsel Bir Çalışma Nefize Yalın* **. Dislipidemiler kalp damar hastalıkları için bağımsız risk faktörüdür. Yaprak Çilem Yalçın Arslan*. bu oran unipolar depresif dönem tanılı kadın hastalar için %23.58).003). Sonuçlar: Gruplar arasında yaş açısından anlamlı fark bulunmamıştır.9 unun trigliserid düzeylerinormalin üstündeyken.98. (p=0. kontrol grubundaki kadınlarda %21. .88±13.05). Lipid değerleri gruplar arasında yaş ve cinsiyet kontrol edilmeksizin karşılaştırıldığında HDL.5.22±12. LDL ve trigliserid istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.86) grupları arasında kadın cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0. Bipolar depresif dönem tanılı kadın hastaların %41.3 olarak saptanmıştır(p=0.62. bu oran unipolar depresif dönem tanılı kadınlarda % 38. yüksek ağırlıklı lipoprotein (HDL). LDL değerleri cinsiyet açısından kontrol edildiğinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.80. trigliserid (TG).92± 12. Bu çalışmanın amacı bipolar bozukluk depresif dönem içindeki hastalarda dislipidemi sıklığının unipolar depresif dönem içindeki hastalardakinden farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir.05). Zeliha Tunca*. unipolar (HDL:45. Çalışmada bu üç grubun belirtilen süre içindeki ilk kez bakılmış serum lipid düzeyleri (total kolesterol. Ayşegül Özerdem* ** *Dokuz Eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD **Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Sinirbilimler AD Giriş: Kalp damar hastalığı olan bireylerde unipolar depresif bozukluk ve bipolar bozukluk daha fazla görülürken. TG:134.0001).108) Gruplar cinsiyet açısından karşılaştırıldığında ise anlamlı fark bulunmuştur (p>0. düşük ağırlıklı lipoprotein(LDL)) karşılaştırılmıştır. TG:161.05). duygudurum bozukluğu tanısı olan bireylerde kalp damar hastalığı riskinin arttığı gösterilmiştir.82±93. Yöntem: Bu geriye dönük çalışmada son beş yıl içinde bipolar(n=68) ve unipolar(n=250) depresif dönem tanısı ile yatarak tedavi edilmiş 19-82 yaşları arasındaki 318 hasta alınmıştır. Bu çalışmanın sonuçları depresif bozukluk tanısı olan kadın hastaların dislipidemi ve kalp damar hastalıkları açısından daha yüksek riske sahip olabileceğini göstermektedir.65±87.

BB Polikliniğine başvuran 367 hasta alınmıştır. total kolesterol. TSH değerleri ile Lityum düzeyleri arasında korelasyon bulunmadı. Trigliserid ve HDL düzeyleri ortalamaları ise lityum ve valproat monoterapisinde farksız bulundu. Valproat kullanımının da total kolesterol. lityum serum düzeyleri ile TSH düzeyleri arasında korelasyon olmaması ve lityum kullanımının TSH düzeylerine etkisine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamasına karşın. p=0.0 ile. BB Polikliniği dosyaları ve hastanenin veri tabanı incelenmiştir. lityum kullanan ve kullanmayanlarda farklı değildi (p=0. ilaç yan etkilerinin yönetilmesine katkıda bulunmaktadır. Lityum monoterapisi. lityum. TSH değeri. Antipsikotik kullanan hastaların trigliserid düzeylerinin daha yüksek saptanması.007). (p=0. işlevselliği artırmada önem taşırken. Sonuç: Bu çalışmada.S 10 Bipolar Bozukluk Polikliniğinde İzlenen Hastalarda Psikotrop İlaç kullanımının Tiroid İşlevleri ve Lipid Profillerine Etkileri Başak Bağcı. Havva Afşaroğlu. Zeliha Tunca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. HDL düzeylerini etkilemediği saptandı. HDL düzeyleri atipik antipsikotik kullanan ve kullanmayanlarda farklı bulunmadı.5’i T3 hormonu alırken. valproat monoterapisine göre lipid profilini daha olumsuz etkilemektedir.1 idi (p =0. Ayşegül Özerdem. İzmir Amaç: Bipolar Bozukluk(BB) yaşam boyu yineleyici bir hastalıktır. LDL. lityum kullanmayan grupta T3 hormonu kullanım oranı %12. Ebru Onrat. lityum kullanımının TSH düzeylerine etkisi. lityum ve T3 hormonu arasındaki ilişki. Ancak. Onur Ulaş Ağdanlı. Bulgular: Lityum kullananların %20. Hastaların uygun koruyucu tedavi alarak düzenli izlenmeleri. Lityum monoterapisi alan hastaların total kolesterol ve LDL düzeyleri ortalamaları.15). Atipik antipsikotik kullananların trigliserid düzeyleri kullanmayanlardan yüksekti (p=0. Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi( DEÜTF ) Psikiyatri Bölümünün BB Polikliniğinde izlenen hastaların kayıtlarının dökümü yapılarak. antipsikotiklerin lipid profiline olumsuz etkisi açısından literatürle uyumludur. LDL. sürekli değişkenler için nonparametrik Kruskal Wallis ve Mann Whitney testleriyle analiz edilmiştir. Hidayet Ece Arat. valproat ve atipik antipsikotiklerin lipid profiline etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Veriler SPSS 15.88. lityum kullanan hastaların daha fazla T3 hormonu kullandıklarının saptanmış olması Bipolar Bozukluk tanılı hastalarda yüksek hipotirodi riskini desteklemiştir.69).88. trigliserid. valproat monoterapisi alan hastalardan daha yüksekti. p=0. Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2011 ile 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında DEÜTF Psikiyatri Bölümü. .03). hastalık epizodlarının yinelemelerini önlemede. kategorik değişkenler için Ki-Kare. hasta ve yakınlarının tedaviye katılımlarını artırmakta.

Manik dönem sayısı ürik asit düzeyi ile ilişkisiz bulunurken depresif dönem sayısı ile ürik asit düzeyleri arasında orta derecede bir ilişki vardır (r= 0. hafta HDDÖ puanları ile ürik asit düzeyleri arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır (sırasıyla r= 0. depresif dönemdeki ve iyilik dönemindeki olgularda orta derecede bir ilişki gösterilmiştir (sırasıyla r= 0. -80 santigrat derecede. İkinci olarak ürik asit düzeylerinin dönem şiddeti ve hastalık süresi ile ilişkili olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Hastalığa ilişkin bilgiler SKIP-TURK ile kaydedilmiş. Depresyon ve İyilikte Artmış Ürik Asit Düzeyleri: Kontrollu Bir Çalışma Özgür Süner. p= 0.39. hastalık dönemlerinin şiddeti YMDÖ ve HDDÖ ile ölçülmüştür. mg/dl cinsinden kaydedilmiştir. Bulgular: Mani. 41 İUB tanılı iyilik dönemindeki hasta ve 43 sağlıklı bireyde ürik asit düzeyleri karşılaştırılmıştır.41. Sermin Kesebir.38).035. hafta YMDÖ puanları ile ürik asit düzeyleri arasında orta. Arzu Bayrak.41 ve 0.52). depresyon ve iyilik dönemindeki iki uçlu hastalarda ürik asit düzeyleri sağlıklı bireylerdekinden yüksek bulunmuştur (F= 4. Hastalığın başlangıç yaşı ile ürik asit düzeyleri arasında manik dönemdeki olgularda zayıf bir ilişki. Plazma ürik asit düzeyleri 3000 devirli santrifüjde 15 dakika çevrilerek. depresif dönemde 1. Bu bozulma İUB’un klinik özellikleri ile ilişkili görünmektedir. Yöntem: Bu amaçla yaş ortalamaları ve cinsiyet dağılımları benzer 43 İUB manik dönem. iyilik ve sağlıklı bireyler arasında karşılaştırılmasıdır. Çetin Turan Erenköy RSHEAH Amaç: Pürinerjik sistem işleyişindeki bozulmanın iki uçlu bozukluk (İUB) patofizyolojisinde ve tedavisinde rolü olduğu düşünülmektedir.S 11 Mani.26. ve 2. Sonuç: Bulgularımız İUB’un her döneminde pürinerjik işlevdeki bozulmaya dikkat çekmektedir. 0.51 ve 0. 0. Manik dönemde 1. 20 İUB depresif dönem.43).043). 0. ve 2. . Bu çalışmanın amacı ürik asit düzeylerinin İUB’un hastalık dönemleri.

Sermin Kesebir*. İstanbul Amaç: Bu çalışmanın amacı. OİP değerleri ve bilişsel test puanları ile duygu durum bozukluğunun şiddeti arasında bir ilişki bulunmaktadır. N100. Cz P200 latansı mani dönemindeki olgularda daha uzun (p= 0. Ayşe Akpınar**. İstanbul ** Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Pz N200 genliği depresif dönemdeki olgularda daha düşük (p= 0. HDDÖ. Bilgilendirilmiş onam veren 100 İUB tanılı olgu ardışık olarak. Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) ve Stroop Testi puanlarını karşılaştırmak. Sonuç: İUB’ta bilişsel test performansı ve OİP her üç hastalık dönemi ve sağlıklı bireyler arasında farklılaşmaktadır.001.045). SKIP-TURK. P200 ve P300 uyarılmış potansiyellerinin genlik ve latanslarını. Yöntem: Araştırma 2011 Mayıs ve Kasım ayları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniklerine başvuran ya da servislerinde yatarak tedavi görmekte olan DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders. N200. manik ve iyilik dönemindeki iki uçlu bozukluk olgularında ve sağlıklı kontrollerde P50. Fz ve Cz P300 latansı arasında orta derecede bir ilişki.006). Bulgular: Posthoc analizlerde (Bonferroni düzeltmesi ile) manik ve depresif dönemdeki olgularda FDB toplam puanı daha düşük (p= 0. Nöroloji. Uyarılmış potansiyeller işitsel ‘‘oddball iki ton ayırım ödevi‘’ metodu kullanılarak kaydedildi. YMDÖ ile Stroop interferansı arasında güçlü. Fisun Mayda Domaç** **Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. SCID-I.001 ve 0.033). fourth edition text revision) tanı ölçütlerine göre İUB tanısı almış olan hastalar ve sağlıklı bireyler (s= 20) üzerinde yapıldı. depresif dönemdeki olgularda Stroop toplam süresi daha uzundur (p= 0. 0. Fz N100 latansı arasında orta derecede bir ilişki bulunmuştur. Sağlıklı bireylerde Fz. . depresif. Psikiyatri Kliniği. Stroop testi ve FDB ile değerlendirildi.053) bulunmuştur.018). OİP ve bilişsel test performansı ile duygu durum bozukluğunun şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. HDDÖ ile FDB puanı arasında güçlü ve ters. depresyon ve mani dönemindeki olgulardan daha kısa (p< 0. Cz ve Pz P300 latansı iyilik. manik dönemdeki olgularda Stroop interferansı daha yüksek (p= 0.049).S 12 İUB’ta OİP ve Bilişsel İşlev: Dönem Şiddeti İle İlişkisi Esra Kaymak*. YMDÖ.

İyilik döneminde Stroop interferansı ile Fz. HDDÖ. Cz N200 genliği arasında güçlü bir ilişki gösterilmiştir. Yöntem: Araştırma 2011 Mayıs ve Kasım ayları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniklerine başvuran ya da servislerinde yatarak tedavi görmekte olan DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders. Psikiyatri Kliniği. P200 ve P300 uyarılmış potansiyellerinin genlik ve latanslarını. N200. iyilik döneminde ise Fz N200 latansı ve Cz N200 genliği arasında orta derecede bir ilişki mevcuttur. Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) ve Stroop Testi puanlarını karşılaştırmak. Pz N200 genliği arasında güçlü ve doğrusal bir ilişki sözkonusudur. Sağlıklı bireylerde FDB puanı ile Pz P300 genliği arasında bir ilişki vardır. manik ve iyilik dönemindeki iki uçlu bozukluk tanılı olgularda ve sağlıklı kontrollerde P50. Fz ve Pz N200 genliği arasında orta derecede bir ilişki. Stroop testi ve FDB ile değerlendirildi. depresif. Ayşe Akpınar**. Uyarılmış potansiyeller işitsel ‘‘oddball iki ton ayırım ödevi‘’ metodu kullanılarak kaydedildi. Fisun Mayda Domaç** * Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. N100. Esra Kaymak*. Depresif dönemde Stroop interferansı ile Cz N200 latansı arasında güçlü. Bilgilendirilmiş onam veren 100 İUB tanılı olgu ardışık olarak. Stroop toplam süresi ile Pz’de daha güçlü olmak üzere. Cz ve Pz N100 latansı arasında orta derecede bir ilişki. . Cz ve Pz P50 ve N100 latansı arasında orta derecede ve Pz N200 genliği ile ters bir ilişki bulunmuştur. Depresif dönemde FDB puanı ile Fz. İstanbul Amaç: Bu çalışmanın amacı. SKIP-TURK. OİP ile bilişsel test performansı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. İstanbul ** Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Cz ve Pz N100 latans ve genlikleri arasında güçlü bir ters ilişki. Nöroloji Kliniği. Bulgular: Manik dönemde bilişsel test performansı ile OİP arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. YMDÖ.S 13 Mani. Stroop toplam süresi ile Fz P300 genliği arasında ters. Sonuç: İUB’ta OİP ve bilişsel test performansı arasında her üç hastalık dönemi ve sağlıklı bireylerde farklılaşan ilişkiler bulunmaktadır. Depresyon ve İyilik Döneminde OİP ve Bilişsel İşlev Arasındaki İlişki: Kontrollü Bir Çalışma Sermin Kesebir*. SCID-I. fourth edition text revision) tanı ölçütlerine göre İUB tanısı almış olan hastalar ve sağlıklı bireyler (s= 20) üzerinde yapıldı. Stroop toplam süresi ile Cz N200 latansı ve Pz N200 genliği arasında orta derecede ve güçlü ters bir ilişki bulunmuştur. Stroop interferansı ile Pz N200 latansı arasında ters ve güçlü.

Yöntem: Bu amaçla 55 İUB. benzerdir (p= 0. hafta ürik asit düzeyleri arasında saptanmıştır (p< 0. Bulgular: Hem İUB hem S tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeyleri sağlıklı erkeklerden yüksek bulunmuştur (F= 6. mg/dl cinsinden kaydedilmiştir.. plazma ürik asit düzeyleri ölçülmüştür. sağlıklı erkeklerden yüksektir.122. haftada YMDÖ ve PANSS ile değerlendirilmiş. -80 santigrat derecede. hem Şizofreni (S) tanılı olgularda gösterilmiştir.027). Ferzan Fikret Ergün. İUB tanılı erkeklerde yinelenen ölçümler arasındaki fark (Boferroni düzeltmesi ile) başlangıç ve 1. Her iki grup ve her dört ölçüm için YMDÖ ve PANNS puanları ile ürik asit düzeyleri arasında bir ilişki gösterilmemiştir. Sonuç: İUB ve S tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeyleri birbiri ile benzer olup.S 14 Ürik Asit Düzeyleri İUB ve Şizofrenide Birbirinden Farklı Mıdır? Erkek Cinsiyette Dönem Şiddeti ile İlişkisi Bülent Kadri Gültekin. 2. İkinci olarak her iki tanı grubunda ürik asit düzeylerindeki azalmanın klinik iyileşme ile ilişki gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Sevgi Gül Kabak. Kontrol grubu diğer iki grupla yaş ortalaması benzer. Plazma ürik asit düzeyleri 3000 devirli santrifüjde 15 dakika çevrilerek. Sermin Kesebir. p= 0. Elif Tatlıdil Yaylacı Erenköy RSHEAH Amaç: Pürinerjik sistem işleyişindeki bozulma hem iki uçlu bozukluk (İUB). önceki tanı ve tedavi öyküsü olmayan ve şimdiki psikiyatrik yakınması bulunmayan 30 sağlıklı erkektir. 1. 59 S tanılı olgu manik dönem ve psikotik alevlenme döneminin başında. .01). Her iki grupta ürik asit düzeyleri ile dönem şiddeti arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmanın amacı İUB ve S tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeylerinin sağlıklı erkeklerden farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır.108). ve 3.

yüksek skor aldıkça sabahçı. sabahçı. SAÖ. 4. Bu çalışmada ötimik suç işleyen ve işlemeyen bipolar afektif bozukluğu hastasında kronobiyolojik özellikleri araştırma planladık. Bulgular: Örneklem 43 suç işlemiş ve 55 suç işlememiş ötimik BAB hastasından oluşmaktaydı. Bununla birlikte bizim başlangıç varsayımımıza ters olarak suç işleyen BAB hastalarında daha fazla akşamcı tip olabileceği ve daha impulsif olabileceğini bu çalışmada gösteremedik. Murat Emül 1 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 TC Adalet Bakanlığı. Tartışma: Birçok çalışmada uyku özellikleri ile duygudurum semptomları arasındaki ilişkiyi en az intihar girişimi ve duygudurum arasındaki ilişki kadar araştırılmıştır. medeni durum. Ayrıca suç işlemeyen BAB hastalarının daha sonra suç işleyebilme potansiyelleri de kronotiple ilişki bulunamamasına yol açmış olabileceği düşünülmüştür. Önceki çalışmalarda sabahçı kronotipine sahip kişilerin akşamcı tiplere göre daha sağlıklı yaşam stili.55 idi (p=0. Suç işleyen grupta ortalama yaş 35. Ölçekte alınan puanlara göre. hiçbir tipe uymayan ya da akşamcı tip olarak sınıflama yapılabilmektedir.53±8. ailede psikiyatrik öykü ve alışkanlıkları açısından bir fark yoktu.ATİK 3 İstanbul Üniversitesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. suç işlemeyen grupta bu rakamlar sırasıyla 12.28 ve p=0. Bununla birlikte duygudurum bozukluklarında suç işleme davranışı ve kronotipi arasındaki ilişki hiç araştırılmamıştır.382). Sedat Demirbuga. Yöntem: Çalışmada hastalardan kronotipiyi değerlendiren sabahlılık-akşamlılık (SAÖ) ve HARE psikopati ölçeklerini doldurmaları istendi. düşük skor aldıkça akşamcı tipe yakınlaşılmaktadır. Abdullah Genç. Kronotip olarak suç işleyen grupta 10 akşamcı. Psikiyatri AD. 19 itemden oluşan uyanma ve yatma alışkanlıklarını. İstanbul Amaç: Duygudurumdaki diurnal varyasyonların varlığı ve uykudaki rahatsız edici ve dirençli bozulma afektif bozuklukta biyolojik ritimlerin primer olarak bozuk olabileceğini düşündürmektedir. Hastalık süresi suç işleyen grupta anlamlı olarak daha kısaydı (p=0. Çok yeni yapılan bir çalışmada depresif hastalarda akşamcı kronotip olmanın daha yüksek impulsiviteye neden olduğu ortaya çıkarılmıştır. Tevfik Kalelioglu. Skorları 16-86 arasında değişmekte. Adli Tıp Kurumu.S 15 Ötimik Bipolar Afektif Bozukluğu Olan Hastalarda Suç ve Kronobiyoloji Arasında İlişki Akif Taşdemir. Husrev Demirel. . 6 ve 32 idi (X2=4. eğitim. 9 sabahçı ve 16 hiçbir gruba girmeyen var iken. fiziksel ve mental performansları için tercih edilen zaman dilimini ve canlılık halini değerlendiren bir ölçektir. Erhan Yüksek.927±10. daha güçlü iç kontrol. Gruplar arasında cinsiyet. Sirkadien ritimlerdeki bozulmanın hem bipolar afektif bozukluğun(BAB) hem de agresyon ve suç işleme davranışının patofizyolojisinde yer alabileceği ileri sürülmektedir.232). daha vicdanlı ve kendine daha fazla güvendikleri bulunmuştur.012).54 ve suç işlemeyen grupta 37. Çalışmanın görece örneklem sayısının azlığı bu duruma neden olmuş olabilir.

Geçerlik analizleri olarak.S 16 Erenköy Nesne İlişkileri Niteliği Ölçeği’nin Faktör Yapısı. kontrolcü. Clinician Trait Rating Form) ve İGD ölçeği uygulandı. Bu çalışmada klinisyen ve/veya araştırmacıların kullanımı için ölçeğin Türkçe standardizasyonu planlandı. Aynı oturumda işlevselliğin genel değerlendirmesi formu (İGD) da görüşmeci tarafından dolduruldu. Bu amaçla hazırlanmış birçok yöntem vardır. Hüseyin Güleç Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nesne ilişkileri kuramı psikodinamik psikoterapi uygulamalarında geniş kabul gören bir teoridir. Hastalara ErNİNÖ ve ErKİKÖDF'nin değerlendirildiği bir görüşme yapıldı. Nesne İlişkileri Niteliği Ölçeği (NİNÖ) bu yönüyle bilinen bir ölçektir (Azim ve ark. Her iki ölçeğin de mevcut durumun monitorizasyonunda ve psikoterapi sürecini yordayıcı olabileceği beklenmekte olup. Medine Yazıcı Güleç. bir ön çalışma bulgusu olarak. Dicle Bilge. araştırıcı. tasarımlarının psikodinamik kuram içerisinde kabul gören kişilik örgütlenmesi ile eşleştirilebilir. 2010). üçgen. Bu çerçevede hastaların nesne ilişkileri ve kişilik örgütlenmeleri hakkında izlenim sahibi olmak. takip çalışmalarında iyileşmenin derecelendirilmesi. DSM 5 hazırlık çalışmaları içerisinde kişiliğe dair boyutsal modelin gözden geçirilmesine izin veren ve "temsil özelliği taşıyan" toplam 25 özgül kişilik özelliği görünümünün. Çalışmaya DSM IV-TR’a göre eksen I ve/veya II tanısı alan ve çalışmaya katılmaya onay vermiş 50 hasta dahil edilmiştir. Her görüşme görüntü kaydı ile kaydedildi. klinisyenler için tedavinin tasarlanmasında ve yürütülmesinde kolaylıklar sağlamaktadır. Nurdan Eren Bodur. ErKİKÖDF. Görüşmeciler arası tutarlılığı değerlendirebilmek için 30 görüşme videosu aynı anda iki ayrı kör araştırmacı tarafından izlenerek ayrı ayrı puanlandı. dolayısıyla süreç takibinde kullanımına imkan sağlayacaktır. olgun) ayrı ayrı puanlanması istenmekte ve böylece bir bireydeki her düzeyin ne seviyede olduğu hakkında fikir edinilmesi sağlanmaktadır. Hülya Akar Özmen. Ölçeğin Türkçe uyarlamasının güvenirliği amacıyla iç tutarlılık. beş alanda fasetler olarak değerlendirildiği bir formdur (APA. Ölçekte kast edilen “nitelik”. ErNİNÖ’nun hem geçerlik hem de güvenirlik analiz sonuçlarının Türk örnekleminde uygulanmasında yeterli olduğunu göstermektedir. Ölçek içerisinde 5 düzeyin (ilkel. Arzu Sancak Bayrak. . Selvinaz Çınar Parlak. Ayrı bir oturumda hastalara diğer araştırmacılara kör bir araştırmacı tarafından Rorschach testi uygulandı ve elde edilen bulgular bu çalışma için geliştirilmiş “Rorschach nesne ilişkileri form”una kaydedildi. Bulgularımız. 1991). açımlayıcı faktör analizi uygulandı ve yakınsak geçerliği amacıyla. Yücel Yılmaz. Güvenirliği ve Geçerliği İshak Sayğılı. Klinisyen için Kişilik Özelliklerini Derecelendirme Formu (ErKİKÖDF. madde toplam ilişkisi ve görüşmeciler arası tutarlığa bakıldı. Sera Elbaşoğlu.

Hüseyin Güleç Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kişilik örgütlenmesi kavramı ilk olarak Kernberg tarafından geliştirilmiştir. Güvenirliği ve Geçerliği Yücel Yılmaz. 21 maddeli bir ölçektir ve beş farklı kişilik örgütlenmesi boyutunu değerlendirir: kimlik. ErKİD ve İGD uygulandı. Sera Elbaşoğlu. savunma mekanizmaları. Bu yönüyle hastaların sağaltım süreçlerinin monitorizasyonunu sağlarken bunun yanında değişime hassas özelliğinin gösterilmesi nedeniyle tedavinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yapısal değişimin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Geçerlik için ise açımlayıcı faktör analizi uygulandı ve yakınsak geçerliği amacıyla. Son yıllarda kişilik örgütlenmesinin ölçülmesi için değişik ölçekler geliştirilmiştir. ilkel savunma mekanizmaları. İshak Sayğılı. KÖTF. Hülya Akar. Dicle Bilge. geniş bir klinik olanağa sahiptir ve içerdiği madde ve boyutları ile olguların hem formülasyonu hem de tedavinin planlanması aşamasında kolaylıklar sağlar. Kişilik örgütlenmesi kavramı ile aynı zamanda nesne ilişkileri. Medine Yazıcı Güleç. Kernberg. Hastalara ErKÖTF. büyük ölçüde bilinçdışı ve erken deneyimlerin etkisi ile oluşan dinamik bir yapı olarak tanımlar. . gerçeği değerlendirme ve nesne ilişkileri. Kişilik İşlevselliği Düzeyleri (ErKİD. nesne ve kendilik tasarımları gibi birçok bilinçdışı içerik ve süreç ifade edilmektedir. diğer araştırmacılara kör bir araştırmacı tarafından Rorschach testi uygulandı ve elde edilen bulgular bu çalışma için geliştirilmiş “Rorschach nesne ilişkileri form”una kaydedildi. Arzu Bayrak. Kişilik örgütlenmesi tanısal formu (KÖTF) bunlardan bir tanesidir (Diguer ve ark. KÖTF’ü benzerlerinden ayıran en önemli özelliği kolay uygulanabilirliği ile kullanıcı dostu olmasıdır. 2001). Level of personality functioning) ve İGD kullanıldı. Bulgularımız.S 17 Erenköy Kişilik Örgütlenmesi Tanısal Formu Faktör Yapısı. Nurdan Eren Bodur. Bu çalışmada ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması planlanmaktadır. Çalışmaya DSM IV-TR’a göre eksen I ve eksen II tanıları alan ve onam veren 50 hasta alındı. KÖTF. olgun savunma mekanizmaları. Görüşmeciler arası tutarlılığı değerlendirebilmek amacıyla 30 görüşme videosu aynı anda iki (kör) araştırmacı tarafından izlenerek ayrı ayrı puanlandı. madde-toplam ilişkisine ve görüşmeciler arası güvenirliğe bakıldı. bir ön çalışma bulgusu olarak. KÖTF’ün hem geçerlik hem de güvenirlik analiz sonuçlarının Türk örnekleminde uygulanmasında yeterli olduğunu göstermektedir. borderline ve nörotik) tanımlamakta ve nesne ilişkileri teorisine dayanmaktadır. Selvinaz Çınar. Ayrı bir oturumda hastalara. Güvenirlik için iç tutarlılığına. kişilik örgütlenmesini stabil. Bu model temel olarak üç kişilik örgütlenmesi düzeyi (psikotik.

487. p=0. 12 erkek) sağlıklı kişi kontrol grubu olarak çalışmamıza alındı. Generalized anxiety disorder: prevalence. Small M. 3.001). Hastalarda –SH düzeylerinin kontrol grubundan anlamlı olarak düşük olması oksidatif stresin dolaylı bir göstergesi olabilir(3). Bulgular: Çalışmamızda hasta grubu ve kontrol grubu arasında yaş ve BMI arası anlamlı fark yoktu. burden. Bu gruplar arasında –SH düzeyleri açısından fark saptanmadı (F=0.71. Hastaların –SH düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu (p <0. 2008. Biz bu çalışmamızda antioksidan mekanizmanın önemli bir elemanı olan serum serbest sülfidril (–SH) düzeylerini ek hastalığı olmayan YAB hastalarında incelemeyi amaçladık. Depress Anxiety. p=0. Psikiyatri AD. HAM-A ve –SH düzeyleri arasında ilişki bulunmadı (r0=–126.003. Hastalık süresi ve serum –SH düzeyleri arasında negatif bağıntı bulundu (r0=– 0. Kaynaklar 1. Diabet Med 1990. Salih Selek (4) (1) Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.S 18 Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Azalmış Sülfidril Düzeyi: Trait Marker (Yatkınlık Belirleyici) Olmaya Aday Bir Tetkik Mehmet Cemal Kaya(1). Free radical activity in type 2 diabetes. 12’si SNRI kullanırken 8’i ilaç kullanmamaktaydı. 16: 162–171. 12 erkek) hasta ve 35 (23 kadın. Abdullah Atli(1).2-Wittchen H-U. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) çoğu zaman psikiyatrik bozukluklara ek hastalık olarak görülen. . p=0. 2002. 2. Şanlıurfa (4) Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastalık süresi ve –SH düzeyleri arasında negatif korelasyon bulunması YAB’da –SH düzeylerinin bir trait marker (yatkınlık belirleyici) olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Hastalara Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) uygulandı. Wilson R.664). İstanbul Amaç: Son yıllarda psikiyatrik hastalıklar ve oksidan/antioksidan mekanizmalar arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok makale yayınlanmıştır (1). Berk M. Diyarbakır (2) Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mehmet Güneş(1). Psikiyatri AD. 7: 27–30. 11. YÖNTEM DSM-IV’e göre ek hastalığı olmayan YAB tanısı almış 35 (23 kadın. yaşam boyu yaygınlığı %5 gibi yüksek olan fakat hakkında çok az araştırma yapılan bir bozukluktur (2). Tartışma ve Sonuç: YAB’da oksidatif denge ile ilgili parametreler çok az incelenmiş olup çalışmamız YAB'da SH düzeylerini inceleyen ilk araştırmadır. Bush AI. Şanlıurfa (3) Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dean O. Oxidative stress in psychiatric disorders: evidence base and therapeutic implications. Nurten Aksoy(3). N=35).Ng F.3. Hastaların 15'i SSRI.Collier A. Yasin Bez(1). Bradley H. İbrahim Fatih Karababa(2). N= 35). Biyokimya AD. Hastaların ve kontrol grubunun venöz yolla alınan kanlarından uygun yöntem kullanılarak serum –SH düzeyi ölçüldü. Thomson JA. 851-76. Ali Emhan Uzman(2). and cost to society. Int J Neuropsychopharmacol.487. Psikiyatri AD. Mahmut Bulut(1).

Uzmanların % 65’i son iş gününde TSSB tanısı olan hastalarının olmadığını bildirirken.4’ü 0-1 %36.1’i 6-9 %4. Sonuç: Bu sonuçlar psikiyatri uzmanlarının önemli bir kısmının epidemiyolojik çalışmaların bildirdiği oranların altında TSSB tanısı olan hasta gördüklerine.9’u 2-5 %14. TSSB hastalarını nasıl tedavi ettiklerini sorgulayan anket dağıtıldı.1’i herhangi bir tedavi uygulamadıklarını ifade etmiştir.4 sadece ilaç tedavisi uyguladıklarını. Bu araştırmada Türkiye’de psikiyatri hekimlerinin günlük uygulamalarında hastalarının travmatik deneyimlerini ne oranda değerlendirdikleri. %6. %11. Bulgular: 159 psikiyatri uzmanı anketleri doldurdu. Örneklemin bildirdiği günlük görülen hasta sayısı ile ya da terapi eğitimi alınmış olması ile hastalarda travma öyküsü aranması arasında bir ilişki bulunmamıştır. %3. TSSB tanısını ne sıklıkta koydukları ve TSSB terapisine yönelik bir eğitim alıp almadıklarını değerlendirmek amaçlanmıştır.S 19 Psikiyatri Hekimleri Travma Deneyimlerini Ne Kadar Değerlendiriyor? Önder Kavakcı. B) Yaşam boyu travmatik deneyimleri. %20. travma deneyimlerini yeterince aramadıklarına ve travma terapisine yönelik eğitim almadıklarına işaret etmektedir. Katılımcılara hastalarında A) Son bir yıldaki örseleyici/stresör olayları.7’si 1220 TSSB olan hasta gördüklerini bildirmişlerdir. Yöntem: Çeşitli illerden psikiyatri uzmanlarına en son iş günlerinde ne kadar hasta gördükleri.4’ü üç seçeneği %8. %70.4’ü bu tür bir terapi eğitimi almadığını bildirmiştir.8’i tüm seçenekleri aradıklarını bildirmiştir.6’sı travma tedavisine yönelik bir terapi eğitimi aldığını. . C) Yaşam boyu kayıplar ve yas deneyimlerini D) Çocukluk çağı travmatik yaşantılarını ne oranda aradıkları sorulmuştur.1’i iki seçeneği %16.8’i sadece psikoterapi uyguladıklarını. Derya Güliz Mert. %27’si dört seçenekten sadece birini %40. Katılımcılara son ay içinde kaç TSSB tanısı alan hastaları olduğu sorulduğunda. TSSB tanısı bulunan hastalarına uzmanların %82.5’i terapi ve ilaç tedavisini birlikte kullandığını. son bir ayda ne kadar TSSB tanısını koydukları ile hastalarında travmatik deneyimler arayıp aramadıklarını. Gözde Yontar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Travmatik deneyimlerin psikiyatrik bozuklukların gelişmesi ve seyri üzerinde önemli etkileri olduğu. %35’i TSSB tanısı olan hastalarının bulunduğunu bildirmiştir. travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) en yaygın görülen anksiyete bozukluğu olduğu bildirilmektedir. Uzmanların %29.

Levent Mete Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Sosyodemografik Bilgi Formu. Yöntem ve Gereçler: 30 reaktif. Rey Sözel Öğrenme ve Bellek Testi. Bazı özellikleri açısından reaktif obsesyonların. Beck Depresyon Envanterinden 17 altında puan alan hastalar çalışmaya dâhil edildi. 42 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. dolduruldu.S 20 Otojen ve Reaktif Alttip OKBlilerde Yürütücü İşlevler ve Bellek Pınar Çetinay Aydın. yürütücü işlev bozukluğu olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. . Engin Sert. Bizim çalışma sonuçlarımız da bunu desteklemektedir. 4) ilişkili kişilik özellikleri. 18 karışık. 3) ilgili disfonksiyonel inançlar. Menemen Devlet Hastanesi. Çok sayıda çalışmada bu iki alttipteki OKBli hastalar arasında birçok önemli alanda anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Tartışma ve Sonuçlar: OKB’ de primer bilişsel işlev bozukluğunun. Gülperi Putgül Köybaşı. Hastalara SCID 1 görüşmesi ile tanı kondu. Wisconsin Kart Eşleme Testi. Otojen. Otojen obsesyonu olan hastalarda ise daha fazla düşünce bozukluğu olduğu öne sürülmekte bu obsesyon türüne sahip hastalarda büyüsel düşünce ve anormal algısal yaşantılar gibi şizotipal özellikler bulunmaktadır. Bu çalışmada bu iki alttipteki OKB hastalarının yürütücü işlev ve sözel belleklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği ile hastalık şiddeti belirlendi. 14 otojen tipte toplam 62 OKB tanılı hasta. İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması Testi hastalara ve sağlıklı kontrol grubuna uygulandı. 1) Bilişsel değerlendirmeler ve nötralizasyon stratejileri 2) ilişkili OKB semptomları. Bulgular: OKB tanılı hastalarda sağlıklılara göre wisconsin kart eşleme testi ve stroop testte (süre) anlamlı olarak daha düşük performans saptanmıştır. reaktif ve karışık tipteki OKB hastaları arasında yürütücü işlevler ve sözel bellek yönünden anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sayı Dizisi Testi. Stroop Test. saf kaygı ile otojen obsesyonlar arasında bir yerde durduğu söylenmektedir. Hakkâri Devlet Hastanesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: OKB’de bilişsel teori bağlamında obsesyonların otojen ve reaktif obsesyonlar olarak iki farklı gruba ayrılabileceği önerilmiştir. Buna rağmen bizim çalışmamızda yürütücü işlevler ve sözel bellek alanlarında bu iki alttipteki hastalar arasında anlamlı fark saptanmamıştır.

Nesim Kuğu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. eksen eş tanı oranı kontrol grubundan anlamlı düzeyde daha fazla saptanmıştır. ailelerinde psikiyatrik tanıların daha fazla olduğu ve daha fazla ruhsal travmaya maruz kaldıkları saptanmıştır. Ayşegül Yağız Kartal. YB tanısı olmayan. Bu çalışmada.25’inde yeme bozukluğu olabileceği saptanmıştır. eksen tanısı saptanmıştır.S 21 Sivas İl Merkezinde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Eşlik Eden Psikiyatrik Tanılar Murat Semiz. eksen tanısı saptanmıştır. YTT skoru 30’un altında olan bireylerden oluşturulmuştur. yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş. En sık konulan eş tanı majör depresif bozukluk olmuştur.81 olarak bulunmuştur. Hastaların %41’inde II. Klinik görüşme sonrasında yeme bozukluğu tanısı konulan bireylere ve kontrol grubuna eşlik eden I. ve II. Önder Kavakcı. YB yaygınlığının %1. Çalışmanın ikinci aşamasında.Tıkınırcasına yeme bozukluğunun en sık görülen YB olduğu saptanmıştır. . yapılandırılmış klinik görüşmeler sonrası.63. Hastaların % 47’sinde (8/17) eşlik eden I. Sivas il merkezindeki yeme bozukluklarının (YB) yaygınlığının saptanması ve bozukluğu olanların sosyodemografik özelliklerinin ve eşlik eden eksen-I ve eksen-II tanı sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. kaçıngan kişilik bozukluğu tanıları bulunmuştur. Yöntem ve Gereçler: Çalışmada 18–44 yaş aralığındaki 1122 kişiye yeme tutum testi (YTT) uygulanarak kesme puanının üzerinde puan alanlar ile klinik görüşme yapılmıştır. YB’de psikiyatrik eş tanılar yaygındır. YB farklı yaş gruplarında ve sosoyoekonomik düzeylerde görülebilen bir hastalıktır. Ülkenin farklı bölgeleri ve değişik yaş gruplarını içeren. toplum genelinin tarandığı. Kontrol grubu. Bulimiya nervoza yaygınlığı %0. YB nokta yaygınlığı %1. En sık her biri %11. Hasta grubunda I.52 olduğu bulunmuştur. eksen tanılarını saptamak amacıyla SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis-I Disorders) ve SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personamy Disorders) uygulanmıştır. eksen ve II.52 olarak saptanmıştır. Sivas Amaç: Ülkemizde yeme bozukluklarının epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar sıklıkla çocuklar ve ergenlerde yapılmış olup erişkinler ile ilgili yeterli veri yoktur. Çalışmada YB tanısı konulanların konulmayanlara göre daha fazla oranda orta düzeyde gelire sahip oldukları. tıkanırcasına yeme bozukluğu yaygınlığı %0. Bulgular: YTT ile yapılan tarama sonucunda bu örneklemin % 5. geniş örneklemli ve tanıların klinik görüşmeler ile doğrulandığı çalışmalara ihtiyaç vardır.2) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha sıktır. YB tanısı kadınlarda (%88. Sonuç: Bu çalışmada. Gözde Yontar.8 oranında obsesif kompulsif kişilik bozukluğu.

Hayati Aygun*. kontrol grubuna serumfizyolojik intraperitıneal olarak verildi.5 hem de 25 mg/kg dozlarında analjezik etki göstermiştir. Bulgular: Kontrol grubunun.Mustafa Ari**. Dakikalarda değerlendirildi. Dakikada hem 12. b grubuna 25 mg/kg Agomelatin. Basaran Karademir*. 12. . 50 santigrad derece olarak ayarlanmış hot plate platformunda 30. 16. Agomelatin gruplarında ağrı eşiği kontrol grubuna göre hem 30. 30. Yelda Yenilmez*.37 saniye ve 60 dakika değerleri 15. Dakikalardaki reaksiyon zamanları ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı idi(P=0. Saniyeye kadar reaksiyon gösterilmediyse o fare için ölçüm sonlandırıldı ve reaksiyon zamanı 45 sn kabul edildi. 19 saniye olarak tesbit edildi.5 mg/kg Agomelatin alan A grubunun.5mg/kg. Dakikada b grubunun ağrı eşiği a grubuna göre yükselmişti(P=0.S 22 Agomelatin' in Nosiseptif Sistem Üzerine Etkileri Yuksel Kivrak*. 25 mg/kg Agomelatin alan B grubunun 30 dk değerleri sırası ile 13.25 saniye. Fareler kontrol. ve 60.007). hem de 60. ve 60 dakikalardaki gruplardaki karşılaştırma için bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizive sonrasında Tukey testi kullanıldı. Üç ayrı zamandaki denek ve kontrol gruplarını karşılaştırmak için ilişkili örneklem iki yönlü varyans analizi uygulandı. 29.036).62 saniye. 30. Tartışma ve Sonuçlar: Agomelatin hem 30. Zıplama ya da ayağını yalama zamanları ölçüldü. Üçer ml olmak üzere a grubuna 12. Dakikalarda artmıştı. ve 60. Ibrahim Yagci. Elif Karaahmet*** *Kafkas Üniversitesi **Musta KemalÜniversitesi ***Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Amaç: Bu çalışmada antidepresan olan Agomelatin’in nosiseptif sistem üzerinde etkisi olup olmadığının araştırılması amaçlandı. 25. Zıplama ya da ayağını yalama zamanları ölçüldü. 45.dakika hem de 60. 30. grup a ve grup b olmak üzere üç gruba ayrıldı.87 saniye.37 saniye. Yöntem ve Gereçler: 4 aylık 24 Swiss cinsi fare kullanıldı.

000) olarak ölçtük. VKİ.96±7. Sex. (r=0. p=0. p=0.Fillingim RB. Çalışma olgu-kontrol çalışması şeklinde yapılmıştır. Vücut Duyularını Abartma Ölçeği (VDAÖ) olan test bataryası çalışmaya katılanlar tarafından dolduruldu Bulgular: Kadınların GEÖ değer ortalaması (4. ağrı değerlendirilmesi için Görsel Eşdeğerlik Ölçeği (GEÖ). Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda ağrının algılanması açısından cinsiyetler arasında fark olmadığını. kadınlardaki anksiyetenin ve bedensel duyularını büyütme özelliklerinin erkeklere göre daha fazla olduğunu bulduk. bedeni duyuları abartmanın. erkeklere (3. Anksiyete puanları açısından cinsiyet farklılığı varken (kadın 20. p=0.41.133).007). p=0. bu ilişkiye depresyon. (r=0.299. cinsiyeti göz önüne alındığında da bu ilişkinin devam ettiğini gördük. yaşın ve kilonun etkisi var mıdır sorularını cevaplamayı amaçladık.122).95)göre fazla olmakla beraber anlamlı farklılık tesbit edilemedi(p=0.034) ve BAÖ (r=0. p=0. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ).187. 90 lı yıllarla kıyaslandığında bu konudaki yayın sayısında %2000 kadar artış olmuştur(1). p=0. (r=-0.045) arasında ilişki bulduk. Yaş. Riley III JL.021) ve VKİ(r=-0. BAÖ. BDBÖ ile VAS.68±6.3 3 iken erkeklerden 21.007) ve VKİ(r=017. Rahim-Williams B.79. Yüksel Kıvrak Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç: Cinsiyet farklılığının ağrı üzerine etkileri araştırmacıların ilgisi artarak devam etmektedir.273. erkek 14. Vücud Duyularını Abartma Değişkenlerin Ağrı Algılaması Üzerindeki Etkileri İbrahim Yağcı. 2009. Anksiyete. F-1. BDÖ arasındaki korelasyonları sırası ile (r=0. gender. Erkeklerdeki ağrının yaş ve VKİ ile kadınlarda ise BAÖ ile ilişki olduğunu tesbit ettik.227. .46±8. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesine ocak-haziran 2012 tarihleri arasında labaratuar tetkiki için kan alma merkezine ayaktan başvuran hastalarla yürütüldü.002). Sosyodemografik veri formu.001). Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ).daha fazla olarak ölçüldü(F=1. p=0.227.57).004).32±5. Ribeiro-Dasilva MC.S 23 Cinsiyet. King CD. Korelasyon açısından değerlendirdiğimizde VAS ile VKİ(r=-1. Kilo. depresyon puanları kadınlarda (4.67±5.28±2.76±1. Cinsiyeti göz önüne alarak yaptığımız korelasyon incelemesinde ise VAS ile BAÖ(r=0.083.331). p=0. BDBÖ açısından kadınların puanları 24.05). anksiyete.10(5):447–485.250.27) erkeklere (4.80. p=0.48±9.87. p=0. p=0. (r=0.300.003)ile kadınlarda ise sadece BAÖ ile anlamlı korelasyonları olduğunu tespit ettik.610.37. Ağrının anksiyete ve VKİ ile ilişkili olduğunu. Erkeklerde VAS değerlerinin yaş(r=0. 1. p=0.44) göre daha fazla olmakla beraber farklılık önemli değildi (F=2. p=0. The Journal of Pain. Biz de bu çalışmamızda en çok yapılan invaziv işlemlerden biri olan kan alma işlemi sırasında algılanan ağrı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını.131. p=0.003) puanları arasında korelasyon vardı. and pain: a review of recent clinical and experimental findings. Depresyon.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yarı yapılandırılmış bir görüşme ile değerlendirilen. sanrı gelişimi). Böylece.3198). . insanın belirlediği seçimlere göre tahminde bulunurken. Değerler varyans analizi kullanılarak analiz edildi. bilgisayara göre yapılan tahminlerine göre. makinelerin özellikle sonucun matematiksel olarak önceden tahmin edilemez durumlarda. insanla karşılaşmada geri bildirimden etkilenme. Mustafa Melih Bilgi*'. Alpaslan Yılmaz**'. Gönüllüler 2 seçimli bir karar verme ödevini bir bilgisayar programında gerçekleştirdiler. başka bir deyişle önceki yapılan seçimler sonraki gelen seçimler üzerinde daha büyük ve daha uzun süren etkiyi ortaya koymaktadır. karar verme ve buna göre bir yanıtta bulunma diğer bilgisayara oranla daha yüksek oranda olacak şekilde anlamlı farklılık göstermektedir. Tartışma ve Sonuçlar: Sağlıklı bireyler. her 2 ödev de birbirinden bağımsız ve ilişkisiz karar dizilerinden oluşmasına rağmen. diğer insanların daha fazla değiştirdiğini göstermektedir. psikiyatrik ve diğer dahili hastalığı olmayan 20-30 yaş arasında 39 kişi alındı. İnsanlar.008). Verilerin analizi her bir kişi için “karşılıklı bilgi işlevi” ile “logaritmik azalma oranı” hesaplanarak gerçekleştirildi. Bu sonuçtan yola çıkılarak psikoterapi gibi hasta – terapist etkileşiminin yoğun olduğu durumlarda ileri teknolojik arayüzlerin kullanımının henüz erken olacağını düşünmekteyiz. bilgisayar ve insana karşı olmak üzere 2 ödevden ve her bir ödevdeki 500 diziden oluşmaktadır. Bu bulgular insan davranışını makinelere göre. Bilgisayar yönetimli karar verme süreçleri (Navigasyon.Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak davranışlarımıza geri bildirim aldığımız veya verdiğimiz canlı olmayan arayüzler ortaya çıkmıştır. bir önceki tahminlerinin geribildirimden daha çok etkilenen bir strateji göstermektedirler. anlamlı olarak insana karşı yapılan seçimlerden (-0.38 p=0. Bu ilişki karşılıklı geri bildirimler ile şekillenmektedir. Ali Saffet Gönül*'****' *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri AD **Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ***Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü ****ABD Mercer Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü Amaç: Davranış bilimlerinin ve Psikiyatri’nin temel ilgi alanlarından bir tanesi insanların çevreleri ile olan ilişkisidir. bilgisayara karşı yapılan seçimlerde grup bozulma katsayısı (0. davranışlarını öngörememektedir. Pek çok psikiyatrik bozukluk insan ilişkilerindeki geri bildirimlerin yorumlanması ile ilişkili belirtiler göstermektedir(kişilik bozuklukları. uçakların yönetimi gibi arayüzler) etkili olmaya başlamıştır. Bunun nedeni insan-insan etkileşiminde rol oynayan empati gibi kabiliyetlerin kullanılamaması olabilir.0554) daha büyük bulunmuştur(F=7.S 24 Geri Bildirimler Karar Vermeyi Nasıl Etkiliyor? Teknolojik Geri Bildiriminin İnsan Geri Bildirimi ile Karşılaştırılması Melis Atlamaz*'. Bu çalışmada iki yanıt alternatifi olan bir oyun kullanılarak bireylerin insandan ve bilgisayardan gelen geri bildirimler ile uzun dönemli davranışların nasıl etkilendiği araştırıldı. insana karşı yapılan seçimlerde diğer gruba göre daha büyük bulunmuştur. “Karşılıklı bilgi işlevinin maximum gecikme değeri''. Program. Onur Uğurlu***'.83 df=1. Bulgular: Bu çalışmada.

Ömer Faruk Demirel. Öğrencilerin %78’i araştırma görevlisi ile ve %64’ü bir hocayla hasta takip etmek istediğini söylemişti. Bulgular: Çalışmaya 208 öğrenci katılmayı kabul etmiştir. Ancak eğiticiler eğitimde verim almak için öğrencilerin görüşünü göz önünde bulundururken. Ayrıca. Yüzde 76 öğrenci psikiyatrik belirtilerin genel tıbbi durumlarda da görülebileceğine inandığı için eğitimde konsültasyon ve liyezona ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu öğrencilerin 114’ü kadın iken 94’ü erkekti ve ortalama yaşları 22. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. Murat Emül İstanbul Üniversitesi.02 idi. psikiyatri stajına öğrencilerin bakışını araştıran bir anket verildi. %54 öğrenci daha önceki sınıflarda iken psikiyatri ile ilgili (nöroimmünoloji. deneyimli bir klinisyen olarak da öğretilmesi gerekenler arasında dengeyi gözetmelidir. . Sonuç: Psikiyatri stajer eğitiminde ilgiyi ve verimi artırma çabaları giderek önem kazanmaktadır. sosyo-demografik özellik anketinin ardından. Erhan Yüksek. Yüzde 70 öğrenci standart hasta video kayıtlarını izlemek ve tartışmak istediklerini bildirmişti. psikiyatri stajını bitiren ve çalışmaya katılmayı kabul eden tıp öğrencilerin bilgilendirilmiş onamı alındıktan sonra. Yöntem: Bu çalışmaya fakültemizde okuyan. ekibimizin hazırladığı 31 sorudan oluşan. Yüzde 50 -53 öğrenci psikiyatri sınavının yalnızca bilgiyi ölçtüğüne ve beceriyi ölçmediğine vurgu yapmıştı. psikoendokrinoloji gibi) seminer/araştırma projelerine katılmayı doğru bulmuştu. İstanbul Amaç: Tıp fakültelerinde psikiyatri eğitimine az önem verilmiş ve müfredata çok iyi entegre edilmemiş gibidir. nöroanatomi. Bu çalışma ülkemizde bu amaçla yapılan ilk çalışma olması nedeniyle önemlidir.7±1.S 25 Psikiyatri Stajı Tamamlamış Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Mihriban DalkıranVarkal. en yüksek oranda eğitimcilerden saldırgan hasta karşısında neler yapabileceğinin öğretilmesini beklemekteydi (%89). Öğrenciler. Bu çalışmada psikiyatri stajını bitirmiş öğrencilerin stajın hemen bütün safhaları hakkında düşüncelerini geri bildirimle bize aktarmalarını amaçladık.

TSB gösteren ve göstermeyen gruplar arasında yaş ortalamaları benzer bulunmuştur. her bir hasta için söz konusu olan terapötik süreçleri anlamaya yönelik olması ya da TSB’yi etkileyebilecek dinamik. Tartışma ve Sonuç: TSB açısından travma yaşayan hastalarımıza koyduğumuz psikiyatrik tanıların ve hastalarımızda saptadığımız psikiyatrik belirtilerin şiddetinin TSB’yi doğrudan etkilemediği görülmektedir. varolşuşsal etmenlerin derinlemesine araştırılmasını hedeflemesi daha yarar sağlayacak gibi görünmektedir. büyümenin TSSB ve Major Depresif Bozukluk gibi ruhsal bozukluklarla ve bu bozuklukları oluşturan belirtilerin şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. Pearson’un Ki-Kare. öğrenim düzeyi. Bulgular Örneklem grubunda %75. PCL-C ve depresyon düzeyleri yönünden anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0. Hastalara Yapılandırılmış MINI Görüşme. . bireyin kendine bakışında. Travma Sonrası Büyüme ölçeği Ölçeği uygulanmıştır. Haldun Soygür Ersin Hatice Karslıoğlu Sedat Batmaz Ali Çayköylü *Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi **Serbest Hekim ***Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ****Mersin Devlet Hastanesi Giriş ve Amaç: Son yıllarda pek çok klinisyen ve bilim insanı. büyümenin stres düzeyi ile ilişkisini belirlemek. Travma sonrası büyüme gösteren ve göstermeyen gruplar arasında. TSB toplam puanı ve alt ölçekler yönünden stres termometresi. Travma sonrası büyüme olarak adlandırılan bu değişim. travmaya ya da ağır bir hayat krizine bağlı. kişiler arasında ilişkilerinde. travmatik olayların ardından gelişen patolojik tepkilerin yanı sıra olumlu değişimler de yaşanabileceği üzerinde durmuştur. Stres Temometresi. hayat felsefesinde olumlu yönde değişiklik olması anlamına gelmektedir. Hamilton Depresyon Ölçeği Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol ListesiCivilian Versiyonu. Mann Whitney U. medeni durum. meme kanseri bir travma modeli olarak ele alındığında.3 oranında Travma Sonrası Büyüme saptanmıştır. bilişsel. TSB ile gelecekte gerçekleştirilecek araştırmaların mesleğimizin geleneksel tanımlayıcı ya da kategorize edici dar sınırlarının ötesine geçerek. Bu bakış açısı altında. Bulguların istatiksel analizinde Student’s t.S 26 Bir Travma Modeli Olarak Meme Kanseri Hastalarında Travma Sonrası Büyüme Sibel Koçbıyık. değiştirilebilecek veya geliştirilebilecek etmenlerin belirlenmesinin. Büyümeyi etkileyen. Abdurahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğine ayaktan başvuran 150 meme kanseri hastası ile yapılmıştır. travma sonrası büyüme gösteren hastalarda büyümenin sosyo-demografik verilerle ilişkisini incelemek. çalışma durumu bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fisher’in Kesin Sonuçlu KiKare testi kullanılmıştır.05). travmaya maruz kalan bireylerin rehabilitasyonunda önemli olacağı düşünülmektedir. Kesitsel bir ön çalışma olan bu çalışmada. Büyüme gösteren ve göstermeyen gruplar arasında. Yöntem: Çalışma Ankara Dr.

ÖDÜLE ADAY SÖZEL BİLDİRİLER .

Almila Erol**. Tartışma Ve Sonuç: Geçmiş araştırmalara benzer biçimde (4. 1997.2 idi. 256(6):356-63. şizofreni hastalarında işlevselliğin arttırılması için içgörü artırıcı girişimlerin. İçgörünün işlevsellik üzerine olan etkisini araştıran daha önceki çalışmaların sonuçları tutarsızlık göstermekte ve hastalık belirtilerinin etkisini gözden kaçırmaktadır (2. Hastalar SUMD puanlarına göre içgörüsü olan ve olmayan iki gruba ayrılarak işlevsellik düzeyleri karşılaştırıldı. hastane yatış sayısı. 2-Dickerson FB. 5-Lysaker PH. Cinsiyet.9’ u (s=10) emekli idi. Levent Mete** *Kars Devlet Hastanesi. serbest meslek. Hastalar içgörüsü bozulmuş ve bozulmamış olarak iki grupta incelendiğinde içgörüsü bozulmamış grupta 84 kişi. Tüm olgularla DSM-IV için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I) ile görüşüldü. 80(3):155-65. Psychiatr Q. %15. . % 5. İçgörüsü bozulmuş grupta işlevsellik düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha düşük olduğu saptandı. PANSS toplam ve alt puanları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Arch Gen Psychiatry. 48(2):195-9. Çalışmamızın önceki araştırmalardan üstünlüğü hastalık belirtilerinin işlevsellik üzerine olan etkisinin de göz önünde bulundurulmasıdır.3’ ün (s=26) bağımsız bir işte çalıştığı (öğrenci. 4-Amador XF. hastalık süresi. İşlevselliğin anlamlı yordayıcılarının negatif belirtiler. Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (SUMD). Çalışmamızın sonucunda. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. %6. %60. Hastaların meslek durumuna bakıldığında %55. Kişisel ve Sosyal Performans Ölçeği (PSP) uygulandı. 190(3):142-6. J Nerv Ment Dis. İşlevselliğin yordayıcıları regresyon analizi ile araştırıldı. işçi. 51(10):826-36. Bulgular: Çalışmaya katılan 170 şizofreni tanılı hastanın %39. Pozitif ve Negatif Sendrom ölçeği (PANSS). %16. memur). içgörüsü bozulmuş grupta 86 kişi olduğu saptandı.5’ nin (s=28) evhanımı. 2009.9’ un (s=95) işsiz. eğitim süresi.SÖ 01 Şizofreni Hastalarında İç Görünün Bireysel ve Sosyal Performans İle İlişkisi Dursun Hakan Delibaş*. 5) bizim çalışmamız da içgörü ile sosyal işlevsellik arasındaki ilişkiyi bir kez daha orta koymuştur. 2002. Psikiyatri Kliniği. 1994. Bu çalışmada içgörünün ve alt boyutlarının hastalık belirtilerinden bağımsız olarak işlevsellik üzerine olan etkisininin araştırılması amaçlanmıştır. 3). Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 18-65 yaş arasında 170 şizofreni tanılı hasta alındı. psikososyal rehabilitasyon programlarının önemli olduğu söylenebilir. yaş. Psikiyatri Kliniği Amaç: Şizofreni hastalarında işlevselliğin düzelmesi hastalar ve aileler için önemli bir tedavi alanıdır (1).74 ± 11. tedaviye olan içgörü ve anhedoniye olan içgörü olduğu saptandı. Kaynaklar 1-Stefanopoulou E. Psychiatr Serv. Özlem Bora**.6’si (s=103) erkek iken yaş ortalaması 36. **İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. 3-Mutsatsa SH.5’ in (s=11) yakınıyla çalışan.4’ü kadın (s=67). 2006.

Sol insula. Bu bulgular ışığında beynin belirli yapısal özelliklerinin mizacı belirlediği söylenebilir. düşünceleri değerlendiren limbik sistem alanlarıyla zarardan kaçınma puanları arasında bağlantı saptanmıştır. MKE ile yapılan çalışmalarda mizaç bileşenlerinin büyük oranda genetik geçişli olduğu. Şebnem Tunay*. sol parahippokampal girus. Tartışma ve Sonuçlar: Bu çalışmada sağlıklı kontrollerde mizaç bileşenleri puanları ile beyindeki bazı bölgelerin gri madde hacimleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. sağ frontal girus. sağ singulat girus pozitif ilişki gösterirken. Ayrıca mizaç bileşenlerinde alınan puanların çeşitli nörotransmitter sistemleriyle ilişkili olduğu iddia edilmiştir. folliküler fazda olan 50 sağ elini kullanan kadın gönüllü alınmıştır. hayat boyunca değişmediği tanımlanmıştır. sağ orta temporal girus. Ödül bağımlılığı puanlarıyla beyinde uyaranın tanımının ve değerlendirilmesinin yapıldığı paryetal lob ve insula hacimleri ilişkili çıkmıştır. sol orta temporal girus hacimleri ile negatif ilişkili olduğu tespit edildi. Sebatkârlık puanlarıyla anlamlı bağlantılı olan bölgeler ise beyinde yürütücü işlevlerin düzenlendiği frontal bölge hacimleri olarak tespit edilmiştir. sol fusiform girus. İstatiksel analizler yaş ve toplam beyin hacimleri karıştırıcı faktörler alınarak çoklu lineer regresyon algoritmasıyla gerçekleştirildi. çeşitli beyin bölgelerinin gri madde hacimleriyle olası ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Fatma Şimşek*. sağ inferior frontal girus. sol orta temporal girus hacimleri negatif ilişkili bulundu. Görüntülerin analizi SPM 8 Programı yardımıyla VBM-DARTEL metoduyla yapıldı. Gönüllülerin aynı gün içinde MKE doldurması ve beyin MR’larının çekilmesi sağlanmıştır. sol prekuneus hacimleri arasında pozitif ilişki saptandı. Ödül bağımlılığı puanlarıyla bilateral paryetal postsentral girus.* *Ege Üniversitesi Psikiyatri AD **Mercer Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü Amaç: Cloninger tanımladığı psikobiyolojik kuram doğrultusunda kişiliği incelemek için Mizaç ve Karakter Envanterini (MKE) geliştirmiştir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya tıbbi öykü ve SCID ile değerlendirilmiş. Bulgular: Çalışmamızda mizaç bileşenleri puanlarına göre istatiksel olarak anlamlı korelasyon bulunan gri madde hacimleri aşağıdaki gibidir: Zarardan kaçınma puanlarıyla sağ orta frontal girus. Çalışmamızda sağlıklı insanların MKE’nin mizaç bileşenlerinde aldıkları puanlarla. sol mediyal frontal girus hacimleri ile ödül bağımlılığı puanları arasında negatif ilişki belirlendi. . ruhsal ve tıbbi hastalığı olmayan. Beyinde davranışları.SÖ 02 Mizaç ve Karakter Envanteri İle Değerlendirilen Mizaç Bileşenlerinin Beyindeki Yapısal İzdüşümleri Mustafa Melih Bilgi*. Ali Saffet Gönül*. Sebatkârlık puanlarıyla sağ parahippokampal girus hacmi pozitif ilişki gösterirken. sağ süperiyor paryetal lobül.

247.026. Karar-verme (KV) kavramı ile bağımlılığın tanımı içinde yer alan ‘olumsuz sonuçlarına rağmen madde kullanımının devam etmesi’ arasındaki benzerlik nedeniyle bağımlılarda KV davranışı birçok çalışmada araştırılmıştır. AB grup ile kontrol grubu karşılaştırıldığında AB grupta 4 farklı BC kümesinde anlamlı Fraksiyonel anizotropi (FA) düşüklüğü saptanmıştır. Ercan Durmaz*. p= 0. Kontrol grubu yaş ve eğitim düzeyi açısından eşleştirilmiş 16 erkek gönüllüden oluşturulmuştur. küme 4 için r=0.386. Ebuzer Cenik****.435.444. Bu çalışmada faklı bir analiz tekniği olan Tract Based Spatial Statistics (TBSS) yöntemi kullanılarak alkol bağımlıları (AB) ve sağlıklı kontrollerin BC değişiklikleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. p=0.011. p= 0. . AB grupta kontrol grubuna göre anlamlı fark saptanan kümelerin FA değerleri ile IKT skorları arasında anlamlı bağıntı saptanmıştır (küme 1 için r=0. Hastalar ve kontrol grubuna SCID-I uygulandı. AB hastalarda sağlıklı kontrollere göre BC'de yaygın FA düşüklüğü saptanmış ve FA değerleri ile IKT skorları arasında da anlamlı bağıntı saptanmıştır. Aynı zaman da BC bütünlüğü ile Iowa Kumar Testi (IKT) sonuçlarının arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Şeref Gülseren* * İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği **İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği *** Yüksekova Devlet Hastanesi **** Torbalı Devlet Hastanesi Amaç: Son yıllarda Diffüzyon Tensor Görüntüleme (DTG) çeşitli psikiyatrik hastalıklardaki beyaz cevher (BC) bütünlüğünün değerlendirilmesinde artan sıklıkta kullanılmaktadır.006. Fazıl Gelal**. DTG verileri FSL (FMRIB's Software Library) program paketinin bir parçası olan FMRIB’s (Oxford Centre for Functional MRI of the Brain) Diffusion Toolbox yazılımı ile analiz edilmiştir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre AB tanısı almış.SÖ 03 Alkol Bağımlılarında Diffüzyon Tensor Görüntüleme ve Karar-Verme Nabi Zorlu*. görüntüleme ve IKT öncesinde en az 2 haftadır alkol kullanımı olmayan 17 erkek hasta alınmıştır. p=0. küme 2 için r=0. Kontrol grubunun anlamlı olarak FA düşüklüğü gösterdiği herhangi bir BC kümesi saptanmamıştır. Ali Kuserli***.002). küme 3 için r=0. p=0. Bulgular: IKT sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda çalışmaya alınan tüm örneklemin kart çektikçe avantajlı destelere yönelmedikleri (F= 1. p=0. Çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan hastalara ve kontrol grubuna KV için IKT uygulanmıştır.513.108. Tartışma ve Sonuçlar: Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız literatürde AB hastalarda TBSS analizi kullanılarak KV süreci ile BC bütünlüğü arasındaki ilişkinin araştırıldığı ilk çalışmadır.356) ancak kontrol grubunun AB grubuna göre anlamlı olarak daha fazla avantajlı kart çektiği saptanmıştır (F=3.014).

SÖ 04 Bipolar Bozukluğu Olan Lityum. bipolar bozukluğun bir spektrum içinde değerlendirilebileceğini ve bu spekturuma bağlı olarak da klinik seyrin ve bilişsel işlevlerin değişebileceğini düşündürtmektedir.99) yıldır.31 (SD±3. Bu durum.44+26. Ketiapin. psikomotor hızı.6 (SD±2.05 (SD± 51.9) yıldır. iyi seyirli bipolar bozuklukta bilişsel işlevlerin görece korunduğu şeklinde yorumlanmıştır.52) (p 0.53 (SD±11.03)] anlamlı fark bulunmuştur. Valproik Asit veya Atipik Antipsikotik (Olanzapin. monoterapi. YMRS puanları 1. Amaç: Bipolar bozukluğu olan hastalarda bilişsel işlev bozukluklarının var olduğu bildirilmektedir.31 (SD±2.03)’dir (sırasıyla ilk değerlendirme ve izlem).25 (SD±18. valproik asit ve atipik antipsikotik tedavi gruplarında incelenmesidir. Bu çalışma bipolar bozukluğu bulunan ötimik dönemdeki hastaların bilişsel işlevlerini uzun bir izlem sürecinde her üç farmakoterapi grubunu kapsayarak değerlendiren ilk çalışmadır. Literatürde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bilişsel işlevlerde ilk değerlendirme ve izlem sonuçlarında yürütücü işlevlerden tepki ketleme ve kategori değiştirme becerilerinde[İz Sürme Testi-B süre puanı(81. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Psikiyatri Anabilim Dalı Erişkin Polikliniği’nde Bipolar I veya II tanısı ile izlenen. Ortalama eğitim seviyesi 12. HAM-D puanları 3. Bu çalışmanın amacı. Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk. ötimi. görsel uzaysal becerileri ve yürütücü işlevleri kapsamaktadır. Son dönemde araştırmalar bilişsel işlev bozukluklarının türü ve olası nedenleri üzerine odaklanmış ve farklı bulgular bildirilmiştir. en az bir aydır remisyonda olan. 3.6 (SD±12. Aripiprazol) Monoterapisi ile İzlemde Olan Ötimik Dönemdeki Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Bir İzlem Çalışması Vesile Şentürk Cankorur (1) . Risperidon.E. nöropsikoloji. valproik asit veya atipik antipsikotik tedavisi alan 17-68 yaşları arasındaki toplam 30 ötimik hasta oluşturmaktadır.53 (SD±1.37).67). izlemsel desenle monoterapi ile takipte olan ötimik durumdaki hastaların bilişsel işlevlerinin lityum. dikkati.56+30.58)’dir.Cem Atbaşoğlu (1) (1)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2)Serbest Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. izlemde 38.01) aydır.4 (SD±3. Tartışma: Monoterapi ile izlemde olan ötimik dönemdeki bipolar bozukluğu olan hastaların bilişsel işlevlerinde süreç içerisinde belirgin bir değişiklik olmamaktadır. lityum.93) ay iken izlem grubunda bu süre 56. Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları ilk değerlendirmede 36. İzlemsel olarak yapılan nöropsikolojik değerlendirmeler belleği.43). Ancak araştırmalardaki ortak yargı izlem çalışmalarına ihtiyaç olduğu yönündedir. Ortalama izlem süresi 2.33 ve 69.Hilal Demirel(2). İlk değerlendirme grubunda monoterapi süresi ortalama 10. 1. Bu bulgular.17).93 (SD±3. boylamsaldesen .

iğrenme (p=0.001 ve 0. yargılanma ve antisosyal davranışlar gibi sıklıkla ciddi yaşam sonuçları olabilmektedir. korku (p=0. Fotoğraflardaki duygu ifadelerini 45 cm mesafeden doğru şekilde ve en kısa sürede tanımaları istenmiştir. şaşkın (p=0. kızgın. Antisosyal davranışlar ve agresyonun. ASKB ve sağlıklı grup olarak üçe ayrılmıştır.301). ASKB ve sağlıklılar arasında yüz ifadesinden duygu tanıma oranları benzerdi. Şaşkın (p=0. Bulgular: Çalışmada 34 ASKB+DEHB.029). Tartışma: DEHB çocukluk çağında başlayıp erişkinlik döneminde %25-68 oranında ASKB olarak sürebilmektedir. Bu çalışmada DEHB olan ve antisosyal eylemlerde bulunan bireylerin yüz ifadesinden duygu tanıma özellikleri araştırılmıştır. 39 kontrol grubu alınmıştır.SÖ 05 Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB ) Olan ve Olmayan Antisosyal kişilik bozukluğu( ASKB) Olgularında Yüz İfadesinden Duygu Tanıma Erman Bagcioglu*.012). . şaşırmış.045) yüz ifadesini sağlıklı gruba oranla daha uzun sürede tanımıştı. ***TC Adalet Bakanlığı. Her iki grup da hastalardan nötral (p=0.535).998). üzgün (p=0.553). Bu çalışmada DEHB olanlarda impulsiviteve hiperaktivitenin ön planda olduğu antisosyal semptomlar daha baskındı ve DEHBASKB. **** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Ekman ve Friesen tarafından hazırlanan ve mutlu. korkmuş.04). Metod: Katılımcılar klinik görüşme ve Wender Utah DEHB değerlendirme ölçeği uygulanması sonrası DEHB+ASKB. başkalarından gelen ipuçlarına çok erkenden dikkat etmeye başlayarak sosyal durumlardaki güçsüzlüklerini kompanse edebildikleri düşünülmektedir. Adli Tıp Kurumu . Yüz ifadesinden duyguları tanıma normal sosyalleşme ve kişiler arası iletişim için olmazsa olmazdır. Korku ve üzgün yüz gibi stres ifade eden yüz ifadelerini tanımanın antisosyal davranışı söndürmede önemli bir rolü olduğu bulunmuştur.002) ve mutlu (p=0. 21 ASKB. Eyüp Kandemir***. iğrenmiş (p=0. Üç grup arasında yüz ifadelerini doğru tanıma açısından anlamlı bir fark saptanmadı: nötral (p=0. mutlu (p=0.02 ve 0. Çalışmalarda bu iki özelliğin ön planda olduğu DEHB olgularının sosyal ilişkilere daha sık girdiği. **Serbest. Psikiyatri AD Amaç: Bir süreklilik arz eden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB). üzgün (p=0. kızgın (p=0. Esat Şahin***. korkmuş (p=0. iğrenmiş olmak üzere toplum tarafından sıklıkla kabul görmüş 7 yüz duygu ifadesinin bulunduğu A4 kartlara siyah beyaz olarak bastırılmış fotoğraflar kullanılmıştır. üzgün.158). DEHB olgularının dikkat eksikliği tipinde affekti tanımanın daha zor olduğu üzerinde durulmaktadır. erişkinde sıklıkla tutuklanma.498). *Afyonkocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.004) yüz ifadeleri ise yalnızca ASKB-DEHB olan grupta sağlıklılardan daha uzun iken hasta grupları kendi içinde anlamlı bir fark göstermemiştir. Hasmet Işıklı*.731). Murat Emül****. öteki insanların sergilediği sosyal ipuçlarını yanlış değerlendirmenin bir sonucu olabileceği düşündürmektedir.

ve Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ) ile değerlendirilmiştir. Kocaeli. Ancak. Bilateral VMPFC NAA/Cre değerleri ise sadece psikopatinin şiddeti ile ilişklidir. *** Gölcük Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Bilateral VMPFC NAA/Cre değeri ise psikopatinin şiddeti ile ilişkilidir. Şimdiye kadar bu konuda gerçekleştirilen çok az sayıda çalışmada anterior singulat korteks (ACC) N-asetil aspartat (NAA)/ Kreatinin (Cr) oranının. Tartışma: Sonuçlar ASKB olgularının kontrol grubuna göre hem nöronal bütünlük hem de membran dönüşümü ve metabolizma açısından farklılıklar gösterdiğini düşündürmektedir. WKET performansı ise bu grupta düşüktür (p<. psikopati ile olan ilişkisi de göz önüne alınarak. ASKB olgularında bilateral VMPFC NAA/Cre daha yüksek bulunmuştur. ASKB’nun nörobiyolojisinde önemli yer tutabileceği. WUDÖ.yetişkin DEHB belirtilerinin. Alpay Ateş*. Bu bulgular. Ayhan Algül*. Sonuçlar: ASKB grubu hem PCL-R hem de DEHB değerlendirmelerinde anlamlı olarak yüksek ve puanlar almıştır (p<. psikopatinin şiddetini gösteren Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) toplam puanı ile ters korelasyon gösterdiği tarafımızdan gösetrilmişti. Ankara. İstanbul .001). şu ana kadar yapılan gerek işlevsel. Özgür Öner**. Mesut Çetin*. 1.001). gerekse yapısal beyin görüntüleme çalışmalarında. Servet Ebrinç*. ASRS toplam ve PCL-R toplam puanları bilateral ACC Cho/Cre.02). bilateral DLPFC NAA/Cre ve Cho/Cre ve sol VMPFC Cho/Cre değerleri anlamlı olarak daha düşüktür (tüm karşılaştırmalar için en azından p<. Bu çalışmada bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. Yetişkin DEHB belirtilerinin şiddeti artıkça ACC ve VMPFC Cho/Cre değerleri düşmektedir. Tüm olgular PCL-R. ** Sami Ulus Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği. Grupların karşılaştırılmasının yanı sıra. M.SÖ 06 Antisosyal Kişilik Bozukluğu’nda Manyetik Rezonans Spektroskopi Değerlendirmesinde Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Etkisi Cengiz Başoğlu*. Öte yandan. ve ventromedial prefrontal korteks (VMPFC) NAA/Cre ve Kolin (Cho) /Cre oranları hesaplanmıştır. dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC). ASKB olgularının bilateral ACC Cho/Cre. ***** GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Servisi. . Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) de yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi amacıyla uygulanmıştır. ASKB olan olgularda sıklıkla bulunan yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulgularının etkileri incelenmemiştir.Güner Sönmez*****. Ankara Amaç: Antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB) ve ilişkili ancak farklı bir durum olan psikopatide beyin manyetik rezonans spektroskopi çalışmaları kısıtlıdır. klinik ve nöropsikolojik değerlendirmelerle MRS değerlerinin ilişkisi incelenmiştir. **** Aksaz Asker Hastanesi Radyoloji Servisi. Aynı bölgelerdeki ölçümler ile WKET Tamamlanan Kategori puanı ise doğru orantılıdır. Adult ADHD Self Rating Scale (ASRS). Ali Kemal Sivrioğlu****. 2-psikopati ile VMPFC nöronal bütünlüğünün daha özgül bir ilişkisi olabileceğini düşündürmektedir. Hakan Mutlu***** * Haydarpaşa GATA Psikiyatri AD. Onat Yılmaz***. Yöntem: Örneklem 23 erkek ASKB olgusunu ve 21 yaş ve cinsiyet açısından benzer kontrol olgusunu içermektedir. sağ DLPFC NAA/Cre ve sol VMPFC Cho/Cre değerleri ile ters orantılıdır. Manyetik rezonans spektroskopi ile bilateral ACC.

Bunlara ek olarak yaşamboyu DEHB ile ilişkili değişkenler logistik regresyon ile değerlendirilmiştir. İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi ( IGD ) . Bunlara ek olarak SAB.DEHB grubunun yaş. SAB. kaçınma. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Psikiyatri Kliniği Sosyal Anksiyete bozukluğu (SAB) hastalarında yüksek oranlarda eştanı varlığı bildirilmesine rağmen bu çalışmalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB ) eştanısına bakılmamıştır. ilk başvuru yaşı. DEHB varlığı ve hipomanik switch arasında bir ilişki olabilir. SAB hastalarında yaşamboyu DEHB varlığı ile yaş.). SAB başlangıç yaşı ve ilk depresif epizod yaşı SAB grubundan daha düşüktü. depresyonda atipik özellik. ilk başvuru yaşı. Klinik Özellikleri ve İlişkili Değişkenler : Ahmet Koyuncu. Ü. antidepresana bağlı hipomani öyküsü. 1 hastada hiperaktif/ impulsif tip ve 5 hastada ise BTA DEHB almaktaydı. LSAÖ kaygı. Oysa yapılan prospektif çalışmalarda DEHB’ nin sıklıkla erişkinliktede devam ettiği görülmüştür. 14 hastada bileşik tip. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği. İ. Zerrin Binbay Bahat Sağlık Grubu. SAB hastalarında yaşamboyu DEHB eştanısı yüksek oranlardadır ( özellikle dikkat eksikliği baskın tip). BDÖ. . işlevsellik düşmekte ve klinik seyir etkilenmektedir. Çalışmaya primer tanısı SAB olan. BDÖ. Bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 130 hasta ardışık olarak alınmış ve DSM-IV (SCID-I) uygulanmıştır. Bunun nedeni ise uzun dönem boyunca DEHB’ nin bir çocukluk dönemi hastalığı olarak görülmesi olabilir. Toplam 94 hasta ( % 72. yaşam boyu DEHB eştanısı olmayan 36 hasta ( SAB grubu) sosyodemografik ve klinik özellikler ve eştanı oranları açısından karşılaştırılmıştır ( BTA DEHB hastaları karşılaştırmaya alınmamıştır. BDÖ (Beck Depresyon Ölçeği). suisid girişimi. Sheehan Yetiyitimi Ölçeği ( SYÖ) uygulanmıştır. Hastalara LSAÖ (Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği). 74 hastada dikkat eksikliği baskın tip. yaşamboyu Major depresif bozukluk ve bipolar bozukluk eştanıları daha yüksekti. SAB başlangıç yaşı ve ilk depresif epizod yaşı düşmesi. SYÖ iş. kaçınma. Çağrı Yüksel. Erhan Ertekin. IGD şimdi ve geçen yıl skor ortalamaları daha düşüktü. sosyal yaşam ve ev skorları artması. sosyal yaşam ve ev skorları daha yüksek.3) yaşamboyu DEHB eştanı ktiterlerini karşılamıştır. Yaşamboyu DEHB eştanısı alan 89 hasta ile ( SAB. SYÖ iş. Ardından DEHB eştanısını değerlendirmek için hastalara K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children—Present and Lifetime Version) DEHB modulü uygulanmıştır. Yaşamboyu DEHB varlığında SAB şiddeti artmakta.DEHB grubu). IGD şimdi ve geçen yıl skor düşmesi ilişkili bulunmuştur.SÖ 07 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısının Sıklığı.DEHB grubunun LSAÖ kaygı.

Augmentation of Cognitive Behavioral Therapy with Pharmacotherapy. İstanbul **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. Aynı deney ortamında sönme alıştırmasıyla birlikte 2 gruba sırasıyla 3 ve 5 gün günde bir kez 15 mg/kg D-sikloserin uygulanmıştır. Cabadak H. D-sikloserin NMetil-D-Aspartat reseptörünün glisin bağlanma bölgesinin parsiyel agonistidir. Behav Brain Res. Aykaç A. sönme uygulamasına D-sikloserin eklendiğinde daha hızlı biçimde azaldığı. Le P et al. Structural determinants of D-cycloserine efficacy at the NR1/NR2C NMDA receptors.33:687-99.30(7):2741-54 . sadece travmatik stres oluşturulmuş sıçanlar ve tedavi olarak 3 gün sadece sönme alıştırması uygulanan sıçanlarla karşılaştırılmıştır. Mecit Çalışkan* * Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kaynaklar: 1. Zafer Gören***. Aslı Aykaç**. hipokampüs ve frontal korteks bölümlerine ayrılmıştır. Sonuç: Kaçınma ve risk değerlendirme davranışlarının. Fluoksetinin travmatik stresteki etkinliğinin öğrenme işlevlerinde önemli rol oynayan muskarinik reseptörler aracılığıyla gerçekleşebileceğini bildiren son dönemlerde yayınlanmış bir çalışma mevcuttur(2). J Neurosci. Geballe MT. The change in muscarinic receptor subtypes in different brain regions of rats treated with fluoxetine or propranolol in a model of post-traumatic stress disorder. Wistar suşu sıçanlarda habitüasyon sonrası kedi tüyü kokusu modeliyle travmatik stres oluşturulmuştur. Yöntem: Çalışmada. amigdala ve prefrontal korteksin her üçünde de değiştirdiği izlenmiştir. koşullu uyaranla temasın ise arttığı gözlemlenmiştir. Psychiatr Clin North Am. 2012 . Stein DJ. Bu çalışmada kedi kokusu modelinde D-sikloserin’in kronik uygulamada farklı sürelerde korku sönmesi üzerine olan etkinliği ve NRζ1 tipi NMDA reseptör ekspresyonları üzerinde oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Aydın B. Burger PB.D-sikloserinin TSSB’deki etkinliği ve nörobiyolojik etki mekanizmalarıyla ilişkili yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. D-sikloserin uygulamasının NR1 ekspresyonlarını hipokampüs. 2010. Beynin farklı bölgelerindeki protein ekspresyonları. Ipser JC. Dravid SM. Kocaeli Amaç: Son dönemlerde korku cevaplarının sönmesini hedef alan araştırmalar bazı farmakoterapötik ajanların bilişsel davranışçı terapiyi kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı sorusunu gündeme getirmiştir (1).232(1):124-9. Etki mekanizması tam olarak bilinmese de NR1 altünitesi üzerinden etkili olduğunu ve bu etkinliğin NR2 aracılığıyla düzenlendiğini bildiren bir çalışma mevcuttur (3). İstanbul ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji AD. Prakash A. 3. Ganasen KA. Bu gruplar hiç travma oluşturulmamış sıçanlar. Gören MZ. NRζ1 reseptör alt tiplerine özgün antikorlar kullanılarak Western Blot Tekniği ile belirlenmiştir. Psikiyatri. Sıçanlar dekapitasyonla öldürüldükten sonra beyinleri Paxinos-Watson Sıçan Beyin Atlası’ndaki koordinatlara göre amigdala. 2. Cem Cerit****.SÖ 08 Saldırgan Hayvan Kokusu ile Oluşturulmuş Travmatik Stres Modelinde D-Sikloserinin Korku Sönmesi ve NRζ1tipi NMDA Reseptör Ekspresyonu Üzerine Etkisi: Gökçe Elif Sarıdoğan*. İstanbul **** Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Hülya Cabadak**. 2010. Yadav R. Bu durum araştırmacıların ilgisini öğrenmeyi güçlendirebilecek ajanlara ve ilgili beyin mekanizmalarına yöneltmiştir.

TSSB-Ş tanılı olgularda(n:26) penetrasyona maruz kalanlarda(n:18).046)yüksek çıkmıştır.MDB.OG'da olayın şiddeti arttıkça(tekrarlama penetrasyon-Fİ)kazanılmış immünitede baskılanma belirginleşmiştir.uyarılmış IFN. Nilgün Okumuş Akdeniz**.037) saptanmıştır.CD4+T Helper.hücresel immünitede önemli rolü olan ve antiviral etkili IFN-gamma düşüklüğü. Bulgular: Geçirilmiş TSSB(TSSB-G)tanılı(n=6)ve Şimdi TSSB(TSSB-Ş) tanılı olgu grubundaki ergenlerde (n:33) kontrol grubuna(n:10) göre eozonofil sayısı anlamlı şekilde yüksek(p:0.TSSB. uyarılmış hücre içi sitokin seviyesi ve NK hücresi Sitotoksik aktivitesi(NKCC) değerlendirilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi.046). Proje No: 16431 Amaç: Travma ve sonrasında gelişen bir çok psikiyatrik hastalığın (örn.027).gamma seviyeleri ise anlamlı şekilde düşük(p:0.OG'da NKCC artışı azalmış hücresel immüniteye karşı bir kompansasyon nedeniyle olabilir. kalmayanlara göre(n:8) eozonofil yüzdesi (p:0. MDB-Ş tanısının eşlik etmediği TSSB-Ş tanılı olgularda(n:6)eozonofil sayısı(p:0.05) sayısı Fİ'ye uğramamış TSSB-Ş tanılı olgulara(n:15)göre düşük saptanmıştır. İstanbul ** İstanbul Üniversitesi. .04) ve T Lenfosit (p:0.Ancak ergenlerde cinsel istismar(Cİ) sonrası immünolojik değişikliklerin araştırıldığı bir literatüre rastlanmamıştır.B Lenfosit(p:0.Olgu ve kontrol grubu KSADS-PL kullanılarak şimdiki ve geçirilmiş psikiyatrik hastalıkları değerlendirilmiştir.Bu çalışmada Cİ mağduru ergenlerde ruhsal travmanın biyolojik sonuçları değerlendirilecektir.Tekrarlayan cinsel istismara(TCİ) maruz kalan TSSB-Ş tanılı olgularda(n:18) aktif T Hücreyi gösteren CD3+DR+T Lenfosit sayısında (p:0.009)ve NKCC(p:0.05) ve uyarılmış IFN-gamma seviyesinde(p:0.benzer sosyoekonomik düzeyde olan.SLE gibi hastalıklarda etkili olduğu bilinmektedir. afektif/psikotik bozukluğu olmayan 10 ergen oluşturmuştur.DETAE immünoloji laboratuvarında periferik mononükleer hücre sayısı ve oranları.Cİ'ye ek olarak fiziksel istismarada(Fİ) uğrayan TSSB-Ş tanılı olgularda(n:11).Cİ'ye bağlı(ergenlerde)immünolojik denge bozulmuştur.uyarılmış IFN-gamma seviyesinde(p:0.030)çıkmıştır. Osman Abalı*. Tartışma: Olgu grubunda.010).Fiziksel istismara uğramamış TSSB-Ş tanılı olgularda(n:15). İmmünoloji Anabilim Dalı.Total Lenfosit(p:0.OG'da eozonofil sayısında artış ise.psorizis. CD4+TH2 sitokinlerindeki artışın alerji. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Yöntem ve Gereçler: Olgu grubunu(OG). İstanbul Bu proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. uyarılmış IFN-gamma seviyesi KG'ye göre anlamlı şekilde düşük saptanmıştır(p:0.DKB) yanında son zamanlarda travmanın biyolojik etkileride araştırılmaya başlanmış ve akut/kronik stres döneminde immünolojik değişikliklerin olduğu gösterilmiştir.025)yüzdesi KG'ye göre artmışken.013)ile oranı(p:0.DSM-IV tanı ölçütlerine göre TSSB tanısı alan ve herhangi bir tedavi almamış 13-18 yaş arası 33 olgu oluşturmuştur. Deneysel Tıp Arastırma Enstitüsü (DETAE).017)düşüklük saptanmıştır. cinsel istismara(Cİ) uğrama nedeniyle adli makamlarca polikliniğimize yönlendirilen.IL-5 salgılayan CD4+TH2 hücre alt tipinde ve NK2 hücre alt tipinde artış olduğunu düşündürtmüştür.TH1 alt tipinde ve immünregülatör etkili CD56+NK hücre alt tipinde azalmayı ve hücresel immünitede bir baskılanmayı düşündürtmüştür.Rutin kan tetkiki örneklemi kullanılarak. istismara uğramamış.TCİ maruz kalan TSSB-Ş tanılı olgularda(n:18) CD3+DR+ T Lenfosit sayısı cinsel istismarı tekrarlamayan TSSB-Ş tanılı olgulara(n:8)göre düşük(p:0.024) KG'na göre anlamlı şekilde düşüklük saptanmıştır.Kontrol grubunu(KG).Romatoid artrit ve Multible Skleroz gibi kronik hastalıklarda belirlenen immünolojik değişikliklerle TSSB geliştiren erişkinlerdeki immünolojik değişiklikler benzer bulunmuştur.SÖ 09 Ergenlerde (13-18 yaş) Cinsel İstismar Sonrası İmmün Sistem Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Hamza Ayaydın*. Günnur Deniz** * İstanbul Üniversitesi.

7 (23): 4– 18. Mehmet Çolak****. toplum ruh sağlığı söz konusu olduğunda bireysel-ruhsal iyi olma hali tanımı yetersiz kalmaktadır. and Elderly Adults. ölçüt geçerliliğini belirlemek amacıyla UCLA Yalnızlık Ölçeği.95 ve ikinci kez ulaşılabilen toplam 171 kişiden elde edilen veriler üzerinden elde edilen test tekrar test güvenilirlik katsayısı 0. Shapiro AD (2004) Social well-being in the United States: a descriptive epidemiology. Keyes CLM. Tartışma ve Sonuçlar: Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği 18 yaş ve üstü kişilerde uygulanabilen. Test tekrar test güvenilirliği için ölçek ortalama iki hafta arayla 171 kişide ikinci kez uygulanmıştır. Social Indicators Research. Durak M. Türk Psikiyatri Dergisi. 12(1): 17-25. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) 0. Faktör analizi yapılmış. Ölçeğin bu son haliyle dört faktörlü yapının varyansın % 48. Sıla Yüce*. Yaldız H (2001) Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı. Yıldırım Beyatlı Doğan* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD **Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ****Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi Amaç: Bireysel-ruhsal iyi olma hali ile sosyal iyi olma halinin kesişim alanı büyük olsa da.1’ini açıkladığı görülmüştür. Türk Psikoloji Dergisi. 99:413–429. Arkar H. “Sosyal iyi olma hali” kavramı ile birey ve içinde yaşadığı toplumun karşılıklı bir bütün olarak sağlıklı yaşamasının tanımı kapsamlı olarak yapılmaya çalışılmıştır. Yöntem ve Gereçler: İlgili yazın ve kültürel özellikler gözetilerek 73 maddelik bir taslak oluşturulmuştur. Keyes CLM (1998) Social well-being.SÖ 10 Sosyal İyi Olma Hali Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması İnci Özgür İlhan*. 61(2): 121-140. Kaynaklar Demir A. Duru Gündoğar***. (1989) UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. . sosyal iyi olma halini ve dolayısıyla toplum ruh sağlığı düzeyini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. Taslak ölçek çeşitli sosyoekonomik düzeylerdeki 415 gönüllü erişkinde uygulanmıştır. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Fatma Yıldırım**. Sosyal iyi olma hali üzerine özgün bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gencoz T (2010) Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale among Turkish University Students. Geçerlik ve Güvenirliği. Eker D. Social Psychology Quarterly.78 olarak bulunmuştur. Senol-Durak E. Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği ve diğer ölçekler arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Correctional Officers. Nail Dertli**. Bulgular: Güvenilirlik ve açımlayıcı faktor analizinin sonucunda bazı maddeler elenerek taslağa 43 maddelik son hali verilmiştir.

Arch Gen Psychiatry. 140 mm3) olduğu belirlendi. bu hastaların sağlıklı kardeşleri ve 30 sağlıklı kontrol grubu bireyin 3 Tesla Magnetik Rezonas (MR) Cihazı ile yapısal beyin görüntüleri elde edilmiştir. Lifetime and 12month prevalence of bipolar spectrum disorder in the National Comorbidity Survey replication.SÖ 11 Bipolar Bozukluklukta Beyinde Hastalıktan Koruyucu ve Hastalık Açısından Riskli Bölgeler: Bipolar Tip 1 Bozukluklu Bireyler. Ali Saffet Gönül*. Cambridge. Tartışma ve Sonuç : Bu çalışmanın sonuçları ventral limbik yolağın bir parçası olan orbitofrontal korteksteki hacim azalmasının Bipolar bozuklukta kalıtsallıkla ilişkili olabileceği diğer taraftan bozulmuş ventral-limbik sistem etkilerini düzenleyen kortikal-kognitif yolağın bir parçası olan dorsolateral prefrontal korteks hacmindeki artışın ise hastalıktan koruyucu bir nöral marker olabileceğini ileri sürmektedir.001. 591 mm3) sağ serebellumda hacim kaybı ve Bipolar bozukluklu bireylerde sol presantral girusta hacimkaybı (t= 3. AD Amaç: Bipolar bozuklukta hastalıktan koruyucu ve hastalıkla ilişkili yapısal endofenotipleri belirleme.23. 287 mm3) ve sağlıklı kardeşlerinde (t= 4.39. Ömer Kitiş***.08. Mehmet Çağdaş Eker*.001.64:543-52.61. 2007. . 2.36. 1996. Angst J. 368 mm3) ve sağlıklı kontrol grubundan (t=4. Sağlıklı Kardeşleri ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Karşılaştırıldığı Voksel Tabanlı Bir Magnetik Rezonans Görüntüleme Çalışması Fatma Şimşek*.001. Petukhova M. 516 mm3) ve bunların sağlıklı kardeşlerinin (t=4. p < 0. Georgia. and risk factors in 1990 and projected to 2020.. p < 0. Pskiyatri ve Kognitif Bilimler Anablim Dalı. 252 mm3) daha fazla olduğu gösterildi.001. Serhan Işıklı**. p < 0. Hirschfeld RM. The global burden of disease : a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases.**** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD **Van Erciş Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Birimi ***Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD. 1. 99 mm3) sol orbitofrontal korteks hacimlerinin sağlıklı kontrollerden daha küçük olduğu diğer taraftan ise sağlıklı kardeşlerin sol dorsolateral prefrontal korteks hacimlerinin bipolar bozukluklu bireyler (t= 4. World Health Organization. Distributed by Harvard University Press. Murray CJL. Cem Çınar*. p < 0. World Bank.001. Yöntem ve Gereçler: 28 ötimik Bipolar tip 1 bozukluklu Hasta. et al. MA: Published by the Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank . Lopez AD. injuries. Sonuçlar: Gri madde analizlerinde Bipolar Bozukluklu bireyler (t=5. Greenberg PE. Harvard School of Public Health. Elde edilen T1 görüntülerinden voksel tabanlı ölçümlerde gri madde hacim farklılıklarını belirleyebilmek için SPM-8 ( Statistical Parametric Mapping) kullanılmıştır. Akiskal HS.13.. Nöroradyoloji Birimi ****Mercer Üniversitesi.001. p < 0. p < 0. p < 0.001.28. İkincil analizlerde sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bipolar bozukluklu bireyler (t=4. Merikangas KR. Mustafa Melih Bilgi*.

Üst bilişler açısından gruplar arasında bir fark tespit edilmemesi.SÖ 12 Üst Bilişler ve Duygusal Şemalar: Unipolar ve Bipolar Depresyon Ayrımı İçin Farklı Bir Bakış Sedat Batmaz1. Terapötik müdahale yöntemlerinin uygulanmasında bilişsel yapı farklılıkları önem kazanmakta ve gündeme alınacak konuların tespitinde devreye girebilmektedir. . depresif gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edildi. ölçek maddelerinde görüldüğü üzere kişinin duygulara atfettiği önem ve bu duyguları inkâr ederek onlardan uzak durma isteğinin bipolar hastalarda kendini iyi gösterme çabasının yansıması olabileceğini düşündürmektedir. Alanyazında depresif grupları birbirinden ayırt etmeye yarayacak yeni bakış açılarına ihtiyaç vardır. Arif Haldun Soygür3. Duygusal şemalar açısından. WHIPLASHED Kısaltması ve DBÖ ile tarama sonrasında bipolarite düşünülenler ve YMDÖ puanları ile karma dönem düşünülenler çalışmadan dışlandı. Depresif belirtilerin şiddetini saptamak amacıyla BDÖ ve MADDÖ. Mehmet Hakan Türkçapar5 1Mersin Devlet Hastanesi. Bipolar depresyon için giderek daha fazla psikososyal tedavi girişimlerine yer verilmektedir. her iki durumda benzer üst bilişsel süreçlerin işlediğini gösteriyor olabileceği gibi. Bulgular: Duygusal şemaları yönünden incelendiğinde. 3Serbest Hekim. Tartışma ve Sonuçlar: Unipolar ve bipolar depresyon arasında üst bilişler ve duygusal şemaları kıyaslayan herhangi bir yayın yoktur. Üst bilişler yönünden incelendiğinde. Sibel Koçbıyık4. depresif grupların sadece duyguları inkâr alt ölçeğinde birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde ayırt edilebildiği görüldü. 2A. 5Y. Hastalarla MINI tanısal görüşmesi yapıldı. B. 70 bipolar depresyon hastası ve 70 sağlıklı kişiden oluşan gönüllü grupları araştırmaya dahil edildi. grupların ayırt edilmesinde kullanılmak üzere ÜBÖ-30 ve LDŞSF uygulandı. En az bir aile üyesi ile görüşme. Semra Ulusoy Kaymak2. kullanılan ölçeğin anksiyete bozuklukları açısından daha kullanışlı olabilmesi ile de açıklanabilir. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu nedenle sonraki çalışmalarda depresyona özgü üst bilişleri taramaya odaklanan ölçeklerin kullanılması yol gösterici olacaktır. Metakognitif modelin depresyonda ruminasyonlara daha fazla vurgu yapıyor olması ve karşılaştırılan gruplar arasında bu yönden bir fark olmamasına da dolaylı yönden işaret ediyor olabilir. duyguları inkâr alt ölçeğinde unipolar depresif grubun daha yüksek puan alıyor olması. Dış kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Unipolar ve bipolar depresyonun ayrımında kullanılabilecek farklı bir bakış açısı olarak üst bilişler ve duygusal şemaların karşılaştırılması Yöntem ve Gereçler: Ağustos 2009 – Ocak 2012 arasında bir eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri kliniğine başvuran 189 unipolar depresyon. Y. 4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

**Taner Değirmenci *Pamukkale üniversitesi Tıp Fak. *Gülfizar Varma. Psikiyatri AD **Denizli Devlet Hastanesi Amaç: Çalışmamızda. hipokampal NAA/Cre ise düşük olarak bulgulandı. daha önce ilaç tedavisi almamış veya minimal düzeyde antipsikotik tedavi görmüş 19 ilk atak psikoz hastası ve 30 sağlıklı kontrol vakası oluşturmuştur.**Ceyhan Balcı. İlk atak erkek hastalarda ise hastalığın başlangıcından itibaren nöronal bütünlüğün bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir. Hipokampal bölgede ise ilk atak psikoz hastalarında SAPS puanı ile myo-I/Cre arasında pozitif korelasyon bulundu. erkeklerde DLPFK myo-I/Cre oranı yüksek. kreatin (Cre). Diğer bölge ve metabolit değerlerinde ise gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. kolin (Cho).*Duygu Kırtaş. . Bulgular:Çalışmamızda kronik şizofreni hastalarında sağlıklı kontrollere göre DLPFK Cho düzeyinde anlamlı artış. Hasta grubunda psikiyatrik belirti şiddeti Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SANS). DLPFK. serebral metabolit düzeylerinin gruplar arasında farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. ilk psikotik atak hastaları. Gereç-yöntem: Çalışmanın örneklemini DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısı olan 30 hasta. İlk atak yaşayan erkek ve kadın hastalarda DLPFK myo-I/Cre ve hipokampal N-AA/Cre oranları anlamlı farklılık gösterdi. hipokampus N-AA ve Cho düzeylerinde ise anlamlı azalma tespit edildi. Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS). miyoinositol (myo-I) metabolit düzeyleri ölçülmüştür. N-AA düzeyi KGİ puanı ile negatif korelasyon gösterdi. kronik şizofreni hastaları ve sağlıklı kontrollerden oluşan grupların Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS) yöntemi ile dorsolateral prefrontal korteks (DLPK). Klinik Genel İzlenim Ölçeği (KGİ) ile değerlendirilmiştir. Tartışma:Bu bulgular kronik şizofreni olgularında DLPFK ve hipokampal bölgede nörodejeneratif bir süreci desteklemektedir. talamus. hipokampus ve anterior singulat korteks (ASK) bölgelerindeki metabolit seviyeleri karşılaştırılmış.SÖ 13 İlk Psikotik Atak ve Kronik Şizofreni Hastalarında Manyetik Rezonans Spektroskopi Bulgularının Karşılaştırılması *Filiz Karadağ.*Yılmaz kıroğlu. talamus ve hipokampus bölgelerindeki N-asetilaspartat (N-AA). ASK. Kronik şizofreni hastalarında DLPFK Cho düzeyi negatif belirtiler ile pozitif korelasyon.

p=0. PANSS (Pozitif ve negatif semptom skalası). Anahtar kelimeler: çoklu antipsikotik tedavisi. tek bir hastada iki ya da daha fazla antipsikotiğin bir arada kulla-nılmasını ifade etmektedir.2 saptanmıştır. Klinik ölçümlerde. antikolinerjik (p=0. işleyen belleği. Klinik Genel İzlenim Şiddet Ölçeği (CGI-S). Tartışma ve sonuçlar: Çoklu antipsikotik tedavisi alan hastalarda yaşam kalitesi düşük saptanırken. yan etki oranı. UKU Yan Etki Değerlendirme Ölçeği (UKU-SERS) ve nörobilişsel testler kullanıldı. bilişsel işlevlere ve yan etki profi-line etkisininin incelenmesi amaçlanmıştır. p=0.02). klinik parametreler ve nörobilişsel işlevler açısından karşılaştırıldı. Ahmet Topuzoğlu. İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGD). UKU psikolojik. çoklu antipsikotik tedaviler kullanırken daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. yaşam kalitesi .01). Çoklu antipsikotik kullanan grup (n= 59) ile tek antipsikotik kullanan grup (n=39) arasında çalışabilirlik (p=0. iyileşmeyen ve tedavilerinde zorluklar yaşanan şizofreni hastalarında. Sinem Yeşilyurt.SÖ 14 Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk Hastalarında Çoklu Antipsikotik İlaç Tedavisinin Etkileri Deniz Ceylan. Yöntem ve gereçler: Şizofreni veya şizoaffektif bozukluk tanılı hastalar aldıkları antipsikotik tedavilere göre grup-landırılarak.04) ve depo antipsikotik ilaç (p=0. p=0. çoklu antipsikotik tedavisinin.01) kullanımı açısından anlamlı farklı-lıklar bulunmuştur. Meliha Diriöz.Berna Binnur Akdede.05. yan etki oranları daha yüksek saptanmıştır.04. nörolojik ve otonomik belirtiler alt ölçek puanları çoklu antipsikotik kullanan grupta yüksektir (sırasıyla. semptomatik remisyon (p=0. bilişsel işlevler. yaşam kalitesi. Köksal Alptekin Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri AD Giriş: Çoklu antipsikotik kullanımı. Bu araştırmada. yaşam kalitesine. Zeliha Ersoy Sayın. psikopatoloji daha ağır. Çoklu antipsikotik tedavisi alan grupta yürütücü işlevleri. Bu nedenle klinisyenlerin. Çoklu antipsikotik kullanan grubun PANNS skoru tek antipsikotik kullanan gruba göre yüksek (p=0. DEÜTF Psikotik Bozukluklar Polikliniği’nde çoklu antipsikotik uygulama sıklığının değerlendirilmesi. Çoklu antipsikotik uygulamasının hastalığın kliniğine etkilerinin değerlen-dirilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.01). Şizofreni tedavisinde çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yararlı olduğuna ilişkin veriler sınırlıdır ancak yaratabileceği ek sorunlara ilişkin çok sayıda kanıt bulunmaktadır. polifarmasi. QLSS skoru düşük saptanmıştır (p=0. hastalık şiddeti.01). Bulgular: Çoklu antipsikotik kullanımı %60. sözel öğrenme ve belleği değerlendiren testlerde bozulmada artış istatistiki olarak anlamlıdır. Şizofreni Hastaları için Yaşam Niteliği Ölçeği (QLSS).02).

PANEL ÖZETLERİ .

çocuğa. özellikle zorla yerinde edilme sırasında yaşanan şiddet ve mağdur olan sosyallik üzerine etkileri üzerinde durulacaktır. Şiddetin silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde kendisini yeniden ve yeniden üretiyor olması. Bu bölgelerde yukarıda sınıflandırıldığı şekli ile şiddetin bütün biçimlerinin uygulandığı görülür. mağdur ve zaman zaman fail konumundaki kişilerin oluşturduğu sosyalliğin ilişkileri ve değer yargıları üzerinde etkilere neden olur. yaşlıya yönelik şiddet. kişinin bedensel ve/veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren davranış olarak tanımlanmaktadır. davranışın yöneldiği kişiler açısından. . cinsel ve ekonomik şiddet şeklinde. uygulandığı mekan bakımından. kadına. ev içinde.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 01 Türkiye'de Şiddetin Toplumsal Haritası Çatışmanın Çözdüğü Oturum Başkanı Panelist : Can Cimilli : Altan Eşsizoğlu Şiddet. psikolojik. sokakta şiddet şeklinde sınıflandırılır. Bu sunumda. yapılan araştırmaların verileri üzerinden ülkemizin silahlı çatışma yaşanan bölgelerinde. fiziksel. Kullanılan yöntem açısından. Silahlı çatışmaların yaşandığı coğrafyalar. iş yerinde. şiddetin her biçimi bakımından uygun bir vasat sağlar.

Tamer Aker .10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 01 Türkiye'de Şiddetin Toplumsal Haritası Bir Türkiye sorunu olarak ülke içinde yerinden edilme Oturum Başkanı Panelist : Can Cimilli : A.

10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 01 Türkiye'de Şiddetin Toplumsal Haritası Kayıplarla yaşamak Oturum Başkanı Panelist : Can Cimilli : Ümit Biçer .

Beck’s Dream Theory in Context: An Introduction to his 1971 Article on Cognitive Patterns in Dreams and Daydreams. rüyaların bireyin otomatik düşünce içeriği ve şemaları konusunda zengin bir kaynak olduğu konusunda hemfikirdirler. rüyaları da bu iki kavramla ilişkili görür. Bilişsel kuram rüyalara bu bakışı ile psikanalizin savunduğu biçimde rüyaların uykunun gardiyanı olmak gibi herhangi bir ruhsal işlevi olmadığını. uykudaki rüyalardaki içerik ve akış arasında bir süreklilik benzerlik olduğuna inanıyordu. Beck’in ilk kuramı psikopatolojideki bilişsel etkenleri iki ana kavramla açıklar: 1) zihindeki anlık düşünce ve imgelerden oluşan ve duygularla yakından ilişkili olan otomatik düşünceler ve 2)Bunların oluşumuna yol açan ya da kaynağı olan örtük bilişsel yapılar (şemalar). Rosner RI (2002) Aaron T. Rüyaların oldukça sade ve öz metaforlar olarak işlev gördüklerine hatta modern psikodinamik rüya kuramının bu amaçla kullanılmasıyla danışanın kendisine özel bilişsel örüntülerinin ve anlamlarının açığa çıkarılabileceğini savunurlar. Bilişsel kuram içinde birbirinden rüyalara farklı açılardan yaklaşan bilişsel kuramcılar olmakla beraber sonuçta bütün bilişsel kuramlar rüyaların bilinçli uyanık yaşamımızdaki kaygılar.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 02 Psikoterapide Bir Araç Olarak Rüyalar Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Rüyalar Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Bilici : Hakan Türkçapar 1959 yılında Aaron Beck’in psikanalizle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak ve psikanalitik kuramın geçerliliğini bilimsel açıdan göstermek için giriştiği rüya çalışmasının sonuçlarının psikanalitik varsayımları yanlışlaması onun yeni bir kuram olan bilişsel kuramı ortaya koymasında en önemli etken oldu. anlaşılmaları için karmaşık yorumlara gereksinim olmadığını öne sürmüştür. Kaynaklar 1. endişeler. ve arzuları yansıttığı. Bilişsel kuram içerisinde rüyalarla ikinci bir yaklaşım türü ise günümüz bilişsel terapistleri içinde yapımcı (constructivist) ekole yakın duran terapistlerin yaklaşımıdır. danışanların rüyanın öznel ve metaforik yanlarının araştırılmasından daha çok yararlanacaklarını öne sürmektedirler. 16. bilinçliliğin kıyısında yer alan ve kendisini otomatik düşünceler ve gündüz rüyaları biçiminde ortaya koyan uyanık yaşamdaki kişiye özel bilişsel örüntüyle. rüyaların içerikleri açısından otomatik düşüncelerin akrabası olduğu ve irrasyonel bilişlerle bir başka deyişle şemalarla ilişkili oldukları ve her ruhsal rahatsızlık için o duruma özgü bir örüntü gösterdikleri biçimindedir (1). Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly. Bu kuramcılar. Bilişsel rüya kuramı. Rüya çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak Beck’in geliştirdiği bilişsel rüya kuramı. 7-21 . Bilişsel kuram rüyaların da otomatik düşüncelerin üretimine yol açan sürecin ürünü olduğundan hastanın psikolojik süreçlerini anlamak için çok uygun bir materyal olarak görür. Beck.

problem çözme çabası. . Uykuda bu iç konuşmalarımız tümüyle kesintiye uğramaz. istek doyurma gibi. 2-Rüyalar uykudaki benliğin metaforik ve sembolik bir dille kendi kendine konuşmasıdır. Belli bir deneyimden sonra bu iç konuşmaların içeriklerini ayırt etmek hiç de zor değildir. simgesel.P 02 Psikoterapide Bır Araç Olarak Rüyalar Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak: Yeni Bir Yaklaşım Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Bilici : Hayrettin Kara 10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 Rüyalar önemlidir. kendine özgü dili göz ardı edilip uyanıklık dil yapısı üzerinden çözümlenmeye çalışıldığında anlaşılmaz kalırlar. Öyle önemlidir ki. Aynı şekilde rüya düzeyindeki benliğin kendi kendine konuşmalarının da farklı kategorileri vardır. Nasıl uyanıklık yaşantımızın merkezinde bilinçli bir benlik varsa uykudaki rüya yaşantılarımızın merkezinde de bilinçli bir benlik vardır. metaforik bir dille kendi kendine konuşmasından başka bir şey değildir. kırılmışlıkların incinmişliklerin azaltılma çabası. 1-Benlik uykuda da varlığını etkin biçimde sürdürür. nedenselliğin baskın olmadığı. Oysa hiç kimse rüyanın içindeyken yaşadıklarına saçma demez. Terapinin ana malzemesi bu iç konuşmaların içeriğidir. Ama rüyalara ulaşmamızı engelleyen asıl yanılgı onların bir benliğin eylemi olduğunu göremeyişimizdir. Anlayamadığını saçma olarak nitelendirip göz ardı edilebilir kılmak uyanıklık zihninin çalışma ilkelerinden biridir. uzay zaman bağlantılarının önemini kaybettiği metaforik bir dil. Nedenleri ne olursa olsun bu durum rüyalara ilişkin geçerli ve işe yarar bir kavrayış geliştiremediğimizi gösterir. Rüyalarla daha etkin çalışabilmek için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. rüyalar ele alınmaksızın tamamlanan bir terapi ‘eksik kalmış bir terapi’dir. Bazı klinisyenler rüyaları biyolojik bir artefakt ya da zihinsel işleyişin atıkları gibi görme eğilimindedir. Benliğin kendi kendine konuşmalarının (hem uyanıklıkta hem uykuda) anlaşılmasının terapi için ne denli önemli olduğu açıktır. duyguları verbal imajlara yükleyip onlara akışkanlık kazandırma çabası. Bunca önemine karşın uygulamalarında rüyalara gereğince yer veren terapist sayısı şaşılacak düzeyde azdır. Gün içinde tam farkında olmasak da sürekli kendi kendimize konuşup dururuz. duyguların betimlenmesi. Çünkü rüyadaki kendilik ne konuştuğunu bilmekte ve kendi konuşmasını anlamaktadır. Bir terapist rüyaların önemini kuramsal tartışmalarla değil ancak onlarla çalışarak kavrayabilir. Rüyaların göz ardı edilmesi bu iç konuşmaların bir bölümünün hatta daha zengin ve yaratıcı olan bölümünün ihmal edilmesi anlamına gelir. planlama. Bunu kavradığımız zaman terapide rüyalarla çalışmak yararlı ve nispeten kolay bir uğraşa dönüşecektir. Rüyalar sıklıkla bu ilkenin kurbanı olur. Bu sunuda rüya merkezli sürdürdüğüm terapötik çalışmalara dayanarak oluşturduğum kendi yaklaşımımı paylaşacağım. Kimi klinisyenler de bir taraftan indirgeyici bir tutumla rüyaların anlamını daraltırken diğer taraftan da rüyaları ancak özel yöntemlerle çözümlenebilecek bir gize dönüştürmektedirler. Uyanıklık düzeyinde benliğin kendi kendine konuşmalarının içerik ve biçim olarak farklı kategorileri vardır. uykuda da etkin biçimde varlığını sürdürdüğünü göremememizden kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşımın iki temel kabulü vardır. Doğal olarak her iki yaklaşım da klinisyenlerin rüyalara karşı mesafeli durmasına yol açmaktadır. Bir tür konuşma olan rüyalar. sürüp gider ama farklı bir dille. Kanımca bütün bu yanılgılı yaklaşımlar benliğin (kendiliğin). Rüyaların büyük kısmı uykuda da etkinliğini sürdüren bu benliğin görsel.

REM uykusu bölünmeleriyle elde edilen rüya içerik analizleri terapinin seyrinde yol gösterici olabilir. Negatif rüya affekti ve REM özelliklerinin depresyonda klinik değişkenlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Depresyona özgü REM uykusu değişiklikleri (REM latensinde kısalma. Bu bulgular suicidal hasta da dahil. Travma ve duydudurum bozukluğu hastalarında kabuslar ve suicid davranışı arasındaki ilişki kayda değerdir. rüyaların terapide gündeme getirilmesi gerektiğini ve rüyaların terapide kullanılabileceğini göstermektedir. Psikoterapide rüyaların kullanımı bu bakış açısıyla bakıldığında oldukça anlamlıdır. Rüyalarda metakognisyonun rüya-terapi ilişkisine nasıl yansıtılabileceği konusu. Bunun ötesinde. travmatik olaylar sonrasında ve akut ve post travmatik stres bozukluğu ve disosiyatif bozukluklarda travmatik olayla ilişkili kabusların sık olarak ortaya çıkması ve bunların flashbacklerle ilişkili olması. boşanmış bireylerde yapılan izleme çalışmalarında önceki eşin rüya içeriğinde hakim oluşunun depresyondaki remisyon oranlarıyla korelasyon göstermesi rüya bilincinin uyanıklık bilinciyle bağlantılı olduğunun klinik kanıtlarıdır. melankolik depresyonda sabah erken uyanmalarının negatif rüya affektinin giderilmesine yönelik olduğunun ortaya konulması. emosyon regülasyonu. hafızanın restorasyonu. gecenin ikinci yarısında REM bölünmeleriyle elde edilen içerik analizlerinde. mazokistik karakter ve negatif affektin varlığı suicide eğilimi ile korelasyon göstermektedir. REM yoğunluğunda artma gibi) suicidal davranışla ilişkili bulunmuştur. üzerinde tartışmaya değer. Metakognitif süreçlerin uyanıklıkta olduğu kadar rüyalarda da söz konusu edilmesi gerektiğine ilişkin kanıtlar da giderek artmaktadır. öğrenme gibi çok sayıda işlevi tanımlanmıştır. . Depresyonlu hastalarda rüya hatırlama sıklığının artışının depresyondaki düzelmeyle ilişkili olması. Beyin görüntüleme çalışmalarında gösterilen ve elektrofizyolojik olarak REM uykusu ve uyanıklık bilinci sırasındaki patern benzerlikleri de bu ilişkinin göstergeleridir.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 02 Psikoterapide Bir Araç Olarak Rüyalar Rüya bilinci Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Bilici : Mehmet Yücel Ağargün Rüyaların problem çözme.

tedavi edilmemiş DEHB de sık görülür ve bu bulgular suç ile bağlantılıdır.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 3 P 03 Araştırma Verileri Işığında Şiddet. . Bu sonuçlar.silah kullanma. aile terapisi.4 oranında DEHB saptanmıştır. cinsel suçlar gibi sorunlar saptanmıştır. tanı konulmasından 5-8 yıl sonra aynı klinisyen tarafından yeniden değerlendirilmiştir. bireysel koçluk DEHB bulgularıyla baş etmenin yanı ısıra. madde ve alkol kullanımı ile yasalarla başa girme sık görülür. Ayrıca çocuk yaş grubunda DEHB tanısı konulmuş ancak ailelerinin istememsi nedeni ile tedavi edilememiş 15 çocuk. davranım bozukluğu gelişimini engelleme için de önemlidir. Her iki bozukluk birlikte görüldüğünde bulgular ağırlaşmakta ve daha erken yaşta başlamaktadır. Davranım Bozukluğunun olumsuz yönleri son derece zararlı olabilir. Suç Davranışı Ve DEHB Tedavi Edilmeyen DEHB İle Gençlik Dönemi Suç Ve Davranım Bozukluğu İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ercan Abay : Bengi Semerci DEHB tedavisine erken başlanması prognoz açısından önemlidir. Suça sürüklenmiş 52 çocuk ve ergende yapılan değerlendirmede %40.kız çocuklarda %6-%34 suça karışma oranları saptanmıştır.yalan söyleme.hırsızlık. Madde kullanımı. Ayrıca DEHB nöro-kognitif defisitler ve suç araştırılması gereken konulardan biridir. Yapılan bir çok araştırma bu &4 ile %72 arasında değişen oranlar bildirmiştir. davranım sorunları. DEHB olan erkek çocuklarda %1-18. aile ve yaşlılarla problemler. kazalar.Bu çocuklarda alkol kullanımı. Eğitimden uzaklaşma. agresyon. Tedavi edilmeyen DEHB de akademik başarı düşer. İlaç tedavisi. alkol kullanımı. Tedavi edilmeyen DEHB %25-50 oranlarında davranım bozukluğu gelişmektedir.yasallarla sorun yaşama. Komorbidite ve tedavi edilip edilmediği bu oranları etkilemektedir.sık kavgaya karışma.davranım bozukluğundan sonra dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun da suçu önleme çalışmalarında dikkate alınması gereken bir sorun olduğunu göstermektedir. Fiziksel saldırganlık ve şiddet her iki sorunda da görülmekte ancak birlikte olduklarında artar.

8-48.2’sinin çocukluklarında Wender Utah Ölçütlerini. öğrenme güçlüğü. davranış/dürtü kontrolünde güçlük. 2. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2008. aşırı hız. aile içinde çatışma ve şiddete maruz kalmadır(1). Kaynaklar 1. Veriler. Bu konuda yapılan çalışmalarda. antisosyal inançlar ve tutumlar. alkol veya sigara kullanımı. Newton AK. DEHB. DEHB olgularında normal kontrollere göre daha sık olduğu bilinmektedir. kontrol grubuna göre. 2009. psikiyatrik tedavi öyküsü. Adamson S Muula. trafik ışıklarında bekleyememe. Ankara: Türkiye Klinikleri. Young S. DEHB’nin “Dikkatsizliğin Önde Geldiği Tip” inde ise bu durum kontrollerden farklılık göstermemektedir. DEHB semptomlarına sahip mahkumların. Daha çok tutuklular üzerine odaklı bu çalışmalar kadar genel toplumsal yaşam içerisinde DEHB’lilerin şiddet ve suç davranışları açısından değerlendirilmeleri de oldukça önemlidir. Turgay A.5’inin de erişkinlikte DEHB tanı ölçütlerini karşıladıkları belirlenmiştir (2). Gudjonsson GH. düşük IQ. Exploring the relationship between ADHD symptoms and prison breaches of discipline amongst youths in four Scottish prisons. antisosyal davranış ve şiddet davranışı. . 4. semptomu olmayan mahkumlara göre hapishanede disiplinini bozan davranışlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir (3). İzlanda’da tutuklular üzerinde yapılan bir çalışmada. 126(4):343-8. küçük yaşlarda saldırgan davranış öyküsü bulunması. s. 4:16-24. Gordon V. Saldırganlık. Örneklemek gerekirse son yıllarda DEHB’li olguların yaptıkları motorlu araç kazaları üzerinde önemle durulmaktadır. daha fazla araç kazası ve bedensel yaralanma riskine sahip olduklarına işaret etmektedir. Baskı. bunların %62. Çocukluktan itibaren DEHB ile birlikte davranım bozukluğu olan olgular yasalarla sorun yaşama açısından daha fazla riske sahip iken. 3. Public Health 2012. daha saldırgan bir şekilde araç kullandıkları.1. DEHB olgularının daha kötü sürücü davranışları gösterdikleri. yolunu kaybetme ve telaşlı dönüşler yapma gibi nedenlerden dolayı bu olguların sürücülük kalitelerinin düştüğü görülmüştür (4). Seter Siziya.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 3 P 03 Araştırma Verileri Işığında Şiddet. sosyal bilişsel veya bilgi işlem süreçlerinde yetersizlikler. Tutuklular üzerinde yapılan bir diğer çalışmada . Donnelly PD. Bu risk faktörleri. Tüm bunlara rağmen suç davranışı ve yasal sorunlar yaşamanın. geçmişte şiddete maruz kalma veya dahil olma. Sigurdsson JF. duygusal stresin fazla oluşu. Williams DJ. Bu sunumda iki farklı örneklem grubunda (biri “DEHB tanısı alan üniversite öğrencileri üzerinde” diğeri “DEHB tanısı almış olan çocukların yine DEHB tanısına sahip ebeveynleri üzerinde”) gerçekleştirdiğimiz araştırmaların verileri ışığında şiddet ve suç davranışı ele alınacaktır. Şiddet davranışı sergileyen ve buna maruz kalan kişi profilleri incelendiğinde birçok risk faktörünün varlığı ve benzerliği göze çarpmaktadır. tutukluların %52. 47(1):64-8. madde. geç kalma. Variables associated with physical fighting among US high-school students. Tedavi edilmeyen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bedeli ve tedavide yenilikler. zamanı ayarlamama. How do ADHD symptoms relate to personality among prisoners? Pers Individ Dif 2009. Suç Davranışı Ve DEHB Farklı Örneklemlerde Şiddet Ve Suç Davranışına DEHB’nin Etkisi Oturum Başkanı Panelist : Ercan Abay : Cengiz Tuğlu Hem genel popülasyonda hem de gençlerde görülen şiddet davranışı ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. dürtüsellik. Peersen M. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). davranım bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu ile ilişkili görünmektedir. eğilimi artıran göstergeleri olduğudur. Yine de unutulmaması gereken risk faktörlerinin şiddet davranışının bire bir nedeni olmayıp. DEHB. Rudatsikira E.

4 ) bulunan DEHB ‘nin fenomenolojik özellikleri adli olgular açısından önemli yansımalara sahiptir. Juvenile and young adultmentally disordered offenders: The role of child neuropsychiatric disorders. farklı ceza hukuk sistemlerinin varlığı. &Gillberg. M. 263-271. DEHB tanısının suç işleme açısından öngörücü bir gücü olup olmadığının araştırıldığı bir çalışmada DEHB ‘nin işlenen suçun niteliği ve biçimi ile ilgili öngörücü bir gücünün bulunmadığı ancak suçun niceliği-eylem sayısı ile ilgili olduğu öne sürülmektedir. (Satterfield & Schell. Hengesch. L. Suç işlemiş bireylerde yapılan çalışmalarda %4-%72 arasında geniş bir yaygınlık aralığı tespit edilmesinin nedenleri çalışmanın yapıldığı örneklemin farklılığı. 40. 201-208. 1997) Ergenlerde yapılan çalışmalar özellikle aşırı hareketli-dürüsel alt tip’in ilerideki tutuklanma oranları ile korelasyon gösterdiğini..Siponmaa ve ark..Thome. DEHB ‘nin yaygınlık oranının bu kişilerde %14-19 aralığında olduğunu tespit etmektedir. A. Tüm bu verilerin ışığında çocukluk çağında olduğu gibi erişkin yaşamında DEHB’yi tanımak ve etkili bir biçimde tedavi etmek toplum sağlığı açısından ve koruyucu hekimlik açısından önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır... G... 2) Siponmaa. olguların yaş ortalamalarındaki farklılık ve tanı için kullanılan araçlardaki farklılıklara bağlanabilir. C . . & Lambert. Psychometric and psychopathological characterization of young male prison inmates with and without attention deficit/hyperactivity disorder. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.Hartsough. 420-426. Vitelli. F. 1996). buna karşılık Almanya ‘da tutuklu ergenler ile yapılan bir çalışmada bu oran DSM IV ölçütleri kullanıldığında %45 oranında saptamıştır. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Retz-Junginger. W.. Çocukluk çağında DEHB tanısı alan bireylerin takip çalışmalarında bu kişilerin tanı almayan kişilere göre daha fazla adli olaya karıştıkları. (1996).. erişkin bireylerin kendi bildirimleri ile yapılan suç eylemleri ile yine aşırı hareketli ve dürtüsel belirtilerin doğru orantılı olduğu gösterilmektedir. Retz-Junginger. 1999). Kadın olgularda da DEHB ‘nin adli olgularda daha sık gözlendiği belirtilmiştir. 2004. G. 254. (Babinski. Nyden. Schneider.1 yaygınlık göstermesine karşılık DEHB öyküsü bulunan bireuylerde bu oarn %47 gibi yüksek bir rakamdır. M.. Kısa Kaynakça: 1) Retz. P. et al. Suç Davranışı Ve DEHB Adli Olgularda DEHB:Bir Toplumsal Sağlık Sorunu Ve Koruyucu Hekimlik İlkeleri Açısından DEHB ‘Yi İyi Tanımak Ve Tedavi Etmek Oturum Başkanı Panelist : Ercan Abay : Umut Mert Aksoy Toplum genelinde erişkin yaşamdaki tüm psikiyatrik bozukluklar göz önüne alındığında önemli bir yaygınlık oranı (%4. Kristiansson. C. 2001. 29. J... 3) Vitelli.(%10) Tutuklu kişilerde yapılan çalışmalarda varılan ortak nokta DEHB tanısı ve eşik altı DEHB belirtilerinin tutuklu kişilerde normal populasyona göre anlamlı derecede daha yüksek oranda %15-41 oranında saptanmıştır. toplum genelinde %1 olan tutuklanma oranlarının DEHB tanısı bulunan erişkin bireylerde %21 olarak tespit edildiği bildirilmektedir. R. Pajonk. Prevalence of childhood conduct and attention-deficit hyperactivity disorders in adult maximum-security inmates. (Retz. Hengesch. Suç işlemiş bireylerde yapılan büyük çalışmalar. Jonson. Ancak her koşulda adli olgularda DEHB yaygınlılığının toplum geneline göre daha yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Benzer bir diğer veriş ise herhangi bir nedenle tutuklanan bireylerin toplumda %2. (2001).10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 3 P 03 Araştırma Verileri Işığında Şiddet. (2004).

& Schell. Hartsough.40. 5) Babinski. S. L.. 347-355. hyperactivityimpulsivity.. & Lambert. C. 1726-1735.and inattention as predictors of adult criminal activity.4) Satterfield.Childhood conduct problems. (1997). M. N. M. J.. A prospective study of hyperactive boys with conduct problems and normal boys: Adolescent and adult criminality. A. 36. (1999). . H.Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

yürütücü işlevler ve bellek alanlarındaki bozulmaya odaklanırken. Bipolar bozuklukta dürtüsellik. Bizim çalışmamızda bipolar tanılı ötimik hastalar ve hastalıktan etkilenmemiş birinci derece akrabalarının BART testinde başarısız denemelerden sonra davranışlarını düzenlemede sağlıklı kontrollere göre daha başarısız oldukları görülmüştür. Bipolar tanılı hastalar geçmiş deneyimlerinden elde ettikleri bilgiyi. mani. nörobilişsel işlevlerde bozulmanın belirgin olarak göze çarptığı bir hastalıktır. Bu sunumda konuyla ilgili literatürün ölçme yöntemleriyle birlikte kritik olarak sunumu yanı sıra grubumuz tarafından gerçekleştirilmiş dürtüsellik ve risk alma davranışı üzerine bipolar ötimik hastalar. ötimi de iken bile yüksek bulunmaktadır. Bipolar bozuklukta artmış dürtüsellik. yapılan eylemin sonuçlarına karşı duyarsızlık olarak tanımlanabilir. ileriyi düşünmeden harekete geçme eğilimi. kendilerine rehber ya da uzun zamanlı strateji olarak kullanmada güçlük yaşamaktadırlar. Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BDÖ–11) dürtüsellik düzeyini ölçmede kullanılan en yaygın kişisel bildirim ölçeğidir. Dürtüsellik ile ilgili çalışmalar genelde kendini bildirim ölçekleri ile yürütülürken risk alma eğilimi ve karar verme ile ilgili çalışmalar laboratuar temelli davranış testleri ile yürütülmektedir. Dürtüsellik ve risk alma davranışı birbirine benzer özellikler gibi olsa da farklılaşmaktadırlar. Bipolar bozuklukta dürtüsellik karar vermedeki zayıflama ile de ilişkili görülmektedir. dürtüsellik bir eğilim ve davranış paternidir. hastalıktan etkilenmemiş birinci derece akrabaları ve sağlıklı kontrollerde yapılmış iki ayrı çalışmaya ait veriler sunulacaktır. risk taşıyan bireylerde erken tanı sağlanması. Önceki çalışmalar bipolar bozukluk tanılı hastalarda dikkat. Dürtüselliğin bipolar bozukluğun psikopatolojisindeki çekirdek rolünün kalıtılabilen bir özellik olarak anlaşılması. BART testinde olduğu gibi riskli karar verme ile öğrenme (davranışı geçmiş deneyimlere göre düzenleme) ilişkili görülmektedir. alınacak hazzı erteleme ve uygunsuz davranışı baskılamada güçlük. . karar verme mekanizmaları ile ilgili bozulmalara dikkat çekmektedirler. son zamanlarda ötimi döneminde de devam eden dürtüsellik. risk alma. Karar verme ise. Davranış testleri ile BDÖ–11 ile ölçülen dürtüsellik düzeyinden farklı olarak. bellek ve geriye dönük öğrenme ile ilişkili görülen bir endofenotiptir. Balon Analog Risk Testi (BART) kendini bildirim ölçeklerinden farklı olarak risk almayı davranışsal olarak değerlendiren laboratuar temelli bir ölçümdür. Bipolar tanılı hastalarda karar vermede bozulma. Bipolar tanılı hastaların BDÖ–11 skorları. bilişsel ve nörofizyolojik yönleri olan bir kavramdır. Bekleme. tercihleri sıralama. sonuçları değerlendirme süreci anlamına gelmektedir.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 04 Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karar Verme Mekanizmaları: Benzerlikler Ve Farklılıklar Bipolar Bozuklukta ''Karar Verme. Dürtüsellik düzeyinin hastalığın semptom şiddetinden ve hastalık dönemlerinden bağımsız olması dürtüselliğin bipolar bozukluk için çekirdek özelliklerden biri olduğu görüşünü desteklemektedir. Dürtüsellik ve Risk Alma'' Oturum Başkanı Panelist : Ayşegül Özerdem : Ceren Hıdıroğlu Bipolar bozukluk. seçilmiş stratejik cevap olarak varsayılırken. Risk alma davranışı. depresyon ve ötimi döneminde de artmaktadır. eylemleri seçme ve düzenleme. dürtüselliğin farklı alt tiplerini ve kendini bildirim ölçeklerinin kaçırmış olduğu endofenotip özellikleri değerlendirmek mümkün olmaktadır. Dürtüsellik davranışsal. hastaların özkıyım girişimlerinin önüne geçilmesi ve tedavide yeni yaklaşımların geliştirilmesi için yol gösterici olacaktır. ailesellik özelliği taşıyan aday bir endofenotiptir.

Yapılan bazı çalışmalarda. DEHB’de karar vermenin yürütücü fonksiyonlarla ilişkisi desteklenirken. DEHB’si olan grupta kontrollere göre risk alma davranışında artış bulunmuştur. Karar vermeyle birlikte risk almadaki değişmeler DEHB için trait özellik gösteren bir bozulmayı işaret edebilir. dürtüsellik ve risk alma'' Oturum Başkanı Panelist : Ayşegü Özerdem : Devran Tan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda (DEHB) ''karar verme ve içeriğinde dürtüsellik ile risk alma'' nın nöropsikolojik test ve beyin görüntüleme çalışmalarıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. . metakognitif yargılamalarda etkili olmayacağı düşünülmüştür.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 04 Bipolar Bozukluk Ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karar Verme Mekanizmaları: Benzerlikler Ve Farklılıklar DEHB'de ''karar verme. Bu davranış hem kazanma hem de kaybetme ile ilgili karar verme mekanizmalarının bozulmasına bağlı olabilir.

risk alma davranışı gibi özellikleri nedeni ile bu basamaklar ve algoritma yeterince dikkate alınamayabilmektedir ve dolayısıyla bu basamaklar yeterince uygulanmadan. alternatiflerin yolların saptanması. .10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 04 Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karar Verme Mekanizmaları: Benzerlikler Ve Farklılıklar Karar Vermede “Kognitif Model” Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Murat İlhan Atagün Karar verme birçok alternatif durum ya da senaryo içinde seçim yapmak ile sonuçlanan mental süreçleri içerir. Amacın ve önem sırasının belirlenmesi. Bu konuşmada karar vermeyle ilgili kognitif süreçler ve karar vermenin incelenebileceği kumar testleri gibi nörokognitif testler ele alınacaktır. sonuçların değerlendirilmesi ve ders alma gibi basamaklardan geçildiği düşünülmektedir. Psikiyatrik bozuklukların başka kognitif bozukluklar. artıların ve eksilerin belirlenip değerlendirilmesi. dürtüsellik. Bu nedenle birçok kognitif faaliyette yer alan temel bir bileşendir. eksik değerlendirmelerle karar verilebilmektedir. kararın verilmesi. bilgi toplama.

. Toplanan veriler birlikte değerlendirildiğinde şiddet ve suç davranışının biyolojik. 2-Solomon J. fakirlik gibi çevresel faktörler olduğunu belirttiler1. bu faktörlerin etkileşimi üzerinde durulacaktır. Kaynaklar 1-Stevens A.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 05 Şiddet Davranışının Evrimsel Kökenleri Çocuk Psikiyatrisinde Şiddet Davranışının Öne Çıktığı Durumlara Evrimsel Bakış Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Kerem Doksat :Ayten Erdoğan Son yıllarda çocuk ve gençlerde şiddet davranışının ortaya çıkmasında rol oynayan faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. New York: The Guilford Press. Second Edition. Daha önceden yapılan çalışmalar şiddet davranışı ortaya çıkmasında rol oynayabileceği düşünülen sosyal ve çevresel konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu panelde çocuklarda şiddet ve suç davranışının ortaya çıkmasında rol oynadığı belirlenen biyolojik ve sosyoekonomik faktörler açıklanarak. sosyoekonomik faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı kabûl edilmektedir2. genetik ve nörofizyolojik faktörlerin de belirlenmesi ile sosyal ve çevresel faktörlerin tek belirleyici olmadığı gösterildi. a New Beginning. George C (2011) Disorganized Attachment and Caregiving. London: Routledge. Bu çalışmalar şiddet ve suç davranışının oluşması için başlıca risk faktörlerinin sosyal eşitsizlik. Price J (2000) Evolutionary Psychiatry. Ancak son yapılan çalışmalarda şiddet ve suç davranışının oluşmasına neden olan biyolojik.

hâttâ ontolojik olduğu kadar. en vahiminden de şiddete yol açar. patolojik değişkenleri arasında kesin bir çizgi yoktur. anlamsızlık ve değerlerin kaybının kaçınılmaz sonucu şiddettir. empati yeteneği bozulur. and male-male competition in primates: where do humans fit in? Hum Nat. anksiyete.6(2):153-162.7 Kaynaklar 1-Brüne M (2008) Textbook of Evolutionary Psychiatry The Origins of Psychopathology. sadece insan doğasının özelliği değil.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 05 Şiddet Davranışının Evrimsel Kökenleri Yetişkinlerde şiddet davranışının ortaya çıktığı durumlara evrimsel bakış Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Kerem Doksat : Mehmet Kerem Doksat Saldırganlık (agresyon). hayatın kaçınılmaz bir özelliğidir. Polderman T. Mertebe yükseldikçe serotonin düzeyi artar. amigdala cevabını arttırarak. parçalanmış ailelerde “şefkat eksikliğiyle alâkalı psikopati” kavramını ileri sürmüştür. Olsen R. norepinefrin saldırganlıkta artışla. sosyal. Şiddetin ve vahşetin ortaya çıkışı.5. Ruhsal hastalıkla ilişkili agresif davranışın en belli başlı özelliği ahlâkî değerler açısından uygun olmayıp.23(1):45-67. 2-Decety J. duygusal tepkileri arttırdığını göstermiştir.3 Temel güven eksikliği. 4-Plavcan JM (2012) Sexual size dimorphism. P maddesi. 3-Solomon J. İnsanlarda. dezinhibisyon. Psikopati gelişen bireylerde de fiziksel/cinsel istismar ve ihmâl oranlarının yüksel olduğu bulunmuştur. östrojen. Testosteron. New York: Oxford University Press.4 Bâzı demanslı hastalardaki dezinhibisyon da böyle izah edilebilir. göç. feodalite. öfkeye karşı aşırı tepkisellik gösterir. saldırganlık ise azalır. 5-Enmarker I. korku ve öfkeyi bir arada yaşarlar. evrimsel kökenleri de vardır. 6-Rebollo-Mesa I. Evrimsel skalada. insan davranışı açısından “normal” agresyonla. Saldırganlık insanlarda serotonerjik aktiviteyle paralel olarak değişkenlik gösterir. George C (2011) Disorganized Attachment and Caregiving. “normal” agresyon ve suç davranışı bir süreklilik içindedir. Bunun psişik. Moya-Albiol L (2010) [The genetics of human violence][Article in Spanish] Rev Neurol. New York: Oxford University Press. bütün Homo sapiens sapiens birikiminin kaybı gibi görünse de. serotonin ve oksitosin ise agresif eğilimleri azaltmakla ilişkili bulunmuştur. canine dimorphism. saldırganlık davranışında artışla ilişkili bulunmuştur. Toplumsal mertebede aşağı sırada olan primatlarda serotonin düzeyi düşük. şiddetinin yüksek olması ve içerik açısından makûl ve mantıklı olmamasıdır. Dolayısıyla. güvenli bağlanma geliştiren ergenlerin başa çıkma stratejilerinde daha az yersiz öfke davranışı sergiledikleri ve sorundan kaçmak yerine çözmeye çalıştıkları görülmüştür. Cacioppo J (2011) The Oxford Handbook of Social Neuroscience. uzun süreli olarak terk edilme ve istenmeme duygusunu yaşamış çocuklar. ihmâl ve diğer zorlayıcıların. özgüven.1 Bowlby.2 Yetiştirme yurtlarında barınıp. Hayvan çalışmaları. Bir kere “güvensiz bağlanma” gelişince. empati yeteneği ve özsaygıda geriye dönüşü zor olacak şekilde hasara yol açar. dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu hâl maalesef bunun bir vakıa olarak karşımızda durduğunu göstermektedir. çocuklarda. Hellzen O (2011) Management of person with dementia with aggressive and violent behaviour: a systematic literature review. terör gibi stresörler en sağlıklı psişik organizasyona sâhip olan bireylerde dahi regresyona ve en hafifinden sekterliğe. başkalarının hakkını zedelemesi.50(9):533-540. New York: The Guilford Press. tehdit edici uyaranlara karşı. . Kötü muameleye mâruz kalan çocuklar. saldırganlık düzeyi yüksektir. Bu belirsizliğin uzun sürmesi. yemek bulmak için avcı agresyonu. 6. cinselliğe ve üremeye yönelik interseksüel agresyon önemli yer tutar. Yetişkin bakım verenden mahrum kalarak büyütülen bebek rhesus maymunlarının korkutucu davranışlar ve kontrolsüz öfke sergilediği tespit edilmiştir. İnsanlarda ise. Int J Older People Nurs. Bu travmaların fazla olması.

Dev Psychopathol.21(3):913-938. . Fowles DC.7-Patrick CJ. boldness. and meanness. Krueger RF (2009) Triarchic conceptualization of psychopathy: developmental origins of disinhibition.

norepinefrin saldırganlıkta artışla. Bu travmaların fazla olması. şiddetinin yüksek olması ve içerik açısından makûl ve mantıklı olmamasıdır. yemek bulmak için avcı agresyonu.2 Yetiştirme yurtlarında barınıp. Hayvan çalışmaları. New York: Oxford University Press. Mertebe yükseldikçe serotonin düzeyi artar. östrojen. cinselliğe ve üremeye yönelik interseksüel agresyon önemli yer tutar. Doksat Saldırganlık (agresyon). hayatın kaçınılmaz bir özelliğidir. saldırganlık davranışında artışla ilişkili bulunmuştur. P maddesi. 2-Decety J. Ruhsal hastalıkla ilişkili agresif davranışın en belli başlı özelliği ahlâkî değerler açısından uygun olmayıp.1 Testosteron. 3-Solomon J. Dolayısıyla. Psikopati gelişen bireylerde de fiziksel/cinsel istismar ve ihmâl oranlarının yüksel olduğu bulunmuştur. uzun süreli olarak terk edilme ve istenmeme duygusunu yaşamış çocuklar. tipik olarak “güvensiz bağlanma” gelişince. “normal” agresyon ve suç davranışı bir süreklilik içindedir. güvenli bağlanma geliştiren ergenlerin başa çıkma stratejilerinde daha az yersiz öfke davranışı sergiledikleri ve sorundan kaçmak yerine çözmeye çalıştıkları görülmüştür. saldırganlık ise azalır. Kötü muameleye mâruz kalan çocuklar. özgüven.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 05 Şiddet Davranışının Evrimsel Kökenleri Anne Çocuk Arasındaki Bağlanmanın Niteliğinin Şiddetle İlişkisine Evrimsel Bakış Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Kerem Doksat : Neslim G. parçalanmış ailelerde “şefkat eksikliğiyle alâkalı psikopati” kavramını ileri sürmüştür. patolojik değişkenleri arasında kesin bir çizgi yoktur. İnsanlarda. empati yeteneği bozulur. öfkeye karşı aşırı tepkisellik gösterir. empati yeteneği ve özsaygıda geriye dönüşü zor olacak şekilde hasara yol açar. başkalarının hakkını zedelemesi.3 Yetişkin bakım verenden mahrum kalarak büyütülen bebek rhesus maymunlarının korkutucu davranışlar ve kontrolsüz öfke sergilediği tespit edilmiştir. Evrimsel skalada. insan davranışı açısından “normal” agresyonla. çocuklarda. Bu belirsizliğin uzun sürmesi. New York: The Guilford Press. saldırganlık düzeyi yüksektir.1 Bowlby. ihmâl ve diğer zorlayıcıların. amigdala cevabını arttırarak.1 Saldırganlık insanlarda serotonerjik aktiviteyle paralel olarak değişkenlik gösterir. anksiyete. tehdit edici uyaranlara karşı. . duygusal tepkileri arttırdığını göstermiştir. İnsanlarda ise. sadece insan doğasının özelliği değil. Toplumsal mertebede aşağı sırada olan primatlarda serotonin düzeyi düşük. Cacioppo J (2011) The Oxford Handbook of Social Neuroscience. serotonin ve oksitosin ise agresif eğilimleri azaltmakla ilişkili bulunmuştur. New York: Oxford University Press. korku ve öfkeyi bir arada yaşarlar.3 Kaynaklar 1-Brüne M (2008) Textbook of Evolutionary Psychiatry The Origins of Psychopathology. Anne sevgisinden mahrum yetişmiş çocuklarda. George C (2011) Disorganized Attachment and Caregiving.

. Nöropeptidler aktivitelerinin ve davranış modulasyonu etkilerinin klasik nörotransmitterlere göre uzun olması nedeniyle afektif bozuklukların tedavisinde ümit vadeden terapötik hedeflerdir. Bipolar hastalarda vazopressin. Bipolar bozuklukta HPT ve HPA döngülerinde bozukluk olduğu bilinmektedir. endorfin ve diğer nöropeptidlerin değiştiğine dair bildirimler vardır.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 06 Nöropeptidler. somatostatin. Koritkotropin releasing hormon (CRH) antagonistleri tirotropin releasing hormonun (TRH) duygudurum dengeleyici etkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu sunumun amacı bipolar bozukluk tedavisinde nöropeptidlerin rolünü tartışmaktır. Bipolar hastalarda rastlanan hiperkortizolemi ve deksametazon baskılanmaması korteksi glukokortikoid reseptörler aracılığıyla etkileyebilir ve hipokampusda nörogenezin down-regulasyonuna neden olabilir. Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar Bipolar bozukluk tedavisinde nöropeptidler Oturum Başkanı Panelist : Nevzat Yüksel : Aslıhan Sayın Hipotalamik-pitüiter-tiroid (HPT) ve/veya hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) beyin sistemleri nöroendokrin stres yanıtlarında önemlidir ve bu nedenle duygudurum bozukluklarının patofizyolojisinde devreye girdikleri düşünülmektedir.

nöromodülatör ve hormon olarak işlev görebilen özel moleküllerdir. Kolesistokinin. nöropeptid reseptörlerini çeşitli MSS hastalıkları için önemli bir tedavi hedefi haline getirmiştir. Buna karşın hedef reseptörlerine yüksek oranda özgüllük göstermeleri. Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar Şizofreni Tedavisinde Nöropeptidler Oturum Başkanı Panelist : Nevzat Yüksel : Cem Cerit Nöropeptidler sindirim. Bu nedenlerle NK3 reseptör antagonistlerinin şizofreni tedavisindeki etkinliği ilgi çekmektedir. Nörotensin MSS’de özellikle amigdala. tirotropin serbestleştirici hormon. opioid peptidler (endorfinler. uygulama biçimindeki zorluklar. Preklinik çalışmalar nörotensin uygulamasının antipsikotiklere benzer davranışsal etkiler ortaya çıkardığını göstermektedir. Nöropeptidlerin merkezi sinir sisteminin (MSS) normal işleyişinde önemli görevlerinin olduğunun keşfi. yukarıda bazı örnekleri verilen nöropeptidlerin olası “antipsikotik” etkinlikleri ve şizofreni tedavisinde neler vaat ettikleri tartışılacaktır. enkefalinler). vazoaktif intestinal peptid. lateral septum. dolaşım ve sinir sistemlerinde yaygın olarak bulunan ve nörotransmitter. Şizofreni tedavisinde üzerinde durulan bazı önemli nöropeptidler şunlardır. substansia nigra ve ventral tegmental alanda yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Nöropeptidlerin kimyasal açıdan in vivo ortamda kararsız olmaları. Buna karşın NK3 reseptör antagonisti talnetant’ın sistemik olarak uygulanması prefrontal kortekste dopamin ve hipokampüste noradrenalin seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Bunun yanında kolesistokinin reseptörlerinden CCKR1 polimorfizmi ile şizofreni arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. interlökinler. MSS’de nörotensin sistemiyle mezokortikal ve nigrostriatal dopamin sistemleri arasındaki yakın ilişki ve ventral tegmental alan ile substansia nigradaki dopaminerjik nöronların %80’inde nörotensin reseptörlerinin bulunması nörotensinin şizofrenideki rolünü araştırma gereğini ortaya koymaktadır. kortikotropin serbestleştirici faktör. Bu nedenle nörotensin agonistleri şizofreni tedavisinde umut verici olarak görülmektedir. nöropeptid Y. nörotensin.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 06 Nöropeptidler. çapraz reaksiyon ve ilaç etkileşimi açısından güvenilir olmaları. sekretin. Benzer şekilde beyinde korteks hipokampus. dokularda birikmemeleri. nukleus akkumbens. yan etkilerinin düşük düzeyde olması bu moleküllerin “ilaç” olarak avantajlarıdır. kan beyin bariyerini geçişlerindeki zorluklar gibi bazı teknik sorunlar ilaç olarak kullanıma girmelerini zorlaştırmıştır. güçlü etkinliğe sahip olmaları. Taşikininler MSS’de nörotransmitter ve nöromodülatör görevler üstlenen bir başka nöropeptid grubu olarak son yıllarda dikkat çekmektedir. . striatum ve substansia nigrada yoğun olarak bulunan kolesistokininin dopaminerjik sistem ile yakın ilişkisi olduğu gösterilmiştir. amigdala. taşikininler. dinorfin. somatostatin. Bunlardan ligandı nörokinin B olan NK3 reseptörlerinin uyarılması lokus seroleus’taki noradrenalin ve ventral tegmental alandan dopamin nöronlarının ateşlenmesine neden olmaktadır. Bu sunumda nöropeptidlerin “ilaç” olarak özellikleri.

Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar Anksiyete ve depresyon tedavisinde nöropeptidler Oturum Başkanı Panelist : Nevzat Yüksel : Nurper Erberk Özen .10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 06 Nöropeptidler.

‘cinsiyetçilik’.Şiddeti doğuran temel mağduriyet kavramları neler? . ‘linç kültürü’. yoksa kültürel bir şeyden mi bahsediyoruz? .‘Savaşın dili’.Bir psiko-sosyolojik alan olarak futbolsever tipolojisi nedir? Zaman içinde nereye evrildi? .Cinsiyetçi dilin eleştirisi mümkün mü? Yoksa sporun dili evrensel olarak problemli mi? . ‘örgütlü şiddet’.Türkiye’de şiddetin kökenleri dünyadaki şiddetin kökenleriyle eşleşiyor mu? Nerelerde ayrılıyor? . ‘Bölgesel mağduriyetler’. ‘adalet eksikliği’. ‘yönetenlerin şiddet politikaları’. ama özel ve ‘biricik’ bir örnek olarak futbolda şiddetin psikolojik haritasını çıkarmak.Türkiye’de taraftar stereotipi çıkarılabilir mi? Bölgesel/takımsal farklılıklar neler? . şiddeti ‘ontolojik’ olarak mı yaratıyor. Bunun spora özgü olduğunu söylemek zor. Çünkü diğer sporlara ‘sıçrayan’ şiddet de futbol kökenli. ‘nefret suçları’. ‘insiyaki’.Medya şiddeti yansıtıyor mu. ‘homofobi’. spor sahalarındaki şiddetin ardındaki psiko-sosyal etkiyi hep beraber araştırmaya yönelik hazırlanmıştır. körüklendiği. . Bu sunum temel olarak bunun nedenlerini hep beraber düşünmeye. siyasi ve hukuksal referanslar neler? .Sporun. ‘hukuki açıdan dokunulmaz bir alan’. Nedenleri aranan sorulardan öne çıkanlar şunlar: . ‘travma sonrası stres bozukluğu’ gibi kavramlar bu sunumda ele alınacak temel konuların çerçevesini belirliyor.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 07 Spor Ve Şiddet Oturum Başkanı Panelist : A. besliyor mu? .Kamu gücünün ve kamuoyunun bu şiddet karşısında konumu ne? Şiddete bakışın genel hatları ne.Son bir yılda yaşananların yarattığı özel bir travma var mı? Travma sonrası bozukluklarla baş etmek mümkün mü? Amaç bu soruların muhtemel cevaplarını aramak ve sporda. Tamer Aker : Bağış Erten Türkiye’de şiddetin üretildiği.Futbol global bir şiddet yatağı mı? Yoksa yerel farklılıklar genelleme yapılamayacak kadar belirleyici mi? . hatta yaratıldığı alanlardan biri futbol. ‘manipulasyon’. ‘kitle psikolojisi’.Sporda şiddetle futbolda şiddet farklı şeyler mi? . ‘medya terörü’. ‘sosyal patlamaları önleyici işlev’. özel olarak futbolun özünde bir şiddet var mı? Futbol/spor. ‘bireysel şiddet’.

10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 07 Spor Ve Şiddet Oturum Başkanı Panelist : A. Tamer Aker : Itır Erhat .

Tamer Aker : Kaan Arslanoğlu .10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 07 Spor Ve Şiddet Oturum Başkanı Panelist : A.

kendilik ve ilişkiler algısı araştırılmaktadır. yoksa davranışsal bağımlıklar (kumar. Teknoloji.” Computer in Human Behaviors 26(2):162-167 5. 6. Price ch 6. Bilgiye ulaşmayı ve evden dünyaya açılmayı sağlayan internet günümüzde bir milyardan fazla insanın günlük yaşamında vazgeçilmez bir araçtır. iletişimin ve bilgi paylaşımının neredeyse sınırsız seçeneğini sunmasıyla git gide popülerleşmiştir. Ögel K (2012) “İnternet Bağımlılığı: İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak” İş Bankası Kültür Yayınları. (2012) Texting. bağlanma stilleri. Gresle C ve ark. Çoğu kullanıcı için internet önemli bir iletişim aracı.P.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 08 Her Yönüyle İnternet Bağımlılığı Sanal Bağımlılığın Fenomenolojisi Oturum Başkanı Panelist : Cüneyt Evren : Elif Mutlu İnternet 20. İnternetin sunduğu uyarıcı içerik. internetten kumar oynamak. Byun ve ark (2008). ancak başka sorunların ortaya çıkmasına aracılık ettiğidir. Bununla birlikte uzmanların büyük bölümü internet kullanıcılarının %6-8’inin bağımlı olduğunu tahmin etmektedir (2). Sanal bağımlılığın kimyasal bağımlılıklardakine benzer şekilde bir bağımlılık mı. görsel uyaran. Greenfield D. yani kumar bağımlılığıdır (3). sorun internet bağımlılığı değil. Başka bir deyişle. pratiklik. 2. özellikle de bilgisayarlar ve internet bazı özellikleri nedeniyle kolayca bağımlık yapan araçlar gibi gözükmektedir. Bunların dışında bir görüşse. Kaynaklar 1. Araştırmalar internet kullanımının hem sosyal psikolojik hem psikopatolojik boyutlarına odaklanmaktadır. Kişilerin psikolojik profilleri. Psikoaktif deneyim. İnternetle ortaya çıkan yeni yaşam biçimi. sexting and attachment in college students’ romantic relationships” Computer in Human Behaviors 28(2):444-449. p:85-94 3. İnternet bağımlığı yeni bir kavramdır ve halen tartışmalıdır.Klinik araştırmalarda karşılaşılan temel zorluk ise internet normal ya da sorunlu kullanımıyla ilgili standart kriterlerin olmayışıdır. Patolojik internet kullanımı araştırmaları sonucunda internet bağımlılığı için alt tipler.” Cyberpsychology and Behavior 12:1-5. internetin değişen teknolojiyle birlikte çağımızın norm yaşam biçimi olduğu. (4.vb) gibi bir dürtü kontrol sorunu mu olduğu konusu tartışılmaktadır. düşük fiyat. . H. Drouin M ve ark. otonomi ve anonimi (gizlilik) kombinasyonu adeta psikoaktif bir deneyim yaratır. Internet sözcüğü 1982’de ortaya çıkmış.5). risk faktörleri ve tedavi önerileri belirlenmektedir (6). Örneğin bu görüşe göre. “Internet addiction: Metasynthesis of 1996-2006 Quantitative research. Hızlı veri paylaşımı ve transferi sayesinde iş hayatında merkezi bir konumdadır. (1999)“Virtual Addiction: Sometimes new technology can create new problems”. ve ark (2010) “Does internet reflect your personality? Relationship between Eysenc’s personality dimensions and internet use. davranışları etkilenme potansiyeli olan yaşantılardır. “Phenomenology of internet addiction” Internet Addiction Ed. O. bu teknolojiler aslında içinde yaşadığımız ve sevdiğimiz “hal”i etkiler ve olumsuz psikolojik etkilere yol açabilir(1). moodu değiştiren. Bireylerin teknolojinin etkisiyle dönüşen kendilik yapılarına dair kavrayışımızın artması klinik tanımlarımıza da iyileştirecektir. internet kullanımının kendi başına sorun olamayacağı. 4. Tosun L. yüzyılın en önemli atılımlarından biridir.seks. hareketli bir iş alanı ve eğlenceli bir aktivitedir. 90’larda topluma ulaşmış. ulaşımın kolay olması. kişilik tipleriyle internet kullanımları arasında anlamlı ilişkiler tanımlanmaktadır.

sürmesi ve relapsında etken olduğu düşünülen yüksek yenilik arayışı. yüksek yenilik arayışı ve düşük ödül bağımlılığı olduğu bildirilmiştir. DSM-IV madde bağımlılığı ölçütlerine göre internet bağımlılığını tanımlamıştır. Cloninger ve arkadaşları. daha düşük ödül bağımlılığı. kendi kendini yönetme ve işbirliği puanları düşük bulunmuştur. Riskli internet kullanıcılarında ise normal internet kullanıcılarına göre ödül bağımlılığı. Sonuç olarak internet bağımlılığı olanlarda dürtüsellik ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi farklı tedavi yaklaşımlarının uygulanması ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde yararlı olabilir. Anderson. Ancak DSM IV’te tanımlanan bağımlılık ölçütleri sadece kimyasal maddeler için belirlendiğinden ve davranıșsal bağımlılıkları içermediğinden ve kimyasal olmayan davranıșsal bağımlılıklar DSM IV’te “dürtü kontrol bozuklukları” olarak değerlendirilmiştir. patolojik internet kullanımı. Bununla birlikte bu konuda çok sayıda literatür bulunmaktadır. kişiliğin iki temel bileşeni olan mizaç ve karakteri açıklayan boyutsal psikobiyolojik bir kişilik modeli geliştirmiş ve tanımlamıştır. Kişilik ve Dürtüsellik . Çalışmalarda internet kullanımına bağlı davranış problemleri. Madde bağımlılığı olanlarda alkol bağımlılığı olanlara göre daha yüksek yenilik arayışı puanı. Ancak günümüze kadar internet bağımlılığı kavramı henüz resmi sınıflama sistemleri içerisinde tanımlanmamıştır. İnternet bağımlılığı ile kişilik arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışma yapılmıştır. bir davranışsal bağımlılık olarak tanımlanan internet bağımlılığında da mizaç boyutu olarak öne çıkmıştır. ödül bağımlılığı. Yüksek yenilik arayışı. Her ne kadar bu kişilik özellikleri internet bağımlılığı ile ilişkilendirilse de bunun bir neden mi sonuç mu olduğunu söylemek zordur.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 08 Her Yönüyle İnternet Bağımlılığı İnternet bağımlılığında kişilik ve dürtüsellik Oturum Başkanı Panelist : Cüneyt Evren : Ercan Dalbudak Young’a göre internet tıpkı kumar gibi bağımlılık yaratmakta ve internet bağımlıları çeșitli dürtü kontrol bozukluğu belirtileri göstermektedir. kendi kendini yönetme ve iş birliği yapma puanları bildirilmiştir. bir çok komorbid psikiyatrik hastalığın eşlik edebildiği bir fenomen ve genel olarak bir davranışsal bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. ve düşük ödül bağımlılığının ergenlerde internet bağımlılığı önemli bir yordayıcısı olarak saptanmıştır. Alkol bağımlılığının başlaması. problemli internet kullanımını kendi kendini yönetmenin nörotisizmden daha iyi bir belirleyicisi olduğunu belirtmiştir. İnternet bağımlılığı olan üniversite öğrencilerinde ise. Bu nedenle herhangi bir madde kötüye kullanımını içermeyen internet bağımlılığına en yakın bozukluğun DSM IV’te dürtü kontrol bozuklukları bașlığı altında yer alan “patolojik kumar oynama” olması nedeni ile tanı kriterlerine buna uygun olarak uyarlamıştır. zarardan kaçınma. Yinede alkol/madde bağımlılığında olduğu gibi bu kişilik özelliklerinin bu hastaların tanınmasında ve tedavisinde önemli bir rolü olabileceği akılda tutulmalıdır. Bağımlılık ve kişilik bozukluğu ile ilişkilendirilen düşük kendi kendini yönetme ve işbirliği yapmanın da benzer bir şekilde internet bağımlılığında da önemli karakter boyutları olarak dikkat çektiği söylenebilir. Ayrıca dürtüsellik ve kişilik özelliklerine ilişkin bilgiler yüksek riskli hastaları tedavide kalmaya teşvik edecek tedavi planlarının geliştirilmesinde yardımcı olabilir. Son olarak Montag ve arkadaşları. Cloninger’in kişilik modelinde ölçülen 4 mizaç boyutu (yenilik arayışı. kendi kendini aşma) tanımlanmıştır. kendini aşma. problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır. işbirliği yapma. Yüksek zarardan kaçınma. Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı. Shapira ve arkadaşları. Sonuç olarak internet bağımlılığı. düşük kendi kendini yönetme ve işbirliği internet bağımlılığının şiddeti ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. zarardan kaçınma. sebat etme) ve üç karakter boyutu (kendi kendini yönetme. internet bağımlılığının genel yapısının dürtü kontrol bozukluğu ile benzerlik gösterdiğini ve tanının DSM-IV-TR dürtü kontrol bozuklukları ölçütlerini temel alarak yapılması gerektiğini ileri sürmüştür.

Bu panelde. kanıta dayalı henüz yöntemler yoktur. Ancak tek başına bilişsel davranışçı terapinin yeterli olmadığı da araştırmalarda bildirilmiştir. Son aşama ise re-entegrasyondur. etkinliği araştırılmış. Yeterince tanımlanmamış bu bozukluğun tedavisinde de kabul edilmiş.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 08 Her Yönüyle İnternet Bağımlılığı İnternet Bağımlılığında Yaklaşım Ve Tedavi Oturum Başkanı Panelist : Cüneyt Evren : Kültegin Ögel İnternet bağımlılığı tam bir tanı kategorisi olarak tanımlanmamış olmakla birlikte. Farklı boyutları olan bu sorunun çözümü de farklı paradigmaların birlikte kullanımıyla mümkün olmaktadır. aile terapisi ve farmakoterapi yer almaktadır. konuyla ilgili literatür bilgisi sunulacak ve bugüne kadar yaşadığımız deneyimler paylaşılacaktır. . Tedaviye aşamalı bir bakış açısının yararlı olacağı gözükmektedir. Bugüne kadar farklı yöntemler denenmekle birlikte en çok bilişsel davranışçı terapinin uygulandığı gözlenmektedir. günlük klinik pratikte ruh sağlığı çalışanlarının karşısına bir sorun olarak çıkmaktadır. Tedavinin birinci aşaması motivasyonel görüşmedir. İkinci aşamada bilişsel davranışçı terapi.

cinsel taciz. Bu durum dolaylı olarak antisosyalin şiddeti doğurduğunun kabulü anlamına da gelmektedir. Bu da bozuklukla şiddetin ne kadar iç içe olduğunu açıkça göstermektedir. yalan söyleme ile karakterize sık görülen bir bozukluktur. Bozuklukta dürtüsellik ve yineleyen kavga. haz olmaması. Bununla birlikte 15 yaşından önce de davranım bozukluğunun izlenmiş olması gereklidir. dövüşler ya da saldırılarla belirlenmiş sinirlilik ve saldırganlık tanı kriterleri arasında bulunmaktadır.tecavüz ve hatta öldürme) şeklinde olabileceği gibi. ASKB vakalarının suç sorumluluğu tam olarak kabul edilir. Bozukluğun farklı bir yanı tanı koymak için 18 yaş sınırının getirilmiş olmasıdır. adli sorunlar. ASKB ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunun bozukluğun nedenini saptamaya yönelik olduğu görülmektedir. başkasının hakkını saymama ve haklarına saldırma örüntüsü. sorumsuzluk. Suç sorumluluğu açısından eylemin işlendiği sırada mantık hatası içinde olma ve bunun akıl hastalığına bağlı olması. Doğumsal genetik yapı üzerinde. çevresel veya biyolojik olarak hangi nedenle oluştuğu ile ilgili net bir bulgu elde edilmesi bu hastaların suç sorumluluğunu da tartışmaya açacaktır. amacı ve nesnesinin ne olduğu da önem kazanmaktadır. Bir görüşe göre kişilik bozukluğu “süregen hastalıktır”. ödül davranışı ve amaca yönelik devamlılığındaki çeşitlemelerin bir bileşkesi olarak kişilik yaşamın ilk 2-3 yılı içerisinde şekillenmeye başlar. tespit edilmesi son derece zor olabilen sözel. fiziksel (dövme. gerçekleştirilecek işlemin doğası ve niteliğini bilmeme ya da yaptığının yanlış olduğunu bilmeme şeklinde tanımlanmaktadır. Doğrudan öfkeye ve dürtüselliğe bağlı olan şiddet ile bir menfaat temini. Bu durum genel olarak kabul edilmekle birlikte hastalığın genetik. vicdansızlık. erkeklerde toplam nüfusun %3’ü ve kadınlarda %1’i olarak saptanmıştır.yaralama. cezadan kaçma ve başkasının hakkının gaspı gibi özelliklerin ayırt edilmesi ve tartışılması faydalı olacaktır. Antisosyal kişilik bozukluğu ise 15 yaşından beri süregelen. uyarı arayışı. duygusal.sakatlama. Psikiyatride en çok tartışmaya açık konu belki de nedensellik ilişkisidir. ekonomik şiddet eylemlerine kadar uzanabilen geniş bir kavramdır. .10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Antisosyallik mi Şiddeti Doğuruyor? Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Adem Balıkçı Şiddet. Bu durumda antisosyal tarafından yapılan şiddetin niteliği. bireyin tehlikeden kaçınma. Halk arasında görülme sıklığı. Ruhsal bir hastalık olarak kabul etsek bile cezayı hafifleten bir mazeret oluşturmamaktadır.

10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Antisosyal kişilik bozukluğu temelinde şiddetle nasıl başedilir? Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Ayhan Algül .

çocukta kendini ifade etme becerileri. psikolojik. duyarsızlaştırma. Şiddete maruz kalan çocuklar aşırı uyarılmış. Şiddet kategorilerini de fiziksel. İnsanın doğuştan getirdiği özellikleri yanında. Gözlenen bu paranoid kavrayış en sık görülen ve onları akranlarından ayıran en önemli özelliktir. inhibisyonu önleme. Tüm diğer türlerde olduğu gibi erkekler kadınlardan daha fazla şiddete eğilimlidir. Saldırgan davranışlar modelleme ve destek yoluyla da öğrenilebilmektedir. Erişkinlikte alınacak önlemlerin antisosyal davranışın elimine edilmesinde etkinliği çok daha azdır. Ancak şiddetin. Bu da bize erkeği farklı kılan biyolojik faktörlerin şiddetin ortaya çıkışında rol aldığını düşündürmektedir.Sonuç olarak yapılan çalışmalar ve gözlemler şiddet ve davranış örüntülerinin sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. antisosyal davranışın içerisinde şiddet hemen her zaman mevcuttur. Zamanında müdahale edilemeyen ve tekrarlanan bu davranış örüntüleri ileride karşımıza antisosyal özellikler olarak çıkabilmektedir. çevrelerini yanlış anlayabilen ve zararsız bir takım uyaranları tehlikeli olarak algılayabilmektedirler. . risk almayı teşvik yoluyla davranışı etkileyebilir. öfkelerini bebeğe yansıtan annelerin çocuklarında ileri dönemde özellikle erkeklerde saldırgan davranışlar daha fazla saptanmıştır. cinsel. Beyin gelişiminin ergenlik sonrasına kadar devam ettiği göz önünde bulundurulacak olursa çevresel etmenlerin. sinaptik bağlantıların yapısı ve sayısı çevresel uyaranlar ile de yakından ilişkilidir. Çünkü antisosyal davranışlarda çevresel etkenler kadar nörobiyolojik faktörlerde oldukça önemli rol oynar. Bağlanma çalışmalarında şefkat ve temel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan. çevresiyle olan etkileşiminin ve geliştirdiği sosyal adaptasyonun kişilik gelişimi üzerine çok önemli etkileri vardır.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Şiddet Antisosyal Bireyleri Mi Doğuruyor? Antisosyal Davranış Örüntülerinde Şiddetin Yeri: Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Recep Tütüncü Şiddet ve antisosyal özellikler nedensellik bağlamında ele alındığında. özellikle maruz kalınan şiddetin çocuğun kişilik gelişimine biyolojik anlamda olumsuz etkilerinin olacağı açıktır. Medya ve bilgisayar oyunların da yer alan şiddet şekillendirme. Cinsiyetin yanında yapılan genetik çalışmalar saldırganlığın kalıtsal boyutu olabileceği üzerinde durmaktadır. iyi huylu hayvanların çiftleştirilmesinden doğan yavrular saldırgan dişilerce büyütüldüğünde saldırgan oldukları gösterilmiştir. Çocuğun intrauterin yaşamdan erişkinlik dönemine kadar her safha da karşılaştığı şiddetin maladaptif tutumlara yol açtığı bir çok çalışmada gösterilmiştir. İlk olarak şiddetin ne anlama geldiği üzerinde genel olarak anlaşmak gerekir. heterojen etyolojide çevresel etkenler içerisinde sayılabilecek önemli bir kavram olduğu unutulmamalıdır. olumsuz duygularını sözelleştirme ve empati yeteneği azalmaktadır. Şiddet sonucu. Şiddetli cezalandırma ve tekrarlayan şiddet. kritik dönemde izolasyonun iyi huylu denekleri saldırganlaştırdığı. insanlardaki şiddet davranışının en temel öncülüdür. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti kişiye yönlendirilmiş. Dendrit ve akson dallanmaları. kişilerarası ve kolektif olarak üçe ayırmıştır. mahrumiyet ve ihmalkarlık olarak ayırt etmiştir. Ancak şiddete maruz kalma ile antisosyal özellikler arasındaki doğrusal nedensellik tartışma konusudur. agresif hisleri uyarma. Örneğin yapılan hayvan çalışmalarında anne ve babaları tarafından büyütülen farelerin yalnız annelerince büyütülenlere göre daha saldırgan olduğu. Dolayısıyla beyin gelişiminin devam ettiği çocukluk ve ergenlik döneminde yapılacak akıllı müdahaleler ve şiddetin önlenmesi ileride ortaya çıkması muhtemel antisosyal davranışları azaltacaktır. miyelinizasyon.

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. sonuçta zayıf impuls kontrolü. tepkide esneklik. sosyalizasyon eksikliği ve zayıf empati ortaya çıkar (2). serotoninki kadar aşikar olmasa da agresyon ve antisosyalite ile ilişkili bulunmuştur.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Antisosyal Kişilik Bozukluğu Temelinde Şiddetin Nörobiyolojisi Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Servet Ebrinç Şiddet ülkemizde ve dünyada giderek artış gösterdiği görülen bir halk sağlığı problemidir. impuls kontrol. bazı hormonlar özellikle adrenalin. Antisosyal suçlularda yapılan serotonin 2A reseptör gen polimorfizmi çalışmasında 5-HT2A -1438 GG genotipi antisosyallerde kontrollere göre daha düşük bulunmuştur (3). Yanı sıra. Yang Y. Şiddet ve serotonin ilişkisi öteden beri bilinen ve araştırılan bir husustur. . erken nöral bozukluk gelişimini yansıtan yapısal bir beyin anormalliği çalışması yoktur. Öteden beri şiddet ve antisosyal davranışa nörogelişimsel bir temel hipoteze edilmişse de antisosyal popülasyonda yapılmış. Şiddet ve nörobiyolojik faktörler ile kişilik bozuklukları arasındaki ilişkiler oldukça karmaşıktır. Yapılan bir çalışmada kavum septum pellusidum antisosyal kişiler. Agresyon ve bazı nörotransmitterler. Pardini D. Br J Psychiatry 2010. hipotalamus. 2. Serotoninin göreceli düşük seviyeleri veya azalmış serotonerjik aktivite impulsivite. Diğer monoamin oksidaz (MAO) nörotransmitterlerinin olağan dışı düzeyleri. Kaynaklar 1. kontrollere göre prefrontal korteks gri madde volümü daha küçük bulunmuştur. yargı. tutuklular ve mahkumlar arasında kontrollere göre anlamlı düzeyde daha yüksek düzeylerdeydi (1). psikopatlar. kendini kontrol. Kişilik bozukluklarında şiddet davranışıyla ilişkili biyolojik faktörler pek çok çalışmada araştırılmıştır. 2008. dikkat. Neurodevelopmental marker for limbic maldevelopment in antisocial personality disorder and psychopathy. Her ne kadar antisosyal. özellikle de serotonin arasında açık bir ilişki vardır. Suçlulara uygulanan nöropsikolojik testler yürütücü ve düzenleyici davranışta prefrontal lop disfonksiyonuyla ilişkili defisitler tanımlamaktadır. Lee L. Yapılan çalışmalarda antisosyal suçlularda BOS/serum albumin oranları kontrollere göre daha yüksek bulunmuştur. kortizol ve testesteronun amprik olarak şiddetle ilişkili olduğu bildirilmiştir (4). 363: 2491-503. travma ve kötüye kullanımlar beynin gelişimini etkiler. Prefrontal korteks ve onun anterior singülat korteksle ve amigdalayla bağlantılarındaki bozulma korku ve öfke artışına. şiddetle yaşamanın makul bir sonucu olabilir. Obstetrik. Neurobiology and the development of violence: common assumptions and controversies. prenatal ve natal komplikasyonlar da şiddetle ilişkili bulunmuştur. insula ve orbitofrontal korteksi içeren çeşitli limbik ve paralimbik yapılarda anormal yapı/işlev bildirilmişse de beyin bozulmaları bir sebepten ziyade. Kafa travması yaşamış kişilerde yapılan nörolojik araştırmalar bununla beraber genetik faktörler dışlanamazsa da beyin hasarının psikopati açısından etyolojik veya patofizyolojik önemine işaret etmektedir. Colletti P. hipokampüs. antisosyalite ve agresyonla ilişkili bulunmuştur. baş etme güçlüğüne ve impuls kontrolü. Erken yaşta ihmal. posterior singülat. Beynin ceo’su olan prefrontal korteksin planlama. prolaktin. Raine A. anterior singüulat. Loeber R. talamus. Beyin görüntüleme çalışmalarında şiddet gösteren antisosyal erkeklerde beyin lezyonları olmaksızın. agresif ve psikopatik yetişkin bireylerde amigdala. sonuçları öngörme işlevleri agresyon ve şiddet açısından oldukça önem arzeder. 197: 186-92. dolayısıyla kesitsel çalışmalardan nedensel bir sonuca varmak da zordur. yargılama ve nezakette bozulmalara yol açar.

28: 402-426. Criminal Violence: The Roles of Psychopathy. . Harris GT. Personality disorders and violence. Lalumiere M. 4. Current Opinion in Psychiatry 2008.3. Rice ME. and Antisocial Parenting. Fountoulakis NK. Leucht S. Kaprinis GS. Neurodevelopmental Insults. Criminal Justice and Behavior 2001. 21: 84–92.

bipolar bozukluğun psikiyatrik hastalıklar içinde kalıtılabilirliği en yüksek hastalıklardan olduğu gösterilmiş olmakla birlikte. aday genleri içeren bir çok kromozomal bölge tanımlanmıştır. Szelinger S. Nievergelt CM. yinelenemeyen küçük etki büyüklüğünde bir çok aday gen saptanmakla birlikte. ANK3. Taylor J. Nurnberger JI Jr. Peerbooms OL. Nwulia EA. genetik araştırmalar için en uygun fenotipin nasıl tanımlanacağı sorularını gündeme getirmiştir. CACNA1C. 2011 Nov. Son yıllarda bipolar bozukluğun ailesel geçişine ilişkin pek çok araştırmada önemli bulgular saptanmıştır. 4. van Os J. Bu nedenle. Kenis G. Zandi PP. McInnis MG. after GWaS: Searching for Genetic risk for Schizophrenia and Bipolar Disorder. Rutten BP. Drukker M. . Pirooznia M. van Winkel R. Meta-analysis of MTHFR gene variants in schizophrenia. Schork NJ. Panganiban C.159B(5):508-18. Hoogveld L. Judy J. Byerley W. orta büyüklükte etki gücüne sahip aday genleri saptamada genom boyu ilişki çalışmaları daha da önem kazanmıştır. her ne kadar veriler tutarlı olmasa da. Murray SS. Bu panelde. Kaynaklar 1. 2012 Jul. 2011 Jun. Ancak saptanan aday genlerin etki güçleri göz önünde bulundurulunca sonuçlar umut kırıcı görünmektedir. bipolar bozukluğa özgü daha büyük etki gücünde DGKH.7(6):e1002134. Mahon PB. Liu C. ODZ gibi yeni aday genler tanımlanmaktadır. İkiz çalışmalarında. Am J Psychiatry 2011. küçük ve orta etki gücünde bir çok aday genin sorumlu olduğu görüşü kabul görmektedir. Craig DW. Barrett TB. Seifuddin F. şizofreni için tanımlanan nadir büyük yapısal varyantların (copy number variants) hastalığın ortaya çıkışında önemli olduğu düşünülmektedir. sistematik genom-boyu ilişki çalışmalarında bipolar bozukluk ve şizofreni için küçük etki büyüklüğünde ortak aday genlerin varlığı gösterilmiştir. Jancic D. MTHFR in Psychiatry Group. Potash JB.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi Bipolar Bozukluk Genetiği Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Kürşat Altınbaş Bipolar bozukluk klinik olarak iyi bilinen bir hastalık olmasına karşın. NCAN. Liu C. Goes FS. Alliey-Rodriguez N. Günümüzde bipolar bozukluk genetiğinde. Yapılan çalışmalarda bipolar bozukluğun kalıtılabilirliği %60-80 aralığında bildirilmiştir. Hastalığın kalıtımı. de Hert M. Bipolar bozukluk genetiğine ilişkin. etyoloji ve patofizyolojisi halen yeterince anlaşılamamıştır. bipolar bozuklukta bildirilen en güncel genetik bulgular sunularak gelecek çalışma alanları ve beklentiler tartışmaya açılacaktır. Delespaul P. Badner JA. Zöllner S. Berrettini WH.25(8):1530-43. çoklu genetik ve çevresel etkenler nedeniyle karmaşıktır. Bloss CS. Kelsoe JR. 3. Gershon ES. Lawson WB. Koller DL. 2. Edenberg HJ. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. klinik heterojenite ve şizoaffektif bozukluk ve majör depresyon gibi hastalıklarla bazı belirtilerin binişikliği. Foroud T. Rice J. özellikle son dönem tüm genom ilişki çalışmalarında. Keating BJ. Hipolito M. Metaanalysis of genetic association studies on bipolar disorder. 168:253–256. Guo Y. PLoS Genet. Shilling PD. Bunun yanı sıra. Zandi PP. Genome-wide association of bipolar disorder suggests an enrichment of replicable associations in regions near genes. Schulze TG. Mahon PB. Gershon ES. bipolar disorder and unipolar depressive disorder: evidence for a common genetic vulnerability? Brain Behav Immun. Potash JB. Scheftner WA. Ancak şizofreni. McKinney R. McMahon FJ. özellikle son iki dekadda aday gen çalışmaları hız kazanmıştır. Coryell W. teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak. Bağlantı ve ilişki çalışmalarında. Smith EN. Günümüzde. Zhang P. Greenwood TA.

10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi Bipolar Bozuklukta Nörogörüntüleme Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Mehmet Alper Çınar Bipolar bozukluk %1. Beyin işlevleri dinlenme sırasında veya özel bir ödev sırasında saptanabilir. Amigdala ve hipokampus da ilgi gösterilen bölgelerdendir. Nörobiyolojik araştırma sonuçları tanısal kesinliği artırmaya. İşlevsel görüntüleme yöntemleri arasında pozitron emisyon tomografisi (PET). . Yapısal anormallikler işlevsel anormallik olarak tanımlanamasa da işlevsel çalışmalarda yol gösterici olmaktadır. Yapısal manyetik rezonans görüntüleme (yMRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) bipolar bozukluk ile gri madde azlığının ilişkili olduğunu göstermiş ancak prefrontal korteks hacimlerinde değişiklik gösterilmemiştir. Yapısal ve işlevsel nörogörüntüleme çalışmaları ile bipolar bozukluğun nörobiyolojik patogenezi hakkında kanıt sağlanmaya çalışılmaktadır. şizofreni hastalığı olan kimselerden farklı olarak normal hipokampus ile artmış amigdala hacimleri bildirilmiştir. Kimyasal görüntüleme manyetik rezonans spektroskopi (MRS) yöntemi ile mümkün olmaktadır. Bipolar bozukluğun seyri ve ilaç etkisi görüntüleme bulgularını etkilemektedir. Hastalığın değişik safhalarında subgenual ve orbitofrontal kortekste aktivasyon anormallikleri bildirilmiştir. Bipolar bozuklukta yapılmış yapısal görüntüleme çalışmalarında bazı nöroanatomik anormallikler tanımlanmıştır. Bipolar bozukluk yaygın bir psikiyatrik hastalık olmasına rağmen sıklıkla geç tanınmakta veya yanlış tanı konulmaktadır. Yapısal ve işlevsel nörokimyasalların tanımlanması bipolar bozukluğun patogenezini aydınlatmada yardımcı olabilir. Bipoar bozukluğu olan kimselerde striatum ve talamus boyutlarında saptanan artış tüm çalışmalarda tekrarlanamamıştır. tedavi yanıtını kestirmeye ve yatkınlık faktörlerini tanımlamaya yardımcı olacaktır. Anterior limbik ağ içerisindeki özel ilişkileri hedef alan çalışmalardan bipolar bozukluğun nörobiyolojisine dair güçlü kanıtlar sağlanacağı düşünülmektedir. nüfusun yaklaşık %3’ünü etkileyerek yüksek yeti yitimine neden olmaktadır. tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve işlevsel manyetik rezonans (iMRG) görüntüleme sayılabilir.5 insidans oranı ile.

şizofrenide görülen araştırma dalgasına benzer biçimde iki uçlu bozuklukta bilişsel işlev bozuklukları ile ciddi biçimde ilgilenilmeye başlanmıştır. ardından fenotip tanımlamaya olası katkılarından bahsedilecektir. bu nedenle bilişsel işlev bozukluklarının etyopatogenez ile ilişkili olabileceğine işaret etmekte. . Psikiyatrik hastalıkların heterojen olmalarının patogenez ve risk faktörlerinin tespit edilmesinin önünde en büyük engel olduğu düşünülmekteydi.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi İki Uçlu Bozuklukta Bilişsel İşlevler Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Murat İlhan Atagün Son yirmi yılla birlikte. Başlıca sözel bellek. yürütücü işlevler. Birinci derece akrabalarda bilişsel işlev bozuklukları görülüyor olması yatkınlık mekanizmalarının hastalıkla birlikte bilişsel işlev bozukluklarına neden olabildiğini. Bu nedenle psikiyatrik hastalıklar için klinik semiyoloji dışı geçerli ve güvenilir ölçüler gerektiği vurgusu yapılmış ve bilişsel işlevler bu bağlamda boyutsal yaklaşım çerçevesinde biyomarkır arayışları içinde farklı olası bir zemin varsayılmıştır. Bu konuşmada iki uçlu bozuklukta görülen bilişsel işlev bozuklukları özetlenecek. bu da bu varsayımla yola çıkan araştırmaların haklılığına işaret etmektedir. bilgi işleme hızı ve faal bellek gibi alanlarda tutarlı bulgular tespit edilmiştir.

Kaynaklar 1. Kennedy SH. Oral ET. van Os J. J Affect Disord. Nutt DJ. metabolik sendrom. 30:497-521. 126:458-62. Benzer etki düzeneklerine sahip sağaltım seçeneklerinin çoğu zaman İU bozuklukta yetersiz kalması. van Os J. Bunlar. Multipl skleroz. Evidence for an association between tumor necrosis factor-alpha levels and lithium response. Bu bilgilerden yola çıkılarak yürütülen çok sayıdaki güncel araştırma manik ve depresif dönemin artmış inflammatuar cevap ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 2-Guloksuz S. 3-Cetin T. 2009. diabet gibi) immün sistem ile ilişkisi 4. Gazioglu Bilgic S.İU bozukluğa sıklıkla eşlik eden tıbbi hastalıkların (ör. Cytokine levels in euthymic bipolar patients. Guloksuz S. McIntyre RS. (in press). ciddi yeti yitimine yol açan bu hastalığın etkin sağaltımını zorlaştırmaktadır. Öte yandan. 2010. Kenis G. Altinbas K. Lachowski A.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi İki Uçlu Bozuklukta İnflamasyon Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Sinan Gülöksüz İki uçlu (İU) bozukluk ile ilgili patofizyolojik düzeneklerin halen tam olarak açıklanamaması. uyku ve iştah bozuklukları gibi somatik belirtilerin immün sistem ile doğrudan ilişkisi 2. Bu sunumda İU bozukluk ile immün sistem arasındaki ilişki incelenerek ileriye dönük araştırmaların öncül sonuçları değerlendirilecektir. Cetin EA. Deniz G. romatoid artrit gibi immün sistem hastalıklarında kullanılan immün düzenleyicilerin duygudurum belirtileri üzerinde olumlu etkisi 5. . 4-Guloksuz S. ötimik dönemde ise immün sistem dengesi kısmen korunmaktadır (2. 3).Öncelikli lityum olmak üzere çok sayıda sağaltım seçeneğinin immün sistem üzerindeki etkisidir (1). Cetin T. J Affect Disord. İmmün sistem ile İU bozukluk arasındaki ilişkiyi ortaya koyan gözlemler oldukça dikkat çekicidir. Oral ET. Deniz G. Deniz G. The effect of tumor necrosis factor antagonists on mood and mental health-associated quality of life: novel hypothesis-driven treatments for bipolar depression? Neurotoxicology. Oral ET. Aktas Cetin E. (in press). araştırmacıları farklı alanlara yönlendirmiştir. Goldstein BI. İU bozuklukta görülen enerji kaybı. Gazioglu Bilgic S. Halen yürütülmekte olan İU bozukluk sağaltımında minosiklin ve aspirin ekleme çalışmalarının erken sonuçları umut vericidir. İmmün sistem ile ilişkisi iyi bilinen lityumun uzunlamasına tedavi yanıt etkinliğinin temel bir pro-inflammatuar sitokin olan tümör nekrotizan faktör alfa (TNF-α) ile ilişkisi gösterilmiştir (4). 1.İnterferon tedavisinin depresif belirtilere yol açması 3. Aktas Cetin E.Soczynska JK. BMC Psychiatry. Plasma concentrations of soluble cytokine receptors in euthymic bipolar patients with and without subsyndromal symptoms. Woldeyohannes HO.

(i) Avrupa psikiyatrisindeki klasik ve güncel kuramların tekil bireyin çevreyle etkileşimini esas alması. SB’yi. (ii) biyolojik psikiyatrinin lokomotifi olan psikofarmakolojideki tedavi algoritmalarının birey tabanlı belirlenmesi ve (iii) teknolojik yetersizlikler SB araştırmalarının da ufkunu daraltmıştır. Non-invaziv bir yöntem olan NIRS. Şizofreni. Buna karşın. doğal bir ortamda uzun ve duyarlı bir ölçüm sağladığından.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? Psikiyatrik Bozukluklarda Sosyal Bilişin Near Infrared Spectroskopi (NIRS) ile Görüntülenmesi Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Bora Baskak Özellikle son on yılda sosyal bilişsel nöro-bilimin katkılarıyla sosyal biliş (SB) alanında son derece önemli bulgular elde edilmiştir: SB’nin davranışsal çıktısının genel bilişsel işlevlerin bir bileşkesi olmadığı. psikopati ve otizm gibi pek çok bozukluk aslında sosyal bilişsel bozukluklar olarak nitelenebilir ve SB’nin görüntülenmesi bu bozuklukların etiyolojisine dair önemli ipuçları sağlayabilir. kabul edilebilir bir ekolojik geçerlikle ve yeterince ölçünlenmiş görevlerle uygulandığında . dahası kendine özgü bir nöro-fizyolojisi olduğu anlaşılmıştır. .kestirimci geçerliği yüksek biçimde ölçebilir. sosyal fobi. sosyal yenilgi kuramlarının ya da çeşitli özgün sosyal etkileşim modellerinin sınanmasında kullanılabilir. NIRS bu özellikleriyle psikotik bozuklukların etiyolojisinde epidemiyolojik bulgular ışığında ortaya atılan. zihin kuramı bozuklukları.

çalışma belleğinin hasta ve sağlıklı populasyonlardaki faaliyetleri.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? Çalışma Belleğinin Prefrontal Korteksteki Bileşenlerinin Fnırs Yöntemiyle Araştırılması Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Didem Gökçay Özet Çalışma belleği. rakamları sırasıyla içimizden tekrarlayarak çalışma belleğinde depolarız. o adrese varana değin bunu uzamsal olarak kısa dönemli çalışma belleğinde işleriz. tekrar bileşeni. Örneğin bir adres tarifi aldığımızda. olasılıksal öğrenme sırasında yoğunlukla kullanılan çalışma belleğinin aktivitesinin dinamik olarak nasıl gözlenebileceğine dair örnekler verilecektir. Bu bileşenlerin tümü sırasıyla dorsolateral prefrontal korteks. Ayrıca fNIRS sinyalinin özellikleri ve veri analizi sırasında karşılaşılabilecek zorluklar elimizdeki veriler üzerinden açıklanacaktır. . fNIRS ölçümleri üzerinden aktarılacaktır. Bu konuşmada. sağ/sol inferior frontal girus ve dorsal parietal kortekste lokalize olmuştur. Kendi elde ettiğimiz sonuçlar üzerinde durulacak. Çalışma belleğinin bu işlemlerde yeralan alt-bileşenleri şunlardır: yürütücü bileşen. depolama bileşeni. kısa dönemli olarak faaliyet gösteren uzamsal ve sözel bilişsel işlevlerde yeralır. Yada bir telefon numarasını akılda tutmak istediğimizde. Dolayısıyla yüzeyel olarak korteksten kayıt alabilen fNIRS cihazı ile çalışma belleğinin faaliyetlerini incelemek mümkündür.

. E. http://www. Ayaz. 2010.62. (2006). daha uzun sürede ve daha doğal bir ortamda kayıt alabilme imkânı sağlamakta. 2. Pourrezaei K. ışığın özgül dalga boylarında farklı emilim spektrumları ortaya çıkarmaktadır. H. Springer-Verlag. PA. Y. Special issue on Clinical Neuroengineering. Near-infrared spectroscopy for studying higher cognition. Philadelphia. .) Neural Correlates of Thinking. optik bir yöntemdir. Kraft. Izzetoglu M. B.html 4. taşınabilir ve kolay uygulanabilir olması önemli avantajlarındandır. Hoshi. Kaynaklar 1. fMRI ve PET gibi diğer işlevsel görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak. invazif olmayan. Gulyas. Ayrıca fNIRS.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? "FNIRS Nedir? Çalışma Prensipleri Nelerdir?" Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Halise Devrimci Özgüven Fonksiyonel Near-infrared spektroskopi (fNIRS). başka bir deyişle metabolizmasının in vivo belirteci olarak kullanılabilir.. Bunce S. (eds.edu/fNIR/CONQUER/Optical_Brain_Imaging.. Functional Near Infrared Spectroscopy: An Emerging Neuroimaging Modality. 25(4):54 . in vivo koşullarda beyin oksijenasyonunun ölçülmesine olanak sağlayan. 3. Pöppel. Oksihemoglobin (Oksi-Hb) ve indirgenmiş formu deoksi-hemoglobin (Deoksi-Hb). E. Berlin. fNIRS. (2010). IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. PhD Thesis. özellikle karmaşık düşünce süreçlerinin değerlendirilmesinde ümit vaat etmektedir. Izzetoglu K.. beyin dokusu oksijenlenmesinin. Beer-Lambert yasasına göre. bu özellikleri nedeniyle de psikiyatri alanında. Onaral B. Functional Near Infrared Spectroscopy based Brain Computer Interface. ışığın beyin dokusunda emilimini ölçmektedir. beyin dokusunda absorbe olan ışığın emilim miktarı ile Oksi-Hb ve Deoksi-Hb seviyeleri hesaplanabilir.biomed. Dolayısıyla bu veriler. Diğer işlevsel görüntüleme yöntemlerine kıyasla ucuz.drexel. Drexel University. Heidelberg.

şimdiye kadarki literatür tartışılacak ve FNIRS özelinde dikkat işlevlerinin değerlendirilmesi üzerine görüşler sunulacaktır. Konuşmada. invaziv olmayan. Özellikle kortikal yapılardaki kan akımının ve oksi-deoksihemoglobin değerlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? Dikkat İşlevinin Araştırılmasında fNIRS Uygulamaları Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Özgür Öner İşlevsel Near Infrared Spektrsopkopi (fNIRS). uzun süreli veri toplanabilen ve nispeten ucuz bir işlevsel beyin görüntülemesi tekniğidir. . Bu çalışmalarda interferans kontrolü ve yanıt inhibisyonu sırasında DEHB olguları ile kontroller arasında farklar olduğu gösterilmiştir. FNIRS yöntemi daha önce Dikkat Eksikliği Hiperkativite Bozukluğu’nda kullanılmıştır. Ayrıca. metilfenidat yanıtı ve genotip ile beyim kan akımı ve oksi-deoksihemoglobin değerleri arasındaki ilişki de incelenmiştir.

hatta zarar verici yöntemlerin reklamını yapmaya başladı. doğru çocuklar yetiştirdik. kendini şarlatanlıklar için reklam aracı olarak kullandırmamak. Medya ise bazen ipin ucunu kaçırdı ve psikiyatrinin her kapıyı açan bir anahtar olduğu düşüncesine kapılıp. İnsanların bilgilendirilmesi gerektiğini söylemeye başladılar. Yaşadıkları ve gizlemeye çalıştıkları bazı sorunların çaresi olduğunu. Bu bir hekimlik çalışmasıdır ve hekimlik uygulamasında uyulması gereken. ilk anda ilgi çekseler de. doğruluk. Ama insanlar psikiyatrinin ne olduğunu. medyayla ilişki çok önemli. uyarıcı bir yayın yapmaktır. gitmeleri gereken yerin bir uzman olduğunu fark ettiler. psikiyatrinin tanınması. hastalıkların ve özellikle psikiyatri doktorlarının gizemli olması gerektiği savunuldu. başkalarının da benzer yakınmaları olabileceğini. zarar vermeme ilkeleri geçerlidir. ne yapmaya çalıştığını öğrenmeye başladılar. bu ilişkinin de düzgün ve kurallara uygun yapılması gerekiyor. Bu arada olumsuzluklar olmadı mı? Oldu. Gerçekten bilgilenme. ilgisiz şeylerde psikiyatriden çözüm istemeye. hem de önemli şeyler oldu. Psikiyatristlerin medya önünde yaptıkları ortak yanlışlar nedir? Ve hem yazılı hem de görsel basınla iletişimi geliştirmek için neler yapılmalıdır. Dr. Ama her ilişkinin olduğu gibi.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 7 P 12 Psikiyatristler Medyayı Nasıl Okumalı? Nasıl Yer Almalı? Çocuk Psikiyatrı Gözüyle Medyayı Okumak. Atalay Yörükoğlu’ydu. Çoğu kısa sürede yok oldu. . Medyada Yer Almak Oturum Başkanı Panelist : Burhanettin Kaya : Bengi Semerci Uzun yıllar psikiyatrinin. Onların ilklerinden biri. Bize düşen görevler belli. Bu ilişki de medyaya düşen görev. Onları yenileri izledi. Aynı zamanda iyi bir medya okur-yazarı olmanız gerekir. Söz konusu çocuklar olduğu zaman tüm bunlar çok daha önem kazanır. etik kurallar. kendi reklamları olarak gördüler. hasta ve hastalıkları rencide edici haberler yerine halkı bilgilendirici. Kendi meslektaşları arasında kimi zaman övüldüler. Kurallar doğru konmalı ve mesajlar net verilmelidir. Bir çoğumuz onun önerileriyle. Prof. Medyada yer almak için sadece işinizi iyi biliyor olmak yeterli değildir. bu süreci eğitim ve bilgi vermek değil. Bunların hepsi toplum sağlığı açısından önemliydi. doğru seçimleri yapmak. verdiği bilgilerle doğru büyüdük. fark etmeden gereksiz. Onu diğerleri takip etti. Sonra yavaş yavaş birileri bunun dışına çıkmaya başladı. Bazen kırıcılığa varan bu eleştirilere rağmen devam ettiler. Bazı uzmanlar. hastalara ve hastalıklara doğru yaklaşım için. insanlar asıl amacı gördü ve umursamadı. kimi zaman eleştirildiler.

algılama ve anlama çabasıyla yaklaşmak gerek. Hergün bombaların patladığı. Oysa gazeteci doktorlardan izin alarak girmişti ameliyathaneye! Dolayısıyla da mesleki etikten söz edeceksek öncelik tıp etiği olmalıydı bence. Bunu yapabilmek için de kuşkusuz her söylenene hoşgörüyle. Psikiyatristler. Bu hekimler içerisinde psikiyatristlerin hiç de azımsanamayacak düzeyde olduğunu da söyleyebiliriz. hem de kapalılar. eleştirdikleri medya aracılığıyla medyatik olmaya çalışmayı da yadırgamıyorlardı. Hatta gazeteciler de birbirini kıyasıya eleştirir. Önemli olan o eleştirilere açık olmak. işimiz üzerine her sözü söyleme hakkını kendinde görür. Mesleğimizin doğası gereği yaptığımız ya da yapmadığımız işler nedeniyle hep göz önündeyiz. medyayı eleştirmeyi doğal görmekle kalmıyor. Anlaşılan hekimler. Bir de mesleki taassuptan dolayı kamuya açık alanlarda ve hatta meslek örgütlerinde kendilerini fazla eleştirmiyorlar. subjektif.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 7 P 12 Psikiyatristler Medyayı Nasıl Okumalı? Nasıl Yer Almalı? Gazeteci gözüyle medya ve psikiyatri Oturum Başkanı Panelist : Burhanettin Kaya : Faruk Bildirici Biz gazeteciler eleştiriye alışığız. Zaten Türkiye’de kiminle karşılaşsanız gazeteciliği biz gazetecilerden daha iyi bilir. üzerinde kara bulutların dolaştığı bir ülkede yaşayan insanların duygu ve düşünce dünyalarıyla ilgilenen psikiyatristlerin işi de en az biz gazeteciler kadar zorlu. gazetecilerden farklı olarak eleştiriye hem alışık değiller. Bu da kimi zaman övgüleri getirir ama çoğunlukla eleştirileriz. Medyayı aklamaya çalışmıyorum. yerinde. Aslında psikiyatristler de mesleklerin icra ederken diğer hekimler gibi daha öznel alanlarda çalışıyorlar. ilkel eleştirileri ayırt edebilmek. Gazeteciler kadar göz önünde değiller yani. O daha kolay gelebiliyor. bir hekim örgütünün bildirisini hatırlıyorum. Fakat eleştiri okları kendilerinde yöneldiğinde gazeteciler ve psikiyatristler epeyce farklılaşıyor. kayda değer eleştirilerle haksız. Psikiyatristlerle ortak noktamız insan. Tersine insan sağlığı ile ilgili bu tür yanlışlara medyanın zemin hazırladığının da farkındayım. Kimi hekimlerin medyatik olma çabası içine girmeleri! Medyatik olan kimilerinin de orada tutunabilmek için popüler söylemler geliştirmeleri. Keşke gazeteciler ve psikiyatristleri karşı karşıya getirebilsek ve sadece kendilerini eleştirmelerini isteyebilsek… . Bir gazeteci arkadaşımız bir ameliyata girmiş. Çünkü eleştiriye alışığız ama açık değiliz. röportaj yapmıştı. Galiba temel sorunlardan biri bu noktada yatıyor. skandalların eksik olmadığı. Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi olarak. haklı. savaş naralarının atıldığı. hekimler gazeteciyi meslek etiğine uygun davranmamakla suçluyordu. felaketlerin.Ancak böyle davranırsak o eleştirileri kendimiz ve mesleğimiz için artı değere dönüştürebiliriz. O nedenle gazeteci-hekim ilişkisi sözkonusu olduğunda eleştirilen hep gazeteci tarafı olabiliyor. Maalesef bunu yeterince başardığımızı söyleyemem.

Eleştirel medya okurluğunun en güvenli yolu ise medyanın sunduğu ideoloji ve değer yargısına değil okurun kendi ideolojisi ve değer yargılarına güvenmesidir. Tabi bu ideoloji ve değer yargılarının örneğin GLBT bireyler ve hakları konusunda ne kadar eşitlikçi ve özgürlükçü olduğu da belirleyici olacaktır. Bu süreç en muhafazakar haberlerin bile pornografik bir dille verilmesinin önünü açar. en gerici değer yargılarına seslenir ve bunu en kışkırtıcı şekilde vermeye çabalar. Çok okunmanın yolu ortalamanın altındaki eğitim. Egemen ideolojinin yeniden üretilmesi kitlelerin bu ideolojiyle biçimlenmesi ve tepki vermesi günümüz medyasının temel işlevidir. . Hikayeleştirme: haberin inşa edilirken ana fikir ve temasının amaçlanan bilgiyi biçimlendirecek şekilde inşa edilmesi. Bu değer yargıları sanıldığı gibi hakikati temel almaz. Çerçeveleme: (framing) gerçekte olup biten yerine gerçeğin bir bölümünün algılanmasını ya da gerçeği çarpıtarak algılanan gerçeğin var olan gerçekten çok farklı olmasını sağlamak. tiraj vb. Okunma. Her medya grubu haberlerini kendi kontrolündeki tüm medya kanallarında hemen hemen aynı şekilde verme eğilimi gösterir. bilgi ve olgunluk düzeyine seslenen haber tarzına zorlar.) iki önemli etkide bulunur. Medyanın haber inşa süreci Haberdar etmekten çok tek tip düşünce ve tepki üreten medya bu üretimi üç temel yolla gerçekleştirir. Medyanın toplumu tektipleştirme süreci geniş kitlelere ulaşabilirliğiyle yakın ilişkilidir.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 7 P 12 Psikiyatristler Medyayı Nasıl Okumalı? Nasıl Yer Almalı? Psikiyatr Gözüyle Medyayı Okumak Ve Anlamak Oturum Başkanı Panelist : Burhanettin Kaya : Selçuk Candansayar Özellikle yaygın medya ulaştığı toplumun değer yargılarını ve kimlik algısını oluşturur. Medya en ilkel. Sterotip oluşturma: Medya herhangi bir kimlik halini kendi bildiğince şekillendirerek okurun o kimlik hakkındaki bilgi ve değer yargısını inşa eder. maruz kalma oranları (rating.

Serotoninin inhibitör özellikleri ile davranışların doğal fren sistemini sağlayan nörotransmiter olduğu bilinmekle beraber şiddet ve agresyona yönelik genetik araştırmalarda serotonerjik sistemde önem kazanmaktadır. Şiddet ve agresyonun nedenleri hakkında sosyal öğrenme.Simons. Bununla beraber şimdiye kadar yapılan genetik araştırmalar MAO-A aktivitesinde değişikliğe sebep olan genetik varyantların ve Y kromozomunun şiddet davranışına yönelik etkilerine dair tutarlı kanıtlar sunmaktadır.Gottschalk.J.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 1 P 13 Psikiyatride Saldırgan Davranışın Genetiği Homisid davranışın genetiği Oturum Başkanı Panelist : Kürşat Altınbaş : Erhan Akıncı İnsan davranışını belirleyen etmenler arasında psikososyal gelişim kadar kalıtımsal özellikler de önemli yer tutmaktadır. 2) M. İnsan davranışına ait biyolojik kuramlar her ne kadar gelişim sürecinde olsa da ileriye yönelik araştırmalar ile bu yönde çözümlemeler daha da kolaylaşacaktır. SAGE Publications. 76(6): 833–912. Son yıllarda psikiyatrik bozuklukların ve insan davranışı ile ilgili kuramların nörobiyolojik sebeplerine yönelik çalışmalarda genetik araştırmalar öne çıkmaktadır. Am. Tuğlu C. . Şiddet ve agresyona yönelik davranış genetik çalışmaları nörotransmiterler üzerine odaklanmakla birlikte dopaminerjik sistem ve serotonerjik sistem üzerine yoğunlaşmaktadır. Am Sociol Rev. Genetic Localization. 1993 Yılında ilk kez Brunner ve arkadaşları tarafından tanımlanan X kromozom bağlantılı MAO-A aktivitesinden sorumlu yapısal gen polimorfizminin (Xp 11-22). (2000) Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojisi: Klinik Psikiyatri.G. Bu sunumda elimizde var olan kısıtlı ve kesin yargılara varmak için görece yeni olan ama faydalı olabilecek homisidal davranış nedenlerine yönelik güncel genetik bilgiler paylaşılmaya çalışılacaktır. (2011) Social Environment Variation. Kaynaklar 1) Ronal L. and Agression: Evidence for the Differential Susceptibility Hypothesis. İnsan Genom Projesinin genetik çalışmalara kazandırdığı ivme ile psikiyatrik bozuklukların etyolojisine yönelik moleküler sitogenetik ve moleküler genetik çalışmalar da son yıllarda artmıştır. Kromozom anomalileri ve DNA polimorfizmi. etkilenen erkeklerde hafif mental retardasyon ile beraber tecavüz. Evolutionary and Genetic Explanation of Violent Crime (Chapter IV). şiddet. 4) Abay E. dürtüsel şiddet içeren suç davranışında öne çıkmakla beraber gen-çevre etkileşimine dair tutarlı kanıtlar bulunmaktadır. psikanalitik ve biyolojik kuramlar öne sürülmekle beraber son yıllarda nörobiyolojik çalışmalar ile genetik etkenlerin şiddet davranışının oluşumundaki rolü ile ilgili veriler mevcuttur. Dopaminerjik sistemin insan vücudunda haz-ödül sisteminin parçası olması ve dopamin salınımı ile öforik duygular oluşturması nedeni ile davranış genetiği çalışmalarında dopaminerjik genler öne çıkmaktadır. 3) H. .and Evidence for Disturbed Monoamine Metabolism. Plasticity Genes. 52:1032-1039.Brunner et al. (2010) Violent Crime: Clinical and Social Implications. Genet. p: 57-74. (1993) X-Linked Borderline Mental Retardation with Prominent Behavioral Disturbance: Phenotype. 3:21-26. Hum. kundakçılık ve teşhircilik gibi belirgin davranış problemlerinin nedeni olduğu belirtilmiştir.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 1 P 13 Psikiyatride Saldırgan Davranışın Genetiği Saldırgan davranışın genetiği Oturum Başkanı Panelist : Kürşat Altınbaş : Serap Özçetinkaya .

3) Brent DA. evlat edinme çalışmaları yapılmıştır. (2001) What can psychiatric genetics offer suicidology? Crisis. . ilk olarak. Segal NL. 5HT2A). Am J Psychiatry. 22: 61–65. and suicidal behavior. İntihar ve duygudurum bozuklukları klinik olarak birbirleriyle örtüşen tablolar olmalarına ve hatta intihar riskini en çok psikiyatrik bozukluğun artırdığı bilinmesine rağmen. Araştırma sonuçları genetik faktörlerin rolünün. Marusic A. ikiz. Bu aday genlerden en önemlileri serotonin taşıyıcı reseptör (SERT). bağlantı (linkage) analizleri ile intihardan sorumlu olduğu düşünülen aday genler tespit edilmiştir. Sarchiapone M ve ark. bazı serotonin reseptörleri (5HT1A. Kaynaklar: 1) Roy A. 133C:13–24. Farmer A ve ark. İntihar davranışında genetik etkenlerin rolünü belirlemeye yönelik. 152: 1075–1076. 2) McGuffin P. agresyon gibi kalıtılabilir kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir (3). aile. monoamin oksidaz A(MAOA). bazı hastaların intihar girişiminde bulunmamaları intihar davranışı için yapısal yatkınlık ya da genetik eğilimin varlığının önemine ve bunun da psikiyatrik hastalıktan bağımsız olduğuna işaret etmektedir. diğer ruhsal hastalıklar ve psikolojik stresörlerden bağımsız olarak %30-50 oranında olduğunu göstermektedir (1. triptofan hidroksilaz (TPH). 2).10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 1 P 13 Psikiyatride Saldırgan Davranışın Genetiği Suicid Davranışın Genetiği Oturum Başkanı Panelist : Kürşat Altınbaş : Serhat Tunç İntihar davranışının oluşumunda genetik etkenlerin rolü ile ilgili tutarlı kanıtlar vardır. Yani bazı bireylerin yapısal olarak intihar davranışına daha yatkın oldukları ve bu yapısal yatkınlığın dürtüsellik.O-metiltransferaz (COMT). Mann JJ (2005) Family genetic studies. tirozin hidroksilaz (TH) genleridir. (1995) Attempted suicide among living co twins of twin suicide victims. Bugün için intihar davranışının psikopatolojilerden ve psikolojik stresörlerden bağımsız bir şekilde birden fazla genin birbiriyle etkileşimi ve çevre faktörlerinin de olaya katılmasıyla çok etkenli bir şekilde kuşaklar arası karmaşık kalıtım yoluyla aktarıldığı düşünülmektedir. Daha sonra tıbbın bu alanda gelişmesiyle intihar davranışının hangi kromozom üzerinde yerleştiğinin tahmin edilebildiği gen haritalama işlemi gerçekleştirilmiştir ve ilişkilendirme (association). 5HT1B. Am J Med Genet C Semin Med Genet. Öfke. Bu sunumda intihar davranışına yönelik güncel genetik bilgiler paylaşılmaya çalışılacaktır. suicide. dürtüsellik gibi bazı ara fenotiplerin temelindeki genetik mekanizmaların intihar davranışıyla bağlantılarının gösterilmesi yapısal yatkınlık kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. katekol.

Ülkemizde psikiyatri alanında uzmanların yetiştirilmesinden ve değerlendirilmesinden Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) sorumludur (3).saglik. bu süre 3 ve 7 yıl arasında değişmektedir.Tükel R. ruh sağlığı uygulayıcısının yeterli psikiyatrik değerlendirme ile nitelikli ruh sağlığı tedavilerini uygulama kapasitelerini geliştirir ve ruh sağlığı sorunu ve bozukluğu olan geniş bir kitleye kapsamlı tedavi yaklaşımları sunmasını sağlar (1).WHO.Karabekiroğlu K.Yeterlik ve Eğitimin Akreditasyonu. Psikiyatri uzmanlık eğitimi için gerekli süre ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. çağdaş göstergeler ve yerel ihtiyaçlar ve uzmanlık öğrencilerinin talepleri ile uyumlu hale getirme çabası süren bir uğraş olacaktır. Eur Child Adolesc Psychiatry. Yine Avrupa ülkelerinin kabaca üçte birinde eğitim öncesinde bir sınav uygulanırken (Fransa. International Review Of Psychiatry. yöntemini. ardından kısa süreli değişiklikler yaşansa da son süre 4 yıl olarak belirlenmiştir. Psychiatric education and training in Asia. vb. Eğitimin etkinliği açısından bu müfredatları hazırlayan kurumlar hem bilimsel gereklilikleri hem de kültürel farklılıkları gözetmeye uğraşmaktadır. Alkın T. İngiltere. Kramer TAM. Birçok ülkede bu eğitimin içeriğini. Uluşahin A (2009) Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi.pdf 4. Psikiyatrinin sunduğu hizmetlerde niteliği halen uzmanın eğitimi belirlemektedir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 14 Psikiyatri Eğitimini Asistanlara Sorduk Dünyada Asistanlık Eğitim Modelleri Oturum Başkanı Panelist : Deniz Ceylan : İshak Saygılı Dünya Sağlık Örgütüne göre “psikiyatri eğitimi”. Bunun sonucunda. Kurumda eğitim alacak kişinin seçiciliğini azaltan bu yöntem eğitim programlarının belirlenmesinde uzmanlık öğrencisinin etkinliğini azaltmaktadır. Ülkeler arasında uzmanlık eğitiminin yapılanmasındaki temel farklılıklar. yerini ve süresini belirleyen kurumlar bulunmaktadır. Literatürden elde edilen bilgiler ışığında ülkeler arası uygulama farklılıkları dikkat çekmektedir. The implications of core competencies for psychiatric education and practice in the US. diğerlerinde tek bir yapı bu iki görevi de üstlenmektedir (2). Can J Psychiatry 48: 215-221 3. Örneğin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ülkemizde ayrı bir uzmanlık dalı ve Erişkin Psikiyatri Eğitiminde bir rotasyon programı iken Avrupa ülkelerinin üçte birinde Erişkin Psikiyatri Uzmanlığı içinde yer almaktadır (5). (s. Geneva: WHO 2. Hergüner S (2006). ülkelerin geliştirdiği sağlık politikaları. Ülkemizde uzmanlık eğitimine başlayabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yapılmaktadır. uygulanan eğitimin temel ürünü olan psikiyatri uzmanlarının donanımı da büyük farklılıklar göstermektedir (4). Doğangün B. Macaristan. kurumların tarihsel gelişimi ve yerel ihtiyaçlarla büyük oranda değişmektedir (6).) diğerlerinde uygulanmamaktadır. kurumların olanaklarına ve kurumlardaki eğiticilerin nitelik ve niceliğine göre oldukça değişkenlik göstermektedir.tr/pdfdosyalar/mevzuat/TUEY. Child and adolescent psychiatry training in Europe: differences and challenges in harmonization. Eğitim programının içeriği ve rotasyon süreleri de büyük farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde eğitim programının hazırlanması ve yeterliliğin değerlendirilmesi ayrı kurumsal yapılar tarafından sürdürülürken. Ng C (2008). Bu sebeple asistan eğitimini bilimsel.Ülkemizde uygulanan psikiyatri uzmanlık eğitimi.23) Ankara:Tuna 5.Scheiber SC.http://www. 20: 413418 . (2005) Atlas: Country profiles of mental health resources.gov. Ülkemizde de benzer bir uygulama görülmektedir. Kaynaklar 1. Adamowski SE (2003).tuk. 15:467–475 6-Singh B. Ülkemizde de yakın zamana dek psikiyatri uzmanlık eğitimi için gerekli toplam süre 5 yıl iken bu süre önce 4 yıla indirilmiştir. Çoğu ülke bu ihtiyaçlar çerçevesinde çekirdek müfredatlar hazırlamaktadır. Diğer tıp dallarından farklı olarak kurumun teknolojik imkanlarının katkısı sınırlı olmaktadır. Ülkemizdeki durumu daha iyi anlayabilmek ve kültürel farklılıkları da dikkate alan etkin bir model oluşturabilmek için dünyadaki diğer psikiyatri uzmanlık eğitim modelleri incelenmiştir.

tr/page.aspx?menu=114 .http://www.7.org.psikiyatri.

Değişen sağlık sistemi hekimlerin hem hizmet üretiminde zorluklara neden olmakta hem de aldıkları eğitimin niteliğinde belirgin düşüşlere neden olmaktadır. alınan eğitim kurumundan. Sonuç olarak ülkemizde psikiyatri eğitimi sürecine eğitim alanların. eğitim alınan kurumun yapısal ve eğitim içeriği özellikleri. %70’i ekonomik zorluk yaşadığını. Bu çalışmada Türkiye’deki psikiyatri asistan hekimlerinin genel bir profilini elde etmeyi. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden beklentileri değerlendirmeyi. Sonuçlarda özellikle psikoterapi eğitimlerinde. Katılımcıların %80’i performans sisteminin uzmanlık eğitimini olumsuz etkilediğini söylemiştir. %85’i ise geleceği planlamada güçlük yaşadığını belirtmiştir. nöbet ücreti ve ek ödemeler gelmiştir. yani asistanların. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatride Asistanlık Çalışma Birimi içinde kurulan bir grup tarafından hazırlanan anket formları.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon2 P 14 Psikiyatri Eğitimini Asistanlara Sorduk Türkiye Psikiyatri Asistan Profilinin İncelenmesi Oturum Başkanı Panelist : Deniz Ceylan : Necip Çapraz Türkiye’de psikiyatri uzmanlık eğitimi uzun yıllardan beri verilmektedir ve başarılı sonuçların yanı sıra gerek teorik alanda gerekse de pratik alanda eksiklikler göze çarpmakta ve bunlar tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından dile getirilmektedir. Psikiyatri uygulamasının en önemli ayaklarından biri olan psikoterapi gerek teorik gerekse de pratik olarak verilememektedir. katılımı konusunda hala eksiklikler mevcuttur. genel memnuniyeti ölçmeyi amaçladık. Daha güncel bir sorun olarak ise katılımcıların %72’si sözel şiddete maruz kaldığını söylerken. iş yoğunluğu ve eğitici sayısının yetersizliği ise eğitim eksikliğine gösterilen en sık nedenlerin başında gelmiştir. genel olarak psikiyatri eğitiminden. Asistanların %60’ı özlük haklarıyla ilgili sorun yaşarken. %21’i fiziksel şiddete maruz kaldığını söylemiştir. Özlük haklarıyla ilgili yaşanan sorunların başında nöbet ertesi izin. psikiyatri eğitimi veren kurumlardaki gönüllü temsilcilere basılı olarak gönderilmiştir. psikiyatri uzmanlık eğitiminin durumunu ortaya koymayı. Anket sosyodemografik bilgiler. asistanlık özlük hakları konusunda sorunların ortaya çıkarılmasını hedeflemiştir. bireysel süpervizyon alabilmede eksiklikler tanımlanmış. yıllık izin kullanamama. Katılımcıların %95’i de psikoterapi eğitimlerinin Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından desteklenmesi ve verilmesi gerektiğini belirtmiştir. .

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 14 Psikiyatri Eğitimini Asistanlara Sorduk Tıpta uzmanlık eğitiminin dünü ve bugünü Oturum Başkanı Panelist : Deniz Ceylan : Raşit Tükel .

Şiddet ve agresif davranışların nedenlerine yönelik yapılan çalışmalar araştırmacıların ilgi odağı olmuş ve bazı deneysel çalışmalar yapılmıştır. Hic bir genel prensip bu maddelere uygulanamaz. Deneysel çalışmalar için karşımıza çıkan bu kısıtlamaları göz önüne aldığımızda uyusturucu ve alkol kötüye kullanım ve bağımlılığı ile insanların agresif ve şiddet içeren davranışların araştırılması için yapılacak olan çalışmaların etiyolojik. (3) Özellikle halüsünojen ve alkolün intoksikasyon durumlarında ortaya çıkan agresif davranışlar. Geçmişte çevresel şartlar hoş olmayan şekillerde düzenlenerek deneklerde agresif ve defansif davranışlar oluşturularak yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler kullanılıyordu. yasal ve sosyal kısıtlamalar. (4) Ekonomik değerleri yüksek olan eroin ve kokain gibi uyuşturucaların ticaretine bağlı yasadışı süreçlerde ortaya çıkan agresif davranışlar ve şiddet. .neurobiyolojik mekanizmalar. Her bir uyuşturucu madde doğrudan veya dolaylı olarak değişik yollarla agresif ve şiddet içeren davranışları etkilerler. Agresyon ve şiddet davranışları ile ilgili çalışmaları gözden geçirdiğimizde hayvanlarla yapılan sistematik deneysel çalışmaların öncelikli amacının agresif davranışların yakın ve uzak nedenlerini araştırmak olduğunu görürüz. Bağımlılık yapan psikoaktif maddelerin her biri farmakolojik özellikler. Diğer panelistlerin ve dinleyicilerin katılımı ile konuyu geniş bir şekilde ele alsacağımızı düşünüyor ve sizleri panelimize davet ediyorum. Halbuki insanlarda yapılan araştırmalar çoğunlukla alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra ortaya çıkan agresif davranışların sıklığını ölçmek ve nedenleriyle ilişkilendirmeyi hedefleyen çalışmalardır . elektrik şok uygulamaları. Bu yaklaşımlar etholojik nörolojik ve çevresel-psikolojik araştırma geleneklerinden kaynaklanır. nörolojik ve çevresel-psikolojik boyutlarda ele alınması gereği ortaya çıkar. Ancak bu durum özellikle gecmişlerinde agresif davranısları olan insanlar içi geçerlidir. kullanıldıklarında oluşan beklentiler ve kültürel gelenekler acısından birbirlerinden farklıdırlar. Deneysel ortamlarda doğru sonuçlar elde etmek için agresyonun sınırlanmamasının doğuracağı deneklerin zarar görebilme ihtimali bu çalışmalarda oluşan etik ikilemdir. aslında toplumumuzda yaşamın her alanında sıkça baş vurulan bir hareket tarzı olmasına rağmen söz konusu uygulayanlar bağımlılar olduğunda biz psikiyatristler dahil herkesin tepkisi ne yazık ki abartılı şekilde olumsuz olmaktadır. Bu durum özellikle yoksunluk bulguları şiddetli olan eroin ve kokain kullanıcıları için geçerlidir. Ancak gerek insanlarda gerekse hayvanlarda agresyonun araştırılmasına yönelik deneysel çalışmaları yapmak aynı zamanda etik bir ikilemi de beraberinde getirir. Methodolojik olarak agresyon araştırma modelleri değişik bilimsel yaklaşımlar içermektedir. bagımlılık yapma potansiyelleri. Bu maddelerin tek başlarına veya alkol ile birlikte kullanıldıklarında oluşan tahripkar davranışlardan hemen bir sonuca varmak yanlış değerlendirme olacaktır. verilen ödüllerin ellerinden alınması. Yaklaşık 25 yıldır bağımlı hastalarla çalışan bir meslektaşınız olarak kanıtlara ama özellikle kendi deneyimlerime dayanarak konuşmamı yapacağım. yemek ve uyaran kısıtlanması gibi major çevresel manipulasyonlar şeklindeydi. Bu yolları 4 ana başlık altında toplayabiliriz: (1) Maddelerin kullanımı veya yoksunluk durumları beyin mekanizmalarını direkt olarak aktive ederek agresyona neden olurlar.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 15 Şiddet Ve Bağımlılık Bağımlı Kişide Şiddet Davranışının Ele Alınması ve Tedavisi Oturum Başkanı Panelist : Defne Tamar Gürol : Ayhan Kalyoncu Şiddet. 1960 lı yıllarda bilimsel araştırmalarda uygulanan agresyon modelleri deneklerin tehlikeli durumlara maruz bırakılmaları. (2) Yoksunluk durumunda olan bağımlıların madde arayışı içerisindeyken gösterdikleri agresif veya şiddet davranışları.

Son olarakta günlük meslek pratiğimizde karşılaştığımız bağımlı hastaları özellikle poliklinik şartlarında nasıl yönetebileceğimize dair örnekler üzerinden klinik deneyimime dayalı vereceğim önerilerle konuşmamı sonlandıracağım. .Konuşmamın kalan bölümünde sıra ile her bir psikoaktif maddenin ayrı ayrı agresyon ve şiddet ile olan ilişkisini değerlendireceğim ve bağımlı hastalarca uygulanan şiddetin tedavisi için etkili yaklaşımlardan bahsedeceğim.

2005. Abram KM. Risk factors for criminal recidivism -.62. Bu konuşmada madde kullanımı ve şiddet arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler ile şiddete uğrama ve şiddet gösterme arasındaki ilişkiye de değinilecektir. BMC Psychiatry.8. Çocuklarda ve ergenlerde erken emosyonel ve davranışsal problemler hem kabadayılık gösterme. Şiddetin her zaman hastanın bizzat tehdit etmesi kadar açık olmayabilir. Arch Gen Psychiatry. Weiner DA. . Crime victimization in adults with severe mental illness: comparison with the National Crime Victimization Survey.a prospective follow-up study in prisoners with substance abuse. McClelland GM.12(1):111. erkek cinsiyeti. Psikiyatri bozukluklar ve şiddet arasındaki ilişkiyi anlamak için geçmiş şiddet öyküsü. Kaynakça: Hakansson A. madde kullanımı ve zorlayıcı yaşam olayları ile arasındaki ilişkiyi incelemek gerekir. doi: 10. Üstü kapalı göstergeleri de ayırt etmek önemlidir. madde kullanmak ve şiddet suçu işlemek yeniden şiddete maruz kalmanın göstergesi olarak bulunmuştur.1001/archpsyc.62:911–921. Yapılan çalışmalar geçmişte şiddete uğramanın gelecek yaşamda da şiddete uğramak niçin risk faktörü olduğunu göstermektedir. Bazı çalışmalarda erken dönemde şiddete maruz kalma. Teplin LA.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 15 Şiddet Ve Bağımlılık Bağımlı Kişide Şiddetin Öngörülebilmesi Oturum Başkanı Panelist : Defne Tamar Gürol : Figen Karadağ Sağlık çalışanlarının yarıya yakının kariyerleri boyunca şiddette maruz kaldıkları bildirilmektedir. Berglund M.911. hem de şiddete maruz kalma için risk faktörleri olarak gösterilmektedir. 2012 Aug 15.

WHO. kokain ve krak kokain. cinsel. Geneva. ruhsal bakış açılarını da içerecek şekilde. evdeki çocukları ve yaşlıları da kapsayabilir (Zilberman. Şiddetle alkol-madde kullanımı arasındaki bağlantılar karışık olsa da. 2007 Zilberman ML. Bras Psiquiatr. holiganlık. Am orld Health Organization: Third Milestones of a Global Campaingn for Violence Prevention Report 2007: Scaling Up. Athanasiadis’in (1999) bir gözden geçirme çalışmasında. toplum ortalamasından daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Atkinson 2009). sadece bireysel şiddeti içeren rakamlardır. Dürtüsel olanlarında otonom yanıtın yüksekliği ve beyinde prefrontal bölgeden limbik bölgelere doğru uzanan bir denetim ya da “fren” düzeneğinde. toplumsal. maddeyi temin etmek amacıyla şiddet davranışı ve hatta şiddet mağduru olduktan sonra madde kullanımına başlamak gibi çok sayıda karşılıklı ve birbirinin nedeni ve/veya sonucu olabilecek öğe mevcuttur. düzenekleri içeren bir fenomendir. Ayrıca saldırganlık kasıtlı ya da dürtüsel olarak da sınıflandırılabilir. Anderson Z. Bu rakamlara savaşlar. maddenin ya da ilaçların etkisi altındayken şiddet edimi. bir eşin diğerine karşı şimdide veya geçmişte bir zamanda fiziksel. Blume SB. “Resmi kayıtlara göre” her gün 5 kadından 2'si şiddet görmekte ve günde ortalama 5 kadın hayatını kaybetmektedir.org. Bireysel. Örneğin. bu ev içi şiddet. Domestic violence. saldırganlığın türü (fiziksel veya sözel ya da doğrudan veya dolaylı). Dr. alkol ve madde kullanımıyla karşılıklı bağlantıları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. ayrıca amfetamin. biyolojik. 2005. Rev. toplum kıyımlardaki ölümler dahil değildir.chp. 2009. Levent Tokuçoğlu Kaynaklar    Atkinson A. benzodiazepinler ve kannabisin şiddet davranışlarıyla ilintili olduğu bulunmuştur. Toplantıda şiddetin tanımlamaları yapılarak. alkolün ana risk etkeni olduğu. Bellis MA. ekonomik.5 milyon insanın şiddet nedeniyle öldüğü belirtilmektedir (WHO 2007). Switzerland. Ayrıca ülkemizde son zamanlarda çokça karşılaştığımız bir şiddet türüne dikkat çekilmeye çalışılacaktır: Eş/eski eş şiddeti. Alkol ve madde kullanımı ile şiddet arasında belirgin ilişkiler olsa da.uk (Son erişim tarihi: 24. alcohol and substance abuse. Sumnall H. 2005). 27 (Suppll II): S51-5 . gerek şiddet faili gerekse kurban olma olasığının. bu bağlantının çok yüzlü ve karmaşık yanını nedensel olarak araştırmış çok az sayıda çalışma mevcuttur. Şiddet çok sayıda ve karmaşık nedeni.2012) Siever LJ. Yabancıların “domestic violence” ve “intimate partner violence” dediği şiddet. anabolik androjen streoidler. biyolojik ve ruhsal-toplumsal nedenlerin hepsi karşılıklı ve önemli bir ilişki. “top-down” denetim düzeneğinde bir bozukluk olabileceği belirtilmektedir (Siever 2008). saldırganlığın nedeni (tıbbi durumlar veya madde etkisi). Hughes K. www. 2011). toplumsal. Neurobiology of Agression and Violence. etkileşim içerisindedir (ICAP.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 15 Şiddet Ve Bağımlılık Şiddet ve Şiddetin Alkol ve Madde Kullanımıyla İlintisi Oturum Başkanı Panelist : Defne Tamar Gürol : Levent Tokuçoğlu Kişilerarası şiddet ve alkol-madde kullanımı büyük bir toplum sağlığı sorunudur ve kullanıcıların. Centre for Public Health Liverpool John Moores University WHO Collaborating Centre for Violence Prevention. kültürel. kültürel ve toplumsal olarak veya bir topluluğu dahil olma (örneğin. Dünyada bir yıl içerisinde yaklaşık 1. Daha geniş bir bakış açısıyla bakıldığında. Syed Q (2009). siyasi inançlar) sebebiyle karışılan şiddet davranışları. Şiddetin özgül bir türü olan saldırganlık çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir: saldırganlığın hedefi (kendine dönük veya başkasına yönelik). eşhastalık (comorbidity) bağlamında psikiyatrik hastalıklarla madde kullanımı. duygusal cürüm işlemesi halidir.08. Ülkemiz İçişleri Bakanlığı’na göre son 7 yılda eşi/eski eşi tarafından öldürülen kadın sayısı yüzde 1400 artmıştır.

  ICAP. 281-286 . (1999) Drugs. 12. Washington DC Athanasiadis L. Current Opinion in Psychiatry. International Center for Alcohol Policies . 2011. ICAP Blue Book. alcohol and violence. 2011.

Hastaların çoğunun tedavisi destekleyici ve açıklayıcı unsurların birlikteliğini gerektirir (2). Açıklayıcı psikoterapi terimi hasta ve terapist arasındaki ilişkilerin analizi ve daha önce tanınıp anlaşılmamış duygular. Her ne kadar bu iki psikoterapi spektrumun sınırlarını belirliyor olsa da. Introduction to supportive psychotherapy.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 16 Psikoterapilerin Sinderellası Psikoterapiler Yelpazesinde Destekleyici Psikoterapi’nin Yeri Oturum Başkanı Panelist : Cem Kaptanoğlu : Halis Ulaş Bireysel psikoterapiler bir ucunda destekleyici psikoterapinin olduğu. S: 5-6. Destekleyici psikoterapi ise belirli bir hasta grubunun tedavisin de kullanılan özgül bir terapi yöntemidir (1). zaman zaman birbirlerinin tekniklerinden yararlanabilirler. Psikoterapinin destekleyici biçimleri de hastanın kendi zihinsel süreçleri hakkında farkındalıklarını genişletebilir ve bu nedenle açıklayıcı tekniklerin unsurlarını kullanmayı gerektirebilir. diğer ucunda da psikoanalizi içeren açıklayıcı psikoterapinin bulunduğu bir spektrum olarak ele alınabilir. Rosenthal RN. Herhangi bir psikoterapide kullanılan destek ile destekleyici psikoterapinin arasındaki ayrımın belirlenmesi oldukça önemlidir. düşünceler. American Psychiatric Publishing. 2004. güvenilirliği ve dikkatliliği ile karakterize ve her psikoterapinin temelinde yer alan bir tekniktir. Alptekin K. Spektrumda sağa doğru ilerledikçe psikoterapiler arasındaki farklar bulanıklaşır ve birbirinden ayırt etmek zorlaşır.2(2):3540 2. Destek. Washington. terapistin başvurana karşı düzenliliği. Ulaş H. Destekleyici Psikoterapi. gereksinimler ve çatışmalarla ilgili içgörü gelişimi ve hastanın bilinçli olarak bu çatışmaları çözme ve daha iyi bir şekilde bütünleştirme girişimini izleyen bir süreç yoluyla kişilik değişimini amaçlayan çeşitli yaklaşımlar için kullanılan ortak bir terimdir. Kaynaklar 1. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2009. . Pinsker H. DC. Winston A. Destekleyici Psikoterapi ile başlayan spektrumdan psikoanalize doğru ilerlenirken bu yelpazede destekleyici-açıklayıcı ve açıklayıcı-destekleyici psikoterapileri içerir.

Hastanın gerçekliği değerlendirmesine yardımcı olur. DP’de olumsuz duygular tanınıp tartışılırsa. İlişkinin aktarımsal unsurları. Gelişimsel kökenlere inmek öncelikli amaç değildir. Son görüşmeden bu yana hastamın yaşamında ne olup bittiği. hasta için denge figürü. hastanın güncel işlevselliğinin ne durumda olduğu. ancak eş zamanlı olarak aynı savunmayı hem destekleyip hem de sorgulayamaz. Hasta. dış dünyayla kurulan bir bağlantı hatta dış dünyanın temsilcisi anlamına gelir. aktarım analiziyle hastanın iç dünyası anlaşılır. Destekleyici terapist açıklayıcı terapiste göre daha “gerçek”. DP ile tedavi edilen pek çok hasta. Kaynaklar Kaptanoğlu C. Aktarım ister olumlu ister olumsuz olsun. Aslında DP’de en çok destekleyici olan etken. hasta düşmanca duyguları terapistin rahatça ele alabildiğini yaşantılar ve bir anksiyete kaynağı giderilir. hasta yıkıcı eyleme dökmelere girerse ya da terapiyi bırakması söz konusu olursa yorumlanır. belirtileri düzeltmek. özgül sorular yerine genel soruları tercih etme. yalnızca uyumu bozucu nitelikte ise sorgulanır. DP’de bilinçli sorun ve çatışmalar ele alınırken bunların altında yatan bilinçdışı çatışmalar ve kişilik özelliklerine yönelik girişimde bulunulmaz. Hastayla ilgilenme. yargılayıcı bir dil kullanmaktan kaçınma.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 16 Psikoterapilerin Sinderellası Destekleyici Psikoterapinin Temel İlkeleri Oturum Başkanı Panelist : Cem Kaptanoğlu : Leyla Gülseren Gerçekte psikodinamik psikoterapi türlerinden biri olan destekleyici psikoterapi (DP). monolog yapması beklenmez. kronik hastalığı olan. görüşmeler sırasında hükmedici. aktarım ve karşıaktarımın güncel durumu. Açıklayıcı psikoterapide. . hastanın öyküsü her seanstan önce gözden geçirilmesi gereken konulardır. Terapist. yinelemeyi en aza indirmek. DP. bir savunmayı destekleyebilir ya da sorgulayabilir. TPD Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Ders Notları. daha aktif. empati kurma ve bunu gösterme. görece sağlıklı bir kişinin bir yaşam olayıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için doğrudan girişimlerde bulunan bir ikili (dyadic) tedavidir. gerçeklik unsurlarından sonra gelir. semptomatolojisi. kabullenme. ılımlı pozitif aktarımı destekler. DP’de de aktarım ortaya çıkar ancak tartışılmaz. onarmak ya da sürdürmek. yani yöntemleridir. terapistin girişimlerinin planlı ve özgül bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarlandığı. tanısal değerlendirmeye dayalı bir tedavi yaklaşımıdır. benlik saygısını. ancak terapiye önemli oranda engel olarak görülürse. Terapist. Terapist olumlu duyguların gelişimini teşvik eder. ego işlevlerini ve uyum becerilerini geliştirmek. kendini daha çok açığa vurma eğiliminde ve genellikle daha konuşkandır. ortak amaçları olan iki erişkinin ilişkisidir ve hastaterapist etkileşimi karşılıklı konuşmaya dayalıdır. içgörüye yönelik ya da açıklayıcı terapide de en çok destekleyici olan etkendir: Hastaya duygularının ve açmazının anlaşıldığını göstermek. Destekleyici bakış açısından hasta-terapist arasındaki ilişki. Ankara. hastanın kişiliğine saygı gösterme ve hastaya bir erişkin olarak hitap etme terapötik işbirliği ve hastanın benlik değerinin artması için özen gösterilmesi gereken konulardır. yaşam koşulları yetersiz kişilerdir. Aslında içgörüye yönelik psikoterapi ile DP’nin ulaşmayı hedefledikleri amaçları arasında fark yoktur. 2012. duygulanım ventilasyonuna ve bir yönlendirici teknik olan duygulanım kontrolüyle denge içinde dışavurumuna cesaretlendirilir. Ayrıldıkları nokta bu amaçlara ulaşma yolları. Hasta uzun konuşmakta serbest olmakla birlikte. olumlu tepkiler ortaya çıkaracak sorular sorma. Sessizlik olduğunda da terapist çok beklemez. Savunmalar.

H. A. C. Ankara. Routledge. Kuramı ve Uygulaması (Çev. Eylül yayınları. İstanbul. . Rosenthal RN. Eşsizoğlu. New York. Maraş). 2011. G. Tuna Matbaacılık. A. Güleç. Pinsker H (2004) Destekleyici Psikoterapiye Giriş (Çev.Pinsker H (1997) A Primer of Supportive Psychotherapy. Kaptanoğlu. Wallace ER (1983) Dinamik Psikiyatri. 1994. Atalay). Winston A.

Aynı yıl Bibring klasik analitik yöntemler olan yüzleştirme. 1960’lı yıllarlın ortalarına gelindiğinde artık yapısal değişim sağlayan tek tedavinin psikanaliz olmadığı yaygın kabul görmekteydi. Erken dönem psikanalistlerin destekleyici tedavi yöntemlerine karşı olumsuz tavırlarından uzaklaşan ilk analist eksik yorumlamanın etkisi anlamaya odaklanan Glover’dır.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 16 Psikoterapilerin Sinderellası Destekleyici Psikoterapinin Kökenleri Oturum Başkanı Panelist : Cem Kaptanoğlu : Volkan Topçuoğlu Psikanalizin ilk uygulayıcıları elde ettikleri tedavi başarılarının telkine dayalı olması suçlaması ile tekrar tekrar karşılaştılar. O dönemde destekleyici terapi psikanalizin tam karşıtı olarak görülmüştü. Bu dönem psikanalistlerine göre gerçek tedavi sadece psikanalitik yöntemler yoluyla mümkündü. 1954’de Knight klasik yöntemlerle tedavi edilip kötüleşen hatalardan yola çıkarak bazı hataların destekleyici yöntemin gerekli olduğunu savundu. Bu nedenle psikanalistler psikanalizin ilk yıllarında destekleyici yöntemleri kendi yöntemlerinden ayırmak için büyük bir çaba gösterdiler. telkinin psikanalitik kurama göre nasıl etki ettiğinin açıklanmasına çalıştılar. 1946’da Alexander’ın içgörüye psikanalizde fazla önem verildiğine dair görüşü ise bir dönüm noktası kabul edilebilir. manipülasyon ve abreaksiyonu tanımladı. netleştirme ve yorumlamanın dışındaki destekleyici yöntemler olan telkin. .

Şiddete uğrayan çocuklarda mutsuzluk. bilincin yeterince aydınlatmadığı alacakaranlıkta ortaya çıkan. kaygının. yaşamı. Genel Kurulu. Oturum. Dünya Sağlık Örgütüne göre şiddet. zorbalığa uğrama şikayetleri günden güne artmaktadır. gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi. madde kötüye kullanımına açık durumdadır. Bunun için evden kaçan gençlerin ve ailelerinin değerlendirilmeleri ve desteklenmeleri amacıyla kullanılabilecek yataklı kurumlara acil ihtiyaç vardır. Ülkemizde yaşanan hızlı toplumsal değişimler. ruhları ve yaşamları yok eden şiddete seyirci kalınmasıdır. sosyoekonomik güçlükler ile ilişkili olarak çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları klinikleri başvurularında aile içi şiddete. insanı insanlığından çıkaran yok edici eylemlerdir. öğretmenler. çocuk cinsel istismarı ile ilişkisi. Literatür: -Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Araştırması için Bağımsız Uzman Raporu. dünyada 50. Eğer sevgi birliğinin çocuğu değilseniz. Ailede sevgi ikliminin. ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar. cinsel istismara. aşırı hareketlilik gibi belirtiler ortaya çıkmakta. Korkutarak yaptırım uygulama alışkanlığı toplumumuzda maalesef yaygındır. çetelerin baskısına. Bizim için asıl sorun. şiddetin ortadan kaldırılması-kaldırılamaması değil. umutsuzluk. değersiz algıladığında. Çocuklara yönelik şiddetin çoğunluğu çocukların en yakınındaki kişilerden yani anne. BM. çocukların ¾’ü anne karnından başlayarak annenin uğradığı şiddete ortak olmaktadır. kendiliğini. . alkol madde kullanımına ve suça yatkınlık görülmektedir. hakkında açık ve dürüst konuşulamaması. güven ve güç ilişkileri bağlamında insan sağlığı. bağlılığın olmayışı amaçsız yalnızlığı ve buna bağlı öfkeyi ortaya çıkarır. Evden kaçan çocuğun durumu acilen değerlendirilmeli. okullarda akran grubunun. genci çok çeşitli sorunlar beklemektedir. Yine aynı araştırma raporuna göre 2002 yılında tüm dünyada yaklaşık 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuk. Öfke kolayca şiddet davranışına dönüşebilir. Kendisi şiddete uğrayan çocukların şiddet uygulayıcısı olma olasılığı daha yüksektir. geniş aile ve sosyal kurumlar içinde güvenli yaşam alanı oluşturulmalıdır. Yapamadığımı yıkarım diyen şiddet. cinsel istismar ve ihmali veya ihmalkar davranışı. okul arkadaşları. sorumluluk. Birleşmiş Milletlerin Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Raporuna göre (2006) (UNVAC). Aile içinde şiddet ve istismar gördüğü için sokağa kaçan. Ev içi şiddet (domestic violence) durumunda. şiddetin görmezden gelinerek yok sayılması. işverenler ve çocuk bakıcılarından kaynaklanmaktadır. Şiddet ve istismar üreten aile dış dünyaya kapalıdır. bütünüyle kötü. etrafında oluşturduğu karışıklık ve korku ile güç gösterisi yapar. baba. Cinsel istismar çoğu kez gizli kalır. cinsel ilişkiye zorlanmış veya cinsel şiddetin başka biçimlerine maruz kalmıştır. Ağustos 2006. istismar edilen cinselliği nedeniyle kendini utanç içinde.000’den fazla çocuk öldürülmektedir ve şiddet sonucu meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alınan çocuk sayısı 1-2 milyondur. Suça. şiddetin çocuğu olabilirsiniz.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları Ile Şiddet Şiddet ve Çocuk Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Behiye Alyanak Şiddet. ihmale ve istismara. Sokakta kalma süreci arttıkça geri dönüşümsüz sorunlar ortaya çıkacaktır. Çocuk. yalnızlıktan doğan öfkenin. hızlı kentleşme. özünü kaybedebilir. Bildirilen olguların gerçekleşenlerin %15’i olduğu tahmin edilmektedir. sokakta karşılaştığı insanlardan kendine yeni aileler oluşturmaya çalışan çocuğu. gelecek beklentisinde azalma. mutsuzluğun. Bu sunumda şiddetin doğası. töre cinayetlerine varan şiddet boyutu ve şiddetin nasıl çözümlenebileceği ile ilgili bir çerçeve verilecektir. ortaya çıkmaması. 61. her yıl.

-Röll J. 2012. Cox R. Granic I: A characteristic destabilization profile in parentchild interactions associated with treatment efficacy for aggressive children. Koglin U.-Lichtwarck-Aschoff A. Nonlinear Dynamics Psychol Life Sci. Peterman F:Emotion Regulation and Childhood Aggression: Longitudinal AssociationsChild Psychiatry Hum Dev 10578-612.16(3):353-79. Hasselman F. 2012. . Pepler D.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları İle Şiddet Şiddet Sürecinin İki Tarafı Olarak Kadın Ve Erkek Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Hülya Gülbahar Erkeğin kadına karşı şiddeti. ruhsal “sapkınlığı”ndan mı kaynaklanır? . hizmet ve itaat ilişkilerinin bu süreçte rolü var mıdır? Soru çok! . . bu şiddeti. giderek daha büyük bir önem kazanıyor. bilgi ve deneyim alışverişi yapmak. sınıf.Şiddet. eşini “döven” kocanın. şiddete tahammül eşiğini yükselterek boyun eğmeye devam etmesini sağlayan dinamikler var mı? Tüm dünyada ve ülkemizde kadına karşı şiddetin arttığı bir konjonktürde. öncelikle erkek şiddetinin nedenlerine yönelik kimi yaygın önkabulleri sorgulamadan oluşturulabilmesi mümkün mü? Örneğin.Şiddet. her daim “süreklilik” niteliği taşıyan bir eylem. dozunun artırarak devam ettirmesini sağlayan.Ya da farklı cinsler olarak “yaratılmış” ve farklı işlevlerle “donatılmış” olmalarıyla? . oğullarına/kızlarına bıraktığı uğursuz bir miras mıdır? . alışkanlık vb. din.Ya da o erkeğin ait olduğu kültür. Ama bu arayışı oturtacak sağlam bir zemin gerek. kadınların da “normalleştirme” süreci var mı? Şiddet uygulayan birey açısından. güçsüz ya da “güçsüzleştirilmiş” bir erkeğin doğal bir refleksi midir? . bu sorular üzerine daha derinleştirilmiş araştırmalar/tartışmalar. hormonlarla açıklayabilir miyiz? . bağımlılıklarından.Şiddet. şiddete maruz kalan bireyin ise. (kendi güçlü ya da güçsüz yönleriyle) aslında son tahlilde eşit olan iki cins arasında. erkeğin alkol vb.Şiddet. farklı ama görece eşit silahlarla bir çatışma mıdır? İktidar ve kontrol mekanizmalarının. ile? . bir süreç… Bu süreci taraflar nasıl algılıyor? Şiddetinin her iki tarafının. görenek. ulus. bu sürecin uzamasında ortak ya da farklı açılardan etkileri neler? Erkeğin “normal” bir davranış biçimi olarak gördüğü şiddeti. gelenek. Bu zeminin.Erkek şiddetini ve kadınların bunu kabullenişini genlerle.

yasaların yetersiz kalması. Ülkemiz de bu şiddet salgınından nasibini fazlası ile almıştır. Bu ülkelerde özellikle alt toplum katmanlarında şiddet neredeyse tek iletişim şekli halini almaktadır. Ancak son zamanlarda ülkemizde gelişen bir başka hekime yönelik şiddet şekli ise hasta ve yakınlarının isteklerinin yerine getirilmemesi veya yapılmağa çalışılan işlemin yanlış anlaşılması gibi nedenlerle hekime yönelen şiddet davranışıdır. hastane idarecilerinin tecrübesizliği gibi faktörlerin yanı sıra hastane fizik şartlarının kötülüğü. Özellikle psikotik ve antisosyaller olmak üzere hastalarımızın başta biz psikiyatri uzmanları olmak üzere hastalıkları nedeni ile hekimlere yönelttiği şiddet davranışı. Ülkemizin geleneksel eğitim ve davranış biçimleri arasında şiddetin belli bir yerinin olması da şiddet davranışını artırmaktadır. kendisini engellenmiş hissetme. Bu tür şiddeti önlemek daha zor olacak gibi görünmektedir. Ne yazık ki bu davranış biçimi insanlık geliştikçe azalmamış. Bunları psikiyatrik ölçüler içinde ele almak ve değerlendirmek daha doğru olacak ve özellikle psikiyatristlerin eğitimle kazanacakları yeteneklerle önlemek nispeten kolay olacaktır. Bu tür şiddetin son zamanlarda artmasında ülkenin sağlık sisteminde aşırı bir değişime gidilerek çok fazla hastanın kısa sürede bakılması dolayısıyla hastaya yeterli vakit ayırılamaması. Bu olaylar o kadar yoğundur ki bu konuşmayı dinleyen veya okuyan meslektaşlarımız arasında bile şiddete maruz kalanlar mutlaka mevcuttur. Özellikle savaş teknolojisi ve silahların gelişmesi ile şiddetin sınırı sonsuza kadar uzanmaktadır. Bunun pek çok nedeni vardır ve çok etraflıca araştırılması ve önlenmeğe çalışılması gereklidir. bireysel şiddet bazen çok yükselse de nispeten kontrol altına alınmaktadır. Bu tür şiddet çok eskiden beri tüm toplumlarda olmuştur ve özellikle daha yaşlı psikiyatristlerin hatırlayacağı bir çok meslektaşımız bu tür saldırılarla hayatlarını kaybetmiş veya yaralanmışlardır. öfke giderici önlemlerin alınamamış olması gibi pek çok neden vardır. bu mutlaka gerekli bir yaklaşımdır ancak olayların pek azı bu yöntem ile bastırılabilir. Bu kötü gidişe son verebilmek için düşünsel olarak şiddete karşı çıkan insanların artması ve hümanistik bir düşünce biçimini yaymağa çalışması ne yazık ki toplumda yeterli karşılık bulamamaktadır. yerleşilen şehire ve kültüre uyum sağlayamama. artmıştır. Ne yazık ki ilk akla gelen önlemler polisiye tedbirler ile olayları yatıştırmağa çalışmak olmaktadır. Teknik gelişmeler şiddetin daha etkin ve kötü sonuçlar veren bir boyut kazanmasına neden olmuştur.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları İle Şiddet Meslektaşlara Yönelik Şiddet Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Hüsnü Erkmen İnsanlık tarihi boyunca şiddet tüm toplumlara etki yapmış bir davranış biçimidir. ancak geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde durum daha kötüdür. Yüzyıl önce yapılan bir savaşta sadece çarpışan askerler ve çarpışma yeri civarının şehirleri etkilenirken bugün tüm dünyayı ve insanlığı yok edebilecek silah ve teknoloji mevcuttur. eğitim ve buna bağlı çözüm bulabilme yeteneği eksikleri. Savaş benzeri kitlesel şiddetin yanı sıra kişisel şiddet de son zamanlarda giderek tırmanmaktadır. devletin gücünü yeterli gösterememesi veya göstermeğe çalışırken kendisinin şiddete başvurması gibi çok farklı olabilmektedir. Özellikle son zamanlarda ülkemizde değişik bir şiddet şekli olarak hekime yönelik şiddet ortaya çıkmış ve ölüme kadar giden tatsız olaylar olmuştur. Hekime yönelik şiddeti biz psikiyatristler açısından ikiye ayırarak incelemek daha doğru olacaktır. İleri ülkelerde gerek insanların şiddete başvurmadan sorun çözmeği öğrenmesi gerekse de devletin kontrolünün daha etkin olması sonucu. . Sonuç olarak her hastaneye çok sayıda polis koymak mümkün olmadığı gibi saldırganların zaman zaman polise de saldırdığını unutmamak gerekir. Bu nedenler bilimsel olarak araştırılmalı ve ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bu artışın nedenleri yoğun ve hızlı göç.

Sonuç olarak hekime yönelik şiddeti önlemenin birinci adımı sosyolojik. Hastane ve sağlık kurumlarında olabilecek her türlü şiddet davranışının cezasını artıran yasal düzenlemelerin de yapılması gereklidir. Nedeni bilinmeden sorun çözülemeyeceği gibi var olduğu düşünülen sorun ve çözümlerinde bu araştırmalar sonucunda farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğini unutmamak gerekir. psikolojik ve psikiyatrik araştırmalar yapmaktır.Yapılması gereken ise daha önce de anlatıldığı gibi bu şiddetin nedenlerini araştırmak ve basitçe çözülebilecek olan sorunların çözümünü en kısa zamanda sağlamak. Bilimsel olmayan yöntemlerle yapılacak çözümler sorunu daha karmaşık hale getirebilir. uzun vadeli çözüm için ise özellikle kitle eğitim araçları ile bu davranışı değiştirmeğe çalışmak olmalıdır. Tüm sağlık çalışanlarının şiddetten uzak bir çalışma ortamına kavuşması dileği ile .

Bu sunumda ikincil travmalara neden olan adil dünya anlayışından söz edilecek ve ikincil travmaların önlenmesi doğrultusunda yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunulacaktır.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları İle Şiddet Kadına Yönelik Şiddette Kadının Rolü ve İkincil Travmalar Oturum Başkanı : Mehmet Sungur Ne yazık ki. ‘Sen ne yaptın da seni dövdü?’ şeklinde sorular ya da ‘Beni öylesine öfkelendirdin ki kendimi tutamadım’ biçimindeki açıklamalar şiddet mağdurunun mevcut durumu tam olarak kavrayamamasına neden olabilmektedir. Herhangi bir travmayı izleyerek insanların kendi başlarına gelenlerden kendi kendilerini sorumlu tutmaları ya da başkalarını tarafından sorumlu tutulmalarının altında ADİL DÜNYA anlayışı yer almaktadır. gerekse çevredeki yakınlar bu ikincil travmaların oluşumunu kolaylaştırmakta ve böylelikle hem kendi sorumluluk ve ‘suç’larını görememekte hem de kurbanın ortaya çıkan şiddetten kendisini suçlamasına neden olabilmektedir. şiddete uğrayan kadının kendi rolü de küçümsenmeyecek oranda önemli olmaktadır. Kadın bir yandan ilk travmanın (şiddetin) acısını yaşarken. . diğer yandan da kendini suçlayarak ikincil bir travmaya neden olmaktadır. Çoğu kez gerek şiddet gösteren kişi. İkincil travma olarak da tanımlanabilecek bu olgu. Bunun bir nedeni de kendisini çaresiz hissetmesidir. kadına yönelik şiddete uygun bir zemin oluşmasında. çoğu kez kadının uğradığı şiddet nedeniyle kendisini suçlu/hatalı bulmasından kaynaklanmaktadır. En tipik örneği şiddet olaylarında veya ırza geçme olaylarında mağdur olan kişinin saldırganı kışkırttığı biçimindeki suçlamalarla karşılaşmasıdır.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları Ile Şiddet Evlilik içi şiddet Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Murat Dokur .

istenmeyen çocuk. En sık kullanılan Resnick sınıflandırmasında alturistik. Anne ve baba filisidleri arasında farklı özellikler incelenecek ve kültürel. Filisid riski bulunan veya filisid eylemi gerçekleştirmiş ebeveynleri değerlendirmek çok zorlayıcı olabilir. ilk yıl gerçekleşmişse infantisid terimi kullanılır. Filisid genel olarak 18 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından öldürülme eylemini tanımlarken. kaza sonucu veya eşten intikam amacıyla yapılan filisid olmak üzere alt gruplar belirlenmiştir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 6 P 18 Kadınlarda Şiddet Davranışı Filisid Oturum Başkanı Panelist : Fisun Akdeniz : Armağan Özdemir Filisid toplumun her bireyi kadar psikiyatri alanında çalışanlar için de dehşet verici bir durumdur. infantisid . bipolar bozukluk sık görülmektedir. hukuki ve evrimsel bakış açısıyla filisid eylemi değerlendirilecektir. Psikiyatrik hastalığı olan ebeveynler içinde psikotik özellikli depresyon. Terim farklılığının ötesinde bu üç grup arasında sosyodemografik özellikler. Filisid eylemiyle ilgili sınıflandırmalar yapılırken bu farklar arasından özellikle nedenlere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Genel ilgi anne filisidlerine odaklanmasına rağmen baba filisidleri de özellikle daha büyük yaştaki çocuklarda ön plana çıkmaktadır. Bu sunumda literatür bilgisinin gözden geçirilmesinin yanında klinik deneyimlere yer verilmesi ve uluslararası medyada çok ses getirmiş ve hukuk sisteminde ciddi tartışmalara neden olmuş “Andrea Yates” ve “Sally Clark” vakalarının bize öğrettiklerinin tartışılması amaçlanmıştır. ilk gün gerçekleşmişse neonatisid. akut psikotik. psikiyatrik hastalıklar. psikoz. Anahtar sözcükler: filisid. neonatisid. Bu sunumda psikiyatrik hastalığı olan ebeveynlerin genel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla literatür bilgisi sunulacak ve psikiyatri çalışanları olarak bu riski değerlendirmek ve önlemler almak konusunda dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır. Çocukların genellikle dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korunması gerektiği düşünülürken çocukların öldürülmesi eyleminin sıklıkla ebeveynleri tarafından gerçekleştirilmesi ve dünyaya geldikleri ilk günün en riskli zaman olması oldukça trajiktir. eylemin biçimi ve nedenleri arasında ciddi farklar göze çarpmaktadır.

Kadın ve erkeğin sahip olduğu farklı cinsiyet hormonlarının saldırganlık düzeylerini etkilediği. yüksek dopamin ve katekolamin düzeyleri ile düşük serotonin düzeylerinin agresyonu arttırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Temel olarak cinsiyetler arasında bir farklılık yokmuş gibi görülmekle beraber bazı açılardan erkek ve kadınlarda görülen şiddetin etki mekanizmalarında değişiklikler saptanabilmektedir. Ayrıca glutamaterjik/GABAerjik sistemindeki denge bozukluklarının da agresyon üzerine etkileri olduğu gösterilmiştir. dolaylı saldırganlığı kadın cinsiyet roller bağdaştırmaktadır.sosyal etkenlerden de önemli ölçüde etkilenmektedir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 6 P 18 Kadınlarda Şiddet Davranışı Kadın Ve Erkeklerde Şiddetin Nörobiyolojisi Oturum Başkanı Panelist : Fisun Akdeniz : Çağatay Karşıdağ İnsanlar sosyal olarak doğrudan saldırganlığı erkek cinsiyet rolleriyle. . İkiz aile çalışmalarında dürtüsel şiddetin % 70 oranında kalıtılabildiği gösterilmiştir. Ancak saldırganlık ile hormonlar arasında anlamlı bir ilişki olmasına karşın bu dürtüler birçok biyo-psiko.

5 57.Bunlar kendi toplumla rında olagan karşılandığı için filisid olarak kabul edilmemektedir.geçim zorluğu gibi olumsuz faktörler eklenince kadının şiddet davranışı da artmaktadır.7 11. Ve 15-24 yaş arasında 2.8 100. Sosyal değişimin en yoğun biçimde hissedildiği yüz yüze ilişkinin yerini formal ilişkilere bıraktığı şehirlerde kadın karmaşık bir ilişki ağı içinde giderek artan bir sorumluluk taşımakta .5 57.B.0 Valid Percent 7. Eşini Öldüren Kadınlar kişinin tahsil durumu Valid okur-yazar degil okur-yazar İlkokul Ortaokul Lise yuksekokul Total Frequency 2 3 15 3 2 1 26 Percent 7.5 7.0 100. A .5-3.(Balçıoğlu ve ark.Filicid görece nadir bir olaydır.öldürmeye teşebbüs ve yaralamalardır.Araştırmalarda kadın suçlu sayısının en yüksek olduğu ülkelerde bile tüm suçluların ancak %20 ‘ si kadındır.7 3.0 .7 11.aile geçimsizliği . bu oran 8/100000 olarak verilmektedir..0 .A.Bazı toplumlarda zayıf ve hasta çocukların öldürülmesi geleneğide vardır. Çocuğunu Öldüren Kadınlar Total 32 100. Ayrıca ekonomik ve sosyal yapıda hızlı değişimler genelde suç olgusunda ve özellikle kadınların işlediği suçlarda belirgin bir artışı beraberinde getirmiştir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 6 P 18 Kadınlarda Şiddet Davranışı Adli Tıp Kurumu’ na gelen kadınların şiddet davranışının araştırılması Oturum Başkanı Panelist : Fisun Akdeniz : Nihat Alpay Kadınların ekonomik sosyal ve siyasal yaşamda artan biçimde yer almaya başlaması ile birlikte kadın suçluluğunda belirgin bir artış olmuştur.Ebeveyn tarafından çocuğun öldürülmesine filisid denir.8 100.Neonatisid ise bu olayın doğumun ilk gününde olduğunu belirtir.anene ve geleneklerle örülü olan değerlerin zayıflamasını kadının şiddet davranışında ayrı bir sebep olarak ele alınabilir.5-14 yaş arasında 3. 2004) Cinsiyet suç işleme üzerine etkili olduğu erkeklerin kadınlardan daha fazla saldırgan bir eğilim içinde olduğu bilinmektedir. Kadınlar tarafından işlenen suçların en korkuncu ve en fazla raslananı olarak annenin çocuğunu öldürme davranışıdır. Yapılan çalışmalarda testesteron hormonunun ve bu hormonun düzeyinin saldırganlıkla yakın ilişkisi olduğu bildirilmiştir.D.7 11.bu şartlara kadına karşı şiddet .Örf.D Sağlık Bakanlığı tarafından 1997 yılında yapılan bir çalışmada homisid çocuk ölümlerinde 1-4 yaş arası 4.Ülkemizde bu oran Doğudan batıya doğru artmakla birlikte %2.5 96. Aslında fiklisid olgularının elde edilen rakamlardan çok fazla olduğu fakat filisidlerin aile tarafından normal ölümmüş gibi gösteriLdiği bu nedenle sayının az olduğu söylenebilir.B.7 3. En sık sebebi olduğunu bildirmiştir.2 100.Kadınların en fazla işledikleri şiddet davranışları adam öldürme (çocuklarını ve eşleri ekseri olmak üzere).0 Cumulative Percent 7.7 11.9 88.5 olduğu belirtilmektedir.2 76.7 19.5 7.

Eronen M.2003..5 12.0 Valid Percent 59. 2-. A Review of Maternal and Paternal Filicide.J Am Acad Psychatry 2007 Law35:74-83 4-Friedman SH.Henelius GW.9:27 ..3 18. Filicide : A rewıew of Eight Years of Clinical Experence..8 100. 2005.0 Cumulative Percent 25.95.0 Cumulative Percent 59.0 cezai ehliyeti Valid var yok Total Frequency 19 13 32 Percent 59. Child Murder by Mothers : A critical Analysis of the Current State of Knowledge and a Research Agenda.162:9 5. BMC Psychiatry 2009.Bourget D.0 37.3 18.5 6.0 62.6 100.5 75. results of a nationwide register-based case-control study. Lindberg L. Differences between homicide and filicide offenders.West S.No:1.0 Valid Percent 25. Grace J.4 40. and Whitehurst L.5 6. An Overview of Filicide..4(2):48-57 3.0 81. Journal of the National Medical Association.Am J Psychiatry .hastanın tahsil durumu Valid egitimi yok İlkokul Ortaokul Lise yuksekokul Total Frequency 8 12 4 2 6 32 Percent 25. Vol.4 100.and Emst FA.0 1-Farooque R.8 100.Resnick PJ.G.0 37.6 100.Horwitz SM.4 40.Psychiatry (Edgmant)2007. and Hakkanen H.3 100.5 12.Putkonen H.

. farklı görülenin kötülenmemesi ise umut edilen. bir insanı veya insan topluluğunu ‘’öteki’’ olarak görüp ondan uzaklaşmak. beyaz-zenci. özellikle 11 Eylül’den sonra müslüman-müslüman olmayan. başka birisine. Şiddet ise. Aslında gündelik hayatta “hemşerim memleket nere?” ile başlıyor ötekileştirme. zengin-fakir. fakat hayatın her alanında bir başkası için öteki olmadığımız alan kalmıyor neredeyse. dindar-dindar olmayan. Türk-Kürt. kötü ve zararlı olarak damgalamak. Farklılıkların barış içinde bir arada yaşayabilmesi. topluma karşı gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi. bir gruba. heteroseksüel-homoseksüel. Atatürkçü-Atatürkçü olmayan. gerçek bir demokrasi ve kardeşliğin hayat bulabilmesi.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet Ve Terör Ötekileştirme Ve Terör Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : Ayşe Gül Yılmaz Özpolat Ötekileştirmek. kişinin kendisine. alevi-sünni. yok etmeye veya kendine benzeterek ‘’kurtarmaya’’(!) çalışmaktır. Kadın-erkek. Ak parti-cemaat gündelik hayatta en sık karşılaştığımız ötekileştirme örnekleri. insanların yaşam içerisinde gerçekten de eşit olabilmesi için kimsenin ötekileştirilmemesi. sağcı-solcu. laik-laik olmayan. onu potansiyel bir düşman olarak görmek.

topluma zarar vermek ve bu yolla politik mesajların iletilmesini sağlamaktır. ancak büyük grupları etkilemesi hedeflenen eylemler olmasıdır. toplumun dikkatini çekmek. ideolojik terör gibi altbaşlıklar halinde incelenmektedir. politik yargı ve kararların altında yatan zihinsel süreçleri incelemektedir. Bu panel sunumunda terörizmin altında yatan nedenler politik psikolojik kavramlar ışığında tartışılacaktır. Yapılan çalışmalar teröristlerde majör psikopatolojilerin bulunmadığını desteklemektedir. Terörün amacı direk olarak öldürmekten ziyade . Terör amaçlarına göre etnik. endişe. . toplumda korku. dini. terörizmin psikolojisi incelenirken bireysel psikolojik kavramların yeterli olmayacağı. konunun sosyopsikolojik ya da politik psikolojik kavramlarla ele alınması gerektiği bildirilmektedir. Dolayısıyla. Terörizm. huzursuzluk ve karmaşa yaratmayı amaçlayan her türlü psikolojik ve fiziksel şiddet içeren eylemleri kapsamaktadır. Kitlesel şiddet ve soykırım gibi diğer şiddet davranışlarından farkı. terörün küçük bir gruba yönelik olan.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet Ve Terör Politik Psikoloji ve Terör Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : Erguvan Tuğba Özel Kızıl Politik psikoloji.

Kimlik . Bu anlamda bireysel çekirdek kimliğin ve grup kimliğinin gelişiminde psikanalitik ve psikodinamik kuramların dikkate alınması. insanoğlunun biyopsikososyal özellikleri nedeniyle. Anahtar Kelimeler: Şiddet. gerçekçi bir kendilik algısı ile birlikte grubu ve idealleriyle içsel bir dayanışma duygusuna sahip demektir. Şiddet. Kimlik. bireyin kim olduğuna ilişkin kendi düşüncelerini ve bireyin geçmişini. ontogenetik.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet Ve Terör Şiddetin Psikodinamik Etiyolojisi ve Kimlik Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : Rıfat İlhan Şiddet. şimdiki zamanını ve geleceğini kapsayan bir algıdır. sosyopolitik alanlardan etkilenen ve köken alan çok boyutlu bir fenomendir. birçok farklı görünüme ve nedene sahip olabilmektedir. şiddetin psikodinamik etiyolojisine ışık tutacaktır. Bunlarla birlikte gerek bireyler arasında gerekse de geniş gruplar arasında ki şiddetin ve çatışmanın kökeninde kimliğin önemli bir yeri bulunmaktadır. Geniş Grup Kimliği . Kimliği berraklaşan kişi. tarihsel. ekonomik. evrimsel.

Terör örgütleri medyayı bir propaganda aracı olarak kullanırken medya da bir yandan bu duruma yarı gönüllü bir alet olma yarışı içindedir. . Bir diğer açıdan bakıldığında tüm bu karşılıklı bağımlılık modeli tarafların toplumlar üzerinde bir güç algısı oluşturmaya çalışmasını değiştirmez. Böylece terör tanımı ile örtüşen bir biçimde. Öte yandan terör ve medya ilişkisi devletlerin kendi sürekliliği. Yani medyanın gösteri dünyasında sunulan ve tüketilen terör haberleri birey ve toplumların uzaklarında yaşandığından içinde bulunulan durumun da devamını teşvik etmektedir. Bu da toplumsal bir regresyona neden olarak. Terör ile ilgili yapılan haberler medya için büyük bir kaynak oluşturmakta. olaydan uzaktaki toplumun diğer bireylerine de ulaşmış olmaktadır. muhtemel hedef kitlelere hem de terör eylemlerine maruz kalan ülkenin halkına mesaj vermektedir. Toplumların tahammül eşikleri azalıyor. toplumların grup kimliklerinin bütünlüklerini de tehdit edecek boyuta varıyor. Medya üzerinden yürütülen bir güç mücadelesi ve psikolojik savaş grupların algılarını yönlendirmeyi amaçlamaktadır. izleyicilerin duygularına hitap ederek izlenirliği artırmaktadır. Terör örgütleri medya aracılığı ile hem kendi ideolojilerine destek veren gruplara. Terör örgütleri ulusal ve uluslar arası kamuoyunu etkilemek amacıyla medyaya ihtiyaç duyarlar. aidiyetin pekiştirilmesi ve en önemlisi de toplumsal statükonun devamı açısından hayatidir. Senem Çevik-Ersaydı Terörizm ve medya birbirine yaşamsal açıdan bağlı ve bağımlıdır. Kısacası terör eylemleri uzaklarda yaşansa da medya aracılığı ile ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. fiziksel olarak zarar görmeyen.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet ve Terör Terör ve Medya Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : B. Terör örgütlerinin medyaya olan yaşamsal ihtiyacı kadar medyanın da terör eylemlerini bir popüler kültür ve tüketim nesnesi olarak sunma ihtiyacı vardır. toplum içinde gerginliklere yol açabiliyor.

Pathways to aggression in schizophrenia affect results of treatment. B . Trans. dezorganize yaşam tarzı olan hastalarda risk daha yüksektir. işten yeni ayrılma. davranım bozukluğu öyküsü olan. Psikotik belirtilerin kontrol altında tutulması.vs) değerlendirilmesi ve yönetimi. kimyasal tespit anlamına gelecek düzeyde sedasyondan kaçınılmalıdır. fiziksel kötüye kullanılma. şüphecilik. Tedavide bu 3 ayrı alana göre düzenleme gereklidir. dürtüsellik ve eşlik eden psikopati farklı bir yönetimi gerektirir.Şizofreni belirtileri ile ilişikili olanlar: Çoğunlukla emir veren işitsel varsanı. alkol-madde kullanımı. Empati her zamanki gibi esastır. Kaynaklar: 1. ailede suç kaydı. şiddetle ilişkili olabilecek risk etmenlerinin (Geçmiş şiddet öyküsü. şizofreni hastalarında şiddet riskini azaltmada önemlidir. R. işsizlik. yönetimi literatür bilgisi ışığında ele alınmaya çalışılacaktır. Kısa dönemde benzodiyazepinler. Ruhsal hastalığa atfedilen şiddet suçları %5 kadar az omasına rağmen. Tedavi uyumu olmayan hastalarda dikkatli olunmalıdır..Son olarak psikopati ile ilişkili impulsivite ve saldırganlık: Şizofreniye eşlik eden kişilik bozukluklarında. Antipsikotikler birinci grup hastada etkili iken.37(5):921-929.. hastaların damgalanmasına neden olur. cinsiyet. and effective treatment. Hastaya müdahalede öncelikle hastanın ve çalışanların güvenliği sağlanmalıdır. 2İmpulsivite: Hastalığın bir parçası olarak impulsivite artışı.Hodgins S. yeni boşanmış olma. Şiddet davranışı etyolojik olarak 3 ayrı alanda incelenebilir: 1. antisosyal özellikler eşlik ettiğinde şiddet davranışının arttığı izlenilmiştir.10 Ekim 2012 / 17:30 – 19:00 / Salon 3 P 20 Şizofreni ve Şiddet Şizofreni hastasında şiddeti önlemek ve başa çıkmak için neler yapılmalı ? Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Yıldız : Ersin Hatice Karslıoğlu Şiddetin şizofreni hastalarında genel topluma oranla arttığını gösteren çalışmalar yanında artmadığını bildirenler de bulunmaktadır. Klozapine atfedilen özel bir anti-agresif etkinlik sözkonusu olsa da. genç. dikkati dağıtma. ilaç uyumunun gözden geçirilmesi. işsiz. impulsif saldırılara neden olabilir. erkek. Citrome L. kıskançlık varsanıları gibi pozitif belirtilerle ilişkilidir. Sorunun önemine sıkça vurgu yapılsa da şiddet davranışının tedavisi konusunda güvenilir bilgi azdır. madde kullanım bozukluğu eşlik eden. 2. gerekirse geçici olarak hastayı tecrit etme uygulanabilir. atipik ve tipik tüm antipsikotiklerin etkili olduğu söylenebilir. uzun dönemde ise serotonin geri alım inhibitörleri ve duygudurum dengeleyiciler yardımcı olabilir. Bu sunumda şiddet davranışının tedavisi. Şizofrenide şiddet riski olan hastaların tanınması ilk adımdır. Schizophrenia Bulletin (2011).. Phil. Soc. Şizofreni hastalarının büyük çoğunluğu şiddet göstermese de az bir bölümünde saldırganlık devam edegelir. Violent behaviour among people with schizophrenia: a framework for investigations of causes. yaş. İlaç tedavisinde hastanın sakinleştirilmesi esas olup. 3. and prevention. Çocukluk çağı bağlanma sorunları.Volavka J.

Filia SL. 39(3):169-74. Bae SW. Long JD (2001) Risks for Individuals With Schizophrenia Who Are Living in the Community. Psychıatrıc Servıces. Oysa pek çok çalışmada şizofreni hastalarının şiddet eylemlerinin mağduru ya da kurbanı oldukları. Ayrıca şiddet sadece fiziksel bir eylemden ibaret olmayarak daha geniş bir şekilde tanımlandığında da. Benitez J (2005) Victimization of patients with schizophrenia and related disorders. de Castella AR. bu durumun olası nedenleri ve nasıl baş edilebileceği konuları ele alınmıştır. Prindle C. Kaynaklar Fitzgerald PB.10 Ekim 2012 / 17:30 – 19:00 / Salon 3 P 20 Şizofreni ve Şiddet Şiddetin Mağduru Olarak Şizofreni Hastası Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Yıldız : Haldun Soygür Şizofreni bağlamında şiddet söz konusu edildiğinde. Bu sunumda. şizofreni hastalarının damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaları. Kulkarni JAust N Z J Psychiatry. genellikle şizofreni hastalarının neden olduğu şiddet akla gelmektedir. . Brekke JS. şizofreni hastalarının şiddetten gördükleri zararlar. 52(10):1358-1366. bu açıdan toplumu oluşturan diğer bireylere göre daha fazla risk altında oldukları ortaya konulmuştur. Filia KM. toplum içinde eşit yaşama şansından mahrum olmaları gibi nedenlerle şiddetin mağduru oldukları görülmektedir.

Schizophrenia Bulletin. Neurobiology of Aggression and Violence in Schizophrenia. bu bağı pekiştirmektedir(1). şiddet davranışı sıklığının genel popülasyonla eşleştiğini gösteren çalışmalar vardır. Violence and Schizophrenia. 2012. Kaynaklar 1. 2. 37: 913-920. Soyka M. Kuehn BM.308(7):658-659. Madde bağımlılığı kontrol edildiğinde. 4. 125: 209-220. Akademik ortamda ise 1980’lere kadar uzman görüşü çerçevesinde. Nielssen O. Ancak 1980’lerden sonra yapılan geniş örneklemli epidemiyolojik araştırmalar. Evidence Suggests Complex Links Between Violence and Schizophrenia. Schizophrenia and violence: Systematic review and metaanalysis. Carpenter WT. Linsell L.5). Schizophrenia Res 2011. . Çalışmalar tutarlı biçimde şiddet davranışı gösteren şizofreni hastalarında komorbid madde bağımlılığı olduğunu ortaya koymuştur. Violence in first epizode psychosis. Geddes JR. Sunumda şizofreni hastalarının şiddet davranışı ile ilgili epidemiyolojik veriler sunulduktan sonra klinik ve nörobiyolojik farklılıklar özetlenecektir. Wehring HJ. Özellikle kitlesel. Kuehn JAMA. ve gelişim döneminde maruz kalınan şiddet ve olumsuz sosyal koşullar ile şiddet davranışı arasında ilişki gösterilmiştir. 308: 658-659. Bununla birlikte hastaların çok önemli bir kısmının hiçbir şiddet davranışı içinde bulunmadıklarını da biliyoruz. Bridget M. Çalışmalar genel popülasyona göre hiç fark bulamama ile 7 kat artmış risk arasında değişiklik göstermiştir(2). 5. Plos Medicine 2009. Large MM. Ayrıca tedavi uyumunun kötü olması. 37:877-878. Sch Bull 2011.. şizofreni hastalarının genel popülasyona göre daha sık şiddet eylemi içinde bulunduklarını göstermiştir. Gulati G. JAMA 2012. Hastalarının uyguladığı şiddet davranışının yarısına yakın bir kısmının psikiyatri tedavisi öncesinde olduğu. çok ciddi şiddet eylemi gerçekleştirenlerin ruhsal hastalığının olma şüphesinin basın organlarında işlenmesi. A systematic review and meta-analysis. Grann M. şizofreni hastaları ve yakınları üzerinde ağır bir örselenme oluşturmaktadır. şizofreni hastalığı ile şiddet eylemi arasında hiçbir bağlantı olmadığı ileri sürülüyordu. 6. Şizofreni hastalığının bazı farklı nörobiyolojik ve klinik özelliklerinin de şiddet davranışını belirlediği konusunda veriler vardır(4. 3. şiddet yoğunluğu ile tedavisiz geçen süre arasında ilişkinin bulunduğu ve özellikle istemsiz tedavi girişimleri ile birlikte şiddet davranışının ortaya çıktığı bildirilmiştir(3).10 Ekim 2012 / 17:30 – 19:00 / Salon 3 P 20 Şizofreni ve Şiddet Şiddetin Nedeni Olarak Şizofreni Hastası Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Yıldız : Ömer Böke İnsanlar sıklıkla şizofreni ve şiddet arasında doğrudan bir bağ olduğunu düşünmektedir. Bunlarla birlikte tedavi altında olan şizofreni hastalalarında şiddet davranışının genel popülasyondan farklı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ruhsal hastalığı olan birinin şiddet eylemi ile ilgili herhangi bir haber. Fazel S. 6:1-15.

Bu tutkunun kaynağı “o”nu tekrar keşfetmek için yorulmak bilmez arzudan başka bir şey değildir ve “o” herhangi bir biçim alabilir. Basım. Çifte alev. sevecenlikten erotizme kadar bir dizi duyu ve duygu yelpazesi gibi açılır ama bu duygular düşmanlık. Öte yandan. müzik dinler. Kendi biçimimizde şiir yazar. Evrendeki yaratıklar içinde en tutkulu olan ve en çok arayan insandır. 3. aşk-nefret bütünleşmesi aşk ilişkilerinin kapasitesinin önemli özelliğidir. İstanbul 2003. çekişme. Bireyin saldırgan dürtülerinin yüceltilmesi sevgi ve ilgi kapasitesini doğurur. Paul Verhaeghe. Kaynaklar 1) 2) 3) Otto Kernberg. Ayrıntı Yayınları. korku. kıskançlık ve nefreti de içerir. ruhla beden arasında cinsellikten saygıya. katedraller inşa eder ve öteki gezegenlere uçarız. Yalnızlık zamanında aşk. Okuyan Us Yayın. Encore Yayınları. Bu çift değerlilik (aşk-nefret) her anlamlı insan ilişkisinin olduğu gibi aşkın da karakteristiğidir ve aşk ilişkisi içerisinde tekrar canlanır. yetişkin aşk her zaman libidinal olarak ve saldırganlıkla yüklenmiş benlik ve nesne temsillerinin bütünleşmesini içerir. Aşk ilişkileri: Normallik ve patoloji. kelimenin en geniş anlamıyla bir bütün olarak kültürün temelini oluşturur. Octavio Paz. Libido-saldırganlık. İstanbul 2002. .11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 21 Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları Paneli) Aşk Oturum Başkanı Panelist : Levent Mete : Almila Erol Octavia Paz’a göre aşk. Aşk. İstanbul 2011.

kıskançlık.Mülayim S. Diğer yandan. Sanat ve Delilik. Sigmund Freud’e göre yaratıcılığın kökeni bilinç dışıdır. . insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak da söz edilmektedir. İstanbul 2012.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 21 Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları “Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumşatmanın Yolları” Paneli Sanat Oturum Başkanı Panelist : Levent Mete : Demet Gülpek Tolstoy sanatı. Sanat. hayranlık) kadar kin.Freud S. baskı. 5. Sanat ve şiddet aslında yan yana gelmemesi gereken iki kavram gibi görünse de etik ve estetik çerçevede oluşan şiddet ve sanat bir arada yaşarlar. barış. Klinik Psikiyatri 1999. Bastırılmış ilkel cinsel ve saldırgan dürtülerin. yüceltme mekanizması ile toplum tarafından kabul edilebilir bir şekle girdiğini savunan Freud. Ders Belgeliği 2000. saldırganlık gibi duygu ve dürtülerin de bir yansıması olmuştur. 2:124-133. 2. Kaynaklar 1. soylu ve yüce duygular kadar (sevgi. renk. ses ya da sözcüklerde biçimlenmiş olarak aktarması olarak tanımlamıştır. nefret. 3. Sanat ve Şiddet.Soygür H. Sanatçıyı ise ruhunda güçlü içgüdüsel tutkuların varlığını duyan ve bu tutkuları oldukça dikkate değer bir yumuşatılmışlık içinde açığa vuran çekici bir insan olarak tanımlar. Şiddet ise insanın saldırgan dürtülerinin bir çeşit dışa yansımasıdır. aşk. çoğu zaman da ötüşürler. sanat yapıtlarını birer yüceltme ürünü olarak nitelendirir. sanattan. Sanat ve Sanatçılar Üzerine. dostluk. 8:1-4. çizgi. Yapı Kredi Yayınları. insanın bir zaman duymuş olduğu bir duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da duyabilmesi için hareket.

1996. adaletsizliğe.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 21 Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanin Yollari” Panelinde Mizah Oturum Başkanı Panelist : Levent Mete : Levent Mete Mizah. Sigmund Freud. ayrımcılığa. Kaynaklar 1. Henri Bergson. 1996. katı ve uyumsuz yanlarını törpüleyip düzeltmeye yönelik bir ceza sistemidir. şiddetin önemli kaynaklarından birisini hırpalar. Aynı zamanda. Payel Yayınları. ancak. Gülme. Günlük Yaşamın Psikopatolojisi. insanın esnemeyen. İstanbul. Bu da bir şiddettir. güçsüzleşmesine yol açar. . “hafif suçlar” olarak görülebilecek uyumsuzlukları gülerek cezalandırır. İstanbul. hoşgörüsüzlüğe yol açan katı ve uyumsuz yanları gülünçleştirerek. Gündelik yaşamın uyumunu bozan ağır suçları hukuk yoluyla değerlendirip. şiddetinin evcilleştirip yumuşatılmış. 2. infaz sistemiyle cezalandıran toplum. en gelişkin hallerinden birisidir. kan kaybetmesine. Ayrıntı Yayınları.

OKB’de içgörü kavramının değişiklikler göstermesi ve sanrısal OKB inançları olması nedeni ile kaldırılması ve içgörü kavramında yapılacak yeni düzenleme içinde vurgulanması gerektiği önerilmektedir. saç yolma bozukluğu (trikotilomani). DSM-IV’te süre eşiği klinik bir kanıt olmamasına karşın “günde bir saatten daha uzun zaman” ifadesi ile belirliydi. cilt yolma bozukluğu. obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar ve başka türlü adlandırılamayan obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar bu ana kategori altında sınıflandırılacaklardır. Obsesyonları tanımlayan birinci ölçütte “impuls” sözcüğünün yerine “urge” sözcüğünün kullanılması önerilmektedir. Böylece diğer bozuklukların ölçütlerinde kullanılan klinik ölçüt dili ile de uyumlu hale getirilmiş olacaktır. Ayrıcı tanı ölçüte olan C ölçütü majör depresif bozukluk. 2. DSM-IV ölçütlerinde var olan ve obsesyonları yaygın anksiyete bozukluğu ve psikotik bozukluklardan ayırt etmeye yarayan iki maddenin A ölçütünden kaldırılması ve ayırıcı tanı ölçütü olan C ölçütü içinde değerlendirilmesi önerilmektedir. hastalık anksiyetesi bozukluğu. 5. madde kullanımına bağlı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. DSM-IV’teki içgörü değerlendirmesi hem belirişiz bir terminoloji kullandığı hem de OKB tipik bir epizodik hastalık olmamasına karşın şimdiki duruma odaklanmaktadır. (c) Şiddet değerlendirmesine yönelik öneriler (a) Ölçütlerdeki ifade değişiklikleri 1. cinsiyet ve yaş gruplarında uygun olma ya da uygun olmama ile ilgili yorumların farklılık göstermesi nedeni ile “unwanted”-“istenmeyen” sözcüğü ile değiştirilmesi önerilmektedir. Çok uzun süreden beri tartışılan “obsesif kompulsif spektrum” kavramı ya da daha kapsayıcı ifade ile “obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar” kavramı ilk kez DSM5’in yayımlanması ile birlikte psikiyatrik sınıflandırma tarihindeki yerini alacakmış gibi görünmektedir. Ayrıca “İçgörüsü az olan” ifadesi OKB’de . yaygın anksiyete bozukluğu. 6. Kanıt bulunmamasını ve kaba bir rehber ifade olduğunun vurgulanması için ifadenin başına “örneğin” getirilerek . DSM-IV’teki kişinin obsesyon ya da kompulsiyonları aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul etmesine ilişkin B ölçütünün farklı anlamlar içerebileceği. tıbbi durumlara bağlı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. 4. istifleme bozukluğu. günde bir saatten daha uzun zaman” şekline dönüştürülmesi önerilmektedir. (b) İç görü ve belirteç değişiklikleri. 3. DSM-5 önerilerinde obsesif kompulsif bozukluk. DSM-5’te obsesif kompulsif bozukluk için yapılan değişiklik önerileri üç ana başlıkta toplanabilir: (a) Ölçütlerdeki ifade değişiklikleri. dürtü denetim bozuklukları. 7. Bu konuşmada yalnızca obsesif kompulsif bozukluk için yapılan değişiklik önerileri sunulacak ve tartışma ortamı sağlanacaktır. (b) İçgörü ve belirteç değişiklikleri 8. Yine obsesyonları tanımlayan birinci ölçüte OKB’li hastalarının çoğunun en azından orta derecede anskiyete ve zorlanma yaşaması ancak tüm obsesyonların belirgin anksiyete ve zorlanmaya neden olmaması nedeni ile “in most individuals”-“bireylerin çoğunda” ifadesinin eklenmesi önerilmiştir. “örneğin. istifleme bozukluğu ve cilt yolma bozukluğunu da içine alacak şekilde genişletilmiştir.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 22 Anksıyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – I Obsesif Kompulsif Bozukluk Oturum Başkanı Panelist : Raşit Tükel : Mehmet Murat Demet 2013 yılında yayımlanması beklenen DSM-5 Sınıflandırma versiyonunda obsesif kompulsif bozukluk üzerinde ne fazla değişiklik yapılması önerilen tanı kategorilerinden biridir. Hem impuls hem de urge sözcüğünün bazı obsesyon tiplerindeki istem dışılığı (kontrol kaybını) karşılıyor olmasına karşın impuls ifadesinin ayırıcı tanıda karışıklık yaratacak şekilde impuls kontrol bozukluklarını çağrıştırabilmesi bu öneri için gerekçe olarak gösterilmektedir. Yine Obsesyonları tanımlayan birinci ölçütteki “inappropriate”-“uygunsuz” sözcüğünün obsesyonların ego-distonikliğinin belirlenmesinin güç olması ve çeşitli kültürlerde. beden dismorfik bozukluğu. parafililer.

Erken başlangıç. Tamamen içgörüsüz olan bir OKB hastasının OKB yerine bir psikotik bozukluk olarak tanı alması ile ilgili sorunu da çözmemektedir. yüksek ailesel özellik göstermesi. DSM-V görev grubu OKB’nin şiddetinin değerlendirilmesi için Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği. sıralama ve düzenleme kompulsiyonları. duyusal fenomenin ön planda olması belirli olan ve SGAİ’lerin antipsikotik le güçlendirilmesinden yarar sağlayan bir alttipin belirteci olarak “tik ile ilişkili” belirtecinin eklenmesi önerilmektedir. “içgörüsü az olan” ve “ sanrısal OKB inancı” şeklinde bir derecelendirme önerilmektedir. . İçgörünün daha geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiği noktasından yola çıkılarak “iç görüsü iyi ya da yeterince olan”.gerçekte var olan “iyi içgörü” ve “içgörüsüzlük” şeklide sınırları olan yelpazeyi karşılamamaktadır. erkek cinsiyette daha fazla bulunması. Florida Obsesyon-Kompulsiyon Envanteri’ni. simetri ve tamlık obsesyonalrı. (c) Şiddet değerlendirmesine yönelik öneriler 10. içgörü değerlendirmesi için de Brown İnanç Değerlendirme Ölçeğinin kullanılmasını önermektedir. 9.

Bu konuşmada yalnızca travma sonrası stres bozukluğu için yapılan değişiklik önerileri sunulacak ve tartışma ortamı sağlanacaktır. D ölçütü kognisyon ve . Kaza sonrası insanlardan kalan kalıntıları toplayan kişi olma ya da çocuk istismarının ayrıntıları ile defalarca karşılaşan polis memuru olma) (İşle ilgili olanlar hariç elektronik medya. televizyon. DSM-IV’teki sürekli kaçınma ve genel tepkilerde azalmayı tanımlayan C ölçütünün iki ayrı ölçüte bölünmesi önerilmektedir. DSM-IV’teki yeniden yaşantılamayı tanımlayan B ölçütünde 1. (b) ciddi yaralanma veya (3) cinsel saldırı. Maddelerde küçük değişikler yapılması önerilmiştir. çaresizlik ya da dehşete düşme vardır” ifadesinin yararsız olduğu için kaldırılması önerilmiştir. Buna göre: a. Buna göre DSM-V taslağının C ölçütü kaçınmaları. DSM-5 önerilerinde tepkisel bağlanma bozukluğu. “Olayı sık sık sıkıntı veren bir biçimde rüyada görme” ifadesinin içeriği ve duygulanımının olay ya da olaylar ile ilişkili olduğu yineleyici ve zorlanma yaşatan rüyalar görme” şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir. 1. DSM-IV’teki “kişinin tepkileri arasında aşırı korku. akut stres bozukluğu. yakın akrabaların ya da yakın arkadaşların saldırı ya da kaza ile gerçek ölüm ya da ölüm tehdidi yaşadığını öğrenmek. travmanın tanımı ve travmayla karşılaşmanın hangi yollarla olabileceği ayrıntılı bir biçimde ifade edilmiştir. (c) Alttip tanımlamaları. DSM-5’te travma sonrası stres bozukluğu için yapılan değişiklik önerileri dört ana başlıkta toplanabilir: (a) Ölçütlerdeki değişiklikler. DSM-IV’ten farklı olarak yeni versiyonda travmanın belirsiz ve dar kapsamlı tanımı değiştirilmiş. film veya resimler yolu ile maruziyet bu ölçütü karşılamaz).. c. travmatik olayın olumsuz ayrıntılarını tekrar tekrar yaşama veya aşırı derecede maruz kalma (ör. Değişik kültürlerde daha kabul edilebilir olacak bir ifadenin yazılması gerekçe olarak gösterilmiştir. uyum bozukluğu. istemsiz ve zorla ve zorlanma yaşatacak şekilde anımsanması” şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir..11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 22 Anksıyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – I Travma Sonrası Stres Bozukluğu Oturum Başkanı Panelist : Raşit Tükel : Mehmet Murat Demet 2013 yılında yayımlanması beklenen DSM-5 Sınıflandırma versiyonu için DSM-IV’te anksiyete bozuklukları ve uyum bozuklukları bölümlerinde bulunan tanıları içerecek şekilde oluşturulacak “Travma ve stres ile ilişkili bozukluklar” ana tanı kategorisi önerilmiştir. (b) Belirteç değişiklikleri. Buna göre üç çeşit travma ile gerçekten karşılaşma ya da tehdit algılama bulunmaktadır: (a) ölüm. 2. ve 3. 2. Travma ile doğrudan karşılaşma. B3 maddesindeki flashback yaşantılarını da içeren disosiyatif yaşantıların tanımının en uç noktası mevcut durum ve çevreye karşı farkındalığın tam olarak kaybolduğu durumlar olan ve yelpaze kavramı şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. disinhibe sosyal bağlanma bozukluğu. düşünce veya algıları da içeren anıları” şeklindeki ifade “travmatik olay ya da olayların kendiliğinden ya da bir neden bağlı olarak yineleyici. ergenler ve altı yaşından büyük çocuklara uygulanabileceğine ilişkin bir not ile başlamaktadır Altı yaş ve daha küçük çocuklar için daha sonra ele alınacak “okul öncesi alt tip” önerisi getirilmiştir. 3. başka türlü adlandırılamayan travma ve stresle ilişkili bozukluklar ile daha ileri araştırma gerektiren bir durum olarak “ısrarlı karmaşık yas bozukluğu” bu ana tanı kategorisi içinde yer alacaktır. Buna gerekçe olarak da muhtemel bir depresif ruminasyon durumunu dışarıda bırakmak şeklinde gösterilmiştir. b. düşlem. travma sonrası stres bozukluğu. başkalarının travmaya maruz kalmasına şahsen tanık olma. (d) Şiddet belirlemesine yönelik öneriler (a) Ölçütlerdeki değişiklikler Tanı ölçütleri ölçütlerin erişkinler. 4. “Olayın elde olmadan tekrar tekrar anımsanan sıkıntı veren.

“dünya tamamen tehlikeli” gibi kendisi. Okul Öncesi Alttipi ve Disosiyatip Alttip önerilmektedir. (b) 7. Yeni oluşturulan ve kognisyon ve duygudurumda travmatik olaya ilişik olarak meydana gelen olumsuz değişiklikleri içeren D ölçütünde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılması önerilmektedir. Alttip tanımlamaları DSM-5 taslağı için daha önceki versiyonda olmayan iki alttip. diğerleri ve dünya hakkında ısrarlı ve abartılı olumsuz inanç ve beklentiler” şeklinde değiştirilerek daha belirgin ve kapsayıcı duruma genişletilmesi önerilmektedir. Buna göre: a. Aşırı uyarılmışlık ve tepkiselliği tanımlayan E1 maddesinde daha önce “irritabilite ve öfke patlamaları” şeklinde olan ifadenin davranışı betimleyen önek şeklinde düzenlenerek “irritabl ve agressif” şeklinde yazılması önerilmektedir. (d) duygudurumda travmatik olaya ilişik olarak meydana gelen olumsuz değişiklikleri içerecek şekilde oluşturulacaktır. “güvenilecek kimse kalmadı”. D4 maddesi ile yine yeni bir semptom olarak “ısrarlı negatif emosyonel durum” ifadesi eklenmiştir. D3 maddesi ile yeni semptom olarak “kendini ya da başkasını ısrarlı şekilde suçlamak” ifadesi eklenmesi önerilmiştir. E2 maddesinde ise yeni semptom olarak “umursamazlık veya kendine zarar verici davranış” ifadesinin eklenmesi önerilmiştir. Belirteç değişiklikleri DSM-IV’te 3 aylık süre itibari ile vurgulanması istenen “akut” ve “kronik” belirteçleri ile 6 aydan sonra semptom başlangıcını tanımlayan “geç başlangıçlı” belirtecinin kaldırılması önerilmektedir. DSM-IV’teki “bir geleceği kalmadığı duygusunu taşıma” ifadesinin DSM-V taslağında “travmatik olaydan sonra başlayan ya da kötüleşen “ben kötüyüm”. (c) 8. DSM-V genel mantığına uygun olarak TSSB için de şiddet belirlemek üzere ölçek kullanılması önerilmektedir. c.5. . b. 6.

1. yukardaki endikasyonlar ve müdahalelerin ayrıntıları anlatılacaktır. Lichtenstein P. (iv) duygu dışavurumunun dinamiklerini / bilişsel bileşenlerini ayrıntısıyla değerlendirmek. 4. dolaylı olarak. ailenin etkin rol oynadığı ilk başvurular . . Aileden kaynaklanan ve rahatsızlık seyrini olumsuz etkileyebilen zorlukların en iyi bilineni. Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study. 55:547-52. Sunumda. Ancak sadece duygu dışavurumuna odaklanmak yeterince kapsamlı bir değerlendirme yapmayı sağlamaz. Kriz durumları.. Lancet 2009. Expressed emotion and psychiatric relapse: a meta-analysis.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofreni tedavisinde sorun olan aile Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : E. karşılıklı beklentilerinin yüksek olması gibi) (ii) Psikozun ya da davranış belirtilerinin aile üyeleriyle ilgili ya da onlara yönelik olması (iii) Hastanın taciz yakınmasının bulunması ya da böyle bir izlenim edinilmesi (iv) Güncel bilgiye uygun ilaç tedavisiyle yeterli düzelme sağlanmaması Hastayla aileyi birlikte ele almak. ailenin tedavi sürecinde dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir: Şizofreni nedeninin %65-80’lik kısmı kalıtılan özelliklere atfedilir. (ii) anamnezde gelişimsel özelliklere odaklanmak. tanı ya da müdahale amaçlı muayene ve görüşmelerin ayrıntılandırılmasını ya da tekrarlanmasını içerir: (i) Hastadan alınan anamnezle aileden alınanı hep birlikte gözden geçirmek. çoğunlukla hekimin yansızlıktan uzaklaşma olasılığının yükseldiği durumlarda gerekli olur. gibi. Arch Gen Psychiatry 1998. (v) aile üyelerinin tıbbi / nöropsikiyatrik muayenesi . duygu dışavurumunun belirtilerini. Kendler KS. klinik dışı nüfusa göre daha yaygındır (2-4). gibi (4). Bu konuda hekim için uyarıcı olabilecek özellikler şöyle özetlenebilir: (i) Hastanın aile üyeleriyle ilişkisindeki sorunların ağırlıklı olması (aile üyeleriyle hastanın birbirlerinden yakınmalarının çok. (iii) krize müdahale gerektiğinde. Böyle müdahaleler. gündemdeki soruna odaklanarak başlayıp ailedeki etkileşim örüntüsünü tekrar değerlendirmek. Sullivan PF. Neale MC. duygu dışavurumunun yüksek olmasıdır (1). Björk C ve ark. Arch Gen Psychiatry 2003.. aile üyelerinin tanısı konmamış hastalıklarının göstergeleri olabilecekleri olasılığını da düşünerek ele almak. Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. 2. ancak. Cem Atbaşoğlu Ağır psikiyatrik rahatsızlıklarda hastanın ailesinin tanı ve tedavideki rolü çok önemlidir. Hooley JM. Yakın aile üyelerinin hastayla ilişkilerinin rahatsızlık seyrinde etkili olduğu bilinmektedir. 3.. Yip BH. Parental psychiatric disorders associated with autism spectrum disorders in the offspring. Kaynaklar Butzlaff RL. Şizofreni tanısı konmuş olan hastaların aile üyelerinde gerek şizofreni belirtilerinin hafif biçimleri gerekse başka psikiyatrik tanılar. Pediatrics 2008. tedavide ailenin yeniden ele alınması gereken durumları gözden kaçırmamak ve gerekli müdahalede gecikmemek önemli bir ilkedir. Hultman CM ve ark. Bu olasılık akılda tutularak hem ailenin hem hastanın işbirliğini korumaya özen gösterilmelidir. Şizofreniye ilişkin epidemiyolojik araştırmaların şu bulguları da. nüks izlenimi veren krizler. Daniels JL. Forssen U. Tanı konmuş tek vakanın bulunduğu aileler daha çok olduğuna ve aile üyelerinde psikiyatrik belirti bulma olasılığı ortalamadan yüksek olduğuna göre. 121:e1357-62.. 373:234-9. 60:1187-92. tek hasta bulunan aileler birden çok hasta bulunan ailelerden çoktur.

32:214-219. Konuşma içeriğinde azalma. Marder SR (2006) The NIMH_MATRICS consensus statement on negative symptoms. Birincil negatif belirtiler. Şizofreni tedavisinde iyileştirilmesi en zor boyutlardan birisi olan negatif belirtilerin psikososyal ve psikofarmakolojik tedavisinde yeni arayışlar devam etmektedir. Schizophrenia Bullatin. motivasyonda ve ilgide azalma en yaygın negatif belirtilerdir. hastalığın gidişindeki rolü ve tedavisi gözden geçirilmiştir. fizyopatolojisi. . Kirkpatrick B. değerlendirilmesi. Bir çok hastada pozitif belirtilerin ortaya çıkmasından daha önce negatif belirtiler gelişebilmektedir. Buchanan RW. Bu sunumda negatif belirtilerin tanımlanması. Carpenter WT (2004) The deficit syndrome in schizophrenia: implications for t he treatment of negative symptoms European Psychiatry. klinisyenler için özellikle birincil ve ikincil negatif belirtilerin ayırd edilmesi güçlük taşıyan bir alan olmayı sürdürmektedir.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofreni ve negatif belirtiler Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : Haldun Soygür Negatif belirtiler şizofreninin klinik tablosu içinde oldukça iyi tanımlanmış olmasına karşın. varlığı pek çok gösterge ile gösterilmiş olan defisit sendromunun tanımlanmasında da kullanılmaktadır. Carpenter WT Jr.19:21-26. Şizofreninin gidiş ve sonlanımının yordanmasında negatif belirtiler pozitif belirtilerden daha önemli bulunmaktadır. duygulanımda küntlük. anhedoni. 2-Kirkpatrick B. asosyalite. Fenton WS. Kaynaklar 1-Arango C.

Şizofreniye benzer düşünce bozuklukları gösteren OKB'lu hastalar için "Şizo-obsesif Bozukluk" tanısı geliştirilmiştir. Oranların bu kadar farklı olması çalışmalarda kullanılan tanı ölçütleri ile örneklem sayısının farklılığından ve bazı çalışmalarda OKB tanısına. Bu nedenle DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Ancak bu bozukluğun OKB'den farklı bir hastalık olduğuna ilişkin yeterli kanıt üretilememiştir. bazı çalışmalar da ise obsesif kompulsif belirti sıklığına bakılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle OKB'li hastaların bir kısmında görülen "aşırı değerlenmiş" düşünce. Öte yandan Klozapin gibi bazı yeni ilaçların da OKB belirtilerini tetikleyebileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır. benzerlikleri ve örtüştükleri noktalar da bulunmaktadır. Genellikle OKB eş tanılı şizofreni hastalarında tedaviye direnç gelişmekte ve prognoz da kötü gitmektedir. . Şizofreni ve OKB'nin farklı yönleri olduğu kadar.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofreniye Eşlik Eden Obsesif Kompulsif Belirtiler Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : Köksal Alptekin Şizofreniye sıklıkla % 3. obsesyon ile sanrı arasındaki bir geçiş sürecini ifade etmektedir. OKB belirtileri gösteren şizofreni hastalarının ayrı bir şizofreni tipi olduğu öne sürülmüştür. Geliştirilmekte olan DSM-V sınıflandırması da bu ayrımı koruyacak gibi görünüyor.5 ile % 60 arasında değişen oranlarda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) veya obsesif kompulsif belirtiler eşlik etmektedir. "aşırı değerlenmiş düşünce" özellikleri gösteren OKB'li hastalar için “iç görüsü olmayan” diye bir alt tip tanımlamaktadır.

Hastaneye yatış oranları ve şiddet davranışları ile doğrudan ilişkili olan intihar için risk etmenleri olarak 1) genç yaşta hastalanmak. aile tedavisi. Hastaların özkıyım niyetlerini gizleyebilecekleri de akıldan çıkarılmamalıdır. iyileştirim hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması. Hastaların ölüm düşüncelerinden bahsetmesi. 7) madde bağımlılığı ve şiddet davranışı olanlar. hastalığın birey ve aile üzerinde ciddi etkilerde bulunmaya devam eden önemli bir görüngüdür. yaşamda anlam ve amaçların bulunmasının bireyi intihar düşünce ve girişimlerinden koruduğu belirtilmektedir. 2) depresyon. dürtüsel davranışlar sergilenmesi ve duygusal değişimlerin sıklaşması gelmekte olan bir intihar davranışını haber verebilir. Güvenli çevre. etkili tedavi. Hastane çıkışında da yoğunluğu giderek azaltılan ayaktan tedavi programları sürdürülmelidir. 8) zorlu yaşam olayları olan ve uzun süre işsiz ve amaçsız yaşayan hastalar. umutsuzluk ve dürtüselliği fazla olan hastalar. umutsuzluk. bunaltı ya da çöküntü eklenmişse anksiyete ve depresyon giderici ilaçların eklenmesi özkıyımı önleyebilmektedir. 3) tedaviye uyumsuzluğu (kısmi uyum dahil) olanlar. 6) aile ve çevre desteğinin yetersiz olması ve 7) hastalık öncesi zihinsel işlevselliğin yüksek olması sayılmaktadır. Şizofrenide özkıyım riskleri açısından klinisyenin uyanık olması gereken noktalar şunlardır: 1) yeni tanı konmuş genç bireyler. toplumsal beceri eğitimi ve iyileştirim çalışmaları) tedavi edilmesinin ilk dönem şizofrenide özkıyım düşünce ve davranışlarını önlediği gösterilmiştir. dürtüsellik ve amaçsızlık üzerine odaklanmış ruhsal tedavilerin de özkıyımı önleyici olabileceği düşünülmektedir. Hastaların akran destek grupları ile tanıştırılması. 4) daha önce intihardan bahsetmiş ya da girişimde bulunmuş olanlar. 6) hastaneden yeni taburcu olanlar. Yukarıda sayılan risk etmenleri ve koruyucu etmenler şizofreni tedavisiyle uğraşan klinisyenler tarafından daha hastalığın başından itibaren dikkate alınmalı ve hastalığın yönetimi ona göre sürdürülmelidir. Özkıyım için yüksek riske sahip olan hastalar için hastane yatışı çok uygun olabilir. Hastaların %3-10’u intihar girişimi ile yaşamlarına son vermektedirler. 2) daha önce girişimde bulunmuş olmak.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofrenide Özkıyım ve Başetme Yolları Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : Mustafa Yıldız Şizofrenide özkıyım düşüncesi ya da girişimi. Hastalığın erken saptanmasının ve en uygun yöntemlerle (yerinde girişken tedavi. 5) yalnız yaşama. Hastaların tedaviye uyumlarının tam olarak sağlanması ve etkili dozda antipsikotik ilacın verilmesi. korumalı ya da destekli iş yerlerine yerleştirilerek kendilerini işe yarar hissetmelerinin sağlanması. amaçsızlık. çevredeki eğlenti olanaklarından yararlanmalarının sağlanması hastane tedavisine eklenecek olan olumlu girişimlerdir. etkili antipsikotik ilaç tedavisi. kapana kısılmışlık hislerinin olması. umutsuzluk. 4) ruhsal çöküntü. kışkırma. 3) sık hastane yatışları. bunaltı. bunaltı. Şizofrenide özkıyım düşüncelerine karşı koruyucu etmenler çok çalışılmamıştır ancak yaşam doyumunun yüksek olmasının. Her şeye rağmen bir hasta özelinde özkıyım davranışının ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak kestirebilmek mümkün olmamaktadır. ruhsal desteklerin sağlanması ve sıkı gözlem özkıyımı önlemeyi garanti etmese de bu hastalar için önemlidir. geleceğe dair umutların olmasının. 5) paranoid ve ayrışmamış şizofreni tiplerinden olanlar. sırasıyla %50 ve %25 oranlarında. . özellikle erkek ve hastalık öncesi bilişsel sığası yüksek olanlar. aile ve çevre desteğinin yeterli olmasının. Şizofreni ruhsal hastalığı olanlar arasında özkıyıma bağlı ölümlerde duygudurum bozukluğu ve alkol-madde kullanım bozukluğundan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bu noktada özkıyım için uyarıcı işaretleri tanımak yardımcı olabilir. Çöküntü. kışkırtı.

Meltzer HY (2002) Suicidality in schizophrenia: a review of the evidence for risk factors and treatment options. Yazıcı A. A reexamination. Palmer BA. Edit: Mueser KT.J. In: Clinical Handbook of Schizophrenia. Curr Psychiatry Rep. Shane Pankratz V. 3. Böke Ö (2010) Şizofrenide nüfus ve klinik özellikler: Çok merkezli kesitsel bir olgu kayıt çalışması. (2008) Suicide. Jeste DV. 62(3): 247-53. 4:279-83. Heisel M. Turk Psikiyatri Derg 21:213-224.Kaynaklar 1. Yıldız M. 2. 4. Arch Gen Psychiatry. p:491-506. Bostwich JM (2005) The lifetime risk of suicide in schizophrenia. .

Battery for Assessment of Neurocognition (ISBD-BANC). 3. Mann-Wrobel M. dikkat.2). ve Dickinson D.şizofrenide olduğu gibi.T. Bipolar bozuklukta değerlendirilmesi gereken bilişsel alanları beş ana başlık altında toplamak mümkündür. Yatham LN. Bu çeşitlilik şizofreni için kullanılan MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) Consensus Cognitive Battary (MCCB)’e benzer bir kognitif değerlendirme bataryasının bipolar bozukluk için henüz söz konusu olmaması ile de ilgili gibi görünmektedir. (2010) The International Society for Bipolar Disorders.J. Bu alana ilginin artmasındaki öncelikli nedenlerden biri. 12(4): 351-363. . bilişsel bozuklukların bipolar bozuklukta endofenotip olabilme ihtimalinin görülmesidir. Gallagher P.. Malhi GS ve ark. ve ark. Torres IJ. Buna parallel olarak çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmekte ve belli nöropsikolojik test performanslarının etki büyüklükleri geniş bir değişkenlik göstermektedir. (2006) A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. Bipolar Disord.C. 13(4): 334-343. Robinson L.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 24 İUB'ta Bilişsel İşlevin Güncel Bir Değerlendirmesi İki Uçlu Bozuklukta Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Hilal Demirel Bipolar bozukluk ve bilişsel işlev bozukluğu ilişkisini araştıran çalışmalar son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. (2011) Meta-analysis of neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: an update and investigation of moderator variabiles. Bipolar Disord. 93: 105-115. 2. Artan bilgi birikimine rağmen bipolar bozuklukta saptanan bilişsel işlev bozukluğunun anlamı ve doğası yeterince bilinmemektedir. Thompson J.. Kaynaklar 1. bellek.M. J Affect Disord. görsel uzaysal beceriler ve yürütücü işlevlerdir. Söz konusu çalışmalarda yöntemsel farklılıklarla birlikte kullanılan nöropsikolojik değerlendirme araçlarının çeşitliliği de dikkat çekicidir. Ancak bipolar bozuklukta kognitif değerlendirmeye özgü bir batarya [The International Society for Bipolar Disorders-Battery for Assessment of Neurocognition (ISBD-BANC)] önerilmektedir (3). Bunlar psikomotor hız. Adı geçen bilişsel alanların değerlendirilmesinde kullanılan nöropsikolojik ölçüm araçları ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.bipolar bozuklukta da hastalıkla bilişsel işlevler arasındaki ilişkinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır.. Son dönemde yapılan metaanalizlere dahil edilen çalışmalar oldukça heterojen bir nitelik taşımaktadır (1. Carreno J. Bu nedenle.

İUB’taki bilişsel işlev bozukluğunun. Battisti RA. Bipol Disord. J Neurosci. Solms M.L. sözel öğrenme ve yürütücü işlevler başta olmak üzere çeşitli alanlardaki bilişsel bozulma. Ancak bütünleştirici bir duygudurum ve bilişsel işlev için kortikokortikal bağlantılar da sağlam olmalıdır (2).130(1-3): 203-209. 21(19):7733-7741. hastalık ve iyilik dönemlerinde izlenmektedir. Petrides M. Savitz ve arkadaşları (1). Word PB (2011) MMN/P3a deficits in first episode psychosis spectrum schizophrenia and bipolar subgroups. İUB’ta frontotemporal ve temporoparyetal bağlantısal eşzamanlılığın dikkat. Kaur M. kayıt ve geri çağırma süreçleri ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Schizophr Res. 7(3):216235.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 24 İUB'ta Bilişsel İşlevin Güncel Bir Değerlendirmesi İUB'ta Bilişsel İşlevin Biyolojik İzdüşümleri Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Sermin Kesebir İki uçlu bozuklukta (İUB) dikkat. Philips & E. Beyin elektrofizyolojisinin bilişsel bozulma ile ilişkili işlevsel karşılığı pek az çalışılmış olup. Monchi O. Petre V (2001) Wisconsin card sorting revisited: distinct neural circuits M. Ramesar R (2005) Neuropsychological dysfunction in bipolar affective disorder. Frontolimbik bağlantıların İUB’ta etkilenmiş olduğu gösterilmiştir. Kaynaklar Savitz J. nöral ağlardaki süregen bozulmanın sonucu olduğunu öne sürmüşlerdir. frontal uyumsuzluk negatifliği (mismatch negativity-MMN) düzeyi. Bu sunumun devamında bilişsel işlev ile nörofizyoloji ve beyin görüntüleme arası ilişkiler güncel dizin eşliğinde tartışılacaktır. Yeni bir çalışmada ise. bu çalışmalar da sıklıkla şizofreni olguları ile yapılmıştır. hem şizofreni hem İUB tanılı olgularda bilişsel ölçümlerdeki bozulma ile ilişkili bulunmuştur (3). Vieta participating in different stage of the task dentified by eventrelated functional magnetic resonance imaging. .

Atipik antipsikotik monoterapisinde olan üçüncü bir grup oluşturularak ve örneklem sayısı genişletilerek. lityum ya da valproik asit monoterapisi ile remisyonda olan hastaların bilişsel işlevleri arasında fark bulunmazken her iki grubun kontrol gubuna göre kelime belleğinde bozulma bulunmuştur.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 24 İUB'ta Bilişsel İşlevin Güncel Bir Değerlendirmesi İUB'ta Bilişsel İşlevin Tedavi Modaliteleri İle İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Vesile Şentürk Cankorur İki uçlu duygudurum bozukluğunda bilişsel işlev bozukluğunun varlığı genel olarak kabul görmektedir. antipsikotik grubunda işlem belleği performansı lityum grubuna. görseluzaysal beceri ise valproik asit grubuna göre daha düşük bulunmuştur. seyri ve tedavi modaliteleri ile ilişkisine ilişkin bilgi sınırlı veya henüz bilinmemektedir. Ancak bilişsel işlev bozukluğunun kesin nedenleri. Yürüttüğümüz bir çalışmamızda. Yürüttüğümüz çalışmalar bipolar bozuklukta bilişsel işlev bozukluğunun bipolar bozukluğun iyi prognozlu veya kötü prognozlu oluşu ile ilgili olabileceği gibi tedavi modaliteleri ile de ilişkili olabileceğini düşündürtmektedir. Gerek duygudurum dengeleyici gerekse antipsikotik ilaçların bilişsel işlevler üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri bildirilmiştir. İki uçlu duygudurum bozukluğunun tedavisinde tedavi modalitesinin seçiminde farmakoterapinin bilişsel işlevler üzerindeki yan etkilerinin de değerlendirilmesi uygun olacaktır. . bilişsel işlevlerin değerlendirildiği bir diğer çalışmamızda ise lityum grubu ile valproik asit grubu arasında bilişsel işlevler açısından anlamlı fark bulunmazken.

Kurban olduğunu hissetme. Bu konuşmada şiddetin dozunun yükseldiği. Daha da ötesi bu yaşananları karşıdakine yaşatmakla ve öldürerek yok etmekle acılar bitecek gibi gelmiş. Orestes. korku. annenin korku yüzünden oğlunu uzak tutmasına. Burada zorlanan her birey için ayrılık şiddetli bir deprem. incinmeler ve kurbanlar. ihtirasları için erkeğin kadınından ayrı durmasına. Çünkü 3000 yıl öncesinin hikayesi bugün de sık sık sahneleniyor. . Ama suçluluğu neredeyse onu delirtir. babasını aldatan ve sevgilisiyle babasını öldüren annesini ve sevgilisini öldürerek ailesinin namusunu temizler. ensest yasağını yıkar. İkisinin birleşmesi. Kadına ve anneye yönelik şiddet bir çerçeveye oturtulur. kibirli bir babanın kızını annesinden ayırmasına. acı ve hüzün taşıyan bir deneyim. agresyon. Benliğin önemli işlevlerinden birisi ayrılık karşısında içsel ve dışsal süreçleri yönlendirmek. öldürmeye vardığı durumlara odaklanacağım. Bu konuşmada. intikamlar ve saldırganlar yarattığından içinde ölüm. bunları yansıtmak ve diğerine yaşatmak bir seçenek gibi görünmüş. çaresizlik. Oedipus’un çağdaşı Orestes aracılığıyla araştırmaya ve yorumlamaya çalışacağım. Ancak mahkemede yargılanınca aklanır ve babasının mirasını üstlenir. Ayrılıklar. yosma anne imgesinden ayrı tutulma çabası sürer. kan ve biraz suçluluk var. Melek anne imgesinin.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 6 P 25 Şiddet ve Nefrete Psikanalitik Yaklaşım Ayrılmanın Şiddeti Oturum Başkanı Panelist : Nesrin Koçal : Ali Algın Köşkdere Ayrılık. ruhsal yapılanmada önemli değişimlere neden olabiliyor. kadının nefretle kalbini erkeğinden ayırmasına. acı ve incinme dayanılmaz olduğunda. Ama sonrasında suçluluk ve yargılanma öne çıkmış. kaos yaratır ve katlanılabilecek bir durum değildir. Ama hüzün çok çok az. Böylelikle ataerkil düzenin temsilcisi olur. oğlunun intikam için öldürerek annesinden ayrılmasına değineceğim. Bu şiddetli ayrılıkları. korku. içinde şiddet. Bu ayrılıklar.

ruhsal hayatımızın kökeninde var olan bir duygudur. kuramında bu soruya ışık tutmuş. Nefret. aşk haz. . Ötekine ilişkin ilk düşünce nefretin içinden doğar diğer bir deyişle nefret düşüncenin beşiğidir: “eğer yanımda değilsen. Nefret. toplumsal alanda şiddete uzanan sonuçlarına da değinilecektir. Freud’un belirttiği gibi özne aşktan. senden nefret ediyorum ama böylelikle seni düşünüyorum”.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 6 P 25 Şiddet ve Nefrete Psikanalitik Yaklaşım Nefretin Kökenleri Oturum Başkanı Panelist : Nesrin Koçal : Neslihan Zabcı Neden nefret? Bireysel olandan toplumsal boyuta dek uzanan geniş bir yelpazede yer alan ve güncel yaşantımızı. Hem nesne hem de düşünce hatta düşlem ve arzu da. nefreti ölüm dürtüsü ile ilişkilendirmiş ve tüm bireylerde var olan kökensel bir duygu olarak tanımlamıştır. nefret bu yönüyle yapılandırıcıdır ancak aşırıya kaçtığında. psikopati. Freud. nesne nefretten doğar. nefretin içinden doğar. paranoya. Klein. Aşkla nefreti birleştiren derin bir bağ var mıdır? Nefret aşktan önce mi sonra mı doğan bir duygudur? Nesne sürekliliğini sağlayan. yaşadığımız dünyayı artan bir şiddette etkileyen nefretin bu hakimiyeti neden? Bu çalışmada. genel olarak aşk ile birleştirilir. nefretin kökeninde ilk nesne ile ilişkilerin belirleyici rolünü vurgulamıştır. Peki bazı bireylerde “aşırıya kaçan” ve patolojik durumlara yol açan bu nefret yoğunluğunun kaynağında ne yatar? Varoluşu sürdürmek için gerekli nefret ile ölümcül nefret arasındaki ince çizgi nasıl belirlenir? M. depresyon gibi ağır patolojilerin kaynağında yer alır: tüm bu psikopatolojik durumlarda ya ötekinden. nefretin kökenleri psikanalitik kurama göre tartışılacak. nefret ise hoşnutsuzluk duygusundan hareketle oluşur. aşkın nefrete dönüşümünden sık bahsedilir. ya da kendinden nefret etme söz konusudur. hatta onu var eden gerekli bir duygu mudur nefret? Nefrete düzenleyici bir rol atfetmek mümkün müdür? Çalışma bu sorular etrafında şekillenecek ve psikanalitik kuram esas alınarak nefret duygusunun kökenlerine ışık tutma amaçlanacaktır.

fiziksel saldırısında saldırgan bireyin içsel yaşantılarının. Tıbbi hastalık Tanısı Konmuş Hastalarda Aktarım ve Karşıaktarım. aktarım dinamiklerinin ve “hasta” rolüne ilişkin ruhsal ihtiyaçlarının dikkate alınması vazgeçilmez öneme sahiptir (Özmen 2007). Bu sunumda hekime yönelik şiddet konusu psikanalitik yaklaşımla ele alınacaktır.”Tam uyumun” sağlanamadığı durumlarda da ilkel savunma düzenekleri. yeterince doyum alamadığı ilk nesnesi anneye duyduğu öfke ve haset hekim veya hemşireye yansıtılır (Klein 1984). ruhsal bir “gerileme” yaşamaktadır. Öte yandan sağlık çalışanına hasta ve/veya hasta yakınının sözel. Hekime önelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar büyük önem taşımakla birlikte altta yatan ruhsal boyutu anlaşılmadan yapılabilecekler yetersiz kalabilir. iyileştiren antik çağlardaki şifa merkezleri gibi bugünün sağlık kurumlarına da mucizevi iyileştiricilik özellikleri atfedilmekte bu aktarımsal eğilimin tam karşılık bulmaması durumunda ortaya çıkan hayal kırıklığı. Bu gerileme sürecinde erken bebeklik döneminden itibaren doyurulamamış olan ihtiyaçlarına ilişkin. hasta yakını arasındaki ilişki iş başında birebir bir ilişkidir ve düşmanca aktarım ve bundan doğan olumsuz karşı aktarım dinamiklerinin anlaşılıp çözümlenmesi tüm taraflar için vazgeçilmezdir.61:649–650 Özmen M. Leather P. idealleştirme. Bunun nedenleri arasında toplumlarda şiddet davranışı sıklığının artışı. hemşie ve hasta. sağlık sistemine ilişkin etmenler. sözel tehdit ya da aşağılama. Türk Psikiyatri Dergisi 2007. umutsuzluk bakımın kendinden esirgendiği duygusu yaratmaktadır. Bir çeşit “annelik” işlevi beklenen acıları dindirip yatıştıran. O konumdayken beklentisi çevrenin ona tam uyum sağlamasıdır. Kaynaklar Beech B. Bu davranışlar. bakım veren. Occup Environ Med 2004. yansıtma. ekonomik. değersizleştirme. London: The Hogarth Press . Klein M (1984) Envy and Gratitude and Other Works 1946-1963. eyleme vurma devreye girmektedir. Workplace violence in the health care sector: A review of staff training and integration of training evaluation models. 11:27– 43 Gates DM The epidemic of violence against healthcare workers.18(1):72-79. Beech ve Leather 2006). öldürmeye kadar gidebilen fiziksel saldırılar şeklinde görülmekte ve diğer işyeri şiddet olgularına göre son birkaç yıla kadar çok düşük oranda bildirilmektedir(Gates 2004. Aggression and Violent Behavior 2006.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 6 P 25 Şiddet ve Nefrete Psikanalitik Yaklaşım Hekime Şiddet Nereden Çıktı Oturum Başkanı Panelist : Nesrin Koçal : Peykan Gökalp Hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada giderek tırmanmaktadır. sosyal ve politik süreçler yer almaktadır. Hasta birey kendisini ruhsal ve bedensel olarak tehdit altında hissedebileceği gibi. Sonuçta hekim.

2) Uğraş terapisinin temel amacı kişileri günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını sağlamaktır. Uğraş terapistleri gerek adli gerek normal psikiyatri kliniklerinde olsun psikotik hastanın kişisel amaçları doğrultusunda yaşam doyumunun artmasında.3) Uğraş terapistleri bunu kişilerin bu aktivitelere katılma yetilerini arttırarak ya da destek sağlamak amacıyla çevreyi değiştirerek sağlarlar(1). Nikitin L. Killing Time or Making the Most of It . Uğraş terapisi(ergoterapi). ne işe yaradığı önem kazanmıştır. performans ve motivasyon alanlarında daha fazla deneyim sahibi olarak daha olumlu bir dünya görüşüne sahip olur (2). 67 (10): 430-438(9) 4. Bu hedefe ulaşmada hastanın var olan kaynaklarını kullanarak sadece bu davranışı önlemeyi değil hastanın kendi sorumluluğunu da alması amaçlanır. Dünya Uğraş Terapisi Federasyonu uğraş terapisini şu şekilde tanımlamıştır:1) Uğraş terapisi sağlık ve iyilik halini uğraş ile sağlayan bir uzmanlık alanıdır. Bu temel uğraş terapisi yöntemlerinin yanı sıra özellikle suç işlemiş psikiyatrik hastaların rehabilitasyonunda ve suç işlemelerinin önlenmesinde kullanılacak uğraş terapisi yöntemleri de ortaya konmuştur (2).Forensic challange. Kaynaklar 1.Farnworth L.Batılı ülkelerde adli psikiyatri kliniklerinde bu alanda uzman uğraş terapistleri bulunmaktadır(3).2004. Matthew Molineux. Fossey E. (Ed).pp:169-82 Blackwell 3.Büyükkınacı Alev. Klinik Psikiyatri 2010. publishing. tedaviye motivasyonunun sağlanmasında ve hastalık dışındaki kişilik alanlarının gelişmesinde hastaya yol gösterici rol üstlenirler. Bireyin herhangi bir uğraşı içinde olmak durumunda olmasının gerekliliği ortaya konduktan sonra uğraşının nerde kullanıldığı. The British Journal of Occupational Therapy 2004.Occupational therapy in healthcare 1984. Hastanın üretkenliğinin artması ve zihinsel uğraşılarının daha olumlu başka alanlara kayması şiddet davranışının önlenmesinde anahtar rolü oynar. Henüz ülkemizde yeni gelişmekte olan bu meslek grubunun psikotik hastalarda şiddetin önlenmesi ve şiddet davranışı göstermiş hastaların rehabilitasyonunda önemli rol oynayabileceği artık gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Hastanın amaçlı bir uğraşı içine girmesi içsel motivasyonunu ve yeterlilik duygusunu geliştirir ve hasta üretkenlik. Uğraş terapisinin adli psikiyatri alanında çalışmaları daha öncesine dayanmakla birlikte.The Forensic Model of Occupational Therapy. 1980’lerde uğraş terapistlerinin bu alanda uzmanlaşmalarının önemi konuşulmaya başlanmıştır(4).13:137-142 2-Occupation for occupational therapists. sosyal ve yaşamsal ihtiyaç ve istekleri karşılamak üzere doğasında yapmak. Bu alanda çalışan uğraş terapistleri psikiyatristlerle birlikte çalışarak hastanın suç davranışlarının nedenlerini ve olumsuz davranışları tetikleyen uğraşıların bulunarak bunların yeniden yapılandırılmasını sağlamayı hedeflerler (2). 1( 1): 17-22 . olmak ya da kendini gerçekleştirmek olan herhangi bir aktiviteye katılımı tanımlar.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Kronik Ruhsal Hastalıklardaki Şiddetin Önlenmesi ve Rehabilitasyonunda Uğraş Terapisinin (Ergoterapinin) Yeri Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Alev Büyükkınacı Uğraşı sağlıkla ilgili ya da kişisel. Being in a Secure Forensic Psychiatric Unit: Every Day is the Same. Ülkemizde de psikiyatri kliniklerinde uğraş terapistlerinin yerlerini almaları bu açıdan önem taşımaktadır.Smith SL.

örneğin ajitasyon ve fiziksel göstergeler -Şiddet içeren düşünceler .akarabalaradan .gizli düşmanlık -Sadistik yönelim. Risk yönetimi süreğen olup bireylerin geçmişleri .11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Trsmlerde Şiddet Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Erkan Aydın Ciddi akıl hastalığına sahip hastaların özellikle kendine ya da çevresine zarar verme ihtimali yüksek hastaların sürekli olarak bir ruh sağlığı kurumu ile sürekli temas halinde olması son derece önemlidir.(Johnson 1998) Hizmetler sürekli değişen ihtiyaçlara ve risklere göre esnek yardım ve sosyal yardım desteği sunmalıdır.ciddi akıl hastalığı olduğu düşünülen .bilgi gereken diğer alanlar .tekrarlanan davranışlar -Dürtüsel davranışlar -Hastanın kendi mevcut durumu konusundaki içgörü ve anlayış düzeyi -Mevcut zihinsel durum .risklerin nasıl alınacağının tanımlanması ) (Türkiye CMHC çalışma kılavuzu2012) Ancak TRSM ler kendisine herhangi bir kişi veya kurum tarafından bildirilen .Alınacak bilgilerin güvenirliğini artırmak için en önemli unsur hasta ile etkin işbirliğinin kurulmasıdır.geçmiş yaşam öyküleri bilinmeyen hastaları yaşadıkları ortamda değerlendirmektedir .(Dilbaz 1999) Bakıcılardan .şiddet içeren fanteziler -Şüphelilik hezeyanları yoğunluğu -Kural ve düzenlemelere ilişkin düşünceler -Koruyucu faktörler -Kişinin güçlü yanları -Risk Yönetim planı(kim ne yapar . Tehlikelilik ve suça eğilimin belirlenmesi klinik psikiyatrinin önemli konularından olmakla beraber TRSM nin önemli görevlerinden bir diğeri akıl hastalarının sergiledikleri şiddet davranışı konusunda topluma yol gösterici olarak damgalanmayı önlemektir. Hastalarını toplum içerisinde insan onuruna yaraşır şekilde yaşatmayı hedefleyen bu kurumların çalışanları.Bu hastaların şiddet riskini en aza indirgemek için en önemli araç yerel kurumlar arasında etkin ve akıcı işbirliğidir. TRSM ler ciddi akıl hastalığı olan hastalara kesintisiz hizmet sunmak amacıyla kurulmuş olan kurumlardır. şiddet olayı açısından “risk yönetimi “konusunda son derece donanımlı olmalıdır.erken uyarı belirtileri vb konularda detaylı bilgiye dayalıdır. -İnsanlara ve mülke yönelik geçmişteki saldırganlık eylemleri(örneğin kundaklama vb) -Geçmiş mahkumiyet ve adli tıp bilgileri -Belirtici veya uyarıcı işaretler –şiddet yaklaşımları . -Kişinin sosyal geçmişi.arkadaşlardan ve hizmet alanın kendisinden bilgi alınabilir. .Bazı araştırıcılara göre geçmişteki şiddet davranışı gelecekteki şiddet davranışı için yol göstericidir. ( Mental Health Risk Assessment and Management in Community Organizations 2009) Risk değerlendirmesi aşağıdaki konuları içermelidir.

bireyin kişisel yapısının. bunda etkisinin olduğu saptanmıştır. Diğer bir ifade ile insanın yaşam kalitesini artırmak için yaptığı faaliyetler rekreasyonun içeriğini oluşturmaktadır (Tütüncü ve diğerleri. Bireyin suç ve şiddete yönelmesinde. bu fiziksel enerjinin başka bir şekilde olumsuz olarak ortaya çıkmasına da neden olabilecektir. tekrar anlamına gelen “re” ön ekinin gelmesiyle oluşan. Yapılan çalışmalar yapılan aktif rekreatif faaliyetlerin. 2002) ve suç eğiliminin uzun süreler televizyon izleyen gençlerde daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır (Kolata. geleceğin bireylerine çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilecek olan nevrozların da tohumlarını atmaktadır (Usal. her beş kadından biri tecavüz girişimine maruz kalmaktadır. Özellikle fiziksel bakımdan insanın en aktif olduğu gençlik yıllarında rekreatif faaliyetlerin yapılacağı alanların ve olanakların olmaması. Suç ve Şiddet İnsanların uzun ve sağlıklı yaşama istekleri. Birleşmiş Milletlere (2006) göre Dünya’daki her üç kadından biri fiziksel şiddete. yaslara. Çalışmanın konusu rekreasyonun suç ve şiddet ile olan ilişkisidir. onları hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına fırsat tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir (Sağcan. yeniden.. çalışma ve diğer etmenler tarafından yıpranan. 1986). Türk Dil Derneğine göre suç. toplumun. 2007). Patry ve diğ.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Rekreasyonun Suç ve Şiddet ile İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Özkan Tütüncü Giriş Rekreasyon. Iwasaki. Elbette insanın şiddete olan eğilimi ve suç işleme yönelimi çok boyutlu değişkenler ile değerlendirilmelidir. törelere ve ahlaki değerlere aykırı davranış. Turizm faaliyeti de bireyin boş zamanında gerçekleştirdiği bir rekreatif faaliyet olarak değerlendirilebilir. şiddet ve suç ile negatif yönde bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir. İngilizce yaratmak. Rekreasyon sağlıklı ve/veya engelli olan her yaşta ve beceri seviyesinde tüm bireyleri kapsamakta ve onların mutlu-kaliteli yaşama eğilimlerine bağlı olarak gelişmektedir. Sonuç Yapılan çalışmalar rekreasyon alanlarının ve bu alanlarda yapılan aktif rekreasyon faaliyetlerinin insanların streslerini azalttığını. tek başına şiddet ve suç eğilimi azaltabileceğini belirtmek yanlış olabilir. Rekreasyonun Türkçe karşılığı “Dinlence” olarak ele alınabilir. Televizyonlardaki şiddet eğilimli yayınların. 2011). oluşturmak anlamına gelen “create” fiilinin önüne. 2012). şiddet ise sindirmek için yaratılan olay veya eylem-kaba kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Rekreasyon alanlarının ve olanaklarının geliştirilmesinin. Şener ve diğ. bireylerin kendilerine. 1981).6 milyon kişi şiddetten ölmektedir (Butchard ve diğerleri. Rekreasyon. Dünyadaki 14-44 yaş arası ölümlerin en önemli ana sebebi şiddet olmaktadır (DSÖ. 2009). Rekreatif etkinlikler. bireyin yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bireyin kendisini geliştirmesini sağlayarak. Dünya’da her gün 4200 kişi. depresyona girmelerini önlediğini. yılda 1.. suç oranlarını ve şiddetini azalttığını göstermektedir. gelirinin ve diğer birçok faktörün birlikte etkisinin olduğu belirtmek daha doğru olabilir. 2007. Hatta rekreatif olanakların yetersiz olmasının yaratacağı olumsuz birikimler. ilişkilerine ve sosyo-kültürel uyumlarına olumlu yönde etkilemektedir (Axelsen. 2009. Bu kapsamda bireyler hayatlarının üçte birini rekreasyon faaliyetlerinde geçirmektedir. “rekreasyon” (recreation). yorulan bireylerin yeniden canlanmaları anlamına gelmektedir (Axelsen. 2007. 2002). 2008). . Kaliforniya eyaletinde yapılan çalışmalar bireylerin ilk suç işledikleri yaşların genel olarak (bir çan eğrisi şeklinde) 13 ile 20 yaşlarında yoğunlaştığını (en yoğun 17 yaş) göstermekte (CDYA.

dikkati bir işe yöneltmede. korku. Günlük yapılması önerilen günaydın toplantıları ise kurallara ve tedaviye uyumu sağlamada. Özel gözlem ve izolasyon odası. yabancı bir ortamda bulunmaya bağlı olarak. bireysel ve ortak yaşam alanları ile ilgili sorumluluk alması desteklenmelidir. semptom/agresyon yönetiminde. kurallara ve tedavi sürecine uyumlu hastalar için bazı imtiyazlar/ödüller söz konusu olabilir. güvenliği sağlamaya yönelik bazı kısıtlılıkların ve kuralların bulunması. fiziksel ortam düzenlemesi ile ortamın sosyal yapılandırması (uğraş/meşguliyet etkinlikleri. sağlığını yükseltmeyi. kapalı devre kamera sistemi vb. çalışan personel ile iletişim/etkileşim kısıtlılığı ve psikiyatri hastalarına yönelik önyargılı tutum vb gibi nedenlerle hastalarda kaygı düzeyi ve agresyon potansiyeli artmaktadır. Tespit uygulanan kadın hastaların %56. izolasyon odası bulundurma. kendini ifade etme ve etkileşim düzeyini arttırmada. Hastaların öz bakım ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız sürdürebilmesi sağlanmalı.1’inde. hastalardaki agresyonu önleme ve kontrol etmede büyük öneme sahiptir. hastayı iyileştirmeyi. Coşkun ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada. bulunmalı. Ayrıca. ayrıca tespit uygulanan hastaların çoğunda yatış esnasında içgörü bulunmadığı ve/veya istem dışı yatış yapıldığı belirlenmiştir. çiçekler. hastalar kişisel eşyalarını ve kişisel alanlarını kullanabilmelidir. yalnızlık. çevresel stresörlerin azaltılması. hastaların boş zamanını değerlendirmesinde. Terapötik ortam. ortamda koltuklar. Tedavi motivasyonunu arttırmada. hastanın “agresyon ve saldırgan davranış göstermesi” tespit uygulamasında ilk gerekçe olarak tanımlanmış. tablolar vb. ortam kuralları ve sınırlılıklar. Ekip. Terapötik ortam oluşturma ve sürdürme bir ekip işidir ve bu konuda tüm ekip üyelerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Psikiyatri kliniklerinde.4’ünde geçmişte şiddet davranışı saptanmış. kliniğe giriş çıkışların/eşyaların vb. hasta derecelendirme sistemi. Psikiyatride tedavi ortamının terapötik nitelikte olması. güvenli ortam sağlama. endişe. sosyal toplantılar. genelde kalabalık ve uyaranların fazla olduğu bir ortamda çeşitli düşünce ve davranış bozukluğu olan hastalarla bir arada olma. özsaygısını desteklemeyi ve hastanın en kısa zamanda sosyal yaşama dönmesine yönelik olarak kaynakların ve ortamın yapılandırılmasıdır. . salonlar etkileşimi arttıracak ve hastanın kendini evinde gibi hissedeceği şekilde düzenlenmeli. odalarda bireyin kişisel eşyaları için dolap vb. bilgi verilerek oryante edilen hastaların daha az kaygı ve korku yaşadıkları belirtilmektedir.) yer alır. kırmızı renk tonları tercih edilmemelidir. Ortamda zarar verici olabilecek tüm objelerin uzaklaştırılmış/kontrol altında olması. erkek hastaların %71. egzersiz ve psikoeğitim/beceri kazandırma grupları vb. güvenlik personeli bulundurulması. Literatürde ise hasta kabul aşamasının önemine değinilerek kliniğe geldiklerinde ilgi ile karşılanan. tedbirler alınmalıdır. bulundurulmalı. Aktivite ve sosyal programlar ise. Terapötik bir ortam için hem hastalar hem çalışanların kendini güvende hissetmesi önemlidir. Ortam kalabalık olmamalı. çatışmaları çözmede vb. Ortamın terapötik yapılandırılmasında -hastanın özdenetim ve uyum becerilerini geliştirmeye yönelik olankurallar ve sınırlılıklar büyük öneme sahiptir. hastalarda iletişim/etkileşimi arttırmada. Terapötik ortam oluşturulması kapsamında. özgüven. ayrıca kurallar ve tedavi programı panoya asılmış olmalıdır.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet İle Başa Çıkmada Terapötik (Tedavi Edici) Ortam Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Sibel Coşkun Hastaneye yatan bir birey. Hasta odaları 2-3 kişilik olmalı. öfke gibi duygular yaşar. kuralların hangi özel durumlarda esnetilebileceğini bilmeli ve ekip içi tutarlılık sağlanmalıdır. kontrolü. kadın servislerinde tespit uygulama sayısı ve süresi daha fazla bulunmuştur. Kurallar ve sınırlılıklar hastaneye yatışta gerekçeleri ile hastaya anlatılmalı. kilit öneme sahiptir. koridor ve salonlar hemşire odasından görülebilmelidir. terkedilmiştik. hastaların agresyon potansiyeli değerlendirilmeli. şiddet eğilimi olan/yeni yatan hastalar ile taburculuk aşamasında olan/ruhsal hastalığı daha hafif düzeyde olanlar birbirinden ayrılmalıdır. istem dışı yatış yapılması. çaresizlik.

hastaları ve hastalar arasındaki dinamikleri gözlemlemeli. çaresizlik ve anlaşılamama hissinin hastada agresyonu tetikleyebileceği unutulmamalıdır. Tarih boyunca dışlanmış olan psikiyatrik hastalar insanca bir ortamda insanca bir tutum ile tedavi edilmeli. . Ekip tüm aktivitelere katılmalı. hasta ile tedavi ekibi arasındaki etkileşim ve dinamikler de büyük öneme sahiptir.beceri kazandırmada vb. terapötik iletişim ve sorun çözme becerilerine sahip olması gerekmektedir. Terapötik ortam oluşturmada. tedavi ve rehabilitasyona yönelik pek çok fayda sağlamaktadır ve mutlaka tedavi programında yer almalıdır. bilgi alışverişi yapmalıdır. Özellikle meşguliyeti sağlamaya yönelik aktiviteler ve fiziksel egzersiz agresyon kontrolünde önemli yer tutmaktadır. Kurallar/sınırlılıklar ve etkileşim sınırlılığı ile sağlık personeline ulaşamama. ekip üyelerinin yeterli bilgi/eğitime ve analitik düşünme. sorununu dile getirememe ve sonuçta oluşan güvensizlik.

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış İyi tanıklar hakikati arar Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Cem Kaptanoğlu .

2. Kaynaklar: 1. Ayrıca. Psychiatry. 65: 240-60. Gelişmiş ülkelere göre. Afetten etkilenen toplum içinde de yoksul ve sosyal desteği az olan bireyler hem ruhsal sorunların ortaya çıkması açısından daha fazla risk altındadır hem de var olan kaynaklara daha zor ulaşabilmektedirler. Summary and implications of the disaster mental health research. 2004.000 disaster victims speak: Part II. 60. her ne kadar doğal olaylardan kaynaklansa da afetlerdeki yıkımın ve sonraki süreçteki koşullarda insan etkisinin payı her zaman bulunmaktadır. Bu panelde doğal afetlerin kişileri ve toplumları aslında eşit olarak etkilemediğine dikkat çekilmesi.Norris. MJ. yoksul ve yoksunluk ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek ruh sağlığı sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. (2002).Dünya Afet Raporu (World Disaster Report).. Friedman. & Watson.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış Adaletsiz Doğal Afetler Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Feyza Çelik Afetin meydana getirdiği yıkım ve neden olduğu kayıplar afetin türü. büyüklüğü ve meydana geldiği bölge gibi afetin kendisine bağlı faktörlerin yanısıra afetten etkilenen toplumun ve kişilerin özelliklerine bağlı olarak da değişebilmektedir. Doğal afetler gelişmekte olan veya yoksul ülkelerde daha fazla kayba neden olmakta. alt yapı eksikliği) daha fazla afet ve travmatik yaşantı ile karşılaşmaya zemin hazırlamaktadır. . afet sonrası yaşam koşullarının daha kötü olduğu ve toparlanma sürecinin daha yavaş olduğu gelişmekte olan ülkelerde. doğal afetlerin olumsuz etkileri daha fazla olmaktadır. FH. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu. doğal afetler. PJ. yoksulluk ve buna bağlı ortaya çıkan yoksunluk da (eğitimsizlik. Kayıplardan sorumlu tutulan kurum veya kişilerin cezasız kalması kişilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

. Seçiciliği yoktu elbet. Tesadüf sadece . Seçilmiş bir bölgeye .11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış Biri yer den biri el den Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Hira Selma Kalkan Van’da yer sarsıldı. hareket ederken tesadüfen insanları aldı götürdü. Doğanın bununla bir ilgisi yoktu.Deprem bir doğa olayı . Tesadüfe yer yoktu . doğa yasası. Van’daki binalar sağlam olsaydı bunca can verilmezdi kuşkusuz ama doğa binanın sağlamlığına bakmaz. Olayda tesadüf de yoktu. Ama orada ölen onlarca kişi zaten birdi. Uludere’da silahlar patladı . o gün orada ölenler değil de diğerleri olmamasıydı. Doğa yer değiştirirken . yüzlerce kişi toprağa verildi. Bir yasa sözkonusu değildi. Van’da olmasıysa bir tesadüf. bölgeyi korumakla görevli askerlerce ölüm saçıldı. elleriyle ölüm saçtı.El olan insanoğlu .

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış Roboski ve Van'da sessiz tanık! Medya… Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Murat Yalçın .

TSSB. Tanımlayıcı-deskriptif psikiyatrinin “kutsal kitabı” niteliğindeki DSM. Bu sunumda DSM-I’den DSM-V’e kadar “Yaygın Anksiyete Bozukluğu” tanısının sergilediği değişim üzerine eleştirel bir tartışma yürütülecektir. “endojen”leştiren tehlikeli bir eğilim olduğu da söylenmektedir. ruhsal bozuklukları sergiledikleri ortak özelliklere göre sınıflandırarak oluş nedenlerini tanısal değerlendirme dışında bırakan. güncellenmiş versiyonlarının da iki kez gözden geçirildiği bir sınıflama sistemi aracılığıyla psikiyatrik bozuklukları anlamaya çalışıyoruz. Sınıflandırma sistemleri bir yandan ruhsal bozukluk ya da hastalıkları her psikiyatri profesyoneli için anlaşılır kılmaya çalışırken. aslında göz ardı eden bir yönelimi tercih etmiştir. tanısal kapsayıcılık konusunda da önemli sorunların yaşanmasına yol açmıştır. Bu yönelim bugün üzerinde tartışmaya devam ettiğimiz birçok sorunun da kaynağıdır. Psikiyatri kuram ve uygulamasına yansıyan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında psikiyatri bilgisinin değişimi. anksiyete bozuklukları da bu süreçte kendine özgü bir evrim geçirmiş ve halen geçirmektedir. Psikiyatri bilgisi ve yönelimi biyolojikleştikçe sınıflandırma da buna koşut olarak biyolojik belirlenimleri temel alan ya da gözeten bir değişim. Öyle görünüyor ki. Uyum Bozukluları” gibi gerçekliği göz ardı edememenin ürünü olan “anomali”lerle başa çıkmak zorunda bırakmıştır. sınıflama sistemlerinde de bir değişimin yaşanmasına neden olmuştur. Amerikan psikiyatrisinin uluslararası dünyaya egemen olan ideolojisini barındıran ve yeniden üretme eğilimi gösteren. DSM-V’in kavramsal gelişimi bu çelişkinin izleğinde sürmektedir. Yıllar içinde Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflama sistemi olan ICD ile giderek yaklaşan dil ve ideolojik birliğine tanık oluyoruz. Bugün halen sınıflama çalışmalarında tanımlayıcı yaklaşım-boyutsal yaklaşım çelişki ve çatışması yaşanmakta. DSM her dönemde baskın olan psikolojik kuram ve yaklaşımlardan etkilenerek biçimlenmekle beraber o dönemin bilime egemen olan ideolojik yönelimlerden de etkilenmiştir.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 28 Anksiyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – II Yaygın Anksiyete Bozukluğu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Murat Demet : Burhanettin Kaya Son 30 yıldır Amerikan Psikiyatri Birliği’nce geliştirilmiş ve bugüne dek dört kez güncellenmiş olan. Bu süreçten bazı ruhsal bozuklukların daha fazla dikkat etkilendiğini söyleyebiliriz. DSM’nin bu eğilimi onu “Stres bozuklukları. Elimizde bu yönde yeterince veri olmasa da DSM-V i oluşturan ekip içinde bu bozuklukların travma ve stres etkenleri gibi etiyolojik süreçlerle bağlantısını koparan. DSM’nin bu ideolojik belirlenim sürecinde ilaç endüstrisini de büyük payı vardır kuşkusuz. . hatta yönelim sergilemiştir.

Kaynaklar 1. yaygın tip SAB nasıl olmalı idi.dsm5. (Ed:Dilbaz N)Pozitif Matbaacılık. Social Anxiety Disorder:Questions and Answers for the DSM-V. http://www. Beidel DC ve ark. KKB ile SAB’nun üst üste binen bir tanı olduğu ve ayrımında güçlükler yaşandığı.Sosyal anksiyete bozukluğu ile kaçıngan kişilik bozukluğunun klinik. DSM-V tanı sistemi ise özellikle alt tiplerdeki sorunlara dikkat çekmiştir. DSM-III-R’da ise sosyal fobinin adında herhangi bir değişiklik olmadığı. alt tiplendirmelerin belirlendiği ve eğer çekingen kişilik bozukluğu varsa yaygın tip sosyal fobiye eş tanı olarak konulabileceği belirtilmiştir. Depression and Anxiety. selektif mutizm alt tip olarak uygun mu?. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler.37-45 2. DSM-III-R’da olduğu gibi yaygın tip SAB ile KKB birlikteliğine yer vermiştir(1).Bögels SM.Güz Özyıldız H. 2006. DSM-III sisteminde sosyal fobinin alt tipleri yoktur ve eğer çekingen kişilik bozukluğu varsa sosyal fobi tanısına yer vermemektedir. Social anxiety disorder(Social phobia). Ankara. 27:168-189 3.2010. Bu noktada tartışılacak bir çok nokta gündeme gelmiştir. SAB ile çekingen kişilik bozukluğu birbirinin devamı mı? Gibi birçok soruya bu tartışma platformunda cevap bulunmaya çalışılacaktır. performans alt tipi denmesi yeterli mi?. anksiyetede görülen fiziksel belirtilerin de daha açık olması gerektiği dile getirilmiştir (2). ağırlıklı bulgunun performans kaygısı olması ile birlikte. Sosyal fobi veya SAB Mu?. çekingen kişilik bozukluğu ise kaçıngan kişilik bozukluğu (KKB) olarak kabul görmüştür. korkulan sosyal durum sayısının net olmadığı.org . birtakım değişikliklere maruz kaldığı için” ihmal edilmiş bir hastalık” olarak tariflenmiştir. SAB ilk kez DSM-III’te sosyal fobi başlığı ile yerini almış yeni bir tanıdır. DSM-IV tanı sistemine gelince sosyal fobinin adı sosyal anksiyete bozukluğu. epidemiyolojik ve biyolojik özellikler açısından ilişkileri.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 28 Anksiyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – II Sosyal Anksiyete Bozukluğu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Murat Demet : Hatice Özyıldız Güz Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) DSM tanı sınıflandırma sistemine geç girmiş ve her tanı sistemi değişikliğinde. Alden L.

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 29 Yaşam Boyu Şizofreni Şizofreni spektrum bozuklukları Oturum Başkanı Panelist : Taha Karaman : Erdal Işık .

65 yaş üstü toplumda şizofreni prevalansı % 0.Genç başlangıçlı şizofreni hastaları içinde kadınlar erkeklere göre daha sıktır. Hezeyanlı inanışlar genellikle kapsüle olurlar ve hastalar premorbid düzeyde fonksiyon yapacak hale gelirler. hatta kısa süreyle bu tedavileri alanlarda bile tardiv diskinezi görülebileceğini unutmamak gerekir. Uygunsuz affekt ve çağrışımlarda zayıflama. Nöroleptiklerin kesilmesi semptomların alevlenmesine yol açar. Hastaların güvenini kazanarak tedaviye uyumlarını sağlamak zordur. Tedavide atipik antipsikotikler tercih edilmektedir. Semptomların tamamen ortadan kalkması nadirdir. Schneider’in birinci sıra semptomlarından olan düşüncenin yansıması ve zorla düşünce sokulması semptomları az da olsa görülebilir. erken başlayan şizofreniye oranla daha az sıklıkla görülür. Daha çok komşular tarafından kendilerini öldürmek için planlar yapıldığını veya cinsel tacize uğradıklarını söylerler. Çok geç başlangıçlı olgularda aile yüklülüğü daha azdır ve başta ileti tipi işitme kaybı olmak üzere duyu kaybı daha fazladır. Tedaviye çoğunlukla hastanede başlanır. Geç başlangıçlı şizofre için çoğunlukla perseküsyon yapısında olmak üzere hezeyanlar ve çoğu kez işitsel hallüsinasyonlarla belirlidir. Çok geç başlangıçlı şizofreniye benzer psikozlarda bu doz daha da azaltılır. Hezeyanlar hastaların büyük bir kısmında sistematizedir. Öğrenme yeteneğinde ise daha az performans kaybı gözlenir. Geç başlangıçlı hastalarda erken başlangıçlılara göre daha fazla görsel. Hastalar idame tedaviye alındıklarında semptomlar görülmez. Hastalar sıklıkla başkaları tarafından zihinsel ve fiziksel olarak etkilendiğini söylerler. Geç başlangıçlı şizofreni hastalarında yeterli olan antipsikotik dozları genç hastalarda kullanılan dozun yarısı kadardır. erotik ve grandiöz hezeyanlar da görülebilir. Somatik. Bazen bu tip hastaları somatizasyon bozukluğu veya obsesif ruminasyonlardan ayırt etmek zor olabilir.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 29 Yaşam Boyu Şizofreni Yaşlıda Şizofreni Oturum Başkanı Panelist : Taha Karaman : Engin Eker Uluslar arası konsensus kriterlerine göre ilk atağını 40-59 yaş arasında geçiren hastalar geç başlangıçlı şizofreni. Geç başlangıçlı şizofren hastalar yönetsel işlevler. Uzun süre nöroleptik kullananlarda. . Geç şizofreni olgularının antipsikotiklere yanıt oranı orta düzeydedir.5 bulunmuştur.1 ile % 0. Kompliansı artırmak amacı ile depoantipsikotikler dikkatlı bir şekilde kullanılabilir. 60 yaş ve üstünde geçirenlere ise “Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz” terimleri kullanılmaktadır. Yaş arttıkça tardiv diskinezi riski de artmaktadır. motor beceriler ve sözel yeteneklerde kontrollere göre daha düşük performans göstermektedir. koku ve dokunma hallusinasyonları görülmektedir. Geç başlayan şizofreni kronik gidişlidir ve spontan remisyon nadirdir.

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 29 Yaşam Boyu Şizofreni Çocukluk dönemi şizofrenileri ve tedavi yaklaşımları Oturum Başkanı Panelist : Taha Karaman : Yasemin Işık Taner .

1 Yakın zamanlı çalışmalar. bu da nöral eşzamanlılığın (senkron) gelişmesini işaret etmektedir.4 . orta-ağır şiddette şizofreni ataklarında %40 a kadar etkili olduğu ve ekstrapiramidal yan etki yapmadığının gösterilmesi. nöral eşzamanlılık “senkronite”de artma tespit edilmiştir.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 30 Etyolojiden Tedaviye Şizofrenide Gaba Psikofarmakolojik Yönleriyle Şizofreni ve Gaba Oturum Başkanı Panelist : Ayhan Algül : Cengiz Güneş GİRİŞ Gama-aminobütirik asit (GABA). ve ortosterik agonist olan CGP44532 kullanılmıştır. Bunun açıklamasında da GABAB reseptör agonistlerinin sorumlu olan bölgelerdeki dopamin salınımını azalttığı iddia edilmiştir. 3. Her iki molekül de amfetamin ve MK-801 tarafından ortaya çıkan davranışsal yanıtları inhibe etmiştir. şizofreni belirtileri sergileyen farelerde davranışsal bozuklukları düzelttiği ve sedasyon ve tolerans gelişimine yol açmadığı gösterilmiştir. iki β ve bir γ alt ünitelerinden oluşan pentamer yapısındadır. α–3 selektif GABAA reseptör agonistlerinin şizofreninin bilişsel belirtileri üzerine etkili olabileceğini düşündürmektedir. GABAA RESEPTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİLİ TEDAVİLER GABAA reseptörlerinin α–3 ve α–5 alt ünitelerinin şizofreni patofizyolojisi ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir.3 GABAB RESEPTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİLİ TEDAVİLER GABAB reseptör agonisti olan baklofen ile yapılmış olan bazı hayvan çalışmalarında fensiklidin sonrası ortaya çıkan prepuls inhibisyon (PPI) defisitini geriye döndürdüğü ve amfetaminin neden olduğu dopamin artışını engellediği gösterilmiştir. Deneysel olarak. α–3 selektif GABAA reseptör agonisti olan TPA023(MK0777) 15 kronik şizofreni hastasında klinik olarak denenmiştir. Bu alt ünitelerin hepsinde ortaya çıkan farklı genetik varyantlar çok geniş bir reseptör yelpazesine neden olmaktadır. α–2. 4 haftalık plasebo kontrollü çift kör çalışma sonrasında 1. Bu gözlemlerden yola çıkarak yeni kuşak GABAB reseptör agonistlerinin de benzer etkiye sahip olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılan hayvan çalışmasında pozitif allosterik modülatör (PAM) olan GS39783. GABAA reseptörleri. α – 5 GABAA reseptörlerine daha yoğun olarak bağlanan ve aynı zamanda α–3 GABAA reseptörlerinin parsiyel agonisti olan “imidazenil”in. α–2. iki α. odaklanma ve dikkat fonksiyonlarında artma ile birlikte bilişsel kontrolde iyileşme. (L655708 veya Ro 493851) Bunun ötesinde bu molekülün ɣ ossilasyonlarını da arttırdığı gösterilmiştir. Çeşitli GABAA reseptör alt tiplerinin varlığı gösterilmeden önce non-selektif GABAA parsiyel agonisti olan ve anksiyolitik olarak kullanılan “bretazenil”in. GABAA reseptörü baskın olan inhibitör reseptör olarak görev yapmaktadır. amaca odaklı davranışların sürdürülmesinde artışı beraberinde getiren işleyen bellekte iyileşme 2.2 Buna ek olarak tedavi sonucunda EEG de frontal bölgede ɣ bandının kuvvetlendiği de gösterilmiş olup ɣ ossilasyonlarının GABAerjik internöronlar tarafından düzenlenen feedback inhibisyon tarafından oluşturulduğu ve buradaki anormalliklerin şizofreninin negatif ve bilişsel belirtileri ile ilişkili olduğu da düşünülmektedir. memeli merkezi sinir sisteminde temel inhibitör nörotransmitterdir. GABAA reseptör modülatörlerinin şizofreni tedavisinde faydalı olabileceğini düşündürmüştür. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada da etanol ile indüklenen bellek bozulmasının α–5 GABAA parsiyel ters agonisleri ile azaldığı gösterilmiştir. Yapılan bir hayvan çalışmasında RO493851 molekülü ile α–5 GABAA reseptörlerinin ters agonizmasının (α–5IA) fensiklidin ile oluşturulan bilişsel bozulmayı azalttığı gösterilmiştir.

Patofizyoloji temelinde ortaya çıkacak olan bir tedavi etkeni. Guidotti A. Yakın zamanlı yapılan diğer çalışmalarda da VPA in hem Histon deasetilazları (HDAC) inhibe etmek sureti ile hem de reelin ve GAD67 promoter bölgelerindeki metillenmeyi azaltmak sureti ile GAD67 ve reelini arttırarak GABAerjik aktiviteyi arttırdığı gösterilmiştir. Cho RY. ve ark. Pouzet B. Gill KM.EPİGENETİK TEDAVİ STRATEJİLERİ Telensefalik GABAerjik genlerde epigenetik olarak ortaya çıkan bir downregulasyonun da şizofreni ve bipolar bozukluklarda görülen davranışsal ve bilişsel bozulmada etkili olabileceği öne sürülmüştür. Biochemistry and Behavior . Atipik antipsikotikler içinde klozapin. Cook JM. Wallace TL. ve ark. (2011): Epigenetic GABAergic targets in schizophrenia and bipolar disorder. Lodge DJ. Pharmacology. Auta J. (2011) : A Novel a5GABAAR-Positive Allosteric Modulator Reverses Hyperactivation of the Dopamine System in the MAM Model of Schizophrenia. (2011): Drug targets for cognitive enhancement in neuropsychiatric disorders. Chen Y. (2008): Subunit-selective modulation of GABA type A receptor neurotransmission and cognition in schizophrenia. Wieronska JM. ve ark. Tedaviden fayda görme ihtimali yüksek olan bireyler üzerinde denenmelidir. 165: 1585–1593. Kusek M. Lewis DA. (2011) The GABAB receptor agonist GP44532 and the positive modulator GS39783 reverse some behavioural changes related to positive syndromes of psychosis in mice.5 SONUÇ Şizofreninin bilişsel belirtilerini azaltmak için yeni tedavi ajanlarını geliştirilmesi gerektiği kaçınılmaz bir şekilde açıktır. Bu prensiplere uygun bir tedavi rejimi geliştirmek ilk bakışta zorlayıcı ve pahalı gibi görünmektedir. 36: 1903–1911 2. 2. bu ilaçların VPA ile birlikte kullanılmasının sinerjistik bir etkiye yol açtığı iddia edilmiştir. bu etkinin VPA ve diğer HDAC’lar tarafından durdurulduğu ve geriye çevrildiği gösterilmiştir. Carter CS. 3. Rodentlerde Valproik asitin (VPA) GAD67 ekspresyonunu arttırdığının gözlenmesinden sonra bu molekül GABAerjik transmisyonu arttıran bir ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 163: 1034-1047. Neuropharmacolgy. 60: 1007-1016. Neuropsychopharmacology. . olanzapin ve ketiyapinin DNA demetilaz aktivitesine sahip olduğu. Ballard TM. Ayrıca rodentlerde metiyonin uygulamasının GAD67. 5. Referanslar 1. Ancak bu konuda ilaç geliştirilmesinden önce şizofrenideki bilişsel bozulmalara neden olan nöral ağdaki bozulmaların ortaya konması gerekmektedir. Ancak bunun alternatifi olan mevcut tedavilerde ısrarcı olmak ve şizofreninin bilişsel belirtilerini ihmal etmek daha maliyetli sonuçlar doğurmaktadır. Etkinliğin arttırılabilmesi için bilişsel-davranışçı terapilerin de kombine olarak kullanılması gerekmektedir. 3. Hedef reseptöre yeterli bir potens ve spesifite göstermelidir. Tokarski K. reelin ve glukokortikoid reseptör promoter bölgelerinde metillenmeyi arttırdığı. Am J Psychiatry. ve ark. 99:130-145 4. British Journal of Pharmacology. ve ark. 1.

Cl cotransporter ekspresyonu GABA nın depolarizan etkisi ile sonuçlanır. şizofreni semptomları ve davranışsal bulguları oluşturulmaya çalışılmıştır. GABA A reseptörleri alt ünite özelliklerine göre tonik ve fazik olmak üzere iki ayrı formda görev yapar. KCC2 nin yüzey expresyonu ve aktivitesi KCC2 residüsü Ser940 ile regüle edilir.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 30 Etyolojiden Tedaviye Şizofrenide Gaba Preklinik Yönleriyle Gaba Şizofreni İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ayhan Algül : Hüseyin Günay Şizofreninin patofizyolojisinde inhibitör bir aminoaist nörotransmiter olan ɤ -amino bütirik asit (GABA) üzerinde de durulmaktadır. . (5). orbitofrontal ve entorhinal korteks.(4). Şizofrenide kortikal osilatör dinamiklerin bozulmasının pek çok nörokognitif defisitin temelinde yattığı bilinmektedir(6). ve amigdalanın bazolateral nükleusuna yayıldığı gösterilmiştir. (8) Akut veya tekrarlayan NMDA antagonizması en yaygın kullanılan farmakolojik şizfreni modelidir. Hayvan deney modellerinde. saatlerde beyin bölgelerinde PV ve GAD67 mRNA ekspresyonuna bakılmış ve MK801 uygulamasından 4 saat sonra PV mRNA sının dentat girus ve hipokampusda azaldığı. Ekstrasinaptik lokalizasyon gösteren δ alt ünitesi içeren reseptörler tonik GABAerjik inhibisyonu düzenlerler. Düşük GAD düzeyi düşük GABA yoğunluğuna ve sonuçta dopamin artışına yol açar. Romon ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada. PV mRNA larının azaldığı bu beyin bölgeleri.( 7). Bunda primer olarak K/Cl cotransporteri KCC2 rol alır yetişkin beyninde. Klonazepam gibi GABA A reseptör agonistleri GABA aktivitesini artırarak bazı şizofreni belirtilerinde yatışmaya yol açarlar(1). GABA A reseptörlerinin şizofreni ile alakalı olduğu bulunmuştur. Akut NMDA reseptör antagonist uygulamasıyla (PCP. MK-801). travma. GABA A reseptörleri 19 farklı alttipe ayrılır: Alttip kompozsyonun göre farklı anatomik. GABA reseptörleri GABA A ve GABA B reseptörleri olarak 2 ana gruba ayrılır. Gabaerjik internöronlar piramidal hücrelerde perisomatik ve akso-aksonik uyarımda görevlidir ve kalsiyum bağlayıcı protein ve parvalbumin (PV) içerirler. Na. ketamin. K. Glutamattan glutamik asit dekarboksilaz (GAD) enzimi aracılığıyla üretilir. postmortem şizofreni beyinlerindeki GABAerjik markerlerin azaldığı bulguların saptandığı bölümler ile paralellik göstermektedirler. Pridoksal 5-fosfat (vitamin B6) GABA sentezinde temel kofaktördür. ve 24. epilepsi gibi pek çok hastalığa sebebiyet verebilir(2). GABAerjik inhibisyonda yetersizlikle sonuçlanır ve iskemi. MK801 uygulamasında sonra 4. İmmatür nöronlarda . hipokampal nöronlarda shunting inhibisyon yoluyla inhibitör etkilidir. Şizofrenide postmortem doku örneklerinde GABAerjik markerlerin azalması görülmüştür. KCC2 deki defisit. NMDA reseptör antagonist uygulamasıyla PV ekspresyonunun azaldığı gösterilmiştir. Genetik olarak pridoksin metabolizması anormalliği veya pridoksin antagonisti (örn:izoniazid) alınması. GAD aktivitesini bozarak GABA sentezinin azalmasına ve şizofreni ile ilişkili konfüzyon ve irritabilite belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Şizofrenide parvalbuminin neokortikal bölgelerde ekspresyonunda da azalma vardır. fizyolojik ve farmakolojik özellikler göstermektedir. nöropatik ağrı. Dopaminerjik nöronlardan dopamin üretimi doğrudan GABAerjik nöronların kontrolü altındadır. hipokampus. 24 saat sonra ise PV mRNA azalmasının medial prefrontal. PV intenöronları serebral korteks de osilatör aktiviteyi regüle ederler.(3). GABA nın inhibitör aksiyonları temel olarak klor gradienti ile sağlanır. matür nöronlarda ise GABA depolarizasyonu. GAD 67 primer GABA sentez enzimidir ve şizofreni hastalarında bu enzim mRNA larının neokortikal bölgelerde azaldığı görülmüştür.

1007/s00213-011-2268-6 9. Elsworth JD. Psychopharmacology Berl192:283– 290 8. (2011) Expression of parvalbumin a nd glutamic acid decarboxylase-67 after acute administration of MK-801. Coleman L. Volk DW (2005) Cortical inhibitory neurons and schizophrenia. Fulton M. Sonuç olarak şizofreni ve GABA ilişkisinin nörobilim alanındaki gelişmeler ışığında yeniden değrelendirilmesi gerekiyor. Yizhar O. 2011 • 31(50):18198 –18210) 3. Sheryl S.. Nat Rev Neurosci 6:312– 324 5. Stephen J. Sohal VS. Psychopharmacology DOI 10. Mengod G. Roth RH (2007) Repeated phencyclidine in monkeys results in loss of parvalbumin-containing axo-axonic projections in the prefrontal cortex. Ratlarda postnatal 7. December 14. Huang HS (2006) Molecular and cellular mechanisms of altered GAD1/GAD67 expression in schizophrenia and related disorders. Hashimoto T. süperfisial kortikal tabakalarda yaklaşık %50 GABAerjik internöron kaybına yol açtığı son zamanlarda gösterilmiştir. (2009)Deficits in adult prefrontal cortex neurons and behavior following early postnatal NMDA antagonist treatment Pharmacology. The Journal of Neuroscience. Lewis DA. Kaynaklar 1. erişkin dönemdeki disfonksiyondan sorumlu olabilir. Nature 459:698 –702 6. Romon T. Gelişimsel bir hasar. Maguire M. MacKenzie G. s:21 2. günde uygulanan NMDA antagonistlerinin yetişkin dönemde hipokampal nöronal kayba ve talamik bölgelerde hasara yol açtığı. I mplications for the NMDA hypofunction model o f schizophrenia.Şizofreni Farmakolojik Tedavi Klavuzu. Brain Res Brain Res Rev 52:293 –304 4. Zhang F. Wakefield S. Leon G. Adell A.PFC de ki eksitatör piramidal nöronlar ve GABAerjik internöronlar birlikte prenatal ve postnatal dönemde executive fonksiyonların gelişiminden sorumludur. Sarkar J. 2008. Neurosteroidogenesis Is Required for the Physiological Response to Stress: Role of Neurosteroid-Sensitive GABAA Receptors. Akbarian S. 2011. Deisseroth K (2009) Parvalbumin neurons and gamma rhythms enhance cortical circuit perfor-mance. Biochemi stry and Behavior 93 322 –330 . Jarskog F. Morrow BA.Uzun Ö. Ayrıca terk edilmiş gibi görünen eski hipotezlerin tozlu raflardan indirilerek tekrar gözden geçirilmesinde fayda olacağı kanaati giderek güçleniyor. ( 9 ). Neuropsychopharmacology 33:141 –165 7. González-Burgos G (2008) Neuroplasticity of neocortical circuits in schizophrenia. Lewis DA.

GABA nöronlarının büyük kısmı lokal inhibitör internöronlardır. etyolojide yer alan diğer etkileyici faktörlerle birlikte yeni bir olasılıktır. GABA’nın. Şizofreni de GABA ile ilgili bulgular 1970’li yıllara kadar uzanmaktadır. GABA sentezleyen enzim GAD67 için mRNA ve protein düzeyleri. Ek olarak GABAerjik nöronların ortaya çıkış zamanlaması ve sırası şizofrenide test edilmeye aday tüm genlerle aynı düzenleyici bağ ile ilişkili olabilir. Striatum gibi bazı alanlarda ana efferent nöron olarak bulunurlar. ölüm anındaki agoniye bağlanmıştır. 1978 yılında Bird ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada GABA azalması etyolojideki nörokimyasal anormalliklere değil. Ancak postmortem çalışmalar bu görüşü desteklememiştir. Böylece GABA-A reseptör bağlanmasında selektif kompansatuvar artış olurken. Sonuç olarak. korteks ve hipokampusta azalmıştır. Bu azalma hastalığa spesifik değilse de internöron eksikliği ile uyumludur. bu durumun etyolojik bir model olduğunu ileri sürmüşlerdir. moleküler ve genetik açıdan ele alındığında şizofrenide gösterilenGABAerjik sistemdeki defisit. Bu durum moleküler delillerle de desteklenmiştir. Korteks ve hipokampusta parvalbumin içeren GABA internöronlarının azaldığı gösterilmiştir. benzodiazepin bağlanması değişmemektedir. GABA internöron alttiplerinde ki özgün değişiklikler şizofreni etyolojisinde rol alıyor olabilir. şizofreni ve psikotik özellikleri olan iki uçlu bozuklukta %30-50 azalma saptanmıştır. Presinaptik ve postsinaptik inhibitör etkileri vardır. Yetişkin döneminde GABA nöronları tarafından üretilen reelin düzeylerinde. dopamin ile resiprokal ilişkisi vardır.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 30 Etyolojiden Tedaviye Şizofrenide Gaba Şizofreni ve Gaba Yansımaları: Oturum Başkanı Panelist : Ayhan Algül : Recep Tütüncü Gama amino butirik asit (GABA) santral sisteminde en yaygın inhibitör nnörotransmiterdir. 1972 de Robert ve arkadaşları. Son on yılda şizofreni de GABA defisiti hipotezi tekrar önem kazanmıştır. Postsinaptik etkisini de GABA-A reseptörünün uyarılması ile sağlar. Presinaptik olarak eksitatör nörotransmitelerin sinaptik aralığa salıverilmesini önler. . Genetik açıdan GABA internöronlarının farklı alt populasyonları ayrı prekörsörlerden kaynaklanır. Bu faktörlerin anormal regülasyonu ile seçici GABA internöron formasyonu azalabilir ve genetik hassasiyete yol açabilir. şizofrenide GABA azalmasını göstererek.

eğitim. yaşlı olmaktan ruhsal bir hastalığa sahip olmaya kadar bir çok nedenle ayrımcılığa uğramanız ötekileştirilmeniz mümkündür. beceriksiz. Bu nedenle hissettikleri başarısızlık duygusu arttıkça kendilerini tamamen yenik hissedip. ırk. Şişman olmaktan. belirli kesimlerin toplumsal bütünden ve sermaye birikim sürecinin dışında kalarak. sigara içme. Örneğin bir kadın iş görüşmesinde erkeklere göre daha çok kaygı hissettiği için daha gergin. kültürel ve davranışsal boyutları olan. barınma gibi kaynaklara daha zor ulaşırlar. İnsanlık tarihinin her döneminde ve halen bir grup insan. eşitsizlik. Ayrımcılığa uğrayanlar sıklıkla yaşamlarının her yönüyle bundan etkilenirler. ruhsal hastalığa sahip olmak ya da şişmanlık gibi nedenlerle ayrımcılığa uğrayanlar daha şiddetli bir tepki çeker ve bu damgayı değiştirebilmek için harcadıkları boşa çıkan çabalar sonrasında kendilerini sıklıkla yenik. nesnel olduğu kadar öznel değerlendirmelere de açık bir süreç olup. Ekonomik. beceriksiz ve değersiz hissederler. Kadın olmak. damgalanmayla ilişkili herhangi bir aktiviteyi yerine getirirken daha çok kaygı yaşar ve bu kaygı davranış üzerinde olumsuz etkilere yol açar. sosyal. cinsel yönelimden ten rengine. bebeklerini bile işkence ile öldürecek kadar kadar vahşileşebilmektedir. etnik ve dini kimlik üzerine kurulsa da bir çok insan bir çok nedenle ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Ayrımcılığa uğrayan insanlarda ruhsal sorunlar ve hastalıklar çok daha sık görülmesine rağmen bu grupların ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımı da kısıtlıdır. Siyah çocukların eğitim sırasında kendilerini daha aptal hissettikleri. Ayrımcılığa uğrama nedeninin görünür ya da gizli olması ortaya çıkan ruhsal sorunları değiştirebilmektedir. ‘stereotipi tehdidi’ olarak isimlendirilen bir duygu yaşarlar. siyasal. özsaygı ve psikolojik olarak iyilik hali zarar görür. başka bir grup insana topluca atfettiği özellikler nedeniyle onlardan nefret edebilmekte ve o grubun çocuklarını. . Ayrımcılığa uğrayan insanlar. şiddetin ayrımcılığı Ötekinin Ruhu Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Ayşe Devrim Başterzi ‘Kendi kimliğini ötekinin varlığına göre konumlamak hastalıktır. özgüveni düşük bir izlenim yaratabilir. etnik kimliği ya da politik inancı nedeniyle ayrımcılığa uğrayanlar damgalanma nedeninin su üstüne çıkmasını engellemek için çok daha kontrollü ve ihtiyatlı olma ve bu durumu gizlemeye çalışma gibi zorlu çabalara mahkum kılınırlar. senin kimliğin hastalıktır. baştan başarısız olacaklarını düşünüp buna uygun davranışlar sergiledikleri gösterilmiştir. Psikiyatrinin ayrımcılık ve sosyal dışlanma ile uğraşmasının önemli nedenlerinden birisi de herhangi bir ruhsal hastalığa sahip olanların uğradığı ayrımcılık ve dışlanmadır. gelir dağılımından kendisinin ekonomiye yaptığı katkı doğrultusunda yararlanamamasıdır. çabalamaktan vazgeçebilirler. yoksul olmaktan HIV taşıyıcısı olmaya. Kimliğini yaşatabilmek için sana bir düşman gerekiyorsa. hukuki. Ayrımcılığın gözümüze en çok çarpan şekli milliyet. HIV gibi bir hastalığa sahip olanlar. güvencesizlik ve dengesizliğe yönelik yeni bir kavramdır. başkalarının kendileri hakkındaki olumsuz stereotipilerinin ne olduğunu bildiklerinden. şişmanlık gibi hemen göze çarpan nedenlerle ayrımcılığa uğrayanlar kendilerini gizlemek için saklanacak bir örtü bulamazken eşcinseller.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti.’ HRANT DİNK İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlardan en önemlilerinden birisi ve belki en önemlisi ayrımcılıktır. kadın olmaya. Kendilik değeri. sağlık. Ayrımcılık ve damgalanmanın ruhsal sorunlara yol açması ile ilgili önemli bir sorun alanı da damgalanma nedeninin kontrol edilir olduğuna dair inançlardır. Ayrımcılık ve sonucu olarak ortaya çıkan sosyal dışlanma. yoksulluk.

Ütopya yayınevi. Mackenbach JP. sorgulamayı gerekse koruyucu psikiyatri hizmetlerinde ayrımcılığa karşı çalışmalar yapmayı zorunlu hale getirmektedir. Vaughan GM. Kendi yaşamlarındaki olumlu deneyimleri. 2007) 381-423. Rosenthal ve Jacobson’un deneyinde yapılan bir IQ testinden sonra okulda başarılı olacağı söylenen –ve aslında diğer çocuklardan farkı olmayan. akılda tutmayı. pis. tembel olarak yaftalanırlar ve bu yargıların açtığı derin ruhsal yaralar pek çok ruhsal hastalığın gelişmesine yol açar. Gelmez A. 13(3):8-10. Hoek HW. Hollanda’da göç eden insanlar arasında ayrımcılığa uğradığını en çok hisseden grupta şizofreni riskinin yerlilere oranla 5 kat artması. son günlerde ülkemizde giderek artan ötekileştirme politikaları içinde gerek psikiyatrinin günlük uygulamalarında ayrımcılığı ruhsal sorunlara yol açan bir stres faktörü olarak değerlendirmeyi. daha ne yapayım istiyorsun.43:953-959. başarılarını tokenizme (bir azınlık grubuna karşı küçük ve önemsiz bir davranışta bulunarak -artık beni rahatsız etme. Perceived discrimination and the risk of schizophrenia in ethnic minorities : a case control study. Veling W.Damgalanmış bireyler başkalarının kendilerine yönelttikleri davranışların nedenleri konusunda oldukça duyarlıdırlar.daha anlamlı girişimlere girmeyi reddetme) ve tersine ayrımcılığa (ayrımcılığa duyarlı insanların ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri gruptan insanlara aşırı olumlu değer atfetmeleri) bağlayıp kendi yaptıklarının değerini azaltabilirler ya da olumsuz davranışları nedeniyle aldıkları olumsuz tepkileri ayrımcılığa bağlayarak davranışlarını değiştirmeyi reddebilirler. kaba. . Kaynaklar 1. saldırgan. Eşitsizliğin Bedeli: Sosyal Dışlanma Psikozları Neden ve Nasıl Arttırıyor? Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni 2010. Ayrımcılığa uğramayı süreklileştiren şeylerden birisi kendini gerçekleştiren kehanetlerdir. Yıldız İ. diğerleri başarısız olmuştur. beceriksiz. 2.Hogg MA. 3. Sonuç olarak ayrımcılığa uğrayan insanlar önyargılı tutumların kurbanıdır. Diğerleri tarafından sıklıkla aptal.(eds) Sosyal Psikoloji (çev. Soc Psychiatry Pschiatr Epidemiol 2008.çocuklar başarılı. Binbay T. Ankara.

11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti. şiddetin ayrımcılığı Ötekileştirme neden nasıl? Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Nur Engindeniz .

şiddetin ayrımcılığı Ayrımcılığa uğrayanın hayatta kalma stratejileri Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Rober Koptaş .11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti.

politik süreçlerden çok bireysel özelliklere odaklanılmıştır. 1970 li yıllardan sonra ayrımcılığın toplumsal ve ruhsal temellerine yönelik araştırmalar ideolojik zemininden koparılmış ve daha çok tekil bireyin ayrımcılığına yönelmiştir. Türkiye’de ayrımcılığın açık ve örtük boyutları gündelik hayatta yaygın olmasına karşın hep gözden uzak tutulmuştur. Adorno ve arkadaşlarının yaptıkları “Otoriter Kişilik” araştırmasıdır. Bu soru aslında ırkçılık hakkında uzun yıllardır sorulurdu. Bu bağlamda en bilinen temel çalışma Frankfurt Okulu kuramcılarından T. Bu konuşmada genel olarak ayrımcı ruhun üzerinden yükseldiği politik iklim ve koşullar tartışılacak ardından güncel durum üzerine düşünceler aktarılacaktır. Daha doğrusu ayrımcı ruhu hazırlayan ya da inşa eden ekonomik. şiddetin ayrımcılığı Ayrımcının Ruhu Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Selçuk Candansayar Özellikle II. ırkçı ruh haline bürünebildiğinin toplumsal ve bireysel değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti. Ancak Nazi ideolojisi ve Yahudi soykırımının yarattığı şaşkınlık ve suçluluk duyguları bu çalışmaları hızlandırmıştır. W. . Bu çok geniş kapsamlı araştırmada sıradan insanın nasıl olup da ayrımcı. Dünya Savaşı sonrasında Nazi ideolojisinin toplumda nasıl olup da geniş kabul gördüğü sorusu toplumbilimlerinin önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. İlk yayınlandığında üzerinde büyük tartışmalar çıkan araştırma daha sonra bir şekilde gözden düşmüştür.

11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema. Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu İnternet ve video oyunlarında şiddetin sunumu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Ayşen Çoşkun .

herhangi bir şekilde istediğine uymadığında dövmekte. çocuklara etkisi de çeşitli kesimlerin ilgisini çekmektedir. “Fatmagül” ve sonrasında “İffet” dizileri tecavüz temasının üzerine kurulmuş. kadınlara tacizde bulunan erkeklerle mücadele etmek üzere kurmayı düşündükleri çeteye yardım istedikleri. “Öyle bir geçer zaman ki” dizisinde de Ali Kaptan çok sevdiği karısına tecavüz etmiştir… Bir şekilde öfkelendiği kız arkadaşının telefon numarasını piknik masasına Fatmagül’ün telefon numarası diye yazan kişiye rastlanabilmektedir..11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema. İtilmiş ve Kakılmış tiplemeleriyle neredeyse aile içi şiddetin sevimli bir hale getirilmiş olduğu hatırlardadır. geniş izleyici kitlesi bulmaktadır. bu davranışların olağanlaştırılıyor olmasıdır. Bu kişinin kabile mahkemesinde verilen karar sonucu kan davasına meydan vermemek amacıyla infaz edilmesi de üzerinde durulabilecek ilginç bir boyut olmuştur. Bir başka sahnede Çakır bir tecavüzcüyü döverek öldürür. yapım ve yönetim çalışanlarının yaptıkları ve yapabilecekleri üzerinde de durulması planlanmaktadır. iletişimcilerin. artık uyuşturucuların okullarda satılmayacağını söyler. “namus veya töre cinayetleri” de bir dizide veya filmde tutarsa hemen yenileri yazılabilmektedir. başka türlü sağlanamamış adaleti sağlamak. Öldürme. şiddeti dizinin kahramanlarından biri uyguluyorsa mutlaka makul (!) bir gerekçesinin olması. haksızlıklarla mücadele etmek adına “kötüleri” (!) cezalandırmak için şiddet uygular. kötü karakter uyguluyorsa cezalandırmayı hak edecek derecede “yanlış” yapmasıdır. Genellikle “dizi kahramanları”. Son zamanlarda eşini ya da sevgilisini kendi malı olarak görüp. özellikle diziler. yaralama. gençlere. Bütün bu dizilerdeki şiddetin ortak yönü. işkence şeklindeki şiddetin yoğun biçimde kullanıldığı dizilerin başında Kurtlar Vadisi gelmektedir. basın dünyası ile dizi yazım. bir ölçüde Arka Sokaklar ve son zamanlarda da Behzat Ç. tokatlamalar basit ayrıntılar halini almıştır. Adanalı. Ortadoğuda yaygın olarak izlenen bu diziden etkilendiklerini söyleyen 17 ve 18 yaşlarındaki iki Ürdünlü gencin bir taksi şoförünü kaçırdıkları. Cinsel istismar ve tecavüz de şiddetin bazen neredeyse moda halini alan uygulamaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda özellikle gençler arasında giderek internetin ve sosyal medyanın öne geçmesi söz konusu olsa da hala TV programları. öldürmekte sakınca görmeyen kişiler bu davranışlarını “ya benimsin ya da toprağın” diye ifade edebilmektedirler. Dizilerin yazarları ve yapımcıları bu tür davranışların zaten hayatın içinde var olduğunu belirtseler de asıl ürkütücü olan bu tür sahnelerle.. bıçaklamakta. Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu TV Dizilerinde Şiddetin Sunumu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Bülent Coşkun Televizyonun günlük hayattaki yerinin artması bazı TV programlarının daha fazla izlenmesine yol açmıştır. Yine beş kişiyi cinayet çılgınlığı tablosuyla öldüren bir Yemenli işlediği cinayet konusunda Kurtlar Vadisinden etkilendiğini söylemiştir. Sunum sırasında dizilerdeki çeşitli şiddet örneklerinin ele alınması yanında bu konuda eğitimcilerin. bir baskında karısını öldüren Tombalacı’ya kol ve bacaklarını kırarak işkence uygularken. onun “öldür artık” yalvarmalarına dayanamayan Polat “kafasına sıkarak” Tombalacı’nın isteğini yerine getirir. Şiddetin dizilerdeki yeri ve topluma. . işkence dışında kalan özellikle kadına yönelik fiziksel ve sözel şiddet öylesine yaygın olarak kullanılmaktadır ki. toplum tarafından kabul edilebilir değerleri korumak. şoförün itiraz etmesi sonrasında da onu öldürdükleri bildirilmiştir. Cerrahpaşalı itiraz edince de kafasını keserek öldürür. hemen her dizide görülebilen hakaretler. ruh sağlığı çalışanlarının. Özellikle öldürme. Kurtlar Vadisinden bir iki örnek verecek olursak: Ünlü kafa kesme sahnesinde Polat Alemdar. yaşatmak. bu çerçevede düşünülebilir. Ezel. Yine Çakır. “Kan davaları”.

özellikle kadın programlarında yoksul kadınların nasıl bir söylemsel şiddete maruz kaldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. kurgudur. Eleştirel teoriye göre medya. filmler. Bu haliyle haberler. .11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema. değerlere. özellikle belirli gruplara yönelik şiddetin nasıl görmezden gelindiğini. Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu Görsel Medyada Şiddetin Temsili Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Hasan Akbulut Yazılı. söz konusu şey şiddet olduğunda da neyin şiddet olarak tanımlanıp tanımlanmadığını. görsel ya da dijital olsun medya. Bu sunuş. günümüz Türkiye'sinde hala belirgin önemini koruyan televizyon programlarında şiddetin nasıl tanımlandığını. içinde yaşadığımız gerçekliği yansıtmaktan öte yeniden üretme özelliğine sahiptir. yeniden üretimdir. tam da bu özelliği nedeniyle ideolojik bir aygıt olarak gerçeklşiğe dair algılarımızı biçimlendirir. hangi şiddetin meşru hangisinin gayrımeşru olduğunu da belirler. reklamlar gerçekten üretilmiş birer temsildir. düşüncelere ilişkin neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen medya. Olaylara.

Şiddetin bireysel boyutunun yanı sıra toplumsal boyutunun da olması. internet ve video oyunlarında şiddetin nasıl sunulduğunu incelemenin yardımcı olacağı düşünülmektedir. . şiddeti önleme ve sağaltım çalışmaları açısından. Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu Sinemada Şiddetin Sunumu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Hira Selma Kalkan Sinemanın hem toplumun belirli olaylara yüklediği anlamları yansıtması hem de toplumun belirli olaylara bakış açısını biçimlendirmedeki etkisi yadsınamaz.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema. şiddeti sunma şekli ve bunun toplum üzerindeki etkisi önemlidir. İnsanların şiddete ilişkin oluşturdukları bakış açısı ve şiddete yükledikleri anlam üzerinde etkisi büyük olan medyanın. film. bu boyutların birbirini beslemesi sözkonusu olduğundan. Bu amaçla Türkiye ‘de sinema filmlerinde şiddetin nasıl sunulduğu ve bunun toplumsal yansımaları örneklerle ele alınacaktır. dizi.

Sanatsal Yaratıcılık ve Frida Kahlo Kendine tutunmak: Frida Kahlo Oturum Başkanı Panelist : Gamze Özçürümez : Ayşegül Sütçü Yıldırım .11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 33 Psikiyatri.

Bu yeti her insanda potansiyel olarak varolan. maddeci diyalektik biçimin etkin karakterini kabul eder. Sol Yayınları. 3. Çığlığın Işıkla Buluşması. Diyalektik biçim ve içeriğin bir ve aynı fenomenin birbirinden ayrılmaz iki yanı olduğunu öngörür ve bir bütünlük oluşturduğunu vurgular. Biçim yalnızca sanatsal olayın dış görünüşü değildir. Engels F. ikincisi ise biçim-içerik bütünlüğünün sanatın eylemine ilişkin nesnel yasaları dile getirmesi. hem de nesnenin ait olduğu dünyayı değiştiren ve dönüştüren işlevine vurgu yapmaktadır. hem de psikiyatrların ilgi alanlarında olmuştur. onun sanatsal üretimle ilişkisi hem sanat eleştirmelerinin. İstanbul 2009. Ziss A. Bunun yanında sanat yapıtını anlama sürecinde psikoloji kuramlarına sıklıkla dayanılmış ve büyük tartışmalar doğuran yorumlara kapanması çok da kolay olmayacak birçok kapı açılmıştır. . Bu söylem özünde sanat ve yaratıcılık edimi içinde geçerlidir. içeriğin içyapısının anlatımıdır da aynı zamanda. Bunun yanında akıl hastalarının ürettiği sanat yapıtları. Estetik: Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi. Bugüne dek birçok sanat dalında önemli yapıtlar üretmiş sanatçıların ruhsal yapısının çözümlenmesi. sanat aracılığıyla ruhsal hastalıkların tedavisi bir uğraşı alanı olarak gelişmeye başlamıştır3. Sanatsal Yaratıcılık ve Frida Kahlo Diyalektik Bakış Açısıyla Psikiyatri ve Yaratıcılık Oturum Başkanı Panelist : Gamze Özçürümez : Burhanettin Kaya Karl Marx. sanatsal yaratımın doğasını içeriğin ortaya koyduğunu öne sürerken. ki dış dünya ile etkileşimin bir yansıması olarak vardır.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 33 Psikiyatri. Alman İdeolojisi (Feuerbach). Marx’ın 11. Panele giriş niteliğinde olan bu sunumda özetlediğimiz bu tartışmalar ışığında diyalektik bakış açısıyla sanatsal yaratıcılık ve psikiyatri ilişkisi gözden geçirilmeye çalışılacaktır. Bu değiştirme etkinliğinin devindiricisi yaratıcılıktır.30-38. Yaratıcılık bir estetik üretimi ve değişimi içinde barındırır. sanat yapıtının ve yaratıcışlık eyleminin değiştirici ve dönüştürücü olacağı düşüncesine katkı sağlamaktadır. Ed: Yazıcı O. Pınarbaşı Matbaası. Parman T. İstanbul 2006. psikopatolojik sanat kavramının da tartışmaya açmış. 2. Bunun ilk nedeni gerçeğin estetik özümsenmesinin biçimin içeriğe uygunluğunda kendini göstermesi. Marksizm bütün içinde başat rolün içeriği düştüğünü. Feuerbach üzerine tezlerinin 11. ve yine dış dünya ile etkileşimin sonucu olarak bir yapıta içerik ve biçim kazandıran bir eylemdir. Kaynaklar 1. Gerçekçi sanatta biçim ile içerik ve bunların diyalektik bütünlüğü sorunu bilimsel estetikte çok önemli bir yer tutmaktadır. Psikopatoloji ve Sanatsal Yaratıcılık. s. oysa önemli olanın onu değiştirmek olduğunu söyler1. Bertolt Brecht toplumcu gerçekçi sanatı tanımlarken sanatın bir ayna değil dinamo olduğunu belirterek hem ele aldığı nesneyi. Sanatta biçim-içerik ilişkisini incelemek için maddeci diyalektiğin kategorilerine dayanılması gerektiği öne sürülmektedir.cisinde filozofların yalnızca dünyayı değişik biçimlerde yorumlamakla yetindiklerini. Hayalbaz Kitap. Marx K. Biçimin etkinliği içeriğin gelişimini kolaylaştırmaktadır2.tezi sanatın da dünyayı yalnızca yorumlamakla değil değiştirmekle olanaklı olacağı. son nedeni ise biçim-içerik ilişkisinin yaratım sürecinin diyalektiğine sımsıkı bağlı olmasıdır2. İstanbul 1975.

Okulda. Ankara. 1954’de çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağı kangren yüzünden kesilmiştir. Amerika ve Fransa’da sergiler açmıştır. 19 yaşında geçirdiği bir trafik kazası tüm hayatını değiştirmiştir. 2010. sanatçı kimliğini ve ortaya çıkardığı eserlerini. Sanatta Gerçeklik İle Fantazyanın Plastik Bir İfadesi Olarak Dipfaz. 1954 yılında sağ bacağı kesilmiştir. izleyici Frida’nın resminde sürrealist dünyadaki içsel verileri algılarken. Rauda J. “Yürüyemezsem dans ederim” diyebilen acılar içinde geçen yaşamının son anında bile “yaşasın hayat” deyip kırmızı karpuzlarla natürmort çalışan. dipfaz anlayışını açıklama sürecinde verilecek en iyi örneklerden biridir. Çev: Hülya Uğur Tanrıöver. Frida Kahlo.Gerçekten Dış – Sisteme Oturum Başkanı Panelist : Gamze Özçürümez : Meral Turhan Dipfaz. Macar Yahudisi fotoğrafçı Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon Gonzales’in dört kızından üçüncüsüdür. arkasında bıraktığı son tablosu. dış bakış ve iç yaşam denklemini dengede tutabilecek algıyı geliştirir ve süreç içerisinde öğretici ve değişime öncü olabilecek vasfıyla yol gösterici olur. İnsanlığın “trajedilerin sonu”un geldiği bir çağı görme umudu. anarşist bir edebiyat grubuna katılmış. Frida’ nın farkında olmadan yakaladığı “dipfaz”daki gerçeklik algısı ironik bir görünümün ifadesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Devrimci bir ruh taşıyan Frida Kahlo’nun sistem eleştirisini yaparken “üçlü diyalektik” bir bilinçle davranması onun çok yönlü incelenmesini gerektirmektedir. akciğer embolisi nedeniyle son nefesini verdiğinde. Frida. sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi sürdürmüş. Meksika devriminin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü olarak ilan etmiş. Kaynaklar 1. Turhan M. diğer bir izleyici aynı resme bakıp realist dünyadaki dışsal verilere ulaşabilir1. Sık sık sağlığı bozulan Frida. “Yaşasın Yaşam” isimli bir resmidir2. aynı dönemde Meksikalı Michalangelo olarak anılan ünlü ressam Diego Rivera ile tanışmış ve evlenmiştir. 2. Kazadan sonra resim yapmaya başlayan Kahlo. 6 Temmuz 1907 günü doğmuş olmasına rağmen doğum tarihini. genel anlamda sanatçıların tutum ve dışavurumlarıyla desteklenmelidir. Diğer bir deyişle. 32 ameliyat geçirmiş. Eserlerinde sadece bireyi oluşturan iç (evre)–dış(sistem) denklemini çözmekle kalmayıp aynı zamanda toplumu oluşturan akımların gerçeklerini eserlerinde aynasallaştırarak (sürrealizm gibi) ironik bir şekilde ifade etmektedir1. 1938’de New York’ta açtığı sergi büyük ün getirmiş. sanata doğrudan yansımış. Sanatın umudu yeşertmek ve canlı tutmak gibi bir gücü ve işlevi vardır. yaşamının modern Meksika'nın doğuşuyla başlamış olmasını istemiştir. Sanatta ironik bir durumla karşı karşıya kaldığımızda dipteki gerçeklerin analizine dayalı yorum içeren bir bakış açısını içerir. kişisel edinimleriyle ve farklı estetik algısıyla yorumlayan Frida Kahlo. sanatçının yaşamdaki duruşu. 17 Eylül 1925’de okuldan dönerken bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu trenin demir çubuklarından birisi sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmış. Aşk ve Acı Frida Kahlo. dayanılmaz acılarla başa çıkmak için tüm gücüyle resim yapmış.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 33 Psikiyatri. yol gösterici ipuçları yakalamamıza neden olmuştur. Gazi Üniversitesi. hastaneler ve doktorlar arasında geçmiş. 1943’de 'La Esmeralda' adlı yeni bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlamış. İstanbul. Everest Yayınları. Sanatsal Yaratıcılık ve Frida Kahlo Dipfaz Bakış Açısıyla Frida Kahlo: İç . 2002. Bu sunumda Dipfaz bakış açısıyla Frida’nın iç-gerçekliği ile dış-sistem arasındaki etkileşimi bir ressam gözüyle yorumlanacak ve tartışılacaktır. Sanatçı. 1950’de 9 ay hastanede kalmış. . Kahlo’nun pes etmeyen tavrı bahsettiğimiz yönelimleri fazlasıyla kapsamaktadır. Hayatını. yalnız ülkesinde değil. kazadan sonraki yaşamı korseler. gerçeklik ile fantazya arasında çatışıp duran insanın algılama boyutuna bağlı ortaya koyduğu plastik ifadenin iki zıt kavrama da karşılık gelebilme durumudur. 13 Temmuz 1954’te. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

düşünme eyleminin stili ve kontrolüne göre daha az önem taşımaktadır.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 34 Depresyonu Anlamak: Ruminatif Düşünceler. Metakognitif terapide ise bu inançlar ruminasyonun içeriği ya da ürünü olarak görülür ve doğrudan yeniden yapılandırılmalarına çalışılmaz. bunlar bir hastalığın işareti”) ile ilişkilidir. Depresyonda ruminasyonun hüzün duygusuna veya değersizlik-yetersizlik düşüncelerine karşı çözümlerin keşfini sağlayacağına inanılır. Bir başka deyişle insanların ne düşündüğü değil. özellikle BDT ile örtüşen ve ayrılan yönleri açısından gözden geçirilecektir. Bilişsel. . bu kez belirtilerin kontrol edilemezliği gibi temalarla negatif metakognitif inançlar aktive olur. Metakognitif terapi kuramına göre ruhsal bozukluklara neden olma konusunda düşüncelerin içeriği. Beck’in şema kuramında kişinin kendisi. Ayrıca metakognitif terapi dikkat eğitimi tekniği. buna “negatif bilişsel üçlü” denir. hüzne veya negatif düşüncelere yanıt olarak ruminasyonun aktive olmasından ve uyum bozucu başa çıkma davranışlarından kaynaklandığını öne sürer. Düşünce içeriği metakognitif terapide de önemlidir ama burada üzerinde durulan olağan kognisyonların değil metakognisyonun içeriğidir. bunların ruminasyonu tetiklediği ve onun sonucu olduğu gibi bir kısır döngü oluştuğunu kabul eder ve sürekli düşünme sürecini değiştirmeye odaklanır. BDT’de sorun olumsuz otomatik düşünce içeriği ile formüle edilir ve “bilişsel üçlü” üzerinden düşüncelerin geçerliliği sorgulanır. Ruminasyon hüzün ya da depresyonun nedenleri ve anlamı hakkında perseveratif biçimde negatif düşünmedir. Metakognitif terapi bilişsel terapiden ruminasyon hakkındaki metakognitif inançlara odaklanmasıyla ayrılır. nasıl düşündüğü üzerinden çalışılır. Bu sunumda depresyonda metakognitif terapi kuramı ve uygulamaları. dünya ve gelecek hakkında negatif inançları vardır. Bu inançlar ruminatif düşünme stillerinin devamına ve üzüntüye ruminasyon odaklı yanıtların seçilmesine yol açar. Metakognitif terapide bu düşüncelerin içeriğiyle ilgilenilmez. Bu süreçler ruminasyonların avantajları hakkında pozitif metakognitif inançlar (örneğin “neden mutsuz olduğum hakkında düşünmem iyileşmeme yardımcı olur”) ve depresif düşünce ve yaşantıların kontrol edilemezliği hakkında negatif metakognitif inançlar (“depresif düşüncelerim üzerinde hiç kontrolüm yok. Sonra bu durumu kötüleştirir. Sonra kişi ruminasyon eyleminin farkına varmaz (meta-farkındalığın düşük olması) ve bunlar ısrarcı bir hal alır. Davranışçı ve Metakognitif Modeller Depresyonda Metakognitif Terapi Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Zihni Sungur : Erhan Ertekin Depresyonun metakognitif modeli depresyonun. mesafe koyma aracılı farkındalık (detached mindfullness) ve metakognitif odaklı davranışsal deneylerle kişinin düşünce ve duygularıyla ilişki biçimini değiştirmeye çalışır. Tedavi BDT’den farklıdır.

BDT. Oysa bugün elimizde metakognitif inanışların hem ruminasyonlarla hem de depresyonla bağlantılı olduğunu ve bu inanışların depresyona yatkınlık oluşturduğuna dair yeterince veri bulunmaktadır. Bilişsel.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 34 Depresyonu Anlamak: Ruminatif Düşünceler. Papageorgiou C.. (2004) Depressive Rumination. ileride aynı duruma düşmeme amacı ile başlatılan ve hastalığı daha iyi yönetmeye yönelik bir başa çıkma stratejisi olarak kullanılır. Davranışçı ve Metakognitif Modeller Depresyon ve Ruminatif Düşünceler Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Zihni Sungur : Mehmet Zihni Sungur Depresyonun bilişsel davranışçı terapisi (BDT) sürecinde depresif bireyin kendisi. Hastanın ruminasyonları hakkındaki olumlu inanışları gerek depresyonun oluşumunda gerekse depresif nükslerde önemli rol oynar. Başka bir deyişle ruminasyonlar. olumsuz düşünceler ya da teması kayıp olan deneyimlerle ilgili olarak aktive olur. Referans: 1. süresinin ve oluşturduğu sıkıntının artması yanı sıra bireyin işlevselliğini bozması ve sonucunda giderek istenmeyen ve kontrol edilemeyen bir tepki gibi algılanır. Ruminasyon hakkındaki olumsuz inanışlar ise depresyonun şiddetini artırır. . depresyon tedavisinde oldukça etkili bir yaklaşım olmasına karşın ilginç bir biçimde bireyin değersizlik. içgörü kazanma. Wells A. yetersizlik ve başarısızlık düşüncelerine yönelik tepkilerini (metakognisyonlarını) ya da neden depresyonda olduğu ile ilgili olarak ürettiği ve zincirleme olarak devam ettirdiği ruminasyonlarına yeterince gönderme yapmamıştır. Bu sunumda depresyonun oluşumu ve süregenleşmesini açıklamakta önemli bulunan metakognitif model bağlamında ruminasyonun rolü ve öneminden söz edilecektir. dış dünya ve gelecek ile ilgili şemaları ve olumsuz otomatik düşünceleri üzerine odaklanılır. England. Ancak sıklığının. Ruminasyonlar hastalar tarafından başlangıçta sorun çözme. John Wiley and Sons. tekrarlayıcı bir düşünce biçimi şeklinde seyreden ruminasyonlar başlangıçta “Neden böyle hissediyorum? Mevcut durum benimle ilgili hangi bilgiyi veriyor? Nasıl daha iyi hissederim?” gibi sorulara yanıt bulmaya yönelik olduğundan birey tarafından istemli olarak başlatılır ve olumlu olarak algılanır. Oldukça inatçı.

Hasta davranışsal aktivasyon planı ile hayat kalitesinin arttığını gözlemledikçe. Bilişsel. Depresif bilişleri değiştirmenin yollarından birisi de hastanın depresyon sebebiyle yapmayı bırakmış olduğu davranışlarıyla ilgili aktivasyon planı hazırlamaktır. Davranış değişikliği için hoşa giden davranışlar listesi ve izlemek için günlük davranış kayıtları kullanılmaktadır. davranışların azalması depresyonun kötüleşmesine sebep olur. insanlardan uzaklaşmak.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 34 Depresyonu Anlamak: Ruminatif Düşünceler. Bu sayede işlevsel olmayan depresif davranışlardan (sürekli uyumak. . Zevk veren davranışların azalması depresyondan olabileceği gibi. bu davranışları yapma sıklığı artacaktır. Terapistin görevi davranışları yapmaya isteksiz olan hastanın planlanan davranışları gerçekleştirme üzerine motivasyonunu artırmak ve hastanın davranışları gerçekleştirdikçe zevk alabildiğini takip etmesini sağlamaktır. evde kalmak) kurtulmasını sağlayarak günlük işlevlerinin tekrardan kazanılması sağlanabilir. Davranışçı ve Metakognitif Modeller Depresyonda Davranışçı Yaklaşımlar Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Zihni Sungur : Şükrü Uğuz Depresyon kişinin kendini ödüllendirme davranışlarının azaldığı bir durumdur.

11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 34 Depresyonu Anlamak: Ruminatif Düşünceler. Davranışçı ve Metakognitif Modeller Depresyonda bilişsel yaklaşımlar Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Zihni Sungur : Yusuf Sivrioğlu . Bilişsel.

2003. başka yolakların da kilo alımında rol alabileceklerini düşündürmektedir. ODTU-GATA Projelerinin Sonuçları Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Levent Sütçigil Psikotik bozukluk bireysel ve ekonomik bedelleri çok ağır olan. kokain ve amfetaminle regüle edilen transkript (CART). Kaynaklar 1. pro-opiomelanocortin (POMC). Jeffrey A et al. Ek olarak. giderlerin artmasına neden olmaktadır (3). 2000.11 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 4 P 35 Atipik Antipsikotiklerin Yeme Davranışı ve Kilo Değişimi Üzerine Etkileri: ODTÜGata Proje Sonuçlarının Paylaşımı Atipik Antipsikotiklere Bağlı Kilo ve İştah Değişimi İle İlgili Psikotik Hastalarda Yapılan Çalışmalar. Bu nörohormonların sentezi ve salgılanması. 3. hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkileyen ve dünya çapında önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir ve hastalığın tedavisinin finansal bedelinin tüm kanserlerin toplamından daha fazla olduğu düşünülmektedir (1). yeme ve iştah mekanizmalarını düzenleyen hipotalamusun arkuat çekirdeğindeki nöropeptitlerle olan ilişkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ancak “ziprasidone” unda aynı yolakları etkilemesine rağmen kilo artışına neden olmaması. atipik antipsikotiklerden olanzapin ve risperidon’un neden olduğu kilo alımının. ilaçlara uyumsuzluğun en önemli nedenlerini oluşturmaktadır. . Kilo alımı ve buna ikincil gelişen sağlık sorunları. yeme ve iştah mekanizmalarının düzenlenmesinde rol alan nöropeptitlerin de aynı yolaklar üzerinden sentezlendiği gösterilmiştir. 64: 575-579. 2. 157:1727-1730. 1950’li yıllarda antipsikotik ilaçların keşfiyle psikotik bozuklukların semptomlarının tedavisinde önemli bir çağ başlamıştır. Ancak. kilo alımı. Side effects of atypical antipsychotic drugs. koroner kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlanmaktadır. hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte. Bu çalışmalarda amaç. Özellikle hipotalamusun arkuat çekirdeğinde sentezlenen ve salınan nörohormonlar. diyabet. Ayrıca. diyabet ve lipit profili üzerindeki olumsuz etkileridir (2). 10:2219-2229. Tedavi araştırmaları süreci içinde tedavi seçenekleri arasına girmiş atipik antipsikotikler hastaların yaşam kalitesini önemli şekilde etkileyen yan etkilere sahiptir. Atipik antipsikotiklerin kilo alımına neden olan hücresel mekanizmaları henüz tam olarak açıklanamamıştır. and Effect on Public Health. Curr Pharm. Am J Psychiatry. nöropeptit Y (NPY) ve aguti bağlantılı peptit (AgRP). 2004. Heiskanen T et al. İlaç uyumsuzluğu nedeniyle ilaç değişiklikleri ise. Açıklanacak çalışmalar GATA Psikiyatri AD Başkanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Laboratuarlarında yapılmıştır. Antipsikotik ilaçların psikotik semptomları serotonerjik ve dopaminerjik yolakları etkileyerek düzelttiği bilinmektedir. Delayed Detection of Psychosis: Causes. enerji balans mekanizmaları beyinde hipotalamus tarafından gerçekleştirilmektedir. Psikotik bozukluklarda alevlenmelerin ve tekrarlamaların önlenmesinde en uygun yol uzun süreli ilaç kullanımın sağlanmasıdır. Oluşan yan etkilerin başlıcaları sedasyon. vücut ağırlığı ve enerji metabolizmalarını düzenlemektedir. Ananth J et al. uzun süreli ilaç kullanması gereken bu hastalarda hipertansiyon. Kilo almaya neden olan mekanizmalar literatürde histaminerjik reseptörler ile serotonin ve dopamin reseptörleri üzerindeki etkilerden olabileceği öne sürülmüştür. atipik antipsikotiklerin kilo alımına bu yolaklar üzerinden ve belirtilen aday nöropeptitlerin gen ifadelerini (Santral/perifer protein seviyeleri) değiştirerek sebep olup olmadığına dair bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Consequences. Metabolic syndrome in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry. POMC ve CART´ın iştah azaltan etkisinin yanında AgRP ve NPY´ın yemeyi tetikleyen fonksiyonları olduğu gösterilmiştir. Vücut ağırlığının kontrolü. insanda yeme alışkanlıklarını. pankreasın langerhans adacıklarında bulunan beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonu ve yağ dokusunda sentezlenip buradan salgılanan leptin hormonu tarafından kontrol edilir.

2012 Jul 26. Yanik Thee investigation of leptin and hypothalamic neuropeptides role in first attack psychotic male patients: Olanzapine monotherapy. nöropeptit Y (NPY). Atipik antipsikotiklerin kilo aldırma etkileri ile ilgili birçok mekanizma ileri sürülmüştür. İlaçların verildiği süre boyunca sıçanların aldıkları besin miktarları günlük olarak. 2. Sutcigil L. Akarsu S. Her iki grupta CART ifadelerinin düşmesi. Önceki araştırmalar. Bu peptitlerin hipotalamustaki ifadesi periferdeki açlık hormonu leptinin tarafından ayarlanır. 2011. Epub 2011 Jun 13. çeşitli yan etkiler göstermektedir. Sonuç olarak. Bu nedenle belki hastalarda erken dönemdeki hipotalamik regülasyon bozukluğunun ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilerek erken tedbir alınması açısından bir uyarıcı gibi kabul edilebilir. AgRP ve NPY gen ifadeleri azalmış ve ayrıca. Dört haftanın sonunda sıçanların hipotalamuslarından izole edilen total RNA örnekleri kullanılarak aday genlerin ifadeleri kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonuyla (qRTPCR) belirlenmiştir. Nogueiras R. uzun dönem kullanımlarında başta kilo alımı olmak üzere. sıçanlarda iştahta ve besin alımlarında artış gözlenmiş. Birimimizde yürütülen çalışmalarımızda. Vidal-Puig A. risperidon verilen grupta CART plazma seviyelerinin artması fakat olanzapinde değişmemesi standart teoriye uygun olmayan şekilde bulunmuştur.6(6):e20571. aguti ilişkili peptit (AgRP) iştah