P. 1
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi

|Views: 759|Likes:
Yayınlayan: Hakan Boz

More info:

Published by: Hakan Boz on Feb 07, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

POSTER BİLDİRİLERİ

PB 01
Depresyonda Afektif Mizaç Ve Dayanıklılık Arasındaki İlişki: Kontrollü Bir Çalışma Sermin Kesebir*, Duru Gündoğar**, Yeliz Banu Küçüksubaşı*, Bülent Kadri Gültekin* *Erenköy Rsheah ** Süleyman Demirel Üniversitesi, Psikiyatri AD.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, major depresif bozukluk tanılı olgularda afektif mizaç ile dayanıklılık arasında bir ilişki olup olmadığını, bir ilişki mevcutsa eğer, bunun sağlıklı bireylerdekinden farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla DSM-IV’e göre Major Depresif Bozukluk (MDB) tanısı olan ve iyilik dönemindeki 100 olgu, olağan poliklinik kontrolleri sırasında, ardışık olarak değerlendirilmiştir. Kontrol grubu, depresif bozukluklu olgularla yaş ve cinsiyet yönünden benzer, daha önce psikiyatrik başvuru ve tedavi öyküsü olmayan 100 sağlıklı bireyden oluşmuştur. Tanı görüşmeleri, SCID-I ile yapılmış, afektif mizaç, TEMPS-A (Evaluation of Temperament Memphis, Pisa, Paris and SanDiego-Autoquestionnaire) Mizaç Ölçeği ile, dayanıklılık, YİPDÖ (Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Psikolojik dayanıklılık ile hipertimik mizaç arasında hem depresyon olgularında hem de sağlıklı bireylerde güçlü bir ilişki saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık ile irritabl ve anksiyöz mizaç arasında her iki grupta ters bir ilişki mevcuttur. Psikolojik dayanıklılığın kendilik algısı ve sosyal yeterlilik altboyutu ile hipertimik mizaç arasında hem depresyon olgularında, hem sağlıklı bireylerde güçlü bir ilişki saptanırken, her iki grupta gelecek algısı ile hipertimik mizaç arasında ve sosyal yeterlilik ile depresif ve siklotimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Kendilik algısı ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında ise her iki grupta orta derecede ve ters bir ilişki mevcuttur. Her iki grupta yapısal stil ile depresif ve siklotimik mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Aile uyumu ile irritabl mizaç arasında depresif bozukluk tanılı olgularda ters bir ilişki saptanırken, sağlıklı bireylerde aile uyumu ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında güçlü, hipertimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Sosyal kaynaklar ile afektif mizaç tipleri arasında her iki grupta bir ilişki gösterilmemiştir. Sonuç: MDB’ta hipertimik mizaç ile psikolojik dayanıklılık arasında güçlü bir ilişki vardır. MDB’ta mizaç tipi ile psikolojik dayanıklılığın aile uyumu alt boyutu arasındaki ilişki, sağlıklı bireylerdekinden farklılaşmaktadır.

PB 02
Depresif Bozuklukta Afektif Mizaç ve Dayanıklılık Arasındaki İlişki Çocukluk Çağı Travması Olan ve Olmayan Olgularda Farklı Mıdır? Duru Gündoğar*, Sermin Kesebir**, Yeliz Banu Küçüksubaşı**, Elif Tatlıdil Yaylacı** *Süleyman Demirel Üniversitesi, Psikiyatri AD ** Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
Amaç: Bu çalışmanın amacı, majör depresif bozukluk tanılı olgularda efektif mizaç ile dayanıklılık arasındaki ilişkinin çocukluk çağı travması olan ve olmayan olgularda farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla DSM-IV’e göre Majör Depresif Bozukluk (MDB) tanısı olan ve iyilik dönemindeki 100 olgu, olağan poliklinik kontrolleri sırasında, ardışık olarak değerlendirilmiştir. Tanı görüşmeleri, SCID-I ile yapılmış, afektif mizaç, TEMPS-A (Evaluation of Temperament Memphis, Pisa, Paris and SanDiego-Autoquestionnaire) Mizaç Ölçeği ile dayanıklılık, YİPDÖ (Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği) ile değerlendirilmiştir. Çocukluk çağı travmasının (ÇÇT) varlığı Erken Travma Anketi ile belirlenmiştir. Bulgular: MDB olgularında psikolojik dayanıklılık ile hipertimik mizaç arasında güçlü bir ilişki bulunurken, ÇÇT olan olgularda psikolojik dayanıklılık ile depresif mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık ile irritabl ve anksiyöz mizaç arasında her iki grupta ters bir ilişki mevcuttur. Her iki grupta psikolojik dayanıklılığın kendilik algısı ve sosyal yeterlilik alt boyutu ile hipertimik mizaç arasında güçlü bir ilişki saptanırken, gelecek algısı ile hipertimik mizaç arasında ve sosyal yeterlilik ile depresif ve siklotimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Kendilik algısı ile depresif mizaç arasında ÇÇT olmayan olgularda orta derecede ve ters bir ilişki mevcuttur. Her iki grupta yapısal stil ile depresif ve siklotimik mizaç arasında orta derecede bir ilişki saptanmıştır. Aile uyumu ile irritabl mizaç arasında her iki grupta ters bir ilişki saptanırken, ÇÇT olan bireylerde aile uyumu ile depresif ve anksiyöz mizaç arasında güçlü, hipertimik mizaç arasında zayıf bir ilişki saptanmıştır. Sosyal kaynaklar ile depresif mizaç arasında çocukluk çağı travması olan grupta orta derecede bir ilişki gösterilmiştir. Sonuç: Çocukluk çağı travması olan ve olmayan depresif olgularda mizaç ve dayanıklılık arasındaki ilişki birbirinden farklılaşmaktadır.

PB 03
Bipolar Bozukluk Hastalarında Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (Bdnf) Geni Val66met Ve Val66val Polimorfizmi İle Hastalık Özellikleri Ve Obsesif Kompulsif Belirti İlişkisi Ekrem Hasbek*, Serap Erdoğan Taycan**, Aydın Rüstemoğlu**, Feryal Çelikel**, İlker Etikan** *Sivas Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği **Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi, Psikiyatri AD
Amaç: Bu çalışmada Bipolar Bozukluk (BB) hastalarında beyin kökenli nörotrofik faktör (brain- derived neurotrophic factor=BDNF) geni val66met ve val66val polimorfizmi ile hastalık özellikleri ve obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza klinik görüşme sonucunda DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre BB tanısı alan 106 gönüllü hasta dâhil edildi. Tüm katılımcılara Sosyodemografik ve Hastalık Bilgi Formu verildi ve DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme, Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulandı. Hastaların venöz kan örneklerinden DNA izolasyonu yapılmış, elde edilen DNA’lar kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile BDNF gen polimorfizmine bakılmıştır. İstatistiksel değerlendirme SPSS 19.0 versiyonu ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmamıza alınan 106 hastanın 28’i (%26) BDNF val66met polimorfizmi taşırken, 78 hasta (%74) BDNF val66val polimorfizmi taşıyordu. Alel sıklıklarına baktığımızda met aleli (%13), val aleli ise (%87) oranında bulunmaktaydı. Hastalık belirtilerinin başlangıç yaşı karşılaştırıldığında val66met grubunda 28,11±11,09 iken val66val grubunda 23,88±8,93 yaş olarak tespit edildi ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p=0.047). İki grup antidepresan ile tetiklenen manik atak varlığı açısından karşılaştırıldığında, val66met grubunda val66val grubuna göre daha fazla sayıda hastada antidepresan ile manik atak tetiklendiği görüldü ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu (x²= 5,797, p=0,029). Bunlar dışında çalışmada incelenen diğer hastalık özellikleri açısından bir fark belirlenemedi. Her iki gruptaki OKB eştanı yüzdeleri, MOKSL toplam ölçek ve alt ölçek puanları, BDÖ ve BAÖ puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızın sonucunda 78 hastada BDNF val66val, 28 hastada ise val66met polimorfizmi olduğu belirlendi, literatürdeki beyaz ırkta yapılan çalışmalarla genel olarak uyumluydu. Val66val grubundaki hastalarda BB başlama yaşının val66met grubundakilere göre daha erken olduğu ve val66met grubundaki hastalar arasında antidepresan ile tetiklenen mani atağına istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha fazla rastlandığı belirlendi. Bu iki duruma ilşikin olası sebepler tartışıldı. KAYNAKLAR 1.Tsai SJ. Is mania caused by overactivity of central brain-derived neurotrophic factor? Med Hypotheses. 2004; 62: 19-22. 2.Hong CJ, Association study of a brain-derived neurotrophic-factor genetic polymorphism and mood disorders, age of onset and suicidal behavior. Neuropsychobiology.

PB 04
Bipolar Bozukluğu Lityum, Valproik Asit Ya Da Atipik Antipsikotik Monoterapisi İle Remisyonda Olan Hastaların Bilişsel İşlevleri Vesile Şentürk Cankorur (1) ,Hilal Demirel(2), Sibel Çakır(3),Sermin Kesebir(4),E.Cem Atbaşoğlu (1) (1)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2)Serbest (3)İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (4)Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Amaç: Bipolar bozukluktaki bilişsel işlev kusurlarının ötimik dönemlerde de mevcut olduğuna işaret eden çalışmalar vardır, ancak bunların ne kadarının ilaç yan etkisi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Daha önceki çalışmamızda, lityum (Li) ya da valproik asit (VPA) monoterapisi ile remisyonda olan hastaların bilişsel işlevleri arasında fark bulunmazken her iki grubun kontrol gubuna göre kelime belleğinde bozulma bulunmuştu. Bu çalışmada, atipik antipsikotik (AP) monoterapisinde olan üçüncü bir grup oluşturularak ve örneklem sayısı genişletilerek, bilişsel işlevler ve bilişsel işlevler üzerindeki olası ilaç etkileri incelenmiştir. Yöntem: Çalışmanın örneklemi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Psikiyatri Anabilim Dalı Erişkin Polikliniği’nde Bipolar I ya da II tanısı ile izlenen, en az bir aydır remisyonda olan, Li (n=28), VPA (n=25) ya da atipik AA (n=38) monoterapisi uygulanan 86 ötimik erişkin hastadan oluşmaktadır (30 erkek, 56 kadın). Bu örneklem grubunda psikomotor hız, dikkat, bellek, görsel uzaysal beceriler ve yürütücü işlevler değerlendirilmiştir. Ortalama yaş 36.6 ±12.2, eğitim süresi 12.4 ±3.9 yıl, monoterapi süresi 10.25 ± 18.93 ay, Hamilton Depresyon Ölçeği puanı 3.31 ±3.67, Young Mani Değerlendirme Ölçeği puanı 1.31 ±2.43 olarak bulunmuştur. Bulgular: Li grubu ile VPA grubu arasında bilişsel işlevler açısından anlamlı fark bulunmadı. Antipsikotik grubunda işlem belleği performansı Li grubuna (WAIS-R Aritmetik 11.75 ± 4.07’ye 8.71 ± 3.31, p =0.01), görseluzaysal beceri ise VPA grubuna (WAIS-R Küplerle Desen 30.25 ± 6.82’ye 22.29 ± 10.16, p =0.005) göre daha düşük bulundu. Tartışma: Daha önce gerek duygudurum dengeleyici gerekse AP ilaçların bilişsel işlevler üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri bildirilmiştir. Bu çalışma, AP’lerin bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkileri de olabileceğine işaret etmektedir. Bu hipotez izlem çalışmalarıyla ele alınmaya değer olabilir. Anahtar Kelimeler: Atipik antipsikotik, bilişsel işlevler, bipolar bozukluk, duygudurum

PB 05
Multiple Skleroz Öncesinde Bipolar Bozukluk: Bipolar Bozukluk Nörolojik Temelli Bir Hastalık Olabilir Mi? Tuğba Kara*, Özlem Girit Çetinkaya*, Ayşe Fulya Maner*, Belma Doğan Güngen** *Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi **Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özet: Multiple sklerozda nöropsikiyatrik belirtiler oldukça yaygındır. Multiple sklerozda psikiyatrik belirtilerin varlığı hastalığın klinik olarak ilk ortaya koyulduğu zamandan beri bilinmesine rağmen bu konu son 20 yıldır daha ayrıntılı çalışılmaktadır. Multiple skleroz ile bipolar bozukluk, majör depresyon, anksiyete bozuklukları, öfori, kişilik bozuklukları gibi komorbid psikiyatrik bozukluklar bulunmaktadır. Multiple sklerozda görülen psikiyatrik bozukluklar hastaların ailelerinde, işlerinde ve sosyal hayatlarında bozulmalara yol açmakta, hayat kalitesini düşürmekte ve multiple sklerozun neden olduğu fiziksel yetersizlik majör depresyonun nedeni olabilmektedir. Multiple skleroz ile birlikte ortaya çıkan majör depresyon multiple sklerozun tedavi rejimine uyumu azaltmaktadır. Multiple Sklerozda bipolar bozukluk tahmin edildiğinden daha sık görülmektedir. Multiple Sklerozda görülen bipolar bozukluğun etyolojisine dair çalışmaların sayısı sınırlıdır ve bu çalışmalarda genetik etkiler, ilaçların yan etkileri ve beyin demiyelinizan lezyonlara odaklanılmıştır. Bu makalede bipolar bozukluğun eşlik ettiği bir multiple skleroz olgusu sunulmuştur. Multiple Skleroz ile bipolar bozukluk ve majör depresyonun komorbid olduğu vakalarda manyetik rezonans görüntülerinin özellikleri, majör depresyon ve bipolar bozukluk’ un etiyolojisi ve multiple skleroz için uygulanan tedavinin nöropsikiyatrik etkilerini tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: multiple sclerosis, bipolar disorder, manyetik resonans görüntüleme

PB 06
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalar Ve Birinci Derece Akrabalarında Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması Ve Kliniğe Yansımaları Aylin Elri Arslan*, Feryal Çam Çelikel**, Serap Erdoğan Taycan**, İlker Etikan**** *Giresun Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü **Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ***Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD
Amaç: Bu çalışmada bipolar bozukluk tanılı hastaların mizaç özelliklerini belirlemek, klinik özelliklerle, işlevsellik ve dürtüsellik düzeyleri ile ilişkisini araştırmak ve yanı sıra ailedeki mizaç özellikleri ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Hipotezimiz, hastaların kendi mizaç özellikleri ile ailesindeki bireylerin mizaç özellikleri arasında bir ilişkinin bulunabileceği, hastalardaki baskın mizaç özellikleri ile dürtüsellik düzeyleri arasında doğru, işlevsellik düzeyleri arasında ise ters yönde bir ilişkinin kurulabileceği yönündedir. Yöntem: Çalışmamıza klinik görüşme sonucunda DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre bipolar bozukluk tanısı konan ve halen remisyonda olan 60 hasta ve bu hastaların 60 sağlıklı birinci derece akrabaları dahil edildi. Tüm katılımcılara Sosyodemografik ve Tıbbi Bilgi Formu verildi ve DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I), afektif mizacı değerlendirmek için Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi Türkçe formu/MPPS-MD (TEMPS-A) anketi ve Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği (BB-İ), Barratt Dürtüsellik Ölçeği, 11. versiyon (BIS-11) uygulandı. Bulgular: Bulgularımıza göre depresif mizaç kadınlarda daha sıktı; siklotimik mizaç erken hastalık başlangıç yaşı, sinirli mizaç ise psikotik özellikli atak varlığı ile ilişkiliydi. En çok depresif ve endişeli mizacın işlevselliği bozduğu; hipertimi dışında tüm mizaç özelliklerinin genel anlamda dürtüsellik düzeylerini arttırdığı; motor dürtüselliğin tüm mizaç özellikleri ile dikkatle ilişkili dürtüselliğin ise depresif, siklotimik ve hipertimik mizaç ile ilişkili olduğu gözlendi. Hasta yakını grubunda en az bir baskın mizacı olan 29 hasta (%48) vardı. 15 kişide (%25) baskın mizaç depresif, 5 kişide (%8,3) sinirli, 4 kişide (%6,7) endişeli, 3 kişide (%5) siklotimik, 2 kişide (%3,3) hipertimik mizaca rastlandı. Hasta ve hasta yakınları arasında yalnızca hipertimik mizaç (t=4,00, p=0,001) ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Tartışma: Bulgularımız, bipolar bozukluk hastalarının ataklar arası iyilik dönemlerinde bile afektif değişimler yaşadığını ve hatta bu mizaç düzensizliklerinin etkilenmemiş akrabalarında da gözlendiğini ortaya koymakta ve bipolar bozukluğun gelişiminde hipertimik mizacın ailesel, olasılıkla kalıtsal, temelini doğrulamaktadır.

PB 08
Depresyon Hastalarında Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Bengü Yücens, Mehmet Hakan Türkçapar, Erkan Kuru, Yasir Şafak, Mehmet Emrah Karadere Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Amaç: Kişilik özellikleri, psikiyatrik rahatsızlıkların tanısının konması ve tedavisi için önemli faktörlerden biridir. Literatürde depresyon hastalarında komorbid kişilik bozukluğunun kötü prognozla ilişkilendirilmesi hastalığın seyri ve tedavi sürecinde kişilik özelliklerinin etkili olduğunu düşündürmektedir. Depresyon hastalarında kişilik bozukluğu oranlarının sağlıklı kontrollere göre daha yüksek olduğu ile ilgili bir çok literatür bulunmaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız da depresyona eşlik eden kişilik özelliklerini tespit etmektir. Yöntem: Çalışmaya, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran; DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre Major Depresyon tanısı almış 30 hasta ve 31 sağlıklı kişi alınmıştır. Hastalara SCID-I, Sosyodemografik veri formu, Kişilik İnanç Ölçeği-Kısa Form (PBQ-STF) uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 61 hastanın 30’u depresyon, 31’i kontrol grubuna alındı. Çalışmaya katılanların 32’si erkek, 29’u kadındı. Her iki gruptaki kadın erkek oranları birbirine benzerdi. Hastalara uygulanan PBQ sonucunda depresyon hastaları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; bağımlı (p=0.001), pasif agresif (p=0.001), obsesif kompulsif (p=0.004), antisosyal (p=0.001), paranoid (p=0.002), borderline (p=0.001), çekingen (p=0.001) kişilik alt ölçek puanları depresyonu olan grupta kontrol grubuna oranla daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Buna karşın her iki gruptaki narsisistik (p=0.513), histrionik (p=0.300), şizoid (p=0.043) kişilik alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Tartışma ve Sonuçlar: Elde edilen veriler sonucunda depresyonu olan hastalarda çekingen, bağımlı, obsesif kompulsif, antisosyal, borderline kişilik özellikleri literatürle uyumlu olarak daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Paranoid ve histrionik kişilik özelliği ile ilgili sonuçlar literatürden farklılık göstermekle birlikte ve şizoid kişilik özelliklerine ilişkin veriler değişkendir. Depresyona eşlik eden kişilik özelliklerinin tespit edilmesi, hastalığın tanısının netleştirilmesi, tedavi sürecinin daha sağlıklı yürütülmesine yardımcı olacaktır.

PB 09
Erişkin Bipolar Ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunun Nöropsikolojik Açıdan Karşılaştırılması Neslihan Levent *, Selim Tümkaya**, Figen Çulha Ateşçi**, Halide Tüysüzoğlu***, Nalan K.Oguzhanoglu**, Gülfizar Varma** Osman Özdel** *Kumluca Devlet Hastanesi **Pamukkale Universitesi Psikiyatri AD ***Kastamonu Devlet Hastanesi
Bipolar ve Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(DEHB)olan hastalarda aşırı konuşma, hareketlilik, dikkatsizlik, dürtüsellik gibi örtüşen belirtilerin olması ve yüksek eştanı oranları bu iki hastalığın birbirleri ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir 1. Çalışmamızın amacı, bipolar ve DEHB’li erişkin hastaların nöroanatomik değişikliklerin bir yansıması olarak düşünülebilecek nöropsikolojik bulgularını kontrol grubu ve kendi aralarında karşılaştırarak, bu iki bozukluk arasındaki olası patofizyolojik ilişkiyi değerlendirmektir. Çalışmaya 66 bipolar bozukluk tanılı hasta, 62 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanılı hasta ve 58 sağlıklı kontrol alındı. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Hamilton Depresyon, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Wender Utah Derecelendirme Ölçeği, DSM-IV Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi SCID-I, Turgay’ın Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Değerlendirme Ölçeği, Nörolojik Değerlendirme Ölçeği ve Nöropsikolojik testler uygulanmıştır. Yaş, eğitim seviyesi ve cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (sırasıyla p=0.07, p=0.34, p=0.7). Gruplar Wisconsin kart eşleme testi kurulumu sürdürmede başarısızlık dışında tüm nöropsikolojik testlerin alt testlerinde anlamlı farklılıklar bulundu (p=0.000- p=0.018). İkili karşılaştırmalar yapıldığında bipolar hastalar sayı dizisi, sözel bellek süreçleri testi, Wisconsin kart eşleme testi (WKET) ve stroop testlerinde kontrol grubuna göre daha kötü performans gösterdi. DEHB’li hastalar ise stroop test ve sözel bellek süreçleri testinin tutarsızlık alt testinde kontrollerden daha kötüydü. Bipolar bozukluklu hastalar DEHB li hastalardan Stroop testi dışındaki tüm testlerde genel olarak daha kötü performans gösterdiler. Buradan yola çıkarak bipolar bozukluklu hastaların dikkat açısından DEHB hastalarına benzer bozukluklar gösterdiği fakat sözel bellek ve yürütücü işlevler alanlarında daha kötü performanslara sahip olduğu söylenebilir.

PB 10
Bipolar Bozukluk Polikliniğinde İzlenen Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri Hidayet Ece Arat, Başak Bağcı, Onur Ulaş Ağdanlı, Havva Afşaroğlu, Ebru Onrat, Ayşegül Özerdem, Zeliha Tunca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Giriş: Bipolar Bozuk (BB) yaşam boyu yineleyici bir hastalıktır. Uygun koruyucu tedavi alarak düzenli izlenmeleri hastalık epizodlarının yinelemelerini önleme, işlevselliği artırmada önem taşımaktadır. Hastaların özelleşmiş polikliniklerde izlenmesi tedaviye katılımlarını artırmaktadır. Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Psikiyatri Bölümünün BB Polikliniğinde izlenen hastaların kayıtlarının dökümü yapılarak demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2011 ile 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, BB Polikliniğine başvurmuş olan hastalar alınmıştır. BB Polikliniği dosyaları ve hastanenin Probel veri tabanı incelenerek, hastaların yaş, cinsiyet, tanı, son klinik durum, kullandığı ilaç tedavileri değerlendirilmiş; verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15.0 ile kategorik değişkenler için Ki-Kare, sürekli değişkenler için nonparametrik Kruskal Wallis testleri uygulanarak yapılmıştır. Bulgular: Hastaların tanı dağılımları; BB Tip-1 %58.9, BB Tip-2 %3.8, manik kayma %5.7, Şizoafektif Bozukluk % 2.5, madde kullanımına bağlı duygudurum bozukluğu % 0.8, Siklotimik Bozukluk % 0.3, BB tanısı olup alt tipi belirlenememiş hasta oranı %28.1 idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 42.91±14.01 idi. Tanı alt gruplarının yaş ortalamaları farklı değildi (p=0.063). Hastaların % 61.3’ü kadın, %38.7’si erkekti. Hastaların cinsiyet dağılımları tanılarına göre farklı değildi (p=0.094). Hastaların %57.2’si lityum, %48.2’si valproat, %64.9’u atipik antipsikotik kullanıyor, %1.6’sı ilaçsız izleniyordu. Duygudurum dengeleyici (DDD) monoterapi %20.7, ikili DDD % 6.5, üçlü DDD % 0.3, tek DDD ve antipsikotik kullanımı %39.2, ikili DDD ve antipsikotik kullanımı %15.3, üçlü DDD ve antipsikotik kullanımı % 0.3, bir veya daha fazla antipsikotik kullanımı %3, DDD ile birlikte antipsikotik ve antidepresan kullanımı %7.6, DDD ve antidepresan kullanımı %4.9 idi. Sonuç: Hastaların % 3.8’i BB Tip 2 tanısı ile izlenmektedir. Bu bulgu, literatürde tanımlanmış olan %10- 15’lik oranın altındadır. Bu durum çalışmanın retrospektif olması, alt tipi belirlenemeyen hasta grubunun fazla sayıda olması ya da BB Tip 2 tanısının gözden kaçırılıyor olmasıyla ilişkili olabilir.

ilaç alımını reddetmesi üzerine hastaya EKT yapılması planlandı. Duygulanımı öfkeli. Özellikle psikotik belirtilerin yüksek olduğu ve agresyonun yüksek olduğu durumlarda EKT tedavisi düşünülmelidir. Olanzapin 15mg/gün p. çalışmıyor. Bilge Burçak Annagür Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi. 6. Hastanın acil servise getirilmeden önceki 3 gün evdeki tüm eşyaları çöpe atma şeklinde garip davranışları. EKT’ye yanıt oranı tedaviye dirençli olgularda yaklaşık %60-70 olarak bildirilmiştir. Ailesi acil servise garip davranışları. aşırı öfkeliliği olması üzerine getirdi. Hastanın nörolojik muayenesi ve beyin MR görüntüsü normaldi. İlaç alımını kabul etti. Hastaya gün aşırı 8 kez EKT uygulandı. 42 yaşında. konuşmaları. Bu belirtilerin ön planda olduğu hastalarda zaman kaybetmeden ilk seçenek olarak EKT uygulaması yapılabilir. psikotik düşüncelerinin devam etmesi. Düşünce akışı hızlı. ilaçlarını almaya başladı ve tedavi için işbirliği kurdu. kadın. Bu yazıda bir olgu üzerinden akut manik epizotta EKT’nin yeri tartışılmıştır. Gebe olduğunu. Olgu: A. Psikomotor ajitasyonu mevcuttu. psikotik düşünceleri kayboldu. . Uykusu düzeldi. hasta olmadığını düşünüyordu. lityum 600 mg/gün tedavisi başlandı. Bizim sunduğumuz olguda EKT ile hızlı düzelme saptanmıştır. özkıyım riski yüksek major depresyon ve bipolar depresyon ve postpartum psikotik bozukluklarda ilk seçenek tedavi olarak düşünülse de akut manideki yeri tartışmalıdır.o. uykusuzluğu. Hastaya Zuclopentiksol depot 200 mg yapıldı. Görsel varsanıları mevcuttu. uykusuzluğu olmuş. karnında 11 bebek olduğunu söylüyormuş. düşünce içeriğinde evli ve hamile olduğuna yönelik delüzyonel düşünceleri vardı. Günümüzde psikofarmakoloji alanında hızlı ilerlemelere rağmen özellikle dirençli olgularda EKT halen etkili bir tedavi olarak uygulanmaktadır. üniversite mezunu. Gününde yüksek dozlarda antipsikotik uygulanmasına rağmen süreğen ve şiddetli ajitasyonunun olması.EKT sonrasında psikotik belirtilerinde ve ajitasyonunda azalma oldu. oldukça ajite. Hasta psikotik belirtili manik epizod tanısı düşünülerek psikiyatri kliniğine yatırıldı. Bu olguda antipsikotik tedaviye yanıt alınamayan ve EKT ile hızlı düzelme gösteren psikotik belirtili akut manik epizot geçiren bir hasta sunulmuştur. aşırı sinirliliği. görüşmeyi reddediyor.PB 11 Akut Manide Elektrokonvulsif Terapi Ne Zaman Yapılmalı? Ömer Faruk Uygur.K. Tartışma: Elektrokonvulsif terapi klinik pratikte özellikle katatonik tip şizofreni. İlk ruhsal muayenesi: Kendine olan ilgi ve bakımı azalmış. Psikiyatri AD Giriş: Elektrokonvulsif terapi (EKT) 1938 den buyana duygudurum bozukluklarınıda içeren birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde güvenle uygulanmaktadır. Yatışının 6. bekâr.

52±4. p=0. 19-82 yaşları arasındaki 331 hastadan. plazma folat düzeyleri düşük ve homosistein düzeyleri yüksek bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubunun. folat ve B12 vitamini desteğinin antidepresanlara yanıtı arttığı gösterilmiştir. Zeliha Tunca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Folat ve B12 vitamini eksiklikleri duygudurum bozuklukları.67±4.7’si (s=260) tek uçlu. Hasta grubu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’ne son beş yıl içinde iki uçlu ve tek uçlu depresif bozukluk tanısı ile yatarak tedavi edilmiş.B12 Vitamini Ve Folat Düzeyleri Yaprak Çilem Yalçın Arslan.89).085). B12 vitamini ve folat değerleri normal dağılımda olmadığı için logaritmik transformasyon değerleri karşılaştırılmıştır.0001ve p=0. Tekuçlu ve ikiuçlu depresyonda B12 vitamini ve folat ortalamaları farklı değildi. Ayşegül Özerdem. folat.58) farklı değildi (Bonferroni. Kadınlarda sadece folik asit ortalamaları tekuçlu depresyonda (7. B12 vitamininin beklenenin aksine depresyon hastalarında daha yüksek saptanması kliniğimizde B12 vitamini hızlı saptanarak replase edilmesi ile ilişkili olabilir. bilişsel bozukluklar gibi birçok nöropsikiyatrik hastalığın patogenezinde rol oynar. p=0.17±4.0001.73) daha yüksekti (ANOVA.002).0001). B12 vitamini . Bu çalışmanın amacı iki uçlu ve tek uçlu depresif bozukluk tanılı hastaların atak sırasında ölçülen B12 vitamini ve folat düzeylerini birbirleriyle ve kontrol grubuyla karşılaştırmaktır.28) düşüktü (ANOVA. Sonuç: Hem iki uçlu hem de tek uçlu depresyonda serum folat düzeyinin kontrol grubundan düşüklüğü literatür ile uyumludur.67±4. Tek uçlu (405.59±3. p=0.97±195. %81.091). Bulgular: Çalışma grubunun %14.3’ü kontrol grubunu (s=1440) oluşturmuştur. ikiuçlu depresyonda(7.34) folat ortalamaları ise kontrol grubundan (8.PB 12 Tek Uçlu Ve İki Uçlu Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda.98±288. iki uçlu. p=0. p=0. Özellikle tek uçlu kadın depresif hastalarda folat düşüklüğün saptanması önemlidir. Depresyonda. kontrollerden düşükken (Bonferroni.13) ve iki uçlu depresyon tanılı hastaların (7. Anahtar kelimeler: depresyon. B12 vitamini ve folat düzeyleri yaş ile pozitif bağıntılı idi. Bazı klinik çalışmalarda.30) tanılı hastaların B12 VİTAMİNİ vitamini ortalamaları kontrol grubundan (343.95±240. kontrol grubu Temmuz 2007-Temmuz 2008 tarihleri Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran 18-64 yaşları arasındaki 1440 hastadan oluşturulmuştur. p=0.003).003 ve p=0. Yöntem: Çalışma geriye dönük bir çalışmadır. post-hoc Bonferroni.08) ve iki uçlu depresyon (439. %4’ü iki uçlu depresyon (s=71). p=0. B12 vitamini ve folat değerleri hastanenin merkez laboratuarının veri tabanından sağlanmıştır.0001. Tek uçlu (7. Nefize Yalın. Üç grup arasında ortalamaları farklı bulunmamıştır (ANOVA. post-hoc Bonferroni.

Tartışma: İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda paylaşılmış psikotik belirtilerin ortaya çıkışı nadir görülen bir durumdur. Arnone D. staj yaptığı şirkete zarar ettirdiği. Bipolar Disord 2004. ailesinin ve kendisinin zarar göreceği yakınmaları başlamıştır.PB 13 Paylaşılmış Psikotik Belirtilerle Başlayan İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Güneş Şayan Can. Ryan W. Ayaktan izlemi yapılan olgunun tanısı 2 yılın sonunda İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu olarak değiştirilmiştir. . Paylaşılmış psikotik bozukluk tanısıyla psikiyatri servis yatışı yapılan hasta Şizofreniform bozukluk ve Paylaşılmış Psikotik Bozukluk tanıları ile taburcu edilmiştir. şirketin adamlarının kendisini takip ettiği. uzun dönem izleminde tanısı İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu olarak değiştirilmiş bir paylaşılmış psikotik bozukluk olgusu tartışılacaktır. Arnone D. Dikkat edilmesi gereken husus hastalığın ilk ortaya çıkışında görülen bu durumun. erkek olgunun 2010 yılı ocak ayında bir şirkette staj yapmaktayken mutsuzluk. isteksizlik. Tan GM . The nosological significance of Folie à Deux: a review of the literature. 2. Bu sunumda. Patel AS. 6: 162–165. paylaşılmış psikotik bozukluk olgularının klinik izleminde ve ayırıcı tanısında duygudurum bozukluklarının daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. 5:11. Patel A. Kaynaklar: 1. Deniz Ceylan. Olgu: 23 yaşında. Bu sürede olgunun internet aracılığıyla yakın iletişimde olduğu annesinde benzer düşünceler başlamıştır. Berna Binnur Akdede. hastalığın tanısını zorlaştırmış ve geciktirmiş olmasıdır. Bu olgu. ilk psikiyatrik başvurusunda şizofreniform bozukluk tanısı almış. Tunç Alkın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: Paylaşılmış psikotik bozukluk (Folie a deux) ender görülen ve sıklıkla şizofreni hastalarında tanımlanan klinik bir sendromdur. Folie a deux in bipolar affective disorder: a case report. Annals of general Psychiatry 2006.

August 2012. (Eds. Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılında yayınladığı rapora göre 15-44 yaş arası ölüm nedenleri içinde intihar dördüncü sırada yer almıştır (3). Mehmet Cemal Kaya. L. En sık intihar şeklinin yüksek doz ilaç alma olduğu tespit edildi. L. Depresyon. J. G. Geneva: World Health Organization . 2. Mercy.). Teena Willoughby Examining the link between nonsuicidal self. Chloe A. Bireylerin tıbbi kayıtlarına ulaşıldı. Sonuç: Araştırmamızda Şanlıurafa’da bir devlet hastanesi acil servisine intihar nedeni ile yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu görülmüştür. Hastaların %57’si 15-24 yaş aralığındaydı ve %51’i evliydi. & Lozono. Yasin Bez. A.. B. Mol Psychiatry 2006. Tıp Fakültesi. En sık intihar nedeni ise aile içi sorunlar olarak bildirilmişti (%37. Kaynaklar: 1. Issue 6. Bunların 177 (%78)’si bayan.PB 14 Şanlıurfa’da Bir Devlet Hastanesi Aciline İntihar Nedeniyle Başvuruların Değerlendirilmesi Abdullah Atli. Genetics of suicide. Bu çalışmada amacımız Şanlıurfa ilinde intihar girişimi nedeni ile acil servise başvuran hastaların özelliklerini ortaya koymaktır. fiziksel-cinsel travma. Aytekin Sır Dicle Üniversitesi. Buettner A. 78 (%22)’i erkekti... World report on violence and health. borderline kişilik özellikleri. impulsivite gibi intihar açısından risk oluşturan nedenler arasında aile içi sorunların da bulunduğu daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir (2). Mehmet Güneş. Stewart. Bulgular: 2011 yılı içinde hastane acil servisine 227 kişinin suisid girişimi nedeni ile başvurduğu anlaşıldı. Hamza. Dahlberg. Yöntem: Türkiye’nin güneydoğu illerinden Şanlıurfa ilindeki iki hastaneden küçük olan Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servislerine suisit girişimi nedeniyle başvuran bireyler çalışmaya dâhil edildi.9). Klinik ve fenomenolojik özellikleri kaydedildi ve incelendi. R. Krug.Bondy B. Mahmut Bulut. Zill P. (2002). Başvuruların yarısından fazlasının evli olup. Sonuç olarak Şanlıurfa ilinde intihar girişimi ayrıntılı olarak ele alınması gereken ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Ciddi bir halk sağlığı problemi olup Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl bir milyondan fazla insan intihar etmektedir ve dünyada yaşanan ölümlerin %2’si intihar nedeni iledir (1). Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Amaç: İntihar istemli olarak kişinin yaşamına son vermesidir. İntihar girişimlerinin yaklaşık yarısının (%49. 11: 336-51.injury and suicidal behavior: A review of the literature and an integrated model Review Article Clinical Psychology Review. A.8) 16-24 saatleri arası gerçekleştirildiği görüldü. E. Sever Beşaltı. Volume 32.. Pages 482-495 3. Shannon L. Zwi. 15-24 yaş aralığında olması bu bölgede aile içi sorunların intihar girişimeri için önemli bir risk faktörü olduğunu düşündürmektedir.

PB 15
Nitratların Anksiyete Ve Depresyon Oluşturmaya Etkileri Var Mı? Yuksel Kıvrak*, Adnan Özçetin**, Yelda Yenilmez*, Yusuf Ersan*, Ahmet Ataoğlu** *Kafkas Ü. Tıp Fakültesi ** Düzce Ü. Tıp Fakültesi
Amaç: Gıdaların korunma ve saklanması için yaygın olarak kullanılan nitrat ve nitritler methemglobinemiye yol açmakta ve kanda O2 taşınmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca nitrit skonder aminlerle reaksiyona girer ve nitrozaminler oluşur. Bunların ise kanserojenik, mutajenik, teratojenik özellikleri vardır(1)(2). Bununla beraber dışardan alınan nitratların depresyon ve anksiyete üzerindeki etkileri yeterince aydınlatılmamıştır. Bu çalışmanın amacı nitratın, nitrat ve C vitamininin farelerde oluşturulmuş depresyon ve anksiyete modeli üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 30 tane 4 aylık, erkek, sağlıklı 30,8 ± 1.18 g ağırlığında Swiss albino cinsi fareler alındı. Fareler random olarak üç gruba ayrıldı. Sırasıyla izotonik (NaCl), NaNO2 100 mg/kg/gün, VitC 10 mg/kg/gün + NaNO2 100 mg/kg/gün olacak şekilde 90 gün boyunca oral olarak verildi. Açık alan (open-field) testi ve kuyruktan asma testi uygulandı. Bulgular: NaNO2 ve Vitamin C+ NaNO2 verilen fareler NaCl verilen (kontrol grubu) farelerle açık alan testi (kaşınma, kare, şahlanma ve dışkılama) ve kuyruktan asılma (immobilizasyon) testi açısından karşılaştırıldı. Hayvan modellerinde anksiyete benzeri durumun belirlenmesinde kullanılan açık alan testinde gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı. Depresyon modeli olan kuyruktan asılma testinde immobilizasyon süresi kantrol, NaNO2,Vitamin C+ NaNO2 verilen gruplarda sırası ile (ortalama±standart hata) 95.80±12.98, 147,33±14.05, 160,80±14.01 olarak ölçüldü. ANOVA testinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.005). Çoklu karşılaştırma (LSD) testinde ise kontrol grubu ile NaNO2 ve Vitamin C+ NaNO2 verilen fare grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (sırayla p=0.014 ve p=0.002), (Tablo 2). Ancak NaNO2 ile Vitamin C+ NaNO2 verilen gruplar arasında ise istatistiksel fark yoktu (p=0.497). Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda nitritin fare kuyruktan asma testi depresyon modelinde hareketsizlik süresini artırdığını, depresyona sebeb olabileceğini, vit C uygulamasının yeterince koruyucu olamayabileceğini bulduk. Askorbik asitin nitrit ve nitrozamine bağlı genotoksisiteyi ve sitotoksisiteyi azaltmaktadır(3). Depresyon modelinde etkilememesinin sebebi farklı dozlarda uygulamayı yapmamamız olabilir. Çalışmamızda elde edilen sonuçların genelleştirilebilmesi için geniş ölçekli çalışmaların uygun olabileceğini düşünmekteyiz. Kaynaklar 1. Connolly D, Paull B. Rapid determination of nitrate and nitrite in drinking water samples using ion-interaction liquid chromatography. Analytica chimica acta. 2001;441(1):53–62. 2. Roberts TA, Dainty RH. Nitrite and nitrate as food additives: rationale and mode of action. Ellis Horwood

PB 17
İntihar Davranışında Tiroid Fonksiyonları Gazi Unlu, Mustafa Alper, Emre Aydemir, Abdullah Bolu, Murat Erdem, Mehmet Ak GATA Psikiyatri AD
Giriş: İntihar davranışının, genellikle umutsuzluk, engellenmiş istekler, baş edilemeyen stres veya çaresizlik gibi hislere karşı tepkisel olarak ortaya çıktığı bilinmektedir (1). İntihar eden veya intihar girişiminde bulunan kişilerin %94’ünde en az bir ruhsal hastalık bildirilmektedir (2, 3). Troid fonksiyonlarının insan davranışlarını belirgin bir biçimde etkiledikleri bilinmektedir. Hipertiroidi hastalarda anksiyete, gerginlik, irritasyon ve labil duyguduruma neden olurken hipotoidi depresif semptomlara neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmadaki troid fonksiyonlarının intihar davranışı üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: GATA Psikiyatri kliniğinde intihar girişimi nedeni ile yatırılan 50 hastanın klinik verileri incelendi. Hastaların tiroid fonksiyonlarını gösteren biyokimyasal testleri incelendi. Bu sonuçlar sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, değişkenler arasındaki farkların anlamlılık oranları, cinsiyete göre dağılımlar elde edilmiş ve tartışılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 25.83±5.89’di. Kontrol grubunun yaş ortalaması 26.46±6.54’tü. Hastaların T3 seviyeleri 3.27±0.24 kontrol grubunun ise 3.29±0.58’di. Hastaların T4 seviyeleri 0.86±0.10, kontrol grubunun ise 1.17±0.22 idi. Hastaların T4 seviyelerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu görüldü. Tartışma: Hastaların T4 seviyelerinin anlamlı şekilde düşük olması bu patolojinin depresif semptomlara neden olmasının getirmektedir. Bu konuda yapılacak geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Kaynaklar: 1) Karamustafalıoğlu O, Özcelik B, Bakım B, Ceylan YC, Yavuz BG, Güven T, Gönenli S. İntiharı öngörebilecek bir araç: Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23:152-157. 2) Roy A, Psychiatric Emergencies: In Sadock BJ, Sadock VA (editors). Comprehensive Textbook of Psychiatry. Seventh edition, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, 2031- 2040. 3) Bolu A, Doruk A, Ak M, Özdemir B, Özgen F. Uyum Bozukluğu Olgularında İntihar Davranışı. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:58-62.

PB 18
İntihar Girişimi Nedeniyle Konsulte Edilen Olgularda Başa Çıkmatutumları Şükriye Boşgelmez Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Amaç: İntihar girişimi nedeniyle konsulte edilen olgularda başa çıkma tutumlarını belirlemek. Yöntem: 1Şubat 2008-31 Mart 2009 arasında intihar girişimi nedeniyle konsulte edilen 51 hasta çalışmaya alınmıştır. Sosyodemografik bilgi formu ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) kullanılarak veriler toplanmıştır. Sonuçlar tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra nonparametrik testlerle (Mann-Whitney U) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Çalışmaya katılanların %84.3’ü (n=43) kadın, %15.7’si (n=8) erkekti. Yaş ortalaması 25.06±7.425 (aralık 17-44), çoğunluğu lise düzeyinde eğitim almıştı (n=20, %39.2). %45.1’i bekar (n=23); %41.2’si evliydi (n=21). %74.5’inde (n=38) daha önce girişim yoktu; 13 kişi ( %25.5) daha önce intihar girişiminde bulunmuştu. %62.7 ‘si (n=32) intihar girişimi öncesi tetikleyici bir olay bildiriyordu. En yüksek COPE puan ortalaması dini olarak başa çıkma (12.27±3.38), en düşük puan ortalaması şakaya vurma (6.92±2.80) maddelerindeydi. Hastaların %35.3’ü (n=18) major depresif bozukluk (MDB), %11.8 (n=6) depresif duygudurumu ile giden uyum bozukluğu tanısı aldı. Uyum bozukluğu tanısı alanlarla ve MDB tanısı alanlar arasında COPE puan ortalamaları arası fark yoktu. İntihar girişimi öncesi tetikleyici olay bildiren, MDB tanısı almayan hastalarla MDB tanısı alan hastaların ortalama COPE puanları karşılaştırıldığında tetikleyici olay bildiren ancak MDB tanısı almayan hastaların sorun odaklı başa çıkma tutumlarından olan yararlı sosyal destek kullanımı ve geri durma puanlarının daha düşük olduğu saptandı (sırasıyla p= 0.014, z=2.46; p=0.010, z=2.57). Tartışma: Daha önceki çalışmalar intihar girişiminde bulunan kişilerde sosyal desteğin önemini vurgulamaktadır. Stresli yaşam olayları karşısında sosyal desteğin kullanımı MDB tanısı olmayan kişilerde etkili bir başa çıkma tutumu olabilir.

PB 19
Bipolar Bozukluk I Tanılı Ötimik Hastalar Ve Birinci Derece Akrabalarında Tepki Ketleme Ceren Hıdıroğlu*, Ayşe Er*, Gizem Işık**, Deniz Ceylan***, Serhat Taşlıca*, Ayşegül Özerdem*,*** * Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimleri AD ** Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü *** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Amaç: Dürtüsellik artışı birçok psikiyatrik hastalıkta görülür. Tepki ketleme (response inhibition), artmış dürtüsellik göstergelerinden biridir. Bipolar bozuklukta dürtüsellik ve tepki ketlemede bozulma hastalık dönemlerinin yanı sıra ötimi döneminde bile sürmekte, hastaların sağlıklı akrabalarında da gözlenmektedir. Bu özellikleriyle bir endofenotip adayıdır. Tepki ketleme, değişen koşullarda, gerekli olmayan ve uygunsuz olan davranışın bastırılmasıdır. Stop-Sinyal(Dur Sinyali) testi, başlamış olan tepkinin bastırılmasını değerlendiren davranış temelli bir testtir. Bu çalışmada, bipolar bozukluk I tanılı ötimik hastalar ve hastalıktan etkilenmemiş birinci derece akrabalarında tepki ketleme davranışının, sağlıklı kontrollerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, 18–65 yaş arası, bipolar bozukluk I tanılı 20 ötimik hasta, 13 birinci derece akraba ve hastalar ile yaş, cinsiyet ve eğitim bakımından uyumlu 20 sağlıklı kontrol alınmıştır. Tepki ketleme davranışı StopSinyal(Dur Sinyali) Testi ile değerlendirilmiştir. Üç gruba ait, “doğruluk skorları” ve “stop sinyal tepki süresi(SSTS)” çok yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Doğruluk skorları kişinin “dur” ve “git” durumlarında ne kadar başarılı olduğunu gösterir. “Stop sinyal tepki süresi(SSTS)” ise kişinin tepki ketleme sırasındaki kontrolü hakkında bilgi vermektedir. Bulgular: Üç grup arasında yaş(p=0,85), cinsiyet(p=0,56) ve eğitim(p=0,51) bakımından fark görülmemiştir. Stop-Sinyal testinde “doğru git” deneme sayısı üç grup arasında farklılık göstermiştir(p=0,007). Bipolar hastalar, akrabalardan(p=0,043) ve sağlıklı kontrollerden(p=0,011) “git” denemelerinde anlamlı olarak daha az doğru basmıştır. “Git” denemelerinde basmama ya da geç kalma sayısı gruplar arasında farklılık göstermektedir(p=0,08). Bu farklılık bipolar hastaların, sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak daha başarısız olmalarından kaynaklanmaktadır(p=0,006). Stop sinyal tepki süresinde(SSTS), 3 grup arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen(p=0,119), hastalarda(316,65± 20,58), akraba(298,22± 26,69) ve sağlıklı kontrollere(304,75± 29,49) göre uzama olduğu gözlenmiştir. 3 grup arasında “dur” denemelerindeki doğru cevap sayısı(p=0,666) ve “durlarda basma” sayıları arasında fark yoktur(p=0,561). Sonuçlar: Çalışmanın bulguları literatür ile uyumlu olarak, bipolar bozukluk tanılı hastaların sağlıklı kontrollere göre tepki ketleme sırasında başarısızlık yaşadıklarını göstermektedir. Stop sinyal tepki süresindeki(SSTS) uzama, önceki çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde, hastaların tepki ketlemedeki kontrolsüzlükleri ile açıklanabilir. Akraba grubunda hastalar ile benzer sonuçlar saptanmamıştır. Bu sonuç, tepki ketlemenin bipolar bozuklukta endofenotip adaylığı açısından olumsuz bir bulgudur. Katılımcı sayısındaki yetersizlik çalışmanın sınırlılığıdır.

P 20
Şizofren Hastalarda Baş ağrısının Değerlendirilmesi Hülya Güveli*,Bülent Bahçeci**, Serkan Kırbaş***,Çiçek Hocaoğlu**, Gökhan Kandemir**, Hatice Alibaşoğlu****, Fatmagül Çelik**, Murat Aslan**, Ayşe Köroğlu**, Selim Polat**, Çağdaş Yeloğlu** *İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü **Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Psikiyatri AD ***Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Nöroloji AD ****Rize Devlet Hastanesi
Amaç: Başağrısı birçok ruhsal bozukluğun seyri sırasında görülebilmektedir. Özellikle duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve somatoform bozukluklarla ilgili pek çok çalışmada bu durum bildirilmiştir (1,2). Şizofrenili hastalarda ise, başağrısı sıklığını araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır (3,4). Biz çalışmamızda şizofrenli hastalarda sağlıklı grupla karşılaştırarak başağrısı ve hangi tip başağrılarının olduğunu araştırmayı amaçladık . Yöntem:101 hasta ve 89 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Hastalara araştırmacılar tarafından hazırlanan, hastanın sosyodemografik özelliklerinin, hastalığı ile ilgili bilgilerin ve başağrısı ile ilgili soruların yer aldığı sosyodemografik veri formu, DSM-IV eksen 1 tanı ölçütlerine göre hazırlanmış yapılandırılmış bir klinik görüşme formu olan SCID-1 ve Pozitif ve Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Şu anda ya da geçmişte başağrısı olduğunu ifade eden hastalar başağrısının değerlendirilmesi amacıyla nöroloji polikliniğine yönlendirildi. Burada bir nöroloji uzmanı tarafından başağrısının karakteri ve tipi değerlendirildi. Başağrısının sınıflandırılması için Uluslararası Başağrısı Sınıflaması (ICH- 2004) kullanıldı. Bulgular:Şizofrenli hasta grubunun %38.6’sı başağrısı tanımlarken, kontrol grubunda bu oran %37.1 olarak bulundu. Her iki grupta da en fazla gerilim tipi başağrısı (GTBA) görülmesine rağmen (hasta grubu=%31.7, kontrol grubu=%18) şizofreni grubunda GTBA kontrol grubundan anlamlı olarak daha fazla bulundu (p=0.045). Migren tipi başağrısı ise kontrol grubunun %11.2’sinde görülürken, hasta grubunun %2’sinde görülmekteydi (p=0.02). Şizofrenili hasta grubu kontrol grubuna göre başağrısı yakınmasını daha az dile getirmekteydi. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada şizofrenili hastaların normal populasyon kadar başağrısına maruz kaldığı, başağrısı yakınmasını normal topluma göre daha az dile getirdikleri sonucu elde edilmiştir. Bu konuda yapılacak geniş örneklemli çalışmalar ve oluşturulacak tedavi protokolleri şizofrenili hastaların yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Şizofreni, başağrısı, migren Kaynaklar: 1. Kroenke K, Price RK. Symptoms in the community: prevalence, classification, and psychiatric comorbidity. Arch Intern Med 1993;153: 2474-2480. 2. Merikangas KR, Angst J, Isler H. Migraine and psychopathology: results of the Zurich Cohort Study of Young Adults. Arch Gen Psychiat 1990;47: 849-853. 3. Mehta D, Wooden H, Mehta S. Migraine and schizophrenia [Letter]. Am J Psychiat 1980;137:1126. 4. Kuritzky A, Mazeh D, Levi A. Headache in schizophrenic patients: a controlled study. Cephalalgia 1999;19: 725–727.

PB 21
Şizofreni Tedavisinde Antipsikotik Tedavide Güçlendirme Veya İlaç Değişimine Gidilen Hastalar Arasında Farklar Virginia L. Stauffer1,Haya Ascher-Svanum1,Alan J.M. Brnabic1,Anthony H. Lawson1, Bruce J. Kinon1,Peter D. Feldman1, Katarina Kelin1,Murat Altın2 1.Eli Lilly Laboratuarları, Indianapolis,ABD 2. Lilly Türkiye Medikal Departman, İstanbul, Türkiye
Giriş: Şizofreni hastalarının tedavi optimizasyonları zor bir süreçtir ve genellikle hastanın mevcut tedavisinin güçlendirilmesi (augmentasyon) veya başka bir ilaca geçişten mi yarar göreceğini tespit etmek güçtür. Bu post hoc analiz antipsikotik tedavisi güçlendirilmiş veya başka bir ilaca geçilmiş hastaların sonuç ölçümlerini karşılaştırmaktadır. Yöntemler: Şizofreni tedavisinde oral antipsikotik ilaç alan erişkin hastalar 12 aylık, çok uluslu, gözlem çalışmasında (F1D-AY-B033) değerlendirilmiştir. Klinik ve işlevsellik sonuçları ilk tedavi ilacı değişiminde/güçlendirmede (bir sonraki değişiklikten 0-14 gün önce) değerlendirilmiş ve ilaç değişimi veya tedavi güçlendirilmesi yapılan hastalar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu tür verileri olan az sayıda hasta bulunması nedeniyle bulguların yorumlanmasında etki büyüklüğü (ES) temel alınmıştır. Bulgular: İlaç değişimi verilerine 87 hastada (34 hastada güçlendirme; 53 hastada ilaç değişimi) ulaşıldı. Her iki grupta tedavi değişikliğinin birincil nedeni yetersiz yanıttı, fakat ilaç uyumu, ilaç değişimi yapılan grupta (%26.4 vs. % 8.8) daha belirgindi. Klinik şiddetteki değişimler, çalışma başlangıcından ilaç değişimine kadarki sürede benzer (Klinik Global İzlenim- Şiddet ölçeği) olmasına rağmen 12 maddelik Kısa Form Sağlık Anketi (SF-12) skorlarının fiziksel bileşeni ile ölçülmüş olan hastanın fiziksel iyilik hali tedavi güçlendirmesi yapılan grupta düzelmiş, fakat ilaç değişimi yapılan grupta kötüleşmiştir (tedavi güçlendirmesi: +7.71±11,98; ilaç değişimi: – 1,87±10,98; ES=0.85). Benzer olarak, ruh sağlığının belirlenmesinde kullanılan SF-12 ruh sağlığı bileşen skoru (tedavi güçlendirmesi: +2,41±13,64; ilaç değişimi: –1,08±9,98; ES=0.314) tedavi güçlendirmesi yapılanlan hastalarda iyileşirken ilaç değişimi yapılanlarda azalmıştır. Tartışma ve Sonuçlar: Durumu kötüleşen veya anlamlı iyileşme görülmeyen hastalar klinisyenleri başka bir antipsikotik ilaca geçmeye yöneltebilirken, klinisyenler hasta biraz iyileşme gösterdiğinde iyileşmeyi tedaviye başka bir antipsikotik ilaç ile güçlendirerek desteklemeye çalışmaktadır. Mevcut bulgular, şizofreni tedavisinde hekimlerin tedavi güçlendirmesine kıyasla başka bir ilaca geçiş konusunda belirttikleri nedenler ile uyumludur. Bu bulguların desteklenmesi için ileri çalışmalar yapılmalıdır.

PB 22
Olanzapin Uzun Etkili Enjeksiyon İle Tedavi Edilen Şizofreni Hastalarının Remisyon Oranları 1David P. McDonnell,1Holland C. Detke,1Chakib Battioui,1Hong Liu-Seifert,1Haya AscherSvanum,1Peter D. Feldman, 2Murat Altın 1. Eli Lilly Laboratuarları, Indianapolis,ABD 2. Lilly Türkiye Medikal Departman, İstanbul, Türkiye
Amaç: Bu analiz Olanzapin uzun etkili enjeksiyon (OUEE) ile tedavi edilen şizofreni hastaları arasında uluslararası, uzun dönem, açık etiketli bir klinik çalışmada (clinicaltrials.gov numarası : NCT00320489) semptomatik remisyon oranlarını değerlendirmektedir. Yöntem: Çalışmaya poliklinikte şizofreni (DSM-IV veya DSM-IV-TR) tedavisi almakta olan 18-65 yaş arası erkek veya kadın hastalar katılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri arasında taramada Klinik Global İzlenim- Şiddet skoru (CGI-S) ≤4 ve Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS ) skoru<70 , relaps riskine sahip olmak(geçen 24 ay içerisinde artmış bakım ihtiyacı olan/hastaneye yatış gerektiren ≥2 sayıda klinik kötüleşme epizodu olan hastalar), ve yetersiz klinik yanıt, advers olaylar veya mevcut antipsikotik tedaviye uyumsuzluk nedenli devam eden tedavide değişiklik ihtiyacı yapılması bulunmaktadır. Hastalar çalışma başlangıcında 405 mg OUEE intramüsküler enjeksiyonundan ve 4 haftada bir 150-405 mg esnek doz enjeksiyonundan bir kez almıştır; toplam gözlem süresi 2 yıl kadardır. Tarama sonrasında hasta vizitleri başlangıç ve 1, 2, 4 haftanın sonunda ve daha sonra her 4 haftada bir olacak şekilde düzenlenmiştir. Remisyon, ortak kriterlere (Andreasen ve ark’ı, 2005) göre ≥6 ay için 8 kilit PANSS maddenin skoru ≤3 olacak şekilde tanımlandı (168+ gün). Bulgular: Toplam olarak 254 hastanın hem başlangıçta hem de başlangıç sonrasındaki olanzapin UEE ile remisyon oranları değerlendirilmiştir. Çalışma süresince genel remisyon oranı %57.9 (147/254) olarak bulunmuştur. Başlangıçta remisyonda olmayan hastalar arasında %37.5’i (39/104) remisyona girerken başlangıç sırasında remisyonda olan hastaların %72’si (108/150) remisyonda kalmaya devam etmiştir. Tartışma ve Sonuç: Olanzapin UEE tedavisine geçildikten sonra 5 hastanın yaklaşık 2’si şizofreni açısından stabil iken başlangıçta remisyonda olan hastaların yaklaşık dörtte üçü remisyonda kalmaya devam etti. Bu bulgular olanzapin UEE ile tedavisinin şizofreni hastalarının uzun dönem tedavi sonuçlarının stabil olması ile ilişkili olduğunu göstermektedir

PB 24
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Psikoz Hastaları İçin Ayaktan Grup Psikoterapi Uygulamaları Bilge Togay, Selahattin Bölek, İlker Taşdemir, Meliha Öztürk, Amber Özhan, Ceylan Ergül, Gülzade Urazbekova, Gülşah Karadayı, Birgül Emiroğlu, Alp Üçok İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Giriş-Amaç: Şizofreni tedavisinde ilaç dışı yaklaşımların önemli bir yeri vardır. Hastalar farmakolojik tedavilere iyi yanıt verse de yaşam kalitesinde kötüleşme, toplumsal ilişkilerde sınırlılık, bilişsel belirtiler, rezidüel belirtiler, iş kaybı ya da iş veriminde düşme görülebilmektedir. (1)Bu bildirinin amacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde 1998 yılından beri şizofreni hastaları için yürütülen grup psikoterapileriyle ilgili deneyimleri paylaşmaktır. Özet: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde takip edilen hastaların bir kısmı farmakolojik tedaviye ek olarak grup psikoterapisine de katılmaktadır. Hastalar haftada bir gün, bir saat süren, iki terapist tarafından yürütülen grup psikoterapilerine düzenli olarak devam etmektedir. Kliniğimizde 5 ayrı grup izlenmektedir. Grupların en eskisi 15 yıldan beri, en yenisi 3 yıldan beri sürmekte ve gruplar açık grup niteliğindedir. Gruplar ortalama 8-12 kişiden oluşmaktadır. Grup terapileri integratif yaklaşımla yürütülmektedir. Bu yaklaşımla etkileşimin teşvik edildiği, davranışçı terapinin, hatta zaman zaman dinamik ilkelerin kullanılması söz konusudur. Seanslarda rol oynama ve problem çözmeyi kapsayan sosyal beceri eğitimi, hastanın yalıtılmışlık hissini giderip ait olma hissini güçlendiren destekleyici tedaviler, iç görü kazandırmaya yönelik yaklaşımlar ele alınmaktadır.(2) Seanslarda belirli aralıklarla çeşitli modüller uygulanmaktadır. Grupta en çok gündeme gelen konular, stigma, iş başvuruları ile ilgili güçlükler, ilaç yan etkileri, ilaç uyumsuzluğu olarak özetlenebilir. Sonuç: 15 yıldır yürütülen grup terapilerinin hastalardan alınan geri bildirimler de göz önüne alındığında grup yaşantısının hastaların anlamlı sosyal ilişki kurması, grup dışı paylaşımları cesaretlendirmesi, yalnızlık ve çaresizlik hissini gidermesi, farmakolojik tedavinin yanı sıra destekleyici olması açısından katkı sağladığı söylenebilir. Kaynaklar: 1-Heinssen RK, Liberman RP, Kopelowicz A: Psychosocial skills training for schizophrenia: lessons from the laboratory. Schizophr Bull 2000; 26:21-46. 2- A. Ucok, H. Atlı, Z. Çetinkaya, P.E. Kandemir: Şizofreni hastalarında bütüncül yaklaşımlı grup tedavisinin yaşam kalitesine etkisi. NP Arşivi 2002;39:113-118

PB 25
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Takibi Yapılan Ve Ruh Sağlığı Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Psikotik Bozukluk Tanılı Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma: Bir Karşılaştırma Çalışması Onur Tankaya, Ayşe Gökçen Gönen, Mehmet Çevik Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Amaç: Ruhsal hastalıklarda damgalanma sık görülür, yaşam kalitesini bozar ve hastaların tedavi arayışlarında önemli bir engel oluşturur (1). Bu çalışmada Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde (SRSHH) yatarak tedavi gören ve aynı hastaneye bağlı olarak çalışan bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) takibi yapılan psikotik bozukluk tanılı hastalarda içselleştirilmiş damgalanmanın kıyaslanması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın örneklem grubunu SRSHH’de yatarak tedavi gören ve TRSM’de takibi yapılan toplam 43 psikotik bozukluk tanılı hasta oluşturmuştur. 18-65 yaş aralığındaki hastaların alındığı çalışmada TRSM’den 22, SRSHH’den 21 katılımcıya Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması (RHİDÖ) ve sosyodemografik veri formu uygulanmıştır (2). Bulgular: TRSM ve SRSHH grupları arasında yaş ortalaması ve eğitim süresi açısından anlamlı farklılık yoktu [yaş için sırasıyla (n=22) 35,22±6,52 yıl ve (n=21) 37,90±12,11 yıl], (eğitim süresi için sırasıyla 8,6±3,3 yıl ve 8,1±3,4 yıl). TRSM’de takibi yapılan hastaların ortalama hastalık süresi ise anlamlı olarak daha uzundu (sırasıyla 14,5±6,2 ve 9,4±9,5, p<.05). Yabancılaşma, kalıp önyargıların onaylanması, algılanan ayrımcılık, sosyal geri çekilme, damgalanmaya karşı direnç alt ölçek puanları ve toplam ölçek puanları açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Tartışma ve Sonuçlar: Modern psikiyatrik yaklaşımların ve hastaların psikiyatri hastaneleri dışında toplum içinde tedavi edilmelerinin hedeflerinden biri de damgalanmanın azaltılmasıdır (3). Çeşitli araştırmalarda toplumsal yaklaşımların damgalanmayı azalttığı yönünde bulgular bildirilmişse de tam tersini destekleyen bulgular da bildirilmiştir (3). Bizim çalışmamızda da TRSM’de takip ve tedavisi yapılan hastalarla hastanede yatarak tedavi gören hastaların içselleştirilmiş damgalanma hisleri açısından fark bulunmamıştır. Buna karşın TRSM’de takibi yapılan kadın hastaların erkeklerden daha fazla içselleştirilmiş damgalanma yaşadıkları saptanmıştır. TRSM’de damgalanma karşıtı çalışmalar daha aktif bir şekilde sürdürülmelidir. Kaynaklar 1. Çam O, Çuhadar D. Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerde Damgalama Süreci ve İçselleştirilmiş Damgalama. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011;2(3):136-140. 2. Ritsher JB, Otilingam PG, Grajales M (2003) Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Psychiatry Res, 121: 31-49. 3. Angermeyer MC, Link BG, Majcher-Angermeyer A. Stigma perceived by patients attending modern treatment settings. Some unanticipated effects of community psychiatry reforms. J Nerv Ment Dis. 1987 Jan;175(1):4-11.

PB 26
Atipik Antipsikotiklerle Tedavi Gören Şizofrenili Hastalarda Cinsel İşlev Bozuklukları Çiçek Hocaoğlu*, Fatmagül H. Çelik**, Gökhan Kandemir**, Hülya Güveli***, Bülent Bahçeci* *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD ** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği *** İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Amaç: Yeni nesil antipsikotik ilaçların keşfi ve şizofreni tedavisinde kullanılmaya başlanması ile hasta işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileriyle 90’lı yıllardan itibaren şizofreninin tedavisi önceki yıllara göre farklı bir boyut kazanmıştır. Ancak 2.kuşak antipsikotikler birçok üstünlüklerine karşın, özellikle uzun dönemde prolaktin arştı ve cinsel yaşamı olumsuz olarak etkilemeleri son yıllarda dikkat çekicidir. Ayrıca şizofrenili hastaların cinsel yaşam ile ilgili konular muayene sırasında çoğunlukla sorgulanmamakta ya da hasta tarafından dile getirilmemektedir. Biz de bu amaçla atipik antipsikotik tedavisi alan şizofrenili hastalarda cinsel yaşamları ile ilgili durumu anlamaya ve mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya 2011 ve 2012 yıllarında hastanemiz Psikiyatri Polikliniğinde DSM-IV-TR'ye göre şizofrenik bozukluk tanısı ile izlenen hastalardan evli veya aktif cinsel yaşantısı olan; 18-65 yaş arası, en az 3 ay boyunca aynı antipsikotik ilacı (monoterapi) uygun dozda kullanan; ölçekleri doldurabilecek işlevselliği ve eğitim düzeyi olan ve çalışma için bilgilendirilmiş onay formunu imzalayan hastalar arasından seçilen olgular dâhil edildi. Herhangi bir fiziksel hastalığı olanlar, cinsel bozukluğa neden olabilecek başka herhangi bir ilaç kullanımı (antidepresan, antihipertansif, antidiyabetik vs) olanlar; alkol ve/veya madde kullanım bozukluğu olanlar çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu, çalışmanın amacı ve gerekçesi hakkında bilgi verildikten sonra çalışmaya katılmaya gönüllü olan, geçmişte ve halen psikiyatrik hastalık, tıbbi hastalık ile tedavi görme öyküsü olmayan, heteroseksüel ilişkiye girebileceği bir partneri olup, cinsel yaşantısını etkileyebilecek ürojinekolojik patolojik bulgusu olmayan hastanede çalışan personel veya hasta refakatçisi olan kişiler arasından ve hasta grubundaki kişilere yaş, cinsiyet ve medeni durum açısından benzer özelliklere sahip olan kişilerden oluşturuldu. Tüm olgulara araştırmacılar tarafından hazırlanan, hastanın sosyodemografik özelliklerinin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni hali, meslek, yaşadığı yer ), hastalığı ile ilgili soruların (hastalık süresi, tedavi süresi, kullanılan ilaçlar) yeraldığı sosyodemografik veri formu, DSM-IV eksen 1 tanı ölçütlerine göre hazırlanmış yapılandırılmış bir klinik görüşme formu olan SCID-1 ve Pozitif ve Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kadın ve erkek formu uygulandı. Bulgular: 101 hasta ve 89 sağlıklı olgu kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil edilen 101 şizofrenili olgunun %37.6’sı (38) kadın, %62.4’ü (63) erkekti. Hasta grubunun yaş dağılımı 19-62 yaş ve ortalama yaşı 39+ 10.2 idi. Olguların hastalık süresi 2 ve 37 yılları arasında değişmekte olup, ortalama hastalık süresi 15,68±9.52 yıldı. Hastaların %86.1’ i düzenli olarak antipsikotik ilaç tedavisi almaktaydı. Hastaların SAPS puan ortalaması 38.80±24.56 iken SANS puan ortalaması 49.49±26.32 idi. Her iki grubun ACYÖ puanları karşılaştırıldığında hasta grubunda cinsel istek azlığı, cinsel açıdan uyarılma güçlüğü, cinsel uyarılmanın sürdürülmesinde güçlük, orgazm güçlüğü ve orgazmın yeterince tatmin edici olmadığı saptanmıştır.

PB 27
Paliperidon Er’nin Yakın Zamanda Tanı Konmuş Şizofreni Hastalarının İlaç Tedavisine Yönelik Öznel Tutum Ve Düşünceleri Üzerine Etkileri: İlaç Tutum Envanteri-10 (Daı-10) İle Değerlendirme Ozan Pazvantoğlu(1), Ömer Böke(1), Alp Üçok(2), Mustafa Bilici(3), Meram Can Saka(4), Ahmet Ayer(5), Haldun Soygür(6), Selçuk Kırlı(7), Özmen Metin(8), Şükrü Uğuz(9) (1)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD (2)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (3)Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (4)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (5)Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (6)Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği (7)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (8)Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD (9)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
Amaç: Bu çalışmanın amacı yakın zamanda tanı konmuş (ilk epizoddan/hastaneye yatıştan sonra <3 yıl), son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastalarında paliperidon ER ile esnek dozlu tedaviye yanıtın ve ilaç güvenliliğinin araştırılmasıdır. Bu bildiride paliperidon ER’nin hastaların ilaç tedavisine yönelik öznel tutum ve düşünceleri üzerine etkileri sunulmuştur. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya alınan hastalara ortalama 6 mg/gün dozunda paliperidon ER tedavisi başlanmıştır. Hastaların ilaç tedavisine yönelik öznel tutum ve düşünceleri "İlaca-Karşı-Tutum-Envanteri-10 (Drug- Attitude-Inventory; DAI-10)" ile bir yıl süresince dört kez değerlendirilmiştir. DAI-10 ölçeği hastaların 'doğru' veya 'yanlış' seçeneklerini seçtikleri ve toplam skorun -10 ile +10 arasında değiştiği bir ölçektir. Pozitif ve negatif skorlar, sırasıyla, ilaca karşı olumlu ve olumsuz tutum ve düşünceleri yansıtır. Bulgular: Çalışmaya 80 hasta dahil edilmiştir. Analizlere ise en az iki vizite gelen hastalar dahil edilmiştir (ITT popülasyonu; n=62). Hastaların %76’sı erkek, ortalama yaş 27.9±8.0 ve %56‘sı paranoid tipte idi. Hastaların 46’sı (%74.2) kullanmakta oldukları başka ilaçtan paliperidona geçilerek çalışmaya alındı, 16 (%25.8) hasta ise çalışmaya alındıkları sırada herhangi bir antipsikotik ilaç kullanmıyorlardı. Hastaların çalışmanın başlangıcındaki DAI-10 skoru ortalaması 3.84±4.42 idi. DAI-10 skoru 3’üncü aydan itibaren başlangıca göre anlamlı düzeyde yükselmiş ve 6’ncı ayda 2.51 (%95GA: 1.00―4.03) puan artışla 6.46±3.71, 9’uncu ayda 2.64 (%95GA: 1.06―4.23) puan artışal 7.16±2.86 ve 12’nci ayda 1.64 (% 95GA: -0.15―3.44) puan artışla 6.71±12.5 puana ulaşmıştır. DAI-10 skorundaki değişim erkek vs. kadın hastalar arasında, başka ilaçtan paliperidona geçen vs. ilaç kullanmazken paliperidona başlayan hastalar arasında ve paranoid vs. diğer tip hastalar arasında farklı bulunmamıştır. Sonuçlar: Bu çalışmada, yakın zamanda tanı almış şizofreni hastalarında paliperidon ER tedavisi ile hastaların ilaç tedavisine yönelik öznel tutum ve düşüncelerinde anlamlı düzeyde iyileşmeler gözlenmiştir. Bu iyileşmeler 3’üncü ay itibariyle başlamış ve 12 aylık tedavi boyunca artarak devam etmiştir.

Tek-Kollu.4±12.9―21.6―19.7 olarak gerçekleşmiştir. Hastalara ortalama 6 mg/gün dozunda paliperidon ER tedavisi başlanmıştır. negatif sendrom altölçeği için %33.7 (%95GA: 7. Mustafa Bilici(1). kalan 16 hasta ise çalışmaya alındıkları sırada antipsikotik ilaç kullanmıyorlardı. Gaf Ve Panss İle Etkinlik Değerlendirilmesi Hüseyin Güleç(1).7±20.7 (%95GA: 17.6’ya kadar yükselmiştir. Haldun Soygür(5).8 olan toplam PANSS puanı 3’üncü aydan itibaren anlamlı ölçüde azalmış ve 12’nci ayda 25.4 (%95GA: 8. 3’üncü aydan itibaren anlamlı ölçüde yükselmiş ve 12’nci ayda 13. Selçuk Kırlı(7). çalışma süresince giderek artmış ve 12’nci ayda %28. Bu iyileşmeler 3’üncü ay itibariyle başlamış ve 12 aylık tedavi boyunca artarak devam etmiştir.6 olan PSP puanı. Alp Üçok(2).9) puan azalarak 53.1±12.4 olan GAF puanı 3’üncü aydan itibaren anlamlı ölçüde yükselmiş ve 12’nci ayda 15. Bulgular: Çalışmaya 80 hasta dahil edilmiştir. Ömer Böke(6).6 puana gerilemiştir. Psikiyatri AD (8)Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ahmet Ayer(4). Şükrü Uğuz(9) (1)Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. Başlangıçta 82. son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastalarında paliperidon ER ile esnek dozlu tedaviye yanıtın araştırılması olan çok-merkezli bir klinik çalışmanın sonuçları sunulmuştur. En az iki vizite gelen hastalar analize dahil edilmiştir (ITT-LOCF popülasyonu. Çok-Merkezli Faz Iv Çalışma: Psp.2±24.4±12.0±20. son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastaları alınmıştır. n=62). .9±8. ortalama yaş 27.3 ve genel psikopatoloji altölçeği puanı için %23. Sonuçlar: Bu çalışmada yakın zamanda tanı almış şizofreni hastalarında paliperidon ER tedavisi ile hastaların semptomlarında ve işlevselliğinde anlamlı düzeyde iyileşmeler gözlenmiştir.3±30. Hastalar 12 aylık süre boyunca 3 ayda bir izlenmiştir.0 ve %56‘sı paranoid tipte idi. Yüzde azalma miktarı %29. Hastaların 46’sı çalışmaya alınma sırasında kullanmakta oldukları başka ilaçtan paliperidona geçilerek çalışmaya alındı. Psikiyatri Kliniği (6)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. PSP puanı 70’in üzerinde olanların oranı başlangıçta sadece %4.PB 28 Şizofreni Hastalarında Paliperidon Er İle Esnek Dozlu Tedaviye Yanıtın Ve Güvenliliğin Araştırıldığı AçıkEtiketli. Meram Can Saka(3).5 puana ulaşmıştır.7. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi.8 iken. Onikinci ayda yüzde azalma miktarı pozitif sendrom altölçeği için %29. Psikiyatri AD Amaç: Bu bildiride.7±27. Psikiyatri AD (4)Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (5)Dr. Hastaların %76’sı erkek.7) puan artışla 65. birincil amacı yakın zamanda tanı konmuş (ilk epizoddan/hastaneye yatıştan sonra <3 yıl). Psikiyatri AD (7)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Başlangıçta 50.8 olarak gerçekleşmiştir. Tedaviye yanıt asıl olarak PSP ve ayrıca GAF ve PANSS ölçekleri ile değerlendirilmiştir. Özmen Metin(8).5―33. Psikiyatri AD (9)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi. Başlangıçta 45.2±11.1 puana ulaşmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yakın zamanda tanı konmuş.4±12. Psikiyatri AD (3)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.8) puan artışla 62.

diğer bir hastada ensefalit olabileceği düşünülmüş. 14pss. . 9 kız. Anti Tiroid Peroksidaz (TPO). seruloplazmin. HSV Tip1 Ig G ve M.PB 29 Yatarak Tedavi Gören İlk Atak Psikotik Çocuk Ve Ergenlerde Rutin Laboratuar. Anti-ds DNA. tiroid fonksiyon testleri. Gerek psikiyatri uzmanlarının gerekse konsültan hekimlerin daha geniş bir yorumlama becerisine ulaşabilmesi için. 16qh+. 4 hastanın beyin MRG’sinde patoloji saptanırken 5 hastada kromozomal farklılıklar (15 pstk+. Literatürde her olgu için temel biyokimya ve hemogram ile sedimentasyon tetkiklerinin yanı sıra. Yapılan konsültasyonlar sonucunda bir hastada immun vaskülit olabileceği. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Amaç: İlk atak psikozlarda ayırıcı tanı açısından fizik muayene ve nörolojik muayenenin yanı sıra laboratuar. Tartışma: İlk atak psikotik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde yapılması önerilen rutin değerlendirmelerde özellikle beyin görüntülemesi ve genetik analizlerde pozitif sonuçlara ulaşılabilmektedir. Yöntem: Bu çalışmada. Anti Nükleer Antikor (ANA). 12 tanesinde ise şizofreni benzeri akut psikotik bozukluklar düşünülmüştür. 2 hastada Anti TPO pozitifliği saptanmıştır. görüntüleme. yaş Aralığı 10-18) ilk atak psikoz vakasının yukarıda belirtilen parametrelerdeki rutin değerlendirme sonuçları özetlenmiştir.ps+. beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG). 3 hastada ise Kabakulak IgM pozitif bulunmuştur. Emine Taşyürek. 1qh+) bulunmuştur. 4 tanesinde akut geçici psikotik bozukluklar. amonyak.15cenh+. bir hastada steroid tedavisine başlanmış. Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD). yatarak tedavi gören 22 çocuk ve ergen (13 erkek. Kabakulak Ig G ve M. Esra Çöp Dr Sami Ulus EAH. elektroensefalogram (EEG). Anti Tiroglobulin antikorlarının değerlendirilmesi ve karyotip istenmesi önerilmektedir. bu bulguların değerlendirmesinde ve yorumlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. 15pss. 3 hastada EEG anomalisi saptanırken 1 hastada ANA. Genetik Ve EEG Değerlendirme Sonuçları Özgür Öner. ekip çalışmalarına daha fazla özen gösterilmesi gereklidir. 3 hastada HSV Tip1 IgM. genetik ve elektrofizyolojik tetkiklerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Görüntüleme. Pınar Öner. Sonuçlar: Hastaların 6 tanesinde ilk atak psikotik belirtiler affektif psikoz. Ancak. diğer pozitif bulgular ise izlemde ilgili branş uzmanları tarafından anlamlı bulunmamıştır.

Cather.C. (2003).. . İUÖ. O. utanç toplumsal ve mesleksel işlevsizlik ve sosyal geri çekilme yaşamasına neden olur.. Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ). Özge Kutay*. Bu nedenle şizofreni tedavisinde hastalardaki içselleştirilmiş damgalamanın değerlendirilmesi. & Grajales. Kaynakça: • Baier. Bulgular: RHİDÖ toplam puanı ile PANSS toplam puanı. 31 –49. Berna Binnur Akdede**.G. Tedavisiz geçen psikoz süresi uzun olan ve intihar girişimi öyküsü olan hastaların daha yüksek RHİDÖ puanları aldığı görüldü. Psikiyatri AD Amaç: İçselleştirilmiş damgalanma şizofreni hastalarının değersizlik duygusu. içgörü ile ilişkili bulundu. Şilay Sevilmiş*. Bu çalışmada. 2010). Hastalara Pozitif Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS). Bunlara ek olarak damgalanma. 12. Tartışma: Bu çalışmada hastalardaki içselleştirilmiş damgalanma eğiliminin hastanın tedavi işbirliği geliştirmesini olumsuz etkilediği saptandı. düşük benlik saygısı. (2004). gerektiğinde psikoeğitim tedavinin ilaç tedavisine eklenmesi gerekmektedir (Baier. • Ritsher.. (2010) Insight in Schizophrenia: A Review. C. PANSS pozitif belirtiler ve PANSS genel psikopatoloji alt ölçekler toplam puanı arasında ile pozitif yönde. Journal of Clinical Psychiatry. J. hastaların psikiyatrik ve psikososyal tedaviye yönelimini ve tedaviyi sürdürümünü olumsuz yönde etkiler (Freudenreich ve ark. Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure.356–361. Otilingam. İçselleştirilmiş damgalanma. Tıp Fakültesi. İUÖ toplam puanı ile negatif yönde bir ilişki saptandı.. şizofreni hastalarının içselleştirilmiş damgalanma düzeylerinin ve içselleştirilmiş damgalanma ile tedaviye uyum ve diğer klinik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. hastaların ilaç almamalarına yol açıyor olabilir ve bu da hastalardaki klinik belirtilerin düzelmesini ve iyileşmenin sağlanmasını engelliyor olabilir (Ritsher ve ark. İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Formu ve İlaç Uyum Ölçeği (İUÖ) uygulanmıştır. Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Polikliniğine başvuran ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konulmuş 46 şizofreni hastası çalışmaya alındı.PB 30 Şizofreni Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanmanın Tedavi İşbirliğine Etkisi Elif Yıldırım*. D.C. Henderson. P. Köksal Alptekin** * Dokuz Eylül Üniversitesi. D. & Goff. 65. M. Attitudes of schizophrenia outpatients towards psychiatric medications: relationship to clinical variables and insight.E. Current Psychiatry Reports. 1372–1376. A.B. Esra Aydınlı*. M. Evins. Sinirbilimler AD ** Dokuz Eylül Üniversitesi. 121. Berna Yalınçetin*. Psychiatry Research. 2004). 2003). • Freudenreich.

7’si haloperidol kullanmaktaydı. Murat Erdem* * GATF Psikiyatri AD. Yapılmış çalışmalarda takiplerin 6 ay veya 1 yıl gibi uzun süreli olduğu durumda veya yeni atipik antipsikotik başlanan hastalarda 1 ay gibi kısa süreli takiplerde bu değerlerin değiştiği görülmektedir. Ali Emrah Bilgen*.PB 31 İlk Atak Psikotik Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Antipsikotik Kullanımının Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi Serkan Zincir*. Hastaların tedavi öncesi ve tedaviye başladıktan 8 hafta sonra kan lipid profilleri ile karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri değerlendirildi. Yöntem: 2011-2012 mayıs tarihleri arasında GATF Psikiyatri kliniğinde yatırılarak tedavi gören DSM-IV tanı kriterlerine göre psikotik bozukluk tanısı almış 49 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Tartışma: Atipik antipsikotiklerin. antipsikotik tedavinin metabolik değerler açısından herhangi bir değişiklik yapmadığı görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızda atipik antipisikotik kullanmakta olan hastaların 2 aylık takipleri sonucunda. 5’i aripiprazol. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası kan lipid profili. Ankara ** Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Amaç: Çalışmamızda antipsikotik tedavi alan ilk atak psikotik bozukluk tanısı alan hastalarda. Selma Bozkurt Zincir*. 15’i risperidon. . Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların 16’sı olanzapin. 6’sı ketiyapin. farklı reseptör profilleri nedeniyle tip 2 diabet. Kullanılan antipsikotik ilaca göre de anlamlı bir fark yoktu. Mehmet Koçer*. karaciğer ve böbrek fonksiyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. hiperglisemi ve kilo alımında artış gibi metabolik değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. ilaç kullanımının metabolik yan etkilerini gözlemlemek amaçlanmıştır.

Elde edilen veriler SPSS-17 ile analiz edilip. yakınlarında ruhsal problem olmayanlarda %7. Ayşen Esen Danacı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi. Düşük olanlarda ise %60. Bu çalışmada. Zeliha Yaşa. orta olanlarda %28.6 (n=74) olumlu tutum bildirilmiştir. (P=0. kendisinde ruhsal problemi olanlarda %37.6(n=16) olumsuz iken.028) S8 için. olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir.019) S32: Şizofreni doğuştan gelen bir hastalıktır. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %8.9 (n=29) olumsuz tutum bildirilmiştir. cinsiyet. ilerleyen dönemlerde aynı öğrencilerin teorik eğitim aldıktan sonraki.PB 32 Tıp Fakültesi İkinci Sınıf Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Cengiz Cengisiz. Yine kendisinde ruhsal ruhsal problem olanlarda %25. medeni durum.1 (n=6) olumlu iken. (P=0.) olumsuz. Yine kendisinde ruhsal problem olanlarda %62. orta olanlarda %70.7 (n=17) olumlu tutum belirtilmiştir. tıp eğitimi sürecinde öğrencilerin şizofreniye karşı tutumlarının ve ilerleyen süreçte tutumlarındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır.4 (n=82) olumsuz tutum bildirilmiştir. Duygu Kuzu. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %67. psikiyatri stajı sonrası ve meslek hayatına başlarken olan tutumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.9 (n=94) olumsuz tutum belirtilmiştir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda %18. Bu bildiride çalışmaya ait ilk veriler sunulmaktadır. kendisinde ya da yakınında ruhsal problemi olması şizofreni karşı tutum oluşturmada etkili olmuştur. Kendisinde ruhsal problem olanlarda %71. sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda %81. yakınlarında ruhsal problemi olmayanlarda %11.001) Sonuç: Araştırmamıza göre şizofreniye karşı olumsuz tutum geliştirmede yaş. Psikiyatri AD Giriş / Amaç: Tutum.2 (n=12) olumlu iken. (P=0.4 (n=5) olumsuz tutum bildirilmişken kendisinde ruhsal problem bulunmayanlarda %25.5 (n=5) olumsuz iken.6 (n=2) olumlu iken. Yine yakınlarında ruhsal problemi olanlarda %69.0 (n=56) olumlu. (P=0.0 (n=4) olumlu tutum bildirmiştir. (P=0. yakınlarında ruhsal problemi olmayanlarda %79.0 (n=2) olumsuz iken. S8 için. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %15. Ruhsal bozukluğu olan bireylerin kabul görmeleri veya dışlanmaları toplumun özellikle de sağlık çalışanlarının tutumları ile doğrudan ilişkilidir.020) S16 için: Yakınlarında ruhsal problem olanlarda %26.5 (n=22) olumlu.3 (n=7) olumlu yanıt bildirilmiştir. Bulgular: S8:Şizofreni bir ruhsal zayıflık halidir. Yine yakınlarında ruhsal problemi olanlarda %34. Burak Uykur.5 (n=5) olumsuz iken. Sınıf öğrencileri arasında gönüllü olan herkese Sosyodemografik veri formu ve Şizofreni hastalarına karşı tutum envanteri uygulanmıştır. Sosyoekonomik düzey.2 (n=82) olumlu tutum bildirilmiştir. kendisinde ruhsal problem olmayanlarda %83. düşük olanlarda ise %40.8 (n=11) olumsuz tutum bildirilmiştir.0 (n=6) olumsuz tutum bildirmiştir. doğduğu yer.5 (n=3) olumlu iken.019) S16:Şizofren bir kişiyle evlenebilirim. ruhsal problemi olmayanlarda %73. . bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik nesneye karşı öğrenilmiş. büyüdüğü yer ve anne-baba eğitim düzeyi faktörleri etkisizdir.8 (n=23. S32 için: kendisinde ruhsal problemi olanlarda %75.test uygulanmıştır.0 (n=6) olumlu iken. Yöntem: CBU Tıp Fakültesi 2. (P=0.6 (n=73) olumsuz tutum bildirilmiştir.026) S27: şizofreni psikoterapi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. yakınlarında ruhsal problem olmayanlarda %85.9 (n=10) olumlu tutum bildirilmiştir. verilerin analizinde oransal değerler için ki-kare sayısal değerler için t. kendisinde ruhsal problemi olanlarda %28. S27 için: yakınlarında ruhsal problemi olanlarda %52. S16 için.4 (n=17) olumsuz iken.

. Köksal Alptekin** * Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler AD ** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Amaç: Zihin teorisi (ZT) sosyal-bilişle ilgili bir işlevdir. İçgörü. Nur Erdil*. Bora E. Ayrıca. Sonuç: Şizofreni hastalarında ZT bozukluğunun. Şizofrenide ZT bozukluğunun empati ve içgörü yetenekleriyle ilişkilerini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Brain Research. Şizofreni hastalarında ZT bozuklukları birçok çalışmada gösterilmiştir ve hastalardaki psikososyal işlev bozukluğu ile doğrudan ilişkilidir.. simulation and enactive social cognition.PB 33 Şizofrenide Zihin Teorisi Bozukluğunun Empati Ve İçgörü Yeteneği İle İlişkisi Banu Değirmencioğlu*. Adolphs R. How do we know the minds of others? Domain-specificity. . Theory of mind and unawareness of illness in schizophrenia : Is poor insight a mentalizing deficit? Eur. sosyal ve tedavi sonuçlarına yönelik farkındalığı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ) uygulandı. Veznedaroğlu B. Empatik Beceri Ölçeği (EBÖ)-A Formu. Bulgu. hastalığın ve sosyal sonuçlarının farkındalığı ve pozitif belirtilerin farkındalığı ile ilişkili olduğu bulundu. Çalışmaya alınan şizofreni hastalarında özellikle duygulanımda küntleşmenin varlığının. Katılımcılara sosyodemografik veri formu. içgörü yetersizlikleri nedeniyle kişisel deneyimlerini fark edememekte. Kaynaklar 1.. Bulgular: Şizofreni hastalarının DEZİTÖ toplam puanlarının klinik belirtilerden varsanı. benliğin diğer kişilerin algılanmasında bilişsel bir filtre olarak görev yaptığı. Hastaların empati becerileri de yetersizdi. duygulanımda küntlük ve suçluluk duygularıyla anlamlı derecede ilişkili olduğu saptandı. Hastalar. bu belirtilerin olmadığı hastalara oranla ZT bozulmasını 2. 257(2):104-111. kişisel deneyimlerin başkalarının zihinsel-duygusal durumlarını anlayabilmek için kullanıldığı görüşünü(2) kuvvetlendirmektedir. hastaların empatik becerileri. Aynı zamanda ZT bozukluğunun. Atabay İ. 2006. Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği (DEZİTÖ). Arch. hastaların empati becerileriyle. Duygulanımda küntleşmenin yanı sıra. 2007. 1079:25-35. Aslıer M. Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği (PANSS). Zihin Teorisi. varsanı belirtileri de olan hastaların daha şiddetli ZT bozukluğu gösterdiği saptandı. Yöntem: Çalışma DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısını karşılayan 89 hastadan oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi. Psych Clin Neurosci.7 kat daha yüksek düzeyde öngörmekte olduğu görüldü. Bu çalışmada şizofrenide ZT bozukluğunun hastaların empati yeteneği ve hastalığın belirtileri. Anahtar Sözcükler: Şizofreni. ZT’nin içgörü yeteneğini yordadığı görüşünü(1) destekler niteliktedir. 2. dolayısıyla kendisinin ve diğerlerinin hem zihinsel hem duygusal perspektiflerinin faklı olabileceği anlayışını geliştirememekte olabilirler. Şehitoğlu G. Empati. hastalığa ve tedaviye yönelik içgörü yetenekleriyle doğrudan ilişkili olduğu saptandı.. Berna Binnur Akdede**.

Çalışmamızın amacı. Ortalama EKT toplam seans süresi kısa ve uzun olan olgular arasında TÖ ve TS bakılan PANNS. literatürde en çok üzerinde durulan nöbet eşik değeri ortalaması. . GAF ve FAB skoru açısından anlamlı fark bulunamadı (p> 0. Toplam EKT toplam nöbet süresi medyan değeri 279 sn kesme değer olarak değerlendirildi. Selma Bozkurt Zincir *Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Şizofreni tedavisinde ilk sıra tedavi olarak antipsikotik ilaçlar düşünülmektedir. postiktal supresyon. Altında kalan değerler düşük eşik. Bu iktal EEG parametreleri. Ancak sıklıkla tedavi uyuncu iyi olmamakta ve yeterli tedaviye rağmen bu hastaların neredeyse % 25'i antipsikotik ilaç tedavisine kısmi yanıt vermekte veya hiç yanıt vermemektedir. Etkin bir EKT. Buna göre postiktal supresyon ortalama süresi arttıkça BPRS puanı azalmaktaydı. prefrontal yavaşlama. EKT kararı alındıktan sonra.000<0. akut alevlenme ve tedaviye dirençli 70 şizofreni hastası çalışmaya alınmış ve 61'i çalışmayı tamamlamıştır. üstünde kalan değerler yüksek eşik olarak değerlendirildi.05). EKT eşik ortalaması düşük ve yüksek olan olgular arasında tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) bakılan PANNS.05) . puanlar arasında %95.05).2 düzeyinde negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (r=-0. CGI. Çalışmamızda. Tartışma ve Sonuçlar: Sackeim ve ark hipotezine göre EKT deki nöbetin kendisi değil nöbete verilen postiktal süpresyon teröpotik olandır. CGI ile izlenmiş. elektrokonvülsif tedavinin (EKT) etkinliğinin ve yan etkilerinin iktal EEG bulgularıyla olan ilişkisini araştırmaktır. Bu alandaki çalışmaların hastaların klinik gidişine yol gösterici olması ve bilişsel yan etkileri en aza indirmek için alınacak önlemler açısından oldukça önemli bir yeri vardır. etkin bir tedavi olan EKT nin uygulanması sırasında tedavi etkinliğini ve yan etkilerini objektif olarak öngörebilmede bu iktal EEG parametrelerinin önemli olduğunu ve gelecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamak istedik. Çalışmalarında depresyon hastalarında EKT tedavisi ile periiktal EEG parametrelerinde tek klinik iyileşme göstergesi postiktal supresyon olmuştur. Böyleyken EKT. CGI.952. tedavi öncesi ve sonrası PANSS. EKT’nin şizofrenideki terapötik etkinliğini ve tedaviye yanıtı belirleyen değişkenleri araştıran çalışmalar oldukça sınırlıdır. prefrontal inhibisyon ile ilişkili olarak serebral kan akımında ve metabolizmasında azalma gibi EKT için etki mekanizmaları içermelidir. Altında kalan değerler kısa EKT. Bulgular: Postiktal supresyon ortalama süresi ile BPRS arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda. EKT toplam nöbet süresi kısa ve uzun olan olgular BPRS ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermiyordu (p>0.05).PB 34 Elektrokonvülsif Tedavi Alan Şizofreni Hastalarında Eeg Değişikliklerinin Klinik Özellikler Ve Tedaviye Yanıtla İlişkisi Gülnihal Gökçe Şimşek. kognitif durum ise FAB ( frontal değerlendirme bataryası) ile değerlendirilmiştir. p=0. Ümit Başar Semiz. GAF ve FAB skoru açısından anlamlı fark bulunamadı (p>0. Yöntem ve Gereçler: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 ay içinde Psikoz servislerine yatışı yapılan ve EKT kararı alınan 18-65 yaş arası kadın ve erkek. üstünde kalan değerler uzun EKT olarak değerlendirildi. Hastalık şiddeti girişteki ve her seans sonrası BPRS. Avrupa’da ve birçok gelişmekte olan ülkede oldukça sık kullanım alanı bulmaktadır. EEG nöbet süresi ve postiktal süpresyon süresidir. Bizim çalışmamızda da şizofreni hastalarında paralel bulgular görülmüştür ve EKT nin bilişsel durum üzerine etkisine bakıldığında kısa dönemde anlamlı bir değişikliğe işaret edecek bir bulguya rastlanmamıştır. EKT Eşik medyan değeri %37 kesme değer olarak değerlendirildi. tedavi öncesi ve sonrasında klinik özellikleri ile iktal EEG parametreleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. EKT eşiği düşük ve yüksek olan olgular arasında BPRS ölçümleri açısından farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yakın zamanda tanı konmuş. genel sağlık. Selçuk Kırlı(7). n=62). Bu bildiride.5) puan artışla 67. emosyonel roller ve ruhsal sağlık) benzer şekilde anlamlı iyileşmeler gerçekleşmiştir.9 olmuştur. Bulgular: Çalışmaya 80 hasta dahil edilmiştir.9±17. Mustafa Bilici(3). Tek-Kollu.5 ve 12’nci ayda 12.9±8. Psikiyatri AD (5)Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (6)Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. Psikiyatri AD (7)Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Alp Üçok(2). (2)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. Psikiyatri AD Amaç: Şizofreni tedavisi sırasında gözlenen metabolik sorunların yaşam kalitesi üzerine etkileri henüz tam olarak araştırılmamıştır. birincil amacı yakın zamanda tanı konmuş ve son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen şizofreni hastalarında paliperidon ER ile esnek dozlu tedaviye yanıtın araştırılması olan bir klinik çalışmanın yaşam kalitesi ile ilgili sonuçları sunulmuştur. Bu iyileşmeler paranoid hastalar dahil tüm hasta gruplarında 12 aylık tedavi boyunca artarak devam etmiştir. Psikiyatri Kliniği. Meram Can Saka(4). Başlangıçta 53.0±17. ruhsal toplam skor ve tüm altölçek skorlarında (fiziksel fonksiyonlar. Ömer Böke(6). son 3 aydır antipsikotik ilaç almayan veya bir başka antipsikotik ilaca geçmesi gerekli görülen erişkin şizofreni hastaları alınmıştır. ortalama yaş 27. SF-36 toplam skor.9±16.3―13. Psikiyatri AD (3) Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (4)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Paranoid hastalar dahil tüm hasta gruplarında ve fiziksel toplam skor.1―20.7) puan artışla 70. Hastaların 46’sı çalışmaya alınma sırasında kullanmakta oldukları başka ilaçtan paliperidona geçilerek (switch grubu) çalışmaya alındı. fiziksel toplam skor. vücut ağrısı.5 (%95GA: 5. Psikiyatri AD (9)Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.5±15. başlangıçta ve 12’nci ayda açlık kan şekeri ve lipid profili araştırılmıştır.0.6) puan artışla 62.0 ve %56‘sı paranoid tipte idi. .PB 35 Şizofreni Hastalarında Paliperidon Er İle Esnek Dozlu Tedaviye Yanıtın Ve Güvenliliğin Araştırıldığı Açık Etiketli. Haldun Soygür(1).0 olan SF-36 toplam skoru 3’üncü ayda 9. Özmen Metin(8). Çok-Merkezli Faz Iv Çalışma: Sf-36 İle Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ersin Hatice Karslıoğlu(1). sosyal fonksiyonlar. Ahmet Ayer(5). vitalite. Sonuçlar: Bu çalışmada yakın zamanda tanı almış şizofreni hastalarında paliperidon ER tedavisi ile hastaların yaşam kalitesi ile ilgili tüm bileşenlerde anlamlı düzeyde iyileşmeler gözlenmiştir. fiziksel roller.2―19. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. En az iki vizite gelen hastalar analize dahil edilmiştir (ITT popülasyonu. Şükrü Uğuz(9) (1)Dr. Hastalarda 12 ay boyunca 3 ayda bir SF-36 ölçeği uygulanmış ve vücut ağırlığı ölçümü yapılmış. Hastalara 6 mg/gün dozunda paliperidon ER tedavisi başlanmıştır. Psikiyatri AD (8)Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastaların %76’sı erkek. 6’ncı ayda 13. Düşük vücut kitle indeksi ve lipid değerleri olan şizofreni hastalarında yaşam kalitesi daha yüksektir. kalan 16 hasta ise çalışmaya alındıkları sırada antipsikotik ilaç kullanmıyorlardı (non-switch grubu).8 (%95GA: 7.4 (%95GA: 5. fiziksel fonksiyonlar skoru ve vücut ağrısı skoru ile vücut kitle indeksi ve lipid profili değerleri arasında negatif korelasyonlar saptanmıştır.

uzun dönem kullanımlarında. hipotalamik nöropeptiler/horomonların (nöropeptit Y (NPY). Bu aday genlerin mRNA ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi için erkek Wistar sıçanlara 4 hafta oral yoldan risperidon verilmiştir. serotonerjik antagonizm ile bu nöropeptilerin plazma seviyelerini değiştirebileceği hipotezine bağlı olarak. ilaç tedavisiyle değişiklik göstermemiştir. şizofreni tedavisinde başarı göstermelerine rağmen. gen ekspresyon seviyelerindeki değişimler ise kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksyionu (qRTPCR) ile ölçülmüştür. POMC. ilacın kilo alımına neden olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte. Yöntem: İnsan ve sıçanlarda plazma nörohormon konsantrasyonları enzim bağlı immünosorbent assay (ELISA) ile. Amaç: Atipik antipsikotikler. fakat beklenmedik bir şekilde CART mRNA seviyelerinin düştüğünü. Tartışma ve Sonuçlar: Sonuç olarak. en önemlisi kilo alımı olmak üzere. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD. alfa melanosit stimule eden hormon (α-MSH) ve kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript (CART)) ve leptinin. . iştah düzenlenmesinde rol alan. AgRP ve NPY mRNA ekspresyonlarının ve plazma seviyelerini azaldığını. Sıçanlarla yapılan çalışma.PB 37 Atipik Antipsikotik Risperidon Tedavisinde İştah Kontrolünde Rol Alan Hipotalamik Nöropeptitlerin Seviyelerinin İncelenmesi Canan Kurşungöz*. Levent Sütçigil**. NPY. Tülin Yanık* *Orta Doğu Teknik Üniversitesi **Gülhane Askeri Tıp Akademisi. serotonerjik antagonist olan atipik antipsikotik risperidon ile 4 hafta tedavi edilen erkek şizofren hastalardaki plazma seviyeleri incelendi. Mehmet Ak**. Risperidonun. çeşitli yan etkiler göstermektedir. Bu çalışmada. plazma seviyelerinin ise arttığını göstermiştir. α-MSH ve CART seviyeleri tedaviden önce düşük olup. Bulgular: Risperidon tedavisi gören hastalarda kontrole göre plazma leptin seviyeleri artmış ve kilo aldıkları gözlemlenmiştir. risperidonun kısa dönem kullanımda dahi POMC nöronları üzerindeki serotonerjik antagonizmi ile iştahta artışa. bu nedenle de kilo alımına ve leptin seviyelerinde artışa neden olduğu düşünülmektedir.

9. Örneklemin yaş ortalaması ile BDÖ puanı arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0. Ama üniversite öğrencilerinde depresyon oranı genel toplum ortalamasından daha yüksektir.047 idi.0 olarak tesbit edildi (p>0. p=0. Kadın (%29.5 (n=646) olarak bulundu. Çalışmamızda kadınlardaki depresyon oranı (%29. depresyon yaygınlığı % 30.05). Emrullah Sevim Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç: Pek çok insan kolej yıllarının hayatlarının en iyi yılları olduğuna inanır. Birinci öğretim de depresyon oranı %29. Bulgular: Öğrencilerin BDÖ puanları 0 ile 62 arasında değişmekte olup ortalaması 13. Oğuzhanoğlu NK.50±8. Hatalı olanlar çıkarıldıktan sonra 2118’i değerlendirmeye alınmıştır. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi.204. Yöntem ve Gereçler: Kafkas Üniversitesi’ne bağlı 5 fakülte ve 8 yüksek okulda eğitim alan 2556 birinci sınıf öğrencisinin 2168’i (% 84. Veri toplama araçları olarak Sosyodemografik Anket Formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır.5 olarak bulduk.05).9) ile erkeklerdeki depresyon oranı (%30. n=396) öğrenciler arasında depresyon açısından fark bulunmadı (χ2=0.1idi (p<0. . p=0.001). Üniversite öğrencilerinde depresyonu ve onun özelliklerini değerlendirmek önemli sağlık araştırma konusudur(1).9. Eğitim süreleri açısından karşılaştırıldığında 2 yıllık okullardaki depresyon oranı %36 iken 4 yıllık okullarda depresyon oranı %26. n=250) ve erkek (%30. Tartışma ve Sonuç: Biz üniversite öğrencilerinde depresyon oranını %30. 651). Doğduğu aylara göre dört gruba ayrıldığında depresyon açısından gruplar arasında depresyon açısından fark görülmedi.Özdel L. Kaynak: 1. BDÖ’ne göre kesme puanı 17 olarak alındığında.9) arasındaki farkın önemli olmadığını bulduk (χ2=0.PB 40 Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı Doğum Mevsimi Ve Diğer Faktörlerle İlişkisi Yüksel Kıvrak.651). Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002.3(3):155–161. Deneklerin doğum aylarıyla ve doğum mevsimi ile depresyon oranları arasında ilişki olmadığını bulduk.6 iken ikinci öğretimde %32. 204.8) katılmıştır. Bostancı M. Öğretim türü açısından bakıldığında gündüz eğitim gören birinci ve gece eğitim gören ikinci öğretim türlerinin öğrencilerin depresyonunu etkilemediğini bulduk. Özdel O.

05) Tartışma: Yapılan araştırmalar öğrencilerin ve kurumlarda çalışan sağlık profesyonellerinin psikiyatri hastalarına ve hastalıklarına yönelik tutumun son 10 yılda değişiklik göstermediğini.PB 41 Şizofrenide Damgalama İle Mücadelede Birebir Etkileşim Grubunun Şizofreni Hastalarına Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi Burak Uykur. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=12)%66. Bütün ruhsal hastalıklar arasında damgalamadan en fazla etkilenen grup şizofreni hastalarıdır. Sinif öğrencileri arasinda gönüllü olan herkese Sosyodemografik veri formu. Ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tutumları azaltmaya yönelik klasik eğitimlerin dışında yeni bir takım yöntemlerden de faydalanılabilir. onların toplumdan dışlanmasına kadar giden davranış bütünüdür.(2). (p < 0. verilerin analizinde oransal değerler için ki-kare sayısal değerler için t. Yöntem: CBU Tip Fakultesi 2.(p < 0.05) Soru 14: Şizofrenili hastalar toplum içinde serbest dolaşmamalıdır. . Psikiyatri Kliniği Giriş / Amaç: Birey yâda toplum kendisini ürküten rahatsız eden bir durum ile karşılaştığında sıklıkla onu kendisinden dışlayıp.05) Soru 8: Şizofreni bir ruhsal zayıflık halidir. Sizofreni hastalarina karsi tutum envanteri uygulanmıştır. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=8)%42. Bu çalışmanın amacı.05) Soru 18: Bir Şizofrenle ev arkadaşı olmam. ‘’Birebir etkileşim grupları’’ bu yöntemlerden biri olabilir. Soru 3: Ahmet Bey’(Şizofreni belirtileri gösteren bir olgu)’in bu durumu kişilik yapısının zayıflığından kaynaklanmaktadır. hastalarla birebir temasın sağlandığı etkileşim grubununşizofreni hastalarına yönelik tutumlar üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 4 oturumun tamamlanmasından sonra etkileşim grubunun etkisini değerlendirmek amacıyla aynı ölçekler tekrar uygulanmış ve etkileşim grubu öncesi ve sonrasında öğrencilerin şizofreni hastalarına yönelik tutumları karşılaştırılmıştır. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=10)%52. yabancılaştırma yoluna gider. Çalışmaya katılan öğrencilerin 11 tanesi her dört oturuma da katılarak.test uygulanmıştır.1’den (n=1)%10’a düşmüş. Damgalama bazı hasta gruplarına karşı toplumun tavır alması. Bu alanda daha büyük örneklemlerle yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma bulgularına göre ‘’Şizofren bir kişiyle evlenebilirim’’ sorusu dışında.9’dan (n=1)%11. Elde edilen veriler SPSS-17 ile analiz edilip.(p <0.(p<0. Cengiz Cengisiz.6’dan (n=3)%30’a düşmüş. Etkileşim grubu öncesi bu soruya katılıyorum veya kısmen katılıyorum diyenler (n=11)%57.6’dan (n=0)%0’a düşmüş. etkileşim grubunu tamamlamıştır. Zeliha Yaşa. Tıp öğrencilerinin tutumlarının belirlendiği çalışmalarda psikiyatri eğitimi almış olmanın şizofreni hastalarının toplum içindeki yaşamı ile ilgili olumsuz tutumları değiştirmediği saptanmış. Ayşen Esen Danacı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesi. Gönüllü olan öğrencilere 4 oturumdan oluşan 15 günde bir toplanan 1. etkileşim grubundaki öğrencilerin bütün tutumları olumlu yönde değişme eğilimindedir.1’e düşmüş. hala reddedici ve dışlayıcı olduğunu göstermiştir.5 saat süren sizofreni hastalariyla birlikte katılacaklari bir etkilesim grubu uygulamasi yapılmıştır. Duygu Kuzu. Bulgular: Etkileşim grubuna katılmaya 19 öğrenci gönüllü olmuştur.

3’ü düşük.2’sinin tanısı şizofreni olup danışanların %48. %78’i bekârdır.6’sının geçmişte suisid girişimi öyküsü. Bulgular: Merkezde takibi olan 41 danışanın %90. şiddet öyküsü. Tartışma ve Sonuçlar: Psikotik bozukluklar gibi kronik ve bireyin işlevselliğini belirgin ölçüde bozan hastalıkların sadece psikofarmakolojik yaklaşımlarla çözülemeyecek güçlükleri bireyin yaşamına taşıdığı bir gerçektir. %61’inin (sözel veya fiziksel) şiddet öyküsü ve %17. Osman Şalış. .9’unun madde kullanımı öyküsü bulunmaktadır.7’si orta düzeyde gelirleri olduğunu bildirmişlerdir.PB 44 Samsun Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Bulgu ve Deneyimleri Ayşe Gökçen Gönen. eğitim süresi ortalaması 8. suisid girişimi öyküsü. TRSM’lerden takibi yapılan bireylere ait özelliklerin bilinmesi gereksinimlerin tespiti ve hizmet planlamasında gereklidir.8’i kadın. Danışanların %17.05). Onur Tankaya. %53.1’inin adli öyküsü olup suisid girişimi.3’e gerilemiştir. Yaş ortalamaları 34. Danışanların %36.02 yıl olup kadınların eğitim süresi anlamlı olarak erkeklerden kısa tespit edilmiştir ve hastalık süresi ortalamaları 14.82.3 iken hastalık sonrası bu yüzde 7. Bu noktada psikososyal girişimler ön plana çıkmakta TRSM’ler bu bireylerin topluma kazandırılması amacıyla hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Yöntem ve Gereçler: Merkezde yapılan çalışmalar özet olarak sunulacak ve takibi düzenli olarak (haftanın 1-5 günü) merkezde yapılan danışanların sosyodemografik verileri sunulacak. ülkemizde sınırlı oranda veri bulunan adli öykü. hastalık süresi ve eğitim süreleri açısından fark saptanmamıştır (p<0.3 yıldır. alkol-madde kullanımı. Emel Alkan Pazvantoğlu Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Amaç: Bu posterin amacı Ocak 2011’de faaliyetlerine başlayan Samsun Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin (TRSM ) işleyişi ve deneyimleri hakkında bilgi vermek ve takibi düzenli olarak merkeze gelmek suretiyle yapılan danışanların verilerini paylaşmaktır. Danışanların %46. şiddet ve adli öykü açısından öyküsü olan ve olmayanlarda yaş. çalışma durumları hakkında veriler danışan değerlendirme formları taranarak paylaşılacaktır. Hastalık öncesi çalışma yüzdeleri 68.1’inin alkol kullanımı ve %4.

6 idame). Hastaların teşhisleri depresyon(s=4). Özellikle dirençli vakalarda sürdürüm ve idame tedavisinde EKT’nin kullanımı ile ilgili olgu sunumları ve serilerin yanı sıra daha ayrıntılı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Dirençli şizofreni teşhisli iki hastada pozitif psikotik belirtilerde gerileme tespit edildi. şizofreni(s=2). tıbbi komplikasyonlar ile ilişkili müdahaleleri içeren EKT kayıtları. . Koray Başar. Bu bildiride kliniğimizde uygulanan sürdürüm ve idame EKT’ler ile ilgili veriler özetlenmiştir. Tedaviye devam eden duygudurum bozukluğu vakalarında fayda sağlandığı ve uzun dönem iyilik halinin olduğu gözlendi. bu bildiride. nöbet özellikleri. Belirtilen özellikler dışında. İdame EKT süresinin en uzun 57 ay. kliniğimizde uygulanmakta olan sürdürüm ve idame EKT’leri gözden geçirmeyi ve vakaların klinik özelliklerini sunmayı planladık. Bu bildiride. bipolar affektif bozukluk(s=2) idi. hastaların tıbbi öyküleri de kısa vaka raporları halinde sunuma hazırlandı. Tartışma ve Sonuçlar: EKT’ye yanıt veren dirençli ruhsal rahatsızlıklarda depreşme ve yinelemenin önlenmesinde sürdürüm ve idame EKT’nin yeri olabilir. Yavuz Ayhan. 5 kadın. Yöntem ve Gereçler: 2003-2012 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde EKT uygulanan tüm hastaların kayıtları incelendi.PB 45 İdame Ve Sürdürüm Tedavilerinde Elektrokonvulzif Tedavinin Yeri Gamze Bostankolu. Suzan Özer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Elektrokonvulsif tedaviye (EKT) yanıt veren bazı olgularda depreşmenin önlenmesi için sürdürüm (continuation) ve yinelemenin önlenmesi için idame (maintenance) EKT uygulanabilmektedir. bir hastada ek olarak kullanılan ilaçlar ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle iki hastada erken dönemde EKT sürdürümünün kesildiği anlaşıldı. hastalık ve EKT ile ilişkili parametreler yönünden araştırıldı. Hastane dosyaları ve vital bulgular. EKT sayısının en az 3 ile en çok 44 olduğu görüldü. anestezi notları. Akut hastalık dönemi sonrasında sürdürüm veya uzun dönemde idame amacı ile en az bir seans EKT uygulanan tüm hastalar değerlendirilmeye alındı. Bulgular: Toplam 8 hastanın sürdürüm veya idame EKT aldığı tespit edildi (3 erkek. etkinliği ve yan tesirleri geniş örneklemli çalışmalar ile belirlenmiş değildir. Sürdürüm ve idame EKT’nin endikasyonları. Bir hastada EKT.

Bu çalışmada fare depresyon ve anksiyete modelinde florürün etkisini araştırmak amaçlandı. dışkılama sayısı 2.27 p=0.18 g ağırlığında Swiss cinsi fareler alındı.85 p=0. Bulgular: Kontrol ve deney grubunda sırası ile (ortalama±standart hata). Üç gün dinlenme dönemi verilerek açık alan (openfield)testi ve kuyruktan asma testi 360 saniye süre ile uygulandı. 26. Açık alan testinde ise deney grubunda dışkılama sayısı daha fazla iken gezilen kare sayısı.PB 46 Florürün Fare Anksiyete ve Depresyon Modelinde Etkisi Yüksel Kıvrak Kafkas Ü Tıp Fakültesi Amaç: Florozis esas olarak diş ve iskelet sisteminde olumsuz etkiler oluştursa da yapılan pek çok çalışma beyin ve diğer organ sistemlerinde de hastalık yapabileceğini göstermiştir.23333 p=0. ve diğerleri. Wang J. şahlanma 35. 2005. Wang S. Tartışma ve Sonuçlar: Yaptığımız çalışmada deney grubunda horizontal aktivite vertikal aktivite ve grooming değerlerinin anksiyeteye bağlı olarak azaldığını bulduk p<0. Fluoride. 4.79.33500.7000±0. erkek.39(4):280–4. 2. 234±15. Effects of high fluoride and low iodine on brain histopathology in offspring rats.97. Bhatnagar M. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 20 tane 4 aylık. Fareler iki gruba ayrıldı. Ning H. 2006. Fluoride. Meena P. Florürün etkilediği organlardan biri de beyin(1)(2)(3) olduğu bilinmekle beraber anksiyete ve depresyon modellerindeki etkisini yeterince aydınlatılmamıştır.3±1.007.38(2):127–32. 2. 184±18. Ge Y. Defekasyon sayısı ise deney grubunda artmıştı.39.47258 p=0. Barbar S.94 değerleri elde edildi.8000±0. Saxena A. sağlıklı 28.48 p=0. gezdiği kare sayısı 258±15. Deneyimizin florürün anksiyojenik olduğunu ama anti-depresana benzer etkisi olmadığını gösteren ilk çalışma olması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz Kaynaklar 1. Rao P. kaşınma 3. Florür ve depresyon ilişkisini inceleyen hayvan çalışması tesbit edemedik. şahlanma.01.2±1.3 ppm F içeren içme suyu ad libitum 90 gün boyunca verildi. .44. Rastgele sayılar tablosu ile oluşturulan ilk gruba 40 ppm F kontrol grubuna ise 0.002. hareketsizlik süresi 23610E2±19. Kuyruktan asma testi sonuçları incelendiğinde immobilizasyon süreleri açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında önemli bir farklılık saptanmadı.1000±0.8 ± 1. kaşınma sayıları daha az idi. Bhatnagar R. Biochemical changes in brain and other tissues of young adult female mice from fluoride in their drinking water.009.3000±0.009.

kadınların ise 43.5-6. Bayraktar S. Testi doldurmak istememe.3. Tartışma: Kişilik bozukluklarının genel toplumda görülme sıklığı %6-9 dolaylarındadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15. Başvuran erkeklerin yaş ortalamaları (±standart sapma) 43. Psikopatoloji saptananların %9. % 10. Katagorik verilerin değerlendirilmesinde fisher exact test.8±12. Yöntem: Çalışma 2012 yılı Ocak . 2007 s.PB 47 Silah Ruhsatı Almak İçin Başvuranların Kişilik Profilleri Toplumdan Farklı Mıdır? Hayriye Baykan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Silah bulundurma ve taşıma ruhsatı için gerekli olan sağlık raporunu alabilmek için psikiyatri polikliniğine başvuranların kişilik profillerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.697). aşırı savunmacı yaklaşım ve benzeri nedenlerle testi geçersiz sayılmış olanlar değerlendirmeye alınmamıştır. Ancak toplumda silah sahibi insanların sadece bir kısmının ruhsat almak için başvurduğu düşünülürse ruhsatsız silah taşıyanlarda kişilik psikopatolojileri görülme sıklığı ile ilgili eldeki verilerle bir öngörüde bulunmak mümkün olmayacaktır. Kaynaklar: 1-Köroğlu E.0 paket programı kullanılmıştır. Bu kesitsel incelemede de benzer şekilde kişilik psikopatolojisi saptanma oranı %10 olarak bulunmuş ve cinsiyetler arasındada anlamlı farlılık bulunmamıştır. MMPI’da psikopatolojisi olanların yaş ortalamaları (±standart sapma) 45.622).Haziran ayları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne silah ruhsatı almak için gerekli olan sağlık raporunu alabilmek için müracat eden 200 kişinin MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) sonuçları geriye yönelik olarak değerlendirilmiştir.5) kadın. Genelde kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmektedir (1).6±12.5) idi.3±11. Kişilik Bozuklukları. sürekli verilerin değerlendirilmesinde student’s t test kullanılmıştır.05 kabul edilmiştir.9 iken herhangi bir kişilik patolojisi olmayanların yaş ortalamaları 43.891). Ankara: HYB yayıncılık. Yapılan MMPI neticesinde 20 kişide psikopatoloji (%10) saptanmıştır. %15 gibi yüksek oranlardan da söz edilmektedir.1±13.1 ‘i erkeklerden oluşmakta olup. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0.1 olup benzer şekilde aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirilmemiştir (p=0. .1 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.1’i kadın. 189’u erkek (% 94. Bulgular: Silah ruhsatı almak amacıyla başvuran 200 kişinin 11’i (%5. cinsiyetler arasında psikopatoloji görülmesi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p=0.

14. Analiz sonuçlarına incelendiğinde. sözlü saldırılardan. %40’ı 31-40 yaş aralığında. Bulgular:Araştırmaya katılan sağlık çalışanların % 85’i kadın. psikolojik şiddet algılarının X= 43.S.S. bu olgunun yıkıcı olduğunun resmen ilan edilmesi. Beş faktör kişilik modelinin duygusal denge alt boyutu ve psikolojik şiddetin alt boyutu olan sosyal ilişkilere yönelik eylemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Sağlık çalışanlardan %51’i işyerinde psikolojik şiddet mağduru olduğunu düşünmektedir.46’dır. % 60’ı yüksekokul mezunu olduğu ve % 40’ının 1-5 yıl arasında çalıştığı saptanmıştır. Verilen değerlendirilmesinde frekans dağılımı. Muğla ili Fethiye ilçesinde bulunan kamu hastanesinde ve merkez sağlık ocaklarındaki sağlık çalışanlarının psikolojik şiddet (mobbing) ve kişilik özelliklerine göre algı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. % 68’ i evli. kişinin işini verimli bir şekilde yapmasını engelleyen tüm davranışlara kadar açıklanması. iş yeri şiddetini önleme.23 olduğu görülmektedir. stres ve öfke yönetimi.34 ve standart sapması 10. psikolojik şiddet (mobbing) algı belirleme ölçeği (Leyman) ve beş faktör kişilik envanteri olmak üzere 3 ölçek kullanılarak elde edilmiştir.P.05 olarak alınmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarına. Kişilerin psikolojik şiddet uygulama veya buna maruz kalma durumlarında belirleyici olan faktör. Araştırmada veriler kişisel bilgi formu.38. Elde edilen veriler istatistik paket programı olan S. t-test. korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarına psikolojik şiddetin tanımlanması. onların kişilikleridir. sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim kullanılarak uygulanan bir psikolojik baskıdır.PB 49 Sağlık Kurumu Çalışanlarında Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algısı Ve Kişilik Özellikleri Değerlendirilmesi Deniz Kader Şarlak. Kadın çalışanların. psikolojik şiddet algılarının X=51. Tartışma ve Sonuçlar: Sağlık sektöründe görülen mobbing davranışlarının mağdur kadar toplum sağlığını da olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ayşegül Cengiz Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Amaç: Psikolojik şiddet (mobbing) iş yerinde. %10’unu teknisyendir.78’tür. Erkek çalışanların. Sağlık çalışanlarının %15’i doktor. %75’i hemşire.57 ve Ss= 10. bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak. sorun ve çatışma çözme becerileri kazandırılmalı. Sağlık çalışanlarının cinsiyete göre psikolojik şiddet alt boyutlarından olan sosyal itibarı etkileme ve sosyal ilişkileri etkileme bakımından istatistiksel açıdan %95 anlamlılık düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. yasal tedbirler alınmalıdır. İstatistiksel testlerde anlamlılık düzeyi 0. Araştırma. uygulanan psikolojik şiddetin ihbar olarak kabul edilmesi ve soruşturma başlatılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ss=10. . Yöntem ve Gereçler: Araştırmanın evrenini Muğla ili Fethiye ilçesi kamu hastanesi ve merkez sağlık ocaklarında çalışan 450 sağlık çalışanı oluşturmaktadır.0 kullanılarak analiz edilmiştir. araştırmaya katılan 450 sağlık çalışanının toplam psikolojik şiddet algı puan X= 51.

riskli işte çalışıyor olma (%4.gov. *Mahmut Bulut. komşusunda silah bulunması (%2.1 ile iken 2011 yılında %26. *Aytekin Sır *Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Öte yandan başvuranların önemli bir kısmının genç ve ortaöğretimini tamamlamamış kişiler olması toplumda bilinçsiz bir şekilde artan silahlanma açısından uyarıcı niteliktedir. Psikiyatri AD **Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi. 81’i 35-45. Ayrıca başvuranların neredeyse yarısının ekonomik durumu iyi değilken başvuruda bulunmuş olması dikkat çekicidir. Başvuranlar tarafından silahlanma gerekçeleri olarak güvenlik (%81. 87 kişinin ortaöğretim ve kalan 37 kişinin ise yüksek öğrenim gördüğü anlaşılmıştır. Yöntem: Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine silah ruhsatı almak için sağlık kurulu raporuna başvuran bireyler çalışmaya dâhil edildi. 2:21-30. Bu çalışmada amacımız Güneydoğu illerimizden Şanlıurfa’da silah ruhsatı için rapora başvuranların özellikleri incelenmektir.2’si aylık bin liranın altında geliri olduğunu ifade ederken %30. 2011 yılında Şanlıurfa’daki toplam 37 intihar vakasının 17’si silahla gerçekleşmiştir.7) gösterildi. Başvuran kişilerin %42. adam yaralama/öldürme gibi bazı ciddi sosyal sorunların artmasında silahlanmanın önemli etkisi olabilir.1’ye yükselmiştir. Şanlıurfa’da silahlanma ele alınması gereken ciddi bir halk sağlığı sorunudur. 146 kişinin ilköğretim mezunu. Sonuç: Şanlıurfa’da silah ruhsatı başvurularının nerede ise tamamını erkekler oluşturmuştur. miras kalmış olması (%4. Kaynaklar: 1. *Mehmet Güneş. Güvenlik nedeniyle silah ruhsatı başvurusunda bulunma bildirilen en sık neden olmuştur. Başvuruda bulunan kadınlara sorulduğunda 8 kişinin eşinin hukuki sorunları nedeniyle silah ruhsatı alamadığını ve bu yüzden kendisinin başvurduğunu. *Mehmet Cemal Kaya.3). Psikoloji Birimi Amaç: Toplumumuzun genel olarak ateşli silahlara karşı eğilimi olduğu bilinmekte ve son yıllarda bireysel silahlanmada artış olduğu gözlenmektedir (1).2).6)’ü kadın toplam 284 kişi başvurmuştur.9). 77’si 45-55 yaş aralığında ve 31’i 55 yaşın üstünde olup %89. 13 (%4. *Yasin Bez.8) ve diğer nedenler (%6.PB 50 Silah Ruhsatı İçin Rapor Başvuruları: Şanlıurfa Örneği *Abdullah Atli. Dal U. Dolayısıyla intihar etme. Beyaztaş FY (2005) Silâh sâhibi olması sakıncalı kişilik özellikleri. www. Bununla beraber Şanlıurfa’da 2010 yılı içinde 57 adam öldürme ve 96 adam yaralama suçu işlenmiştir (2). Türkiye'de ateşli silahla intiharlar 2002 yılında %18. Adlî Psikiyatri Dergisi.4)’i erkek.tr İstatistik Kurumu Resmi İnternet sitesi .4’ünün ise üç bin lira üstü geliri olduğu görüldü. Bulgular: Ekim 2010-Mart 2012 tarihleri arasında 271 (%95. Demirkan Ö. 2.4’ü evliydi. Şahısların 34’ü 18-25. 3 kişi ölen eşinden miras kalan silahı bulundurmak istediğini ve iki kişinin de riskli iş nedeni ile başvuru yaptığını bildirdi. Demirkan S.tuik. Eğitim durumuna bakıldığında 14 kişinin okuma yazna bilmediği. **Sever Beşaltı.

Fakülteler. Delaney’in geliştirdiği. sosyal.2’si üniversite okumaya hak kazanmak. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin genel sağlık ve spirütüel durumlarını değerlendirmek amacıyla betimleyici olarak yapılmıştır.8’i orta ya da düşük ruhsallık içinde olduğu bulundu. % 10. Toplumun her kesiminin ruhsal sağlık durumunun aydınlatılmasının. ruhsal iyilik.3) birinci sınıfta idi. Kullanılan SS göre. % 26. sağlık ve eğitim bilim alanı olarak sınıflandı. bir demografik anket ile “Spiritüalite Ölçeği (SS)” ve “Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12)” kullanıldı. Akşehir-Konya Amaç: Ruhsal sağlık. Bulgular: Üniversite öğrencilerinin yaş ortalaması 22±3 olup 202’si (% 55. Yöntem ve Gereçler: Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan üniversite öğrencileri oluşturdu. SS ve GSA.3’ü ciddi bir sağlık sorunu ve % 2. Tartışma ve Sonuçlar: SS’nin GSA-12 ile paralel sonuçlar vermesi.12’nin skorları arasında doğrusal ilişki belirlendi. % 22. her gruptan rastgele belirlenen bir fakülte ve bölümünün birinci ve dördüncü sınıflarından 364 üniversite öğrencisi örnekleme alındı. sağlığın tanımında yer alan “tam iyilik hali”nin komponentlerinden biridir. bu ölçeğin ruhsal iyilik halinin tespitinde geçerli bir ölçek olduğu izlenimimizi güçlendirmiştir. Öğrencilerin % 27. Veri toplama aracı olarak. Etkili faktörlerde iyileştirme girişimleri ile ruhsal durumda da iyileştirmelerin sağlanabileceği kanaatine varıldı. üniversite öğrencisi . toplum sağlığının geliştirilmesi çalışmalarına ışık tutması beklenir. Ruhsal durumu iyi olması ile algılanan maneviyat.4’ü başka bir şehre yerleşmek olarak sıralamıştır. Selma İnfal***Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. % 72.7’si kaza olarak sıralamıştır.5) erkek olup 165’i (% 45. Ancak toplum içi çalışmalarda sağlığın bu bileşeninin araştırılması yeterince ele alınmamıştır. okuduğu bölüm ve kitap okuma alışkanlığı arasında anlamlı ilişki saptandı. % 12.2 ruhsal yönden tam iyilik halinde iken.7’si istediği bölüme yerleşmek ve % 10. Hayatlarını çok etkileyen ve olumlu olarak değerlendirdikleri bir deneyim olarak ise. Anahtar Kelimeler: Spiritüalite.6’sı bir yakınının ölümü. fen.1’i eğitim fakültesi öğrencisi idi. üniversite öğrencilerinin % 27. genel sağlık.5’i iletişim fakültesi ve % 23.7’si veteriner fakültesi. Üniversite öğrencilerinin ruhsal durumu bazı faktörlerle ilişkilidir. % 3. SS. % 35. Öğrenciler hayatlarını çok etkileyen ve olumsuz olarak değerlendirdikleri bir deneyim olarak ilk üç sırada. ruhsal durumu 4 faktörle açıklayan bir ölçektir.PB 51 Üniversite Öğrencilerinin Genel Sağlık ve Spiritüel Durumunun Değerlendirilmesi Said Bodur*. algılanan dindarlık.6’sı mühendislik fakültesi. Türkçesinin geçerlilik ve güvenilirliğinin yapıldığı. Konya **Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu.

14:164-172. 3-Brown TA. Arch Gen Psychiatry. . Gruplar arasında vitamin B12 eksikliği ve TSH düzeyi açısından karşılaştırıldığında gruplar anlamlı fark saptanmadı. anksiyete grubunda 311(% 43. Klinik Psikiyatri 2011. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Çanakkale **Siverek Devlet Hastanesi Biyokimya. karışık anksiyetedepresyonu olan toplam 724 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Amaç: Bu çalışmada depresyon ile anksiyete bozukluğu arasında sosyodemografik yönden ve vitamin B12 ve TSH düzeyleri açısından özellkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Özcaltepe B. anksiyete bozukluğu. 2-Karadağ H. Depresyon grubunda 233 (%32. Barlow DH (2009) A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: implications for assessment and treatment. eşzamanlı hastalık ve ortak risk faktörleri yoluyla ilişkili bulunmuşlardır (1). eğitim düzeyi ve medeni durumu açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. 21: 256-271.0). 12 ve 22 idi. İç içe geçmiş bu hastalıklar arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha ayrıntılı verilerle araştırmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Psychol Assess. Depresyon anksiyete ve karışık anksiyete depresyon gruplarının HAM-D skorları sırasıyla 21.9) hasta vardı. Örsel S. Kayran E. karışık anksiyete depresyon grubunda 180(%24. Bulgular: Hastaların 487’si kadındı. Lieb R (2010) Incidence and risk patterns of anxiety and depressive disorders nd categorization of generalized anxiety disorder. Yöntem: Siverek Devlet Hastanesine 2009-2010 yılları arasında başvuran depresyon. Sonuç: Anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkide risk faktörlerine yönelik yapılan çalışmalar depresyon ve anksiyete bozukluklarının altta yatan aynı psikopatolojinin farklı görünümleri olabileceğini düşündürmektedir.15 ve 20 idi. Son dönemde yapılan birçok klinik ve epidemiyolojik çalışma anksiyete bozuklukları ve depresyonun sıklıkla eş hastalık olarak ortaya çıktıklarını bulmuştur (2). Kart A. Kaynaklar: 1-Beesdo K. 67:47-57. Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunun Birlikte Görüldüğü Durumların Klinik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.2). patofizyoloji ve tedavideki farklılıkları nedeniyle ayrı bozukluklar olarak düşünülürken.PB 52 Bir Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması Elif Karaahmet* Adnan Kirmit** *Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Şanlıurfa Giriş: Anksiyete ve depresyon klinik özellikleri. Hastaların yaş ortalaması. bu grupların HAM-A skoru sırasıyla 15. Pine DS. Türkçapar H. Bir anksiyete veya depresyonu olan hastaların %55'inde değerlendirme sırasında en az bir tane eşzamanlı anksiyete veya depresyon olduğu. bildirilmiştir (3).

J Affect Disord. McGonagle KA. Sonuç: Depresyonun ortaya çıkmasına çeşitli risk faktörleri mevcuttur. Gender differences in Axis I comorbidity among depressed outpatients. 1996. Farklı bölgelerde yapılacak çalışmalarla bölgesel farklılıkların belirlenmesi açısından yararlı olacaktır. Ünal S. Nelson CB.2-Kaya B. Comorbidity of DSM-III-R major depressive disorder in the general population: results from the US National Comorbidity Survey.4-Fava M. 2. Yöntem: 2009-2010 yılları arasında Siverek Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hasta kayıtları geriye dönük olarak tarandı. Abraham M. Coşkun A. süregenleşme. Amaç: Depresyon tanısı alan kişilerin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yüksel Kıvrak** * Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Psikiyatri Anabilimdalı ** Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı Giriş: Depresyon dünyada halk sağlığını en çok tehdit eden sorunların başında yer almaktadır(1). Yedikardaşlar C. Alpert J. Emül M. Dikilitaş Y. Klinik çalışmalarda ekhastalığının varlığı depresyondaki alevlenme. %70. 10:3-10. yineleme. %57. 1996.4’ünün eğitim düzeyi ilkokul ve altıydı.Yalvaç HD. HAM-A ortalaması 16 idi. Depresyon tanısı alan olguların yaş ortalaması 32.14’tü. Klinik Psikiyatri. %67. 3. Br J Psychiatry. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2011.9’u kadındı. intihar eğilimi ve psikososyal sorunların artışına neden olan etmenler arasında yer aldığı gösterilmiştir(4). çalışmamızda ön plana çıkan faktörlerdir. %43. Kaynaklar: 1. Pava JA.PB 53 Bir Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Bir Yıl İçinde Başvuran Depresyon Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Elif Karaahmet*. eğitim düzeyi düşüklüğü. 4. . Kaya M. Depresyonla birlikte diğer Eksen I sıklıkla bir arada görülmektedir(3).8’i depresyon tanısı almaktaydı. 168:17-30. HAM-D ortalaması 21. Toplam 948 hasta içinde depresyon tanısı alan 340 hastanın verileri SPSS paket programı kullanıldı. Rosenbaum JF. Eştanılar içinde %29. Bulgular: tüm taranan grubun %35. 2007.4’ü evliydi.3-Kessler RC. tarihsel bir bakış. kalıntı belirtiler. Kadın olmak. Nierenberg AA. 38:129-33. 1960’lardan günümüze depreyonun epidemiyolojisi.5’inde diğer bir eksen I bozukluğu eşlik etmekteydi. 1(2):16-20. Sık görülmesinin yanı sıra yarattığı yetiyitimi ve ekonomik sonuçlar depresyon araştırmalarının önemini artırmaktadır(2). Bir Devlet Hastanesine Depresyon Nedeniyle Başvuran Olgularda Sosyodemografik Özellikler.4 ile en sık görülen obsesif kompulsif bozukluktu. Bu çalışma bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerle sınırlıdır. et al.

3’ü (n=472 ) erkekti. Kars Amaç: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğine bir yıl içinde başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ile tanı grupları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.7’si (n=781)35 yaş altın. Hastaların %56. dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarıdır.6 (n=78) oranında görüldü. Hastaların %65. %34. Kırsal kesimden başvuru oranı düşük saptandı. dikkat eksikliği ve davranış bozuklukları %5.28 ±2. somatoform bozukluklar %1. anksiyete bozuklukları %28. Çalışmamızda başvuran hastaların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. psikotik bozukluklar %5.DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre duygudurum bozuklukları %56. Hastaların büyük çoğunluğunu şehir merkezinden gelenler oluşturmaktadır. Kars’ta çocuk psikiyatristi olmadı.7’si (n=906) kadın.9 ± 16. Yöntem: Mayıs 2010-2011 tarihleri arasında başvuran 1378 hastanın poliklinik kayıtlarının incelenmesi ile elde edilen veriler değerlendirildi. psikiyatrik tanı . Tartışma ve Sonuç: Sosyodemografik veriler ile tanı grupları arasında anlamlı olarak ilişki saptandı. Anahtar sözcükler: Psikiyatri polikliniği. Tanı grupları ile kontrol için polikliniğe başvurma oranları arasında farklılıklar saptanmıştır.3 (n=74).505 yıl olarak bulunmuştur. sosyodemografik faktörler.44 olup. Ortalama geliş sıklığı 2.İbrahim Yağcı. Ortalama yaş 34.dadır.ğından dolayı polikliniğimizde çocuk yaş grubu hastalarda muayene edildiğinden çalışmaya alınmıştır.5 (n=779).PB 54 Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki Nurcihan Akbulut. Bulgular: 1378 hasta muayene edildi.Yüksel Kıvrak Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri AD. anksiyete bozuklukları.8 (n=398). toplam poliklinik sayısı 3144’dür. En sık konulan tanılar duygudurum bozuklukları.3 (n=19).

Nail Dertli*.PB 55 Toplulukçu Yeterlilik Ölçeğinın Geliştirilmesi ve Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Fatma Yıldırım*. Faktör analizi yapılmış. Durak M. Eker D.0’ını açıkladığı görülmüştür. Test tekrar test güvenilirliği için ölçek ortalama iki hafta arayla 168 kişide ikinci kez uygulanmıştır. Taslak ölçek çeşitli sosyoekonomik düzeylerdeki erişkin yaş grubundan 415 gönüllü katılımcıda uygulanmıştır. belirlenen bir hedefi gerçekleştirmek için gereken eylemliliği örgütleyip yürütmede bir grubun kendi kaynaklarına olan ortaklaşmış inancı olarak tanımlanmıştır. and Elderly Adults.59 olarak bulunmuştur. Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği ve diğer ölçekler arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Türk Psikoloji Dergisi. 99:413–429. Arkar H. İnci Özgür İlhan**. Senol-Durak E. Geçerlik ve Güvenirliği. 12(1): 17-25. Yıldırım Beyatlı Doğan** *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ****Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi Amaç: Toplulukçu yeterlilik. Bulgular: Güvenilirlik ve açımlayıcı faktor analizinin sonucunda bazı maddeler elenerek taslağa 28 maddelik son hali verilmiştir. Sıla Yüce**. New York Freeman. Correctional Officers. Demir A. . Duru Gündoğar***. Mehmet Çolak****. Tartışma ve Sonuçlar: Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği 18 yaş ve üstü kişilerde uygulanabilen. Social Indicators Research. toplulukçu yeterliliği ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.7 (23): 4– 18. Ölçeğin bu son haliyle üç faktörlü yapının varyansın % 60. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) 0. Bu çalışmada toplulukçu yeterlilik kavramının Türkçede özgün olarak geliştirilecek bir ölçek yoluyla geçerliliğinin sınanması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: İlgili yazın ve kültürel özellikler gözetilerek 43 maddelik bir taslak oluşturulmuştur. ölçüt geçerliliğini belirlemek amacıyla UCLA Yalnızlık Ölçeği. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. (1989) UCLA yalnızlık ölçeginin geçerlik ve güvenirligi.96 ve ikinci kez ulaşılabilen toplam 168 kişiden elde edilen veriler üzerinden elde edilen test tekrar test güvenilirlik katsayısı 0. Gencoz T (2010) Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale among Turkish University Students. Yaldız H (2001) Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı. Toplulukların karşılaştıkları sorunları çözmesi ve toplumsal değişimlerin oluşumunda toplulukçu yeterliliğin önemli bir etkisi vardır. Türk Psikiyatri Dergisi. Kaynaklar: Bandura A (1997) Self-efficacy: the exercise of control.

farklı renklerle yazılan ‘XXX’ sembolünün olmasıdır.69’dur. Katılımcıların bilişsel bir test sırasındaki hemodinamik yanıtları. Süre farkları arasındaki fark trend düzeyindeydi (p=0. IncongruentNötral enterferans koşulunda orta kanallarda olduğu görülmüştür. Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. düşük maliyetli. Dedektörler sağ Prefrontal Korteks (PFK). en yüksek doğru yanıtı nötral koşulunda gösterdi. Doğru yanıtlar ve tepki süresi farkları arasındaki fark Friedman Anova testiyle incelendi. Stroop bozucu etkisinin PFK’daki spesifik kognitif aktivasyonlarını ölçen bir ölçüm aracı olabileceğini göstermektedir. Oksijensiz kan akımı aktivasyonu için. Bu çalışmada bilişsel bir test sırasında sağlıklı katılımcılarda IYKAS’daki değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Incongruent-Congruent. Incongruent(uyumsuz). nötr ise yukarıda bu sefer renk isminin olmayıp. Bulgular: Çalışma. Doğru yanıtlar arasındaki fark anlamlıydı (p=0. **İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. p<0. Kullanılan parametreler. non-invasiv nörogörüntüleme tekniği olup.065).066). oksijenli kan akımı aktivasyonu için bu enterferans koşullarının tümünde en yüksek hemodinamik yanıt orta kanallarda gözlenmiştir. Katılımcılar. Congruent(uyumlu). Anahtar Kelimler: IYKAS. Katılımcıların genel olarak %45’nde.Miray Erbey*.PB 56 Yüksek Eğtimli Sağlıklı Kişilerde Stroop Testi Sırasında Hemodinamik Yanıtın İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi Tekniği (IYKAS) İle İncelenmesi Handan Noyan*. Incongruent-Congruent ve Congruent.Alp Üçok** *İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim ABD. Stroop bozucu etkisi (enterferans). Testin bilgisayar versiyonunda.Sinem Burcu Erdoğan***. kan oksijenlenme dinamiklerini belirlemede güvenilir bir nörogörüntüleme yöntemi olarak kabul görmeye başlamıştır. rengin renk ismiyle uyumlu olmadığı.05). sol-orta PFK ve sol PFK’yi göstermek üzere konumlandırılmaktadır. ***Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Amaç: İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi (IYKAS). PFK . birey ve grup düzeyinde ‘Hiyerarşik Genel Lineer Model’ kullanılarak incelenmiş. üniversite öğrencisi/mezunu 13 sağlıklı gönüllüyle yürütülmüştür. hata sayısı ve bu üç koşul arasındaki süre farkıyla ölçülmüştür.63. nötralle incongruent arasındaydı (p=0. Katılımcdan 3 sn.Nötral enterferans koşullarında en yüksek hemodinamik yanıtın bilateral kanallarda olduğu gözlenirken. Bu fark. Yaş ortalamaları 26.İlker Taşdemir**. Incongruent-Nötral ve Congruent-Nötral enterferans koşulları için istatistiksel olarak anlamlı bölgeler belirlenmiş (z= 1. içerisinde cevap vermesi beklenmektedir. beyindeki hemoglobin konsantrasyonu değişikliklerinin ölçümüne dayanan.007). Yöntem ve Gereçler: IYKAS. bilişsel görev sırasında motor/görsel/işitsel uyarılarla korteksin fonksiyonel aktivitesini inceler. Stroop Bozucu Etkisi. alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneğini ölçer.01). altta yazılan renk isminin rengi yukarıda yazılanla aynıysa sola aynı değilse sağ tuşa basılması istenir. rengin renk ismiyle uyumlu olması.Ata Akın***. congruentla nötral arasında ise trend düzeyindeydi (p=0. Çalışmamızda Stroop bilgisayar versiyonu kullanılmıştır. en düşük doğru yanıtı incongruent koşulunda. Stroop testi algısal kurulumu. değişen talepler doğrultusunda ve bir “bozucu etki” altında değiştirebilme becerisini. sağ-orta PFK. 16 dedektör bulunmaktadır. Tartışma: Bulgularımız IYKAS’ın. Kullandığımız cihazda 4 ışık kaynağı. Bilge Togay**.

Psikiyatri Kliniği. stroop ve Wisconsin kart eşleme testi (WKET)) uygulandı. Psikiyatrik hastalıklardaki beyin fonksiyon bozukluklarının araştırılmasında kullanılan silik nörolojik belirtiler daha çok çocukluk çağı DEHB’de araştırılmıştır. nöropsikiyatrik bir bozukluk olup erişkinlerdeki prevalansı %1-4 arasındadır (1). DEHB’de görülen el hareketlerindeki beceriksizliği de içeren motor koordinasyon bozuklukları. duyusal-motor alanın bulunduğu parietal lobda ve/veya bunların birbirleriyle bağlantısını sağlayan fronto-striatal yolaklarda bir işlev bozukluğu olduğunu düşündürmektedir. Her iki gruba Nörolojik Değerlendirme Ölçeği ve nöropsikolojik testler (Sayı dizleri. nörolojik değerlendirme ise 59 vakaya ve 44 kontrol bireyine yapılabilmiştir. hareket ve dikkatin düzenlenmesinden sorumlu olan serebellumda. Sinkinezi. sinkinezi ve bakışı sabit tutma güçlüğü alt test maddelerinde erişkin DEHB’lilerde kontrol grubuna göre düşük performans saptanmıştır. Silik nörolojik belirtilerde erişkin DEHB’ lilerde motor koordinasyon ve alt test maddelerinden başparmak opozisyonunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük performans saptanmıştır. . Denizli **Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Metod: Çalışmaya DEHB tanısı almış olan 18-60 yaş arası 60 olgu ve 60 sağlıklı kontrol alındı. erişkin DEHB’ lilerin frontal bölge fonksiyonlarına duyarlı nöropsikolojik test performansları ve silik nörolojik belirtilerin araştırılması hedeflenmiştir. Hasan Herken** *Denizli Devlet Hastanesi. duyusal bütünleştirmenin ise parietal lob ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (3). Sonuç: Çalışmamıza göre. kodlama ve geri çağırmadaki sorunlara ikincil gelişen bellek sorunları ve öğrenme güçlüğü. erişkin DEHB’ lilerde motor koordinasyon. bakışı sabit tutma güçlüğü gibi göz hareketlerinde görülen sorunlar kranial sinir hasarından çok okulomotor koordinasyon bozukluğunu düşündürmektedir. Bu çalışmada. frontal lobda. Erişkin DEHB’ lilerde duyusal bütünleştirme alt testinde ve alt test maddelerinden işitsel görsel bütünleştirme ve dokunsal algının değerlendirildiği söndürmede kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük performans saptanmıştır. duyusal bütünleştirme. erişkin DEHB’ lilerde. sinkinezi ve bakışı sabit tutmada düşük performans saptanmıştır. sözel bellek ve stroop testlerinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük performans saptandı. tepki inhibisyonunda güçlük olduğu görülmektedir. kavramsallaştırma ve sorun çözme becerilerinin iyi olduğu ancak basit dikkat sorunları. Denizli Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB). Motor koordinasyonun frontal lob ve serebellumla.PB 57 Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Nöropsikolojik Fonksiyonlar ve Silik Nörolojik Bulgular Ayşe Nur İnci Kenar*. Çalışmamızda. frontostriatal döngü üzerinde durulmaktadır (2). “Diğer” alt testlerinden bellek 5 dakika. Bulgular: Erişkin DEHB grubunda sayı dizileri. WKET’de erişkin DEHB’liler ile kontrol grubu arasında farklılık bulunmadı. sözel bellek. kontrol grubunun 42’sine. Etyopatogenezinde. Nöropsikolojik testler vakaların 51’ine.

sırada ev. ergen ya da bir diğer erişkini cinsel arzu ve gereksinimlerini karșılamak için güç kullanarak. 3Feryal Çam Çelikel. saldırının türü ve psikiyatrik değerlendirme sonucu konulan tanılar açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Tıp Fak.7 olarak bulunmuştur. 2Ali Yıldırım. %4 iken 50 yaş üzerinde bu oran %89. Çoğunluğun çocuk/ergen yaş grubu vakalardan oluşması ve istismarın bazı özelliklerinin erişkin grubunda farklılık göstermesi. apartman boşluğu vb. sırada açık alan gelirken.) yer almaktadır. 3. İstismarcının yakınlığı. Bununla birlikte çocuk/ ergen grubunda istismar olayının gerçekleştiği yere bakıldığında 1. Tartışma ve Sonuçlar: Türkiye toplumunda diğer toplumlardan farklı olarak yasal yaş doldurulmadan yapılan evliliklerin genellikle gebelik sürecinde fark edilmesi sonucu adli vaka olarak değerlendirildiği görülmektedir. 18 yaş altındakilerin kadın-erkek oranları %96’ya.PB 58 Çocuk/Ergen ve Erişkin Yaş Gruplarında Yaşanan Cinsel İstismar Olaylarının Karşılaştırılması 1Serap Erdoğan Taycan. Psikiyatri AD. sırada ev gelmektedir. 2. 28’i ise 18 yaşın üzerindedir. 3Gaziosmanpaşa Ünv.Temmuz 2011 tarihleri arasında. köylüsü vb. olayın yaşandığı yer. tehdit ya da kandırma yolu ile kullanmasıdır. 50 vaka 18 yaşın altında. Bu çalışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından Eylül 2010. 2Gaziosmanpaşa Ünv. Çocuk ve ergen vakalar ile erişkin vakaların çeşitli özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. . özel ilgi gerektiren konulardır. Yöntem ve Gereçler: Mağdurun ve istismarın çeşitli özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan bir anket aracılığı ile konsültasyon notları geriye dönük olarak incelenmiştir. erişkin istismarlarında 1. Dikkati çeken bir diğer farklılık çocuk/ergen grubunda istismarcıların büyük çoğunluğu erkek arkadaşlardan oluşurken erişkinlerde ilk sırada kan bağı bulunmayan tanıdıklar (komşusu. Çocuklukta cinsel istismara maruz kalma sıklığı %10-40 olarak bildirilmektedir. az oranda da yabancılar tarafından gerçekleştirilen istismar vakalarına rastlanmaktadır. Adli Tıp AD. Tıp Fak. Psikiyatri AD Amaç: Cinsel istismar.Temmuz 2011 tarihleri arasında cinsel istismar sonrası ruh sağlığının bozulup bozulmadığının değerlendirilmesi istenen 78 vakaya rastlanmıştır. araba. erişkinlerin çocuk. Bunun dışında çalışmada gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bulgular: Eylül 2010.3’e %10. 2. Tıp Fak. Bu sonuç vaka sayılarının azlığından kaynaklanabilir.). sırada kapalı alan. İstismarcı çoğunlukla çocuk ya da genç tarafından tanınan kişiler olmakta. sırada kapalı alan (araç içi. 2Erdal Özer Gaziosmanpaşa Ünv. Cinsel istismarın nesnesi olarak genellikle kadın cinsiyetinin görüldüğü bilinmektedir. istismara maruz kalmaları sebebiyle Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan değerlendirilmesi istenen vakaların bilgilerine geriye dönük tarama ile ulaşılmıştır.

3(n=85) oran ile en sık polikliniklere yönlendirilme nedeni olup bunu %28. iddia edilen suç türü. Berk Gün*** *Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Cinsel istismar mağduru olmak %31.6) bilmediği.46±2. madde kullanım öyküleri.3’ü kız(n=115). Aydın. Tartışma: Yapılan benzer çalışmalar ile karşılaştırıldığında Aydın ilindeki cinsel istismar oranının daha yüksek çıkmasının nedeninin olguların bildirilme oranının yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür.Türkiye **Aydın Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği. Cinsel istismar olgularının %77’sinin en az bir psikiyatrik tanı aldığı ve %50’sine medikal tedavi başlandığı.1) olguya ise suçun hukuki anlamını bildiği ancak sonuçlarını yönlendirme yeteneğinin olmadığı şeklinde rapor düzenlemiş. psikiyatrik tanıları. psikiyatrik tanıları. Olguların sosyodemografik özellikleri. Psikiyatrik tedavi başlanan cinsel istismar olgularının %63’ünün tedavisini sürdürmediği tespit edilmiş olup tedavi devamlılığı için sağlık kurumları ve ilgili diğer birimler arasında işbirliği içerisinde yürütülecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. .Türkiye ***Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp AD. Sonuçlar: Aydın ilindeki tüm olguların(n=272) %42.6(n=77) ile hırsızlık.Türkiye Amaç: Bu çalışmada 2011 Temmuz-2012 Temmuz tarihleri arasında Aydın ilinde adli rapor istemi ile adli tıp ve çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniklerine (ÇERSAH) yönlendirilen tüm çocuk ve ergen adli olguların geliş nedenleri. 6(%18.PB 59 Aydın İlinde Bir Yıl İçerisindeki Tüm Çocuk ve Ergen Adli Olguların Değerlendirilmesi Hatice Aksu*.7) iddia edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı sorulmuş. tedavi süreçleri.1) olguya bildiği.Aydın. zeka düzeyleri. %9. Börte Gürbüz*. 5(%15. gönderilme nedenleri.1) olgudan 22’sine(%66. %57. ÇERSAH uzmanlarına yönlendirilen 33(%22.2012 Temmuz tarihleri arasında Aydın il merkezi ve ilçelerinden adli rapor istemi ile Aydın Devlet Hastanesi ÇERSAH ve Adnan Menderes Üniversitesi ÇERSAH ve Adli Tıp Anabilim Dalı’na yönlendirilen çocuk ve ergen adli olguların tümünün verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. sosyodemografik özellikleri.Aydın. Yöntem: 2011 Temmuz. Sevcan Karakoç Demirkaya**. tedaviye başlama ve sürdürme oranları incelenmiştir.7’si erkek(n=157) olup ortalama yaşın 13. İki yüz yetmiş iki olgudan 149’unun (%54. suç profili ile ilişkili özelliklerinin incelenmesi ve ilin bu yaş grubu için genel profilinin çıkarılması amaçlanmıştır. adli tıp uzmanları ise değerlendirdikleri 116 olgunun hepsine (%100) bildiği şeklinde rapor düzenlemiştir. ancak %63’ünün tedavisini sürdürmediği saptanmıştır.3 olduğu saptanmıştır.7(n=26) ile yaralama suçları takip etmektedir.

Bu çalışmanın amacı sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin problem çözme becerilerinin ilişkili olduğu bazı değişkenleri ortaya koymak ve problem çözme becerilerini ölçmek. **Huriye Hakut.1’i herhangi bir spor dalı ile ilgilenmezken. 58’i erkektir. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programında Yüzdelik. %43. %48. %68. %2. Bunların 190’ı kadın. Sağlık Yüksekokulu.6 1.sınıf ve %23 4. %4. Araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır.2’si ilgilenmektedir.**Cemile Demirel *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. %22.**Sinem Kaya.**Özge Işıldar.5’i kısmen başarılı. en fazla 192 puan alınabilmekte ve ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını göstermektedir.4 3. 3’ü evli 245’i ise bekârdır. %31. Hemşirelik Bölümü. Tartışma ve Sonuçlar: Ölçekten en az 32.8’i çok başarılı.9’u ilgilenmektedir.94 bulunmuştur. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik sorular ve Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. **Hamdullah Omay. %23. Katılımcıların sınıflara göre dağılımı ise. Burdur **Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Frekans ve Ki-kare testleriyle yapılmıştır. %27 2. %26.PB 61 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi *Gül Ergün. . Öğrencilerin genel anlamda kendini değerlendirmeleri istendiğinde. Örneklem grubunun %77.8’i başarılı. sınıf. Problem çözme becerisi gelişmiş olan bir hemşire sağlık hizmetini çok daha profesyonel sağlayabilir. Eğitim süreleri boyunca ve meslek yaşamlarında hasta bireylerle çalışma imkânı bulan hemşirelerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözme konusundaki becerileri önemlidir.94) düşük olduğu ve öğrencilerin problem çözme düzeylerinin yeterli olduğu söylenebilir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrencileri oluşturmuştur (N=330).sınıf şeklindedir.8’i ise başarısız bir birey olduğunu belirtmiştir. Uşak Amaç: İnsan yaşamı çeşitli sorunlarla doludur. Katılımcıların Problem Çözme Envanteri Toplam Puan Ortalamaları 89.sınıf.8’i herhangi bir sanat dalıyla ilgilenmezken. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir ve örneklem grubunun birbirinden etkilenmesini önlemişlerdir. hemşirelik öğrencilerinin ölçekten aldığı toplam puan ortalamasının (89. Örneklem olarak Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir ve 248 kişiye ulaşılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 248 kişi katılmıştır.**Ceyda Şenol. Buna dayanarak araştırmamızın sonucunda.**Seda Çağlı. bu konuda yeterli olup olmadıklarını belirlemektir.

Şiddetin doğmasında önemli yeri olan öfke Bu faktörlerden birisidir.PB 62 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimlerinin Değerlendirilmesi *Gül Ergün.87 şeklinde bulunmuştur.4’ü ise başarısız bir birey olduğunu belirtmiştir. öfkeye ilişkin belirtiler 36.10. Katılımcıların ölçek puan ortalamaları. Bulgular: Araştırmaya 235 kişi katılmıştır. Bu sonuç adölesan bireylerin beklenen davranış özellikleri ile örtüşmektedir. 55’i erkektir. dünyaya yönelik öfke düşünceleri 10. 3. kaygılı davranışlar 12.7’si çok başarılı. %54’ü başarılı. Öğrencilerin genel anlamda kendini değerlendirmeleri istendiğinde. Araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır.99.4. öfkeye yol açan etmenler grubunda. sınıf.67. %31. saldırgan davranışlar 32. kendine yönelik öfke düşünceleri 16. içe dönük tepkiler 32.4 2. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programında yapılmıştır. Örneklem grubunun %77’si derse ait olmayan kitaplar okuduğunu. %26. Sağlık Yüksekokulu. intikama yönelik tepkiler 57. pasif-agresif tepkiler 33. %23’ü ise okumadığını belirtmiştir. Bu çalışmanın amacı sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin öfke konusundaki duygu. ciddiye alınmama 73.82.9’u kısmen başarılı. Burdur **Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu.28.63. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik sorular ve Çok Boyutlu Öfke Ölçeği kullanılmıştır. Bunların 180’ı kadın.82.sınıf şeklindedir.64. öfkesine yönelik düşünceler 20.42.sınıf. öfkeye ilişkin düşünceler grubunda. **Şerife Aktaş.9’u ilgilenmektedir.**Nergis Küçükfalay *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Katılımcıların öfkeyle ilişkili davranışlarında saldırgan ve sakin davranışlar benzer puanları almıştır. Bu bağlamda. %0. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir ve örneklem grubunun birbirinden etkilenmesini önlemişlerdir.74. öfkeyle ilişkili davranışlar grubunda. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmanın sonucuna göre özellikle ergenlik dönemindeki öğrencilerden oluşan örneklem grubunun öfkelenme nedenlerinde ilk sırayı ciddiye alınmama almaktadır. umursamaz tepkiler 7.57.93.2 4. Uşak Amaç: Son zamanlarda okullarda artan şiddet olayları kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. eleştirilme 16. . diğerlerine yönelik düşünceler 20. %4. kişilerarası tepkiler grubunda. Örneklem olarak evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir ve 235 kişiye ulaşılmıştır. %29. haksızlığa uğrama 69. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrencileri oluşturmuştur (N=330). %28. düşünce ve tutumlarını belirlemektir. sakin davranışlar 32. okul şiddetinin önlenmesi ve okul güvenliğinin sağlanması için okul şiddetinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin anlaşılması önem kazanmaktadır. Hemşirelik Bölümü.66. Katılımcıların sınıflara göre dağılımı ise. 3’ü evli 232’si ise bekârdır. %40.sınıf ve %16.67.

N=161) veya plasebo (N=167) almak üzere randomize edilmiştir. plasebo kontrollü çalışmada 12 hafta boyunca ATX (20-50 mg BID. veya MI T-skorları ≥60 olan hasta yüzdeleri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>. BRI. New York. Ph..05). 4. Yöntemler: DEHB olan genç erişkinler (18-30 yaş).Erişkin Sürümü (BRIEF-A) Atomoksetin Etkileri 1.3. hafta sonlanım noktasına kadarki ortalama değişiklikler bir ANCOVA modeli (terimler. 4. kendini izlem. Indianapolis. Sonuç: BRIEF-A alt ölçeklerindeki değişimlerle ölçülen yürütücü işlevlerde. New York University. BRI ve MI bileşik skorlarında plaseboya kıyasla ATX grubunda istatistiksel olarak daha fazla iyileşme görülmüştür. (MI)) birleşiminden bir genel skor (Global YöneticiPuanı. tedavi. Kübra Özbek 1. Ruff. ATX grubunda plasebo grubuna kıyasla anlamlı derecede daha fazla iyileşme gözlenmiştir. çok merkezli. i3 Statprobe.. 9 adet birbiri ile çakışmayan klinik ölçek içerisinde. çalışma hafızası. BRIEF-A’da başlangıçtan 12.ABD 2. başlangıç skoru.. Ek olarak. Dustin D. Jody Arsenault.D. Aynı zamanda 3 geçerlilik ölçeği içerir: Negativite. kişinin kendisinin cevapladığı 75 maddeden oluşmaktadır. Ph. M..PB 64 Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanteri . Burlington.5. yöneltme. GEC) elde edilir.4. Hastalar 3 puanlık bir Likert ölçeğinde davranışı değerlendirir (1=davranış hiç görülmez. ABD. yönetici işlevleri farklı açılardan değerlendiren. çift kör. . Durell. Lenard Adler..D. Engelleme. GEC. The Vermont Clinical Study Center. Todd M. 3= davranış sıklıkla görülür). İki indeks skorun (Davranışsal Düzenleme İndeksi(BRI) ve Üstbiliş İndeksi.D. araştırıcı) kullanılarak analiz edilmiştir. Nadirlik ve İstikrarsızlık. BRIEF-A . başlama. Bulgular: Başlangıçta GEC.Departments of Psychiatry and Child and Adolescent Psychiatry. M.D.D.2. 5 Lilly Türkiye Medikal Departman (Eli Lilly & Company adına sunumu gerçekleştirecektir) Amaç: DEHB olan genç erişkinlerde atomoksetin (ATX) tedavisinin plaseboya kıyasla Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanteri – Erişkin Sürümü Kişisel Bildirim (BRIEF-A) üzerine olan etkilerini değerlendirmek. bu Faz 4.ABD. Indianapolis. materyallerin organizasyonu ve duygusal kontrol alt ölçeklerinde anlamlı fark görülmemiştir. David Williams3 . M. ABD 3. planlama/organize olma ve görev izlem alt ölçeklerinde plaseboya kıyasla ATX grubunda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme görülürken (p<0. Lilly USA.Richard Rubin.556).

Fethiye ise son yıllarda en çok boşanmanın olduğu ilçe olarak öne çıkmaktadır ve 2011 yılında 1512 evlenme 408 boşanma gerçekleştiği belirtilmektedir. %16. Muğla ili Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen kesitsel. %29. "Anlaşmalı" olarak adlandırılan boşanma davası dosyalarının genelinde boşanma gerekçesinin "aile birliğinin temelden sarsılması" olarak ifade edildiği.5’inde aldatma/zina.1’i anlaşmalı boşanma davası niteliğindedir.0’ı bir yıldan az. En küçük çocuğun yaşı ise X=5. % 6. . evren dahilinde olan fakat eşlerin takipsizliği veya feragat nedeniyle kapanan dosyalar gerekli bilgileri kapsamadığından çalışma kapsamına alınmamıştır.93±4.9’unda alkol/madde bağımlılığı yer almaktadır.7’sinde psikolojik şiddet. Kader ŞARLAK* *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Kadın yaşı X=36.2’sinde velayet anneye verilmiş olup. %18.9’u 20 yıl üstüdür. %48. evlenen her beş çiftten birinin boşandığını. %20.5’i 1-3 yıl.4’ünde kavga/hakaret. Fethiye Adliyesi’nde Ocak-Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada.4 maddi sorunlar. %19’u 10-20 yıl arası ve % 14.4’ü 4-6 yıl. Çocuk durumu incelendiğinde %63.2’si 7-9 yıl. %18. %19.3’ünde ayrı yaşama/fiziki ayrılık süreci. %12.6’sında nafaka talep ve/veya onayı olduğu dikkati çekmektedir.87±12.7’sinde müşterek çocuk olup.33 olarak saptanmıştır ve çiftlerin %8. 2010 yılında asliye hukuk mahkemelerine başvurularak açılan boşanma davalarına ait dosyalar retrospektif olarak incelenmiştir. Fethiye Sağlık Yüksek Okulu Amaç: Boşanma aile bireylerini etkileyen travmatik bir süreçtir. örneklemin % 43. %21. %66’9’unun kadın tarafından açıldığı.7’sinde çocuk/lar 18 yaşından küçük.PB 65 Boşanmak İçin Başvuran Aile Özelliklerinin ve Boşanma Gerekçelerinin İncelenmesi: Fethiye Örneği Sibel COŞKUN*. Çiftlerin evlilik yılı incelendiğinde. bunların ise sadece %49. Toplam 611 boşanma dava dosyası evreni oluşturmakta olup. retrospektif ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada boşanmak için başvuran aile özelliklerinin ve boşanma gerekçelerinin araştırılması amaçlanmıştır. %36.10 olarak saptanmıştır. Bu dosyalarda yer alan boşanma gerekçeleri incelendiğinde ise.1’i kadın tarafından açılmıştır ve %63.6’sında ise çocuk/lar reşit yaştadır.56. erkek yaşı X=40. çalışma ulaşılabilen 336 dosya üzerinden gerçekleştirilmiştir. 18 yaş altı çocuk olan ailelerin %69.8’inde kadına yönelik fiziksel şiddet. Bulgular: İncelenen davaların %60. %38. Örneklemde 124 adet olan çekişmeli nitelikteki dava dosyası incelendiğinde ise. iddia ve delillerin daha çok "çekişmeli" olarak adlandırılan dava dosyalarında yer aldığı belirlenmiştir. Veri toplama aşamasında iken arşiv numaralandırma sisteminde yapılan değişiklik nedeniyle tüm dosyalara ulaşılamamış. %18. ilk sırada ege bölgesinin yer aldığını rapor etmektedir.6’sında eşlerden biri yabancı uyrukludur. Bölgede aile danışmanlığı hizmetlerine önem verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. ayrıntılı gerekçe. Türkiye istatistik kurumu.51±11. Yöntem: Gerekli kurumsal izinler alınarak.1’inin halen devam ettiği görülmektedir.

American Psychiatric Association.2012 tarihinde indirilmiştir. Psikiyatrik değerlendirmesi sonucunda DSM IV-TR’ye (4) göre eksen 1’de major depresif bozukluk. 2. otuzlu yaşlarda. rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelik duygusal saldırganlık olarak tanımlanmıştır (1). bezdiriye ilişkin ruhsal sorunların tanımlanmasına ve yol gösterici ilkelerin geliştirilmesine gereksinim vardır. Olgu 1: AA. Değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için genel kabul gören tanım ve ölçütlerin geliştirilmesine. Olgu 2: AB. “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu” (2011). İşten çıkarılması sonucunda. 5 (2):165-184. evli ve işçi. tıbbi ve toplumsal durumunda kötüleşme yakınmaları olmuş. 2000 . Yirmi yıldır çalıştığı iş yerinde son beş yıldır üstleri tarafından baskı ve haksızlığa maruz kalma. çoğunlukla işyerinde karşılaşılan yaş. Bezdiriye bağlı olarak gelişen patolojileri değerlendirmek için ruhsal belirtilerin işyerinde yaşanan olumsuzluklarla ilişkilendirilmesi ve nedensellik bağının kurulması gerekmektedir (2). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders i Fourth Edition. İş arkadaşlarının kendisinden kaçtığı.. Kaynaklar: 1. Eur J Work Organ Psychol. Sonuç: Saptanan belirti ve bulguların iddia edilen bezdiri süreciyle olan ilişkisi incelenmiştir. Text Revision (DSM-IV-TR).Yaşanılan ruhsal sorunların kişilerin maruz kaldıklarını iddia ettikleri bezdiri olayı ile ilgili olduğu kanaatine varılmıştır. Bu çalışmada iki olgunun ruhsal ve yasal değerlendirilmelerinin tartışılması amaçlanmıştır. Amaç: Mobbing (bezdiri).l**Ümit Biçer.** Servet Yana. iş yerinde yaşadığı bezdiri olayının neden olduğu sorunların saptanması için Adli Tıp Polikliniğine başvurmuş. **Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp AD.*A.pdf adresinden 11. kovulma anını hatırlama. İş yerinde bezdiriye maruz kaldığını iddia ederek Adli Tıp Polikliniğine başvurmuş. Bu konudaki artan farkındalık tedavi ve yasal değerlendirme amaçlı başvuruları artırmaktadır. Washington. http://www.Mevcut belirti ve bulgular sonrası DSM IV-TR’ye (4) göre tanısı “Uyum Bozukluğu. hakaret edilme. eksen 3’te lomber disk hernisi.Tamer Aker *Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri AD. taciz. karmat tip” olarak belirlenmiştir. küçük düşürülme.*Celaleddin Turgut. 3.PB 66 Psikiyatrik ve Adli Yönleriyle Bezdiri (Mobbing) Olgularına Yaklaşım *Hatice Sodan Turan. iftira atılma. kırklı yaşlarda. çökkünlik belirtilerinin yanı sıra. saygınlığının azaldığını ve “kaybeden” olduğunu düşünmeye başlamış. “The Content and Development of Mobbing at Work”. . kendisiyle birlikte görünmek istemediğini. ırk. Bu ilişkide zamansal birliktelik ve içerik benzerliği üzerinde durulmuştur. bedensel engeli olmasına rağmen yapamayacağı işleri verme gibi davranışlarla karşılaştığını belirtmiştir.08. eksen 4’te ise iş yerinde yaşadığı psikolojik şiddet saptanmıştır.**Ömer Turan.İşyerinde keyfi yer değişikliği ve çalışma saatlerinde uygun olmayan düzenlemeler yapılmış. tehdit edilme. DC: American Psychiatric Association. Tartışma: Bezdiri ve sonuçları psikiyatrinin önemli bir gündemi olmaya başlamıştır. cinsiyet gibi herhangi bir ayrımcılık olmadan.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor_no_6.gov. yaşadığı baskıları aklından çıkaramama.tbmm.Leymann H (1996). Bu uygulamalar sonrası kişi işyerine giderken başına kötü bir şey geleceğine dair kaygı ve iç sıkıntısı yaşamaya başlamış. arama kurtarma biriminde görevli olarak çalışıyor.

Holsboer-Trachsler E(2010)The burnout syndrome--an overview. meslek.002). Cinsiyet. Kişisel başarı düzeyi kurumdan ayrılmayı düşünenlerde anlamlı düzeyde düşük(p=0.Türkiye’de 7255 sağlık çalışanı ile yapılan bir çalışmada pratisyen hekimler ve hemşirelerde duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları en yüksek bulunmuştur(3).Ergin C(1996)Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Türkiye sağlık personeli normları. alkol madde kullanımı. Veriler spss v. üniversite mezunu olanlarda (p=0. Sosyodemografik bilgi formu ve Maslach tükenmişlik ölçeği uygulandı.Kaçmaz N(2005)Tükenmişlik (Burnout) sendromu.Brand S. hizmet götürdüğü insanlarla ilgilenemiyor oluşu yada aşırı stres ve doyumsuzluğa tepki olarak kendini psikolojik olarak işinden geri çekmesi olarak tanımlanan işyeri kaynaklı bir sendromdur(1).003).182.039).022). kişilerin mesleğin anlam ve amacından kopması. Sonuç: Çalışma süreleri ve işyeri koşullarının düzeltilmesi ve tükenmişliğin farkında olmak önem taşımaktadır.037) tü ve kurumdan ayrılmayı düşünme kişisel başarı düzeyinin yordayıcısı olarak bulundu(p=0.025) duyarsızlaşma anlamlı düzeyde yüksekti. kurumdan ayrılmayı düşünenlerde(p=0.0 paket programında değerlendirildi. Tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasında kişilik özelliklerinden çok içinde bulunulan iş koşulları daha önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir.68:29-32.Nov. uyku sorunları. cinsel problemler.000) duygusal tükenmişliğin öngörücüleri olarak saptandı. ilişki sorunları ve kardiyovasküler hastalıklara neden olabilmektedir. .67(11):561-5.001). kurumda çalışmaktan memnun olmayanlarda(p= 0. Evlilerde(p=0.001) duygusal tükenmişlik anlamlı düzeyde yüksek idi.Yaygınlığı %10 ile %50 arasında bildirilmektedir(2). p=0. 3. yaş ve fiziksel ruhsal hastalık varlığı ile tükenmişlik arasında ilişki yoktu. iş veriminde azalma yanısıra depresyon. p=0. Bu çalışmada Balıkesir Gönen Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personelindeki tükenmişlik düzeyini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.Tükenmişlik.037).023). Duyarsızlaşma ile meslekte geçirilen süre arasında negatif ilişki saptandı(r=-0. psikosomatik hastalıklar. Çocuğu olmayanlarda (p=0.15.029).İst Tıp Fak Derg. hizmet kalitesinde düşme.032). kurumda çalışmaktan memnun olmayanlarda(p=0. iş kaybı. Haftalık çalışma süresi ile duygusal tükenmişlik arasında pozitif ilişki vardı(r=0.041).PB 67 Bir İlçe Devlet Hastanesi Çalışanlarında Tükenmişlik Birmay Çam Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş ve Amaç: Tükenmişlik. Kaynaklar: 1. kurumdan ayrılmayı düşünmek (p=0. kurumdan ayrılmayı düşünenlerde(p=0.4:28-33. Yöntem: Çalışmaya hastanede çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 131 kişi alındı. 2. kurumda çalışmaktan memnun olmamak(p=0. Evli olmak (p=0. Bulgular: Çalışmaya 131 kişi katıldı.190.Ther Umsch.3P Dergisi.

04.Mehmet Şahin*. Bu çalışmanın amacı. Tedaviye hiç yanıt vermeyen olgularda ilaç dozu gözden geçirilmelidir.05). diğerleri p<. Ayrıca DEHB alt tipi. Çocuk Ergen Psikiyatrisi.baba ve öğretmen Conners ölçeklerindeki hiperaktivite. Atomoksetinin plasebodan etkili olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır.5. KOKG/DB olanların tedaviye “iyi” yanıt verme olasılığı daha düşük bulunmuştur (%52. DB olan olgular tedaviye daha az olumlu yanıt veriyor olabilir.9. natüralistik bir izlem ortamında atomoksetinin etkinlik ve yan etki profilinin geniş bir klinik populasyonunda incelenmesidir. Children's Hospital. tedaviye “herhangi” yanıt verenlerin aldığı ilaç dozu hiç yanıt vermeyenlerden ortalama olarak daha yüksek bulunmuştur (F=3. TMT-A ve WISC-R Şifre puanları ise anlamlı olarak yükselmiştir (p<0.001).7’ye karşılık %36. p=0.04). Esra Çöp*.8. davranım sorunları ve toplam puanlarındaki değişim. Klinisyen tarafından doldurulan global klinik izlenimde tedaviyle değişim.001). . p=0. Pınar Öner*. Kerim Munir** *Dr Sami Ulus EAH. Bilişsel testlerdeki düzelmenin öğrenmeyle ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır. Öğrenme Güçlükleri.2 olarak saptanmıştır. Yan etkiler UKU yan etki ölçeği ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Tedaviye herhangi bir yanıt (CGI düzelme 3 ya da daha iyi) olanların oranı %73. Ankara.PB 68 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Atomoksetin Tedavisi: Naturalistik Bir Örneklemin Retrospektif Değerlendirmesi Özgür Öner*. Miray Akıncı*. x2=4. Karşıt Olma Karşı Gelme/Davranış Bozukluğu. ve daha küçük bir alt grupta (n=58) Trail-Making-Test (TMT-A) ve WISC-R Şifre alt testindeki değişim incelenmiştir. Olguların yarısından fazlasında herhangi bir yan etki görülürken az sayıda olguda yan etkilerden ötürü tedavi değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Tartışma: Atomoksetin tedavisi DEHB’de etkin ve genel olarak kabul edilebilir yan etkilere sahip bir tedavi şekli olarak ortaya çıkmaktadır. anne. Tedavi ile anne baba ve öğretmen ölçek puanları anlamlı olarak düşmüş (anne baba davranım sorunları puanı p=0.4. Mg/kg olarak ilaç dozu tedaviye “iyi” yanıt verme ile ilişkili değilken. Kaygı Bozukluklarının varlığının ve mg/kg olarak ilaç dozunun tedavi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Tedaviye herhangi bir yanıt verme ile DEHB alt tipi ve eşhastalanım arasında bir ilişki bulunmazken. Yöntem: 168 çocuk ve ergen DEHB olgusunun 6-8 haftalık dönemde atomoksetin tedavisine verdikleri yanıt incelenmiştir. Boston Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde yer alan stimulan olmayan tedavilerden birisi de atomoksetindir. Atomoksetin potent bir norepinefrin geri alım inhibitörüdür ve dopamin üzerine anlamlı etkisi bulunmamaktadır. tedaviye iyi yanıt verenlerin oranı (CGI 1 ya da 2) ise %45. Halil Kara*. **Harvard Medical School. dikkat eksikliği.

Olguların %9. 2002. %49.4(n=8). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.Patnos Devlet Hastanesi. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı.PB 69 Ağrı İlindeki Sağlık Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları Mahmut Bulut. Tartışma ve Sonuçlar: Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü gruplarına göre 16 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. teknisyen vs. Ağrı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kaynaklar: 1) Krug EG et al. Bulgular: Olguların %46’sı(n=261) erkek. %10.3 Mehmet Cemal Kaya.3:14-54 . 2002. Günay Y. Kaptanoğlu C.7(n=208).3 1.1’i(n=216) ise diğer yardımcı sağlık personelinden(güvenlik. Türkiye’de 2008 yılı itibarı ile 113. Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. şiddete maruz kalındıysa şiddetin tipinin ne olduğu gibi bilgileri içeren bir anket hazırlanarak Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağrı ilindeki tüm devlet hastanelerine gönderildi. %28’ (n=159) hemşire. ebe.2 Yasin Bez. Anadolu Psikiyatri Dergisi.) oluşmaktaydı. 2) www.5’i(n=354) çalışma hayatları boyunca.4). Giriş: Şiddet “Kişinin kendisine ya da başka birisine. Yenilmez Ç. şiddetin önlenmesi yönünde daha etkin programlar geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Yöntem ve Gereçler: Ağrı ilinde bulunan sağlık çalışanlarına.5’i(n=56) hekim. %9. hem sözel hem de fiziksel saldırıya uğrayanların oranı %14.gov. Şiddetin nedenleri ve risk gruplarına yönelik çalışmalar yapılması. Anketi gönüllü olarak dolduran 567 olgu çalışmaya dahil edildi. %3.tr 3)Ayrancı Ü.8(n=84) ve hangi tür saldırıya maruz kaldığını belirtmeyenlerin oranı ise %10.3 Mehmet Güneş.6(n=60) idi. Erzurum 3. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.3 Abdullah Atli. bir gruba ya da topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi” olarak tanımlanmaktadır (1). Biz bu çalışmada Ağrı ilindeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sıklığını araştırmayı amaçladık. Çalışmamızın sonuçları literatürle uyumluydu(%49. tıbbi sekreter. World report on violence and health.151’i hekim olmak üzere toplam 389.494 sağlık personeli (hemşire. sağlık memuru. fiziksel saldırıya maruz kalanların oranı %1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü .9’u(n=56) sağlık memuru. %54’ü(n=308) bayandı.4’ü(n=59) ebe. diş hekimi ve eczacı) olmasına rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda yapılmış çalışma sayısı çok azdır(2). Sözel saldırıya uğrayanların oranı %36.Atatürk Ünviversitesi Eğitim Fakültesi.tuik.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.5’i(n=20) diş hekimi ve %38. Diyarbakır. şiddete maruz kalınıp kalınmadığını. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Diyarbakır 2. Olguların %62.World Health Organization. Geneva.¹ Sultan Berk Halmatov.4’ü(n=280) ise son bir yılda en az bir kez şiddet olayına maruz kalmıştı.3 Aytekin Sır. Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının %25-88’inin son bir yılda şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir(3).

3’ünün duygudurum bozukluğu ve %10. %21. Bu çalışmada hastanemizde psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların klinik ve demografik özellikleri.2’sinde en az bir ruhsal patoloji saptanmış ve hastaların % 74.6’sının gece uyuyamaması nedeni ile konsulte edildiği saptandı. % 8’inin ajitasyon. %17. Olguların %9.5’inden psikiyatri konsültasyonu istenmiştir.7’si (n=109) kadın. Fiziksel hastalığı nedeniyle yatan hastalarda konsültasyon hizmeti sayesinde psikiyatrik değerlendirme ve müdahale fırsatı sağlanmaktadır.9 anksiyete bozuklukları yer almaktadır. Genel nüfusta ruhsal bozuklukların yaygınlığı %16 iken. %48. Dahili branşlar arasında FTR ve endokrin. Psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların %90. %14.2’si cerrahi branşlardan istenmişti.3’ü dul veya boşanmış. Hastaların psikiyatrik değerlendirmesi sonucunda konulan tanılar arasında en sık %26. duygudurum ve anksiyete bozuklukları oluşturmaktadır. %23.4’ü bekar. Tartışma Çalışmamızda dahili branşlarda konsültasyon isteme oranı cerrahi branşlardan yüksektir. isteyen klinik. %49. Nuray Atasoy. Yöntem: Bu araştırma 01/03/2012 ve 30/04/2012 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatarak tedavi gördüğü süreçte psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların sosyodemografik bilgileri. Psikiyatri konsültasyonu istenen 224 hastanın %51. konsültasyonu isteyen klinikler. yaş ortalaması 51. %7.8’inde herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı konulmadığı görülmüştür. Konsültasyonların %59. %22. Levent Atik Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Fiziksel hastalığı olanlarda ruhsal bozukluklar sağlıklılara göre daha sık görülmektedir. isteme nedenleri. %50’si ilkokul. Konsulte edilen hastaların %74.2’si emekli. %10. %32’si ortaokul-lise mezunu olduğu görüldü. cerrahi branşlar içinde ise anestezi ve ortopedi en sık konsültasyon isteyen kliniklerdir.7’sinin anksiyete.1’ine psikiyatrik ilaç önerilmiştir. hastaların % 25. %22.3’ü (n=115) erkek. konsültasyonun istenme nedeni.8 duygudurum bozuklukları. %40.8’i dahili branşlardan. Konsultasyon istem yazılarına bakıldığında. Bunların çoğunluğunu madde kötüye kullanımı. Bulgular: Çalışmamızın yapıldığı iki aylık süre içinde hastanemizde yatarak tedavi gören (n=8871) hastaların %2. Özge Saraçlı.1’ine psikiyatrik tedavi önerilmiştir. fiziksel tanıları. Hasret Ozan Keser. Hastaların %60. .6’sı işsiz veya ev hanımı.9’unun tarafınızca değerlendirilmesi istemiyle herhangi bir neden belirtilmeden konsulte edildiği.8 organik mental bozukluklar. psikiyatrik tanı ve tedavilere göre dağılımı incelenmiştir.3’ü evli. konulan psikiyatrik tanılar ve verilen tedaviler ile ilgili bilgilere dosyalardan geriye dönük olarak ulaşılarak yapılmıştır.PB 70 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Melek Cengiz. fiziksel hastalığı olanlarda %21-26 arasında bulunmuştur.44±22 (5-87) idi.3’ünün suicid girişimi.

a review.Nov 22. Işıl Zabun Korkmaz. p=0.The genetics of attention deficit/hyperactivity disorder in adults.Bu polimorfizme ait T aleli bu yüklülük için risk aleli gibi görünmektedir. DEHB'li çocukların ebeveynlerinden oluşan genetik olarak yüklü bir erişkin örnekleminde DEHB ile SNAP-25 geninin iki polimorfizmi (rs3746544. x2=6. Bulgular: Hem DEHB hem de No-DEHB grubu SNAP-25 geni rs3746544 polimorfizmi alel frekansı açısından SK grubuna göre anlamlı farklılık gösterdi (sırasıyla. rs1051312) çalışıldı. Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review. OR=2. Ahmet Rifat Şahin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Giriş ve Amaç: Sinaptozomal-ilişkili protein-25 (SNAP-25). p=0. Yöntem: En az bir DEHB'li çocuğa sahip 228 ebeveyn ve kendilerinde ve çocuklarında DEHB olmayan sağlıklı kontrol (SK) grubu (n=109) çalışmaya dahil edildi. Hum Genet 2009. x2=16.0001. Her iki ebeveyn grubu da SK grubuna göre daha fazla oranda T alleline sahipti (sırasıyla. x2=5.2011.2011.Çalışmamızın sonuçları rs1051312 polimorfizmi ile DEHB ilişkisini desteklememiştir. OR=1.Birden fazla bireyinde DEHB tanısı (ailesel DEHB) olan ailelerde DEHB için genetik yüklülüğünün daha fazla olduğu bilinmektedir(2). bu faktörler yoksa bu yüklülüğün fenotipe yansımadığı düşünülebilir. . Ebeveynlerin 108'i yaşamlarının hiç bir döneminde DEHB tanısı almazken (No-DEHB).206.30.Molecular Psychiatry. 120'si ya çocukluk dönemlerinde ya da halen DEHB tanısına sahipti. rs1051312 arasında ise nominal ilişki bildirilmiştir(1).009.53. Asherson P et al. OR=2. Ömer Böke.745. Zeynep Yeğin.138. x2=10. OR=1.001.Faraone SV. Ficks C.25). Ebeveyn grupları arasında ise alel frekansı ve alel varlığı oranları açısından anlamlı farklılık bulunmadı. sinaptik iletim ve plastisite mekanizmalarında merkezi role sahip bir proteindir. Sonuçlar: SNAP-25 geni rs3746544 polimorfizmi DEHB tanısından ziyade DEHB'li çocuğa sahip olma ya da bir diğer deyişle genetik olarak yüklü olma ile ilişkili olabilir. Gökhan Sarısoy.017.Buna karşın riskli bireylerde diğer genetik ya da genetik dışı faktörlerin katkısıyla DEHB geliştiği.884.Waldman ID.1038/mp.PB 71 Dehb Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ile SNAP-25 Gen Polimorfizmlerinin İlişkisi Ozan Pazvantoğlu. Kaynaklar: Gizer IR. Bu çalışmanın amacı. Katılımcılardan alınan periferik kan örneklerinde SNAP-25 gen polimorfizmleri (rs3746544. Koray Karabekiroğlu. Yakın tarihli bir metaanalizde.05). Sezgin Güneş. Hasan Bağcı.doi: 10. rs1051312) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. çocukluk çağı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile bu proteini kodlayan genin rs3746544 polimorfizmi arasında anlamlı.2011:1–28. p=0. Öte yandan rs1051312 polimorfizmi alel frekans ve oranları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. p=0.126:51–90 Franke B. Seher Akbaş.641.Gruplar arasında alel frekansları ve alel varlığı oranları ki-kare testi ile karşılaştırıldı.

5).46) arasında karşılaştırıldığına anlamlı farklılık saptanmadı. konumunda çalışıyordu. fiziksel saldırıların yarısı(n=3) acil servislerde gerçekleşmişti.7±8. bu sorunun çözümüne ilişkin çıkış yolları sağlayacağını düşünmekteyiz.4’ü (n=85) üniversite hastanesinde.doç. Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü gruplarına göre kat kat daha fazla olduğu bildirilmektedir. Cinsiyet dağılımı dahili-cerrahi bilimler(p=0.2’si (n=77) son bir yıl içinde en az bir kez sözel ve/veya fiziksel saldırıya uğradığını bildirmişti. Altınbaş G.32) hastanelerinde saldırıya uğrama oranları benzerdi. Elif Karaahmet. Bu alanda.PB 72 Çanakkale İlinde Son 1 Yılda Hekime Yönelik Saldırıların Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması Sedat Yelpaze.5’i(n=76) uzman/yard. n=31).n=65) ve neredeyse hepsi hekime yönelik şiddetin son yıllarda arttığını düşünmekteydi (%97.48) ve devlet-üniversite(p=0. Bulgular: Araştırmaya katılanların %64. ülke genelinde yapılacak çalışmaların. Araştırma görevlisi-uzman/öğretim üyesi(p=0.4). ülkemizde bu alanda yapılmış araştırma sayısı kısıtlıdır. %58.82) ve devlet-üniversite hastanesi(p=0.2008. Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı. 3:147-154. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002. Mehmet Nezir İşleyen. Sözel saldırılar büyük oranda poliklinik odalarında gerçekleşmişken(%61. asistanuzman(p=0. Türkcan A. Hekimlerin %59. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olan araştırma görevlisi ve öğretim üyeleri ile Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışmakta olan uzman hekimlere dağıtılmıştır.8.Int J Soc Psychiatry. Elbek O. Kürşat Altınbaş Giriş: Sağlık ortamında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği düşünülmektedir.57(6):631-6. yarısı (n=65)dahili branşlarda. %65. Katılımcıların yaş ortalaması 36. Günümüze kadar birçok çalışmada sağlık alanındaki fiziksel ve sözel saldırılar farklı açılardan işlenmiş olmasına rağmen. Tartışma: Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet. saldırılardan benzer oranda etkilenmesi ve uygulanan sağlık politikalarını var olan şiddet ortamının sorumlusu olarak görmesi oldukça çarpıcıdır. Kadir Arslan. %76. Hekimlere Yönelik Şiddet Üzerine Bir Değerlendirme. dahili-cerrahi birimler(p=0. Toplum ve Hekim.3 (ortanca 35 yıl) idi. Anket doldurmayı kabul eden 130 kişiden elde edilen veriler SPSS'e girilerek tanımlayıcı istatistikler ve grupların sayısal değişkenlerinin karşılaştırmasında normal dağılım gösterenler için bağımsız grupların t-testi. Oral Et. A survey of verbal and physical assaults towards psychiatrists in Turkey.3. Saldırganların büyük çoğunluğu hasta yakınlarından oluşmaktaydı(sözel saldırı %40. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu uğradıkları saldırıların en önemli nedeni olarak kötü sağlık politikalarını görmekteydi(%83. Hekimlerin önemli bir bölümünün cinsiyet. 2011.6’sı (n=84) erkek. Yenilmez Ç. Emel Peker. Ayrancı Ü.2’si evli(n=99). sağlık sektörünü de ciddi bir biçimde etkilemektedir. çalıştıkları kurum ve konumdan bağımsız olarak. . Biz de buradan hareketle. Kaynaklar: Adaş E. Yöntem: Araştırmacılar tarafından hekimlerin son 1 yılda uğradığı saldırıları baz alınarak hazırlanan anket formları .42).23:2:147-160 Altınbaş K.08). Günay Y. Kaptanoğlu C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Devlet Hastanesi’nde çalışan hekimlerine yönelik saldırıları birçok yönden incelemeyi amaçladık. Walters J. normal dağılmayanlar için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. daha geniş örneklem ile daha kapsamlı.

48. 42. Örneklem olarak evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir ve 248 kişiye ulaşılmıştır. hemşirelik bölümü öğrencilerinin en yüksek puan ortalamaları sırasıyla. 46. 58’i erkektir. Sağlık Yüksekokulu. Araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır.3’ü alkol kullanırken. Burdur **Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. 3’ü evli 245’i ise bekârdır. sosyal duyarlık. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programında yapılmıştır. **Huriye Hakut.41.31 bulunmuştur. Uşak Amaç: İnsan kişiler arası iletişim gereği ilişki kurduğu insanların duygularını. %43. Örneklem grubunun %10.**Hamdullah Omay *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.8’i başarılı. %89. %4. Katılımcıların Sosyal Beceri Envanteri toplam puan ortalamaları 280. Bu da bireyin bir takım becerilere sahip olmasıyla mümkündür. sosyal duyarlık. duyuşsal anlatımcılık. sosyal anlatımcılık. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir.34. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlık hizmeti verirken danışanla terapötik iletişim kurmaları son derece önemlidir.59. **Cemile Demirel.**Özge Işıldar. 44.PB 73 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi *Gül Ergün. %2.7’si kullanmamaktadır. Bu doğrultuda hemşirelik bölümü öğrencilerinin genel anlamda sosyal beceri düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.1’i kullanmamaktadır.26. Bunların 190’ı kadın.5’i kısmen başarılı.02 şeklinde saptanmıştır. duyuşsal anlatımcılık. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrencileri oluşturmuştur (N=330). sosyal kontrol. %9.8’i çok başarılı. Bulgular: Araştırmaya 248 kişi katılmıştır. 46. duyuşsal kontrol. duyuşsal duyarlık. %90.**Ceyda Şenol. Alt ölçek puan ortalamaları ise.8’i ise başarısız bir birey olduğunu belirtmiştir. Hemşirelik Bölümü. Sosyal kontrol. **Sinem Kaya. düşüncelerini de anlamak ister. duyuşsal duyarlık. Envanterin bütününden alınabilecek en yüksek puanın 450 olduğu düşünülürse Katılımcıların dereceleme ölçeğinden almış olduğu ortalama 280. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik sorular ve Sosyal Beceri Envanteri kullanılmıştır. 52.46. Bu davranışlar genel olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır. Öğrencilerin genel anlamda kendini değerlendirmeleri istendiğinde. sosyal anlatımcılık ve duyuşsal kontrol şeklindedir. . Bu çalışmanın amacı sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini değerlendirmek ve bu konuda yeterli olup olmadıklarını belirlemektir. Tartışma ve Sonuçlar: Araştırma sonucuna göre.31 puanın iyi bir puan olduğu kabul edilebilir. **Seda Çağlı.9’u sigara kullanırken. %48.

worker’s health. 3. 443-465.1’i erkekti ve %67’si lise ve üniversite mezunuydu. Bullying in medicine. katılımcılara SCID-I uygulanmıştır.7’sinde anksiyete bozukluğu saptandı. Bayram N. Dünyada işyerinde yıldırmanın yaygınlığı %2.PB 74 Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Çalışanlarda İşyerinde Yıldırma (mobbing) Sıklığı Elif Karaahmet* Ülkem Angın Öztürk** Özge Şimşekyılmaz Saraçlı*** Levent Atik**** Nuray Atasoy**** *Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Psikiyatri AD **Süreyyepaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ***Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ****Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: İşyerinde bir veya daha fazla kişinin genellikle bir kişiye yönelttiği uzun süreli ve tekrar eden olumsuz davranışlarla açıklanan işyerinde yıldırma (mobbing) olgusu(1). and labor instability. Those who can. Araştırmada veriler olumsuz davranışlar anketi (NAQ-R) ve sosyodemografik veri formu kullanılarak elde edilmiş. İşyerinde yıldırmaya maruz kalanlarla kalmayanlar arasında komorbidite açısından fark yoktu.Field T.5’inde depresyon.Bilgel N. Bullying. Bulgular: Çalışmaya katılanların %58. ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkisine. .58:258-9. Occup Environ Med 2000. Türkiye’de ise oran %55 olarak bildirilmiştir(5).Godin IM. Workplace bullying and sickness absence in hospital staff. bully. Kaynaklar 1. 2004.Hoel. İşyerinde yıldırmaya maruz kalanların %70. İşyerinde yıldırmaya maruz kalanlarlarda psikiyatrik hastalık oranları istatistiksel anlamlı düzeyde fazlaydı. those who can’t. Amaç: Psikiyatri polikliniğine başvuran psikiyatrik hastalığa sahip kişilerde işyerinde yıldırmanın sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. H. do. L. Cooper.56:226– 231. Occupational Medicine 2006. İşyerinde yıldırmaya maruz kalanlarla kalmayanlar arasında yaş. C. Elovainio M.The experience of bullying in Great Britain: The impact of organizational status.324:786. 2. European Journal of Work and Organizational Psychology. 4. ekonomik olarak geçimini sağlamasına ya da bunların hepsine birden zarar verir(2). Vathera J.. 2002.4’ü işyerinde yıldırmaya maruz kalmaktaydı. Yıldırmaya maruz kalanlar arasında psikososyal bozuklukların ve intihar eğilimlerinin yüksek olduğu ve bu kişilerin daha sık hastalık izni aldıkları belirlenmiştir(3).10.Kivimäki K. mağdurun sağlığına. haysiyetine. Bullying in Turkish white-collar workers. Aytac S. %23.7-67 gibi geniş bir aralıkta bildirilmiştir(4). Metod: Bu çalışmanın evrenini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmit Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran en az 6 aydır aynı işyerinde çalışmakta olan toplam 166 kişi oluşturmuştur. çalışma süresi ve gelir düzeyi açısından fark yoktu. Bunların da % 51. J Epidemiol Community Health. BMJ.57:656–660. Sonuç: İşyerinde yıldırma ciddi sonuçlara doğuran bir durumdur ve kişilerde psikiyatrik hastalıklara neden olmaktadır. 5. B. & Faragher. 2001. Psikiyatristlerin işyerinde yıldırmanın farkında olması kişilerin tedavisinde ve izleminde yararlı sonuçlar doğuracaktır..

Sözel şiddete maruz kalanlar inkârı. Tükenmişlik ve Kaygı Düzeyleri ile Bunlarla Başa Çıkma Yolları Gülnihal Gökçe ŞİMŞEK*. 18-65 yaş arası. ebeveyn veya bakım verenlerde de damgalanma ve tükenmişliğe neden olabilen zorlu bir hastalıktır (1. Durukan İ. dini olarak başa çıkma ve madde kullanmı arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tufan A. sürenin artışı ile hastanın tedavisinde güçlük çekme. Kaynaklar: 1. Hasta ile ilgilenme yılı ile tükenmişlik arasındaki ilişkiye bakıldığında. Sarıpınar E. kronik seyirli. Anadolu psikiyatri dergisi. Tartışma ve sonuçlar: DHB ile yaşamanın özellikle annede belirgin olmakla birlikte ebeveynlerde hem tükenmişliğe hem de dangalanma hissine neden olacak düzeyde zorlayıcı bir durum olduğu görülmüştür (3). Ayla Aysev***. Baş Etme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) ve hasta yakını anket formundan oluşan testler uygulandı. fiziksel şiddete maruz kalanlar ise plan yapmayı. Baskı 2007. 18:283-291 . çalışmayı gönüllü olarak kabul eden. 20 anne ve 18 babadan oluşan toplam 38 ebeveyni çalışmaya alındı. Aytül HARİRİ**. İstanbul ** Maltepe Üniversitesi Psikiyatri AD.Madde Bağımlılığı birliktelik riskini akla getirmektedir. sağlıklı. tükenmişlik ve kaygı düzeyleri ile bunlarla ne ölçüde ve nasıl başa çıkabildiklerini araştırmaktır. DHB ebeveyninin sorunlarla başa çıkma yöntemleri arasında madde kullanmının yüksek oluşu da DHB'nin genetik yatkınlığını ve yine DHB. tedavisi güç ve yaşam tarzını olumsuz etkileyebilen. psikiyatrik sorun yaşayanlar da sorun odaklı başa çıkma ve davranışsal olarak boş verme yöntemlerini tercih ediyorlardı. Bulgular: Çocuğunun hastalığı dolayısıyla kendisinde psikiyatrik sorunların oluşması. düzenli çalışanlar işsizlere göre daha çok şakaya vurma yöntemini kullanıyordu. Ankara. çocuğu tarafından fiziksel şiddete maruz kalma. Damgalanma yaşayanlar ise belli bir alt başlık kullanmıyordu. Yöntem ve Gereçler: Çocuk ruh sağlığı polikliniğine başvuran ve DSM-IV tanı kriterlerine göre DHB tanısı ile takip edilen 6-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların annelerinde tükenmişlik düzeyleriyle kısa ve uzun etkili metilfenidatın bu tükenmişliğe etkisi. Ankara Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DHB). J Pediatr. okuryazar (ort. dolayısıyla sadece hastada değil. Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE). Şener Ş. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların annelerinde depresyon ve anksiyete düzeyleri ile kullanılan başa çıkma yöntemleri: Bir ön çalışma. 2. 2009. Erdem M. Psikiyatri Temel Kitabı 2.Form I ve II). Köroğlu E. Öğrenim yılı ile dini olarak başa çıkma arasında negatif anlamlı ilişki vardı. Akın B. %92'si evli ve yaş ortalaması 41+/-13 olan. hastaya acıyarak davranma ya da dışlama ve ebeveynin madde kullanım sıklığı doğru orantılıydı. Çalışmamızın amacı.2). İstanbul ***Ankara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı AD. Deneklere Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ). DHB ile izlenen çocuk ve ergen hastaların ebeveynlerindeki çaresizlik. 9:217-223. toplum tarafından damgalanma yaşama ve dışlanma oranı babalara göre annelerde anlamlı düzeyde yüksek bulundu. 3. Güleç C. Anksiyete ve tükenmişlik derecelerinin DHB ile geçirilen süreden ve sosyoekonomik koşullardan olumsuz etkilendiği ve bu koşulların başa çıkma yöntemlerini de değiştirdiği açıktır. Maddi sorun yaşayanlar anlamlı olarak daha fazla aktif başa çıkmayı.PB 75 Dikkat Eksikliği ve Bozukluklu Çocuk ve Gençlerin Ebeyenlerindeki Çaresizlik. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. BAÖ ile COPE sonuçları karşılaştırıldığında ise yüksek anksiyete puanları ile sorun odakli başa çıkma. Durumsal ve Sürekli Kaygı Envanterleri (STAI. Eğitim yılı 9+/-8) . hastanın davranışlarını denetlemede güçlük çekme. 2008. özellikle de sorun odaklı başa çıkma yöntemini kullanıyorken.

1’inin okul başarısının “orta” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ergenlik pek çok riski taşıyan zorlu bir geçiş dönemidir ve akran baskısının daha çok ergenlik döneminde ve gençlerin zamanının çoğunu geçirdiği okul ortamı ile arkadaş gruplarında görüldüğü belirtilmektedir. Öğrencilerin %41. Bulgular: Öğrencilerin %53. Gereç ve Yöntem: 2012 yılında Muğla ili Fethiye ilçesinde yapılan araştırmada evreni temsilen Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi. Veriler sosyodemografik değişkenlere ilişkin sorulardan oluşan anket formu ve Kıran (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan 34 soruluk “Akran Baskısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. boş zamanlarını televizyon izleyerek geçiren. . Araştırmada erkeklerin kızlara göre.7’sinin anne ve babasının sağ ve beraber olduğu.1’inin özgüven algısının “çok”.93.9’unun erkek. % 63. Lise Öğrencisi.05±22.8’inin samimi olduğu arkadaş sayısının “4 ve daha fazla”. Verilerin analizinde yüzdelik hesaplamalar ile Kruskal wallies ve t-testi kullanılmıştır. ailesi ilgisiz olan.8’inin ekonomik gelir algısının “orta düzey” olduğu saptanmıştır. %85. arkadaş sayısı ve özgüveni az olan. Bu değişkenlere göre ölçek puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.8’inin ailesinin genel tutumunu “ilgili”.PB 76 Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı Fadime Funda Erdil*.05). Akran baskısı ölçek puan ortalamaları Fethiye Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nin X=56.0’ının 16-17 yaş arası ve %62.7’sinin 2 kardeş olduğu. lise öğrencilerinde akran baskısının araştırılması ve bazı demografik değişkenler açısından analizi amacıyla yapılmıştır.0’ının aile ilişkisini “çok iyi” olarak tanımladığı bulunmuştur. bireyin içinde bulunduğu grubun etkisi ile bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesi olarak tanımlanan bir şiddet davranışıdır. okul başarısı ve aile ilişkileri kötü olan ve aile gelir durumu düşük olan öğrenciler ile arkadaş düşüncesini önemsemeyen ve hayır demede zorlananlarda akran baskısı puanları daha yüksektir. sınıf. Anahtar Sözcük: Akran Baskısı.05).0’ının anne eğitim durumu ilköğretim olup.85 olarak saptanmıştır. Ergenlik. Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Karaçulha Çok Programlı Lisesi seçilmiştir.52. Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise genel lise ve meslek lisesi öğrencilerine göre daha fazla akran baskısına maruz kaldıkları saptanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0. %56. Ayrıca. %34. %71. %54.99±31. ailelerden yazılı onam alınabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 440 öğrenci ise örneklemi oluşturmuştur. % 51. Karaçulha Çok Programlı Lisesi'nin X=52. Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi'nin X=64. Ayrıca. %37. Bu okullarda eğitim gören toplam 2297 öğrenciden.5’inin 1. Bu çalışma.99±22. Sibel Coşkun** * Fethiye Esnaf Hastanesi ** Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Giriş ve Amaç: Akran baskısı. %52.

Bulgular: Çalışma gruplarının polimorfizm dağılımlarına bakıldığında POLR199H açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu (p=0. CGI-I yanıtı polimorfizm ilişkisine bakıldığında. DEHB+YGB olan olgularda MPH’ a yetersiz yanıtın veya olumsuz yan etki profilinin CES-1 enzim sisteminin genetik yapısındaki bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bugüne kadar hiç araştırılmamıştır. MPH temelde Karbosilesteraz-1 (CES-1) enzim sistemiyle metabolize edilmektedir. Yöntem: Çalışmaya 7-12 yaş aralığında 25 DEHB+ Yüksek Fonksiynlu Otizm. MPH’ ın YGB alt tipleri arasındaki farklı yanıt ve CES1 gen polimorfizmi ilişkisinin YGB spektrumundaki klinik ve etyopatolojik çeşitliliğe de ışık tutabileceği öncü bir çalışmadır. Olguların iki hafta boyunca ilaç kullanmaması sağlanıp MPH verilerek tükürük örnekleri alınmıştır. Elif Ercan***. 22 DEHB+Hafif Düzey Mental Retardasyon. İzmir **Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. DEHB ve YGB’dan sorumlu olduğu öne sürülen ortak gen lokuslarının arasında 16. YGB olan olgularda % 50 oranında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) komorbiditesi olduğu bilinmektedir. CES-1 geninin 16. S75N. Olguların alınan tükürük örneğindeki hücrelerden tanıya kör araştırmacı tarafından DNA izolasyonu gerçekleştirildikten sonra. 20 DEHB+Asperger Bozukluğu. 22 DEHB+Otizm olan olgu ve 34 pür DEHB olan kontrol grubu olarak alınmıştır.002) görülmüştür. Tartışma: YGB+DEHB olan olgularda pür DEHB ya da DEHB+ Hafif Düzey Mental Retardasyon olan olgulardan daha düşük MPH yanıtı elde edilmiştir. Deniz Yüce****. kromozomun olması YGB+DEHB olan olgularda CES-1 enzim sisteminin araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. MPH verildikten sonra anne-babalar Turgay DEHB Ölçeğini. kromozomdan kodlanması. klinisyen ise Klinik Global İzlem Ölçeği –İyileşme (CGI-I) ve yan etki değerlendirme ölçeğini doldurmuşlardır. . Duygu Aygüneş**.PB 77 Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Hiperaktivite Semptomlarına Metilfenidatla Yetersiz Yanıt: CES1 Polimorfizminin Rolü var mı? Ülkü Akyol Ardıç*. I49V ve G143E GEN POLİMORFİZMLERİ) mutant veya heterozigot olanlar polimorfik olarak değerlendirilmiştir.01). İzmir ****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Prevantif Onkoloji AD. Buket Kosova** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD. DEHB tedavisinin klasik ilacı olan Metilfenidat (MPH) ise YGB olan olgularda pür DEHB olan olgulardan daha az etkili olmakta ve kötü tolere edilmektedir. Ankara Giriş: Otizm ve diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) gerek bireyin gerekse ailenin ve toplumun yaşam kalitesini derinden etkileyen bozukluklardır. Eyüp Sabri Ercan*. İzmir ***Ege Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık AD. PolR199H açısından tedavi yanıtı kötüleşenlerin polimorfik olduğu ve anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p=0. CES-1 için genotip belirlemesi yapılarak (CES-1 R199H.

Ankara 2 Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Hemşirelik Bölümü. hemşireler hastanın şiddet içerikli davranışlarında artış olmaması için mutlaka fiziksel/kimyasal tespit yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtmekte. kendine ve çevresine zarar vermesine neden olabilmektedir. Nermin Gürhan 2. hangi durumda hangi tespit yöntemi tercih edilmeli sorusuna halen cevap bulunamamış olmakla birlikte uygulamalar hakkında hem ülkemizde hem de dünyada yeterli araştırmaların yapılmadığı da görülmektedir. hemşireler hekimlere göre sağlık personeli. Uygulamada belli bir standardın olmaması. Bu durum hastanın saldırgan davranışlar sergilemesine. Uygulamada etik ve hukuki sorunlar yaşanabilmekte. Bulgular: Hemşireler fiziksel tespiti daha çok tercih etmekte. uygulayan ve uygulanan üzerinde olumsuz fiziksel ve psikolojik etki yaratabilmektedir. uygulama hakkında sağlık çalışanlarının yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamaları. Yöntem: Çalışmaya üniversite ve sağlık bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 53 klinik hemşiresi 55 araştırma görevlisi hekim alınmıştır Bu araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan 25 soru içeren bir anket ile elde edilmiştir. yasal boşluğun olması. sürekli bir eğitimin verilmemesi nedeniyle sağlık çalışanları farklı tutum ve davranış sergileyebilmektedir. Burhanettin Kaya 3 1 Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Hemşirelik Bölümü. hasta ve hasta yakınından onam alınması konusunda ise çekimser davrandıkları görülmektedir Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda belirtilen görüşler klinik uygulama arasında farklılıkların olduğu. hekimler kimyasal tespitin tercihi hastanın yaşına ve kilosuna göre ayarlanması gerektiğini düşünmekte. bu nedenle hemşire ve hekimlere uygulama konusunda büyük rol ve sorumluluklar düştüğü anlaşılmaktadır . Ankara 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD.PB 78 Psikiyatride Kullanılan Hasta Tespit Yöntemleri Ve Hemşire Ve Hekimin Hasta Tespiti İle İlgili Görüşleri Yasemin Ucun 1. hemşireler şiddet ve saldırganlık içeren davranışların olması durumunda fiziksel yada kimyeasl tespiti daha çok tercih etmekte. hasta ve hasta yakını arasında yaşanan iletişim sorunlarının tespit kullanımını artıracağını düşünmektedirler. Tespit kullanımında yasal ve etik konular hakkında her iki meslek grubu da birbirine yakın cevap verirken. Bu nedenle fiziksel-kimyasal tespit yöntemleri güvenlik amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Ankara Giriş ve Amaç: Psikiyatri hastaları istekleri dışında tedavi olmak durumunda kalabilmekte ve zorla hastanede alıkonulabilmektedir. Bu araştırma psikiyatride çalışan hemşire ve hekimlerin tespit yöntemlerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. İstatiksel değerlendirmede Fisher’s ve Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Tespit uygulamasına kimin karar verdiği.

. DIS-Q ile Çocukluk çağı travması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.23±0. Hastaların yaş ortalaması 31.27 DİS Q 1. Cenk Ural. % 71. DIS-Q skoru. Disosiyatif bozukluklar psikiyatride çoğu bozuklukla birlikte görülebilen ama özellikle borderline kişilik bozukluğu.(p>0. medeni durum ve eğitim düzeyi ile Yale Brown skoru. Hastaların %41’i (n=35) ilkokul mezunu. Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya 60’ı kadın.8’i (n=42) ev hanımıydı.38±0.56 bulundu.37±7.23±0. Amaç: Türkiyede disosiyatif bozukluğu olan hastalarla yapılan bir çalışmada hastaların %46’sında fiziksel istismar.05) (Tablo 3).76. %33’ünde ise cinsel istismar belirlenmiştir.05) Cinsiyet. % 53. Tartışma: Çalışmamızda özellikle Yale Brown ile DIS-Q puanları önemli oranda korelasyon göstermiştir. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.37±7. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Bağcılar EAH psikiyatri polikliniğine 2008 Ocak ile 2010 Aralık ayları arasında başvuran hastalar alınmıştır. Mahir Akbudak. Filiz Kulacaoğlu.8 oranında istatistiksel olarak pozitif ilişki saptandı. Bizim çalışmamızda CTQ puanları ile Yale Brown arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı ama CTQ ortalama skorunun (2. Hastalara yapılan Yale Brown ölçeği ortalama skoru 23.8’i (n=56) evli. Sonuç olarak OKB hastalarının ilaç ve bilişsel davranışçı terapiyle tedavisi sürecinde disosiyatif belirtilerin tedaviye dirençte önemli bir parametre olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.87 2.56 Hastalığın süresi ile DIS-Q ve çocukluk çağı travmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.56) yüksek çıkması göz önüne alındığında OKB hastalarında travmatik yaşantıların önemli olduğu ve klinik olarak bir anlam ifade edebileceği söylenebilir. konversiyon bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile birlikteliği sık olan bir bozukluktur.22’ydi (18-54 arası).40-3.( Tablo 2) Tablo 2: Ölçekler puan dağılımı Min-Max Mean±SD Yale Brown 3-40 23. 18’i erkek toplam 78 hasta alındı.76 CTQ 1.47±67. disosiyasyon ölçeği(DIS-Q) ve Yale Brown obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği(Y-BOCS) kullanılmıştır.77 2. Çocukluk çağı travması skoru arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. (p<0. (p>0. DIS-Q ortalama skoru 2.PB 79 Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Disosiyatif Belirtiler ve Çocukluk Çağı Travması Hasan Belli. Çalışmada 40 sorudan oluşan çocukluk çağı travması ölçeği. çocukluk çağı travması ölçeği ortalama skoru 2. Çalışmaya ilk kez psikiyatri polikliniğine başvuran ve DSM-IV-TR kriterlerine göre OKB tanısı alan 78 hasta alınmıştır. İstanbul.27-4.27.38±0.38±0.05) Yale Brown ile DIS-Q arasında %27. Bu çalışmanın amacı OKB’si olan hastalarda disosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması sıklığının araştırılmasıdır.58 (2. Ortalama hastalık süresi 82.384) ay bulundu.

%26. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) %14. %13. DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre OKB tanısı almış 82 hasta alınmıştır. Sosyal Anksiyete Bozukluğu %7.8(8)’i dini.45 yıl iken ortalama başlangıç yaşı 24. son dönemde yapılan çalışmalar sanılanın aksine OKB’nin yaygınlığının sık (%2. Sırasıyla en sık görülen ektanılar.4(2)’ü boşanmıştı. Bulgular: Çalışmaya katılan 82 hastanın %23. M. Tartışma ve Sonuçlar: Hastalığın başlangıç yaşı. Hastaların %70.1(5)’i dua-tövbe etme tipi kompülsiyon şeklindeydi.8(22)’inde birinci derece akrabalarında OKB mevcut idi. Kompülsiyon tipleri açısından ise dağılım. %9.24 iken. %2. Yasir Şafak*. Dr.29±10. Bizim bu çalışmadaki amacımız da OKB tanısı almış hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Hastaların obsesyon tiplerinin dağılımı. Ortalama hastalık süresi 7.5-3) olduğunu göstermektedir.PB 80 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi Erkan Kuru*. %22 (18)’si kontrol tipi. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne Ocak 2011 ile Kasım 2011 tarihleri arasında başvuran.6 (30)’sında tek başına OKB görülürken. %2.32±8.78 yıldı.4) komorbid başka ruhsal rahatsızlıklar vardı. Hastaların ortalama eğitim süresi 10. %52. eğitim düzeyi literatürle benzerlik göstermekle birlikte cinsiyet dağılımında belirgin olarak literatürden farklılık tespit edilmiştir.96±7.3(6) olarak tespit edildi. . Hastalara SCID-I.Bengü Yücens*.Hakan Türkçapar* *Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Amaç: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yapılan ilk epidemiyolojik araştırmalarda.2 (19)’si erkek. medeni durum.8 (63)’i kadındı. Hastaların yaş ortalaması 32. Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği-Semptom listesi (YBOC-SC) uygulanmıştır. %61(50)’i evli.6(12). diğer hastalarda (%63. Hastaların %36. %6.4( 43)’ü bulaş-kirlilik tipi. %18. Major Depresyon %28(23). Emrah Karadere*. %52.3(15)’ü şüphe tipi. %36. Sosyodemografik veri formu. Komorbidite oranlarıda literatürle uyumludur ve en sık major depresyon olarak tespit edilmiştir. %76. buda literatürle uyumlu gözükmektedir.7(58)’sinde aile öyküsü yokken.4 (43)’ü temizlik-yıkanma tipi .6(30)’sı bekar. M.05’ti.39±3.4 (2)’ü cinsel obsesyon şeklindeydi. nadir rastlanan bir bozukluk olduğu düşünülmekteyken. Hastaların birinci derece akrabalarında OKB tanısı bulunduğu belirlenmiştirki. Klinik özelliklere baktığımızda en sık görülen bulaş-kirlilik tipi obsesyon ve temizlik-yıkanma tipi kompülsiyon literatürle uyumlu bulunmuştur. Yöntem: Çalışmaya.4 (11)’si tekrarlama tipi.

Bulgularımız genel olarak OKB hastalarının BKT performanslarının kontrollerden farklı olmadığını göstermiştir. Osman Özdel*. Gülfizar Varma*.p=0. USA Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında karar verme süreçlerinde bozukluklarının olduğu bilinmektedir. Hamilton anksiyete ölçeği (HAM-A).PB 81 Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastaların Bechara Kumar Oynama Testi Performansları Selim Tümkaya*. Maudsley obsesif kompulsif belirti ölçeği ve PEBL-BKT(Psychology Experiment Building Language. BKT3 (F=3.Bechara kumar oynama testi) uygulanmıştır. Denizli **Michigan Üniversitesi Psikoloji AD.330. Figen Ateşçi*.BKT4 (F=0. BKT2 (F=1. Mueller**. Nalan K.567).287). . p=0.566. OKB hastalarının bu testte bozuk performansa sahip olduğunu bildiren birçok çalışma olmasına rağmen.091. cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından birbirlerinden anlamlı farklılık göstermiyorlardı (tümü p>0.113) seviyelerinden hiçbirinde gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Filiz Karadağ*. bizim bulduğumuz gibi bozuk performans göstermediğini bildiren çalışmalar da mevcuttur. p=0.764). p=0. BKT1 (F=0. Bu çalışmanın örneklemi 40 OKB hastası ve 39 kontrolden oluşuyordu. p=0. Çalışmalar arasındaki farklılık yöntemsel farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Gruplar yaş.075).05).249.BKT5 (F=2. Tüm katılımcılara Hamilton Depresyon ölçeği (HAM-D). Yale-Brown obsesyon kompulsiyon ölçeği.149. tersi sonuç bildiren çalışmalar da mevcuttur.Oğuzhanoğlu* *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Shane T. OKB li hastaların bu bozuklukları ölçtüğü düşünülen Bechara kumar oynama testinde kötü performanslar gösterdiği bildirilmesine rağmen.

392. Yaş. Bu çalışmanın örneklemi 51 OKB hastası ve 46 kontrolden oluşuyordu. p=0. düşünceleri kontrol ihitiyarcı (t= .167) alt ölçeklerinde kontrollerden farklılık göstermezken. Üstelik bu bozuklukların obsesyon ve kompulsiyonların gelişiminde rolü olduğu düşünülmektedir. p= 0.152.5. p= 0. Osman Özdel. OKB hastaları ÜBÖ nün olumlu inançlar (t= -.028). Filiz Karadağ. bilişsel güven (t= -2. Nalan K.000).000)alt ölçeklerinde anlamlı farklılıklar gösteriyorlardı. p= 0. Tüm katılımcılara Hamilton Depresyon ölçeği (HAM-D).1. p= 0. Bulgularımız OKB hastalarının bozulmuş üstbiliş fonksiyonlarına sahip olduğunu göstermiştir. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında bilişsel bozuklukların yanı sıra üstbiliş bozukluklarının da görüldüğü bildirilmiştir.Oğuzhanoğlu Pamukkale Universitesi Psikiyatri AD. Bu çalışmanın amacı OKB hastalarını üstbiliş işlevleri açısından sağlıklı kişilerle karşılaştırmaktır.234. Figen Ateşçi. cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından gruplar birbirlerinden farklılık göstermiyorlardı (P>0. Gülfizar Varma.05). Hamilton anksiyete ölçeği (HAM-A). . Maudsley obsesif kompulsif belirti ölçeği ve Üstbiliş ölçeği (ÜBÖ) uygulanmıştır.067. kontrol edilmezlik/tehlike (t= -6.098. Yale-Brown obsesyon kompulsiyon ölçeği.946) ve bilişsel farkındalık (t= .PB 82 Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastalarda Üstbiliş İşlevleri Selim Tümkaya.

YAB tedavisi alanların %36.9 mide/sindirim sistemi hastalığı. YAB için %34. %14. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Amaç: Birincil amacı.7’sinde tetkik yapılmıştı.2’si YAB tedavisi dışında bir tedavi almakta. Sosyal fobi için % 24’tür. Bu yazıda YAB olan hastalarda uygunsuz tanı ve tedavi oranlarının saptanması amacı ile yapılmış olan çalışmanın ön sonuçları verilmektedir. Sheehan Yetiyitimi Değerlendirmesi puanındaki değişim ve hastanın mesleki etkinliği.6’sında panik bozukluk.2’si kadın) alındı. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) olan hastalarda uygunsuz tanı ve tedavi oranlarının saptanması olan çalışmamızda ayrıca uygunsuz tanı ve tedavi nedeni ile oluşan maliyet yükü. % 5. %20. bunların %86. YAB olan hastalar hem komorbid psikiyatrik hastalıkların sıklığı hem de yeterli tanı ve tedavi olamamaları nedeniye sağlık sistemini çok fazla kullanıyor olabileceği düşüncesiyle yapılan bu çalışmada literatüre uygun biçimde eştanılı psikiyatrik hastalıkların yüzdesi yüksek bulunmuştur (%72. Tartışma ve Sonuçlar: Literatürlere göre Türkiye’de herhangi bir somatik problemle birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin %22. . Anket sorularını anlamaya veya açık ve net cevaplar vermeye engel olacak düzeyde kognitif bozukluğu bulunanlar hariç tutulmuştur. bu hastaların %53.3’tü.4’ünde YAB olduğu ortaya çıkmaktadır.2’si ise herhangi bir tedavi almamaktaydı.6 kalp hastalığı.32 yıl olan 97 hasta (%73. Anksiyete bozuklukları için özgün tanı konma oranları %35-65.3’ü herhangi bir sebep ile acil servise başvurmuş. bunların %55.6’sı son 6 ay içinde YAB için tedavi almakta.7’sinde majör depresyon. Son 6 ay içinde hastaların %9.PB 83 Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Uygun Olmayan Tanı ve Tedavi Nedeniyle Meydana Gelen Hasta Yükünün Değerlendirilmesi Nesrin DİLBAZ. %9. Hastaların %86. Hastaların %55. %5. sosyal yaşam ile boş zaman uğraşıları ve aile yaşamında görülen yeti yitimi üzerine katkısı ve hastanın hastalık şiddeti ile ilişkili yaşam kalitesi değerlendirilecektir. yüksek tansiyon gibi şikayetlerle hastaneye ayaktan başvuran hastaların oranı % 77. YAB dışında başka bir psikiyatrik bozukluğu olanların oranı %72.7’sinde psikiyatrik hastalık harici eşlik eden bir hastalık mevcuttu.9’u yalnız SSRI.2) Bu hastaların % 50‛sinin tanı aldığı ve tanı alanların da %50‛sinin gerekli tedaviyi alabildiği düşünülmektedir. %18.5’u yalnız SNRI ve %8. Son 6 ay içinde kalp çarpıntısı.3’ü hastaneye yatırılmıştı. %25’i SSRI+benzodiazepin. çeşitli sebepler ile başka bir uzmana konsültasyona gönderilen hasta oranı ise %46. %25.1’inde bipolar bozukluk mevcuttu.4 idi. DSM-IV tanı kriterlerine göre YAB teşhisi almış olan. Hastaların %42. Sonuçlar: Çalışmaya ortalama yaşları 44.3’ünde obsesif kompulsif bozukluk.3’ü SSRI+antipsikotik almaktaydı. çalışmaya katılmaya olur veren bireyler alınmış ve geçmişe yönelik bilgilerinin sorulduğu çalışma anketi uygulanmıştır.86±12.7’sinde tetkik yapılmıştı. %7.2’ydi. Yöntem ve Gereçler: 2011 yili son 6 ayi ve 2012 ilk 6 ayi arasinda yapılan ve prospektif müdahalesiz anket çalışması olarak tasarlanan çalışmaya Ankara Numune ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Psikiyatri Kliniklerine başvuran 18 yaşından büyük. %11 hipertansiyon+diyabet. %8.4 hipertansiyon.

35. 49) = 1.009). p < . T.0001. Bakış yönü OKB ve kontrol gruplarının mesafe algılaması değiştirmiyordu.38. Oysaki günlük hayatta. vakaların sosyal işaretleri değerlendirmesi için istemli dikkatlerini kullanmalarını yeterli kılmaktadır. p = . 49) = 34. birbirlerine bakmadıkları pozisyonlardaki mesafelere göre daha kısa algılanması esasına dayanmaktadır. Bu bulgular OKB hastalarının sosyal işaretleri istemsiz/spontan dikkat ile fark etme bozukluklarının olduğunu düşündürmektedir. p < . Bulgularımız bakışın postüre zıt yönde olduğu pozisyonda OKB hastalarının bakış etkisine kontrollerden daha az hassas olduğunu göstermektedir.0001. Gülfizar Varma*. Bu test karikatürlerin birbirlerine baktıkları pozisyonlarda karikatürler arasındaki mesafelerin. ηp2 = . 2x2x2 ANOVA 3 yönlü (Postur-bakış zıtlığı x bakış yönü x grup) bir ilişkinin varlığını gösterdi (F [1. Bu amaçla sosyal işaretlerin istemsiz/spontan olarak tanınmasını ölçmek için özel olarak geliştirilmiş olan Sosyal mesafe muhakeme etme testinin bir versiyonunu kullandık (SMMT). Fakat bu etki OKB hastalarında kontrollere göre anlamlı olarak daha zayıftı. Bu konuda.PB 84 Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastaların Sosyal İşaretleri İstemsiz Dikkat ile Farketme Düzeyleri Selim Tümkaya*. ηp2 = . Figen Ateşçi*. Tjeerd jellema**. fakat bu bozuklukların mekanizması bilinmemektedir. p = .080). cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından anlamlı farklılık göstermeyen 25 OKB hastası ve 26 kontrolden oluşmaktaydı. ηp2 = . p = . Filiz Karadağ*. 49] = 5. bugüne kadar OKB hastaları ile yapılmış olan çalışmalarda birbirleri ile çelişen sonuçlar bulunmuştur. Çalışma gruplarımız yaş. Ayrıca anlamlı bakış x grup ilişkisi bulundu (F (1. Fakat tüm bu çalışmalarda kullanılan yöntemler. Obsesif kompulsif bozukluklu (OKB) hastaların sosyal fonksiyonlarında bozuklukların olduğu düşünülmekte. Bu nedenle istemsiz dikkat sosyal işlemlemede önemle bir role sahiptir.21.82. başarılı sosyal ilişkiler kurmak hızla değişen sosyal işaretlerin istemli bir çaba sarfetmeden tanınmasını gerektirir. 49) = 4. OKB: t(24) = -2. Postür ve bakış aynı yönde olduğunda. p = 0. ηp2 = . Bakışın postüre zıt yönde olduğu pozisyonda bakış yönünün etkisi anlamlıydı (F(1.021.24.41).61. .045.71. Bu bilgilerin ışığında biz Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyal işaretlerin istemsiz/spontan olarak tanınınma süreçlerini araştırmayı amaçladık. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu* * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD **Hull Üniversitesi Psikoloji AD. bakış yönünün etkisi anlamlı değildi (F(1. bu illüzyon daha şiddetli görülebilecektir.104). Osman Özdel*.032). Daha dikkat çekici olan bakış yönünün postüre zıt olduğu pozisyonda.test hem OKB hastalarının hem de kontrollerin karikatürlerin birbirine baktığı pozisyondaki mesafeleri daha yakın algıladıklarını gösterdi (Kontroller: t(25 ) = -5.

37(%48. 2(2. Dental fobi birçok ülkede ağız ve diş sağlığının korunmasında büyük bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 29: 456-463.9)’unda başka bir anksiyete bozukluğuna rastlandı(p<0. Kontrol grubuna DFS ölçeğinden 54 ve altında olanlar alındı.49: 90-94. Journol of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 2004. Yapılan çalışmalarda diş hekimi korkusunun %4-16 arasında değiştiği bildirilmiştir3. 2. 1. 1999. 109: 172-177. dental fobisi olan kişilerin 63(%82.05). Anksiyete bozukluklarının dağılımı incelendiğinde.Stabholz A. Gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı(P>0.Lundgren J.7) özgül fobi doğal-çevre tipi.3) özgül fobi hayvan tipi. Dental fobisi olmayan grupta ise 14(%16.Lundgren J.6) yaygın anksiyete bozukluğu.PB 85 Dental Fobisi Olan Hastalarda Psikiyatrik Bozuklukları Eştanısı Süleyman Gündüz*. Bu hastalara sosyodemografik veri formu ve Dental korku skalası verildi. Yüksel Kıvrak**. 3(%3. Thomson WM. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışma hakkında bilgilendirilip katılmayı kabul eden 600 hasta alındı. Eur J Oral Sci 2001. Distimi tanısı dental fobik grupta 2 hasta. DSM-IV kriterlerine göre düzenlenmiş olan yapılandırılmış görüşme formu SCID-I kullanılarak Dental Fobi tanısı kondu. Berggren U. Latif Ruhşat Alpkan *Kars Devlet Hastanesi.9)posttravmatik stres bozukluğu. Dental anksiyetesi olanlarda bir ya da daha fazla psikiyatrik bozukluk tanısı konması ihtimali anksiyetesi olmayanlara göre daha fazladır(44). 2(%2. diş tedavisini ve dişhekimlerinin rahat çalışmasını engelleyen önemli bir sorundur. 4. 35: 3-12.Locker D.6) panik bozukluğu olmadan agorafobi. Psychophysiological reactions in dental phobic patients during video stimulation. Peretz B. 11(%14. Berggren U. Int Dent J.1)’inde (major depresyon tanısı kondu. Psychophysiological reactions in dental phobic patients with direct vs. ** Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç: Epidemiyolojik çalışmalar popülasyonun %4 ile %16’sinde dental tedavi konusunda sorun olarak kabul edilebilecek düzeyde korku ve anksiyete olduğunu düşündürmektedir(1. 21(%27. fobik olmayan grupta ise 1 hastada saptandı. Aynı evrenden gelişigüzel seçilen bu kişilere SCID-I uygulanarak diğer anksiyete bozuklukları eştanısı araştırıldı.6) özgül fobi durumsal tipte şeklnde saptandı. Kesme puanı 55 ve üstü olan hastalara.3)obsesif kompulsif bozukluk. 3. Tartışma ve Sonuçlar: Yaptığımız çalışmada dental fobisi olanlarda olmayanlara göre ikinci bir psikiyatrik eş tanı olma olasılığının daha fazla olduğunu bulduk. Psychological disorders and dental anxiety in a young adult population. 5(%6. Dental fobisi olan 76 hastadan 32(%42. Sonuçlarımız literatürle uyumludur. 1(%1. indirect fear acquisition.6) agorafobi ile birlikte panik bozukluk. Carlsson SG. örneklem grubunda 40(%48.6) sosyal anksiyete bozukluğu. Anksiyete bozukluğu başta gelirken bunu duygudurum boukluğu izlemektedir. Dental anxiety among patients prior to different dental treatments.5) panik bozukluk. Bulgular: Anksiyete bozuklukları açısından eştanı olarak karşılaştırıldığında. Diş hekimi korkusunun sık rastlanan bir sağlık sorunu olduğu düşünülürse diş hekimi fobisi tedavilerinin etkinliğini optimize etmenin kişisel ve sosyoekonomik yararlar sağlayacağı düşünülebilir(4).2)sinde. Diş hekimi korkusu geçmişten günümüze uzanan ve gelecekte de hastaların diş tedavisinden faydalanmalarına engel teşkil edeceği düşünülen bir olgudur. 42(%55. Yaygın görülen bu durumun tesbit ve tedavi edilmesinin koruyucu ve tedavi edici diş sağlığı hizmetlerini olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Poulton R.Carlsson SG. .9)’unda major depresyon tanısı kondu. Dental anksiyete. Community Dent Oral Epidemiol 2001.6) özgül fobi kan-enjeksiyon-yara tipi ve 24(%31.001). Şeref Özer. 43(%56.2).

Bu nedenle ambulans çalışanlarının psikoeğitsel çalışmalarla desteklenmeleri. Ambulans çalışanları. Bu nedenle bu çalışmada ambulans çalışanlarının iş ve toplumsal yaşantılarından kaynaklanan travmatik stres belirtilerini saptamak amaçlanmıştır. 2010) ambulanslarda görev yapan 41 doktor. Bu tür olayları yaşamak kadar. Tükenmişlik. bu yaşantılara tanık olmak da kişileri etkileyebilir. Kadınlarda travmatik stres ve depresyon belirtilerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p< 0. 39 paremedik ve 74 ambulans sürücüsü olmak üzere toplam 324 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Amaç: Travmatik olaylar insanın yaşamsal bütünlüğüne yönelik tehdit içeren olaylardır. işleri nedeniyle sürekli zor durumda olan hastalara hizmet vermekte. Bulgular: Elde edilen sonuçlarda. 170 ebe/hemşire/sağlık memuru/acil tıp teknikeri.PB 86 Ambulans Çalışanlarında İkincil Travmatik Stres Belirtileri Aslı YEŞİL..76±2.58. A. p<0.01. Prof. İkincil Travmatik Stres.85±7. Depresyon. & SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi.bu süreçte özellikle tükenmişliğe yönelik önlem alınması görev sırasında ve sonrasında yaşayacakları sıkıntıları aza indirmede etkili olabilir. Dr. 2001). . Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı. Yöntem VeGereçler: 112 Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanı Soru Formu ve Travmatik Stres Belirti Ölçeği (Başoğlu ve ark. felaket gibi kriz durumlarında aktif görev almaktadırlar. 1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Yeşil ve ark.. sağlık çalışanlarında belirgin tükenmişlik belirtileri saptanırken (12.74). doğal afet.56±6.. Tartışma Ve Sonuç: Ambulans çalışanları görevleri nedeniyle başta tükenmişlik olmak üzere ruhsal açıdan sıkıntı yaşamaktadırlar.30) travmatik stres ve depresyon belirtileri düşük düzeyde saptanmıştır( 6.05). Tamer AKER Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi.

Atli A. OKB hastalarında yukarıda bahsedilen durumların tespiti ve tedavinin bu yönde devamının gerektiğini hatırlatmaktadır.Rufer M. Fricke S. Psychother Psychosom 2006. metakognisyonlar ve istenmeyen düşüncelerin süpresyonu ile ilişkisine dikkat çeker ve bunun travmatik yaşantılar ve dissosiasyonla ilişkili olduğunu iddia eder (1). düzen kompülsiyonları olan hastalar sertralin (150 mgr/gün) ile tedavi ediliyorken yapılan kontrol muayenelerinde olgulardan birinde cinsel içerikli ve saldırganlık-zarar verme obsesyonlarının da olduğu anlaşıldı. Kaçınma davranışları ve anksiyete belirtilerine ikizine göre daha fazla sahip olan hastada yapılan görüşmelerde bir travma öyküsü olduğu anlaşıldı. tedaviye dirençli olması. Cremer J. Psikiyatri. and cognitive models in obsessive compulsive disorder.PB 87 OKB Semptom Şiddeti ve Tedaviye Direnç’te Dissosiyatif Bozukluk Birlikteliğinin Rolü: Dizigot Olgular Adem Aydın.Mesut Işık.Selvi Y. 2011. Olgular: 20 yaşında bekâr. Kaynaklar: 1. Dissociation as a predictor of cognitive behavior therapy outcome in patients with OCD. Moritz S. Int J Psychiatry in Clin Pract. Güleç M. Relations between childhood traumatic experiences. Dizigot olgularımızdan dissosiasyon düzeyi yüksek ve çocukluk çağı travması olan hastada obsesyonların ayrı niteliğinin olması.sHand I. . Bu olgu halen kısmi düzelme ve ikinci olgu ise belirgin düzelme ile takip edilmektedir. 1–7.75:40–6. Peter H. Hastanın amnezi ve depersonalizasyon gibi dissosiyatif belirtiler göstermesi üzerine hastaya ve karşılaştırma amacıyla ikizine DES uygulandı (sırasıyla 55 ve 22). Boysan M. Aydın A.Ekrem Yılmaz Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. İlk tedavi başvuruları 3 yıl önce olan ve başlangıçta kirlilik. Çelik C. simetri obsesyonları ve temizlik. Tedavi bu aşamadan sonra ayrıldı ve ilk olguya aripiprazol 10 mgr/gün eklendi. kontrol.Yavuz Selvi. Tartışma: OKB’de kognitif modeller obsesif düşünce ve eylemlerin. ayında dissosiyatif belirtileri olan olgu’nun depresyon ve YBOCS skorları daha yüksekti. OKB hastalarındaki dissosiasyonun çocukluk çağı travmalarından kaynaklandığını gösteren çalışmalar vardır (1). Bu olgu ikizine göre SSRI tedavisine dirençliydi. Tedavilerinin 18. Van Giriş: OKB ve dissosiyatif bozukluklar ayrı bir durum olarak görülse de OKB hastaları sık dissosiyatif belirtiler gösterirler. Held D. Beşiroğlu L. kuşku. 2. Ayrıca yüksek dissosiasyon düzeyleri OKB hastalarında direnci ve BDT’ye düşük cevabı predikte edebilir (2). dizigot kadın hastalar. Bu yazında OKB tanısı konulan dizigot ikiz hastaların semptom şiddeti ve prognoz açısından ayrışmalarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travmasının belirleyici rolü üzerinde durulacaktır. dissociation.

Hasta ve kontol gruplarına sosyodemografik veri formu. Yöntem: Bu çalışmaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran. Bulgular: Her iki grup arasında BDAÖ skorları açısından anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte (p>0.05). hasta grubuna ek olarak vizuel analog skalası (VAS) uygulanmıştır. TAÖ skorları kontrol grubundan anlamlı yüksek saptanmıştır (p<0. Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (BDAÖ). Nuran Erden**. kontrol grubu olarak yaş. Aleksitimi ve Ağrı İle İlişkisi Aylin Ağırman*.005). cinsiyet.PB 88 Firomiyalji Sendromu Olan Hastalarda Bedensel Belirtileri Abartma. Bu çalışmada fibromiyalji sendromunda görülen diğer bedensel belirtiler ve bu belirtilerin ağrı skorları ve aleksitimi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. SONUÇ: FMS grubunda bedensel duyumları abartma kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. FMS olan grupta BDÖ.İstanbul ***Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği.Yarkın Özenli*. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). . FMS'da depresyon ve aleksitimi önemli oranda tabloya eşlik etmektedir. Toronto Aleksitimi Ölçeğİ (TAÖ-20). eğitim durumu açısından uyumlu 29 sağlıklı gönüllü alınmıştır. BDAÖ skorları arasında pozitif ilişki bulunmuştur (p<0. Yüksek ağrı skorlarının bedenselleştirme . Seçil Uysal*** *Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. TAÖ. Diyarbakır Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS). aleksitimi ve depresyon ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Amerikan Romatoloji Birliği tarafından geliştirilen ölçütlere göre FMS tanısı konan ve çalışma ölçütlerini karşılayan ardaşık 50 kadın hasta. bedensel ve psişik semptomların birlikte görüldüğü bir hastalıktır. Adana **Özel Median Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği.05). FMS grubunda VAS skorları ile BDÖ.

p=0. dissosiyatif boyutun ve alkol kullanımının KB’de intiharın hatırlanmasını ve bu hastalara yaklaşımda duygusal istismarın dikkate alınmasını desteklemektedir. t=-3. Bulgularımız.02. B=1. Psikiyatri Kliniği. İstanbul Giriş İntihar. Aydınlatılmış onamları alındı. p<0. p=0. t=-2. p<0. yalnız yaşama. Leman İnanç* * Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. p=0. BDÖ. Çalışmaya 1865 yaş arası kişiler dâhil edildi. duygusal istismar ve CTQ. Boşanmış ya da dul olmak. duygusal istismar. kognitif yetersizliği ya da psikotik bozukluğu olanlar çalışmaya alınmadı. Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ).85.85. Kendini yönetme ve işbirliği yapma puanları ise intihar girişimi olan grupta düşük bulundu (Sırasıyla. p=0. Wald=6.15.71. ailede psikiyatrik hastalık. p=0. Alkol kullanımı. Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES). Wald=5.36).71. Psikiyatri Kliniği. Duygusal istismar da konversiyon bozukluğundaki dissosiayonun yordayıcılarından biridir.44. Bulgular İntihar girişimi olan (n=33) ve olmayan (n=57) grup karşılaştırıldığında iki grup arasında demografik ve klinik değişkenlerden. yatış sayısı ise intihar girişimi olan grupta anlamlı olarak yüksek bulundu (Sırasıyla.005. Hasta grubu intihar girişimi hikâyesine göre iki gruba ayrıldı. KB’li hastaların stresle baş etmede dissosiasyonu ya da alkolün sağladığı kimyasal dissosiasyonu kullandıkları düşünülebilir.007.27. Testleri anlayacak düzeyde okuma yazması olmayan. t=3.003. BAÖ. eğitim süresi. göç etmiş olma.003). Wald=5.05. t=-2. p=0.43.12.58. DES-taxon. DES. p=0. psikiyatri ve halk sağlığının en önemli konularından biri olmaya devam etmektedir. duygusal istismar ve dissosiasyonun şiddeti ile daha önceki hastane yatışlarının yordadığı görülmektedir. İstanbul **Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). p=0.004.001). TAS-A. cinsiyet. DES ve yatış sayısının intihar varlığını yordadığı tespit edildi (Sırasıyla.04.78. alkol kullanımı en yüksek oranda olmak üzere. B=0.83. t=-3. .91. t=2.03. kötü ekonomik durum. Tüm katılımcılara Mizaç Karakter Envanteri (MKE). B=1. B=0. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-28) ve sosyodemografik veri toplama formu verildi.001.01. t=3.04. p=0.93. t=-2. Tartışma KB’de intihar girişimlerini. Kikare=2. Wald=3. İntihar girişimi olan grupta.97. p=0. Kikare=6.03. t=-2. Konversiyon bozukluğunda (KB) intihar düşünceleri ve girişimlerinin sıkça görüldüğü bildirilmesine rağmen bu konuda yeterince çalışma bulunmamaktadır.01).PB 89 Konversiyon Bozukluğunda İntihar Girişiminin Yordayıcıları Medine Yazıcı Güleç*. t=-2. yaş. Toronto Aleksitimi Skalası (TAS). KB’nin tipi ve madde kullanımı açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0. Yöntem ve Gereçler Çalışmaya Erenköy RSEAH Polikliniklerine başvuran ve DSM-IV’e göre KB tanısı konan ardışık 90 hasta alındı. Ömer Yanartaş**.04.05).28 toplam puanları anlamlı olarak yüksekti (Sırasıyla.

B=0. karakter boyutlarından ise kendini yönetme ve işbirliği yapma anlamlı olarak düşük bulundu.60. eğitim durumu (t=1. (sırasıyla. ilkeli olma. t=-6. Mizaç boyutlarından yenilik arayışı. empati. Leman İnanç*. zarardan kaçınma ve sebatkarlık. karakter boyutlarından ise kendini yönetmenin konversiyon bozukluğunu yordadığı görülmüştür. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde borderline kişilik bozukluğu görünümüyle uyuşmaktadır. Bulgular Hasta ve kontrol grubu arasında yaş (t=1. Wald=10. kognitif yetersizliği ya da psikotik bozukluğu olanlar çalışmaya alınmadı.42.) boyutlarının yüksek olduğunu göstermektedir.15. zarardan kaçınma ise yüksek serotonerjik aktiviteyle ilişkilidir.11.02. Mizaç boyutlarından yenilik arayışı.02. cinsiyet (ki kare=2. p=0. .10. B=-0.16) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Tartışma Bulgularımız KB’de yenilik arayışı (heyecan arama. olumlu alışkanlıklar.) ve zarardan kaçınma (endişe. Tüm katılımcılara MKE ve sosyodemografik veri toplama formu verildi. belirsizlik korkuları. Wald=4.) ve işbirliği yapmanın (sosyal hoşgörü. Ahmet Üzer* *Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. t=8.46..35. kişiliği boyutsal olarak da değerlendirmeyi önermektedir. Wald=4. İstanbul Giriş Konversiyon bozukluğu (KB) ile kişilik bozuklukları sıklıkla bir arada bulunmaktadır ve KB’nin klinik görünümüyle ilişkisi gösterilmiştir. Yöntem ve Gereçler Çalışmaya Erenköy RSHEAH Polikliniklerine başvuran ve DSM-IV’e göre KB tanısı konan ardışık 94 hasta ve 57 sağlıklı kontrol alındı.93.66.98.001). Kişilik araştırmalarında güncel yaklaşım. p=0. kendini kabul. Wald=7. p<0. Karakter boyutlarına bakıldığında ise kendini yönetmenin (sorumluluk alma. amaçlılık. karamsarlık.16). düşük dopaminerjik aktivite. B=0. KB olan hastalarda mizaç boyutlarından yenilik arayışı ve zarardan kaçınma kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek. p=0. Ömer Yanartaş**. dürtü sellik. t=-2.001. merhametlilik. Testleri anlayacak düzeyde okuma yazması olmayan.00. yardımseverlik. t=5. Mizaç Karakter Envanteri (MKE) kişiliği boyutsal olarak değerlendiren ve psikobiyolojik olarak modelleyen bir yaklaşım sunmaktadır. Psikiyatri Kliniği. Aydınlatılmış onamları alındı. Yenilik arayışı. B=0. p=0. Çalışmaya 18-65 yaş arası kişiler dâhil edildi.PB 90 Konversiyon Bozukluğunda Mizaç ve Karakter Medine Yazıcı Güleç*.08). İstanbul **Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Psikiyatri Kliniği.42. zarardan kaçınma. p<0.30.99). çabuk yorulma.001. p<0.) düşük olduğu görülmektedir. sebatkarlık ve kendini yönetmenin KB varlığını yordadığı görüldü (Sırasıyla.

kadın.PB 91 Yanan Ağız Sendromu: Somatoform bozukluk mu? Evrim Özkorumak*. hekimlerin hastanın yakınmaları konusunda çaresiz hissetmeleri. zararlı ve rahatsız edici olarak tanımlanması bedenselleştirmeye işaret edebilir. Ahmet Tiryaki* *Karadeniz Teknik Üniversite Tıp Fakültesi. Yapılan ruhsal muayenede affekt çökkün. net olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. aile sorunları nedeniyle psikiyatriye başvuran hastaya essitolopram 10 mg\gün. altta yatan herhangi bir lokal veya sistemik neden bulunmamasına rağmen ağızda yanma ve karıncalanmayla giden kronik bir hastalıktır(1. karıncalanma ve acıma hissediyormuş.7).2). Etyopatolojisi ile ilgili birçok faktör öne sürülmekle birlikte. O dönemde alınan biyopsi sonucu fibroepitelyal papillom olarak değerlendirilip eksize edilmiş. Son 5 yıldır ağızda özellikle dilinde ve dudaklarının iç kısmında yanma. Esra Ercan**. venlafaksin 75 mg\gün başlanmış ve bedensel anksiyete belirtilerinde azalma olmasına rağmen ağızdaki yanma ve karıncalanma şikayetinde değişiklik olmamış. Olgu: Kırkdokuz yaşında. yineleyici tıbbi başvurular. Periodontoloji Anabilim Dalı ***Karadeniz Teknik Üniversite Tıp Fakültesi. Ağızdaki yanma ve karıncalanma şikayetleri 5 yıl içinde artarak devam etmiş. Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç: Yanan Ağız Sendromu(YAS). hipokondriyazis en yaygın belirtilerdir (3. evli hasta Periodontoloji Kliniğinden sebebi bulunamayan ağızda yanma şikayeti nedeniyle KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğine konsülte edilmiştir. Hastanın şikayetleri ilk olarak 5 yıl önce dudaktaki kabarıklık nedeniyle dış merkezde alınan biyopsi sonrası başlamış. bu belirtilere bir açıklama ve çare bulabilmek umuduyla sık sık sağlık hizmeti talebinde bulunurlar. bedensel belirtilerin yoğun. Yapılan Dermatoloji konsultasyonunda oral mukozanın dermatolojik fizik muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu saptanmayan hasta ağız yanması sendromu olarak kabul edildi. . Psikolojik faktörlerin hastalığı ortaya çıkarabileceğine dair hipotezlerin yanında birçok çalışmada bu hastalarda komorbid psikiyatrik durumların da yüksek olduğu gösterilmiştir. fiziksel bir hastalığa atfettikleri bedensel belirtileri nedeniyle yoğun sıkıntı yaşarlar. anksiyete. Bu şikayetle çok kez periodontoloji ve dermatoloji kliniklerine başvurduğu fakat önerilenlerden fayda görmemiş. Deniz Aksu Arıca***. DSM-IV tanı sistemine göre.4. “Somatoform Bozukluk” tanı ölçütlerini doldurmayan bu vakalar. Depresyon en sık görülen hastalık olmakla birlikte. kanser fobisi. Bu olgudan yola çıkılarak daha fazla sayıda olgularla yapılacak ileri çalışmalarla YAS’ın etyopatogenezine katkıda bulunulabilir. düşünce içeriğinde bedensel yakınmalar ve hipokondriyak uğraşlar belirgindi. Beck depresyon ölçeği 20. Tartışma ve Sonuç: Fizyolojik ya da organik bulguların bulunmadığı tekrarlayan kronik bedensel yakınmalar.5). 1 yıl önce anksiyete belirtileri. Beck Anksiyete Ölçeği 25 puan. Klinik global izlenim ölçeğinde şiddet alt ölçeği: 5 idi. Psikiyatri Anabilim Dalı **Karadeniz Teknik Üniversite Diş hekimliği Fakültesi. sağlık hizmetleri açısından maddi ve manevi yük oluştururlar (6.

mental sağlık yaşam kalitesi alt ölçek sonuçları için istatistiksel olarak anlamlı düzelme bulunmuştur. Faiz O. Rosolowich V. sosyal fonksiyon. sosyal ve iş-okul aktivitelerinin önemli derecede engellendiği sonuçları elde edilmiştir (1. emosyonel rol güçlüğü. Ader DN.28(1):49-71 . Yapılan çalışmalarda mastaljinin fiziksel. 3) Bu çalışmada amaç organik etiyolojisi olmayan bir grup mastaljili hastada bilgilendirme ve psiko-eğitimin yaşam kalitesine etkisini araştırmaktır.20:198. Metod: Çalışmaya organik etiyoloji bulunmayan 95 mastaljili hasta dahil edilmiştir. Bilgilendirme ve psiko-eğitimden 1 ay sonra SF -36 yaşam kalitesi ölçeği tekrar uygulanmıştır.eğitim verilen grupta bilgilendirme ve psiko-eğitim verilmeyen gruba göre fizik sağlık. Management of Breast Pain. günlük yaşamı oldukça engelleyen ve önemli tıbbi maliyetlere yol açan bir durum olarak kabul edilmektedir. 2. J Obstet Gynaecol Can. ruhsal.demogrofik form ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği tüm hastalara uygulanmıştır. Rastgele seçilen 57 hastaya bilgilendirme ve psikoeğitim verilmiş geriye kalan 38 hasta bilgilendirme ve psiko-eğitim almamıştır. fiziksel rol güçlüğü. Am J Obstetric and Gynecology 1997. Shriver CD. J Clin Pract 2000. Relationship of cyclical mastalgia. Kaynaklar: 1. ağrı. Mastalgia. vitalite. Lea RH. Premenstrual syndrome or recurrent pain disorder.54:228-32. Adana Giriş: Mastalji. Bulgular: Bilgilendirme ve psiko. genel sağlık. Agah Bahadır Öztürk** *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Adana ** Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği. 2.200.PB 92 Mastalji Hastalarında Bilgilendirme ve Psiko-Eğitimin Yaşam Kalitesine Etkisi Yarkın Özenli*. ( tüm sonuçlar: p<0.2006.000) Sonuç: Mastalji hastalarında verilen bilgilendirme ve psiko-eğitimin yaşam kalitesinin yükselmesinde faydalı bir seçenek olduğu düşünülmektedir. Fentiman IS. Saettler E. Browne MW. Szuck B. 3. Sosyo.

Çalışma grubunun SDQ ölçeği çalışma grubunun 30.12±0.62 olarak bulunmuş olup fark istatistiksel olarak bulunmuştur (p<0.Tere L. 2006. Vol.23-65. 2.PB 93 Organik Etiyolojisi Olmayan Mastalji Hastalarında Somatizasyon. eğitim düzeyi. 44:9195. Anatolian J of Psychiatry 2009. 3. Yoldaşcan E. 2. kontrol grubunun 20. J Am Coll Health 1995.94±1. Topal K. Çalışma ve kontrol grubuna somatizasyon semptomları varlığını tanımlamada SCL-90 somatizasyon alt ölçeği ve somatizasyon düzeyini belirlemede Somatizasyon Disosiyasyon Ölçeği (SDQ) uygulanmıştır. Kaynaklar 1. Bulgular: SCL-90 somatiasyon alt ölçeği mastalji hastalarında 2.55 olarak bulunmuştur. Mastalji gibi ağrının ön planda olduğu hastalıklarda duyguların sembolik beden diliyle dışa vurumu somatizasyonu doğurabilir (3).54.001).10±8. Mai F. Metot: Çalışmaya Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi kliniğine meme ağrısı yakınmasıyla gelen yapılan tetkikler sonucunda organik bir pataloji saptanmayan 58 mastalji hastası ve yaş.91±0. Somatoform Disorder (WPA Series Evidence and experience in psychiatry. Bu bulgular mastalji hastalarının psikiyatrik tedavinin içinde bulunduğu multi-disipliner bir yaklaşıma ihtiyaç gösterdiğine işaret edebilir. 9). Adana Amaç: Somatizasyon en basit anlamıyla fizik bulgularla ve tetkiklerle açıklanamayan bedensel yakınmalar ve belirtiler olarak tanımlanabilir (1.2). Özenli Y. Prevelence and associated risk factors of somatization disorder among Turkish students. John Wiley&Sons. Ghiselli W.001) Sonuç: Organik etiyoloji saptanmayan mastalji hastalarında somatizasyon bulguları ve düzeyi normallere göre yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı organik etiyoloji olmayan mastalji hastalarında somatizasyon semptomlarının varlığını araştırmaktır. 10: 131-136. Kontrollü Bir Çalışma Agah Bahadır Öztürk* Yarkın Özenli** *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği. Do somatic comlaints mask negative affect in youth. . Somatazation and conversion disorder.87. Gruplar arasında SCL-90 somatizasyon alt ölçeği için fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0. Adana *Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. kontrol grubunun 0. medeni durum açısından uyumlu sağlıklı gönüllü 35 kişi katılmıştır.p. Hoboken NJ. Merskey H.

Ancak bu konuda yeterli çalışma olmadığından hastalığın doğasını anlamak açısından bu çalışma yapılmıştır. Bahar Sarı Narğis *Selçuk Üniversitesi. Bulgular: OHA grubunun bazı bellek işlevlerinin kontrol grubundan anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmektedir. Saat Çizme Testi (SÇT). İsmet Melek. İST A Süresi. Serkan Yılmazer. Hatay ***Harran Üniversitesi. yaşam süresini ve kalitesini azaltıcı bir hastalık olan OHA’nin önemli komplikasyonlarından olan kognitif yetersizlik üzerinde yeterince çalışma yapılmamıştır.) puanları arasında anlamlı fark vardır. Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Hatay Amaç: Orak Hücreli Anemi (OHA) Hb A’nın Hb S’e mutasyonu sonucu oluşan genetik bir hastalıktır. B Süresi. Şanlıurfa ****Silopi Devlet Hastanesi. ilerleyici. Katılımcılılara nöropsikolojik işlevlerini değerlendirmek amacıyla 3Kelime-3Şekil Testi (3K-3S). Akdeniz ülkelerinde sık görülen hastalığın ülkemizde en sık görüldüğü şehir Antakya’dır. Selçuklu Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Tartışma: Sonuç olarak OHA’li hastaların beyinde görünür bir hasar olup olmadığından bağımsız olarak kognitif işlevleri bozulmaktadır Bu hastalardaki yetersizlik ayrıntılı kognitif muayene sonucu saptanabildiğinden klinik olarak özel öneme sahiptir. atlanan harf sayısı ve yanlış işaretlenen şekil sayısı puanları açısından farklılık göstermiştir. Şırnak *****Mustafa Kemal Üniversitesi. Banu Cangöz. . Hastalıkta kognitif ve akademik yetersizlikler olabilmektedir. Konya **Mustafa Kemal Üniversitesi. OHA grubunun şekil kopyalama (görsel bellek) ve şekiller için kazanım puanı ile hem görsel (şekiller) hem de sözel bellek (kelimeler) için anlık ve gecikmeli hatırlama (15 dk. İptal Etme Testinde (İET) doğru işaretlenen harf sayısı. Hasta ve kontrol grupları. İki grup.PB 94 Nörolojik Olarak Sağlam Orak Hücreli Erişkinlerde Nörokognitif Bozulma Asena Akdemir. Yöntem: Çalışmaya 65 orak hücre anemili ve 58 normal kontrol hastası alınmıştır. Hastaların kranial MR’ları çekilmiştir. Kronik. A Hatası ve B Hatası puanları açısından anlamlı fark olduğu gözlenmiştir. Tüm katılımcıların psikiyatrik ve nörolojik değerlendirmeleri yapılmıştır. İz Sürme Testi (İST) puanları açısından incelendiğinde. Psikoloji Bölümü. İptal Etme Testi (İET) ve İz Sürme Testi (İST) uygulanmıştır.

1 ile depresif bozukluklar olarak tespit edilmiştir.3) ve obsesif kompulsif bozukluk (%7. Halk Sağlığı AD. Buna rağmen hastaların sadece %16. Çalışmamızda depresif bozukluklar içinde en sık major depresif bozukluk (%25. Bulgular: Kronik prurituslu hastaların %70. DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-Text Revision) tanı ve değerlendirme sistemine göre psikiyatr tarafından SCID-I/CV (Structered Clinical Interview for DSM-IV. Psikiyatrik tanı alan grupta jeneralize kaşıntı ve BDE puanları. Fatma Özlem Orhan*. anksiyete bozuklukları içinde de en sık yaygın anksiyete bozukluğu (%10. psikiyatrik tanı alan grupla almayan grubun her ikisinde de kadınların oranı fazlaydı. Mehmet Fatih Karaaslan**Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Dermatoloji AD. Pruritusta psikiyatrik bozuklukların görülme oranı. En sık görülen psikiyatrik bozukluklar ise %34.9) tespit edilmiştir. Clinical Version) uygulanarak psikiyatrik tanılar araştırıldı. Perihan Öztürk**. %28. Ali Özer***.05). Hastaların sosyodemografik verilerini ve hastalığıyla ilgili özelliklerini içeren form dolduruldu. %42. bu hastalarda psikiyatrik değerlendirmenin önemine işaret etmektedir. deri hastalıkları içinde en sık görülen semptomdur. Tüm kronik prurituslu hastaların %62'sinde hafiften şiddetliye değişen oranlarda depresif belirtiler saptandı.7’sinin daha öncesinde psikiyatrik başvuruları mevcuttu.2) ile karşılaştırıldığında yüksek oranlardadır. Kahramanmaraş **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Kahramanmaraş ***İnönü Üniversitesi. Psikiyatri AD. Psikiyatrik bozukluk saptanan hastaların %57.6’sında 1-3 arası değişen sayılarda psikiyatrik bozukluklar saptandı. liken simpleks kronikus ve prurigo nodülaris şeklinde kaşımaya sekonder deri lezyonları saptandı. birincil deri hastalıkları ve kaşıntıya sebep olabilecek sistemik hastalıklar hariç tutulan kronik prurituslu hastaların sosyodemografik verilerini incelemek. kaşıntının özelliklerini. Kronik pruritus. Tıp Fakültesi.1’inde depresif bozukluklar. Tıp Fakültesi. Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulandı.7’sinde ekskoriyasyon. Tıp Fakültesi. Yasemin Akman**.3’ünde deride herhangi bir lezyon saptanmazken. psikiyatrik tanı almayan gruba göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0. kaşıma isteğine neden olan rahatsızlık verici duyu olup.3).6’sında anksiyete bozuklukları tespit edilmiştir. Tartışma ve Sonuçlar: Bizim çalışmamızda hastaların %34. Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza 126 kronik prurituslu hasta alındı. .5’inde farklılaşmamış somatoform bozukluk. Birincil deri ve sistemik hastalığı saptanamayan kronik prurituslu hastalarda yüksek oranda psikiyatrik bozuklukların görülmesi ve özellikle depresif belirtilerin eşlik etmesi. birçok deri ve sistemik hastalıklarda görülebildiği gibi psikiyatrik bozukluklarda da görülebilmektedir. Kronik prurituslu hastalarda.PB 95 Kronik Pruritus Hastalarında Psikiyatrik Profil Oğuz Akman*. Malatya Amaç: Kaşıntı ya da pruritus. ülkemizdeki psikiyatrik bozuklukların yaygınlığı (%17. %32. Bu çalışmadaki amaç. varsa psikiyatrik bozukluklarını ve depresif belirtilerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

163-172.5’i çalışmıyordu. depresyon ve cinsel yaşam. Hemodiyaliz programına alınan hastalarda. Yıldızgördü E. Tamam L. önemli ölçüde iş gücü kaybına ve çeşitli komplikasyonlara yol açan. Psikiyatrik hastalıkların dağılımına baktığımızda % 29 ile en sık oranda depresyon görülmekteydi. Dwyer A. Hemodiyaliz hastalarında anksiyete.8’i okuryazar değildi.PB 96 Hemodiyaliz Tedavisi Almakta Olan Hastalarda Psikiyatrik Hastalık Sıklığı Elif Karaahmet*. KBY hastalarında depresyon ve anksiyete en sık görülen psikiyatrik hastalıklardır ve morbiditeyi artırmaktadır (2). Savaş H. Ondokuz Mayıs Ü. Clin Nephrol. 17. Yüksel Kıvrak***. Bulgular: hastaların % 68. Hastaların % 49. Kaynaklar: 1-Şentürk A. her yaş grubunu etkileyen bir hastalıktır (1). Tıp Dergisi 2000. Barlıoğlu H. Kürşat Altınbaş* * Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Psikiyatri AD ** Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD *** Kafkas niversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ****Süreyyepaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) yaşamı tehdit eden. sosyodemografik veri formu uygulanmış ve tamamıyla SCID-I görüşme yapılmıştır. . Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin sosyokültürel açıdan farklı iki farklı bölgesinde hemodiyaliz tedavisi gören hastaların psikiyatrik hastalık düzeylerinin araştırılmasıdır. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007. 2-Bahar A. Bu nedenle bu hasta grubunun düzenli olarak psikiyatrik değerlendirmeye alınması gerekmektedir. 2008. Yapılan bir çalışmada diyaliz tedavisi alan hastaların % 70’inin psikiyatrik hastalıklarının farkında olmadıkları gösterilmiştir (3). Hastaların % 34. % 43. Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında depresyon başta olmak üzere psikiyatrik hastalıklar sıklıkla eşlik etmektedir.3’ünde en az bir psikiyatrik hastalık varken % 11. % 31.69:201-6.8 ile yaygın anksiyete bozukluğu vardı. Ülkem Öztürk****.1’i erkek.2 ile uyum bozukluğu ve % 5. Patient perceived barriers to treatment of depression and anxiety in hemodialysis patients. Özge Şimşekyılmaz Saraçlı**. Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda psikopatoloji. 3-Johnson S. Metod: Çalışma Siverek Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hemodiyaliz tedavisi almakta olan toplam 69 kişi üzerindeyürütülmüştür. diğer birçok kronik hastalıkta olduğu gibi birçok ruhsal ve sosyal sorunun da eşlik ettiği görülmektedir.9’u kadındı. İkinci sırada % 7. 8:287-292. Hastalara Hamilton anksiyete ve depresyon ölçekleri.4’ünde iki psikiyatrik hastalık bulunuyordu.

psychosocial factors and comorbidity in the general population: results from the Domestic/International Gastroenterology Surveillance Study (DIGEST). J. Hpylorili grup anksiyete. hp+li grup ayrıca anksiyete. Yöntem ve Gereçler: Dispeptik şikâyetleri nedeniyle endoskopi ünitesinde üst endoskopi uygulanan 150 hasta çalışmaya alındı. Yusuf Günerhan*.2)’i erkek.070.8)’si kadındı. 2. p=0. Her iki grupta somatizasyon alt skalasında aldıkları puan kesme puanı olan1’in üzerinde olmakla beraber. Hpylorili olanların 16(%34. Suppl. Bulgular: H pylorili olan ve olmayan 118 kişinin sonuçları değerlendirmeye alındı. 118 hasta ile araştırma tamamlandı. 22(%46. . Mustafa Ari**. Gastroenterology. Hpyloi olmayanlar ise 25(%53.0) sı erkek.0)’i kadındı. Pathophysiology and treatment of functional dyspepsia. Sarnelli G. 1. Aralarında fark olmasına rağmen bu fark anlamlı değildi(x2=0. SCL 90 ölçeği uygulandı. Scl 90 değerleri ve alt ölçekleri açısından her iki grup arasındaki puan farklarının anlamlı olmadığı görüldü. Bisschops R. depresyon. ve ek alt skalalarından yüksek puan almışlardı. Yelda Yenilmez*.Stanghellini V. 231:29–37. Elif Karaahmet*** *Kafkas Üniversitesi **Musta KemalÜniversitesi *** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Amaç: Psikolojik faktörlerin(1) ve h pylorinin(2) gis i etkilediği bilinmekle beraber dispeptik yakınmaları olan kişilerde hp ile psikolojik faktör ilişkisi yeterince aydınlatılmamıştır.Tack J. 2004 Eki.Pylori varlığı incelendi. 31(%66. Scand. kişiler arası duyarlılık alt skalalarından aldıkları puan 1’in üzerinde tesbit edildi. Gastroenterol. Helicobacter (H) Pylori doku testi uygulanan hastalar dâhil edildi. 127(4):1239–55. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda dispepsi etiolojisi amacı ile endoskopi için başvuran kişilerde hp enfeksiyonu ile ruhsal belirtileri arasında ilişki olmadığını bulduk.079). Alınan dokuya üreaz test uygulanarak H. 1999. Ayrıca yine bu bölgelerden alınan doku örnekleri histopatolojik inceleme ile HP varlığı doğrulandı. Dispepsili hastalarda hem hp ile psikolojik belirtiler arasında ilişki olmadığını hem de hplilerin bile ayrıca psikiyatrik yönden değerlendirilmesinin önemli olduğunu gösteren ilk çalışma olmasından dolayı araştırmamızın önemli olduğunu düşünmekteyiz. Endoskopik işlem sırasında antrumdan ve pilordan üçer doku alındı. Biz bu çalışmamızda hpli olan ve olmayan kişilerdeki ruhsal belirtileri incelemeyi ve hp nin ruhsal belirtilere neden olup olmayacağını araştırmayı amaçladık. öfke. obsesyon. paranoid ve gsi endeksi alt gruplarından yüksek puan almışken hylori olmayan grubun somatizasyon. psikotik. Relationship between upper gastrointestinal symptoms and lifestyle. kişiler arası duyarlılık. obsesyon. depresyon.PB 97 Helicobacter Pylori Psikiyatrik Semptom Gelişimine Neden Olur mu? Yuksel Kivrak*.

Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı Amaç: Vajinismus. İlişki sıklığı açısından hasta ve sağlıklı kontroller arasında fark yoktur. BDÖ. Yapılan jinekolojik değerlendirme sonrasında herhangi bir patolojik bulgu saptanmayanlar hasta grubunu oluşturmuştur. Mehmet Armağan Osmanağaoğlu*** Karadeniz Teknik Üniversitesi. Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği(GRCDÖ). cinsel işlev ve anksiyete. eğitim. Filiz Civil Arslan**. Tartışma ve Sonuçlar: Vajinismus etyolojisinde yer alan etmenlerden biri olan cinsel bilgi yetersizliği bu çalışmada gösterilirken. vajinanın dış üçte birindeki kaslarda cinsel birleşmeyi engelleyecek biçimde. Depresyon ve anksiyete düzeyleriin vajinısmus etyolojisindeki yeri ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın amacı vajinismus tanısı konulan hastaları sosyodemografik özellikler. Bulgular: Vajinismusu olan 25 kadından 2’sine (% 8) spekulum muayenesi yapılabilmiştir. Cinsel travma hiçbir hastada bildirilmemiştir. vajinismus. Psikiyatri Anabilim Dalı **Çaykara Ataköy Ruh VE Sinir Hastalıkları Hastanesi ***Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ahmet Tiryaki*. Hasta grubu evlilik uyumlarını sağlıklı hastalara göre anlamlı olarak daha kötü olduğunu bildirmişlerdir. Hastaların tümü organik nedenli vajinismusun ekarte edilmesi amacıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. BAÖ ve GRCDÖ.toplam puan ve doyum. yineleyici ya da sürekli olarak istem dışı spazm olarak tanımlanan bir cinsel ağrı bozukluğudur. % 92). meslek. kaçınma. Tıp Fakültesi. orgazm alt puanları hasta grubunda anlamlı yüksek bulunmuştur(Tablo1).Elif Şimşek Kaygusuz*. Hasta ve kontrol grubu arasında yaş. diğer bir etmen olan cinsel travma öyküsü hiçbir hastada bildirilmemiştir(4). Cinsel bilgi düzeyi hasta grubunda sağlıklı gruba göre anlamlı olarak daha kısıtlı ve yanlıştır. Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu.PB 98 Vajinismusu Olan Kadınlarda Depresyon. çalışma durumu açısından fark yoktur. Diğerlerine sadece unimanuel muayene yapılmıştır (n=23. GRCDÖ’de vajinismus dışında diğer alt puanların sağlıklı kontrollere göre yüksek olması vajinismusta birleşmede zorluk dışında cinsel cevap döngüsünün diğer basamaklarında da sorun olabileceğini işaret edebilir. Anksiyete Düzeyi ve Cinsel İşlevler Evrim Özkorumak* . Tıp Fakültesi. depresyon düzeyleri açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. Beck depresyon Ölçeği(BDÖ) ve Beck anksiyete Ölçeği(BAÖ) uygulanmıştır. Hasta grubuna yaş ve eğitim açısından eşleştirilmiş 25 cinsel birleşme sorunu olmayan sağlıklı kontrol alınmıştır. Bu tanımlayıcı veriler vajinismus etyolojisinde farklı etmenlerin çalışılacağı ileri çalışmalara ışık tutacaktır . Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya KTÜ Tıp Fakültesi psikiyatri polikliniğine cinsel birleşmede bulunamama nedeniyle başvuran DSM-IV’e göre vajinismus-yaşamboyu sürekli tip tanısı alan 25 kadın hasta alınmıştır. Birinci basamak ve cinsel işlev bozukluğu polikliniğine başvuran kadın hastalarda da en sık rastlanan cinsel işlev bozukluğudur(1-3).

Ölçeklerin ortalama puanları tablo 1’de gösterilmiştir. sürekli özveri gerektiren hekimlik mesleğinde. işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeylerinin cinsel yaşamlarının herhangi bir alanını etkilemediği bulunmuştur.2 yıl idi. doyum.3 KCİİıslanma 4.Kişisel Başarı MTÖ-DYS:Maslach Tükenmişlik ÖlçeğiDuyarsızlaşma .2 3. Tükenmişlik çok çeşitli belirtilerle ortaya çıktığı görülmektedir.7+-4. Nesim Kuğu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı Amaç: Tükenme ve işe bağlı gerginlik daha çok hekimlik. Uzman hekimlerde mesleki doyum.Meslek dışı yaşamı doğrudan etkileyen.8 4. Toplum ve Hekim.8+-3. kadın araştırma görevlilerinde cinsel işlevin. İş Doyumu Ölçeği(İDÖ) formlarını doldurdu. Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ).9 KCİİ-uyarılma 4. kişisel başarı ve duygusal tükenme arasında anlamlı korelasyon bulunmadı. Hekimde tükenmişlik sendromu. Ünlüoğlu G.8 9. iş doyumu ve tükenmişlik ölçek puanlarının kadın cinsel işlev bozukluğunu öngörmediği bulundu. tükenme. Ölçeklerin Ortalama Puanları Ortalama SD Ölçek MTÖ-DT 18. orgazm. 2005. iş doyumu da büyük önem taşımaktadır(2).1 5. İşe Bağlı Gerginlik ve İş Doyum Düzeyleri İle İlişkisi Derya Güliz Mert.1 KCİİ 25.1 MTÖ-DT:Maslach Tükenmişlik ÖlçeğiDuygusal Tükenme MTÖ-KB:Maslach Tükenmişlik Ölçeği.6 1.PB 99 Araştırma Görevlilerinde Cinsel İşlevin Tükenmişlik. ıslanma.tatmin. Psikiyatri Bülteni 1992. Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden üniversite hastanesinde görev yapan en az bir yıllık evli 41 kadın araştırma görevlisi sosyodemografik veri formu. 1:108-13. Elçi ÖÇ. İstanbul. Kaynaklar: (1) Düzyürek S.6 MTÖ-KB 19.3 İDÖ 35.4 9. Sonuç: Bu kadın örnekleminde. KCİİ ve alt ölçek (istek. Bulgular: Çalışmaya katılan araştırma görevlilerinin yaş ortalaması 32. Görme Engelliler İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerle Normal İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerin Karşılaştırılması Üsküdar İlçesi Örneği. Marmara Üniversitesi.9 İBGÖ 40 7.0 KCİİ-tatmin 4. Aile sorunları biçiminde ortaya çıkan belirtilerinden biri de cinsel işlevlerde anormallikler olarak ifade edilebilir (3). (3) Vızlı C.Logistik regresyon analizi yapıldığında işe bağlı gerginlik. (2)Musal B.2 KCİİ-istek 3.4 1.1 KCİİ-ağrı 4. Önder Kavakcı. Tablo1. evlilik yılı 6. İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ).4 1.10:2-7.2 KCİİ-orgazm 4.0 1. Yüksek Lisans Tezi. Ergin S. tükenme.Bu çalışmada. duyarsızlaşma. 1995.7 MTÖ-DYS 6. Kadın Cinsel İşlev İndeksi Türkçe formu (KCİİ).5 yıl. hemşirelik gibi insanlarla yoğun ve süreğen ilişkide olan mesleklerde görülmektedir(1).3 0. işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. uyarılma. ağrı) puanları ile işe bağlı gerginlik.5 1.

Amaç: Travmatik olaylar insanın yaşamsal bütünlüğüne yönelik tehdit içeren olaylardır.08±7.37. Yöntem Ve Gereçler: UMKE Soru Formu. 48 acil tıp teknikeri ve paramedik. Tamer Aker Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Tütün Ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi. Prof.62). Tartışma Ve Sonuç: Elde edilen sonuçlarda medikal kurtarma ekiplerinin dünyayla ilgili olumsuz bilişlerinin.PB 100 Medikal Kurtarma Ekiplerinde Travmatik Stres Ve İlişkili Bilişsel Özellikler Aslı Yeşil.79±6.01). Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad. . p<0. tükenmişliğe (burnout) ve çeşitli ruhsal sorunlara neden olabilir.48. Dr.. özellikle travmatik stres ve tükenmişliğin belirtilerinin sağaltımı gibi konularda psikososyal ve psikoeğitsel yaklaşımları bilişsel uygulamalarla da desteklemek yararlı olabilir. 36. polisler. sivil savunma ekipleri ve diğer meslek grupları meslekleri gereği travmatik olaylarla karşılaşan meslek gruplarıdır. tükenmişlik belirtileri ve eşduyum yorgunluğu belirtileri de yükselmektedir(r=0. Tükenmişlik ve eşduyum yorgunluğu belirtilerinin düşük olduğu bulunurken. Medikal kurtarma ekiplerinin kendileriyle ilgili olumsuz bilişleri yükseldikçe dünyaya ilişkin olumsuz bilişleri.50. Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğüruh Sağlığı Programları Tütün Ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi. Bu nedenle bu çalışmada. Anahtar Kelimeler: Medikal Kurtarma Ekipleri. Travma Sonrası Biliş Ölçeği (Yetkiner. 9. p<0. A. Çalışanların desteklenmesi açısından bireysel ve toplumsal özellikleri kadar bilişsel işlevlerini de değerlendirmek önemlidir. tükenmişlik belirtilerini ve travma sonrasında gelişen bilişlerini saptamak amaçlanmıştır. Oya Karaali Aktaş. Tartışma: UMKE çalışanlarında ruhsal sorunlar belirgin bir sağlık sorunudur. r=0. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) iş ve toplumsal yaşantılarından kaynaklanan ikincil travmatik stres.01. p<0. Psk. itfaiye çalışanları. 2010) medikal kurtarma ekiplerinde görev yapan 36 doktor. mesleki tatmin yüksek bulunmuştur (12. Depresyon. 2010).41±11. 63 ebe/hemşire/sağlık memuru. Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Yeşil ve ark. 17 ambulans sürücüsü olmak üzere toplam 164 sağlık çalışanına uygulanmıştır.46. Oluşturulacak destek programlarında. Sağlık çalışanları.10.01.08). Bilişsel Özellikler. İkincil Travmatik Stres. & Sbe Ruhsal Travma Ve Afet Çalışmaları Birimi. r=0.65±5. Çalışanların görev sırasında karşılaştıkları travmatik olaylar eşduyum yorgunluğuna( compassion fatigue). kendisiyle ilgili olumsuz bilişlerine göre daha ön planda olduğu saptanmıştır (38.

Bulgular: Çalışmaya acil servis ve acil servis dışı hastane bölgelerinde çalışan toplam 44 erkek ve 7 kadın güvenlik görevlisi alınmıştır. 11’i evli. Acil serviste çalışanlar. Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda toplam kaygı. Acil servis çalışanlarının 9’u bekar.029) Üniversite mezunlarının Beck puanları ortaokul mezunlarından daha düşüktür. Maslach ve Beck puanlarının çalışma yerlerine göre analizinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. ileri yaşlarda bu puanların daha az olması ve aralarında anlamlı bir farklılık görülmesi bu kişilerin ileri yaşta daha fazla mesleki tecrübe edinerek yaşadıkları olumsuz davranışların onlar üzerine daha az etki yaratacağını düşündürmektedir.18 programına aktarılmış ve analizler yapılmıştır. ortalama yaş 28.Sürekli Kaygı Envanteri (STAI). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Amaç: Sağlık personeline yönelik sözel ve/veya fiziksel şiddet olayları yaşanmaktadır.PB 101 Acil Servis Güvenlik Görevlilerinin Kaygı. (p:0. Toplam STAI. Elde edilen tüm veriler SPSS. Yaşa göre kaygı. Öğrenim düzeyi ile Beck puanları arasında ortaokul mezunları ve üniversite mezunları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki çıkmıştır. tükenmişlik ve depresyon düzeylerine bakıldığında. tükenmişlik ve depresyon ölçeklerinin puanlarında çalışma yerine göre farklılık tespit edilmemiştir.040) anlamlı farklılık görülmüştür.029). Bu çalışmanın amacı acil serviste çalışan güvenlik görevlilerinin karşılaştıkları olumsuz davranışlar nedeniyle geliştirdikleri kaygı.028) ve toplam Beck puanlarında (p: 0. .012). tükenmişlik ve olası depresyon düzeyinin araştırılmasıdır. toplam Maslach puanlarında (p:0. Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Irmak Polat*. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. 17 erkek ve 3 kadın. Mustafa Alican Dirican*.7 olarak tespit edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD **Profesör Dr. %5’i ortaokul mezunudur. Hastane acil servislerinde çalışan personele yönelik şiddetin önüne geçebilmede güvenlik görevlilerine pay düşmekte. duyarsızlaşma alt ölçeği (p:0. Ortaokul mezunlarının depresyon değerlerinin üniversite mezunlarından anlamlı olarak daha fazla çıkması düşük eğitim seviyesinde depresyon bulgularının daha fazla olduğunu göstermektedir. Yaşa bağlı olarak Maslach duygusal tükenmişlik alt ölçeği (p: 0. %85’i lise. %10’u üniversite.7 ± 4. onlardan olası tehlikelere karşı tetikte olmaları. Durumluluk. Hakan Coşkunol** *Araştırma Görevlisi Dr. sorun çıktığı durumda müdahale etmeleri ve sağlık ekibi ile çevredeki diğer kişileri korumaları beklenmektedir. Daha sonra her gönüllüye araştırmacılar tarafından hazırlananan sosyo-demografik veri formu. Yöntem ve Gereç: Çalışmada acil servis çalışanlarından 10-15’er kişilik grup görüşmeleri yapılarak karşılaşılan olumsuz olaylar konusunda bilgi alınmıştır.

5.1. İki grup arasında depresif semptomlar açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Kıbrıs Amaç: Obezite. beck depresyon ölçeği puanı ortalama 14.9±8. alınan enerjinin.3±10. STAI-I ve STAI-II ölçek puanları ortalaması ise sırasıyla 39. Ayrıca hasta grubun sürekli kaygı düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek olduğu ve yeme tutumları ölçeğinden daha yüksek skorlar aldıkları tespit edildi. beck depresyon ile STAI I-II ölçekleri uygulandı. tedavisinde çok boyutlu bir terapi yaklaşımının gerekli olduğu belirtilmektedir. yeme bozuklugu. Bu çalısma ile obezite cerrahisi için başvuran hastalarda basta beden algısı. beden algısı ölçeği puanı ortalama 130. Kontrol grubunun yaş ortalaması 36. Obeziteyi.3±9.3 yıl olarak bulunmuştur. BKİ> 30 kg/m² eriskin obezitesi morbitide ve mortalite artısı ile iliskilidir. harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve beden yağ dokusunun artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. STAI-I ve STAI-II ölçek puanları ortalaması ise sırasıyla 33.7. Hasta grubun yeme tutumu ölçeği puanı ortalama 23.8 ve 36.5±5.9 olarak saptanmıştır. İstanbul *** Yakın Doğu Üniversitesi Psikiyatri AD.6 yıl. Ali Bozkurt*** * Gatf Psikiyatri Abd.5. psikosomatik bir hastalık olarak değerlendirip. depresyon ve anksiyete olmak üzere psikopatolojinin belirlenmesi ve bu bireylerde psikopatolojiyi etkileyen özelliklerin ayrımlastırılması amaçlanmıstır.5±22. Bulgular: Obezite cerrahisi için onay almış hastaların yaş ortalaması 39. Tüm katılımcılara yeme tutumları ölçeği.5±7. Kontrol grubu olarak psikiyatrik herhangi bir tanısı olmayan sağlıklı 30 kişi dahil edildi.4±7. beck depresyon ölçeği puanı ortalama 13. beden algısı ölçeği puanı ortalama 146. Yöntem: Çalışmaya son bir yıl içinde GATF Genel Cerrahi Polikliniğine obezite cerrahisi için müracaat eden ve durumları obezite cerrahisi için uygun olan 29 hasta alındı.PB 102 Obezite Cerrahisi İçin Onay Almış Olgularda Yeme Tutumları ve Beden Algısı Serkan Zincir*. beden algısı ölçeği. Selma Bozkurt Zincir**. Tartışma: Obezite cerrahisi için onay alan hastalar kontrol grubuyla kıyaslandığında. .8 ve 43.9.7±12. Gökçe Özer*. Obezitenin tanımında yaygın olarak kullanılan parametre beden kitle indeksidir (BKİ). Ankara ** Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. beklenen şekilde istatistiksel açıdan anlamlı oranda bedenlerinden hoşnutsuz oldukları gözlendi.7 olarak bulunmuştur.7±7. Süreçte 14 hasta obezite nedeniyle opere edildi.9±8.4±16. Mehmet Ak*.

Konversiyon bozukluğu tanısı almış hastaların kontrollerden daha az olgun. Bu bakımdan savunma mekanizmaları. İmmatür ve nevrotik savunmaların sık. . Mustafa Alper. Yöntem: Çalışmaya Haziran 2010 . ego gelişimi ve psikopatoloji ile yakın ilişki içerisindedir. Bülent Karaahmetoğlu. Sosyodemografik veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla sorgulandı. daha çok immatür ve nevrotik savunma düzenekleri kullandıkları bulundu. sosyokültürel görüşler üzerinde durulmuş. nörobiyolojik ve genetik etmenler. Ankara Amaç: Konversiyonun etiyolojisinde çeşitli psikodinamik görüşler. Savunma mekanizmaları kişiliğin gelişiminde ve kişinin çevreye uyumunda önemli rol oynarlar ve kişiyi içsel çatışma ve duygusal sıkıntıdan korurlar.Şubat 2011 tarihleri arasında çeşitli bedensel yakınmalar ile gelen ve yapılan muayene sonrasında herhangi bir organik patolojiye rastlanmayan ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı konan 40 hasta ile 30 sağlıklı gönüllü alındı. Mehmet Ak Gatf Psikiyatri Abd. Bu çalışmada konversiyon bozukluğu tanısı almış hasta grubunda savunma mekanizmaları. Bu çalışmada DSM-IV tanı ölçütlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı konan erkek hasta grubunda etiyolojik bir etken olarak savunma düzeneklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Tartışma: Egonun temel işlevlerinden birisi kişinin psikolojik denge durumunu korumak için savunmalar kullanmasıdır.PB 103 Konversiyon Bozukluğu Olgularında Savunma Biçimleri Serkan Zincir. ancak çalışmalar sonucunda genellikle çok etkenli bir bozukluk olduğu bildirilmiştir. Cihad Yükselir. Tüm olgulara savunma biçimleri testi verildi. savunma biçimleri testi kullanılarak araştırıldı. olgun savunmaların ise görece az kullanılması stres altında konversif semptomların gelişmesine yatkınlık oluşturabilir.

İlerleyici olarak omurganın tutulması ile sonuçlanabilen sakroileit hastalığın en karakteristik ve en erken bulgusudur. İstanbul Amaç: Ankilozan Spondilit (AS) etyolojisi tam olarak bilinmeyen. benlik saygısı. İstanbul **Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi.005). kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük çıkmıştır (p<0. Benlik saygısı puanları. Bu çalışmanın amacı. Yöntem: Bu çalışmaya. Beck Depresyon ölçeği. spinal eklemlerde ve komşu yapılarda belirgin inflamasyonla karakterize. Diğer romatizmal hastalıkların psikiyatrik durumu ve yaşam kalitesi ile ilgili oldukça fazla sayıda araştırma yapılmışken. Zerrin Binbay*. Psikiyatrik durumun kötüleşmesi AS'in klinik olarak daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. aleksitimi. Muharrem Çiğdem**. depresyon gözden kaçırılmamalıdır. İlhan Karacan** *Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. AS hastaların ruhsal durumu ile ilgili yapılan araştırmalarda. normal populasyondan daha yüksek düzeyde belirti düzeyi bildirilmiştir. aleksitimi. Psikiyatri Kliniği. benlik saygısı. ankilozan spondilitli hastalarda benlik saygısı. Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-I ve STAI-II) uygulanmıştır. Ruhsal durumla AS kliniği ve seyri arasında da karşılıklı etkileşim olduğu bilinmektedir. Bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.05). depresyon ve anksiyete düzeylerini belirlemektir.PB 104 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Benlik Saygısı ve Aleksitimi Mustafa Solmaz*. omurgada progresif ve asendan kemik füzyona yol açan inflamatuar bir hastalıktır. Sonuç: Ankilozan spondilitli hastalarda. sağlıklı 50 gönüllü alınmıştır. Rosenberg Benlik Saygısı ölçeği. Bu hastalarda en sık ortaya çıkan psikiyatrik belirtiler depresyon ve anksiyete belirtileridir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği. Bulgular: Kontrol grubuna göre hasta grubunda kaygı düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunuştur (p<0. ayrıca depresyon puanlarında da anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır. Selim Sağır*. AS hastaları ile ilgili araştırmalar sınırlı sayıdadır. fizik tedavi kliniğinde ankilozan spondilit tanısıyla takip edilmekte olan 50 hastayla. depresyon . Anahtar kelimeler: Ankilozan spondilit. aleksitimi. Hastalara ve kontrol grubuna Toronto aleksitimi ölçeği.

Travmatik olayın beklenebilirliği. Ataoğlu A.9). Çeviren E. Burada yakınması olan 46 olguya ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme yapılmıştır. Maraş A. Eğirler ve Gökçeler köylerine gidilmiştir. Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada 19 Mayıs 2011 tarihinde Kütahya-Simav’ da meydana gelen deprem sonrasında ruhsal yakınması olan olgularda hangi oranda akut stres bozukluğu(ASB) geliştiğini değerlendirmek ve ASB gelişen olguların sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. etki alanı genişliği. Bulgular: Örneklemin büyük çoğunluğu ilkokul mezunu (%60. Hakan Coşkunol1 1Ege Universitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. etkilediği toplumun özelllikleri. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Köroglu. Deprem sonrası gelişen travma sonrası stres bozukluğu ile kişilik bozuklukları arasındaki ilişki.PB 105 Simav Depremi Sonrası Yakınması Olan Olgularda Ruhsal Durum Değerlendirmesi Burcu Yücetürk1.1) herhangi bir somatizasyon bozukluğuna veya depresif bozukluğa sahipti ve 19’unun (%63.4) oluşuyordu. Method: Kütahya’nın Simav merkezli depremden en çok hasar gören Beyce. ASB tanısı alan 30 olgunun 12’si (%26. Ankara: Hekimler Yayın Birligi 2)Özçetin A.6) kadınlardan (%80. Kalan olguların 15’inde (%32.6) eşik altı anksiyete belirtileri saptandı. Düzce Tıp Dergisi 2008. Otuz olgu (%65.3) geçmişte bir psikiyatrik yakınması vardı. İzmir Giriş ve Amaç: Ölüm. 1994. 1999 Marmara depremleri: Epidemiyolojik bulgular ve toplum ruh sağlığı uygulamaları üzerine bir gözden geçirme. İçmeli C. dördüncü baskı (DSM-IV). Demet Havaçeliği2. Türk Psikiyatri Dergisi 2006. 2:8-18 3)Aker T.17(3):204-212 . İzmir 2 Ege Universitesi Madde Bağımlılığı. Kaynaklar 1)Amerikan Psikiyatri Birligi. ASB saptanan olgularda SBTÖ’de boyun eğici yaklaşım ve çaresiz yaklaşım puanları diğer alt ölçek puanlarından daha yüksekti. ağır yaralanma ya da beden bütünlüğüne yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olaylar travmatik yaşantılar olarak tanımlanmaktadır (1). ölüm tehdidi. bireylerin çeşitli özellikleri ve ruhsal yapıları travmatik olay sonrası gelişen ruhsal bozukluklarda rol oynamaktadır (3).2) ASB’nin DSM-IV tanı ölçütlerini karşıladı. Cem Çınar1. Toksikolojji Ve İlaç Bilimleri Enstitüsü. evli (%76. Ece Durmuşoğlu1. Tartışma ve Sonuç: Travma sonrası stres bozukluğunun meydana gelmesinde tek etken maruz kalınan travmatik olay değildir (2).

kız öğrencilerde depresyonun varlığına işaret eden BDÖ puan ortalamaları erkeklerden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (p= 0. Cinsiyetler açısından ayrılma bireyleşme döneminde sorun yaşayan ergenlerin geliştirdikleri uyum süreci açısından farklılıklar vardır. Bahadır Bakım *Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği.bireyleşme özellikleri ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İntihar girişimi ve kendine zarar verici davranışların ise ayrılma bireyleşme özelliklerinden reddedilme beklentisi ve yutulma anksiyetesi ile ilişkili bulunmuştur (p<0. Psikiyatri AD. Depresyon gelişimi bağımsızlığı.05). İstanbul ****Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi. sigara kullanımı olan ve intihar girişiminde bulunmuş olduklarını belirten öğrencilerin depresyon ortalama puanları intihar girişiminde bulunmayanlara ve sigara. Depresyonu olan ergenlerde anne aşırı koruma puanı depresyonu olmayan ergenlerden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur ( p=0. Ergenleri daha iyi anlamak ve bu dönemde ortaya çıkacak sorunların çözümü için ebeveyn tutumları ve ayrılma bireyleşme süreçlerinin de göz önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır. Metod: Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınarak Şişli ilçesinde yer alan Devlet Lisesi ve Meslek Lisesi lise 2. Sonuç olarak ebeveynle kurulan ilişki de ayrılma bireyleşme sürecini doğrudan etkilemektedir. Çalışmada Sosyodemografik Soru formu. İstanbul ***Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi. Aynı şekilde ayrılma bireyleşme sorunları olan ergenlerde depresyona daha sık bulunmuştur. Ayrıca depresyonu olan ergenlerin hem anne hem de babalarının ilgi/kontrol puanları ise depresyonu olmayanlara istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0.034). Ebeveyn Tutumları ve Sosyodemografik Faktörler Arasındaki İlişki İlke Yeşer Erensoy. Alkol. İstanbul **Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi. sigara.05). özerkliği desteklemeyen ebeveyn tutumunun ile ilişkili bulunmuştur. Özerkliği engelleyen aşırı koruyucu ebeveyn tutumu ayrılma bireyleşme sürecini olumsuz etkilemektedir.001). Çanakkale Amaç: Bu çalışmada orta ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinde çeşitli sosyodemografik veriler ışığında. Psikiyatri AD. anne baba tutumları. ayrılma. madde gibi bağımlılık yapıcı maddeleri daha sık kullanmaktadır. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı.019).PB 106 Lise Öğrencisi Ergenlerde Ayrılma Bireyleşme. Psikiyatri AD. alkol.019 ve p=0. sınıf öğrencilerinden toplam 391 öğrenci dâhil edildi. Adolesan Ayrılma Bireyleşme Testi (AABT). . Depresyon. Bulgular: Alışmaya katılan öğrencilerinden %25. Anne-Babaya Bağlanma Ölçeği ( ABBÖ). madde. sınıf ve 3. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda ergenlik döneminde depresyon gelişimi ayrılma bireyleşme süreci ve ebeveyn tutumları ile ilişkili bulunmuştur.madde kullanımı olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0. Burcu Yavuz. Oğuz Karamustafalıoğlu. Erkekler bu dönemdeki ayrılma bireyleşme sorunlarını aşmak için bağımlılık gereksinimlerini inkâr ederek.6’ sında (n=100) depresyon ortalama puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup cinsiyetler açısından.

Bulgular: Aile içi şiddete hastalardan 29 u tokatlanmaya. hor görme. Sosyoloji 363-365. bıçaklanma hatta cinsel tacize maruz bırakılma gibi değişik türlerde durumlarla baş başa kaldığı buna bağlı olarak bu hastalarda psikiyatrik ölçeklerle yapılan değerlendirmede. küfür yeme. Hastalarda kontrol grubuna göre BDE. 13 ü bıçaklanmaya. öfke patlamalarıyla eslerden birine yöneltilen her turlu fiziksel ve / veya psikolojik şiddet davranışına aile içi şiddet” denir(2). Beck Depresyon Ölçeği (BDE).Aslantürk Zeki.Bağlı M. hastanın tüm boyutlarıyla ele alınmasında fayda görülmektedir. 2. cezalandırma. Sosyolojinin kurucularından Le Play de aileyi toplumun en küçük birimi. “Kavramlar Kurumlar Süreçler Teoriler”. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada aile içi şiddete uğrayan evli kadınların sağlıklı kontrollere göre sosyodemografik olarak incelendiğinde.PB 109 Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Evli Kadınların Psikiyatrik Değerlendirilmesi *Hasibe Ebru Kaymaz. anksiyete. Erzurum Amaç: Aile toplumla ilgili en küçük sosyal birimdir. 16 sı cinsel zorlanmaya maruz bırakılmıştı. . kadınların şiddet türü olarak tokatlanma başta olmak üzere yumruklanma. hikâyesinde aile içi şiddete uğrayan evli kadınların maruz kaldığı şiddetin özelliği ve bazı psikiyatrik parametreler yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Psikiyatri polikliniğine başvurmuş aile içi şiddete maruz kalmış 30 evli kadın katılımcı ile yaş. Katılımcılara Sosyodemografik veri formu. Beck Anksiyete Ölçeği(BAÖ). 21 i yumruklanmaya. Bu çalışmanın sonuçlarına göre psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda aile içi şiddet mutlaka değerlendirilmeli. Kaynaklar: 1. Bu çalışmada psikiyatri polikliniğine başvurmuş. İstanbul ** Erzurum Bölge Hastanesi Psikiyatri Polikliniği. 29 u küfre. Amman Tayfun. STAI ölçeğine göre iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. fiziksel güç kullanma. depresyon ve travmanın ruhsal etkilerinin göstergesi olarak değerlendirilebilecek dissosiasyon oranlarının sağlıklı kontrollere göre bariz olarak yüksek olduğu görülmüştür. “Tabulaştırılan/Tabulaşan Kurumun (Ailenin) Kurbanlıklar Edinme Pratiği”: Levirat ve Sororat Aile ve Toplum Dergisi 2005 Cilt 2 Sayı 8 S: 9-22. sosyal hücresi olarak görür(1). BAE ve DES skorları anlamlı olarak daha yüksek çıkarken() p<0.05). Sever A. Aile olarak tanımlanan bir grupta zorlama. sosyal destek mekanizmaları harekete geçirilmeli. ** Ahmet Öztürk *Tuzla Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği. Durumluk –Süreklik Kaygı Ölçeği (STAI1-STAI2) ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES) uygulanmıştır. cinsiyet ve eğitim açısından eşleştirilmiş sağlıklı aile içi şiddete uğramayan 30 evli kadın çalışmaya dahil edilmiştir.

Tartışma: Bizim çalışmamızdaki sonuçlara bakıldığında kozmetik rinoplasti yaptıran hastalarda psikiyatrik eştanı oranı yüksektir.0046). Bununla birlikte. anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozukluklarıydı. Ayrıca hastalara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). Sonuçta BDD ve diğer psikiyatrik komorbidite bulunan hastaların önceden tespiti operasyonun başarısı için önemlidir. 2 borderline kişilik bozukluğu(%4). Giriş ve Amaç: Çoğu insan psikolojik olarak daha iyi hissetmek için kozmetik cerrahi işlemler yaptırmak isteyebilir. sosyal izolasyon.90 (revize edilmiş şekli) (SCL-90-R) uygulandı. 1 kişidede bağımlı kişilik bozukluğu(%2) saptandı. 3 narsistik kişilik bozukluğu(% 6). Eksen 2 Tanıları Hasan BELLI. aile içi sorunlar. Diğer bir çalışmada BDD tanısı alan hastalarda kozmetik operasyon sonrası %84 oranında memnuniyetsizlik bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda kozmetik operasyon için başvuran hastalarda BDD %6-15 arasında bulunmuştur. MD1. SCID-II tanılarına bakıldığında 3 çekingen kişilik bozukluğu(%6). MD1 1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Tüm katılımcılara DSM IV için yapılandırılmış klinik görüşme klavuzları SCID-I ve SCID-II uygulandı. Rinoplasti yaptıran hastalarda en sık görülen SCID-I tanıları somatoform bozukluk. Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya alınan rinoplasti hasta grubunda en az bir psikiyatrik tanı alan hasta sayısı 13 (%26). 2 obsesif kompulsif kişilik bozukluğu(%4).006). Duygudurum bozukluğu olarak ise ensık distimik bozukluk 2 hastada (%4) bulundu. Belirti Tarama listesi . depresyon.Türkiye. En çok görülen ve rinoplasti sonrası memnuniyet açısından en riskli bozukluk BDD’dir. Kozmetik cerrahi yaptıran hastalarda bedensel görünümlerinden en çok memnun olmayanlar rinoplasti yaptıran hastalardır. İstanbul. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya KBB polikliniğine rinoplasti yaptırmak için ilk kez başvuran 18 yaş üstü 50 hasta ve kontrol grubu için cinsiyet ve yaş eşleştirmesi yapılan 50 hasta alındı. İki grup arasında anlamlı bir fark vardı (p = 0.Cenk URAL. sağlık personeline karşı öfke ve saldırganlığa varan sonuçlar ortaya çıkabilir. Beck Anksiyete Envanteri (BAE).PB 110 Kozmetik Rinoplasti Talebinde Bulunan Hastalarda Psikopatolojik Belirtiler Ve Eksen 1. Hastalarda SCL-90-R genel belirti düzeyi skoru. Mahir Akbudak . Sonuçta tekrarlayan ameliyatlar. MD1 . Bazı çalışmalar bu işlemlerden hastaların gerçekten memnun kaldığını göstermektedir. bazı hastalar için sonuç bekledikleri gibi olmayabilir. Anksiyete bozukluklukları arasında 4 hasta ile (%8) özgül fobi ensık görülen anksiyete bozukluğuydu. kontrol grubunda ise 3 (%6) olarak bulundu. BDÖ ve BAE toplam puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0. Somatoform bozukluklardan Body dismorfik bozukluk (BDD) 6 hasta(%12) ile en sık görülen somatoform bozukluktu. 1 histriyonik kişilik bozukluğu(%2). .

Ölçeklerin iç tutarlılığı için Cronbach α değerleri hesaplanmıştır. F1 (eşcinsellerle sosyal ilişki kurma. 23). Bulgular: Katılımcıların 65’i kadın. Yapılan çalışmalar Türkiye’de hekimlerin eşcinsellik konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu ve eşcinsel bireylerin sıklıkla homofobik/heteroseksist yaklaşımlarla karşılaştıklarını göstermektedir. 17. Faktör sayısı 3 ile sınırlandığında Kaiser-Mayer-Olkin değeri 0. F1 (eşcinselliğe ilişkin olumsuz yargılar. 16. Ölçeklerin birbirleri ile güçlü. 4. HRHÖ ile LGYT toplam puanları arasında anlamlı negatif ilişki vardır (r=-748. Yaşlarının ortalaması 28. p<0. 9. 13. 7.917’dir. 10. madde 3.0001). Bilge Bilgin* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı **Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Amaç: Eşcinsel bireylerin aldığı sağlık hizmetinin kalitesi hekimlerin bu bireylere ilişkin tutumlarıyla yakından ilişkilidir. 10) ve F2’dir (eşcinselliğin doğasına yönelik fikirler. Cronbach alpha değeri 0. . ülkemizde başka örneklemlerde yapılmış çalışmalarla aynıdır.55’ini karşılayan 2 faktör mevcuttur. 22. 67’si erkektir. 7.762’dir. F2 (eşcinsellerle olası aile bağları. F3’tür (eşcinsel olma ihtimali. Ölçeklerin faktör yapısını belirlemek için ana bileşen analizi ve varimaks rotasyonu kullanılmıştır. 14. 24). Bu çalışmanın amacı yurtdışındaki çalışmalarda çok sık kullanılan ve ülkemizde geçerlik-güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan Hudson & Ricketts Homofobi Ölçeği (HRHÖ) ile Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği’nin (LGYT) genç hekimlerden oluşan bir örneklemde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. madde 1. 2. 8. Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada her iki ölçek için ortaya çıkan faktörler. LGYT için Kaiser-Mayer-Olkin değeri 0. faktör sadece madde 19’dan oluşmaktadır. toplam varyansın %60. 15. 5. Bu bulgular sayesinde eşcinsellere ilişkin tutum araştırmalarında hekimlerden oluşan örneklemlerde de bu iki ölçeğin güvenle kullanılabileceği söylenebilir. HRHÖ için ana bileşen analizi özdeğeri 1’in üstünde olan 4 faktör olduğunu ortaya koymuştur. 20. madde 1.913 olup. madde 2. Ayşegül Yılmaz Özpolat*. iç tutarlılıklarının yüksek olduğu saptanmıştır. 6. toplam varyansın %73. anlamlı korelasyon gösterdikleri. 12. 5. Katılımcılara sosyodemografik veri formu. 11. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2010 Eylül ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışmakta olup araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve heteroseksüel olduğunu beyan eden 132 araştırma görevlisi oluşturmuştur.3’tür (SS=2. 6. Bunlar. İki ölçek arasındaki ilişki için ise korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen faktörler.5’i açıklanmıştır. 21. 9. Ancak 4. Cronbach α değeri 0. Özdeğeri 1’in üzerinde. HRHÖ ve LGYT verilmiştir. 19). 8). 18.75).947 olarak bulunmuştur. madde 3.PB 111 Genç Hekimlerde Hudson&Ricketts Homofobi Ölçeği ve Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Umut Altunöz*. 4. maddelerin faktörlere dağılımı. Özge Altıntaş*. Koray Başar**.

OSB olmadan gelişim geriliği (GG)ya da tipik gelişim (TG) gösteren olguların ayrımında üç gözlem maddesi ve Sosyal İletişim Ölçeği'nin (SİÖ) karşılaştırılmasıdır. Sonuçlar: SİÖ.89 duyarlılık ve 0.70 özgüllük göstermektedir. Children's Hospital. Gözlem maddelerinden ortak dikkat 0. OSB taramasında önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. özellikle hafif olgularda kesin tanının güçlüğü ve yeterli duyarlılık ve özgüllükte tarama araçlarının olmaması taramayı zorlaştırmaktadır.91 özgüllük ve isme yanıt verme 0.87 özgüllük göstermektedir. göz teması 0. Bu çalışmanın amacı. . Ancak. Kerim Munir** *Dr Sami Ulus EAH.85'tir. göz teması ve isme yanıt) OSB için etkin bir tarama aracı olabileceğini düşündürmektedir.90 özgüllük.67 duyarlılık ve 0.82 duyarlılık ve 0. Pınar Öner*. 18-60 ay arası çocuklarda OSB. OSB tanısı için 0.95 ve özgüllüğü 0.73 duyarlılık ve 0. üç gözlem maddesinin (ortak dikkat. SİÖ puanının kesim noktasının üzerinde olması(>14)ve aynı zamanda en az bir gözlem maddesinin pozitif olmasının duyarlılığı 0. OSB'nun sıklığının yüksek olmaması. Yöntem: 86 DSM-IV-TR OSB (62 otistik bozukluk. Ek olarak tüm olgular Vineland Uyum Davranış Ölçeği ve SİÖ ile değerlendirilmiştir. eğitilmiş profesyoneller kullandığında. Ankara **Harvard Medical School.PB 112 Otizm Spektrum Bozukluklarının Taranması İçin Üç Gözlem Maddesi Özgür Öner*. Tartışma: Sonuçlar 18-60 ay arası çocuklarda. Boston Amaç: Otizm spektrum bozukluklarının (OSB) erken tanınması tedavi açısıdan önemlidir. Sonuçlar populasyon çalışmaları ile desteklenirse. Üç gözlem maddesi ortak dikkat (gözlemcinin hareketlerinin ve nesnelerin direk bakış ya da işaret etme hareketi ile izlenmesi).69 ve özgüllüğü 0. En az bir maddenin pozitif olmasının duyarlılığı 0. 24 başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk [YGB-BTA]). 76 GG ve 97 TG olgusu çalışmaya dahil edilmiştir. Çocuk Ergen Psikiyatrisi.94 olarak saptanmıştır. Tarama çalışmalarında daha çok anne baba tarafından doldurulan ölçekler kullanılmaktadır. göz teması ve isme yanıt vermedir(gözlemcinin çocuğun ismini dört kez çağırması).

A. MD. diğer islam ülkelerinden örnekler ve diğer dinlerin transseksüel bireylere tutumları ele alınmıştır. 9. Şahika Yüksel İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Kendi inançları ve yaşadıkları ortamda dini baskılar yoğun olan transseksüel kişiler değişim sürecinde ağır çelişkiler yaşamaktadır. Sevgilisinin cinsiyetinin kadın olduğunu ailesi öğrenince önceden kapalı giyim tarzını benimsemesi konusunda baskı yapılmazken.25 yaşında biyolojik kadın.MD3. tesettür şeklinde örtülü.co. Ş. 20 yaşında bir rüyasından etkilenerek tesettür şeklinde kapanmayı ve medreseye yerleşip çarşaf giymeyi seçtiğini. Tedavi sürecinde tam zamanlı erkek görünümünde yaşamaya başladı ve rapor verildi. Berna Özata. Kliniğimizdeki grup psikoterapisine iki yıl devam etti.bbc.stm . Olgu3: G. bekar. Bu vakalar ışığında ailelerin ve toplumun tutumu.PB 114 Örtülü Kadından Transerkek Olmaya Geçişte Yaşanan Zorluklar Bilge Togay.uk/go/pr/fr/-/2/hi/middle_east/7259057. İslam ilminde durumunu ‘hünsai müşkil’ (Hünsa: erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan kimse ) olarak adlandırdıklarını ve danışmış olduğu dini yetkililerin kendisinde bir erkek hücresi tespit edilirse ameliyat olmasına izin vereceğini belirtti. Önceleri İstanbul’da erkek görünümünde ama yaşadığı kentte örtülü bir kadın olarak ikili bir hayat sürüyordu. Cinsiyet değişim operasyonu raporu için başvurdu.33 yaşında. bu tercihlerini ailesinin onaylamadığını belirtti. Kaynaklar: (1)A. Halen izlenmekte.H. Acil Dâhiliye biriminden intihar girişimi sonrası gönderildi. Meteris. Olgu2: B. Kliniğimize kendini erkek gibi hissetme yakınmasıyla başvurdu. biyolojik kadın. Bu sunuda amaç dini inançları ile uyumlu şekilde kadın cinsiyetine uygun islami yaşam tarzlarını benimsemiş trans erkeklerin yaşadığı zorluklar ve eşlik ettiğimiz değişim sürecini aktarmaktır. Olgu1: S.32 yaşında. biyolojik kadın. Transseksüel bireylerden oluşan grup terapisine üç yıl devam etti ve raporunu aldı. Tartışma: Biyolojik kadınlar için uygun görülen İslamik giyinme biçiminin ikincil cinsiyet özelliklerini gizleyen ve yaşam tarzının cinselliği yasaklayan yapısı kişinin hem cinsiyet disforisinden hem cinsel yöneliminden duyduğu sıkıntıyı azaltması muhtemeldir. Genç Dişçigil.5 yaşında bir oğlu var. kapanmaya ve evlendirilmeye zorlandığı ve bu nedenle intihar girişiminin olduğu öğrenildi. çarşaflı. G.MD3: Famıly attıtudes toward transgendered people ın turkey: experıence from a secular ıslamıc country (2)BBC NEWS Middle East Iran's 'diagnosed transsexuals' Story from BBC NEWS: http://news. MD2. Yıllar süren dönüşüm sürecinde kendileri ve aileleri ile yapılan çalışma modeli aktarılacaktır. dini inanışları nedeniyle transseksüel bireylerin yaşadığı zorluklar. Yüksel. Polat.

21 %34. Sinem Torun 2. .07 %36. medeni durumda anlamlı fark bulunamamıştır. bu çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir.Gruplar arasında yaş. cana yönelik şiddet suçları örnekleminde %51. kişilik bozukluğu %4.21 %32. mala yönelik şiddet cana yönelik şiddet cinsel suçlar Düşmanlık/saldırganlık %35.3. ilk alkol/madde deneme ise 13-18 yaşları arasında olmaktadır. İzmir 3 Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu. Örneklemin ilk kez alkol/madde denedikleri yaş 14. Uşak 4 Ege Üniversitesi Amaç: Farklı suçlar(cinsel şiddet. Bu pilot çalışmanın sonucunda farklı suçlardan hükümlü olan bireylerde çocukluk çağı travma yaşantısı açısından anlamlı bir farklılığın bulunamayışı. vb)saptanmıştır. İzmir 2 Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı AD. Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının varlığı mala yönelik şiddet suçlularında %76.11 Olumsuz öz yeterlilik %34.3.4 yaygınlıkta saptanmıştır. Bu sonuçlar suç. Çalışmamızda çocukluk çağı ihmal ve istismarının yetişkinlikte bazı psikiyatrik rahatsızlıklara neden olduğu bulunmuştur. Ender Altıntoprak 1.76 %33. Fiziksel. Toplanan veriler Chi-Square. depresyon.31 %37. duygusal ihmal açısından gruplar arası karşılaştırma yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır(p>. gruplar arasında farklılık saptanmamıştır. örneklemin küçük olmasına bağlanmaktadır.90 %30 Olumsuz dünya görüşü %36.78 Olumsuz öz saygı %35. Yetişkin Kişilik Değerlendirme Ölçeği(YKİDÖ) ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği(CTQ-28)uygulanmıştır.17±7. bu bulgu İşeri ve arkadaşlarının (2008) çalışmasıyla benzerlik göstermektedir.36 %38 Gruplararası karşılaştırma yapıldığında anlamlı fark bulunamamıştır(p>.05). gruplar arasında farklılık yoktur.18’dir.83 Duygusal tutarsızlık %39. Tüm örneklemde alkol-madde bağımlılığı. Literatürde çocuklukta en fazla fiziksel şiddete maruz kalındığı bildirilmektedir(7. Tartışma: Bu pilot çalışmanın bulgularına göre.39 Duygusal tepkisizlik %35.44 Bağımlılık %38. cinsel.19 %33. Katılımcılara Demografik Bilgi Toplama Formu. Çalışmamız örneklem sayısı arttırılarak devam etmektedir. Alt ölçeklere bakıldığında özellikle fiziksel ve duygusal istismar yüksek oranlarda bulunmuştur. anksiyete bozukluğu %1. Kruskall-wallis analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir.48’dir.9’dir.3 Azmi Varan 4 1 Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı AD. Örneklemler kişilik özellikleri açısından değerlendirildiklerinde. cinsel suç işleyenlerde ise %66. ilk suça karışma 11-18 yaşları.18 %24. Çalışmaya katılan bireylerin ilk kez suça karıştıkları yaş ortalama 22. Ayrıca çalışmamızda yer alan hükümlülerin en çok fiziksel şiddet suçu işlediği (cinayet. yaralama.75±9. Berrin İnci 2. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 34. eğitim düzeyi.PB 115 Farklı Suçlardan Hükümlü Olanların Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları Ve Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması A. duygusal istismar ve fiziksel. S.68 %27. Bu bulgu.86±7. şiddete eğilim ve madde kullanımı gibi davranışların 15-17 yaş grubunda ortaya çıktığını bildiren çalışmalarla paralellik göstermektedir (9). YÖNTEM VE Gereçler: Çalışma Uşak E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Temmuz-Eylül 2012 tarihleri arasında çalışma kapsamındaki suçlar nedeniyle hükümlü/hükümözlü/tutuklu olan ve çalışmaya gönüllü katılan 69 kişi arasında yapılmıştır.2. diğer araştırmalarla paralellik göstermektedir ve rehabilitasyon programlarında dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.86 %35.69 %34.05). cana yönelik şiddet ve mala yönelik şiddet)nedeniyle hükümlü olanlar arasında çocukluk çağı travmatik yaşantılarının ve kişilik özelliklerinin saptanması ve işlenen suç türüyle bu özelliklerin ilişkisinin araştırılmasıdır.7 oranındadır.55 %36.79 %29.11).

başlık parası (χ2=17. %26. akraba evliliğinin daha yüksek oranda gerçekleştiği (χ2=16. Adi Tıp AD.902. Diyarbakır 2. p<0.001) ve fiziksel ve sözel istismara maruziyetin (χ2=4.778.254.001).001 ). evlilikle ilgili kadının görüşüne daha seyrek başvurulduğu (χ2=21.¹ 1.2.05) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. akraba evliliği ve kadının onayı olmadan evlendirme gibi sosyal faktörler önemli rol oynamaktadır (2). Yapılan anketle ilgili veriler bilgisayara girilerek istatistikleri SPSS 18.001). p<0. p<0.2).htm 2.232. herhangi bir hastalık ve nedeni olmayan ağrıları daha fazla bildirmeleri EYE’in kadın sağlığını kötü yönde etkilediğini göstermektedir. en düşük gebelik yaşı ise 13 olmuştur.272. Ceylan A ve ark. χ2=25. bunda başlık parası. Yöntem ve Gereçler: Çalışma Diyarbakır kent merkezinde ikamet eden. p<0. %26. p<0. evlilik ile ilişkili sosyokültürel faktörleri. Diyarbakır Giriş: 18 yaşın altında yapılan evliliklere erken yaşta evlilik (EYE) denmektedir.001). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.479. p=0. berdel ve beşik kertmesi adetlerinin daha sık uygulandığı (χ2=10. Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 38.36.001) ve düşük sayısının (t=2. Çalışmada kotalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.D. p<0. EYE’lerde düşük sayısının daha fazla olması.²Aytekin Sır.χ2=12. Saka G.6’di.¹ Mehmet Güneş.001). Bu çalışmada Diyarbakır’da yaşamakta olan evli kadınların aile özellikleri. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.1.7.040) daha yüksek oranda olduğu. Kadınların %37’si (n=166) 18 yaşından önce evlenmişti.¹ Cem Uysal. Erken yaşta evlenenlerde herhangi bir hastalıklarının olduğunu belirtme oranları daha yüksekti (sırasıyla %49. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kotalar belirlenip bu kotalara göre nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı tutturulmaya çalışılmıştır.235.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.unicef. erken yaşta (18 yaşından önce) evlenme sıklığını ortaya koymak ve erken yaşta evlenme ile ilişkili faktörleri tespit etmeyi amaçladık. Kaynaklar: 1. 17-65 yaş arası 500 kadına uygulanan bir anket ile gerçekleştirilmiştir. Ertem M.295.¹ Mehmet Cemal Kaya.001). p<0. The factors associated with adolescent marriages and outcomes of adolescent pregnancies in Mardin Turkey .org/progressforchildren/2007n6/index_41848. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. 18 yaşından önce 18 yaşından sonra evlenen kadınlara göre evlenmeden önce fakirliğin (χ2=15.http://www.79. Tartışma ve Sonuçlar: Diyarbakır’da EYE oranı Türkiye’nin batı bölgelerine göre daha yüksek olup. beşik kertmesi. EYE çoğunlukla erken ve sık gebeliklere yol açmakta ve anne ve çocuk ölüm riskini artırmaktadır (1. berdel gibi kültüre özgü özellikler. p=0.PB 116 Erken Yaş (18 Yaş Altı) Evlilikleri: Diyarbakır Örneği Mahmut Bulut. p<0. ortalama çocuk sayısının (t=8. Bildirilen en düşük evlenme yaşı 10. Bununla birlikte somatizasyonun bir işareti olan nedeni dobulunamayan ağrılar erken yaşta evlenenlerde çok daha yüksek oranda mevcuttu (sırasıyla %46.¹ Abdullah Atli.1±11.

PB 117 Öğrencilerin Eşcinsellik Hakkındaki Görüşleri Sevil Yılmaz*.% 21.72) ancak öncelikle eşcinsel bir hemşireden bakım almak istemediklerini (n=45. öfke. Sonuç ve Öneri: Hemşirelik bakımının etkin bir şekilde verilmesinde öğrencilerin eşcinselliğe yönelik görüşlerinin bilinmesi ve eğitim sürecinde konunun ele alınması önerilir. % 18.73 ) /(tercih n=31. Funda Camuz*. % 14. korku ve üzülme) ön plana çıkmaktadır.51). % 8.34) ön plana çıkmaktadır. % 16. tercih n=31. Bulgular: Araştırmaya katılan toplam 237 öğrencinin yaş ortalaması 20.9’si (n=40) erkektir. Katılımcıların “Eşcinselliğin oluşum sebebi size göre nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar “çeşitlilik” teması altında 4 kategoriye (hastalık n=111. (stigma n=21. Elif Açıkgöz** *İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi. Yöntem: Çalışma bir Hemşirelik Fakültesinde okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 237 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Destek kategorisi altında kabullenme (n=15. dinsel n=8. [farklılık-(hastalık n=61.1’i (n=197) kadın.08) ayrılmıştır. Stigma kategorisi altında davranışsal (n=64.14) reaksiyon (kendini kötü hissetme.98) belirtmişlerdir. . %14.83. “Hemşire olarak çalışmaya başladığınızda eşcinsel birine bakım vermek size neler hissettirir” sorusuna katılımcıların çoğunluğu (n=151. **İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu.34). kendini kötü hissetme.71) bakım vermekten çekinmeyeceklerini ancak üzüntü. % 13. saygı duyma (n=34. % 25.86) ile ortaya çıkmıştır. katılımcılar bakım almak zorunda kaldıklarında rahatsızlık duymayacaklarını (n=106. % 8. Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin eşcinselliğe yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış bir araştırmadır.% 18. tedirginlik gibi duyguları yaşayabileceklerini ifade etmişlerdir.08)].98. çevresel n=45 %18.43). Katılımcıların “En iyi arkadaşınızın eşcinsel olduğunu bilmek size neler hissettirir?” sorusuna verdikleri yanıtlar “ikilem” teması altında “stigma” ve “destek” olarak iki kategoriye ayrılmıştır. güvensizlik hissi. Katılımcıların “Eşcinsellik size göre nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar “anlam” teması altında 4 kategori (varoluşsal çatışma n=20. bakıma ilişkin hissettiklerine temellenen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır.39 olup. % 46. % 83. % 6.32).25±2.% 13. reddetme ve zarar verme isteği) ve duygusal (n=43.37. (literatürsel tanım n=51. Emre Çiydem**. Araştırmada literatür doğrultusunda hazırlanan katılımcıların demografik özelliklerin yanı sıra. % 27) reaksiyon (arkadaşlığını kesme. “Hasta olarak hastaneye yatsanız eşcinsel olduğunu bildiğiniz bir hemşirenin size bakım vermesi neler hissettirir?” sorusuna. % 44. Leyla Küçük*. % 3. Sevim Buzlu*. % 63. nötr kalma (n=34.

Stres ve Psikiyatrik Semptomatoloji: Ruhum mu Hasta Derim mi? Esra Etyemez* . stresle baş etme tarzları. HADÖ ve KSE alt ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik komorbidite açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. HADÖ ve KSE alt ölçek puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği’ne ayaktan başvuran ya da yatarak tedavi gören. stresli yaşam olayları. stresli yaşam olayları sayısı ve bundan subjektif etkilenme oranları. Psikodermatoloji hastalarında Tip D kişilik prevelansı %34.65 arası 181 hasta ve 57 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır. stresle baş etme tarzları. Stres İle Başetme Tarzı Ölçeği. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği uygulanmıştır.8 bulunmuştur. Olgulara sosyodemografik veri formu. stresli yaşam olayları sayısı. algılanan sosyal destek. Behçet Coşar*** * Şırnak Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. . Psikodermatoloji hastaları ile sağlıklı kontroller arasında yapılan karşılaştırmalarda. Çanakkkale *** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Psikiyatriye yönlendirilmiş olan psikodermatolojik hastalık tanılı hastaların psikiyatrik değerlendirmesinde Tip D kişilik özelliklerinin öncelikli olarak saptanmasının bu hastalardaki psikiyatrik değerlendirmeyi daha da kolaylaştırabileceğini ve bu grup hastaların psikiyatrik değerlendirilmesinin daha detaylı yapılması gerekliliğini göstermektedir. Şırnak ** Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Koo ve Lee sınıflamasına göre psikodermatolojik hastalık tanısı almış. Kısa Semptom Envanteri. DS 14 Ölçeği.PB 118 Psikodermatolojik Hastalıklarda Tip D Kişilik. Başak Şahin** . Stresli Yaşam Olaylarını Tarama Formu. okuryazar olup yaşları 18. Ankara Koo ve Lee sınıflamasına göre psikiyatrik semptoma yol açan dermatolojik hastalıklar ve psikofizyolojik/stresle oluşan ya da artan hastalıklarda Tip D kişilik prevalansının belirlenmesi ve tip D olan ile olmayanların demografik özellikler. Psikodermatolojik hastalık tanısı alan Tip D kişiliği olan ve olmayanlar arasında hastalığın başladığı dönemde psikososyal stresör varlığı.

Erciş ve Van dışındaki depremzedelere yönelik yürüttüğü psikososyal müdahalelerin aktarılması ve genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu etkinliklerde Van. Eğitim ve yeterlilik artırma çalışmaları. 2-T. orta ve uzun vadeli olarak planlanmıştır. Bu çalışmada. 23 Ekim 2011’de Erciş’te ve 9 Kasım 2011’de Van’da meydana gelen 7. iv. Erciş ve Van dışına göç eden depremzedelere ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak uygulamada karşılaşılan güçlükler ile afetlerle mücadelede hazırlıklı olmanın önemi bir kez daha hatırlanmış olup bundan sonraki afetler için geniş kapsamlı bir eylem planına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Sonuç: Psikososyal müdahalelerde Van ve Erciş’te toplam 14603.C. sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları ile eşgüdüm sağlanarak ortak çalışmalar yürütülmüştür. Psikososyal girişimler.gov. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin(TPD) üyesi olduğu Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği(APHB) ile depremin kişilerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacı ile Van. Uygulamalar. 10 Mart 2012’de http://www. Altınel G(2012) Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Van Depremi Psikososyal Destek Çalışmaları Sonuç Raporu. Van dışında ise 2207 depremzedeye ulaşılmıştır. Van ve Erciş’te 1500 afetzedenin katıldığı bir epidemiyolojik çalışma yapılmıştır. ii.2 ve 5. 4152 kişi yaralanmış. aspx?param=105 adresinden indirildi. Ulusal ve yerel resmi kurum ve kuruluşlar.com/wpcontent/uploads/2012/04/van_psikososyal_deg_sonuc_rap. Kaynaklar: 1-Akman P. Uygulanacak psikososyal müdahaleler kısa. .tr/Sarbis/Shared/WebBelge. ekonomik ve sosyal kayıplar doğurarak. çok sayıda ev ve iş yeri hasar görmüş ve yaklaşık bir milyon kişi bu depremlerden olumsuz yönde etkilenmiştir. normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkilemektedirler. ‘Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklaşım’ kitabı genişletilerek ve güncellenerek hazırlanmış ve Van depremi sonrasında kazanılan deneyim kitap haline getirilmiş. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(2011) AFAD Deprem Dairesi Van Depremi Raporu.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetmiş. Van’da görev yapan ruh sağlığı çalışanları ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik Temel ve İleri Düzey Ruhsal Travma Eğitimi verilmiş. Epidemiyolojik değerlendirme ve bölgesel afet ruh sağlığı politikası geliştirme olmak üzere temel olarak dört aşamada yürütülmüştür.pdf adresinden indirildi.PB 119 Bir Dayanışma Örneği: Van ve Erciş Depremleri Ardından TPD ve APHB Çalışmaları Feyza Çelik TPD Vandep Çalışma Grubu Amaç: Afetler insanlar için fiziksel.manevisosyalhizmet. Van’a görevlendirilen. 12 Mart 2012’de http://www. 252 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılmış. Değerlendirme.deprem. iii. i. Yöntem: Psikososyal müdahaleler TPD’ye ve APHB’ye üye gönüllüler tarafından yürütülmüştür. Tartışma: TPD ve APHB tarafından ülke sınırları içinde bugüne kadar olan en geniş çaplı psikososyal destek hizmetini gerçekleştirilmiştir.

İzmir Amaç: Uyku yoksunluğu hem uykunun fonksiyonlarının anlaşılması için sağlıklı bireylerde hem de depresif hastalarda tedavi amacıyla uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir (1). 2. DDP depresyon alt ölçeğinde azalma ve yorgunluk alt ölçeğinde artma uyku yoksunluğu sonrası sT4 seviyesi artan bireylerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.00 ile sabah 07. sT3. Uyku yoksunluğu sonrası kortizol seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim elde edilememişse de. Vardiyalı sistemde çalışma uyku yoksunluğu’na sebep olmaktadır ve günümüz modern dünyasında sağlıklı bireyler sosyal aktiviteler nedeniyle kısıtlanmış bir uykuya sahiptirler Bu durum kronik uyku yoksunluğu olarak nitelendirilmektedir. Uyku yoksunluğunun duyguduruma etkisinin değerlendirilmesi için Duygudurumları Profili (DDP). normalden sapan uyku deneyimlerinin dissosiyatif semptomlarla ilişkili olduğu yönündeki bilgilerle uyumludur (2).PB 120 Uyku Yoksunluğunun Duygudurum Profili ve Dissosiasyon Üzerine Etkisi ve Biyokimyasal Değişimlerle İlişkisi Adem Aydın. Tartışma: Uyku yoksunluğuyla T4 seviyelerindeki artış depresif duygudurumu yordayan alt ölçeklerdeki düşme ile korele bulunmuştur. 3Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi. dissosiyatif belirtiler için DES ve düşünce süpresyonunun değerlendirilmesi için Beyaz Ayı Supresyon Testi (WBSI) uygulandı. DES skorları uyku yoksunluğu sonrası istatistiksel olarak önemli derecede artarken WBSI skorlarında anlamlı bir azalma tespit edildi. Giesbrecht T. J Abn Psychol 2007. Jelicic M. Yöntem: Çalışmaya katılım şartlarını taşıyan 16’sı erkek 16’sı da kadın olan 32 bireye bir gecelik total uyku yoksunluğu uygulandı.Yavuz Selvi. DHEA-S ve tiroid fonksiyon testleri için kan örnekleri alındı. Kaynaklar: 1. J Sleep Res 2007. yorgunluk skorlarında yükselme gözlenmiştir. Lepping J.16: 241-244. Mood changes after sleep deprivation in morningness– eveningness chronotypes in healthy individuals. Acute dissociation after 1 night of sleep loss. TSH. Uyku yoksunluğu sonrası DHEA-S seviyeleri artan bireylerde daha düşük depresyon puanlarının elde edilmesinin yüksek DHEA-S seviyelerinin stresin negatif etkisine karşı koruyucu etkisi ve kognisyonu düzeltmesinden kaynaklanıyor olabileceği sonucuna varılmıştır. Bireyler gece 22. Selvi Y.Sultan Kılıç. Van 2Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi. bir gecelik uykusuzluk sonrası bireylerde oluşabilecek duygudurum ve düşünce süreçlerindeki değişimler ile biyokimyasal değişimler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Psikiyatri Birimi.Lütfullah Beşiroğlu 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. Smeets T. Bulgular: Uyku yoksunluğu uygulanan bireylerde DDP’nin depresif şikâyetleri sorgulayan depresyon alt ölçeğinde ve dinçlik-aktivite skorlarında düşme. Bireylerden uykusuzluk öncesi ve sonrası kortizol. . Kahramanmaraş.00 arası uykusuz bırakıldılar.599-606. Gulec M. Uyku yoksunluğu ile dissosiyasyon düzeylerinde artış. 3. sT4 ve DHEA-S seviyelerinde anlamlı derecede artış tespit edilmiştir. Merekelbach H. Besiroglu L. Agargun MY. Çalışmamız.

hekimlerin çeşitli rapor talepleriyle hastalar oyalanmış ve sistemli bir yıldırma sonrası kürtaj kararından vazgeçmek zorunda bırakılmışlardır. İlaç tedavisine yanıtı iyi olan. KHD hekimi kürtaj yasasının çıktığını. KOÜ KHD polikliniğine yönlendirildi. Sağlık Hukuku Makaleleri. Kaynaklar: 1. kürtaj yapılmamış. Depresif yakınmaları devam eden hastanın ilaçsız olarak.Tek GS.2012 tarihinde indirildi. Plansız gebeliğini öğrendiğinde çok üzülmüş. Olgu I: NK. yasaklanır. Hatice Sodan Turan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. her ilaç kesiminde şiddetli duygudurum atağı geçiren FD. Yeni gündeme getirilen “vicdani red” uygulamasıyla birlikte. Kürtaj kararı alan hasta. Hasta bunun üzerine kürtaj kararından vazgeçti. NK kürtaj için ilacın kategorisi ile ilgili rapor alması gerektiğini söyleyerek haziran – 2012’de polikliğimize başvurdu. gebeliğin altı haftalık olduğu. ilkokul mezunu. “gebeliğin ilk on haftası dolana kadar herhangi bir neden aranmaksızın istek üzerine rahim tahliye edilir. Şu an hasta ilaçsız olarak polikliğimizde takip edilmektedir. İstanbul Barosu Yayınları. Yasal bir gereklilik “henüz” olmamasına rağmen. .academia. KHD bölümünden hekime telefonla ulaşıldı ve tarafımıza kürtaj yapılacağı söylendi. NK aynı sorunla karşılaştığını söyleyerek tekrar geldi. gebeliğini sonlandırma kararı almış. NK bir hafta önce beş haftalık gebe olduğunu öğrenmiş. anne ve fetüs sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı için kürtajın yapılamayacağı söylenmiş. Bunun için Kocaeli’nde bulunan bir dal hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum (KHD) polikliniğine başvurmuş. valproik asit 1000 mg kullanıyor. altı ay önce psikiyatriste başvurmuş.08. 1. serbest bırakılır (2). evli. Son günlerde tekrar tartışma konusu olan istemli kürtaj. “Majör Depresif Bozukluk” ön tanısıyla venlafaksin başlanmış. İstanbul. kullandığı ilaç X kategorisinde olmadığı için kürtaj yapılamayacağı söylenerek gönderilmiş.II. hareket eder. haftada bir psikiyatri poliklinik kontrolü ile takibi planlandı. “Türk Hukukunda Kadının Vücudu Üzerindeki Tasarruf Hakkını Sınırlayan Düzenlemeler”. rapor olmadan kürtaj yapamayacağını söylemiş. Üç defa KHD polikliniğine giden hastaya çeşitli nedenlerle kürtaj yapılamayacağı söylenmiş. üç çocuklu. yasal değişiklikler yapılmadan ortaya çıkan düzenlemeler ve bu durumun kadın ruh sağlığı üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Oradadır. 40 yaşında. Cinsellik ve Kürtaj.edu/sultankomut/Papers/587884/Turkiyede_Kadin_Cinsellik_ve_Kurtaj adresinden 22. Kocaeli Amaç: Türkiye’de istemli kürtajın sınırları 1983 yılında Türk Ceza Kanunu (TCK) ile belirlenmiştir. satış elemanı olarak çalışan kadın hasta. kontrol edilir. gebelikteki ve doğum sonrası ortaya çıkması kuvvetle muhtemel ruh sağlığı problemleri de görmezden gelinmiştir. http://khas. FD ve eşi bunun “Allah’ın istediği bir şey olduğunu” düşünerek kürtaj kararlarından vazgeçmişler. Türkiye’de ne yazık ki kürtaj konusu her zaman sular altındaki bir denizaltı gibidir. Hastaya ise venlafaksinin X kategorisi bir ilaç olmadığı. Kanunun ilgili maddesine göre. kürtajla ilgili ortaya çıkan bu durumun psikiyatrik hasta grubu açısından ayrı bir önemi olacağı açıktır. Olgu II: FD.” denilmektedir (1). Gebeliği sonlandırmak için KOÜ KHD polikliniğine başvuran hasta. dört çocuklu. evli. Türkiye'de Kadın. kısıtlanır. Sonuç: Bu olgularda kadınların kendi bedenleriyle ilgili karar verme haklarının yok sayılmasının yanı sıra. 2. bipolar bozukluk tanısıyla takipli kadın hasta. rahim içi araç kullanırken gebe kalmış.Basım:103-130. 42 yaşında.Komut S. yetkililerce izlenir. 2012.PB 121 Psikiyatrik Hastalığı Olan Kadınlar ve Kürtaj Aslıhan Polat.

Öğrencilerin. Bulut Güç* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Sonuç: Öğrencilerin kendi ve arkadaşlarının tutumları hakkında düşündükleri arasında fark belirgindir. % 59.PB 122 "Bağımlılığı Reddet. Cengiz Çelebi.4’ü deneme amaçlı. 2 ay sonunda anket ikinci kez uygulanmıştır. çünkü madde kullanımının akranlarınca kabul gördüğü düşüncesi gencin o grubun içinde olmak amacıyla madde kullanımına zemin hazırlayabilir. Gülhan Karaer. Ekin Sönmez. alkol ve diğer maddelerin zararlarının anlatılmasını gerektiğine inandığını belirtmiştir. esrar kullanımı sıklığının ve öğrencilerde bu maddelerin kullanımıyla ilgili sosyal normların belirlenmesi ve sosyal normlar üzerinden hazırlanacak geri bildirimlerin ve sorunla ilgili farkındalık düzeyini artırmaya yönelik faaliyetlerin etkinliğinin araştırılmasıdır. %74. Öğrencilerin yanıtlarıyla sosyal normları içeren ve yanlış algıları içeren posterler hazırlanarak okulda görülür yerlere asılmış.7’dir. akranlarının alkol ve madde kötüye kullanımını abartmaya ne kadar yatkın olduklarını gösteren araştırmalardan kaynaklanan bu yaklaşım.8’i sigara kullanımının yanlış olduğunu. arkadaşlarının tutumlarına yönelik yanlış algı içinde oldukları görülmektedir. Bu yanlış algı düzeltilmelidir.9’u okulundaki öğrencilerin çoğunun sigara. %47.2’si okulundaki çoğu öğrencinin (en az %51’inin) sigara içmenin yanlış olduğunu düşündüğünü.6).4’ü öğrencilerin sigara. bir-iki kez esrar kullanmanın bile tehlikeli olduğunu inandığını. *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencisi Giriş: Sosyal norm yaklaşımı riskli davranış oranlarını azaltmak için bir müdahale stratejisidir. Hayata Evet!" (Sosyal Sorumluluk Projesi) Yıldız Akvardar. Amaç: Çalışmanın amacı lise öğrencilerinde sigara. %87.3’ü. bireyin o davranışına neden olan sosyal baskının azalacağı ve böylece kullanımın azalacağı görüşüne dayanmaktadır. %86. alkol ve diğer maddelerin zararları hakkında bilinçlendirilmeleri gerektiğini düşünmektedir. okulundaki öğrencilerin çoğunun deneme amaçlı. Öğrencilerin sadece. .6) ve görüşlerinin olumlu (%73. bir-iki kez esrar kullanmanın bile tehlikeli olduğunu.2).4) etkilendiğini bildirmişlerdir. geribildirim afişlerini (%70. Programın başında madde kullanımı ve sosyal normlarla ilgili anket uygulanmıştır. alkol. alkol ve madde kötüye kullanımıyla ilgili yanlış algılar düzeltilirse. Dilay Tunca.7 ve %32. %54. Güler Kandemir. Bulgular: Yaşam boyu sigara ve alkol kullanma sıklığı sırasıyla %29. Yöntem: Pendik ilçesinde rasgele yöntemle seçilen bir lisede öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla okulun kendi kaynakları ve Pendik Belediye’sinin olanaklarıyla “Bağımlılığı Reddet!” konulu bir program hazırlanmıştır.1’i okulundaki çoğu öğrencinin 18 yaşından küçüklerin içki içmesinin doğru bir davranış olmadığına inandığını. İkinci ankete katılan öğrencilerin çoğu afişleri (%72. %36. festivali etkili bulduklarını (%76. Anıl Gündüz.2’si 18 yaşından küçüklerin içki içmesinin doğru bir davranış olmadığını. Öğrencilerin %81.

Bu araştırma. kontrol grubunun eşlerine (Ort. çift anlaşması. Çanakkale **Şırnak Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Araştırmaya T. Alkol bağımlısı olan hastalara uygulanan Bağlanma Ölçeği ile Çift Uyum Ölçeği arasındaki korelasyon analizi sonucu ikircikli bağlanma arttıkça.C Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Alkol Ünitesinde ayaktan ve yatarak tedavi ve takip edilen ICD-10 Madde bağımlılığı tanı ölçütlerini karşılayan alkol bağımlılığı tanısı almış erkek hastalar ve sağlıklı eşleri (49 çift) alınmıştır. Alkol bağımlılığı.=327. çift doyumu.97) göre daha az sevgi göstermektedir. çiftlerin bağlılığı ve çiftler uyumu ölçek puanlarının azaldığı saptanmıştır. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort. kontrol grubunun eşlerine (Ort. Bu araştırmada alkol bağımlıları ve eşlerindeki bağlanma biçimi ve evlilik uyumu arasındaki ilişkinin kontrol grubu ile karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort. evlilik uyumunu değerlendirmek için “Çiftler Uyum ölçeği” ve bağlanma biçimini değerlendirmek için “Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği” verilmiştir. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort.03).2) göre daha az çiftler arası doyuma sahiptir.76). Şırnak ***Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Çift Uyum Ölçeği tüm alt test ve toplam puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evliliği uyumlu evlilik olarak tanımlanmaktadır.=87. Çalışmanın kontrol grubu da 48 çiftten oluşmaktadır. eğitim düzeyi. Ankara Alkol bağımlılığı olan kişi alkol kullanımı nedeniyle sosyal ve mesleki alanda bozulma yaşar.=287. ** Esra Etyemez.32) göre daha az eşler arası bağlılık göstermektedir. Nisan 2011 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Etkilenen bu çevrenin başında da aile ve evlilik kurumu gelmektedir.65) göre daha az çiftler arası uyum sergilemektedir.=100. kontrol grubunun eşlerine (Ort. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort.62) göre daha az çiftler arası anlaşma göstermektedir.=91. Alkol bağımlısı hastaların eşleri (Ort.=59. Karşılıklı etkileşebilen.PB 123 Alkol Bağımlıları ve Eşlerinde Evlilik Uyumu ve Bağlanma Biçimi Arasındaki İlişki * Başak Şahin. cinsiyet.=75. medeni durum. *** Zehra Arıkan *Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. kontrol grubunun eşlerine (Ort. meslek vb soruları içeren sosyodemografik veri formu.91).=62. Bağımlıların sıklıkla kişilerarası ilişkilerde sıkıntı yaşaması bunlarda da bir bağlanma bozukluğu olduğunu düşündürmektedir. . Alkol bağımlılığı sadece rahatsızlığa sahip bireyi değil sosyal çevresini de etkilemektedir.94).=52.=80. hem hastanın kendisi hem de yakınları için önemli bir psikososyal sorundur.78). sevgi gösterme. Evli çiftler için evlilik uyumlarında önemli sorunlar yarattığı görülen durumlardan biri eşlerden birinin ya da her ikisinin alkol bağımlılığının bulunmasıdır. Katılımcıların tamamına yaş. kontrol grubunun eşlerine (Ort.

Hüseyin Yüce**** *Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiPsikiyatri AD. alkol ve madde kötüye kullanımıyla ilgili yanlış algılar düzeltilirse. Anıl Gündüz*.8) alkol kullanımını onaylamamaktadır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen web tabanlı bir projedir. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu öğrencileri çalışmayla ilgili eposta gönderilerek kayıt olmaları için projenin web sitesine davet edildi. tutum ve algıları içeren. Projenin ilk aşaması olarak müdahale öncesi durum değerlendirmesi yapılmış ve öğrencilerin madde kullanım davranışları. Göztepe kampüsündeki kız öğrencilerin çoğu (%61. arkadaşlarının madde kullanımyla .9’u) son iki ay içinde alkol kullanmamıştır. Tartışma ve Sonuç: Akranlarının davranışlarından etkilenen bu yaş grubunda. İstanbul ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Bulgular: Öğrencilerde akranlarının madde kullanımıyla ilgili yanlış algıların belirgin olduğu görülmektedir.5) kampus arkadaşlarının eğer okulu etkilemezse alkol kullanımını onaylayacağını düşünürken. bireyin o davranışına neden olan sosyal baskının azalacağı. kampüslerindeki erkek öğrencilerin çoğunun en az iki haftada bir alkol kullandığını düşünmektedir. Cengiz Çelebi*. örn: Göztepe kampüsündeki erkek öğrencilerin çoğu (%53. İstanbul **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.PB 124 SNIPE: Social Norms Intervention for the Prevention of Polydrug Use Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımıyla İlgili Sosyal Normlar. böylece kullanımın azalacağı görüşüne dayanmaktadır. Kız öğrencilerin çoğu arkadaşlarının son iki ay içinde en az bir kez sarhoş olduğunu düşünürken. Anket Şubat 2012'de çevrimiçi oldu.0’sı) son iki ayda hiç alkol kullanmamıştır. Aslında. Bulut Güç**. Sibel Kalaca***. Kaan Kora*. Türkiye Sonuçları Yıldız Akvardar*. altı Avrupa Birliği ülkesinde ve Türkiye’de uygulanan. web sitesine kayıt olan öğrencilere SPIN web aracığıyla üç kez hatırlatıcı mail gönderildi. madde kullanımıyla ilgili sosyal normları belirlemeye yönelik e-anket hazırlandı. Aslında. SNIPE üniversite öğrencileri için sosyal normlara dayalı bir müdahale programını içeren. Göztepe kampüsündeki erkek öğrencilerin çoğu (%56. İstanbul ****Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilişim Merkezi. İstanbul Amaç: Öğrencilerin. kampus arkadaşlarının son iki ay içinde iki kez alkol kullandığını düşünmektedir.0). Erkek öğrencilerin çoğu (% 67. Göztepe kampüsündeki kız öğrencilerin çoğu (% 66’sı) hayatında hiç sarhoş olmadığını belirtmiştir. Göztepe kampusundeki erkek öğrencilerin çoğu (%51. web sitesine kayıt olan öğrencilere projenin web sitesinde online olarak bulunan çalışma anketini tamamlamaları için e-posta gönderildi. Göztepe kampüsündeki kız öğrencilerin çoğu (% 60. Katılımı artırmak üzere tüm öğrencilere Marmara Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla iki kez.8’i). Yöntem: Madde kullanım davranışlarını. tutum ve algıları belirlenmiştir. akranlarının alkol ve madde kullanımını abartmaya ne kadar yatkın olduklarını gösteren araştırmalardan kaynaklanan sosyal norm yaklaşımı.

çözüm arama davranışından kaçınmakta oldukları. kadınlar genel olarak ilişkilerinde “merhamet”. maddeyi sorumlu tutma söylemi. Fatma Yıldırım****. Bağımlıyı değil. kadınların söylemenin yaralı olabileceğine dair umutsuzluklarının keskin olduğu her görüşmede kendini göstermiştir. Bulgular: Alkol bağımlılığı sorunu yaşayan erkeklerin birlikte yaşadığı kadınların genel olarak görüşme süresince “üzgün” olduğu gözlemlenmiştir. Mağdur ve masum kişiler olduklarına inanmakta ya da inandırmak istemektedirler. görmezden gelme becerileri daha yüksek gibi görünmektedir. “razı” olma gerekçeleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hatice Demirbaş***. tek eşli olmaya inanç. Alkol bağımlılığı ve bağımlı eş ile kurulan ilişkinin özellikleri konulu niteliksel çalışmalar bu nedenle öğretici. Tüm görüşmeler içinde 50 görüşmenin metin içeriğinin göreli olarak tutarlı olduğunu düşünülerek değerlendirmeye alınmıştır. Bu görüşmelerde ortak yaşantı süreci genellikle 5 yılın üstündedir ve kadınların yaş aralığının 30-60 yaş arasındadır. olumlu nedenleri kendilerine aittir.PB 126 Alkol Bağımlılığı Olan Erkeklerin Evliliği ve Eşlerinin Kadınlık Halleri Salime Tarihçi*. “iyi insanlık” gibi olumlu değer yükü taşıyan kavramları kendi nitelikleri olarak belirtmişlerdir. Duygusal ve cinsel yaşam anlatıları “eksik” anlatımlardan. çocukların varlığı ortak yaşama “razı” olma gerekçeleri olarak önde sıralanmıştır. sevseler bile o sevginin getirisi olan mutluluk ve tatmin beklentisi yok olmuş izlenimi edinilmiştir. dolayısıyla önleyici çabalarda yol gösterici olacaktır. parçalardan oluşmaktadır. olumsuz durumlara katlanma. olguların sistematiği ile ilgili bilimsel bilgi sınırlı sayıdadır. İlişkilerinin olumsuz tüm nedenleri bağımlıya ait. “Bağımlı koca” kadınlar için derin yalnızlık duygusu yaratmış. Kadınların bağımlılık konusunda tanışıklıkları birinci aileden geliyorsa kabulleri. Ancak. Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Birimi’nde tedavi gören erkek hastaların eşleriyle yapılan derinlemesine görüşmelerde elde edilen metinlerin söylem analizi yapılmıştır. Kendilerini iyi ve mağdur olarak tanımlayan kadınların durumla yüzleşme. “acıma”. Bu çalışmada alkol bağımlılığı tedavisi gören kişilerle eşlerinin ilişkilerini sürdürürken kullandıkları anlamlar ve dayanaklar. “sabır”. Tüm ilişkilerde çeşitli yoğunluk ve biçimlerde şiddetin var olduğu görüşmelerde ortaya çıkmıştır Tartışma: Madde bağımlılığı olan erkeklerin birlikte olduğu kadınların bağlılığının taşıdığı nitelikler ilişkinin sağlıklı olmadığını düşündürmüştür. Anlatılamayan ve sır olanın söylem yoğunluğu. İnci Özgür İlhan**. bu davranışında bağımlılığı sürdürmekte dolaylı nedenlerden olabileceği görülmüştür . Yıldırım Beyatlı Doğan** *Ankara Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi Sorumlusu **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Birimi ***Gazi Üniversitesi fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bl ****Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl Amaç: Ev içinde kadına yönelen şiddet olgularında sayısal bilgilerde artış olmasına karşın. başka hayat kurmak imkânının sınırlılığı.

kokain ve sentetik maddelerin kullanımını önlemek. Üniversite öğrencileri için akranları en önemli sosyal başvuru kaynağıdır ve akranlarının madde kullanımının yüksek olduğu düşüncesi bireyin kendi kullanımında artışa yol açabilir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projedir. • Esrar. akademik başarı. Belçika University of Bradford. İngiltere Syddansk Universitet. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avustralya’da. • Çoğul madde kullanımını önlemek için bir e-sağlık müdahalesi geliştirmek. madde kullanımıyla ilgili sosyal normları belirlemeye yönelik e-anket hazırlanmıştır. Veri analizi yapılmış. durum saptamasına yönelik birinci anket uygulaması tamamlanmış. ikamet. SNIPE projesinin amaçları. Öğrencilerin. SNIPE iki yıl sürecek ve e-sağlık müdahalesinin etkinliği altı Avrupa Birliği ülkesinde ve Türkiye’de değerlendirilecektir. öğrencilere internet üzerinden akran davranışı hakkında doğru bilgi vermenin ve geri bildirimde bulunmanın madde kullanımını önleme açısından yararlı bir araç olduğu gösterilmiştir.Ocak 2013'te uygulanacaktır. İspanya University of Leeds. tutum ve algıları içeren. Danimarka Univerisdad de Navarra. yaş. Süreç: Tüm ülkelerde müdahale ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Kaan Kora*. Anketi tamamlayan müdahale grubundaki öğrenciler kişisel sosyal norm geribildirimi verilen web sayfasına ulaşmaktadır. SNIPE katılımcıları Universität Bremen. böylece kullanımın azalacağı görüşüne dayanmaktadır. Ankette cinsiyet. müdahale web sayfaları hazırlanmıştır. Bulut Güç***. Almanya Universiteit Antwerpen. Sibel Kalaca**** *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD **Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencisi ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Amaç: Çok merkezli.PB 127 SNIPE: Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug usE Üniversite öğrencilerinde çoğul madde kullanımını önlemek için sosyal norm müdahalesi Yıldız Akvardar*. Temmuz-Ekim 2012 arasında müdahale çalışmasının tamamlanması planlanmıştır. Web sayfasının hazırlığı yapılmış. Bu yöntem Avrupa’da madde kullanımını önleme programlarında yaygın denenmemiştir. İngiltere Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. • Alkol ve sigara kullanımını azaltmak. Müdahale sonrası izlem anketi tüm gruplarda Eylül 2012. Türkiye . Cengiz Çelebi*. dinsel inanış gibi kişisel bilgilerde yer almıştır. Anıl Gündüz*. Proje ekibi tarafından madde kullanım davranışlarını. Slovakya Marmara Üniversitesi. alkol ve madde kötüye kullanımıyla ilgili yanlış algılar düzeltilirse. SNIPE üniversite öğrencileri için sosyal normlara dayalı bir müdahale programını içeren. bireyin o davranışına neden olan sosyal baskının azalacağı. uygulamak ve etkinliğini ölçmektir Yöntem: Müdahale ve kontrol gruplarında müdahale öncesi durum değerlendirmesi • E-sağlık müdahalesinin uygulanması • Müdahale ve kontrol gruplarında müdahale sonrası ve izlemde durum değerlendirmesi • SNIPE ve e-sağlık müdahalesinin kullanımı hakkında bilgi sağlamak üzere birçok dilde hizmet veren web sayfasının hazırlanması amaçlanmıştır. akranlarının alkol ve madde kullanımını abartmaya ne kadar yatkın olduklarını gösteren araştırmalardan kaynaklanan bu yaklaşım. yaklaşık 7000 öğrenciye ulaşılmıştır. Hüseyin Yüce**.web tabanlı SNIPE projesinin tanıtımı amaçlanmaktadır.

alkol bağımlılığının eşlere yönelik saldırganlığı arttırdığını düşündürmektedir. şiddet davranışının da erkek tarafından kadın üzerinde kontrol ve güç sağlama aracı olarak kullanıldığı ileri sürülmüştür. Genel Kurmay Başkanlığı. Yıldırım Beyatlı Doğan* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Birimi **Ankara Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi Sorumlusu ***Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl ****Gazi Üniversitesi fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bl Amaç: Alkol kullanımı sıklıkla şiddet ve saldırganlıkla ilişkilendirilmiştir. Alkol bağımlılığı olan erkeklerin eşlerinin BEM Cinsiyet Rolü Envanterine göre belirlenen Erkeksilik puanları ise kontrol grubundaki kadın eşlerinkine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Bulgular: Tek değişkenli analizlerde Saldırganlık Ölçeği’ne göre hasta grubundaki erkeklerin Fiziksel Saldırganlık alt ölçeği puan ortalaması kontrollerle istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermezken. Alkol bağımlılığı ve şiddet-saldırganlık arasındaki ilişkide toplumsal cinsiyet etmeni bir ara değişken olarak görünmektedir. bağımlılığı olmayanlara göre yüksek çıkması. Karşılaştırmalar önce tek değişkenli analiz yöntemleriyle. uzmanlık tezi. Smith JW (2000) Addiction medicine and domestic violence. Kriz Dergisi. Tartışma ve Sonuçlar: Alkol bağımlılığının eşlere yönelik saldırganlık düzeyinin. Grupların şiddet ve saldırganlık özelliklerinin karşılaştırılmasında Saldırganlık Ölçeği. Yöntem ve Gereçler: Alkol bağımlılığı tanısı konan 32 erkek ve eşleri çalışma grubunu. Alkol bağımlılığı/kullanımı davranışının da. . Fatma Yıldırım***. alkol bağımlılığı tanısı konmamış 48 erkek ve eşleri ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Öfke. 7(1): 27-40. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servis Şefliği. Yaşın Dökmen Z (1996) BEM Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe formunun psikometrik özellikleri. alkol bağımlılığı grubundaki erkeklerin Sözel Saldırganlık. ardından lojistik regresyon analizi ile yapılmıştır. İstanbul. Bu çalışmada alkol bağımlılığı olan erkeklerde saldırganlık/şiddete eğilim ve alkol bağımlısı erkekler ve eşlerinin toplumsal cinsiyet özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Düşmanlık ve Dolaylı Saldırganlık ortalama puanları kontrol grubundaki erkeklerinkine göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Çok değişkenli analizde anılan tüm alt ölçek puanları bağımsız değişkenler olarak alındığında. Guille L (2004) Men who batter and their children: an integrated review. Aggression and Violent Behavior 9: 129–163. fiziksel saldırganlık dışında. Kaynaklar Can S (2002) “Aggression questionnaire” adlı ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Substance Abuse Treatment 19:329-338.PB 128 Alkol Bağımlısı Erkeklerde Saldırganlık ve Eşlerinin Toplumsal Cinsiyet Özellikleri İnci Özgür İlhan*. her iki gruptaki erkeklerin saldırganlık puanları arasındaki fark ortadan kalkmış ve alkol bağımlısı erkeklerin eşlerinin ve kontrol grubundaki kadın eşlerin Erkeksilik puanları arasındaki anlamlı farkın sürdüğü görülmüştür. toplumsal cinsiyet özelliklerinin karşılaştırılmasında BEM Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılmıştır. Hatice Demirbaş****. Salime Tarihçi**. Bu iki davranışın sosyokültürel bağlamda ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Önceki çalışmalarla uyumlu olarak depresyon arttıkça ve işlevsellik azaldıkça demans hastalarında ajitasyon belirtilerinin sıklığının arttığı saptanmıştır. DSM-IV-TR’ye göre demans tanısı alan. 27. iritabilite/huzursuzluk. Orijinal ölçeğin faktör analizi çalışmaları bakımevlerinde yaşayan demanslı yaşlılarda yapılmış olup dört faktör önermektedir. Cohen Mansfield Ajitasyon Envanteri (CMAE) demans hastalarında ajitasyon davranışlarının şiddetini değerlendiren bir ölçektir. uygunsuz davranıştır. Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma CMAE’nin demans hastalarında ajitasyon belirtilerinin ve bu belirtilerin sıklığının belirlenmesinde iç tutarlılığı yüksek/güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Geriyatrik Psikiyatri polikliniğine başvuran. özdeğeri 1’den büyük 6 faktör elde edilmiştir. 28. Gülbahar Baştuğ**. Ölçekte 1’in üzerinde puanlanma sıklığı %10’un altında olan 7 madde (14. Bunlar sözel-fiziksel agresyon.0001). genel huzursuzluk (madde 29-%57). Sevinç Kırıcı*. amaçsız el hareketleri. ≥65 yaşında. vokal ve motor aktivite olarak tanımlanmaktadır. amaca yönelik olmayan ve konfüzyondan kaynaklanmayan uygunsuz sözel. karşı gelme eğilimi/negativizm (madde 19-%55) ve küfürlü konuşma ya da sözel saldırganlıktır (madde 4-%47). Ajitasyon belirtilerinin bulunma sıklığının ve dağıldıkları faktör sayısının farklı olması örneklem farklılığından kaynaklanmış olabilir. İleride yapılacak çalışmalar ajitasyonun boyutlarının farklı demans türlerinde ortaya konmasını ve uygun tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesini hedeflemelidir. CMAE’nin faktör yapısını belirlemek için ana bileşen analizi ve varimaks rotasyonu kullanılmıştır. CMAE toplam puanı CDDÖ ve İFA toplam puanları ile ilişkilidir (ikisi için p<. Cornell Demansta Depresyon Envanteri (CDDE). maddeler) elenerek faktör analizi yapıldığında toplam varyansın %70. Ayşegül Sakarya*. 20.5’ini açıklayan. 100 hasta alınmıştır.Okan Er*. Geriyatrik Psikiyatri Birimi **Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Giriş: Ajitasyon demans hastalarında sık görülmekte olup. . Erguvan Tuğba Özel Kızıl*. Bu çalışmanın amacı demans hastalarında CMAE’nin Türkçe formunun faktör yapısını. ajitasyonun boyutlarını ve bu boyutların ilişkili olduğu etmenleri ortaya koymaktır. Bu çalışmanın örneklemini bir psikiyatri Kliniğine başvuran ve orta evre demansı olan hastalar oluşturmuştur. Engin Turan*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Bilgen Biçer Kanat*.86 olan. Ölçek maddeleri faktör yüklerinin en yüksek olduğu faktörlere dahil edilmiş ve elde edilen faktörler içeriklerine göre adlandırılmıştır. Bulgular: CMAE ile değerlendirilen belirtilerden en sık görülenleri sırasıyla tekrarlayan cümle ya da sorular (madde 6-%65). CMAE. bakımverenlerine. İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA) uygulanmıştır. sözel-fiziksel agresif olmayan davranış. Hastalara Standardize Mini Mental Test (SMMT). En sık bildirilen belirtiler ölçeğin kullanıldığı diğer çalışmalarla benzerdir. 21. 17.PB 129 Demans Hastalarında Ajitasyonun Boyutlarının Değerlendirilmesi Umut Altunöz*. 25. Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0. negativizim/saklama-istifçilik.

6±14.T.Ü. Umut Altunöz*. Erguvan Tuğba Özel Kızıl*. Yöntem: A. Zarit Bakıcı Yükünü Değerlendirme Ölçeği (ZBYDÖ). Yakın bellek bozukluğu ile başlar. Bakımverenlere MMBYÖ. Psikiyatri A. orta ve ileri evrelerde günlük yaşam aktivitelerinde bozulmaya yol açar (1). Çünkü Alzheimer hastalığında kişi ilerleyen dönemlerde kendi kimliğini yitirmekte. Böylece. DurumlulukSüreklilik Kaygı Ölçekleri(STAI-I ve II) uygulanmıştır. kendiliğinin ölümünü fiziksel varlığının kaybından önce yaşantılanmaktadır. güvenirliği için Cronbach α hesaplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 77. Ankara ** Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi. Psikiyatri Servisi. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ).7’si (n=17) kadındır. Ülkemizde Alzheimer hastalarına bakımveren yakınlarında yas yaşantısını araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. 56. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ).98 bulunmuştur. depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur.D. Ankara Giriş ve Amaç: Alzheimer hastalığı bilişsel işlevlerde yıkımla seyreden kronik bir tablodur. Bakımverenlerde yas yaşantısı.6±4. yükü. Alzheimer hastalarına bakımverenlerin yaşadıkları sorunlar literatürde “bakımveren stresi. Bu çalışmada Marwit Meuser Bakımveren Yas Ölçeği’nin (MMBYÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Direnç Sakarya**. Bakımverenlerin ort. kardeş veya gelin/damatlarıydı.6. Eğitim süresi 8. derinden üzüntü ve özlem-DÜÖ.PB 130 Alzheimer Hastalarının Bakımverenlerinde Marwit Meuser Bakımveren Yas Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Ayşegül Sakarya*. Bilgen Biçer Kanat*.2’dir. DurumlulukSüreklilik Kaygı Ölçekleri (STAI-I ve II) ile korelasyonları incelenmiş ve hem MMBYÖ toplam puanı hem de alt ölçek puanlarının sözü edilen ölçeklerle korelasyonları anlamlı bulunmuştur (Tüm ölçekler için p< o.F. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar bakımverenin akrabası olması halinde birincil duygusal yaşantının “yas yaşantısı” olduğu görüşündedir (2). MMBYÖ toplam puanı ve altölçeklerinin (kendini adama-KA. MMBYÖ’nün Cronbach α değeri 0. Sevinç Kırıcı*. DSM-IV TR’ye göre Alzheimer tipi demans tanısı almış 32 hasta ve bakımverenleri alınmıştır. MMBYÖ’nün geçerlik ölçütü olarak ZBYDÖ. . Psikiyatri AD. Bakımverenlerin %53. hatta yakınlarını bile anımsayamamaktadır. endişe ve kendini yalnız hissetme-EY) Zarit Bakıcı Yükünü Değerlendirme Ölçeği (ZBYDÖ).9 olup.9±8. bakımveren yükü. Okan Er*. Geriyatrik Psikiyatri Polikliniği’ne birinci derece yakını ile beraber başvuran.o5). Geriyatrik Psikiyatri Birimi.3’ü (n=16) eşi. İleride yapılacak çalışmalarda daha geniş örneklemlerde yas yaşantısını etkileyen etmenler ve ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı araştırılmalıdır. geri kalanı ise çocuk. BDÖ ve STAI-I ve II ile korelasyonuna bakılmıştır. Engin Turan* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tartışma: MMBYÖ’nün Türkçe formu Alzheimer hastalarına bakımverenlerde yas yaşantısını değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçektir. iyi olma hali” biçiminde ele alınmıştır. bakımverenlerin ise 61.

deliryum ile ilgili temel bilgi düzeyinin yüksek bulunduğu kliniklerde dahi değerlendirme araçlarının kullanımı sınırlıdır.9) akut başlangıçlı konfüzyonun varlığı (%59. **Taha Selim Bilgin .3’tü.7’si deliryumun tanısal kriterleri ile ilgili bilgisini yetersiz olarak değerlendirmekte olup deliryum ile ilgili %89’u yeterli eğitim almadığını düşünmekteydi. yer vezaman oryantasyonunun kaybı en çok bilinen deliryum özellikleri iken (%94.6. %91. geriyatri gibi klinik ortamlarda dahi bilgi düzeyinin yeterli olmadığını göstermektedir.PB 131 Bir Üniversitesi Hastanesinde Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Deliryumda Bilgi Düzeyinin ve Tutumunun Değerlendirilmesi *Elif Onur Aysevener. cerrahi servisleri ve psikiyatri servisi dışındaki dâhili servislerinde çalışan tıpta uzmanlık öğrencileri içerisinde gönüllü olmayı kabul edenler ile yapılmıştır. ölçümsel veriler içinse ortamla ve standart sapma alınmıştır Bulgular: Araştırmaya toplan 74 kişi katılmıştır.2’si deliryum değerlendirmesinde ölçek kullandığını bildirdi. . Çalışmamızın bulguları deliryum ile ilgili temel eğitimlerin tüm klinik alanlarda verilmesinin ve devamlılığın sağlanmasının önemini vurgulamaktadır. Bilgi ve tutum düzeyinin değerlendirilmesinde 13 başlık altında bilgi ve tutum düzeyini değerlendiren soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır.2 si ölçek kullandığını bildirmiştir.2). Önceki çalışmalarda bildirilen deliryum sıklığını tahmin edebilme oranlarının düşük olması çalışmamızda da benzerdir. Deliryumun bağımsız bir prognostik faktör olduğunu düşünenler katılımcıların yalnızca %32. Katılımcıların deliryum tanı kriterleri ve deliryum muayene bulguları ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde. Çalışmamızda katılımcıların %22. Çalışmada amacımız üniversitemizde tıpta uzmanlık öğrencileri arasında bilgi ve tutum düzeyinin değerlendirilmesidir. Katılımcıların %79. Deliryumda bilgi düzeyini değerlendiren çalışmalarda benzer şekilde yoğun bakım. Çalışmamızda katılımcıların kendi bilgi düzeylerini ve eğitimlerini yeterli bulmamaları dikkat çekicidir.5) ve konfüzyona eşlik eden letarjiden komaya kadar seyreden bilinç durumu değişikliği durumu (%53. **Ahmet Topuzoğlu.orta düzeyde olduğu görülmüştür. Deliryum için geliştirilen birçok değerlendirme aracı ve tedavi rehberleri bulunmakla birlikte bu alanda yapılan çalışmalar pratik uygulama içerisinde sıklıkla tanısal araçların değerlendirme ve izlemde kullanılmadığını. Yöntem: Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisi. Tartışma: Çalışmamızda deliryum ile ilgili bilgi düzeyinin sınırlı . tedavi rehberlerinin uygulanmadığını göstermektedir(1.4) en az bilinen tanı kriteri özelllikleriydi.9’uydu. **Onur Küçükçoban . ***Can Cimilli* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD *** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Deliryum genel hastane içerisinde yaygın görülen ve tedavi edilmediğinde klinik gidişi olumsuz etkileyen akut klinik bir sendromdur. Çeşitli klinik branşlardan katılımcıların yatan hastalari çin deliryum sıklığı tahmini ortalaması %7. Niteliksel veriler için sayı yüzde şeklinde. Katılımcıların % 22. **Burcu Ünal. Ancak deliryum olgularının önemli bir kısmına tanı koyulamamakta ve tedavi edilememektedir.

5’inin (n=17) geçmiş psikiyatrik tedavi öyküsü vardı. %47. ortalama yaş. Başvuranların %33’ü (n=22) tekrar kontrole geldi. Tartışma: Sigara bağımlılığı tedavisinde motivasyon önemlidir.8’i (n=44) erkekti.67±11.23±1. sosyodemografik bilgileri ve Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi kullanılarak veriler toplanmıştır. Bırakanlarla bırakamayanlar arasında cinsiyet ve psikiyatrik tedavi öyküsü. Kontrole gelen 20 kişiye farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapi. günlük sigara sayısı. Başvuranların % 66. % 15. . Fagerström puanları açısından anlamlı fark yoktu. %38).3 (aralık 1-60). Başvuranların %77’sine (n=71) farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapi. Çalışmamızda psikiyatrik tedavi öyküsünün kontrollere devam etme ve sigarayı bırakmada olumsuz bir etkisinin olmadığı görülmüştür.2’si (n=48) kadın. içilen günlük sigara miktarı ve Fagerström puanları açısından anlamlı fark saptanmadı. çoğunluğu ilkokul düzeyinde eğitim almıştı (n=35. Hastaların bir yıllık geriye dönük kayıtları incelenerek hastaların kontrole devamı ve sigarayı bırakıp bırakmadıkları belirlenmiştir.3’ ü evliydi (n=72). % 18. Fagerström nikotin bağımlığı ortalama puanı 5. 2 kişiye yalnızca bilişsel davranışçı terapi uygulandı.18 (aralık 21-67). Sonuçlar tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ki-kare testi ve nonparametrik testlerle (Mann-Whitney U testi) kullanılarak değerlendirilmiştir. Kontrole devam edenlerden 7 kişi (% 32) en fazla 5 hafta içinde sigarayı bırakırken 9 kişi (yalnızca yalnız bilişsel davranışçı terapi uygulanan 2 kişi de dahil olmak üzere) (%41) içtiği miktarı %50 ve daha fazla azalttı.3’ü (n=61) daha önce psikiyatrik tedavi görmemişti. Kontrole gelenlerle gelmeyenler arasında ortalama yaş. Sonuçlar: Başvuran 92 kişinin % 52. Cinsiyet ve psikiyatrik tedavi öyküsü açısından da fark saptanmadı.76 idi (aralık 1-8). Günlük içilen sigara sayısı 21. Yaş ortalaması 40.2’si (n=14) halen tedaviye devam ediyordu.PB 132 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sürdürülen Sigara Bırakma Polikliniğinin Sonuçları Şükriye Boşgelmez Psikiyatri Uzmanı Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Derince Kocaeli Amaç: Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran kişilerin tedavi sonuçları ve bunlarla ilişkili etkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: 2 Mayıs 2011-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında sigara bırakma polikliniğine başvuran 92 hasta çalışmaya dahil edilmiş.8±10. %1’ine (n=1) yalnızca farmakoterapi uygulandı. % 78. %22’sine (n=20) yalnızca bilişsel davranışçı terapi. eğitim süresi. 6 kişide (%27) değişim olmadı.

J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2004. Ailesi ile birlikte psikiyatri polikliniğinde değerlendirilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. travmatik ya da inflamatuar nedenlere bağlı olarak görülmektedir. Schiavetto A: The cerebellum in schizophrenia: A case of intermittent ataxia and psychosis clinical. İki yıl öncesinde başlayan dalgınlık. öfkesellik. duygudurumu. Psikiyatrik bozukluğa eşlik eden birkaç araknoid kist olgusu bildirilmiştir (3). evli. 50 yaşında. Kraniel Bilgisayarlı Tomografide Pineal bölgede Araknoid Kisti saptandı. Psychiatry and Clin Neurosci 2002. Bununla birlikte pineal bölge ve dissosiatif bozukluk ilişkisi ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.Gözde Bacık Yaman (2). anhedonik. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. İnci Meltem Atay (4). Chae JH. Jun TY. 3.PB 133 Pineal Bölgede Araknoid Kist ve Dissosiatif Füg Abdullah Akpınar(1).Ömer Yılmaz (5) 1. Psikiyatri AD. Psikiyatri AD. Bir gün sabah evden işe gidiyorum diyerek çıktığında. 13:8-12. Radyoloji AD. esnaftır. düşünce süreci yavaşlamış. Kaynaklar: 1. 2. Kafa içi boşlukları tutan lezyonların sadece %1’ini kapsar (1). Bu olguda dissosiatif füg ve pineal bölgede saptanan araknoit kist sunulmaktadır. gerginlik. Arif Demirdaş (3). yapılan laboratuar testleri normal sınırlardaydı. Isparta 4. Ruhsal durum muayenesinde duygulanımı apatik. yaygın kaygılar ve iç sıkıntısının olduğu anlaşılmaktadır. Child's Nerv Syst 1997.Bahk WM. ilkokul mezunu. 56:203-5. Tartışma: Araknoid kistin psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisi hakkında bilgiler az sayıda olgu bildirimleri ile sınırlıdır. monoton ve çevresel. Olgu: Bay S. Pae CU. Sonuç: Pineal bölge yerleşimli olan ve dissosiyatif füg tablosu görülen bu olgu sebebiyle dissosiatif bozuklukta organik bozukluğun araştırılmasının önemi tekrar gözlenmiştir. akşam eve gelmemesi ile ailesi polise başvurmuşlardır. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Diğer bir şehir ile herhangi bir bağlantısının olmadığını ve oraya neden ve nasıl gittiğini hatırlamamaktadır. Psikiyatri AD. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kim KS: A case of brief psychosis associated with an arachnoidcyst. Isparta 3. Isparta 5. konuşma miktarı azalmış. cognitive and neuroanatomical correlates. .Turner R. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. sistemik ve nörolojik muayenesi doğal. Isparta Giriş: Beyinde araknoid kist konjenital. Smit LME: Congenital supratentorial arachnoidal and giant cysts in children: a clinical study with argumants for a conservative approach. 16:400-8. çoğu olgu ise bulgu dahi vermemektedir (2). Isparta 2. Klinik görünümüne mental bozuklukların eşlik etmesi ender olarak görülmekte.Sommer IEC. Psikiyatri AD. Polisler tarafından üç gün sonrasında başka uzak bir şehirde kişisel kimliği ile ilgili kafa karışıklığı içerisinde iken bulunmuştur.

6) B12:128 (180-914) demir:9 (60-180) TDBK:357 (250-450) ferritin:1. boğulma. Görüşme esnasında elindeki patlak balon ve jelatinleri çiğniyordu. Hasta yaklaşık 7 yaşından beri mental retardasyona bağlı davranış problemleri nedeni ile takipliydi. Burada mental retardasyon tanısı ile 20 yıldır psikiyatri polikliniğinden takip edilen fakat araştırıldığında kronik atrofik gastrit ile ilişkili B12. Sonuç: Literatürde B12. risperidon 2 mg/gün. peçete yeme. Biyopsi materyali kronik atrofik gastrit ile uyumlu saptandı. folik asit ve demir eksikliği anemisi saptanan olguyu sunmak amaçlanmıştır. . Ruhsal durum muayenesinde kooperasyonu kısıtlıydı oryantasyonu kısmen korunmuştu. zehirlenme. demir eksikliğine bağlı pika olguları bildirilmiştir. Hastanın mevcut karbamazepin tedavisi azaltılarak kesildi. Başvuru esnasında karbamazepin 800 mg/gün.6 (80.Ü.27 (>6. enfeksiyon ve intestinal obstrüksiyon ile sonuçlanabilen tehlikeli bir yeme bozukluğudur. Replasman tedavisi sonrası kan değerleri normal düzeylere gelen hastanın mevcut pika davranışında azalma gözlendi.4 (39. Hacı Murat Emül İ. PİKA ile mental retardasyon birlikteliği sık görülmektedir. folat ve demir eksikliği etyolojisini araştırmak amacıyla endoskopik mide biyopsisi yapıldı. Motor aktivitesi artmıştı.7-35.8) folat:4.7-95.5 (11. Tetkik sonuçlarında Hgb:4.5) MCHC:28.3 yaşında geçirilmiş shunt operasyonu mevcuttu. Özge Kılıç.5 (32. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Amaç: PİKA yenilebilir olmayan maddelerin en az 1 ay süre ile yenmesi ile karakterize. B12.6-17.3) MCV:59.7 (13. Hastanın mevcut yakınmasının nutrisyonel bir eksiklik ile ilişkili olabileceği ve PİKA tanısı düşünülerek hemogram ve biyokimya tetkikleri istendi. Olgu: 27 yaşında kadın hasta psikiyatri polikliniğine yakını tarafından 20 yıldır devam eden sinirlilik.59) olarak saptandı. kağıtlarla oynama ve ağzına boncuk koyma şikayetleri ile getirildi.PB 134 Mental Retardasyon Tanılı Hastalarda Komorbidite Ayşe Sakallı Kani. folik asit. Bu nedenle mental retardasyon tanılı hastaların prognozundaki yakınmalarında tıbbi komorbiditenin göz önünde bulundurularak gerekli incelemelerin yapılması oldukça önemlidir. Mental retardasyon varlığında görülen uygunsuz yeme davranışları pika olguları ile karışabilmektedir. Hastanın öyküsünde 1 yaşında geçirilmiş tüberküloz menenjit. Hasta dahiliye polikliniğine yönlendirildi.2) HCT:16. Duygudurumu irritabl duygulanımı uygundu. plastik ambalaj çiğneme. Psikiyatrik tanı konulan kişinin hayatı bir statik duruma kavuşmamakta aksine yaşayan her organizma gibi dinamik seyretmektedir.5-50. Hastanın takibi halen devam etmektedir. ketiyapin 200 mg/gün tedavisi almaktaydı.0-306.

. 2 ay önce başlayan son 20 gün içinde artan şüphecilik. Düşünce akışında düşünce hızı artmıştı çağrışımları dağınıktı. bu yan etkilerin görüldüğü hastalarda ilacın kesilmesi ya da dozun azaltılması düşünülmelidir. Genel durum muayenesinde özbakımı ve impuls denetimi azalmış. Yasemin GÖRGÜLÜ. zehirlendiğini düşünme ve garip davranışlar yakınmalarıyla getirilmişti. Tetkikler sonucunda Hipofiz MRI görüntülemesinde adenohipofizde solid mikroadenom izlendi. işitsel ve görsel halüsinasyonları mevcuttu.Van Başkale Devlet Hastanesi. Düşünce içeriği grandiyöz ve mistik hezeyanları bulunan hastanın. konuşması amacına kısmen ulaşabiliyordu. 2. amenore ve hipertansiyonu mevcuttu. panik bozukluk gibi nöropsikiyatrik bozukluklar saptanmıştır. duygudurumu disforikti. erkek hasta etrafı kırıp dökme. Cushing sendromu tanısıyla endokrinoloji servisine transfer edildi . Glukokortikoide internal veya external maruz kalan hastalarda intihar. deliryum/konfüzyon/dezoryantasyon. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Glukokortikoidlerin tetiklediği nöropsikiyatrik bozuklukların prevalans oranları %1-%50 arasındadır. Konuşma miktar ve hızı artmıştı. 1. mani. Hastanın göz hastalıkları servisinde postoperatif sistemik iv dexametazon 8mg/gün tedavisi aldığı öğrenildi. konuşması amacına kısmen ulaşıyordu. aileleri ve onları tedavi eden hekimleri tarafından takip edilmelidir. uykusuzluk. perseküsyon ve mistik hezeyanları vardı. Muhakemesi ve soyut düşüncesi bozulmuştu. konuşma hız ve miktarı artmıştı. Olgu: 6 gün önce göz hastalıkları servisinde sol gözde glob perforasyonu sebebiyle opere edilmiş 36 yaşında. Glukokortikoid reçetelemek gerektiğinde ilişkili ciddi nöropsikiyatrik yan etkiler hastalar.PB 135 İnternal ve Eksternal Steroidlerin İndüklediği Manik Atak Müge YAŞAR. saldırganlık yakınmalarıyla getirildi. obesite. Düşünce içeriğinde referans.olgu: 50 yaşında kadın hasta. saç dökülmesi. Taburcu edildikten 1 gün sonra uyumama ve konuşmada artma şikayetleri başlamıştı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. hayaller görme. Bacaklarında geniş ekimozlar. duygudurumu disforikti. kooperasyonu tam işitsel ve görsel halusinasyonları mevcuttu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde. Ruhsal durum muayenesinde bilinci açık. Duygulanımı eleve. Psikomotor ajitasyonu olan hastanın uyku ihtiyacı ve süresi azalmıştı. kendi kendine konuşma. Düşünce akışında çağrışımları dağınıktı. buffalo hump. Duygulanımı eleve. Okan ÇALIYURT Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Didem MANAY ÇAKIR. Özel bir nöropsikiyatrik bozukluğa eğilim glukokortikoidlere maruz kalındığında aynı bozukluğu geliştirmeye eğilimli hale getirmektedir. Opere edilen hastanın semptomları geriledi. hirsitusmus. ACTH/HPA aksında bozulma vardı. Glukokortikoidlerle tedavinin özellikle ilk 3 ayında nöropsikiyatrik hastalıklarda yüksek bir insidans görülmektedir. Kliniğimizde takip edilen internal ve eksternal glukokortikoid maruziyeti sonrası manik atak gelişmiş iki hasta konunun önemini hatırlatmak ve dikkat çekmek için sunulmaya layık bulunmuştur. Her iki hastanın da manik atağı glukokortikoidlerle tetiklenmişti ve glukokortikoid kan seviyesinin düşmesiyle gerilemişti. depresyon.

Gonca GÜNAKAN GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD. İlaçların % 47. konsultasyon istenme nedenlerine.5’i kanser. Bu çalışmanın amacı. Konsultasyonların %34. Hastaların %68. tedavisi. Hastaların %72.8 uyku bozukluğudur. hastanede yatma süresinin kısalmasında ve hastane maliyetinin düşmesinde etkin bir rolü vardır. depresyon başta olmak üzere psikiyatrik bozukluklar sık görülmektedir. 17’si (% 38.7’si depresif belirtiler ve % 9. Bu grubun tamamına bilgi doktoru tarafından verilmiştir. Bu sebeple giderek önem kazanan KLP birimi hasta bireyin bütüncül yaklaşımla ele alınmasında.6 anksiyete. Yapılan psikiyatrik değerlendirme sonucunda hastaların %75’ine psikiyatrik bozukluk tanısı konmuştur. konulan tanı ve tedavilerine göre incelemektir. Bulgular: Çalışmaya 27’si (%61. Nermin GÜRHAN. Konsultasyonların %79.2’sine ilaç tedavisi başlanmıştır. Ankara Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği BD. hastalığın daha çabuk iyileşmesinde.7’sini antidepresan grubu oluşturmaktadır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP)Polikliniği ’ nce verilen konsultasyon hizmetinin hastaların sosyodemografik özelliklerine. En sık konulan tanılar % 40.7’si ‘Nereden geldiğimizi biliyor musunuz?’ sorusuna evet cevabı vermiştir. Ankara Amaç: Son yıllarda psikiyatri uygulamaları içerisinde önemli bir yere sahip olan Konsültasyon. %22.1’i dâhili branşlardan istenmiştir. konsultasyon isteyen kliniklere. emosyonel stres yaşayan fiziksel hastalığa sahip hastalarda psikiyatrik bozuklukların teşhisi. izlenmesi ve önlenmesi üzerine odaklanmıştır. Nöroloji AD. % 70.5’i yazılı olarak istenmiş ve % 63. Hastalardan konsultasyon istenme nedenlerine bakıldığına. %13. Tartışma ve Sonuç: Yatarak tedavi gören hastalarda.9 depresyon. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.6’sına aynı gün içinde gidilmiştir. .6’sı ise kesinleşmemiş tanıydı.5’i konsultasyon istenme nedeni hakkında bilgi sahibiydi. % 13. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve iletişim kurulabilen 44 hasta örnekleme alınmış.3 ile psikiyatrik değerlendirme istemi.6) erkek olmak üzere 44 hasta katılmıştır. Konsultasyon istenen hastaların fiziksel tanılarına bakıldığında % 20. % 6. Yöntem ve Gereçler: Mayıs 2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP)Polikliniği ’nce konsultasyon hizmeti verilen hastalar alınmıştır. psikiyatrik hastalıkların ve ölümlerin önlenmesinde.Liyezon Psikiyatrisi. %52.4) kadın.1’i organik etyoloji bulunamamasıdır.PB 136 Bir Eğitim Hastanesinde İstenen Psikiyatri Konsultasyonlarının Değerlendirilmesi Nursemin ÜNAL. hasta bilgi formu ve KLP polikliğince konsültasyonda elde edilen veriler toplanmıştır.

Elde edilen bulgularımıza dayanarak. mutant proteinin yapıldığını fakat normal şekilde salınamadığını göstermiştir. Mutasyonun. Alzheimer’lı korteks dokusunda bulunan. konstütatif salınım yolağına girmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Öncül hormon işleyen bir enzim olan Karboksipepdidaz E (CPE)’nin. Daha sonraki aşamalarda. CPE’nin amino ucundaki sekansa 9 yeni amino asit eklenmesine neden olduğu görülmüştür. yinelenmeyen nükleotit sekansı veribankasında insan CPE nükleotit sekansıyla GeneBank EST veribankasına karşı yapılan veribankası araştırması yapılmıştır. yaşlanmış nöronlarda CPE mutasyonunun nörodejenerasyona. CPE’nin nörodejenerasyondaki rolünü belirleyip Alzheimer hastalığına neden olabilme olasılığını açıklayarak hastalığın erken teşhisine ve/ya tedavisine yönelik katkıda bulunmaktır. Bu çalışmadaki amacımız. dolayısıyla Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara sebep olabileceğini düşünüyoruz.PB 137 Alzheimer Hastalığı Tanısında Karboksipeptidaz E Bağlantısı Gizem Kurt*. Peng Loh**. . Tartışma ve Sonuçlar : Yabanıl tür CPE nöronların nöroproteksiyonunu sağlamaktadır. Nörodejenerasyonla bağlantılı olabileceği düşünülen bir mutasyon için oluşturulan konstraktla mutant CPE’nin biyosentezi. Nöron hücre hattında halen devam eden diğer çalışmalarımızla CPE mutasyonunun hangi hücresel mekanizmalarla nörodejenerasyona neden olduğunu aydınlatmayı hedeflemekteyiz. Tulin Yanik* * ODTÜ Biyolojik Bilimler. Amiloid öncül proteininde olduğu gibi birçok gendeki mutasyonların Alzheimer’a sebep olduğu gösterilmiş olsa da vakaların yaklaşık %95inin sebebi bilinmemektedir. MD. Mutant CPE üzerine N2A hücre hattında yapılan araştırmalar. erişkin fare beyninde hipokampüsün CA3 bölgesindeki nöronların hücre yapılarını korumalarında (nöroproteksiyon) önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. CPE’deki mutasyon tek bir alelde bulunsa bile. Bu bulgu. Mutant ve yabanıl tür proteinlerin görüntülenmesi ve analizi Western Blot methoduyla uygun antikorlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. mutant proteinin yabanıl türün hücre içi trafiğini ve salınımını etkileyeceğine. sekansa 3 adenozin eklemesinin görüldüğü bir girdi bulunmuştur. mutant proteinin aynı zamanda yabanıl tür CPE’yi yanlış yönlendirerek. ** NICHD. Dikkat çekici olan. salınımla ilgili çalışmalar sonucu. dolayısıyla yabanıl tür CPE’inin nöronları koruma özelliğini göstermesi için yetersiz kalabileceğine işaret etmektedir. NIH. Yöntem ve Gereçler : İnsan CPE genindeki nörodejenerasyonla bağlantılı olabilecek muhtemel mutasyonları araştırmak için. Bethesda. USA Amaç : Dünya genelinde 35 milyon insan Alzheimer hastalığından muzdariptir. ER stresi ve mutant CPE’nin agregasyonu N2A hücre hattında incelenecektir. Niamh Cawley**. Alzheimer hastalığının yeni bir genetik sebebinin tayin edilmesine ve böylece erken tanısına ve etkin tedavi yöntemlerinin oluşumuna katkı sağlayacağını ön görmekteyiz. işlenmesi ve trafiği üzerine fare nöroblastoma hücrelerinde (N2A) çalışılmıştır. Türkiye. Bulgular : Veri bankası araştırmaları sonucunda. Ankara. Araştırmamızın sonuçlarının.

bu ilacın kan basıncını arttırabileceği ancak bu artışın ortalama 7 mmHg olduğu gösterilmiştir. genç bir hastada günde 150 mg/gün venlafaksin kullanımına bağlı gelişen akselere hipertansiyon vakası bildirmekteyiz. idrarda protein ölçümü. Tedavinin beşinci ayında kontrole gelen hastada semptomların sebat etmesi üzerine venlafaksin dozu 150 mg/gün’e yükseltildi.PB 138 Venlafaksin Kullanımına Bağlı Gelişen Akselere Hipertansiyon Yüksel Kıvrak*. aort diseksiyonu vb. Yapılan tetkikleri normal sınırda saptanan hastada hipertansiyonun venlafaksin kullanımına bağlı geliştiği düşünüldü ve hasta taburcu edildi. Özgeçmişinde veya soygeçmişinde hipertansiyon veya kronik renal hastalık bulunmayan hastaya. Tartışma ve Sonuç: Diastolik kan basıncının 120 mmHg’yi aştığı durumlarda. Başvuru anında TA: 120/70 mmHg ve nabzı 76 vuru/dakika olan hastanın fizik muayenesi normaldi. ekokardiyografi. Düzenli kontrollere gelmeyen hastanın. Bu raporda. stroke. kan basıncındaki yükselme hafif ve geçicidir. renal ultrasonografi ve 24 saatlik idrarda vanil mandelik asit ölçümü istendi. Yelda Yenilmez*.) görülebilir. Psikiyatri Bölümü Giriş ve Amaç: Venlafaksin. Venlafaksin ile ilgili yapılan bir çalışmada. venlafaksin başlanan hastaların kan basıncı takibinin düzenli yapılması bu gibi komplikasyonların erkenden fark edilmesinde önemlidir. Bu nedenle. . Psikiyatri Anabilim Dalı ** Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. SCID-1 kriterlerine göre major depresyon tanısı konularak venlafaksin 75 mg/gün başlandı. antidepresan tedaviye rağmen devam eden semptomlar nedeni ile kliniğimize başvurdu. hipertansiyona bağlı akut komplikasyonlar (akut kalp yetmezliği. Nurcihan Akbulut*. major depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir seratonin-norepinefrin geri alım inhibitörüdür. venlafaksin ile nisbeten düşük dozlarda bile akselere hipertansiyon gelişebileceğini göstermektedir. Kardiyoloji Anabilim Dalı *** Kars Devlet Hastanesi. aydaki muayenesinde zaman zaman başağrısının ve burun kanamasının olduğunu söylemesi üzerine ölçülen kan basıncı 210/170 mmHg olarak saptandı ve hasta hospitalize edildi. Vaka Sunumu: Major depresif hastalık tanısı mevcut olan 23 yaşında erkek hasta. Venlafaksinin kesilmesinden sonra yapılan takiplerinde kan basıncı 140/90’ın altında ölçülen hastada sekonder hipertansiyonun dışlanması amacıyla serum sodyum ve potasyum ölçümü. Venlafaksine bağlı hipertansiyon. İbrahim Yağcı*. Bu vaka. tedavi başlangıcından sonraki 10. Tolga Sinan Güvenç**. . Süleyman Gündüz***. özellikle 150 mg/gün üzerinde dozlarla görülebilmekle birlikte. Bahattin Balcı** * Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Bu çalışmada grup terapisi deneyimine psikiyatri eğitimi alan kişilerin bakışının belirlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların çoğu. sinirbilim ve psikofarmakolojideki gelişmeler. Kendi kazandıkları becerileri.PB 139 Psikiyatri Eğitiminde Grup Terapisinin Rolü: Bir Üniversite Kliniğinin Deneyimi Ekin Sönmez. Bu bağlamda grup terapisi daha çok hastaya daha doğrudan bir ruh sağlığı hizmeti verilebilme ve bunun için uygun terapötik alanı yaratma potansiyeli taşımaktadır. hekimlerin de terapötik kimliklerini ortaya koymalarını sağlamaktadır. klinikteki diğer çalışanlarla ilişkileri ve bir psikiyatri çalışanı olarak kendileri hakkındaki fikir üzerine etkileri başlıklarında incelenmiştir. Medikalizasyonun. olumsuz eleştirilere toleransın artması olarak ifade etmişlerdir. gözlem gücünün artması. Grup terapisinin klinik çalışanlarının birbirleriyle ilişkilerinde saygıyı ve uyumu artırdığı görüşü vurgulanmıştır. Ömer Yanartaş. grup terapisini etkin bir terapötik yöntem olarak görmekte. Bulgular: Katılımcıların grup terapisi hakkındaki görüş ve tutumları. özellikle terapötik ilişkide hastaların gerçek kimliklerini. Yöntem ve Gereçler: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde Temmuz-Ağustos 2012 tarihlerinde yatan hastalarla yapılan grup terapisi süreci incelenmiştir. . fakat eğitimlerinde grup terapisine yeterince ağırlık verilmediğini düşünmektedir. ilişkilerinde önyargının azalması. hastalarının grup terapisinden en çok içgörü kazanma. empati becerilerinin gelişmesi. Ender Atabay. Ruh sağlığı çalışanlarına yönelik birçok eğitim programı bireysel terapi modeline dayalıdır ve grup terapisi eğitimini programın bir eklentisi olarak sunmaktadır. Grup terapisi bütünlüklü bir psikiyatri eğitiminin temel bileşenlerinden biri olmalıdır. diğer branşlarda olduğu gibi psikiyatride de hakim paradigma olduğu görülmektedir. Tartışma ve Sonuç: Grup terapisi. tedaviye uyumlarının kolaylaşması noktalarında fayda gördüklerini düşünmektedir. Özellikle grup terapisinin tedavi edici ekibin profesyonel gelişimine ve kişilerarası klinik becerilerinin gelişimine etkileri gözden geçirilmiştir. hastalarla ilişkileri. Tedavi boyunca hastalar ve klinik çalışanlarının hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı gelişen yabancılaşmayı minimalize edebilme olanağı sunmaktadır. Bunun bir yansıması olarak. psikiyatrideki güncel tartışma alanlarından biridir. Kemal Kuşçu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı *Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Başhemşiresi **Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Psikoloğu Amaç: Asistan eğitimi. Klinik çalışanları. psikiyatri eğitiminde dengeyi psikoterapi aleyhine bozmuş ve biyopsikososyal model üzerinden eğitim ve pratiğe verilen önem azalmıştır. belirli sürede çok sayıda hastayı ilişkileri üzerinden tartışma imkanı vermekte. Güler Özkan**. Hülya Kervan*. Ayrıca katılımcıların grup terapisi etkinliği sırasında zorlandıkları noktalar ve geliştiğini düşündükleri becerileri üzerine öznel ifadeleri yorumlanmıştır. Bu dönemde grup terapisine katılan klinik çalışanlarına araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket uygulanmış ve yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır.

Veriler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hasta veritabanında bulunan psikiyatri bölümü konsültasyon notları ve hasta dosyalarından elde edilmiştir. tedavisi. anksiyete (%6). Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yataklı servislerinde. Özkıyım girişimlerinin 11’i dürtüsel özellikte olup 4 hastada duygudurum bozukluğu tespit edilmiştir. 30 hasta ise ilgili bölümden taburculuğu sonrası psikiyatri polikliniğine başvurmuştur. depresyon. madde kullanımı (%2) olarak saptanmıştır. Sonuç: Hem kriz durumlarına müdahalede hem de tıbbi hastalığa eşlik eden psikiyatrik durumların ortaya çıkarılması için konsültasyon liyezon psikiyatrisi büyük önem taşımaktadır. uyku problemi (%3) ve alkol. Tıbbi hastalığı olanlarda genel popülasyona göre daha fazla psikiyatrik bozukluk rastlanmaktadır.PB 140 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ndeki Psikiyatri Konsültasyonu Uygulamaları Şevin Hun. yoğun bakım üniteleri (%10) ve genel cerrahi (%8) olmuştur. Deliryum. ajitasyon/deliryum (% 16). Mevhibe İrem Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Giriş: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi fiziksel hastalığı olan ya da cerrahi girişim uygulanan hastalarda görülen ruhsal kriz ve hastalıkların araştırılması. acil servis (%17). tanısı. Psikiyatriye hastaların danışılma nedeni ise sıklık sırasıyla depresyon (%30). cerrahi öncesi psikiyatrik değerlendirme ve ilaç düzenlenmesi (%15). Ek tanılı durumların hastanede yatış süresi ve yeniden hastaneye yatışlar için bir risk etmeni olduğu kabul edilmektedir. Deliryum tanısı konan hastaların %50’si sonraki altı aylık dönem içerisinde ex olmuş olup bu hastaların büyük çoğunluğu kanser nedeniyle hastanede yatmaktadır. Bulgular: İki aylık dönemde en fazla psikiyatri konsültasyonu isteyen bölümler sırasıyla iç hastalıkları (%25). deliryum (%12) ve bunaltı bozuklukları (%9) olmuştur. Hastanede yatmakta olan hastalarda sık görülen psikiyatrik ek tanılar konusunda tedavi ekibinin iyi eğitimli olması ve zamanında psikiyatri bölümüyle temasa geçip ortak bir tedavi stratejisi belirlenmesi büyük önem taşımaktadır . izlenmesi ve önlenmesine yönelik hizmet sunan özelleşmiş bir psikiyatri disiplinidir. İki aylık zaman diliminde en çok konulan tanılar duygudurum bozuklukları (%31). panik ve somatizasyon bozukluğu hastanede yatan hastalarda daha sık olarak gözlenmektedir. özkıyım girişimi (%10). İki aylık dönem boyunca konsülte edilen vakaların 28’i tekrar konsülte edilmiştir ve tedavileri düzenlenmiştir. yoğun bakım ünitelerinde ve büyük acil serviste Ocak-Şubat 2012 tarihlerini kapsayan dönemde izlenmekte olan ve psikiyatri bölümüne konsülte edilmiş 176 vakanın genel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Hüseyin Güleç. Demografik ve klinik veriler kişilerin beyanına göre elde edildi ve tüm katılımcılardan yazılı onam alındı. Bu alanı değerlendirmeye yönelik geliştirilen araçlardan birisi de İçe bakış ve İçgörü ölçeği'dir (Self-reflection and Insight Scale. "içe-bakışa ihtiyaç" ve "içgörü" olmak üzere üç alt faktörden oluşmaktadır. Alt ölçeklerin iç tutarlığı 0. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının 0.56-0. ruhsal süreçlerdeki etkinliğinin araştırılmasına olanak sağlaması için İçe bakış ve İçgörü Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada.70 arasında olduğu görüldü. .71 olduğu görüldü. Sonuç: Üçüncü boyut için bulguların değerlendirilmesinde dikkatli olunması önerisi ile ölçeğin Türk örnekleminde kullanılmasında psikometrik özelliklerin yeterli olduğu görülmektedir. Yöntem: Çalışmaya ruhsal ve fiziksel bir hastalığı olmayan 101 kişi dahil edildi. Ayşe Şafak Ayvazoğlu Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Daha çok psikodinamik yaklaşımda yer bulan içe bakış ve içgörü değişkenlerinin klinik görünümlerdeki etkinliği hakkında bilgilerimiz sınırlı durumdadır. Bazı maddelerin tekrar gözden geçirilmesi ve kültüre özgü değişikliklerin de yapılması sonrasında ölçeğin başka klinik örneklemlerle de araştırılması gerekmektedir. Ölçek "içe bakış". SRIS). Bulgular: Yapılan faktör analizi sonucunda üç faktörlü yapının ölçeği en iyi temsil ettiği görüldü.PB 141 İçe Bakış ve İçgörü Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Güvenirlik ve Geçerliği Ön Çalışması İshak Sayğılı.

“Dr. Söz konusu karikatürlerde terapi/terapistin temsili önemli bir mizah kuramı olan üstünlük kuramı ile irdelenmektedir. 2010. divana uzanmış bir hasta. 2009. odanın içindeki divan ya da konuşma balonlarında kullanılan ifadelerdir.PB 142 Penguen ve Uykusuz Mizah Dergilerindeki Psikoterapi Konulu Karikatürlerin Üstünlük Kuramı ile Çözümlenmesi Serpil Aygün Cengiz. abartılılı biçim bozmalar ve dilsel ifadeler dolayımıyla bir mizah yapma sanatı olarak kendi içinde çok yoğun toplumsal eleştiri gücünü de barındırmaktadır. Sayı 38. psikoterapide var olduğu düşünülen. Dr. 7’si ise Uykusuz Dergisi’nde bulunmaktadır. divanda uzanmış bir hastasına “Çocukluğunuza dönelim… Bana çocukluğunuzu anlatın lütfen” diyen terapiste elindeki Andersen masalları kitabını uzatan hasta.” yazılı tabela. duvarda asılı diploma. gerçek bir saldırıdan farklı olarak şakacı saldırıdır. No 417]). şurdan bir masal okusana” demektedir [Penguen Dergisi. Bulgular: Araştırmada incelenen 21 karikatürde terapistin mesleki kimliğinin anlaşılmasını sağlayan öğeler beyaz önlük. Aristoteles’in gülmenin aslında alayın bir türü olduğu konusundaki görüşlerini geliştirerek mizahta üstünlük kuramını geliştiren Charles Gruner’e göre mizah. Örneğin. Elif Odabaş Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara). Sami Ulus Kadın Doğum. Örneğin. Yöntem ve gereçler: Araştırmada. No 357). Üstünlük kuramı açısından bakıldığında karikatüristin terapiye/terapiste yönelik eleştirileri iki başlık altında toplabilmektedir. . İkinci temel eleştiri ise terapistin normal/olağan olanı anormal/patolojik şeklinde gösterdiğine duyulan inançtan kaynaklanmaktadır. Eleştirilerden ilki. Sayı 30. günümüz mizah dergilerinde karikatüristlerin gözüyle psikoterapi/psikoterapistin temsilini değerlendirebilmek amacıyla Charles Gruner’in geliştirdiği bir mizah teorisi olan üstünlük kuramı bağlamında psikoterapi/psikoterapistin temsilinin neliğine ilişkin saptayımlarda bulunmaktır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Hastanesi (Ankara) Amaç: Çalışmanın amacı. Bu karikatürlerden 14’ü Penguen. “Hay yaşa. haftalık olarak yayımlanan Penguen ve Uykusuz mizah dergilerinin 20092010 yıllarında yayımlanan tüm sayıları incelenmiş ve psikoterapi konulu toplam 21 karikatür saptanmıştır. kişinin kendi sorunlarını kendisinin çözemeyeceği fikrine yöneliktir. Güncel mizah dergilerinde yer alan psikoterapi konulu karikatürlerde ifade edilen terapiye yönelik eleştiriler (terapinin gerekli olmadığı ve ayrıca etiketlediği/stigmatize ettiği fikri) terapinin toplum tarafından nasıl alımlandığı üzerine tartışılmaya değer önemli bilgiler sunmaktadır. “Kapal[ı] alan korkusu var sizde” diyen terapiste “Sen de yok sanki gudik” diye yanıt vermektedir (Penguen Dergisi. Sonuç: Karikatür.

Nöroloji bölümüne danışılan hastanın tedavisine baklofen 20 mg/gün eklendi.2007 Mar. nörolojik patolojilerle birlikte ve idiopatik olgular şeklinde de görülebilmektedir (1). ilk kez 1972 yılında Ekbom ve arkadaşları tarafından. Epub 2007 Jan 17 (3) Öztürk. İzmir ***İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. anerji ve avolusyon tanımlanan hastanın fizik muayenesinde lomber ve servikal bölgede artmış kas tonusu ile gövdede antevert fleksiyon ile laterale deviasyon şeklinde postür anomalisi saptandı. Oral. Matsuaka CNS Drugs 2002. ekstrapiramidal sistem yan etki profili düşük antipsikotiklere geçilmeli. ayrıca tetrabenazin. Hastanın kullandığı antipsikotikler ve biperiden tedavisi kademeli olarak kesilerek klozapin tedavisi başlandı. Antipsychotic-induced extrapyramidal symptoms in patients with schizophrenia: associations with dopamine and serotonin receptor and transporter polymorphisms. Spina E. İlaca Bağlı Geç Başlangıçlı Hareket Bozuklukları Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Fizik tedavi egzersizleri de önerilen hasta klozapin 500 mg/gün ve baklofen 20 mg/gün ile taburcu edildi. Olgu: M. gövdede gelişen bir geç distoni türü olarak tanımlanmış olup. bel ve boyun bölgesinde kasılmalar şeklinde başlamış. klozapin ve baklofen tedavisinden fayda görmüştür. Spigset O. (2) Güzey C. Türk. İzmir Giriş: Pisa sendromu (pleurothotonus ). tüberküloz. Hastanın poliklinik izlemi devam ediyor. Yürüme güçlüğünde belirgin iyileşme gözlendi. * İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. viral ve romatolojik marker sonuçları normal olarak sonuçlandı. Çeşitli psikiyatri kliniklerinde değerlendirilen hastanın tedavisine 5 yıl önce biperiden 6 mg/gün ile ketiapin 900 mg/gün eklenmiş ve risperidon kademeli olarak azaltılarak kesilmiş. Ruhsal durum muayenesinde anhedoni. Hastanın rutin tahlilleri B12 vitamini eksikliği dışında olağandı. Organisite ekartasyonu açısından yapılan kranial ve spinal kanal MR çalışmaları. EEG ve EMG tetkikleri. Eur J Clin Pharmacol. Nitekim olgumuz da yüksek potensli antipsikotikleri uzun süre yüksek dozda kullanmış. Anhedoni ve avolusyon şikâyetinde de gerileme oldu. Kaynaklar: (1) Suzuki.B 143 Pisa Sendromu: Bir Olgu Sunumu *Murat Açar. **Abdurrahman Şeref Gülseren. Landsem VM. Scordo MG. baklofen gibi miyorölaksan ilaçlar tedaviye eklenmelidir (3). Tartışma: Pisa sendromu özellikle D2 reseptörlerine etkin antipsikotiklerin uzun süreli ve yüksek dozda kullanımında görülmektedir (2). Sendromun en sık sebebi antipsikotik ilaç kullanımı olup.***Dursun Hakan Delibaş. İzmir ** İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Sayı: 4. Ancak psikotik bulguların tekrarlaması üzerine risperidon tedavisine yeniden başlanmış. Yatışında “Ekstrapiramidal belirtileri değerlendirme ölçeği” (EPBDÖ) puanı 6 (çok ağır) olan hastanın izlemde puanı 4'e (orta şiddetli) geriledi. gövdenin laterale deviasyonu ve sagital eksende hafif arkaya rotasyonu şeklinde tanımlanmıştır.Ç. Yaklaşık 15 yıl önce şizofreni tanısı konulan ve uzun dönem haloperidol kullanan hastanın ilk şikâyetleri 8 yıl önce risperidon dozunun 4 mg/gün'den 8 mg/gün'e çıkılmasıyla. 2006 . Sendrom gelişirse kullanılan antipsikotik tedavisi kesilmeli. Cilt: 16. İzlemde şikâyetleri ilerleyen ve yürüme güçlüğü gelişen hasta kapalı servise yatırıldı. 16 (3): 165-174. 34 yaşında erkek hasta.63(3):233-41.

4’ünün dermatolojik yan etkiler olduğu. 2. B12.Gautam M. vaproatla ilişkilendirilen saç dökülmesi SSGI ile de olgu sunumları şeklinde ve en fazla fluoksetinle bildirilmiştir(2). en fazla fluoksetin’e bağlı olduğu ve en sık olarak raş görüldüğü belirtilmiştir(1). folik asit düzeyleri normal olan. Aslı Bilgin** *Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. 24: 100-4. 33:631-637. bakır. herhangi bir yan etki gözlenmeyen hastanın tedavisi kısmi düzelme ile deam etmektedir. 6 ay kullandığı ancak kilo alımından şikâyetçi olduğu öğrenildi. Daha çok lityum. Sonuç: Tedavi öncesi hastaların ilaçlara bağlı dermatolojik yan etki öyküsü alınmalı. 20:277-287. Yapılan bir araştırmada SSGI’lere bağlı tüm yan etkilerin %11. menopozda yada gebe olmayan hastanın uzun zamandır sadece astım bronşit tedavisi gördüğü. Tedavinin kesilmesinin ardından saç dökülmesinin durduğu gözlendi. olası dermatolojik reaksiyonlar açısından hasta izlenmelidir. demir. karaciğer böbrek fonksiyon testleri. Hastaya depresif bozukluk tanısıyla fluoksetin 20mg/gün başlandı. Adverse reactions of selective serotonin reuptake inhibitors: reports from a spontaneous reporting system. saç dökülmesine neden olabilecek başka yeni herhangi bir ilaç kullanmadığı öğrenildi. çinko. Drug Saf 1999. alopesi yanısıra anjioödem. Hastanın saç dökülmesi fluoksetin kullanımına bağlandı.2. Balıkkesir **Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği. 3Blankenship ML. Birinci ayın sonunda depresif semptomları gerileyen hastanın saç dökülmesi başladı.Spigset O. Dermatoloji tarafından değerlendirilen tiroid hormonları başta olmak üzere diğer hormon tetkikleri. . Drugs and alopecia.PB 144 Fluoksetin Kullanımına Bağlı Saç Dökülmesi: Olgu Sunumu Birmay Çam*. Psikotrop ilaçların özellikle saç gelişim döngüsünün telojen dönemini etkileyerek saç dökülmesine neden olduğu kabul edilmektedir. hemogramı. Moralsizlik. Hastanın öyküsünden iki yıl önce de benzer şikâyetlerle essitalopram 10mg başlandığı. Olgu: 40 yaşında kadın hasta. Kaynaklar: 1. Zonguldak Psikotrop ilaçlar ürtiker. tedavi kesildi. Australas J Dermatol 1983. vaskülit gibi ciddi dermatolojik yan etkilere yol açabilir. Saç dökülmesi ilacın alımını takiben birkaç ayda ortaya çıkmakta. Alopecia due to psychotropic medications. Ann Parmacother 1999. ilaç kesildikten 3-5 ay sonra saçlar normale dönmektedir(3). uyku artışı yakınmaları ile psikiyatri polikliniğine başvuran hastanın özgeçmişinde astım bronşit tanısı mevcut. Hastada duloksetin tedavisine geçildi. sinirlilik. tahammülsüzlük.

öğretmen. yüksekokul mezunu.Feuchtl A. bekâr. (2004). Galaktoreyi ortaya çıkarabilecek durumlarla ilgili ayrıntılı araştırmalara ve olgu sunumlarının bildirilmesine ihtiyaç olduğu açıktır.Cepicky P. Vallverdu F. Bu yazıda bir olgu özelinde psikojenik galaktore olgusu tartışılacaktır. genel tıbbi durumu ile ilgili tetkik ve konsültasyonları yapıldı. Medifam. Galaktorede prolaktin yüksekliği bizim için önemli bir değer olmakla birlikte prolaktin seviyesi normal iken de galaktore ortaya çıkabilmektedir. Bu tablo Nune’s Sendromu olarak da adlandırılmaktadır (3). 37:180-8. Podruzek P (1987). geniş ailede yaşayan kadın hasta. geniş ailede olmakla ilgili yaşadığı güçlükler mevcuttu. 3. Psikiyatri Kliniği. Bagli M. Özellikle öfkelendiğinde ya da sorun yaşadığında memeden süt geldiği öğrenildi. “Psychogenic Galactorrhea (Nunes Syndrome)”. Redondo G (2001). çeşitli ilaç kullanımları galaktoreye neden olabilmektedir (1). Yapılan tetkik ve muayenelerinde her iki memeden de süt geldiği. 52:132-3. memeden süt gelmesi ve adet düzensizliği nedeniyle kadın hastalıkları ve doğum hekimine başvurmuş. Cesk Gynekol. “Pharmacokinetics of M-Cholorophenylpiperazine After İntravenous and Oral Administration in Healthy male Volunteers: Implication fort he Pharmacodynamic Profile”. Ruhsal durum muayenesi. Pharmacopsychiatry. 11:619-621. 2. Yazında prolaktin yüksekliğinin eşlik etmediği. Kaynaklar: 1. eksen II’de B kümesi kişilik özellikleri. ilaç kullanımının olmadığı. Hatice Sodan Turan (1). durumu açıklayacak patoloji olmadığı saptanmış. Psikiyatriye yönlendirilen hastanın öyküsünde ev içi fiziksel ve sözel şiddete maruz kalma. kendiliğinden süt gelmesi galaktore olarak adlandırılır. Kocaeli Amaç: İki memenin duktal kanallarından. Stephan R ve ark. Eksen IV’te ise birincil destek grubu ile sorunlar mevcuttu. eşlik eden genel tıbbi durumun saptanmadığı olgular bildirilmiştir (2). 22 yaşında. . “Un Caso de Galactorrea Psicogena Sin Hiperprolactinemia o Sindrome de Nunes”. Yarım paket/gün sigara kullanımı olan hastanın eşlik eden bir hastalığı mevcut değildi.PB 145 Bir Olgu: Prolaktin Yüksekliğinin Eşlik Etmediği Psikojenik Galaktore Aslıhan Polat (1). Gutierrez N. Sonuç: Süregen travmatik yaşantıların ve psikojenik etmenlerin bedenselleştirilmesini çarpıcı şekilde ortaya koyan bu olguda da görüldüğü gibi galaktore için altta yatan bir neden bulunamayan durumlar olabilmektedir. Uğur Çakır (2) (1) Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. psikometrik incelemeleri.Clavero JT. Birçok genel tıbbi durum. Kocaeli (2) Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Olgu: ŞA. DSM IV-TR tanı sınıfandırma sistemine göre eksen I’de tanı almadı.

Sıvı elektrolit desteği ve antiemetik tedavilerle hastanın atakları kontrol altına alınıyormuş. hastalığın klinik bulgularına göre SKS tanısı konuldu. Bir yılda 9. Kusma öncesinde birkaç saat süren bulantısı ve atak sırasında hastanede yatmasını gerektirecek şekilde halsizlik. peryodik kusma ataklarıyla başvuran çocuklarda akılda tutulmalıdır. bilinmeyen bir mekanizmayla da ilişkili olabileceği düşünüldü. ayında hafif şiddette. Kahramanramaş *** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. SKS’nin tedavisi konusunda tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu olguda. herhangi bir organik sebep olmaksızın. Ali Nuri Öksüz*** *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. saatlerce veya günlerce bulantı ve kusma ataklarının görüldüğü bir sendromdur. Sonuç: SKS. Antidepresanlar. Yapılan psikiyatrik muayenede.5 yaşında kız hasta. Hastaya koruyucu tedavi olarak. Literatürde SKS’li hastalarda Fluoksetin kullanımıyla ilgili yayına rastlanılmamıştır. Koruyucu tedavisinde antidepresanların etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek için klinik çalışmalar yapılmalıdır. daha çok çocuklarda ve adelösanlarda görülen henüz etiyolojisi bilinmeyen. atak tedavisi ve atak aralıklarının uzatılması stratejilerini içerir. Yapılan tüm tetkikler ve fizik muayene sonucu normal olan hastaya. Kahramanmaraş ** Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bu olgunun Fluoksetin’le belirtilerinin düzelmesi. Fluoksetin’le tam remisyon sağlanan bir kız hasta tartışıldı. yatarak tedavi gerektirmeyecek şekilde. Kusma periyodları arasında hasta normal yaşamına devam etmektedir. Atakların koruyucu tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmamış. Olgu: 14. Kahramanmaraş Giriş: Siklik kusma sendromu (SKS). kaygısının azalmasına bağlı olabileceği gibi.10 kez kusma atağı oluyormuş ve ataklar 3 gün sürüyormuş. Özlem Gül Eser**. Tedavinin 3. Ayrıca hasta kusma nedeniyle hastanede yatmaktan rahatsız olmaktaymış. 1 gün süren kusma atağı oldu. Hasta ataklarının olmadığı dönemlerde günlük işlevine devam ediyormuş. Yapılan tetkiklere göre kusmaya neden olabilecek herhangi bir organik neden saptanmamış. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Genellikle stresli durumlarda atakları artma göstermekte birlikte. baş ağrısı oluyormuş. Hastanın ilk kusma atağı iki yaşında başlamış. Daha sonraki 15 aylık izlem süresince kusma ataklarında tam düzelme gözlendi. yapılan ‘Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği’ne göre kaygı düzeyinin yüksek olduğu saptandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. atağın önlenmesi. 13 yaşındayken pediatrist tarafından. Ayrıca hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. kaygı düzeyinin yüksek olması ve bazı atakların stresle tetiklenebilmesi nedeniyle Fluoksetin 20 mg/gün başlandı. . SKS tanısı konan.PB 146 Fluoksetin ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Siklik Kusma Sendromu: Bir Olgu Sunumu Hatice Altun*. migren ilaçları ve antiepileptikler SKS'nin koruyucu tedavisinde kullanılmaktadır. bazı kusma ataklarının herhangi bir stres faktörüyle ilişkisi yokmuş. herhangi bir psikiyatrik tanı almamasına rağmen. Tartışma: Hastalığın tedavisi. kusma etyolojisinin açıklanamaması üzerine polikliniğimize yönlendirildi.

Kapalı servise yatırılan hastanın ruhsal durum muayenesinde depresif duygulanım. Ruiz P editors. Aripiprazol 25 mg/gün ile kombine sekiz seans EKT uygulanan hastanın belirtileri tam düzeldi. **Almıla Erol. Sarı İ.PB 147 Cotard Sendromu: Bir Olgu Sunumu *Murat Açar. Havle N. kollarım bende değil” şeklinde nihilistik sanrılar ile kendisini mezarda görme şeklinde görsel varsanılar tanımlandı. çalışmayan kadın hasta. Hastamızda da EKT tedavisi başarıyla sonuçlanmıştır. 91: 185-188. “Ben yokum siz sadece elbiselerimi görüyorsunuz” diyor ve uğraşılara katılmıyordu. 2009. anerji. Her defasında yakınmaları düzelen hasta ilaçları kendiliğinden bırakmış ve yakınmaları tekrarlamış. En çok görülen belirtiler depresif duygudurum. Bu sendromda kişi karakteristik olarak organları ve bedeni dahil tüm varlığını. bir yandan da ilginç bir biçimde ölümsüz oldukları sanrılarına sahip olabilirler. suçluluk ve ölümsüzlük düşünceleridir. “Ben öldüm. suisidal düşünceler ve kollarının kendisine ait olmadığını düşünme eklenmiş. Cotard sendromu pek çok psikiyatrik hatta organik bozuklukla birlikte görülebilir (2). Cotard sendromu tanısı konularak izleme alındı. Zamanla ölü olduğunu düşünmeye başlamış. Other psychotic disoders. Cotard Sendromu: Ender Rastlanan Bir Vak’a New/Yeni Symposium Journal 2010.. 1620. Acta Psychiatr Scand 1995. **Doç. 9th Edition. Cotard’s syndrome: analysis of 100 cases. ilkokul mezunu. 48 (2): 129-131. 2008 yılında Olanzapin ve Karbamazepin. Vitamin B12 eksikliği dışında rutin incelemeleri olağandı. **Levent Mete *Ass. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş: Cotard sendromu ilk kez 1880 yılında Jules Cotard tarafından tanımlanmıştır. Bromet EJ. Mojtabai R. 3) Berrios GE. Hastalar bedenlerinin ve organlarının bir bölümünün ya da tamamının ölü olduğuna inanırken. Kaynaklar: 1) Fochtmann LJ. Sadock VA. Dr. statüsünü ve sahip olduğu her şeyi kaybettiğini düşünür (1). ilaç ve yiyecek alımının hiç olmadığı günlerin olması üzerine hastaya Elektro Konvulzif Tedavi (EKT) başlandı. p. nihilistik sanrılar. anhedoni. anhedoni. In: Sadock BJ. Comprehensive Textbook of Psychiatry. . bizim hastamızın belirtileri de bu çerçeve içerisindedir. avolusyon. İlk yakınmaları 2006 yılında iki yakınının arda arda ölümü sonrası suçluluk düşünceleriyle başlamış. 2) Özköse M. Yaklaşık bir ay boyunca yakınmalarında düzelme olmaması. Luque R. psikomotor etkinlikte azalma saptandı. Beyin MRG ve EEG incelemeleri normal sınırlardaydı. bu dünyada değilim. Nitekim. iştahsızlık. 2010'da Risperidon. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. Özgen G. Cotard sendromunun tedavisinde çeşitli ilaçların yanı sıra EKT de önerilmektedir (3). negativist tutum. 2009'da Sertralin ve Olanzapin. kardeşleriyle İzmir'de yaşayan. Venlafaksin 75 mg/gün ve Aripiprazol 10 mg/gün başlandı ve Aripiprazol dozu 25 mg/güne çıkıldı. Hastalarda değişik psikiyatrik belirtiler olabilir. Venlafaksin ve Lityum. Mutsuzluk. Hastaya psikotik bulgulu depresyon. Tartışma: Cotard sendromu ender görülür. Olgu: 32 yaşında bekar. Ocak 2012'de Aripiprazol ve Lityum ile tedavi görmüş.. Dr.

Bir yıl önce kendi kullandığı traktörün freni tutmaması neticesinde oğluna çarpmış. aile içi-toplumsal şiddet. 52 yaşında. Bu yakınmaları bir yıldır devam etmesine rağmen. Yüksel Ş. şiddet içeren ve dehşet uyandıran bir şekilde ise kaybı yaşayan kişinin verdiği tepkiler “travmatik yas” olarak tanımlanır (1). Topçu Z. konuşmama. Travmatik yas nedeniyle ruh sağlığı çalışanlarına başvuru da sınırlı olmaktadır(4). suçluluk düşünceleri. Tartışma: Jacobs’un (1) travmatik yas için önerdiği dört temel ölçüt göz önüne alındığında NY’nin tanısının travmatik yas olduğu kanaatine varılmıştır. Text Revision (DSM-IV-TR). oğluna yönelik yoğun özlem duyguları mevcuttu. tanı karmaşası buna bağlı tedavi seçeneklerinin sınırlarının net olmaması bu olgulara yaklaşımı kısıtlayabilmektedir. kaza ile ilgili yoğun suçluluk düşünceleri. dünyanın darmadağın olduğunu düşünme şikayetleriyle psikiyatri polikliniğine başvurmuş. kazalar. 2. Aslıhan Polat Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı. American Psychiatric Association. Olgu: NY. kaza haberlerine yönelik kaçınma davranışları. Washington. (2001). 3. Bu yazıda travmatik yasla gelen bir olgu tartışılacaktır. Ancak son aylarda işlevsellikte ciddi azalma olması üzerine yakınları tarafından polikliniğimize getirilmişti. . çatışma ve savaşlar çok sayıda ani ve şiddet içeren kayba neden olabilmektedir (2). “Yakınlarını Kaybeden Kişilerin Ruhsal Durumlarının ve Yas Tepkilerinin Karşılaştırılması”. Toplum ve Bilim. 2000 4. Değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için genel kabul gören tanım ve ölçütlerin geliştirilmesine. Olgu sayısının sınırlı olması. cinsel isteksizlik. Zeynep Yıldız Akbey. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders i Fourth Edition. Hatice Sodan Turan. Sezgin U. kendine geldiğinde oğlunun kaza anında öldüğünü öğrenmiş. Son olarak oğlunun ‘frene bas baba’ sesini hatırlıyormuş. Sonrasında dissosiyatif bir süreci olmuş. Treatment and Prevention”. Brunner/ Mazel Inc. Kazadan sonra oğlunun eşinin NY’ye yönelik suçlamaları olmuş ve evi bu nedenle terk etmiş.PB 148 Oğul Kaybı: Bir Travmatik Yas Olgusu Nermin Gündüz. Tedavisi travmatik yas belirtileri göz önüne alınarak düzenlenmiştir. “Ne Zaman Travmatik Yas Tanısı Konur? Ne Zaman Tedavi Başlar?”.7:167-175. oğluyla ve kaza anı ile ilgili yeniden yaşantılama belirtileri. Olgun-Özpolat T. Travmatik yas sonrası ortaya çıkan patolojik belirtiler sıklıkla olağan yas gibi değerlendirilip gözden kaçabilir. DSM IV-TR’de “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” (TSSB) ölçütü içinde değerlendirilmektedir (3). Kaynaklar: 1. erkek. NY’nin halen devam eden depresif belirtileri. 90:41-69. “Traumatic Grief. Jacobs S (1999). Klinik Psikiyatri 2004. bedensel yakınmaları. Torunu ile görüşmesine izin vermemiş. Kocaeli Giriş: Kayıptan sonra ortaya çıkan ruhsal tepkilerin bütünü “yas” olarak değerlendirilir ve doğal bir sürecin parçasıdır. içe kapanma. DC: American Psychiatric Association. Kayıp beklenmedik. travmatik yasa ilişkin ayırt edici ruhsal sorunların tanımlanmasına ve değerlendirmede yol gösterici ilkelerin geliştirilmesine gereksinim vardır. Doğal afetler. Dişcigil AG (2004). acı ve huzursuzluk hissi. Diagnosis. normal bir yas süreci gibi değerlendirilip tedavi arayışına gidilmemişti. Yüksel Ş. Travmatik yas.

Pınar Güzel Özdemir İpekyolu Devlet Hastanesi. 10 ay önce benzer şikâyetleri başlayan hasta essitalopram 20 mg/gün ve trazodon 50 mg/gün tedavisinden fayda görmüş. halsizlik ve senkop gibi belirtilerle seyreden hipotansiyon. Özgeçmişinde. Kaynaklar: 1. Hasta trendelenburg pozisyonuna getirildi.iştah azalmış olarak değerlendirildi.Şenol S. ekstrapiramidal semptomlara ve antikolinerjik yan etkilere yol açmaması nedeniyle yaşlılarda tercih edilen atipik antipsikotiklerdendir (1).19:55-58. kadın. hipertansiyon nedeniyle antihipertansif ilaç kullanımı vardı. yaşlı bireylerde düşme ve kırıklara neden olduğu için tehlike oluşturmaktadır.PB 150 Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu sunumu Osman Özdemir. Hastada ‘Depresif bozukluk’ düşünülerek yatışı yapıldı ve sertralin 50 mg/gün ve 100 mg/gün ketiapin başlandı. Burada hipertansiyon öyküsü ve antihipertansif ilaç kullanan ancak tek doz 100 mg ketiapin verildikten sonra hipotansiyon gelişen ve yoğun bakım koşullarında stabilize edilen bir olgu sunumu yapılmıştır.Hocaoğlu Ç. 2. ilaca bağlı hipotansiyon tanısını desteklemektedir(2).E. 3–4 aylık iyilik halinden sonra ilaç kullandığı halde rahatsızlığı tekrarlamış. Ruhsal durum muayenesinde. Ketiapinin emildikten 2 saat sonra plazma tepe noktasına ulaşması ve yarılanma ömrünün 7 saat olması değerlendirildiğinde. Olgu: H. halsizlik. Kandemir G. kendine bakımı azalmış. konuşmama. Ketiapin kullanımı sırasında ortaya çıkan sinüs taşikardisi: Üç olgu sunumu. Hastanın tansiyonu 70/50 mmHg’ ye düştü.4:25-37 . Klinik Psikiyatri. bilinç bulanıklığı ve uyku hali gelişti. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009. 2001. görüşmeye ilgisiz. Takiplerinin dördüncü saatinde tansiyonları 110/70 mmHg’ye kadar çıkan hasta psikiyatri servisine alındı. psikomotor aktivite azalmış. Ketiapin. duygulanım depresif. Ketiapin sedasyona neden olduğundan yaşlı hastalarda düşük dozlarda hipnotik amaçlı kullanılabilmektedir. Hasta yoğun bakıma alınarak monitorize edildi. Psikiyatri Bölümü. uykusuzluk iştahsızlık. düşük ses tonuyla kısa cevaplar veriyor. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Şizofrenisinde Tedavi. Van Giriş: Baş dönmesi. Tartışma: Antihipertansif kullanan ve tansiyonları normal seyreden hastaya ketiapin verildikten sonra arteriyel tansiyonu 80/60 mmHg’a düşmesi hastada ketiapine bağlı hipotansiyonu düşündürmektedir. moralsizlik. uyku. Hıdıroğlu H. şikâyetleriyle psikiyatri polikliniğine başvurdu. damar yolu açıldı ve serum fizyolojik (SF) verildi. 66 yaşında. Akşam 22:00'da tek doz ketiapin alan hastanın saat 22:50 sularında aniden baş dönmesi ve gözlerde kararma hissi olup arteryel tansiyonu 80/60 mmHg. nabız 98 atım/dk olarak ölçüldü. Sonuç olarak ketiapinin sık karşılaşılan yan etkileri arasında olan hipotansiyon morbidite ve mortalite sebebi olduğu için özellikle yaşlı hastalarda dikkat edilmelidir.

Frontal Değerlendirme Aracı: 4/18 (<9. Beyin PET: Sağ pariyeto-oksipital bölgede daha belirgin olmak üzere serebral kortekste yaygın metabolizma azalması. Bu olgu FTD ya da Alzheimer hastalığının atipik varyantı ve PSP birlikteliği açısından tartışmalı bir olgu olup. Konuşma bozukluğunun başlamasından yaklaşık bir yıl sonra bradikinezi. Nöropsikolojik Değerlendirme: Standardize Mini Mental Test: 14/30 (<24.03 (>3. bozuk). apati.PB 151 Konuşma Bozukluğu ile Başlayan Progresif Supranükleer Palsi ve Frontotemporal Demans Olgusu Umut Altunöz. yerinde duramama. Basit komutları anlayabiliyor. son zamanlarda evinin yolunu bulamadığı. L-Dopa tedavisine yanıt alınamadığı tıbbi kayıtlardan öğrenildi. uykusuzluk. Son bir yıldır apati. sık düşmelerinin başladığı öğrenildi. soyunup. apraksi. işçi emeklisi erkek hasta.giyinemediği. Bilgen Biçer Kanat. Olgu: İB. sonrasında yakın bellek kusuru. PSP’nin Frontotemporal Demans (FTD) ile ilişkili olabileceği de bildirilmiştir. Erguvan Tuğba Özel KızılAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nörolojik muayene: Motor disfazi. Belirgin vasküler patolojiye rastlanmamıştır. patlayıcı tarzda konuşan hastanın konuşmayı başlatmaktaki zorluğu. Vertikal bakış kısıtlılığı mevcuttu. Beyin MRG: Yaygın kortikal atrofi. Bir yıl önce hafif unutkanlığı olan hastanın. Bu vakada once konuşma bozukluğu başlamış. eğitimsiz. bozuk). Son yıllarda konuşma bozukluğu ile başlayan PSP olguları bildirilmektedir. kesin tanı için postmortem incelemeye gereksinim vardır.4. yarım sözcükleri mevcuttu. sık düşme ve subkortikal tipte demans ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. bir PSP-FTD olgusu tartışılacaktır. Psikiyatrik muayene: hafif depresif belirtiler. üst ekstremitede belirginleşen simetrik rijiditesinin oluştuğu. sıvı gıdaları yutmakta güçlük çektiği bildirildi. literal parafaziler. bozuk). supranükleer tipte bakış felci. Bilişsel Kayıp için Bilgilendiriciye Uygulanan Anket: 4. . 76 yaşında. artikülasyon hataları. bozuk). orta beyin yapılarında atrofi ve buna bağlı olarak midsaggital kesitlerde ‘’hummingbird bulgusu’’ mevcuttur. Sonuç ve Tartışma: Nöropatolojik ve klinik açıdan PSP ve FTD’nin ilişkili olduğunu bildiren yayınlar artmaktadır. İleride yapılacak çalışmalar geniş vaka serilerinde bu tanıların klinik ve nöropatolojik açıdan aynı spektrumun içinde yer alıp almadığını aydınlatmayı hedeflemelidir. yürütücü işlevlerde bozukluk ve diğer PSP bulguları eklenmiştir. dengesizlik. karmaşık cümleleri anlamakta güçlük çekiyordu. disprozodinin eşlik ettiği hafif duyusal disfazi. Bu bildiride konuşma bozukluğu ile başlayan. saçlarını tarayamadığı. Geriyatrik Psikiyatri Birimi Giriş: Progresif Supranükleer Palsi (PSP) simetrik akinetik-rijid parkinsonizm. Geriyatrik Psikiyatri polikliniğine beş yıl önce başlayan ilerleyici konuşma bozukluğu ile başvurdu. Dört ekstremitede belirgin bradikinezi ve bilateral üst ekstremitelerde rijiditesi mevcuttu. bozuk). dengesizlik. Duraksayarak. Saat Çizme Testi: 0/5 (<3. İşlevsel Faaliyetler Anketi: 14/30 (>9.

Psikiyatrik muayenesinde yakın bellek ve dikkat bozukluğu başta olmak üzere. depresif belirtiler.günümüzde bağımsız bir bozukluk olarak ele alınmaktadır. erkek hasta. Kliniğimize eşiyle kavga etme. Psikiyatrik muayenesinde depresif belirtiler. geceleri kalkıp dolaştığı. Olgu 3: CFT. İleri yaşta görülen depresyona eşlik eden kompulsif biriktiriciliğin yürütücü işlevler.erkek hasta. Olgu 1:İB. Yakınlarından davranış değişiklikleri ortaya çıkmadan önce hastanın eski halı. saksıları. Yaşlılık çağında başlayanbiriktiriciliğin demans için öncül belirtilerden olabileceği akılda tutulmalıdır. uyuklama. çocuklara küfür etme. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL* *Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Umut ALTUNÖZ*. memur emeklisi. kadınlara sözel tacizde bulunmayakınmalarıyla başvurmuştur. duygulanımında küntlük ve yürütücü işlevlerde bozukluk saptanmıştır. emekli memur.lise mezunu. kalem. 74 yaşında. Kliniğimize iştahsızlık. Alzheimer Hastalığı tanısıyla izlenen hastanın evden gitme ve kağıt biriktirme (dolaplar dolusu eski gazete ve kağıt) gibi davranışları olduğu öğrenilmiştir. erkek hasta. Yakınlarından eşyalarını koyduğu yerleri unuttuğu. işçi emeklisi. Demansta kompulsif biriktiriciliğin yaygınlığının %22 civarında olduğu bildirilmektedir. Tartışma: Üç olguda da depresif belirtilerin bulunduğu ve demansın erken evrelerinde biriktiriciliğin olduğu dikkat çekmektedir. Beyin PET görüntülemede frontal loblarda hafif ve temporal loblarda orta derecede hipometabolizma gözlenmiştir. 81 yaşında. Gülbahar BAŞTUĞ**. düşünce içeriğinde fakirleşme. bu eşyalar nedeniyle evde adım atacak yer kalmadığı öğrenilmiştir. HastaLewy Cisimcikli Demans tanısı ile izleme alınmıştır. camide türkü söyleme. bitmiş otobüs kartı biriktirdiği. uykusunda rüyalara uygun hareket ettiği. Kranial MRG‘de bilateral temporaparietal atrofi saptanmıştır. sözel bellek ve bilgi işleme bozuklukları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir . 66 yaşında. lise mezunu. yiyecek kaplarını biriktirdiği vebalkonun kullanılamayacak hale geldiği öğrenilmiştir. gazete. apraksi. çakmak. isteksizlik.PB 152 Üç Olgu ile Demansta Kompulsif Biriktiricilik Bilgen Biçer KANAT*. Olgu 2: NB. Kliniğimize söylenenleri hatırlayamama. Bu yazıda kompulsif biriktiriciliği bulunan üç farklı tipte demans olgusu sunulmuştur. yakın bellek ve dikkat bozukluğu ile görsel varsanıları olduğu saptanmıştır.Hasta Frontotemporal demans tanısıyla izleme alınmıştır. unutkanlık ve böcekler görme şikayetleriyle başvurmuştur. . Geropsikiyatri Birimi ** Çankaya Üniversitesi. balkonunda sokaktan bulduğu plastik şişeleri. lisan bozukluğu ve yürütücü işlevlerde bozukluk. Kraniyel MRG’sinde yaygın kortikal atrofi saptanmıştır. Kranial BT‘de diffüz serebral kortikal atrofi. Psikiyatrik muayenesinde depresif belirtiler. Sevinç KIRICI *.Eskiden obsesif kompulsif bozukluk bağlamında değerlendirilen bu davranış. eğitimsiz. Psikoloji Bölümü Giriş:Kompulsif biriktiricilik yaşlılarda gençlere kıyasla daha sık görülmektedir (1). eşyaları koyduğu yerleri unutma yakınmalarıyla başvurmuştur. moral bozukluğu.

terapötik dozda venlafaksin kullanımına bağlı tekrarlayan epileptik nöbetler geçiren bir olgu sunulacaktır. Akut ve idame tedavide kullanılan antidepresanların yaşlıdaki en uygun dozlarının belirlenebilmesi için daha fazla kanıta gereksinim vardır. İnsomni mevcuttu. mirtazapin 15 mg 1x1 ve alprazolam 0. devamına gerek duyulmayarak 2. elektroensefalogram ve lomber ponksiyon incelemeleri sonucunda nöbeti açıklayacak hiçbir patoloji bulunamadı. nöbet eşiğini düşürerek epileptik nöbetleri tetikleyebildikleri bilinmektedir. Psikiyatrik muayenesinde duygudurumu depresif ve anksiyözdü. İstanbul 2İstanbul Üniversitesi. venlafaksinin son dozu alındıktan 20 saat sonra gözlendi. Olgu sunumu ile venlafaksine bağlı epileptik nöbet ile ilişkili yazının kısaca gözden geçirilmesi ve yaşlıda akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek amaçlanmıştır. sitalopram 20mg 1x1. Venlafaksin kesildi. Hastada Major Depresyon ve Komplike Yas tanıları düşünüldü. . Psikomotor aktivitesi ve iştahı azalmıştı. 3dk süren. Benzer nöbetler. idrar yapma güçlüğü. Yaşlılarda antidepresan kullanımına bağlı yan etkiler. bellek ve yürütücü işlevleri yaşına uygundu.günü 150 mg/gün dozuna çıkıldı. ketiyapin 125 mg 1x1 ve levatirasetam 250 mg 2x1/2 olarak düzenlendi. Olgu Sunumu: 80 yaşında. Yakınmaları 4 yıl önce kızının lösemi nedeniyle ölmesi ile başlamıştı. Tedavisi. 3 kez daha tekrarladı. arkasından klonik atmaların eklendiği. Dikkat. erkek hasta. Turan Ertan1. venlafaksine bağlı akut semptomatik epileptik nöbet olarak değerlendirildi. Bu yazıda 80 yaşında. Levatirasetam. hayattan keyif almama ve içe kapanma yakınmalarıyla başvurdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Ayrıntılı metabolik.gün tonik kasılmalarla başlayan. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Çiğdem Özkara2 1İstanbul Üniversitesi. başlanmasının 5. Tablo. Hastanın bundan sonraki bir yıl boyunca nöbet geçirmediği öğrenildi. kardiyolojik. Venlafaksinin terapötik dozda nöbete neden olması olgumuzu ilginç kılmaktadır. Son nöbet. İstanbul Giriş: Psikotrop ilaçların. Venlafaksin 75 mg 1x1. Venlafaksin. komorbidite ve çoklu ilaç kullanımı nedeniyle gençlerden daha sık olabilir. ayda kesildi. Düşünce içeriğinde hastalıkla ilişkili ve bedensel aşırı uğraşlar. kendiliğinden sonlanan ve sonrasında oryantasyonun olmadığı postiktal konfüzyonun seyrettiği bir nöbet görüldü. polikliniğimize kabızlık. nörogörüntüleme. afekti uygundu. Anhedoni ve anerji tarif etmekteydi. Hastanın bu dozu aldığı 3. Nöroloji AD. depresif içerik mevcuttu. uyaranlara yanıtsız olduğu. Bedensel yakınmaları için yapılan incelemelerinde hiçbir patoloji saptanamamıştı. sık doktora gitme.PB 153 Yaşlıda Terapötik Dozda Venlafaksine Bağlı Tekrarlayan Epileptik Nöbetler: Olgu Sunumu Özge Kılıç1.5 mg 1x1 başlandı. Psikiyatri AD. Yatırılarak takip edilen hastanın aldığı paroksetin 20 mg 1x1 ve ketiyapin 100 mg 3x1 azaltılarak kesildi. yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler. Tartışma: Hayvan ve insan çalışmalarında venlafaksinin yüksek dozlarının prokonvülzan etki yaptığı gösterilmiştir.

kısa süreli uyku ataklarından oluşan. Ayırıcı tanıda hastalığın başlangıç döneminde. 2. 2011:7 507–518. Olgumuzda olduğu gibi antiepileptiklerden fayda görmez. sıklıkla katapleksinin eşlik ettiği bir tablodur. Sleep Med. uyku atakları ve katapleksi ile epilepsi özellikle atonik nöbetler düşünülebilir. Hasta nöroloji görüşü de alınarak epilepsi tanısı ile tedavi edildi. Hastaya narkolepsi tanısı konularak ‘modafinil’ verildi ve belirgin fayda gördü. farmakolojik olmayan yaklaşımlarla birlikte MSS uyarıcıları ve modafinil kullanılmaktadır (2). Hastanede yattığı dönemde dissosiyatif semptomlar (amnezi. ani düşme atakları ve hipnogojik halüsinasyonlar gibi narkolepsi belirtileri gösteren. Narkolepsinin duygudurum bozuklukları ve şizofreni ile belirli semptomlarının örtüştüğü bildirilmiştir.PB 154 Dissosiyatif Semptomlarla Ortaya Çıkan Bir Narkolepsi Olgusu Pınar Güzel Özdemir. kadın.Narcolepsy: a review. gün içinde karşı konulamaz derecede şiddetli. etyolojisi henüz tam belirlenemeyen. O dönemde istirahatte ve uyku yoksunluğu sonrası çekilen EEG ve beyin MR tetkikleri normal olan hastanın uygulanan MSLT sonucunda ortalama uyku latansı 5 dakika olarak saptandı ve uyku başlangıçlı REM epizodları tespit edildi. . Tedavisinde.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. yerinde duramama şikâyetleriyle psikiyatri kliniğine başvurusu. aksine yakınmaları arttı. ancak antiepileptik tedaviden fayda görmedi. Hasta halen modafinil 600 mg/gün ve fluoksetin 20 mg/gün kullanıyor. klinik ve laboratuar değerlendirmeleri sonucunda narkolepsi tanısı konan ve tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Olgu: 35 yaşında. Tartışma: Narkolepsi. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 5 yıl önce başlayan uykusuzluk. BTA dissosiyatif bozukluk. Clinical and Neurobiological Aspects of Narcolepsy. Hastanın dissosiyatif belirtileri tedaviden sonra gözlenmedi. ailesiyle yaşıyor. depresyon tanıları ve antidepresan tedavi ile taburcu olduktan 2 ay sonra ani dokunmalarda ve gülmelerde yere yığılma şeklinde nöbetleri başlayan hasta. Kaynaklar: 1.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. Gündüz aşırı uykululuk ve katapleksi narkolepsinin iki önemli semptomudur (1). iki çocuklu. Bu yazıda dissosiyatif belirtiler ve depresif semptomları olan ancak kısa süre sonra aşırı uykululuk. sinirlilik. Rickards H. gün içerisinde karşı konulamaz 15–20 dakika süren uyku atakları olunca tekrar psikiyatri polikliniğine başvurdu.Nishino S.Akintomide GS. 2007. Ancak epilepside bilinç tümüyle kapalı ve postiktal konfüzyon görülürken narkolepside görülmez ve kişi hemen uyandırılabilir. VAN. semptomların şiddeti yıllar içinde sabit kalmakla birlikte dalgalanmalar görülebilen bir uyku bozukluğudur.Yavuz Selvi İpekyolu Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü VAN. füg ve depersonalizasyon) tespit edilerek SCID değerlendirmesi ve DES uygulanmış. Giriş: Narkolepsi. yatarak tedavi hikâyesi mevcut. Bildiğimiz kadarıyla dissosiyatif belirtilerin öncülük ettiği olgu bildirilmemiştir. Adem Aydın.

başlangıçtan itibaren paterninde belirgin değişiklikler olması.PB 155 Stiff Person Sendromu ve Konversiyon Bozukluğu Ayırıcı Tanısı Yapılan Bir Hasta Meliha ÖZTÜRK*. Tüm bu bulgular sonucunda hastanın tanısının konversiyon bozukluğu olduğuna karar verildi. Doğan ŞAHİN**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı **İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Giriş : Stiff Person sendromu çizgili kaslarda giderek artan istemsiz kasılma ve kas rijiditesi ile karakterize bir hastalıktır. Yatışı sırasında hastanın karın ve boynunda ritmik olmayan. hemogram. kısa süreli ve tekrarlayıcı kasılmaları gözlemlendi. Konversiyon bozukluğu organik bir sebeple açıklanamayan motor ve duyu alanında görülen işlev bozukluğudur. göğsünde kasılma olan. EEG.2011 tarihinde psikiyatrik değerlendirilmesi istendi. etraftaki söylenenleri duyduğu ancak cevap veremediği bir nöbeti olduğu öğrenildi. ve üriner sistem USG normal bulundu.08. Amacımız İTF nöroloji kliniğinde stiff person ön tanısı ile yatırılan ve yatışı sırasında konversiyon bozukluğu ayırıcı tanısı için psikiyatrik değerlendirmesi istenen bir vakayı tartışmaktır. Sertlik genellikle bel bölgesinden başlayarak aylar içinde sırt. Bu kasılmaların son 2 ay içinde hastanın Ankara’ya gittiği 4 gün ve kliniğimizde yattığı 4 gün dışında her gün olduğu. anti nöronal antikor paneli ve otoimmün ensefalit paneli negatif saptandı. üniversite mezunu ve dini bir cemaatle bağlantılı bir yurtta müdür yardımcısı olarak çalışıyor. Vaka: 25 yaşında erkek hastanın 13. Hasta. Servis yatışı sırasında bakılan rutin biyokimya. ara vererek dört gün boyunca hiç olmaması. disosiatif nöbetlerin eşlik etmesi. batın BT. fakat söz konusu kaslar telkinle istirahate sevk edilebiliyordu. Elif KOCASOY ORHAN**. 9 Haziranda psikolojik stres sonrasında kollarını çapraz yaptığı. Çekilen EMG de istemsiz kasılmalara eşlik eden motor ünite boşalımları görüldü.Haşmet HANAĞASI**. Hastada 3 Haziran 2012 de ayağında kasılma ve hareket ettirememe başladığı. toraks. EMG de kasların telkinle istirahate sevk edilebiliyor olması ve Anti GAD negatif olması stiff person sendromunu dışlayan bulgulardı. Başar BİLGİÇ**. Ertesi gün hastanın tekrar göğüs ve boyunda kasılması olunca telkinle kasılmalar durdu ve tekrarlamadı. ancak kasılmaların telkinle geçmesi. hastaneye yatışından önce 45 dakika süren “Alalh’ın isimlerini” bağırdığı bir nöbet olmaya başladığı ve bu arada bakılan Anti GAD antikorun negatif geldiği öğrenildi. Mehmet Barış BASLO**. bakılan kanser belirteçleri. kol ve bacaklara yayılır. . Tartışma: Hastanın kasılmalarının lokalizasyonu stiff person sendromu ile uyumluydu.

H. çalışmıyan kadın hasta yaklaşık 2 yıldır devam eden karın ağrısı yakınması. Literatürde somatizasyon bozukluğu farmakoterapisine ilişki kontrollü çalışma bulunmamaktadır. 2008. Uluşahin A. 2. (eds). endoskopi ve laparoskopik inceleme.Baskı. EEG. Van den Eede E. Hastanın sertralin tedavisi sonlandırılarak 100mg. a review./gün kullanımı mevcut.Yücel B. Hastanınn takipleri aylık olarak devam edildi. 15 gün sonraki ilk kontrolde hastanın bulantı kusma. Polat A. boğazda düğümlenme duygusu yakınmaları olduğu da öğrenildi. genel cerrahi. 1. kadın doğum. Tijschr Psychiatr 2011. mensturasyon düzensizlikleri. nöroloji hekimerince takipleri yapılmış. çocuğu yok. Moorkens G. 2007:369. göğüs ağrısı yakınmalatı var bu ağerılrdan ve somatizasyon bozukluğu kriterlerini karşılayacak şekilde aralıklı bulantı ve kusmalar. karın ağrısı. 11. Sabbe BG. 2/5 kardeş. Somatizasyon bozukluğu ve farklılaşmamış somatoform bozukluk in: Psikiyatri Temel Kitabı./gün sülprid tedavisi başlandı. Hasta ile yapılan görüşmede ek olarak sırt ağrısı. mensturasyon sırasında ağrı.Decoutre L. (1) Hastamızda tablonun hızlı ve etkin düzelme gözlenmesi somatizasyon bozukluğu tedavisinde antipsikotiklerin en az antidepresanlar kadar önemli olduğunu göstermesi açısından değerlendirilmelidir. Somatizasyon bozukluğunda genç yaşlarda başlayan ve yıllarca süren çok değişik fizik belirtilerle giden bir rahatsızluık söz konusudur. Güleç C. Köroğlu E.A.PB 156 Sülprid Tedavisine İyi Yanıt Veren Sertraline Dirençli Somatizasyon Bozukluğu Olgusu Mustafa Burak Baykaran Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları E. Yaklaşık 6 ay süreyle psikiyatri takibinde olan hastanın sertralin100mg.376 . (2) 25 yaşında evli. boğazda düğümlenme şişikinlik yakınmalarının tamamen ortadan kaybolduğu görüldü. Ankara: Tuna Matbaacılık. geldi. (3) Antipsikotik ilaçların somatoform hastalıklarda kullnaımına ilişkin Decoutre ve arkadadaşlarının yapmış olduğu gözden geçirme çalışmasında özellikle fonksiyonel dispepsi tablosunun antipsikotik tedaviye iyi yanıt verdiğine dikkat çekilmektedir. Baskı.53:163-173 2. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Antipsychotic agents in treatment of somatoform disorders. Hastanın 2 yıllık süre içinde dahiliye. EMG tekikleri yapımış.Öztürk O. Hastada yapılan tetkiklerde belirgin bir patoloji saptanmamış. Yaklaşık 4 ay süreyle izlenen hastanın tüm ağrı ve gastointatinal semptomlarınn kaybolduğu gözlendi. Ankara: Hyb Basım Yayın.538 3.

Ertesi gün inkontinans.455 3.PB 159 Herpes Ensefaliti Sonrası Gelişen Klüver-Bucy Sendromu: Olgu Sunumu Dursun Hakan Delibaş*. Radyoloji Kliniği. afazi. geçmişini hatırlamama. Ruhsal durum muayenesinde. azalmış vokal ve motor tepki. Düşünce içeriği fakir. Buna ek olarak afazi. 2010 October. Clin Neuropsychol. parankimal doku kaybı ve ensefalomalazik değişiklikler. Lilly R et al. Sadock VA (ed) Güneş Kitapevi. s. Bilinç açık. kafa travması. hiperseksüalite ölçütlerinden en az 3’ü olmalıdır.Uğur Demir**. Almıla Erol*. Anksiyöz duygulanım gözlendi. Kaynaklar 1. Dikkati dağınıktı.Fallon B. soyut düşünmesi. çağrışımları dağınıktı. ağır seyirli. İzmir Giriş: Herpes ensefaliti (HSE) sporadik. tuhaf konuşmaları olan. Beyin omurilik sıvısında Pandy (+). Diğer Enfeksiyöz Hastalıkların Nöropsikiyatrik Yönü. Herhangi bir hastalık öyküsü olmayan hasta. fokal ensefalitin en sık etkenidir. amnezi. baş ağrısı yakınmasıyla başvurduğu doktor tarafından sinüzit tanısıyla. devamlı aynı kelimeleri tekrar etme şeklinde yakınmaları devam etmiş. kooperasyon kısıtlıydı. Olgumuzda hiperoralite.A. 24(7): 1193–1203 2. Perseverasyonları belirgindi. hipokampal gyruslarda volum kaybı” saptanmış. yakın ve uzak bellek. demans. Sonrasında unutkanlık. bellek bozukluğu. evli. Yöntem: Bu yazıda üç yıl önce geçirdiği herpes ensefalitinden sonra Klüver-Bucy Sendromu gelişen bir kadın hastanın tartışılması planlanmıştır. aşırı ve uygunsuz yemek yeme. demans. Bangen KJ et al. yönelim bozuk. Ahmet Levent Mete* *İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. hiperoralite. Hastaya DSM-IV’e göre “Diğer Genel Tıbbi Durumlara Bağlı Demans” tanısı konuldu. yargılaması bozulmuştu. amnezi ve epileptik nöbetleri de içerebileceği ve klinik pratikte bu tür olguların az olduğu bildirilmiştir (3). bilişsel işlevlerde bozulma saptanmış ve Klüver-Bucy sendromu geliştiği düşünülmüştür. Sadock BJ. yakınlarını tanımayan hasta acil servise getirilmiş ve çekilen MR'ında “bilateral temporal hornların medial kesiminin tutan. Psikiyatri Kliniği. 3 yıl önce ateş yüksekliği. The Human Klüver-Bucy syndrome. Klüver-Bucy Sendromu gelişebilir(2). Görsel agnozi. Nörolojik muayenesinde özellik yok. İzmir **İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Anlık. kadın.33(9):1141- . Yaşayan hastaların çoğunda sekel görülür. tüm vücut da kasılmanın geliştiği epileptik nöbet sonrasında. HSE tanısıyla antiviral tedavi başlanmış. 90 beyazküre. hipermetamorfoz. Neurology. Temporal ve frontal lobların inferomedial bölümlerinde nekrotizan lezyonlar yapar(1). Olgu: 31 yaşında. Klüver-Bucy sendromu. antibiyotik tedavisi başlanmış. Tartışma: HSE tedavi edilmediği takdirde %40-70 ölümle sonuçlanır. 20 kırmızıküre bulunmuş. 1983 Sep. Dementia Following Herpes Zoster Encephalitis. Comprehensive Textbook of Psychiatry VIII. 2. Alzheimer hastalığı. HSE gibi durumlar sonrasında oluşabilen postensefalitik bir sendromdur.

Yapılan çalışmalarda çocukluk döneminde cinsel travma yaşamış kadınlarda. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Burhanettin Kaya** * Ankara Üniversitesi. 3 Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) tekniği Travma Sonrası Stres Bozukluğunda (TSSB) başta olmak üzere birçok ruhsal bozuklukta kullanılabilmektedir. çocukluk döneminde cinsel travma yaşadığını bildiren erişkin kadınlarda travmaya bağlı semptomlarda azalma veya iyileşme sağladığı bildirilmiştir4. Bu olgunun cinsel terapilere yeni bir bakış açışı kazandırdığı. bu konuda yeni olgu sunumlarına ve araştırmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir. EMDR’nin travma öyküsü bulunan cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde terapiye uyumu artırıcı süreci hızlandıran bir tedavi tekniği olarak kullanılabileceği. tedirginlik ve uyku bozukluğu bulunan. EMDR’nin cinsel işlev bozukluklarında da etkili olduğu. cinsel terapiye uyum sağlayamayan ve bir seans EMDR uygulaması ile iyileşen bir vajinismus olgusu sunulmuştur. bu olayı tekrar tekrar hatırladığı. Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneğinin (CETAD) 2007 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verilerine göre vajinismus her 10-12 kadından birinde görülmektedir. beş yaşından itibaren yineleyici tecavüze uğradığı saptanan. Bu bildiride sekiz aydır cinsel ilişkiye girememe yakınmasıyla başvuran.9 bulunmuştur2. Yapılan çalışmalarda cinsel taciz. Cinsel işlev bozuklukları polikliniklerinde yapılan araştırmalarda ise vajinismus sıklığı % 6675.PB 158 Çocukluk Çağında Yineleyici Tecavüz ve Cinsel Taciz Öyküsü Bulunan Bir Vaginismus Olgusunda EMDR’nin Etkinliği Yasemin Hoşgören*. Ankara ** Gazi Üniversitesi. EMDR ile tedavi edilen vaginismus ile ilgili ülkemizde yayımlanmış iki olgu bildirimi bulunmaktadır4. Ankara Vajinismus vajinanın ön kısmının üçte birindeki kaslarda yineleyici ya da sürekli istem dışı kasılması ve sonucunda cinsel ilişkinin olanaksız olması olarak tanımlanmaktadır1. EMDR’nin travma ile ilişkili belirtilerde iyileşme sağladığı bildirilmiştir. ilk cinsel ilişkinin ağrılı olması gibi travmatik yaşantılarının etiyolojik bir etken olduğu saptanmıştır. . Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. ağrılı jinekolojik muayene.

siroz. iskemik patoloji saptanmadı. 6 yıldır etiyolojisi açıklanamamış kriptojenik siroz öyküsü mevcuttu. heterojen intensiteler izlendi. Dahiliyeye rekonsülte edilen hastada WH tanısıyla penisilamin 150-300mg/gün. Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı. Hasta kognitif testleri uygulayamadı. Kriptojenik siroz öyküsü yanında nörolojik. Göz muayenesinde bilateral Kayser-Fleischer halkası görüldü. anhedoni. 24 saatlik idrarda bakır düzeyi 248 μg/24saat (N:<50 μg/24saat) olarak bulundu. Hamilton Anksiyete Ölçeği(HAM-A) 27/56 olarak bulundu. yakınlarını tanımama şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. seruloplazmin düzeyi 1. kilo kaybı bulgularıyla deliryum ve depresif bozukluk öntanıları düşünüldü. uykusuzluk. Sonuç: WH’da hepatik belirtiler akut.PB 159 Deliryum Düşünülen Wilson Hastalığı: Bir Olgu Sunumu Atakan Yücel*. DDÖ 10-4/33. ataksi gibi ekstrapiramidal etkilerle karakterizedir. Giriş: Wilson hastalığı (WH) selüler hasarla sonuçlanan bakır toksisitesiyle karakterize genetik zeminli bakır metabolizma bozukluğudur. Nedeni anlaşılamayan ekstrapiramidal ve serebellar bulgularla birlikte psikiyatrik semptomları olan genç hastalarda ayırıcı tanıda WH akılda tutulmalıdır. 2 ay önce abortus ve küretaj operasyonu sonrası anlamsız konuşmalar. depresyon da yaygın olarak görülür. HAM-D 21-5/51 . insomnia. Bazal ganglionlardaki simetrik izlenen patolojilere yönelik iskemik problemler düşünülerek nörolojiye konsülte edildi. nukleus lentiformislerde atrofik değişiklikler. vajinal kanama. BDE 21-6/63 şeklinde iyileşme tespit edildi. vajinal kanaması kesildi. çinko asetat tedavileri başlandı. fulminan hepatik yetmezlik olarak kliniğe yansırken nörolojik bulgular dizartri. yürüme bozukluğu. psikiyatrik belirtiler gösteren olgumuzda WH tanısına giden süreç ilginç bulunarak sunulmuştur. kollarda bacaklarda distonik postür. Elif Oral*. Ünsal Aydınoğlu* * Atatürk Üniversitesi. boyunda ayaklarda kasılmalar. amaçsız vücut hareketleri. kronik hepatit. Beck Depresyon Envanteri (BDE) 33/63. Hastanın kliniğimizde amisülpirid 200mg/gün. lorazepam 3mg/gün ile tedavisi sürerken hipertansiyon gelişmesiyle milnasipranı kesildi. Psikometrik değerlendirmede Deliryum Derecelendirme Ölçeği(DDÖ) 18/30. kısıtlı kooperasyon. yürümekonuşmada zorluk. Hepatik. birkaç günde oryantasyon kusuru düzeldiyse de hareket bozukluklarında iyileşme minimaldi.46 mg/dl (N:26-63 mg/dl). . Kognitif bozukluk. Olgu:37 yaşında bayan. ruhsal muayenede bilinci açık. sürekli anlamsız gülümseme mevcuttu. Metabolik-infiltratif patolojiler yönüyle tetkikleri istendi. HAM-A 20-10/56. psikiyatrik semptomlarla kendini gösterebilir. ara ara ortaya çıkan oryantasyon kusuru. Psikiyatri Ana Bilim Dalı. dizartri. nörolojik. tremor. Nörolojik değerlendirmede DTR bilateral hiperaktifti. halsizlik. ** Atatürk Üniversitesi. Nermin Yücel**. Erzurum. Hamilton Depresyon Ölçeği(HAM-D) 27/51. amisülpirid 200mg/gün tedavisine devam edildi. anksiyöz duygulanım. Kadın doğum kliniğince tekrar kürete edildi. depresif duygudurum. tremor. koreoatetozis. Sırayla 15 gün ve 45 gün sonra testlerde. distoni. talamuslarda. burun kanaması. Dahiliye konsültasyonunda kompanse kriptojenik siroz düşünüldü. Erzurum. Beyin MRG’de bilateral bazal ganglionlarda. milnasipran 100mg/gün.

Duygulanımı disforik.5-8 arasında olduğu gösterilmiştir. kadın. Türkiye Giriş Hipotroidizm tiroid hormonun düşüklüğü sonucu oluşan klinik sendromdur. Psikomotor ajitasyonu mevcut. ev hanımı.7) TSH:8. Nörolojik muayenede konfüzyon hali dışında bir patoloji saptanmadı. Bilge Burçak Annagür* * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği. Konya. Duygudurumunda depresif belirtiler devam eden hastaya essitalopram 10 mg/gün başlandı. çocuklarının kendisini zehirleyeceği düşünceleri başlamış. ilkokul mezunu. Hastanın önceki psikiyatrik belirtisinin olmaması nedeni ile de organik bir etyoloji ön planda düşünülmüştür. komşularının kendisine kötülük edeceği düşüncesi. Nitekim tiroid fonksiyon testlerinde görülen hipotiroidi bulgusu da bu hipotezimizi desteklemektedir. haftasından itibaren tiroid fonksiyon testlerinde ve psikotik belirtilerinde belirgin düzelme oldu. Hastaya Ketiyapin 400 mg/gün başlandı. Hipotiroidinin depresyonla ilişkisi iyi bilinmesine karşın psikotik semptomlarla da ilişkisinin olduğunu göstermesi açısından iyi bir olgu örneği olduğu düşünülerek hazırlanmıştır. Çağrışımlar dağınık. Tiroid USG: Her iki tiroid parankimi minimal heterojen izlenmiştir.1 IU/ml (0-34) olarak tespit edildi. Hastanın bakılan tiroid fonksiyon testlerinde freeT3: 2. evli.03 pg/ml(24. Tiroid hastalıkları her yaşta psikiyatrik semptomlara neden olabilir.93-1. Yapılan endokrinoloji konsültasyonu sonucunda klinik tablo hashimato hipotiroidisi lehine yorumlandı. Bu olguda hipotiroidiye bağlı olarak akut psikotik semptomlarla karşımıza çıkan bir olgu sunulmuştur. . psikotik belirtilerin akut başlangıç göstermesi.PB 160 Psikoz Kliniği ile Ortaya Çıkan Hipotiroidi Olgusu Şule Gündüz*.45pg/ml (0. Öncesinde herhangi bir psikiyatrik öyküsü bulunmayan hastanın son 1 haftadır içe kapanma.2) Anti-tg:527 IU/ml (0-115) Anti-tpo: 399. İlk ruhsal muayenesi: Bilinç konfüze. Tartışma Olgu için geç erişkin yaşta başlaması. Düşünce içeriğinde etrafındaki kişilerin kendisine zarar vereceklerine yönelik perseküsyon sanrıları mevcut. Farklı ilaçları alarak ve bileğini keserek kendisini öldürmek istemiş. Ailesi tarafından baygın halde bulunan hasta acil servise getirilmiş. disforik ve depresif duygudurumun ön planda olması nedeni ile psikotik belirtili depresyon tanısı düşünülmüştür. 56 yaşında. Olgu ND. Vital bulguları normaldi.52mıu/ml (0. Tiroid hormon replasmanı başlanan hasta tedavinin 2. Acil servise özkıyım girişimi nedeniyle başvurdu. Psikiyatrik hastalarda klinik hipotiroidizm görülme oranı %0. Bu olguda geç yaşta başlayan ve psikotik depresyonun ön planda göründüğü bir hipotiroidi olgusu sunulmuştur. Kan biyokimya değerleri normal sınırlardaydı.4) freeT4:1.27-4. Klinisyenler özellikle geç yaşta başlayan ve psikotik semptomlarla kendini gösteren hastalarda hipotiroidiyi göz önünde bulundurmalıdırlar. Uykusuzluk ve yemek yememe şikayeti eklenmiş. Hastanın yatışı boyunca ağlamaları ve depresif duygudurumu mevcuttu. Hastaya tiroksin 75 mg/gün başlandı.

31(5):762-4. A report of 18 cases. Walshe JWB. üç ay önce katarakt operasyonu geçirdiği öğrenildi. Olgu: 30 yıldır bipolar affektif bozukluk tanısı ile düzensiz psikiyatrik tedavi tanımlanan 75 yaşında kadın hasta uykusuzluk. tiroksin kullandığı. Aust NZJ Psychiatry 1997 Oct.45. Benzer psikiyatrik tablolar tiroid replasman tedavisi sırasında da bildirilmiştir (1.09 olarak bulundu. çok konuşma. T3: 2.PB 161 Bir Olguda Bipolar Affektif Bozukluk ve İyatrojenik Hipertiroidiye Bağlı Deliryum Eştanısı Fikret Ferzan Ergün. Tartışma: Bu olgunun kontrolsüz tiroksin kullanımının manik epizodu tetiklemesi ve deliryuma yol açması açısından tartışılması önemlidir. with statistical analysis of incidence.' thyrotoxic psychosis'. European J of Endocrinology 2000. yönelimi düzeldi. istemli dikkat ve yoğunlaşmasının bozulduğu saptandı. Hasta böcek ve çeşitli hayvanlar görme şeklinde görsel varsanılar ve bu böceklerin vücudunda dolaştığı şeklinde taktil varsanılar saptandı. Hasta poliklinik takibi planlanarak taburcu edildi ve bir hafta sonraki poliklinik kontrolünde remisyon halinin devam ettiği gözlendi. Laboratuarında TSH: 0. Hasta perseküsyon ve referans hezeyanları tanımladı. Servisteki ilk psikiyatrik muayenesinde yöneliminin bozuk olduğu. mini mental test puanı normal düzeye ulaştı. demans ve deliryum ön tanıları ile ketiapin 25mg/gün ve risperidon 2mg/gün tedavisi başlandı. Bunun dışındaki laboratuar tetkikleri normal sınırlardaydı. Hastanın 15 yıldır tiroid tedavisi gördüğü. Hüseyin Güleç Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Giriş: Hipertiroidi mani. ayrıca beta talasemi ve hipertansiyon tanısı olduğu. hareketlilik şikâyetleriyle Erenköy RSHH acil psikiyatri polikliniğine başvurdu ve yatışı yapıldı. Ellis PM. hipomani. Kaynaklar: 1-Irwin R.2). anksiyete bozuklukları. hayvan şekilleri görme. Aile hekiminin önerisiyle tiroksin tedavisi kesilen hastada psikotik semptomlar ortadan kalktı. 2-Brownliel BEW. 142:438-444. konuşma miktar ve hızının arttığı. deliryum vb psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilmiştir. T4: 1. duygulanımın öforik olduğu. Bir haftanın sonunda valproik asit 500 mg/gün tedaviye eklendi.00. psikomotor aktivitesinin arttığı. çağrışımlarının dağınık izlenimi verecek kadar hızlandığı. istemsiz dikkatinin arttığı. duygudurumunun eleve. Jülide Güler. ancak öforisi tedavinin daha geç döneminde ortadan kalktı. . ancak son bir yıldır kontrole gitmediği. Rae AM. Yapılan değerlendirme sonucu Bipolar bozukluk psikotik özellikle manik epizot. Wells JE: Psychoses associated with thyrotoxicosis. Mini Mental Testten 18 puan aldı. Delahunt J: Psychosis followin acute alteration of thyroid status.

eşine yönelik kıskançlık hezeyanları ve saldırganlık şikâyetleri nedeni ile başvurduPsikiyatrik muayenesinde emosyonel labilite. Ömer Faruk Demirel. Bu hastalardaki kompleks nörobiyolojik patolojiden dolayı birden çok reseptörü hedef alan tedaviler kaçınılmaz olmaktadır. Alaattin Duran İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Hacı Murat Emül. İstanbul Son yıllarda cerrahi tekniklerdeki gelişmeler sayesinde epilepsi ve tümör cerrahisinde olumlu sonuçlar alınmakla birlikte bu operasyonlar sonrasında organik beyin sendromu başlığı altında değerlendirilen bazı psikiyatrik tablolar geliştiği ve bu tablolarda tedaviye direncin sık görüldüğü gözlenmektedir. Atipik antipsikotiklerin. Uygulanan risperidon 6mg/g ve valproat 1500mg/g tedavisi ile şikâyetlerinde gerileme gözlenmeyen hastanın valproat tedavisinin çapraz titrasyon ile 600mg/g karbamazepine değiştirilmesi ile klinik bulgularında gerileme gözlendi. Bu olgu ışığında da sol frontotemporal tümör rezeksiyonu sonrası gelişen psikiyatrik semptomatoloji ve bu tablolara psikofarmakolojik yaklaşım basamaklarının ele alınması amaçlanmıştır. spontan ağlamalar ve irritabilite gözlendi.PB 162 Sol Frontotemporal Tümör Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Agresyonun Ön Planda Olduğu Psikoz Vakası Nazife Gamze Usta. . Düşünce içeriğinde eşine karşı kıskançlık hezeyanları ve homisidal düşünceler saptandı. ani öfke patlamaları. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğine sol frontotemporal oligodendroglioma rezeksiyonu sonrası gelişen gün içerisinde ani ağlamalar. duygudurum düzenleyiciler ve lityumun artan kullanımları ile nöropsikiaytrik sendromlarda görülen agresyon etkili olarak tedavi edilebilmektedir. Olgumuz. Organik beyin sendromunda davranış kontrolünü sağlamada antipsikotiklere kıyasla GABAerjik sistem üzerinden düzenleme yapan karbamazepin gibi antikonvülsan tedaviler önerilmektedir.

erken tanı-tedavi ile beş yıllık sağkalımın %80. s. değersizlik düşünceleri. Depresyon %10-40 oranında görülür(3). erken tedavi önemlidir. . BMJ Books 2009. USA. Rajpar J. USA. ikincil gelişen ruhsal bozuklukları tanıyabilmek. J ECT 2007. konfüzyon gibi nöropsikiyatrik belirtiler %10 sıklıkta görülebilmektedir. intihar düşüncesi. Psikoz nadir görülür(4). Burhanettin Kaya 2 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Malign Melanoma (MM) %18. Olgu: Kendine güvenmeme. Ringborg U. Servise yatırıldığında bir haftadır süren uyku hali. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008. The Epidemiolgy. s. İki hafta sonra belirtilerinde gerilememe olmaması üzerine sekiz seans EKT uygulandı. beslenme reddi. Wiley-Blackwell 2008.PB 163 Malign Melanom Tanısı Konan ve İkincil Depresyonu Olan Bir Olguda İnterferon Alfa Kullanımına Bağlı Psikoz Gelişimi ve Tedavide EKT’nin Etkisi Melike Küçükkarapınar 1. ikincil depresyonu olan. Kurani A. 9.Kaya N. The successful use of electroconvulsive therapy in a patient with interferoninduced psychotic depression. 5. Psychological reactions in patients with malignant melanoma. Yakınmalarında belirgin düzelme gözlendi. Risperidon 1 mg/gün başlandı. interferon alfa kullanımına bağlı psikoz gelişen ve EKT ile düzelen bir olgu kaynaklar ışığında tartışılmıştır.Schwartz RA. yorgunluk yakınmaları olan 37 yaşında kadın hasta. Bu bildiride MM tanısı konan. Şahingöz M. Tedavinin başından itibaren psikiyatrik değerlendirme ve izlem önerilmektedir. Venlafaksin 225 mg/gün. 3. Skin Cancer: Recognition and Management. 31(2):157-162.111-115. 537.2 sıklıkta görülen.Brandberg Y. Eur J Cancer 1995. Buna bağlı olarak depresyon. Tartışma-Sonuç: IFN-a kullanan kanser hastalarında sıklıkla depresyon görülmekte.Zincke MT.90 olduğu bir deri hastalığıdır(1). Aetiology and Prevention of Melanoma. Hastalığa ikincil depresyon %23 oranında görülmektedir(2).Marsden J. Zeytinci İ. işitsel-görsel varsanıları vardı. Sjoden P. 75. Literatürde IFN-a kullanımına ikincil gelişen psikotik depresyonun tedavisinde EKT’nin yeri ile ilgili bir çalışma vardır(5). 4. 5mg/gün Biperiden IM başlandı. halsizlik. Mirtazapin 15 mg/gün ve Olanzapin 5 mg/gün tedavisi sürdürüldü. Istafanaus R. Tedaviden 15-20 gün sonra yakınmalarında artış gözlenmiş. 23(4):291-292. Hastalığın yinelemesi ve metastazı engellemek amacıyla IFN-a gibi immünomodulatuar ilaçlar kullanılmaktadır. MM tanısı konduktan sonra IFN-a tedavisi başlamış. ABC of Skin Cancer. İlaç içmeyi reddettiği için 5mg/gün Haloperidol. 2 mg/gün’e çıkarıldı. MM hastalarında erken dönemde baş etme gücünü arttırmak. Kaynaklar 1. Olgumuz EKT’nin IFN-a kullanımına gelişen psikozun tedavisinde yeri olduğunu düşündürmektedir. 2. İnterferon alfa kullanan malign melanomlu bir hastada ortaya çıkan mani: Olgu sunumu. psikoz. Taburculuktan iki ay sonra yapılan izleminde iyilik halinin sürdüğü gözlendi. nadiren psikoz eşlik etmektedir.

Bu durumda yine CD yan etkisi düşük olan başka bir antidepresana geçilmiş ve bu yan etkiler tamamen düzelmiştir..3:7410. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A. tedaviyi olumsuz etkilemektedir(2). J Clin Psychopharmacol. Yan etkiler nedeniyle fluoksetin tedavisi kesilip. Olgumuzda fluoksetine bağlı CD gelişmesi nedeniyle duloksetin tedavisine geçilmiş fakat başka bir cinsel yan etki olan RE gelişmiştir.¹..Serretti A. Bu yazımızda cinsel yan etkileri çok az görülen bir antidepresan olan duloksetine bağlı gelişen RE olgusunu ilk defa bildirmeyi amaçladık. boşalma hissi olmasına rağmen dışarı sperm akışı olmaması ve mesaneye doğru geri boşalma olarak tanımlanmaktadır(1). Erzurum Giriş: Retrograt ejakülasyon (RE) bir cinsel disfonksiyon (CD) olup.¹*. Olgu: 43 yaşında. 2009. Üroloji Kliniği. ² 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.29(3):259–66. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: a meta-analysis. Chiesa A. Dasgupta P. Retrograde ejaculation following open ureteric reimplantation: a case report. fakat orgazm problemleri başlamıştı. Yeni bir antidepresan olan duloksetinin cinsel yan etkileri plaseboya eşit düzeydedir(2).PB 165 Duloksetine Bağlı Retrograt Ejekülasyon: Olgu Sunumu Mahmut Bulut. Kaynaklar: 1. . Yapılan üroloji konsultasyonu sonucunda RE tanısı konulan hastada RE’nun duloksetine bağlı olduğu düşünülerek cinsel yan etkisi az olan başka bir antidepresan olan bupropiyon 150mg/gün başlandı.Au E. Dasgupta R. 2. Sonuç olarak antidepresanlara bağlı CD geliştiğinde cinsel yan etkileri daha az olduğu bilinen ajanlara geçmek tedavide yaralı olabilir. Duloksetin tedavisinin kesilmesinden iki gün sonra hastanın RE şikayetleri sona erdi ve 6 aylık takibinde herhangi bir CD tariflemedi. Duloksetin tedavisine başlandıktan bir ay sonra fluoksetine bağlı cinsel yan etkiler düzelmiş. evli erkek hasta major depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu tanılarıyla 11 yıldır takip ve tedavi edilmekteydi. Diyarbakır 2 Palandöken Devlet Hastanesi. Bu süreçte çeşitli antidepresan tedaviler almış. Kliniğimize başvurusunda 6 aydır fluoksetin 20mg/gün alan hastada fluoksetine bağlı cinsel isteksizlik ve geç boşalma şikayetleri mevcuttu. 2009. duloksetin 60mg/gün başlandı. fakat etkisizlik veya yan etki nedeniyle ilaçları değiştirilmişti. Tartışma: Antidepresanlara bağlı CD sık gözlenmekte olup. J Med Case Rep.D. Antidepresanlara bağlı CD sık gözlenmektedir. Keremhan Gözükara. Mehmet Cemal Kaya.

Hasta bu ilacı depresif yakınmalar olduğu zamanlarda “manik halini özlediği için” kullandığını ifade ediyor. Yasemin Görgülü. Mehmet Bülent Sönmez Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. toplum içinde rahat olma şeklinde tanımlanabilir. . Siklopentolatı kesmesi önerilerek uygun tedavi düzenlendi. yaklaşık 5 yıldır bağımlılık düzeyinde olmayan düzensiz esrar kullanımı mevcut. Siklopentolat. özgüvende artış. Rugül Köse Çınar. bir arkadaşının önerisiyle siklopentolat kullanmaya başlamış. Bu olgu da antikolinerjik ilaçların kötüye kullanımları/bağımlılıkları konusunda ilaçların ruhsatlandırılmaları. sinirlilik olduğunu ifade ediyor. kullanmadığı zamanlarda ise sıkıntı. uyku hali. Ancak bu atak sonrasında depresif yakınmaları ortaya çıkan hasta. keyifsizlik. Antikolinerjik ilaçların medikal kullanımlarıyla birlikte. Kliniğimiz tarafından bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen bir hasta siklopentolat bağımlılığının da saptanması üzerine konuya dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. ülkemizde siklopentolat hidroklorid %1’lik solüsyon şeklinde ticari olarak satılmaktadır. buruna damlatma yoluyla kullanmaya başlamış. ACG. reçete edilmeleri ve satılmaları konusunda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. kontrol amaçlı polikliniğimize başvurdu. Tanısal oftalmik girişimlerin yanı sıra üveitis ve iritis tedavisinde de kullanılmaktadır. İlk psikiyatrik şikayetleri 2004 yılında başlamış. İlacı en uzun 3 haftalık bir dönem bırakabilmiş.PB 168 Siklopentolat Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu Işıl Ateş Çöl. Diğer antikolinerjikler eczanelerden reçetesiz satın alınabilmektedir. Antikolinerjik ilaçlar daha çok öforizan etkileri nedeniyle kötüye kullanılmaktadırlar. 28 yaşında bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen erkek hasta. Hamilton depresyon değerlendirme ölçeği 17 olarak tespit edildi. Başlangıçta günde yarım şişe kullanırken son 6 aydır günde 1 şişe bitirmeye başlamış. ağız kuruluğu olduğunu. ortamdan uzaklaştığını. sikloplejik bir tersiyer amin muskarinik reseptör antagonistidir. Asıl olarak göz damlası olarak piyasada bulunan siklopentolatı göz damlası olarak değil de. etrafı algılayışının değiştiğini. İlacı kullandığı zamanlar. özgüveninin arttığını. Bu ilaç dışında 5 yıldır 1 paket/gün sigara kullanmakta. Bu etkiler kullanan kişilerde çok konuşma. Ülkemizde antikolinerjik ilaçlardan sadece biperiden yeşil reçete ile verilerek kontrole tabi tutulmaktadır. Siklopentolat hidroklorid oftalmolojide tanı amacıyla ve ameliyat öncesi değerlendirme amacıyla sık kullanılan topikal midriyatik. Ruhsal muayenesinde depresif yakınmaları mevcuttu. manik epizod tanısı ile servisimizde yatırılarak uygun medikal tedaviyle takip edilmiştir. Haziran 2006 ve Mayıs 2011 yıllarında bipolar bozukluk. akut psikotik atak tanısı konmuş. giderek artan kötüye kullanım ve bağımlılık potansiyelleri son zamanlarda sıkça göze çarpmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi. Tiyaneptinin major depresyon. baş dönmesi. kötüye kullanım. Tiyaneptin pek çok antidepresanlardan farklı olarak karaciğerde Sitokrom p450 enzim sistemini kullanmadan metabolize olur. bekar. 2003). ateş:36..Gör. Letterme ve ark. Hastanın tıbbi özgeçmişinde herhangi bir özellik saptanmadı. Olgumuzda Tiyaneptin uyarıcı etkisi ve aynı etkiyi sağlamak için hasta tarafından dozun sürekli artırılmış olması ve ilacı bulamadığında yoksunluk belirtileri ile acil servise başvurması dikkat çekicidir. uyku bozukluğudur ve bu yan etkilerin zamanla azaldığı bildirilmiştir (Antona J. Tiyaneptin ilgili yapılan çalışmalarda güvenli olduğu bildirilmekle birlikte kötüye kullanımının olduğu klinisyenlerin gözden kaçırmaması gereken bir durumdur. Tiyaneptin yüksek dozda iyi tolere edilebildiği belirtilmiştir. Psikiyatrik öz geçmişinde bir yıl önce var olan depresif şikayetler dışında başka özellik bulunamadı. O dönemde moral bozukluğu. Tartışma Tiyaneptin beyinde seratonin geri alınımını arttıran ve nöronal dentritlerde stresin indüklediği atrofiyi azaltan bir antidepresandır (Antona J. Çocuk Psikiyatri AD. bipolar depresion. 2001).Dr. isteksizlik. Mustafa ERKAN*** * Arş. Tıp Fakültesi. yoğun huzursuzluk hissi. Ve ark. Akdeniz Üniversitesi. Hastanın bir yıldır sadece Tiyaneptini giderek artan yüksek dozlarda kullanması. kullanmadığında yoksunluk belitileriyle birlikte toplumsal ve mesleki etkinliklerinin azalması nedeniyle ilacı kötüye kullanımı olarak değerlendirildi ve hastada var olan durumu Tiyaneptin kötüye kullanımına bağlı yoksunluk belirtileri olduğu anlaşıldı Hastaya yoksunluk belirtileri nedeniyle diazepam 15 mg/SF İV infüzyonu başlandı. Akdeniz Üniversitesi. yoksunluk . Bu olguda depresif şikayetler nedeniyle doktor önerisi olmadan kendi başına Tiyaneptin başlayan ve giderek artan dozda kullanımı olan hastanın yoksunluk belirtilerinin gelişmesi ve Tiyaneptinin kötüye kullanımından söz edilecektir. İlacını kullanmadığında yoğun sıkıntı hissiyle birlikte ilacı kullanmak zorunda kaldığı ve ilaçla birlikte rahatladığı öğrenildi.Dr. Tiyaneptini eczaneden reçetesiz temin etme imkanı olduğu için bu konuda bir güçlük çekmediği anlaşıldı. Acil servise terleme.Dr. çarpıntı ve yerinde duramama şikayetleriyle başvurdu. Kognitif yönden Tiyaneptinin dikkati ve öğrenmeyi artırdığı belirtilmiştir (Labrid C ve ark. iş yerindeki sorunlar ve bunlara bağlı kaygıları nedeniyle Tiyaneptine başlamış. Tıp Fakültesi. bu nedenle ilaç etkileşimi daha az olabilmektedir..50 mg/gün dür. çalışan kadın hasta. Diazepam infüzyonu sonrası şikayetlerinin gerilemesi ile AMATEM’de takip edilmek üzere acil servisten taburcu edildi. Antalya ** Arş. 2001). Ve ark. 2003). Son alarak 625 mg/güne kadar çıkmıştı. konstipasyon. Çocuk Psikiyatri AD. Psikiyatri AD. Yapılan laboratuar tetkiklerinde hematoloji ve biyokimya sonuçları normal sınırlardaydı. Olgu: 27 yaşında. 1992).5 olmakla birlikte başka bir patoloji saptanmadı. Anahtar kelimeler: Tiyaneptin. baş ağrısı.5 mg doz ile başlamış sıkıntıları geçmeyince giderek dozu artırmış. Antalya *** Arş. Antalya Giriş: Tiyaneptin trisiklik antidepresanlara yapısal olarak benzeyen yeni jenerasyon bir antidepresandır (Sánchez ve ark. Tiyaneptin kötüye kullanımı ile ilgili literatürde olgu sunumları bulunmaktadır. Yapılan ilk değerlendirilmede yüksek miktarda Tiyaneptin kullanmakta olduğu ve son iki gündür ilacını alamadığı bu nedenle de şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Sıklıkla olan yan etkileri bulantı. Tiyaneptini ilk defa bir yıl önce arkadaşının önerisiyle eczaneden satın alarak kullanmaya başlamış.Gör. distimi ve uyum bozukuklarında önerilen günlük dozu 25 . İlaca günlük 12.. üniversite mezunu. Tıp Fakültesi.Gör. beş olguyla yaptıkları çalışmada Tiyaneptinin psikostimulan etkileri görülmüştür (Leterme ve ark. Fizik muayenesinde TA:140/80 nabız:97. kullanmak için çaba göstermesi. Leyla AKGÜÇ**. karın ağrısı. Nörolojik muayenesi normaldi.PB 169 Tiyaneptin Kötüye Kullanımına Bağlı Yoksunluk Belirtileri Gelişen Bir Olgu Sunumu Salih GENÇOĞLAN*.

Kliniğimize yatışının olduğu gece gözlük camını kırarak bileklerini kesen olgunun yapılan psikiyatrik bakısında işitsel ve görsel hallusinasyonlar. hiç evlenmemiş olgu öldürüleceği korkusu ve kendini öldür diyen sesler duyduğu için getirildiği acil servisten şizofreni ön tanısı ile kliniğimize kabul edildi. 70’lik ve 35’lik) alkol alımının ardından kendini öldürmesini söyleyen sesler duymaya başlamış. Elif Tatlıdil Yaylacı. Bunun üzerine getirildiği acil serviste ajitasyon nedeniyle aralıklı olarak üç kez 10 mg im haloperidol uygulanmış. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Bu olgu sunumunun amacı alkol kullanımının yol açtığı psikotik bozukluk tanılı bir olgunun ayırıcı tanı ve tedavisinin tartışılmasıdır. ablasını meme kanseri ve yeğenini boğulma sonucu kaybetmiş. Son birkaç yıldır her gün birkaç bira içen olgumuz. fizik bakısında otonomik hiperaktivite ve tremor saptanmıştır. günümüze dek olan süreçte anne ve babasını kardiovasküler hastalık. İrritabl mizaç özelliklerine sahip olan olgumuzda yatışından bir hafta kadar önce kız arkadaşıyla olan ilişkisinin ifşa olduğu şeklinde düşünceler ve bu nedenle kendisine şantaj yapılacağı yönünde şüpheler başlamış. Aile öyküsünde 1995 yılından bu yana kayıp olup. Hamdi Öztürk. lise mezunu. psikomotor ajitasyon. Bu dönemde olgu depresif belirtiler tanımlamaktadır ancak başvuru ve tedavi öyküsü bulunmamaktadır.PB 170 Alkol Kullanımın Yol Açtığı Psikotik Bozukluk-Hallusinasyonlarla Giden: Bir Olgu Çetin Irmak. Bu sırada gerçeği değerlendirme yetisi de bozuktur. izleyen 48 saat içerisinde 205 cc (100’lük. . Olgu: 51 y. Beş yıl önce iflas eden olgu. haber alınamamış bir de abi bulunmaktadır. erkek.

Bu sunacağımız vaka bağlamında.Pskiyatri **Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Eğitim ve İdari Koordinatörü Gabapentin. nöropatik ağrı ayrıca yaygın anksiyete bozukluğu. epilepsi. bipolar afektif bozukluk.PB 171 Gabapentin Bağımlılığı: Bir Vaka Sunumu *Emine Merve Kalyoncu. **Erol Göka *Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. .migren tedavilerinde kullanılan bir gama-aminobutirik asit (GABA) analoğudur.Türkiye‘de kontrole tabi ilaçlardan olmamasına karşın kötüye kullanım potansiyeline sahiptir. literatürdeki sınırlı sayıda olan gabapentin bağımlılığı kavramı gözden geçirilecektir.Gabapentin.

Cilt. 8. özellikle bellek zayıflıklarının ön planda olduğu bilişsel sorunlar olsa da. düşünce içeriği bozukluğundan ziyade duygudurum belirtileri (elevasyon. Seventh edition. Korsakoff psikozunun temel belirtileri. önemli derecede bellek kusurları olduğu anlaşıldı. Ozan Pazvantoğlu. Korsakoff psikozunun temel belirtileri bilişsel. Chapter 10. Bu belirtiler daha çok ruhsal muayenenin düşünce içeriği alanıyla ilgilidir ve paranoid içerikli hezeyanlar biçimindedir(4). özellikle bellek ile ilgili zayıflıklardır(1). Ishimoto Y and Ohmori T. çok ve gereksizce para harcama. 3-Azim W.PB 172 Psikiyatrik Belirtilerin Asıl Tanının Gözden Kaçmasına Neden Olduğu Bir Korsakoff Psikozu Olgusu Eda Çetin. 10.1 oranında saptanırken klinik populasyonda bu vakaların ancak %20’sinin doğru tanı alabildiği bildirilmiştir (2. 1.36:553-5. Buna karşın daha az sıklıkla bazı vakalarda psikiyatrik belirtiler de ön planda olabilmektedir. sayfa 1094-5. Biz bu bildirimizde. Ömer Böke Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Korsakoff psikozu sıklıkla tiamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan nöropsikiyatrik bir bozukluktur. 2002.3). Hosp Med 2003. In: Greenfield's Neuropathology. psikiyatrik belirtilerinin uzun süreli alkol kullanımına bağlı olduğu. The Oxford University Press.64:326-7. grandiyözite. duygudurum labilitesi) gösteren ve yaklaşık 7 yıldır “bipolar bozukluk” tanısı ile takip ve tedavi edilen bir Korsakoff psikozu vakasını sunduk. olgumuzda olduğu gibi bazı durumlarda psikiyatrik belirtiler-hezeyanların yanı sıra duygudurum belirtileri. Baskı. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda. Nutritional and metabolic disorders. Post mortem çalışmalarda %1. .ön planda olabilir ve Korsakoff psikozu tanısı gözden kaçabilir. 607-641. 2-Graham D. Lantos P (eds). Wernicke’s encephalopathy: a frequently missed problem. Araki M. Bunun nedenlerinden biri bozukluğun klinik sunumunun değişken olabilmesi ve başka nörolojik ya da psikiyatrik hastalıklarla karışabilmesidir. Alcohol & Alcoholism 2001. 4-Iga JI. Kaynaklar: 1-Sadock BJ and Sadock VA. Malabsorbsiyona neden olan diğer durumlar dışında özellikle uzun süreli alkol kullanımına bağlı olarak geliştiği bilinmektedir(1). A case of Kosakoff’s Syndrome improved by high doses of donepezil. Bölüm. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Walker R. Klinik takiplerinde şimdiye dek Korsakoff psikozu tanısı konulmamıştı ve duygudurum düzenleyici tedavisi almaktaydı.

Psikiyatri AD.Schofferman J. Clin J Pain 1999. Aile hekimliği uygulamasının giderek yaygınlaşmakta olduğu ülkemizde. Sonuç olarak kronik ağrı için opioid kullanan hastalarda geniş bir değerlendirme ve izlem gerekmektedir. 2009 yılında ABD’de yaşadığı dönemde. özellikle rapor ile kullanılan opioidlerin kontrolsüzce birden çok hekim tarafından reçetelenmesinin. İzmir Giriş ve Amaç: Fentanil. yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de. Clinical guidelines for the use of chronic opioid therapy in chronic noncancer pain. 2010 yılında kullanmakta olduğu oksikodon.kullanmakta olduğu oksikodon dozunu giderek arttırarak 80 mg/G dozuna çıkarmış. P. J. Chou. 2. opioid analjezik kötüye kullanımı/bağımlılığı sorununu arttırabileceği göz önünde tutulmalıdır. Long-term opioid analgesic therapy for severe refractory lumbar spine pain. Neurology 1998. standart ağrı tedavisine yanıt alınamayan kronik ağrı hastalarında daha yaygın kullanılmaya başlanan bir opioid analjeziktir. 50(6):1837-41. Adler JA. . sırt ağrısı yakınmasıyla başvurduğu doktor tarafından Schearman sendromu tanısı konularak oksikodon 30 mg/g ve diazepam 20 mg/G kullanması önerilmiş. Opioid kullanımı sırasında bağımlılık oranını belirleyebilmek için değişik risk skalaları kullanılsa da hangi hastaların bağımlılık geliştirebileceğini tahmin etmek güçtür.R. yeniden ağrılarının artması nedeniyle bir ağrı kliniğini tarafından Fentanil (Durogesic) 12mg/G tedavisi başlanmış. Algoloji BD.PB 173 Fentanil ile Kronik Ağrı Tedavisi Gören Bir Hastada Gelişen Bağımlılığa Multidisipliner Yaklaşım İsmail Özel*.Watson CP. J. erkek hasta. Hasta süreç içinde kullanmakta olduğu fentanil preparatını kendi kendine 200 mg/G doza yükseltmiş. Yüksek doz ilaç reçete edilmesi talebiyle başvurduğu algoloji uzmanı tarafından bağımlılık gelişmiş olabileceği düşünülerek Madde Bağımlığı Polikliniği’ne yönlendirilen hasta kliniğimize yatırılarak tedavisi düzenlendi. Kaynaklar: 1. Aile hekimliğinin yaygınlaştığı ülkemizde bu grup ilaç tedavilerinin standardize edilmesi ve kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekmek istenmiştir Olgu: 24 yaşında. Tartışma: Opioidler şiddetli sırt ağrısını azaltmada çok etkindir(1. Toksikoloji ve İlaç bilimleri Enstitüsü. 15(2):136-40. Tıbbi tedavi gerekçesi dışında kullanıldığında kötüye kullanım ve bağımlılık geliştirdiğine ilişkin olgu bildirimleri hızla artmaktadır. 10(2):113-30. Ballantyne JC. Fanciullo.2). İzmir ** Ege Üniversitesi Madde bağımlılığı. Suboxone temin etmekte zorlanan hasta. Fine. G. Ender Altıntoprak*. 3. Davies P et al. tolerans gelişmesinden ve bağımlılık geliştirme potansiyelinden dolayı opioidleri kronik ağrı tedavisinde kullanmaktan çekinmektedir(3). Efficacy of oxycodone in neuropathic pain: a randomized trial in postherpetic neuralgia. Pain 2009. **Can Eyigör***. İzmir *** Ege Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon AD. Meltem Uyar*** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Babul N. diazepam ve tüm diğer maddeleri bırakarak yine yasal olmayan yollardan elde ettiği Buprenorfin/Nalokson kombinasyonu (Suboxone) 24 mg/G kullanmaya başlamış. Ağrıları geçmeyen hasta –yasal olmayan yollardan. Birçok klinisyen yan etkilerinden.

anksiyete bozuklukları ve şizofreni tanısı olan kişilerde toplum genelinden daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Bu olguda.C. 17(2):107-114. bipolar bozukluk. Uzmanlık Tezi. Münevver Akın. şiddete maruz kalma sonrası baş etme yöntemleri. şiddetle ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Son 15-20 yılda. Türk Psikiyatri Dergisi 2006. Dünya Sağlık Örgütü kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrama oranını % 10-69 arasında bildirmiştir. Tüm dünya nüfusunu temel alan 48 çalışmanın verilerine göre. Doğanavşargil Ö. Vahip I. Psikiyatri Kliniği. . Sağlık Bakanlığı. gebelik-lohusalık dönemine. Kaynaklar Temiz M. dünyanın her yerinde.PB 174 Psikiyatrik Kadın Hastada Şiddet: Olgu Sunumu Semra Enginkaya. İstanbul. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. bebeğin bakımına ve sosyal yaşama uyum sağlama ve iletişim kurmaya yönelik yaklaşım anlatılmıştır. Aile içi fiziksel şiddet ve kadın hastalarımız. şiddet uygulanan gebe psikiyatrik hastada. T. Bu oranların kişilik bozukluğu. Melahat Akbaş Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İstanbul Şiddetin ülkemizde önemli bir toplumsal sorun olduğu bilinmektedir. Psikiyatrik hastalığı olan kadınlarda aile içi şiddete maruz kalma. tedavi süreci.

Serkan ZİNCİR. Bu makalede postpartum depresyon tedavisinde EKT nin başarısı tartışılacaktır. yoğun intihar düşünceleri mevcut ise. kısa sürede tedaviye yanıt alınması isteniyorsa ve bebeğin gelişiminde anne sütünün önemi düşünüldüğünde. Yapılan değerlendirmeler sonucunda DSM-IV kriterlerine göre pospartum depresyon tanısı alan hastanın başka bir psikiyatrik bozukluk ve hastalığı olmadığına karar verildi. 8. 38 yaşında. Postpartum depresyon olgularında.D Ankara/TÜRKİYE Doğum esnasında oluşan dramatik biyolojik değişikliklerden dolayı postpartum mizaç bozukluklarının biyokimyasal ya da hormonal bir dengesizlik sonucu olduğu düşünülmektedir. EKT başarı ile uygulanmakta olan ve emziren annelerde bebeğe herhangi bir risk oluşturmadığından tercih edilebilecek bir seçenektir. . Son 2 gündür yoğun intihar düşünceleri mevcutmuş. A.EKT sonrası tam remisyon sağlandı. Hasta ve yakını ile yapılan görüşme sonrası. A. Biyolojik değişiklikleri ölçmek amacıyla az sayıda çalışma yapılmış ve bunlarda da gonadal hormonlar ve prolaktine odaklanılmıştır. Mehmet AK.Gazi ÜNLÜ. Doğum sonrası depresyonunda ailesine karşı sevgisizlik ve bebeğine karşı zıt duygular daha ön plandadır.8 kür EKT uygulandı. bayan hasta.gününde depresif belirtiler ile ailesi refakatinde kliniğe başvurdu. İlk 3 kür EKT sonrası semptomlarda kısmen azalma.PB 175 Postpartum Depresyon Olgusunda Başarılı Elektrokonvülsif Tedavi: Olgu Sunumu Cihad YÜKSELİR. Bununla birlikte depresif diğer belirtiler görülür. intihar düşüncelerinin yoğun olması ve bebeği emzirmesi de göz önünde bulundurularak EKT tedavisi uygulanmaya karar verildi. Ali DORUK GATA Psikiyatri A. İzlem sürecinde üç hafta sonra hastanın premorbidine döndüğü gözlendi. Postpartum 10. Mehmet KOÇER. Adem BALIKCI.O.

İlaç tedavisi olarak amisülpirid 600 mg/gün. Barreira PJ. Hastadan endokrinoloji konsültasyonu istendi ve psikojenik polidipsi teşhisi doğrulandı. Polidipsi ile giden psikiyatri hastalarında %69-83 oranları ile şizofreni en sık konulan tanıdır (1. diğer çay vs. Konuşma akışı hızlı ve hedefine ulaşmıyordu. *Fatma Özlem Orhan. Disturbances of thirst and water homeostasis in patients with affective illness. **Kamile Gül *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Amaç: Psikojenik polidipsi. Biol Psychiatry 1979. *Şule Şirin Berk. Hastanın yapılan rutin tetkiklerinde kan sodyum (126) ve üre (3. içeceklerle günlük sıvı alımının 100 bardağı bulduğu tespit edildi. Yanlış tedavi uygulandığında hayati komplikasyonlara neden olabilen bu hastalık. Hyponatremic seizures in psychiatric patients. Shutty MS Jr. Cassidy JW. aşırı hayal kurma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Higgins PB. Sıvı kısıtlaması yapıldı. Kaynaklar: 1-Jose CJ. Olgu: 29 yaşında erkek hasta uykusuzluk. valproik asit 1000 mg/gün ve lorazepam 2 mg/gün başlandı. Duygudurum bozukluğu olan ve nörotik hastalarda sıvı-elektrolit dengesi problemleri nadir olarak bildirilmiştir (3). altta yatan psikiyatrik hastalığın tedavisi ve sıvı alımının kontrolüyle kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Multidisciplinary approach to psychosis. Altesman RI. Psikojenik polidipsi tedavisinde amaç su içme davranışının değiştirilmesidir. Bunun üzerine hasta psikojenik polidipsi açısından tekrar değerlendirildi ve alınan anamnez sonucu hastanın günde 6070 bardak su içtiği.Leadbetter RA. Daha sonraki kontrol muayenelerinde hastanın kan sodyum (133) düzeyinin normale döndüğü. Tartışma: Sonuç olarak. Bu açıdan psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar polidipsi açısından sorgulanmalıdır. psikiyatrik hastalığı olanlarda sık rastlanan bir durumdur. Hasta endokrinoloji polikliniği ile işbirliği kurularak yakın takibe alındı. Pavalonis D.4) düzeyi düşük olarak tespit edildi. sinirlilik. Bu sunumda psikojenik polidipsi öyküsü olan bir Bipolar Affektif Bozukluk (BAB) vakası tartışılacaktır. Hasta polikliniğimize başvurduğunda 48 saat uykusuzluğa rağmen aşırı enerji hali ve fazla konuşması mevcuttu. günlük sıvı alımının azaldığı tespit edildi. Am J Psychiatry 1984. 11 yıldır BAB tanısıyla takip edilen hasta dönem dönem hastanede yatarak dönem dönem de ayaktan duygudurum düzenleyiciler ve antipsikotikler kullanarak tedavi görmüş.14:839843 2. polidipsi psikiyatrik hastalıklarda ortaya çıkabilmekte ve bu durum bazen morbidite ve mortalite riski olan hiponatremik ensefalopatiye yol açmaktadır.141:436-437 .PB 176 Bipolar Affektif Bozukluk ve Psikojenik Polidipsi Birlikteliği Olan Bir Olgu Sunumu *Meral Elçi. Barton JL. Perez-Cruet J.2).20:375-385 3-Zubenko GS. intermittent hyponatremia and polydipsia. Schizophr Bull 1994.

Kaynak: 1-Lannah L Lua ve Lin Zhang: Development of Parkinsonism following exposure to aripiprazole: two case reports. Hastanın takiplerinde lökositoz olmaması ve ateşinin en fazla 37.5 derece olarak saptanması dolayısı ile nöroleptik malign sendrom dışlandı. psikomotor aktivitesi azalmış duygudurumu depresif. duygulanımı anksiyöz.B. Gönül Yıldırım*. akathisia and parkinsonism in asingle patient. Jülide Güler*. Tartışma: Aripiprazol ile parkinsonizm oluşumu sık gözlenen bir durum değildir ve bu olguda bildirilen şiddette aripiprazole bağlı parkinsonizm tablosuna literatürde rastlanmamıştır. Yaklaşık bir ay önce kilo aldığı gerekçesi ile lityum ve valproat sodyum tedavisi kesilmiş ve aripiprazol 30 mg/gün ve venlafaksin 75 mg/gün şeklinde tedavisi yeniden düzenlenmiştir. Hasta aktif psikotik bulgu ve suisid/ homisid fikri tanımlamadı. Hastanın yoğun rijiditesi nedeniyle hareket edememesinden dolayı yatağında yapılan muayenesinde öz bakımı azalmış. . titreme. 2-Saddichha S. Mustafa Bilici** *Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi **İstanbul Medipol Üniversitesi Psikiyatri A. Kumar R. 10 yıldır bipolar affektif bozukluk tanısı ile izlenen ve mükerrer hastane yatışları olan kadın hasta son beş gündür olan kasılma. (1.3:6448. immobilizasyona bağlı dekübitüs ülserleri geliştiğinden ve yatışının 17.2) Bu yazıda aripiprazol kullanımı sonrası gelişen şiddetli parkinsonizm olgusu sunulmuştur. Hastanın rijidite.PB 177 Aripiprazol Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm: Bir Olgu Sunumu Buğra Çetin *.D Giriş: Aripiprazol diğer atipik antipsikotiklerden farklı bir farmakolojik profile sahip bir atipik antipsikotiktir. hareketlerde yavaşlama şikayeti ile Erenköy RSHH acil polikliniğine başvurmuş. gününde suisid fikri bildirdiğinden dolayı 5 seans EKT uygulandı. Babu GN. tremor ve bradikinezisi mevcuttu. J of Medical case reports 2009. Kullandığı antipsikotik ilaca bağlı parkinsonizm olduğu düşünülen hasta düzenlenen biperiden ve diazepam tedavisine yanıt vermediğinden. konuşma miktarı ve tonlaması azalmış olarak değerlendirildi. Bu farmakolojik profilinden dolayı aripiprazole bağlı parkinsonizm beklenen bir yan etki değildir ve literatürde bildirilmiş az sayıda olgu vardır. Chandra P: Aripiprazole associated with acute dystonia. D2 ve 5HT1A reseptörlerinin yüksek affiniteli parsiyel agonisti ve 5-HT2 reseptörünün de antagonistidir. Clin Pharmacol 2011 Sep 8. remisyona giren hasta yatışının 34. bipolar affektif bozukluk (depresif epizot) ve nöroleptiğe bağlı parkinsonizm tanılarıyla yatışı yapılmıştır.gününde valproat sodyum 500 mg/gün tedavisi ile taburcu edildi. Olgu: 56 yaşında.

tedavinin 35. Yaklaşık 6 ay önce hasta psikotik belirtilerle hastaya aripiprazol başlanmış ve psikotik belirtiler bir aydan önce sonlandığı ifade edilmiş olup halen aripiprazol alımı devam etmektedir. . Biz burada aripiprazol venlafaksin kombinasyonu ile beraber EKT tedavisi altında iken EPS ortaya çıkaran ve biperidenle düzelen bir vaka sunduk.PB 178 Aripiprazole Venlafaksin Eklenmesi İle Meydana Gelen Ekstrapiramidal Sendrom: Olgu Sunumu Abdullah Atli. depresyon gibi birçok psikiyatrik rahatsızlığın tedavisinde 2002 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır (1). Akatizi.Aripiprazole-induced parkinsonism. ilkokul mezunu. Şizofreni. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. evli 4 çocuk annesi hastada 3 aydır süren hayattan zevk almama. Gupta S. Sharma A. yoğun ölüm düşünceleri ve uyku-iştah düzensizliği mevcuttu. Mahmut Bulut. Aripiprazolle kullanımıyla EPS az görülmekle beraber literatürde EPS vakaları bildirilmiştir. Diyarbakır Giriş: Aripiprazol “dopaminerjik sistem stabilizatorü” olarak tanımlanan ilk yeni nesil antipsikotik ajandır.L.Biz de burada aripipazol ile ilişkili bir ekstrapiramidal olgusunu sunmayı amaçladık. tardiv distoni ve tardiv diskinezi kronik nitelikteki ekstrapiramidal yan etkilerdir. Int Clin Psychopharmacol. Ayrıca yoğun intihar düşüncelerinden dolayı elektrokonvulzif terapi (EKT) başlandı.. Bu vakada EPS’nin sadece aripiprazolle ilişkilendirilmesi eksik bir yoruma neden olabilir. distoni ve parkinsonizm akut. Hasta major depresif bozukluk tanısı ile psikiyatri servisimize yatırıldı. kendini mutsuz hissetme. Ann Clin Psychiatry 16: 155–166.21(2):127-9. Masand P (2004). Sorrell JH. Olgu Sunumu: I. 2006 Mar. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.Mehmet Güneş. gününde klinik durumunun düzelmesi ve yapılan norolojik değerlendirmesinde ekstrapiramidal sendrom belirtilerinin son 4 gündür olmaması üzerine venlafaksin. Çünkü vakamız daha önce de aripiprazol almasına rağmen EPS ortaya çıkarmamıştı. Aripiprazole venlafaksin eklenmesi daha önce de literatürde bu kombinasyonu kullanan bir vakada parkinsonizm ortaya çıkması venlafaksinnin aripiprazolün EPS yapma riskini artırdığını düşündürtebilir (2). bipolar bozukluk. 2. Tedavinin üçüncü haftasında hastada ekstrapramidal sendrom ortaya çıktı (dişli çark. Kaynaklar: 1. Mehmet Cemal Kaya. 2 aydır sertralin 100 mg/gün ve 6 aydır aripiprazol kullanan hastada yeterli düzelme olmaması nedeniyle sertralin sonlandırılıp venlafaksin başlandı ve aripiprazol devam edildi. hareketlerde yavaşlama. EKT ve venlafaksin-aripiprazol tedavisine biperiden 4 mg/gün eklendi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. 30 yaşında. Aripiprazole: review of its pharmacology and therapeutic use in psychiatric disorders. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. aripiprazol ve biperiden ile taburcu edildi. Soy geçmişinde anne ve kuzeninde depresyon olduğu öğrenildi. Tartışma: EPS özellikle tipik antipsikotiklerle beraber sık görülen bir yan etkidir. Toplam 9 EKT alan hasta. Hasan Akçalı. tremor ve parkinsonyal postur şeklinde).

koopere. polidipsi. Ann Pharmacother. Karbamazepine bağlı hiponatremi insidansı %1.2012'de tedavisine risperidon 1 mg/gün eklendi. olanzapin 2. İlk psikiyatrik başvurusu 10 gün önce olan. Olgu: 43 yaşında. Karbamazepin. 40 yaş üzerinde olmak.2012’de tekrarlanan tetkiklerinde sodyum düzeyi 126 mmol/L idi. Karbamazepin başlanan hastalarda. Neurology. erkek. hareketlilik şikayetleriyle başvurdu.2012’de taburcu edildi. Özgür Süner. çok konuşma. Sıvı replasmanına rağmen günlük takiplerde hiponatremisi süren hastanın yatıştaki sodyumunun normal değerlerde olması nedeniyle hiponatreminin karbamazepin kullanımına bağlı gelişmiş olabileceği düşünüldü. turizmci. afektif semptomlarının gerilemesi üzerine 29. Psikiyatrik muayene: Bilinç açık. polifarmasi hiponatremi riskini arttırmaktadır(4). duygudurum hipertimik. duygulanım irritabl. baş ağrısı. 04.06. oryante. Unutkanlık. 6(4):207-208 . Doç Dr Ümit Başar Semiz Kurum: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş ve Amaç: Hiponatremi. serum sodyum konsantrasyonunun 135 mmol/l altına düşmesidir. Literatüre bakıldığında vakaların coğunun asemptomatik olduğu belirtilmekte olup karbamazepine bağlı hiponatremi gelişme olasılığının okskarbamazepine bağlı hiponatremiye göre daha az gözönünde bulundurulduğu ve asemptomatik olduğunda hiponatreminin ihmal edilebildiği varsayılabilir. Kliniğe yorgunluk.05.PB 179 Karbamazepin’e Bağlı Hiponatremi Olgusu Gönül Yıldırım. Vnitr Lek.5 mg/gün başlanan. Okskarbamazepin ve karbamazepin kullanımının karşılaştırıldığı bir çalışmada okskarbamazepine bağlı hiponatremi görülme oranı daha fazla bulunmuştur(3).2012’de sodyum düzeyi normal değerlere dönmüş şekilde 137 mmol/L olarak saptandı. Tartışma: Hiponatremi karbamazepin başlanmasının ardından 48 saat içinde ortaya çıkabilir(1). psikiyatrik koşullar. sinirlilik. 2005. Kaynakalar: 1)Dedinska I: Hyponatremia-carbamazepine medication complications. Sonrasındaki günlük takiplerde sodyum değerlerinin normal sınırlarda seyrettiği izlendi. vertigo şeklinde yansıyabildiği gibi asemptomatik de seyredebilir(1). Çekilen EEG ve kranial MR normal olarak değerlendirildi. kadın cinsiyet. 2005.06. 2007. Ann Afr Med. özellikle risk faktorlerinin varlığında serum sodyum seviyesinin yakından izlenmesi gerekmektedir. Hastanın yatışını takiben 30. 18. konuşma miktarı artmış. Buğra Çetin. psikomotor aktivite artmış. 2012. Bu sunumda karbamazepine bağlı bir hiponatremi olgusunun tartışılması amaçlanmıştır. psikotik bulgu saptanmadı. doz azaltılarak kesildi. Olgumuzun 40 yaş üzeri risk grubunda yer alması ve karbamazepin kullanımına başlanmasından kısa süre sonra hiponatremi gözlenmesi bu bilgiyle uyumludur. üniversite mezunu. 65(12):1976-1978 4)Salawu A: Hyponatremia during low-dose carbamazepine therapy.06.8-%40 arasında değişmektedir(2). 39(11):1943-1946 3)Dong X: Hyponatremia from oxcarbazepine and carbamazepine. Hasta. Sıvı replasmanı kesildi.2012’deki kan tetkikleri normaldi. evli.06. 58(1):72-75 2)Kuz GM: Carbamazepine-induced hyponatremia:assessment of risk factors. menstruasyon. ancak tedaviden fayda görmeyen hastanın yatışı yapıldı. Valproat 500 mg/gün başlandı. Duygudurum düzenleyici olarak karbamazepin 400 mg/gün başlandı. tahammülsüzlük. 11.

Özlem Erden Aki.3. yaşamsal bulguları yakın takip edildi ve arteriyel tansiyonu sabit tutuldu. Koray Başar. 2007 yılında rüptüre olmuş sağ MCA (Orta serebral arter) anevrizması nedeniyle opere edilmiş ve anevrizma kliplenmiş. Yapılan literatür taramasında intrakranial anevrizması olan hastalarda EKT uygulamasıyla ilgili olgu sunumlarına rastlandı.PB 180 Opere İntrakranial Anevrizmalı Hastada Elektrokonvülzif Tedavi: Bir Olgu Sunumu İbrahim Karakaya. işlevselliği azalmış.orta risk grubunda yer aldığı bildirildi.(1) Literatürde çeşitli yöntemlerle onarılmış ya da onarılmamış intrakranial anevrizması olan hastalara uygulanan elektrokonvülzif tedavi olguları bulunmakla birlikte. Sonuç: İntrakranial anevrizması olan hastaların elektrokonvülzif tedavi işlemi sırasında yaşamsal bulgularının yakın takibi. kez psikiyatri servisine yatırılan hastaya tedaviye dirençli majör depresyon tanısı konularak elektrokonvülzif tedavi planı yapıldı. Suzan Özer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sağ MCA sulama alanında yaygın laminer nekroz ve kistik ensefalomalazik değişiklikler olduğu tespit edilmiş. Bu tedaviden kısmen fayda gördüğü düşünülen hastada tedaviye bağlı herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Tedavi öncesinde beyin cerrahisi bölümü tarafından değerlendirilen hastanın kliplenmiş olan anevrizmasının tedavi sırasında rekanalize olabileceği. Literatür önerileri göz önüne alınarak hastaya genel anestezi altında ve ilk 3 seansı ameliyathanede olmak üzere 20 seans EKT uygulandı. 2012 yılında 3. özellikle işlem sırasında arteriyel tansiyon kontrolü. işlem öncesinde bazal tansiyon değerlerinin düşük tutulması ile elektrokonvülzif tedavi güvenli bir şekilde uygulanabilir. Ankara Giriş: Elektrokonvülzif tedavi tedaviye dirençli depresyonda iyi bir seçenektir. İşlem öncesinde ve sırasında bazal tansiyon değerlerinin düşük olması sağlandı. Operasyon sonrası hastanın çökkünlük şikâyetlerinde belirgin bir artış olmuş. Majör depresyon tanısı konularak birçok farklı antidepresan ve güçlendirme tedavileri kullanmış fakat hastanın şikâyetlerinde bir değişiklik saptanmamış. bu nedenle hastanın elektrokonvülzif tedavi açısından düşük. Ş. Elektrokonvülzif tedavinin kesin bir kontrendikasyonu olmamakla birlikte Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) rehberine göre artmış kafaiçi basıncıyla rüptüre olabilecek anevrizma ya da vasküler malformasyon eletrokonvülzif tedavinin komplikasyon riskini arttırırlar.(2. ülkemizde bu konuda yapılan bir yayına rastlanmamıştır. . Olgu: Son 15 yıldır çökkünlük şikâyetleri olan 53 yaşında kadın hasta.4) Bu olgu sunumunda geçmişte intrakranial anevrizma operasyonu yapılmış olan bir hastaya tedaviye dirençli majör depresyon nedeniyle uygulanan elektrokonvülzif tedavi tartışılacaktır.

bu sebeple replasman tedavisi aldığı. Seyrek rastlanan ancak ölümcül komplikasyonlara yol açabilecek bu yan etki açısından kan değerlerinin kısa aralıklarla takibi valproat kullanımı için sıklıkla üstünde durulan bir konu olmadığından klinisyenlerin bu konudaki farkındalığının arttırılması önem taşımaktadır. Kaan Kora Kurum: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş: Valproat. Doz bağımlı yan etkilerden olan trombositopeni çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. kadın cinsiyet ve düşük bazal trombosit düzeyidir. ayrıca kompleks parsiyel epileptik nöbetlerde ve migren profilaksisinde kullanılan bir ajandır. sinirlilik. cinsel istek artışı yakınmaları sebebiyle başka bir hastanenin psikiyatri polikliniğine götürüldüğü.000/mm3 şeklinde arttığı saptandı. çok konuşma.000-118. Tedaviyle psikotik belirtileri gerileyen hastada tedavinin üçüncü ayında adet düzensizliği. Geçmiş tetkikleriyle kıyaslandığında hastanın daha önceden de demir eksikliği anemisinin olduğu. . diğer değerlerinde patoloji olmadığı saptandı. Duygudurumu irritabldı. depresif belirtilerinin olduğu dönemler tariflendi. hirsutizm.9 olduğu. Mevcut trombositopenisi tedavilerin yan etkisi olarak yorumlandığından valproatı azaltılarak kesildi. İstenen IQ testi sonucu IQ:65 saptandı. aşırı makyaj yapma. karbamazepin 400 mg/g tedavisiyle gerilediği ancak belirtilerin zaman zaman yinelediği öğrenildi. Olgu: 24 yaşında. hemoglobin değerinin 9.000-114. saldırgan davranışlarda bulunma. ancak trombosit değerlerinin normal aralığın alt sınırına yakın olduğu öğrenildi.000-130. ilkokul mezunu. bipolar bozukluklarda akut mani sağaltımı ve koruyucu sağaltımında. hafif mental retardasyonu olan kadın hasta. Muayene sırasında hastanın paranoid sanrıları. duygulanımı uygundu. hastanın tamamen içe kapandığı ve kimseyle konuşmadığı. İki haftada bir yapılan tetkiklerde hastanın trombosit değerlerinin sırasıyla 85. İstenen kan tetkiklerinde hastanın trombosit değerinin 60. bekâr.PB 181 Valproat Kullanımına Bağlı Gelişen Trombositopeni: Bir Olgu Sunumu Neşe Yorguner. Klinik gözleme ve alınan öyküye göre hastaya bipolar bozukluk ve hafif mental retardasyon tanısı kondu. Gelişim öyküsünde mental ve motor gelişim basamaklarında gerilik olduğu öğrenildi. bu belirtilerin başlanan olanzapin 10mg/g. Aynı zamanda. çok konuşma ve uykusuzluk yakınmaları mevcuttu. Takipleri sırasında hastanın olanzapin 10mg/g tedavisi kesilerek.4g/dl ve prolaktin değerinin 64. risperidon 3 mg ve valproat 1000 mg tedavisi başlandı.000/mm3. hastanın ilk kez üç yıl önce uykusuzluk. Sonuç: Valproat kullanımına bağlı trombositopeni gelişimi için tanımlanan risk faktörleri yüksek kan valproat düzeyi. Ocak 2012'de hastanenin psikiyatri polikliniğine başvuran hastanın ailesinden alınan öyküden. kendi kendine konuşması. insanlardan kuşkulanma. cinsel istek artışı. kilo artışı ve halsizlik gibi yakınmalar başladı. Benzer birçok ilaç gibi valproatın da doz bağımlı yan etkileri mevcuttur.

Hasta düzenlenen tedaviyle semptomlarının düzelmesi üzerine amisülpirid 1200 mg ve olanzapin 10 mg tedavisiyle “Enerji içeceği kullanımına bağlı psikotik bozukluk” tanısıyla taburcu edildi. Yatışından önce 1 ay boyunca her gün düzenli olarak bir iki adet toplamda 60-70 adet enerji içeceği içtiği. gülme ve saldırgan hareketlerinin eklenmesi üzerine hasta takip ve tedavisi amacıyla servisimize yatırıldı. diğer B vitaminleri ve başka bitkisel türevler de vardır. Sorulara tek kelimelik cevaplar veriyordu. Yasemin Görgülü. inostol. riboflavin.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. uyku.D. durgunluk. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. içe kapanma. Rugül Köse Çınar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Hastanın sistemik ve nörolojik muayenesi doğaldı. Enerji içecekleri stimulan etkilerini dikkati ve performansı arttırarak gösterirler. polikliniğimize durgunluk. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.PB 182 Enerji İçeceği Tüketimi Sonrası Gelişen Bir Akut Psikoz Olgusu Öznur Taşdelen. Daha önce herhangi bir psikiyatrik yakınması olmayan ve daha önce hiç enerji içeceği içmemiş olan hasta. nikotinamid. Enerji içeceklerinin popularitesi ve kullanımı hızla artmaktadır. E. Yakın bellek bozuk. Çağrışımlar yavaşlamış ve amaca varmıyordu. sözel uyaranlara karşı ilgisiz ve lakayt bir tutum içindeydi. Yapılan tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Yönelim kooperasyondaki kısıtlılık nedeniyle değerlendirilemedi. içe kapanma. pridoksin. uzak belleği normaldi. beslenme. ağlama şikayetlerinin başladığı. Servisteki gözlemlerde işitsel ve görsel hallüsinasyonları. Affekt künttü. ağlama yakınmalarıyla başvurdu. sonrasında unutkanlık. Hezeyan ve halüsinasyonları için dissimülatif tavırdaydı. Yazımızda kafein ve aminoasit içerikli enerji içeceğinin yoğun tüketimi sonrası ortaya çıkmış bir akut psikoz olgusunu anlattık. Cevapları perseveratifti. Yapılan ilk psikiyatrik muayenesinde bilinç açık. Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde kafein olmakla birlikte taurin. Enerji içeceklerinin popularitesinin gittikçe arttığının fark edilmesiyle yaratacağı istenmeyen olası sağlık sorunları dikkat çekilmektedir. 21 yaşında erkek. Yurdumuzda enerji içeceklerinin tüketiminin artması dolayısıyla ve bizim olgumuzda daha önce herhangi bir psikiyatrik yakınması olmadığı halde yoğun enerji içeceği tüketimi sonrası ortaya çıkan ve amisülpiride yanıt veren psikotik tablo saptanması nedeniyle sunulmaya layık görülüp enerji içeceklerinin risklerine dikkat çekilmek istenmiştir. . hekimle işbirliği ve dürtü kontrolü azalmıştı. kooperasyon kısıtlı. Özbakım. Enerji içeceklerindeki maddelerin yalnız ve kafeinle birlikte kombinasyonuyla aşırı miktarda veya kronik tüketiminin akut ve uzun süreli etkisi tam olarak bilinmemektedir. Dikkati azalmıştı. perseküsyon ve mistik hezeyanları olduğu tespit edildi. Psikomotor aktiviteler azalmıştı ancak zaman zaman dezorganize hareketleri oluyordu. grandiyöz. Bülent Sönmez. daha önce alkol ya da enerji içeceği kullanmadığı öğrenildi. Başvuru şikayetlerine kendi kendine konuşma.

PB 183 Cavum Septum Pellucidum Et Vergae ile Şizofreni Arasındaki İlişki: Bir Olgu Sunumu Kadir Aşçıbaşı. çevresel ve biyolojik(genetik. Artuner Deveci Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Şizofreni. Şizofreni ile anormal genişlikteki kavum septum pellusidum arasındaki ilişki incelenmesine karşın literatürde tedaviye yanıt oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.fizyolojik. hastanın klinik görünümü ve nörobilişsel yeti yitimi açısından öneminin tartışılması amaçlanmıştır.Hastamızın tedaviye dirençli olması klinik takibi açısından önem arz etmekte olup. .şizofreni etiyolojisine yönelik birçok hipotez arasında en önde gelenlerden biridir.Gelecek dönemdeki çalışmalarda bu konu hem hastaların işlevselliği hem de hekimlerin. şizofreni etiyolojisi için öne sürülen nörogelişimsel varsayımı destekleyen bir anatomik bulgu olduğu belirtilmiştir.Bizim hastamız gerek semptomların şiddeti açısından gerek nöropsikolojik testlerdeki başarısızlık açısından literatürde mevcut olan bilgilerle uyuşmaktadır.Bizim olgumuzda da Nopoulos kriterlerine göre (Nopoulos et al.araknoid kistler ve diğer anormallikler gibi beynin gelişimsel bozuklukları birçok post-mortem inceleme ve nörogörüntüleme yöntemleriyle gösterilmiştir. Duygu Kuzu. KSP’un ruhsal bozukluklar ile ilişkisi en çok şizofreni alanında çalışılmıştır.”geniş KSP” olarak kabul edilmektedir.1998) KSP uzunluğunun 6 mm’nin üzerinde (1. Bu yazıda şizofreni hastalığı olan bir olguda saptanan “geniş KSP” ve KV’nin. Orkun Aydın.bu konu üzerinde yoğunlaşılması gerekmektedir. etiyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamış bir ruhsal bozukluk olmasına rağmen.5 mm ara ile alınan en az 4 koronal kesitte görülmesi) olmasından ötürü .nörogelişimsel patolojilerin psikiyatrik hastalıkların tedavisi üzerine olan etkilerini değerlendirmeleri açısından önem arz etmektedir.Şizofreni hastalarının sayıca önemli bir kısmında korpus kallosun agenezisi. Nörogelişimsel model.biyokimyasal ve gelişimsel) faktörlerin bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı kabul edilmektedir..Şizofreni hastalarında sağlıklılardan daha yüksek oranlarda “geniş KSP” görülmesinin.

iv) Katatoni NMS için bir risk etkenidir. v) NMS katatonik ve katatonik olmayan tipte olabilir şeklinde görüşler mevcuttur. tıbbi. koma ve ölümle sonlanabilir. uygunsuz hareketlerde bulunma şikayetleri ve şizofreni ön tanısıyla servisimize kabul edildi. Antipsikotiklerin D2 reseptör antagonist etkisi olarak katatonik sendromu indükleyebilir. Letal (malign) katatoni ve nöroleptik malign sendrom (NMS) arasında. i) NMS bir katatoni formudur. lamotrijin 200 mg/gün kullanmakta olan olguda. DSM-IV’e göre ‘’Başka türlü adlandırılamayan ilaca bağlı hareket bozukluğu’’ olarak sınıflandırabileceğimiz. stupor. Oniki yıllık hastalık öyküsünde katatoninin eşlik ettiği herhangi bir başka psikotik alevlenme dönemi tanımlanmamaktadır. Psikiyatrik bakısında kooperasyonu kısıtlı. yaşamsal fonksiyonların takibi (ani ölüm olabilir) ve yüksek doz lorazepam önerilmektedir. yıkıcı davranış. nörolojik ve ilaca bağlı gelişebilen nöropsikiyatrik bir sendromdur. ii) NMS bir malign katatoni formudur. Tedavide antipsikotiklerin kesilmesi. O tarihe kadar Klozapin 700 mg/gün. Olgu sekiz seans anestezili EKT ve olanzapin 20 mg/gün ile tedavi edilmiştir. . aripiprazol 30 mg/gün. taşikardi. klasik kitaplarda ise letal katatoni olarak adlandırılan ve nadir göazlenen bu tablo. yemek yememe. Prodrom haftalardan aylara uzayabileceği gibi akut olarak da başlayabilir. 2 hafta öncesinde 55 adet 30 mg aripiprazol ile özkıyım girişimi mevcuttur. konuşmama. akrosiyanoz ve hipotansiyon da sıklıkla bulunmaz. Olgu: 29 yaşında erkek hasta. iii) İkisi aynı ve tek bir sendromdur. Ateş. uzun yıllar antipsikotik tedavi almış hastalarda ortaya çıkabilmektedir. Buğra Çetin. oryantasyonu bozuk ve hallusine olan. risperidon 2 mg/gün ve risperidon consta 37.PB 184 Lethal Katatoni: Bir Olgu Sunumu Mine Ergelen.5 mg/14 gün. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Giriş ve Amaç: Katatoni psikiyatrik. Bu sunumun amacı antipsikotik kullanımına bağlı gelişen bir letal katatoni olgusunun paylaşılmasıdır. Mental ve fizik ajitasyon. yüksek anksiyete düzeyi. Letal katatoni NMS’dan EPS rijiditesinin ve involanter hareketlerin olmayışı ile ayrılır. ateşi ve lökositozu bulunmayan olguda CK yüksekliği ve hipoproteinemi saptanmıştır.

. ve 4. uzayıp şekil değiştiren siyah baloncuklar olduğunu. izlendiği. acil müdahalenin ardından psikiyatrik ayırıcı tanı ve tedavi önem taşır. Ağrı ve kanama en yaygın komplikasyonudur. labium majorda doku defekti oluşturmuş kesi (WHO genital mutilasyon sınıflamasına göre Tip III) tespit edilmiş. Hatice YÜCE** *Atatürk Üniversitesi. Yapılan psikometrik değerlendirmede tedavinin 1. vücut dismorfik bozukluk. kalabalıktan kaçınma. Yapılan jinekolojik muayenede her iki labium majusu içine alan. baş dönmesi ve bayılma şikayeti sonrası genital kesi ve yoğun kanamasının farkedilmesi üzerine yakınlarının ısrarıyla acil servise başvurmuş. Erzurum **Atatürk Üniversitesi. Öyküsünde 7 yıl önce başlayan evde kameraların olduğu. delüzyonlar. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı.mutilasyon depresyon. hastalığın ara dönemlerinde tam iyilik hali olmaması ve fiziksel görünümü dışında da var olan hezeyanları nedeniyle paranoid şizofreni öntanısıyla tedavisine Olanzapin 20 mg/g olarak devam edilmesi uygun bulundu. düşüncelerinin okunduğu. suture edilerek kanama kontrolü sağlandıktan sonra Psikiyatri konsultasyonu istenmiş. posterior perineal cisime ulaşan. Sonuç: GSM’un temelinde seksüel çatışmalar. komşularının hakkında konuştuğu fikirleri. Çoğunluğu şizofreni olmak üzere affektif psikoz. transeksüalite. GSM’un risk faktörleri arasında halusinasyonlar. kişilik bozuklukları. irritabl duygudurum. alkol intoksikasyonu ve kişilik bozukluklarında ayrıca bazı dini ve kültürel inanışlarda görülür. yorum yapan sesler duyma. Psikiyatri Ana Bilim Dalı. yapay bozukluk ayrıca halüsinasyon ve hezeyanların bir sonucu olarak psikotik bozukluklarda görülür. somatik hezeyan.PB 185 Genital Self Mutilasyon: Bir Olgu Sunumu Nermin YÜCEL*. Elif ORAL**. içselleştirilmiş agresyonun ifadesi veya suicidal amaç bulunabilir. bu durumun iki yıldır hiç değişmediğini ve duyduğu rahatsızlıktan kurtulmak için de siyah bölgeleri keserek çıkarttığını ifade eden hastanın ruhsal muayenesinde yüzeyel affekt. Somatik hezeyanları ve vulvar görsel halüsinasyonları sonucu GSM ile gelen bir olgu sunulmuştur. Son iki yıldır genital bölgesinde. uykusuzluk şikayetleriyle psikiyatri hekimine başvurduğu ve Olanzapin 10mg/gün tedavisi önerildiği. Tedavi sonucu düşünce okunması. referans fikirler ve insomnia bulgularında kısmi azalma olmuş. madde bağımlılığı ve sosyal izolasyon bulunur. İşlevselliğin birden çok alanda bozulmuş olması. görsel halusinasyon. Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeğinde 67-29/125 ve Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeğinde 13-6/51 şeklinde iyileşme tespit edildi. bu tedaviye 5 yıl önce Bipolar Affektif Bozukluk tanısı düşünülerek Lityum 600mg/gün eklendiği öğrenildi. Haftalarında sırasıyla Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeğinde 41-11/170. Atakan YÜCEL**. referans fikirler. beden imajında bozulma. sosyal izolasyon bulguları mevcuttu. Olgu: 24 yaşında bayan. Self. Erzurum Giriş: Genital self-mutilasyon (GSM) nadir rastlanan ciddi bir kendini yaralama davranışıdır.

ECT for prolonged catatonia. Bu takip süreci içerisinde hastanın nöroloji. Hastanın progresif olarak ilerleyen katotonik tablosunun tedavisi maksadıyla EKT uygulanmasına başlanmıştır. Konversiyon bozukluğu tarihsel olarak tanı yönünden nevrotik spektrumda değerlendirilmektedir. Ankara Giriş: Katatoni psikomotor belirtilerin ön planda olduğu. bekar hasta. bayılma ve titreme atakları. Konversiyon ve anksiyete Bozukluğu tanılarıyla uyumlu düşünülen hastaya tedavi başlanmış. (3) Bu yazıda. yememe.Ş. Vakanın konversiyon bulgularının psikotik bozuklukların prodromal döneminde de baskın bulgu olabileceğini göstermesi ve bu tür vakalarda EKT' nin etkinliğini göstermesi açısından da önemli olduğu düşünülmüştür. Yaklaşık iki aylık takip sürecinde bulgularında kısmi gerileme olmuş.2). Olgu: O. Mouaffak F. Adem Balıkcı. klinik takip sürecinde katotonik psikotik bir tabloya ilerleyen ve bu bulguların EKT tedavisi ile remisyonunun sağlandığı bir vaka sunulmuştur. Sonrasında Depresif Nöbet tanısıyla yatarak tedavisi tekrar düzenlenmiş. Malur C.17(1):55-9.1:11-14 . Referanslar: 1. Mahmoud Almbhaideen. (1.Case report: electroconvulsive therapy in a 33-year-old man with hysterical quadriplegia]. Radtchenko A. 2. Pasol E. Öncesinde herhangi bir psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayan hasta. 23 yaşında. 2001 Mar. 10 seans EKT sonrası bulgularda anlamlı düzelme olması neticesinde hasta antipsikotik tedavi ile taburcu edilmiştir. Gaillard A. Mehmet Ak. J ECT. Abdülkadir ÇEVİK. Süleyman Özselek. içmeme. ya azalmış motor belirtiler ya da artmış psikomotor etkinlik veya bu iki özelliğin birbiri ardında değişimi ile kendini gösteren. Francis A. ortaokul mezunu. “atipik psikiyatrik” bulgular ile seyreden Konversif Bozukluk vakalarının ayırıcı tanısında Katatonik Psikoz da göz önünde bulundurulmalıdır.38(1):104-9. Sonraki takip sürecinde bulguların ilerleyici şekilde düzeldiği görülmüştür. Encephale. uzun süre psikotik belirtiler gözlenmeden konversif belirtilerin ön planda olduğu. herhangi bir organik bozukluk tespit edilmemiştir. keyifsizlik. mutizm bulgularının tabloya eklenmesi üzerine tekrar merkezimize yatışı yapıldı. Gaillard R. Beyazıt Garip. erkek. uykusuzluk şeklinde yakınmalarının olması nedeniyle hastaneye başvurmuş. sıkıntı ve iç daralması. Psikiyatri Dünyası 1999. “sendrom” olarak değerlendirilen bir klinik tablodur. kullandığı ilaçların tamamını içerek suisid girişiminde bulunmuş. Bulguların kısmen gerilemesi sonrası taburcu edilen hasta taburculuk sonrası altıncı günde. Katatonik vakalarda EKT’nin etkili bir seçenek olduğunu belirtilmektedir (1).PB 186 Prodromal Belirtileri Konversiyon Olan Katatonik Psikoz Olgusunda Elektrokonvulsif Tedavi: Olgu Sunumu Özgür Maden. Murat Erdem GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sonuç olarak. 2012 Feb. Tartışma: Vakanın EKT uygulaması sonrası progresif olarak düzeldiği izlenmiştir. Lôo H. dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları alınmış. Sonrasında psikomotor aktivitede azalma. 3.

Tıp Fakültesi. Psikiyatri Kliniği. Koturoğlu G. güvenlik elemanları tarafından kliniğimize zorla getirilen ve yatırılarak düşük doz haloperidol tedavisi başlanan 15 yıldır şizofreni tanısı ile farklı sağlık kuruluşlarında yatarak ve ayaktan tedavi görme öyküsü ile gebelik öncesi olanzapin 20mg/g tedavisi izlenen. Klorpromazin. klinisyenler güvenli seçenekleri seçmeli ve kişiye özgü tedavi planları ve hasta takibi yapacak stratejiler izlemelidirler. Kaynaklar: 1Altıntoprak AE. prematüre ve ölü doğum ile morfolojik ve davranışsal teratojenite risklerinin dikkate alınması gerekmektedir Şizofrenik popülasyonda doğum oranının normalden fazla olması gebelikte ilaç kullanımının önemini giderek arttırmıştır. . Çiçek Hocaoğlu*** * Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Fitzgerald P. kulağına sesler gelmesi uykusuzluk. Gebelikte psikotrop ilaç kullanımı: Bir güncelleme Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2011. Gurvich C. Erol A. Gönü AS. perfenazin ile yapılan çalışmalarda malformasyon riskinin artmadığı ileri sürülmüştür. 42:3844. Klasik antipsikotikler fetüs için görece daha güvenlidirler. Fatmagül Helvacı Çelik*. Selim Polat*. Bu nedenle gebelikten önce atipik antipsikotik kullanımını sürdüren anne adaylarında gebelik başladığında klasik antipsikotiklere geçiş yapılması önerilmektedir. Birçok atipik antipsikotiğin gestasyonel diyabeti tetikleyerek fetal malformasyon oranında artış yaptıklarına ilişkin anlamlı veriler mevcuttur.PB 187 Gebelikte Antipsikotik İlaç Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Çağdaş Hünkar Yeloğlu*. Gökhan Kandemir**. bu ilaçlar anne ve plasenta kanı arasında hiçbir engel olmadığından rahatlıkla fetüsa ulaşırlar. Preliminary findings from the National Register of antipsychotic medication in pregnancy. Gebelikte şizofrenik belirtilerde artış veya azalma olup olmadığı ve şizofrenik annelerin çocuklarında ilaç kullanmasalar bile konjenital anomali riskinin artıp artmadığı konusu tartışmalıdır. Ancak mevcut bilgiler ışığında gebelik sırasında kullanılmak zorunda kalınan hiçbir psikotrop ilacın tam emniyetli olmadığı açıktır. Gebelere ilaç verildiğinde.Kulkarni J. Psikiyatri Anabilim Dalı. Meltem Puşuroğlu*. Antipsikotik ilaçlar plasentadan serbestçe geçerler. gebelik sırasında ilacını bırakan 8 aylık gebe 29 yaşındaki kadın hastayı literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık. Atipik Antipsikotiklerin Kadın Fertilitesi ve Gebelik Üzerine Etkileri: Olgu Sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005. Öte yandan ağır ruhsal bozuklukları olup gebe kalmış kadınların tedavi edilmedikleri takdirde hem kendileri hem bebek. McCauley-Elsom K. Psikiyatri Kliniği. Bundan dolayı gebelikte ilaç kullanımına karar verilirken neonatal toksisite. hem de çevreleri açısından birçok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabildikleri de bilinmektedir.21(2):161-173 3. haloperidol. Gilbert H. Rize ** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Gebelikte psikofarmakolojik tedavinin yararları ve riskleri dikkate alınmalıdır. şüpheler.15(4):182-186 2. Biz de bu çalışmada son 1 aydır anlamsız konuşma ve davranışlar. Bu nedenle. Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Rize *** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Çetin M. saldırganlık yakınmaları ile yakınları. de Castella A. Aust NZJ Psychiatry 2008. Marston N. Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Rize Psikotrop ilaçların güvenliği ve gebelikte psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılmaları ile ilgili çelişkili bulgular vardır.

Klozapin 400mg/güne çıkılan hastada günlük tam kan sayımı yapıldı. Hastanemize başvuru esnasında nötrofil sayısı 2700/ul olan hastanın geçmiş tedavi yanıtı göz önünde bulundurularak klozapin tedavisinin devam edilmesi ve klozapin etkin düzeye gelinceye kadar ketiapin 900mg/güne devam edilmesine karar verildi. . Yavuz Ayhan. viral belirteçler. Nötrofil düzeyi 1900e yükselen ve tekrar düşme saptanmayan hasta. Bu olgu sunumunda dokuz yıldan uzun süre klozapin kullanımı sonrasında ağır nötropeni gelişmesine rağmen klozapine devam edilen bir şizofreni hastasında. Klozapin tedavisine devam edilmesi veya yeniden başlanması ile. Anemi ve iki ay önceki tetkiklerinde saptanan nötropeni nedeniyle Hematoloji Bölümü’nce istenen periferik yayma. klozapin kesilmesi ile geri dönüşlü olabilecek yan etkilerindendir. demir parametrelerinde nötropeni ile ilişkili olduğu düşünülen bir anormallik saptanmadı. Ankara Giriş: Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide etkinliği kanıtlanmış bir antipsikotiktir. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Ancak klozapinin etkili olduğu tedaviye dirençli hasta grubunda ilacı kesme kararını vermek güçtür. davranış belirtilerinin yatışması üzerine taburcu edildi. daha nadiren yıllar sonra gelişen vakalar da bildirilmiştir. tedavisinin düzenlendiği merkezde klozapin kesilmesi ve ketiapin başlanması planlanmış. 2012’de nötrofil sayısının 510/ul saptanması üzerine. nötropeni yineleyebilir.PB 188 Klozapine Bağlı Geç Başlangıçlı Nötropeni Olgusunda Klozapin Tedavisine Devam Edilmesi Gökhan Öz. yineleyen nötropeniye tedavi yaklaşımı tartışılacaktır. idiosenkratik. Suzan Özer Hacettepe Üniversitesi. İlaçtan fayda gören hasta tıbbi kayıtlara göre bu süre zarfında klozapini 200-700mg/gün aralığında kullanmış. Bir ay sonra nötrofil değerinin 1000/ul saptanması üzerine lityum karbonat 600mg/gün ve beta glukan 20mg/gün başlandı. Klozapine başlandıktan yaklaşık dokuz sene sonra. tedaviye direnç ve EPS yan etkilerine duyarlılık nedeniyle dokuz sene önce klozapin başlanmış. Bu yan etki genellikle erken dönemde görülse de. Tıp Fakültesi. Davranış belirtilerinin yatışmaması üzerine hastanemize başvuran hasta servise kabul edildi. Nötropeni ve agranülositoz klozapinin doza bağlı olmayan. olgumuzda olduğu gibi. Olgu: Yaklaşık otuz yıldır şizofreni tanısıyla izlenen 47 yaşındaki kadın hastaya. Koray Başar. Klozapin ile nötropeni gelişen olgularda lityum karbonat ve beta-glukan eklenmesi nötropeniyi engelleyebilir. Hastanın iki aylık ayaktan takibinde nötropeni tekrarlamadı. Sonuç ve Tartışma: Klozapin nötropeniye direkt toksik etki ve immun mekanizmalar aracılığı ile yol açmaktadır. İki ay sonra klozapin 100mg/gün ve ketiapin 100mg/gün alır iken şizofreni belirtilerinin alevlenmesi üzerine ketiapin dozu 600mg’a çıkılmış.

Merkezimizde yeterli altyapı olmadığı için hasta. Hastanın son bir yılda idrar ve gaita inkontinansı da ortaya çıkmış ve yemek de dahil olarak öz bakımı tamamen kaybolmuştu. bu şekilde ağırlaşarak birkaç yıl içinde bilinmeyen bir nedenle öldüğü tespit edildi. Dezorganize davranış. Osman Yıldırım Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikiyatri AD. Tartışma: Bu hastada frontotemporal demans ve şizofreni tanısından hangisinin konulacağı tartışmalıdır. anestezi ile çekilen MR’ında hafif derece serebral atrofi saptandı. yapılan MMT’de 15 puan aldı. Hastanın aile öyküsünde de erken başlangıçlı benzer bir tablonun olması. Ruhsal durum muayenesinde duygulanım ötimikti. Hasta aşırı hareketli olduğu için EEG çekilemedi. Bellek bozukluğu.40yaşında. Hastanın kardeşinde benzer öykünün mevcut olması. Manyerizmi de mevcut olan hasta. tetkikleri sonucunda anemisi ve B12 eksikliği saptanan hastaya bunlara yönelik tedavi başlandı. Kliniğimize. hastamıza benzer yakınmaları olduğu. Psikiyatri pratiğinde. entelektüel fonksiyonlarda kayıp ve yürütücü işlevlerde bozulma ile birlikte beyin görüntülemesinde anormallikler de frontotemporal demans lehine bulgular olmakla birlikte şizofrenide de görülebilir. Aile öyküsünde en büyük erkek kardeşinin de psikiyatrik tedavi aldığı. aslında hiç de nadir olmayan tanısal sorunlar bu olgu ile yeniden vurgulanmıştır.Burada. manyerizm. Daha önce birkaç kez psikiyatri başvuruları olmuş ve ismi hatırlanmayan ilçalar da kullanmıştı. Tanı netleştirilmesi amacıyla yapılan Nöroloji konsültasyonu yönlendirici olmadı. Ailesinden alınan öyküde. Olgu: Bayan Z. varsanılar gibi psikotik bulgular ve başlangıç yaşı düşünüldüğünde hastada şizofreni olduğu kanaatine varılabilir. ilkokul mezunu. özellikle psikotik bozuıkluklarda. Yer ve kişi yönelimi vardı. Erken Başlangıçlı Demans mı? Ağır Psikotik Belirtilerle Seyreden Bir Olgu Nefise Kayka. zaman yönelimi azalmıştı. Anlık ve yakın bellek yetersizdi. . Davranış planlaması yetersizdi. genetik değerlendirilmenin de gerekli olduğunu düşündürdü. 5çocuklu bir ev hanımıydı. Lab. aynı ildeki bir ruh sağlığı hastanesinde 1 ay izlendikten sonra sevk edilmişti. Özellikle genç hastalarda bu iki tanı arasındaki ayrım daha da zorlaşmaktadır.PB 189 Şizofreni mi. Bolu Giriş: Şizofreni ve frontotemporal demans arasındaki benzerlikler ve ayırıcı tanı ile ilgili sorunlar birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır. genetik değerlendirilmenin başka merkezde yapılmasına karar verilerek taburcu edildi. kalıtımsal bir bozukluğun da söz konusu olabileceğini akla getirmektedir. düşünce içeriğiçağrışımları değerlendirilemedi. öyküsünde işitsel varsanısı olan hastadan varsanıya dair belirti gözlenmedi. en küçük çocuğunun zarar göreceği korkusuyla eve kimseyi istemediği ve sürekli dezorganize davranışlar sergilediği öğrenildi. otuzlu yaşlarının sonlarında ortaya çıkan şiddetli bilişsel ve psikotik bulguları mevcut olan bir kadın olgu sunulacaktır. Ancak bunlar frontotemporal demansı dışlamaya yetmez. 2-3 yıla kadar bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmayan hastanın kendi kendine anlamsız mırıldanmaları başladığı.

SANS: 0. SAPS:26). uzun süreli bir kontraseptif araçtır.2.Risperidon 2 mg/gün tedavisi başlandı. Adem Balıkcı. S. Serkan Zincir.Kan seks hormaon profilinde özellikle progesteron değerinde düşme vardı.(BPRS:46. bir sentetik progesteron türevidir.Fikirlerinin hezeyan boyutuna ulaşması ve sosyal işlevselliğinin bozulması üzerine hasta ailesi tarafından kliniğe getirildi. kadınlarda menstrüel döngü ile ilişkili olarak ortaya çıkan psikiyatrik semptomlara yönelik araştırılmalarda ortaya konmuştur. Seks hormonlarının mental bir takım değişikliklere neden olması. SANS VE SAPS ölçekleri uygulandı.kez Mirena uygulanmasından sonra eşine ve kardeşine karşı referans fikirleri gelişmiş.D Ankara/Türkiye Seks hormonlarının birçok psikiyatrik semptomatolojinin ortaya çıkması ve ağırlaşmasında rol aldığına dair veriler literatürde yer almaktadır. SAPS: 3 olarak değerlendirildi. .Kan seks horman profili istendi. Mirena uygulanması sonrası psikotik atak geçiren olgu örneği sunulacaktır.E. bayan hastanın yakınmalarının 1 yıl önce doğum kontrol ve menorajiyi önleme amaçlı Mirena uygulamasından sonra depresif beliriler olarak başlamış. Levonorgestrel 19 nortestosteron. . SAPS: 3 idi. Levonorgestrelli RIA( LNG-RIA) . kontrosepsiyon yöntemi olan levonorgestrelli rahim içi araç uygulamasıdır.7 gün sonra ölçek sonuçları BPRS: 7.Gazi Ünlü. SANS:18. güvenli.DSM IV kriterlerine göre psikotik bozukluk tanısı kondu. Ali Doruk Gata Psikiyatri A. SAPS ve BPRS skorlarının düşmesi azalan kan progesteron düzeyi ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. 1 ay sonra kontrolde BPRS: 1. SANS: 0. En önemli kullanım alanlarından biri. A. etkili. 33 yaşında. Mehmet Ak. RIA nın çıkarılması sonrası semptomların yatışması buna bağlı SANS.Hasta isteği üzerine Mirena çıkartıldı.PB 190 Levonorgestrelli RIA Uygulaması Sonrası Psikotik Atak: Olgu Sunumu Cihad Yükselir. Recai Kösem. BPRS.

Olgu: 16 yaşında erkek olgu. Okul ortamını düzeysiz olarak tanımlayan.5 mcg/gün. Anormal ALP. Bu sunumunun amacı d vitamini eksikliğinin psikotik bulgulara aracılık ettiğini düşündüğümüz bir olgunun paylaşılmasıdır. Uğur Öner. 2 ay kadar önce de saçları dökülmüş. Yakınmaları 12 yaşındayken arkadaş çevresinden kopma. olanzapin 10mg/gün. Eve kapanmasından 1 yıl kadar sonra internet üzerinden Çin’den kıyafet satın almış ve bir yıl boyunca sadece bu kıyafeti giymiş. tarih ve dilbilgisine özel ilgisi olan olgumuz Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Asperger sendromu olarak tanılandırılmıştır. . öz bakımını yapmak istememe.PB 191 Asperger Sendromu ile Şizofreni Arasındaki Süreçte D Vitamini Eksikliği: Bir Olgu Ahsen Eratalay. calcitriol 0. nedensiz okula gitmeme ile başlamış. Son 8 aydır kimyasal madde içerdiğini söyleyerek süt ve süt ürünlerini yememeye başlamış. risperidon consta 37. Klinik izlem sürecinde risperidon 3mg/gün. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Nutrisyonel Ricketts güneş ışığından yoksun kalma ya da besinsel eksiklik sonucu ortaya çıkar. Elif Tatlıdil Yaylacı. Babada alkol ve kannabis bağımlılığı ve antisosyal kişilik özellikleri mevcuttur. Odasında internet üzerinden felsefe. Total alopesili. kliniğimize odasına kapanma. panjurları ve perdeleri kapalı tutuyormuş. Dört yaşında iken annesinden boşanan babasını bir daha görmemiştir. insanlardan ve sudan korkma şikayetleri ile güçlükle ikna edilerek birlikte yaşadığı annesi tarafından getirildi. tarih ve dilbilgisi konularında yazışmalar yapmaya ve tüm vaktini bilgisayar başında geçirmeye başlamış. Orta ikinci sınıfta okulu tamamen bırakmış. Ca. P ve PTH değerleri nutrisyonel Ricketts olarak değerlendirildi. Kendini eve kapatmış. açık öğretimden okula devam etmek istediği ve tedaviye katılımının iyi olduğu gözlemlendi. calcium carbonate 5000mg/gun. Annesinin stresli bir gebelik döneminin ardından dünyaya gelen olgumuz gelişim dönemlerini olağan bir şekilde geçen çekingen bir çocukmuş. yaşından büyük gösteren olguda ruhsal gelişim ve reankarnasyon ilgili aşırı zihinsel uğraşılar mevcuttu ve içinde bulunduğu durumla ilgili iç görüye sahip değildi.5 mg IM. vitamin D3 1760 IU/gün tedavisi ile hastanın dış dünya ile ilişkilerinin düzeldiği.

İlkokulda sakin sessiz bir öğrenci olan olgumuzun lisede okul başarısı azalmıştır.PB 192 İsoretionin Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgunun Ayırıcı Tanısı Zeliha Ulaşlı. Beş ay önce çok sevdiği dedesini kaybetmiştir. Olgu kısa psikotik bozukluk. . İsoretionini son 3 ayda kullanmaya başlamıştır. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Bu sunumun amacı babası şizofreni tanılı bir ergende isoretionin kullanımını izleyen akut psikotik tablonun paylaşılması ve ayırıcı tanının tartışılmasıdır. amcasının kendisini öldüreceği şüphesi ile polisi araması üzerine getirildiği acil servisi takiben kliniğimize yatırıldı. Psikotik bulgular sınav için Ankara’ya gidişi. ilaç kullanımına bağlı psikotik bozukluk ve şizofreniform bozukluk ayırıcı tanıları ile poliklinik kontrollerini sürdürmek üzere taburcu edildi. sınav ve dönüşü sürecinde şekillenmiştir. Elif Tatlıdil Yaylacı. kimseyle konuşmuyordu. 35 haftalık doğan olguda atrial septum defekti ve L1-3 sinostoz mevcuttur. Ahsen Eratalay. Psikiyatrik bakısında paranoid ve persekütif tarzda çok sayıda sanrı bulunan olguda yargılama ve iç görü önemli ölçüde azalmıştı. Babanın hastalığı nedeniyle ailenin görüştüğü kimseler bulunmamaktadır. Son bir buçuk yıldır bir cemaat evinde kalmakta ve harp akademisi sınavlarına hazırlanmaktadır. Antipsikotik tedavinin başlanmasının ardından bir hafta içerisinde pozitif psikotik bulguları gerileyen olgu içine kapandı. Olgu: 18 yaşında erkek olgu babasının gerçek babası olmadığı. platonik olarak hoşlandığı kızı düşündüğünü söylüyor.

Acil servise huzursuzluk. Taşikardi ve hipertansiyonu düzeldi. ekokardiyografi: normal. Akdeniz Üniversitesi. Hasta nöroloji kliniği ile konsülte edildi.000 U/L(38-190U/L). Antalya ** Arş. Hastanın yoğun bakım takiplerinde bromokriptin dozu 30-40 mg/gün’e kadar artırıldı.530 BIN/mm3 olarak sonuçlandı.A: 140/90 mmHg idi. Ekg: Normal. idrarda serbest hemoglobin: +++ idi.Dr. Çocuk Psikiyatri AD. terleme. beraberinde yüksek ateşin de eşlik ettiği ölümcül ve acil tedavi gerektiren tıbbi bir durumdur (Kaplan ve ark. 1999). terleme ve bilinç bulanıklığı gelişti. ateş: 37 °C. Acil serviste görülen hastanın tüm ilaçları kesildi..480/mm3. SGPT: 26. Tartışma: Antipsikotik tedavinin önemli ve ciddi yan etkilerinden biri olan NMS her yaşta olabileceği gibi genelde genç erişkinlik döneminde sık görülmektedir (APA 1994) . üç gün sonra hastada akatizi benzeri şikayatleri gelişmesi üzerine propranolol. idrar kaçırma.5-45 mg/gün) etkili olduğu bildirilmektedir (Zubenko ve Pope 1983). akinezi. acil servise akatizi nedeniyle başvuran ve yaklaşık 6-7 saatlik takip sonrası NMS belirtileri ortaya çıkmaya başlayan ve ikinci günde tüm NMS belirtilerini gösteren olgu sunulacaktır.Dr.000 U/L (0-41 U/L). Olgu: 37 yaşında erkek hasta 19 yıldır şizofreni tanısı ile takip edilmektedir. İlaç tedavisi olarak kas rijiditesini azaltmak amacıyla dopamin agonisti olan bromokriptinin (7. lökosit:12. Hastada çoklu antipsikotik kullanımı ve haloperidol enjeksiyonu sonrasında akatizi benzeri tablo gelişmiş olup.PB 193 Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu Salih GENÇOĞLAN* . Tedavi edilmediği zaman ölüm oranı %10-20 olup.Mustafa ERKAN*** * Arş. titreme. yerinde duramama nedeniyle başvurdu.7-1. Bu yazıda. 200 mg/gün ketiapin kullandığı saptandı. yutma güçlüğü. Tipik belirtileri kaslarda sertleşme ve beden ısısında artış. Akdeniz Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi. lökositoz. Antalya *** Arş.. miyoglobin:389. SGOT: 42. yan etki . lökosit:15. kreatin: 0. Bu nedenle NMS acil yoğun bakım ihtiyacı gerektiren ve tedavisinin dikkatle sürdürülmesi gereken bir tablodur. bilinç bozukluğu.5 mg 2x1 başlandı. Çocuk Psikiyatri AD. Hasta tüm destekleyici tedaviye rağmen sekonder gelişen komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmiştir.Gör. Beş gün önce kontrole giden hastaya eksitasyon nedeniyle 5 mg haloperidol intramuskuler enjeksiyonu yapılmış. Psikiyatri AD.Gör. Hastanın ikinci gün takiplerinde tüm ekstremitelerde ciddi düzeyde kas rijiditesi gelişti. Hastanın üçüncü gününde kas rijiditesinde ileri derecede artış oldu. Değerlendirilen hastanın on yıldır klozapin 300 mg/gün. yaklaşık olarak ikici günde NMS semptomlarının tamamı ortaya çıkmıştır.2 mg/dL). diskinezi gibi nörolojik belirtilerle başlayan. kas rijiditesini ve kaslardaki yıkımı artırmaktadır (Gurrera RJ. ancak ilaçlardan fayda görmemesi nedeniyle acil servise yönlendirilmiş.. ancak yoğun bakımda muhtemel sekonder komplikasyonlar gelişmesi nedeniyle yaklaşık 25 gün sonra exitus oldu. 1994) . antipsikotik.000 U/L (0-40 U/L). terlemesi devam etti. Bir hafta sonra hastanın NMS bulguları geriledi.Gör. Laboratuvar bulguları. Nörolojik muayenede bilinç letarjik olup üst ekstremitelerde hafif rijidite mevcuttu. Hastanın sedasyonu için lorazepam 2. diazepam ve biperiden eklenmiş. 27. bilgisayarlı beyin tomografisi normalidi. Dopaminerjik D2 reseptör blokajı en çok kabul edilen mekanizma olup. taşikardi.00 eritrositler görüldü. Hasta destekleyici tedavi için hospitalize edilmeli ve semptomatik tedaviye hemen başlanmalıdır (Caroff 1890) . total kreatin kinaz: 2057 U/L. T. Antalya Giriş: Nöroleptik maling sendrom (NMS) antipsikotik kullanımına bağlı rijidite. Tıp Fakültesi. bilincinin tamamen kapanması üzerine hasta anestezi yoğun bakım ünitesine alındı. Hipotalamik D2 reseptör blokajı ısı merkezinde bozukluğuna. kas membran disfonksiyonu ve sempatik sinir sistemi rol oynar.870 mg/dL (0. Hasta acil serviste takip altına alındı. idrar inkontinansı devam etti. Hastaya soğuk uygulama yapıldı ve i. NMS tanısı kondu. kreatin kinaz:1180.v. nabız: 125/ dk. İdrar sedimentinde 7 lökosit. yüksek ya da değişken kan basıncı. 1994). Fizik muayenede. periferde sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımında artışla hipertermi. rijiditesi azaldı.5 mg 3x1 tedricen artırılmak üzere başlandı. BUN: 8 mg/dL (6-20 mg/dL). Anahtar Kelimeler: nöroleptik malign sendrom. bu olay rijidite ve tremora neden olmaktadır. Hasta psikiyatri kliniği yoğun bakım odasına alındı.Dr. batın ultrasonografisi: normal. karaciğer enzimlerinde yükselme ve kas zedelenmesine ilişkin laboratuvar bulguları eşlik edebilir (Janicak ve Beedle 2009) .Leyla AKGÜÇ** . NMS tedavisinde ilk adım antipsikotiklerin kesilmesidir. NMS’nin patofizyolojisinde santral dopaminerjik sistem. Takiplerde yaklaşık 6-7 saat sonra idrar inkontinansı gelişti. Akdeniz Üniversitesi. hidrasyon ile birlikte bromokriptin 2. depo antipsikotik kullananlarda bu oran %20 30'lara kadar yükselebilmektedir (Kaplan ve ark.600 ng/mL (25-72 ng/mL).

.1999. sayı 4. anlamsız hareketler tarifleniyordu.A. Hastada bazen bir anda donup kalma. *Fatma Fariha Cengiz. Frontal lob epilepsisinde görülen psikiyatrik semptomatoloji: Olgu sunumu. stereotipik davranışlar.. Katz A. tanı ve tedavi amacıyla yatırılmıştır. bayılma nöbetlerinin sıklaşması üzerine bize başvurmuş. . Bunun nedeni olarak görülen tanı koyulmasındaki güçlükler son 15 yıllık literatüre yansımış olup. Saygı S. gerek iktal ve interiktal fenomenolojisi ve çabuk yayılım göstermesine bağlı olarak sergilediği polimorf klinik özellikler. frontal lob epilepsisi ile ilgili çalışmaların sayısındaki kısıtlılığı açıklamaktadır(1-3). Klinik psikofarmakoloji Bülteni. Spencer S.D: Frontal lob seizures Problems of diagnosis and classification Adv. Williamson P. Çekilen EEG lerde patoloji saptanmayan hastada pseudo epileptik nöbet olduğu düşünülmüştü. Aile hikayesinde marital problemleri olduğu görülen hasta çeşitli hastanelere başvurmuştu. Bu yazıda frontal lob epilepsisi saptanan bir olgu sunulacaktır. bir şeyler arıyor gibi davranışlarda bulunma .PB 194 Psikiyatrik Semptomların Eşlik Ettiği Frontal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu *Esra Aydın Sünbül. Hastanın nöbetleri klinik açıdan çeşitlilik gösteriyordu. sağa sola bakma. bazen atoni şeklinde yere düşme. 25 senedir olan bayılma nöbetleri şikayetiyle hastanemize başvurdu.. gerek EEG bulgularının yorumlanmasındaki farklılıklar. Cilt 9. **Özgür Bilgin Topçuoğlu*Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi **Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Giriş: Frontal lob epilepsisi primer olarak uykuda başlayan garip.S. 42: 1274-127 3. Marks D. Kaynaklar: 1. Neurol 1992. Olgu: 47 yaşında kadın hasta. 57 : 289-309 2.: Frontal lob partial seizures and psychogenic seizures: Neurology 1992. amaçlı gibi algılanan şiddet eylemleri ile seyreden ve aniden sonlanan bir klinik tablo sergilemektedir(1). Hastanın gerekli tetkikleri yapılmıştır ve uyku EEG sinde sol frontal odak saptanan hastaya antiepileptik tedavi başlanmıştır. çevresindekilere cevap verememe. Klinik tablonun söz edilen belirtilerle seyretmesi sıklıkla psödö-nöbet ve uyku bozuklukları ile karışmasına yol açmaktadır(2). psikiyatrik olgularda organik etiyolojinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve multidisipliner olarak yaklaşılması gerektiğini göstermektedir. Tartışma: Frontal epileptik nöbetlerin gerçek sıklığı tam olarak bilinmemektedir. bazen de ellerde ve ayaklarda kasılma. Bu vakada görülen psikiyatrik semptomatoloji. Hasta.

PB 195 Bir Ergende Künt Kafa Travmasına Bağlı Bileşik Tip Kişilik Değişikliği: Uzun Etkili Metilfenidat Ve Pirasetam Tedavisine Kısmen Yanıt Veren Frontal Lob Sendromu Zehra Topal*. dizinhibisyon. klinik görünümü ve tedavisinin tartışılması amaçlanmıştır. düşünce akışı ayrıntıcı ve persevereydi. akademik başarısızlık ile ilgili temalar hakimdi. 57 olarak saptandı.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Genel Tıbbi Duruma Bağlı Kişilik Değişikliği (GTDBKD). Çocuk ve ergenlerde travma öyküsü varlığında görülen ani başlangıçlı davranış bozuklukları ve akademik problemlerde bu tanı akılda tutulmalıdır. EEG normaldi. akıcılıkta azalma. derslerine konsantre olamadığı. perseverasyonlar saptandı. Beyin MRG ile peri-ventriküler derin beyaz cevherde hiperintens belirsiz sinyal artışı saptandı.B. Öyküden. Uzun etkili metilfenidat 36 mg/ gün ve pirasetam 1600 mg/ gün tedavisi başlanarak metilfenidat dozu tedricen 54 mg/ güne çıkıldı. İçeriğe bedensel yakınmalar. Nörolojik muayenede sol spastik hemiparezi ve dizartri saptandı. Bu çalışmada bir ergende GTDBKD’ nin oluşumu. Konuşma dizartrik ve yavaş. . sözel Z. Çiğdrem Karakılıç**. 79. Tartışma: GTDBKD için kesin bir tedavi bulunmamakta ve semptom örüntülerine göre ilaç seçimi yapılabileceği ancak sonuçların tatmin edici olmadığı belirtilmektedir. kişinin daha önceki. Yönelim tüm eksenlere tamdı. 42. duygudurum irritabl olarak değerlendirildi. kişilik örüntüsünün değişmesidir. Rutin biyokimya ve hemogram sonuçlarında patoloji saptanmadı. WISC-R test sonucunda. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ** Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. Psikomotor aktivite azalmış. GTDBKD tanısı Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi yazını içerisinde şimdiye kadar görece ihmal edilmiştir (2).B. Cafer Alhan**. Belirtilerinde kısmen gerileme olan hasta halen polikliniğimizde takip edilmektedir. Aile öyküsünde özellik saptanmadı. bu olay sonrasında yakınmalarının başladığı. Ali Evren Tufan* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. toplam Z. performans Z. Duygulanım lakayt ve labil. Geçmiş öyküden geçirdiği kaza sonrası travmatik sub araknoid kanama. Nuran Demir*. Nöropsikolojik testlerde. on beş yaşında geçirdiği araç dışı trafik kazası sırasında künt kafa travması geçirdiği ve birkaç gün kadar süren bilinç kaybı olduğu. Çocuk ve ergenlerde bu bozukluğun olağan gelişimden belirgin bir sapmayı ya da en az 1 yıl süreli olarak önceki davranış örüntülerinde belirgin bir değişiklik olmasını kapsadığı belirtilmektedir (1). öfke kontrolünde güçlük şikayetlerinin olduğu öğrenildi. Olgu: On yedi yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi erkek ergen polikliniğimize “unutkanlık” yakınması nedeniyle gelmişti. talamus kontüzyonu ve beyin ödemi geliştiği öğrenildi. Bulgular GTDBKD lehine değerlendirildi. Ergenin ruhsal değerlendirilmesinde.B. Daha önce herhangi bir merkezden yardım almamıştı. uyku ve iştah artmıştı. tıbbi bir nedenle. sol üst ve alt ekstremite hemiparezikti. Hesaplama ve soyut düşünce bozuktu. Spontan ve iradi dikkat ve konsantrasyon azalmıştı. halsizlik.

valproat. 8 yaşındayken geceleri tonik. Aile öyküsünden baba ve dedesinin HK tanısı aldığı. Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD Giriş: Huntington Koresi (HK). zaman zaman ölmemiş olduğunu. Cafer Alhan**. babasını rüyada görme.5 mg/ gün başlanmış ve anneye önerilerde bulunulmuştur. Yönelim bozukluğu ve belirtilerde gün içerisinde değişim saptanmayan hastanın HK’ne Bağlı Demans (Davranışsal Bozukluk Olan) ve Yas ölçütlerini karşıladığı düşünülerek risperidon 0.klonik kasılmalarla nöbet geçirmeye başladığı. okskarbazepin.7/ 100. Bradley W. otozomal dominant geçen ilerleyici bir nöropsikiyatrik hastalıktır. Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD ** Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. Orphanet J Rare Dis. dedesinin 5 yıl önce. 5 yaşındayken denge kaybı. babasının ise 2 ay önce vefat ettiği. Neurology in Clinical Practice. Ropper A. konuşmada azalma ve kelimeleri karıştırma yakınmalarının olduğu öğrenilmiştir. New York: McGraw-Hill. Roos RAC.PB 196 Üç Kuşağında Huntington Koresi Görülen Bir Ailenin Çocuğunda Huntington Koresine Bağlı Demans Ve Yas Tablosu: Bir Olgu Sunumu Nuran Demir*. son bir yıldır unutkanlık. Boston: 1985. Daroff RB. . Adams RD. düşme yakınmaları olması üzerine başvurdukları merkezde HK tanısı konulduğu.1914-1915. 1998. 2010. Öyküden hastanın yakınmalarının dört yaşında aşırı hareketlilik ile başladığı. klonazepam. Principles of Neurology.1060-1064. Zehra Topal*. Tartışma: HK 20 yaş öncesinde başladığında Juvenil HK olarak adlandırılmakta ve ilk olaraK davranım sorunları ve akademik problemlerle kendini göstermektedir. Fenichel G. çocukluktan yaşlılığa kadar geniş bir aralıkta görülebilmektedir. p. 5: 40. Kaynaklar: 1. 2. ed. Olgu: On yaşındaki erkek hasta “ağlamalar ve sinirlilik” yakınmaları nedeniyle yatırılmakta olduğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde değerlendirilmiştir. 3rd ed. Geçmiş tıbbi öyküden hastanın değişken süre ve dozlarda risperidon. p. Ali Evren Tufan* * Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi. annesinin Major Depresif Bozukluk tanısı ile fluoksetin kullandığı saptanmıştır. Marsden CD.000 olarak bildirilmektedir (1. 2). Yaygınlığı 4. 6th ed. kendisinin de ölüp ölmeyeceğini sorma. Tedavi bireysel ve semptomlara yönelik olarak düzenlense de risperidon Juvenil HK’nde bir tedavi seçeneği olabilir (1-3). Victor M. levatirasetam. Klinik tablo genellikle 30 -50 yaşları arasında başlasa da. Bu yazıda üç kuşağında da HK görülen bir ailenin çocuğunda HK’ne bağlı Demans (Davranış Bozuklukları Olan) üzerine Yas tablosu eklenen bir çocuk olgunun değerlendirilme ve tedavisi sunulmuştur. 3. olanzapin. sesini duyar gibi olduğunu söylemenin eklendiğini belirtmiştir. Annesi hastanın babasının vefatından sonra sık sık onun hakkında konuşma. beceriksizlik. alprazolam kullandığı ve tedaviden kısmen fayda gördüğü öğrenilmiştir. Huntington’s Disease: a clinical review. In: Walter G.

verbigerasyon. Yedi gün sonraki değerlendirmede konuşmasında artış tespit edilen hastaya sodyum valproate 250 mg/gün ve lorazepam 0. psikiyatrik veya medikal rahatsızlıkla ilişkili olup ayırıcı tanısı akinetik mutizm. Erol Ozan. Vakamızda yara yeri enfeksiyonu ve hastanın genel bakımı olumsuz faktörler olarak karşımıza çıkmıştır. Lorazepam tedavisiyle bulgularında azalma olan hastaya EKT yapılması planlanırken aspirasyon sonrası genel durumu kötüleşen hasta vefat etti. lorazepam kullanırken şifa sebebiyle 2012 yılı mayıs ayının ortasında lorazepam tedavisi devam ettirilmemiş. etrafına boş bakışı. tekrar değerlendirilen. Yöntem ve Gereçler: MK tanısı koyduğumuz bir vaka yoluyla MK’nin tanı ve tedavisini tartışmak. negativizm ve withdrawal bulguları olan hastada ilk başvurudaki otonomik instabilite bulgularıda düşünülerek malign katatoni tanısıyla lorazepam 5 mg/günden 12. Bulgular: 82 yaşında Bipolar Affektif Bozukluk tanılı hasta Sodyum Valproate. abuli ve hipoaktif tip deliryumdan yapılmalıdır(Daniels 2009).PB 197 Malign Katatoni: Bir Vaka Sunumu Esat Fahri Aydın. Rijiditesi artan. koma. Malign Nöroleptik Sendrom(MNS) ön tanısıyla sevk edilen hasta nöroloji kliniğinde bromokriptin tedavisi alırken yapılan yatak başı değerlendirmesinde hastaya ilave nöroleptik önerilmedi. Malign katatoni(MK) katatonik bulguların yanında otonomik instabilite olması ile karekterizedir(Hayashi ve ark. 2005). sinirliliği ve evden dışarı çıkma isteği mevcutmuş. katalepsi. destekleyici bakımlar( beslenme. Katatoninin retarde. Sonrasında olanzapin ve sodyum valproate tedavilerini hasta reddetmiş. negativizm. posturing. 9 Haziran sabahı çıplak dolaşması. MK tedavisinde lorazepam ilk seçenek olup gereği halindeyse EKT yapılmalıdır. (Fink ve Taylor 2006). Tartışma: Katatoni altta yatan bir nörolojik. olanzapin. . periodik formları gibi malign formu da mevcuttur(Fink ve Taylor 2009). manyerizm. Acil polikliniğinden ateş. En yaygın belirtileri mutism. üç saat uyumuş. yara yeri bakımı) uygulanmalıdır. staring ve rigiditedir(Taylor ve Fink 2003). rijidite bulgularıyla.75 mg/gün başlandı.5 mg/güne çıkacak şekilde başlandı. rijidite. 7 Haziran günü konuşması artan hastanın bir sonraki gecede ''Allah birdir ben öldüm'' içerikli bağırması olup. eksite. balmumu esnekliği. staring. duygudurum ve uyanıklılıktaki değişimlerin eşlik ettiği motor anormallikleri kapsamaktadır. Mustafa Güleç Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Amaç: Katatoni kavramı düşünce. terlemesi. Tedavisinde öncelikle mortaliteyi azaltıcı.

simetrik kalsifikasyonlarla uyumlu görünümler izlendi Fahr hastalığı ilk defa 1930 yılında tanımlanmıştır. Hastaya unipolar depresyon öntanısı ile sertralin 50 mg/gün tedavi başlandı. Fahr’s Disease Associated with Astrocytic Proliferation and Astrocytoma Surg.ve ataksi gibi hareket bozuklukları da yer alır. Süleyman Gündüz**. Hastalığın tanımlanması uzun zaman önce yapılmasına rağmen etyolojisi net olarak aydınlatılmamıştır(3). ağlama hali.. yaklaşık 3 aydır sıkıntı.C. 39:365-9. dikkat dağınıklığı. bekâr. Burada nöropsikiyatrik semptomlarla gelen hastada ayırıcı tanıda Fahr Hastalığı’nın da dikkate alınması gerektiğini vurgulamak için bir olgu sunulmuştur.PB 198 Fahr Hastalığı: Olgu Sunumu Yüksel Kıvrak*. serebellar. Rozdilshky B.Ang L. Fahr’s syndrome presenting with pure and progressive presenile demantia. Neurol Sci. Yaklaşık iki hafta sonraki kontrol muayenesinde depresif belirtilerinde (HAM-D:13) azalma görüldü. Esra Nigar Erkoç Ataoğlu** * Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. ekstrapiramidal ve serebellar semptomlar sıklıkla izlenir.Fahr T. Von. Allg. . Tanıda en sık kullanılan yöntem BBT dir. işsiz. çok değişik nöropsikiyatrik bulgulara neden olabileceği unutulmamalıdır. bazal ganglionlarda. 1930. çabuk sinirlenme. 3. demans ve duygudurum bozuklukları gibi davranışsal bozukluklarının yanısıra rijidite. Bazal ganglionlar. Mojonero J. bilateral striopallidodentat kalsinozis olarak da isimlendirilir.Alport E. Baş ağrıları devam eden hastanın nörolojik muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu görülmedi. serebellar hemisferlerde belirgin. 2. konuşma bozuklukları. Kişilik değişiklikleri. Daha önceden psikiyatri başvurusu olmayan hastanın soy geçmişinde nöropsikiyatrik hastalık tesbit edilmedi. 2005. Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) subkotikal alanda. Fayed N. hipokinezi. moral bozukluğu. mental ve zihinsel işlevlerde bozulma. baş ağrıları. dentat nükleus ve sentrum semiovalede idiopatik kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir(1. Klinik bulgular oldukça değişken olmasına rağmen nöropsikiyatrik. Serrano M. Olgu Sunumu: 26 yaşında erkek hasta.C. ağlama. Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak BBT’de görülen ve hiç bir nedene bağlanamayan çok sayıda bazal ganglion ve serebellar kalsifikasyon varlığında Fahr Hastalığı düşünülmeli. Bu kalsifikasyonların nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmemekle beraber enfeksiyon. Tchong S.. unutkanlık ve baş ağrısı şikâyetlerinin olduğunu söyledi. 50:129-33. Modrego PJ. metabolik ve genetik bozukluklarla ilişkili olabileceği belirtilmektedir.2). moral bozukluğu. Idiopathische verkalkung der hirngefasse. Neurol 1993. Bizim olgumuzda da hasta ilk olarak nöropsikiyatrik belirtiler( sıkıntı. * *Kars Devlet Hastanesi Giriş ve Amaç: Fahr hastalığı. 1. dikkat dağınıklığı) ile başvurmuştur. 26: 367–369. tremor. athol. Zentrabl.

korkunç rüyalar görme fakat rüya içeriğini hatırlayamama. ağlama ya da yüksek sesli çığlıkla başlayan. Ataklar sık ortaya çıkıyorsa trisiklik antidepresanlar. Kaynaklar: 1. Birinci ayın sonunda şikayetleri tamamen düzeldi. Uyuyup uyumadığını anlayamama. Şikayetleri üçüncü günden itibaren azaldı. Caldwell AB. 3. Janszky J (2005). 37: 1413-7. uyku sırasında bağırma. delta uykusu sırasında meydana gelen. Nermin Gündüz. Bu yazıda erişkin dönemde nadir görülen “uyku terörü” bozukluğunu ve bu bozukluğun tedavisini iki olgu özelinde tartışacağız. Text Revision (DSM-IV-TR). aşırı korku. Olgu: KE. uyku saatlerinin düzenlenmesi). Erişkinlerde yaygınlığı %1’in altındadır (1). . Charney DS. 2. Sonuç: Erişkinlik döneminde nadiren görülmesine rağmen uyku terörü olguları psikiyatri polikliniklerinde karşımıza çıkmaktadır. kendine vurma.PB 199 İki Olgu Özelinde Uyku Terörü ve Tedavi Yaklaşımı Hatice Sodan Turan. Hastaya DSM IV TR’ye (3) göre “uyku terörü” tanısı konuldu ve klonazepam 1mg başlandı. Orv Hetil 2005. Arch Gen Psychiatry 1980. mesleki ve ailevi işlevselliği ileri derecede bozulmuştu.146: 659-64. otonomik belirtilerde artışla karakterize ani terör ataklarıdır (1). Clinical Characteristic and Personality Patterns”. uykunun ilk saatlerinde. yüzde kızarma. Aslıhan Polat. Sosyal. uykuda bağırma ve bu sırada uyanamama hissi. el ve kollarda istemsiz hareketler. Kocaeli Amaç: Uyku terörü. Soldatos CR. uykuda kendine zarar veren davranışların olması. DSM IV-TR’ye (3) göre “uyku terörü” tanısı konuldu. Hasta tedaviden belirgin fayda gördü. 58 yaşında. American Psychiatric Association. Hastanın 6 ay önce aynı şikayetlerle bir psikiyatri kliniğine başvurduğu. 1. bağırma şikayetleriyle polikliniğimize başvurmuş. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders i Fourth Edition. 70 yaşında. erkek. alkol madde kullanımının kısıtlanması. DC: American Psychiatric Association. kabus görme. Uykuda bağırma. Tedavinin ilk basamağı koruma önlemleridir (Yatak odası güvenliği. 2000. lorazepam 1mg başlandı. çeşitli antidepresan ve antipsikotikler kullandığı fayda görmediği öğrenildi. Olgu: EÇ. bağırma şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Tedavileri ile ilgili bilgiler net olmadığı için farklı tedavileri kullanılmaktadır. Szcus A. Martin ED (1980). yatak içerisinde artmış hareketlilik oluyormuş. benzodiazapinler kullanılabilir. kadın. Klomipramin 75mg. Klonazepam damla 1mg tedavisi ile ayda bir polikliğimizde takipleri devam eden hastanın 9. seçici serotonin geri alım inhibitörleri. uyku sırasında terleme. Halen polikliniğimizde kontrolleri sürmektedir. Uyku terörü bozukluklarında benzodiazepin kullanımı ile ilgili endişeler olmasına rağmen SSGİ ve TCA kullanımına yanıt vermeyen iki olgumuzda kullandığımız klonazepam tedavisinin etkili olduğu görülmüştür. “Treatment of Sleep Disorders”. yataktan düşme. 2. Washington. Şikayetleri devam eden hastada klonazepam damla 1mg’a geçildi. Kales JD. sekiz aydır devam eden korkunç rüyalar görme.ayın sonunda ilaç tedavisi azaltılarak sonlandırıldı. “Night Terrors. KE 6-7 ay içerisinde çeşitli antidepresan ve antipsikotikler kullanmış. başını çarpma gibi şikayetleri mevcuttu. Ümit Tural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Hastanın uyku terör ataklarında yineleme olmadı. Benzodiazepinlerin kesilmesinden sonra daha şiddetli ataklar görülebileceği için tercih ederken dikkat etmek gereklidir (2). Kales A.

10 sessions ECT was performed during the course of the treatment. especially in cases where PTSD is comorbid with psychosis. some of the psychotic features significantly improved. DISCUSSION PTSD with severe depression is well documented about using the ECT but the ECT treatment in PSTD patients with psychotic features has not been well understood yet.2%. We reported two men with combat related PTSD and comorbid psychosis who were successfully treated with electroconvulsive therapy (ECT). Case Report 2 The second case is 42 years old patient diagnosed with PTSD with psychotic features according DSM. Süleyman Akarsu* *Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri AD İntroduction: Treatment methods are often not enough for decrease of all the PTSD symptoms. psychosis . Beyazıt Garip*. BPRS and CAPS scores decreased by 65. post traumatic stress disorder.5 % compared to baseline scores respectively for two months. After the ECT. comorbidity. BPRS and CAPS scores decreased by mean of %33. He was started on antipsychotic and antidepressant but didn’t show significant improvement after six weeks.6 and 37. We suggest that ECT be considered as a reasonable treatment alternative for relevant cases.PB 200 Posttraumatic Stress Disorder and Comorbid Psychosis: Electroconvulsive Therapy Response in Two Patients Barbaros Özdemir*. Taner Öznur*. Case Report 1 A 40-year-old white man had experienced combat related traumatic life events and demonstrated auditory and visual hallucinations. hyperarousal and insomnia.1% and 44. psychotic features of the patient got better. After the 8 sessions ECT treatment. He was admitted to the hospital but psychometric and clinical assessment showed insignificant improvement after the antipsychotic and antidepressant treatments so we decided to perform ECT and medication together. PTSD symptoms decreased by a mean of 37. BPRS score decreased by a mean of % 35.IV criteria. According to the our clinical interview.3%. persecutory delusions. After ECT treatment the dose of antipsychotic reduced. he clearly fulfilled the DSM-IV-TR criteria for PTSD and psychotic disorder not otherwise specified. recurring nightmares. Key Words: ECT.2.

Belirtileri Major depresyon ölçütlerini karşılıyordu. Uyanık olduğu her an bu düşüncelerin kendisini rahatsız ettiğini bildiriyor. Trauma and posttraumatic stress disorder in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. başka şeyler düşünmeye çalışma. Zohar J. TSSB açısından değerlendirildiğinde bozukluğun ölçütlerini de karşılıyordu ve Olayların Etkisi Ölçeği puanı 51 olarak bulundu. Jenike MA. Yakınmalarının başlangıcına odaklanıldığında 12 yıl önce trafik kazası geçirdiği belirlendi.71 . Travma tedavisinden sonra hasta daha önce yakınma olarak getirmediği birçok kontrol etme kompulsiyonunun ve temizlik obsesyonu ve kompulsiyonunun kaybolduğunu bildirdi. yaygınlığı yüksek olmasına rağmen üzerinde az çalışılmış bir durumdur (1). hem OKB belirtilerinde hem de yaşamlarının diğer alanlarında iyileşmelere yol açabilir. Eur Neuropsychopharmacol. Tartışma ve sonuç: Bazı OKB olgularında hastalık başlangıcı travmatik yaşantılar ile bağlantılı olabilir ve bu olgularda travma terapisi uygulamak. İkinci evliliğindeki sorunlar nedeni ile başvurdu. Depress Anxiety. Ekonomik güçlükler nedeni ile eğitimini zorlukla sürdürmüş. 10 yaşındayken annesinin penisilin enjeksiyonu sonrası ölümüne tanık olmuş. yüksek düzeyde memur. Olgu 1 Bayan A. 37 yaşında evli. Gentes EL. Bu çalışmada travma tedavisi ile obsesyonları düzelen iki olgu sunulacaktır. 2011 Dec. baş etmek için çocuklarından uzak durma. Tedavi sonunda obsesyonları yok denecek düzeye geldi. Uzun yıllardır çocukluğu ile ilgili kâbuslar gördüğünü ve bunlardan çok rahatsızlık yaşadığını bildiriyor. Tedavi sürecinde öncelikle annesinin ölümü başta olmak üzere çocukluk travmaları EMDR uygulanarak çalışıldı.21(12):876-9 2-Gershuny BS. evli ve iki çocuk sahibi bir yıldır çocuklarına zarar vereceği şeklinde obsesyonları var. evden uzaklaşmaya çalışma şeklinde davranışlar geliştirmiş. Babasının alkol sorunu varmış. Olgu 2 Bayan B. Trafik kazası EMDR ile çalışıldıktan sonra TSSB ve depresyon belirtileri kayboldu. 2008. Parker H. Bazı çalışmalarda travma sonrası stres bozukluğu(TSSB) ile birlikte olan OKB’nin tedaviye kötü yanıt verdiği bildirilmiştir(2). High prevalence of obsessive-compulsive disorder among posttraumatic stress disorder patients. Infield AL. Kaynaklar 1-Nacasch N.PB 202 Mazi Kalbimde Yaradır: Travma Tedavisi İle Düzelen İki Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu Önder Kavakcı Cumhuryet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad Travmatik yaşantılarla ilişkili obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ya da obsesyonlar.25:69. Fostick L. Tedavinin ardından meslek yaşamında ve özel yaşamında önemli iyileşmeler gösterdi. çocuğu yok. Baer L. kabusları kayboldu. 42 yaşında memur.

.

Anahtar kelimeler: Psikotik özellikler. duygulanımında kısıtlılık. unutkanlık. bazı dönemlerde kulağına operasyonla ilgili bilgileri içeren komutların gelmesiyle başlayan operasyon planı yapma. mimik ve jestlerinin silik ve sosyabilitesinin uzak ve soğuk olduğu tespit edilmiştir. travmatik olayı yeniden yaşantılama. kaçınma. kişinin travmatik bir stresöre maruz kalması sonucu yeniden yaşantılama. anksiyolitik. Biz bu yazıda savaş travmasına maruz kalmış olup kliniğimizce TSSB tanısı konulan. sembolizasyonun sık kullanılması bu vakaların tipik TSSB’a uymayan yanlarıdır. düşünce içeriğindeki somutluk. Hasta 1990-1999 yılları arasında birçok silahlı çatışmaya girmiş. Sürdürülen tedavilere rağmen birçok kez gece rüyasında teröristlerle çatıştığını görerek birlikte uyuduğu eşinin boğazına sarılma. ilk başvurusu 2001 yılında olmuştur. sonraki süreçte polis karakolunda elinde bıçağı ve komando teçhizatı ile sonlanan hatırlamadığı dissosiyatif dönemleri içeren belirtilerinin olduğu anlaşılmaktadır. TSSB olarak değerlendirilen hastanın 2001-2006 yılları arasında 6 kez hospitalize edildiği. Beyazıt Garip*. algıda işitme halüsinasyonları. Mehmet Ak*. Olgu: 43 yaşında emekli erkek hastanın 2011 Ağustos ayındaki başvuru yakınmaları. zaman zaman öfke patlamaları. görsel bellek ve yürütücü işlevler alanında bozulma olabileceğine ilişkin bulgular saptanmıştır. insanlara güvenememe.PB 201 Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Yıkım ve Psikotik Belirtiler ile Giden Yeni Bir Alt Grubu Mu ? Olgu Sunumu Ali Emrah Bilgen*. çeşitli antidepresan. Hastanın ruhsal muayenesinde. disforik ve bilişsel bulguların değişik derecelerde bulunduğu bir bozukluktur. Kognitif alanı değerlendirmek amacıyla uygulanan organisite testlerinde görsel algı motor koordinasyon. Hastanın travmaya uyum sürecinde sergilediği referans hezeyanlar. düşük doz antipsikotik tedaviler aldığı anlaşılmaktadır. dönem dönem realiteye uyumun ciddi derecede bozulması. kalabalık içine girmekten kaçınma. Kamil Nahit Özmenler*. Tartışma Hastanın öyküsünde ve ruhsal muayenesinde tanımlanan. Aytekin Özşahin* *Gata Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı. akıştaki perseverasyonların varlığı. yeniden yaşantılama ve kaçınma belirtileri negatif belirtiler şeklinde yorumlanmış olup tanımlayıcı anlamda şizofreni tanısı almış olduğu düşünülmektedir. işitme halüsinasyonları. başka bir merkezde şizofreni tanısı konulmasına neden olan belirtilerin başında dissosiyasyonlar gelmektedir. Giriş: Travma sonrası stres bozukluğu. düşünce içeriğinde referans ve perseküsyon hezeyanları. süreçte başka merkezlerde şizofreni tanısı ile takip edilen ve kognitif yıkımla seyreden bir olgudan yola çıkarak TSSB’ da yeni bir alt grubun tanımlanıp tanımlanamayacağı konusunu tartışmayı amaçladık. CAPS ve İES testlerinde TSSB tanısına yönelik sonuçlar elde edilmiştir. otonomik. Travma sonrası stres bozukluğu . kendisini değersiz hissetme şeklindedir. Ancak klasik bir TSSB’a göre kognitif yıkımın çok belirgin olması. Bilişsel bozukluk. duygulanımda küntlük. uykusuzluk.

travma sonrası stres bozukluğu olarak değerlendirilmiştir. Travma mağdurlarının yakınlarının/bakım verenlerinin. yaklaşık bir yıl önce travmatik olayda yaralanma sonrası bileteral görme kaybı ve sol kalça dezartükülasyon ampütasyonu olan eşine refakat etmektedir. venlafaksin 75mg/gün. Bakım veren eş için. travma çalışmalarında paylaşılan travmatik yaşantılarının da en az doğrudan travma yaşantısı kadar etkili olduğuna dikkat çekmek amaçlanmıştır.PB 203 Bakım Verende Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Paylaşılmış Travma. mirtazapin 15mg/gün. Psikiyatrik muayenesi ve psikometrik incelemesi sonrasında. travmaya ve sürece ilişkin bilgilendirme yapılmış. kilo kaybı ve çabuk sinirlenme yakınmaları olması nedeniyle psikiyatrik değerlendirilmeye alınmıştır. Bayan Y. Ankara Bu olgu sunumunda. Mehmet Alper ÇINAR TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi. doğrudan travmatik yaşantısı olan birey gibi travmatik süreçten etkilenebileceği ve hastalık tablosunun gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bilkent. aynı travmatik süreçten etkilenen tüm bireylerin etkin yardım almalarına olanak sağlayacaktır. travmatik olayı tekrar yaşaması. uykusuzluk.K. Olgu Sunumu Seher YAĞMUR BİLEN. sosyal destek sistemlerinden faydalanması için ilgili birimlere yönlendirilmiştir. travmatik olayın hatırlatıcılarından kaçınma davranışı sergilemesi ve artmış uyarılmışlık semptomları sergilediği saptanmış.’nın yaralı eşinin travmatik yaşantılarını içeren tekrar eden kâbuslarının olması.K. Travma sonrası değerlendirmenin travmaya doğrudan maruz kalan birey kadar travmaya dolaylı olarak maruz kalan bireyleri de kapsaması. . fiziksel ve ruhsal travma mağduru olan hastaya refakat eden ve bakım veren eşinin sergilediği travmatik stres bozukluğu semptomlarına dikkat çekilerek. Bayan Y. travma odaklı psikoterapi haftada iki seans olarak başlanmıştır. Tedavisine.

babanın kendisine karşı ilgisizliği. Kendisini suçlu hissediyormuş. hastanın kendisini olayın sorumlusu olarak hissetmesi. Travmaya dolaylı olarak maruz kalmanın ardından yaşanan psikolojik sürecin. kendi yaşadığı bir travma gibi algılamış ve hastada bununla ilişkili psikiyatrik hastalık gelişmiştir. ikincil travmatik stres ya da dolaylı travmatizasyon olarak ifade edilmektedir. Travmatik olayların ardından. İfadede yer alan taciz olaylarını. annenin ciddi psikiyatrik probleminin olması. Baba bu olay için sürekli anneyi suçluyormuş. Olgu 15 yaşında kız hasta. anne baba arasında sürekli tartışmaların olması. mutsuzluk. 1 kez suicid girişiminde bulunmuş. Kardeşinin çocuk şubede verdiği ifadelerini okumuş. Olay şubat ayında olduğu için. keyifsizlik şikâyeti varmış. Ali Nuri Öksüz** *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD. 4 yıldır her şubat ayında sıkıntısı artıyormuş. duygudurumu depresif. tanık olanlar. . Sonuç Cinsel istismar tüm aileyi etkilediği için aile bireylerinin de psikiyatrik muayenesi göz ardı edilmemelidir. Bu hasta kardeşinin travmasına tanık olmasa da. Hastada psikotik bulgu saptanmamıştır. sanki kendi başına gelmiş gibi hissediyormuş. Olaydan sonra anne depresyon tanısı ile tedavi görmekteymiş. Kahramanmaraş **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. düşünce içeriğinde stresörü ile ilgili sıkıntıları mevcuttu. Bu hastada travma sonrası stres bozukluğu gelişmesinde. Tartışma Cinsel istismar sonrasında çocuk ve ailesinde birçok psikiyatrik semptom gelişebilmektedir. mağdurların yakınları ve yardım çalışmalarında görev alan kişiler de travmatik stres belirtisi gösterebilir. Olayı sürekli yeniden yaşantılaması ve olayı hatırlatıcı durumlardan kaçınması varmış. babanın sürekli olaydan dolayı anneyi suçlaması. Bu grupların gösterdiği tepkiler. travmaya doğrudan maruz kalanların yaşantılarına benzer olduğu belirtilmektedir. Kahramanmaraş Giriş Kişinin yaşamını ya da beden bütünlüğünü tehdit eden her türlü durum kişi üzerinde travmatik etki oluşturabilmektedir.PB 204 Kardeşinin Cinsel İstismarı İle İlişkili Dolaylı Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişen Bir Olgu Hatice Altun*. Uykusuzluk. daha önceden kendisine sözlü tacizde bulunulması gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülmüştür. Gelecekle ilgili herhangi bir beklentisi ve evlenme düşüncesi yokmuş. O gün kardeşini dışarıya gönderdiği için kendini olayların sorumlusu olarak görüyormuş. olaya doğrudan maruz kalanların yanı sıra. Kız kardeşi 4 yıl önce cinsel istismara uğramış. duygulanımı anksiyöz. öfke patlaması. Mental durum muayenesinde. Bu olguda kardeşine karşı yapılan cinsel istismarı kendi yaşamış gibi travma sonrası stres bozukluğu gelişen bir hasta tartışıldı. Kendisine bir kez sözlü tacizde bulunulmuş.

sanrısal bozukluk. kötü koku yaydığını düşünen 26 yaşında bekâr bir kadın hasta sunulmaktadır. Psikiyatri Kliniği. son dönemlerde DSM-V ile ilgili yapılan çalışmalarda Obsesif Kompulsif Bozukluk spektrumunda bulunan hastalıklar içinde yer alması planlanmaktadır. DSM-IV’te. Sanrılı Bozukluk. hastaların daha iyi bir şekilde tedavi olmalarını sağlayacaktır. depresyon ve şizofrenide görülen olfaktör belirtilerden ayırmıştır. kişinin çevresine katlanılmaz ölçüde kötü bir koku yaydığına inandığı psikiyatrik bir bozukluktur. ORS. oldukça yoğun sıkıntı duyar ve daha çok kendilerini suçlama eğilimindedir. Bu durumdan dolayı hastalar. Major Depresyon .Selim Sağır*. Mustafa Solmaz* *Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. ORS. İstanbul Olfaktör referans Sendromu (ORS) . Anahtar Kelimeler: Olfaktör Referans Sendromu. bu da sosyal ve mesleki anlamda geri kalmalarına yol açabilir. Pryse-Philips.PB 205 Olfaktör Referans Sendromu: Bir Olgu Sunumu Zerrin Binbay*. hastalığı tanımlamış ve belirtileri temporal lop epilepsisi. somatik alt tipinde yer almaktayken. toplum içine çıkmaktan kaçınırlar. sıklıkla erken yaşta başlar ve bekâr erkeklerde daha fazla görülür. Klinisyenlerin bu sendromu etkin bir şekilde değerlendirebilmesi. Bu olguda.

Söz konusu şikâyetleri yaklaşık 16 yaşından beri yaşadığı ve daha önce NLP ve hipnoz gibi tedavi yöntemlerini denediği belirlendi.PB 206 Sosyal Fobinin Bilişsel Davranışçı Yöntemle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Gökce Gürdil Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi Giriş Sosyal fobi. sınıf öğrencisi. N. Ayrıca. Z. uykuya dalamama ve konsantrasyonda düşüş şikâyetleriyle merkezimize başvurdu. çocukluğunda sosyal çevreden izole bir yaşam süren hastamızın ailesinde en ufak hataların bile şiddetle cezalandırıldığı bilinmektedir. Sosyal fobinin psikolojik kuramı. 50 dakikalık görüşmelerle takip edilen hastamızın terapi süreci devam etmektedir. Bu beklentilerin neden olduğu kaçınma davranışları ise sosyal fobinin ilerleyişine katkıda bulunan bir kısır döngüyü ortaya çıkarmaktadır (1). bekâr hasta. moleküler biyoloji bölümü 1. Bu tür temel inançlar bireyin sosyal ortamlarda beceriksizce veya kabul görmeyecek biçimde davranacakları ve bu nedenle olumsuz değerlendirilecekleri yönünde beklentiler geliştirmeleriyle sonuçlanmaktadır (3). çarpıntı yaşama. 2: 247–253. . 1: 18–2. insanların karşısında sesinin ve elinin titremesi. 3 – Dilbaz. 2 – Türkçapar. Sosyal fobi tanısını alan bireyler. Çocuklukta akranlarla yeterli düzeyde ilişki kurma olanağının bulunmaması ve yargılayıcı aile ortamı gibi faktörlerin hastamızda sosyal fobi gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Terapi sürecinde hastamızın sosyal ortamlarda kendini ifade etmekle ilgili işlevsel olmayan inançlarının işlevsel olanlarla değiştirilmesi ve davranışsal denemelerle sosyal becerilerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. ek 2: 27–32. yurtta kalıyor. kendisine soru sorulduğunda gerginlik yaşama. (1999). söz konusu kaçınma davranışlarından dolayı iş ya da sosyal yaşamlarında belirgin bir kısıtlanma yaşarlar (1). Klinik Psikiyatri. Olgu sunumu 24 yaşında. Bilişsel model açısından incelendiğinde söz konusu faktörlerin benlik saygısında düşüşe neden olduğu ve değersizlikle ilişkili temel inançların gelişimine yol açtığı görülmektedir (2). Bu model göz önünde bulundurulduğunda hastamızın bilişsel-davranışçı terapi yönteminden fayda sağlayacağı düşünülmüş ve bu doğrultuda terapiye başlanmıştır. Tartışma: Hastamızın çocukluğunda yoğun bir biçimde aile içi şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. “arkadaşımdan bir şey istersem alay konusu olurum”. Bu durumla bağlantılı olarak hastamızın. Bu çalışmada sosyal fobi + depresyon tanısı alan bir hastanın bilişsel-davranışçı tedavi formülasyonunun açıklanması amaçlanmıştır. (2000). (1997). erkek. “sunum sırasında hiç kaygılanmamalıyım” ve “insanlar benim heyecanlandığımı fark edip benimle alay edecek” gibi düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir. Klinik Psikiyatri. Sosyal fobi. Derslerde sunum yapamama. heyecanının belli olmasından kaygılanma. bireyin utanç verici davranışlarda bulunma korkusuyla sosyal ortamlara ya da performans göstermesi gereken durumlara girmekten kaçınması şeklinde tanımlamaktadır. Sonuçta hastamız kendisini ifade etmesinin cezalandırılma ve reddedilmeyle sonuçlandığını öğrenmiştir. M. Kaynaklar: 1 – Sungur. H. Hafta 1 kere. arkadaş edinmede zorlanma. Psikiyatri Dünyası. M. Bilişsel-davranışçı yaklaşımlar ve sosyal fobi.

Risperidon consta 37. yer altından çığlık sesleri duyduğunu iddia ediyordu. Davranışlarında psikomotor ajitasyon belirgindi. Düşünce içeriğinde paranoid persekütif sanrıları vardı. Polikliniğimizdeki ruhsal durum muayenesinde. evli. hastanın genellikle kendisine yakın olan diğer kişilerin ya da nesnelerin. bazen kendisinin onlara tıpatıp benzeyen ikizleri ile değiştirildikleri şeklinde sanrılarla karakterize bir sendromdur (1. Am J Psychiatry. kadın.2).15:1-28 3. Hastanın laboratuvar testleri normal sınırlarda bulundu.04.Hirstein W. Bu düşüncelerin 6 yıldan beri olduğu yakınlarından öğrenildi. çocuklarına işkence yapıldığı ve yanındakilerin yer altındaki çocuklarının ikiz eşleri olduğu düşüncesi ile yakınları tarafından polikliniğimize getirildi. 5 çocuklu. İlk olarak 1923 yılında Capgras ve Reboul-Lachaux tarafından tanımlanmıştır (3). çağrışımları düzensizdi. bastığı yerin sıcak olduğunu ve burnuna yanık kokusu geldiğini. Sonuç: Bu Capgras sendromu olgusu Risperidon Constaya cevap vermesi ve adli olaylarla ilişkisi nedeniyle dikkat çekicidir.5mg 14 günde bir başlanan hastanın. ilkokul mezunu. Fiziksel ve nörolojik muayenede özellik saptanmadı. Hasta. ayındaki poliklinik kontrolünde Capgras sanrılarında tamamen düzelme sağlanmıştır. sanrı ve halüsinasyonları tedavinin 4. işitsel. 2011 yılında da 1 ay boyunca olanzapin 20mg/gün kullanmış. düşünce sürecinde bloklar mevcuttu. Oyebode F.PB 207 Adli Yönüyle Dikkat Çeken Bir Capgras Olgusu Ali Aşkar. Eşini. Burada adli yönüyle dikkat çeken bir Capgras olgusu tartışılacaktır. Berson RJ. 1983. Kranial MR ve EEG’de özellik saptanmadı. Capgras syndrome. 2006 yılında çocuklarının devlet kurumlarında saklı tutulduğunu düşündüğü için defalarca polis karakollarına başvurmuş. çevresel ve teğetsel konuşmaları vardı. ev hanımı. haftasında azalmaya başladı ve tedavinin 7. Fatma Özlem Orhan Kahramanmaraş SÜtçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: Capgras sendromu. görsel ve koku halüsinasyonları mevcuttu. ancak fayda görmemiş. onların ikiz eşleri ile değiştirildiklerini düşünüyordu. Adli süreçteki psikiyatrik değerlendirmesinde “psikotik bozukluk” tanısıyla cezai ehliyetinin olmadığı şeklinde rapor düzenlenmiş. Bilgisayarla vücuduna girildiğini ve bu yöntemle kızlarına da tecavüz edildiğini düşünüyordu. çocuklarını kabul etmiyor. Ali Nuri Öksüz.The misidentification syndromes as mindreadind disorders. orada ateş yakıldığı. çocuklarının verilmesini istemiş yine aynı yıl içinde yaşadıklarından devletin kurumlarını sorumlu tuttuğu için tepki olarak Türk bayrağını indirmiş. A review of the phenomenology and cognitive neuropsychological origins of the Capgras syndrome. 18. 2009.Edelstyn NM. Algılamada taktil.2011 tarihinde evinin altında sığınak olduğu. Kaynaklar: 1. Cogn Neuropsychiatry.140:969-978 . 2006 yılında 6 ay boyunca ketiapin 200mg/gün. Int J Geriatr Psychiatry. 14:48-59 2. 1999. Vaka: 51 yaşında.

2 yıl boyunca halakızına birçok kez telefonla tacizde bulunduğu. çevre tarafından da fark edilemediğinden psikiyatri kliniğine başvuru çoğunlukla hastamızda olduğu gibi adli makamlarla başları dertte olduğunda mahkeme kanalı yoluyla olur. 2 ay süreyle cezaevinde kaldığı ancak eylemlerine devam ettiği öğrenildi. 2 yıl önce boşanmış. 1525-1533. erotomanik hezeyanlarla seyreden bir erkek olguyu tartışacağız. (1) Biz bu makalede. Sanrılı Bozukluk ve Paylaşılmış Psikotik Bozukluk. sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile cinsel taciz. mevsimlik işler yapıyor. adli makamlar tarafından hastanemize gönderilmiş olan. Taylor PJ. işlediği öne sürülen “Tehdit. Delusional disorder and delusions: is there a risk of violence in social interactions about the core symptom? Behav Sci Law. 2001 2. kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ” suçu nedeniyle ceza sorumluluğunun belirlenmesi istemiyle hastanemiz adli birimine yatırıldı. Olgu: 34 yaşında erkek. daha çok kadınlarda görülmesine ve olgumuzun erkek olması. Aydın H. düzenli geliri yok. 2006. Karşısındaki kişinin reddedici davranışlarını rasyonalize ederek aslında kendisine âşık olduğunu ama her hangi bir sebepten dolayı böyle davrandığını düşünür. Fennig S. Fochtmann LJ. Great Britain. Bromet EJ.3) Bu olguyu. 3 kez şikâyet edildiği. sendromun nadir rastlanması. Kişinin yaşadığı yerden başka bir ilde avukatlık yapmakta olan halasının kızının da kendisini sevdiğini. Fourth Ed.24(3):313-31. 2 yıldır çalışmıyor. Tartışma: Hastaların hezeyanlarıyla ilgili iç görüleri olmadığından ve hezeyanı dışında işlevselliği bozulmadığından. anne babasıyla yaşıyor. Kaplan & Sadock’s Comrehensive Textbook of Psychiatry.) . David Enoch ve Hadrian Ball: Uncommon Psychiatric Syndromes. Hayriye Pınar Çağlar Nazalı** *Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi **Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Giriş: De Clerambault Sendromu olarak ta adlandırılan erotomani. kişide daha yüksek statüde birinin kendisine âşık olduğuna ilişkin sanrılarla giden bir bozukluktur. şuan köyde. 3. 2007. Genellikle kadınlarda görülür.Bozkurt A (Çeviri Eds). (2. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen kişi. ilkokul mezunu. Güneş Kitabevi. Sekizinci Baskı. 4 çocuğu var. adli mevzularla karşımıza çıkması ve hastanın yaşamının ne derece etkilenebileceği. Kendisinin baş ağrısı ve yorgunluktan başka tarif ettiği bir şikâyeti bulunmamaktaydı. bu etkilenmeye karşın kişide hezeyanların ısrarcı olması nedeniyle sunmayı amaçladık Kaynaklar: 1. ama kendisini denemek ve ruh sağlığı yerinde mi kontrol ettirmek için hastaneye yatırılmasını sağlamak üzere davacı olduğunu düşünüyor.PB 208 Adli Olgu: De Clerambault Sendromu Hira Selma Kalkan*.

Sonrasında avolüsyonu belirginleşmiş. Özgeçmişinde belirgin özellik yok. sert lensleri kullanmayı reddeden hastaya kornea nakli düşünüldüğü not edilmiş. İki hafta sonra psikotik bulguları yatışmış. Sonuç ve Tartışma: Keratokonusun etiyolojisine yönelik genetik bağlantı çalışmaları alfa-1 proteinaz inhibitörü. Şizofreni de genetik ve çevresel etmenlerin etiyolojisinde rol oynadığı ve benzer patofizyolojik mekanizmalarla oluşabilecek sendromların eşlik edebildiği bir hastalıktır (ör. Aripiprazol 30mg/gün ile belirgin düzelme gözlenmiş. Olgu: 21 yaşında lise 2’ye giden erkek hasta ilk olarak üç yıl önce Ergen Psikiyatrisi polikliniğine devamlı aynaya bakma. Ayrıca çevresel etmenlerin (gözü kaşıma gibi) varolan bir genetik yatkınlığın üstüne hastalığı alevlendirebileceği bildirilmiştir. Bir yıl önce paranoid sanrılar. Velokardiyofasiyal sendrom). Bize ilk başvurusundan yaklaşık iki yıl önce başlayan.PB 209 Keratokonus ve Psikoz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu Bilge Bilgin. Göz Hastalıkları bölümünde hastaya keratokonus tanısı konmuş ve sert lens önerilmiş. Mevcut çalışmalar psikoz ve keratokonus için ortak bir patofizyolojik bağlantıya henüz işaret etmemiş olsa da ileride yapılacak çalışmalar böyle bir bağlantı olasılığını aydınlatmayı amaçlamalıdır. kulakları ve gözleriyle oynama. Hastanın son kontrolünde aripiprazol 10 mg/gün ile aktif psikotik bulgusu yoktu. paranoid sanrılar. okulu bırakıp açık liseye yazılmış. giderek ilerleyen bulanık ve çift görmesi mevcutmuş. İlerleyen dönemde gözlerinin düzeleceğini düşünerek gözlerini her gün dakikalarca yıkamış ve bu durum keratokunus tablosunu kötüleştirmiş. İnci Özgür İlhan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş: Keratokonus bilateral. kaçıngan kişilik özellikleri gösterdiğine dair yayınlar mevcuttur. kliniğimize şizofreni tanısıyla yatırılmış. işitsel varsanıların eşlik ettiği bir psikotik atağı daha olmuş. güvensiz. SFRP1. Bu bildiride keratokonus ile şizofreni komorbiditesi olan bir hasta sunulacak ve olası ortak etiyolojik faktörler tartışılacaktır. bu iki tablonun tesadüften öte ortak bir etiylojik kökenden kaynaklanabileceği vurgulanmıştır. Psikoz ile keratokonus birlikteliği literatürde tek bir vakada bildirilmiş olup. Keratokonus hastalarının normal populasyona göre daha sık paranoid. belirgin negatif belirtileri mevcuttu. Göz Hastalıkları bölümünde yapılan son kontrolünde ise keratokonusun çok ilerlediği. . alfa-2 makroglobulin. kompulsif. işitsel varsanıları mevcut olan hasta psikotik atak tanısı ile yatırılmış ve ketiyapin 600 mg/gün başlanmış. Soygeçmişinde major bir psikiyatrik rahatsızlık ya da keratokonus öyküsü yok. anksiyeteli. kendi kendine konuşma yakınmaları ile getirilmiş. Alınganlık. metalloproteinazlar. stromada incelme ve yüzey tahribatı ile seyreden bir kornea hastalığıdır. enflamatuvar olmayan. bir çok genetik sendrom ve özel gen bölgeleri ile ilişki bulmuşlardır. bizar. ilerleyici. Umut Altunöz.

. Ailesi tarafından sosyal içe kapanıklık. Burç Çağrı POYRAZ. sözel ve sözel olmayan iletişimde azalma göze çarpan muayene bulgularını oluşturmaktaydı. Alınan anmanez ve yapılan klinik değerlendirme sonucunda DSM IV-TR ye göre Asperger sendromu tanısı konulan hastanın kraniyal MR görüntülemesinde korpus kallozum lipomu ve disgenezisi saptanmıştır. Otistik spektrum bozuklukları hastalarında frontal lobun beynin yüksek kortikal merkezleri (örn. uyumsuzluk. Cana Aksoy POYRAZ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Son fonksiyonel görüntüleme çalışmaları otistik spektrum bozukluklarında beyin işlevleri ile ilgili devrelerde anormallikler olduğunu göstermiştir. sinirlilik ve garip davranışlarda bulunma şikayetleri tariflenen hastanın ruhsal durum muayenesinde göz kontağında azalma. Genelde asemptomatik seyreden ve insidental olarak tespit edilebileceği bildirilen bu konjenital anomaliye Asperger sendromu düşündüğümüz bir olguda rastlamış olmamız. otistik spektrum bozukluklarının beyindeki bağlantı işlevlerinde azalmaya bağlı oluşabileceği hipotezini destekler niteliktedir.PB 210 Asperger Sendromu Bir Hemisferler Arası Bağlantısızlık Sendromu Olabilir mi? Bir Olgu Sunumu Alper BAŞ. yeni ortaya çıkan kompleks parsiyel tipteki epilepsi nöbetleri için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji polikliniğinde takip edilen ve davranım sorunları sebebiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi polikliniğimize yönlendirilmiş olan 17 yaşındaki erkek hasta tartışılacaktır. disprozodi. 'fusiform face area') ile olan bağlantı işlevlerinde azalma ve desenkronizasyonu dikkati çekmektedir. Bu sunumda.

oryantasyon kusuru nedeniyle de Çocuk Psikiyatrisi konsültasyonu istenmiş. Sonuç: Uygun olmayan TV programlarının etkilerinin çocuk ve ergen yaş grubu üzerinde daha belirgin olmak üzere duygudurum bozuklukları. Çocukların medya araçlarını zarar görmeden kullanmasının sağlanmasında ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte televizyon izlemesi etkili olabilir bu nedenle ailenin yeri ve önemi büyüktür. Olgu: 10 yaşında kız hasta. . Erzurum Giriş: Yaşama önemli katkıları olan medya araçlarının uygun olmayan şekil ve sürelerde kullanımının beden ve ruh sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Beyin MRG ve EEG’de patoloji saptanmayan hastada ası ile suicidal girişim sonrası hipoksiye sekonder Deliryum düşünüldü ve risperidon 0. eksitasyon muayene bulguları tespit edildi.gününde oryantasyon kusuru düzelen hastanın tedavi öncesi ve 3 hafta sonrası sırasıyla Deliryum Derecelendirme Ölçeği 20-4/30. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği 19-5/51 olarak iyileşme saptandı. çevrede film oyuncularını gördüğünü söyleyerek onlarla konuşma şikayetleri olan ve bu şikayetlerinin ara ara artıp azalan özellikte olduğu öğrenilen hastanın yapılan ruhsal muayenesinde gün içinde dalgalanma gösteren bilinç ve oryantasyon bozukluğu. nerde olduğunu bilmeme.51mg/gün ilaç tedavisi düzenlendi. uykusuzluk. Erzurum **Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Psikiyatri AD. Medya ve ruhsal hastalıklar arasında. medya çalışanlarının karşılaştıkları olaylar sonrası belirtiler göstermesi veya izleyicinin bir intihar olayının televizyonda ele alınış şeklinden etkilenmesi yönüyle karmaşık bir ilişki vardır.PB 211 Şiddet İçerikli Televizyon Programı Sonrası Suicidal Girişim ve Deliryum: Bir Olgu Sunumu Atakan YÜCEL*. uyku bozuklukları. karakterlerden birinin asıyla intihar girişiminin anlatıldığı bir filmi izledikten sonra asıyla intihar girişiminde bulunan sonrasında deliryum gelişen bir olgu sunulmuştur. yıkıcı davranım bozuklukları. insomnia. Çocuk Psikiyatrisi AD. kaygı bozuklukları. Terör olaylarını konu alan. Tedavinin 3. epileptik nöbetler ve şiddet eğiliminde artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir. bellek ve hafızada zayıflama. yakınlarını tanımama. Nermin YÜCEL**. YBÜ ihtiyacı buradaki tedavisinin üçüncü günü spontan solunumunun başlaması ve bilincinin açılması ile ortadan kalkmış. Olay yerindeki acil tıbbı müdahalenin ardından hastaneye götürülerek yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınan ve bu transfer sırasında üç kez arrest olan hastaya kardiyopulmoner resusitasyon yapılarak hayata döndürülmüş. şidddet içerikli bir filmde karakterlerden birinin kendini asarak intihar edişini izledikten sonra annesi tarafından evin bir odasında tavandan iple asılı halde bulunmuş. Ayrıca alınacak yasal önlemlerin ve hazırlanacak eğitim programlarının da faydalı olacağını düşünmekteyiz. Anlamsız konuşmalar.Mustafa GÜLEÇ* *Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. beslenme bozuklukları. Beyin BT’de hipoksiye bağlı beyin ödemi tespit edilmiş ve buna yönelik tedavi verilmiş. işitsel-görsel halüsinasyonlar.

baş ağrısı. MD1 1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Bu konuda yapılan bir çalışma da sitokrom P450 enzim sistemi. halsizlik. Hastaya m.MD1. Cenk Ural. keyifsizlik. bir ay sonra kontrolde essitalopram dozu 20 mg/güne çıkıldı. serotonin-dopamin taşıyıcıları ve reseptör polimorfizmlerinin SGİ kullananlarda hareket bozukluğu olusumu için risk faktörü olduğu ileri sürmektedir. fluoksetin. . Hastadan alınan bilgiye göre essitalopram 20 mg/gün tedavisine geçilen ilk gün kısa süreli ağız kenarı ve çenede kasılma olduğu ama şikayetlerinin bir süre sonra kendiliğinden geçmesi üzerine doktora baş vurmadığı öğrenildi.depresif bozukluk tanısı konularak essitalopram 10 mg/gün başlandı. depresyon olduğu öğrenildi. Hasta essitalopram dozunun 20 mg/güne çıkılmasının ikinci günü çenede ve ağız çevresinde kasılma. Yaklaşık iki aydır süren mutsuzluk. ev işlerini yapamama şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. sertralin ve fluoksamine bağlı hareket bozuklukları tanımlanmıştır(1) Bu olguda essitalopram doz arttırımı sonrası gelişen bir distoni tablosu sunulacaktır. Olgu: E.Y 32 yaşında kadın hasta.Türkiye Giriş: Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ) yan etkilerinin azlığı nedeniyle diğer antidepresan gruplarına göre sık kullanılan ilaçlardır. iştahsızlık. İkinci gün ilaç kullanımından bir süre sonra bacaklarda ve çenede kasılma ve ağrı olması üzerine polikliniğimize başvurduğu öğrenildi. İstanbul. . MD1. SGİ kullanımı sonrası gelişen hareket bozuklukları sık görülmese de literatürde sitalopram. Bu olayda serotonerjik ve dopaminerjik yolaklar arasındaki etkileşim Serotonerjik ve dopaminerjik çekirdekler arasındaki yaygın bağlantılar suçlanmaktadır. Hastanın ruhsal durum muayenesinde depresif duygudurum hakimdi ve psikomotor aktivitesi azalmıştı. Literatürde SGİ sonrası gelişen hareket bozuklukları incelendiğinde en sık akatizi. Soy geçmişinde annede m. özellikle bacaklarda olmak üzere gerginlik huzursuzluk ve kasılma şikayetleri ile eşi eşliğinde tekrar polikliniğimize başvurdu. Hastanın öz geçmişinde herhangi bir tıbbi hastalık öyküsü yoktu. paroksetin. isteksizlik. ikinci sırada ise distoni bildirilmiştir. Hastanın yapılan muayenesinde bacak ve kol kaslarında rilidite ve kol kaslarında dişli çark belirtisi tespit edildi. Hasan Belli.PB 212 Essitalopram Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Distoni: Olgu Sunumu Mahir Akbudak. Psikiyatride pratiğinde sık kullanılan bir antidepresan olan essitalopram kullanımı sonrası gelişen distoni nadir ve essitalopram kullanırken akılda tutulması gereken bir durumdur. Tartışma: Antidepresan. özellikle SGİ kullanımı sonrası gelişen hareket bozukluklarının mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Hasta başka herhangi bir ilaç kullanımı veya hastalık tanımlamıyordu. Bu bilgiler ışığında hastada essitaloprama bağlı distoni düşünüldü.

Ruhsal durum muayenesinde yönelimi tamdı.PB 213 Konversiyon Bozukluğu Öyküsünde Gelişen Bir Gerstmann Sendromu: Olgu Sunumu Hasan Kenarlı. 2007. Dominant paryetal lob lezyonlarında görülür (2). 75. sağ sol yöneliminde bozukluk ve parmak agnozisi ile karakterize bir sendromdur. Gerstmann sendromu tanısı kondu ve nörolojiye yönlendirildi. Basit hesapları yapamadığı. Bizim hastamızın da önceden konversiyon bozukluğu tanısı almış olması bu tanıyı akla getirmekle birlikte kesin tanı konmadan önce gerekli incelemeler sürdürülmüş ve hastaya ilginç ve patogenezi üzerinde tartışmaların sürmekte olduğu Gerstmann sendromu tanısı konulmuştur (4). Brain 2010. Kısa kognitif muayene (KKM) puanı 26/59 idi. Türk Psikiyatri Derg 2009. Sadock VA. Yazma bozukluğu. Almila Erol. 133: 320-32. Katı İnsan Sendromunda Konversiyon Bozukluğu Yanlış Tanısı İki Olgu. Syndrome of finger agnosia. insanlara çarpma ve okuyup yazamama yakınmaları ile Nöroloji polikliniğine başvurmuş. s. Nöroloji tarafından psikiyatri konsultasyonu istenmiş. sağını solunu karıştırma. sonrasında Gerstmann sendromu tanısı alan bir hastanın sunumu amaçlanmıştır. Kaynaklar: 1) Gerstmann J. Dinç GŞ ve ark. 2) Sadock BJ. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 30 yıldır obsesif kompulsif bozukluk tanısıyla izlenmekte. . yürürken sendeleme. Bu yazıda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısıyla izlenmekte iken ektanı konversiyon bozukluğu şüphesi ile incelenen. Rutin incelemelerinde özellik yoktu. Difüzyon MRG’de sol frontal ve parietalde kortikomedüller bileşke yerleşimli erken evre infarktlar ve sol parietookspitalde daha geç evre iskemiler izlendi. Beyin Manyetik Rezonans Görüntülemesinde (MRG) sol parietooksipital ve frontalde korteks ve beyaz cevheri içine alan erken evre infarktlar izlendi. Olgu: 61 yaşında. Levent Mete İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. disorientation for right and left. Dehaene S. Pinel P. bedenin sağ ve solu ile ilgili komutları yerine getiremediği. In: Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Aniden başlayan sağ el ve kolda uyuşma. Arch Neurol Psychiatry 1940. 20(4):392-397 4) Rusconi E. The enigma of Gerstmann’s syndrome revisited: a telling tale of the vicissitudes of neuropsychology. Psikiyatristlerin konversiyon bozukluğunun ayırıcı tanısında etkin rol alması gerekliliği açıkça sürmektedir. parmaklarını ayırt edemediği ve kullanamadığı saptandı. ev kadını. The Brain and Behavior. paraları tanımadığı. Hastanın öyküsünde geçmiş yıllarda konversiyon doğasında bayılmalar ve yine konversiyon doğasında el ve kol uyuşmaları vardı. anksiyöz duygulanım. 10th edition. temizlik kompulsyonları vardı. Kleinschmidt A. bulaşma obsesyonları. sabunu tutamama. 44: 398–407. Tartışma: Organik hastalıkların ender olmayarak yanlışlıkla konversiyon bozukluğu tanısı alabildikleri bilinmektedir (3). Psikiyatri Kliniği Giriş: Gerstmann sendromu ilk kez Josef Gerstmann tarafından tanımlanmıştır (1). agraphia and acalculia. Özcan H. hesap bozukluğu. 3) Özer S.

Dr. Bu bozukluk seslerin ve hecelerin sık sık yinelemeleri ve uzatılmaları ile belirlidir. İnci Meltem ATAY. Dr. bireyin konuşmasının gerek akıcılık. Abdullah AKPINAR. Kekemeliğin iki tipi mevcut olup bunlar edinsel ve gelişimsel olarak ayrılmaktadır. . Literatürde psikotik bozukluğu olan kısa süreli yüksek doz risperidon kullanımına bağlı gelişen iki kekemelik olgusu dışında başka vaka sunumuna rastlanılmamıştır.PB 214 Bir Paradoks Olarak Risperidon Kullanıma Bağlı Kekemelik Olgusu Dr. İlaç yan etkilerine bağlı olarak nadir de olsa edinsel kekemelik görülmektedir. Bilal TANRITANIR. Risperidon. Antipsikotiklerin kekemelik yan etkisi çok nadir görülmektedir. gerekse zamanlama yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozukluk olmasıdır. Risperidon D₂ ve 5 HT₂A reseptörlerinin güçlü antagonisti olup α₁ ile α₂ reseptörlerine yüksek afinite göstererek etki etmekte ve psikotik bozukluklar. D₂ reseptör antagonizmasıyla striatal metabolizmayı artırarak kekemelik semptomlarını iyileştirmektedir. duygudurum bozuklukları ve davranım bozuklukları hatta kekemelik tedavisi olmak üzere geniş bir spektrumda kullanılmaktadır. Bununla birlikte çalışmalarda risperidonun kekemelik tedavisinde kullanılmasının yanı sıra kekemelik yan etkisinin bulunması bir paradoks olarak ilginç görünmektedir. Arif DEMİRDAŞ Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Kekemeliğin temel özelliği. Olgumuzda ise kronik düşük doz risperidon kullanımı sonrası gelişen kekemelik yan etkisi dikkat çekici olup ilk kez ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Dr. Edinsel kekemelik ise herhangi yaşta aniden başlayabilir.

fasial bölgede yaygın ödem gelişti. 2. boğaz ağrısı ve alt ekstremide ödemi ortaya çıkmıştır.17(1):121-6.Tedavinin 4. Elif Tatlıdil Yaylacı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Mirtazapin.PB 216 Mirtazapine Bağlı Periferik Ödem:2 Olgu Sunumu Çiğdem Hazal Bezgin. Shankar PR. Literatürde daha çok alt ekstremite ödeminden bahsedilirken. Shakir SA. 56 yaşında. 2)Sarısoy G. Mirtazapine bağlı ödem yaklaşık %1 oranında görülmektedir. görme bozukluğudur. gününde mirtazapin kesildi. The pharmacovigilance of mirtazapine: results of a prescription event monitoring study on 13554 patients in England. Major depresyon tanısıyla risperidon 1mg/gün. Literatürde sınırlı sayıda mirtazapinle ilişkili periferik ödem olgusuna rastlanmıştır. Das R1. hipoproteinemi ile giden diğer hastalıklar. olgumuzda sadece fasiyal ödem görülmüştür. erkek. Leman İnanç. Wilton LV. gününde mirtazapin kesildi. Sonuç: Periferik ödem sıklıkla kalp. Tedavinin 4. gününde periorbital. 31 yaşında depresyon tedavisi gören erkek hastada mirtazapinin başlanmasını takip eden 10. Mirtazapinin yan etkileri arasında en sık görülen halsizlik ve sedasyon iken. Kaşektik olan ve uykusuzluk yaşayan hastanın tedavisine mirtazapin 15mg/gün eklendi.(2). mirtazapin 15mg/gün şeklinde düzenlendi. New Journal of Medicine 2011. Anksiyete bozukluğu tanısıyla sitalopram 20mg/gün kullanıyordu. Olgu 2: H. her iki olgumuzda da fasiyal ödemin görülmesi dikkat çekicidir. Mirtazapine induced lower limb oedema. en az rastlanan yan etkiler senkop.Ö. böbrek hastalıkları. Yazıcı N. J Psychopharmacol 2003. 21(3):249-52. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2011.Y. 1) Biswas PN. Uzar E. Olanzapin ve mirtazapinin birlikte kullanımıyla ilişkili periferik ödem : olgu sunumu. 55 yaşında. 4)Yücel Y. günde ödem ortadan kalkmıştır. Ciddi yan etkileri fasiyal ödem. allerji. Tedavinin 5.. sertralin 100mg/gün kullanan hastanın yakınmalarında gerileme olmaması nedeniyle tedavisi sertralin 100mg/gün. Mirtazapine induced edema. issue 4. . 28(3):191. davranış problemleri. serotonin ve noradrenaline spesifik ilk antidepresandır. gününde yüzde ve bacaklarda belirgin ödem gelişti. kemik iliği toksisitesi olarak tanımlanmıştır(1). kadın hasta. Tedavinin 3. günde ateş. 2005. Yeliz Banu Gülşen. Bu yan etkiler içerisinde çok sık rastlanmayan periferik ödem yan etkisinin görüldüğü iki olgudan söz edeceğiz. Mahir Yeşildal. 3)Dhungana K. Hematoloji ve biyokimya tetkiklerinin normal olduğu bu olguda ilacın kesilmesini takip eden 5.(3) Migren ve depresyon tedavisi için mirtazapin kullanan 30 yaşında kadın hastada ilacın başlanmasından 3 gün sonra pretibial ödem gelişmiş ve tedavinin kesilmesi ile 2 gün içinde ödemin gerilediği görülmüş(4) İlk vakamızda yüz ve bacakta ödem gelişirken. Olgu 1: O. Journal of Pharmacy Practice and Research. vol35. antihipertansiflerin kullanımı gibi nedenlerle ortaya çıkar.Dahili ve kardiyolojik patoloji saptanmadı..

bilişsel ve davranışsal teknikler hastayı kaşınma davranışı konusunda duyarlılaştırarak hafif kaşıntı uyaranını uzaklaştırmasına yardımcı olabilmektedir(3). HAM-D25. HAM-A21 olarak skorlandı. Kaşınma davranışını başlatabilecek olumsuz emosyonlar ve davranışlar tespit edilerek hastanın hastalık üzerindeki kontrol duygusu artırılmaya çalışıldı. Psikiyatri polikliniğine başvurduğu sırada 25 mg hidroksizin ve 5 mg levosetrizin dihidroklorür tedavisinden fayda görmemişti.2008 Jan. 1. geleceğe yönelik ümitsizlik yakınmaları mevcuttu.46(3):235-244 .İşçimen A. Sermin Kesebir Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Giriş: Psikososyal etmenlerin bazı fiziksel hastalıkların oluşu ve gidişi üzerindeki etkileri uzun zamandır bilinmektedir. Ayrıntılı öykü alınmış. dermatolojik ve immünolojik patoloji olmadığı kanısıyla yoğun emosyonel strese bağlı psikojenik ekskaryasyon olduğu düşünülerek psikiyatri polikliniğine yönlendirilmiş.Chida Y. Ancak stresörlerle birlikte kaşıntı şikayeti nüksetti.Steptoe A.Psychosomatic medicine. Olanzapin 5mg/gün tedavisi başlandı. New York: Norton. Tartışma: Jeneralize pruritusun en önemli nedenlerinden biri. Karışık Anksiyete ve Depresif Bozukluk tanısı kondu. Lezyonların kaşınma sonrası oluştuğunu daha sonra psikiyatrik tablonun eklendiğini belirtti.A bidirectional relationship between psychosocial factors and atopic disorders: a systematicreview and meta-analysis. Hastaya Fluoksetin 20mg/gün. Çiğdem Hazal Bezgin.Hasanoğlu A.Psikokutanöz hastalıklarda Psikoterapötik Destek: Bilişsel Davranışçı Teknikler Yeni Symposium 2008. Psikojen Pruritistir. iştahsızlık.Atopik hastalıkların immunolojik kökenli olduğu bilinmekle birlikte. 48 yaşında kadın hasta. 3. evli. sık ağlama. Bu duruma en çok yol açan nedenler arasında anksiyete bozukluğu.Hamer M. 2. Dermatoloji kliniğine 6 aydır devam eden yaygın kaşıntı ve tüm vücutta yaygın ekskaryasyonlar şikayetiyle başvurmuş. HAM-D16 HAM-A12 idi. Etkin bir tedavi için ayırıcı tanı iyi yapılmalı. belirtiler arasındaki etkileşim iyi bilinmelidir. depresif bozukluk ve nevrotik kişilik yapısı vardır.Psychosom Med.Bunun yanında deri hastalıkları nedeniyle oluşan görünür değişiklikler ve hastalığın sonucunda oluşan ruhsal sıkıntılar kişinin hayat kalitesinde kötüleşmeyi de beraberinde getirir.1950. Esra Aydın Sünbül. Ruhsal muayenede duygulanımın sıkıntılı ve depresif olduğu saptandı. Huzursuzluğa neden olacak durumlarda kaşıntı uyaranı/kaşınma davranışı ilişkisi hakkında bilgi verildi.PB 218 Jeneralize Pruritis Olgularında Psikiyatrik Değerlendirme-Olgu Sunumu Fatma Fariha Cengiz.İçsel olarak hastalık üzerindeki kontrol duygusu hastalığın gidişine olumlu katkıda bulunduğu düşünülmektedir. çalışıyor.Alexander F.Alexander’ın nörodermatitleri psikosomatik hastalık sınıfı içinde ele almasından sonra bu konuyla ilgili araştırmalar artmıştır(1).İlaç tedavisi yanında verilen psikoedükasyon. Olgu: H. Hastanın uykusuzluk. her iki kol ve bacakta yaygın noktasal skarlaşmış lezyonlar ve hiperpigmente alanlar mevcuttu.altta yatan mental durumun önemli olduğu son yıllarda yaygın olarak ifade edilmektedir(2).Ş. Fizik muayenede bedeninde. Yedinci haftadaki kontrolde hastanın kaşıntı yakınması kayboldu.70(1):102-16. İkinci haftanın sonunda hastanın kaşınma yakınmasında azalma görüldü. herhangi bir sistemik neden.

1993. Yapılan muayenesi ve testleri sonucunda tıbbi bir neden tespit edilemedi. Stahl SM “Galactorrhea Induced by Sertraline”. Amaç: Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSGİ) psikiyatrik ve psikosomatik bozuklukların tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Hastaya galaktorenin ilaç yan etkisi olabileceği ile ilgili bilgi verildikten sonra fluoksetin 20mg tekrar başlandı. 3. Bu yazıda fluoksetin kullanımı sonrası gelişen prolaktin seviyesinin artmadığı. tek çocuklu kadın. Naranjo CA. Baghai TC. alkol kullanımında artış. Sonuç: Bu vakada her iki memede meydana gelen galaktoreyi açıklayacak genel tıbbi durum tespit edilmemiştir. 7: 198222 2. günde sonlandığı ve tekrarlamadığı öğrenildi.150:1269-70. hayattan zevk alamama şikayetleri ile başvurdu. Bunun üzerine galaktorenin ilaç yan etkisi olabileceği düşünülerek fluoksetin kesildi ve hasta on beş gün sonra kontrole çağırıldı. Clin Pharmacol ther 1981. ayında iki memeden süt gelme şikayeti tekrarladı ve fluoksetin tedavisi tekrar sonlandırıldı. Bonin B. Sellers EM. cinsel istekte azalma. Bronzo MR.istek kaybı. ayında hasta. Kaynaklar: 1. A Case Report”. 4. Fluoksetin tedavisi sonlandırılan hastanın galaktore belirtisi sonlandı. Tedavinin 9. huzursuzluk. cinsel istekte azalma ve işlevselliğinde bozulma şikayetlerinin de eklenmesi üzerine. Fluoksetin kullanımına bağlı yan etki olabileceği düşünüldü ve hastaya “NARANJO Adverse Drug Probability Scale” (4) uygulandı. SSGİ’lerin sık görülen yan etkileri arasında iştah değişiklikleri. Therapie 1994. üniversite mezunu. Hatice Sodan Turan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.PB 219 Fluoksetin Kullanımı Sırasında Gelişen Bir Galaktore Olgusu Aslıhan Polat. Olgu: SK. ilgi-istek kaybı. memesinden süt gelmesi şikayetiyle polikliniğimize tekrar başvurdu. prolaktin yüksekliği tespit edilememiş olsa dahi bu vakalarda yan etki olarak galaktore ortaya çıkabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiği ve SSGİ’lerde galaktore mekanizmasının incelenmesi için yeni araştırmalar gerektiği sonucuna varılmıştır. Drug Treatment of Depression in the 2000s”. genel cerrahi konsultasyonu istendi. Vandel P. dikkat ve konsantrasyon eksikliği. 35 yaşında. An Biol Psychiatry. evli. Kontrolde hastanın galaktoresinin 5. Son altı aydır dikkat ve konsantrasyonda azalma. “A Method for Estimating The Probability of Adverse Drug Reactions”. Fluoksetin kullanımının 3. Am J Psychiatry. Fluoksetin kullanımı esnasında. Ruhsal durum muayenesi sonucunda DSM-IV TR’ ye göre majör depresif bozukluk tanısı konuldu ve fluoksetin 20mg tedavisi başlandı. Volz HP. hasta polikliniğe başvurmuş. galaktore olgusu tartışılmıştır. Moller HJ. 49:149-51. 2006. ilgi. çocuğuna bakım vermekte güçlük. Toplam 13 puan üzerinden 10 puan aldı. Galaktore ise SSGİ kullanımında nadiren görülen bir yan etkidir (2. cinsel işlev bozuklukları ve gastrointestinal yan etkiler bulunmaktadır (1). Vandel S . “Fluvoxamine and Galactorrhea. polikliniğimize yetersizlik. et al.45 . Busto U.3). Kocaeli. 30: 239.

Hastanın premorbidinde motor hareket bozukluğunu açıklayabilecek ailesel veya metabolik bir öyküsünün olmadığı. Hastanın uykuya dalmak ve sık sık uyanma şeklinde yakınmalarının devam etmesi üzerine. Bu vaka bildiriminin amacı literatürde daha önce hiç yayımlanmamış olan ve mirtazapine bağlı olarak uykuda ortaya çıkan bruksizm olgusunu sunmaktır. biyokimyasal ve metabolik testlerinde bruksizme neden olabilecek bir bozukluk tespit edilmemiştir. Tartışma Ve Bulgular: Bruksizm etyopatogenezinde çeşitli ajanlar suçlanmakla birlikte literatürde dopamin. etyolojisinde stres ve anksiyetenin risk faktörleri olabileceği düşünülmektedir. Mirtazapinin bruksizm etiyolojisinde rol oynadığına dair daha önce herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ketiapin ekleme tedavisinin mirtazapin nedeniyle gelişen bruksizm tablosunun düzelmesine katkı sağlayıp sağlamadığının açıklanması için ileriye dönük çalışma yapılmalıdır. Tedavinin kesilmesinin dördüncü gününde bruksizm yakınmasının gerilediği. nefes darlığı. noradrenalin yolaklarına yönelik kullanılan ajanların bruksizm etiyolojisinde rol oynadığına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. çevresine ilgide azalma. uyku . uykusuzluk şeklinde başlamıştır. Bülent KARAAHMETOĞLU(*). SNRI ve antipsikotik kullanımı sonrasında ortaya çıkmaktadır. 41 yaşında hasta. Hasta yaklaşık 1. göğüste sıkışma hissi. bruksizm. Adem BALIKCI(*). Mirtazapinin bu vakada ya doğrudan etyolojik ajan olarak bruksizim tablosunun gelişmesine neden olabileceği ya da essitalopram ile additif etkileşime girerek tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlamış olabileceği düşünülmektedir. serotonin. Tedavinin ikinci ayında çeşitli yayınlarda motor hareket bozukluğu ya da fokal distoni olarak tanımlanan ve uykuda ortaya çıkan bruksizm tablosu gelişmiştir. essitalopram 10 mg.5 yıl boyunca essitalopram tedavisi kullandıktan sonra uykuya dalmakta güçlük ve sık sık uyanma şeklinde yakınmalarının olması üzerine mevcut tedavisine mirtazapin eklenmiştir. Olgu Sunumu: S. Yakınmaları ilk kez 3-4 yıl önce isteksizlik.PB 220 Mirtazapinin İndüklediği Bruksizm: Olgu Sunumu Yazarlar: Özgür MADEN(*). Mirtazapin tedavisinin bruksizm etyolojisinde rol oynayıp oynamadığının aydınlatılması amacıyla mirtazapin tedavisine son verilmiştir. mirtazapin tedavisinin kesilmesinin ardından ketiapin 25 mg/gün tedaviye eklenmiştir. Ali Emrah BİLGEN(*) (*)GATA Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Giriş: Bruksizm fizyopatolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte. fokal distoni.B. Bazı vakalarda antipsikotik kullanımının sonlandırılmasından sonraki yıllarda da bu tip motor hareket bozuklukları görülebilmektedir. Beyazıt GARİP(*)./gün şeklinde tedavi düzenlenmiştir. Birçok motor hareket bozukluğu SSRI. Prevalansı % 8 olarak bildirilen Sleep Bruksizm. Anahtar kelimeler: Mirtazapin. Anksiyete Bozukluğu (Panik Bozukluk) ve Depresif Bozukluk tanılarıyla takip edilmiş. serotonin. ikinci haftasında da tamamen ortadan kalktığı tespit edilmiştir. vücutta uyuşmalar. motor hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

Hastanın sinirlilik eşyalara zarar vermesi çocuklara cinsel istismar davranışları ve yakınlarına şiddet göstermesi azaldı. azalmış sosyal içgörü. Cansel N.2. serebrovasküler hastalık.5 mg/gün olarak düzenlendi. Sonuç: Hastamızda disinhibisyon. . lorazepam 2. Aynı zamanda karar verme gibi kognitif fonksiyonlarda bozulma nedeniyle bu vakaların adli yönleri açısından dikkatle muayene edilmelidir.2). Nörolojik muayenesinde sol üst ekstremitesinde paralizisi vardı. Kranial MR’da sağ frontalde 2cmlik defekt ve frontal parankimde kortikal-subkortikal kistik ensefelomalazik değişiklikler saptandı. 2. Olgu: 18 yaşında erkek hasta 2010 ekim ayında fabrikada geçirdiği iş kazası sonrası çökme kırığı olan hastada daha sonra gelişen beyin absesi nedeniyle nöroloji ve nöroşirurji servislerinde takip edilmiş. kişilik ve davranış bozuklukları ile kendini gösteren tümör. Bu hastalar bir takım duygusal ve davranışsal değişiklikler nedeniyle psikiyatriye başvurmaktadır. Savaş HA. Selek S. Oğuz Akman Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Giriş: Frontal lob sendromu (FLS). Burada iş kazası sonrası kafa travmasına ikincil frontal lob sendromu gelişen bir olgu tartışılacaktır.Büyüsel düşüncenin eşlik ettiği frontal lob sendromu: Olgu sunumu. Fatma Özlem Orhan. epilepsi. Kaza sonrası gelişen motor defisiti için 20 gün fizik tedavi görmüş. risperidon 2mg/gün. affekt labil ve uygunsuzdu. Dikkati ve aritmetik becerileri orta. Aydın N. Hastanın geçirdiği kazadan 3 hafta sonra başlayan uygunsuz gülmeler. Türkiye Klinikleri Psiki-yatri Özel Dergisi 2009. 18:309-312. Rutin tetkiklerinde patoloji saptanmadı. 2:47-55. Tandem yürüyüşü her iki tarafa ataksikti. enfeksiyon veya kafa travması gibi etyolojik faktörlere sekonder prefrontal korteksin hasarlandığı bir klinik tablodur (1. Davranışları dezorganizeydi. Hastanın psikiyatrik muayenesinde öz bakımı azalmış.PB 221 Frontal Lob Sendromu.5mg im. Olgu Sunumu Nükhet Yiğitbaşı. Bu yüzden hekim bu konuda aile üyelerini bilgilendirmelidir. EEG normaldi. Kaynaklar: 1. Frontal lob sendromu. kız ve erkek çocuklara cinsel istismarda bulunma ve evdeki eşyalara zarar vermesi varmış. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008. Özovacı A. Hastaya olanzapin 10mg/gün ve karbamazepin 400 mg/gün başlandı. fayda göremeyince karbamazepin 800mg/gün risperidon consta 37. uygunsuz davranışların varlığı gibi frontal bölge tutulum bulguları gözlenmekte ve bu durumu hastanın günlük aktivitesini son derece kötü etkilemektedir. sık sık kavgaya karışma. Yalç ın F. sürekli dolaşma isteği. FLS kalıcı beyin hasarına bağlı süregen bir sendrom olması nedeniyle davranışsal bozukluklar bir takım antipsikotiklerle kontrol altına alınsa da yüz güldürücü bir tedavi henüz oluşturulmamıştır. muhakeme ve yorumlaması zayıftı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 3 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.11(2):190-193. geçmişte eroin. Rize. Antidepresanlara karşı bağımlılık gelişimesi tartışmalı ve literatürde az değinilmiş bir konudur. Yüksek doz tianeptin kullanımı ile ilgili yapılan birçok çalışmanın sonuçlarına uymamakla birlikte tianeptin. Kalp Damar Cerrahisi AD. 2. Anksiyolitik etki profili açısından trisiklik ve tetrasikliklere benzerlik göstermektedir. Ann Psiquiatria. Tianeptin. kötüye kullanımı ile ilgili olgu sunumlarında özellikle uyarıcı etki vurgulanmıştır. Bu olgu sunumunda ise. Bazı olgu sunumlarında tianeptine tolerans geliştiği. tianeptinin tek ya da yineleyen dozlarda verildikten sonra. Çakmak D. Rize. yüksek doz kullanma ve tolerabilite yönünden bağımlı hastalarda risk oluşturabilmektedir. Psikiyatri AD. Şahin ÖÖ. Yeloğlu1. Rize. Literatürde konu ile ilgili sunumlarda tianeptinin oral yolla yüksek dozda alımı ile bilgiler mevcuttur.1):56. beyinde ve trombositlerde serotoninin presinaptik geri alınımını artırdığı gösterilmiştir. Bülent Bahçeci3. Tıp Fakültesi. Tiyaneptin Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu.Saatçioğlu Ö. 2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Çiçek Hocaoğlu5 1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ahmet Şen4. Tıp Fakültesi.PB 222 Tianeptin Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu Çağdaş H. 3. Wauthy J. Kaynaklar: 1. 17(1):72-75 . dibenzotiazepin türünde atipik bir trisiklik antidepresandır.Tuğlu C. 8(suppl. Gökhan İlhan2. 5 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Rize. (1992) Gradually increased doses of tianeptine: maximal tolerated dose and linearity of the pharmacokinetics. Biyokimyasal olarak. Tıp Fakültesi. . Kognitif yönden tianeptinin dikkati ve öğrenmeyi artırdığı belirtilmektedir. Antidepresanlar bağımlılık yapar mı? Tianeptin kullanan bir olgu Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010. Rize. güçlü hissetme hali olduğu ve yeniden alınmaması durumunda fiziksel yoksunluk işaretlerinin görüldüğü belirtilmiştir. Anestezi ve Reanimasyon AD. Bu nedenle tianeptin tedavisi. von Freckell R ve ark. 4 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Erim R.Ansseau M. kötüye kullanımı ve bağımlılık riski tartışılmıştır. Tianeptin strese verilen hipotalamo-pituiter-adrenal eksen yanıtını azaltır ve stresin yol açtığı davranışsal sorunları düzenler. Serotonin geri alım engelleyicilerine (SSRI) benzer etki potansiyeline sahiptir. Türk Psikiyatri Dergisi 2006. Tıp Fakültesi. Tianeptinin aşırı miktarda alınması konusunda çok az vaka bildirilmiştir. Psikiyatri AD. Psikiyatri Kliniği. esrar ve kokain kullanımı olan ve son bir yıldır yurtdışında öğrendiği bir yöntem olarak yüksek doz tianeptinin eritilerek toz haline getirilip daha sonra femoral arter yolu ile vücuda enjekte etmek sureti kullanan 29 yaşında erkek hastada tianeptinin etkisi.

Yaşlıların ihmal ve istismarı konusundaki çalışmalar gelişmiş ülkelerde. İki yıl sonra yapılan değerlendirmesinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısı aldı. MD ve TSSB tanıları aldı. çalışmıyor. okuryazar değil. Ocak 2012’de. Vaka3: Kamile Hanım 82 yaşında. kızıyla yaşıyor. gündüz genç bir adam tarafından saldırıya uğradığını. ölümle tehdit edildiğini.D tarafından ruh sağlığının değerlendirilmesi amacıyla yönlendirilmişti. iki çocuklu.PB 223 Sesini Duymadığımız Üç Kadın: 70 Yaş Üstü Cinsel Saldırı Şahika Yüksel * Atike Çıta * İlker Taşdemir * Gülzade Urazbekova* *İstanbul Üniversitesi. Saldırganlar onların fiziksel mücadele edemeyecekleri genç ve kuvvetli erkekler. Üçünde de cinsel travmaya bağlı ciddi sorunlar olmasına karşın tedavi talepleri olmamış. yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldığını ifade etti. 2010 yılında. saldırıdan önce Anadolu’da küçük bir kentin köyünde yalnız yaşıyormuş. köyde yalnız yaşadığı evine gece pencereden giren. saldırganın “yaşlı. Şikayetçi olduğu karakolda. yok sayılan bir travma türü olan yaşlı cinsel istismarına dikkat çekmeyi amaçladık. ne dediğini bilmiyor” şeklindeki itirazı ile BRSHH’de bilişsel yeterliliğinin değerlemdirilmesi amacıyla 12 gün yattığı ve Akut Stres Bozukluğu (ASB) tanısı aldığı öğrenildi. dul. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Vaka1: Hatice Hanım 74 yaşında kadın. iki çocuklu. İTF Adli Tıp A. Yaşlıların cinsel istismarıyla ilgili bilgi azdır. okuryazar değil. Mahkeme’den ruh sağlığı değerlendirilmesi isteği ile başvurdu. ilkokul mezunu. üvey oğlunun ismini kullanarak evine gelen yirmili yaşlarda bir genç tarafından cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Sonuç ve Tartışma: 70 yaş üstünde cinsel saldırı yaşayan üç dul kadında yalnız yaşarken çocuklarının yanına taşınmaları gerekmiş. Giriş: Yaşlıların fiziksel ve ekonomik istismar ve ihmali son yıllarda tartışılmala birlikte cinsel istismarları hakkında az çalışma vardır. Bu yazıda. dul. aklı yerinde değil. anal yoldan tecavüze uğradığını ifade etti. dört çocuklu. dul. Vaka2: Elmas Hanım 73 yaşında. travmanın farkedilmesi ve alınacak önlemler tartışılmalıdır . İç Anadolu’da bir ilçede yalnız yaşadığı öğrenildi. İstanbul. Özellikle kurumlarda yaşayan ve mental kısıtlılığı olan yaşlıların aktardıkları olaylara ilişkin bilginin doğruluğuyla ilgili şüpheler. Major Depresyon (MD) ve TSSB tanıları aldı. yirmili yaşlardaki amcasının torunu tarafından bıçakla tehdit edildiğini ve kuvveti yetmediğinden karşı koyamadığını. Bir yıl önce eşi ve kızının mezarlarını ziyaretinde. saldırganın tecavüz etmeye çalıştığını. oğluyla kalıyor.

immobilizasyon gibi bazı kazanılmış ve protein C. Konvansiyonel AP kullanımı ile VTE gelişme riskinin art tığına ilişkin bazı çalışmalar ve olgu sunumları yayınlanmıştır. Özellikle düşük potanslı antipsikotiklerin kullanımına bağlı venöz tromboemboli geliştiği bilinmektedir(4). Tıp Fak.seratonejik reseptör blokajı yaparak etki gösteren. günümüzde olanzapin ve risperidon ile VTE ilişkisi olgu sunumları ile bildirilmiştir (5. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Bölümü ***Başkent Ünv. bu ilaçların kullanımına bağlı gelişen kilo artışı. VTE gelişiminde İleri yaş. konvansiyonel AP ilaçlara göre ekstrapiramidal yan etkileri daha düşük olan . Atipik AP’lerin kullanımına bağlı gelişen VTE’nin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte. konversiyon bozukluğu tanısı ile değerlendirilen. yaklaşık 3 aylık risperidon kullanımı öyküsü olan ve pulmoner tromboembolinin risperidon kullanımına bağlı olarak geliştiği düşünülen bir olgu sunulacaktır. sedatif yaşam biçiminin VTE için risk faktörü olabileceği düşünülmüştür(7). Bu olgu sunumu ile son yıllarda başta şizofreni olmak üzere birçok psikiyatrik hastalıkta kullanımı hızla artan atipik AP’ler ile. . S ve antitrombin III eksikliği. yüksek beden kitle indeksi (BKİ). (3) Günümüze kadar VTE gelişimi için risk klozapin ile sınırlıyken. FDA kayıtlarına göre 1990-9 yılları arasında Atipik AP lerden klozapin kullanımına bağlı VTE gelişen 99 olgu bildirilmiştir. Bu bildiride risperidon kullanımı dışında bilinen herhangi bir risk faktörü olmayan. 29 yaşında. sigara kullanımı.6). Nilgün Taşkıntuna*** *Başkent Ünv. disfibrinojenemi gibi kalıtımsal risk faktörleri rol oynamaktadır (2. Tıp Fak. Ankara Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikiyatri Bölümü Atipik antipsikotikler dopaminerjik.PB 224 Risperidon Kullanımına Bağlı Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu Ebru Altıntaş*. son yıllarda başta şizofreni olmak üzere birçok psikiyatrik hastalıkta kullanımları artan ilaçlardır(1). Nazan Şen**. Tıp Fak.3). travma. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikiyatri Bölümü **Başkent Ünv. kimi zaman ani ölüme yol açabilen VTE arasındaki ilişkiye dikkat çekmek ve VTE açısından erken tanı ve tedavi için bu ilaçları kullananlarda VTE’nin gelişebileceğinin akılda bulundurulması gerektiğinin önemini vurgulamak istedik.

SÖZEL BİLDİRİLER .

Londra Kulesi Testi. şizofreni hastası yakınları arasında şizotipal özellikleri ve bilişsel işlev bozukluklarını incelemesi ve şizofrenide ailesel yatkınlığın olası etkilerini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Ancak yapılan ileri istatistiksel analiz sonucunda.S 01 Şizofreni Hastalarının Birinci Dereceden Sağlıklı Akrabalarında Şizotipinin Üç Alt Tipiyle İlişkili Kognitif Bozuklukların İncelenmesi Handan Noyan*. Londra Kulesi Tesi’nin hamle sayısı ve negatif şizotipi skorlarının iki grup arasındaki farklılığı yordadığı bulunmuştur. Wisconsin Kart Eşleme Testi. Sözel Akıcılığın Semantik ve Fonetik Akıcılık Testleri. Alp Üçok** *İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim AD. WAIS-R’ın ikili benzerlikler alt testi. İstanbul Bu çalışmada. Piramit ve Palmiye Ağaçları Testi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma. Çalışma 32’si şizofreni hastasının birinci dereceden sağlıklı akrabası ve 30 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere yaş. İstanbul **İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Kognitif bozukluklar . Bilişsel işlevler. şizotipinin üç alt tipine özgü kognitif bozuklukları nöropsikolojik testler ile incelemek ve şizofreni hastalarının birinci dereceden sağlıklı akrabalarında şizotipal kişilik özelliklerinin şiddetini ve sıklığını tespit etmek amaçlandı. Katılımcılara Şizotipal Kişilik Ölçeği’nin Kısa Formu. Büyüsel Düşünceler Ölçeği ve Algılamada Sapmalar Ölçeği uygulanmıştır. Londra Kulesi Testi’nin toplam doğru yanıtı. Anahtar Kelimler: Şizotipal özellikler. perseveratif hata yüzdesi ve toplam cevap sayısı skorları. Yürütücü işlevler. Ayrıca grupların şizotipinin üç alt tipine göre de farklılaşmadığı görülmüştür. Türk popülasyonunda ilk defa. IOWA Kumar Testi. Wiskonsin Kart Eşleme Testi’nin perseveratif hata skoru. şizofreni hastası yakınları ile sağlıklı kontrol grubu arasında yürütücü işlevlerin değerlendirildiği Wisconsin Kart Eşleme Testi perseveratif hata. kural hatası ve zaman skorları ve sözel akıcılığın fonetik akıcılık alt testinde anlamlı bir fark bulunurken diğer nöropsikolojik testlerde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. eğitim ve cinsiyet değişkenleri açısında eşleştirilmiş 62 katılımcı ile yürütülmüştür. Stroop Testi. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda. hamle sayısı. Sayı Dizini Testi.

depresyon.05) olarak bulundu. bakteriyel) kortikal gelişimi etkilediği gösterilmiş olmakla birlikte. Bunun için çekum ileoçekal valvin distalinden pasaja izin verecek şekilde 3/0 ipekle bağlanıp 22 G iğne ile delindi. Bu sıçanlara laparotomi uygulandı ancak çekum perforasyonu yapılmadan tekrar 4/0 poligilan sütür ile batın kapatıldı.74±0. **Kübra Erçalışkan.(CLP). 7 sıçan sham grubu olarak çalışmaya alındı.. Sham ve sepsis grubu sıçanlara apomorfin ile induklenen sterotipi testleri yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı.3 pg/ml). Tıp Fak. Bu modelde sıçanlarda 5 saat sonra sepsis oluşmaktadır.54±11. bipolar disorder.0001) olarak bulundu. 3 mm lik gözenekleri olan tel kafes kullanıldı. IL-6 gibi temel inflamatuar sitokinler ve akut faz proteinleri artmıştır. Sepsisli sıçanlarda plazma TNF düzeyi (232. Sepsis modeli geliştirmek için 7 sıçana anestezi altında çekumu bağlama ve perfore etme modeli uygulandı. Prenatal infeksiyonların (viral. *İlkay Kalkanlı. batın 4/0 poliglikan sütür ile kapatıldı. Minimal fekal çıkış gösterilmesinden sonra intestinal anslar batın içine yerleştirilip. **Fırat Üni. 4=Sürekli kafes kemirme.sham grubu (24. Amaç :Psikotik hastalarda düşük dereceli bir inflamasyon bulunmaktadır. Şizofreni hastalarında sağlıklı kişilere göre TNF-alfa. 1=Nadiren koklama. .47) ile karşılaştırıldığında anlamlı artmış(p<0.inflamatuar sitokinler ve psikiyatrik hastalıklar (psikoz.Devam eden çalışmamızda sözkonusu etkilerin nöronal alt yolakları açıklanmaya çalışılacaktır. **Burcu Efe.32±0. Sepsisli sıçanlarda plazma total oksidan kapasite seviyesi sham grubuna göre anlamlı artmış (p<0.sham grubu ile karşılaştırıldığında sterotipik davranışlarda artma oluşturmuş ve dopaminerjik etkiyi güçlendirmiştir. Sonuç: Sepsis sonucu gelişen inflamasyon ve endotoksemi. Her dakika stereotipi hareketleri skorlandı:0=Yok.TNF ve oksidan stres bağımlı dopaminerjik ve glutamaterjik modulasyon bu etkilere sebep olmuş olabilir. Apomorfin verildikten 10 dakika sonra her sıçan için 15 dakika gözlem yapıldı.5 mg/kg intraperitoneal(askorbik-asitte çözülerek) verildi.Ayrıca sepsis sonucu temel inflamatuar sitokin olan TNF-alfa plazma düzeyi ve oksidan stres artmıştır.S 02 Sepsis ile İnduklenen Sistemik İnflamasyon ve Endotoksemi Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Artan Psikoz Yatkınlığının Gösterilmesi ve Bu Etkinin Plazmada Ölçülen TNF-Alfa ve Total Oksidan Düzeyi ile Korelasyonu *Oytun Erbaş. Materyal – Metod:Sistemik inflamasyon ve endotoksemi için sıçanlarda sepsis modeli oluşturuldu.3= Sık kafes kemirme. *Dilek Taşkıran *Ege Üni. Cerrahi işlemden 24 saat sonra sham ve sepsis grubu sıçanlara psikoz yatkınlığını değerlendirmek için apomorfin ile induklenen sterotipi testleri yapıldı.5= Aynı noktayı kemirme. Biyomühendislik Fak. deliryum) arasındaki ilişki araştırma konusudur.56.2= Nadiren koklama ve nadiren kafes kemirme. Bizim çalışmamızda amaç TNF-alfa ve oksidan stres artışı ile giden organik sebepli inflamatuar patolojilerin psikotik süreçler üzerine etkisini ortaya koymaktır.28 pg/ml) ile karşılaştırıldığında anlamlı artmış(p<0..58±35.Bu test için 14 cm çapında.13 cm yüksekliğinde.0005) olarak bulundu. *Gözde Gökten. Bulgular: Sepsisli sıçanlarda sterotipi skoru (3.Sıçanlara öncelikle 10 dakikalık kafese alışma periyodunun ardından 1.sham grubu (2.

Hansell S. İstanbu: İncekara Kağıt Matbaası. Bulgular: Derneğe üye olmanın ve aynı zamanda bir işte çalışmanın bireylerin sosyal ve mesleki işlevsellik alanlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Tedaviye Uyum ve Stresli Durumlarla Baş Etme Üzerine Etkisi Neşe Uğurlu 1. Mechanic D. Weiden JP. 1:216–222. Derneğe üye olan hastaların dış dünyaya olan uyumlarında artma sağlanabilir2. Çetin M. Ankara 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Bu yöntem hastalığın gidişini olumlu yönde etkilemekte.Olfson M.Nermin Gürhan 2. Ankara 2 Gazi Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Hemşirelik Bölümü. 2009. Antipsikotik türüne göre hastaların iyimser yaklaşım. Olgulara Sosyodemografik bilgi formu. Boyer AC. Mesleki rehabilitasyon ve desteklenmiş istihdam son derece önemlidir. Walkup J. Psychiatric Services 2000. Yöntem: Çalışmaya Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneğine üye olan. İçinde: Ceylan E. derneğe üye olan bireylerin sosyallik. Bu araştırma şizofrenide işte çalışmanın ve derneğe üye olmanın işlevsellik. Uygulanan tedaviye bağlı ilaç yan etkisi yaşamayan bireylerin sosyal destek arama yöntemi ile stresle daha etkili baş ettikleri görülmüştür. Kontrol grubu derneğe üye olmayıp bir işte çalışan 15 ve çalışmayan 15 hastadan oluşmuştur. 2. Bir işte çalışan hastaların çalışmayan hastalara göre mesleki işlevsellik alanı. yinelemelerin azalmasını sağlamaktadır. Burhanettin Kaya 3 1 Gata Hemşirelik Bölümü. tedavi uyumlarının daha iyi olması hastalık konusunda bilgi ve deneyim kazanma ile ilişkili olabilir.Yıldız M. Sonuç: Derneğe üye olan çalışan bireylerin sosyallik ve mesleki işlevsellik alanları diğer gruplara göre daha iyi bulunması. derneğe üye ve çalışmayan 15 hasta alınmıştır. Ankara Giriş ve Amaç: Şizofreni hastasının işinin olması. sağlık ve tedavi işlevsellik alanları daha iyi bulunmuştur. Hastalık süresi uzun olanların olumlu başaçıkma becerilerini kullanmaları. bir işte çalışan 15.2. editörler. Şizofreni. 4 Baskı. tedaviye uyum ve stresle baş etme üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır.S 03 Şizofreni Tanısı Konan Hastalarda Bir İşte Çalışmanın ve Derneğe Üye Olmanın İşlevsel İyileşme. 59 yıl tedavi gören bireylerin sosyal işlevsellik alanı ve tedaviye uyumları daha iyi bulunmuştur. sağlık ve tedavi işlevsellik alanlarında daha iyi olması sosyalleşme ve çalışmanın olumlu etkilerini göstermektedir. Şizoreni Ruhsal Ve Toplumsal Tedavi Girişimleri. kendine güvenli yaklaşım yöntemlerini etkili kullanmaları ilaç seçiminin önemli olduğunu düşündürmektedir. .1403-1413. Tedavi uyum Ölçeği(MARS) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği(SBÇT) uygulanmıştır. ekonomik bağımsızlığını kazanması giderek zorlaşmaktadır1. Kaynaklar 1. Stresle başa çıkmak için sosyal destek arayanların da ilaç yan etkisi göstermemeleri stresle başa çıkmanın tedavideki önemini göstermektedir. Şizofrenide İşlevsellik Ölçeği(ŞİLO). Predicting Medication Noncompliance After Hospital Discharge Among Patients With Schizophrenia.

6’sı herhangi bir işte çalışmamaktadır. madde kullanımı yaygınlığı ve özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Tüm şiddet türlerini birarada gösteren erkeklerin % 63. alkol ve madde kullanım sıklığı ile ilişki göstermektedir. Dilek Gürbüz*.2’si sözel. Uygulanan şiddet türleri ile eşlerdeki alkol kullanımı arasında anlamlı bir farklılık bulunurken madde kullanımı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu oran. Tartışma ve Sonuç: Şiddetin oluşmasında önemli faktörlerden biri alkol-madde kullanımıdır. Kadınların %41.8 alkol-madde kullanımını belirtmiştir. ekonomik ve cinsel şiddet türlerinin hepsini bir arada görmüştür.3 oranında alkol. Alkol.7’si alkol ve madde . İzmir **Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM). İzmir Amaç: İzmir ilinde sığınma evinde barınan. şiddet görme sebeplerinden biri olarak %35. Bulgular: Çalışmaya katılan sığınma evinde barınan 67 kadın olgudan %76’sı (n=51) eşinden şiddet görme sebebiyle kadın sığınma evine başvurmuştur. Yeniocak’ın (2011) sığınmaevi çalışmasında şiddet gören kadınlar şiddetin nedenlerinden biri olarak %35. esrar ve uyarıcı(ekstazi vb. Alev Aktaş*. araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile ölçekler kullanılarak birebir görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Şiddet uygulayan eşlerin şiddet uyguladığı dönemde alkol ve madde kullanımı yüksek orandadır. Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü (BATI). çalışmamızla paralellik göstermektedir. fiziksel.madde kullanımını ifade etmiştir. %92. Hakan Coşkunol* *Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı.3’ü sadece alkol kullanmaktadır.6’sı ilkokul mezunudur. Sözel şiddetin daha az belirtilmesinin nedeni kadının sözel şiddeti bir şiddet olarak değerlendirmemesi olabilir.S 04 Eşlerinden Şiddet Gören Kadınların Eşlerindeki Alkol ve Madde Kullanım Özellikleri: İzmir Kadın Sığınmaevleri Çalışması Demet Havaçeliği*. %70. Verilerin analizinde ki-kare testleri kullanılmıştır. %33. %19. %45’i cezaevinde yatmıştır. Uygulama. Eşlerine şiddete gösteren erkeklerin %66. Yöntem: Çalışmanın örneklemini İzmir ilindeki kadın sığınma evlerine Kasım 2011-Haziran 2012 döneminde barınma amaçlı ya da aile içi şiddet sebebiyle başvuran 67 kadın olgu oluşturmaktır.) kullanım sıklığı arttıkça şiddet artmaktadır. Nevin Yıldırım Koyuncu**.2’si sözel şiddet gördüğünü belirtmiştir. Kadınların %100’ü fiziksel şiddet. Kadınlar.4’ünün aylık geliri yoktur. Kadınların aile içi şiddet ve türleri konusunda bilgilendirilmeleri ve şiddet sorununa alkol ve madde kullanımı üzerinden de çözüm üretilmesi gerekmektedir . eşlerinden şiddet gören kadınların şiddet yaşama durumları ile eşlerindeki alkol. Bu oran.6’sı hukuki bir sorun yaşamış. %24. Bu çalışmada eşinden şiddet görme sebebiyle başvuran 51 kadın olgunun ifadesine göre eşlerine ilişkin bilgiler değerlendirilmiştir.

sigara. Hakan Coşkunol* *Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı. Riskli aletleri taşıyan öğrencilerin yaşadıkları semtlerde güvenliğin yeterli düzeyde olmadığı. çete yapılanması. erkeklerin %22.7’si. arkadaş çevrelerinde kullanım oranı bu aletleri taşımayan öğrencilere göre yüksektir. kesitsel alan araştırmasıdır. Her iki sınıfta riskli alet taşıyan öğrencilerin ateşli silahlara anlamlı düzeyde kolay ulaştığı bulunmuştur.5’i riskli aletleri taşımaktadır. hırsızlık vb suça yönelik faaliyetler gibi risk faktörleri anlamlı düzeyde fazla olduğu bulunmuştur. madde satışı ve kullanımı.9’u. Toksikoloji ve İlaç Bilimleri (BATI)Enstitüsü İzmir **Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD İzmir Amaç: İzmir ilindeki 9.sınıf öğrencilerinde silah. bıçak ve silah taşıma.sınıf öğrencilerinin anne baba boşanma oranı taşımayan gruptan anlamlı düzeyde fazladır.sınıf öğrencilerine göre daha yüksek orandadır. risk faktörleri arttıkça maddeye ulaşmaları artmaktadır. sıklığı.S 05 İzmir Liselerinde Riskli Alet Taşıyan ve Taşımayan Öğrencilerin Madde Kullanım ve Semt Özellikleri Umut Yıldız*. aletleri taşıma. 9. 12. Demet Havaçeliği*. 9. anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur Riskli aletleri taşıyan öğrencilerin sigara. alkol. Bu sonuç Aras’ın bildirdiği ile paralellik göstermektedir. Sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinden okulda riskli alet (silah. Riskli alet taşıyan öğrencilerde madde kullanım yaygınlığı. dolayısıyla suça eğilim arasında yüksek oranda ilişki olduğu söylenebilir. Semt özelliklerine bağlı olarak öğrencilerin maddelere ulaşmaları farklılık göstermektedir. Bu öğrencilerin verileri karşılaştırıldığında. erkeklerin %14’ü 15. Her iki sınıfta riskli alet taşıyan öğrencilerin yaşam boyu en az bir kez madde kullanımı. madde kullanımı ile riskli alet taşıma. Tartışma ve Sonuçlar: 12. Yöntem ve Gereçler: Çalışma epidemiyolojik. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında. 12. 3. kesici aletlerin) taşıyan ve taşımayan öğrencilerin. Bu artış erkeklerin yaş ilerledikçe. Sınıflarda kendi yaş grubunun üzerinde olan öğrencilerin riskli aletleri taşıma oranları yüksektir.2. İzmir Liselerinde eğitim gören 9. Bulgular: 9. Ancak bu ilişkinin neden-sonuç bağlamında anlaşılması için kontrollü. madde kullanım yaygınlığı ile kullanım özellikleri arasındaki farklılığı saptamaktır. 12. Zeki Yüncü**. alkol ve tüm maddelere başlama yaşları daha erken ve son 1 yıl içindeki madde kullanım sıklığı ve arkadaşlarındaki madde kullanım yaygınlığı anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. başlama yaşı. bıçak vb.sınıflardaki kızların %3.6) riskli aletleri taşımaktadır.sınıf 4276 toplam 8457öğrencinin verileri değerlendirilmiştir. bıçak vb. .sınıflardaki 4415 öğrenciden 430’u (% 9. Ender Altıntoprak*. Bu çalışma sonuçlarına göre. deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.sınıflardaki kızların %4.7) . Riskli alet taşıyan 9. riskli aletlere daha rahat ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Semt özellikleri öğrencilerin maddeye kolay ulaşmalarını etkileyen bir faktördür.sınıf 4415.sınıflardaki 4276 öğrenciden 481’i (%11.

First Edition. Türkiye’deki 8 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan (N=910) ve araştırmaya katılmayı kabul eden ve ölçeğin %80’ini dolduran 620 hemşire ile yürütülmüştür. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Wilson HS. göreve başlama şekli. Ed: Kneisl CR. xtoplam = 69. 3.05). New Jersey. Mahire Olcay Çam** * İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD. 8 (1): 25-32. Trigoboff. eğitim durumu.Mental Health Nursing. Hemşirelerin APHHTÖ toplam ve alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla. Verilerin değerlendirmesinde. 4. 819-834. (2001) Something Special: Forensic Psychiatric Nursing. Araştırmada. Pearson Prentice Hall. adli psikiyatri hastanesine bakım verme durumu ve süresi.31 ± 4.Bowring-Lossock E.49 ± 5. “Tanıtıcı Bilgi Formu”. Adli Psikiyatri Dergisi (Turkish Journal of Forensic Psychiatry) 2(4): 29-34. varyans analizi ve korelasyon analiziyle incelenmiştir.98 ± 3.Coram J. “Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği (APHHTÖ)” kullanılmıştır. xsosyalmesafe = 10. çalıştıkları hastane.S 06 Türkiye’de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler Leyla Baysan Arabacı*. 13 (6): 780-785. 5.25 (max:40) bulunmuştur. yaşı. sayı-yüzde dağılımları yapılmış ve değişkenler arasındaki ilişki t-testi.07 ± 12.05).. kadro durumu. adli psikiyatri hastalarına yönelik tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. adli psikiyatri hastalarını tehlikeli olarak gördüğü.Baysan-Arabacı L.33 (max:20) ve Xbakımvermedeisteklilik = 22.46 (max:125).24 (max:20). Chapter 35.4’ü kadın ve yaş ortalamaları 34. Hemşirelerin cinsiyeti. (2005) Adli Psikiyatri Hemşireliği. Çam O.61 (max:30). Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.. Xtehlikeligörme = 15. . Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 48 (3): 175-183. İzmir Amaç: Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde çalışan hemşirelerin. en uzun süre yaşadığı yerleşim birimi.45 ± 3. İzmir ** Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği AD. (2004) “Forensic Psychiatric Nursing”. bu hastaların bakımını yürütme konusunda orta düzeyde istekli olduğu saptanmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma. görevi.Ançel G. 1. onlara güvenmediği ve sosyal olarak mesafeli davranma eğilimi gösterirken.37±7. (2011) Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği. Xgüven = 20. medeni durumu. adli psikiyatri hastasını etkileyen yasal süreci bilme durumu ve adli psikiyatri biriminde hemşire çalışmasına ilişkin görüşleri adli psikiyatri hastalarına yönelik tutumlarını etkilerken (P< . mesleki ve kurumdaki toplam çalışma süresi adli psikiyatri hastasına yönelik tutumlarını etkilememektedir (P> . (2006) The Forensic Mental Health Nurse-A Literature review. E. Bulgular: Hemşirelerin %79. Contemporary Psychiatric.48’dir. Sonuç: Ülkemizde bölge ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin. psikiyatri hastanesinde çalışmaktan memnun olma durumu.Martin T. 2.

Mueser KT. Trumbetta S ve ark.2.0). Amaç: Bu çalışmanın amacı. bipolar bozukluk 4 kişi (%17. 2. psikiyatri polikliniğine başvuran ve depresyon tanısı konan kadınlarda aile içi fiziksel şiddet yaygınlığını %64 olarak bildirmişlerdir2. Bulgular: Halen devam etmekte olan çalışmanın üç aylık dönemine ilişkin bulgular şu şekildedir. Duygusal şiddet gören kadın sayısı 17 (%74). anksiyete bozukluğu 6 kişi (%26. toplam yatış sayısı. Şizofreni gibi kronik ruhsal hastalığı olan kadınlar cinsel ve fiziksel şiddet açısından erkeklerden daha fazla risk altındadır3. şizofreni 3 kişi (%13.S 07 Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Bir Grup Kadın Hastada Yaşam Boyu Aile İçi Şiddet Yaygınlığı: Ön Çalışma Verileri Aslı Tuğba Özboduç. Gülseren L. (Değerlendirmede) 3.5). Kaynaklar: 1. Hastaların 17’si (%74) yaşamlarının bir döneminde fiziksel şiddet görmüştü. Ruh sağlığı çalışanlarının yatan hastaların tedavisinde söz konusu durumu dikkate almaları önemlidir. hastalık şiddeti. (2012) Depresyon tanısıyla ayaktan tedavi görmekte olan kadın hastalarda aile içi fiziksel şiddet yaygınlığı. 66: 493-499. Karakoç ve arkadaşları.1 ±13. Hastalara tanılarına göre Hamilton Depresyon ve Anksiyete Derecelendirme Ölçeği. . Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği. p=0.7) idi. yatarak tedavi gören kadın hastalarda aile içi şiddet yaygınlığını araştırmaktır.6. Doğanavşargil Ö (2006) Aile içi fiziksel şiddet ve kadın hastalarımız. işlevsellik yönünden farklılık olup olmadığı araştırılacaktır. Çalışmanın 1 Mayıs 2012-1 Mayıs 2013 tarihleri arasında yatarak tedavi gören kadın hastalarla yürütülmesi planlanmıştır. 17:107114. Çocukluk döneminde fiziksel şiddet görme ile erişkinlikte fiziksel şiddet (ki kare=10. Hastaların yaş ortalaması %39. p=0.8).Vahip I. Türk Psikiyatri Dergisi. Goodman L. Çiğdem Çolak Kalaycı. Tartışma: Ön çalışma verileri yatan hastalarda aile içi şiddet yaygınlığının yüksek olduğunu göstermektedir.002) ve ekonomik şiddet yaşama (ki kare=5. Klinik Global İzlenim Ölçeği ve Aile İçi Şiddet Araştırma Formu verilecektir.05) arasında anlamlı ilişki vardı.1). Şiddet gören ve görmeyen kadınlar arasında yatış süresi. ekonomik şiddet gören kadın sayısı 11 (%47. Çam B ve ark.Karakoç B. cinsel şiddet gören kadın sayısı ise 8 (%34. Leyla Gülseren İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ülkemizde psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastalarla yapılan çalışmalarda aile içi fiziksel şiddet yaygınlığı %62 bulunmuştur1.4).9 yıl. Yatan hastalarda aile içi şiddet yaygınlığı ve klinik özelliklerle ilişkisi yeterince araştırılmamıştır. tanı dağılımı major depresif bozukluk 10 kişi (%43. (1998) Trauma and posttraumatic stress disorder in severe mental illness. Young-Mani Ölçeği. Tanı grupları arasında şiddet görme açısından fark yoktu. J Consult Clin Psychol.

çoğu (%75.2’dir. Vahip ve Doğanavşargil (2007) tarafından hazırlanan fiziksel eş şiddetini belirlemeye yönelik görüşme formundan yararlanılarak düzenlenmiştir.1. Tartışma ve Sonuçlar: Aile içi şiddetle depresif belirtiler ağırlıklı olmak üzere psikiyatrik belirti şiddetinin arttığı görülmüştür. Psikiyatri poliklinik görüşmelerinde şiddetin varlığı sorgulanmalıdır. ortalama evlilik süresi 16.3). Aile içi şiddete yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Neşe Yorguner.65 yıldır. Psikiyatri AD. fiziksel şiddet görenlerde öfke düşmanlık ve fobik anksiyete dışında. her gün fiziksel şiddet görme oranı ise %1.S 08 Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Aile İçi Şiddet Yaşantısı Emel Buyraz Kurt.2’dir. Çocuk sahibi olma oranı %82.0. Katılımcıların %11.16 (13-36 yaş arası). şiddet görmeme oranı %26. Maruz kaldıkları aile içi şiddetin boyutunun ve ilişkili olabilecek sosyodemografik özelliklerin. Şiddet gören kadın hastaların bu durumu hekimleriyle paylaşmak konusunda istekli olmalarına karşın bu konuda bilgi verme oranlarının düşük kalması.88’dir.9’u başkalarına uygulanan kaba kuvvetin hak edildiğini düşünmektedir.68±0. %12.1’dir. Alt gruplar arasında en yüksek puan ortalaması depresyon boyutunda (1. Katılımcıların ortalama SCL-90-R puanı 1. Eşik üstü puanlar değerlendirildiğinde sözel şiddetle somatizasyon. fiziksel şiddet gördüğünü de belirtmiştir. Şiddet bireylerde psikiyatrik yardım gereksiniminin önemli nedenlerinden biridir. Serkut Bulut. depresyon puanları arasında pozitif anlamlı korelasyon saptanmıştır. Bu çalışmada psikiyatri polikliniğine başvuran kadın hastaların 1.68’dir.4’ü kendilerine uygulanan kaba kuvveti hak ettiğini. Aile İçi Yaşantı Anketi. . Her gün sözel şiddet görme oranı %21. obsesyon kompulsiyon.7) evlidir.40±0. Yöntem ve Gereçler: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne 15 Haziran – 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında başvuran kadın hastalarla (n=452) yapılan tanımlayıcı araştırmada Aile İçi Yaşantı Anketi ve SCL-90-R semptom envanteri uygulanmıştır. Evlenme yaşı ortalaması 20.72±4. Sözel şiddet görenlerde fobik anksiyete dışında. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 36. şiddetin kadınlar tarafından dile getirilmediğini ve ruh sağlığı çalışanlarına bu konuda önemli görev düştüğünü göstermektedir. Katılımcılar arasında sözel şiddet görme sıklığı %70. Sözel şiddet gören kadınların çoğu (%65. İstanbul Amaç: Aile içi şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çoğu kadının sıklıkla karşılaştığı toplumsal bir sorundur.82) saptanmıştır.24±10. Ekin Sönmez. Yıldız Akvardar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Aile içi şiddet ile psikiyatrik belirtileri arasındaki ilişkinin.79±10. 3. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda ruh sağlığı sorunlarının arttığı birçok çalışmada gösterilmiştir.0’dır. çocukluk çağında şiddet görenlerde somatizasyon ve anksiyete dışındaki tüm boyutlarda şiddet görenlerin puanları görmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. 2. fiziksel şiddet oranı %49.

Bu çalışmanın amacı bipolar bozukluk depresif dönem içindeki hastalarda dislipidemi sıklığının unipolar depresif dönem içindeki hastalardakinden farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir.0001). yüksek ağırlıklı lipoprotein (HDL). düşük ağırlıklı lipoprotein(LDL)) karşılaştırılmıştır. duygudurum bozukluğu tanısı olan bireylerde kalp damar hastalığı riskinin arttığı gösterilmiştir. Serum HDL ve TG değerleri cinsiyet açısından kontrol edildiğinde bipolar (HDL:43. HDL düzeylerine bakıldığında bipolar depresif dönem tanılı kadın hastaların %41. Dislipidemiler kalp damar hastalıkları için bağımsız risk faktörüdür.9 u düşük HDL düzeylerine sahipken. Çalışmada bu üç grubun belirtilen süre içindeki ilk kez bakılmış serum lipid düzeyleri (total kolesterol. kontrol grubundaki kadınlar için %17. .80. TG:134.8).108) Gruplar cinsiyet açısından karşılaştırıldığında ise anlamlı fark bulunmuştur (p>0. LDL değerleri cinsiyet açısından kontrol edildiğinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0. LDL ve trigliserid istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0. Yaprak Çilem Yalçın Arslan*.88±13. Sonuçlar: Gruplar arasında yaş açısından anlamlı fark bulunmamıştır.05).52± 89.003). (p=0. Bipolar depresif dönem riski daha fazla arttırmaktadır.05).3 olarak saptanmıştır(p=0.11) ve kontrol (HDL: 43. kontrol grubundaki kadınlarda %21.92± 12. bu oran unipolar depresif dönem tanılı kadınlarda % 38. Bu çalışmanın sonuçları depresif bozukluk tanısı olan kadın hastaların dislipidemi ve kalp damar hastalıkları açısından daha yüksek riske sahip olabileceğini göstermektedir. Bipolar depresif dönem tanılı kadın hastaların %41. trigliserid (TG).82±93.5.22±12.62.86) grupları arasında kadın cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.65±87.5 olarak saptanmıştır(p<0.5. Lipid değerleri gruplar arasında yaş ve cinsiyet kontrol edilmeksizin karşılaştırıldığında HDL.9 unun trigliserid düzeylerinormalin üstündeyken. Kontrol grubu Temmuz 2007-Temmuz 2008 tarihleri arasında Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran 18-64 yaşları arasındaki 447 hastadan oluşturulmuştur. Yöntem: Bu geriye dönük çalışmada son beş yıl içinde bipolar(n=68) ve unipolar(n=250) depresif dönem tanısı ile yatarak tedavi edilmiş 19-82 yaşları arasındaki 318 hasta alınmıştır.58). Ayşegül Özerdem* ** *Dokuz Eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD **Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Sinirbilimler AD Giriş: Kalp damar hastalığı olan bireylerde unipolar depresif bozukluk ve bipolar bozukluk daha fazla görülürken. unipolar (HDL:45.S 09 Bipolar ve Unipolar Depresyonda Serum Lipid Düzeyleri: Yatan Hasta Grubunda Gözlemsel Bir Çalışma Nefize Yalın* **. Zeliha Tunca*. Tartışma: Kalp damar hastalıkları için önemli bir yordayıcı olan metabolik sendrom tanı kriterleri HDL ve TG değerlerini kapsar.98. TG: 152.05). bu oran unipolar depresif dönem tanılı kadın hastalar için %23. TG:161.

Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi( DEÜTF ) Psikiyatri Bölümünün BB Polikliniğinde izlenen hastaların kayıtlarının dökümü yapılarak.5’i T3 hormonu alırken. total kolesterol. lityum serum düzeyleri ile TSH düzeyleri arasında korelasyon olmaması ve lityum kullanımının TSH düzeylerine etkisine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamasına karşın. . Lityum monoterapisi alan hastaların total kolesterol ve LDL düzeyleri ortalamaları. p=0. p=0. Bulgular: Lityum kullananların %20.69). sürekli değişkenler için nonparametrik Kruskal Wallis ve Mann Whitney testleriyle analiz edilmiştir.15). TSH değerleri ile Lityum düzeyleri arasında korelasyon bulunmadı. BB Polikliniği dosyaları ve hastanenin veri tabanı incelenmiştir. Onur Ulaş Ağdanlı. Hidayet Ece Arat. hastalık epizodlarının yinelemelerini önlemede. lityum kullanmayan grupta T3 hormonu kullanım oranı %12. Antipsikotik kullanan hastaların trigliserid düzeylerinin daha yüksek saptanması. Hastaların uygun koruyucu tedavi alarak düzenli izlenmeleri. LDL.1 idi (p =0. valproat ve atipik antipsikotiklerin lipid profiline etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2011 ile 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında DEÜTF Psikiyatri Bölümü. HDL düzeylerini etkilemediği saptandı. lityum kullanımının TSH düzeylerine etkisi. Havva Afşaroğlu. trigliserid. Ayşegül Özerdem. lityum kullanan hastaların daha fazla T3 hormonu kullandıklarının saptanmış olması Bipolar Bozukluk tanılı hastalarda yüksek hipotirodi riskini desteklemiştir. Zeliha Tunca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Atipik antipsikotik kullananların trigliserid düzeyleri kullanmayanlardan yüksekti (p=0. Sonuç: Bu çalışmada. antipsikotiklerin lipid profiline olumsuz etkisi açısından literatürle uyumludur. kategorik değişkenler için Ki-Kare. Lityum monoterapisi.0 ile. (p=0.88. lityum. ilaç yan etkilerinin yönetilmesine katkıda bulunmaktadır. Ebru Onrat. Trigliserid ve HDL düzeyleri ortalamaları ise lityum ve valproat monoterapisinde farksız bulundu. TSH değeri. Valproat kullanımının da total kolesterol. hasta ve yakınlarının tedaviye katılımlarını artırmakta. BB Polikliniğine başvuran 367 hasta alınmıştır. valproat monoterapisi alan hastalardan daha yüksekti.03). lityum kullanan ve kullanmayanlarda farklı değildi (p=0. LDL. İzmir Amaç: Bipolar Bozukluk(BB) yaşam boyu yineleyici bir hastalıktır. HDL düzeyleri atipik antipsikotik kullanan ve kullanmayanlarda farklı bulunmadı.88. valproat monoterapisine göre lipid profilini daha olumsuz etkilemektedir.S 10 Bipolar Bozukluk Polikliniğinde İzlenen Hastalarda Psikotrop İlaç kullanımının Tiroid İşlevleri ve Lipid Profillerine Etkileri Başak Bağcı. Veriler SPSS 15. lityum ve T3 hormonu arasındaki ilişki. Ancak.007). işlevselliği artırmada önem taşırken.

Arzu Bayrak. hastalık dönemlerinin şiddeti YMDÖ ve HDDÖ ile ölçülmüştür. İkinci olarak ürik asit düzeylerinin dönem şiddeti ve hastalık süresi ile ilişkili olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. ve 2. Yöntem: Bu amaçla yaş ortalamaları ve cinsiyet dağılımları benzer 43 İUB manik dönem. 41 İUB tanılı iyilik dönemindeki hasta ve 43 sağlıklı bireyde ürik asit düzeyleri karşılaştırılmıştır. depresif dönemde 1. Manik dönem sayısı ürik asit düzeyi ile ilişkisiz bulunurken depresif dönem sayısı ile ürik asit düzeyleri arasında orta derecede bir ilişki vardır (r= 0. Plazma ürik asit düzeyleri 3000 devirli santrifüjde 15 dakika çevrilerek. Depresyon ve İyilikte Artmış Ürik Asit Düzeyleri: Kontrollu Bir Çalışma Özgür Süner.043). ve 2. Bu çalışmanın amacı ürik asit düzeylerinin İUB’un hastalık dönemleri. Manik dönemde 1. Çetin Turan Erenköy RSHEAH Amaç: Pürinerjik sistem işleyişindeki bozulmanın iki uçlu bozukluk (İUB) patofizyolojisinde ve tedavisinde rolü olduğu düşünülmektedir. -80 santigrat derecede. hafta HDDÖ puanları ile ürik asit düzeyleri arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır (sırasıyla r= 0. iyilik ve sağlıklı bireyler arasında karşılaştırılmasıdır. Bulgular: Mani. mg/dl cinsinden kaydedilmiştir.41 ve 0. depresif dönemdeki ve iyilik dönemindeki olgularda orta derecede bir ilişki gösterilmiştir (sırasıyla r= 0. 20 İUB depresif dönem. . Sonuç: Bulgularımız İUB’un her döneminde pürinerjik işlevdeki bozulmaya dikkat çekmektedir. depresyon ve iyilik dönemindeki iki uçlu hastalarda ürik asit düzeyleri sağlıklı bireylerdekinden yüksek bulunmuştur (F= 4. hafta YMDÖ puanları ile ürik asit düzeyleri arasında orta.51 ve 0.035.41.26. Sermin Kesebir. 0. 0.52).S 11 Mani.38). Hastalığa ilişkin bilgiler SKIP-TURK ile kaydedilmiş.39.43). 0. p= 0. Bu bozulma İUB’un klinik özellikleri ile ilişkili görünmektedir. Hastalığın başlangıç yaşı ile ürik asit düzeyleri arasında manik dönemdeki olgularda zayıf bir ilişki.

Bilgilendirilmiş onam veren 100 İUB tanılı olgu ardışık olarak. Sağlıklı bireylerde Fz.001. Pz N200 genliği depresif dönemdeki olgularda daha düşük (p= 0. Fz N100 latansı arasında orta derecede bir ilişki bulunmuştur. OİP ve bilişsel test performansı ile duygu durum bozukluğunun şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.S 12 İUB’ta OİP ve Bilişsel İşlev: Dönem Şiddeti İle İlişkisi Esra Kaymak*.001 ve 0. Stroop testi ve FDB ile değerlendirildi. Bulgular: Posthoc analizlerde (Bonferroni düzeltmesi ile) manik ve depresif dönemdeki olgularda FDB toplam puanı daha düşük (p= 0. . Cz ve Pz P300 latansı iyilik. YMDÖ ile Stroop interferansı arasında güçlü. Fz ve Cz P300 latansı arasında orta derecede bir ilişki. manik dönemdeki olgularda Stroop interferansı daha yüksek (p= 0.053) bulunmuştur.006). Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) ve Stroop Testi puanlarını karşılaştırmak. Psikiyatri Kliniği. fourth edition text revision) tanı ölçütlerine göre İUB tanısı almış olan hastalar ve sağlıklı bireyler (s= 20) üzerinde yapıldı. Sonuç: İUB’ta bilişsel test performansı ve OİP her üç hastalık dönemi ve sağlıklı bireyler arasında farklılaşmaktadır. Uyarılmış potansiyeller işitsel ‘‘oddball iki ton ayırım ödevi‘’ metodu kullanılarak kaydedildi. 0. Cz P200 latansı mani dönemindeki olgularda daha uzun (p= 0. manik ve iyilik dönemindeki iki uçlu bozukluk olgularında ve sağlıklı kontrollerde P50.018). SCID-I. Yöntem: Araştırma 2011 Mayıs ve Kasım ayları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniklerine başvuran ya da servislerinde yatarak tedavi görmekte olan DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders. HDDÖ ile FDB puanı arasında güçlü ve ters. N100.045). depresyon ve mani dönemindeki olgulardan daha kısa (p< 0. N200. YMDÖ. Fisun Mayda Domaç** **Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İstanbul Amaç: Bu çalışmanın amacı. SKIP-TURK. Sermin Kesebir*. depresif dönemdeki olgularda Stroop toplam süresi daha uzundur (p= 0. İstanbul ** Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.049). OİP değerleri ve bilişsel test puanları ile duygu durum bozukluğunun şiddeti arasında bir ilişki bulunmaktadır. Ayşe Akpınar**. Nöroloji. depresif.033). HDDÖ. P200 ve P300 uyarılmış potansiyellerinin genlik ve latanslarını.

Depresif dönemde Stroop interferansı ile Cz N200 latansı arasında güçlü. Esra Kaymak*. Psikiyatri Kliniği. Cz N200 genliği arasında güçlü bir ilişki gösterilmiştir. İyilik döneminde Stroop interferansı ile Fz. Fz ve Pz N200 genliği arasında orta derecede bir ilişki. N100. Depresif dönemde FDB puanı ile Fz. . Fisun Mayda Domaç** * Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. N200. depresif. İstanbul ** Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Stroop testi ve FDB ile değerlendirildi. Sağlıklı bireylerde FDB puanı ile Pz P300 genliği arasında bir ilişki vardır. Pz N200 genliği arasında güçlü ve doğrusal bir ilişki sözkonusudur. Cz ve Pz P50 ve N100 latansı arasında orta derecede ve Pz N200 genliği ile ters bir ilişki bulunmuştur.S 13 Mani. manik ve iyilik dönemindeki iki uçlu bozukluk tanılı olgularda ve sağlıklı kontrollerde P50. İstanbul Amaç: Bu çalışmanın amacı. Sonuç: İUB’ta OİP ve bilişsel test performansı arasında her üç hastalık dönemi ve sağlıklı bireylerde farklılaşan ilişkiler bulunmaktadır. Cz ve Pz N100 latansı arasında orta derecede bir ilişki. SCID-I. iyilik döneminde ise Fz N200 latansı ve Cz N200 genliği arasında orta derecede bir ilişki mevcuttur. Stroop toplam süresi ile Pz’de daha güçlü olmak üzere. Nöroloji Kliniği. P200 ve P300 uyarılmış potansiyellerinin genlik ve latanslarını. Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) ve Stroop Testi puanlarını karşılaştırmak. Bilgilendirilmiş onam veren 100 İUB tanılı olgu ardışık olarak. Bulgular: Manik dönemde bilişsel test performansı ile OİP arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Ayşe Akpınar**. Stroop toplam süresi ile Cz N200 latansı ve Pz N200 genliği arasında orta derecede ve güçlü ters bir ilişki bulunmuştur. Yöntem: Araştırma 2011 Mayıs ve Kasım ayları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniklerine başvuran ya da servislerinde yatarak tedavi görmekte olan DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders. SKIP-TURK. fourth edition text revision) tanı ölçütlerine göre İUB tanısı almış olan hastalar ve sağlıklı bireyler (s= 20) üzerinde yapıldı. HDDÖ. OİP ile bilişsel test performansı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Depresyon ve İyilik Döneminde OİP ve Bilişsel İşlev Arasındaki İlişki: Kontrollü Bir Çalışma Sermin Kesebir*. Stroop toplam süresi ile Fz P300 genliği arasında ters. Stroop interferansı ile Pz N200 latansı arasında ters ve güçlü. YMDÖ. Cz ve Pz N100 latans ve genlikleri arasında güçlü bir ters ilişki. Uyarılmış potansiyeller işitsel ‘‘oddball iki ton ayırım ödevi‘’ metodu kullanılarak kaydedildi.

. Sonuç: İUB ve S tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeyleri birbiri ile benzer olup. mg/dl cinsinden kaydedilmiştir. önceki tanı ve tedavi öyküsü olmayan ve şimdiki psikiyatrik yakınması bulunmayan 30 sağlıklı erkektir. benzerdir (p= 0..S 14 Ürik Asit Düzeyleri İUB ve Şizofrenide Birbirinden Farklı Mıdır? Erkek Cinsiyette Dönem Şiddeti ile İlişkisi Bülent Kadri Gültekin. Plazma ürik asit düzeyleri 3000 devirli santrifüjde 15 dakika çevrilerek.108). Elif Tatlıdil Yaylacı Erenköy RSHEAH Amaç: Pürinerjik sistem işleyişindeki bozulma hem iki uçlu bozukluk (İUB). haftada YMDÖ ve PANSS ile değerlendirilmiş. Yöntem: Bu amaçla 55 İUB. sağlıklı erkeklerden yüksektir. Her iki grup ve her dört ölçüm için YMDÖ ve PANNS puanları ile ürik asit düzeyleri arasında bir ilişki gösterilmemiştir. 2. Sermin Kesebir. ve 3. Bulgular: Hem İUB hem S tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeyleri sağlıklı erkeklerden yüksek bulunmuştur (F= 6. 59 S tanılı olgu manik dönem ve psikotik alevlenme döneminin başında. hem Şizofreni (S) tanılı olgularda gösterilmiştir. Sevgi Gül Kabak. p= 0. hafta ürik asit düzeyleri arasında saptanmıştır (p< 0.027).122. Kontrol grubu diğer iki grupla yaş ortalaması benzer. Her iki grupta ürik asit düzeyleri ile dönem şiddeti arasında bir ilişki bulunmamıştır.01). -80 santigrat derecede. Ferzan Fikret Ergün. 1. plazma ürik asit düzeyleri ölçülmüştür. İkinci olarak her iki tanı grubunda ürik asit düzeylerindeki azalmanın klinik iyileşme ile ilişki gösterip göstermediğinin incelenmesidir. İUB tanılı erkeklerde yinelenen ölçümler arasındaki fark (Boferroni düzeltmesi ile) başlangıç ve 1. Bu çalışmanın amacı İUB ve S tanılı erkek olgularda manik dönem ve psikotik alevlenme sırasındaki ürik asit düzeylerinin sağlıklı erkeklerden farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır.

Adli Tıp Kurumu. düşük skor aldıkça akşamcı tipe yakınlaşılmaktadır.S 15 Ötimik Bipolar Afektif Bozukluğu Olan Hastalarda Suç ve Kronobiyoloji Arasında İlişki Akif Taşdemir. Tevfik Kalelioglu. Ölçekte alınan puanlara göre. Çok yeni yapılan bir çalışmada depresif hastalarda akşamcı kronotip olmanın daha yüksek impulsiviteye neden olduğu ortaya çıkarılmıştır. daha güçlü iç kontrol. medeni durum. Skorları 16-86 arasında değişmekte. Gruplar arasında cinsiyet. Sedat Demirbuga. 19 itemden oluşan uyanma ve yatma alışkanlıklarını. yüksek skor aldıkça sabahçı. Murat Emül 1 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 TC Adalet Bakanlığı. . fiziksel ve mental performansları için tercih edilen zaman dilimini ve canlılık halini değerlendiren bir ölçektir. Hastalık süresi suç işleyen grupta anlamlı olarak daha kısaydı (p=0.012). Psikiyatri AD. suç işlemeyen grupta bu rakamlar sırasıyla 12. eğitim. Abdullah Genç.54 ve suç işlemeyen grupta 37. Ayrıca suç işlemeyen BAB hastalarının daha sonra suç işleyebilme potansiyelleri de kronotiple ilişki bulunamamasına yol açmış olabileceği düşünülmüştür. Sirkadien ritimlerdeki bozulmanın hem bipolar afektif bozukluğun(BAB) hem de agresyon ve suç işleme davranışının patofizyolojisinde yer alabileceği ileri sürülmektedir. ailede psikiyatrik öykü ve alışkanlıkları açısından bir fark yoktu.382). 9 sabahçı ve 16 hiçbir gruba girmeyen var iken. Çalışmanın görece örneklem sayısının azlığı bu duruma neden olmuş olabilir. Erhan Yüksek. Bununla birlikte bizim başlangıç varsayımımıza ters olarak suç işleyen BAB hastalarında daha fazla akşamcı tip olabileceği ve daha impulsif olabileceğini bu çalışmada gösteremedik. Bulgular: Örneklem 43 suç işlemiş ve 55 suç işlememiş ötimik BAB hastasından oluşmaktaydı. Tartışma: Birçok çalışmada uyku özellikleri ile duygudurum semptomları arasındaki ilişkiyi en az intihar girişimi ve duygudurum arasındaki ilişki kadar araştırılmıştır. Suç işleyen grupta ortalama yaş 35. İstanbul Amaç: Duygudurumdaki diurnal varyasyonların varlığı ve uykudaki rahatsız edici ve dirençli bozulma afektif bozuklukta biyolojik ritimlerin primer olarak bozuk olabileceğini düşündürmektedir.53±8. Kronotip olarak suç işleyen grupta 10 akşamcı. hiçbir tipe uymayan ya da akşamcı tip olarak sınıflama yapılabilmektedir.28 ve p=0. daha vicdanlı ve kendine daha fazla güvendikleri bulunmuştur. Önceki çalışmalarda sabahçı kronotipine sahip kişilerin akşamcı tiplere göre daha sağlıklı yaşam stili. 4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.55 idi (p=0. SAÖ. 6 ve 32 idi (X2=4.927±10.ATİK 3 İstanbul Üniversitesi. Bununla birlikte duygudurum bozukluklarında suç işleme davranışı ve kronotipi arasındaki ilişki hiç araştırılmamıştır. Bu çalışmada ötimik suç işleyen ve işlemeyen bipolar afektif bozukluğu hastasında kronobiyolojik özellikleri araştırma planladık. sabahçı. Husrev Demirel.232). Yöntem: Çalışmada hastalardan kronotipiyi değerlendiren sabahlılık-akşamlılık (SAÖ) ve HARE psikopati ölçeklerini doldurmaları istendi.

beş alanda fasetler olarak değerlendirildiği bir formdur (APA. üçgen. Nurdan Eren Bodur. madde toplam ilişkisi ve görüşmeciler arası tutarlığa bakıldı. Sera Elbaşoğlu. Aynı oturumda işlevselliğin genel değerlendirmesi formu (İGD) da görüşmeci tarafından dolduruldu. açımlayıcı faktör analizi uygulandı ve yakınsak geçerliği amacıyla. bir ön çalışma bulgusu olarak. Güvenirliği ve Geçerliği İshak Sayğılı. Ölçekte kast edilen “nitelik”. Clinician Trait Rating Form) ve İGD ölçeği uygulandı. Ölçeğin Türkçe uyarlamasının güvenirliği amacıyla iç tutarlılık. klinisyenler için tedavinin tasarlanmasında ve yürütülmesinde kolaylıklar sağlamaktadır. Nesne İlişkileri Niteliği Ölçeği (NİNÖ) bu yönüyle bilinen bir ölçektir (Azim ve ark. DSM 5 hazırlık çalışmaları içerisinde kişiliğe dair boyutsal modelin gözden geçirilmesine izin veren ve "temsil özelliği taşıyan" toplam 25 özgül kişilik özelliği görünümünün. ErNİNÖ’nun hem geçerlik hem de güvenirlik analiz sonuçlarının Türk örnekleminde uygulanmasında yeterli olduğunu göstermektedir. Arzu Sancak Bayrak. 2010). kontrolcü. olgun) ayrı ayrı puanlanması istenmekte ve böylece bir bireydeki her düzeyin ne seviyede olduğu hakkında fikir edinilmesi sağlanmaktadır. Hastalara ErNİNÖ ve ErKİKÖDF'nin değerlendirildiği bir görüşme yapıldı. Ölçek içerisinde 5 düzeyin (ilkel. Geçerlik analizleri olarak. Klinisyen için Kişilik Özelliklerini Derecelendirme Formu (ErKİKÖDF.S 16 Erenköy Nesne İlişkileri Niteliği Ölçeği’nin Faktör Yapısı. Medine Yazıcı Güleç. Selvinaz Çınar Parlak. Her iki ölçeğin de mevcut durumun monitorizasyonunda ve psikoterapi sürecini yordayıcı olabileceği beklenmekte olup. ErKİKÖDF. araştırıcı. . 1991). Hülya Akar Özmen. Bu amaçla hazırlanmış birçok yöntem vardır. Görüşmeciler arası tutarlılığı değerlendirebilmek için 30 görüşme videosu aynı anda iki ayrı kör araştırmacı tarafından izlenerek ayrı ayrı puanlandı. Yücel Yılmaz. Bu çerçevede hastaların nesne ilişkileri ve kişilik örgütlenmeleri hakkında izlenim sahibi olmak. dolayısıyla süreç takibinde kullanımına imkan sağlayacaktır. Dicle Bilge. takip çalışmalarında iyileşmenin derecelendirilmesi. Bu çalışmada klinisyen ve/veya araştırmacıların kullanımı için ölçeğin Türkçe standardizasyonu planlandı. Her görüşme görüntü kaydı ile kaydedildi. tasarımlarının psikodinamik kuram içerisinde kabul gören kişilik örgütlenmesi ile eşleştirilebilir. Hüseyin Güleç Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nesne ilişkileri kuramı psikodinamik psikoterapi uygulamalarında geniş kabul gören bir teoridir. Çalışmaya DSM IV-TR’a göre eksen I ve/veya II tanısı alan ve çalışmaya katılmaya onay vermiş 50 hasta dahil edilmiştir. Ayrı bir oturumda hastalara diğer araştırmacılara kör bir araştırmacı tarafından Rorschach testi uygulandı ve elde edilen bulgular bu çalışma için geliştirilmiş “Rorschach nesne ilişkileri form”una kaydedildi. Bulgularımız.

olgun savunma mekanizmaları. Kişilik örgütlenmesi tanısal formu (KÖTF) bunlardan bir tanesidir (Diguer ve ark. Bu model temel olarak üç kişilik örgütlenmesi düzeyi (psikotik. KÖTF. madde-toplam ilişkisine ve görüşmeciler arası güvenirliğe bakıldı. Arzu Bayrak. ilkel savunma mekanizmaları. geniş bir klinik olanağa sahiptir ve içerdiği madde ve boyutları ile olguların hem formülasyonu hem de tedavinin planlanması aşamasında kolaylıklar sağlar. Geçerlik için ise açımlayıcı faktör analizi uygulandı ve yakınsak geçerliği amacıyla. Sera Elbaşoğlu. Görüşmeciler arası tutarlılığı değerlendirebilmek amacıyla 30 görüşme videosu aynı anda iki (kör) araştırmacı tarafından izlenerek ayrı ayrı puanlandı. ErKİD ve İGD uygulandı. bir ön çalışma bulgusu olarak. .S 17 Erenköy Kişilik Örgütlenmesi Tanısal Formu Faktör Yapısı. Güvenirlik için iç tutarlılığına. Bulgularımız. Çalışmaya DSM IV-TR’a göre eksen I ve eksen II tanıları alan ve onam veren 50 hasta alındı. savunma mekanizmaları. Hüseyin Güleç Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kişilik örgütlenmesi kavramı ilk olarak Kernberg tarafından geliştirilmiştir. İshak Sayğılı. Kişilik örgütlenmesi kavramı ile aynı zamanda nesne ilişkileri. Level of personality functioning) ve İGD kullanıldı. Selvinaz Çınar. Güvenirliği ve Geçerliği Yücel Yılmaz. 21 maddeli bir ölçektir ve beş farklı kişilik örgütlenmesi boyutunu değerlendirir: kimlik. Kişilik İşlevselliği Düzeyleri (ErKİD. diğer araştırmacılara kör bir araştırmacı tarafından Rorschach testi uygulandı ve elde edilen bulgular bu çalışma için geliştirilmiş “Rorschach nesne ilişkileri form”una kaydedildi. Medine Yazıcı Güleç. Kernberg. Son yıllarda kişilik örgütlenmesinin ölçülmesi için değişik ölçekler geliştirilmiştir. Dicle Bilge. KÖTF. Hülya Akar. Ayrı bir oturumda hastalara. 2001). Nurdan Eren Bodur. KÖTF’ün hem geçerlik hem de güvenirlik analiz sonuçlarının Türk örnekleminde uygulanmasında yeterli olduğunu göstermektedir. KÖTF’ü benzerlerinden ayıran en önemli özelliği kolay uygulanabilirliği ile kullanıcı dostu olmasıdır. gerçeği değerlendirme ve nesne ilişkileri. Bu çalışmada ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması planlanmaktadır. borderline ve nörotik) tanımlamakta ve nesne ilişkileri teorisine dayanmaktadır. Hastalara ErKÖTF. kişilik örgütlenmesini stabil. büyük ölçüde bilinçdışı ve erken deneyimlerin etkisi ile oluşan dinamik bir yapı olarak tanımlar. Bu yönüyle hastaların sağaltım süreçlerinin monitorizasyonunu sağlarken bunun yanında değişime hassas özelliğinin gösterilmesi nedeniyle tedavinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yapısal değişimin değerlendirilmesinde kullanılabilir. nesne ve kendilik tasarımları gibi birçok bilinçdışı içerik ve süreç ifade edilmektedir.

Şanlıurfa (3) Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi. Psikiyatri AD. Wilson R. Hastalık süresi ve –SH düzeyleri arasında negatif korelasyon bulunması YAB’da –SH düzeylerinin bir trait marker (yatkınlık belirleyici) olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.001).3. İstanbul Amaç: Son yıllarda psikiyatrik hastalıklar ve oksidan/antioksidan mekanizmalar arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok makale yayınlanmıştır (1). Biyokimya AD. 851-76. yaşam boyu yaygınlığı %5 gibi yüksek olan fakat hakkında çok az araştırma yapılan bir bozukluktur (2). Free radical activity in type 2 diabetes. Abdullah Atli(1). Şanlıurfa (4) Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastalık süresi ve serum –SH düzeyleri arasında negatif bağıntı bulundu (r0=– 0. Biz bu çalışmamızda antioksidan mekanizmanın önemli bir elemanı olan serum serbest sülfidril (–SH) düzeylerini ek hastalığı olmayan YAB hastalarında incelemeyi amaçladık. Nurten Aksoy(3). Psikiyatri AD. İbrahim Fatih Karababa(2). 12 erkek) sağlıklı kişi kontrol grubu olarak çalışmamıza alındı. Dean O. Psikiyatri AD. Hastaların –SH düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu (p <0. . Small M. p=0. Berk M. 2. Thomson JA. Bradley H. Bulgular: Çalışmamızda hasta grubu ve kontrol grubu arasında yaş ve BMI arası anlamlı fark yoktu. HAM-A ve –SH düzeyleri arasında ilişki bulunmadı (r0=–126. Generalized anxiety disorder: prevalence. burden. Diyarbakır (2) Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hastalara Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) uygulandı. Bu gruplar arasında –SH düzeyleri açısından fark saptanmadı (F=0. N= 35).71. 2008. 7: 27–30. Yasin Bez(1).664). 16: 162–171. 12’si SNRI kullanırken 8’i ilaç kullanmamaktaydı. Int J Neuropsychopharmacol.487.2-Wittchen H-U. Tartışma ve Sonuç: YAB’da oksidatif denge ile ilgili parametreler çok az incelenmiş olup çalışmamız YAB'da SH düzeylerini inceleyen ilk araştırmadır. Depress Anxiety. 12 erkek) hasta ve 35 (23 kadın. and cost to society. N=35). Bush AI.487. Kaynaklar 1. 2002. Hastalarda –SH düzeylerinin kontrol grubundan anlamlı olarak düşük olması oksidatif stresin dolaylı bir göstergesi olabilir(3).Ng F. Mahmut Bulut(1). Ali Emhan Uzman(2). Oxidative stress in psychiatric disorders: evidence base and therapeutic implications.Collier A.S 18 Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Azalmış Sülfidril Düzeyi: Trait Marker (Yatkınlık Belirleyici) Olmaya Aday Bir Tetkik Mehmet Cemal Kaya(1). Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) çoğu zaman psikiyatrik bozukluklara ek hastalık olarak görülen.003. Salih Selek (4) (1) Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mehmet Güneş(1). 11. 3. p=0. p=0. Hastaların ve kontrol grubunun venöz yolla alınan kanlarından uygun yöntem kullanılarak serum –SH düzeyi ölçüldü. YÖNTEM DSM-IV’e göre ek hastalığı olmayan YAB tanısı almış 35 (23 kadın. Diabet Med 1990. Hastaların 15'i SSRI.

%70. Katılımcılara son ay içinde kaç TSSB tanısı alan hastaları olduğu sorulduğunda.1’i 6-9 %4. Bulgular: 159 psikiyatri uzmanı anketleri doldurdu.4’ü bu tür bir terapi eğitimi almadığını bildirmiştir. Bu araştırmada Türkiye’de psikiyatri hekimlerinin günlük uygulamalarında hastalarının travmatik deneyimlerini ne oranda değerlendirdikleri. C) Yaşam boyu kayıplar ve yas deneyimlerini D) Çocukluk çağı travmatik yaşantılarını ne oranda aradıkları sorulmuştur. TSSB tanısını ne sıklıkta koydukları ve TSSB terapisine yönelik bir eğitim alıp almadıklarını değerlendirmek amaçlanmıştır. %35’i TSSB tanısı olan hastalarının bulunduğunu bildirmiştir. %27’si dört seçenekten sadece birini %40.9’u 2-5 %14.S 19 Psikiyatri Hekimleri Travma Deneyimlerini Ne Kadar Değerlendiriyor? Önder Kavakcı. B) Yaşam boyu travmatik deneyimleri.4’ü 0-1 %36.1’i iki seçeneği %16. Uzmanların % 65’i son iş gününde TSSB tanısı olan hastalarının olmadığını bildirirken. %20.4’ü üç seçeneği %8. Uzmanların %29. Sonuç: Bu sonuçlar psikiyatri uzmanlarının önemli bir kısmının epidemiyolojik çalışmaların bildirdiği oranların altında TSSB tanısı olan hasta gördüklerine. Yöntem: Çeşitli illerden psikiyatri uzmanlarına en son iş günlerinde ne kadar hasta gördükleri.6’sı travma tedavisine yönelik bir terapi eğitimi aldığını. travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) en yaygın görülen anksiyete bozukluğu olduğu bildirilmektedir. Örneklemin bildirdiği günlük görülen hasta sayısı ile ya da terapi eğitimi alınmış olması ile hastalarda travma öyküsü aranması arasında bir ilişki bulunmamıştır.8’i sadece psikoterapi uyguladıklarını.5’i terapi ve ilaç tedavisini birlikte kullandığını. Derya Güliz Mert. TSSB hastalarını nasıl tedavi ettiklerini sorgulayan anket dağıtıldı. . Katılımcılara hastalarında A) Son bir yıldaki örseleyici/stresör olayları. Gözde Yontar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Amaç: Travmatik deneyimlerin psikiyatrik bozuklukların gelişmesi ve seyri üzerinde önemli etkileri olduğu. %6.7’si 1220 TSSB olan hasta gördüklerini bildirmişlerdir. son bir ayda ne kadar TSSB tanısını koydukları ile hastalarında travmatik deneyimler arayıp aramadıklarını.8’i tüm seçenekleri aradıklarını bildirmiştir. travma deneyimlerini yeterince aramadıklarına ve travma terapisine yönelik eğitim almadıklarına işaret etmektedir.1’i herhangi bir tedavi uygulamadıklarını ifade etmiştir. %3. TSSB tanısı bulunan hastalarına uzmanların %82.4 sadece ilaç tedavisi uyguladıklarını. %11.

Çok sayıda çalışmada bu iki alttipteki OKBli hastalar arasında birçok önemli alanda anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Sosyodemografik Bilgi Formu. yürütücü işlev bozukluğu olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. reaktif ve karışık tipteki OKB hastaları arasında yürütücü işlevler ve sözel bellek yönünden anlamlı farklılık saptanmamıştır. dolduruldu. Beck Depresyon Envanterinden 17 altında puan alan hastalar çalışmaya dâhil edildi. 4) ilişkili kişilik özellikleri. 3) ilgili disfonksiyonel inançlar. 1) Bilişsel değerlendirmeler ve nötralizasyon stratejileri 2) ilişkili OKB semptomları. İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması Testi hastalara ve sağlıklı kontrol grubuna uygulandı. Bulgular: OKB tanılı hastalarda sağlıklılara göre wisconsin kart eşleme testi ve stroop testte (süre) anlamlı olarak daha düşük performans saptanmıştır. Gülperi Putgül Köybaşı. Rey Sözel Öğrenme ve Bellek Testi. Buna rağmen bizim çalışmamızda yürütücü işlevler ve sözel bellek alanlarında bu iki alttipteki hastalar arasında anlamlı fark saptanmamıştır.S 20 Otojen ve Reaktif Alttip OKBlilerde Yürütücü İşlevler ve Bellek Pınar Çetinay Aydın. 18 karışık. saf kaygı ile otojen obsesyonlar arasında bir yerde durduğu söylenmektedir. Engin Sert. 14 otojen tipte toplam 62 OKB tanılı hasta. Bizim çalışma sonuçlarımız da bunu desteklemektedir. 42 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Hastalara SCID 1 görüşmesi ile tanı kondu. Tartışma ve Sonuçlar: OKB’ de primer bilişsel işlev bozukluğunun. Sayı Dizisi Testi. Hakkâri Devlet Hastanesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: OKB’de bilişsel teori bağlamında obsesyonların otojen ve reaktif obsesyonlar olarak iki farklı gruba ayrılabileceği önerilmiştir. Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği ile hastalık şiddeti belirlendi. Wisconsin Kart Eşleme Testi. Levent Mete Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Otojen obsesyonu olan hastalarda ise daha fazla düşünce bozukluğu olduğu öne sürülmekte bu obsesyon türüne sahip hastalarda büyüsel düşünce ve anormal algısal yaşantılar gibi şizotipal özellikler bulunmaktadır. Yöntem ve Gereçler: 30 reaktif. . Bu çalışmada bu iki alttipteki OKB hastalarının yürütücü işlev ve sözel belleklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bazı özellikleri açısından reaktif obsesyonların. Otojen. Menemen Devlet Hastanesi. Stroop Test.

eksen ve II. Bu çalışmada. Önder Kavakcı. Hasta grubunda I. En sık her biri %11. Ayşegül Yağız Kartal. Hastaların % 47’sinde (8/17) eşlik eden I. Kontrol grubu. Yöntem ve Gereçler: Çalışmada 18–44 yaş aralığındaki 1122 kişiye yeme tutum testi (YTT) uygulanarak kesme puanının üzerinde puan alanlar ile klinik görüşme yapılmıştır. Ülkenin farklı bölgeleri ve değişik yaş gruplarını içeren. . YTT skoru 30’un altında olan bireylerden oluşturulmuştur.S 21 Sivas İl Merkezinde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Eşlik Eden Psikiyatrik Tanılar Murat Semiz. Sivas Amaç: Ülkemizde yeme bozukluklarının epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar sıklıkla çocuklar ve ergenlerde yapılmış olup erişkinler ile ilgili yeterli veri yoktur. Gözde Yontar. Nesim Kuğu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. eksen tanısı saptanmıştır.Tıkınırcasına yeme bozukluğunun en sık görülen YB olduğu saptanmıştır. YB nokta yaygınlığı %1. Bulimiya nervoza yaygınlığı %0. yapılandırılmış klinik görüşmeler sonrası.63. Hastaların %41’inde II.52 olarak saptanmıştır. En sık konulan eş tanı majör depresif bozukluk olmuştur. Bulgular: YTT ile yapılan tarama sonucunda bu örneklemin % 5. YB tanısı kadınlarda (%88.52 olduğu bulunmuştur. eksen tanısı saptanmıştır.8 oranında obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. YB yaygınlığının %1. ailelerinde psikiyatrik tanıların daha fazla olduğu ve daha fazla ruhsal travmaya maruz kaldıkları saptanmıştır. Sivas il merkezindeki yeme bozukluklarının (YB) yaygınlığının saptanması ve bozukluğu olanların sosyodemografik özelliklerinin ve eşlik eden eksen-I ve eksen-II tanı sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş.25’inde yeme bozukluğu olabileceği saptanmıştır. kaçıngan kişilik bozukluğu tanıları bulunmuştur. ve II. eksen tanılarını saptamak amacıyla SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis-I Disorders) ve SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personamy Disorders) uygulanmıştır. toplum genelinin tarandığı. geniş örneklemli ve tanıların klinik görüşmeler ile doğrulandığı çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmanın ikinci aşamasında. Klinik görüşme sonrasında yeme bozukluğu tanısı konulan bireylere ve kontrol grubuna eşlik eden I. Çalışmada YB tanısı konulanların konulmayanlara göre daha fazla oranda orta düzeyde gelire sahip oldukları. tıkanırcasına yeme bozukluğu yaygınlığı %0. YB farklı yaş gruplarında ve sosoyoekonomik düzeylerde görülebilen bir hastalıktır.2) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha sıktır. eksen eş tanı oranı kontrol grubundan anlamlı düzeyde daha fazla saptanmıştır. YB tanısı olmayan.81 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada. YB’de psikiyatrik eş tanılar yaygındır.

37 saniye ve 60 dakika değerleri 15. 30. Agomelatin gruplarında ağrı eşiği kontrol grubuna göre hem 30. Yelda Yenilmez*. Bulgular: Kontrol grubunun. 50 santigrad derece olarak ayarlanmış hot plate platformunda 30. Saniyeye kadar reaksiyon gösterilmediyse o fare için ölçüm sonlandırıldı ve reaksiyon zamanı 45 sn kabul edildi. Dakikalarda değerlendirildi. 45. ve 60. 12.5 hem de 25 mg/kg dozlarında analjezik etki göstermiştir. Dakikalardaki reaksiyon zamanları ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı idi(P=0. 19 saniye olarak tesbit edildi. Tartışma ve Sonuçlar: Agomelatin hem 30. ve 60 dakikalardaki gruplardaki karşılaştırma için bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizive sonrasında Tukey testi kullanıldı.007).87 saniye.036). Üç ayrı zamandaki denek ve kontrol gruplarını karşılaştırmak için ilişkili örneklem iki yönlü varyans analizi uygulandı.5mg/kg. Basaran Karademir*. 29.25 saniye. hem de 60. Üçer ml olmak üzere a grubuna 12.37 saniye. .dakika hem de 60. Yöntem ve Gereçler: 4 aylık 24 Swiss cinsi fare kullanıldı. 25.62 saniye. Dakikada b grubunun ağrı eşiği a grubuna göre yükselmişti(P=0.5 mg/kg Agomelatin alan A grubunun. 16. Dakikalarda artmıştı. Elif Karaahmet*** *Kafkas Üniversitesi **Musta KemalÜniversitesi ***Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Amaç: Bu çalışmada antidepresan olan Agomelatin’in nosiseptif sistem üzerinde etkisi olup olmadığının araştırılması amaçlandı. kontrol grubuna serumfizyolojik intraperitıneal olarak verildi.Mustafa Ari**. grup a ve grup b olmak üzere üç gruba ayrıldı. 25 mg/kg Agomelatin alan B grubunun 30 dk değerleri sırası ile 13. Hayati Aygun*. b grubuna 25 mg/kg Agomelatin. 30. Zıplama ya da ayağını yalama zamanları ölçüldü. Dakikada hem 12. Fareler kontrol. ve 60. Zıplama ya da ayağını yalama zamanları ölçüldü.S 22 Agomelatin' in Nosiseptif Sistem Üzerine Etkileri Yuksel Kivrak*. Ibrahim Yagci. 30.

daha fazla olarak ölçüldü(F=1. BDBÖ açısından kadınların puanları 24.122). (r=0. p=0. Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmamızda ağrının algılanması açısından cinsiyetler arasında fark olmadığını.76±1. p=0.37.80.46±8. anksiyete. p=0.10(5):447–485. BDBÖ ile VAS. (r=0.034) ve BAÖ (r=0.227.05).28±2. Ribeiro-Dasilva MC.001). p=0. kadınlardaki anksiyetenin ve bedensel duyularını büyütme özelliklerinin erkeklere göre daha fazla olduğunu bulduk.273.187. yaşın ve kilonun etkisi var mıdır sorularını cevaplamayı amaçladık.083. Korelasyon açısından değerlendirdiğimizde VAS ile VKİ(r=-1.3 3 iken erkeklerden 21. .227.610. 1.133). p=0. p=0. p=0. Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ). p=0.021) ve VKİ(r=-0.131. BDÖ arasındaki korelasyonları sırası ile (r=0.003)ile kadınlarda ise sadece BAÖ ile anlamlı korelasyonları olduğunu tespit ettik. Anksiyete puanları açısından cinsiyet farklılığı varken (kadın 20. Rahim-Williams B.Fillingim RB. Yaş. VKİ. p=0. Sosyodemografik veri formu.44) göre daha fazla olmakla beraber farklılık önemli değildi (F=2. 90 lı yıllarla kıyaslandığında bu konudaki yayın sayısında %2000 kadar artış olmuştur(1). erkek 14. (r=0. King CD.32±5.250.68±6.300.000) olarak ölçtük.87. Biz de bu çalışmamızda en çok yapılan invaziv işlemlerden biri olan kan alma işlemi sırasında algılanan ağrı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını. depresyon puanları kadınlarda (4. 2009.96±7.004). Riley III JL. Erkeklerde VAS değerlerinin yaş(r=0. gender. bedeni duyuları abartmanın. erkeklere (3. ağrı değerlendirilmesi için Görsel Eşdeğerlik Ölçeği (GEÖ).S 23 Cinsiyet. p=0. p=0. Erkeklerdeki ağrının yaş ve VKİ ile kadınlarda ise BAÖ ile ilişki olduğunu tesbit ettik.002).007). Vücud Duyularını Abartma Değişkenlerin Ağrı Algılaması Üzerindeki Etkileri İbrahim Yağcı. Depresyon. Vücut Duyularını Abartma Ölçeği (VDAÖ) olan test bataryası çalışmaya katılanlar tarafından dolduruldu Bulgular: Kadınların GEÖ değer ortalaması (4. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesine ocak-haziran 2012 tarihleri arasında labaratuar tetkiki için kan alma merkezine ayaktan başvuran hastalarla yürütüldü.003) puanları arasında korelasyon vardı. Cinsiyeti göz önüne alarak yaptığımız korelasyon incelemesinde ise VAS ile BAÖ(r=0.299. cinsiyeti göz önüne alındığında da bu ilişkinin devam ettiğini gördük. Sex.48±9.57).79. Ağrının anksiyete ve VKİ ile ilişkili olduğunu. F-1.045) arasında ilişki bulduk. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ).331). The Journal of Pain.95)göre fazla olmakla beraber anlamlı farklılık tesbit edilemedi(p=0.007) ve VKİ(r=017. p=0. (r=-0. Anksiyete.27) erkeklere (4.67±5. p=0. bu ilişkiye depresyon. Kilo.41. p=0. BAÖ. Çalışma olgu-kontrol çalışması şeklinde yapılmıştır. and pain: a review of recent clinical and experimental findings. Yüksel Kıvrak Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç: Cinsiyet farklılığının ağrı üzerine etkileri araştırmacıların ilgisi artarak devam etmektedir.

008). karar verme ve buna göre bir yanıtta bulunma diğer bilgisayara oranla daha yüksek oranda olacak şekilde anlamlı farklılık göstermektedir. İnsanlar. Alpaslan Yılmaz**'. bilgisayara göre yapılan tahminlerine göre. bilgisayara karşı yapılan seçimlerde grup bozulma katsayısı (0. her 2 ödev de birbirinden bağımsız ve ilişkisiz karar dizilerinden oluşmasına rağmen. insanla karşılaşmada geri bildirimden etkilenme.3198). Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yarı yapılandırılmış bir görüşme ile değerlendirilen.Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak davranışlarımıza geri bildirim aldığımız veya verdiğimiz canlı olmayan arayüzler ortaya çıkmıştır. Ali Saffet Gönül*'****' *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri AD **Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ***Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü ****ABD Mercer Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü Amaç: Davranış bilimlerinin ve Psikiyatri’nin temel ilgi alanlarından bir tanesi insanların çevreleri ile olan ilişkisidir. Mustafa Melih Bilgi*'. Onur Uğurlu***'. Bu bulgular insan davranışını makinelere göre. . Bunun nedeni insan-insan etkileşiminde rol oynayan empati gibi kabiliyetlerin kullanılamaması olabilir. uçakların yönetimi gibi arayüzler) etkili olmaya başlamıştır. diğer insanların daha fazla değiştirdiğini göstermektedir.0554) daha büyük bulunmuştur(F=7. davranışlarını öngörememektedir. insana karşı yapılan seçimlerde diğer gruba göre daha büyük bulunmuştur. Böylece. Program. psikiyatrik ve diğer dahili hastalığı olmayan 20-30 yaş arasında 39 kişi alındı. Bulgular: Bu çalışmada. insanın belirlediği seçimlere göre tahminde bulunurken. “Karşılıklı bilgi işlevinin maximum gecikme değeri''. makinelerin özellikle sonucun matematiksel olarak önceden tahmin edilemez durumlarda.38 p=0. bilgisayar ve insana karşı olmak üzere 2 ödevden ve her bir ödevdeki 500 diziden oluşmaktadır. Tartışma ve Sonuçlar: Sağlıklı bireyler. Gönüllüler 2 seçimli bir karar verme ödevini bir bilgisayar programında gerçekleştirdiler. Bu sonuçtan yola çıkılarak psikoterapi gibi hasta – terapist etkileşiminin yoğun olduğu durumlarda ileri teknolojik arayüzlerin kullanımının henüz erken olacağını düşünmekteyiz. sanrı gelişimi). bir önceki tahminlerinin geribildirimden daha çok etkilenen bir strateji göstermektedirler. başka bir deyişle önceki yapılan seçimler sonraki gelen seçimler üzerinde daha büyük ve daha uzun süren etkiyi ortaya koymaktadır. Bu çalışmada iki yanıt alternatifi olan bir oyun kullanılarak bireylerin insandan ve bilgisayardan gelen geri bildirimler ile uzun dönemli davranışların nasıl etkilendiği araştırıldı. Pek çok psikiyatrik bozukluk insan ilişkilerindeki geri bildirimlerin yorumlanması ile ilişkili belirtiler göstermektedir(kişilik bozuklukları. Bilgisayar yönetimli karar verme süreçleri (Navigasyon. Verilerin analizi her bir kişi için “karşılıklı bilgi işlevi” ile “logaritmik azalma oranı” hesaplanarak gerçekleştirildi. Değerler varyans analizi kullanılarak analiz edildi.S 24 Geri Bildirimler Karar Vermeyi Nasıl Etkiliyor? Teknolojik Geri Bildiriminin İnsan Geri Bildirimi ile Karşılaştırılması Melis Atlamaz*'. Bu ilişki karşılıklı geri bildirimler ile şekillenmektedir.83 df=1. anlamlı olarak insana karşı yapılan seçimlerden (-0.

Ayrıca.02 idi. Öğrenciler. Yüzde 50 -53 öğrenci psikiyatri sınavının yalnızca bilgiyi ölçtüğüne ve beceriyi ölçmediğine vurgu yapmıştı. Öğrencilerin %78’i araştırma görevlisi ile ve %64’ü bir hocayla hasta takip etmek istediğini söylemişti. en yüksek oranda eğitimcilerden saldırgan hasta karşısında neler yapabileceğinin öğretilmesini beklemekteydi (%89). Yüzde 76 öğrenci psikiyatrik belirtilerin genel tıbbi durumlarda da görülebileceğine inandığı için eğitimde konsültasyon ve liyezona ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmişti. deneyimli bir klinisyen olarak da öğretilmesi gerekenler arasında dengeyi gözetmelidir. psikoendokrinoloji gibi) seminer/araştırma projelerine katılmayı doğru bulmuştu.S 25 Psikiyatri Stajı Tamamlamış Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Mihriban DalkıranVarkal. Bu çalışma ülkemizde bu amaçla yapılan ilk çalışma olması nedeniyle önemlidir. Ömer Faruk Demirel. Bu öğrencilerin 114’ü kadın iken 94’ü erkekti ve ortalama yaşları 22. Yüzde 70 öğrenci standart hasta video kayıtlarını izlemek ve tartışmak istediklerini bildirmişti. Bulgular: Çalışmaya 208 öğrenci katılmayı kabul etmiştir. Murat Emül İstanbul Üniversitesi. Sonuç: Psikiyatri stajer eğitiminde ilgiyi ve verimi artırma çabaları giderek önem kazanmaktadır. psikiyatri stajına öğrencilerin bakışını araştıran bir anket verildi. Ancak eğiticiler eğitimde verim almak için öğrencilerin görüşünü göz önünde bulundururken. İstanbul Amaç: Tıp fakültelerinde psikiyatri eğitimine az önem verilmiş ve müfredata çok iyi entegre edilmemiş gibidir. ekibimizin hazırladığı 31 sorudan oluşan. %54 öğrenci daha önceki sınıflarda iken psikiyatri ile ilgili (nöroimmünoloji.7±1. psikiyatri stajını bitiren ve çalışmaya katılmayı kabul eden tıp öğrencilerin bilgilendirilmiş onamı alındıktan sonra. Erhan Yüksek. Yöntem: Bu çalışmaya fakültemizde okuyan. nöroanatomi. Bu çalışmada psikiyatri stajını bitirmiş öğrencilerin stajın hemen bütün safhaları hakkında düşüncelerini geri bildirimle bize aktarmalarını amaçladık. sosyo-demografik özellik anketinin ardından. . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD.

medeni durum. büyümenin stres düzeyi ile ilişkisini belirlemek. Yöntem: Çalışma Ankara Dr. Abdurahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğine ayaktan başvuran 150 meme kanseri hastası ile yapılmıştır.S 26 Bir Travma Modeli Olarak Meme Kanseri Hastalarında Travma Sonrası Büyüme Sibel Koçbıyık. Bulguların istatiksel analizinde Student’s t. büyümenin TSSB ve Major Depresif Bozukluk gibi ruhsal bozukluklarla ve bu bozuklukları oluşturan belirtilerin şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. Travma Sonrası Büyüme ölçeği Ölçeği uygulanmıştır.05). travma sonrası büyüme gösteren hastalarda büyümenin sosyo-demografik verilerle ilişkisini incelemek. öğrenim düzeyi. Travma sonrası büyüme gösteren ve göstermeyen gruplar arasında. değiştirilebilecek veya geliştirilebilecek etmenlerin belirlenmesinin. hayat felsefesinde olumlu yönde değişiklik olması anlamına gelmektedir. Hastalara Yapılandırılmış MINI Görüşme. TSB toplam puanı ve alt ölçekler yönünden stres termometresi. meme kanseri bir travma modeli olarak ele alındığında. travmaya maruz kalan bireylerin rehabilitasyonunda önemli olacağı düşünülmektedir. TSB gösteren ve göstermeyen gruplar arasında yaş ortalamaları benzer bulunmuştur. çalışma durumu bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Büyüme gösteren ve göstermeyen gruplar arasında. . varolşuşsal etmenlerin derinlemesine araştırılmasını hedeflemesi daha yarar sağlayacak gibi görünmektedir. Kesitsel bir ön çalışma olan bu çalışmada. Pearson’un Ki-Kare. Bulgular Örneklem grubunda %75. Büyümeyi etkileyen. Hamilton Depresyon Ölçeği Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol ListesiCivilian Versiyonu. kişiler arasında ilişkilerinde. PCL-C ve depresyon düzeyleri yönünden anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0. travmaya ya da ağır bir hayat krizine bağlı. TSB ile gelecekte gerçekleştirilecek araştırmaların mesleğimizin geleneksel tanımlayıcı ya da kategorize edici dar sınırlarının ötesine geçerek. travmatik olayların ardından gelişen patolojik tepkilerin yanı sıra olumlu değişimler de yaşanabileceği üzerinde durmuştur. Travma sonrası büyüme olarak adlandırılan bu değişim. Haldun Soygür Ersin Hatice Karslıoğlu Sedat Batmaz Ali Çayköylü *Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi **Serbest Hekim ***Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ****Mersin Devlet Hastanesi Giriş ve Amaç: Son yıllarda pek çok klinisyen ve bilim insanı. Mann Whitney U.3 oranında Travma Sonrası Büyüme saptanmıştır. bireyin kendine bakışında. Fisher’in Kesin Sonuçlu KiKare testi kullanılmıştır. Tartışma ve Sonuç: TSB açısından travma yaşayan hastalarımıza koyduğumuz psikiyatrik tanıların ve hastalarımızda saptadığımız psikiyatrik belirtilerin şiddetinin TSB’yi doğrudan etkilemediği görülmektedir. bilişsel. Bu bakış açısı altında. Stres Temometresi. her bir hasta için söz konusu olan terapötik süreçleri anlamaya yönelik olması ya da TSB’yi etkileyebilecek dinamik.

ÖDÜLE ADAY SÖZEL BİLDİRİLER .

Psikiyatri Kliniği Amaç: Şizofreni hastalarında işlevselliğin düzelmesi hastalar ve aileler için önemli bir tedavi alanıdır (1). Hastalar SUMD puanlarına göre içgörüsü olan ve olmayan iki gruba ayrılarak işlevsellik düzeyleri karşılaştırıldı.74 ± 11. Psychiatr Serv. serbest meslek. 5) bizim çalışmamız da içgörü ile sosyal işlevsellik arasındaki ilişkiyi bir kez daha orta koymuştur. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. %15. 1997. Levent Mete** *Kars Devlet Hastanesi.9’ u (s=10) emekli idi.2 idi. Kaynaklar 1-Stefanopoulou E. 256(6):356-63. 3-Mutsatsa SH. 1994.4’ü kadın (s=67). Tartışma Ve Sonuç: Geçmiş araştırmalara benzer biçimde (4. hastane yatış sayısı. 2002. şizofreni hastalarında işlevselliğin arttırılması için içgörü artırıcı girişimlerin. Psikiyatri Kliniği. hastalık süresi. içgörüsü bozulmuş grupta 86 kişi olduğu saptandı.5’ in (s=11) yakınıyla çalışan. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 18-65 yaş arasında 170 şizofreni tanılı hasta alındı. 3). Cinsiyet. Hastaların meslek durumuna bakıldığında %55. Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (SUMD). İşlevselliğin anlamlı yordayıcılarının negatif belirtiler. 80(3):155-65. Bu çalışmada içgörünün ve alt boyutlarının hastalık belirtilerinden bağımsız olarak işlevsellik üzerine olan etkisininin araştırılması amaçlanmıştır. PANSS toplam ve alt puanları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Çalışmamızın önceki araştırmalardan üstünlüğü hastalık belirtilerinin işlevsellik üzerine olan etkisinin de göz önünde bulundurulmasıdır. yaş. Özlem Bora**. Kişisel ve Sosyal Performans Ölçeği (PSP) uygulandı. İçgörünün işlevsellik üzerine olan etkisini araştıran daha önceki çalışmaların sonuçları tutarsızlık göstermekte ve hastalık belirtilerinin etkisini gözden kaçırmaktadır (2. %6. J Nerv Ment Dis. İşlevselliğin yordayıcıları regresyon analizi ile araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 170 şizofreni tanılı hastanın %39. işçi. . 48(2):195-9. 2009. 51(10):826-36. 2-Dickerson FB. İçgörüsü bozulmuş grupta işlevsellik düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha düşük olduğu saptandı. Almila Erol**.6’si (s=103) erkek iken yaş ortalaması 36. %16. Arch Gen Psychiatry. tedaviye olan içgörü ve anhedoniye olan içgörü olduğu saptandı.9’ un (s=95) işsiz. 4-Amador XF. eğitim süresi. 2006. 5-Lysaker PH. Psychiatr Q.3’ ün (s=26) bağımsız bir işte çalıştığı (öğrenci. Çalışmamızın sonucunda. Hastalar içgörüsü bozulmuş ve bozulmamış olarak iki grupta incelendiğinde içgörüsü bozulmamış grupta 84 kişi. %60. memur). % 5. Tüm olgularla DSM-IV için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I) ile görüşüldü.SÖ 01 Şizofreni Hastalarında İç Görünün Bireysel ve Sosyal Performans İle İlişkisi Dursun Hakan Delibaş*. psikososyal rehabilitasyon programlarının önemli olduğu söylenebilir. 190(3):142-6. Pozitif ve Negatif Sendrom ölçeği (PANSS).5’ nin (s=28) evhanımı. **İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi.

düşünceleri değerlendiren limbik sistem alanlarıyla zarardan kaçınma puanları arasında bağlantı saptanmıştır. Ayrıca mizaç bileşenlerinde alınan puanların çeşitli nörotransmitter sistemleriyle ilişkili olduğu iddia edilmiştir. Görüntülerin analizi SPM 8 Programı yardımıyla VBM-DARTEL metoduyla yapıldı. sağ inferior frontal girus. sol prekuneus hacimleri arasında pozitif ilişki saptandı. Ödül bağımlılığı puanlarıyla beyinde uyaranın tanımının ve değerlendirilmesinin yapıldığı paryetal lob ve insula hacimleri ilişkili çıkmıştır. sol orta temporal girus hacimleri negatif ilişkili bulundu. Çalışmamızda sağlıklı insanların MKE’nin mizaç bileşenlerinde aldıkları puanlarla. sağ frontal girus. Sol insula. sağ singulat girus pozitif ilişki gösterirken. sol parahippokampal girus. ruhsal ve tıbbi hastalığı olmayan. Bu bulgular ışığında beynin belirli yapısal özelliklerinin mizacı belirlediği söylenebilir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya tıbbi öykü ve SCID ile değerlendirilmiş. Beyinde davranışları. çeşitli beyin bölgelerinin gri madde hacimleriyle olası ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.* *Ege Üniversitesi Psikiyatri AD **Mercer Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü Amaç: Cloninger tanımladığı psikobiyolojik kuram doğrultusunda kişiliği incelemek için Mizaç ve Karakter Envanterini (MKE) geliştirmiştir. hayat boyunca değişmediği tanımlanmıştır. sol orta temporal girus hacimleri ile negatif ilişkili olduğu tespit edildi. sol mediyal frontal girus hacimleri ile ödül bağımlılığı puanları arasında negatif ilişki belirlendi. Gönüllülerin aynı gün içinde MKE doldurması ve beyin MR’larının çekilmesi sağlanmıştır. Ödül bağımlılığı puanlarıyla bilateral paryetal postsentral girus. Ali Saffet Gönül*. sağ süperiyor paryetal lobül. İstatiksel analizler yaş ve toplam beyin hacimleri karıştırıcı faktörler alınarak çoklu lineer regresyon algoritmasıyla gerçekleştirildi. Tartışma ve Sonuçlar: Bu çalışmada sağlıklı kontrollerde mizaç bileşenleri puanları ile beyindeki bazı bölgelerin gri madde hacimleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bulgular: Çalışmamızda mizaç bileşenleri puanlarına göre istatiksel olarak anlamlı korelasyon bulunan gri madde hacimleri aşağıdaki gibidir: Zarardan kaçınma puanlarıyla sağ orta frontal girus. . Fatma Şimşek*. MKE ile yapılan çalışmalarda mizaç bileşenlerinin büyük oranda genetik geçişli olduğu. Şebnem Tunay*. folliküler fazda olan 50 sağ elini kullanan kadın gönüllü alınmıştır. sağ orta temporal girus. sol fusiform girus. Sebatkârlık puanlarıyla sağ parahippokampal girus hacmi pozitif ilişki gösterirken.SÖ 02 Mizaç ve Karakter Envanteri İle Değerlendirilen Mizaç Bileşenlerinin Beyindeki Yapısal İzdüşümleri Mustafa Melih Bilgi*. Sebatkârlık puanlarıyla anlamlı bağlantılı olan bölgeler ise beyinde yürütücü işlevlerin düzenlendiği frontal bölge hacimleri olarak tespit edilmiştir.

AB grup ile kontrol grubu karşılaştırıldığında AB grupta 4 farklı BC kümesinde anlamlı Fraksiyonel anizotropi (FA) düşüklüğü saptanmıştır. p=0.386. Aynı zaman da BC bütünlüğü ile Iowa Kumar Testi (IKT) sonuçlarının arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Ercan Durmaz*. AB hastalarda sağlıklı kontrollere göre BC'de yaygın FA düşüklüğü saptanmış ve FA değerleri ile IKT skorları arasında da anlamlı bağıntı saptanmıştır.011. p=0. görüntüleme ve IKT öncesinde en az 2 haftadır alkol kullanımı olmayan 17 erkek hasta alınmıştır. AB grupta kontrol grubuna göre anlamlı fark saptanan kümelerin FA değerleri ile IKT skorları arasında anlamlı bağıntı saptanmıştır (küme 1 için r=0. p= 0.435.006.108.356) ancak kontrol grubunun AB grubuna göre anlamlı olarak daha fazla avantajlı kart çektiği saptanmıştır (F=3. Fazıl Gelal**.SÖ 03 Alkol Bağımlılarında Diffüzyon Tensor Görüntüleme ve Karar-Verme Nabi Zorlu*.014). DTG verileri FSL (FMRIB's Software Library) program paketinin bir parçası olan FMRIB’s (Oxford Centre for Functional MRI of the Brain) Diffusion Toolbox yazılımı ile analiz edilmiştir. Karar-verme (KV) kavramı ile bağımlılığın tanımı içinde yer alan ‘olumsuz sonuçlarına rağmen madde kullanımının devam etmesi’ arasındaki benzerlik nedeniyle bağımlılarda KV davranışı birçok çalışmada araştırılmıştır.513. Hastalar ve kontrol grubuna SCID-I uygulandı. Çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan hastalara ve kontrol grubuna KV için IKT uygulanmıştır. p=0. Tartışma ve Sonuçlar: Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız literatürde AB hastalarda TBSS analizi kullanılarak KV süreci ile BC bütünlüğü arasındaki ilişkinin araştırıldığı ilk çalışmadır. Kontrol grubunun anlamlı olarak FA düşüklüğü gösterdiği herhangi bir BC kümesi saptanmamıştır. küme 3 için r=0. p= 0. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre AB tanısı almış.002). Kontrol grubu yaş ve eğitim düzeyi açısından eşleştirilmiş 16 erkek gönüllüden oluşturulmuştur. Ebuzer Cenik****. Bu çalışmada faklı bir analiz tekniği olan Tract Based Spatial Statistics (TBSS) yöntemi kullanılarak alkol bağımlıları (AB) ve sağlıklı kontrollerin BC değişiklikleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ali Kuserli***. p=0. küme 2 için r=0. küme 4 için r=0. .026.247. Şeref Gülseren* * İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği **İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği *** Yüksekova Devlet Hastanesi **** Torbalı Devlet Hastanesi Amaç: Son yıllarda Diffüzyon Tensor Görüntüleme (DTG) çeşitli psikiyatrik hastalıklardaki beyaz cevher (BC) bütünlüğünün değerlendirilmesinde artan sıklıkta kullanılmaktadır.444. Bulgular: IKT sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda çalışmaya alınan tüm örneklemin kart çektikçe avantajlı destelere yönelmedikleri (F= 1.

33 ve 69.56+30.01) aydır. valproik asit ve atipik antipsikotik tedavi gruplarında incelenmesidir. görsel uzaysal becerileri ve yürütücü işlevleri kapsamaktadır.44+26. psikomotor hızı. Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk.53 (SD±1. Ancak araştırmalardaki ortak yargı izlem çalışmalarına ihtiyaç olduğu yönündedir.17). Bu durum.SÖ 04 Bipolar Bozukluğu Olan Lityum. valproik asit veya atipik antipsikotik tedavisi alan 17-68 yaşları arasındaki toplam 30 ötimik hasta oluşturmaktadır.53 (SD±11. bipolar bozukluğun bir spektrum içinde değerlendirilebileceğini ve bu spekturuma bağlı olarak da klinik seyrin ve bilişsel işlevlerin değişebileceğini düşündürtmektedir. iyi seyirli bipolar bozuklukta bilişsel işlevlerin görece korunduğu şeklinde yorumlanmıştır. İlk değerlendirme grubunda monoterapi süresi ortalama 10. Bu bulgular. HAM-D puanları 3. izlemsel desenle monoterapi ile takipte olan ötimik durumdaki hastaların bilişsel işlevlerinin lityum. en az bir aydır remisyonda olan. ötimi. Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları ilk değerlendirmede 36.25 (SD±18. Bu çalışma bipolar bozukluğu bulunan ötimik dönemdeki hastaların bilişsel işlevlerini uzun bir izlem sürecinde her üç farmakoterapi grubunu kapsayarak değerlendiren ilk çalışmadır.Hilal Demirel(2).93) ay iken izlem grubunda bu süre 56.99) yıldır. Aripiprazol) Monoterapisi ile İzlemde Olan Ötimik Dönemdeki Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Bir İzlem Çalışması Vesile Şentürk Cankorur (1) .31 (SD±3. lityum.93 (SD±3. Valproik Asit veya Atipik Antipsikotik (Olanzapin.52) (p 0. izlemde 38.6 (SD±12. Bilişsel işlevlerde ilk değerlendirme ve izlem sonuçlarında yürütücü işlevlerden tepki ketleme ve kategori değiştirme becerilerinde[İz Sürme Testi-B süre puanı(81.37).Cem Atbaşoğlu (1) (1)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2)Serbest Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.43).E. Ketiapin.03)] anlamlı fark bulunmuştur. Tartışma: Monoterapi ile izlemde olan ötimik dönemdeki bipolar bozukluğu olan hastaların bilişsel işlevlerinde süreç içerisinde belirgin bir değişiklik olmamaktadır. monoterapi.6 (SD±2.05 (SD± 51. dikkati. nöropsikoloji.31 (SD±2. Amaç: Bipolar bozukluğu olan hastalarda bilişsel işlev bozukluklarının var olduğu bildirilmektedir.4 (SD±3. Ortalama izlem süresi 2. 1. 3. boylamsaldesen .03)’dir (sırasıyla ilk değerlendirme ve izlem). Son dönemde araştırmalar bilişsel işlev bozukluklarının türü ve olası nedenleri üzerine odaklanmış ve farklı bulgular bildirilmiştir.67).9) yıldır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Psikiyatri Anabilim Dalı Erişkin Polikliniği’nde Bipolar I veya II tanısı ile izlenen. YMRS puanları 1. Risperidon. Ortalama eğitim seviyesi 12. Literatürde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır.58)’dir. Bu çalışmanın amacı. İzlemsel olarak yapılan nöropsikolojik değerlendirmeler belleği.

iğrenmiş (p=0.001 ve 0. kızgın (p=0. Çalışmalarda bu iki özelliğin ön planda olduğu DEHB olgularının sosyal ilişkilere daha sık girdiği. iğrenmiş olmak üzere toplum tarafından sıklıkla kabul görmüş 7 yüz duygu ifadesinin bulunduğu A4 kartlara siyah beyaz olarak bastırılmış fotoğraflar kullanılmıştır. Murat Emül****. üzgün. Bulgular: Çalışmada 34 ASKB+DEHB. 21 ASKB. Tartışma: DEHB çocukluk çağında başlayıp erişkinlik döneminde %25-68 oranında ASKB olarak sürebilmektedir. *Afyonkocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. üzgün (p=0. **** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. üzgün (p=0. Antisosyal davranışlar ve agresyonun. korku (p=0.158). Korku ve üzgün yüz gibi stres ifade eden yüz ifadelerini tanımanın antisosyal davranışı söndürmede önemli bir rolü olduğu bulunmuştur. kızgın. Yüz ifadesinden duyguları tanıma normal sosyalleşme ve kişiler arası iletişim için olmazsa olmazdır.004) yüz ifadeleri ise yalnızca ASKB-DEHB olan grupta sağlıklılardan daha uzun iken hasta grupları kendi içinde anlamlı bir fark göstermemiştir.045) yüz ifadesini sağlıklı gruba oranla daha uzun sürede tanımıştı. DEHB olgularının dikkat eksikliği tipinde affekti tanımanın daha zor olduğu üzerinde durulmaktadır.02 ve 0. şaşırmış. Esat Şahin***. Fotoğraflardaki duygu ifadelerini 45 cm mesafeden doğru şekilde ve en kısa sürede tanımaları istenmiştir.002) ve mutlu (p=0. Üç grup arasında yüz ifadelerini doğru tanıma açısından anlamlı bir fark saptanmadı: nötral (p=0.04). başkalarından gelen ipuçlarına çok erkenden dikkat etmeye başlayarak sosyal durumlardaki güçsüzlüklerini kompanse edebildikleri düşünülmektedir. ASKB ve sağlıklı grup olarak üçe ayrılmıştır. Metod: Katılımcılar klinik görüşme ve Wender Utah DEHB değerlendirme ölçeği uygulanması sonrası DEHB+ASKB. ASKB ve sağlıklılar arasında yüz ifadesinden duygu tanıma oranları benzerdi.498). Ekman ve Friesen tarafından hazırlanan ve mutlu. Eyüp Kandemir***.029).535).998). şaşkın (p=0. korkmuş. Bu çalışmada DEHB olan ve antisosyal eylemlerde bulunan bireylerin yüz ifadesinden duygu tanıma özellikleri araştırılmıştır. Bu çalışmada DEHB olanlarda impulsiviteve hiperaktivitenin ön planda olduğu antisosyal semptomlar daha baskındı ve DEHBASKB. Psikiyatri AD Amaç: Bir süreklilik arz eden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB).731). ***TC Adalet Bakanlığı.012). Adli Tıp Kurumu . korkmuş (p=0. öteki insanların sergilediği sosyal ipuçlarını yanlış değerlendirmenin bir sonucu olabileceği düşündürmektedir. Hasmet Işıklı*. Şaşkın (p=0. . erişkinde sıklıkla tutuklanma.SÖ 05 Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB ) Olan ve Olmayan Antisosyal kişilik bozukluğu( ASKB) Olgularında Yüz İfadesinden Duygu Tanıma Erman Bagcioglu*. mutlu (p=0. Her iki grup da hastalardan nötral (p=0. iğrenme (p=0. 39 kontrol grubu alınmıştır. **Serbest.301). yargılanma ve antisosyal davranışlar gibi sıklıkla ciddi yaşam sonuçları olabilmektedir.553).

Ankara Amaç: Antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB) ve ilişkili ancak farklı bir durum olan psikopatide beyin manyetik rezonans spektroskopi çalışmaları kısıtlıdır. İstanbul . Bilateral VMPFC NAA/Cre değeri ise psikopatinin şiddeti ile ilişkilidir. ASKB olgularının bilateral ACC Cho/Cre. Özgür Öner**. WKET performansı ise bu grupta düşüktür (p<. Tüm olgular PCL-R.001). ***** GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Servisi. Aynı bölgelerdeki ölçümler ile WKET Tamamlanan Kategori puanı ise doğru orantılıdır. Manyetik rezonans spektroskopi ile bilateral ACC. Kocaeli. ASKB’nun nörobiyolojisinde önemli yer tutabileceği. 2-psikopati ile VMPFC nöronal bütünlüğünün daha özgül bir ilişkisi olabileceğini düşündürmektedir. şu ana kadar yapılan gerek işlevsel. ASKB olan olgularda sıklıkla bulunan yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulgularının etkileri incelenmemiştir. WUDÖ. 1. Ayhan Algül*. Şimdiye kadar bu konuda gerçekleştirilen çok az sayıda çalışmada anterior singulat korteks (ACC) N-asetil aspartat (NAA)/ Kreatinin (Cr) oranının. sağ DLPFC NAA/Cre ve sol VMPFC Cho/Cre değerleri ile ters orantılıdır. Yöntem: Örneklem 23 erkek ASKB olgusunu ve 21 yaş ve cinsiyet açısından benzer kontrol olgusunu içermektedir. gerekse yapısal beyin görüntüleme çalışmalarında. Grupların karşılaştırılmasının yanı sıra. ASKB olgularında bilateral VMPFC NAA/Cre daha yüksek bulunmuştur. dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC).yetişkin DEHB belirtilerinin. Bu çalışmada bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. ve ventromedial prefrontal korteks (VMPFC) NAA/Cre ve Kolin (Cho) /Cre oranları hesaplanmıştır. Bu bulgular. Bilateral VMPFC NAA/Cre değerleri ise sadece psikopatinin şiddeti ile ilişklidir. Ankara. bilateral DLPFC NAA/Cre ve Cho/Cre ve sol VMPFC Cho/Cre değerleri anlamlı olarak daha düşüktür (tüm karşılaştırmalar için en azından p<. Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) de yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi amacıyla uygulanmıştır.SÖ 06 Antisosyal Kişilik Bozukluğu’nda Manyetik Rezonans Spektroskopi Değerlendirmesinde Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Etkisi Cengiz Başoğlu*. M. klinik ve nöropsikolojik değerlendirmelerle MRS değerlerinin ilişkisi incelenmiştir. Ali Kemal Sivrioğlu****. Onat Yılmaz***. Sonuçlar: ASKB grubu hem PCL-R hem de DEHB değerlendirmelerinde anlamlı olarak yüksek ve puanlar almıştır (p<. . ve Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ) ile değerlendirilmiştir. Servet Ebrinç*. Yetişkin DEHB belirtilerinin şiddeti artıkça ACC ve VMPFC Cho/Cre değerleri düşmektedir. Tartışma: Sonuçlar ASKB olgularının kontrol grubuna göre hem nöronal bütünlük hem de membran dönüşümü ve metabolizma açısından farklılıklar gösterdiğini düşündürmektedir. *** Gölcük Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Ancak. Alpay Ateş*.Güner Sönmez*****. ASRS toplam ve PCL-R toplam puanları bilateral ACC Cho/Cre. psikopati ile olan ilişkisi de göz önüne alınarak. Hakan Mutlu***** * Haydarpaşa GATA Psikiyatri AD. **** Aksaz Asker Hastanesi Radyoloji Servisi. ** Sami Ulus Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği.02). psikopatinin şiddetini gösteren Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) toplam puanı ile ters korelasyon gösterdiği tarafımızdan gösetrilmişti. Adult ADHD Self Rating Scale (ASRS). Mesut Çetin*.001). Öte yandan.

SAB hastalarında yaşamboyu DEHB varlığı ile yaş. SAB. Çağrı Yüksel.). Bunun nedeni ise uzun dönem boyunca DEHB’ nin bir çocukluk dönemi hastalığı olarak görülmesi olabilir. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Psikiyatri Kliniği Sosyal Anksiyete bozukluğu (SAB) hastalarında yüksek oranlarda eştanı varlığı bildirilmesine rağmen bu çalışmalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB ) eştanısına bakılmamıştır. DEHB varlığı ve hipomanik switch arasında bir ilişki olabilir. SYÖ iş. 1 hastada hiperaktif/ impulsif tip ve 5 hastada ise BTA DEHB almaktaydı. yaşamboyu Major depresif bozukluk ve bipolar bozukluk eştanıları daha yüksekti. IGD şimdi ve geçen yıl skor düşmesi ilişkili bulunmuştur. SAB başlangıç yaşı ve ilk depresif epizod yaşı SAB grubundan daha düşüktü. 14 hastada bileşik tip. Çalışmaya primer tanısı SAB olan. antidepresana bağlı hipomani öyküsü. ilk başvuru yaşı. Zerrin Binbay Bahat Sağlık Grubu. İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi ( IGD ) . Sheehan Yetiyitimi Ölçeği ( SYÖ) uygulanmıştır.DEHB grubunun yaş. sosyal yaşam ve ev skorları daha yüksek. Bunlara ek olarak SAB.DEHB grubunun LSAÖ kaygı. Hastalara LSAÖ (Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği). . BDÖ (Beck Depresyon Ölçeği).3) yaşamboyu DEHB eştanı ktiterlerini karşılamıştır. Klinik Özellikleri ve İlişkili Değişkenler : Ahmet Koyuncu. BDÖ. SAB hastalarında yaşamboyu DEHB eştanısı yüksek oranlardadır ( özellikle dikkat eksikliği baskın tip). suisid girişimi. yaşam boyu DEHB eştanısı olmayan 36 hasta ( SAB grubu) sosyodemografik ve klinik özellikler ve eştanı oranları açısından karşılaştırılmıştır ( BTA DEHB hastaları karşılaştırmaya alınmamıştır. sosyal yaşam ve ev skorları artması. Oysa yapılan prospektif çalışmalarda DEHB’ nin sıklıkla erişkinliktede devam ettiği görülmüştür. Yaşamboyu DEHB eştanısı alan 89 hasta ile ( SAB. SAB başlangıç yaşı ve ilk depresif epizod yaşı düşmesi. SYÖ iş. işlevsellik düşmekte ve klinik seyir etkilenmektedir. kaçınma. 130 hasta ardışık olarak alınmış ve DSM-IV (SCID-I) uygulanmıştır. Bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. İ. BDÖ. Ü. depresyonda atipik özellik. Yaşamboyu DEHB varlığında SAB şiddeti artmakta. LSAÖ kaygı. 74 hastada dikkat eksikliği baskın tip.SÖ 07 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısının Sıklığı. ilk başvuru yaşı. Erhan Ertekin. Toplam 94 hasta ( % 72.DEHB grubu). Bunlara ek olarak yaşamboyu DEHB ile ilişkili değişkenler logistik regresyon ile değerlendirilmiştir. Ardından DEHB eştanısını değerlendirmek için hastalara K-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children—Present and Lifetime Version) DEHB modulü uygulanmıştır. kaçınma. IGD şimdi ve geçen yıl skor ortalamaları daha düşüktü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği.

Psikiyatri. sönme uygulamasına D-sikloserin eklendiğinde daha hızlı biçimde azaldığı. Bu gruplar hiç travma oluşturulmamış sıçanlar.30(7):2741-54 . Burger PB. Behav Brain Res. İstanbul ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji AD. Aydın B. Ganasen KA. Gören MZ. 2010. Psychiatr Clin North Am. hipokampüs ve frontal korteks bölümlerine ayrılmıştır.D-sikloserinin TSSB’deki etkinliği ve nörobiyolojik etki mekanizmalarıyla ilişkili yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 3. Aykaç A.SÖ 08 Saldırgan Hayvan Kokusu ile Oluşturulmuş Travmatik Stres Modelinde D-Sikloserinin Korku Sönmesi ve NRζ1tipi NMDA Reseptör Ekspresyonu Üzerine Etkisi: Gökçe Elif Sarıdoğan*. sadece travmatik stres oluşturulmuş sıçanlar ve tedavi olarak 3 gün sadece sönme alıştırması uygulanan sıçanlarla karşılaştırılmıştır. 2010. The change in muscarinic receptor subtypes in different brain regions of rats treated with fluoxetine or propranolol in a model of post-traumatic stress disorder. Zafer Gören***. Cem Cerit****. Aslı Aykaç**. 2012 . Yöntem: Çalışmada. Structural determinants of D-cycloserine efficacy at the NR1/NR2C NMDA receptors. Bu durum araştırmacıların ilgisini öğrenmeyi güçlendirebilecek ajanlara ve ilgili beyin mekanizmalarına yöneltmiştir. Bu çalışmada kedi kokusu modelinde D-sikloserin’in kronik uygulamada farklı sürelerde korku sönmesi üzerine olan etkinliği ve NRζ1 tipi NMDA reseptör ekspresyonları üzerinde oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ipser JC.232(1):124-9. Kaynaklar: 1. Prakash A. koşullu uyaranla temasın ise arttığı gözlemlenmiştir.33:687-99. Dravid SM. Sıçanlar dekapitasyonla öldürüldükten sonra beyinleri Paxinos-Watson Sıçan Beyin Atlası’ndaki koordinatlara göre amigdala. İstanbul **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. Le P et al. Aynı deney ortamında sönme alıştırmasıyla birlikte 2 gruba sırasıyla 3 ve 5 gün günde bir kez 15 mg/kg D-sikloserin uygulanmıştır. D-sikloserin NMetil-D-Aspartat reseptörünün glisin bağlanma bölgesinin parsiyel agonistidir. Sonuç: Kaçınma ve risk değerlendirme davranışlarının. Geballe MT. Stein DJ. Beynin farklı bölgelerindeki protein ekspresyonları. Kocaeli Amaç: Son dönemlerde korku cevaplarının sönmesini hedef alan araştırmalar bazı farmakoterapötik ajanların bilişsel davranışçı terapiyi kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı sorusunu gündeme getirmiştir (1). Mecit Çalışkan* * Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Wistar suşu sıçanlarda habitüasyon sonrası kedi tüyü kokusu modeliyle travmatik stres oluşturulmuştur. 2. Yadav R. Cabadak H. amigdala ve prefrontal korteksin her üçünde de değiştirdiği izlenmiştir. Fluoksetinin travmatik stresteki etkinliğinin öğrenme işlevlerinde önemli rol oynayan muskarinik reseptörler aracılığıyla gerçekleşebileceğini bildiren son dönemlerde yayınlanmış bir çalışma mevcuttur(2). NRζ1 reseptör alt tiplerine özgün antikorlar kullanılarak Western Blot Tekniği ile belirlenmiştir. Augmentation of Cognitive Behavioral Therapy with Pharmacotherapy. Hülya Cabadak**. J Neurosci. D-sikloserin uygulamasının NR1 ekspresyonlarını hipokampüs. İstanbul **** Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Etki mekanizması tam olarak bilinmese de NR1 altünitesi üzerinden etkili olduğunu ve bu etkinliğin NR2 aracılığıyla düzenlendiğini bildiren bir çalışma mevcuttur (3).

009)ve NKCC(p:0.05) sayısı Fİ'ye uğramamış TSSB-Ş tanılı olgulara(n:15)göre düşük saptanmıştır. Tartışma: Olgu grubunda.Olgu ve kontrol grubu KSADS-PL kullanılarak şimdiki ve geçirilmiş psikiyatrik hastalıkları değerlendirilmiştir.Tekrarlayan cinsel istismara(TCİ) maruz kalan TSSB-Ş tanılı olgularda(n:18) aktif T Hücreyi gösteren CD3+DR+T Lenfosit sayısında (p:0.TSSB-Ş tanılı olgularda(n:26) penetrasyona maruz kalanlarda(n:18). İmmünoloji Anabilim Dalı.Kontrol grubunu(KG).Rutin kan tetkiki örneklemi kullanılarak.017)düşüklük saptanmıştır. uyarılmış IFN-gamma seviyesi KG'ye göre anlamlı şekilde düşük saptanmıştır(p:0.Bu çalışmada Cİ mağduru ergenlerde ruhsal travmanın biyolojik sonuçları değerlendirilecektir.Ancak ergenlerde cinsel istismar(Cİ) sonrası immünolojik değişikliklerin araştırıldığı bir literatüre rastlanmamıştır.024) KG'na göre anlamlı şekilde düşüklük saptanmıştır. Bulgular: Geçirilmiş TSSB(TSSB-G)tanılı(n=6)ve Şimdi TSSB(TSSB-Ş) tanılı olgu grubundaki ergenlerde (n:33) kontrol grubuna(n:10) göre eozonofil sayısı anlamlı şekilde yüksek(p:0.uyarılmış IFN-gamma seviyesinde(p:0.MDB. Nilgün Okumuş Akdeniz**.Romatoid artrit ve Multible Skleroz gibi kronik hastalıklarda belirlenen immünolojik değişikliklerle TSSB geliştiren erişkinlerdeki immünolojik değişiklikler benzer bulunmuştur.DKB) yanında son zamanlarda travmanın biyolojik etkileride araştırılmaya başlanmış ve akut/kronik stres döneminde immünolojik değişikliklerin olduğu gösterilmiştir.SÖ 09 Ergenlerde (13-18 yaş) Cinsel İstismar Sonrası İmmün Sistem Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Hamza Ayaydın*.gamma seviyeleri ise anlamlı şekilde düşük(p:0. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Deneysel Tıp Arastırma Enstitüsü (DETAE).Cİ'ye bağlı(ergenlerde)immünolojik denge bozulmuştur. CD4+TH2 sitokinlerindeki artışın alerji.046).CD4+T Helper.B Lenfosit(p:0.010).TCİ maruz kalan TSSB-Ş tanılı olgularda(n:18) CD3+DR+ T Lenfosit sayısı cinsel istismarı tekrarlamayan TSSB-Ş tanılı olgulara(n:8)göre düşük(p:0. Osman Abalı*.OG'da eozonofil sayısında artış ise.05) ve uyarılmış IFN-gamma seviyesinde(p:0. istismara uğramamış. Günnur Deniz** * İstanbul Üniversitesi. İstanbul Bu proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. kalmayanlara göre(n:8) eozonofil yüzdesi (p:0. Proje No: 16431 Amaç: Travma ve sonrasında gelişen bir çok psikiyatrik hastalığın (örn.013)ile oranı(p:0.Fiziksel istismara uğramamış TSSB-Ş tanılı olgularda(n:15).Total Lenfosit(p:0.psorizis.DETAE immünoloji laboratuvarında periferik mononükleer hücre sayısı ve oranları.027).TH1 alt tipinde ve immünregülatör etkili CD56+NK hücre alt tipinde azalmayı ve hücresel immünitede bir baskılanmayı düşündürtmüştür. Yöntem ve Gereçler: Olgu grubunu(OG). İstanbul Tıp Fakültesi.SLE gibi hastalıklarda etkili olduğu bilinmektedir.benzer sosyoekonomik düzeyde olan.TSSB.030)çıkmıştır.OG'da olayın şiddeti arttıkça(tekrarlama penetrasyon-Fİ)kazanılmış immünitede baskılanma belirginleşmiştir. İstanbul ** İstanbul Üniversitesi.025)yüzdesi KG'ye göre artmışken.04) ve T Lenfosit (p:0.037) saptanmıştır.IL-5 salgılayan CD4+TH2 hücre alt tipinde ve NK2 hücre alt tipinde artış olduğunu düşündürtmüştür.hücresel immünitede önemli rolü olan ve antiviral etkili IFN-gamma düşüklüğü. cinsel istismara(Cİ) uğrama nedeniyle adli makamlarca polikliniğimize yönlendirilen.OG'da NKCC artışı azalmış hücresel immüniteye karşı bir kompansasyon nedeniyle olabilir. afektif/psikotik bozukluğu olmayan 10 ergen oluşturmuştur. MDB-Ş tanısının eşlik etmediği TSSB-Ş tanılı olgularda(n:6)eozonofil sayısı(p:0.046)yüksek çıkmıştır.Cİ'ye ek olarak fiziksel istismarada(Fİ) uğrayan TSSB-Ş tanılı olgularda(n:11).DSM-IV tanı ölçütlerine göre TSSB tanısı alan ve herhangi bir tedavi almamış 13-18 yaş arası 33 olgu oluşturmuştur.uyarılmış IFN. . uyarılmış hücre içi sitokin seviyesi ve NK hücresi Sitotoksik aktivitesi(NKCC) değerlendirilmiştir.

Social Indicators Research. Türk Psikiyatri Dergisi. Yıldırım Beyatlı Doğan* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD **Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ****Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi Amaç: Bireysel-ruhsal iyi olma hali ile sosyal iyi olma halinin kesişim alanı büyük olsa da. toplum ruh sağlığı söz konusu olduğunda bireysel-ruhsal iyi olma hali tanımı yetersiz kalmaktadır. Shapiro AD (2004) Social well-being in the United States: a descriptive epidemiology. Nail Dertli**. Sosyal iyi olma hali üzerine özgün bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Durak M. Yaldız H (2001) Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı. Türk Psikoloji Dergisi. Sıla Yüce*. Ölçeğin bu son haliyle dört faktörlü yapının varyansın % 48. 99:413–429. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) 0. Geçerlik ve Güvenirliği. sosyal iyi olma halini ve dolayısıyla toplum ruh sağlığı düzeyini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. “Sosyal iyi olma hali” kavramı ile birey ve içinde yaşadığı toplumun karşılıklı bir bütün olarak sağlıklı yaşamasının tanımı kapsamlı olarak yapılmaya çalışılmıştır. Yöntem ve Gereçler: İlgili yazın ve kültürel özellikler gözetilerek 73 maddelik bir taslak oluşturulmuştur. 12(1): 17-25. Keyes CLM (1998) Social well-being. Mehmet Çolak****. Tartışma ve Sonuçlar: Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği 18 yaş ve üstü kişilerde uygulanabilen. Test tekrar test güvenilirliği için ölçek ortalama iki hafta arayla 171 kişide ikinci kez uygulanmıştır.SÖ 10 Sosyal İyi Olma Hali Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması İnci Özgür İlhan*. ölçüt geçerliliğini belirlemek amacıyla UCLA Yalnızlık Ölçeği. Correctional Officers. Fatma Yıldırım**. 61(2): 121-140. Eker D. Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği ve diğer ölçekler arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (1989) UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği.1’ini açıkladığı görülmüştür. Arkar H. Senol-Durak E. Taslak ölçek çeşitli sosyoekonomik düzeylerdeki 415 gönüllü erişkinde uygulanmıştır. Faktör analizi yapılmış.78 olarak bulunmuştur. Keyes CLM. Gencoz T (2010) Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale among Turkish University Students. Social Psychology Quarterly. and Elderly Adults. . Kaynaklar Demir A. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır.95 ve ikinci kez ulaşılabilen toplam 171 kişiden elde edilen veriler üzerinden elde edilen test tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.7 (23): 4– 18. Bulgular: Güvenilirlik ve açımlayıcı faktor analizinin sonucunda bazı maddeler elenerek taslağa 43 maddelik son hali verilmiştir. Duru Gündoğar***.

140 mm3) olduğu belirlendi. Yöntem ve Gereçler: 28 ötimik Bipolar tip 1 bozukluklu Hasta.001. Sağlıklı Kardeşleri ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Karşılaştırıldığı Voksel Tabanlı Bir Magnetik Rezonans Görüntüleme Çalışması Fatma Şimşek*. AD Amaç: Bipolar bozuklukta hastalıktan koruyucu ve hastalıkla ilişkili yapısal endofenotipleri belirleme. injuries. et al.64:543-52.001. World Health Organization. Petukhova M.SÖ 11 Bipolar Bozukluklukta Beyinde Hastalıktan Koruyucu ve Hastalık Açısından Riskli Bölgeler: Bipolar Tip 1 Bozukluklu Bireyler. 287 mm3) ve sağlıklı kardeşlerinde (t= 4..001. Ali Saffet Gönül*. p < 0. 591 mm3) sağ serebellumda hacim kaybı ve Bipolar bozukluklu bireylerde sol presantral girusta hacimkaybı (t= 3. . Tartışma ve Sonuç : Bu çalışmanın sonuçları ventral limbik yolağın bir parçası olan orbitofrontal korteksteki hacim azalmasının Bipolar bozuklukta kalıtsallıkla ilişkili olabileceği diğer taraftan bozulmuş ventral-limbik sistem etkilerini düzenleyen kortikal-kognitif yolağın bir parçası olan dorsolateral prefrontal korteks hacmindeki artışın ise hastalıktan koruyucu bir nöral marker olabileceğini ileri sürmektedir. Lifetime and 12month prevalence of bipolar spectrum disorder in the National Comorbidity Survey replication. p < 0. Greenberg PE.36. The global burden of disease : a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases. p < 0. p < 0.001. Serhan Işıklı**. and risk factors in 1990 and projected to 2020. p < 0. p < 0. 99 mm3) sol orbitofrontal korteks hacimlerinin sağlıklı kontrollerden daha küçük olduğu diğer taraftan ise sağlıklı kardeşlerin sol dorsolateral prefrontal korteks hacimlerinin bipolar bozukluklu bireyler (t= 4. Georgia. Pskiyatri ve Kognitif Bilimler Anablim Dalı. Mehmet Çağdaş Eker*. Distributed by Harvard University Press. World Bank.23. Elde edilen T1 görüntülerinden voksel tabanlı ölçümlerde gri madde hacim farklılıklarını belirleyebilmek için SPM-8 ( Statistical Parametric Mapping) kullanılmıştır. bu hastaların sağlıklı kardeşleri ve 30 sağlıklı kontrol grubu bireyin 3 Tesla Magnetik Rezonas (MR) Cihazı ile yapısal beyin görüntüleri elde edilmiştir. 1. Harvard School of Public Health. Angst J. 368 mm3) ve sağlıklı kontrol grubundan (t=4. Sonuçlar: Gri madde analizlerinde Bipolar Bozukluklu bireyler (t=5. Mustafa Melih Bilgi*. Nöroradyoloji Birimi ****Mercer Üniversitesi.13. İkincil analizlerde sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bipolar bozukluklu bireyler (t=4.28. Lopez AD. 516 mm3) ve bunların sağlıklı kardeşlerinin (t=4. 252 mm3) daha fazla olduğu gösterildi. p < 0. Merikangas KR. 2007.001. Arch Gen Psychiatry. Hirschfeld RM.**** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD **Van Erciş Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Birimi ***Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD. Cem Çınar*.39. MA: Published by the Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank . Cambridge. Murray CJL. Akiskal HS.08.61.001. 2. Ömer Kitiş***. 1996..001.

3Serbest Hekim. grupların ayırt edilmesinde kullanılmak üzere ÜBÖ-30 ve LDŞSF uygulandı. 2A. Semra Ulusoy Kaymak2. Hastalarla MINI tanısal görüşmesi yapıldı. Bipolar depresyon için giderek daha fazla psikososyal tedavi girişimlerine yer verilmektedir. Bulgular: Duygusal şemaları yönünden incelendiğinde. Üst bilişler yönünden incelendiğinde. kullanılan ölçeğin anksiyete bozuklukları açısından daha kullanışlı olabilmesi ile de açıklanabilir. WHIPLASHED Kısaltması ve DBÖ ile tarama sonrasında bipolarite düşünülenler ve YMDÖ puanları ile karma dönem düşünülenler çalışmadan dışlandı. Bu nedenle sonraki çalışmalarda depresyona özgü üst bilişleri taramaya odaklanan ölçeklerin kullanılması yol gösterici olacaktır. depresif grupların sadece duyguları inkâr alt ölçeğinde birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde ayırt edilebildiği görüldü. Depresif belirtilerin şiddetini saptamak amacıyla BDÖ ve MADDÖ. Alanyazında depresif grupları birbirinden ayırt etmeye yarayacak yeni bakış açılarına ihtiyaç vardır.SÖ 12 Üst Bilişler ve Duygusal Şemalar: Unipolar ve Bipolar Depresyon Ayrımı İçin Farklı Bir Bakış Sedat Batmaz1. 70 bipolar depresyon hastası ve 70 sağlıklı kişiden oluşan gönüllü grupları araştırmaya dahil edildi. Üst bilişler açısından gruplar arasında bir fark tespit edilmemesi. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Duygusal şemalar açısından. Arif Haldun Soygür3. . ölçek maddelerinde görüldüğü üzere kişinin duygulara atfettiği önem ve bu duyguları inkâr ederek onlardan uzak durma isteğinin bipolar hastalarda kendini iyi gösterme çabasının yansıması olabileceğini düşündürmektedir. her iki durumda benzer üst bilişsel süreçlerin işlediğini gösteriyor olabileceği gibi. Metakognitif modelin depresyonda ruminasyonlara daha fazla vurgu yapıyor olması ve karşılaştırılan gruplar arasında bu yönden bir fark olmamasına da dolaylı yönden işaret ediyor olabilir. Mehmet Hakan Türkçapar5 1Mersin Devlet Hastanesi. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edildi. 4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. En az bir aile üyesi ile görüşme. Terapötik müdahale yöntemlerinin uygulanmasında bilişsel yapı farklılıkları önem kazanmakta ve gündeme alınacak konuların tespitinde devreye girebilmektedir. 5Y. duyguları inkâr alt ölçeğinde unipolar depresif grubun daha yüksek puan alıyor olması. B. Tartışma ve Sonuçlar: Unipolar ve bipolar depresyon arasında üst bilişler ve duygusal şemaları kıyaslayan herhangi bir yayın yoktur. Dış kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amaç: Unipolar ve bipolar depresyonun ayrımında kullanılabilecek farklı bir bakış açısı olarak üst bilişler ve duygusal şemaların karşılaştırılması Yöntem ve Gereçler: Ağustos 2009 – Ocak 2012 arasında bir eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri kliniğine başvuran 189 unipolar depresyon. Y. depresif gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Sibel Koçbıyık4.

kolin (Cho). Tartışma:Bu bulgular kronik şizofreni olgularında DLPFK ve hipokampal bölgede nörodejeneratif bir süreci desteklemektedir. İlk atak yaşayan erkek ve kadın hastalarda DLPFK myo-I/Cre ve hipokampal N-AA/Cre oranları anlamlı farklılık gösterdi. *Gülfizar Varma. miyoinositol (myo-I) metabolit düzeyleri ölçülmüştür. N-AA düzeyi KGİ puanı ile negatif korelasyon gösterdi.SÖ 13 İlk Psikotik Atak ve Kronik Şizofreni Hastalarında Manyetik Rezonans Spektroskopi Bulgularının Karşılaştırılması *Filiz Karadağ. Hipokampal bölgede ise ilk atak psikoz hastalarında SAPS puanı ile myo-I/Cre arasında pozitif korelasyon bulundu. Diğer bölge ve metabolit değerlerinde ise gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. hipokampal NAA/Cre ise düşük olarak bulgulandı.*Yılmaz kıroğlu. Psikiyatri AD **Denizli Devlet Hastanesi Amaç: Çalışmamızda. Klinik Genel İzlenim Ölçeği (KGİ) ile değerlendirilmiştir. erkeklerde DLPFK myo-I/Cre oranı yüksek. hipokampus N-AA ve Cho düzeylerinde ise anlamlı azalma tespit edildi.**Taner Değirmenci *Pamukkale üniversitesi Tıp Fak. daha önce ilaç tedavisi almamış veya minimal düzeyde antipsikotik tedavi görmüş 19 ilk atak psikoz hastası ve 30 sağlıklı kontrol vakası oluşturmuştur.*Duygu Kırtaş.**Ceyhan Balcı. Hasta grubunda psikiyatrik belirti şiddeti Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SANS). . serebral metabolit düzeylerinin gruplar arasında farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. ilk psikotik atak hastaları. kreatin (Cre). Kronik şizofreni hastalarında DLPFK Cho düzeyi negatif belirtiler ile pozitif korelasyon. talamus. İlk atak erkek hastalarda ise hastalığın başlangıcından itibaren nöronal bütünlüğün bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir. kronik şizofreni hastaları ve sağlıklı kontrollerden oluşan grupların Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS) yöntemi ile dorsolateral prefrontal korteks (DLPK). Gereç-yöntem: Çalışmanın örneklemini DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısı olan 30 hasta. hipokampus ve anterior singulat korteks (ASK) bölgelerindeki metabolit seviyeleri karşılaştırılmış. talamus ve hipokampus bölgelerindeki N-asetilaspartat (N-AA). Bulgular:Çalışmamızda kronik şizofreni hastalarında sağlıklı kontrollere göre DLPFK Cho düzeyinde anlamlı artış. Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS). ASK. DLPFK.

Klinik Genel İzlenim Şiddet Ölçeği (CGI-S). tek bir hastada iki ya da daha fazla antipsikotiğin bir arada kulla-nılmasını ifade etmektedir.04. Anahtar kelimeler: çoklu antipsikotik tedavisi. iyileşmeyen ve tedavilerinde zorluklar yaşanan şizofreni hastalarında. yaşam kalitesi. psikopatoloji daha ağır.SÖ 14 Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk Hastalarında Çoklu Antipsikotik İlaç Tedavisinin Etkileri Deniz Ceylan. p=0. yan etki oranları daha yüksek saptanmıştır. Çoklu antipsikotik kullanan grup (n= 59) ile tek antipsikotik kullanan grup (n=39) arasında çalışabilirlik (p=0. Ahmet Topuzoğlu.02).2 saptanmıştır. nörolojik ve otonomik belirtiler alt ölçek puanları çoklu antipsikotik kullanan grupta yüksektir (sırasıyla. QLSS skoru düşük saptanmıştır (p=0. polifarmasi. bilişsel işlevlere ve yan etki profi-line etkisininin incelenmesi amaçlanmıştır.Berna Binnur Akdede. Klinik ölçümlerde. p=0. Bulgular: Çoklu antipsikotik kullanımı %60. antikolinerjik (p=0. Bu nedenle klinisyenlerin. Yöntem ve gereçler: Şizofreni veya şizoaffektif bozukluk tanılı hastalar aldıkları antipsikotik tedavilere göre grup-landırılarak.04) ve depo antipsikotik ilaç (p=0.01) kullanımı açısından anlamlı farklı-lıklar bulunmuştur. yaşam kalitesi . Şizofreni Hastaları için Yaşam Niteliği Ölçeği (QLSS). Bu araştırmada. Çoklu antipsikotik kullanan grubun PANNS skoru tek antipsikotik kullanan gruba göre yüksek (p=0. UKU psikolojik. klinik parametreler ve nörobilişsel işlevler açısından karşılaştırıldı. Zeliha Ersoy Sayın. bilişsel işlevler. Tartışma ve sonuçlar: Çoklu antipsikotik tedavisi alan hastalarda yaşam kalitesi düşük saptanırken. Sinem Yeşilyurt. UKU Yan Etki Değerlendirme Ölçeği (UKU-SERS) ve nörobilişsel testler kullanıldı. işleyen belleği. PANSS (Pozitif ve negatif semptom skalası).05. İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGD). Meliha Diriöz. DEÜTF Psikotik Bozukluklar Polikliniği’nde çoklu antipsikotik uygulama sıklığının değerlendirilmesi. yan etki oranı. p=0. Köksal Alptekin Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri AD Giriş: Çoklu antipsikotik kullanımı.01). hastalık şiddeti.01). Şizofreni tedavisinde çoklu antipsikotik ilaç kullanımının yararlı olduğuna ilişkin veriler sınırlıdır ancak yaratabileceği ek sorunlara ilişkin çok sayıda kanıt bulunmaktadır. semptomatik remisyon (p=0. sözel öğrenme ve belleği değerlendiren testlerde bozulmada artış istatistiki olarak anlamlıdır. Çoklu antipsikotik tedavisi alan grupta yürütücü işlevleri. çoklu antipsikotik tedavisinin. çoklu antipsikotik tedaviler kullanırken daha dikkatli davranmaları gerekmektedir.02). yaşam kalitesine.01). Çoklu antipsikotik uygulamasının hastalığın kliniğine etkilerinin değerlen-dirilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

PANEL ÖZETLERİ .

cinsel ve ekonomik şiddet şeklinde. iş yerinde. fiziksel. . sokakta şiddet şeklinde sınıflandırılır. psikolojik. yapılan araştırmaların verileri üzerinden ülkemizin silahlı çatışma yaşanan bölgelerinde. ev içinde.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 01 Türkiye'de Şiddetin Toplumsal Haritası Çatışmanın Çözdüğü Oturum Başkanı Panelist : Can Cimilli : Altan Eşsizoğlu Şiddet. özellikle zorla yerinde edilme sırasında yaşanan şiddet ve mağdur olan sosyallik üzerine etkileri üzerinde durulacaktır. mağdur ve zaman zaman fail konumundaki kişilerin oluşturduğu sosyalliğin ilişkileri ve değer yargıları üzerinde etkilere neden olur. kişinin bedensel ve/veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren davranış olarak tanımlanmaktadır. Bu sunumda. kadına. davranışın yöneldiği kişiler açısından. Bu bölgelerde yukarıda sınıflandırıldığı şekli ile şiddetin bütün biçimlerinin uygulandığı görülür. çocuğa. Silahlı çatışmaların yaşandığı coğrafyalar. Kullanılan yöntem açısından. uygulandığı mekan bakımından. Şiddetin silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde kendisini yeniden ve yeniden üretiyor olması. yaşlıya yönelik şiddet. şiddetin her biçimi bakımından uygun bir vasat sağlar.

Tamer Aker .10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 01 Türkiye'de Şiddetin Toplumsal Haritası Bir Türkiye sorunu olarak ülke içinde yerinden edilme Oturum Başkanı Panelist : Can Cimilli : A.

10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 01 Türkiye'de Şiddetin Toplumsal Haritası Kayıplarla yaşamak Oturum Başkanı Panelist : Can Cimilli : Ümit Biçer .

Rosner RI (2002) Aaron T.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 02 Psikoterapide Bir Araç Olarak Rüyalar Bilişsel Davranışçı Terapi Açısından Rüyalar Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Bilici : Hakan Türkçapar 1959 yılında Aaron Beck’in psikanalizle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak ve psikanalitik kuramın geçerliliğini bilimsel açıdan göstermek için giriştiği rüya çalışmasının sonuçlarının psikanalitik varsayımları yanlışlaması onun yeni bir kuram olan bilişsel kuramı ortaya koymasında en önemli etken oldu. 7-21 . Bilişsel rüya kuramı. Beck. Bu kuramcılar. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly. bilinçliliğin kıyısında yer alan ve kendisini otomatik düşünceler ve gündüz rüyaları biçiminde ortaya koyan uyanık yaşamdaki kişiye özel bilişsel örüntüyle. anlaşılmaları için karmaşık yorumlara gereksinim olmadığını öne sürmüştür. endişeler. rüyaların bireyin otomatik düşünce içeriği ve şemaları konusunda zengin bir kaynak olduğu konusunda hemfikirdirler. Bilişsel kuram rüyalara bu bakışı ile psikanalizin savunduğu biçimde rüyaların uykunun gardiyanı olmak gibi herhangi bir ruhsal işlevi olmadığını. danışanların rüyanın öznel ve metaforik yanlarının araştırılmasından daha çok yararlanacaklarını öne sürmektedirler. Rüya çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak Beck’in geliştirdiği bilişsel rüya kuramı. uykudaki rüyalardaki içerik ve akış arasında bir süreklilik benzerlik olduğuna inanıyordu. Rüyaların oldukça sade ve öz metaforlar olarak işlev gördüklerine hatta modern psikodinamik rüya kuramının bu amaçla kullanılmasıyla danışanın kendisine özel bilişsel örüntülerinin ve anlamlarının açığa çıkarılabileceğini savunurlar. Beck’in ilk kuramı psikopatolojideki bilişsel etkenleri iki ana kavramla açıklar: 1) zihindeki anlık düşünce ve imgelerden oluşan ve duygularla yakından ilişkili olan otomatik düşünceler ve 2)Bunların oluşumuna yol açan ya da kaynağı olan örtük bilişsel yapılar (şemalar). 16. rüyaların içerikleri açısından otomatik düşüncelerin akrabası olduğu ve irrasyonel bilişlerle bir başka deyişle şemalarla ilişkili oldukları ve her ruhsal rahatsızlık için o duruma özgü bir örüntü gösterdikleri biçimindedir (1). Beck’s Dream Theory in Context: An Introduction to his 1971 Article on Cognitive Patterns in Dreams and Daydreams. Bilişsel kuram içerisinde rüyalarla ikinci bir yaklaşım türü ise günümüz bilişsel terapistleri içinde yapımcı (constructivist) ekole yakın duran terapistlerin yaklaşımıdır. rüyaları da bu iki kavramla ilişkili görür. ve arzuları yansıttığı. Kaynaklar 1. Bilişsel kuram içinde birbirinden rüyalara farklı açılardan yaklaşan bilişsel kuramcılar olmakla beraber sonuçta bütün bilişsel kuramlar rüyaların bilinçli uyanık yaşamımızdaki kaygılar. Bilişsel kuram rüyaların da otomatik düşüncelerin üretimine yol açan sürecin ürünü olduğundan hastanın psikolojik süreçlerini anlamak için çok uygun bir materyal olarak görür.

Rüyaların büyük kısmı uykuda da etkinliğini sürdüren bu benliğin görsel. Rüyalarla daha etkin çalışabilmek için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. duyguları verbal imajlara yükleyip onlara akışkanlık kazandırma çabası. kendine özgü dili göz ardı edilip uyanıklık dil yapısı üzerinden çözümlenmeye çalışıldığında anlaşılmaz kalırlar. nedenselliğin baskın olmadığı. istek doyurma gibi. Uykuda bu iç konuşmalarımız tümüyle kesintiye uğramaz. Gün içinde tam farkında olmasak da sürekli kendi kendimize konuşup dururuz. uykuda da etkin biçimde varlığını sürdürdüğünü göremememizden kaynaklanmaktadır. Ama rüyalara ulaşmamızı engelleyen asıl yanılgı onların bir benliğin eylemi olduğunu göremeyişimizdir. Anlayamadığını saçma olarak nitelendirip göz ardı edilebilir kılmak uyanıklık zihninin çalışma ilkelerinden biridir. 1-Benlik uykuda da varlığını etkin biçimde sürdürür. . Bir terapist rüyaların önemini kuramsal tartışmalarla değil ancak onlarla çalışarak kavrayabilir. kırılmışlıkların incinmişliklerin azaltılma çabası. Nasıl uyanıklık yaşantımızın merkezinde bilinçli bir benlik varsa uykudaki rüya yaşantılarımızın merkezinde de bilinçli bir benlik vardır. Rüyalar sıklıkla bu ilkenin kurbanı olur. Belli bir deneyimden sonra bu iç konuşmaların içeriklerini ayırt etmek hiç de zor değildir. Uyanıklık düzeyinde benliğin kendi kendine konuşmalarının içerik ve biçim olarak farklı kategorileri vardır. Rüyaların göz ardı edilmesi bu iç konuşmaların bir bölümünün hatta daha zengin ve yaratıcı olan bölümünün ihmal edilmesi anlamına gelir. Doğal olarak her iki yaklaşım da klinisyenlerin rüyalara karşı mesafeli durmasına yol açmaktadır. Bunu kavradığımız zaman terapide rüyalarla çalışmak yararlı ve nispeten kolay bir uğraşa dönüşecektir. Bu sunuda rüya merkezli sürdürdüğüm terapötik çalışmalara dayanarak oluşturduğum kendi yaklaşımımı paylaşacağım. Bazı klinisyenler rüyaları biyolojik bir artefakt ya da zihinsel işleyişin atıkları gibi görme eğilimindedir. Bunca önemine karşın uygulamalarında rüyalara gereğince yer veren terapist sayısı şaşılacak düzeyde azdır. metaforik bir dille kendi kendine konuşmasından başka bir şey değildir. rüyalar ele alınmaksızın tamamlanan bir terapi ‘eksik kalmış bir terapi’dir. uzay zaman bağlantılarının önemini kaybettiği metaforik bir dil. planlama. Kanımca bütün bu yanılgılı yaklaşımlar benliğin (kendiliğin). problem çözme çabası. Çünkü rüyadaki kendilik ne konuştuğunu bilmekte ve kendi konuşmasını anlamaktadır. sürüp gider ama farklı bir dille. Kimi klinisyenler de bir taraftan indirgeyici bir tutumla rüyaların anlamını daraltırken diğer taraftan da rüyaları ancak özel yöntemlerle çözümlenebilecek bir gize dönüştürmektedirler. Nedenleri ne olursa olsun bu durum rüyalara ilişkin geçerli ve işe yarar bir kavrayış geliştiremediğimizi gösterir. Oysa hiç kimse rüyanın içindeyken yaşadıklarına saçma demez. Aynı şekilde rüya düzeyindeki benliğin kendi kendine konuşmalarının da farklı kategorileri vardır. simgesel. Öyle önemlidir ki. Terapinin ana malzemesi bu iç konuşmaların içeriğidir. Benliğin kendi kendine konuşmalarının (hem uyanıklıkta hem uykuda) anlaşılmasının terapi için ne denli önemli olduğu açıktır.P 02 Psikoterapide Bır Araç Olarak Rüyalar Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak: Yeni Bir Yaklaşım Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Bilici : Hayrettin Kara 10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 Rüyalar önemlidir. duyguların betimlenmesi. Bir tür konuşma olan rüyalar. 2-Rüyalar uykudaki benliğin metaforik ve sembolik bir dille kendi kendine konuşmasıdır. Bu yaklaşımın iki temel kabulü vardır.

10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 02 Psikoterapide Bir Araç Olarak Rüyalar Rüya bilinci Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Bilici : Mehmet Yücel Ağargün Rüyaların problem çözme. melankolik depresyonda sabah erken uyanmalarının negatif rüya affektinin giderilmesine yönelik olduğunun ortaya konulması. Psikoterapide rüyaların kullanımı bu bakış açısıyla bakıldığında oldukça anlamlıdır. hafızanın restorasyonu. travmatik olaylar sonrasında ve akut ve post travmatik stres bozukluğu ve disosiyatif bozukluklarda travmatik olayla ilişkili kabusların sık olarak ortaya çıkması ve bunların flashbacklerle ilişkili olması. gecenin ikinci yarısında REM bölünmeleriyle elde edilen içerik analizlerinde. Bu bulgular suicidal hasta da dahil. Depresyonlu hastalarda rüya hatırlama sıklığının artışının depresyondaki düzelmeyle ilişkili olması. REM yoğunluğunda artma gibi) suicidal davranışla ilişkili bulunmuştur. emosyon regülasyonu. REM uykusu bölünmeleriyle elde edilen rüya içerik analizleri terapinin seyrinde yol gösterici olabilir. rüyaların terapide gündeme getirilmesi gerektiğini ve rüyaların terapide kullanılabileceğini göstermektedir. Metakognitif süreçlerin uyanıklıkta olduğu kadar rüyalarda da söz konusu edilmesi gerektiğine ilişkin kanıtlar da giderek artmaktadır. Negatif rüya affekti ve REM özelliklerinin depresyonda klinik değişkenlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. boşanmış bireylerde yapılan izleme çalışmalarında önceki eşin rüya içeriğinde hakim oluşunun depresyondaki remisyon oranlarıyla korelasyon göstermesi rüya bilincinin uyanıklık bilinciyle bağlantılı olduğunun klinik kanıtlarıdır. Rüyalarda metakognisyonun rüya-terapi ilişkisine nasıl yansıtılabileceği konusu. Travma ve duydudurum bozukluğu hastalarında kabuslar ve suicid davranışı arasındaki ilişki kayda değerdir. üzerinde tartışmaya değer. mazokistik karakter ve negatif affektin varlığı suicide eğilimi ile korelasyon göstermektedir. Bunun ötesinde. öğrenme gibi çok sayıda işlevi tanımlanmıştır. . Beyin görüntüleme çalışmalarında gösterilen ve elektrofizyolojik olarak REM uykusu ve uyanıklık bilinci sırasındaki patern benzerlikleri de bu ilişkinin göstergeleridir. Depresyona özgü REM uykusu değişiklikleri (REM latensinde kısalma.

Bu sonuçlar. .davranım bozukluğundan sonra dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun da suçu önleme çalışmalarında dikkate alınması gereken bir sorun olduğunu göstermektedir.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 3 P 03 Araştırma Verileri Işığında Şiddet. kazalar. Komorbidite ve tedavi edilip edilmediği bu oranları etkilemektedir. Yapılan bir çok araştırma bu &4 ile %72 arasında değişen oranlar bildirmiştir.4 oranında DEHB saptanmıştır. davranım bozukluğu gelişimini engelleme için de önemlidir. Tedavi edilmeyen DEHB de akademik başarı düşer.yalan söyleme. Ayrıca DEHB nöro-kognitif defisitler ve suç araştırılması gereken konulardan biridir. madde ve alkol kullanımı ile yasalarla başa girme sık görülür.kız çocuklarda %6-%34 suça karışma oranları saptanmıştır. Her iki bozukluk birlikte görüldüğünde bulgular ağırlaşmakta ve daha erken yaşta başlamaktadır. alkol kullanımı. Fiziksel saldırganlık ve şiddet her iki sorunda da görülmekte ancak birlikte olduklarında artar. bireysel koçluk DEHB bulgularıyla baş etmenin yanı ısıra. tedavi edilmemiş DEHB de sık görülür ve bu bulgular suç ile bağlantılıdır. aile ve yaşlılarla problemler. agresyon.hırsızlık.silah kullanma. Ayrıca çocuk yaş grubunda DEHB tanısı konulmuş ancak ailelerinin istememsi nedeni ile tedavi edilememiş 15 çocuk. Madde kullanımı. aile terapisi.yasallarla sorun yaşama. Suça sürüklenmiş 52 çocuk ve ergende yapılan değerlendirmede %40. tanı konulmasından 5-8 yıl sonra aynı klinisyen tarafından yeniden değerlendirilmiştir. Eğitimden uzaklaşma.Bu çocuklarda alkol kullanımı. Davranım Bozukluğunun olumsuz yönleri son derece zararlı olabilir. davranım sorunları. Suç Davranışı Ve DEHB Tedavi Edilmeyen DEHB İle Gençlik Dönemi Suç Ve Davranım Bozukluğu İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ercan Abay : Bengi Semerci DEHB tedavisine erken başlanması prognoz açısından önemlidir. Tedavi edilmeyen DEHB %25-50 oranlarında davranım bozukluğu gelişmektedir. İlaç tedavisi. cinsel suçlar gibi sorunlar saptanmıştır. DEHB olan erkek çocuklarda %1-18.sık kavgaya karışma.

How do ADHD symptoms relate to personality among prisoners? Pers Individ Dif 2009. Gordon V. Şiddet davranışı sergileyen ve buna maruz kalan kişi profilleri incelendiğinde birçok risk faktörünün varlığı ve benzerliği göze çarpmaktadır. . yolunu kaybetme ve telaşlı dönüşler yapma gibi nedenlerden dolayı bu olguların sürücülük kalitelerinin düştüğü görülmüştür (4). antisosyal inançlar ve tutumlar. Daha çok tutuklular üzerine odaklı bu çalışmalar kadar genel toplumsal yaşam içerisinde DEHB’lilerin şiddet ve suç davranışları açısından değerlendirilmeleri de oldukça önemlidir. 4. s. psikiyatrik tedavi öyküsü. Saldırganlık. alkol veya sigara kullanımı. daha saldırgan bir şekilde araç kullandıkları.8-48. semptomu olmayan mahkumlara göre hapishanede disiplinini bozan davranışlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir (3). İzlanda’da tutuklular üzerinde yapılan bir çalışmada. duygusal stresin fazla oluşu. Williams DJ.2’sinin çocukluklarında Wender Utah Ölçütlerini. tutukluların %52. Young S. aşırı hız. Ankara: Türkiye Klinikleri. düşük IQ. davranım bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu ile ilişkili görünmektedir. Exploring the relationship between ADHD symptoms and prison breaches of discipline amongst youths in four Scottish prisons. Tüm bunlara rağmen suç davranışı ve yasal sorunlar yaşamanın. Public Health 2012. 2009. Tutuklular üzerinde yapılan bir diğer çalışmada . aile içinde çatışma ve şiddete maruz kalmadır(1). sosyal bilişsel veya bilgi işlem süreçlerinde yetersizlikler. Bu konuda yapılan çalışmalarda. DEHB olgularının daha kötü sürücü davranışları gösterdikleri.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 3 P 03 Araştırma Verileri Işığında Şiddet. DEHB olgularında normal kontrollere göre daha sık olduğu bilinmektedir. Seter Siziya. Variables associated with physical fighting among US high-school students. Bu sunumda iki farklı örneklem grubunda (biri “DEHB tanısı alan üniversite öğrencileri üzerinde” diğeri “DEHB tanısı almış olan çocukların yine DEHB tanısına sahip ebeveynleri üzerinde”) gerçekleştirdiğimiz araştırmaların verileri ışığında şiddet ve suç davranışı ele alınacaktır. Suç Davranışı Ve DEHB Farklı Örneklemlerde Şiddet Ve Suç Davranışına DEHB’nin Etkisi Oturum Başkanı Panelist : Ercan Abay : Cengiz Tuğlu Hem genel popülasyonda hem de gençlerde görülen şiddet davranışı ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. DEHB’nin “Dikkatsizliğin Önde Geldiği Tip” inde ise bu durum kontrollerden farklılık göstermemektedir. DEHB. Adamson S Muula. Rudatsikira E. madde. Donnelly PD. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2008. Bu risk faktörleri. Yine de unutulmaması gereken risk faktörlerinin şiddet davranışının bire bir nedeni olmayıp. Peersen M. DEHB. zamanı ayarlamama. 2. dürtüsellik. Örneklemek gerekirse son yıllarda DEHB’li olguların yaptıkları motorlu araç kazaları üzerinde önemle durulmaktadır. daha fazla araç kazası ve bedensel yaralanma riskine sahip olduklarına işaret etmektedir. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). geçmişte şiddete maruz kalma veya dahil olma. 4:16-24. Newton AK. trafik ışıklarında bekleyememe. öğrenme güçlüğü. bunların %62. Turgay A. davranış/dürtü kontrolünde güçlük. geç kalma. Sigurdsson JF. 126(4):343-8. kontrol grubuna göre. küçük yaşlarda saldırgan davranış öyküsü bulunması. Çocukluktan itibaren DEHB ile birlikte davranım bozukluğu olan olgular yasalarla sorun yaşama açısından daha fazla riske sahip iken. DEHB semptomlarına sahip mahkumların. Veriler. Gudjonsson GH. Baskı. Kaynaklar 1. Tedavi edilmeyen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bedeli ve tedavide yenilikler.5’inin de erişkinlikte DEHB tanı ölçütlerini karşıladıkları belirlenmiştir (2). antisosyal davranış ve şiddet davranışı. 47(1):64-8.1. eğilimi artıran göstergeleri olduğudur. 3.

. Kısa Kaynakça: 1) Retz. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. Nyden. 29. Psychometric and psychopathological characterization of young male prison inmates with and without attention deficit/hyperactivity disorder. Ancak her koşulda adli olgularda DEHB yaygınlılığının toplum geneline göre daha yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Benzer bir diğer veriş ise herhangi bir nedenle tutuklanan bireylerin toplumda %2. Retz-Junginger. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.. L. Hengesch. F. DEHB tanısının suç işleme açısından öngörücü bir gücü olup olmadığının araştırıldığı bir çalışmada DEHB ‘nin işlenen suçun niteliği ve biçimi ile ilgili öngörücü bir gücünün bulunmadığı ancak suçun niceliği-eylem sayısı ile ilgili olduğu öne sürülmektedir. R. C . G. DEHB ‘nin yaygınlık oranının bu kişilerde %14-19 aralığında olduğunu tespit etmektedir.4 ) bulunan DEHB ‘nin fenomenolojik özellikleri adli olgular açısından önemli yansımalara sahiptir. 263-271. Suç işlemiş bireylerde yapılan çalışmalarda %4-%72 arasında geniş bir yaygınlık aralığı tespit edilmesinin nedenleri çalışmanın yapıldığı örneklemin farklılığı.. (Babinski. G. Jonson.. 2) Siponmaa....1 yaygınlık göstermesine karşılık DEHB öyküsü bulunan bireuylerde bu oarn %47 gibi yüksek bir rakamdır. (2004). Schneider.(%10) Tutuklu kişilerde yapılan çalışmalarda varılan ortak nokta DEHB tanısı ve eşik altı DEHB belirtilerinin tutuklu kişilerde normal populasyona göre anlamlı derecede daha yüksek oranda %15-41 oranında saptanmıştır. erişkin bireylerin kendi bildirimleri ile yapılan suç eylemleri ile yine aşırı hareketli ve dürtüsel belirtilerin doğru orantılı olduğu gösterilmektedir.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 3 P 03 Araştırma Verileri Işığında Şiddet. 2001. Çocukluk çağında DEHB tanısı alan bireylerin takip çalışmalarında bu kişilerin tanı almayan kişilere göre daha fazla adli olaya karıştıkları. Juvenile and young adultmentally disordered offenders: The role of child neuropsychiatric disorders. et al. Kristiansson. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 254. 1997) Ergenlerde yapılan çalışmalar özellikle aşırı hareketli-dürüsel alt tip’in ilerideki tutuklanma oranları ile korelasyon gösterdiğini. Prevalence of childhood conduct and attention-deficit hyperactivity disorders in adult maximum-security inmates. toplum genelinde %1 olan tutuklanma oranlarının DEHB tanısı bulunan erişkin bireylerde %21 olarak tespit edildiği bildirilmektedir.... J. 3) Vitelli. 1999). 40. Retz-Junginger. Kadın olgularda da DEHB ‘nin adli olgularda daha sık gözlendiği belirtilmiştir. A. olguların yaş ortalamalarındaki farklılık ve tanı için kullanılan araçlardaki farklılıklara bağlanabilir. (Retz. M. 201-208. . (2001). buna karşılık Almanya ‘da tutuklu ergenler ile yapılan bir çalışmada bu oran DSM IV ölçütleri kullanıldığında %45 oranında saptamıştır. 420-426. Hengesch. Vitelli. C. 2004. W.. &Gillberg.Hartsough. & Lambert. 1996). Suç işlemiş bireylerde yapılan büyük çalışmalar. farklı ceza hukuk sistemlerinin varlığı. Pajonk. (1996). (Satterfield & Schell. Suç Davranışı Ve DEHB Adli Olgularda DEHB:Bir Toplumsal Sağlık Sorunu Ve Koruyucu Hekimlik İlkeleri Açısından DEHB ‘Yi İyi Tanımak Ve Tedavi Etmek Oturum Başkanı Panelist : Ercan Abay : Umut Mert Aksoy Toplum genelinde erişkin yaşamdaki tüm psikiyatrik bozukluklar göz önüne alındığında önemli bir yaygınlık oranı (%4.Siponmaa ve ark.Thome. M. P. Tüm bu verilerin ışığında çocukluk çağında olduğu gibi erişkin yaşamında DEHB’yi tanımak ve etkili bir biçimde tedavi etmek toplum sağlığı açısından ve koruyucu hekimlik açısından önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır.

4) Satterfield. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 5) Babinski. J. A.Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. . N. 347-355. S. M. M.Childhood conduct problems. hyperactivityimpulsivity. & Lambert. C. 1726-1735. (1999).. H.and inattention as predictors of adult criminal activity. & Schell. A prospective study of hyperactive boys with conduct problems and normal boys: Adolescent and adult criminality.. Hartsough. (1997).40. 36. L..

ötimi de iken bile yüksek bulunmaktadır. Bizim çalışmamızda bipolar tanılı ötimik hastalar ve hastalıktan etkilenmemiş birinci derece akrabalarının BART testinde başarısız denemelerden sonra davranışlarını düzenlemede sağlıklı kontrollere göre daha başarısız oldukları görülmüştür. Risk alma davranışı. karar verme mekanizmaları ile ilgili bozulmalara dikkat çekmektedirler. depresyon ve ötimi döneminde de artmaktadır. BART testinde olduğu gibi riskli karar verme ile öğrenme (davranışı geçmiş deneyimlere göre düzenleme) ilişkili görülmektedir. sonuçları değerlendirme süreci anlamına gelmektedir. eylemleri seçme ve düzenleme. risk taşıyan bireylerde erken tanı sağlanması. . tercihleri sıralama. alınacak hazzı erteleme ve uygunsuz davranışı baskılamada güçlük. nörobilişsel işlevlerde bozulmanın belirgin olarak göze çarptığı bir hastalıktır. son zamanlarda ötimi döneminde de devam eden dürtüsellik. hastalıktan etkilenmemiş birinci derece akrabaları ve sağlıklı kontrollerde yapılmış iki ayrı çalışmaya ait veriler sunulacaktır. Önceki çalışmalar bipolar bozukluk tanılı hastalarda dikkat. mani. Bu sunumda konuyla ilgili literatürün ölçme yöntemleriyle birlikte kritik olarak sunumu yanı sıra grubumuz tarafından gerçekleştirilmiş dürtüsellik ve risk alma davranışı üzerine bipolar ötimik hastalar. risk alma. seçilmiş stratejik cevap olarak varsayılırken. Dürtüselliğin bipolar bozukluğun psikopatolojisindeki çekirdek rolünün kalıtılabilen bir özellik olarak anlaşılması. kendilerine rehber ya da uzun zamanlı strateji olarak kullanmada güçlük yaşamaktadırlar. Dürtüsellik ve risk alma davranışı birbirine benzer özellikler gibi olsa da farklılaşmaktadırlar. ileriyi düşünmeden harekete geçme eğilimi. Dürtüsellik ve Risk Alma'' Oturum Başkanı Panelist : Ayşegül Özerdem : Ceren Hıdıroğlu Bipolar bozukluk. yapılan eylemin sonuçlarına karşı duyarsızlık olarak tanımlanabilir. Bipolar tanılı hastalarda karar vermede bozulma. yürütücü işlevler ve bellek alanlarındaki bozulmaya odaklanırken. Dürtüsellik düzeyinin hastalığın semptom şiddetinden ve hastalık dönemlerinden bağımsız olması dürtüselliğin bipolar bozukluk için çekirdek özelliklerden biri olduğu görüşünü desteklemektedir. Dürtüsellik davranışsal. Bipolar bozuklukta artmış dürtüsellik. Bipolar bozuklukta dürtüsellik. Dürtüsellik ile ilgili çalışmalar genelde kendini bildirim ölçekleri ile yürütülürken risk alma eğilimi ve karar verme ile ilgili çalışmalar laboratuar temelli davranış testleri ile yürütülmektedir. bellek ve geriye dönük öğrenme ile ilişkili görülen bir endofenotiptir. dürtüselliğin farklı alt tiplerini ve kendini bildirim ölçeklerinin kaçırmış olduğu endofenotip özellikleri değerlendirmek mümkün olmaktadır. bilişsel ve nörofizyolojik yönleri olan bir kavramdır. dürtüsellik bir eğilim ve davranış paternidir. Bipolar tanılı hastalar geçmiş deneyimlerinden elde ettikleri bilgiyi. ailesellik özelliği taşıyan aday bir endofenotiptir. Balon Analog Risk Testi (BART) kendini bildirim ölçeklerinden farklı olarak risk almayı davranışsal olarak değerlendiren laboratuar temelli bir ölçümdür. Karar verme ise. Davranış testleri ile BDÖ–11 ile ölçülen dürtüsellik düzeyinden farklı olarak.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 04 Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karar Verme Mekanizmaları: Benzerlikler Ve Farklılıklar Bipolar Bozuklukta ''Karar Verme. hastaların özkıyım girişimlerinin önüne geçilmesi ve tedavide yeni yaklaşımların geliştirilmesi için yol gösterici olacaktır. Bekleme. Bipolar tanılı hastaların BDÖ–11 skorları. Bipolar bozuklukta dürtüsellik karar vermedeki zayıflama ile de ilişkili görülmektedir. Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BDÖ–11) dürtüsellik düzeyini ölçmede kullanılan en yaygın kişisel bildirim ölçeğidir.

Karar vermeyle birlikte risk almadaki değişmeler DEHB için trait özellik gösteren bir bozulmayı işaret edebilir. . DEHB’si olan grupta kontrollere göre risk alma davranışında artış bulunmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda. dürtüsellik ve risk alma'' Oturum Başkanı Panelist : Ayşegü Özerdem : Devran Tan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda (DEHB) ''karar verme ve içeriğinde dürtüsellik ile risk alma'' nın nöropsikolojik test ve beyin görüntüleme çalışmalarıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. metakognitif yargılamalarda etkili olmayacağı düşünülmüştür. DEHB’de karar vermenin yürütücü fonksiyonlarla ilişkisi desteklenirken.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 04 Bipolar Bozukluk Ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karar Verme Mekanizmaları: Benzerlikler Ve Farklılıklar DEHB'de ''karar verme. Bu davranış hem kazanma hem de kaybetme ile ilgili karar verme mekanizmalarının bozulmasına bağlı olabilir.

Psikiyatrik bozuklukların başka kognitif bozukluklar. dürtüsellik.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 04 Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karar Verme Mekanizmaları: Benzerlikler Ve Farklılıklar Karar Vermede “Kognitif Model” Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Murat İlhan Atagün Karar verme birçok alternatif durum ya da senaryo içinde seçim yapmak ile sonuçlanan mental süreçleri içerir. kararın verilmesi. bilgi toplama. risk alma davranışı gibi özellikleri nedeni ile bu basamaklar ve algoritma yeterince dikkate alınamayabilmektedir ve dolayısıyla bu basamaklar yeterince uygulanmadan. artıların ve eksilerin belirlenip değerlendirilmesi. Bu nedenle birçok kognitif faaliyette yer alan temel bir bileşendir. sonuçların değerlendirilmesi ve ders alma gibi basamaklardan geçildiği düşünülmektedir. Bu konuşmada karar vermeyle ilgili kognitif süreçler ve karar vermenin incelenebileceği kumar testleri gibi nörokognitif testler ele alınacaktır. alternatiflerin yolların saptanması. . Amacın ve önem sırasının belirlenmesi. eksik değerlendirmelerle karar verilebilmektedir.

Bu panelde çocuklarda şiddet ve suç davranışının ortaya çıkmasında rol oynadığı belirlenen biyolojik ve sosyoekonomik faktörler açıklanarak. Kaynaklar 1-Stevens A. Bu çalışmalar şiddet ve suç davranışının oluşması için başlıca risk faktörlerinin sosyal eşitsizlik. George C (2011) Disorganized Attachment and Caregiving. 2-Solomon J. Daha önceden yapılan çalışmalar şiddet davranışı ortaya çıkmasında rol oynayabileceği düşünülen sosyal ve çevresel konular üzerinde yoğunlaşmıştır. London: Routledge. sosyoekonomik faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı kabûl edilmektedir2. . a New Beginning. Ancak son yapılan çalışmalarda şiddet ve suç davranışının oluşmasına neden olan biyolojik. bu faktörlerin etkileşimi üzerinde durulacaktır.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 05 Şiddet Davranışının Evrimsel Kökenleri Çocuk Psikiyatrisinde Şiddet Davranışının Öne Çıktığı Durumlara Evrimsel Bakış Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Kerem Doksat :Ayten Erdoğan Son yıllarda çocuk ve gençlerde şiddet davranışının ortaya çıkmasında rol oynayan faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. fakirlik gibi çevresel faktörler olduğunu belirttiler1. Second Edition. New York: The Guilford Press. Toplanan veriler birlikte değerlendirildiğinde şiddet ve suç davranışının biyolojik. Price J (2000) Evolutionary Psychiatry. genetik ve nörofizyolojik faktörlerin de belirlenmesi ile sosyal ve çevresel faktörlerin tek belirleyici olmadığı gösterildi.

Bu belirsizliğin uzun sürmesi. Int J Older People Nurs. östrojen. yemek bulmak için avcı agresyonu. P maddesi. Mertebe yükseldikçe serotonin düzeyi artar. “normal” agresyon ve suç davranışı bir süreklilik içindedir. Dolayısıyla. Kötü muameleye mâruz kalan çocuklar.4 Bâzı demanslı hastalardaki dezinhibisyon da böyle izah edilebilir.6(2):153-162. uzun süreli olarak terk edilme ve istenmeme duygusunu yaşamış çocuklar. Cacioppo J (2011) The Oxford Handbook of Social Neuroscience. Evrimsel skalada. Bu travmaların fazla olması.7 Kaynaklar 1-Brüne M (2008) Textbook of Evolutionary Psychiatry The Origins of Psychopathology. empati yeteneği ve özsaygıda geriye dönüşü zor olacak şekilde hasara yol açar. New York: The Guilford Press. anlamsızlık ve değerlerin kaybının kaçınılmaz sonucu şiddettir. öfkeye karşı aşırı tepkisellik gösterir. saldırganlık davranışında artışla ilişkili bulunmuştur. Moya-Albiol L (2010) [The genetics of human violence][Article in Spanish] Rev Neurol. İnsanlarda ise.1 Bowlby. 3-Solomon J. 4-Plavcan JM (2012) Sexual size dimorphism. sadece insan doğasının özelliği değil. ihmâl ve diğer zorlayıcıların. evrimsel kökenleri de vardır. insan davranışı açısından “normal” agresyonla. sosyal. anksiyete.50(9):533-540. bütün Homo sapiens sapiens birikiminin kaybı gibi görünse de. Bunun psişik. 6-Rebollo-Mesa I. 5-Enmarker I. Polderman T. saldırganlık düzeyi yüksektir. Bir kere “güvensiz bağlanma” gelişince. Hayvan çalışmaları. Olsen R. Ruhsal hastalıkla ilişkili agresif davranışın en belli başlı özelliği ahlâkî değerler açısından uygun olmayıp.2 Yetiştirme yurtlarında barınıp.5.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 05 Şiddet Davranışının Evrimsel Kökenleri Yetişkinlerde şiddet davranışının ortaya çıktığı durumlara evrimsel bakış Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Kerem Doksat : Mehmet Kerem Doksat Saldırganlık (agresyon). patolojik değişkenleri arasında kesin bir çizgi yoktur. and male-male competition in primates: where do humans fit in? Hum Nat. göç. parçalanmış ailelerde “şefkat eksikliğiyle alâkalı psikopati” kavramını ileri sürmüştür. dezinhibisyon.3 Temel güven eksikliği. terör gibi stresörler en sağlıklı psişik organizasyona sâhip olan bireylerde dahi regresyona ve en hafifinden sekterliğe. hayatın kaçınılmaz bir özelliğidir. saldırganlık ise azalır. New York: Oxford University Press. en vahiminden de şiddete yol açar. Toplumsal mertebede aşağı sırada olan primatlarda serotonin düzeyi düşük. empati yeteneği bozulur. çocuklarda. George C (2011) Disorganized Attachment and Caregiving. Hellzen O (2011) Management of person with dementia with aggressive and violent behaviour: a systematic literature review. şiddetinin yüksek olması ve içerik açısından makûl ve mantıklı olmamasıdır.23(1):45-67. norepinefrin saldırganlıkta artışla. korku ve öfkeyi bir arada yaşarlar. Yetişkin bakım verenden mahrum kalarak büyütülen bebek rhesus maymunlarının korkutucu davranışlar ve kontrolsüz öfke sergilediği tespit edilmiştir. başkalarının hakkını zedelemesi. 6. Saldırganlık insanlarda serotonerjik aktiviteyle paralel olarak değişkenlik gösterir. 2-Decety J. Testosteron. güvenli bağlanma geliştiren ergenlerin başa çıkma stratejilerinde daha az yersiz öfke davranışı sergiledikleri ve sorundan kaçmak yerine çözmeye çalıştıkları görülmüştür. hâttâ ontolojik olduğu kadar. canine dimorphism. dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu hâl maalesef bunun bir vakıa olarak karşımızda durduğunu göstermektedir. tehdit edici uyaranlara karşı. özgüven. serotonin ve oksitosin ise agresif eğilimleri azaltmakla ilişkili bulunmuştur. duygusal tepkileri arttırdığını göstermiştir. . Şiddetin ve vahşetin ortaya çıkışı. cinselliğe ve üremeye yönelik interseksüel agresyon önemli yer tutar. New York: Oxford University Press. feodalite. İnsanlarda. Psikopati gelişen bireylerde de fiziksel/cinsel istismar ve ihmâl oranlarının yüksel olduğu bulunmuştur. amigdala cevabını arttırarak.

Dev Psychopathol. and meanness. Krueger RF (2009) Triarchic conceptualization of psychopathy: developmental origins of disinhibition.7-Patrick CJ. boldness. . Fowles DC.21(3):913-938.

Doksat Saldırganlık (agresyon). şiddetinin yüksek olması ve içerik açısından makûl ve mantıklı olmamasıdır. serotonin ve oksitosin ise agresif eğilimleri azaltmakla ilişkili bulunmuştur. empati yeteneği bozulur. 2-Decety J. sadece insan doğasının özelliği değil. Mertebe yükseldikçe serotonin düzeyi artar. 3-Solomon J.1 Bowlby. ihmâl ve diğer zorlayıcıların. hayatın kaçınılmaz bir özelliğidir. korku ve öfkeyi bir arada yaşarlar. cinselliğe ve üremeye yönelik interseksüel agresyon önemli yer tutar. saldırganlık davranışında artışla ilişkili bulunmuştur. İnsanlarda ise. George C (2011) Disorganized Attachment and Caregiving. İnsanlarda. Anne sevgisinden mahrum yetişmiş çocuklarda. saldırganlık düzeyi yüksektir. . New York: The Guilford Press. empati yeteneği ve özsaygıda geriye dönüşü zor olacak şekilde hasara yol açar. norepinefrin saldırganlıkta artışla. Hayvan çalışmaları. Psikopati gelişen bireylerde de fiziksel/cinsel istismar ve ihmâl oranlarının yüksel olduğu bulunmuştur. başkalarının hakkını zedelemesi. yemek bulmak için avcı agresyonu. öfkeye karşı aşırı tepkisellik gösterir. östrojen. amigdala cevabını arttırarak. Bu travmaların fazla olması. uzun süreli olarak terk edilme ve istenmeme duygusunu yaşamış çocuklar. saldırganlık ise azalır. Kötü muameleye mâruz kalan çocuklar. Toplumsal mertebede aşağı sırada olan primatlarda serotonin düzeyi düşük. Bu belirsizliğin uzun sürmesi.3 Kaynaklar 1-Brüne M (2008) Textbook of Evolutionary Psychiatry The Origins of Psychopathology. özgüven. çocuklarda. P maddesi. anksiyete. tipik olarak “güvensiz bağlanma” gelişince. patolojik değişkenleri arasında kesin bir çizgi yoktur. Cacioppo J (2011) The Oxford Handbook of Social Neuroscience. New York: Oxford University Press. tehdit edici uyaranlara karşı.2 Yetiştirme yurtlarında barınıp. Evrimsel skalada. duygusal tepkileri arttırdığını göstermiştir. güvenli bağlanma geliştiren ergenlerin başa çıkma stratejilerinde daha az yersiz öfke davranışı sergiledikleri ve sorundan kaçmak yerine çözmeye çalıştıkları görülmüştür. New York: Oxford University Press.3 Yetişkin bakım verenden mahrum kalarak büyütülen bebek rhesus maymunlarının korkutucu davranışlar ve kontrolsüz öfke sergilediği tespit edilmiştir. “normal” agresyon ve suç davranışı bir süreklilik içindedir.1 Testosteron. Dolayısıyla. Ruhsal hastalıkla ilişkili agresif davranışın en belli başlı özelliği ahlâkî değerler açısından uygun olmayıp.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 05 Şiddet Davranışının Evrimsel Kökenleri Anne Çocuk Arasındaki Bağlanmanın Niteliğinin Şiddetle İlişkisine Evrimsel Bakış Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Kerem Doksat : Neslim G.1 Saldırganlık insanlarda serotonerjik aktiviteyle paralel olarak değişkenlik gösterir. insan davranışı açısından “normal” agresyonla. parçalanmış ailelerde “şefkat eksikliğiyle alâkalı psikopati” kavramını ileri sürmüştür.

Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar Bipolar bozukluk tedavisinde nöropeptidler Oturum Başkanı Panelist : Nevzat Yüksel : Aslıhan Sayın Hipotalamik-pitüiter-tiroid (HPT) ve/veya hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) beyin sistemleri nöroendokrin stres yanıtlarında önemlidir ve bu nedenle duygudurum bozukluklarının patofizyolojisinde devreye girdikleri düşünülmektedir. endorfin ve diğer nöropeptidlerin değiştiğine dair bildirimler vardır. Bipolar hastalarda vazopressin. . Bipolar hastalarda rastlanan hiperkortizolemi ve deksametazon baskılanmaması korteksi glukokortikoid reseptörler aracılığıyla etkileyebilir ve hipokampusda nörogenezin down-regulasyonuna neden olabilir. Bu sunumun amacı bipolar bozukluk tedavisinde nöropeptidlerin rolünü tartışmaktır. Nöropeptidler aktivitelerinin ve davranış modulasyonu etkilerinin klasik nörotransmitterlere göre uzun olması nedeniyle afektif bozuklukların tedavisinde ümit vadeden terapötik hedeflerdir. Koritkotropin releasing hormon (CRH) antagonistleri tirotropin releasing hormonun (TRH) duygudurum dengeleyici etkisi olabileceği düşünülmektedir. somatostatin.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 06 Nöropeptidler. Bipolar bozuklukta HPT ve HPA döngülerinde bozukluk olduğu bilinmektedir.

Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar Şizofreni Tedavisinde Nöropeptidler Oturum Başkanı Panelist : Nevzat Yüksel : Cem Cerit Nöropeptidler sindirim. dolaşım ve sinir sistemlerinde yaygın olarak bulunan ve nörotransmitter. lateral septum. taşikininler. nöropeptid reseptörlerini çeşitli MSS hastalıkları için önemli bir tedavi hedefi haline getirmiştir. dokularda birikmemeleri. Buna karşın hedef reseptörlerine yüksek oranda özgüllük göstermeleri. interlökinler. Bu sunumda nöropeptidlerin “ilaç” olarak özellikleri. Taşikininler MSS’de nörotransmitter ve nöromodülatör görevler üstlenen bir başka nöropeptid grubu olarak son yıllarda dikkat çekmektedir. nörotensin. Bu nedenlerle NK3 reseptör antagonistlerinin şizofreni tedavisindeki etkinliği ilgi çekmektedir.10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 06 Nöropeptidler. yan etkilerinin düşük düzeyde olması bu moleküllerin “ilaç” olarak avantajlarıdır. nukleus akkumbens. sekretin. Benzer şekilde beyinde korteks hipokampus. kortikotropin serbestleştirici faktör. vazoaktif intestinal peptid. nöropeptid Y. Nörotensin MSS’de özellikle amigdala. dinorfin. MSS’de nörotensin sistemiyle mezokortikal ve nigrostriatal dopamin sistemleri arasındaki yakın ilişki ve ventral tegmental alan ile substansia nigradaki dopaminerjik nöronların %80’inde nörotensin reseptörlerinin bulunması nörotensinin şizofrenideki rolünü araştırma gereğini ortaya koymaktadır. tirotropin serbestleştirici hormon. enkefalinler). Bunun yanında kolesistokinin reseptörlerinden CCKR1 polimorfizmi ile şizofreni arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Nöropeptidlerin merkezi sinir sisteminin (MSS) normal işleyişinde önemli görevlerinin olduğunun keşfi. Buna karşın NK3 reseptör antagonisti talnetant’ın sistemik olarak uygulanması prefrontal kortekste dopamin ve hipokampüste noradrenalin seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. yukarıda bazı örnekleri verilen nöropeptidlerin olası “antipsikotik” etkinlikleri ve şizofreni tedavisinde neler vaat ettikleri tartışılacaktır. Bu nedenle nörotensin agonistleri şizofreni tedavisinde umut verici olarak görülmektedir. Şizofreni tedavisinde üzerinde durulan bazı önemli nöropeptidler şunlardır. Bunlardan ligandı nörokinin B olan NK3 reseptörlerinin uyarılması lokus seroleus’taki noradrenalin ve ventral tegmental alandan dopamin nöronlarının ateşlenmesine neden olmaktadır. opioid peptidler (endorfinler. nöromodülatör ve hormon olarak işlev görebilen özel moleküllerdir. Nöropeptidlerin kimyasal açıdan in vivo ortamda kararsız olmaları. kan beyin bariyerini geçişlerindeki zorluklar gibi bazı teknik sorunlar ilaç olarak kullanıma girmelerini zorlaştırmıştır. . substansia nigra ve ventral tegmental alanda yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Kolesistokinin. somatostatin. amigdala. Preklinik çalışmalar nörotensin uygulamasının antipsikotiklere benzer davranışsal etkiler ortaya çıkardığını göstermektedir. uygulama biçimindeki zorluklar. striatum ve substansia nigrada yoğun olarak bulunan kolesistokininin dopaminerjik sistem ile yakın ilişkisi olduğu gösterilmiştir. çapraz reaksiyon ve ilaç etkileşimi açısından güvenilir olmaları. güçlü etkinliğe sahip olmaları.

Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar Anksiyete ve depresyon tedavisinde nöropeptidler Oturum Başkanı Panelist : Nevzat Yüksel : Nurper Erberk Özen .10 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 06 Nöropeptidler.

‘cinsiyetçilik’. körüklendiği. ‘linç kültürü’. ‘medya terörü’.‘Savaşın dili’. ‘sosyal patlamaları önleyici işlev’. ‘nefret suçları’.Türkiye’de taraftar stereotipi çıkarılabilir mi? Bölgesel/takımsal farklılıklar neler? . ‘travma sonrası stres bozukluğu’ gibi kavramlar bu sunumda ele alınacak temel konuların çerçevesini belirliyor. Tamer Aker : Bağış Erten Türkiye’de şiddetin üretildiği. Bu sunum temel olarak bunun nedenlerini hep beraber düşünmeye. ‘kitle psikolojisi’. ‘örgütlü şiddet’.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 07 Spor Ve Şiddet Oturum Başkanı Panelist : A. ‘homofobi’.Bir psiko-sosyolojik alan olarak futbolsever tipolojisi nedir? Zaman içinde nereye evrildi? . ‘hukuki açıdan dokunulmaz bir alan’.Futbol global bir şiddet yatağı mı? Yoksa yerel farklılıklar genelleme yapılamayacak kadar belirleyici mi? . ‘yönetenlerin şiddet politikaları’.Sporun.Cinsiyetçi dilin eleştirisi mümkün mü? Yoksa sporun dili evrensel olarak problemli mi? . siyasi ve hukuksal referanslar neler? . ‘adalet eksikliği’.Şiddeti doğuran temel mağduriyet kavramları neler? . . ‘Bölgesel mağduriyetler’. Nedenleri aranan sorulardan öne çıkanlar şunlar: . hatta yaratıldığı alanlardan biri futbol.Kamu gücünün ve kamuoyunun bu şiddet karşısında konumu ne? Şiddete bakışın genel hatları ne. ama özel ve ‘biricik’ bir örnek olarak futbolda şiddetin psikolojik haritasını çıkarmak. besliyor mu? .Son bir yılda yaşananların yarattığı özel bir travma var mı? Travma sonrası bozukluklarla baş etmek mümkün mü? Amaç bu soruların muhtemel cevaplarını aramak ve sporda.Sporda şiddetle futbolda şiddet farklı şeyler mi? . şiddeti ‘ontolojik’ olarak mı yaratıyor. özel olarak futbolun özünde bir şiddet var mı? Futbol/spor. Çünkü diğer sporlara ‘sıçrayan’ şiddet de futbol kökenli.Medya şiddeti yansıtıyor mu. ‘manipulasyon’. ‘bireysel şiddet’. ‘insiyaki’. yoksa kültürel bir şeyden mi bahsediyoruz? . Bunun spora özgü olduğunu söylemek zor.Türkiye’de şiddetin kökenleri dünyadaki şiddetin kökenleriyle eşleşiyor mu? Nerelerde ayrılıyor? . spor sahalarındaki şiddetin ardındaki psiko-sosyal etkiyi hep beraber araştırmaya yönelik hazırlanmıştır.

10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 07 Spor Ve Şiddet Oturum Başkanı Panelist : A. Tamer Aker : Itır Erhat .

10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 07 Spor Ve Şiddet Oturum Başkanı Panelist : A. Tamer Aker : Kaan Arslanoğlu .

Ögel K (2012) “İnternet Bağımlılığı: İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak” İş Bankası Kültür Yayınları. Sanal bağımlılığın kimyasal bağımlılıklardakine benzer şekilde bir bağımlılık mı. Drouin M ve ark. risk faktörleri ve tedavi önerileri belirlenmektedir (6). yani kumar bağımlılığıdır (3). İnternetle ortaya çıkan yeni yaşam biçimi. (4. 4. bu teknolojiler aslında içinde yaşadığımız ve sevdiğimiz “hal”i etkiler ve olumsuz psikolojik etkilere yol açabilir(1). İnternetin sunduğu uyarıcı içerik.vb) gibi bir dürtü kontrol sorunu mu olduğu konusu tartışılmaktadır. . (2012) Texting. Bunların dışında bir görüşse. Bununla birlikte uzmanların büyük bölümü internet kullanıcılarının %6-8’inin bağımlı olduğunu tahmin etmektedir (2).10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 08 Her Yönüyle İnternet Bağımlılığı Sanal Bağımlılığın Fenomenolojisi Oturum Başkanı Panelist : Cüneyt Evren : Elif Mutlu İnternet 20. ulaşımın kolay olması.seks.” Computer in Human Behaviors 26(2):162-167 5. internetten kumar oynamak. görsel uyaran. hareketli bir iş alanı ve eğlenceli bir aktivitedir.Klinik araştırmalarda karşılaşılan temel zorluk ise internet normal ya da sorunlu kullanımıyla ilgili standart kriterlerin olmayışıdır.P. sexting and attachment in college students’ romantic relationships” Computer in Human Behaviors 28(2):444-449. Bilgiye ulaşmayı ve evden dünyaya açılmayı sağlayan internet günümüzde bir milyardan fazla insanın günlük yaşamında vazgeçilmez bir araçtır. Kişilerin psikolojik profilleri. internetin değişen teknolojiyle birlikte çağımızın norm yaşam biçimi olduğu. internet kullanımının kendi başına sorun olamayacağı. ancak başka sorunların ortaya çıkmasına aracılık ettiğidir. yoksa davranışsal bağımlıklar (kumar. kişilik tipleriyle internet kullanımları arasında anlamlı ilişkiler tanımlanmaktadır. H. Bireylerin teknolojinin etkisiyle dönüşen kendilik yapılarına dair kavrayışımızın artması klinik tanımlarımıza da iyileştirecektir.” Cyberpsychology and Behavior 12:1-5. bağlanma stilleri. otonomi ve anonimi (gizlilik) kombinasyonu adeta psikoaktif bir deneyim yaratır. Hızlı veri paylaşımı ve transferi sayesinde iş hayatında merkezi bir konumdadır. İnternet bağımlığı yeni bir kavramdır ve halen tartışmalıdır. Price ch 6. Patolojik internet kullanımı araştırmaları sonucunda internet bağımlılığı için alt tipler. Teknoloji. Gresle C ve ark. Byun ve ark (2008). Internet sözcüğü 1982’de ortaya çıkmış. moodu değiştiren. p:85-94 3. iletişimin ve bilgi paylaşımının neredeyse sınırsız seçeneğini sunmasıyla git gide popülerleşmiştir. 90’larda topluma ulaşmış. O. 2. kendilik ve ilişkiler algısı araştırılmaktadır. ve ark (2010) “Does internet reflect your personality? Relationship between Eysenc’s personality dimensions and internet use. sorun internet bağımlılığı değil. Araştırmalar internet kullanımının hem sosyal psikolojik hem psikopatolojik boyutlarına odaklanmaktadır. Örneğin bu görüşe göre. davranışları etkilenme potansiyeli olan yaşantılardır. “Internet addiction: Metasynthesis of 1996-2006 Quantitative research. “Phenomenology of internet addiction” Internet Addiction Ed. 6. Psikoaktif deneyim. özellikle de bilgisayarlar ve internet bazı özellikleri nedeniyle kolayca bağımlık yapan araçlar gibi gözükmektedir.5). Tosun L. pratiklik. düşük fiyat. yüzyılın en önemli atılımlarından biridir. Kaynaklar 1. Başka bir deyişle. Greenfield D. Çoğu kullanıcı için internet önemli bir iletişim aracı. (1999)“Virtual Addiction: Sometimes new technology can create new problems”.

problemli internet kullanımını kendi kendini yönetmenin nörotisizmden daha iyi bir belirleyicisi olduğunu belirtmiştir. kişiliğin iki temel bileşeni olan mizaç ve karakteri açıklayan boyutsal psikobiyolojik bir kişilik modeli geliştirmiş ve tanımlamıştır. Sonuç olarak internet bağımlılığı olanlarda dürtüsellik ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi farklı tedavi yaklaşımlarının uygulanması ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde yararlı olabilir. zarardan kaçınma. sürmesi ve relapsında etken olduğu düşünülen yüksek yenilik arayışı. bir davranışsal bağımlılık olarak tanımlanan internet bağımlılığında da mizaç boyutu olarak öne çıkmıştır. Son olarak Montag ve arkadaşları. ve düşük ödül bağımlılığının ergenlerde internet bağımlılığı önemli bir yordayıcısı olarak saptanmıştır. ödül bağımlılığı. daha düşük ödül bağımlılığı. zarardan kaçınma. Kişilik ve Dürtüsellik .10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 08 Her Yönüyle İnternet Bağımlılığı İnternet bağımlılığında kişilik ve dürtüsellik Oturum Başkanı Panelist : Cüneyt Evren : Ercan Dalbudak Young’a göre internet tıpkı kumar gibi bağımlılık yaratmakta ve internet bağımlıları çeșitli dürtü kontrol bozukluğu belirtileri göstermektedir. Ancak DSM IV’te tanımlanan bağımlılık ölçütleri sadece kimyasal maddeler için belirlendiğinden ve davranıșsal bağımlılıkları içermediğinden ve kimyasal olmayan davranıșsal bağımlılıklar DSM IV’te “dürtü kontrol bozuklukları” olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak internet bağımlılığı. İnternet bağımlılığı olan üniversite öğrencilerinde ise. Çalışmalarda internet kullanımına bağlı davranış problemleri. Bununla birlikte bu konuda çok sayıda literatür bulunmaktadır. patolojik internet kullanımı. İnternet bağımlılığı ile kişilik arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışma yapılmıştır. işbirliği yapma. Bağımlılık ve kişilik bozukluğu ile ilişkilendirilen düşük kendi kendini yönetme ve işbirliği yapmanın da benzer bir şekilde internet bağımlılığında da önemli karakter boyutları olarak dikkat çektiği söylenebilir. Bu nedenle herhangi bir madde kötüye kullanımını içermeyen internet bağımlılığına en yakın bozukluğun DSM IV’te dürtü kontrol bozuklukları bașlığı altında yer alan “patolojik kumar oynama” olması nedeni ile tanı kriterlerine buna uygun olarak uyarlamıştır. Yüksek zarardan kaçınma. Cloninger’in kişilik modelinde ölçülen 4 mizaç boyutu (yenilik arayışı. yüksek yenilik arayışı ve düşük ödül bağımlılığı olduğu bildirilmiştir. Alkol bağımlılığının başlaması. Ancak günümüze kadar internet bağımlılığı kavramı henüz resmi sınıflama sistemleri içerisinde tanımlanmamıştır. internet bağımlılığının genel yapısının dürtü kontrol bozukluğu ile benzerlik gösterdiğini ve tanının DSM-IV-TR dürtü kontrol bozuklukları ölçütlerini temel alarak yapılması gerektiğini ileri sürmüştür. kendi kendini yönetme ve işbirliği puanları düşük bulunmuştur. Madde bağımlılığı olanlarda alkol bağımlılığı olanlara göre daha yüksek yenilik arayışı puanı. Anderson. bir çok komorbid psikiyatrik hastalığın eşlik edebildiği bir fenomen ve genel olarak bir davranışsal bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. Shapira ve arkadaşları. Yinede alkol/madde bağımlılığında olduğu gibi bu kişilik özelliklerinin bu hastaların tanınmasında ve tedavisinde önemli bir rolü olabileceği akılda tutulmalıdır. kendini aşma. Her ne kadar bu kişilik özellikleri internet bağımlılığı ile ilişkilendirilse de bunun bir neden mi sonuç mu olduğunu söylemek zordur. Ayrıca dürtüsellik ve kişilik özelliklerine ilişkin bilgiler yüksek riskli hastaları tedavide kalmaya teşvik edecek tedavi planlarının geliştirilmesinde yardımcı olabilir. Yüksek yenilik arayışı. DSM-IV madde bağımlılığı ölçütlerine göre internet bağımlılığını tanımlamıştır. problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır. sebat etme) ve üç karakter boyutu (kendi kendini yönetme. Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı. kendi kendini yönetme ve iş birliği yapma puanları bildirilmiştir. düşük kendi kendini yönetme ve işbirliği internet bağımlılığının şiddeti ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Riskli internet kullanıcılarında ise normal internet kullanıcılarına göre ödül bağımlılığı. Cloninger ve arkadaşları. kendi kendini aşma) tanımlanmıştır.

aile terapisi ve farmakoterapi yer almaktadır. kanıta dayalı henüz yöntemler yoktur. Farklı boyutları olan bu sorunun çözümü de farklı paradigmaların birlikte kullanımıyla mümkün olmaktadır.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 08 Her Yönüyle İnternet Bağımlılığı İnternet Bağımlılığında Yaklaşım Ve Tedavi Oturum Başkanı Panelist : Cüneyt Evren : Kültegin Ögel İnternet bağımlılığı tam bir tanı kategorisi olarak tanımlanmamış olmakla birlikte. günlük klinik pratikte ruh sağlığı çalışanlarının karşısına bir sorun olarak çıkmaktadır. Ancak tek başına bilişsel davranışçı terapinin yeterli olmadığı da araştırmalarda bildirilmiştir. Tedavinin birinci aşaması motivasyonel görüşmedir. etkinliği araştırılmış. Bu panelde. Bugüne kadar farklı yöntemler denenmekle birlikte en çok bilişsel davranışçı terapinin uygulandığı gözlenmektedir. Son aşama ise re-entegrasyondur. Yeterince tanımlanmamış bu bozukluğun tedavisinde de kabul edilmiş. konuyla ilgili literatür bilgisi sunulacak ve bugüne kadar yaşadığımız deneyimler paylaşılacaktır. İkinci aşamada bilişsel davranışçı terapi. Tedaviye aşamalı bir bakış açısının yararlı olacağı gözükmektedir. .

amacı ve nesnesinin ne olduğu da önem kazanmaktadır. dövüşler ya da saldırılarla belirlenmiş sinirlilik ve saldırganlık tanı kriterleri arasında bulunmaktadır. ödül davranışı ve amaca yönelik devamlılığındaki çeşitlemelerin bir bileşkesi olarak kişilik yaşamın ilk 2-3 yılı içerisinde şekillenmeye başlar. adli sorunlar. Ruhsal bir hastalık olarak kabul etsek bile cezayı hafifleten bir mazeret oluşturmamaktadır. ASKB ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunun bozukluğun nedenini saptamaya yönelik olduğu görülmektedir. ekonomik şiddet eylemlerine kadar uzanabilen geniş bir kavramdır. haz olmaması. yalan söyleme ile karakterize sık görülen bir bozukluktur. duygusal. Bu durumda antisosyal tarafından yapılan şiddetin niteliği. Suç sorumluluğu açısından eylemin işlendiği sırada mantık hatası içinde olma ve bunun akıl hastalığına bağlı olması. fiziksel (dövme. Antisosyal kişilik bozukluğu ise 15 yaşından beri süregelen. Psikiyatride en çok tartışmaya açık konu belki de nedensellik ilişkisidir. Bir görüşe göre kişilik bozukluğu “süregen hastalıktır”.tecavüz ve hatta öldürme) şeklinde olabileceği gibi. cezadan kaçma ve başkasının hakkının gaspı gibi özelliklerin ayırt edilmesi ve tartışılması faydalı olacaktır.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Antisosyallik mi Şiddeti Doğuruyor? Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Adem Balıkçı Şiddet.cinsel taciz. bireyin tehlikeden kaçınma. vicdansızlık. Bozukluğun farklı bir yanı tanı koymak için 18 yaş sınırının getirilmiş olmasıdır. ASKB vakalarının suç sorumluluğu tam olarak kabul edilir.sakatlama. gerçekleştirilecek işlemin doğası ve niteliğini bilmeme ya da yaptığının yanlış olduğunu bilmeme şeklinde tanımlanmaktadır.yaralama. Bu durum dolaylı olarak antisosyalin şiddeti doğurduğunun kabulü anlamına da gelmektedir. Bozuklukta dürtüsellik ve yineleyen kavga. erkeklerde toplam nüfusun %3’ü ve kadınlarda %1’i olarak saptanmıştır. başkasının hakkını saymama ve haklarına saldırma örüntüsü. Bununla birlikte 15 yaşından önce de davranım bozukluğunun izlenmiş olması gereklidir. Doğumsal genetik yapı üzerinde. tespit edilmesi son derece zor olabilen sözel. sorumsuzluk. Doğrudan öfkeye ve dürtüselliğe bağlı olan şiddet ile bir menfaat temini. Halk arasında görülme sıklığı. Bu durum genel olarak kabul edilmekle birlikte hastalığın genetik. . çevresel veya biyolojik olarak hangi nedenle oluştuğu ile ilgili net bir bulgu elde edilmesi bu hastaların suç sorumluluğunu da tartışmaya açacaktır. Bu da bozuklukla şiddetin ne kadar iç içe olduğunu açıkça göstermektedir. uyarı arayışı.

10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Antisosyal kişilik bozukluğu temelinde şiddetle nasıl başedilir? Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Ayhan Algül .

mahrumiyet ve ihmalkarlık olarak ayırt etmiştir. çocukta kendini ifade etme becerileri. Ancak şiddetin. Şiddetli cezalandırma ve tekrarlayan şiddet. iyi huylu hayvanların çiftleştirilmesinden doğan yavrular saldırgan dişilerce büyütüldüğünde saldırgan oldukları gösterilmiştir. Şiddet kategorilerini de fiziksel. olumsuz duygularını sözelleştirme ve empati yeteneği azalmaktadır. Zamanında müdahale edilemeyen ve tekrarlanan bu davranış örüntüleri ileride karşımıza antisosyal özellikler olarak çıkabilmektedir. kişilerarası ve kolektif olarak üçe ayırmıştır. öfkelerini bebeğe yansıtan annelerin çocuklarında ileri dönemde özellikle erkeklerde saldırgan davranışlar daha fazla saptanmıştır. İlk olarak şiddetin ne anlama geldiği üzerinde genel olarak anlaşmak gerekir.Sonuç olarak yapılan çalışmalar ve gözlemler şiddet ve davranış örüntülerinin sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Bağlanma çalışmalarında şefkat ve temel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan. Ancak şiddete maruz kalma ile antisosyal özellikler arasındaki doğrusal nedensellik tartışma konusudur. . miyelinizasyon. Çocuğun intrauterin yaşamdan erişkinlik dönemine kadar her safha da karşılaştığı şiddetin maladaptif tutumlara yol açtığı bir çok çalışmada gösterilmiştir. Erişkinlikte alınacak önlemlerin antisosyal davranışın elimine edilmesinde etkinliği çok daha azdır. Çünkü antisosyal davranışlarda çevresel etkenler kadar nörobiyolojik faktörlerde oldukça önemli rol oynar. Gözlenen bu paranoid kavrayış en sık görülen ve onları akranlarından ayıran en önemli özelliktir. Tüm diğer türlerde olduğu gibi erkekler kadınlardan daha fazla şiddete eğilimlidir. çevresiyle olan etkileşiminin ve geliştirdiği sosyal adaptasyonun kişilik gelişimi üzerine çok önemli etkileri vardır.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Şiddet Antisosyal Bireyleri Mi Doğuruyor? Antisosyal Davranış Örüntülerinde Şiddetin Yeri: Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Recep Tütüncü Şiddet ve antisosyal özellikler nedensellik bağlamında ele alındığında. inhibisyonu önleme. Beyin gelişiminin ergenlik sonrasına kadar devam ettiği göz önünde bulundurulacak olursa çevresel etmenlerin. Medya ve bilgisayar oyunların da yer alan şiddet şekillendirme. kritik dönemde izolasyonun iyi huylu denekleri saldırganlaştırdığı. Şiddet sonucu. Şiddete maruz kalan çocuklar aşırı uyarılmış. cinsel. Saldırgan davranışlar modelleme ve destek yoluyla da öğrenilebilmektedir. Bu da bize erkeği farklı kılan biyolojik faktörlerin şiddetin ortaya çıkışında rol aldığını düşündürmektedir. Dendrit ve akson dallanmaları. sinaptik bağlantıların yapısı ve sayısı çevresel uyaranlar ile de yakından ilişkilidir. Örneğin yapılan hayvan çalışmalarında anne ve babaları tarafından büyütülen farelerin yalnız annelerince büyütülenlere göre daha saldırgan olduğu. özellikle maruz kalınan şiddetin çocuğun kişilik gelişimine biyolojik anlamda olumsuz etkilerinin olacağı açıktır. İnsanın doğuştan getirdiği özellikleri yanında. heterojen etyolojide çevresel etkenler içerisinde sayılabilecek önemli bir kavram olduğu unutulmamalıdır. duyarsızlaştırma. psikolojik. Dolayısıyla beyin gelişiminin devam ettiği çocukluk ve ergenlik döneminde yapılacak akıllı müdahaleler ve şiddetin önlenmesi ileride ortaya çıkması muhtemel antisosyal davranışları azaltacaktır. insanlardaki şiddet davranışının en temel öncülüdür. Cinsiyetin yanında yapılan genetik çalışmalar saldırganlığın kalıtsal boyutu olabileceği üzerinde durmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti kişiye yönlendirilmiş. antisosyal davranışın içerisinde şiddet hemen her zaman mevcuttur. agresif hisleri uyarma. çevrelerini yanlış anlayabilen ve zararsız bir takım uyaranları tehlikeli olarak algılayabilmektedirler. risk almayı teşvik yoluyla davranışı etkileyebilir.

kortizol ve testesteronun amprik olarak şiddetle ilişkili olduğu bildirilmiştir (4). baş etme güçlüğüne ve impuls kontrolü. impuls kontrol. Antisosyal suçlularda yapılan serotonin 2A reseptör gen polimorfizmi çalışmasında 5-HT2A -1438 GG genotipi antisosyallerde kontrollere göre daha düşük bulunmuştur (3). sonuçta zayıf impuls kontrolü. Şiddet ve nörobiyolojik faktörler ile kişilik bozuklukları arasındaki ilişkiler oldukça karmaşıktır. insula ve orbitofrontal korteksi içeren çeşitli limbik ve paralimbik yapılarda anormal yapı/işlev bildirilmişse de beyin bozulmaları bir sebepten ziyade. prolaktin. özellikle de serotonin arasında açık bir ilişki vardır. Br J Psychiatry 2010. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. Yapılan bir çalışmada kavum septum pellusidum antisosyal kişiler. talamus. yargılama ve nezakette bozulmalara yol açar. kontrollere göre prefrontal korteks gri madde volümü daha küçük bulunmuştur. Şiddet ve serotonin ilişkisi öteden beri bilinen ve araştırılan bir husustur. Lee L. Yapılan çalışmalarda antisosyal suçlularda BOS/serum albumin oranları kontrollere göre daha yüksek bulunmuştur. Erken yaşta ihmal. travma ve kötüye kullanımlar beynin gelişimini etkiler. hipokampüs. Pardini D. dolayısıyla kesitsel çalışmalardan nedensel bir sonuca varmak da zordur. kendini kontrol. Öteden beri şiddet ve antisosyal davranışa nörogelişimsel bir temel hipoteze edilmişse de antisosyal popülasyonda yapılmış. hipotalamus. Beynin ceo’su olan prefrontal korteksin planlama. sosyalizasyon eksikliği ve zayıf empati ortaya çıkar (2). Kafa travması yaşamış kişilerde yapılan nörolojik araştırmalar bununla beraber genetik faktörler dışlanamazsa da beyin hasarının psikopati açısından etyolojik veya patofizyolojik önemine işaret etmektedir. bazı hormonlar özellikle adrenalin. dikkat. antisosyalite ve agresyonla ilişkili bulunmuştur. Raine A. erken nöral bozukluk gelişimini yansıtan yapısal bir beyin anormalliği çalışması yoktur. Suçlulara uygulanan nöropsikolojik testler yürütücü ve düzenleyici davranışta prefrontal lop disfonksiyonuyla ilişkili defisitler tanımlamaktadır. tepkide esneklik. Neurodevelopmental marker for limbic maldevelopment in antisocial personality disorder and psychopathy. 2. serotoninki kadar aşikar olmasa da agresyon ve antisosyalite ile ilişkili bulunmuştur. 2008. psikopatlar. Yanı sıra. Beyin görüntüleme çalışmalarında şiddet gösteren antisosyal erkeklerde beyin lezyonları olmaksızın. agresif ve psikopatik yetişkin bireylerde amigdala. prenatal ve natal komplikasyonlar da şiddetle ilişkili bulunmuştur. Agresyon ve bazı nörotransmitterler. Yang Y. Kaynaklar 1. yargı. Her ne kadar antisosyal. 197: 186-92. Prefrontal korteks ve onun anterior singülat korteksle ve amigdalayla bağlantılarındaki bozulma korku ve öfke artışına. posterior singülat. . Loeber R. tutuklular ve mahkumlar arasında kontrollere göre anlamlı düzeyde daha yüksek düzeylerdeydi (1). Kişilik bozukluklarında şiddet davranışıyla ilişkili biyolojik faktörler pek çok çalışmada araştırılmıştır. Colletti P. şiddetle yaşamanın makul bir sonucu olabilir.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 3 P 09 Psikopatın Ölümcül Gizemi: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Tedavisi Antisosyal Kişilik Bozukluğu Temelinde Şiddetin Nörobiyolojisi Oturum Başkanı Panelist : Kamil Nahit Özmenler : Servet Ebrinç Şiddet ülkemizde ve dünyada giderek artış gösterdiği görülen bir halk sağlığı problemidir. Serotoninin göreceli düşük seviyeleri veya azalmış serotonerjik aktivite impulsivite. Neurobiology and the development of violence: common assumptions and controversies. Diğer monoamin oksidaz (MAO) nörotransmitterlerinin olağan dışı düzeyleri. Obstetrik. 363: 2491-503. sonuçları öngörme işlevleri agresyon ve şiddet açısından oldukça önem arzeder. anterior singüulat.

. 4. Kaprinis GS. and Antisocial Parenting. Criminal Violence: The Roles of Psychopathy. 21: 84–92. 28: 402-426. Harris GT. Lalumiere M. Leucht S. Neurodevelopmental Insults. Fountoulakis NK. Current Opinion in Psychiatry 2008. Rice ME. Personality disorders and violence.3. Criminal Justice and Behavior 2001.

Gershon ES. Nwulia EA. van Os J. Genome-wide association of bipolar disorder suggests an enrichment of replicable associations in regions near genes. Scheftner WA. Kaynaklar 1. Koller DL. Bağlantı ve ilişki çalışmalarında. Kenis G. Foroud T. aday genleri içeren bir çok kromozomal bölge tanımlanmıştır. Lawson WB. çoklu genetik ve çevresel etkenler nedeniyle karmaşıktır. Peerbooms OL. Günümüzde bipolar bozukluk genetiğinde. 2. McMahon FJ. Zhang P. Bu panelde.159B(5):508-18. Zöllner S. Ancak şizofreni. Zandi PP. Rice J. Son yıllarda bipolar bozukluğun ailesel geçişine ilişkin pek çok araştırmada önemli bulgular saptanmıştır. ODZ gibi yeni aday genler tanımlanmaktadır. Am J Psychiatry 2011. Guo Y. Bunun yanı sıra. Goes FS. Pirooznia M. Metaanalysis of genetic association studies on bipolar disorder. de Hert M. Smith EN. Drukker M. bipolar bozuklukta bildirilen en güncel genetik bulgular sunularak gelecek çalışma alanları ve beklentiler tartışmaya açılacaktır. CACNA1C. genetik araştırmalar için en uygun fenotipin nasıl tanımlanacağı sorularını gündeme getirmiştir. Badner JA. bipolar bozukluğun psikiyatrik hastalıklar içinde kalıtılabilirliği en yüksek hastalıklardan olduğu gösterilmiş olmakla birlikte. Günümüzde. şizofreni için tanımlanan nadir büyük yapısal varyantların (copy number variants) hastalığın ortaya çıkışında önemli olduğu düşünülmektedir. Taylor J. NCAN.25(8):1530-43. Potash JB. Szelinger S. Panganiban C. küçük ve orta etki gücünde bir çok aday genin sorumlu olduğu görüşü kabul görmektedir. ANK3. Seifuddin F. Bu nedenle. Liu C. Hoogveld L.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi Bipolar Bozukluk Genetiği Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Kürşat Altınbaş Bipolar bozukluk klinik olarak iyi bilinen bir hastalık olmasına karşın.7(6):e1002134. bipolar disorder and unipolar depressive disorder: evidence for a common genetic vulnerability? Brain Behav Immun. Barrett TB. Nievergelt CM. McKinney R. Schork NJ. Zandi PP. Schulze TG. teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak. Hipolito M. Shilling PD. Potash JB. Ancak saptanan aday genlerin etki güçleri göz önünde bulundurulunca sonuçlar umut kırıcı görünmektedir. after GWaS: Searching for Genetic risk for Schizophrenia and Bipolar Disorder. yinelenemeyen küçük etki büyüklüğünde bir çok aday gen saptanmakla birlikte. Hastalığın kalıtımı. Mahon PB. İkiz çalışmalarında. Rutten BP. Bloss CS. Judy J. Edenberg HJ. Alliey-Rodriguez N. Coryell W. Delespaul P. Jancic D. Yapılan çalışmalarda bipolar bozukluğun kalıtılabilirliği %60-80 aralığında bildirilmiştir. özellikle son dönem tüm genom ilişki çalışmalarında. her ne kadar veriler tutarlı olmasa da. Meta-analysis of MTHFR gene variants in schizophrenia. Craig DW. Bipolar bozukluk genetiğine ilişkin. Berrettini WH. Byerley W. klinik heterojenite ve şizoaffektif bozukluk ve majör depresyon gibi hastalıklarla bazı belirtilerin binişikliği. 2011 Nov. etyoloji ve patofizyolojisi halen yeterince anlaşılamamıştır. Gershon ES. 2012 Jul. PLoS Genet. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. sistematik genom-boyu ilişki çalışmalarında bipolar bozukluk ve şizofreni için küçük etki büyüklüğünde ortak aday genlerin varlığı gösterilmiştir. . van Winkel R. 2011 Jun. orta büyüklükte etki gücüne sahip aday genleri saptamada genom boyu ilişki çalışmaları daha da önem kazanmıştır. MTHFR in Psychiatry Group. bipolar bozukluğa özgü daha büyük etki gücünde DGKH. Murray SS. Kelsoe JR. 168:253–256. Liu C. Greenwood TA. Keating BJ. 4. Mahon PB. 3. McInnis MG. Nurnberger JI Jr. özellikle son iki dekadda aday gen çalışmaları hız kazanmıştır.

İşlevsel görüntüleme yöntemleri arasında pozitron emisyon tomografisi (PET). Kimyasal görüntüleme manyetik rezonans spektroskopi (MRS) yöntemi ile mümkün olmaktadır. Bipolar bozukluk yaygın bir psikiyatrik hastalık olmasına rağmen sıklıkla geç tanınmakta veya yanlış tanı konulmaktadır. Nörobiyolojik araştırma sonuçları tanısal kesinliği artırmaya. Yapısal ve işlevsel nörogörüntüleme çalışmaları ile bipolar bozukluğun nörobiyolojik patogenezi hakkında kanıt sağlanmaya çalışılmaktadır. . tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve işlevsel manyetik rezonans (iMRG) görüntüleme sayılabilir. Yapısal manyetik rezonans görüntüleme (yMRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) bipolar bozukluk ile gri madde azlığının ilişkili olduğunu göstermiş ancak prefrontal korteks hacimlerinde değişiklik gösterilmemiştir. Anterior limbik ağ içerisindeki özel ilişkileri hedef alan çalışmalardan bipolar bozukluğun nörobiyolojisine dair güçlü kanıtlar sağlanacağı düşünülmektedir. Bipolar bozukluğun seyri ve ilaç etkisi görüntüleme bulgularını etkilemektedir. Amigdala ve hipokampus da ilgi gösterilen bölgelerdendir. nüfusun yaklaşık %3’ünü etkileyerek yüksek yeti yitimine neden olmaktadır. Beyin işlevleri dinlenme sırasında veya özel bir ödev sırasında saptanabilir. tedavi yanıtını kestirmeye ve yatkınlık faktörlerini tanımlamaya yardımcı olacaktır. Yapısal ve işlevsel nörokimyasalların tanımlanması bipolar bozukluğun patogenezini aydınlatmada yardımcı olabilir. Yapısal anormallikler işlevsel anormallik olarak tanımlanamasa da işlevsel çalışmalarda yol gösterici olmaktadır. Hastalığın değişik safhalarında subgenual ve orbitofrontal kortekste aktivasyon anormallikleri bildirilmiştir. Bipolar bozuklukta yapılmış yapısal görüntüleme çalışmalarında bazı nöroanatomik anormallikler tanımlanmıştır.5 insidans oranı ile.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi Bipolar Bozuklukta Nörogörüntüleme Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Mehmet Alper Çınar Bipolar bozukluk %1. şizofreni hastalığı olan kimselerden farklı olarak normal hipokampus ile artmış amigdala hacimleri bildirilmiştir. Bipoar bozukluğu olan kimselerde striatum ve talamus boyutlarında saptanan artış tüm çalışmalarda tekrarlanamamıştır.

bu nedenle bilişsel işlev bozukluklarının etyopatogenez ile ilişkili olabileceğine işaret etmekte. Bu konuşmada iki uçlu bozuklukta görülen bilişsel işlev bozuklukları özetlenecek. bilgi işleme hızı ve faal bellek gibi alanlarda tutarlı bulgular tespit edilmiştir.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi İki Uçlu Bozuklukta Bilişsel İşlevler Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Murat İlhan Atagün Son yirmi yılla birlikte. Bu nedenle psikiyatrik hastalıklar için klinik semiyoloji dışı geçerli ve güvenilir ölçüler gerektiği vurgusu yapılmış ve bilişsel işlevler bu bağlamda boyutsal yaklaşım çerçevesinde biyomarkır arayışları içinde farklı olası bir zemin varsayılmıştır. Başlıca sözel bellek. Birinci derece akrabalarda bilişsel işlev bozuklukları görülüyor olması yatkınlık mekanizmalarının hastalıkla birlikte bilişsel işlev bozukluklarına neden olabildiğini. Psikiyatrik hastalıkların heterojen olmalarının patogenez ve risk faktörlerinin tespit edilmesinin önünde en büyük engel olduğu düşünülmekteydi. . ardından fenotip tanımlamaya olası katkılarından bahsedilecektir. bu da bu varsayımla yola çıkan araştırmaların haklılığına işaret etmektedir. yürütücü işlevler. şizofrenide görülen araştırma dalgasına benzer biçimde iki uçlu bozuklukta bilişsel işlev bozuklukları ile ciddi biçimde ilgilenilmeye başlanmıştır.

3). 126:458-62. 2009. Altinbas K. 2-Guloksuz S. 30:497-521. Deniz G. J Affect Disord. ciddi yeti yitimine yol açan bu hastalığın etkin sağaltımını zorlaştırmaktadır. Gazioglu Bilgic S. Goldstein BI. van Os J. 4-Guloksuz S. Multipl skleroz. Bu sunumda İU bozukluk ile immün sistem arasındaki ilişki incelenerek ileriye dönük araştırmaların öncül sonuçları değerlendirilecektir. Oral ET. Bunlar. Woldeyohannes HO. Evidence for an association between tumor necrosis factor-alpha levels and lithium response. J Affect Disord. (in press). Oral ET. Oral ET. Deniz G. (in press). . Nutt DJ. Kenis G. 1.Öncelikli lityum olmak üzere çok sayıda sağaltım seçeneğinin immün sistem üzerindeki etkisidir (1). Aktas Cetin E. Öte yandan.İU bozukluğa sıklıkla eşlik eden tıbbi hastalıkların (ör. BMC Psychiatry. uyku ve iştah bozuklukları gibi somatik belirtilerin immün sistem ile doğrudan ilişkisi 2. Aktas Cetin E. 2010. diabet gibi) immün sistem ile ilişkisi 4.Soczynska JK. İmmün sistem ile İU bozukluk arasındaki ilişkiyi ortaya koyan gözlemler oldukça dikkat çekicidir. Lachowski A. McIntyre RS. 3-Cetin T. araştırmacıları farklı alanlara yönlendirmiştir.İnterferon tedavisinin depresif belirtilere yol açması 3. Kennedy SH. Kaynaklar 1. ötimik dönemde ise immün sistem dengesi kısmen korunmaktadır (2. Benzer etki düzeneklerine sahip sağaltım seçeneklerinin çoğu zaman İU bozuklukta yetersiz kalması. van Os J. Cytokine levels in euthymic bipolar patients. Gazioglu Bilgic S. Plasma concentrations of soluble cytokine receptors in euthymic bipolar patients with and without subsyndromal symptoms. Cetin T.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 10 Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi İki Uçlu Bozuklukta İnflamasyon Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Sinan Gülöksüz İki uçlu (İU) bozukluk ile ilgili patofizyolojik düzeneklerin halen tam olarak açıklanamaması. Guloksuz S. Halen yürütülmekte olan İU bozukluk sağaltımında minosiklin ve aspirin ekleme çalışmalarının erken sonuçları umut vericidir. Deniz G. metabolik sendrom. Bu bilgilerden yola çıkılarak yürütülen çok sayıdaki güncel araştırma manik ve depresif dönemin artmış inflammatuar cevap ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Cetin EA. İmmün sistem ile ilişkisi iyi bilinen lityumun uzunlamasına tedavi yanıt etkinliğinin temel bir pro-inflammatuar sitokin olan tümör nekrotizan faktör alfa (TNF-α) ile ilişkisi gösterilmiştir (4). The effect of tumor necrosis factor antagonists on mood and mental health-associated quality of life: novel hypothesis-driven treatments for bipolar depression? Neurotoxicology. İU bozuklukta görülen enerji kaybı. romatoid artrit gibi immün sistem hastalıklarında kullanılan immün düzenleyicilerin duygudurum belirtileri üzerinde olumlu etkisi 5.

(ii) biyolojik psikiyatrinin lokomotifi olan psikofarmakolojideki tedavi algoritmalarının birey tabanlı belirlenmesi ve (iii) teknolojik yetersizlikler SB araştırmalarının da ufkunu daraltmıştır. dahası kendine özgü bir nöro-fizyolojisi olduğu anlaşılmıştır. doğal bir ortamda uzun ve duyarlı bir ölçüm sağladığından. zihin kuramı bozuklukları. kabul edilebilir bir ekolojik geçerlikle ve yeterince ölçünlenmiş görevlerle uygulandığında . (i) Avrupa psikiyatrisindeki klasik ve güncel kuramların tekil bireyin çevreyle etkileşimini esas alması.kestirimci geçerliği yüksek biçimde ölçebilir.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? Psikiyatrik Bozukluklarda Sosyal Bilişin Near Infrared Spectroskopi (NIRS) ile Görüntülenmesi Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Bora Baskak Özellikle son on yılda sosyal bilişsel nöro-bilimin katkılarıyla sosyal biliş (SB) alanında son derece önemli bulgular elde edilmiştir: SB’nin davranışsal çıktısının genel bilişsel işlevlerin bir bileşkesi olmadığı. NIRS bu özellikleriyle psikotik bozuklukların etiyolojisinde epidemiyolojik bulgular ışığında ortaya atılan. sosyal yenilgi kuramlarının ya da çeşitli özgün sosyal etkileşim modellerinin sınanmasında kullanılabilir. . SB’yi. sosyal fobi. psikopati ve otizm gibi pek çok bozukluk aslında sosyal bilişsel bozukluklar olarak nitelenebilir ve SB’nin görüntülenmesi bu bozuklukların etiyolojisine dair önemli ipuçları sağlayabilir. Şizofreni. Non-invaziv bir yöntem olan NIRS. Buna karşın.

Bu bileşenlerin tümü sırasıyla dorsolateral prefrontal korteks. o adrese varana değin bunu uzamsal olarak kısa dönemli çalışma belleğinde işleriz. Kendi elde ettiğimiz sonuçlar üzerinde durulacak. depolama bileşeni. Ayrıca fNIRS sinyalinin özellikleri ve veri analizi sırasında karşılaşılabilecek zorluklar elimizdeki veriler üzerinden açıklanacaktır. Çalışma belleğinin bu işlemlerde yeralan alt-bileşenleri şunlardır: yürütücü bileşen. fNIRS ölçümleri üzerinden aktarılacaktır. tekrar bileşeni. rakamları sırasıyla içimizden tekrarlayarak çalışma belleğinde depolarız. olasılıksal öğrenme sırasında yoğunlukla kullanılan çalışma belleğinin aktivitesinin dinamik olarak nasıl gözlenebileceğine dair örnekler verilecektir. sağ/sol inferior frontal girus ve dorsal parietal kortekste lokalize olmuştur. kısa dönemli olarak faaliyet gösteren uzamsal ve sözel bilişsel işlevlerde yeralır. . çalışma belleğinin hasta ve sağlıklı populasyonlardaki faaliyetleri. Yada bir telefon numarasını akılda tutmak istediğimizde. Dolayısıyla yüzeyel olarak korteksten kayıt alabilen fNIRS cihazı ile çalışma belleğinin faaliyetlerini incelemek mümkündür. Örneğin bir adres tarifi aldığımızda.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? Çalışma Belleğinin Prefrontal Korteksteki Bileşenlerinin Fnırs Yöntemiyle Araştırılması Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Didem Gökçay Özet Çalışma belleği. Bu konuşmada.

invazif olmayan. Heidelberg. Pourrezaei K. Oksihemoglobin (Oksi-Hb) ve indirgenmiş formu deoksi-hemoglobin (Deoksi-Hb). H. Gulyas. B. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. başka bir deyişle metabolizmasının in vivo belirteci olarak kullanılabilir. Near-infrared spectroscopy for studying higher cognition. beyin dokusu oksijenlenmesinin.) Neural Correlates of Thinking. Y. Kraft. daha uzun sürede ve daha doğal bir ortamda kayıt alabilme imkânı sağlamakta.. PA. Diğer işlevsel görüntüleme yöntemlerine kıyasla ucuz. Bunce S. taşınabilir ve kolay uygulanabilir olması önemli avantajlarındandır. ışığın beyin dokusunda emilimini ölçmektedir. 25(4):54 . .drexel. 2010. optik bir yöntemdir. Springer-Verlag. Dolayısıyla bu veriler. 3. Philadelphia.edu/fNIR/CONQUER/Optical_Brain_Imaging. Hoshi. E. Functional Near Infrared Spectroscopy: An Emerging Neuroimaging Modality. Drexel University. özellikle karmaşık düşünce süreçlerinin değerlendirilmesinde ümit vaat etmektedir..biomed. Berlin. 2. E. beyin dokusunda absorbe olan ışığın emilim miktarı ile Oksi-Hb ve Deoksi-Hb seviyeleri hesaplanabilir. bu özellikleri nedeniyle de psikiyatri alanında. fMRI ve PET gibi diğer işlevsel görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak.. ışığın özgül dalga boylarında farklı emilim spektrumları ortaya çıkarmaktadır. PhD Thesis. Onaral B. Izzetoglu M. Kaynaklar 1. Beer-Lambert yasasına göre. in vivo koşullarda beyin oksijenasyonunun ölçülmesine olanak sağlayan. Ayrıca fNIRS. (2006). Special issue on Clinical Neuroengineering. (eds. fNIRS. Functional Near Infrared Spectroscopy based Brain Computer Interface.html 4..10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? "FNIRS Nedir? Çalışma Prensipleri Nelerdir?" Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Halise Devrimci Özgüven Fonksiyonel Near-infrared spektroskopi (fNIRS). (2010). Pöppel. Izzetoglu K. http://www. Ayaz.62.

FNIRS yöntemi daha önce Dikkat Eksikliği Hiperkativite Bozukluğu’nda kullanılmıştır. invaziv olmayan. metilfenidat yanıtı ve genotip ile beyim kan akımı ve oksi-deoksihemoglobin değerleri arasındaki ilişki de incelenmiştir. . Konuşmada. şimdiye kadarki literatür tartışılacak ve FNIRS özelinde dikkat işlevlerinin değerlendirilmesi üzerine görüşler sunulacaktır. Ayrıca. Bu çalışmalarda interferans kontrolü ve yanıt inhibisyonu sırasında DEHB olguları ile kontroller arasında farklar olduğu gösterilmiştir. Özellikle kortikal yapılardaki kan akımının ve oksi-deoksihemoglobin değerlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. uzun süreli veri toplanabilen ve nispeten ucuz bir işlevsel beyin görüntülemesi tekniğidir.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 11 Near Infrared Spektroskopi Psikiyatri Alanında Ne Vadediyor? Dikkat İşlevinin Araştırılmasında fNIRS Uygulamaları Oturum Başkanı Panelist : Halise Devrimci Özgüven : Özgür Öner İşlevsel Near Infrared Spektrsopkopi (fNIRS).

Yaşadıkları ve gizlemeye çalıştıkları bazı sorunların çaresi olduğunu. Ama her ilişkinin olduğu gibi. etik kurallar. ilgisiz şeylerde psikiyatriden çözüm istemeye. hastalara ve hastalıklara doğru yaklaşım için. Onları yenileri izledi. Gerçekten bilgilenme. Bunların hepsi toplum sağlığı açısından önemliydi. Bazı uzmanlar. doğru seçimleri yapmak. Bazen kırıcılığa varan bu eleştirilere rağmen devam ettiler. Bize düşen görevler belli. Çoğu kısa sürede yok oldu. Medyada Yer Almak Oturum Başkanı Panelist : Burhanettin Kaya : Bengi Semerci Uzun yıllar psikiyatrinin. İnsanların bilgilendirilmesi gerektiğini söylemeye başladılar. hatta zarar verici yöntemlerin reklamını yapmaya başladı. Kendi meslektaşları arasında kimi zaman övüldüler. Aynı zamanda iyi bir medya okur-yazarı olmanız gerekir. hem de önemli şeyler oldu. zarar vermeme ilkeleri geçerlidir. kimi zaman eleştirildiler. Bir çoğumuz onun önerileriyle. kendini şarlatanlıklar için reklam aracı olarak kullandırmamak. Atalay Yörükoğlu’ydu. Bu ilişki de medyaya düşen görev. Dr. Prof. kendi reklamları olarak gördüler. Onların ilklerinden biri. bu ilişkinin de düzgün ve kurallara uygun yapılması gerekiyor. Medyada yer almak için sadece işinizi iyi biliyor olmak yeterli değildir. gitmeleri gereken yerin bir uzman olduğunu fark ettiler. hasta ve hastalıkları rencide edici haberler yerine halkı bilgilendirici. Bu bir hekimlik çalışmasıdır ve hekimlik uygulamasında uyulması gereken. Onu diğerleri takip etti. Sonra yavaş yavaş birileri bunun dışına çıkmaya başladı. uyarıcı bir yayın yapmaktır. fark etmeden gereksiz. Medya ise bazen ipin ucunu kaçırdı ve psikiyatrinin her kapıyı açan bir anahtar olduğu düşüncesine kapılıp. doğruluk. . Söz konusu çocuklar olduğu zaman tüm bunlar çok daha önem kazanır. Psikiyatristlerin medya önünde yaptıkları ortak yanlışlar nedir? Ve hem yazılı hem de görsel basınla iletişimi geliştirmek için neler yapılmalıdır. medyayla ilişki çok önemli. ne yapmaya çalıştığını öğrenmeye başladılar. verdiği bilgilerle doğru büyüdük.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 7 P 12 Psikiyatristler Medyayı Nasıl Okumalı? Nasıl Yer Almalı? Çocuk Psikiyatrı Gözüyle Medyayı Okumak. insanlar asıl amacı gördü ve umursamadı. psikiyatrinin tanınması. Ama insanlar psikiyatrinin ne olduğunu. ilk anda ilgi çekseler de. bu süreci eğitim ve bilgi vermek değil. doğru çocuklar yetiştirdik. Kurallar doğru konmalı ve mesajlar net verilmelidir. Bu arada olumsuzluklar olmadı mı? Oldu. başkalarının da benzer yakınmaları olabileceğini. hastalıkların ve özellikle psikiyatri doktorlarının gizemli olması gerektiği savunuldu.

Psikiyatristlerle ortak noktamız insan. hekimler gazeteciyi meslek etiğine uygun davranmamakla suçluyordu. kayda değer eleştirilerle haksız. savaş naralarının atıldığı. Bunu yapabilmek için de kuşkusuz her söylenene hoşgörüyle. Hergün bombaların patladığı. haklı. Bu da kimi zaman övgüleri getirir ama çoğunlukla eleştirileriz. O nedenle gazeteci-hekim ilişkisi sözkonusu olduğunda eleştirilen hep gazeteci tarafı olabiliyor. Bir de mesleki taassuptan dolayı kamuya açık alanlarda ve hatta meslek örgütlerinde kendilerini fazla eleştirmiyorlar. Bir gazeteci arkadaşımız bir ameliyata girmiş. ilkel eleştirileri ayırt edebilmek. medyayı eleştirmeyi doğal görmekle kalmıyor. Bu hekimler içerisinde psikiyatristlerin hiç de azımsanamayacak düzeyde olduğunu da söyleyebiliriz. işimiz üzerine her sözü söyleme hakkını kendinde görür. Zaten Türkiye’de kiminle karşılaşsanız gazeteciliği biz gazetecilerden daha iyi bilir. hem de kapalılar. Çünkü eleştiriye alışığız ama açık değiliz. Keşke gazeteciler ve psikiyatristleri karşı karşıya getirebilsek ve sadece kendilerini eleştirmelerini isteyebilsek… . üzerinde kara bulutların dolaştığı bir ülkede yaşayan insanların duygu ve düşünce dünyalarıyla ilgilenen psikiyatristlerin işi de en az biz gazeteciler kadar zorlu. skandalların eksik olmadığı. subjektif. O daha kolay gelebiliyor. Fakat eleştiri okları kendilerinde yöneldiğinde gazeteciler ve psikiyatristler epeyce farklılaşıyor. gazetecilerden farklı olarak eleştiriye hem alışık değiller.Ancak böyle davranırsak o eleştirileri kendimiz ve mesleğimiz için artı değere dönüştürebiliriz. eleştirdikleri medya aracılığıyla medyatik olmaya çalışmayı da yadırgamıyorlardı. Hatta gazeteciler de birbirini kıyasıya eleştirir. Galiba temel sorunlardan biri bu noktada yatıyor. Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi olarak. yerinde. bir hekim örgütünün bildirisini hatırlıyorum. Anlaşılan hekimler.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 7 P 12 Psikiyatristler Medyayı Nasıl Okumalı? Nasıl Yer Almalı? Gazeteci gözüyle medya ve psikiyatri Oturum Başkanı Panelist : Burhanettin Kaya : Faruk Bildirici Biz gazeteciler eleştiriye alışığız. felaketlerin. Maalesef bunu yeterince başardığımızı söyleyemem. Mesleğimizin doğası gereği yaptığımız ya da yapmadığımız işler nedeniyle hep göz önündeyiz. Medyayı aklamaya çalışmıyorum. Gazeteciler kadar göz önünde değiller yani. Kimi hekimlerin medyatik olma çabası içine girmeleri! Medyatik olan kimilerinin de orada tutunabilmek için popüler söylemler geliştirmeleri. Aslında psikiyatristler de mesleklerin icra ederken diğer hekimler gibi daha öznel alanlarda çalışıyorlar. röportaj yapmıştı. Tersine insan sağlığı ile ilgili bu tür yanlışlara medyanın zemin hazırladığının da farkındayım. Psikiyatristler. Oysa gazeteci doktorlardan izin alarak girmişti ameliyathaneye! Dolayısıyla da mesleki etikten söz edeceksek öncelik tıp etiği olmalıydı bence. algılama ve anlama çabasıyla yaklaşmak gerek. Önemli olan o eleştirilere açık olmak.

Bu değer yargıları sanıldığı gibi hakikati temel almaz. Çerçeveleme: (framing) gerçekte olup biten yerine gerçeğin bir bölümünün algılanmasını ya da gerçeği çarpıtarak algılanan gerçeğin var olan gerçekten çok farklı olmasını sağlamak. Bu süreç en muhafazakar haberlerin bile pornografik bir dille verilmesinin önünü açar. maruz kalma oranları (rating. tiraj vb. Tabi bu ideoloji ve değer yargılarının örneğin GLBT bireyler ve hakları konusunda ne kadar eşitlikçi ve özgürlükçü olduğu da belirleyici olacaktır. Her medya grubu haberlerini kendi kontrolündeki tüm medya kanallarında hemen hemen aynı şekilde verme eğilimi gösterir.) iki önemli etkide bulunur. Sterotip oluşturma: Medya herhangi bir kimlik halini kendi bildiğince şekillendirerek okurun o kimlik hakkındaki bilgi ve değer yargısını inşa eder. Eleştirel medya okurluğunun en güvenli yolu ise medyanın sunduğu ideoloji ve değer yargısına değil okurun kendi ideolojisi ve değer yargılarına güvenmesidir. Egemen ideolojinin yeniden üretilmesi kitlelerin bu ideolojiyle biçimlenmesi ve tepki vermesi günümüz medyasının temel işlevidir. Medyanın haber inşa süreci Haberdar etmekten çok tek tip düşünce ve tepki üreten medya bu üretimi üç temel yolla gerçekleştirir. Medyanın toplumu tektipleştirme süreci geniş kitlelere ulaşabilirliğiyle yakın ilişkilidir. Çok okunmanın yolu ortalamanın altındaki eğitim. Medya en ilkel. bilgi ve olgunluk düzeyine seslenen haber tarzına zorlar. en gerici değer yargılarına seslenir ve bunu en kışkırtıcı şekilde vermeye çabalar.10 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 7 P 12 Psikiyatristler Medyayı Nasıl Okumalı? Nasıl Yer Almalı? Psikiyatr Gözüyle Medyayı Okumak Ve Anlamak Oturum Başkanı Panelist : Burhanettin Kaya : Selçuk Candansayar Özellikle yaygın medya ulaştığı toplumun değer yargılarını ve kimlik algısını oluşturur. Hikayeleştirme: haberin inşa edilirken ana fikir ve temasının amaçlanan bilgiyi biçimlendirecek şekilde inşa edilmesi. . Okunma.

dürtüsel şiddet içeren suç davranışında öne çıkmakla beraber gen-çevre etkileşimine dair tutarlı kanıtlar bulunmaktadır. . Plasticity Genes. İnsan davranışına ait biyolojik kuramlar her ne kadar gelişim sürecinde olsa da ileriye yönelik araştırmalar ile bu yönde çözümlemeler daha da kolaylaşacaktır. etkilenen erkeklerde hafif mental retardasyon ile beraber tecavüz.and Evidence for Disturbed Monoamine Metabolism. Am. (1993) X-Linked Borderline Mental Retardation with Prominent Behavioral Disturbance: Phenotype. Am Sociol Rev. (2011) Social Environment Variation. 52:1032-1039. 4) Abay E. p: 57-74. Bu sunumda elimizde var olan kısıtlı ve kesin yargılara varmak için görece yeni olan ama faydalı olabilecek homisidal davranış nedenlerine yönelik güncel genetik bilgiler paylaşılmaya çalışılacaktır. Dopaminerjik sistemin insan vücudunda haz-ödül sisteminin parçası olması ve dopamin salınımı ile öforik duygular oluşturması nedeni ile davranış genetiği çalışmalarında dopaminerjik genler öne çıkmaktadır. Genet. Şiddet ve agresyona yönelik davranış genetik çalışmaları nörotransmiterler üzerine odaklanmakla birlikte dopaminerjik sistem ve serotonerjik sistem üzerine yoğunlaşmaktadır. 3) H.Brunner et al. Bununla beraber şimdiye kadar yapılan genetik araştırmalar MAO-A aktivitesinde değişikliğe sebep olan genetik varyantların ve Y kromozomunun şiddet davranışına yönelik etkilerine dair tutarlı kanıtlar sunmaktadır. 2) M.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 1 P 13 Psikiyatride Saldırgan Davranışın Genetiği Homisid davranışın genetiği Oturum Başkanı Panelist : Kürşat Altınbaş : Erhan Akıncı İnsan davranışını belirleyen etmenler arasında psikososyal gelişim kadar kalıtımsal özellikler de önemli yer tutmaktadır. Kaynaklar 1) Ronal L. Kromozom anomalileri ve DNA polimorfizmi. şiddet. 3:21-26. Evolutionary and Genetic Explanation of Violent Crime (Chapter IV). psikanalitik ve biyolojik kuramlar öne sürülmekle beraber son yıllarda nörobiyolojik çalışmalar ile genetik etkenlerin şiddet davranışının oluşumundaki rolü ile ilgili veriler mevcuttur. and Agression: Evidence for the Differential Susceptibility Hypothesis. Tuğlu C.J. SAGE Publications. (2000) Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojisi: Klinik Psikiyatri. 1993 Yılında ilk kez Brunner ve arkadaşları tarafından tanımlanan X kromozom bağlantılı MAO-A aktivitesinden sorumlu yapısal gen polimorfizminin (Xp 11-22). Genetic Localization. İnsan Genom Projesinin genetik çalışmalara kazandırdığı ivme ile psikiyatrik bozuklukların etyolojisine yönelik moleküler sitogenetik ve moleküler genetik çalışmalar da son yıllarda artmıştır. Serotoninin inhibitör özellikleri ile davranışların doğal fren sistemini sağlayan nörotransmiter olduğu bilinmekle beraber şiddet ve agresyona yönelik genetik araştırmalarda serotonerjik sistemde önem kazanmaktadır. 76(6): 833–912. Hum.Simons.G.Gottschalk. kundakçılık ve teşhircilik gibi belirgin davranış problemlerinin nedeni olduğu belirtilmiştir. Şiddet ve agresyonun nedenleri hakkında sosyal öğrenme. Son yıllarda psikiyatrik bozuklukların ve insan davranışı ile ilgili kuramların nörobiyolojik sebeplerine yönelik çalışmalarda genetik araştırmalar öne çıkmaktadır. . (2010) Violent Crime: Clinical and Social Implications.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 1 P 13 Psikiyatride Saldırgan Davranışın Genetiği Saldırgan davranışın genetiği Oturum Başkanı Panelist : Kürşat Altınbaş : Serap Özçetinkaya .

2) McGuffin P. Daha sonra tıbbın bu alanda gelişmesiyle intihar davranışının hangi kromozom üzerinde yerleştiğinin tahmin edilebildiği gen haritalama işlemi gerçekleştirilmiştir ve ilişkilendirme (association). Öfke. evlat edinme çalışmaları yapılmıştır. Bu aday genlerden en önemlileri serotonin taşıyıcı reseptör (SERT).O-metiltransferaz (COMT). 3) Brent DA. bazı hastaların intihar girişiminde bulunmamaları intihar davranışı için yapısal yatkınlık ya da genetik eğilimin varlığının önemine ve bunun da psikiyatrik hastalıktan bağımsız olduğuna işaret etmektedir. suicide. Kaynaklar: 1) Roy A. tirozin hidroksilaz (TH) genleridir. 22: 61–65. katekol. 5HT2A). İntihar davranışında genetik etkenlerin rolünü belirlemeye yönelik. triptofan hidroksilaz (TPH). Am J Med Genet C Semin Med Genet. Yani bazı bireylerin yapısal olarak intihar davranışına daha yatkın oldukları ve bu yapısal yatkınlığın dürtüsellik. 133C:13–24. 152: 1075–1076. Mann JJ (2005) Family genetic studies. 5HT1B. monoamin oksidaz A(MAOA). . ilk olarak. Farmer A ve ark. Am J Psychiatry. Araştırma sonuçları genetik faktörlerin rolünün. bazı serotonin reseptörleri (5HT1A. diğer ruhsal hastalıklar ve psikolojik stresörlerden bağımsız olarak %30-50 oranında olduğunu göstermektedir (1. Marusic A. İntihar ve duygudurum bozuklukları klinik olarak birbirleriyle örtüşen tablolar olmalarına ve hatta intihar riskini en çok psikiyatrik bozukluğun artırdığı bilinmesine rağmen. bağlantı (linkage) analizleri ile intihardan sorumlu olduğu düşünülen aday genler tespit edilmiştir. dürtüsellik gibi bazı ara fenotiplerin temelindeki genetik mekanizmaların intihar davranışıyla bağlantılarının gösterilmesi yapısal yatkınlık kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Sarchiapone M ve ark.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 1 P 13 Psikiyatride Saldırgan Davranışın Genetiği Suicid Davranışın Genetiği Oturum Başkanı Panelist : Kürşat Altınbaş : Serhat Tunç İntihar davranışının oluşumunda genetik etkenlerin rolü ile ilgili tutarlı kanıtlar vardır. Bu sunumda intihar davranışına yönelik güncel genetik bilgiler paylaşılmaya çalışılacaktır. (2001) What can psychiatric genetics offer suicidology? Crisis. aile. (1995) Attempted suicide among living co twins of twin suicide victims. and suicidal behavior. ikiz. Bugün için intihar davranışının psikopatolojilerden ve psikolojik stresörlerden bağımsız bir şekilde birden fazla genin birbiriyle etkileşimi ve çevre faktörlerinin de olaya katılmasıyla çok etkenli bir şekilde kuşaklar arası karmaşık kalıtım yoluyla aktarıldığı düşünülmektedir. agresyon gibi kalıtılabilir kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir (3). Segal NL. 2).

(s.) diğerlerinde uygulanmamaktadır. Can J Psychiatry 48: 215-221 3. Diğer tıp dallarından farklı olarak kurumun teknolojik imkanlarının katkısı sınırlı olmaktadır. Kurumda eğitim alacak kişinin seçiciliğini azaltan bu yöntem eğitim programlarının belirlenmesinde uzmanlık öğrencisinin etkinliğini azaltmaktadır. diğerlerinde tek bir yapı bu iki görevi de üstlenmektedir (2). İngiltere. ruh sağlığı uygulayıcısının yeterli psikiyatrik değerlendirme ile nitelikli ruh sağlığı tedavilerini uygulama kapasitelerini geliştirir ve ruh sağlığı sorunu ve bozukluğu olan geniş bir kitleye kapsamlı tedavi yaklaşımları sunmasını sağlar (1). Ülkemizde de yakın zamana dek psikiyatri uzmanlık eğitimi için gerekli toplam süre 5 yıl iken bu süre önce 4 yıla indirilmiştir. Yine Avrupa ülkelerinin kabaca üçte birinde eğitim öncesinde bir sınav uygulanırken (Fransa. Bu sebeple asistan eğitimini bilimsel. Kramer TAM.tr/pdfdosyalar/mevzuat/TUEY. International Review Of Psychiatry. uygulanan eğitimin temel ürünü olan psikiyatri uzmanlarının donanımı da büyük farklılıklar göstermektedir (4).gov. Psikiyatri uzmanlık eğitimi için gerekli süre ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir.Tükel R. Çoğu ülke bu ihtiyaçlar çerçevesinde çekirdek müfredatlar hazırlamaktadır. 15:467–475 6-Singh B. Uluşahin A (2009) Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi.saglik. Ülkemizde psikiyatri alanında uzmanların yetiştirilmesinden ve değerlendirilmesinden Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) sorumludur (3). Ülkemizde uzmanlık eğitimine başlayabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yapılmaktadır. Geneva: WHO 2.Scheiber SC. ardından kısa süreli değişiklikler yaşansa da son süre 4 yıl olarak belirlenmiştir.tuk. Ülkeler arasında uzmanlık eğitiminin yapılanmasındaki temel farklılıklar. Adamowski SE (2003). yerini ve süresini belirleyen kurumlar bulunmaktadır.23) Ankara:Tuna 5. (2005) Atlas: Country profiles of mental health resources. Hergüner S (2006). Ülkemizde de benzer bir uygulama görülmektedir. Birçok ülkede bu eğitimin içeriğini. Eğitim programının içeriği ve rotasyon süreleri de büyük farklılık göstermektedir. ülkelerin geliştirdiği sağlık politikaları. yöntemini. The implications of core competencies for psychiatric education and practice in the US. Psikiyatrinin sunduğu hizmetlerde niteliği halen uzmanın eğitimi belirlemektedir. Örneğin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ülkemizde ayrı bir uzmanlık dalı ve Erişkin Psikiyatri Eğitiminde bir rotasyon programı iken Avrupa ülkelerinin üçte birinde Erişkin Psikiyatri Uzmanlığı içinde yer almaktadır (5). kurumların olanaklarına ve kurumlardaki eğiticilerin nitelik ve niceliğine göre oldukça değişkenlik göstermektedir. çağdaş göstergeler ve yerel ihtiyaçlar ve uzmanlık öğrencilerinin talepleri ile uyumlu hale getirme çabası süren bir uğraş olacaktır.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 14 Psikiyatri Eğitimini Asistanlara Sorduk Dünyada Asistanlık Eğitim Modelleri Oturum Başkanı Panelist : Deniz Ceylan : İshak Saygılı Dünya Sağlık Örgütüne göre “psikiyatri eğitimi”. Literatürden elde edilen bilgiler ışığında ülkeler arası uygulama farklılıkları dikkat çekmektedir.WHO. Psychiatric education and training in Asia. Alkın T. bu süre 3 ve 7 yıl arasında değişmektedir. Macaristan. Kaynaklar 1.http://www. Eur Child Adolesc Psychiatry. Bazı ülkelerde eğitim programının hazırlanması ve yeterliliğin değerlendirilmesi ayrı kurumsal yapılar tarafından sürdürülürken. Child and adolescent psychiatry training in Europe: differences and challenges in harmonization. 20: 413418 . vb.pdf 4. kurumların tarihsel gelişimi ve yerel ihtiyaçlarla büyük oranda değişmektedir (6). Eğitimin etkinliği açısından bu müfredatları hazırlayan kurumlar hem bilimsel gereklilikleri hem de kültürel farklılıkları gözetmeye uğraşmaktadır. Doğangün B. Bunun sonucunda.Karabekiroğlu K.Yeterlik ve Eğitimin Akreditasyonu.Ülkemizde uygulanan psikiyatri uzmanlık eğitimi. Ng C (2008). Ülkemizdeki durumu daha iyi anlayabilmek ve kültürel farklılıkları da dikkate alan etkin bir model oluşturabilmek için dünyadaki diğer psikiyatri uzmanlık eğitim modelleri incelenmiştir.

org.7.aspx?menu=114 .http://www.psikiyatri.tr/page.

asistanlık özlük hakları konusunda sorunların ortaya çıkarılmasını hedeflemiştir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon2 P 14 Psikiyatri Eğitimini Asistanlara Sorduk Türkiye Psikiyatri Asistan Profilinin İncelenmesi Oturum Başkanı Panelist : Deniz Ceylan : Necip Çapraz Türkiye’de psikiyatri uzmanlık eğitimi uzun yıllardan beri verilmektedir ve başarılı sonuçların yanı sıra gerek teorik alanda gerekse de pratik alanda eksiklikler göze çarpmakta ve bunlar tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından dile getirilmektedir. Psikiyatri uygulamasının en önemli ayaklarından biri olan psikoterapi gerek teorik gerekse de pratik olarak verilememektedir. Katılımcıların %80’i performans sisteminin uzmanlık eğitimini olumsuz etkilediğini söylemiştir. Daha güncel bir sorun olarak ise katılımcıların %72’si sözel şiddete maruz kaldığını söylerken. genel memnuniyeti ölçmeyi amaçladık. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatride Asistanlık Çalışma Birimi içinde kurulan bir grup tarafından hazırlanan anket formları. yıllık izin kullanamama. Bu çalışmada Türkiye’deki psikiyatri asistan hekimlerinin genel bir profilini elde etmeyi. Sonuç olarak ülkemizde psikiyatri eğitimi sürecine eğitim alanların. Anket sosyodemografik bilgiler. alınan eğitim kurumundan. psikiyatri eğitimi veren kurumlardaki gönüllü temsilcilere basılı olarak gönderilmiştir. katılımı konusunda hala eksiklikler mevcuttur. %85’i ise geleceği planlamada güçlük yaşadığını belirtmiştir. Değişen sağlık sistemi hekimlerin hem hizmet üretiminde zorluklara neden olmakta hem de aldıkları eğitimin niteliğinde belirgin düşüşlere neden olmaktadır. %21’i fiziksel şiddete maruz kaldığını söylemiştir. . nöbet ücreti ve ek ödemeler gelmiştir. Asistanların %60’ı özlük haklarıyla ilgili sorun yaşarken. Türkiye Psikiyatri Derneği’nden beklentileri değerlendirmeyi. %70’i ekonomik zorluk yaşadığını. bireysel süpervizyon alabilmede eksiklikler tanımlanmış. Özlük haklarıyla ilgili yaşanan sorunların başında nöbet ertesi izin. Katılımcıların %95’i de psikoterapi eğitimlerinin Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından desteklenmesi ve verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Sonuçlarda özellikle psikoterapi eğitimlerinde. eğitim alınan kurumun yapısal ve eğitim içeriği özellikleri. genel olarak psikiyatri eğitiminden. iş yoğunluğu ve eğitici sayısının yetersizliği ise eğitim eksikliğine gösterilen en sık nedenlerin başında gelmiştir. yani asistanların. psikiyatri uzmanlık eğitiminin durumunu ortaya koymayı.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 14 Psikiyatri Eğitimini Asistanlara Sorduk Tıpta uzmanlık eğitiminin dünü ve bugünü Oturum Başkanı Panelist : Deniz Ceylan : Raşit Tükel .

Bu durum özellikle yoksunluk bulguları şiddetli olan eroin ve kokain kullanıcıları için geçerlidir. Deneysel ortamlarda doğru sonuçlar elde etmek için agresyonun sınırlanmamasının doğuracağı deneklerin zarar görebilme ihtimali bu çalışmalarda oluşan etik ikilemdir. elektrik şok uygulamaları. Ancak gerek insanlarda gerekse hayvanlarda agresyonun araştırılmasına yönelik deneysel çalışmaları yapmak aynı zamanda etik bir ikilemi de beraberinde getirir. (4) Ekonomik değerleri yüksek olan eroin ve kokain gibi uyuşturucaların ticaretine bağlı yasadışı süreçlerde ortaya çıkan agresif davranışlar ve şiddet. Bu yolları 4 ana başlık altında toplayabiliriz: (1) Maddelerin kullanımı veya yoksunluk durumları beyin mekanizmalarını direkt olarak aktive ederek agresyona neden olurlar. Her bir uyuşturucu madde doğrudan veya dolaylı olarak değişik yollarla agresif ve şiddet içeren davranışları etkilerler. Geçmişte çevresel şartlar hoş olmayan şekillerde düzenlenerek deneklerde agresif ve defansif davranışlar oluşturularak yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler kullanılıyordu. Yaklaşık 25 yıldır bağımlı hastalarla çalışan bir meslektaşınız olarak kanıtlara ama özellikle kendi deneyimlerime dayanarak konuşmamı yapacağım. bagımlılık yapma potansiyelleri. Bu yaklaşımlar etholojik nörolojik ve çevresel-psikolojik araştırma geleneklerinden kaynaklanır. Ancak bu durum özellikle gecmişlerinde agresif davranısları olan insanlar içi geçerlidir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 15 Şiddet Ve Bağımlılık Bağımlı Kişide Şiddet Davranışının Ele Alınması ve Tedavisi Oturum Başkanı Panelist : Defne Tamar Gürol : Ayhan Kalyoncu Şiddet. (2) Yoksunluk durumunda olan bağımlıların madde arayışı içerisindeyken gösterdikleri agresif veya şiddet davranışları.neurobiyolojik mekanizmalar. 1960 lı yıllarda bilimsel araştırmalarda uygulanan agresyon modelleri deneklerin tehlikeli durumlara maruz bırakılmaları. Bu maddelerin tek başlarına veya alkol ile birlikte kullanıldıklarında oluşan tahripkar davranışlardan hemen bir sonuca varmak yanlış değerlendirme olacaktır. Hic bir genel prensip bu maddelere uygulanamaz. yemek ve uyaran kısıtlanması gibi major çevresel manipulasyonlar şeklindeydi. (3) Özellikle halüsünojen ve alkolün intoksikasyon durumlarında ortaya çıkan agresif davranışlar. Methodolojik olarak agresyon araştırma modelleri değişik bilimsel yaklaşımlar içermektedir. Deneysel çalışmalar için karşımıza çıkan bu kısıtlamaları göz önüne aldığımızda uyusturucu ve alkol kötüye kullanım ve bağımlılığı ile insanların agresif ve şiddet içeren davranışların araştırılması için yapılacak olan çalışmaların etiyolojik. yasal ve sosyal kısıtlamalar. Halbuki insanlarda yapılan araştırmalar çoğunlukla alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra ortaya çıkan agresif davranışların sıklığını ölçmek ve nedenleriyle ilişkilendirmeyi hedefleyen çalışmalardır . Agresyon ve şiddet davranışları ile ilgili çalışmaları gözden geçirdiğimizde hayvanlarla yapılan sistematik deneysel çalışmaların öncelikli amacının agresif davranışların yakın ve uzak nedenlerini araştırmak olduğunu görürüz. Şiddet ve agresif davranışların nedenlerine yönelik yapılan çalışmalar araştırmacıların ilgi odağı olmuş ve bazı deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bağımlılık yapan psikoaktif maddelerin her biri farmakolojik özellikler. Diğer panelistlerin ve dinleyicilerin katılımı ile konuyu geniş bir şekilde ele alsacağımızı düşünüyor ve sizleri panelimize davet ediyorum. kullanıldıklarında oluşan beklentiler ve kültürel gelenekler acısından birbirlerinden farklıdırlar. nörolojik ve çevresel-psikolojik boyutlarda ele alınması gereği ortaya çıkar. . verilen ödüllerin ellerinden alınması. aslında toplumumuzda yaşamın her alanında sıkça baş vurulan bir hareket tarzı olmasına rağmen söz konusu uygulayanlar bağımlılar olduğunda biz psikiyatristler dahil herkesin tepkisi ne yazık ki abartılı şekilde olumsuz olmaktadır.

.Konuşmamın kalan bölümünde sıra ile her bir psikoaktif maddenin ayrı ayrı agresyon ve şiddet ile olan ilişkisini değerlendireceğim ve bağımlı hastalarca uygulanan şiddetin tedavisi için etkili yaklaşımlardan bahsedeceğim. Son olarakta günlük meslek pratiğimizde karşılaştığımız bağımlı hastaları özellikle poliklinik şartlarında nasıl yönetebileceğimize dair örnekler üzerinden klinik deneyimime dayalı vereceğim önerilerle konuşmamı sonlandıracağım.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 15 Şiddet Ve Bağımlılık Bağımlı Kişide Şiddetin Öngörülebilmesi Oturum Başkanı Panelist : Defne Tamar Gürol : Figen Karadağ Sağlık çalışanlarının yarıya yakının kariyerleri boyunca şiddette maruz kaldıkları bildirilmektedir. Şiddetin her zaman hastanın bizzat tehdit etmesi kadar açık olmayabilir. hem de şiddete maruz kalma için risk faktörleri olarak gösterilmektedir. erkek cinsiyeti. doi: 10.1001/archpsyc. 2012 Aug 15. . Weiner DA. Teplin LA. Abram KM. 2005. Bu konuşmada madde kullanımı ve şiddet arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler ile şiddete uğrama ve şiddet gösterme arasındaki ilişkiye de değinilecektir.911. madde kullanımı ve zorlayıcı yaşam olayları ile arasındaki ilişkiyi incelemek gerekir. Crime victimization in adults with severe mental illness: comparison with the National Crime Victimization Survey. madde kullanmak ve şiddet suçu işlemek yeniden şiddete maruz kalmanın göstergesi olarak bulunmuştur. Arch Gen Psychiatry. Kaynakça: Hakansson A. Çocuklarda ve ergenlerde erken emosyonel ve davranışsal problemler hem kabadayılık gösterme.62. Risk factors for criminal recidivism -.a prospective follow-up study in prisoners with substance abuse. McClelland GM.8.62:911–921. Berglund M. Bazı çalışmalarda erken dönemde şiddete maruz kalma. Psikiyatri bozukluklar ve şiddet arasındaki ilişkiyi anlamak için geçmiş şiddet öyküsü. Üstü kapalı göstergeleri de ayırt etmek önemlidir. Yapılan çalışmalar geçmişte şiddete uğramanın gelecek yaşamda da şiddete uğramak niçin risk faktörü olduğunu göstermektedir. BMC Psychiatry.12(1):111.

maddeyi temin etmek amacıyla şiddet davranışı ve hatta şiddet mağduru olduktan sonra madde kullanımına başlamak gibi çok sayıda karşılıklı ve birbirinin nedeni ve/veya sonucu olabilecek öğe mevcuttur. Levent Tokuçoğlu Kaynaklar    Atkinson A. Neurobiology of Agression and Violence. bu bağlantının çok yüzlü ve karmaşık yanını nedensel olarak araştırmış çok az sayıda çalışma mevcuttur. 2009. kültürel ve toplumsal olarak veya bir topluluğu dahil olma (örneğin. anabolik androjen streoidler. Anderson Z. holiganlık. Dr. kokain ve krak kokain. Şiddet çok sayıda ve karmaşık nedeni. Daha geniş bir bakış açısıyla bakıldığında. Ayrıca saldırganlık kasıtlı ya da dürtüsel olarak da sınıflandırılabilir.org. “top-down” denetim düzeneğinde bir bozukluk olabileceği belirtilmektedir (Siever 2008). 2007 Zilberman ML. ekonomik. Örneğin. cinsel. eşhastalık (comorbidity) bağlamında psikiyatrik hastalıklarla madde kullanımı. ruhsal bakış açılarını da içerecek şekilde. düzenekleri içeren bir fenomendir.chp. duygusal cürüm işlemesi halidir. Şiddetle alkol-madde kullanımı arasındaki bağlantılar karışık olsa da. biyolojik. alkolün ana risk etkeni olduğu. kültürel.uk (Son erişim tarihi: 24. Bellis MA. ayrıca amfetamin. www. toplum ortalamasından daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Atkinson 2009). Ülkemiz İçişleri Bakanlığı’na göre son 7 yılda eşi/eski eşi tarafından öldürülen kadın sayısı yüzde 1400 artmıştır. saldırganlığın türü (fiziksel veya sözel ya da doğrudan veya dolaylı). Toplantıda şiddetin tanımlamaları yapılarak. biyolojik ve ruhsal-toplumsal nedenlerin hepsi karşılıklı ve önemli bir ilişki. Yabancıların “domestic violence” ve “intimate partner violence” dediği şiddet. etkileşim içerisindedir (ICAP. bir eşin diğerine karşı şimdide veya geçmişte bir zamanda fiziksel. Geneva.2012) Siever LJ. siyasi inançlar) sebebiyle karışılan şiddet davranışları. toplum kıyımlardaki ölümler dahil değildir. alkol ve madde kullanımıyla karşılıklı bağlantıları üzerinde durulmaya çalışılacaktır. gerek şiddet faili gerekse kurban olma olasığının. Rev. 2005).5 milyon insanın şiddet nedeniyle öldüğü belirtilmektedir (WHO 2007). toplumsal. Am orld Health Organization: Third Milestones of a Global Campaingn for Violence Prevention Report 2007: Scaling Up. evdeki çocukları ve yaşlıları da kapsayabilir (Zilberman. Ayrıca ülkemizde son zamanlarda çokça karşılaştığımız bir şiddet türüne dikkat çekilmeye çalışılacaktır: Eş/eski eş şiddeti. Sumnall H. Switzerland. Bras Psiquiatr. toplumsal. 2005.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 15 Şiddet Ve Bağımlılık Şiddet ve Şiddetin Alkol ve Madde Kullanımıyla İlintisi Oturum Başkanı Panelist : Defne Tamar Gürol : Levent Tokuçoğlu Kişilerarası şiddet ve alkol-madde kullanımı büyük bir toplum sağlığı sorunudur ve kullanıcıların. WHO. Syed Q (2009). Şiddetin özgül bir türü olan saldırganlık çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir: saldırganlığın hedefi (kendine dönük veya başkasına yönelik). Hughes K. maddenin ya da ilaçların etkisi altındayken şiddet edimi. alcohol and substance abuse. “Resmi kayıtlara göre” her gün 5 kadından 2'si şiddet görmekte ve günde ortalama 5 kadın hayatını kaybetmektedir. Bu rakamlara savaşlar. Dürtüsel olanlarında otonom yanıtın yüksekliği ve beyinde prefrontal bölgeden limbik bölgelere doğru uzanan bir denetim ya da “fren” düzeneğinde. 27 (Suppll II): S51-5 . Centre for Public Health Liverpool John Moores University WHO Collaborating Centre for Violence Prevention. sadece bireysel şiddeti içeren rakamlardır. benzodiazepinler ve kannabisin şiddet davranışlarıyla ilintili olduğu bulunmuştur.08. Dünyada bir yıl içerisinde yaklaşık 1. Blume SB. saldırganlığın nedeni (tıbbi durumlar veya madde etkisi). Domestic violence. Alkol ve madde kullanımı ile şiddet arasında belirgin ilişkiler olsa da. bu ev içi şiddet. Bireysel. Athanasiadis’in (1999) bir gözden geçirme çalışmasında. 2011).

International Center for Alcohol Policies . alcohol and violence. 2011. ICAP Blue Book.  ICAP. 12. Washington DC Athanasiadis L. (1999) Drugs. 281-286 . 2011. Current Opinion in Psychiatry.

Psikoterapinin destekleyici biçimleri de hastanın kendi zihinsel süreçleri hakkında farkındalıklarını genişletebilir ve bu nedenle açıklayıcı tekniklerin unsurlarını kullanmayı gerektirebilir. Destekleyici Psikoterapi ile başlayan spektrumdan psikoanalize doğru ilerlenirken bu yelpazede destekleyici-açıklayıcı ve açıklayıcı-destekleyici psikoterapileri içerir. Destekleyici Psikoterapi. Destekleyici psikoterapi ise belirli bir hasta grubunun tedavisin de kullanılan özgül bir terapi yöntemidir (1). Rosenthal RN. Alptekin K. American Psychiatric Publishing. 2004. zaman zaman birbirlerinin tekniklerinden yararlanabilirler. Spektrumda sağa doğru ilerledikçe psikoterapiler arasındaki farklar bulanıklaşır ve birbirinden ayırt etmek zorlaşır. Herhangi bir psikoterapide kullanılan destek ile destekleyici psikoterapinin arasındaki ayrımın belirlenmesi oldukça önemlidir. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2009. S: 5-6. düşünceler. Winston A. Washington. diğer ucunda da psikoanalizi içeren açıklayıcı psikoterapinin bulunduğu bir spektrum olarak ele alınabilir. Her ne kadar bu iki psikoterapi spektrumun sınırlarını belirliyor olsa da. Kaynaklar 1. Hastaların çoğunun tedavisi destekleyici ve açıklayıcı unsurların birlikteliğini gerektirir (2). DC.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 16 Psikoterapilerin Sinderellası Psikoterapiler Yelpazesinde Destekleyici Psikoterapi’nin Yeri Oturum Başkanı Panelist : Cem Kaptanoğlu : Halis Ulaş Bireysel psikoterapiler bir ucunda destekleyici psikoterapinin olduğu. Ulaş H. Destek. . Introduction to supportive psychotherapy. gereksinimler ve çatışmalarla ilgili içgörü gelişimi ve hastanın bilinçli olarak bu çatışmaları çözme ve daha iyi bir şekilde bütünleştirme girişimini izleyen bir süreç yoluyla kişilik değişimini amaçlayan çeşitli yaklaşımlar için kullanılan ortak bir terimdir. güvenilirliği ve dikkatliliği ile karakterize ve her psikoterapinin temelinde yer alan bir tekniktir. Açıklayıcı psikoterapi terimi hasta ve terapist arasındaki ilişkilerin analizi ve daha önce tanınıp anlaşılmamış duygular. Pinsker H.2(2):3540 2. terapistin başvurana karşı düzenliliği.

Gelişimsel kökenlere inmek öncelikli amaç değildir. yaşam koşulları yetersiz kişilerdir. hastanın güncel işlevselliğinin ne durumda olduğu. hasta yıkıcı eyleme dökmelere girerse ya da terapiyi bırakması söz konusu olursa yorumlanır. DP’de bilinçli sorun ve çatışmalar ele alınırken bunların altında yatan bilinçdışı çatışmalar ve kişilik özelliklerine yönelik girişimde bulunulmaz. hasta düşmanca duyguları terapistin rahatça ele alabildiğini yaşantılar ve bir anksiyete kaynağı giderilir. bir savunmayı destekleyebilir ya da sorgulayabilir. gerçeklik unsurlarından sonra gelir. Kaynaklar Kaptanoğlu C. Destekleyici bakış açısından hasta-terapist arasındaki ilişki. ancak eş zamanlı olarak aynı savunmayı hem destekleyip hem de sorgulayamaz. DP’de olumsuz duygular tanınıp tartışılırsa. Hastayla ilgilenme. yalnızca uyumu bozucu nitelikte ise sorgulanır. ılımlı pozitif aktarımı destekler. duygulanım ventilasyonuna ve bir yönlendirici teknik olan duygulanım kontrolüyle denge içinde dışavurumuna cesaretlendirilir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 16 Psikoterapilerin Sinderellası Destekleyici Psikoterapinin Temel İlkeleri Oturum Başkanı Panelist : Cem Kaptanoğlu : Leyla Gülseren Gerçekte psikodinamik psikoterapi türlerinden biri olan destekleyici psikoterapi (DP). semptomatolojisi. dış dünyayla kurulan bir bağlantı hatta dış dünyanın temsilcisi anlamına gelir. hastanın kişiliğine saygı gösterme ve hastaya bir erişkin olarak hitap etme terapötik işbirliği ve hastanın benlik değerinin artması için özen gösterilmesi gereken konulardır. kabullenme. ortak amaçları olan iki erişkinin ilişkisidir ve hastaterapist etkileşimi karşılıklı konuşmaya dayalıdır. belirtileri düzeltmek. yani yöntemleridir. daha aktif. İlişkinin aktarımsal unsurları. . empati kurma ve bunu gösterme. Açıklayıcı psikoterapide. terapistin girişimlerinin planlı ve özgül bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarlandığı. Terapist. Aktarım ister olumlu ister olumsuz olsun. hasta için denge figürü. DP. DP ile tedavi edilen pek çok hasta. yinelemeyi en aza indirmek. ancak terapiye önemli oranda engel olarak görülürse. onarmak ya da sürdürmek. Aslında içgörüye yönelik psikoterapi ile DP’nin ulaşmayı hedefledikleri amaçları arasında fark yoktur. olumlu tepkiler ortaya çıkaracak sorular sorma. aktarım analiziyle hastanın iç dünyası anlaşılır. Hastanın gerçekliği değerlendirmesine yardımcı olur. ego işlevlerini ve uyum becerilerini geliştirmek. DP’de de aktarım ortaya çıkar ancak tartışılmaz. Sessizlik olduğunda da terapist çok beklemez. Ayrıldıkları nokta bu amaçlara ulaşma yolları. Son görüşmeden bu yana hastamın yaşamında ne olup bittiği. benlik saygısını. özgül sorular yerine genel soruları tercih etme. Aslında DP’de en çok destekleyici olan etken. Savunmalar. Hasta uzun konuşmakta serbest olmakla birlikte. TPD Destekleyici Psikoterapi Eğitimi Ders Notları. aktarım ve karşıaktarımın güncel durumu. görece sağlıklı bir kişinin bir yaşam olayıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için doğrudan girişimlerde bulunan bir ikili (dyadic) tedavidir. kronik hastalığı olan. Ankara. kendini daha çok açığa vurma eğiliminde ve genellikle daha konuşkandır. içgörüye yönelik ya da açıklayıcı terapide de en çok destekleyici olan etkendir: Hastaya duygularının ve açmazının anlaşıldığını göstermek. hastanın öyküsü her seanstan önce gözden geçirilmesi gereken konulardır. Hasta. yargılayıcı bir dil kullanmaktan kaçınma. Destekleyici terapist açıklayıcı terapiste göre daha “gerçek”. monolog yapması beklenmez. 2012. Terapist. Terapist olumlu duyguların gelişimini teşvik eder. tanısal değerlendirmeye dayalı bir tedavi yaklaşımıdır. görüşmeler sırasında hükmedici.

A. Routledge. Eşsizoğlu. H. Eylül yayınları. Winston A. Atalay).Pinsker H (1997) A Primer of Supportive Psychotherapy. A. Güleç. Kuramı ve Uygulaması (Çev. 1994. C. Tuna Matbaacılık. 2011. Ankara. G. . Maraş). Pinsker H (2004) Destekleyici Psikoterapiye Giriş (Çev. New York. Wallace ER (1983) Dinamik Psikiyatri. Kaptanoğlu. İstanbul. Rosenthal RN.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 16 Psikoterapilerin Sinderellası Destekleyici Psikoterapinin Kökenleri Oturum Başkanı Panelist : Cem Kaptanoğlu : Volkan Topçuoğlu Psikanalizin ilk uygulayıcıları elde ettikleri tedavi başarılarının telkine dayalı olması suçlaması ile tekrar tekrar karşılaştılar. O dönemde destekleyici terapi psikanalizin tam karşıtı olarak görülmüştü. Aynı yıl Bibring klasik analitik yöntemler olan yüzleştirme. Bu dönem psikanalistlerine göre gerçek tedavi sadece psikanalitik yöntemler yoluyla mümkündü. Bu nedenle psikanalistler psikanalizin ilk yıllarında destekleyici yöntemleri kendi yöntemlerinden ayırmak için büyük bir çaba gösterdiler. . manipülasyon ve abreaksiyonu tanımladı. 1946’da Alexander’ın içgörüye psikanalizde fazla önem verildiğine dair görüşü ise bir dönüm noktası kabul edilebilir. telkinin psikanalitik kurama göre nasıl etki ettiğinin açıklanmasına çalıştılar. Erken dönem psikanalistlerin destekleyici tedavi yöntemlerine karşı olumsuz tavırlarından uzaklaşan ilk analist eksik yorumlamanın etkisi anlamaya odaklanan Glover’dır. netleştirme ve yorumlamanın dışındaki destekleyici yöntemler olan telkin. 1960’lı yıllarlın ortalarına gelindiğinde artık yapısal değişim sağlayan tek tedavinin psikanaliz olmadığı yaygın kabul görmekteydi. 1954’de Knight klasik yöntemlerle tedavi edilip kötüleşen hatalardan yola çıkarak bazı hataların destekleyici yöntemin gerekli olduğunu savundu.

Sokakta kalma süreci arttıkça geri dönüşümsüz sorunlar ortaya çıkacaktır. Kendisi şiddete uğrayan çocukların şiddet uygulayıcısı olma olasılığı daha yüksektir. ortaya çıkmaması. ruhları ve yaşamları yok eden şiddete seyirci kalınmasıdır. bütünüyle kötü. şiddetin görmezden gelinerek yok sayılması. güven ve güç ilişkileri bağlamında insan sağlığı. umutsuzluk. her yıl. Literatür: -Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Araştırması için Bağımsız Uzman Raporu. şiddetin çocuğu olabilirsiniz. Ülkemizde yaşanan hızlı toplumsal değişimler. bağlılığın olmayışı amaçsız yalnızlığı ve buna bağlı öfkeyi ortaya çıkarır. bilincin yeterince aydınlatmadığı alacakaranlıkta ortaya çıkan.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları Ile Şiddet Şiddet ve Çocuk Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Behiye Alyanak Şiddet. töre cinayetlerine varan şiddet boyutu ve şiddetin nasıl çözümlenebileceği ile ilgili bir çerçeve verilecektir. sokakta karşılaştığı insanlardan kendine yeni aileler oluşturmaya çalışan çocuğu. baba. Cinsel istismar çoğu kez gizli kalır. cinsel ilişkiye zorlanmış veya cinsel şiddetin başka biçimlerine maruz kalmıştır. Evden kaçan çocuğun durumu acilen değerlendirilmeli. Öfke kolayca şiddet davranışına dönüşebilir. Bizim için asıl sorun. alkol madde kullanımına ve suça yatkınlık görülmektedir. Çocuklara yönelik şiddetin çoğunluğu çocukların en yakınındaki kişilerden yani anne. yaşamı. madde kötüye kullanımına açık durumdadır. gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi. cinsel istismara. genci çok çeşitli sorunlar beklemektedir. kaygının. Yine aynı araştırma raporuna göre 2002 yılında tüm dünyada yaklaşık 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuk. 61. insanı insanlığından çıkaran yok edici eylemlerdir. işverenler ve çocuk bakıcılarından kaynaklanmaktadır. istismar edilen cinselliği nedeniyle kendini utanç içinde. zorbalığa uğrama şikayetleri günden güne artmaktadır. çetelerin baskısına. şiddetin ortadan kaldırılması-kaldırılamaması değil. ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar. Ailede sevgi ikliminin. okul arkadaşları. Suça. Bunun için evden kaçan gençlerin ve ailelerinin değerlendirilmeleri ve desteklenmeleri amacıyla kullanılabilecek yataklı kurumlara acil ihtiyaç vardır. Aile içinde şiddet ve istismar gördüğü için sokağa kaçan. yalnızlıktan doğan öfkenin. Korkutarak yaptırım uygulama alışkanlığı toplumumuzda maalesef yaygındır. Çocuk. hızlı kentleşme. aşırı hareketlilik gibi belirtiler ortaya çıkmakta. Bu sunumda şiddetin doğası. Şiddet ve istismar üreten aile dış dünyaya kapalıdır. Birleşmiş Milletlerin Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Raporuna göre (2006) (UNVAC). Genel Kurulu. gelecek beklentisinde azalma. mutsuzluğun. Bildirilen olguların gerçekleşenlerin %15’i olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre şiddet. etrafında oluşturduğu karışıklık ve korku ile güç gösterisi yapar. öğretmenler. değersiz algıladığında. dünyada 50. BM. . okullarda akran grubunun. sosyoekonomik güçlükler ile ilişkili olarak çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları klinikleri başvurularında aile içi şiddete. cinsel istismar ve ihmali veya ihmalkar davranışı. Şiddete uğrayan çocuklarda mutsuzluk. ihmale ve istismara.000’den fazla çocuk öldürülmektedir ve şiddet sonucu meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alınan çocuk sayısı 1-2 milyondur. Yapamadığımı yıkarım diyen şiddet. Oturum. çocukların ¾’ü anne karnından başlayarak annenin uğradığı şiddete ortak olmaktadır. özünü kaybedebilir. geniş aile ve sosyal kurumlar içinde güvenli yaşam alanı oluşturulmalıdır. sorumluluk. Ağustos 2006. kendiliğini. Ev içi şiddet (domestic violence) durumunda. çocuk cinsel istismarı ile ilişkisi. Eğer sevgi birliğinin çocuğu değilseniz. hakkında açık ve dürüst konuşulamaması.

Koglin U. Hasselman F. Pepler D. Peterman F:Emotion Regulation and Childhood Aggression: Longitudinal AssociationsChild Psychiatry Hum Dev 10578-612. . Granic I: A characteristic destabilization profile in parentchild interactions associated with treatment efficacy for aggressive children. Cox R. Nonlinear Dynamics Psychol Life Sci.-Lichtwarck-Aschoff A.16(3):353-79. 2012. -Röll J. 2012.

bu sorular üzerine daha derinleştirilmiş araştırmalar/tartışmalar.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları İle Şiddet Şiddet Sürecinin İki Tarafı Olarak Kadın Ve Erkek Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Hülya Gülbahar Erkeğin kadına karşı şiddeti. . ruhsal “sapkınlığı”ndan mı kaynaklanır? .Şiddet. her daim “süreklilik” niteliği taşıyan bir eylem.Ya da o erkeğin ait olduğu kültür. hizmet ve itaat ilişkilerinin bu süreçte rolü var mıdır? Soru çok! . eşini “döven” kocanın.Şiddet. bağımlılıklarından. öncelikle erkek şiddetinin nedenlerine yönelik kimi yaygın önkabulleri sorgulamadan oluşturulabilmesi mümkün mü? Örneğin. görenek. şiddete tahammül eşiğini yükselterek boyun eğmeye devam etmesini sağlayan dinamikler var mı? Tüm dünyada ve ülkemizde kadına karşı şiddetin arttığı bir konjonktürde. (kendi güçlü ya da güçsüz yönleriyle) aslında son tahlilde eşit olan iki cins arasında. din. Bu zeminin.Şiddet.Erkek şiddetini ve kadınların bunu kabullenişini genlerle. güçsüz ya da “güçsüzleştirilmiş” bir erkeğin doğal bir refleksi midir? . kadınların da “normalleştirme” süreci var mı? Şiddet uygulayan birey açısından. sınıf. bir süreç… Bu süreci taraflar nasıl algılıyor? Şiddetinin her iki tarafının. dozunun artırarak devam ettirmesini sağlayan. hormonlarla açıklayabilir miyiz? . oğullarına/kızlarına bıraktığı uğursuz bir miras mıdır? . ile? .Şiddet. Ama bu arayışı oturtacak sağlam bir zemin gerek. bilgi ve deneyim alışverişi yapmak. giderek daha büyük bir önem kazanıyor.Ya da farklı cinsler olarak “yaratılmış” ve farklı işlevlerle “donatılmış” olmalarıyla? . bu sürecin uzamasında ortak ya da farklı açılardan etkileri neler? Erkeğin “normal” bir davranış biçimi olarak gördüğü şiddeti. erkeğin alkol vb. alışkanlık vb. ulus. bu şiddeti. şiddete maruz kalan bireyin ise. farklı ama görece eşit silahlarla bir çatışma mıdır? İktidar ve kontrol mekanizmalarının. gelenek.

Bu tür şiddeti önlemek daha zor olacak gibi görünmektedir. . eğitim ve buna bağlı çözüm bulabilme yeteneği eksikleri. Bu tür şiddet çok eskiden beri tüm toplumlarda olmuştur ve özellikle daha yaşlı psikiyatristlerin hatırlayacağı bir çok meslektaşımız bu tür saldırılarla hayatlarını kaybetmiş veya yaralanmışlardır. Ne yazık ki ilk akla gelen önlemler polisiye tedbirler ile olayları yatıştırmağa çalışmak olmaktadır. Bu ülkelerde özellikle alt toplum katmanlarında şiddet neredeyse tek iletişim şekli halini almaktadır.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları İle Şiddet Meslektaşlara Yönelik Şiddet Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Hüsnü Erkmen İnsanlık tarihi boyunca şiddet tüm toplumlara etki yapmış bir davranış biçimidir. Savaş benzeri kitlesel şiddetin yanı sıra kişisel şiddet de son zamanlarda giderek tırmanmaktadır. Özellikle son zamanlarda ülkemizde değişik bir şiddet şekli olarak hekime yönelik şiddet ortaya çıkmış ve ölüme kadar giden tatsız olaylar olmuştur. Ülkemizin geleneksel eğitim ve davranış biçimleri arasında şiddetin belli bir yerinin olması da şiddet davranışını artırmaktadır. Teknik gelişmeler şiddetin daha etkin ve kötü sonuçlar veren bir boyut kazanmasına neden olmuştur. Ancak son zamanlarda ülkemizde gelişen bir başka hekime yönelik şiddet şekli ise hasta ve yakınlarının isteklerinin yerine getirilmemesi veya yapılmağa çalışılan işlemin yanlış anlaşılması gibi nedenlerle hekime yönelen şiddet davranışıdır. Bunları psikiyatrik ölçüler içinde ele almak ve değerlendirmek daha doğru olacak ve özellikle psikiyatristlerin eğitimle kazanacakları yeteneklerle önlemek nispeten kolay olacaktır. Bu kötü gidişe son verebilmek için düşünsel olarak şiddete karşı çıkan insanların artması ve hümanistik bir düşünce biçimini yaymağa çalışması ne yazık ki toplumda yeterli karşılık bulamamaktadır. Yüzyıl önce yapılan bir savaşta sadece çarpışan askerler ve çarpışma yeri civarının şehirleri etkilenirken bugün tüm dünyayı ve insanlığı yok edebilecek silah ve teknoloji mevcuttur. artmıştır. Ne yazık ki bu davranış biçimi insanlık geliştikçe azalmamış. yasaların yetersiz kalması. yerleşilen şehire ve kültüre uyum sağlayamama. Özellikle savaş teknolojisi ve silahların gelişmesi ile şiddetin sınırı sonsuza kadar uzanmaktadır. kendisini engellenmiş hissetme. öfke giderici önlemlerin alınamamış olması gibi pek çok neden vardır. Ülkemiz de bu şiddet salgınından nasibini fazlası ile almıştır. Hekime yönelik şiddeti biz psikiyatristler açısından ikiye ayırarak incelemek daha doğru olacaktır. bu mutlaka gerekli bir yaklaşımdır ancak olayların pek azı bu yöntem ile bastırılabilir. Bu nedenler bilimsel olarak araştırılmalı ve ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bu artışın nedenleri yoğun ve hızlı göç. Bu tür şiddetin son zamanlarda artmasında ülkenin sağlık sisteminde aşırı bir değişime gidilerek çok fazla hastanın kısa sürede bakılması dolayısıyla hastaya yeterli vakit ayırılamaması. Sonuç olarak her hastaneye çok sayıda polis koymak mümkün olmadığı gibi saldırganların zaman zaman polise de saldırdığını unutmamak gerekir. devletin gücünü yeterli gösterememesi veya göstermeğe çalışırken kendisinin şiddete başvurması gibi çok farklı olabilmektedir. İleri ülkelerde gerek insanların şiddete başvurmadan sorun çözmeği öğrenmesi gerekse de devletin kontrolünün daha etkin olması sonucu. ancak geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde durum daha kötüdür. bireysel şiddet bazen çok yükselse de nispeten kontrol altına alınmaktadır. Özellikle psikotik ve antisosyaller olmak üzere hastalarımızın başta biz psikiyatri uzmanları olmak üzere hastalıkları nedeni ile hekimlere yönelttiği şiddet davranışı. Bunun pek çok nedeni vardır ve çok etraflıca araştırılması ve önlenmeğe çalışılması gereklidir. hastane idarecilerinin tecrübesizliği gibi faktörlerin yanı sıra hastane fizik şartlarının kötülüğü. Bu olaylar o kadar yoğundur ki bu konuşmayı dinleyen veya okuyan meslektaşlarımız arasında bile şiddete maruz kalanlar mutlaka mevcuttur.

uzun vadeli çözüm için ise özellikle kitle eğitim araçları ile bu davranışı değiştirmeğe çalışmak olmalıdır.Yapılması gereken ise daha önce de anlatıldığı gibi bu şiddetin nedenlerini araştırmak ve basitçe çözülebilecek olan sorunların çözümünü en kısa zamanda sağlamak. psikolojik ve psikiyatrik araştırmalar yapmaktır. Nedeni bilinmeden sorun çözülemeyeceği gibi var olduğu düşünülen sorun ve çözümlerinde bu araştırmalar sonucunda farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğini unutmamak gerekir. Hastane ve sağlık kurumlarında olabilecek her türlü şiddet davranışının cezasını artıran yasal düzenlemelerin de yapılması gereklidir. Sonuç olarak hekime yönelik şiddeti önlemenin birinci adımı sosyolojik. Bilimsel olmayan yöntemlerle yapılacak çözümler sorunu daha karmaşık hale getirebilir. Tüm sağlık çalışanlarının şiddetten uzak bir çalışma ortamına kavuşması dileği ile .

En tipik örneği şiddet olaylarında veya ırza geçme olaylarında mağdur olan kişinin saldırganı kışkırttığı biçimindeki suçlamalarla karşılaşmasıdır. şiddete uğrayan kadının kendi rolü de küçümsenmeyecek oranda önemli olmaktadır. ‘Sen ne yaptın da seni dövdü?’ şeklinde sorular ya da ‘Beni öylesine öfkelendirdin ki kendimi tutamadım’ biçimindeki açıklamalar şiddet mağdurunun mevcut durumu tam olarak kavrayamamasına neden olabilmektedir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları İle Şiddet Kadına Yönelik Şiddette Kadının Rolü ve İkincil Travmalar Oturum Başkanı : Mehmet Sungur Ne yazık ki. Çoğu kez gerek şiddet gösteren kişi. kadına yönelik şiddete uygun bir zemin oluşmasında. İkincil travma olarak da tanımlanabilecek bu olgu. çoğu kez kadının uğradığı şiddet nedeniyle kendisini suçlu/hatalı bulmasından kaynaklanmaktadır. gerekse çevredeki yakınlar bu ikincil travmaların oluşumunu kolaylaştırmakta ve böylelikle hem kendi sorumluluk ve ‘suç’larını görememekte hem de kurbanın ortaya çıkan şiddetten kendisini suçlamasına neden olabilmektedir. Bu sunumda ikincil travmalara neden olan adil dünya anlayışından söz edilecek ve ikincil travmaların önlenmesi doğrultusunda yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunulacaktır. diğer yandan da kendini suçlayarak ikincil bir travmaya neden olmaktadır. Kadın bir yandan ilk travmanın (şiddetin) acısını yaşarken. . Bunun bir nedeni de kendisini çaresiz hissetmesidir. Herhangi bir travmayı izleyerek insanların kendi başlarına gelenlerden kendi kendilerini sorumlu tutmaları ya da başkalarını tarafından sorumlu tutulmalarının altında ADİL DÜNYA anlayışı yer almaktadır.

10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 17 Çeşitli Boyutları Ile Şiddet Evlilik içi şiddet Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Sungur : Murat Dokur .

Genel ilgi anne filisidlerine odaklanmasına rağmen baba filisidleri de özellikle daha büyük yaştaki çocuklarda ön plana çıkmaktadır. Bu sunumda literatür bilgisinin gözden geçirilmesinin yanında klinik deneyimlere yer verilmesi ve uluslararası medyada çok ses getirmiş ve hukuk sisteminde ciddi tartışmalara neden olmuş “Andrea Yates” ve “Sally Clark” vakalarının bize öğrettiklerinin tartışılması amaçlanmıştır. kaza sonucu veya eşten intikam amacıyla yapılan filisid olmak üzere alt gruplar belirlenmiştir. ilk gün gerçekleşmişse neonatisid. Terim farklılığının ötesinde bu üç grup arasında sosyodemografik özellikler. Filisid genel olarak 18 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından öldürülme eylemini tanımlarken. Filisid riski bulunan veya filisid eylemi gerçekleştirmiş ebeveynleri değerlendirmek çok zorlayıcı olabilir.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 6 P 18 Kadınlarda Şiddet Davranışı Filisid Oturum Başkanı Panelist : Fisun Akdeniz : Armağan Özdemir Filisid toplumun her bireyi kadar psikiyatri alanında çalışanlar için de dehşet verici bir durumdur. psikoz. akut psikotik. Anahtar sözcükler: filisid. bipolar bozukluk sık görülmektedir. eylemin biçimi ve nedenleri arasında ciddi farklar göze çarpmaktadır. psikiyatrik hastalıklar. infantisid . En sık kullanılan Resnick sınıflandırmasında alturistik. neonatisid. Psikiyatrik hastalığı olan ebeveynler içinde psikotik özellikli depresyon. Anne ve baba filisidleri arasında farklı özellikler incelenecek ve kültürel. Filisid eylemiyle ilgili sınıflandırmalar yapılırken bu farklar arasından özellikle nedenlere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu sunumda psikiyatrik hastalığı olan ebeveynlerin genel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla literatür bilgisi sunulacak ve psikiyatri çalışanları olarak bu riski değerlendirmek ve önlemler almak konusunda dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır. hukuki ve evrimsel bakış açısıyla filisid eylemi değerlendirilecektir. Çocukların genellikle dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korunması gerektiği düşünülürken çocukların öldürülmesi eyleminin sıklıkla ebeveynleri tarafından gerçekleştirilmesi ve dünyaya geldikleri ilk günün en riskli zaman olması oldukça trajiktir. ilk yıl gerçekleşmişse infantisid terimi kullanılır. istenmeyen çocuk.

sosyal etkenlerden de önemli ölçüde etkilenmektedir. dolaylı saldırganlığı kadın cinsiyet roller bağdaştırmaktadır.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 6 P 18 Kadınlarda Şiddet Davranışı Kadın Ve Erkeklerde Şiddetin Nörobiyolojisi Oturum Başkanı Panelist : Fisun Akdeniz : Çağatay Karşıdağ İnsanlar sosyal olarak doğrudan saldırganlığı erkek cinsiyet rolleriyle. Ayrıca glutamaterjik/GABAerjik sistemindeki denge bozukluklarının da agresyon üzerine etkileri olduğu gösterilmiştir. Temel olarak cinsiyetler arasında bir farklılık yokmuş gibi görülmekle beraber bazı açılardan erkek ve kadınlarda görülen şiddetin etki mekanizmalarında değişiklikler saptanabilmektedir. . Ancak saldırganlık ile hormonlar arasında anlamlı bir ilişki olmasına karşın bu dürtüler birçok biyo-psiko. Kadın ve erkeğin sahip olduğu farklı cinsiyet hormonlarının saldırganlık düzeylerini etkilediği. yüksek dopamin ve katekolamin düzeyleri ile düşük serotonin düzeylerinin agresyonu arttırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. İkiz aile çalışmalarında dürtüsel şiddetin % 70 oranında kalıtılabildiği gösterilmiştir.

B. Sosyal değişimin en yoğun biçimde hissedildiği yüz yüze ilişkinin yerini formal ilişkilere bıraktığı şehirlerde kadın karmaşık bir ilişki ağı içinde giderek artan bir sorumluluk taşımakta .Kadınların en fazla işledikleri şiddet davranışları adam öldürme (çocuklarını ve eşleri ekseri olmak üzere).Ebeveyn tarafından çocuğun öldürülmesine filisid denir.Neonatisid ise bu olayın doğumun ilk gününde olduğunu belirtir.0 100.Örf.0 Cumulative Percent 7.10 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 6 P 18 Kadınlarda Şiddet Davranışı Adli Tıp Kurumu’ na gelen kadınların şiddet davranışının araştırılması Oturum Başkanı Panelist : Fisun Akdeniz : Nihat Alpay Kadınların ekonomik sosyal ve siyasal yaşamda artan biçimde yer almaya başlaması ile birlikte kadın suçluluğunda belirgin bir artış olmuştur. Eşini Öldüren Kadınlar kişinin tahsil durumu Valid okur-yazar degil okur-yazar İlkokul Ortaokul Lise yuksekokul Total Frequency 2 3 15 3 2 1 26 Percent 7.5 7.7 3.0 .bu şartlara kadına karşı şiddet .9 88. Çocuğunu Öldüren Kadınlar Total 32 100.D.Ülkemizde bu oran Doğudan batıya doğru artmakla birlikte %2.B.2 76.anene ve geleneklerle örülü olan değerlerin zayıflamasını kadının şiddet davranışında ayrı bir sebep olarak ele alınabilir.0 Valid Percent 7.Bazı toplumlarda zayıf ve hasta çocukların öldürülmesi geleneğide vardır.5-14 yaş arasında 3. A .5-3.7 11.7 11.0 . Ve 15-24 yaş arasında 2..Bunlar kendi toplumla rında olagan karşılandığı için filisid olarak kabul edilmemektedir.aile geçimsizliği .(Balçıoğlu ve ark.D Sağlık Bakanlığı tarafından 1997 yılında yapılan bir çalışmada homisid çocuk ölümlerinde 1-4 yaş arası 4. Kadınlar tarafından işlenen suçların en korkuncu ve en fazla raslananı olarak annenin çocuğunu öldürme davranışıdır. Yapılan çalışmalarda testesteron hormonunun ve bu hormonun düzeyinin saldırganlıkla yakın ilişkisi olduğu bildirilmiştir.öldürmeye teşebbüs ve yaralamalardır.7 19.7 11.8 100.Araştırmalarda kadın suçlu sayısının en yüksek olduğu ülkelerde bile tüm suçluların ancak %20 ‘ si kadındır.5 96.5 57. bu oran 8/100000 olarak verilmektedir. 2004) Cinsiyet suç işleme üzerine etkili olduğu erkeklerin kadınlardan daha fazla saldırgan bir eğilim içinde olduğu bilinmektedir.7 3.Filicid görece nadir bir olaydır. Aslında fiklisid olgularının elde edilen rakamlardan çok fazla olduğu fakat filisidlerin aile tarafından normal ölümmüş gibi gösteriLdiği bu nedenle sayının az olduğu söylenebilir.5 7. En sık sebebi olduğunu bildirmiştir.5 57.8 100.7 11.geçim zorluğu gibi olumsuz faktörler eklenince kadının şiddet davranışı da artmaktadır. Ayrıca ekonomik ve sosyal yapıda hızlı değişimler genelde suç olgusunda ve özellikle kadınların işlediği suçlarda belirgin bir artışı beraberinde getirmiştir.2 100.A.5 olduğu belirtilmektedir.

0 1-Farooque R. 2005.6 100.4 40.Henelius GW.5 75.Putkonen H.J Am Acad Psychatry 2007 Law35:74-83 4-Friedman SH.3 18.2003.5 12. Lindberg L. 2-.0 62.0 cezai ehliyeti Valid var yok Total Frequency 19 13 32 Percent 59.4(2):48-57 3.3 18.5 6. results of a nationwide register-based case-control study.. Journal of the National Medical Association.3 100.No:1.9:27 . A Review of Maternal and Paternal Filicide. Filicide : A rewıew of Eight Years of Clinical Experence..G.0 Valid Percent 25. Grace J.and Emst FA.4 100.Bourget D.95.Horwitz SM.0 Valid Percent 59.Psychiatry (Edgmant)2007.0 Cumulative Percent 59. Differences between homicide and filicide offenders.hastanın tahsil durumu Valid egitimi yok İlkokul Ortaokul Lise yuksekokul Total Frequency 8 12 4 2 6 32 Percent 25.Resnick PJ.5 6.162:9 5. and Hakkanen H.Am J Psychiatry ..0 37.8 100.4 40. Child Murder by Mothers : A critical Analysis of the Current State of Knowledge and a Research Agenda.6 100.5 12.8 100. and Whitehurst L.0 37.0 81. Eronen M. An Overview of Filicide.. Vol.West S. BMC Psychiatry 2009.0 Cumulative Percent 25.

fakat hayatın her alanında bir başkası için öteki olmadığımız alan kalmıyor neredeyse. Aslında gündelik hayatta “hemşerim memleket nere?” ile başlıyor ötekileştirme. . heteroseksüel-homoseksüel. kötü ve zararlı olarak damgalamak. laik-laik olmayan. Şiddet ise. topluma karşı gücünü istemli olarak kullanması ya da tehdit etmesi. beyaz-zenci. başka birisine. kişinin kendisine. farklı görülenin kötülenmemesi ise umut edilen. bir insanı veya insan topluluğunu ‘’öteki’’ olarak görüp ondan uzaklaşmak. özellikle 11 Eylül’den sonra müslüman-müslüman olmayan. Farklılıkların barış içinde bir arada yaşayabilmesi. Ak parti-cemaat gündelik hayatta en sık karşılaştığımız ötekileştirme örnekleri. yok etmeye veya kendine benzeterek ‘’kurtarmaya’’(!) çalışmaktır. bir gruba.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet Ve Terör Ötekileştirme Ve Terör Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : Ayşe Gül Yılmaz Özpolat Ötekileştirmek. zengin-fakir. onu potansiyel bir düşman olarak görmek. sağcı-solcu. Atatürkçü-Atatürkçü olmayan. dindar-dindar olmayan. Türk-Kürt. Kadın-erkek. gerçek bir demokrasi ve kardeşliğin hayat bulabilmesi. insanların yaşam içerisinde gerçekten de eşit olabilmesi için kimsenin ötekileştirilmemesi. alevi-sünni.

Bu panel sunumunda terörizmin altında yatan nedenler politik psikolojik kavramlar ışığında tartışılacaktır. topluma zarar vermek ve bu yolla politik mesajların iletilmesini sağlamaktır. huzursuzluk ve karmaşa yaratmayı amaçlayan her türlü psikolojik ve fiziksel şiddet içeren eylemleri kapsamaktadır. konunun sosyopsikolojik ya da politik psikolojik kavramlarla ele alınması gerektiği bildirilmektedir. terörün küçük bir gruba yönelik olan. Kitlesel şiddet ve soykırım gibi diğer şiddet davranışlarından farkı. politik yargı ve kararların altında yatan zihinsel süreçleri incelemektedir. endişe. Terörizm. terörizmin psikolojisi incelenirken bireysel psikolojik kavramların yeterli olmayacağı. ancak büyük grupları etkilemesi hedeflenen eylemler olmasıdır. Terörün amacı direk olarak öldürmekten ziyade . ideolojik terör gibi altbaşlıklar halinde incelenmektedir. Dolayısıyla.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet Ve Terör Politik Psikoloji ve Terör Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : Erguvan Tuğba Özel Kızıl Politik psikoloji. Yapılan çalışmalar teröristlerde majör psikopatolojilerin bulunmadığını desteklemektedir. . dini. toplumun dikkatini çekmek. toplumda korku. Terör amaçlarına göre etnik.

şiddetin psikodinamik etiyolojisine ışık tutacaktır. Kimlik. Kimlik . Geniş Grup Kimliği . Şiddet. tarihsel. Bunlarla birlikte gerek bireyler arasında gerekse de geniş gruplar arasında ki şiddetin ve çatışmanın kökeninde kimliğin önemli bir yeri bulunmaktadır. şimdiki zamanını ve geleceğini kapsayan bir algıdır. Kimliği berraklaşan kişi. ekonomik. Anahtar Kelimeler: Şiddet.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet Ve Terör Şiddetin Psikodinamik Etiyolojisi ve Kimlik Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : Rıfat İlhan Şiddet. Bu anlamda bireysel çekirdek kimliğin ve grup kimliğinin gelişiminde psikanalitik ve psikodinamik kuramların dikkate alınması. bireyin kim olduğuna ilişkin kendi düşüncelerini ve bireyin geçmişini. sosyopolitik alanlardan etkilenen ve köken alan çok boyutlu bir fenomendir. gerçekçi bir kendilik algısı ile birlikte grubu ve idealleriyle içsel bir dayanışma duygusuna sahip demektir. insanoğlunun biyopsikososyal özellikleri nedeniyle. ontogenetik. birçok farklı görünüme ve nedene sahip olabilmektedir. evrimsel.

aidiyetin pekiştirilmesi ve en önemlisi de toplumsal statükonun devamı açısından hayatidir. Terör örgütleri medya aracılığı ile hem kendi ideolojilerine destek veren gruplara. Terör ile ilgili yapılan haberler medya için büyük bir kaynak oluşturmakta. Medya üzerinden yürütülen bir güç mücadelesi ve psikolojik savaş grupların algılarını yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Terör örgütlerinin medyaya olan yaşamsal ihtiyacı kadar medyanın da terör eylemlerini bir popüler kültür ve tüketim nesnesi olarak sunma ihtiyacı vardır. Bir diğer açıdan bakıldığında tüm bu karşılıklı bağımlılık modeli tarafların toplumlar üzerinde bir güç algısı oluşturmaya çalışmasını değiştirmez.10 Ekim 2012 / 15:30 – 17:00 / Salon 3 P 19 Politik Psikoloji Penceresinden Şiddet ve Terör Terör ve Medya Oturum Başkanı Panelist : Abdülkadir Çevik : B. Toplumların tahammül eşikleri azalıyor. toplum içinde gerginliklere yol açabiliyor. Senem Çevik-Ersaydı Terörizm ve medya birbirine yaşamsal açıdan bağlı ve bağımlıdır. toplumların grup kimliklerinin bütünlüklerini de tehdit edecek boyuta varıyor. Bu da toplumsal bir regresyona neden olarak. Kısacası terör eylemleri uzaklarda yaşansa da medya aracılığı ile ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. fiziksel olarak zarar görmeyen. . izleyicilerin duygularına hitap ederek izlenirliği artırmaktadır. muhtemel hedef kitlelere hem de terör eylemlerine maruz kalan ülkenin halkına mesaj vermektedir. Öte yandan terör ve medya ilişkisi devletlerin kendi sürekliliği. Böylece terör tanımı ile örtüşen bir biçimde. Yani medyanın gösteri dünyasında sunulan ve tüketilen terör haberleri birey ve toplumların uzaklarında yaşandığından içinde bulunulan durumun da devamını teşvik etmektedir. Terör örgütleri medyayı bir propaganda aracı olarak kullanırken medya da bir yandan bu duruma yarı gönüllü bir alet olma yarışı içindedir. olaydan uzaktaki toplumun diğer bireylerine de ulaşmış olmaktadır. Terör örgütleri ulusal ve uluslar arası kamuoyunu etkilemek amacıyla medyaya ihtiyaç duyarlar.

10 Ekim 2012 / 17:30 – 19:00 / Salon 3 P 20 Şizofreni ve Şiddet Şizofreni hastasında şiddeti önlemek ve başa çıkmak için neler yapılmalı ? Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Yıldız : Ersin Hatice Karslıoğlu Şiddetin şizofreni hastalarında genel topluma oranla arttığını gösteren çalışmalar yanında artmadığını bildirenler de bulunmaktadır.vs) değerlendirilmesi ve yönetimi. and effective treatment. hastaların damgalanmasına neden olur. 3. yeni boşanmış olma. Kaynaklar: 1. Sorunun önemine sıkça vurgu yapılsa da şiddet davranışının tedavisi konusunda güvenilir bilgi azdır. davranım bozukluğu öyküsü olan. Kısa dönemde benzodiyazepinler. fiziksel kötüye kullanılma. Soc.Son olarak psikopati ile ilişkili impulsivite ve saldırganlık: Şizofreniye eşlik eden kişilik bozukluklarında.Hodgins S. şüphecilik. madde kullanım bozukluğu eşlik eden. uzun dönemde ise serotonin geri alım inhibitörleri ve duygudurum dengeleyiciler yardımcı olabilir.37(5):921-929. yönetimi literatür bilgisi ışığında ele alınmaya çalışılacaktır.. kimyasal tespit anlamına gelecek düzeyde sedasyondan kaçınılmalıdır. Şizofrenide şiddet riski olan hastaların tanınması ilk adımdır. and prevention. R. atipik ve tipik tüm antipsikotiklerin etkili olduğu söylenebilir. Tedavide bu 3 ayrı alana göre düzenleme gereklidir. Şizofreni hastalarının büyük çoğunluğu şiddet göstermese de az bir bölümünde saldırganlık devam edegelir. Citrome L. Klozapine atfedilen özel bir anti-agresif etkinlik sözkonusu olsa da. cinsiyet. kıskançlık varsanıları gibi pozitif belirtilerle ilişkilidir. Violent behaviour among people with schizophrenia: a framework for investigations of causes. Phil. dikkati dağıtma. erkek. dezorganize yaşam tarzı olan hastalarda risk daha yüksektir. dürtüsellik ve eşlik eden psikopati farklı bir yönetimi gerektirir. B . işsizlik. Schizophrenia Bulletin (2011). Pathways to aggression in schizophrenia affect results of treatment. işsiz. genç. işten yeni ayrılma. 2İmpulsivite: Hastalığın bir parçası olarak impulsivite artışı. antisosyal özellikler eşlik ettiğinde şiddet davranışının arttığı izlenilmiştir. şiddetle ilişkili olabilecek risk etmenlerinin (Geçmiş şiddet öyküsü. Ruhsal hastalığa atfedilen şiddet suçları %5 kadar az omasına rağmen. Psikotik belirtilerin kontrol altında tutulması. İlaç tedavisinde hastanın sakinleştirilmesi esas olup. alkol-madde kullanımı. Empati her zamanki gibi esastır.Şizofreni belirtileri ile ilişikili olanlar: Çoğunlukla emir veren işitsel varsanı.. Şiddet davranışı etyolojik olarak 3 ayrı alanda incelenebilir: 1.. gerekirse geçici olarak hastayı tecrit etme uygulanabilir. şizofreni hastalarında şiddet riskini azaltmada önemlidir. ilaç uyumunun gözden geçirilmesi. Tedavi uyumu olmayan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Çocukluk çağı bağlanma sorunları. Hastaya müdahalede öncelikle hastanın ve çalışanların güvenliği sağlanmalıdır. impulsif saldırılara neden olabilir. Trans. Bu sunumda şiddet davranışının tedavisi.Volavka J. yaş. 2. Antipsikotikler birinci grup hastada etkili iken. ailede suç kaydı.

Oysa pek çok çalışmada şizofreni hastalarının şiddet eylemlerinin mağduru ya da kurbanı oldukları. 39(3):169-74. şizofreni hastalarının şiddetten gördükleri zararlar. bu açıdan toplumu oluşturan diğer bireylere göre daha fazla risk altında oldukları ortaya konulmuştur. Filia KM. toplum içinde eşit yaşama şansından mahrum olmaları gibi nedenlerle şiddetin mağduru oldukları görülmektedir. Filia SL. Bu sunumda. Prindle C. Psychıatrıc Servıces. Long JD (2001) Risks for Individuals With Schizophrenia Who Are Living in the Community. Ayrıca şiddet sadece fiziksel bir eylemden ibaret olmayarak daha geniş bir şekilde tanımlandığında da. Bae SW. . Benitez J (2005) Victimization of patients with schizophrenia and related disorders. Kaynaklar Fitzgerald PB.10 Ekim 2012 / 17:30 – 19:00 / Salon 3 P 20 Şizofreni ve Şiddet Şiddetin Mağduru Olarak Şizofreni Hastası Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Yıldız : Haldun Soygür Şizofreni bağlamında şiddet söz konusu edildiğinde. Kulkarni JAust N Z J Psychiatry. 52(10):1358-1366. şizofreni hastalarının damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaları. de Castella AR. genellikle şizofreni hastalarının neden olduğu şiddet akla gelmektedir. Brekke JS. bu durumun olası nedenleri ve nasıl baş edilebileceği konuları ele alınmıştır.

Çalışmalar genel popülasyona göre hiç fark bulamama ile 7 kat artmış risk arasında değişiklik göstermiştir(2). Çalışmalar tutarlı biçimde şiddet davranışı gösteren şizofreni hastalarında komorbid madde bağımlılığı olduğunu ortaya koymuştur. 308: 658-659. şiddet davranışı sıklığının genel popülasyonla eşleştiğini gösteren çalışmalar vardır. Schizophrenia and violence: Systematic review and metaanalysis. . Özellikle kitlesel. 5. 2012. Şizofreni hastalığının bazı farklı nörobiyolojik ve klinik özelliklerinin de şiddet davranışını belirlediği konusunda veriler vardır(4. ve gelişim döneminde maruz kalınan şiddet ve olumsuz sosyal koşullar ile şiddet davranışı arasında ilişki gösterilmiştir. 4. A systematic review and meta-analysis. Akademik ortamda ise 1980’lere kadar uzman görüşü çerçevesinde. Violence and Schizophrenia. Ancak 1980’lerden sonra yapılan geniş örneklemli epidemiyolojik araştırmalar. şiddet yoğunluğu ile tedavisiz geçen süre arasında ilişkinin bulunduğu ve özellikle istemsiz tedavi girişimleri ile birlikte şiddet davranışının ortaya çıktığı bildirilmiştir(3). 37:877-878. Gulati G. Ruhsal hastalığı olan birinin şiddet eylemi ile ilgili herhangi bir haber. Hastalarının uyguladığı şiddet davranışının yarısına yakın bir kısmının psikiyatri tedavisi öncesinde olduğu. Neurobiology of Aggression and Violence in Schizophrenia.5). Ayrıca tedavi uyumunun kötü olması. 3. Bridget M. Bununla birlikte hastaların çok önemli bir kısmının hiçbir şiddet davranışı içinde bulunmadıklarını da biliyoruz. Fazel S. Linsell L. Sunumda şizofreni hastalarının şiddet davranışı ile ilgili epidemiyolojik veriler sunulduktan sonra klinik ve nörobiyolojik farklılıklar özetlenecektir. 125: 209-220. Soyka M. JAMA 2012. Sch Bull 2011. bu bağı pekiştirmektedir(1). Kuehn BM. Kuehn JAMA.308(7):658-659. 6:1-15. 2. çok ciddi şiddet eylemi gerçekleştirenlerin ruhsal hastalığının olma şüphesinin basın organlarında işlenmesi. Madde bağımlılığı kontrol edildiğinde. şizofreni hastaları ve yakınları üzerinde ağır bir örselenme oluşturmaktadır. Kaynaklar 1. Plos Medicine 2009.10 Ekim 2012 / 17:30 – 19:00 / Salon 3 P 20 Şizofreni ve Şiddet Şiddetin Nedeni Olarak Şizofreni Hastası Oturum Başkanı Panelist : Mustafa Yıldız : Ömer Böke İnsanlar sıklıkla şizofreni ve şiddet arasında doğrudan bir bağ olduğunu düşünmektedir. Large MM. Bunlarla birlikte tedavi altında olan şizofreni hastalalarında şiddet davranışının genel popülasyondan farklı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.. Schizophrenia Res 2011. Wehring HJ. şizofreni hastalarının genel popülasyona göre daha sık şiddet eylemi içinde bulunduklarını göstermiştir. Evidence Suggests Complex Links Between Violence and Schizophrenia. 37: 913-920. 6. Grann M. Nielssen O. Geddes JR. şizofreni hastalığı ile şiddet eylemi arasında hiçbir bağlantı olmadığı ileri sürülüyordu. Schizophrenia Bulletin. Carpenter WT. Violence in first epizode psychosis.

korku. Encore Yayınları. Çifte alev. müzik dinler. Paul Verhaeghe. çekişme. Yalnızlık zamanında aşk. aşk-nefret bütünleşmesi aşk ilişkilerinin kapasitesinin önemli özelliğidir. Basım. katedraller inşa eder ve öteki gezegenlere uçarız. kıskançlık ve nefreti de içerir. İstanbul 2011. Bu çift değerlilik (aşk-nefret) her anlamlı insan ilişkisinin olduğu gibi aşkın da karakteristiğidir ve aşk ilişkisi içerisinde tekrar canlanır. Ayrıntı Yayınları. Aşk ilişkileri: Normallik ve patoloji. Octavio Paz. . Evrendeki yaratıklar içinde en tutkulu olan ve en çok arayan insandır. Aşk. sevecenlikten erotizme kadar bir dizi duyu ve duygu yelpazesi gibi açılır ama bu duygular düşmanlık. Kaynaklar 1) 2) 3) Otto Kernberg. Bireyin saldırgan dürtülerinin yüceltilmesi sevgi ve ilgi kapasitesini doğurur. 3. ruhla beden arasında cinsellikten saygıya. Bu tutkunun kaynağı “o”nu tekrar keşfetmek için yorulmak bilmez arzudan başka bir şey değildir ve “o” herhangi bir biçim alabilir. Öte yandan.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 21 Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları Paneli) Aşk Oturum Başkanı Panelist : Levent Mete : Almila Erol Octavia Paz’a göre aşk. Kendi biçimimizde şiir yazar. İstanbul 2002. yetişkin aşk her zaman libidinal olarak ve saldırganlıkla yüklenmiş benlik ve nesne temsillerinin bütünleşmesini içerir. kelimenin en geniş anlamıyla bir bütün olarak kültürün temelini oluşturur. İstanbul 2003. Okuyan Us Yayın. Libido-saldırganlık.

aşk. Sanat ve Delilik. insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak da söz edilmektedir. Şiddet ise insanın saldırgan dürtülerinin bir çeşit dışa yansımasıdır. yüceltme mekanizması ile toplum tarafından kabul edilebilir bir şekle girdiğini savunan Freud. Sigmund Freud’e göre yaratıcılığın kökeni bilinç dışıdır. saldırganlık gibi duygu ve dürtülerin de bir yansıması olmuştur. ses ya da sözcüklerde biçimlenmiş olarak aktarması olarak tanımlamıştır. Sanat ve Sanatçılar Üzerine. 3. kıskançlık. Klinik Psikiyatri 1999. Sanat ve şiddet aslında yan yana gelmemesi gereken iki kavram gibi görünse de etik ve estetik çerçevede oluşan şiddet ve sanat bir arada yaşarlar. çoğu zaman da ötüşürler. . baskı. çizgi. dostluk. hayranlık) kadar kin.Soygür H.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 21 Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları “Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumşatmanın Yolları” Paneli Sanat Oturum Başkanı Panelist : Levent Mete : Demet Gülpek Tolstoy sanatı. Sanat. renk. 2:124-133.Mülayim S. Kaynaklar 1. sanat yapıtlarını birer yüceltme ürünü olarak nitelendirir. Yapı Kredi Yayınları. Bastırılmış ilkel cinsel ve saldırgan dürtülerin. Ders Belgeliği 2000. insanın bir zaman duymuş olduğu bir duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da duyabilmesi için hareket. Sanat ve Şiddet. İstanbul 2012. soylu ve yüce duygular kadar (sevgi. sanattan. 2. Sanatçıyı ise ruhunda güçlü içgüdüsel tutkuların varlığını duyan ve bu tutkuları oldukça dikkate değer bir yumuşatılmışlık içinde açığa vuran çekici bir insan olarak tanımlar. 5. Diğer yandan. barış.Freud S. 8:1-4. nefret.

adaletsizliğe. Aynı zamanda. en gelişkin hallerinden birisidir. şiddetinin evcilleştirip yumuşatılmış. “hafif suçlar” olarak görülebilecek uyumsuzlukları gülerek cezalandırır. Sigmund Freud. hoşgörüsüzlüğe yol açan katı ve uyumsuz yanları gülünçleştirerek. Ayrıntı Yayınları. Kaynaklar 1. ayrımcılığa. Henri Bergson.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 1 P 21 Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanın Yolları Ateşle Oynamak: Şiddeti Yumuşatmanin Yollari” Panelinde Mizah Oturum Başkanı Panelist : Levent Mete : Levent Mete Mizah. 1996. Gülme. infaz sistemiyle cezalandıran toplum. Payel Yayınları. kan kaybetmesine. katı ve uyumsuz yanlarını törpüleyip düzeltmeye yönelik bir ceza sistemidir. insanın esnemeyen. ancak. İstanbul. şiddetin önemli kaynaklarından birisini hırpalar. 1996. güçsüzleşmesine yol açar. Gündelik yaşamın uyumunu bozan ağır suçları hukuk yoluyla değerlendirip. Bu da bir şiddettir. 2. Günlük Yaşamın Psikopatolojisi. İstanbul. .

OKB’de içgörü kavramının değişiklikler göstermesi ve sanrısal OKB inançları olması nedeni ile kaldırılması ve içgörü kavramında yapılacak yeni düzenleme içinde vurgulanması gerektiği önerilmektedir. istifleme bozukluğu ve cilt yolma bozukluğunu da içine alacak şekilde genişletilmiştir. hastalık anksiyetesi bozukluğu. Obsesyonları tanımlayan birinci ölçütte “impuls” sözcüğünün yerine “urge” sözcüğünün kullanılması önerilmektedir. dürtü denetim bozuklukları. Yine Obsesyonları tanımlayan birinci ölçütteki “inappropriate”-“uygunsuz” sözcüğünün obsesyonların ego-distonikliğinin belirlenmesinin güç olması ve çeşitli kültürlerde. 3. (b) İç görü ve belirteç değişiklikleri. 7. parafililer. DSM-IV ölçütlerinde var olan ve obsesyonları yaygın anksiyete bozukluğu ve psikotik bozukluklardan ayırt etmeye yarayan iki maddenin A ölçütünden kaldırılması ve ayırıcı tanı ölçütü olan C ölçütü içinde değerlendirilmesi önerilmektedir. DSM-IV’teki kişinin obsesyon ya da kompulsiyonları aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul etmesine ilişkin B ölçütünün farklı anlamlar içerebileceği. 4. (b) İçgörü ve belirteç değişiklikleri 8. 5. Yine obsesyonları tanımlayan birinci ölçüte OKB’li hastalarının çoğunun en azından orta derecede anskiyete ve zorlanma yaşaması ancak tüm obsesyonların belirgin anksiyete ve zorlanmaya neden olmaması nedeni ile “in most individuals”-“bireylerin çoğunda” ifadesinin eklenmesi önerilmiştir. Hem impuls hem de urge sözcüğünün bazı obsesyon tiplerindeki istem dışılığı (kontrol kaybını) karşılıyor olmasına karşın impuls ifadesinin ayırıcı tanıda karışıklık yaratacak şekilde impuls kontrol bozukluklarını çağrıştırabilmesi bu öneri için gerekçe olarak gösterilmektedir. Çok uzun süreden beri tartışılan “obsesif kompulsif spektrum” kavramı ya da daha kapsayıcı ifade ile “obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar” kavramı ilk kez DSM5’in yayımlanması ile birlikte psikiyatrik sınıflandırma tarihindeki yerini alacakmış gibi görünmektedir. Kanıt bulunmamasını ve kaba bir rehber ifade olduğunun vurgulanması için ifadenin başına “örneğin” getirilerek . cilt yolma bozukluğu. “örneğin. saç yolma bozukluğu (trikotilomani). obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar ve başka türlü adlandırılamayan obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar bu ana kategori altında sınıflandırılacaklardır. beden dismorfik bozukluğu. günde bir saatten daha uzun zaman” şekline dönüştürülmesi önerilmektedir. DSM-5’te obsesif kompulsif bozukluk için yapılan değişiklik önerileri üç ana başlıkta toplanabilir: (a) Ölçütlerdeki ifade değişiklikleri. DSM-IV’te süre eşiği klinik bir kanıt olmamasına karşın “günde bir saatten daha uzun zaman” ifadesi ile belirliydi. istifleme bozukluğu. tıbbi durumlara bağlı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. 6. Bu konuşmada yalnızca obsesif kompulsif bozukluk için yapılan değişiklik önerileri sunulacak ve tartışma ortamı sağlanacaktır. madde kullanımına bağlı obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 22 Anksıyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – I Obsesif Kompulsif Bozukluk Oturum Başkanı Panelist : Raşit Tükel : Mehmet Murat Demet 2013 yılında yayımlanması beklenen DSM-5 Sınıflandırma versiyonunda obsesif kompulsif bozukluk üzerinde ne fazla değişiklik yapılması önerilen tanı kategorilerinden biridir. 2. yaygın anksiyete bozukluğu. DSM-5 önerilerinde obsesif kompulsif bozukluk. Böylece diğer bozuklukların ölçütlerinde kullanılan klinik ölçüt dili ile de uyumlu hale getirilmiş olacaktır. DSM-IV’teki içgörü değerlendirmesi hem belirişiz bir terminoloji kullandığı hem de OKB tipik bir epizodik hastalık olmamasına karşın şimdiki duruma odaklanmaktadır. Ayrıcı tanı ölçüte olan C ölçütü majör depresif bozukluk. Ayrıca “İçgörüsü az olan” ifadesi OKB’de . cinsiyet ve yaş gruplarında uygun olma ya da uygun olmama ile ilgili yorumların farklılık göstermesi nedeni ile “unwanted”-“istenmeyen” sözcüğü ile değiştirilmesi önerilmektedir. (c) Şiddet değerlendirmesine yönelik öneriler (a) Ölçütlerdeki ifade değişiklikleri 1.

İçgörünün daha geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiği noktasından yola çıkılarak “iç görüsü iyi ya da yeterince olan”. . duyusal fenomenin ön planda olması belirli olan ve SGAİ’lerin antipsikotik le güçlendirilmesinden yarar sağlayan bir alttipin belirteci olarak “tik ile ilişkili” belirtecinin eklenmesi önerilmektedir. içgörü değerlendirmesi için de Brown İnanç Değerlendirme Ölçeğinin kullanılmasını önermektedir. erkek cinsiyette daha fazla bulunması. sıralama ve düzenleme kompulsiyonları. 9. DSM-V görev grubu OKB’nin şiddetinin değerlendirilmesi için Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği. yüksek ailesel özellik göstermesi. Erken başlangıç. Tamamen içgörüsüz olan bir OKB hastasının OKB yerine bir psikotik bozukluk olarak tanı alması ile ilgili sorunu da çözmemektedir. simetri ve tamlık obsesyonalrı. “içgörüsü az olan” ve “ sanrısal OKB inancı” şeklinde bir derecelendirme önerilmektedir. Florida Obsesyon-Kompulsiyon Envanteri’ni.gerçekte var olan “iyi içgörü” ve “içgörüsüzlük” şeklide sınırları olan yelpazeyi karşılamamaktadır. (c) Şiddet değerlendirmesine yönelik öneriler 10.

travmatik olayın olumsuz ayrıntılarını tekrar tekrar yaşama veya aşırı derecede maruz kalma (ör. uyum bozukluğu. travma sonrası stres bozukluğu. televizyon. D ölçütü kognisyon ve . Buna göre: a. “Olayı sık sık sıkıntı veren bir biçimde rüyada görme” ifadesinin içeriği ve duygulanımının olay ya da olaylar ile ilişkili olduğu yineleyici ve zorlanma yaşatan rüyalar görme” şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir. “Olayın elde olmadan tekrar tekrar anımsanan sıkıntı veren. yakın akrabaların ya da yakın arkadaşların saldırı ya da kaza ile gerçek ölüm ya da ölüm tehdidi yaşadığını öğrenmek. DSM-IV’teki sürekli kaçınma ve genel tepkilerde azalmayı tanımlayan C ölçütünün iki ayrı ölçüte bölünmesi önerilmektedir. Değişik kültürlerde daha kabul edilebilir olacak bir ifadenin yazılması gerekçe olarak gösterilmiştir. (c) Alttip tanımlamaları. Maddelerde küçük değişikler yapılması önerilmiştir... B3 maddesindeki flashback yaşantılarını da içeren disosiyatif yaşantıların tanımının en uç noktası mevcut durum ve çevreye karşı farkındalığın tam olarak kaybolduğu durumlar olan ve yelpaze kavramı şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. DSM-IV’teki yeniden yaşantılamayı tanımlayan B ölçütünde 1. Buna gerekçe olarak da muhtemel bir depresif ruminasyon durumunu dışarıda bırakmak şeklinde gösterilmiştir. 2. DSM-5’te travma sonrası stres bozukluğu için yapılan değişiklik önerileri dört ana başlıkta toplanabilir: (a) Ölçütlerdeki değişiklikler. DSM-IV’teki “kişinin tepkileri arasında aşırı korku. 4. başkalarının travmaya maruz kalmasına şahsen tanık olma. düşünce veya algıları da içeren anıları” şeklindeki ifade “travmatik olay ya da olayların kendiliğinden ya da bir neden bağlı olarak yineleyici. Travma ile doğrudan karşılaşma. (d) Şiddet belirlemesine yönelik öneriler (a) Ölçütlerdeki değişiklikler Tanı ölçütleri ölçütlerin erişkinler. düşlem. Kaza sonrası insanlardan kalan kalıntıları toplayan kişi olma ya da çocuk istismarının ayrıntıları ile defalarca karşılaşan polis memuru olma) (İşle ilgili olanlar hariç elektronik medya. b. (b) Belirteç değişiklikleri. Buna göre DSM-V taslağının C ölçütü kaçınmaları. DSM-IV’ten farklı olarak yeni versiyonda travmanın belirsiz ve dar kapsamlı tanımı değiştirilmiş. disinhibe sosyal bağlanma bozukluğu. DSM-5 önerilerinde tepkisel bağlanma bozukluğu. Buna göre üç çeşit travma ile gerçekten karşılaşma ya da tehdit algılama bulunmaktadır: (a) ölüm. Bu konuşmada yalnızca travma sonrası stres bozukluğu için yapılan değişiklik önerileri sunulacak ve tartışma ortamı sağlanacaktır. 2. çaresizlik ya da dehşete düşme vardır” ifadesinin yararsız olduğu için kaldırılması önerilmiştir.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 2 P 22 Anksıyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – I Travma Sonrası Stres Bozukluğu Oturum Başkanı Panelist : Raşit Tükel : Mehmet Murat Demet 2013 yılında yayımlanması beklenen DSM-5 Sınıflandırma versiyonu için DSM-IV’te anksiyete bozuklukları ve uyum bozuklukları bölümlerinde bulunan tanıları içerecek şekilde oluşturulacak “Travma ve stres ile ilişkili bozukluklar” ana tanı kategorisi önerilmiştir. 3. istemsiz ve zorla ve zorlanma yaşatacak şekilde anımsanması” şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir. (b) ciddi yaralanma veya (3) cinsel saldırı. akut stres bozukluğu. ergenler ve altı yaşından büyük çocuklara uygulanabileceğine ilişkin bir not ile başlamaktadır Altı yaş ve daha küçük çocuklar için daha sonra ele alınacak “okul öncesi alt tip” önerisi getirilmiştir. c. film veya resimler yolu ile maruziyet bu ölçütü karşılamaz). ve 3. 1. başka türlü adlandırılamayan travma ve stresle ilişkili bozukluklar ile daha ileri araştırma gerektiren bir durum olarak “ısrarlı karmaşık yas bozukluğu” bu ana tanı kategorisi içinde yer alacaktır. travmanın tanımı ve travmayla karşılaşmanın hangi yollarla olabileceği ayrıntılı bir biçimde ifade edilmiştir.

(d) duygudurumda travmatik olaya ilişik olarak meydana gelen olumsuz değişiklikleri içerecek şekilde oluşturulacaktır. E2 maddesinde ise yeni semptom olarak “umursamazlık veya kendine zarar verici davranış” ifadesinin eklenmesi önerilmiştir. diğerleri ve dünya hakkında ısrarlı ve abartılı olumsuz inanç ve beklentiler” şeklinde değiştirilerek daha belirgin ve kapsayıcı duruma genişletilmesi önerilmektedir. Aşırı uyarılmışlık ve tepkiselliği tanımlayan E1 maddesinde daha önce “irritabilite ve öfke patlamaları” şeklinde olan ifadenin davranışı betimleyen önek şeklinde düzenlenerek “irritabl ve agressif” şeklinde yazılması önerilmektedir. c. Okul Öncesi Alttipi ve Disosiyatip Alttip önerilmektedir. Buna göre: a. . (c) 8. Yeni oluşturulan ve kognisyon ve duygudurumda travmatik olaya ilişik olarak meydana gelen olumsuz değişiklikleri içeren D ölçütünde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılması önerilmektedir. Belirteç değişiklikleri DSM-IV’te 3 aylık süre itibari ile vurgulanması istenen “akut” ve “kronik” belirteçleri ile 6 aydan sonra semptom başlangıcını tanımlayan “geç başlangıçlı” belirtecinin kaldırılması önerilmektedir. “güvenilecek kimse kalmadı”. 6. (b) 7. Alttip tanımlamaları DSM-5 taslağı için daha önceki versiyonda olmayan iki alttip. b. DSM-IV’teki “bir geleceği kalmadığı duygusunu taşıma” ifadesinin DSM-V taslağında “travmatik olaydan sonra başlayan ya da kötüleşen “ben kötüyüm”. D3 maddesi ile yeni semptom olarak “kendini ya da başkasını ısrarlı şekilde suçlamak” ifadesi eklenmesi önerilmiştir. “dünya tamamen tehlikeli” gibi kendisi. DSM-V genel mantığına uygun olarak TSSB için de şiddet belirlemek üzere ölçek kullanılması önerilmektedir.5. D4 maddesi ile yine yeni bir semptom olarak “ısrarlı negatif emosyonel durum” ifadesi eklenmiştir.

Daniels JL. duygu dışavurumunun belirtilerini. gibi. Aileden kaynaklanan ve rahatsızlık seyrini olumsuz etkileyebilen zorlukların en iyi bilineni. 373:234-9. (iv) duygu dışavurumunun dinamiklerini / bilişsel bileşenlerini ayrıntısıyla değerlendirmek. gündemdeki soruna odaklanarak başlayıp ailedeki etkileşim örüntüsünü tekrar değerlendirmek. ailenin etkin rol oynadığı ilk başvurular . ailenin tedavi sürecinde dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir: Şizofreni nedeninin %65-80’lik kısmı kalıtılan özelliklere atfedilir. dolaylı olarak. Sunumda. 121:e1357-62. karşılıklı beklentilerinin yüksek olması gibi) (ii) Psikozun ya da davranış belirtilerinin aile üyeleriyle ilgili ya da onlara yönelik olması (iii) Hastanın taciz yakınmasının bulunması ya da böyle bir izlenim edinilmesi (iv) Güncel bilgiye uygun ilaç tedavisiyle yeterli düzelme sağlanmaması Hastayla aileyi birlikte ele almak. Kriz durumları. . tedavide ailenin yeniden ele alınması gereken durumları gözden kaçırmamak ve gerekli müdahalede gecikmemek önemli bir ilkedir. Parental psychiatric disorders associated with autism spectrum disorders in the offspring. Bu konuda hekim için uyarıcı olabilecek özellikler şöyle özetlenebilir: (i) Hastanın aile üyeleriyle ilişkisindeki sorunların ağırlıklı olması (aile üyeleriyle hastanın birbirlerinden yakınmalarının çok. (v) aile üyelerinin tıbbi / nöropsikiyatrik muayenesi . Cem Atbaşoğlu Ağır psikiyatrik rahatsızlıklarda hastanın ailesinin tanı ve tedavideki rolü çok önemlidir. Arch Gen Psychiatry 1998. Hooley JM. Hultman CM ve ark. Tanı konmuş tek vakanın bulunduğu aileler daha çok olduğuna ve aile üyelerinde psikiyatrik belirti bulma olasılığı ortalamadan yüksek olduğuna göre. Ancak sadece duygu dışavurumuna odaklanmak yeterince kapsamlı bir değerlendirme yapmayı sağlamaz. tek hasta bulunan aileler birden çok hasta bulunan ailelerden çoktur. Lancet 2009. Forssen U. Lichtenstein P. Arch Gen Psychiatry 2003. Şizofreni tanısı konmuş olan hastaların aile üyelerinde gerek şizofreni belirtilerinin hafif biçimleri gerekse başka psikiyatrik tanılar. Böyle müdahaleler. aile üyelerinin tanısı konmamış hastalıklarının göstergeleri olabilecekleri olasılığını da düşünerek ele almak. 3.. 2. Neale MC. duygu dışavurumunun yüksek olmasıdır (1). 4. (iii) krize müdahale gerektiğinde. Expressed emotion and psychiatric relapse: a meta-analysis. 60:1187-92. 1. Yakın aile üyelerinin hastayla ilişkilerinin rahatsızlık seyrinde etkili olduğu bilinmektedir. yukardaki endikasyonlar ve müdahalelerin ayrıntıları anlatılacaktır.. ancak. Kaynaklar Butzlaff RL. Sullivan PF. tanı ya da müdahale amaçlı muayene ve görüşmelerin ayrıntılandırılmasını ya da tekrarlanmasını içerir: (i) Hastadan alınan anamnezle aileden alınanı hep birlikte gözden geçirmek. 55:547-52. Şizofreniye ilişkin epidemiyolojik araştırmaların şu bulguları da. nüks izlenimi veren krizler. çoğunlukla hekimin yansızlıktan uzaklaşma olasılığının yükseldiği durumlarda gerekli olur.. Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study. Yip BH.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofreni tedavisinde sorun olan aile Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : E. Pediatrics 2008. Kendler KS. klinik dışı nüfusa göre daha yaygındır (2-4). Bu olasılık akılda tutularak hem ailenin hem hastanın işbirliğini korumaya özen gösterilmelidir. Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. Björk C ve ark.. gibi (4). (ii) anamnezde gelişimsel özelliklere odaklanmak.

anhedoni. Birincil negatif belirtiler. değerlendirilmesi. Carpenter WT Jr. varlığı pek çok gösterge ile gösterilmiş olan defisit sendromunun tanımlanmasında da kullanılmaktadır. klinisyenler için özellikle birincil ve ikincil negatif belirtilerin ayırd edilmesi güçlük taşıyan bir alan olmayı sürdürmektedir. Şizofreni tedavisinde iyileştirilmesi en zor boyutlardan birisi olan negatif belirtilerin psikososyal ve psikofarmakolojik tedavisinde yeni arayışlar devam etmektedir.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofreni ve negatif belirtiler Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : Haldun Soygür Negatif belirtiler şizofreninin klinik tablosu içinde oldukça iyi tanımlanmış olmasına karşın. 32:214-219. Schizophrenia Bullatin. Carpenter WT (2004) The deficit syndrome in schizophrenia: implications for t he treatment of negative symptoms European Psychiatry. Fenton WS.19:21-26. Buchanan RW. Kirkpatrick B. Konuşma içeriğinde azalma. motivasyonda ve ilgide azalma en yaygın negatif belirtilerdir. . Şizofreninin gidiş ve sonlanımının yordanmasında negatif belirtiler pozitif belirtilerden daha önemli bulunmaktadır. fizyopatolojisi. duygulanımda küntlük. 2-Kirkpatrick B. Bir çok hastada pozitif belirtilerin ortaya çıkmasından daha önce negatif belirtiler gelişebilmektedir. Marder SR (2006) The NIMH_MATRICS consensus statement on negative symptoms. Bu sunumda negatif belirtilerin tanımlanması. asosyalite. hastalığın gidişindeki rolü ve tedavisi gözden geçirilmiştir. Kaynaklar 1-Arango C.

Geliştirilmekte olan DSM-V sınıflandırması da bu ayrımı koruyacak gibi görünüyor. "aşırı değerlenmiş düşünce" özellikleri gösteren OKB'li hastalar için “iç görüsü olmayan” diye bir alt tip tanımlamaktadır. bazı çalışmalar da ise obsesif kompulsif belirti sıklığına bakılmış olmasından kaynaklanmaktadır. . benzerlikleri ve örtüştükleri noktalar da bulunmaktadır.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofreniye Eşlik Eden Obsesif Kompulsif Belirtiler Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : Köksal Alptekin Şizofreniye sıklıkla % 3. Şizofreniye benzer düşünce bozuklukları gösteren OKB'lu hastalar için "Şizo-obsesif Bozukluk" tanısı geliştirilmiştir. Oranların bu kadar farklı olması çalışmalarda kullanılan tanı ölçütleri ile örneklem sayısının farklılığından ve bazı çalışmalarda OKB tanısına. Özellikle OKB'li hastaların bir kısmında görülen "aşırı değerlenmiş" düşünce. Ancak bu bozukluğun OKB'den farklı bir hastalık olduğuna ilişkin yeterli kanıt üretilememiştir. Öte yandan Klozapin gibi bazı yeni ilaçların da OKB belirtilerini tetikleyebileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır. Genellikle OKB eş tanılı şizofreni hastalarında tedaviye direnç gelişmekte ve prognoz da kötü gitmektedir. Şizofreni ve OKB'nin farklı yönleri olduğu kadar.5 ile % 60 arasında değişen oranlarda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) veya obsesif kompulsif belirtiler eşlik etmektedir. obsesyon ile sanrı arasındaki bir geçiş sürecini ifade etmektedir. Bu nedenle DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). OKB belirtileri gösteren şizofreni hastalarının ayrı bir şizofreni tipi olduğu öne sürülmüştür.

etkili antipsikotik ilaç tedavisi. kışkırtı. bunaltı ya da çöküntü eklenmişse anksiyete ve depresyon giderici ilaçların eklenmesi özkıyımı önleyebilmektedir. ruhsal desteklerin sağlanması ve sıkı gözlem özkıyımı önlemeyi garanti etmese de bu hastalar için önemlidir. 4) daha önce intihardan bahsetmiş ya da girişimde bulunmuş olanlar. Hastaların %3-10’u intihar girişimi ile yaşamlarına son vermektedirler. kışkırma. . Şizofreni ruhsal hastalığı olanlar arasında özkıyıma bağlı ölümlerde duygudurum bozukluğu ve alkol-madde kullanım bozukluğundan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Çöküntü. umutsuzluk ve dürtüselliği fazla olan hastalar. çevredeki eğlenti olanaklarından yararlanmalarının sağlanması hastane tedavisine eklenecek olan olumlu girişimlerdir. bunaltı. özellikle erkek ve hastalık öncesi bilişsel sığası yüksek olanlar. korumalı ya da destekli iş yerlerine yerleştirilerek kendilerini işe yarar hissetmelerinin sağlanması. kapana kısılmışlık hislerinin olması. 2) daha önce girişimde bulunmuş olmak. Yukarıda sayılan risk etmenleri ve koruyucu etmenler şizofreni tedavisiyle uğraşan klinisyenler tarafından daha hastalığın başından itibaren dikkate alınmalı ve hastalığın yönetimi ona göre sürdürülmelidir. 3) tedaviye uyumsuzluğu (kısmi uyum dahil) olanlar. Güvenli çevre. dürtüsellik ve amaçsızlık üzerine odaklanmış ruhsal tedavilerin de özkıyımı önleyici olabileceği düşünülmektedir. toplumsal beceri eğitimi ve iyileştirim çalışmaları) tedavi edilmesinin ilk dönem şizofrenide özkıyım düşünce ve davranışlarını önlediği gösterilmiştir. Hastalığın erken saptanmasının ve en uygun yöntemlerle (yerinde girişken tedavi. 4) ruhsal çöküntü. Hastaneye yatış oranları ve şiddet davranışları ile doğrudan ilişkili olan intihar için risk etmenleri olarak 1) genç yaşta hastalanmak. 7) madde bağımlılığı ve şiddet davranışı olanlar. aile ve çevre desteğinin yeterli olmasının. Her şeye rağmen bir hasta özelinde özkıyım davranışının ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak kestirebilmek mümkün olmamaktadır. umutsuzluk. bunaltı. sırasıyla %50 ve %25 oranlarında. aile tedavisi. Şizofrenide özkıyım düşüncelerine karşı koruyucu etmenler çok çalışılmamıştır ancak yaşam doyumunun yüksek olmasının. hastalığın birey ve aile üzerinde ciddi etkilerde bulunmaya devam eden önemli bir görüngüdür. Hastaların akran destek grupları ile tanıştırılması. 8) zorlu yaşam olayları olan ve uzun süre işsiz ve amaçsız yaşayan hastalar. 6) hastaneden yeni taburcu olanlar. Özkıyım için yüksek riske sahip olan hastalar için hastane yatışı çok uygun olabilir. etkili tedavi. geleceğe dair umutların olmasının. Bu noktada özkıyım için uyarıcı işaretleri tanımak yardımcı olabilir. Hastane çıkışında da yoğunluğu giderek azaltılan ayaktan tedavi programları sürdürülmelidir. yaşamda anlam ve amaçların bulunmasının bireyi intihar düşünce ve girişimlerinden koruduğu belirtilmektedir. umutsuzluk. iyileştirim hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması. 5) yalnız yaşama. 2) depresyon. Hastaların tedaviye uyumlarının tam olarak sağlanması ve etkili dozda antipsikotik ilacın verilmesi. Hastaların ölüm düşüncelerinden bahsetmesi. 3) sık hastane yatışları. amaçsızlık. Şizofrenide özkıyım riskleri açısından klinisyenin uyanık olması gereken noktalar şunlardır: 1) yeni tanı konmuş genç bireyler. dürtüsel davranışlar sergilenmesi ve duygusal değişimlerin sıklaşması gelmekte olan bir intihar davranışını haber verebilir. 5) paranoid ve ayrışmamış şizofreni tiplerinden olanlar. 6) aile ve çevre desteğinin yetersiz olması ve 7) hastalık öncesi zihinsel işlevselliğin yüksek olması sayılmaktadır. Hastaların özkıyım niyetlerini gizleyebilecekleri de akıldan çıkarılmamalıdır.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 4 P 23 Şizofrenide İyileşmeyi Zorlaştıran Durumlar ve Yönetimi Şizofrenide Özkıyım ve Başetme Yolları Oturum Başkanı Panelist : Alp Üçok : Mustafa Yıldız Şizofrenide özkıyım düşüncesi ya da girişimi.

Yıldız M. Böke Ö (2010) Şizofrenide nüfus ve klinik özellikler: Çok merkezli kesitsel bir olgu kayıt çalışması. Bostwich JM (2005) The lifetime risk of suicide in schizophrenia. 4:279-83. . Shane Pankratz V.Kaynaklar 1. Palmer BA. (2008) Suicide. Edit: Mueser KT. Curr Psychiatry Rep. 3. 62(3): 247-53. Turk Psikiyatri Derg 21:213-224. Heisel M. Jeste DV. 2. p:491-506. Meltzer HY (2002) Suicidality in schizophrenia: a review of the evidence for risk factors and treatment options. 4. Arch Gen Psychiatry. In: Clinical Handbook of Schizophrenia. A reexamination.J. Yazıcı A.

Söz konusu çalışmalarda yöntemsel farklılıklarla birlikte kullanılan nöropsikolojik değerlendirme araçlarının çeşitliliği de dikkat çekicidir. Bipolar Disord. .. Mann-Wrobel M. ve Dickinson D. Bipolar bozuklukta değerlendirilmesi gereken bilişsel alanları beş ana başlık altında toplamak mümkündür.. Artan bilgi birikimine rağmen bipolar bozuklukta saptanan bilişsel işlev bozukluğunun anlamı ve doğası yeterince bilinmemektedir. Bu alana ilginin artmasındaki öncelikli nedenlerden biri. bilişsel bozuklukların bipolar bozuklukta endofenotip olabilme ihtimalinin görülmesidir. Torres IJ.C. Malhi GS ve ark. Adı geçen bilişsel alanların değerlendirilmesinde kullanılan nöropsikolojik ölçüm araçları ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.2). Ancak bipolar bozuklukta kognitif değerlendirmeye özgü bir batarya [The International Society for Bipolar Disorders-Battery for Assessment of Neurocognition (ISBD-BANC)] önerilmektedir (3). dikkat.M.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 24 İUB'ta Bilişsel İşlevin Güncel Bir Değerlendirmesi İki Uçlu Bozuklukta Bilişsel İşlevlerin Değerlendirilmesi Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Hilal Demirel Bipolar bozukluk ve bilişsel işlev bozukluğu ilişkisini araştıran çalışmalar son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Yatham LN. (2011) Meta-analysis of neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: an update and investigation of moderator variabiles. 93: 105-115. Kaynaklar 1. ve ark. Bunlar psikomotor hız.T.şizofrenide olduğu gibi. 3. bellek. (2010) The International Society for Bipolar Disorders. Bipolar Disord.J. Carreno J. 12(4): 351-363. Bu çeşitlilik şizofreni için kullanılan MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) Consensus Cognitive Battary (MCCB)’e benzer bir kognitif değerlendirme bataryasının bipolar bozukluk için henüz söz konusu olmaması ile de ilgili gibi görünmektedir. J Affect Disord. görsel uzaysal beceriler ve yürütücü işlevlerdir.. 13(4): 334-343. Robinson L. Bu nedenle. (2006) A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. Gallagher P. 2.Battery for Assessment of Neurocognition (ISBD-BANC). Son dönemde yapılan metaanalizlere dahil edilen çalışmalar oldukça heterojen bir nitelik taşımaktadır (1.bipolar bozuklukta da hastalıkla bilişsel işlevler arasındaki ilişkinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Buna parallel olarak çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmekte ve belli nöropsikolojik test performanslarının etki büyüklükleri geniş bir değişkenlik göstermektedir. Thompson J.

Yeni bir çalışmada ise. Ancak bütünleştirici bir duygudurum ve bilişsel işlev için kortikokortikal bağlantılar da sağlam olmalıdır (2). kayıt ve geri çağırma süreçleri ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Petrides M. Kaur M. İUB’ta frontotemporal ve temporoparyetal bağlantısal eşzamanlılığın dikkat. sözel öğrenme ve yürütücü işlevler başta olmak üzere çeşitli alanlardaki bilişsel bozulma. Kaynaklar Savitz J. hastalık ve iyilik dönemlerinde izlenmektedir. frontal uyumsuzluk negatifliği (mismatch negativity-MMN) düzeyi. Monchi O. Battisti RA. Philips & E. Bu sunumun devamında bilişsel işlev ile nörofizyoloji ve beyin görüntüleme arası ilişkiler güncel dizin eşliğinde tartışılacaktır.L. Savitz ve arkadaşları (1). İUB’taki bilişsel işlev bozukluğunun. bu çalışmalar da sıklıkla şizofreni olguları ile yapılmıştır. nöral ağlardaki süregen bozulmanın sonucu olduğunu öne sürmüşlerdir. Beyin elektrofizyolojisinin bilişsel bozulma ile ilişkili işlevsel karşılığı pek az çalışılmış olup. Bipol Disord. 7(3):216235. 21(19):7733-7741. Petre V (2001) Wisconsin card sorting revisited: distinct neural circuits M.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 24 İUB'ta Bilişsel İşlevin Güncel Bir Değerlendirmesi İUB'ta Bilişsel İşlevin Biyolojik İzdüşümleri Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Sermin Kesebir İki uçlu bozuklukta (İUB) dikkat. J Neurosci.130(1-3): 203-209. Word PB (2011) MMN/P3a deficits in first episode psychosis spectrum schizophrenia and bipolar subgroups. hem şizofreni hem İUB tanılı olgularda bilişsel ölçümlerdeki bozulma ile ilişkili bulunmuştur (3). Schizophr Res. . Solms M. Ramesar R (2005) Neuropsychological dysfunction in bipolar affective disorder. Vieta participating in different stage of the task dentified by eventrelated functional magnetic resonance imaging. Frontolimbik bağlantıların İUB’ta etkilenmiş olduğu gösterilmiştir.

lityum ya da valproik asit monoterapisi ile remisyonda olan hastaların bilişsel işlevleri arasında fark bulunmazken her iki grubun kontrol gubuna göre kelime belleğinde bozulma bulunmuştur. Yürüttüğümüz çalışmalar bipolar bozuklukta bilişsel işlev bozukluğunun bipolar bozukluğun iyi prognozlu veya kötü prognozlu oluşu ile ilgili olabileceği gibi tedavi modaliteleri ile de ilişkili olabileceğini düşündürtmektedir. Atipik antipsikotik monoterapisinde olan üçüncü bir grup oluşturularak ve örneklem sayısı genişletilerek. seyri ve tedavi modaliteleri ile ilişkisine ilişkin bilgi sınırlı veya henüz bilinmemektedir. bilişsel işlevlerin değerlendirildiği bir diğer çalışmamızda ise lityum grubu ile valproik asit grubu arasında bilişsel işlevler açısından anlamlı fark bulunmazken. antipsikotik grubunda işlem belleği performansı lityum grubuna. İki uçlu duygudurum bozukluğunun tedavisinde tedavi modalitesinin seçiminde farmakoterapinin bilişsel işlevler üzerindeki yan etkilerinin de değerlendirilmesi uygun olacaktır. Gerek duygudurum dengeleyici gerekse antipsikotik ilaçların bilişsel işlevler üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri bildirilmiştir. Ancak bilişsel işlev bozukluğunun kesin nedenleri.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 5 P 24 İUB'ta Bilişsel İşlevin Güncel Bir Değerlendirmesi İUB'ta Bilişsel İşlevin Tedavi Modaliteleri İle İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ali Bozkurt : Vesile Şentürk Cankorur İki uçlu duygudurum bozukluğunda bilişsel işlev bozukluğunun varlığı genel olarak kabul görmektedir. görseluzaysal beceri ise valproik asit grubuna göre daha düşük bulunmuştur. . Yürüttüğümüz bir çalışmamızda.

Orestes. yosma anne imgesinden ayrı tutulma çabası sürer. Benliğin önemli işlevlerinden birisi ayrılık karşısında içsel ve dışsal süreçleri yönlendirmek. ihtirasları için erkeğin kadınından ayrı durmasına. Böylelikle ataerkil düzenin temsilcisi olur. Ama suçluluğu neredeyse onu delirtir. bunları yansıtmak ve diğerine yaşatmak bir seçenek gibi görünmüş. korku. Ama hüzün çok çok az. Kadına ve anneye yönelik şiddet bir çerçeveye oturtulur. oğlunun intikam için öldürerek annesinden ayrılmasına değineceğim. annenin korku yüzünden oğlunu uzak tutmasına. Ayrılıklar. öldürmeye vardığı durumlara odaklanacağım. Oedipus’un çağdaşı Orestes aracılığıyla araştırmaya ve yorumlamaya çalışacağım. kibirli bir babanın kızını annesinden ayırmasına. çaresizlik. acı ve hüzün taşıyan bir deneyim. Ama sonrasında suçluluk ve yargılanma öne çıkmış. kadının nefretle kalbini erkeğinden ayırmasına. Çünkü 3000 yıl öncesinin hikayesi bugün de sık sık sahneleniyor. korku. Bu konuşmada. . babasını aldatan ve sevgilisiyle babasını öldüren annesini ve sevgilisini öldürerek ailesinin namusunu temizler. agresyon. kaos yaratır ve katlanılabilecek bir durum değildir. Ancak mahkemede yargılanınca aklanır ve babasının mirasını üstlenir. Bu konuşmada şiddetin dozunun yükseldiği. ruhsal yapılanmada önemli değişimlere neden olabiliyor. kan ve biraz suçluluk var. İkisinin birleşmesi. Kurban olduğunu hissetme. içinde şiddet. Burada zorlanan her birey için ayrılık şiddetli bir deprem. Daha da ötesi bu yaşananları karşıdakine yaşatmakla ve öldürerek yok etmekle acılar bitecek gibi gelmiş. Melek anne imgesinin. Bu ayrılıklar. incinmeler ve kurbanlar. acı ve incinme dayanılmaz olduğunda. intikamlar ve saldırganlar yarattığından içinde ölüm. Bu şiddetli ayrılıkları.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 6 P 25 Şiddet ve Nefrete Psikanalitik Yaklaşım Ayrılmanın Şiddeti Oturum Başkanı Panelist : Nesrin Koçal : Ali Algın Köşkdere Ayrılık. ensest yasağını yıkar.

Freud’un belirttiği gibi özne aşktan. Peki bazı bireylerde “aşırıya kaçan” ve patolojik durumlara yol açan bu nefret yoğunluğunun kaynağında ne yatar? Varoluşu sürdürmek için gerekli nefret ile ölümcül nefret arasındaki ince çizgi nasıl belirlenir? M. Aşkla nefreti birleştiren derin bir bağ var mıdır? Nefret aşktan önce mi sonra mı doğan bir duygudur? Nesne sürekliliğini sağlayan. yaşadığımız dünyayı artan bir şiddette etkileyen nefretin bu hakimiyeti neden? Bu çalışmada. Klein. kuramında bu soruya ışık tutmuş. psikopati. nefret ise hoşnutsuzluk duygusundan hareketle oluşur. . nefret bu yönüyle yapılandırıcıdır ancak aşırıya kaçtığında. ruhsal hayatımızın kökeninde var olan bir duygudur. hatta onu var eden gerekli bir duygu mudur nefret? Nefrete düzenleyici bir rol atfetmek mümkün müdür? Çalışma bu sorular etrafında şekillenecek ve psikanalitik kuram esas alınarak nefret duygusunun kökenlerine ışık tutma amaçlanacaktır. nefretin kökenleri psikanalitik kurama göre tartışılacak. nefretin içinden doğar.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 6 P 25 Şiddet ve Nefrete Psikanalitik Yaklaşım Nefretin Kökenleri Oturum Başkanı Panelist : Nesrin Koçal : Neslihan Zabcı Neden nefret? Bireysel olandan toplumsal boyuta dek uzanan geniş bir yelpazede yer alan ve güncel yaşantımızı. aşkın nefrete dönüşümünden sık bahsedilir. nefretin kökeninde ilk nesne ile ilişkilerin belirleyici rolünü vurgulamıştır. Freud. toplumsal alanda şiddete uzanan sonuçlarına da değinilecektir. nefreti ölüm dürtüsü ile ilişkilendirmiş ve tüm bireylerde var olan kökensel bir duygu olarak tanımlamıştır. nesne nefretten doğar. ya da kendinden nefret etme söz konusudur. Nefret. senden nefret ediyorum ama böylelikle seni düşünüyorum”. paranoya. depresyon gibi ağır patolojilerin kaynağında yer alır: tüm bu psikopatolojik durumlarda ya ötekinden. Nefret. aşk haz. Ötekine ilişkin ilk düşünce nefretin içinden doğar diğer bir deyişle nefret düşüncenin beşiğidir: “eğer yanımda değilsen. Hem nesne hem de düşünce hatta düşlem ve arzu da. genel olarak aşk ile birleştirilir.

eyleme vurma devreye girmektedir. Bu davranışlar. sosyal ve politik süreçler yer almaktadır. Tıbbi hastalık Tanısı Konmuş Hastalarda Aktarım ve Karşıaktarım. değersizleştirme. hemşie ve hasta. yeterince doyum alamadığı ilk nesnesi anneye duyduğu öfke ve haset hekim veya hemşireye yansıtılır (Klein 1984). Bu sunumda hekime yönelik şiddet konusu psikanalitik yaklaşımla ele alınacaktır. Hasta birey kendisini ruhsal ve bedensel olarak tehdit altında hissedebileceği gibi. yansıtma. Sonuçta hekim. ekonomik. bakım veren. ruhsal bir “gerileme” yaşamaktadır. fiziksel saldırısında saldırgan bireyin içsel yaşantılarının. Öte yandan sağlık çalışanına hasta ve/veya hasta yakınının sözel. sağlık sistemine ilişkin etmenler. Workplace violence in the health care sector: A review of staff training and integration of training evaluation models. Aggression and Violent Behavior 2006. Hekime önelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar büyük önem taşımakla birlikte altta yatan ruhsal boyutu anlaşılmadan yapılabilecekler yetersiz kalabilir. aktarım dinamiklerinin ve “hasta” rolüne ilişkin ruhsal ihtiyaçlarının dikkate alınması vazgeçilmez öneme sahiptir (Özmen 2007). Klein M (1984) Envy and Gratitude and Other Works 1946-1963. hasta yakını arasındaki ilişki iş başında birebir bir ilişkidir ve düşmanca aktarım ve bundan doğan olumsuz karşı aktarım dinamiklerinin anlaşılıp çözümlenmesi tüm taraflar için vazgeçilmezdir. 11:27– 43 Gates DM The epidemic of violence against healthcare workers. Türk Psikiyatri Dergisi 2007. idealleştirme. O konumdayken beklentisi çevrenin ona tam uyum sağlamasıdır. Beech ve Leather 2006). London: The Hogarth Press . Leather P.”Tam uyumun” sağlanamadığı durumlarda da ilkel savunma düzenekleri. sözel tehdit ya da aşağılama.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 6 P 25 Şiddet ve Nefrete Psikanalitik Yaklaşım Hekime Şiddet Nereden Çıktı Oturum Başkanı Panelist : Nesrin Koçal : Peykan Gökalp Hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada giderek tırmanmaktadır.18(1):72-79. iyileştiren antik çağlardaki şifa merkezleri gibi bugünün sağlık kurumlarına da mucizevi iyileştiricilik özellikleri atfedilmekte bu aktarımsal eğilimin tam karşılık bulmaması durumunda ortaya çıkan hayal kırıklığı. Kaynaklar Beech B.61:649–650 Özmen M. öldürmeye kadar gidebilen fiziksel saldırılar şeklinde görülmekte ve diğer işyeri şiddet olgularına göre son birkaç yıla kadar çok düşük oranda bildirilmektedir(Gates 2004. Bir çeşit “annelik” işlevi beklenen acıları dindirip yatıştıran. Bunun nedenleri arasında toplumlarda şiddet davranışı sıklığının artışı. umutsuzluk bakımın kendinden esirgendiği duygusu yaratmaktadır. Bu gerileme sürecinde erken bebeklik döneminden itibaren doyurulamamış olan ihtiyaçlarına ilişkin. Occup Environ Med 2004.

1( 1): 17-22 .11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Kronik Ruhsal Hastalıklardaki Şiddetin Önlenmesi ve Rehabilitasyonunda Uğraş Terapisinin (Ergoterapinin) Yeri Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Alev Büyükkınacı Uğraşı sağlıkla ilgili ya da kişisel.The Forensic Model of Occupational Therapy.13:137-142 2-Occupation for occupational therapists. publishing. Bireyin herhangi bir uğraşı içinde olmak durumunda olmasının gerekliliği ortaya konduktan sonra uğraşının nerde kullanıldığı. olmak ya da kendini gerçekleştirmek olan herhangi bir aktiviteye katılımı tanımlar.Batılı ülkelerde adli psikiyatri kliniklerinde bu alanda uzman uğraş terapistleri bulunmaktadır(3). Uğraş terapistleri gerek adli gerek normal psikiyatri kliniklerinde olsun psikotik hastanın kişisel amaçları doğrultusunda yaşam doyumunun artmasında. sosyal ve yaşamsal ihtiyaç ve istekleri karşılamak üzere doğasında yapmak.Farnworth L. Bu alanda çalışan uğraş terapistleri psikiyatristlerle birlikte çalışarak hastanın suç davranışlarının nedenlerini ve olumsuz davranışları tetikleyen uğraşıların bulunarak bunların yeniden yapılandırılmasını sağlamayı hedeflerler (2).2004. 67 (10): 430-438(9) 4. Uğraş terapisi(ergoterapi). Ülkemizde de psikiyatri kliniklerinde uğraş terapistlerinin yerlerini almaları bu açıdan önem taşımaktadır. Matthew Molineux. ne işe yaradığı önem kazanmıştır. Hastanın amaçlı bir uğraşı içine girmesi içsel motivasyonunu ve yeterlilik duygusunu geliştirir ve hasta üretkenlik. Klinik Psikiyatri 2010.Occupational therapy in healthcare 1984.Smith SL. Bu temel uğraş terapisi yöntemlerinin yanı sıra özellikle suç işlemiş psikiyatrik hastaların rehabilitasyonunda ve suç işlemelerinin önlenmesinde kullanılacak uğraş terapisi yöntemleri de ortaya konmuştur (2). Being in a Secure Forensic Psychiatric Unit: Every Day is the Same. Fossey E. The British Journal of Occupational Therapy 2004.2) Uğraş terapisinin temel amacı kişileri günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını sağlamaktır. Kaynaklar 1. performans ve motivasyon alanlarında daha fazla deneyim sahibi olarak daha olumlu bir dünya görüşüne sahip olur (2).Büyükkınacı Alev. 1980’lerde uğraş terapistlerinin bu alanda uzmanlaşmalarının önemi konuşulmaya başlanmıştır(4). Killing Time or Making the Most of It . Dünya Uğraş Terapisi Federasyonu uğraş terapisini şu şekilde tanımlamıştır:1) Uğraş terapisi sağlık ve iyilik halini uğraş ile sağlayan bir uzmanlık alanıdır. Hastanın üretkenliğinin artması ve zihinsel uğraşılarının daha olumlu başka alanlara kayması şiddet davranışının önlenmesinde anahtar rolü oynar. (Ed). Bu hedefe ulaşmada hastanın var olan kaynaklarını kullanarak sadece bu davranışı önlemeyi değil hastanın kendi sorumluluğunu da alması amaçlanır. tedaviye motivasyonunun sağlanmasında ve hastalık dışındaki kişilik alanlarının gelişmesinde hastaya yol gösterici rol üstlenirler.pp:169-82 Blackwell 3. Nikitin L.Forensic challange. Uğraş terapisinin adli psikiyatri alanında çalışmaları daha öncesine dayanmakla birlikte.3) Uğraş terapistleri bunu kişilerin bu aktivitelere katılma yetilerini arttırarak ya da destek sağlamak amacıyla çevreyi değiştirerek sağlarlar(1). Henüz ülkemizde yeni gelişmekte olan bu meslek grubunun psikotik hastalarda şiddetin önlenmesi ve şiddet davranışı göstermiş hastaların rehabilitasyonunda önemli rol oynayabileceği artık gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmiştir.

şiddet olayı açısından “risk yönetimi “konusunda son derece donanımlı olmalıdır. -İnsanlara ve mülke yönelik geçmişteki saldırganlık eylemleri(örneğin kundaklama vb) -Geçmiş mahkumiyet ve adli tıp bilgileri -Belirtici veya uyarıcı işaretler –şiddet yaklaşımları .Bu hastaların şiddet riskini en aza indirgemek için en önemli araç yerel kurumlar arasında etkin ve akıcı işbirliğidir.geçmiş yaşam öyküleri bilinmeyen hastaları yaşadıkları ortamda değerlendirmektedir .11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Trsmlerde Şiddet Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Erkan Aydın Ciddi akıl hastalığına sahip hastaların özellikle kendine ya da çevresine zarar verme ihtimali yüksek hastaların sürekli olarak bir ruh sağlığı kurumu ile sürekli temas halinde olması son derece önemlidir.örneğin ajitasyon ve fiziksel göstergeler -Şiddet içeren düşünceler . -Kişinin sosyal geçmişi.tekrarlanan davranışlar -Dürtüsel davranışlar -Hastanın kendi mevcut durumu konusundaki içgörü ve anlayış düzeyi -Mevcut zihinsel durum . Tehlikelilik ve suça eğilimin belirlenmesi klinik psikiyatrinin önemli konularından olmakla beraber TRSM nin önemli görevlerinden bir diğeri akıl hastalarının sergiledikleri şiddet davranışı konusunda topluma yol gösterici olarak damgalanmayı önlemektir.(Dilbaz 1999) Bakıcılardan .Alınacak bilgilerin güvenirliğini artırmak için en önemli unsur hasta ile etkin işbirliğinin kurulmasıdır. Risk yönetimi süreğen olup bireylerin geçmişleri . TRSM ler ciddi akıl hastalığı olan hastalara kesintisiz hizmet sunmak amacıyla kurulmuş olan kurumlardır. Hastalarını toplum içerisinde insan onuruna yaraşır şekilde yaşatmayı hedefleyen bu kurumların çalışanları. ( Mental Health Risk Assessment and Management in Community Organizations 2009) Risk değerlendirmesi aşağıdaki konuları içermelidir.erken uyarı belirtileri vb konularda detaylı bilgiye dayalıdır.Bazı araştırıcılara göre geçmişteki şiddet davranışı gelecekteki şiddet davranışı için yol göstericidir.arkadaşlardan ve hizmet alanın kendisinden bilgi alınabilir.gizli düşmanlık -Sadistik yönelim.risklerin nasıl alınacağının tanımlanması ) (Türkiye CMHC çalışma kılavuzu2012) Ancak TRSM ler kendisine herhangi bir kişi veya kurum tarafından bildirilen .ciddi akıl hastalığı olduğu düşünülen .şiddet içeren fanteziler -Şüphelilik hezeyanları yoğunluğu -Kural ve düzenlemelere ilişkin düşünceler -Koruyucu faktörler -Kişinin güçlü yanları -Risk Yönetim planı(kim ne yapar .akarabalaradan . .bilgi gereken diğer alanlar .(Johnson 1998) Hizmetler sürekli değişen ihtiyaçlara ve risklere göre esnek yardım ve sosyal yardım desteği sunmalıdır.

Yapılan çalışmalar yapılan aktif rekreatif faaliyetlerin. çalışma ve diğer etmenler tarafından yıpranan. törelere ve ahlaki değerlere aykırı davranış. ilişkilerine ve sosyo-kültürel uyumlarına olumlu yönde etkilemektedir (Axelsen. geleceğin bireylerine çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilecek olan nevrozların da tohumlarını atmaktadır (Usal. Sonuç Yapılan çalışmalar rekreasyon alanlarının ve bu alanlarda yapılan aktif rekreasyon faaliyetlerinin insanların streslerini azalttığını.6 milyon kişi şiddetten ölmektedir (Butchard ve diğerleri. Rekreasyonun Türkçe karşılığı “Dinlence” olarak ele alınabilir. bu fiziksel enerjinin başka bir şekilde olumsuz olarak ortaya çıkmasına da neden olabilecektir. 2012). bireyin kişisel yapısının. Çalışmanın konusu rekreasyonun suç ve şiddet ile olan ilişkisidir. yorulan bireylerin yeniden canlanmaları anlamına gelmektedir (Axelsen. depresyona girmelerini önlediğini. 2009). 1986). her beş kadından biri tecavüz girişimine maruz kalmaktadır. Iwasaki. Rekreatif etkinlikler. Elbette insanın şiddete olan eğilimi ve suç işleme yönelimi çok boyutlu değişkenler ile değerlendirilmelidir.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Rekreasyonun Suç ve Şiddet ile İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Özkan Tütüncü Giriş Rekreasyon.. Dünya’da her gün 4200 kişi. Kaliforniya eyaletinde yapılan çalışmalar bireylerin ilk suç işledikleri yaşların genel olarak (bir çan eğrisi şeklinde) 13 ile 20 yaşlarında yoğunlaştığını (en yoğun 17 yaş) göstermekte (CDYA. suç oranlarını ve şiddetini azalttığını göstermektedir. İngilizce yaratmak. şiddet ve suç ile negatif yönde bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Dünyadaki 14-44 yaş arası ölümlerin en önemli ana sebebi şiddet olmaktadır (DSÖ. “rekreasyon” (recreation). 2011). yeniden. oluşturmak anlamına gelen “create” fiilinin önüne. Turizm faaliyeti de bireyin boş zamanında gerçekleştirdiği bir rekreatif faaliyet olarak değerlendirilebilir. Bireyin suç ve şiddete yönelmesinde. gelirinin ve diğer birçok faktörün birlikte etkisinin olduğu belirtmek daha doğru olabilir. Diğer bir ifade ile insanın yaşam kalitesini artırmak için yaptığı faaliyetler rekreasyonun içeriğini oluşturmaktadır (Tütüncü ve diğerleri. Türk Dil Derneğine göre suç. yaslara. Birleşmiş Milletlere (2006) göre Dünya’daki her üç kadından biri fiziksel şiddete. 2007. şiddet ise sindirmek için yaratılan olay veya eylem-kaba kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Televizyonlardaki şiddet eğilimli yayınların. tek başına şiddet ve suç eğilimi azaltabileceğini belirtmek yanlış olabilir. 1981). Suç ve Şiddet İnsanların uzun ve sağlıklı yaşama istekleri. Şener ve diğ. 2002). Bu kapsamda bireyler hayatlarının üçte birini rekreasyon faaliyetlerinde geçirmektedir. Rekreasyon alanlarının ve olanaklarının geliştirilmesinin. bireyin yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bireyin kendisini geliştirmesini sağlayarak. Rekreasyon sağlıklı ve/veya engelli olan her yaşta ve beceri seviyesinde tüm bireyleri kapsamakta ve onların mutlu-kaliteli yaşama eğilimlerine bağlı olarak gelişmektedir. Patry ve diğ. 2007). bireylerin kendilerine. Hatta rekreatif olanakların yetersiz olmasının yaratacağı olumsuz birikimler. 2009. .. bunda etkisinin olduğu saptanmıştır. 2008). Özellikle fiziksel bakımdan insanın en aktif olduğu gençlik yıllarında rekreatif faaliyetlerin yapılacağı alanların ve olanakların olmaması. Rekreasyon. yılda 1. tekrar anlamına gelen “re” ön ekinin gelmesiyle oluşan. 2007. toplumun. onları hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına fırsat tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir (Sağcan. 2002) ve suç eğiliminin uzun süreler televizyon izleyen gençlerde daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır (Kolata.

Ortam kalabalık olmamalı. Terapötik bir ortam için hem hastalar hem çalışanların kendini güvende hissetmesi önemlidir. özgüven. Günlük yapılması önerilen günaydın toplantıları ise kurallara ve tedaviye uyumu sağlamada. özsaygısını desteklemeyi ve hastanın en kısa zamanda sosyal yaşama dönmesine yönelik olarak kaynakların ve ortamın yapılandırılmasıdır. bulunmalı. Coşkun ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada. kurallara ve tedavi sürecine uyumlu hastalar için bazı imtiyazlar/ödüller söz konusu olabilir. terkedilmiştik. Özel gözlem ve izolasyon odası. hastalardaki agresyonu önleme ve kontrol etmede büyük öneme sahiptir. Ayrıca. ortamda koltuklar. odalarda bireyin kişisel eşyaları için dolap vb. Psikiyatri kliniklerinde. hastaların boş zamanını değerlendirmesinde. güvenlik personeli bulundurulması. Tedavi motivasyonunu arttırmada. öfke gibi duygular yaşar. Kurallar ve sınırlılıklar hastaneye yatışta gerekçeleri ile hastaya anlatılmalı. ayrıca kurallar ve tedavi programı panoya asılmış olmalıdır. Terapötik ortam. egzersiz ve psikoeğitim/beceri kazandırma grupları vb. kendini ifade etme ve etkileşim düzeyini arttırmada. hastalar kişisel eşyalarını ve kişisel alanlarını kullanabilmelidir. Psikiyatride tedavi ortamının terapötik nitelikte olması. çaresizlik. izolasyon odası bulundurma. sağlığını yükseltmeyi. genelde kalabalık ve uyaranların fazla olduğu bir ortamda çeşitli düşünce ve davranış bozukluğu olan hastalarla bir arada olma. . Ortamda zarar verici olabilecek tüm objelerin uzaklaştırılmış/kontrol altında olması. kapalı devre kamera sistemi vb.4’ünde geçmişte şiddet davranışı saptanmış. çalışan personel ile iletişim/etkileşim kısıtlılığı ve psikiyatri hastalarına yönelik önyargılı tutum vb gibi nedenlerle hastalarda kaygı düzeyi ve agresyon potansiyeli artmaktadır. kırmızı renk tonları tercih edilmemelidir. kliniğe giriş çıkışların/eşyaların vb. şiddet eğilimi olan/yeni yatan hastalar ile taburculuk aşamasında olan/ruhsal hastalığı daha hafif düzeyde olanlar birbirinden ayrılmalıdır. Tespit uygulanan kadın hastaların %56.1’inde. yalnızlık. sosyal toplantılar. ortam kuralları ve sınırlılıklar. tedbirler alınmalıdır. kilit öneme sahiptir. hasta derecelendirme sistemi.11 Ekim 2012 / 09:00 – 10:30 / Salon 7 P 26 Rehabilitasyon ( İyileştirim ) Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet İle Başa Çıkmada Terapötik (Tedavi Edici) Ortam Oturum Başkanı Panelist : Ayla Yazıcı : Sibel Coşkun Hastaneye yatan bir birey. hastayı iyileştirmeyi. koridor ve salonlar hemşire odasından görülebilmelidir.) yer alır. fiziksel ortam düzenlemesi ile ortamın sosyal yapılandırması (uğraş/meşguliyet etkinlikleri. istem dışı yatış yapılması. tablolar vb. endişe. erkek hastaların %71. Aktivite ve sosyal programlar ise. kuralların hangi özel durumlarda esnetilebileceğini bilmeli ve ekip içi tutarlılık sağlanmalıdır. kadın servislerinde tespit uygulama sayısı ve süresi daha fazla bulunmuştur. Literatürde ise hasta kabul aşamasının önemine değinilerek kliniğe geldiklerinde ilgi ile karşılanan. Hastaların öz bakım ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız sürdürebilmesi sağlanmalı. hastaların agresyon potansiyeli değerlendirilmeli. korku. hastalarda iletişim/etkileşimi arttırmada. bireysel ve ortak yaşam alanları ile ilgili sorumluluk alması desteklenmelidir. hastanın “agresyon ve saldırgan davranış göstermesi” tespit uygulamasında ilk gerekçe olarak tanımlanmış. çatışmaları çözmede vb. Terapötik ortam oluşturulması kapsamında. kontrolü. güvenli ortam sağlama. yabancı bir ortamda bulunmaya bağlı olarak. dikkati bir işe yöneltmede. ayrıca tespit uygulanan hastaların çoğunda yatış esnasında içgörü bulunmadığı ve/veya istem dışı yatış yapıldığı belirlenmiştir. çevresel stresörlerin azaltılması. Ortamın terapötik yapılandırılmasında -hastanın özdenetim ve uyum becerilerini geliştirmeye yönelik olankurallar ve sınırlılıklar büyük öneme sahiptir. güvenliği sağlamaya yönelik bazı kısıtlılıkların ve kuralların bulunması. bilgi verilerek oryante edilen hastaların daha az kaygı ve korku yaşadıkları belirtilmektedir. Ekip. çiçekler. Terapötik ortam oluşturma ve sürdürme bir ekip işidir ve bu konuda tüm ekip üyelerine önemli sorumluluklar düşmektedir. bulundurulmalı. Hasta odaları 2-3 kişilik olmalı. salonlar etkileşimi arttıracak ve hastanın kendini evinde gibi hissedeceği şekilde düzenlenmeli. semptom/agresyon yönetiminde.

çaresizlik ve anlaşılamama hissinin hastada agresyonu tetikleyebileceği unutulmamalıdır. . hasta ile tedavi ekibi arasındaki etkileşim ve dinamikler de büyük öneme sahiptir. hastaları ve hastalar arasındaki dinamikleri gözlemlemeli. ekip üyelerinin yeterli bilgi/eğitime ve analitik düşünme. Özellikle meşguliyeti sağlamaya yönelik aktiviteler ve fiziksel egzersiz agresyon kontrolünde önemli yer tutmaktadır. Tarih boyunca dışlanmış olan psikiyatrik hastalar insanca bir ortamda insanca bir tutum ile tedavi edilmeli. Terapötik ortam oluşturmada. tedavi ve rehabilitasyona yönelik pek çok fayda sağlamaktadır ve mutlaka tedavi programında yer almalıdır.beceri kazandırmada vb. sorununu dile getirememe ve sonuçta oluşan güvensizlik. terapötik iletişim ve sorun çözme becerilerine sahip olması gerekmektedir. Kurallar/sınırlılıklar ve etkileşim sınırlılığı ile sağlık personeline ulaşamama. Ekip tüm aktivitelere katılmalı. bilgi alışverişi yapmalıdır.

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış İyi tanıklar hakikati arar Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Cem Kaptanoğlu .

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu. 2.Dünya Afet Raporu (World Disaster Report). Ayrıca. 65: 240-60. doğal afetlerin olumsuz etkileri daha fazla olmaktadır. Psychiatry. & Watson. Friedman. büyüklüğü ve meydana geldiği bölge gibi afetin kendisine bağlı faktörlerin yanısıra afetten etkilenen toplumun ve kişilerin özelliklerine bağlı olarak da değişebilmektedir. Summary and implications of the disaster mental health research. 2004. .. (2002). Kaynaklar: 1. yoksulluk ve buna bağlı ortaya çıkan yoksunluk da (eğitimsizlik.Norris.000 disaster victims speak: Part II. yoksul ve yoksunluk ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek ruh sağlığı sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. her ne kadar doğal olaylardan kaynaklansa da afetlerdeki yıkımın ve sonraki süreçteki koşullarda insan etkisinin payı her zaman bulunmaktadır. afet sonrası yaşam koşullarının daha kötü olduğu ve toparlanma sürecinin daha yavaş olduğu gelişmekte olan ülkelerde. Kayıplardan sorumlu tutulan kurum veya kişilerin cezasız kalması kişilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. PJ.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış Adaletsiz Doğal Afetler Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Feyza Çelik Afetin meydana getirdiği yıkım ve neden olduğu kayıplar afetin türü. 60. FH. Afetten etkilenen toplum içinde de yoksul ve sosyal desteği az olan bireyler hem ruhsal sorunların ortaya çıkması açısından daha fazla risk altındadır hem de var olan kaynaklara daha zor ulaşabilmektedirler. Bu panelde doğal afetlerin kişileri ve toplumları aslında eşit olarak etkilemediğine dikkat çekilmesi. doğal afetler. Doğal afetler gelişmekte olan veya yoksul ülkelerde daha fazla kayba neden olmakta. Gelişmiş ülkelere göre. MJ. alt yapı eksikliği) daha fazla afet ve travmatik yaşantı ile karşılaşmaya zemin hazırlamaktadır.

bölgeyi korumakla görevli askerlerce ölüm saçıldı. . Doğanın bununla bir ilgisi yoktu. hareket ederken tesadüfen insanları aldı götürdü. doğa yasası.Deprem bir doğa olayı . Seçilmiş bir bölgeye . yüzlerce kişi toprağa verildi. Ama orada ölen onlarca kişi zaten birdi. Van’da olmasıysa bir tesadüf. o gün orada ölenler değil de diğerleri olmamasıydı.El olan insanoğlu . Tesadüfe yer yoktu . Van’daki binalar sağlam olsaydı bunca can verilmezdi kuşkusuz ama doğa binanın sağlamlığına bakmaz. Bir yasa sözkonusu değildi. elleriyle ölüm saçtı. Uludere’da silahlar patladı . Doğa yer değiştirirken . Tesadüf sadece .11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış Biri yer den biri el den Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Hira Selma Kalkan Van’da yer sarsıldı. Olayda tesadüf de yoktu. Seçiciliği yoktu elbet.

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 1 P 27 Van ve Uludere’ Ye Çoklu Bakış Roboski ve Van'da sessiz tanık! Medya… Oturum Başkanı Panelist : Şahika Yüksel : Murat Yalçın .

DSM-V’in kavramsal gelişimi bu çelişkinin izleğinde sürmektedir. “endojen”leştiren tehlikeli bir eğilim olduğu da söylenmektedir. ruhsal bozuklukları sergiledikleri ortak özelliklere göre sınıflandırarak oluş nedenlerini tanısal değerlendirme dışında bırakan. Elimizde bu yönde yeterince veri olmasa da DSM-V i oluşturan ekip içinde bu bozuklukların travma ve stres etkenleri gibi etiyolojik süreçlerle bağlantısını koparan. Psikiyatri kuram ve uygulamasına yansıyan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında psikiyatri bilgisinin değişimi. TSSB. Psikiyatri bilgisi ve yönelimi biyolojikleştikçe sınıflandırma da buna koşut olarak biyolojik belirlenimleri temel alan ya da gözeten bir değişim. anksiyete bozuklukları da bu süreçte kendine özgü bir evrim geçirmiş ve halen geçirmektedir. Yıllar içinde Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflama sistemi olan ICD ile giderek yaklaşan dil ve ideolojik birliğine tanık oluyoruz. Öyle görünüyor ki. Tanımlayıcı-deskriptif psikiyatrinin “kutsal kitabı” niteliğindeki DSM. Bu yönelim bugün üzerinde tartışmaya devam ettiğimiz birçok sorunun da kaynağıdır. Bu sunumda DSM-I’den DSM-V’e kadar “Yaygın Anksiyete Bozukluğu” tanısının sergilediği değişim üzerine eleştirel bir tartışma yürütülecektir. Uyum Bozukluları” gibi gerçekliği göz ardı edememenin ürünü olan “anomali”lerle başa çıkmak zorunda bırakmıştır. . DSM’nin bu eğilimi onu “Stres bozuklukları. Sınıflandırma sistemleri bir yandan ruhsal bozukluk ya da hastalıkları her psikiyatri profesyoneli için anlaşılır kılmaya çalışırken. DSM her dönemde baskın olan psikolojik kuram ve yaklaşımlardan etkilenerek biçimlenmekle beraber o dönemin bilime egemen olan ideolojik yönelimlerden de etkilenmiştir. DSM’nin bu ideolojik belirlenim sürecinde ilaç endüstrisini de büyük payı vardır kuşkusuz.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 28 Anksiyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – II Yaygın Anksiyete Bozukluğu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Murat Demet : Burhanettin Kaya Son 30 yıldır Amerikan Psikiyatri Birliği’nce geliştirilmiş ve bugüne dek dört kez güncellenmiş olan. aslında göz ardı eden bir yönelimi tercih etmiştir. Amerikan psikiyatrisinin uluslararası dünyaya egemen olan ideolojisini barındıran ve yeniden üretme eğilimi gösteren. Bugün halen sınıflama çalışmalarında tanımlayıcı yaklaşım-boyutsal yaklaşım çelişki ve çatışması yaşanmakta. sınıflama sistemlerinde de bir değişimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu süreçten bazı ruhsal bozuklukların daha fazla dikkat etkilendiğini söyleyebiliriz. tanısal kapsayıcılık konusunda da önemli sorunların yaşanmasına yol açmıştır. güncellenmiş versiyonlarının da iki kez gözden geçirildiği bir sınıflama sistemi aracılığıyla psikiyatrik bozuklukları anlamaya çalışıyoruz. hatta yönelim sergilemiştir.

DSM-III-R’da ise sosyal fobinin adında herhangi bir değişiklik olmadığı. Social Anxiety Disorder:Questions and Answers for the DSM-V.2010.org . Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler. ağırlıklı bulgunun performans kaygısı olması ile birlikte. selektif mutizm alt tip olarak uygun mu?. Kaynaklar 1. Beidel DC ve ark.Bögels SM. çekingen kişilik bozukluğu ise kaçıngan kişilik bozukluğu (KKB) olarak kabul görmüştür. Ankara.Sosyal anksiyete bozukluğu ile kaçıngan kişilik bozukluğunun klinik. DSM-V tanı sistemi ise özellikle alt tiplerdeki sorunlara dikkat çekmiştir. DSM-III sisteminde sosyal fobinin alt tipleri yoktur ve eğer çekingen kişilik bozukluğu varsa sosyal fobi tanısına yer vermemektedir. performans alt tipi denmesi yeterli mi?. epidemiyolojik ve biyolojik özellikler açısından ilişkileri.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 2 P 28 Anksiyete Bozuklukları: Tanı ve Sınıflandırma Sorunları – II Sosyal Anksiyete Bozukluğu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Murat Demet : Hatice Özyıldız Güz Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) DSM tanı sınıflandırma sistemine geç girmiş ve her tanı sistemi değişikliğinde. Bu noktada tartışılacak bir çok nokta gündeme gelmiştir. Social anxiety disorder(Social phobia). http://www. korkulan sosyal durum sayısının net olmadığı. 27:168-189 3. DSM-III-R’da olduğu gibi yaygın tip SAB ile KKB birlikteliğine yer vermiştir(1).37-45 2. DSM-IV tanı sistemine gelince sosyal fobinin adı sosyal anksiyete bozukluğu.dsm5. (Ed:Dilbaz N)Pozitif Matbaacılık. yaygın tip SAB nasıl olmalı idi. SAB ile çekingen kişilik bozukluğu birbirinin devamı mı? Gibi birçok soruya bu tartışma platformunda cevap bulunmaya çalışılacaktır. Alden L. SAB ilk kez DSM-III’te sosyal fobi başlığı ile yerini almış yeni bir tanıdır. 2006. Depression and Anxiety. birtakım değişikliklere maruz kaldığı için” ihmal edilmiş bir hastalık” olarak tariflenmiştir. Sosyal fobi veya SAB Mu?. alt tiplendirmelerin belirlendiği ve eğer çekingen kişilik bozukluğu varsa yaygın tip sosyal fobiye eş tanı olarak konulabileceği belirtilmiştir. KKB ile SAB’nun üst üste binen bir tanı olduğu ve ayrımında güçlükler yaşandığı. anksiyetede görülen fiziksel belirtilerin de daha açık olması gerektiği dile getirilmiştir (2).Güz Özyıldız H.

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 29 Yaşam Boyu Şizofreni Şizofreni spektrum bozuklukları Oturum Başkanı Panelist : Taha Karaman : Erdal Işık .

erken başlayan şizofreniye oranla daha az sıklıkla görülür. Çok geç başlangıçlı olgularda aile yüklülüğü daha azdır ve başta ileti tipi işitme kaybı olmak üzere duyu kaybı daha fazladır.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 29 Yaşam Boyu Şizofreni Yaşlıda Şizofreni Oturum Başkanı Panelist : Taha Karaman : Engin Eker Uluslar arası konsensus kriterlerine göre ilk atağını 40-59 yaş arasında geçiren hastalar geç başlangıçlı şizofreni. Tedaviye çoğunlukla hastanede başlanır. 65 yaş üstü toplumda şizofreni prevalansı % 0. Hastaların güvenini kazanarak tedaviye uyumlarını sağlamak zordur. Öğrenme yeteneğinde ise daha az performans kaybı gözlenir. Yaş arttıkça tardiv diskinezi riski de artmaktadır. Semptomların tamamen ortadan kalkması nadirdir. Kompliansı artırmak amacı ile depoantipsikotikler dikkatlı bir şekilde kullanılabilir. Bazen bu tip hastaları somatizasyon bozukluğu veya obsesif ruminasyonlardan ayırt etmek zor olabilir. erotik ve grandiöz hezeyanlar da görülebilir. Geç başlangıçlı şizofre için çoğunlukla perseküsyon yapısında olmak üzere hezeyanlar ve çoğu kez işitsel hallüsinasyonlarla belirlidir. Somatik. Geç başlayan şizofreni kronik gidişlidir ve spontan remisyon nadirdir. koku ve dokunma hallusinasyonları görülmektedir. . 60 yaş ve üstünde geçirenlere ise “Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz” terimleri kullanılmaktadır.Genç başlangıçlı şizofreni hastaları içinde kadınlar erkeklere göre daha sıktır. Tedavide atipik antipsikotikler tercih edilmektedir. Hastalar sıklıkla başkaları tarafından zihinsel ve fiziksel olarak etkilendiğini söylerler. Geç başlangıçlı hastalarda erken başlangıçlılara göre daha fazla görsel. Çok geç başlangıçlı şizofreniye benzer psikozlarda bu doz daha da azaltılır. hatta kısa süreyle bu tedavileri alanlarda bile tardiv diskinezi görülebileceğini unutmamak gerekir.1 ile % 0. Nöroleptiklerin kesilmesi semptomların alevlenmesine yol açar. Geç başlangıçlı şizofren hastalar yönetsel işlevler. Geç başlangıçlı şizofreni hastalarında yeterli olan antipsikotik dozları genç hastalarda kullanılan dozun yarısı kadardır. Geç şizofreni olgularının antipsikotiklere yanıt oranı orta düzeydedir.5 bulunmuştur. Hezeyanlar hastaların büyük bir kısmında sistematizedir. Uygunsuz affekt ve çağrışımlarda zayıflama. Hastalar idame tedaviye alındıklarında semptomlar görülmez. Uzun süre nöroleptik kullananlarda. motor beceriler ve sözel yeteneklerde kontrollere göre daha düşük performans göstermektedir. Daha çok komşular tarafından kendilerini öldürmek için planlar yapıldığını veya cinsel tacize uğradıklarını söylerler. Hezeyanlı inanışlar genellikle kapsüle olurlar ve hastalar premorbid düzeyde fonksiyon yapacak hale gelirler. Schneider’in birinci sıra semptomlarından olan düşüncenin yansıması ve zorla düşünce sokulması semptomları az da olsa görülebilir.

11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 4 P 29 Yaşam Boyu Şizofreni Çocukluk dönemi şizofrenileri ve tedavi yaklaşımları Oturum Başkanı Panelist : Taha Karaman : Yasemin Işık Taner .

nöral eşzamanlılık “senkronite”de artma tespit edilmiştir. 4 haftalık plasebo kontrollü çift kör çalışma sonrasında 1. orta-ağır şiddette şizofreni ataklarında %40 a kadar etkili olduğu ve ekstrapiramidal yan etki yapmadığının gösterilmesi. iki α. Bu alt ünitelerin hepsinde ortaya çıkan farklı genetik varyantlar çok geniş bir reseptör yelpazesine neden olmaktadır. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada da etanol ile indüklenen bellek bozulmasının α–5 GABAA parsiyel ters agonisleri ile azaldığı gösterilmiştir.2 Buna ek olarak tedavi sonucunda EEG de frontal bölgede ɣ bandının kuvvetlendiği de gösterilmiş olup ɣ ossilasyonlarının GABAerjik internöronlar tarafından düzenlenen feedback inhibisyon tarafından oluşturulduğu ve buradaki anormalliklerin şizofreninin negatif ve bilişsel belirtileri ile ilişkili olduğu da düşünülmektedir. (L655708 veya Ro 493851) Bunun ötesinde bu molekülün ɣ ossilasyonlarını da arttırdığı gösterilmiştir.1 Yakın zamanlı çalışmalar. GABAA RESEPTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİLİ TEDAVİLER GABAA reseptörlerinin α–3 ve α–5 alt ünitelerinin şizofreni patofizyolojisi ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. memeli merkezi sinir sisteminde temel inhibitör nörotransmitterdir.3 GABAB RESEPTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİLİ TEDAVİLER GABAB reseptör agonisti olan baklofen ile yapılmış olan bazı hayvan çalışmalarında fensiklidin sonrası ortaya çıkan prepuls inhibisyon (PPI) defisitini geriye döndürdüğü ve amfetaminin neden olduğu dopamin artışını engellediği gösterilmiştir. Bunun açıklamasında da GABAB reseptör agonistlerinin sorumlu olan bölgelerdeki dopamin salınımını azalttığı iddia edilmiştir. iki β ve bir γ alt ünitelerinden oluşan pentamer yapısındadır. GABAA reseptörü baskın olan inhibitör reseptör olarak görev yapmaktadır. Her iki molekül de amfetamin ve MK-801 tarafından ortaya çıkan davranışsal yanıtları inhibe etmiştir. α–2. ve ortosterik agonist olan CGP44532 kullanılmıştır. α – 5 GABAA reseptörlerine daha yoğun olarak bağlanan ve aynı zamanda α–3 GABAA reseptörlerinin parsiyel agonisti olan “imidazenil”in. α–3 selektif GABAA reseptör agonistlerinin şizofreninin bilişsel belirtileri üzerine etkili olabileceğini düşündürmektedir. α–2. Çeşitli GABAA reseptör alt tiplerinin varlığı gösterilmeden önce non-selektif GABAA parsiyel agonisti olan ve anksiyolitik olarak kullanılan “bretazenil”in. odaklanma ve dikkat fonksiyonlarında artma ile birlikte bilişsel kontrolde iyileşme. 3. amaca odaklı davranışların sürdürülmesinde artışı beraberinde getiren işleyen bellekte iyileşme 2.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 30 Etyolojiden Tedaviye Şizofrenide Gaba Psikofarmakolojik Yönleriyle Şizofreni ve Gaba Oturum Başkanı Panelist : Ayhan Algül : Cengiz Güneş GİRİŞ Gama-aminobütirik asit (GABA). bu da nöral eşzamanlılığın (senkron) gelişmesini işaret etmektedir. şizofreni belirtileri sergileyen farelerde davranışsal bozuklukları düzelttiği ve sedasyon ve tolerans gelişimine yol açmadığı gösterilmiştir. GABAA reseptörleri. GABAA reseptör modülatörlerinin şizofreni tedavisinde faydalı olabileceğini düşündürmüştür. Bu gözlemlerden yola çıkarak yeni kuşak GABAB reseptör agonistlerinin de benzer etkiye sahip olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılan hayvan çalışmasında pozitif allosterik modülatör (PAM) olan GS39783. Deneysel olarak.4 . Yapılan bir hayvan çalışmasında RO493851 molekülü ile α–5 GABAA reseptörlerinin ters agonizmasının (α–5IA) fensiklidin ile oluşturulan bilişsel bozulmayı azalttığı gösterilmiştir. α–3 selektif GABAA reseptör agonisti olan TPA023(MK0777) 15 kronik şizofreni hastasında klinik olarak denenmiştir.

Biochemistry and Behavior . Etkinliğin arttırılabilmesi için bilişsel-davranışçı terapilerin de kombine olarak kullanılması gerekmektedir. 99:130-145 4. Tokarski K. ve ark. 165: 1585–1593. Referanslar 1. British Journal of Pharmacology. Cook JM.5 SONUÇ Şizofreninin bilişsel belirtilerini azaltmak için yeni tedavi ajanlarını geliştirilmesi gerektiği kaçınılmaz bir şekilde açıktır. 3. (2011) : A Novel a5GABAAR-Positive Allosteric Modulator Reverses Hyperactivation of the Dopamine System in the MAM Model of Schizophrenia. Ayrıca rodentlerde metiyonin uygulamasının GAD67. ve ark. 60: 1007-1016. Cho RY. bu etkinin VPA ve diğer HDAC’lar tarafından durdurulduğu ve geriye çevrildiği gösterilmiştir. (2011): Drug targets for cognitive enhancement in neuropsychiatric disorders. Auta J. Yakın zamanlı yapılan diğer çalışmalarda da VPA in hem Histon deasetilazları (HDAC) inhibe etmek sureti ile hem de reelin ve GAD67 promoter bölgelerindeki metillenmeyi azaltmak sureti ile GAD67 ve reelini arttırarak GABAerjik aktiviteyi arttırdığı gösterilmiştir. Patofizyoloji temelinde ortaya çıkacak olan bir tedavi etkeni. ve ark. Tedaviden fayda görme ihtimali yüksek olan bireyler üzerinde denenmelidir. . Gill KM. Carter CS. olanzapin ve ketiyapinin DNA demetilaz aktivitesine sahip olduğu.EPİGENETİK TEDAVİ STRATEJİLERİ Telensefalik GABAerjik genlerde epigenetik olarak ortaya çıkan bir downregulasyonun da şizofreni ve bipolar bozukluklarda görülen davranışsal ve bilişsel bozulmada etkili olabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu konuda ilaç geliştirilmesinden önce şizofrenideki bilişsel bozulmalara neden olan nöral ağdaki bozulmaların ortaya konması gerekmektedir. Bu prensiplere uygun bir tedavi rejimi geliştirmek ilk bakışta zorlayıcı ve pahalı gibi görünmektedir. Neuropharmacolgy. Hedef reseptöre yeterli bir potens ve spesifite göstermelidir. Guidotti A. (2008): Subunit-selective modulation of GABA type A receptor neurotransmission and cognition in schizophrenia. bu ilaçların VPA ile birlikte kullanılmasının sinerjistik bir etkiye yol açtığı iddia edilmiştir. Wallace TL. 36: 1903–1911 2. Chen Y. Pharmacology. Lodge DJ. 2. ve ark. Ancak bunun alternatifi olan mevcut tedavilerde ısrarcı olmak ve şizofreninin bilişsel belirtilerini ihmal etmek daha maliyetli sonuçlar doğurmaktadır. Am J Psychiatry. 1. Pouzet B. (2011) The GABAB receptor agonist GP44532 and the positive modulator GS39783 reverse some behavioural changes related to positive syndromes of psychosis in mice. Neuropsychopharmacology. Ballard TM. Lewis DA. Rodentlerde Valproik asitin (VPA) GAD67 ekspresyonunu arttırdığının gözlenmesinden sonra bu molekül GABAerjik transmisyonu arttıran bir ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 163: 1034-1047. Wieronska JM. 3. Atipik antipsikotikler içinde klozapin. (2011): Epigenetic GABAergic targets in schizophrenia and bipolar disorder. ve ark. Kusek M. reelin ve glukokortikoid reseptör promoter bölgelerinde metillenmeyi arttırdığı. 5.

GABAerjik inhibisyonda yetersizlikle sonuçlanır ve iskemi. ve amigdalanın bazolateral nükleusuna yayıldığı gösterilmiştir. PV intenöronları serebral korteks de osilatör aktiviteyi regüle ederler. şizofreni semptomları ve davranışsal bulguları oluşturulmaya çalışılmıştır. hipokampus. (5). Şizofrenide kortikal osilatör dinamiklerin bozulmasının pek çok nörokognitif defisitin temelinde yattığı bilinmektedir(6). Akut NMDA reseptör antagonist uygulamasıyla (PCP. GABA reseptörleri GABA A ve GABA B reseptörleri olarak 2 ana gruba ayrılır. GABA nın inhibitör aksiyonları temel olarak klor gradienti ile sağlanır. Hayvan deney modellerinde. GAD aktivitesini bozarak GABA sentezinin azalmasına ve şizofreni ile ilişkili konfüzyon ve irritabilite belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. NMDA reseptör antagonist uygulamasıyla PV ekspresyonunun azaldığı gösterilmiştir. Ekstrasinaptik lokalizasyon gösteren δ alt ünitesi içeren reseptörler tonik GABAerjik inhibisyonu düzenlerler. GABA A reseptörlerinin şizofreni ile alakalı olduğu bulunmuştur. GABA A reseptörleri 19 farklı alttipe ayrılır: Alttip kompozsyonun göre farklı anatomik. . Düşük GAD düzeyi düşük GABA yoğunluğuna ve sonuçta dopamin artışına yol açar. matür nöronlarda ise GABA depolarizasyonu. travma. postmortem şizofreni beyinlerindeki GABAerjik markerlerin azaldığı bulguların saptandığı bölümler ile paralellik göstermektedirler. hipokampal nöronlarda shunting inhibisyon yoluyla inhibitör etkilidir. GAD 67 primer GABA sentez enzimidir ve şizofreni hastalarında bu enzim mRNA larının neokortikal bölgelerde azaldığı görülmüştür.( 7). KCC2 nin yüzey expresyonu ve aktivitesi KCC2 residüsü Ser940 ile regüle edilir. Şizofrenide postmortem doku örneklerinde GABAerjik markerlerin azalması görülmüştür. Romon ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada. fizyolojik ve farmakolojik özellikler göstermektedir. 24 saat sonra ise PV mRNA azalmasının medial prefrontal. Bunda primer olarak K/Cl cotransporteri KCC2 rol alır yetişkin beyninde. Glutamattan glutamik asit dekarboksilaz (GAD) enzimi aracılığıyla üretilir. ve 24. (8) Akut veya tekrarlayan NMDA antagonizması en yaygın kullanılan farmakolojik şizfreni modelidir. Klonazepam gibi GABA A reseptör agonistleri GABA aktivitesini artırarak bazı şizofreni belirtilerinde yatışmaya yol açarlar(1). MK801 uygulamasında sonra 4. orbitofrontal ve entorhinal korteks. GABA A reseptörleri alt ünite özelliklerine göre tonik ve fazik olmak üzere iki ayrı formda görev yapar. PV mRNA larının azaldığı bu beyin bölgeleri. nöropatik ağrı. epilepsi gibi pek çok hastalığa sebebiyet verebilir(2).11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 30 Etyolojiden Tedaviye Şizofrenide Gaba Preklinik Yönleriyle Gaba Şizofreni İlişkisi Oturum Başkanı Panelist : Ayhan Algül : Hüseyin Günay Şizofreninin patofizyolojisinde inhibitör bir aminoaist nörotransmiter olan ɤ -amino bütirik asit (GABA) üzerinde de durulmaktadır. Gabaerjik internöronlar piramidal hücrelerde perisomatik ve akso-aksonik uyarımda görevlidir ve kalsiyum bağlayıcı protein ve parvalbumin (PV) içerirler.(4). Pridoksal 5-fosfat (vitamin B6) GABA sentezinde temel kofaktördür. Dopaminerjik nöronlardan dopamin üretimi doğrudan GABAerjik nöronların kontrolü altındadır.(3). Cl cotransporter ekspresyonu GABA nın depolarizan etkisi ile sonuçlanır. saatlerde beyin bölgelerinde PV ve GAD67 mRNA ekspresyonuna bakılmış ve MK801 uygulamasından 4 saat sonra PV mRNA sının dentat girus ve hipokampusda azaldığı. Şizofrenide parvalbuminin neokortikal bölgelerde ekspresyonunda da azalma vardır. Na. KCC2 deki defisit. K. Genetik olarak pridoksin metabolizması anormalliği veya pridoksin antagonisti (örn:izoniazid) alınması. MK-801). ketamin. İmmatür nöronlarda .

2011 • 31(50):18198 –18210) 3. Fulton M. Zhang F. Adell A. The Journal of Neuroscience. 2008. Nat Rev Neurosci 6:312– 324 5. (2009)Deficits in adult prefrontal cortex neurons and behavior following early postnatal NMDA antagonist treatment Pharmacology. Neurosteroidogenesis Is Required for the Physiological Response to Stress: Role of Neurosteroid-Sensitive GABAA Receptors. Maguire M.PFC de ki eksitatör piramidal nöronlar ve GABAerjik internöronlar birlikte prenatal ve postnatal dönemde executive fonksiyonların gelişiminden sorumludur. Wakefield S. (2011) Expression of parvalbumin a nd glutamic acid decarboxylase-67 after acute administration of MK-801. González-Burgos G (2008) Neuroplasticity of neocortical circuits in schizophrenia. s:21 2. Sonuç olarak şizofreni ve GABA ilişkisinin nörobilim alanındaki gelişmeler ışığında yeniden değrelendirilmesi gerekiyor. Sohal VS. Lewis DA. Kaynaklar 1. Nature 459:698 –702 6. Ratlarda postnatal 7. Ayrıca terk edilmiş gibi görünen eski hipotezlerin tozlu raflardan indirilerek tekrar gözden geçirilmesinde fayda olacağı kanaati giderek güçleniyor. Huang HS (2006) Molecular and cellular mechanisms of altered GAD1/GAD67 expression in schizophrenia and related disorders. December 14. Elsworth JD. ( 9 ). Hashimoto T. Brain Res Brain Res Rev 52:293 –304 4. süperfisial kortikal tabakalarda yaklaşık %50 GABAerjik internöron kaybına yol açtığı son zamanlarda gösterilmiştir. Akbarian S. Stephen J.. Volk DW (2005) Cortical inhibitory neurons and schizophrenia. Lewis DA. I mplications for the NMDA hypofunction model o f schizophrenia. Roth RH (2007) Repeated phencyclidine in monkeys results in loss of parvalbumin-containing axo-axonic projections in the prefrontal cortex.Uzun Ö. Coleman L. Mengod G. Neuropsychopharmacology 33:141 –165 7. erişkin dönemdeki disfonksiyondan sorumlu olabilir. günde uygulanan NMDA antagonistlerinin yetişkin dönemde hipokampal nöronal kayba ve talamik bölgelerde hasara yol açtığı. Biochemi stry and Behavior 93 322 –330 . Sarkar J. Psychopharmacology Berl192:283– 290 8. Leon G. Gelişimsel bir hasar. Yizhar O.1007/s00213-011-2268-6 9. Morrow BA. Romon T. Sheryl S. Deisseroth K (2009) Parvalbumin neurons and gamma rhythms enhance cortical circuit perfor-mance.Şizofreni Farmakolojik Tedavi Klavuzu. MacKenzie G. 2011. Psychopharmacology DOI 10. Jarskog F.

Presinaptik olarak eksitatör nörotransmitelerin sinaptik aralığa salıverilmesini önler. 1978 yılında Bird ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada GABA azalması etyolojideki nörokimyasal anormalliklere değil.11 Ekim 2012 / 11:00 – 12:30 / Salon 5 P 30 Etyolojiden Tedaviye Şizofrenide Gaba Şizofreni ve Gaba Yansımaları: Oturum Başkanı Panelist : Ayhan Algül : Recep Tütüncü Gama amino butirik asit (GABA) santral sisteminde en yaygın inhibitör nnörotransmiterdir. 1972 de Robert ve arkadaşları. Presinaptik ve postsinaptik inhibitör etkileri vardır. Striatum gibi bazı alanlarda ana efferent nöron olarak bulunurlar. GABA’nın. ölüm anındaki agoniye bağlanmıştır. GABA sentezleyen enzim GAD67 için mRNA ve protein düzeyleri. şizofreni ve psikotik özellikleri olan iki uçlu bozuklukta %30-50 azalma saptanmıştır. Postsinaptik etkisini de GABA-A reseptörünün uyarılması ile sağlar. Bu faktörlerin anormal regülasyonu ile seçici GABA internöron formasyonu azalabilir ve genetik hassasiyete yol açabilir. . moleküler ve genetik açıdan ele alındığında şizofrenide gösterilenGABAerjik sistemdeki defisit. GABA internöron alttiplerinde ki özgün değişiklikler şizofreni etyolojisinde rol alıyor olabilir. Ancak postmortem çalışmalar bu görüşü desteklememiştir. Bu durum moleküler delillerle de desteklenmiştir. şizofrenide GABA azalmasını göstererek. korteks ve hipokampusta azalmıştır. Sonuç olarak. benzodiazepin bağlanması değişmemektedir. Şizofreni de GABA ile ilgili bulgular 1970’li yıllara kadar uzanmaktadır. Ek olarak GABAerjik nöronların ortaya çıkış zamanlaması ve sırası şizofrenide test edilmeye aday tüm genlerle aynı düzenleyici bağ ile ilişkili olabilir. Bu azalma hastalığa spesifik değilse de internöron eksikliği ile uyumludur. Yetişkin döneminde GABA nöronları tarafından üretilen reelin düzeylerinde. Son on yılda şizofreni de GABA defisiti hipotezi tekrar önem kazanmıştır. bu durumun etyolojik bir model olduğunu ileri sürmüşlerdir. dopamin ile resiprokal ilişkisi vardır. Korteks ve hipokampusta parvalbumin içeren GABA internöronlarının azaldığı gösterilmiştir. Genetik açıdan GABA internöronlarının farklı alt populasyonları ayrı prekörsörlerden kaynaklanır. GABA nöronlarının büyük kısmı lokal inhibitör internöronlardır. Böylece GABA-A reseptör bağlanmasında selektif kompansatuvar artış olurken. etyolojide yer alan diğer etkileyici faktörlerle birlikte yeni bir olasılıktır.

siyasal. özsaygı ve psikolojik olarak iyilik hali zarar görür. sosyal. etnik kimliği ya da politik inancı nedeniyle ayrımcılığa uğrayanlar damgalanma nedeninin su üstüne çıkmasını engellemek için çok daha kontrollü ve ihtiyatlı olma ve bu durumu gizlemeye çalışma gibi zorlu çabalara mahkum kılınırlar. Ayrımcılığa uğrama nedeninin görünür ya da gizli olması ortaya çıkan ruhsal sorunları değiştirebilmektedir. senin kimliğin hastalıktır. Ayrımcılığa uğrayan insanlarda ruhsal sorunlar ve hastalıklar çok daha sık görülmesine rağmen bu grupların ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımı da kısıtlıdır. yaşlı olmaktan ruhsal bir hastalığa sahip olmaya kadar bir çok nedenle ayrımcılığa uğramanız ötekileştirilmeniz mümkündür. belirli kesimlerin toplumsal bütünden ve sermaye birikim sürecinin dışında kalarak. ruhsal hastalığa sahip olmak ya da şişmanlık gibi nedenlerle ayrımcılığa uğrayanlar daha şiddetli bir tepki çeker ve bu damgayı değiştirebilmek için harcadıkları boşa çıkan çabalar sonrasında kendilerini sıklıkla yenik. sağlık. özgüveni düşük bir izlenim yaratabilir. Ayrımcılık ve damgalanmanın ruhsal sorunlara yol açması ile ilgili önemli bir sorun alanı da damgalanma nedeninin kontrol edilir olduğuna dair inançlardır. Siyah çocukların eğitim sırasında kendilerini daha aptal hissettikleri. damgalanmayla ilişkili herhangi bir aktiviteyi yerine getirirken daha çok kaygı yaşar ve bu kaygı davranış üzerinde olumsuz etkilere yol açar. İnsanlık tarihinin her döneminde ve halen bir grup insan. etnik ve dini kimlik üzerine kurulsa da bir çok insan bir çok nedenle ayrımcılığa maruz kalmaktadır. beceriksiz ve değersiz hissederler. yoksul olmaktan HIV taşıyıcısı olmaya. hukuki. Psikiyatrinin ayrımcılık ve sosyal dışlanma ile uğraşmasının önemli nedenlerinden birisi de herhangi bir ruhsal hastalığa sahip olanların uğradığı ayrımcılık ve dışlanmadır. Ayrımcılığa uğrayanlar sıklıkla yaşamlarının her yönüyle bundan etkilenirler. nesnel olduğu kadar öznel değerlendirmelere de açık bir süreç olup. . şiddetin ayrımcılığı Ötekinin Ruhu Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Ayşe Devrim Başterzi ‘Kendi kimliğini ötekinin varlığına göre konumlamak hastalıktır. Ekonomik. kültürel ve davranışsal boyutları olan. eşitsizlik. Bu nedenle hissettikleri başarısızlık duygusu arttıkça kendilerini tamamen yenik hissedip. Kadın olmak. ‘stereotipi tehdidi’ olarak isimlendirilen bir duygu yaşarlar. barınma gibi kaynaklara daha zor ulaşırlar. Kendilik değeri. beceriksiz. eğitim. güvencesizlik ve dengesizliğe yönelik yeni bir kavramdır. Ayrımcılığa uğrayan insanlar. Kimliğini yaşatabilmek için sana bir düşman gerekiyorsa. başka bir grup insana topluca atfettiği özellikler nedeniyle onlardan nefret edebilmekte ve o grubun çocuklarını. şişmanlık gibi hemen göze çarpan nedenlerle ayrımcılığa uğrayanlar kendilerini gizlemek için saklanacak bir örtü bulamazken eşcinseller.’ HRANT DİNK İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlardan en önemlilerinden birisi ve belki en önemlisi ayrımcılıktır. Şişman olmaktan. ırk. HIV gibi bir hastalığa sahip olanlar. Ayrımcılığın gözümüze en çok çarpan şekli milliyet. Ayrımcılık ve sonucu olarak ortaya çıkan sosyal dışlanma. sigara içme. bebeklerini bile işkence ile öldürecek kadar kadar vahşileşebilmektedir. yoksulluk. baştan başarısız olacaklarını düşünüp buna uygun davranışlar sergiledikleri gösterilmiştir. çabalamaktan vazgeçebilirler. Örneğin bir kadın iş görüşmesinde erkeklere göre daha çok kaygı hissettiği için daha gergin.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti. cinsel yönelimden ten rengine. gelir dağılımından kendisinin ekonomiye yaptığı katkı doğrultusunda yararlanamamasıdır. kadın olmaya. başkalarının kendileri hakkındaki olumsuz stereotipilerinin ne olduğunu bildiklerinden.

Ayrımcılığa uğramayı süreklileştiren şeylerden birisi kendini gerçekleştiren kehanetlerdir. Hollanda’da göç eden insanlar arasında ayrımcılığa uğradığını en çok hisseden grupta şizofreni riskinin yerlilere oranla 5 kat artması. başarılarını tokenizme (bir azınlık grubuna karşı küçük ve önemsiz bir davranışta bulunarak -artık beni rahatsız etme. Yıldız İ. Vaughan GM.daha anlamlı girişimlere girmeyi reddetme) ve tersine ayrımcılığa (ayrımcılığa duyarlı insanların ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri gruptan insanlara aşırı olumlu değer atfetmeleri) bağlayıp kendi yaptıklarının değerini azaltabilirler ya da olumsuz davranışları nedeniyle aldıkları olumsuz tepkileri ayrımcılığa bağlayarak davranışlarını değiştirmeyi reddebilirler. Ütopya yayınevi. Gelmez A.43:953-959. Ankara. 2.Damgalanmış bireyler başkalarının kendilerine yönelttikleri davranışların nedenleri konusunda oldukça duyarlıdırlar. 3. Eşitsizliğin Bedeli: Sosyal Dışlanma Psikozları Neden ve Nasıl Arttırıyor? Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni 2010. diğerleri başarısız olmuştur. Kendi yaşamlarındaki olumlu deneyimleri. akılda tutmayı. Rosenthal ve Jacobson’un deneyinde yapılan bir IQ testinden sonra okulda başarılı olacağı söylenen –ve aslında diğer çocuklardan farkı olmayan. kaba. son günlerde ülkemizde giderek artan ötekileştirme politikaları içinde gerek psikiyatrinin günlük uygulamalarında ayrımcılığı ruhsal sorunlara yol açan bir stres faktörü olarak değerlendirmeyi. beceriksiz. Veling W. pis. 2007) 381-423.çocuklar başarılı. . Mackenbach JP.(eds) Sosyal Psikoloji (çev.Hogg MA. saldırgan. Sonuç olarak ayrımcılığa uğrayan insanlar önyargılı tutumların kurbanıdır. daha ne yapayım istiyorsun. Kaynaklar 1. tembel olarak yaftalanırlar ve bu yargıların açtığı derin ruhsal yaralar pek çok ruhsal hastalığın gelişmesine yol açar. Binbay T. 13(3):8-10. Soc Psychiatry Pschiatr Epidemiol 2008. Diğerleri tarafından sıklıkla aptal. sorgulamayı gerekse koruyucu psikiyatri hizmetlerinde ayrımcılığa karşı çalışmalar yapmayı zorunlu hale getirmektedir. Hoek HW. Perceived discrimination and the risk of schizophrenia in ethnic minorities : a case control study.

11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti. şiddetin ayrımcılığı Ötekileştirme neden nasıl? Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Nur Engindeniz .

şiddetin ayrımcılığı Ayrımcılığa uğrayanın hayatta kalma stratejileri Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Rober Koptaş .11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti.

Adorno ve arkadaşlarının yaptıkları “Otoriter Kişilik” araştırmasıdır. Türkiye’de ayrımcılığın açık ve örtük boyutları gündelik hayatta yaygın olmasına karşın hep gözden uzak tutulmuştur. Dünya Savaşı sonrasında Nazi ideolojisinin toplumda nasıl olup da geniş kabul gördüğü sorusu toplumbilimlerinin önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. İlk yayınlandığında üzerinde büyük tartışmalar çıkan araştırma daha sonra bir şekilde gözden düşmüştür.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 2 P 31 Ayrımcılığın şiddeti. şiddetin ayrımcılığı Ayrımcının Ruhu Oturum Başkanı Panelist : Doğan Şahin : Selçuk Candansayar Özellikle II. Ancak Nazi ideolojisi ve Yahudi soykırımının yarattığı şaşkınlık ve suçluluk duyguları bu çalışmaları hızlandırmıştır. Bu çok geniş kapsamlı araştırmada sıradan insanın nasıl olup da ayrımcı. Daha doğrusu ayrımcı ruhu hazırlayan ya da inşa eden ekonomik. 1970 li yıllardan sonra ayrımcılığın toplumsal ve ruhsal temellerine yönelik araştırmalar ideolojik zemininden koparılmış ve daha çok tekil bireyin ayrımcılığına yönelmiştir. ırkçı ruh haline bürünebildiğinin toplumsal ve bireysel değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. W. Bu bağlamda en bilinen temel çalışma Frankfurt Okulu kuramcılarından T. politik süreçlerden çok bireysel özelliklere odaklanılmıştır. Bu konuşmada genel olarak ayrımcı ruhun üzerinden yükseldiği politik iklim ve koşullar tartışılacak ardından güncel durum üzerine düşünceler aktarılacaktır. . Bu soru aslında ırkçılık hakkında uzun yıllardır sorulurdu.

Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu İnternet ve video oyunlarında şiddetin sunumu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Ayşen Çoşkun .11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema.

Öldürme. toplum tarafından kabul edilebilir değerleri korumak. Ezel. Ortadoğuda yaygın olarak izlenen bu diziden etkilendiklerini söyleyen 17 ve 18 yaşlarındaki iki Ürdünlü gencin bir taksi şoförünü kaçırdıkları. Bu kişinin kabile mahkemesinde verilen karar sonucu kan davasına meydan vermemek amacıyla infaz edilmesi de üzerinde durulabilecek ilginç bir boyut olmuştur. bu davranışların olağanlaştırılıyor olmasıdır. Bütün bu dizilerdeki şiddetin ortak yönü. tokatlamalar basit ayrıntılar halini almıştır. özellikle diziler. Şiddetin dizilerdeki yeri ve topluma. yapım ve yönetim çalışanlarının yaptıkları ve yapabilecekleri üzerinde de durulması planlanmaktadır. haksızlıklarla mücadele etmek adına “kötüleri” (!) cezalandırmak için şiddet uygular. Yine beş kişiyi cinayet çılgınlığı tablosuyla öldüren bir Yemenli işlediği cinayet konusunda Kurtlar Vadisinden etkilendiğini söylemiştir.. öldürmekte sakınca görmeyen kişiler bu davranışlarını “ya benimsin ya da toprağın” diye ifade edebilmektedirler. çocuklara etkisi de çeşitli kesimlerin ilgisini çekmektedir. hemen her dizide görülebilen hakaretler. geniş izleyici kitlesi bulmaktadır. İtilmiş ve Kakılmış tiplemeleriyle neredeyse aile içi şiddetin sevimli bir hale getirilmiş olduğu hatırlardadır. şoförün itiraz etmesi sonrasında da onu öldürdükleri bildirilmiştir. Genellikle “dizi kahramanları”. herhangi bir şekilde istediğine uymadığında dövmekte. artık uyuşturucuların okullarda satılmayacağını söyler.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema. “Öyle bir geçer zaman ki” dizisinde de Ali Kaptan çok sevdiği karısına tecavüz etmiştir… Bir şekilde öfkelendiği kız arkadaşının telefon numarasını piknik masasına Fatmagül’ün telefon numarası diye yazan kişiye rastlanabilmektedir. Son zamanlarda özellikle gençler arasında giderek internetin ve sosyal medyanın öne geçmesi söz konusu olsa da hala TV programları. işkence dışında kalan özellikle kadına yönelik fiziksel ve sözel şiddet öylesine yaygın olarak kullanılmaktadır ki. yaşatmak. Yine Çakır. şiddeti dizinin kahramanlarından biri uyguluyorsa mutlaka makul (!) bir gerekçesinin olması. Bir başka sahnede Çakır bir tecavüzcüyü döverek öldürür. iletişimcilerin. bıçaklamakta.. “Fatmagül” ve sonrasında “İffet” dizileri tecavüz temasının üzerine kurulmuş. Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu TV Dizilerinde Şiddetin Sunumu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Bülent Coşkun Televizyonun günlük hayattaki yerinin artması bazı TV programlarının daha fazla izlenmesine yol açmıştır. “namus veya töre cinayetleri” de bir dizide veya filmde tutarsa hemen yenileri yazılabilmektedir. ruh sağlığı çalışanlarının. yaralama. onun “öldür artık” yalvarmalarına dayanamayan Polat “kafasına sıkarak” Tombalacı’nın isteğini yerine getirir. Son zamanlarda eşini ya da sevgilisini kendi malı olarak görüp. . başka türlü sağlanamamış adaleti sağlamak. bu çerçevede düşünülebilir. Cinsel istismar ve tecavüz de şiddetin bazen neredeyse moda halini alan uygulamaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. “Kan davaları”. bir baskında karısını öldüren Tombalacı’ya kol ve bacaklarını kırarak işkence uygularken. Sunum sırasında dizilerdeki çeşitli şiddet örneklerinin ele alınması yanında bu konuda eğitimcilerin. Cerrahpaşalı itiraz edince de kafasını keserek öldürür. kadınlara tacizde bulunan erkeklerle mücadele etmek üzere kurmayı düşündükleri çeteye yardım istedikleri. kötü karakter uyguluyorsa cezalandırmayı hak edecek derecede “yanlış” yapmasıdır. basın dünyası ile dizi yazım. gençlere. Adanalı. Kurtlar Vadisinden bir iki örnek verecek olursak: Ünlü kafa kesme sahnesinde Polat Alemdar. işkence şeklindeki şiddetin yoğun biçimde kullanıldığı dizilerin başında Kurtlar Vadisi gelmektedir. bir ölçüde Arka Sokaklar ve son zamanlarda da Behzat Ç. Dizilerin yazarları ve yapımcıları bu tür davranışların zaten hayatın içinde var olduğunu belirtseler de asıl ürkütücü olan bu tür sahnelerle. Özellikle öldürme.

Bu sunuş. yeniden üretimdir. tam da bu özelliği nedeniyle ideolojik bir aygıt olarak gerçeklşiğe dair algılarımızı biçimlendirir. reklamlar gerçekten üretilmiş birer temsildir. Olaylara. günümüz Türkiye'sinde hala belirgin önemini koruyan televizyon programlarında şiddetin nasıl tanımlandığını. özellikle kadın programlarında yoksul kadınların nasıl bir söylemsel şiddete maruz kaldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu haliyle haberler. içinde yaşadığımız gerçekliği yansıtmaktan öte yeniden üretme özelliğine sahiptir. değerlere. kurgudur. . Eleştirel teoriye göre medya. görsel ya da dijital olsun medya. Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu Görsel Medyada Şiddetin Temsili Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Hasan Akbulut Yazılı.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema. hangi şiddetin meşru hangisinin gayrımeşru olduğunu da belirler. düşüncelere ilişkin neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen medya. söz konusu şey şiddet olduğunda da neyin şiddet olarak tanımlanıp tanımlanmadığını. filmler. özellikle belirli gruplara yönelik şiddetin nasıl görmezden gelindiğini.

Bu amaçla Türkiye ‘de sinema filmlerinde şiddetin nasıl sunulduğu ve bunun toplumsal yansımaları örneklerle ele alınacaktır. Şiddetin bireysel boyutunun yanı sıra toplumsal boyutunun da olması. şiddeti önleme ve sağaltım çalışmaları açısından. İnsanların şiddete ilişkin oluşturdukları bakış açısı ve şiddete yükledikleri anlam üzerinde etkisi büyük olan medyanın. internet ve video oyunlarında şiddetin nasıl sunulduğunu incelemenin yardımcı olacağı düşünülmektedir. film. dizi. . bu boyutların birbirini beslemesi sözkonusu olduğundan. Diziler ve İnternette Şiddetin Sunumu Sinemada Şiddetin Sunumu Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Yumru : Hira Selma Kalkan Sinemanın hem toplumun belirli olaylara yüklediği anlamları yansıtması hem de toplumun belirli olaylara bakış açısını biçimlendirmedeki etkisi yadsınamaz.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 3 P 32 Sinema. şiddeti sunma şekli ve bunun toplum üzerindeki etkisi önemlidir.

Sanatsal Yaratıcılık ve Frida Kahlo Kendine tutunmak: Frida Kahlo Oturum Başkanı Panelist : Gamze Özçürümez : Ayşegül Sütçü Yıldırım .11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 33 Psikiyatri.

Marksizm bütün içinde başat rolün içeriği düştüğünü. Yaratıcılık bir estetik üretimi ve değişimi içinde barındırır. içeriğin içyapısının anlatımıdır da aynı zamanda. Ziss A.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 33 Psikiyatri. Bu yeti her insanda potansiyel olarak varolan. İstanbul 1975. Biçim yalnızca sanatsal olayın dış görünüşü değildir. Psikopatoloji ve Sanatsal Yaratıcılık. Bunun ilk nedeni gerçeğin estetik özümsenmesinin biçimin içeriğe uygunluğunda kendini göstermesi. Diyalektik biçim ve içeriğin bir ve aynı fenomenin birbirinden ayrılmaz iki yanı olduğunu öngörür ve bir bütünlük oluşturduğunu vurgular. hem de psikiyatrların ilgi alanlarında olmuştur. Sol Yayınları. Ed: Yazıcı O. Panele giriş niteliğinde olan bu sunumda özetlediğimiz bu tartışmalar ışığında diyalektik bakış açısıyla sanatsal yaratıcılık ve psikiyatri ilişkisi gözden geçirilmeye çalışılacaktır. Sanatta biçim-içerik ilişkisini incelemek için maddeci diyalektiğin kategorilerine dayanılması gerektiği öne sürülmektedir. Alman İdeolojisi (Feuerbach). İstanbul 2006. Engels F. Bu söylem özünde sanat ve yaratıcılık edimi içinde geçerlidir. Bunun yanında sanat yapıtını anlama sürecinde psikoloji kuramlarına sıklıkla dayanılmış ve büyük tartışmalar doğuran yorumlara kapanması çok da kolay olmayacak birçok kapı açılmıştır. Çığlığın Işıkla Buluşması. Feuerbach üzerine tezlerinin 11. maddeci diyalektik biçimin etkin karakterini kabul eder. . hem de nesnenin ait olduğu dünyayı değiştiren ve dönüştüren işlevine vurgu yapmaktadır. son nedeni ise biçim-içerik ilişkisinin yaratım sürecinin diyalektiğine sımsıkı bağlı olmasıdır2. 3. Estetik: Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi. sanat yapıtının ve yaratıcışlık eyleminin değiştirici ve dönüştürücü olacağı düşüncesine katkı sağlamaktadır. Gerçekçi sanatta biçim ile içerik ve bunların diyalektik bütünlüğü sorunu bilimsel estetikte çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugüne dek birçok sanat dalında önemli yapıtlar üretmiş sanatçıların ruhsal yapısının çözümlenmesi. Kaynaklar 1. Marx K. Bertolt Brecht toplumcu gerçekçi sanatı tanımlarken sanatın bir ayna değil dinamo olduğunu belirterek hem ele aldığı nesneyi. ve yine dış dünya ile etkileşimin sonucu olarak bir yapıta içerik ve biçim kazandıran bir eylemdir.tezi sanatın da dünyayı yalnızca yorumlamakla değil değiştirmekle olanaklı olacağı. s. oysa önemli olanın onu değiştirmek olduğunu söyler1. onun sanatsal üretimle ilişkisi hem sanat eleştirmelerinin. psikopatolojik sanat kavramının da tartışmaya açmış. ikincisi ise biçim-içerik bütünlüğünün sanatın eylemine ilişkin nesnel yasaları dile getirmesi. ki dış dünya ile etkileşimin bir yansıması olarak vardır. 2. Marx’ın 11. Pınarbaşı Matbaası. sanatsal yaratımın doğasını içeriğin ortaya koyduğunu öne sürerken. Bunun yanında akıl hastalarının ürettiği sanat yapıtları. Biçimin etkinliği içeriğin gelişimini kolaylaştırmaktadır2. Hayalbaz Kitap. İstanbul 2009.30-38.cisinde filozofların yalnızca dünyayı değişik biçimlerde yorumlamakla yetindiklerini. Bu değiştirme etkinliğinin devindiricisi yaratıcılıktır. Sanatsal Yaratıcılık ve Frida Kahlo Diyalektik Bakış Açısıyla Psikiyatri ve Yaratıcılık Oturum Başkanı Panelist : Gamze Özçürümez : Burhanettin Kaya Karl Marx. Parman T. sanat aracılığıyla ruhsal hastalıkların tedavisi bir uğraşı alanı olarak gelişmeye başlamıştır3.

Everest Yayınları. 1943’de 'La Esmeralda' adlı yeni bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlamış. anarşist bir edebiyat grubuna katılmış. Rauda J. sanatçı kimliğini ve ortaya çıkardığı eserlerini. . Amerika ve Fransa’da sergiler açmıştır. 19 yaşında geçirdiği bir trafik kazası tüm hayatını değiştirmiştir. kazadan sonraki yaşamı korseler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. diğer bir izleyici aynı resme bakıp realist dünyadaki dışsal verilere ulaşabilir1. 13 Temmuz 1954’te. yalnız ülkesinde değil. 1954 yılında sağ bacağı kesilmiştir. Diğer bir deyişle. “Yaşasın Yaşam” isimli bir resmidir2. akciğer embolisi nedeniyle son nefesini verdiğinde. 17 Eylül 1925’de okuldan dönerken bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu trenin demir çubuklarından birisi sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmış. Turhan M. Sanatta ironik bir durumla karşı karşıya kaldığımızda dipteki gerçeklerin analizine dayalı yorum içeren bir bakış açısını içerir. Kaynaklar 1. Çev: Hülya Uğur Tanrıöver.Gerçekten Dış – Sisteme Oturum Başkanı Panelist : Gamze Özçürümez : Meral Turhan Dipfaz. Meksika devriminin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü olarak ilan etmiş. İstanbul. 2002. izleyici Frida’nın resminde sürrealist dünyadaki içsel verileri algılarken. sanatçının yaşamdaki duruşu. Bu sunumda Dipfaz bakış açısıyla Frida’nın iç-gerçekliği ile dış-sistem arasındaki etkileşimi bir ressam gözüyle yorumlanacak ve tartışılacaktır.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 4 P 33 Psikiyatri. gerçeklik ile fantazya arasında çatışıp duran insanın algılama boyutuna bağlı ortaya koyduğu plastik ifadenin iki zıt kavrama da karşılık gelebilme durumudur. Aşk ve Acı Frida Kahlo. 1954’de çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağı kangren yüzünden kesilmiştir. yol gösterici ipuçları yakalamamıza neden olmuştur. Ankara. Okulda. dayanılmaz acılarla başa çıkmak için tüm gücüyle resim yapmış. Devrimci bir ruh taşıyan Frida Kahlo’nun sistem eleştirisini yaparken “üçlü diyalektik” bir bilinçle davranması onun çok yönlü incelenmesini gerektirmektedir. arkasında bıraktığı son tablosu. genel anlamda sanatçıların tutum ve dışavurumlarıyla desteklenmelidir. Sanatsal Yaratıcılık ve Frida Kahlo Dipfaz Bakış Açısıyla Frida Kahlo: İç . kişisel edinimleriyle ve farklı estetik algısıyla yorumlayan Frida Kahlo. 1950’de 9 ay hastanede kalmış. dış bakış ve iç yaşam denklemini dengede tutabilecek algıyı geliştirir ve süreç içerisinde öğretici ve değişime öncü olabilecek vasfıyla yol gösterici olur. hastaneler ve doktorlar arasında geçmiş. Frida’ nın farkında olmadan yakaladığı “dipfaz”daki gerçeklik algısı ironik bir görünümün ifadesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Frida. Sık sık sağlığı bozulan Frida. Sanatta Gerçeklik İle Fantazyanın Plastik Bir İfadesi Olarak Dipfaz. sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi sürdürmüş. Macar Yahudisi fotoğrafçı Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon Gonzales’in dört kızından üçüncüsüdür. Eserlerinde sadece bireyi oluşturan iç (evre)–dış(sistem) denklemini çözmekle kalmayıp aynı zamanda toplumu oluşturan akımların gerçeklerini eserlerinde aynasallaştırarak (sürrealizm gibi) ironik bir şekilde ifade etmektedir1. 32 ameliyat geçirmiş. 6 Temmuz 1907 günü doğmuş olmasına rağmen doğum tarihini. İnsanlığın “trajedilerin sonu”un geldiği bir çağı görme umudu. yaşamının modern Meksika'nın doğuşuyla başlamış olmasını istemiştir. Hayatını. 2. Kazadan sonra resim yapmaya başlayan Kahlo. dipfaz anlayışını açıklama sürecinde verilecek en iyi örneklerden biridir. sanata doğrudan yansımış. “Yürüyemezsem dans ederim” diyebilen acılar içinde geçen yaşamının son anında bile “yaşasın hayat” deyip kırmızı karpuzlarla natürmort çalışan. Frida Kahlo. aynı dönemde Meksikalı Michalangelo olarak anılan ünlü ressam Diego Rivera ile tanışmış ve evlenmiştir. Gazi Üniversitesi. 1938’de New York’ta açtığı sergi büyük ün getirmiş. 2010. Sanatın umudu yeşertmek ve canlı tutmak gibi bir gücü ve işlevi vardır. Kahlo’nun pes etmeyen tavrı bahsettiğimiz yönelimleri fazlasıyla kapsamaktadır. Sanatçı.

özellikle BDT ile örtüşen ve ayrılan yönleri açısından gözden geçirilecektir. Sonra kişi ruminasyon eyleminin farkına varmaz (meta-farkındalığın düşük olması) ve bunlar ısrarcı bir hal alır. bu kez belirtilerin kontrol edilemezliği gibi temalarla negatif metakognitif inançlar aktive olur. Bir başka deyişle insanların ne düşündüğü değil. Bu sunumda depresyonda metakognitif terapi kuramı ve uygulamaları. Sonra bu durumu kötüleştirir. Ruminasyon hüzün ya da depresyonun nedenleri ve anlamı hakkında perseveratif biçimde negatif düşünmedir. Metakognitif terapi kuramına göre ruhsal bozukluklara neden olma konusunda düşüncelerin içeriği. Beck’in şema kuramında kişinin kendisi. Bilişsel. mesafe koyma aracılı farkındalık (detached mindfullness) ve metakognitif odaklı davranışsal deneylerle kişinin düşünce ve duygularıyla ilişki biçimini değiştirmeye çalışır. Ayrıca metakognitif terapi dikkat eğitimi tekniği. BDT’de sorun olumsuz otomatik düşünce içeriği ile formüle edilir ve “bilişsel üçlü” üzerinden düşüncelerin geçerliliği sorgulanır.11 Ekim 2012 / 13:30 – 15:00 / Salon 5 P 34 Depresyonu Anlamak: Ruminatif Düşünceler. düşünme eyleminin stili ve kontrolüne göre daha az önem taşımaktadır. Düşünce içeriği metakognitif terapide de önemlidir ama burada üzerinde durulan olağan kognisyonların değil metakognisyonun içeriğidir. buna “negatif bilişsel üçlü” denir. Bu süreçler ruminasyonların avantajları hakkında pozitif metakognitif inançlar (örneğin “neden mutsuz olduğum hakkında düşünmem iyileşmeme yardımcı olur”) ve depresif düşünce ve yaşantıların kontrol edilemezliği hakkında negatif metakognitif inançlar (“depresif düşüncelerim üzerinde hiç kontrolüm yok. bunların ruminasyonu tetiklediği ve onun sonucu olduğu gibi bir kısır döngü oluştuğunu kabul eder ve sürekli düşünme sürecini değiştirmeye odaklanır. bunlar bir hastalığın işareti”) ile ilişkilidir. nasıl düşündüğü üzerinden çalışılır. hüzne veya negatif düşüncelere yanıt olarak ruminasyonun aktive olmasından ve uyum bozucu başa çıkma davranışlarından kaynaklandığını öne sürer. Metakognitif terapide ise bu inançlar ruminasyonun içeriği ya da ürünü olarak görülür ve doğrudan yeniden yapılandırılmalarına çalışılmaz. Metakognitif terapi bilişsel terapiden ruminasyon hakkındaki metakognitif inançlara odaklanmasıyla ayrılır. . Bu inançlar ruminatif düşünme stillerinin devamına ve üzüntüye ruminasyon odaklı yanıtların seçilmesine yol açar. Metakognitif terapide bu düşüncelerin içeriğiyle ilgilenilmez. dünya ve gelecek hakkında negatif inançları vardır. Davranışçı ve Metakognitif Modeller Depresyonda Metakognitif Terapi Oturum Başkanı Panelist : Mehmet Zihni Sungur : Erhan Ertekin Depresyonun metakognitif modeli depresyonun. Depresyonda ruminasyonun hüzün duygusuna veya değersizlik-yetersizlik düşüncelerine karşı çözümlerin keşfini sağlayacağına inanılır. Tedavi BDT’den farklıdır.

Hastanın ruminasyonları hakkındaki olumlu inanışları gerek depresyonun oluşumunda gerekse depresif nükslerde önemli rol oynar. Bu sunumda depresyonun oluşumu ve süregenleşmesini açıklamakta önemli bulunan metakognitif model bağlamında ruminasyonun rolü ve öneminden söz edilecektir. John Wiley and Sons. England. içgörü kazanma. Oysa bugün elimizde metakognitif inanışların hem ruminasyonlarla hem de depresyonla bağlantılı olduğunu ve bu inanışların depresyona yatkınlık oluşturduğuna dair yeterince veri bulunmaktadır. yetersizlik ve başarısızlık düşüncelerine yönelik tepkilerini (metakognisyonlarını) ya da neden depresyonda olduğu ile ilgili olarak ürettiği ve zincirleme olarak devam ettirdiği ruminasyonlarına yeterince gönderme yapmamıştır. Bilişsel. Ancak sıklığının. (2004) Depressive Rumination. Referans: 1. süresinin ve oluşturduğu sıkıntının artması yanı sıra bireyin işlevselliğini bozması ve sonucunda giderek istenmeyen ve kontrol edilemeyen bir tepki gibi algılanır. ileride aynı duruma düşmeme amacı ile başlatılan ve hastalığı daha iyi yönetmeye yönelik bir başa çıkma stratejisi olarak kullanılır. tekrarlayıcı bir düşünce biçimi şeklinde seyreden ruminasyonlar başlangıçta “Neden böyle hissediyorum? Mevcut durum benimle ilgili hangi bilgiyi veriyor? Nasıl daha iyi hissederim?” gibi sorulara yanıt bulmaya yönelik olduğundan birey tarafından istemli olarak başlatılır ve olumlu olarak algılanır. Papageorgiou C. Ruminasyonlar hastalar tarafından başlangıçta sorun çözme. .. Wells A. olumsuz düşünc