ı ^

a p

t a J ı n

K

üç ük

A

pt

al

ın

Bu kız ,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz!


a b c ç d e fg ğhıjjklm n

k
K »J
kitaplar

D

ün

PUCCA GÜNLÜK

ya

b U y U İ^ d ü n y a sı

büyük dünyası
Pucca Günlük

K

üç ük

A

pt

al

ın

Pucca

küçük aptalın

k

D

ün

ya

S a n a a ş k o ls u n sevgilim , b a n a aşk ın e n o r o s p u h a l i n i y a şa ttın

A Ş T İ’de, A n k a ra -İzm ir o to b ü sü n ü n cam ın d an , h ayatım ın dö rt sen esin i v erd ik ten son ra k a rşılığ ın d a beni piç gibi o rtada b ırak an ç o cu ğ a el sallıy o ru m . H ani böyle h er in san ın takıntı halin e g etird iğ i, ille o olsun, B ıa d Pitt gelse k o lu na sü m ü ğ ü ­

H ep yak ışık lı, ilik gibi, zengin, esp rili erk ek lere baktığım halde, kalk ıp d an g o z gibi, iki ço cu k yem iş de sıçam am ış ve o y ü zd en de k o cam an göbekli k alm ış, k afasın d aki saçların ü ç ­ te biri d ö k ü ld ü ğ ü h ald e k alan ın ı jö le y e bulam ış, h a y ata dair tek g ö rü şü n ü F en erb ah çe çerçev esin d e olu ştu rm uş, üstüne

K

üç ük

üstlük şehla ve de tek kaşlı, bu k ab a saba ayı oğlu ay ıya âşık

oldum .

Şey gibi iş le ... b ö y le D K N Y ’nin v itrin lerin e b ak ıp bakıp

iç g eçird ik ten sonra, kalk ıp aynısı p azard a var d iy erek 5

T L ’ye aldığın p enyeler. K im isi iyi ç ık ıy o r da, bu sefer y a n ıl­ m ıştım .

A

pt

al

m ü sü rm em d e d iğ i aşkı v ard ır ya, h a işte b enim ki de buydu.

ın

k

D

ün

ya

C am d an o n a el sallıy o ru m , b urnum u cam a yaslayıp geri

ca dört bin k ez ay rılm ıştık ve h er ay rılığ ım ızd a aynı şeyden

şikâyet etm iştim : “İlişk im iz güzel o lm ad ı, bari ayrılığım ız güzel o lsu n .” T abii b u n u n b ir bah an e o ld u ğ u n u söylem em e

g erek y o k sanırım . A y rılıy o rd u k , sonra bakıyordum ki a ra ­ m ak için bah an em k alm am ış, hoop bu lafı m esaj atıyordum . S o n u n d a otu rd u k , m an tık lı m antıklı d ü şü n d ük . O lm ayacak bu iş, bari bu k ez g erçek ten g üzel b itsin dedik. Ben İzm ir’e d ö n m ey e k ara r verd im , o ise h ay atın a d ev am etm ey e... G ü ­ zel ayrılık adını v erd iğ im iz bu salak saçm a şeye öyle bir k a p ­ tırm ıştım ki k en d im i, “ İn in ce ara b e n i” d iy e işaret yapana k a ­

B ir ağ lam ay a b aşlıy o ru m ki, A llah ım sanki çocuğum u k e ­ siyorlar. B ü tü n o tobüs b a n a b a k ıy o r fak at um urum da değil. O to b üsü n k alk m asın a beş on d ak ik a v ar yok, koşarak a şa ğ ı­ ya in ip y an ın a gid iy o ru m . “ G itm em e izin v e rm e ,” diye ç o c u ­ ğ un b o y n u n a y ap ışıy oru m . O ağlıy o r, b e n a ğ lıy o ru m ... E lle ­

ha hiç görem ey eceğ im . S anki iç o rg an larım ı kesiyorlar, öyle b ir acı çek iy o ru m ki. Ö l d ese ö lecek k a d a r seviyorum onu. K en d im i h ep onun k arısı o larak hay al etm iştim ... B ir gün

K

üç ük

d ü zelecek ve beni g erçek ten sevecekti. A m a olm adı, o hiç

dü zelm ed i ve beni u m d u ğ u m gibi sev em ed i hiç. Şim di k a r­ şım d a ağlıyor. B ana, “G itm e, yenid en b aşlay alım ,” dese, kend im i b iliy o ru m , gitm em . A ğ zın ın içine bakıyorum o lafı

etsin diye. O ise karı gibi ağlıyor. K im sen in sesini duym uyor, kim sen in y ü zünü g ö rm ü y o ru m . Sanki e tra fta b ir tek o var. B ir

3

A

pt

rim le y ü zü n ü k av ray ıp , g ö zlerin e b ak ıy o ru m . O yüzü bir d a ­

al

ın

d ar ken d im d ey d im . İşte o n d an sonra benim film kopuyor!

P ucca

k

D

ün

ya

zek âlı kız k o m ik lik leri falan y a p ıy o ru m ... D ört sene b o y u n ­

son d a k ik a k a ra n v erm ek zo ru n d ay ız. H ani film lerd e o lu r ya;

m esu t b ir h a y a ta ad ım atarlar. Ö n cek i elli m ily o n kez d en e-

m işliğ im izd en b iliy o n ım ki, b u son k ararlar film lerd ek i gibi o lm u yo r, a m a y in e de istiy o ru m ki d esin bana: “ G itm e P u C C a”.

Ü n iv ersiten in d ah a birin ci sen esin d e, sın ıfa g ird iğ im anda

içten b ir g ü lü m sey işi vardı. S o n ra nasıl oldu, nasıl b itti a n la ­

buldu k k en d im izi. İlk üç d ört ay h e r şey g ay et sıradandı. S o n ­

k artam ad ım o hayvanı.

D ayak m ı d ersin , k ıskançlık m ı, k ü fü r m ü, çap k ın lık m ı, ilgisizlik le fa z la ilg i arasın d a d en g eleri bozm ası m ı, yani bir ilişkide o lm am ası g ereken ne varsa, b izim ilişk im izd e vardı. V e ben, b ild iğ in dü z, h ay v an sal b ir aşk la b a ğ lıy d ım bu ç o c u ­

kapın ın ö n ü n d e gel d em esin i b ek ler. B ö y le ezik b ir kız o l­ m uştum . K a fa m a ald ığ ım d a rb e le rd en d olayı dayağa da a lış­ m ıştım ... H atta üç gün v u rm a sa ban a, b aşk ası m ı var lan diye

K

üç ük

d ü şü n ecek k a d a r b ey n im i k u lla n a m a z hale gelm iştim . S o nra b izim o k u l bitince, h e r ü n iv ersiteli çiftin başına g e ­

len “ ayrı şeh irler” d u ru m u b aşladı. T ab ii bu sırada ilişkim piç oldu, h e r g ün k a v g a d övüş k ıy am et A llaaaahhh. Ay kalbim

d aralıy o r h atırla d ık ç a bak. B ir ak şam ço cu k b an a dedi ki, “U zak m esafe ilişkisi y ü rü m ü y o r.” A slın d a ayrılm ak iste d i­

A

pt

ğ a ... G el desin , P u C C a b eb en in a y a k la n m yıkar; git desin,

al

ın

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ra bu ço cu ğ u n için e b ir ö k ü z k açtı, b ir d ah a tö v be A llah ç ı­

sev işm eler, ö p ü şm e le r d erk en , cid d i b ir ilişk inin içerisinde

k

m adan (san ırım k aşların ın o rtasın ı alınca), biz b u n u n la hop

D

fark etm iştim bu çocuğu. T ek k aşlıy d ı falan a m a b ö y le güzel,

ün

ya

son san iyed e ad am “G itm e !” d ey in ce, esas k ız la o ğ la n m utlu

ğini sö y lem ey e çalışıy o rd u am a ben o salak lık la bunu, “K alk

düm . S o n u n d a, işi h er z am an b u lab ilirim , a m a onu asla d iy e ­ rek , p ilim i p ırtım ı to p lay ıp A n k a ra ’ya y erleştim . O rad a b u ra ­ d a iş güç ay arlad ım , gen eld e o n ların ev in d e y aşay arak bir s e ­ ne k a p lu m b a ğ a gibi d o la n d ım durdum . A rd ın d an nişanlandık; b en im ailem d en k im sen in sik lem ed iğ i, h ac ıla rın k in e b e n z e ­ yen g ü m ü ş y ü zü k lerim izin tak ıld ığ ı b ir am b ia n sta g e rç e k le ş­ ti olay.

Y üzü ğ ü ne k a d a r taktın d iy e so rarsan , en fazla yedi gün. Z aten o y ü zü k d ört b eş d e fa d eğişti. B iri b a lk o n d an aşağıya atıldı, b iri k lo zette y ü zd ü , b irin i k afasın a attım , en so n u n c u ­

İlk A n k a ra ’ya g ittiğ im ve k en d im e h em e n iş b u ld u ğ u m d ön em d e b u n u n işi gücü yoktu. A ğır b ir d e p resy o n d ay d ı. B ir d ay ak y erd im ondan, v ar y a a a insan ev d ek i h alısın ı öyle d ö v ­ m ez. “T a m a m ,” d ed im , “d ep resy o n d a, o y ü z d e n böyle, nasıl o lsa d ü z ele c ek .” Y ok am a an acım , d ü zeleceğ i y erd e d ah a b e ­

ettiğ i b iri haline geldim . S o n ra bu işe girdi falan ve taşakları

b en h e rif için k alk tım , b ütün hay atım ı d e ğ iştird im , adam d a ­

K

üç ük

ha iş b u ld u ğ u n u n ikin ci h aftası bana postayı koydu. A n la ta ­ m am nasıl acı çektiğim i. N asıl b ir aşk sa u lan, hiç k im seyi b e ­ ğen m iy o ru m , kim sey i g ö zü m g ö rm ü y o r, ille de onu istiy o ­

rum . Sap lan tı h alin e getird im adam ı, b an a d ö n sü n diye evim i bile yak tım y aaa (sonra an latırım bunu, ço k u zun hikâye). A k şam ları, “ A llah ım n ’o lu r ben ö leyim , p e zev en k de a c ısın ­

dan ö lsü n !” d iye d u alar ederdim .

A

serer serm ez terk etti beni. K ald ım m ı o ra d a sap gibi. U lan

pt

ter oldu. B en onun için artık âşık o ld u ğ u k ız d eğ il de nefret

al

ın

sunu ise elin e verm iştim .

k

D

ün

ya

gel b u ra y a ” diye alg ılam ıştım . O g ece sab ah a k a d a r d ü şü n ­

B ana d ö n m esi için y a p tığ ım bu n u m aralard an b irine tav

rak: İlgisiz, u m arsız, sik in e b ile beni takm ayan. E sk id en s ı­

çark en bile b en i aray ıp h a b e r veren ad am g itti, y erine başka b ir n u m arası o ld u ğ u n u b ile b e n d e n sak lay an adam geldi.

S abrettim , o lacak dedim . Bu ço cu k b en im k ad erim , ben bu n u n la ev le n m e liy im d iye h er şey in e o lu r verdim . T a ki bir gün aynada göz k en arlarım d ak i k az ay ak ların ın b elirg in o l­ du ğu n u g ö rü n cey e kadar. K endi k en d im e, “A lla h ım benim b u rad a n e işim v ar?” d iye sordum . D u ru m u m a şö yle b ir b a k ­ tım: H ay atım sadece b ir ad am a e n d ek slen m iş; o n d a n başk a h içb ir şey d e g özüm yok; g eleceğ e d air tek plan ım , o n u n la e v ­

dedim ve g itm ey e k a ra r verd im . A n k a ra ’y a g elişim gibi bu kararım d a ani oldu ve v a zg eçm em ek için h em e n harekete geçtim . O n a sö y led im , d ü nden h azırm ış gibi k a b u l etti ve bir dah a b a şlam am ak ü zere b itirdik. Şim di ise k afam k arm an ço rm an . B eni sev m iy o rsa, neden

hata y aptık da bu h ald ey iz? M u av in “ A rtık k a lk ıy o ru z ,” d e ­ y ince, tek rar o to b ü se b in m ek ‘zo ru n d a k alıy o ru m . Y erim e otu ru p , h â lâ b e lk i “G itm e !” d er d iy e cam d an b a k a ra k b e k li­

K

üç ük

yorum . A m a dem iy o r. A n k a ra ’dan u zak laşırk en , çalıştığ ım telev izy o n kanalını,

evim i, o rad ak i k ed im i, o sap lan tılı aşkım ı, h ep sin i g eride b ı­ rakıy o ru m . O n u n la birlikte y aşad ığ ım h içb ir anın güzel o l­ m adığını fark ediy o ru m . H iç m utlu o lm am ışım , am a yine de içim de hâlâ, “ D ön d ese d ö n e rim ,” d iy en birinin sesi çınlıyor.

A

pt

ağ lıyor? M ad em seviy or, ned en g itm em i istiy o r? N erede ne

al

ın

lenm ek. S o n u n d a, “B en d ü m d ü z b ir geri zek âlıy m ışım y a,”

k

D

ün

ya

o lunca, b iz y en id en başladık. T ab ii b am b aşk a b ir ad am o la ­

Ş im di. D a h a g eleli b ir gün o lm ad an . A n n em le aram ız hiç iyi değil. B u ra d a b ir tane telev izy o n kan alı var. H içb ir şey k o n u şm ad an an laşab ild iğ im tek in ­ d estek v erir diye d ü şü n m ü ştü m . E n a z ın d an o var. b an a pt al şıyoruz. k eşk e başk a ş a n ­ sım o lsay d ı d a A n k a ra ’d a k alsay d ım d iye düşünüyorum . D ö n erk en de tek av u n tu m oydu. İki y aş k ü ç ü k b ir k ız k a rd e şim ile dö rt ın Bü P u cc» yü k D ün ya sı . E r ­ tesi sabah. b en im annem ile b ab am tee sen eler ev v el olaylı bir ş e ­ k ilde ay rılm ışlar. O k a d a r sene evd en u zak k ald ık tan sonra. b ab am b aşım ın dib in d e.” d i­ ye sö y len m ey e b aşladı. o n d a d a san a ek m ek çıkm az. K alk g it İsta n b u l’a bence.A y rılık d ö n e m l e r i İz m ir’e ev im e d ö n d ü m d ö n m esin e am a. “E e ne zam an ç a lışa c a k ­ sın? Ş ım arık sın işte! N e istersen yaptık. K ız k a rd e şim b enim en y a ­ k ın ark ad aşım . d ö n d ü ğ ü m y e ­ K üç ük rin aynı o lm ad ığ ın ı fark etm em b ir g ü n ü m ü aldı sadece. am a çalışm an lazım . B u rad a d u rm a n saçm a. üç katrdeşiz. B abam la ya yaş k ü ç ü k b ir erkek k a rd e şim var. b ey n i- lO A san.

S o n ra ço cu ğ u ç o k ö zlem ey e b aşlad ım . yü k D ün ya II k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı sı ulan k o sk o c a saplantılı b ir aşkı b itirm işim . a şk ın ı­ sın tarzı şey ler b ey n in izd en g eçer. A y rıld ığ ın ız şah ıstan b a şk a k im seyle şa k la n n ı d ersin iz. B u n u n so n u n d a ise. R o b b ie W illiam s g else sik m işim taş- al ın Bü de farkındayım .” d ersiniz. “A ra rsa asla açm ıcam . h a tta y em ek y iy erek kendim i öld ü rm ey e çalıştım . göz tav anda. İlk g ü n lerim i b ab am ın b u sö zlerin i işitm ek le geçirdim .” dersiniz. A n k a ra ’d a n d ö n erk en k ırk sek iz k ilo y ­ dum . el telefo n d a. O n d ak ik a sonra. G ö z sürekli telefondadır. le d iy em em .m i yedi yedi y edi adam . şu an b ir Y ıldız T ilbe sen d ro m u y aşad ığ ım ın fark ın d ay ım . Ö nce telefo n u k ap atırsın ız. gel ban a. on d a k ik a son ra h em en geri a ç a r­ K üç ük sınız.” d ersin iz. “A rad ığ ın d a sen açsa n a C an an y aaa. “ A rarsa ço k so ğ u k k o n u şa c a m . sev b en i. ah bi arasa. On d a k ik a sonra. am a hani b ir an la b e n i herif! B ir rah at bırak! O d am d a lise lile r gibi S ezen A k su falan dinley ey im . h ab ire y em ek yem ey e. H oop ü ç h a fta d a o ld u m elli üç. “ A rasa. aslaaaa. T ab ii a d am a b ö y ­ . O n d a k ik a sonra. H a b ire ara b en i.” dersiniz. O d ad an dışarı ç ık m a ­ m aya. ‘Y o k ’ de b en im iç in . A y rıca bu durum u acayip u zattığ ım ın ve en k ısa z a m a n d a çık m am gerektiğinin A y rılık aşam aların a gelirsek: Y IL D IZ T İL B E S E N D R O M U : İlk o lay ım ız b u d u r. Z aten ağ ır b ir travm a yaşıyorum . fo n ­ d a bay ık m ü z ik ler eşliğ in d e. “ A llah ım arasın b e n iii” diye dua A pt y iy işm e k istem ezsin iz. A y rılık aşam alarım ö n ­ ceki ilişk ilerim d e n de detay lıca b ild iğ im için. A rd ın d an .

“ H acı naap tın eski sevgili - 12 A pt D E M E T A K A L IN SE N D R O M U : al ın Bü lerini d e b ir k alem d e siler.ederk en b u lu rsu n u z k en d in izi. D ü n y ad ak i tek sorun o n un ayrılığıdır. d ah a b ek lem en in âlem i yoktur. E n sev d iğ im sendrom dur. K a d ın la r en b ü y ü k pişm anlıkları. Ha b ire s a ta ş m a la r b a şla r. d iğ e r­ yıp a ğ la rr ağ larr ağlarr. İşin g arib i. H em en h an ım k ızım ız silk elen ip k en d in e gelir. İletileri d e ­ ğişir: “ M u tlu y u m !” . F a c e b o o k ’tan en az yirm i beş kez say fasın a tıklanır. K işisel ile tile r hep d a m a r­ dır: “C a n ım y an ıy o r!” . B u d önem . D ışarı çık m az. “ y arısı senin. “ Y a - K a B atu h an y aaaaa” falan gibi. tek b ir m esaj veya aram a b ile o lm ayınca b a ş ­ lar. “k ıy m e t b ilene gelsin bu şark ı!” gibi. “ Y aa b e n im d erd im b aşım d an aşkın. K apıcı ço cu ğ u n u n bile b ey n i sikilir. y arısı ih an etin in b e k ç i­ si” . S a ­ dece sev g ilisin i an latab ileceğ i ark ad aşlarıy la ko n u şu r. E n ö n em lisi de. b aşk aların ın d a bu durum unu u m u rsam aların ı bekler. Ö rn e ğ in . S an k i bir günde b ir i­ . b irileriy le flört a şa m a sı­ na g eçer. D ışarı çık m a y a başlar. Selam v e ­ üç ük ren h e r erk eğ in o n a asıld ığ ın ı d üşünür. E ğ er h âlâ silin m ed iy se. işin en b aşın d a d öner. Z aten b ir k ad ın p işm an o l­ m u şsa y ap tığ ın d an . e r kişi sürek li tak ip edilir. “k eşk e” leri bu d ö n em d e yaşar. Y ok d ö nm ediyse eğ er. sen ne d iy o su n ? ” d iy erek terslem ey e m ü sait b ir y apıları vardır. bize B atu h an d iy e birinin v a r­ lığını belli ed ecek iletiler yazar. k en d in i eve k a p a ­ yü P ucca k D ün ya sı B u arada. O icarı h ay atta dönm ez. E sk i sevg ilileriy le f in ­ g ird eşm e d u ru m ları olur. D ü n y ay a o n beş d a k ik a sonra g ö k ta ­ şı dü şecek d esen. b ir ö nceki h a re k e t­ lerin i takiben. ni b u lacak m ış gibi.

h ad i on la d alg a g eçip iyi n iy e tin i suiistim al ed e lim . “B en i de A llah y arattı u lan . biraz ra h a tsa sevişilir. ben yü B u lay lay lo m faslın da bile a ram ay an er k işi. pt al ın başlar.” d iy en k e n d isi d eğ ilm iş gibi.” diye d ü ­ K üç ük şündüğünü sanır. iy i".” d iy e isyanlara tek so runu m h erk esi k en d im gibi san m am ” . “A m a a n y a b o şv er onu. B u d ö n em d e içilir. “elim d e sad ece tem iz y ü reğ im ve sev ap larım v ar” gibi m odlara geçer. D u ru m a en ç o k uyan şarkı ise. “İn san lar neden bu k adar k ö tü . K en d in i çirkin. A M illetin işi g ü cü yok m u ş gibi. S ö zlerim san a a ğ ır m ı g eld i? K alb in i m i k ır­ ya sı . “h erkes k ö tü . etrafta ağ lak ağlak dolanır. A jita sy o n u n A lla h ’ı bu d ö n em d e gerçekleşir: “B enim k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü işe y aram az bu lu r. “ A n n em le h ep k av g a e d iy o ru z ” . “ H ah ah a s a f b ir k ız bulduk. “H a stir siv ilcem ç ık ­ m ış” gibi. “H a y a t o n su z güzel. g e z i­ lir. B ir an d a çöker.y i?” d iye so ru ld u ğ u n d a.. y o lu m a çık m a - d ım ? A ffe d e rsin ” olur. k alb im a cıy o r” gibi cü m lelerle h ay a tın a yön verir. “S adece su su y o ru m ”. d ü n y a o m u z ­ larım ezm iş m o d u n d a. “K o y m u şu m m inareyi g ö tü n e .. h an ım k ız ı­ k ORHAN G EN CEBA Y SEN D ROM U : D herifi kendi b ıra k m ıştır da ad am p e şin d e p erv an e oluyordur. “ Y ü zü n ü b ile g ö rm ek istem iy o ru m . S anki k a lta k o k ad ar acı çek m em iş. h erk es b an a eş. S anki b ir ö n cek i dö n em d e. m ızın b ü n y e sin in için e sıçar. ün san iyi edersin . H a y a tın d a­ ki diğer so ru n ları bu d ön em d e fark eder: “Z aten işim gücüm yok” . herkes bana d e ğ e r” d ö n em in e g eçilir. b iz ö n ü m ü z ­ d eki m açlara b a k alım .” der. sıçılır. “K im se beni sev m iy o r” . “İnsan ları ta n ı­ y oru m yavaş y av a ş” .

Serdar Ortaç şarkılar» gibi ne anlatmaya çalıştığını anlamazsın. hoop sonunda haydi kızlar plaja. Öğlen. üç D evlilermiş. unutamadığım o. sonra kadın bunu aldatmış ve başka memlekete ün ya sı Bu iyice kızın beyninin mal olduğu sendromdur. Öğlene doğru. “Karşı komşu da ne yakışıklı lan!” diye düşünür. Sabah kalkar. viyorummmm böhüüü!” diye ağlar. elde edememe. Ortasında. Mutlaka baş­ A İLHAN ŞEŞEN SENDROMU: Artık heriften umudu kesmişsindir. “Çok se- P u cc* yü sevgilisi bile varmış dersin. onu anlatmaya çalışmış diye düşünürsün. eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Akşa­ müstü. aldatan meğer Serdar’mış ve sikinde bile değilmiş. “Ben eski sevgilimi daha çok seviyorum aslında. sahip olamama duygusu. şam ise. Düne kadar ağ ladığın anılar.” di­ değil.” der. lan gitmiş diye olayı çözdüğünü zannedersin. atkı öreyim bari. Şarkı devam ettik­ ilgili bir mesaj. “Ya aslında ona karşı hissettiğim sevgi ■4 Bü Kadının ruh hali de böyle değişir. Ortasına doğru. Kafa bir . Dönse bile. meğer kardeşini seviyormuş.SERDAR ORTAÇ SENDROMU: Demet Akalın’a gider. sadece dalarsın öyle.” di­ K üç ük ver de dost olalım” diye içinden geçirirsin. Bazı şeyler için geç kalındığının farkına varırsın. “Ulan bari bir selam pt al ın ye söylenir. bilirsin. Mesela adamın şarkısının başı. Ak­ ye noktalar durumu. bu dönemde gülümsetir seni. Anam bir anda dünya barışıyla k çe. “Artık kimseyi sevmeyeceğim. “Âşığım sana ulan! Ölüyorum kah­ pe!” diye başlar. bir Orhan Gencebay’a. Şarkılarda ciğerini parçalayarak ağlamak gelmez içinden.

bu dönemde “soft”laşır..ka biri daha vardır bu dönemde. Böyle­ K üç ük A pt al ın k ü çü k ip ta lin b ü y ü k dün y ası Bü yü k D ün likle bir aşkın daha sonuna gelmişsindir. suratına bakmayacağım. Canını acıtan şeyler artık koyma­ maya başlar. Kafanda biriktirdiğin konuşmalar. ya sı . kıyaslarsın sürekli ikisini. Nefes almaya başladığım fark edersin. “Şu köşeden çıksa şimdi..” dediğin anlar geçmişte kalmıştır.

G ece y atm az. B un u bize y a p ­ m a!” dedi am cık suratlı. B ak k ala b ile g itm e d im lan! T ek y ap tığ ım h ay v an lar g i­ bi y em ek y em ek. ağ lam ak .T ü y y o lm a o p e r a s y o n u T am b ir b u çu k ay geçti. T a ­ bii ö y le b ir şey olm adı. B u b ir b u ç u k ay b o y unca evden d ış a n y a çıkm adım . b ö y le b en i de k en d in i de zorluyorsun. B u b ir b u çu k ay b o y u n ca. G o o g le ’d a esk i sev g ilim in ism ini sürekli aram ak oldu. K esin birini b u ld u pezevenk. B a ş ­ g ib i” şark ısın ı d in lettim ona. 16 A n ’ap im ? D in letirk en m an tık lı geldi. “ A a- pt ta ben de aram ad ım . sabah k a lk m a z bir kız o l­ dum . O şark ıy ı d in leyip. A yy b iliy o ru m k ek oyum . B ö y le beni terslediği zam an. Bu götünün k a lk ık lığ ın a d a deli o lu ­ yorum . “P u C C a artık k en d i h a y a tın a b ak lü t­ fen. bu k ez ben d ü z e lc e m ” d iy eceğ in i düşündüm . b eni b ir d e fa b ile aram adı. ayy hadi yeniden K üç ük b aşlayalım . am a a ev et b iz tav şan lar gibi sev işird ik seninle. am a so n ra d a y an am ay ıp telefo n d a “ K um al ın Bü yü Pueca k D ün ya sı . k eşk e ölse de en azın d an cesed in e ağ lasam diy e d ü ­ şünüyorum .

. S ibel C an gibi k a n y ım . böyle b iraz y ü rü d ü m . d a h a doğrusu yü S abah ez a n ıy la yattığım için akşam ü stü u y an dım . “Y o k . T ab ii hiç so k ağ a çık m a d ığ ım d a n k en d im i sadece b il­ g isay a r m o n itö rü n ü n k a ra n lığ ın d a g ö rü y o rd u m . B ir k e re sad ığ ım . G ü n le rd ir ev d en ç ık m a m ı­ şım ya. k aşlar d esen öyle. kendim e kah v e y ap m a k için m utfağ a d o ğ ru ilerlerken. anam m m k ıllar..” A şağı m ah alle d e­ ki k u afö re g itm ey e k a ra r verdim .S an ırım b a n a k o y an soru. b en i d ah a d a mı niyenin altın d an çıkan b a c a k la rım a bir b ak tım ki. V e ben bu herife d ö rt senem i v erd im de ned en b en i h ay atın ın geri kalanında istem edi. A çıkçası kend im e b a k m a k içim den g elm iy o rd u . K im b ilir hangi o ro sp u la rla gezip tozuyor! B enim kızım . y an larım fırtlam ış. g ö zlerim renkli en azından. E lin m an davalı y ü ­ zünden ken d im i m u n d ar ed e c e m bu e v d e . A yyy bokum K üç ük gibi bişi o lm uşum . g ö tü m c a rtla m ış . g ö zlerim in altı m osm or. “N ed en isted iğ i b en d eğ ilim ? ” Y ani. eğ len celiy im . A m a b u h erifin b an a k ö p e k çekm esi. n asıl oldu. b ir b u ç u k ay d a nasıl o h ale gelm iş! K a lk tım . birini sev diğim z a ­ m an T e rrie r cin si köpek gibi olu y o ru m . b ıy ık lar alm ış başını gitm iş. a y n ay a gözüm çarptı.. “bu b ö y le o lm ay acak . ne o ld u anlam adım am a b ir anda b ir kan kokusu g eld i b u rn u m a ve h op ben y e r­ A pt y a b ak ın ca.” d ed im . K om ik b ir k ızım . B atta ­ k ce zb e d iy o r n e? D ne ek siğ im v a r lan? H ay atta isted iğ i h e r şeyi elde etm iş bir ün k u y ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 17 sı . c ild im m ayın ta r­ lası gibi. b ild iğ in K aptan M ağ ara A dam ı g ib i b işi o ld u ğ u ­ al ın Bü M ah sun K ırm ız ıg ü l gibi o lm u şu m . O tü y ler. Ş im di şö yle b ir a y n a ­ m u gördüm .. Ö yle sağ ım d a so lu m d a d o lan an m al m al tip ler de var. S açlarım kab arm ış.

G ö zü m ü açın c a ilk ak lım d an g eçen b a c a k la rı­ atıyorlard ı.” d em ek için ağ zım ı açtım am a k o n u şam ıy o rd u m . B ir de b enim hiç al ın Bü m işti de b acak larım ı g ö re c e k le r d iy e sıçm ıştım . ün ya sı m ın du ru m u oldu. m ad em istediğim A pt y o rlar seru m u . S ıra b a n a g elince karı dedi ki. bir derdi var k i o n d an alm am ış belli. A c il’de d a h a b ir k en d im e m ı an lam am ıştım . Y ani k ılla r h u zu rlu ve gü v en d ey d i. A n k a ra ’da D ışk a p ı’d aki SSK v ar y a o ray a işte. B iz san a k âğ ıt v ereceğiz. S onra b ir a ç tım g ö zü m ü . c id d iy im bak. Z a te n A c il’e k o lu m k e sik d iy e git. H em b a y ılm ış b ir k ızın b acak ların a kıllı diy e k im g ü ler? G ü lm ey in ağ d asızsa. y azık o d a b ir can. am a h iç h a lim yoktu. d a y ı­ b ilg im y o k tu r bu h astan e k ü ltü rü y le ilgili. İn sa n la rı g ö rü y o rd u m .” M ad em cih az b o zu k tu . Y edi ay so n ra gittim . N iy e bu k ad a r ta k tığ ı­ k geldim . san k i b an a kah k ah a . A llah k a h re tsin kıllı b a ­ caklarım ı görd ü ler. K üç ük ded iler ki “E m ar çek tirm en la z ım ” . B a c a k la rım a d o ğ ru u zan ıp o n ları ö rtm ek is ­ “E şo fm an ım a ltım d a m ı? ” o lm uş. ço rab ım da d iz im e k a d ar ç e k ik ­ D tedim . B an a v erd iler günü yedi ay sonraya.de iki seksen. T e le fo n u m . k a fa m b ir adam ın d i ­ zine yaslan m ıştı. H erh ald e k a ­ P ucca yü ti. G ene b ö y le b ir d e fa b ayılm ıştım . E şo fm a n ım altım d a . iki saattir ne k u y ru k ta b ek lettin b en i? H ep sin i bırak. p aram falan h iç aklım a g e lm e ­ fam a ald ığ ım darbe y ü z ü n d e n de u ğ u ltu la rı k a h k ah a diy e d u y m u ştu m . N asıl k a h k ah a s e s ­ leri g eliy o rd u . “ G ü lm e y in ab ilerim a b la la rım . S eru m verdiler. “C ih az bozuldu. h ep si g ü lü y o r gibiydi. istediğin özel h astan ed en g it ç e k tir. Ö y le in san lar b ili­ y orum ki. S o n ra o lu y o ru m ben at gibi. A d am a ilk so rd u ğ u m soru. em ek li san d ığ ın d an olan k işin in y atak çarşafı nasıl o lu r onu b ile b iliy o r cin sler.

ed in beni. k ald ırın b ana uçak. İlg in ç o lan ise. D iy elim k an sersin . h e p ­ si E . O n lar V alla son d ak ik alarım ı y aşa y a c a k p o z isy o n a g elirsem . İş ­ k ence yaa. B un ların arab ay a ö n em veren kızlarla A pt lir.” la fı­ nı du y d u k ların ı o rad a anladım ..T gibi. B ir de ü zerin e afiy et zen ci o lu rsa ço c u ğ u ­ al ın S c ru b s’ııı h astan esin e g ö tü rü n . E m a r’ını b enim gib i d ü n y a sik in e m in arey se. C o x ’la g eçirip m utlu m esut ölürüm . v a lla ağız tadıy la h a sta bile olam ıy o rsu n. “G eç kalınm ış. A sker. V erin parayı. k i b u T u rk o la b i­ m uz. T ürk h ekim i. o rad ak i d o k to rla ra em anet Bü m ü k em m el. yü m ış tü m ö r b ik bik. “D o k to r k o c a ” h ay aliy le y an ıp tu tu şan k ız la n anlam ak çok zor. B ir de ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 19 sı . S o n d ak ik alarım ı D r. B ir de h a sta y ak ın ların ı su çlu yo rlar. Z aten b ir o n ları an lam ıy o ru m . sıçana ben ziy o rsu n . B ir de çiftleşirsek o n la rd a n biriyle. çok tatlı p u ş t. b ir de ü n ifo rm a için d e li­ ren hatunları. V e b en b u m em lek ette n ed en in ­ sanların. E rk e k ­ K üç ük ler akrab a ev liliğ i ürünü sanki. N e bu h a v a la r tav alar d e m e k isterim h a t­ ta. H astan e zam a n ın d a m ü d ah ale etti yani.. g eliy o rsu n yedi ay sonra k alın m ış diye. polis. am a b izim h a lk cah il olduğu için geç kalınm ış. D o k to r o lm u şsu n am a hacı.. h a stan en in d ö rt b ir y an ın a d ağ ılm ış m ekânlara g ittim im za la ttım o kâğıdı. P aso im ­ zalattırıy o rsu n h er b ir şeyi.yere g id iy o rd u m . geç k ve vay efen d im geç k alın m ış. o h h h b e n cenn ete g itm ey ey im de k im g itsin? Z aten d a ­ ha öm rü h a y a tım d a b ir tan e y ak ışık lı d o k to r g örm edim . k ad ın d o k to rların h ep si taş. h a sta n e si istem em .. ölüp b itiy o rlar b u n la r için. b ü y ü m ü ş b u rn u n d an ç ık a ca k ­ D çek m ek için san a v eriy o rlar y ed i ay so n ray a b ir gün. T a n sa ş g ü v en lik g ö revlisi. A n a m ağladı y an i b u iş için. D ah a erk en o lsay d ı y a ş a r d ı. yedi ay ö n ce n iy e v erm ed in b u kâğ ıd ı b a ­ na? N eyse.

B u a k ­ şam ku ş gibi y atarım . in san a benzedim yem inle. afö re g id em ed im . neyim v ar ney im yo k sa. tam beş saat. K ard eşim le b eraber. K üç ük A pt al ın Bü P u cca yü k D ün ya sı N ey se so n ra k alk tım g eld im h astan ed en a m a b ir d ah a k u ­ . iki k ilo k ıl d öktüm .h iç b ir fark ların ın o lm ad ığ ın ı düşü n ü y o ru m . a ğ d a b an tlarıy la cak cak cak aldık.

P arası da vardı aslın ı/ı. D işleri ço k g üzeldi. B ana “F a su ly e m ” derdi. İz m ir’d en n efret etm em e sebep olan çocu k lu k a şk ım d in g ilin tek iy d i.M azi k a l b im d e b i r y a r a d ır T ü ylerim le b erab er b ü tü n g eçm işim i de ağ d a b antlarında bıraktım . re sm î o larak ev et biz çıkıyoruz “ start”ını alm ıştık. K lasik g itarıy la “ D üş S o ­ kağı S a k in le ıi” nin şark ıların ı çalıy o rd u . Y ağlı saçları o m u z ­ K üç ük ların a dök ü lü r. içerisin d e yeşil çak ıl taşları gibi par - çala r vardı. B iz b u n u n la aynı apartm andaydık. o rtad an ik iy e ayrılırdı. am a onun u ğ ru n a d a y e m e ­ A slın da ço k y a k ın ark ad aştık . A lla h ’ın salağı. am a elin e g eçeni u y u ştu ru cu y a yatırırdı. işte b u aşk nefret etm ey e de y a rıy o r bazen. H e r zam an takıldı A pt al diğim bok kalm am ıştı. K otu y ırtık p ırtık tı. B eb ek gibi güzel bir y ü ­ zü vardı. G ö zleri elay d ı. K aptan m ağ ara adam ı gibi b ü tün sıfatın ı k apardı o saçları. kendini K u rt C o b ain zan n ed iy o rd u . güldüğü zam an bütün yağla ­ rım erir giderd i. ın Bü yü k k ü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d u ııv a s ı ■21 D ün ya sı . L ise 2 m iy d i ney d i. B ir şehri sev d iren a şk tır y a h ani. a m a b e n b u n a n asıl âşıktım n a sıllll.

A m a sen d en ayrılm ak is te m i­ y o ru m . iğ ren ç biri b u . cenn ete g id eceğ im .” d iy e b ö ğ rü m e v u ra vura ağ lam ıştım . E v d e gizli gizli Sezen A ksu Z a t-ı m u h terem u y u ştu ru cu k u llan ıy o rd u . am a sen b e n im için gel c eh en n em e. E lin i y a ­ n ak la rım a götürüp. Z aten ayık halim sarh o ş gibiy di.bu pis d ü n y ad a y a ln ız b ırak am am . yü k D ün ya sı d ik . A n d I d o n ’t care. H âlâ n e zam an bu şarkıyı d u y sam . b ir saniye bile. yan ım d a o ld u ğ u n d a ateş vız g e lir bana. H at . h a tta n efret ed erlerd i. B en b iraz d ah a h an ım h an ım cık k a lırd ım yanında. bak artık d a ­ m ardan da çek iy o ru m . B en h a - A pt zık k ım ı k u llan ıy o rsu n d iye A llah seni y ak acak . son unda ço cu ğ a d a belli etm iştim . A rk a d a şla rım d an hiç k im se o n u sev m ezd i. b e n cen n ette n ’ap cam onsu z!” diye. Ö nceleri sessiz b ir ç ığ lık o lan ağ lam alarım ı. B e n ç o k iç m e z d im o zam anlar. H e r g ün ağlıyordum . S e ­ ni ek. o ra d a sabah lard ık . S aly a sü m ü k y an m a gidip. “B u bitlinin teki. tü ylerim d ik en d ik en olur. “ Sen şim di o k alp liy im . gel b irlik te intihar e d e lim !!!” H iç d ü şü n m ed im . B en de iyi al ın Bü dinlerdim . b u o ğ la n p isliğ in tek i. I ’m so h o m y . M y w ill is g o o d ” şarkısını m ırıld an ırd ı. S essiz sinem a o y n ar ta h iç içm ezdim .” d iye g ittik b u n ların evine in tih a r etm eye. Z aten K o m b a şım ı ço k ağ rıtıy o rd u . ta k i o sızan a kadar. B u t th a t’s ok. o y ü zd en onun c eh e n n e m e g id eceğ in i zan n ed iy o rd u m . “A yyyy tam am o z a m a n .” g ib i şey ler söylerlerdi. en fazla üç y ılım kaldı şu hayatta. “ I ’m so excited. P u C C a ken d in e gel. I c a n ’t w a it to m eet you there. u y u ştu ru cu parası için seni b ile satar bu. “O ce h en n em e gid ecek . S o n ra bizim akıllı b ıd ığ ın aklına b ir şey geldi: “ B en c e n ­ K üç ük nete g id em em . H ay at boş zaten.ğ ım ız b ir y er vardı.

” Y aklaştı y a n m 'a . İkinci k a t­ ta otu ru y o rlard ı. y etm ed i sad ece çık ıp gitm ek. sen g it şu k ö şed e d ü n y an ın zev k in i elin e al. Ç o cu k tabii sinirlendi: “ Ö lm üş al ın d üşü n d ü y se. N a ­ sıl sin irliy d im am a. gitm işsin k ızım . “H a d i. A m a k usura b ak m a. “B en y a p ­ Bü tıkça. y o ru lacağ ız falan. K üç ük böyle söz v erm iştik birb irim ize.” dedim . O y sa salağı ö yle seviyordum ki.” d ed im . O hh be b ir ta şla iki k u ş d iy e d ü şü n ü y o rd u m : H em ö ldü kten sonra m u tlu lu ğ a u laşacağ ız. “E l ele k o l k o la ölm eye g id iy o ru z.” A llahım . “g etir h ap ları. elim e ald ığ ım gibi taşı attım b u n la n n c a m ı­ A takm ış k a fa y a sik ecek beni. bütün gazeteler b en d en b ah sed ecek h e y o o ” fa lın m od un daydım . B u çocu k beni k an dırıyor dedim . ö n ce yapalım . G ö m leğ im in a ltın d a da an arşin in sim g esi olan A harfli b ir a t­ let vardı. tuttu b o y n u m d an k u la ­ D herkes b en d e n b ah sed ecek . sonra iç e lim . k alk gel y iy işelim d ese y ap ard ım ha! Salak yerin e k o n d u ­ ğum u fark ed in ce. ev len in ce o işi y ap acağ ız diye. bileklik ler. çok h e ­ di. H em en ç a k tım d avayı ve azıcık k açtım geriye. Y iy işip atacak d iye. o so y u n m am için diretiyordu. ortam # u y su n diye g ö zlerim i de iyice siy ah a b o y a ­ m ıştım . O ise. o to p si rap o ru m d a önce şey ed ilm iş derlerse. b en iyice tırstım . A rtık ç o cu k caaz ne m ayacağım . h e m de aşkım la b irlik te ebedi ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k Uıoyass ya 23 sı . B en ö n ce ila ç la n içm ek yü ğ ım a do ğ ru . B ir de k arar verm iştik .” d e ­ k yecan land ım b e n . çek tim kapıyı çık tım gittim . “Ç o k y o ru lu ru z o zam an. “Ö n ce d ü n y ad ak i en b ü y ü k zev k i ta d a lım . b aban b ir şey d em ez.v alard a u çu y o rd u m . hadi gel sen . O d ö n e m d e satan istlik m ev zu ları rev açtay d ı. şalter attı bende. B ir sinirlen d im b en i k a n d ırm a sı­ pt babam k ıza r b a n a. na. B en k a ç ­ istiyordum .” d iy e k arşılık veriyordu. b ir de yarısı y e n m iş siy ah o jelerim vardı. k o ly e ­ ler.

Ç o c u k la ö lm ey i k ab u l ed iy ordum . ç o k acı çek iy o rd u m . Ü n iv ersitey e ilk g iriş am acım k o n se rv a - al ın Bü b ilm em k im in k o y n u n d ay m ış. iki gün ortad a g ö rm ü y o rd u m . o h av u z p ro b lem lerin i. b ir şey diy em iy o rd u m . o n lar sadece et b en im iç in . yaş problem lerini A pt D erk en lise bitti. am a halvet o lm ay a g elin ce cıık ss o lm az d iy e k açıyo rdum .na. İlk sene.. b ir d e fa bile d en em e sın av ın a g irm ed en Ö S S /Ö Y S ’ye girdim . H ay atım d a hiç ödev y ap m ad ım .. a m a u m u ru m d a b ile değildi. b a k f a ­ sulyem . L ise b o y u nca hep ilk d ö n em d o k u z zayıfım olurdu.. bu b izim m a h alled ek i bütün k a n ­ larla y attı kalktı.. S o n ra y ine sin irim g eçm ey in ce. Ç arp ım tablosunu beşlerd en so n ra h âlâ e z b erley em iy o ru m . ikinci d ö n em teşekkür alırdım .. T ü m m ah alle gö rd ü ... S o n ra d a y an am ad ık y e n i­ d en b irleştik . “A m a tatlım sen in le a y rılm ış­ P ucca yü k D ün ya sı çin g en e g ibiydim . gidip a n ­ nesine b ab asın a u y u ştu ru cu k u llan d ığ ın ı söyledim . P uC C a. ben b ir d ah a taş attım .. B u çık tı p en cerey e. bun ları k arşılam am la z ım . belli ih tiy açlarım v ar b e n im . B a b a a n n e m le ­ re kaçıp saklandım . Ö yle b ö y le.. am a tiy a t­ ro m etin lerin i b ir d efa o k u m am yeter. “ Y a k o n serv atu v ar o lacak y a h içb ir şe y !” diyordum ...” gibi şeyler söy ley in ce. am a sen ö yle m isin? S an a âşık o ld u ğ u m için d o k u n m u y o ru m b e n . .. G e n ç ­ tik tabii o z a m a n la r. tu v ard a okum aktı. A k şam b enden b ir b a h a n e bulup a y rılıy o r­ du. M atem atiğ im ço k z a ­ y ıf olduğu h alde. B ild iğ in değm edi. k arı beni k a n d ırd ı. B iz b u n u n la o ara b ir ayrıldık. d efter tu tm ad ım . B u da indi beni k o v alam ay a b aşladı. B endeki de ayrı b ir m allık. so n ra b ir du y u y o rd u m ki tık. Y ani.. zeki K üç ük bir kız o larak g ö rm ed im hiç k endim i.. B en im zek âm b iraz garip.

H ed efim b elliy d i. B ir sene k en d im e g e le m e ­ dim . barajı bile g e ­ K üç ük çem edi. Ö yle boş b eleş g ird iğ im sın av d an . B ir de beni al ın Bü m am ıştı p u ştlar beni. g ita rıy ­ la şarkı söylerdi. T arih ve C o ğ ra fy a b ö ­ lüm lerini tu ttu racak pııanı ald ım am a u m u ru m d a b ile değildi. so n u ç la r b ir geldi. B en g ittiğ im iz ü lk e le r­ de şarkı sö y lerim . H erk es k a z a n a ca ğ ım g ö z ü y ­ le bakıyordu ban a. y ed ek lere bile a l­ B ü tün k e n d im e güv en im b itti. K alktım g ittim M im ar S in a n ’ın sın av ın a g irm eye. B u k urulu düzen in b ir parçası olm ayalım .” dedi. B en de b o y o z alıp y an ın a gider. A pt ran onu izlerdim . o y u n cu lu k yok tu b ende.k âğıt k alem o lm ad an k afam d an çö zeb iliy o ru m . Bu yılki d ersh an e p aralarım ızı alalım . P a ­ so bu b eb ey le tak ılm ay a b aşladım . bu ilişki biter. T ü rk iy e ’de falan ken d im i h a rc a y a ­ k n a n ’dan son ra yurt d ışın d a o y u n cu lu k eğitim i alıp. “Sen ü n iv ersitey e g id ersen . G ird im sınava. k o k ain içip ders çalıştığ ın d a her şey k a fa ­ sına dah a ç o k g iriy o r diye. O sene ben b ay ağ ı iyi b ir puan aldım . yü orad a isp atlay acak tım . Y a b en im le gel ya da bu e m p e ry a list düzen in sefil k o y u n ların d an biri o l. B u. z av al­ lıydım . B endeki o y u n cu lu k y eten eğ i h iç k im sede yoktu ne d e olsa. K a zan m am a g i­ ün Iıü y ü l' i*U'*alıij I m v ıV i'ü ıy a s ı ya 25 sı . K endim e nasıl g ü v e n iy o rd u m an latam am . M im a r S i­ m azdım . ö y le b ir g ö t k alk ık lığ ı vardı bende. k endim i D y an ım d a. O da sın av lara hazırlan ıy o rd u. seni asla aç bırakm am . S ah ild e o t içerdi. B en h içb ir şeyd im . d ah a d o ğ ru su g itm edim . B izi de koyun y ap m a ların a izin v erm ey elim . O sene d ersh an ey e gittim . H ald u n D o rm en falan b o k y em işti b enim bi bir ih tim alim bile yoktu. h ay ran h a y ­ k and ırm ıştı salak. sırt çan talarım ızı tak ıp dünyayı dolaşalım .

S o n ra b ü tü n d ü n y a b iz im d i! K açm a p lan ım ızd an sad ece k an k am ın h aberi vardı.. Z aten ne .. b u n a m ı âşık oldu? N asıl âşık o ldu? N eden. yani neden k i? D eğil sev iştik lerin i veya b irbirlerine b ak tık ların ı. S ürekli Bü y o lu m d an d ö n d ü rm ek için can la b a şla çalıştı. S onra bin tane şey geçti k afam d an : İlk nasıl b a şla d ı? N eden b a ş la ­ dı? N eden yani.. N asıl oldu bilm iy o ru m am a oldu i ş te . etm ey in falan diye. am a k ü s ­ m ü ştü m işte. kaçış zam an ı y ak laştık ça. ben senin kiyle yattım . arkam dan k o n u ştu k ların ı bile d ü şü nü nce sin irle ­ 26 A O a n d a bey n im d en vu ru ld u m . zil z u m a ni sik eceğ in i biliyordu.. A m a yok. A ğ u sto s so n ların a doğ ru .B en hiç d ü şü n m ed en. ö ğ len sıcağı d ah a tep ed ey k en . B eni ta n resm en gö zü m d ö n m ü ştü benim . d em ek ki yeni y ap m ışlar gibi d ü şü n c e le r geldi. ikisi de s a r­ pt sarhoş b izim eve geldi E ve o hald e g id erse. B ir gün bu kız. neden. ay ıltm ay a çalıştım . “E v et b eb eğ im m m . H em en ak lım a. o nu da olam azd ım . annesinin e b e si­ al ın ğini anlay ıp çocuğu ikna etm e çab aların a başlam ıştı. y ap m ay ın . K ah v e y aptım .” d iy erek g itm edim ü n iv ersiteye. O y az p la n ım ız ı yaptık: E y ­ lülde e v d en k açıp g id ecek tik . seninle d ü n y a tu ­ o k u m ak isted iğ im i de b ilm iy o rd u m . Y ani T a rih okuyup. O an n esin in a ltın ların ı ç a la c a k ­ tı. S o n ra bu ağ lay arak k o n u şm ay a başladı: “ P uC C a.” K üç ük hoştu. k an k am b en i ik n a e d e m e y e c e ­ o n u n la k o n u şm ay a g id iy o rd u . ben d e d ersh an ey e y en id en y azılıy o ru m d iy e babam ın p a ­ rasın ı alacaktım . a ş k ­ P ucca yü k D ün ya sı ru n a ç ık a c ağ ım . ne o lacak tım ki? İçim de h â lâ o y u n cu o lm a isteğ i vardı.

k a n her gün kalkm ış gitm iş bunlara. a k lı­ yü çıkm adım .. sonra da ev in e gitti. şekerli su içtim .. uğursuz.. A ilem beni sev m iy o rd u . sesim y eri göğü in le te ­ al ın Bü cezalandırırdım . kendim i m a hep nasıl y iy iştik leri g eliy o rd u . S o n ­ ra p işm an o ld u m . N e y ap ay ım yani. A rtık hiç k im ­ A pt beni ki bir bok olm adı. Ç ok ağ lad ım . K end im i çirk in . ü stelik v itam in h a p la ­ rıyla. B en d e o lan neyi v ar neyi y o k sa b alkondan aşağı a t­ K üç ük tım. H iç k im sey le tek kelim e k o n u şm ad ım .niyordum . sev d iğ im çocu k bir ucube old u ğ u h alde. nasıl oldu bilm iyorum .” diye anlatm ayı sürdürdü. S o n ra bütün h afta b o y u n c a h e r gün devam e t­ ti. B aktım bunu atlatam ay acağ ım . H iç b ir şey dem edim . A yıltm ak cukken de b ö y ley d im . A llah sev iy orm uş dem ek cek k ad ar b ö n ü re b ö n ü ıe ağladım . Ç ok acı çektim . in tih ar ettim . Y üzün ü bile g ö r­ m ek istem iy o rd u m . o bile beni sevm iyordu.. B ir hafta d ü z ü şm ü şle rd i!!! T a m b ir hafta. Son b ir sene b o y u n ca o n a ne k ad ar çok güvenm iştim . Ç o ­ k için uğraştım k ızı. H er gün um arım bu bir k âb u stu r d iye u y an ıy o rd u m . seni g ö tü rm esin diye onu nla ko n u şm ay a g itm iş tim . b a şım a k ö tü b ir şey g elin ce. A m a d eğ ild i m aalesef. Ö nce o y u n c u lu k hay allerim y ık ılm ıştı. Bu gibi d u ru m lard a k ilitliy o ru m ben kendim i. ev d e sadcc** o h ap lard an vardı. D em ek k i h o şlan m ıştı bu kızdan.. H iç u y u y am ıy ord um . ne onun ne de o o ro sp u arkadaşım ın.. so n ra sev diğim adam gitm işti. “G eçen h afta sizden çık tık tan sonra. H ay at beııim için bitm işti. T am nırım aptal y erine konm aktı. sev ilm ey e layık o lm ay an biri olarak görm ey e b aşlam ıştım . vur babam tam b u ru n tellerine. E n k ötüsü sa ­ ün k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya «7 sı . K afası g üzeldi. B ir ay ev den d ışa n D bir hafta b o y u n ca g ö tleriy le g ü lm ü şlerd i bana.

sem kalm am ıştı. S ırf inat uğruna.. ayrı b ir m evzu. E k k o n ten jan la b ir yeri k azan ıp .. O da A n k a ­ ra 'd a k i bebe işte.. S adece ald ığ ım k ilo la rı v erm ek te b iraz zorlandım . E vd e o turup sa d e ­ .. T e le fo n u m u p arçalayıp ce y em ek yiyordum . ben de g ittim b a şk asıy la ç ık m a y a başlad ım . A n cak bu şekilde k u rtu lacağ ım ı d ü şü n d ü m o aşktan. şaşı ve göbekli k ıro n u n b iriy le b irlik te o ldum . O evlen d iğ i gün. S o n ra b u çocuk ev len ip g itti K a n a d a 'y a . S o nra o kıro da ağ zım a yüzü m e sıçtı. S ürekli u yuyordum . Z am an g erçek ten h er şeyi u n u t­ turuyor. h em en g ittim İz m ir’den. S o n ra bo şan d ı bu. H iç bırak m adı p e ş i­ mi am a. K üç ük ıb A pt al ın Bü tane kızı oldu. b ir rife k arşı hiç kin y ok içim de. K urtul dum da. am a h e ­ Hucı-i yü k D ün ya sı atm ıştım . B u rad a m ı d eğ il m i hiç b ilm iy o ru m . H atta d ü ğ ü n g ü n ü b ile aradı beni. H ani tam tersi o lsu n d iy e . D işlerim i b ile fırçalam ıy o rd u m .

îş m iş a ram ad ığ ım halde. “K a lk git A ce. İzm ir b asın ilanlarını taray ay ım dedim şöyle bir. bu iş y ap ılm ıy o o y a n ’apim ha k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k 29 D ün ya sı .” O y ­ k an allar v arm ış hele b ir b a k ay ım b ile d em edim . ezb e rle d iğ im lafı sö y ley ip d u ru y o ­ n ’ap im ??? B aşv u rd u ğ u m h iç b ir y e rd en cev ap g e lm e d i. B u gidiş iyi d e ğ ild i çünkü.n e t’i. O d a b an a h em en . B aktım o lm ay acak . en azından yem b ir iş b iraz k endim e g elm em i sa ğ la y a b i­ pt al sa d a h a h iç b ir y ere b aşv u rm ad ım . elli yaş üstü h e ­ riflerin p arselled iğ i alan d em ek o ld u ğ u için ö yle b ir ilan y o k ­ tu. k a riy e r. o geri zekâlı bebe hayatını y aşark en . ben burada kendim i eve k ap atıy o rd u m k i.B ir k a h r a m a n a ih tiy a c ım var B ab am artık ç a lışm a m k o n u su n d a iyice b ey n im i sikiyor. bu h iç h o ş değildi! İlk iş olarak. ben de eski h a b e r m ü d ü rüm e iş a rıy o ­ rum falan filan diye m esaj attım . E n önem lisi K üç ük de. T ab ii İz m ir’de b asın dem ek . h a tta k alkıp b u ra d a hangi ın rum : “İş y o k b ab a İz m ir’de. F ak at sonra eski ark ad aşlarım d an h içb irin in İz m ir’de k alm ad ığın ı g ö rü n ­ lir diye d ü şü n d ü m .

ten im iz u ysun. ev len elim . B ü tü n günü. G ö rd ü ğ ü m ilk taşak lıy a v u ru ld um . y ap bana bi k ıy a k ” 30 A E rtesi gün oldu. göz. ço cu ğ u k a fa m d a n ç ık artam ad ım bir P u cra yü k fiz ik . g ö rd ü ğ ü m en y ak ışık lı b eb e d iy e b ilird im o n u n için. sadece o slo w m o tio n ’d a y ü rü y o rd u . H ayır. m aaşı iyi olsun. h em en ço c u k yapalım .” diye ce v a p v erince. elim telefo n d a.. türlü. T ek tek h ep sin i in celed im am a m a a le se f b ir A lla h ’ın k u lu n d an h o şlan m am ıştım . A llah ım sana g eliy o ru m d iy e b ey n im d e ç a n ­ la r çalm ay a başladı. lütfen A llahım .” dedim . G ö zlerim i k ap atıp ço cu ğ u d ü şü n ü y o rd u m . “A llah ım n ’o lu r arasın ‘G el b izd e b a ş la ’ desin . “ B iz s e ­ ni so n ra a ra rız . du d ak lar. g ö zü n ü n y ağ ın ı y iy im A llah ım . K en d in e gel kızım . ab azanlaştım . ne o lu r A llahım . B a k tım o lacak gibi değ il. A d am bana. san ırım so k ağ a o k a d a r süre çık m ay ın c a D ün ya sı zim h e rifin selam ın ı söy lem ey e. k alk tım o k a n a ­ lın F a c eb o o k say fasın a g irdim . sa d e ­ ce o n u d ü şü n sem iyi. O sırad a h a y a t d u rm u ştu .. S o n ra tam çıkış k a p ısın a d o ğru g iderken. G ittim te lev izy o n k an alın a. o n u n la b erab er y ap a c a ğ ım ço cu k ları b i­ le d ü şü n ü y o rd u m . bir ço cu k gö rd ü m . Y alnız k en d im ce b ir şey e sevindim : N ice d ir al ın Bü A k şa m eve g elin ce. A llahım . düğ ü n fo to larım ı eski m an itam a y o llay ay ım . d em ek ki ben d iğer salağı k o ­ la y c a unutab ilecek tim .” d iy en adam a ra m a ­ pt onu bulam ad ım .” dedi. saly aların ı sil d iy erek p ıtır p ıtır d ışa rıy a çıktım .şu ray a selam ım ı sö y le . h ani çalışan ları o ra d a e k le ­ m işle rd ir belki diye. “ B iz sizi ara y a c ağ ız . K aş. b i­ k an a lla ra göre hayli k ü ç ü k b ir kanaldı. Ç o cu k o k a d a r güzeldi ki. “A y y burada h ayatta ç a ­ lışm a m . so n ra bu ço cu k la b iz tan ışalım . K üç ük dı. T abii b u n d an önce çalıştığ ım . B u ço cuk için böyle h op güm pat attıysa y ü reciğ im .

A m a ben o ço cu ğ u k afa y a tak m ıştım . A d ı­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü K a rşıla şsa k ne d iy eceğ im i de b ilm iy o rd u m am a en a z ın ­ yü to p lan tıd a m ıy m ış ney m iş. sap ık m ıy ım n ey im diye. P izzacı nı bile b ilm iy o rd u m lan. y an i g ö rü ştü rm e y e c e k ler ad a m la b eni. K a lk tım g ittim k an ala. D ne y ap m am ışım . dan b irim in i ö ğ ren m ek istiy o rd u m . sütten k esileceğ im tarzı y a l­ varıyordum . N erd ey se esk i m aaşım ın y arısın ı alacak şekilde anlaştık. nasıl afra tafra. B ebe h içb ir b irim d e y o k ­ tu. A yy b eni b ir görün. a d am la yüz y ü ­ ze k o n uşm ay a. k o n u ş­ K üç ük tuk falan. A rad an iki g ü n g eçti. H iç k im se aram adı. b ir ş e ­ k ilde o lm alıy d ı b u iş. P azartesi g ü n ü işe başlıyo ru m . ne aray an vardı ne soran. alm azsanız evdeki üç ç o c u ğ u m aç kalacak . Ç ocuğu b u lam ad ım ve k an alın için d e ö y le d o lan m ak d ik k a t çekecek diye gittim ad am ı b ek lem ey e başlad ım . B elk i o k a n a ld a b ile çalışm ıyo rdu. T elefo n u m a cev ap verm edi. en fa z la bir hafta A pt cu k tan so n ra b irin i b eğ e n m e k b e n im için b ü y ü k b ir adım dı ve al ın m ıydı n ey d i b u salak. A d am geldi. E ğ e r bu ço cu k o k an ald a y o k ­ sa ve o ray a sad ece ö y lesin e g elm iş biriyse. B en ün ya 31 sı . B ak tım o l­ m ayacak. b ir taraftan d a ço cu ğ u aradım . onu alm alıy dım . h ab erd e yoktu. B e k le d im adam ı. b ü tü n k atlard ak ilere g ird im çıktım . R esm en işe alın. A yy sanki B B C . A lla h 'ın o su ru k tan T V k a n a ­ lı işte. T u ­ k zahm ete stajım için bile k atlan m am ıştım . p ro g ram d a yoktu. B u v alete g id iy o ru m ay ağ ın a. tek n ik te y o k tu . Y ok ra n d e v u alm am ışım . ad am ı b en aradım . A m a valla A n k a ra ’daki ç o ­ bu adım ı k o şa rak d e v a m e ttirm e k istiy o rd u m sadece.diye dua ed erek geçirdim . B ir y an d a n da k en d im d en k o rk u y o r­ dum . y o k bilm em ise ille de o rad a çalışa ca ğ ım d iy e götü m ü y ırtıy ord um .

Bu. so n ra ev im e d ö n e r d e p re sy o n u m a d ev am ederim. m a aşın k alan ıy la ancak k endim e üç b eş k ıy afet alırım. o to b ü s p arasın ı için d en ç ık a rttığ ım ­ da. yoksulluk sev iy esin in altın d a b ir yaşam sü re c e ğ im dem ektir. en azından d iğ e r b ebeği u n u tab ilecek m iy im d iy e b ir bakarım . m a n ik ü rcü n ü n ald ığ ın d an d a­ . ne pul. B unun y e rin e ev im d e otu ru r. H ayır b a b a m ı da b iliy o ru m . H aa e ğ e r o rad a çalışıy o rsa. V e y em in ed erim . K üç ük 32 A pt al ın Bü yü P ucca k D ün ya sı Ç ünkü b an a v erecek leri m aaş. ha az. sonra y in e ay rılırım . bana ne p ara verir.çalışır. d ah a iyi b ir m aaş gelene kadar babam ın b ıd ıb ıd ısın ı din lerim .

am a beri h ayvan gibi olm uşum . B aşka p an to lo n g iy iy ord u m . A y la rd ır d ep resy o n a y a ğ ı­ na gecelerin k ad ın ı gibi y aşad ığ ım d an . Ü ç ayda iki k ilo verem em de on k ü su r k iloyu la k diye zo rlan m ad an nasıl alırım . Y edide k alk tım . T am altm ış beş kilo!!! Ü ç ayda bunu nasıl b aşarab ild iğ im i in an ın bilm iy o ru m . sab ah a karşı dörtte anca uyuyabildim . valla inan am ıy oru m . İnatla. G ec e d e n neler g iy eceğ im e k arar v erm iştim .S ta d y u m k a d a r g ö tü m e g ü v e n m e y e c e ğ im de neye g ü v e n e c e ğ im h a ? B ugün işyerinde ilk günüm dü. kıyafet giym iş bir su a y g ırıy d ı! A llahım o p an to lo n u g ö tü m e geçirm ek için yatağ a y a tı­ yordu m . ay n ad a g örd ü ğ ü m g ö rü n tü . g ö b işim şişm iş diye k endim i kand ırsam da. sabah sabah to p la d ı­ ğ ım su o. y o k o lm u y o rd u . B ay ram lık larım ı k o y ar gibi y a ­ tağım ın k en arın a k atlad ığ ım p an to lo n u m . d iz k ap ağ ım ın ile ­ K üç ük risine geçem ed i. am a gel bana sor nasıl kalk tığ ım ı. ıı ıhh o A pt al işte bir şeyi un u tm u ştum . şişm an lam ad ım . L an ben A n k a ra ’dan d ö nd üğüm den ın k ü ç iik a p t a lı n k iiy ü k d ü n v a s ı Bü yü k 33 D ün ya sı . regl o lcam diye.

h â lâ m ı y i ­ y e cek sin . K en d im e çay k o ­ y up o tu rd u m ki bir d e ne görey im . K ah v altı y ap ay ım d iy e m u tfağ a gittim . D ed im o lm ay acak. şallaaah h h h h y irm i beş k ilo birden alırlar. B el o ran tıların a falan bak ıy o rd u m . am a n iy ey se bugün b ü tü n y ağ larım ı yeni fark e t ­ K üç ük m işim gibi k end im d en n efret ed iy o rd u m . g ö b eğ im m asan ın altını b astırıy o rd u . B okum gibi bir p ro g ram d a çalışm ak için g ö rev len d irild im . Ç ıktım program katm a. o to b ü ste bütün k ad ın ların g ö tlerin i in celiy o rd u m . Ü stü m e g iy d iğ im b ad id en fırtlay an y an larım la. A llaan ım m s a ­ na inandım . N o rm ald e b elden düşü k ve boyu diz altı o lan bir . şu ‘ilk iş g ü ­ n ü ’ için b ir şeyler y ap ılm alı bence. h içb ir d u am ı kabul etm edin am a şunu kabul et bari. o bacak lar o lu r d o bişko. d iğ er taraftan A llahım ne olu r g ö rm esin beni d iy e d u a ed iy o rd u m . bak bak bak nasıl da alım lı. G eri zek âlılar. sü rtü k !!!” loday d ım . “A y y y d ü n y aları y em işsin ay larca.g ö tü m e k a d a r b ile g irm iy o rd u .” d ey ip k alk tım çıktım . N asıl b ir b u n alım a gird iy sem . B ir tek güzel ben o layım . m em eleri d iz k ap ak ların a k a d a r sarkar. kalk git e te k giydim . sana güv en d im . B ir yandan o gün g ö rd ü ğ ü m çocuğu arıy o rd u m . şu z a y ıf u zun bacaklı o ro sp u ların hepsi gö tü m e benzesin. D ah a geçen gün bu k an ald ay d ım . bana söyledik leri yere o turdum . K im in yan ın a y a n a şa c a ­ 34 A K an ala girdim . Y a v ar ya. insanları k a ­ d ın lard an tik sin d irecek b ir g ö rü n tü y e sahiptim . A m a o A tlas oky an u su b ü y ü k lü ğ ü n d ek i g ö tü m de k a m ım ın ü stü n d e k ald ı ve b ild iğ in m in i etek gibi durdu. aynı k i­ pt nefret ediy o ru m o n lard an . pis al ın Bü uzun bacaklı y o sm alar için tek tek b ed d u a ediyordum : “İn - Pucca yü k D ün ya sı etek giy.

am a ab i bu k ad ar m ı çirk in o lu r erkekler. g ece çık m am . B ir kaç tane taze k a n var. y ak ışık lı ç o cu k ra d a rla rı­ m ı açtım . en sa la k tipleridir. Iu h ııh b u olm az. ayy y o k bu d a o lm az.ğım ı k estirem iy o rd u m . K o c a gollü g öbekli. y anında b o şu n a k o m p lek se g irm en in âlem i yok. hiç çe k il­ m ez! Ş u rad ak i m in i etekli k e sin lik le hayır. iş h a y a tı­ m a a le se f y eni g elen lere y a n a şa n la r d a g en eld e işyerlerinin en ezik. K ızlarını g ü zel y apan şu hava su o lay ı. “H ah ay y y b e n İstan b u l. çok salak b irin e b en ziy o r.î o yaaa. am cam g illere g itcem d iy en kızlardan. yü k D ün ya 35 sı m a o n u n la d e v a m e d eceğ im için sünepe o lm am alıydı. ev et ev et o olsun. H iç e ğ le n c e­ o na d oğru h am le y ap ay ım b e n . A m a . H ım m şu telefo n la k o n u şa n a bakayım bir. b u n u n tek m u h ab b eti m an itası o lu r şim d i. içm em . U tan m ad an sü m ü ğ ü m ü sürm eni d iy o r. O tu rd u ğ u m yerd en k en d im e y akın bir iş ark adaşı aram ay a başladım : “ Bu olm az. O nun y an ın d ak i de ço k m u taassıp . B ü y ü k ih tim alle sev gilisine tap ıyordur. H iç k im sey i tan ım ıy o r. am a ıı thh onlara da sü m ü ğ ü m ü sürm em . Ö y le b irin i seçm eliy d im ki. ço k zayıf. ço k sü rtük b ir şey. bir de d iş ­ lek bir hatu n u m . Y aa bu İz m ir’in ned en böyle b ir k ad eri var b ilm i­ y orum . siz b u radan çık m am ış e z ik le rsin iz ” gibi b ir h av am vardı. h a tta b iraz da h o r g ö rü y o rd u m e t- ra fım d ak ileri. erk ek lere n eden yansım am ış? kikaları k alm ış gibiler. H a ­ A pt B ir de zaten çalışan ların çoğu rnortingen o lm ay a on beş d a ­ al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü li değil! B ak şu m asad a o tu ran k ız olab ilir. A n k ara gö rm üş kızım .” A rk ad aş a y ık lam asın d an sonra. E vli b arklı kelli telli h erifler. gezm em . Y alnız b e n n ey sem ? U lan g ö tü m ü n ü stünde B eşik taş-G alata- K üç ük saray m açı rah at rah at yapılır.

ah o k ahrolası fi - 3« A başka h içb ir uzuv yok.B u. m am için kafam ı k ald ırm am g erekti. İki elini en sesin d e b irleştirip gerindi. K a r­ y ü rü y en p atatesler o larak g ö rü y o rd u m . Y alnız tepeye d o ğ ru g ittikçe. y e m e k y em em em in gerekli olduğu fik rin e kapıldım . ö y le k o ­ m ik lik ler falan. çü n k ü bir A lla h ’ın kulu b an a kalk gel y em ek y iy eceğ iz d em edi. m asam a g elip “S ev işelim m i? ” dese. k a lçasın ın belle u y u ­ m u. T a m çap razım d ak i m asay a geçti. b ilg i­ Bü K alb im nasıl ç arp m ay a başladı. “ A yyy ta a - sayarın ı açtı. Y em ek saati san ırım en zo r o lan k ısm ıy d ı.. O k ad ar y a k ışık ­ lıydı ki. İnsanları ün ya sı . A llahım d ü n y ad a cuğu. m an zara izler gibi izliy o rd u m ç o ­ al ın am m m ” diy ecek tim . iki üç k işiy e selam verdi ve san d aly esine o tu r­ du. O h a o da bu pro g ram d a P ucca yü dum . Sadece bacak. B ir y andan aldı m ı b ir taraftan veren R abbim . B en de g ö tü m ü g öbeğim i g ö rd ü k ­ çe. b o y u n u n n arin liğ i. aynı k atta o lacağ ız dem ek tir. Ü ste lik M a y k ıl’ın b ey azlam ış v e r s iy o ­ nuydu. B en. S onra b ir çift bacak g ördüm y anında.y ır k im e ne havası atıy o rsam ? A sgari ü cretten az yü k sek m aaşım v ar oysa. B ir taraftan da bugün k en d im e işkence çek tirirk en . Sanki üst tarafı neye b en ziy o r b a k ­ pt g ö rd ü ğ ü m en güzel şeydi. k arıy a b ir sıfat ek lem ey i u nutm uştu! A m a o fiziği. şu k ad ar kilo v erm işim d ir k esin d iye d ü şü n ü y o r­ D n ım nasıl g u ru ld u y o rd u . M ay k ıl C e k sın ’a b en zeyen b ir sıfat ile k arşılaşıy o rd u n . b acak ların ın şekli. T am ben böyle k afam d a y iy ecek lerin hayalini kurup k y em ed im . m an k en lere taş ç ı­ k artan h av asın ın y an ın d a. K endi araların d a k o n u şu y o rlard ı. açlık tan ö ld ü ö lecektim . o d erece uzun boylu bir K üç ük kadındı. b an a verilen m asad a ö yle y avşak yavşak g ü lü m se y e rek etrafım a bakın ıy o rd u m . içeriye o ço cuk girdi!!! çalışıyor.

d üm düz göbeğiyle. O k ız la y a n şa m a m ben. K üç ük A pt al ın Bü yü k lıü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d ü n y a s ı 37 D ün ya sı .ziği! H içb ir zam an sahip o la m ay acağ ım p ü rü zsü z b a c a k la rıy ­ la. Sonra. işte b u n d an so n ra adı bu o m alın. B ildiğin kaltak . ço cu ğ u n y an ın d a salındı salındı durdu. o götünü sağa sola zıp latarak çekti gitti. B ir de k e n d i­ m e b ak tım ve h alim d en u tandım . A llah ım b en im acilen kilo v erm em lazım . “ B ayan k a lta k ” . b ö y le o lm ay acak .

Y ine. ben d en bir h afta m ı ne önce.P ek m ez Ç ocuk h a k k ın d a b irk a ç şey öğrendim . re k ­ lın en sü n ep e k ızıy la ark a d a şlık etm eye b aşlad ım . İsta n b u l’dan gelm iş. o p e k m e z le r kıza yaram asın! B en bu çocu k tan “ P ek m ez” diye b ahsedeyim . S o n ra hep M o rc heeh a d inliyor. A llah o kızı tez z a m an d a frijit yap sın . “ kesin kız ar- 3« A li d am a çıkıyor. Ç o k ilg in ç bir çocuk bu. H em d a h a tan ıım y o ru m am a kendisi de Pekm ez gibi bence. İsta n b u l’dan neden İ z ­ m ir’e g elm iş o lab ilir diye düşünüyorum . o kadar p ek m ezi y iy o rsa bu ç o ­ K üç ük cuk. Bu arada büy ü k ihtim al k an a - Bü P ucca yü k D ün ya sı . d ah a yeni girm iş işe. ödülü b ile varm ış. bunları da rı evden getird iğ i p ek m ezli ekm eğini yiyor. ille b ir şeylerle y u m u şatm an gerekir. k esin sevgilisi v ard ır ve geceye hazırlık yapıyordur. p ek m ezli ek m ek ne pt al o k ı/d a n ö ğ ren d im . m esela sa b a h la ­ ın lam cıym ış. Ö ğ lenleri sü re k ­ he? Y ani ben de sev erim de. E ğ e r sevgilisi varsa. K im sey le m uhatap o lm uyor. İçini yakar. Y aa h ep sin i siktir et de.

Y alnız b u g ü n aştım k endim i! K alk tım gittim bilgisayarın o rtak ağını bozdum . B ir de bazen m etin y o llay ın ca. “T üh y a ağ çalışm ıyor! M etin leri sana yollay am ay acağ ım .bu ad am ın Jetta arabası var. b an a k a lır in ­ şallah! B ü tü n gün g ö zlerim i ay ırm ad an sap ık gibi çocuğ u izliy o ­ rum . N e y a p a ­ cağım ı bilem ed im . eski işinde taşak d olusu p ara alıyorm uş! K esin b u ra d a m a n i­ tası var diye k alk ıp geldi. B elli kö şeler b u l­ k elim e k o n u ştu n m u d ersen.. iki b a rd ak k ah veden sonra tu v alete g idiyor. D em ek ki.kadaşı v ard ır”a g id iy o r bütü n b u ld u ğ u m cevap lar.. am a p aso d am a çıkıp duruyor. ak şam ları “İyi a k şam lar” d iy o ru z birbirim ize. H adem eyle K üç ük bile el ense şap lak göte o lu y o ru m da.” dedim . m a a le se f sadece sa b a h la n “G ü ­ n ay d ın ” . b ir and a döndü baktı. S o n ra d ö n d ü kafasın ı d a n efes alm ay a d ev am ettim . o rad an sana a ta ­ y ım .. A llah o k ızı tez zam an d a Suudi A ra b ista n ’a g ö n d e rir de bu p e şin d en gidem ez. F ar g ö rm ü ş tavşan g ib i k ala k a ld ım yerim de. o y üzden m a ­ A pt dum ken d im e. B ir kere yanlış g ö rm ed iy sem . bunun k arşısın a g eç in ­ ce hebele h ü b eled en öteye g id em iy o ru m . çü n k ü o zam an lar u zu n k a lıy o r o ra ­ G eçen gün y in e sapık gibi onu izliy o rd u m ki.. “A ğ ’a a ttım ” d iyorum . H aa. o b ana b a ­ k ıy o r. y an sım aların ı g ö rü y o ru m oralardan. S ig ara falan k u llan m ıy o r. tek al ın Bü da. m alak g ib i b en o n a bak ıy o ru m . O k ritik an d an b eri d ah a sinsice izliyorum . yü k D ün k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya 39 sı İzm ir p iy asası adam ı n ered ey se b ed av ay a çalıştırıy o r -eğer . B ü y ü k ih tim alle iki günde bir öğleden so m a kak asın ı y ap ıy o r. “ B en M S N türü şeylere k arşıy ım . B ana M S N ’ini versene. N erey e g id iy o r? N e ed iy o r? N e yap ıy o r? M esela d ü şü ­ n ürken k u lak m em esin i o v u ştu ru y o r.

K o cam ol.Y a g erçek ten karşı . ayy b ir siktirin gidin. üy e o ld u ğ u y erleri g ö reb ilirim ya d a aşk ım ı itiraf eden bir ın Bü P ucca yü k D ün ya sı 1. H ay ır bunu b e ­ cerem em . H ele so ­ n un a. H ım m m m o m ail ad resin i G o o g le’d a a ra ­ m ail atabilirim : “ S en d en k ö p e k le r gibi hoşlan ıyo rum . Şahsen ben . y o llam azsan çükün d ü şe c e k . yiğidim ol. O zam an dileğin kab u l o lacak. 2. d ah a şifresin i h atırla m a d ığ ın d a ne b ok yiyeceğini b ilm ey en b ir tipim .. ölün m ü m k ü n se. d ah a iğrenç b ir fik ir olam azdı.” Bu sayede y o lla ­ dığı k işilerin isim lerin e bakıp. E n azın d an elim d e b ir m ail adresi var ve K üç ük sürek li b o zu p d u ra c ağ ım b ir b ilgisayar. F W m ail yo llay an ­ ların an asın a av rad ın a h ay v an lar gibi k ü fred iy o ru m .” Ö ö rrk k k k k d a h a d a iğrençleşm eden k a ­ p atıy o ru m bu bahsi. m ail ad resin i k alb im e nakış gi­ bi işledim . erk e ğ im ol. 4-0 A pt beni kırm a. Ç o ­ cu k ik in ci g ün b ırak sın seni.. ev et de bana. d u rsun b ir köşede. B en birin ci şıkkı um arak. sevgilisi v ar m ı yok m u a n la ­ rım . H eee aferin P u C C a.” d iye k arşılık verdi. al tıp. O m ail ad resiy le b ir b o k yapm ayayım . am a b an a da gönder.ilim e y o lla . “ B öyle şey lere in an m azd ım am a g e rç e k m iş!” y azıy o r­ lar ya. B ir m ail a d re ­ siyle ne y ap ab ilirim ? O n u h a c k ’ley eb ilirim .. O n a h er gün F W m ailler m i y o llasam acaba? “ B u ­ nu 10 k işiy e gönder.B an a M S N ’ini v erm ek istem iyor. N e olur gülü b ir gün s e n i..

sa ç la rım ı o k ş a y a ra k . “ B a k k ız ım . ne b iley im d ah a bir k a d e­ m e yol ile rle y e m e d im s a n k i. orad ak i g ü v e n lik g ö re v lisiy le e v le n ir. d ö ü m n o k ta la rın d a h ep e rk ek lerin o lduğunu g ö ­ rü yoru m .. P ara tatlı gelm eye K üç ük b aşlad ı so n ra. m ark ette çalışırsan eğer. H ay atım a b a k ­ k ü ç ü l. Ü n iv ersite okuyup ne y a p a c ağ ım b e n y aa d e d im ve g ittim b abam ın karşısına. aşk yüzünden... “B en v a z g e ç tim ü n iv e rsite d e o k u m a k ta n . k a y n a n a n la b irlik te . d o ğ u rd u ğ u n d ö rt ço cu ğuna b a ­ A L ised e.. m o sy o n e le m a n lığ ı y a p m a y a b a şla m ıştım .Zayıf n o k t a l a r ı m d a n b i r d o ğ r u k e siştire m iy o ru m P e k m e z ’le sa n ırın ı o lm a y a c a k . a p t a l ı n Bü yü dîınyaM k D ün ya sı . stand h o stesi o la c a ğ ım . h a y a lle rim i hep âşık olduğum al ın k o n u su n d a z a y ıfım a cab a h iç a n la m ıy o ru m . B ab am uzun u zu n baktı b a ­ na. idealim i buldum . A s lın d a e rk e k le r d e m e k d o ğ ru değ il. Y a b en n iy e böyle erkekler tığım zam an . m al gibi kalıyorum . G ü z e lte p e ’de bir g e c e ­ ko n d u d a. işi de g a y e t iy i y a p ıy o rd u m .” d ed im . b ir h a fta O lim p o s ’a g itm e k için m ark etlerd e p ro ­ pt T a a a ç o c u k lu ğ u m d a n b eri. adam a g ö re k u ru p b a b ay ı a lın c a .

U zun bacaklı A pt y aklaştıklarında.” derm işim .” d iye çevirirm işim . ü stelik sağım da so lu m d a yav şay ab ile- D şünm üyor d e ğ ilim . B ab am ın aklına u y d u ğ u m için ağzım a s ı­ ün ya b ild i”. to p lu m arasında k o nuştuğum şeyler ise. K a z a n d ığ ın p a ra şim di sana çok g e le b ilir. A ra ara o olayı d ü ­ çayım ! O k a d a r o k u d u m .” d e d im .ıka. “A llah olu p .” diye d u a ediyorum .karsın. K eşke iş ten çık m a sa y d ım da ev im d e k aynanam la b e b e le rim e b ak say - B unu cid d i cid d i d üşünebiliyorum . “A llaam ço cuğ un gözü b a ­ na benzesin. E r ­ kekleri karşıd an y ü rü rk en sm okinli hayal ediyo rum . hoop ellerin d e b ir çocuk: az d ah a gelince. “T am am . “A yy ev lilik.” d em işti. B iraz T ansaş alışv eriş arabası ile g ö rm ey e başlıyorum . aınan b en d en uzak o lsu n ” . dudakları b a b a sın a . “şaka ş. işten çıktım . sı rayla bir h afta a n c a k g eçin irsin . Ç o cu k k en .” oluyor. “A aa tövbe d e !” deyince in ­ sanlar. “ B ir çocuğun sorum luluğu nıu. am an A llah k o ru su n !” oluyor. gelin olcam ben . kedi gibi de doğurayım ıninnak minnak b eb eler. K ü ç ü m se­ yerek “Iyyyy a s la !” d ey ip . am a o p a ­ gelm eyi hak e d e n bir kızsın. ‘A lla a a m tez zam anda b an a bir koca. götüm ü yırttım d a ne oldu? G ene ceğim b aklava d ilim vücutlu b ir g ü venlikçi de yok. Hem sen ç o k önem li yerlere . ilk d ü şü n d ü ğ ü m şey. burası sa d e c e senin için bir b a ­ sam ak o lm alı. al ın Bü dım! Pucca yü k aynı m aaşı a lıy o ru m . B irinden hoşlanayım . “adam Y avşadığım g ü v e n lik ç i de G ü z e lte p e ’de o tu ru y o r. “İleride ne o lacak sın ?” d iy e so rd u k ların d a. “Ç ok am a çok sa ç ­ ma. O sırada da m a rk e tin g ü venlik g ö ­ revlisine y a z ılıy o rd u m . b ir erkeğe so n su za k a d a r bağlı kalm ak” . A m a tabii bunlar K üç ük içten d ü şündüklerim . h ep inizin k o lu ­ nu bacağını y a k c a m . İçim den ise.

O tuz olm adan evlen m ek m i. aynı eve de çık m ıştık . A rk ad aşlar v asıtasıy la tan ıştık . ev len d ik . hepsi hanzo.ve m ü k em m el fizik li k a lta k k a şa rla r d ışında. nasıl ken d im i y iy o ru m . Ü ç ay sonra d ü ğ ü n ü m ü ­ zü yaptık. A pt kan ıy o ru m . B ir g ün y em eğ e çık tık . “ A h ah a ne banal. d ah a o kadar düşm edim . am an aslaa a !” d iy o ru m . İn tern etten de im kânsız. İşyerim e g elip gid iy o rd u . ben yü k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 43 sı kısk an d ığ ım şunları y aşayan kızlardır: . O to b ü ste sa ğ ı­ m a solum a b ak ıy o ru m . valla öyle çıktı. o n u n la d a d ah a y en i yeni k o n u şm ay a başladık. B u h ızla K üç ük k ırk beş y aşım ız d a evleniriz. benden h o şlandığ ın ı sö y led i. b izim ilişki de bitti. okul b it­ ti. B eş ay son ra da e v len d ik zaten. d irek t e v len m ek istiyorum . Ö ncelcri p ek g ü v en em ed im . b ir sırrı olm alı. K esinlikle! Y oksa k u ru y u p g ideceğim . H epsine böyle. B u işin b ir fo rm ü lü . am a içten içe nasıl k ıs ­ hem en âşık olu p . al ın Bü İn tern etten tesad ü fen tanıştık. A m a b irb irim izi b u lm u ştu k işte. d ed iler o da senin gibi a y ­ nı. de. E trafım b ö y le ev len en in san larla d o lu y o r yavaş yavaş. h ay a tta en çok O to b üste tanışm ıştık. İşy erim d e b ir P ekm ez var. Y edi ay so n ra a y ­ rılam ay acağ ım ıza karar verdik. A ltı ay sonra e v ­ lendik. O d a birini aram ıy ordu. am a zam an geçtik çe k an ım ısındı. b ir sen e son ra evlendik. pis kaltak lar. ben de b oş değildim . H em okıılu hem evliliğ i aynı a n d a yürüttük. R u h eşim sanki. A rk ad aşlarım beni k im sey le ta ­ n ıştırm ıy o rlar. ne salakça. A ynı o k u ld ay d ık . B en de biriy le tanışıp. A ynı o k u ld an den ed im .

D am a berab er Bü P u cca yü k D ün ya sı . A m a çocuk nasıl b ir ç o ­ gittik g eld ik ettik. hâlâ b ir k ız arkadaşı v a r m ı yok mu b ilm i­ yorum !!! B ir türlü konu o ray a gelm iy o r. b ey n im e b e y n im e vuran b ir topuk sesi vj tra v e s ti k o k u su -A ngel adlı parfüm . A llah beni duy d u valla b illa a a ü ! O b o zd u ğ u m b ilg isay arlar çık ıy o ru z. Sağ tarafım a d ö n d ü ­ ğüm de. pt al cu k sa ağzın d an k en d iy le ilgili tek k elim e çıkm ıyor. A rtık P e k m e z ’le d ah a sam im iy iz.Bayan K altak . K üç ük o ğ lunu n y erin d e olsak y ap ab ilecek lerim izi. Ç ün kü bu s ü re k ­ tan artık b ö ö rrh h h geldi. s e n g e r ç e k te n b i r kaltak sın B ir g ıd ım yol ilerley em iy o ru m diye d u a la r etm iştim ya. O kadar ın işe yaradı. d ik ­ k atim i. bazen y em eğ e g idiyoruz.bozdu. G ü n d em d en k o n u şm a k ­ B ugün de k an tin d e P e k m e z ’le birlik te. B utto suikastını. b em b ey az d ü d ü k gibi p a n to lo n u y la B ay an K altak b i- H A li ana h ab er bülteni gibi k o nuşuyor. Şii o lm asına r a ğ ­ m en H ıristiyan eğitim i alm asın ı bla b la bla k o nu şurken.

h em en atladın bilm em diye. dertlen m ediği için r e U u ’lığııı bokunu çıkardığı p a ru le rd ır bıınlaı.ze doğru ilerliy o rd u . “A v ru p a Y ak ası”nı izley ip . pasta. P e k m e z ’in o p artiy e g itm e ­ yeceğine em in d im . di m i? K efal. Ev partilerini o ld u m o lası sev n ıem işim d ir. p atlay an a k ad ar ç e ­ rez. Şeytan d iy o r tut elini.. ö n ce bir çocuk K üç ük söylesin gidip g itm ey eceğ in i. eli P e k m e z ’in o m ­ zuna değip d u ru y o r. ben b ırakırım “ Y aa yok ondan değil. A k ab in d e gelişen k o n u şm aları aynen k ü ç ü k a p t a lı n b ü v ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . k ır bileğini!!! “ K rism ısss içinn B ’lerin h o m e p a rty ’sineee k atılcan ızzz. geri zek âlı insan evladı..” al ın işim var yaa. saat on ikide havai fişek lere b ak acak tım . b u ra d akilerle y em eğ e b ile g itm iy o r. H er cü m len in so n u n d a. halam larla o key ve tabu o y n ay ıp . b ir de p artilerin e mi gidecek diye d üşünerek. E rk ek lerin hatunu nereye götürsem d iy e d ertlen m ed iğ i. B ir k ızın rak ib in in b acak boyu nun 1. h atu n u n su ratı çok çirkin. d im iıii?” d iye so rd u ikim ize. çık m am asın ı bırak. benim p lan ım var o y ü z d e n . U zata u zata lafları. b a ş­ ladı kon uşm ay a. a ğ z ın ­ dan daha tek kelim e b ile çık m ad ı. B en im zaten yılbaşı p rogram ım hazır.10 cm. b örek yiyecek. su ratım a k ü ç ü m se r b ir ifade takın ıp.” D angalak P u C C a. H aftalard ır bu m u h ab b et d ö n ü yo r. A m a ne o lu rsa o lsu n o partiye g itm eliyim .” “Sen b ilir s in . “N e aktarıyorum : “E ve geri d ö n em em d iy e g itm ey ecek sen . Z aten aynı işye - A pt sen i. olm ası k a d a r k ö tü b ir şey v ar m ı acab a? A llahtan dua ediyo ru m .” dedim .

D yerinde çalıştığın adam larla iç.. d em ek ki kız arkadaşı yok. “B a ­ ın Bü cak ya. B ayan b ayla gelcen. beni de bırakırsın dı m ııııı? A yy çok güzel o l- araba. bence alm a yü “A y y y Pekm ezzz. O gece ne yapıp 11e edip o ray a g itm em lazım . Ç o rb acıy a gideriz zaten. kendim i r e ­ K üç ük zil e tm em em lazım . S en in ev uzak. A ğın a göre.rin d ek i adam larla parti yapm ak k ad ar saçm a bir şey yok (en yorum . Z aten içceezz falan ya.” k a rız ” ne yaaa? N iye b ak ıy o rsu n ? O fff sev işecekler kesinnn. hem en k ıy afet alm am lazım . hayatım ın erkeğin i uzun bacaklı b ir k altağ a k ap tırm am am lazım . ü stelik alkollü bir şekilde. “ Seni sev iy o ru m ın m " diye a ğ lı­ sı azından b en im için). Ben bu tip d ü şü n celere dalm ışken.. aynı iş ­ sağ lam ay a çalış. g it­ pt al A llahım . B ir k eresinde k endim i A m erik an ajanı san ıy o rm u - ğım diye. o nlarda kalacak . Bu arada. H içç uraşm a y a n iii. Ş im di sen tut. bizde k alırız. içtiğim de çok sev ecen b ir kız oluyorum . y anım dakiler inanm ış bana. H er ö nüm e gelene. Y ılbaşında plan y a p tı­ tik te n sonra adam gibi içm eyi ö ğ ren m em lazım . son ra k an ald a bir de otorite ün şum . o zam an n 'a p a lım ? Sen m adem a r a ­ k K altak arada bulduğu boşluğu hiç kaçırm adı.” “B ak arız. o k ad ar çok ağlam ışım ki k arak o la g id ip teslim o la c a ­ ya çünkü.

ev e g elin ce d ağ ıttım saçtım az savurdum saçlarım ı. İçim e B ü len t Ersoy kaçm ış da çık m ak için can atıy o r sanki. ya b o ş a g eçerse saatler İlk başta g itm ey eceğ im d ed im ya p artiye. sanki b ir yerden oraya g eçiy o rm u şu m gibi ayak y apacağım . K afam k alıp gibi bir g ö rü n ­ tü aldı. Saçım ı başım ı yaptırdım .5 tom bo uç inceliğindeki A rum ki. sanki az s o n ­ pt al N asıl bir baskı. yarım ancak girer.B e k le r im a m a iç im yanıyo r. azcık daralayım . “ H oş geldin ya şehr-i ram a za n ” yazıları gibi. b ağ ırsak larım ın şeklini şem ailini hissediyorum . Ü stüne b ir de m akyaj y ap tım . lerim birbirine girm iş. K usura bakm asın İçindeyken. Ü ç g ü n d ü r d u r durak bilm eden de k u su y o ­ K üç ük ra kına g ecem v ar gibi. A yy bir kötü oldu. B irin in . N asıl ışıl ışıl oldu. A z z a y ıf g ö rü n ey im diye bokunu ç ı­ karm ışım olaym . Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü)"»k d ü n y a s ı D 47 ün ya sı . 0. K aburga k e m ik ­ ın B ayan K a lta k ' K en d im e b ir elb ise aldım . bu m ahalle kuaförlerine m a ­ şa denilen şeyi ö ğ retm esi lazım . ciğ erim ağ zım d an çıkacak.

g erek irse araların d a y a ta ­ D ün ya sı kullan d iy e verdiği b ir ofis arabası var. D ed im b u n u n la g id ersem . çaldım k ap ıy ı. C eb im d e az p ara var. yok! Sinsi sinsi o d alara girip bakıyorum . O k alk git o to b ü se bin diyen ak lım ı b ir tabur asker siksin! A llah ım y aşark en ceh en n em i g ö rd ü m resm en. en azından ço cu ğ a d erim ki. k alacak sam d a o n la rla k alırım ki aynı y atak ta y a tm a ­ E n so n u n d a tak siy e b in ey im bari d ed im . o mu diye. K alk tım gittim o tobüse b in ­ Bü m aaşım ı alm ad ığ ım geldi. sonra al b aşın a b elayı. am a aklım a daha yer an asın ın nikâhı. E vin olduğu P ucca yü rım ! k sınlar'. zaten elbise o k ad ar al ın kalırım . M o n tu m d an bacaklarım açılıyor. g erçi sadece bana g ö ­ . K üç ük m e z ’i arıyorum . “G el seni de eve b ıra k a y ım . saat de on bire A İndim g eleceğ im iz yere. D u d ak larım d ak i parlatıcılara saçlarım sürekli y ap ışıp duruyor.” Bu sayede g e ­ ce B ay an K a lta k ’la güreş tutm az. ark ad aşlarım onu k ısaca. K o ltu k ta o tu ram ıy o ru m . am a yok! A rtık elb isem in ferm u arı atm ay a b aşlay ın ca. “A yy ben bu n a b in m e m !” d iye ad lan d ırıy o rlar. O to p u k lar ay ak larım ı derin d en d erind en sikiyor. Bu işi en g e llem e k p ah asın a. ben de p a ­ şa p a şa d ik iz ay n asın d an izlerim onu. P e k - pt sıl bir işkence. yok! B ay an K altak m u tfak ta bir şey ler h azırlıy o r. Ş im di. babam ın bana re araba. ev e d ö n m ek zoru n d a m eye. g ird im içeri. B u n a ­ d ar k i ü zerim d e p arçalan acak .. am a P e k ­ m ez yok! H er kapı çalan a koşu y o ru m . iliğ im i k em iğim i k u ­ rutur..ay ak k ab ılarım ı d a giyip d ışarı çıktım . Y ok d erse eğer. O ray a k a d a r taksi. H ay ır b ir de ç ık ışta b ir b ok olur. İşim i şan sa b ıra k m a y a ­ cağ ım .

k a fa dengi ad am y o k tu r d i­ B en g elm ey eceğ im d ed im d iy e g itm em iş. bütün evi d o lan d ım du rd u m . B u sabah telefo n sesine u y an d ım . A ram ış P e k ­ m ez.” dem iş.. G e c e boy u n ca P e k m e z ’den ııe k ad ar n efret ettiğ im i tek rarlad ım durdum . B u söz b e y ­ nim deki çan ları çınn çın n çaldı. O h a a a inan am ıy oru m . b ir b ak tım P ekm ez yazıyor. hepsi b o şa g itsin. çarp tım kap ıy ı çıktım . O k a d a r çok içm işim ki.. K asetlerle ilgili aram ış. S o n ra da. Y o rg an ı S ü p e rm e n ’in şalı gibi attım s ır­ tım a. K alk tım gittim k ard eşim in y anına.. N a ­ sıl sin irlen d im . en son hatırladığım sahnede ro b o t d an sı yapıy o rd u m . G elem ey ecek m iş yani.. “Ç o k k a la m a d ım y aaa orad a. B a y a n K a lta k ’a so rd u m P e k m e z ’i. o n ­ larla eğlendim . L an ad am o rad a diye o k a d a r hazırlık yap. e ğ le ­ nebildin m i b a ri? ” diye sordu. sırf b en yokum al ın ye g itm e d im . n asıl am a v ar ya! K alk tım g ittim o sinirle. V alla bu iş o la c a k !!! K üç ük A pt lik B ayan K a lta k T a sevişm e ih tim ali varken. ağzım d ak i salyaları s i­ lerken (u y u rk en saly am akar da). “D ün g ece g itm işsin. Ü ste ­ diye g itm em işşşş. çığ lık ata ata. sen y o k tu n ? ” “ Sen g e lm e y e ceğ im dey in ce.” k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . “R ah atsızım b ira z .yak laşınca.

ben le bir. B ayan K a l­ ta k ’la P ek m ez o k ad a r sam im i o ld u lar ki. b e n c e d ü n y a d a k i İki gün d ü r o k ad ar sinirliyim ki anlatam am . S a n ı­ rım olm ay acak bu ço cu k la. yaz kış d em eden b em b ey az p antolonu çekiyor A şıyor. B ir yarım saat falan p lan y ap ay ım dedim . k ap ın ın oradan k a h k a ­ sanki am ca ç o cu k lan . B ir şey de pt ha ata ata bu ikisi geliyor. A radan b ir saat geçti. B u g ü n iki d ak ik a tuvalete gittim geldim . am a so n ra vazgeçtim . K ı­ zın bacağ ın ın boyu.S e n sadece k altak değil.68. sinirden tırn ak larım ın k e n a rla rın ı yiyerek p a ­ K üç ük ram p arça ettim . K i b enim b o y u m da 1. B ir m uhabbet! G ör sen bunları. p islik karı! . b a k tım ç o ­ cu k yok ortada. am a bu iki g ü n d ü r bizim b irim den çıkam adı. F i­ ziği çok güzel. ben o k ızla nasıl baş ederim . K lo zetin üzerine otu rd u m d ü şü n m ey e b aşladım . B ay an K altak aslın d a aşağı k atta ç a lı­ yapam ıy o ru m . B undan ö n ce b erab er çık ıy o rd u k 50 Bü P ucca yü k D ün ya sı e n b ü y ü k o r o s p u s u n . al ın len yem eğ in e bile çıktılar. bug ün beraber ö ğ ­ çocu kla.

A m a işte. g ittim m a ­ yü bi gözlerin var. B ay an K a lta k çık ışta b ir ark ad aşın a g id ecek m iş. b izim ev in tam aksi istikam eti.” d ed im . A pt rim i de k ısa ra k b ak ış attım ona. O y sa h alam lar o ra ­ da o tu rm u y o rla r ve y o lu n u n ü stü ded iğ i yer. sen k im lerin e lin ­ k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 51 sı ği. onun E y fel k u lesi g ib i b o y u varsa. tam am elin d e tu tam ad ın . B en o an d a b ir telaş e ttim n iyeyse. b ir an arab ad a o ikisi falan filan. am a olsun. “ H er isted iğ in i elde ettin kızım sen. b ıra k A lla h ’ın d in g ilin i!” Ç ek tim d o n u m u . b a şk a d a b ir b ok verm em iş. b e n h alam lara g id ecek tim b u ­ gün. b eni de b ıra k ır m ısın ? ” d ey iv erd im . K esin o n la r çık a c a k lar var yaa. G ö z le ­ falan aç m ay a başlad ım . sen in b ilg isay arın d an açayım . D ur. “A yy o K üç ük ta ra f senin y o lu n u n ü stüyse. o tu rd u m P e k m e z ’in y anına.götüne. B an a d a verm iş k a z an gibi .. B u n d a da v a z g e ç ­ m e.. B u n lar y in e P e k m e z ’in m a sasın d a o tu rarak g ü lü şü y o r­ lar. H em h er şey tip d eğ ild ir. S o n ra yavaş y av aş dosyayı al ın m em g erek en y e rle r var. san ırım d e ğ iştir­ A z çek ilir m isin ? İş için b ir şey g ö sterm em g erek d e. G azan sasın a çocuğun. S an a erkek mi yok k ızım . “P e k m ez c iğ im b ir b a k sa n a şu m etinlere. “v a z g e ç m ek P u C C a. P e k m e z ’e “ Y olu n u n ü stü y se b en i de b ırak ır m ı­ sın ?” d iye sordu. girdim içeri.” d ed im ve v erd im k en d im e gazı. çıktı a ğ z ım d a n .” d iy e ­ rek ittim B ay an K a lta k ’ı. “E n g ü z e li. A llah n ed en h ep b ö y le sü rtü k lere v e riy o r ki b u fiz i­ göt. Bü m ü b a re k o lsu n . O an d a b ir p erçin len d im . N e var b an a verse h a lla h alla. senin de ok y an u s g i­ den k im leri alm ad ın m ı h aa? O tu r d üşün bakayım .

. kız inm iy o r.” “A aa evinin o ray a m ı g eld ik .. yarın g ö rü şü rü z. saçm alam a. o pis sürtük de ark ay a oturdu.” dedim . resm en 15 dakika ö n ­ ce in ip çocu ğ u n arab asın ın y an ın d a b ek led im . zaten yakın g id e c e ­ B ay an K altak ö ffledı m öffledi. “H an ım lar. bak ayıp o ld u .Ç ık ışta ön k o ltu ğ a o tu rm asın d iye.. b eni de o tarafta b ırak . B u n lar tam m u h ab b ete b a ş ­ lıyor. O and? ‘ Y a pekrnez şu radan d ö n e c e k ­ sen. H adi B ay an K altak cım . D ikiz ay n asın d an da kıza.” diyorum . B u n lar indi a r ­ k am d an . son ra çocuk d urd u rd u a ra ­ b ayı. “ A aa bu şarkı çok g üzel. ben d iy o ru m ö n ce B ay an K altak i n ­ sin de ben im var daha. bizim ev in o ray a geldik.” dedim .” “A yy yok yok in eh m biz. N ey se g it git gittttt. in elim bence. al ın Ş eyy B ayan K a k a ’. “N asıl k o d u m am a !” b a k ı­ şı attım . so n ra ben in e c e ­ ğim . ben bir so k ak d ah a ilerlem iş ve b u sayede onları y aln ız b ırakm am ış oldum . o d a aynısını diyor.” Bü P ucca yü k D ün ya sı . S alak karıyı in d ird in. öpîiim canım seni. A rtık bebe sin ir­ lendi. orada. d işlerim i s i­ ka sik a k ıza bak ıy o rum . O nları y alnız b ıra k ır m ıy ım hiç? Ç o cu k so ru yor “ N e re ­ de b ırak ay ım siz i?” diye. kız kapıyı açtı. ön k ap ın ın kulpunu da nasıl tu tm u şu m . nerede b ırak acağ ım ı sö y ley in y e te r. bari n ered en g id e c e ­ ğim i söyleyin d e . k esm ey in lü tfe n . o apartm an zaten K arşıya g e ç ­ K üç ük m ey ey im boşuna. G erçi son ra hiç b ilm ed iğ im b ir sem tte indim ve k e - 52 A pt ğim y e r b en im . K ız insin. S o n ra b in d ik arab aya. ben öne ta b i- i. ayy b ak g ö rü y o r m u su n ? “ İnm eyin.

riz gibi d o lm u şa b in erek ev im e geri dön d ü m . ohhh m isss gibi. am a sanki salak ben m işim gibi oldu biraz.. A m an o l ­ sun içim in y a ğ la n erid i. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . Y an i k ıza salak dedim ..

H em en şeytan girdi a k ­ lım a. “İy i m isin? G e l­ li d o lan ıp d u ru y o r d iye. B ir oda. y alnızız A D ü n b ütün gün çek im d ey d ik . ik im iz. G e ­ çen gün işe b iraz geç g ittim . “ K arı ö lse” d e ­ al ın m edin. m erak e ttim . i'¡e m e o d asın a götü rü rk en de tırn ağ ım la bandı kopardım ! K aset bozuk.Salak B u a ra la r P e k m e z ’le a cay ip iyiyiz.” dedim . o d a g elm ez old u .” diye. geçen gün şik ây et ettim onu. k eşk e işten atılsa da tam am en m ed iğ im e d u a edin! rı gay rı takıldık. “H adi b ir de ben b a k a y ım . o y üzden P e k m e z ’le de a y ­ pt kurtu lsam . Ç ok h ey ecan lan d ım . B ö ylece h av ad an yarım saat baş b aşa k a l­ m ayı başardım . b an a m esaj attı. A m an ne k ö tü sü n falan d em ey in . çek m em iş d iye yarım saat g ö rü ntü leri birlikte y en iden aktardık. g ittim aldım k aseti. B ay an K altak b izim k atta sü re k ­ Bü yü k D ün ya sı . Ö yle böyle değil. S anırım işe y aram ış. A kşam k am eray ı teslim etm ey e gittiğim de K üç ük b ir b ak tım m ontajda k aseti bekliyor.

so n ra akıllı bıdık olan ben varsa. b ir kez bile ku llan m ad ığ ım k irp ik k ıv ırm a aletiyle sıkıştırıp. aynı o y u n cak b e b e k le ­ Bü yü k D ün 55 k ıiy ü k a p t a lın l»u< ık d ü n y a s ı ya sı . “ Y o k . salak. İçim den. am a valla i s ­ tem dışı oluyor! A m aaaaa asıl b o m b a y ı yazm adım . O anda g ö rü ntü deki k a d ın saçm a b ir şey söyledi ve ağzım dan “S a ­ la k !” diye bir k elim e çık ıverd i. salak d em ey e h a z ır b u ld u m kendim i.” dedim . salak . A ra m ız ­ da bir “ South P a rk ” sessizliği v ar sanki. O rda öyle sanırım saatlerce m al p o z is­ yo nu n d a d u rm u şu m d u r. şu anda aynı m ay m u n a benziyorum !!! A pt naap tım ? G ittim tu v alete. “A llah ım m sana g eliy orum . onlarla b o y ad ım kirp ik lerim i..falan. Y etm edi. yani o d erece h eyecanlandım . K üç ük üzerlerine re sm e n T ansaş alışveriş p o şetlerini k o y m u şu m g i­ bi. A yağ ım titredi.. B u s a ­ bah kahvem i P ek m ez getirdi. B u g ü n zaten h er üç cü m lem in sonuna.” d iy e feryat fig an co şark en . Şu anda o k ad ar ağırlar ki. “N e g ü zel.” dedi. elim de av u cu m d a ne k ad ar rim el al ın diye sordu. “ S e n in k irpiklerin tak m a m ı?” re b en z iy o rsu n . B u b ir k ah kaha atarak. içim de p a t­ layan h avai fişe k le ri y u tark en . sa d e ­ ce ne desem . H ep sin d en öte adım gibi b i­ liyorum .. Peki. so n ra y ü zü m e doğru iyice y a k ­ laşıp çen em d en tuttu. d in e im an a dönerken. ne k o n u şsam d iy e k ıv ran d ım durdum . k ap ad ıkça geri açam ıy o ru m . alâkalı alâkasız k o yu yo ru m salağı! Ç ok utanç ve ici ve saçm a. “Çok tatlı ‘sa la k ’ d ed in y a . İlk on dakika. iyice yukarı day ad ım k ü çü k kıl parçacık larım ı.” d edi ve ben suratın a b ak ıp m ilyon k e ­ re salak.

G eldi. düşünsen e.” dey ip. izin liy im zaten . o tu rd u yanı b aşım a. B en de açtım Sim s o yununu. ne y ap alım ? B aşa gelen çek ilir bebeğim .B ü t ü n gece sabaha k a d a r B azen işten k açm ak için. ben istedim bir göz. H erkes bütün gece m ontaj yap tığ ım ı zan n ettiğ i için de ertesi gün otom atik izinli işe gelm ek sıkıcı o lu y o r d iye. tek b a şın a yapm a. Z aten geceleri k an ald a azcık adam duruyor.” A llaaah h h h . B ir sonraki gün P ek m ez izin liy d i. bir A “D u r. “ ben de k alay ım şenle. Y arın pt al olu yoru m . A llah v e r­ K üç ük di b an a g ö zetlem e kulesini. S o n ra P ek m ez geldi yanım a.” d edi. B en sabaha k ad a r halled erim b u n u . “M ontaj b itm ed i. H o o p k ap ad ım m ontaj o d asının kapısını. o izinliyken de ın 51» Bü P u cca yü k D ün ya sı . yine bu n u m aray ı çekeyim d e ­ dim . G ittim m ontaj o d asın a. h o tirin arin iray tirin a rin a rin a y ü ! G erçi o lanet m ontajı baştan yapm ak k usturucu b ir eziy et olsa da. on beş d a ­ kik a kaseti aktarıp ev im e g idiyorum . m ontajcı da gitti. B ü tü n gece P e k m e z ’le olcam .

A s ­ lında b a n a y araların ı açark en . vs. B abasını. Y ani insan lar kendileri y a şa m a ­ dığı sürece. . İşte babası v efat ed in ce annesi y aln ız k alm asın d iy e b u ray a g e l­ m iş. kızın k ın a g ecesin i m ahv etm em gibi ya d a bana verilen sırları. A m a b u rad a m utlu değ ilm iş. vs. H em b en sevm em öyle. “k im sey e sö y lem e sak ın ” d iye in a tla te m b ih ­ lenen cü m leleri m ille te y ay m am gibi y a d a k ard eşim in saçı benden daha u zun d iy e g eceleri m ilim m ilim k esm em gibi vs. c a ­ ev ark ad aşım a ay arlad ığ ım ço cu ğ u n iyi p arça o ld u ğ u n u g ö ­ rip. D ün ya sı yi yap ıy o ru m k i sab ah a k a d a r sü rsü n m uh ab b etim iz. A m a şu h a y a tta ö ğ ren d iğ im tek şey varsa.yandan o y n u y o ru m . Ç o k k o y m u ş bu durum . sin sice k a n m a gireb ilirdim . d ert d in le y ey im d erm an o lay ım m u h ab b etlerin i.” falan a y ağ ın a yatıp . Ö ld ü ğ ü n ü bile bir h afta sonra sö y lem işler buna. başladı h a y a t h ik ây esin i an latm aya. S ad ece kendi başlarına g elirse d iye korkup san a cev ap v erirler veya “iyi biriy im b en ” eg o su n u tatm ak için senin soru n u n u kullanırlar. Bu y üzden onu hiç d iıılem iy o rm u ş gibi yaparak . h iç b ir y o ­ A pt al ın Bü rüp ken d im e ay artm am g ib i ya d a iki ark ad aşa b ird e n yüz v e ­ yü am a yapm ad ım . tam üç sene. rah atsız o lu y o ru z diye çem k irip . B ana K üç ük yapm acık g e liy o r bu olaylar. d iğ e r y an d an d a ağ ır ağ ır kesm e b iç m e ­ Bu b ir d illen d i. sonra o rtad an y ok o lm am gibi ya d a karşı k o m şu n u n k ı­ zının kına g ecesin d e karak o lu arayıp. o da in sa n ­ ların y a ra la rıy la o y n am am ak g erek tiğ id ir. k nım y aa a . Şu h ay a tta b irço k ad ilik y apm ış olabilirim . “ Ü zü lm e an lıy o rum seni. işim gü cü m v ar ay ağ ın a hiç aram am ış sorm am ış. an lattığ ın sorunu an lay am azlar.

“A bi tam am y aralısın anlad ık d a h öh bizdeki de ya sı bir nevi g ü n ah çıkarıyordu. ya ite rse . b an a tecav ü z ed iliy o r d iye.. D ün anlatıyor.. ö p m e falan yok. h a tta ikim iz a r a ­ sınd a üç adım m esafe bile var. S o n ra bu m u h ab b et biraz b ay m ay a b aşladı. ben san d aly ey i az o n a d o ğ ru çek ey im hele bir. L an nasıl ö p ü şeceğ iz şim di. n efes çek erek olay ları falan anlatıyor. sesli harflerin tü m ü n ü un u ttu m . S aat sabaha karşı d ö rt oldu ve bu h âlâ aynı şeyleri d ö n d ü rü p d ö n dürüp b e y in . T a ­ m am . A yy yok ben bari seksi b ir duruş y ap ay ım . o yapsın h a m le si­ ni. ya to k a tla rsa beni. D ışarıd a da k nasıl güzel b ir ço cuk böyle. d iğ er eli çen esin d ek i k irli sak alıy la o y n uyor. tuzdan k a b arm ış” m odeli. A llahım k im se yok. Z aten o da b an a a n la tıy o r gibi değildi. Sadece döndü yani. gö zleri. ben diy eyim on s a - A pt al ın Bü ağ zım kokuyorsa! S ik tir k o k u y o rd u r kesin. anlattıkça K üç ük anlatıyor. B ileğ in i yalayıp yü dudakları. o n ları açıp ço cu ğ u cin se llik te n so ğ u tm a ­ nın d a m ânâsı yok. Y a k o k la d ığ ın d a koku v ar ise. ağzın k o k u y o rd u r. H opp d u d ak lar olsun. N efesim k esildi r e s ­ m en. . iyi bari. G erçi iyi ki g ö zü k m ü y o r. ne bacağım . S o n ra b ir b ak ay ım d ed im şuna: B ir eli k a m ın d a . çocuk bir döndü bana. Şu an d a var y a ö p ü şsek yeri yani.ru m d a bulunm adım . yere doğru dalm ış. D ur ç a k tırm a ­ d an şu bileğim i yalay ay ım . am a ilk h am le b enden mi g elecek ? Y a ço cuk b ağırırsa. H ıı k o k m u y o rm u ş.. B ak ın ası. k irp ik lerin in k ıvrım ı.. “üç k ilo ç iğ d e m çıtlatm ış. N e m em e g ö zü k ü y o r. Bari gözlerin in içine içine b ak ay ım d e rk e n . A rad a es verse.” diyem ed im . b ir y o lu n u b u lu ru z belki a m a .

“ B u k an ald a en ço k seninle o lm ay ı seviyorum . am a o d ed ik leriy le. O sebeple s ü ­ O gece ö p ü şem ed ik . m en.. S ed a S a - k dişlek o ld u ğ u m için. K arn ım ın içindeki ten y alar k ü lb a s­ . sağ olsu n d u d ak larım az kap anm ıyor. am a b en im beyin d a m a rc ık la ­ tı o y n am ay a b aşladı. benim g ö t arşa da arza da değdi valla. S onra bu güldü. deli gibi yani.” d edi ve kalk tı b ize k ah v e alm ay a gitti. sü rek li g ü lü y o rsu n d ed iğ i d u ru m u n aslı şudur: B en y a n ’ın o n sek iz yaşın d ak i h alin e ben ziy o ru m . salak b ir g ö rü n tü o rtay a çıkıyor. N e zam an b aksam g ü lü m sü y o rsu n . D A llah h h h h beni b ir g ö r sen. G arip b ir en erji veriy o rsun .. g ö zlerim k alp k alp oldu re s ­ ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k tlu riy ası ya 59 sı rı nu p atır k ü lü r p atlattı. siz d ey in 10 san iy e sürdü. bu çok h oş. yü G ü lü m sem ezsem . K üç ük A pt al ın Bü rekli g ü lü m sü y o ru m . H oş.at.

“ Ç izg ili p ijam a giym iş eşeğ e ne d e n ir? ” K üç ük ha” bin tan e .” “E ee ne d en ir s ö y le .K u r t l a r ı n .” 60 A “Z e b ra ? ” “H a y ır. B ild iğ in ark ad aş g ibiyiz. o k u ld an ald ım b ir tane.. aferin . G arip garip m uhabbetler. o lm ay acak sa o lm asın.. yeter. y in e b a n a h ü s r a n . Y a b iz P e k m e z ’le çok sam im i o ld u k . p u h a h a h a - “İğ rençsin! S ıra b ende. B öy le aptal aptal Bü P ucca yü k D ün ya sı d ü z e n l i b i r c in se l hayatı v a r.. k u z u l a r ın . el en se. şaplak göte m u ­ habb eti. b irb irim ize esp riler falan y ap ıy o ru z. .” “İyi g eceler?” “ Y aklaştın . am a ben sıkıldım bu m uh ab b etten . eve geldim pt D ün sabah d örde k ad ar telefo n d a m esajlaştık . O la c a k sa olsun. al ın ço k uzad ı yani. B en d ah a zor so rarım b ak !” “ İyi g eceler çizg ili p ijam a giy m iş eşek denir. . h a tta i n e k l e r i n b ile B a n a y in e h a s re t. Saç çekm e.. . toka saklam a.

T am h ay atım ın aşkını b u ld u m diyorum . orası ayrı m evzu gerçi. h ep ib n e çıkıyor. O fff k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 6ı sı . adam lar çirk in .” “H ayır. ukala. A llah benim b elam ı v ersin. Y a san ırım bu ço cu ğ u n b en d e n h o şlan d ığı falan yok! H o şlanm ış olsa. “İbn e m i. y ak ışık lı b u lm ak ço k zor.” İçinde aşk n am ın a tek k elim e b arın m ay an b ilm e c eler so r­ duk du rd u k birb irim ize. işinde başarılı insan varsa. Y a k ışık lıla r d a g e n e l­ de ibne o lu y o r am a A llaam bu d eğ ild ir inşallah. o ffff!!! B u d u ru m d an nasıl ç ık a rım h içb ir fik rim yok. b u n u n asıl başardım . n a r. k ü ltü rlü .“O ff asıl iğrenç sensin. bit. A yy iğ ren cim v ar ya. D ev am lı k a h k ah a atm a. am a üç erk ek ten ü çü de b il­ diğin bokum gibi çıkıyor. al ın ister değil m i? A m a yok. S o k ak ta üç k ız ­ K üç ük dan ik isin in ilik g ib i k ıv am ı var. ö y le b ö y le değil. şim di u tan m asam . “T a ­ şaklar sıcak m ı h a c u ı” d iy eceğ im . V e en kötüsü. Ç o cu ğ u n y a n ın d a d ah a birk aç h afta ö n cesine k ad a r tek b ir k elim e ed em iy o rd u m . İşte yü zü ne b a k ı­ lır olanların da p riz d elik leri ark ad an oluyor. b ir g ö türm ek k i! !! O haa b elk i g erçek ten de eşcin sel. ibne m id ir n ed ir artık an lam adım Bü yü onunla d a o tu ru p “ çizgili eşşek e sp irisi”ni y ap ıyo rum . esprili. b irb irim izle d alga g eçm e d u ru m u n a girdik. en azın d an b ir m ın cık lam ak . tek b ir k elim em iz d ahi ne aşk la ilg ili ne de h o şlan m a ile. G erçek ten b ir b ak sağın a soluna. Y a zaten bu son dö nem de e rk e k nesli iyiden iy iy e çirk in leşti. o lu rsa çok Z aten n ered e eli y üzü d ü zg ü n . B u n a rağm en nasıl özg ü ven leri varsa. H ay ır. değil A pt ü zülürüm . p u h a h a h a h a h . bilm iy oru m .

am a s a n m ı­ P ucca yü “ B elk i de eşc in seld ir am a. A llah yardım etsin b isek sü ellerin sev g ililerin e. N e y azık y a a ? ” y o ru m . B ilem em . E şcin sel o lm asa. ün B ugün y em ek tey d ik . dünyanın yükü o n ların om zunda. n erde karı götü m e ­ sı E rk e k le r g eçiy o r k arşıd an . belki a n la ­ “Şu x x x x ne tatlı ço cu k di m i?” “H an g isi? H aa o m u? İyi ço cu k . c u k var.” “N ed en san m ıy o ru m d ed in ? B işi m i b iliyo rsun.. n eden ö yle d ed in k i? ” “N e b ilim öyle d ü şü n d ü m . Y ok. sineye ç e ­ k erim . bi e ş c in ­ seli h em en tan ır m ısın .m i anJam am la z ım ” diy erek . n eden ö y ­ le oflasın p u flasın d iy e gece dü şü n ü rk en . çü n k ü h ep y ak ışık lı. çocuğu in celem ey e alıyorum .” ad am lar ö yle o luyorlar. v alla y azık . bana a çılır falan diye. Y a b i- K üç ük seksü el is e . bir de h eriflerd en sak lay acak sın . ben g id iy o ru m . bir m esaj geldi. karşı m asad a tek n ik ekip ten b ir ç o ­ ya m i o nları diye. B ütün u m u d u m b itm işti yani. ö y le d ir belki... geri z e k â ­ lı PuC C a! G erçi gizli eşcin selse de k a b u l ed erim . m esi var. kesm iy o r. A k sin e. Y a o ff e şc in se l işte . iyi k D d ığım ı anlar. k ib ar. H a fif h a fif sorayım çak tırm ad an d ed im .. san a afiyet o l ­ s u n . O ff çok kötü! A dam ı k arıdan kızdan sakladığın y etm ey ecek . b ak ıy o ru m g ö zü n ü n içine k esecek .. •a A pt al ın Bü “T ark an gibi y a n i. son ra bir g ün eve g eldiğim de k ıl­ lı b ir k am y o n şo fö rü y le kocam ı görm ek is te m e m ...” d ed i ve k a lk tı. A m a o lm az.. o n lara b ak ıy o r puşt.

Bir. saçmalama. çocuk kıskandı...“Haddim değil am a sen xxx’den mi hoşlanıyorsun?” Ş im di- da çocuktan hoşlanıyor. iki.” falan yazdım. benden yana mı? Ayy Allahım bir yol göster bana artık K üç ük A pt al ın k â ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D offü! Ben işin içinden çıkamıyorum. bu mesajın iki anlamı olabilir. ün Lan şimdi daha karıştı ortalık. Anında bir mesaj daha geldi: “Rahat uyuyabilirim öyleyse”. Ondan yana mı rahat uyuya­ ya sı ii. o . cak. “Yok ya.

Gezdik. bir şe y ­ ın Bü Ben günlerdir ibne mı değil mi neyin nesi diye garip test­ P ucca yü k D ün ya sı . Ben artık um udu kestim . li­ seden kaçınış çocuklar gibi.. bir m uhabbette “Eski kız arkadaşım ” dedi çünkü. salla da sü m ü ­ ğüne bak” tarzı espriler yapıyor.. Ben tabii bu durum dan daha da ler falan yapalım diye. yok anacım olm ayacak K üç ük bu iş. kızın belli ki gönlü var... hâlâ bana “salak. Sonunda ibne olm adığını öğrendim . dolandık pt al gaz alıp. Pekm ez’le izinleri aynı güne denk getirdim . am a yirmi yedi yaşında mı ne herif.İşte asıl hikâyem şim di başlamalı ler yapıyordum çocuğa... Bu ib ­ ne herhalde benden hoşlanm ıyor.. H ayır yaşı küçük olsa ta ­ mam diyeceğim . Bir kızla fanfini yapm ış dem ek k i. Yani bütün gün yapayalnız İnciraltı’nda fink attık. am a yine de erkek lan bu! Hoşlanm asa da. Artık el ense şaplak göte m uhabbetine girdiğim iz için rahat rahat falan filan. bir kuytu bulayım 64 A “Yarın çıkalım m yaeee” diyebiliyorum . buluştuk o gün. A nlaştık ettik...

“B urada de. K arşım da bakıyor öyle. A rabasının da teybi bozulm uş. B ir sinir etti geri zekâlı beni. bari kalk git başkasını bul. Sonunda evim in oraya geldik. am a o da yok. am a sessiz ol. kom şular görm e­ k D ün ya sı . am a hiç yapm adığım bir durum. konu kom şu görm esin d i­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü eve doğru yürüm eye başladım . Yem ek yiyip. geleceği yok. Anaa bir baktım P ek­ ye o kadar ileride indim. bir şey diyem iyorum . D edim ki hiç uğraşma. hem en asansöre attım çocuğu ve iki ile üçüncü kat arasında durdurdum . Konuşasım da gelm i­ sin diye arka sokakta durdurttum arabayı. hadi şimdi olsun diye kıvrandım durdum.” diye de uyardım. Bu noktada öpüşm em iz gerek. Ben K üç ük senden çok hoşlanıyorum . “Olm ayacak k ı­ yü yor açıkçası. bir daha diyem em . herif angut. Hani biraz tensel yaklaşım lar olsa. sen gözlerine sokar gibi diplerine gel. tek kelim e yok. ilk adım ı bari ben atayım d iye­ ceğim . Ayy geri ze­ A pt şey dem em lazım . öyle m alak m alak bakm ıyorum etrafa. ama kendi soğan kokum dan kendim iğrendim . a r­ kam dan birinin koştuğunu fark ettim. bu çocuktan bir bok olm ayacak.” dedi.” diye girdi konuşm aya. İkim iz de susuyoruz.m m cırim der. İçim den de. Tokalaştık ve ben zım bu iş. hadi şim di açılsın. “B unu bugün dem ezsem . Bütün gün öyle. Çocuğu aldığım gibi apartm anın içine soktum! “Sana bir lır gibi oldu. o soğanlı köfteyi yem em em gerektiğiydi.” diye düşünürken. eve bırakm ak için arabasına bindik. Öyle b o yoz gibi açarak gözlerim i dinledim. A klım dan geçen tek şey. İlk kattaki YozgatlIların kapısı açı­ al ın mez! Tam apartm anın önündeyiz. Ben açılsam diyorum .

içim ­ yok et. bırakın şunu diye. biri asansörün kapısına . bunun da utanm am ış şarkısını bestele­ miş. benim de artık bir sev ­ gilim var. sı kalıp. K üç ük 66 A pt al ın Bü lı yiyeceğim zaman içim e bir ateş düşür. eski sevgililerim i karşım a D ün K apıyı kapatırken de. gerçekten malım! Ben böyle heyecandan apışıp “Hadi sen git. “Ee c e v a b ın . Ç ok utandım am a sonra. “B en de seni s e ­ ya vurdu.” dedim ve ikinci katta indirdim çocuğu. Ve soğan­ Bim bam böm çok şükür dostlar. Ayy bu şarkı da tam bir abazan şarkısı. artık bir sevgilim var! A llahım lütfen bunu deki k ıskançlık denen yü canavarı Pucca çıkarm a. Anam şimdi dank etti... bu çocuğun önüne güzel güzel kızları koym a. aklım ı dürt! k elim den kaçırm am a izin verme. “Seni seviyorum ” ne yaaaa?!?! A m a olsun.” dedim o panikle.kâlıyım ben. Kırk yıl sonra sevgili yapmış. viyorum . sonunda oldu.” dedi. E skiler gerçekten çılgın m ıym ış neymiş. kendim e kızm akla m eşgulken.

falan mı filan m ı? Y a böyle direkt gökten zem bille inm iş uzun süreli bir ilişkim olsun istiyorum. Ama olm uyor maalesef. başta karşı tarafa beni ciddi olarak görüyor mu. H ah ben ona inanm ıyorum işte. fingirdeşm eler. pt al mı iki dönem de özetlenebilir: Bir platonik olan tarafı. arasam mı.. ama sonrası da k o r- A güvenm iyorsun.A şk ın d ö n e m h alleri A m a böyle nasıl kasıyorum k en d im i. böyle ın Bü A ylardır peşinden koştuğum şeye sonunda kavuştum! yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 67 ün ya sı . olacak mı olm ayacak nıı telaşı. geçsin bitsin hem en şu ilk günlerin baskısı. bir de ilişkinin ortası oluyor. Y a bir kete. Şimdi işte P ekm ez'de de böyle h is­ sediyorum . acaba ne olacak. B a­ zen böyle onu görm ek bile istem iyorum . yatsak m ı yatm asak mı.. Bence aşkın en güzel k ıs ­ bakışm alar. ilk günleri mıy mıy diye ötüyorlar h a ­ ni. K üç ük üstüne düşsem mi. ^ e r ­ başlarken otom atik olarak üç senelik gibi davranalım yanı. eski m anitası kim. Ya böyle insanlar sü ­ rekli işte aşkın başlan.

kadının daha fazla sevdiği ilişki”nin aşam ala- Giriş dönemi: Bu dönem de kadın biraz soğuktur erkeğe karşı. n ’apim acıyorum çocuğa” imajım verir. Önceden m asaya topladığı o insanlara uyuz olm aya başlar. Sürekli yalnız k a l­ K üç ük mak ister. “O bana yavşıyor. ö z e l­ likle daha yakın davranm aya başlar erkeğe. hem en tutar kolundan ve “A aaa gel gel otur. Hedefe gözünü dikm iştir. B ir de başkaları­ nın yanında. en güzel sm s’ler ve aşk m esaj­ 68 A pt M ıçm ıç dönemi: al ın abartılıdır. A rtık sevişilm iş.” diyerek. adam ları m asasına toplar. Kadın. H er ilişkinin kesin ve net k u ra ­ m esela aşam a aşam a söyleyecek olursam onları. Hayatım . zaten önem li bir şey konuşm uyorduk. telefonda isim ler değ iş­ tirilir. Cinsel olarak y ak ın laş­ Bü P u ccı yü k D ün ya sı lı zaten bir tarafın sevgisi m uhakkak daha ağır basar! Hah . kılkurdum gibi abuk sabuk şey lerle birb irlerin e seslenirler. A ralarında şifreler oluşur. böcüüm . G ünün yirm i üç s a a ­ ti birliktelerse. Erkek biraz daha sırnaşıktır. aşkım . fazla m alarıyla bu dönem sona erer.k u tuyor beni. Kantinde o tu ­ rurken. K adına otom atik olarak yüklenen iğrenç çocuk takli­ di. Yanma sürekli birilerini takar. birini görür görm ez. işte size “e r­ keğin daha az. gevşenm iştir. rahatlanm ış. bu dönem de başlar. o ayrı kaldıkları bir saat de telefonda k o n u ­ şurlar. Erkek. N edense hatun böyle yalnız kalm ak istem ez erkekle.

En güzel sm s’ler yerini. Şu m esa­ . götüm ­ jı alm am ış bir insan evladı yoktur sanırım: “Beyaz bir güver­ cin gönderiyorum sana. Özellikle kadının bütün dünyası ilişkisi olm uştur. Bu dönem fazla yılış yapış. bayram .. telefon listesindeki ayda bir yatılacak kadınların num aralarını silerler. Üçüncü şahıslara sevgilini '‘benim ki” olarak tanıtm a faslıdır. yüreğinde sevgi ve şejkat. Erkekler. B ankaya birlikte gidilir. Erkeği sadece bu dönem de b ö y ­ le görebilirsiniz. sü ­ mük kıvam ında devam eder. sabah ben baş gösterir. Annem in ölüm ünden bir hafta sonra babam ı da kaybetm ek bana çok koydu. “Benim bir sevgilim var” derler ve de K üç ük kuyruklarım yere indirirler. B irileriy- A pt seni uyandırırım ” tarzı m esajlara bırakır. Kadınlar. H afif kıskançlıklar al ın faturaları ödem e sırasında birlikte beklenilir. İki taraf d a bu aşam ada arkadaş­ larından kopm uştur. H alta o güvercinin ağzına tıkıştırılan m e­ saj değiştirilip. ve gagasında iyi geceler öpücüğü”. A nneler Günü. önceden kuyruk salladıkları her adama. kandil. kar beyaz tüylerinde kokun. yavaş yavaş şifreler doğum tarihlerinin birleşim i olur. “Zarife m oralim çok bozuk.. Kanatlarında mutluluk. “Eve şim di girdim tatlım. faceebook k a ­ Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D ün ya 6 9 sı den daha iğrenç yazıları takır takır hatuna yollar. patılır. 19 M ayıs g i­ bi özel günlerde de yollanır.ları gibi sitelerde bulunan (hatta kilabı bile var olan). Benimki dönem i: Sahiplenm e dönem idir bu.

le konuşm aya ihtiyacım var.”

zuk bizim de günlerdir. Çok iyi bir babası var, bir görsen

adamı. Beni çok seviyorlar zaten. A nnesi de nasıl hanfendi,

nasıl iyi biri. Allah dualarım ı kabul etti, bana böyle birini

gönderdi. Hiç yalnız bırakm ıyor beni, ne desem yapıyor, çok seviyorum onu. Aaa dur arıyorr. N eyse tatlım ben gidiyorum , hadi öptüm seni.”

“Aaa n ’oluyo?” dönemi:

Bu dönemde erkek artık arkadaşlarına doğru kaym aya başlar. Yapışık ikizler gibi gezm ekten bunalm ıştır. H er h a re ­ ketini kadına söylemekten gına gelmiştir. Kadın bu dönem de bir mal olur, n ’oluyo falan diye bir telaşa k ap ılır... Etrafında

diye sıkıp bunalttığı için, bu dönem i saçm alayarak geçirir. Arkadaşlarıyla gezmesini, başka kızlara bağlar. Aldatıldığını

K

üç ük

yi duym am ak için yalan söylem eye başlar. Evde Pes tu rn u ­ vası düzenliyordur, ama kıza am casının evinde olduğunu söyler. Yalanlar ortaya çıktıkça, hatun çıldırır, anlam v ere­ mez. Kesin başkası var diye düşünür. Telefonda atılan m e­ sajlar, sorgulayıcı olmaya başlar: “N eredesin?”, “ Kim var?” ,

7c

A

Beyin sikme dönemi: Adam arkadaşlarıyla her çıkışında, kadının verdiği tep k i­

pt

düşünür. Kendini yapayalnız hisseder.

al

ın

hiç arkadaşı kalmadığı için, kalanları da ?benim ki benim ki?

P ucca

k

D

ün

ya

“Yaa benimkinin babası da anjiyo olacak. M oralim iz b o ­

“Neden geç yazıyorsun?” B aşlarda kapatılm ayan telefonlar,

şecereleri çıkarılır, ha bire onlarla ilgili sorular sorulur: “P e kiii Canan diye sevgilin oldu m u hiç?”, “En çok hangisini sevdin?”, “O ndan neden ayrılm ıştın?” , “O da annenlerle ta ­

nıştı m ı?” gibi sorularla kendini eskilerle kıyaslam aya başlar.

“Sen böyle değildin” dönemi:

Bu dönem, kızın artık depresyona girdiği; erkeğin ise b u ­

kavga edilir. E rkek kızı anlam az. Kız erkeğe sesini duyura-

m eye başlar. B aşkalarıyla görüşür, aldatır. A rtık atılan m e­ sajlar iyice değişm iştir. Kadın, “N eden böyle yapıyorsun?”,

nında kim varsa, sen onlarla ilgilen” , “Yaşanılan her şey h a ­ taymış sanırım ” der; erkekten gelen m esajlar ise, “Seni ara-

“Peki” v s.’dir

Uzatm alar dönemi:

K

üç ük

Bu, son aşam aya gelindiğini anlatan dönem dir. Kızın si­

nir krizleri geçirdiği, adam ın ise sikinde bile olm adığı aşa­

madır. Kavga bile etm eye mecali kalm az adamm. Birlikte o l­

duklarında sıkılır, konuşacak bir şey bulam az, aram ak için ­

den gelm ez, ayrılm ak ister, am a kadının sürekli sulu göz h al­

A

pt

rım ’V’İyi, sen bilirsin”, “İşim var biraz, yarın görüşürüz”,

al

ın

“Eskiden böyle değildin”, “Bugün beni hiç aram adın”, “Y a­

maz. Adam artık iyice uzaklaşır, görüşm ek işkence gibi g el­

nalıp resti çektiği dönem dir. N e zam an bir araya gelinse,

k

D

ün
71

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya

artık kısa konuşm alarla sona erer. Adam ın eski sevgililerinin

leri yüzünden ses çıkartam az. Kadın baştan sona harcadığı

böyle yapm ıştım ”, “Senin yüzünden herkesi karşım a aldım ”, “Senin sorunlarını kendi sorunum bildim ” , “Ben senin için nelerden vazgeçtim ” . Zaten bunlarla başlar ayrılık sinyalleri.

Ne zaman çetele tutulur, o zaman anlaşılır alışverişin bittiği. Bu m esajlarla adam daha da bunalır, bunalır, bunalır... Bir kavga kıyam et k o p ar... A yrılık yaşan ır... Bu ayrılık süresin­

ya hem en o kızın yanm a git, hiç vakit kaybetm e”, “H er şey

yorum . Allah belanı versin” , “Son kez konuşalım ”. B ir defa daha denenir, bir defa, bir defa derken artık iyice cıv ır... Ayrılık dönemi:

Erkeğin telefon num arasını değiştirdiği dönem dir.

Erkeğin, kadını daha fazla sevdiği ilişkiler ise daha kısa sürer. M ıçm ıç dönem inin ortasında kadın daha iyisini bulur ve gider.

K

üç ük

sevip küçük m innacık topalak gibi çocuklar doğururuz, m u t­ lu m esut yaşarız...

72

A

Um uyorum bizim kinin bir farkı olur da, ikimiz aynı anda

pt

al

ın

haram olsun sana. Pislik, neden telefonunu açm adığım b ili­

P ucca

men postala beni. Aferin yaa sana yakışan da bu”, “A yrıldık

k

ce kızın attığı m esajlar çeşitlilik gösterir: “Tabii işin bitti, h e ­

D

ün

ya

bütün em ekleri adam a m esaj olarak atar: “Ben sana böyle

K im s e b ilm esin aşkları

Aynı işyeri, aynı m ahalle, ayın sınıf, yani cüm lenin içeri­ sinde “aynı” kelim esi geçen her ortam da, “Ayy kim seye söy­ lem eyelim ” aşkları yaşanır genelde. Biz de bu klişeye uyalım dedik ve kim se bilm esin durum una girdik. Y aa bir de benim

şekilde: “Şim dilik kim seye söylem eyelim ” durum uyla başlı­ yoruz. Allah biliyor benim içim den geçeni: Hani bu ilişki

konusu olm ayayım ; ya da olur olur, daha iyisi çıkar karşıma,

K

üç ük

kısmetime mâni olm ayayım . A m a karşım dakiler de benden

mi utanıyor n ’apıyorsa “Y aa yaym ayalım bu durum u ehi ehi” deyince hem en hoop dünden hazır gibi kabul ediyorlar... Hah işte bıında da böyle oldu olm asına ama bir şeyi hesa­

ba katam adım : Bayan Kaltak. A llahım nasıl bir sürtükse, tam yakasından düştü sandım çocuğun, hoop hortlayıverdi. S a -

A

sürm ez m ünnez, sonra göt gibi kalırsam , en azından m avra

pt

al

kaderim m idir nedir, yem in ederim her başladığım ilişki bu

ın

k
k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

D
Ti

ün

ya

bahları beraber kahvaltı ediyoruz, sonra da kanala ayrı gayrı

geliyor. Ben tam yerim e oturuyorum , bir bakıyorum ki nasıl denk getirm işse sürtük ile kapıdan beraber giriyorlar. H er sa ­ bah aynı terane. Sonra sürekli yanm a çıkıyor, ahtapot gibi e l­ leri devam lı çocuğun om zunda, kam ında, belinde, her y anın­ da. Gerekli gereksiz kahkahalar, laf sokm alar, uzaktan u zak ­ tan çocuğu süzm eler falan. İfrit oluyorum oturduğum yerden.

kandığım ı da belli etm ek istem iyorum . Bir önceki ilişkim de

oyun oynam alıyım çünkü. Onlardan biri de, o bunaltıcı p si­ kopat kıskançlığım ı biraz bastırm ak olacak. Ama anacım

yor bebenin kucağına.

Ve gerçekten de öyle böyle değil, bildiğin sürtük. Daha

ruz Pekm ez’le. Cilveleşiyoruz deyince, öyle m erdiven b aşın ­ da bir dizini kırm ış mini etekli bir kız ve onun bacakları ara­ sında m alafatını sürterek ağzını yüzünü yalayan bir çocuk

K

üç ük

aklınıza gelm esin. D aha dili dilim e değm edi yeminle. Bizim fingirdeşm elerim iz daha çok böyle m erdivenin oradan aşağı­

ya bakarak gerekli gereksiz ihihihi m ihihihi falan yapmak. İşte bu karı, tam biz ihihihi yaparken geldi, dibim ize yanaştı. O çem çük gibi ağzını büzüştüre büzüştüre, on kilo lim on y a ­

74

A

pt

bugün, biz m erdivenlerin orada durup hafif hafif cilveleşiyo­

al

ın

bastırılm ıyor ki, ben tam bastıracağım , hoop karı atlayıveri-

yaptığım hatalar burada devam etm esin diye, baştan birkaç

P ucca

sin” diye çevirseydim olayı diyorum . Öyle bir durum ki, k ıs ­

k

Keşke baştan, “Kim se bilm esin, sadece Bayan K altak b il­

D

ün

ya

giriyoruz. Ben önce giriyorum , o benden beş dakika sonra

lamış da dili dudağı kabarm ış gibi konuşm aya başladı: “Pekm ezzzzz, ya ben de sabahlardan berii seni arorum m . Nerdesin yaaaa?”

Geri zekâlı karı, sanki gittiği yeri ona haber verm ek z o ­

runda. P ekm ez’in de bok yem esi var ya bence, abi nasıl k a ­ rıya yüz veriyor anlam ıyorum . Böyle geldiler yanım da v ıd ı-

vıdı gereksiz gereksiz konuşm alar, bir yılışıklık, bir bilm em ne. B öyle şeytan diyor, kalk git, trip at, laf sok falan. Sonra diğer yanım daki, artık m elek mi desem , geçm işim den gelen bir ses mi desem , öyle dandik bir şey işte, “ Ya saçm alam a PuCCa, bak daha önce dört senelik götünde patlayan bir iliş­ kin oldu, bunda o dingille yaptığın hataları yapm a lütfen, ö y ­ le tripler falan gereksiz. H em sen trip atıp gideceksin, kızın daha çok işine gelecek. K ıskanıldığını fark eden kadının g ö ­

kine takm ıyorm uş gibi davran ve gülüm se canım benim , ısır­ ma o dudaklarını kanatacaksın, gülüm se hadi,” diyor.

bahsediyorlar, am a beynim cüm leleri algılam ıyor, daha çok her şey yavaş çekim de ilerliyor gibi. Eli sürekli om zuna d e ­ ğiyor kızın, gülerken o suratını daha çok yaklaştırıyor. A lla­

K

üç ük

hım her şey aynı işkence gibi, başım dönüyor bayıldım bayı­ lacağım ya da o karıyı boğacağım orada. A a yok, bir şey y a ­ pam ıyorum , sadece izleyip M ona Lisa gibi gülüm süyorum . Pekm ez denyosu da uzun zam an benim le ilgilenmediğini

anladı sanırım , “Sen ne düşünüyorsun?” diye bana doğru d ö ­

A

pt

Ben de onu dinleyip, gülüm seye başladım . B ir şeylerden

al

ın

tünün nasıl kalktığını en iyi sen bilirsin. Ses çıkarm a, hiç si­

k

D

ün

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya
75

nüş yaptı. Neden bahsettiklerini bilm ediğim için salak salak

hep unutuyorum , neydi?” diye sordu bana. Bu nasıl küçük

adımı unutuyorsun? Ben her gün senin adım sayıklayıp, sana

basıp dururken, sen benim kalbim i sıkıştırıp, tırnaklarım ın

m ın, ne kadar yiyişm esek de, sevgilisiyim ve ona yılışan k a ­

öldürm ezsen, ben o kaltağı alıp pencereden aşağıya atacağım. Ü stünde zıplayacağım , sonra hoop alacağım körüklü o to b ü ­ sü, içine dolduracağım KSK taraftarlarım , otobüsle onu ezip

kazıyıp, köpeklere yedireceğim . Derin bir nefes aldım ve gülüm sedim . Ardından da, “Bir

için, hatırlam ana lüzum da yok," dedim ve merdivenlerden

K

üç ük

y u karıya çıktım. Sikerim lan ilişkisini de Pekm ezini de. A dam gibi bir ilişki yürüteceğiz diye, elin elektrik direği b a­

cak lı karısının yanında ne küçük düşecekm işim . Çok sinir o l­

d u m , geçtim oturdum m asama. Hemen ardım dan Pekm ez

geldi. Şimdi dedim, “ Ayy neden yaptın böle? Ayıp oldu k ı­

za , aslında o kız çok iyi bir kız bla bla bla?” diyecek kesin.

A

penisim olsaydı, em inim adım ı hatırlardın. Penisim olmadığı

pt

al

pestilini çıkartacağım , sonra o pestili o ra d m tırnaklarım la

ın

rı benim adımı bilmiyor. Allahım , öldür beni şuracıkta. Sen

varm azsın. Allaaaah, ben bu kadar mı ezik biriyim ? O ad a­

k

kenarlarını yem em e sebepken, sen kim sin de benim farkım a

D

vodoo yapm ayı düşünürken, adını koyan anaya babaya küfrü

ün

düşürücü bir şey, bu nasıl bir hakaret, sen kim sin de benim

ya

ca elini Pekm ez’in om zuna atıp, “ Ayy yaa ben senin adım

bakıyordum çocuğun suratına; Bayan Kaltak, yine o kırılası-

Genelde hep böyle oluyor. Bu herifler, kendilerine yavşayan sürtükler için sevgililerine, “Yaa o kız çok iyi bir kız” diy o r­ lar. İyi kız olunca, “ Haa tamam iyi kızsa, sevişebilirsiniz o zaman canım ,” diyeceğim izi mi sanıyorlar, n'apıyorlar?

B öyle yavaş yavaş m asam a yaklaşıyor, ben de kendim i bu “iyi kız” m uhabbetine hazırlam aya çalışıyorum . İpleri k o ­ pardım artık, kıskandığım ı da anlayacaksa anlasın, n ’apiim?!

Geldi iki elini m asam a koydu. Dünyanın en güzel kokusu burnum un dibindeydi. Böyle kafasını iyice yaklaştırdı, g ö z­ leri gözlerim e gelecek şekilde, “Hahahah çok güldüm ya, iyi dedin,” dedi. G özlerim e baktı baktı ve sonra kollarını çekip m asasına gitti. Ve ben orada öldüm , ciddi ciddi bildiğin ö l­ düm.

A llahım ben bu adam ı seviyorum , ne olursun beni bu

K

üç ük

A

pt

al

ın

adam la tez zam anda evlendir, ne oluırrrrrrrrrrr.

â|>Uİ»« b u y ıık d ü n y a n

k

D

ün

ya

B elki yakarım bu evi, k u rtu lu ru m ikim izden

bir ilişkim oldu... Öyle de korkuyorum ki bir şey olacak da ayrılacağız diye. Korkuyorum korkm asına am a psikopat gibi de ayrılacağım ızın hayalini kurup, şıpır şıpır ağlıyorum ... Var

bazen kendi ölüm üm ün hayalini kuruyorum ... Sonra da ö l­ düm diye salya süm ük sabaha kadar ağlıyorum ... Şimdi de

leleri, hikâyeleri falan geçiyor... O kadat güzel gidiyor ki b it­

K

üç ük

mesini istem iyorum o yüzden. P ekm ez'le eskiden yaptığım hiçbir hatayı yapm am ak için götüm ü yırtıyorum . Aşk konu sunda çünkü acayip derecede sapıklaşabiliyorum bazen. H a­

yatım a giren adamı her şeyin m erkezi yapıyorum . Bu da bir süre sonra bana da ona da zarar veriyor. O sırada her şey

m antık çerçevesinde ilerliyorm uş gibi gözükse de, sonradan

78

A

böyle ya Pekm ez’deıı ayrılırsam diye kafam dan ayrılık c ü m ­

pt

al

benim öyle kafayı biraz yem işliğim ... M esela gece yatarken

ın

H ayatım da sanırım ilk defa saygı ve sevgi çerçevesinde

P ucca

k

D

ün

ya

düşününce bildiğin hastalıklı insan davranışı sergilediğim i fark ediyorum . İnsan ev yakar mı sevgilisi onunla ilgilensin diye! Onu bile yaptım düşün artık.

Okul yeni bitm iş, hayatım ın iş olarak bana gelen en ballı fırsatını osuruktan bir söz yüzüğü1 için bırakıp başka şehre gitmişim ... D epresyonun bokuna çıkarıyorum resm en, bir ta ­ ne bile arkadaşım , konuştuğum insan yok. İşe başlaya­

lı çok olm am ış, bir türlü adapte olam ıyorum . Sevgilim beni aram ıyor, sorm uyor. Sik gibi kalm ışım ortada, bir evim var, eşya az, evin içinde sadece ağlıyorum ... Telefonum bir kere bile çalm ıyor. Fonda da Ö zlem T ekin’den “Belki yakarım bu evi, kurtulurum ikim izden, belki yıkarım gider, ne kaldı h i­ kâyem izden?” şarkısı. Sen kalk, elin herifi seni dizinin dibin­ de istiyor diye, her şeyi es geç, gel. A dam seni aram asın, sa­

mişim ben, sıçarım dem işim sözüne de, yüzüğüne de, beni siklem eyen herife de, işine de, yakarım lan dedim bu evi!

perdenin altından yaktım çakm ağı, kapıyı çektim gittim... A klım ca işve anıları yakıp gidiyorum , “bir iz kalm asın bu aşktan” gibisinden. Böyle arabesk haldeyim , asansörden in ­

K

üç ük

dim, “Ulan m üstakil evde mi yaşıyorsun? On dön k a t­ lı bir apartman! Ç atır çatır yakacağım bok yoluna insanları”

diye paldır küldür çıktım yukarı. Perde ve yanındaki koltuk
1 O su ru k tan söz yüzü ğ ü : E rk eğ in “ B u k ız k ah rım ı ço k çek ti, ev le n m ek gibi bir n i­ y etim y ok am a sev in sin g arib im en a zın d an ” ; k ız ın ise “O ff tam da ay rılacak k en , se­ v iy o r lan ben i bu, bari b ü tü n ö m rü m ü ad ay ay ım . C an ım ya b ak san a sö z bile taktı b a­

n a ” d iyerek tak tığ ı y ü zük.

A

pt

Bırakıp giderim kendi evime. Attım çantam a iki kot, bir bot,

al

ın

na köpek çeksin! D eğer mi be PuCCa dedim! B ir gaza g e l­

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

k

D

ün

ya

alev almış, söndürdüm hemen. Yoruldum tabii. Dedim azıcık uyuyayım, sabah terk ederim bu kenti. Gece bir uyandım, her

den, attım kendimi evden. Bütün apartman ayaklanmış, itfai­

gözümün

önünde

yanıyor!

İnsanlar

da

rinde bir parça kalmış. O da yavaş yavaş yana yana büyük bir

hibi, sevgilim, apartmandakiler piknik tüpümü suçladı. Özür

dim 0 “Ben bir psikopatım, sevgilimi terk edecektim, bari ha­ valı terk edeyim diye evi yaktım,” diyemezdim ya.

K

üç ük

80

A

pt

al

ın

dilerim minik tüpüm, her şey üstüne kaldı ama ne yapabilir­

P u cca

verdim, “Küçük tüp yüzünden” dedim. Bütün herkes; ev sa­

k

yangın çıkartmış. Yangın söndükten sonra karakolda ifade

D

li ediyor. Meğer ben ilk perdeyi yaktığımda, koltuğun sünge­

ün
beni

ye gelmiş, herkes yangını söndürmeye çalışıyor, her şeyim te se l­

ya
1

ki! Bütün ev yanıyor! MacGyver gibi geçtim alevlerin için­

taraf kıpkırmızı, kalkamıyorum yerimden, öyle bir baskı var

B u ld u ğ u m u n u m d u ğ u m d an daha değerli olması

Lisede falan hani, “Yaa benim sevgilim beni çok seviyo, bana dokuıım uyo hiç, sevişm iyoruz,” diyen kızlar vardı ya.

saklarının canını çıkartıp, bekâretleri kabak gibi yerinde d u ­

Çünkü o hem en öyle etiketlediği için, m illetin de kendisini etiketlem esini istemez. O sebeple paso, “Ayy ben sevişmem,

kim se inandıram az bıi m uhabbeti,” derdim , ta ki şu ana k a ­

K

üç ük

dar. Biri bana aranız nasıl diye sorsa, “Çok seviyoruz b irb i­ rimizi, ama sevişm iyoruz,” diye cevap veririm. Abi biz sevişm iyoruz yaa, bildiğin sevişm e denen olay

yok. Sabah akşam , bir bok yeme umuduyla, her yanımı tavuk

gibi bırakıyorum . Hayır, bir de öyle ki tüycüklerim kısacık­ ken ağdayla alam adığım dan, paso basıyorum jileti. Babamın

A

göm üşm em ” diye ayak yaparlar. “ Kusura bakm asın da, bana

pt

al

ran kızlar. Bir de seviştiğini söylerse, sanki orospu olacak.

ın

Oysa işin aslı; her köşe başında, boş ev bulduklarında, bağır­

k

D
k 'ı vu k « iptalin b u v u k d ü n y a s ı «l

ün

ya

suratı gibi oluverecek yakında, ondan korkuyorum . Geçen

da uzasın, adam gibi ağda yapm am lazım diyerek, m innak

lım, özledim ,” falan dedi. Ben de çıktım öyle, nasıl olsa ç ıp ­

gidelim ,” dedi. “Aha," dedim , “sıçtın PuCCa! A ylardır b e k ­

lük kız tripleri oluyor. Tabii bu ayak bir işe yaramadı. En son

arkasından “O ff PuCCa o f f ’ diye kafam ı duvara vuruyor­ dum.

annesi açtı kapıyı. Ayyy! Ev derken, em m e göm m eden b ah ­ setm em iş çocuk, gayet anam la tanıştırayım dem iş m eğer. A l­

Bilseydim böyle olacağını, bir kek, bir börek yapardım , g ö ­ züne girerdim kadının. Gayet şirin bir annesi var. Acayip de cana yakın falan, am a ben nasıl kasılıyorum . Bir de kardeşi

K

üç ük

var. Evlerini dolaştırdı Pekmez. Bizim evin dört katı falan bir ev. Tuvaletleri bizim salon kadar. Neyse; başkasının evinde değil iş, götüm ü koltuktan bile

kaldıram ıyorum resmen. Zaten böyle suratım da yapm acık bir gülüm seyiş, her boka sırıtır vaziyetteyim . Konuşm alarım , üç

82

A

pt

lahım ben nasıl utandım. Utanm ayı siktir et, hazır değildim.

al

ın

Kapıyı çaldı. Lan biz beraber olacağız diye düşünürken,

apartm anın m erdivenlerinden yukarı çıkıyorduk ve ben, onun


Pucca

?Ayy yok gitm eyelim ,” falan diyorum , ama bildiğin on d ö rt­

k

lediğin zaman bu zaman, bunda da sen m üsait değilsin.”

D

lak görm ez beni diye. A llah ’ın işi işte, çocuk arabada "Bize

ün

m innak bıraktım olayı. Am a aradı beni bu, “Bir şeyler yapa­

ya

ceğim , her gün de babam dan çok tıraş oluyorum , bırakayım

hafta sonu buluşm ayacaktık. Ben de nasıl olsa onu görm eye­

O noktada ben salata yapm ayı unuttum . am a sala­ ın Bü İçim den de. sanki hiç y e ­ D ki geçti içeri. A m a gel gör ki hiç istem iyorum . ağzım kulaklarım da. dom atesle falan yapılıyor. sa ­ kin ol diyerek aldım dom atesi. Kadına sam im i d av - . G itm em gerek diyerek. “Ayy ben çok güzel yem ek y ap a­ rım . P ekm ez’e yakın davran- için m utfağa geçti. “ ‘Y ok’ desin Allaam . Babam yiyor garibim . “Yardım m m edeyim m m m iiii?” diye sor­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 83 ransam mı kestirem iyorum derken. salatalığı. N ’olur bi bok yaptırm asın. marulu. onu da yer. Bir silkelendim . K üç ük Şey kızlar var ya hani. On iki y a­ şından beri sürekli yem ek yaptığım halde. O yüzden de onun beğendiği şeyleri kıstas a la ­ A pt al lata yap PuCCa diye kafam da bir şeyler dolanıyor. B ir iki dakika kan beynim e g it­ medi sanırım. hatta “Ohh iyi pacak bir şey yok.” diyorum. Yalnız y a ­ ün yalak suratım la. S a ­ ta yapm ayı resm en unuttum. ‘Git içeri kızım . Haa işte hiç onlardan biri olam adım . düşündüm : Salata salata. iki kekeleyerek. o mam gerek. Sonra o tu r­ dum. olur m u!’ yü mek yapan karı görm em işim gibi bir mutlu bir şen şekilde k elim apış aram hizasında. Ya da yaptığım şeye güvenem em . Am a sanırım m eşgule attı num arayı kadın ve direkt “Salatayı y a ­ pabilirsin” dedi.” diyen.” diye geçiriyorum . benim de ardından geçip. girdim m utfağa. “Ehehe yardım edim m iiiii?” sorusunu sordum. çenem ağrıdı sırıtm aktan. kim senin evinde yem ek yapam am . ne yapsın? Adam ın önüne koy ekm ek peynir.yaşında bir beyin özürlü edasında. Bu işin kuralı. kendim e geldim. annesi yem ek yapm ak sı sam mı davranm asam mı bilm iyorum . desin.

. kaçalım . ben onunla evlendiğim izin hayallerini kuruyordum. hadi bir kıyak yap dua ederken.' y< rnedirı daha hiç. “Aİl«ı. ben balkonda masa h a­ A Dünyada seksi erkek davranışlarından en iyisi ne diye pt nu. O salatayı her kesişindi. bomba patlasın. k en a­ rına mı koyayım . Allahını. ayy ya büyük seviyorlarsa.b ı/ın ı olsun. “Sen benim sala» im. Sen ki koca okyanusu ikiye ayırttırdın. Bir de ah tarafı salata y an i. seni çok seviyorum .” İşte böyle saçma sapan Bü nırım . Kız kıza toplanm alarda da ezik gibi dururum. ne bilim ebabil kuşlarına taş toprak attırdın. bir şey yap. K üç ük sursalar. yeni eşyalar lalan alırım buraya. anasını göndeririz küçük bir eve. D om atesi nasıl doğram am gerektiğini kendi kendim e dünya­ nın en büyük sorunu haline getirm işken. kurtar yü yapm a işinden kurtulayım .” dedi. Herkes mı.ı. valla çok iyisin. arkamı dönüp. içine limon sıksam mı. yanım a geldi ve elim den bıçağı alıp.. kim se ölm esin! Am a bir doğal afet. kaçm ak zorunda kalalım . lütfen kurun bcııi şu olaydan. bak ben yapayım bu­ sa da.mam. ya kim se yem ezse telaşı yaşarım . ben acaba bunları küçük doğrasam . o ff kötü mü oldu. ben şu salata D ün ya sı neyi nasıl yapacağını bilir. O nasıl g ü ­ zel bir görüntüydü öyle. “eşofm anlı yemek yapan eık ek ’’ derini.m çok lenkyuu. Pekine/. Bu dediği şeyi k -fam hemen bel altı olarak alg ıla- al ın bana. deprem olsun.” deyip nfurdunı oradaki sandalyeye. o hep yem eklerim izi yapar. “ Bu e*. Haa belirtm em e gerek yok sa ­ beni şu durum dan. bişi o l­ k yordum : “Allahım . Bunda da aynı öyle oldu. içten içe de dua e d i­ sun.

anası gelecek dur bir bakayım k u ç u k a p t a lı n buyul. Y ani sevişm ek A pt Ama şey hoşum a gitti. Haa bir de ya kokuyorsa ağzım diye d ü ­ D ün ya sı mesul düşüncelere dalm ıştım . PUS oynadık. Son öpüşm ede eli m ememe de kaydı. Salak salak gülüyorum falan.d m Bü muş olabilir m iyim falan gibi salak salak şeyleri düşünürken. am a bir yandan da anası ya da kardeşi içeri girerse diye çocuktan sonra ilk öpüştüğüm adam olacak. gayet normal bir oğleıı geçirdik.” diye mutlu /ırlayıverin. direkt kafam da karı kocayız imajı var. “M asayı bi h a - .” dedi. ■ bir sene bu günün rtk K tıs ın a . Sonra Pekm ez belim den tuttu beni. Böyle g ö ­ züm ün içine bakıyor. M ememi y. Öpüşm eyi unut­ hoop benim ait dudak onun dudaklarının arasına yerleşiver­ di. Sonra annesi. am a nasıl m utluyum . ben bi aşağıya incem . dudakları da am m a soğuk falan derken. iki yanağım dan tuttu. üç ük orada da iki defa öpüştük. Ardından odasına geçtik bunun. onları öpün b ı- •’ uğurlu olsun. Bir de iki çocuk yaparım ohh m issss. h a y ır- yü şünüyorum . H içbir şey anlam adım öpüştüğüm üzden.!:.zırlarım.. yemek talan yedik. i'aklı beni. için ilk adımımızı attık. Sonra anası geldi. böyle bir alt bir üst kapının oraya.. İlk öpüşm em iz olacak ve benim A nkara’daki k de telaş ediyorum . b a ­ ti bizim öpüşm e. Dilimi devreye soksam oha der mi. al ın şeklinde mi devam edeceğiz. Beraber tabakları lalan yerleştiriyoruz.u»\un . Ö pecek sonunda falan diye seviniyo ­ rum. iyice çekti kendine.

planlarım a göre. gelecek y a /a kadar evlenm em gerek. sonra hooop çocuk. b e n d e n ö te . bu sözleri söyledi. “Need for speed” oynarken ben P ekm ez’e turu b in d i­ gırgırına. ama P ek m ez’le her şey çok güzel gidiyor. Bugün bana “Seninle e v ­ nında bu kadar rahat değilim ben! Çok şanslı bir herifim . Bu çocuk ­ la cvienm ek istiyorum . İki sene sevişm e. izlem e odasında oyun oynayarak geçiyor.” dedi. M utlu rnııyımı? Hayır! Sürekli ben kazanıyorum .B ir b e n var ki b e n i m iç im d e . ben de ortak noktalarım ız v ar­ K üç ük mış gibisinden kendim i oyun hastası gösterdim . evliliğin boku­ nu çıkarm a. al ın lenm ek için bütün varımı yoğum u veririm. Çocuk PC oyunları delisi. ama olsun. oynaşm a. Bütün b u ­ luşm alarım ız. m aksat m uhabbet olsun diye söyledi biliyorum . Oyunun gazıyla heyecana geldi. A llahım nazarlardan koru falan bir şeyler yap. Hiç kim senin y a ­ Bü yü k D ün ya sı b e n d e n ziyade . Şu dünyaya geliş amacım A pt rince.

Ç ocukken de şim di de annelerin kızları için düşündüğü “iyi arkadaş özelliklerini” taşım ıyorum zaten. b ö y ­ le sürekli elleri üstlerinde sanki. biliyorum ki m em elerim sarktığı z^man kariyerim de . Afakanlar basıyor biri annesiyle yanım dayken. yine ben m anyaklaştım ve ilk bulduğum adamı k o ­ cam vasfına soktum. arkadaşla­ rım ın da annelerini sevmem. Tek k e n ­ di çocukları m ükem m elm iş gibi. sana saçılan tohum lardan insan yapmak. her an hızlarım yoldan çıkartabilecek gibi duran biriydim. Göztepe sahilinde kocam an ev. am an da am an diye. a n ­ D r lıtlly ün l* ı. başka bir şey için gelm em işsin dünyaya. şu bayatın tek anlam ı. ders çalışm ayan ama yine de bir şekilde yırtan. Anneler tarafından asla eve sokulam ayacak bir kızdım yani. i |» a l ı ı ı b u jr ı. uzakta bir y er­ leri hiç sevm iyorum . bel altı espriler yapan. Sonradan baktım . dünyanın en harika yaratı­ A pt al ın Bü lerde.. Çok garip geliyorlar bana. bir ara çok hevesliydim .¡ ıl . Yani bütün arkadaşlarım ın anneleri m ut­ K üç ük laka bir defa da olsa “O kızla görüşm e!” dem işlerdir benim için. Lisedeyken A lsancak’ta sabahlayan. Sadece sevgililerim in değil.. Öyle kariyer yapayım gibi bir derdim bitecek. Ya tam am annesi dünya tatlısı olabilir ama ben anne­ yü nesini o evden çıkartırız. böyle kadın gitsin diye gözünün içine bakıyorum . Ya da aşk gözümü kör etti.zaten sadece evlenm ek. ya 87 sı yok. K a­ k Evlensek nasıl olacak diye hayaller kurup duruyorum .. Hem eskidendi öyle şeyler. rı ne yapsın orayı? Ona küçük bir ev tutarız. her şeyi çok bilmiş tavırları falan. bir şeyler olayım . B ir de kıskanıyorum ana-kız ana-oğul muhabetlerini.

em besil kızlarını övüp beni aşağılar­ sin bizim kız suçludur. Her şeyi kafasına takıp büyütenlerden de değildir inşallah. “Anneniz doğurm uş sizi sokağa atmış. Suratım a baka ması gerek. Umuyorum P ek m ez’in annesi de bu durumu sakince karşılayıp ayrı eve çıkar. O günlerden kalan bir şeyle.. sıçar gibi doğurdukları salak çocuklarını benden korum ak için her türlü yaram a tuz basarlardı. A llah ’ın ayısı! İçten pazarlıklı değildir umarım. hobereyy bekle beni kabarık F ran ­ sız güpürüyle yapılm ış gelinliğim! A pt al ın Bü nacağına. Ama hazır yeri gelm işken.. ceset yemiş gibi gaz sa ­ K üç ük lardı ortalığa. senin gibi değil o! Baban karı kız peşinde d o la ­ bize olan oluyor!” diye söylenirlerdi. Eğer bunlar da tam am sa. D ilerim koruyup kollayıcıdır. babam benim için “K e ­ . Ayy sanki yarın evlenecekm işiz gibi heyecanlandım . K ızım la konuşm a bir daha. kendi çocuklarım aklam ak nirden avuçlarım ı kanattım bu yüzden. Eski sevgilim denen hayvan oğlu hayvan. biraz dayak atsın size! Bu ne ya millet doğuruyor yü büyüm üşsünüz. başkalarının anneleri benim için hep bir tehlike unsu­ ru oldu. sarıp sarm alayıcıdır. sonradan farklı bir insan olarak çıkm az karşım a umarım.” derdi ve veli toplantılarında gıkını çıkarm azdı. Ama o anneler gelip. Ve öyle acım asız olurlardı ki. Kaç kez disiplin kurulunda s i­ ya sı lardı. Okulda bir olay olduğu zaman. onun ders ça lış­ k baka. M esela sanki hiç osurm az gibi geliyor.ğına sahiplerm iş gibi. Ne bile­ yim. böyle başıboş D ün için beni daha da batırırlardı. kafam ı kurcalayan bazı sorunları da bir irdeleyeyim.

is ­ tediğim an. Savaş film lerini sevm ediğim i duyunca.Hoş o daha çok şoke olacak. yüzüm ü istediğim zam an kızartabilm e. Bü Tek am acım ın çocuk ve evlilik olduğunu duyunca. k Baklava yapam adığım ı öğrenince. kaçacak. PC oyun C D 'lerini kafasında kınnca. y ü ­ zümü kızartıyorum (A llah’ın bana verdiği. bozulacak. kusacak. Selülitlerim i g örün­ ce. en işime yarayan özellikler: Bir. kafasını duvardan duvara vuracak. şaşıracak. Giilben Ergen şarkılarında ağladığım ı görünce. istediğim yerde hüngür hüngür ağlayabilm e). Yanında biri ayıp bir şey söylediğinde. iki. salak numarası . M akyajsız D ün ya sı ca. gerçek “ben” ile karşılaşın­ yapıp. F u t­ bolu sevm ediğim i öğrenince. Oysa bir m ilyondan fazla bel altı fıkra biliyorum ve erkekle­ ri bile utandıran küfürleri nefes alm adan sıralayabilirim . tırsacak. aptal aptal bakıyorum . Bunları belli etm eden o nikâhı kıydırtm ak için çoookk ç a ­ lışmam gerekecek puufffü! K üç ük A pt al ın tu ç ı i k a p t a lı n b u v u k d ü -va. ağlayacak. dum ur olacak. yü görünce. Sonra açıklayınca durum u.

ve ben her ay bu işkenceyi çekiyorum ! Keşke işyerleri regl dönem lerinde izin verse bize. hâlâ da alışam adım şu ağrıya! A yyv. “ Sana n eee bcaaaa” diye tekme tokat girişebilirim. Bilim in kadınlardan nefret ettiğini falan düşünüyorum . ak lım a ilk kanam am geldi. Pekm ez gibi bir çocuğa bile bas bas bağırabili­ yorum. biri bana ne yapıyorsun diye sorsa. Ancak pt al Şu an. regl sancıları içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyorum ın sızlar! Bize gelince. içi su dolu göbeğim . Ö yle sinirli oluyorum ki. E r- A mi içim e sokup yum urtalıklarım ı sıkmak istiyorum. Yıllardır her ay aynı işkenceyi çekiyorum . narkoz yem iş gibi şişen suratım la geçiriyorum. O kadar ağrı çekiyorum ki eli­ öyle geçecek sanki ağrı.E rg e n lik d önem i Şu sıçtığım ın bilim adam ları her boka çare buldu. Ayın bir haftasını beş kiloya dönü­ K üç ük şen m em elerim . hâlâ kanatlı O rkid’in devrim inı yaşıyo­ Bü yü k D ün ya sı . ama regl henüz yerinde duruyor! Işınlanm ayı buldunuz lan A llah­ ruz.

Başım döndü bir anda ve yere düştüm. bir daha ağlıyordum . A pt yordum. tüy ve bicik büyüm esi olarak b ili­ sın. gene ağlam aya başlıyordum .” yü “Iyykk pislik gibi bişi.” dem em işti. tuvalete bir girdim. “PuCCa yavrum.” “Ehehehe ben de salata tabağı koydum dün. Aynaya bakıyordum . Külotumu indiri­ K üç ük yordum . ağ gibi olup ta ­ k D 4* a p t a l ı n iu ı^ ıı k tlu jı> A ün ya sı falan b ahsediyordu.” kılır oraya. Bir türlü ayağa kalkamıyordum. Herkes âdet olm aktan lı bir şekilde anlatm ıyordu. Evde de kimse yoktu.genliğe yeni adım atm ak üzereydim. kan ağlayacak­ al ın leyen benim) Bü “Senin m em elerin büyüm üş azcık. Hiç kim se bana. kâse kadar olacakm ış.” (Bunu söy­ “Geri zekâlı m ısın? Şukufe Abla gibi biciklerin yere iner. A ğlayarak çıktım oradan. anam ınm kilodum batm ıştı. am a kim se bu işi bana a y rın tı­ . “Ergenliğe giren kızların koltuk altlarında kıllar çıkar­ m ış. Kakanı yaparken. Sonra sürünerek telefonun oraya doğru gittim ve babanıı ara­ dım. T avana bakarak kendim e gelm eyi bekledim.” “ İnanm ıy oru m m m m m .” Ergenliği sadece kıl.” “Sen ne diyosun? M incoda bile çıkıyom uş. Bir gün.” “ Benim üç tane çıktı.” “Ö örrkkkk orda kıl mı olur bee.” “A nnem kâse koydu oraya. erkek gibi aynı. okuldan eve gelince.

başım dönüyo... Korkm a sakın. bana böyle gelgitler oluyom uş. gözlerim görm üyoo. böhüüü ben kanserim . sızlaştım. “ Bluğ çağındayım . bir dakika dur bekle. ped parasının on katı fazla para alıyordum. Orkid alacağım deyip. hatta bir tanesi kızlık k D ün ya sı “Nasıl kansersin?!?! Nereden çıkardın bunu?? Ne o l­ ..... odam a gidip Kom dinlem em lazım .. O giin en azından on beş zarına kadar anlattı. Ö lcem m .“ Baba.” dedi ve sonra babam ın işyerindeki bütün kadınlar o la ­ yı anlatm ak için beni telefonla aradı. Sonra o yaşta saçlarımı sarıya boyattım .. “Sancım var. O eteğin üzerine de bir sürü rozet takıyordum ve şu a n ­ da bundan inanılm az derecede utanıyorum am a topuklu bot­ A pt üstüm e gelirsen okulu bırakır. Adam fıttınyordu. tehdit ettim. şeyy haha. öıtm enim iz sö led i. hem en kam ım ı tutup Bü Bir süre babam ın yüzüne bakm aya çok utandım. genç kız o l­ d u .. Sarı saçlarım a tam alıştı. çok akm ış hem de. kapatıyorum tele­ fonu. yapam am .” “H ım m . babam kıyam eti koparttı." du???” “B aba ayıpçıl yerim den kan akmış.” diye al ın “ Kızım m asayı topla” dediğinde ise. Benim küçük kızım . Üstüme K üç ük gelme. uyuşturucuya başlarım . sonra a r- yü kadından regl m uhabbetini dinledim.” diyordum . şu anda da bi gelgit yaşıyorum .” dedim. Sonra biraz daha büyüdüm ve okul eteğim artık diz kapağım dan bir karış yukarıda olm aya b aş­ ladı.. ben tarz değiştirip m a­ vi siyah yaptım. “Regl dönem indeydim . Ne zam an babam dan para isteyecek olsam .

Babam oturup bize böyle şeyleri anlatm ıyordu. A m a ne yapalım işte. İlk ağda deneyim im de. Onun annesi evde hep yapıyordu ve deneyim liydi. İkincisinde. onu nasıl kullanacağım ı ö ğ lenıııeın gerektiğini kavradım. Kvdeki en büyük kızdım. deri bilek­ likler ile değil de daha tini mini altın bir kolyeyle ve dudak­ larım da parlatıcıyla okula gitm eye başladım . Babanım suratı yara bere için­ K üç ük de kalınca. bilekliklerim ve si­ lıklı üç beş tane kız topluyorduın. kâh Yıldız Tilbe arasında oynayıp dururken. etek boyu aynı. ya sı yah göz kalem im vardı hep.larla okula gidiyordum . Sonra ben ne olsam . a ğ ­ da gibi bir sorunum da oluşm aya başladı. Bir de böyle yanım a ucube k ı­ . Ardından mavi siyah göm leğim in ilk üç düğm esi açık. Gitti bir güzel pişirdi o A pt al ın Bü di düşününce. Yanımdaki Böyle kişiliksizce bir kim lik bunalım ı yaşıyordum . belki bacaklarım daki kılları a la ­ madım fakat ağdayı apartm andaki bütün kızlarla afiyetle y e ­ dik. kestane üzerine sarı balyajlar attırınca. Her gün m üdür yardım cısı girişte üstüm dekileri çıkarttırıyordu. Ayy şim ­ tüne diyorum . arkadaşım bu işe gönüllü oldu. kendim e ağda alıp. B a­ caklarım ı ilk defa babam ın jiletiyle almıştım. kendim gibi kızım olsa. çarparım ağzının ü s ­ yü bakımlı am a benden daha çirkin kızlarla gezm eye başladım. D ün saçtan vazgeçip. Deri kolyelerim . Sonra bu olay sadece bacakla kalm adı tabii. kâh Ö z ­ lem Tekin. kim olsam diye düşünürken. biz de o zaman derdim i­ zi acım ızı bu şekilde gösterm işiz. onların karşıt görüşünde olan. k ucubelerden sıkıldığım için.

çünkü o daha d o ­ ğarken depresyondaydı) ve bu durum un herkese fazla ağır geleceğini düşünm üş olacak ki. gitar. o yardım sever arkadaşım ı evden kovdum . K üç ük 14 A pt al duğu bütün kurslara yazdırdı: Bateri. o ya de ortasına tükürüverdi ve sonra şap yapıştırdı m incom a. çarşafı serdi.. elinde ağdayla kovalıyor beni. Odaya girdim . tiyatro. Aldı eline bir güzel ağdasını. İspanyolca. Kalan hayatım kurslarda devam etti. Tuttuğu anda ebemi ağlayarak. İşte ergenlik sürecim de böyle geldi g e ç ti. şak şak şak uzata çeke. kem an. B u ­ sı dedi. b a ­ fark etti (onunki çok çok daha kötü geçti. B ir . beni Allah ne verdiyse bu l­ İngilizce.. S onra­ Öyle böyle her gün garip olaylarla eve gelip giderken. kapıyı kilitledim ve hüngür hüngür ün sana geliyorum . Onu çeker çekm ez. dans. ın Bü bam o yıl kardeşim in de ergenliğe girm ek üzere olduğunu P ucca yü lem eyi öğrendim. beni oturttu önüne ve “Aç bacaklarını. k sında. Ben önde. “Allahhım m m arkada. A m a sancı­ sı inanın hâlâ yum urtalıklarım da. kuaför ablanın hafif eliyle bu işi on dakikada çözüm ­ D sikecek.” raya kadar gayet sakindim .ağdayı.” diye acıyla kaçm aya başladım .

ne oldu ya. hep böyle bahsetsin ondan istiyordum. İşte okuldan hocalardan falan bahsederken. “gerçekten birbirim izi sevdiğim izi sandığım anları”. Öyle özlem işim ki. Bugün öğlen P ekm ez’le yem ek­ Bü yü k k ü ç ü k a p i a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 95 ün ya sı c e v a p la r ın ı d a h i " b i l m i y o r u m ” . yaptığım ız küplerden falan. Yani nasıl desem. A nkara’ya gitm em gibi veya burada K üç ük bu çocukla ne işim var gibi. O A pt A nkara’dakiyle. Sonra bir şeyler anlatm aya başladı kız. bu kız geldi yanım ıza oturdu. am a susm asını istem iyor­ dum. ondan sam im i davran­ teydik. Kalkıp ben bir su alayım deyip. Orada onu sustur­ m am gerektiğinin farkındaydım .K e n d im e so rd u ğ u m so ru la rın Bizim üniversiteden kızın biri kanalda işe başladı. Sonra ben o ra­ al ın m aya lüzum görm em iştim .. olanlardan. “Sizin nişanlandığınızı duym uştum ben da rüyadan uyanır gibi oldum.. okulda bize dair . K ızla okulda hiç m uhabbetim falan yoktu. Ç ok garip bir histi. sanki P e k m ez’i hiç sevm iyorum gibi geldi. o ne yaptı?” dedi.

kadar karm aşık şeyler yaşayınca. kaybeden evin yanındaki boş kilisede kalırdı. ben buna bir kilo pirinç al derdim . “ Arkadan sigaramı versene. ben bunların hepsini unutm u­ şum. Kapım a kiraz kopartıp arabanın arkasına koym uşlar. Yanım da Pekm ez var ve Pekm ez pt al ın Bü yok. hacı yağı gibi kokuyor. sı A klım da sadece kötü şeyler kalmış. “ Beni bırakm a” . Sonra ne bileyim. dal dal güller duruyor. Ö ğ ­ da. Sonra bir yere gittik ve bagajı bir açtım . Yastığım ın altına da m ektup yazıp koymuş. arka tarafa bir döndüm . Hâlâ onları saklıyorum . Bir zam anlar eğleniyorduk biz onunla ya. sen de gel. Kız anlatırken. Bir zam anlar gerçekten mutluydum .” deyince. o anıları unutm uşum ben. her taraf kırmızı gül yaprağı. Batak o y n ar­ gün “Canım kiraz çekti” diye mesaj atmıştım. Bir gece kavga etm iştik ve sabah bir uyanm ıştım ki odanın her tarafına post-it'ler yapış­ K üç ük tırmış. “Sana âşığım ” yazıyor. “İnternet k a fe ’ye gitm em lazım. Sonra bir ün renci eviydi. D lardı. p o ­ şetin içine m utlaka çiçek koyardı. Hepsinde “ Seni seviyorum “. Am a o kadar canım yanm ış ki. Bir Hucc» yü Doğum günüm de. okul y o ­ . bütün arkadaşları güllerin yapraklarını k ağacını söküp getirm işti. A Sonra kendim e geldim . Ama benim haberim bindim arabaya. D ünyanın en mutlu kızı bendim sanırım o sıralarda. Biz eve gelene kadar arkadaşları bizim y ata­ ğı da güllerle donatm ışlar. bildiğin açtık falan ama çok gülüyordum yan ın ­ ya lundan onların evine gidiyorm uşum gibi oldu.” dedi.

biliyorum birbirim izden daha çok n ef­ ret edeceğiz. okulun önünde beni beklem esini özledim . raşmasını özledim . ses tonunu özledim . beni benden daha çok düşünm esini ö zle­ gülüm sediği zam anları özledim . Kızı susturm am gerek diye düşünüp. o zam an yaşanan şeyleri. Bu kadar şeyi biliyorum .eski sevgilim i dinliyor. o hallerini. A pt çen her şeyi bozacak. saatlerce gözlerim e bakm asını ö z le ­ k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü dim. battaniye altına girip.. Dönsem . en sevdiği renk olan laciver­ di özledim .. “N işan m ışan ne bu?” falan diye. beni görünce yü gülüşünü özledim . o günleri yâd etm ek istiyordum . burnum un ucunda sızıya dönüşen hissi ne yapacağımı K üç ük bilmiyorum. O kadar özlem işim ki ona. beni çocuk dim. geceleri bana su getirm esini özledim . üstüm e kalın bir şeyler giym em için u ğ ­ k D ün ya sı dalıyorum. . Sadece eve gidip. am a soluk borum u k e ­ sip. Pekm ez bir peyler söylüyor. A m a uyandığım zaman bana bakan gözlerini özledim. Başlasak. biliyorum açm ayacak ya da açıp kalbim den g e ­ olm ayacak. bir daha beni sevm esini iste­ mek. biliyorum özlediklerim aynı al ın gibi sevm esini özledim . Arasam . “ Ayrıldık . onu ben çok özledim . Ben de yanında m elül m elül anılara bitti ya o!” dedim ve kalktım gittim masadan.. ama hiç duym uyordum . Biliyorum im kânsız o zam anlan geriye getirm ek.

Türkücü C eylan’ı yem işim de hazm edem em işim gibi bir sancı çekiyorum lan durup dururken. hüngür hüngür ağladım resmen. “Yaa eskiden böle bir adamdı. yapacak bir şey yok! O osuruk gibi. böyle sürek­ ğım haldeki gibi. sanki adam kabul edecek.V a r lığ ı n . içim deyken bana 9 8 A pt form atında anlatıp. İki gündür. eskisine dönm eye K üç ük çalışsam . çıkışı sorunlu. O değil de. O adam beni artık istemiyor! Bir zam anlar sev ­ miş olm ası. Yeter al ın li aklım a getire getire. am a belki olur yeniden.” um udunu taşıyor. bütün güzel anılarım ızı bir bir kendim e hikâye yani! Öğlen yem ekte. A m a yine de insan böyle durum larda. N i­ ye öyle bir formata soktuysam kendim i. o çocuk son bıraktı­ Bü P ucca yü k D ün ya sı . y o k lu ğ u n h e r b i r b o k u n b a n a z a ra r İki üç gündür böyle geçm işi düşünüp düşünüp salaklıklar yaptım . nefret ettiğim kişi olarak aklım da kalmalı. elim dekinden olacağım . Hâlâ bu gerçekle y ü zle­ şem iyorum . Ve karar verdim . ömrü boyunca seveceği anlam ına da gelm iyor.

klozetin üstünde yarım saat falan oturuyorum . o derece. “N işan falan bir şeyler anlattı o gün. bir kaşım ı havaya kaldırdım ve sinirli bir şekilde. iyi bok yedin. O gayet soğukkanlı bir biçim de “Neyin olduğunu bilm iyorum ama. O zaman da tabii. ağla. aferin. tutm azsa iki uç devam e d e ­ riz diye. M antıklı olarak düşününce. kalktım ayağa. “Peki” de ve başın en e eğik git. yani gizem K üç ük yarat.” A pt ilişkiyi. P ekm ez’i B ayan K altak çatır çatır yiyor o la­ cak. gözlerinin içine içine bakarak. onunla karşılaşm ak bile istem i­ yorum.” Şimdi üç se ­ çeneğin var karşında: Bir. Bü yü k D ün k ü ç lik a p t a lı n b iiy u k d ü n y a c ı ya 99 sı P ekm ez de anladı. B ir anda soğudum böyle heriften. biliyorum bu buhranın bir sü ­ re sonra geçeceğini. Ne zaman konuşm aya başlasak. İki. o kızın anlattığı şev ­ lerle ilgili olduğuna eminim! Hiç zorlam ayalım bence bu “Halı!” dedim . İki üç . “PuCC a. Pekmez’den olacağım. Sonra ayağa kalktı. bir soluklan. Birinci maddeyi yapayım . ondan beri iyi değil­ sin. B ende bir şım arıklıklar. ayy k en ­ dim den tiksindim . bir destur de. anlaşılmayacak gibi değil çünkü. al ın gülüm süyor falan.” dedi ve böyle film lerdeki gibi arkasını döndü.” dedim kendim e. Sonra ben yine Pekm ez diye öleceğim. Üç. “Hangi kızdan bahsediyorsun sen? N eyinden em insin?” dedim. boku direkt ona at. Ha bire tuvalete g i­ dip. “bir sakin ol. hoop konu geliyor benim eski sevgili­ me.sancı veren “umut” yüzünden. hem en bir suç bul. bir yılışıklıklar. D arlandım yani ondan da. “M alak m alak iş yapm a. gündür hiç konuşm uyoruz.” M erdivenlerin oraya çağırdım P ekm ez’i.

iki g ü n ­ sı Beni hiiç tanım am ışsın. aklım fikrim hep onda. Hepsini geçtim . B ir yandan yü P u cca şan. nişan mişan d iy o r­ ya olup olm adığım ı dahi bilm iyorsun. bir defa bile neyin var d em e­ sun. bir yandan da kolum u çekiştiriyorum . Nasıl ağ lı­ yorum ama. ben hıçkırarak ağladım falan. neyden beri iyi . Çok hayatımı k u rtar­ dı valla o gözyaşları. hastanede yatıyor. Gerçekten teşekkür ederim!!! dür zombi gibi dolanıyordum . Gerçekten sen . yok ilişki diyorsun. yaralı ceylan m odunda bir gün geçirdik. k a ­ dedim ve hızlı hızlı m erdivenlerden yukarı çıktım. bundan sonra bir daha eskiye asla dönüp bakm ayacağım . Herkes biliyor dedim . Bu da yalan. IOO A pt al ın Bü kam dan geliyor. hatta bizi hiç sevm ezdi bile. G e r­ çekten şu yaptığından m idem bulandı. Bu a r­ ağlıyorum .“Haaa buydu yani olayım .. ama çocuk oturup kam uoyu yoklam ası da yapacak değil ya! Am a K üç ük napiim ? Oturup. Tanım adığın gibi. İki gündür kanalda bilm eyen yok! A nneannem kom ada.. Dem ediğin gibi. Ne nişanı ya? İlişki zora gelm iş.” k fam. sen sikim de bile olm ayacaksın” mı deseydim ? İnan bana dürüstlük dediğin şey. şimdi kalkıp bana. Anneannesi tarafından büyütülen kız pozisyonuna geçtim. büyütm edi. Sonra sarıldık m aııldık. ben bile kendim e inandım. “Yaa evet haklısın. En azından bir krizi atlattım. Tabii an ­ neannem kom ada falan da değil. Sen de kalkm ışsın bana. her bokta işe yaramaz. yok n i­ D ün din. Öyle. kolum u falan tutm aya çalışıyor. benim kafa eskisine g it­ ti. Keşke yeniden birleşsek. N eyse boş ver. bilm em neym iş.

ben susuyorum . kader denilen zım bırtıyı böyle ufak oyunlarla aleyhim e kullanm a. bırak elim de avucumda dursun. B ir elleşm e arlık. pt al lışıyor. rica ediyorum .G öğüs u çla rın d an küpe yapacağım kendim e P ekm ez’le aram ız az biraz kötü. öylesine bir anlık histi. bi atayayım şunu. fecii dehşet güzel öpüşüyordu. geldi geçti. N eyse biz yine böyle kantindeyiz. bir tanesini kapaklam ışım . "K öpek gibi âşıktım eski sevgilim e. Ders olsun. O. bu oradan buradan e s ­ ki sevgili muhabbetini açıyor. bitti. Bayan Kaltak o beyaz pantolonuyla bize doğru yaklaşı- A dur aklım a geldi.” diyeceğim . yiyişiyordu. O günden sonra bir daha toparlanam adık gibi. A m a Pekm ez hâlâ bitirm iyor. m uhabbetini açarak aklım a mıh gibi sokm aya ç a ­ cağım . Ben eskiyi düşünm ekten vazgeçtim. hayvan gibi se ­ viyordum . H ayır sonunda dayanam aya­ ın Bü yü k k ııç n k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı IO I D ün ya sı . Bak bir daha kim senin eskisini deşem esin saftirik! A llahım sen de K üç ük ne olur. A rtık höh getirdi bana. Sonra bir b ak ­ tım.

beynini d ağ ıt­ göm üp. Geldi. Benim kalbim sıkıştı orada.” dedim ve tuttum kızın suratım . “Ya bi de klimayı açıyorlar yukarda. göğüs uçlarım baktım. hiç hem de. bu y o l­ ya ben bu kızı paralayacağım . bu A llah’ın kaşarı. Ben böyle hayaller kurup rahatlarken. Son sürat arabada giderken. o kafayı turşu suyuna batırıp. oturdu yanım ıza. şunu çıkarır m ısm ?” deyip. kulağım a top küpe yaptığım ın hayalini kuruyordum ki. Ayy valla . bir baktım . “G özüm ün içine bir şey kaçtı. kızın götüne sokm ak istedim. topuğum u ağzına P ucca yü ni. salak salak bir şeylerden bahse­ nuşm uyor. bendeki işkence planları d a ­ ha da arttı. o bacaklarını ikiye ayırıp. bu mal. m em elerine dikm iş kızın. o iğrenç suratını yapıştırdı P ek ­ m ez’e.yor. arabanın kapısını açıp kızın kafasını asfalta sürtm ek istedim. bir tanesini k o ­ pararak. bu geri zekâlı. Ya hayır bir de benim le hiç k o ­ sı diyor ve o tarantula elleri yine çocuğun üstünde. burun deliklerine parm aklarım ı sokup. S o n ­ K üç ük ra. hem en döndüm P ekm ez’e ün ediyorduk. üstüne yünlü kazak giydirm ek istedim. Sonraaa. Sonra kızı yere yatırıp. P ekm ez’in baktığı yerin kızın m em eleri olduğunu böle o m asayı alıp P ekm ez’in kafasına atarak. Bu sefer. onları koparm ak istedim. Hava soğuk m oğuk bir m uhabbetler lu karı. Ben şoke. Na k söylem em e gerek yok herhalde. “A haha ben ne dedim yaaa? A hahahah ay ben ne dedim ? İh i- yakın bir yere koydu. bu geri zekâlı. m em e uçlarını tırnaklarım la kopartıp. re s­ 10 2 A pt al hihih ben ne dedim ?” dedi ve elini P ekm ez’in apış arasına ın Bü m ak falan istedim.” dedi. açm ış m onçiçi gibi gözleri­ D çıkıyor yaaa. “Ben çıkartırım . Sonra.

zaten kabak gibi belliydi de en azından bize sordular mı yalanlam a ihtiyacına girm eyeceğiz. Pislik. canı yanm ış . gündem değişti. andım olsun burayı onun mezarı y a ­ parım . oyy canım benim. en azından karının ağzına sıçarken bir vasfım olacak. D uym ayan bir kişi kalm ayacak ve o kaltak sağında solunda bir daha olursa. ben de kurtulayım artık!” Aslında bir nevi iyi de oldu. A rtık resm î olarak yü açıkladık k D herkese li olduğum uzu. o da rahatlasın.men tırnağım la gözünün beyazını deştim. K üç ük A pt al ın Bü ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya se v g i­ 10 3 sı ama öyle böyle değil. beter olsun! G özünü ç ı­ kartm adığım a dua etsin! P ekm ez’e de dedim . İyi oldu bu iyi. eski sevgilim out. A ğlayarak tuvalete gitti. Bayan Kaltak D edim artık önüne gelene söyleyeceksin sevgili olduğu­ muzu. B ildiğin deştim sürtüğün. “Şu kızı becer de.

oraya götürdü beni! Hep hayalimdi zaten Sevgililer G ü n ü ’nde böyle bir yemek!!! Tek lokm a yiyem edim . çıktı geldi ve şarap.” dedi. şık lokantalar falan derken. Am a yapmadı.. peynir bile ithaldi. P ekm ez’e. pt al Bütün gün EXPO denilen zım bırtı için uğraşıp durdum . A nlam a­ dığım şey. dört gözle bugüne özel bir şeyler yapsın diye bekledim d urdum .. k afa- A “Sana sürprizim var. Sevgililer G ünü’ydü. EXPO için gazetecilere ve delegelere yem ek veriyor­ muş. cıks. o da ne? A bdullah K üç ük Gül.. Bir telefo­ nunu bekledim .” desem de. “Özel günlerden hoşlanm am ben. ııyykk Sevgililer Günü falan çok dem ode am an. sen adam lara ülkeni tanıtıyorsun. Akşam olunca. Bütün gün arayam am asının sebebi: Çok yoğunm uş. Pekm ez de delegelerle birlikte sem pozyum daydı. Ben tabii direkt hayallere daldım.Y o k b ir şey Bugün. aramadı. ın Bü Pu«:a yü k D ün ya sı .. yem ekte Türk yem eğine dair tek bir lokm a yok. güller.

Tek istediğim terk edip gitm ek orayı. Y a­ . kırgınım ve kıskancım . sanki beni aşağılıyor gibi yü daklarım ı yiyorum . Bizim yerli m uhabirlerle öpüş koklaş. Bu da PuC C a.” Dem ek. “ Neyin var Pucca?” "Y ok bir şey. gülüşm esinde. kıskançlıktan d u ­ D ün ya sı tim ki. Bir kum rucuya gidiyoruz. yani deli gibi tehlikeliyim. çekip dive korkuyorum . bilm em ne televizyonundan bilm em kim. Kızlarla geliyor. bütün gün o kızlarla nasıl eğlenm iş acaba oluyor. yaa hep görüşelim şenle Pekm ezzz. Çok sinirliyim . sinirden köpürüyorum . Ulan birden fark e t­ bancı m uhabirlerle gelsin ‘fine thanks and you ’lar. ama k nim surat beş karış. gitsin ‘haw aryou’lar. Üç kızdan biri ile aynı diyalog: “ Ayy bugün ne eğlendikk. benim se tek derdim .sim kaşıyacak vakti yokm uş bla bla bla. Hem çok sinirliyim . Bu kıskançlık. adam gibi bir şeyler yiyelim diye. “bu da!” B ak senn! B e ­ giderken de kolunu bacağını kırıp gitm ek istiyorum. bütün m uhabir kızlar selam veriyorlar Pekm ez’e. yem eğini ye sen!” A pt “Yok bir şeyim! Sen işine bak!” al ın gitm ek istiyorum hem de gidersem ve arkam dan gelm ezse Bü her konuşm asında.” Beni de tanıştırıyor tabii g e ­ lenle gidenle: “Bu hanım efendi. Sonra sıkıldığım ı anlayıp dışarı çıkıyoruz. “Neyin var Pucca?” Herkes G ü l’ün ağzından çıkacak iki kelime için çırpını­ yor. böyle m idem e şırıngayla hava dolduruyorlarm ış gibi bir his yaratıyor. A ğ ­ K üç ük zımı bıçak açmıyor.

A m a ala ala yusufçuk kolyesi almış. bir de etrafında dolanan her m em eliyi kendine hayran bırakan bir yediği bokları tahm in edip dudaklarım ın içlerini kem iriyo­ rıdaki hayatı fark edip beni ikinci plana atm ası bölüm ü. Bu e r­ keklere kim diyor. hiçbirini de ben alm adım . ne bileyim tek kelim e konuşm asa şey. insan bir defa olsun aram az mı? Sabahtan beri orada k sevgiliyle bir Sevgililer G ü n ü ’nü daha bitirdim . K üç ük 06 A pt al ın insanlarla. D ü n ­ yanın en iğrenç hediyesi bu sanırım: Y usufçuk kolyesi. m anitalarınıza yusufçuk alın diye? Y üzüm beş k anş asık. Evde tonlarca bu kolyeden var. K eş­ ke hiç kız yüzü görm ese. neyse ki onu bugün oradaki kızlardan biriyle gidip alm ıştır em inim. Onu da .H ediye alm am ıştır diye içim den düşündüm . sadece benim m alım olsa. onun d ışa­ P ucca yü bugün. am a kaburga kem iklerim in içinde saklam ak istiyorum onu. İlişkinin en sevm ediğim bölüm ündeyiz işte. K ıskançlık çok kötü bir Bü rum. bana şans getirm esi gereken bir yusufçukla. Ç ok kırıldım D ün ya sı akıl edebilm iş.

Derken. ağzına sıçacağım . hana ayaklarını göstersene. “ PuCCa. pt şöyle yapacağım . En fazla soluk çıkm ıyor. baktım karşım dakinden ses Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 107 ün ya sı . ne nazım naz gibi. sürüm sürüm süründüre­ S abah işe geldiğim de ise. bunun gözler bayık. sesi kısık bir şekilde kulağım a yaklaştı. Hah b e ­ K üç ük nimki de öyle aynı işte! Ç ıkışta bir şeyler yapalım dedik. el m em ede öpüşm eler falan. al ın yarım saat süreyle trip atıyorum . A rabasıyla tenhalar m elihalar m uhabbeti yapıyoruz: Hafiften yüzeysel sevişm e­ ler. “B e b e ii- “Orospunun yem ini penisi görene kadarm ış” diye.A yakların bana biraz cesaret versin S evgililer G ü n ii’ndeki sinir harbim ertesi gün g eç­ ti gitti.. Bir atasözü var ya. artık böyle davranm ayacağım . ceğim dedim . Ne kaprisim kapris gibi.. Gece boyunca içim den kurdum kurdum .” A im m m m m m !” diye kollarına* atladım . hoop hem en kıvm veriyorum .

ama ya çirkinse? Oje bile \o k . bana sorunlu biri gibi davranm a. ‘seni bir eve atayım ’ durum ları görm edim . sen şimdi fetişistsin. am a ya bilm iyorum . Ben de diyordum ki herifte hiç saldırm a potansiyeli sı O haaa şimdi kafam daki soru işaretlerini çözüyorum yavaş . Çirkinm iş de dem edi.Hönk?!? yok. söylediğim e de pişm an etm e!” “ Y ok ondan dem iyorum . ne diyeceğini bilem eyen geri zekâlılar gibi konuşm aya başladım . “Aaa ayağın ne güzelm iş” demedi..” “PuC C a. eli oraya gitm esin diye kıvrım kokm uyor m u diye çekindim . kim se bana. fakat ayağım da spor ayakkabı olduğu için kokuyor m u k kıvrım kıvranıyordun. Kızların ayağı kokm az. öm rüm de böyle anlayışlı birini ya yavaş. Bir de cidden bilm iyorum . o an ayakU .'ttt gözüm e am cam ın oğlunun suratı gibi gözükm eye başiadi. ayakla bi insan ne y ap a r ki?” A “N e kadar garip. K üç ük na benziyorsun oysa.. ileri gitm e hevesi yok. R en ¡en ittirdim ç o ­ cuğun kolunu. Elini bileğim e doğru götürm eye b aş­ D aklım a gelm edi? Nereden aklına gelsin A llah’ın salağı P u C - ün yok! Ne güzel yaa diyordum . ben hiç fetişist görm em iştim . normal insa­ pt al ın Bü kokuyorsa? Benim ayaklarım güzel mi değil mi onun bile yü ladı. Nasıl Ca? B acaklarını alm azken.” “ V ayy canına. çok ilginç yani. hele de kışın o çizm elerin içinde iki büklüm d o ­ laştılar garibanlar. M eğer çocuğum ayaklardan hoşlanıyorm uş. çok ilginç yaa!” “F etişistlik mi bilmiyorum ama çekici geliyor bana.

A pt u öyle bir şey olursa. ayak yaa o sonuçta. A driana Li - dim böyle çıkm asına: O ayaklarım la oynarken. takdir edenler varm ış dem ek ki. sayan. yastığa bile koym adığım ız bir uzvum uz.Gerisini yazıp. ömrü nün sonuna kadar ayaklarım la kalm az umarım . N itekim söndü ve vazgeçti. devam lı çorabın içinde can çekişen. Bazen o kadar çirkin buluyorum ki kendim i. ne kadar beyinsiz olduğum u ispatlam aya­ cuğun şevki sönsün. Bekârlık günle­ al ın olm ayacak. N A SA insan d ı­ Bazen de o kadar güzel buluyorum kı kendim i. ayakkabım ı çıkarm aktan vazgeçsin diye saçmaladım. N eyse onu da s e ­ ven. Eve geldiğim de ilk iş ayaklanm a bakm ak oldu. Küçükken ağzım a aldığım ­ K üç ük da ayağım ı. ç o ­ . cidden amcam ın oğluna benziyorlarm ış. annem kıyam etleri koparırdı. TV izleyebileceğim . sürekli kovalam acalar tında teyydıdıteyy tey y y !!! Y alnız şöyle bir durum var. alıp götürecek diye tırsıyorum. Abuuuu- ri lam am da. Bunları ben nasıl adam ederim ki? B ir yerim de düzgün olsa zaten kına yakacağım . ne bilim yaaü! B ir şey daha diyeceğim . anam hiç çekilm ez bu. herif hep ayaklarının a l­ Bü ma sanki kız kardeşim m iş gibi geliyor! Bir yandan da sevin­ yü şı bir yaratığım diye evi basıp. B ir de ne güzel bir şey. ben m eyve yiyebileceğim . k D ün 10 9 k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı yım! V alla o kadar aptal değilim! Sadece konu değişsin. Sonra norma] d iya­ logum uza devam etlik.

Bugün Pekm ez. Bazen A llah’ın benle dalga geçtiğini falan düşünüyorum . Yine aynı şeyler olursa ya. “Benim le gelir m isin?” dedi am a bu hatayı ben A nkara’ya giderek yapm ıştım zaten.. aşk bok gibi oluyor. O rada işleri hallettim . onu yollasalar bile ben buradayken gitm ez diye böbrülendim . Am a boşuna böbürle­ m ahalle öteye gidecekm iş gibi. kalan her şey tepe taklak düşüyor.. “İki üç haftaya kadar İstan­ b u l’a yeniden dönüyorum . “ Pekm ez İstanbul’a gidiyor” m uhab­ beti vardı. D aha doğrusu.B ir p a r m a k b al s ü r ü y o r s u n ağzım a. Ne zam an aşk güzel olsun. sanki iki ın Bü yü P ucca k D ün ya sı s o n r a tık ıy o r s u n b i b e r l i tu r ş u y u . İlk başlarda Pekm ez bana anlatm adığı için aman dedikodudur dedim . N e zaman işim gücüm iyi gitsin. O ff no A şeyler ayarlasak benim le gelir misin'?*’ dedi. Sana da bir gibi koydu yem in ederim gideceğini bilmek! Ne dem em g e­ K üç ük rektiğini de bilem edim . G ünlerdir kanalda. O ff evlat acısı pt al nip kendim i bir bok zannetm işim .

bir giderse çük Bü ya. “D ilek tut. sonrası m ühim değildir. am a sonuçta babası öldü diye annesini y al­ dönecekm iş.” dedim .. dtıdaklannın kıvrım ına. yanağındaki yara izine. gülüm ­ seyişi.. “Hep yanım da kal. saçlarıyla K üç ük oynarken gözlerini kapatm ası.. Şimdi ise işi bitm iş ve k D ün ya sı le gelirim .. dizlerim de çocuk gibi uysal­ laşm ası. G ördüğüm en güzel yüzdü sanırım . ne yapacağım ı bilm iyorum . al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ın üstüm e. artık A pt kirpiklerinin kıvnm m a. bir acı acı koym a. Kirpiği yanağına düşm üştü.kafam Rus Salatası gibi. kirli sakalına. Ben de ona göre haraket ederdim . neden hep ben binlerinin peşinden savruluyorum ? C evabını bildiğim sorulan sorup canım ı daha çok acıtm am ayı çocukken öğren­ miştim. şaşkın bakışlan. Yüzünü hafızam a iyice işlem ek için.. En güzel yerlerde film biter ya. Neden b ilm i­ yorum .. Ayy bu da “İclal A ydın”vâri bir kelim e oldu. Ee m adem öyle.” dedi. çocuksu m ahzunluğu. Hiç olm adığım kadar huzurluydum . Dün akşam onlardaydım .” dedim . Adam her şeyini halletm iş. Zaten buraya da gitm ek için gelm iş. m untazam dişleri. bir can yanm ası. baştan bana da söyleseydin planlam azdım . am a neden hep birileri için giden ben o lu ­ . desem de za ­ ten bir işe yaram ayacaktı. . yüzündeki her noklaya dokundum. “S enin­ yorum ki? M illet benim için kılını kıpırdatm azken. düğünü İnciraltı’nda yü nız bırakm am ak için buraya gelm işti. yeşil gözlerine. Dizim de yattı. kendim i güvende hissediyordum . O yüzden “Sen k al” burada dem edim .. Gideceğini duyduğum andan beri bir duygusallık çöktü gibi kalçam lan telaşı.

Sonrası yok. b lur’a dönsün sahne. “S ol” dedi. ‘S on’ yazısı y a ­ Sonra sordum “ Hangi yanağın?” diye. öncesi mühim değil.kahram anlar yorulm uştur ve huzur içinde bir “ Son” yazısı m ez dizlerimde. ya sı yazar. Ben eğer bir film olsaydım . H er şey burada bitsin. bu sahnede biterdim: P ek ­ . ellerim saçlarında. am a K üç ük A pt al ın Bü Pucc* yü k D kirpik sağındaydı. TV izlerken. ün zarak.

Kadın olm aktan bazen nefret ediyorum . tencereleri neden yapayım bari dedim. hiç düşünm eden “Ç ocukluğum u” d er- A yıkam adınız. çöp ev olacak burası!” Ben de bugün temizlik pt “A rena ekibi gelse bu eve hakkıdır. gurbete g i­ K üç ük den kocasını beklem eye meyilli Hülya K oçyiğit’e de iyi g e - Ç am aşırları falan yıkarken kullandığım yum uşatıcının kokusu burnum a gelince. Yıldız Tilbe gibi günlerdir cağım ız belli değil.. birden çocukluğum u hatırladım .A ffetm ek.. çöpleri bile atm am ışsınız. hangisi o lu r­ du?” diye sorsalardı. her taraf bok içinde. H em şu içim deki acı çeken. Ne al ın yanık yanık dolanıyorum ! Şurada sevgilim gidecek. babam dün akşam bıd bıd bıd beynim i yedi: biçim kızsınız. onda da evi tem izliyorum . ne o la­ Bü yü k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı k "3 D ün ya sı . B ir hafta sonum var. onunla ilgilenip son günlerim i güzel g e ­ çirm ek isterken. “H ayatından bir bölüm ü çıkartm ak isteseydin.

Evlilik hayatıyla ilgi­ 114 A pt al ın Bü madan. K endim den.. Şimdi de bu yum uşatıcının k o ­ ya am a unutm ayı başaram ıyorum bir türlü. her şeyden o denli nefret ederdim ki. o akılla annem iz de annem iz diye götüm üzü yırtıp. Ve lanet gibi. Sonra olmadı. y a ­ ün karşım a çıkıyor çocukluğum . şehrin B üyükşehir Belediye Başkan A dayı’ydı. kadının yanm a gittik. annem den. bir insan. bir k o ­ sı Nefesim daralıyor aklım a geldikçe. yaşananlardan. bir eşya yüzünden. Tabii bu durum bütün P ucca yü k kokusu benim için sadece gözlerim i dolduran bir şey olm uş- D kokardı. H içbir şeyi anlam ıyor. A nne­ min kocası. B iz de niyeyse. Herkes olacak gözüyle bakıyordu. Ö yle böyle derken. ailem den tiksiniyorum . konuşu­ lanları algılayam ıyordum . babamın kuzeniyle evlenm işti. bütün ailenin birbirine girm esi derken. lavanta Annem babam dan boşandıktan hem en sonra. Affetm eyi öğrenebildim . annem kocasını alarak b aş­ ka şehre taşındı. Annemin evindeyken çarşaflarım ız böyle şadıklarım dan.. O evden. başta tek başım a orada kalıyordum . Bazı şeyleri zaten K üç ük hafızam dan öylesine sildim ki. H a ­ yal meyal hatırlıyorum olanları neredeyse. hiç nefes a l­ sülalede bir şok etkisi yarattı! Lanetlem eler. o çarşaflardan.dim. kocasından. hatırlasam dahi yokm uş gibi davranıyorum . Benim okulum olduğu için. ne bileyim hep bir şekilde kusunu hatırladım . Zaten daha yedi yaşındaydım . küsm eler. o ev bana kâbus evi gibi oldu. ku. Kardeşlerim babaannem in yanındaydılar. çünkü partisi o zam anın en taşaklılanndan biriydi.

O gün yukarıdan tıkırtılar g e l­ diğini fark edip. M erdivenlerden aşağıya inerkenki seslerini duyup hem en dolaptan çıkacak ve m erdivenlerin alt kısm ında bana doğru bakarken. Bir gün bir plan yaptım: Okula g it­ m eyip. Bü yatardı. her gece dua listem belliydi: B ir Sindy bebek evi. Yukarıya K üç ük çıktığını o sesten anlardık. Evim iz dubleks­ ti ve üvey babam ın terlikleri sürekli ses çıkarırdı. büyüyünce film yıldızı olm ak ve üvey babam ın ölmesi. am a neden ne izin verm ezdim . hırsını bizden aldı. büyüm em e de daha çok vardı. aldılar bunu. öldüğünde. İnsanlara kin duym ayı bilm ezdim . A m a plan işlem edi. Bu da ki. Dolabın kıpırdadığını A pt vaş yavaş zehirlediğim i düşünüyordum . Bir civcivim vardı. Aradan bir iki yıl geçince. A m a m aalesef y aşa­ al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın bunu çok yürekten diliyordum. m erdivenlerden çıktı. am a nedense bu adam ın ölm esini istiyordum ve En sonunda bunu kendi başım a yapm aya karar vermiştim. sürekli saçlarımda landırm ak için saçlarım ı kesm iştim . O kadar çok dayak yerdim . odadaki dolapta saklanacaktım . artık Sindy bebek evine ihtiya­ cım kalm am ıştı. ona iyi bakam adım diye kendim i ceza­ yü çedeki suya düşen karıncaları bile tek tek toplayıp ölm eleri­ k Allah üvey babam ın canını hâlâ alm am ıştı? N orm alde b ah ­ D ün ya sı bütün acısını.li olan şeyler karıştırdı ortalığı bir şekilde. Her gün çayına bir çim dik vim atıyordum ve aklım ca onu y a ­ m aya devam ediyordu. Şimdi düşününce dayak değil işkenceym iş onlar. Üvey babam dan öylesine nefret ediyordum ki. kafasına alet kutusunu atacaktım.

” diye ağlam ıştı. kolluklar. üç beş kıyafetini alm aya eve gittim.onlarda. yerler uu. televizyon. H er taraf pıhtılaşm ış kanla sıvanrmsii O duvarları hatırlıyordum . k yiyeceğim i bildiğim için artık vazgeçtim planlarım dan. Bütün her yer kan olm uştu... S alonda ise korkunç bir manvara de karşı karşıya kaldım .ışt.vijvr. yü Pu cca la h ’a bıraktım işimi. bilinci sıfır. akşam kaldığında ¿iv m esi içir. İğrenç dem ce bir kan kokusu evi sarmıştı.«. el izim çıktı diye kafam ı v u n v. K oskoca adam .. an ­ nem le beraber önüm de. A l­ D mış. dalga geçm iş pezevenk benle. hayvan gibi. şapır şupur.»r>.. Ben de var gücüm le evden kaçtım. e e z ı i a m h n - lırdım çoğu kez. O sı kalp krizi geçirdi. geviş getı A pt al ın Bü dım. daha çok dayak Y ıllar sonra ben üniversitede okurken.'itm.•• \.görünce kapağını açtı ve benim le karşılaşınca da korkudan gün akşam altıya kadar hiçbir şey olm am ış gibi arkadaşla­ ğunda pis pis sırıtırken buldum . Akşam yem eği yememek!«. intihar haberini a l­ “Y aşam a şansı yok. ondan habersiz kun'umdaya d o k u n ­ dum diye kum andayı suratım da poryaıamıştı O koltukları hatırlıyordum . B ir de üstüne cazalandır- ün rım la oynadım . onu gene televizyon k oltu­ ya yere yığılıp kalm ıştı. Eve geldiğim de. Bileklerini kesm işti ve kom adaydı. hiçbirinde güzel bir anını vokîu Aniden b e d ­ duam ı hatırlad ım . H astanede görem eyince. N e yapacağım ı bilem edim . O te le ­ ■ K üç ük vizyonu hatırlıyordum . O yem ek yerken beni m asaya oturturur. M eğersem hiçbir şey o lm a­ dı beni (!) Onu öldürm eyi başaram ayınca. O nun y a ­ nında olm ak için apar topar gittim. Annem beni arayıp.

Ç o ­ D ün ya sı Elimi m asaya koyduğum an. .. Ve o zam anlar. b ü y ü k d ü nyası yü cukken her şeyi büyüttüğüm ü zannederdim . de hiçbir şey küçülm üyor sanki! B ir yum uşatıcı kokusu bile K üç ük A pt al küçük ın aptaiııı Bü bazen bütün günüm ü zehir etm eye neden olabiliyor.. artık benim için geçmişti. yaşadıklarım ı geri getirem eyecekti.re getire yem ek yerdi. ölüm ünü her gün dilediğim adam ın yaşam ası için dua ettim. “O ellerini kullanam ayacak hale gel!” diye içimden sayardım. H içbir şey. ölüm bile. Ellerim i m asaya koym am ı yasaklardı. am a büyüyünce k O iyileşti am a benim hâlâ hiçbir yaram iyileşmedi. Allah eğer bir şeylerin cezasını çok son­ radan çıkartıyorsa. Ve iyileşti. cezam bir gece daha uzatılırdı. Orada onu a f­ fettim.

Barı dedim son d a ­ kika aklına gireyim. gitm ekten falan bahsetm edik. Ama son an gelince.. D erken son gün K üç ük geldi çattı. B öylece gezdik. yaka paça tutuştu bende.. “Uzak mesafe ilişkileri bilirsin hiç y ü rü ­ tlH A nim oradan iş buluruz gibi vaatlerde bulunuyordu bana. PES oynadık. şurada yaşarız. Son günlerim izi çok lam adım da. kafasını ütüleyip k en ­ dim i depresyona sokm ayayım dedim. korkutup onu. O ra­ pt tozduk. her aıı senden ay a la b ili­ rim sinyalini vereyim. P ekm ez’in gidişi netlik kazanınca. ın güzel geçirm ek için canla başla uğraştım. Bir de nedense içim den bir ses İstanbul’a geldiğinde böyle yaparız. d a r- Bü l’ıırı'd yü k D ün ya sı . Oturdum bir güzel söyleyeceklerim in provasını yaptım. saldırm adım da. Hâlâ o zam ana kadar gitm eyecek kafasm daydım . sana b e ­ dan buradan iş başvurulan yaptık benim için. Kal dem edim . Sadece al paso “G itm eyeceeekkk” diyip duruyordu.B itti.

t |ı ( . b u ­ K üç ük rada bitsin. am a olm uyor ba?:en”. hadi kendine gel.. ellerini ellerim in içine aldım. t l ı ı > h u v ı k ı l u n y j ı * ı ya sı . bunu biliyorsun. bu da son dakika gitm ekten v a z ­ geçecek falan diye mi düşündüm 'irtık ne yaptım. yapayalnızım . Boşuna d en e­ yerek birbirim izi yıpratm ayalım .” dedim. Gayet de “Tam am peki. A pt sına geçtim . sanki biraz sağa doğru kaykılsana dem işim gibi. bilm iyorum biz ne olacağız?” . o anaç. bütün kısm etlerim i kapadım . ne bok yapacağı­ mı bilm iyorum . Bu da. O soğuk. “D ünyanın sonu değil bu tatlım . yalvarayım mı? İşi gücü bırakıp ben de ardından mı gideyim ? Bunların hepsi kafam dan geçip dururken. Evet evet ayrılm alıyız” . “M esafe girdi­ ğinde araya sürm ez bu ilişki. “Tam am . yem inle bilm iyorum ! B ir jvttim ki eşyalarını falan topluyor. tarifeli hatları araştıralım bir” . “Ben senden ayrılm ak is ­ tem iyorum . sen bana akıl ver. Gitm esin diye Bü yü k D ün ı*9 k u v u L . Salak yaa. Ben bunları söyleyeceğim . “Lütfen ağlam ayı keser m isin!”. Şimdi gel sor bana. Öyle görünce onu kahroldum ya. Ama nato kafa nato mermer! Anlamadı. Güzel bir şey yaşadık. O rada dank etti: Burada piç gibi kalacağım . “B el­ ki de ayrılık ikim iz için de daha iyi.mez. G ülüm seyerek cevabını bekledim. çocuğun k arşı­ boktan bakışlarım la gözlerim i dikerek ona. “Ben istem ez m iydim dizinin dibinde kalayım . bak korkutuyorsun beni” Bütün göt kalkıklığım la sabahın bir körü evlerine gittim.. çocuk gidiyor. o al ın Allahım ne yapm alıyım . “Hem ayrıl­ mak zorunda değiliz ki. kalp krizi geçiriyor num arası yapma. bu sözün anlam ı.” dedi. bu işi yürüteceğine dair bana gaz ver”dir.

Bütün işvesi cilvesi.. “Şakaaa y a p - ya diğim den kaldım öyle mal gibi. Az önceki dediğim e. Ben de ne yapayım . K üç ük »■¿O A pt al ın Bü dibe doğru gidiyorum sanki. Sonra da beni hiç a ra ­ Ne hissetm em gerektiğini bilm iyorum . sı devam etti.. Ve hiç aram ayacak...sen bilirsin. aramadı.” dedi ve götünü dönüp eşyalarını toparlam aya Ç ocuğun odasındayız. Bir kez daha anladım ki hayat yü Bugün aram adı. bana arkasını dönm üş. parasını alana kadar sürü­ yor. sadece boşlukta çok orospu. D gibi eşyalarını toparlam aya devam etti. Gidiyorum bile dem edim . Sonra giren çıkan fark etm iyor. k madı! Dün gece otobüse binm iş olm ası lazım dı. evden ç ık ­ ün içinde bir şeyler arıyor. hiç böyle bir cevap beklem e­ . dolabın tımm m m ehehehe!” desem olm ayacak! O hiçbir şey olm am ış tım gittim. Kim isinden çok zevk a l­ sa da. sonuçta hepsi aynı deliğe giriyor. Kalktım .

karate hareketleri yapıyorsun. o n d a n h e p b öyle b o k o l d u Teoride P ekm ez’i ben terk etm iş olsam da. Biciklerim kayısı k a ­ k u \ « l k J p u h n L n v ı . am a ben farkında bile değildim . l t <1 ın Bü yü k D ün ya sı . A llahım am erikan tıraşı saçları. pratikte terk edildim. Bir yuvarlak içinde kavga ediliyor. İlk terk ed il­ mem. o Almancı K üç ük tavır. Dokunm adan birbirine. onun mahalle versiyo­ nu. hâlâ “Taso o y ­ nayalım m ı?” kafasındaydım . Ç ocuk­ dar olm uştu. Çizgi den çıkan yeniliyor. M ahallenin erkekleri bir oyun bulmuşlardı: “Street Fighter” var ya. ama dokunm ak yasak. Bu çocuk o yaz A lm anya’dan nasıl? Öl desin ölürdüm . fanilayla sokağa ç ık ­ ması falan öldürüyordu beni.H a y a tı m ın m ü z iğ i P o p o ld u . o göz. A birinin akrabası olarak gelm işti. Am a ben nasıl âşıktım ona. A lam an a bir züppe tarafından gerçekleşm işti. pt al luktan ergenliğe geçtiğim yaz tatiliydi. o derece. Şöyle hayatım a giren adam lara baktığım zaman olayların hep bu şekilde geliştiğini görüyorum. O kaş.

Bebe çizgiden . Artık dışarı çıkam azdım . babam Tetris alsm diye. aşk bu! Kim e ne zaman. apartm anın m erdivenlerinden çıkarken. Allahım o nasıl bir utançtı. “m em ele­ yü k D ün ya sı duk. “ P uC - C a ’nın m em eleri çıkm ışşşşş!r’ diyerek.Ben C hun-li’ydim . üç gün banyo tem izlem iştim . “Vik vik” dedi bir de piç. Erkekler beni asla araları ­ Bü eve attım kendim i. çocuğun hevesi kaçmıştı. Ben paso o “Z” harfini yerleştirm eye uğraştım günlerce. ben öleyim orada dedim. Kendim i O rtaçağ’daki cadılar gibi hissettim . Hemen ri var” diye beni yakacaklardı. suratım a bakm ayacaktı. Sırf çocukla yakınlaşabilm ek al ın ben artık m em eleri olan biriydim. bize orada hava basıyordu. ellerim le tutuyordum . Taşıyam ıyordum . O kadar ki. Fark etm ediğim m em elerim sanki yirm i beş kilo olm uşlardı. Gerçi hoş zaten bakm ıyordu. beni itiyordu falan. nasıl olacağı bel­ A pt ris’i vardı. T e t- adına. Taso oynayam azdım . akrobasi hareketlerim i gösteriyordum . Serkan diye bir bebeyle dövüşüyor­ çıkm ıştı. na alm ayacaklardı. Babamın T etris'i aldığı gün. “ A nla­ m ıyor ben anlam ıyor” deyip duruyordu. Alam ancı aşkım . Bildiğin de kerroy- du ha. Yarıl yer yarıl. zincirlerle falan geziyordu. Eve doğru koşm aya başladım . pek bir burnu havadaydı. ama inatla. Sanki insanlar takip edecekler. “Z ” harfinden nefret ettim. Am a olsun. “Ç ıkm adım ben yööeeeee” diye bas bas bağırıyor. Sonra eliyle mem em i bir tuttu. Herkes bir gülm eye başladı. onunla takılıyordu. Bizle beraber­ ken falan hep A lm anca kelim eler araya sıkıştırıyor. am a o kayısılar bana nasıl ağır geliyordu. S ırf o K üç ük Tetris yüzünden.

o bir Sara. Artık insanların yüzüne b ak a mazdım . regl . Her şey bir gel-git içerisindeydi sanki. çıkan N ilüfer şarkılarına a ğ ­ k laktı: B ir taraftan ağlayıp yok olm a isteği. berile aynı yaşlarda olan bir kızın evine gittim. bulaşıkları ben yıkarım . kızcağız kapının önünde oturup. ben bir M usa olabilirdik. kıza sarıldım. Z a ­ yü ma güdüsü. Bütün mahalle ten annem in yanında yaşarken ezik bir çocuktum . al ın Bü m em elerim olduğunu öğrenm işti. Adam mem elerim i fark e t­ mesin diye. Kendi kendim e dedim ki. Benim için hayat bitm işti. Ertesi gün biraz d a­ K üç ük ha kendim e geldim . ağlam a. ama yine de m ahallenin çocukları arası­ na karışacak gücüm yoktu. Neyse nedir hiç bilm iyordum . norm al biri değil­ dim. babamın yanına taşınınca yeni bir hayata başlıyorum diye kendim i to ­ parlam ıştım .” diye y a l­ Akşam babam işten eve geldi. Kardeşim i odaya falan alm ayınca. Kızın m em e­ lerine bir baktım . Üstündeki A pt varm aya başladı. Duygularım allak b u l- lam aya başladım . En yakın arkadaşım kız kardeşim di. Açtım Süper F M ’i. Allahım tek s o ­ runu olan ben değilm işim diyerek. am a o kayısılar da bunu bozmuştu. "A ğlam a lütfen.li olm adığı için. o da sopa gibiydi (hâlâ da sopa gibi). o dönem babam a taşındığım ızdan. çünkü benim m em elerim vardı. onları m uz çorabım la iyice bağlayıp tişörtümü giydim üstüme ve geceyi öyle geçirdim. O yüzden. mem e nasıl çıkar. Popülerliğim gitmişti. diğer taraftan c o ş­ D ün ya sı işte. bizim apartm anda. Ben de ise iki kayısı. Lanet olsun dedim. lan benim kiyle aynılardı. bu odadan hiç dışarıya çıkm ayacağım .

nasıl harika gelirdi. salata kâsesi bastım m em elerim e. atletim in içine çorap koydum . önünde “yes” arkasında “no” yazan tişörtüm. bir gün önce bana varil gelen b icik - pt m anın nasıl bir şey olduğunu m erak ettiğim için. her şeyi bilen biriydi. o geldi. bir kadının göğsü var nime nasıl işlem işse kızın anlattıkları. B ey­ Bü Sonra kız bize. “ A yy. “m em elerin her kapıyı açtığı” hikâyeler a n ­ yü kadar olsunlar. “A aa bakın bunlara kâse koyun. Bir su t­ yenim olm adığı için. ler. k D ün ya sı mi yaşında bir ablası vardı. yok diye intihar etmesi gerektiğini söyledi.” diye bize çorba kâsesi getirdi. K arıda bir basen vardı. alttan da lastikle bağladım . böyle iki m ıncırdı m em elerim izi. y ir­ ederim benim bütün bedenim kadardı.” lattı. A Aynaya bakıyordum . çocuk lan bu diyorum . boncuklardan yaptığım ız çiçekli bilek­ liklerim ve doksan beşlik m em elerim ile artık dışarıya ç ık ­ m aya hazırdım. O. Sonra m em elerle u y u ­ çorap koydum ve onlarla yattım falan. Neyse işte. Hiç yirm i yaşında olacağım ı hayal edem ezdim .iğrenç sutyeni gösterdi bana. eve gidip al ın diye değil. dünya­ nın tekerine çom ak sokmuş. kalktım gittim m utfa­ ğa. En güzel kadınların göğüslerinin olduğunu. “ iki” ile başlayan bir yaşa gelm işti çünkü. erkeklerin aslında göğüslerim izle ilgilendiklerini. Bütün gün kendimi K üç ük gaza getirdim . şimdi gözüm e ufacık gözüküyordu.” dedim . Bir de onun Birgül adında. o “yok ben istem em çorba kâsesi. G ittim çay tabağı bastım . Lam bada eteğim . B irgül’üıı dediklerini de düşündüm . O zam anlar bana y ir­ mi yaş nasıl erişilm ez. yem in . benim için. Birgül Abla. Oysa şimdi yirm i yaşın ­ daysa biri.

O Alm anyalı çocuk benim farkım a v a­ racaktı. O Serkan denen kü hissetm eyecektim .” "K ızım saçm alam a! Soytarı gibi olm uşsun. k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k duııyaı. Kahvaltı yapm ak için m utfağa gittim. Sonra. karşılarına oturup “H ahah çocuksunuz siz” diye gül­ mekti. deli deli iş yapm a. Ü stelik artık Taso ve Street Fighter da oynam ayacaktım onlarla. Alm anyalı bebe yanım a gelip. A ynaya son sın lan sen.İşte şimdi dünyanın en seksi kızıydım. İlk planım . sen g itsene işeee. Bi kere m em elerin var. Öyle bir kendim e güvenim vardı ki. çünkü A lm anyalarda bile benim kadar seksisini g ö r­ müş olam azdı. M us- ti beni görse klibinde oynatırdı. Çocukluğum un içine a n ­ “Naptın kızım kendine? Ç ıkar şu içindekileri. Benim le evlenir m isin?” diyecekti. çok harika­ yü çocuk.” K üç ük "O dana git. adam gibi çıkar o zım bırtıları. Sanane hem yaaaaa. Babam benim le karşılaşınca güldü.” A pt “Ne beeeööo. onlar o y n ar­ ken. Allah kahretsin seni. beni delirtme! O öndeki koca dişini kırarım senin.” “ Öldürcem kendimi o olcak. ç ü n ­ . ergenliğim in içine babam sıçtı zaten. Yonca E v - k D ün ya sı hıyar m em elerim i vıkviklese bile bir sorun olm ayacaktı.” “ Kim sana öğretti bunları? Ne koydun oralarına?” “Oralarım da bişi yok beaaa. "Evet onlar çok cım ik gibisin.” dedim. içimde bişi yok!!!” al ın nem. öldiircem yemin ederim ö l- dürcem . sen çok olgunsun. Allah naap masın seni.» Bü kez baktım “Kızım PuCCa.

Street Fighter oynarken. dondum kaldım . Yaşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. m em elerim in de. Bu aşk da başlam adan b itm iş­ ti işte. O esnada. pusuda babamın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Çorapları atletten çıkardım .” dem esi. Kafam ın içinde bir şarkı çalıy o r­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim .Kalktım gittim odaya. A rdından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı m em leketine dönm üş dün gece. seni d e ­ 126 A pt ardından attığım ız kahkahalar. Başta götüyle güldü. dansa davet oynarken. B irgül’ün D ün ya sı ledim. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la ­ K üç ük m a n a çocuk. bana acı haberi verdi: “Alm anyalı bebe k durdu. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . Pencereden gittiğini görünce.. dokunm aca yasak olm asına rağm en. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. Kadın. “O haa dişe al ın beline değm esi. önce karşı kom şu ile karşılaştım . aynı babam ın tepkisini verdi.” elim le m erdivene oturdum . m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. aynı yerde saklanm ak Bü Yıkıldım . bir defasında beni kaldırm ası. onlar benim silahım dı .. K ader bizi ayırmıştı. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . ben hoop arkasından sokağa çıktım . Sonra k alk ­ tı bana. katır gibi. iki yü Pu eca kardeşi gelerek. bana veda etm eden gitmiş m iydi? B en ne y a ­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? A rtık hayatın bir a n la ­ mı yoktu. benim bu ülkeden. onun üstüne düşm em ve bak. sonra bana bakıp. Çıkarm adım tabii m em elerim i. saklam baç oynarken.

K üç ük A pt al ın Bü yü k iıç u k a p t a lı n LuyuU d ü n y a s ı k 127 D ün ya sı . hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp d u ru r. ne zaman birinden ayrılsam ... Ve o gün bugündür.li gibi bekledim gidenlerdenn”.

. dansa davet oynarken. dokunm aca yasak olm asına rağm en. “Ohaa dişe al ın beline değm esi. onun üstüne düşm em ve bak. bir defasında beni k ald ırm ası. katır gibi. iki yü P ucca kardeşi gelerek. sonra bana bakıp. önce karşı kom şu ile karşılaştım .” elim le m erdivene oturdum . Bu aşk da başlam adan bitm iş­ ti işte. benim bu ülkeden. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . m em elerim in de. bana veda etm eden gitmiş m iydi? Ben ne y a­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? Artık hayatın bir an la­ mı yoktu.” dem esi. aynı yerde saklanm ak Bü Y ikildim .. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. dondum kaldım . aym babam ın tepkisini verdi. Ardından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı durdu. O esnada. saklam baç oynarken. Ç ıkarm adım tabii m em elerim i. B aşta götüyle güldü. B irgül’ün m em leketine dönm üş dün gece. Pencereden gittiğini görünce. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. Sonra k alk ­ tı bana. Y aşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. pusuda babam ın işe gitm esini b ek ­ çünkü. bana acı haberi verdi: “A lm anyalı bebe k D ün ya sı ledim. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la­ K üç ük m a n a çocuk. Street Fighter oynarken. ben hoop arkasından sokağa çıktım . K afam ın içinde bir şarkı çalıyor­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . Kadın. onlar benim silahımdı . Çorapları atletten çıkardım . K ader bizi ayırm ıştı. seni d e - ı? 6 A pt ardından attığım ız kahkahalar.K alktım gittim odaya.

|i gibi bekledim gidenlerdenn” . hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp durur. K üç ük A pt al ın Bü yü k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası k 127 D ün ya sı .. ne zaman birinden ayrılsam. Ve o gün bugündür..

İçim e kaçan İbrah im Tatlıses le Daha yeni boktan bir aşk yüzünden depresyondan çık m ış­ ken. nasıl olacak bunlar? Zaten sabah dokuz akşam sekiz bir işim var. bazı şeyler içinse çok geç. O izinli olduğum gün de kaşım ı bıyığımı mı alayım . deliler gibi. şim di işin yoksa sar başa hikâyeyi. herif kaçtı gitti resm en ya. Bence en boktan yaş yirm i beş. işten çıktıktan sonra. yeni ortam lara girin falan diyorlar m ese­ K üç ük la. sadece bir gün izinliyim . Ayrılık al ın uyum ak. alesef. H aaa za­ A götüm e kaçan ücretleri dışında hiçbir faydaları olm uyor m a ­ pt bazı şeyler için çok erken. O fff tam birini buldum derken. .. sonra hoop uyandığım da. acısına çare olan m addeleri sıralayan C osm o dergilerinin ise. yoksa şarap tadım kurslarında entelektüel ama koltuk altı kıllı kadın seven adam mı araya­ yım? Yeni bir dil öğreneyim desem. böyle çor ç o ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı sesleniyorum sana. fındık kadar olan beynim e bir boku sokam aın yani.. Kursa gidin. Tek istediğim şey cuk sahibi bir hatun olm ak.

benim kaltak arkadaşlarım neleri var neleri yok kendilerine sakladıkları için. anca çer çöpü be ­ nimle tanıştırırlar. Aynı sınıf. Ve benim. Yok sağ olsunlar. m asasına bakıp bakıp ağlıyorum. şu ana kadar da hep öyle oldu zaten. en kolay çözüm . M aalesef ben böyle biriyim. B ir şekilde aynı m ekânı paylaşm ak zorunda olduğum uz kişilere hissettim en derin aşklarım ı. m ala bağlanm ış bir biçim de ortalarda dolanm ak oluyor. Hal böyle olunca. İzm ir’e ilk geldiğim anlarda yaşadıklanm ı tekrar etmeye g ü ­ cüm bu kez yok. A rkadaşların arkadaşlarıyla tanıştırdığı ç o ­ cuklarla takılayım desem . A s­ lında sadece ona da ağlam ıyonım . o da gitti.ten kursların parası da m aaşını kadar olduğundan. klozette oturup h ü n ­ Bü yü k k ü ç ü l a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı 12? D ün ya sı . çok iste­ sem de olm az. aynı işyeri. ‘Bunların gem isinde tuvalet yok. l a m birinden hoşlandım dem iştim . hayatımda hiç yalnız kalm adım . arada ondan önceki için de işe giderken “A yı Yogi ve Ç etesi” çizgi film ini görünce. Âşık olacaksam yakınım da olm alı. A pt ağlıyorum. alm ayayım ben de o n la­ rı. sabahlan gözyaşı içerisinde uyandıktan son­ ra. geceleri cenin pozis­ yonunda yatıp. aynı apartm an. geçen sabah al ın m ez’in yokluğu o kadar çok koyuyor ki. Ağlam a olayını o kadar abarttım ki. İşyerinde zaten P ek- gür hüngür ağlıyorum . ayı da olsa onlar da bir canlı nedeeen hak ettikleri m uam eleyi görm üyorlar? Bunlar K üç ük nereye sıçacaaakkkkk?” diye işe gidene kadar ağladım. Ve yalnız kalm a korkusu yüzünden de. İşte bugünlerde yaptığım tek şey bu. B ir de ben ancak çok yakınım daysa âşık oluyorum .

en azından bunun farkında olduğum sevgili bulm aya karar verdim. ün ama hayatım da biri m utlaka olmalı. sarkıp sarkm adığını kontrol için (eğer kalem yere likten çıkm ış dem ektir). Sonra da. senin m em e artık m em e- ın Bü ğinde. gözüm e iğne batm ası ve yaşlanıp çirkin bir kadın olm ak var. kim sana asılıyor bu aralar? En azından iş at. yalan o işler dem iştim . çivi çiviyi sökmez. “Bu A n ­ A yaşlanm aktan. dik yürekli ve cesur. kırışıklarım ın olmasından. Hem en durum analizi yapm ak için aldım elim e telefonu ve “D üşün PuCC a. hâlâ M adonna gibiler. En büyük korkularım arasında balon şişirmek. ama ben o günü m üm künse asla K üç ük görm eyeyim . kendi ayaklan üzerinde d urabi­ sı dedim. çirkinleşm ekten. hem en radarları açayım dedim . O lm uyor. göğsüm ün altına bir kalem koydum . saç- lann ı değiştirerek geçireceksin.sevgilim olduğu dönem lerde bana yapılan her boka eyvallah len. öm rüm ün kalan zam anını. Bundan önceki ilişkim b itti­ dar bekledikten sonra ne oldu? Babayı aldım! A z Önce üstüm ü değiştirirken. kendim e hem en iki dakikada k için. Ohhh binlerce şükür Rabbim e.” dedim. bütün hayatım a O yüzden bu sefer. pt al düşm ez ve iki etin arasında kalırsa. T athses m odunda. Y oksa direkt İbrahim ya m ıyorum . egonu tatm in et. O kadar tırsıyorum ki Bir gün olacak biliyorum. hayatım da bir erkek yoksa. Yoksa bu depresyonu yem ek yiyip. O ysa gayet güçlü. Eee o k a ­ yü yapm ayı engeller m antığıyla. adam lara m addi yönden ihtiyacı olm ayan bir hatunum . ben adım ata­ . Tecrübeler yeni hatalar D girm iş olan erkekler için ağıt yakarak geçiriyorum .

evde kalm ış. Ç ocuğun okur okum az direkt “keklik yem i yuttu” d iye­ yü ölçelim . Halen kanala gelip giden. şimdi bizim de sponsor olduğum uz futbolla ilgili bir şeyin organizatörlüğü­ nü yapan. Ararsa diyeceklerim i kâğıda karm ayacaksan. hâlâ P ekm ez'in aram am ış olm asıdır.. bu . Bir um utla belki olur dedim ve hoop ço cu ­ k D ün ya sı ki sevgilinin arkadaşı. Ö yle böyle derken bütün gece çocuk­ la m esajlaştık durduk. A pt bile yazdım . hayvanlık etlim . bu e s­ yalnız yaşıyor ve hem en eve gidip düzüşelim ayağına geçe­ cek. lap diye zam anı g eç iriv eriv o m v . V'içlıV a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü tım.kara’da. tartalım . böyle bir karar alm am ın bir nedeni de. yaşlı bir fe\z kurusu olarak uyanm aktan çok korkuyorum . çirkin. bu A ntalya’da. bu da olm ayacaksa. ben gideyim İstanbul'a. ğa işle ilgili olm asına rağm en alâkasız bir şeyden mesaj at­ bileceği bir mesaj yani. Ama kısa sürede K üç ük yap! Zaten anlam ıyorum . Epeydir yalanıp duruyordu peşim de. bunun kulaklarında bir kere kir gördüm . çocuğa bitti dedim. bu ter kokuyordu. bunun parası yok. Ya da bir işaret çak. B ir bok yedim .. yakışıklı bir çocuktu bu. bu evlendi. kum ral. Bu hafta içinde kesin bir buluşm a g er­ Bu arada. A m erika’da büfe işletm iş. Yarın gözüm ü açtığım da.” diye diye bir kişiyi yedeklere aldım. Bu kim acaba? îsm i güzelm iş. biçelim . bu çok çirkin. am a aram adı puşt! Allahım karşım a erkek ç ı­ al ın çekleştireceğiz. ne olur P ek rn e /'i geri yolla. uzun boylu. Bir bakalım .

Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. bindik arabaya. Burayı biliyordum .” dedi. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. Aslında y e m e ğ i gidecektik. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. Bir erkeğin 132 A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığım gösterir. söylem edi. bayılınm . 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. ‘Kontrolcü erkek ’. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. sürekli konuşuyor. En nefret ettiğim sorudur bu. am a hiç girm em iştim . ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. am a sadece ilişkinin başında! Erkek d ed i­ ğin öyle olacak. H içbir şey al ın am a ben geç çıkınca. rar verdik. Bu. adı üstünde. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. ‘E rkek’ işte. “ N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . Bana hiç.

A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. onu aşağılarım. gözlerim açık. Şim di gıcık oldum ya.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. G ecenin başında da aynen böyle yaptım.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. bir anda da. o da ne? “K ılcal dam arlar” . götünü tavan yaparım . bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. bilm ediğim konular hakkında sa ­ atlerce konuşabilirim . burnuna dikkatlice bakınca. dandik bir döner büfesi vardı. Y ok olm uyor. A n ­ lattığı her şeyi.” diyorum .” diyerek. “B aşka yere odaklan. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al ın nunu falan siliyor. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. O kadar çirkin geliyorlar ki. O nda da dersi b i- A pt salağın tekine dönüştü. bu kılcal dam arlar alınm az m ı? B ir tam iri yok m u?” diyorum . Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm am ışsam . K ıpkırm ızı ince çizgiler. bu kez başladı bende bir aşağılama. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. Y a bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . g ö ­ züm gidiyor yine. b u r­ dum . gözüm e bir bir kılcal dam ara dönüştü sanki. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ k üçü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a sı Bü yü batm aya başladı. Em inim . Eğer birinden hoşlanm ışsaın. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. çocuk kocam an k D ün ya sı . “H erif buram buram para kokuyor. L âkin sonra bir şey oldu. bilgiçlik taslarım .

Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. Bana hiç. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. sürekli konuşuyor. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. En nefret ettiğim som dur bu. adı üstünde. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum .B azen çivi çiviyi sök m ü yor. Bir erkeğin 13« A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığını gösterir. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. bindik arabaya. “N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. Hiçbir şey al ın am a ben geç çıkınca. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. ama hiç girm em iştim . A slında y em eğ i gidecektik. ‘E rkek’ işte. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. rar verdik. am a sadece ilişkinin başında! Erkek dedi­ ğin öyle olacak.” dedi. bayılırım . Bu. ‘Kontrolcü erk ek ’. Burayı biliyordum . hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. söylem edi. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P u cca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor .

Şim di gıcık oldum ya. Ya bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . bu kılcal dam arlar alınm az mı? Bir tam iri yok m u?” diyorum.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. bilm ediğim konular hakkında sa­ atlerce konuşabilirim .” diyorum. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nunu falan siliyor. bu kez başladı bende bir aşağılama. “H erif buram buram para kokuyor. Y ok olm uyor. dandik bir döner büfesi vardı. Lâkin sonra bir şey oldu. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. O kadar çirkin geliyorlar ki. O nda da dersi b i­ A pt salağın tekine dönüştü. onu aşağılarım . Az önce prensim olabilir dediğim erkek. A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder.” diyerek. K ıpkırm ızı ince çizgiler. Eğer birinden hoşlanm ışsam . m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. o da ne? “K ılcal dam arlar” . Em inim . Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm aınışsam . bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. çocuk kocam an bir kılcal dam ara dönüştü sanki. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. G ecenin başında da aynen böyle yaptım. A n ­ lattığı her şeyi. gözüm e bir batm aya başladı. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. g ö ­ züm gidiyor yine. gözlerim açık. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. b u r­ dum . bir anda da. burnuna dikkatlice bakınca. “ Başka yere odaklan. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. bilgiçlik taslarım . A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ Bü yü k D ün 133 ya sı . götünü tavan yaparım .

.. düşünün artık!!! G ıcıklık değil m i? G örgüsüz olduğunu da suratına söyledim.” etkileyebiliyorum . B ir ara B ekir C oşkun’u bile savundum . ben alırım ehehehe.le dinlem ediğim için nasıl o kadar lafı bir araya getirdim kendim e şaşırdım. ben de ondan v u ra- cam. En so ­ nunda. Ayy m üm künse ölün siz. bilin ki geri zekâlının tekidir. Halim . el hareketlerim beni bile tiksindirtti. A pt Bunun cevabı çok basit canım . bir num aralı klişeyi pat diye Bü P ucca yü k D ün ya sı . am a onu da sinir etm iş olm aktan büyük bir haz aldım . senin cinsini sadece başta al ın H ah ne diyordum ? Kalktı bu. O rada otururken de ne söylediyse bana. Bir de. Biraz da alkolün etkisiyle. Bu söz tabii ki sadece bana özgü değil. tavrım. gıcık oğlu gıcık bir kız oldum. sevgilim olan erkeğin poposuna gece yatarken. tersini savunm a­ ya başladım . sanki size kızgın iğne batırıyorum !!! A m a bundan böyle. karşım a çıkan on erkekten dokuzunun iltifat için söy­ lediği o sözü söyledi.” diye yavşak yavşak espri yapan heriflerle her kız en azından ta ­ nışm ıştır. Bakalım kaç canlının hayatının içine sıçm ışım ? P opo­ sunda ‘PuC C a’nın M alı’ yazan bir çocukla tanışırsanız. bedenen az kullanılm ış. Sonra benden olabildiğince kaçıyorsunuz. beyin olarak çökertilm iş bir bünyeye sahip bir insan evladıdır. hayatının bir dönem inde yalnız olan her kız bu lafı duym uş­ tur. o boğalara K üç ük m ühür mü ney işte ondan vuruyorlar ya. “ Seni kim se alm azsa. tüketin o nesillerinizi! söyleyiverdi: “Senin gibi bir kızın nasıl erkek arkadaşı olm az şaşırıyorum .

“Senin için güzel bir gece olm adı sanırım . Yani. O sana. o sadece işin bahanesiydi. bir büfede durdu. K üç ük A pt al olmadı n ’apayım ü! B elki sonra erkeksizlikten ölürsem . Ben de özür dilerim valla.. hem çocuk gayet kibar. “Iyy karıya sı dim PuCCa. anladı ondan hoşlanm adığım ı. ne yapıyorsun?? Adam ın kılcal dam an var diye. sutyen askımı arka koltuğa attım. B ir sakin ol.” dedi. Gerçi hoş bu salağın kesin bir kız arkadaşı da vardır. bir hatam olduysa özür dilerim . ara­ ın Bü cuk. Eğer kız arkadaşı fa ­ D bunu boşta bırakırlar mı hiç sansar tipli kadınlar? ün 135 k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya u tanım san öldürüp K örfez’e atacaksın. sutyen askım ı görüp ayrılır belki diye. en azından yedeğim de beklesin ç o ­ sorun tabii ki kılcal dam arlar değildi. Ara sıra g e ­ k rada.Böyle deli gibi gıcık gıcık davrandıktan sonra. Şim di Pekm ez’in yasım tutm aya d e­ vam edeyim . Y olda soda istedim. B eni eve bıraktı. ama rım am a ben yine seni. katır gibi dişi var’’ diyor m u? Ne ayıp dedim . Aslında yü lan varsa. bir dur d e ­ bak. Almaya gittiği sı­ len arıza halim geçerse. sahiplenici falan bir bebe. bir dur.. .

hayatım da pt gece çıktığım o çocukla da olsun istem iyorum. K üç ük İstediğim şey sevişmek. her sabah ağlaya ağlaya gidiyorum . em m ek. Eskiden 13 6 Bü l'ucca yü k D ün ya sı . şimdi utanm asam pijam alarım la çıkacağım dışarı! Geçen tı ya ona karşı. babam çok ötecek ama ne yapalım. göm m ek falan değil. İçim k alk ­ al ın line geldi burası. Benim istediğim tek şey sadece ilişki. Öyle ki makyaj bile yapm adan işe gidiyorum . Ya neden ben böyleyim acaba. kendini anlat off hiç bir ilişki olm adığı zaman kendim i çok güçsüz hissediyorum . A uğraşam am valla. Şimdi de aynı. tutsuz ruh bir karı oluyorum. şimdi yeniden başa sar. Zaten bu kanal­ da işe sadece Pekm ez için başlam ıştım . şimdi ise işkence h a ­ bir saat dolabın başında kitlenirdim ne giyeceğim i bulmak için. Sanırım bu iş ­ ten de ayrılacağım ben. hiçbir şeyden zevk alm ıyorum . Ya da flörtleşm ek de değil.M eslek seçim i Bu aralar yaptığım işten nefret ediyorum. Bir ilişki içerisinde olm adığım zaman tatsız.

o da tek kaşlı. şaşı ve göbekliydi. Ü niversitede okurken yü B ir arkadaşım var. B en de en azından alt yapısında b u ­ lunayım bu işin diye. b ü y ü k d ü n y a s ı ın bir girdim sm ıfa. film yıldızı olm aktı. sanıyorlar ki m ezun olanı alıp haber spikeri y apı­ K üç ük yorlar! Okurken. Haa iyi mi ettin dersen. regl günlerim i bile anlatıyor­ A pt düşünün. Bir de benim m esleğe bak. böyle ezik büzük tipler. hâlâ yatm adan önce bunun h a ­ yalini kuruyorum : Bir yerde bir şekilde biri beni fark ediyor ve sonra hoop açılsın bana Hollyw ood kapıları. keşke Hukuk okusaydım diyorum ara ara. evden kovulduğum u. kızla aynı yaştayız am a o avukat ve on k D ün 137 ya sı Çocukluğum dan beri tek istediğim şey çok çok çok ünlü bir . al Iküçük a p t a l ı r. Tabii bu sa ­ dece hayal olarak kaldı.Zaten bazen bu işin bana göre olm adığını düşünüyorum . A rtık diğerlerini siz “Sen m ezun olunca n ’apcan? Artiz mi olcan?” İşte bölü­ m üm le ilgili tek sorulan soru buydu. Havalı m eslek fa ­ lan ya. A nam m sın ki. kız onları b u lu ­ zaten belliydi çok boktan bir şey seçtiğim. sandım sım fım dakiler birer Robbie W illiam s. O rm ancılık Fakültesi. Sınıfın en yakışıklı çocuğuyla çıktım. İçinde televizyonculuk geçiyor ya. kalktım gittim televizyoncu oldum. radyonun birinde D J’lik yapıyordum ve günde dört saat. Öyle ki. N erede M urat B oz gibi bebeler var. nerdeee??? A klım a sıçayım . pehhh. beş kilo. S anır­ Bü yor. eciş bücüş. Sevgilim in eski sevgilisinin şehre geldiğini. Çizmelerime verdiğim parayı. na buraya yazdığım gibi hayatım ı radyodan anlatıyordum . dolm uşta fordçu kurbanı olduğum u.

K üç ük ha!” sikiyorum . ben şanssızım. ‘Acı U m ut’ nasıl bir şey öyle yaa? Ahahah. sun?” “Hayır. ‘Eşşeği pt tım a bakıyorlardı.” 138 A “F lash’ta mı çalışıyosun? ‘Acı U m ut’ta mı yoksa? A ha- “Yok. sektördekiler em inim Robbie W illiam s gibi olacak. o zam an radyolar daha çalışılabilir hale gelir. H ayatım da sadece çalıştığım bir kanaldan utanm ıştım : Flash TV. haber dairesinde. Sonra gerçek iş hayatına atıldım . nasıl da tiksinç bir ifadeyle sura­ K am era önü m aceram da oldu.” gün seni de. sadece Japon pazarına gidip gelen diye bir kariyer olm adığı için ayrıldım sonra oradan. kam era arkasm dayım .dum. Aslında asıl ayrılm a nedenim . neyse ya üzülme. Y anıl­ rüyorlarm ış gibi burunları havadaydı. al ın “H ıııım m m . B ence şu D J’ler ne zam an şiir okum ayı bırakır. karım ı sikem iyorum ’ diye bişey çıkarttılar geçen gün. am a olduğu gibi kaldı öyle. Dedim . Pom o bir kanalda çalışsam . inanın daha az utanırdım. O rada hep bizim radyo çalıyordu. D J’lik .” K am era arkası deyince.” “Abi. Tabii beni dinleyen. Ü stelik D ün ya sı ‘bir m ilyoncu’lardı. arayanların bana inatla şiir okutturm ak istem esiydi. Sanki orospuluk yaptığım ı söylüyorum . sınıfım dakilerin bin beterleri iş arkadaşım oldu. Kam era önüne alırlar bi Bü “A aa sen o kanalda mı çalışıyosun? H aberleri mi sunuyo- yü Pucca çirkin ve abazan oldukları halde. günde yirm i beş kız götü- k dım .

H A BER. Sizin sunucu P apa’yı M üslüm an edecekti dim i ahahaha. yerel bir kanalda işe başladım .. haberdeyim . sokmak.” Bu tipleri em m ek.” Bunu söyleyen kişi köfteciydi bu arada. şim di ben sana haber bulsam . “Beş kuruş para verm ezler. ç ı­ A pt kaça satarım ?” al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nuz. çok iğrenç y an i.” “A aa bi şey dicem o zam an. bu yaz kesin T a n ’la gelecekler. Papa da. izlem iyorum ... daha iyi bir kanala geçersin b el­ yerel kanalda çalışm ak en aşağının aşağısıydı. “ Yaa habire m illetin özel hayatına burnunuzu sokuyosu- “Ben m agazin servisinde değilim .. Benim de ismim yazsın am a.” “O oklar götüne girsin senin. ana haberde çıksın. yü O ıada da şöyle tepkilerle karşılaştım : k 139 D ün ya sı .” “Y aa m agazinde çıkm asın.” “A haha sizin haberler de çok iyi yaa. oklu moklu. bom balasınlar fa ­ lan..” “A hahaha adamı görüyo m usun sen? Ben fanıyım ya onun.” “H aber benim ki. Bi de sizin ‘G erçek K esit’ var ahahahah. O insanların yakasım bırakın yaaa. hem ism iniz duyulur dim i?” “M agazin servisiyle konuş. ben M urat’la tanıştırırım se ­ ni. Ona göre bile.. İzleyen var mı ya sizi hiç? K aldırsınlar ya o kanalı. Onların fotolarını satsam ya sizin K üç ük kanala.” Bü ki.“Bilm iyorum . göm m ek. “B iraz daha çabalarsan.” “Bizim yazlığın yanında B crgüzar K oıel oturuyo. habeeerr.” Sonra evim e döndüğüm de.

“Hoş geldiniz. Televizyondan bir dan ne diye bana bilgi verm ek için o kadar zorlarsın? B ence televizyon. M esela. ben avukat P uC C a”. “M erhaba. kasap g ib i. ben sevm iyorum politikayı. Ikınm ayın ondan bilgi a l­ sen oturup en dandiklerini seçiyorsan. her kanal çıp ­ lak kadınlarla dolu. “T ü rkiye’de televizyon ahlâksızlık dem ek. Gece hayatın anlam ım öğretm esini.” “T ürkiye’de politika ahlâksızlık dem ek. izleyin. bitirin.” “Ben politika program ı yapıyorum . Adı üstünde. İş yapm aktan sıkılm adım da. dem ek ki senin de içinde bir dandiklik var. Bence televizyonu da öyle görün. Ben sıkıldım bu m eslekten. 1*0 A pt m ak için. O nlar için haber dem ek. ben doktor P uC C a” . B ir m ilyon kanal var zaten. . m agazin demek.. Daha h av a­ K üç ük artık televizyoncuyum dem ek istem iyorum lı bir şeyler dem eliyim . Ben sevm iyorum televizyon izlem eyi. Ben hiçbir kaiüpîe D J’den bana Bü şey öğrenm eye çalışan zihniyeti zaten anlam am. sürekli bizi sö ­ duyunca hem en aşağılam aya başlıyorlar.. ben uzman psikolog PuC C a” gibi. bilgi vermesin! beklem iyorum . Televizyon lafını k m ürüyorlar.karm ak istiyorum . İşte böyle çok para kazandıran.. unutun. “Selam . > Tanıştığım on kişiden ikisi bunlardan.” D ün ya Bir de şu tipler var: sı M agazin de önem li bir şey değil zaten.. Abi o k u tu ­ yü p. al ın dışarı çıkm ak gibi bir şey. eğlence dem ek.. k a ­ zandırdığı kadar da havası bin beş yüz olan işler istiyorum. aptal kutusu.

otlarda. Bazen eve on b ir­ de geliyorum .. boklarda. K üç ük A pt al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü yü k D ün ya sı . Hem.. kanalda yatıyo­ rum. Seçim lerde. T ren kazası gibi durum larda. avukatlık kulağa daha hoş geliyor. “A nnen ne iş yapıyor?” dediklerinde. uykum dan uyandırılıp ç a ­ paklı gözlerle oraya gidiyorum .Hem ben bu işteyken çocuk da yapam am .

Pekm ez aradı. aradım Pekm ez’i. bu içine at kaçm ış gibi koştur koştur parlatıcıdan bir tanesini çıkartıp dudaklarına sıvarken konuş­ na da bi yerler ayarlar artık İstanbul’dan hihihilıi.Böyle de m ücadeleci b ir kişiliğim var! Pekm ez beni hiç aramadı. M ehm et’i arasın.” O öyle söyleyince. beni arasa ya! O kadar çok sinirlendim ki dayanam adım . aldım telefonum u çıktım dışarı. selamı v ar. “Alo n ’apıyorsun?” 14 2 A izin verem ezdim . G özyaşlarım ı görm esine yordu: “ Pekm ez aradı.. Pekm ez aradı.. Sürekli kafam ın içinde bir ses yankılanı­ O orospu çocuğu Pekm ez beni değil de neden seni arıyor pt al m aya başladı: “Pekm ez aradı akşam kızlar. B ayan K altak’ı bile aramış! Geçen tuvaletteydim . ama seni neden arıyor? Seni arayacağına. Sonra da makyaj çantasının içindeki envai çeşit Bü P ucca yü k D ün ya sı .” K üç ük dom uz sıfatlı karı?!?! A hm et’i arasın. B a ­ ın girdi içeri. girdim klozete oturdum .

yedi buçuk oldu. “Ben seni ailem le tanıştırıyorum . çalışıyordum . K üç ük İndiğim de saat beşti. onu bile bilm iyordum . yoksa neden böyle bir duyunca gaza geldim. Bayan K altak’ı aram adığın . onu da yü diye uğraşıyorum .” zam anlarda başarıyorsun yani bunu!” “N e diyosun ya sen?” “N e dediğim i gayet iyi anladın! H er gün B ayan K altak’ı aııyorm uşsun. Aferin ya ben de seni adam san ­ m ıştım . O raya git. işte duydum .. Yine anneannem i hasta ederek işten iki gün izin aldım ve ertesi gün kalktım gittim İstanbul’a.” diye böyle k m a sıçtı. P ekuıez’in nerede oturduğunu bilm iyordum . Bir sonraki gün izinli mi değil mi.“İyiyim sağol.” dedi ve bildiğin ağzı­ saydı da saydı. A pt bir sorun vardı. Pekm ez işten çıkıp gittiyse evine. Sonra da suratım a kapattı telefonu.. al ın konuşm a yapsın. sen ilk zorlukta kalktın gittin. “O beni aradı. bilm em ne yap derken. Bir karar verdim .” “Hiç konuşm a! Sadece beni dinle. O da eskiden benim de ç a ­ lıştığım bina olduğu içindi. işim i garantiye a l­ m ak için aradım. Yalnız sadece çalıştığı yeri biliyordum . daha doğrusu sesini de k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü m erak ettiğim gerçekten o kızı arayıp aram adığıydı. D em ek ki bu adam beni seviyor. Benim tek sordum . yoksa hayatta bulm am ın im kânı yoktu. sıçtığım ın resm iydi yani. açmadı. N um aram ı gizlem eyi unutm uşum . Kanalın önüne geldiğim de.” dedi. bir şeyler olsun D ün ya sı “Vay çalışabiliyorsun dem ek.

’ dedim . Yok çocuk! Eski arkadaşlarım ı gördüm . G irdim kanala. bana bağırır mı. aha kovacak. kovar mı. Döndü. dursam mı. Yaklaşık yedi sekiz ay önce de kızın ağzına yüzüne sıçm ıştım . Dedim. sonra iyice baktı. Om zuna dokundum . “Erkeğim den uzak Bu çok yakışık alan bir durum olm adığından. yine açm adı. bari neler kaçırdığını göste­ reyim ona. Y anına gitsem mi. sen tut onca yoldan gel. kovarsa deli göt olurum gibi düşünceler beynim i K üç ük sarmıştı. ‘Geri dön PuCCa. ayağa kalktı. 44 Bü götten bacak bir şıllıktı. bundan önceki sevgilim e asılıyordu. ama ayaklarım girdi içeri. topu topu yirm i yedi kişilik sınıfım ız k D ün ya sı lefonu k ap ad ı!! . adam sana telefonu bile açmasın! Çok bozuldum . P u tc * yü lanet okula gittiysem . gıkım çıkm ıyor ama. O kulda da.” diyerek sarıldı. güvenlik farklı yer söyledi. Geri dönecektim . rezil etme k en d i­ ni. “Piç kurusu. görm edim çünkü).” diye. N asıl bir vardı ve hepsini her yanda görm ekten artık bööö geldi. Bir daha aradım . üç erkek iki kız duruyorlardı. okul bittikten sonra da. Sonra elim den tutup. bütün k atlan tek tek dolandım . B ir yandan da kızın birinden k a ­ çıyordum (ki sanırım ayrılm ış. bir beş dakika sarmaş dolaş kalm ışızdır. Kız. Şimdi de oraya başka bir erkek için gidiyordum . ‘P ekm ez’le bu kız hayatı boyunca karşılaşm asın’ idi). am a neyse dedim . pezevenk te ­ Ne kadar kötü b ir durum düşünsenize. “Kız A pt am ise. orada­ kiler farklı yer. bu kızı görm e­ mek için A llah’a dualar ede ede P ekm ez’i aradım (diğer d u ­ Sonunda onu bir post odasında buldum . al ın dur.B ir daha aradım . yapm a yavrum.

Önceden . A m a yine de çok güzel bir iki gün geçir­ hâlâ. çok m utluyum .” “T elefonda söylediklerini suratım a söyle diye geldim . anlatm am çok zor. İzm ir'de çalışıyor. Ç ok seviyorum . böyle içim de kelebekler uçuşa uçuşa yanında dolandım durdum. koruyup kollayacak K üç ük adam arıyorum kendime... Bunu anlatm a­ sı biraz zor. Yaa garip bir his bu. A pt puk olacak gibi geliyor. dece ayaktan ibaretti. kız arkadaşım dem ezdi. ama eksik bir şey var Bü Yaa aslında seviştik yazıyorum da. bir şey olduğunda to ­ bize saldırsa. Betıi koruyup kollayacak gücü yok gibi. Sanki M oııaco P rensesi'yim yaa.. gittiğim gün onları D ün ya sı olmak üzere.arkadaşım . olay sa ­ yü söylerdim. Ben seni çok ö z le d im . nerdeyse bir on beş kişiyle tanıştırdı. ‘Kız arkadaşım ’ diyen dillerini yerim ben onun diyerek. ‘B u ’ diye bahsederdi. ama yanında korkuyorum .” k “Keşke bilseydim böyle yapacağını. N asıl anlatsam ? M esela yolda biri al k u ç u k a p t a lı n b u y u k d ü n y a s ı ın dim. o aşağıda bir şeyler yapıyordu. yok öyle bir şey. Ben televizyon izlerken.” Sonra gezdik dolaştık.-’ diyerek. “G eleceğin aklım a gelm ezdi. İzm ir’de olm adığı kadar seviştik. beni yan postlar da beni başkalarıyla tanıştırırken.. o arkasına bakm adan kaçacak gibi geliyor.

K am era aşkları İzm ir’e döndüğüm den beri P ekm ez’le ilişkim iz teknolojik aletler üzerinden devam ediyor. akşam ­ lan M SN ve kam era. Telefon özürlü bir birey olduğum için. Babam da asosyal biri oldum diye tırsm aya başladı. tuvalete gittiğim de iki dakika geciksem . kam erada güzel pt al mizi dinliyoruz. pek konuşam ıyorum . A m a kam era olayı öyle değil. yalnız azıcık sıkıldım gözüksünler diye. İlk günler hoşum a gidiyordu. Pekm ez. Gündüzleri telefon. Zaten m akyajla gece yanlarına kadar d u r­ K üç ük m aktan suratım perişan oldu. H er gün ayaklanm a pudra sürüyorum . hem en arayıp “N e oldu? N iye gelm iyorsun?” dem eye başladı. “A yaklanm bana göster” dediğinde. devam lı uzun uzun nefes alış verişleri­ gece M S N ’den kam era ve m ikrofon açık bir biçim de görüşü­ yoruz. jim nastikçi kızlar gibi bacaklanm ı kafam a kadar kaldırm aktan her an kem iklerim i 146 A gibi. neredeyse her ın Bü P ucca yü k D ün ya sı .

O dam da habire topuklu Bu iş bu raddeye nasıl geldi bilm iyorum .Kırabilirim. hem en vazgeç­ k D ün ya sı . “A yaklanna oje sürersen b an şın m . sanınm P an dora?nın kutusu açıldı. bak dekolte verdim ” falan yapıyorum . Ç ok ilginç ya. adam da tık yok.” “Topuklulannı mı giydin? O nlan giyip göstersene bana. şimdi sa ­ K üç ük dece am caoğluna benzeyen ayaklarım dan bahsediyoruz. Öyle aşk böcüğü vıcık vıcık bir ilişkim iz var.” dedi. Aç kaplanlar gibi. onu sallam a- yıp uyudum diye. A dam sadece oraya odaklandı. kendim i ayaklarım dan kıskanm aya b aşla­ güzel benim . birçok şeyden bahsediyorduk.” “C in er’ler yeni TV açacaklar. Yapar gibi o l­ tim. ben uyuyakalm ışım . bicikleıim de var. “Bugün M ovenpick’te açılışa gittim . al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın “ayak ayak ayak”.” A pt ayakkabılanm la tıngır m ıngır defile sunuyorum bebeye. “Ayakların çirkin Bü dım. İstanbul’a gitm eden önce cinsellik bir tabuydu bizim için. Y em eğim izi bile beraber yiyorm uşuz hissini y a­ kalam ak için kam era karşısında yiyoruz. Sonra. b a n şınm . Bana küstü. çekiyor kendine” . C onverse ayakkabı giym em em için ağlıyor resm en. U tanm asak tuvale­ timizi bile oraya yapacağız. bebe kendinden geçti. B ir de ukala diyor ki. C V ’mi verdim ben de. durm adan ama teninden sanınnı. “H eyoo bak gözüm de yü dum. Şım ardı.” dedi (azcık esnek bir yapım var da). “Ayak parm aklarını dudaklanna değdir. Ö lecek sandım . üç saat bir röp çık ­ m adı. G eçen gece yine ayak gösterm e seansım ızda bu ay a k la n ­ ma bakarken.

al ayaklarım e m ­ rine amade. çünkü girişli çıkışlı hiçbir şey y aşa - D ün ya sı Sanırım sadece ayak sevenlerden bu. yok yani şimdi nefret ediyorum . K üç ük A pt al ın Bü teytıdıtytey heyoo benim de ayak seven bir m anitam var d i­ yü P u cca yam ıyoruz. Cinsellik yönü falan değil sade­ ce. Ona bile eyvallah dedim . Gülü seven dikenine katlanır diyerek. T am am cinsel olarak sem yani. kan kussam k ızıl­ cık şerbeti içtim denin. görem iyorum parm aklarını. yoksa Pekm ez hâlâ benim için canım dan can. Adamın um urunda değilim gibi gelm eye başladı. Başlarda ye seviniyordum da. D edim yeni barıştık. ne bileyim adam ın tek derdi palel ayaklarım . Bunun bir çaresi yok m u­ dur acaba.“Kamerayı biraz sağa çevir. Şu sıralarda bu olay . ne bileyim tedavisi falan.” çok canım ı sıkm aya başladı. en azından sadece oraya odaklam asa. am a bu biraz nasıl d e ­ k zaten bir beklentim yok. Bu iş İstanbul'dan döndükten sonra oldu. Ama sadece sorun bu. Bokunu çıkardı o da.

> n î» r : Y a * ı k : i Va d a y a n m ı ş . jy*‘cr» E X P O m uhabbetinde l'irdm kine dış görev verm işlerdi ya lıani. k ılıkatıası üç m ah alle «eden duyu 'arı.«>ı cinsle k o ııu . bu lafa girdi ve “ Yaa bırak.u ık c n d ev am lı tem as halinde hı. Bu S e v g ilile r G ü n ü ‘ne de:v. e s k i t m . Sadece anı olsa iyi. her k o n u y la ilgili n. Arka m asada­ ki Kaltak duysun diye ben böyle ballandıra ballandıra anla­ tırken. Bayan K altak’ın kulağına gitsin diye her ö nü­ bu y ıık d ü n y a s ı yü k D ün ya sı . aldın gül gibi çocuğu k a ­ K üç ük patma olarak kullanıyorm uşsun. ıtlak j N ı şeyi olaıı.E rk eğ in in yan ın d a ezik kalan k ızım b en lan! me gelen yerde Pekm ez’le olan abuk subuk anılarımı anlatı­ yorum.ıy a r. Geçen gün ben Diri de var. k irp ik leri alnındın] p en esin ? kadaı ımanan.. m ak y ajsız a sla göıem eyece* 1 . k. u \ u L «tfiiatın ın Bü G ünlerdir. e rk e k le rle fs z ia m«v n u ç . ilişkimizi öyle bir anlatıyorum ki on beş dakika sonra düğünüm üz var sanki. masada bizim editörlerden J . JV İ in c U kor.-. M cğ ersem b iztm L i o ' O lg u n o l d u ğ u k a d a ı d o l g u n k . Hani şu her sektörde bulunan olgun olduğu kadar dolgun karılar2 var ya hah işte o kılıkta b ir i." dedi.an tuıım l»: A pt al yine böyle kaptırm ış gidiyorum .. -Sy .ı. k a tlıu îirla d a ıtn -ti bir şek ild e <* »ra *>. 'î•< luı' ı. c iııselliğ i sere serp e y a ş. ^ \ u v|ı.

görgüsüzün teki. Kaba saba. “Resm en bir hödükle birliktesin. “Canım. M illet onun muş! Çekti sandalyesini yanım a. Hem en P ekm ez’i arayıp saatlerce en gereksiz m uhabbetleri yaparak şım arıklık yaptım . Saçma başına bak şunun. dudaklar köfte. efendi de. kaltakta sanki X -ray cihazı var! k geri zekalı derim ben sana. sağ bırakm azlar. am a taşşak lı görünüyordu kotunun içinden. Şu ana kadar P u tç a yü “K ottan gözüküyorm uş” . Hafta sonu geleceği için ona h e ­ diye bakm aya çıktım. kaşı gözü o y ­ ya sı poposundan ve gözlerinden bahsede bahsede bitirem iyor- . O gül gibi çocuğu kaçırırsan H alla halla sana ne benim sevgilim taşağından baldınndan. G öbeğe bak. M anken g i­ nam ıyor. bitlidir bu ıyyyyykkk. kızm a am a bu otistik m i?” Kadın tam iki saat sadece P ekm ez’den bahsetti ve benim K üç ük kıskançlığım Pekm ez’e katm er katm er aşk olarak geri döndü. D ün bi çocukla çıkıyorsun.” İkincisi için. Puccacım sen daha iyilerini hakediyorsun. aylardır banyo yapm ıyor. parası da var. nasihat verir gibi. uyuşturucu kullanıyor bu sünepe. annesine am etist taşından abidik gubidik bişi aldım- 1*50 A pt al ın Bü ama yine de bir gurur duydum ki anlatam am . H aaaa küçükm üş diyorsan bilem em .” Üçüncüsü için. Genelde sev­ gililerim den hep şu şekilde bahsedilm işti: Birincisi için. “A l­ lah belanı versin. hiçbir sevgilim den böyle bahseden olm am ıştı.” dedi. “O çocuğu orada kaparlar. kalça yerinde. bir tane bile kusuru yok. tuttu elim den. yarım dünya gibi. H atta yalakalık olayını o kadar abart­ tım ki.zaman orada kendine bir hayran kitlesi yaratm ış. ayı oğlu ayı bu.

B ende direkt. Hatun benim için tek kelim e bile olum lu konuşm adı. Kafasının sağlığı. 2238 yılında dünyada tek bir erkek bile kalm ayacakm ış. Bü sadece ayağım da olm ası da kötü bir şey am a bundan iyisi can yü ne varken. Çok ezik hissettim kendimi! Tabii şunu da hesaba katarak düşündüm . bari bunu elim den kaçırm aya­ yım ’ durum u oluşta.Yalnız şöyle bir durum da oluştu bende. k 151 k n ç iik a p t a lı n b ü \ ü k d ü n y a s ı D ün ya sı .. iyi beslem eye karar v eıiim . cinsellik önem li bir m evzu aslında. aynı o n ­ lar gibi hissediyorum kendim i şimdi. B ir de o kadar götüm ü yırttım K üç ük A pt al ın onunla olmak için. çirkin herifler var ya. hani şu manken k ız­ ların yanında duran kıro. Tam adam gibi birini bulm uşum . şimdi yani ayıp olur b ira z . Lezbiyenlerin m ekânı olacakm ış gezegen. kısa. Soyu tükenm eye yüz tutan bu cinsten elim de bir ta ­ Yani evet.. ‘ben bundan daha iyisini bulam ayacağım . bir tek bunun y ü ­ zünden soğursam olm az.

Bir saat de balkondan sinsi sinsi izleyip zevk almıştım. Kız benim le aynı yaşlarda am a ikinci kez evleniyor. Şimdi işte o K üç ük çocuktan boşanm ış. A içinde dağıttılar ortam ı. final tatiline gelm iştim İzm ir’e. İkinciye gidecekm iş şimdi. Ben de acaba intihar ediyorum diyerek. oluveririm valla bu kez. m üziğin sesini falan kıstırdılar. hatun birinciyi Bü yü k D ün ya sı o yüzden ölm ek istem em işti ya zaten . Am a anası babası istem em iş yeniden evlenm esini. Bizim karşı kom şum uzun bir kızı var. Ben pt al sitedeydim . Pekm ez’le mi evlensem ne yapsam ? Onu da becerem em ya. Kızdan ölesiye nefret e d i­ sepetledi. Lan ben daha bir tanesini bulam adım . evine dönm üş. O kadar çok kıskanm ıştım ki. p o li­ si arayıp.U m u ru n d a değildi J u l i e t in sonsuz aşk. İlk düğününde üniver­ kına gecesi yapıyorlardı. Nasıl başarıyor o g ö t­ ten bacak bunu ya. Kapının önünde ın yorum. başkasıyla fingirdeşm eye başlamış. Tabii işe yaram ış bu d u nım . Bu salak da o yüzden intihar etmiş. “Rahatsız oluyoruz yaaeeee!” dem iştim . elime davetiyeyi sıkıştırdı bugün.

ders boş geçecek. Sinir hapları da küçücük ya. H a ­ . kaltak kız A pt al lı fotoğraflarım ın gazetelerde verilm esi gibi durum lar bir an gö/. Dedim olacak iş değil. Allahım topluca kızı öldürm üş o la ­ caktık. simitçinin üsnıne atalım.H ayatım da dört buçuk kere intihar etm işliğim vardır. Tuvalette bir yandan ağlıyor bir yandan da 11e y ap a­ cağımızı düşünüyorduk. Ü stelik siyasi suçlu dam gası yem iştim . k sa. direkt isteyerek adam öldürm e olayından K üç ük içeride yatm a. A klım ız sıra. Siyasi suç da cidden siyasi o l­ M atem atik sınavına girm em ek için. sinirler ir sadece ehuelıuehu diye m al mal espri yapıyorduk. kıza bir başlığı altında gözü b a n t­ yü kukara yapalım diye insanların başlarını belaya sokmuştum. Kızı apar topar hastaneye k a l­ dırdılar. Tam am en benim beyinsizliğim in sonucu. D evlet m em uru bile olam ıyorum sanırım hâlâ o yediğim bok yüzünden. Ağzından beyaz beyaz bir şeyler aktığını görünce. biz de kızı hastaneye götüreceğiz ve sınavdan yırtacağız falan gibi bir plan yaptık.iimün önünden geçli. Kız ölürse. Sim itlerin içinden çıktı. Kendi başım la beraber on kişiyi falan da yakm ıştım ç ü n ­ kü. Okuldan atıl­ dığım yetm ediği gibi. B i­ tırlam ak istem eyeceğim anlardan bir tanesidir. eli ayağı tirtir titrem eye başladı. üç gün m akara D ün ya sı rincisi. A m a kazın ayağı öyle değildi işte! Kızın gözlerinin beyazı değişti. lisede okuldan atıldığınu öğrendiğim de olm uştu. o da yemiş diyelim. bir de herkes arkam dan küfür ed iy o r­ du. O kulda yurtta b i­ le kalam ıyordum . sınıfta salağın birine bir şey olm az. kız kusacak. aha şimdi ayvayı yedin PuCCa dedim. ın Bü sürü sinir hapı içirm iştik.

Bunu en iyi ben biliyorum ! O kadar iyi biliyordum ki işe yarayacağından adım gibi em indim. A ileler falan g e ­ liyor okula. bana 15 4 Bü “Hım m kız kurtuldu. iki ders sonrasına kadar herkesin sim itçiyle ilgili kötü bir anısını birbirine anlatm asıyla olay büyüdü. “ Sim itlerden yem e­ yin. Kendim i nasıl k diye. yazıklar olsun bu kıza. m idesini yıkam ışlar. bacak a ra ­ K üç ük sında yaşanan her şey. O nların da gazıyla. benden de korkuyor onlar içirdi derse. Bu salak A pt bir bok yedi. tacizler. D ün ya sı Hem en planı uygulam aya geçtik. Allah belanı versin si­ mitçi!!! Senin yüzünden başım ıza gelene bak. zaten pezevenk pahalıya satıyor. gidip gece kese­ P ucca yü D erken kız kurtuldu. Türkiye burası neticede. işinde gücünde al ın yam m dakiler. sim itin içine adam hap atmış kaptırdıysam olaya. gerçekleri anlatabilir. cazgırlığım la okulda herkese saldırdım . Bir de böyle nasıl bir üstünlük sağladıysam . D edim sıçtım.Hedefleri ona yöneltelim . İyileşti dedikleri gün hastaneye gidem edik. Biz de sim itçi denilen em ektar. kız anlattı her şeyi.” falan derken. böyle K ara M elek gibi hissediyorum : yim kafasını” falan gibi iç sesim dolanıp duruyor. ne söyleyeceğim ize karar verdik: “S evgi­ lisiyle birlikte olm uşlardı. Sevim m sim it yedi de böyle oldu. tecavüzler.” S evgili­ siyle birlikte oldu lafıyla zaten hem en ailesi hoop olayı k ap a­ tır. bütün çığırtkanlığım ve . sonucu ölüm bile olsa asla dillendiril­ mez. kız bir şey söylerse. zehirli sim it varm ış. ailesi bunu duym asın diye böyle adam cağızdan şüphelendik. m üdür bizi odasına çağırdı.

ışık m ışık gördüm öle. A nam iyi ki ölm em işim dedim. B ir şey olm adı.. babam y a - Evdeki hapları içtim. K üç ük İkincisi ise bu hapları içtikten iki üç hafta sonra oldu. başım bile dönm edi. B abam yazlığa götür­ m aya pek yüzüm yoktu. M üdürün odasına girer .. elem anlarına güvenm ekten geçermiş! Kızların hiçbiri ağzını açıp tek kelim e söylem em iş. D edim . Bü ladılar bilm iyorum . Sonra zaten unutuldu gitti. hastanedeki kız bile. yapm a dedik. H üngür hüngür ağlıyorum . kuş gibi öterler. liderlik. protesto falan yazdılar yü dece sim itçiyle ilgili yazı hazırlıyorm uş. k D ün >55 ya sı yeceğim sizi dese. Sokağa da ç ık ­ al ku<uk aptallı) b'tyuk <lunya«ı ın şatsa. Bir arkadaşım la beraber ölüm nasıl bir şey diye m erak ediyorduk.hatunlar da iki dakikada satarlar beni. ‘Gel banaaa gel banaa’ diye dedem beni yanına çağırıyor. “Ben denedim geçen haftalarda. H atta d i­ ğer gittiğim okulda inanılm az süksem oldu. Tuba bize dedi. o kadar ilaç ne oldu bilm iyorum valla. “V allahi ben yapm adım .” N iyeyse kıza A pt m edi beni o yıl. M üdür sa­ Bu olaydan sonra beş kişi okuldan atıldık. am a siyasi suç. o içti. ben en iyisi mi öleyim. o çocukların aileleri yaşatm az. k en ­ dim i yerlere atıyorum . M üdür ananıza söyle­ girm ez ağlam aya başladım . D edim tam am . Ve orada anladım ki. O ndan beri her gün rüyalar görüyorum .” falan diye sanki olayı onlar dizayn etm iş de ben bir g ü ­ nah keçisiym işim gibi anlattım . Bu olay benim için bir avantaj oldu ki sorma. babam beni nasılsa yaşatm az. onun için çağırm ış. bi şey diyem edik. evde oturup kitap okutturdu. içm e dedik hapları. Neyi nereden b a ğ ­ sebebine.

Kız bir daha benle konuşm adı. Düşünsene doktor o l­ yü beni çağırıyor ayağına girm iştim olaya. Biz de Gogol gibi bir şey olabiliriz ilerde. İnsanlık için bir iyilik yapalım . ölüm anlarımızı yazalım . ben de peygam ber torunuyum diye. “Ulan dedim . Dokuz on tane N o valjin içtik. K arşılığında kızın bana . ama bilm iyor bana borçlu hayatını. Annesine söyledim . onu da kurtardılar. Ama o sefer cidden ölm ek istem iştim . Bu kız bir de ot falan içiyordu. A pt al çevirirler. B ir bakmış. Sonra bu bir anda k bende m istiğim . benim neyim eksik lan senden! Ben de gotiğim .. bunu kitap haline şam çok bok falan. yusuf yusuf atıyorum sı sin böyle m istik bir hikâyesi vardı. bok gibi param ız olsa da. işte o kankam la yatınca yapm ıştım . H erke­ çünkü. Evdeyken biri kula­ anlatınca. salak sen napıyon burada?” Kalktım gittim . buna na hayali bir şeyler atıyorlarm ış meğer. Yaşayam am zannediyordum . Beni de gaza getirdi ki çabucak gaza g e ­ sak bile. çıktık apartm anın damına. Dedik boş beleş hayat yaşıyoruz. kustum çıkardım içtikleri­ K üç ük mi. Üçüncüsünü ise. kızın dam da salak salak iş yapıyor diye. O zam anlar çok m odaydı ama.böyle yalanlar attım. Haa bir gün yolda gidiyorm uş. A ldık evden hapları.. am a canı acım ıyorm uş. heyecanlandı falan. “hadi onun kafa dum anlı. ölüm D ğına sürekli çığlık atıyorm uş falan da filan da. cinler b u ­ ya anlattıklarını ise hâlâ düşünem em . Hem y a ­ ın Bü lirim. H içbir şey için çaba sarf etm eye değm ez. hani o uğrunda üniversiteye gitm ediğim çocuk vardı ya. ölüm den kaçınılm ayacak. Bu hikâyeleri ün taşlar atılmış. Ne demişti ya.

Öyle yattım. Hayatı boyunca travm a yaşayacak.” diye eğlenceğim . “Elin herifinin yatağında ölmüş. Ama nasıl acı çekm esini istiyorum anlatamam. Ö lüm haberim onu yıksın. am a nasıl var ya. Ne aşktı be b e ­ . Ne kadar ufakmışız diyorum şimdi. dangozzz. öldüğüm ü görsün de bir daha bu anı unutam asın.bu acı bitm ez tükenm ez sanıyordum . Ağlayacaklarını düşünüp. Ben de öbür dünyadan. Ulan babam kesin. Yaşam ım da K üç ük çektirem ediğim acıları. A pt ğüm şeye bak. Buçuğum da yine bu çocuk yüzünden olm uştu. Dördüncüsü de A nkara’daki çocuk içindi. Nefes alam ıyordum nim ona hissettiğim . D üşündü­ mosmor. kim bilir ne bok yiyordu?” diyecek. daralıyordum . Biz dir. K avga nedeni de. Beni sardı bir korku. Zanax falan ne bulduysam hak getire. yattım yatağa. yü bady giydiğim içindir ya da hadi gezelim biraz dediğim için ­ k gene kavga etm işiz. psikopat bir his içerisine girdim. A klım a geldikçe çocuk. sabah kalkacak çocuk. parçalasın falan istiyordum . yusuf vusuf atıyorum . Onun evinde yaşıyor gibi bir şeydim. ölüyorum . ağlıyorum öyle. Bir saal falan geçti. ölüm üm de çeker inşallah diyorum. buz gibi al ın hayatı boyunca pişm anlıktan yaşayam asın istedim. bir ton ilaç içtim. beni görecek. dağıtsın. Sabah kalktığında. Onun eve geri döndüm . Kendi evim e g it­ Ama bir ton. Tabutum u falan düşünüyorum . ya büyük ihtimal dar D ün *57 k iiç u k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ya sı sanki. Sonra am acının fanfini o ld u ­ ğunu fark edince tüym üştüm . Bü tim. öyle m anyak. Gerçi o zaman sadecc niyetlenm iştim . “Ehehehe dangozzz. Niyeyse. Üniversitede çok âşığım ben böyle ona.

nefes alıp alm adığı­ intihar ettim dem işim . sürünsün P u rr. Ve Allah beni seviyor sanırım . rüyorum.kendim ağlıyorum . şekerli su içtim yattım ya sıl kuru ve ben nasıl bitkinim . “A yy. Ağzım n a ­ . Sonra bir ara elini ağzım a koydu. yü viniyorum . Ç ok salağım var ya. beni seviyooo diye se­ D ma bakıyor.” Adama ün sikine sallam adı. Gittim yoğurt yedim . Ellerim in titrediğini falan g ö ­ sı kalktım gittim kusmaya. Çocuğu uyandırdım . dedim ben intihar ettim.” dedim “yavrum beni seviyoo. Dayanam adım kendi ölüm üm ün acısına. am a işte gençlik şey si diye­ k yor m uyum diye kontrol etm esinden. K üç ük A pt al ın '5 * Bü ya da buraya gelip bir de burada başım ı ağrıtm asın. Hiiiç gene. bir türlü yanm a alm ıyor mal işte orda diye beni öldürm üyor. Gidip gelip kusuyorum . dönüp kıçını uyumuş. Sonra da y aşı­ lim.

O nlar sahneden indi. o derece kapattık kendim izi. televizyon izledik. O radaki çocuklardan biriyle biz m uhabbe­ ti kurduk. Ç ocuklarla m uhabbetim iz var pt al nına bıraktım. Neredeyse bütün kanal oradaydı. o yüzden hiç düşünm üyo­ rum bile. Pazar akşam ı gelince.K e n d im i savunm ak iç in b ir b a h a n em b ile yok Pekm ez hafta sonu için yanım a geldi. birini bırakıyorum . M ekânda da geçtiğim iz günlerde röportajını yaptı­ biraz. am a birini içiyorum . B eraber yem ek yaptık. bizim kanaldakiler bir m ekânda b u - k u ç u k a p ta lın bü v uk d ü n y a n ın Bü yü k D ün ya sı . başka grup çıktı. Bir de bedava. Paso önüm e içkiler geliyor. En son hatırladığım şey Tekila yanşına girm em iz A ğım ız bir grup sahne alıyor. Gayet güzel vakit geçirdik. aralarda yanım ıza gelip oturuyorlar. B akkala bile gitm edik. bunlarla b era­ ber m asadayız. D önüşte. Y a nasıl oldu. bütün gün evlerinden çıkm adık. n a ­ K üç ük sıl bitti hiç bilm iyorum am a benim kafa iyice güzel olm aya başladı. onların yanm a geçtim. ben bunu havaala­ luşuyorlannış.

Bir sinirlendim . ama yok. Bayan Kaltak vardı m ekânda. Gerçi b a­ A pt al pantolonum u falan aram aya başladım. Kenarlara falan b a ­ kıyorum . Ne kıyafet­ lerim var. M eraktan ölm üştür o şimdi. Tek ek si­ ün leştiriyordum ki. arkam da büyük ihtimal geceden halvete girdi­ D odada yatıyorum . Türk filmi mı lan bu? Allahım Pekmez!!! Ne bok yiyeceğim ben. oradan sonrası nokta! çocuğun yüzü. beni kullanm ış kullanm ış bütün gece. bacaklarım ın çıplak olduğunu ve üzerim de ya yim. gece sarhoştum. ne çantam . Derin derin nefes al PuCCa. kimse yok lan arkamda!!! yü Puc ra ğim çocuk yatıyor olm alı dedim. kimin evinde olduğum a dair bir detay çıkarm aya çalışıyorum . yan tarafım da yatan bir insan. Tekilalar. yarı çıplağım . posam ı çıkartıp kalkıp gitmiş peze­ venk başka yatakta yatmış.çocuklardan biriyle. sı Sabah bir kalktım . O lanlar parça parça aklım a gelmeye başladı. telefonumu bulm alıyım diye sağa sola bakınıyorum ama yok. sonra kızlar­ K üç ük dan biriyle klozette kustuğum u hatırlıyorum . Lan lan lan yoksa B ayan Kaltak beni birine mi pazarladı?!?! Y o - o bebeğim yoo o kadar da değil. taksi. Sağ tarafa doğru dönük hem en giyin ve kalk git bu evden diyerek yavaş yavaş arka­ Yanım da bile yatm aya lüzum görm em iş. Böyle parça parça b ir­ sadece sütyen olduğunu fark ettim!!! Hiç bilm ediğim bir ğim. En son gruptaki çocuklardan biriyle Tekila içiyorduk. tuvalet. k olduğum için. kusm a. kalktım ayağa. hiç bilm ediğim bir odanın içerisinde­ . da! O da bildiğin anne baba yatak odası. Pantolonum yok o rta ­ ın Bü ma döndüm ki.

İşte o an beynim den kaynar sular aktı aktı aktı. kafam ı kapıdan dışarı uzattım .şıma daha fazla ne gelebilir ki? Çıplak bir şekilde hiç bilm e­ diğim bir yatakta yatıyorum ve çantam ile kıyafetlerim o rta ­ da yok. ¡lir yutkundum . “G ünaydın” m ez’in suratı geldi aklım a. “M crhabaaaaaa!” diye seslendim . ben nasıl önüm ü döneceğim ? H â­ A pt evdeyim ve çıplağım .. koridora falan baktım .. Ç o ­ cuğu resm en aldatm ışım farkında olm adan. bütün kanal gördü beni. yerinde duruyor. Ü sesin kime ait olduğunu da b iliy o ­ al ın dedi. Ben ne yapacağım ? En önem lisi gün ışığı var ve götüm selülit dolu K üç ük ve su aıı arkadan çocuk o götü görüyor. O yüzden. Ve ben bu çocukla buraya geldiysem . Kalktım ayağa. P ek - Bü yü k D ün l u ç ü k » p l i l i n hUytık d u n v * s ı ya l6 t sı . bir baktım arkadan bir erkek sesi. B ir cinsel aktiviteye girm ediğim i fark e t­ tim. “Salonaaaa girıneeeeeeü! O ıada insanlar var. en azından sabah oram ın biraz acı çekm esi zonklam ası gerekir dı. İçim biraz rahatlam ış şekilde. Banyo nerede lan. çünkü Pekm ez ayağım dan başka bir yerim e dokunm u­ yordu ve sanırım yıl oldu hiçbir şey yapm ayalı. külotum a baktım . Belki de beni şey etm eye çalıştı am a ben Pekm ez’i sevdi­ ğimi söyleyerek çocuğu uzaklaştırdım . nefesim i içeri çektim ve pıt pıt pıt salona doğru koşm aya devam ediyordum ki çocuk. evde hiç kimse yok sanki. kıyafetlerin banyoda!” diye »mğifUj. ben oraya doğru pıtır pıtır don su t­ yen koşarken. Biı daha seslendim . Bir erkekle aynı rum! G ece Tekila yarışm a girdiğim iz çocuğa ait. Ses yok. üstüm de de sutyen. y o k . Allah benim belamı versin. Salon karşı taraflaydı.

” fa ­ lan demiş. Kendim den resm en nefret ettim. ne oluyor? Salona bir gittim. “N eredesin? B ir şey yaz. Kaç git buradan.” dedi. Bir tane daha çocuk var. o da yerde yatıyor. olm uşla ö l­ m üşün çaresi yok. Çocuk da ın Bü tane cevapsız aram a ve otuz mesaj. öldür beni burada lütfen öldür yaaa. resm en hayvan!!! k beni. Ç ocuk da kapım 1 1 A pt al kin kafayla düşünürsün. söylem eseler bile ün Giyinirken de kendim e tonlarca küfür ettim ve ağladım.. N efret ediyorum kendim den de içkiden d e. Ç ocuğun evine kanaldaki kızlarla gelm işiz yani.. dış kapıya doğru koşturuyordum ki.” diyerek çıktım banyodan. ya sola paniklem iş halde bakarken. Sağa . O kadar D olm uştum . işe dokuzda gidecez. bari bırak şimdi yatalım . diğer koltukta da başka bir kız. Yüzüm ü yıkadım ve “ Sakin ol kızım . Kızın yanına geçtim . sabaha kadar kustun. Telefonum a bir baktım . bütün kanalın önünde rezil bu durum çok kötü.. dur! D aha saat altı. Hepsi P ekm ez’den.lâ götüm e bakıyor büyük ihtim alle. Kafam öne eğik. O ff allaam m . Pekm ez için de evde sa ­ m utfağın orada bir şeyler hazırlıyordu. “Yaa dün gece uyutm adın zaten kızım . am a kim bilm iyo­ rum.. P ekm ez’e söylem işlerdir kesin. salondan arkadaşım ın sesini duydum : “Puccaaa. sı ama. elli altı sajların birkaç tanesine baktım .” Lan dediın. hadi gidelim diye dürtm eye başladım . V icdanım o kadar rahatsız eder ki şimdi Çantam da banyodaydı. gerçi gece de görm üştür Ç am aşır m akinesinin üzerinde kıyafetlerim vardı. bizim kanaldaki k ı­ K üç ük zın biri koltukta yatıyor. M e­ yü P ucca içecek ne var di mi? H ayvanım var ya. D öndü götünü. banyoyu görüp içeri girdim. giyindim .

onların evine gitmişiz. bu kız almış beni çocuğun y a ­ nından. dans etm eye falan başlam ışız. Yani çocukla sadece m ekânda yüzeysel o la­ B iraz içim rahatladı. Böyle tuvaletin orada biz biraz yakınlaşınca. ben nasıl böyle bir bok y e d im ' içince. Sonra da kızla beraber o yatakta yatm ışız. ama ö ylesi­ yü te beni kusturan buym uş. ama P ekm ez’e falan söylerler diye kız akıllılık yapm ış. suçu ona atacak bir plan bulm alıyım diye d ü ­ çiinkü. sonra da üşenm işim giyin­ ne kusm uk kokuyornıuşum ki kız dayanam am ış sabaha karşı salona geçmiş. I n ifıık a p t a lı n b ııvı. çıktık biz d ı­ M ekânda çok sarhoş olm uşum . k D ün ya sı şarı. B ayan Kaltak ona kesinlikle dün gece söylem iştir al ın rak fingirdeşm eyle kalm ışım .» di Bü meye. am a ben a r­ tık iyice cıvıtınca. h o r­ monlarım tepip. İşe de bu kıyafetlerle gelirim diye. çocukla düz fiııgirdeşi- yorm uşuz.oradan bizi izliyor. Z orla m orla kaldırdım kızı. elin çocuğuyla herkesin ö n ü n d e nasıl yiy ile ­ K üç ük bilelim? A pt şündüm. Pekm ez olayı için de bir şeyler. K lozet­ kız o kafayla her şeyim i soym uş. çocuk da götüm üzden ayrılm ayınca. O ff offf onu gerçek­ ten seviyorum ya. O da tam hatırlam ıyor. bir yalan dolan. eve de böyle dönem eyeceğim iz için. hiç kaçar mı abi böyle bir fırsat. Ne olduğunu ne bittiğini anlattı bana. H erkesin kafa iyiym iş. .

O da beni aramadı zaten. bunu nasıl yaptım diye Hayır sinsice yapsam yine Pekm ez in yazdığı bütün mesajları o gün tek tek okudum. B ir defa herkesin benim hak­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . O turup insan­ kadar adam ın arasında bu boku yedim! G ünlerdir ağlıyorum gam yem em . “işte A resmen. orada çalışm aya devam edem eyeceğim ya da en azından bi­ kım da tek düşündüğü şey "orospu” olduğum . İşyerine gittim . ama böyle olm ası çok kötü ya. ama yapsam bi­ ın raz uzaklaştırm alıyım kendim i. nasıl bir geri zekâlıyım ki o al lara tek tek "Sarhoştum !” dem ek istiyorum . Aradığı zam an ağzına sıçayım dedim . tahm in etm em zor değil tabii Bayan Kaltak söylem iştir kesin! O gün hiç aram adım onu.Sadakat k ad ın ın iki bacağı arasın d ad ır O yediğim boktan sonra işyerine gittiğim de anladım ki. pt le neyi geri getirecek? Ve ben. K üç ük Biri arayıp söylem iş. geceden kaldığım için baş ağrısı ve kafam da otuz bir çeken üç filin tepinm esiyle kendim de değildim.

Hem de olay unutulur.. R apor aidini zaten on günlük.sen busuıı. faikında değil misin? D em ek ki benden ayrılmak istiyorn u rsu n . Hem onu bunu boş ver.. Tabii insan başına g el­ meyince anlam azm ış da şu an resm en ayrıcalık istiyorum. nasıl elalcm in laflarına inanıyorsun? Bu kadar b a ­ zi. Nonnal bir durum bu diye insanlara açıklam a yapmalıyım A pt kım yok. Yaııi insanların gözünde o çocuğa “godoş bu” dedirtm eye hakkım olm adığını düşündüm .. Yediğim bokun cerem esini çekm ek zorundayım iş ­ al i'U^uk aptalın lıııyuk dunya»ı ın ki olm uyor biı şeyler.” tım. O kadar ezildim ki o sesin altında.. o kız sem neden arıyor onu söyle!" diye söyleyeceklerim i hır bir kafam da tasarladım. “Ben sadece seni m erak etm iştim . özür diledim. Allah kahretsin işte . Ne kendim i küçültm eye ne de onu bu durum a sokm aya h ak ­ te.. Belki bu bir işe yarar. yapacak bir şey de yok! İşyerindekilerin bana bakışlarını anlatam am ya da ben çok büyütüyorum . Ses çıkarm adım . bilmiyorum . aldatılm anın en kötü yanı eş dostun duymasıdır. Ç ekem iyorlar b i­ . kendim e g elirim . Çok iyi b i­ Bü yü dedi. dem ek liyorum ki. bitsin dedim ve kapat­ k D ün ya sı sit mi zannettin beni. Onu gerçekten seviyorum. Ya o bana yapsaydı bunu. Lâkin beni aradığı zaman sesini duyduğum da bunu yapamadım. ama kafam iyiyken başkasıyla yjyişm eye çalıştıysam . Bu aklatm a m evzusuııda erkekler kadar kadınlar da ayrı­ calıklı olsalar keşke diyorum bazen. biraz rahatla­ K üç ük nın.. Bu sayede hem ilişkimi kurtaracaktım hem de Bayan Kaltak d e ­ nilen ucubeyle görüşm em elerini sağlayacaktım .

öyle kabullenm işiz bu olayı. göl Erkek sevişebilir yani. . İçim de kocam an bir sıkıntı var. ihtiyaçları ıvırları zıvırları vardır. aklım a geldikçe çivi gibi kam ım a batıyor offf K üç ük offü! A pt kendim den öte Pekm ez’i bu dunım a düşürdüğüm için üzü lü ­ al ın Bu çifte ayrım ne kadar kötü bir şey aslında. seks onlar için başka bir anlam taşır. k kenarına gidilip kafasına iki el silah sıkılıyor. M adem b ü ­ yütülecek bir hadise değil. bedeninde can bulm asını affedebiliyoruz. Bu işte bir karm aşıklık var. ulan biz yaptığım ızda neden bu kadar sorun haline geliyor. Bizden dokunm asını. çekirdeği olan her canlıdan reçel yapılabileceğini. başka kadına yü PuiCâ pınca. yatar kalkar. Kadın yatınca nam us oluyor. hiç utanm adan. Şimdi kim se beni görm esin. M esela erkek Bü başkasının kukusuna girip ziyafet çekm esini. B aş­ kasına âşık olm adığı sürece affedilebilir. Ve yorum. Am a erkek y a ­ D ün ya sı m adığını. Ne yapsam ne etsem .gibi düşünüyorum . Erkekler sürekli seksin özel bir hadise o l­ onların böyle sere serpe yatm alarını neden bu kadar büyük bir hadise olarak gördüğüm üzü söyleyip duruyorlar ya. gerine gerine giderdim işe. uyuz oluyorum . yer yarılsın içine gireyim diyorum . olsam. P ekm ez’in o “seni merak e t­ m iştim ” sesi aklım dan çıkm ıyor bir türlü. beş dakikalık zevk oluyor. Erkek aldatır.

B ir de diziye kendim i öyle K üç ük kaptırm ışım ki rüyalarım bile alt yazılı olm aya başladı. S aw y er’la sevişem eyen ada sakinlerine üzülüyonım . Am a baktım A yasını nasıl hallediyorlar. Adam konuşuyor rüyamda. depresyona birebir gelen yegâne şey sezon sezon dizi izlemek. bıyık. P ekm ez'i ve yediğim boku düşünm em eye çalışıyorum . yü O adadaki k g iz ­ D ün ya sı . M esela. ağda. O adaya sadece ve sadece ondan pt al boyası gibi şeylerini nasıl yapıyorlar? Onu da gösterip aradan kuç. yem in ederim . altta bir yazı beliriyor. Şu an kendi hayatım ı unutm uşum.uk a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü İki gündür evde L ost izliyorum . dip çıkarsınlar bence. Hiç mi koltuk altı uzam az anacım bir in sa­ nın? Hadi elin Am erikalısının diyelim kılı uzamaz. Rüyanın sonunda da “Pınar B atum ” yazıyor. Dizideki belli detaylara takılı kalarak. kafam ı dağıtıyorum . onu okuyorum. B ence ayrılığa. neye yarar düzülmek! li m istik esrarı çözerken. şu kızlar kaş. o dip b o ­ gitmek isterdim .K a d e rd e varsa üzülmek.

aslın­ dövm eli. yani hoş biri. hop F acebook’tan bir eklem e talebi geldi. seksi vucutlu. Baban sana interneti. ne anlarsın erkeğin tatlısından? Kalk git ders çalış. O gün evlerinde kalıp barda yiyiştiğim o çocuk beni mı. Ö S S ’yi k aza­ nam azsın da kalırsın mal gibi tuhafiyecide çalışırsın. ne yapsam ne etsem. A m a bildiğin piç! Yedi yüz arkadaş­ tan altı yüzü kız. Ben böyle ağlarken. Pekm ez içim de şişip beni ö l­ . çok lüzum suz- A pt al ın Bü da gayet gideri var yani çocuğun.. Bu da sana ders olur! Niye böyle sinirlendiysem ? Çocuğu kıskandığım dan falan değil de nefret ediyorum o yaştaki kızlardan. kebap­ çıyla evlenirsin inşallah. O bilgisayarın K üç ük çöker de bir daha girem ezsin internete inşallaaaahhhh. ilik gibi esm er kıllı pezevenklere yorum yap diye mi aldı??? Allah bilir ailene. ne diyeceğim ? Hangi yüzle? Sürekli neden içtim o ya dürecek.. O çocuktan ölesiye nefret ediyorum . Lost bile içim de yanıp duran vicdanı kapata­ kelim e konuşm aya hakkım yok diyorum sonra. Ve beş yüzü büyük ihtim al on a l­ tı yaş altı. her şeyim i kaybettim !!! Şöyle bir profiline baktım . ‘ C oğrafya ö d e­ vim için istiyorum . H atta böyle erkeklerin fotolarına yorum yazm aktan. Ben arayayım akşam diye durup durup ağlıyorum . A rada diyorum bir arasa. Foto altı yorum ları hep o kızlara ait. “M ihi A A _ Ç'ook T aTL iSıN ” falan. işyerindeki karizm a­ k F acebook’tan eklem iş. esm er kollan yü Püre* geri zekâlı yüzünden hayatım ın aşkını.” dem işsindir. o D ün diyorum . kirli sakallı. am a aradığı zam an tek sı m ayacak. Kirli sakallı. örtm en dedi.bu olm ayacak. Ayy o yaşta kızsın sen.

cıkss.lav. 11 T M ’deki G ökhan’la. G elem em zaten. aına yok dedim . Ulan /alen bir adanı bulmak zor.se yatağında bile yattım . Bir de en maz artık. Size ne A lsancak’ta grubun birinde çalan bebe­ den??? Lan dedim acaba bununla mı olsam ? N eticede yüzeysel olarak bir şeyler de yaşadık. Belki de kaderdir lan falan diye düşündüm . ânı yaşa. L o st'a kaldığı yerden devam ettim. “ İlişki adamı değilim ben beybi. Y apm ayın bunu. çocuğun anasının mı artık n ey i- nır. kalkın gidin üst sınıftan ç o ­ cuklarla. ona da çılırlığım zı kullanıp şey ediyorsunuz. bunun göt kalkıklığı. yoruyor beni. sonunda belli ki şapa otururum buıvanla. ooo yeee” falan yapar üç sevişm eden sonra. Yaptığın şeyin cezasını çek. K üç ük A pt zaten m üm künse kim seyle olma. Böyle gelip ekm eğim ize taş koyuyorlar gibi geliyor. olsa da o l­ Bü yü k D ün 16 9 I s ıç u k a p t a lı n Im y u k d ım y jı ya sı . öyle barlarda sabahlara kadar b ek ­ lem eler falan. al ın önem lisi o gün ışığında götüm ü gördü ya. Yani ben istesem de olmaz. bırak kalsın. ne bilim K S K 'lı M urat’la falan takılın. Bir süre Çocuğu direkt blokladım . O göte kim bakar lan! Ayy PuC C aa dedim hiç düşünm e bile. oıı dörtlük kızların hayranlıkları.

baban sabaha kadar izin pt al gittik. Ö p tü m bye. işkence çekm enin adı tatil olmamalı.Sevgili Rus kızları. ırkınız kurusun . gâvur amı gibi yan yan yan. bir dur P ucca yü k D ün ya sı . beynine güneş geçsin. ın Bü Beynim Lost dizisiyle ham urlaşm aya başlam ıştı ki. güzel geçiyordu üç ay. Bir de ben tatil kızı değilim hiç. dedim kendim e. bir ton hödükle aynı otelde kalıp. Denizden nefret ediyorum . yem in ederim !!! Tatil kadar yorucu. Lan zaten raporum bitince işe dönüp o iş ­ kenceyi çekeceğim . bari raporun kaym ağım yiyeyim de tati­ le çıkayım . Sonra çık oradan. veriyor sana. tonlarca para verip. G itm ez olaydım . sudan zaten korkuyorum . tam olarak k u l- 170 A Neden? Hoşlandığın çocuk orada. Ama şimdi bir sene ç a ­ K üç ük lışıp çırpınıp. kavrul güneşin altında. A rkadaşım la beraber üç günlüğüne Ç eşm e’ye bıktırıcı hiçbir şey yok sanırım. Tam am genç kızken yazlık m uhabbetleri çok güzeldi. S ı­ cakta tuzlu suyun içinde cıpcıpcıp bebeler gibi oynam ak ne salakça lan.

gece Bepanthen ve yoğurt süıeıek. yani bana göre değil. sabah olsun A llahım bitsin bu işkence diye dualar G ece âlem lere akm ak da eğlenceli değil. y a m a ­ lı eşek gibi dolanıyorsun. Tabii pişm an olm am ın bir diğer nedeni. dünyanın en g e ­ reksiz şeyi. O kadar para verip aldığın bikiniyi. am a E g e’nin suyu oldu mu yarabbi şükür diye lıkır lıkır içersin utanm adan. . gelip b ak ­ mazsın. daha m antıklı.solaryuma girdiğim zam anlar hariç. böyle tak ı­ lırını. Arabaların önüne atlayıp. kup -ik a p ta Jjj] b u . Gel küvete işedim. Zaten paso su yutuyorsun.kınam adığın organın iyice cıvısın ve burnundan aksın gitsin. m illetin çişini kakasını yaptığı denize girerek harcıyorsun. B ronz tenin güzel bir şey olduğunu kim çıkartm ışsa. “K altak Rus kızları!” O kızların hepsiııinin bacaklarını kıvırıp. Beynimi kaybetm iş bir şekilde sağa sola kaykılıyorum . ü k d ü n y a s ı Bü I yü k D ün ya sı . bir güzel o sıkı ın ettim. Güneşe ne z a ­ man çıksam . çıkıyorum m asalara. B ir de soyulm aya başladın m ı. O derece pişman oldum. “Silim mi abi!" diyen bebelerden bir faikın kalm ıyor. Evim de otururum . Ç ünkü beynim cıvıyor gündüz güneşte. A c ı- A pt saların üzerinde 50 cent eşliğinde oryantal yapıyorum ama al naşı halim e eğlence deyip. açarım neti falan. Bok rengi saç. tadına bak nasıl olm uş desem . Benim yaz K üç ük tatilinden anladığım olay bu. Tam am ne zam an tatile çıksam hep sarhoşum ve m a­ neden diye bir sor. ak ­ lına sıçayım ben onun. pancaı gibi kızarıp. kara sarı ten. Ben hayatım boyunca bronz o la ­ madım. Bok gibi yani.

” Vay babanı vay. Bu m ev/uyu. birine âşık oldular mı gözlen başkasını gör­ müyor. bitiklerini de anormal diye kendim i avutm a eğilim ine geçsem de. iç güzellik falan gibi şeyleri geçin efen ­ dim. sanki erkek için yaratılm ış bir robot! Şu dedikodular ortalarda dolanırken. gülüm seyip K üç ük teşekkür ediyorlar. dolgun dudaklarından çıkartıp. neden götten bacaklı. Bu mu yani eşitlik? Bir yukarım ız ilik D biz eşittik. İnsan değil. Allahım . seslerini a s­ la çıkarm ıyorlar. adım gibi em inim . kapris. g ü n ­ de yedi çeşit yem ek yapıyorlar. erkekleri konuşurken. Onlar sı kesip köpeklere atm ak isteğiyle yanıp tutuşuyorum . a y ­ dular var ki onlarla hiç baş edem em : “R uslar çok sadık. h ep ­ si genel kültürlü. gerçek aşam asında bazı ırklara torpil geçtiğini anlam ıyorum . koltuk altlarında hiç kıl çıkmıyor. Ama iyi y ap - A pt al on dokuz kaplan gücünde seviliyorlar. Belki fi­ . am a manitaları yatağa üç kız daha alsa. Hani le. Hobbit gibi bir karı uydurm uştur. yayvan b ald ır- hoplarken. İç güzellik denen bir şey yok zaten. belki normal olanı benim tipim. kızların neye benze­ diği de ortadayken. naz. neden yaratılış ya ziği güzel olan benim. her gün evde bakım ­ lı bir şekilde dolanıyorlar. Bir de her yana yayılan dediko­ yü P ik n gibi hatunlarla kaynarken. yorlar da gık dem iyorlar. bı»£ m n a kadar a lı­ ın Bü naya bakm aya utanıyorum. hani biz hepim iz senin kulunduk? Lan madem ö y ­ ün acı bir tokatla suratım a çarpılıyor. kım ıl kımıl sarı gacıları hop hop k lı bir ırka m ensubum. tripteıı haberleri bde yok. yüzlerindeki pürüzsüzlük bizi bizden alırken.kıçlarına sokup. sarkık bicikli.

am a bu yeni yüzyılın hatun modeli biraz hoppa olunca pek işe yaram adı. yerek geçirdim günlerim i.nıış. Kendi ırkım ızın güzellerini bu yöntem le atlatıyoruz am a anacım bu lanet Rus kızlarına yapacak birşey yok. Ayık kafayla a s tık cıstık seslen de hiç çek ilm i­ yor. Arkadaşım ve onun arkadaşları fa ­ lan. Onları herkes düdüklüyor. eciş bücüş oluyor. am a bizi bir kişi. baktık. bizim ki tek kullanım lık. Rus m u? Ahah N ataşa yani orospu lan orospu!” gibi şeyleri yayarak etrafa. Sanki T ürkler otuzdan sonra b i­ Bü yü bir süre zam an kazandık. o ayrı. m ırm ırm ır küfrede küfrede k a n la ­ rı kestim. Tabu bu ara - da beıı o geceden beri alkol sürm üyorum ağzıma. nasıl eziyoruz. Zaten denize girem ediğim için. gittik bir mekâna. Kesinlikle tövbeliyim . “Onların nam usu yok. plajda havlulara sarılarak. kızlı erkekli bir topluluk. nasıl burun k ıv ırı­ yoruz. Bir de iyi yemiş bizim erkekler ki dörtte biri. yokm uş dedikodusu bitirdi bu planım ızı. A m a İzm ir'de bir tane bile bakire k D ün m k u ç u l a p t a lı n b u v u k <luıi)-*sı ya sı . Ya gerçekten de bu yalana inanan var m ı? Ya da hiç mi rer A ngelina Jo lie’ye dönüyorm uşçasına.” diye dolandık d u r­ duk. bizim var. Sonra geçen gece dedik bir yerlere gidelim. “Ö nem li olan beyni. O n la­ rınki folofoş olm uş. O nlar için de bir kaç plan yapm ıştık. Son dakika golü olarak. Hop hop A pt İşte ben Ç eşm e’de her giiıı bu uzun bacaklı kanları izle­ al ın görm ez etrafındaki karıları. ıç güzelliği” diyerek dolanıyorlar etraf ­ ta. Bir de sağlı sollu dört koldan Rus akını var. baktık yol bulam adık ve “ Eee Rus kızlan o tu ­ zundan sonra pathyo. bura­ K üç ük dayız bari bir eğlenelim .

üstünüzden geçen A “ Kardeşini S eç’e üyeyim. lafım m ec­ listen dışarı. beni bırakıp D kinde olacağını zannetm iyorum . norm alin üstünde çık ­ m ıştım ben. z e ­ ya fam la ezildim büzüldüm . kafad an bi sor sor bak valla billa. “tehlike anında ilk k u r­ derece. zeki kızlar çekicidir u n u t- rı. öyle laf arasında söyleyeyim dedim . liç dört beş no poroblem o ” “ İlkokulda 1Q testi yapm ışlardı. M em elerine gelen k a ­ . Hah. bom ba patlasa. zekânı göster. İkisinin kendim e güvenim falan bitti. İçim in güzelliğini. şöyle bir yan yana geldik iki tanesiyle.dans ederken. ahah öyle yani ben hep bitiririm . sen zekânı göster PuCCa diye telkinler vererek. K endim e. G östersem bile kim senin si­ yorlar bizim m alları.” K üç ük tanesiyle görüştük.” “ Bence bir kadın kendini kocasına saklam alı. bi pt al O bam a-E tibank ikilemi için ne düşünüyorsunuz?” ın Bü m aaa ya da bacağını mı açsan. Hipnoz m u ediyorlar n ’ap ı- ün sıl diretebilirim iç güzellik falan diye. Iç güzellik falan hani. K endim i kessem dönüp bakm az kim se. nasıl cüm leler kurm am gerektiğini düşündüm: “ Şirinlikleriniz ve beş yaş m uhabbetleriniz çok güzel ama “ İki üniversite bitirdim işte ben de. aynadan gördüm . şimdi o m ekânda ben n a ­ kâm ı nasıl gösterebilirim orada. o k tarılacaklar kitap gibi hatunlar” başlığı altında.” “ Problem leri kâğıt kalem kullanm adan çözebiliyorum . yok yok tiksindirm e insanla­ yü gidecekler orada. bütün sı birleşim i ben kadar. dört tane kardeşim varordan. Sizin ar dam arınız çatlam ış. O kadar kötü bir durum ki.

ben de düdüklesem ’. Etkilem e Dersi Part I: Peçeteyle güi yapın” gibi bir şey olm alı. “Rus Kızların. H erkesin birbirini fortlam ak için var olduğu bir yer k rı nasıl aktarabilirdim ve böyle bir m uhabbeti nasıl kurabilir­ D ün arkasını dönse. “p iem be” diye çıkıyor ağzım dan. H içbir şey yapm adım . bunla­ neticede orası. ne ayy ayy ayy” oluyorlar. C ık cık cık valla olm az ya sı Yaııi kim ister yanındaki kadını senden önce düdükleyen altı . A pt al ın Bü “N eyin var?” diyene. Ö ıf ve âdetlerim ize uymaz. yüz kişinin var olm asını. P eçe­ teyle gül ne lan? O rıgam i kursuna mı gidelim diyorsun? Ama elin gâvur gac ılanm tavlam ak için süm üğüm ü sildiğim p eçe­ K üç ük teden bunlar ev bile inşa ederler. ay ne tatlı. şerefsizler. B unla gezerken herkes dicek ki. bu kızların Türkçe iki üç kelim e söylem esini sevim li bulm aları. Ben “pem be” kelim esini söyleyem iyorum . K uıdum kurm asına da o bangır bangır m üzik varken. Bi de yani bize göre değil. kızlara paso peçeteyle gül yolluyorlar. ay ne güzel. Haa yeri gelm işken. ay ne bilm em .geçm eyen belli diil am a ayıp yani. haa sözüm m eclisten dışarı dem iştim dim i!” K afam da böyle bir sürü cüm le kurdum kurdum kurdum. “Yok bişeyim m m beaaaa!” diye b ağ ır­ yü dim ki. D iğer şey ise. Kim i görsem böyle yem ekte falan. dım. ahlâksızlık böyle şeyler. bizim kiler de “Ayy 11e ş i­ rin. anlam adığım bir iki durum var bizim Türk erkeklerine dair. “B ıoadıum m çok gusell" diyorlar. Onun için aylarca dalga geçen. Bütün kinim ve nefretim le burnum dan tıslaya tıslaya geçirdim hoppidi m ekânlarında günlerim i. oturdum sandalyeye. ‘çocuk ayıp.

viral bir kam panya adı altında. "K ezzap- ya sı na” . gacıların “ M arhgabalan- A llahım yaz bitse de dağılıp gitseler m em leketlerine. B en böyle bir uygulam aya geçmeden. kendi erkekleriyle yetin­ k m elerini sağlayacağım . Yoksa ileri­ lı Sapık" diye dolanacağım etrafta. bir daha buraya gelm e­ meyi bilirler. piç ettiler resmen tatilimi. M aske takıp. .beni çingenelikle suçlayan tipler. K urtulsam şunlardan. Rus kızları­ nın suratlarına kezzap atıp. K üç ük A pt al ın Bü yü PlICİJ» um arım yaptıkları hatayı anlayıp. kaçacağım . D ün deki günlerde. senin ağzını yerim ben diye bakıyorlar. Sonra da bunu inter­ nette Rus sitelerinde bir güzel yayıp.

Yanı herkes beni görüp. Banyo aynasında bana soru soranlara verece­ ğini cevapları tekrarladım . karşım da­ kini n gö/bebeklerine bakarak ve m utlaka koluna dokunarak konuşacaktım. En çok da Bayan K al­ laşmaktan çok daha zor geliyordu.« p ( İ ı n L t ı y ı k 4 yü k » 7? D ün ya sı . O nunla karşılaşm ak Pekm ezde k a rşı­ ın Bü Kus kızlarıyla am ansız m ücadeleden 1-0 yenik ayrılarak .Ç ok garip şeyler olm aya başladı tatilden döndüm. Gözlerim hafif nemli. Giilben E rgen'in beyaz göm lekle basın karşısında gözyaşı dökm esini kendime örnek K üç ük alarak. “O rospuya bak. Sıkıştığım noktalarda. “B ilm ediğiniz o kadar A pt al tak ’tan utanıyordum . rezil” d iy e­ rek suratım a tükürecek gibi geliyordu. usturuplu bir şekilde kendim e çeki düzen verip. y av ­ rular! araba altında ezilm iş kedi gibi bir tavırla işe gitmeye karar verdim. R aporum da bitti am a işe geri dönesim hiç yoktu. Ne yapsam ne etsem de bu durum dan km ıulsam diye kendi kendim e evde insanlara y a ­ pacağım konuşm ayı hazırladım .

dağılın lan” yapsam. ama dem ek ki gösterm işler. kim se gıkını çıkar tamaz. “Hastalığın şifasını Ç eşm e'lerde al ın girdim içeri. Neyse bunu sonra k o ­ nuşuruz. G er­ çi bu adam bende ekli değil. çatır çatır da “M em e benim göt benim. Tatil fotoğraflarım ı ekledim tabii F acebook’a. en azından şu otobüs kaza yapsın ama kim seye bi şi olm asın. yaparsın bir kıyak. Uzaklara dalıp dalıp duruyordum. Kendi katım a geçerek oturdum m asama. “A llaaam deprem fa ­ lan olsun.çok şey var ki!” deyip insanların Pekm ez’i de suçlu zannet­ m esini sağlayacaktım . istediğim e veririm . O ysa kim e ne yani. Sel mel bi şi yap. Bizim burada götüm üzden ter d am ­ larken. Derken bulm uşsundur umarım. adam ın yazdıkları- 178 A pt yönetm en yanım a geldi. M asum i­ yeti sim geleyen beyaz göm leğim in üst düğm esini de kapatıp sola hiçbir yere bakarruyordum . bir elim de içkiler. bi şi olsun am a kim se ölmesin. bana olan olsun am a sonra iyileştir beni. sen rapor alıp tatile çıkm ışsın. y a ­ radansın. İşe giderken sürekli olarak. Allam ne olur. kısacası kendi vicdanım a yapıyorum bu num aralan.” dedi ve K üç ük gitti. görm eyeyim kim seyi. Sadece bina y ıkıl­ sın. Sağa Bü yü Pucca k D ün ya sı . m alım lan bariz. Kendim e kiifrede küfrede açtım mailim i. yapacaklarını yazdım .” diye dualarım ı ederek geldim binanın önüne. Sanki bir derdim var gibi kıvranıyordum . sen büyüksün. hiçbir şey söyle­ m eden kalkıp gitsem. tam am felaket yapam am diyorsan. önce m aillerine bak. geri zekâlılık konusunda çığır açm ışım da h ab e­ rim yok. Am a yine de götüm yem iyor! Kim senin de beni sal­ ladığını sanm ıyorum . Hastir. ben m asalardayım falan.

ama bir sorun ç ık ­ tı. Y apacak bir şey yok. para da verirler. "He tam am iyi. re s ­ m en anamı ağlatacak öyle böyle değil. Nerede o ld u ­ ğumu sordular. İstanbul abi boru m u? H er şeye sıfırdan başlayıp tepelere çıkabileceğim şehir! Daha işe alınm adığım halde. kaderim e razı olm alıyım diyerek diğer m aillerim e bakm aya devam ettim ve yem in ederim A llah’ın varlığına o dakika inandım. on beş gün çalışm am g e - A pt gidersem babam ın dırdırından da kurtulurum .k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı . alâkalı alâkasız her boku bana dayam ış. tuvaletten çıkarken o k a ­ K üç ük pattığım üst düğm em i açarak az önce bana papar atan y ö n et­ menin yanına gittim ve “İşten ayrılıyorum . işi kaçırm ayayım diye “İstanbul’dayım . Sonra da yukarı kata işlem lerim i halletm eye çıktım. "Ö n görüşm e için gelin. İstanbul'da bir yere başvurm uştum . yalvardım. Beni iplem ediğini zannettim ama iplem iş oolum. istifa dilekçemi yazdığım adam. İstanbul’a şaklı yer. üstelik dün iplemiş. Bu kez yırtarım yani. İşte oradan başvurum a cevap vermişler. T uvalete gidip hem en aradım. O kadar gelm em ek için dualar ettim. Yepyeni bir hayat beni bekliyor!!! Fırtınadan önceki Bü yü k D ün »79 kl\^ıı.” d e ­ dim. bayağı da ta - al ın mektir. Zaten o da dünden hazırm ış sanırım . Yani olursa yırttım d e ­ sessizlik lalan derler ya. İstanbul’a gideyim falan diye. Hoş daha bir şey belli değil. A m a o dönem de hiç ses soluk çıkm am ıştı.” dedi.” dediler! R üyam da bile g ö re­ m eyeceğim bir pozisyon üstelik bu. ön görüşm e için çağırıyorlar am a olsun. M u sa’nın denizi ikiye yarm ası gibi bir m ucize bu! P ekm ez’le çıkarken.” dedim. dem ek buym uş.ııa bir baktım . O nunla beraber olayım .

Alkohın elkr.rcktiğini zırvaladı. yoksa istifa eder m iydim . başında durm am gerek. Bü yü yed iğ in ' Hu« i * k D k ü llü le rin ti olarak sayıp sayıştırıyordum çocuğa i'v . çünkü geleceğim için bana bir şey katabileceğıne kıırup. çıtı pıtı.ira «aş»:tm saç baş giriştik birbirim ize. birbirim ize taıiâim-ı. İstanbul’daki iş olm azsa sıçtığım ın resm idir ama yapacak bir şey yok! Bir defa şansımı denem em gerek. Yani artık işsizim. her şeyi büyütüp sorun çıkart­ al m asası ın yordum . Baktım yapacak bir şey yok. G er­ çi bu ilk İstanbul deneyim im değil. Zaten aldığım rapor falan derken.ı ve bi İ t r i­ r a i­ K mize verdiğim iz gazla. Okulun son seııesiydi. İstanbul'a gitmeye karaı verdik niz bir sorun vardı. İzm ir’e dönm ek istem i­ inanm ıyordum . Aklım bu d ıişu n td -rle gel t?it yaşarken. adam “Peki” diyerek beni yolladı. bir sonraki gün finale girmemiz. az önce aç­ tığım düğm em i sinsice kapatarak ağlam aya başladım . sevgilim le a lâ ­ maya.ır!> yal I. staj için kendim e kanal ayarlam am lazımdı. l.” diye uzaklara dalarak şıp şıp gözyaşları döktüm. Ya m em leketim olan İzm ir'e gidecek­ tim ya da okuldan sonra ciddi bir adım olarak onun yaşadığı şehirde. O kavganın verdıg »arsia e\ arkadaşım la birlik­ üç ük te A içki pt kasız şeylerden kavg-ı e fnv?ve. “B a­ bam hastalandı. - 180 ün . gerek. O A nkara’daki ç o ­ cukla aynı sınıftaydık. biraz safça bir kızdı. yani A nkara’da kalacaktım . En son öyle bir tartışm a yaşadık ki ıi ••'l. Oradan kurtulduğum için öyle bir ra ­ hatladım ki. A nkara'da kalmak konusunda da em in değil­ dim.-:« edem em eye başladık.iMi’i A n t a l ­ ya d iy e ­ sı .

bizi bir korku sardı.yordu. gece kalm a­ şımın verdiği “ Hadi bcııi geçtik. m akyaj yaptık. salyalarım ızı koltuk k en ar­ larına bırakarak. En ön em ­ k ğil. T uvaletten çıktık. Yalnız bir sorunu­ D ün ya sı dan geri dönm em iz lazım dı. U yandığım da. k u r ı - rak boşalttı. bütün g e c e tuttuğu rn 'd e su u . koskoca kanala gidip.«) / . İstanbul senin yerin" gazıyla İstanbul’a doğru yola çıktık. İstanbul için anlatılan efsane ­ yü muz vardı. Esenler otogarına indiğim izde. almamız bir H*ij Çünkü v a­ K rın d a k i arkadaşım . A pt karışıktı. Boru d e ­ lisi. herkes kurttu ve biz saf. ikim iz de İstanbul’a ilk kez gelm iştik. geldiğim i/ yere varıyordu. otogarın çıkışını aram aya başladık. Nasılsa her şclvuı bir merkezi M etroya binm em izle bir ' ardıı m antığıyla metroya bi. Her şey çok dan oraya koşturup duruyorduk. te la ş lı bir şekilde o ra­ al ın Bü miz anda. hem en tu ­ valete giderek üstüm üzü değiştirip. tecavüzcü gibi görünüyordu. ev arkada­ . Orası bizim için k o r­ kunç bir yerdi. herkes gözüm üze sapık. V v g i ve saf yüzlü insanları takıp y eten eğ im iz sayesinde. kanalın nerede olduğunu bilmiyorduk. katil. kızını sen kendini buralarda harcam a. Kafam ız bir milyon. Boğaz K öprüsü’nün üzerin den geçiyordum . oradr. Labirentteki fare gibi ürkek. Her gittiğim iz yolun sonu. iki üç ük saat sonunda çıkışa ulaştık. iş isteyecektik. Kim seye sorunuyorduk da. Bunu fark ettiğ i­ ler bir bir kafam ızda uyanm aya başladı. savunm asız kuzular ­ dık. Sadece bir gün durabilirdik İstanbul’da. Y olculuk boyunca sızdık.v durak sonra kendim izi diş.

"‘Özel hayatım la değil. her adım da sanki önüm e kırm ızı halı seriliyordu. M ecidiyeköy’de seçtiğim iz akça ün miz durağı kaçırırız. Beyaz telefon num aram ı isteyecekti.Onu kendine getirdikten sonra. Aydın Doğan beni karşılaya­ cak. Çok az kalm ış­ K üç ük tı. Çocukluğum dan beri yıldız olmak ın Bü Kanalın kapısına yaklaşınca. O kan Bayülgen evlenm e teklif edecek. sonra böbreksiz bir şekilde küvetin b i­ ya “ 155”de hazır tutarak. oraya girm eyin. işimle gündem de kalm ak is­ liyorum ” kısm ına gelm iştim ki. büfenin birine kanalın yerini sorduk. atm aya başladı. yolun sonunda Oscar verecekler gibi hissediyordum . sı çücük yerde bize bir şey yapam azlar dedik ve telefonumuzu . Zaten İstanbul m antığını k sadece bir tanesi doğru yolu tarif etti. yukarısı E5. sorun mu yani. Neye baktınız? Hem kanal ta­ şındı B ağcılar’a. hatta belki ana haberi bile sunabilirdim. benim kalbim boğazım da yü önünde iki saat dolandık durduk. İçeriye girer girm ez keşfedilecektim . bir sesle kendim e geldim: “Abla yasak. o k ü ­ Ardından M ecidiyeköy’e doğru yol aldık. basit. O bina istiyordum. İçeride tek işçiler var. Hayalim karşıda bana bakıyordu. yaptırırım dişlerim i. büfeler sapık olm az. Sorduğum uz on kişiden sonradan kavradık. Ben tam h a ­ yâlımın. O rada da. Neticede m aaşım iyi. cam a vantuz pakça tiplere kanalın yerini sorduk.” A pt al benim hayallerim di sanki. aşağısı deniz. Seda Sayan gülüm seyecek. O tobüste ineceği­ rinde uyanırız diye gözlerim iz fal taşı gibi açık. D işlektim ama olsun. Kapı açılacak. aynı binanın D balığı gibi yapışarak gittik. pırıl pırıl parlıyordu.

Nuri Alço m ü ­ ziği. hayatta yetişenleyiz oraya. Bundan iy i­ si can sağlığı. para pu' yok. Cem il koçum K üç ük baksana bir. al ın lek ve çiko halim le onun gibi bir çocuğu bir daha bulamam. O kadar uzun anlatıyordu ki. şöhretim . O sırada bize B ağcılar’a nasıl gideceğim izi a n ­ latan dayı yine lafa girdi. Bü yü . “Hele durun hele. ikimize de T R T ’de staj ayarlam ış. Bağcılar neresi onu bile bilm iyorduk. 'Hadi gidelim.K urduğum hayaller. büyük ihtim al biz orayı bulana kadar kanal k ap a­ nırdı. ııy. Gece yaptığım ız kavganın ardından pişm an olm uş. Dedin» sanırım bu benim için bir ğı atıp T R T ’de dokuz beş çalışarak. yatakta fahişe olm aya m üsait bir alt yapım var. Saat üç buçuğu geçiyordu. Bu devirde erkek de zor bulunuyor. evim in hanım ı. Açlığım aklım a geldi." dedim. şöhret. bi atıver oraya g idivosaıı. orm anlık alan. çocukla­ rım ın anası olacağım. Bu kızlar kanala gidecekler. bundan sonra bana birşey koym az A pt B öylece hayallerim den vazgeçtim. Hem zaten m utfakta aşçı. bir baktım sevgilim. Tam o sırada telefonum çaldı. Yine de um rum da olmadı. o yol gözüm de büyüdü.11. ünüm. Bu d iş­ Tam am öküz rnöküz am a neticede erkek erkekti. Benden iyi bir gelin olur. O kan’dan doğurdu­ ğum çocuklar. A nkara'ya k ap a­ k D ün u C. babasını arayarak.. sokakta h a n fendi. Diyarbakırlı bir dayının sesiyle tuzla buz o l­ muştu.1. H aya­ limden vazgeçm işim ulan. bari yem ek y iy e­ lim. A rkadaşım a döndüm. sabaha kadar mokoko.V ya ■83 sı . adam B ağcılar yolunu anlatırken. iki yabani adam.” Adam ın o sözüyle zihnim de canlanan görüntü şu ­ dur: İki kız.1 işaret: Kaderim de ün.

tuvalete bile gitm ez be!” diyerek girdim kapıdan. gaza g e ­ bi olm ak var bu devirde. . birinizi program a.” dedi.diyerek bindim arabaya. İçime kaçan M arilyn M onroe yeniden canlandı. Bu sıkkın ve bıkkın halim kanalın kocam an dalgalanan bayrağını görünce sona erdi. Kanal sahi­ yü ra ’ya.” "O zaman verin kâğıtlarınızı. “ Ya aslında ün şöhret falan bunlar boş işler. A rabanın üzerinde kanalın am ble­ Arabada bir yandan sevgilim le m esajlaşıyordum bir y an ­ dan da boşuna gidiyoruz bari ordan otogara geçeriz diye d ü ­ şünüyordum . on dakika önce gelseydiniz. kovaca­ İnsan K aynaklan bölüm üne gelince. “Hahay ne var canım Sibel Can gibi etli butlu. "Staj için mi geldiniz? Ö y ­ al ın ğım insanların listesini aklım dan geçirm eye başladım . K üç ük dan.. Bizi gördii leyse çok ballısınız. İn ­ k D ün ya sı minin olm ası tabii bize daha çok güven verdi. Bü lip. diğerini dış haberlere veririm. Hem benim karakterim de birisi bir erkek için değil A nka­ san K aynakları’na doğru m erdivenlerden çıkarken. haziran ayında görüşürüz.” “Çok güzel. güleç y ü z­ lü bir kadını ayakta çantasını toparlarken bulduk. yollardım k a p ı­ pt ve biz daha bir şey söylem eden. Elim i sallasam ellisi.” A "Evet staj için. Aydın D oğan’ın metresi mi olsam lan acaba?!” gibi türlü malak düşünceler içine girip. şişm anca. Haziran başında gelirim diyorsanız.” “Ayy yok geliriz geliriz.. kusura bakm ayın. Yok olm az derseniz. bıngıl bıngıl hatunum .

sonrasın­ da da işe başladım .Bu kadar kolay oidu. O ilk başta hayalim in peşinden koşm alıyım diye siktirı basm ak üzeıc olduğum adama âşık olduğum u düşünüp. her şeyi bıraktım . Ardından H aziran'da staja. Sonuç b a ­ bayı aldım tabii. A m a kaşındım işte. Bu kez biliyorum çok g ü ­ k İşte şimdi yeniden o ilk başlarda içim de olan k ıp ır­ D ün ı «5 ya sı tıktan sonra. Ellerimizi sıkıp. asıl hikâyem şimdi başlayacak. sevinç çığlıkları a t­ doğruca otogara döndük ve yem ek yedik. Sonra otobüse b i­ nip okula geri döndük. K üç ük A pt al ın Bü yü tı canlandı. açlıktan bayılm ak iizere olduğum uzu fark edip. daha ne alacaktım yani??? zel şeyler olacak. . B öyle pırpır ediyorum .

düşün işte! Buraya kadar olan her şey rüya gibiydi. zerre kadar pt al lı bir işim var. o kadar dua ettin diye sorsan. » k D ün ya sı vesile o lsu n ! . O kadar utanıyorum ki ondan. ona bile dua ettirdim .Y e n i ile başlayan h e r b i r şeyim h a y ırla ra O tobüste o kadar çok dua ettim ki olsun diye. rinde yem ek yiyonım. hatta sadece işye­ M utlu m usun. Babam ın her yeni şehre gitti­ ğim ¿aman ayarladığı m isafirhanelerden birinde kalıyorum. Artık gayet taşak- leyebiliyorum . zırt pırı Pekm ez buraya gelip duruyor ve tek kelim e konuşm uyoruz. İsm im i söylerken başına pozisyonum u da e k ­ ın Bü Ön görüşm em olum lu geçti ve ertesi gün işe başladım. Düşün kı iH h A M aaşı baştan verm edikleri için çulsuzum . o kadar parası­ zım ki kendim i acayip ezik hissediyorum . Babaannem i arayıp. o derece bir iş. Her akşam m isafirhaneye gidip ağlıyorum . yü Pm>. P ekm ez'in en y a­ kın arkadaşı burada çalışıyor. K üç ük değilim! İşyerindekilerden nefret ediyorum . O kadar istiyordum .

Tarzım değil de nasıl bir cüm leyse. yem ekhaneyi de o gösterdi. bana da alın dedim. Neyse bir tane kız var mesela. akşam da bir şey yem em iştim . Lanet ettim bu kapitalist sisteme. hem tip olarak hem karakter olarak. o da kuyruk acısı m uhabbetine. o ekm ek arası peynir dom ates ün yorlar.. acayip itici. ama bir o kadar da çekici geliyor hatun bana! Bir K üç ük onunla sam im iyiz. . “İhihih keşke kepekli isteseym işim ” diyerek. ediyorum . k rafı ekm ek!” dem em ek için kendim i zor tuttum! Bütün m et- D Bana yirm i liıa deyince kızlar. Sabah toplantıda buna A pt al ken. Ç ocuğum u düşürm üşçesine üzüldüm lan o parayı verir­ K ızlar çok ilginç burada. Bana tuvaleti. için. Lan her sabah bunlardan yiyorlar. Kıza ben “Esm aC eyhan” diyeyim en iyisi. ya sı m eye yüzüm de yok. Hatun bildiğin Esm a Ceyhan. maaşı alayım diye bekliyorum. yok daha neler. koca alm ıyoruz lan.. benim alacağım parayla bunu yapmaları im kân­ sız. B unlar her gün m aşallah. Bazı olaylarda öylesine soğukkanlı ki şaşırıyorum. alt ta ­ içim ağlaya ağlaya yedim . ne bileyim böyle hiç tarzım d e ­ ğiller. P ekm ez’in arkadaşının eski sevgilisiym iş bu. “Höh arlık.geldim geleli T ak sim ’e bile gitmedim! B abam dan para iste­ G eçen gün işe gittim. sanki üst baş b a ­ kıyorum kendim e töbe töbe. O gün artık nasıl canım çektiyse. Oradaki kızlar habire bir yerden sandwich alıp d u ru ­ Bir sandw ich ne kadar olabilir en fazla diyerek düşündüm. nasıl açım. ın Bü Bir de bu kızların ne kadar maaş aldığını da doğrusu merak yü ropollüğüm le. H ayır aynı işi yapıyorsak. o yüzden böyle bir geçm i­ şimiz var.

am a kısa ve öz biçim de. o içiyo. sonra ciddi mi lan bu telaşı sarıyor beni. Fakat yem ekhanede biri . öyle bir carlıyor ki: “ Heı m asada tu z­ luk yok mu? Yoksa m asanda tuzluk. Kız sanki ona söylenm em işçesıne. hayatta hiçbir /am an bu kadar açık bir kız olam adım ben. hiç affetm iyor. kulpu m utlaka var. ayy canım ya. O nunla kavga edebilm ek için canla al ın Sevm ediği insanları sürekli aşağılıyor. o varoş. bu muhabbeti aynen yaptı!!! Yanında nasıl davranacağım ı kestirem iyorum . Hep işlerim i sinsi sinsi hallettim. bu kokoş. benden neden istiyor­ sun? Kalk git m utfağa al! Yem eğim zehir oldu” . herkese takacak bir Bü kıllanıyorum öyle yapınca. H a­ K üç ük tun sevm iyorsa o kişiyi. Onun götü büyük. Bir program ına çıkm ış hatun gibi hissediyorum : Her şeyi açıkla­ malıyım . bu jigolo.” diyor. Ciddiyim bak. y a p m ış a iyi niyetindendir. uzatınca sıkılıyor çünkü. Am a ben var ya. kökünü kazıyor. tuzluğu istesin bundan. Ota boka min etm eyince. Aslında garip gelecek ama bu tavrına h asta­ yım onun.” falan der (Pekm ez ve eski işyerini hariç). “Ee ne hissediyorsun?” diye soruyor. Yemin e d e ­ rim ya. bu sıçarken kokuyo. Onunla konuşurken kendim i TV yü herşeye. “Ben bir şey anlam adım am aaaa. “Ne saf kız. bildiğin kedi yavrusu gibi bir şeyini a s ­ lında. Bi başla uğraşıyor.” diyor. bunun m em esi küçük. C evaplar tat­ k D ün ya sı “Uykum vardı yapam adım . Yani insanlar hep benim için.paparı basıyorlar mesela. o kesinlikle öyle bir şey yapına/. 11e iyi niyet­ li. A pt insanı sevm ediyse bitti. b akıyorum bir on dakika şaka mı y a p ­ tı diye. bir gör. Bir şey d i­ yor m esela.

” “A llah korusun de m anyak. O yüzden bu kızın bu tavrım seviyorum. A pt al ın k u ^ ı i l ı a p t a l ı n b u y ha « l u n y j M Bü yü “Yoo bakışım aynıdır. Sonra tak tuk saç­ larını savura savura gidiyor. İki dakika sonra telefonum ça lı­ yor. Gerçi maaşı size bağlanır am a. K arde­ şin ne kadar maaş aiıyo?” K üç ük “ !?!” I’ekm ez'in arkadaşına deli gibi âşık. öyle saf bir k an a­ . “PuCCa. yani ikisi de çok güzel. arkam dan bakacak m ı?” diyor. her gün düzenli olarak kıyafetini sorması gibi: “ PuCCa bugün nasıl olmuşum"1” “Ç ok güzel olm uşsun.” D ün ya sı ğum için sürekli gülüyor olm am sebebiyle. Öyle böyle değil hem de.Yüzümün lolipop kıvam ında yuvarlak olm ası ve dişlek old u ­ at oluştu benle ilgiii Çıkm ıyor.” “A m a diiııkü d aha güzeldi dim i? Dün daha fa rk ­ “ Sen olsan bunları giyer m iydin?” “Giyerdim tabii.” "K orur korum asına da canım .” k lı bakarak söylem iştin. yapacak bir şey yok yani. ev sizin üzerinize m i?” “Ne oldu ki?” “ Baban ölürse falan ortada kalır mısınız diye m erak ettim. Am a bazen bokunu da çıkartıyor. ona bak şimdi. ölüm A llah’ın emri. M esela tuvalete giderken yanım a geliyor." Haa bir de ilginç ilginç soruiarı var: “ PuCCa.

” P ekm ez’in arkadaşı da orospu bakışlı bir oğlan. Çünkü eski sevgilim olan Pekm ez her yerde benim ne tür bir kaltak olduğum u yaymış!!! Hakkıdır hakka tapan milletim in istiklal dem ekten başka çarem olm adığı için. şu anda da seni aranıyor. Benden nefret ediyor.” “Baktı baktı.. baktı mı sölesenee. K üç ük X9 ° A pt al ın Bü P uc cî yü k D ün ya sı “Höhh yani telefon mu ettin bunun için. sen gidene kadar boynu koptu hatta.“PuCCa arkamdan baktı m ı?” “Ayy dayanamadım yaa.." . ben de bu Esm aC eyhan’la tuvaletlerde parlatıcılarım ı sürerek vakit geçiriyorum.

bazen yanaklarım a koyup.T ı r t fotoları olan b ir insanım . İçim kan ağlaya ağlaya kızın fotoğrafları­ na her gün bakıyorum . Laptopu b a ­ TV karşısında sızıyorum . K üç ük Tek eğlencem de Aşk-ı M em nu dizisinde birbirini d ü dük- leyen akrabalar ve F acebook'ta arkadaşlanm ın çılgın yaşam ­ ları. Diğer tarafta da k ü ç a k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ın Bü O kadar parasız bir haldeyim ki. Başka eğlencem yok desem yeridir. eski sevgililerim in ve onların eski sevgililerinin fotolan. üçlü koltukta pt al salon gibi bir şey. N eredeyse bir ay olacak buraya g ele­ li am a ben hâlâ hiçbir yeri gezem edim . servisi bir kaçırsam sıç­ yü k D ün ya sı . bir de bir üçlü koltuk. A m a o kadar soğuk. o k a ­ dar soğuk oluyor ki hava. O dada yatak ve dolap var. Bir odam var. Pekm ez kızın biriyle çıkm aya başlamış. H atta kendi fotolarım dan daha çok A caklarım a. bir de televizyon. orada yatm ıyorum . işten m isafir­ haneye geliyorum . tığım ın resmidir! Her gün m isafirhaneden işe. karnım a.

geri zekâlıca kız yazıları. Böyle havuz başında sermiş kaslarını o rta­ k ne baktım. K ı­ şın alışveriş m erkezlerinde gezerken. F a­ pt "kanks yaa harikasın burda” al ın çocuğun fotolara bakarken. şiirler. ellerinde m ontlan o l­ mayan çocukları keserdik. yorum la­ Bü bi. ayaklarını da koym am ış. yem e de y a ­ D ün ya sı G arip bir şekilde. yım anlam adım . saçları da nasıl güzel. O offff ooffff diyorum sadece. Anam . kaşı gözü elle çizilm iş g i­ nım adığım bariz belli. Lan ben böyle bir bebeyi tam sam . Burnu.q evladı. git gejjj” “a. Profili açar açm az girdiğim ilk yer kızın profili.bakıyorum . Çünkü oniarın arabası vardır ve A “aafsfsafsfsa =) çok cicisin” “elinde ne var senin lan göt! sütten başka bi bok içm ez­ Atışm alar. küfürler.” Kim m iş lan bu dedim ve resim leri­ ya. kızı kıskanıyor muyum yoksa hayran m ı­ . “kujum m m . yerim yutarım ben bu oğlanı. Sırtım gösterm iş bir de. onu da anladım. Tek tek ölesiye inceleyerek bakıyorum! "H ım m m ne giym iş böyle. ama ne güzel dişleri var ya pis sürtük!” diye diye dün akşam yine kıza bakıyordum ki beni Facebook tan biri ekledi. sen beni ihmal et taaamm mı. Bir de mesaj attı: “ Nabcı güzellik? Uzun zaman oldu. Soğuk soğuk terler döküyorum rı okudum . bırakır mıyım hiç! T a ­ yü nında yat herifin. Fake mi lan bu dedim . Arabası da var. K arşılaşm ış biie olsak asla affetm em . Um arım iyisindir. nerden buldun şerefsiz o göm leği” K üç ük sin” ke olm adığını anladım.

büyük eşşekiik ediyorum am a tanıyam adım ” . mal mı ne. Bu kadar yakışıklı herif. Sonra sadece pijam a altıyla. Bir sene sonra hem en çocuk yapıyoruz. m ont falan da yok ü s­ tünde. Ç ocuklar babalarına benzesinler am a m üm künse. Kuduruyorum ben A pt Bendeki kaltaklığa bak. cevap yok. ne cevap yazacak diye. B el­ li ki çok geziyor. bana kahvaltı hazırlarken. Garantilem ek için ona da baktım yani. “B uradan olm az K üç ük beybi. öyle evin içinde koşturup duruyoruz. Tabii ki ö y ­ le bir şey yapm ayacağım m m .m ontlannı arabalarına koyup çıkarlar. Az ağır ol di m i? B ilgisayann b aşın ­ al ın evde sandalyeye bağlayıp. gün yüzü gösterm esem mi ona Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın b ü yü k d ü n yası ya 193 sı . “Ben de sizi tanım ıyorum am a tanışınz” yazarsa b i­ le kabulüm . İki üç tane uzaktan var. Klasik bir şekilde. çocuğa mesaj attım: “Özür dilerim . O yüzden acaba? Böyle hayallere dalm ışken. Ben onun göm leğini giym işim . en yakın zam anda yüz yüze tanışalım ” derse de ne d e ­ rece abazan bir kız olduğum u göstereceğim ona. Bu da belli ki tiki b e ­ belerden. İzm ir Ekonom i mezunu. İtalya’da falan fotoları var bir de. am a Allah biliyor içimden g e ­ çenleri işte. beni tanıyorm uş ayağı yapıyor!!! Hem en çocuğu dam atlıkla hayal etm eye başladım . Bir de m ağazanın ışıklan gözlerini ra ­ hatsız ediyor olm alı ki fotolanm hep güneş gözlüğü takıp çektiriyorlar. Beni aldatır am a bu. Nedense bunlar alışveriş m erkezlerinde resim çe k ­ tirm eye bayılıyorlar. da dört gözle bekliyorum . Zaten arabanın içinde de var resmi. Aradan bir yarım saat geçti. Hemen tel num aram ı yazarım .

resm ine bakm ayı k D ün kesip. A rabası­ lanı versin. Ben onunla puştu bana gelsin tırt desin! Şensin lan tırt hayvan oğlu h ay ­ van!!! G öt suratlı ne olacak. elin Bü P u cc* yü tı k en arda parlıyor. Sonra geldim oturdum. diğer fotoğraflarına baktım tırt” Beş dakika mal gibi kaldım ekrana bakarak. Açtım mesaj b ö ­ 194. Oluum m o yanında gezdirdiğin beyinsiz hatunlardan mı sandın beni haaaü Tırtm ış!!! Facebook’tan kız yapm aya çalışan em besilin birisin zaten. Kıronun tekisin zaten. Sinirim biraz geçti. Allah be - al ın evlenm e hayalleri kurayım . D onum da salla­ K üç ük rım ben be seni!!! B aba parasıyla gezip tozan adam a ihtiya­ cım yok zaten benim. Bir mesaj geliyor. A pt nın önünde fotoğraf çektiren iğrenç yaratık.” yazıyor bir arkadaş. ya m esa­ sı . bir süre hanım efendiliğim i bozm ayarak bir şey yazm adım . Bir mesaj daha geliyor. M ouse titriyor elimde. Bi siktir git yaa.de. çocuklarım ın babasından mesaj geldi. K albim duracak şekilde açıyorum . ondan diye hevesle bir açıyorum . O ay gibi sura­ jı okuyorum : “İşin aslı profil foton başarılı. K olay mı. çocuklarım a baba yapayım . Beni boşuna heveslendiriyor. G ittim bir bardak su içtim. evim in d i­ reği. terbiyesiz! İşim gücüm var benim burada. Dijital ortam da bile dedikodu yapıyor. Tırtm ış. B ir mesaj daha. “PuCCa lan x x x ’in fotosuna bak ahahahahahah koptum A l- laam aa” . “PuCC a M S N ’de beni engelledin mi? Seninle konuşm am gereken şeyler var. O kadar çok sinirlendim ki. Keko.

lüm ünü ve “Senin ağzına sıçarım ben sikik! Anandır tırt! G öt herif!” diye yazdım , sonra da engeli bastım . Biliyorum y an ­ lış bir hareket, am a olsun içim de kalm adı. A nladım ki erkek sanalda da reelde de aynı. Yüzeysel bakınca sana kapılıyor, biraz detaya indiğinde kaçıyor. Yani gösterirken iyi, verdik­

ten sonra topuk!!! K adın da aynı. O rtada fol yok yum urta yokken hayallere dalıyor. K arşısındakini m ükem m el erkek kalıbına sokuyor. H ayalleri yıkılınca, o m ükem m el erkek oluyor sana karaktersizin, puştun teki.

K

üç ük

A

pt

al

ın

k
kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

D

ün

ya
*95

D e r v iş in z ik ri neyse f ik r i de o fa la n d e ğ il! !!

Dün G ece E sm aC eyhan’da kaldım . Böyle ortaokulda a r­ kadaşında kalırsın ya, kendim i aynen öyle hissettim . Hadi uyuyalım diyorum , yoookk hatun uyum uyor. Bütün işyerinin

sını bile tartıştık. B ir süre de o konuştu, ben P C ’sinde tak ıl­ dım. O süre zarfında P ekm ez’in arkadaşına olan aşkım anla­

m aya karar verdik. Tam yatacağız, anam bir baktım , ikimize de aynı yatağı hazırlıyor. “Esm aCeyhan, yatacak yerin olm adığını söyleseydin k eş­

K

üç ük

ke” .

nımda kalıyorsun, beraber yatalım böbüşüm m m yaa ” H ayır kesinlikle lezbiyen değil. A m a böyle fazla coşkun

bir sevgisi var kızın. Ben de böyle sevgiye gelecek en son k i­ şiyim. Y attık biz, ben biriyle yüz yüze yatam am . Kalbim in

19 6

A

“Y aaaa PuCC aaa yatacak yer var am a kırk yılda bir y a ­

pt

tıyordu. Pek bayık geldi. A rtık gözlerim kapanıyordu, y a t­

al

ın

dedikodusunu yaptık, pastanedeki adamın karısını aldatm a­


P u cca

k

D

ün

ya

üzerine doğru, yani sola dönüp de yatam am . Sağ tarafım da da

dönüyor, üç dakika sonra geri yüzünü çeviriyor bana. Nefes

nefese yatıyoruz. Ben kıyafetli de yatam am . Yani üstüm deki norm al kalır da, altım da sadece külotla yatarım ya da g ece­

likle. Y oksa rahat edem em . Pijam a boğar beni, bacaklarım a dolanır da dolanır. G ece boyunca kâbuslar görürüm. Yaz kış bacaklarım çıplak olacak. K ızla dip dibe yatıyoruz diye p ija­

uyurum diye. Kanalları çevirirken, C N B C -E ’de ne zam an iz -

dir G ecesi doğm uşum diye izlem eye başladım . O sırada da Esm aC eyhan kalktı. Oradaki G uillaum e Canet, P ekm ez’in

om uzlar falan bile. Allah var, çocuk çok güzel aslında. Am a öylesine nefret ediyor ki benden hiç konuşm uyoruz desem

onun gözünde, en yakın arkadaşını aldatm ış, onu kullanm ış kaşarın tekiyim. Ne yapsam değiştirem em , ben de hiç zorla­ m adım , am an öyle bilsin dedim , geçtim gittim.

K

üç ük

N eyse Esm aCeyhan zaten sabahtan beri beynimi sikiyor­

du çocukla ilgili, bir de bu filmi görünce, kızın aşkı kabardı. A nlattı da anlattı iki saat P ekm ez’in arkadaşıyla olan ilişki­

lerini. Hatta gecenin verdiği şeyle m idir nedir cinsel hayatla­

rını bile en ayrıntılı biçim de anlattı, bacağım ı şöyle bir alırdı.

A

pt

yeridir. Konuştuğu zam an da ağzım a sıçıyor. Çünkü ben

al

ın

arkadaşına acayip benziyor, öyle böyle değil, gülüm sem esi,

k ü ç ü k ap ta lın bü yü k d ü n yası

lesem o ff off çektiğim “Jeux d ’enfants”ı gördüm . Ohaa K a ­

olm ayacak. Televizyonu açtım, en azından ona bakarken

k

m ayı da çıkartam adım , korkar m orkar belli mi olur. Baktım

D

ün

ya

kız var. O da bana doğru dönük yatıyor. Dön arkanı diyorum ,

belim den tutup falan diye. O rada ben uyuyakalm ışım . Abi

öyle böyle değil. Porno film alanında bize ödül üstüne ödül verirler. Anam anam m diyorum . O nassı bir yiyişme. Her p o ­

zisyonu iki kere denedik her halde. Öyle deliler gibi seviştik.

A teşler içinde bir uyandım , E sra’yı gördüm. Kendim i böyle pislik gibi hissettim. Vallahi billahi bilinçaltım da P ekm ez’in arkadaşına dair zerre kadar bir şey yok. A m a rüya o kadar gerçekçiydi ki, boynum da som urm asının acısına kadar h is­

Sabah bir kalktım, kız bana kahvaltı hazırlıyor, patates fa­

çocukla cidden yatm ışım gibi pis pis hissediyorum . Ağlayıp, “B ana bu kadar iyi davranm aa, ben iyi biri değilim , bilinçaltı

ğim am a diyem em . R üya m üya hayatı zindan eder bu hatun bana. Nasıl böyle eziğim yanında anlatamam.

B aktıkça aklım a rüyam geliyor, afakanlar basıyor. Sonra t i ­ me k o d ’ları alm ak için deşifre odasına gittim. B ir baktım , bu geldi arkam dan. Ekranda da Ebru Şallı’mn görüntüsü var.

K

üç ük

benzetebildin.” “D alga geçiyorum , sen bundan daha güzelsin.”

19 8

A

“PuCCa, yirmi kilo versen bu hatuna benzersin.” “Sağol, bana şişman dediğin halde ilk kez güzel bir şeye

A nam orda gözlerim bir açıldı. Pekm ez’in arkadaşı n o r­

pt

İşe gittik, Pekm ez’in arkadaşının yüzüne bakam ıyorum .

al

ın

çok orospu bı kızım. R üyam da şeninkini götürdüm ,” diyece­

lan kızartıyor. Kendim i nasıl şerefsiz hissettim . Sanki gece


F u cca

settim. Sonra bir daha uykuya daldım.

k

D

ün

ya

rüyam da Pekm ez’in arkadaşıyla bir yiyişiyorum . Allahhhh,

malde benden nefret eder. Beni sürekli itin götüne sokup s o ­

kânsız. Anam dedim bu da mı rüyasında gördü beni acaba. Ya da sıfatım dan mı anladı? Allahım nasıl kötü hissediyorum

kendim i. “İşim gücüm yok, erken de çıkam am. Sana yardım edeyim , kâğıdı bana ver. Sen söyle, ben yazarım ,” dedi. B a­

na hayattaaa yardım etm ez Pekm ez’in arkadaşı, hele time kod işinde. Kapıyı kapattı, sandalyeyi çekti, yanım a oturacak. İçim den düşünüyorum , rüyam daki gibi şimdi kulak m em em ­

Ç ocuk da bana iyi davranınca, kendim i pisliğin pisliği g i­

şeyleri yapıyordu. Y a da hep öyle davranıyordu ama ben bu şekilde düşündüğüm için şimdi gözüm e batıyordu. Hiç b il­

lak halde, “Beni istediğini biliyorum PuCC a” diyecek gibi geliyor. D uvarlar üstüm e üstüm e geliyor. Sanki bebe b iraz­

pacak gibi hissediyorum . Başka şeyler düşün PuCCa başka şeylerrr. Rahatla, sevişm ediniz bununla. Gevşe, o bir rüyay­ dı. Kâbus gördün geçti bittii. Şimdi işine dönn, çocuğu-çıp­

K

üç ük

lak hayal etm eyi k ee ssssü ü ! PuCCa kendine gelllll sıçacam bacaana haaaü! Bak hâlâ çocuğu çıplak hayal ediyor, o lanet olası hayalinde ellerini çocuğun apış arasından çek pis sü r­ tük!!!

Tam ben kendi iç savaşım ı verirken, bebe kalemi yere d ü ­

A

pt

dan kırm ızı deri donuyla m asaya çıkıp bana kucak dansı y a ­

al

kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

ın

m iyorum am a diken üzerindeydim . Dönüp ona bakınca, ç ıp ­

bi hissettim . Benim le şakalaşıyor, şu ana kadar yapm adığı

den ısırıp, “ Seni istiyorum beybi” mi diyecek diye.

k

D

ün

ya

kup çıkarır. B ana hayatta “Sen güzelsin” dem ez yanii. İm ­

şürdü ve alm ak için eğildi. Eğilirken de bacağı bacağım a

düştü. ?Ben geliyorum ,” dedim , çıktım gittim odadan. Derin derin nefes aldım. “A llaam m m aklım dannn çıkar şu seks-

li m eksli düşünceleri” diye dua ettim. O sırada bir baktım , Esm aC eyhan m ontaj odasında. K olundan tuttuğum gibi P ek ­ m ez’in arkadaşının olduğu odaya attım onu. “Ç ocukla yalnız kalm a fırsatı kızım , ben m ontajın başında dururum ,” dedim

yaşayam am ben. Bir daha da hiçbir arkadaşım ın uykudan ö n ­

piçliğe bak. Abi göster bana rüyam da M urat B o z’u, Robbie W illiam s’ı. Gidip nelerle seviştiriyor beni!!!

K

üç ük

200

A

pt

al

ın

ce yatak hikâyelerini dinlem eyeceğim . B ilinçaltım ın yaptığı

P u cca

Allaam yaa bu rüyanın etkisi tez zam anda geçsin. Böyle

k

ve derin bir oohh çektim.

D

ün

ya

değdi. O rada kendim i bir geriye ittim. Sandalye falan geriye

Y a n lış z a m a n y an lış in s a n , t u t u n m a k im k â n sız ,

A llahım benden nefret mi ediyorsun çok mu seviyorsun bilm iyorum ama böyle bir kıl olm a durum un var sanki. Ne

şanti yalayacağın, sırtında koala gibi yaşayacağın, bebek g i­

mış gibi duıan sıfatım la oturuyorum . H ayatım çok sıradan,

ta gibi oldum. Şöyle kendim gibi, m utasyona uğram ış, dört

K

üç ük

kaybeden zavallı bulsam , Ninja kaplum bağalarım diye eğitip dünyanın am m a kom ayı düşünüyorum . O gün montaj od ası­ na soktuğum E sm aC eyhan’la Pekm ez’in arkadaşı yeniden

3 Ev p ijam ası: İki tip p ijam a v ardır, b iri m isafire v e rile n az g iy ilm iş tem iz, şirin am a rahat ettirm e y e n p ijam ad ır. İk in cisi ise, orta k ısm ı d elik , ü zerin d e y e r y e r çam aşır

suyu izleri ile ç ık m am ış salç a lekeleri olan, p a ç a la n y ık a n m a k tan kısalm ış dünyanın en ra h a t pijam asıd ır. B u p ija m a so n ra b aba atleti ve o rtası üç m etre açık d o n u y la bir lik te toz bezi o lm a y o lu n d a ilerler.

A

m onoton ve bokum gibi gidiyor. Yemin ederim Splinter U s­

pt

lı saçlarım , on dakika önce yedi travestinin tecavüzüne u ğ ra­

al

bi yüzü olan tiplerle karşılaşsam , altım da ev pijam am 3, y ağ ­

ın

zam an su gibi, ilik gibi, taş, böyle göğüs kaslarında krem

k
k ü ç ü k a p ta lın b üyük d ü n yası 201

D

ün

ya

b ık t ım trıv ır ı s e v d a la rd a n

o dört basam aklı m erdiveni uçarcasına gittim. Hafta sonlarım o kadar iğrenç geçiyor ki. pom o film gibi. “H öörrkkk Bü peği gibi üşüdüm. G irişe girince de bir höhlem eye başladım . Buradaki tek kız arkadaşım da kendine yam a­ . O bir Yunan tanrısı olm alıydı. Tabii doğal olaraktan sokak k ö ­ o ekm eği koltuk altıma. O beni bütün kötülüklerden korum ası için devletin yolladığı bir kahram an olm alıydı. bana al ın latam am o sesi.m uhabbet etm eye başladı. m isafirhaneye doğru koşturm aya başladım . “Ayy P uC ­ Ca siktir et. Kaldım böyle mal gibi. Yok yok neyse bu fazla seksi oldu. çıplak vücuduna geçirdiği K üç ük slip’iyle karşım da duruyordu. Ç ıkm ıyorlar am a kız sürekli çocu­ yacak h erif bulunca. yiyişip m utlu olacaktık. Açıp 202 A H er yer bir tozpem be oldu. çıktım dönüş yoluna. bakkal seni beğense ne olur beğenm ese ne olur. Ç ıkartayım dedim. Hop çocukluktan gelen alışkanlık. beni terk eyledi. A ltım da o lanet ev pijam am var. bakkaldan ekm ek alm aya gideceğim . m isafirhanenin asansör kapısında bir şaşkınlık ve korkuyla karışık bakıyor. aldım tım. sonra işte b ir­ birim ize âşık olup. Asansöre doğru giderken. pt şey gördüm . gideceğin iki adım yer. G ittim bakkala. B en Öyle ilginç seslerle soluklanırken. sw eat’imle çıkm ıştım . sadece o çocuk ve ben vardık. Üstüm e de m ont alm am ış­ k D ün ya sı ğun yanında. koydum Pucca yü ekm eğim i. ama a n ­ ööhhkkk ahhhakkk” diye böle garip bir şey. ayı doğum yapıyor sanki. Artık aş bunları kızım ” falan diyen iç sesim e kulak verip indim aşağıya. Az önce. İnsan olam ayacak kadar güzel bir çift göz. Sonra.

Ü stüm dekiler içinse. bir önem i kalm az o zam an di m iii? K üç ük A m a olm az şim di sapık olduğum u düşünür. kalın kaş moda diye bıraktığım kaşlarım koltuk altı kılı gibi olm uş. Ben babadan torpilliyim diye b u ­ rada böyleyim. k bile bakm ıyor. Sonra asansör ayna­ yüz yüze geldim: Bıyıklarım terlem iş. A rkam a bile bakm adan koltuk altım daki ekm ekle b ir­ likte H ülya K oçyiğit koşm ası yaparak eve geldim. gözeneklerim ibne götü gibi açılm ış. U m anm bir dahaki karşılaşm am ızda bu kişinin ben olduğum u hatırlam az dem ekten başka çarem olm adığı için kendi katım a gelince indim. b ı­ kika alm az valla bak. yanlış za­ yü luklanıyorum . Yirm i dakika bekler­ sen hem en kendim e çeki düzen verebilirim . böyle bir tiksindim kendim den. onu da biliyorum . hem en soyunabilirim. eşofm anım lekeli ve en önem lisi de çorap üzerine M uya terliklerim i giym işim . Perçem lerim i öne attığım da kaşlarım ı da gönnezsin. o tozpem be bulutlar gitti ve gerçekle . çocuğa desem . D esem az bekle. H atta sanırım biraz korkm uş. Yani gelenler en fa z­ Bü hım. Belki de A pt yıklarım terlemiş am a bant ağdam var. K ozm ik dengeyi sikim. saçlarım ı sık­ sam üç kilo patates kızartırız. Sonra çocuğa baktım . M isafirhanede la iki gün kalıp gidiyorlar. asansörün en dibine geçmiş. aslında ben bööle biri değilim. A lla­ man şu zaman. çoraplarım da ördekli üstelik. Bu tek şansım belki de. suratım a G erçeği görünce.kollarını beni saracak gibi karşım daydı. çünkü hâlâ so ­ D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 303 sı sında kendim i görünce. cak cak alırım üç d a­ al ın tek kalıcı kişi benim.

çünkü topuk kapatıyor o futbolcu bacaklarım ı. P u cca yü le o gene asansörün önünde bekliyor. süt gibiliğiniz bence. hayallerin bile im kân­ sız yani. m ükem m el. eliyle yüzüm ü kavrıyor. A ynaya doğru yaslayıp. geri zekâlı PuCCa.hayallerim in erkeği olacak bu adamı sadece ve sadece. lokum gibi bir k ı­ zı bu m isafirhanede görmek ilginççç. neyse siktir et şıkır şıkırı. Sonra hop beni içeri pt “Hep sizin gibi biriyle asansörde karşılaşm ak istem işim ­ al ın Bü açıyor. o sizin seksi. hop tutuyor kolumdan. karşım da. ilik gibi. şıkır şıkır giyinmişim. zeki.” dir. d u - 20 4 A “G itm em lazım yakışıklı. naif.” diyorum. Sonra tam çıkacakken ben. B öy­ D ün kına gecesi kıyafetlerim dışında allı pullu bir bokum yok. m ini etek giym işim . mini etek mi? Bacakların çarpık. Şıkır şıkır da bir şeyim yok ki anacım. Şim di buradasınız. yakışıklı. kırılgan. sanatçı ruhlu. O ff ya O turdum ben de başladım hayal kurm aya: B ir gün işte böle sı “Am an yaee bakkal alt tarafı” dediğim için kaçırmıştım!!! . gülüm seyip giriyorum . seksi.” “Ha ha beni şım artıyorsunuz. saçlarım ı attıra attıra. A sansörün kapısını “Sizin kadar güzel. Hım m o zaman topuklu ve mini etek giym işim . Yalnız hayalim den tiksindim am a olsun. harika. heyecandan küçük dilimi yutabilirim . Bu ateşli bir biçim de. “G itm e!” çekiyor.” B öyle gereksiz yağlam a ballam a olan cüm leler ediyoruz K üç ük birbirim ize. fevka­ lade. ben giriyorum içeri k olabilir.

. ben böle y ap ­ m am aslında. belki dc bir sevgili bulam ayışım ın tek nedeni buduı.'’ diyerek. k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yıik d ü n yası ya 205 sı . Sonra evlenip mutlu oluyoruz. Torunlarım ıza tanışm a h ik â­ yemizi anlatarak seneler boyunca pam uk gibi yaşayıp. Babalarına ben­ zeyen çocuklar doğuruyorum . “Aslında ben bole bir kız diildim ..doklarını d u d aklarım a doğru uzatıyor. ö lü ­ yoruz. K üç ük A pt al ın Bü yü Ö lüyoruz ölm esine de ben bir bıyıklarım ı alayım en iyisi. İşim iz bitince iki tane patlatıyorum su ­ ratına. sonra ş if r e ­ li yayına geçiyoruz. ilk kez oldu bu yani. Ve ilişkim izin diğer aşamalarını g a ­ rantiliyorum . A ğlam aya başlıyorum asansörün ortasında.

hiç g it' m edim ki. Hava soğuk. “Ayy ben bilm iyorum orasını.. benim iyi niyeti suistim al gibi piçliğim vardır. “Zengin erkek avcısı da gelmiş.” dedi. “ Ya sen neden bu m es­ sun. biz de kurtuluruz. son­ pt leği seçtin ki? İşleri bana yığm aktan başka bir şey yapm ıyor­ al ın de hiç çekinm eden. K endine birini bulur. tam bir yere gidilecek.Y o l la r d a b u lu r u m seni P ekm ez’in arkadaşıyla artık birbirim izden nefret ettiğim i­ zi her yerde söylüyoruz.. K üç ük ra hiçbir yer büm iyorum diye vazgeçip P ekm ez’in arkadaşı­ nı yolluyorlar.” bile dedi. o ço ­ Bazen dış çekim lere beni gönderecek gibi oluyorlar. >06 A gerekli cevabı verdim diye kendi kendim i avutsam da. evlenm e program larına katılsana. Bir iki derken. bu olayı da kendim e çevirdim . H atta dün.” dedim. H er ne kadar cuğun her yerde beni iğnelem esine çare bulam ıyorum . Özellikle sabah toplantılarının birin­ layalım işte sanayidekilerle röplere. Onu yo l­ Bü P u cca yü k D ün ya sı .

Haa görrdüm m gördüm . B ekliyorum . A radım . Y ürüyorum . nereye nasıl gidilir falan öğrenir.” “B en hastayım sanırım . direkt şu saatte şu şu şuranın önünde bekle beni” .” dedi. otocular falan var. adres falan hayatta bulam am . S öyle­ k D ün kü ç ü k a p ta lın b ü yiık d ü n yası ya 207 sı . ben seni görürüm . bilm em kaç dolm uş değiştire değiştire b u l­ dum. Bir süre Bü yü rük num arası falan yaptım am a çok inat etti gel diye. Tabii çocuk bu durum a gıcık oldu doğal olarak.. B eklem eye başladım orada. Y ağm ur yağm aya başladı. Geçen gün gitmesi için bir yer söylediler ona. k a ­ m eram anı burdan alırım. “P uC C a’yı da götüreyim yanım da. O da dedi ki. Ne gelen var ne giden. “G eliyoruz. A nam dedim . Ö ksü­ diği yere ilk kez gideceğim .” A pt sanayi gibi bir yer. H em birkaç yer gösteririm . B urnum nasıl üşüyor. bir yandan K üç ük da telefonda onunla konuşuyorum . öyle aradım.. Ben zaten salağım . gelm edi. A m a d edi­ ği yeri sora sora. ha şimdi ha şim ­ al ın va buz gibi. h a ­ bekledim . B ir yarım saat bekledim . yanlış yerde m iyim acaba.” dedi. Başkası gitse. Sen de yorulm a PuCCa buraya k a ­ dar. sen aşağıya doğru yürü. kaynakçılar m aynakçılar var. B ir yere sığındım . “A rabayı oraya çıkartam ıyoruz.” Ve hep benim yerim e P ekm ez’in arkadaşını yolluyorlar. ama ile r­ de azcık. “Şim di pim apenci görceksin. gördün m ü?” “ Yook görm üyorum . di diye diye. kopacak sanki. B en kendi arabam la gelcem .“Zaten araç götürcek bişi olm az.” “İşte oraya doğru git.

ben m eraklı m ıyım iki saattir burda seni beklem eye. Ç e ­ nem titiriyor. Benim m ontlanm hep incecik. Çok uzunsa daha taksiye bineyim. gelem em zaten.” “Karşıya geç şimdi. işim var gücüm var. Çok üşüdüm ben. “H aa çıktın mı yola.“Am a araba geçiyo burdan..” “Orada değilim ben.” al ın m ü?” Bü Pucca yü k D ün ya sı “B izim ki çıkm ıyo.” “A m a diğer tarafa da var. binm ene gerek yok. İzm ir gibi değil bu ra- 208 A pt rüdün.” “Nasıl gelecektin. d a ­ ha çok serin tutuyorlar. sola döndüm .” “PuC C a yok gitmiyo.” . o büm enm eciyi geçtim . Yürü yürü yürü. ama Allahtan o gün atkı takm ıştım .. A t­ kıyla boğuluyorum gibi hissederim . eldiven hayatta takamam.” O pim apenciyı geçtim . şimdi bak karşıda Ü nlüer var. Nasıl üşüyorum anlatam am . ters yön. R üzgâr alnım a alnım a işliyor. her taraf vızır vızır araba işliyo. Ellerim m osm or olm uş zaten.” “Hani hiç bi yer bilm iyodun sen. yol yok o tarafa. sanki hepsi yazlık.. kulaklarım var ya soğuktan yanıyor resmen. E5 gibi bir yere geldim. bi inatlaşm a benle.” “ Ama geçeceğim yer geride kaldı.. O rada mısın ki sen? K üç ük Sen bu tarafa gelsene. Isıtm ayı bırak.” “Yaa nasıl yok. gelem ezdin ki y ü ­ “Ee şim di ııapcam. Bere. gördün “G ördüm de dolm uşla da gelirdim ki ben buraya. Sağa d ö n ­ düm .

. o yanı da geçtim. K am eram ana d ö n ­ A pt dim sonra. Sonunda arabayı gördüm ve bindim. nasıl bağrıyor bana. ağlam aya başladım . o kadar rahatlardım ki. kafa derisini dişleyerek koparmak iste­ Bü yü k D ün ya sı . koltuğu. arkasından kafasını bir ham lede kopartırsam ancak sinirim geçerdi. Örrkk. Derin derin nefes aldım. “Biz rö - pü yaptık. O kadar sinirliydim ki. Ensesi. O zırt pırt kusarak zayıflam a olayım ın bir gün işime yarayacağını biliyordum .. Sakin PuCCa.. tabii benim nıontum da kusmuk oldu.” dedi. bu yanı da geçtim. Kıza bak ya. kendim i zorladım. Ne zaman iki bönürsem k o - K üç ük laycanak kusabiliyorum çünkü. O rdan araba geçiyo diye her yerden geçmez. ayy nasıl ekşi ekşi koktu anlatamam. G özlerini tırnaklarım la yerinden çıkarm ak. O rada kaza yapsak ve ölse.. Gece içm işsem . dışlanm ış gibi h is­ settim. Bönürm eye başladım . benden iyi mi bilceksin.... başka bir şey değil.” O rayı da geçtim . A rkada oturup titriyor­ dum. Ellerim e baktım. Yok işte. bildiğin kustum ama. S ırf bilerek yaptı.. O günde bir güzel lıkır lıkır içm işim ayranımı. Arabasının içine kustum . elim i gırtlağından sokup iç organları- dim.sı. C am a kafam ı koydum . R eal’i de geçtim . sabahlan ayran içerim ben. kam ım ı al kü çü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın nı dışarı çıkartm ak.. k u ­ laklarım ı hissetm iyordum zaten. Pislik torbası. eklem yerlerim m osm or olmuş.. Yüzüm acıyor. kendim i ezilm iş. Nasıl sinirliydim . geri dönelim bari. Bu indi arabadan. bi anda karayolları bölge amiri oldu. ensesine kustum . o dişlerini p a r­ m aklarım la koparm ak. sakin ol kızım d e ­ sıktım.

.” diye anlatıyor. Yıkarsın geçer. D ayanacak gücüm kalm am ıştı çünkü.. Pislikm işim gibi bakm a bana!!!” “Bi de sıçsaydm. 210 A pt döndüm . . ateşim de var. Arkam dan çok bağırdı. Üstelik ben ona bir şey yapm am ıştım bile.” G ülüm sedim ve gittim . eve yerdim valla. m idem i üşütm ü­ “A llahım off bütün her yanım ne oldu. Bu soğukta yüzüm alev gibi yanı­ yor. Ben binem em bi daha arabana. B ir iki saat durdum an ­ Bü Pu cca yü k D ün şüm . “B ilerek yaptı abii bilerek yaptı. Bu kadar kötü bir pislik torbası.. çok kötü olm uş­ tum.. Şimdi var ya ciğerleri­ K üç ük min nasıl acı çektiğini resm en hissediyorum .. H er yan buz gibi. üşütm üşüm işte. B iliyordu da kaloriferin bozuk olduğunu.. Kızım bana bak. kötür kötür ö k ­ sürüyorum . o ffo ffffff. üşüyorum . İşe gittim cak.. kendi kendim i al ın sonra am a gidene kadar anam ağladı. üşüdüğümü. O tobüsle giderim ben.” “Ay gidip bişi alamam... Bildiği halde yaptı bunu. Y a ne pissin sen be. pis kokuyo.müş. B ir şey yapm am ış olsaydım eğer.. o kadar yürüdüm .. ne yanii sıçtık sanki. İzin aldım.... Zaten soğuktan nefret e d i­ yorum.. Ondan nefret ediyorum .” “Y a tam am abartm a.. Ben de “Burayı sen tem izleyeceksin. Ama onun bana yaptığı da çok ağırdı. K usunca bir de tansiyonum düşm üştü. Bir insan bu kadar kötü olamaz.. G it şurdan k o ­ lonya falan bişi al getir.” ya sı ıslak m edille ağzımı burnum u siliyorum.” “K usura bakm a yaa..

B unca senedir hep kusarım öyle uluorta m illetin arabasına. avuçlarına. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D İH ün ya sı evine... Ohhh olsun am a pezevenk hak etti. yaptın diye. bir tanesi bile bana bağırm am ıştır sen ne .

oııda da aynı koku oluyor.m giydim.. Böyle kem ikleri alınm ış gibi hareket ed i- 212 A hobereeyyy bedava içki diye atlıyoruz hem en. parasızlıktan düştüğüm d u ­ rum a bak.. ne zaman giysem panço gibi kokuyor ayağım. Bir de yazlık beyaz Bü Pu cca yü k D ün ya sı . A m a bir baktım EsroaCeyhan b a­ yağı sarhoş olmuş. Sonra ben bir ara k e n d i­ me geldim ve freni çektim. İçtik sıçtık bir güzel orada. Para ın kokm az aslında. Bir d. Giydiğim şeye bir da sırada yolluyorlar bizi bir yerlere. Beleşçi olduğum uz için da ben hiç gitm ezdim bu olaylara. Ama işte lanet olsun. Aynı işyerindekilerle iç i­ K üç ük lip sıçılm ıyor çünkü. Kokteyle gittik topluca. Yaa valla am a ayaklarım babetlerim var. ara­ al o uyuyor diye dün o. Eskiden aslın­ pt verm iyoruz ban reklam veren yerlerde eğlensinler diye. denedim bc > a r atlı prensim i kaybettim. Sanki iş için değil de eğlenm eye gelm işiz gibi davrandık.i. adi m idir nedir arlık. ama onda kokuyor işte.D o rito s P anço kokulu ayakkabı Benim bir ayakkabım var.

Kızda da yok. ayaklarım kokuyor. H ayır bir de ayağım kok '¡y o r yani. Tır ş o ­ förleri kaçırsın. sağa sola her bir yana kıvrılıp duruyor. P ekm ez’in arkadaşı gel - di. ya yastıkla boğup atarsa beni B oğaz’a. ama E sra'dan “Evet Bü re. Ama inat ctî. Derken çocuk da o yavşam alara D ün k u çiık ap ta lın bü vu k dü nyası ya 2 13 sı halde diye. Çocuk. PuC C aaa” diye sert bir tepki aldım. B ir ke ­ basına bile binm em hatta. “Ben taksiyle gideceğim . “Bari gel bizde kal. A pt dedi. Bizi götürecek araç . E sm aC eyhan alkolün şeyiyle çocuğa hafiften yavşadı..” diysem de anlamadı. yok m ok bilmem ne dedim ama it gibi de bindim arabasına. İki. bilm ediğim sem tlerde. cim cirerek öldürürüm seni. “Ben sizi bırakırım . layan olay da bıı zaten. k a ­ bırakırım kaldığınız yere. “A m a Esra ayaklarını ağrıyo diye şey ettim ben. Eve gidem ez o da. Sonra da arkasını dönüp. traveslilei jiletlesin beni." d e ­ al ın Ben hem en “H ayıırrrrrrr” diye atladım . D edim ama bsr hatlım da konfor yok.n\ e i'n rîm o eve diye. o kusm uk olayından sonra a ra ­ yü karşılık. gururum u kamç. Ben sabah sizi k fası om zuna gidiyor falan.yor. oğlandan nefret ediyorum .” dedim . geccnm bir yarısında gene bok gibi kalacağım . çocuk benden nefret ediyor.” dedim. Bugün bende yatın. Üç. “M utluluğum a engel olursan. “K arşıya geçm eyelim hiç bu saatte. Cebim deki parayla otobüse bile zor binilir. “İn lan şurda” K üç ük dese. g e r e gitm em o eve dedim. E sm aC eyhan’ın gelm esini beklerken gitmiş.” dedi.” dedi. varsa bile o kafayla bir şey söyleyem iyor zaten. Sonra baktım olm ayacak. d i­ ğer hattım borcundan dolayı kapalı.

Sakızdan çıksa kabul etm em yani..” “Sana ne halla hallaa indir beni. İstem iyorum senin e v i­ “ Yaa bak yaaa. D ua et kızsın PuCCa. Taksilere beş lira az para verm ek için yalvarıyodun. asıl ben sana acıdım da bindim arabana.” al ın kıym etli araban varmış.. Ü stüne para versen al­ “K onuşturm a beni bak.. sokağın köşesine kadar gidem ezsin.. iç dış tem izlettim ara­ na. timi alırlarsa.. orda çevirm e var ve ben alkollüyüm .. çok pis D ün ya sı Saat kaç oldu. B indiğim için teşekkür edeceğine bana. Bok gibi araban var. Sakız alacak parası var da sanki. A rabana da binmek istem iyorum .. alm asaydın halla hallaa... İncem ben.“Bir kez daha pişm an oldum seni arabaya aldığım için. A llahım yaa kıza bak sakızdan çıksa alm azmış.” “Y aa ne be..” “Ne dua etcem be.. n ’apabileceksin yani.” “Sana iyilik yapanda hata be! B urda indirsem seni değil evine. İzm ir’e geri dönersin. istem iyorum . dua et yani b u ­ l'uttı yü kokuyo zaten. Bü bayı senin yüzünden. Dur bir yerde!'’ A Sonra EsmaC'eyhan arkaya doğru kafasını iyice yanaştu"- pt m am ben bunu ıyyykk. param da var benim. Amaan be ne Sanki Ferrari.” k ne falan gitmek. kokuyo diyo hâlâ. İki lafından biri arabam da arabam. indir beni yaa. İndir beni! Sen bırakm a zaten.” “Y aa acım ışm ış. E hliye­ . dediğin laflara bak.. Ben evim e gitcem hem. acıdım da aldım K üç ük seni arabaya...

İnanılm az korkuyorum ben A rkadaşım olm asın.” “Peki sen kal. onlarda kalalım . “PuCC a inat etm e. İyice parm aklarım la debeliyorum tek tek. kızdan ayrılam ıyo­ rum. Benim yüzüm den kaçırırsa bu fırsatı.'Sızden işe gitmek zor oluyor. kapı açılır açılm az ayakkabıları ç ı­ kardım ve doğruca koştum. Ayağım ı yıkıyorum ama bir türlü gitm iyor o koku. Kızla arkadaşlığım ı bozamıyorum. A m a sonra her kız gibi boş bir daha bununla sevişm em iş. Yem in ederim “Şeytanın Avukatı” film inin son sahnesindeki Al P acino’ya benziyordu.dı. Bu da bu sıralar araları iyiyken." Şim di E sm aC eyhan’la bu çocuğun ayrıldıktan sonra da bir süre sevişm eleri devam etmiş. çocuk k D ün ya sı . O bakışlarını iyice içim e iç i­ me soktu. Hem en tuvalete gitm eliyim diye. tırnaklarını kolum a geçirdi. çişim var taklidi yaptım. o sevişm e ortam ını hazırlayıp. ilişkilerine kaldığı yerden d e ­ vam etm ek istiyor. bildiğin peynirli Panço. K üç ük Evlerinin önüne gelince. diğerlerine yaptığı işkenceleri görünce. kocası onu yaşatm az diye boşanam ayan k a ­ dınlar gibi hissediyorum . ahhggh!” “ Size gidiyoruz. am a b u ­ nu sinsice yapm alıyım . Yoksa iş yerim bana cehennem e eder. sen boş ver P uC C a’yı. Öyle böyle değil. uzak dursun benden istiyorum . ben gideyim . b a ­ na etm ediği işkence kalm ayacak. kü çük ap ta lın b iı/ u k d ü n y a s ı Bü yü beleş sevişem em . sıkıyor. Kendim i. Ayy ayaklarım nasıl kokuyor. bunaltıyor ama al ın kızdan. A pt Beni inanılm az derecede boğuyor. buna bir ad kovm ak gerek deyince.

ya üstüme mıştı. pijam aları da verdi. d ü ­ korkutm ayayım diye üstüne fazla gitm edim . Salona yatak hazırla­ Bü Sonra tıraş losyonunun kokusundan da kurtulam ayınca. Hem en koşarak girdim salona. K üç ük A “Kapıyı kilitlem iş ya. hiç bekâr evi gibi değildi. halla halla çok ilginç. Evi çok güzeldi.” “Yooo çaldım kapıyı. “Ayy m i­ Klozetin üzerinde oturdum .” dedim. o bütün kokuyu çekm iş üstüne. Bayağı bekledim tuvalette. Bu kez çocuğun tıraş şeysi kokuyor ayağım. habire ayağım ı kokluyorum. “Kekliği al ın bişi ver de hem en yatim ben. Bir yandan da kapıyı dinliyorum .” dedim.” “Ahahaha. korkm uş herif resm en senden. A rdından herifin bütün tıraş losyonunu ayağım a boca e t­ tim. Biraz yatakta debelendi. Esneye esneye. “Aauuuu.. Ç orabı zaten bir daha . am a bugünü bir daha bulam am . kuru­ giyem em . H er şey tertemiz. pacak bir şey yok PuCC a dedim . k D ün ya sı duktan sonra başlıyor yine aynı koku. H ayvana bak.” pt zenli ve kaliteliydi. neden kilitledi acaba?” “Belki kilitlem em iştir be. kapı mapı bozuktur.” dedi.” “Ne alâka be. Önce sabun kokuyor. Sonra k alk ­ tı çocuğun odasına gitti. Esm aC eyhan yanım a gelip.Sıvı sabunun yansını boşaltım .. Bunlar m ut­ fakta kahve içiyorlardı. sevişseler de rahat rahat dolansam d i- Sonra çocuk geldi. çıktım dışarı. tuvaletteki yalnız kıza sorulacak soru mu bu. y a ­ yü P u t'ı d dem şey olmuş benim . hem en çantam a a t­ tım. iyi m isin diye kapıya vurdu. açm adı. Bi beş dakika sonra da geri geldi.

kıyam ıyorum . am a böyle kokuyla da yaşanm az ki. Aman onu da düşürdüm derim so ­ rarlarsa. Bü yü k D ün küçük aptalın büyük dünyası ya 217 sı . abuuuuu koku iğrenç. Biri çantam ın için ­ de peynir şey etm iş gibi kokuyor. lan burası erkek gibi kokuyor. Allahım diyorum . A llahım yarabbim . hatta şu anda herkese anlatıyor olurdu. Bu ara­ da. Halla hallaa n e ­ den kitledi acaba. ondandır o koku. kendim inkine kıyam adım . Kokuyu fark etti mi. Sabah da erkenden uyandım . rum . Y orga­ na baktım .” “Elimi yıkarken çocuğun traş şeysini düşürdüm . E sm aC eyhan’m parfüm ünü bocaladım çocuğun nevresim takım ına. Bu ayakkabıyı atmam K üç ük gerek sanırım. fark etm edi mi bilmiyorum . çanta­ mı açıp hiçbir şey alam ıyorum içinden. A pt A m a fark etm iş olsa. Adamı tanıyo­ al ın donuyor ayaklarım resmen. kokm uyor am a belki kokar diye parfüm leyeyim dedim. A tm ak da istem iyorum . Tıraş losyonunu fark etm iş olabilir gerçi. İşkence gibi bir geceydi be.“A zdığını çok mu belli ettin acaba?” “M esaj atiim mi ona. B ence onu öldüreceğinden korktu. P ek m ez’in arkadaşı gibi kokuyor. al beni odana diye. Çorap yok ayağım da. Dibinde azıcık kalm ış olan parfüm lerim i kullandığım için.” En sonunda uyuduk. A şağıya doğru eğildiğim de ise. Ç antam a bir baktım . hiç lafını esirgem ezdi. sevm ediğin ot burnunda biter gibi.

hem Esm aCeyhan var hem Pekmez. ben çocuktan hoşlanm aya başladım . havaalanından da incik boncuk alıp yanım a gelir.B e n b ü y ü k b i r b o k y i y o r u m da f a r k ı n d a d e ğ ilim derken. Çocuğu bir kesiyorum şeref­ K üç ük sizim P apa’yı öyle kessem . gülüm süyorum resmen. ıı ııh yok buram buram peynir koktuğu günden beri. Geçen gün fo ­ A pt al öyle bir şey yapıyordum kendime. A m a yanlış oldu­ ğunu bilm ek de daha bir çekiyor beni çocuğa. B ana laf sokuyor falan. am a ben baştan beri bu çocuktan hoşlanıyordum . itişm eler kalkışm alar yü Pu cca k D ün ya sı . Ya aslında sanın m itiraf edem iyordum . adam hak dinine döner. gıkım ı çıkartm ıyorum . Bir yandan da yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkında­ yım. Hep bir Hello Kitty sevim liliği. gider hacca yedi kere turunu atar. O nlarda kalıp ayaklarım ın ın Bü Pekm ez’in arkadaşıyla sürtüşm eler. İşte Esm aC eyhan falan var diye. Adam benden nefret ediyor. böyle garip d av ram şlar sergiliyorum.

Bir dönsem orada arkamı. hemen yan ta ­ rafım ızda erkekler tuvaleti.tokopi m akinesinin önündeydim . h erif hiç yıkam ıyor. böyle kafam göğsü­ ne yaslandı. tuva­ tanesi var. örrkk. K üç ük N eyse işte ben bekliyorum kapının orada. Bir al ın azcık dokundurup. dibimizde b iti­ yor! O yanım dayken de vicdanım la cebelleştiğim için hiçbir şey yapam ıyorum ! Sonra düşündüm düşündüm . onun kafası da benim kafam ın üstüne. O koym uyor am a Esm aC eyhan bir türlü peşimi bırakm ı­ yor. bir şekilde dum . Tokalaşm ıyorum bile onunla. Hani çocuk Bü m uhabbeti E sm aC eyhan’sız kurm alıyım diye. çıkıyorum . Ç ocukla ne zam an konuşm aya başlasak. Ben b il­ diğin hayallere daldım orada. kukusunu yıkadıktan son­ ra ellerini yıkam am ış. kâğıt sıkışmış. tuvalet tabii. Artık Esm aCeyhan’ın ondan bahsetm esi de çok koym uyor. Kapının sesini duyunca hemen atlıyorum . Bingo. onu çekm ek için üzerim den kolunu attı. b u l­ yü k D ün k iıç u k « p lilim b ü y ü k d ü n y a s ı ya 219 sı . Şöyle bir birbirim ize gülüm seyip gidi­ yoruz. Ellerimi suya dikkatli biriyse. hep onu anlatsın bana. al sana ofis fantezisi işte. Bu geldi. elim e kâğıt peçeteyi alıyorum. ben de ona anlatayım falan derdine girdim. Tuvalete giderken bunu görüyorum ve h e­ men ardından ishal olm uşum gibi koşuyorum . U çuyorum resmen. Ben bakıyorum valla. G ülüm sem enin ötesine geçem edik daha.” demesin. İçerde m alafalıyla oynayıp oynayıp geliyor yemek falan y i­ yor bir de. “Ayy pisliğe bak. Gerçi tuva­ letten çıktıktan sonra ne konuşacağız? “Ee nasıl rahat sıça­ A pt letten çıkan adam elini yıkamış mı yıkam am ış mı diye. hatta hep bahsetsin.

. Kuşlar felan cıvıldıyordu. Tam g i­ Bü za gülüm seyerek hım m hım m yapıyorum . fotokopinin sesi. şu al ın mış tuvaletten. kızı siktir ettim ve yavaş çekim de kapıyı açıp çıktım. M illetin de bağırsaklarının çalışası gelmiş. B ir de şey olsun li laf sokan hali bitsin. doğalgaz zam ları bilmem neleri derken. Yanlış alarm. V ar ya Allam sana şükürler olsun. içerdekinin si­ yokm uş gibi düşünm eye çalışıyorum . yanım ız­ K üç ük daki çocuk gitti. Biz kaldık onunla baş başa Tuvaletin önün­ de ne kadar baş başa kalabilirsin bilinmez. Ben de tam am en beynim i karşı k a ­ pının sesine veriyorum. h e ­ men çıktım dışarı. K ı­ zın biri de benle konuşuyor tuvalette. O sırada gıırrrç sesi duydum . cennetin en tenha köşesi gibiydi. kapı sesi çıktı. Baktım başkası çıktı. yine başkası çık ­ diyordum ki. ama benim için durum gayet iyiydi. çocuk şortuyla k a r­ 220 A pt benim ki çıktı tuvaletten. Neyse artık bir dahaki sefere dedim. B ir taraftan kızın sesi. O sırada da m eteoroloji denen şeyi yarattın.bildin ini bari?" diye mi soracağım çocuğa. Hem en pıtpıtpıt geri içeri geçtim. İnanılm az yorucu yü fon sesi. Hatta orası tuvalet önü değil. gri oje çok moda bu yıl bik bik beynim i sikiyor.. bir yandan da diğer k ı­ bir iş. o bana sürek­ . tuvaletten çıkan çocuk üzerim deki bady ile il­ gili bir şey söyledi ve orada konuşm aya başladık. ben üstüme beyaz ipekten kom binezon giym iştim . öyle bir m uhabbet edelim ki. m usluğun sesi. bari beni insan olarak sevsin. Geçen yine koştum arkasından girdim tuvalete. yoksa böyle gereksiz zam an­ larda biz aciz kulların neyle ilgili konuşabilirdik? Ayy h av a­ lar soğuk. Sanki diğer sesler k D ün ya sı istiyorum .

bir şey diyem edim . “Facebook’ta fotoğraflarına bakm ıştım . “Yaa kızım çıldırttın beni. Böyle vicda­ nım la duygularım arasında kaldım sanki. afalladım falan böyle. Ortaokul kızları gibi ileri geri sallanıp. saçım akıyo yaa.” dedi.. Böyle d em e­ duvarla oynayıp. sabahtan beri seni anyorum . E sm aC eyhan’a asla işe yaram a­ yacak taktikler veriyorum mesela. K ıskandır onu diyorum . Sonra o güzel gözlerini saçla­ rıma diktii diktii. “Benim hakkım da bir şey mi dedi? Ne konuşuyordu­ nuz?” falan diye sorunca. Beni gördüğü anda bas bas bağırm aya başladı. Çekti beni k ö ­ şeye. s i­ yah sana çok yakışm ış. K alktım gittim E sm aC eyhan’ın peşinden. Ne diyeceğim i bilem edim .. kendim de değildim . Eski Türk film ­ güzelsin” de. A pt al ın Bü dim tabii. kolum u keser önüne atarım bee.şım da duruyordu ve biz rom antik bir konuşm a yapıyorduk film leri karıştırıyorum ). bence en güzel oydu. Neyse işte biz hava durum undan bahsediyoruz kırıta k ırı- ta. Lan sen saçlarım ı D ün kü çü k ap ta lın b üyük d ü n yası ya 221 sı (Artık nasıl vahim bir durum daysam . N erdesin yaa sen?” O sbir çekerken annesine yakalanm ış erkek çocuğu gibi hissettim kendimi. ama niyeyse kötü olan şey daha ağır basıyor. rom antizm ile pom o . Tam o sırada pat pat sesleri eşliğinde Esm aCeyhan geldi. bir yandan yü beğenirsin de ben o saçları siyah yapm az m ıyım ? “K olsuz k lerindeki kadınlara benziyorm uşsun.” dedim. yeni kırm ızıya boyadım saçları­ mı. “Ayy yağm ur yağm asın. diğer yandan utanm ış taklidi yaparak kıkır­ dadım. Bir süre K üç ük beynim e oksijen gitm edi.

D iğer bir ses de. Neyse. Pucca yü ten. bak yanlış yoldasın yapm a etm e diye. 222 A pt O kadar heyecanlıyım ki! B ir yandan da kızıyorum k en ­ al ın için geçiririm . bu ekiple E rzurum ’a gideyim. önem li olan senin m utluluğun” diyor. Okey verdiler. ben o arada fırsat bulup çocuğa yam ancam o k ü ­ . o bir günü A nkara'da işimi halletm ek pacak bir şey yok dedim ve A nkara’ya gitm ek için hazırlan­ m aya başladım. A m a diğer tara­ fım sa.” dedim. gitm e yanına. Ne yaptım ne ettim . Böyle d en ­ geleri kurm aya çalışıyorum iç seslerim arasın d a. “M ezun olduğum okulla ilgili bir işler aksam asın. senden nefret ediyor” diyor. kütür kütür valla. yokm uş gibi davran falan. O b ö y ­ çücük beynim le işte!!! En son bir bok yedim ki. ak göt kara göt belli olacak o ra ­ da işte! Şim di E rzurum ’a çekim için gitm em iz lazım. Ya ben buna Pekm ez’in arkadaşı dem eyeyim artık. Esm aC eyhan kendisi li etm eden hallettim işimi. dim e.sakın aram a. Hiç izin alm ayayım . Erik gibi çocuk zaten.. ondan bundan yardım isteyerek. Zaten dönüş için izin vereceksiniz. alttan ü s­ D ün ya sı le yaparken. A nkara’ya gitm em lazım. Kızın biriyle P ekm ez’in arkadaşı gidecek. “Siktir et E sm aC eyhan’ı da Pekm ez’i de. Bunun adı “Erik” olsun. E sm aC eyhan’a da y a ­ Bü sorun çıktı. “Zaten bu çocuk K üç ük seninle ilgilenm iyor. E sm aC eyhan’a da b el­ k gitsin diye uğraşıp duruyordu..

“Neyin var yorgun m usun? Canın sıkkın duruyor. om uzları­ göz kırpıyor falan.” “Hım m neyse ben yorgunum . Öyle aptal K üç ük aptal onu izlerken. gözü. sandalyesini bana doğru çevirdi. G erçekten çok yakışıklı. E sm aC eyh an ’sız bir yere gidiyorum ! Yolda benim yanım a oturm adı. sabah g ö ­ rüşürüz. dişleri. geçiyorum otele. d iğ e r y a n d a h o r m o n l a r ı m Sonunda çocukla baş başa kalabileceğim .” “Yoo değilim ya. ben yanında eriyorum zaten. ardından pt al getirip yanına oturm ayı başardım çocuğun.B ir ta ra fta v ic d a n ım . B ir şey söylüyor. Salak. G ittiğim iz gibi. ama bu kez de ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k 223 D ün ya sı . yem ekten heralde. burnu. hem en röp falan derken yine konuşam adık. kaşı. m al PuCCa! Deseydin ya A nın oranı her şeyiyle çok güzel. burnum u sıktı. tek kelim e konuşam adık.” dedi ve kalktı gitti. ben de onu izliyorum. A kşam yem ekte bir katakulliye oradakilerle falan m uhabbet ediyor.

bunun arkasından orada. anlatamam. biraz sarhoş ayağına yatsam. Daha saat akşam dokuz ve ben dım m esaj attım çocuğa: “Uyudun muu? Sıkıldım ben. boşuna kıl olm uşum sana o kadar. beni bekle.” dedi. Bir on dakika cevap gelm edi. M uhabbet etm eye bir başladık ama nasıl. en azından yakınlaşırdık. “Yaa aslında sen çok iyi bir kızsın. g ü ­ lümsedi ve gitti. Am a bir yandan 224 A pt tün çocukken yaptığım kom ik şeyleri anlattım . nasıl başladığım ızı sordu bilmem ne. G eçtik neyse odalara. B aktım olm ayacak. A klım a s ı­ K üç ük çayım işte. “Grup sekse varım bebek!” dem em gibi bir şey k bir kızla kalıyorum . Ben odada yani. bir açtım bu. B ü ­ Saat gece üçe kadar konuştuk neredeyse.. İşte Pekm ez’i falan sordu. Sonra baktım dım zaten. B ir yarım saat falan geçti. film lerdeki gibi diş m acunum u unuttum ayağına yatarak odasına gireyim . o kam eram an ve kurgucuyla! Öyle bir D ün ya sı çantam ı kaptığım gibi koşm aya başladım. Ben daha konuşur­ dum da bu “G idelim ” deyince kalktık odalarım ıza gittik. en azından nete girerim odam dan. M erdivenden çıkıyoruz. yatam a­ Bü sıkıntıdan patlıyorum . al ın benim odanın kapısı çalıyor. bu da anlattı. dayanam a­ P u cca yü şey dem em .” dedi. Odam ın kapısının oraya gelince.ben de yorgunum diye. böyle konuşa konuşa gittik. Beraber otele doğru yürüm eye başladık. “ Hadi gel. çok içem edim de zaten. indik aşağıya. içki beleşm iş yaa”. Kalbim nasıl giip güp atıyor anlatamam.” dedim.. ama m aalesef. Çok isterdim . “ Yaaee sıkıldım .

sonra biz başladık. işim e geldi bu durum. Gerçi kız sonra beni evden a t­ tı am a olsun.da düşünüyorum yediğim boku. V erdiğim kararlara sadık kaldığım pek görülm em iştir ama bu kez ha gayret diyerek sıktım dişimi. olursa eğer çok pis şeyler olacak gibi hissediyorum ! Gerçi A nkara’daki çocukla da böyle olm uştu. B ir de bu son g ü n ü ­ müz. İç sesim i hiç araya katm a­ dan. rakm ayacağı için işler yoluna girer dedim . bizim kilerle oturm aya devam ettim. bu da olursa. C evap vermedim. kalktı gitti. A pt Akşam yem ekte başka yerde oturdum. bir baktım lobide televizyon izliyor. Um utlanm ak istem iyorum am a neticede mesaj attı. Ondan ilk ev arkadaşım hoşlanı­ yordu. odada yirmi dakika süslenip püsleııip koştur koştur in ­ dim aşağıya. bu çocuk benim le bunlara rağm en birlikte olm az ki offf o fftü ! Bütün geceyi kendi iç sesim le çarpışa didişe geçirdim. ne bileyim ya. Sonra bayağı geç bir K üç ük saatte döndük otele. B ir de Pekmez zaten beni yollu biliyor. Ama keşke E sm aC eyhan’la çıkm am ış olsalardı. “Ne zaman g elecek sin iz?’ diye. Bütün gün çekim m ekim derdine hiç görüşm edik zaten. “İyi geceler” deyip çıktım odama. Bugün elim den geldiğince çocuktan uzak durursam . hiç peşinden gitmedim . En sonunda artık çocuktan uzak kalm aya karar verdim. sonra lobide bekliyordu. İlk yediğim nane değil diye sanırım biraz da ra ­ hatım. Yanı ne bileyim . Bu yine benden önce al ın zaten kanala döndüğüm üzde de Esm aCeyhan yakam ızı b ı­ Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük d ü n yası ya 225 sı . Hepsini bırak. sab a­ hı da ettim ayrıca. A rdından telefonum a mesaj attı.

om uz falan attım buna. Sonra ben bunun saçlarıyla uğraşır­ A pt lar. o son Pu cca yü kaltak!!! Gidip y a t artık.. saçlarını bozm aya çalıştım . yidim m ben şimdi (İç ses: O haa bu kadar sürtüklükte olm az yani. ilişkilerde yaptı­ ğı hatalardan falan bahsede bahsede saat beş oldu. H ooop lan ki­ yapılacak hareket.) ister m isin?” “Yok tişikkür ederim . O da bu al ın Bu kez sabahın beşine kadar m uhabbet ettik. ya sı kum da yoktu geleyim bari dedim .boynundan çek. Böyle m erdivenlerden çıkarken bir şım arıklık geldi bana. elini . ses inceldi çocuklaşmaya dine. u y ­ sun! Ya sana böyle bir şey yapsalardı! K alkıp yatsaydın şim ­ di odanda her şey çok güzel olacaktı..” (İç ses: Tam bir orospu­ . H epsini siktir et sen üzüleceksin kızım. boynunu okşama. T ost alm ıştım ben de. bildiğin boğuşuyo­ ruz m erdivenlerin orada.. am a iki senedir yakasını kurtaram am ış kızdan. iğrenç D ün “İyi yapm ışsın. sadece u y ­ K üç ük kusuzluktan mal gibiydim . gidiyorum. sen beni dinlemeyeceksin!) kızların neredeyse yarısıyla birlikte olm uş! En büyük p iş­ m anlığı E sm aC eyhan’mış. Sonra odaya doğru kalkıp gittik. Kanaldaki Bü me diyorum. Toplam da üç gün birlikte olm uş­ durum la yaşam ayı öğrenm iş. Bak y o l yakınken yapm a bunu ken­ k başladı. sonra bu a t­ tı. belli kelimeler değişim e uğradı.“Seni burada yalnız bırakm aya gönlüm razı olm adı. Yok bacım benden bu kadar. senden utanıyorum. böyle ilkokul çocuklarını an ­ dıran hareketler içerisine girdik resmen. sıkılıyordum zaten. İlişkilerinden.. Yuh diyorum. Hiç alkol alm am ıştım .

« < k ü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya g it­ 2 27 sı de poga yapm aya b aşlad ı. ın Bü larına. bir d u d ak ­ sadece nefesini hissediyorum . dudağı dudağım a değdi değecek şekliyle. öpm üyor. sonra çekti. Baktım olm ayacak. b e ­ sadece gözlerime. Sadece dönüp dönüp güldü. tam o da getiriyordu ki. yemin ederim bir yiım i dakika sadece öpüştük o merdivende. Sonra ben yaklaştırdım kafam ı. yapacak hiçbir şey yok dedim ve çocu­ ğu ben öptüm. dam ak. ısırıklar hak getire. eve geçince mesaj attı: “Ö zledim ”. Kalbim nasıl atıyor. Ayrı yerlerde oturduğum uz için gö ­ rüşem edik. beynim hiç çalışm ıyor. gözlerim e baktı. bir yandan da çok mutluyum.. Elim i kurtarm ak için biraz uğraşm aya başladım . O ff çok bir bok yedim gibi geliyor ama bir yandan da çok m utluyum .ken. İstanbul'a döndüğü­ m üzde ise. Bu önce kafasını yaklaştırdı. öyle ki ben de D ti sonra. M erdivenden çıktım ama sarhoş gibiyim . Ne yapacağım ı bilm iyorum . O öylece bakıyor k öptü deninin her tarafını resm en hissediyordum . am a oyun oynuyor resm en. B öyle bir boşluk oldu o an. kendim i bu kez iyice uzaklaştırdım . battı balık PuCCam . Yatağın içinde ben ne yaptım dedim durdum at sonra da yola çıktık. itti duvara doğru.. bu belim den tuttu çekti beni kendine. Dil. üç ük K apının A pt oraya al geldik. az önceki anın olm am ış olm asını diliyorum . İyice yaklaştırdı kafasını. filler içim ­ kırm ızı oldu. yanağım dan yü serçe gibi kaldım am a hâlâ öpüşm üyoruz. Ben de bir gözüne bakıyorum . dudak. suratım k ıp ­ . . bu ellerim i tuttu. bu kez ben çektim . Sonra birinin telefon alarm ının sesini duyunca çektim kendim i. K ün beni. T am elim i kurtardım ki..

K üç ük A pt al ın Bü Pu cca yü k D ün ya sı beyaz atlı prensin P ekm ez’di. lan daha düne kadar li güzel şeyler düşünm üyor. Zaten çocuk seninle ilg i­ .Hadi E sm aC eyhan’ı siktir et diyorum . B ö y ­ le gel gitler arasında kaldı kafam. bir de şimdi yaptığına bak.

ben de bir şey yazmadım. yok olm az zaten. Erik daha gelm em işti. E rik ’ın bana yazdığı tek mesaj “Ö zledim ” oldu. Kendim i acayip d e ­ pt böyle kalbim yerinden oynuyor. olurdum m asam a ne yapacağım ı falan düşünüyorum .B e n i h a y a t ı n ı n n e r e s i n e k oy acağına f a r k ı n d a d e ğ ils in . Böy­ le cebelleşirken kendim le. İş günü “ Benim hakkım da bir şey dedi mi? Ne yaptınız?” falan diye soruyor. Ç ıkıyor muyuz. a m ım a k o y u y o rs u n . Ç ık ­ m ayalım . o m erdivendeki ânı d ü şü ­ al ın gelip çatınca beni aldı bir telaş. bunlar kafam ı kurcalıyor sürekli. Am a nünce. O gün başka hiçbir şey yazm adı. çıkm ı­ K üç ük yor muyuz. Onunla hiç baş başa kalm adık bile diyorum. Ben çocukla konuşayım .. Ka tam da bunları toparlarken. Bü yü k ku y iik a p ta lın b u ju k dü nyası D 39 2 ün ya sı k a r a r v e r e m i y o r s u n ya. arkadaşlığım ıza devam edelim. Bir taraftan da telefon ekranında E sm aC eyhan’m ad ı­ rece kölü biriym iş gibi hissediyorum . benim m asa­ A nı görüyorum . biz neyiz. Esm aC eyhan arayıp duruyor. işe geldim. o zam anda içim sızlıyor. asansörden indi bu.. yaptığı­ mız bir hataydı diyeyim .

“G ünaydın” deyip içeriye sı içim den çığlıklar atm aya başladım .. Y e­ şeylerden konuştuk. E sm aC eyhan’ı alt ederek.” diyecek. bize gidelim. H e ­ rif benim le sadece ve sadece yatm ak için şey ediyor. A llahım bunu dedi ya. haberleşiriz.” ın Bü yanına. geç gördüm .” “Bu akşam b ir şeyler yapalım. O nlardan da böyle bahsediyordu: “Haa Hacer mi? İki kere yattık kalktık. A llahım sana geliyorum diye doğru gitti! Arkasından E sm aC eyhan’ın kafasıyla karşılaş­ Ö ğlen yem eğine kadar bir daha görem edim E rik’i. kendim den ölesiye tiksindim. Y em ekten sonra bu bana mesaj attı: “S tüd­ k bir türlü. “O benim üstüm e 230 A pt al film falan izleriz. keşke o gece gitm e- K üç ük şeydim yanına. pıtır pıtır gittim “Dün neden m esajım a cevap verm edin” “ Uyum uştum ya. Am a hep benim yüzümden işte. ya sonra havalandı triplere girdi o ”. Pucca yü karşılaşıyorum . bana pis pis bakıyordu.. gidiyorum . ya kafasını bana doğru yaklaştırdı.ya doğru yaklaşm aya başladı. çünkü ne zam an baksam E sm aC eyhan’ın suratıyla D mekte hep beraber aynı m asaya oturduk. m asam a ellerini koyarak . Yatıp kalkacağız. beni evine çağırı­ yor ya. Aynı bana anlattığı kanalın d i­ ğer yarısındaki kızlar gibi olacak durum um . am a ben çocuğun suratına bakam ıyorum yoların oraya gel”. Orada da normal ün tım. çıkm a bile denmez ona” . Daha sevgili m iyiz değil m iyiz o bile belli değil. “Am an B use’yle bir g e­ celik bir şeydi. sonrasında da “Bye bye kuzum.

” Yakın arkadaşının eski sevgilisiyim bir yerde. sevgilisi D anim arka Prensi al ın T ürk film i oynuyordu. çok zengin çıkınca onu bırakacak. anaç. açmadım. oturup açık açık anla­ tacağım . onurlu. m isafirhaneye gittim . karakterli. F erit’in kollarında çılgınlar gibi oynaşıyor” diye. kararlı yapıyorlar acaba??? Bu nasıl bir yalansa! çıktı diye onu terk edecek! Ya da fakir sandığı adam. eski karısı b u ­ A pt D ünya da bana bir kız gösterin.. A kşam gitm em eye karar verdim . B ir daha aradı. K ör oluyor m esela.atladı”. kişiliğinden asla taviz verm eyen kişi­ ler oluyor film lerde. M esela bir telefon geliyor “Karnı. Erkekler ise daha saf. Eğer neyin var derse. nam uslu. H er şeye inanıyor. rı neden bütün film lerde. zaten o gün uykusuzluk­ tan öyle oldu. Saat dım. gelm iyorum diye. Oturup zaten bana bunları anlatan bir heriften ne O ff kendim den ölesiye nefret ediyorum şu anda. Ardından da kendim e küfrede küfrede geçtim T V ’nin karşısına. K adınlar yüzde seksen. açm a­ yü erken çıktım . gururlu. bir güzel televizyon izle­ k Buradan anlam alıyım yani itin kopuğun biri olduğunu. Bu esas k ızla­ Bü sekizde geliyordu bu. bu hemen çekm ecesinden beylik tabancısını çıkarıp g i­ diyor. dürüst. Telefonum u kapadım . h ak ­ sızlığa uğram ış am a sonunda yüzünün akıyla bu olayı tem iz­ K üç ük leyen. artık te m k in ­ li davranacağım . M esaj da attım ona. izlem eye başladım .. neşeli. “Sen beni ne zannettin? Ben öyle yatıp kalkacağın biri m iyim ? Sen kendi dengini bul. İşten D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 23i sı beklem iş olabilirim ki??? Allah belam ı versin ya b enim . aradı. dobra. m eye başladım . .

elinde tutacak nişanlısını. Kimse öyle olamaz. Yazık yavrum. Tam am en kadınsal içgüdü. “Kom plo bu M uratttt!” derken ne diye inanmadın. Film lerdeki iyi karakterleri sevm iyorum ben.na öğretm enlik yapıyor. al ın na sıçıyor. Sizin nişanlınızı elinizden Pu r. gidip başkasına âşık oluyor. Nasıl A pt zın nişanlısıydı o salak çocuk. Sezercik gibi dom bi- K üç ük li şım arık piç kurusuna annelik yapm aya bile çalıştı. Kötü kızın adam ağzı­ niyor. yalan ç ü n ­ kü. D ün ya sı başkasıyla gördüğü için terk etm iş karıyı. D iğer kıza yazık günah di mi lan? Tek günahı şım arık olm ası mı? Başta bu k ı­ babalan şirketlerini birleştirecekti. Ben çok acıyorum o kadınlara. esas oğlanın nişanlısı. A vrupa’ya sürekli gidiyor geliyor. Ulan pezevenk. gene ‘karakterli' olan Hülya K oçyiğit’len evlendi. paçavra gibi kenara atıyor. m adem inanacak­ tın da. kadın evlenm iş falan. şım a­ n ’apcak. “ Ayyy kocam hiç beni ellem edi. çok seviyorum onu ben. salak anlam ıyor. sıkıcılar. on beş sene sonra . Ama işte öyle değil. tee on beş sene önce o karı sana ağlayarak. G idip diğer kızla e v le­ Bü falan. Bu herif hem en inanıyor. Asıl kötü karakter o b en ­ ce. Kötü kız k rık. Gidip diğer kızı aşağılıyor alan karıya ne yaparsınız? D ünyanın en büyük orospusudur o benim gözümde. A m a kadın diyor ki. “mutlu son” diyoruz. Sarışın var ya bir tane. O lm asın da boş ver. Bir de kötü kızlar oluyor bu film lerde hani: Zengin. Diğer kız elinden alm asaydı. Biz de buna. yü Bu salak esas oğlan. m em elerim i bile görm edi” . Y ıllar önce yatakta karşılaşıyorlar. Ama babası salağı gitti.

kafam a koyduğum u yaparım . kırılganım da her kız gibi. bunları asla söylem iyo­ rum tabii. “ Yalancının A llahıyım . bir defa âşık olurum . Yılandan korkm am yalandan korktuğum kadar vik vık falan diye. yü Sor elli kıza. dürüstüm . am a çıkarcıyım da. bu salak saçm a k rım . film lerde de gerçek hayatta da aynılar. Haaa. O sıçtığım ın yazarları bu özellikleri onlara yüklem işler ve iddia ediyorum ki elli dişiden kırk beşi benim gibi. P olyanna’yı sikmiş gibi iyim serim . hâlâ babam a yalan sö y ­ leyerek dışarı çıkıyorum .” diye anlatırım . Çünkü bu karakter özellikleri kötü kızlarda var g i­ K üç ük bi görünüyor. A pt gibi görm em . yatm adan önce saçlarımı tararım vs vs.\ı ya sı öyle ya: “Bin Bir G ece” deki Şehrazat. H assasım evet. iyi niyetliyim . asla aldatm anı. k ı­ rılganım . Bana yapılan her ihanetten tiksini­ Bü lı sanırız. ağzına da sıçarım ama ben ihanet etm eye m eyilliyim . hassasım . Erkekler ise. kırk beşi buna yakın şey söyler. yukarıdakini anlatırlar. Ve yatarken saçlarımı asla ta ­ ram am ” .bir erkek öyle birine körkütük âşık olabilir ki! D izilerde bile karakterle bence.» p ı . birileri sorduğunda. Biri bana “PııCCa bana kendini anlat” diye sorsa. osbir olsa çekilm ez o . insanları kendim gibi g ö ­ rürüm . Çünkü kadın böyle o lm a­ O ysa ki. “Yalandan nefret ederim . kararlıyım . D ün «33 V u ç u k . işyerine yalan söylüyorum . a l m V i'iy u lr < iu n y a . Ç abuk gaza gelirler. İnsanları kendim yim evet. Am a sorsan. tuvaletten sonra iki kez ellerim i y ık a­ film lerle büyüdüğüm üz için. onları kendim den küçük görürüm. neşeliyim . ihanetten tiksini­ rim. sevgi­ rim. İyi niyetli­ al ın lime yalan söylüyorum .

Pis geberesıceler!!! . Çocuk diyecek. Sonra kalktım eşofm anlarım dan birini giydim. kapanm ış m ı?” Böyle bayağı konuştuk. bu şekilde çocuğun yanm a gitmişim. gözlerini benden alam ıyor. Bu döndü ve başladı konuşm aya: “ Ben sana ne yaptım telefonunu kapattı­ racak kadar! İstiyorum ki oturup konuşalım . o pt dan birine oturduk. K alk­ tım hem en üstüm e bir şeyler giydim. “R üzgâr Gibi Geçti”d e - k tım. köpek çekiyorsun A “Fark etm edim ya. elim den tutup k o l­ içinden. O kadar eşofmanın Bü ğıda grantuvalet R hett beni bekliyor. Böyle sanki balon eteğim var. am a ben nasıl soğuğum var ya. tohum larını sağa Ben böyle erkeklere sinir olup. hım m hım m deyip duruyorum. Yavaş yavaş m erdiven­ Puec. aşağıdan aradılar biri geldi diye.a yü Kendim i o m erdivenlerden inerken. Kim dedim.her şeye inanırlar. odadaydın. Sonra böyle ikimizin de sustuğu bir an oldu.” K üç ük kadar iticiyim ki. ne olduğunu olacağım. E rik ’in adını söylediler! Yuh artık. Oradaki koltuklar­ “Niye telefonun kapalı? M erak ettim . ortası delinm iş olanı almışım. Olm az bu. kırmızı tuvaletim in içerisinde acayip güzel gözüküyorum . sonra baktım o biraz fazla şık oldu. hopp bir de parlatıcı sürüp. Sen kaçıyorsun benden sürekli. film karakterlerine küfre­ derken. al ın tuğa oturtuyor. Ne dese. D ün ya sı sola her yana saçarlar. saçım ı başımı y ap ­ ki Scarlet gibi hissettim . Nasıl heyecan yaptıy­ sam. aşa­ lerden iniyorum . Tabii böyle bir şey yok. uçar gibi indim aşağıya. var ya hiç beklem iyordum . güzelliğe âşık olurlar.

n ’apayım yani. “Yaa saçm alam a neyi k o n u ­ . o gün niye öyle d e ­ şup halledecez? Tam am o gece oldu bitti.. n i­ kâhım a mı alayım seni? İstem iyorum dem ek ki açm ıyorum telefonumu.” dedim ve kalktım odaya doğru gittim . bir de buraya kadar geliyorsun. Neyse ben yatcam çok geç oldu. K üç ük A pt al ın Bü yü bıraktım !!! Ne düşüneceğim i bile bilm iyorum şu an.. yakın tediğim bir çıkış yolu o kadar p u u ffffff. L aflan bitince. bu kadar nefret ediyorsan benden. Tek is­ k arkadaşlarının eski sevgililerine göz dikm ezler diye çocuğu D ün 235 kiiçü k a p ta lın b ü yü k Jü n y a s ı ya sı ğildin?” Sustum. B unu bu kadar anlam ıyor musun. onu da orada bıraktım . O geri zekâlı film lerden etkilendim işte!!! K arakterli kadınlar.bana.

Bakmış ki ev işleri çok yorucu. Sonra bir kızı olmuş. Ta ki bugün ölüm haberini alana kadar! Dün sabaha karşı kardeşim arayıp. Yolda yürürken in ­ pt al biriydi! Şu an kendimi çok kötü hissediyorum . A m a şimdi keşke sevseym işiz birbirimizi bile dedim. Kızını tam otuz sene hiç arayıp sormamış. anneannem de bunlardan m iyordum . Babası. çünkü o bizi hiç sevm iyordu.Anneanne derdim. A nneannem . Bazı insanla­ rın ölüm süz olduğunu düşünürdüm . anneannem yü k D ün ya sı . K aradeniz'de bir yere taşınm ışlar. Onu çok se v ­ ın Bü D ünyanın en kötü insanı kim dir diye sorsalar. On dört yaşında birine K üç ük âşık olmuş. sanlar bunu izlem ek için dururlarm ış. onun öldüğünü söyledi. çocuğu bırakıp evine geri dönmüş. Sonra bir asker­ le evlenm iş. Bizim ki de kaçıp gitmiş çocuğa. babası Rum. Yıllar sonra artık kız buıııı m erak etm iş de bulmuş. çok çok güzel bir kadınmış. yaşı çok küçük diye evlendirm ek istem e­ miş. O ndan da ço 2 3b A annesi Rus.

” diyerek açıklamıştı. çiçek sevm ez. Yine bütün çor çocu­ . M arilyn gibi. başka bir ad am ­ ğu orada bırakmış. aynadan baktı baktı bana. A kşam lan eski klasik film leri izlerdik beraber. B ir gün M arilyn M onro- A pt açtım. al klıçu k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın yordu. H ay a­ yü m em . Neden üçüncü gün başkasıyla kaçtığını ise. Bir sürü parfüm ü vardı. Ortası kel aynak gibiydi aynı.’" dedi. çok güzeldim . gelen giden çok oldu. İnanılm az kötü bir dili vardı. Gözlerim i kapadım bir Bana hayatım daki birçok şeyi o öğretm işti ama. insan sevmez. Sadece bir gün. Annem in evinde psikolojim çok bozulm uştu. ama o bunu hiç görnıü- rıyordum . Geldi yanım a. Am a giderken yanına tapuları ve paraları almış. başım kaldırm adı banane yaaa. Ç ocuk sevm ez. anneannem in yanına gönderm işlerdi beni. Ç ok küçükken kısa bir süre anneannem in evinde k a l­ mıştım . “B ir gün aynaya bakıyordum . kulaklarına kadar her tında tek önem verdiği şey paraydı ve kendini çok genç za n ­ nediyordu. Adam öldükten üç gün sonra.” d e­ yince. öyle ki kafam yam alı eşek gibi kalmıştı. benden çıkanı sevm iyorum . O kadar yaşlanm ıştı ki. ben saçlanm ı ta ­ Bü yerinin ayrı ayrı krem i vardı. kafam ­ K üç ük daki saçları tek tek kopartıyorum .cuklan olmuş. torun ne yaa!” derdi su ra­ k D ün *37 ya sı la İzm ir’e evlenm ek için geri dönm üş. “Bu kızı evden uzaklaştırın. A yak tırnaklarından. seksen yıl geçm iş. “Ayy ölü eviydi. R ehberlik öğret­ m enim iz annemle konuşup. çok iyi hatırlıyorum . “Ben torun sev ­ tım ıza baka baka. Soktu mu on sene çıkm azdı laflan. E v in ­ de en fazla iki saat kalabiliyorlardı insanlar.

H içbir erkeğe m innet e t­ m eyeceksin o yüzden. “Git yat artık!”dan öteye gitmezdi. K üç ük benzem iyordu yaşadıklarım . şöhret. şöhreti bitti bunu kaldıram adı.” Tabii şimdi hayal m eyal hatırlıyorum konuşm ayı am a ana teması buydu işte. Kızı yetim haneye bırakm ışlar. Sabah kalkardım okula hazır­ lanm ak için. dokunduğu her erkeğe bağlanm ış. akrabası yanm a almış. S ırf onu görm em ek için para bile istem eden son sani­ A Hayat Bilgisi kitabında gösterilen aile fotoğraflarına hiç pt al ın 238 Bü sarışın ların ilahı olm uş.. yü cük yaşta bir adamla evlenm iş. Birden konuşm aya sı getir” . “Su başladı: “Ç ok şanslı bir kızsın aslında farkında değilsin. M arilyn babasını hiç tanım am ış. kafandaki kellik ve m orlukların ise seni daha güçlü y a p a c a k . para pul. Hiç kim senin babası..e ’nun film ini izliyoruz. Ün. am cası. m erdivenlerden aşağıya inerdim. suikastti falan d e ­ seler de. her babasız kız gibi. büyüyünce hayata dört kolla sarı­ ya ta b i- din?” . abisi evde çıplak dolaşm ı­ yordu. o da küçü­ D tekiym iş. o koltuğu nasıl o hale getir­ . o sadece aşk için öldü bence. K ü ­ lıyorlar. annesi de delinin ri tarafından taciz edilince. uzak bir şehirde de olsa baban var. Sen yine şanslısın. Evin içinde üvey babam çırılçıplak dolaşır- dı. Bu kollarındaki yaralar. atm ışlar kızı sokağa. N orm alde benim le konuşm aları. A m a o ra­ hayatı değişm iş. O rada şerefsizin b i­ Pucca ün hazin çükken darbe yiyen kızlar. Ayrıldıktan sonra da bir anda S onrası k da da rahat bırakm am ışlar. Ölüm ü için. Annem benden önce işe giderdi. “Götünde tırmık mı var. Sarışın bile değilken i.

Eve geldiğim de eğer yoksa. gözlerini kapatam am ışlar. çenem de. o zaman bayram olurdu b ana.. insanları izlerdim . Ben hiç üzülm em zannediyordum am a sanırım üzüldüm. sokakta oyun oynarken herkesin ortasında alıp evire çevire izler taşıyorum . Son kez görm ek için m orga girm işler. Adam m üteahhit . dişlerim de. hiç fark etm ezdi. Öyle bir kadın­ dı. kalçam da. N e ­ dense o izlerin hiçbiri. Görse de duym azdı. Hiç eyvallahı yoktu K üç ük kim seye. Annem.. Yani bilm iyorum . lafını sakınm azdı. Ve şimdi o kadın öldü.. Hakkında çok hikâyeler anlatırlardı. bunun evini dağıttı falan filan diye. al ın döverdi beni. gocunm azdı. Çünkü o adam dan ayrılm ak onun k D ün 2 39 kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı Dönüş yolum daha işkence oluyordu. Sırf onu görm em ek için saatlerce yürürdüm yollarda. saatlerim i sokaklarda o kocam an çantam la deli gibi dolanarak geçirirdim . O günlerden geriye. bedenim in her zerresinde Bü için vururdu. Kardeşim . hiç görmezdi için ölüm sayılırdı. G ece yatarken uykum dan kaldırıp dayak atardı. Annem gelirdi sonra akşam. sa ­ A pt kadar acıtm az canımı. elim de. anne­ mizin perişan halde olduğunu söyledi. Varsa am a işkence. yü beni. Sürekli dayak yerdim . Çoğu kez o k u ldan eve döndüğüm de onu görüyordum . annemin bizim o halim izi görm em esi Neyse ya anneannem den bahsediyordum .ye koşarak çıkardım evden.. anneannem den nefret ederdi. olduğu için iş saatleri gayet rahattı nedense. Onun yuvasını y ık ­ tı. Başkalarının evlerim izler­ dim . alâkasız her şey yem eğin ortasında çatalım yere düştü diye patlatırdı bir tane.

K oskoca havalında neler gördü geçirdi. ne ülkeler gördü. En kötüsüne b i­ ya ne aşklar. ne kavgalar.. Boşuna le yakışm ıyor. ne şehirlerde yaşadı. K üç ük 34-0 A pt al ın Bü P u ctı yü k D le iyi olarak aklına kazınıyor..dece garip bir duygu. ama şimdi hepsi kayboldu. her şeyiy­ yapılana bir bahane bulabiliyorsun.. sı dığım için üzüldüm. Ö lüm çok ilginç bir şey. her ün yaşam ış gibi sanki. Kadın hakkında iyi bir kelim e bulam a­ paranın içinde yüzdü.. Bir insanı kaybettiğini anladığında. Ve ancak kaybettiğinde. .

kim ler ölm edi ki. Siker atar beni diye düşünüyordum .! Esm aCeyhan yanım ızda yoksa m uhabbet ediyoruz. Çocuk her şe­ yi yaptı etti benim için desem yeridir. am a hiç “aşkım bebışim böreğim ” durum ları­ na girmiyoruz.D u v a r la r ı t ı r m a l a d ı ğ ı m g ü n l e r so n a e r iy o r A nneannem in ölüm ü biraz sarstı beni.. “Sen gelm e hiç. nk ılu u y a & ı Bü yü k D ün ya sı lıe y o o o o o . zaten bir daha da beni evine davet K üç ük etmedi. Ondan hiç beklem iyordum bu davra­ nışları. o sağda solda gözüküyorsa hiç konuşm uyoruz. bu dünya sana mı süre zarfında da yanım da olan tek kişi E rik ’ti. Kendi benim y eri­ al ın kaldı be PuCCa falan diye bezgin bezgin dolanıyordum . O günkü ö p ü ş­ m em izden öteye gitm edik.” dedi. Ben biraz toparlandım kendim e geldim . Bu |:u\uk 4 p t4 İın bu. Biz neden varız. B ir defa gece vardiya­ me on altı saat çalıştı. Gelm işken bizim şu durum un adını koyalım pozisyonuna geçtim. M esajlaşı- yoruz mesela. nasıl olsa toprak olacağız. Y a- A pt sına yazdırdı beni.

dem ek ki seviyor bebe beni dedim. “S ev ­ m iyor kızım seni. film i izliyoruz. Bir de ben n e ­ K üç ük li m iyiz seninle?” deyiverdim. A pt al ın D ayanam adım Bü di. kolum koluna değiyor den tutacakm ışım canım. yine hiç konuşm uyoruz. bir dönüp öpeyim şu kızı dem iyor. bu şekilde mi d av ­ ranır?” diye m ırm ırm ır kendim i yedim . ne dolanacağım bu hırtla diyerek m isafirhaneye gideyim ben dedim. Yüz yü artık. Bir de şu olaylarda bana bu kadar iyi davranınca .” P u cca ün biz sonra ben gittik C evahir’e. A rabasına bindik. Sonra da zaten sıkıl­ dım. bir ham le yapm ıyor. yok. Ç ık ­ tık sonra yürüyoruz falan. çıkm ayı düşünseniz. ya se v g i­ gaza geldim biraz. sadece m erakım ­ dan soruyorum . “O lalım m ı?” “H ayır ben bir teklifte bulunm uyorum . M adem çıkm ıyoruz. İyice sürttürüyo­ eğiliyorum .” “Peki olalım m ı?” “B ana ne soruyorsun halla hallaaa. ama benim surat nasıl asıldı. O filmi izle­ yirm i dakika boyunca R obocop gibi oturdu o koltukta. Sinem aya girdik. duyla film le ilgili abuk subuk şeyler sorm ak için kulağına k rum kolum u. o tutsun diyorum . Önce o. Belki öpüşürüz um u­ D “Ya am a elini tutsam mı tutm asam mı bilm iyorum . Okey dedi. o zam an acım ış da dem ek ondan iyi d av ­ ranm ış sana.ni bizim bir dışan çıkıp bu durum u konuşm am ız lazım diye attım “Ç ıkışta sinem aya gidelim ” diye. ben ne bok olduğum uzu nasıl çözeceğim i düşündüm . Sevse. M esaj sı düşündüm .

” dedim ve indim aşağıya bir hışımla. oturup konuşurduk ne yapıp ne yapm ayacağı­ yü ni. En azından m isler gibi akça pakça yapayım .“Ç ok zor olacak biliyorsun değil m i? Epeydir düşünüyo­ rum ama. Sürm ezse sen zararlı çıkm a istiyorum bu iş te n . N ın ın ım u u !!!!! B acaklarım kıllm ııın! A llah kahretsin b e ­ travesti bacaklarla gidem em ben onun evine. haflasonu alırım diye bırakm ıştım . O turup konuşm a kısm ına ben de inanm adım am a işte olsun.. Bugün K üç ük bacaklarım yüzünden olmadı. Bu da geldi arkam dan m isafirhanenin duvarının oraya geçtik. kaşlarım ı indirerek hom ur hom ur konuşuyorum . geldik m isa­ firhanenin oraya. “Âdet donla­ A pt “Ben seni düşünüyorum biraz da.” dedi. “ Sana börek pişireyim ihi m ihi” diyerek y o ­ lumu yapayım . o yüzden kafam karışık al ın “ Kusura bakm a. İç çam aşırı çekm ecesinin önünde ne giyeceğim i bulm ak için oturdum.. sadece. P ekm ez’e öyle lak diye diyem em bu d u ru m u . O ff aslında tam mızı. Bü da zam anıydı. tuttu elim den. Hadi m inco neyse de o k D ün 243 k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya sı . A ğzım a kürekle vurm uşlar gibi öne doğru uzatıp.. Bu da bir şey söylem edi. “Bugün gitm e bizde kal. O değil de çok heyecanlandım şimdi. Yarın bir yolunu bulup onun evine gideyim bari.” Böyle bende bir ergen tripleri falan oldu.” dedi sarıldık m arıldık. “O lm ayalım o zam an n ’apim . ben sonra geçtim içeri. Hoop cart caıt alıverdim bacaklarım ı.

yirm i beş liralık. I. kaldı garibim orada. M e se la erkek ilk olayda. K adınsa bildiği her -¡. yeniden kam çılan­ U ff ilk sevijm c olayı çok kasıyor insanı. Bir P u tça yü düşünüyorum . Ne kadar ilginç oysa bu muhabbet. Zerrin Egeliler gibi çıktı karşım a” .'./. “günlük donlarını” ve iki senedir hiç kullanm adığım baktım Bir de arkaya bir yere sıkıştırdığım . tee ne zam anlar seksi adı altında satılan.rım ” . hani k a ­ şar olarak aklının bir yerinde kaldıysam . Banu A lkan'ın Y a ­ şar A lptekin’den kaçarkenki sahnelerde giydiği şeyden vardı. D üşünüyorum ammaaa. şindi bu adam der mi k D ün ya sı “seks d o n lan ın ” adı altında üç gruba ayıldığım külotlarım a . ama yok. aklına ne g eli­ lışır. baksana bil­ de şimdi hani bu P ekm ez’i aldattım m evzusu falan.k l x ı evim. ç ı­ kayım onunla şöyle salınayım falan. hayatında ilk kez çük görm üş gibi bir nazlanm alar. hır ayy ben istem iyorum culuklar. “ Ulan bunun sürüyle tokm akçısı vardır. "H om o değilim ben. on kaplan güctindeyiuT gıist^îijî. yi unutur. H ayır yani ölürsem falan. . hâlâ neyin teranesini yapıyorsun. Çok istiyorum oysa. norm alde böyle olm am aslında" diye­ rek kendini durum dan soyutlaması. Bü m ediği num ara yok. Ama bunu kullanm ak nasip olmadı. O yüzden de bu sefer giymeyi acaba. gelinlik diye tabutum a onu serecekler ona üzülüyorum .e bu tamamen toplum baskısı yüzünden olan bir durum. “Orospu değilim ben. Kadının. ay yok rahat durcului. Gerçi erkeğin bu dııru- 244 A pt yorsa yapm ak ister. İTKeğıvı. kadar getirm işsin K üç ük adamı. Kı adin i kanıtlam ak için v ar gücüyle ç a ­ al ın masın.

* . parası da çok zaten. düdükler atanm . * •' r. d u d ak ların ı iki m etre öne d oğru g ö tü rü p d a m a rd a n p a rç a la r sö y lü y o rd u K endtni p a ra için terk ed en k arıy ı .ı . sen benim ı . Gerçi Allahtan dua ediyorum .. in a 'd > bir ya < a.ür \*cfd: er: •.t. m ak arası g e çilm işti.-m S ed at gibi eski sev g ilisin e tuzak h a zırla y ıp in tik am ın ı alm ak isleyen e rk e k le rin iık aî l.Zomayında sen benim aşkı '/?/. İjte . y . • r ^ . y a ­ takta kendine güveni olm ayan her adam .* sem * Sun den çık a ca k . canı ¡'kegim demiştin . . bi'' de bej para etmeyen bir rer.. basarım zarfa parayı. . sen benim sevgimi. r kata.” diyen kad ınla­ ra nu? İnsan biraz utanır sıkılır. .ivvfp alacağını demiştim. . şeref­ sizin.. r i n . 7. Götünde..ıria haykırmış. .u. “ B ed a v a mı san d ın para v erip a ld ım “ modı«na g irm ed e n bu ada-v. Erken boşalan. / e»* /e a r.na gelen şey I.. bvnı "anr j. H eh işle i..” diye dolanm aya başladı. “Yazık la.aşin . ı • „artı alı/ıg . Ayy ne kötü olurdu.'". bafiler kaçarım . hatta cinsel hastalık bile kapm ış o la ­ bilirim ” . liç k ilo pire var u ’ibı zıplay arak garip d a n sla r e d en Seuat. . «iJirıdi g itti pi K üç ük • a sa d a n . bu m alı benden başka kim se sevmez. Üstüm den de geçm eyen kalm adı.'n jşkunn b. •> •* uit» vidrrke" san:/ :k.”. Her ne pahasına v>nn. pisliğin tekiyim . Bir de m arifet gibi nasıl böbürlenerek söylüyorlar.. bari şunla evleneyim de. fa te. . . n'ap cam bu yaştan sonra. •*.t rk ¿¿k fhsk'ubet tu ejlu •an za rf içinde yazıp vermiştim. a) kav.m unu sağ olsun “ Issız A dam ” kurtardı. A pt al ın ııa4 yakalanm adılar. 1 da t futun bir zarf bulacaksın..n.. “Çılgın Sedat*” sendrormı- dat'ım . N eyine böbürleniyorsun hayvanat? N ohut kadar çüküne mi? O tuz yedi saniye süren sevişm e sürene mi? A nca para verip yattığın kanlara mı? B una rağmen sana acıyıp.” diye b ö b ü r­ lenen adamlar.a <7*!'/<. çift sı'-r " •emiştim. i 1 0 l *.u tır ç atır s ik tiğ i­ ni b ir d e üstü ne p ara v erip in tik a m ald ığ ın ı a n la tı)o rd u . sakin bi hayat süreyim . “Ehi ehi ben ıssız adam ım . . Yani b u ­ nun anlam ı şudur: “Yatakta bir halt yapam adığım gibi. ellerinde m or zarflarla alışveriş yapan karılar 4 Ç ılg ın S ed at S en d ro m u : B ir a ra çok. “Ben Çılgın Se ­ Bü yü ışkını* b* ¡/VU k D ün ya sı . çünkü o zarjm .<jl taşı gibi açdaeok verir. Şimdi ise /» -n/ı <\ ngnn'.. . i \'ut .â m â o. ■>garkının sö zleri d e şöyle b ir şey d .

hem nasıl davranm am g e ­ rektiğini bilem ediğim bir duygu. İyi ki ciddiye alınmadı o adam. “H obereyy ben çılgınım . iyi ki. A llaaam m sen benim yüzüm ü kara çıkar­ m a lütfen! K üç ük A pt al ın Bü yü Pu cca k D ün ya sı lahtan cep telefonu fiyatları düştü.olsaydı her tarafta. Ayy bir yatalım da şu ilk aşam ayı atlatalım . eski sevgilim in p a ­ rasını verir düzer giderim . Iyyyk! İşte şim di içim de hem m erak.” diyen adam lar yok oldu. krediyle ev satın alm a o la ­ . A l­ yı kolaylaştı da.

sabahına işe gittim.S evişm ek ya d a se v işm e m e k işte b ü t ü n m e sele bu! rıp. On m ilyon şey saydı salak! Baktım olm a­ pt al orada hafif nam eler. Böyle bana doğıu kaykılıyor. eli om zum a geliyor. kendim i çekiyorum . N evizade’ye gidelim . Bunun gözler m onçiçi gibi açıldı tabii. Öğle yem eğinden sonra E rik ’le stüd­ yoların orada E sm aC eyhan’dan gizli buluşalım dedik. o kadar hazırlık yaptık boşa gitm esin. kendim i parfüm lere yatı­ yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 247 ün ya sı . “Yeriz ya y e ­ K üç ük m eği” deyiveıdim . Ç antam a ne olur ne olm az diye bir iç çam aşırı attınverdim . İşte yapalım m ı?” dedim. TV izliyoruz. Çıkışta yine o önden ben arkadan çıktık gittik bunlara. ama ben nasıl k a ­ sılıyorum nasıl anlatam am . “Akşam bişiler ın Bü Geceden her tarafım ı keseleyip. Pizza söyledik. şarap m arap. bu kez balık yiyelim . ben utanıyorum ihi mihi yapıyorum . O iki lafından biri “Bize gel” olan mal. onu yapalım . Acayip A nu yapalım dedi. İlk ham leler gelm eye başladı o n ­ dan. fingirdeşm eler derken. b u ­ yacak.

Ama işte. k D ün ya sı şünm esin” m ottosuyla. mışıl mışıl uyuyacağım ! Aynı yatağı g ö s­ ama yine de o yatakta yatcam." deyiverdi. önce “Yaa bana ayrı yer hazırlar m ısın?" diyeceğim . Yediğim her boka ri dedim.kasıldım öyle böyle değil. “Ayy sarılıp uyuyacağız çok rom antiğiz” dem ek daha terbiyeli geliyor. “Ya saçm alam a yapm ayız. “ Yaa bak o işi yapm ayalım taam mı?" . Baktım bu bir battaniyeyle içeri girdi. y a ­ pacak bir şey yok. Önce bundan bir hareket yok.” dedim. Çok uzun süre bir daha da yaklaşm adı. olm ayacak bu iş dedim. Şim diii işte geldik horozun öttüğü noktaya. Hiçbir kız da bunu yutm az yani." d e ­ di. şunu da bitirelim bari. H a ­ di kendim i anlıyorum. "Sana sa ­ rılıp uyum ak istiyorum sadece bikbik mikmik. çekti kendini. ayrı yerlerde yatacağız. "C anım seni isti­ K üç ük yor” dem ek yerine. şöyle rahat edem em ” A pt hafif hafif." diyeyim b a ­ Bü yü terirse. Eğer ayrı yatak hazırlarsa bana. Zaten o son şişe şarapla iyice yavşam alar başladı bizde rettim. O cüm leyi kurarken bile aklım a doksan beş tane p o ­ zisyon geliyor. "B enim uykum gelm edi. Yatıyoruz yan yana. anlaşıldı. Hemen açtım diğer şarap şişesini. Baktım kıvam a geldi. Sonra yatalım uyuyalım dedik. Çıktı benim alt taraf. “ Ben böyle eşofm anla yatam am ” dedim. Sonra bu da. “Hep onun yüzünden yaaeee. Sonra hemen “hakkım da kötü d ü ­ dedim. Sonra “ Ayy ben böyle rahat edemem . Hem en hoopp klasik erkek yalanları var ya. bebe niye ööle bir tribe girdi onu a n ­ lamadım. “Yatalım artıkkk” diye d i­ al ın alkol süsü verip.

Yapayım yapayım n'olcak. eğildiğim anda zafer işaretim kabak gibi m eydanda b e ­ nim. Çatalım ı görm eyen kalm adı. al ın tamam. bağırıp korkutayım .. Ahunda eli bieiğim e doğru ilerliyor.. Ama zaten pim pirikli. bu işin kuralları nedir.< M k D ün ya sı . Acaba kafam dan g e ­ K üç ük çen her şeyi yapsam .derken kaldım altan bağlam ak bady’yle. Lan nasıl yapılıyordu bu iş? Öııce öpüşeceğiz. dönüp ona doğru baksam mı. Yaa hemen de verilm ez ki. y a p m asak m ı? Yaparsak benden soğur m u? Sabah m or zarfla p a ­ ra bırakıp gider m i? Daha çok erken oldu. akim a gelir insanın. sndaşım oldular. G e ­ ri zekalıyım! Seksilik denen her şeyi öldüren bady.ır> . Yok anacım verim yaa n ’olcak. “ Bunları sen kim le­ re vapiın?” der>e. ya bir daha erkek yüzü görm ezsem . yapm ayayım . yapalım en iyisi. ama kalasından geçer.I | « t « lı ıı Bü yü < t. Ayy n ’aapsam bilem edim . yok yok arkam dönük kalsın. l i f . off yapm ayayım ya.1«. A m a an a­ cım. bugün de kalk alttan bağlam alı bady'yi giy. Neden onu giydiğim konusunda zaten bir fikre sahip değilim! Sen tut bütün gece planlar yap. dem ez canım . Ya bu tek şansım sa. bisiklete binm ek gibi zaten. O f i. bana “ Vay süıtükkk!” der mi? K afam ­ dan geçenler mi? Uuu ooo um m m tum mm evet evet bunları yapayım ona ben. Unutm uşum ne yapılır ne edilir. D üşünüp duruyorum : “Yapsak mı. sık dişini uğraştır biraz. o kadar öküz değildir.." A pt anam elini attı belim e.. Bir şey yaparsa. G elecek nesilleri bundan m ahrum bırakm ak için iki senedir alttan çıtçıtlı b ad y ’ler b e ­ nim tek dostum . A m a bilem edim yatakta giyilm em esi gerektiğini. Haa ben bisiklete binm eyi de bilmiyorum . A caba büyük m ü lan.

K üç ük Başladık biz olaya.” “D önm em .” . sen kendini ne sam yosun?” gibi salak salak düşünceler geçti beynim den. bişi yapm ak yok am a. korunun falan filan d i­ ye. Öyle iç içe dış dışa sadece bir kişiyle olduğum için bu çok koydu bana. ben seni yapam am o yüzden. her şey çok güzel gidiyor. Yani ben yine orgazm olam adım .” “Zaten yapam am . Y ap ­ Bü yü Pucc.” Sen kim sin lan da beni yapm ıyorsun deyip. O rgazm olam am a nedenim i eski sevgilim in beceriksizliğine bağlıyordum .” “Tam am sadece bak. her tarafta bangır bangır afiş— al ın yapam azm ış. tırayım da sen gör gününü.” “Yaa bişi yapm ıyorum . “P rezervatif alm adım . A m a sadece orada kalıyor. Tepe noktasında öylece kaldım . iki tane suratına g e ­ çirecektim . hatta fazla g ü ­ zel gidiyor. bak rahat dur yapm a. tavuk yapcak sanki. “G üvenm iyo mu acaba lan. prezervatif alm adım yapm ayız diye. ier çıkartıyorlar prezervatif kullanın. Ben de işin duygusal kısm ını düşünüyorum mal mal. B irincisi prezervatif alm adım ne dem ek? Tam am k o ­ runm ak gerekli falan filan. AIDS mi sanıyo hayvan beni. sadece bakcam .” Bu laftan sonrası zaten m okoko diyeceğim . k D ün ya sı “Bi dönsene bu tarafa doğru. am a tam öyle değil. ama şu anda bu çocuk gayet film lere taş çıkartır boyutta efor sar- 250 A pt Bebe ne iyi düşünüyor işte. am a çok koyucu bir laf bence.“Çek elini ordan yaaa. terbiyesiz geri zekâlı. N ’apim am a? Kan beyne gidiyor mu diye bir sor bakalım. benim ona güvenm em em gerek aslında.

sabahları oluyor Türkan Şoray. hem en tuvalete gidip saçım ı başım ı yaptım . hani uyandığında beni öyle güzel görsün diye. böyle bir kasıldım . Konuşm ak istem iyo­ rum .fettiği halde yine o noktaya ulaşam adım ! Sabahı çok kötü oluyor bu ilk gece olayının. K oştur koştur yatağa döndüm . Çantaya koyduğum yeni çam aşırı giydim. boğulcam ” dedi öküz! B urada ilişkinin gidi­ şatıyla ilgili de gayet açık verdi yani! Geri zekâlı öküz! K üç ük A pt al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın Bü yü k D ün ya sı . “ Yaa sen parfüm m ü s ık ­ tın sabah sabah. Ondan önce kalktım . Gece içim e kaçan Zerrin Egeliler. bu geceler için de öyle ilaçlar olm alı bence. Bu uyandı. parfüm sıktım . öpüşü­ rüz falan diye diş m acununu parm ağım a sürüp şöyle bir g e ­ çirdim. U tan ­ m asam ağlayacağım ne yaptık biz diye. Alkol sonrası sabah içilen ilaçlar var ya.

E rik ’le birlikte olm aya başlayalı bugün itibariyle tam iki hafta oldu! İki haftadır onun evinde yaşıyorum . allı pullu yem ekler çok saçm a geliyor. Ya ben biriyle yan yaııa yatam ıyorum . sanki aylardır çtkıyorm uşçasm a oyunlarından hiçbirini ona uygulam ıyorum . sadece k ıy a­ fetlerim i alm ak için m isafirhaneye gittim. bu K üç ük ler. akşamdan sabaha kadar da evdeyiz. Hiç s ı­ kılmıyorum resmen yanında. Düşün buna rağmen h â­ la yelm iyor. kadın ın Bü yü k D ün ya sı . sabahlan akşam a kadar işteyiz. Bir kere aynıyız. ba/en hiç uyumak gelm iyor içim den. Yani bir ruh ikizim varsa. Ç içek­ pt al rahatım yanında. bazen sabaha kadar sadece kahkaha atıyoruz. ikimiz de fazla rom antik değiliz. o da yatakla yatmak. İstediğim gibi küfredebiliyorum .Bazen k end im e hayret e d iyo ru m . böcekler. İki haftadır dünya­ nın en rnullu kızı sayılırını. Bir tek sorunum var. Hele böyle eli kolu d eğ e- A çocuk olmalı dıve düşünüyorum . gece çabuk bitmesin diye.

bir şeyler yapar yani..cek. götüm de yem iyor açıkçası. B öyle sürekli kesişm eler. üstünlük kurduğunu düşünüyor insan. Uçmasına uçuyorum am m a tökezlem em e de az kaidı! Daha hiç k im se­ ye söylem edik başladığım ızı. Bir tatlı. A pt bah bana bunu farklı anlatıyor. Etik olarak hoşum a gitm e­ daha var: Esm aC eyhan! İşte sürekli E rik ’ten bahsediyor.ük a p t a lın b u yu k dü nyası ya sı olsa kesinlikle değm eyecek bana!!! Bu da ahtapot gibi sarı­ . İşyerinde sürekli birbirim ize kom ik kom ik m ailler. biz kahkaha atıyoruz. eğer E rık’Ie olduğum u E sm a- C'eyhan öğrenirse. san p sarm alayacak.. Bildiğin uçuyorum yani havalarda. İşyerinde rezil eder. Böyle garip bir şekilde. buluşm ak için k ıv ­ ranm alar acayip hoşum a gidiyor. yem in ederim beni yaşatmaz. am a köpek gibi zevk aldıran başka bir detay Bü söylüyor. S a ­ cuğun onunla değil benim le olm asından zevk alıyorum . am a işin aslım m aale­ sef biliyorum. sonra geceleri onu arıyor. En sevdiğim kişi de yor babam sarıyor. Ben yanındayım . bu K üç ük düşünceye başka kılıflar hazırlıyorum . o ç o ­ al ın mesi gereken. S a ­ hipli erkeklere olan tutkunun nedeni sanırım bu. Ezik miyim neyim diyorum . bana dokunm asın diye yatağın en ucuna kıvrılıp öyle uyuyorum. Onu uyuttuktan sonra. köşede bucakta buluşuyoruz. ayyy çok kötü. kim seye çaktırm am aya ça lı­ yü de sanırım böyle gizli saklı olm asının verdiği heyecan da çok k D ün 253 lcür. Y em ekhanede sadece ikimizin arasında olan bir cüm le şıyoruz falan. m e ­ sajlar atıyoruz. Yalnız şundan da em inim . yem eğim e fare zehiri atar. H er bulduğum uz boşlukta. görüyorum.

Yani arkadaşlık dediğin. Sürekli bozuyorum bana bir şey dediğinde. başka­ larının laflarını gayet um ursuyorum . aşkı. E sm aC eyhan’dan iyice uzaklaştım . için çıkm ıştım . Şimdi o çocuğun arkadaşıylayım . "B en k en ­ dim i biliyorum hedehödö” diye dolanıyor olsam dahi. bütün gösterişim iz. m ıçm ıçh. bu durum arkadaşım a attığım bir k a ­ k ğil mi zaten? D ün ya sı P ekm ez’i aldattığımı gören insanların suratına bakam adığım . hah işte ben aynı öyleyim. ın Bü olsun diye. H er ne kadar etrafta. B ir m esafe Pu cca yü İşte ben en azından. Zaten ne yapacağım başka? Y aşam a nedenim iz. artık dostluk gibi kavram lar çok tırıvırıdır.Hadi onun gazabını geçtim . "Hadi gel şunu m akaraya saralım" gibi türü m uhab­ betlerin geçtiği olaydır. o da benden nefret etm eye başladı. Bir de benim için arkadaşlık. böyle içli dışlı. her an sevişilecek türden arkadaşlıklara h a ­ bu akşam napıyoruz?". Ben bozdukça. bir de b e ­ nim arkadaşım ın eskisi. "Hobaa gençler pt al dilediğim gibi at koşturabilirim . O ff hiç düşünm ek bile istem iyorum hakkım da ne diyeceklerini. H atta ve hatta direkt sevgili bulunca yanındakini satan tipler olur ya. arkadaş denilen şeye hissedem iyorum . ne K üç ük giym iş". başkaları d e ­ zık değil de eskiden arkadaş olduğum kıza yaptığım kapak koydum araya. Zaten eski çalıştığım yerden. "Ahaha C em ile’yi gördün mü. Hah dedim çok güzel kıvam a geldi. aram ız iyice lim oni oldu. «5+ A yatta katlanam am . Sevgilim e hissettiğim bağlılığı. C ıvık cıvık.

yanılm ışım . bir şey söylecek gibi yaptım . yönetm en de duruyor. Geçen gün İzm irlilerle ilgili anlatılanları rivayet sanıyordum . Şu hayatta öğrendiğim şeylerden biri: Ne bok yersen ye. Kız tam anlam ıyla deli gibi davranm aya başladı. ağlaya­ ın Bü anladım ki orası gayet gevşek bir yerm iş". İçim den dedim ki. Siyasette. işyerinde takıldığın insanım yani. Valla cevap verme tenezzülünde bile bulunm uyorum . aşkta. eğdim kafam ı önüm e. A m a anladım ki kü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı bildiğin ortaokul talebesinin tekiym iş. le abartıyorsun. o da bana laf söyleyecekti ve öyle biri bizi susturana kadar devam e d e ­ cekti. sen bilirsin. Sonra işte. Üç gündür. Sekiz kişi var m a­ yü oldu. D edim en azından o suçlu olsun. Ulan ne b ö y ­ ün 255 Y apar yapar. Şimdi eğer orada ben de ona laf söyleseydim .A m a Esm aC eyhan da m aalesef benim tam tersim m iş.” dedim . boynunu kırıp atabilirdim : "PuC C a’yı tanıyana kadar k toplantıda öyle bir laf etti ki. A hep m ağduru oyna. ama artık sada. vapurda her yerde m ağduru oynayacaksın. elim i sanki gözyaşım ı tutuyor gibi yapıp. T uvalete gidip bekledim. yanına al­ . kom şulukta. m adem o rta­ okula çevirdin burayı. sonra kafam ı rak çıktım dışarı. onlarla böyle salak saçm a laf sokup duruyor b a ­ na. Lafı bittikten sonra. otobüste. Kız mış iki kızı. A rkam dan bir kız geldi tuvalete. “Konuşm ak istem iyo­ rum . ağlam aya devam ettim sesli sesli. sonra susar nasıl olsa dedim . pt al kaldırdım . am a olm ayacak­ K üç ük sın. artık işlerin geldiği son nokta D H ayır bazen seviştik haberim mi yok diyorum.

Yaa öyle d e ­ k yin. "B itaııem n 'o o ld u u u ?" dıve aynı anda başlıyorlar. insanlar kendilerini taraf olm ak zorunda hissedecekler. nasıl P u ı ca yü kızı. S o nra o anaç. "Ayy ne saf kız. onlara sadece "Öyle dem e­ me. aaaa bak y a y ap tığ ın a. rah atlarsın . "İstersen a n latab ilirsin . hiç canını sıkma sen" na. A n ın d a nasıl to p la n ıy o rla r oraya ya! Sen k ap ıd an b ir ç ık ıy o rsu n . Ç ağrı c ih a ­ zları falan da var: "B ipip biri ağ lıy o r. b u n alm asın . rı. Onun yanında dolanan iki kızdan b i­ ın Bü gibi şeylerle cevap veriyordum . h em en b aşk an ları göz kırpıp. sen den çıkan her cü m len in so n u n a." d ey ip . em inim onu bana söylerken düşüncesizce söylemiştir" tem iz yürekli" falan gibi şeyler düşünsünler diye. okulda. işy erlerind e falan.'tuvalette ağlayan kızlara teselli e k ib is iyice toplandı oraya. seni izliyorlar. biz yanındayız m esajlarını verdiler b a­ ün yoruz. o d u ygu y ü k lü sesiy le. y aaa yaaa. ‘Ağlayan kızlara masada moral ekibi" toplandı bu kez. "Yaa biz seni biliyoruz. aslında biliyorum o çok iyi biri. Bir tan esi. "C ıkcıkcık. Bu da. G eçtim m asam a oturdum . "T am am . h em en tu v a le te ”. Çünkü ben de kızın hakkında kötü konuşsam . kafaları y ana eğ ik . senin kolu n a girip lav ab onu n m u slu ğ u n u açıy o r A ğ la y an insana nedcıı b a y g ın m uam elesi y a p ıy o rla r K üç ük o rası ayrı m evzu. ’ dey ip. Ben de bunların karşılığında. B azen b u n ların özel b ir k u lü p leri lalan o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o ru m . hiç değm ez". o f f f . ama bu hareketlerine anlam verem iyorum . A pt al ezilen var gibi duruyor. Sonra Erik geldi yanım a. düşünün artık. zaten kö tü . "Bak ya sı O nlardan biriyle gözyaşlarını eşliğinde konuşup çıktım d ışa­ ." d iy erek b ü tü n ekibi d ışarı ç ık artıy o r. "Yaa sen takm a onu. bir ri de saçımı düzeltip beni teselli ediyor. hadi toplaşm ay alım . g i b i k elim eler ekliyor. "Kalk gel bi dışarı çıkalım sen 5 T u v a le tte ağ lay an k ı/la ıa te se lli ekibi: ö y le b ir ekip v a r y em in e d erim . Ama bu durum da bir ezen. "H adi bı elini y ü zü n ü yıka. değer m i?” . sakinleş. orda ona bir geçirecektim . onu da b ili­ yaa adiye. büyük ihtim al b a şk a n la rı. çok seviyorum aslında o D türünden cüm lelerle. H iç selam v erm e d iğ in iz bu k işilerle sad ece orada sam im i o lu r­ sunuz. E ğ e r senden ses çık m a zsa .

“Y aa bırak ciğerini b iliyo­ rum kızım senin. am a beni bu kadar iyi tam m ış o lm a­ sına da çok şaşırdım. "Hadi kalk hadiii. Ya o ff bilm iyorum . Kaldım mal gibi. iki haftalık bir ilişki için konuşm ak belki saçm a ama ben çok seviyorum .” dedi ve öptü yanağım dan.” dedi ve kolum dan tutup kaldırdı beni. Ohh dedim bir taşla iki kuş.le. ağzının payım verir­ din. Yok istem iyorum falan yaptım ." dedi. sen ne sansarsın var ya. o lafa ağlam azdın sen. K üç ük A pt al ın lu içıik ap talın b ü y ü k d ü n yası Bü yü k D ün 257 ya sı . Burnum u çeke çeke yanında yürüdüm . kendisi yüzünden m ağdur olmuş biri var karşısında neticede. Böyle ağlayan. “Ne diyosun beaaaa!?” falan yaptım . “A ğlam ayı kesebilirsin kim se kalm adı. resm en kızı piç gibi koydun. Bu hem hoşum a gitti hem de utandım. Yani ben bu çocuğa böyle num aralar yaparsam g ö ­ te gelirim onu anladım .” dedi. öyle böyle değil.

Yirmi sekiz yaşında herifin kankası mı olur lan. artık söylesin olayın üstünden onca su aktı um urunda bile olm az yanı. sevgilisi olur. karısı olur. Ben de sinir oldum . Dışarıya çıkam ıyoruz.S e n in o can ın arkadaşının A lla h belasını versin! Erik-’in metresi gibi yaşıyorum resm en. P ekm ez’le küsm esini dilem ekten başka çarem yok. Çok saçma! H ayır bir de çok öze­ niyorum . P ek- ın ye gidiyorum . arkadaşlarım ın Facebook fotoğrafları iki geri zek âlı A birlikte olduğum uzu. hatunla selamı sabahı her şeyi kestim. ben doğra m isafirhane­ yor. B en E sm aC eyhan’ı ekarte ettim. susar gider. üç gün üst üste ç o ­ al di. “Pekm ez benim kankam yeaaa" olayından sıkıl" dım artık. hiçbir arkadaşı b ilm i­ 258 Bü Pucca yü k D ün ya sı . İlk başta hobereyy dediğim her şey gözüm e batıyor şim ­ cuğun evinden çıkm adılar. iki üç K üç ük m ırın kırın eder. Pekm ez onlara geleceği zaman. Zaten P ekm ez'in bir ilişkisi var. bildiğin kapatm a­ yım. bizim pt m ez’de hissetti mi ne yaptı bilmiyorum .

herkes nuç mıç. B a­ cağı yanm ış. Ellerim güzel aslında. kızla üniversiteden tanışıyorlarm ış. onlara yem eğe davetliyiz. “Seni çok yakın bir arkadaşım la tanış­ tıracağım . kelli felli kırk küsur yaşlarında bir adam. İşte e v ­ li bir çiftm iş. Bi kıl dönm esi. Düşü» PuCCaa. Fakat şimdi frikik verirsem . al k u yuk ip ta lin b ü y ü k d ü n v ası ın daş lan! İnsan dediğinin arkadaşı ezik büzük bir şey olur. Sonra içeri hatun girdi. yanık izi bile yok. şekli şemail . Bu nasıl ark a ­ Şortlu arkadaş mı olurm uş! Hatun sürekli olarak bir şeyler anlatıyor. Allah A llahhhü! G eçtik içeri. Bü yü k D ün 259 ya sı . neren güzel senin'’ B itik le n » . B acakları kadar ilgi çekm ez ta ­ bii. çok sürtükvari bit hareket olur. kocası bizi içeri buyur etti. ilgi üstüm de K üç ük olm alı. o yüzden pantolon giyem iyorm uş. "Giyıııse ya şu kaltak. belli edeyim . Herkes çift. m üzik ö ğ ­ retm eniym iş. değil. Gözlerim güzel am a ben bile sıkıldım artık onlardan. bi batik hiçbir şey yok o bacaklarda. benim göz faltaşı gibi açılıyor. karı her bacak bacak ü s ­ tüne attığında. Bronz. evine m isafir gelm iş dötüne kadar şortla karşım ıza çıktı. G ittik evlerine. Bir tanesini bile dinlem iyorum G ö ­ Yanık diyo. Dangalak. ilk defa binleriyle bir araya geliyoruz. Ben bacaklarına bakm aktan kızı görem edim zaten. Ben daha ne olduğum u bile bilm iyorum yani! Geçen gün dedi ki. çenem e falan koyayım . halia haHa.” Büyük ihtimal P ek - m ez’den ayrı tuttuğu biri dedim . A pt züm sürekli bacaklarında.nmn gibi b a c a k ­ ları var.surattan ibaret oluyor. G it uzun etek giy.. Ben de güzel bi yerim i gösterm eliyim . parm aklarım uzun falan. am a bir yandan da sevinç içindeyim . devam lı ama.

“ Yaa sen de ne güzel iki dirhem bir çekirdek. ışığa doğru baksam olur m u? M akyaj da “M üzik öğretm eni deyince insanlar flüt çalmayı öğrettiği­ mi sanıyorlar. o yüzden ders­ lerde daha çok çocuklara kaliteli müzik dinlettiriyorum . böyle dolaşırsan ç o ­ Bü “Yoo hayır. çocuk doğurup ona bu eziyeti çektirem em . Ya o değil de sen ü şü ­ k D ün ya sı yapm adım .-A dam ın sesini bile duym adım desem yeridir.” cuğun olm az valla.” al ın “A m a bence bi etek giy en azından. ne şanslı- sın. Garibim m elül m elül yanım ızda oturdu. kafam a sıçayım!" . D ünya o kadar kötü bir Öyle dolanıp durdu pıtır pıtır evde.” “Zaten istem iyorum isabet olur. m üzik bir yetenek işi. değil mi PuC C a?” m üyor m usun?” “Y ok ben iyiyim de hani sen çıplaksın ya ondan dedim . Gerçi kızdan bayağı büyük K üç ük adam ama höh dedim valla. Kesin parası için evlendi bu sü r­ tük. sen üşüyor m usun?” P u cca yü “H ııhh? Hım m evet evet bence de. bir o yana bir bu yana bacaklarını gözüm e soka soka geziniyor. Kocası da am m a gevşek herif.M onçiçi gibi açsam.” “A haha ben alışığım m erak etm e. İnsanlar m üzik ve beden öğretm enlerini hatırlam azlar bile oysa. Buna ilgisi olm ayan çocuğa ben bir şey verem em . Y e­ tişkin birer birey olduklarında beni daha güzel ansınlar diye. Sürekli kalkıyor. 260 A pt yer ki. Am a öyle değil.

yürüyen yol y ap ­ sınlar diye. atlarım. Kız hem güzel.” “Ben tuvalete giderken bile küfrediyorum . am a bende görüldüğü üzere hiçbir fark yaratm adı. Kes kafasını at geri zekâlının. hele iki saat ölürüm sanırım .“Am a P uC C a’cım ben her sabah iki saat koşarım . Deli etti ya iki kelim esinden biri. Bir ton ıvır zıvırı küçük bir odaya doldur­ muşlar. Erik b i­ lir. zıplarım .” “A aa olur mu öyle şey.” A pt de iyi. Bi de koşcam . hem sportif mi sportik mi neyse işte ondan. Sonra bu beni spor aletlerini gösterm ek için odaya götürdü. Geri zekâlı iyi kı iltifat ettik. ona göre sana program çıkartabili­ rim . “Erik bilir”. m uhabbeti Uyuz oldum. al ın Erik bilir.” “A a aslında ben de tenise gidiyordum . H aftada iki gün yüzm ek mi puff.” “lyy ben belediyeye talepte bulundum . güzel yem ek yapıyor. haftada bi gündü. bak basenlerin için bu alet bıdı b ı- dı” .” “Spor benim hayatım ın bir parçası. Erik bilir!” muş. kendim A driana Lim a sandı! “Tartlisana şu tartıda. B ir de bana onlarla hava atıyor. bir şeyler yapanm . Erik bilir. siktiim in E rik’i ne çok şey biliyor­ Bü yü k D ün kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 2bl sı . Bende o aletleri kafasında parçalam a isteği uyandırdı. birlikte koşardık eskiden. Ç ocukluğum dan beri koşarım. “Ay bu şu işe y arı­ K üç ük yor. haftada iki gün yüzm eye gidiyo­ rum. Gidiş am acım azcık farklıydı. E rik’le çok giderdik o şimdi çok boşladı. B ir odayı sadece spor aletleriyle döşedik. Erik bilir. Gerçi yüzem iyorum o ayrı m evzu. bence bu sana göre.

” “Şişm an değilsin sen.” K üç ük şım görm edim .” renince gidip E rik’e söyleyecek.” Siz birlikteyken mi?!?! Kaldım öyle mal gibi.” “Ayy yok.. Öyle bir durum oluştu. Kışın beni sı­ cak tutuyolar. Yarım saat uğraştı tartıya çıkartm ak için beni. A rkadaşlarım da denedim hepsi şim di ip gibi kızlar oldular.. bir ayda incecik ve sağlıklı olacaksın. Kilom sürpriz olsun bana eh ü e - “A m a ona göre bir plan hazırlayacağım .. ben etim le butum la iyiyim valla. O kadar uğraşm adan sonra bir sessizlik oldu. iki taraf da öyle m alak m a ­ Bü sanki.” lı am a onu yıllardan beri tanıyom uş gibiyim . B aktım kıvranıyor.” . benle beraberken bi tane y an lı­ pt söyleyem iyor. çok şanslısın. al ın anda konuşacak bir şey kalm az. bir şeyler söyleyecek ama “Erik dünyanın en tatlı insanıdır.. A a ben bilm iyor m uyum de katır inadı var çıkm adım . H ım m lam aları bittikten sonra başladı. Hani böyle olur ya çok konuşursunuz sonra bir lak etrafa bakarlar.“Ayy yok tartılm ayayım . Bende P u cca yü B ir siktir git yaa. ondan sadığını bulam azsın. B iz birlikteyken bana kendim i prenses gibi h issettirird i. Ulan b u n ­ 262 A “Sağol. Önce hım m ladı hım ladı bayağı. zayıf bile sayılırsın am a spor sad e­ ce zayıflam ak için yapılm az. aslında çok fazla olm adı daha ilişkim iz başlaya­ “ Kaç senedir tanırım onu. halla halla o tartıya çıkartıp kilom u ö ğ ­ k D ün ya sı h ü. Çok havai gözükür am a bir kaptırdı mı k e n ­ dini.

zaten ne bok olduğum b e l­ K üç ük li değil. ne y ap ­ tılar. ayrı nefes almadığın hatunun Bü gediğine koyam adım . “Neyin var?” dedi. Kaç yıl çıktılar. Bana ne nasıl davrandığından yani! A m a ben bunu E rik'iıı yanm a bırakm am. Ev­ böyle bir şeyi anlatsın ki! H ayır zaten olayın şokundan lafı ses gibi davranırm ış” . Dediği şeyde çok m antıksızdı. boş konuşan bir tım suratım ı oturdum . Kızın bacaklarım izleyeceğine. Hiç hem de. hem bu sayede Pekm ez olayını da aradan çıkartırım! A pt sevgilim var dem eye mi getirdi?! Gecenin sonuna kadar a s­ al ın tutup eskiden yattığın kalktığın. m isillem e yapar gibi. “pren ­ yü li barklı falan ama. k eş­ ke arada sırada başka neler diyor dinleseydin. benim de şişko. ne ettiler hiç bilm iyorum ama götleri birbirinden ayrıl­ mam ış bariz belli. Bana bunu deyince taşlar yerine oturdu ta­ bii. B ir süre trip atacağım . Evine götürdüğün kızm. beni eviııe götürüyorsun.lar sevgililerm iş bir zamanlar!!! O haaaa hiçbir şey söylem e­ di Erik bana. eski sev­ gilin olduğunu söylesene salak herif. o lanet olası bacaklarım gözüm ü­ ze gözüm üze sokm alar. salak PuC C aü T am k o m p lekslerine yenilecek zam anı buldun. dönüncc de onda kalmadım. “ Yok bişiieeee!” diye bağırıp m isafirhaneye g it­ tim. Al senin zengin kocan varsa. Ne dem ek ya. hâlâ bir ilgisi bir şeyi olm asa bana neden k D ün 263 kü çü k ap ta lın bü yü k d ü n yası ya sı . Sürekli “lirik bilir’Ter. kom pleksli.

Ben ta k ın tı­ rum. yıl içerisinde sürekli değişen kilom ise diğin tombik gözüküyorum . b il­ pt ra bile holeyyyy elli gram daha eksildi benden diye seviniyo­ al lı bir insanım yapacak bir şey yok.68 boyum var. 1. Hele o kollarım A rnıld Ş ıvayze- K üç ük neger’in kas olm am ış hali gibi. genç kızken hayatını T e - le v o le ’de izlerdik. Kız öyle sülün m ın olm ası ın gibi etrafta dolanırken. Ama yuvarlak hatlara mı sahibim nedir. aç bakayım E b ­ ru Ş allı’yı dedim. Ebru Ş allı'yı da sev erim aslında. sen de gayet sportm en bir kızsın. götüm göbeğim yine gözüm e çok büyükm üş gibi gelm eye başladı. Tuvaletim i yaptıktan so n ­ 2f>4 Bü P u c -a yü k D ün ya sı . Dedim senin neyin eksik o yosm adan. benim üç köyü doyuracak baldırları­ pek hoşum a gitm edi.E b r u Şallı dünya ahret b acım olsun Dün yaşadığım travm adan sonra. sonra garip gurup ye m e k tarifleriyle ekranlarda. "Şimdi bir tutam defne y a p ra - A şu an elli sekiz. A rdından kocayı buldu.

G ecenin bir yansı . iki hareketten sonra hooopp geri açılıyor. canım yamyorr. Köprü kurabili­ yorum . işte orada ben kendim i bir noktaya veriyorum. N eden erim iyor bu veriyor bana. Abi zaten hatun toplam dört buçuk kilo. "Karnım ızı sıkarak bacakları yuvarlak yapıyoruz" diyor yaa. baaowww koptu bacaağım sam nm . on iki oldu D ün b u çu k a p ta lın bttyuk d u a y a » ya 265 sı m ızı pişiriyoruz." diyip sırıtm aya başladı. lıadii hadii". En önem lisi de E rik'le K am asut- ra ’vı denerken gram kıtırdam a çatırdam a duym uyorum b e ­ A pt patıyoruz içeri içerii”. ayak parm aklarım ı ağzım a k o y ­ ma hepsinde başarılıyım . koyup. hadi ç e k elimrn içeri. ben k o ­ yü bee dursanaü!" Sonra böyle görüyorum kam ına elini koyup k ooyyy oyy bitmedi mi. "Kaburgaları k a ­ mıyor. O da yavrum hemen cevap Bü rum zaten. iki kaşık inci tozu ve bir top fil daşşağı koyarak b alıkları­ bizimki ısınm a hareketleri yapıyordu. orada b itiy o ­ yuyorum . "Ayy çok güzel yapıyoruzz. Benim o sıçtığım ın kaburgaları k apan­ al ın yağlar diye kızıyorum Ebru’ya. ayy koycam ha iki tane. "Kam ımızı içeri çekiyoruzzz" diyor ya. düz lakla. Şahsen ben kendim i esnek zannederdim . Hem kam ım ı K üç ük sıkıp hem bacaklarım ı yuvarlak çevirem iyorum . Benim baldırlarla onun yaptığı. H er gün kıvranıyorum lan. Hatun ne güzel karnında gezdiriyor elini. Haa bir de şeyi var.ğı. "Karnımız düm düz olcakk bayanlar. açılıyoo açılıyoo" naraları bende tam am en farklı seslere dönüşüyor: "A naam m m ananım . başladım ben de onun­ la beraber yapmaya. son iki. Her harekete gelir tabi. Bende bütün moral sıfır tabii. Kapanıyor. ters takla. brusshhh ropp bir yağ tulumu.

hem en d icekler ki ‘Höstt karıya bak. bir organım ı bile kıpırdat­ m adan oturuyorum ve E b ru ’yu izliyorum. Bu karı hep zayıftı.limde. K eşke benim de kaşlarım ın Bü ayağım da patiklerim ile rezil olurum . O kadar hafta Bir de nefes verişleri var ya. sı evde beraber kalınca tek yaptığım ız şey. altım da k orada ben çok sinirleniyorum . Dişleri de güzel. onu deneyelim . İlişkim izin gittiği son nokta buydu işte. B urnu m innacık am a güzelm iş. benim dişlerim bile çirkin. dilim dışarıda. üstüm de içi yünlü pijam am ve eşofm an üstüm. Kötü yani. Ben de veriyorum ama bir yaptığım ı sanacak diye. kaderim bu. U ff uff uffff diye hızlı hızlı nefesi cam an ağzıyla sırıtarak. Sonra k o ­ ün yandan da korkuyorum . şuna da bakalım m uhabbeti olm uştu. A m aaann acıktım zaten. Ekrana çıksam . nefes nefese kalm ışım . N eyse yeler bana bu kadar hareket. kılmayı hak etm iyor diye düşünüyorum . ben de çıkarım lan!’ Haklılar! Bu arada bu kadar zayıf­ lık kötüym üş bee. kafam kocam an durur benim. “K alçalarım ızı sıkıyoruz” diyor. Benim kalçalarım sı­ P uccj yü m eraya çekse. D om biliyim işte ben. İşte boğazlı bady. Ayy böyle zayıf olmartı inşallah. yapacak b işi yok. öyle olsa. şim di biri duyacak ve m astürbasyon ya nu deneyelim . ben hiç güzel bir kız olm ıcam işte. bu kadar A pt al "Kaşları aslında ne güzelm iş. ben o kadar zayıflasam vajina kem iğim kabak gibi ortaya çıkar. Beni diyorum şu anda biri k a ­ D ağzım dan verirken. hiç hoş bir ses çıkm ıyor yani. o katır gibi dişlerle ekrana çık ı- K üç ük yosa. olur belki lan. Ben ebediyen çiko bir kız olarak kalacağım diyerek. b u ­ . B oyuyoıdur zaten.

." diyerek bıraktım egzersizleri.hareket iştahımı açtı.. hiç . K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı iyisi aç kalarak zayıflayayım. Ben en hoş değil.. spor bana göre değil sanki..

oturdu sandalyesine. P ekm ez’in kız a r­ yakın arkadaşıydı. Onu severken ayrılm ıştım neticede. Erik. B ana bir gülüm sedi. Böyle bir eziklik var bende P ekm ez’e karşı. K aşıyla gözüyle şu an her şe ­ K üç ük yiyle karşım da işte. doğal olarak kızla da bir sam im iyetleri var. Nasıl güzel. Bir de kendim e baktım . n a­ sıl kibar bir kız. Zam anında bütün Facebook profilini ezberlediğim için kızın kim olduğunu biliyorum. ben de Bü P u eca yü k D ün ya sı K i b a r i y e ’ye d ö n ü ş t ü ğ ü an! . Bu yurtdışına çıkacak olan hatun. nasıl lüzum suz hissettim. Pekm ez’le buluşacaktı. 268 A pt kadaşı. Pekm ez'in de çok al ın toplantı düzenlem iş. A nanı am a bir baktım m asada kam ım ı ağrıtacak olan bir hatun daha var. Bir de açıklasam da yararı olm ayacak bir durum yüzünden. Böyle gitm eden önce brunch gibi bir olayla kadın kadına bir brunch’a gideyim dedim barı. kendim i o m asada nasıl değersiz.İ ç im d e k i D e m e t A k a l m ’ı n B izim işyerindeki yapım cılardan biri yurtdışına gidiyor.

A pt al ın Bü yok oluyorum . anlattığı her cüm lenin başı P ek ­ ün lışıyorum ama anacım yok. beni aldı ve üç kere yere fırlattı. kızı alıp parçalam ak istiyorum. M asadaki diğerleri ise. ilgi çekm ek için uğraşm aya başladım . bir şeyler anlatıyor. unuttum gitti. Pekm ez de k m iyor. Ancak yüzüm ün alacağı şekil bile önem li orada. ben daha Evlenm eye karar verdiklerini çok önceden duym uştum zaten. ilgi odağı ben olayım diye bir şeyler saçm alam aya ç a ­ M asadaki bir tuzluk." diye cüm leler kuruyordu. ama o gün nikâh tarihlerine karar verm işler. A lla­ K üç ük hım kalbim sıkışıyor. Pekm ez bu kahveye bayılıyor. ayy darısı başıma. O bakış nasıl bir bakıştı. kızı tebrik e d e rekten. "A halıah ezik PuCCa!" diyerek beni tekm elediler. D a ­ ha doğrusu m asaya çıktı. O her Pekm ez dediğinde. İnsanlar beni fark etsin. sonra üstüm den bir tırla geçti. Herkes sırayla. M asadaki h er­ sem. Sizi siklem iyorum bakışı atm am lazım. tıasıl kibar gülüm süyor. sonra y a­ nım daki cüm lesini bilirdi. çok istiyor beni de götürm eyi. ahaha Pekm ez anlat­ D lüyor. hatta konuşm ayı bile. Nasıl bir ezik psikolojisine girdiy- . Sanki insanlar beni görm üyorlar. yü m ıştı onu bana. Bir anda her şeyi unuttum. G özlerim in içine baka baka söyledi bunu sanki. Sıra bana gelecek. kız boynunu bana doğru çevirdi. ya sı kes kızla ilgileniyor sanki. bir zeytinyağlık gibi kalm ıştım . "Ayy tatlını çok sevindim . Allahım nasıl narin biı boynu var. bir şey söylem ek istem iyorum . kıskanıyorum .Pisliğin biriym iş gibi hissediyorum kendim i. Kız g ü ­ m ezle başlıyor: "Pekmez görm üş orayı anlata anlata bitire­ öyle düşünüyor yaaa!". gün falan almışlar.

ben mi diye sora­ caktım. H âlâ kız bakıyor. Ülkendeki en çok güzel. Tövbe A l- A Sonra kız durm adan konuştu.. "Hayırlı osuunnnn. m ez’e. Pekm ez’le konuşurken suratının aldığı şekillen. 'G öz­ D nu var ama m em esiz hahayyü Bingo! B ir adım öndesin k ı­ ün diğine göre.. sıçarken n a­ sıl göründüğünü. offf yaa keşke dişlerimi zam anında yaptırsay- P u eca yü leri güzelm iş' diyeceklerdir senin için. Hepsi tek sıra. bu kadar iyi num ara yapabil­ gerek en azından. Umarım Pekm ez seni annenle aldatır. kız. diliyorum o gün ben kıza yarı buruk bir gülüm sem eyle. dim sapık gibi. Sonra ulan âşık mı oluyorum n ’apıyorum dedim. yaranı ben iyileştiririm diye yam anm ış P ek - sı O ysa beni de hatırlıyor. Y alnız kızın dişleri k büyük avantajındır bu senin. Kendim i onunla kıyasladım . Göt gibi sıfatın bile olsa. pislik!!! İşte o konuda töbe billah dım. sevişirken çıkarabilece­ ği sesleri. İnşallahhh son dakika bir şey çıkar evlenem ezsiniz. Kızın uyurken suratının nasıl olduğunu. trip atarken ne kadar itici olabileceğini düşündüm. banyodayken nasıl liflendiğini. kim olduğum u biliyor. salak gibi kaldım böyle. güzel bir b o y ­ zım PuCCa. yanlındakilere bu kız mı daha ştizel. hem senin gözlerin mavi zaten. “M utluluklar!' dem em ya latm ıştı. Ayy göğüsleri yok bu kızın. ben de durm adan kızı izle­ pt al darbe olur ve hüküm et düşer. bir şey söylem em gerek. Hatta utanm a­ K üç ük sam. Tam bir sürtük olm alı.Gülüm serken gözleri gülüyor ve gerçekten içten gülüyor." dedim. Bir şey söylem em lazım. İçimden geçen bunlardı. ama ın :7Q Bü baş edem em . Erik öyle an ­ .

tebrikler valla. k kadın olm ası da acınası bir durum dur. İçim de bir lezbiyen varsa kaçsın gitsin istedim.” “Ayy tebrikler. olur ya düzelir. Bana yordu. Yani orada onun çirkin yanlarını bulup kendim i ün şini sürekli m erak ediyorum .” “Üstüm deki hırkayı yeni aldım. Bu acı veriyor am a verdiği acı kadar garip bir yüceitm ck hoş bir duygu. harika bir şey bu. Bu kez onda ne buldu D hazzı da var. etrafta yüzü gözü akça pakça bir bebe ara­ çekim hissediyorum hep. "Hunin. k. bu sayede işlerim iz de büyü­ dü. çok güzel. benden önceki ya da benden sonraki kıza garip bir sı dım. Ne k a ­ . dişleri in ­ ci gibiydi. Her a n ­ lattığı şeyin ardında alkışlayan bir sürü kadın vardı! ‘'Y a ofisi değiştirdik biz de. m oralini sıkı tut sen" d eni­ ın kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü se öyle bir hava oluşm uş bende.” A pt al gelince.” “1 atlımın hayırlı olsun.laam affet diye. fındık gibi poposu vardı. O ysa bizden sonrakinin çirkin bir B ir dc bu kıza karşı hep bir adım öndeydim sanki. cidden ezilm iştim . üstelik geçen sezon fiya­ tına. İlle kıyaslayacağız birileriyle ya dar garip. Belki o yüzden sevgilim in geçm i­ kendimizi. çok bozuldum yani. M asadakiler onu siuekli tebrik ediyorlardı. Am a bu kez konuşam ıyor - yü acaba diye yiyorsun kendini.za gelince her şeyi dört dörtlük gidiyordu. tebrikler valla. Eski sevgi­ limle evlenecekti.” K üç ük “Bir ayda beş kilo verm işim . zayıftı. niyey- dum bile.” “İnanm ıyorum m m harika bir şey bu.

bu nasıl bir kaderdi yani. am a bir şeyler anlarlar diye suratına b ak a­ k K arşım da P ekm ez’le kız el ele göz göze.Artık bir yerden sonra yeterrrrrrr diye bağırıp. Evleniyor be daha ne olsun. O da bana bakm ıyor. m ıyorum . Porno film değilse bile. kalktım gittim m isafirhane­ ye! D olm uşta kafam ı darıdandan diye cam a vurarak düşün­ lilik hazırlıkları yapıyor olabilirdik. Ohhh m aşallahhh herkesden gizlediğim yeni leneceği kız. Neydim ne oldum harbiden. O turdular masaya. Ne vardı o gece içm eseydiın. gözlerim gözleriyle buluşm uyor ama hissediyorum o bakışlarını. onun yakın arkadaşı olan eski sevgilim ve onun e v ­ ya şün PuC C a derken. Benden nefret ediyorm uş gibi bakıyor. vicdan azabının dışında başka bir şey değil ama o kızın y e­ K üç ük rinde cidden olmayı isterdim. B aşka şeyler d ü ­ . Kaşlarımın çıktığı belli olm asın diye perçem lerim i uzatm ışım ve ne bok olduğu belli olm ayan. A rada sırada P ekm ez’in o delici bakışlarıyla karşıla­ yü P u cr* benim sevgilim . Pekm ez ve E rik’in geldi­ sı la hepsinin kellesini tek tek patlatacaktım . bir de bana bak. Eskiden olsa kalkıp gitmezdim . gayet karışık bir durum yani. diğer taraftan. köpek gibi âşık olduğum u sandığım bir ilişki­ deyim . pom palıy­ ğini gördüm . m utlaka kalıp bir p is­ A pt düm. bu n la­ rın ne işi var diye m ırm ırlanm aya başladım . Onun yanında D ün sevgilim . P ekm ez'e hissettiklerim. M i­ dem bulandı artık bu durum dan. ha bire onlarla m uhabbet şıyorum . G üya kadın kadına olacaktık. O kızın yerinde ben olabilirdim . şu anda Pekm ez’le e v ­ al ın 11 Bü ediyor.

anneeeee senin kadar kim se sevm iyorr anneeeeee". benden sonra onu mu buldun zevksiz sen de" falan gibi.lik yapardım. kâh Petek D inçöz şarkıları çalar dururdu: "Ben aşkı . O ysa şimdi fon m üziğim . K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı Akalın. "Eller kadirr kıym et bilm iyor. Fon müziği olarak kafam ın içinde kâh Demet sende buldum sen de bende.

dün de o n ­ dan gittin. m Bü Pucca yü k D ün ya sı . Oradan bana seslendi: "Sıkıldım yaaee orada. Ağzına bir e l­ ma attı ve “Sen hâlâ Pekm ez için um utlanıyorsun. O kadar garip kavga ediyoruz ki anlayam ıyorum aslında.” dedi. O gün çektim gittim diye hâlâ P ekm ez’i düşündüğüm ü falan söyle­ O salonda film izliyor. m eyveleri yem eye devam ettim. tartışıyor muyuz A "H ıınm gidişinin nedeni Pekm ez değildi yanı. Öyle soğuk­ kanlılıkla söylüyor ki. getirdim m eyveleri içeri.D ib im d e k i var ya sen o lm a lıyd ın Geçen gece E rik’le. ben de m utfakta m eyve soyuyordum . Pekm ez yüzünden kavga ettik. "Pekm ez için gittin sen. dayanam adın onları izlem eye. ciddi mi değil mi.” Aynen m uhabbet bu." K üç ük yız. hiç istifini bozm adan." “C ıks. yan y an a­ pt "N eden çektin gittin dün?” al ın di. Ses çıkarm adım .” dedi.

yü dekileri kusayım . En büyük aşkların u la­ yüzden uzun sürüyordu sanırım. Aynı tavırla döndüm . Erik. Ben de istiyorum ki bağrış çağrış olsun. Kalktı. Ben de İkizler burcuyum . Ya da acaba çok mu sıktık birbirim izi.” dedi. H ani bir anda böyle bir durum a girdik diye mi bu şe­ kilde davranıyor diye düşünüyorum . Ju liet kaltağı bir alo derdi ve sorun çözülürdü. kalkıp gidiyor.. Hiç sesim i çıkarm adım . Ne zam an tartışsak. B ana doğru döndü. “Bir cevap versene. Oğlak burcunun bütün pis özelliklerini almış sanı­ am a sadece iyi günlerim iz aynıym ış meğer. dom uz gibi önüm dekileri yem eye devam ettim.tartışm ıyor m uyuz anlam ıyorum . A yda yılda bir yazılan aşk dolu m ektuplar. İki bira kapardı Tekel bayiinden. Eskiden ayrı gayrı aşklar o al ın akşam da beraberiz. Rom eo ve Juliet’in cep telefonu olsaydı. N e telefon var ne bir şey. “ Yalandan içiyorum .” dedi. Ne bileyim artık dolabında sutyenim b i­ Bü rım. zehir değil o. H er gün işte beraberiz. Bunun bu huyu da beni deli ediyor. içim - yor. M ecnun dallam ası vurur K üç ük m uydu kendini çöllere. “Ben dışarı çıkıyo­ rum . B aşta her şey aynı diyordum . “G erçekten öyle olsa. Yok. k a ­ m erasını açıp L eyla'n ın babasına söver söver sonra da Y o utube’a koyardı. bunu şu an sana söy­ ler m iyim ya da öyle bir şey olsa yirm i beş dakika önce se ­ ninle sevişir m iydim ?” dedim. bu iki laf söylüyor sonra kalkıp gidi­ k D ün 275 l u ç*ı k a p t a l ı n b u y u k d ü n y a s ı ya sı . neredeyse her le var. çıktı gitti.. kaşları biraz çatık. Leyla ile M ecnun paso M S N ’den konuşuyor olsalardı. m asusçuktan ölmüş A pt şılmaz olm ası gerekir belki de.

” “Ne bileyim oolum. yok git dağdan bize su çıkar. Sonra bir uyandım . şimdi anlam azsın. Kesin dedim karının b i­ rinin evinde kaldı. yok yine gelmedi. Erik beni kaldırm aya çalışıyor.. “N eredeydin yaa sen?” diye bağırdım. Anların: diye d iîfündü.” sı “Sen kime mal diyosun lan. dafta bayıra gitmeye ne gerek var yani. Eğer ona gittiyse. Leblebi tozunu bilirim ben.gibi yapcam . Bu kadar b a ­ yü Pu cca sela.” par. Gece oldu iki.. M allık yapıp sen de öldürm e kendini. Git bakkaldan iki buçuk litrelik Şaşal su al lan pezevenk. Belki de evden sen git diyem ediği için kendi çıktı gitti. F erhat’a tekmeyi basar. Bu böyle olmuyor. . Ş irin’in ablası F erhat’a yanık ya m e ­ D baban gibi züppe değilim. F ace’te sahte mini etekli on dokuzluk bir çıtır profili y a ­ k Ferhat ile Ş irin’de. “Pekm ez'e anlattım her şey i. yazılır yazılır. y a p ­ m azsan unut bacımı.. Bilm eyiz biz kızını öyle zehir to z ­ ün içersin zehiri dediydim . yok yalnız yap. 276 A pt al ın Bü verse. Hopp zıplayıverdim yerim den. Kim im zaten.. tam am dır. Şirin. zottirik Rom eo. yoksa bu saate kadar neden gelmesin! K üç ük Hatta kesin o arkadaşım dediği yoilu karıda kalm ıştır. Bizim ki de sanırım bu yüzden büyük aşklar kategorisine girem eyecek. kız gitti diye sen de “ Ahh tabii anlam am ben. anlarız heralde zehir olm adı­ . o k a d ı­ nın yuvasını yıkacağım a yem inler ettim. F erhat’ı ekler. Ferhat bir m esaja cevap sit olay. K a­ fam da kurdum kurdum kurdum . larını falan. Bekle bekle bekle gelm iyor da. A rdından uyuyakal­ m ışım.” ya ğını.

Nereye kadar sürecek “Pekm ez ne dedi peki?” diye sorm a gücünü bulam adım k e n ­ dimde. iki ay geçti.” dedi. . sarıldım E rik’e sadece. İşin o tarafını düşünm ek istem edim . K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı bu şekilde.kesecekse kessin benim le m uhabbeti. seni bu eve tıktım kaldım .

Fotolarda kanıtlanm aya çalışılm ış kızın nereli olduğu: "Gerçek Türk. bak Gözcü g a­ zetesi yanında. araştınyordum . Türkler kabak gib* beili oluyor.P o rn o c u y s a m g ü n a h ım ne “H ayatım da hiç pom o sitelere girm edim . Türk am atör resim lerine geldik. Zaten yorum yazanları anlam ak da zor. çük görm edim ” falan gibi mal kız ayaklarına yatm am a gerek yok sanınm . Oha göte bak ne güzelm iş." O ysa kanıta gerek yok. M ozaikleyeceğim fotolarından aram aya başla­ al böyle “Ünlii olm anın yolu pom odan mı geçer?” tem alı bir şey ın G eçen gün program ın bir şeyi için kadının birinin geçmişini Bü yü k D ün ya sı . G ayet eğleniyo­ yorlarm ış. Sallam m allam m em eleriyle ahanda Türküm d i­ yor. portakal yağı sürersen götün pürüzsüz olurm uş fa­ K üç ük lan filan derken. Hani dım internette. dört dakika çe ' A ruz kızla. bunlara makyaj yapı­ pt hazırlıyoruz. zam anında pom o film ler falan çekmiş. Y anım da da stajyer kız var. ahanda arkada Kral TV açık.

larına bakıyoruz. F ace’ten Talan çalınm ış fotolar da var. başka bir kız geldi.” “Ayyy pislik. M S N ’in ana sayfasına koyarlar: "Uzaylı yaratıkla sevişen türünü tespit edem edik". bazen yaram kopm adan kanatırım karşım dakini. o da bakm aya başladı. O sebeple kendimi daha çok. G erçi hoş ben neden bakıyorsam ? Beni öyle sitelerden çok. Neyse konu a d ­ al ın çılgın Türk". annesinin totolarım koym uş. "Aaa aç açç tanıdık olabilir". Kişi kendinden bilir işi derler. bir de yazmış annem diye.” A pt Bunu bile siken var" başlıklarında aradım. N eyse bakıyoruz işte k ız ­ la. Ardından baş­ ka konu: “Otele yerleştirilen gizli kam era” . Aram ızdan b i­ ri hem en atlıyor. sadece çıplaklar değil. "Bunun ne olduğunu bilene S am ­ sung cep telefonu hediye". yalan atm ayayım çok şerefsiz olurdum . Başladık amaa hısım akrabadan öte kendi fotom var mı diye bakıyorum aslında. Şuna da bakalım K üç ük buna da derken herkesin kendine baktığı anlaşıldı. “M eltem bak bu seıı olabilirsin: ‘Kızıl saçlı hatun H ü rri­ yet o k u y o r'. "W eb cam ’de göğüs show". "Garip sesler çıkartan pörsük derili bu hayvanın Bü yü k D ün 279 k < ı r uL Hj-iaİMi S u y u k < i uı tya »ı ya sı . Canım ı yakan karının fotolarım b ab a­ sına bile gönderirdim . Canım yanm aya görsün. Erkek olsam .keceği osbir için ırkçılık yapıyor pezevenkler! Hısım akraba tanıdık çıkar mı diye bakm aya başladık. H epim iz konu komşu arıyo­ ruz ayağına kendim ize bakıyoruz Gam ze Özçelik olayından sonra bir kıllam yorsun doğal olarak Bir de öyle bir şey ki. ardından b a ş­ kası derken odada altı kız olduk.

m ezuniyet için vesikalık foto çektiriyor. Am aaaa bazı zenci fotoları gördüm . Ayy hele o güzelim kızların popoları falan.” iş v ar’ kategorisi. A lem ’e pozlar veririm. hayvanat bahçesindeym iş gibi poz veriyor. S an k i p ezev en g in rep leri ç o ğ alın ca . O yorlar. ha işte o nların k lav y e g ö rm ü şle rid ir bu tipler. İnsanlara ç u b uk k ra k e r d a ğ ıtıp teşek k ü r elm ey eıılere ağlayan. boyum kadar çükleri var heriflerin. a ra b a. sağlı sollu acım adan telef ed ili­ k fizik bende olsa. hatun objektife bakıp gülüm süyor. hepsinin sonu aynı: Karı m alafatı yüzüne yakın yere koyup. İzm ir dem iş.“Şu herifin karısını bulup ağzına sıçalım mı? 2 artı rep6 “PuCCaa. m esela hatuna beş kişi saldı­ ki.” . karının üstünden tren geçmiş. yabancı resim lere bakm aya başladık. yok böle bir şey. ik i d e R us kız alacak. benim kategorim ‘Tom bul ama ya sı için görsün anasının nikâhını.” Ö yle böyle derken. insan değil. yeminle. kendisine ev. Am a helal olsun karıya. hortum u yanlış yere takılm ış fil hepsi m übarek. sin irle n e n lip ler vardır ya. K üç ük gene baksana nasıl dikler. A "Y aa nasıl bu kadar güzel poposu olur ki insanın?” “M em eleri silikon herhalde. Seks yapm ıyor san ­ Pucca yü O zavallılar ise yavrum yaa. B öyle b ir bok y azarlar. pt al ın Bü rıyor. Bir de alt alta h i­ kâye anlatır gibi fotolar var. zengin kocayı bulup. bulam adık kim seyi.” 6 2 artı rep: "A lla h sen d en razı o lsu n h acı" d em en in forum v e rsiyo nu. D ün “Ç ıtır dem iş ama baksana. A nnesi atla mı yiyişm iş n ’apm ışsa. ‘'repleri görelim b e y le r” d iy e ard ın d an not d üşerler. Yurt dışında ilik gibi k a n la r pom ocu. kızım sen olabilirsin bak: ‘İzm irli çıtırı kanırta kanırta'.

ben de bilgisayar başın­ k geldim ben eve. m ature. Bir baktım tak bastı bu lezbiyene. televizyon izliyoruz E rik’le.” A pt al ın Bü yon haa. sevm em hem ben. koyduk ö n ü ­ K üç ük müze. bu zorla “A natnm anam m m iki tane nasıl aldı o h haaaaaaü!” “Allah yardım etsin ya.” “K ızım onlar dom uz eti yiyor." dedim. hadiii yapahm m lütfcnnıı.” . "Lan sanki pom o izli - dank etti bana.. neyse dayım.“Bebek gibi yüzü var. m utlaka izlem işsindir. Babaları görse afferin dıyom uş. “Aaa hasta pislik. kıskanm azlar. alt tarafı D ub ai’de yapılan binalar. fikrimi söyledim. lez. bir de izlese dem ek ki kendi sitesini yapacakm ış.” “Ya valla izlem edim . Kapat şunu. ne ona bastın. Porno izlem eyen beyefendi tak tak tak açtı sayfalan önüme. Sonra yü belgesel kanallarından birini izliyor. D aha doğrusu o D ün 28 ı k u ju k a p ta lın ln iyu k dımyrfM ya sı düşm üş aralarına.” Ona bak buna bak falan derken bitirdik hepsini. Kalktım gittim yanına.” “Ya saçm alam a. Nasıl iştahla izliyorsa kanalı. artık sevgilim le oturup pom o izleyebilm e se­ viyesine geldiğimiz.. grup neyin. kıyar mı insan şuna yaa. yazık yani baksana. başkasına bas. A llahtan izlem iyor ha. açtık bilgisayarı. kulak arkasında­ ki saçlarını okşayarak. bana göre değil. İşte böyle kenarda kategoriler var.” Bir iki daha ısrar edince. “Ben pom o izlem em kızım . Babaları fa ­ lan bi görse cık cık cık.

Adam acayip yakışıklı. İki mem enin yoğrulm asını izlem icez heral. o acılarını gülüm sem esinin ardına saklıyor. sana elin çükünü mü göstercem . Bas dedim. g ı- al ın pam ıyorum . otuz iki diş m eydanda bir görüntü. Hayy m aşşallah yü İşte kapıdan giriyor. Çünkü bir popo var hatunda. izlicek- “Yaa bi defol git. m em eler falan yapay. İzliyoruz böyle. hem yakışıklı hem de analar neler yaratıyor diye geçirdim içim den. sonra çok güzel bir kızdı.” Böyle bir yarım saat kavga ettik. kendim le kıyaslayacağım ama y a ­ M em eler böyle zıplarken. A a aç o zaman bana da gay pom osu aç aç onu izlicem ben. Belki üniversite parası için geldi New Y o rk ’a. Yataktaki halim i düşünüyorum . Kim bilir ne acılar çekiyor da. hayır. Sarışın bir kadın var. K P S S ’ye başvuru için vesikalık çektiriyoınuşçasına. Bir de böyle bir g ü ­ uiKiamyor gibi.” . Bir gözüm de karının götünde başında. aynı oranda kalkıp iniyor. pürüzsüz bir şey. am a çok güzel. Bir kere o K üç ük boyda bir şeyi alan kim se o şekilde gülüm sem ez. İnsanın gözleri şaşı olur. hop orada başlıyor kadının orasını b u ra­ k D ün ya sı sen bunu izle.“Yok yaa. b o y - A pt lüm süyor. Bü bir m alafat var. biri K onya’da. Sonra kıza üzüldüm bir. kessen üç köy doyar onunla. sanki o kol kadar affedersin şeyi alm ıyor da. Senin böyle fantezilerin mi var be m anyak herif. B enim ­ kilerden biri H anya'da. yazık lan dedim. Kadının her şeyi yapay. Fizik kurallarına aykırı yani. alâkam yok. Sonunda normal bir p o r­ no açm ada uzlaştık. sını yalam aya.

Ohh m aşallahhhh. Bana g elin ­ ce. "Ayy zayıflam a. Elin yapa. "Çek elini pislik!!! Bu mu güzel karı ha.le puştun biri aldı bunu kullandı. şişme bebeğini ise güzel bul. bu m u?? Neresi güzel. ay makyaj yapm a. ı j m i ı n b u y u k luuyaki ın m ızda olsa hasta babasını dinlem eden atlayacak pezevenk. Bü geldi. belki onun için yapıyordur bunu. bu sa lak sandı ki ben azdım. ay sakın saçını sarıya boyama". Çok D ün ya sı ki anasına babasına para yolluyordur kim bilir. Kızı güzel buldu. am eliyat parası için. O da bu hale geldi. Ayy ne hayatlar var Allaaam. güzei anlayışına atlayayım senin. benim g ö z­ yaşı döküp. bir baktım E rik’in kol benim om uza Şöyle bir döndüm E rik’e. Nefes alam ıyorum . bir tabur asker sikm iş karıyı. böyle daralm aya başladım. Ç ok teııkyu. yü üzüldüm lan kıza. Hiç sevgilisi olm ayacak bunun.. bir gelinlik giyem eye­ cek. Kim evlenir lan bununla. Eli mel i bitiklerim e doğnı kaym aya başladı. En az onu bu hale getiren puşt kadar şerefsiziz. Derin derin nefes alm aya başlayınca. al l u ^ u k . Ayy hasta kardeşi falan da olabilir. Ben halim e şük­ sin diye dualar okurken. A llah bütün pom o yıldızlarına yardım e t­ k redeyim diyerek böyle içten içe gözyaşı döküyordum .” deyince anam anam benim surat k ıp ­ kırm ızı oldu. bir de bunu bana söylem e g e ­ Kız güzelm iş. Orda bir bağırdım. Bir K üç ük sinirlendim ben. bana sööle neresiii? Saçlarım mı beğendin? Ben de A pt reğini duydu. sarışın. köyde­ böyle izleyip fantezilerim ize alet ediyoruz onu. kaderine acıdığım kızı öyle bir izliyor ki y anı­ “Kız acayip güzelm iş. Yazık biz de .

” A “Dem ek olsa böyle düşüncen. Sadece sen varsın. Tam yatacağız. o kızla şey o . kimseyi düşünm üyorum . Artık yat ne olur.” gitti sinirim. Hadi yat artık ne olur. hepiniz aynı boksunuz işte. a k ­ aşağıya..” ce kafayı yedin sen. onu düşüncen. çektim yorganı attım k lım a geldi. analarını babalarını düşünm e­ sı rışınlara bakıyo. o kızı düşüııüyosun di m i?” P u ır a yü me var sıfatında. Bir gülüm se­ D K alktım gittim içeri am a bağırıyorum hâlâ. O sarışın kızı. ooo yeeee. Ona layıksın sen zaten ancak. D e ­ güzel kız" deyip.” “Annem babam ölsün. dokunm a bana bi daha.” “A nnem babanı ölsün ki kim seyi düşünm üyorum de.” Orospu olm ak lazım abi sizin için. Beyfendi ha bire sa ­ den. sen "Ne Bü “B iliyodum işte biliyodum . “Sana izlem eyelim dem iştim . suratına bir bakayım şunun dedim. pis sapık!!! Porno .” K üç ük cekleri. m adem öyle. bak işe git— cem sabah. Pisliksin. off biliyodum başım a gele­ pt “Porno yıldızı bir arkadaşın neden olsun? Yat şuraya iy i­ al ın mek o kız benim arkadaşım olsa. “Hangi kızı?” “Hangi kızı olduğunu iyi biliyorsun. Geri zekâlı. Sana güvenm em em gerekti­ ğini biliyodum . bizim eve gelse. K alktım yataktan. artık uyum a faslına geldik. G ittt gittt.. hâlâ izliy o - ya izleyip kızları hayal ediyosun. K apat şunu. Sonra geçti ün et sen.hem en gidip sarışın olcam .

sola döndüm ... Allah.“Tam am . ha bire E rik ’i sarışın kadınlarla bastım . K üç ük A pt al küçük aptalın b ü yük dünyası ın Bü yü k D ün ya sı . Bir de güzel dediği kadınla benim alâkam yok. özgüveni gelişm em iş. sağa döndüm .” Sonrasında bütün gece uyuyam adım . kâbuslar gördüm. yatcanı ama sanm a ki bu olay burda kaldı. Amin. ya hep aklı öyle kanlardaysa. Ya beni güzel bulm uyorsa. ya bir gün porno yıldızlarıyla dolu bir adaya düşerse ve beni unu­ tursa bla bla b la . kilo sorunu olan kadınlardan korusun erkeği. Beni de sarışın orospular­ dan. Ya işyerinde böyle bir sarışın varsa. bunu ona b e n - zettiyse.

tabii bana da yol verdiler. Evliliğin yüzde ellilik kısm ını atlattık yani.K a p a n m a y a n ergenlik yaralarım Şapa oturduğum un resm idir yemin ederim !!! Aşk hayatım iyi gittiği zaman. Şimdi o ev benim de evim oldu. ne bileyim bir havlum bile yoktu. Ne zaman işim program ı yayından kaldırdılar. nedense iş bok gibi oluyor. m isafirha­ şarıdan iş yaptığı bir ajans var. Bu krizde nasıl iş bulacağım . Ama hâlâ orada bir dolabım yoktu. Var ya resm en koydu bana. En sonunda bir karar verdik. m isa­ yedim yedim yedim. benim günlerce ağlayarak “M isafirhane- 86 A neden ayrılıp tam am en E rik ’in evine yerleşiyorum . Bu olayların buraya gelm esinde. Onun d ı­ pt firhanenin parasını nasıl ödeyeceğim diye günlerce beynimi al ın düzgün giderse. hayatım da aşk olm uyor! Kriz var diye bizim Bü yü Pure a k D ün ya sı . Krizi fırsata çevirdim yani resmen. orada bir süre takılacağım K üç ük freelance olarak. Ya z a ­ ten neredeyse her gün E rik ’in evindeydim .

akşam çekirdeğim den reçel yaptırıyorum kendim e. m utfağa yeni tabak çatallar alm ay­ la falan uğraşırken. artık E rik’le her şey kabak g i­ bi belli olm aya başlam ıştı. A pt Am a artık n ’apalım öğrenirse öğrensin. U tancım falan kalm adı da.” dem em e tk i­ lerdir kafayı yem iş gibi davranıyorum ama işten ayrılm am aslında iyi oldu bir bakıma. Erik. Erik dışarı çıktığında k a ­ lam ıştır diye. Şu an ne kadar para yönünden biraz zorluk çekecek olsam da. Esm aC eyhan kiralık katil y o l­ Bü han?” diyor ama ben hâlâ yusuf yusuf atıyorum kadına karşı yü nın ne olduğunu bilm iyorum . Ne yapabilir ki sana E sm aC ey­ ya. O kadar ateşim var ki siireli kâbus görüyorum . Kafası kesik in ­ sanlar falan dolanıyor evde. Yaa öylesine korkuyorum ki. öyle böyle değil. yatak o d a­ sında dolap yaptırm ayla.” deyip. Erik de P ekm ez’e söyleyip bütün ipleri kopardığı için. arkadaşız.de nasıl kalçanınım beenn y a a e e e e .. Ya aslında bakm ayın gün­ . kim seyi sallam am aya başlamıştı.. “Hiç sallama. am a sanırım kökten kestiler d i- k D ün 287 fcıj{uk a p t a lı n b u y n k ılu n v a s ı ya sı li oldu tabii. hâlâ o “m etreslik” m er­ K üç ük tebesini aşam adım yani. Ben de bir yerde al ın pıyı yabancılara açm ıyorum . sanırım hiddeti beni korkutu­ yor. acayip hasta oldum . Neyse taşınm a faslıyla. herkese “ Bişi yok aram ızda. kız ciddi bir psikopat! bıktım . V alla salak bir düşünce gibi gelebilir am a öyle değil. H er gün Esm aC eyhan birilerine sordurup duruyordu. M uhabbe­ ti açıp tadım ızı kaçırm ak istem ediğim den en son durum ları­ yaloğıı. Kanalca topla­ nılan yerlere gitm iyoruz etm iyoruz. G özlerim yanıyor cayır cayır. ama olsun n ’apalım.

D ün ya sı ca gibiyiz yani. Bir efsaneler vardı hakkında off off. Ben daha g ö r­ M aça gitm iş işte şöyle yapm ış. İşten geliyor. İbrahim E rkal’ın dizisinde oynayan kızla sevgiliy­ miş. Lise 1. başım da bekliyor. ardından ona m andalina soyuyorum . Nasıl havalı nem . Nasıl gözüm de büyüdü bu oğlan nasıl. sınıfa yeni geçm iştim . Peçetelerim i topluyor. Bü hissediyordum kendim i am a nasıl. Bugün m esela yarım saat hüm kürttü beni. Hani böyle aram ızda hiç evlilik lafı geçmedi. mıştı benden puşt. H ayaller falan kuruyordum bununla ilgili. H ayatım da her şey bok gibi ama dünyanın en mutlu kızıyım şu an. bu is ­ O D T Ü ’ye gidecekm iş. O nlan yiyip. on beş gün nezarethanede kalm ış. H afta sonları ra ­ kı m asası hazırlıyorum . babasının tanıdığı varmış. her önüne geleni çatçat bozuyonnuş falanm ış filanm ış. bilm em ne basket takım ı bunu alm ak istemiş. Duygu D ikm enoğlu'yla çıkıyorm uş eskiden. resmen karı k o ­ ama ona taşındım falan ya. lise sonlar çöm ezlere bakm ak için sınıfın ö n ü ­ 288 A pt tem em iş. Lise dem ek zaten o d ö ­ yü Pu cca Lisede bir çocuk vardı m esela. süm üklerim i görünce k aç­ k H ayatım da hiç kim se bana böyle davranm am ıştı.Yaa ama Erik o kadar güzel bakıyor ki bana. Lise 2 ’ler. . bakireyim diye kandırm ış kız bunu. Lise son'larda bir tane çocuk vardı. ben yem eği hazırlam ış oluyorum . namı alm ış yürüm üştü oğlanın. so­ kakta görsem tanım azdım ama. K üç ük bu da artık kızlara güvenini yitirm iş. kendim i bu olaya biraz hazırla­ dım. bir kızı çok sevm iş. tam am sen olm uşsun dem ekti. Ö S S ’ye falan girmeden al ın m em iştim am a âşıktım.

“Ben seni tanım ıyorum . yeteerr bee. Kim m im bilmem ne. Duygu D ikm enoğlu'nun gelip bizi ayırm aya çalışacağının hayalini. sinirli bir şekilde m asasına gittim . senin yüzünden başım a gelm eyen kalm adı!” diye. bir bunda iş yoktu. Am a bir türlü konuşanııyorduk. Onların sınıfları en üst katta. bir gün pata küte çıktım yukarı. "Kim seni tehdit ediyor?" falan derken kurdum tabii. sonra bu da bir iki kere geldi. ortalık bir karıştı. güya senin­ le birlikteym işiz!” diye attım tuttum öyle. Bebek gibi yüzü v ar­ dı oğlanın. bir içim suydu. "Eski sevgililerine söyle beni tehdit Bü yü k D ün kü çü k ap talın b ü y ü k d ü n yası ya 289 sı . Bu a r­ kam dan geidi.” K üç ük diyor çocuk.. E v len eceğ im izin hay alini. Ben de bir bağırdım . bizim ki en alt kattaydı. O nunla nasıl konuşacağım ın hayalini falan kuruyordum. A llah var. Öyle böyle derken baktım olacak gibi değil. “Sanki ben seni tanıyor muyum. bunların koridorunda bir sağa bir sola salı­ nıyordum. ne aşk. en arka s ı­ rada oturuyordu bu. bu geliyor bizim sınıfın önüne. Gördüğü yerde konuşuyoruz böyle. Bütün Fen bölüm ü nerdeyse teklif etm işti. babasının tanıdığı sayesinde Ö S S ’ye girm eyeceğim in hayalini. Kimsenin beni tehdit ettiği falan yoktu al ın dum ellerim i belim e. A m a ne aşk bendeki. girdim sınıflarına.ne gelirlerdi.. Ben bildiğin âşık oldum . Ben her tenefüs bok varm ış gibi. O rada gösterdiler çocuğu bana. şenle ben ne alâka gibisinden. ilgisini çekem iyordum çocuğun. k o y ­ edip durm asınlar. babam a söylem işler. Bir kızın üstüne kaldı A pt çocukla m uhabbeti. Ama artık konuşm aya başladık. “Evi aram ışlar kızlar. “A radılar m ı seni gene?” diye sormaya." dedim çektim gittim.

öldür beni. sonra en yakın arkadaşım ı bafiledi diye.” d e ­ di. su ­ ratındaki o iğrendiğini belli eden hali. “O nunla arasında bir şey mi var. Bu inanm ıyor ama. şaşkın gözleri. O konuya böyle girince. ama Allah benim belam ı versin. B aktım bu çocuk geliyor. Hani anlatm ıştım ya beraber intihar ya sı m inler ediyor. hah işte o! Bu olaydan sonra o çocukla çıktım . Geldi oturdu. Ya da o ölsün. unutsun bunu. Çocukla zaten edecektik falan. Öyle böyle derken. beni alm aya gelirdi okuldan arada sırada. öleyim na burda. ben de kıkırdam aya başladım . Sırf bu oğlan için gidiyorum o k u ­ yanım da salak bir kız var. N eyse demiş ki.” D edim bildiğin. hastayım diye girm edim çalışm alara. Pu cca yü B ir gün ben nasıl hastayım am a anlatam am. B eden dersindeyiz. aynı şu anki gibi. Ölüyorum k saçm alasın. Kıkırdarken burnum dan bir baloncuk çıktı. işte başladı klasik konuşm alara: "Sevgilin var m ı?” “Bi ad a­ ya gitsen alacağın üç şey ne?” . Bir çektim K üç ük içime. hem en yanım dakini postaladım . Öleyim dedim . kusacak gibi bakışları. “Hangi sanatçıları seviyor­ sun?” falan filan Sonra da “Ben senden hoşlanıyorum . bir şey olsun. banklarda oturuyoruz. rüya olsun bu kâbus. A llahım al canımı. bir gün . Nasıl k ö ­ 290 A pt al ın Bü la. D ün sonra çıkm aya başladık. yemin ederim ben gördüm balonu. gelsin buyursun yüreğim e otursun. bütün hepsini yuttum. bir ağzım arayın. ağzını buruşturm ası. Sonra bir göz göze geldik. “Ben yapm adım ” diye y e ­ bana biriyle haber yollattı. hepsi mıh gibi aklım da yem in ederim. yer yarılsın içine gireyim .benim kafadan salladığım olay. Bizim apartm anda bir çocuk v ar­ dı.

peçete burnum da yaşarım. ağlayacağım . Ben orada yalnızlığım . her şeylerden. "Derse yetişm em lazım. k D ün 29 i kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı . Bir daha çocuk benim le konuşm aya gelm edi. gördüğüm yerde kafam ı eğip kaçtım. "İşte geldi konuşm aya. ayy sümüğü aktı geri zekâlının. Bu kalktı." d e ­ di ve gitti. pislik yaa. Sonra herkese. sarı saçlı b eb iş- yü beri böyle ne zam an hasta olsam . istem edim ." falan dedim am a yiyen yedi. yem işten. yem eyen için yapacak bir şeyim yoktu. çiçeklerden.. Çok seviyorum te n . baloncuklu süm üğüm . Bundan Am a şimdi sevgilim burnum u bile siliyor.tüyüm. ayy onla sevgili olur m uyum ben. ben de onların k a ­ tına çıkm adım .. ergenliğim ve k ın k kalbim le kaldım . rezilliğim . K üç ük A pt al ın Bü onu.

annesi ve ablasıyla tanıştırm aya karar v er­ di beni. parası az. deli etti beni karı! Götüm çıktı lan o kadar sar- A yor. buna bakayım . ben böyle ona p as­ talar börekler pişiren hanım hanım cık bir kızm ışım gibi g eli­ K üç ük vermiş dem ek ki. Kendim i iyice bu evcilik ın 292 Bü yü Pu cca k D ün ya sı . Sanki Erik kocam . yem işim arkasından konuşm ayı. Ben oturdum sarma y ap ­ tım. Yaa vazgeçtim . Sürekli tem izlik yapıp onu beslem e girişim lerim sonuç pt al nu yapayım derken akşam oluyor. Sonra akşam geldiler bunlar. Annesi nasıl desem.A n a n a ana desem . Kariyerim e katkısı “0 ” . babana baba desem İşten aynldım ya. Evden çalışm ak ne kadar kötü bir şeym iş. ayy şunu izleyeyim . am a Erik var yanım ­ da. var ya anam ağladı o sarmaları yaparken. Bir ev hanımı edasında kuğu gibi süzülüyorum . ay şu ­ oyununa da kaptırdım . A nkara’dan çağırdı bunları. Hiç çalışam ı­ yorum neredeyse. arkasından da konuşm ak olm az am a cıkss yani. freelance tadında bir şeyler yapıyorum şu an.

“H ım m m gördüm .” dedi ve tı geldi. ku ^ ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a n Bü yü k D ün ya sı . ben bir kaldım mal gibi. Sarm am ın tadına bile bakmadı. “Sen dur ben hallederim . em besilin teki. annesinin bitanecik bebeyi. suratım a bakm ıyor resmen.” Yemin ederim o koca H em en hoopp yeni gelin adayı olarak puan toplam a am aç­ lı koşturdum mutfağa. “Abla.” yaptı o kopasıca dudağını üste doğru büzüştürerek.” dediler. K üç ük Bir de şeye çok takıldım . üstüne gitti benim sarm alardan yedi. yazm adığı noktalarda hayattan bıkıyor. gözleri zeytin o ğ lu şum m . H er bir cümlem in başında farklı bir şey söylüyorum . “Ayy ben acıktım .. siz. Anası ve yeğeninden ablasının nasıl bir şey olduğu­ nu kavrayam adım bile. Bir de u tan­ m adan. biz” . kadına ne diyeceğim m evzusu- na. Çerez m erez bir şeyler koyuyorum kadına.. elinde telefon mesaj yazıyor. “Sen burada mı yaşıyorsun hım m m ? Ailen nerede hım m m m ? Hiç sorm uyolar mı seni hıınm m m ?” diye sorular. “B iz yem ek yedik y a a e e .” dedi. hiç birinde değişm edi o ifadesi. Sürekli hom urduyor.” dedi. Gitti içeriye. teyze. Ayy en kötüsü ama şeyde oldu. salonda oturup film A pt kesti yolum u. Erik anasının kucağında yaşıyor re s ­ men.” dedim . hani surat ifadesine göre hep onunla d e ­ vam edeyim diye.mayı yapana kadar. ekm ek arası bir şeyler y ap ­ al ın herifi böyle seviyor. Sonra sorguya çeker gibi. Bir de ablasının ç o ­ cuğu var on üç yaşında. “Aaa orada sarma vardı. Sonra kadın. Salonda oturuyorlar. “Pizza söööleyelim dayı yaaee. O ayı yeğeni ise bütün çerezi yedi. Nasıl bir nem ıutsa. “Oyy benim pom bik oğluşum .

yanlış anlayacak­ rum dayım ki. karı beş senelik ihtiyacını mı A pt lar çünkü.. ohh değm e keyfime. Baraj kapağı açılm ış gibi vücudum daki bütün suyu aktarm ışım sanırım oraya. orada uyum aya başlam ışım . resmen bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Bekle b ek ­ le bekle dişlerim i sıkıyorum artık. Çok kötüydü y aa. annesi oğlunun tişörtünü ç ı­ kartm aya çalışıyor. ağzım dan çıkacak çişim. Erik. perinin biri gelse ve bir dilek hakkın var dese. kafam E rik'in om zuna düşm üş. tam benim uyum a 894 Bü P u cca yü k D ün ya sı . bir tom ar salya çocuğun om zunda. Salya lan. Zaten o salyadan sonra hayatta o kadının g ö zü ­ ne girem em diye boşverdim . “İyi. Geçtik içeri uyum aya. Yok anacım karı çıkm ıyor dışarıya. A llahım nasıl utandım .izliyorduk. Çıkm asam . Bir de gaz çıkarsaydım . kalkayım bari dedim. artık nasıl yorulduysam . Yattıkları oda tuvaletin karşısında. kâbus bu kâbus diye kendim e tekrar ediyorum . kadının sesini duydum . O derece vahim durum dayım . ölüm süzlük aklım a gelm ez. B ak­ K üç ük tım olm ayacak. “B eraber yatacağız yaa salla anam ı. Öyle bir d u ­ al ın önce sarm aş dolaş olup E rik’i uyuttum . Sallanıyorum yatağın içinde. B ir baktım ablası da an a­ sı da bana bakıyor.” dedim .” dedi. Çıkm ak istem iyorum . Erik bir kaldırdı beni. direkt “Sınırsız çişimi tutim m m nolurr” derim. Tam kapıya doğru iler­ ledim ki.. Ayıyım ya b il­ diğin ayı! A rtık yatalım dedik am a yanında mı ayrı mı yatacağım bilm iyorum . O girdi tuvalete. para pul. Ben yine ânım gelecekti ki bir çişim geldi anlatam am . topuğum u tam o n o k ­ taya getirip sıkıyorum kendim i.

duydum . Çiş yapm ak sanırım dünyanın en güzel şeyi. H içbir keyif verici m adde bu m utluluğu sağ­ İçerde kız beni anneannesine ispitliyordu. Baktım olm ayacak. B ir yandan da Erik uyanm asın diye sessiz sesiz u ff uft'f ufff. hiç karışm asınlar. her şeyi­ mi annem yaptı. geldim yattım E rik’in yanında.gideriyor n ’apıyor anlam adım ki! Son dakika artık böyle k u ­ laklarım dan fışkıracakken sifon sesini duydum. elleriyle belim i sardı. Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük. am a ben anne sevm iyo­ rum . Kalktım gittim kapıya vurdum dan dan dan. Pekm ez ve A nkara’da bulunan çocuğun annelerine k a r­ şı da hep soğuktum . çiş yok. hatla uçarak gittim. Kapıyı kapattım . girdim tuvalete. oraya neyim var neyim yoksa boşalttım. Uünyası ya 295 sı . “N eeoluyooo yeaaaa?” diyerek. Öptü kaburgam dan. “Babam ı hiç tanım adım ben. U yanm ış o da. hatta hiç görm eyeyim onları. Hayır zalen iyi davranıyorum . süslü cüm leler kullanam ıyo­ rum. al ın layam az yemiıı ederim . Kız çıktı. S alla­ m adım hiç.” dedi. O kadar mutlu oluyor ki insan. sidik torbam ı patlatacağım . elim i koydum apış arama odada koşturm aya başladım. ben fedakârlık nedir ondan öğrendim . Kadın çıkar çıkm az girdi içeri. Bir baktım kapının önünde 011 üçlük mal kız. sarıldı. kafasını kaburga kem iğim e koydu. başka şey düşün uff uff uff diye söyleniyorum . m uhatap olm ak zorunda kalm a­ A pt döndü bana doğru. elinde de telefonu var. Ya ben istiyorum ki. Yani dem ek istedi ki lütfen ona iyi d av ­ K üç ük ran. girdim odaya. Kaktırdım kolum ­ la. A llaahhhhhhhhhh ooaaahhhhhhh gibi g a­ rip bir ses çıkartarak. yalakalık yapam ıyorum . Koşarak.

” demiş. o kozalakları m u t­ fağın çöpünde görünce yıkılm ıştım ya! Kocası. A nnem de alm ış a t­ K üç ük mış hediyem i. G arip geliyor bana o yüzden annelerin çocuklarına olan ilgileri. harçlık alm adığım için çam kozalakları toplam ıştım annem e. çocuğu salona yü Pucca rinde oturm ayın. B ir defasında çok iyi hatırlıyorum . B ir de hak etm e­ diklerini düşünüyorum . M esela benim annem gelm iş olsa. Çocukken nefret ederdim aslında annem den. Ona eğer iyi bir hediye almış olsaydım . içine dizip hediye etm iştim . O nlara gittiğinde. ay dolaptaki C ola’yı k kocam gelm eden gidin. En güzeli olm az mı? görünce. kocası ya sı Bugün biraz da kıskandım E rik’i öyle m ıçm ıç annesiyle . B ir kutunun al ın Bü Erkek kardeşim gelm işti. ayy şimdi o kızar. anneler günüydü. böcek basacak evi. kocam nefret ediyor. kocasını düşünm ekten hiç bizle m uhatap sevm iyor diye bizim le görüşm üyor. daha nerede kaldığım ı bile bilm iyor. Ertesi sabah. Sevgiyi hak etm ek gerek diye düşünm üştüm sonra. sürekli kadının ilgisi onun üzerinde. Babam a tem elli taşındıktan sonra benim için öldü o kadın dem iştim .” der durur. Y a yem in ederim . “Am an içm eyin. yanlarında oturtturm am ış.ha işte gitsek diyelim . sokm am ış. Ya da biz onlara gitsek -ki bu im kânsız. beni severdi. o da İstanbul’da o tu ru ­ yor am a ayda bir defa öğlen yem eği yiyoruz beraber. şaka yapm ıyorum . ay koltuğun ü z e ­ D ün olm az bile. “Ç er çöp ne arıyor evde. dört beş sene hiç yüzünü görm em iştim .yayım. H atta bir süre Sezen A k ­ 296 A pt sonra da o kozalakları suluboyayla boyam ıştım .

Oğlunu çok seviyordu falan. acı çekm em ek için başlardım . K üç ük Onların hepsinin hayal olduğunu da biliyordum . Ya da bazen Sezen Aksu gelir­ tecek. evine götürürdü. oradaki Lara en yakın arka­ yü gözlerim i kapatırdım . Annem in kocasından dayak yerken ya da hiç dokunulm ayacak yerlerim e dokunup m ahrem iyetin ne dem ek olduğunu bana o yaşta gösterirken. H ee tabii ışınlanm a değil de onun adı neyse işte. sürekli onunla ilgili hayaller kurm a­ . Hatta ben çocukken böyle farklı bir boyuta ışınlanabiliyordum . dişlerim i sıkardım ve hayal kurm aya k D ün 297 kü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı oynatm ıştı Sezen Aksu. Böyle başım a bir şey geldiği zaman. bunları d ü ­ şünm ekten başka çarem kalm ıyordu. “Birazdan her şey b i­ al ın m en diğer arkadaşlarım ıza haber verip. M erdivenlerin A pt di kapıya. bir de B ianca vardı. A m a o eller üzerim de gezerken. K itliyordum kendim i bildiğin. onunla da çok yakındık. Bir klibinde oğlunu ya başlam ıştım . kim senin beni o evden kurtara­ m ayacağım da.su ’yu kendim e hayali anne yapm ıştım . h e ­ m uzine götürürdü. kime desem inanm ıyor am a ciddiyim. bir daha bu evi görm eyeceksin. V alla bak. Bazen hâlâ rüyalarım da o evi görüyorum . Sezen Aksu annem di. Şu an çok saçm a geliyor am a ben bu hayalleri kurarken gerçekten acı çekm iyordum . Lara beni alıp kurtarırdı. beni alırdı. Lara diye bir arkadaşım ın olm adığını da. beni içi havuzlu l i ­ Bü rı” diye bir çizgi film vardı hani. “Beverly Hills Y aram azla­ daşım dı.” derdi. ben de kızı o la ­ bilirim dem ek ki diye düşünm üştüm . Sonra da o eller üzerim den kalkana kadar orada beraber oyun oynardık.

K u ­ Bü uzaktan akraba gibi bir şeydik onun için. am a gece yatarken vicdanıy­ yaptı. bize iyi bir anne oldu. hayatım daki her şeyi silip. Ya becere­ 29 8 A Bazen korkuyorum . çıkış kapısında üvey bulam ıyorum . A m a sonra büyüdükçe ve ona benzediğim i fark ettikçe unuttum nefretim i. onu öylesine sevdi ki her şeyinden vazgeçti.oradan aşağıya inem iyorum bir türlü. O na göre norm al Pu cca yü m aya dönüştü yavaş yavaş. her şey onun suçuydu ç ü n ­ kü. korktuğum için affettim sanırım. Öylesine âşıktı ki o herife. Ne hissettiğim e em in o la ­ K üç ük m adığım erkekler için bile bütün gem ilerim i yakabiliyorum çünkü. geliyordu bir de yaptıkları. en çok istediğim şey aynı: Anne olmak. O evin içinde çıkışı . Hatta a c ı­ man görm edi. öyle hayatına devam etti. Bazen kardeşim le konuşuyoruz da. gözlerini kapadı. U facık bir üm ide kapılıp. Ya diyorum . çünkü babam a âşık değildi. beni ve kardeşlerim i aylarca a ra ­ m am asına o kadar üzülm üştüm ki. H içbir şeyi görm üyordu. bu konularda annem gerçekten kendini aklayabiliyor. Sanki ne bileyim. Ve her şeyi bir erkek için al ın çünkü buna inanıyor. M utlu mu m utsuz mu bilem em . kendim i bir adama adayabiliyorum . ya pt la cebelleşiyordur büyük ihtimalle. ben de öyle olursam sonunda diye. ondan kaçıyorum hep. A nnem den nefret ediyordum . laklarını tıkadı. sorum luluktuk ve bizden içten içe nefret e d i­ yordu. Kadın bizi çocuğu gibi hiçbir z a ­ k D ün ya sı babam duruyor. biz ayak bağıydık. Babam a gittiğim de. Ona göre. çocuğum olunca ben de bu şekilde yaparsam ? Aslında en büyük k o r­ kum la.

. ya benim de kanım da varsa bozukluk. ya ben de yaparsam çocuklarım a böyle şeyler. Ya g er­ çekten de annenin kaderi kızm ay sa. ya bencilliğim ağır basarsa. A n­ neannem in annemi terk edişi gibi. Ya bakam azsam onlara.m ezsem diyonım .. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası 299 D ün ya sı . annem in bize yaptığı k ö ­ tülükler gibi.

M SN . üç ük yım m üze bahçe dedim . Converse A le. elin d ek i telefo n u yla devam ­ K lı cak cak binlerine mesaj atıyor. çıktık İstanbul’da alışveriş yapmaya. hiç dolandırm aya­ pt bir güncük fedakârlık yap işte dedim . İlk başta. Erik işe gidince o kom edi dans Bü P ucca yü k D ün ya sı . K ocasıyla saatlerce telde k o ­ N eyse kıyafet alacağız deyince bunlar. A nnesi ve yeğen iyle. y a y ­ van yayvan konuşuyor. öyle sarmaş dolaş “Babam ı hiç görm edim ” d i­ ye duygu sömürüsü yapınca Erik. O da boşanm ak üzereym iş. al ın le ben ilgileneyim .G e lin olm ak iç in "p o in t” to p lu y o ru m Dün g ece.auıüm taşındım. Ablası gelm edi b izim ­ nuşmaktan karının suratını görem edim bile. Hayatı sadece Facebook. ayy dedim bugün annesiy­ üçlüsüyle evde kalmam ak için ben de iş avagına çıkıp arka­ daşlarla takılm ayı planlıyordum . Bir şey soruyorsun. hep bir offlam a pufflama. Sonra düş. dudağını it am cığı gibi boyam ış. direkt alışveriş m erkezine götürdüm. O on üç yaşındaki kız.

inanılmaz bunalımlar. Bir de şişkonun k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı . resim al ın du. m idem kalk>yooo".. O her konuştuğunda ağzının üstüne iki tane terlikle çakasım g e li­ yor. kırk beş derecelik açıyla ç e ­ kilm iş. Oyulası K üç ük gözlerini devirdi. Sevtap Parman pozları. Ulan on üç yaşındasın sen. gelişim in için. beti yiyem iyorum artık et. T elefonda arkadaşıyla konuşuyor. B ok yesin diyecektim tuttum kendim i. Vejeteryan oldum . Y em ediğim bok kalm am ıştı yani d iyeb ili­ rim. bak ilgin de varsa hem . sonra g izli gizli dolap önünde benim sarmaları götürü­ yapm ayı seviyorm uş kız. olaylar ve entri­ kalarla geçm işti. okulu dışında hiçbir faaliyeti yok." diye yalvardı dur­ teki. Hadi ‘G ö lg e­ ye Ö vgü' sergisine gidelim beraber. "Anane eee yaa bana sakınn et falan alma. et yem en lazım . entel olm ak adına onu yem em bunu yem em mavrası ç e ­ kiyor. "Ayyy yaa anlatamamanı sana.. lütfen yapm a böyle. öyle bi koptuk öyle bi koptuk k ii... “B oş vakitlerinde neler yapıyorsun?” falan dedim . A yy kurtıılsam şur- daıı M S N ’de yazcaam sana. Bir resim leri var kızın. arkadaş­ larıyla 'kopamıyolar' diye baskete gitm em iş küçük hanım. Y em ek y iy eceğ iz. tiyatroya gidiyor­ A pt yor.üzerine. K endi ergenliğim . Kitap okum uyor. A m a ben o yaşta keman çalıyordum . bu gen e oofflam aya başladı. o ff neler oldu kızaamm". bebeğim n ’olur. tam iki saat. “B en de yapıyorum . merak ediyordum . "Balım." dedi. "Ayy sergi m ergi amaaaan netten bakarsın işte. Anneannesi de kızdan daha salak." gibisinden şeyler söyledim .

gel evinde adam gibi y e. ergenlik bunalımı. yüzm ede kızın bir ton madalyası var. otur oturduğun yerde.” "Anne konsere gidebilir miyim?" “Her gün dinliyorsun zaten. ayrı şehir. Kız istem iyorum işte dedikçe. K arde­ M ağazalara girip çıkıyoruz. H ele bir de kız çocuğum olursa.” K üç ük ne?” 02 A "Anne.” diye. sigara. ne bilim bir ton işle uğraşıyordum hiç olm azsa. Oldu ba­ pt al zünden anlarım ne bok yediğini." "Akşam akşam ne tiyatrosuymuş. hiçbir şeyden hoşnut d eğ il.dum. “N e d iy o - k cuğum olursa. gece gezm eleri. ne g iy se sura­ ya m adığı kitap yoktur. kırık karne. ö yle böyle değil." “Dışarda yem ek yiyem ezsin. bu geri zekâlıya kıyafet d e ­ tı bir karış kızın. Na bu şişko gibi D salak bence.’’ Ü niversitede yok öyle yalnız yaşama. akşam tiyatroya gitcem. o küçücük kıza ün netiyorlar. alkol. O anneannesi denen karı da bundan daha tonlarca kıyafeti giydirdi. G ö ­ 1Anne ben Ç ağla’larda ders çalışcam. Ben anne P ucca yü bir şey olur sonra. Bir de annesine nasıl bağırıyor. Onu mum ederdim ben valla. asla bu karıya teslim etm em . ın Bü olacaktı var yaa. salonda yaptığı tablolar asılı." “Çağla buraya gelsin. sı şim aynı şekilde. Erik’le evlenirsek eğer ve bir ç o ­ sunnn beaaa ben onu g iym em . o k u ­ . Ahhh o benim kızım olunca sanırım inanılm az despot olacağım . Y ok erkek arkadaş. canlı görünce 11e geçecek e li­ "Anne arkadaşlarla yem ek yiicez. Sen kim senin evine gidem ezsin.

annemi daha çok severim olur biter. sayfalık kitaba sığdır.bam. Bütün notlarım beş." harfi harfine yazıyor): "Ders ders ders lan beynim sikildi. parantez içi çarpanlarmış. her türlü pislik onlarda. Sonra eve gelip babam a söyledim. Zaten onun için böyle koftiden günlük hazırlıyorum kendim e. ders çalışm ayı çok se v i­ yorum günlüğüm . k ü ­ Bü Sanki bi bok öğretiyolar gibi. Sevgim fazla geldiyse. her şey ezbere. al ın Sistem tem bel ben değil. pis pis arkadaşlara uyup onlarla fınk atmamam. Bugün çocuğun biri daha geldi yanıma. ders çalışm alıyım . Tabii büyüklerim in sözünden de çıkm ıyorum . böyle şey­ ler bence hemen söylenmeli. Bunun nedeni. H em zaten umurumda da değil. aşk denen şey çok saçma. hiç bi bok olam am ben. Okusun benim yaşam ım ı. Orda zaten mutlaka keşfedilirim . her şeyin en iyisini onlar bilirler. yaşı geld iğin ­ de vereceğim . m elerm iş. Tabii kızım a vereceğim günlüğüm de bazı şeyleri değiştirm em g e ­ rekecek: "Bugün yine ders çalıştım . sonra gel bana tembel de. Verdikleri eğitim le bu ülkede yü O layın gerçek hali şöyle (ve cidden günlüklerim de bunlar k D ün kü çü k ap ta lın Uuytık d ü n yası ya 303 sı . hemen 'Hayır ’ dedim. B en ünlü olcam . A m erika'ya gider garsonluk yaparım Bunla kendimi harcayarr. Bu ü l­ kede yaşam am zaten. alsın dersleri. başka derdin?! K ızım nereye ben oraya. Daha yaşım K üç ük ne benim. Erkekler çok p is sevgili günlü­ ğüm." A pt para kazanm aksa amaç. K oca O sm anlı’yı sen yetm iş doku/. Yaşım kemale erinceye kadar asla sevgilim olam az." "Sevgili günlüğüm.ayacağım. K ısa kesm em gerek.

" diğim hedefi tutturdum. çözmem gerek . Neyse günlüğüm. Ama bir tanesi bile başın mı ağrıyor. neyin var dem edi. kaypaklık ve döneklik akıyor. O sorulardan tıp fakültesine adam alıyolar işte bu kadar okum uş adam fazla bile. Üç saatte senin ne olacağına karar veren bu ülke için. O zaman daha ra­ k dışarı. Hayır yani kazansan ne olacak?! Bu ülkeye doktor olm uşum . Ar­ ün ya sı da â şığ ım .. Ö S S ’nin tek ın Bü P u cca yü lazım. Çünkü benim belli hedeflerim var. Başka da bir şey olm am . erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. çok istiyorum bunu bilmem anlatabildim mi? Neyse A düşün. "Sevgili günlüğüm.O layın gerçeği: "Yaaa.. iste­ pt al yıldız olm ak burada. Kızlardan böyle kaltaklık. K eşke hepsiyle çıksam . Her şey bürokrasi burada. Ama tek hayalim kızımın bir avukat olması. Emrah’ı seviyorum ama H akan’a güzel olur. K üç ük Rapor almaya gittim . Zaten sınav sorularım gör. ne . mat. Aşk dünyanın en güzel şeyi olm alı. O ff Ercan var bi de." O layın gerçeği: "Millet tutturmuş. götün­ le gülersin. bi Ö SS falan. Onları başarmam D rum ki seni boşladım. m ü ­ hendis olm uşum ne yani! Y apacağım tek şey çok ünlü bir güzel yanı aldığın raporlar. ÖSS sınavı için o kadar çok çalışıyo­ kadaşlarım hep beni çağırıyorlar ama ben hiç çıkmıyorum hat. daha özgür sokaklarda dolaşabilirim. elli yere girip çıkıp im za attırdılar. Bi de kızlan artık sevm iyorum ben ya. üniversiteyi sonunda kazandım. Günde dokuz saat test çözüyorum. O yüzden hiç yormam kendimi." "Sevgili günlüğüm. Hem daha önümde uzun yıllar var.

Bir de kötü kızlar var. Zaten o olm asa sınıfı da g e ç e ­ al ın kışıklı adam yok. İstemiyorum zaten. Okulumu en iyi derecede bitirip. Arkadaşlarım hep yalnız y a ­ sı ğüm." Olayın gerçeği: "Yaa tükürdüğümü yalarım işte böyle. kızım a annesinin na­ K üç ük sıl hayırlı bir evlat olduğunu göstereceğim ki beni örnek a l­ sın. Ben böyle kabinlerin orada çocuklarım la ilgili hayaller kurarken. ai­ . okul bitsin ver elini İstanbul. Bu kez tatlı yiyelim dediler ve çıktık yukarı. Bir de akşam dokuzdan sonra dışarı çıkanlara da ün mis gibi yaşıyorum . sevgilileriyle yaşıyorlar. uyuyorum. sınıfta bir tane y a ­ şaş beş çiko biriyle çıkm aya başladım. Onların evinde yaşıyorum şim di. N ey se yaa. Çok güzel bir hayatım var. aman Allahım. Ö d evle­ mem. halamla giriyor. sı­ cak yem eğim i yiyip. Küçük kız tuvalete gitti.” N ey se işte yazdığım kolpa günlükle.halamla birlikte yaşıyorum burada. Şaş beş ama fena aba­ yı yaktım oğlana. tecavüz edip kafalarını kestikten sonra onları tarlaya öyle yapıyorlar. Dersim bitince evime gelip. Onlarla hiç konuşmuyorum. bunların işi bitti. Koyun oldum valla n'apalım . Asla öyle bir hata yapmam. A pt rimi falan bu salak yapıyor. Gittim ben de diğer çocuğu unutmak için Bü yü k D atıyorlar. Yalnız kalan kızların evlerine sapıklar k u ç u k a p t a l ı n b u y u k dü n y ac ı ya 305 lemi gururlandırmak istiyorum. iyi ki halamla yaşıyorum. Çok şanslıyım. Am erika hayalim falan yalan oldu tabii. biz kaldık baş başa kadınla. hâlâ sevgilim yo k günlü­ şıyorlar ya da yurtta. yine acıktılar.

içend en seslerini. K üç ük ben de kurtulayım. geldikleri za ­ man hâlâ uyuyam am ıştım . D ilim e onca kelim e geldi gitti.“Ailen nerede dem iştin?” “Buraya çalışm ak için mi geldin?” “Hı hı evet. oradaki çocuklar kaynaşır. B en de internette kendim e ev i olan arkadaş çıktılar yem ek için. oğlum un evi sayesinde kira da verm iyor­ sun. Kalktım yattım. Bir zafer kazanm ışçasına. ağzına deli g i­ k D ün ya sı “İzm ir’de” . A m a tek kelim e söylem edim . onlar gelm eden yatayım dedim. Kadın ne kadar boş boğazlık etse de haklı. Heh işte öyle bir eziklik geldi ü s - 306 A pt En azından kafamı sokacağım bir yer olm ası lazım.” “Ohh ne güzel. Saat dokuza mı ne geliyordu. Ertesi gün gideceklerdi sonuçta. Ev masrafın. kıkırdamalarını dinledim durdum. hep beraber dışarıya Bü Pu cem yü rek bakıyordu. ayrılırsak çük gibi ortada kalacağım . fatura masrafın da yok. Sabah olsun. Bu yeni nesil çok uyanık. Yarın al ın aramaya başladım. Erik geldi akşam. kalkıp gitsinler.” dedim ve evde onlan bekledim . Bir ev im olursa kendi­ mi daha güvende hissederim . Kendim i şey gibi hissettim . seni aralarına almazlar ya. ben bunlara bir türlü alışam adım .” diyerek gü lü m se­ di. bir de Erik’i kırmak istem iyordum Eve gittik. onlar da. Am a o gülüm serken ki bakışlarını asla unutmamak üzere aklıma kazıdım.. alttan altta sü ze­ bi sıçabileceğim kelim eler dolandı dudaklarımda. ben “Çalışm am gerek. hani çocukken kalabalık akraba evine gidersiniz.

.tüm e. yatakta bildiğin dizlerim i kam ım a çektim ağlaya ağla­ K üç ük A pt al ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası D 307 ün ya sı ya uyudum.

” diyorum. ‘Ben ne yaptım oğlum ?’ dedi”.nirçckter» has!aydım. senin aruın bana böyle böyle dedi desem inanmaz. o yüzden gücüm e g it- A Hanı böyle biraz tepki gösuTRcm. A yy kusura bakmasın. Ben de pt al miyor! Günlerdir. D edim olm ayacak bıı ış.. “Senden ilk defa bir şey istedim . Erik bana bir afra tafra: “A nnem e giderken böyle yapm adın. Rahatlayacağım derken. inansa bile annesine sorduğu zaman. g id e ­ cek yerim yok lan! A nnesi de bakma biraz haklı. Çok üzüldü giderken. K üç ük yoksa annene ne gibi bir şeyim olabilir? Üzüyorsun beni am a. o sahte g ü lü m semi takındığım a şükretsin. onda da ın Bü yü P u cca k D ün ya sı . çıkarken öpm edin ’. “». Bunun da afrası tafrası hiç ç e k il­ teşekkürler! Sadece iki pıin kaldı kadın. o sansar kan bunun aklına girer. alttan alıyorum sürekli. şunu dem edin. cam m sın.K ısk a n çlık hapı olsun istiyorum ! Erik’iıı annesi gitti. hoop ayrılacağız. yanında bile oturm a­ dın. Ne diyeyim ki.

N itekim kendim e ev bulm aya karar verdim. Ev bile benim değil. o noktada serer taşakları. Ç ocuğa. Yarın bir ayrılsak sudan çıkm ış balığa dönerim valla. Bunu da Erik’in fark etm em esi lazım . belli saatleri olacak çoğunu kırar. bayramlık çikolataların saklan­ ması gibi. Ben de serdim götü ne iş arıyorum ne bir şey. erkek ise uzaklaşıyor. çünkü ne zaman erkek kadının ona bağım lı olduğunu fark eder. uğraş­ k D ün ya V > ') sı ödüyorum ne bir şey.’' dedi. Çocukken bütün evi talan ederdim o çikolatalardan üç ük yem ek için.VfcSı Bü bağlanıyor. kendim e iki çift ayakkabı ala­ mam. Evden . sürekli ödül karşılığı çalıştıracak­ sın onları. Biraz geri zekâlılar erkek­ yü Adamlara her an gidebilirim m esajı vereceksin ki hep. Bunu da a y ­ t.i\>natarna falan dese de so n ­ nen Erik’e söyledim . “Ö devini yaparsan sana çikolata alırını' sana sınırsız oral” diye yerleştireceksin. A slında bakm a. o geri zekâlı bebe al ın m isali. Her gün eli kolu dolu geliyor. çoktan gönlü vara A pt onlarla oynam anın. U la şıl­ maz olan onlara cazip gelir. sın bir şeyler için. oyuncakları önüne atm ayacaksın. Sonra cezalandıra­ caksın. sonra da ilgisi dağılır ve gider TV izler. Erik bana para verm iyor falan ama neticede ne kira güya m etin yazarak çalışıyorum ama ayda kazandığım p a­ rayla değil ev kirasını ödem ek. çocuk gibiler ya. bizim dallamanın bilinçaltına da “Bana hediye alırsan k 'tv u k 4 |> ta lu . kadın daha çok ler bence. Eğer hepsini verirsen. b u y u l <iuı. Bir de ilişki ilerledikçe. “Ehehe evim in kadınıyım" m odundayım . İlk K ra anlaştık. “Babamlar gelir e der b ilm em ne olur ” (alan di yınce “Tam am .ti ya.

kiranın y a ­ sı fark ediyorum . önce F a ce’den birbirimizi ekleyelim falan A pt al rekt "EVE ERKEK G ELM ESİ KESİNLİK LE YASAK" y a ­ ın Bü yem ek yapm ayı beceren bayan bir ev arkadaşı arıyorum. her yere beraber gidiyoruz. Bir arıyorum. neye benzerse benzesin. Seninle diz dize oturup “A şk-ı M em nu”yu izlem ek değil amacım. Geriye kaldı. "Rahat. tem izlik bıdıbıdı ön em li” . . tem iz olsu n cu ’lar. G eriye kaldı. Lan salak. Hem madem erkek atam ayacağım . özgürlüğüne düşkün. Onları hoop tek tek eledim ." şeklindeydi. İnternetten e v i olan birini bulayım . Kalkar giderim yurtta. Abdullah d i­ ün ğım diye bütün siteleri didik didik ettim. ilanların çoğunda d i­ zıyor. m isafirha­ K üç ük nelerde kalırım. Paso erkekler k en ­ ya paso ev d eyiz. D üzenli seks benim de hakkım !!! Bu hakkı­ mı elim den alamazsın diye celallenecek tim de vazgeçtim .mazsıncılar’ı da sildim. ancak b öyle ilanla eve geleni bekliyorlar san ı­ k adamların. İlandan biri. Eski özgürlüğü kalm adı çocuğun. bazen sıkıldığım rısını öderim . Bir tane­ sine mesaj attım. hiç cevap yazmamak daha uygun olur diye düşündüm ve ‘erkek .onun da. NOT: Kira vermese de olur. garibanlar bir bok da b e ­ D kadaşı. yü cerem iyorlar. güzel fizikli. ‘dürüst mürüst. Ya bir şeyi anlam ıyorum . eve erkek getirmek için çıkıyorum zaten. zaten çok kalm ayaca­ dilerine ev arkadaşı arıyorlar! İlanda yazıyor: “Bayan ev ar­ ye bir adam telefonu açıyor. Sürekli beraberiz. Karı terk edince bunları.!ü. V e çoğu da yeni boşanm ış bu rım. bayan olup da yanına bayan ev arkada­ şı arayanlar. o boktan eve n e­ den o kadar para vereyim .

babam aradı. ikinci gün işlerini halleder. götüm de kalktı. İlk gün bizde k a­ lır. ezik kızlar ahaha. Kızın g e ­ K üç ük leceği gün de koştur koştur gittim otogara.nbi kızım . Korktum bir an." dedi. sen varken güven­ de olamam". ben zaten evi falan ayarlarım ederim diye düşündüm.diye. ben istedim bir göz. ." yazdı. Allah bana verdi yirmi dört ay taksitle kontak lens. İtiraf etmem D ün ya sı ne uygun olm adığını düşünüyorum. b e ­ raber takılın. Sanki Dexter'ım . Taş . işi olm uş orada. "Kızı karşıla da gid eceği yere götür. D epozitosuz bulm aya çalışın ın diye de planımı yaptım. gayet ev ilanı içindi. Sonra biriyle daha aynı şek il­ de oldu. ona arkadaşlık et. yabancı ö ğ ­ Ö yle böyle derken. Garda bekliyorum . Y oo. Sonra anlaşırsanız eve çıkar­ sınız. Hinim in hınısının dıdısının bilm em ne kişisi İ s ­ tanbul'a gelecekm iş. Tabii bu g ö tü n ü n kalkıklığı. hiç bilm iyor orayı. İki kişi indi. lezbiyen arama sitesine falan mı üye oldum d i­ ye. yeni ev arka­ daşım ve benim le ilgili hayaller kurmaya başladım. Hayır profilim e de kaşar gibi m i gözüküyorum diye bakıyorum. "Hayatlarımızın birbiri­ telaş yaptım. yazdığım harfi harfine yazıyorum : "Eve sevgilim geliyor. ikinizi de keseceğim . biri A pt al ın kuçuk ap talın büvuk dünyası Bü rencilerle ev e çıkm a fikrine kadar sürdü. Muharrem A h i’nin k ızı. tam ben umutlarımı kaybetm işken. korkun benden k yooo gayet malak suratımın oldvğu fotolar var. Ohaa dedim . yü gerekir ki. H em en Erik’in m a­ hallesindeki 'sahibinden’ ilanlarına bakmaya. Karı daha beni ekler ek lem ez. ekledik la c e b o o k ’taıı birbirimizi. servisten iniyorlar.

Bir kusur bulsam . Arkadan. bacaklarının bitiş şeklini falan. A m a gözler kısılm ış. bu nedir yani? B enim bir kere a ğ ­ D sığar. az önce evinde şıkır şıkır giyinm iş. Ama hatun. Bir fizik var h a ­ ya şey değil. K üç ük Resm en kızın götünü izliyorum . bir şey yok. öpüş koklaş yapm acık yapmacık. Bir avucumu doldurur yani bir lopu. Y üz ün podyum a çıkacak bir m ankene benziyordu. Akraba k ızı denilen şey ne olabilir yani? N e ­ Bütün gece yolculuk yapm ış bir hatundan öte. sevineceğim . dudaklarımın ölü d e ­ rilerini kavlayarak izliyorum . Kaç Yüzüm inek götü gibi şişkindir. Her kıvrım ını. tek k i­ yü zım ın kenarında mutlaka salya izi olur. A llahım bir popo var k ız­ da. Kot giym iş ama o kota benim kollanm ancak bebek gibi. Saçlarım desen. bir . hayatım boyunca istediğim ama asla sahip olam ayacağım fiziğe sahip. Lan kız bir indi servisten. Her geçen kıza ba­ A pt al ın Bü la çıktığım için eşofm an falan vardır.. önüm e geçti. benim ağzım açık kaldı. Saçlar falan dalgalı. G özlerim kırmızıdır. Bir de güzel giyinm iş. K ızla yürümek işkence gibi geldi resmen. k saatlik yoldan gelm işsin. Ü stüm de başımda zaten y o ­ şilik koltukta kıvrılmaktan herhalde. sı ticede bir akraba kızı. S o n ­ ra valizini falan indirdi. Hop aldı valizini. biraz sonra tunda Allahım . arkadan itm işler gibi oluyor..” '‘Çok beklem edin di m i?” M uckk m u ck .kız biri erkek. Bir gıcıklıkla yani. H iç bir yorgunluk belirtisi yok. “X x x x di mi? A yy hoş geldin ehieh i. Babaannem Brooke Shields değil. hatta bu hale gelm ek için üç saat evde uğraşmış gibi duruyor. A m a yok m aalesef. M innacık ve kalkık. uzun.

garson afalladı. yan masadakiler afalladı. Y em in ederim iki aydır yem ek nedir. o hâlâ hatuna bir şeyler anlatıyor. Herkes bir döndü bana baktı. Zaten on beş kilo da kalsam . Adam benim suratıma bakmıyor. Döndü götünü ba­ yü Gittik bir börekçiye oturduk. her yediğim lokma a ğ ­ A pt al ın Icu-jük ap ta lın b u yıık fu n y a s ı Bü m ış gibi. Sanki dört senelik k o casıy­ na. ama sediyor. U lan sipariş v e ­ receğim . "Yaa ben biraz açım . küfürle karışık s ö y ­ leniyorum . pardon bakar mısınız" diyorum herife. kasadaki adama bağırdım: "Bi börek yiicem ama bı türlü sipariş veremiyorum". nasıl asabiyim. O fizik için o kızın hiçbir şey yem em esi lazım . ama ben bildiğin sinirliyim . Kız bir şeylerden bah­ . B en de hiç bir şey olm am ış gibi. onu da bilmiyorum. yok. kız gar­ k o kesin. on kilo da götüm olacak. şöyle bir siizdüm m süzdümm . N e ­ ye sinirlisin diye sorsan. bir sam im i. "Peynirli istiyorum. bir şeyler yiyelim mi?" d e­ di." diyecektim . D ün 313 ya sı yok. G eldi börekler. K ız afalladı. Orada suratına çay dökecek kadar kıskandım. sonla ay bir içli dışlı. Zaten yiyem iyorum da." dedim ve gülüm ­ K üç ük sedim. yiyoruz. sipariş vereceğiz. U yuz olmadım aslında. A m a hâlâ bir göt var bende K onya O va­ sı gibi. ben ağzım ın içinde mırmırmır. "Ben rahatsız ediyosam kalkim.kacak diye içim içim i yiyor. Artık dayana­ madım. "Bakar m ısınız. Ulan baksın ne var yani. hatunla su böreği üzerinde konuşuyorlar. çatır ç a ­ tır çatır kıskandım hatunu. nasıl sinirliyim . beni sikleyeıı yok. K ızın güzel o l­ masına uyuz oldum sanırım. nasıl yenir unuttum.

Baksana. herkese veriyordur bence. sana da yük olm ak istem em ama ne düşü­ nüyorsun?” “Y a sen bi işe başla bence. Baban ev falan dem işti ama buraları hiç bilm iyorum ben. ıııyyy ne sıradan.” A pt al ın Bü yorum. k on dakika sonra ringde güreşecek gibiyim . Elleri de güzel lan. k al­ kık. Bir de benim kine bak. G üzel kızlar bence hep orospu K üç ük olur. Bir de bana bak. İki kişinin arasında olan şeylerde başarılı olm ak çok matah bir şey değil sanırım. A llah belasını ver­ sin pislik karı! Orospuuu.zım da büyüyor büyüyor. B ence yatakta kötüdür bu. şu her şey kız da var. hohoyyy ben öndeyim . H ızlı da yiyor haa. şey etm e yani. hakkında izlenim . “PuCCa. biz bakanz ya. A m a gözleri m avi değil. yazam am C V ’ye 'oralda üzerim e kim seyi tanımam' diye. Kolları nasıl zayıf. Bütün istediğim ün verengi gözleri var. m innacık poposuyla boy ölçüşem ez. Ben iyi m iyim acaba y a ­ yü lerini nereye aktarıyor? A yı karı. kaşlarının y a ­ pısı da. Ü ç g ü ­ ne işe başlıyorum . A caba bu y ed ik ­ D köprücük kem ikleri çıkık kızlara bitiyorum . bir buçuk porsiyon aldı. Kirpikleri ne güzel lan. nefes alsam iki kilo alı­ lakta? Bu da bir kıstas değil kı anacım . A llahım bunlar götüm e gelecek d i­ edinm eye çalışıyorum . K ah­ dini geri zekâlı PuCCa. B el çukurum var ama o da onun sıkı. ben bugün bizim akrabalarda kalacağım . N asıl zayıf. Hıı belli 11e mal olduğu. kesin orospuu bu kız. Tamam perform ansım iyi olabilir ama yatakta em inim o d a­ ha güzel gözükür. hee b öyle de avut k en ­ ya sı yorum. K ızı da bir yandan süzüyorum .

sana daha çok yakışır. Sonra dönüşte düşün­ düm: ‘Çirkin kadın yoktur. N e güzel göbeğin var senin. N e güzel bacakların var senin. E yfel K ulesi gibi. N eyse kızı bıraktım gid eceği yere. Hem sen de m aalesef. A llahım kalbim sıkışıyor. kıskançlık­ larım. B enle evlenir m isin? Zaten PuCCa'ya gelin lik yak ış­ k D ün ya 315 sı unuttum!!! B en bununla ev e m eve çıkm am lan. kızın günahı ne? Siktir et ya senin de alım ın. Sonra. “İyi ki yiyişm işim şenle. bakım sız kadın vardır’ m antığıy ­ la saçlarımın pamuk ipliğine benzeyen uçlarını kestirip şöyle bir m odel verdireyim de kendim e geleyim . etleri f ış ­ nı evde dolanmak istem iyorum . "O senden bir K üç ük adım önde koca götlüüüü alıahalı. K uafc'e gittim A pt güzel olm ayı. lanet olsun ki. ayyy daraldım düşünm ek bile istem iyorum . al ın ğım da ol daha iyi. '”N e güzel dötün var­ m ış senin." diye bana gülüyor. şenle a y ­ yü tunsun. Sonrasında ise. dümdüz. "şirinsin". hop bu havluyla kapıyı açacak. Her gün bu . Yatakta dört çevireceğim bi h a­ maz.. ezikliklerim le beıı kendim i o eve gömerim . Bir gün ben evde olm ayacağım .” Y o o o dostum yo oo . B ö y le uza­ suu. çalım ın. bir noktada çekiciliğin var. Daha da yem eyeyim şu böreği. Am a yok.Anam eve çıkm ak mı??? Bir an buraya g eliş amacımı işkence çekilir mi? Hayır Erik gelecek o eve.. içim de duran o ezik karı çıkıp. ay­ lardır pelte gibi eziliyordum . su istem eliyim kü çük a p ta lın b ü y ü k (iunya* Bü kırıyor. K om plekslerim . K ız sanki kendi istedi N ’apacaksın? Allah seni böyle yaratmışsa. Straplez istiyom uş ama koltuk altı loppucuk. Kendim e de bir yandan kızıyorum . fındık gibi.” diyerek alt alta üst ü ste. evet suu.

Ü ç kat kafam oldu. B en yürüdükçe lülelerim kıpırdıyor.ama sonra kıyam adım . D burunlu çizm e ve içine sokacağım kotum da olsa tam k ıva­ ün cem var gibi duruyorum. Babam a da. herife de güvenem edim . S u r a tla r ın ı a s f a lta s ü r tm ü ş s ü n g ib i a llık v a rd ır y a n a k la rın d a . k ır m ız ı d a g iy s e le r o m a v i fa r g ö z k a p a ğ ın d a d ır y a n i. s o s y e te p a z a r ın d a n a ld ık la r ı a ltın p u llu b o k s ö r k e m e r le r in i ta k a r la r. K üç ük K e k o m a n ç i K ız la rı: T ik k y k ız la rın ın p a r a s ız v e r s iy o n la r ıd ır. Y e rli y e r s iz m a v i ( a r s ü re rle r. zaten İzm ir’e döncem . K eşke hiç yaptırm asaydım. “B en ev e çıkm ıycam . H e r y e rd e b a ğ ır a ç a ğ ır a k o n u ş u r la r . kusura bakma.” dedim. "Keko kızları koruma dim. iç in e s iin g e r m i ııe k o y u y o r la r s a . ben çekem em ö öle. R u j o la ra k is e p a r la tıc ı d ış ın d a b ir ş e y s ü r m e z le r . kekom ançi k ız ­ ya dim. P ucca yü K ıza da. sevgilim eve gelsin Oturdum yine internetten kendim e ev arkadaşı aramaya g i­ riştim. Ö n d e k i tu ta m . G e n e llik le a lış v e riş m e rk e z le rin in y e m e k b ö lü m ü n d e . Sivri m ım ı bulacağım yani. Şimdi çık a­ galı saçlarıydı. yarın gerdek g e ­ larına7 benzedim . “K ız yollu gibiydi yaa.” d e­ k ve yaşatm a d em eği başkanı" havasında dolanıp duruyorum. K ış ın k o tl a n ın ç iz m e n in iç in e s o k a rla r. S a ç la rı h e r z a m a n k a f a la r ın ın iiç k a tıd ır. 316 A pt al ın Bü diyip durdu. M a k y a jla r ın ı y in n i b e ş d a k ik a s o n ra d ü ğ ü n le ri v a rm ış g ib i y a p a rla r . in s a n la r la h e m e n s a m im iy e t k u ra rla r . B e lle r in e . k u z e n ­ le riy le tü r k ü b a r la r d a v e s e v g ilile r iy le m a h a lle p a r k la r ın d a b u lu ş u r k e n g ö r ü lü r le r . Bari maşa yaptırayım d e ­ . Şu anda aynen. bu kararı verm em e sebep olan tabii ki kızın uzun ve dal­ sı rım oradan T ank Akan m odeliyle. b o m b e li b ir ş e k ild e a ık a ta ra fa d o ğ ru y a p ış tır ılm ış tır .

salyam akmış.” derim. R obbie W illiam s’ı sağım da görsem. arkamda pişm iş k elle gibi sırıtıyor. G ö z ­ ın küçük ap talın büyujf dünyası Bü yü k D ün ya sı . U yandığım da en son iste ­ K üç ük yeceğim şey seks benim. bu kez kulağım a doğru fısır fısır A şey.. Bunu pt al Zaten sabahlan bildiğin kurbağa gibi bir şey oluyorum.. A m a artık yeter yani. üç saat kıçım ı kaşıyorum . geri yatıyorum. “K ahve suyu koyar m ısın n n n n . Derin bir nefes alıp. bir noktaya kitlenip kıçım ı hart hart hart kaşımak. dürtme beni!!! Allah bism illah diye bir uyanıyorum . M adem istiyorsun başka bir yol bul. O dürtmesine sinir oluyorum bir de. Y em in ederim uyandığım da tek yaptığım görüp nasıl istersin seksi benden.Sab ah seksi in sa n ın k en d in e yakışanı giym esidir Şu sabahları Erik’in beni dürterek uykumdan uyandırıp akrobatik hareketlerle cinsel birleşm eye girm e çalışm asından nefret ediyorum !!! Sabah sabah seks mi olurmuş ya! Tamam ilişkinin başında yapıyorduk eyvallah. ağzım kokuyor. lerim yumuk yum uk.

ayy dönem em arkamı. o götü kaldırmaz. Bunun için bir yol bulm alı. sonra yine başlıyor kolum u. Ener­ jisine de hayranım ha! Kalk bulaşıkları yıka desem . cidden bakıyor uyanm ıyo­ k pıyorum. kalkıp işyerinde çirkin bir karıyla işi pişirirse. dönüyor arkasını. Ulan şim di sevişm edim ya. Bir iki yokluyor. ay çatlak­ larım gözükecek. sabah sevişm ek baaoow w w . Bir ton ev li adam m etreslerine bu bah seksi olabilir. sonra 'Her sabah seks ne güzel bir duygu A lla ­ hım. mantık aynı çalışır diye D ün ya sı taktı mı ille yapcak. beraber birlikte olalım mı?' d i­ ye başlayıp. ay bana bakma. al sana tektaş' yaparsa. Bunun çiş olduğuna inandırmalıyım. “Lan bir git yat!” diye bağırıyorum. hatta balkondan hortumu alıp şakada şukada girişmek istiyorum . Biraz duru­ yor. Bir iki yoklar. İçine bir ayı kaçtığı için.fısır. . A m a iş sevişm eye gelince atom karınca olu veri­ yor. K üç ük veninin olm ası gerek. Erik’i bu k o ­ nudan soğutm alıyım . bacağım ı okşamaya. 'Sevgilim le iyi bir cinsel hayatım yok. riyor. "Hadi hadi hadi1 Bazen o kadar sinirle­ '. Yok bir de kafaya niyorum ki kalkıp tokatlamak istiyorum . kadının kendini seksi hissetm esi için bedenine g ü ­ pt yalanı söylem iyor mu sanki! Y uvalan yıkan şey bence bu sa­ al ın Bü Sonra. kafam ıza dayatılm ış belli normlar beni işk illen d i­ P ucca yü düşünüyorum. b u ­ ramı kapa. sonra vazgeçer gider diye ölü taklidi y a ­ rum. sabah sevişm esini sevm iyor. Oramı kapa. İki günde bir bu işkence çekilm ez. M akyajsızken bakkala gitm ek istem e­ yen biri olarak. o ff çok çirkin gözüküyorum gibi şeyler 3 18 A Hayır.

"Hadi bebcyimmııım" diyorum.” K üç ük “O lf Eıık. Bu sefer aklım a başka düşünceler geliyor. Ben hâlâ. aynı döt der. git yat sen n ’apiim . em ek sarf ediyorum . Tam başlıyoruz.” A pt “Sabah sabah manyak m ısın ya? Kalk kahvaltı edelim al ın şey yapmak için uğraş veriyorum . som a yaparız. ne adama bir lokm a bir şey yediririm.” "Küstün mü lan? Şiişt dönsene bana. hep aynı m em e. Bi dur ya bi ellem e. Sonra. Kalkar gider iş y e ­ rindeki çirkin kızlardan birine. lan çocuğun istediği tek şey de bu. yü mutlu. kahvaltıdan sonra da y a ­ parız hadi hadi. “Işığı kapam a­ dan m em elerim i elley em ey ecek sin ” grubuna üyeyim . Ama işte. yazık günah” diyerek. “A y ne farklı. T öbee Allaam bu fikirleri çıkar sen benim aklımdan diyerek bebeyi üstüm den atıyorum. seninle na tek taş. debeleniyor yatakta mutlu famı çeviriyorum . “Ya birini bulursa.. Sonra bu yavru köpek gibi havlam aya başlıyor. küstün mü be?” “Konuşm ak istem iyorum şim di. ne ben yediğim den zevk alırım. hoop bir ham leyle pom o yıld ızı gibi dönüyorum . ayy çek elini m em em den. salyadan kenarı kabuk bağlam ış beyaz dudağım la. Çapaklarımı s il­ m ediğim gözlerim le.” “İyi be tam am .beynim i yiy eceğ i için.” der.. Sonra alışır.” “N e güzel yapıyoduk ama yaa. kırdın sen beni. ''Öpmee öpm ee öpmee" diyerek ka­ k D ün küçıık a p ia lm biiyuk dünyası ya 3>9 sı . O ışık kapanacak biz sevişirken. sabah sevm iyorum . al sa­ Bü Lan erkeğe de her istediğini her zaman verirsek olm az bu iş.

sı D önüyor bana ama gözleri nasıl ışıl ışıl. yorulmadan. N asıl sevinçli. . nasıl mutlu. Kalk git çişin i yap." "Valla de.” “O zaman bugün de yaparız kızım . N ’apalım yapmak zorundasın. 320 A pt tirtcem sana h izm etçiyi!” al ın “A yağına çorap giym eyi becerem iyosun da onu nasıl b e - Bü ben de. “Ç işim le diğerinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum .“Taam söz yarın sosis yiyerek uyandırcam seni. Sen de kurtul. G üney Afrika'dan g e - Her sabah mutlaka bu muhabbeti yapıyoruz yani.” D ün din!" ya araba falan hediye etm işim gibi. K öpek gibi eğitm eyi düşünüyorum Erik’i. Bütün M o ld ov ya ’yı sokacam ben senin bi yerine. Hadi sen dedin. Hah Adana'nın rin için sana M oldovyalı bi hizm etçi tutcam. Bugün ne? 5 Ocak. kalk kalk şurdan. özel günlerde ancak. Sonra zaten bitecek.” cerecen. Şu sabah diretm ele­ k kurtuluşu. hiç s ı­ kılmadan. şeyy bugün mutlaka bir şehir kurtulmuştur. yem in et. sanki herife ev. Am a hizm etçi şeyinde haklısın. cidden mi? Taam o zaman. Her sabah seks istediğinde. Geri zekâlı.” P ucca yü “Sevişm ekten soğuttun yem inle beni. bak söz ver­ “A m a her gün olm az. kafasına gazeteyle vura­ K üç ük cağım . A lm ak gerek bence de. hadi kalk.

“Sen orospunun tekisin”. “Kalk kalk kalk Esm aCeyhan öğrenm iş. biraz da sanırım utançtan. Ona göre hava hoş ta­ pt al bu kazıkla mutlu musun?” Mesajların çoğu böyle. hiç sesini çıkarmıyor. “Mutluluklar dilerim ”. Ben kaldım evde. söyleyeceğim şeyleri düşündüm: “Seninle küstükten sonra oldu”. “Allah belanızı ver­ sin”. “Bilm iyorum Esm aCeyhan. Karşılaşırsak eğer. gerçekten bilm iyorum . hepsi E s m aC eyhan’dan. sana yüzüm bile y o k - A N e korkuyosun elin salağından?” dedi. insanlardan nefret ediyorum ”. “Bana attığın uyandırdım. Esm aC eyhan’ın çocuğa nasıl bir zaafı varsa. telefonum da on mesaj var. Erik’i ın Bü yü k küçük ap ta lın büyük dünyası 3?I D ün ya sı . ne yapsa ne K üç ük etse. “Yaa bilm eyen mi vardı zaten! bii.K o r k u y u iliklerim e kadar hissettim Sabah bir kalktım. Kalktı gitti işe bu. sıçtık ki ne sıçtık!” Bu hiç sallamadı. adamın um u­ runda değil. korkudan. Olan bana olacak. “Senden. “Lanet olsun senin gibi arka­ daşa”.

cinayetlerin perde arkasını araştır­ D ün nedeni M üge Anlı! Sabahlan Erik’i işe gönderdikten sonra.tu”. Bugün de evin doğalgaz tesisatını yeniden yapıyorlar. Bir de ö y le kadın programı falan da k sona kadar o tiz sesiyle. A slında çok garip bir şey. Evin içinde ben yu su f yusuf atıyorum. ya sı yapm a. öğretm eninin. Bu duru­ P ucca yü m asına takılı kalıyorum . Hah işle o kızların bir level üstii oldum ben. hipnoz mu ediyor n ’apıyor anlamadım. D ü ­ . şündüğüm her şeyin sonu faili m eçhul bir cinayet kurbanı o l­ mama gidiyordu. Sürekli insanların beni kesip cesedim den k ı­ yafet yapacaklarını düşünüyorum. arka­ daşının sevgilisin in . ya parça pinçik keserlerse. Şim di de bu paranoyaları­ K üç ük ma E sm aC eyhan’ı ekledim . "Herkes beni sikm ek is tiyooo!" kızlarına benzedim . Bir de bu durumdan dertlenir. eniştesinin. “Esm aCeyhan ne olur öldürm e beni lütfen yalvarıyorum . Kafasına takar falan. üzerimde çok pis etkisi oldu. katillerden biri mun. k ısacası herkesin ona de- ii divane vurgun olduğunu düşünür. A slında bilinçaltım ın böyle olm asının tek tam bir ev hanımı edasıyla açıyorum televizyonu. "Ya şey ederlerse. İçerideki od a­ 322 A pt al ın Bü programa gelm iş olabilir diye heyecan yapıyorsun. Y a bunları Esm aCeyhan tuttuysa! Yem in ederim yapar. İzlem eyeceğim diyorum ama baştan değil ha. ya suratımı jiletleyip kolumu b acağı­ mı ayrı ayrı yerlere göm erlerse. kaldırımda karşılaştığı adam ının. beklerim ondan". kesm e beniiii. M üge A n lı’ya bakıyorum. O kezzabı suratıma d ökm eeee”. Bu kızlar alt kom şusunun. B ildiğin cinayetleri araştırıyor.

pencerem in önünde dolanan işçiler var sürekli. A b oo o o o o o var ya acayip tırsıyorum lo g ’larımın in ­ Bü G özüne kestirdi beni.00 ın ir . bir senede bir ka­ K üç ük ti! buluyor. n ’aaptılar ne ettiler diye. ölm üş ‘ Hak etnıiş. Sonra zaten M SN konuşm a­ ternete düşm esinden. adım gibi em inim . Bir de gidip vesikalık fotom u koyarlar.200 ın out şeklinde gelir gider. Çarşı pazar karışır yem in ederim. kati­ li mutlaka akrabalarından. arkamdan bir Fatiha'yı çok görecekler. direkt tem izlikçiden şüp­ edecek bana. Arkamdan herkes iyi olm uş. N eden hem en beni kesecek olan adamları işçilerden seçtim ki. . ben kalanını hallederim .. al ın larım. B elk i yönetici tecavüz k D ün k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ya 323 sı . Bir daha Esm aCeyhan aramadı. Zırt pırt ev e geliyor. sürekli fotoğrafım ekranda 7. sen benim götü koru. Herkes işçilerden şey eder. Sonra kendi kendim e kızdım . O log'larda neler var neler. E v ­ den dışarı çıkm adım . sın ıf ayrımı yapıyorum diye. Bit de zaten Esm aCeyhan beni öldürürse.dayım ama nasıl kalbim ağzım da. Zaten pezevenkte ö y le dayı kızm a sar­ yü helenen geri zekâlılar gibi bir şey. A pt sürtük diyecek. M üge Anlı katilim i bulm aya çalışırken. en yakınlarından biri çıkıyor. Bir de apartmanın dış c e p ­ hesini de boylıyorlar. Bütün gün kendim i yedim yedim yedim . U zunca bir süre kim se ondan şüphelenm ez de. Vergi dairesinde çalışan m emur gibi çık ­ m ışım onda da. Ö yle bir şey ki. programda biri ölm üş oluyor ya.'’ diye serçe gibi titriyorum. kacak tip de var. insan arkadaşının sevdijh ç*:<cuğu elinden alır m ıı?” deyip. Bu. "Allaam dört koldan sikecekler beni. işyerinde hırsızlık olunca.

ne yapsın. oradan çıkabilir lütfen. içerde bı yerde mumlardan K üç ük olacaktı dur getireyim . İçeri girecek. Bir nabilirim ”dir. Ondan beri s a ­ nırım. “Ya Esm aCeyhan yaptırdıysa. Lan bir tırstım. üvey babamın P u cca yü gitsem tek düşündüğüm şey. Erik’in ya­ nına gittim usulca.” “H m PuCCa saçm alam a ya.Akşam Erik geldi. . lak kedigözlü. sinsi sıfatlı. hangi eve D ün ya sı elektrik gidiverdi! İşte orada gözüm ün önüne M ü ge’ciğım . ben tekilde oturuyorum. fark e t­ m ez beni. K o l­ tuğun arkasına m ı saklansam acaba? Karanlık zaten.” “ Ya gitm e dur. Şim di televizyonun arka tarafına saklanabilirim. beni sokakta aramaya başlar. Ben de böyle kafamdan nasıl kıtır kıtır k esileceğim i düşün­ A pt Erik’e ne diyeceğim ? “N e arıyorsun sen orada sapık karı. Erik'in evinde de. Kalbım ağzım ­ dan atmaya başladı. al ın lanacak bir yer arıyorum. m isafirliğe bile gittiğim evlerde sürekli kendim e sak­ kasını ve banyoda duşa kabinle klozetin yan tarafım bu lm u ş­ tum. yem ek yedik. Esm aCeyhan kesti elektriği diye.” Gülüp benim le dalga geçm eye başladı çocuk. tam TV izliyoruz. ama hasta m ısın?” dem ez m i bana! O yüzden kalktım. despot hatunum geldi. “biri evi basarsa nereye sak la- k de benim çocukluğum dan kalan bir durumum var. ikim izi de öldürecek. televizyonun ar­ 324 Bü Ç ocukken bizim evde belli köşelerim vardı. Erik üçlü koltukta yatıyor. K ız kaçm ış der. Oda zifiri karanlık. terlik sesini duyunca oralara saklanırdım hep.

onun duymak istediği K üç ük şekilde yazdığım bir mesaj attım: “Sana karşı yüzüm yok z a ­ ten. “Sadece Allah belanızı versin. Sadece özür dilerim ”. içeriği az yalan olan. Onun yüzünden herkese katil. hak etm iş pislik!" durumları oluyor. babasına güvenm iyo. Esm aCeyhan tek başına gelirse tamam amenna. Erik "e göre bir bok yapm az artık.” diye bir cevap verdi o da. "Haa yalnız mı kalmışlar. A m a ya adam tuttuysa??? Kapıya daya­ nırlarsa üç beş kişi? “Barda” film indeki gibi yaparlarsa? A yy Allaam m ö y ley se ibne olsunlar. sonra şak diye geldi Esm aC eyhan’a küfrettim. ohh olsun sürtüğe. Y azık lan Erik'i de yapmasınlar. B izde b ö y ­ le bir mantık var çünkü: "Sevişiyorsa ölsün orospu". al ın maz üç gün depresyona girer. Korkumla yüzleşm eliyim artık. ama em in ol seninle m uhabbetim iz bittikten sonra oldu. Esm aC eyhan’a. M üge A n lı’dan da nefret ettim. Anam arkam­ dan biri bile güzel la f dem eyecek diye düşündüm. K endim den utandım. Kafamda bir m ilyon film çektim . sonra psikologda halleder o la ­ k u y u k i p t a l i n b u y u k d ü n )« k i Bü yü k D ün c in a y e t- ya 3«5 sı . Amaaan ya bir şey o l­ yını o. hak etm iş kaşar. insan k o ­ casına. bir şek il­ de Erik onu alt eder. pis sapık gözü yle bakıyorum. her çıktığı kıza böyle m e- A pt elektrik. Öldükten sonra hakkımda ne söyleyeceklerini de tah­ min ettim: “Aa bak kıza kalkm ış gitm iş y iyişm eye. aman iyi ki ölmüş". Sanki ken dileri hiç sev işm iy o rm u şça sıııa . N e desem bir faydası yok biliyorum . b ö y le li tecavüzlü durumlarda. Eee neden gitm iş oraya.düm. lütfen sadece Erik’i yapsın­ lar. aman iyi ki ölm üş.

K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı hatladı. O yüzden biraz içim ra lı izlem eyi. daha iyi olacak.saj atıyormuş bu manyak karı çünkü. Bir de sabahları da kesersem M üge An .

N asıl alışm ışım K üç ük çocuğa. hem Erik de özlesin beni. daha evde hiç kalmadım. Üstüm den büyük bir yük kalktı. o yüzden evin de ev arkadaşımın ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D 327 ün ya sı . Bir hafta falan oldu tutalı. arkamı dönm eye gelm iyor yem in ederim. hem en eski kız arkadaşıyla kocası gelm iş bunlara. kendim e güvenim geldi yem in ederim. Oha yaa ben gideyim diye mi bekliyorlarmış n ’ap ıyorlannış. D edim bari bir günlüğüne kalayım . Nette buldum ilanı: Otuz-otuz beş yaşlarında bir kadın kendine ev arkadaşı arıyor. Sonunda kendim e ev bulabildim . üstelik Erik’in m ahalle­ sinde. Ev bildiğin ev işte. İyi ki aramı­ şım . İki saat dayanamadım aradım: “Napıyosunnnn? Seni özledim m m m ”. A pt al gitm ek için kullanacağım . ayy bir sıkılıyorum . Zaten sadece kötü anlarda da neye benzediğini çok umursamadım. kirası da az. Alt tarafı üç sokak ileri gittim.T e k taş tek taş diye n ic esin e sarıld ım . burnumda tütüyor resmen. Odamda yatak ve dolap da var. Gittim yeni evim e.

N asıl sinir oldum ya. Y akaladığım anda kocasını çağırıp o n ­ ları öldürm esi için gaza getireceğim . bir hıncım ı alayım .Kalktım hem en üstümü giydim . B öyle sansar adımlarla yaklaştım m utfağa. uğramışlar. önce ben o yellozu bir döveyim .” dedi. Baktım orada beklerken Pu cca yü yorlar bir türlü. “N ereye so k saydım . g e lm i­ D ün ya sı evine. E ee sa ­ dece Erik var burada. falan m ış filanm ış. k a ­ pının oradan kafamı bir korku film i edasıyla uzattım. Erik mutfağa gitti. kalanı k o ­ cası halleder. o kafasını mutfak tezgâhına vura vura peltesini çıkartayım beyninin. bir baktım bu da arka­ gâhına dayamıştır şim di. Çektim kolunu. pıtır pıtır gittim Erik’in bir hafta yok olsam . iki saat yoktum alt tarafı! D em ek . şu anda senin eski sevgilin büyük ihtim alle kocasını boynuzladığı yeni sev g ilisiy le konuşuyor. ohh ev Japon kerhanesine dönecek! “A l­ m anya’dan oğlu g elecek ev sahibesi edasında” bir girdim içeri. Y a da dur. sinsi sinsi bir şey görürüm um uduyla m ut­ fağa doğru yol aldım. Y ine giym iş göt çizgisin d e bir etek. Kafam da kuruyorum: Erik kızı mutfak te z ­ k sından koşa koşa gidiverdi. Pizza almışlar. kesin d oggy yapıyorlardır. B ekliyorum bekliyorum . “T elefonda k onuşu­ K üç ük yor bizim odada. Dürttüm. buradan geçiyorlarm ış. S ak ­ landı mı falan diye bakıyorum sağa sola. kaltaklık - 32 8 A pt al ın Bü kıvırmıştır ya da kız oral yapıyordur. bütün b a­ cakları bize doğru. Çok sinirlendim . o eteği kalpten öleceğim . o bakışımdan zaten nasıl sinir olduğum u karı anlam ış­ tır. B izim odam ızda! Yani yatak o d a ­ m ızda. oda mı var evd e?” dedi. “K ız nerede?” dedim . “N eden o odaya soktun ya onu?” diye sordum.

sürtük eski sevgilini kabul­ len!!! Bir sinirlendim . b öyle bacaklarını k a - şıya kaşıya. B ö y le bir içeri geldi.. K ıskançlığım . döndüm arkamı. Sonra gittim içeri. Gittim odaya doğru. Erik arkamdan sarıldı. Eee ama yeter. Kadın orada kocasını aldatıyor bunu görüyorsun. sadece “ahaha ayy evet hım ın ben derim sana.” falan yapıyor. esk isi m i kaldı” “Senden yem in ederim tiksiniyorum . “Yatağım ıza da ala­ lım ister m isin? Bu ne ya eski sevgilin le aynı ortamda bulu­ nuyorum diye şükredeceğine.lanm bizim evde yapmasına. sanki ora­ Yatağın kenarına oturmuş hanfendi. yalandan h a­ k ne bileyim bu kadarını da hak etm em iştir o adam cağız d iy o ­ D ün ya 329 sı da olduğunu bilm iyorm uş gibi bir hışım la açtım kapıyı. bir işve bir cilve bir iğrençlik abidesi.. bir yandan da dinliyorum . B en gelin ce sustu. B en ağlama krizlerine girdim. anana iyi davran. yü rum. biz de yatm aya g it­ tik. acım aya ve N ey se ki çok geçm eden bunlar kalktı. kocasına sarılmalar.” B ö y le saatlerce kavga ettik. B en kızla ilgili bozuk atıyorum kendim ce. Annen ab­ lan n eyse ama sen iyice abarttın ya. “ Yaa kıza biraz daha iyi davransan olm az m ı?” dedi. Kalktım dolaptan bir şey alacak gibi yap­ tım. bir taraftan Erik’e işveler. N efret ediyorum K üç ük senden de o eski orospu kız arkadaşından da. sana iş atıyor bunu fark ediyorsun ve utanmadan ona iyi davran diyorsun. . Artık kim inle konuşuyorsa. A pt al ın ku ç u k ap ta lın lıu yu k d ü n yası Bü tiksintiye dönüştü. K alk git ya yeter cidden!” “E vli barklı kız. hani reketler. Kocasına acayip derecede üzülüyorum ya.

. sinirin geçti m i?” A pt al ın 30 Bü tu beni kolumdan. elim telefonda arasın diye bekledim . H issettiğim her şeyi s ö y ­ girem iyorum ? O kaltak karı bile benden daha d eğ er­ li senin gözünde. Yani ta­ mam bitirmiştim ama en azından arasın sorsun. Ertesi gün öğleden sonra bir baktım bu arıyor. “Dur sakin ol.” İlk büyük kavgam ız bu oldu sanırım. o kadar çok ağla­ dım ki artık gözyaşım akmıyor. Sonra yorgunluktan sızdım yatakta. dem ek ki o evi tutmamın bir nedeni varmış. tamam sabah konuşa­ lım .” diyor ama ben öy le bağırıyorum ki. ben bağırıyorum. “B enim neyim eksik. D ı­ şarıdan bakınca aslında o kadarcık şeyi büyüttüm gibi g ö z ü ­ küyor ama değil. O gün hiç aramadı beni. N eler neler ama. “N ’apıyorsun. taktan.” diyorum . haa ben mi? Her şeyde üstüm e geliyorsun. Sabah kalktığım da işe gitm işti. G ece oldu yine aramadı. onu öyle yap bunu b öyle y a p .. sanki farkında değildim . “G itcem bırak.İçim de ne varsa ne yoksa döktüm. senin gözüne . Y üzüne “B it­ ti!” diyerek ben de onun canını acıtayım . P ekm ez’le aran bozuldu d i­ y e bana aylarca tavır aldın. N asıl olsa eşy a la ­ rın gittiğini görünce arar dedim . A ram adı. P u cca yü açıp tek k elim e etm iyor! Artık bir evim var diye kalktım y a ­ k ağlam a nöbetleri geçiriyorum . altıma eşofm anım ı giydim . evinde neyim var neyim yoksa hepsini yeni evim e taşıdım. gitm eye m eyillendim . Herkes değerli.. Gittim. tut­ Gitti dış kapıyı kitledi. B en mi seni zorladım.. Ben K üç ük hiç uyum adım . bırakmıyor. A ğzını D ün ya sı ledim . Her şeyde bir hayır varmış. o dom uz gibi susuyor.

B indim arabasına. İki gündür ağlamaktan heder olm uştum .” “E vet.” “Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. iyice birbirimizi yem eye başladık çünkü. al istersen. “E vde m isin? Y em ek yedin mi? Y em ediysen bir ş e y ­ ler yiyip konuşalım . “Bu benim değil.” Son sözü bu oldu. Bir an m allaştım . A rtım gözü. gitti çocuk ya.” dedi. Sonra hani çok fazla ağlayınca uyuşm uş gibi olur ya insan.” dedi gülüm seyerek. Y eniden başlayalım diye dua etm eye başladım .” dedim . bildiğin tek taş var içinde. ne kadar hevesliym iş ayrılmaya. A pt gözaltlarım a dayadım kapatıcıyı. çıktım dışarı. ne K üç ük var kalsa bir parça eşyam mal insan. ses çıkarmadım.” “E vet. D edim inşallah vazgeçm iş olur ayrı­ k ü çü k ap tafırı L üyük d ü n yası Bü I yü k D ün ya sı “Eşyalarını alm ışsın. lıktan. G ece sinirden ne dediğim i bilm iyorum ama şim di hem en kabullenince ayrılığı. bildiğin pişm an oldum . Bu aşağıda al torpido gözüne koydum . m osm or arabayla bekliyordu. “E vde eşyalarından bir kısm ını unutmuşsun. “Senin senin o . yüzük kutusunu gördüm.” .” “B ö y lesi belki daha iyi oldu. Bu kez de sevinçten ağlamaya ın Bir baktım yine arıyor. M esajlar yazıp yazıp silm eye başladım. A ldım e li­ m e. kendine iyi bak. “İyi m isin?” dedi.“E vet. Yatağa atıp kendim i debelenm eye başladım. Gittim üstümü giydim . Geri zekâlı ya. B en de öyle bir duruma girdim.” dedi. kapadı sonra telefonu. K eşke büyütm eseydim o kavgayı. “Ohaa sen mi aldın bunu?!?!” deyip bir atladım üstüne.

B e k ­ sı “Zaten kafamda çok uzun zamandır vardı bu düşünce. ev çok koydu bana. Allahım yüzüğüm e bakmaya d o y a ­ D hediye alırken bile ne alayım diye sorar. leyeceğim iz bir şey de yok .. gerçekten beklem iyordum Erik’ten ya gidince. Bana geçince. bildiğin evleniyorum !!! K üç ük A pt al ın Bü Pu«4 yü m ıyorum resmen. hiç beklem iyordum . Kalkm ış ceğim lan öle böle değil. topuklayıp koşturmaya başlıyordu. Sen . N asıl mutluyum ama var ya.” dedi. Şu an dünyanın en mutlu kızıyım .. içeriye giresim g e lm e d i. üç km.başladım. Bir de evlilik lafı ün Ohaa ya resmen ohaa. böyle bir davranış. E v len e­ k bana yüzük alm ış şimdi. Hani sürpriz insanı da d eğil çünkü.

Y üzüğe uygun M esela cillop gibi çocuklar görüyorum. biraz K üç ük ağır olî Yoksa hak etm iyor musun o yüzüğü haa?" Tövbeler olsun. o oradan konuşm aya başlıyor: "Ayıp değil mi yaptığın? Yüzük takmış kadınsın artık. Ö SS sınavına girem ıiş g i ­ bi ter döktüm. İki bebe k eseceğiz diye vicdanım la oynayıp kendim i kasm ayayım . kazandım o yüzüğü. kendim i aştım. o anda bir parlama. kü çük ap talın b ü yü k d ü n yası Bü yü 333 k D ün ya sı a ltın d a eziliy oru m . sokakta erkekleri kesmiyorum . Ayakkabı vitrinlerine yalanırken. bir nur g ö zü ­ zük böyle Erik'in suratına dönüşüyor. V e başım öne eğik gidiyorum . tam hafif k eseceğim güneş gözlüğünün altından. aylarca azmettim sabrettim. O y ü ­ al ın olarak kıyafet seçiyorum . o çocuğu k eseyim k e s­ m eyeyim telaşına düşerken. İyice değişim e uğradım. A pt mü alıyor.Y ü z ü k ta k m a n ın verdiği ağır s o r u m lu lu k Yüzük günlüğü: Bugün yüzüğüm ü taktığım on yedinci gün. hooopp bakıyorum parmağımda bir yüzük. İlgi alanlarım da değişti.

kendi rengine boyadığım da. kırışıkların bile ç ık ­ mış. hiçbir rengi yakıştırmazlar bana. "Ayy D ün ya sı günlerde Erik izin alacak işyerinden. oradan oraya yayılm ış »* A Bir de beni babama ispitleyip duruyorlar. A yy ne zor geçecek var ya o o ff o fff. "Ölü gibisin. hiç güzel durmamış". çikolata kah­ k ran çirkin. güya ben tangannn iplerini panto­ lonun dışarısına çekip ö yle dolaşıyorm uşum etrafta. N e zaman üçü bir araya g else. bi de ahahaha". şuran şö y le. götün büyük. "Ayy benden bile yaşlı duruyosun. hiç yakışm am ış”. Halamlara nedense gık çıkartamıyorum bir türlü. Bir ara uyuştu­ pt kötü. Üçü bir olup eleştirileriyle yıkıyorlar beni. Kırk. beraber İzm ir’e g id e c e ­ . hiç güzel değil". "Ahaha bence sokağa çıkma bu tiple ahaha". K üç ük rucu kullanıyorum diye yaym ışlardı manyak kanlar. Haa bir de bir şehir efsan em iz var. A ra­ al ın Yani. otuz beş. beni. Haa işte dünya iyisi insanlar ama A llaaahım insanın eleştiriye dayanma gücünü ölçüyorlar sanki. Bunu gidip yengem gillere falan anlatmışlar. şişm ansın ya P u cca yü PuCCa karı gibi olm uşsun." diyor biri. "Satanist gibi olmuşsun". "Kırk yaşındakilere benzem işsin. "Banu A lkan’a benzem işsin. Saçım kızılken. D iğeri geliyor. siyahken. Ne zaman görseler Bü platin yaptığım da. G elecek ğiz. B enim üç tane halam var. otuz yaşlarındalar. gözlerinin feri sönm üş çok çok çok çirkin. ay yok bu­ veyken. "Ayyy PuCCa saçların çok da hemen öteki atlıyor.” diyorum . dünya iyisi insanlar (eğer okuyorlarsa kıvırma payı olsun diye yazılm ış bir cü m ­ le!)." diyor.artık “A yy güllü çaydanlık ne g ü zelm iş. H ele halalarla ta­ nıştırmak.

ama kim seyi ınandıramıyorum. Ecstacy sanmışlar. “Bunu Bü kesici içm em . öyle yut. Baba tarafındaki kanlar arasında “tanga ipini g ö ste­ bilm iyorum .” “Bak onu ağzında kırk beş kere çiğne. “Y apm adım .durmuş.iü n )< tsı ya 33f sı ren k ız” diye anılıyorum. bu zamana kadar yedikleri yeter onun. Acaba mı lan diye düşünüyorum elim de olm adan ama im kâ­ nı yok! N e zaman evim ize gelseler cüzdanım ıza kadar karış­ tırırlar. Bunlar da ağrı kesici içm ediğim için kıllanmışlar. "Aaaa PuCCa yaptın yaaa. Akşam eve D ün k«'"1 * » lu * l ı ü j f u k -. her seferinde bütün odam ın ıccığını panın üzerinde. çok kö ­ tü göziiküyosun. Ben hiç ağrı ye. masa başında toplanmışlar. bak naşı! şişm anlam ışsın. N e bulacaklarsa.” diye suratıma tükürdüler. Bir yerde duym uştum aspirin cilt m askesi d i­ yü bir geldim . P analgin’ler de se h ­ k cıccığınt çıkarırlar. O la ­ yı akladım pakladım ama hâlâ işkilleniyor manyaklar. benden açıklam a bekliyorlar. ö yle bir şeyi hayatta yapm am. üçü birden aynı ağızdan.” “O basenler ne yapsan erim ez. yapm adım da.” diyorum. al ın ne zıkkımda duymuşlarsa. Ü ç beyazı h aya­ tından çıkaracaksın. Bir de. Artık Seda Sayan’da mı da yaptın ya.” “E ee sen böyle yersen. tabii k ilo alırsın. Bunu neden uydurduklarını bile .” “PuC Ca’ya az koy. yazıklar olsu n. B u n - “PuCCa çok yem e sen.” A pt la:ia yem ek yem ek de işkence. aspirin bulam ayınca Panalgin alm ıştım." diyorlar. şendekiler donmuş yağ o l ­ K üç ük m uş. Panalgin bulmuşlar bir kez.

ne zaman bir araya gelsek y a şa ­ nıyor. B o ğ a z ­ ün “Üstündeki seni kısa gösterm iş. Bir kadından daha tehlikeli şey. belden düşük kotlar yanlarda sı zaten. Kot da yakışm ıyor. Yüzün çok toplu sim it yapıyor.” m alı gib i.. göbek benim göbeğim . sen böyle sivri dilli olursan. Halla halla kendinize baksanı­ D “Sana siyah hiç yakışm ıyor.” lı bady’lerle de yüzün ortaya çık ıy o r.“Saç m odelin de seni şişm an gösteriyor. Kötü yani. Anne tarafım güzeldir. B ize çem kireceğine az boğazını tut. M esela bir kuzenim tescil­ li güzellerden. Başka işiniz yok mu sizin?” diye isyan etsem b i­ “A vy PuCCa. yem ek yem e. kendi hallerinde ev kadın­ ları hepsi sonuçta. pazar ya “Çok dar giyiniyorsun sen. hiç güzel olm am ış. Y e ­ A pt al Onun için önce saçlarını düzelt.” ın Bü razcık. ona da böyle davranma. adı sanı bayağı bilinm iş bir manken hatta.. Ö yle bir şey de yok. Karılan kızları hep ağzı iyi laf yaptığı için tavlıyor. üç kadındır. Haspalar sanki K lodya Şifirtın g i­ bi bir şeyler. yine altta kalmazlar. hem en yapıştırırlar cevabı. yü za siz. Babam m esela at hırsızına benziyor. saçım da k “E eeee yeter ama h a a a .. bi de bu m odelle çok kötü o lm u ş. G öt benim götüm .. “Halla halla sanki kilolarını biz zorla yaptık sana. Baba tarafım güzel değil. ikinci gün k o ­ can seni kapının önüne koyar. Ben bun­ K üç ük larla asla baş edem iyorum .” Bu muhabbetlerin hepsi.” “Birim bulursan dua et bence.” benim yani.” .

Bütün anne . ama benden daha genç duruyor. onlardan b öyle eleştiri duymuyorum. o da D Ü Ğ Ü N L E R . İlkokulda hangisiyle evlen cem ben?" diye. Ben hiç düğün aşamasına kadar hayal kurmamıştım. pislik. Ü niversitede.ni boşandı. yavaştan evlilik le ilgili fikirlerim um utsuzlaştı. "Üniversite ok u m asam keşke de. O yüzden Erik’le birlik ­ te sıçtık ki nc sıçtık . "Allaam üç kişiyi birden seviyorum ." diye cak diyerekteıı her Kadir G ecesi.. kafamda toz pem be düşünceler hep vardı. A pt sevgililerim in kafamda yarattığım koca karakterine uym a­ al ın dua ederdim. A m a yine de evlilik denilince yüzüm de K üç ük salak bir gülüm sem e. Am a iş b i­ k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 337 sı li beş yaşında. En azından sadece bebek doğurmak için evlenm eliyim diye bir fikir oluştu. hem okur hem evlenirim ne o la ­ Bü bile kafam karışıyordu. Kendim i yanlarında ucube. Bu düşlerim sadece ve sadece bir noktada yıkılm aya b aş­ lıyordu. Bir teyzem var el - tarafım en az iki koca eskitti. çünkü düğünlerden nefret ediyorum.. L isede. Sonra masından dolayı. "Kim olduğu mühim değil evlendir beni yarab. kıyam et alam eti gibi hissediyorum . Çocukluğum dan beri kendime “koca raz ciddiye binince düğünden korkmaya başladım. Düğünümü falan da düşünm eye başladım ama ne yapaca­ ğımı hiç bilm iyorum . hem en okul bitince şu bebeyle evlensek. Am a bu üçü benim gençliğim i çiğ çiğ yiyor. yü bulmak” gibi salak saçm a bir m isyon edinm iştim . N e kadar samimi olm asak da." diye dualar etm eye başladım. hayvan gibi nafaka yiyor.

Bü lar: "Ayy PuCCa. takı merasimi. değil mi? K ocan salak bişi heralde. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. k D ün ya sı Bir defasında ilkokulda yerli malı haftası için evden yiyecek . getirm eyi unutmuştum. adam seni bu gece bırakır. okul değiştirdiğim de. Sonra fısır fısır dedikoduları dinle dur. B enim düğünüm olsa m esela. En K üç ük acısı. PuCCa ham ilesin. anne tarafından gelm ezler. Babam. benim tarafım bom boş. Pastadan yem e.Kendim i ezik. bom boş g e ­ çer. bir daha bir şey yok. Kına gecem de de zaten evde karde­ şim le oturup mandalina soyarım. bugün tut bari". zaten ayı gibisin. Arkadaş desen. ben diyim . Bunlar aklıma geldikçe. bunalıyorum. Herkes karşımda yem eğin i yerken. D üğün istem iyorum desem . İçim den gelm iyor valla. yapacak al ın yoksa hangi aklı başında adam şenle evlenir. o gelinlik içinde o kadar iğrenç olm uşsun P u cca yü için bir A llah ’ın kulu da benim düğünüm e gelm ez. baba tarafı g else. b ili­ 338 A pt oradakileri tövbe aramam. şehir. halalarım oturur bir masada ve halalarım başlar­ ki! PuCCa suratın çok kötü. yapayalnız. ben orada onları izlem iştim . köşeye atılm ış gibi hissediyorum . Damadın olduğu taraf kuyruk olacak. O pist bom boş kalır. H iç akrabam yok. tut şu boğazını. sadece halalarım var. daralıyorum. N e kadar kötü bir durum. Babam sülalede kim senin düğününe gitm ediği kardeşlerim. İn cin top oynuyor. Onlar da gelm ez yani. kardeşim yalnız oynamaz. "Gelinin akrabaları haydi piste!" dendiği anda babam hayatta kalkm az. N e zaman düğüne gitsem . iş. o hissi tekrar tekrar yaşıyorum . H oca da beni tahtaya çıkartıp ayakta bekletm işti.

Ç o ­ D ün 339 kü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı ben. "Entelim ya el atıyorlar ve sen istesen de istem esen de düzene yenilip düğünü yapıyorsun. gerdanları altınlarla dolu. Mutlaka likitli ve mavi farh göz makyajı. Bir de sürekli gelin in karşısında oynam aya m erak­ lı kadınlar var. A dam bilm em nerenin müdürü olabilir. K ıyafetleri de hepsinin aynı. arkadan sıkı sim li topuz. gel gör ki düğün ve rakı birleşiııce o herifi orada tutamıyorsun. abla o tarafa kaykılıyor. önden iki kıvrık oğlak b o y ­ nuzu.yorum Erik’in ömür tüketen anası mutlaka yapacak. gelin de herkese m avi boncuk dağıtm ak zorunda. K üç ük Yazık. Zaten düğün m üzikleri beni öldürüyor. şeyi istiyorum: "Ben bal arısı gibiydim A pt al ın Bü gelinliği. İçinden çıkan bir efe şakşukada b ile oynuyor. m utlaka birinin d ay ısı c e k e ­ ti yana takıp kendini rezil etm e pahasına hopluyor o pistte. bebesine üç tane almak için çırpınanlar. akrabalar o la ­ . B üyüyünce zilli o la ­ k rıyor. Tom bul tombul kadınlar. O akrabalar da düğünde yaratığa dönü­ şüyor. düğününe sokim" diyen hatunlar gördüm. her yana oynuyor. her tarafından sim fışk ı­ cağı muhakkak altı yaşındaki bir kız çocuğuna giydirm işler kavga çıkartanlar. Gerçi ben düğünüm olursa eğer. “N ikâh M asası”nı çalıp gelin i son dakikada vazgeçirm eye çalışan p i­ yanistler var yurdumda. G elin ne tarafa dönse. O ff çok kötü bir şey ya. A lk o llü y se düğün zaten. o dans ediyor. pistte kendilerinden geçm iş halde dans ediyorlar. karizmanın A llahıdır. H epsinin saç m odeli aynı. bunlar alkışlıyor. İki poşet çerez için yü cuklar masaların etrafında dolanıyorlar. em rinde bir ton adam çalışabilir.

G e li­ nin anası denen k a U J. O düğün -. asla içinde bu lu n m a d ığ ım ortamlar hayatın gerçeği gibi gelm işti. gününü bana zehir eder gibi •> '■. Damat tarafından birinin bir sındayım . 34° yü P uı. "Yaa kız iyi de ailesi m ailesi yok gibi bişi muin.senden önceee. annemler düğüne g it­ sı çeklik payı olsun en azından biraz. Gel gizlice n ik â h ( kıyalım. Erik’in annesi U böyle bir karı bence. Kendi başına buyruk büyüm üşler size gelmez. Tom bul.voı A pt al ın Bü şeyi beğenm iş beni. beyaz etli. U ıbam giller evlenm em ize izin vermezler. Çocukları ev boş. kızın k orospu bile gelin oldu. Bu kardeşini tem sil ediyorum orada. Na>ı! koym uştu bana bu laf." demiş. Hep dalga geçtiğim . Eğer bu tutmazsa. B öyle ortamlarda beğenilen tipler ara- K üç ük sem Erik'e. neneler çok seviyor nedense. "Yaa bırak yem işim geleneğini ¿. sırf sevişm em izi kutlayacak bir ton akraba olacak. anası geçiyor kesin: "Bunlar kesin önceden y iy işm işlerd iı” . “Yaa bizim m e z he p farklı sizden. biraz marjinal ol. güleç suratlı olunca. G er­ ti diye m anitasını çağırıp evde çatır çutur şey ediyor. “Bu kızı aba yalan mı sö y le ­ ün orada oğluşuna gelin bakıyor.örtme­ ğini.» Bir kez en-yakın arkadaşımın düğününe gitm iştim . İşte gelinin annesine söylem işler." D güll kızım gülll. bak pervanelere döndüm sem görünce". Bir de oğullarına kısm et ." fa ­ lan diye. H erkesin kafasından da şunlar ya arayanlar var. cool ol. da benim için. benim kız halaaaa netlerde dolansın. K im seye ispatlamak zorunda d eğiliz. “Sen m ahallede Fikret’le k öşe bucak öpüşürken görüyoduk. gece ağlıcaksın yiyince yarraa”..

Akrabalarla ilgili her durum bunaltıyor beni. "Tatlım za ­ ten zor durumdayız. hem masraftan kurtuluruz." diye ısrar ederim. düğün masraflarını düşünsene kol gibi girecek götüm üze.. Kendi aramızda ufak bir eğlence yapalım. Hem şirin olur. olm az mı?" derim. D ü şü n cesi D bile tı içim i o o ff o f f f . düğün müğün istem iyorum valla. gel beraber gidelim y a ­ palım nikâhı. Am a gelinlik çook istiyorum o ayrı m evzu.B oş işler bunlar. Yani mutlaka biri tutar. K üç ük A pt al ın kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k ün d a ra lt­ ya sı .. İkimiz evleniyoruz. Bu da tutmazsa.

Sokakta T a n s u Ç ille r. Yaş aldı b a­ al ın Hatta lisede hiç bilardo oynam adım . çünkü apartmandaki bebeyle fin gird eşiyordum. Şim di Erik le başlangıç dönem lerim izde. Ü n i’de de mâlum ev olayları oldu. gerek duym adım . sanki K üç ük hayat istem iyor. Erik. Ya şim di hayatımda hiç parkta. herkesin ortasında fazla cıvık cıvık yılışm alardan bile h o ş­ lanmıyor. kanalda stüdyolara giden yolda ö yle bir kaç elleşm em iz 343 A pt ğil de. bahçede. torunlarıma anlatmak istiyorum . "Ahh ahh şura­ lar o zamanlar onnanlıktı. bu olay benim içim de uhde olarak kaldı. kafası seks seks seks diye gümbür gümbür atar­ ken. anneanneniz az fındık kırmadı. Fantezi falan d e ­ şım gidiyor. m utfak ta E m in e B eder. yani o daha h e ­ yecanlıyken. A m a yok anacım o lafı kuramayacağım. öyle bağ bahçe sevişm esinden geçtim . yok ne bilim b i­ lardo kafelerinin üst katlannda yiyişm e olaylarına girmedim." diyeıekten. Park buluşm asına da Bü yü Pucı« k D ün ya sı yatakta Sasha G rey olam adım ! .

sen de haklısın". bir beylik çöktü. Vapurda düşünüyo- A pt onun kafasını koparmak istedim . "Bundan sonra sana a y ıp çıl şeyler yok. Çıkışta biz bir k a v ­ ga ettik o o fffo fff." diyecektim ama K üç ük korktum. ya bism illah yumul bebeye. rahat dur!” yip sinirli oluyorum . ı . "Affet. önce biraz g e v ­ şedi. D edim . A nacım ilk ham lem le beni bir itti. Sanki Turist Ö m er’in Star Trek çak ­ ması film indeki tuz em en canavarım. Tamam falan der kalının sonra. bakireliğini bozarım m o z a n m yanlışlıkla. O haşm etli çükünü koparıp. u|ilıliıt l«u)ru) rfunvdM »«.V Bü yü k D ün ya 343 sı . al ın Bir bozuldum . “Yaa ben sevm iyorum böyle.oldu. istediğim i alam ayınca aca­ l ı . tenha ve karanlık ortamlarda aklım a direkt aytpçıl şeyler geliyor. G eçen gün sinem ada en arka koltuktayız. sev işeceğ iz burada. G eçtiğim iz gün Büyükada’ya gittik. Şim di düşününce sinem ada benle öpüşm e­ di diye manyak manyak davranmak çok salakçaydı ama işte o zaman mantıklı gelm işti.. bize en yakın insan beş koltuk önde oturuyor.. Lâkin bu aralar efendiye bir ağırlık. "PuCCaaaaaü!" d iye bir bağudı. Zaten P a v lo v ’un köpeği gibi. Bir de dünyadaki en zararlı şeyin abazan bir kadın olduğunu da üstüne eklersek! Orada dönüp "Bunu mu görm elerinden korkuyosun haaa bunu muuu?" d i­ ye m illete sallam ak istedim . B eş dakika falan geçti.. boynundan moynundan hop mop gidiyordum ki. Bir süre film i izledim ama kararlıyım. bitiklerim i ellem ek bile yok. Hadi dedim . yoksa olm az bu iş !!! Bir ham le daha yaptım. yine ya bism illah deyip göm ülüyordum ki. Hatta. biri görse ne d iy e c e z . s e s ­ siz. döndüm oturdum. istediğim i almak zorundayım.

lomburduk bir “Kınalıada da güzelm iş. iki A yvalık tostuna yirmi lira verdik. denize de giriliyor burada. bu arada nasıl kazık bir yer lan ö y ­ le. fotosunu çek elim ." diye düşünüyorum.” “Aa evet ben bakarım (H obereeeeeyyy otelde yiyiş - c ez z z). her şakanın altında yatan pis bile kıllanıyor. ormanlık alan ohh ohh.” “A yy cidden çok güzelm iş (martıyı sikim .likten bin mil uzakta cüm lelerle. “PuCCa bak martı. "Yaa bak dünyada sevişm ekten güzel şeyler şaka yapıyorum ehiehi. ın Bü na gelecek lerd en habersiz yü Pu cca ö öle bii şey edecem kiii dünyadaki güzel şeyin ne oolduunu bir b içim d e k m i kısıp uzaklara bakıyorum. Eskiden G öktan’ın klibinde görmüştüm. bu kez başarırım diye. "Yaa salak ün d o ğayla gerçeği ona çaktırmaya çalışıyorum . "Azz sonra seni D de var. A m a Erik şakasından ya ilg i­ tan alttan gaz veriyorum.” K üç ük geliriz. İçim den ise. Erik b aşı­ li malak malak şeylere seviniyor.” “A yy evet güzelm iş (Bak bak şerefsize bak.” İndik sonunda adaya. bir gün de buraya pt al kuş işte uçuyor mal mal). ne güzel." gibi cüm leler kuruyor." diye gevrek gevrek gülerek g ö zleri­ anlıcaksın ürkek güvercinim. biraz rahat dur. Önce * bahsini açayım da. bebe tırsmasın ormanda benden diye alt­ . ikili olanlarından. "Çok sevişesim geldi" gibi erotik - sı rum. bikini­ li bacılara bakmak için nasıl kıvranıyor). B isiklet kiraladık. o A “A slında otel pansiyon falan baksak.

görecek biri. Çıktık sonra k iliseye. D enge sorunum var benim . PuCCa orama dokunma. sevm iyorum diyorum. tamam bi dur bi sakinleş. Karı gibi nazlanıyor. Hayatımda ilk kez. duramıyorum. "Benim olacaksın öpüşm edi bile. değil sevişm ek al ın ri görür bak yapmaaaü!" Bü yü k D ün kııçuk a p ta lı n h ti^ u k d ü n y a n ya 345 sı . b i­ Ben de hapisten yeni çıkm ış hanzolar gibi nasıl saldırıyo­ rum. katılacağı güzellik yarışm asında iyi şanslar d iy o ­ rum. hatta o kadar uzun süre b i­ siklette kaldım. dur. b öyle devasa bir kilise bekliyordum. Sonra hadi duralım hadi duralım d i­ yerek bir yere götürdüm. Yukarıya çıkıyoruz. A m a bebe istikrarlı çıktı. Hayır yani o kadar yürüdükten sonra.zamandan beri içim de kalm ıştı. bakayım dedim kim ne yazm ış: "Dünyada açlık ve fakirlik bitsin lütffeeeennn n ’olurr bitsin" yazan arkadaşım ı­ zı kutluyor. burnumdan soludum. Ben de yazacaktım . tamam. Şeyim e bakmayı keser m isin? PuCCa yaklaşm a. ki bence öyle. ben se v m iy o ­ rum böyle. ama duran motorun üstünden düşmüştüm. orada zaten bir mefta oldum. Am a o İkilide çok ra­ hat durdum. Utanm asam yırtacağım üstünü başını. ben pis pis sağa sola b a ­ karak nerede kıstırsam nerede m ıncırsam şu çocuğu diye m e ­ kân taraması yapıyorum . A m a 1+1 ev boyunda m innacık şeyle K üç ük karşılaşınca. çünkü ben bisiklet sürem iyo­ rum. İçeride bir de dilek kutu­ su vardı. "N’olurr Erik benle ormanda falan A pt ulaannnü" diyerek. Sanki o göt oğlu göt iki tekerlek­ li metal beni fırlatıyor. "Ayy yok saçm alam a insanlar var. M ın­ cıklam a. A yy beni deli etti orada. Hatta buna rağmen motor ehliyeti almaya çalışm ıştım .

yiyişsin" diye. Şey gibi m iyim yoksa J’urrj yü A m a orgazm taklidi yapm a dalında ödülleri topladım yani. mutfakta aç bir sevgilim var.. Ö yle evlere baka baka indik aşağıya. V alla şu ana kadar bildiğim . kendisinden zannedip. . Sanırım bir tedavi şart. Sonra da ben unuttum gittim yiyişm eyi. ayy bu iki kelim e nasıl yakıştı birbirine ayy ayyy a y y . D aha bir defa bile orgazm olamadım. kendi kusurunu kapatmak için onun üzerine oynayanlar. ben alev alana kadar ç a lı­ şacak. Bir de hem orgazm olam ıyorum hem de her köşe bucakta ç o ­ lan. İktidarsızların sürekli seksten bahsetm esi gibi falan. verm edi bana. ama ulan k ilised eyim tövbe billah çarpılırım Ardından bir iki daha m ıncırm aya çalıştım ama anacım yok. sokakta b eyefendi. Bir de neden böyle bu aralar kafam yatm aya gidiyorsa.. Yatakta boğa. K üç ük A pt al ın Bü cuğun orasını burasını sıkıştırıyorum . Bazen Erik’le konuşayım bunu diyorum . duyduğum bütün her ş e ­ yi yaptım ama o sonuca ulaşam adım . ama sonra bunu çok taka­ cak kafaya. bebe Nuh dedi peygam ber dem edi. k Bir bok oluyor sanki. O bu değil de ben bu çocuğu gerçekten se v iy o ­ rum. onu da artık evlenin ce eşim le beraber gidip yaparız. “Eşim le beraber”. D ün ya sı diye normal insani dileklerde bulundum.

” dedim . m idye falan alm ış. Boğazım daki pirinç­ ler büyüdü büyüdü büyüdü. G eldi." dedi. gayet normal bir şeym iş gibi. m illetin özelinden sana pıyoruz. "Ne biçim insanlar yahuuııu. Her çift gibi izlediğim iz halde.A m a b u kez eşeğe suyu k o r tu m la v e rm e d in m i T a n r ı m haa? Erik yarın Ankara’ya annesinin yanm a gidecek diye ken ­ di evim e geçim i. "Ben iki yıllığına İngiltere'ye gidiyorum. K üç ük Sonra böyle m idyeyi ağzına atarken. Am a kanalı değiştirm eyi aklım ıza getirmiyoruz. O oradayken bari evd e kalayım . kiramın aradı “B ize g elsen c. hırtını bunun da tadı tuzlu dermiş gibi.” dedi. Ev arkadaşım da yokken “Sen T V ’de bir m agazin programı açık. evlilik? Babamla tam - A ne. Kafamın içinden bir ton soru geçm eye başladı! İki y ıl İngiltere. Bugün görüşm eyecektik ama akşam Bü yü k k iiçü k a p ta lın bftyıik riûny. ın hakkını vereyim diye. yuh buna da haber m i diyorlar şimdi!" gibi yorumlar y a ­ pt al g el. hoş beş muhabbet. evlilik? N e işi var orada? Peki. A caba beni götürecek mi? Peki.u' 317 D ün ya sı .

yani annen. Am a şim di b u . korktu yani. Sırf bana y ü ­ pt al Kaçar gibi yanı. burada öyle salak bizim kiler de böyle istiyor. D öndüğünde konuşur diye. bir tek k e ­ lim e bir şey diyem iyorum . kanser yapan siyah poşetin içine koydu.. o ülkede neden iki yıl kalm ası g e ­ . m idye maklarını lim onla sildi. V e ben dum bekledim . bu kadar olur. ayağa kalkıp banyoya gitti. evlilik? Ama ağzımdan gık iş buluruz" dem esini bekliyorum . o yüzük korkuttu onu ve o.şacaktı? N eden gidecek ki? Peki. T V ’da sarhoş bir mankenin bar çıkışı görüntülerini D tek kelim e soramadım. sırtım arkaya doğru “M aster’a devam etm eye karar verdim. Konuşacak tek kelim em yok.. Geldi koltuğa oturdu. G özlerim doldu. hem Pu cca yü izlerken konuşm aya devam etti. Sizinkiler.” kaçmak için başka ülkeye gitm eyi tercih etti.. annesinin bir sözüyle çıkıp K üç ük gidiyor. Yuh artık.. cüm lesinin sonunda da "Orada sana da sı çıkm ıyor. ne b ile ­ yim hayat memat m eselesi olsa anlarım. bari bi işe yarayayım d e d im . öyle dur­ ün kabuklarını.. V e bu salak. k yasladı.. “BİZİM KİLER DE b öyle istiyor!” dedi üstelik. ö y le pişkin bir şekilde koltukta oturuyor ki. Hani iş için olsa anlarım. ne d iyeyeyim . devam etm esini. ilişkinin başında o l­ sak anlarım. O kadar ra­ hat.” “H ım m ne zaman gideceksin?” “En kısa sü r ed e . ın Bü salak yaşayıp duruyorum. Sadece onu 48 A eşek kadar herife “Kalk git master yap!” diyor. Yani zük taktı diye yani. Hiçbir şey dem edi. par­ ya rektiğini anlatmasını.

Canım yaka yaka.. O da söylem edi.” dedi. m utluluğum la. “iki günlük gid eceğ im ” desin. dayanamadım.. İçeri g eçtik . kanlarını halıya akıtarak şah damarının patlamasını izlem ek istiyorum. Yatarken sarıldı bana. “Haftaya gider m iyiz babamın yanına?” dedim. televizyon iz le ­ m eye devam ettik. “Yakında belli olur. yüzükle o kadar m eşguldum ki Bü yü k D ün k u ç u k ap i a Jı n b u y u k riünyaii ya 3+9 sı . "Peki. peki şim di ne yapıyorsun pezevenk? Bir de hiç dem iyor “Sen A pt li olduğum u anlasın diye arkamı döndüm. m a ster yapm am lazım dı zaten. “Şaka W desin. D işlerim i sıktım. Yarın evlendiğim izde seni burada bırakıp gideceğim e. bizim için söyleyecekleri. K üç ük “Peki ne zaman gidersin?” dedim. şunu kafamdan tamamen silm ek için g i­ d iy o ru m .. belki de Erik'in benden soğum uş olduğunu fark edem edim . ne b ile­ yim “Ü zülm üş mü benim aşkım ” desin. yavaş yavaş. Şu İngiltere işi hallolmadan hareket etm eyelim . lim onu k estiğim iz bıçakla. Sesini çıkartmadı. “Onu biraz ertelesek iyi olacak sanırım. en azından tepki­ Sonra dayanamadım .” E vlendiğim izde beni bırakıp gidem eyecekm iş. biz?" s o ­ rusunu sorm aya o kadar korkuyorum ki! A lacağım cevabın beni tatmin etm eyeceğine em inim çünkü. Peki d ed im . bir şey desin. H em en insanlar geliyor aklıma.öldürmek istiyorum . “Yatalım artık sabah gitcem ... usul usul. ama bu kadar rahat bir şekilde oturmasın o koltukta. O o ff onlarla nasıl başa çıkarım! Bazen var ya sırf bu yüzden ayrılmak zulüm geliyor bana! Soracağım soruların cevapları beni korkuttuğu için hiçbir şey söylem edim . al ın K endim le..” dedi.

Bütün gücüm ü şey. zaten iki sene bir sı kuvvetim i toplayarak döndüm ve sordum: “Peki ben ne o l- . B enim e v e taşınırsın. artık çok m utluyum diyorum. Döndü uyudu. O planını yapm ış. tam bir şey oldu.. B en günler­ ün buradan çıkarsın. hoşça kal d e ­ m ekten başka ne yapabilirim ki? A pt al ın Bü nim var ayağına gitm ez.” dir düğün yapsam mı telaşına düşerken. Y a neden her şeyim boka sar­ mak zorunda. k yapıyormuş. zaten işsiz gibi bir şey sin ” falan diye. Ben nasıl alıştım buna anlatamam. yalnız kalm a. göz açıp kapanıncaya kadar geçer. B e l­ ki de o beni gerçekten sevmiyordur. V ize alm am ası için bir şeyler y a p ­ yü kadar gitm em esi için yapabileceklerim i düşündüm durdum. onda da bir bokluk çıkıyor.” d e d im . O istiyorsa gitm eyi. N e bileyim . ya cam şim di?” “Burada işine devam edersin. hem ben kurtulurum hem o y e ğ e ­ sam dedim. canlı bomba falan mı desem ? V ize işlem leri yapan yeri mi arayıp ağlasam ? N e yapsam da g it­ m ese? Ama hiçbir şey bulamadım. herif gitm e planlan A nnesini öldürsem dedim . “İ y i. Allah K üç ük böyle uygun görmüştür. Belki de kaderimde yoktur... B en de sabaha D Benim adıma her şeye de karar verm iş yani. boşuna kira verme. kaçış için bunu k ullanıyordur. Kardeşini çağır hatta. Belki de karşıma daha iyi birisi çıkacaktır..de gel.

bir kendine gel! söz verdiyse. sana da al ın ti geldi Ankara’dan. yumurtalıkları A llah'a em anet yaşan biriyim. Y a ­ ni ham ile kalacağım ! K üç ük Zaten şişm anlatıp kıllandııdığı için doğum kontrol hapı kullanm ayan. K avga etm eyelim . Erik g it ­ gizli gizli gözyaşlarum içim e akıtıp duruyordum.B i r " S o n ” yazılması gerekliydi. darlamayayım diye Bü yü k D ün ya sı . Aldım çekm ecedeki bütün prezervatifleri. Hoop aklım a film lerdeki en klişe sahneyi yapmak geldi. bu yüzüğü de parmağına taktıysa. benim neyim eksik lan onlardan dedim. İki üç gün. Am a bak­ tım olm ayacak. sonuna kadar uğraşmak senin en büyük hakkın. iğneyle deldim çat A pt Sen de PuCCa isen. “Bana kaderimin bir oyunu mu buuu???” ta­ dında d u ygusal bir m oda bağlam ıştım . Prezervatiflerle canciğer kuzu sarması şeklinde hayatıma d e ­ vam ediyorum . Film lerde hani esas kız ham ile kalınca her şey tıkınııa giriyor ya. lamı dedim ne yapıyorsun.

Hepsi süzgeç gibi olmuştur. 52 A Bir kere çocuklar her şeye ayak bağı oluyor.... "Beni neden doğurdunuz haa nedennn?" diye sana carlıyor. İşte orada al ağzına çarp o er ­ gen m üsvettesinin. K üç ük yunca böyle evden metin yazarak çalışm ayacağım ki. Ben yine orgazm olam adım tabii ama inan o yanımda ya k a h v a l­ türlü şekle şem aile girdim yem in ederim. Onun sorum luluğunu düşündüm. kendini çocuğuna adasan. K ı­ olur. Bir de kızım olacak diyorum. H ayatım b o ­ pt al ın Bü daldım . hayallerim e kaldığım yerden devam ettim. Çocukluğum dan beri istediğim D ve mutluydum. Sonra hopp Erik ve her şeyi yaptık. Onu işe yollayıp. Peki. Her . Evin her köşesinde sı fantezilerinden kurulmuş bir gecelik yorucu maraton. orgazm olm uş kadar huzurlu G ece boyunca minik bebelerim izi düşündüm durdum.. Taodan başladık. Sonra bir telaşa düşüyorsun sıksam mı. bir de zaten çok korkuyorum iyi bir anne olam azsam diye. m isyonere kadar devam e t­ yorgunluktan sızıp kaldığında. Sonra hayallerim garipleşm eye başladı.çat çat ç a t. babasına Pucca ün tik. İşi bıraksam nıı bırakmasanı mı derdi başlıyor. Bıraksan işi. ben iyi bir anne olsam bile ya çocuğum garip olu rsa. Şim di değiştirirsem çocukluğum a ayıp k zım ızın adı “Cansın” olacak. Ç ocuğun odasının rengine kadar hayal kurup uykuya tı hazırladım. Yanı çocuk dediğin sadece sevilip okşanmak için gelm iyor ya dünyaya. Ya yanlış y a p ı­ yorsam diye bir korku sardı sonra içim i. on dört y a ­ şına gelip sivilceleri çıkınca. Sabah kalkıp çocuğu m u n yü tek isim bu çünkü.

sen evde bambaşka bir köşede pişm an­ lıklarınla kalırsın. hayatın yükü om uzlarım da ooff. O salak kızına vakit ayıracaksın diye. İşi bırakmasan daha kötü. Sıktıkça. televizyonunu açar. N e yapsan yaranamıyorsun o yarım almak için. kızın umurunda değil. "Kı­ zım bugün uslu durdu mu?" der. İlgi görm eyince. Sen aptallaşırsın. ben de se v işm e liyim . e v ­ de huzur ver. Sen apışıp kalırsın o ağladıkça. "Zaten bütün gün beynim sikildi. k dem ediğini bırakmaz. kendi kendini suçlarsın. kızı s ı­ oysa kız hâlâ bunalımda. ne saçını boyatırsın. orada K üç ük sızar. K ızının bü­ tün sevgilileriyle tanışan anlayışlı anne olsan. akşam gelir yem eğini yer. H eri­ fin tabii sikinde değildir. Zaten erkek arkadaş m evzusu iğrenç bir şey. Sıksan. Haa benim gibi çocuğun olur.rahat mı bıraksam diye. Adam ın canı çıkıyor kızın altına D iesel pantolonu ." diyerek seni susturur. O eski halinden eser kalmamıştır. H am it’e versem m i? Büşra sevişm iş. O. işte düşün anık gerisini. sevişm ek çok marjinal. "İnsanlar neden var? Ben niye böyleyim ? R egl ne kadar garip. O hâlâ. senin farkında b ile değil. "Kimsee beni anlam ıyooo. kocan ayrı bir telden." diye düşünüyor. yü sevişecek. Kızın ayrı bir telden. V e y se l’i se v i­ yorum. ne kendine bakarsın." diye a ğ ­ lar durur odasında. o ilgiyi abuk subuk A pt al ın Bü karsın. kız gidip B üşra’lann evinde D ün 353 k ü ç ü k aptalın b üyük dünyası ya sı akıllıya. konu komşu A nnem in bana yaptıklarını yapm am alıyım dedikçe. A zıcık konuşsan. ulan nerde hata yaptım diye kendini suçlarsın. B ö y le bir ne yapcam lan ben diye telaşa kapılırsın.

evlenip seni bırakır gider. daha ertesi gün tıkky olur. Yani her şeyin sonu yalnızlık. em inim bu kişiler de anlıyordur. “E ğlence benim g ö ­ bek adım o o o y ee beybi” tarzında. bizim s ı­ D ün ya sı nerde pislik nerde bela insan var onlarla arkadaşlık eder. hep bir Bü yorum da o kız benim kızım olsaydı ayy n ’apacağım ı b ile ­ Pu cca yü nıfta kızın biri oral nasıl yapılır diye anlatıyordu arka sırada k intihar etm iş. Otuz sene geçse de ilgi üstümde olm alı kafası gitm iyor bu insan­ K üç ük lardan. En acısı da ama. M esela şu yaşım dayım . sen besle büyüt bilm em ne yap. . Şim di düşünü­ m ezdim sanırım. kim lik bunalımları. Çünkü hem en kendilerini belli ediyorlar. Okulda sürekli başı belaya girer. Başı hep beladadır. G izli bir örgüt gibi zaten bu insanlar. kim okuldan atılm ış şak bulurum. kim in babası ölm üş. Başka bir gün bir bakarsın. Bir gün metalci olur. kim çocukken travma kalı bilm iyorum ama anlıyorum işte. Haa bir 35+ A pt yaşam ış. H islerle mi alâ­ al ın men tanıyorum.yerlerde aramaya başlar. sonra kız bulur kendine salak bir herif. Sen yaşayam adıklarınla kalıyorsun. kim in anası yok. Okulun en piçiyle çıkm ayı marifet sanır. Otuz kişinin arasından. Odada gizli gizli sigara içm eler. Ulan on üç yaşındaydık hatırlıyorum. K uzeniyle mi ne bir boklar yem işler. esrar çekm eler. ertesi gün türkücü. ama ailesi sorunlu insanları h e­ şekilde birbirlerini bulup anlaşırlar. Senden çıkan parça bile seni terk ediyor bir yerde. dünya sikim e minare k ı­ vamında dolanır. öyle durup dururken evdeki novaljinlerle bizlere.

. Sonra bu ağlamalarım.” diye hakaretlere vardı.. ben surat asıyorum.süre sonra o da m ühim olm uyor. "Son a y la r . Şuurumu ö y le ­ K üç ük sine kaybettim ki ne yapacağım ı bilem iyordum . Bü kaderime razı gelip. Sonra senin yaşadığını o kızın da yaşıyor. Bir de bu çocuk iste ­ nen bir çocuk olm ayacak. sen lanetsin..” diye a ğ ­ ladım. tırstın işte. ölürüm.. ana kuzusu.. hayat hep aynı kısır döngü içerisinde devam ediyor. “M adem gidecektin yüzüğü neden taktın?" diye ağlayıp durdum. konuşm uyoruz. yapacak bir şey yok dedim.” desin doktor. o aa pişm an oiur. Sonra İlk günler sessizlik le geçti. A slında . İnşallah bir tır altında kahrım. ben de aynen al ın ya dönüştü. Ö nceleri “G itm e. Sonra bu sessizlikler k avga­ elli kez taktım.. Yaralı ayı saldırırmış ya.. Eve geliyor. A pt ken ne varsa yaptım. o yüzüğü elli kez çıkardım. Sürekli olarak.. hayat her şeye alıştırıyor s e ­ ne acı. şu an içim de belki de b ü yüyordur.. A lahım o prezervatifleri delm eseydim keşke. Sonrası kâbus g ib i. Erik sürekli “Senin yüzünden g i ­ dem edim ” diyerek beni suçlayacak.. Y a da son dakika kanser olayım . yü dim ve koşarak eczan eye gidip bünyem in içine sıçan haplar­ k D ün ku^uk ¿p lilin büyük d u n y u ı ya 355 sı ni çünkü. Ertesi gün hapı alm alıyım hem en d e ­ dan aldım. İyice kafayı yedim .. Evdeki bütün delikli prezervatifleri attım.. Zaten ilk başta bir aldır aldırmama olayına gireceğiz. “Sen eziksin. “K eşke g itm eşeydim ” der. Sonra devlet hastanesi röntgenleri karıktırmış olsu. O ff o ff . evet evet bey nimde tümör çıksın. uyuyoru z. A llahım ben ne yapıyorum dedim. Bu ila g it­ m esin. Yanı yapılm am ası gere­ öyle çırpındım durdum günlerce.

K üç ük Şu anda her şeyden çok isterdim onu yanımda. E vet evet bence onu öldüreyim . ohh keka. iki saat tartıştılar. S ev se diyorum . O da “P u C Ca kalacak evd e. Ki ben artık da­ yanamadım söyledim . Bir erkek bütün hayatım ın akışını değiştire - A pt yokuşa sürm e. bu kadar işi Yani istem iyor beni. Amaaan hiç kim seyi öldürem em . “B en de g eley im .. Yalan söylüyorum . “Sizin iş yaş kızım ” deyip duruyor. Kim i sevsem el oldu diyerek. dünyaya bir iyilik yapm ış olurum.” dedi. dan sürüklem iş olacağım seni.” diye. Oraya gelirsen. arkam­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . isterdim. al ın sen burada güzel yerlere geleceksin..” der bana. G idecek. g it­ tiği gibi de diğerlerinde olduğu gibi her şey b ite c ek . “O ooo en işteye hayırlı işlerrrr”. O ff dom uz gibi de sağlam ım ! Bacaklarım ı kırsam. N iye istesin ki? Ben olsam ben de istem em . ama bari ölüm cül bir hastalığım çıksa y a . “Saçm alam a.. K i­ m e söylesem zaten. G eçen gün aradı. B enim için bir şey yapmanı istem iyorum ... Şim di her şeye sil baştan başlamak gerek. A yy saçm alam ayı k eseyim en iyisi. Zaten ayda bir g elecem yanına.” dedi. o anasını öldürmek. öldürsem bir boka yaramaz zaten. “Sen de g e l. sonra bacaksız kaldım d i­ ye belki yanım da kalır. ben ayak bağı olacağım yanında. N e bok yiyeceğim şimdi.. evin anahtarını istedi Erik’ten. kırmançi şeyler söylem ek istem iy o ­ rum ama çok arabesk içim y a . Tabii orada rahat olacak ya beyefen ­ di.bana bir şey olm asın. Hayır sevgisinden em in de d e ğ i­ lim. sevgilim İngiltere’de olacak. İki kuruş param var. B ence en güzeli.

sert bir uyan alıyorum. A ynlm ayız belki diye içim içim i yese de.. Onu çok ö z le y e c e ğ im . O ki - şi olm adığı zaman benim bir anlamım olm uyor. Hayret hiç dikkat e t­ m em iştim . biliyorum iki sene ne bende b ekleyecek göt var ne onda. “D ahi” anlamındaki "de" gibiyim yem in ederim . V e böyle kim e yaklaşsam bir türlü olm uyor. olsa da olur olm asa d a . Saçlan. yokluğum un onlara bir fayd ası­ nın olm ayışı. yakın olm aya çalışsam . om u z­ ları. yani ille de o olm alı. sırtı bana dönük. k o k u su ... N e zaman birini bulsam ... sırtını hiç izlem em iştim çü n k ü .. En acısı da sanırım. Bir doğum le ­ kesi var Afrika kıtasına benziyor sanki. o Şu anda yanım da yatıyor. K üç ük A pt al ın Bü yü da beni. k D ün ya sı . Sadece son sö z avutması bizimki.biliyor... C iğerim den iyi tanıyorum onu. V arlığım . bir kelim enin bile anlamını değiştirem eyecek kadar salağım.

.. Fırat Karadeniz / Sabah Gazetesi 1 4 3 fl 1 pt al Kitapta. veremeyeceği nasihatler var.....Pucca'nm hayatına giren birçok erkekte kendinizinkilerden de bir şeyler buluyorsunuz.. Barış Akpolat / H ürriyet Keyif Blog dünyasının "celebrity"si Pucca." diyor..bu yaz Dizüstü Edebiyat yazı olacak gibi. hepimizin içinde olanı ‘‘Bunu ben yazmalıydım" ya da "Hah. ‘Kı z ı m PuCCa. p a p a r a z z i l e r p e ş i n d e koş m a d ığ ı h a ld e h e r şeyi anlattı.Bu kitap tavsiyeler tavsiyesi.. Elif Ekinci / Radikal Kitap ın Bü yü PuCCa. eli kalem tutan biri olarak inceden kıskanmıyor da değil bu kıvrak kalemi:) Rahşan Gûlşan / H abertürk k D ün ya sı b l j y ü j y i üny ası . . iyi b * k y e d i n ! " IPU C C A G Ü N L Ü K I K üç ük . yazdıkları için "Her kızın 'Ay hayııır' dediği ama hepsinin yaptığı şeyleri anlatıyorum. Onur Baştürk / H ürriyet Kelebek di z üs t ü e d e b i y a t .. a f e r i n . küfürler arasında kaynayıp gidiyor ama yakalayanı da inanılmaz eğlendiriyor. evet ya ben bunu nasıl düşünemedim" dedirten bir hatun kişi. sizin intikamlarınızı da alıyor sanki. .. . birçok yerde Pucca'yı alnından öpmek istiyorsunuz. (İnsan...." PuCCa ç o k a yı p! PuCCa ç o k k o m i k ! PuCCa âş ı k ! PuCCa b e t e r bi şi ! Ve s o n u n d a .i^ ]^ aptalın üçü “A y n a y a s o n k e z b a k t ı m . PuCCa. belki ilişki koçlarının bile çıkaramayacağı tespitler. Elif Berköz Onyay / Milliyet Pazar . . ç o k h a r i k a s ı n l an s e n !’ dedim.onun aşk hayatı Sex & The City'de bile az görülür cinsten...kitabı okurken..... Hatta kitabın bazı yerlerinde artık gülmekten ne okuduğunuzu bilmez halde devam ediyorsunuz sayfalan çevirmeye. Bizim neslimizin çok sevdiği "Başkası olma Allah belanı versin. bir kere de kendin ol" akımının en iyi temsilcilerinden biri.. Sizin için. Al l a h k a h r e t s i n s e n i .O gerçek bir devrimci. . Filozoflara taş çıkartan aforizmalar. diyor.0 I ISBN 9 7 8 6 n fi 4 A Ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak için kurduğu blog'la fenomene dönüşen PuCCa'nm artık kitabı da var.. "PuCCa..ben olsam olsam Törkiş Bridget Jones olabilirim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful