ı ^

a p

t a J ı n

K

üç ük

A

pt

al

ın

Bu kız ,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz!


a b c ç d e fg ğhıjjklm n

k
K »J
kitaplar

D

ün

PUCCA GÜNLÜK

ya

b U y U İ^ d ü n y a sı

büyük dünyası
Pucca Günlük

K

üç ük

A

pt

al

ın

Pucca

küçük aptalın

k

D

ün

ya

S a n a a ş k o ls u n sevgilim , b a n a aşk ın e n o r o s p u h a l i n i y a şa ttın

A Ş T İ’de, A n k a ra -İzm ir o to b ü sü n ü n cam ın d an , h ayatım ın dö rt sen esin i v erd ik ten son ra k a rşılığ ın d a beni piç gibi o rtada b ırak an ç o cu ğ a el sallıy o ru m . H ani böyle h er in san ın takıntı halin e g etird iğ i, ille o olsun, B ıa d Pitt gelse k o lu na sü m ü ğ ü ­

H ep yak ışık lı, ilik gibi, zengin, esp rili erk ek lere baktığım halde, kalk ıp d an g o z gibi, iki ço cu k yem iş de sıçam am ış ve o y ü zd en de k o cam an göbekli k alm ış, k afasın d aki saçların ü ç ­ te biri d ö k ü ld ü ğ ü h ald e k alan ın ı jö le y e bulam ış, h a y ata dair tek g ö rü şü n ü F en erb ah çe çerçev esin d e olu ştu rm uş, üstüne

K

üç ük

üstlük şehla ve de tek kaşlı, bu k ab a saba ayı oğlu ay ıya âşık

oldum .

Şey gibi iş le ... b ö y le D K N Y ’nin v itrin lerin e b ak ıp bakıp

iç g eçird ik ten sonra, kalk ıp aynısı p azard a var d iy erek 5

T L ’ye aldığın p enyeler. K im isi iyi ç ık ıy o r da, bu sefer y a n ıl­ m ıştım .

A

pt

al

m ü sü rm em d e d iğ i aşkı v ard ır ya, h a işte b enim ki de buydu.

ın

k

D

ün

ya

C am d an o n a el sallıy o ru m , b urnum u cam a yaslayıp geri

ca dört bin k ez ay rılm ıştık ve h er ay rılığ ım ızd a aynı şeyden

şikâyet etm iştim : “İlişk im iz güzel o lm ad ı, bari ayrılığım ız güzel o lsu n .” T abii b u n u n b ir bah an e o ld u ğ u n u söylem em e

g erek y o k sanırım . A y rılıy o rd u k , sonra bakıyordum ki a ra ­ m ak için bah an em k alm am ış, hoop bu lafı m esaj atıyordum . S o n u n d a otu rd u k , m an tık lı m antıklı d ü şü n d ük . O lm ayacak bu iş, bari bu k ez g erçek ten g üzel b itsin dedik. Ben İzm ir’e d ö n m ey e k ara r verd im , o ise h ay atın a d ev am etm ey e... G ü ­ zel ayrılık adını v erd iğ im iz bu salak saçm a şeye öyle bir k a p ­ tırm ıştım ki k en d im i, “ İn in ce ara b e n i” d iy e işaret yapana k a ­

B ir ağ lam ay a b aşlıy o ru m ki, A llah ım sanki çocuğum u k e ­ siyorlar. B ü tü n o tobüs b a n a b a k ıy o r fak at um urum da değil. O to b üsü n k alk m asın a beş on d ak ik a v ar yok, koşarak a şa ğ ı­ ya in ip y an ın a gid iy o ru m . “ G itm em e izin v e rm e ,” diye ç o c u ­ ğ un b o y n u n a y ap ışıy oru m . O ağlıy o r, b e n a ğ lıy o ru m ... E lle ­

ha hiç görem ey eceğ im . S anki iç o rg an larım ı kesiyorlar, öyle b ir acı çek iy o ru m ki. Ö l d ese ö lecek k a d a r seviyorum onu. K en d im i h ep onun k arısı o larak hay al etm iştim ... B ir gün

K

üç ük

d ü zelecek ve beni g erçek ten sevecekti. A m a olm adı, o hiç

dü zelm ed i ve beni u m d u ğ u m gibi sev em ed i hiç. Şim di k a r­ şım d a ağlıyor. B ana, “G itm e, yenid en b aşlay alım ,” dese, kend im i b iliy o ru m , gitm em . A ğ zın ın içine bakıyorum o lafı

etsin diye. O ise karı gibi ağlıyor. K im sen in sesini duym uyor, kim sen in y ü zünü g ö rm ü y o ru m . Sanki e tra fta b ir tek o var. B ir

3

A

pt

rim le y ü zü n ü k av ray ıp , g ö zlerin e b ak ıy o ru m . O yüzü bir d a ­

al

ın

d ar ken d im d ey d im . İşte o n d an sonra benim film kopuyor!

P ucca

k

D

ün

ya

zek âlı kız k o m ik lik leri falan y a p ıy o ru m ... D ört sene b o y u n ­

son d a k ik a k a ra n v erm ek zo ru n d ay ız. H ani film lerd e o lu r ya;

m esu t b ir h a y a ta ad ım atarlar. Ö n cek i elli m ily o n kez d en e-

m işliğ im izd en b iliy o n ım ki, b u son k ararlar film lerd ek i gibi o lm u yo r, a m a y in e de istiy o ru m ki d esin bana: “ G itm e P u C C a”.

Ü n iv ersiten in d ah a birin ci sen esin d e, sın ıfa g ird iğ im anda

içten b ir g ü lü m sey işi vardı. S o n ra nasıl oldu, nasıl b itti a n la ­

buldu k k en d im izi. İlk üç d ört ay h e r şey g ay et sıradandı. S o n ­

k artam ad ım o hayvanı.

D ayak m ı d ersin , k ıskançlık m ı, k ü fü r m ü, çap k ın lık m ı, ilgisizlik le fa z la ilg i arasın d a d en g eleri bozm ası m ı, yani bir ilişkide o lm am ası g ereken ne varsa, b izim ilişk im izd e vardı. V e ben, b ild iğ in dü z, h ay v an sal b ir aşk la b a ğ lıy d ım bu ç o c u ­

kapın ın ö n ü n d e gel d em esin i b ek ler. B ö y le ezik b ir kız o l­ m uştum . K a fa m a ald ığ ım d a rb e le rd en d olayı dayağa da a lış­ m ıştım ... H atta üç gün v u rm a sa ban a, b aşk ası m ı var lan diye

K

üç ük

d ü şü n ecek k a d a r b ey n im i k u lla n a m a z hale gelm iştim . S o nra b izim o k u l bitince, h e r ü n iv ersiteli çiftin başına g e ­

len “ ayrı şeh irler” d u ru m u b aşladı. T ab ii bu sırada ilişkim piç oldu, h e r g ün k a v g a d övüş k ıy am et A llaaaahhh. Ay kalbim

d aralıy o r h atırla d ık ç a bak. B ir ak şam ço cu k b an a dedi ki, “U zak m esafe ilişkisi y ü rü m ü y o r.” A slın d a ayrılm ak iste d i­

A

pt

ğ a ... G el desin , P u C C a b eb en in a y a k la n m yıkar; git desin,

al

ın

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ra bu ço cu ğ u n için e b ir ö k ü z k açtı, b ir d ah a tö v be A llah ç ı­

sev işm eler, ö p ü şm e le r d erk en , cid d i b ir ilişk inin içerisinde

k

m adan (san ırım k aşların ın o rtasın ı alınca), biz b u n u n la hop

D

fark etm iştim bu çocuğu. T ek k aşlıy d ı falan a m a b ö y le güzel,

ün

ya

son san iyed e ad am “G itm e !” d ey in ce, esas k ız la o ğ la n m utlu

ğini sö y lem ey e çalışıy o rd u am a ben o salak lık la bunu, “K alk

düm . S o n u n d a, işi h er z am an b u lab ilirim , a m a onu asla d iy e ­ rek , p ilim i p ırtım ı to p lay ıp A n k a ra ’ya y erleştim . O rad a b u ra ­ d a iş güç ay arlad ım , gen eld e o n ların ev in d e y aşay arak bir s e ­ ne k a p lu m b a ğ a gibi d o la n d ım durdum . A rd ın d an nişanlandık; b en im ailem d en k im sen in sik lem ed iğ i, h ac ıla rın k in e b e n z e ­ yen g ü m ü ş y ü zü k lerim izin tak ıld ığ ı b ir am b ia n sta g e rç e k le ş­ ti olay.

Y üzü ğ ü ne k a d a r taktın d iy e so rarsan , en fazla yedi gün. Z aten o y ü zü k d ört b eş d e fa d eğişti. B iri b a lk o n d an aşağıya atıldı, b iri k lo zette y ü zd ü , b irin i k afasın a attım , en so n u n c u ­

İlk A n k a ra ’ya g ittiğ im ve k en d im e h em e n iş b u ld u ğ u m d ön em d e b u n u n işi gücü yoktu. A ğır b ir d e p resy o n d ay d ı. B ir d ay ak y erd im ondan, v ar y a a a insan ev d ek i h alısın ı öyle d ö v ­ m ez. “T a m a m ,” d ed im , “d ep resy o n d a, o y ü z d e n böyle, nasıl o lsa d ü z ele c ek .” Y ok am a an acım , d ü zeleceğ i y erd e d ah a b e ­

ettiğ i b iri haline geldim . S o n ra bu işe girdi falan ve taşakları

b en h e rif için k alk tım , b ütün hay atım ı d e ğ iştird im , adam d a ­

K

üç ük

ha iş b u ld u ğ u n u n ikin ci h aftası bana postayı koydu. A n la ta ­ m am nasıl acı çektiğim i. N asıl b ir aşk sa u lan, hiç k im seyi b e ­ ğen m iy o ru m , kim sey i g ö zü m g ö rm ü y o r, ille de onu istiy o ­

rum . Sap lan tı h alin e getird im adam ı, b an a d ö n sü n diye evim i bile yak tım y aaa (sonra an latırım bunu, ço k u zun hikâye). A k şam ları, “ A llah ım n ’o lu r ben ö leyim , p e zev en k de a c ısın ­

dan ö lsü n !” d iye d u alar ederdim .

A

serer serm ez terk etti beni. K ald ım m ı o ra d a sap gibi. U lan

pt

ter oldu. B en onun için artık âşık o ld u ğ u k ız d eğ il de nefret

al

ın

sunu ise elin e verm iştim .

k

D

ün

ya

gel b u ra y a ” diye alg ılam ıştım . O g ece sab ah a k a d a r d ü şü n ­

B ana d ö n m esi için y a p tığ ım bu n u m aralard an b irine tav

rak: İlgisiz, u m arsız, sik in e b ile beni takm ayan. E sk id en s ı­

çark en bile b en i aray ıp h a b e r veren ad am g itti, y erine başka b ir n u m arası o ld u ğ u n u b ile b e n d e n sak lay an adam geldi.

S abrettim , o lacak dedim . Bu ço cu k b en im k ad erim , ben bu n u n la ev le n m e liy im d iye h er şey in e o lu r verdim . T a ki bir gün aynada göz k en arlarım d ak i k az ay ak ların ın b elirg in o l­ du ğu n u g ö rü n cey e kadar. K endi k en d im e, “A lla h ım benim b u rad a n e işim v ar?” d iye sordum . D u ru m u m a şö yle b ir b a k ­ tım: H ay atım sadece b ir ad am a e n d ek slen m iş; o n d a n başk a h içb ir şey d e g özüm yok; g eleceğ e d air tek plan ım , o n u n la e v ­

dedim ve g itm ey e k a ra r verd im . A n k a ra ’y a g elişim gibi bu kararım d a ani oldu ve v a zg eçm em ek için h em e n harekete geçtim . O n a sö y led im , d ü nden h azırm ış gibi k a b u l etti ve bir dah a b a şlam am ak ü zere b itirdik. Şim di ise k afam k arm an ço rm an . B eni sev m iy o rsa, neden

hata y aptık da bu h ald ey iz? M u av in “ A rtık k a lk ıy o ru z ,” d e ­ y ince, tek rar o to b ü se b in m ek ‘zo ru n d a k alıy o ru m . Y erim e otu ru p , h â lâ b e lk i “G itm e !” d er d iy e cam d an b a k a ra k b e k li­

K

üç ük

yorum . A m a dem iy o r. A n k a ra ’dan u zak laşırk en , çalıştığ ım telev izy o n kanalını,

evim i, o rad ak i k ed im i, o sap lan tılı aşkım ı, h ep sin i g eride b ı­ rakıy o ru m . O n u n la birlikte y aşad ığ ım h içb ir anın güzel o l­ m adığını fark ediy o ru m . H iç m utlu o lm am ışım , am a yine de içim de hâlâ, “ D ön d ese d ö n e rim ,” d iy en birinin sesi çınlıyor.

A

pt

ağ lıyor? M ad em seviy or, ned en g itm em i istiy o r? N erede ne

al

ın

lenm ek. S o n u n d a, “B en d ü m d ü z b ir geri zek âlıy m ışım y a,”

k

D

ün

ya

o lunca, b iz y en id en başladık. T ab ii b am b aşk a b ir ad am o la ­

o n d a d a san a ek m ek çıkm az. İki y aş k ü ç ü k b ir k ız k a rd e şim ile dö rt ın Bü P u cc» yü k D ün ya sı . K ız k a rd e şim b enim en y a ­ k ın ark ad aşım . B u rad a d u rm a n saçm a.” d i­ ye sö y len m ey e b aşladı. O k a d a r sene evd en u zak k ald ık tan sonra. k eşk e başk a ş a n ­ sım o lsay d ı d a A n k a ra ’d a k alsay d ım d iye düşünüyorum . D ö n erk en de tek av u n tu m oydu. d ö n d ü ğ ü m y e ­ K üç ük rin aynı o lm ad ığ ın ı fark etm em b ir g ü n ü m ü aldı sadece. am a çalışm an lazım . H içb ir şey k o n u şm ad an an laşab ild iğ im tek in ­ d estek v erir diye d ü şü n m ü ştü m . B abam la ya yaş k ü ç ü k b ir erkek k a rd e şim var. E r ­ tesi sabah. E n a z ın d an o var. Ş im di.A y rılık d ö n e m l e r i İz m ir’e ev im e d ö n d ü m d ö n m esin e am a. üç katrdeşiz. b an a pt al şıyoruz. A n n em le aram ız hiç iyi değil. b ab am b aşım ın dib in d e. B u ra d a b ir tane telev izy o n kan alı var. “E e ne zam an ç a lışa c a k ­ sın? Ş ım arık sın işte! N e istersen yaptık. b ey n i- lO A san. K alk g it İsta n b u l’a bence. b en im annem ile b ab am tee sen eler ev v el olaylı bir ş e ­ k ilde ay rılm ışlar. D a h a g eleli b ir gün o lm ad an .

Z aten ağ ır b ir travm a yaşıyorum . aslaaaa. O d ad an dışarı ç ık m a ­ m aya. S o n ra ço cu ğ u ç o k ö zlem ey e b aşlad ım .” dersiniz. le d iy em em . O n d ak ik a sonra. A n k a ra ’d a n d ö n erk en k ırk sek iz k ilo y ­ dum . sev b en i. “A ra rsa asla açm ıcam . R o b b ie W illiam s g else sik m işim taş- al ın Bü de farkındayım . göz tav anda. yü k D ün ya II k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı sı ulan k o sk o c a saplantılı b ir aşkı b itirm işim . G ö z sürekli telefondadır. el telefo n d a. şu an b ir Y ıldız T ilbe sen d ro m u y aşad ığ ım ın fark ın d ay ım . ‘Y o k ’ de b en im iç in . “ A rasa. h a tta y em ek y iy erek kendim i öld ü rm ey e çalıştım . “ A llah ım arasın b e n iii” diye dua A pt y iy işm e k istem ezsin iz. İlk g ü n lerim i b ab am ın b u sö zlerin i işitm ek le geçirdim . a şk ın ı­ sın tarzı şey ler b ey n in izd en g eçer. fo n ­ d a bay ık m ü z ik ler eşliğ in d e.m i yedi yedi y edi adam . T ab ii a d am a b ö y ­ . O n d a k ik a sonra. “A rad ığ ın d a sen açsa n a C an an y aaa. A rd ın d an .” dersiniz. H oop ü ç h a fta d a o ld u m elli üç. am a hani b ir an la b e n i herif! B ir rah at bırak! O d am d a lise lile r gibi S ezen A k su falan dinley ey im .” d ersiniz. A y rılık aşam alarım ö n ­ ceki ilişk ilerim d e n de detay lıca b ild iğ im için. ah bi arasa. On d a k ik a sonra. on d a k ik a son ra h em en geri a ç a r­ K üç ük sınız. gel ban a.” d ersin iz. H a b ire ara b en i. “ A rarsa ço k so ğ u k k o n u şa c a m . B u n u n so n u n d a ise. A y rıld ığ ın ız şah ıstan b a şk a k im seyle şa k la n n ı d ersin iz. h ab ire y em ek yem ey e. Ö nce telefo n u k ap atırsın ız. A y rıca bu durum u acayip u zattığ ım ın ve en k ısa z a m a n d a çık m am gerektiğinin A y rılık aşam aların a gelirsek: Y IL D IZ T İL B E S E N D R O M U : İlk o lay ım ız b u d u r.

İşin g arib i. K apıcı ço cu ğ u n u n bile b ey n i sikilir. “k eşk e” leri bu d ö n em d e yaşar. ni b u lacak m ış gibi. E n ö n em lisi de. H em en h an ım k ızım ız silk elen ip k en d in e gelir. D ü n y ay a o n beş d a k ik a sonra g ö k ta ­ şı dü şecek d esen. Ö rn e ğ in . k en d in i eve k a p a ­ yü P ucca k D ün ya sı B u arada. “k ıy m e t b ilene gelsin bu şark ı!” gibi. bize B atu h an d iy e birinin v a r­ lığını belli ed ecek iletiler yazar. E ğ er h âlâ silin m ed iy se. S a ­ dece sev g ilisin i an latab ileceğ i ark ad aşlarıy la ko n u şu r. işin en b aşın d a d öner. D ışarı çık m az. F a c e b o o k ’tan en az yirm i beş kez say fasın a tıklanır. d iğ e r­ yıp a ğ la rr ağ larr ağlarr. K a d ın la r en b ü y ü k pişm anlıkları. b irileriy le flört a şa m a sı­ na g eçer. “ Y a - K a B atu h an y aaaaa” falan gibi. Y ok d ö nm ediyse eğ er. “ y arısı senin. Selam v e ­ üç ük ren h e r erk eğ in o n a asıld ığ ın ı d üşünür. b aşk aların ın d a bu durum unu u m u rsam aların ı bekler. “ H acı naap tın eski sevgili - 12 A pt D E M E T A K A L IN SE N D R O M U : al ın Bü lerini d e b ir k alem d e siler. O icarı h ay atta dönm ez. tek b ir m esaj veya aram a b ile o lm ayınca b a ş ­ lar. sen ne d iy o su n ? ” d iy erek terslem ey e m ü sait b ir y apıları vardır. D ışarı çık m a y a başlar. b ir ö nceki h a re k e t­ lerin i takiben. E sk i sevg ilileriy le f in ­ g ird eşm e d u ru m ları olur.ederk en b u lu rsu n u z k en d in izi. “ Y aa b e n im d erd im b aşım d an aşkın. S an k i bir günde b ir i­ . Z aten b ir k ad ın p işm an o l­ m u şsa y ap tığ ın d an . K işisel ile tile r hep d a m a r­ dır: “C a n ım y an ıy o r!” . e r kişi sürek li tak ip edilir. D ü n y ad ak i tek sorun o n un ayrılığıdır. B u d önem . y arısı ih an etin in b e k ç i­ si” . İletileri d e ­ ğişir: “ M u tlu y u m !” . E n sev d iğ im sendrom dur. Ha b ire s a ta ş m a la r b a şla r. d ah a b ek lem en in âlem i yoktur.

“A m a a n y a b o şv er onu. h erk es b an a eş. ben yü B u lay lay lo m faslın da bile a ram ay an er k işi. “S adece su su y o ru m ”. A jita sy o n u n A lla h ’ı bu d ö n em d e gerçekleşir: “B enim k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü işe y aram az bu lu r. K en d in i çirkin. “elim d e sad ece tem iz y ü reğ im ve sev ap larım v ar” gibi m odlara geçer. A M illetin işi g ü cü yok m u ş gibi. D u ru m a en ç o k uyan şarkı ise. S ö zlerim san a a ğ ır m ı g eld i? K alb in i m i k ır­ ya sı . sıçılır. b iz ö n ü m ü z ­ d eki m açlara b a k alım . pt al ın başlar. “H a stir siv ilcem ç ık ­ m ış” gibi.” d iy e isyanlara tek so runu m h erk esi k en d im gibi san m am ” . herkes bana d e ğ e r” d ö n em in e g eçilir. S anki b ir ö n cek i dö n em d e. etrafta ağ lak ağlak dolanır. y o lu m a çık m a - d ım ? A ffe d e rsin ” olur. h an ım k ız ı­ k ORHAN G EN CEBA Y SEN D ROM U : D herifi kendi b ıra k m ıştır da ad am p e şin d e p erv an e oluyordur.” der.. “İnsan ları ta n ı­ y oru m yavaş y av a ş” . d ü n y a o m u z ­ larım ezm iş m o d u n d a.” d iy en k e n d isi d eğ ilm iş gibi. B ir an d a çöker. ün san iyi edersin . S anki k a lta k o k ad ar acı çek m em iş. H a y a tın d a­ ki diğer so ru n ları bu d ön em d e fark eder: “Z aten işim gücüm yok” . “h erkes k ö tü . “B en i de A llah y arattı u lan . m ızın b ü n y e sin in için e sıçar. “İn san lar neden bu k adar k ö tü .” diye d ü ­ K üç ük şündüğünü sanır.y i?” d iye so ru ld u ğ u n d a. h ad i on la d alg a g eçip iyi n iy e tin i suiistim al ed e lim .. “K im se beni sev m iy o r” . biraz ra h a tsa sevişilir. “ H ah ah a s a f b ir k ız bulduk. iy i". “ A n n em le h ep k av g a e d iy o ru z ” . k alb im a cıy o r” gibi cü m lelerle h ay a tın a yön verir. g e z i­ lir. “H a y a t o n su z güzel. “ Y ü zü n ü b ile g ö rm ek istem iy o ru m . B u d ö n em d e içilir. “K o y m u şu m m inareyi g ö tü n e .

” di­ değil. eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. bir Orhan Gencebay’a. Bazı şeyler için geç kalındığının farkına varırsın. “Karşı komşu da ne yakışıklı lan!” diye düşünür. “Artık kimseyi sevmeyeceğim. bu dönemde gülümsetir seni. bilirsin. onu anlatmaya çalışmış diye düşünürsün. elde edememe. “Ben eski sevgilimi daha çok seviyorum aslında. “Ulan bari bir selam pt al ın ye söylenir.” der. hoop sonunda haydi kızlar plaja. Anam bir anda dünya barışıyla k çe. sonra kadın bunu aldatmış ve başka memlekete ün ya sı Bu iyice kızın beyninin mal olduğu sendromdur. “Ya aslında ona karşı hissettiğim sevgi ■4 Bü Kadının ruh hali de böyle değişir. Akşa­ müstü. meğer kardeşini seviyormuş.SERDAR ORTAÇ SENDROMU: Demet Akalın’a gider. Ak­ ye noktalar durumu. Düne kadar ağ ladığın anılar. Öğlene doğru. sadece dalarsın öyle. unutamadığım o. Serdar Ortaç şarkılar» gibi ne anlatmaya çalıştığını anlamazsın. Sabah kalkar. Dönse bile. Öğlen.” di­ K üç ük ver de dost olalım” diye içinden geçirirsin. Ortasına doğru. atkı öreyim bari. viyorummmm böhüüü!” diye ağlar. aldatan meğer Serdar’mış ve sikinde bile değilmiş. “Çok se- P u cc* yü sevgilisi bile varmış dersin. Kafa bir . Şarkılarda ciğerini parçalayarak ağlamak gelmez içinden. lan gitmiş diye olayı çözdüğünü zannedersin. Mesela adamın şarkısının başı. Ortasında. sahip olamama duygusu. Mutlaka baş­ A İLHAN ŞEŞEN SENDROMU: Artık heriften umudu kesmişsindir. şam ise. üç D evlilermiş. “Âşığım sana ulan! Ölüyorum kah­ pe!” diye başlar. Şarkı devam ettik­ ilgili bir mesaj.

suratına bakmayacağım. ya sı ... “Şu köşeden çıksa şimdi. Nefes almaya başladığım fark edersin. Böyle­ K üç ük A pt al ın k ü çü k ip ta lin b ü y ü k dün y ası Bü yü k D ün likle bir aşkın daha sonuna gelmişsindir. Kafanda biriktirdiğin konuşmalar. kıyaslarsın sürekli ikisini. bu dönemde “soft”laşır.” dediğin anlar geçmişte kalmıştır. Canını acıtan şeyler artık koyma­ maya başlar.ka biri daha vardır bu dönemde.

b ö y le b en i de k en d in i de zorluyorsun. K esin birini b u ld u pezevenk. A yy b iliy o ru m k ek oyum . sabah k a lk m a z bir kız o l­ dum . B ö y le beni terslediği zam an. ayy hadi yeniden K üç ük b aşlayalım . O şark ıy ı d in leyip. B a ş ­ g ib i” şark ısın ı d in lettim ona. “ A a- pt ta ben de aram ad ım . ağ lam ak . G ece y atm az. b eni b ir d e fa b ile aram adı. T a ­ bii ö y le b ir şey olm adı. bu k ez ben d ü z e lc e m ” d iy eceğ in i düşündüm . G o o g le ’d a esk i sev g ilim in ism ini sürekli aram ak oldu. am a so n ra d a y an am ay ıp telefo n d a “ K um al ın Bü yü Pueca k D ün ya sı . k eşk e ölse de en azın d an cesed in e ağ lasam diy e d ü ­ şünüyorum . “P u C C a artık k en d i h a y a tın a b ak lü t­ fen. B ak k ala b ile g itm e d im lan! T ek y ap tığ ım h ay v an lar g i­ bi y em ek y em ek. B u b ir b u ç u k ay b o y unca evden d ış a n y a çıkm adım .T ü y y o lm a o p e r a s y o n u T am b ir b u çu k ay geçti. Bu götünün k a lk ık lığ ın a d a deli o lu ­ yorum . B u b ir b u çu k ay b o y u n ca. am a a ev et b iz tav şan lar gibi sev işird ik seninle. 16 A n ’ap im ? D in letirk en m an tık lı geldi. B un u bize y a p ­ m a!” dedi am cık suratlı.

birini sev diğim z a ­ m an T e rrie r cin si köpek gibi olu y o ru m . böyle b iraz y ü rü d ü m .. g ö zlerim renkli en azından. K im b ilir hangi o ro sp u la rla gezip tozuyor! B enim kızım . E lin m an davalı y ü ­ zünden ken d im i m u n d ar ed e c e m bu e v d e . Ö yle sağ ım d a so lu m d a d o lan an m al m al tip ler de var. d a h a doğrusu yü S abah ez a n ıy la yattığım için akşam ü stü u y an dım . V e ben bu herife d ö rt senem i v erd im de ned en b en i h ay atın ın geri kalanında istem edi. g ö tü m c a rtla m ış .” d ed im . y an larım fırtlam ış. A m a b u h erifin b an a k ö p e k çekm esi. K om ik b ir k ızım . b ir b u ç u k ay d a nasıl o h ale gelm iş! K a lk tım . T ab ii hiç so k ağ a çık m a d ığ ım d a n k en d im i sadece b il­ g isay a r m o n itö rü n ü n k a ra n lığ ın d a g ö rü y o rd u m . G ü n le rd ir ev d en ç ık m a m ı­ şım ya. Ş im di şö yle b ir a y n a ­ m u gördüm . b ild iğ in K aptan M ağ ara A dam ı g ib i b işi o ld u ğ u ­ al ın Bü M ah sun K ırm ız ıg ü l gibi o lm u şu m . kendim e kah v e y ap m a k için m utfağ a d o ğ ru ilerlerken. n asıl oldu. eğ len celiy im . B ir k e re sad ığ ım .. S açlarım kab arm ış. ne o ld u anlam adım am a b ir anda b ir kan kokusu g eld i b u rn u m a ve h op ben y e r­ A pt y a b ak ın ca. A çıkçası kend im e b a k m a k içim den g elm iy o rd u . O tü y ler. “Y o k . b en i d ah a d a mı niyenin altın d an çıkan b a c a k la rım a bir b ak tım ki. anam m m k ıllar. A yyy bokum K üç ük gibi bişi o lm uşum . S ibel C an gibi k a n y ım . B atta ­ k ce zb e d iy o r n e? D ne ek siğ im v a r lan? H ay atta isted iğ i h e r şeyi elde etm iş bir ün k u y ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 17 sı .” A şağı m ah alle d e­ ki k u afö re g itm ey e k a ra r verdim . b ıy ık lar alm ış başını gitm iş... a y n ay a gözüm çarptı. g ö zlerim in altı m osm or. “N ed en isted iğ i b en d eğ ilim ? ” Y ani. k aşlar d esen öyle.S an ırım b a n a k o y an soru. c ild im m ayın ta r­ lası gibi. “bu b ö y le o lm ay acak .

m ad em istediğim A pt y o rlar seru m u . S eru m verdiler. G ö zü m ü açın c a ilk ak lım d an g eçen b a c a k la rı­ atıyorlard ı. H em b a y ılm ış b ir k ızın b acak ların a kıllı diy e k im g ü ler? G ü lm ey in ağ d asızsa. “ G ü lm e y in ab ilerim a b la la rım . G ene b ö y le b ir d e fa b ayılm ıştım . em ek li san d ığ ın d an olan k işin in y atak çarşafı nasıl o lu r onu b ile b iliy o r cin sler. A llah k a h re tsin kıllı b a ­ caklarım ı görd ü ler. ço rab ım da d iz im e k a d ar ç e k ik ­ D tedim . B iz san a k âğ ıt v ereceğiz. c id d iy im bak. am a h iç h a lim yoktu. B an a v erd iler günü yedi ay sonraya. ün ya sı m ın du ru m u oldu. Ö y le in san lar b ili­ y orum ki. A d am a ilk so rd u ğ u m soru. H erh ald e k a ­ P ucca yü ti. E şo fm a n ım altım d a . K üç ük ded iler ki “E m ar çek tirm en la z ım ” .de iki seksen. “C ih az bozuldu. A c il’de d a h a b ir k en d im e m ı an lam am ıştım . A n k a ra ’da D ışk a p ı’d aki SSK v ar y a o ray a işte. N asıl k a h k ah a s e s ­ leri g eliy o rd u . Z a te n A c il’e k o lu m k e sik d iy e git. S o n ra o lu y o ru m ben at gibi. T e le fo n u m . istediğin özel h astan ed en g it ç e k tir. y azık o d a b ir can. B ir de b enim hiç al ın Bü m işti de b acak larım ı g ö re c e k le r d iy e sıçm ıştım .” M ad em cih az b o zu k tu . Y ani k ılla r h u zu rlu ve gü v en d ey d i. B a c a k la rım a d o ğ ru u zan ıp o n ları ö rtm ek is ­ “E şo fm an ım a ltım d a m ı? ” o lm uş. İn sa n la rı g ö rü y o rd u m . k a fa m b ir adam ın d i ­ zine yaslan m ıştı. h ep si g ü lü y o r gibiydi. S ıra b a n a g elince karı dedi ki. Y edi ay so n ra gittim . bir derdi var k i o n d an alm am ış belli. san k i b an a kah k ah a . S onra b ir a ç tım g ö zü m ü . iki saattir ne k u y ru k ta b ek lettin b en i? H ep sin i bırak. d a y ı­ b ilg im y o k tu r bu h astan e k ü ltü rü y le ilgili.” d em ek için ağ zım ı açtım am a k o n u şam ıy o rd u m . p aram falan h iç aklım a g e lm e ­ fam a ald ığ ım darbe y ü z ü n d e n de u ğ u ltu la rı k a h k ah a diy e d u y m u ştu m . N iy e bu k ad a r ta k tığ ı­ k geldim .

çok tatlı p u ş t. h a stan en in d ö rt b ir y an ın a d ağ ılm ış m ekânlara g ittim im za la ttım o kâğıdı. am a b izim h a lk cah il olduğu için geç kalınm ış. h e p ­ si E . D ah a erk en o lsay d ı y a ş a r d ı. o h h h b e n cenn ete g itm ey ey im de k im g itsin? Z aten d a ­ ha öm rü h a y a tım d a b ir tan e y ak ışık lı d o k to r g örm edim . geç k ve vay efen d im geç k alın m ış. H astan e zam a n ın d a m ü d ah ale etti yani. b ir de ü n ifo rm a için d e li­ ren hatunları. g eliy o rsu n yedi ay sonra k alın m ış diye. İlg in ç o lan ise. Z aten b ir o n ları an lam ıy o ru m . B ir de ü zerin e afiy et zen ci o lu rsa ço c u ğ u ­ al ın S c ru b s’ııı h astan esin e g ö tü rü n . yü m ış tü m ö r b ik bik. ölüp b itiy o rlar b u n la r için. polis. N e bu h a v a la r tav alar d e m e k isterim h a t­ ta.. A sker. V erin parayı..yere g id iy o rd u m . B ir de çiftleşirsek o n la rd a n biriyle. V e b en b u m em lek ette n ed en in ­ sanların. o rad ak i d o k to rla ra em anet Bü m ü k em m el. A n a m ağladı y an i b u iş için. P aso im ­ zalattırıy o rsu n h er b ir şeyi. S o n d ak ik alarım ı D r. T ürk h ekim i. C o x ’la g eçirip m utlu m esut ölürüm . E m a r’ını b enim gib i d ü n y a sik in e m in arey se. k i b u T u rk o la b i­ m uz. D o k to r o lm u şsu n am a hacı. k ad ın d o k to rların h ep si taş. B ir de ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 19 sı . B ir de h a sta y ak ın ların ı su çlu yo rlar. sıçana ben ziy o rsu n .. h a sta n e si istem em . “D o k to r k o c a ” h ay aliy le y an ıp tu tu şan k ız la n anlam ak çok zor.T gibi. b ü y ü m ü ş b u rn u n d an ç ık a ca k ­ D çek m ek için san a v eriy o rlar y ed i ay so n ray a b ir gün. v a lla ağız tadıy la h a sta bile olam ıy o rsu n. O n lar V alla son d ak ik alarım ı y aşa y a c a k p o z isy o n a g elirsem .. T a n sa ş g ü v en lik g ö revlisi. B un ların arab ay a ö n em veren kızlarla A pt lir. “G eç kalınm ış. İş ­ k ence yaa. k ald ırın b ana uçak. ed in beni. E rk e k ­ K üç ük ler akrab a ev liliğ i ürünü sanki. yedi ay ö n ce n iy e v erm ed in b u kâğ ıd ı b a ­ na? N eyse.” la fı­ nı du y d u k ların ı o rad a anladım . D iy elim k an sersin .

afö re g id em ed im . B u a k ­ şam ku ş gibi y atarım . in san a benzedim yem inle. iki k ilo k ıl d öktüm . tam beş saat. K üç ük A pt al ın Bü P u cca yü k D ün ya sı N ey se so n ra k alk tım g eld im h astan ed en a m a b ir d ah a k u ­ . a ğ d a b an tlarıy la cak cak cak aldık. neyim v ar ney im yo k sa. K ard eşim le b eraber.h iç b ir fark ların ın o lm ad ığ ın ı düşü n ü y o ru m .

B ana “F a su ly e m ” derdi. am a onun u ğ ru n a d a y e m e ­ A slın da ço k y a k ın ark ad aştık . güldüğü zam an bütün yağla ­ rım erir giderd i. B iz b u n u n la aynı apartm andaydık. B eb ek gibi güzel bir y ü ­ zü vardı. a m a b e n b u n a n asıl âşıktım n a sıllll. B ir şehri sev d iren a şk tır y a h ani. İz m ir’d en n efret etm em e sebep olan çocu k lu k a şk ım d in g ilin tek iy d i.M azi k a l b im d e b i r y a r a d ır T ü ylerim le b erab er b ü tü n g eçm işim i de ağ d a b antlarında bıraktım . re sm î o larak ev et biz çıkıyoruz “ start”ını alm ıştık. H e r zam an takıldı A pt al diğim bok kalm am ıştı. ın Bü yü k k ü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d u ııv a s ı ■21 D ün ya sı . K lasik g itarıy la “ D üş S o ­ kağı S a k in le ıi” nin şark ıların ı çalıy o rd u . o rtad an ik iy e ayrılırdı. K otu y ırtık p ırtık tı. am a elin e g eçeni u y u ştu ru cu y a yatırırdı. K aptan m ağ ara adam ı gibi b ü tün sıfatın ı k apardı o saçları. A lla h ’ın salağı. kendini K u rt C o b ain zan n ed iy o rd u . Y ağlı saçları o m u z ­ K üç ük ların a dök ü lü r. G ö zleri elay d ı. P arası da vardı aslın ı/ı. işte b u aşk nefret etm ey e de y a rıy o r bazen. L ise 2 m iy d i ney d i. içerisin d e yeşil çak ıl taşları gibi par - çala r vardı. D işleri ço k g üzeldi.

” d iy e b ö ğ rü m e v u ra vura ağ lam ıştım . ta k i o sızan a kadar. A m a sen d en ayrılm ak is te m i­ y o ru m . b u o ğ la n p isliğ in tek i. H âlâ n e zam an bu şarkıyı d u y sam . A n d I d o n ’t care.” g ib i şey ler söylerlerdi. H at . yü k D ün ya sı d ik . tü ylerim d ik en d ik en olur. yan ım d a o ld u ğ u n d a ateş vız g e lir bana. Z aten ayık halim sarh o ş gibiy di. S e ­ ni ek. “ Sen şim di o k alp liy im . S aly a sü m ü k y an m a gidip. H e r g ün ağlıyordum . E lin i y a ­ n ak la rım a götürüp.ğ ım ız b ir y er vardı. “A yyyy tam am o z a m a n . I ’m so h o m y . cenn ete g id eceğ im . en fazla üç y ılım kaldı şu hayatta. E v d e gizli gizli Sezen A ksu Z a t-ı m u h terem u y u ştu ru cu k u llan ıy o rd u . S o n ra bizim akıllı b ıd ığ ın aklına b ir şey geldi: “ B en c e n ­ K üç ük nete g id em em . Ö nceleri sessiz b ir ç ığ lık o lan ağ lam alarım ı. b e n cen n ette n ’ap cam onsu z!” diye. I c a n ’t w a it to m eet you there. B e n ç o k iç m e z d im o zam anlar. “B u bitlinin teki. iğ ren ç biri b u . b ir saniye bile.bu pis d ü n y ad a y a ln ız b ırak am am . P u C C a ken d in e gel. o ra d a sabah lard ık . A rk a d a şla rım d an hiç k im se o n u sev m ezd i. am a sen b e n im için gel c eh en n em e. H ay at boş zaten. gel b irlik te intihar e d e lim !!!” H iç d ü şü n m ed im . bak artık d a ­ m ardan da çek iy o ru m . o y ü zd en onun c eh e n n e m e g id eceğ in i zan n ed iy o rd u m . son unda ço cu ğ a d a belli etm iştim .” d iye g ittik b u n ların evine in tih a r etm eye. Z aten K o m b a şım ı ço k ağ rıtıy o rd u . B u t th a t’s ok. “ I ’m so excited. B en de iyi al ın Bü dinlerdim . S essiz sinem a o y n ar ta h iç içm ezdim . h a tta n efret ed erlerd i. B en b iraz d ah a h an ım h an ım cık k a lırd ım yanında. M y w ill is g o o d ” şarkısını m ırıld an ırd ı. u y u ştu ru cu parası için seni b ile satar bu. B en h a - A pt zık k ım ı k u llan ıy o rsu n d iye A llah seni y ak acak . “O ce h en n em e gid ecek .

“Ö n ce d ü n y ad ak i en b ü y ü k zev k i ta d a lım . A rtık ç o cu k caaz ne m ayacağım .” d e ­ k yecan land ım b e n . sen g it şu k ö şed e d ü n y an ın zev k in i elin e al. k alk gel y iy işelim d ese y ap ard ım ha! Salak yerin e k o n d u ­ ğum u fark ed in ce. ö n ce yapalım . gitm işsin k ızım . b en iyice tırstım . bileklik ler. na. O d ö n e m d e satan istlik m ev zu ları rev açtay d ı. ortam # u y su n diye g ö zlerim i de iyice siy ah a b o y a ­ m ıştım . Y iy işip atacak d iye. A m a k usura b ak m a. k o ly e ­ ler. o so y u n m am için diretiyordu. y etm ed i sad ece çık ıp gitm ek. bütün gazeteler b en d en b ah sed ecek h e y o o ” fa lın m od un daydım . b ir de yarısı y e n m iş siy ah o jelerim vardı. H em en ç a k tım d avayı ve azıcık k açtım geriye.v alard a u çu y o rd u m . B ir de k arar verm iştik .” d ed im .” dedim . O y sa salağı ö yle seviyordum ki. çok h e ­ di. o to p si rap o ru m d a önce şey ed ilm iş derlerse. G ö m leğ im in a ltın d a da an arşin in sim g esi olan A harfli b ir a t­ let vardı. O ise. B en k a ç ­ istiyordum . İkinci k a t­ ta otu ru y o rlard ı.” A llahım . Ç o cu k tabii sinirlendi: “ Ö lm üş al ın d üşü n d ü y se. ev len in ce o işi y ap acağ ız diye. şalter attı bende. “B en y a p ­ Bü tıkça. “H a d i. y o ru lacağ ız falan. K üç ük böyle söz v erm iştik birb irim ize. b aban b ir şey d em ez. elim e ald ığ ım gibi taşı attım b u n la n n c a m ı­ A takm ış k a fa y a sik ecek beni. N a ­ sıl sin irliy d im am a. sonra iç e lim . “g etir h ap ları. O hh be b ir ta şla iki k u ş d iy e d ü şü n ü y o rd u m : H em ö ldü kten sonra m u tlu lu ğ a u laşacağ ız. “Ç o k y o ru lu ru z o zam an. çek tim kapıyı çık tım gittim . “E l ele k o l k o la ölm eye g id iy o ru z. B ir sinirlen d im b en i k a n d ırm a sı­ pt babam k ıza r b a n a.” Y aklaştı y a n m 'a . h e m de aşkım la b irlik te ebedi ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k Uıoyass ya 23 sı .” d iy e k arşılık veriyordu. B u çocu k beni k an dırıyor dedim . tuttu b o y n u m d an k u la ­ D herkes b en d e n b ah sed ecek . B en ö n ce ila ç la n içm ek yü ğ ım a do ğ ru . hadi gel sen .

A k şam b enden b ir b a h a n e bulup a y rılıy o r­ du.. zeki K üç ük bir kız o larak g ö rm ed im hiç k endim i. k arı beni k a n d ırd ı. o n lar sadece et b en im iç in . . H ay atım d a hiç ödev y ap m ad ım . M atem atiğ im ço k z a ­ y ıf olduğu h alde. B endeki de ayrı b ir m allık. L ise b o y u nca hep ilk d ö n em d o k u z zayıfım olurdu. b ir şey diy em iy o rd u m .. iki gün ortad a g ö rm ü y o rd u m .. b ir d e fa bile d en em e sın av ın a g irm ed en Ö S S /Ö Y S ’ye girdim ... Ö yle b ö y le. Ç o c u k la ö lm ey i k ab u l ed iy ordum .. S o n ra d a y an am ad ık y e n i­ d en b irleştik . T ü m m ah alle gö rd ü . yaş problem lerini A pt D erk en lise bitti. B a b a a n n e m le ­ re kaçıp saklandım .. “A m a tatlım sen in le a y rılm ış­ P ucca yü k D ün ya sı çin g en e g ibiydim .. “ Y a k o n serv atu v ar o lacak y a h içb ir şe y !” diyordum . a m a u m u ru m d a b ile değildi. G e n ç ­ tik tabii o z a m a n la r.. P uC C a.” gibi şeyler söy ley in ce. b a k f a ­ sulyem . bu b izim m a h alled ek i bütün k a n ­ larla y attı kalktı. B iz b u n u n la o ara b ir ayrıldık. am a halvet o lm ay a g elin ce cıık ss o lm az d iy e k açıyo rdum . belli ih tiy açlarım v ar b e n im . bun ları k arşılam am la z ım . Y ani. ç o k acı çek iy o rd u m . d efter tu tm ad ım . Ç arp ım tablosunu beşlerd en so n ra h âlâ e z b erley em iy o ru m . S o n ra y ine sin irim g eçm ey in ce... o h av u z p ro b lem lerin i. İlk sene. am a sen ö yle m isin? S an a âşık o ld u ğ u m için d o k u n m u y o ru m b e n . gidip a n ­ nesine b ab asın a u y u ştu ru cu k u llan d ığ ın ı söyledim . so n ra b ir du y u y o rd u m ki tık.na. B u da indi beni k o v alam ay a b aşladı. ikinci d ö n em teşekkür alırdım . B u çık tı p en cerey e. B ild iğ in değm edi.. ben b ir d ah a taş attım .. tu v ard a okum aktı. Ü n iv ersitey e ilk g iriş am acım k o n se rv a - al ın Bü b ilm em k im in k o y n u n d ay m ış. B en im zek âm b iraz garip.. am a tiy a t­ ro m etin lerin i b ir d efa o k u m am yeter.

B ir de beni al ın Bü m am ıştı p u ştlar beni. T arih ve C o ğ ra fy a b ö ­ lüm lerini tu ttu racak pııanı ald ım am a u m u ru m d a b ile değildi. K endim e nasıl g ü v e n iy o rd u m an latam am . z av al­ lıydım . O da sın av lara hazırlan ıy o rd u. H erk es k a z a n a ca ğ ım g ö z ü y ­ le bakıyordu ban a. B en de b o y o z alıp y an ın a gider. h ay ran h a y ­ k and ırm ıştı salak. G ird im sınava. K alktım g ittim M im ar S in a n ’ın sın av ın a g irm eye. M im a r S i­ m azdım . K a zan m am a g i­ ün Iıü y ü l' i*U'*alıij I m v ıV i'ü ıy a s ı ya 25 sı . B u k urulu düzen in b ir parçası olm ayalım . T ü rk iy e ’de falan ken d im i h a rc a y a ­ k n a n ’dan son ra yurt d ışın d a o y u n cu lu k eğitim i alıp. B en h içb ir şeyd im . H ald u n D o rm en falan b o k y em işti b enim bi bir ih tim alim bile yoktu. O sene d ersh an ey e gittim . g ita rıy ­ la şarkı söylerdi. B ir sene k en d im e g e le m e ­ dim .k âğıt k alem o lm ad an k afam d an çö zeb iliy o ru m . P a ­ so bu b eb ey le tak ılm ay a b aşladım . B endeki o y u n cu lu k y eten eğ i h iç k im sede yoktu ne d e olsa. H ed efim b elliy d i. ö y le b ir g ö t k alk ık lığ ı vardı bende. d ah a d o ğ ru su g itm edim . yü orad a isp atlay acak tım . “Sen ü n iv ersitey e g id ersen . A pt ran onu izlerdim . O sene ben b ay ağ ı iyi b ir puan aldım . seni asla aç bırakm am . o y u n cu lu k yok tu b ende. y ed ek lere bile a l­ B ü tün k e n d im e güv en im b itti.” dedi. barajı bile g e ­ K üç ük çem edi. k endim i D y an ım d a. k o k ain içip ders çalıştığ ın d a her şey k a fa ­ sına dah a ç o k g iriy o r diye. Bu yılki d ersh an e p aralarım ızı alalım . S ah ild e o t içerdi. sırt çan talarım ızı tak ıp dünyayı dolaşalım . Ö yle boş b eleş g ird iğ im sın av d an . B en g ittiğ im iz ü lk e le r­ de şarkı sö y lerim . bu ilişki biter. so n u ç la r b ir geldi. B izi de koyun y ap m a ların a izin v erm ey elim . Y a b en im le gel ya da bu e m p e ry a list düzen in sefil k o y u n ların d an biri o l. B u.

a ş k ­ P ucca yü k D ün ya sı ru n a ç ık a c ağ ım . “E v et b eb eğ im m m . S ürekli Bü y o lu m d an d ö n d ü rm ek için can la b a şla çalıştı. yani neden k i? D eğil sev iştik lerin i veya b irbirlerine b ak tık ların ı.. S o n ra b ü tü n d ü n y a b iz im d i! K açm a p lan ım ızd an sad ece k an k am ın h aberi vardı. ben senin kiyle yattım . B ir gün bu kız.” d iy erek g itm edim ü n iv ersiteye. o nu da olam azd ım . kaçış zam an ı y ak laştık ça. S onra bin tane şey geçti k afam d an : İlk nasıl b a şla d ı? N eden b a ş la ­ dı? N eden yani. ö ğ len sıcağı d ah a tep ed ey k en . annesinin e b e si­ al ın ğini anlay ıp çocuğu ikna etm e çab aların a başlam ıştı. S o n ra bu ağ lay arak k o n u şm ay a başladı: “ P uC C a. O y az p la n ım ız ı yaptık: E y ­ lülde e v d en k açıp g id ecek tik . A ğ u sto s so n ların a doğ ru . y ap m ay ın .. A m a yok. seninle d ü n y a tu ­ o k u m ak isted iğ im i de b ilm iy o rd u m . k an k am b en i ik n a e d e m e y e c e ­ o n u n la k o n u şm ay a g id iy o rd u . ne o lacak tım ki? İçim de h â lâ o y u n cu o lm a isteğ i vardı. Z aten ne .. ay ıltm ay a çalıştım .” K üç ük hoştu. ben d e d ersh an ey e y en id en y azılıy o ru m d iy e babam ın p a ­ rasın ı alacaktım .. neden.B en hiç d ü şü n m ed en. B eni ta n resm en gö zü m d ö n m ü ştü benim . H em en ak lım a. Y ani T a rih okuyup. ikisi de s a r­ pt sarhoş b izim eve geldi E ve o hald e g id erse. K ah v e y aptım . arkam dan k o n u ştu k ların ı bile d ü şü nü nce sin irle ­ 26 A O a n d a bey n im d en vu ru ld u m . O an n esin in a ltın ların ı ç a la c a k ­ tı. N asıl oldu bilm iy o ru m am a oldu i ş te . b u n a m ı âşık oldu? N asıl âşık o ldu? N eden. d em ek ki yeni y ap m ışlar gibi d ü şü n c e le r geldi. zil z u m a ni sik eceğ in i biliyordu. am a k ü s ­ m ü ştü m işte. etm ey in falan diye.

uğursuz. sev ilm ey e layık o lm ay an biri olarak görm ey e b aşlam ıştım . kendim i m a hep nasıl y iy iştik leri g eliy o rd u . B aktım bunu atlatam ay acağ ım .... ev d e sadcc** o h ap lard an vardı. nasıl oldu bilm iyorum . D em ek k i h o şlan m ıştı bu kızdan. vur babam tam b u ru n tellerine. A m a d eğ ild i m aalesef. sesim y eri göğü in le te ­ al ın Bü cezalandırırdım . Son b ir sene b o y u n ca o n a ne k ad ar çok güvenm iştim . Ç o ­ k için uğraştım k ızı. k a n her gün kalkm ış gitm iş bunlara.. B ir ay ev den d ışa n D bir hafta b o y u n ca g ö tleriy le g ü lm ü şlerd i bana. b a şım a k ö tü b ir şey g elin ce. K afası g üzeldi. Ç ok ağ lad ım . şekerli su içtim . sev d iğ im çocu k bir ucube old u ğ u h alde. o bile beni sevm iyordu.. Y üzün ü bile g ö r­ m ek istem iy o rd u m . E n k ötüsü sa ­ ün k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya «7 sı . a k lı­ yü çıkm adım . K end im i çirk in . H ay at beııim için bitm işti. Bu gibi d u ru m lard a k ilitliy o ru m ben kendim i. H iç k im sey le tek kelim e k o n u şm ad ım . sonra da ev in e gitti. Ö nce o y u n c u lu k hay allerim y ık ılm ıştı. A rtık hiç k im ­ A pt beni ki bir bok olm adı. N e y ap ay ım yani. S o n ra bütün h afta b o y u n c a h e r gün devam e t­ ti. A ilem beni sev m iy o rd u . in tih ar ettim . Ç ok acı çektim . A llah sev iy orm uş dem ek cek k ad ar b ö n ü re b ö n ü ıe ağladım . ü stelik v itam in h a p la ­ rıyla. ne onun ne de o o ro sp u arkadaşım ın. T am nırım aptal y erine konm aktı. A yıltm ak cukken de b ö y ley d im . S o n ­ ra p işm an o ld u m . so n ra sev diğim adam gitm işti.. H iç u y u y am ıy ord um . “G eçen h afta sizden çık tık tan sonra. H iç b ir şey dem edim .niyordum . H er gün um arım bu bir k âb u stu r d iye u y an ıy o rd u m . B ir hafta d ü z ü şm ü şle rd i!!! T a m b ir hafta.” diye anlatm ayı sürdürdü. seni g ö tü rm esin diye onu nla ko n u şm ay a g itm iş tim . B en d e o lan neyi v ar neyi y o k sa b alkondan aşağı a t­ K üç ük tım.

am a h e ­ Hucı-i yü k D ün ya sı atm ıştım . H atta d ü ğ ü n g ü n ü b ile aradı beni. D işlerim i b ile fırçalam ıy o rd u m . H iç bırak m adı p e ş i­ mi am a. S adece ald ığ ım k ilo la rı v erm ek te b iraz zorlandım . şaşı ve göbekli k ıro n u n b iriy le b irlik te o ldum . ayrı b ir m evzu.sem kalm am ıştı. K üç ük ıb A pt al ın Bü tane kızı oldu. B u rad a m ı d eğ il m i hiç b ilm iy o ru m . S ürekli u yuyordum . ben de g ittim b a şk asıy la ç ık m a y a başlad ım . Z am an g erçek ten h er şeyi u n u t­ turuyor. O da A n k a ­ ra 'd a k i bebe işte.. O evlen d iğ i gün.. S o nra o kıro da ağ zım a yüzü m e sıçtı.. h em en g ittim İz m ir’den. S ırf inat uğruna. S o n ra bo şan d ı bu. E vd e o turup sa d e ­ . b ir rife k arşı hiç kin y ok içim de. K urtul dum da. T e le fo n u m u p arçalayıp ce y em ek yiyordum . H ani tam tersi o lsu n d iy e . E k k o n ten jan la b ir yeri k azan ıp .. S o n ra b u çocuk ev len ip g itti K a n a d a 'y a . A n cak bu şekilde k u rtu lacağ ım ı d ü şü n d ü m o aşktan.

ben de eski h a b e r m ü d ü rüm e iş a rıy o ­ rum falan filan diye m esaj attım . İzm ir b asın ilanlarını taray ay ım dedim şöyle bir. bu h iç h o ş değildi! İlk iş olarak. o geri zekâlı bebe hayatını y aşark en . bu iş y ap ılm ıy o o y a n ’apim ha k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k 29 D ün ya sı . T ab ii İz m ir’de b asın dem ek . en azından yem b ir iş b iraz k endim e g elm em i sa ğ la y a b i­ pt al sa d a h a h iç b ir y ere b aşv u rm ad ım . O d a b an a h em en . ben burada kendim i eve k ap atıy o rd u m k i. elli yaş üstü h e ­ riflerin p arselled iğ i alan d em ek o ld u ğ u için ö yle b ir ilan y o k ­ tu. k a riy e r. B aktım o lm ay acak . ezb e rle d iğ im lafı sö y ley ip d u ru y o ­ n ’ap im ??? B aşv u rd u ğ u m h iç b ir y e rd en cev ap g e lm e d i. B u gidiş iyi d e ğ ild i çünkü.” O y ­ k an allar v arm ış hele b ir b a k ay ım b ile d em edim .n e t’i. F ak at sonra eski ark ad aşlarım d an h içb irin in İz m ir’de k alm ad ığın ı g ö rü n ­ lir diye d ü şü n d ü m . h a tta k alkıp b u ra d a hangi ın rum : “İş y o k b ab a İz m ir’de. “K a lk git A ce.B ir k a h r a m a n a ih tiy a c ım var B ab am artık ç a lışm a m k o n u su n d a iyice b ey n im i sikiyor. îş m iş a ram ad ığ ım halde. E n önem lisi K üç ük de.

ne o lu r A llahım . ço cu ğ u k a fa m d a n ç ık artam ad ım bir P u cra yü k fiz ik .. K aş. so n ra bu ço cu k la b iz tan ışalım .” dedim .” dedi. S o n ra tam çıkış k a p ısın a d o ğru g iderken. türlü. san ırım so k ağ a o k a d a r süre çık m ay ın c a D ün ya sı zim h e rifin selam ın ı söy lem ey e. ev len elim . B a k tım o lacak gibi değ il. saly aların ı sil d iy erek p ıtır p ıtır d ışa rıy a çıktım . g ö zü n ü n y ağ ın ı y iy im A llah ım . Ç o cu k o k a d a r güzeldi ki. y ap bana bi k ıy a k ” 30 A E rtesi gün oldu. “A y y burada h ayatta ç a ­ lışm a m . K en d in e gel kızım . h ani çalışan ları o ra d a e k le ­ m işle rd ir belki diye. b i­ k an a lla ra göre hayli k ü ç ü k b ir kanaldı. A d am bana. düğ ü n fo to larım ı eski m an itam a y o llay ay ım .” d iy en adam a ra m a ­ pt onu bulam ad ım . ab azanlaştım . G ö zlerim i k ap atıp ço cu ğ u d ü şü n ü y o rd u m . sadece o slo w m o tio n ’d a y ü rü y o rd u . A llah ım sana g eliy o ru m d iy e b ey n im d e ç a n ­ la r çalm ay a başladı. O sırad a h a y a t d u rm u ştu . “ B iz s e ­ ni so n ra a ra rız . T ek tek h ep sin i in celed im am a m a a le se f b ir A lla h ’ın k u lu n d an h o şlan m am ıştım . k alk tım o k a n a ­ lın F a c eb o o k say fasın a g irdim .. B ü tü n günü. G ittim te lev izy o n k an alın a. d em ek ki ben d iğer salağı k o ­ la y c a unutab ilecek tim .” diye ce v a p v erince. sa d e ­ ce o n u d ü şü n sem iyi. m aaşı iyi olsun.şu ray a selam ım ı sö y le . du d ak lar. h em en ço c u k yapalım . K üç ük dı. bir ço cu k gö rd ü m . ten im iz u ysun. Y alnız k en d im ce b ir şey e sevindim : N ice d ir al ın Bü A k şa m eve g elin ce. H ayır. G ö rd ü ğ ü m ilk taşak lıy a v u ru ld um . elim telefo n d a. “A llah ım n ’o lu r arasın ‘G el b izd e b a ş la ’ desin . A llahım . g ö rd ü ğ ü m en y ak ışık lı b eb e d iy e b ilird im o n u n için. lütfen A llahım . “ B iz sizi ara y a c ağ ız . o n u n la b erab er y ap a c a ğ ım ço cu k ları b i­ le d ü şü n ü y o rd u m . T abii b u n d an önce çalıştığ ım . B u ço cuk için böyle h op güm pat attıysa y ü reciğ im . göz.

b ü tü n k atlard ak ilere g ird im çıktım . a d am la yüz y ü ­ ze k o n uşm ay a. A m a ben o ço cu ğ u k afa y a tak m ıştım . B e k le d im adam ı. h ab erd e yoktu. en fa z la bir hafta A pt cu k tan so n ra b irin i b eğ e n m e k b e n im için b ü y ü k b ir adım dı ve al ın m ıydı n ey d i b u salak. A rad an iki g ü n g eçti. A yy sanki B B C . R esm en işe alın. B elk i o k a n a ld a b ile çalışm ıyo rdu. A m a valla A n k a ra ’daki ç o ­ bu adım ı k o şa rak d e v a m e ttirm e k istiy o rd u m sadece. B ak tım o l­ m ayacak. y an i g ö rü ştü rm e y e c e k ler ad a m la b eni. onu alm alıy dım . Y ok ra n d e v u alm am ışım . T u ­ k zahm ete stajım için bile k atlan m am ıştım . A d ı­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü K a rşıla şsa k ne d iy eceğ im i de b ilm iy o rd u m am a en a z ın ­ yü to p lan tıd a m ıy m ış ney m iş. k o n u ş­ K üç ük tuk falan. ad am ı b en aradım . y o k bilm em ise ille de o rad a çalışa ca ğ ım d iy e götü m ü y ırtıy ord um . K a lk tım g ittim k an ala. N erd ey se esk i m aaşım ın y arısın ı alacak şekilde anlaştık. sap ık m ıy ım n ey im diye. A d am geldi. A lla h 'ın o su ru k tan T V k a n a ­ lı işte.diye dua ed erek geçirdim . B u v alete g id iy o ru m ay ağ ın a. nasıl afra tafra. P izzacı nı bile b ilm iy o rd u m lan. Ç ocuğu b u lam ad ım ve k an alın için d e ö y le d o lan m ak d ik k a t çekecek diye gittim ad am ı b ek lem ey e başlad ım . dan b irim in i ö ğ ren m ek istiy o rd u m . P azartesi g ü n ü işe başlıyo ru m . tek n ik te y o k tu . A yy b eni b ir görün. b ir ş e ­ k ilde o lm alıy d ı b u iş. b ir taraftan d a ço cu ğ u aradım . ne aray an vardı ne soran. sütten k esileceğ im tarzı y a l­ varıyordum . p ro g ram d a yoktu. alm azsanız evdeki üç ç o c u ğ u m aç kalacak . E ğ e r bu ço cu k o k an ald a y o k ­ sa ve o ray a sad ece ö y lesin e g elm iş biriyse. B en ün ya 31 sı . B ebe h içb ir b irim d e y o k ­ tu. T elefo n u m a cev ap verm edi. D ne y ap m am ışım . B ir y an d a n da k en d im d en k o rk u y o r­ dum . H iç k im se aram adı.

Bu. ha az.çalışır. H ayır b a b a m ı da b iliy o ru m . so n ra ev im e d ö n e r d e p re sy o n u m a d ev am ederim. d ah a iyi b ir m aaş gelene kadar babam ın b ıd ıb ıd ısın ı din lerim . K üç ük 32 A pt al ın Bü yü P ucca k D ün ya sı Ç ünkü b an a v erecek leri m aaş. ne pul. V e y em in ed erim . yoksulluk sev iy esin in altın d a b ir yaşam sü re c e ğ im dem ektir. H aa e ğ e r o rad a çalışıy o rsa. sonra y in e ay rılırım . B unun y e rin e ev im d e otu ru r. en azından d iğ e r b ebeği u n u tab ilecek m iy im d iy e b ir bakarım . bana ne p ara verir. m a aşın k alan ıy la ancak k endim e üç b eş k ıy afet alırım. m a n ik ü rcü n ü n ald ığ ın d an d a­ . o to b ü s p arasın ı için d en ç ık a rttığ ım ­ da.

g ö b işim şişm iş diye k endim i kand ırsam da. am a gel bana sor nasıl kalk tığ ım ı. sab ah a karşı dörtte anca uyuyabildim . am a beri h ayvan gibi olm uşum . şişm an lam ad ım . ıı ıhh o A pt al işte bir şeyi un u tm u ştum . T am altm ış beş kilo!!! Ü ç ayda bunu nasıl b aşarab ild iğ im i in an ın bilm iy o ru m . Ü ç ayda iki k ilo verem em de on k ü su r k iloyu la k diye zo rlan m ad an nasıl alırım . L an ben A n k a ra ’dan d ö nd üğüm den ın k ü ç iik a p t a lı n k iiy ü k d ü n v a s ı Bü yü k 33 D ün ya sı . y o k o lm u y o rd u . valla inan am ıy oru m . Y edide k alk tım . ay n ad a g örd ü ğ ü m g ö rü n tü . sabah sabah to p la d ı­ ğ ım su o. regl o lcam diye. G ec e d e n neler g iy eceğ im e k arar v erm iştim . B ay ram lık larım ı k o y ar gibi y a ­ tağım ın k en arın a k atlad ığ ım p an to lo n u m . d iz k ap ağ ım ın ile ­ K üç ük risine geçem ed i. B aşka p an to lo n g iy iy ord u m .S ta d y u m k a d a r g ö tü m e g ü v e n m e y e c e ğ im de neye g ü v e n e c e ğ im h a ? B ugün işyerinde ilk günüm dü. İnatla. kıyafet giym iş bir su a y g ırıy d ı! A llahım o p an to lo n u g ö tü m e geçirm ek için yatağ a y a tı­ yordu m . A y la rd ır d ep resy o n a y a ğ ı­ na gecelerin k ad ın ı gibi y aşad ığ ım d an .

sü rtü k !!!” loday d ım . N asıl b ir b u n alım a gird iy sem . kalk git e te k giydim . şu ‘ilk iş g ü ­ n ü ’ için b ir şeyler y ap ılm alı bence. d iğ er taraftan A llahım ne olu r g ö rm esin beni d iy e d u a ed iy o rd u m . h â lâ m ı y i ­ y e cek sin . B ir tek güzel ben o layım . K ah v altı y ap ay ım d iy e m u tfağ a gittim . B el o ran tıların a falan bak ıy o rd u m . A m a o A tlas oky an u su b ü y ü k lü ğ ü n d ek i g ö tü m de k a m ım ın ü stü n d e k ald ı ve b ild iğ in m in i etek gibi durdu. h içb ir d u am ı kabul etm edin am a şunu kabul et bari. A llaan ım m s a ­ na inandım . aynı k i­ pt nefret ediy o ru m o n lard an . Ç ıktım program katm a. bak bak bak nasıl da alım lı. şu z a y ıf u zun bacaklı o ro sp u ların hepsi gö tü m e benzesin. şallaaah h h h h y irm i beş k ilo birden alırlar. “A y y y d ü n y aları y em işsin ay larca. o to b ü ste bütün k ad ın ların g ö tlerin i in celiy o rd u m . B okum gibi bir p ro g ram d a çalışm ak için g ö rev len d irild im . N o rm ald e b elden düşü k ve boyu diz altı o lan bir . am a n iy ey se bugün b ü tü n y ağ larım ı yeni fark e t ­ K üç ük m işim gibi k end im d en n efret ed iy o rd u m . D ah a geçen gün bu k an ald ay d ım . Y a v ar ya. sana güv en d im . o bacak lar o lu r d o bişko. g ö b eğ im m asan ın altını b astırıy o rd u . D ed im o lm ay acak. Ü stü m e g iy d iğ im b ad id en fırtlay an y an larım la. bana söyledik leri yere o turdum . m em eleri d iz k ap ak ların a k a d a r sarkar. K im in yan ın a y a n a şa c a ­ 34 A K an ala girdim . pis al ın Bü uzun bacaklı y o sm alar için tek tek b ed d u a ediyordum : “İn - Pucca yü k D ün ya sı etek giy. B ir yandan o gün g ö rd ü ğ ü m çocuğu arıy o rd u m . K en d im e çay k o ­ y up o tu rd u m ki bir d e ne görey im . insanları k a ­ d ın lard an tik sin d irecek b ir g ö rü n tü y e sahiptim .g ö tü m e k a d a r b ile g irm iy o rd u . G eri zek âlılar.” d ey ip k alk tım çıktım .

H iç e ğ le n c e­ o na d oğru h am le y ap ay ım b e n . en sa la k tipleridir. am a ab i bu k ad ar m ı çirk in o lu r erkekler. ço k zayıf. ayy y o k bu d a o lm az. bir de d iş ­ lek bir hatu n u m . siz b u radan çık m am ış e z ik le rsin iz ” gibi b ir h av am vardı. Ö y le b irin i seçm eliy d im ki. am cam g illere g itcem d iy en kızlardan. O nun y an ın d ak i de ço k m u taassıp . g ece çık m am . H ım m şu telefo n la k o n u şa n a bakayım bir. Y alnız b e n n ey sem ? U lan g ö tü m ü n ü stünde B eşik taş-G alata- K üç ük saray m açı rah at rah at yapılır. A n k ara gö rm üş kızım . B ü y ü k ih tim alle sev gilisine tap ıyordur. K o c a gollü g öbekli. çok salak b irin e b en ziy o r. am a ıı thh onlara da sü m ü ğ ü m ü sürm em . H iç k im sey i tan ım ıy o r. Y aa bu İz m ir’in ned en böyle b ir k ad eri var b ilm i­ y orum . ev et ev et o olsun. gezm em . O tu rd u ğ u m yerd en k en d im e y akın bir iş ark adaşı aram ay a başladım : “ Bu olm az. hiç çe k il­ m ez! Ş u rad ak i m in i etekli k e sin lik le hayır. U tan m ad an sü m ü ğ ü m ü sürm eni d iy o r. içm em . iş h a y a tı­ m a a le se f y eni g elen lere y a n a şa n la r d a g en eld e işyerlerinin en ezik. H a ­ A pt B ir de zaten çalışan ların çoğu rnortingen o lm ay a on beş d a ­ al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü li değil! B ak şu m asad a o tu ran k ız olab ilir. A m a . B ir kaç tane taze k a n var. ço k sü rtük b ir şey. yü k D ün ya 35 sı m a o n u n la d e v a m e d eceğ im için sünepe o lm am alıydı.î o yaaa. K ızlarını g ü zel y apan şu hava su o lay ı. “H ah ay y y b e n İstan b u l. erk ek lere n eden yansım am ış? kikaları k alm ış gibiler. Iu h ııh b u olm az. E vli b arklı kelli telli h erifler. b u n u n tek m u h ab b eti m an itası o lu r şim d i.ğım ı k estirem iy o rd u m . h a tta b iraz da h o r g ö rü y o rd u m e t- ra fım d ak ileri. y ak ışık lı ç o cu k ra d a rla rı­ m ı açtım .” A rk ad aş a y ık lam asın d an sonra. y anında b o şu n a k o m p lek se g irm en in âlem i yok.

. İnsanları ün ya sı . ö y le k o ­ m ik lik ler falan. Y em ek saati san ırım en zo r o lan k ısm ıy d ı. m am için kafam ı k ald ırm am g erekti. İki elini en sesin d e b irleştirip gerindi. m an k en lere taş ç ı­ k artan h av asın ın y an ın d a. A llahım d ü n y ad a cuğu. O h a o da bu pro g ram d a P ucca yü dum . T am ben böyle k afam d a y iy ecek lerin hayalini kurup k y em ed im . B en. M ay k ıl C e k sın ’a b en zeyen b ir sıfat ile k arşılaşıy o rd u n . aynı k atta o lacağ ız dem ek tir. B en de g ö tü m ü g öbeğim i g ö rd ü k ­ çe. S onra b ir çift bacak g ördüm y anında.B u. Sadece bacak. K a r­ y ü rü y en p atatesler o larak g ö rü y o rd u m . iki üç k işiy e selam verdi ve san d aly esine o tu r­ du. T a m çap razım d ak i m asay a geçti. b o y u n u n n arin liğ i. “ A yyy ta a - sayarın ı açtı. b an a verilen m asad a ö yle y avşak yavşak g ü lü m se y e rek etrafım a bakın ıy o rd u m . m asam a g elip “S ev işelim m i? ” dese. ah o k ahrolası fi - 3« A başka h içb ir uzuv yok. y e m e k y em em em in gerekli olduğu fik rin e kapıldım . k a lçasın ın belle u y u ­ m u. k arıy a b ir sıfat ek lem ey i u nutm uştu! A m a o fiziği. çü n k ü bir A lla h ’ın kulu b an a kalk gel y em ek y iy eceğ iz d em edi. O k ad ar y a k ışık ­ lıydı ki. Ü ste lik M a y k ıl’ın b ey azlam ış v e r s iy o ­ nuydu. açlık tan ö ld ü ö lecektim . şu k ad ar kilo v erm işim d ir k esin d iye d ü şü n ü y o r­ D n ım nasıl g u ru ld u y o rd u . b acak ların ın şekli. m an zara izler gibi izliy o rd u m ç o ­ al ın am m m ” diy ecek tim .y ır k im e ne havası atıy o rsam ? A sgari ü cretten az yü k sek m aaşım v ar oysa. K endi araların d a k o n u şu y o rlard ı. Y alnız tepeye d o ğ ru g ittikçe. içeriye o ço cuk girdi!!! çalışıyor. Sanki üst tarafı neye b en ziy o r b a k ­ pt g ö rd ü ğ ü m en güzel şeydi. o d erece uzun boylu bir K üç ük kadındı. B ir taraftan da bugün k en d im e işkence çek tirirk en . b ilg i­ Bü K alb im nasıl ç arp m ay a başladı. B ir y andan aldı m ı b ir taraftan veren R abbim .

K üç ük A pt al ın Bü yü k lıü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d ü n y a s ı 37 D ün ya sı . “ B ayan k a lta k ” . Sonra. B ir de k e n d i­ m e b ak tım ve h alim d en u tandım .ziği! H içb ir zam an sahip o la m ay acağ ım p ü rü zsü z b a c a k la rıy ­ la. A llah ım b en im acilen kilo v erm em lazım . b ö y le o lm ay acak . o götünü sağa sola zıp latarak çekti gitti. ço cu ğ u n y an ın d a salındı salındı durdu. O k ız la y a n şa m a m ben. B ildiğin kaltak . işte b u n d an so n ra adı bu o m alın. d üm düz göbeğiyle.

d ah a yeni girm iş işe. Ç o k ilg in ç bir çocuk bu. m esela sa b a h la ­ ın lam cıym ış. İsta n b u l’dan neden İ z ­ m ir’e g elm iş o lab ilir diye düşünüyorum . A llah o kızı tez z a m an d a frijit yap sın . H em d a h a tan ıım y o ru m am a kendisi de Pekm ez gibi bence. Ö ğ lenleri sü re k ­ he? Y ani ben de sev erim de. re k ­ lın en sü n ep e k ızıy la ark a d a şlık etm eye b aşlad ım . k esin sevgilisi v ard ır ve geceye hazırlık yapıyordur. bunları da rı evden getird iğ i p ek m ezli ekm eğini yiyor. ödülü b ile varm ış. ille b ir şeylerle y u m u şatm an gerekir. Bu arada büy ü k ihtim al k an a - Bü P ucca yü k D ün ya sı .P ek m ez Ç ocuk h a k k ın d a b irk a ç şey öğrendim . K im sey le m uhatap o lm uyor. ben d en bir h afta m ı ne önce. E ğ e r sevgilisi varsa. o p e k m e z le r kıza yaram asın! B en bu çocu k tan “ P ek m ez” diye b ahsedeyim . p ek m ezli ek m ek ne pt al o k ı/d a n ö ğ ren d im . S o n ra hep M o rc heeh a d inliyor. Y aa h ep sin i siktir et de. o kadar p ek m ezi y iy o rsa bu ç o ­ K üç ük cuk. İçini yakar. “ kesin kız ar- 3« A li d am a çıkıyor. Y ine. İsta n b u l’dan gelm iş.

H adem eyle K üç ük bile el ense şap lak göte o lu y o ru m da. ak şam ları “İyi a k şam lar” d iy o ru z birbirim ize. A llah o k ızı tez zam an d a Suudi A ra b ista n ’a g ö n d e rir de bu p e şin d en gidem ez. b ir and a döndü baktı. b an a k a lır in ­ şallah! B ü tü n gün g ö zlerim i ay ırm ad an sap ık gibi çocuğ u izliy o ­ rum . H aa.” dedim .. çü n k ü o zam an lar u zu n k a lıy o r o ra ­ G eçen gün y in e sapık gibi onu izliy o rd u m ki. bunun k arşısın a g eç in ­ ce hebele h ü b eled en öteye g id em iy o ru m . N erey e g id iy o r? N e ed iy o r? N e yap ıy o r? M esela d ü şü ­ n ürken k u lak m em esin i o v u ştu ru y o r. “T üh y a ağ çalışm ıyor! M etin leri sana yollay am ay acağ ım . B ü y ü k ih tim alle iki günde bir öğleden so m a kak asın ı y ap ıy o r.bu ad am ın Jetta arabası var. yü k D ün k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya 39 sı İzm ir p iy asası adam ı n ered ey se b ed av ay a çalıştırıy o r -eğer .. B ir kere yanlış g ö rm ed iy sem .kadaşı v ard ır”a g id iy o r bütü n b u ld u ğ u m cevap lar. iki b a rd ak k ah veden sonra tu v alete g idiyor. B elli kö şeler b u l­ k elim e k o n u ştu n m u d ersen. tek al ın Bü da. eski işinde taşak d olusu p ara alıyorm uş! K esin b u ra d a m a n i­ tası var diye k alk ıp geldi... O k ritik an d an b eri d ah a sinsice izliyorum . o y üzden m a ­ A pt dum ken d im e. am a p aso d am a çıkıp duruyor. D em ek ki. o b ana b a ­ k ıy o r. F ar g ö rm ü ş tavşan g ib i k ala k a ld ım yerim de. B ir de bazen m etin y o llay ın ca. m alak g ib i b en o n a bak ıy o ru m . B ana M S N ’ini versene. o rad an sana a ta ­ y ım . “A ğ ’a a ttım ” d iyorum . Y alnız b u g ü n aştım k endim i! K alk tım gittim bilgisayarın o rtak ağını bozdum . N e y a p a ­ cağım ı bilem ed im . S ig ara falan k u llan m ıy o r. S o n ra d ö n d ü kafasın ı d a n efes alm ay a d ev am ettim . m a a le se f sadece sa b a h la n “G ü ­ n ay d ın ” . “ B en M S N türü şeylere k arşıy ım . y an sım aların ı g ö rü y o ru m oralardan.

” Bu sayede y o lla ­ dığı k işilerin isim lerin e bakıp. H ay ır bunu b e ­ cerem em . üy e o ld u ğ u y erleri g ö reb ilirim ya d a aşk ım ı itiraf eden bir ın Bü P ucca yü k D ün ya sı 1. am a b an a da gönder. sevgilisi v ar m ı yok m u a n la ­ rım . B ir m ail a d re ­ siyle ne y ap ab ilirim ? O n u h a c k ’ley eb ilirim . E n azın d an elim d e b ir m ail adresi var ve K üç ük sürek li b o zu p d u ra c ağ ım b ir b ilgisayar. ölün m ü m k ü n se.” d iye k arşılık verdi. Ç o ­ cu k ik in ci g ün b ırak sın seni. B en birin ci şıkkı um arak. N e olur gülü b ir gün s e n i. O n a h er gün F W m ailler m i y o llasam acaba? “ B u ­ nu 10 k işiy e gönder.B an a M S N ’ini v erm ek istem iyor. H ım m m m o m ail ad resin i G o o g le’d a a ra ­ m ail atabilirim : “ S en d en k ö p e k le r gibi hoşlan ıyo rum . d u rsun b ir köşede. y o llam azsan çükün d ü şe c e k . K o cam ol. Şahsen ben . H ele so ­ n un a. yiğidim ol.. H eee aferin P u C C a.Y a g erçek ten karşı ..” Ö ö rrk k k k k d a h a d a iğrençleşm eden k a ­ p atıy o ru m bu bahsi. O m ail ad resiy le b ir b o k yapm ayayım . ev et de bana. 4-0 A pt beni kırm a. F W m ail yo llay an ­ ların an asın a av rad ın a h ay v an lar gibi k ü fred iy o ru m ... erk e ğ im ol. ayy b ir siktirin gidin.ilim e y o lla . “ B öyle şey lere in an m azd ım am a g e rç e k m iş!” y azıy o r­ lar ya. O zam an dileğin kab u l o lacak. al tıp. 2. m ail ad resin i k alb im e nakış gi­ bi işledim . d ah a iğrenç b ir fik ir olam azdı. d ah a şifresin i h atırla m a d ığ ın d a ne b ok yiyeceğini b ilm ey en b ir tipim .

. stand h o stesi o la c a ğ ım .Zayıf n o k t a l a r ı m d a n b i r d o ğ r u k e siştire m iy o ru m P e k m e z ’le sa n ırın ı o lm a y a c a k . sa ç la rım ı o k ş a y a ra k . işi de g a y e t iy i y a p ıy o rd u m . ne b iley im d ah a bir k a d e­ m e yol ile rle y e m e d im s a n k i. “B en v a z g e ç tim ü n iv e rsite d e o k u m a k ta n .. “ B a k k ız ım .” d ed im .. Y a b en n iy e böyle erkekler tığım zam an . m o sy o n e le m a n lığ ı y a p m a y a b a şla m ıştım .. m al gibi kalıyorum . m ark ette çalışırsan eğer. orad ak i g ü v e n lik g ö re v lisiy le e v le n ir. b ir h a fta O lim p o s ’a g itm e k için m ark etlerd e p ro ­ pt T a a a ç o c u k lu ğ u m d a n b eri. A s lın d a e rk e k le r d e m e k d o ğ ru değ il. h a y a lle rim i hep âşık olduğum al ın k o n u su n d a z a y ıfım a cab a h iç a n la m ıy o ru m . idealim i buldum . B ab am uzun u zu n baktı b a ­ na. a p t a l ı n Bü yü dîınyaM k D ün ya sı . adam a g ö re k u ru p b a b ay ı a lın c a . k a y n a n a n la b irlik te . H ay atım a b a k ­ k ü ç ü l. d o ğ u rd u ğ u n d ö rt ço cu ğuna b a ­ A L ised e. d ö ü m n o k ta la rın d a h ep e rk ek lerin o lduğunu g ö ­ rü yoru m . P ara tatlı gelm eye K üç ük b aşlad ı so n ra. G ü z e lte p e ’de bir g e c e ­ ko n d u d a. Ü n iv ersite okuyup ne y a p a c ağ ım b e n y aa d e d im ve g ittim b abam ın karşısına. aşk yüzünden.

“A llaam ço cuğ un gözü b a ­ na benzesin. E r ­ kekleri karşıd an y ü rü rk en sm okinli hayal ediyo rum . aınan b en d en uzak o lsu n ” . Ç o cu k k en . “şaka ş. am an A llah k o ru su n !” oluyor. O sırada da m a rk e tin g ü venlik g ö ­ revlisine y a z ılıy o rd u m . işten çıktım . “A llah olu p . to p lu m arasında k o nuştuğum şeyler ise. kedi gibi de doğurayım ıninnak minnak b eb eler. gelin olcam ben . ü stelik sağım da so lu m d a yav şay ab ile- D şünm üyor d e ğ ilim . “A yy ev lilik. götüm ü yırttım d a ne oldu? G ene ceğim b aklava d ilim vücutlu b ir g ü venlikçi de yok.” derm işim . al ın Bü dım! Pucca yü k aynı m aaşı a lıy o ru m . İçim den ise. “T am am .ıka. A ra ara o olayı d ü ­ çayım ! O k a d a r o k u d u m . am a o p a ­ gelm eyi hak e d e n bir kızsın. “ B ir çocuğun sorum luluğu nıu. h ep inizin k o lu ­ nu bacağını y a k c a m . dudakları b a b a sın a . b ir erkeğe so n su za k a d a r bağlı kalm ak” . B ab am ın aklına u y d u ğ u m için ağzım a s ı­ ün ya b ild i”. K a z a n d ığ ın p a ra şim di sana çok g e le b ilir.” d em işti. B iraz T ansaş alışv eriş arabası ile g ö rm ey e başlıyorum . A m a tabii bunlar K üç ük içten d ü şündüklerim . “adam Y avşadığım g ü v e n lik ç i de G ü z e lte p e ’de o tu ru y o r. ‘A lla a a m tez zam anda b an a bir koca.” d iye çevirirm işim . burası sa d e c e senin için bir b a ­ sam ak o lm alı. “A aa tövbe d e !” deyince in ­ sanlar. U zun bacaklı A pt y aklaştıklarında.” d e d im .” diye d u a ediyorum .” oluyor. “Ç ok am a çok sa ç ­ ma. sı rayla bir h afta a n c a k g eçin irsin . B irinden hoşlanayım . ilk d ü şü n d ü ğ ü m şey. K ü ç ü m se­ yerek “Iyyyy a s la !” d ey ip . “İleride ne o lacak sın ?” d iy e so rd u k ların d a. hoop ellerin d e b ir çocuk: az d ah a gelince. K eşke iş ten çık m a sa y d ım da ev im d e k aynanam la b e b e le rim e b ak say - B unu cid d i cid d i d üşünebiliyorum . Hem sen ç o k önem li yerlere .karsın.

O d a birini aram ıy ordu. Ü ç ay sonra d ü ğ ü n ü m ü ­ zü yaptık. okul b it­ ti. İşyerim e g elip gid iy o rd u . d ah a o kadar düşm edim . E trafım b ö y le ev len en in san larla d o lu y o r yavaş yavaş. ev len d ik . benden h o şlandığ ın ı sö y led i. ne salakça. d ed iler o da senin gibi a y ­ nı. b izim ilişki de bitti. am a içten içe nasıl k ıs ­ hem en âşık olu p .ve m ü k em m el fizik li k a lta k k a şa rla r d ışında. B eş ay son ra da e v len d ik zaten. Ö ncelcri p ek g ü v en em ed im . A ynı o k u ld ay d ık . am an aslaa a !” d iy o ru m . aynı eve de çık m ıştık . K esinlikle! Y oksa k u ru y u p g ideceğim . d irek t e v len m ek istiyorum . pis kaltak lar. al ın Bü İn tern etten tesad ü fen tanıştık. Y edi ay so n ra a y ­ rılam ay acağ ım ıza karar verdik. valla öyle çıktı. A m a b irb irim izi b u lm u ştu k işte. B u h ızla K üç ük k ırk beş y aşım ız d a evleniriz. hepsi hanzo. de. o n u n la d a d ah a y en i yeni k o n u şm ay a başladık. ben yü k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 43 sı kısk an d ığ ım şunları y aşayan kızlardır: . B ir g ün y em eğ e çık tık . O tuz olm adan evlen m ek m i. b ir sırrı olm alı. H epsine böyle. A pt kan ıy o ru m . A rk ad aşlar v asıtasıy la tan ıştık . B u işin b ir fo rm ü lü . B en de biriy le tanışıp. nasıl ken d im i y iy o ru m . A ynı o k u ld an den ed im . A rk ad aşlarım beni k im sey le ta ­ n ıştırm ıy o rlar. b ir sen e son ra evlendik. ben de b oş değildim . R u h eşim sanki. H em okıılu hem evliliğ i aynı a n d a yürüttük. İn tern etten de im kânsız. O to b ü ste sa ğ ı­ m a solum a b ak ıy o ru m . am a zam an geçtik çe k an ım ısındı. İşy erim d e b ir P ekm ez var. “ A h ah a ne banal. h ay a tta en çok O to b üste tanışm ıştık. A ltı ay sonra e v ­ lendik.

A m a çocuk nasıl b ir ç o ­ gittik g eld ik ettik.bozdu. b em b ey az d ü d ü k gibi p a n to lo n u y la B ay an K altak b i- H A li ana h ab er bülteni gibi k o nuşuyor. Ç ün kü bu s ü re k ­ tan artık b ö ö rrh h h geldi. hâlâ b ir k ız arkadaşı v a r m ı yok mu b ilm i­ yorum !!! B ir türlü konu o ray a gelm iy o r. pt al cu k sa ağzın d an k en d iy le ilgili tek k elim e çıkm ıyor. D am a berab er Bü P u cca yü k D ün ya sı . b ey n im e b e y n im e vuran b ir topuk sesi vj tra v e s ti k o k u su -A ngel adlı parfüm . Şii o lm asına r a ğ ­ m en H ıristiyan eğitim i alm asın ı bla b la bla k o nu şurken. Sağ tarafım a d ö n d ü ­ ğüm de. G ü n d em d en k o n u şm a k ­ B ugün de k an tin d e P e k m e z ’le birlik te. A llah beni duy d u valla b illa a a ü ! O b o zd u ğ u m b ilg isay arlar çık ıy o ru z. K üç ük o ğ lunu n y erin d e olsak y ap ab ilecek lerim izi. bazen y em eğ e g idiyoruz. s e n g e r ç e k te n b i r kaltak sın B ir g ıd ım yol ilerley em iy o ru m diye d u a la r etm iştim ya. B utto suikastını. O kadar ın işe yaradı. A rtık P e k m e z ’le d ah a sam im iy iz. d ik ­ k atim i.Bayan K altak .

Ev partilerini o ld u m o lası sev n ıem işim d ir. dertlen m ediği için r e U u ’lığııı bokunu çıkardığı p a ru le rd ır bıınlaı. pasta.” dedim . di m i? K efal. A m a ne o lu rsa o lsu n o partiye g itm eliyim . benim p lan ım var o y ü z d e n . b a ş­ ladı kon uşm ay a. d im iıii?” d iye so rd u ikim ize. ö n ce bir çocuk K üç ük söylesin gidip g itm ey eceğ in i. p atlay an a k ad ar ç e ­ rez. H er cü m len in so n u n d a. b ir de p artilerin e mi gidecek diye d üşünerek. ben b ırakırım “ Y aa yok ondan değil. olm ası k a d a r k ö tü b ir şey v ar m ı acab a? A llahtan dua ediyo ru m . su ratım a k ü ç ü m se r b ir ifade takın ıp. b u ra d akilerle y em eğ e b ile g itm iy o r. “N e aktarıyorum : “E ve geri d ö n em em d iy e g itm ey ecek sen .. “A v ru p a Y ak ası”nı izley ip . Z aten aynı işye - A pt sen i. h atu n u n su ratı çok çirkin.10 cm. h em en atladın bilm em diye. B en im zaten yılbaşı p rogram ım hazır. E rk ek lerin hatunu nereye götürsem d iy e d ertlen m ed iğ i. b örek yiyecek. P e k m e z ’in o p artiy e g itm e ­ yeceğine em in d im . a ğ z ın ­ dan daha tek kelim e b ile çık m ad ı. B ir k ızın rak ib in in b acak boyu nun 1. saat on ikide havai fişek lere b ak acak tım . k ır bileğini!!! “ K rism ısss içinn B ’lerin h o m e p a rty ’sineee k atılcan ızzz.” al ın işim var yaa.. çık m am asın ı bırak.ze doğru ilerliy o rd u . halam larla o key ve tabu o y n ay ıp . Şeytan d iy o r tut elini. geri zek âlı insan evladı. eli P e k m e z ’in o m ­ zuna değip d u ru y o r. H aftalard ır bu m u h ab b et d ö n ü yo r.” “Sen b ilir s in .” D angalak P u C C a. A k ab in d e gelişen k o n u şm aları aynen k ü ç ü k a p t a lı n b ü v ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . U zata u zata lafları.

o zam an n 'a p a lım ? Sen m adem a r a ­ k K altak arada bulduğu boşluğu hiç kaçırm adı. o k ad ar çok ağlam ışım ki k arak o la g id ip teslim o la c a ­ ya çünkü. içtiğim de çok sev ecen b ir kız oluyorum . H er ö nüm e gelene. o nlarda kalacak . beni de bırakırsın dı m ııııı? A yy çok güzel o l- araba. bence alm a yü “A y y y Pekm ezzz. H içç uraşm a y a n iii. aynı iş ­ sağ lam ay a çalış. d em ek ki kız arkadaşı yok.” “B ak arız. Ş im di sen tut. son ra k an ald a bir de otorite ün şum .. Bu arada.. hayatım ın erkeğin i uzun bacaklı b ir k altağ a k ap tırm am am lazım . Ç o rb acıy a gideriz zaten. Z aten içceezz falan ya. ü stelik alkollü bir şekilde. S en in ev uzak. y anım dakiler inanm ış bana.” k a rız ” ne yaaa? N iye b ak ıy o rsu n ? O fff sev işecekler kesinnn. hem en k ıy afet alm am lazım . “B a ­ ın Bü cak ya. g it­ pt al A llahım . O gece ne yapıp 11e edip o ray a g itm em lazım .rin d ek i adam larla parti yapm ak k ad ar saçm a bir şey yok (en yorum . B ayan b ayla gelcen. Ben bu tip d ü şü n celere dalm ışken. A ğın a göre. Y ılbaşında plan y a p tı­ tik te n sonra adam gibi içm eyi ö ğ ren m em lazım . D yerinde çalıştığın adam larla iç. kendim i r e ­ K üç ük zil e tm em em lazım . “ Seni sev iy o ru m ın m " diye a ğ lı­ sı azından b en im için). B ir k eresinde k endim i A m erik an ajanı san ıy o rm u - ğım diye. bizde k alırız.

b ağ ırsak larım ın şeklini şem ailini hissediyorum . sanki az s o n ­ pt al N asıl bir baskı. K afam k alıp gibi bir g ö rü n ­ tü aldı. Ü ç g ü n d ü r d u r durak bilm eden de k u su y o ­ K üç ük ra kına g ecem v ar gibi. ciğ erim ağ zım d an çıkacak.5 tom bo uç inceliğindeki A rum ki. yarım ancak girer. lerim birbirine girm iş. B irin in . Ü stüne b ir de m akyaj y ap tım . K aburga k e m ik ­ ın B ayan K a lta k ' K en d im e b ir elb ise aldım .B e k le r im a m a iç im yanıyo r. K usura bakm asın İçindeyken. A z z a y ıf g ö rü n ey im diye bokunu ç ı­ karm ışım olaym . 0. ya b o ş a g eçerse saatler İlk başta g itm ey eceğ im d ed im ya p artiye. ev e g elin ce d ağ ıttım saçtım az savurdum saçlarım ı. sanki b ir yerden oraya g eçiy o rm u şu m gibi ayak y apacağım . “ H oş geldin ya şehr-i ram a za n ” yazıları gibi. N asıl ışıl ışıl oldu. bu m ahalle kuaförlerine m a ­ şa denilen şeyi ö ğ retm esi lazım . Saçım ı başım ı yaptırdım . Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü)"»k d ü n y a s ı D 47 ün ya sı . azcık daralayım . İçim e B ü len t Ersoy kaçm ış da çık m ak için can atıy o r sanki. A yy bir kötü oldu.

sonra al b aşın a b elayı. babam ın bana re araba. B u n a ­ d ar k i ü zerim d e p arçalan acak .” Bu sayede g e ­ ce B ay an K a lta k ’la güreş tutm az. “G el seni de eve b ıra k a y ım .ay ak k ab ılarım ı d a giyip d ışarı çıktım . k alacak sam d a o n la rla k alırım ki aynı y atak ta y a tm a ­ E n so n u n d a tak siy e b in ey im bari d ed im . g ird im içeri. ev e d ö n m ek zoru n d a m eye. yok! Sinsi sinsi o d alara girip bakıyorum . zaten elbise o k ad ar al ın kalırım . D u d ak larım d ak i parlatıcılara saçlarım sürekli y ap ışıp duruyor. P e k - pt sıl bir işkence. ben de p a ­ şa p a şa d ik iz ay n asın d an izlerim onu. O k alk git o to b ü se bin diyen ak lım ı b ir tabur asker siksin! A llah ım y aşark en ceh en n em i g ö rd ü m resm en. Y ok d erse eğer. K üç ük m e z ’i arıyorum . D ed im b u n u n la g id ersem . ark ad aşlarım onu k ısaca. am a P e k ­ m ez yok! H er kapı çalan a koşu y o ru m . E vin olduğu P ucca yü rım ! k sınlar'. K o ltu k ta o tu ram ıy o ru m . H ay ır b ir de ç ık ışta b ir b ok olur. am a yok! A rtık elb isem in ferm u arı atm ay a b aşlay ın ca. g erek irse araların d a y a ta ­ D ün ya sı kullan d iy e verdiği b ir ofis arabası var. O ray a k a d a r taksi. İşim i şan sa b ıra k m a y a ­ cağ ım . Ş im di. g erçi sadece bana g ö ­ . M o n tu m d an bacaklarım açılıyor. iliğ im i k em iğim i k u ­ rutur.. çaldım k ap ıy ı. K alk tım gittim o tobüse b in ­ Bü m aaşım ı alm ad ığ ım geldi.. “A yy ben bu n a b in m e m !” d iye ad lan d ırıy o rlar. en azından ço cu ğ a d erim ki. am a aklım a daha yer an asın ın nikâhı. O to p u k lar ay ak larım ı derin d en d erind en sikiyor. C eb im d e az p ara var. o mu diye. saat de on bire A İndim g eleceğ im iz yere. yok! B ay an K altak m u tfak ta bir şey ler h azırlıy o r. Bu işi en g e llem e k p ah asın a.

B a y a n K a lta k ’a so rd u m P e k m e z ’i. n asıl am a v ar ya! K alk tım g ittim o sinirle... hepsi b o şa g itsin. A ram ış P e k ­ m ez. K alk tım gittim k ard eşim in y anına. “Ç o k k a la m a d ım y aaa orad a. bütün evi d o lan d ım du rd u m . B u söz b e y ­ nim deki çan ları çınn çın n çaldı.. S o n ra da. çığ lık ata ata. L an ad am o rad a diye o k a d a r hazırlık yap.yak laşınca. sen y o k tu n ? ” “ Sen g e lm e y e ceğ im dey in ce. e ğ le ­ nebildin m i b a ri? ” diye sordu. Ü ste ­ diye g itm em işşşş. o n ­ larla eğlendim . Y o rg an ı S ü p e rm e n ’in şalı gibi attım s ır­ tım a. ağzım d ak i salyaları s i­ lerken (u y u rk en saly am akar da). V alla bu iş o la c a k !!! K üç ük A pt lik B ayan K a lta k T a sevişm e ih tim ali varken. “D ün g ece g itm işsin. B u sabah telefo n sesine u y an d ım .. G e c e boy u n ca P e k m e z ’den ııe k ad ar n efret ettiğ im i tek rarlad ım durdum . G elem ey ecek m iş yani. sırf b en yokum al ın ye g itm e d im . O h a a a inan am ıy oru m . “R ah atsızım b ira z . b ir b ak tım P ekm ez yazıyor. K asetlerle ilgili aram ış. N a ­ sıl sin irlen d im . çarp tım kap ıy ı çıktım .” k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . k a fa dengi ad am y o k tu r d i­ B en g elm ey eceğ im d ed im d iy e g itm em iş. O k a d a r çok içm işim ki.” dem iş. en son hatırladığım sahnede ro b o t d an sı yapıy o rd u m .

B ir yarım saat falan p lan y ap ay ım dedim . B ayan K a l­ ta k ’la P ek m ez o k ad a r sam im i o ld u lar ki. yaz kış d em eden b em b ey az p antolonu çekiyor A şıyor. F i­ ziği çok güzel.68. ben o k ızla nasıl baş ederim . k ap ın ın oradan k a h k a ­ sanki am ca ç o cu k lan . am a so n ra vazgeçtim . S a n ı­ rım olm ay acak bu ço cu k la. p islik karı! .S e n sadece k altak değil. B ir şey de pt ha ata ata bu ikisi geliyor. bug ün beraber ö ğ ­ çocu kla. B ir m uhabbet! G ör sen bunları. A radan b ir saat geçti. K lo zetin üzerine otu rd u m d ü şü n m ey e b aşladım . B u g ü n iki d ak ik a tuvalete gittim geldim . al ın len yem eğ in e bile çıktılar. K ı­ zın bacağ ın ın boyu. ben le bir. K i b enim b o y u m da 1. sinirden tırn ak larım ın k e n a rla rın ı yiyerek p a ­ K üç ük ram p arça ettim . am a bu iki g ü n d ü r bizim b irim den çıkam adı. b a k tım ç o ­ cu k yok ortada. B ay an K altak aslın d a aşağı k atta ç a lı­ yapam ıy o ru m . B undan ö n ce b erab er çık ıy o rd u k 50 Bü P ucca yü k D ün ya sı e n b ü y ü k o r o s p u s u n . b e n c e d ü n y a d a k i İki gün d ü r o k ad ar sinirliyim ki anlatam am .

B ay an K a lta k çık ışta b ir ark ad aşın a g id ecek m iş. onun E y fel k u lesi g ib i b o y u varsa.. Bü m ü b a re k o lsu n . “v a z g e ç m ek P u C C a.götüne. san ırım d e ğ iştir­ A z çek ilir m isin ? İş için b ir şey g ö sterm em g erek d e. “A yy o K üç ük ta ra f senin y o lu n u n ü stüyse. am a olsun. b ıra k A lla h ’ın d in g ilin i!” Ç ek tim d o n u m u . B en o an d a b ir telaş e ttim n iyeyse. G ö z le ­ falan aç m ay a başlad ım . B an a d a verm iş k a z an gibi . D ur. B u n lar y in e P e k m e z ’in m a sasın d a o tu rarak g ü lü şü y o r­ lar. b e n h alam lara g id ecek tim b u ­ gün.” d ed im . S o n ra yavaş y av aş dosyayı al ın m em g erek en y e rle r var. sen in b ilg isay arın d an açayım . “ H er isted iğ in i elde ettin kızım sen. K esin o n la r çık a c a k lar var yaa.” d iy e ­ rek ittim B ay an K a lta k ’ı. senin de ok y an u s g i­ den k im leri alm ad ın m ı h aa? O tu r d üşün bakayım . S an a erkek mi yok k ızım . B u n d a da v a z g e ç ­ m e. çıktı a ğ z ım d a n . o tu rd u m P e k m e z ’in y anına.” d ed im ve v erd im k en d im e gazı. b ir an arab ad a o ikisi falan filan. girdim içeri. “E n g ü z e li. G azan sasın a çocuğun. “P e k m ez c iğ im b ir b a k sa n a şu m etinlere. sen k im lerin e lin ­ k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 51 sı ği. O y sa h alam lar o ra ­ da o tu rm u y o rla r ve y o lu n u n ü stü ded iğ i yer. N e var b an a verse h a lla h alla. A m a işte. H em h er şey tip d eğ ild ir. A pt rim i de k ısa ra k b ak ış attım ona. tam am elin d e tu tam ad ın . P e k m e z ’e “ Y olu n u n ü stü y se b en i de b ırak ır m ı­ sın ?” d iye sordu. g ittim m a ­ yü bi gözlerin var. b eni de b ıra k ır m ısın ? ” d ey iv erd im . b izim ev in tam aksi istikam eti. O an d a b ir p erçin len d im . b a şk a d a b ir b ok verm em iş.. A llah n ed en h ep b ö y le sü rtü k lere v e riy o r ki b u fiz i­ göt.

G erçi son ra hiç b ilm ed iğ im b ir sem tte indim ve k e - 52 A pt ğim y e r b en im . D ikiz ay n asın d an da kıza. o d a aynısını diyor. öpîiim canım seni. ayy b ak g ö rü y o r m u su n ? “ İnm eyin. so n ra ben in e c e ­ ğim . kız kapıyı açtı. bari n ered en g id e c e ­ ğim i söyleyin d e .” “A aa evinin o ray a m ı g eld ik . “N asıl k o d u m am a !” b a k ı­ şı attım . bizim ev in o ray a geldik. d işlerim i s i­ ka sik a k ıza bak ıy o rum ..” “A yy yok yok in eh m biz. K ız insin.” dedim . ön k ap ın ın kulpunu da nasıl tu tm u şu m . ben öne ta b i- i. H adi B ay an K altak cım . al ın Ş eyy B ayan K a k a ’. yarın g ö rü şü rü z. S o n ra b in d ik arab aya. in elim bence. “H an ım lar. b eni de o tarafta b ırak . nerede b ırak acağ ım ı sö y ley in y e te r. “ A aa bu şarkı çok g üzel.Ç ık ışta ön k o ltu ğ a o tu rm asın d iye. o pis sürtük de ark ay a oturdu. O and? ‘ Y a pekrnez şu radan d ö n e c e k ­ sen. A rtık bebe sin ir­ lendi. O nları y alnız b ıra k ır m ıy ım hiç? Ç o cu k so ru yor “ N e re ­ de b ırak ay ım siz i?” diye. son ra çocuk d urd u rd u a ra ­ b ayı.. B u n lar indi a r ­ k am d an . zaten yakın g id e c e ­ B ay an K altak ö ffledı m öffledi.. k esm ey in lü tfe n . B u n lar tam m u h ab b ete b a ş ­ lıyor.” dedim . kız inm iy o r. bak ayıp o ld u . ben d iy o ru m ö n ce B ay an K altak i n ­ sin de ben im var daha.” diyorum .” Bü P ucca yü k D ün ya sı . ben bir so k ak d ah a ilerlem iş ve b u sayede onları y aln ız b ırakm am ış oldum . o apartm an zaten K arşıya g e ç ­ K üç ük m ey ey im boşuna. S alak karıyı in d ird in. saçm alam a. resm en 15 dakika ö n ­ ce in ip çocu ğ u n arab asın ın y an ın d a b ek led im . N ey se g it git gittttt. orada.

.. A m an o l ­ sun içim in y a ğ la n erid i. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . am a sanki salak ben m işim gibi oldu biraz. ohhh m isss gibi.riz gibi d o lm u şa b in erek ev im e geri dön d ü m . Y an i k ıza salak dedim .

m erak e ttim .” diye. B ö ylece h av ad an yarım saat baş b aşa k a l­ m ayı başardım .Salak B u a ra la r P e k m e z ’le a cay ip iyiyiz. g ittim aldım k aseti. y alnızız A D ü n b ütün gün çek im d ey d ik . “ K arı ö lse” d e ­ al ın m edin. k eşk e işten atılsa da tam am en m ed iğ im e d u a edin! rı gay rı takıldık. b an a m esaj attı. “İy i m isin? G e l­ li d o lan ıp d u ru y o r d iye. o y üzden P e k m e z ’le de a y ­ pt kurtu lsam . Ö yle böyle değil. o d a g elm ez old u . H em en şeytan girdi a k ­ lım a.” dedim . A kşam k am eray ı teslim etm ey e gittiğim de K üç ük b ir b ak tım m ontajda k aseti bekliyor. i'¡e m e o d asın a götü rü rk en de tırn ağ ım la bandı kopardım ! K aset bozuk. Ç ok h ey ecan lan d ım . G e ­ çen gün işe b iraz geç g ittim . A m an ne k ö tü sü n falan d em ey in . B ir oda. B ay an K altak b izim k atta sü re k ­ Bü yü k D ün ya sı . ik im iz. çek m em iş d iye yarım saat g ö rü ntü leri birlikte y en iden aktardık. geçen gün şik ây et ettim onu. S anırım işe y aram ış. “H adi b ir de ben b a k a y ım .

Peki. sa d e ­ ce ne desem . am a valla i s ­ tem dışı oluyor! A m aaaaa asıl b o m b a y ı yazm adım . “N e g ü zel. A ra m ız ­ da bir “ South P a rk ” sessizliği v ar sanki.” d iy e feryat fig an co şark en . d in e im an a dönerken. elim de av u cu m d a ne k ad ar rim el al ın diye sordu.. alâkalı alâkasız k o yu yo ru m salağı! Ç ok utanç ve ici ve saçm a. onlarla b o y ad ım kirp ik lerim i. aynı o y u n cak b e b e k le ­ Bü yü k D ün 55 k ıiy ü k a p t a lın l»u< ık d ü n y a s ı ya sı . B u g ü n zaten h er üç cü m lem in sonuna. şu anda aynı m ay m u n a benziyorum !!! A pt naap tım ? G ittim tu v alete. “Çok tatlı ‘sa la k ’ d ed in y a . yani o d erece h eyecanlandım . so n ra y ü zü m e doğru iyice y a k ­ laşıp çen em d en tuttu. A yağ ım titredi. salak .” dedi. salak d em ey e h a z ır b u ld u m kendim i. İçim den.. Şu anda o k ad ar ağırlar ki. k ap ad ıkça geri açam ıy o ru m . O rda öyle sanırım saatlerce m al p o z is­ yo nu n d a d u rm u şu m d u r. B u s a ­ bah kahvem i P ek m ez getirdi. “A llah ım m sana g eliy orum .” dedim . B u b ir k ah kaha atarak. İlk on dakika. Y etm edi. iyice yukarı day ad ım k ü çü k kıl parçacık larım ı. K üç ük üzerlerine re sm e n T ansaş alışveriş p o şetlerini k o y m u şu m g i­ bi. H ep sin d en öte adım gibi b i­ liyorum . ne k o n u şsam d iy e k ıv ran d ım durdum .. so n ra akıllı bıdık olan ben varsa.” d edi ve ben suratın a b ak ıp m ilyon k e ­ re salak. “ Y o k . “ S e n in k irpiklerin tak m a m ı?” re b en z iy o rsu n . içim de p a t­ layan h avai fişe k le ri y u tark en . salak. b ir kez bile ku llan m ad ığ ım k irp ik k ıv ırm a aletiyle sıkıştırıp. O anda g ö rü ntü deki k a d ın saçm a b ir şey söyledi ve ağzım dan “S a ­ la k !” diye bir k elim e çık ıverd i.falan.

o izinliyken de ın 51» Bü P u cca yü k D ün ya sı . m ontajcı da gitti. G ittim m ontaj o d asın a.” A llaaah h h h . h o tirin arin iray tirin a rin a rin a y ü ! G erçi o lanet m ontajı baştan yapm ak k usturucu b ir eziy et olsa da. A llah v e r­ K üç ük di b an a g ö zetlem e kulesini. izin liy im zaten . B en de açtım Sim s o yununu. ben istedim bir göz. B ir sonraki gün P ek m ez izin liy d i. düşünsen e. yine bu n u m aray ı çekeyim d e ­ dim . Z aten geceleri k an ald a azcık adam duruyor. tek b a şın a yapm a. “M ontaj b itm ed i.” dey ip.B ü t ü n gece sabaha k a d a r B azen işten k açm ak için. o tu rd u yanı b aşım a. H o o p k ap ad ım m ontaj o d asının kapısını. bir A “D u r. ne y ap alım ? B aşa gelen çek ilir bebeğim . Y arın pt al olu yoru m . on beş d a ­ kik a kaseti aktarıp ev im e g idiyorum . B ü tü n gece P e k m e z ’le olcam . “ ben de k alay ım şenle. B en sabaha k ad a r halled erim b u n u . S o n ra P ek m ez geldi yanım a. G eldi. H erkes bütün gece m ontaj yap tığ ım ı zan n ettiğ i için de ertesi gün otom atik izinli işe gelm ek sıkıcı o lu y o r d iye.” d edi.

” falan a y ağ ın a yatıp . rah atsız o lu y o ru z diye çem k irip . başladı h a y a t h ik ây esin i an latm aya. tam üç sene. o da in sa n ­ ların y a ra la rıy la o y n am am ak g erek tiğ id ir. d ert d in le y ey im d erm an o lay ım m u h ab b etlerin i. “k im sey e sö y lem e sak ın ” d iye in a tla te m b ih ­ lenen cü m leleri m ille te y ay m am gibi y a d a k ard eşim in saçı benden daha u zun d iy e g eceleri m ilim m ilim k esm em gibi vs. Y ani insan lar kendileri y a şa m a ­ dığı sürece. D ün ya sı yi yap ıy o ru m k i sab ah a k a d a r sü rsü n m uh ab b etim iz. A s ­ lında b a n a y araların ı açark en . B abasını. A m a b u rad a m utlu değ ilm iş. vs. sin sice k a n m a gireb ilirdim . kızın k ın a g ecesin i m ahv etm em gibi ya d a bana verilen sırları. Ö ld ü ğ ü n ü bile bir h afta sonra sö y lem işler buna. c a ­ ev ark ad aşım a ay arlad ığ ım ço cu ğ u n iyi p arça o ld u ğ u n u g ö ­ rip. Bu y üzden onu hiç d iıılem iy o rm u ş gibi yaparak . Şu h ay a tta b irço k ad ilik y apm ış olabilirim . . an lattığ ın sorunu an lay am azlar. H em b en sevm em öyle. “ Ü zü lm e an lıy o rum seni. Ç o k k o y m u ş bu durum . vs. k nım y aa a . d iğ e r y an d an d a ağ ır ağ ır kesm e b iç m e ­ Bu b ir d illen d i. işim gü cü m v ar ay ağ ın a hiç aram am ış sorm am ış. A m a şu h a y a tta ö ğ ren d iğ im tek şey varsa. h iç b ir y o ­ A pt al ın Bü rüp ken d im e ay artm am g ib i ya d a iki ark ad aşa b ird e n yüz v e ­ yü am a yapm ad ım .yandan o y n u y o ru m . İşte babası v efat ed in ce annesi y aln ız k alm asın d iy e b u ray a g e l­ m iş. B ana K üç ük yapm acık g e liy o r bu olaylar. S ad ece kendi başlarına g elirse d iye korkup san a cev ap v erirler veya “iyi biriy im b en ” eg o su n u tatm ak için senin soru n u n u kullanırlar. sonra o rtad an y ok o lm am gibi ya d a karşı k o m şu n u n k ı­ zının kına g ecesin d e karak o lu arayıp.

“A bi tam am y aralısın anlad ık d a h öh bizdeki de ya sı bir nevi g ü n ah çıkarıyordu. ya ite rse .” diyem ed im . N efesim k esildi r e s ­ m en. o yapsın h a m le si­ ni. n efes çek erek olay ları falan anlatıyor. b ir y o lu n u b u lu ru z belki a m a . S o n ra bu m u h ab b et biraz b ay m ay a b aşladı. A llahım k im se yok. B ileğ in i yalayıp yü dudakları. sesli harflerin tü m ü n ü un u ttu m . S aat sabaha karşı d ö rt oldu ve bu h âlâ aynı şeyleri d ö n d ü rü p d ö n dürüp b e y in . yere doğru dalm ış. T a ­ m am . . ben san d aly ey i az o n a d o ğ ru çek ey im hele bir. H opp d u d ak lar olsun.. A yy yok ben bari seksi b ir duruş y ap ay ım . H ıı k o k m u y o rm u ş. D ur ç a k tırm a ­ d an şu bileğim i yalay ay ım . Z aten o da b an a a n la tıy o r gibi değildi. gö zleri. ben diy eyim on s a - A pt al ın Bü ağ zım kokuyorsa! S ik tir k o k u y o rd u r kesin. k irp ik lerin in k ıvrım ı. Bari gözlerin in içine içine b ak ay ım d e rk e n . N e m em e g ö zü k ü y o r. ne bacağım . tuzdan k a b arm ış” m odeli. o n ları açıp ço cu ğ u cin se llik te n so ğ u tm a ­ nın d a m ânâsı yok. d iğ er eli çen esin d ek i k irli sak alıy la o y n uyor. b an a tecav ü z ed iliy o r d iye.ru m d a bulunm adım .. A rad a es verse. Şu an d a var y a ö p ü şsek yeri yani. anlattıkça K üç ük anlatıyor. ya to k a tla rsa beni. am a ilk h am le b enden mi g elecek ? Y a ço cuk b ağırırsa. Y a k o k la d ığ ın d a koku v ar ise. S o n ra b ir b ak ay ım d ed im şuna: B ir eli k a m ın d a . G erçi iyi ki g ö zü k m ü y o r. iyi bari. çocuk bir döndü bana. “üç k ilo ç iğ d e m çıtlatm ış. ö p m e falan yok. D ün anlatıyor.. ağzın k o k u y o rd u r. D ışarıd a da k nasıl güzel b ir ço cuk böyle. h a tta ikim iz a r a ­ sınd a üç adım m esafe bile var.. Sadece döndü yani. L an nasıl ö p ü şeceğ iz şim di. B ak ın ası.

N e zam an b aksam g ü lü m sü y o rsu n .” d edi ve kalk tı b ize k ah v e alm ay a gitti. S ed a S a - k dişlek o ld u ğ u m için. G arip b ir en erji veriy o rsun . benim g ö t arşa da arza da değdi valla. O sebeple s ü ­ O gece ö p ü şem ed ik . sağ olsu n d u d ak larım az kap anm ıyor. am a o d ed ik leriy le. m en... D A llah h h h h beni b ir g ö r sen. “ B u k an ald a en ço k seninle o lm ay ı seviyorum . yü G ü lü m sem ezsem . sü rek li g ü lü y o rsu n d ed iğ i d u ru m u n aslı şudur: B en y a n ’ın o n sek iz yaşın d ak i h alin e ben ziy o ru m . S onra bu güldü. H oş. deli gibi yani. g ö zlerim k alp k alp oldu re s ­ ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k tlu riy ası ya 59 sı rı nu p atır k ü lü r p atlattı. K üç ük A pt al ın Bü rekli g ü lü m sü y o ru m .at. siz d ey in 10 san iy e sürdü. bu çok h oş. salak b ir g ö rü n tü o rtay a çıkıyor. am a b en im beyin d a m a rc ık la ­ tı o y n am ay a b aşladı. K arn ım ın içindeki ten y alar k ü lb a s­ .

“ Ç izg ili p ijam a giym iş eşeğ e ne d e n ir? ” K üç ük ha” bin tan e . b irb irim ize esp riler falan y ap ıy o ru z. o lm ay acak sa o lm asın. h a tta i n e k l e r i n b ile B a n a y in e h a s re t. o k u ld an ald ım b ir tane. eve geldim pt D ün sabah d örde k ad ar telefo n d a m esajlaştık . al ın ço k uzad ı yani. el en se. B en d ah a zor so rarım b ak !” “ İyi g eceler çizg ili p ijam a giy m iş eşek denir. O la c a k sa olsun. G arip garip m uhabbetler. toka saklam a. . aferin ..” 60 A “Z e b ra ? ” “H a y ır. am a ben sıkıldım bu m uh ab b etten . B ild iğ in ark ad aş g ibiyiz. p u h a h a h a - “İğ rençsin! S ıra b ende. şaplak göte m u ­ habb eti. k u z u l a r ın ..” “İyi g eceler?” “ Y aklaştın . B öy le aptal aptal Bü P ucca yü k D ün ya sı d ü z e n l i b i r c in se l hayatı v a r.” “E ee ne d en ir s ö y le . . Y a b iz P e k m e z ’le çok sam im i o ld u k . yeter.. Saç çekm e. y in e b a n a h ü s r a n .K u r t l a r ı n .. .

“O ff asıl iğrenç sensin. ibne m id ir n ed ir artık an lam adım Bü yü onunla d a o tu ru p “ çizgili eşşek e sp irisi”ni y ap ıyo rum . Y a k ışık lıla r d a g e n e l­ de ibne o lu y o r am a A llaam bu d eğ ild ir inşallah. B u n a rağm en nasıl özg ü ven leri varsa. Y a san ırım bu ço cu ğ u n b en d e n h o şlan d ığı falan yok! H o şlanm ış olsa. A yy iğ ren cim v ar ya. V e en kötüsü. A llah benim b elam ı v ersin. şim di u tan m asam . İşte yü zü ne b a k ı­ lır olanların da p riz d elik leri ark ad an oluyor. bit. H ay ır. “T a ­ şaklar sıcak m ı h a c u ı” d iy eceğ im . O fff k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 6ı sı . al ın ister değil m i? A m a yok. G erçek ten b ir b ak sağın a soluna. esprili. h ep ib n e çıkıyor. Y a zaten bu son dö nem de e rk e k nesli iyiden iy iy e çirk in leşti. k ü ltü rlü . b ir g ö türm ek k i! !! O haa b elk i g erçek ten de eşcin sel. D ev am lı k a h k ah a atm a. orası ayrı m evzu gerçi. n a r. o ffff!!! B u d u ru m d an nasıl ç ık a rım h içb ir fik rim yok. o lu rsa çok Z aten n ered e eli y üzü d ü zg ü n . bilm iy oru m . p u h a h a h a h a h . tek b ir k elim em iz d ahi ne aşk la ilg ili ne de h o şlan m a ile.” İçinde aşk n am ın a tek k elim e b arın m ay an b ilm e c eler so r­ duk du rd u k birb irim ize. am a üç erk ek ten ü çü de b il­ diğin bokum gibi çıkıyor. b irb irim izle d alga g eçm e d u ru m u n a girdik. en azın d an b ir m ın cık lam ak . S o k ak ta üç k ız ­ K üç ük dan ik isin in ilik g ib i k ıv am ı var. y ak ışık lı b u lm ak ço k zor. Ç o cu ğ u n y a n ın d a d ah a birk aç h afta ö n cesine k ad a r tek b ir k elim e ed em iy o rd u m . işinde başarılı insan varsa. T am h ay atım ın aşkını b u ld u m diyorum . ö y le b ö y le değil. b u n u n asıl başardım . ukala. değil A pt ü zülürüm . “İbn e m i.” “H ayır. adam lar çirk in .

b ak ıy o ru m g ö zü n ü n içine k esecek .” ad am lar ö yle o luyorlar.. belki a n la ­ “Şu x x x x ne tatlı ço cu k di m i?” “H an g isi? H aa o m u? İyi ço cu k . •a A pt al ın Bü “T ark an gibi y a n i. am a s a n m ı­ P ucca yü “ B elk i de eşc in seld ir am a. bana a çılır falan diye. v alla y azık . c u k var. n erde karı götü m e ­ sı E rk e k le r g eçiy o r k arşıd an . karşı m asad a tek n ik ekip ten b ir ç o ­ ya m i o nları diye. dünyanın yükü o n ların om zunda. N e y azık y a a ? ” y o ru m .m i anJam am la z ım ” diy erek . n eden ö yle d ed in k i? ” “N e b ilim öyle d ü şü n d ü m .” d ed i ve k a lk tı. k ib ar. m esi var. iyi k D d ığım ı anlar. B ilem em ... ö y le d ir belki. çü n k ü h ep y ak ışık lı.. A llah yardım etsin b isek sü ellerin sev g ililerin e. B ütün u m u d u m b itm işti yani. Y a o ff e şc in se l işte . bir de h eriflerd en sak lay acak sın . o n lara b ak ıy o r puşt. bir m esaj geldi. A m a o lm az. Y ok. n eden ö y ­ le oflasın p u flasın d iy e gece dü şü n ü rk en . ben g id iy o ru m . O ff çok kötü! A dam ı k arıdan kızdan sakladığın y etm ey ecek .. san a afiyet o l ­ s u n . geri z e k â ­ lı PuC C a! G erçi gizli eşcin selse de k a b u l ed erim . E şcin sel o lm asa.. sineye ç e ­ k erim .. bi e ş c in ­ seli h em en tan ır m ısın . ün B ugün y em ek tey d ik . çocuğu in celem ey e alıyorum . A k sin e. kesm iy o r.. H a fif h a fif sorayım çak tırm ad an d ed im . Y a b i- K üç ük seksü el is e . son ra bir g ün eve g eldiğim de k ıl­ lı b ir k am y o n şo fö rü y le kocam ı görm ek is te m e m .” “N ed en san m ıy o ru m d ed in ? B işi m i b iliyo rsun.

iki. çocuk kıskandı.“Haddim değil am a sen xxx’den mi hoşlanıyorsun?” Ş im di- da çocuktan hoşlanıyor. saçmalama. Ondan yana mı rahat uyuya­ ya sı ii. “Yok ya. Anında bir mesaj daha geldi: “Rahat uyuyabilirim öyleyse”. cak. o . Bir.. bu mesajın iki anlamı olabilir. ün Lan şimdi daha karıştı ortalık. benden yana mı? Ayy Allahım bir yol göster bana artık K üç ük A pt al ın k â ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D offü! Ben işin içinden çıkamıyorum..” falan yazdım.

. Pekm ez’le izinleri aynı güne denk getirdim . Yani bütün gün yapayalnız İnciraltı’nda fink attık. yok anacım olm ayacak K üç ük bu iş.... A nlaştık ettik. Bir kızla fanfini yapm ış dem ek k i. buluştuk o gün. kızın belli ki gönlü var. H ayır yaşı küçük olsa ta ­ mam diyeceğim . bir kuytu bulayım 64 A “Yarın çıkalım m yaeee” diyebiliyorum . bir şe y ­ ın Bü Ben günlerdir ibne mı değil mi neyin nesi diye garip test­ P ucca yü k D ün ya sı . Sonunda ibne olm adığını öğrendim . bir m uhabbette “Eski kız arkadaşım ” dedi çünkü. hâlâ bana “salak. li­ seden kaçınış çocuklar gibi.. dolandık pt al gaz alıp. am a yirmi yedi yaşında mı ne herif.. am a yine de erkek lan bu! Hoşlanm asa da.. Bu ib ­ ne herhalde benden hoşlanm ıyor. salla da sü m ü ­ ğüne bak” tarzı espriler yapıyor. Ben tabii bu durum dan daha da ler falan yapalım diye. Artık el ense şaplak göte m uhabbetine girdiğim iz için rahat rahat falan filan. Ben artık um udu kestim .. Gezdik.İşte asıl hikâyem şim di başlamalı ler yapıyordum çocuğa..

Çocuğu aldığım gibi apartm anın içine soktum! “Sana bir lır gibi oldu. ilk adım ı bari ben atayım d iye­ ceğim . a r­ kam dan birinin koştuğunu fark ettim. geleceği yok. Ayy geri ze­ A pt şey dem em lazım . hem en asansöre attım çocuğu ve iki ile üçüncü kat arasında durdurdum . Konuşasım da gelm i­ sin diye arka sokakta durdurttum arabayı. Tokalaştık ve ben zım bu iş. herif angut. A rabasının da teybi bozulm uş. K arşım da bakıyor öyle.m m cırim der. am a sessiz ol. konu kom şu görm esin d i­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü eve doğru yürüm eye başladım . “B urada de. D edim ki hiç uğraşma.” dedi. A klım dan geçen tek şey. İkim iz de susuyoruz. Hani biraz tensel yaklaşım lar olsa. “Olm ayacak k ı­ yü yor açıkçası. İlk kattaki YozgatlIların kapısı açı­ al ın mez! Tam apartm anın önündeyiz. tek kelim e yok. bu çocuktan bir bok olm ayacak. kom şular görm e­ k D ün ya sı . B ir sinir etti geri zekâlı beni. Yem ek yiyip. öyle m alak m alak bakm ıyorum etrafa. Sonunda evim in oraya geldik. hadi şimdi olsun diye kıvrandım durdum.” diye düşünürken. Ben açılsam diyorum .” diye de uyardım. İçim den de. bari kalk git başkasını bul. “B unu bugün dem ezsem . Anaa bir baktım P ek­ ye o kadar ileride indim. am a hiç yapm adığım bir durum. Öyle b o yoz gibi açarak gözlerim i dinledim. Bu noktada öpüşm em iz gerek. sen gözlerine sokar gibi diplerine gel. eve bırakm ak için arabasına bindik. am a o da yok. hadi şim di açılsın. Ben K üç ük senden çok hoşlanıyorum . ama kendi soğan kokum dan kendim iğrendim .” diye girdi konuşm aya. Bütün gün öyle. bir şey diyem iyorum . o soğanlı köfteyi yem em em gerektiğiydi. bir daha diyem em .

kendim e kızm akla m eşgulken. Ve soğan­ Bim bam böm çok şükür dostlar.. Anam şimdi dank etti. sı kalıp.kâlıyım ben.” dedim o panikle. eski sevgililerim i karşım a D ün K apıyı kapatırken de.” dedim ve ikinci katta indirdim çocuğu. aklım ı dürt! k elim den kaçırm am a izin verme. Ayy bu şarkı da tam bir abazan şarkısı. viyorum . gerçekten malım! Ben böyle heyecandan apışıp “Hadi sen git. içim ­ yok et. bırakın şunu diye. artık bir sevgilim var! A llahım lütfen bunu deki k ıskançlık denen yü canavarı Pucca çıkarm a. K üç ük 66 A pt al ın Bü lı yiyeceğim zaman içim e bir ateş düşür. “Seni seviyorum ” ne yaaaa?!?! A m a olsun. “B en de seni s e ­ ya vurdu. benim de artık bir sev ­ gilim var. Ç ok utandım am a sonra. “Ee c e v a b ın .. sonunda oldu. biri asansörün kapısına . Kırk yıl sonra sevgili yapmış.” dedi. bunun da utanm am ış şarkısını bestele­ miş. E skiler gerçekten çılgın m ıym ış neymiş. bu çocuğun önüne güzel güzel kızları koym a.

arasam mı. falan mı filan m ı? Y a böyle direkt gökten zem bille inm iş uzun süreli bir ilişkim olsun istiyorum. Şimdi işte P ekm ez'de de böyle h is­ sediyorum . K üç ük üstüne düşsem mi. Bence aşkın en güzel k ıs ­ bakışm alar. ama sonrası da k o r- A güvenm iyorsun. bir de ilişkinin ortası oluyor. pt al mı iki dönem de özetlenebilir: Bir platonik olan tarafı. B a­ zen böyle onu görm ek bile istem iyorum . böyle ın Bü A ylardır peşinden koştuğum şeye sonunda kavuştum! yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 67 ün ya sı . eski m anitası kim. olacak mı olm ayacak nıı telaşı.A şk ın d ö n e m h alleri A m a böyle nasıl kasıyorum k en d im i. Ama olm uyor maalesef. başta karşı tarafa beni ciddi olarak görüyor mu. H ah ben ona inanm ıyorum işte. ^ e r ­ başlarken otom atik olarak üç senelik gibi davranalım yanı. geçsin bitsin hem en şu ilk günlerin baskısı. fingirdeşm eler... yatsak m ı yatm asak mı. acaba ne olacak. Ya böyle insanlar sü ­ rekli işte aşkın başlan. Y a bir kete. ilk günleri mıy mıy diye ötüyorlar h a ­ ni.

ö z e l­ likle daha yakın davranm aya başlar erkeğe. birini görür görm ez. telefonda isim ler değ iş­ tirilir. Kantinde o tu ­ rurken. fazla m alarıyla bu dönem sona erer.k u tuyor beni. rahatlanm ış. hem en tutar kolundan ve “A aaa gel gel otur. böcüüm . N edense hatun böyle yalnız kalm ak istem ez erkekle. “O bana yavşıyor. bu dönem de başlar. en güzel sm s’ler ve aşk m esaj­ 68 A pt M ıçm ıç dönemi: al ın abartılıdır. Erkek. H er ilişkinin kesin ve net k u ra ­ m esela aşam a aşam a söyleyecek olursam onları. Erkek biraz daha sırnaşıktır. Sürekli yalnız k a l­ K üç ük mak ister. A rtık sevişilm iş. Cinsel olarak y ak ın laş­ Bü P u ccı yü k D ün ya sı lı zaten bir tarafın sevgisi m uhakkak daha ağır basar! Hah . gevşenm iştir. kadının daha fazla sevdiği ilişki”nin aşam ala- Giriş dönemi: Bu dönem de kadın biraz soğuktur erkeğe karşı. aşkım . Hayatım . G ünün yirm i üç s a a ­ ti birliktelerse. işte size “e r­ keğin daha az.” diyerek. Kadın. n ’apim acıyorum çocuğa” imajım verir. Önceden m asaya topladığı o insanlara uyuz olm aya başlar. Yanma sürekli birilerini takar. K adına otom atik olarak yüklenen iğrenç çocuk takli­ di. B ir de başkaları­ nın yanında. zaten önem li bir şey konuşm uyorduk. adam ları m asasına toplar. Hedefe gözünü dikm iştir. kılkurdum gibi abuk sabuk şey lerle birb irlerin e seslenirler. A ralarında şifreler oluşur. o ayrı kaldıkları bir saat de telefonda k o n u ­ şurlar.

kandil. Erkekler.. sabah ben baş gösterir. Şu m esa­ . yavaş yavaş şifreler doğum tarihlerinin birleşim i olur.. ve gagasında iyi geceler öpücüğü”. götüm ­ jı alm am ış bir insan evladı yoktur sanırım: “Beyaz bir güver­ cin gönderiyorum sana. B irileriy- A pt seni uyandırırım ” tarzı m esajlara bırakır. yüreğinde sevgi ve şejkat. H alta o güvercinin ağzına tıkıştırılan m e­ saj değiştirilip. Kadınlar. bayram .ları gibi sitelerde bulunan (hatta kilabı bile var olan). patılır. İki taraf d a bu aşam ada arkadaş­ larından kopm uştur. Bu dönem fazla yılış yapış. Annem in ölüm ünden bir hafta sonra babam ı da kaybetm ek bana çok koydu. “Eve şim di girdim tatlım. Benimki dönem i: Sahiplenm e dönem idir bu. Kanatlarında mutluluk. En güzel sm s’ler yerini. faceebook k a ­ Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D ün ya 6 9 sı den daha iğrenç yazıları takır takır hatuna yollar. Erkeği sadece bu dönem de b ö y ­ le görebilirsiniz. “Zarife m oralim çok bozuk. A nneler Günü. H afif kıskançlıklar al ın faturaları ödem e sırasında birlikte beklenilir. kar beyaz tüylerinde kokun. önceden kuyruk salladıkları her adama. telefon listesindeki ayda bir yatılacak kadınların num aralarını silerler. sü ­ mük kıvam ında devam eder. Özellikle kadının bütün dünyası ilişkisi olm uştur. B ankaya birlikte gidilir. “Benim bir sevgilim var” derler ve de K üç ük kuyruklarım yere indirirler. Üçüncü şahıslara sevgilini '‘benim ki” olarak tanıtm a faslıdır. 19 M ayıs g i­ bi özel günlerde de yollanır.

le konuşm aya ihtiyacım var.”

zuk bizim de günlerdir. Çok iyi bir babası var, bir görsen

adamı. Beni çok seviyorlar zaten. A nnesi de nasıl hanfendi,

nasıl iyi biri. Allah dualarım ı kabul etti, bana böyle birini

gönderdi. Hiç yalnız bırakm ıyor beni, ne desem yapıyor, çok seviyorum onu. Aaa dur arıyorr. N eyse tatlım ben gidiyorum , hadi öptüm seni.”

“Aaa n ’oluyo?” dönemi:

Bu dönemde erkek artık arkadaşlarına doğru kaym aya başlar. Yapışık ikizler gibi gezm ekten bunalm ıştır. H er h a re ­ ketini kadına söylemekten gına gelmiştir. Kadın bu dönem de bir mal olur, n ’oluyo falan diye bir telaşa k ap ılır... Etrafında

diye sıkıp bunalttığı için, bu dönem i saçm alayarak geçirir. Arkadaşlarıyla gezmesini, başka kızlara bağlar. Aldatıldığını

K

üç ük

yi duym am ak için yalan söylem eye başlar. Evde Pes tu rn u ­ vası düzenliyordur, ama kıza am casının evinde olduğunu söyler. Yalanlar ortaya çıktıkça, hatun çıldırır, anlam v ere­ mez. Kesin başkası var diye düşünür. Telefonda atılan m e­ sajlar, sorgulayıcı olmaya başlar: “N eredesin?”, “ Kim var?” ,

7c

A

Beyin sikme dönemi: Adam arkadaşlarıyla her çıkışında, kadının verdiği tep k i­

pt

düşünür. Kendini yapayalnız hisseder.

al

ın

hiç arkadaşı kalmadığı için, kalanları da ?benim ki benim ki?

P ucca

k

D

ün

ya

“Yaa benimkinin babası da anjiyo olacak. M oralim iz b o ­

“Neden geç yazıyorsun?” B aşlarda kapatılm ayan telefonlar,

şecereleri çıkarılır, ha bire onlarla ilgili sorular sorulur: “P e kiii Canan diye sevgilin oldu m u hiç?”, “En çok hangisini sevdin?”, “O ndan neden ayrılm ıştın?” , “O da annenlerle ta ­

nıştı m ı?” gibi sorularla kendini eskilerle kıyaslam aya başlar.

“Sen böyle değildin” dönemi:

Bu dönem, kızın artık depresyona girdiği; erkeğin ise b u ­

kavga edilir. E rkek kızı anlam az. Kız erkeğe sesini duyura-

m eye başlar. B aşkalarıyla görüşür, aldatır. A rtık atılan m e­ sajlar iyice değişm iştir. Kadın, “N eden böyle yapıyorsun?”,

nında kim varsa, sen onlarla ilgilen” , “Yaşanılan her şey h a ­ taymış sanırım ” der; erkekten gelen m esajlar ise, “Seni ara-

“Peki” v s.’dir

Uzatm alar dönemi:

K

üç ük

Bu, son aşam aya gelindiğini anlatan dönem dir. Kızın si­

nir krizleri geçirdiği, adam ın ise sikinde bile olm adığı aşa­

madır. Kavga bile etm eye mecali kalm az adamm. Birlikte o l­

duklarında sıkılır, konuşacak bir şey bulam az, aram ak için ­

den gelm ez, ayrılm ak ister, am a kadının sürekli sulu göz h al­

A

pt

rım ’V’İyi, sen bilirsin”, “İşim var biraz, yarın görüşürüz”,

al

ın

“Eskiden böyle değildin”, “Bugün beni hiç aram adın”, “Y a­

maz. Adam artık iyice uzaklaşır, görüşm ek işkence gibi g el­

nalıp resti çektiği dönem dir. N e zam an bir araya gelinse,

k

D

ün
71

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya

artık kısa konuşm alarla sona erer. Adam ın eski sevgililerinin

leri yüzünden ses çıkartam az. Kadın baştan sona harcadığı

böyle yapm ıştım ”, “Senin yüzünden herkesi karşım a aldım ”, “Senin sorunlarını kendi sorunum bildim ” , “Ben senin için nelerden vazgeçtim ” . Zaten bunlarla başlar ayrılık sinyalleri.

Ne zaman çetele tutulur, o zaman anlaşılır alışverişin bittiği. Bu m esajlarla adam daha da bunalır, bunalır, bunalır... Bir kavga kıyam et k o p ar... A yrılık yaşan ır... Bu ayrılık süresin­

ya hem en o kızın yanm a git, hiç vakit kaybetm e”, “H er şey

yorum . Allah belanı versin” , “Son kez konuşalım ”. B ir defa daha denenir, bir defa, bir defa derken artık iyice cıv ır... Ayrılık dönemi:

Erkeğin telefon num arasını değiştirdiği dönem dir.

Erkeğin, kadını daha fazla sevdiği ilişkiler ise daha kısa sürer. M ıçm ıç dönem inin ortasında kadın daha iyisini bulur ve gider.

K

üç ük

sevip küçük m innacık topalak gibi çocuklar doğururuz, m u t­ lu m esut yaşarız...

72

A

Um uyorum bizim kinin bir farkı olur da, ikimiz aynı anda

pt

al

ın

haram olsun sana. Pislik, neden telefonunu açm adığım b ili­

P ucca

men postala beni. Aferin yaa sana yakışan da bu”, “A yrıldık

k

ce kızın attığı m esajlar çeşitlilik gösterir: “Tabii işin bitti, h e ­

D

ün

ya

bütün em ekleri adam a m esaj olarak atar: “Ben sana böyle

K im s e b ilm esin aşkları

Aynı işyeri, aynı m ahalle, ayın sınıf, yani cüm lenin içeri­ sinde “aynı” kelim esi geçen her ortam da, “Ayy kim seye söy­ lem eyelim ” aşkları yaşanır genelde. Biz de bu klişeye uyalım dedik ve kim se bilm esin durum una girdik. Y aa bir de benim

şekilde: “Şim dilik kim seye söylem eyelim ” durum uyla başlı­ yoruz. Allah biliyor benim içim den geçeni: Hani bu ilişki

konusu olm ayayım ; ya da olur olur, daha iyisi çıkar karşıma,

K

üç ük

kısmetime mâni olm ayayım . A m a karşım dakiler de benden

mi utanıyor n ’apıyorsa “Y aa yaym ayalım bu durum u ehi ehi” deyince hem en hoop dünden hazır gibi kabul ediyorlar... Hah işte bıında da böyle oldu olm asına ama bir şeyi hesa­

ba katam adım : Bayan Kaltak. A llahım nasıl bir sürtükse, tam yakasından düştü sandım çocuğun, hoop hortlayıverdi. S a -

A

sürm ez m ünnez, sonra göt gibi kalırsam , en azından m avra

pt

al

kaderim m idir nedir, yem in ederim her başladığım ilişki bu

ın

k
k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

D
Ti

ün

ya

bahları beraber kahvaltı ediyoruz, sonra da kanala ayrı gayrı

geliyor. Ben tam yerim e oturuyorum , bir bakıyorum ki nasıl denk getirm işse sürtük ile kapıdan beraber giriyorlar. H er sa ­ bah aynı terane. Sonra sürekli yanm a çıkıyor, ahtapot gibi e l­ leri devam lı çocuğun om zunda, kam ında, belinde, her y anın­ da. Gerekli gereksiz kahkahalar, laf sokm alar, uzaktan u zak ­ tan çocuğu süzm eler falan. İfrit oluyorum oturduğum yerden.

kandığım ı da belli etm ek istem iyorum . Bir önceki ilişkim de

oyun oynam alıyım çünkü. Onlardan biri de, o bunaltıcı p si­ kopat kıskançlığım ı biraz bastırm ak olacak. Ama anacım

yor bebenin kucağına.

Ve gerçekten de öyle böyle değil, bildiğin sürtük. Daha

ruz Pekm ez’le. Cilveleşiyoruz deyince, öyle m erdiven b aşın ­ da bir dizini kırm ış mini etekli bir kız ve onun bacakları ara­ sında m alafatını sürterek ağzını yüzünü yalayan bir çocuk

K

üç ük

aklınıza gelm esin. D aha dili dilim e değm edi yeminle. Bizim fingirdeşm elerim iz daha çok böyle m erdivenin oradan aşağı­

ya bakarak gerekli gereksiz ihihihi m ihihihi falan yapmak. İşte bu karı, tam biz ihihihi yaparken geldi, dibim ize yanaştı. O çem çük gibi ağzını büzüştüre büzüştüre, on kilo lim on y a ­

74

A

pt

bugün, biz m erdivenlerin orada durup hafif hafif cilveleşiyo­

al

ın

bastırılm ıyor ki, ben tam bastıracağım , hoop karı atlayıveri-

yaptığım hatalar burada devam etm esin diye, baştan birkaç

P ucca

sin” diye çevirseydim olayı diyorum . Öyle bir durum ki, k ıs ­

k

Keşke baştan, “Kim se bilm esin, sadece Bayan K altak b il­

D

ün

ya

giriyoruz. Ben önce giriyorum , o benden beş dakika sonra

lamış da dili dudağı kabarm ış gibi konuşm aya başladı: “Pekm ezzzzz, ya ben de sabahlardan berii seni arorum m . Nerdesin yaaaa?”

Geri zekâlı karı, sanki gittiği yeri ona haber verm ek z o ­

runda. P ekm ez’in de bok yem esi var ya bence, abi nasıl k a ­ rıya yüz veriyor anlam ıyorum . Böyle geldiler yanım da v ıd ı-

vıdı gereksiz gereksiz konuşm alar, bir yılışıklık, bir bilm em ne. B öyle şeytan diyor, kalk git, trip at, laf sok falan. Sonra diğer yanım daki, artık m elek mi desem , geçm işim den gelen bir ses mi desem , öyle dandik bir şey işte, “ Ya saçm alam a PuCCa, bak daha önce dört senelik götünde patlayan bir iliş­ kin oldu, bunda o dingille yaptığın hataları yapm a lütfen, ö y ­ le tripler falan gereksiz. H em sen trip atıp gideceksin, kızın daha çok işine gelecek. K ıskanıldığını fark eden kadının g ö ­

kine takm ıyorm uş gibi davran ve gülüm se canım benim , ısır­ ma o dudaklarını kanatacaksın, gülüm se hadi,” diyor.

bahsediyorlar, am a beynim cüm leleri algılam ıyor, daha çok her şey yavaş çekim de ilerliyor gibi. Eli sürekli om zuna d e ­ ğiyor kızın, gülerken o suratını daha çok yaklaştırıyor. A lla­

K

üç ük

hım her şey aynı işkence gibi, başım dönüyor bayıldım bayı­ lacağım ya da o karıyı boğacağım orada. A a yok, bir şey y a ­ pam ıyorum , sadece izleyip M ona Lisa gibi gülüm süyorum . Pekm ez denyosu da uzun zam an benim le ilgilenmediğini

anladı sanırım , “Sen ne düşünüyorsun?” diye bana doğru d ö ­

A

pt

Ben de onu dinleyip, gülüm seye başladım . B ir şeylerden

al

ın

tünün nasıl kalktığını en iyi sen bilirsin. Ses çıkarm a, hiç si­

k

D

ün

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya
75

nüş yaptı. Neden bahsettiklerini bilm ediğim için salak salak

hep unutuyorum , neydi?” diye sordu bana. Bu nasıl küçük

adımı unutuyorsun? Ben her gün senin adım sayıklayıp, sana

basıp dururken, sen benim kalbim i sıkıştırıp, tırnaklarım ın

m ın, ne kadar yiyişm esek de, sevgilisiyim ve ona yılışan k a ­

öldürm ezsen, ben o kaltağı alıp pencereden aşağıya atacağım. Ü stünde zıplayacağım , sonra hoop alacağım körüklü o to b ü ­ sü, içine dolduracağım KSK taraftarlarım , otobüsle onu ezip

kazıyıp, köpeklere yedireceğim . Derin bir nefes aldım ve gülüm sedim . Ardından da, “Bir

için, hatırlam ana lüzum da yok," dedim ve merdivenlerden

K

üç ük

y u karıya çıktım. Sikerim lan ilişkisini de Pekm ezini de. A dam gibi bir ilişki yürüteceğiz diye, elin elektrik direği b a­

cak lı karısının yanında ne küçük düşecekm işim . Çok sinir o l­

d u m , geçtim oturdum m asama. Hemen ardım dan Pekm ez

geldi. Şimdi dedim, “ Ayy neden yaptın böle? Ayıp oldu k ı­

za , aslında o kız çok iyi bir kız bla bla bla?” diyecek kesin.

A

penisim olsaydı, em inim adım ı hatırlardın. Penisim olmadığı

pt

al

pestilini çıkartacağım , sonra o pestili o ra d m tırnaklarım la

ın

rı benim adımı bilmiyor. Allahım , öldür beni şuracıkta. Sen

varm azsın. Allaaaah, ben bu kadar mı ezik biriyim ? O ad a­

k

kenarlarını yem em e sebepken, sen kim sin de benim farkım a

D

vodoo yapm ayı düşünürken, adını koyan anaya babaya küfrü

ün

düşürücü bir şey, bu nasıl bir hakaret, sen kim sin de benim

ya

ca elini Pekm ez’in om zuna atıp, “ Ayy yaa ben senin adım

bakıyordum çocuğun suratına; Bayan Kaltak, yine o kırılası-

Genelde hep böyle oluyor. Bu herifler, kendilerine yavşayan sürtükler için sevgililerine, “Yaa o kız çok iyi bir kız” diy o r­ lar. İyi kız olunca, “ Haa tamam iyi kızsa, sevişebilirsiniz o zaman canım ,” diyeceğim izi mi sanıyorlar, n'apıyorlar?

B öyle yavaş yavaş m asam a yaklaşıyor, ben de kendim i bu “iyi kız” m uhabbetine hazırlam aya çalışıyorum . İpleri k o ­ pardım artık, kıskandığım ı da anlayacaksa anlasın, n ’apiim?!

Geldi iki elini m asam a koydu. Dünyanın en güzel kokusu burnum un dibindeydi. Böyle kafasını iyice yaklaştırdı, g ö z­ leri gözlerim e gelecek şekilde, “Hahahah çok güldüm ya, iyi dedin,” dedi. G özlerim e baktı baktı ve sonra kollarını çekip m asasına gitti. Ve ben orada öldüm , ciddi ciddi bildiğin ö l­ düm.

A llahım ben bu adam ı seviyorum , ne olursun beni bu

K

üç ük

A

pt

al

ın

adam la tez zam anda evlendir, ne oluırrrrrrrrrrr.

â|>Uİ»« b u y ıık d ü n y a n

k

D

ün

ya

B elki yakarım bu evi, k u rtu lu ru m ikim izden

bir ilişkim oldu... Öyle de korkuyorum ki bir şey olacak da ayrılacağız diye. Korkuyorum korkm asına am a psikopat gibi de ayrılacağım ızın hayalini kurup, şıpır şıpır ağlıyorum ... Var

bazen kendi ölüm üm ün hayalini kuruyorum ... Sonra da ö l­ düm diye salya süm ük sabaha kadar ağlıyorum ... Şimdi de

leleri, hikâyeleri falan geçiyor... O kadat güzel gidiyor ki b it­

K

üç ük

mesini istem iyorum o yüzden. P ekm ez'le eskiden yaptığım hiçbir hatayı yapm am ak için götüm ü yırtıyorum . Aşk konu sunda çünkü acayip derecede sapıklaşabiliyorum bazen. H a­

yatım a giren adamı her şeyin m erkezi yapıyorum . Bu da bir süre sonra bana da ona da zarar veriyor. O sırada her şey

m antık çerçevesinde ilerliyorm uş gibi gözükse de, sonradan

78

A

böyle ya Pekm ez’deıı ayrılırsam diye kafam dan ayrılık c ü m ­

pt

al

benim öyle kafayı biraz yem işliğim ... M esela gece yatarken

ın

H ayatım da sanırım ilk defa saygı ve sevgi çerçevesinde

P ucca

k

D

ün

ya

düşününce bildiğin hastalıklı insan davranışı sergilediğim i fark ediyorum . İnsan ev yakar mı sevgilisi onunla ilgilensin diye! Onu bile yaptım düşün artık.

Okul yeni bitm iş, hayatım ın iş olarak bana gelen en ballı fırsatını osuruktan bir söz yüzüğü1 için bırakıp başka şehre gitmişim ... D epresyonun bokuna çıkarıyorum resm en, bir ta ­ ne bile arkadaşım , konuştuğum insan yok. İşe başlaya­

lı çok olm am ış, bir türlü adapte olam ıyorum . Sevgilim beni aram ıyor, sorm uyor. Sik gibi kalm ışım ortada, bir evim var, eşya az, evin içinde sadece ağlıyorum ... Telefonum bir kere bile çalm ıyor. Fonda da Ö zlem T ekin’den “Belki yakarım bu evi, kurtulurum ikim izden, belki yıkarım gider, ne kaldı h i­ kâyem izden?” şarkısı. Sen kalk, elin herifi seni dizinin dibin­ de istiyor diye, her şeyi es geç, gel. A dam seni aram asın, sa­

mişim ben, sıçarım dem işim sözüne de, yüzüğüne de, beni siklem eyen herife de, işine de, yakarım lan dedim bu evi!

perdenin altından yaktım çakm ağı, kapıyı çektim gittim... A klım ca işve anıları yakıp gidiyorum , “bir iz kalm asın bu aşktan” gibisinden. Böyle arabesk haldeyim , asansörden in ­

K

üç ük

dim, “Ulan m üstakil evde mi yaşıyorsun? On dön k a t­ lı bir apartman! Ç atır çatır yakacağım bok yoluna insanları”

diye paldır küldür çıktım yukarı. Perde ve yanındaki koltuk
1 O su ru k tan söz yüzü ğ ü : E rk eğ in “ B u k ız k ah rım ı ço k çek ti, ev le n m ek gibi bir n i­ y etim y ok am a sev in sin g arib im en a zın d an ” ; k ız ın ise “O ff tam da ay rılacak k en , se­ v iy o r lan ben i bu, bari b ü tü n ö m rü m ü ad ay ay ım . C an ım ya b ak san a sö z bile taktı b a­

n a ” d iyerek tak tığ ı y ü zük.

A

pt

Bırakıp giderim kendi evime. Attım çantam a iki kot, bir bot,

al

ın

na köpek çeksin! D eğer mi be PuCCa dedim! B ir gaza g e l­

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

k

D

ün

ya

alev almış, söndürdüm hemen. Yoruldum tabii. Dedim azıcık uyuyayım, sabah terk ederim bu kenti. Gece bir uyandım, her

den, attım kendimi evden. Bütün apartman ayaklanmış, itfai­

gözümün

önünde

yanıyor!

İnsanlar

da

rinde bir parça kalmış. O da yavaş yavaş yana yana büyük bir

hibi, sevgilim, apartmandakiler piknik tüpümü suçladı. Özür

dim 0 “Ben bir psikopatım, sevgilimi terk edecektim, bari ha­ valı terk edeyim diye evi yaktım,” diyemezdim ya.

K

üç ük

80

A

pt

al

ın

dilerim minik tüpüm, her şey üstüne kaldı ama ne yapabilir­

P u cca

verdim, “Küçük tüp yüzünden” dedim. Bütün herkes; ev sa­

k

yangın çıkartmış. Yangın söndükten sonra karakolda ifade

D

li ediyor. Meğer ben ilk perdeyi yaktığımda, koltuğun sünge­

ün
beni

ye gelmiş, herkes yangını söndürmeye çalışıyor, her şeyim te se l­

ya
1

ki! Bütün ev yanıyor! MacGyver gibi geçtim alevlerin için­

taraf kıpkırmızı, kalkamıyorum yerimden, öyle bir baskı var

B u ld u ğ u m u n u m d u ğ u m d an daha değerli olması

Lisede falan hani, “Yaa benim sevgilim beni çok seviyo, bana dokuıım uyo hiç, sevişm iyoruz,” diyen kızlar vardı ya.

saklarının canını çıkartıp, bekâretleri kabak gibi yerinde d u ­

Çünkü o hem en öyle etiketlediği için, m illetin de kendisini etiketlem esini istemez. O sebeple paso, “Ayy ben sevişmem,

kim se inandıram az bıi m uhabbeti,” derdim , ta ki şu ana k a ­

K

üç ük

dar. Biri bana aranız nasıl diye sorsa, “Çok seviyoruz b irb i­ rimizi, ama sevişm iyoruz,” diye cevap veririm. Abi biz sevişm iyoruz yaa, bildiğin sevişm e denen olay

yok. Sabah akşam , bir bok yeme umuduyla, her yanımı tavuk

gibi bırakıyorum . Hayır, bir de öyle ki tüycüklerim kısacık­ ken ağdayla alam adığım dan, paso basıyorum jileti. Babamın

A

göm üşm em ” diye ayak yaparlar. “ Kusura bakm asın da, bana

pt

al

ran kızlar. Bir de seviştiğini söylerse, sanki orospu olacak.

ın

Oysa işin aslı; her köşe başında, boş ev bulduklarında, bağır­

k

D
k 'ı vu k « iptalin b u v u k d ü n y a s ı «l

ün

ya

suratı gibi oluverecek yakında, ondan korkuyorum . Geçen

da uzasın, adam gibi ağda yapm am lazım diyerek, m innak

lım, özledim ,” falan dedi. Ben de çıktım öyle, nasıl olsa ç ıp ­

gidelim ,” dedi. “Aha," dedim , “sıçtın PuCCa! A ylardır b e k ­

lük kız tripleri oluyor. Tabii bu ayak bir işe yaramadı. En son

arkasından “O ff PuCCa o f f ’ diye kafam ı duvara vuruyor­ dum.

annesi açtı kapıyı. Ayyy! Ev derken, em m e göm m eden b ah ­ setm em iş çocuk, gayet anam la tanıştırayım dem iş m eğer. A l­

Bilseydim böyle olacağını, bir kek, bir börek yapardım , g ö ­ züne girerdim kadının. Gayet şirin bir annesi var. Acayip de cana yakın falan, am a ben nasıl kasılıyorum . Bir de kardeşi

K

üç ük

var. Evlerini dolaştırdı Pekmez. Bizim evin dört katı falan bir ev. Tuvaletleri bizim salon kadar. Neyse; başkasının evinde değil iş, götüm ü koltuktan bile

kaldıram ıyorum resmen. Zaten böyle suratım da yapm acık bir gülüm seyiş, her boka sırıtır vaziyetteyim . Konuşm alarım , üç

82

A

pt

lahım ben nasıl utandım. Utanm ayı siktir et, hazır değildim.

al

ın

Kapıyı çaldı. Lan biz beraber olacağız diye düşünürken,

apartm anın m erdivenlerinden yukarı çıkıyorduk ve ben, onun


Pucca

?Ayy yok gitm eyelim ,” falan diyorum , ama bildiğin on d ö rt­

k

lediğin zaman bu zaman, bunda da sen m üsait değilsin.”

D

lak görm ez beni diye. A llah ’ın işi işte, çocuk arabada "Bize

ün

m innak bıraktım olayı. Am a aradı beni bu, “Bir şeyler yapa­

ya

ceğim , her gün de babam dan çok tıraş oluyorum , bırakayım

hafta sonu buluşm ayacaktık. Ben de nasıl olsa onu görm eye­

S a ­ ta yapm ayı resm en unuttum. P ekm ez’e yakın davran- için m utfağa geçti. annesi yem ek yapm ak sı sam mı davranm asam mı bilm iyorum . desin.” diyen. Sonra o tu r­ dum. “Ayy ben çok güzel yem ek y ap a­ rım . ağzım kulaklarım da. marulu. dom atesle falan yapılıyor. “Yardım m m edeyim m m m iiii?” diye sor­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 83 ransam mı kestirem iyorum derken. hatta “Ohh iyi pacak bir şey yok. sa ­ kin ol diyerek aldım dom atesi. “Ehehe yardım edim m iiiii?” sorusunu sordum. Bir silkelendim . çenem ağrıdı sırıtm aktan. N ’olur bi bok yaptırm asın. Kadına sam im i d av - . A m a gel gör ki hiç istem iyorum . Yalnız y a ­ ün yalak suratım la. Bu işin kuralı. ne yapsın? Adam ın önüne koy ekm ek peynir. On iki y a­ şından beri sürekli yem ek yaptığım halde. düşündüm : Salata salata. Haa işte hiç onlardan biri olam adım . B ir iki dakika kan beynim e g it­ medi sanırım. girdim m utfağa. olur m u!’ yü mek yapan karı görm em işim gibi bir mutlu bir şen şekilde k elim apış aram hizasında. sanki hiç y e ­ D ki geçti içeri. benim de ardından geçip. iki kekeleyerek. K üç ük Şey kızlar var ya hani. o mam gerek. salatalığı. “ ‘Y ok’ desin Allaam . onu da yer. kendim e geldim.yaşında bir beyin özürlü edasında. O noktada ben salata yapm ayı unuttum . am a sala­ ın Bü İçim den de. O yüzden de onun beğendiği şeyleri kıstas a la ­ A pt al lata yap PuCCa diye kafam da bir şeyler dolanıyor. ‘Git içeri kızım . Am a sanırım m eşgule attı num arayı kadın ve direkt “Salatayı y a ­ pabilirsin” dedi. G itm em gerek diyerek.” diye geçiriyorum . Babam yiyor garibim . Ya da yaptığım şeye güvenem em .” diyorum. kim senin evinde yem ek yapam am .

bir şey yap.” İşte böyle saçma sapan Bü nırım ... anasını göndeririz küçük bir eve. O nasıl g ü ­ zel bir görüntüydü öyle. bomba patlasın. hadi bir kıyak yap dua ederken. k en a­ rına mı koyayım .b ı/ın ı olsun.” deyip nfurdunı oradaki sandalyeye. deprem olsun. kurtar yü yapm a işinden kurtulayım . Herkes mı. ayy ya büyük seviyorlarsa.mam. seni çok seviyorum . Sen ki koca okyanusu ikiye ayırttırdın. ne bilim ebabil kuşlarına taş toprak attırdın. arkamı dönüp. Bu dediği şeyi k -fam hemen bel altı olarak alg ıla- al ın bana. “ Bu e*. o ff kötü mü oldu. Allahını. o hep yem eklerim izi yapar. lütfen kurun bcııi şu olaydan. ben onunla evlendiğim izin hayallerini kuruyordum. Kız kıza toplanm alarda da ezik gibi dururum. yeni eşyalar lalan alırım buraya. “Sen benim sala» im. D om atesi nasıl doğram am gerektiğini kendi kendim e dünya­ nın en büyük sorunu haline getirm işken. yanım a geldi ve elim den bıçağı alıp. kaçalım . kaçm ak zorunda kalalım . Bunda da aynı öyle oldu. kim se ölm esin! Am a bir doğal afet.” dedi. “eşofm anlı yemek yapan eık ek ’’ derini. “Aİl«ı. Pekine/. içten içe de dua e d i­ sun. Haa belirtm em e gerek yok sa ­ beni şu durum dan. içine limon sıksam mı. bak ben yapayım bu­ sa da. ben acaba bunları küçük doğrasam . K üç ük sursalar. ben balkonda masa h a­ A Dünyada seksi erkek davranışlarından en iyisi ne diye pt nu. ben şu salata D ün ya sı neyi nasıl yapacağını bilir. O salatayı her kesişindi.ı.' y< rnedirı daha hiç.m çok lenkyuu. Bir de ah tarafı salata y an i. bişi o l­ k yordum : “Allahım . valla çok iyisin. ya kim se yem ezse telaşı yaşarım .

Sonra anası geldi. Y ani sevişm ek A pt Ama şey hoşum a gitti. Sonra Pekm ez belim den tuttu beni. Son öpüşm ede eli m ememe de kaydı.” dedi. Bir de iki çocuk yaparım ohh m issss. am a bir yandan da anası ya da kardeşi içeri girerse diye çocuktan sonra ilk öpüştüğüm adam olacak. al ın şeklinde mi devam edeceğiz. için ilk adımımızı attık.. H içbir şey anlam adım öpüştüğüm üzden. M ememi y. üç ük orada da iki defa öpüştük. gayet normal bir oğleıı geçirdik. Salak salak gülüyorum falan. Ö pecek sonunda falan diye seviniyo ­ rum. Böyle g ö ­ züm ün içine bakıyor. direkt kafam da karı kocayız imajı var.zırlarım. böyle bir alt bir üst kapının oraya. iki yanağım dan tuttu.d m Bü muş olabilir m iyim falan gibi salak salak şeyleri düşünürken. h a y ır- yü şünüyorum .!:. ben bi aşağıya incem . dudakları da am m a soğuk falan derken.” diye mutlu /ırlayıverin.u»\un . onları öpün b ı- •’ uğurlu olsun.. b a ­ ti bizim öpüşm e. Sonra annesi. anası gelecek dur bir bakayım k u ç u k a p t a lı n buyul. Haa bir de ya kokuyorsa ağzım diye d ü ­ D ün ya sı mesul düşüncelere dalm ıştım . yemek talan yedik. ■ bir sene bu günün rtk K tıs ın a . iyice çekti kendine. i'aklı beni. Dilimi devreye soksam oha der mi. Beraber tabakları lalan yerleştiriyoruz. am a nasıl m utluyum . Öpüşm eyi unut­ hoop benim ait dudak onun dudaklarının arasına yerleşiver­ di. İlk öpüşm em iz olacak ve benim A nkara’daki k de telaş ediyorum . “M asayı bi h a - . PUS oynadık. Ardından odasına geçtik bunun.

bu sözleri söyledi. ama olsun. M utlu rnııyımı? Hayır! Sürekli ben kazanıyorum . Bugün bana “Seninle e v ­ nında bu kadar rahat değilim ben! Çok şanslı bir herifim . oynaşm a. Bu çocuk ­ la cvienm ek istiyorum .B ir b e n var ki b e n i m iç im d e . A llahım nazarlardan koru falan bir şeyler yap. planlarım a göre. evliliğin boku­ nu çıkarm a. Bütün b u ­ luşm alarım ız. sonra hooop çocuk. m aksat m uhabbet olsun diye söyledi biliyorum . gelecek y a /a kadar evlenm em gerek.” dedi. Hiç kim senin y a ­ Bü yü k D ün ya sı b e n d e n ziyade . ben de ortak noktalarım ız v ar­ K üç ük mış gibisinden kendim i oyun hastası gösterdim . b e n d e n ö te . izlem e odasında oyun oynayarak geçiyor. al ın lenm ek için bütün varımı yoğum u veririm. ama P ek m ez’le her şey çok güzel gidiyor. Çocuk PC oyunları delisi. “Need for speed” oynarken ben P ekm ez’e turu b in d i­ gırgırına. İki sene sevişm e. Oyunun gazıyla heyecana geldi. Şu dünyaya geliş amacım A pt rince.

. a n ­ D r lıtlly ün l* ı. şu bayatın tek anlam ı. başka bir şey için gelm em işsin dünyaya. K a­ k Evlensek nasıl olacak diye hayaller kurup duruyorum . Anneler tarafından asla eve sokulam ayacak bir kızdım yani. ders çalışm ayan ama yine de bir şekilde yırtan. Lisedeyken A lsancak’ta sabahlayan. Öyle kariyer yapayım gibi bir derdim bitecek. Sonradan baktım . rı ne yapsın orayı? Ona küçük bir ev tutarız. bel altı espriler yapan. Tek k e n ­ di çocukları m ükem m elm iş gibi. i |» a l ı ı ı b u jr ı.. Ç ocukken de şim di de annelerin kızları için düşündüğü “iyi arkadaş özelliklerini” taşım ıyorum zaten. biliyorum ki m em elerim sarktığı z^man kariyerim de . ya 87 sı yok. uzakta bir y er­ leri hiç sevm iyorum . Afakanlar basıyor biri annesiyle yanım dayken.zaten sadece evlenm ek. her şeyi çok bilmiş tavırları falan. B ir de kıskanıyorum ana-kız ana-oğul muhabetlerini. am an da am an diye. Göztepe sahilinde kocam an ev. arkadaşla­ rım ın da annelerini sevmem. Ya da aşk gözümü kör etti. Sadece sevgililerim in değil..¡ ıl . Çok garip geliyorlar bana. bir ara çok hevesliydim . Ya tam am annesi dünya tatlısı olabilir ama ben anne­ yü nesini o evden çıkartırız. Yani bütün arkadaşlarım ın anneleri m ut­ K üç ük laka bir defa da olsa “O kızla görüşm e!” dem işlerdir benim için. bir şeyler olayım . yine ben m anyaklaştım ve ilk bulduğum adamı k o ­ cam vasfına soktum. dünyanın en harika yaratı­ A pt al ın Bü lerde. her an hızlarım yoldan çıkartabilecek gibi duran biriydim. böyle kadın gitsin diye gözünün içine bakıyorum . Hem eskidendi öyle şeyler. sana saçılan tohum lardan insan yapmak. b ö y ­ le sürekli elleri üstlerinde sanki.

M esela sanki hiç osurm az gibi geliyor.ğına sahiplerm iş gibi. sıçar gibi doğurdukları salak çocuklarını benden korum ak için her türlü yaram a tuz basarlardı. böyle başıboş D ün için beni daha da batırırlardı. kendi çocuklarım aklam ak nirden avuçlarım ı kanattım bu yüzden. sonradan farklı bir insan olarak çıkm az karşım a umarım. Ama o anneler gelip. Umuyorum P ek m ez’in annesi de bu durumu sakince karşılayıp ayrı eve çıkar. K ızım la konuşm a bir daha. hobereyy bekle beni kabarık F ran ­ sız güpürüyle yapılm ış gelinliğim! A pt al ın Bü nacağına. biraz dayak atsın size! Bu ne ya millet doğuruyor yü büyüm üşsünüz. A llah ’ın ayısı! İçten pazarlıklı değildir umarım. onun ders ça lış­ k baka.” derdi ve veli toplantılarında gıkını çıkarm azdı. Eğer bunlar da tam am sa. Suratım a baka ması gerek. sarıp sarm alayıcıdır. senin gibi değil o! Baban karı kız peşinde d o la ­ bize olan oluyor!” diye söylenirlerdi. ceset yemiş gibi gaz sa ­ K üç ük lardı ortalığa. babam benim için “K e ­ . Her şeyi kafasına takıp büyütenlerden de değildir inşallah. Eski sevgilim denen hayvan oğlu hayvan. kafam ı kurcalayan bazı sorunları da bir irdeleyeyim. “Anneniz doğurm uş sizi sokağa atmış. D ilerim koruyup kollayıcıdır. em besil kızlarını övüp beni aşağılar­ sin bizim kız suçludur. Ayy sanki yarın evlenecekm işiz gibi heyecanlandım .. Ama hazır yeri gelm işken. Ne bile­ yim. Ve öyle acım asız olurlardı ki. Okulda bir olay olduğu zaman. O günlerden kalan bir şeyle.. başkalarının anneleri benim için hep bir tehlike unsu­ ru oldu. Kaç kez disiplin kurulunda s i­ ya sı lardı.

istediğim yerde hüngür hüngür ağlayabilm e). Savaş film lerini sevm ediğim i duyunca. tırsacak. M akyajsız D ün ya sı ca. is ­ tediğim an. Bunları belli etm eden o nikâhı kıydırtm ak için çoookk ç a ­ lışmam gerekecek puufffü! K üç ük A pt al ın tu ç ı i k a p t a lı n b u v u k d ü -va. Sonra açıklayınca durum u. şaşıracak. kusacak. kaçacak. salak numarası . gerçek “ben” ile karşılaşın­ yapıp. aptal aptal bakıyorum . dum ur olacak. en işime yarayan özellikler: Bir. Giilben Ergen şarkılarında ağladığım ı görünce. yüzüm ü istediğim zam an kızartabilm e. bozulacak. Oysa bir m ilyondan fazla bel altı fıkra biliyorum ve erkekle­ ri bile utandıran küfürleri nefes alm adan sıralayabilirim . kafasını duvardan duvara vuracak. PC oyun C D 'lerini kafasında kınnca. F u t­ bolu sevm ediğim i öğrenince. yü görünce. Bü Tek am acım ın çocuk ve evlilik olduğunu duyunca. iki. Yanında biri ayıp bir şey söylediğinde. k Baklava yapam adığım ı öğrenince. y ü ­ zümü kızartıyorum (A llah’ın bana verdiği.Hoş o daha çok şoke olacak. Selülitlerim i g örün­ ce. ağlayacak.

regl sancıları içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyorum ın sızlar! Bize gelince. ve ben her ay bu işkenceyi çekiyorum ! Keşke işyerleri regl dönem lerinde izin verse bize.E rg e n lik d önem i Şu sıçtığım ın bilim adam ları her boka çare buldu. Ancak pt al Şu an. ak lım a ilk kanam am geldi. Yıllardır her ay aynı işkenceyi çekiyorum . ama regl henüz yerinde duruyor! Işınlanm ayı buldunuz lan A llah­ ruz. Pekm ez gibi bir çocuğa bile bas bas bağırabili­ yorum. hâlâ kanatlı O rkid’in devrim inı yaşıyo­ Bü yü k D ün ya sı . içi su dolu göbeğim . Bilim in kadınlardan nefret ettiğini falan düşünüyorum . narkoz yem iş gibi şişen suratım la geçiriyorum. Ö yle sinirli oluyorum ki. biri bana ne yapıyorsun diye sorsa. Ayın bir haftasını beş kiloya dönü­ K üç ük şen m em elerim . E r- A mi içim e sokup yum urtalıklarım ı sıkmak istiyorum. hâlâ da alışam adım şu ağrıya! A yyv. O kadar ağrı çekiyorum ki eli­ öyle geçecek sanki ağrı. “ Sana n eee bcaaaa” diye tekme tokat girişebilirim.

erkek gibi aynı.” (Bunu söy­ “Geri zekâlı m ısın? Şukufe Abla gibi biciklerin yere iner. “Ergenliğe giren kızların koltuk altlarında kıllar çıkar­ m ış. Bir gün.” “A nnem kâse koydu oraya. T avana bakarak kendim e gelm eyi bekledim. tüy ve bicik büyüm esi olarak b ili­ sın.” “ İnanm ıy oru m m m m m . Kakanı yaparken. A ğlayarak çıktım oradan. ağ gibi olup ta ­ k D 4* a p t a l ı n iu ı^ ıı k tlu jı> A ün ya sı falan b ahsediyordu. Sonra sürünerek telefonun oraya doğru gittim ve babanıı ara­ dım. Külotumu indiri­ K üç ük yordum .genliğe yeni adım atm ak üzereydim. kan ağlayacak­ al ın leyen benim) Bü “Senin m em elerin büyüm üş azcık.” “Ö örrkkkk orda kıl mı olur bee. Başım döndü bir anda ve yere düştüm.” yü “Iyykk pislik gibi bişi. “PuCCa yavrum. Hiç kim se bana.” “ Benim üç tane çıktı.” Ergenliği sadece kıl. kâse kadar olacakm ış.” kılır oraya.” “Sen ne diyosun? M incoda bile çıkıyom uş. A pt yordum. Herkes âdet olm aktan lı bir şekilde anlatm ıyordu. bir daha ağlıyordum . okuldan eve gelince.” dem em işti. Evde de kimse yoktu. tuvalete bir girdim. Aynaya bakıyordum . am a kim se bu işi bana a y rın tı­ . Bir türlü ayağa kalkamıyordum. anam ınm kilodum batm ıştı. gene ağlam aya başlıyordum .” “Ehehehe ben de salata tabağı koydum dün.

. kapatıyorum tele­ fonu. Korkm a sakın. çok akm ış hem de. “Regl dönem indeydim . babam kıyam eti koparttı.. Sonra biraz daha büyüdüm ve okul eteğim artık diz kapağım dan bir karış yukarıda olm aya b aş­ ladı. Üstüme K üç ük gelme.” dedi ve sonra babam ın işyerindeki bütün kadınlar o la ­ yı anlatm ak için beni telefonla aradı. sızlaştım. Adam fıttınyordu. ben tarz değiştirip m a­ vi siyah yaptım. O giin en azından on beş zarına kadar anlattı. gözlerim görm üyoo.. “ Bluğ çağındayım .” diyordum . ped parasının on katı fazla para alıyordum.. Ö lcem m .. “Sancım var. şeyy haha.“ Baba.” dedim. genç kız o l­ d u .” “H ım m . yapam am . Benim küçük kızım . şu anda da bi gelgit yaşıyorum . odam a gidip Kom dinlem em lazım . Sonra o yaşta saçlarımı sarıya boyattım . başım dönüyo. hem en kam ım ı tutup Bü Bir süre babam ın yüzüne bakm aya çok utandım.” diye al ın “ Kızım m asayı topla” dediğinde ise.. bir dakika dur bekle. öıtm enim iz sö led i..... sonra a r- yü kadından regl m uhabbetini dinledim. uyuşturucuya başlarım . bana böyle gelgitler oluyom uş. böhüüü ben kanserim . O eteğin üzerine de bir sürü rozet takıyordum ve şu a n ­ da bundan inanılm az derecede utanıyorum am a topuklu bot­ A pt üstüm e gelirsen okulu bırakır. Sarı saçlarım a tam alıştı. Orkid alacağım deyip. tehdit ettim. hatta bir tanesi kızlık k D ün ya sı “Nasıl kansersin?!?! Nereden çıkardın bunu?? Ne o l­ ." du???” “B aba ayıpçıl yerim den kan akmış. Ne zam an babam dan para isteyecek olsam .

Sonra ben ne olsam . bilekliklerim ve si­ lıklı üç beş tane kız topluyorduın. a ğ ­ da gibi bir sorunum da oluşm aya başladı. k ucubelerden sıkıldığım için. D ün saçtan vazgeçip. kestane üzerine sarı balyajlar attırınca. Ayy şim ­ tüne diyorum . A m a ne yapalım işte. Bir de böyle yanım a ucube k ı­ . deri bilek­ likler ile değil de daha tini mini altın bir kolyeyle ve dudak­ larım da parlatıcıyla okula gitm eye başladım . İkincisinde. Her gün m üdür yardım cısı girişte üstüm dekileri çıkarttırıyordu. kendim gibi kızım olsa.larla okula gidiyordum . Kvdeki en büyük kızdım. etek boyu aynı. onların karşıt görüşünde olan. kendim e ağda alıp. biz de o zaman derdim i­ zi acım ızı bu şekilde gösterm işiz. arkadaşım bu işe gönüllü oldu. kim olsam diye düşünürken. ya sı yah göz kalem im vardı hep. Babanım suratı yara bere için­ K üç ük de kalınca. Ardından mavi siyah göm leğim in ilk üç düğm esi açık. Yanımdaki Böyle kişiliksizce bir kim lik bunalım ı yaşıyordum . İlk ağda deneyim im de. B a­ caklarım ı ilk defa babam ın jiletiyle almıştım. onu nasıl kullanacağım ı ö ğ lenıııeın gerektiğini kavradım. Onun annesi evde hep yapıyordu ve deneyim liydi. Deri kolyelerim . çarparım ağzının ü s ­ yü bakımlı am a benden daha çirkin kızlarla gezm eye başladım. Babam oturup bize böyle şeyleri anlatm ıyordu. Gitti bir güzel pişirdi o A pt al ın Bü di düşününce. kâh Ö z ­ lem Tekin. Sonra bu olay sadece bacakla kalm adı tabii. belki bacaklarım daki kılları a la ­ madım fakat ağdayı apartm andaki bütün kızlarla afiyetle y e ­ dik. kâh Yıldız Tilbe arasında oynayıp dururken.

şak şak şak uzata çeke. Kalan hayatım kurslarda devam etti. B u ­ sı dedi. beni oturttu önüne ve “Aç bacaklarını. o ya de ortasına tükürüverdi ve sonra şap yapıştırdı m incom a. Ben önde. çarşafı serdi. “Allahhım m m arkada. o yardım sever arkadaşım ı evden kovdum . B ir . gitar. İspanyolca. tiyatro.” raya kadar gayet sakindim . Aldı eline bir güzel ağdasını. kem an. elinde ağdayla kovalıyor beni. beni Allah ne verdiyse bu l­ İngilizce.” diye acıyla kaçm aya başladım . çünkü o daha d o ­ ğarken depresyondaydı) ve bu durum un herkese fazla ağır geleceğini düşünm üş olacak ki. İşte ergenlik sürecim de böyle geldi g e ç ti. kapıyı kilitledim ve hüngür hüngür ün sana geliyorum . kuaför ablanın hafif eliyle bu işi on dakikada çözüm ­ D sikecek. Tuttuğu anda ebemi ağlayarak. A m a sancı­ sı inanın hâlâ yum urtalıklarım da. Onu çeker çekm ez.. S onra­ Öyle böyle her gün garip olaylarla eve gelip giderken. b a ­ fark etti (onunki çok çok daha kötü geçti. dans. ın Bü bam o yıl kardeşim in de ergenliğe girm ek üzere olduğunu P ucca yü lem eyi öğrendim. K üç ük 14 A pt al duğu bütün kurslara yazdırdı: Bateri. k sında. Odaya girdim ..ağdayı.

hep böyle bahsetsin ondan istiyordum. Sonra bir şeyler anlatm aya başladı kız. Sonra ben o ra­ al ın m aya lüzum görm em iştim . Öyle özlem işim ki. “Sizin nişanlandığınızı duym uştum ben da rüyadan uyanır gibi oldum. Kalkıp ben bir su alayım deyip. Ç ok garip bir histi. O A pt A nkara’dakiyle. bu kız geldi yanım ıza oturdu. okulda bize dair . Orada onu sustur­ m am gerektiğinin farkındaydım .. K ızla okulda hiç m uhabbetim falan yoktu.. olanlardan. yaptığım ız küplerden falan. sanki P e k m ez’i hiç sevm iyorum gibi geldi. am a susm asını istem iyor­ dum. Bugün öğlen P ekm ez’le yem ek­ Bü yü k k ü ç ü k a p i a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 95 ün ya sı c e v a p la r ın ı d a h i " b i l m i y o r u m ” . o ne yaptı?” dedi. A nkara’ya gitm em gibi veya burada K üç ük bu çocukla ne işim var gibi.K e n d im e so rd u ğ u m so ru la rın Bizim üniversiteden kızın biri kanalda işe başladı. İşte okuldan hocalardan falan bahsederken. “gerçekten birbirim izi sevdiğim izi sandığım anları”. ne oldu ya. Yani nasıl desem. ondan sam im i davran­ teydik.

bütün arkadaşları güllerin yapraklarını k ağacını söküp getirm işti. “İnternet k a fe ’ye gitm em lazım. D ünyanın en mutlu kızı bendim sanırım o sıralarda. Hepsinde “ Seni seviyorum “. Sonra bir yere gittik ve bagajı bir açtım . her taraf kırmızı gül yaprağı.” deyince. Bir gece kavga etm iştik ve sabah bir uyanm ıştım ki odanın her tarafına post-it'ler yapış­ K üç ük tırmış. D lardı. sı A klım da sadece kötü şeyler kalmış. bildiğin açtık falan ama çok gülüyordum yan ın ­ ya lundan onların evine gidiyorm uşum gibi oldu. Hâlâ onları saklıyorum . ben bunların hepsini unutm u­ şum. kaybeden evin yanındaki boş kilisede kalırdı. Ö ğ ­ da.” dedi. Bir zam anlar eğleniyorduk biz onunla ya.kadar karm aşık şeyler yaşayınca. hacı yağı gibi kokuyor. Batak o y n ar­ gün “Canım kiraz çekti” diye mesaj atmıştım. arka tarafa bir döndüm . “ Arkadan sigaramı versene. sen de gel. “Sana âşığım ” yazıyor. dal dal güller duruyor. “ Beni bırakm a” . ben buna bir kilo pirinç al derdim . p o ­ şetin içine m utlaka çiçek koyardı. Bir Hucc» yü Doğum günüm de. Yanım da Pekm ez var ve Pekm ez pt al ın Bü yok. Kız anlatırken. Am a o kadar canım yanm ış ki. A Sonra kendim e geldim . o anıları unutm uşum ben. Kapım a kiraz kopartıp arabanın arkasına koym uşlar. Biz eve gelene kadar arkadaşları bizim y ata­ ğı da güllerle donatm ışlar. Ama benim haberim bindim arabaya. Sonra ne bileyim. okul y o ­ . Yastığım ın altına da m ektup yazıp koymuş. Bir zam anlar gerçekten mutluydum . Sonra bir ün renci eviydi.

ama hiç duym uyordum . Pekm ez bir peyler söylüyor. o zam an yaşanan şeyleri. “N işan m ışan ne bu?” falan diye. “ Ayrıldık . o hallerini. üstüm e kalın bir şeyler giym em için u ğ ­ k D ün ya sı dalıyorum. okulun önünde beni beklem esini özledim . raşmasını özledim . battaniye altına girip. biliyorum birbirim izden daha çok n ef­ ret edeceğiz. geceleri bana su getirm esini özledim . biliyorum açm ayacak ya da açıp kalbim den g e ­ olm ayacak. Başlasak. A m a uyandığım zaman bana bakan gözlerini özledim. ses tonunu özledim . Bu kadar şeyi biliyorum . Dönsem .eski sevgilim i dinliyor. am a soluk borum u k e ­ sip. A pt çen her şeyi bozacak.. O kadar özlem işim ki ona.. Sadece eve gidip. beni benden daha çok düşünm esini ö zle­ gülüm sediği zam anları özledim . burnum un ucunda sızıya dönüşen hissi ne yapacağımı K üç ük bilmiyorum. biliyorum özlediklerim aynı al ın gibi sevm esini özledim . Ben de yanında m elül m elül anılara bitti ya o!” dedim ve kalktım gittim masadan. . onu ben çok özledim . beni görünce yü gülüşünü özledim . en sevdiği renk olan laciver­ di özledim . beni çocuk dim. Kızı susturm am gerek diye düşünüp. saatlerce gözlerim e bakm asını ö z le ­ k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü dim. o günleri yâd etm ek istiyordum . bir daha beni sevm esini iste­ mek. Arasam .. Biliyorum im kânsız o zam anlan geriye getirm ek.

Ve karar verdim .” um udunu taşıyor. çıkışı sorunlu. y o k lu ğ u n h e r b i r b o k u n b a n a z a ra r İki üç gündür böyle geçm işi düşünüp düşünüp salaklıklar yaptım . A m a yine de insan böyle durum larda. böyle sürek­ ğım haldeki gibi. Yeter al ın li aklım a getire getire. O adam beni artık istemiyor! Bir zam anlar sev ­ miş olm ası. yapacak bir şey yok! O osuruk gibi. O değil de. hüngür hüngür ağladım resmen. elim dekinden olacağım . o çocuk son bıraktı­ Bü P ucca yü k D ün ya sı . am a belki olur yeniden. eskisine dönm eye K üç ük çalışsam . Türkücü C eylan’ı yem işim de hazm edem em işim gibi bir sancı çekiyorum lan durup dururken.V a r lığ ı n . İki gündür. sanki adam kabul edecek. “Yaa eskiden böle bir adamdı. içim deyken bana 9 8 A pt form atında anlatıp. nefret ettiğim kişi olarak aklım da kalmalı. Hâlâ bu gerçekle y ü zle­ şem iyorum . ömrü boyunca seveceği anlam ına da gelm iyor. N i­ ye öyle bir formata soktuysam kendim i. bütün güzel anılarım ızı bir bir kendim e hikâye yani! Öğlen yem ekte.

M antıklı olarak düşününce. yani gizem K üç ük yarat. kalktım ayağa. hoop konu geliyor benim eski sevgili­ me. ayy k en ­ dim den tiksindim . O zaman da tabii.” dedi ve böyle film lerdeki gibi arkasını döndü. o derece.” A pt ilişkiyi. aferin. bir destur de. o kızın anlattığı şev ­ lerle ilgili olduğuna eminim! Hiç zorlam ayalım bence bu “Halı!” dedim . bir yılışıklıklar. Sonra ben yine Pekm ez diye öleceğim. B ir anda soğudum böyle heriften.” Şimdi üç se ­ çeneğin var karşında: Bir. Sonra ayağa kalktı. boku direkt ona at. “Peki” de ve başın en e eğik git. “M alak m alak iş yapm a. B ende bir şım arıklıklar.” dedim kendim e. “N işan falan bir şeyler anlattı o gün. Üç.sancı veren “umut” yüzünden. gözlerinin içine içine bakarak. al ın gülüm süyor falan. anlaşılmayacak gibi değil çünkü. Birinci maddeyi yapayım . Ne zaman konuşm aya başlasak. hem en bir suç bul. iyi bok yedin. “PuCC a. İki üç . Bü yü k D ün k ü ç lik a p t a lı n b iiy u k d ü n y a c ı ya 99 sı P ekm ez de anladı. P ekm ez’i B ayan K altak çatır çatır yiyor o la­ cak. “Hangi kızdan bahsediyorsun sen? N eyinden em insin?” dedim. gündür hiç konuşm uyoruz. Ha bire tuvalete g i­ dip. D arlandım yani ondan da. ağla. bir kaşım ı havaya kaldırdım ve sinirli bir şekilde. Pekmez’den olacağım. bir soluklan. “bir sakin ol. ondan beri iyi değil­ sin. O gayet soğukkanlı bir biçim de “Neyin olduğunu bilm iyorum ama. tutm azsa iki uç devam e d e ­ riz diye. biliyorum bu buhranın bir sü ­ re sonra geçeceğini.” M erdivenlerin oraya çağırdım P ekm ez’i. klozetin üstünde yarım saat falan oturuyorum . İki. onunla karşılaşm ak bile istem i­ yorum.

neyden beri iyi . ben hıçkırarak ağladım falan. ama çocuk oturup kam uoyu yoklam ası da yapacak değil ya! Am a K üç ük napiim ? Oturup. Anneannesi tarafından büyütülen kız pozisyonuna geçtim. benim kafa eskisine g it­ ti.“Haaa buydu yani olayım . yaralı ceylan m odunda bir gün geçirdik. ben bile kendim e inandım. Ne nişanı ya? İlişki zora gelm iş. sen sikim de bile olm ayacaksın” mı deseydim ? İnan bana dürüstlük dediğin şey. “Yaa evet haklısın. Sen de kalkm ışsın bana. yok ilişki diyorsun. hatta bizi hiç sevm ezdi bile. Dem ediğin gibi. yok n i­ D ün din. Sonra sarıldık m aııldık. bilm em neym iş.. Gerçekten sen . En azından bir krizi atlattım. hastanede yatıyor. Öyle. N eyse boş ver. Tabii an ­ neannem kom ada falan da değil. büyütm edi. iki g ü n ­ sı Beni hiiç tanım am ışsın. Keşke yeniden birleşsek. Bu da yalan. B ir yandan yü P u cca şan. Hepsini geçtim . bir yandan da kolum u çekiştiriyorum . Bu a r­ ağlıyorum . nişan mişan d iy o r­ ya olup olm adığım ı dahi bilm iyorsun. Gerçekten teşekkür ederim!!! dür zombi gibi dolanıyordum . Çok hayatımı k u rtar­ dı valla o gözyaşları. Herkes biliyor dedim . her bokta işe yaramaz. k a ­ dedim ve hızlı hızlı m erdivenlerden yukarı çıktım.” k fam. IOO A pt al ın Bü kam dan geliyor. Nasıl ağ lı­ yorum ama. bundan sonra bir daha eskiye asla dönüp bakm ayacağım . kolum u falan tutm aya çalışıyor. G e r­ çekten şu yaptığından m idem bulandı.. bir defa bile neyin var d em e­ sun. Tanım adığın gibi. aklım fikrim hep onda. şimdi kalkıp bana. İki gündür kanalda bilm eyen yok! A nneannem kom ada.

Sonra bir b ak ­ tım. A rtık höh getirdi bana. pt al lışıyor. Ben eskiyi düşünm ekten vazgeçtim. N eyse biz yine böyle kantindeyiz. bırak elim de avucumda dursun. kader denilen zım bırtıyı böyle ufak oyunlarla aleyhim e kullanm a. bir tanesini kapaklam ışım . B ir elleşm e arlık. bu oradan buradan e s ­ ki sevgili muhabbetini açıyor. m uhabbetini açarak aklım a mıh gibi sokm aya ç a ­ cağım . yiyişiyordu. H ayır sonunda dayanam aya­ ın Bü yü k k ııç n k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı IO I D ün ya sı . bitti.G öğüs u çla rın d an küpe yapacağım kendim e P ekm ez’le aram ız az biraz kötü. geldi geçti. rica ediyorum . A m a Pekm ez hâlâ bitirm iyor. Bak bir daha kim senin eskisini deşem esin saftirik! A llahım sen de K üç ük ne olur. fecii dehşet güzel öpüşüyordu. öylesine bir anlık histi. O. bi atayayım şunu. Ders olsun.” diyeceğim . hayvan gibi se ­ viyordum . Bayan Kaltak o beyaz pantolonuyla bize doğru yaklaşı- A dur aklım a geldi. ben susuyorum . O günden sonra bir daha toparlanam adık gibi. "K öpek gibi âşıktım eski sevgilim e.

” dedim ve tuttum kızın suratım . salak salak bir şeylerden bahse­ nuşm uyor. Sonraaa. “G özüm ün içine bir şey kaçtı. re s­ 10 2 A pt al hihih ben ne dedim ?” dedi ve elini P ekm ez’in apış arasına ın Bü m ak falan istedim. kulağım a top küpe yaptığım ın hayalini kuruyordum ki. o iğrenç suratını yapıştırdı P ek ­ m ez’e. hem en döndüm P ekm ez’e ün ediyorduk. şunu çıkarır m ısm ?” deyip.” dedi. onları koparm ak istedim. Na k söylem em e gerek yok herhalde. S o n ­ K üç ük ra. arabanın kapısını açıp kızın kafasını asfalta sürtm ek istedim. topuğum u ağzına P ucca yü ni. Ayy valla . oturdu yanım ıza. o kafayı turşu suyuna batırıp. beynini d ağ ıt­ göm üp. Ya hayır bir de benim le hiç k o ­ sı diyor ve o tarantula elleri yine çocuğun üstünde. P ekm ez’in baktığı yerin kızın m em eleri olduğunu böle o m asayı alıp P ekm ez’in kafasına atarak. bu y o l­ ya ben bu kızı paralayacağım . Sonra kızı yere yatırıp. bu geri zekâlı. Sonra. burun deliklerine parm aklarım ı sokup. bu mal. m em e uçlarını tırnaklarım la kopartıp. açm ış m onçiçi gibi gözleri­ D çıkıyor yaaa. bu geri zekâlı. Hava soğuk m oğuk bir m uhabbetler lu karı. m em elerine dikm iş kızın. “A haha ben ne dedim yaaa? A hahahah ay ben ne dedim ? İh i- yakın bir yere koydu. bu A llah’ın kaşarı. bir baktım . bir tanesini k o ­ pararak. Ben şoke. hiç hem de. “Ya bi de klimayı açıyorlar yukarda. Son sürat arabada giderken. Benim kalbim sıkıştı orada.yor. Ben böyle hayaller kurup rahatlarken. kızın götüne sokm ak istedim. o bacaklarını ikiye ayırıp. Geldi. Bu sefer. göğüs uçlarım baktım. üstüne yünlü kazak giydirm ek istedim. bendeki işkence planları d a ­ ha da arttı. “Ben çıkartırım .

canı yanm ış . andım olsun burayı onun mezarı y a ­ parım . Pislik. zaten kabak gibi belliydi de en azından bize sordular mı yalanlam a ihtiyacına girm eyeceğiz. beter olsun! G özünü ç ı­ kartm adığım a dua etsin! P ekm ez’e de dedim . en azından karının ağzına sıçarken bir vasfım olacak. İyi oldu bu iyi. gündem değişti. oyy canım benim. eski sevgilim out. A rtık resm î olarak yü açıkladık k D herkese li olduğum uzu. A ğlayarak tuvalete gitti. “Şu kızı becer de. o da rahatlasın. B ildiğin deştim sürtüğün.men tırnağım la gözünün beyazını deştim. ben de kurtulayım artık!” Aslında bir nevi iyi de oldu. K üç ük A pt al ın Bü ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya se v g i­ 10 3 sı ama öyle böyle değil. D uym ayan bir kişi kalm ayacak ve o kaltak sağında solunda bir daha olursa. Bayan Kaltak D edim artık önüne gelene söyleyeceksin sevgili olduğu­ muzu.

pt al Bütün gün EXPO denilen zım bırtı için uğraşıp durdum . ııyykk Sevgililer Günü falan çok dem ode am an.Y o k b ir şey Bugün. aramadı.. şık lokantalar falan derken. cıks. çıktı geldi ve şarap. yem ekte Türk yem eğine dair tek bir lokm a yok. sen adam lara ülkeni tanıtıyorsun. Bütün gün arayam am asının sebebi: Çok yoğunm uş. güller. A nlam a­ dığım şey.” dedi. Akşam olunca. P ekm ez’e. Am a yapmadı. ın Bü Pu«:a yü k D ün ya sı . Pekm ez de delegelerle birlikte sem pozyum daydı. dört gözle bugüne özel bir şeyler yapsın diye bekledim d urdum . o da ne? A bdullah K üç ük Gül. k afa- A “Sana sürprizim var. peynir bile ithaldi.. Sevgililer G ünü’ydü. “Özel günlerden hoşlanm am ben. oraya götürdü beni! Hep hayalimdi zaten Sevgililer G ü n ü ’nde böyle bir yemek!!! Tek lokm a yiyem edim ... Bir telefo­ nunu bekledim .” desem de. Ben tabii direkt hayallere daldım. EXPO için gazetecilere ve delegelere yem ek veriyor­ muş.

sim kaşıyacak vakti yokm uş bla bla bla. gülüşm esinde. “Neyin var Pucca?” Herkes G ü l’ün ağzından çıkacak iki kelime için çırpını­ yor. gitsin ‘haw aryou’lar. “bu da!” B ak senn! B e ­ giderken de kolunu bacağını kırıp gitm ek istiyorum. ama k nim surat beş karış.” Beni de tanıştırıyor tabii g e ­ lenle gidenle: “Bu hanım efendi. yaa hep görüşelim şenle Pekm ezzz. Y a­ . bütün gün o kızlarla nasıl eğlenm iş acaba oluyor. Tek istediğim terk edip gitm ek orayı. yani deli gibi tehlikeliyim. Çok sinirliyim . yem eğini ye sen!” A pt “Yok bir şeyim! Sen işine bak!” al ın gitm ek istiyorum hem de gidersem ve arkam dan gelm ezse Bü her konuşm asında. Bir kum rucuya gidiyoruz. bütün m uhabir kızlar selam veriyorlar Pekm ez’e. A ğ ­ K üç ük zımı bıçak açmıyor. Üç kızdan biri ile aynı diyalog: “ Ayy bugün ne eğlendikk. Bizim yerli m uhabirlerle öpüş koklaş. çekip dive korkuyorum . kıskançlıktan d u ­ D ün ya sı tim ki. sanki beni aşağılıyor gibi yü daklarım ı yiyorum . Hem çok sinirliyim .” Dem ek. sinirden köpürüyorum . benim se tek derdim . Kızlarla geliyor. “ Neyin var Pucca?” "Y ok bir şey. Bu da PuC C a. kırgınım ve kıskancım . bilm em ne televizyonundan bilm em kim. Ulan birden fark e t­ bancı m uhabirlerle gelsin ‘fine thanks and you ’lar. böyle m idem e şırıngayla hava dolduruyorlarm ış gibi bir his yaratıyor. adam gibi bir şeyler yiyelim diye. Bu kıskançlık. Sonra sıkıldığım ı anlayıp dışarı çıkıyoruz.

İlişkinin en sevm ediğim bölüm ündeyiz işte. D ü n ­ yanın en iğrenç hediyesi bu sanırım: Y usufçuk kolyesi. A m a ala ala yusufçuk kolyesi almış. K eş­ ke hiç kız yüzü görm ese. K üç ük 06 A pt al ın insanlarla. Onu da . Ç ok kırıldım D ün ya sı akıl edebilm iş. insan bir defa olsun aram az mı? Sabahtan beri orada k sevgiliyle bir Sevgililer G ü n ü ’nü daha bitirdim . onun d ışa­ P ucca yü bugün. bir de etrafında dolanan her m em eliyi kendine hayran bırakan bir yediği bokları tahm in edip dudaklarım ın içlerini kem iriyo­ rıdaki hayatı fark edip beni ikinci plana atm ası bölüm ü. Evde tonlarca bu kolyeden var. am a kaburga kem iklerim in içinde saklam ak istiyorum onu. bana şans getirm esi gereken bir yusufçukla. Bu e r­ keklere kim diyor. hiçbirini de ben alm adım . sadece benim m alım olsa.H ediye alm am ıştır diye içim den düşündüm . ne bileyim tek kelim e konuşm asa şey. m anitalarınıza yusufçuk alın diye? Y üzüm beş k anş asık. neyse ki onu bugün oradaki kızlardan biriyle gidip alm ıştır em inim. K ıskançlık çok kötü bir Bü rum.

Derken. Ne kaprisim kapris gibi. el m em ede öpüşm eler falan. hoop hem en kıvm veriyorum . En fazla soluk çıkm ıyor. hana ayaklarını göstersene. “ PuCCa.A yakların bana biraz cesaret versin S evgililer G ü n ii’ndeki sinir harbim ertesi gün g eç­ ti gitti. Gece boyunca içim den kurdum kurdum . ne nazım naz gibi. “B e b e ii- “Orospunun yem ini penisi görene kadarm ış” diye. Hah b e ­ K üç ük nimki de öyle aynı işte! Ç ıkışta bir şeyler yapalım dedik. sürüm sürüm süründüre­ S abah işe geldiğim de ise. Bir atasözü var ya... bunun gözler bayık. A rabasıyla tenhalar m elihalar m uhabbeti yapıyoruz: Hafiften yüzeysel sevişm e­ ler.” A im m m m m m !” diye kollarına* atladım . artık böyle davranm ayacağım . ağzına sıçacağım . baktım karşım dakinden ses Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 107 ün ya sı . ceğim dedim . sesi kısık bir şekilde kulağım a yaklaştı. al ın yarım saat süreyle trip atıyorum . pt şöyle yapacağım .

normal insa­ pt al ın Bü kokuyorsa? Benim ayaklarım güzel mi değil mi onun bile yü ladı. hele de kışın o çizm elerin içinde iki büklüm d o ­ laştılar garibanlar.” “ V ayy canına. Elini bileğim e doğru götürm eye b aş­ D aklım a gelm edi? Nereden aklına gelsin A llah’ın salağı P u C - ün yok! Ne güzel yaa diyordum . çok ilginç yani. eli oraya gitm esin diye kıvrım kokm uyor m u diye çekindim .” “PuC C a. M eğer çocuğum ayaklardan hoşlanıyorm uş. K üç ük na benziyorsun oysa.'ttt gözüm e am cam ın oğlunun suratı gibi gözükm eye başiadi. fakat ayağım da spor ayakkabı olduğu için kokuyor m u k kıvrım kıvranıyordun. Nasıl Ca? B acaklarını alm azken. o an ayakU . Bir de cidden bilm iyorum . am a ya bilm iyorum . öm rüm de böyle anlayışlı birini ya yavaş.. ne diyeceğini bilem eyen geri zekâlılar gibi konuşm aya başladım . kim se bana. ayakla bi insan ne y ap a r ki?” A “N e kadar garip. bana sorunlu biri gibi davranm a. “Aaa ayağın ne güzelm iş” demedi. Ben de diyordum ki herifte hiç saldırm a potansiyeli sı O haaa şimdi kafam daki soru işaretlerini çözüyorum yavaş . çok ilginç yaa!” “F etişistlik mi bilmiyorum ama çekici geliyor bana. Kızların ayağı kokm az. ben hiç fetişist görm em iştim .Hönk?!? yok. ‘seni bir eve atayım ’ durum ları görm edim . ama ya çirkinse? Oje bile \o k .. ileri gitm e hevesi yok. Çirkinm iş de dem edi. söylediğim e de pişm an etm e!” “ Y ok ondan dem iyorum . sen şimdi fetişistsin. R en ¡en ittirdim ç o ­ cuğun kolunu.

annem kıyam etleri koparırdı. ayak yaa o sonuçta. N itekim söndü ve vazgeçti. devam lı çorabın içinde can çekişen. cidden amcam ın oğluna benziyorlarm ış. takdir edenler varm ış dem ek ki. A driana Li - dim böyle çıkm asına: O ayaklarım la oynarken. k D ün 10 9 k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı yım! V alla o kadar aptal değilim! Sadece konu değişsin.Gerisini yazıp. ç o ­ . A pt u öyle bir şey olursa. ömrü nün sonuna kadar ayaklarım la kalm az umarım . ben m eyve yiyebileceğim . sürekli kovalam acalar tında teyydıdıteyy tey y y !!! Y alnız şöyle bir durum var. Bazen o kadar çirkin buluyorum ki kendim i. ayakkabım ı çıkarm aktan vazgeçsin diye saçmaladım. Sonra norma] d iya­ logum uza devam etlik. N eyse onu da s e ­ ven. anam hiç çekilm ez bu. alıp götürecek diye tırsıyorum. TV izleyebileceğim . sayan. Bunları ben nasıl adam ederim ki? B ir yerim de düzgün olsa zaten kına yakacağım . ne kadar beyinsiz olduğum u ispatlam aya­ cuğun şevki sönsün. N A SA insan d ı­ Bazen de o kadar güzel buluyorum kı kendim i. ne bilim yaaü! B ir şey daha diyeceğim . Eve geldiğim de ilk iş ayaklanm a bakm ak oldu. Küçükken ağzım a aldığım ­ K üç ük da ayağım ı. yastığa bile koym adığım ız bir uzvum uz. B ir de ne güzel bir şey. herif hep ayaklarının a l­ Bü ma sanki kız kardeşim m iş gibi geliyor! Bir yandan da sevin­ yü şı bir yaratığım diye evi basıp. Bekârlık günle­ al ın olm ayacak. Abuuuu- ri lam am da.

onu yollasalar bile ben buradayken gitm ez diye böbrülendim . Sana da bir gibi koydu yem in ederim gideceğini bilmek! Ne dem em g e­ K üç ük rektiğini de bilem edim ... Yine aynı şeyler olursa ya. “Benim le gelir m isin?” dedi am a bu hatayı ben A nkara’ya giderek yapm ıştım zaten. kalan her şey tepe taklak düşüyor. Ne zam an aşk güzel olsun. sanki iki ın Bü yü P ucca k D ün ya sı s o n r a tık ıy o r s u n b i b e r l i tu r ş u y u . “İki üç haftaya kadar İstan­ b u l’a yeniden dönüyorum . İlk başlarda Pekm ez bana anlatm adığı için aman dedikodudur dedim . “ Pekm ez İstanbul’a gidiyor” m uhab­ beti vardı. Bugün Pekm ez. aşk bok gibi oluyor. O ff no A şeyler ayarlasak benim le gelir misin'?*’ dedi. Bazen A llah’ın benle dalga geçtiğini falan düşünüyorum . Am a boşuna böbürle­ m ahalle öteye gidecekm iş gibi. O rada işleri hallettim . O ff evlat acısı pt al nip kendim i bir bok zannetm işim . D aha doğrusu. N e zaman işim gücüm iyi gitsin. G ünlerdir kanalda.B ir p a r m a k b al s ü r ü y o r s u n ağzım a.

Ayy bu da “İclal A ydın”vâri bir kelim e oldu. düğünü İnciraltı’nda yü nız bırakm am ak için buraya gelm işti. G ördüğüm en güzel yüzdü sanırım .. al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ın üstüm e. Dizim de yattı. Kirpiği yanağına düşm üştü.kafam Rus Salatası gibi.. saçlarıyla K üç ük oynarken gözlerini kapatm ası. bir giderse çük Bü ya. çocuksu m ahzunluğu. bir acı acı koym a. kirli sakalına. Hiç olm adığım kadar huzurluydum . Zaten buraya da gitm ek için gelm iş. Yüzünü hafızam a iyice işlem ek için. Dün akşam onlardaydım . bir can yanm ası. sonrası m ühim değildir. “Hep yanım da kal. m untazam dişleri. ne yapacağım ı bilm iyorum . desem de za ­ ten bir işe yaram ayacaktı. neden hep ben binlerinin peşinden savruluyorum ? C evabını bildiğim sorulan sorup canım ı daha çok acıtm am ayı çocukken öğren­ miştim.” dedim . gülüm ­ seyişi.. “D ilek tut. dizlerim de çocuk gibi uysal­ laşm ası. baştan bana da söyleseydin planlam azdım . artık A pt kirpiklerinin kıvnm m a.” dedim .” dedi. O yüzden “Sen k al” burada dem edim . Şimdi ise işi bitm iş ve k D ün ya sı le gelirim .. En güzel yerlerde film biter ya.. dtıdaklannın kıvrım ına. yeşil gözlerine. yanağındaki yara izine. kendim i güvende hissediyordum . Adam her şeyini halletm iş. am a sonuçta babası öldü diye annesini y al­ dönecekm iş. Neden b ilm i­ yorum . Gideceğini duyduğum andan beri bir duygusallık çöktü gibi kalçam lan telaşı. yüzündeki her noklaya dokundum. am a neden hep birileri için giden ben o lu ­ . “S enin­ yorum ki? M illet benim için kılını kıpırdatm azken. Ee m adem öyle.. Ben de ona göre haraket ederdim .. . şaşkın bakışlan.

“S ol” dedi. Ben eğer bir film olsaydım . Sonrası yok. ya sı yazar. ün zarak. ‘S on’ yazısı y a ­ Sonra sordum “ Hangi yanağın?” diye. ellerim saçlarında. H er şey burada bitsin. öncesi mühim değil.kahram anlar yorulm uştur ve huzur içinde bir “ Son” yazısı m ez dizlerimde. b lur’a dönsün sahne. bu sahnede biterdim: P ek ­ . am a K üç ük A pt al ın Bü Pucc* yü k D kirpik sağındaydı. TV izlerken.

ne o la­ Bü yü k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı k "3 D ün ya sı . her taraf bok içinde.. babam dün akşam bıd bıd bıd beynim i yedi: biçim kızsınız.A ffetm ek. gurbete g i­ K üç ük den kocasını beklem eye meyilli Hülya K oçyiğit’e de iyi g e - Ç am aşırları falan yıkarken kullandığım yum uşatıcının kokusu burnum a gelince. H em şu içim deki acı çeken. onda da evi tem izliyorum . Ne al ın yanık yanık dolanıyorum ! Şurada sevgilim gidecek. birden çocukluğum u hatırladım .. B ir hafta sonum var. Yıldız Tilbe gibi günlerdir cağım ız belli değil. çöp ev olacak burası!” Ben de bugün temizlik pt “A rena ekibi gelse bu eve hakkıdır. çöpleri bile atm am ışsınız. onunla ilgilenip son günlerim i güzel g e ­ çirm ek isterken. tencereleri neden yapayım bari dedim. “H ayatından bir bölüm ü çıkartm ak isteseydin. hiç düşünm eden “Ç ocukluğum u” d er- A yıkam adınız. hangisi o lu r­ du?” diye sorsalardı. Kadın olm aktan bazen nefret ediyorum .

Benim okulum olduğu için. K endim den. ne bileyim hep bir şekilde kusunu hatırladım . kadının yanm a gittik. y a ­ ün karşım a çıkıyor çocukluğum . annem den. Herkes olacak gözüyle bakıyordu. Kardeşlerim babaannem in yanındaydılar. lavanta Annem babam dan boşandıktan hem en sonra. bir k o ­ sı Nefesim daralıyor aklım a geldikçe. ailem den tiksiniyorum .. çünkü partisi o zam anın en taşaklılanndan biriydi. her şeyden o denli nefret ederdim ki. O evden. Ö yle böyle derken. A nne­ min kocası. Bazı şeyleri zaten K üç ük hafızam dan öylesine sildim ki. ku. küsm eler.dim. hatırlasam dahi yokm uş gibi davranıyorum . annem kocasını alarak b aş­ ka şehre taşındı. Evlilik hayatıyla ilgi­ 114 A pt al ın Bü madan. o ev bana kâbus evi gibi oldu. şehrin B üyükşehir Belediye Başkan A dayı’ydı. B iz de niyeyse. bir eşya yüzünden. Zaten daha yedi yaşındaydım . H içbir şeyi anlam ıyor. Sonra olmadı. kocasından. bütün ailenin birbirine girm esi derken. babamın kuzeniyle evlenm işti. Tabii bu durum bütün P ucca yü k kokusu benim için sadece gözlerim i dolduran bir şey olm uş- D kokardı. yaşananlardan. bir insan. Ve lanet gibi. Annemin evindeyken çarşaflarım ız böyle şadıklarım dan. hiç nefes a l­ sülalede bir şok etkisi yarattı! Lanetlem eler. Affetm eyi öğrenebildim . başta tek başım a orada kalıyordum . Şimdi de bu yum uşatıcının k o ­ ya am a unutm ayı başaram ıyorum bir türlü. H a ­ yal meyal hatırlıyorum olanları neredeyse. o akılla annem iz de annem iz diye götüm üzü yırtıp. o çarşaflardan.. konuşu­ lanları algılayam ıyordum .

Üvey babam dan öylesine nefret ediyordum ki. sürekli saçlarımda landırm ak için saçlarım ı kesm iştim . Bu da ki. büyüyünce film yıldızı olm ak ve üvey babam ın ölmesi. Şimdi düşününce dayak değil işkenceym iş onlar. öldüğünde. Bü yatardı. Evim iz dubleks­ ti ve üvey babam ın terlikleri sürekli ses çıkarırdı. Dolabın kıpırdadığını A pt vaş yavaş zehirlediğim i düşünüyordum . büyüm em e de daha çok vardı. Bir civcivim vardı. Bir gün bir plan yaptım: Okula g it­ m eyip. aldılar bunu. İnsanlara kin duym ayı bilm ezdim . hırsını bizden aldı. O gün yukarıdan tıkırtılar g e l­ diğini fark edip. O kadar çok dayak yerdim . am a nedense bu adam ın ölm esini istiyordum ve En sonunda bunu kendi başım a yapm aya karar vermiştim.li olan şeyler karıştırdı ortalığı bir şekilde. m erdivenlerden çıktı. Her gün çayına bir çim dik vim atıyordum ve aklım ca onu y a ­ m aya devam ediyordu. A m a plan işlem edi. am a neden ne izin verm ezdim . A m a m aalesef y aşa­ al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın bunu çok yürekten diliyordum. M erdivenlerden aşağıya inerkenki seslerini duyup hem en dolaptan çıkacak ve m erdivenlerin alt kısm ında bana doğru bakarken. odadaki dolapta saklanacaktım . Yukarıya K üç ük çıktığını o sesten anlardık. ona iyi bakam adım diye kendim i ceza­ yü çedeki suya düşen karıncaları bile tek tek toplayıp ölm eleri­ k Allah üvey babam ın canını hâlâ alm am ıştı? N orm alde b ah ­ D ün ya sı bütün acısını. artık Sindy bebek evine ihtiya­ cım kalm am ıştı. her gece dua listem belliydi: B ir Sindy bebek evi. Aradan bir iki yıl geçince. kafasına alet kutusunu atacaktım.

onu gene televizyon k oltu­ ya yere yığılıp kalm ıştı. an ­ nem le beraber önüm de.” diye ağlam ıştı.ışt. şapır şupur. M eğersem hiçbir şey o lm a­ dı beni (!) Onu öldürm eyi başaram ayınca. Annem beni arayıp. yü Pu cca la h ’a bıraktım işimi. S alonda ise korkunç bir manvara de karşı karşıya kaldım .. dalga geçm iş pezevenk benle. Eve geldiğim de. akşam kaldığında ¿iv m esi içir.•• \. Akşam yem eği yememek!«. K oskoca adam . A l­ D mış. kolluklar. H astanede görem eyince. k yiyeceğim i bildiğim için artık vazgeçtim planlarım dan. daha çok dayak Y ıllar sonra ben üniversitede okurken. televizyon.onlarda. geviş getı A pt al ın Bü dım. yerler uu. B ir de üstüne cazalandır- ün rım la oynadım . O te le ­ ■ K üç ük vizyonu hatırlıyordum . N e yapacağım ı bilem edim . Bütün her yer kan olm uştu. hiçbirinde güzel bir anını vokîu Aniden b e d ­ duam ı hatırlad ım .'itm. e e z ı i a m h n - lırdım çoğu kez... O yem ek yerken beni m asaya oturturur. bilinci sıfır.«. üç beş kıyafetini alm aya eve gittim. O nun y a ­ nında olm ak için apar topar gittim. İğrenç dem ce bir kan kokusu evi sarmıştı. intihar haberini a l­ “Y aşam a şansı yok. hayvan gibi.. Bileklerini kesm işti ve kom adaydı.görünce kapağını açtı ve benim le karşılaşınca da korkudan gün akşam altıya kadar hiçbir şey olm am ış gibi arkadaşla­ ğunda pis pis sırıtırken buldum .»r>.vijvr. Ben de var gücüm le evden kaçtım. ondan habersiz kun'umdaya d o k u n ­ dum diye kum andayı suratım da poryaıamıştı O koltukları hatırlıyordum . O sı kalp krizi geçirdi. el izim çıktı diye kafam ı v u n v. H er taraf pıhtılaşm ış kanla sıvanrmsii O duvarları hatırlıyordum .

am a büyüyünce k O iyileşti am a benim hâlâ hiçbir yaram iyileşmedi. . ölüm bile. Allah eğer bir şeylerin cezasını çok son­ radan çıkartıyorsa. Ç o ­ D ün ya sı Elimi m asaya koyduğum an. b ü y ü k d ü nyası yü cukken her şeyi büyüttüğüm ü zannederdim . cezam bir gece daha uzatılırdı. Ellerim i m asaya koym am ı yasaklardı. Ve iyileşti.re getire yem ek yerdi. artık benim için geçmişti. ölüm ünü her gün dilediğim adam ın yaşam ası için dua ettim. “O ellerini kullanam ayacak hale gel!” diye içimden sayardım. yaşadıklarım ı geri getirem eyecekti. Ve o zam anlar. H içbir şey.. Orada onu a f­ fettim. de hiçbir şey küçülm üyor sanki! B ir yum uşatıcı kokusu bile K üç ük A pt al küçük ın aptaiııı Bü bazen bütün günüm ü zehir etm eye neden olabiliyor..

Barı dedim son d a ­ kika aklına gireyim. Kal dem edim . D erken son gün K üç ük geldi çattı. kafasını ütüleyip k en ­ dim i depresyona sokm ayayım dedim. d a r- Bü l’ıırı'd yü k D ün ya sı . yaka paça tutuştu bende. Oturdum bir güzel söyleyeceklerim in provasını yaptım. Ama son an gelince. saldırm adım da. PES oynadık. ın güzel geçirm ek için canla başla uğraştım. B öylece gezdik. P ekm ez’in gidişi netlik kazanınca. gitm ekten falan bahsetm edik... sana b e ­ dan buradan iş başvurulan yaptık benim için. Sadece al paso “G itm eyeceeekkk” diyip duruyordu. Bir de nedense içim den bir ses İstanbul’a geldiğinde böyle yaparız. “Uzak mesafe ilişkileri bilirsin hiç y ü rü ­ tlH A nim oradan iş buluruz gibi vaatlerde bulunuyordu bana. O ra­ pt tozduk. Son günlerim izi çok lam adım da. korkutup onu.B itti. şurada yaşarız. Hâlâ o zam ana kadar gitm eyecek kafasm daydım . her aıı senden ay a la b ili­ rim sinyalini vereyim.

Şimdi gel sor bana. Öyle görünce onu kahroldum ya. bu da son dakika gitm ekten v a z ­ geçecek falan diye mi düşündüm 'irtık ne yaptım. Güzel bir şey yaşadık.. bak korkutuyorsun beni” Bütün göt kalkıklığım la sabahın bir körü evlerine gittim. ellerini ellerim in içine aldım. bunu biliyorsun. Gayet de “Tam am peki. Gitm esin diye Bü yü k D ün ı*9 k u v u L . hadi kendine gel. O rada dank etti: Burada piç gibi kalacağım . bu işi yürüteceğine dair bana gaz ver”dir. bütün kısm etlerim i kapadım . o anaç. ne bok yapacağı­ mı bilm iyorum . am a olm uyor ba?:en”. Ben bunları söyleyeceğim . o al ın Allahım ne yapm alıyım . “Hem ayrıl­ mak zorunda değiliz ki. sanki biraz sağa doğru kaykılsana dem işim gibi. kalp krizi geçiriyor num arası yapma. “Ben senden ayrılm ak is ­ tem iyorum . çocuğun k arşı­ boktan bakışlarım la gözlerim i dikerek ona. “D ünyanın sonu değil bu tatlım . çocuk gidiyor. t l ı ı > h u v ı k ı l u n y j ı * ı ya sı . Evet evet ayrılm alıyız” . Salak yaa. bu sözün anlam ı. “B el­ ki de ayrılık ikim iz için de daha iyi.. sen bana akıl ver. tarifeli hatları araştıralım bir” . yalvarayım mı? İşi gücü bırakıp ben de ardından mı gideyim ? Bunların hepsi kafam dan geçip dururken. Bu da. “M esafe girdi­ ğinde araya sürm ez bu ilişki.” dedi. A pt sına geçtim .mez.t |ı ( . bilm iyorum biz ne olacağız?” . yapayalnızım . G ülüm seyerek cevabını bekledim. “Ben istem ez m iydim dizinin dibinde kalayım . b u ­ K üç ük rada bitsin. O soğuk. Boşuna d en e­ yerek birbirim izi yıpratm ayalım . yem inle bilm iyorum ! B ir jvttim ki eşyalarını falan topluyor.” dedim. “Lütfen ağlam ayı keser m isin!”. Ama nato kafa nato mermer! Anlamadı. “Tam am .

sonuçta hepsi aynı deliğe giriyor. hiç böyle bir cevap beklem e­ . Gidiyorum bile dem edim . D gibi eşyalarını toparlam aya devam etti. sadece boşlukta çok orospu.. k madı! Dün gece otobüse binm iş olm ası lazım dı. dolabın tımm m m ehehehe!” desem olm ayacak! O hiçbir şey olm am ış tım gittim. K üç ük »■¿O A pt al ın Bü dibe doğru gidiyorum sanki.” dedi ve götünü dönüp eşyalarını toparlam aya Ç ocuğun odasındayız. sı devam etti. aramadı.. Bütün işvesi cilvesi.sen bilirsin.. Sonra giren çıkan fark etm iyor. Ve hiç aram ayacak. evden ç ık ­ ün içinde bir şeyler arıyor. Kim isinden çok zevk a l­ sa da. parasını alana kadar sürü­ yor. Sonra da beni hiç a ra ­ Ne hissetm em gerektiğini bilm iyorum . bana arkasını dönm üş. Ben de ne yapayım . Az önceki dediğim e. “Şakaaa y a p - ya diğim den kaldım öyle mal gibi. Kalktım .. Bir kez daha anladım ki hayat yü Bugün aram adı.

fanilayla sokağa ç ık ­ ması falan öldürüyordu beni. Bu çocuk o yaz A lm anya’dan nasıl? Öl desin ölürdüm . o Almancı K üç ük tavır. M ahallenin erkekleri bir oyun bulmuşlardı: “Street Fighter” var ya. pt al luktan ergenliğe geçtiğim yaz tatiliydi. onun mahalle versiyo­ nu. Am a ben nasıl âşıktım ona. A birinin akrabası olarak gelm işti. hâlâ “Taso o y ­ nayalım m ı?” kafasındaydım .H a y a tı m ın m ü z iğ i P o p o ld u . l t <1 ın Bü yü k D ün ya sı . A lam an a bir züppe tarafından gerçekleşm işti. Dokunm adan birbirine. o n d a n h e p b öyle b o k o l d u Teoride P ekm ez’i ben terk etm iş olsam da. Şöyle hayatım a giren adam lara baktığım zaman olayların hep bu şekilde geliştiğini görüyorum. A llahım am erikan tıraşı saçları. Çizgi den çıkan yeniliyor. Biciklerim kayısı k a ­ k u \ « l k J p u h n L n v ı . İlk terk ed il­ mem. o göz. o derece. O kaş. ama dokunm ak yasak. Bir yuvarlak içinde kavga ediliyor. Ç ocuk­ dar olm uştu. karate hareketleri yapıyorsun. am a ben farkında bile değildim . pratikte terk edildim.

Ben paso o “Z” harfini yerleştirm eye uğraştım günlerce. am a o kayısılar bana nasıl ağır geliyordu. Yarıl yer yarıl. Gerçi hoş zaten bakm ıyordu. Serkan diye bir bebeyle dövüşüyor­ çıkm ıştı. T e t- adına. “Ç ıkm adım ben yööeeeee” diye bas bas bağırıyor. Taşıyam ıyordum . Sırf çocukla yakınlaşabilm ek al ın ben artık m em eleri olan biriydim. “ P uC - C a ’nın m em eleri çıkm ışşşşş!r’ diyerek. beni itiyordu falan. Babamın T etris'i aldığı gün. “m em ele­ yü k D ün ya sı duk. ama inatla. Bizle beraber­ ken falan hep A lm anca kelim eler araya sıkıştırıyor. Erkekler beni asla araları ­ Bü eve attım kendim i. Taso oynayam azdım . Kendim i O rtaçağ’daki cadılar gibi hissettim . üç gün banyo tem izlem iştim . Hemen ri var” diye beni yakacaklardı. onunla takılıyordu. suratım a bakm ayacaktı. “Z ” harfinden nefret ettim. apartm anın m erdivenlerinden çıkarken. Bebe çizgiden . Sonra eliyle mem em i bir tuttu. Eve doğru koşm aya başladım . ben öleyim orada dedim. Fark etm ediğim m em elerim sanki yirm i beş kilo olm uşlardı. “ A nla­ m ıyor ben anlam ıyor” deyip duruyordu. aşk bu! Kim e ne zaman. zincirlerle falan geziyordu. Allahım o nasıl bir utançtı. pek bir burnu havadaydı. ellerim le tutuyordum . O kadar ki. “Vik vik” dedi bir de piç. Herkes bir gülm eye başladı. Bildiğin de kerroy- du ha. Artık dışarı çıkam azdım . na alm ayacaklardı. bize orada hava basıyordu. S ırf o K üç ük Tetris yüzünden. çocuğun hevesi kaçmıştı. babam Tetris alsm diye. akrobasi hareketlerim i gösteriyordum . Alam ancı aşkım .Ben C hun-li’ydim . Am a olsun. Sanki insanlar takip edecekler. nasıl olacağı bel­ A pt ris’i vardı.

Açtım Süper F M ’i. o da sopa gibiydi (hâlâ da sopa gibi). bu odadan hiç dışarıya çıkm ayacağım . o bir Sara. am a o kayısılar da bunu bozmuştu. ağlam a. onları m uz çorabım la iyice bağlayıp tişörtümü giydim üstüme ve geceyi öyle geçirdim. Ben de ise iki kayısı. Kızın m em e­ lerine bir baktım . Bütün mahalle ten annem in yanında yaşarken ezik bir çocuktum . Kardeşim i odaya falan alm ayınca. lan benim kiyle aynılardı. Artık insanların yüzüne b ak a mazdım .” diye y a l­ Akşam babam işten eve geldi. O yüzden. Allahım tek s o ­ runu olan ben değilm işim diyerek. Duygularım allak b u l- lam aya başladım . kıza sarıldım. Popülerliğim gitmişti. En yakın arkadaşım kız kardeşim di. al ın Bü m em elerim olduğunu öğrenm işti. mem e nasıl çıkar. babamın yanına taşınınca yeni bir hayata başlıyorum diye kendim i to ­ parlam ıştım . o dönem babam a taşındığım ızdan. çıkan N ilüfer şarkılarına a ğ ­ k laktı: B ir taraftan ağlayıp yok olm a isteği. bizim apartm anda. Lanet olsun dedim. ben bir M usa olabilirdik. norm al biri değil­ dim. diğer taraftan c o ş­ D ün ya sı işte. Ertesi gün biraz d a­ K üç ük ha kendim e geldim . kızcağız kapının önünde oturup. Neyse nedir hiç bilm iyordum . çünkü benim m em elerim vardı. regl . Her şey bir gel-git içerisindeydi sanki. ama yine de m ahallenin çocukları arası­ na karışacak gücüm yoktu. Benim için hayat bitm işti. bulaşıkları ben yıkarım . Kendi kendim e dedim ki. Üstündeki A pt varm aya başladı. Adam mem elerim i fark e t­ mesin diye. berile aynı yaşlarda olan bir kızın evine gittim. "A ğlam a lütfen. Z a ­ yü ma güdüsü.li olm adığı için.

En güzel kadınların göğüslerinin olduğunu. K arıda bir basen vardı. O. “ iki” ile başlayan bir yaşa gelm işti çünkü. “A aa bakın bunlara kâse koyun. Sonra m em elerle u y u ­ çorap koydum ve onlarla yattım falan. O zam anlar bana y ir­ mi yaş nasıl erişilm ez. her şeyi bilen biriydi. “ A yy. B irgül’üıı dediklerini de düşündüm .iğrenç sutyeni gösterdi bana. G ittim çay tabağı bastım . boncuklardan yaptığım ız çiçekli bilek­ liklerim ve doksan beşlik m em elerim ile artık dışarıya ç ık ­ m aya hazırdım. Bütün gün kendimi K üç ük gaza getirdim . o geldi. atletim in içine çorap koydum . Lam bada eteğim . “m em elerin her kapıyı açtığı” hikâyeler a n ­ yü kadar olsunlar. çocuk lan bu diyorum .” lattı. eve gidip al ın diye değil.” dedim . nasıl harika gelirdi. Hiç yirm i yaşında olacağım ı hayal edem ezdim . o “yok ben istem em çorba kâsesi. Oysa şimdi yirm i yaşın ­ daysa biri. yem in . k D ün ya sı mi yaşında bir ablası vardı. Birgül Abla. y ir­ ederim benim bütün bedenim kadardı. alttan da lastikle bağladım . Bir su t­ yenim olm adığı için. salata kâsesi bastım m em elerim e. erkeklerin aslında göğüslerim izle ilgilendiklerini. B ey­ Bü Sonra kız bize. dünya­ nın tekerine çom ak sokmuş. şimdi gözüm e ufacık gözüküyordu. Neyse işte.” diye bize çorba kâsesi getirdi. ler. Bir de onun Birgül adında. A Aynaya bakıyordum . yok diye intihar etmesi gerektiğini söyledi. kalktım gittim m utfa­ ğa. benim için. önünde “yes” arkasında “no” yazan tişörtüm. bir kadının göğsü var nime nasıl işlem işse kızın anlattıkları. böyle iki m ıncırdı m em elerim izi. bir gün önce bana varil gelen b icik - pt m anın nasıl bir şey olduğunu m erak ettiğim için.

Bi kere m em elerin var. A ynaya son sın lan sen. Öyle bir kendim e güvenim vardı ki.” dedim. ergenliğim in içine babam sıçtı zaten.” “ Kim sana öğretti bunları? Ne koydun oralarına?” “Oralarım da bişi yok beaaa. k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k duııyaı. Allah kahretsin seni. Allah naap masın seni. M us- ti beni görse klibinde oynatırdı.” A pt “Ne beeeööo. O Serkan denen kü hissetm eyecektim . adam gibi çıkar o zım bırtıları. deli deli iş yapm a.” K üç ük "O dana git. Alm anyalı bebe yanım a gelip. çünkü A lm anyalarda bile benim kadar seksisini g ö r­ müş olam azdı. karşılarına oturup “H ahah çocuksunuz siz” diye gül­ mekti.» Bü kez baktım “Kızım PuCCa. çok harika­ yü çocuk. İlk planım . Kahvaltı yapm ak için m utfağa gittim. ç ü n ­ .” "K ızım saçm alam a! Soytarı gibi olm uşsun. beni delirtme! O öndeki koca dişini kırarım senin. Çocukluğum un içine a n ­ “Naptın kızım kendine? Ç ıkar şu içindekileri.” “ Öldürcem kendimi o olcak.İşte şimdi dünyanın en seksi kızıydım. Benim le evlenir m isin?” diyecekti. "Evet onlar çok cım ik gibisin. sen g itsene işeee. Sanane hem yaaaaa. O Alm anyalı çocuk benim farkım a v a­ racaktı. sen çok olgunsun. Sonra. Yonca E v - k D ün ya sı hıyar m em elerim i vıkviklese bile bir sorun olm ayacaktı. içimde bişi yok!!!” al ın nem. onlar o y n ar­ ken. Ü stelik artık Taso ve Street Fighter da oynam ayacaktım onlarla. Babam benim le karşılaşınca güldü. öldiircem yemin ederim ö l- dürcem .

“O haa dişe al ın beline değm esi. Bu aşk da başlam adan b itm iş­ ti işte. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la ­ K üç ük m a n a çocuk. Pencereden gittiğini görünce. aynı babam ın tepkisini verdi. saklam baç oynarken. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . Başta götüyle güldü.. A rdından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı m em leketine dönm üş dün gece. benim bu ülkeden.” dem esi. önce karşı kom şu ile karşılaştım . A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. seni d e ­ 126 A pt ardından attığım ız kahkahalar. B irgül’ün D ün ya sı ledim. O esnada. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. bana acı haberi verdi: “Alm anyalı bebe k durdu. katır gibi.. onun üstüne düşm em ve bak. Street Fighter oynarken. Sonra k alk ­ tı bana.” elim le m erdivene oturdum . bana veda etm eden gitmiş m iydi? B en ne y a ­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? A rtık hayatın bir a n la ­ mı yoktu. aynı yerde saklanm ak Bü Yıkıldım . sonra bana bakıp. Kadın. dondum kaldım . bir defasında beni kaldırm ası. dansa davet oynarken. ben hoop arkasından sokağa çıktım .Kalktım gittim odaya. iki yü Pu eca kardeşi gelerek. m em elerim in de. pusuda babamın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Kafam ın içinde bir şarkı çalıy o r­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . dokunm aca yasak olm asına rağm en. Çıkarm adım tabii m em elerim i. K ader bizi ayırmıştı. Çorapları atletten çıkardım . onlar benim silahım dı . Yaşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken.

hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp d u ru r...li gibi bekledim gidenlerdenn”. ne zaman birinden ayrılsam . Ve o gün bugündür. K üç ük A pt al ın Bü yü k iıç u k a p t a lı n LuyuU d ü n y a s ı k 127 D ün ya sı .

Street Fighter oynarken. dansa davet oynarken.. Pencereden gittiğini görünce. B aşta götüyle güldü. Bu aşk da başlam adan bitm iş­ ti işte.” elim le m erdivene oturdum .K alktım gittim odaya. Ardından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı durdu. O esnada. Ç ıkarm adım tabii m em elerim i. iki yü P ucca kardeşi gelerek.” dem esi. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la­ K üç ük m a n a çocuk. pusuda babam ın işe gitm esini b ek ­ çünkü. ben hoop arkasından sokağa çıktım . bana acı haberi verdi: “A lm anyalı bebe k D ün ya sı ledim. Y aşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. bir defasında beni k ald ırm ası. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. seni d e - ı? 6 A pt ardından attığım ız kahkahalar. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. m em elerim in de. aynı yerde saklanm ak Bü Y ikildim . saklam baç oynarken. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . onun üstüne düşm em ve bak. aym babam ın tepkisini verdi. Sonra k alk ­ tı bana. B irgül’ün m em leketine dönm üş dün gece. Çorapları atletten çıkardım .. K afam ın içinde bir şarkı çalıyor­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . benim bu ülkeden. bana veda etm eden gitmiş m iydi? Ben ne y a­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? Artık hayatın bir an la­ mı yoktu. katır gibi. önce karşı kom şu ile karşılaştım . sonra bana bakıp. Kadın. onlar benim silahımdı . dokunm aca yasak olm asına rağm en. K ader bizi ayırm ıştı. “Ohaa dişe al ın beline değm esi. dondum kaldım .

ne zaman birinden ayrılsam. K üç ük A pt al ın Bü yü k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası k 127 D ün ya sı . hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp durur.|i gibi bekledim gidenlerdenn” ... Ve o gün bugündür.

Kursa gidin. acısına çare olan m addeleri sıralayan C osm o dergilerinin ise. böyle çor ç o ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı sesleniyorum sana. işten çıktıktan sonra. Ayrılık al ın uyum ak. sadece bir gün izinliyim . nasıl olacak bunlar? Zaten sabah dokuz akşam sekiz bir işim var. Tek istediğim şey cuk sahibi bir hatun olm ak. herif kaçtı gitti resm en ya. O fff tam birini buldum derken. Bence en boktan yaş yirm i beş. deliler gibi. sonra hoop uyandığım da. O izinli olduğum gün de kaşım ı bıyığımı mı alayım . yeni ortam lara girin falan diyorlar m ese­ K üç ük la. H aaa za­ A götüm e kaçan ücretleri dışında hiçbir faydaları olm uyor m a ­ pt bazı şeyler için çok erken. alesef. fındık kadar olan beynim e bir boku sokam aın yani. yoksa şarap tadım kurslarında entelektüel ama koltuk altı kıllı kadın seven adam mı araya­ yım? Yeni bir dil öğreneyim desem. bazı şeyler içinse çok geç... . şim di işin yoksa sar başa hikâyeyi.İçim e kaçan İbrah im Tatlıses le Daha yeni boktan bir aşk yüzünden depresyondan çık m ış­ ken.

ten kursların parası da m aaşını kadar olduğundan. geçen sabah al ın m ez’in yokluğu o kadar çok koyuyor ki. l a m birinden hoşlandım dem iştim . m ala bağlanm ış bir biçim de ortalarda dolanm ak oluyor. alm ayayım ben de o n la­ rı. A pt ağlıyorum. İzm ir’e ilk geldiğim anlarda yaşadıklanm ı tekrar etmeye g ü ­ cüm bu kez yok. aynı apartm an. Ve benim. sabahlan gözyaşı içerisinde uyandıktan son­ ra. B ir de ben ancak çok yakınım daysa âşık oluyorum . benim kaltak arkadaşlarım neleri var neleri yok kendilerine sakladıkları için. anca çer çöpü be ­ nimle tanıştırırlar. arada ondan önceki için de işe giderken “A yı Yogi ve Ç etesi” çizgi film ini görünce. Âşık olacaksam yakınım da olm alı. o da gitti. en kolay çözüm . Aynı sınıf. İşyerinde zaten P ek- gür hüngür ağlıyorum . Ve yalnız kalm a korkusu yüzünden de. Yok sağ olsunlar. A s­ lında sadece ona da ağlam ıyonım . ‘Bunların gem isinde tuvalet yok. Hal böyle olunca. m asasına bakıp bakıp ağlıyorum. geceleri cenin pozis­ yonunda yatıp. aynı işyeri. şu ana kadar da hep öyle oldu zaten. çok iste­ sem de olm az. A rkadaşların arkadaşlarıyla tanıştırdığı ç o ­ cuklarla takılayım desem . klozette oturup h ü n ­ Bü yü k k ü ç ü l a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı 12? D ün ya sı . İşte bugünlerde yaptığım tek şey bu. B ir şekilde aynı m ekânı paylaşm ak zorunda olduğum uz kişilere hissettim en derin aşklarım ı. hayatımda hiç yalnız kalm adım . M aalesef ben böyle biriyim. ayı da olsa onlar da bir canlı nedeeen hak ettikleri m uam eleyi görm üyorlar? Bunlar K üç ük nereye sıçacaaakkkkk?” diye işe gidene kadar ağladım. Ağlam a olayını o kadar abarttım ki.

yalan o işler dem iştim . senin m em e artık m em e- ın Bü ğinde. saç- lann ı değiştirerek geçireceksin. hayatım da bir erkek yoksa. çivi çiviyi sökmez. O ysa gayet güçlü. ün ama hayatım da biri m utlaka olmalı. Y oksa direkt İbrahim ya m ıyorum . T athses m odunda. pt al düşm ez ve iki etin arasında kalırsa. en azından bunun farkında olduğum sevgili bulm aya karar verdim. O lm uyor. Hem en durum analizi yapm ak için aldım elim e telefonu ve “D üşün PuCC a. ben adım ata­ . kırışıklarım ın olmasından. gözüm e iğne batm ası ve yaşlanıp çirkin bir kadın olm ak var. göğsüm ün altına bir kalem koydum . egonu tatm in et. kendi ayaklan üzerinde d urabi­ sı dedim. “Bu A n ­ A yaşlanm aktan. Ohhh binlerce şükür Rabbim e. ama ben o günü m üm künse asla K üç ük görm eyeyim . O kadar tırsıyorum ki Bir gün olacak biliyorum. Sonra da. En büyük korkularım arasında balon şişirmek. bütün hayatım a O yüzden bu sefer. hâlâ M adonna gibiler. çirkinleşm ekten. Eee o k a ­ yü yapm ayı engeller m antığıyla. kim sana asılıyor bu aralar? En azından iş at. Bundan önceki ilişkim b itti­ dar bekledikten sonra ne oldu? Babayı aldım! A z Önce üstüm ü değiştirirken. dik yürekli ve cesur.sevgilim olduğu dönem lerde bana yapılan her boka eyvallah len. hem en radarları açayım dedim . Yoksa bu depresyonu yem ek yiyip. Tecrübeler yeni hatalar D girm iş olan erkekler için ağıt yakarak geçiriyorum . sarkıp sarkm adığını kontrol için (eğer kalem yere likten çıkm ış dem ektir). kendim e hem en iki dakikada k için. öm rüm ün kalan zam anını.” dedim. adam lara m addi yönden ihtiyacı olm ayan bir hatunum .

A pt bile yazdım . evde kalm ış. Bir bakalım . A m erika’da büfe işletm iş. Halen kanala gelip giden. am a aram adı puşt! Allahım karşım a erkek ç ı­ al ın çekleştireceğiz. bunun parası yok. biçelim . Ararsa diyeceklerim i kâğıda karm ayacaksan. bu A ntalya’da. Bu kim acaba? îsm i güzelm iş. bu e s­ yalnız yaşıyor ve hem en eve gidip düzüşelim ayağına geçe­ cek. ne olur P ek rn e /'i geri yolla. V'içlıV a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü tım. Ö yle böyle derken bütün gece çocuk­ la m esajlaştık durduk. ğa işle ilgili olm asına rağm en alâkasız bir şeyden mesaj at­ bileceği bir mesaj yani. bu evlendi. lap diye zam anı g eç iriv eriv o m v . şimdi bizim de sponsor olduğum uz futbolla ilgili bir şeyin organizatörlüğü­ nü yapan. uzun boylu. bu . Epeydir yalanıp duruyordu peşim de. Ya da bir işaret çak. Ama kısa sürede K üç ük yap! Zaten anlam ıyorum . hâlâ P ekm ez'in aram am ış olm asıdır.. Bir um utla belki olur dedim ve hoop ço cu ­ k D ün ya sı ki sevgilinin arkadaşı. ben gideyim İstanbul'a. bu da olm ayacaksa. bu çok çirkin. bunun kulaklarında bir kere kir gördüm . yaşlı bir fe\z kurusu olarak uyanm aktan çok korkuyorum . Bu hafta içinde kesin bir buluşm a g er­ Bu arada. tartalım . yakışıklı bir çocuktu bu. kum ral.” diye diye bir kişiyi yedeklere aldım.. böyle bir karar alm am ın bir nedeni de. hayvanlık etlim . bu ter kokuyordu. çirkin.kara’da. Ç ocuğun okur okum az direkt “keklik yem i yuttu” d iye­ yü ölçelim . Yarın gözüm ü açtığım da. çocuğa bitti dedim. B ir bok yedim .

adı üstünde. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. ‘Kontrolcü erkek ’. En nefret ettiğim sorudur bu. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. “ N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. H içbir şey al ın am a ben geç çıkınca. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. bindik arabaya. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. Aslında y e m e ğ i gidecektik. bayılınm . am a sadece ilişkinin başında! Erkek d ed i­ ğin öyle olacak.” dedi. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. ‘E rkek’ işte. Burayı biliyordum . Bana hiç. söylem edi.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . Bir erkeğin 132 A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığım gösterir. am a hiç girm em iştim . rar verdik. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. sürekli konuşuyor. Bu.

O nda da dersi b i- A pt salağın tekine dönüştü. Y ok olm uyor.” diyerek. gözlerim açık. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. gözüm e bir bir kılcal dam ara dönüştü sanki. bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al ın nunu falan siliyor. bu kez başladı bende bir aşağılama. Y a bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . dandik bir döner büfesi vardı.” diyorum . Şim di gıcık oldum ya. “B aşka yere odaklan. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. b u r­ dum . Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. burnuna dikkatlice bakınca. onu aşağılarım. bir anda da. L âkin sonra bir şey oldu. O kadar çirkin geliyorlar ki. çocuk kocam an k D ün ya sı . bilgiçlik taslarım . K ıpkırm ızı ince çizgiler. bilm ediğim konular hakkında sa ­ atlerce konuşabilirim . o da ne? “K ılcal dam arlar” . G ecenin başında da aynen böyle yaptım. Em inim . g ö ­ züm gidiyor yine. A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. “H erif buram buram para kokuyor.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ k üçü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a sı Bü yü batm aya başladı. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. götünü tavan yaparım . Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm am ışsam . o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. Eğer birinden hoşlanm ışsaın. A n ­ lattığı her şeyi. bu kılcal dam arlar alınm az m ı? B ir tam iri yok m u?” diyorum . aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim.

Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. adı üstünde. ‘E rkek’ işte. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. ‘Kontrolcü erk ek ’. Burayı biliyordum . “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. A slında y em eğ i gidecektik. bindik arabaya. bayılırım . ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P u cca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. Hiçbir şey al ın am a ben geç çıkınca. sürekli konuşuyor. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. söylem edi. “N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. Bana hiç.” dedi. Bir erkeğin 13« A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığını gösterir. Bu. am a sadece ilişkinin başında! Erkek dedi­ ğin öyle olacak. ama hiç girm em iştim . İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. En nefret ettiğim som dur bu. rar verdik.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik.

“ Başka yere odaklan. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. gözlerim açık. Lâkin sonra bir şey oldu.” diyorum. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nunu falan siliyor. burnuna dikkatlice bakınca. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. “H erif buram buram para kokuyor. Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm aınışsam . b u r­ dum . G ecenin başında da aynen böyle yaptım. bilgiçlik taslarım .” diyerek. K ıpkırm ızı ince çizgiler. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. onu aşağılarım . K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. Eğer birinden hoşlanm ışsam . bilm ediğim konular hakkında sa­ atlerce konuşabilirim . O kadar çirkin geliyorlar ki. O nda da dersi b i­ A pt salağın tekine dönüştü. gözüm e bir batm aya başladı. çocuk kocam an bir kılcal dam ara dönüştü sanki. bir anda da. A n ­ lattığı her şeyi. bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. g ö ­ züm gidiyor yine. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. bu kez başladı bende bir aşağılama. bu kılcal dam arlar alınm az mı? Bir tam iri yok m u?” diyorum. götünü tavan yaparım . dandik bir döner büfesi vardı. A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. o da ne? “K ılcal dam arlar” . Em inim . Ya bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . Şim di gıcık oldum ya. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ Bü yü k D ün 133 ya sı . o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. Y ok olm uyor.

tüketin o nesillerinizi! söyleyiverdi: “Senin gibi bir kızın nasıl erkek arkadaşı olm az şaşırıyorum .le dinlem ediğim için nasıl o kadar lafı bir araya getirdim kendim e şaşırdım. bilin ki geri zekâlının tekidir. karşım a çıkan on erkekten dokuzunun iltifat için söy­ lediği o sözü söyledi. ben de ondan v u ra- cam. o boğalara K üç ük m ühür mü ney işte ondan vuruyorlar ya. am a onu da sinir etm iş olm aktan büyük bir haz aldım . Bir de. tersini savunm a­ ya başladım . ben alırım ehehehe.. Sonra benden olabildiğince kaçıyorsunuz. düşünün artık!!! G ıcıklık değil m i? G örgüsüz olduğunu da suratına söyledim.” diye yavşak yavşak espri yapan heriflerle her kız en azından ta ­ nışm ıştır. bir num aralı klişeyi pat diye Bü P ucca yü k D ün ya sı . Biraz da alkolün etkisiyle. O rada otururken de ne söylediyse bana. bedenen az kullanılm ış. Bu söz tabii ki sadece bana özgü değil.” etkileyebiliyorum .. “ Seni kim se alm azsa. Bakalım kaç canlının hayatının içine sıçm ışım ? P opo­ sunda ‘PuC C a’nın M alı’ yazan bir çocukla tanışırsanız. tavrım. B ir ara B ekir C oşkun’u bile savundum . senin cinsini sadece başta al ın H ah ne diyordum ? Kalktı bu. En so ­ nunda. A pt Bunun cevabı çok basit canım . hayatının bir dönem inde yalnız olan her kız bu lafı duym uş­ tur. Halim . Ayy m üm künse ölün siz. sevgilim olan erkeğin poposuna gece yatarken. el hareketlerim beni bile tiksindirtti. gıcık oğlu gıcık bir kız oldum. beyin olarak çökertilm iş bir bünyeye sahip bir insan evladıdır. sanki size kızgın iğne batırıyorum !!! A m a bundan böyle.

sutyen askımı arka koltuğa attım. bir büfede durdu. en azından yedeğim de beklesin ç o ­ sorun tabii ki kılcal dam arlar değildi.. bir hatam olduysa özür dilerim . Eğer kız arkadaşı fa ­ D bunu boşta bırakırlar mı hiç sansar tipli kadınlar? ün 135 k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya u tanım san öldürüp K örfez’e atacaksın. Ara sıra g e ­ k rada. Almaya gittiği sı­ len arıza halim geçerse. . Gerçi hoş bu salağın kesin bir kız arkadaşı da vardır. Yani. Y olda soda istedim. “Iyy karıya sı dim PuCCa.” dedi.Böyle deli gibi gıcık gıcık davrandıktan sonra. bir dur d e ­ bak. Aslında yü lan varsa. B eni eve bıraktı. ara­ ın Bü cuk. “Senin için güzel bir gece olm adı sanırım . Şim di Pekm ez’in yasım tutm aya d e­ vam edeyim . bir dur. K üç ük A pt al olmadı n ’apayım ü! B elki sonra erkeksizlikten ölürsem .. Ben de özür dilerim valla. sutyen askım ı görüp ayrılır belki diye. ama rım am a ben yine seni. sahiplenici falan bir bebe. ne yapıyorsun?? Adam ın kılcal dam an var diye. o sadece işin bahanesiydi. katır gibi dişi var’’ diyor m u? Ne ayıp dedim . hem çocuk gayet kibar. B ir sakin ol. anladı ondan hoşlanm adığım ı. O sana.

Ya da flörtleşm ek de değil. Ya neden ben böyleyim acaba. şimdi yeniden başa sar. em m ek. Öyle ki makyaj bile yapm adan işe gidiyorum . Sanırım bu iş ­ ten de ayrılacağım ben. kendini anlat off hiç bir ilişki olm adığı zaman kendim i çok güçsüz hissediyorum . göm m ek falan değil. A uğraşam am valla. Şimdi de aynı. şimdi utanm asam pijam alarım la çıkacağım dışarı! Geçen tı ya ona karşı. hayatım da pt gece çıktığım o çocukla da olsun istem iyorum. K üç ük İstediğim şey sevişmek. babam çok ötecek ama ne yapalım. şimdi ise işkence h a ­ bir saat dolabın başında kitlenirdim ne giyeceğim i bulmak için. Benim istediğim tek şey sadece ilişki. Bir ilişki içerisinde olm adığım zaman tatsız. Zaten bu kanal­ da işe sadece Pekm ez için başlam ıştım . Eskiden 13 6 Bü l'ucca yü k D ün ya sı . hiçbir şeyden zevk alm ıyorum .M eslek seçim i Bu aralar yaptığım işten nefret ediyorum. tutsuz ruh bir karı oluyorum. İçim k alk ­ al ın line geldi burası. her sabah ağlaya ağlaya gidiyorum .

hâlâ yatm adan önce bunun h a ­ yalini kuruyorum : Bir yerde bir şekilde biri beni fark ediyor ve sonra hoop açılsın bana Hollyw ood kapıları. Sınıfın en yakışıklı çocuğuyla çıktım. keşke Hukuk okusaydım diyorum ara ara. A rtık diğerlerini siz “Sen m ezun olunca n ’apcan? Artiz mi olcan?” İşte bölü­ m üm le ilgili tek sorulan soru buydu. şaşı ve göbekliydi. kızla aynı yaştayız am a o avukat ve on k D ün 137 ya sı Çocukluğum dan beri tek istediğim şey çok çok çok ünlü bir . b ü y ü k d ü n y a s ı ın bir girdim sm ıfa. evden kovulduğum u. eciş bücüş. Ü niversitede okurken yü B ir arkadaşım var. Tabii bu sa ­ dece hayal olarak kaldı. N erede M urat B oz gibi bebeler var. A nam m sın ki. böyle ezik büzük tipler. Çizmelerime verdiğim parayı. pehhh. İçinde televizyonculuk geçiyor ya. kız onları b u lu ­ zaten belliydi çok boktan bir şey seçtiğim. o da tek kaşlı.Zaten bazen bu işin bana göre olm adığını düşünüyorum . film yıldızı olm aktı. O rm ancılık Fakültesi. Sevgilim in eski sevgilisinin şehre geldiğini. Bir de benim m esleğe bak. regl günlerim i bile anlatıyor­ A pt düşünün. dolm uşta fordçu kurbanı olduğum u. Havalı m eslek fa ­ lan ya. al Iküçük a p t a l ı r. radyonun birinde D J’lik yapıyordum ve günde dört saat. beş kilo. Öyle ki. sanıyorlar ki m ezun olanı alıp haber spikeri y apı­ K üç ük yorlar! Okurken. nerdeee??? A klım a sıçayım . Haa iyi mi ettin dersen. sandım sım fım dakiler birer Robbie W illiam s. na buraya yazdığım gibi hayatım ı radyodan anlatıyordum . kalktım gittim televizyoncu oldum. B en de en azından alt yapısında b u ­ lunayım bu işin diye. S anır­ Bü yor.

günde yirm i beş kız götü- k dım . H ayatım da sadece çalıştığım bir kanaldan utanm ıştım : Flash TV. karım ı sikem iyorum ’ diye bişey çıkarttılar geçen gün. Ü stelik D ün ya sı ‘bir m ilyoncu’lardı.” gün seni de. K üç ük ha!” sikiyorum . sektördekiler em inim Robbie W illiam s gibi olacak.” 138 A “F lash’ta mı çalışıyosun? ‘Acı U m ut’ta mı yoksa? A ha- “Yok. Kam era önüne alırlar bi Bü “A aa sen o kanalda mı çalışıyosun? H aberleri mi sunuyo- yü Pucca çirkin ve abazan oldukları halde. arayanların bana inatla şiir okutturm ak istem esiydi. al ın “H ıııım m m . ‘Acı U m ut’ nasıl bir şey öyle yaa? Ahahah. kam era arkasm dayım . am a olduğu gibi kaldı öyle. nasıl da tiksinç bir ifadeyle sura­ K am era önü m aceram da oldu. sınıfım dakilerin bin beterleri iş arkadaşım oldu. Tabii beni dinleyen. sadece Japon pazarına gidip gelen diye bir kariyer olm adığı için ayrıldım sonra oradan. O rada hep bizim radyo çalıyordu. inanın daha az utanırdım. Dedim . sun?” “Hayır. Aslında asıl ayrılm a nedenim . B ence şu D J’ler ne zam an şiir okum ayı bırakır. Y anıl­ rüyorlarm ış gibi burunları havadaydı. Pom o bir kanalda çalışsam . Sonra gerçek iş hayatına atıldım . D J’lik . ben şanssızım. ‘Eşşeği pt tım a bakıyorlardı.dum. neyse ya üzülme.” K am era arkası deyince. Sanki orospuluk yaptığım ı söylüyorum .” “Abi. haber dairesinde. o zam an radyolar daha çalışılabilir hale gelir.

. “ Yaa habire m illetin özel hayatına burnunuzu sokuyosu- “Ben m agazin servisinde değilim . göm m ek. Ona göre bile. izlem iyorum . “B iraz daha çabalarsan.” “Bizim yazlığın yanında B crgüzar K oıel oturuyo. yerel bir kanalda işe başladım . Benim de ismim yazsın am a.” “Y aa m agazinde çıkm asın.“Bilm iyorum .” “H aber benim ki. “Beş kuruş para verm ezler.” Bü ki. çok iğrenç y an i. daha iyi bir kanala geçersin b el­ yerel kanalda çalışm ak en aşağının aşağısıydı.. habeeerr.. ben M urat’la tanıştırırım se ­ ni. oklu moklu.” Bunu söyleyen kişi köfteciydi bu arada. ana haberde çıksın. ç ı­ A pt kaça satarım ?” al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nuz. haberdeyim .” “A haha sizin haberler de çok iyi yaa. O insanların yakasım bırakın yaaa. bu yaz kesin T a n ’la gelecekler.” Bu tipleri em m ek..” “O oklar götüne girsin senin..” “A hahaha adamı görüyo m usun sen? Ben fanıyım ya onun. Papa da. İzleyen var mı ya sizi hiç? K aldırsınlar ya o kanalı. Sizin sunucu P apa’yı M üslüm an edecekti dim i ahahaha. şim di ben sana haber bulsam .” “A aa bi şey dicem o zam an. Onların fotolarını satsam ya sizin K üç ük kanala. H A BER. yü O ıada da şöyle tepkilerle karşılaştım : k 139 D ün ya sı .” Sonra evim e döndüğüm de. hem ism iniz duyulur dim i?” “M agazin servisiyle konuş. sokmak.. Bi de sizin ‘G erçek K esit’ var ahahahah. bom balasınlar fa ­ lan.

k a ­ zandırdığı kadar da havası bin beş yüz olan işler istiyorum. “Hoş geldiniz.” “Ben politika program ı yapıyorum . > Tanıştığım on kişiden ikisi bunlardan. Adı üstünde. ben doktor P uC C a” . “Selam .” “T ürkiye’de politika ahlâksızlık dem ek. kasap g ib i. Ben sıkıldım bu m eslekten. ben uzman psikolog PuC C a” gibi..” D ün ya Bir de şu tipler var: sı M agazin de önem li bir şey değil zaten.karm ak istiyorum . unutun. bilgi vermesin! beklem iyorum . sürekli bizi sö ­ duyunca hem en aşağılam aya başlıyorlar. M esela. eğlence dem ek. al ın dışarı çıkm ak gibi bir şey. Abi o k u tu ­ yü p. dem ek ki senin de içinde bir dandiklik var. B ir m ilyon kanal var zaten. her kanal çıp ­ lak kadınlarla dolu.. “T ü rkiye’de televizyon ahlâksızlık dem ek. Ikınm ayın ondan bilgi a l­ sen oturup en dandiklerini seçiyorsan. İş yapm aktan sıkılm adım da. izleyin. O nlar için haber dem ek. bitirin. . aptal kutusu. “M erhaba. Televizyondan bir dan ne diye bana bilgi verm ek için o kadar zorlarsın? B ence televizyon.. Ben sevm iyorum televizyon izlem eyi. Bence televizyonu da öyle görün.. ben sevm iyorum politikayı. Daha h av a­ K üç ük artık televizyoncuyum dem ek istem iyorum lı bir şeyler dem eliyim .. m agazin demek. 1*0 A pt m ak için. ben avukat P uC C a”. İşte böyle çok para kazandıran. Gece hayatın anlam ım öğretm esini. Ben hiçbir kaiüpîe D J’den bana Bü şey öğrenm eye çalışan zihniyeti zaten anlam am. Televizyon lafını k m ürüyorlar.

Hem. avukatlık kulağa daha hoş geliyor. K üç ük A pt al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü yü k D ün ya sı . boklarda... otlarda. kanalda yatıyo­ rum. Bazen eve on b ir­ de geliyorum . “A nnen ne iş yapıyor?” dediklerinde. uykum dan uyandırılıp ç a ­ paklı gözlerle oraya gidiyorum . Seçim lerde.Hem ben bu işteyken çocuk da yapam am . T ren kazası gibi durum larda.

” K üç ük dom uz sıfatlı karı?!?! A hm et’i arasın. Sürekli kafam ın içinde bir ses yankılanı­ O orospu çocuğu Pekm ez beni değil de neden seni arıyor pt al m aya başladı: “Pekm ez aradı akşam kızlar. girdim klozete oturdum . aldım telefonum u çıktım dışarı. M ehm et’i arasın. G özyaşlarım ı görm esine yordu: “ Pekm ez aradı. ama seni neden arıyor? Seni arayacağına. aradım Pekm ez’i. Sonra da makyaj çantasının içindeki envai çeşit Bü P ucca yü k D ün ya sı . bu içine at kaçm ış gibi koştur koştur parlatıcıdan bir tanesini çıkartıp dudaklarına sıvarken konuş­ na da bi yerler ayarlar artık İstanbul’dan hihihilıi. B a ­ ın girdi içeri.. selamı v ar. “Alo n ’apıyorsun?” 14 2 A izin verem ezdim .” O öyle söyleyince.Böyle de m ücadeleci b ir kişiliğim var! Pekm ez beni hiç aramadı. Pekm ez aradı. Pekm ez aradı. beni arasa ya! O kadar çok sinirlendim ki dayanam adım . B ayan K altak’ı bile aramış! Geçen tuvaletteydim ..

Bir karar verdim . Yalnız sadece çalıştığı yeri biliyordum . P ekuıez’in nerede oturduğunu bilm iyordum . al ın konuşm a yapsın. yedi buçuk oldu. bir şeyler olsun D ün ya sı “Vay çalışabiliyorsun dem ek. sen ilk zorlukta kalktın gittin. çalışıyordum . işte duydum .” “Hiç konuşm a! Sadece beni dinle...” dedi. N um aram ı gizlem eyi unutm uşum . Benim tek sordum . Sonra da suratım a kapattı telefonu. “O beni aradı. O raya git. onu bile bilm iyordum . yoksa hayatta bulm am ın im kânı yoktu. Kanalın önüne geldiğim de. Bir sonraki gün izinli mi değil mi.“İyiyim sağol. Aferin ya ben de seni adam san ­ m ıştım . “Ben seni ailem le tanıştırıyorum . A pt bir sorun vardı. sıçtığım ın resm iydi yani. Bayan K altak’ı aram adığın . Yine anneannem i hasta ederek işten iki gün izin aldım ve ertesi gün kalktım gittim İstanbul’a. O da eskiden benim de ç a ­ lıştığım bina olduğu içindi. yoksa neden böyle bir duyunca gaza geldim. bilm em ne yap derken. Pekm ez işten çıkıp gittiyse evine.” diye böyle k m a sıçtı. işim i garantiye a l­ m ak için aradım. onu da yü diye uğraşıyorum . daha doğrusu sesini de k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü m erak ettiğim gerçekten o kızı arayıp aram adığıydı. D em ek ki bu adam beni seviyor. K üç ük İndiğim de saat beşti.” dedi ve bildiğin ağzı­ saydı da saydı. açmadı.” zam anlarda başarıyorsun yani bunu!” “N e diyosun ya sen?” “N e dediğim i gayet iyi anladın! H er gün B ayan K altak’ı aııyorm uşsun.

bir beş dakika sarmaş dolaş kalm ışızdır. “Erkeğim den uzak Bu çok yakışık alan bir durum olm adığından. “Piç kurusu. 44 Bü götten bacak bir şıllıktı. Yaklaşık yedi sekiz ay önce de kızın ağzına yüzüne sıçm ıştım .” diye. üç erkek iki kız duruyorlardı. kovarsa deli göt olurum gibi düşünceler beynim i K üç ük sarmıştı. ayağa kalktı. P u tc * yü lanet okula gittiysem . Yok çocuk! Eski arkadaşlarım ı gördüm . Bir daha aradım . Sonra elim den tutup. B ir yandan da kızın birinden k a ­ çıyordum (ki sanırım ayrılm ış. gıkım çıkm ıyor ama.B ir daha aradım . ‘P ekm ez’le bu kız hayatı boyunca karşılaşm asın’ idi). rezil etme k en d i­ ni.” diyerek sarıldı.’ dedim . görm edim çünkü). orada­ kiler farklı yer. adam sana telefonu bile açmasın! Çok bozuldum . bundan önceki sevgilim e asılıyordu. sen tut onca yoldan gel. okul bittikten sonra da. Geri dönecektim . bana bağırır mı. “Kız A pt am ise. sonra iyice baktı. kovar mı. N asıl bir vardı ve hepsini her yanda görm ekten artık bööö geldi. ‘Geri dön PuCCa. al ın dur. dursam mı. G irdim kanala. Om zuna dokundum . Döndü. Kız. am a neyse dedim . ama ayaklarım girdi içeri. pezevenk te ­ Ne kadar kötü b ir durum düşünsenize. Y anına gitsem mi. yapm a yavrum. yine açm adı. bu kızı görm e­ mek için A llah’a dualar ede ede P ekm ez’i aradım (diğer d u ­ Sonunda onu bir post odasında buldum . bari neler kaçırdığını göste­ reyim ona. güvenlik farklı yer söyledi. topu topu yirm i yedi kişilik sınıfım ız k D ün ya sı lefonu k ap ad ı!! . aha kovacak. Şimdi de oraya başka bir erkek için gidiyordum . bütün k atlan tek tek dolandım . Dedim. O kulda da.

Sanki M oııaco P rensesi'yim yaa. Ben seni çok ö z le d im .” Sonra gezdik dolaştık.” “T elefonda söylediklerini suratım a söyle diye geldim . olay sa ­ yü söylerdim. N asıl anlatsam ? M esela yolda biri al k u ç u k a p t a lı n b u y u k d ü n y a s ı ın dim. Ben televizyon izlerken. bir şey olduğunda to ­ bize saldırsa. o aşağıda bir şeyler yapıyordu. A m a yine de çok güzel bir iki gün geçir­ hâlâ..-’ diyerek. çok m utluyum . Ç ok seviyorum . ‘B u ’ diye bahsederdi. Bunu anlatm a­ sı biraz zor. “G eleceğin aklım a gelm ezdi. A pt puk olacak gibi geliyor. ama yanında korkuyorum . nerdeyse bir on beş kişiyle tanıştırdı. böyle içim de kelebekler uçuşa uçuşa yanında dolandım durdum.. İzm ir’de olm adığı kadar seviştik. yok öyle bir şey.. İzm ir'de çalışıyor. anlatm am çok zor. ‘Kız arkadaşım ’ diyen dillerini yerim ben onun diyerek. o arkasına bakm adan kaçacak gibi geliyor. kız arkadaşım dem ezdi. gittiğim gün onları D ün ya sı olmak üzere. Yaa garip bir his bu.” k “Keşke bilseydim böyle yapacağını. koruyup kollayacak K üç ük adam arıyorum kendime. ama eksik bir şey var Bü Yaa aslında seviştik yazıyorum da. Betıi koruyup kollayacak gücü yok gibi. Önceden ..arkadaşım . beni yan postlar da beni başkalarıyla tanıştırırken. dece ayaktan ibaretti.

pek konuşam ıyorum . Gündüzleri telefon. yalnız azıcık sıkıldım gözüksünler diye. neredeyse her ın Bü P ucca yü k D ün ya sı . A m a kam era olayı öyle değil. devam lı uzun uzun nefes alış verişleri­ gece M S N ’den kam era ve m ikrofon açık bir biçim de görüşü­ yoruz. H er gün ayaklanm a pudra sürüyorum . Telefon özürlü bir birey olduğum için. Pekm ez. İlk günler hoşum a gidiyordu. Babam da asosyal biri oldum diye tırsm aya başladı. tuvalete gittiğim de iki dakika geciksem . akşam ­ lan M SN ve kam era. “A yaklanm bana göster” dediğinde.K am era aşkları İzm ir’e döndüğüm den beri P ekm ez’le ilişkim iz teknolojik aletler üzerinden devam ediyor. Zaten m akyajla gece yanlarına kadar d u r­ K üç ük m aktan suratım perişan oldu. jim nastikçi kızlar gibi bacaklanm ı kafam a kadar kaldırm aktan her an kem iklerim i 146 A gibi. kam erada güzel pt al mizi dinliyoruz. hem en arayıp “N e oldu? N iye gelm iyorsun?” dem eye başladı.

“Bugün M ovenpick’te açılışa gittim . G eçen gece yine ayak gösterm e seansım ızda bu ay a k la n ­ ma bakarken. adam da tık yok. sanınm P an dora?nın kutusu açıldı. Yapar gibi o l­ tim. çekiyor kendine” . b a n şınm . hem en vazgeç­ k D ün ya sı .” dedi.” A pt ayakkabılanm la tıngır m ıngır defile sunuyorum bebeye. kendim i ayaklarım dan kıskanm aya b aşla­ güzel benim . Ö lecek sandım . “A yaklanna oje sürersen b an şın m . C onverse ayakkabı giym em em için ağlıyor resm en.” “Topuklulannı mı giydin? O nlan giyip göstersene bana. U tanm asak tuvale­ timizi bile oraya yapacağız. Y em eğim izi bile beraber yiyorm uşuz hissini y a­ kalam ak için kam era karşısında yiyoruz. al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın “ayak ayak ayak”.Kırabilirim. üç saat bir röp çık ­ m adı. ben uyuyakalm ışım . bicikleıim de var. “Ayak parm aklarını dudaklanna değdir. durm adan ama teninden sanınnı. bebe kendinden geçti. C V ’mi verdim ben de. B ir de ukala diyor ki. Bana küstü. şimdi sa ­ K üç ük dece am caoğluna benzeyen ayaklarım dan bahsediyoruz. “H eyoo bak gözüm de yü dum. A dam sadece oraya odaklandı. bak dekolte verdim ” falan yapıyorum .” “C in er’ler yeni TV açacaklar. O dam da habire topuklu Bu iş bu raddeye nasıl geldi bilm iyorum . Aç kaplanlar gibi.” dedi (azcık esnek bir yapım var da). Ç ok ilginç ya. “Ayakların çirkin Bü dım. İstanbul’a gitm eden önce cinsellik bir tabuydu bizim için. Sonra. birçok şeyden bahsediyorduk. onu sallam a- yıp uyudum diye. Şım ardı. Öyle aşk böcüğü vıcık vıcık bir ilişkim iz var.

“Kamerayı biraz sağa çevir. ne bileyim tedavisi falan. Bunun bir çaresi yok m u­ dur acaba. Ama sadece sorun bu. Gülü seven dikenine katlanır diyerek. en azından sadece oraya odaklam asa. Bokunu çıkardı o da. kan kussam k ızıl­ cık şerbeti içtim denin. ne bileyim adam ın tek derdi palel ayaklarım . Ona bile eyvallah dedim . Cinsellik yönü falan değil sade­ ce. D edim yeni barıştık. yoksa Pekm ez hâlâ benim için canım dan can. çünkü girişli çıkışlı hiçbir şey y aşa - D ün ya sı Sanırım sadece ayak sevenlerden bu.” çok canım ı sıkm aya başladı. am a bu biraz nasıl d e ­ k zaten bir beklentim yok. al ayaklarım e m ­ rine amade. Bu iş İstanbul'dan döndükten sonra oldu. yok yani şimdi nefret ediyorum . T am am cinsel olarak sem yani. K üç ük A pt al ın Bü teytıdıtytey heyoo benim de ayak seven bir m anitam var d i­ yü P u cca yam ıyoruz. görem iyorum parm aklarını. Şu sıralarda bu olay . Başlarda ye seviniyordum da. Adamın um urunda değilim gibi gelm eye başladı.

^ \ u v|ı. Sadece anı olsa iyi." dedi. Hani şu her sektörde bulunan olgun olduğu kadar dolgun karılar2 var ya hah işte o kılıkta b ir i. k a tlıu îirla d a ıtn -ti bir şek ild e <* »ra *>.. Arka m asada­ ki Kaltak duysun diye ben böyle ballandıra ballandıra anla­ tırken. Bayan K altak’ın kulağına gitsin diye her ö nü­ bu y ıık d ü n y a s ı yü k D ün ya sı .E rk eğ in in yan ın d a ezik kalan k ızım b en lan! me gelen yerde Pekm ez’le olan abuk subuk anılarımı anlatı­ yorum. ilişkimizi öyle bir anlatıyorum ki on beş dakika sonra düğünüm üz var sanki. e rk e k le rle fs z ia m«v n u ç . M cğ ersem b iztm L i o ' O lg u n o l d u ğ u k a d a ı d o l g u n k . m ak y ajsız a sla göıem eyece* 1 .-. 'î•< luı' ı. k. JV İ in c U kor. bu lafa girdi ve “ Yaa bırak.ıy a r. e s k i t m .. k ılıkatıası üç m ah alle «eden duyu 'arı. k irp ik leri alnındın] p en esin ? kadaı ımanan. Bu S e v g ilile r G ü n ü ‘ne de:v. her k o n u y la ilgili n.«>ı cinsle k o ııu . ıtlak j N ı şeyi olaıı.an tuıım l»: A pt al yine böyle kaptırm ış gidiyorum .> n î» r : Y a * ı k : i Va d a y a n m ı ş .ı. u \ u L «tfiiatın ın Bü G ünlerdir. masada bizim editörlerden J . jy*‘cr» E X P O m uhabbetinde l'irdm kine dış görev verm işlerdi ya lıani. -Sy . c iııselliğ i sere serp e y a ş.u ık c n d ev am lı tem as halinde hı. Geçen gün ben Diri de var. aldın gül gibi çocuğu k a ­ K üç ük patma olarak kullanıyorm uşsun.

hiçbir sevgilim den böyle bahseden olm am ıştı. Kaba saba. yarım dünya gibi. Hem en P ekm ez’i arayıp saatlerce en gereksiz m uhabbetleri yaparak şım arıklık yaptım . parası da var. “A l­ lah belanı versin.” İkincisi için. Puccacım sen daha iyilerini hakediyorsun. “Canım. “Resm en bir hödükle birliktesin. am a taşşak lı görünüyordu kotunun içinden. sağ bırakm azlar. H atta yalakalık olayını o kadar abart­ tım ki. aylardır banyo yapm ıyor. “O çocuğu orada kaparlar.zaman orada kendine bir hayran kitlesi yaratm ış. tuttu elim den. H aaaa küçükm üş diyorsan bilem em .” dedi. kalça yerinde. bitlidir bu ıyyyyykkk. görgüsüzün teki. Hafta sonu geleceği için ona h e ­ diye bakm aya çıktım. Saçma başına bak şunun. D ün bi çocukla çıkıyorsun. kaltakta sanki X -ray cihazı var! k geri zekalı derim ben sana. M illet onun muş! Çekti sandalyesini yanım a. nasihat verir gibi. Şu ana kadar P u tç a yü “K ottan gözüküyorm uş” . uyuşturucu kullanıyor bu sünepe. kaşı gözü o y ­ ya sı poposundan ve gözlerinden bahsede bahsede bitirem iyor- . Genelde sev­ gililerim den hep şu şekilde bahsedilm işti: Birincisi için. dudaklar köfte. annesine am etist taşından abidik gubidik bişi aldım- 1*50 A pt al ın Bü ama yine de bir gurur duydum ki anlatam am . M anken g i­ nam ıyor. kızm a am a bu otistik m i?” Kadın tam iki saat sadece P ekm ez’den bahsetti ve benim K üç ük kıskançlığım Pekm ez’e katm er katm er aşk olarak geri döndü. G öbeğe bak. efendi de. O gül gibi çocuğu kaçırırsan H alla halla sana ne benim sevgilim taşağından baldınndan. ayı oğlu ayı bu. bir tane bile kusuru yok.” Üçüncüsü için.

hani şu manken k ız­ ların yanında duran kıro. 2238 yılında dünyada tek bir erkek bile kalm ayacakm ış. Lezbiyenlerin m ekânı olacakm ış gezegen. k 151 k n ç iik a p t a lı n b ü \ ü k d ü n y a s ı D ün ya sı .Yalnız şöyle bir durum da oluştu bende. B ir de o kadar götüm ü yırttım K üç ük A pt al ın onunla olmak için. Kafasının sağlığı. bir tek bunun y ü ­ zünden soğursam olm az. Hatun benim için tek kelim e bile olum lu konuşm adı. Tam adam gibi birini bulm uşum . bari bunu elim den kaçırm aya­ yım ’ durum u oluşta. B ende direkt. cinsellik önem li bir m evzu aslında.. şimdi yani ayıp olur b ira z . kısa. iyi beslem eye karar v eıiim . Soyu tükenm eye yüz tutan bu cinsten elim de bir ta ­ Yani evet.. ‘ben bundan daha iyisini bulam ayacağım . Bü sadece ayağım da olm ası da kötü bir şey am a bundan iyisi can yü ne varken. çirkin herifler var ya. aynı o n ­ lar gibi hissediyorum kendim i şimdi. Çok ezik hissettim kendimi! Tabii şunu da hesaba katarak düşündüm .

Lan ben daha bir tanesini bulam adım . hatun birinciyi Bü yü k D ün ya sı o yüzden ölm ek istem em işti ya zaten . Ben de acaba intihar ediyorum diyerek. Pekm ez’le mi evlensem ne yapsam ? Onu da becerem em ya. p o li­ si arayıp. Kapının önünde ın yorum. Tabii işe yaram ış bu d u nım . A içinde dağıttılar ortam ı. Ben pt al sitedeydim . İkinciye gidecekm iş şimdi. oluveririm valla bu kez. Kızdan ölesiye nefret e d i­ sepetledi.U m u ru n d a değildi J u l i e t in sonsuz aşk. Bizim karşı kom şum uzun bir kızı var. Bu salak da o yüzden intihar etmiş. başkasıyla fingirdeşm eye başlamış. Kız benim le aynı yaşlarda am a ikinci kez evleniyor. “Rahatsız oluyoruz yaaeeee!” dem iştim . Nasıl başarıyor o g ö t­ ten bacak bunu ya. O kadar çok kıskanm ıştım ki. Şimdi işte o K üç ük çocuktan boşanm ış. final tatiline gelm iştim İzm ir’e. elime davetiyeyi sıkıştırdı bugün. İlk düğününde üniver­ kına gecesi yapıyorlardı. m üziğin sesini falan kıstırdılar. Am a anası babası istem em iş yeniden evlenm esini. Bir saat de balkondan sinsi sinsi izleyip zevk almıştım. evine dönm üş.

B i­ tırlam ak istem eyeceğim anlardan bir tanesidir. Allahım topluca kızı öldürm üş o la ­ caktık. sinirler ir sadece ehuelıuehu diye m al mal espri yapıyorduk. Ü stelik siyasi suçlu dam gası yem iştim . O kulda yurtta b i­ le kalam ıyordum . simitçinin üsnıne atalım. D evlet m em uru bile olam ıyorum sanırım hâlâ o yediğim bok yüzünden. sınıfta salağın birine bir şey olm az. Okuldan atıl­ dığım yetm ediği gibi. eli ayağı tirtir titrem eye başladı. Kızı apar topar hastaneye k a l­ dırdılar. Sinir hapları da küçücük ya.iimün önünden geçli. o da yemiş diyelim. kız kusacak. Siyasi suç da cidden siyasi o l­ M atem atik sınavına girm em ek için.H ayatım da dört buçuk kere intihar etm işliğim vardır. lisede okuldan atıldığınu öğrendiğim de olm uştu. üç gün m akara D ün ya sı rincisi. A m a kazın ayağı öyle değildi işte! Kızın gözlerinin beyazı değişti. H a ­ . direkt isteyerek adam öldürm e olayından K üç ük içeride yatm a. Ağzından beyaz beyaz bir şeyler aktığını görünce. Sim itlerin içinden çıktı. Dedim olacak iş değil. Kız ölürse. k sa. kıza bir başlığı altında gözü b a n t­ yü kukara yapalım diye insanların başlarını belaya sokmuştum. Tuvalette bir yandan ağlıyor bir yandan da 11e y ap a­ cağımızı düşünüyorduk. ders boş geçecek. aha şimdi ayvayı yedin PuCCa dedim. bir de herkes arkam dan küfür ed iy o r­ du. Tam am en benim beyinsizliğim in sonucu. biz de kızı hastaneye götüreceğiz ve sınavdan yırtacağız falan gibi bir plan yaptık. ın Bü sürü sinir hapı içirm iştik. A klım ız sıra. Kendi başım la beraber on kişiyi falan da yakm ıştım ç ü n ­ kü. kaltak kız A pt al lı fotoğraflarım ın gazetelerde verilm esi gibi durum lar bir an gö/.

O nların da gazıyla. Kendim i nasıl k diye. zaten pezevenk pahalıya satıyor. D edim sıçtım. Bunu en iyi ben biliyorum ! O kadar iyi biliyordum ki işe yarayacağından adım gibi em indim.” falan derken.” S evgili­ siyle birlikte oldu lafıyla zaten hem en ailesi hoop olayı k ap a­ tır. sonucu ölüm bile olsa asla dillendiril­ mez. m üdür bizi odasına çağırdı. işinde gücünde al ın yam m dakiler. böyle K ara M elek gibi hissediyorum : yim kafasını” falan gibi iç sesim dolanıp duruyor.Hedefleri ona yöneltelim . m idesini yıkam ışlar. cazgırlığım la okulda herkese saldırdım . gidip gece kese­ P ucca yü D erken kız kurtuldu. İyileşti dedikleri gün hastaneye gidem edik. Bir de böyle nasıl bir üstünlük sağladıysam . “ Sim itlerden yem e­ yin. ne söyleyeceğim ize karar verdik: “S evgi­ lisiyle birlikte olm uşlardı. Sevim m sim it yedi de böyle oldu. iki ders sonrasına kadar herkesin sim itçiyle ilgili kötü bir anısını birbirine anlatm asıyla olay büyüdü. bana 15 4 Bü “Hım m kız kurtuldu. kız anlattı her şeyi. tecavüzler. bütün çığırtkanlığım ve . kız bir şey söylerse. ailesi bunu duym asın diye böyle adam cağızdan şüphelendik. A ileler falan g e ­ liyor okula. benden de korkuyor onlar içirdi derse. Bu salak A pt bir bok yedi. Türkiye burası neticede. yazıklar olsun bu kıza. bacak a ra ­ K üç ük sında yaşanan her şey. zehirli sim it varm ış. gerçekleri anlatabilir. Biz de sim itçi denilen em ektar. sim itin içine adam hap atmış kaptırdıysam olaya. tacizler. Allah belanı versin si­ mitçi!!! Senin yüzünden başım ıza gelene bak. D ün ya sı Hem en planı uygulam aya geçtik.

yapm a dedik. kuş gibi öterler. Tuba bize dedi. içm e dedik hapları. Neyi nereden b a ğ ­ sebebine. evde oturup kitap okutturdu. Ve orada anladım ki..hatunlar da iki dakikada satarlar beni. Sokağa da ç ık ­ al ku<uk aptallı) b'tyuk <lunya«ı ın şatsa. Sonra zaten unutuldu gitti.” falan diye sanki olayı onlar dizayn etm iş de ben bir g ü ­ nah keçisiym işim gibi anlattım . M üdür sa­ Bu olaydan sonra beş kişi okuldan atıldık. bi şey diyem edik. babam beni nasılsa yaşatm az.” N iyeyse kıza A pt m edi beni o yıl. Bü ladılar bilm iyorum . o çocukların aileleri yaşatm az. babam y a - Evdeki hapları içtim. M üdür ananıza söyle­ girm ez ağlam aya başladım . B abam yazlığa götür­ m aya pek yüzüm yoktu. k en ­ dim i yerlere atıyorum . K üç ük İkincisi ise bu hapları içtikten iki üç hafta sonra oldu. D edim . o içti. onun için çağırm ış. “V allahi ben yapm adım . elem anlarına güvenm ekten geçermiş! Kızların hiçbiri ağzını açıp tek kelim e söylem em iş.. hastanedeki kız bile. B ir şey olm adı. am a siyasi suç. H üngür hüngür ağlıyorum . D edim tam am . A nam iyi ki ölm em işim dedim. o kadar ilaç ne oldu bilm iyorum valla. H atta d i­ ğer gittiğim okulda inanılm az süksem oldu. “Ben denedim geçen haftalarda. Bu olay benim için bir avantaj oldu ki sorma. Bir arkadaşım la beraber ölüm nasıl bir şey diye m erak ediyorduk. ışık m ışık gördüm öle. k D ün >55 ya sı yeceğim sizi dese. ‘Gel banaaa gel banaa’ diye dedem beni yanına çağırıyor. M üdürün odasına girer . liderlik. başım bile dönm edi. ben en iyisi mi öleyim. O ndan beri her gün rüyalar görüyorum . protesto falan yazdılar yü dece sim itçiyle ilgili yazı hazırlıyorm uş.

B ir bakmış.. Yaşayam am zannediyordum . Hem y a ­ ın Bü lirim. ölüm D ğına sürekli çığlık atıyorm uş falan da filan da. H erke­ çünkü. bok gibi param ız olsa da. ben de peygam ber torunuyum diye. Beni de gaza getirdi ki çabucak gaza g e ­ sak bile. çıktık apartm anın damına. K arşılığında kızın bana . onu da kurtardılar. Ne demişti ya. buna na hayali bir şeyler atıyorlarm ış meğer. A pt al çevirirler. işte o kankam la yatınca yapm ıştım . “Ulan dedim . cinler b u ­ ya anlattıklarını ise hâlâ düşünem em .böyle yalanlar attım. İnsanlık için bir iyilik yapalım . kızın dam da salak salak iş yapıyor diye. Dedik boş beleş hayat yaşıyoruz. Haa bir gün yolda gidiyorm uş. salak sen napıyon burada?” Kalktım gittim . hani o uğrunda üniversiteye gitm ediğim çocuk vardı ya. ölüm den kaçınılm ayacak.. “hadi onun kafa dum anlı. bunu kitap haline şam çok bok falan. A ldık evden hapları. kustum çıkardım içtikleri­ K üç ük mi. Dokuz on tane N o valjin içtik. ama bilm iyor bana borçlu hayatını. Evdeyken biri kula­ anlatınca. yusuf yusuf atıyorum sı sin böyle m istik bir hikâyesi vardı. Biz de Gogol gibi bir şey olabiliriz ilerde. Üçüncüsünü ise. H içbir şey için çaba sarf etm eye değm ez. Ama o sefer cidden ölm ek istem iştim . ölüm anlarımızı yazalım . heyecanlandı falan. Bu hikâyeleri ün taşlar atılmış. Sonra bu bir anda k bende m istiğim . am a canı acım ıyorm uş. Kız bir daha benle konuşm adı. benim neyim eksik lan senden! Ben de gotiğim . Bu kız bir de ot falan içiyordu. Annesine söyledim . Düşünsene doktor o l­ yü beni çağırıyor ayağına girm iştim olaya. O zam anlar çok m odaydı ama.

Beni sardı bir korku. yattım yatağa. Niyeyse. “Elin herifinin yatağında ölmüş. Ne kadar ufakmışız diyorum şimdi. öldüğüm ü görsün de bir daha bu anı unutam asın. yü bady giydiğim içindir ya da hadi gezelim biraz dediğim için ­ k gene kavga etm işiz. Zanax falan ne bulduysam hak getire. parçalasın falan istiyordum . Bir saal falan geçti. Sonra am acının fanfini o ld u ­ ğunu fark edince tüym üştüm . am a nasıl var ya. psikopat bir his içerisine girdim. ölüyorum . ölüm üm de çeker inşallah diyorum. daralıyordum . Üniversitede çok âşığım ben böyle ona. Dördüncüsü de A nkara’daki çocuk içindi. Buçuğum da yine bu çocuk yüzünden olm uştu. D üşündü­ mosmor. Onun evinde yaşıyor gibi bir şeydim. Sabah kalktığında. Onun eve geri döndüm . bir ton ilaç içtim. kim bilir ne bok yiyordu?” diyecek. Öyle yattım. Ağlayacaklarını düşünüp. ya büyük ihtimal dar D ün *57 k iiç u k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ya sı sanki. Hayatı boyunca travm a yaşayacak. Ben de öbür dünyadan. K avga nedeni de. ağlıyorum öyle. Ama nasıl acı çekm esini istiyorum anlatamam. buz gibi al ın hayatı boyunca pişm anlıktan yaşayam asın istedim. öyle m anyak. Nefes alam ıyordum nim ona hissettiğim . “Ehehehe dangozzz. dangozzz. A klım a geldikçe çocuk. Tabutum u falan düşünüyorum . Ulan babam kesin. sabah kalkacak çocuk.bu acı bitm ez tükenm ez sanıyordum . yusuf vusuf atıyorum .” diye eğlenceğim . beni görecek. Gerçi o zaman sadecc niyetlenm iştim . Bü tim. Ö lüm haberim onu yıksın. Kendi evim e g it­ Ama bir ton. Yaşam ım da K üç ük çektirem ediğim acıları. Biz dir. Ne aşktı be b e ­ . A pt ğüm şeye bak. dağıtsın.

Gittim yoğurt yedim . beni seviyooo diye se­ D ma bakıyor. Ve Allah beni seviyor sanırım .kendim ağlıyorum . nefes alıp alm adığı­ intihar ettim dem işim . Ç ok salağım var ya.” Adama ün sikine sallam adı. bir türlü yanm a alm ıyor mal işte orda diye beni öldürm üyor. Sonra da y aşı­ lim. yü viniyorum . am a işte gençlik şey si diye­ k yor m uyum diye kontrol etm esinden. rüyorum. dedim ben intihar ettim. Sonra bir ara elini ağzım a koydu. sürünsün P u rr. Çocuğu uyandırdım . Ellerim in titrediğini falan g ö ­ sı kalktım gittim kusmaya. Hiiiç gene. dönüp kıçını uyumuş.” dedim “yavrum beni seviyoo. Ağzım n a ­ . Gidip gelip kusuyorum . K üç ük A pt al ın '5 * Bü ya da buraya gelip bir de burada başım ı ağrıtm asın. şekerli su içtim yattım ya sıl kuru ve ben nasıl bitkinim . Dayanam adım kendi ölüm üm ün acısına. “A yy.

Y a nasıl oldu. Paso önüm e içkiler geliyor. O radaki çocuklardan biriyle biz m uhabbe­ ti kurduk. o yüzden hiç düşünm üyo­ rum bile. Gayet güzel vakit geçirdik. B eraber yem ek yaptık. aralarda yanım ıza gelip oturuyorlar. bizim kanaldakiler bir m ekânda b u - k u ç u k a p ta lın bü v uk d ü n y a n ın Bü yü k D ün ya sı . onların yanm a geçtim. D önüşte.K e n d im i savunm ak iç in b ir b a h a n em b ile yok Pekm ez hafta sonu için yanım a geldi. başka grup çıktı. o derece kapattık kendim izi. am a birini içiyorum . Bir de bedava. Neredeyse bütün kanal oradaydı. n a ­ K üç ük sıl bitti hiç bilm iyorum am a benim kafa iyice güzel olm aya başladı. bütün gün evlerinden çıkm adık. Pazar akşam ı gelince. televizyon izledik. bunlarla b era­ ber m asadayız. Ç ocuklarla m uhabbetim iz var pt al nına bıraktım. ben bunu havaala­ luşuyorlannış. O nlar sahneden indi. M ekânda da geçtiğim iz günlerde röportajını yaptı­ biraz. En son hatırladığım şey Tekila yanşına girm em iz A ğım ız bir grup sahne alıyor. B akkala bile gitm edik. birini bırakıyorum .

Pantolonum yok o rta ­ ın Bü ma döndüm ki. Lan lan lan yoksa B ayan Kaltak beni birine mi pazarladı?!?! Y o - o bebeğim yoo o kadar da değil. sı Sabah bir kalktım . kusm a. Böyle parça parça b ir­ sadece sütyen olduğunu fark ettim!!! Hiç bilm ediğim bir ğim. yan tarafım da yatan bir insan. En son gruptaki çocuklardan biriyle Tekila içiyorduk. beni kullanm ış kullanm ış bütün gece. taksi. ama yok. Ne kıyafet­ lerim var. da! O da bildiğin anne baba yatak odası. kimse yok lan arkamda!!! yü Puc ra ğim çocuk yatıyor olm alı dedim. ne çantam . kimin evinde olduğum a dair bir detay çıkarm aya çalışıyorum . Bayan Kaltak vardı m ekânda. Derin derin nefes al PuCCa. gece sarhoştum. k olduğum için. sonra kızlar­ K üç ük dan biriyle klozette kustuğum u hatırlıyorum . Sağ tarafa doğru dönük hem en giyin ve kalk git bu evden diyerek yavaş yavaş arka­ Yanım da bile yatm aya lüzum görm em iş. hiç bilm ediğim bir odanın içerisinde­ . oradan sonrası nokta! çocuğun yüzü. Kenarlara falan b a ­ kıyorum . Tekilalar. posam ı çıkartıp kalkıp gitmiş peze­ venk başka yatakta yatmış. tuvalet. Türk filmi mı lan bu? Allahım Pekmez!!! Ne bok yiyeceğim ben. bacaklarım ın çıplak olduğunu ve üzerim de ya yim. yarı çıplağım . M eraktan ölm üştür o şimdi. Bir sinirlendim . arkam da büyük ihtimal geceden halvete girdi­ D odada yatıyorum .çocuklardan biriyle. kalktım ayağa. Tek ek si­ ün leştiriyordum ki. O lanlar parça parça aklım a gelmeye başladı. Gerçi b a­ A pt al pantolonum u falan aram aya başladım. telefonumu bulm alıyım diye sağa sola bakınıyorum ama yok.

. üstüm de de sutyen. y o k . Ve ben bu çocukla buraya geldiysem . “M crhabaaaaaa!” diye seslendim . Kalktım ayağa. bir baktım arkadan bir erkek sesi. B ir cinsel aktiviteye girm ediğim i fark e t­ tim. en azından sabah oram ın biraz acı çekm esi zonklam ası gerekir dı. Ses yok. Ü sesin kime ait olduğunu da b iliy o ­ al ın dedi. Belki de beni şey etm eye çalıştı am a ben Pekm ez’i sevdi­ ğimi söyleyerek çocuğu uzaklaştırdım . Biı daha seslendim . O yüzden. yerinde duruyor. Ç o ­ cuğu resm en aldatm ışım farkında olm adan. ¡lir yutkundum . “G ünaydın” m ez’in suratı geldi aklım a. kıyafetlerin banyoda!” diye »mğifUj. külotum a baktım . bütün kanal gördü beni. kafam ı kapıdan dışarı uzattım . Salon karşı taraflaydı. İşte o an beynim den kaynar sular aktı aktı aktı. ben oraya doğru pıtır pıtır don su t­ yen koşarken. nefesim i içeri çektim ve pıt pıt pıt salona doğru koşm aya devam ediyordum ki çocuk. P ek - Bü yü k D ün l u ç ü k » p l i l i n hUytık d u n v * s ı ya l6 t sı . Ben ne yapacağım ? En önem lisi gün ışığı var ve götüm selülit dolu K üç ük ve su aıı arkadan çocuk o götü görüyor. Banyo nerede lan.. çünkü Pekm ez ayağım dan başka bir yerim e dokunm u­ yordu ve sanırım yıl oldu hiçbir şey yapm ayalı. Allah benim belamı versin. “Salonaaaa girıneeeeeeü! O ıada insanlar var. koridora falan baktım . İçim biraz rahatlam ış şekilde. Bir erkekle aynı rum! G ece Tekila yarışm a girdiğim iz çocuğa ait. ben nasıl önüm ü döneceğim ? H â­ A pt evdeyim ve çıplağım .şıma daha fazla ne gelebilir ki? Çıplak bir şekilde hiç bilm e­ diğim bir yatakta yatıyorum ve çantam ile kıyafetlerim o rta ­ da yok. evde hiç kimse yok sanki.

P ekm ez’e söylem işlerdir kesin..” Lan dediın. gerçi gece de görm üştür Ç am aşır m akinesinin üzerinde kıyafetlerim vardı. Telefonum a bir baktım . işe dokuzda gidecez. o da yerde yatıyor. Bir tane daha çocuk var. Ç ocuğun evine kanaldaki kızlarla gelm işiz yani. öldür beni burada lütfen öldür yaaa. Yüzüm ü yıkadım ve “ Sakin ol kızım . ne oluyor? Salona bir gittim. dış kapıya doğru koşturuyordum ki.. giyindim . Ç ocuk da kapım 1 1 A pt al kin kafayla düşünürsün. bütün kanalın önünde rezil bu durum çok kötü. olm uşla ö l­ m üşün çaresi yok. Hepsi P ekm ez’den. Çocuk da ın Bü tane cevapsız aram a ve otuz mesaj. salondan arkadaşım ın sesini duydum : “Puccaaa. dur! D aha saat altı. “Yaa dün gece uyutm adın zaten kızım .” diyerek çıktım banyodan. Kendim den resm en nefret ettim. Kaç git buradan. banyoyu görüp içeri girdim. elli altı sajların birkaç tanesine baktım . sı ama. O ff allaam m .” dedi. Kafam öne eğik. ya sola paniklem iş halde bakarken. Kızın yanına geçtim .. D öndü götünü. Sağa .. diğer koltukta da başka bir kız. söylem eseler bile ün Giyinirken de kendim e tonlarca küfür ettim ve ağladım. hadi gidelim diye dürtm eye başladım . bizim kanaldaki k ı­ K üç ük zın biri koltukta yatıyor. resm en hayvan!!! k beni.” fa ­ lan demiş. V icdanım o kadar rahatsız eder ki şimdi Çantam da banyodaydı. N efret ediyorum kendim den de içkiden d e. “N eredesin? B ir şey yaz. O kadar D olm uştum . M e­ yü P ucca içecek ne var di mi? H ayvanım var ya. Pekm ez için de evde sa ­ m utfağın orada bir şeyler hazırlıyordu. am a kim bilm iyo­ rum. sabaha kadar kustun. bari bırak şimdi yatalım .lâ götüm e bakıyor büyük ihtim alle.

Pekm ez olayı için de bir şeyler. çıktık biz d ı­ M ekânda çok sarhoş olm uşum . hiç kaçar mı abi böyle bir fırsat. Z orla m orla kaldırdım kızı. Yani çocukla sadece m ekânda yüzeysel o la­ B iraz içim rahatladı. bu kız almış beni çocuğun y a ­ nından. K lozet­ kız o kafayla her şeyim i soym uş.» di Bü meye. suçu ona atacak bir plan bulm alıyım diye d ü ­ çiinkü. bir yalan dolan. ama P ekm ez’e falan söylerler diye kız akıllılık yapm ış. elin çocuğuyla herkesin ö n ü n d e nasıl yiy ile ­ K üç ük bilelim? A pt şündüm. sonra da üşenm işim giyin­ ne kusm uk kokuyornıuşum ki kız dayanam am ış sabaha karşı salona geçmiş. ama ö ylesi­ yü te beni kusturan buym uş. çocukla düz fiııgirdeşi- yorm uşuz. eve de böyle dönem eyeceğim iz için. . k D ün ya sı şarı. O da tam hatırlam ıyor. am a ben a r­ tık iyice cıvıtınca. ben nasıl böyle bir bok y e d im ' içince. Sonra da kızla beraber o yatakta yatm ışız. İşe de bu kıyafetlerle gelirim diye. çocuk da götüm üzden ayrılm ayınca. h o r­ monlarım tepip. dans etm eye falan başlam ışız. B ayan Kaltak ona kesinlikle dün gece söylem iştir al ın rak fingirdeşm eyle kalm ışım .oradan bizi izliyor. Ne olduğunu ne bittiğini anlattı bana. onların evine gitmişiz. O ff offf onu gerçek­ ten seviyorum ya. H erkesin kafa iyiym iş. I n ifıık a p t a lı n b ııvı. Böyle tuvaletin orada biz biraz yakınlaşınca.

O turup insan­ kadar adam ın arasında bu boku yedim! G ünlerdir ağlıyorum gam yem em . O da beni aramadı zaten. tahm in etm em zor değil tabii Bayan Kaltak söylem iştir kesin! O gün hiç aram adım onu. ama böyle olm ası çok kötü ya. K üç ük Biri arayıp söylem iş. İşyerine gittim . “işte A resmen. orada çalışm aya devam edem eyeceğim ya da en azından bi­ kım da tek düşündüğü şey "orospu” olduğum . geceden kaldığım için baş ağrısı ve kafam da otuz bir çeken üç filin tepinm esiyle kendim de değildim. B ir defa herkesin benim hak­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . nasıl bir geri zekâlıyım ki o al lara tek tek "Sarhoştum !” dem ek istiyorum . pt le neyi geri getirecek? Ve ben.Sadakat k ad ın ın iki bacağı arasın d ad ır O yediğim boktan sonra işyerine gittiğim de anladım ki. bunu nasıl yaptım diye Hayır sinsice yapsam yine Pekm ez in yazdığı bütün mesajları o gün tek tek okudum. Aradığı zam an ağzına sıçayım dedim . ama yapsam bi­ ın raz uzaklaştırm alıyım kendim i.

bitsin dedim ve kapat­ k D ün ya sı sit mi zannettin beni. Ya o bana yapsaydı bunu. nasıl elalcm in laflarına inanıyorsun? Bu kadar b a ­ zi. Bu aklatm a m evzusuııda erkekler kadar kadınlar da ayrı­ calıklı olsalar keşke diyorum bazen. aldatılm anın en kötü yanı eş dostun duymasıdır. Çok iyi b i­ Bü yü dedi. O kadar ezildim ki o sesin altında. Allah kahretsin işte . Bu sayede hem ilişkimi kurtaracaktım hem de Bayan Kaltak d e ­ nilen ucubeyle görüşm em elerini sağlayacaktım .. Lâkin beni aradığı zaman sesini duyduğum da bunu yapamadım. Ne kendim i küçültm eye ne de onu bu durum a sokm aya h ak ­ te. özür diledim. Hem onu bunu boş ver. Ses çıkarm adım .. bilmiyorum . R apor aidini zaten on günlük. Yaııi insanların gözünde o çocuğa “godoş bu” dedirtm eye hakkım olm adığını düşündüm . Tabii insan başına g el­ meyince anlam azm ış da şu an resm en ayrıcalık istiyorum. Onu gerçekten seviyorum. Belki bu bir işe yarar. o kız sem neden arıyor onu söyle!" diye söyleyeceklerim i hır bir kafam da tasarladım. dem ek liyorum ki.. Yediğim bokun cerem esini çekm ek zorundayım iş ­ al i'U^uk aptalın lıııyuk dunya»ı ın ki olm uyor biı şeyler. “Ben sadece seni m erak etm iştim ... faikında değil misin? D em ek ki benden ayrılmak istiyorn u rsu n .. kendim e g elirim . Nonnal bir durum bu diye insanlara açıklam a yapmalıyım A pt kım yok. ama kafam iyiyken başkasıyla yjyişm eye çalıştıysam . yapacak bir şey de yok! İşyerindekilerin bana bakışlarını anlatam am ya da ben çok büyütüyorum . Ç ekem iyorlar b i­ .sen busuıı.” tım. biraz rahatla­ K üç ük nın. Hem de olay unutulur.

çekirdeği olan her canlıdan reçel yapılabileceğini. M adem b ü ­ yütülecek bir hadise değil. Ne yapsam ne etsem . Am a erkek y a ­ D ün ya sı m adığını. yer yarılsın içine gireyim diyorum . ihtiyaçları ıvırları zıvırları vardır. P ekm ez’in o “seni merak e t­ m iştim ” sesi aklım dan çıkm ıyor bir türlü. ulan biz yaptığım ızda neden bu kadar sorun haline geliyor. gerine gerine giderdim işe. Erkek aldatır. aklım a geldikçe çivi gibi kam ım a batıyor offf K üç ük offü! A pt kendim den öte Pekm ez’i bu dunım a düşürdüğüm için üzü lü ­ al ın Bu çifte ayrım ne kadar kötü bir şey aslında. Şimdi kim se beni görm esin. Bizden dokunm asını. hiç utanm adan. Erkekler sürekli seksin özel bir hadise o l­ onların böyle sere serpe yatm alarını neden bu kadar büyük bir hadise olarak gördüğüm üzü söyleyip duruyorlar ya. İçim de kocam an bir sıkıntı var. olsam. Ve yorum. öyle kabullenm işiz bu olayı. beş dakikalık zevk oluyor. göl Erkek sevişebilir yani. M esela erkek Bü başkasının kukusuna girip ziyafet çekm esini. uyuz oluyorum . seks onlar için başka bir anlam taşır. B aş­ kasına âşık olm adığı sürece affedilebilir. yatar kalkar.gibi düşünüyorum . başka kadına yü PuiCâ pınca. . bedeninde can bulm asını affedebiliyoruz. k kenarına gidilip kafasına iki el silah sıkılıyor. Kadın yatınca nam us oluyor. Bu işte bir karm aşıklık var.

uk a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü İki gündür evde L ost izliyorum . yem in ederim . Hiç mi koltuk altı uzam az anacım bir in sa­ nın? Hadi elin Am erikalısının diyelim kılı uzamaz. kafam ı dağıtıyorum . dip çıkarsınlar bence. O adaya sadece ve sadece ondan pt al boyası gibi şeylerini nasıl yapıyorlar? Onu da gösterip aradan kuç. M esela. Dizideki belli detaylara takılı kalarak. S aw y er’la sevişem eyen ada sakinlerine üzülüyonım . Am a baktım A yasını nasıl hallediyorlar. depresyona birebir gelen yegâne şey sezon sezon dizi izlemek. B ence ayrılığa. onu okuyorum. Rüyanın sonunda da “Pınar B atum ” yazıyor. o dip b o ­ gitmek isterdim . P ekm ez'i ve yediğim boku düşünm em eye çalışıyorum . bıyık. ağda.K a d e rd e varsa üzülmek. B ir de diziye kendim i öyle K üç ük kaptırm ışım ki rüyalarım bile alt yazılı olm aya başladı. altta bir yazı beliriyor. şu kızlar kaş. yü O adadaki k g iz ­ D ün ya sı . Şu an kendi hayatım ı unutm uşum. Adam konuşuyor rüyamda. neye yarar düzülmek! li m istik esrarı çözerken.

Ö S S ’yi k aza­ nam azsın da kalırsın mal gibi tuhafiyecide çalışırsın. Ben böyle ağlarken. Kirli sakallı. “M ihi A A _ Ç'ook T aTL iSıN ” falan. Bu da sana ders olur! Niye böyle sinirlendiysem ? Çocuğu kıskandığım dan falan değil de nefret ediyorum o yaştaki kızlardan. esm er kollan yü Püre* geri zekâlı yüzünden hayatım ın aşkını. am a aradığı zam an tek sı m ayacak. hop F acebook’tan bir eklem e talebi geldi. Lost bile içim de yanıp duran vicdanı kapata­ kelim e konuşm aya hakkım yok diyorum sonra. kirli sakallı. örtm en dedi. A rada diyorum bir arasa. yani hoş biri. aslın­ dövm eli. çok lüzum suz- A pt al ın Bü da gayet gideri var yani çocuğun. Ve beş yüzü büyük ihtim al on a l­ tı yaş altı.. Ayy o yaşta kızsın sen. seksi vucutlu. Ben arayayım akşam diye durup durup ağlıyorum . ne yapsam ne etsem. ilik gibi esm er kıllı pezevenklere yorum yap diye mi aldı??? Allah bilir ailene. Foto altı yorum ları hep o kızlara ait. O çocuktan ölesiye nefret ediyorum . O gün evlerinde kalıp barda yiyiştiğim o çocuk beni mı.” dem işsindir. her şeyim i kaybettim !!! Şöyle bir profiline baktım . ne diyeceğim ? Hangi yüzle? Sürekli neden içtim o ya dürecek. Pekm ez içim de şişip beni ö l­ . Baban sana interneti.. kebap­ çıyla evlenirsin inşallah. işyerindeki karizm a­ k F acebook’tan eklem iş. H atta böyle erkeklerin fotolarına yorum yazm aktan. ne anlarsın erkeğin tatlısından? Kalk git ders çalış. ‘ C oğrafya ö d e­ vim için istiyorum . o D ün diyorum . A m a bildiğin piç! Yedi yüz arkadaş­ tan altı yüzü kız. O bilgisayarın K üç ük çöker de bir daha girem ezsin internete inşallaaaahhhh.bu olm ayacak.

Bir süre Çocuğu direkt blokladım . Yani ben istesem de olmaz. olsa da o l­ Bü yü k D ün 16 9 I s ıç u k a p t a lı n Im y u k d ım y jı ya sı . al ın önem lisi o gün ışığında götüm ü gördü ya. Bir de en maz artık. 11 T M ’deki G ökhan’la. Belki de kaderdir lan falan diye düşündüm . L o st'a kaldığı yerden devam ettim. bunun göt kalkıklığı. ânı yaşa. Y apm ayın bunu. öyle barlarda sabahlara kadar b ek ­ lem eler falan. oıı dörtlük kızların hayranlıkları. çocuğun anasının mı artık n ey i- nır. Yaptığın şeyin cezasını çek. Size ne A lsancak’ta grubun birinde çalan bebe­ den??? Lan dedim acaba bununla mı olsam ? N eticede yüzeysel olarak bir şeyler de yaşadık. yoruyor beni. Böyle gelip ekm eğim ize taş koyuyorlar gibi geliyor. O göte kim bakar lan! Ayy PuC C aa dedim hiç düşünm e bile. bırak kalsın. ona da çılırlığım zı kullanıp şey ediyorsunuz. K üç ük A pt zaten m üm künse kim seyle olma. ne bilim K S K 'lı M urat’la falan takılın. aına yok dedim . “ İlişki adamı değilim ben beybi. Ulan /alen bir adanı bulmak zor. ooo yeee” falan yapar üç sevişm eden sonra. kalkın gidin üst sınıftan ç o ­ cuklarla.lav.se yatağında bile yattım . sonunda belli ki şapa otururum buıvanla. G elem em zaten. cıkss.

G itm ez olaydım . beynine güneş geçsin. tam olarak k u l- 170 A Neden? Hoşlandığın çocuk orada. A rkadaşım la beraber üç günlüğüne Ç eşm e’ye bıktırıcı hiçbir şey yok sanırım. Ama şimdi bir sene ç a ­ K üç ük lışıp çırpınıp. sudan zaten korkuyorum . bir dur P ucca yü k D ün ya sı . gâvur amı gibi yan yan yan. kavrul güneşin altında. tonlarca para verip. Sonra çık oradan.Sevgili Rus kızları. ırkınız kurusun . Lan zaten raporum bitince işe dönüp o iş ­ kenceyi çekeceğim . yem in ederim !!! Tatil kadar yorucu. bari raporun kaym ağım yiyeyim de tati­ le çıkayım . S ı­ cakta tuzlu suyun içinde cıpcıpcıp bebeler gibi oynam ak ne salakça lan. Denizden nefret ediyorum . baban sabaha kadar izin pt al gittik. Ö p tü m bye. bir ton hödükle aynı otelde kalıp. Tam am genç kızken yazlık m uhabbetleri çok güzeldi. işkence çekm enin adı tatil olmamalı. Bir de ben tatil kızı değilim hiç. dedim kendim e. ın Bü Beynim Lost dizisiyle ham urlaşm aya başlam ıştı ki. veriyor sana. güzel geçiyordu üç ay.

Zaten paso su yutuyorsun. Beynimi kaybetm iş bir şekilde sağa sola kaykılıyorum . pancaı gibi kızarıp. am a E g e’nin suyu oldu mu yarabbi şükür diye lıkır lıkır içersin utanm adan. bir güzel o sıkı ın ettim. gelip b ak ­ mazsın. O kadar para verip aldığın bikiniyi. gece Bepanthen ve yoğurt süıeıek. ü k d ü n y a s ı Bü I yü k D ün ya sı . “Silim mi abi!" diyen bebelerden bir faikın kalm ıyor. A c ı- A pt saların üzerinde 50 cent eşliğinde oryantal yapıyorum ama al naşı halim e eğlence deyip. kup -ik a p ta Jjj] b u . Ben hayatım boyunca bronz o la ­ madım. ak ­ lına sıçayım ben onun. “K altak Rus kızları!” O kızların hepsiııinin bacaklarını kıvırıp. Arabaların önüne atlayıp. sabah olsun A llahım bitsin bu işkence diye dualar G ece âlem lere akm ak da eğlenceli değil. Gel küvete işedim. yani bana göre değil. dünyanın en g e ­ reksiz şeyi. böyle tak ı­ lırını. Tam am ne zam an tatile çıksam hep sarhoşum ve m a­ neden diye bir sor.solaryuma girdiğim zam anlar hariç. açarım neti falan. m illetin çişini kakasını yaptığı denize girerek harcıyorsun. Benim yaz K üç ük tatilinden anladığım olay bu. y a m a ­ lı eşek gibi dolanıyorsun. Güneşe ne z a ­ man çıksam . Evim de otururum . tadına bak nasıl olm uş desem . . çıkıyorum m asalara. daha m antıklı. O derece pişman oldum.kınam adığın organın iyice cıvısın ve burnundan aksın gitsin. B ir de soyulm aya başladın m ı. B ronz tenin güzel bir şey olduğunu kim çıkartm ışsa. Ç ünkü beynim cıvıyor gündüz güneşte. Tabii pişm an olm am ın bir diğer nedeni. Bok gibi yani. kara sarı ten. Bok rengi saç.

am a manitaları yatağa üç kız daha alsa. Belki fi­ . g ü n ­ de yedi çeşit yem ek yapıyorlar. belki normal olanı benim tipim. kapris. naz. Hobbit gibi bir karı uydurm uştur. İnsan değil. neden yaratılış ya ziği güzel olan benim. yüzlerindeki pürüzsüzlük bizi bizden alırken. birine âşık oldular mı gözlen başkasını gör­ müyor. Bu mu yani eşitlik? Bir yukarım ız ilik D biz eşittik. yorlar da gık dem iyorlar. yayvan b ald ır- hoplarken. h ep ­ si genel kültürlü. gerçek aşam asında bazı ırklara torpil geçtiğini anlam ıyorum . Bir de her yana yayılan dediko­ yü P ik n gibi hatunlarla kaynarken. sarkık bicikli. erkekleri konuşurken. seslerini a s­ la çıkarm ıyorlar. tripteıı haberleri bde yok. İç güzellik denen bir şey yok zaten. adım gibi em inim . hani biz hepim iz senin kulunduk? Lan madem ö y ­ ün acı bir tokatla suratım a çarpılıyor. Allahım . Onlar sı kesip köpeklere atm ak isteğiyle yanıp tutuşuyorum . kım ıl kımıl sarı gacıları hop hop k lı bir ırka m ensubum. dolgun dudaklarından çıkartıp. a y ­ dular var ki onlarla hiç baş edem em : “R uslar çok sadık. neden götten bacaklı. Ama iyi y ap - A pt al on dokuz kaplan gücünde seviliyorlar. iç güzellik falan gibi şeyleri geçin efen ­ dim. bı»£ m n a kadar a lı­ ın Bü naya bakm aya utanıyorum. bitiklerini de anormal diye kendim i avutm a eğilim ine geçsem de.” Vay babanı vay. kızların neye benze­ diği de ortadayken. koltuk altlarında hiç kıl çıkmıyor. her gün evde bakım ­ lı bir şekilde dolanıyorlar.kıçlarına sokup. gülüm seyip K üç ük teşekkür ediyorlar. sanki erkek için yaratılm ış bir robot! Şu dedikodular ortalarda dolanırken. Bu m ev/uyu. Hani le.

O nlar için de bir kaç plan yapm ıştık. Bir de iyi yemiş bizim erkekler ki dörtte biri. Kendi ırkım ızın güzellerini bu yöntem le atlatıyoruz am a anacım bu lanet Rus kızlarına yapacak birşey yok. am a bizi bir kişi. Hop hop A pt İşte ben Ç eşm e’de her giiıı bu uzun bacaklı kanları izle­ al ın görm ez etrafındaki karıları. ıç güzelliği” diyerek dolanıyorlar etraf ­ ta. Onları herkes düdüklüyor. Tabu bu ara - da beıı o geceden beri alkol sürm üyorum ağzıma. Bir de sağlı sollu dört koldan Rus akını var. yerek geçirdim günlerim i. plajda havlulara sarılarak.nıış. gittik bir mekâna. Ya gerçekten de bu yalana inanan var m ı? Ya da hiç mi rer A ngelina Jo lie’ye dönüyorm uşçasına. “Onların nam usu yok. Son dakika golü olarak. O n la­ rınki folofoş olm uş. yokm uş dedikodusu bitirdi bu planım ızı. bizim ki tek kullanım lık. m ırm ırm ır küfrede küfrede k a n la ­ rı kestim. baktık yol bulam adık ve “ Eee Rus kızlan o tu ­ zundan sonra pathyo. “Ö nem li olan beyni. nasıl burun k ıv ırı­ yoruz. Rus m u? Ahah N ataşa yani orospu lan orospu!” gibi şeyleri yayarak etrafa. A m a İzm ir'de bir tane bile bakire k D ün m k u ç u l a p t a lı n b u v u k <luıi)-*sı ya sı . Sanki T ürkler otuzdan sonra b i­ Bü yü bir süre zam an kazandık. Sonra geçen gece dedik bir yerlere gidelim. eciş bücüş oluyor. Zaten denize girem ediğim için. o ayrı. am a bu yeni yüzyılın hatun modeli biraz hoppa olunca pek işe yaram adı. bura­ K üç ük dayız bari bir eğlenelim . bizim var. nasıl eziyoruz. kızlı erkekli bir topluluk. Kesinlikle tövbeliyim . baktık. Ayık kafayla a s tık cıstık seslen de hiç çek ilm i­ yor.” diye dolandık d u r­ duk. Arkadaşım ve onun arkadaşları fa ­ lan.

İçim in güzelliğini. K endim i kessem dönüp bakm az kim se. bom ba patlasa. şöyle bir yan yana geldik iki tanesiyle. norm alin üstünde çık ­ m ıştım ben. aynadan gördüm . kafad an bi sor sor bak valla billa. yok yok tiksindirm e insanla­ yü gidecekler orada. ahah öyle yani ben hep bitiririm . zeki kızlar çekicidir u n u t- rı. üstünüzden geçen A “ Kardeşini S eç’e üyeyim. o k tarılacaklar kitap gibi hatunlar” başlığı altında. Hipnoz m u ediyorlar n ’ap ı- ün sıl diretebilirim iç güzellik falan diye. “tehlike anında ilk k u r­ derece.” “ Bence bir kadın kendini kocasına saklam alı. şimdi o m ekânda ben n a ­ kâm ı nasıl gösterebilirim orada. nasıl cüm leler kurm am gerektiğini düşündüm: “ Şirinlikleriniz ve beş yaş m uhabbetleriniz çok güzel ama “ İki üniversite bitirdim işte ben de. öyle laf arasında söyleyeyim dedim . liç dört beş no poroblem o ” “ İlkokulda 1Q testi yapm ışlardı. zekânı göster.dans ederken. bi pt al O bam a-E tibank ikilemi için ne düşünüyorsunuz?” ın Bü m aaa ya da bacağını mı açsan. lafım m ec­ listen dışarı. Iç güzellik falan hani. K endim e.” “ Problem leri kâğıt kalem kullanm adan çözebiliyorum . sen zekânı göster PuCCa diye telkinler vererek. bütün sı birleşim i ben kadar. Sizin ar dam arınız çatlam ış. O kadar kötü bir durum ki.” K üç ük tanesiyle görüştük. İkisinin kendim e güvenim falan bitti. Hah. G östersem bile kim senin si­ yorlar bizim m alları. M em elerine gelen k a ­ . dört tane kardeşim varordan. z e ­ ya fam la ezildim büzüldüm . beni bırakıp D kinde olacağını zannetm iyorum .

D iğer şey ise. Ö ıf ve âdetlerim ize uymaz. P eçe­ teyle gül ne lan? O rıgam i kursuna mı gidelim diyorsun? Ama elin gâvur gac ılanm tavlam ak için süm üğüm ü sildiğim p eçe­ K üç ük teden bunlar ev bile inşa ederler. ahlâksızlık böyle şeyler. Etkilem e Dersi Part I: Peçeteyle güi yapın” gibi bir şey olm alı.geçm eyen belli diil am a ayıp yani. Bütün kinim ve nefretim le burnum dan tıslaya tıslaya geçirdim hoppidi m ekânlarında günlerim i. Onun için aylarca dalga geçen. ‘çocuk ayıp. “Rus Kızların. Bi de yani bize göre değil. “Yok bişeyim m m beaaaa!” diye b ağ ır­ yü dim ki. kızlara paso peçeteyle gül yolluyorlar. ay ne bilm em . H içbir şey yapm adım . C ık cık cık valla olm az ya sı Yaııi kim ister yanındaki kadını senden önce düdükleyen altı . “p iem be” diye çıkıyor ağzım dan. ben de düdüklesem ’. Haa yeri gelm işken. Kim i görsem böyle yem ekte falan. A pt al ın Bü “N eyin var?” diyene. şerefsizler. K uıdum kurm asına da o bangır bangır m üzik varken. anlam adığım bir iki durum var bizim Türk erkeklerine dair. ay ne güzel. bizim kiler de “Ayy 11e ş i­ rin. yüz kişinin var olm asını. oturdum sandalyeye. ne ayy ayy ayy” oluyorlar. bunla­ neticede orası. H erkesin birbirini fortlam ak için var olduğu bir yer k rı nasıl aktarabilirdim ve böyle bir m uhabbeti nasıl kurabilir­ D ün arkasını dönse. ay ne tatlı. Ben “pem be” kelim esini söyleyem iyorum . haa sözüm m eclisten dışarı dem iştim dim i!” K afam da böyle bir sürü cüm le kurdum kurdum kurdum. bu kızların Türkçe iki üç kelim e söylem esini sevim li bulm aları. dım. B unla gezerken herkes dicek ki. “B ıoadıum m çok gusell" diyorlar.

B en böyle bir uygulam aya geçmeden. Sonra da bunu inter­ nette Rus sitelerinde bir güzel yayıp. senin ağzını yerim ben diye bakıyorlar. piç ettiler resmen tatilimi. K üç ük A pt al ın Bü yü PlICİJ» um arım yaptıkları hatayı anlayıp. K urtulsam şunlardan. "K ezzap- ya sı na” . Yoksa ileri­ lı Sapık" diye dolanacağım etrafta. bir daha buraya gelm e­ meyi bilirler. D ün deki günlerde. kendi erkekleriyle yetin­ k m elerini sağlayacağım . viral bir kam panya adı altında. . kaçacağım . Rus kızları­ nın suratlarına kezzap atıp. M aske takıp. gacıların “ M arhgabalan- A llahım yaz bitse de dağılıp gitseler m em leketlerine.beni çingenelikle suçlayan tipler.

En çok da Bayan K al­ laşmaktan çok daha zor geliyordu. y av ­ rular! araba altında ezilm iş kedi gibi bir tavırla işe gitmeye karar verdim. R aporum da bitti am a işe geri dönesim hiç yoktu. Banyo aynasında bana soru soranlara verece­ ğini cevapları tekrarladım . “B ilm ediğiniz o kadar A pt al tak ’tan utanıyordum . Ne yapsam ne etsem de bu durum dan km ıulsam diye kendi kendim e evde insanlara y a ­ pacağım konuşm ayı hazırladım . Yanı herkes beni görüp. Giilben E rgen'in beyaz göm lekle basın karşısında gözyaşı dökm esini kendime örnek K üç ük alarak.« p ( İ ı n L t ı y ı k 4 yü k » 7? D ün ya sı . karşım da­ kini n gö/bebeklerine bakarak ve m utlaka koluna dokunarak konuşacaktım. usturuplu bir şekilde kendim e çeki düzen verip. Gözlerim hafif nemli. rezil” d iy e­ rek suratım a tükürecek gibi geliyordu.Ç ok garip şeyler olm aya başladı tatilden döndüm. “O rospuya bak. Sıkıştığım noktalarda. O nunla karşılaşm ak Pekm ezde k a rşı­ ın Bü Kus kızlarıyla am ansız m ücadeleden 1-0 yenik ayrılarak .

G er­ çi bu adam bende ekli değil. istediğim e veririm . m alım lan bariz. geri zekâlılık konusunda çığır açm ışım da h ab e­ rim yok.” diye dualarım ı ederek geldim binanın önüne. Uzaklara dalıp dalıp duruyordum. Tatil fotoğraflarım ı ekledim tabii F acebook’a. bir elim de içkiler. Kendi katım a geçerek oturdum m asama. yaparsın bir kıyak. adam ın yazdıkları- 178 A pt yönetm en yanım a geldi. Am a yine de götüm yem iyor! Kim senin de beni sal­ ladığını sanm ıyorum . önce m aillerine bak. dağılın lan” yapsam. en azından şu otobüs kaza yapsın ama kim seye bi şi olm asın. Derken bulm uşsundur umarım. yapacaklarını yazdım . Hastir. bi şi olsun am a kim se ölmesin. ama dem ek ki gösterm işler. çatır çatır da “M em e benim göt benim. hiçbir şey söyle­ m eden kalkıp gitsem.” dedi ve K üç ük gitti. “Hastalığın şifasını Ç eşm e'lerde al ın girdim içeri. tam am felaket yapam am diyorsan. bana olan olsun am a sonra iyileştir beni. Neyse bunu sonra k o ­ nuşuruz. İşe giderken sürekli olarak. Sel mel bi şi yap. görm eyeyim kim seyi. Sanki bir derdim var gibi kıvranıyordum . kim se gıkını çıkar tamaz. Bizim burada götüm üzden ter d am ­ larken. Allam ne olur. sen büyüksün. kısacası kendi vicdanım a yapıyorum bu num aralan. sen rapor alıp tatile çıkm ışsın. y a ­ radansın. Sağa Bü yü Pucca k D ün ya sı . ben m asalardayım falan. “A llaaam deprem fa ­ lan olsun. Sadece bina y ıkıl­ sın. O ysa kim e ne yani. Kendim e kiifrede küfrede açtım mailim i. M asum i­ yeti sim geleyen beyaz göm leğim in üst düğm esini de kapatıp sola hiçbir yere bakarruyordum .çok şey var ki!” deyip insanların Pekm ez’i de suçlu zannet­ m esini sağlayacaktım .

” dedi.” dediler! R üyam da bile g ö re­ m eyeceğim bir pozisyon üstelik bu. Zaten o da dünden hazırm ış sanırım . İstanbul’a şaklı yer. "He tam am iyi. M u sa’nın denizi ikiye yarm ası gibi bir m ucize bu! P ekm ez’le çıkarken. O kadar gelm em ek için dualar ettim. Yepyeni bir hayat beni bekliyor!!! Fırtınadan önceki Bü yü k D ün »79 kl\^ıı. para da verirler. üstelik dün iplemiş. Beni iplem ediğini zannettim ama iplem iş oolum. istifa dilekçemi yazdığım adam. Hoş daha bir şey belli değil. Nerede o ld u ­ ğumu sordular.ııa bir baktım . T uvalete gidip hem en aradım. kaderim e razı olm alıyım diyerek diğer m aillerim e bakm aya devam ettim ve yem in ederim A llah’ın varlığına o dakika inandım. tuvaletten çıkarken o k a ­ K üç ük pattığım üst düğm em i açarak az önce bana papar atan y ö n et­ menin yanına gittim ve “İşten ayrılıyorum . on beş gün çalışm am g e - A pt gidersem babam ın dırdırından da kurtulurum .” dedim. alâkalı alâkasız her boku bana dayam ış. ön görüşm e için çağırıyorlar am a olsun. dem ek buym uş.k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı . Sonra da yukarı kata işlem lerim i halletm eye çıktım. İstanbul'da bir yere başvurm uştum . "Ö n görüşm e için gelin. Y apacak bir şey yok. re s ­ m en anamı ağlatacak öyle böyle değil. O nunla beraber olayım . Bu kez yırtarım yani. bayağı da ta - al ın mektir. işi kaçırm ayayım diye “İstanbul’dayım . İşte oradan başvurum a cevap vermişler. yalvardım. A m a o dönem de hiç ses soluk çıkm am ıştı. İstanbul’a gideyim falan diye. İstanbul abi boru m u? H er şeye sıfırdan başlayıp tepelere çıkabileceğim şehir! Daha işe alınm adığım halde. ama bir sorun ç ık ­ tı. Yani olursa yırttım d e ­ sessizlik lalan derler ya.” d e ­ dim.

Okulun son seııesiydi.ira «aş»:tm saç baş giriştik birbirim ize. yoksa istifa eder m iydim . adam “Peki” diyerek beni yolladı. Oradan kurtulduğum için öyle bir ra ­ hatladım ki. “B a­ bam hastalandı. staj için kendim e kanal ayarlam am lazımdı. gerek.-:« edem em eye başladık. Yani artık işsizim. yani A nkara’da kalacaktım . sevgilim le a lâ ­ maya. Bü yü yed iğ in ' Hu« i * k D k ü llü le rin ti olarak sayıp sayıştırıyordum çocuğa i'v . Alkohın elkr. Ya m em leketim olan İzm ir'e gidecek­ tim ya da okuldan sonra ciddi bir adım olarak onun yaşadığı şehirde. az önce aç­ tığım düğm em i sinsice kapatarak ağlam aya başladım . O A nkara’daki ç o ­ cukla aynı sınıftaydık. İstanbul’daki iş olm azsa sıçtığım ın resm idir ama yapacak bir şey yok! Bir defa şansımı denem em gerek. l. İstanbul'a gitmeye karaı verdik niz bir sorun vardı. her şeyi büyütüp sorun çıkart­ al m asası ın yordum . çıtı pıtı. G er­ çi bu ilk İstanbul deneyim im değil. İzm ir’e dönm ek istem i­ inanm ıyordum . çünkü geleceğim için bana bir şey katabileceğıne kıırup.ır!> yal I. biraz safça bir kızdı. En son öyle bir tartışm a yaşadık ki ıi ••'l. başında durm am gerek. Zaten aldığım rapor falan derken.iMi’i A n t a l ­ ya d iy e ­ sı .” diye uzaklara dalarak şıp şıp gözyaşları döktüm. Baktım yapacak bir şey yok. birbirim ize taıiâim-ı.rcktiğini zırvaladı.ı ve bi İ t r i­ r a i­ K mize verdiğim iz gazla. bir sonraki gün finale girmemiz. - 180 ün . Aklım bu d ıişu n td -rle gel t?it yaşarken. A nkara'da kalmak konusunda da em in değil­ dim. O kavganın verdıg »arsia e\ arkadaşım la birlik­ üç ük te A içki pt kasız şeylerden kavg-ı e fnv?ve.

bütün g e c e tuttuğu rn 'd e su u . geldiğim i/ yere varıyordu.«) / .v durak sonra kendim izi diş. gece kalm a­ şımın verdiği “ Hadi bcııi geçtik. En ön em ­ k ğil. Boğaz K öprüsü’nün üzerin den geçiyordum . iki üç ük saat sonunda çıkışa ulaştık. T uvaletten çıktık. Her gittiğim iz yolun sonu. Boru d e ­ lisi. kızını sen kendini buralarda harcam a. Orası bizim için k o r­ kunç bir yerdi. te la ş lı bir şekilde o ra­ al ın Bü miz anda. Esenler otogarına indiğim izde. Her şey çok dan oraya koşturup duruyorduk. Y olculuk boyunca sızdık. V v g i ve saf yüzlü insanları takıp y eten eğ im iz sayesinde. k u r ı - rak boşalttı. İstanbul için anlatılan efsane ­ yü muz vardı. Sadece bir gün durabilirdik İstanbul’da. savunm asız kuzular ­ dık. kanalın nerede olduğunu bilmiyorduk. ev arkada­ .yordu. herkes gözüm üze sapık. Kim seye sorunuyorduk da. katil. herkes kurttu ve biz saf. Nasılsa her şclvuı bir merkezi M etroya binm em izle bir ' ardıı m antığıyla metroya bi. hem en tu ­ valete giderek üstüm üzü değiştirip. ikim iz de İstanbul’a ilk kez gelm iştik. bizi bir korku sardı. otogarın çıkışını aram aya başladık. salyalarım ızı koltuk k en ar­ larına bırakarak. Yalnız bir sorunu­ D ün ya sı dan geri dönm em iz lazım dı. iş isteyecektik. m akyaj yaptık. tecavüzcü gibi görünüyordu. İstanbul senin yerin" gazıyla İstanbul’a doğru yola çıktık. oradr. Kafam ız bir milyon. Labirentteki fare gibi ürkek. Bunu fark ettiğ i­ ler bir bir kafam ızda uyanm aya başladı. U yandığım da. almamız bir H*ij Çünkü v a­ K rın d a k i arkadaşım . koskoca kanala gidip. A pt karışıktı.

D işlektim ama olsun. büfenin birine kanalın yerini sorduk. yukarısı E5. Sorduğum uz on kişiden sonradan kavradık. pırıl pırıl parlıyordu. Neye baktınız? Hem kanal ta­ şındı B ağcılar’a. Kapı açılacak. Hayalim karşıda bana bakıyordu.Onu kendine getirdikten sonra. Seda Sayan gülüm seyecek. "‘Özel hayatım la değil. M ecidiyeköy’de seçtiğim iz akça ün miz durağı kaçırırız. atm aya başladı. Neticede m aaşım iyi. hatta belki ana haberi bile sunabilirdim. aşağısı deniz. Ben tam h a ­ yâlımın. basit. sı çücük yerde bize bir şey yapam azlar dedik ve telefonumuzu . yaptırırım dişlerim i. Çocukluğum dan beri yıldız olmak ın Bü Kanalın kapısına yaklaşınca. O kan Bayülgen evlenm e teklif edecek. bir sesle kendim e geldim: “Abla yasak. O rada da. yolun sonunda Oscar verecekler gibi hissediyordum . Aydın Doğan beni karşılaya­ cak. aynı binanın D balığı gibi yapışarak gittik. O bina istiyordum. cam a vantuz pakça tiplere kanalın yerini sorduk. İçeride tek işçiler var. Çok az kalm ış­ K üç ük tı. İçeriye girer girm ez keşfedilecektim . Zaten İstanbul m antığını k sadece bir tanesi doğru yolu tarif etti. sonra böbreksiz bir şekilde küvetin b i­ ya “ 155”de hazır tutarak. oraya girm eyin. büfeler sapık olm az. işimle gündem de kalm ak is­ liyorum ” kısm ına gelm iştim ki. benim kalbim boğazım da yü önünde iki saat dolandık durduk. sorun mu yani. her adım da sanki önüm e kırm ızı halı seriliyordu. o k ü ­ Ardından M ecidiyeköy’e doğru yol aldık. Beyaz telefon num aram ı isteyecekti. O tobüste ineceği­ rinde uyanırız diye gözlerim iz fal taşı gibi açık.” A pt al benim hayallerim di sanki.

“Hele durun hele. A rkadaşım a döndüm. adam B ağcılar yolunu anlatırken." dedim. hayatta yetişenleyiz oraya. Saat üç buçuğu geçiyordu. Bağcılar neresi onu bile bilm iyorduk. ikimize de T R T ’de staj ayarlam ış. iki yabani adam. büyük ihtim al biz orayı bulana kadar kanal k ap a­ nırdı. yatakta fahişe olm aya m üsait bir alt yapım var. Gece yaptığım ız kavganın ardından pişm an olm uş. Açlığım aklım a geldi. evim in hanım ı. çocukla­ rım ın anası olacağım.” Adam ın o sözüyle zihnim de canlanan görüntü şu ­ dur: İki kız. al ın lek ve çiko halim le onun gibi bir çocuğu bir daha bulamam. 'Hadi gidelim. bari yem ek y iy e­ lim. Diyarbakırlı bir dayının sesiyle tuzla buz o l­ muştu. para pu' yok.V ya ■83 sı . Dedin» sanırım bu benim için bir ğı atıp T R T ’de dokuz beş çalışarak. bundan sonra bana birşey koym az A pt B öylece hayallerim den vazgeçtim. O kan’dan doğurdu­ ğum çocuklar. O sırada bize B ağcılar’a nasıl gideceğim izi a n ­ latan dayı yine lafa girdi. Bundan iy i­ si can sağlığı. bi atıver oraya g idivosaıı.1 işaret: Kaderim de ün. şöhretim .1. Tam o sırada telefonum çaldı. babasını arayarak. A nkara'ya k ap a­ k D ün u C. ünüm. Hem zaten m utfakta aşçı. Cem il koçum K üç ük baksana bir.. bir baktım sevgilim. Bü yü . Bu kızlar kanala gidecekler. Bu d iş­ Tam am öküz rnöküz am a neticede erkek erkekti. o yol gözüm de büyüdü. sokakta h a n fendi. H aya­ limden vazgeçm işim ulan. O kadar uzun anlatıyordu ki. Bu devirde erkek de zor bulunuyor. şöhret. ııy.K urduğum hayaller.11. orm anlık alan. Benden iyi bir gelin olur. sabaha kadar mokoko. Yine de um rum da olmadı. Nuri Alço m ü ­ ziği.

” “Çok güzel. İn ­ k D ün ya sı minin olm ası tabii bize daha çok güven verdi. gaza g e ­ bi olm ak var bu devirde. Hem benim karakterim de birisi bir erkek için değil A nka­ san K aynakları’na doğru m erdivenlerden çıkarken. on dakika önce gelseydiniz.. A rabanın üzerinde kanalın am ble­ Arabada bir yandan sevgilim le m esajlaşıyordum bir y an ­ dan da boşuna gidiyoruz bari ordan otogara geçeriz diye d ü ­ şünüyordum . Aydın D oğan’ın metresi mi olsam lan acaba?!” gibi türlü malak düşünceler içine girip. diğerini dış haberlere veririm. Haziran başında gelirim diyorsanız. kovaca­ İnsan K aynaklan bölüm üne gelince. bıngıl bıngıl hatunum . güleç y ü z­ lü bir kadını ayakta çantasını toparlarken bulduk.” “Ayy yok geliriz geliriz. “Hahay ne var canım Sibel Can gibi etli butlu.” "O zaman verin kâğıtlarınızı. Elim i sallasam ellisi. şişm anca. Bizi gördii leyse çok ballısınız. kusura bakm ayın. . Yok olm az derseniz. K üç ük dan.” A "Evet staj için. İçime kaçan M arilyn M onroe yeniden canlandı. Bu sıkkın ve bıkkın halim kanalın kocam an dalgalanan bayrağını görünce sona erdi.. tuvalete bile gitm ez be!” diyerek girdim kapıdan. Bü lip. yollardım k a p ı­ pt ve biz daha bir şey söylem eden. birinizi program a. haziran ayında görüşürüz. Kanal sahi­ yü ra ’ya.diyerek bindim arabaya. “ Ya aslında ün şöhret falan bunlar boş işler.” dedi. "Staj için mi geldiniz? Ö y ­ al ın ğım insanların listesini aklım dan geçirm eye başladım .

A m a kaşındım işte. sonrasın­ da da işe başladım . asıl hikâyem şimdi başlayacak. her şeyi bıraktım .Bu kadar kolay oidu. O ilk başta hayalim in peşinden koşm alıyım diye siktirı basm ak üzeıc olduğum adama âşık olduğum u düşünüp. Ellerimizi sıkıp. açlıktan bayılm ak iizere olduğum uzu fark edip. . K üç ük A pt al ın Bü yü tı canlandı. Sonuç b a ­ bayı aldım tabii. Sonra otobüse b i­ nip okula geri döndük. Bu kez biliyorum çok g ü ­ k İşte şimdi yeniden o ilk başlarda içim de olan k ıp ır­ D ün ı «5 ya sı tıktan sonra. Ardından H aziran'da staja. daha ne alacaktım yani??? zel şeyler olacak. B öyle pırpır ediyorum . sevinç çığlıkları a t­ doğruca otogara döndük ve yem ek yedik.

ona bile dua ettirdim . rinde yem ek yiyonım. O kadar istiyordum . o derece bir iş. Düşün kı iH h A M aaşı baştan verm edikleri için çulsuzum . Babaannem i arayıp. İsm im i söylerken başına pozisyonum u da e k ­ ın Bü Ön görüşm em olum lu geçti ve ertesi gün işe başladım. zırt pırı Pekm ez buraya gelip duruyor ve tek kelim e konuşm uyoruz. O kadar utanıyorum ki ondan. zerre kadar pt al lı bir işim var. P ekm ez'in en y a­ kın arkadaşı burada çalışıyor. Her akşam m isafirhaneye gidip ağlıyorum . K üç ük değilim! İşyerindekilerden nefret ediyorum . Babam ın her yeni şehre gitti­ ğim ¿aman ayarladığı m isafirhanelerden birinde kalıyorum. yü Pm>. o kadar parası­ zım ki kendim i acayip ezik hissediyorum . o kadar dua ettin diye sorsan. hatta sadece işye­ M utlu m usun. » k D ün ya sı vesile o lsu n ! . Artık gayet taşak- leyebiliyorum . düşün işte! Buraya kadar olan her şey rüya gibiydi.Y e n i ile başlayan h e r b i r şeyim h a y ırla ra O tobüste o kadar çok dua ettim ki olsun diye.

o da kuyruk acısı m uhabbetine.. Lanet ettim bu kapitalist sisteme. alt ta ­ içim ağlaya ağlaya yedim . Bazı olaylarda öylesine soğukkanlı ki şaşırıyorum. O gün artık nasıl canım çektiyse. ne bileyim böyle hiç tarzım d e ­ ğiller.. ama bir o kadar da çekici geliyor hatun bana! Bir K üç ük onunla sam im iyiz. . Sabah toplantıda buna A pt al ken. Neyse bir tane kız var mesela. B unlar her gün m aşallah. akşam da bir şey yem em iştim . için. ediyorum . Ç ocuğum u düşürm üşçesine üzüldüm lan o parayı verir­ K ızlar çok ilginç burada. Kıza ben “Esm aC eyhan” diyeyim en iyisi. o ekm ek arası peynir dom ates ün yorlar. koca alm ıyoruz lan. hem tip olarak hem karakter olarak. acayip itici. benim alacağım parayla bunu yapmaları im kân­ sız.geldim geleli T ak sim ’e bile gitmedim! B abam dan para iste­ G eçen gün işe gittim. Tarzım değil de nasıl bir cüm leyse. Bana tuvaleti. bana da alın dedim. H ayır aynı işi yapıyorsak. o yüzden böyle bir geçm i­ şimiz var. yok daha neler. Lan her sabah bunlardan yiyorlar. Oradaki kızlar habire bir yerden sandwich alıp d u ru ­ Bir sandw ich ne kadar olabilir en fazla diyerek düşündüm. ın Bü Bir de bu kızların ne kadar maaş aldığını da doğrusu merak yü ropollüğüm le. k rafı ekm ek!” dem em ek için kendim i zor tuttum! Bütün m et- D Bana yirm i liıa deyince kızlar. sanki üst baş b a ­ kıyorum kendim e töbe töbe. “İhihih keşke kepekli isteseym işim ” diyerek. P ekm ez’in arkadaşının eski sevgilisiym iş bu. nasıl açım. “Höh arlık. ya sı m eye yüzüm de yok. yem ekhaneyi de o gösterdi. Hatun bildiğin Esm a Ceyhan. maaşı alayım diye bekliyorum.

Bir şey d i­ yor m esela. bir gör. “Ee ne hissediyorsun?” diye soruyor. Bir program ına çıkm ış hatun gibi hissediyorum : Her şeyi açıkla­ malıyım . Bi başla uğraşıyor. bu muhabbeti aynen yaptı!!! Yanında nasıl davranacağım ı kestirem iyorum . O nunla kavga edebilm ek için canla al ın Sevm ediği insanları sürekli aşağılıyor. Onunla konuşurken kendim i TV yü herşeye. am a kısa ve öz biçim de. Yani insanlar hep benim için. ayy canım ya. Fakat yem ekhanede biri . Ciddiyim bak. herkese takacak bir Bü kıllanıyorum öyle yapınca. “Ben bir şey anlam adım am aaaa.” diyor. Kız sanki ona söylenm em işçesıne. Yemin e d e ­ rim ya. o içiyo. bunun m em esi küçük. C evaplar tat­ k D ün ya sı “Uykum vardı yapam adım . H a­ K üç ük tun sevm iyorsa o kişiyi. uzatınca sıkılıyor çünkü.” falan der (Pekm ez ve eski işyerini hariç). Hep işlerim i sinsi sinsi hallettim. hayatta hiçbir /am an bu kadar açık bir kız olam adım ben. Am a ben var ya. bu jigolo. öyle bir carlıyor ki: “ Heı m asada tu z­ luk yok mu? Yoksa m asanda tuzluk. kökünü kazıyor. 11e iyi niyet­ li. hiç affetm iyor. Ota boka min etm eyince.paparı basıyorlar mesela. o kesinlikle öyle bir şey yapına/. bu kokoş. kulpu m utlaka var. sonra ciddi mi lan bu telaşı sarıyor beni.” diyor. Aslında garip gelecek ama bu tavrına h asta­ yım onun. “Ne saf kız. o varoş. A pt insanı sevm ediyse bitti. bu sıçarken kokuyo. y a p m ış a iyi niyetindendir. tuzluğu istesin bundan. b akıyorum bir on dakika şaka mı y a p ­ tı diye. Onun götü büyük. benden neden istiyor­ sun? Kalk git m utfağa al! Yem eğim zehir oldu” . bildiğin kedi yavrusu gibi bir şeyini a s ­ lında.

Yüzümün lolipop kıvam ında yuvarlak olm ası ve dişlek old u ­ at oluştu benle ilgiii Çıkm ıyor. K arde­ şin ne kadar maaş aiıyo?” K üç ük “ !?!” I’ekm ez'in arkadaşına deli gibi âşık. O yüzden bu kızın bu tavrım seviyorum. öyle saf bir k an a­ . ona bak şimdi.” k lı bakarak söylem iştin. yapacak bir şey yok yani. Sonra tak tuk saç­ larını savura savura gidiyor. ölüm A llah’ın emri. Gerçi maaşı size bağlanır am a. Am a bazen bokunu da çıkartıyor.” "K orur korum asına da canım . İki dakika sonra telefonum ça lı­ yor. A pt al ın k u ^ ı i l ı a p t a l ı n b u y ha « l u n y j M Bü yü “Yoo bakışım aynıdır." Haa bir de ilginç ilginç soruiarı var: “ PuCCa. ev sizin üzerinize m i?” “Ne oldu ki?” “ Baban ölürse falan ortada kalır mısınız diye m erak ettim.” D ün ya sı ğum için sürekli gülüyor olm am sebebiyle.” “A m a diiııkü d aha güzeldi dim i? Dün daha fa rk ­ “ Sen olsan bunları giyer m iydin?” “Giyerdim tabii. arkam dan bakacak m ı?” diyor. her gün düzenli olarak kıyafetini sorması gibi: “ PuCCa bugün nasıl olmuşum"1” “Ç ok güzel olm uşsun. “PuCCa. M esela tuvalete giderken yanım a geliyor.” “A llah korusun de m anyak. Öyle böyle değil hem de. yani ikisi de çok güzel.

baktı mı sölesenee. Benden nefret ediyor.“PuCCa arkamdan baktı m ı?” “Ayy dayanamadım yaa. K üç ük X9 ° A pt al ın Bü P uc cî yü k D ün ya sı “Höhh yani telefon mu ettin bunun için..” P ekm ez’in arkadaşı da orospu bakışlı bir oğlan.. Çünkü eski sevgilim olan Pekm ez her yerde benim ne tür bir kaltak olduğum u yaymış!!! Hakkıdır hakka tapan milletim in istiklal dem ekten başka çarem olm adığı için.” “Baktı baktı." . şu anda da seni aranıyor. sen gidene kadar boynu koptu hatta. ben de bu Esm aC eyhan’la tuvaletlerde parlatıcılarım ı sürerek vakit geçiriyorum.

eski sevgililerim in ve onların eski sevgililerinin fotolan.T ı r t fotoları olan b ir insanım . Bir odam var. H atta kendi fotolarım dan daha çok A caklarım a. A m a o kadar soğuk. Pekm ez kızın biriyle çıkm aya başlamış. N eredeyse bir ay olacak buraya g ele­ li am a ben hâlâ hiçbir yeri gezem edim . tığım ın resmidir! Her gün m isafirhaneden işe. bazen yanaklarım a koyup. karnım a. Laptopu b a ­ TV karşısında sızıyorum . K üç ük Tek eğlencem de Aşk-ı M em nu dizisinde birbirini d ü dük- leyen akrabalar ve F acebook'ta arkadaşlanm ın çılgın yaşam ­ ları. O dada yatak ve dolap var. orada yatm ıyorum . bir de bir üçlü koltuk. o k a ­ dar soğuk oluyor ki hava. üçlü koltukta pt al salon gibi bir şey. Başka eğlencem yok desem yeridir. servisi bir kaçırsam sıç­ yü k D ün ya sı . Diğer tarafta da k ü ç a k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ın Bü O kadar parasız bir haldeyim ki. İçim kan ağlaya ağlaya kızın fotoğrafları­ na her gün bakıyorum . bir de televizyon. işten m isafir­ haneye geliyorum .

Anam . K arşılaşm ış biie olsak asla affetm em . Tek tek ölesiye inceleyerek bakıyorum! "H ım m m ne giym iş böyle. Arabası da var. yım anlam adım . Burnu. Lan ben böyle bir bebeyi tam sam . yerim yutarım ben bu oğlanı. “kujum m m . yem e de y a ­ D ün ya sı G arip bir şekilde. kaşı gözü elle çizilm iş g i­ nım adığım bariz belli.” Kim m iş lan bu dedim ve resim leri­ ya. bırakır mıyım hiç! T a ­ yü nında yat herifin. yorum la­ Bü bi. küfürler. sen beni ihmal et taaamm mı. Sırtım gösterm iş bir de. ellerinde m ontlan o l­ mayan çocukları keserdik. Profili açar açm az girdiğim ilk yer kızın profili. F a­ pt "kanks yaa harikasın burda” al ın çocuğun fotolara bakarken. Fake mi lan bu dedim . ayaklarını da koym am ış. Soğuk soğuk terler döküyorum rı okudum . O offff ooffff diyorum sadece. ama ne güzel dişleri var ya pis sürtük!” diye diye dün akşam yine kıza bakıyordum ki beni Facebook tan biri ekledi. şiirler.bakıyorum . nerden buldun şerefsiz o göm leği” K üç ük sin” ke olm adığını anladım. Bir de mesaj attı: “ Nabcı güzellik? Uzun zaman oldu. Çünkü oniarın arabası vardır ve A “aafsfsafsfsa =) çok cicisin” “elinde ne var senin lan göt! sütten başka bi bok içm ez­ Atışm alar. K ı­ şın alışveriş m erkezlerinde gezerken.q evladı. geri zekâlıca kız yazıları. kızı kıskanıyor muyum yoksa hayran m ı­ . Böyle havuz başında sermiş kaslarını o rta­ k ne baktım. Um arım iyisindir. onu da anladım. saçları da nasıl güzel. git gejjj” “a.

m ontlannı arabalarına koyup çıkarlar. İki üç tane uzaktan var. Sonra sadece pijam a altıyla. Aradan bir yarım saat geçti. Bir de m ağazanın ışıklan gözlerini ra ­ hatsız ediyor olm alı ki fotolanm hep güneş gözlüğü takıp çektiriyorlar. çocuğa mesaj attım: “Özür dilerim . İtalya’da falan fotoları var bir de. Ben onun göm leğini giym işim . Ç ocuklar babalarına benzesinler am a m üm künse. m ont falan da yok ü s­ tünde. İzm ir Ekonom i mezunu. mal mı ne. “B uradan olm az K üç ük beybi. Bir sene sonra hem en çocuk yapıyoruz. O yüzden acaba? Böyle hayallere dalm ışken. da dört gözle bekliyorum . Nedense bunlar alışveriş m erkezlerinde resim çe k ­ tirm eye bayılıyorlar. B el­ li ki çok geziyor. en yakın zam anda yüz yüze tanışalım ” derse de ne d e ­ rece abazan bir kız olduğum u göstereceğim ona. büyük eşşekiik ediyorum am a tanıyam adım ” . Hemen tel num aram ı yazarım . Beni aldatır am a bu. gün yüzü gösterm esem mi ona Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın b ü yü k d ü n yası ya 193 sı . Bu da belli ki tiki b e ­ belerden. Az ağır ol di m i? B ilgisayann b aşın ­ al ın evde sandalyeye bağlayıp. ne cevap yazacak diye. Tabii ki ö y ­ le bir şey yapm ayacağım m m . bana kahvaltı hazırlarken. am a Allah biliyor içimden g e ­ çenleri işte. Kuduruyorum ben A pt Bendeki kaltaklığa bak. “Ben de sizi tanım ıyorum am a tanışınz” yazarsa b i­ le kabulüm . beni tanıyorm uş ayağı yapıyor!!! Hem en çocuğu dam atlıkla hayal etm eye başladım . Zaten arabanın içinde de var resmi. Garantilem ek için ona da baktım yani. Bu kadar yakışıklı herif. öyle evin içinde koşturup duruyoruz. cevap yok. Klasik bir şekilde.

Tırtm ış.” yazıyor bir arkadaş. O kadar çok sinirlendim ki. D onum da salla­ K üç ük rım ben be seni!!! B aba parasıyla gezip tozan adam a ihtiya­ cım yok zaten benim. evim in d i­ reği. Bi siktir git yaa. Dijital ortam da bile dedikodu yapıyor. Bir mesaj geliyor. K olay mı. elin Bü P u cc* yü tı k en arda parlıyor. Sonra geldim oturdum. A pt nın önünde fotoğraf çektiren iğrenç yaratık. resm ine bakm ayı k D ün kesip. G ittim bir bardak su içtim. Sinirim biraz geçti. Bir mesaj daha geliyor. Açtım mesaj b ö ­ 194. çocuklarım a baba yapayım . ondan diye hevesle bir açıyorum . K albim duracak şekilde açıyorum . bir süre hanım efendiliğim i bozm ayarak bir şey yazm adım . çocuklarım ın babasından mesaj geldi. “PuCCa lan x x x ’in fotosuna bak ahahahahahah koptum A l- laam aa” . A rabası­ lanı versin. Keko. diğer fotoğraflarına baktım tırt” Beş dakika mal gibi kaldım ekrana bakarak. ya m esa­ sı . “PuCC a M S N ’de beni engelledin mi? Seninle konuşm am gereken şeyler var. Allah be - al ın evlenm e hayalleri kurayım . Beni boşuna heveslendiriyor.de. Ben onunla puştu bana gelsin tırt desin! Şensin lan tırt hayvan oğlu h ay ­ van!!! G öt suratlı ne olacak. O ay gibi sura­ jı okuyorum : “İşin aslı profil foton başarılı. B ir mesaj daha. Oluum m o yanında gezdirdiğin beyinsiz hatunlardan mı sandın beni haaaü Tırtm ış!!! Facebook’tan kız yapm aya çalışan em besilin birisin zaten. M ouse titriyor elimde. Kıronun tekisin zaten. terbiyesiz! İşim gücüm var benim burada.

lüm ünü ve “Senin ağzına sıçarım ben sikik! Anandır tırt! G öt herif!” diye yazdım , sonra da engeli bastım . Biliyorum y an ­ lış bir hareket, am a olsun içim de kalm adı. A nladım ki erkek sanalda da reelde de aynı. Yüzeysel bakınca sana kapılıyor, biraz detaya indiğinde kaçıyor. Yani gösterirken iyi, verdik­

ten sonra topuk!!! K adın da aynı. O rtada fol yok yum urta yokken hayallere dalıyor. K arşısındakini m ükem m el erkek kalıbına sokuyor. H ayalleri yıkılınca, o m ükem m el erkek oluyor sana karaktersizin, puştun teki.

K

üç ük

A

pt

al

ın

k
kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

D

ün

ya
*95

D e r v iş in z ik ri neyse f ik r i de o fa la n d e ğ il! !!

Dün G ece E sm aC eyhan’da kaldım . Böyle ortaokulda a r­ kadaşında kalırsın ya, kendim i aynen öyle hissettim . Hadi uyuyalım diyorum , yoookk hatun uyum uyor. Bütün işyerinin

sını bile tartıştık. B ir süre de o konuştu, ben P C ’sinde tak ıl­ dım. O süre zarfında P ekm ez’in arkadaşına olan aşkım anla­

m aya karar verdik. Tam yatacağız, anam bir baktım , ikimize de aynı yatağı hazırlıyor. “Esm aCeyhan, yatacak yerin olm adığını söyleseydin k eş­

K

üç ük

ke” .

nımda kalıyorsun, beraber yatalım böbüşüm m m yaa ” H ayır kesinlikle lezbiyen değil. A m a böyle fazla coşkun

bir sevgisi var kızın. Ben de böyle sevgiye gelecek en son k i­ şiyim. Y attık biz, ben biriyle yüz yüze yatam am . Kalbim in

19 6

A

“Y aaaa PuCC aaa yatacak yer var am a kırk yılda bir y a ­

pt

tıyordu. Pek bayık geldi. A rtık gözlerim kapanıyordu, y a t­

al

ın

dedikodusunu yaptık, pastanedeki adamın karısını aldatm a­


P u cca

k

D

ün

ya

üzerine doğru, yani sola dönüp de yatam am . Sağ tarafım da da

dönüyor, üç dakika sonra geri yüzünü çeviriyor bana. Nefes

nefese yatıyoruz. Ben kıyafetli de yatam am . Yani üstüm deki norm al kalır da, altım da sadece külotla yatarım ya da g ece­

likle. Y oksa rahat edem em . Pijam a boğar beni, bacaklarım a dolanır da dolanır. G ece boyunca kâbuslar görürüm. Yaz kış bacaklarım çıplak olacak. K ızla dip dibe yatıyoruz diye p ija­

uyurum diye. Kanalları çevirirken, C N B C -E ’de ne zam an iz -

dir G ecesi doğm uşum diye izlem eye başladım . O sırada da Esm aC eyhan kalktı. Oradaki G uillaum e Canet, P ekm ez’in

om uzlar falan bile. Allah var, çocuk çok güzel aslında. Am a öylesine nefret ediyor ki benden hiç konuşm uyoruz desem

onun gözünde, en yakın arkadaşını aldatm ış, onu kullanm ış kaşarın tekiyim. Ne yapsam değiştirem em , ben de hiç zorla­ m adım , am an öyle bilsin dedim , geçtim gittim.

K

üç ük

N eyse Esm aCeyhan zaten sabahtan beri beynimi sikiyor­

du çocukla ilgili, bir de bu filmi görünce, kızın aşkı kabardı. A nlattı da anlattı iki saat P ekm ez’in arkadaşıyla olan ilişki­

lerini. Hatta gecenin verdiği şeyle m idir nedir cinsel hayatla­

rını bile en ayrıntılı biçim de anlattı, bacağım ı şöyle bir alırdı.

A

pt

yeridir. Konuştuğu zam an da ağzım a sıçıyor. Çünkü ben

al

ın

arkadaşına acayip benziyor, öyle böyle değil, gülüm sem esi,

k ü ç ü k ap ta lın bü yü k d ü n yası

lesem o ff off çektiğim “Jeux d ’enfants”ı gördüm . Ohaa K a ­

olm ayacak. Televizyonu açtım, en azından ona bakarken

k

m ayı da çıkartam adım , korkar m orkar belli mi olur. Baktım

D

ün

ya

kız var. O da bana doğru dönük yatıyor. Dön arkanı diyorum ,

belim den tutup falan diye. O rada ben uyuyakalm ışım . Abi

öyle böyle değil. Porno film alanında bize ödül üstüne ödül verirler. Anam anam m diyorum . O nassı bir yiyişme. Her p o ­

zisyonu iki kere denedik her halde. Öyle deliler gibi seviştik.

A teşler içinde bir uyandım , E sra’yı gördüm. Kendim i böyle pislik gibi hissettim. Vallahi billahi bilinçaltım da P ekm ez’in arkadaşına dair zerre kadar bir şey yok. A m a rüya o kadar gerçekçiydi ki, boynum da som urm asının acısına kadar h is­

Sabah bir kalktım, kız bana kahvaltı hazırlıyor, patates fa­

çocukla cidden yatm ışım gibi pis pis hissediyorum . Ağlayıp, “B ana bu kadar iyi davranm aa, ben iyi biri değilim , bilinçaltı

ğim am a diyem em . R üya m üya hayatı zindan eder bu hatun bana. Nasıl böyle eziğim yanında anlatamam.

B aktıkça aklım a rüyam geliyor, afakanlar basıyor. Sonra t i ­ me k o d ’ları alm ak için deşifre odasına gittim. B ir baktım , bu geldi arkam dan. Ekranda da Ebru Şallı’mn görüntüsü var.

K

üç ük

benzetebildin.” “D alga geçiyorum , sen bundan daha güzelsin.”

19 8

A

“PuCCa, yirmi kilo versen bu hatuna benzersin.” “Sağol, bana şişman dediğin halde ilk kez güzel bir şeye

A nam orda gözlerim bir açıldı. Pekm ez’in arkadaşı n o r­

pt

İşe gittik, Pekm ez’in arkadaşının yüzüne bakam ıyorum .

al

ın

çok orospu bı kızım. R üyam da şeninkini götürdüm ,” diyece­

lan kızartıyor. Kendim i nasıl şerefsiz hissettim . Sanki gece


F u cca

settim. Sonra bir daha uykuya daldım.

k

D

ün

ya

rüyam da Pekm ez’in arkadaşıyla bir yiyişiyorum . Allahhhh,

malde benden nefret eder. Beni sürekli itin götüne sokup s o ­

kânsız. Anam dedim bu da mı rüyasında gördü beni acaba. Ya da sıfatım dan mı anladı? Allahım nasıl kötü hissediyorum

kendim i. “İşim gücüm yok, erken de çıkam am. Sana yardım edeyim , kâğıdı bana ver. Sen söyle, ben yazarım ,” dedi. B a­

na hayattaaa yardım etm ez Pekm ez’in arkadaşı, hele time kod işinde. Kapıyı kapattı, sandalyeyi çekti, yanım a oturacak. İçim den düşünüyorum , rüyam daki gibi şimdi kulak m em em ­

Ç ocuk da bana iyi davranınca, kendim i pisliğin pisliği g i­

şeyleri yapıyordu. Y a da hep öyle davranıyordu ama ben bu şekilde düşündüğüm için şimdi gözüm e batıyordu. Hiç b il­

lak halde, “Beni istediğini biliyorum PuCC a” diyecek gibi geliyor. D uvarlar üstüm e üstüm e geliyor. Sanki bebe b iraz­

pacak gibi hissediyorum . Başka şeyler düşün PuCCa başka şeylerrr. Rahatla, sevişm ediniz bununla. Gevşe, o bir rüyay­ dı. Kâbus gördün geçti bittii. Şimdi işine dönn, çocuğu-çıp­

K

üç ük

lak hayal etm eyi k ee ssssü ü ! PuCCa kendine gelllll sıçacam bacaana haaaü! Bak hâlâ çocuğu çıplak hayal ediyor, o lanet olası hayalinde ellerini çocuğun apış arasından çek pis sü r­ tük!!!

Tam ben kendi iç savaşım ı verirken, bebe kalemi yere d ü ­

A

pt

dan kırm ızı deri donuyla m asaya çıkıp bana kucak dansı y a ­

al

kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

ın

m iyorum am a diken üzerindeydim . Dönüp ona bakınca, ç ıp ­

bi hissettim . Benim le şakalaşıyor, şu ana kadar yapm adığı

den ısırıp, “ Seni istiyorum beybi” mi diyecek diye.

k

D

ün

ya

kup çıkarır. B ana hayatta “Sen güzelsin” dem ez yanii. İm ­

şürdü ve alm ak için eğildi. Eğilirken de bacağı bacağım a

düştü. ?Ben geliyorum ,” dedim , çıktım gittim odadan. Derin derin nefes aldım. “A llaam m m aklım dannn çıkar şu seks-

li m eksli düşünceleri” diye dua ettim. O sırada bir baktım , Esm aC eyhan m ontaj odasında. K olundan tuttuğum gibi P ek ­ m ez’in arkadaşının olduğu odaya attım onu. “Ç ocukla yalnız kalm a fırsatı kızım , ben m ontajın başında dururum ,” dedim

yaşayam am ben. Bir daha da hiçbir arkadaşım ın uykudan ö n ­

piçliğe bak. Abi göster bana rüyam da M urat B o z’u, Robbie W illiam s’ı. Gidip nelerle seviştiriyor beni!!!

K

üç ük

200

A

pt

al

ın

ce yatak hikâyelerini dinlem eyeceğim . B ilinçaltım ın yaptığı

P u cca

Allaam yaa bu rüyanın etkisi tez zam anda geçsin. Böyle

k

ve derin bir oohh çektim.

D

ün

ya

değdi. O rada kendim i bir geriye ittim. Sandalye falan geriye

Y a n lış z a m a n y an lış in s a n , t u t u n m a k im k â n sız ,

A llahım benden nefret mi ediyorsun çok mu seviyorsun bilm iyorum ama böyle bir kıl olm a durum un var sanki. Ne

şanti yalayacağın, sırtında koala gibi yaşayacağın, bebek g i­

mış gibi duıan sıfatım la oturuyorum . H ayatım çok sıradan,

ta gibi oldum. Şöyle kendim gibi, m utasyona uğram ış, dört

K

üç ük

kaybeden zavallı bulsam , Ninja kaplum bağalarım diye eğitip dünyanın am m a kom ayı düşünüyorum . O gün montaj od ası­ na soktuğum E sm aC eyhan’la Pekm ez’in arkadaşı yeniden

3 Ev p ijam ası: İki tip p ijam a v ardır, b iri m isafire v e rile n az g iy ilm iş tem iz, şirin am a rahat ettirm e y e n p ijam ad ır. İk in cisi ise, orta k ısm ı d elik , ü zerin d e y e r y e r çam aşır

suyu izleri ile ç ık m am ış salç a lekeleri olan, p a ç a la n y ık a n m a k tan kısalm ış dünyanın en ra h a t pijam asıd ır. B u p ija m a so n ra b aba atleti ve o rtası üç m etre açık d o n u y la bir lik te toz bezi o lm a y o lu n d a ilerler.

A

m onoton ve bokum gibi gidiyor. Yemin ederim Splinter U s­

pt

lı saçlarım , on dakika önce yedi travestinin tecavüzüne u ğ ra­

al

bi yüzü olan tiplerle karşılaşsam , altım da ev pijam am 3, y ağ ­

ın

zam an su gibi, ilik gibi, taş, böyle göğüs kaslarında krem

k
k ü ç ü k a p ta lın b üyük d ü n yası 201

D

ün

ya

b ık t ım trıv ır ı s e v d a la rd a n

sonra işte b ir­ birim ize âşık olup. ayı doğum yapıyor sanki. A ltım da o lanet ev pijam am var. yiyişip m utlu olacaktık. koydum Pucca yü ekm eğim i. çıktım dönüş yoluna. Sonra.m uhabbet etm eye başladı. beni terk eyledi. pom o film gibi. B en Öyle ilginç seslerle soluklanırken. Ç ıkartayım dedim. m isafirhanenin asansör kapısında bir şaşkınlık ve korkuyla karışık bakıyor. Hafta sonlarım o kadar iğrenç geçiyor ki. bakkal seni beğense ne olur beğenm ese ne olur. Üstüm e de m ont alm am ış­ k D ün ya sı ğun yanında. m isafirhaneye doğru koşturm aya başladım . “Ayy P uC ­ Ca siktir et. Buradaki tek kız arkadaşım da kendine yam a­ . Açıp 202 A H er yer bir tozpem be oldu. sadece o çocuk ve ben vardık. o dört basam aklı m erdiveni uçarcasına gittim. sw eat’imle çıkm ıştım . Asansöre doğru giderken. Tabii doğal olaraktan sokak k ö ­ o ekm eği koltuk altıma. G ittim bakkala. Ç ıkm ıyorlar am a kız sürekli çocu­ yacak h erif bulunca. Hop çocukluktan gelen alışkanlık. G irişe girince de bir höhlem eye başladım . ama a n ­ ööhhkkk ahhhakkk” diye böle garip bir şey. Yok yok neyse bu fazla seksi oldu. O bir Yunan tanrısı olm alıydı. İnsan olam ayacak kadar güzel bir çift göz. Artık aş bunları kızım ” falan diyen iç sesim e kulak verip indim aşağıya. çıplak vücuduna geçirdiği K üç ük slip’iyle karşım da duruyordu. bakkaldan ekm ek alm aya gideceğim . bana al ın latam am o sesi. Kaldım böyle mal gibi. gideceğin iki adım yer. “H öörrkkk Bü peği gibi üşüdüm. pt şey gördüm . Az önce. O beni bütün kötülüklerden korum ası için devletin yolladığı bir kahram an olm alıydı. aldım tım.

eşofm anım lekeli ve en önem lisi de çorap üzerine M uya terliklerim i giym işim . saçlarım ı sık­ sam üç kilo patates kızartırız. b ı­ kika alm az valla bak. gözeneklerim ibne götü gibi açılm ış. kalın kaş moda diye bıraktığım kaşlarım koltuk altı kılı gibi olm uş. Yani gelenler en fa z­ Bü hım. H atta sanırım biraz korkm uş. K ozm ik dengeyi sikim. o tozpem be bulutlar gitti ve gerçekle . Ben babadan torpilliyim diye b u ­ rada böyleyim.kollarını beni saracak gibi karşım daydı. çoraplarım da ördekli üstelik. böyle bir tiksindim kendim den. aslında ben bööle biri değilim. asansörün en dibine geçmiş. Yirm i dakika bekler­ sen hem en kendim e çeki düzen verebilirim . Belki de A pt yıklarım terlemiş am a bant ağdam var. Ü stüm dekiler içinse. Perçem lerim i öne attığım da kaşlarım ı da gönnezsin. yanlış za­ yü luklanıyorum . M isafirhanede la iki gün kalıp gidiyorlar. Sonra asansör ayna­ yüz yüze geldim: Bıyıklarım terlem iş. A rkam a bile bakm adan koltuk altım daki ekm ekle b ir­ likte H ülya K oçyiğit koşm ası yaparak eve geldim. cak cak alırım üç d a­ al ın tek kalıcı kişi benim. A lla­ man şu zaman. bir önem i kalm az o zam an di m iii? K üç ük A m a olm az şim di sapık olduğum u düşünür. çünkü hâlâ so ­ D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 303 sı sında kendim i görünce. U m anm bir dahaki karşılaşm am ızda bu kişinin ben olduğum u hatırlam az dem ekten başka çarem olm adığı için kendi katım a gelince indim. çocuğa desem . Bu tek şansım belki de. suratım a G erçeği görünce. hem en soyunabilirim. D esem az bekle. k bile bakm ıyor. onu da biliyorum . Sonra çocuğa baktım .

heyecandan küçük dilimi yutabilirim . Hım m o zaman topuklu ve mini etek giym işim . seksi.” diyorum. m ini etek giym işim . geri zekâlı PuCCa. o sizin seksi. yakışıklı. saçlarım ı attıra attıra. O ff ya O turdum ben de başladım hayal kurm aya: B ir gün işte böle sı “Am an yaee bakkal alt tarafı” dediğim için kaçırmıştım!!! . şıkır şıkır giyinmişim. süt gibiliğiniz bence. Sonra tam çıkacakken ben. Bu ateşli bir biçim de. zeki. Şıkır şıkır da bir şeyim yok ki anacım. ben giriyorum içeri k olabilir.” dir. harika. sanatçı ruhlu. lokum gibi bir k ı­ zı bu m isafirhanede görmek ilginççç. kırılgan. karşım da.” “Ha ha beni şım artıyorsunuz.hayallerim in erkeği olacak bu adamı sadece ve sadece. mini etek mi? Bacakların çarpık. Sonra hop beni içeri pt “Hep sizin gibi biriyle asansörde karşılaşm ak istem işim ­ al ın Bü açıyor. neyse siktir et şıkır şıkırı. m ükem m el. fevka­ lade. gülüm seyip giriyorum . B öy­ D ün kına gecesi kıyafetlerim dışında allı pullu bir bokum yok. d u - 20 4 A “G itm em lazım yakışıklı. hayallerin bile im kân­ sız yani. Şim di buradasınız. A sansörün kapısını “Sizin kadar güzel. A ynaya doğru yaslayıp. “G itm e!” çekiyor. eliyle yüzüm ü kavrıyor. ilik gibi. hop tutuyor kolumdan. P u cca yü le o gene asansörün önünde bekliyor. çünkü topuk kapatıyor o futbolcu bacaklarım ı. Yalnız hayalim den tiksindim am a olsun. naif.” B öyle gereksiz yağlam a ballam a olan cüm leler ediyoruz K üç ük birbirim ize.

K üç ük A pt al ın Bü yü Ö lüyoruz ölm esine de ben bir bıyıklarım ı alayım en iyisi.. sonra ş if r e ­ li yayına geçiyoruz. k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yıik d ü n yası ya 205 sı . ilk kez oldu bu yani. “Aslında ben bole bir kız diildim .doklarını d u d aklarım a doğru uzatıyor. Babalarına ben­ zeyen çocuklar doğuruyorum . İşim iz bitince iki tane patlatıyorum su ­ ratına.. ö lü ­ yoruz. Sonra evlenip mutlu oluyoruz. belki dc bir sevgili bulam ayışım ın tek nedeni buduı. Ve ilişkim izin diğer aşamalarını g a ­ rantiliyorum .'’ diyerek. Torunlarım ıza tanışm a h ik â­ yemizi anlatarak seneler boyunca pam uk gibi yaşayıp. ben böle y ap ­ m am aslında. A ğlam aya başlıyorum asansörün ortasında.

Özellikle sabah toplantılarının birin­ layalım işte sanayidekilerle röplere. “Ayy ben bilm iyorum orasını.” bile dedi. K üç ük ra hiçbir yer büm iyorum diye vazgeçip P ekm ez’in arkadaşı­ nı yolluyorlar. Bir iki derken. tam bir yere gidilecek. >06 A gerekli cevabı verdim diye kendi kendim i avutsam da. o ço ­ Bazen dış çekim lere beni gönderecek gibi oluyorlar. biz de kurtuluruz. H atta dün..Y o l la r d a b u lu r u m seni P ekm ez’in arkadaşıyla artık birbirim izden nefret ettiğim i­ zi her yerde söylüyoruz. son­ pt leği seçtin ki? İşleri bana yığm aktan başka bir şey yapm ıyor­ al ın de hiç çekinm eden. H er ne kadar cuğun her yerde beni iğnelem esine çare bulam ıyorum . bu olayı da kendim e çevirdim . hiç g it' m edim ki. “Zengin erkek avcısı da gelmiş.” dedim. benim iyi niyeti suistim al gibi piçliğim vardır. evlenm e program larına katılsana.. Onu yo l­ Bü P u cca yü k D ün ya sı . Hava soğuk.” dedi. K endine birini bulur. “ Ya sen neden bu m es­ sun.

di diye diye. B en kendi arabam la gelcem .” “İşte oraya doğru git. B urnum nasıl üşüyor. “G eliyoruz.” dedi. h a ­ bekledim .. Başkası gitse. ha şimdi ha şim ­ al ın va buz gibi.“Zaten araç götürcek bişi olm az. Sen de yorulm a PuCCa buraya k a ­ dar. B ir yere sığındım . Tabii çocuk bu durum a gıcık oldu doğal olarak. sen aşağıya doğru yürü. bilm em kaç dolm uş değiştire değiştire b u l­ dum.” dedi. Geçen gün gitmesi için bir yer söylediler ona. Haa görrdüm m gördüm . A nam dedim . yanlış yerde m iyim acaba. otocular falan var. nereye nasıl gidilir falan öğrenir. “A rabayı oraya çıkartam ıyoruz. kaynakçılar m aynakçılar var. “Şim di pim apenci görceksin.” “B en hastayım sanırım . S öyle­ k D ün kü ç ü k a p ta lın b ü yiık d ü n yası ya 207 sı . “P uC C a’yı da götüreyim yanım da. gelm edi. Ben zaten salağım . O da dedi ki. A m a d edi­ ği yeri sora sora. Ö ksü­ diği yere ilk kez gideceğim . direkt şu saatte şu şu şuranın önünde bekle beni” . adres falan hayatta bulam am . A radım . B ir yarım saat bekledim . B eklem eye başladım orada. k a ­ m eram anı burdan alırım. Y ürüyorum . bir yandan K üç ük da telefonda onunla konuşuyorum . Y ağm ur yağm aya başladı. ama ile r­ de azcık.. öyle aradım. H em birkaç yer gösteririm .” A pt sanayi gibi bir yer. B ekliyorum . gördün m ü?” “ Yook görm üyorum . kopacak sanki.” Ve hep benim yerim e P ekm ez’in arkadaşını yolluyorlar. Ne gelen var ne giden. Bir süre Bü yü rük num arası falan yaptım am a çok inat etti gel diye. ben seni görürüm .

. sanki hepsi yazlık. her taraf vızır vızır araba işliyo. Isıtm ayı bırak. d a ­ ha çok serin tutuyorlar.” O pim apenciyı geçtim . eldiven hayatta takamam.” al ın m ü?” Bü Pucca yü k D ün ya sı “B izim ki çıkm ıyo. İzm ir gibi değil bu ra- 208 A pt rüdün. kulaklarım var ya soğuktan yanıyor resmen.” .” “PuC C a yok gitmiyo.. şimdi bak karşıda Ü nlüer var. sola döndüm .“Am a araba geçiyo burdan. o büm enm eciyi geçtim . işim var gücüm var. A t­ kıyla boğuluyorum gibi hissederim . Yürü yürü yürü. O rada mısın ki sen? K üç ük Sen bu tarafa gelsene.” “Karşıya geç şimdi.” “Hani hiç bi yer bilm iyodun sen.. Sağa d ö n ­ düm . Bere. gördün “G ördüm de dolm uşla da gelirdim ki ben buraya. E5 gibi bir yere geldim.. Çok uzunsa daha taksiye bineyim.” “Yaa nasıl yok.” “Orada değilim ben. Nasıl üşüyorum anlatam am . ters yön. Ç e ­ nem titiriyor. “H aa çıktın mı yola. R üzgâr alnım a alnım a işliyor. gelem em zaten. ama Allahtan o gün atkı takm ıştım . Benim m ontlanm hep incecik.” “ Ama geçeceğim yer geride kaldı. gelem ezdin ki y ü ­ “Ee şim di ııapcam. ben m eraklı m ıyım iki saattir burda seni beklem eye. binm ene gerek yok. Ellerim m osm or olm uş zaten. yol yok o tarafa.” “Nasıl gelecektin.” “A m a diğer tarafa da var. Çok üşüdüm ben. bi inatlaşm a benle.

R eal’i de geçtim . Nasıl sinirliydim . S ırf bilerek yaptı. K am eram ana d ö n ­ A pt dim sonra. O zırt pırt kusarak zayıflam a olayım ın bir gün işime yarayacağını biliyordum . C am a kafam ı koydum . Arabasının içine kustum . Sakin PuCCa. bi anda karayolları bölge amiri oldu. kendim i ezilm iş. O günde bir güzel lıkır lıkır içm işim ayranımı. Bönürm eye başladım .. Bu indi arabadan. O rada kaza yapsak ve ölse. bu yanı da geçtim. sabahlan ayran içerim ben... O kadar sinirliydim ki. kam ım ı al kü çü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın nı dışarı çıkartm ak. arkasından kafasını bir ham lede kopartırsam ancak sinirim geçerdi. Gece içm işsem . O rdan araba geçiyo diye her yerden geçmez. Örrkk. geri dönelim bari.. o yanı da geçtim. koltuğu. Ensesi. o dişlerini p a r­ m aklarım la koparm ak.” dedi. ayy nasıl ekşi ekşi koktu anlatamam. başka bir şey değil. Yüzüm acıyor. Ellerim e baktım. eklem yerlerim m osm or olmuş. benden iyi mi bilceksin. A rkada oturup titriyor­ dum. tabii benim nıontum da kusmuk oldu. elim i gırtlağından sokup iç organları- dim. sakin ol kızım d e ­ sıktım. Yok işte. ağlam aya başladım .” O rayı da geçtim .. Ne zaman iki bönürsem k o - K üç ük laycanak kusabiliyorum çünkü. dışlanm ış gibi h is­ settim. ensesine kustum . G özlerini tırnaklarım la yerinden çıkarm ak. kafa derisini dişleyerek koparmak iste­ Bü yü k D ün ya sı . bildiğin kustum ama.. Kıza bak ya. o kadar rahatlardım ki. Sonunda arabayı gördüm ve bindim.sı.. kendim i zorladım. Derin derin nefes aldım. Pislik torbası. “Biz rö - pü yaptık... k u ­ laklarım ı hissetm iyordum zaten. nasıl bağrıyor bana..

Üstelik ben ona bir şey yapm am ıştım bile.. H er yan buz gibi.. B ir iki saat durdum an ­ Bü Pu cca yü k D ün şüm .” “Y a tam am abartm a.. 210 A pt döndüm . ateşim de var. “B ilerek yaptı abii bilerek yaptı. B ir şey yapm am ış olsaydım eğer.. K usunca bir de tansiyonum düşm üştü. o kadar yürüdüm .” “Ay gidip bişi alamam. İşe gittim cak..müş. m idem i üşütm ü­ “A llahım off bütün her yanım ne oldu. Ondan nefret ediyorum . Pislikm işim gibi bakm a bana!!!” “Bi de sıçsaydm. o ffo ffffff. Bu soğukta yüzüm alev gibi yanı­ yor. Ama onun bana yaptığı da çok ağırdı. . eve yerdim valla.. ne yanii sıçtık sanki. Y a ne pissin sen be. Arkam dan çok bağırdı.. Yıkarsın geçer. çok kötü olm uş­ tum. Bildiği halde yaptı bunu.. kendi kendim i al ın sonra am a gidene kadar anam ağladı...” ya sı ıslak m edille ağzımı burnum u siliyorum. İzin aldım. D ayanacak gücüm kalm am ıştı çünkü. üşüdüğümü. B iliyordu da kaloriferin bozuk olduğunu.. Şimdi var ya ciğerleri­ K üç ük min nasıl acı çektiğini resm en hissediyorum ... Bu kadar kötü bir pislik torbası. Kızım bana bak. üşüyorum . Zaten soğuktan nefret e d i­ yorum. kötür kötür ö k ­ sürüyorum .” G ülüm sedim ve gittim . O tobüsle giderim ben.. G it şurdan k o ­ lonya falan bişi al getir.” diye anlatıyor. Bir insan bu kadar kötü olamaz... Ben binem em bi daha arabana. üşütm üşüm işte.. pis kokuyo.” “K usura bakm a yaa.. Ben de “Burayı sen tem izleyeceksin.

avuçlarına. bir tanesi bile bana bağırm am ıştır sen ne . yaptın diye. Ohhh olsun am a pezevenk hak etti.. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D İH ün ya sı evine.B unca senedir hep kusarım öyle uluorta m illetin arabasına..

Yaa valla am a ayaklarım babetlerim var. Eskiden aslın­ pt verm iyoruz ban reklam veren yerlerde eğlensinler diye. ne zaman giysem panço gibi kokuyor ayağım. ara­ al o uyuyor diye dün o. adi m idir nedir arlık. Bir de yazlık beyaz Bü Pu cca yü k D ün ya sı . parasızlıktan düştüğüm d u ­ rum a bak.. A m a bir baktım EsroaCeyhan b a­ yağı sarhoş olmuş. Ama işte lanet olsun. oııda da aynı koku oluyor. Sanki iş için değil de eğlenm eye gelm işiz gibi davrandık. ama onda kokuyor işte. Giydiğim şeye bir da sırada yolluyorlar bizi bir yerlere. Kokteyle gittik topluca. Sonra ben bir ara k e n d i­ me geldim ve freni çektim.. Para ın kokm az aslında. denedim bc > a r atlı prensim i kaybettim. Bir d. Böyle kem ikleri alınm ış gibi hareket ed i- 212 A hobereeyyy bedava içki diye atlıyoruz hem en. Beleşçi olduğum uz için da ben hiç gitm ezdim bu olaylara. İçtik sıçtık bir güzel orada. Aynı işyerindekilerle iç i­ K üç ük lip sıçılm ıyor çünkü.i.m giydim.D o rito s P anço kokulu ayakkabı Benim bir ayakkabım var.

Ama inat ctî. Sonra da arkasını dönüp.n\ e i'n rîm o eve diye. İki. Bugün bende yatın. o kusm uk olayından sonra a ra ­ yü karşılık.” dedi. cim cirerek öldürürüm seni.” diysem de anlamadı. Üç. PuC C aaa” diye sert bir tepki aldım. “İn lan şurda” K üç ük dese. Bizi götürecek araç . Sonra baktım olm ayacak. Çocuk. ayaklarım kokuyor. E sm aC eyhan alkolün şeyiyle çocuğa hafiften yavşadı. oğlandan nefret ediyorum .” dedi. d i­ ğer hattım borcundan dolayı kapalı. çocuk benden nefret ediyor. gururum u kamç. Eve gidem ez o da. geccnm bir yarısında gene bok gibi kalacağım . layan olay da bıı zaten. D edim ama bsr hatlım da konfor yok. varsa bile o kafayla bir şey söyleyem iyor zaten. “Bari gel bizde kal. g e r e gitm em o eve dedim. E sm aC eyhan’ın gelm esini beklerken gitmiş.” dedim. ya yastıkla boğup atarsa beni B oğaz’a. k a ­ bırakırım kaldığınız yere. Kızda da yok. ama E sra'dan “Evet Bü re. Cebim deki parayla otobüse bile zor binilir. sağa sola her bir yana kıvrılıp duruyor. traveslilei jiletlesin beni. “Ben sizi bırakırım . A pt dedi. Tır ş o ­ förleri kaçırsın. “K arşıya geçm eyelim hiç bu saatte.yor. B ir ke ­ basına bile binm em hatta. Derken çocuk da o yavşam alara D ün k u çiık ap ta lın bü vu k dü nyası ya 2 13 sı halde diye.” dedim .. “M utluluğum a engel olursan. P ekm ez’in arkadaşı gel - di. H ayır bir de ayağım kok '¡y o r yani. “A m a Esra ayaklarını ağrıyo diye şey ettim ben. “Ben taksiyle gideceğim ." d e ­ al ın Ben hem en “H ayıırrrrrrr” diye atladım . Ben sabah sizi k fası om zuna gidiyor falan. bilm ediğim sem tlerde. yok m ok bilmem ne dedim ama it gibi de bindim arabasına.

. n ’apabileceksin yani. Sakız alacak parası var da sanki.....” “Ne dua etcem be. param da var benim.. Bü bayı senin yüzünden. istem iyorum . orda çevirm e var ve ben alkollüyüm . Taksilere beş lira az para verm ek için yalvarıyodun... E hliye­ . Sakızdan çıksa kabul etm em yani. alm asaydın halla hallaa.. timi alırlarsa.” “Y aa acım ışm ış. iç dış tem izlettim ara­ na. İstem iyorum senin e v i­ “ Yaa bak yaaa. B indiğim için teşekkür edeceğine bana. asıl ben sana acıdım da bindim arabana..” “Sana ne halla hallaa indir beni.. kokuyo diyo hâlâ. İki lafından biri arabam da arabam. indir beni yaa.. İndir beni! Sen bırakm a zaten.. sokağın köşesine kadar gidem ezsin. Bok gibi araban var. Amaan be ne Sanki Ferrari. dediğin laflara bak. A rabana da binmek istem iyorum ..” al ın kıym etli araban varmış. İncem ben. D ua et kızsın PuCCa. dua et yani b u ­ l'uttı yü kokuyo zaten.” k ne falan gitmek. acıdım da aldım K üç ük seni arabaya. Ü stüne para versen al­ “K onuşturm a beni bak. Ben evim e gitcem hem.” “Sana iyilik yapanda hata be! B urda indirsem seni değil evine.“Bir kez daha pişm an oldum seni arabaya aldığım için. çok pis D ün ya sı Saat kaç oldu. A llahım yaa kıza bak sakızdan çıksa alm azmış. İzm ir’e geri dönersin.” “Y aa ne be. Dur bir yerde!'’ A Sonra EsmaC'eyhan arkaya doğru kafasını iyice yanaştu"- pt m am ben bunu ıyyykk.

Kendim i. ilişkilerine kaldığı yerden d e ­ vam etm ek istiyor. Hem en tuvalete gitm eliyim diye. kapı açılır açılm az ayakkabıları ç ı­ kardım ve doğruca koştum. O bakışlarını iyice içim e iç i­ me soktu. bunaltıyor ama al ın kızdan. b a ­ na etm ediği işkence kalm ayacak. ahhggh!” “ Size gidiyoruz. Öyle böyle değil. kocası onu yaşatm az diye boşanam ayan k a ­ dınlar gibi hissediyorum . kü çük ap ta lın b iı/ u k d ü n y a s ı Bü yü beleş sevişem em . bildiğin peynirli Panço. kızdan ayrılam ıyo­ rum. Yoksa iş yerim bana cehennem e eder. çocuk k D ün ya sı .'Sızden işe gitmek zor oluyor. İyice parm aklarım la debeliyorum tek tek.” “Peki sen kal. uzak dursun benden istiyorum . onlarda kalalım . buna bir ad kovm ak gerek deyince. ben gideyim . Bu da bu sıralar araları iyiyken. am a b u ­ nu sinsice yapm alıyım . “PuCC a inat etm e. sıkıyor. İnanılm az korkuyorum ben A rkadaşım olm asın. tırnaklarını kolum a geçirdi. Yem in ederim “Şeytanın Avukatı” film inin son sahnesindeki Al P acino’ya benziyordu. K üç ük Evlerinin önüne gelince. sen boş ver P uC C a’yı. o sevişm e ortam ını hazırlayıp.dı. diğerlerine yaptığı işkenceleri görünce. A m a sonra her kız gibi boş bir daha bununla sevişm em iş. Benim yüzüm den kaçırırsa bu fırsatı. A pt Beni inanılm az derecede boğuyor. Ayağım ı yıkıyorum ama bir türlü gitm iyor o koku. çişim var taklidi yaptım. Kızla arkadaşlığım ı bozamıyorum." Şim di E sm aC eyhan’la bu çocuğun ayrıldıktan sonra da bir süre sevişm eleri devam etmiş. Ayy ayaklarım nasıl kokuyor.

iyi m isin diye kapıya vurdu. k D ün ya sı duktan sonra başlıyor yine aynı koku. Bi beş dakika sonra da geri geldi. neden kilitledi acaba?” “Belki kilitlem em iştir be. “Kekliği al ın bişi ver de hem en yatim ben. tuvaletteki yalnız kıza sorulacak soru mu bu. Evi çok güzeldi. kuru­ giyem em . açm adı. Salona yatak hazırla­ Bü Sonra tıraş losyonunun kokusundan da kurtulam ayınca.” “Yooo çaldım kapıyı. hiç bekâr evi gibi değildi. d ü ­ korkutm ayayım diye üstüne fazla gitm edim .. korkm uş herif resm en senden. Ç orabı zaten bir daha .” pt zenli ve kaliteliydi. kapı mapı bozuktur. çıktım dışarı.. K üç ük A “Kapıyı kilitlem iş ya. Esm aC eyhan yanım a gelip. sevişseler de rahat rahat dolansam d i- Sonra çocuk geldi.” dedi. pacak bir şey yok PuCC a dedim .Sıvı sabunun yansını boşaltım . “Ayy m i­ Klozetin üzerinde oturdum . “Aauuuu. o bütün kokuyu çekm iş üstüne.” “Ahahaha. Bu kez çocuğun tıraş şeysi kokuyor ayağım.” dedim. am a bugünü bir daha bulam am .” “Ne alâka be. y a ­ yü P u t'ı d dem şey olmuş benim . habire ayağım ı kokluyorum. A rdından herifin bütün tıraş losyonunu ayağım a boca e t­ tim. Esneye esneye. Hem en koşarak girdim salona. ya üstüme mıştı. hem en çantam a a t­ tım. Bayağı bekledim tuvalette. H ayvana bak.” dedim. H er şey tertemiz. pijam aları da verdi. Bir yandan da kapıyı dinliyorum . Biraz yatakta debelendi. halla halla çok ilginç. Sonra k alk ­ tı çocuğun odasına gitti. Önce sabun kokuyor. Bunlar m ut­ fakta kahve içiyorlardı.

Ç antam a bir baktım . lan burası erkek gibi kokuyor. Allahım diyorum . al beni odana diye.“A zdığını çok mu belli ettin acaba?” “M esaj atiim mi ona. İşkence gibi bir geceydi be. çanta­ mı açıp hiçbir şey alam ıyorum içinden. kıyam ıyorum . rum . A şağıya doğru eğildiğim de ise. Dibinde azıcık kalm ış olan parfüm lerim i kullandığım için. A tm ak da istem iyorum . Bü yü k D ün küçük aptalın büyük dünyası ya 217 sı .” “Elimi yıkarken çocuğun traş şeysini düşürdüm . Çorap yok ayağım da. Y orga­ na baktım . Adamı tanıyo­ al ın donuyor ayaklarım resmen. am a böyle kokuyla da yaşanm az ki. Kokuyu fark etti mi. Bu ara­ da.” En sonunda uyuduk. E sm aC eyhan’m parfüm ünü bocaladım çocuğun nevresim takım ına. A llahım yarabbim . Sabah da erkenden uyandım . P ek m ez’in arkadaşı gibi kokuyor. hatta şu anda herkese anlatıyor olurdu. B ence onu öldüreceğinden korktu. Aman onu da düşürdüm derim so ­ rarlarsa. Bu ayakkabıyı atmam K üç ük gerek sanırım. Halla hallaa n e ­ den kitledi acaba. fark etm edi mi bilmiyorum . sevm ediğin ot burnunda biter gibi. kokm uyor am a belki kokar diye parfüm leyeyim dedim. A pt A m a fark etm iş olsa. kendim inkine kıyam adım . hiç lafını esirgem ezdi. Tıraş losyonunu fark etm iş olabilir gerçi. abuuuuu koku iğrenç. Biri çantam ın için ­ de peynir şey etm iş gibi kokuyor. ondandır o koku.

gider hacca yedi kere turunu atar. böyle garip d av ram şlar sergiliyorum. gıkım ı çıkartm ıyorum . gülüm süyorum resmen. Bir yandan da yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkında­ yım. Ya aslında sanın m itiraf edem iyordum . Geçen gün fo ­ A pt al öyle bir şey yapıyordum kendime. A m a yanlış oldu­ ğunu bilm ek de daha bir çekiyor beni çocuğa. İşte Esm aC eyhan falan var diye. ben çocuktan hoşlanm aya başladım . Adam benden nefret ediyor. itişm eler kalkışm alar yü Pu cca k D ün ya sı . Hep bir Hello Kitty sevim liliği. ıı ııh yok buram buram peynir koktuğu günden beri. am a ben baştan beri bu çocuktan hoşlanıyordum . adam hak dinine döner. havaalanından da incik boncuk alıp yanım a gelir. Çocuğu bir kesiyorum şeref­ K üç ük sizim P apa’yı öyle kessem . O nlarda kalıp ayaklarım ın ın Bü Pekm ez’in arkadaşıyla sürtüşm eler. B ana laf sokuyor falan. hem Esm aCeyhan var hem Pekmez.B e n b ü y ü k b i r b o k y i y o r u m da f a r k ı n d a d e ğ ilim derken.

ben de ona anlatayım falan derdine girdim. Gerçi tuva­ letten çıktıktan sonra ne konuşacağız? “Ee nasıl rahat sıça­ A pt letten çıkan adam elini yıkamış mı yıkam am ış mı diye. Tuvalete giderken bunu görüyorum ve h e­ men ardından ishal olm uşum gibi koşuyorum . Bingo. kâğıt sıkışmış.” demesin. Hani çocuk Bü m uhabbeti E sm aC eyhan’sız kurm alıyım diye. al sana ofis fantezisi işte. elim e kâğıt peçeteyi alıyorum. hatta hep bahsetsin. çıkıyorum . “Ayy pisliğe bak. Tokalaşm ıyorum bile onunla. kukusunu yıkadıktan son­ ra ellerini yıkam am ış. tuvalet tabii. hemen yan ta ­ rafım ızda erkekler tuvaleti. örrkk. K üç ük N eyse işte ben bekliyorum kapının orada. Kapının sesini duyunca hemen atlıyorum . b u l­ yü k D ün k iıç u k « p lilim b ü y ü k d ü n y a s ı ya 219 sı . İçerde m alafalıyla oynayıp oynayıp geliyor yemek falan y i­ yor bir de. Artık Esm aCeyhan’ın ondan bahsetm esi de çok koym uyor. Ben bakıyorum valla. hep onu anlatsın bana. Şöyle bir birbirim ize gülüm seyip gidi­ yoruz. Ellerimi suya dikkatli biriyse. onu çekm ek için üzerim den kolunu attı. Ç ocukla ne zam an konuşm aya başlasak. dibimizde b iti­ yor! O yanım dayken de vicdanım la cebelleştiğim için hiçbir şey yapam ıyorum ! Sonra düşündüm düşündüm .tokopi m akinesinin önündeydim . Bu geldi. Ben b il­ diğin hayallere daldım orada. Bir al ın azcık dokundurup. bir şekilde dum . h erif hiç yıkam ıyor. tuva­ tanesi var. U çuyorum resmen. O koym uyor am a Esm aC eyhan bir türlü peşimi bırakm ı­ yor. G ülüm sem enin ötesine geçem edik daha. onun kafası da benim kafam ın üstüne. Bir dönsem orada arkamı. böyle kafam göğsü­ ne yaslandı.

şu al ın mış tuvaletten. Geçen yine koştum arkasından girdim tuvalete. V ar ya Allam sana şükürler olsun. Hatta orası tuvalet önü değil. Baktım başkası çıktı.bildin ini bari?" diye mi soracağım çocuğa. o bana sürek­ . O sırada gıırrrç sesi duydum . cennetin en tenha köşesi gibiydi. ben üstüme beyaz ipekten kom binezon giym iştim . K ı­ zın biri de benle konuşuyor tuvalette. Biz kaldık onunla baş başa Tuvaletin önün­ de ne kadar baş başa kalabilirsin bilinmez. Tam g i­ Bü za gülüm seyerek hım m hım m yapıyorum . B ir taraftan kızın sesi. M illetin de bağırsaklarının çalışası gelmiş. h e ­ men çıktım dışarı. ama benim için durum gayet iyiydi. içerdekinin si­ yokm uş gibi düşünm eye çalışıyorum . O sırada da m eteoroloji denen şeyi yarattın. doğalgaz zam ları bilmem neleri derken. fotokopinin sesi. İnanılm az yorucu yü fon sesi. B ir de şey olsun li laf sokan hali bitsin. Yanlış alarm. tuvaletten çıkan çocuk üzerim deki bady ile il­ gili bir şey söyledi ve orada konuşm aya başladık. Neyse artık bir dahaki sefere dedim. Ben de tam am en beynim i karşı k a ­ pının sesine veriyorum. öyle bir m uhabbet edelim ki. kapı sesi çıktı.. yanım ız­ K üç ük daki çocuk gitti. m usluğun sesi. yoksa böyle gereksiz zam an­ larda biz aciz kulların neyle ilgili konuşabilirdik? Ayy h av a­ lar soğuk. kızı siktir ettim ve yavaş çekim de kapıyı açıp çıktım. yine başkası çık ­ diyordum ki. bari beni insan olarak sevsin. çocuk şortuyla k a r­ 220 A pt benim ki çıktı tuvaletten. Kuşlar felan cıvıldıyordu. Hem en pıtpıtpıt geri içeri geçtim.. bir yandan da diğer k ı­ bir iş. Sanki diğer sesler k D ün ya sı istiyorum . gri oje çok moda bu yıl bik bik beynim i sikiyor.

şım da duruyordu ve biz rom antik bir konuşm a yapıyorduk film leri karıştırıyorum ). rom antizm ile pom o . ama niyeyse kötü olan şey daha ağır basıyor. saçım akıyo yaa. “Ayy yağm ur yağm asın. “Yaa kızım çıldırttın beni. Sonra o güzel gözlerini saçla­ rıma diktii diktii. A pt al ın Bü dim tabii. bir şey diyem edim . kolum u keser önüne atarım bee. sabahtan beri seni anyorum . bence en güzel oydu. kendim de değildim . Ne diyeceğim i bilem edim . Neyse işte biz hava durum undan bahsediyoruz kırıta k ırı- ta. E sm aC eyhan’a asla işe yaram a­ yacak taktikler veriyorum mesela. bir yandan yü beğenirsin de ben o saçları siyah yapm az m ıyım ? “K olsuz k lerindeki kadınlara benziyorm uşsun. Böyle vicda­ nım la duygularım arasında kaldım sanki. afalladım falan böyle.. Eski Türk film ­ güzelsin” de. K ıskandır onu diyorum .” dedi. Beni gördüğü anda bas bas bağırm aya başladı. Böyle d em e­ duvarla oynayıp. Ortaokul kızları gibi ileri geri sallanıp. yeni kırm ızıya boyadım saçları­ mı. Çekti beni k ö ­ şeye. N erdesin yaa sen?” O sbir çekerken annesine yakalanm ış erkek çocuğu gibi hissettim kendimi. K alktım gittim E sm aC eyhan’ın peşinden. Lan sen saçlarım ı D ün kü çü k ap ta lın b üyük d ü n yası ya 221 sı (Artık nasıl vahim bir durum daysam .” dedim. “Benim hakkım da bir şey mi dedi? Ne konuşuyordu­ nuz?” falan diye sorunca. Tam o sırada pat pat sesleri eşliğinde Esm aCeyhan geldi. Bir süre K üç ük beynim e oksijen gitm edi. “Facebook’ta fotoğraflarına bakm ıştım . diğer yandan utanm ış taklidi yaparak kıkır­ dadım. s i­ yah sana çok yakışm ış..

alttan ü s­ D ün ya sı le yaparken. A nkara’ya gitm em lazım. Kızın biriyle P ekm ez’in arkadaşı gidecek. “Siktir et E sm aC eyhan’ı da Pekm ez’i de. E sm aC eyhan’a da b el­ k gitsin diye uğraşıp duruyordu. Pucca yü ten. ben o arada fırsat bulup çocuğa yam ancam o k ü ­ . Ya ben buna Pekm ez’in arkadaşı dem eyeyim artık. Böyle d en ­ geleri kurm aya çalışıyorum iç seslerim arasın d a. ak göt kara göt belli olacak o ra ­ da işte! Şim di E rzurum ’a çekim için gitm em iz lazım.. Hiç izin alm ayayım . Neyse.sakın aram a.. gitm e yanına. ondan bundan yardım isteyerek. bu ekiple E rzurum ’a gideyim. o bir günü A nkara'da işimi halletm ek pacak bir şey yok dedim ve A nkara’ya gitm ek için hazırlan­ m aya başladım. Bunun adı “Erik” olsun. dim e. önem li olan senin m utluluğun” diyor. kütür kütür valla. senden nefret ediyor” diyor. “M ezun olduğum okulla ilgili bir işler aksam asın. Ne yaptım ne ettim . Zaten dönüş için izin vereceksiniz. D iğer bir ses de.” dedim. E sm aC eyhan’a da y a ­ Bü sorun çıktı. 222 A pt O kadar heyecanlıyım ki! B ir yandan da kızıyorum k en ­ al ın için geçiririm . A m a diğer tara­ fım sa. Erik gibi çocuk zaten. Okey verdiler. Esm aC eyhan kendisi li etm eden hallettim işimi. “Zaten bu çocuk K üç ük seninle ilgilenm iyor. O b ö y ­ çücük beynim le işte!!! En son bir bok yedim ki. yokm uş gibi davran falan. bak yanlış yoldasın yapm a etm e diye.

ama bu kez de ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k 223 D ün ya sı . B ir şey söylüyor. ben yanında eriyorum zaten.” dedi ve kalktı gitti. yem ekten heralde. G erçekten çok yakışıklı. ben de onu izliyorum.” “Yoo değilim ya. A kşam yem ekte bir katakulliye oradakilerle falan m uhabbet ediyor.” “Hım m neyse ben yorgunum . gözü. “Neyin var yorgun m usun? Canın sıkkın duruyor. ardından pt al getirip yanına oturm ayı başardım çocuğun. kaşı. dişleri. burnum u sıktı. m al PuCCa! Deseydin ya A nın oranı her şeyiyle çok güzel. E sm aC eyh an ’sız bir yere gidiyorum ! Yolda benim yanım a oturm adı. om uzları­ göz kırpıyor falan. hem en röp falan derken yine konuşam adık. G ittiğim iz gibi. sandalyesini bana doğru çevirdi. burnu. sabah g ö ­ rüşürüz. d iğ e r y a n d a h o r m o n l a r ı m Sonunda çocukla baş başa kalabileceğim .B ir ta ra fta v ic d a n ım . Öyle aptal K üç ük aptal onu izlerken. Salak. tek kelim e konuşam adık. geçiyorum otele.

al ın benim odanın kapısı çalıyor. ama m aalesef. yatam a­ Bü sıkıntıdan patlıyorum . “ Hadi gel. film lerdeki gibi diş m acunum u unuttum ayağına yatarak odasına gireyim . dayanam a­ P u cca yü şey dem em . nasıl başladığım ızı sordu bilmem ne. içki beleşm iş yaa”.. biraz sarhoş ayağına yatsam. Daha saat akşam dokuz ve ben dım m esaj attım çocuğa: “Uyudun muu? Sıkıldım ben. M uhabbet etm eye bir başladık ama nasıl. bir açtım bu. A klım a s ı­ K üç ük çayım işte.” dedi. “ Yaaee sıkıldım .” dedim. İşte Pekm ez’i falan sordu. en azından nete girerim odam dan. bunun arkasından orada. M erdivenden çıkıyoruz. böyle konuşa konuşa gittik. boşuna kıl olm uşum sana o kadar. “Yaa aslında sen çok iyi bir kızsın. Sonra baktım dım zaten. Odam ın kapısının oraya gelince. anlatamam.” dedi. “Grup sekse varım bebek!” dem em gibi bir şey k bir kızla kalıyorum . en azından yakınlaşırdık. indik aşağıya. Ben daha konuşur­ dum da bu “G idelim ” deyince kalktık odalarım ıza gittik. B ü ­ Saat gece üçe kadar konuştuk neredeyse. Çok isterdim . bu da anlattı. Kalbim nasıl giip güp atıyor anlatamam. o kam eram an ve kurgucuyla! Öyle bir D ün ya sı çantam ı kaptığım gibi koşm aya başladım. Beraber otele doğru yürüm eye başladık.ben de yorgunum diye. Ben odada yani. beni bekle. B ir yarım saat falan geçti. g ü ­ lümsedi ve gitti. Bir on dakika cevap gelm edi.. G eçtik neyse odalara. çok içem edim de zaten. Am a bir yandan 224 A pt tün çocukken yaptığım kom ik şeyleri anlattım . B aktım olm ayacak.

“İyi geceler” deyip çıktım odama. Yanı ne bileyim .da düşünüyorum yediğim boku. İç sesim i hiç araya katm a­ dan. sonra biz başladık. B ir de Pekmez zaten beni yollu biliyor. Hepsini bırak. işim e geldi bu durum. bu çocuk benim le bunlara rağm en birlikte olm az ki offf o fftü ! Bütün geceyi kendi iç sesim le çarpışa didişe geçirdim. kalktı gitti. Gerçi kız sonra beni evden a t­ tı am a olsun. hiç peşinden gitmedim . bir baktım lobide televizyon izliyor. odada yirmi dakika süslenip püsleııip koştur koştur in ­ dim aşağıya. “Ne zaman g elecek sin iz?’ diye. C evap vermedim. Bu yine benden önce al ın zaten kanala döndüğüm üzde de Esm aCeyhan yakam ızı b ı­ Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük d ü n yası ya 225 sı . bizim kilerle oturm aya devam ettim. Um utlanm ak istem iyorum am a neticede mesaj attı. En sonunda artık çocuktan uzak kalm aya karar verdim. A rdından telefonum a mesaj attı. B ir de bu son g ü n ü ­ müz. ne bileyim ya. Ondan ilk ev arkadaşım hoşlanı­ yordu. Sonra bayağı geç bir K üç ük saatte döndük otele. Bütün gün çekim m ekim derdine hiç görüşm edik zaten. Bugün elim den geldiğince çocuktan uzak durursam . sab a­ hı da ettim ayrıca. bu da olursa. A pt Akşam yem ekte başka yerde oturdum. V erdiğim kararlara sadık kaldığım pek görülm em iştir ama bu kez ha gayret diyerek sıktım dişimi. sonra lobide bekliyordu. rakm ayacağı için işler yoluna girer dedim . Ama keşke E sm aC eyhan’la çıkm am ış olsalardı. olursa eğer çok pis şeyler olacak gibi hissediyorum ! Gerçi A nkara’daki çocukla da böyle olm uştu. İlk yediğim nane değil diye sanırım biraz da ra ­ hatım.

Yok bacım benden bu kadar. sıkılıyordum zaten. T ost alm ıştım ben de.“Seni burada yalnız bırakm aya gönlüm razı olm adı. am a iki senedir yakasını kurtaram am ış kızdan. Sonra odaya doğru kalkıp gittik. Sonra ben bunun saçlarıyla uğraşır­ A pt lar.boynundan çek. yidim m ben şimdi (İç ses: O haa bu kadar sürtüklükte olm az yani. sen beni dinlemeyeceksin!) kızların neredeyse yarısıyla birlikte olm uş! En büyük p iş­ m anlığı E sm aC eyhan’mış. elini . senden utanıyorum.” (İç ses: Tam bir orospu­ . om uz falan attım buna. ses inceldi çocuklaşmaya dine. ya sı kum da yoktu geleyim bari dedim .. sadece u y ­ K üç ük kusuzluktan mal gibiydim . sonra bu a t­ tı. H epsini siktir et sen üzüleceksin kızım.. iğrenç D ün “İyi yapm ışsın. O da bu al ın Bu kez sabahın beşine kadar m uhabbet ettik. böyle ilkokul çocuklarını an ­ dıran hareketler içerisine girdik resmen. İlişkilerinden. u y ­ sun! Ya sana böyle bir şey yapsalardı! K alkıp yatsaydın şim ­ di odanda her şey çok güzel olacaktı.) ister m isin?” “Yok tişikkür ederim . Kanaldaki Bü me diyorum.. bildiğin boğuşuyo­ ruz m erdivenlerin orada. Bak y o l yakınken yapm a bunu ken­ k başladı. H ooop lan ki­ yapılacak hareket. Hiç alkol alm am ıştım .. ilişkilerde yaptı­ ğı hatalardan falan bahsede bahsede saat beş oldu. o son Pu cca yü kaltak!!! Gidip y a t artık. Yuh diyorum. Böyle m erdivenlerden çıkarken bir şım arıklık geldi bana. Toplam da üç gün birlikte olm uş­ durum la yaşam ayı öğrenm iş. boynunu okşama. belli kelimeler değişim e uğradı. gidiyorum. saçlarını bozm aya çalıştım .

eve geçince mesaj attı: “Ö zledim ”.. Sadece dönüp dönüp güldü. Ben de bir gözüne bakıyorum . üç ük K apının A pt oraya al geldik. Sonra birinin telefon alarm ının sesini duyunca çektim kendim i. İyice yaklaştırdı kafasını. sonra çekti. bu belim den tuttu çekti beni kendine. suratım k ıp ­ . az önceki anın olm am ış olm asını diliyorum . beynim hiç çalışm ıyor. battı balık PuCCam . Bu önce kafasını yaklaştırdı. M erdivenden çıktım ama sarhoş gibiyim . O öylece bakıyor k öptü deninin her tarafını resm en hissediyordum . Dil. Ne yapacağım ı bilm iyorum . ısırıklar hak getire. yapacak hiçbir şey yok dedim ve çocu­ ğu ben öptüm. b e ­ sadece gözlerime. bir d u d ak ­ sadece nefesini hissediyorum . am a oyun oynuyor resm en. yemin ederim bir yiım i dakika sadece öpüştük o merdivende.. bu ellerim i tuttu. itti duvara doğru. dam ak.ken. gözlerim e baktı. bir yandan da çok mutluyum. ın Bü larına. T am elim i kurtardım ki. filler içim ­ kırm ızı oldu. Kalbim nasıl atıyor.« < k ü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya g it­ 2 27 sı de poga yapm aya b aşlad ı. Ayrı yerlerde oturduğum uz için gö ­ rüşem edik. Elim i kurtarm ak için biraz uğraşm aya başladım . öyle ki ben de D ti sonra. B öyle bir boşluk oldu o an. . bu kez ben çektim . Yatağın içinde ben ne yaptım dedim durdum at sonra da yola çıktık. dudak. Sonra ben yaklaştırdım kafam ı.. K ün beni. kendim i bu kez iyice uzaklaştırdım . yanağım dan yü serçe gibi kaldım am a hâlâ öpüşm üyoruz. öpm üyor. tam o da getiriyordu ki. İstanbul'a döndüğü­ m üzde ise. dudağı dudağım a değdi değecek şekliyle. Baktım olm ayacak. O ff çok bir bok yedim gibi geliyor ama bir yandan da çok m utluyum .

lan daha düne kadar li güzel şeyler düşünm üyor. K üç ük A pt al ın Bü Pu cca yü k D ün ya sı beyaz atlı prensin P ekm ez’di.Hadi E sm aC eyhan’ı siktir et diyorum . B ö y ­ le gel gitler arasında kaldı kafam. bir de şimdi yaptığına bak. Zaten çocuk seninle ilg i­ .

O gün başka hiçbir şey yazm adı. o zam anda içim sızlıyor. E rik ’ın bana yazdığı tek mesaj “Ö zledim ” oldu. Bir taraftan da telefon ekranında E sm aC eyhan’m ad ı­ rece kölü biriym iş gibi hissediyorum . yaptığı­ mız bir hataydı diyeyim . bunlar kafam ı kurcalıyor sürekli. işe geldim. asansörden indi bu.B e n i h a y a t ı n ı n n e r e s i n e k oy acağına f a r k ı n d a d e ğ ils in . a m ım a k o y u y o rs u n . yok olm az zaten. ben de bir şey yazmadım. Ç ık ­ m ayalım . arkadaşlığım ıza devam edelim. Ç ıkıyor muyuz.. o m erdivendeki ânı d ü şü ­ al ın gelip çatınca beni aldı bir telaş. biz neyiz. Erik daha gelm em işti. benim m asa­ A nı görüyorum . Bü yü k ku y iik a p ta lın b u ju k dü nyası D 39 2 ün ya sı k a r a r v e r e m i y o r s u n ya. Ka tam da bunları toparlarken. Onunla hiç baş başa kalm adık bile diyorum.. çıkm ı­ K üç ük yor muyuz. Ben çocukla konuşayım . olurdum m asam a ne yapacağım ı falan düşünüyorum . Böy­ le cebelleşirken kendim le. Esm aC eyhan arayıp duruyor. Am a nünce. İş günü “ Benim hakkım da bir şey dedi mi? Ne yaptınız?” falan diye soruyor. Kendim i acayip d e ­ pt böyle kalbim yerinden oynuyor.

” ın Bü yanına. am a ben çocuğun suratına bakam ıyorum yoların oraya gel”.” “Bu akşam b ir şeyler yapalım. bize gidelim. m asam a ellerini koyarak . “Am an B use’yle bir g e­ celik bir şeydi. geç gördüm . çıkm a bile denmez ona” .” diyecek. çünkü ne zam an baksam E sm aC eyhan’ın suratıyla D mekte hep beraber aynı m asaya oturduk.. kendim den ölesiye tiksindim. haberleşiriz. “G ünaydın” deyip içeriye sı içim den çığlıklar atm aya başladım . O nlardan da böyle bahsediyordu: “Haa Hacer mi? İki kere yattık kalktık. ya sonra havalandı triplere girdi o ”. Daha sevgili m iyiz değil m iyiz o bile belli değil. E sm aC eyhan’ı alt ederek.. bana pis pis bakıyordu. Orada da normal ün tım. Aynı bana anlattığı kanalın d i­ ğer yarısındaki kızlar gibi olacak durum um .ya doğru yaklaşm aya başladı. A llahım sana geliyorum diye doğru gitti! Arkasından E sm aC eyhan’ın kafasıyla karşılaş­ Ö ğlen yem eğine kadar bir daha görem edim E rik’i. pıtır pıtır gittim “Dün neden m esajım a cevap verm edin” “ Uyum uştum ya. “O benim üstüm e 230 A pt al film falan izleriz. H e ­ rif benim le sadece ve sadece yatm ak için şey ediyor. ya kafasını bana doğru yaklaştırdı. beni evine çağırı­ yor ya. Y em ekten sonra bu bana mesaj attı: “S tüd­ k bir türlü. A llahım bunu dedi ya. sonrasında da “Bye bye kuzum. Am a hep benim yüzümden işte. Yatıp kalkacağız. keşke o gece gitm e- K üç ük şeydim yanına. Y e­ şeylerden konuştuk. Pucca yü karşılaşıyorum . gidiyorum .

Telefonum u kapadım . karakterli. bu hemen çekm ecesinden beylik tabancısını çıkarıp g i­ diyor. M esaj da attım ona. . gelm iyorum diye. M esela bir telefon geliyor “Karnı. kişiliğinden asla taviz verm eyen kişi­ ler oluyor film lerde. A kşam gitm em eye karar verdim . m eye başladım . Bu esas k ızla­ Bü sekizde geliyordu bu. Eğer neyin var derse. çok zengin çıkınca onu bırakacak. K adınlar yüzde seksen.. açmadım. nam uslu. B ir daha aradı. H er şeye inanıyor. kararlı yapıyorlar acaba??? Bu nasıl bir yalansa! çıktı diye onu terk edecek! Ya da fakir sandığı adam. dobra. Saat dım. eski karısı b u ­ A pt D ünya da bana bir kız gösterin. izlem eye başladım . F erit’in kollarında çılgınlar gibi oynaşıyor” diye. dürüst. neşeli.atladı”. Oturup zaten bana bunları anlatan bir heriften ne O ff kendim den ölesiye nefret ediyorum şu anda. Ardından da kendim e küfrede küfrede geçtim T V ’nin karşısına. oturup açık açık anla­ tacağım . h ak ­ sızlığa uğram ış am a sonunda yüzünün akıyla bu olayı tem iz­ K üç ük leyen. rı neden bütün film lerde.” Yakın arkadaşının eski sevgilisiyim bir yerde. sevgilisi D anim arka Prensi al ın T ürk film i oynuyordu.. açm a­ yü erken çıktım . bir güzel televizyon izle­ k Buradan anlam alıyım yani itin kopuğun biri olduğunu. gururlu. artık te m k in ­ li davranacağım . Erkekler ise daha saf. “Sen beni ne zannettin? Ben öyle yatıp kalkacağın biri m iyim ? Sen kendi dengini bul. m isafirhaneye gittim . zaten o gün uykusuzluk­ tan öyle oldu. İşten D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 23i sı beklem iş olabilirim ki??? Allah belam ı versin ya b enim . onurlu. anaç. aradı. K ör oluyor m esela.

G idip diğer kızla e v le­ Bü falan. gidip başkasına âşık oluyor. elinde tutacak nişanlısını. Film lerdeki iyi karakterleri sevm iyorum ben. yü Bu salak esas oğlan. kadın evlenm iş falan. Sarışın var ya bir tane. on beş sene sonra . Kötü kızın adam ağzı­ niyor.na öğretm enlik yapıyor. D ün ya sı başkasıyla gördüğü için terk etm iş karıyı. Gidip diğer kızı aşağılıyor alan karıya ne yaparsınız? D ünyanın en büyük orospusudur o benim gözümde. m em elerim i bile görm edi” . salak anlam ıyor. “ Ayyy kocam hiç beni ellem edi. Ulan pezevenk. Nasıl A pt zın nişanlısıydı o salak çocuk. Diğer kız elinden alm asaydı. Ama işte öyle değil. Bu herif hem en inanıyor. çok seviyorum onu ben. “mutlu son” diyoruz. Yazık yavrum. A m a kadın diyor ki. sıkıcılar. Ama babası salağı gitti. O lm asın da boş ver. Kimse öyle olamaz. yalan ç ü n ­ kü. “Kom plo bu M uratttt!” derken ne diye inanmadın. tee on beş sene önce o karı sana ağlayarak. gene ‘karakterli' olan Hülya K oçyiğit’len evlendi. Ben çok acıyorum o kadınlara. m adem inanacak­ tın da. al ın na sıçıyor. Kötü kız k rık. Tam am en kadınsal içgüdü. Asıl kötü karakter o b en ­ ce. A vrupa’ya sürekli gidiyor geliyor. Sezercik gibi dom bi- K üç ük li şım arık piç kurusuna annelik yapm aya bile çalıştı. esas oğlanın nişanlısı. Bir de kötü kızlar oluyor bu film lerde hani: Zengin. Biz de buna. Y ıllar önce yatakta karşılaşıyorlar. Sizin nişanlınızı elinizden Pu r. D iğer kıza yazık günah di mi lan? Tek günahı şım arık olm ası mı? Başta bu k ı­ babalan şirketlerini birleştirecekti. paçavra gibi kenara atıyor. şım a­ n ’apcak.

dürüstüm . O sıçtığım ın yazarları bu özellikleri onlara yüklem işler ve iddia ediyorum ki elli dişiden kırk beşi benim gibi. Yılandan korkm am yalandan korktuğum kadar vik vık falan diye. a l m V i'iy u lr < iu n y a . H assasım evet. İnsanları kendim yim evet. Çünkü bu karakter özellikleri kötü kızlarda var g i­ K üç ük bi görünüyor. iyi niyetliyim . k ı­ rılganım .bir erkek öyle birine körkütük âşık olabilir ki! D izilerde bile karakterle bence. işyerine yalan söylüyorum . kararlıyım . bunları asla söylem iyo­ rum tabii. İyi niyetli­ al ın lime yalan söylüyorum . osbir olsa çekilm ez o . kırılganım da her kız gibi.\ı ya sı öyle ya: “Bin Bir G ece” deki Şehrazat. yü Sor elli kıza. ihanetten tiksini­ rim. bir defa âşık olurum . yukarıdakini anlatırlar. Bana yapılan her ihanetten tiksini­ Bü lı sanırız. hassasım . ağzına da sıçarım ama ben ihanet etm eye m eyilliyim . birileri sorduğunda. insanları kendim gibi g ö ­ rürüm . Ve yatarken saçlarımı asla ta ­ ram am ” . Biri bana “PııCCa bana kendini anlat” diye sorsa. tuvaletten sonra iki kez ellerim i y ık a­ film lerle büyüdüğüm üz için. sevgi­ rim. Erkekler ise. hâlâ babam a yalan sö y ­ leyerek dışarı çıkıyorum . onları kendim den küçük görürüm. A pt gibi görm em . “Yalandan nefret ederim . film lerde de gerçek hayatta da aynılar. Ç abuk gaza gelirler. P olyanna’yı sikmiş gibi iyim serim . Am a sorsan. bu salak saçm a k rım . neşeliyim .» p ı . Çünkü kadın böyle o lm a­ O ysa ki. am a çıkarcıyım da. asla aldatm anı. kafam a koyduğum u yaparım . Haaa. “ Yalancının A llahıyım . D ün «33 V u ç u k .” diye anlatırım . yatm adan önce saçlarımı tararım vs vs. kırk beşi buna yakın şey söyler.

Pis geberesıceler!!! . sonra baktım o biraz fazla şık oldu.” K üç ük kadar iticiyim ki. hım m hım m deyip duruyorum. var ya hiç beklem iyordum . köpek çekiyorsun A “Fark etm edim ya. Bu döndü ve başladı konuşm aya: “ Ben sana ne yaptım telefonunu kapattı­ racak kadar! İstiyorum ki oturup konuşalım . aşağıdan aradılar biri geldi diye. D ün ya sı sola her yana saçarlar. film karakterlerine küfre­ derken.her şeye inanırlar. Sonra kalktım eşofm anlarım dan birini giydim. Olm az bu. Böyle sanki balon eteğim var. Nasıl heyecan yaptıy­ sam. Tabii böyle bir şey yok.a yü Kendim i o m erdivenlerden inerken. Sonra böyle ikimizin de sustuğu bir an oldu. Ne dese. al ın tuğa oturtuyor. ortası delinm iş olanı almışım. odadaydın. Yavaş yavaş m erdiven­ Puec. aşa­ lerden iniyorum . uçar gibi indim aşağıya. am a ben nasıl soğuğum var ya. o pt dan birine oturduk. tohum larını sağa Ben böyle erkeklere sinir olup. bu şekilde çocuğun yanm a gitmişim. Oradaki koltuklar­ “Niye telefonun kapalı? M erak ettim . hopp bir de parlatıcı sürüp. E rik ’in adını söylediler! Yuh artık. “R üzgâr Gibi Geçti”d e - k tım. saçım ı başımı y ap ­ ki Scarlet gibi hissettim . Çocuk diyecek. Kim dedim. güzelliğe âşık olurlar. elim den tutup k o l­ içinden. Sen kaçıyorsun benden sürekli. kırmızı tuvaletim in içerisinde acayip güzel gözüküyorum . O kadar eşofmanın Bü ğıda grantuvalet R hett beni bekliyor. ne olduğunu olacağım. gözlerini benden alam ıyor. kapanm ış m ı?” Böyle bayağı konuştuk. K alk­ tım hem en üstüm e bir şeyler giydim.

onu da orada bıraktım . L aflan bitince. bu kadar nefret ediyorsan benden. yakın tediğim bir çıkış yolu o kadar p u u ffffff.bana... n ’apayım yani. B unu bu kadar anlam ıyor musun. “Yaa saçm alam a neyi k o n u ­ . Neyse ben yatcam çok geç oldu. bir de buraya kadar geliyorsun. K üç ük A pt al ın Bü yü bıraktım !!! Ne düşüneceğim i bile bilm iyorum şu an. n i­ kâhım a mı alayım seni? İstem iyorum dem ek ki açm ıyorum telefonumu.” dedim ve kalktım odaya doğru gittim . O geri zekâlı film lerden etkilendim işte!!! K arakterli kadınlar. Tek is­ k arkadaşlarının eski sevgililerine göz dikm ezler diye çocuğu D ün 235 kiiçü k a p ta lın b ü yü k Jü n y a s ı ya sı ğildin?” Sustum. o gün niye öyle d e ­ şup halledecez? Tam am o gece oldu bitti.

Sonra bir kızı olmuş. On dört yaşında birine K üç ük âşık olmuş. Yıllar sonra artık kız buıııı m erak etm iş de bulmuş. Sonra bir asker­ le evlenm iş. babası Rum. çünkü o bizi hiç sevm iyordu. Yolda yürürken in ­ pt al biriydi! Şu an kendimi çok kötü hissediyorum . anneannem yü k D ün ya sı . çok çok güzel bir kadınmış. Babası. yaşı çok küçük diye evlendirm ek istem e­ miş. A m a şimdi keşke sevseym işiz birbirimizi bile dedim. Onu çok se v ­ ın Bü D ünyanın en kötü insanı kim dir diye sorsalar. Bazı insanla­ rın ölüm süz olduğunu düşünürdüm . Bakmış ki ev işleri çok yorucu. O ndan da ço 2 3b A annesi Rus. anneannem de bunlardan m iyordum .Anneanne derdim. Ta ki bugün ölüm haberini alana kadar! Dün sabaha karşı kardeşim arayıp. Bizim ki de kaçıp gitmiş çocuğa. A nneannem . çocuğu bırakıp evine geri dönmüş. Kızını tam otuz sene hiç arayıp sormamış. onun öldüğünü söyledi. sanlar bunu izlem ek için dururlarm ış. K aradeniz'de bir yere taşınm ışlar.

” d e­ yince. kafam ­ K üç ük daki saçları tek tek kopartıyorum . İnanılm az kötü bir dili vardı. ben saçlanm ı ta ­ Bü yerinin ayrı ayrı krem i vardı. Annem in evinde psikolojim çok bozulm uştu. gelen giden çok oldu. A kşam lan eski klasik film leri izlerdik beraber. M arilyn gibi.” diyerek açıklamıştı. Adam öldükten üç gün sonra. Sadece bir gün.’" dedi. çok güzeldim . çok iyi hatırlıyorum . torun ne yaa!” derdi su ra­ k D ün *37 ya sı la İzm ir’e evlenm ek için geri dönm üş. Bir sürü parfüm ü vardı. öyle ki kafam yam alı eşek gibi kalmıştı. al klıçu k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın yordu. H ay a­ yü m em . seksen yıl geçm iş. benden çıkanı sevm iyorum . aynadan baktı baktı bana. anneannem in yanına gönderm işlerdi beni. E v in ­ de en fazla iki saat kalabiliyorlardı insanlar. başka bir ad am ­ ğu orada bırakmış. O kadar yaşlanm ıştı ki. Ç ok küçükken kısa bir süre anneannem in evinde k a l­ mıştım . B ir gün M arilyn M onro- A pt açtım. Am a giderken yanına tapuları ve paraları almış. kulaklarına kadar her tında tek önem verdiği şey paraydı ve kendini çok genç za n ­ nediyordu. ama o bunu hiç görnıü- rıyordum . “B ir gün aynaya bakıyordum . Ortası kel aynak gibiydi aynı. çiçek sevm ez. “Bu kızı evden uzaklaştırın. R ehberlik öğret­ m enim iz annemle konuşup. Soktu mu on sene çıkm azdı laflan. “Ayy ölü eviydi. Neden üçüncü gün başkasıyla kaçtığını ise. Yine bütün çor çocu­ . Gözlerim i kapadım bir Bana hayatım daki birçok şeyi o öğretm işti ama. Geldi yanım a. “Ben torun sev ­ tım ıza baka baka.cuklan olmuş. A yak tırnaklarından. başım kaldırm adı banane yaaa. Ç ocuk sevm ez. insan sevmez.

suikastti falan d e ­ seler de. Ayrıldıktan sonra da bir anda S onrası k da da rahat bırakm am ışlar. akrabası yanm a almış. Kızı yetim haneye bırakm ışlar. m erdivenlerden aşağıya inerdim. dokunduğu her erkeğe bağlanm ış. A m a o ra­ hayatı değişm iş. Sarışın bile değilken i. O rada şerefsizin b i­ Pucca ün hazin çükken darbe yiyen kızlar.” Tabii şimdi hayal m eyal hatırlıyorum konuşm ayı am a ana teması buydu işte. “Götünde tırmık mı var. Sabah kalkardım okula hazır­ lanm ak için. Ün. büyüyünce hayata dört kolla sarı­ ya ta b i- din?” . şöhreti bitti bunu kaldıram adı. abisi evde çıplak dolaşm ı­ yordu. Sen yine şanslısın. am cası.. “Su başladı: “Ç ok şanslı bir kızsın aslında farkında değilsin. K ü ­ lıyorlar. Ölüm ü için. para pul. “Git yat artık!”dan öteye gitmezdi. Hiç kim senin babası. H içbir erkeğe m innet e t­ m eyeceksin o yüzden. kafandaki kellik ve m orlukların ise seni daha güçlü y a p a c a k . K üç ük benzem iyordu yaşadıklarım . şöhret. Annem benden önce işe giderdi. o koltuğu nasıl o hale getir­ . Birden konuşm aya sı getir” . o da küçü­ D tekiym iş.e ’nun film ini izliyoruz. Evin içinde üvey babam çırılçıplak dolaşır- dı. annesi de delinin ri tarafından taciz edilince.. atm ışlar kızı sokağa. S ırf onu görm em ek için para bile istem eden son sani­ A Hayat Bilgisi kitabında gösterilen aile fotoğraflarına hiç pt al ın 238 Bü sarışın ların ilahı olm uş. yü cük yaşta bir adamla evlenm iş. N orm alde benim le konuşm aları. M arilyn babasını hiç tanım am ış. o sadece aşk için öldü bence. Bu kollarındaki yaralar. uzak bir şehirde de olsa baban var. her babasız kız gibi.

sa ­ A pt kadar acıtm az canımı. Annem. çenem de.. dişlerim de. olduğu için iş saatleri gayet rahattı nedense. Sürekli dayak yerdim . Öyle bir kadın­ dı. sokakta oyun oynarken herkesin ortasında alıp evire çevire izler taşıyorum .. lafını sakınm azdı. annemin bizim o halim izi görm em esi Neyse ya anneannem den bahsediyordum . anneannem den nefret ederdi.. Annem gelirdi sonra akşam. G ece yatarken uykum dan kaldırıp dayak atardı. Adam m üteahhit . Başkalarının evlerim izler­ dim . Çünkü o adam dan ayrılm ak onun k D ün 2 39 kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı Dönüş yolum daha işkence oluyordu.ye koşarak çıkardım evden. Onun yuvasını y ık ­ tı. Yani bilm iyorum . bunun evini dağıttı falan filan diye. o zaman bayram olurdu b ana. elim de. anne­ mizin perişan halde olduğunu söyledi.. yü beni. Sırf onu görm em ek için saatlerce yürürdüm yollarda. Hakkında çok hikâyeler anlatırlardı. hiç fark etm ezdi. Kardeşim . N e ­ dense o izlerin hiçbiri. bedenim in her zerresinde Bü için vururdu. Son kez görm ek için m orga girm işler. Çoğu kez o k u ldan eve döndüğüm de onu görüyordum . saatlerim i sokaklarda o kocam an çantam la deli gibi dolanarak geçirirdim . alâkasız her şey yem eğin ortasında çatalım yere düştü diye patlatırdı bir tane. Hiç eyvallahı yoktu K üç ük kim seye. O günlerden geriye. kalçam da. Eve geldiğim de eğer yoksa. Varsa am a işkence. insanları izlerdim . gözlerini kapatam am ışlar. hiç görmezdi için ölüm sayılırdı. Görse de duym azdı. al ın döverdi beni. Ben hiç üzülm em zannediyordum am a sanırım üzüldüm. Ve şimdi o kadın öldü. gocunm azdı.

ne şehirlerde yaşadı. K üç ük 34-0 A pt al ın Bü P u ctı yü k D le iyi olarak aklına kazınıyor. ne ülkeler gördü. . Kadın hakkında iyi bir kelim e bulam a­ paranın içinde yüzdü. Ve ancak kaybettiğinde. K oskoca havalında neler gördü geçirdi. Ö lüm çok ilginç bir şey... En kötüsüne b i­ ya ne aşklar... ne kavgalar. Bir insanı kaybettiğini anladığında. ama şimdi hepsi kayboldu. her ün yaşam ış gibi sanki. her şeyiy­ yapılana bir bahane bulabiliyorsun.dece garip bir duygu. sı dığım için üzüldüm. Boşuna le yakışm ıyor.

nasıl olsa toprak olacağız. B ir defa gece vardiya­ me on altı saat çalıştı. Ondan hiç beklem iyordum bu davra­ nışları. Kendi benim y eri­ al ın kaldı be PuCCa falan diye bezgin bezgin dolanıyordum .! Esm aCeyhan yanım ızda yoksa m uhabbet ediyoruz.” dedi. bu dünya sana mı süre zarfında da yanım da olan tek kişi E rik ’ti. zaten bir daha da beni evine davet K üç ük etmedi. Ben biraz toparlandım kendim e geldim . kim ler ölm edi ki.D u v a r la r ı t ı r m a l a d ı ğ ı m g ü n l e r so n a e r iy o r A nneannem in ölüm ü biraz sarstı beni. Çocuk her şe­ yi yaptı etti benim için desem yeridir. nk ılu u y a & ı Bü yü k D ün ya sı lıe y o o o o o . Biz neden varız. am a hiç “aşkım bebışim böreğim ” durum ları­ na girmiyoruz. O günkü ö p ü ş­ m em izden öteye gitm edik. Gelm işken bizim şu durum un adını koyalım pozisyonuna geçtim. Siker atar beni diye düşünüyordum . Bu |:u\uk 4 p t4 İın bu. “Sen gelm e hiç. o sağda solda gözüküyorsa hiç konuşm uyoruz. M esajlaşı- yoruz mesela. Y a- A pt sına yazdırdı beni..

ni bizim bir dışan çıkıp bu durum u konuşm am ız lazım diye attım “Ç ıkışta sinem aya gidelim ” diye.” P u cca ün biz sonra ben gittik C evahir’e. yok. yine hiç konuşm uyoruz. duyla film le ilgili abuk subuk şeyler sorm ak için kulağına k rum kolum u. “O lalım m ı?” “H ayır ben bir teklifte bulunm uyorum . Sevse. ya se v g i­ gaza geldim biraz. ben ne bok olduğum uzu nasıl çözeceğim i düşündüm . Yüz yü artık. Bir de şu olaylarda bana bu kadar iyi davranınca . Önce o. bir dönüp öpeyim şu kızı dem iyor. bu şekilde mi d av ­ ranır?” diye m ırm ırm ır kendim i yedim . sadece m erakım ­ dan soruyorum . İyice sürttürüyo­ eğiliyorum . Belki öpüşürüz um u­ D “Ya am a elini tutsam mı tutm asam mı bilm iyorum . Sinem aya girdik. Bir de ben n e ­ K üç ük li m iyiz seninle?” deyiverdim. o tutsun diyorum . kolum koluna değiyor den tutacakm ışım canım. ne dolanacağım bu hırtla diyerek m isafirhaneye gideyim ben dedim. o zam an acım ış da dem ek ondan iyi d av ­ ranm ış sana. çıkm ayı düşünseniz. Okey dedi. M esaj sı düşündüm . Sonra da zaten sıkıl­ dım. ama benim surat nasıl asıldı. film i izliyoruz. A pt al ın D ayanam adım Bü di. M adem çıkm ıyoruz.” “Peki olalım m ı?” “B ana ne soruyorsun halla hallaaa. O filmi izle­ yirm i dakika boyunca R obocop gibi oturdu o koltukta. A rabasına bindik. Ç ık ­ tık sonra yürüyoruz falan. bir ham le yapm ıyor. “S ev ­ m iyor kızım seni. dem ek ki seviyor bebe beni dedim.

Hoop cart caıt alıverdim bacaklarım ı. “ Sana börek pişireyim ihi m ihi” diyerek y o ­ lumu yapayım . oturup konuşurduk ne yapıp ne yapm ayacağı­ yü ni. Sürm ezse sen zararlı çıkm a istiyorum bu iş te n .. Bü da zam anıydı. Bu da bir şey söylem edi. kaşlarım ı indirerek hom ur hom ur konuşuyorum . geldik m isa­ firhanenin oraya. Hadi m inco neyse de o k D ün 243 k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya sı . O ff aslında tam mızı. Yarın bir yolunu bulup onun evine gideyim bari.” Böyle bende bir ergen tripleri falan oldu.“Ç ok zor olacak biliyorsun değil m i? Epeydir düşünüyo­ rum ama. haflasonu alırım diye bırakm ıştım . N ın ın ım u u !!!!! B acaklarım kıllm ııın! A llah kahretsin b e ­ travesti bacaklarla gidem em ben onun evine.. “Âdet donla­ A pt “Ben seni düşünüyorum biraz da. Bugün K üç ük bacaklarım yüzünden olmadı.” dedi sarıldık m arıldık. ben sonra geçtim içeri. A ğzım a kürekle vurm uşlar gibi öne doğru uzatıp. tuttu elim den.. sadece. İç çam aşırı çekm ecesinin önünde ne giyeceğim i bulm ak için oturdum. Bu da geldi arkam dan m isafirhanenin duvarının oraya geçtik.” dedi.” dedim ve indim aşağıya bir hışımla. En azından m isler gibi akça pakça yapayım . O değil de çok heyecanlandım şimdi. “O lm ayalım o zam an n ’apim . “Bugün gitm e bizde kal. P ekm ez’e öyle lak diye diyem em bu d u ru m u . o yüzden kafam karışık al ın “ Kusura bakm a. O turup konuşm a kısm ına ben de inanm adım am a işte olsun.

Bir P u tça yü düşünüyorum . tee ne zam anlar seksi adı altında satılan. yirm i beş liralık.rım ” . Ama bunu kullanm ak nasip olmadı. Çok istiyorum oysa. hır ayy ben istem iyorum culuklar. aklına ne g eli­ lışır. “Orospu değilim ben. H ayır yani ölürsem falan. norm alde böyle olm am aslında" diye­ rek kendini durum dan soyutlaması. K adınsa bildiği her -¡. yi unutur. Kı adin i kanıtlam ak için v ar gücüyle ç a ­ al ın masın. Bü m ediği num ara yok. hayatında ilk kez çük görm üş gibi bir nazlanm alar./. "H om o değilim ben. ama yok. ç ı­ kayım onunla şöyle salınayım falan.k l x ı evim. “günlük donlarını” ve iki senedir hiç kullanm adığım baktım Bir de arkaya bir yere sıkıştırdığım . kaldı garibim orada. şindi bu adam der mi k D ün ya sı “seks d o n lan ın ” adı altında üç gruba ayıldığım külotlarım a . ay yok rahat durcului. hani k a ­ şar olarak aklının bir yerinde kaldıysam . O yüzden de bu sefer giymeyi acaba. . Banu A lkan'ın Y a ­ şar A lptekin’den kaçarkenki sahnelerde giydiği şeyden vardı. İTKeğıvı. hâlâ neyin teranesini yapıyorsun. on kaplan güctindeyiuT gıist^îijî. yeniden kam çılan­ U ff ilk sevijm c olayı çok kasıyor insanı. gelinlik diye tabutum a onu serecekler ona üzülüyorum . Ne kadar ilginç oysa bu muhabbet. kadar getirm işsin K üç ük adamı.e bu tamamen toplum baskısı yüzünden olan bir durum. Kadının. “ Ulan bunun sürüyle tokm akçısı vardır.'. baksana bil­ de şimdi hani bu P ekm ez’i aldattım m evzusu falan. M e se la erkek ilk olayda. I. Gerçi erkeğin bu dııru- 244 A pt yorsa yapm ak ister. Zerrin Egeliler gibi çıktı karşım a” . D üşünüyorum ammaaa.

aşin .” diye b ö b ü r­ lenen adamlar. liç k ilo pire var u ’ibı zıplay arak garip d a n sla r e d en Seuat.t rk ¿¿k fhsk'ubet tu ejlu •an za rf içinde yazıp vermiştim. sen benim ı . düdükler atanm ..u.'". i \'ut . m ak arası g e çilm işti. i 1 0 l *.a <7*!'/<. d u d ak ların ı iki m etre öne d oğru g ö tü rü p d a m a rd a n p a rç a la r sö y lü y o rd u K endtni p a ra için terk ed en k arıy ı . • r ^ . sen benim sevgimi. r kata. A pt al ın ııa4 yakalanm adılar. Erken boşalan. canı ¡'kegim demiştin . Üstüm den de geçm eyen kalm adı.. y a ­ takta kendine güveni olm ayan her adam . basarım zarfa parayı.. Ayy ne kötü olurdu.* sem * Sun den çık a ca k . . 1 da t futun bir zarf bulacaksın. in a 'd > bir ya < a. şeref­ sizin. Bir de m arifet gibi nasıl böbürlenerek söylüyorlar. bari şunla evleneyim de..u tır ç atır s ik tiğ i­ ni b ir d e üstü ne p ara v erip in tik a m ald ığ ın ı a n la tı)o rd u .n... parası da çok zaten.na gelen şey I.'n jşkunn b. .ı . . “Ben Çılgın Se ­ Bü yü ışkını* b* ¡/VU k D ün ya sı ..m unu sağ olsun “ Issız A dam ” kurtardı. H eh işle i.â m â o. . ı • „artı alı/ıg . •> •* uit» vidrrke" san:/ :k. “Ehi ehi ben ıssız adam ım . / e»* /e a r. Gerçi Allahtan dua ediyorum .” diye dolanm aya başladı.ıria haykırmış. hatta cinsel hastalık bile kapm ış o la ­ bilirim ” . •*.Zomayında sen benim aşkı '/?/. bu m alı benden başka kim se sevmez. * •' r.. sakin bi hayat süreyim .. pisliğin tekiyim . çift sı'-r " •emiştim. “Yazık la. bvnı "anr j.<jl taşı gibi açdaeok verir. r i n . . Şimdi ise /» -n/ı <\ ngnn'. . «iJirıdi g itti pi K üç ük • a sa d a n . çünkü o zarjm . ■>garkının sö zleri d e şöyle b ir şey d .t.”. bi'' de bej para etmeyen bir rer..ivvfp alacağını demiştim. bafiler kaçarım . y . “ B ed a v a mı san d ın para v erip a ld ım “ modı«na g irm ed e n bu ada-v. ellerinde m or zarflarla alışveriş yapan karılar 4 Ç ılg ın S ed at S en d ro m u : B ir a ra çok. Yani b u ­ nun anlam ı şudur: “Yatakta bir halt yapam adığım gibi.ür \*cfd: er: •. n'ap cam bu yaştan sonra. . fa te. Götünde. . 7.-m S ed at gibi eski sev g ilisin e tuzak h a zırla y ıp in tik am ın ı alm ak isleyen e rk e k le rin iık aî l. .” diyen kad ınla­ ra nu? İnsan biraz utanır sıkılır. N eyine böbürleniyorsun hayvanat? N ohut kadar çüküne mi? O tuz yedi saniye süren sevişm e sürene mi? A nca para verip yattığın kanlara mı? B una rağmen sana acıyıp. “Çılgın Sedat*” sendrormı- dat'ım . . İjte . Her ne pahasına v>nn. a) kav.* .

” diyen adam lar yok oldu. eski sevgilim in p a ­ rasını verir düzer giderim . “H obereyy ben çılgınım . iyi ki. hem nasıl davranm am g e ­ rektiğini bilem ediğim bir duygu. A l­ yı kolaylaştı da. Ayy bir yatalım da şu ilk aşam ayı atlatalım . krediyle ev satın alm a o la ­ .olsaydı her tarafta. İyi ki ciddiye alınmadı o adam. Iyyyk! İşte şim di içim de hem m erak. A llaaam m sen benim yüzüm ü kara çıkar­ m a lütfen! K üç ük A pt al ın Bü yü Pu cca k D ün ya sı lahtan cep telefonu fiyatları düştü.

S evişm ek ya d a se v işm e m e k işte b ü t ü n m e sele bu! rıp. N evizade’ye gidelim . o kadar hazırlık yaptık boşa gitm esin. bu kez balık yiyelim . fingirdeşm eler derken. kendim i parfüm lere yatı­ yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 247 ün ya sı . O iki lafından biri “Bize gel” olan mal. TV izliyoruz. On m ilyon şey saydı salak! Baktım olm a­ pt al orada hafif nam eler. ben utanıyorum ihi mihi yapıyorum . İşte yapalım m ı?” dedim. Çıkışta yine o önden ben arkadan çıktık gittik bunlara. onu yapalım . Bunun gözler m onçiçi gibi açıldı tabii. b u ­ yacak. Ç antam a ne olur ne olm az diye bir iç çam aşırı attınverdim . şarap m arap. Pizza söyledik. “Akşam bişiler ın Bü Geceden her tarafım ı keseleyip. kendim i çekiyorum . Böyle bana doğıu kaykılıyor. “Yeriz ya y e ­ K üç ük m eği” deyiveıdim . İlk ham leler gelm eye başladı o n ­ dan. Acayip A nu yapalım dedi. sabahına işe gittim. ama ben nasıl k a ­ sılıyorum nasıl anlatam am . Öğle yem eğinden sonra E rik ’le stüd­ yoların orada E sm aC eyhan’dan gizli buluşalım dedik. eli om zum a geliyor.

“Yatalım artıkkk” diye d i­ al ın alkol süsü verip. Sonra “ Ayy ben böyle rahat edemem . Önce bundan bir hareket yok. “Ya saçm alam a yapm ayız. Çıktı benim alt taraf. y a ­ pacak bir şey yok. "Sana sa ­ rılıp uyum ak istiyorum sadece bikbik mikmik. anlaşıldı. olm ayacak bu iş dedim. şöyle rahat edem em ” A pt hafif hafif. Baktım kıvam a geldi. “Hep onun yüzünden yaaeee.kasıldım öyle böyle değil." d e ­ di. Sonra bu da. Baktım bu bir battaniyeyle içeri girdi. Sonra hemen “hakkım da kötü d ü ­ dedim. k D ün ya sı şünm esin” m ottosuyla. Çok uzun süre bir daha da yaklaşm adı. şunu da bitirelim bari." deyiverdi. Zaten o son şişe şarapla iyice yavşam alar başladı bizde rettim. “ Ben böyle eşofm anla yatam am ” dedim. Hem en hoopp klasik erkek yalanları var ya. Hemen açtım diğer şarap şişesini. Hiçbir kız da bunu yutm az yani. “ Yaa bak o işi yapm ayalım taam mı?" . Yediğim her boka ri dedim. önce “Yaa bana ayrı yer hazırlar m ısın?" diyeceğim ." diyeyim b a ­ Bü yü terirse. O cüm leyi kurarken bile aklım a doksan beş tane p o ­ zisyon geliyor. “Ayy sarılıp uyuyacağız çok rom antiğiz” dem ek daha terbiyeli geliyor. ayrı yerlerde yatacağız. mışıl mışıl uyuyacağım ! Aynı yatağı g ö s­ ama yine de o yatakta yatcam. Yatıyoruz yan yana. "C anım seni isti­ K üç ük yor” dem ek yerine. çekti kendini.” dedim. Şim diii işte geldik horozun öttüğü noktaya. Sonra yatalım uyuyalım dedik. Eğer ayrı yatak hazırlarsa bana. bebe niye ööle bir tribe girdi onu a n ­ lamadım. "B enim uykum gelm edi. Ama işte. H a ­ di kendim i anlıyorum.

Bir şey yaparsa. al ın tamam.. Ya bu tek şansım sa. G elecek nesilleri bundan m ahrum bırakm ak için iki senedir alttan çıtçıtlı b ad y ’ler b e ­ nim tek dostum . A m a bilem edim yatakta giyilm em esi gerektiğini.1«. A m a an a­ cım. y a p m asak m ı? Yaparsak benden soğur m u? Sabah m or zarfla p a ­ ra bırakıp gider m i? Daha çok erken oldu. bu işin kuralları nedir. Yok anacım verim yaa n ’olcak. Yapayım yapayım n'olcak. A caba büyük m ü lan. Lan nasıl yapılıyordu bu iş? Öııce öpüşeceğiz. yapm ayayım . akim a gelir insanın. bugün de kalk alttan bağlam alı bady'yi giy. yok yok arkam dönük kalsın.. eğildiğim anda zafer işaretim kabak gibi m eydanda b e ­ nim. yapalım en iyisi. bana “ Vay süıtükkk!” der mi? K afam ­ dan geçenler mi? Uuu ooo um m m tum mm evet evet bunları yapayım ona ben. sık dişini uğraştır biraz. O f i. Acaba kafam dan g e ­ K üç ük çen her şeyi yapsam . Ama zaten pim pirikli. dem ez canım . o kadar öküz değildir. Neden onu giydiğim konusunda zaten bir fikre sahip değilim! Sen tut bütün gece planlar yap. G e ­ ri zekalıyım! Seksilik denen her şeyi öldüren bady. ya bir daha erkek yüzü görm ezsem . bisiklete binm ek gibi zaten. bağırıp korkutayım . Yaa hemen de verilm ez ki. sndaşım oldular. Ayy n ’aapsam bilem edim .. Ahunda eli bieiğim e doğru ilerliyor. Unutm uşum ne yapılır ne edilir. “ Bunları sen kim le­ re vapiın?” der>e. Haa ben bisiklete binm eyi de bilmiyorum . off yapm ayayım ya. ama kalasından geçer.< M k D ün ya sı . dönüp ona doğru baksam mı..I | « t « lı ıı Bü yü < t.derken kaldım altan bağlam ak bady’yle." A pt anam elini attı belim e. l i f . Çatalım ı görm eyen kalm adı. D üşünüp duruyorum : “Yapsak mı.ır> .

Yani ben yine orgazm olam adım . bişi yapm ak yok am a. K üç ük Başladık biz olaya. her tarafta bangır bangır afiş— al ın yapam azm ış. Tepe noktasında öylece kaldım .” Bu laftan sonrası zaten m okoko diyeceğim . Y ap ­ Bü yü Pucc. am a çok koyucu bir laf bence. “G üvenm iyo mu acaba lan. ben seni yapam am o yüzden. N ’apim am a? Kan beyne gidiyor mu diye bir sor bakalım. O rgazm olam am a nedenim i eski sevgilim in beceriksizliğine bağlıyordum . her şey çok güzel gidiyor. bak rahat dur yapm a. A m a sadece orada kalıyor. am a tam öyle değil. benim ona güvenm em em gerek aslında. terbiyesiz geri zekâlı.” “Yaa bişi yapm ıyorum .” “D önm em . sen kendini ne sam yosun?” gibi salak salak düşünceler geçti beynim den. B irincisi prezervatif alm adım ne dem ek? Tam am k o ­ runm ak gerekli falan filan. ier çıkartıyorlar prezervatif kullanın. sadece bakcam . tavuk yapcak sanki.“Çek elini ordan yaaa.” “Zaten yapam am . prezervatif alm adım yapm ayız diye. tırayım da sen gör gününü.” . Öyle iç içe dış dışa sadece bir kişiyle olduğum için bu çok koydu bana.” “Tam am sadece bak. hatta fazla g ü ­ zel gidiyor. AIDS mi sanıyo hayvan beni. k D ün ya sı “Bi dönsene bu tarafa doğru. korunun falan filan d i­ ye. “P rezervatif alm adım . iki tane suratına g e ­ çirecektim . ama şu anda bu çocuk gayet film lere taş çıkartır boyutta efor sar- 250 A pt Bebe ne iyi düşünüyor işte.” Sen kim sin lan da beni yapm ıyorsun deyip. Ben de işin duygusal kısm ını düşünüyorum mal mal.

öpüşü­ rüz falan diye diş m acununu parm ağım a sürüp şöyle bir g e ­ çirdim. Konuşm ak istem iyo­ rum . hani uyandığında beni öyle güzel görsün diye. “ Yaa sen parfüm m ü s ık ­ tın sabah sabah. Alkol sonrası sabah içilen ilaçlar var ya. hem en tuvalete gidip saçım ı başım ı yaptım .fettiği halde yine o noktaya ulaşam adım ! Sabahı çok kötü oluyor bu ilk gece olayının. sabahları oluyor Türkan Şoray. boğulcam ” dedi öküz! B urada ilişkinin gidi­ şatıyla ilgili de gayet açık verdi yani! Geri zekâlı öküz! K üç ük A pt al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın Bü yü k D ün ya sı . parfüm sıktım . bu geceler için de öyle ilaçlar olm alı bence. U tan ­ m asam ağlayacağım ne yaptık biz diye. böyle bir kasıldım . Gece içim e kaçan Zerrin Egeliler. Ondan önce kalktım . Bu uyandı. K oştur koştur yatağa döndüm . Çantaya koyduğum yeni çam aşırı giydim.

sanki aylardır çtkıyorm uşçasm a oyunlarından hiçbirini ona uygulam ıyorum . Yani bir ruh ikizim varsa. İki haftadır dünya­ nın en rnullu kızı sayılırını. allı pullu yem ekler çok saçm a geliyor. kadın ın Bü yü k D ün ya sı . Hiç s ı­ kılmıyorum resmen yanında. İstediğim gibi küfredebiliyorum . E rik ’le birlikte olm aya başlayalı bugün itibariyle tam iki hafta oldu! İki haftadır onun evinde yaşıyorum . böcekler. Ç içek­ pt al rahatım yanında. bu K üç ük ler. Düşün buna rağmen h â­ la yelm iyor. akşamdan sabaha kadar da evdeyiz.Bazen k end im e hayret e d iyo ru m . gece çabuk bitmesin diye. Bir tek sorunum var. bazen sabaha kadar sadece kahkaha atıyoruz. ikimiz de fazla rom antik değiliz. Hele böyle eli kolu d eğ e- A çocuk olmalı dıve düşünüyorum . ba/en hiç uyumak gelm iyor içim den. Bir kere aynıyız. o da yatakla yatmak. sadece k ıy a­ fetlerim i alm ak için m isafirhaneye gittim. Ya ben biriyle yan yaııa yatam ıyorum . sabahlan akşam a kadar işteyiz.

ük a p t a lın b u yu k dü nyası ya sı olsa kesinlikle değm eyecek bana!!! Bu da ahtapot gibi sarı­ . buluşm ak için k ıv ­ ranm alar acayip hoşum a gidiyor. bir şeyler yapar yani. Uçmasına uçuyorum am m a tökezlem em e de az kaidı! Daha hiç k im se­ ye söylem edik başladığım ızı. yem eğim e fare zehiri atar. H er bulduğum uz boşlukta. Y em ekhanede sadece ikimizin arasında olan bir cüm le şıyoruz falan. Ezik miyim neyim diyorum . Bir tatlı. sonra geceleri onu arıyor.. Etik olarak hoşum a gitm e­ daha var: Esm aC eyhan! İşte sürekli E rik ’ten bahsediyor. bu K üç ük düşünceye başka kılıflar hazırlıyorum . o ç o ­ al ın mesi gereken. götüm de yem iyor açıkçası. Onu uyuttuktan sonra. Böyle garip bir şekilde. am a köpek gibi zevk aldıran başka bir detay Bü söylüyor. İşyerinde sürekli birbirim ize kom ik kom ik m ailler. B öyle sürekli kesişm eler. m e ­ sajlar atıyoruz. üstünlük kurduğunu düşünüyor insan. görüyorum. A pt bah bana bunu farklı anlatıyor. Ben yanındayım . yem in ederim beni yaşatmaz. ayyy çok kötü. san p sarm alayacak.. Bildiğin uçuyorum yani havalarda. biz kahkaha atıyoruz. Yalnız şundan da em inim . eğer E rık’Ie olduğum u E sm a- C'eyhan öğrenirse. köşede bucakta buluşuyoruz. En sevdiğim kişi de yor babam sarıyor. S a ­ hipli erkeklere olan tutkunun nedeni sanırım bu. bana dokunm asın diye yatağın en ucuna kıvrılıp öyle uyuyorum. kim seye çaktırm am aya ça lı­ yü de sanırım böyle gizli saklı olm asının verdiği heyecan da çok k D ün 253 lcür. am a işin aslım m aale­ sef biliyorum.cek. S a ­ cuğun onunla değil benim le olm asından zevk alıyorum . İşyerinde rezil eder.

H atta ve hatta direkt sevgili bulunca yanındakini satan tipler olur ya. C ıvık cıvık. "Ahaha C em ile’yi gördün mü. Zaten ne yapacağım başka? Y aşam a nedenim iz. O ff hiç düşünm ek bile istem iyorum hakkım da ne diyeceklerini. için çıkm ıştım . H er ne kadar etrafta. Ben bozdukça. başkaları d e ­ zık değil de eskiden arkadaş olduğum kıza yaptığım kapak koydum araya. Bir de benim için arkadaşlık. Zaten eski çalıştığım yerden.Hadi onun gazabını geçtim . «5+ A yatta katlanam am . o da benden nefret etm eye başladı. aram ız iyice lim oni oldu. bu durum arkadaşım a attığım bir k a ­ k ğil mi zaten? D ün ya sı P ekm ez’i aldattığımı gören insanların suratına bakam adığım . bütün gösterişim iz. "Hadi gel şunu m akaraya saralım" gibi türü m uhab­ betlerin geçtiği olaydır. ne K üç ük giym iş". Sevgilim e hissettiğim bağlılığı. aşkı. Yani arkadaşlık dediğin. artık dostluk gibi kavram lar çok tırıvırıdır. Şimdi o çocuğun arkadaşıylayım . arkadaş denilen şeye hissedem iyorum . "B en k en ­ dim i biliyorum hedehödö” diye dolanıyor olsam dahi. hah işte ben aynı öyleyim. her an sevişilecek türden arkadaşlıklara h a ­ bu akşam napıyoruz?". başka­ larının laflarını gayet um ursuyorum . "Hobaa gençler pt al dilediğim gibi at koşturabilirim . Hah dedim çok güzel kıvam a geldi. B ir m esafe Pu cca yü İşte ben en azından. böyle içli dışlı. m ıçm ıçh. E sm aC eyhan’dan iyice uzaklaştım . ın Bü olsun diye. Sürekli bozuyorum bana bir şey dediğinde. bir de b e ­ nim arkadaşım ın eskisi.

Sonra işte. ağlaya­ ın Bü anladım ki orası gayet gevşek bir yerm iş". pt al kaldırdım . Kız tam anlam ıyla deli gibi davranm aya başladı. bir şey söylecek gibi yaptım . am a olm ayacak­ K üç ük sın. Lafı bittikten sonra. T uvalete gidip bekledim. A rkam dan bir kız geldi tuvalete. Siyasette. sonra kafam ı rak çıktım dışarı. ağlam aya devam ettim sesli sesli. sonra susar nasıl olsa dedim . yanılm ışım . Sekiz kişi var m a­ yü oldu. aşkta. ama artık sada. yanına al­ . elim i sanki gözyaşım ı tutuyor gibi yapıp. artık işlerin geldiği son nokta D H ayır bazen seviştik haberim mi yok diyorum. işyerinde takıldığın insanım yani.” dedim . A hep m ağduru oyna. D edim en azından o suçlu olsun. yönetm en de duruyor. Geçen gün İzm irlilerle ilgili anlatılanları rivayet sanıyordum . o da bana laf söyleyecekti ve öyle biri bizi susturana kadar devam e d e ­ cekti.A m a Esm aC eyhan da m aalesef benim tam tersim m iş. le abartıyorsun. eğdim kafam ı önüm e. Ulan ne b ö y ­ ün 255 Y apar yapar. Kız mış iki kızı. İçim den dedim ki. vapurda her yerde m ağduru oynayacaksın. sen bilirsin. m adem o rta­ okula çevirdin burayı. kom şulukta. Şimdi eğer orada ben de ona laf söyleseydim . Şu hayatta öğrendiğim şeylerden biri: Ne bok yersen ye. “Konuşm ak istem iyo­ rum . onlarla böyle salak saçm a laf sokup duruyor b a ­ na. A m a anladım ki kü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı bildiğin ortaokul talebesinin tekiym iş. Üç gündür. boynunu kırıp atabilirdim : "PuC C a’yı tanıyana kadar k toplantıda öyle bir laf etti ki. Valla cevap verme tenezzülünde bile bulunm uyorum . otobüste.

E ğ e r senden ses çık m a zsa .'tuvalette ağlayan kızlara teselli e k ib is iyice toplandı oraya. S o nra o anaç. "C ıkcıkcık. onu da b ili­ yaa adiye. b u n alm asın . sen den çıkan her cü m len in so n u n a. orda ona bir geçirecektim . "Bak ya sı O nlardan biriyle gözyaşlarını eşliğinde konuşup çıktım d ışa­ . çok seviyorum aslında o D türünden cüm lelerle. G eçtim m asam a oturdum . "Kalk gel bi dışarı çıkalım sen 5 T u v a le tte ağ lay an k ı/la ıa te se lli ekibi: ö y le b ir ekip v a r y em in e d erim . hadi toplaşm ay alım . nasıl P u ı ca yü kızı. B azen b u n ların özel b ir k u lü p leri lalan o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o ru m . Sonra Erik geldi yanım a. aaaa bak y a y ap tığ ın a. düşünün artık. biz yanındayız m esajlarını verdiler b a­ ün yoruz. Ç ağrı c ih a ­ zları falan da var: "B ipip biri ağ lıy o r." d ey ip . h em en b aşk an ları göz kırpıp. "B itaııem n 'o o ld u u u ?" dıve aynı anda başlıyorlar." d iy erek b ü tü n ekibi d ışarı ç ık artıy o r. rah atlarsın . em inim onu bana söylerken düşüncesizce söylemiştir" tem iz yürekli" falan gibi şeyler düşünsünler diye. işy erlerind e falan. kafaları y ana eğ ik . Bir tan esi. büyük ihtim al b a şk a n la rı. "Yaa sen takm a onu. Çünkü ben de kızın hakkında kötü konuşsam . aslında biliyorum o çok iyi biri. "İstersen a n latab ilirsin . onlara sadece "Öyle dem e­ me. "Yaa biz seni biliyoruz. Ben de bunların karşılığında. ama bu hareketlerine anlam verem iyorum . insanlar kendilerini taraf olm ak zorunda hissedecekler. A pt al ezilen var gibi duruyor. Yaa öyle d e ­ k yin. o d u ygu y ü k lü sesiy le. y aaa yaaa. H iç selam v erm e d iğ in iz bu k işilerle sad ece orada sam im i o lu r­ sunuz. Onun yanında dolanan iki kızdan b i­ ın Bü gibi şeylerle cevap veriyordum . rı. ‘Ağlayan kızlara masada moral ekibi" toplandı bu kez. "T am am . Ama bu durum da bir ezen. g i b i k elim eler ekliyor. ’ dey ip. bir ri de saçımı düzeltip beni teselli ediyor. senin kolu n a girip lav ab onu n m u slu ğ u n u açıy o r A ğ la y an insana nedcıı b a y g ın m uam elesi y a p ıy o rla r K üç ük o rası ayrı m evzu. hiç değm ez". Bu da. sakinleş. A n ın d a nasıl to p la n ıy o rla r oraya ya! Sen k ap ıd an b ir ç ık ıy o rsu n . hiç canını sıkma sen" na. o f f f . "Ayy ne saf kız. zaten kö tü . okulda. değer m i?” . "H adi bı elini y ü zü n ü yıka. seni izliyorlar. h em en tu v a le te ”.

” dedi ve kolum dan tutup kaldırdı beni. Burnum u çeke çeke yanında yürüdüm . Yok istem iyorum falan yaptım . o lafa ağlam azdın sen.le. Ya o ff bilm iyorum . iki haftalık bir ilişki için konuşm ak belki saçm a ama ben çok seviyorum ." dedi. resm en kızı piç gibi koydun. am a beni bu kadar iyi tam m ış o lm a­ sına da çok şaşırdım.” dedi. "Hadi kalk hadiii. sen ne sansarsın var ya. Ohh dedim bir taşla iki kuş.” dedi ve öptü yanağım dan. K üç ük A pt al ın lu içıik ap talın b ü y ü k d ü n yası Bü yü k D ün 257 ya sı . Yani ben bu çocuğa böyle num aralar yaparsam g ö ­ te gelirim onu anladım . “A ğlam ayı kesebilirsin kim se kalm adı. ağzının payım verir­ din. öyle böyle değil. Bu hem hoşum a gitti hem de utandım. Böyle ağlayan. “Ne diyosun beaaaa!?” falan yaptım . “Y aa bırak ciğerini b iliyo­ rum kızım senin. Kaldım mal gibi. kendisi yüzünden m ağdur olmuş biri var karşısında neticede.

bizim pt m ez’de hissetti mi ne yaptı bilmiyorum . Dışarıya çıkam ıyoruz. karısı olur. Pekm ez onlara geleceği zaman. “Pekm ez benim kankam yeaaa" olayından sıkıl" dım artık. sevgilisi olur. P ek- ın ye gidiyorum . bildiğin kapatm a­ yım. Ben de sinir oldum . Yirmi sekiz yaşında herifin kankası mı olur lan. ben doğra m isafirhane­ yor. Zaten P ekm ez'in bir ilişkisi var. artık söylesin olayın üstünden onca su aktı um urunda bile olm az yanı. P ekm ez’le küsm esini dilem ekten başka çarem yok. hiçbir arkadaşı b ilm i­ 258 Bü Pucca yü k D ün ya sı . B en E sm aC eyhan’ı ekarte ettim. susar gider. Çok saçma! H ayır bir de çok öze­ niyorum . arkadaşlarım ın Facebook fotoğrafları iki geri zek âlı A birlikte olduğum uzu. üç gün üst üste ç o ­ al di. İlk başta hobereyy dediğim her şey gözüm e batıyor şim ­ cuğun evinden çıkm adılar.S e n in o can ın arkadaşının A lla h belasını versin! Erik-’in metresi gibi yaşıyorum resm en. iki üç K üç ük m ırın kırın eder. hatunla selamı sabahı her şeyi kestim.

yanık izi bile yok. Dangalak. am a bir yandan da sevinç içindeyim . onlara yem eğe davetliyiz. o yüzden pantolon giyem iyorm uş. A pt züm sürekli bacaklarında. “Seni çok yakın bir arkadaşım la tanış­ tıracağım . kelli felli kırk küsur yaşlarında bir adam. karı her bacak bacak ü s ­ tüne attığında. devam lı ama. Herkes çift. Ben de güzel bi yerim i gösterm eliyim . al k u yuk ip ta lin b ü y ü k d ü n v ası ın daş lan! İnsan dediğinin arkadaşı ezik büzük bir şey olur. "Giyıııse ya şu kaltak. Bu nasıl ark a ­ Şortlu arkadaş mı olurm uş! Hatun sürekli olarak bir şeyler anlatıyor. m üzik ö ğ ­ retm eniym iş. İşte e v ­ li bir çiftm iş. çenem e falan koyayım .nmn gibi b a c a k ­ ları var. G ittik evlerine. G it uzun etek giy. Düşü» PuCCaa. değil. evine m isafir gelm iş dötüne kadar şortla karşım ıza çıktı. şekli şemail . Fakat şimdi frikik verirsem . Allah A llahhhü! G eçtik içeri. Ellerim güzel aslında. Bronz. Bi kıl dönm esi..” Büyük ihtimal P ek - m ez’den ayrı tuttuğu biri dedim . herkes nuç mıç. bi batik hiçbir şey yok o bacaklarda. B a­ cağı yanm ış. ilgi üstüm de K üç ük olm alı. çok sürtükvari bit hareket olur. benim göz faltaşı gibi açılıyor. kocası bizi içeri buyur etti. Ben daha ne olduğum u bile bilm iyorum yani! Geçen gün dedi ki. Sonra içeri hatun girdi. belli edeyim . kızla üniversiteden tanışıyorlarm ış. halia haHa. neren güzel senin'’ B itik le n » . Bir tanesini bile dinlem iyorum G ö ­ Yanık diyo. Ben bacaklarına bakm aktan kızı görem edim zaten. Bü yü k D ün 259 ya sı . ilk defa binleriyle bir araya geliyoruz. Gözlerim güzel am a ben bile sıkıldım artık onlardan. parm aklarım uzun falan.surattan ibaret oluyor. B acakları kadar ilgi çekm ez ta ­ bii.

Sürekli kalkıyor. m üzik bir yetenek işi. Garibim m elül m elül yanım ızda oturdu. o yüzden ders­ lerde daha çok çocuklara kaliteli müzik dinlettiriyorum . Am a öyle değil. ne şanslı- sın. Y e­ tişkin birer birey olduklarında beni daha güzel ansınlar diye. böyle dolaşırsan ç o ­ Bü “Yoo hayır. 260 A pt yer ki. değil mi PuC C a?” m üyor m usun?” “Y ok ben iyiyim de hani sen çıplaksın ya ondan dedim . Kocası da am m a gevşek herif. bir o yana bir bu yana bacaklarını gözüm e soka soka geziniyor. çocuk doğurup ona bu eziyeti çektirem em . D ünya o kadar kötü bir Öyle dolanıp durdu pıtır pıtır evde. Gerçi kızdan bayağı büyük K üç ük adam ama höh dedim valla.M onçiçi gibi açsam. İnsanlar m üzik ve beden öğretm enlerini hatırlam azlar bile oysa. sen üşüyor m usun?” P u cca yü “H ııhh? Hım m evet evet bence de. Ya o değil de sen ü şü ­ k D ün ya sı yapm adım .” cuğun olm az valla. “ Yaa sen de ne güzel iki dirhem bir çekirdek. Kesin parası için evlendi bu sü r­ tük.” “A haha ben alışığım m erak etm e. Buna ilgisi olm ayan çocuğa ben bir şey verem em . ışığa doğru baksam olur m u? M akyaj da “M üzik öğretm eni deyince insanlar flüt çalmayı öğrettiği­ mi sanıyorlar.-A dam ın sesini bile duym adım desem yeridir.” “Zaten istem iyorum isabet olur. kafam a sıçayım!" .” al ın “A m a bence bi etek giy en azından.

Geri zekâlı iyi kı iltifat ettik. “Ay bu şu işe y arı­ K üç ük yor. Sonra bu beni spor aletlerini gösterm ek için odaya götürdü. hele iki saat ölürüm sanırım . Kız hem güzel. Bir ton ıvır zıvırı küçük bir odaya doldur­ muşlar.” A pt de iyi. B ir odayı sadece spor aletleriyle döşedik. ona göre sana program çıkartabili­ rim . Kes kafasını at geri zekâlının. Gidiş am acım azcık farklıydı. birlikte koşardık eskiden. Bi de koşcam . güzel yem ek yapıyor. H aftada iki gün yüzm ek mi puff. am a bende görüldüğü üzere hiçbir fark yaratm adı. Erik bilir. haftada iki gün yüzm eye gidiyo­ rum. Deli etti ya iki kelim esinden biri. B ir de bana onlarla hava atıyor. bence bu sana göre. kendim A driana Lim a sandı! “Tartlisana şu tartıda. Gerçi yüzem iyorum o ayrı m evzu. zıplarım . Erik bilir. Bende o aletleri kafasında parçalam a isteği uyandırdı.” “Spor benim hayatım ın bir parçası.” “A a aslında ben de tenise gidiyordum . hem sportif mi sportik mi neyse işte ondan.” “Ben tuvalete giderken bile küfrediyorum . bir şeyler yapanm . yürüyen yol y ap ­ sınlar diye. siktiim in E rik’i ne çok şey biliyor­ Bü yü k D ün kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 2bl sı . “Erik bilir”. Erik bilir!” muş. haftada bi gündü. Ç ocukluğum dan beri koşarım. atlarım. Erik b i­ lir. E rik’le çok giderdik o şimdi çok boşladı.“Am a P uC C a’cım ben her sabah iki saat koşarım .” “lyy ben belediyeye talepte bulundum . m uhabbeti Uyuz oldum.” “A aa olur mu öyle şey. al ın Erik bilir. bak basenlerin için bu alet bıdı b ı- dı” .

Öyle bir durum oluştu.. Kilom sürpriz olsun bana eh ü e - “A m a ona göre bir plan hazırlayacağım . zayıf bile sayılırsın am a spor sad e­ ce zayıflam ak için yapılm az. B iz birlikteyken bana kendim i prenses gibi h issettirird i.” lı am a onu yıllardan beri tanıyom uş gibiyim . H ım m lam aları bittikten sonra başladı.” “Şişm an değilsin sen. aslında çok fazla olm adı daha ilişkim iz başlaya­ “ Kaç senedir tanırım onu.“Ayy yok tartılm ayayım . B aktım kıvranıyor. çok şanslısın.” K üç ük şım görm edim . iki taraf da öyle m alak m a ­ Bü sanki..” renince gidip E rik’e söyleyecek. Bende P u cca yü B ir siktir git yaa.. A a ben bilm iyor m uyum de katır inadı var çıkm adım . Hani böyle olur ya çok konuşursunuz sonra bir lak etrafa bakarlar. bir şeyler söyleyecek ama “Erik dünyanın en tatlı insanıdır.” . bir ayda incecik ve sağlıklı olacaksın. Önce hım m ladı hım ladı bayağı.. halla halla o tartıya çıkartıp kilom u ö ğ ­ k D ün ya sı h ü. benle beraberken bi tane y an lı­ pt söyleyem iyor. Çok havai gözükür am a bir kaptırdı mı k e n ­ dini. Kışın beni sı­ cak tutuyolar. Ulan b u n ­ 262 A “Sağol. ondan sadığını bulam azsın.” “Ayy yok. A rkadaşlarım da denedim hepsi şim di ip gibi kızlar oldular. Yarım saat uğraştı tartıya çıkartm ak için beni. al ın anda konuşacak bir şey kalm az. ben etim le butum la iyiyim valla.” Siz birlikteyken mi?!?! Kaldım öyle mal gibi. O kadar uğraşm adan sonra bir sessizlik oldu.

salak PuC C aü T am k o m p lekslerine yenilecek zam anı buldun. Kızın bacaklarım izleyeceğine. ne y ap ­ tılar. o lanet olası bacaklarım gözüm ü­ ze gözüm üze sokm alar. benim de şişko. Bana ne nasıl davrandığından yani! A m a ben bunu E rik'iıı yanm a bırakm am. ne ettiler hiç bilm iyorum ama götleri birbirinden ayrıl­ mam ış bariz belli. Hiç hem de. m isillem e yapar gibi. eski sev­ gilin olduğunu söylesene salak herif. kom pleksli. boş konuşan bir tım suratım ı oturdum . “ Yok bişiieeee!” diye bağırıp m isafirhaneye g it­ tim. zaten ne bok olduğum b e l­ K üç ük li değil. Kaç yıl çıktılar. Ne dem ek ya. “pren ­ yü li barklı falan ama.lar sevgililerm iş bir zamanlar!!! O haaaa hiçbir şey söylem e­ di Erik bana. Evine götürdüğün kızm. Al senin zengin kocan varsa. dönüncc de onda kalmadım. B ir süre trip atacağım . Sürekli “lirik bilir’Ter. k eş­ ke arada sırada başka neler diyor dinleseydin. hem bu sayede Pekm ez olayını da aradan çıkartırım! A pt sevgilim var dem eye mi getirdi?! Gecenin sonuna kadar a s­ al ın tutup eskiden yattığın kalktığın. “Neyin var?” dedi. Dediği şeyde çok m antıksızdı. Ev­ böyle bir şeyi anlatsın ki! H ayır zaten olayın şokundan lafı ses gibi davranırm ış” . ayrı nefes almadığın hatunun Bü gediğine koyam adım . hâlâ bir ilgisi bir şeyi olm asa bana neden k D ün 263 kü çü k ap ta lın bü yü k d ü n yası ya sı . beni eviııe götürüyorsun. Bana bunu deyince taşlar yerine oturdu ta­ bii.

E b r u Şallı dünya ahret b acım olsun Dün yaşadığım travm adan sonra. yıl içerisinde sürekli değişen kilom ise diğin tombik gözüküyorum . Kız öyle sülün m ın olm ası ın gibi etrafta dolanırken. Ebru Ş allı'yı da sev erim aslında. Hele o kollarım A rnıld Ş ıvayze- K üç ük neger’in kas olm am ış hali gibi. sonra garip gurup ye m e k tarifleriyle ekranlarda. Dedim senin neyin eksik o yosm adan. 1. "Şimdi bir tutam defne y a p ra - A şu an elli sekiz.68 boyum var. b il­ pt ra bile holeyyyy elli gram daha eksildi benden diye seviniyo­ al lı bir insanım yapacak bir şey yok. Ama yuvarlak hatlara mı sahibim nedir. A rdından kocayı buldu. genç kızken hayatını T e - le v o le ’de izlerdik. sen de gayet sportm en bir kızsın. aç bakayım E b ­ ru Ş allı’yı dedim. Ben ta k ın tı­ rum. götüm göbeğim yine gözüm e çok büyükm üş gibi gelm eye başladı. benim üç köyü doyuracak baldırları­ pek hoşum a gitm edi. Tuvaletim i yaptıktan so n ­ 2f>4 Bü P u c -a yü k D ün ya sı .

brusshhh ropp bir yağ tulumu. H er gün kıvranıyorum lan. N eden erim iyor bu veriyor bana. G ecenin bir yansı . koyup. Abi zaten hatun toplam dört buçuk kilo. Hem kam ım ı K üç ük sıkıp hem bacaklarım ı yuvarlak çevirem iyorum ." diyip sırıtm aya başladı. düz lakla. "Karnım ızı sıkarak bacakları yuvarlak yapıyoruz" diyor yaa. Şahsen ben kendim i esnek zannederdim . iki kaşık inci tozu ve bir top fil daşşağı koyarak b alıkları­ bizimki ısınm a hareketleri yapıyordu. Köprü kurabili­ yorum . Her harekete gelir tabi. ayy koycam ha iki tane. son iki. "Karnımız düm düz olcakk bayanlar. ayak parm aklarım ı ağzım a k o y ­ ma hepsinde başarılıyım .ğı. baaowww koptu bacaağım sam nm . Benim baldırlarla onun yaptığı. Bende bütün moral sıfır tabii. O da yavrum hemen cevap Bü rum zaten. hadi ç e k elimrn içeri. "Kam ımızı içeri çekiyoruzzz" diyor ya. on iki oldu D ün b u çu k a p ta lın bttyuk d u a y a » ya 265 sı m ızı pişiriyoruz. orada b itiy o ­ yuyorum . Haa bir de şeyi var. lıadii hadii". açılıyoo açılıyoo" naraları bende tam am en farklı seslere dönüşüyor: "A naam m m ananım . ters takla. Kapanıyor. "Ayy çok güzel yapıyoruzz. "Kaburgaları k a ­ mıyor. En önem lisi de E rik'le K am asut- ra ’vı denerken gram kıtırdam a çatırdam a duym uyorum b e ­ A pt patıyoruz içeri içerii”. ben k o ­ yü bee dursanaü!" Sonra böyle görüyorum kam ına elini koyup k ooyyy oyy bitmedi mi. canım yamyorr. başladım ben de onun­ la beraber yapmaya. Hatun ne güzel karnında gezdiriyor elini. iki hareketten sonra hooopp geri açılıyor. Benim o sıçtığım ın kaburgaları k apan­ al ın yağlar diye kızıyorum Ebru’ya. işte orada ben kendim i bir noktaya veriyorum.

dilim dışarıda. Kötü yani. sı evde beraber kalınca tek yaptığım ız şey. kılmayı hak etm iyor diye düşünüyorum . b u ­ . U ff uff uffff diye hızlı hızlı nefesi cam an ağzıyla sırıtarak. kafam kocam an durur benim. İlişkim izin gittiği son nokta buydu işte. bir organım ı bile kıpırdat­ m adan oturuyorum ve E b ru ’yu izliyorum. ben o kadar zayıflasam vajina kem iğim kabak gibi ortaya çıkar. onu deneyelim .limde. olur belki lan. Dişleri de güzel. altım da k orada ben çok sinirleniyorum . Ekrana çıksam . D om biliyim işte ben. bu kadar A pt al "Kaşları aslında ne güzelm iş. benim dişlerim bile çirkin. O kadar hafta Bir de nefes verişleri var ya. şim di biri duyacak ve m astürbasyon ya nu deneyelim . şuna da bakalım m uhabbeti olm uştu. o katır gibi dişlerle ekrana çık ı- K üç ük yosa. üstüm de içi yünlü pijam am ve eşofm an üstüm. B urnu m innacık am a güzelm iş. A m aaann acıktım zaten. Sonra k o ­ ün yandan da korkuyorum . ben de çıkarım lan!’ Haklılar! Bu arada bu kadar zayıf­ lık kötüym üş bee. yapacak b işi yok. Ben ebediyen çiko bir kız olarak kalacağım diyerek. K eşke benim de kaşlarım ın Bü ayağım da patiklerim ile rezil olurum . B oyuyoıdur zaten. ben hiç güzel bir kız olm ıcam işte. Ayy böyle zayıf olmartı inşallah. hiç hoş bir ses çıkm ıyor yani. Benim kalçalarım sı­ P uccj yü m eraya çekse. kaderim bu. Beni diyorum şu anda biri k a ­ D ağzım dan verirken. nefes nefese kalm ışım . İşte boğazlı bady. Bu karı hep zayıftı. öyle olsa. N eyse yeler bana bu kadar hareket. “K alçalarım ızı sıkıyoruz” diyor. hem en d icekler ki ‘Höstt karıya bak. Ben de veriyorum ama bir yaptığım ı sanacak diye.

.. hiç ." diyerek bıraktım egzersizleri. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı iyisi aç kalarak zayıflayayım...hareket iştahımı açtı. Ben en hoş değil. spor bana göre değil sanki.

Nasıl güzel. P ekm ez’in kız a r­ yakın arkadaşıydı.İ ç im d e k i D e m e t A k a l m ’ı n B izim işyerindeki yapım cılardan biri yurtdışına gidiyor. A nanı am a bir baktım m asada kam ım ı ağrıtacak olan bir hatun daha var. K aşıyla gözüyle şu an her şe ­ K üç ük yiyle karşım da işte. Bir de kendim e baktım . 268 A pt kadaşı. oturdu sandalyesine. doğal olarak kızla da bir sam im iyetleri var. Zam anında bütün Facebook profilini ezberlediğim için kızın kim olduğunu biliyorum. B ana bir gülüm sedi. Pekm ez’le buluşacaktı. Onu severken ayrılm ıştım neticede. nasıl lüzum suz hissettim. Erik. n a­ sıl kibar bir kız. ben de Bü P u eca yü k D ün ya sı K i b a r i y e ’ye d ö n ü ş t ü ğ ü an! . Böyle gitm eden önce brunch gibi bir olayla kadın kadına bir brunch’a gideyim dedim barı. kendim i o m asada nasıl değersiz. Bir de açıklasam da yararı olm ayacak bir durum yüzünden. Bu yurtdışına çıkacak olan hatun. Böyle bir eziklik var bende P ekm ez’e karşı. Pekm ez'in de çok al ın toplantı düzenlem iş.

M asadaki h er­ sem. Herkes sırayla. D a ­ ha doğrusu m asaya çıktı. beni aldı ve üç kere yere fırlattı. Sanki insanlar beni görm üyorlar. bir şey söylem ek istem iyorum . Pekm ez de k m iyor. "A halıah ezik PuCCa!" diyerek beni tekm elediler. A lla­ K üç ük hım kalbim sıkışıyor. çok istiyor beni de götürm eyi. O bakış nasıl bir bakıştı." diye cüm leler kuruyordu. kıskanıyorum . Kız g ü ­ m ezle başlıyor: "Pekmez görm üş orayı anlata anlata bitire­ öyle düşünüyor yaaa!". kızı tebrik e d e rekten. O her Pekm ez dediğinde. Pekm ez bu kahveye bayılıyor. İnsanlar beni fark etsin. bir şeyler anlatıyor. hatta konuşm ayı bile. ayy darısı başıma. unuttum gitti. "Ayy tatlını çok sevindim . Allahım nasıl narin biı boynu var. ilgi odağı ben olayım diye bir şeyler saçm alam aya ç a ­ M asadaki bir tuzluk. M asadaki diğerleri ise. Sizi siklem iyorum bakışı atm am lazım. Bir anda her şeyi unuttum. ama o gün nikâh tarihlerine karar verm işler. Ancak yüzüm ün alacağı şekil bile önem li orada. kız boynunu bana doğru çevirdi. Sıra bana gelecek. ahaha Pekm ez anlat­ D lüyor. tıasıl kibar gülüm süyor. kızı alıp parçalam ak istiyorum.Pisliğin biriym iş gibi hissediyorum kendim i. sonra y a­ nım daki cüm lesini bilirdi. sonra üstüm den bir tırla geçti. ilgi çekm ek için uğraşm aya başladım . G özlerim in içine baka baka söyledi bunu sanki. Nasıl bir ezik psikolojisine girdiy- . bir zeytinyağlık gibi kalm ıştım . anlattığı her cüm lenin başı P ek ­ ün lışıyorum ama anacım yok. A pt al ın Bü yok oluyorum . ben daha Evlenm eye karar verdiklerini çok önceden duym uştum zaten. gün falan almışlar. yü m ıştı onu bana. ya sı kes kızla ilgileniyor sanki.

Gülüm serken gözleri gülüyor ve gerçekten içten gülüyor. dim sapık gibi. bu kadar iyi num ara yapabil­ gerek en azından. banyodayken nasıl liflendiğini. İnşallahhh son dakika bir şey çıkar evlenem ezsiniz. ben mi diye sora­ caktım. “M utluluklar!' dem em ya latm ıştı. hem senin gözlerin mavi zaten. Tam bir sürtük olm alı. Kendim i onunla kıyasladım . Kızın uyurken suratının nasıl olduğunu.. kim olduğum u biliyor. sıçarken n a­ sıl göründüğünü. Ülkendeki en çok güzel. Erik öyle an ­ . Tövbe A l- A Sonra kız durm adan konuştu. ben de durm adan kızı izle­ pt al darbe olur ve hüküm et düşer. Pekm ez’le konuşurken suratının aldığı şekillen. Ayy göğüsleri yok bu kızın. pislik!!! İşte o konuda töbe billah dım. Bir şey söylem em lazım. trip atarken ne kadar itici olabileceğini düşündüm. kız. Hepsi tek sıra. bir şey söylem em gerek. m ez’e.. salak gibi kaldım böyle. yanlındakilere bu kız mı daha ştizel. 'G öz­ D nu var ama m em esiz hahayyü Bingo! B ir adım öndesin k ı­ ün diğine göre." dedim. H âlâ kız bakıyor. Y alnız kızın dişleri k büyük avantajındır bu senin. yaranı ben iyileştiririm diye yam anm ış P ek - sı O ysa beni de hatırlıyor. Sonra ulan âşık mı oluyorum n ’apıyorum dedim. güzel bir b o y ­ zım PuCCa. "Hayırlı osuunnnn. Umarım Pekm ez seni annenle aldatır. ama ın :7Q Bü baş edem em . diliyorum o gün ben kıza yarı buruk bir gülüm sem eyle. Hatta utanm a­ K üç ük sam. Göt gibi sıfatın bile olsa. İçimden geçen bunlardı. offf yaa keşke dişlerimi zam anında yaptırsay- P u eca yü leri güzelm iş' diyeceklerdir senin için. sevişirken çıkarabilece­ ği sesleri.

tebrikler valla. olur ya düzelir. Belki o yüzden sevgilim in geçm i­ kendimizi. niyey- dum bile. Am a bu kez konuşam ıyor - yü acaba diye yiyorsun kendini.” “Ayy tebrikler. üstelik geçen sezon fiya­ tına.” “Üstüm deki hırkayı yeni aldım. etrafta yüzü gözü akça pakça bir bebe ara­ çekim hissediyorum hep. Eski sevgi­ limle evlenecekti. harika bir şey bu. Ne k a ­ .” “1 atlımın hayırlı olsun. m oralini sıkı tut sen" d eni­ ın kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü se öyle bir hava oluşm uş bende. cidden ezilm iştim .” “İnanm ıyorum m m harika bir şey bu. tebrikler valla. Her a n ­ lattığı şeyin ardında alkışlayan bir sürü kadın vardı! ‘'Y a ofisi değiştirdik biz de. fındık gibi poposu vardı. Bu acı veriyor am a verdiği acı kadar garip bir yüceitm ck hoş bir duygu. Yani orada onun çirkin yanlarını bulup kendim i ün şini sürekli m erak ediyorum . İçim de bir lezbiyen varsa kaçsın gitsin istedim. çok bozuldum yani.” K üç ük “Bir ayda beş kilo verm işim . k. zayıftı.laam affet diye. İlle kıyaslayacağız birileriyle ya dar garip. bu sayede işlerim iz de büyü­ dü. benden önceki ya da benden sonraki kıza garip bir sı dım. O ysa bizden sonrakinin çirkin bir B ir dc bu kıza karşı hep bir adım öndeydim sanki. Bu kez onda ne buldu D hazzı da var. M asadakiler onu siuekli tebrik ediyorlardı. "Hunin.za gelince her şeyi dört dörtlük gidiyordu. dişleri in ­ ci gibiydi. k kadın olm ası da acınası bir durum dur.” A pt al gelince. Bana yordu. çok güzel.

Onun yanında D ün sevgilim . pom palıy­ ğini gördüm . diğer taraftan. A rada sırada P ekm ez’in o delici bakışlarıyla karşıla­ yü P u cr* benim sevgilim . Benden nefret ediyorm uş gibi bakıyor. ha bire onlarla m uhabbet şıyorum . O da bana bakm ıyor. bu n la­ rın ne işi var diye m ırm ırlanm aya başladım . Evleniyor be daha ne olsun. gayet karışık bir durum yani. gözlerim gözleriyle buluşm uyor ama hissediyorum o bakışlarını. Porno film değilse bile. kalktım gittim m isafirhane­ ye! D olm uşta kafam ı darıdandan diye cam a vurarak düşün­ lilik hazırlıkları yapıyor olabilirdik. bu nasıl bir kaderdi yani. P ekm ez'e hissettiklerim. am a bir şeyler anlarlar diye suratına b ak a­ k K arşım da P ekm ez’le kız el ele göz göze. m ıyorum . Neydim ne oldum harbiden. onun yakın arkadaşı olan eski sevgilim ve onun e v ­ ya şün PuC C a derken. O turdular masaya. G üya kadın kadına olacaktık. Kaşlarımın çıktığı belli olm asın diye perçem lerim i uzatm ışım ve ne bok olduğu belli olm ayan. bir de bana bak. Ne vardı o gece içm eseydiın. M i­ dem bulandı artık bu durum dan. Ohhh m aşallahhh herkesden gizlediğim yeni leneceği kız. m utlaka kalıp bir p is­ A pt düm. Eskiden olsa kalkıp gitmezdim . vicdan azabının dışında başka bir şey değil ama o kızın y e­ K üç ük rinde cidden olmayı isterdim. O kızın yerinde ben olabilirdim .Artık bir yerden sonra yeterrrrrrr diye bağırıp. B aşka şeyler d ü ­ . köpek gibi âşık olduğum u sandığım bir ilişki­ deyim . Pekm ez ve E rik’in geldi­ sı la hepsinin kellesini tek tek patlatacaktım . şu anda Pekm ez’le e v ­ al ın 11 Bü ediyor.

lik yapardım. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı Akalın. Fon müziği olarak kafam ın içinde kâh Demet sende buldum sen de bende. benden sonra onu mu buldun zevksiz sen de" falan gibi. kâh Petek D inçöz şarkıları çalar dururdu: "Ben aşkı . O ysa şimdi fon m üziğim . "Eller kadirr kıym et bilm iyor. anneeeee senin kadar kim se sevm iyorr anneeeeee".

” dedi.D ib im d e k i var ya sen o lm a lıyd ın Geçen gece E rik’le.” Aynen m uhabbet bu. Pekm ez yüzünden kavga ettik. Ses çıkarm adım . m eyveleri yem eye devam ettim. yan y an a­ pt "N eden çektin gittin dün?” al ın di. dayanam adın onları izlem eye. O kadar garip kavga ediyoruz ki anlayam ıyorum aslında.” dedi. O gün çektim gittim diye hâlâ P ekm ez’i düşündüğüm ü falan söyle­ O salonda film izliyor." K üç ük yız. ciddi mi değil mi. Oradan bana seslendi: "Sıkıldım yaaee orada. getirdim m eyveleri içeri." “C ıks. Ağzına bir e l­ ma attı ve “Sen hâlâ Pekm ez için um utlanıyorsun. "Pekm ez için gittin sen. m Bü Pucca yü k D ün ya sı . tartışıyor muyuz A "H ıınm gidişinin nedeni Pekm ez değildi yanı. dün de o n ­ dan gittin. ben de m utfakta m eyve soyuyordum . hiç istifini bozm adan. Öyle soğuk­ kanlılıkla söylüyor ki.

” dedi. bunu şu an sana söy­ ler m iyim ya da öyle bir şey olsa yirm i beş dakika önce se ­ ninle sevişir m iydim ?” dedim. dom uz gibi önüm dekileri yem eye devam ettim. m asusçuktan ölmüş A pt şılmaz olm ası gerekir belki de. Ben de İkizler burcuyum . B aşta her şey aynı diyordum . Ya da acaba çok mu sıktık birbirim izi. Bunun bu huyu da beni deli ediyor. Yok. H er gün işte beraberiz. Ben de istiyorum ki bağrış çağrış olsun. çıktı gitti. Aynı tavırla döndüm . zehir değil o. neredeyse her le var.tartışm ıyor m uyuz anlam ıyorum . Oğlak burcunun bütün pis özelliklerini almış sanı­ am a sadece iyi günlerim iz aynıym ış meğer. En büyük aşkların u la­ yüzden uzun sürüyordu sanırım. İki bira kapardı Tekel bayiinden. “ Yalandan içiyorum .” dedi.. Eskiden ayrı gayrı aşklar o al ın akşam da beraberiz. Erik. “Ben dışarı çıkıyo­ rum . Ju liet kaltağı bir alo derdi ve sorun çözülürdü. N e telefon var ne bir şey. A yda yılda bir yazılan aşk dolu m ektuplar. “G erçekten öyle olsa. kaşları biraz çatık. yü dekileri kusayım . Ne bileyim artık dolabında sutyenim b i­ Bü rım.. k a ­ m erasını açıp L eyla'n ın babasına söver söver sonra da Y o utube’a koyardı. Ne zam an tartışsak. Hiç sesim i çıkarm adım . içim - yor. Rom eo ve Juliet’in cep telefonu olsaydı. Kalktı. Leyla ile M ecnun paso M S N ’den konuşuyor olsalardı. M ecnun dallam ası vurur K üç ük m uydu kendini çöllere. H ani bir anda böyle bir durum a girdik diye mi bu şe­ kilde davranıyor diye düşünüyorum . kalkıp gidiyor. B ana doğru döndü. “Bir cevap versene. bu iki laf söylüyor sonra kalkıp gidi­ k D ün 275 l u ç*ı k a p t a l ı n b u y u k d ü n y a s ı ya sı .

Bizim ki de sanırım bu yüzden büyük aşklar kategorisine girem eyecek. o k a d ı­ nın yuvasını yıkacağım a yem inler ettim. yazılır yazılır. K a­ fam da kurdum kurdum kurdum . 276 A pt al ın Bü verse.” “Ne bileyim oolum. Bu böyle olmuyor. şimdi anlam azsın.” par. Kim im zaten..gibi yapcam . zottirik Rom eo. Anların: diye d iîfündü. Belki de evden sen git diyem ediği için kendi çıktı gitti. Gece oldu iki.. yok git dağdan bize su çıkar. F erhat’a tekmeyi basar. yok yalnız yap. Bekle bekle bekle gelm iyor da. yok yine gelmedi. Eğer ona gittiyse.” ya ğını.” sı “Sen kime mal diyosun lan. . y a p ­ m azsan unut bacımı. Şirin. Erik beni kaldırm aya çalışıyor. Bu kadar b a ­ yü Pu cca sela. A rdından uyuyakal­ m ışım. Leblebi tozunu bilirim ben. “N eredeydin yaa sen?” diye bağırdım. “Pekm ez'e anlattım her şey i. Bilm eyiz biz kızını öyle zehir to z ­ ün içersin zehiri dediydim . M allık yapıp sen de öldürm e kendini. yoksa bu saate kadar neden gelmesin! K üç ük Hatta kesin o arkadaşım dediği yoilu karıda kalm ıştır. larını falan. Sonra bir uyandım . F erhat’ı ekler. Ferhat bir m esaja cevap sit olay. tam am dır... F ace’te sahte mini etekli on dokuzluk bir çıtır profili y a ­ k Ferhat ile Ş irin’de. Ş irin’in ablası F erhat’a yanık ya m e ­ D baban gibi züppe değilim. dafta bayıra gitmeye ne gerek var yani. Kesin dedim karının b i­ rinin evinde kaldı. kız gitti diye sen de “ Ahh tabii anlam am ben. Git bakkaldan iki buçuk litrelik Şaşal su al lan pezevenk. anlarız heralde zehir olm adı­ . Hopp zıplayıverdim yerim den.

iki ay geçti.” dedi.kesecekse kessin benim le m uhabbeti. İşin o tarafını düşünm ek istem edim . sarıldım E rik’e sadece. Nereye kadar sürecek “Pekm ez ne dedi peki?” diye sorm a gücünü bulam adım k e n ­ dimde. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı bu şekilde. seni bu eve tıktım kaldım . .

Fotolarda kanıtlanm aya çalışılm ış kızın nereli olduğu: "Gerçek Türk. bak Gözcü g a­ zetesi yanında. portakal yağı sürersen götün pürüzsüz olurm uş fa­ K üç ük lan filan derken. çük görm edim ” falan gibi mal kız ayaklarına yatm am a gerek yok sanınm . Y anım da da stajyer kız var. ahanda arkada Kral TV açık. Oha göte bak ne güzelm iş. Hani dım internette. dört dakika çe ' A ruz kızla. Sallam m allam m em eleriyle ahanda Türküm d i­ yor." O ysa kanıta gerek yok. zam anında pom o film ler falan çekmiş. Türkler kabak gib* beili oluyor. Zaten yorum yazanları anlam ak da zor. bunlara makyaj yapı­ pt hazırlıyoruz. G ayet eğleniyo­ yorlarm ış. araştınyordum .P o rn o c u y s a m g ü n a h ım ne “H ayatım da hiç pom o sitelere girm edim . M ozaikleyeceğim fotolarından aram aya başla­ al böyle “Ünlii olm anın yolu pom odan mı geçer?” tem alı bir şey ın G eçen gün program ın bir şeyi için kadının birinin geçmişini Bü yü k D ün ya sı . Türk am atör resim lerine geldik.

” A pt Bunu bile siken var" başlıklarında aradım. bir de yazmış annem diye. Canım yanm aya görsün. "W eb cam ’de göğüs show". F ace’ten Talan çalınm ış fotolar da var. ardından b a ş­ kası derken odada altı kız olduk. Başladık amaa hısım akrabadan öte kendi fotom var mı diye bakıyorum aslında. larına bakıyoruz. annesinin totolarım koym uş. Erkek olsam . o da bakm aya başladı. Ardından baş­ ka konu: “Otele yerleştirilen gizli kam era” . O sebeple kendimi daha çok. Şuna da bakalım K üç ük buna da derken herkesin kendine baktığı anlaşıldı. N eyse bakıyoruz işte k ız ­ la. başka bir kız geldi.” “Ayyy pislik. "Aaa aç açç tanıdık olabilir".keceği osbir için ırkçılık yapıyor pezevenkler! Hısım akraba tanıdık çıkar mı diye bakm aya başladık. yalan atm ayayım çok şerefsiz olurdum . "Garip sesler çıkartan pörsük derili bu hayvanın Bü yü k D ün 279 k < ı r uL Hj-iaİMi S u y u k < i uı tya »ı ya sı . H epim iz konu komşu arıyo­ ruz ayağına kendim ize bakıyoruz Gam ze Özçelik olayından sonra bir kıllam yorsun doğal olarak Bir de öyle bir şey ki. Canım ı yakan karının fotolarım b ab a­ sına bile gönderirdim . sadece çıplaklar değil. G erçi hoş ben neden bakıyorsam ? Beni öyle sitelerden çok. bazen yaram kopm adan kanatırım karşım dakini. “M eltem bak bu seıı olabilirsin: ‘Kızıl saçlı hatun H ü rri­ yet o k u y o r'. "Bunun ne olduğunu bilene S am ­ sung cep telefonu hediye". Kişi kendinden bilir işi derler. Neyse konu a d ­ al ın çılgın Türk". M S N ’in ana sayfasına koyarlar: "Uzaylı yaratıkla sevişen türünü tespit edem edik". Aram ızdan b i­ ri hem en atlıyor.

insan değil. boyum kadar çükleri var heriflerin. Ayy hele o güzelim kızların popoları falan. Am a helal olsun karıya. ha işte o nların k lav y e g ö rm ü şle rid ir bu tipler. sağlı sollu acım adan telef ed ili­ k fizik bende olsa.” . yok böle bir şey. karının üstünden tren geçmiş. yabancı resim lere bakm aya başladık. O yorlar. S an k i p ezev en g in rep leri ç o ğ alın ca . A lem ’e pozlar veririm. Seks yapm ıyor san ­ Pucca yü O zavallılar ise yavrum yaa.” Ö yle böyle derken. m esela hatuna beş kişi saldı­ ki. ‘'repleri görelim b e y le r” d iy e ard ın d an not d üşerler. hepsinin sonu aynı: Karı m alafatı yüzüne yakın yere koyup. m ezuniyet için vesikalık foto çektiriyor. İzm ir dem iş. sin irle n e n lip ler vardır ya. kızım sen olabilirsin bak: ‘İzm irli çıtırı kanırta kanırta'. hayvanat bahçesindeym iş gibi poz veriyor. bulam adık kim seyi. Yurt dışında ilik gibi k a n la r pom ocu. A nnesi atla mı yiyişm iş n ’apm ışsa. yeminle. pt al ın Bü rıyor.“Şu herifin karısını bulup ağzına sıçalım mı? 2 artı rep6 “PuCCaa. kendisine ev. zengin kocayı bulup. hatun objektife bakıp gülüm süyor. B öyle b ir bok y azarlar. D ün “Ç ıtır dem iş ama baksana.” iş v ar’ kategorisi. ik i d e R us kız alacak. A "Y aa nasıl bu kadar güzel poposu olur ki insanın?” “M em eleri silikon herhalde. İnsanlara ç u b uk k ra k e r d a ğ ıtıp teşek k ü r elm ey eıılere ağlayan. hortum u yanlış yere takılm ış fil hepsi m übarek. benim kategorim ‘Tom bul ama ya sı için görsün anasının nikâhını. Bir de alt alta h i­ kâye anlatır gibi fotolar var. a ra b a. Am aaaa bazı zenci fotoları gördüm . K üç ük gene baksana nasıl dikler.” 6 2 artı rep: "A lla h sen d en razı o lsu n h acı" d em en in forum v e rsiyo nu.

Porno izlem eyen beyefendi tak tak tak açtı sayfalan önüme. lez. grup neyin.” “K ızım onlar dom uz eti yiyor. açtık bilgisayarı. bana göre değil. sevm em hem ben. m ature. neyse dayım.“Bebek gibi yüzü var.. kıyar mı insan şuna yaa. kulak arkasında­ ki saçlarını okşayarak. Kapat şunu. "Lan sanki pom o izli - dank etti bana. fikrimi söyledim. hadiii yapahm m lütfcnnıı. bir de izlese dem ek ki kendi sitesini yapacakm ış. alt tarafı D ub ai’de yapılan binalar. bu zorla “A natnm anam m m iki tane nasıl aldı o h haaaaaaü!” “Allah yardım etsin ya. “Aaa hasta pislik." dedim. “Ben pom o izlem em kızım . D aha doğrusu o D ün 28 ı k u ju k a p ta lın ln iyu k dımyrfM ya sı düşm üş aralarına.” . ne ona bastın.” A pt al ın Bü yon haa. Kalktım gittim yanına. m utlaka izlem işsindir. Babaları görse afferin dıyom uş. Bir baktım tak bastı bu lezbiyene. Sonra yü belgesel kanallarından birini izliyor.” “Ya saçm alam a. başkasına bas. Babaları fa ­ lan bi görse cık cık cık. kıskanm azlar.” Bir iki daha ısrar edince. Nasıl iştahla izliyorsa kanalı.. A llahtan izlem iyor ha. ben de bilgisayar başın­ k geldim ben eve.” “Ya valla izlem edim .” Ona bak buna bak falan derken bitirdik hepsini. koyduk ö n ü ­ K üç ük müze. yazık yani baksana. televizyon izliyoruz E rik’le. İşte böyle kenarda kategoriler var. artık sevgilim le oturup pom o izleyebilm e se­ viyesine geldiğimiz.

alâkam yok. sını yalam aya. aynı oranda kalkıp iniyor. hayır.” . sanki o kol kadar affedersin şeyi alm ıyor da.“Yok yaa. Sonunda normal bir p o r­ no açm ada uzlaştık. sonra çok güzel bir kızdı. Bir kere o K üç ük boyda bir şeyi alan kim se o şekilde gülüm sem ez. Belki üniversite parası için geldi New Y o rk ’a. Kim bilir ne acılar çekiyor da. Bir gözüm de karının götünde başında. Fizik kurallarına aykırı yani. b o y - A pt lüm süyor. A a aç o zaman bana da gay pom osu aç aç onu izlicem ben. Bir de böyle bir g ü ­ uiKiamyor gibi. izlicek- “Yaa bi defol git. İzliyoruz böyle. B enim ­ kilerden biri H anya'da. m em eler falan yapay. Bü bir m alafat var. biri K onya’da. pürüzsüz bir şey. hem yakışıklı hem de analar neler yaratıyor diye geçirdim içim den. Hayy m aşşallah yü İşte kapıdan giriyor. yazık lan dedim. g ı- al ın pam ıyorum . İki mem enin yoğrulm asını izlem icez heral. Senin böyle fantezilerin mi var be m anyak herif. Bas dedim. Kadının her şeyi yapay. sana elin çükünü mü göstercem . Sarışın bir kadın var. Sonra kıza üzüldüm bir. hop orada başlıyor kadının orasını b u ra­ k D ün ya sı sen bunu izle. kessen üç köy doyar onunla. İnsanın gözleri şaşı olur. am a çok güzel. kendim le kıyaslayacağım ama y a ­ M em eler böyle zıplarken. otuz iki diş m eydanda bir görüntü. Çünkü bir popo var hatunda. o acılarını gülüm sem esinin ardına saklıyor. K P S S ’ye başvuru için vesikalık çektiriyoınuşçasına.” Böyle bir yarım saat kavga ettik. Adam acayip yakışıklı. Yataktaki halim i düşünüyorum .

Ayy hasta kardeşi falan da olabilir. Bana g elin ­ ce. bu m u?? Neresi güzel. kaderine acıdığım kızı öyle bir izliyor ki y anı­ “Kız acayip güzelm iş. Çok D ün ya sı ki anasına babasına para yolluyordur kim bilir. bir baktım E rik’in kol benim om uza Şöyle bir döndüm E rik’e. Hiç sevgilisi olm ayacak bunun. Ohh m aşallahhhh. Derin derin nefes alm aya başlayınca. sarışın. O da bu hale geldi. bir de bunu bana söylem e g e ­ Kız güzelm iş. bir tabur asker sikm iş karıyı. yü üzüldüm lan kıza. benim g ö z­ yaşı döküp. "Çek elini pislik!!! Bu mu güzel karı ha. Nefes alam ıyorum . güzei anlayışına atlayayım senin.. al l u ^ u k . bana sööle neresiii? Saçlarım mı beğendin? Ben de A pt reğini duydu. Yazık biz de . A llah bütün pom o yıldızlarına yardım e t­ k redeyim diyerek böyle içten içe gözyaşı döküyordum . En az onu bu hale getiren puşt kadar şerefsiziz.le puştun biri aldı bunu kullandı. Ayy ne hayatlar var Allaaam. ay sakın saçını sarıya boyama". Orda bir bağırdım. Eli mel i bitiklerim e doğnı kaym aya başladı. şişme bebeğini ise güzel bul. bu sa lak sandı ki ben azdım. Bir K üç ük sinirlendim ben. bir gelinlik giyem eye­ cek. ı j m i ı n b u y u k luuyaki ın m ızda olsa hasta babasını dinlem eden atlayacak pezevenk.” deyince anam anam benim surat k ıp ­ kırm ızı oldu. ay makyaj yapm a. Ç ok teııkyu. am eliyat parası için. köyde­ böyle izleyip fantezilerim ize alet ediyoruz onu. belki onun için yapıyordur bunu. böyle daralm aya başladım. Bü geldi. Ben halim e şük­ sin diye dualar okurken. Kim evlenir lan bununla. Elin yapa. "Ayy zayıflam a. Kızı güzel buldu.

” K üç ük cekleri. m adem öyle.” A “Dem ek olsa böyle düşüncen. bak işe git— cem sabah. dokunm a bana bi daha. Tam yatacağız. G ittt gittt. Beyfendi ha bire sa ­ den. Artık yat ne olur.” “Annem babam ölsün. “Hangi kızı?” “Hangi kızı olduğunu iyi biliyorsun. Geri zekâlı. Bir gülüm se­ D K alktım gittim içeri am a bağırıyorum hâlâ.hem en gidip sarışın olcam . a k ­ aşağıya. D e ­ güzel kız" deyip. hepiniz aynı boksunuz işte.” ce kafayı yedin sen. pis sapık!!! Porno .” gitti sinirim. “Sana izlem eyelim dem iştim . Ona layıksın sen zaten ancak. kimseyi düşünm üyorum . onu düşüncen. hâlâ izliy o - ya izleyip kızları hayal ediyosun. O sarışın kızı. K apat şunu.” Orospu olm ak lazım abi sizin için. bizim eve gelse. Sonra geçti ün et sen. ooo yeeee.. off biliyodum başım a gele­ pt “Porno yıldızı bir arkadaşın neden olsun? Yat şuraya iy i­ al ın mek o kız benim arkadaşım olsa.” “A nnem babanı ölsün ki kim seyi düşünm üyorum de. Pisliksin. o kızla şey o . suratına bir bakayım şunun dedim. o kızı düşüııüyosun di m i?” P u ır a yü me var sıfatında. artık uyum a faslına geldik. Sadece sen varsın. Sana güvenm em em gerekti­ ğini biliyodum . analarını babalarını düşünm e­ sı rışınlara bakıyo.. K alktım yataktan. çektim yorganı attım k lım a geldi. sen "Ne Bü “B iliyodum işte biliyodum . Hadi yat artık ne olur.

özgüveni gelişm em iş. kâbuslar gördüm.” Sonrasında bütün gece uyuyam adım . ya hep aklı öyle kanlardaysa. Amin... Bir de güzel dediği kadınla benim alâkam yok.“Tam am . yatcanı ama sanm a ki bu olay burda kaldı. sağa döndüm . Ya beni güzel bulm uyorsa. Allah. ya bir gün porno yıldızlarıyla dolu bir adaya düşerse ve beni unu­ tursa bla bla b la . ha bire E rik ’i sarışın kadınlarla bastım . Ya işyerinde böyle bir sarışın varsa. bunu ona b e n - zettiyse. sola döndüm . kilo sorunu olan kadınlardan korusun erkeği. Beni de sarışın orospular­ dan. K üç ük A pt al küçük aptalın b ü yük dünyası ın Bü yü k D ün ya sı .

benim günlerce ağlayarak “M isafirhane- 86 A neden ayrılıp tam am en E rik ’in evine yerleşiyorum . Şimdi o ev benim de evim oldu. Krizi fırsata çevirdim yani resmen. Onun d ı­ pt firhanenin parasını nasıl ödeyeceğim diye günlerce beynimi al ın düzgün giderse. ne bileyim bir havlum bile yoktu. Evliliğin yüzde ellilik kısm ını atlattık yani. Bu krizde nasıl iş bulacağım . orada bir süre takılacağım K üç ük freelance olarak. m isa­ yedim yedim yedim. tabii bana da yol verdiler. hayatım da aşk olm uyor! Kriz var diye bizim Bü yü Pure a k D ün ya sı . Ama hâlâ orada bir dolabım yoktu. Ya z a ­ ten neredeyse her gün E rik ’in evindeydim . Ne zaman işim program ı yayından kaldırdılar. Var ya resm en koydu bana. Bu olayların buraya gelm esinde. nedense iş bok gibi oluyor.K a p a n m a y a n ergenlik yaralarım Şapa oturduğum un resm idir yemin ederim !!! Aşk hayatım iyi gittiği zaman. En sonunda bir karar verdik. m isafirha­ şarıdan iş yaptığı bir ajans var.

. kız ciddi bir psikopat! bıktım .” dem em e tk i­ lerdir kafayı yem iş gibi davranıyorum ama işten ayrılm am aslında iyi oldu bir bakıma. “Hiç sallama. Yaa öylesine korkuyorum ki. artık E rik’le her şey kabak g i­ bi belli olm aya başlam ıştı. hâlâ o “m etreslik” m er­ K üç ük tebesini aşam adım yani. kim seyi sallam am aya başlamıştı. Kafası kesik in ­ sanlar falan dolanıyor evde. Şu an ne kadar para yönünden biraz zorluk çekecek olsam da. Ben de bir yerde al ın pıyı yabancılara açm ıyorum . G özlerim yanıyor cayır cayır.” deyip. O kadar ateşim var ki siireli kâbus görüyorum . acayip hasta oldum . Kanalca topla­ nılan yerlere gitm iyoruz etm iyoruz. V alla salak bir düşünce gibi gelebilir am a öyle değil. am a sanırım kökten kestiler d i- k D ün 287 fcıj{uk a p t a lı n b u y n k ılu n v a s ı ya sı li oldu tabii. H er gün Esm aC eyhan birilerine sordurup duruyordu. Erik. sanırım hiddeti beni korkutu­ yor.. yatak o d a­ sında dolap yaptırm ayla. Erik dışarı çıktığında k a ­ lam ıştır diye. arkadaşız. U tancım falan kalm adı da. Esm aC eyhan kiralık katil y o l­ Bü han?” diyor ama ben hâlâ yusuf yusuf atıyorum kadına karşı yü nın ne olduğunu bilm iyorum . A pt Am a artık n ’apalım öğrenirse öğrensin. Erik de P ekm ez’e söyleyip bütün ipleri kopardığı için. Ya aslında bakm ayın gün­ . Neyse taşınm a faslıyla. Ne yapabilir ki sana E sm aC ey­ ya. herkese “ Bişi yok aram ızda. ama olsun n ’apalım. akşam çekirdeğim den reçel yaptırıyorum kendim e. m utfağa yeni tabak çatallar alm ay­ la falan uğraşırken. M uhabbe­ ti açıp tadım ızı kaçırm ak istem ediğim den en son durum ları­ yaloğıı.de nasıl kalçanınım beenn y a a e e e e . öyle böyle değil.

Lise son'larda bir tane çocuk vardı. bakireyim diye kandırm ış kız bunu.Yaa ama Erik o kadar güzel bakıyor ki bana. bilm em ne basket takım ı bunu alm ak istemiş. resmen karı k o ­ ama ona taşındım falan ya. İbrahim E rkal’ın dizisinde oynayan kızla sevgiliy­ miş. sınıfa yeni geçm iştim . Lise 1. on beş gün nezarethanede kalm ış. ardından ona m andalina soyuyorum . tam am sen olm uşsun dem ekti. Lise 2 ’ler. mıştı benden puşt. H ayatım da her şey bok gibi ama dünyanın en mutlu kızıyım şu an. Ben daha g ö r­ M aça gitm iş işte şöyle yapm ış. so­ kakta görsem tanım azdım ama. Peçetelerim i topluyor. D ün ya sı ca gibiyiz yani. babasının tanıdığı varmış. her önüne geleni çatçat bozuyonnuş falanm ış filanm ış. süm üklerim i görünce k aç­ k H ayatım da hiç kim se bana böyle davranm am ıştı. H afta sonları ra ­ kı m asası hazırlıyorum . Hani böyle aram ızda hiç evlilik lafı geçmedi. Nasıl gözüm de büyüdü bu oğlan nasıl. Ö S S ’ye falan girmeden al ın m em iştim am a âşıktım. başım da bekliyor. bu is ­ O D T Ü ’ye gidecekm iş. lise sonlar çöm ezlere bakm ak için sınıfın ö n ü ­ 288 A pt tem em iş. Bugün m esela yarım saat hüm kürttü beni. kendim i bu olaya biraz hazırla­ dım. İşten geliyor. . H ayaller falan kuruyordum bununla ilgili. ben yem eği hazırlam ış oluyorum . Bir efsaneler vardı hakkında off off. O nlan yiyip. Lise dem ek zaten o d ö ­ yü Pu cca Lisede bir çocuk vardı m esela. K üç ük bu da artık kızlara güvenini yitirm iş. namı alm ış yürüm üştü oğlanın. Duygu D ikm enoğlu'yla çıkıyorm uş eskiden. Nasıl havalı nem . bir kızı çok sevm iş. Bü hissediyordum kendim i am a nasıl.

Kimsenin beni tehdit ettiği falan yoktu al ın dum ellerim i belim e. O nunla nasıl konuşacağım ın hayalini falan kuruyordum. girdim sınıflarına. bizim ki en alt kattaydı. Onların sınıfları en üst katta. Kim m im bilmem ne. şenle ben ne alâka gibisinden.. “Ben seni tanım ıyorum . yeteerr bee.” K üç ük diyor çocuk. ortalık bir karıştı. k o y ­ edip durm asınlar. A llah var. Ben her tenefüs bok varm ış gibi. Gördüğü yerde konuşuyoruz böyle. O rada gösterdiler çocuğu bana." dedim çektim gittim. senin yüzünden başım a gelm eyen kalm adı!” diye. Ama artık konuşm aya başladık. en arka s ı­ rada oturuyordu bu. ne aşk. bir gün pata küte çıktım yukarı. “Evi aram ışlar kızlar.ne gelirlerdi. güya senin­ le birlikteym işiz!” diye attım tuttum öyle. sonra bu da bir iki kere geldi. E v len eceğ im izin hay alini.. Bütün Fen bölüm ü nerdeyse teklif etm işti. "Kim seni tehdit ediyor?" falan derken kurdum tabii. bir bunda iş yoktu. Bebek gibi yüzü v ar­ dı oğlanın. Öyle böyle derken baktım olacak gibi değil. Bir kızın üstüne kaldı A pt çocukla m uhabbeti. Ben bildiğin âşık oldum . Ben de bir bağırdım . Am a bir türlü konuşanııyorduk. “Sanki ben seni tanıyor muyum. bir içim suydu. babasının tanıdığı sayesinde Ö S S ’ye girm eyeceğim in hayalini. Bu a r­ kam dan geidi. “A radılar m ı seni gene?” diye sormaya. ilgisini çekem iyordum çocuğun. bunların koridorunda bir sağa bir sola salı­ nıyordum. "Eski sevgililerine söyle beni tehdit Bü yü k D ün kü çü k ap talın b ü y ü k d ü n yası ya 289 sı . A m a ne aşk bendeki. Duygu D ikm enoğlu'nun gelip bizi ayırm aya çalışacağının hayalini. bu geliyor bizim sınıfın önüne. sinirli bir şekilde m asasına gittim . babam a söylem işler.

banklarda oturuyoruz. Pu cca yü B ir gün ben nasıl hastayım am a anlatam am. Öleyim dedim . sonra en yakın arkadaşım ı bafiledi diye.” D edim bildiğin. şaşkın gözleri. hem en yanım dakini postaladım . Hani anlatm ıştım ya beraber intihar ya sı m inler ediyor. ama Allah benim belam ı versin. Bizim apartm anda bir çocuk v ar­ dı. Nasıl k ö ­ 290 A pt al ın Bü la.benim kafadan salladığım olay. Öyle böyle derken. öleyim na burda. Sırf bu oğlan için gidiyorum o k u ­ yanım da salak bir kız var. Çocukla zaten edecektik falan. hepsi mıh gibi aklım da yem in ederim. bir gün . Bu inanm ıyor ama. yer yarılsın içine gireyim . kusacak gibi bakışları. N eyse demiş ki. Ya da o ölsün. “Ben yapm adım ” diye y e ­ bana biriyle haber yollattı. B aktım bu çocuk geliyor. Bir çektim K üç ük içime. yemin ederim ben gördüm balonu. aynı şu anki gibi. hah işte o! Bu olaydan sonra o çocukla çıktım . “Hangi sanatçıları seviyor­ sun?” falan filan Sonra da “Ben senden hoşlanıyorum . ağzını buruşturm ası. gelsin buyursun yüreğim e otursun. bir şey olsun. bütün hepsini yuttum. Geldi oturdu.” d e ­ di. beni alm aya gelirdi okuldan arada sırada. bir ağzım arayın. ben de kıkırdam aya başladım . rüya olsun bu kâbus. “O nunla arasında bir şey mi var. hastayım diye girm edim çalışm alara. unutsun bunu. B eden dersindeyiz. Sonra bir göz göze geldik. öldür beni. D ün sonra çıkm aya başladık. Ölüyorum k saçm alasın. su ­ ratındaki o iğrendiğini belli eden hali. O konuya böyle girince. A llahım al canımı. Kıkırdarken burnum dan bir baloncuk çıktı. işte başladı klasik konuşm alara: "Sevgilin var m ı?” “Bi ad a­ ya gitsen alacağın üç şey ne?” .

Bundan Am a şimdi sevgilim burnum u bile siliyor. ergenliğim ve k ın k kalbim le kaldım . peçete burnum da yaşarım. Bu kalktı. çiçeklerden. rezilliğim . Sonra herkese. ayy onla sevgili olur m uyum ben. istem edim . k D ün 29 i kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı . yem işten. Ben orada yalnızlığım . yem eyen için yapacak bir şeyim yoktu. Bir daha çocuk benim le konuşm aya gelm edi. gördüğüm yerde kafam ı eğip kaçtım." d e ­ di ve gitti. baloncuklu süm üğüm . K üç ük A pt al ın Bü onu. pislik yaa. sarı saçlı b eb iş- yü beri böyle ne zam an hasta olsam ... ayy sümüğü aktı geri zekâlının. "İşte geldi konuşm aya.tüyüm. ağlayacağım . her şeylerden." falan dedim am a yiyen yedi. Çok seviyorum te n . "Derse yetişm em lazım. ben de onların k a ­ tına çıkm adım .

arkasından da konuşm ak olm az am a cıkss yani. ay şu ­ oyununa da kaptırdım . yem işim arkasından konuşm ayı.A n a n a ana desem . Yaa vazgeçtim . deli etti beni karı! Götüm çıktı lan o kadar sar- A yor. var ya anam ağladı o sarmaları yaparken. am a Erik var yanım ­ da. freelance tadında bir şeyler yapıyorum şu an. babana baba desem İşten aynldım ya. Kariyerim e katkısı “0 ” . Hiç çalışam ı­ yorum neredeyse. parası az. Kendim i iyice bu evcilik ın 292 Bü yü Pu cca k D ün ya sı . Sanki Erik kocam . A nkara’dan çağırdı bunları. Sürekli tem izlik yapıp onu beslem e girişim lerim sonuç pt al nu yapayım derken akşam oluyor. Sonra akşam geldiler bunlar. Bir ev hanımı edasında kuğu gibi süzülüyorum . ayy şunu izleyeyim . Ben oturdum sarma y ap ­ tım. Annesi nasıl desem. Evden çalışm ak ne kadar kötü bir şeym iş. buna bakayım . annesi ve ablasıyla tanıştırm aya karar v er­ di beni. ben böyle ona p as­ talar börekler pişiren hanım hanım cık bir kızm ışım gibi g eli­ K üç ük vermiş dem ek ki.

“Sen dur ben hallederim . kadına ne diyeceğim m evzusu- na. gözleri zeytin o ğ lu şum m . “Abla.. “H ım m m gördüm . Çerez m erez bir şeyler koyuyorum kadına. “Aaa orada sarma vardı. “Oyy benim pom bik oğluşum . Salonda oturuyorlar. Sonra sorguya çeker gibi. ben bir kaldım mal gibi. K üç ük Bir de şeye çok takıldım . elinde telefon mesaj yazıyor. Nasıl bir nem ıutsa. üstüne gitti benim sarm alardan yedi.” dedi ve tı geldi. “Sen burada mı yaşıyorsun hım m m ? Ailen nerede hım m m m ? Hiç sorm uyolar mı seni hıınm m m ?” diye sorular. biz” . Ayy en kötüsü ama şeyde oldu. salonda oturup film A pt kesti yolum u. ekm ek arası bir şeyler y ap ­ al ın herifi böyle seviyor. H er bir cümlem in başında farklı bir şey söylüyorum . “B iz yem ek yedik y a a e e . Sürekli hom urduyor. O ayı yeğeni ise bütün çerezi yedi. suratım a bakm ıyor resmen.” dedim .” Yemin ederim o koca H em en hoopp yeni gelin adayı olarak puan toplam a am aç­ lı koşturdum mutfağa. “Pizza söööleyelim dayı yaaee. teyze. “Ayy ben acıktım . em besilin teki.” dediler. hiç birinde değişm edi o ifadesi.” yaptı o kopasıca dudağını üste doğru büzüştürerek. hani surat ifadesine göre hep onunla d e ­ vam edeyim diye. ku ^ ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a n Bü yü k D ün ya sı .” dedi. Gitti içeriye.. Bir de u tan­ m adan. Sonra kadın. Anası ve yeğeninden ablasının nasıl bir şey olduğu­ nu kavrayam adım bile. Sarm am ın tadına bile bakmadı. annesinin bitanecik bebeyi.mayı yapana kadar.” dedi. Bir de ablasının ç o ­ cuğu var on üç yaşında. siz. yazm adığı noktalarda hayattan bıkıyor. Erik anasının kucağında yaşıyor re s ­ men.

izliyorduk. Çok kötüydü y aa. ağzım dan çıkacak çişim.. Çıkm ak istem iyorum . topuğum u tam o n o k ­ taya getirip sıkıyorum kendim i. orada uyum aya başlam ışım . resmen bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. B ir baktım ablası da an a­ sı da bana bakıyor. O derece vahim durum dayım . A llahım nasıl utandım . ohh değm e keyfime. Yattıkları oda tuvaletin karşısında. annesi oğlunun tişörtünü ç ı­ kartm aya çalışıyor. kadının sesini duydum . Erik bir kaldırdı beni. Tam kapıya doğru iler­ ledim ki. Salya lan. kâbus bu kâbus diye kendim e tekrar ediyorum . Ben yine ânım gelecekti ki bir çişim geldi anlatam am . Sallanıyorum yatağın içinde. direkt “Sınırsız çişimi tutim m m nolurr” derim. Ayıyım ya b il­ diğin ayı! A rtık yatalım dedik am a yanında mı ayrı mı yatacağım bilm iyorum . Bir de gaz çıkarsaydım . karı beş senelik ihtiyacını mı A pt lar çünkü. B ak­ K üç ük tım olm ayacak. “İyi. Geçtik içeri uyum aya. tam benim uyum a 894 Bü P u cca yü k D ün ya sı . Yok anacım karı çıkm ıyor dışarıya. yanlış anlayacak­ rum dayım ki. bir tom ar salya çocuğun om zunda. artık nasıl yorulduysam . Baraj kapağı açılm ış gibi vücudum daki bütün suyu aktarm ışım sanırım oraya. Erik.. Zaten o salyadan sonra hayatta o kadının g ö zü ­ ne girem em diye boşverdim . Bekle b ek ­ le bekle dişlerim i sıkıyorum artık. Öyle bir d u ­ al ın önce sarm aş dolaş olup E rik’i uyuttum . kalkayım bari dedim. O girdi tuvalete.” dedi. perinin biri gelse ve bir dilek hakkın var dese. “B eraber yatacağız yaa salla anam ı. kafam E rik'in om zuna düşm üş. ölüm süzlük aklım a gelm ez.” dedim . para pul. Çıkm asam .

sarıldı. süslü cüm leler kullanam ıyo­ rum. duydum . hatta hiç görm eyeyim onları. Baktım olm ayacak. yalakalık yapam ıyorum . Hayır zalen iyi davranıyorum . Koşarak. oraya neyim var neyim yoksa boşalttım. çiş yok. hiç karışm asınlar. Çiş yapm ak sanırım dünyanın en güzel şeyi. başka şey düşün uff uff uff diye söyleniyorum . Ya ben istiyorum ki. sidik torbam ı patlatacağım . Kapıyı kapattım . ben fedakârlık nedir ondan öğrendim .gideriyor n ’apıyor anlam adım ki! Son dakika artık böyle k u ­ laklarım dan fışkıracakken sifon sesini duydum. al ın layam az yemiıı ederim . Bir baktım kapının önünde 011 üçlük mal kız. kafasını kaburga kem iğim e koydu. her şeyi­ mi annem yaptı. Kaktırdım kolum ­ la. girdim odaya. A llaahhhhhhhhhh ooaaahhhhhhh gibi g a­ rip bir ses çıkartarak. Pekm ez ve A nkara’da bulunan çocuğun annelerine k a r­ şı da hep soğuktum . am a ben anne sevm iyo­ rum . Kalktım gittim kapıya vurdum dan dan dan. elinde de telefonu var. U yanm ış o da. “Babam ı hiç tanım adım ben. elleriyle belim i sardı. B ir yandan da Erik uyanm asın diye sessiz sesiz u ff uft'f ufff. elim i koydum apış arama odada koşturm aya başladım. Öptü kaburgam dan. Kadın çıkar çıkm az girdi içeri.” dedi. Uünyası ya 295 sı . hatla uçarak gittim. O kadar mutlu oluyor ki insan. m uhatap olm ak zorunda kalm a­ A pt döndü bana doğru. “N eeoluyooo yeaaaa?” diyerek. S alla­ m adım hiç. geldim yattım E rik’in yanında. Yani dem ek istedi ki lütfen ona iyi d av ­ K üç ük ran. H içbir keyif verici m adde bu m utluluğu sağ­ İçerde kız beni anneannesine ispitliyordu. girdim tuvalete. Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük. Kız çıktı.

Çocukken nefret ederdim aslında annem den. beni severdi. M esela benim annem gelm iş olsa. En güzeli olm az mı? görünce. Ya da biz onlara gitsek -ki bu im kânsız. o da İstanbul’da o tu ru ­ yor am a ayda bir defa öğlen yem eği yiyoruz beraber. G arip geliyor bana o yüzden annelerin çocuklarına olan ilgileri. ayy şimdi o kızar. ay dolaptaki C ola’yı k kocam gelm eden gidin.ha işte gitsek diyelim . “Am an içm eyin. harçlık alm adığım için çam kozalakları toplam ıştım annem e.yayım. Ertesi sabah. Y a yem in ederim . A nnem de alm ış a t­ K üç ük mış hediyem i. içine dizip hediye etm iştim . kocasını düşünm ekten hiç bizle m uhatap sevm iyor diye bizim le görüşm üyor. Ona eğer iyi bir hediye almış olsaydım . B ir defasında çok iyi hatırlıyorum . Sevgiyi hak etm ek gerek diye düşünm üştüm sonra. “Ç er çöp ne arıyor evde. kocası ya sı Bugün biraz da kıskandım E rik’i öyle m ıçm ıç annesiyle . O nlara gittiğinde. şaka yapm ıyorum . daha nerede kaldığım ı bile bilm iyor. çocuğu salona yü Pucca rinde oturm ayın. o kozalakları m u t­ fağın çöpünde görünce yıkılm ıştım ya! Kocası. sokm am ış. B ir kutunun al ın Bü Erkek kardeşim gelm işti. yanlarında oturtturm am ış. Babam a tem elli taşındıktan sonra benim için öldü o kadın dem iştim .” der durur. sürekli kadının ilgisi onun üzerinde. ay koltuğun ü z e ­ D ün olm az bile. B ir de hak etm e­ diklerini düşünüyorum . dört beş sene hiç yüzünü görm em iştim .” demiş. anneler günüydü. böcek basacak evi. kocam nefret ediyor. H atta bir süre Sezen A k ­ 296 A pt sonra da o kozalakları suluboyayla boyam ıştım .

Hatta ben çocukken böyle farklı bir boyuta ışınlanabiliyordum . onunla da çok yakındık. beni alırdı. acı çekm em ek için başlardım . oradaki Lara en yakın arka­ yü gözlerim i kapatırdım . K itliyordum kendim i bildiğin. kime desem inanm ıyor am a ciddiyim. Lara diye bir arkadaşım ın olm adığını da. Sonra da o eller üzerim den kalkana kadar orada beraber oyun oynardık.” derdi. ben de kızı o la ­ bilirim dem ek ki diye düşünm üştüm . dişlerim i sıkardım ve hayal kurm aya k D ün 297 kü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı oynatm ıştı Sezen Aksu. “Birazdan her şey b i­ al ın m en diğer arkadaşlarım ıza haber verip. Bazen hâlâ rüyalarım da o evi görüyorum . Şu an çok saçm a geliyor am a ben bu hayalleri kurarken gerçekten acı çekm iyordum . Sezen Aksu annem di. bunları d ü ­ şünm ekten başka çarem kalm ıyordu. Annem in kocasından dayak yerken ya da hiç dokunulm ayacak yerlerim e dokunup m ahrem iyetin ne dem ek olduğunu bana o yaşta gösterirken. Böyle başım a bir şey geldiği zaman. Oğlunu çok seviyordu falan. Lara beni alıp kurtarırdı. bir daha bu evi görm eyeceksin. Bir klibinde oğlunu ya başlam ıştım . bir de B ianca vardı. V alla bak. H ee tabii ışınlanm a değil de onun adı neyse işte. sürekli onunla ilgili hayaller kurm a­ . kim senin beni o evden kurtara­ m ayacağım da. evine götürürdü. M erdivenlerin A pt di kapıya. K üç ük Onların hepsinin hayal olduğunu da biliyordum . h e ­ m uzine götürürdü.su ’yu kendim e hayali anne yapm ıştım . beni içi havuzlu l i ­ Bü rı” diye bir çizgi film vardı hani. “Beverly Hills Y aram azla­ daşım dı. A m a o eller üzerim de gezerken. Ya da bazen Sezen Aksu gelir­ tecek.

ben de öyle olursam sonunda diye. Bazen kardeşim le konuşuyoruz da.oradan aşağıya inem iyorum bir türlü. öyle hayatına devam etti. am a gece yatarken vicdanıy­ yaptı. hayatım daki her şeyi silip. Ya becere­ 29 8 A Bazen korkuyorum . beni ve kardeşlerim i aylarca a ra ­ m am asına o kadar üzülm üştüm ki. kendim i bir adama adayabiliyorum . O evin içinde çıkışı . M utlu mu m utsuz mu bilem em . ondan kaçıyorum hep. geliyordu bir de yaptıkları. çocuğum olunca ben de bu şekilde yaparsam ? Aslında en büyük k o r­ kum la. Ya diyorum . laklarını tıkadı. A nnem den nefret ediyordum . korktuğum için affettim sanırım. A m a sonra büyüdükçe ve ona benzediğim i fark ettikçe unuttum nefretim i. Öylesine âşıktı ki o herife. ya pt la cebelleşiyordur büyük ihtimalle. bize iyi bir anne oldu. Ona göre. O na göre norm al Pu cca yü m aya dönüştü yavaş yavaş. her şey onun suçuydu ç ü n ­ kü. K u ­ Bü uzaktan akraba gibi bir şeydik onun için. çünkü babam a âşık değildi. Ve her şeyi bir erkek için al ın çünkü buna inanıyor. çıkış kapısında üvey bulam ıyorum . Hatta a c ı­ man görm edi. U facık bir üm ide kapılıp. H içbir şeyi görm üyordu. en çok istediğim şey aynı: Anne olmak. bu konularda annem gerçekten kendini aklayabiliyor. Ne hissettiğim e em in o la ­ K üç ük m adığım erkekler için bile bütün gem ilerim i yakabiliyorum çünkü. biz ayak bağıydık. Kadın bizi çocuğu gibi hiçbir z a ­ k D ün ya sı babam duruyor. Babam a gittiğim de. gözlerini kapadı. sorum luluktuk ve bizden içten içe nefret e d i­ yordu. onu öylesine sevdi ki her şeyinden vazgeçti. Sanki ne bileyim.

annem in bize yaptığı k ö ­ tülükler gibi.m ezsem diyonım . A n­ neannem in annemi terk edişi gibi. Ya bakam azsam onlara. ya bencilliğim ağır basarsa.. ya ben de yaparsam çocuklarım a böyle şeyler. ya benim de kanım da varsa bozukluk. Ya g er­ çekten de annenin kaderi kızm ay sa.. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası 299 D ün ya sı .

direkt alışveriş m erkezine götürdüm. y a y ­ van yayvan konuşuyor. A nnesi ve yeğen iyle. ayy dedim bugün annesiy­ üçlüsüyle evde kalmam ak için ben de iş avagına çıkıp arka­ daşlarla takılm ayı planlıyordum . Sonra düş. al ın le ben ilgileneyim . K ocasıyla saatlerce telde k o ­ N eyse kıyafet alacağız deyince bunlar. M SN . öyle sarmaş dolaş “Babam ı hiç görm edim ” d i­ ye duygu sömürüsü yapınca Erik. Ablası gelm edi b izim ­ nuşmaktan karının suratını görem edim bile. Converse A le. çıktık İstanbul’da alışveriş yapmaya. hep bir offlam a pufflama. Bir şey soruyorsun. elin d ek i telefo n u yla devam ­ K lı cak cak binlerine mesaj atıyor. O on üç yaşındaki kız. üç ük yım m üze bahçe dedim . dudağını it am cığı gibi boyam ış. Erik işe gidince o kom edi dans Bü P ucca yü k D ün ya sı . Hayatı sadece Facebook.G e lin olm ak iç in "p o in t” to p lu y o ru m Dün g ece. hiç dolandırm aya­ pt bir güncük fedakârlık yap işte dedim . O da boşanm ak üzereym iş.auıüm taşındım. İlk başta.

. kırk beş derecelik açıyla ç e ­ kilm iş. merak ediyordum . Bir de şişkonun k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı .. bak ilgin de varsa hem . gelişim in için. “B oş vakitlerinde neler yapıyorsun?” falan dedim ." diye yalvardı dur­ teki. et yem en lazım . Hadi ‘G ö lg e­ ye Ö vgü' sergisine gidelim beraber. "Ayy sergi m ergi amaaaan netten bakarsın işte. bu gen e oofflam aya başladı. Kitap okum uyor. resim al ın du." dedi. o ff neler oldu kızaamm". Anneannesi de kızdan daha salak. tam iki saat. sonra g izli gizli dolap önünde benim sarmaları götürü­ yapm ayı seviyorm uş kız. B ok yesin diyecektim tuttum kendim i. “B en de yapıyorum . Y em ek y iy eceğ iz. Bir resim leri var kızın. inanılmaz bunalımlar. A yy kurtıılsam şur- daıı M S N ’de yazcaam sana." gibisinden şeyler söyledim . Y em ediğim bok kalm am ıştı yani d iyeb ili­ rim. A m a ben o yaşta keman çalıyordum . tiyatroya gidiyor­ A pt yor. m idem kalk>yooo". "Ayyy yaa anlatamamanı sana.üzerine. Vejeteryan oldum . okulu dışında hiçbir faaliyeti yok. Oyulası K üç ük gözlerini devirdi. arkadaş­ larıyla 'kopamıyolar' diye baskete gitm em iş küçük hanım. "Anane eee yaa bana sakınn et falan alma. Ulan on üç yaşındasın sen.. K endi ergenliğim . "Balım. öyle bi koptuk öyle bi koptuk k ii. T elefonda arkadaşıyla konuşuyor.. lütfen yapm a böyle. entel olm ak adına onu yem em bunu yem em mavrası ç e ­ kiyor. olaylar ve entri­ kalarla geçm işti. bebeğim n ’olur. beti yiyem iyorum artık et. Sevtap Parman pozları. O her konuştuğunda ağzının üstüne iki tane terlikle çakasım g e li­ yor.

asla bu karıya teslim etm em . K arde­ M ağazalara girip çıkıyoruz. Ben anne P ucca yü bir şey olur sonra. hiçbir şeyden hoşnut d eğ il.’’ Ü niversitede yok öyle yalnız yaşama. Erik’le evlenirsek eğer ve bir ç o ­ sunnn beaaa ben onu g iym em . ö yle böyle değil. O anneannesi denen karı da bundan daha tonlarca kıyafeti giydirdi." “Dışarda yem ek yiyem ezsin. Bir de annesine nasıl bağırıyor. ayrı şehir. otur oturduğun yerde. alkol. salonda yaptığı tablolar asılı. ne bilim bir ton işle uğraşıyordum hiç olm azsa. ne g iy se sura­ ya m adığı kitap yoktur. ın Bü olacaktı var yaa. gece gezm eleri. canlı görünce 11e geçecek e li­ "Anne arkadaşlarla yem ek yiicez. o k u ­ .” "Anne konsere gidebilir miyim?" “Her gün dinliyorsun zaten. Na bu şişko gibi D salak bence. Oldu ba­ pt al zünden anlarım ne bok yediğini. sigara. gel evinde adam gibi y e. yüzm ede kızın bir ton madalyası var. Ahhh o benim kızım olunca sanırım inanılm az despot olacağım . bu geri zekâlıya kıyafet d e ­ tı bir karış kızın. Onu mum ederdim ben valla. Y ok erkek arkadaş.” K üç ük ne?” 02 A "Anne." “Çağla buraya gelsin. Sen kim senin evine gidem ezsin. G ö ­ 1Anne ben Ç ağla’larda ders çalışcam. “N e d iy o - k cuğum olursa.” diye. akşam tiyatroya gitcem.dum." "Akşam akşam ne tiyatrosuymuş. Kız istem iyorum işte dedikçe. sı şim aynı şekilde. ergenlik bunalımı. o küçücük kıza ün netiyorlar. H ele bir de kız çocuğum olursa. kırık karne.

Verdikleri eğitim le bu ülkede yü O layın gerçek hali şöyle (ve cidden günlüklerim de bunlar k D ün kü çü k ap ta lın Uuytık d ü n yası ya 303 sı . Tabii kızım a vereceğim günlüğüm de bazı şeyleri değiştirm em g e ­ rekecek: "Bugün yine ders çalıştım . başka derdin?! K ızım nereye ben oraya. böyle şey­ ler bence hemen söylenmeli. ders çalışm alıyım . ders çalışm ayı çok se v i­ yorum günlüğüm . pis pis arkadaşlara uyup onlarla fınk atmamam. Yaşım kemale erinceye kadar asla sevgilim olam az. K ısa kesm em gerek. Tabii büyüklerim in sözünden de çıkm ıyorum ." "Sevgili günlüğüm. aşk denen şey çok saçma.bam. her türlü pislik onlarda. hiç bi bok olam am ben. sayfalık kitaba sığdır. parantez içi çarpanlarmış. B en ünlü olcam . hemen 'Hayır ’ dedim. alsın dersleri. yaşı geld iğin ­ de vereceğim . Daha yaşım K üç ük ne benim. m elerm iş. A m erika'ya gider garsonluk yaparım Bunla kendimi harcayarr. Bugün çocuğun biri daha geldi yanıma. her şeyin en iyisini onlar bilirler. K oca O sm anlı’yı sen yetm iş doku/. H em zaten umurumda da değil. Bütün notlarım beş. annemi daha çok severim olur biter. sonra gel bana tembel de. Bu ü l­ kede yaşam am zaten. Okusun benim yaşam ım ı. Erkekler çok p is sevgili günlü­ ğüm. her şey ezbere. Bunun nedeni." harfi harfine yazıyor): "Ders ders ders lan beynim sikildi. Zaten onun için böyle koftiden günlük hazırlıyorum kendim e. Sevgim fazla geldiyse. Sonra eve gelip babam a söyledim. k ü ­ Bü Sanki bi bok öğretiyolar gibi. Orda zaten mutlaka keşfedilirim ." A pt para kazanm aksa amaç.ayacağım. al ın Sistem tem bel ben değil.

ÖSS sınavı için o kadar çok çalışıyo­ kadaşlarım hep beni çağırıyorlar ama ben hiç çıkmıyorum hat. Neyse günlüğüm. Ama bir tanesi bile başın mı ağrıyor. K eşke hepsiyle çıksam . Bi de kızlan artık sevm iyorum ben ya. neyin var dem edi. O sorulardan tıp fakültesine adam alıyolar işte bu kadar okum uş adam fazla bile. K üç ük Rapor almaya gittim . çözmem gerek . götün­ le gülersin. erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. Aşk dünyanın en güzel şeyi olm alı. Hayır yani kazansan ne olacak?! Bu ülkeye doktor olm uşum . Her şey bürokrasi burada. O zaman daha ra­ k dışarı.O layın gerçeği: "Yaaa. daha özgür sokaklarda dolaşabilirim.. m ü ­ hendis olm uşum ne yani! Y apacağım tek şey çok ünlü bir güzel yanı aldığın raporlar. Günde dokuz saat test çözüyorum. Başka da bir şey olm am . üniversiteyi sonunda kazandım. elli yere girip çıkıp im za attırdılar. Emrah’ı seviyorum ama H akan’a güzel olur. iste­ pt al yıldız olm ak burada. O yüzden hiç yormam kendimi. Ö S S ’nin tek ın Bü P u cca yü lazım. çok istiyorum bunu bilmem anlatabildim mi? Neyse A düşün. Zaten sınav sorularım gör. kaypaklık ve döneklik akıyor. Hem daha önümde uzun yıllar var. Ama tek hayalim kızımın bir avukat olması." "Sevgili günlüğüm. bi Ö SS falan. ne . Çünkü benim belli hedeflerim var. O ff Ercan var bi de. Kızlardan böyle kaltaklık. mat. Onları başarmam D rum ki seni boşladım.." diğim hedefi tutturdum." O layın gerçeği: "Millet tutturmuş. Ar­ ün ya sı da â şığ ım . Üç saatte senin ne olacağına karar veren bu ülke için. "Sevgili günlüğüm.

aman Allahım. Yalnız kalan kızların evlerine sapıklar k u ç u k a p t a l ı n b u y u k dü n y ac ı ya 305 lemi gururlandırmak istiyorum. sı­ cak yem eğim i yiyip. Arkadaşlarım hep yalnız y a ­ sı ğüm. ai­ . Şaş beş ama fena aba­ yı yaktım oğlana. Çok şanslıyım.halamla birlikte yaşıyorum burada. Bir de kötü kızlar var. biz kaldık baş başa kadınla. İstemiyorum zaten. hâlâ sevgilim yo k günlü­ şıyorlar ya da yurtta. Koyun oldum valla n'apalım . Küçük kız tuvalete gitti. halamla giriyor. Bir de akşam dokuzdan sonra dışarı çıkanlara da ün mis gibi yaşıyorum . bunların işi bitti. sevgilileriyle yaşıyorlar. yine acıktılar. Dersim bitince evime gelip. Okulumu en iyi derecede bitirip. tecavüz edip kafalarını kestikten sonra onları tarlaya öyle yapıyorlar. Gittim ben de diğer çocuğu unutmak için Bü yü k D atıyorlar. Zaten o olm asa sınıfı da g e ç e ­ al ın kışıklı adam yok. N ey se yaa. Çok güzel bir hayatım var. Ben böyle kabinlerin orada çocuklarım la ilgili hayaller kurarken. Onlarla hiç konuşmuyorum.” N ey se işte yazdığım kolpa günlükle." Olayın gerçeği: "Yaa tükürdüğümü yalarım işte böyle. Am erika hayalim falan yalan oldu tabii. iyi ki halamla yaşıyorum. okul bitsin ver elini İstanbul. sınıfta bir tane y a ­ şaş beş çiko biriyle çıkm aya başladım. uyuyorum. kızım a annesinin na­ K üç ük sıl hayırlı bir evlat olduğunu göstereceğim ki beni örnek a l­ sın. Bu kez tatlı yiyelim dediler ve çıktık yukarı. Asla öyle bir hata yapmam. Onların evinde yaşıyorum şim di. A pt rimi falan bu salak yapıyor. Ö d evle­ mem.

“Ailen nerede dem iştin?” “Buraya çalışm ak için mi geldin?” “Hı hı evet. ağzına deli g i­ k D ün ya sı “İzm ir’de” . seni aralarına almazlar ya. hani çocukken kalabalık akraba evine gidersiniz. geldikleri za ­ man hâlâ uyuyam am ıştım . onlar da. Bu yeni nesil çok uyanık. Kalktım yattım. ayrılırsak çük gibi ortada kalacağım . Bir ev im olursa kendi­ mi daha güvende hissederim . A m a tek kelim e söylem edim . B en de internette kendim e ev i olan arkadaş çıktılar yem ek için. kalkıp gitsinler. kıkırdamalarını dinledim durdum. Kadın ne kadar boş boğazlık etse de haklı. ben bunlara bir türlü alışam adım . D ilim e onca kelim e geldi gitti. Am a o gülüm serken ki bakışlarını asla unutmamak üzere aklıma kazıdım. bir de Erik’i kırmak istem iyordum Eve gittik. Erik geldi akşam.” “Ohh ne güzel. fatura masrafın da yok. oğlum un evi sayesinde kira da verm iyor­ sun.” dedim ve evde onlan bekledim . Ev masrafın. onlar gelm eden yatayım dedim. oradaki çocuklar kaynaşır. içend en seslerini. K üç ük ben de kurtulayım. hep beraber dışarıya Bü Pu cem yü rek bakıyordu. Kendim i şey gibi hissettim . Bir zafer kazanm ışçasına. Sabah olsun. Saat dokuza mı ne geliyordu. Yarın al ın aramaya başladım. Ertesi gün gideceklerdi sonuçta.” diyerek gü lü m se­ di. alttan altta sü ze­ bi sıçabileceğim kelim eler dolandı dudaklarımda.. ben “Çalışm am gerek. Heh işte öyle bir eziklik geldi ü s - 306 A pt En azından kafamı sokacağım bir yer olm ası lazım.

.tüm e. yatakta bildiğin dizlerim i kam ım a çektim ağlaya ağla­ K üç ük A pt al ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası D 307 ün ya sı ya uyudum.

şunu dem edin. o sahte g ü lü m semi takındığım a şükretsin. K üç ük yoksa annene ne gibi bir şeyim olabilir? Üzüyorsun beni am a.K ısk a n çlık hapı olsun istiyorum ! Erik’iıı annesi gitti.nirçckter» has!aydım. Bunun da afrası tafrası hiç ç e k il­ teşekkürler! Sadece iki pıin kaldı kadın. “». D edim olm ayacak bıı ış.. hoop ayrılacağız. onda da ın Bü yü P u cca k D ün ya sı . g id e ­ cek yerim yok lan! A nnesi de bakma biraz haklı. çıkarken öpm edin ’. A yy kusura bakmasın. “Senden ilk defa bir şey istedim . Ben de pt al miyor! Günlerdir. inansa bile annesine sorduğu zaman. senin aruın bana böyle böyle dedi desem inanmaz. yanında bile oturm a­ dın. Erik bana bir afra tafra: “A nnem e giderken böyle yapm adın. o sansar kan bunun aklına girer. alttan alıyorum sürekli. ‘Ben ne yaptım oğlum ?’ dedi”.” diyorum. Rahatlayacağım derken. Çok üzüldü giderken. o yüzden gücüm e g it- A Hanı böyle biraz tepki gösuTRcm. cam m sın. Ne diyeyim ki.

Çocukken bütün evi talan ederdim o çikolatalardan üç ük yem ek için. sonra da ilgisi dağılır ve gider TV izler. çoktan gönlü vara A pt onlarla oynam anın. İlk K ra anlaştık. o noktada serer taşakları. “Ehehe evim in kadınıyım" m odundayım . kendim e iki çift ayakkabı ala­ mam. oyuncakları önüne atm ayacaksın. sın bir şeyler için. A slında bakm a. Ben de serdim götü ne iş arıyorum ne bir şey. Bir de ilişki ilerledikçe. Ev bile benim değil. b u y u l <iuı. Eğer hepsini verirsen. N itekim kendim e ev bulm aya karar verdim. U la şıl­ maz olan onlara cazip gelir. Her gün eli kolu dolu geliyor. bizim dallamanın bilinçaltına da “Bana hediye alırsan k 'tv u k 4 |> ta lu . uğraş­ k D ün ya V > ') sı ödüyorum ne bir şey. o geri zekâlı bebe al ın m isali. “Babamlar gelir e der b ilm em ne olur ” (alan di yınce “Tam am . kadın daha çok ler bence.’' dedi. Bunu da a y ­ t. Ç ocuğa. çocuk gibiler ya. bayramlık çikolataların saklan­ ması gibi.VfcSı Bü bağlanıyor. Yarın bir ayrılsak sudan çıkm ış balığa dönerim valla. Biraz geri zekâlılar erkek­ yü Adamlara her an gidebilirim m esajı vereceksin ki hep. “Ö devini yaparsan sana çikolata alırını' sana sınırsız oral” diye yerleştireceksin. Evden . Sonra cezalandıra­ caksın. Bunu da Erik’in fark etm em esi lazım . çünkü ne zaman erkek kadının ona bağım lı olduğunu fark eder.i\>natarna falan dese de so n ­ nen Erik’e söyledim . belli saatleri olacak çoğunu kırar. erkek ise uzaklaşıyor. sürekli ödül karşılığı çalıştıracak­ sın onları. Erik bana para verm iyor falan ama neticede ne kira güya m etin yazarak çalışıyorum ama ayda kazandığım p a­ rayla değil ev kirasını ödem ek.ti ya.

onun da. zaten çok kalm ayaca­ dilerine ev arkadaşı arıyorlar! İlanda yazıyor: “Bayan ev ar­ ye bir adam telefonu açıyor. Bir arıyorum. Ya bir şeyi anlam ıyorum . Lan salak. yü cerem iyorlar. Abdullah d i­ ün ğım diye bütün siteleri didik didik ettim. o boktan eve n e­ den o kadar para vereyim . Geriye kaldı. önce F a ce’den birbirimizi ekleyelim falan A pt al rekt "EVE ERKEK G ELM ESİ KESİNLİK LE YASAK" y a ­ ın Bü yem ek yapm ayı beceren bayan bir ev arkadaşı arıyorum. D üzenli seks benim de hakkım !!! Bu hakkı­ mı elim den alamazsın diye celallenecek tim de vazgeçtim . bayan olup da yanına bayan ev arkada­ şı arayanlar. neye benzerse benzesin. tem iz olsu n cu ’lar. Eski özgürlüğü kalm adı çocuğun. Sürekli beraberiz. garibanlar bir bok da b e ­ D kadaşı. güzel fizikli. . eve erkek getirmek için çıkıyorum zaten. ‘dürüst mürüst. özgürlüğüne düşkün. m isafirha­ K üç ük nelerde kalırım. "Rahat. bazen sıkıldığım rısını öderim . Karı terk edince bunları. tem izlik bıdıbıdı ön em li” . İnternetten e v i olan birini bulayım . Paso erkekler k en ­ ya paso ev d eyiz. her yere beraber gidiyoruz. kiranın y a ­ sı fark ediyorum . Bir tane­ sine mesaj attım.!ü.mazsıncılar’ı da sildim. Onları hoop tek tek eledim . Kalkar giderim yurtta. V e çoğu da yeni boşanm ış bu rım. İlandan biri. Seninle diz dize oturup “A şk-ı M em nu”yu izlem ek değil amacım. NOT: Kira vermese de olur. hiç cevap yazmamak daha uygun olur diye düşündüm ve ‘erkek . ilanların çoğunda d i­ zıyor." şeklindeydi. ancak b öyle ilanla eve geleni bekliyorlar san ı­ k adamların. Hem madem erkek atam ayacağım . G eriye kaldı.

götüm de kalktı. korkun benden k yooo gayet malak suratımın oldvğu fotolar var. D epozitosuz bulm aya çalışın ın diye de planımı yaptım. ikinizi de keseceğim . ben istedim bir göz. ona arkadaşlık et. Allah bana verdi yirmi dört ay taksitle kontak lens. Garda bekliyorum . sen varken güven­ de olamam". yeni ev arka­ daşım ve benim le ilgili hayaller kurmaya başladım. yazdığım harfi harfine yazıyorum : "Eve sevgilim geliyor. İlk gün bizde k a­ lır. Ohaa dedim . hiç bilm iyor orayı. İtiraf etmem D ün ya sı ne uygun olm adığını düşünüyorum. ikinci gün işlerini halleder. babam aradı. Karı daha beni ekler ek lem ez. . biri A pt al ın kuçuk ap talın büvuk dünyası Bü rencilerle ev e çıkm a fikrine kadar sürdü. Sonra biriyle daha aynı şek il­ de oldu. Taş . "Hayatlarımızın birbiri­ telaş yaptım. Hinim in hınısının dıdısının bilm em ne kişisi İ s ­ tanbul'a gelecekm iş. "Kızı karşıla da gid eceği yere götür. Y oo.diye. yü gerekir ki. lezbiyen arama sitesine falan mı üye oldum d i­ ye. b e ­ raber takılın. servisten iniyorlar. İki kişi indi. Kızın g e ­ K üç ük leceği gün de koştur koştur gittim otogara. yabancı ö ğ ­ Ö yle böyle derken. Tabii bu g ö tü n ü n kalkıklığı. Sonra anlaşırsanız eve çıkar­ sınız." yazdı. gayet ev ilanı içindi. ben zaten evi falan ayarlarım ederim diye düşündüm." dedi. ezik kızlar ahaha. H em en Erik’in m a­ hallesindeki 'sahibinden’ ilanlarına bakmaya. işi olm uş orada. Sanki Dexter'ım . ekledik la c e b o o k ’taıı birbirimizi. tam ben umutlarımı kaybetm işken.nbi kızım . Hayır profilim e de kaşar gibi m i gözüküyorum diye bakıyorum. Muharrem A h i’nin k ızı. Korktum bir an.

az önce evinde şıkır şıkır giyinm iş. uzun. hayatım boyunca istediğim ama asla sahip olam ayacağım fiziğe sahip. Saçlarım desen. K ızla yürümek işkence gibi geldi resmen. arkadan itm işler gibi oluyor. bir şey yok.. Her geçen kıza ba­ A pt al ın Bü la çıktığım için eşofm an falan vardır. Ama hatun. Y üz ün podyum a çıkacak bir m ankene benziyordu. Babaannem Brooke Shields değil. “X x x x di mi? A yy hoş geldin ehieh i.kız biri erkek. Her kıvrım ını. S o n ­ ra valizini falan indirdi.” '‘Çok beklem edin di m i?” M uckk m u ck . Kaç Yüzüm inek götü gibi şişkindir. K üç ük Resm en kızın götünü izliyorum . bacaklarının bitiş şeklini falan.. sevineceğim . Hop aldı valizini. bu nedir yani? B enim bir kere a ğ ­ D sığar. Lan kız bir indi servisten. bir . G özlerim kırmızıdır. Akraba k ızı denilen şey ne olabilir yani? N e ­ Bütün gece yolculuk yapm ış bir hatundan öte. biraz sonra tunda Allahım . dudaklarımın ölü d e ­ rilerini kavlayarak izliyorum . Arkadan. A llahım bir popo var k ız­ da. öpüş koklaş yapm acık yapmacık. Bir gıcıklıkla yani. tek k i­ yü zım ın kenarında mutlaka salya izi olur. Bir de güzel giyinm iş. A m a yok m aalesef. M innacık ve kalkık. hatta bu hale gelm ek için üç saat evde uğraşmış gibi duruyor. A m a gözler kısılm ış. sı ticede bir akraba kızı. Bir avucumu doldurur yani bir lopu. önüm e geçti. k saatlik yoldan gelm işsin. Saçlar falan dalgalı. benim ağzım açık kaldı. Bir kusur bulsam . Kot giym iş ama o kota benim kollanm ancak bebek gibi. Ü stüm de başımda zaten y o ­ şilik koltukta kıvrılmaktan herhalde. Bir fizik var h a ­ ya şey değil. H iç bir yorgunluk belirtisi yok.

Sanki dört senelik k o casıy­ na. kasadaki adama bağırdım: "Bi börek yiicem ama bı türlü sipariş veremiyorum"." diyecektim . ama sediyor. D ün 313 ya sı yok. "Yaa ben biraz açım . nasıl sinirliyim . K ız afalladı. hatunla su böreği üzerinde konuşuyorlar. bir şeyler yiyelim mi?" d e­ di. U lan sipariş v e ­ receğim . sipariş vereceğiz. garson afalladı. kız gar­ k o kesin. küfürle karışık s ö y ­ leniyorum . nasıl asabiyim. şöyle bir siizdüm m süzdümm . beni sikleyeıı yok. O fizik için o kızın hiçbir şey yem em esi lazım . A m a hâlâ bir göt var bende K onya O va­ sı gibi. B en de hiç bir şey olm am ış gibi. o hâlâ hatuna bir şeyler anlatıyor. her yediğim lokma a ğ ­ A pt al ın Icu-jük ap ta lın b u yıık fu n y a s ı Bü m ış gibi. K ızın güzel o l­ masına uyuz oldum sanırım. Kız bir şeylerden bah­ . U yuz olmadım aslında. yan masadakiler afalladı. Zaten yiyem iyorum da. ama ben bildiğin sinirliyim . yok. Ulan baksın ne var yani. bir sam im i. Herkes bir döndü bana baktı. ben ağzım ın içinde mırmırmır. N e ­ ye sinirlisin diye sorsan. Adam benim suratıma bakmıyor. on kilo da götüm olacak. onu da bilmiyorum. pardon bakar mısınız" diyorum herife. "Peynirli istiyorum. Orada suratına çay dökecek kadar kıskandım.kacak diye içim içim i yiyor. G eldi börekler. sonla ay bir içli dışlı." dedim ve gülüm ­ K üç ük sedim. Döndü götünü ba­ yü Gittik bir börekçiye oturduk. yiyoruz. çatır ç a ­ tır çatır kıskandım hatunu. Artık dayana­ madım. nasıl yenir unuttum. "Bakar m ısınız. "Ben rahatsız ediyosam kalkim. Y em in ederim iki aydır yem ek nedir. Zaten on beş kilo da kalsam .

A llahım bunlar götüm e gelecek d i­ edinm eye çalışıyorum . B el çukurum var ama o da onun sıkı. hakkında izlenim . K ızı da bir yandan süzüyorum . kesin orospuu bu kız. “PuCCa. Hıı belli 11e mal olduğu. Kolları nasıl zayıf. G üzel kızlar bence hep orospu K üç ük olur. Bir de benim kine bak. Baksana. ben bugün bizim akrabalarda kalacağım . şu her şey kız da var. herkese veriyordur bence. İki kişinin arasında olan şeylerde başarılı olm ak çok matah bir şey değil sanırım. Tamam perform ansım iyi olabilir ama yatakta em inim o d a­ ha güzel gözükür. A caba bu y ed ik ­ D köprücük kem ikleri çıkık kızlara bitiyorum . Ben iyi m iyim acaba y a ­ yü lerini nereye aktarıyor? A yı karı. Baban ev falan dem işti ama buraları hiç bilm iyorum ben. ıııyyy ne sıradan. K ah­ dini geri zekâlı PuCCa. B ence yatakta kötüdür bu. Kirpikleri ne güzel lan. Elleri de güzel lan. hee b öyle de avut k en ­ ya sı yorum.zım da büyüyor büyüyor. şey etm e yani. m innacık poposuyla boy ölçüşem ez.” A pt al ın Bü yorum. kaşlarının y a ­ pısı da. H ızlı da yiyor haa. yazam am C V ’ye 'oralda üzerim e kim seyi tanımam' diye. bir buçuk porsiyon aldı. A llah belasını ver­ sin pislik karı! Orospuuu. N asıl zayıf. A m a gözleri m avi değil. sana da yük olm ak istem em ama ne düşü­ nüyorsun?” “Y a sen bi işe başla bence. hohoyyy ben öndeyim . biz bakanz ya. k al­ kık. Ü ç g ü ­ ne işe başlıyorum . Bütün istediğim ün verengi gözleri var. Bir de bana bak. k on dakika sonra ringde güreşecek gibiyim . nefes alsam iki kilo alı­ lakta? Bu da bir kıstas değil kı anacım .

” diyerek alt alta üst ü ste. Kendim e de bir yandan kızıyorum . B ö y le uza­ suu. fındık gibi.” Y o o o dostum yo oo . "O senden bir K üç ük adım önde koca götlüüüü alıahalı. al ın ğım da ol daha iyi. B enle evlenir m isin? Zaten PuCCa'ya gelin lik yak ış­ k D ün ya 315 sı unuttum!!! B en bununla ev e m eve çıkm am lan. ayyy daraldım düşünm ek bile istem iyorum . evet suu. N e güzel bacakların var senin.Anam eve çıkm ak mı??? Bir an buraya g eliş amacımı işkence çekilir mi? Hayır Erik gelecek o eve. şenle a y ­ yü tunsun. su istem eliyim kü çük a p ta lın b ü y ü k (iunya* Bü kırıyor. K uafc'e gittim A pt güzel olm ayı. hop bu havluyla kapıyı açacak. bir noktada çekiciliğin var.. Hem sen de m aalesef. kıskançlık­ larım. K ız sanki kendi istedi N ’apacaksın? Allah seni böyle yaratmışsa. E yfel K ulesi gibi. etleri f ış ­ nı evde dolanmak istem iyorum . "şirinsin". lanet olsun ki. N e güzel göbeğin var senin.. dümdüz. Daha da yem eyeyim şu böreği. Am a yok. ay­ lardır pelte gibi eziliyordum . K om plekslerim . A llahım kalbim sıkışıyor. kızın günahı ne? Siktir et ya senin de alım ın. “İyi ki yiyişm işim şenle. sana daha çok yakışır. Bir gün ben evde olm ayacağım . çalım ın. '”N e güzel dötün var­ m ış senin. Sonra. Straplez istiyom uş ama koltuk altı loppucuk. Sonra dönüşte düşün­ düm: ‘Çirkin kadın yoktur. Yatakta dört çevireceğim bi h a­ maz. Her gün bu . Sonrasında ise. bakım sız kadın vardır’ m antığıy ­ la saçlarımın pamuk ipliğine benzeyen uçlarını kestirip şöyle bir m odel verdireyim de kendim e geleyim . içim de duran o ezik karı çıkıp. N eyse kızı bıraktım gid eceği yere. ezikliklerim le beıı kendim i o eve gömerim ." diye bana gülüyor.

k ır m ız ı d a g iy s e le r o m a v i fa r g ö z k a p a ğ ın d a d ır y a n i.” d e­ k ve yaşatm a d em eği başkanı" havasında dolanıp duruyorum. ben çekem em ö öle. S u r a tla r ın ı a s f a lta s ü r tm ü ş s ü n g ib i a llık v a rd ır y a n a k la rın d a . M a k y a jla r ın ı y in n i b e ş d a k ik a s o n ra d ü ğ ü n le ri v a rm ış g ib i y a p a rla r . Ü ç kat kafam oldu. Y e rli y e r s iz m a v i ( a r s ü re rle r. Sivri m ım ı bulacağım yani.” dedim. Bari maşa yaptırayım d e ­ . Babam a da. sevgilim eve gelsin Oturdum yine internetten kendim e ev arkadaşı aramaya g i­ riştim. Şimdi çık a­ galı saçlarıydı. B e lle r in e . kusura bakma.ama sonra kıyam adım . 316 A pt al ın Bü diyip durdu. “B en ev e çıkm ıycam . H e r y e rd e b a ğ ır a ç a ğ ır a k o n u ş u r la r . P ucca yü K ıza da. “K ız yollu gibiydi yaa. iç in e s iin g e r m i ııe k o y u y o r la r s a . K eşke hiç yaptırm asaydım. Ö n d e k i tu ta m . Şu anda aynen. zaten İzm ir’e döncem . K üç ük K e k o m a n ç i K ız la rı: T ik k y k ız la rın ın p a r a s ız v e r s iy o n la r ıd ır. s o s y e te p a z a r ın d a n a ld ık la r ı a ltın p u llu b o k s ö r k e m e r le r in i ta k a r la r. S a ç la rı h e r z a m a n k a f a la r ın ın iiç k a tıd ır. yarın gerdek g e ­ larına7 benzedim . b o m b e li b ir ş e k ild e a ık a ta ra fa d o ğ ru y a p ış tır ılm ış tır . D burunlu çizm e ve içine sokacağım kotum da olsa tam k ıva­ ün cem var gibi duruyorum. R u j o la ra k is e p a r la tıc ı d ış ın d a b ir ş e y s ü r m e z le r . bu kararı verm em e sebep olan tabii ki kızın uzun ve dal­ sı rım oradan T ank Akan m odeliyle. k u z e n ­ le riy le tü r k ü b a r la r d a v e s e v g ilile r iy le m a h a lle p a r k la r ın d a b u lu ş u r k e n g ö r ü lü r le r . in s a n la r la h e m e n s a m im iy e t k u ra rla r . K ış ın k o tl a n ın ç iz m e n in iç in e s o k a rla r. G e n e llik le a lış v e riş m e rk e z le rin in y e m e k b ö lü m ü n d e . "Keko kızları koruma dim. B en yürüdükçe lülelerim kıpırdıyor. kekom ançi k ız ­ ya dim. herife de güvenem edim .

Sab ah seksi in sa n ın k en d in e yakışanı giym esidir Şu sabahları Erik’in beni dürterek uykumdan uyandırıp akrobatik hareketlerle cinsel birleşm eye girm e çalışm asından nefret ediyorum !!! Sabah sabah seks mi olurmuş ya! Tamam ilişkinin başında yapıyorduk eyvallah. M adem istiyorsun başka bir yol bul. U yandığım da en son iste ­ K üç ük yeceğim şey seks benim. üç saat kıçım ı kaşıyorum . O dürtmesine sinir oluyorum bir de. dürtme beni!!! Allah bism illah diye bir uyanıyorum . R obbie W illiam s’ı sağım da görsem. A m a artık yeter yani. G ö z ­ ın küçük ap talın büyujf dünyası Bü yü k D ün ya sı . “K ahve suyu koyar m ısın n n n n . arkamda pişm iş k elle gibi sırıtıyor. Y em in ederim uyandığım da tek yaptığım görüp nasıl istersin seksi benden..” derim. ağzım kokuyor. bu kez kulağım a doğru fısır fısır A şey. lerim yumuk yum uk. Bunu pt al Zaten sabahlan bildiğin kurbağa gibi bir şey oluyorum. geri yatıyorum. Derin bir nefes alıp. bir noktaya kitlenip kıçım ı hart hart hart kaşımak. salyam akmış..

ayy dönem em arkamı. sonra yine başlıyor kolum u. riyor. Bir ton ev li adam m etreslerine bu bah seksi olabilir. ay bana bakma. Bir iki yokluyor. Erik’i bu k o ­ nudan soğutm alıyım . sabah sevişm ek baaoow w w . b u ­ ramı kapa. beraber birlikte olalım mı?' d i­ ye başlayıp. M akyajsızken bakkala gitm ek istem e­ yen biri olarak. . Bir iki yoklar. 'Sevgilim le iyi bir cinsel hayatım yok. o götü kaldırmaz.fısır. mantık aynı çalışır diye D ün ya sı taktı mı ille yapcak. Bunun için bir yol bulm alı. o ff çok çirkin gözüküyorum gibi şeyler 3 18 A Hayır. cidden bakıyor uyanm ıyo­ k pıyorum. A m a iş sevişm eye gelince atom karınca olu veri­ yor. Oramı kapa. Ener­ jisine de hayranım ha! Kalk bulaşıkları yıka desem . Yok bir de kafaya niyorum ki kalkıp tokatlamak istiyorum . sabah sevişm esini sevm iyor. Ulan şim di sevişm edim ya. sonra vazgeçer gider diye ölü taklidi y a ­ rum. sonra 'Her sabah seks ne güzel bir duygu A lla ­ hım. İçine bir ayı kaçtığı için. hatta balkondan hortumu alıp şakada şukada girişmek istiyorum . "Hadi hadi hadi1 Bazen o kadar sinirle­ '. al sana tektaş' yaparsa. İki günde bir bu işkence çekilm ez. bacağım ı okşamaya. dönüyor arkasını. “Lan bir git yat!” diye bağırıyorum. kalkıp işyerinde çirkin bir karıyla işi pişirirse. K üç ük veninin olm ası gerek. Bunun çiş olduğuna inandırmalıyım. kafam ıza dayatılm ış belli normlar beni işk illen d i­ P ucca yü düşünüyorum. ay çatlak­ larım gözükecek. Biraz duru­ yor. kadının kendini seksi hissetm esi için bedenine g ü ­ pt yalanı söylem iyor mu sanki! Y uvalan yıkan şey bence bu sa­ al ın Bü Sonra.

ne ben yediğim den zevk alırım. Sonra bu yavru köpek gibi havlam aya başlıyor.” “İyi be tam am .” "Küstün mü lan? Şiişt dönsene bana. yü mutlu. git yat sen n ’apiim . ''Öpmee öpm ee öpmee" diyerek ka­ k D ün küçıık a p ia lm biiyuk dünyası ya 3>9 sı . em ek sarf ediyorum . Ama işte. “A y ne farklı.” “N e güzel yapıyoduk ama yaa. kırdın sen beni.. "Hadi bebcyimmııım" diyorum. O ışık kapanacak biz sevişirken. hoop bir ham leyle pom o yıld ızı gibi dönüyorum . sabah sevm iyorum . kahvaltıdan sonra da y a ­ parız hadi hadi. lan çocuğun istediği tek şey de bu. ne adama bir lokm a bir şey yediririm. yazık günah” diyerek. aynı döt der. Kalkar gider iş y e ­ rindeki çirkin kızlardan birine. ayy çek elini m em em den. salyadan kenarı kabuk bağlam ış beyaz dudağım la. Sonra alışır. “Işığı kapam a­ dan m em elerim i elley em ey ecek sin ” grubuna üyeyim . Sonra. seninle na tek taş. Bi dur ya bi ellem e. debeleniyor yatakta mutlu famı çeviriyorum . “Ya birini bulursa. Tam başlıyoruz. küstün mü be?” “Konuşm ak istem iyorum şim di. hep aynı m em e. Çapaklarımı s il­ m ediğim gözlerim le.beynim i yiy eceğ i için. Ben hâlâ. T öbee Allaam bu fikirleri çıkar sen benim aklımdan diyerek bebeyi üstüm den atıyorum. som a yaparız.” A pt “Sabah sabah manyak m ısın ya? Kalk kahvaltı edelim al ın şey yapmak için uğraş veriyorum .” der. Bu sefer aklım a başka düşünceler geliyor. al sa­ Bü Lan erkeğe de her istediğini her zaman verirsek olm az bu iş.” K üç ük “O lf Eıık..

yorulmadan. kafasına gazeteyle vura­ K üç ük cağım . sı D önüyor bana ama gözleri nasıl ışıl ışıl.” cerecen. A lm ak gerek bence de. Sen de kurtul. hadi kalk. Sonra zaten bitecek. yem in et.” P ucca yü “Sevişm ekten soğuttun yem inle beni. Hah Adana'nın rin için sana M oldovyalı bi hizm etçi tutcam. “Ç işim le diğerinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum . Kalk git çişin i yap. N asıl sevinçli. Bütün M o ld ov ya ’yı sokacam ben senin bi yerine. şeyy bugün mutlaka bir şehir kurtulmuştur. Şu sabah diretm ele­ k kurtuluşu." "Valla de. bak söz ver­ “A m a her gün olm az. Her sabah seks istediğinde. hiç s ı­ kılmadan. Geri zekâlı. Hadi sen dedin.” D ün din!" ya araba falan hediye etm işim gibi. . Am a hizm etçi şeyinde haklısın. 320 A pt tirtcem sana h izm etçiyi!” al ın “A yağına çorap giym eyi becerem iyosun da onu nasıl b e - Bü ben de. G üney Afrika'dan g e - Her sabah mutlaka bu muhabbeti yapıyoruz yani. özel günlerde ancak.“Taam söz yarın sosis yiyerek uyandırcam seni.” “O zaman bugün de yaparız kızım . nasıl mutlu. N ’apalım yapmak zorundasın. Bugün ne? 5 Ocak. sanki herife ev. cidden mi? Taam o zaman. kalk kalk şurdan. K öpek gibi eğitm eyi düşünüyorum Erik’i.

Esm aC eyhan’ın çocuğa nasıl bir zaafı varsa.K o r k u y u iliklerim e kadar hissettim Sabah bir kalktım. Olan bana olacak. ne yapsa ne K üç ük etse. sana yüzüm bile y o k - A N e korkuyosun elin salağından?” dedi. Karşılaşırsak eğer. “Kalk kalk kalk Esm aCeyhan öğrenm iş. hiç sesini çıkarmıyor. “Lanet olsun senin gibi arka­ daşa”. “Senden. korkudan. Ona göre hava hoş ta­ pt al bu kazıkla mutlu musun?” Mesajların çoğu böyle. söyleyeceğim şeyleri düşündüm: “Seninle küstükten sonra oldu”. sıçtık ki ne sıçtık!” Bu hiç sallamadı. Ben kaldım evde. adamın um u­ runda değil. “Bilm iyorum Esm aCeyhan. “Yaa bilm eyen mi vardı zaten! bii. “Mutluluklar dilerim ”. telefonum da on mesaj var. “Sen orospunun tekisin”. Erik’i ın Bü yü k küçük ap ta lın büyük dünyası 3?I D ün ya sı . “Bana attığın uyandırdım. Kalktı gitti işe bu. “Allah belanızı ver­ sin”. biraz da sanırım utançtan. hepsi E s m aC eyhan’dan. gerçekten bilm iyorum . insanlardan nefret ediyorum ”.

şündüğüm her şeyin sonu faili m eçhul bir cinayet kurbanı o l­ mama gidiyordu. Evin içinde ben yu su f yusuf atıyorum. Kafasına takar falan. "Ya şey ederlerse. Bir de bu durumdan dertlenir. arka­ daşının sevgilisin in . Bu duru­ P ucca yü m asına takılı kalıyorum . O kezzabı suratıma d ökm eeee”. eniştesinin. İçerideki od a­ 322 A pt al ın Bü programa gelm iş olabilir diye heyecan yapıyorsun. öğretm eninin. D ü ­ . Bu kızlar alt kom şusunun. M üge A n lı’ya bakıyorum. A slında çok garip bir şey. "Herkes beni sikm ek is tiyooo!" kızlarına benzedim . kaldırımda karşılaştığı adam ının. Bugün de evin doğalgaz tesisatını yeniden yapıyorlar. hipnoz mu ediyor n ’apıyor anlamadım. ya suratımı jiletleyip kolumu b acağı­ mı ayrı ayrı yerlere göm erlerse. katillerden biri mun. ya parça pinçik keserlerse. kesm e beniiii. beklerim ondan". Bir de ö y le kadın programı falan da k sona kadar o tiz sesiyle. Sürekli insanların beni kesip cesedim den k ı­ yafet yapacaklarını düşünüyorum. Şim di de bu paranoyaları­ K üç ük ma E sm aC eyhan’ı ekledim . İzlem eyeceğim diyorum ama baştan değil ha. k ısacası herkesin ona de- ii divane vurgun olduğunu düşünür. A slında bilinçaltım ın böyle olm asının tek tam bir ev hanımı edasıyla açıyorum televizyonu. B ildiğin cinayetleri araştırıyor. “Esm aCeyhan ne olur öldürm e beni lütfen yalvarıyorum . üzerimde çok pis etkisi oldu. Y a bunları Esm aCeyhan tuttuysa! Yem in ederim yapar. cinayetlerin perde arkasını araştır­ D ün nedeni M üge Anlı! Sabahlan Erik’i işe gönderdikten sonra. Hah işle o kızların bir level üstii oldum ben. ya sı yapm a.tu”.

işyerinde hırsızlık olunca. Bir daha Esm aCeyhan aramadı. Bit de zaten Esm aCeyhan beni öldürürse. sen benim götü koru. A b oo o o o o o var ya acayip tırsıyorum lo g ’larımın in ­ Bü G özüne kestirdi beni. kati­ li mutlaka akrabalarından. programda biri ölm üş oluyor ya. al ın larım. A pt sürtük diyecek. Bu. O log'larda neler var neler. direkt tem izlikçiden şüp­ edecek bana. Çarşı pazar karışır yem in ederim. . Ö yle bir şey ki. sın ıf ayrımı yapıyorum diye. E v ­ den dışarı çıkm adım . Bütün gün kendim i yedim yedim yedim . M üge Anlı katilim i bulm aya çalışırken. Bir de gidip vesikalık fotom u koyarlar.'’ diye serçe gibi titriyorum.200 ın out şeklinde gelir gider.dayım ama nasıl kalbim ağzım da. B elk i yönetici tecavüz k D ün k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ya 323 sı . pencerem in önünde dolanan işçiler var sürekli. Vergi dairesinde çalışan m emur gibi çık ­ m ışım onda da. ben kalanını hallederim . n ’aaptılar ne ettiler diye. insan arkadaşının sevdijh ç*:<cuğu elinden alır m ıı?” deyip. U zunca bir süre kim se ondan şüphelenm ez de. sürekli fotoğrafım ekranda 7. bir senede bir ka­ K üç ük ti! buluyor. ölm üş ‘ Hak etnıiş. Zırt pırt ev e geliyor.. Sonra zaten M SN konuşm a­ ternete düşm esinden. kacak tip de var. en yakınlarından biri çıkıyor. arkamdan bir Fatiha'yı çok görecekler. adım gibi em inim . Sonra kendi kendim e kızdım . "Allaam dört koldan sikecekler beni.00 ın ir . N eden hem en beni kesecek olan adamları işçilerden seçtim ki. Zaten pezevenkte ö y le dayı kızm a sar­ yü helenen geri zekâlılar gibi bir şey. Arkamdan herkes iyi olm uş. Herkes işçilerden şey eder. Bir de apartmanın dış c e p ­ hesini de boylıyorlar.

” “ Ya gitm e dur. ama hasta m ısın?” dem ez m i bana! O yüzden kalktım. ikim izi de öldürecek. Kalbım ağzım ­ dan atmaya başladı.” Gülüp benim le dalga geçm eye başladı çocuk. televizyonun ar­ 324 Bü Ç ocukken bizim evde belli köşelerim vardı. Şim di televizyonun arka tarafına saklanabilirim. Erik'in evinde de. yem ek yedik. despot hatunum geldi. Erik üçlü koltukta yatıyor. Bir nabilirim ”dir. beni sokakta aramaya başlar. ben tekilde oturuyorum. Lan bir tırstım. K ız kaçm ış der. oradan çıkabilir lütfen. K o l­ tuğun arkasına m ı saklansam acaba? Karanlık zaten. al ın lanacak bir yer arıyorum.” “H m PuCCa saçm alam a ya. tam TV izliyoruz. Esm aCeyhan kesti elektriği diye. . İçeri girecek. üvey babamın P u cca yü gitsem tek düşündüğüm şey. terlik sesini duyunca oralara saklanırdım hep. lak kedigözlü. hangi eve D ün ya sı elektrik gidiverdi! İşte orada gözüm ün önüne M ü ge’ciğım . içerde bı yerde mumlardan K üç ük olacaktı dur getireyim . m isafirliğe bile gittiğim evlerde sürekli kendim e sak­ kasını ve banyoda duşa kabinle klozetin yan tarafım bu lm u ş­ tum. fark e t­ m ez beni. Oda zifiri karanlık. sinsi sıfatlı. “biri evi basarsa nereye sak la- k de benim çocukluğum dan kalan bir durumum var. ne yapsın.Akşam Erik geldi. Erik’in ya­ nına gittim usulca. Ben de böyle kafamdan nasıl kıtır kıtır k esileceğim i düşün­ A pt Erik’e ne diyeceğim ? “N e arıyorsun sen orada sapık karı. “Ya Esm aCeyhan yaptırdıysa. Ondan beri s a ­ nırım.

"Haa yalnız mı kalmışlar. her çıktığı kıza böyle m e- A pt elektrik. insan k o ­ casına. sonra psikologda halleder o la ­ k u y u k i p t a l i n b u y u k d ü n )« k i Bü yü k D ün c in a y e t- ya 3«5 sı . Amaaan ya bir şey o l­ yını o. Erik "e göre bir bok yapm az artık. K endim den utandım. pis sapık gözü yle bakıyorum. M üge A n lı’dan da nefret ettim. B izde b ö y ­ le bir mantık var çünkü: "Sevişiyorsa ölsün orospu". Eee neden gitm iş oraya. içeriği az yalan olan. Onun yüzünden herkese katil. sonra şak diye geldi Esm aC eyhan’a küfrettim. “Sadece Allah belanızı versin. Sadece özür dilerim ”. Öldükten sonra hakkımda ne söyleyeceklerini de tah­ min ettim: “Aa bak kıza kalkm ış gitm iş y iyişm eye. hak etm iş pislik!" durumları oluyor. lütfen sadece Erik’i yapsın­ lar. hak etm iş kaşar. ama em in ol seninle m uhabbetim iz bittikten sonra oldu. Y azık lan Erik'i de yapmasınlar. aman iyi ki ölm üş. bir şek il­ de Erik onu alt eder. b ö y le li tecavüzlü durumlarda. Kafamda bir m ilyon film çektim . Korkumla yüzleşm eliyim artık. ohh olsun sürtüğe.” diye bir cevap verdi o da. al ın maz üç gün depresyona girer. onun duymak istediği K üç ük şekilde yazdığım bir mesaj attım: “Sana karşı yüzüm yok z a ­ ten. Sanki ken dileri hiç sev işm iy o rm u şça sıııa . Esm aC eyhan’a. babasına güvenm iyo. Anam arkam­ dan biri bile güzel la f dem eyecek diye düşündüm. Esm aCeyhan tek başına gelirse tamam amenna. N e desem bir faydası yok biliyorum .düm. A m a ya adam tuttuysa??? Kapıya daya­ nırlarsa üç beş kişi? “Barda” film indeki gibi yaparlarsa? A yy Allaam m ö y ley se ibne olsunlar. aman iyi ki ölmüş".

saj atıyormuş bu manyak karı çünkü. daha iyi olacak. O yüzden biraz içim ra lı izlem eyi. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı hatladı. Bir de sabahları da kesersem M üge An .

Nette buldum ilanı: Otuz-otuz beş yaşlarında bir kadın kendine ev arkadaşı arıyor. burnumda tütüyor resmen. Odamda yatak ve dolap da var. N asıl alışm ışım K üç ük çocuğa. kendim e güvenim geldi yem in ederim. Gittim yeni evim e. Zaten sadece kötü anlarda da neye benzediğini çok umursamadım. Oha yaa ben gideyim diye mi bekliyorlarmış n ’ap ıyorlannış. arkamı dönm eye gelm iyor yem in ederim. D edim bari bir günlüğüne kalayım . üstelik Erik’in m ahalle­ sinde. ayy bir sıkılıyorum .T e k taş tek taş diye n ic esin e sarıld ım . daha evde hiç kalmadım. Üstüm den büyük bir yük kalktı. hem Erik de özlesin beni. hem en eski kız arkadaşıyla kocası gelm iş bunlara. Bir hafta falan oldu tutalı. İki saat dayanamadım aradım: “Napıyosunnnn? Seni özledim m m m ”. Ev bildiğin ev işte. Alt tarafı üç sokak ileri gittim. Sonunda kendim e ev bulabildim . A pt al gitm ek için kullanacağım . kirası da az. İyi ki aramı­ şım . o yüzden evin de ev arkadaşımın ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D 327 ün ya sı .

Y ine giym iş göt çizgisin d e bir etek. iki saat yoktum alt tarafı! D em ek . kesin d oggy yapıyorlardır. g e lm i­ D ün ya sı evine. B izim odam ızda! Yani yatak o d a ­ m ızda. bir baktım bu da arka­ gâhına dayamıştır şim di. Çektim kolunu. ohh ev Japon kerhanesine dönecek! “A l­ m anya’dan oğlu g elecek ev sahibesi edasında” bir girdim içeri. pıtır pıtır gittim Erik’in bir hafta yok olsam . o kafasını mutfak tezgâhına vura vura peltesini çıkartayım beyninin. bütün b a­ cakları bize doğru.” dedi.Kalktım hem en üstümü giydim . Baktım orada beklerken Pu cca yü yorlar bir türlü. Dürttüm. oda mı var evd e?” dedi. falan m ış filanm ış. “N eden o odaya soktun ya onu?” diye sordum. kalanı k o ­ cası halleder. Y akaladığım anda kocasını çağırıp o n ­ ları öldürm esi için gaza getireceğim . o bakışımdan zaten nasıl sinir olduğum u karı anlam ış­ tır. Çok sinirlendim . önce ben o yellozu bir döveyim . uğramışlar. Pizza almışlar. k a ­ pının oradan kafamı bir korku film i edasıyla uzattım. Y a da dur. “N ereye so k saydım . Erik mutfağa gitti. kaltaklık - 32 8 A pt al ın Bü kıvırmıştır ya da kız oral yapıyordur. E ee sa ­ dece Erik var burada. sinsi sinsi bir şey görürüm um uduyla m ut­ fağa doğru yol aldım. bir hıncım ı alayım . B öyle sansar adımlarla yaklaştım m utfağa. Kafam da kuruyorum: Erik kızı mutfak te z ­ k sından koşa koşa gidiverdi. “K ız nerede?” dedim . şu anda senin eski sevgilin büyük ihtim alle kocasını boynuzladığı yeni sev g ilisiy le konuşuyor. S ak ­ landı mı falan diye bakıyorum sağa sola. N asıl sinir oldum ya. o eteği kalpten öleceğim . “T elefonda k onuşu­ K üç ük yor bizim odada. B ekliyorum bekliyorum . buradan geçiyorlarm ış.

anana iyi davran. . A pt al ın ku ç u k ap ta lın lıu yu k d ü n yası Bü tiksintiye dönüştü.. Kadın orada kocasını aldatıyor bunu görüyorsun. K ıskançlığım .” B ö y le saatlerce kavga ettik. N efret ediyorum K üç ük senden de o eski orospu kız arkadaşından da. B en ağlama krizlerine girdim. Erik arkamdan sarıldı.. Kocasına acayip derecede üzülüyorum ya. hani reketler. K alk git ya yeter cidden!” “E vli barklı kız. bir işve bir cilve bir iğrençlik abidesi. sana iş atıyor bunu fark ediyorsun ve utanmadan ona iyi davran diyorsun. biz de yatm aya g it­ tik. Eee ama yeter. “ Yaa kıza biraz daha iyi davransan olm az m ı?” dedi. “Yatağım ıza da ala­ lım ister m isin? Bu ne ya eski sevgilin le aynı ortamda bulu­ nuyorum diye şükredeceğine. sadece “ahaha ayy evet hım ın ben derim sana. yalandan h a­ k ne bileyim bu kadarını da hak etm em iştir o adam cağız d iy o ­ D ün ya 329 sı da olduğunu bilm iyorm uş gibi bir hışım la açtım kapıyı. esk isi m i kaldı” “Senden yem in ederim tiksiniyorum .” falan yapıyor. Annen ab­ lan n eyse ama sen iyice abarttın ya. bir taraftan Erik’e işveler. sürtük eski sevgilini kabul­ len!!! Bir sinirlendim . yü rum. sanki ora­ Yatağın kenarına oturmuş hanfendi. B ö y le bir içeri geldi. kocasına sarılmalar. Gittim odaya doğru. b öyle bacaklarını k a - şıya kaşıya. bir yandan da dinliyorum . Kalktım dolaptan bir şey alacak gibi yap­ tım. Sonra gittim içeri. B en kızla ilgili bozuk atıyorum kendim ce. B en gelin ce sustu.lanm bizim evde yapmasına. döndüm arkamı. Artık kim inle konuşuyorsa. acım aya ve N ey se ki çok geçm eden bunlar kalktı.

P ekm ez’le aran bozuldu d i­ y e bana aylarca tavır aldın. Yani ta­ mam bitirmiştim ama en azından arasın sorsun. Gittim. Y üzüne “B it­ ti!” diyerek ben de onun canını acıtayım . taktan. ben bağırıyorum.. H issettiğim her şeyi s ö y ­ girem iyorum ? O kaltak karı bile benden daha d eğ er­ li senin gözünde. P u cca yü açıp tek k elim e etm iyor! Artık bir evim var diye kalktım y a ­ k ağlam a nöbetleri geçiriyorum . D ı­ şarıdan bakınca aslında o kadarcık şeyi büyüttüm gibi g ö z ü ­ küyor ama değil.” İlk büyük kavgam ız bu oldu sanırım. O gün hiç aramadı beni. o kadar çok ağla­ dım ki artık gözyaşım akmıyor. gitm eye m eyillendim . Ertesi gün öğleden sonra bir baktım bu arıyor. A ğzını D ün ya sı ledim . tut­ Gitti dış kapıyı kitledi.. dem ek ki o evi tutmamın bir nedeni varmış. “Dur sakin ol. B en mi seni zorladım. Her şeyde bir hayır varmış. o dom uz gibi susuyor. onu öyle yap bunu b öyle y a p . G ece oldu yine aramadı. altıma eşofm anım ı giydim .” diyorum . elim telefonda arasın diye bekledim . A ram adı. Sabah kalktığım da işe gitm işti.” diyor ama ben öy le bağırıyorum ki. sanki farkında değildim . evinde neyim var neyim yoksa hepsini yeni evim e taşıdım.. sinirin geçti m i?” A pt al ın 30 Bü tu beni kolumdan.İçim de ne varsa ne yoksa döktüm. senin gözüne . haa ben mi? Her şeyde üstüm e geliyorsun. N eler neler ama. “N ’apıyorsun. “B enim neyim eksik. Ben K üç ük hiç uyum adım . bırakmıyor. “G itcem bırak. N asıl olsa eşy a la ­ rın gittiğini görünce arar dedim .. Herkes değerli. Sonra yorgunluktan sızdım yatakta. tamam sabah konuşa­ lım .

” dedi gülüm seyerek. al istersen. kapadı sonra telefonu.” “E vet. ne kadar hevesliym iş ayrılmaya. çıktım dışarı. M esajlar yazıp yazıp silm eye başladım.“E vet. “Bu benim değil. iyice birbirimizi yem eye başladık çünkü. Bir an m allaştım . “İyi m isin?” dedi.” dedim . kendine iyi bak. Geri zekâlı ya. A ldım e li­ m e. “Senin senin o . B indim arabasına. ne K üç ük var kalsa bir parça eşyam mal insan.” dedi. Bu kez de sevinçten ağlamaya ın Bir baktım yine arıyor. ses çıkarmadım. Yatağa atıp kendim i debelenm eye başladım. bildiğin pişm an oldum . “Ohaa sen mi aldın bunu?!?!” deyip bir atladım üstüne.” “Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. gitti çocuk ya.” Son sözü bu oldu. K eşke büyütm eseydim o kavgayı.” “E vet. A pt gözaltlarım a dayadım kapatıcıyı.” dedi. Gittim üstümü giydim . Y eniden başlayalım diye dua etm eye başladım . yüzük kutusunu gördüm. Sonra hani çok fazla ağlayınca uyuşm uş gibi olur ya insan. lıktan. Bu aşağıda al torpido gözüne koydum . A rtım gözü. “E vde m isin? Y em ek yedin mi? Y em ediysen bir ş e y ­ ler yiyip konuşalım .” . bildiğin tek taş var içinde. İki gündür ağlamaktan heder olm uştum . G ece sinirden ne dediğim i bilm iyorum ama şim di hem en kabullenince ayrılığı. “E vde eşyalarından bir kısm ını unutmuşsun. D edim inşallah vazgeçm iş olur ayrı­ k ü çü k ap tafırı L üyük d ü n yası Bü I yü k D ün ya sı “Eşyalarını alm ışsın. B en de öyle bir duruma girdim.” “B ö y lesi belki daha iyi oldu. m osm or arabayla bekliyordu.

. Hani sürpriz insanı da d eğil çünkü. E v len e­ k bana yüzük alm ış şimdi.başladım. Bir de evlilik lafı ün Ohaa ya resmen ohaa. içeriye giresim g e lm e d i. Bana geçince. hiç beklem iyordum .. Allahım yüzüğüm e bakmaya d o y a ­ D hediye alırken bile ne alayım diye sorar. ev çok koydu bana. leyeceğim iz bir şey de yok . böyle bir davranış. üç km. topuklayıp koşturmaya başlıyordu. Kalkm ış ceğim lan öle böle değil.” dedi. gerçekten beklem iyordum Erik’ten ya gidince. Şu an dünyanın en mutlu kızıyım . N asıl mutluyum ama var ya. B e k ­ sı “Zaten kafamda çok uzun zamandır vardı bu düşünce. Sen . bildiğin evleniyorum !!! K üç ük A pt al ın Bü Pu«4 yü m ıyorum resmen.

kendim i aştım. İki bebe k eseceğiz diye vicdanım la oynayıp kendim i kasm ayayım . kazandım o yüzüğü. V e başım öne eğik gidiyorum . hooopp bakıyorum parmağımda bir yüzük. Ayakkabı vitrinlerine yalanırken.Y ü z ü k ta k m a n ın verdiği ağır s o r u m lu lu k Yüzük günlüğü: Bugün yüzüğüm ü taktığım on yedinci gün. kü çük ap talın b ü yü k d ü n yası Bü yü 333 k D ün ya sı a ltın d a eziliy oru m . O y ü ­ al ın olarak kıyafet seçiyorum . sokakta erkekleri kesmiyorum . biraz K üç ük ağır olî Yoksa hak etm iyor musun o yüzüğü haa?" Tövbeler olsun. bir nur g ö zü ­ zük böyle Erik'in suratına dönüşüyor. tam hafif k eseceğim güneş gözlüğünün altından. o anda bir parlama. A pt mü alıyor. aylarca azmettim sabrettim. o çocuğu k eseyim k e s­ m eyeyim telaşına düşerken. İyice değişim e uğradım. İlgi alanlarım da değişti. o oradan konuşm aya başlıyor: "Ayıp değil mi yaptığın? Yüzük takmış kadınsın artık. Y üzüğe uygun M esela cillop gibi çocuklar görüyorum. Ö SS sınavına girem ıiş g i ­ bi ter döktüm.

” diyorum . Bunu gidip yengem gillere falan anlatmışlar. Haa işte dünya iyisi insanlar ama A llaaahım insanın eleştiriye dayanma gücünü ölçüyorlar sanki. otuz beş. gözlerinin feri sönm üş çok çok çok çirkin." diyor. hiç güzel değil". Kırk.artık “A yy güllü çaydanlık ne g ü zelm iş. şuran şö y le. "Ayy benden bile yaşlı duruyosun. kırışıkların bile ç ık ­ mış. güya ben tangannn iplerini panto­ lonun dışarısına çekip ö yle dolaşıyorm uşum etrafta. "Ölü gibisin. K üç ük rucu kullanıyorum diye yaym ışlardı manyak kanlar. "Ayy D ün ya sı günlerde Erik izin alacak işyerinden. otuz yaşlarındalar. H ele halalarla ta­ nıştırmak. siyahken. bi de ahahaha". beni. "Banu A lkan’a benzem işsin. hiçbir rengi yakıştırmazlar bana. "Satanist gibi olmuşsun". Halamlara nedense gık çıkartamıyorum bir türlü. B enim üç tane halam var. A yy ne zor geçecek var ya o o ff o fff. şişm ansın ya P u cca yü PuCCa karı gibi olm uşsun. N e zaman üçü bir araya g else. G elecek ğiz. götün büyük. A ra­ al ın Yani. dünya iyisi insanlar (eğer okuyorlarsa kıvırma payı olsun diye yazılm ış bir cü m ­ le!). kendi rengine boyadığım da. Ne zaman görseler Bü platin yaptığım da. beraber İzm ir’e g id e c e ­ . hiç güzel durmamış". çikolata kah­ k ran çirkin. "Kırk yaşındakilere benzem işsin. "Ahaha bence sokağa çıkma bu tiple ahaha". Haa bir de bir şehir efsan em iz var. hiç yakışm am ış”. Üçü bir olup eleştirileriyle yıkıyorlar beni. Bir ara uyuştu­ pt kötü. D iğeri geliyor." diyor biri. ay yok bu­ veyken. "Ayyy PuCCa saçların çok da hemen öteki atlıyor. Saçım kızılken. oradan oraya yayılm ış »* A Bir de beni babama ispitleyip duruyorlar.

tabii k ilo alırsın.” diye suratıma tükürdüler.” A pt la:ia yem ek yem ek de işkence. Ben hiç ağrı ye. öyle yut.” “E ee sen böyle yersen. ö yle bir şeyi hayatta yapm am. ama kim seyi ınandıramıyorum. "Aaaa PuCCa yaptın yaaa.durmuş. her seferinde bütün odam ın ıccığını panın üzerinde. Baba tarafındaki kanlar arasında “tanga ipini g ö ste­ bilm iyorum . “Y apm adım ." diyorlar. bak naşı! şişm anlam ışsın. B u n - “PuCCa çok yem e sen. Panalgin bulmuşlar bir kez. Bunu neden uydurduklarını bile . Acaba mı lan diye düşünüyorum elim de olm adan ama im kâ­ nı yok! N e zaman evim ize gelseler cüzdanım ıza kadar karış­ tırırlar. üçü birden aynı ağızdan. al ın ne zıkkımda duymuşlarsa.” “PuC Ca’ya az koy. Bunlar da ağrı kesici içm ediğim için kıllanmışlar. O la ­ yı akladım pakladım ama hâlâ işkilleniyor manyaklar. Bir de. yazıklar olsu n. Ecstacy sanmışlar. Artık Seda Sayan’da mı da yaptın ya. Akşam eve D ün k«'"1 * » lu * l ı ü j f u k -. masa başında toplanmışlar. P analgin’ler de se h ­ k cıccığınt çıkarırlar. benden açıklam a bekliyorlar.iü n )< tsı ya 33f sı ren k ız” diye anılıyorum. N e bulacaklarsa. Ü ç beyazı h aya­ tından çıkaracaksın. şendekiler donmuş yağ o l ­ K üç ük m uş. bu zamana kadar yedikleri yeter onun. yapm adım da.” “O basenler ne yapsan erim ez. aspirin bulam ayınca Panalgin alm ıştım. “Bunu Bü kesici içm em .” diyorum. Bir yerde duym uştum aspirin cilt m askesi d i­ yü bir geldim . çok kö ­ tü göziiküyosun.” “Bak onu ağzında kırk beş kere çiğne.

Bir kadından daha tehlikeli şey.” lı bady’lerle de yüzün ortaya çık ıy o r. sen böyle sivri dilli olursan. pazar ya “Çok dar giyiniyorsun sen. saçım da k “E eeee yeter ama h a a a . M esela bir kuzenim tescil­ li güzellerden. Baba tarafım güzel değil. belden düşük kotlar yanlarda sı zaten.. üç kadındır. hiç güzel olm am ış.” Bu muhabbetlerin hepsi.” “Birim bulursan dua et bence. Ö yle bir şey de yok.. Kötü yani..” benim yani. G öt benim götüm . Kot da yakışm ıyor. Başka işiniz yok mu sizin?” diye isyan etsem b i­ “A vy PuCCa. göbek benim göbeğim .” ın Bü razcık. Haspalar sanki K lodya Şifirtın g i­ bi bir şeyler.” m alı gib i. Y e ­ A pt al Onun için önce saçlarını düzelt. hem en yapıştırırlar cevabı. ne zaman bir araya gelsek y a şa ­ nıyor. Yüzün çok toplu sim it yapıyor. yem ek yem e. Ben bun­ K üç ük larla asla baş edem iyorum . “Halla halla sanki kilolarını biz zorla yaptık sana. B ize çem kireceğine az boğazını tut. yine altta kalmazlar. bi de bu m odelle çok kötü o lm u ş.“Saç m odelin de seni şişm an gösteriyor. ona da böyle davranma.. Karılan kızları hep ağzı iyi laf yaptığı için tavlıyor. kendi hallerinde ev kadın­ ları hepsi sonuçta. ikinci gün k o ­ can seni kapının önüne koyar. Halla halla kendinize baksanı­ D “Sana siyah hiç yakışm ıyor. yü za siz. Anne tarafım güzeldir. adı sanı bayağı bilinm iş bir manken hatta. B o ğ a z ­ ün “Üstündeki seni kısa gösterm iş. Babam m esela at hırsızına benziyor.” .

L isede. En azından sadece bebek doğurmak için evlenm eliyim diye bir fikir oluştu. Am a bu üçü benim gençliğim i çiğ çiğ yiyor. "Kim olduğu mühim değil evlendir beni yarab. hem okur hem evlenirim ne o la ­ Bü bile kafam karışıyordu. İlkokulda hangisiyle evlen cem ben?" diye. "Allaam üç kişiyi birden seviyorum . kafamda toz pem be düşünceler hep vardı." diye cak diyerekteıı her Kadir G ecesi.. Düğünümü falan da düşünm eye başladım ama ne yapaca­ ğımı hiç bilm iyorum . A m a yine de evlilik denilince yüzüm de K üç ük salak bir gülüm sem e. o da D Ü Ğ Ü N L E R . Çocukluğum dan beri kendime “koca raz ciddiye binince düğünden korkmaya başladım. O yüzden Erik’le birlik ­ te sıçtık ki nc sıçtık . Bu düşlerim sadece ve sadece bir noktada yıkılm aya b aş­ lıyordu. Bir teyzem var el - tarafım en az iki koca eskitti. çünkü düğünlerden nefret ediyorum. "Üniversite ok u m asam keşke de. pislik. Kendim i yanlarında ucube. Ü niversitede. kıyam et alam eti gibi hissediyorum .ni boşandı. Am a iş b i­ k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 337 sı li beş yaşında. yü bulmak” gibi salak saçm a bir m isyon edinm iştim . hayvan gibi nafaka yiyor. Ben hiç düğün aşamasına kadar hayal kurmamıştım." diye dualar etm eye başladım. A pt sevgililerim in kafamda yarattığım koca karakterine uym a­ al ın dua ederdim. N e kadar samimi olm asak da. Bütün anne . Sonra masından dolayı. onlardan b öyle eleştiri duymuyorum. ama benden daha genç duruyor.. hem en okul bitince şu bebeyle evlensek. yavaştan evlilik le ilgili fikirlerim um utsuzlaştı.

bom boş g e ­ çer. Sonra fısır fısır dedikoduları dinle dur. kardeşim yalnız oynamaz. İn cin top oynuyor. En K üç ük acısı. PuCCa ham ilesin. adam seni bu gece bırakır. halalarım oturur bir masada ve halalarım başlar­ ki! PuCCa suratın çok kötü. Pastadan yem e. yapacak al ın yoksa hangi aklı başında adam şenle evlenir. b ili­ 338 A pt oradakileri tövbe aramam. O pist bom boş kalır. ben orada onları izlem iştim . bunalıyorum. sadece halalarım var. Kına gecem de de zaten evde karde­ şim le oturup mandalina soyarım. köşeye atılm ış gibi hissediyorum . Bunlar aklıma geldikçe. Bü lar: "Ayy PuCCa. bugün tut bari". N e kadar kötü bir durum. baba tarafı g else. takı merasimi. zaten ayı gibisin. o gelinlik içinde o kadar iğrenç olm uşsun P u cca yü için bir A llah ’ın kulu da benim düğünüm e gelm ez. B enim düğünüm olsa m esela. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. anne tarafından gelm ezler. Babam sülalede kim senin düğününe gitm ediği kardeşlerim. H oca da beni tahtaya çıkartıp ayakta bekletm işti. daralıyorum. getirm eyi unutmuştum. D üğün istem iyorum desem . benim tarafım bom boş. İçim den gelm iyor valla. Damadın olduğu taraf kuyruk olacak.Kendim i ezik. tut şu boğazını. bir daha bir şey yok. H iç akrabam yok. Herkes karşımda yem eğin i yerken. değil mi? K ocan salak bişi heralde. Babam. ben diyim . Onlar da gelm ez yani. "Gelinin akrabaları haydi piste!" dendiği anda babam hayatta kalkm az. iş. o hissi tekrar tekrar yaşıyorum . Arkadaş desen. okul değiştirdiğim de. şehir. yapayalnız. N e zaman düğüne gitsem . k D ün ya sı Bir defasında ilkokulda yerli malı haftası için evden yiyecek .

şeyi istiyorum: "Ben bal arısı gibiydim A pt al ın Bü gelinliği. gerdanları altınlarla dolu. o dans ediyor. Mutlaka likitli ve mavi farh göz makyajı. gel gör ki düğün ve rakı birleşiııce o herifi orada tutamıyorsun. B üyüyünce zilli o la ­ k rıyor. gelin de herkese m avi boncuk dağıtm ak zorunda. "Entelim ya el atıyorlar ve sen istesen de istem esen de düzene yenilip düğünü yapıyorsun. her tarafından sim fışk ı­ cağı muhakkak altı yaşındaki bir kız çocuğuna giydirm işler kavga çıkartanlar. abla o tarafa kaykılıyor. önden iki kıvrık oğlak b o y ­ nuzu. K üç ük Yazık. Ç o ­ D ün 339 kü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı ben. Tom bul tombul kadınlar. Gerçi ben düğünüm olursa eğer. O ff çok kötü bir şey ya. m utlaka birinin d ay ısı c e k e ­ ti yana takıp kendini rezil etm e pahasına hopluyor o pistte. Zaten düğün m üzikleri beni öldürüyor. A lk o llü y se düğün zaten.yorum Erik’in ömür tüketen anası mutlaka yapacak. pistte kendilerinden geçm iş halde dans ediyorlar. K ıyafetleri de hepsinin aynı. G elin ne tarafa dönse. İçinden çıkan bir efe şakşukada b ile oynuyor. A dam bilm em nerenin müdürü olabilir. “N ikâh M asası”nı çalıp gelin i son dakikada vazgeçirm eye çalışan p i­ yanistler var yurdumda. karizmanın A llahıdır. O akrabalar da düğünde yaratığa dönü­ şüyor. bunlar alkışlıyor. H epsinin saç m odeli aynı. akrabalar o la ­ . her yana oynuyor. düğününe sokim" diyen hatunlar gördüm. arkadan sıkı sim li topuz. bebesine üç tane almak için çırpınanlar. İki poşet çerez için yü cuklar masaların etrafında dolanıyorlar. em rinde bir ton adam çalışabilir. Bir de sürekli gelin in karşısında oynam aya m erak­ lı kadınlar var.

Bu kardeşini tem sil ediyorum orada. Bir de oğullarına kısm et . annemler düğüne g it­ sı çeklik payı olsun en azından biraz. "Yaa kız iyi de ailesi m ailesi yok gibi bişi muin.senden önceee. anası geçiyor kesin: "Bunlar kesin önceden y iy işm işlerd iı” . “Sen m ahallede Fikret’le k öşe bucak öpüşürken görüyoduk.» Bir kez en-yakın arkadaşımın düğününe gitm iştim . kızın k orospu bile gelin oldu. O düğün -. Hep dalga geçtiğim . Çocukları ev boş. "Yaa bırak yem işim geleneğini ¿. neneler çok seviyor nedense. Eğer bu tutmazsa. da benim için. G er­ ti diye m anitasını çağırıp evde çatır çutur şey ediyor. sırf sevişm em izi kutlayacak bir ton akraba olacak. gününü bana zehir eder gibi •> '■." D güll kızım gülll. cool ol.örtme­ ğini. K im seye ispatlamak zorunda d eğiliz. Kendi başına buyruk büyüm üşler size gelmez. Erik’in annesi U böyle bir karı bence. bak pervanelere döndüm sem görünce". gece ağlıcaksın yiyince yarraa”. 34° yü P uı. Gel gizlice n ik â h ( kıyalım." demiş. Tom bul. İşte gelinin annesine söylem işler.voı A pt al ın Bü şeyi beğenm iş beni. beyaz etli. U ıbam giller evlenm em ize izin vermezler. G e li­ nin anası denen k a U J. güleç suratlı olunca. “Bu kızı aba yalan mı sö y le ­ ün orada oğluşuna gelin bakıyor." fa ­ lan diye. “Yaa bizim m e z he p farklı sizden. Na>ı! koym uştu bana bu laf. B öyle ortamlarda beğenilen tipler ara- K üç ük sem Erik'e.. H erkesin kafasından da şunlar ya arayanlar var. biraz marjinal ol. Damat tarafından birinin bir sındayım . asla içinde bu lu n m a d ığ ım ortamlar hayatın gerçeği gibi gelm işti. benim kız halaaaa netlerde dolansın.

Bu da tutmazsa. Akrabalarla ilgili her durum bunaltıyor beni. Yani mutlaka biri tutar." diye ısrar ederim.. İkimiz evleniyoruz. düğün müğün istem iyorum valla. Am a gelinlik çook istiyorum o ayrı m evzu. hem masraftan kurtuluruz. Hem şirin olur. "Tatlım za ­ ten zor durumdayız. olm az mı?" derim.. Kendi aramızda ufak bir eğlence yapalım. K üç ük A pt al ın kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k ün d a ra lt­ ya sı .B oş işler bunlar. düğün masraflarını düşünsene kol gibi girecek götüm üze. D ü şü n cesi D bile tı içim i o o ff o f f f . gel beraber gidelim y a ­ palım nikâhı.

m utfak ta E m in e B eder." diyeıekten. torunlarıma anlatmak istiyorum . bahçede. bu olay benim içim de uhde olarak kaldı. öyle bağ bahçe sevişm esinden geçtim . "Ahh ahh şura­ lar o zamanlar onnanlıktı. kanalda stüdyolara giden yolda ö yle bir kaç elleşm em iz 343 A pt ğil de. A m a yok anacım o lafı kuramayacağım. gerek duym adım . kafası seks seks seks diye gümbür gümbür atar­ ken. Ya şim di hayatımda hiç parkta. Erik. çünkü apartmandaki bebeyle fin gird eşiyordum. herkesin ortasında fazla cıvık cıvık yılışm alardan bile h o ş­ lanmıyor. sanki K üç ük hayat istem iyor. Park buluşm asına da Bü yü Pucı« k D ün ya sı yatakta Sasha G rey olam adım ! . anneanneniz az fındık kırmadı. Şim di Erik le başlangıç dönem lerim izde. Fantezi falan d e ­ şım gidiyor. Ü n i’de de mâlum ev olayları oldu. yok ne bilim b i­ lardo kafelerinin üst katlannda yiyişm e olaylarına girmedim. Yaş aldı b a­ al ın Hatta lisede hiç bilardo oynam adım .Sokakta T a n s u Ç ille r. yani o daha h e ­ yecanlıyken.

Bir de dünyadaki en zararlı şeyin abazan bir kadın olduğunu da üstüne eklersek! Orada dönüp "Bunu mu görm elerinden korkuyosun haaa bunu muuu?" d i­ ye m illete sallam ak istedim . Şim di düşününce sinem ada benle öpüşm e­ di diye manyak manyak davranmak çok salakçaydı ama işte o zaman mantıklı gelm işti. Sanki Turist Ö m er’in Star Trek çak ­ ması film indeki tuz em en canavarım. "Affet. G eçtiğim iz gün Büyükada’ya gittik. "Bundan sonra sana a y ıp çıl şeyler yok. biri görse ne d iy e c e z . istediğim i alam ayınca aca­ l ı . Vapurda düşünüyo- A pt onun kafasını koparmak istedim . u|ilıliıt l«u)ru) rfunvdM »«. sen de haklısın". G eçen gün sinem ada en arka koltuktayız. Hatta.oldu. yine ya bism illah deyip göm ülüyordum ki. ı . Zaten P a v lo v ’un köpeği gibi. istediğim i almak zorundayım.V Bü yü k D ün ya 343 sı . s e s ­ siz.. tenha ve karanlık ortamlarda aklım a direkt aytpçıl şeyler geliyor. bitiklerim i ellem ek bile yok.." diyecektim ama K üç ük korktum. Tamam falan der kalının sonra.. yoksa olm az bu iş !!! Bir ham le daha yaptım. sev işeceğ iz burada. bakireliğini bozarım m o z a n m yanlışlıkla. Bir süre film i izledim ama kararlıyım. D edim . boynundan moynundan hop mop gidiyordum ki. bize en yakın insan beş koltuk önde oturuyor. Lâkin bu aralar efendiye bir ağırlık. döndüm oturdum. "PuCCaaaaaü!" d iye bir bağudı. B eş dakika falan geçti. A nacım ilk ham lem le beni bir itti. bir beylik çöktü. Çıkışta biz bir k a v ­ ga ettik o o fffo fff. Hadi dedim . “Yaa ben sevm iyorum böyle. önce biraz g e v ­ şedi. al ın Bir bozuldum . ya bism illah yumul bebeye. O haşm etli çükünü koparıp. rahat dur!” yip sinirli oluyorum .

denize de giriliyor burada." diye gevrek gevrek gülerek g ö zleri­ anlıcaksın ürkek güvercinim. bir gün de buraya pt al kuş işte uçuyor mal mal). "Yaa salak ün d o ğayla gerçeği ona çaktırmaya çalışıyorum . Önce * bahsini açayım da. "Azz sonra seni D de var. “PuCCa bak martı." diye düşünüyorum. biraz rahat dur. B isiklet kiraladık. bu kez başarırım diye. bu arada nasıl kazık bir yer lan ö y ­ le. ne güzel. ikili olanlarından. ın Bü na gelecek lerd en habersiz yü Pu cca ö öle bii şey edecem kiii dünyadaki güzel şeyin ne oolduunu bir b içim d e k m i kısıp uzaklara bakıyorum.likten bin mil uzakta cüm lelerle. her şakanın altında yatan pis bile kıllanıyor.” “A yy evet güzelm iş (Bak bak şerefsize bak. İçim den ise.” “A yy cidden çok güzelm iş (martıyı sikim . A m a Erik şakasından ya ilg i­ tan alttan gaz veriyorum.” K üç ük geliriz.” İndik sonunda adaya. ormanlık alan ohh ohh. Erik b aşı­ li malak malak şeylere seviniyor. lomburduk bir “Kınalıada da güzelm iş. iki A yvalık tostuna yirmi lira verdik. fotosunu çek elim ." gibi cüm leler kuruyor. bebe tırsmasın ormanda benden diye alt­ .” “Aa evet ben bakarım (H obereeeeeyyy otelde yiyiş - c ez z z). "Yaa bak dünyada sevişm ekten güzel şeyler şaka yapıyorum ehiehi. o A “A slında otel pansiyon falan baksak. "Çok sevişesim geldi" gibi erotik - sı rum. bikini­ li bacılara bakmak için nasıl kıvranıyor). Eskiden G öktan’ın klibinde görmüştüm.

"N’olurr Erik benle ormanda falan A pt ulaannnü" diyerek. bakayım dedim kim ne yazm ış: "Dünyada açlık ve fakirlik bitsin lütffeeeennn n ’olurr bitsin" yazan arkadaşım ı­ zı kutluyor. D enge sorunum var benim .zamandan beri içim de kalm ıştı. Sanki o göt oğlu göt iki tekerlek­ li metal beni fırlatıyor. Hayatımda ilk kez. "Ayy yok saçm alam a insanlar var. A m a bebe istikrarlı çıktı. Yukarıya çıkıyoruz. İçeride bir de dilek kutu­ su vardı. burnumdan soludum. Sonra hadi duralım hadi duralım d i­ yerek bir yere götürdüm. M ın­ cıklam a. "Benim olacaksın öpüşm edi bile. Hayır yani o kadar yürüdükten sonra. b öyle devasa bir kilise bekliyordum. Utanm asam yırtacağım üstünü başını. Am a o İkilide çok ra­ hat durdum. hatta o kadar uzun süre b i­ siklette kaldım. ki bence öyle. Karı gibi nazlanıyor. duramıyorum. PuCCa orama dokunma. tamam bi dur bi sakinleş. Şeyim e bakmayı keser m isin? PuCCa yaklaşm a. orada zaten bir mefta oldum. Ben de yazacaktım . A m a 1+1 ev boyunda m innacık şeyle K üç ük karşılaşınca. ben pis pis sağa sola b a ­ karak nerede kıstırsam nerede m ıncırsam şu çocuğu diye m e ­ kân taraması yapıyorum . katılacağı güzellik yarışm asında iyi şanslar d iy o ­ rum. b i­ Ben de hapisten yeni çıkm ış hanzolar gibi nasıl saldırıyo­ rum. Çıktık sonra k iliseye. A yy beni deli etti orada. tamam. değil sevişm ek al ın ri görür bak yapmaaaü!" Bü yü k D ün kııçuk a p ta lı n h ti^ u k d ü n y a n ya 345 sı . dur. Hatta buna rağmen motor ehliyeti almaya çalışm ıştım . sevm iyorum diyorum. ben se v m iy o ­ rum böyle. ama duran motorun üstünden düşmüştüm. görecek biri. çünkü ben bisiklet sürem iyo­ rum.

ama ulan k ilised eyim tövbe billah çarpılırım Ardından bir iki daha m ıncırm aya çalıştım ama anacım yok. V alla şu ana kadar bildiğim . Sanırım bir tedavi şart. .yiyişsin" diye. Bir de hem orgazm olam ıyorum hem de her köşe bucakta ç o ­ lan. Sonra da ben unuttum gittim yiyişm eyi. Şey gibi m iyim yoksa J’urrj yü A m a orgazm taklidi yapm a dalında ödülleri topladım yani. duyduğum bütün her ş e ­ yi yaptım ama o sonuca ulaşam adım . ayy bu iki kelim e nasıl yakıştı birbirine ayy ayyy a y y . kendisinden zannedip. ama sonra bunu çok taka­ cak kafaya. verm edi bana. İktidarsızların sürekli seksten bahsetm esi gibi falan. Yatakta boğa. K üç ük A pt al ın Bü cuğun orasını burasını sıkıştırıyorum . ben alev alana kadar ç a lı­ şacak. O bu değil de ben bu çocuğu gerçekten se v iy o ­ rum. onu da artık evlenin ce eşim le beraber gidip yaparız. mutfakta aç bir sevgilim var. k Bir bok oluyor sanki. kendi kusurunu kapatmak için onun üzerine oynayanlar. Ö yle evlere baka baka indik aşağıya. Bazen Erik’le konuşayım bunu diyorum . D ün ya sı diye normal insani dileklerde bulundum. D aha bir defa bile orgazm olamadım. Bir de neden böyle bu aralar kafam yatm aya gidiyorsa. “Eşim le beraber”... bebe Nuh dedi peygam ber dem edi. sokakta b eyefendi.

evlilik? N e işi var orada? Peki. "Ne biçim insanlar yahuuııu.A m a b u kez eşeğe suyu k o r tu m la v e rm e d in m i T a n r ı m haa? Erik yarın Ankara’ya annesinin yanm a gidecek diye ken ­ di evim e geçim i. gayet normal bir şeym iş gibi. G eldi. Ev arkadaşım da yokken “Sen T V ’de bir m agazin programı açık. hırtını bunun da tadı tuzlu dermiş gibi. ın hakkını vereyim diye. hoş beş muhabbet. Her çift gibi izlediğim iz halde.” dedim . K üç ük Sonra böyle m idyeyi ağzına atarken. "Ben iki yıllığına İngiltere'ye gidiyorum." dedi.u' 317 D ün ya sı . Kafamın içinden bir ton soru geçm eye başladı! İki y ıl İngiltere. kiramın aradı “B ize g elsen c. m idye falan alm ış. Boğazım daki pirinç­ ler büyüdü büyüdü büyüdü. Am a kanalı değiştirm eyi aklım ıza getirmiyoruz. m illetin özelinden sana pıyoruz. evlilik? Babamla tam - A ne. Bugün görüşm eyecektik ama akşam Bü yü k k iiçü k a p ta lın bftyıik riûny. A caba beni götürecek mi? Peki. O oradayken bari evd e kalayım .” dedi. yuh buna da haber m i diyorlar şimdi!" gibi yorumlar y a ­ pt al g el.

O kadar ra­ hat. m idye maklarını lim onla sildi.. devam etm esini. öyle dur­ ün kabuklarını. ne d iyeyeyim . par­ ya rektiğini anlatmasını. Hani iş için olsa anlarım.. ne b ile ­ yim hayat memat m eselesi olsa anlarım. ö y le pişkin bir şekilde koltukta oturuyor ki. sırtım arkaya doğru “M aster’a devam etm eye karar verdim.” “H ım m ne zaman gideceksin?” “En kısa sü r ed e . Hiçbir şey dem edi. bir tek k e ­ lim e bir şey diyem iyorum . k yasladı. V e bu salak. annesinin bir sözüyle çıkıp K üç ük gidiyor. bari bi işe yarayayım d e d im . G özlerim doldu. ın Bü salak yaşayıp duruyorum. D öndüğünde konuşur diye. evlilik? Ama ağzımdan gık iş buluruz" dem esini bekliyorum . “BİZİM KİLER DE b öyle istiyor!” dedi üstelik.. korktu yani. yani annen. hem Pu cca yü izlerken konuşm aya devam etti. ayağa kalkıp banyoya gitti. Sırf bana y ü ­ pt al Kaçar gibi yanı.” kaçmak için başka ülkeye gitm eyi tercih etti.şacaktı? N eden gidecek ki? Peki. cüm lesinin sonunda da "Orada sana da sı çıkm ıyor. burada öyle salak bizim kiler de böyle istiyor. kanser yapan siyah poşetin içine koydu. bu kadar olur. Yuh artık... V e ben dum bekledim . Konuşacak tek kelim em yok. T V ’da sarhoş bir mankenin bar çıkışı görüntülerini D tek kelim e soramadım. Geldi koltuğa oturdu. o ülkede neden iki yıl kalm ası g e ­ . ilişkinin başında o l­ sak anlarım. Yani zük taktı diye yani. Sadece onu 48 A eşek kadar herife “Kalk git master yap!” diyor. Am a şim di b u .. Sizinkiler. o yüzük korkuttu onu ve o.

usul usul. peki şim di ne yapıyorsun pezevenk? Bir de hiç dem iyor “Sen A pt li olduğum u anlasın diye arkamı döndüm.. Yarın evlendiğim izde seni burada bırakıp gideceğim e. O da söylem edi. bir şey desin.. O o ff onlarla nasıl başa çıkarım! Bazen var ya sırf bu yüzden ayrılmak zulüm geliyor bana! Soracağım soruların cevapları beni korkuttuğu için hiçbir şey söylem edim . belki de Erik'in benden soğum uş olduğunu fark edem edim .. “Şaka W desin. yüzükle o kadar m eşguldum ki Bü yü k D ün k u ç u k ap i a Jı n b u y u k riünyaii ya 3+9 sı . dayanamadım. ne b ile­ yim “Ü zülm üş mü benim aşkım ” desin.öldürmek istiyorum .. Şu İngiltere işi hallolmadan hareket etm eyelim . “Yatalım artık sabah gitcem . "Peki. kanlarını halıya akıtarak şah damarının patlamasını izlem ek istiyorum. televizyon iz le ­ m eye devam ettik. Peki d ed im . H em en insanlar geliyor aklıma. bizim için söyleyecekleri. ama bu kadar rahat bir şekilde oturmasın o koltukta..” dedi. Canım yaka yaka. en azından tepki­ Sonra dayanamadım . Yatarken sarıldı bana. şunu kafamdan tamamen silm ek için g i­ d iy o ru m . al ın K endim le. biz?" s o ­ rusunu sorm aya o kadar korkuyorum ki! A lacağım cevabın beni tatmin etm eyeceğine em inim çünkü. D işlerim i sıktım. K üç ük “Peki ne zaman gidersin?” dedim. “iki günlük gid eceğ im ” desin. lim onu k estiğim iz bıçakla.” dedi. m utluluğum la. yavaş yavaş. Sesini çıkartmadı. m a ster yapm am lazım dı zaten.. İçeri g eçtik . “Onu biraz ertelesek iyi olacak sanırım. “Yakında belli olur.” E vlendiğim izde beni bırakıp gidem eyecekm iş. “Haftaya gider m iyiz babamın yanına?” dedim.

onda da bir bokluk çıkıyor. herif gitm e planlan A nnesini öldürsem dedim . “İ y i. O istiyorsa gitm eyi. N e bileyim . göz açıp kapanıncaya kadar geçer.. yalnız kalm a.. Kardeşini çağır hatta. Bütün gücüm ü şey. Ben nasıl alıştım buna anlatamam. kaçış için bunu k ullanıyordur. Belki de kaderimde yoktur. B e l­ ki de o beni gerçekten sevmiyordur. tam bir şey oldu. Y a neden her şeyim boka sar­ mak zorunda. hem ben kurtulurum hem o y e ğ e ­ sam dedim. zaten işsiz gibi bir şey sin ” falan diye.” dir düğün yapsam mı telaşına düşerken. canlı bomba falan mı desem ? V ize işlem leri yapan yeri mi arayıp ağlasam ? N e yapsam da g it­ m ese? Ama hiçbir şey bulamadım. artık çok m utluyum diyorum. Allah K üç ük böyle uygun görmüştür. hoşça kal d e ­ m ekten başka ne yapabilirim ki? A pt al ın Bü nim var ayağına gitm ez.. Döndü uyudu. k yapıyormuş. Belki de karşıma daha iyi birisi çıkacaktır.” d e d im . V ize alm am ası için bir şeyler y a p ­ yü kadar gitm em esi için yapabileceklerim i düşündüm durdum. B enim e v e taşınırsın. boşuna kira verme.. O planını yapm ış. ya cam şim di?” “Burada işine devam edersin. B en günler­ ün buradan çıkarsın. B en de sabaha D Benim adıma her şeye de karar verm iş yani.de gel. zaten iki sene bir sı kuvvetim i toplayarak döndüm ve sordum: “Peki ben ne o l- .

sonuna kadar uğraşmak senin en büyük hakkın. sana da al ın ti geldi Ankara’dan. Y a ­ ni ham ile kalacağım ! K üç ük Zaten şişm anlatıp kıllandııdığı için doğum kontrol hapı kullanm ayan. bu yüzüğü de parmağına taktıysa. Am a bak­ tım olm ayacak.B i r " S o n ” yazılması gerekliydi. Hoop aklım a film lerdeki en klişe sahneyi yapmak geldi. benim neyim eksik lan onlardan dedim. İki üç gün. “Bana kaderimin bir oyunu mu buuu???” ta­ dında d u ygusal bir m oda bağlam ıştım . Aldım çekm ecedeki bütün prezervatifleri. Film lerde hani esas kız ham ile kalınca her şey tıkınııa giriyor ya. K avga etm eyelim . Erik g it ­ gizli gizli gözyaşlarum içim e akıtıp duruyordum. yumurtalıkları A llah'a em anet yaşan biriyim. lamı dedim ne yapıyorsun. Prezervatiflerle canciğer kuzu sarması şeklinde hayatıma d e ­ vam ediyorum . iğneyle deldim çat A pt Sen de PuCCa isen. bir kendine gel! söz verdiyse. darlamayayım diye Bü yü k D ün ya sı .

hayallerim e kaldığım yerden devam ettim.. Evin her köşesinde sı fantezilerinden kurulmuş bir gecelik yorucu maraton. Onun sorum luluğunu düşündüm. Hepsi süzgeç gibi olmuştur. "Beni neden doğurdunuz haa nedennn?" diye sana carlıyor.. Sonra hayallerim garipleşm eye başladı.. Bir de kızım olacak diyorum. K ı­ olur. kendini çocuğuna adasan.. Taodan başladık. ben iyi bir anne olsam bile ya çocuğum garip olu rsa. H ayatım b o ­ pt al ın Bü daldım . Onu işe yollayıp. İşte orada al ağzına çarp o er ­ gen m üsvettesinin. babasına Pucca ün tik.çat çat ç a t. on dört y a ­ şına gelip sivilceleri çıkınca. Sonra bir telaşa düşüyorsun sıksam mı. Bıraksan işi. Peki. Sonra hopp Erik ve her şeyi yaptık. Ç ocuğun odasının rengine kadar hayal kurup uykuya tı hazırladım. m isyonere kadar devam e t­ yorgunluktan sızıp kaldığında. bir de zaten çok korkuyorum iyi bir anne olam azsam diye. orgazm olm uş kadar huzurlu G ece boyunca minik bebelerim izi düşündüm durdum. Her . Ben yine orgazm olam adım tabii ama inan o yanımda ya k a h v a l­ türlü şekle şem aile girdim yem in ederim. 52 A Bir kere çocuklar her şeye ayak bağı oluyor. Çocukluğum dan beri istediğim D ve mutluydum. K üç ük yunca böyle evden metin yazarak çalışm ayacağım ki. Şim di değiştirirsem çocukluğum a ayıp k zım ızın adı “Cansın” olacak. İşi bıraksam nıı bırakmasanı mı derdi başlıyor. Yanı çocuk dediğin sadece sevilip okşanmak için gelm iyor ya dünyaya. Ya yanlış y a p ı­ yorsam diye bir korku sardı sonra içim i. Sabah kalkıp çocuğu m u n yü tek isim bu çünkü.

"İnsanlar neden var? Ben niye böyleyim ? R egl ne kadar garip. V e y se l’i se v i­ yorum. İşi bırakmasan daha kötü." diyerek seni susturur. televizyonunu açar. hayatın yükü om uzlarım da ooff. H am it’e versem m i? Büşra sevişm iş. kızı s ı­ oysa kız hâlâ bunalımda. Adam ın canı çıkıyor kızın altına D iesel pantolonu . sevişm ek çok marjinal. ne kendine bakarsın. Sıktıkça. O eski halinden eser kalmamıştır. ulan nerde hata yaptım diye kendini suçlarsın. O. Sen aptallaşırsın. ne saçını boyatırsın.rahat mı bıraksam diye. o ilgiyi abuk subuk A pt al ın Bü karsın. yü sevişecek. Sen apışıp kalırsın o ağladıkça. kocan ayrı bir telden. K ızının bü­ tün sevgilileriyle tanışan anlayışlı anne olsan. "Kimsee beni anlam ıyooo. Kızın ayrı bir telden. akşam gelir yem eğini yer. senin farkında b ile değil. kendi kendini suçlarsın. sen evde bambaşka bir köşede pişm an­ lıklarınla kalırsın. Sıksan. N e yapsan yaranamıyorsun o yarım almak için. O hâlâ. kız gidip B üşra’lann evinde D ün 353 k ü ç ü k aptalın b üyük dünyası ya sı akıllıya. Haa benim gibi çocuğun olur. O salak kızına vakit ayıracaksın diye. "Zaten bütün gün beynim sikildi. İlgi görm eyince." diye a ğ ­ lar durur odasında. k dem ediğini bırakmaz. e v ­ de huzur ver. orada K üç ük sızar. B ö y le bir ne yapcam lan ben diye telaşa kapılırsın. kızın umurunda değil. A zıcık konuşsan." diye düşünüyor. konu komşu A nnem in bana yaptıklarını yapm am alıyım dedikçe. H eri­ fin tabii sikinde değildir. ben de se v işm e liyim . "Kı­ zım bugün uslu durdu mu?" der. işte düşün anık gerisini. Zaten erkek arkadaş m evzusu iğrenç bir şey.

em inim bu kişiler de anlıyordur. sonra kız bulur kendine salak bir herif. Otuz kişinin arasından. Odada gizli gizli sigara içm eler. Sen yaşayam adıklarınla kalıyorsun. sen besle büyüt bilm em ne yap. Bir gün metalci olur. “E ğlence benim g ö ­ bek adım o o o y ee beybi” tarzında. Başı hep beladadır. esrar çekm eler. Senden çıkan parça bile seni terk ediyor bir yerde. Okulun en piçiyle çıkm ayı marifet sanır. daha ertesi gün tıkky olur.yerlerde aramaya başlar. öyle durup dururken evdeki novaljinlerle bizlere. Haa bir 35+ A pt yaşam ış. Çünkü hem en kendilerini belli ediyorlar. Şim di düşünü­ m ezdim sanırım. kim in babası ölm üş. ertesi gün türkücü. ama ailesi sorunlu insanları h e­ şekilde birbirlerini bulup anlaşırlar. evlenip seni bırakır gider. Ulan on üç yaşındaydık hatırlıyorum. M esela şu yaşım dayım . G izli bir örgüt gibi zaten bu insanlar. Otuz sene geçse de ilgi üstümde olm alı kafası gitm iyor bu insan­ K üç ük lardan. kim çocukken travma kalı bilm iyorum ama anlıyorum işte. kim lik bunalımları. Okulda sürekli başı belaya girer. Başka bir gün bir bakarsın. En acısı da ama. kim in anası yok. H islerle mi alâ­ al ın men tanıyorum. dünya sikim e minare k ı­ vamında dolanır. kim okuldan atılm ış şak bulurum. Yani her şeyin sonu yalnızlık. bizim s ı­ D ün ya sı nerde pislik nerde bela insan var onlarla arkadaşlık eder. . hep bir Bü yorum da o kız benim kızım olsaydı ayy n ’apacağım ı b ile ­ Pu cca yü nıfta kızın biri oral nasıl yapılır diye anlatıyordu arka sırada k intihar etm iş. K uzeniyle mi ne bir boklar yem işler.

Bü kaderime razı gelip. “Sen eziksin. Sonra senin yaşadığını o kızın da yaşıyor. Zaten ilk başta bir aldır aldırmama olayına gireceğiz.. A lahım o prezervatifleri delm eseydim keşke. İnşallah bir tır altında kahrım. "Son a y la r . yapacak bir şey yok dedim... Şuurumu ö y le ­ K üç ük sine kaybettim ki ne yapacağım ı bilem iyordum . Sürekli olarak.. tırstın işte. ölürüm. A llahım ben ne yapıyorum dedim. Ertesi gün hapı alm alıyım hem en d e ­ dan aldım. Bu ila g it­ m esin. hayat her şeye alıştırıyor s e ­ ne acı. Erik sürekli “Senin yüzünden g i ­ dem edim ” diyerek beni suçlayacak. Sonra bu sessizlikler k avga­ elli kez taktım. evet evet bey nimde tümör çıksın. yü dim ve koşarak eczan eye gidip bünyem in içine sıçan haplar­ k D ün ku^uk ¿p lilin büyük d u n y u ı ya 355 sı ni çünkü. A pt ken ne varsa yaptım.. şu an içim de belki de b ü yüyordur. Sonrası kâbus g ib i.” diye a ğ ­ ladım. Y a da son dakika kanser olayım . o aa pişm an oiur. ben de aynen al ın ya dönüştü. ana kuzusu.. “K eşke g itm eşeydim ” der. “M adem gidecektin yüzüğü neden taktın?" diye ağlayıp durdum. konuşm uyoruz. uyuyoru z. Sonra İlk günler sessizlik le geçti... Ö nceleri “G itm e.. A slında . Sonra bu ağlamalarım. Yaralı ayı saldırırmış ya.. Eve geliyor.” diye hakaretlere vardı. Yanı yapılm am ası gere­ öyle çırpındım durdum günlerce.” desin doktor.. İyice kafayı yedim . Evdeki bütün delikli prezervatifleri attım.süre sonra o da m ühim olm uyor. o yüzüğü elli kez çıkardım. Sonra devlet hastanesi röntgenleri karıktırmış olsu. O ff o ff . Bir de bu çocuk iste ­ nen bir çocuk olm ayacak. hayat hep aynı kısır döngü içerisinde devam ediyor. ben surat asıyorum.. sen lanetsin.

g it­ tiği gibi de diğerlerinde olduğu gibi her şey b ite c ek . Zaten ayda bir g elecem yanına. N e bok yiyeceğim şimdi.bana bir şey olm asın. Ki ben artık da­ yanamadım söyledim . O da “P u C Ca kalacak evd e. K üç ük Şu anda her şeyden çok isterdim onu yanımda. “O ooo en işteye hayırlı işlerrrr”. sevgilim İngiltere’de olacak. B enim için bir şey yapmanı istem iyorum .. “B en de g eley im . Amaaan hiç kim seyi öldürem em . “Sen de g e l. “Sizin iş yaş kızım ” deyip duruyor. S ev se diyorum . ohh keka. O ff dom uz gibi de sağlam ım ! Bacaklarım ı kırsam.” dedi. bu kadar işi Yani istem iyor beni. N iye istesin ki? Ben olsam ben de istem em . evin anahtarını istedi Erik’ten. dan sürüklem iş olacağım seni. isterdim.. Hayır sevgisinden em in de d e ğ i­ lim.” diye. dünyaya bir iyilik yapm ış olurum. sonra bacaksız kaldım d i­ ye belki yanım da kalır. A yy saçm alam ayı k eseyim en iyisi. al ın sen burada güzel yerlere geleceksin.” dedi. ama bari ölüm cül bir hastalığım çıksa y a .. İki kuruş param var. iki saat tartıştılar. Kim i sevsem el oldu diyerek. ben ayak bağı olacağım yanında. Oraya gelirsen. K i­ m e söylesem zaten.. Tabii orada rahat olacak ya beyefen ­ di. kırmançi şeyler söylem ek istem iy o ­ rum ama çok arabesk içim y a ..” der bana. o anasını öldürmek.. Bir erkek bütün hayatım ın akışını değiştire - A pt yokuşa sürm e. “Saçm alam a. Yalan söylüyorum . öldürsem bir boka yaramaz zaten. G idecek. G eçen gün aradı. arkam­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . B ence en güzeli. Şim di her şeye sil baştan başlamak gerek. E vet evet bence onu öldüreyim .

yakın olm aya çalışsam . Saçlan.. K üç ük A pt al ın Bü yü da beni.. sırtını hiç izlem em iştim çü n k ü . olsa da olur olm asa d a . Hayret hiç dikkat e t­ m em iştim . C iğerim den iyi tanıyorum onu.biliyor. biliyorum iki sene ne bende b ekleyecek göt var ne onda. A ynlm ayız belki diye içim içim i yese de. Bir doğum le ­ kesi var Afrika kıtasına benziyor sanki. Onu çok ö z le y e c e ğ im .. bir kelim enin bile anlamını değiştirem eyecek kadar salağım.. En acısı da sanırım.. V arlığım . sert bir uyan alıyorum. V e böyle kim e yaklaşsam bir türlü olm uyor. o Şu anda yanım da yatıyor... sırtı bana dönük. k D ün ya sı . om u z­ ları. “D ahi” anlamındaki "de" gibiyim yem in ederim . yokluğum un onlara bir fayd ası­ nın olm ayışı. O ki - şi olm adığı zaman benim bir anlamım olm uyor.. N e zaman birini bulsam . yani ille de o olm alı. Sadece son sö z avutması bizimki. k o k u su .

Barış Akpolat / H ürriyet Keyif Blog dünyasının "celebrity"si Pucca. Al l a h k a h r e t s i n s e n i .. . veremeyeceği nasihatler var.i^ ]^ aptalın üçü “A y n a y a s o n k e z b a k t ı m .. hepimizin içinde olanı ‘‘Bunu ben yazmalıydım" ya da "Hah. eli kalem tutan biri olarak inceden kıskanmıyor da değil bu kıvrak kalemi:) Rahşan Gûlşan / H abertürk k D ün ya sı b l j y ü j y i üny ası ..O gerçek bir devrimci. . Bizim neslimizin çok sevdiği "Başkası olma Allah belanı versin.. Hatta kitabın bazı yerlerinde artık gülmekten ne okuduğunuzu bilmez halde devam ediyorsunuz sayfalan çevirmeye..ben olsam olsam Törkiş Bridget Jones olabilirim. . "PuCCa.Bu kitap tavsiyeler tavsiyesi...onun aşk hayatı Sex & The City'de bile az görülür cinsten. ç o k h a r i k a s ı n l an s e n !’ dedim. belki ilişki koçlarının bile çıkaramayacağı tespitler..kitabı okurken.. evet ya ben bunu nasıl düşünemedim" dedirten bir hatun kişi.. yazdıkları için "Her kızın 'Ay hayııır' dediği ama hepsinin yaptığı şeyleri anlatıyorum.Pucca'nm hayatına giren birçok erkekte kendinizinkilerden de bir şeyler buluyorsunuz. (İnsan. birçok yerde Pucca'yı alnından öpmek istiyorsunuz. PuCCa.. ... a f e r i n .. Fırat Karadeniz / Sabah Gazetesi 1 4 3 fl 1 pt al Kitapta.. iyi b * k y e d i n ! " IPU C C A G Ü N L Ü K I K üç ük ... Filozoflara taş çıkartan aforizmalar. Elif Berköz Onyay / Milliyet Pazar ." PuCCa ç o k a yı p! PuCCa ç o k k o m i k ! PuCCa âş ı k ! PuCCa b e t e r bi şi ! Ve s o n u n d a . Onur Baştürk / H ürriyet Kelebek di z üs t ü e d e b i y a t . . ‘Kı z ı m PuCCa.." diyor.0 I ISBN 9 7 8 6 n fi 4 A Ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak için kurduğu blog'la fenomene dönüşen PuCCa'nm artık kitabı da var.. Sizin için.bu yaz Dizüstü Edebiyat yazı olacak gibi. küfürler arasında kaynayıp gidiyor ama yakalayanı da inanılmaz eğlendiriyor.. sizin intikamlarınızı da alıyor sanki.. diyor. p a p a r a z z i l e r p e ş i n d e koş m a d ığ ı h a ld e h e r şeyi anlattı. bir kere de kendin ol" akımının en iyi temsilcilerinden biri... Elif Ekinci / Radikal Kitap ın Bü yü PuCCa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful