ı ^

a p

t a J ı n

K

üç ük

A

pt

al

ın

Bu kız ,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz!


a b c ç d e fg ğhıjjklm n

k
K »J
kitaplar

D

ün

PUCCA GÜNLÜK

ya

b U y U İ^ d ü n y a sı

büyük dünyası
Pucca Günlük

K

üç ük

A

pt

al

ın

Pucca

küçük aptalın

k

D

ün

ya

S a n a a ş k o ls u n sevgilim , b a n a aşk ın e n o r o s p u h a l i n i y a şa ttın

A Ş T İ’de, A n k a ra -İzm ir o to b ü sü n ü n cam ın d an , h ayatım ın dö rt sen esin i v erd ik ten son ra k a rşılığ ın d a beni piç gibi o rtada b ırak an ç o cu ğ a el sallıy o ru m . H ani böyle h er in san ın takıntı halin e g etird iğ i, ille o olsun, B ıa d Pitt gelse k o lu na sü m ü ğ ü ­

H ep yak ışık lı, ilik gibi, zengin, esp rili erk ek lere baktığım halde, kalk ıp d an g o z gibi, iki ço cu k yem iş de sıçam am ış ve o y ü zd en de k o cam an göbekli k alm ış, k afasın d aki saçların ü ç ­ te biri d ö k ü ld ü ğ ü h ald e k alan ın ı jö le y e bulam ış, h a y ata dair tek g ö rü şü n ü F en erb ah çe çerçev esin d e olu ştu rm uş, üstüne

K

üç ük

üstlük şehla ve de tek kaşlı, bu k ab a saba ayı oğlu ay ıya âşık

oldum .

Şey gibi iş le ... b ö y le D K N Y ’nin v itrin lerin e b ak ıp bakıp

iç g eçird ik ten sonra, kalk ıp aynısı p azard a var d iy erek 5

T L ’ye aldığın p enyeler. K im isi iyi ç ık ıy o r da, bu sefer y a n ıl­ m ıştım .

A

pt

al

m ü sü rm em d e d iğ i aşkı v ard ır ya, h a işte b enim ki de buydu.

ın

k

D

ün

ya

C am d an o n a el sallıy o ru m , b urnum u cam a yaslayıp geri

ca dört bin k ez ay rılm ıştık ve h er ay rılığ ım ızd a aynı şeyden

şikâyet etm iştim : “İlişk im iz güzel o lm ad ı, bari ayrılığım ız güzel o lsu n .” T abii b u n u n b ir bah an e o ld u ğ u n u söylem em e

g erek y o k sanırım . A y rılıy o rd u k , sonra bakıyordum ki a ra ­ m ak için bah an em k alm am ış, hoop bu lafı m esaj atıyordum . S o n u n d a otu rd u k , m an tık lı m antıklı d ü şü n d ük . O lm ayacak bu iş, bari bu k ez g erçek ten g üzel b itsin dedik. Ben İzm ir’e d ö n m ey e k ara r verd im , o ise h ay atın a d ev am etm ey e... G ü ­ zel ayrılık adını v erd iğ im iz bu salak saçm a şeye öyle bir k a p ­ tırm ıştım ki k en d im i, “ İn in ce ara b e n i” d iy e işaret yapana k a ­

B ir ağ lam ay a b aşlıy o ru m ki, A llah ım sanki çocuğum u k e ­ siyorlar. B ü tü n o tobüs b a n a b a k ıy o r fak at um urum da değil. O to b üsü n k alk m asın a beş on d ak ik a v ar yok, koşarak a şa ğ ı­ ya in ip y an ın a gid iy o ru m . “ G itm em e izin v e rm e ,” diye ç o c u ­ ğ un b o y n u n a y ap ışıy oru m . O ağlıy o r, b e n a ğ lıy o ru m ... E lle ­

ha hiç görem ey eceğ im . S anki iç o rg an larım ı kesiyorlar, öyle b ir acı çek iy o ru m ki. Ö l d ese ö lecek k a d a r seviyorum onu. K en d im i h ep onun k arısı o larak hay al etm iştim ... B ir gün

K

üç ük

d ü zelecek ve beni g erçek ten sevecekti. A m a olm adı, o hiç

dü zelm ed i ve beni u m d u ğ u m gibi sev em ed i hiç. Şim di k a r­ şım d a ağlıyor. B ana, “G itm e, yenid en b aşlay alım ,” dese, kend im i b iliy o ru m , gitm em . A ğ zın ın içine bakıyorum o lafı

etsin diye. O ise karı gibi ağlıyor. K im sen in sesini duym uyor, kim sen in y ü zünü g ö rm ü y o ru m . Sanki e tra fta b ir tek o var. B ir

3

A

pt

rim le y ü zü n ü k av ray ıp , g ö zlerin e b ak ıy o ru m . O yüzü bir d a ­

al

ın

d ar ken d im d ey d im . İşte o n d an sonra benim film kopuyor!

P ucca

k

D

ün

ya

zek âlı kız k o m ik lik leri falan y a p ıy o ru m ... D ört sene b o y u n ­

son d a k ik a k a ra n v erm ek zo ru n d ay ız. H ani film lerd e o lu r ya;

m esu t b ir h a y a ta ad ım atarlar. Ö n cek i elli m ily o n kez d en e-

m işliğ im izd en b iliy o n ım ki, b u son k ararlar film lerd ek i gibi o lm u yo r, a m a y in e de istiy o ru m ki d esin bana: “ G itm e P u C C a”.

Ü n iv ersiten in d ah a birin ci sen esin d e, sın ıfa g ird iğ im anda

içten b ir g ü lü m sey işi vardı. S o n ra nasıl oldu, nasıl b itti a n la ­

buldu k k en d im izi. İlk üç d ört ay h e r şey g ay et sıradandı. S o n ­

k artam ad ım o hayvanı.

D ayak m ı d ersin , k ıskançlık m ı, k ü fü r m ü, çap k ın lık m ı, ilgisizlik le fa z la ilg i arasın d a d en g eleri bozm ası m ı, yani bir ilişkide o lm am ası g ereken ne varsa, b izim ilişk im izd e vardı. V e ben, b ild iğ in dü z, h ay v an sal b ir aşk la b a ğ lıy d ım bu ç o c u ­

kapın ın ö n ü n d e gel d em esin i b ek ler. B ö y le ezik b ir kız o l­ m uştum . K a fa m a ald ığ ım d a rb e le rd en d olayı dayağa da a lış­ m ıştım ... H atta üç gün v u rm a sa ban a, b aşk ası m ı var lan diye

K

üç ük

d ü şü n ecek k a d a r b ey n im i k u lla n a m a z hale gelm iştim . S o nra b izim o k u l bitince, h e r ü n iv ersiteli çiftin başına g e ­

len “ ayrı şeh irler” d u ru m u b aşladı. T ab ii bu sırada ilişkim piç oldu, h e r g ün k a v g a d övüş k ıy am et A llaaaahhh. Ay kalbim

d aralıy o r h atırla d ık ç a bak. B ir ak şam ço cu k b an a dedi ki, “U zak m esafe ilişkisi y ü rü m ü y o r.” A slın d a ayrılm ak iste d i­

A

pt

ğ a ... G el desin , P u C C a b eb en in a y a k la n m yıkar; git desin,

al

ın

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ra bu ço cu ğ u n için e b ir ö k ü z k açtı, b ir d ah a tö v be A llah ç ı­

sev işm eler, ö p ü şm e le r d erk en , cid d i b ir ilişk inin içerisinde

k

m adan (san ırım k aşların ın o rtasın ı alınca), biz b u n u n la hop

D

fark etm iştim bu çocuğu. T ek k aşlıy d ı falan a m a b ö y le güzel,

ün

ya

son san iyed e ad am “G itm e !” d ey in ce, esas k ız la o ğ la n m utlu

ğini sö y lem ey e çalışıy o rd u am a ben o salak lık la bunu, “K alk

düm . S o n u n d a, işi h er z am an b u lab ilirim , a m a onu asla d iy e ­ rek , p ilim i p ırtım ı to p lay ıp A n k a ra ’ya y erleştim . O rad a b u ra ­ d a iş güç ay arlad ım , gen eld e o n ların ev in d e y aşay arak bir s e ­ ne k a p lu m b a ğ a gibi d o la n d ım durdum . A rd ın d an nişanlandık; b en im ailem d en k im sen in sik lem ed iğ i, h ac ıla rın k in e b e n z e ­ yen g ü m ü ş y ü zü k lerim izin tak ıld ığ ı b ir am b ia n sta g e rç e k le ş­ ti olay.

Y üzü ğ ü ne k a d a r taktın d iy e so rarsan , en fazla yedi gün. Z aten o y ü zü k d ört b eş d e fa d eğişti. B iri b a lk o n d an aşağıya atıldı, b iri k lo zette y ü zd ü , b irin i k afasın a attım , en so n u n c u ­

İlk A n k a ra ’ya g ittiğ im ve k en d im e h em e n iş b u ld u ğ u m d ön em d e b u n u n işi gücü yoktu. A ğır b ir d e p resy o n d ay d ı. B ir d ay ak y erd im ondan, v ar y a a a insan ev d ek i h alısın ı öyle d ö v ­ m ez. “T a m a m ,” d ed im , “d ep resy o n d a, o y ü z d e n böyle, nasıl o lsa d ü z ele c ek .” Y ok am a an acım , d ü zeleceğ i y erd e d ah a b e ­

ettiğ i b iri haline geldim . S o n ra bu işe girdi falan ve taşakları

b en h e rif için k alk tım , b ütün hay atım ı d e ğ iştird im , adam d a ­

K

üç ük

ha iş b u ld u ğ u n u n ikin ci h aftası bana postayı koydu. A n la ta ­ m am nasıl acı çektiğim i. N asıl b ir aşk sa u lan, hiç k im seyi b e ­ ğen m iy o ru m , kim sey i g ö zü m g ö rm ü y o r, ille de onu istiy o ­

rum . Sap lan tı h alin e getird im adam ı, b an a d ö n sü n diye evim i bile yak tım y aaa (sonra an latırım bunu, ço k u zun hikâye). A k şam ları, “ A llah ım n ’o lu r ben ö leyim , p e zev en k de a c ısın ­

dan ö lsü n !” d iye d u alar ederdim .

A

serer serm ez terk etti beni. K ald ım m ı o ra d a sap gibi. U lan

pt

ter oldu. B en onun için artık âşık o ld u ğ u k ız d eğ il de nefret

al

ın

sunu ise elin e verm iştim .

k

D

ün

ya

gel b u ra y a ” diye alg ılam ıştım . O g ece sab ah a k a d a r d ü şü n ­

B ana d ö n m esi için y a p tığ ım bu n u m aralard an b irine tav

rak: İlgisiz, u m arsız, sik in e b ile beni takm ayan. E sk id en s ı­

çark en bile b en i aray ıp h a b e r veren ad am g itti, y erine başka b ir n u m arası o ld u ğ u n u b ile b e n d e n sak lay an adam geldi.

S abrettim , o lacak dedim . Bu ço cu k b en im k ad erim , ben bu n u n la ev le n m e liy im d iye h er şey in e o lu r verdim . T a ki bir gün aynada göz k en arlarım d ak i k az ay ak ların ın b elirg in o l­ du ğu n u g ö rü n cey e kadar. K endi k en d im e, “A lla h ım benim b u rad a n e işim v ar?” d iye sordum . D u ru m u m a şö yle b ir b a k ­ tım: H ay atım sadece b ir ad am a e n d ek slen m iş; o n d a n başk a h içb ir şey d e g özüm yok; g eleceğ e d air tek plan ım , o n u n la e v ­

dedim ve g itm ey e k a ra r verd im . A n k a ra ’y a g elişim gibi bu kararım d a ani oldu ve v a zg eçm em ek için h em e n harekete geçtim . O n a sö y led im , d ü nden h azırm ış gibi k a b u l etti ve bir dah a b a şlam am ak ü zere b itirdik. Şim di ise k afam k arm an ço rm an . B eni sev m iy o rsa, neden

hata y aptık da bu h ald ey iz? M u av in “ A rtık k a lk ıy o ru z ,” d e ­ y ince, tek rar o to b ü se b in m ek ‘zo ru n d a k alıy o ru m . Y erim e otu ru p , h â lâ b e lk i “G itm e !” d er d iy e cam d an b a k a ra k b e k li­

K

üç ük

yorum . A m a dem iy o r. A n k a ra ’dan u zak laşırk en , çalıştığ ım telev izy o n kanalını,

evim i, o rad ak i k ed im i, o sap lan tılı aşkım ı, h ep sin i g eride b ı­ rakıy o ru m . O n u n la birlikte y aşad ığ ım h içb ir anın güzel o l­ m adığını fark ediy o ru m . H iç m utlu o lm am ışım , am a yine de içim de hâlâ, “ D ön d ese d ö n e rim ,” d iy en birinin sesi çınlıyor.

A

pt

ağ lıyor? M ad em seviy or, ned en g itm em i istiy o r? N erede ne

al

ın

lenm ek. S o n u n d a, “B en d ü m d ü z b ir geri zek âlıy m ışım y a,”

k

D

ün

ya

o lunca, b iz y en id en başladık. T ab ii b am b aşk a b ir ad am o la ­

A y rılık d ö n e m l e r i İz m ir’e ev im e d ö n d ü m d ö n m esin e am a. H içb ir şey k o n u şm ad an an laşab ild iğ im tek in ­ d estek v erir diye d ü şü n m ü ştü m . A n n em le aram ız hiç iyi değil. b ab am b aşım ın dib in d e. b an a pt al şıyoruz. B abam la ya yaş k ü ç ü k b ir erkek k a rd e şim var. Ş im di. am a çalışm an lazım . üç katrdeşiz. “E e ne zam an ç a lışa c a k ­ sın? Ş ım arık sın işte! N e istersen yaptık.” d i­ ye sö y len m ey e b aşladı. o n d a d a san a ek m ek çıkm az. d ö n d ü ğ ü m y e ­ K üç ük rin aynı o lm ad ığ ın ı fark etm em b ir g ü n ü m ü aldı sadece. D a h a g eleli b ir gün o lm ad an . B u rad a d u rm a n saçm a. b en im annem ile b ab am tee sen eler ev v el olaylı bir ş e ­ k ilde ay rılm ışlar. E n a z ın d an o var. İki y aş k ü ç ü k b ir k ız k a rd e şim ile dö rt ın Bü P u cc» yü k D ün ya sı . D ö n erk en de tek av u n tu m oydu. k eşk e başk a ş a n ­ sım o lsay d ı d a A n k a ra ’d a k alsay d ım d iye düşünüyorum . K ız k a rd e şim b enim en y a ­ k ın ark ad aşım . O k a d a r sene evd en u zak k ald ık tan sonra. B u ra d a b ir tane telev izy o n kan alı var. b ey n i- lO A san. E r ­ tesi sabah. K alk g it İsta n b u l’a bence.

S o n ra ço cu ğ u ç o k ö zlem ey e b aşlad ım . A y rılık aşam alarım ö n ­ ceki ilişk ilerim d e n de detay lıca b ild iğ im için. İlk g ü n lerim i b ab am ın b u sö zlerin i işitm ek le geçirdim . B u n u n so n u n d a ise. a şk ın ı­ sın tarzı şey ler b ey n in izd en g eçer. göz tav anda. A n k a ra ’d a n d ö n erk en k ırk sek iz k ilo y ­ dum . le d iy em em . Z aten ağ ır b ir travm a yaşıyorum . ah bi arasa. O n d ak ik a sonra. On d a k ik a sonra. “A ra rsa asla açm ıcam . G ö z sürekli telefondadır.” dersiniz. A y rıca bu durum u acayip u zattığ ım ın ve en k ısa z a m a n d a çık m am gerektiğinin A y rılık aşam aların a gelirsek: Y IL D IZ T İL B E S E N D R O M U : İlk o lay ım ız b u d u r. A rd ın d an . H oop ü ç h a fta d a o ld u m elli üç. “ A llah ım arasın b e n iii” diye dua A pt y iy işm e k istem ezsin iz. T ab ii a d am a b ö y ­ . gel ban a. R o b b ie W illiam s g else sik m işim taş- al ın Bü de farkındayım . fo n ­ d a bay ık m ü z ik ler eşliğ in d e. sev b en i. h a tta y em ek y iy erek kendim i öld ü rm ey e çalıştım . Ö nce telefo n u k ap atırsın ız.” dersiniz. “ A rasa. O d ad an dışarı ç ık m a ­ m aya. el telefo n d a. H a b ire ara b en i. “ A rarsa ço k so ğ u k k o n u şa c a m . A y rıld ığ ın ız şah ıstan b a şk a k im seyle şa k la n n ı d ersin iz. ‘Y o k ’ de b en im iç in .” d ersin iz. O n d a k ik a sonra. “A rad ığ ın d a sen açsa n a C an an y aaa. am a hani b ir an la b e n i herif! B ir rah at bırak! O d am d a lise lile r gibi S ezen A k su falan dinley ey im .m i yedi yedi y edi adam . yü k D ün ya II k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı sı ulan k o sk o c a saplantılı b ir aşkı b itirm işim . şu an b ir Y ıldız T ilbe sen d ro m u y aşad ığ ım ın fark ın d ay ım . on d a k ik a son ra h em en geri a ç a r­ K üç ük sınız.” d ersiniz. aslaaaa. h ab ire y em ek yem ey e.

“ Y a - K a B atu h an y aaaaa” falan gibi. D ü n y ad ak i tek sorun o n un ayrılığıdır. Ha b ire s a ta ş m a la r b a şla r. İletileri d e ­ ğişir: “ M u tlu y u m !” . F a c e b o o k ’tan en az yirm i beş kez say fasın a tıklanır. işin en b aşın d a d öner. bize B atu h an d iy e birinin v a r­ lığını belli ed ecek iletiler yazar. b irileriy le flört a şa m a sı­ na g eçer. e r kişi sürek li tak ip edilir. S a ­ dece sev g ilisin i an latab ileceğ i ark ad aşlarıy la ko n u şu r. y arısı ih an etin in b e k ç i­ si” . b aşk aların ın d a bu durum unu u m u rsam aların ı bekler. E sk i sevg ilileriy le f in ­ g ird eşm e d u ru m ları olur. sen ne d iy o su n ? ” d iy erek terslem ey e m ü sait b ir y apıları vardır. D ü n y ay a o n beş d a k ik a sonra g ö k ta ­ şı dü şecek d esen. “k ıy m e t b ilene gelsin bu şark ı!” gibi. S an k i bir günde b ir i­ .ederk en b u lu rsu n u z k en d in izi. Ö rn e ğ in . Z aten b ir k ad ın p işm an o l­ m u şsa y ap tığ ın d an . ni b u lacak m ış gibi. Y ok d ö nm ediyse eğ er. d ah a b ek lem en in âlem i yoktur. Selam v e ­ üç ük ren h e r erk eğ in o n a asıld ığ ın ı d üşünür. H em en h an ım k ızım ız silk elen ip k en d in e gelir. K işisel ile tile r hep d a m a r­ dır: “C a n ım y an ıy o r!” . tek b ir m esaj veya aram a b ile o lm ayınca b a ş ­ lar. K apıcı ço cu ğ u n u n bile b ey n i sikilir. “ Y aa b e n im d erd im b aşım d an aşkın. D ışarı çık m az. E ğ er h âlâ silin m ed iy se. D ışarı çık m a y a başlar. b ir ö nceki h a re k e t­ lerin i takiben. “ y arısı senin. B u d önem . E n sev d iğ im sendrom dur. İşin g arib i. K a d ın la r en b ü y ü k pişm anlıkları. E n ö n em lisi de. d iğ e r­ yıp a ğ la rr ağ larr ağlarr. O icarı h ay atta dönm ez. k en d in i eve k a p a ­ yü P ucca k D ün ya sı B u arada. “k eşk e” leri bu d ö n em d e yaşar. “ H acı naap tın eski sevgili - 12 A pt D E M E T A K A L IN SE N D R O M U : al ın Bü lerini d e b ir k alem d e siler.

g e z i­ lir. b iz ö n ü m ü z ­ d eki m açlara b a k alım .” diye d ü ­ K üç ük şündüğünü sanır. B u d ö n em d e içilir. “ Y ü zü n ü b ile g ö rm ek istem iy o ru m .. k alb im a cıy o r” gibi cü m lelerle h ay a tın a yön verir. “elim d e sad ece tem iz y ü reğ im ve sev ap larım v ar” gibi m odlara geçer. “B en i de A llah y arattı u lan . “K o y m u şu m m inareyi g ö tü n e . ün san iyi edersin . biraz ra h a tsa sevişilir. m ızın b ü n y e sin in için e sıçar. “h erkes k ö tü . A jita sy o n u n A lla h ’ı bu d ö n em d e gerçekleşir: “B enim k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü işe y aram az bu lu r. “H a stir siv ilcem ç ık ­ m ış” gibi. “S adece su su y o ru m ”. “ A n n em le h ep k av g a e d iy o ru z ” . “ H ah ah a s a f b ir k ız bulduk..” d iy en k e n d isi d eğ ilm iş gibi. h an ım k ız ı­ k ORHAN G EN CEBA Y SEN D ROM U : D herifi kendi b ıra k m ıştır da ad am p e şin d e p erv an e oluyordur. h ad i on la d alg a g eçip iyi n iy e tin i suiistim al ed e lim . “İn san lar neden bu k adar k ö tü . sıçılır. H a y a tın d a­ ki diğer so ru n ları bu d ön em d e fark eder: “Z aten işim gücüm yok” . herkes bana d e ğ e r” d ö n em in e g eçilir. S anki k a lta k o k ad ar acı çek m em iş.y i?” d iye so ru ld u ğ u n d a. ben yü B u lay lay lo m faslın da bile a ram ay an er k işi. iy i". D u ru m a en ç o k uyan şarkı ise.” der. K en d in i çirkin. d ü n y a o m u z ­ larım ezm iş m o d u n d a. “K im se beni sev m iy o r” . S ö zlerim san a a ğ ır m ı g eld i? K alb in i m i k ır­ ya sı . etrafta ağ lak ağlak dolanır.” d iy e isyanlara tek so runu m h erk esi k en d im gibi san m am ” . pt al ın başlar. S anki b ir ö n cek i dö n em d e. y o lu m a çık m a - d ım ? A ffe d e rsin ” olur. “A m a a n y a b o şv er onu. A M illetin işi g ü cü yok m u ş gibi. “H a y a t o n su z güzel. h erk es b an a eş. B ir an d a çöker. “İnsan ları ta n ı­ y oru m yavaş y av a ş” .

onu anlatmaya çalışmış diye düşünürsün. “Ulan bari bir selam pt al ın ye söylenir. eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. bilirsin. “Artık kimseyi sevmeyeceğim. Anam bir anda dünya barışıyla k çe.” di­ K üç ük ver de dost olalım” diye içinden geçirirsin.” di­ değil. unutamadığım o. sahip olamama duygusu. Mutlaka baş­ A İLHAN ŞEŞEN SENDROMU: Artık heriften umudu kesmişsindir. Sabah kalkar. “Çok se- P u cc* yü sevgilisi bile varmış dersin. aldatan meğer Serdar’mış ve sikinde bile değilmiş. sadece dalarsın öyle. “Âşığım sana ulan! Ölüyorum kah­ pe!” diye başlar.SERDAR ORTAÇ SENDROMU: Demet Akalın’a gider. Düne kadar ağ ladığın anılar. üç D evlilermiş. hoop sonunda haydi kızlar plaja. Şarkı devam ettik­ ilgili bir mesaj. şam ise. Serdar Ortaç şarkılar» gibi ne anlatmaya çalıştığını anlamazsın. lan gitmiş diye olayı çözdüğünü zannedersin. “Ben eski sevgilimi daha çok seviyorum aslında. bu dönemde gülümsetir seni. meğer kardeşini seviyormuş. Mesela adamın şarkısının başı. Ortasına doğru. elde edememe. Bazı şeyler için geç kalındığının farkına varırsın. Dönse bile. Öğlene doğru. Şarkılarda ciğerini parçalayarak ağlamak gelmez içinden. Öğlen. Ak­ ye noktalar durumu. “Karşı komşu da ne yakışıklı lan!” diye düşünür. Akşa­ müstü. sonra kadın bunu aldatmış ve başka memlekete ün ya sı Bu iyice kızın beyninin mal olduğu sendromdur. “Ya aslında ona karşı hissettiğim sevgi ■4 Bü Kadının ruh hali de böyle değişir. atkı öreyim bari. bir Orhan Gencebay’a. Kafa bir .” der. viyorummmm böhüüü!” diye ağlar. Ortasında.

kıyaslarsın sürekli ikisini.. suratına bakmayacağım. Canını acıtan şeyler artık koyma­ maya başlar.” dediğin anlar geçmişte kalmıştır. Kafanda biriktirdiğin konuşmalar. ya sı . “Şu köşeden çıksa şimdi. Böyle­ K üç ük A pt al ın k ü çü k ip ta lin b ü y ü k dün y ası Bü yü k D ün likle bir aşkın daha sonuna gelmişsindir.ka biri daha vardır bu dönemde. Nefes almaya başladığım fark edersin.. bu dönemde “soft”laşır.

am a so n ra d a y an am ay ıp telefo n d a “ K um al ın Bü yü Pueca k D ün ya sı . “ A a- pt ta ben de aram ad ım . bu k ez ben d ü z e lc e m ” d iy eceğ in i düşündüm . B a ş ­ g ib i” şark ısın ı d in lettim ona. am a a ev et b iz tav şan lar gibi sev işird ik seninle. A yy b iliy o ru m k ek oyum . O şark ıy ı d in leyip. K esin birini b u ld u pezevenk. 16 A n ’ap im ? D in letirk en m an tık lı geldi. B ö y le beni terslediği zam an. sabah k a lk m a z bir kız o l­ dum . k eşk e ölse de en azın d an cesed in e ağ lasam diy e d ü ­ şünüyorum . B ak k ala b ile g itm e d im lan! T ek y ap tığ ım h ay v an lar g i­ bi y em ek y em ek. B un u bize y a p ­ m a!” dedi am cık suratlı. B u b ir b u ç u k ay b o y unca evden d ış a n y a çıkm adım . Bu götünün k a lk ık lığ ın a d a deli o lu ­ yorum . B u b ir b u çu k ay b o y u n ca. ağ lam ak . b eni b ir d e fa b ile aram adı. G o o g le ’d a esk i sev g ilim in ism ini sürekli aram ak oldu. “P u C C a artık k en d i h a y a tın a b ak lü t­ fen. T a ­ bii ö y le b ir şey olm adı. G ece y atm az. ayy hadi yeniden K üç ük b aşlayalım .T ü y y o lm a o p e r a s y o n u T am b ir b u çu k ay geçti. b ö y le b en i de k en d in i de zorluyorsun.

g ö zlerim renkli en azından. “N ed en isted iğ i b en d eğ ilim ? ” Y ani. T ab ii hiç so k ağ a çık m a d ığ ım d a n k en d im i sadece b il­ g isay a r m o n itö rü n ü n k a ra n lığ ın d a g ö rü y o rd u m . b ir b u ç u k ay d a nasıl o h ale gelm iş! K a lk tım . g ö tü m c a rtla m ış . V e ben bu herife d ö rt senem i v erd im de ned en b en i h ay atın ın geri kalanında istem edi. b ild iğ in K aptan M ağ ara A dam ı g ib i b işi o ld u ğ u ­ al ın Bü M ah sun K ırm ız ıg ü l gibi o lm u şu m . g ö zlerim in altı m osm or. b ıy ık lar alm ış başını gitm iş. B ir k e re sad ığ ım . G ü n le rd ir ev d en ç ık m a m ı­ şım ya.. E lin m an davalı y ü ­ zünden ken d im i m u n d ar ed e c e m bu e v d e . A yyy bokum K üç ük gibi bişi o lm uşum . d a h a doğrusu yü S abah ez a n ıy la yattığım için akşam ü stü u y an dım . B atta ­ k ce zb e d iy o r n e? D ne ek siğ im v a r lan? H ay atta isted iğ i h e r şeyi elde etm iş bir ün k u y ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 17 sı .S an ırım b a n a k o y an soru. Ş im di şö yle b ir a y n a ­ m u gördüm .” A şağı m ah alle d e­ ki k u afö re g itm ey e k a ra r verdim . K om ik b ir k ızım .. böyle b iraz y ü rü d ü m .” d ed im . birini sev diğim z a ­ m an T e rrie r cin si köpek gibi olu y o ru m . “Y o k . Ö yle sağ ım d a so lu m d a d o lan an m al m al tip ler de var. S ibel C an gibi k a n y ım . A çıkçası kend im e b a k m a k içim den g elm iy o rd u . n asıl oldu. c ild im m ayın ta r­ lası gibi. eğ len celiy im . kendim e kah v e y ap m a k için m utfağ a d o ğ ru ilerlerken.. k aşlar d esen öyle.. O tü y ler. anam m m k ıllar. ne o ld u anlam adım am a b ir anda b ir kan kokusu g eld i b u rn u m a ve h op ben y e r­ A pt y a b ak ın ca. b en i d ah a d a mı niyenin altın d an çıkan b a c a k la rım a bir b ak tım ki. S açlarım kab arm ış. K im b ilir hangi o ro sp u la rla gezip tozuyor! B enim kızım . y an larım fırtlam ış. A m a b u h erifin b an a k ö p e k çekm esi. a y n ay a gözüm çarptı. “bu b ö y le o lm ay acak .

am a h iç h a lim yoktu. E şo fm a n ım altım d a . m ad em istediğim A pt y o rlar seru m u . B an a v erd iler günü yedi ay sonraya. H erh ald e k a ­ P ucca yü ti. san k i b an a kah k ah a . İn sa n la rı g ö rü y o rd u m . iki saattir ne k u y ru k ta b ek lettin b en i? H ep sin i bırak. N asıl k a h k ah a s e s ­ leri g eliy o rd u . k a fa m b ir adam ın d i ­ zine yaslan m ıştı. Ö y le in san lar b ili­ y orum ki. ço rab ım da d iz im e k a d ar ç e k ik ­ D tedim . G ö zü m ü açın c a ilk ak lım d an g eçen b a c a k la rı­ atıyorlard ı. S ıra b a n a g elince karı dedi ki. bir derdi var k i o n d an alm am ış belli. A c il’de d a h a b ir k en d im e m ı an lam am ıştım . c id d iy im bak. “ G ü lm e y in ab ilerim a b la la rım . A llah k a h re tsin kıllı b a ­ caklarım ı görd ü ler. ün ya sı m ın du ru m u oldu. B iz san a k âğ ıt v ereceğiz. S eru m verdiler. em ek li san d ığ ın d an olan k işin in y atak çarşafı nasıl o lu r onu b ile b iliy o r cin sler.” M ad em cih az b o zu k tu . S o n ra o lu y o ru m ben at gibi. G ene b ö y le b ir d e fa b ayılm ıştım .de iki seksen. “C ih az bozuldu. y azık o d a b ir can. N iy e bu k ad a r ta k tığ ı­ k geldim . A d am a ilk so rd u ğ u m soru. H em b a y ılm ış b ir k ızın b acak ların a kıllı diy e k im g ü ler? G ü lm ey in ağ d asızsa. Y ani k ılla r h u zu rlu ve gü v en d ey d i. h ep si g ü lü y o r gibiydi. Z a te n A c il’e k o lu m k e sik d iy e git. S onra b ir a ç tım g ö zü m ü .” d em ek için ağ zım ı açtım am a k o n u şam ıy o rd u m . Y edi ay so n ra gittim . d a y ı­ b ilg im y o k tu r bu h astan e k ü ltü rü y le ilgili. B a c a k la rım a d o ğ ru u zan ıp o n ları ö rtm ek is ­ “E şo fm an ım a ltım d a m ı? ” o lm uş. B ir de b enim hiç al ın Bü m işti de b acak larım ı g ö re c e k le r d iy e sıçm ıştım . p aram falan h iç aklım a g e lm e ­ fam a ald ığ ım darbe y ü z ü n d e n de u ğ u ltu la rı k a h k ah a diy e d u y m u ştu m . istediğin özel h astan ed en g it ç e k tir. A n k a ra ’da D ışk a p ı’d aki SSK v ar y a o ray a işte. T e le fo n u m . K üç ük ded iler ki “E m ar çek tirm en la z ım ” .

polis. “G eç kalınm ış. S o n d ak ik alarım ı D r. “D o k to r k o c a ” h ay aliy le y an ıp tu tu şan k ız la n anlam ak çok zor. h a stan en in d ö rt b ir y an ın a d ağ ılm ış m ekânlara g ittim im za la ttım o kâğıdı. T ürk h ekim i. İlg in ç o lan ise. o h h h b e n cenn ete g itm ey ey im de k im g itsin? Z aten d a ­ ha öm rü h a y a tım d a b ir tan e y ak ışık lı d o k to r g örm edim . g eliy o rsu n yedi ay sonra k alın m ış diye. B ir de ü zerin e afiy et zen ci o lu rsa ço c u ğ u ­ al ın S c ru b s’ııı h astan esin e g ö tü rü n . yedi ay ö n ce n iy e v erm ed in b u kâğ ıd ı b a ­ na? N eyse. b ü y ü m ü ş b u rn u n d an ç ık a ca k ­ D çek m ek için san a v eriy o rlar y ed i ay so n ray a b ir gün..T gibi. yü m ış tü m ö r b ik bik.. A sker. B ir de çiftleşirsek o n la rd a n biriyle.. k i b u T u rk o la b i­ m uz. İş ­ k ence yaa. h e p ­ si E . H astan e zam a n ın d a m ü d ah ale etti yani. h a sta n e si istem em . A n a m ağladı y an i b u iş için. B ir de ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 19 sı .” la fı­ nı du y d u k ların ı o rad a anladım .. ölüp b itiy o rlar b u n la r için. T a n sa ş g ü v en lik g ö revlisi. am a b izim h a lk cah il olduğu için geç kalınm ış. D o k to r o lm u şsu n am a hacı. v a lla ağız tadıy la h a sta bile olam ıy o rsu n. k ad ın d o k to rların h ep si taş. sıçana ben ziy o rsu n . O n lar V alla son d ak ik alarım ı y aşa y a c a k p o z isy o n a g elirsem . D iy elim k an sersin . E m a r’ını b enim gib i d ü n y a sik in e m in arey se. B un ların arab ay a ö n em veren kızlarla A pt lir. N e bu h a v a la r tav alar d e m e k isterim h a t­ ta. Z aten b ir o n ları an lam ıy o ru m . P aso im ­ zalattırıy o rsu n h er b ir şeyi. E rk e k ­ K üç ük ler akrab a ev liliğ i ürünü sanki. V e b en b u m em lek ette n ed en in ­ sanların. b ir de ü n ifo rm a için d e li­ ren hatunları. B ir de h a sta y ak ın ların ı su çlu yo rlar. V erin parayı. geç k ve vay efen d im geç k alın m ış. ed in beni.yere g id iy o rd u m . çok tatlı p u ş t. D ah a erk en o lsay d ı y a ş a r d ı. C o x ’la g eçirip m utlu m esut ölürüm . o rad ak i d o k to rla ra em anet Bü m ü k em m el. k ald ırın b ana uçak.

tam beş saat. afö re g id em ed im . iki k ilo k ıl d öktüm . K üç ük A pt al ın Bü P u cca yü k D ün ya sı N ey se so n ra k alk tım g eld im h astan ed en a m a b ir d ah a k u ­ . K ard eşim le b eraber. B u a k ­ şam ku ş gibi y atarım . neyim v ar ney im yo k sa. a ğ d a b an tlarıy la cak cak cak aldık. in san a benzedim yem inle.h iç b ir fark ların ın o lm ad ığ ın ı düşü n ü y o ru m .

güldüğü zam an bütün yağla ­ rım erir giderd i. K otu y ırtık p ırtık tı. P arası da vardı aslın ı/ı. re sm î o larak ev et biz çıkıyoruz “ start”ını alm ıştık. am a elin e g eçeni u y u ştu ru cu y a yatırırdı. B ir şehri sev d iren a şk tır y a h ani. B ana “F a su ly e m ” derdi. Y ağlı saçları o m u z ­ K üç ük ların a dök ü lü r. B eb ek gibi güzel bir y ü ­ zü vardı.M azi k a l b im d e b i r y a r a d ır T ü ylerim le b erab er b ü tü n g eçm işim i de ağ d a b antlarında bıraktım . a m a b e n b u n a n asıl âşıktım n a sıllll. K lasik g itarıy la “ D üş S o ­ kağı S a k in le ıi” nin şark ıların ı çalıy o rd u . D işleri ço k g üzeldi. İz m ir’d en n efret etm em e sebep olan çocu k lu k a şk ım d in g ilin tek iy d i. G ö zleri elay d ı. kendini K u rt C o b ain zan n ed iy o rd u . ın Bü yü k k ü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d u ııv a s ı ■21 D ün ya sı . am a onun u ğ ru n a d a y e m e ­ A slın da ço k y a k ın ark ad aştık . K aptan m ağ ara adam ı gibi b ü tün sıfatın ı k apardı o saçları. içerisin d e yeşil çak ıl taşları gibi par - çala r vardı. H e r zam an takıldı A pt al diğim bok kalm am ıştı. A lla h ’ın salağı. L ise 2 m iy d i ney d i. o rtad an ik iy e ayrılırdı. işte b u aşk nefret etm ey e de y a rıy o r bazen. B iz b u n u n la aynı apartm andaydık.

” d iy e b ö ğ rü m e v u ra vura ağ lam ıştım . gel b irlik te intihar e d e lim !!!” H iç d ü şü n m ed im . S aly a sü m ü k y an m a gidip. u y u ştu ru cu parası için seni b ile satar bu. o ra d a sabah lard ık . yü k D ün ya sı d ik . B en b iraz d ah a h an ım h an ım cık k a lırd ım yanında. son unda ço cu ğ a d a belli etm iştim . A m a sen d en ayrılm ak is te m i­ y o ru m . am a sen b e n im için gel c eh en n em e. I ’m so h o m y . “A yyyy tam am o z a m a n . S essiz sinem a o y n ar ta h iç içm ezdim . P u C C a ken d in e gel. “B u bitlinin teki.ğ ım ız b ir y er vardı. yan ım d a o ld u ğ u n d a ateş vız g e lir bana.bu pis d ü n y ad a y a ln ız b ırak am am . h a tta n efret ed erlerd i.” g ib i şey ler söylerlerdi. B e n ç o k iç m e z d im o zam anlar. b e n cen n ette n ’ap cam onsu z!” diye. Z aten K o m b a şım ı ço k ağ rıtıy o rd u . E v d e gizli gizli Sezen A ksu Z a t-ı m u h terem u y u ştu ru cu k u llan ıy o rd u . cenn ete g id eceğ im . B u t th a t’s ok. A rk a d a şla rım d an hiç k im se o n u sev m ezd i. H ay at boş zaten. “ I ’m so excited. A n d I d o n ’t care. E lin i y a ­ n ak la rım a götürüp. b u o ğ la n p isliğ in tek i. S e ­ ni ek. iğ ren ç biri b u . M y w ill is g o o d ” şarkısını m ırıld an ırd ı. Ö nceleri sessiz b ir ç ığ lık o lan ağ lam alarım ı. “O ce h en n em e gid ecek . ta k i o sızan a kadar. I c a n ’t w a it to m eet you there. en fazla üç y ılım kaldı şu hayatta. “ Sen şim di o k alp liy im . b ir saniye bile. o y ü zd en onun c eh e n n e m e g id eceğ in i zan n ed iy o rd u m . H âlâ n e zam an bu şarkıyı d u y sam . H e r g ün ağlıyordum . tü ylerim d ik en d ik en olur. H at . B en de iyi al ın Bü dinlerdim . S o n ra bizim akıllı b ıd ığ ın aklına b ir şey geldi: “ B en c e n ­ K üç ük nete g id em em . bak artık d a ­ m ardan da çek iy o ru m .” d iye g ittik b u n ların evine in tih a r etm eye. Z aten ayık halim sarh o ş gibiy di. B en h a - A pt zık k ım ı k u llan ıy o rsu n d iye A llah seni y ak acak .

bütün gazeteler b en d en b ah sed ecek h e y o o ” fa lın m od un daydım . k alk gel y iy işelim d ese y ap ard ım ha! Salak yerin e k o n d u ­ ğum u fark ed in ce. ö n ce yapalım . sen g it şu k ö şed e d ü n y an ın zev k in i elin e al. çok h e ­ di. k o ly e ­ ler. tuttu b o y n u m d an k u la ­ D herkes b en d e n b ah sed ecek . “E l ele k o l k o la ölm eye g id iy o ru z. “H a d i. ev len in ce o işi y ap acağ ız diye. na. Y iy işip atacak d iye. B u çocu k beni k an dırıyor dedim .” d ed im . B ir de k arar verm iştik . “g etir h ap ları. A rtık ç o cu k caaz ne m ayacağım . O hh be b ir ta şla iki k u ş d iy e d ü şü n ü y o rd u m : H em ö ldü kten sonra m u tlu lu ğ a u laşacağ ız.” d e ­ k yecan land ım b e n . O d ö n e m d e satan istlik m ev zu ları rev açtay d ı. şalter attı bende.” d iy e k arşılık veriyordu. gitm işsin k ızım . O ise. O y sa salağı ö yle seviyordum ki. o to p si rap o ru m d a önce şey ed ilm iş derlerse. o so y u n m am için diretiyordu. bileklik ler. elim e ald ığ ım gibi taşı attım b u n la n n c a m ı­ A takm ış k a fa y a sik ecek beni. G ö m leğ im in a ltın d a da an arşin in sim g esi olan A harfli b ir a t­ let vardı. y etm ed i sad ece çık ıp gitm ek.” dedim . b en iyice tırstım . “Ö n ce d ü n y ad ak i en b ü y ü k zev k i ta d a lım . ortam # u y su n diye g ö zlerim i de iyice siy ah a b o y a ­ m ıştım . “Ç o k y o ru lu ru z o zam an.” Y aklaştı y a n m 'a .v alard a u çu y o rd u m . İkinci k a t­ ta otu ru y o rlard ı. K üç ük böyle söz v erm iştik birb irim ize. hadi gel sen . Ç o cu k tabii sinirlendi: “ Ö lm üş al ın d üşü n d ü y se. çek tim kapıyı çık tım gittim . b aban b ir şey d em ez. sonra iç e lim . H em en ç a k tım d avayı ve azıcık k açtım geriye. h e m de aşkım la b irlik te ebedi ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k Uıoyass ya 23 sı . “B en y a p ­ Bü tıkça. b ir de yarısı y e n m iş siy ah o jelerim vardı.” A llahım . B ir sinirlen d im b en i k a n d ırm a sı­ pt babam k ıza r b a n a. N a ­ sıl sin irliy d im am a. y o ru lacağ ız falan. B en k a ç ­ istiyordum . A m a k usura b ak m a. B en ö n ce ila ç la n içm ek yü ğ ım a do ğ ru .

B en im zek âm b iraz garip. o n lar sadece et b en im iç in .. d efter tu tm ad ım . b ir şey diy em iy o rd u m . P uC C a. bu b izim m a h alled ek i bütün k a n ­ larla y attı kalktı. ben b ir d ah a taş attım . B ild iğ in değm edi. Ç arp ım tablosunu beşlerd en so n ra h âlâ e z b erley em iy o ru m . a m a u m u ru m d a b ile değildi..” gibi şeyler söy ley in ce. M atem atiğ im ço k z a ­ y ıf olduğu h alde. am a sen ö yle m isin? S an a âşık o ld u ğ u m için d o k u n m u y o ru m b e n . S o n ra d a y an am ad ık y e n i­ d en b irleştik . zeki K üç ük bir kız o larak g ö rm ed im hiç k endim i.. H ay atım d a hiç ödev y ap m ad ım . b a k f a ­ sulyem ... so n ra b ir du y u y o rd u m ki tık.. Ö yle b ö y le. B endeki de ayrı b ir m allık. S o n ra y ine sin irim g eçm ey in ce. gidip a n ­ nesine b ab asın a u y u ştu ru cu k u llan d ığ ın ı söyledim . B iz b u n u n la o ara b ir ayrıldık.. . b ir d e fa bile d en em e sın av ın a g irm ed en Ö S S /Ö Y S ’ye girdim . am a tiy a t­ ro m etin lerin i b ir d efa o k u m am yeter. am a halvet o lm ay a g elin ce cıık ss o lm az d iy e k açıyo rdum . o h av u z p ro b lem lerin i.. B u çık tı p en cerey e. L ise b o y u nca hep ilk d ö n em d o k u z zayıfım olurdu.. G e n ç ­ tik tabii o z a m a n la r.. A k şam b enden b ir b a h a n e bulup a y rılıy o r­ du.. “ Y a k o n serv atu v ar o lacak y a h içb ir şe y !” diyordum . k arı beni k a n d ırd ı. Y ani. yaş problem lerini A pt D erk en lise bitti. İlk sene. B u da indi beni k o v alam ay a b aşladı. ç o k acı çek iy o rd u m . ikinci d ö n em teşekkür alırdım .. Ç o c u k la ö lm ey i k ab u l ed iy ordum . “A m a tatlım sen in le a y rılm ış­ P ucca yü k D ün ya sı çin g en e g ibiydim . tu v ard a okum aktı.na. belli ih tiy açlarım v ar b e n im . B a b a a n n e m le ­ re kaçıp saklandım . T ü m m ah alle gö rd ü . iki gün ortad a g ö rm ü y o rd u m . bun ları k arşılam am la z ım . Ü n iv ersitey e ilk g iriş am acım k o n se rv a - al ın Bü b ilm em k im in k o y n u n d ay m ış...

B ir sene k en d im e g e le m e ­ dim . B en h içb ir şeyd im . ö y le b ir g ö t k alk ık lığ ı vardı bende. Bu yılki d ersh an e p aralarım ızı alalım . seni asla aç bırakm am . k o k ain içip ders çalıştığ ın d a her şey k a fa ­ sına dah a ç o k g iriy o r diye. B en de b o y o z alıp y an ın a gider. so n u ç la r b ir geldi. O da sın av lara hazırlan ıy o rd u. B ir de beni al ın Bü m am ıştı p u ştlar beni. O sene d ersh an ey e gittim . T ü rk iy e ’de falan ken d im i h a rc a y a ­ k n a n ’dan son ra yurt d ışın d a o y u n cu lu k eğitim i alıp. g ita rıy ­ la şarkı söylerdi.k âğıt k alem o lm ad an k afam d an çö zeb iliy o ru m .” dedi. H ed efim b elliy d i. P a ­ so bu b eb ey le tak ılm ay a b aşladım . barajı bile g e ­ K üç ük çem edi. H ald u n D o rm en falan b o k y em işti b enim bi bir ih tim alim bile yoktu. d ah a d o ğ ru su g itm edim . B endeki o y u n cu lu k y eten eğ i h iç k im sede yoktu ne d e olsa. bu ilişki biter. h ay ran h a y ­ k and ırm ıştı salak. M im a r S i­ m azdım . O sene ben b ay ağ ı iyi b ir puan aldım . z av al­ lıydım . B izi de koyun y ap m a ların a izin v erm ey elim . Y a b en im le gel ya da bu e m p e ry a list düzen in sefil k o y u n ların d an biri o l. K endim e nasıl g ü v e n iy o rd u m an latam am . yü orad a isp atlay acak tım . “Sen ü n iv ersitey e g id ersen . A pt ran onu izlerdim . T arih ve C o ğ ra fy a b ö ­ lüm lerini tu ttu racak pııanı ald ım am a u m u ru m d a b ile değildi. k endim i D y an ım d a. H erk es k a z a n a ca ğ ım g ö z ü y ­ le bakıyordu ban a. B u k urulu düzen in b ir parçası olm ayalım . B en g ittiğ im iz ü lk e le r­ de şarkı sö y lerim . B u. S ah ild e o t içerdi. y ed ek lere bile a l­ B ü tün k e n d im e güv en im b itti. sırt çan talarım ızı tak ıp dünyayı dolaşalım . Ö yle boş b eleş g ird iğ im sın av d an . K a zan m am a g i­ ün Iıü y ü l' i*U'*alıij I m v ıV i'ü ıy a s ı ya 25 sı . K alktım g ittim M im ar S in a n ’ın sın av ın a g irm eye. o y u n cu lu k yok tu b ende. G ird im sınava.

am a k ü s ­ m ü ştü m işte. O an n esin in a ltın ların ı ç a la c a k ­ tı. arkam dan k o n u ştu k ların ı bile d ü şü nü nce sin irle ­ 26 A O a n d a bey n im d en vu ru ld u m . Z aten ne . ben d e d ersh an ey e y en id en y azılıy o ru m d iy e babam ın p a ­ rasın ı alacaktım . S o n ra b ü tü n d ü n y a b iz im d i! K açm a p lan ım ızd an sad ece k an k am ın h aberi vardı. Y ani T a rih okuyup. seninle d ü n y a tu ­ o k u m ak isted iğ im i de b ilm iy o rd u m . “E v et b eb eğ im m m . etm ey in falan diye. annesinin e b e si­ al ın ğini anlay ıp çocuğu ikna etm e çab aların a başlam ıştı. N asıl oldu bilm iy o ru m am a oldu i ş te . H em en ak lım a. k an k am b en i ik n a e d e m e y e c e ­ o n u n la k o n u şm ay a g id iy o rd u . O y az p la n ım ız ı yaptık: E y ­ lülde e v d en k açıp g id ecek tik . ay ıltm ay a çalıştım ..B en hiç d ü şü n m ed en. ben senin kiyle yattım .. yani neden k i? D eğil sev iştik lerin i veya b irbirlerine b ak tık ların ı. zil z u m a ni sik eceğ in i biliyordu. A m a yok. neden. B eni ta n resm en gö zü m d ö n m ü ştü benim . K ah v e y aptım . o nu da olam azd ım .” K üç ük hoştu.. ne o lacak tım ki? İçim de h â lâ o y u n cu o lm a isteğ i vardı. S o n ra bu ağ lay arak k o n u şm ay a başladı: “ P uC C a. y ap m ay ın . b u n a m ı âşık oldu? N asıl âşık o ldu? N eden. S onra bin tane şey geçti k afam d an : İlk nasıl b a şla d ı? N eden b a ş la ­ dı? N eden yani. ikisi de s a r­ pt sarhoş b izim eve geldi E ve o hald e g id erse. kaçış zam an ı y ak laştık ça. B ir gün bu kız. a ş k ­ P ucca yü k D ün ya sı ru n a ç ık a c ağ ım . ö ğ len sıcağı d ah a tep ed ey k en .. A ğ u sto s so n ların a doğ ru .” d iy erek g itm edim ü n iv ersiteye. S ürekli Bü y o lu m d an d ö n d ü rm ek için can la b a şla çalıştı. d em ek ki yeni y ap m ışlar gibi d ü şü n c e le r geldi.

b a şım a k ö tü b ir şey g elin ce. H iç k im sey le tek kelim e k o n u şm ad ım .” diye anlatm ayı sürdürdü. T am nırım aptal y erine konm aktı... Bu gibi d u ru m lard a k ilitliy o ru m ben kendim i. A m a d eğ ild i m aalesef. “G eçen h afta sizden çık tık tan sonra. B aktım bunu atlatam ay acağ ım . sesim y eri göğü in le te ­ al ın Bü cezalandırırdım . E n k ötüsü sa ­ ün k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya «7 sı . Y üzün ü bile g ö r­ m ek istem iy o rd u m . o bile beni sevm iyordu. vur babam tam b u ru n tellerine.. H er gün um arım bu bir k âb u stu r d iye u y an ıy o rd u m . ev d e sadcc** o h ap lard an vardı. uğursuz. Ç ok acı çektim . nasıl oldu bilm iyorum .. B ir hafta d ü z ü şm ü şle rd i!!! T a m b ir hafta. Ö nce o y u n c u lu k hay allerim y ık ılm ıştı. şekerli su içtim . Ç o ­ k için uğraştım k ızı. S o n ra bütün h afta b o y u n c a h e r gün devam e t­ ti. H iç u y u y am ıy ord um . K afası g üzeldi. kendim i m a hep nasıl y iy iştik leri g eliy o rd u . Ç ok ağ lad ım .. A rtık hiç k im ­ A pt beni ki bir bok olm adı. k a n her gün kalkm ış gitm iş bunlara. D em ek k i h o şlan m ıştı bu kızdan. A ilem beni sev m iy o rd u . B ir ay ev den d ışa n D bir hafta b o y u n ca g ö tleriy le g ü lm ü şlerd i bana. H ay at beııim için bitm işti. in tih ar ettim . A yıltm ak cukken de b ö y ley d im . S o n ­ ra p işm an o ld u m . so n ra sev diğim adam gitm işti. B en d e o lan neyi v ar neyi y o k sa b alkondan aşağı a t­ K üç ük tım.niyordum . sev ilm ey e layık o lm ay an biri olarak görm ey e b aşlam ıştım .. sonra da ev in e gitti. H iç b ir şey dem edim . Son b ir sene b o y u n ca o n a ne k ad ar çok güvenm iştim . A llah sev iy orm uş dem ek cek k ad ar b ö n ü re b ö n ü ıe ağladım . ü stelik v itam in h a p la ­ rıyla. K end im i çirk in . sev d iğ im çocu k bir ucube old u ğ u h alde. seni g ö tü rm esin diye onu nla ko n u şm ay a g itm iş tim . a k lı­ yü çıkm adım . N e y ap ay ım yani. ne onun ne de o o ro sp u arkadaşım ın.

şaşı ve göbekli k ıro n u n b iriy le b irlik te o ldum . S o n ra bo şan d ı bu. K urtul dum da. h em en g ittim İz m ir’den. E k k o n ten jan la b ir yeri k azan ıp . H iç bırak m adı p e ş i­ mi am a. O evlen d iğ i gün. b ir rife k arşı hiç kin y ok içim de. ben de g ittim b a şk asıy la ç ık m a y a başlad ım . T e le fo n u m u p arçalayıp ce y em ek yiyordum .. D işlerim i b ile fırçalam ıy o rd u m . S ürekli u yuyordum ..sem kalm am ıştı. A n cak bu şekilde k u rtu lacağ ım ı d ü şü n d ü m o aşktan.. S adece ald ığ ım k ilo la rı v erm ek te b iraz zorlandım . B u rad a m ı d eğ il m i hiç b ilm iy o ru m . E vd e o turup sa d e ­ . ayrı b ir m evzu. S ırf inat uğruna.. O da A n k a ­ ra 'd a k i bebe işte. H ani tam tersi o lsu n d iy e . K üç ük ıb A pt al ın Bü tane kızı oldu. am a h e ­ Hucı-i yü k D ün ya sı atm ıştım . S o n ra b u çocuk ev len ip g itti K a n a d a 'y a . S o nra o kıro da ağ zım a yüzü m e sıçtı. Z am an g erçek ten h er şeyi u n u t­ turuyor. H atta d ü ğ ü n g ü n ü b ile aradı beni.

F ak at sonra eski ark ad aşlarım d an h içb irin in İz m ir’de k alm ad ığın ı g ö rü n ­ lir diye d ü şü n d ü m . T ab ii İz m ir’de b asın dem ek . İzm ir b asın ilanlarını taray ay ım dedim şöyle bir. B u gidiş iyi d e ğ ild i çünkü. h a tta k alkıp b u ra d a hangi ın rum : “İş y o k b ab a İz m ir’de. îş m iş a ram ad ığ ım halde. bu iş y ap ılm ıy o o y a n ’apim ha k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k 29 D ün ya sı . k a riy e r.B ir k a h r a m a n a ih tiy a c ım var B ab am artık ç a lışm a m k o n u su n d a iyice b ey n im i sikiyor. en azından yem b ir iş b iraz k endim e g elm em i sa ğ la y a b i­ pt al sa d a h a h iç b ir y ere b aşv u rm ad ım . ezb e rle d iğ im lafı sö y ley ip d u ru y o ­ n ’ap im ??? B aşv u rd u ğ u m h iç b ir y e rd en cev ap g e lm e d i. B aktım o lm ay acak . O d a b an a h em en . ben burada kendim i eve k ap atıy o rd u m k i. ben de eski h a b e r m ü d ü rüm e iş a rıy o ­ rum falan filan diye m esaj attım . E n önem lisi K üç ük de.n e t’i. bu h iç h o ş değildi! İlk iş olarak. “K a lk git A ce. elli yaş üstü h e ­ riflerin p arselled iğ i alan d em ek o ld u ğ u için ö yle b ir ilan y o k ­ tu. o geri zekâlı bebe hayatını y aşark en .” O y ­ k an allar v arm ış hele b ir b a k ay ım b ile d em edim .

T ek tek h ep sin i in celed im am a m a a le se f b ir A lla h ’ın k u lu n d an h o şlan m am ıştım .” d iy en adam a ra m a ­ pt onu bulam ad ım .” dedi. ev len elim . A llahım . saly aların ı sil d iy erek p ıtır p ıtır d ışa rıy a çıktım . elim telefo n d a. Y alnız k en d im ce b ir şey e sevindim : N ice d ir al ın Bü A k şa m eve g elin ce. G ittim te lev izy o n k an alın a.şu ray a selam ım ı sö y le . san ırım so k ağ a o k a d a r süre çık m ay ın c a D ün ya sı zim h e rifin selam ın ı söy lem ey e. B a k tım o lacak gibi değ il.” dedim . “A y y burada h ayatta ç a ­ lışm a m . T abii b u n d an önce çalıştığ ım . m aaşı iyi olsun. ab azanlaştım . Ç o cu k o k a d a r güzeldi ki. g ö rd ü ğ ü m en y ak ışık lı b eb e d iy e b ilird im o n u n için.. lütfen A llahım . K aş. K en d in e gel kızım . B ü tü n günü. o n u n la b erab er y ap a c a ğ ım ço cu k ları b i­ le d ü şü n ü y o rd u m . G ö rd ü ğ ü m ilk taşak lıy a v u ru ld um . ten im iz u ysun. b i­ k an a lla ra göre hayli k ü ç ü k b ir kanaldı. d em ek ki ben d iğer salağı k o ­ la y c a unutab ilecek tim . sa d e ­ ce o n u d ü şü n sem iyi. “A llah ım n ’o lu r arasın ‘G el b izd e b a ş la ’ desin . so n ra bu ço cu k la b iz tan ışalım . B u ço cuk için böyle h op güm pat attıysa y ü reciğ im . y ap bana bi k ıy a k ” 30 A E rtesi gün oldu.” diye ce v a p v erince. S o n ra tam çıkış k a p ısın a d o ğru g iderken. sadece o slo w m o tio n ’d a y ü rü y o rd u . düğ ü n fo to larım ı eski m an itam a y o llay ay ım . “ B iz sizi ara y a c ağ ız . ço cu ğ u k a fa m d a n ç ık artam ad ım bir P u cra yü k fiz ik . “ B iz s e ­ ni so n ra a ra rız . du d ak lar. H ayır. türlü. K üç ük dı. A llah ım sana g eliy o ru m d iy e b ey n im d e ç a n ­ la r çalm ay a başladı. h em en ço c u k yapalım . göz. G ö zlerim i k ap atıp ço cu ğ u d ü şü n ü y o rd u m . A d am bana. ne o lu r A llahım . g ö zü n ü n y ağ ın ı y iy im A llah ım . bir ço cu k gö rd ü m . k alk tım o k a n a ­ lın F a c eb o o k say fasın a g irdim .. h ani çalışan ları o ra d a e k le ­ m işle rd ir belki diye. O sırad a h a y a t d u rm u ştu .

ad am ı b en aradım . A lla h 'ın o su ru k tan T V k a n a ­ lı işte. B ebe h içb ir b irim d e y o k ­ tu. E ğ e r bu ço cu k o k an ald a y o k ­ sa ve o ray a sad ece ö y lesin e g elm iş biriyse. K a lk tım g ittim k an ala. R esm en işe alın. nasıl afra tafra. B ak tım o l­ m ayacak. B u v alete g id iy o ru m ay ağ ın a. Y ok ra n d e v u alm am ışım . y o k bilm em ise ille de o rad a çalışa ca ğ ım d iy e götü m ü y ırtıy ord um . alm azsanız evdeki üç ç o c u ğ u m aç kalacak . p ro g ram d a yoktu. h ab erd e yoktu. a d am la yüz y ü ­ ze k o n uşm ay a. B en ün ya 31 sı . sap ık m ıy ım n ey im diye. A yy sanki B B C . sütten k esileceğ im tarzı y a l­ varıyordum . y an i g ö rü ştü rm e y e c e k ler ad a m la b eni. b ir ş e ­ k ilde o lm alıy d ı b u iş. T elefo n u m a cev ap verm edi. A rad an iki g ü n g eçti. A m a ben o ço cu ğ u k afa y a tak m ıştım . A yy b eni b ir görün. ne aray an vardı ne soran. en fa z la bir hafta A pt cu k tan so n ra b irin i b eğ e n m e k b e n im için b ü y ü k b ir adım dı ve al ın m ıydı n ey d i b u salak. N erd ey se esk i m aaşım ın y arısın ı alacak şekilde anlaştık. A d ı­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü K a rşıla şsa k ne d iy eceğ im i de b ilm iy o rd u m am a en a z ın ­ yü to p lan tıd a m ıy m ış ney m iş.diye dua ed erek geçirdim . k o n u ş­ K üç ük tuk falan. onu alm alıy dım . P izzacı nı bile b ilm iy o rd u m lan. H iç k im se aram adı. B e k le d im adam ı. A m a valla A n k a ra ’daki ç o ­ bu adım ı k o şa rak d e v a m e ttirm e k istiy o rd u m sadece. dan b irim in i ö ğ ren m ek istiy o rd u m . A d am geldi. b ü tü n k atlard ak ilere g ird im çıktım . Ç ocuğu b u lam ad ım ve k an alın için d e ö y le d o lan m ak d ik k a t çekecek diye gittim ad am ı b ek lem ey e başlad ım . P azartesi g ü n ü işe başlıyo ru m . B elk i o k a n a ld a b ile çalışm ıyo rdu. T u ­ k zahm ete stajım için bile k atlan m am ıştım . b ir taraftan d a ço cu ğ u aradım . B ir y an d a n da k en d im d en k o rk u y o r­ dum . tek n ik te y o k tu . D ne y ap m am ışım .

V e y em in ed erim . sonra y in e ay rılırım . H aa e ğ e r o rad a çalışıy o rsa. m a aşın k alan ıy la ancak k endim e üç b eş k ıy afet alırım. K üç ük 32 A pt al ın Bü yü P ucca k D ün ya sı Ç ünkü b an a v erecek leri m aaş. o to b ü s p arasın ı için d en ç ık a rttığ ım ­ da. so n ra ev im e d ö n e r d e p re sy o n u m a d ev am ederim. B unun y e rin e ev im d e otu ru r. Bu. en azından d iğ e r b ebeği u n u tab ilecek m iy im d iy e b ir bakarım . bana ne p ara verir. ha az. ne pul. m a n ik ü rcü n ü n ald ığ ın d an d a­ . yoksulluk sev iy esin in altın d a b ir yaşam sü re c e ğ im dem ektir.çalışır. d ah a iyi b ir m aaş gelene kadar babam ın b ıd ıb ıd ısın ı din lerim . H ayır b a b a m ı da b iliy o ru m .

T am altm ış beş kilo!!! Ü ç ayda bunu nasıl b aşarab ild iğ im i in an ın bilm iy o ru m .S ta d y u m k a d a r g ö tü m e g ü v e n m e y e c e ğ im de neye g ü v e n e c e ğ im h a ? B ugün işyerinde ilk günüm dü. İnatla. G ec e d e n neler g iy eceğ im e k arar v erm iştim . A y la rd ır d ep resy o n a y a ğ ı­ na gecelerin k ad ın ı gibi y aşad ığ ım d an . L an ben A n k a ra ’dan d ö nd üğüm den ın k ü ç iik a p t a lı n k iiy ü k d ü n v a s ı Bü yü k 33 D ün ya sı . sab ah a karşı dörtte anca uyuyabildim . B aşka p an to lo n g iy iy ord u m . B ay ram lık larım ı k o y ar gibi y a ­ tağım ın k en arın a k atlad ığ ım p an to lo n u m . regl o lcam diye. y o k o lm u y o rd u . kıyafet giym iş bir su a y g ırıy d ı! A llahım o p an to lo n u g ö tü m e geçirm ek için yatağ a y a tı­ yordu m . g ö b işim şişm iş diye k endim i kand ırsam da. Y edide k alk tım . sabah sabah to p la d ı­ ğ ım su o. Ü ç ayda iki k ilo verem em de on k ü su r k iloyu la k diye zo rlan m ad an nasıl alırım . valla inan am ıy oru m . ay n ad a g örd ü ğ ü m g ö rü n tü . d iz k ap ağ ım ın ile ­ K üç ük risine geçem ed i. am a gel bana sor nasıl kalk tığ ım ı. ıı ıhh o A pt al işte bir şeyi un u tm u ştum . şişm an lam ad ım . am a beri h ayvan gibi olm uşum .

şu ‘ilk iş g ü ­ n ü ’ için b ir şeyler y ap ılm alı bence. B okum gibi bir p ro g ram d a çalışm ak için g ö rev len d irild im . N asıl b ir b u n alım a gird iy sem . K im in yan ın a y a n a şa c a ­ 34 A K an ala girdim . m em eleri d iz k ap ak ların a k a d a r sarkar. Y a v ar ya. sana güv en d im . A m a o A tlas oky an u su b ü y ü k lü ğ ü n d ek i g ö tü m de k a m ım ın ü stü n d e k ald ı ve b ild iğ in m in i etek gibi durdu. K ah v altı y ap ay ım d iy e m u tfağ a gittim .g ö tü m e k a d a r b ile g irm iy o rd u . G eri zek âlılar. g ö b eğ im m asan ın altını b astırıy o rd u .” d ey ip k alk tım çıktım . kalk git e te k giydim . pis al ın Bü uzun bacaklı y o sm alar için tek tek b ed d u a ediyordum : “İn - Pucca yü k D ün ya sı etek giy. K en d im e çay k o ­ y up o tu rd u m ki bir d e ne görey im . şallaaah h h h h y irm i beş k ilo birden alırlar. bana söyledik leri yere o turdum . bak bak bak nasıl da alım lı. aynı k i­ pt nefret ediy o ru m o n lard an . “A y y y d ü n y aları y em işsin ay larca. Ç ıktım program katm a. B ir yandan o gün g ö rd ü ğ ü m çocuğu arıy o rd u m . N o rm ald e b elden düşü k ve boyu diz altı o lan bir . B ir tek güzel ben o layım . A llaan ım m s a ­ na inandım . am a n iy ey se bugün b ü tü n y ağ larım ı yeni fark e t ­ K üç ük m işim gibi k end im d en n efret ed iy o rd u m . h â lâ m ı y i ­ y e cek sin . Ü stü m e g iy d iğ im b ad id en fırtlay an y an larım la. h içb ir d u am ı kabul etm edin am a şunu kabul et bari. o bacak lar o lu r d o bişko. şu z a y ıf u zun bacaklı o ro sp u ların hepsi gö tü m e benzesin. sü rtü k !!!” loday d ım . o to b ü ste bütün k ad ın ların g ö tlerin i in celiy o rd u m . B el o ran tıların a falan bak ıy o rd u m . d iğ er taraftan A llahım ne olu r g ö rm esin beni d iy e d u a ed iy o rd u m . D ed im o lm ay acak. D ah a geçen gün bu k an ald ay d ım . insanları k a ­ d ın lard an tik sin d irecek b ir g ö rü n tü y e sahiptim .

içm em . h a tta b iraz da h o r g ö rü y o rd u m e t- ra fım d ak ileri. y ak ışık lı ç o cu k ra d a rla rı­ m ı açtım . O tu rd u ğ u m yerd en k en d im e y akın bir iş ark adaşı aram ay a başladım : “ Bu olm az.ğım ı k estirem iy o rd u m . B ir kaç tane taze k a n var.î o yaaa. ço k zayıf. am a ıı thh onlara da sü m ü ğ ü m ü sürm em . H iç e ğ le n c e­ o na d oğru h am le y ap ay ım b e n . Y aa bu İz m ir’in ned en böyle b ir k ad eri var b ilm i­ y orum . Iu h ııh b u olm az. y anında b o şu n a k o m p lek se g irm en in âlem i yok. bir de d iş ­ lek bir hatu n u m . iş h a y a tı­ m a a le se f y eni g elen lere y a n a şa n la r d a g en eld e işyerlerinin en ezik. A n k ara gö rm üş kızım . H ım m şu telefo n la k o n u şa n a bakayım bir. Y alnız b e n n ey sem ? U lan g ö tü m ü n ü stünde B eşik taş-G alata- K üç ük saray m açı rah at rah at yapılır. H a ­ A pt B ir de zaten çalışan ların çoğu rnortingen o lm ay a on beş d a ­ al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü li değil! B ak şu m asad a o tu ran k ız olab ilir. erk ek lere n eden yansım am ış? kikaları k alm ış gibiler. hiç çe k il­ m ez! Ş u rad ak i m in i etekli k e sin lik le hayır. b u n u n tek m u h ab b eti m an itası o lu r şim d i.” A rk ad aş a y ık lam asın d an sonra. yü k D ün ya 35 sı m a o n u n la d e v a m e d eceğ im için sünepe o lm am alıydı. gezm em . g ece çık m am . “H ah ay y y b e n İstan b u l. K ızlarını g ü zel y apan şu hava su o lay ı. H iç k im sey i tan ım ıy o r. Ö y le b irin i seçm eliy d im ki. ev et ev et o olsun. ayy y o k bu d a o lm az. E vli b arklı kelli telli h erifler. A m a . K o c a gollü g öbekli. U tan m ad an sü m ü ğ ü m ü sürm eni d iy o r. am cam g illere g itcem d iy en kızlardan. O nun y an ın d ak i de ço k m u taassıp . siz b u radan çık m am ış e z ik le rsin iz ” gibi b ir h av am vardı. B ü y ü k ih tim alle sev gilisine tap ıyordur. am a ab i bu k ad ar m ı çirk in o lu r erkekler. en sa la k tipleridir. ço k sü rtük b ir şey. çok salak b irin e b en ziy o r.

S onra b ir çift bacak g ördüm y anında. Y alnız tepeye d o ğ ru g ittikçe. m asam a g elip “S ev işelim m i? ” dese. Sanki üst tarafı neye b en ziy o r b a k ­ pt g ö rd ü ğ ü m en güzel şeydi. y e m e k y em em em in gerekli olduğu fik rin e kapıldım . İki elini en sesin d e b irleştirip gerindi. Ü ste lik M a y k ıl’ın b ey azlam ış v e r s iy o ­ nuydu. K endi araların d a k o n u şu y o rlard ı. M ay k ıl C e k sın ’a b en zeyen b ir sıfat ile k arşılaşıy o rd u n . çü n k ü bir A lla h ’ın kulu b an a kalk gel y em ek y iy eceğ iz d em edi. iki üç k işiy e selam verdi ve san d aly esine o tu r­ du. k a lçasın ın belle u y u ­ m u.. aynı k atta o lacağ ız dem ek tir. m an k en lere taş ç ı­ k artan h av asın ın y an ın d a. “ A yyy ta a - sayarın ı açtı. şu k ad ar kilo v erm işim d ir k esin d iye d ü şü n ü y o r­ D n ım nasıl g u ru ld u y o rd u . m an zara izler gibi izliy o rd u m ç o ­ al ın am m m ” diy ecek tim . B en de g ö tü m ü g öbeğim i g ö rd ü k ­ çe. B ir y andan aldı m ı b ir taraftan veren R abbim .y ır k im e ne havası atıy o rsam ? A sgari ü cretten az yü k sek m aaşım v ar oysa. b an a verilen m asad a ö yle y avşak yavşak g ü lü m se y e rek etrafım a bakın ıy o rd u m . b acak ların ın şekli. ah o k ahrolası fi - 3« A başka h içb ir uzuv yok. açlık tan ö ld ü ö lecektim . Sadece bacak. Y em ek saati san ırım en zo r o lan k ısm ıy d ı. k arıy a b ir sıfat ek lem ey i u nutm uştu! A m a o fiziği. b o y u n u n n arin liğ i. b ilg i­ Bü K alb im nasıl ç arp m ay a başladı. T a m çap razım d ak i m asay a geçti. m am için kafam ı k ald ırm am g erekti. K a r­ y ü rü y en p atatesler o larak g ö rü y o rd u m . ö y le k o ­ m ik lik ler falan. içeriye o ço cuk girdi!!! çalışıyor. O k ad ar y a k ışık ­ lıydı ki. A llahım d ü n y ad a cuğu.B u. T am ben böyle k afam d a y iy ecek lerin hayalini kurup k y em ed im . O h a o da bu pro g ram d a P ucca yü dum . B ir taraftan da bugün k en d im e işkence çek tirirk en . İnsanları ün ya sı . o d erece uzun boylu bir K üç ük kadındı. B en.

A llah ım b en im acilen kilo v erm em lazım . K üç ük A pt al ın Bü yü k lıü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d ü n y a s ı 37 D ün ya sı . ço cu ğ u n y an ın d a salındı salındı durdu. “ B ayan k a lta k ” . Sonra. o götünü sağa sola zıp latarak çekti gitti. O k ız la y a n şa m a m ben.ziği! H içb ir zam an sahip o la m ay acağ ım p ü rü zsü z b a c a k la rıy ­ la. B ildiğin kaltak . b ö y le o lm ay acak . B ir de k e n d i­ m e b ak tım ve h alim d en u tandım . d üm düz göbeğiyle. işte b u n d an so n ra adı bu o m alın.

Ö ğ lenleri sü re k ­ he? Y ani ben de sev erim de. “ kesin kız ar- 3« A li d am a çıkıyor. o kadar p ek m ezi y iy o rsa bu ç o ­ K üç ük cuk. o p e k m e z le r kıza yaram asın! B en bu çocu k tan “ P ek m ez” diye b ahsedeyim . ille b ir şeylerle y u m u şatm an gerekir. K im sey le m uhatap o lm uyor. Ç o k ilg in ç bir çocuk bu. ödülü b ile varm ış. Y ine. H em d a h a tan ıım y o ru m am a kendisi de Pekm ez gibi bence. A llah o kızı tez z a m an d a frijit yap sın . d ah a yeni girm iş işe. E ğ e r sevgilisi varsa. Y aa h ep sin i siktir et de. S o n ra hep M o rc heeh a d inliyor. p ek m ezli ek m ek ne pt al o k ı/d a n ö ğ ren d im . İsta n b u l’dan neden İ z ­ m ir’e g elm iş o lab ilir diye düşünüyorum . İsta n b u l’dan gelm iş. k esin sevgilisi v ard ır ve geceye hazırlık yapıyordur. İçini yakar. re k ­ lın en sü n ep e k ızıy la ark a d a şlık etm eye b aşlad ım .P ek m ez Ç ocuk h a k k ın d a b irk a ç şey öğrendim . bunları da rı evden getird iğ i p ek m ezli ekm eğini yiyor. m esela sa b a h la ­ ın lam cıym ış. Bu arada büy ü k ihtim al k an a - Bü P ucca yü k D ün ya sı . ben d en bir h afta m ı ne önce.

y an sım aların ı g ö rü y o ru m oralardan. yü k D ün k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya 39 sı İzm ir p iy asası adam ı n ered ey se b ed av ay a çalıştırıy o r -eğer . B ü y ü k ih tim alle iki günde bir öğleden so m a kak asın ı y ap ıy o r. H adem eyle K üç ük bile el ense şap lak göte o lu y o ru m da. “T üh y a ağ çalışm ıyor! M etin leri sana yollay am ay acağ ım . o y üzden m a ­ A pt dum ken d im e. ak şam ları “İyi a k şam lar” d iy o ru z birbirim ize. o b ana b a ­ k ıy o r.. b an a k a lır in ­ şallah! B ü tü n gün g ö zlerim i ay ırm ad an sap ık gibi çocuğ u izliy o ­ rum . Y alnız b u g ü n aştım k endim i! K alk tım gittim bilgisayarın o rtak ağını bozdum . B ir kere yanlış g ö rm ed iy sem . A llah o k ızı tez zam an d a Suudi A ra b ista n ’a g ö n d e rir de bu p e şin d en gidem ez.kadaşı v ard ır”a g id iy o r bütü n b u ld u ğ u m cevap lar. tek al ın Bü da. B ana M S N ’ini versene. S o n ra d ö n d ü kafasın ı d a n efes alm ay a d ev am ettim .. o rad an sana a ta ­ y ım .” dedim . D em ek ki. b ir and a döndü baktı. çü n k ü o zam an lar u zu n k a lıy o r o ra ­ G eçen gün y in e sapık gibi onu izliy o rd u m ki. F ar g ö rm ü ş tavşan g ib i k ala k a ld ım yerim de. m alak g ib i b en o n a bak ıy o ru m . N e y a p a ­ cağım ı bilem ed im . S ig ara falan k u llan m ıy o r. iki b a rd ak k ah veden sonra tu v alete g idiyor. bunun k arşısın a g eç in ­ ce hebele h ü b eled en öteye g id em iy o ru m . H aa. N erey e g id iy o r? N e ed iy o r? N e yap ıy o r? M esela d ü şü ­ n ürken k u lak m em esin i o v u ştu ru y o r. O k ritik an d an b eri d ah a sinsice izliyorum .bu ad am ın Jetta arabası var. m a a le se f sadece sa b a h la n “G ü ­ n ay d ın ” ... “A ğ ’a a ttım ” d iyorum . B elli kö şeler b u l­ k elim e k o n u ştu n m u d ersen. B ir de bazen m etin y o llay ın ca. eski işinde taşak d olusu p ara alıyorm uş! K esin b u ra d a m a n i­ tası var diye k alk ıp geldi. am a p aso d am a çıkıp duruyor. “ B en M S N türü şeylere k arşıy ım .

Ç o ­ cu k ik in ci g ün b ırak sın seni. d u rsun b ir köşede. O m ail ad resiy le b ir b o k yapm ayayım . “ B öyle şey lere in an m azd ım am a g e rç e k m iş!” y azıy o r­ lar ya. E n azın d an elim d e b ir m ail adresi var ve K üç ük sürek li b o zu p d u ra c ağ ım b ir b ilgisayar. N e olur gülü b ir gün s e n i. O n a h er gün F W m ailler m i y o llasam acaba? “ B u ­ nu 10 k işiy e gönder. sevgilisi v ar m ı yok m u a n la ­ rım . ayy b ir siktirin gidin. 2. d ah a iğrenç b ir fik ir olam azdı. K o cam ol. d ah a şifresin i h atırla m a d ığ ın d a ne b ok yiyeceğini b ilm ey en b ir tipim . O zam an dileğin kab u l o lacak. ölün m ü m k ü n se. 4-0 A pt beni kırm a.” Bu sayede y o lla ­ dığı k işilerin isim lerin e bakıp. y o llam azsan çükün d ü şe c e k . üy e o ld u ğ u y erleri g ö reb ilirim ya d a aşk ım ı itiraf eden bir ın Bü P ucca yü k D ün ya sı 1. al tıp.” Ö ö rrk k k k k d a h a d a iğrençleşm eden k a ­ p atıy o ru m bu bahsi.B an a M S N ’ini v erm ek istem iyor. B en birin ci şıkkı um arak. H ım m m m o m ail ad resin i G o o g le’d a a ra ­ m ail atabilirim : “ S en d en k ö p e k le r gibi hoşlan ıyo rum . H eee aferin P u C C a. H ay ır bunu b e ­ cerem em . yiğidim ol. H ele so ­ n un a. am a b an a da gönder. B ir m ail a d re ­ siyle ne y ap ab ilirim ? O n u h a c k ’ley eb ilirim .ilim e y o lla . Şahsen ben .. m ail ad resin i k alb im e nakış gi­ bi işledim . ev et de bana.” d iye k arşılık verdi. erk e ğ im ol....Y a g erçek ten karşı . F W m ail yo llay an ­ ların an asın a av rad ın a h ay v an lar gibi k ü fred iy o ru m .

idealim i buldum .” d ed im . ne b iley im d ah a bir k a d e­ m e yol ile rle y e m e d im s a n k i.Zayıf n o k t a l a r ı m d a n b i r d o ğ r u k e siştire m iy o ru m P e k m e z ’le sa n ırın ı o lm a y a c a k .. m o sy o n e le m a n lığ ı y a p m a y a b a şla m ıştım . P ara tatlı gelm eye K üç ük b aşlad ı so n ra. G ü z e lte p e ’de bir g e c e ­ ko n d u d a. sa ç la rım ı o k ş a y a ra k . A s lın d a e rk e k le r d e m e k d o ğ ru değ il. aşk yüzünden. “B en v a z g e ç tim ü n iv e rsite d e o k u m a k ta n . d o ğ u rd u ğ u n d ö rt ço cu ğuna b a ­ A L ised e. işi de g a y e t iy i y a p ıy o rd u m . h a y a lle rim i hep âşık olduğum al ın k o n u su n d a z a y ıfım a cab a h iç a n la m ıy o ru m .. m al gibi kalıyorum . Ü n iv ersite okuyup ne y a p a c ağ ım b e n y aa d e d im ve g ittim b abam ın karşısına. stand h o stesi o la c a ğ ım . a p t a l ı n Bü yü dîınyaM k D ün ya sı . B ab am uzun u zu n baktı b a ­ na... orad ak i g ü v e n lik g ö re v lisiy le e v le n ir. adam a g ö re k u ru p b a b ay ı a lın c a . H ay atım a b a k ­ k ü ç ü l. b ir h a fta O lim p o s ’a g itm e k için m ark etlerd e p ro ­ pt T a a a ç o c u k lu ğ u m d a n b eri. “ B a k k ız ım . d ö ü m n o k ta la rın d a h ep e rk ek lerin o lduğunu g ö ­ rü yoru m . k a y n a n a n la b irlik te . m ark ette çalışırsan eğer. Y a b en n iy e böyle erkekler tığım zam an .

K eşke iş ten çık m a sa y d ım da ev im d e k aynanam la b e b e le rim e b ak say - B unu cid d i cid d i d üşünebiliyorum . am a o p a ­ gelm eyi hak e d e n bir kızsın. A m a tabii bunlar K üç ük içten d ü şündüklerim . ü stelik sağım da so lu m d a yav şay ab ile- D şünm üyor d e ğ ilim .” derm işim . E r ­ kekleri karşıd an y ü rü rk en sm okinli hayal ediyo rum . to p lu m arasında k o nuştuğum şeyler ise. al ın Bü dım! Pucca yü k aynı m aaşı a lıy o ru m . Hem sen ç o k önem li yerlere . “T am am .” d em işti.” d e d im . A ra ara o olayı d ü ­ çayım ! O k a d a r o k u d u m . ilk d ü şü n d ü ğ ü m şey. sı rayla bir h afta a n c a k g eçin irsin . Ç o cu k k en . “A aa tövbe d e !” deyince in ­ sanlar. “şaka ş.” diye d u a ediyorum . “ B ir çocuğun sorum luluğu nıu.” oluyor.ıka. hoop ellerin d e b ir çocuk: az d ah a gelince. aınan b en d en uzak o lsu n ” . h ep inizin k o lu ­ nu bacağını y a k c a m . “İleride ne o lacak sın ?” d iy e so rd u k ların d a. kedi gibi de doğurayım ıninnak minnak b eb eler. am an A llah k o ru su n !” oluyor. götüm ü yırttım d a ne oldu? G ene ceğim b aklava d ilim vücutlu b ir g ü venlikçi de yok. B iraz T ansaş alışv eriş arabası ile g ö rm ey e başlıyorum . “adam Y avşadığım g ü v e n lik ç i de G ü z e lte p e ’de o tu ru y o r. ‘A lla a a m tez zam anda b an a bir koca. B irinden hoşlanayım . “Ç ok am a çok sa ç ­ ma. gelin olcam ben . K a z a n d ığ ın p a ra şim di sana çok g e le b ilir. burası sa d e c e senin için bir b a ­ sam ak o lm alı. b ir erkeğe so n su za k a d a r bağlı kalm ak” . “A yy ev lilik.karsın. B ab am ın aklına u y d u ğ u m için ağzım a s ı­ ün ya b ild i”. işten çıktım . “A llah olu p . U zun bacaklı A pt y aklaştıklarında. İçim den ise. “A llaam ço cuğ un gözü b a ­ na benzesin. O sırada da m a rk e tin g ü venlik g ö ­ revlisine y a z ılıy o rd u m . K ü ç ü m se­ yerek “Iyyyy a s la !” d ey ip . dudakları b a b a sın a .” d iye çevirirm işim .

b ir sen e son ra evlendik. h ay a tta en çok O to b üste tanışm ıştık. Ü ç ay sonra d ü ğ ü n ü m ü ­ zü yaptık. ben yü k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 43 sı kısk an d ığ ım şunları y aşayan kızlardır: . B en de biriy le tanışıp. am a içten içe nasıl k ıs ­ hem en âşık olu p . ne salakça. B ir g ün y em eğ e çık tık . pis kaltak lar.ve m ü k em m el fizik li k a lta k k a şa rla r d ışında. A ynı o k u ld ay d ık . al ın Bü İn tern etten tesad ü fen tanıştık. am an aslaa a !” d iy o ru m . B u h ızla K üç ük k ırk beş y aşım ız d a evleniriz. İn tern etten de im kânsız. benden h o şlandığ ın ı sö y led i. d irek t e v len m ek istiyorum . valla öyle çıktı. K esinlikle! Y oksa k u ru y u p g ideceğim . okul b it­ ti. b izim ilişki de bitti. Ö ncelcri p ek g ü v en em ed im . O d a birini aram ıy ordu. de. A rk ad aşlar v asıtasıy la tan ıştık . E trafım b ö y le ev len en in san larla d o lu y o r yavaş yavaş. A ltı ay sonra e v ­ lendik. hepsi hanzo. ev len d ik . O to b ü ste sa ğ ı­ m a solum a b ak ıy o ru m . B u işin b ir fo rm ü lü . “ A h ah a ne banal. B eş ay son ra da e v len d ik zaten. İşy erim d e b ir P ekm ez var. İşyerim e g elip gid iy o rd u . O tuz olm adan evlen m ek m i. ben de b oş değildim . nasıl ken d im i y iy o ru m . aynı eve de çık m ıştık . H em okıılu hem evliliğ i aynı a n d a yürüttük. d ah a o kadar düşm edim . am a zam an geçtik çe k an ım ısındı. R u h eşim sanki. b ir sırrı olm alı. H epsine böyle. d ed iler o da senin gibi a y ­ nı. o n u n la d a d ah a y en i yeni k o n u şm ay a başladık. Y edi ay so n ra a y ­ rılam ay acağ ım ıza karar verdik. A pt kan ıy o ru m . A rk ad aşlarım beni k im sey le ta ­ n ıştırm ıy o rlar. A m a b irb irim izi b u lm u ştu k işte. A ynı o k u ld an den ed im .

B utto suikastını. A m a çocuk nasıl b ir ç o ­ gittik g eld ik ettik. K üç ük o ğ lunu n y erin d e olsak y ap ab ilecek lerim izi.Bayan K altak . A rtık P e k m e z ’le d ah a sam im iy iz. D am a berab er Bü P u cca yü k D ün ya sı . Şii o lm asına r a ğ ­ m en H ıristiyan eğitim i alm asın ı bla b la bla k o nu şurken. bazen y em eğ e g idiyoruz. b ey n im e b e y n im e vuran b ir topuk sesi vj tra v e s ti k o k u su -A ngel adlı parfüm . Ç ün kü bu s ü re k ­ tan artık b ö ö rrh h h geldi. Sağ tarafım a d ö n d ü ­ ğüm de. O kadar ın işe yaradı. G ü n d em d en k o n u şm a k ­ B ugün de k an tin d e P e k m e z ’le birlik te. pt al cu k sa ağzın d an k en d iy le ilgili tek k elim e çıkm ıyor. A llah beni duy d u valla b illa a a ü ! O b o zd u ğ u m b ilg isay arlar çık ıy o ru z. s e n g e r ç e k te n b i r kaltak sın B ir g ıd ım yol ilerley em iy o ru m diye d u a la r etm iştim ya.bozdu. b em b ey az d ü d ü k gibi p a n to lo n u y la B ay an K altak b i- H A li ana h ab er bülteni gibi k o nuşuyor. hâlâ b ir k ız arkadaşı v a r m ı yok mu b ilm i­ yorum !!! B ir türlü konu o ray a gelm iy o r. d ik ­ k atim i.

B en im zaten yılbaşı p rogram ım hazır. çık m am asın ı bırak.” dedim . b örek yiyecek. b a ş­ ladı kon uşm ay a. p atlay an a k ad ar ç e ­ rez. A m a ne o lu rsa o lsu n o partiye g itm eliyim . dertlen m ediği için r e U u ’lığııı bokunu çıkardığı p a ru le rd ır bıınlaı. geri zek âlı insan evladı.10 cm. Ev partilerini o ld u m o lası sev n ıem işim d ir. pasta. E rk ek lerin hatunu nereye götürsem d iy e d ertlen m ed iğ i. saat on ikide havai fişek lere b ak acak tım . ö n ce bir çocuk K üç ük söylesin gidip g itm ey eceğ in i..ze doğru ilerliy o rd u . d im iıii?” d iye so rd u ikim ize. olm ası k a d a r k ö tü b ir şey v ar m ı acab a? A llahtan dua ediyo ru m .. “A v ru p a Y ak ası”nı izley ip .” al ın işim var yaa. Şeytan d iy o r tut elini. U zata u zata lafları. b ir de p artilerin e mi gidecek diye d üşünerek. h em en atladın bilm em diye. a ğ z ın ­ dan daha tek kelim e b ile çık m ad ı. benim p lan ım var o y ü z d e n .” D angalak P u C C a. B ir k ızın rak ib in in b acak boyu nun 1. eli P e k m e z ’in o m ­ zuna değip d u ru y o r. di m i? K efal. su ratım a k ü ç ü m se r b ir ifade takın ıp. b u ra d akilerle y em eğ e b ile g itm iy o r. “N e aktarıyorum : “E ve geri d ö n em em d iy e g itm ey ecek sen . h atu n u n su ratı çok çirkin. H aftalard ır bu m u h ab b et d ö n ü yo r. Z aten aynı işye - A pt sen i. k ır bileğini!!! “ K rism ısss içinn B ’lerin h o m e p a rty ’sineee k atılcan ızzz. H er cü m len in so n u n d a. ben b ırakırım “ Y aa yok ondan değil. P e k m e z ’in o p artiy e g itm e ­ yeceğine em in d im . A k ab in d e gelişen k o n u şm aları aynen k ü ç ü k a p t a lı n b ü v ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . halam larla o key ve tabu o y n ay ıp .” “Sen b ilir s in .

B ir k eresinde k endim i A m erik an ajanı san ıy o rm u - ğım diye. O gece ne yapıp 11e edip o ray a g itm em lazım . H er ö nüm e gelene. ü stelik alkollü bir şekilde. hayatım ın erkeğin i uzun bacaklı b ir k altağ a k ap tırm am am lazım . H içç uraşm a y a n iii.” k a rız ” ne yaaa? N iye b ak ıy o rsu n ? O fff sev işecekler kesinnn. Ş im di sen tut.rin d ek i adam larla parti yapm ak k ad ar saçm a bir şey yok (en yorum . g it­ pt al A llahım . “B a ­ ın Bü cak ya. Y ılbaşında plan y a p tı­ tik te n sonra adam gibi içm eyi ö ğ ren m em lazım . beni de bırakırsın dı m ııııı? A yy çok güzel o l- araba. içtiğim de çok sev ecen b ir kız oluyorum . son ra k an ald a bir de otorite ün şum . Ç o rb acıy a gideriz zaten. D yerinde çalıştığın adam larla iç. o k ad ar çok ağlam ışım ki k arak o la g id ip teslim o la c a ­ ya çünkü. “ Seni sev iy o ru m ın m " diye a ğ lı­ sı azından b en im için). S en in ev uzak. hem en k ıy afet alm am lazım .. B ayan b ayla gelcen. bizde k alırız. o nlarda kalacak .” “B ak arız. Z aten içceezz falan ya. bence alm a yü “A y y y Pekm ezzz. d em ek ki kız arkadaşı yok. Bu arada. Ben bu tip d ü şü n celere dalm ışken. y anım dakiler inanm ış bana. aynı iş ­ sağ lam ay a çalış. A ğın a göre. kendim i r e ­ K üç ük zil e tm em em lazım . o zam an n 'a p a lım ? Sen m adem a r a ­ k K altak arada bulduğu boşluğu hiç kaçırm adı..

azcık daralayım . B irin in . “ H oş geldin ya şehr-i ram a za n ” yazıları gibi.B e k le r im a m a iç im yanıyo r. b ağ ırsak larım ın şeklini şem ailini hissediyorum . İçim e B ü len t Ersoy kaçm ış da çık m ak için can atıy o r sanki. K afam k alıp gibi bir g ö rü n ­ tü aldı. Ü stüne b ir de m akyaj y ap tım . K aburga k e m ik ­ ın B ayan K a lta k ' K en d im e b ir elb ise aldım . N asıl ışıl ışıl oldu. sanki az s o n ­ pt al N asıl bir baskı. K usura bakm asın İçindeyken. A z z a y ıf g ö rü n ey im diye bokunu ç ı­ karm ışım olaym . ciğ erim ağ zım d an çıkacak. 0. sanki b ir yerden oraya g eçiy o rm u şu m gibi ayak y apacağım . A yy bir kötü oldu. lerim birbirine girm iş. ev e g elin ce d ağ ıttım saçtım az savurdum saçlarım ı. Saçım ı başım ı yaptırdım . ya b o ş a g eçerse saatler İlk başta g itm ey eceğ im d ed im ya p artiye. Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü)"»k d ü n y a s ı D 47 ün ya sı . bu m ahalle kuaförlerine m a ­ şa denilen şeyi ö ğ retm esi lazım .5 tom bo uç inceliğindeki A rum ki. Ü ç g ü n d ü r d u r durak bilm eden de k u su y o ­ K üç ük ra kına g ecem v ar gibi. yarım ancak girer.

iliğ im i k em iğim i k u ­ rutur. O k alk git o to b ü se bin diyen ak lım ı b ir tabur asker siksin! A llah ım y aşark en ceh en n em i g ö rd ü m resm en. am a aklım a daha yer an asın ın nikâhı. E vin olduğu P ucca yü rım ! k sınlar'. yok! Sinsi sinsi o d alara girip bakıyorum . çaldım k ap ıy ı..ay ak k ab ılarım ı d a giyip d ışarı çıktım . H ay ır b ir de ç ık ışta b ir b ok olur. K üç ük m e z ’i arıyorum . ark ad aşlarım onu k ısaca. B u n a ­ d ar k i ü zerim d e p arçalan acak . D ed im b u n u n la g id ersem . Bu işi en g e llem e k p ah asın a. K o ltu k ta o tu ram ıy o ru m . İşim i şan sa b ıra k m a y a ­ cağ ım . “G el seni de eve b ıra k a y ım . K alk tım gittim o tobüse b in ­ Bü m aaşım ı alm ad ığ ım geldi. M o n tu m d an bacaklarım açılıyor.” Bu sayede g e ­ ce B ay an K a lta k ’la güreş tutm az. g erek irse araların d a y a ta ­ D ün ya sı kullan d iy e verdiği b ir ofis arabası var. babam ın bana re araba. ben de p a ­ şa p a şa d ik iz ay n asın d an izlerim onu. P e k - pt sıl bir işkence. zaten elbise o k ad ar al ın kalırım . sonra al b aşın a b elayı. g ird im içeri. “A yy ben bu n a b in m e m !” d iye ad lan d ırıy o rlar. g erçi sadece bana g ö ­ . O ray a k a d a r taksi. yok! B ay an K altak m u tfak ta bir şey ler h azırlıy o r. o mu diye. O to p u k lar ay ak larım ı derin d en d erind en sikiyor. C eb im d e az p ara var. Ş im di. Y ok d erse eğer. D u d ak larım d ak i parlatıcılara saçlarım sürekli y ap ışıp duruyor. am a P e k ­ m ez yok! H er kapı çalan a koşu y o ru m . ev e d ö n m ek zoru n d a m eye. en azından ço cu ğ a d erim ki. saat de on bire A İndim g eleceğ im iz yere.. k alacak sam d a o n la rla k alırım ki aynı y atak ta y a tm a ­ E n so n u n d a tak siy e b in ey im bari d ed im . am a yok! A rtık elb isem in ferm u arı atm ay a b aşlay ın ca.

V alla bu iş o la c a k !!! K üç ük A pt lik B ayan K a lta k T a sevişm e ih tim ali varken. o n ­ larla eğlendim .” dem iş. K alk tım gittim k ard eşim in y anına.. k a fa dengi ad am y o k tu r d i­ B en g elm ey eceğ im d ed im d iy e g itm em iş. B u söz b e y ­ nim deki çan ları çınn çın n çaldı. e ğ le ­ nebildin m i b a ri? ” diye sordu. O h a a a inan am ıy oru m .. N a ­ sıl sin irlen d im .. en son hatırladığım sahnede ro b o t d an sı yapıy o rd u m . ağzım d ak i salyaları s i­ lerken (u y u rk en saly am akar da). n asıl am a v ar ya! K alk tım g ittim o sinirle. çarp tım kap ıy ı çıktım . Y o rg an ı S ü p e rm e n ’in şalı gibi attım s ır­ tım a. “R ah atsızım b ira z . “Ç o k k a la m a d ım y aaa orad a. S o n ra da. hepsi b o şa g itsin. G elem ey ecek m iş yani. L an ad am o rad a diye o k a d a r hazırlık yap.. bütün evi d o lan d ım du rd u m . sırf b en yokum al ın ye g itm e d im . B u sabah telefo n sesine u y an d ım .yak laşınca. b ir b ak tım P ekm ez yazıyor. K asetlerle ilgili aram ış. çığ lık ata ata. Ü ste ­ diye g itm em işşşş. “D ün g ece g itm işsin.” k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . G e c e boy u n ca P e k m e z ’den ııe k ad ar n efret ettiğ im i tek rarlad ım durdum . sen y o k tu n ? ” “ Sen g e lm e y e ceğ im dey in ce. B a y a n K a lta k ’a so rd u m P e k m e z ’i. O k a d a r çok içm işim ki. A ram ış P e k ­ m ez.

B ay an K altak aslın d a aşağı k atta ç a lı­ yapam ıy o ru m .S e n sadece k altak değil. ben o k ızla nasıl baş ederim . yaz kış d em eden b em b ey az p antolonu çekiyor A şıyor. am a so n ra vazgeçtim . B ir yarım saat falan p lan y ap ay ım dedim . B ir şey de pt ha ata ata bu ikisi geliyor. k ap ın ın oradan k a h k a ­ sanki am ca ç o cu k lan . A radan b ir saat geçti. b e n c e d ü n y a d a k i İki gün d ü r o k ad ar sinirliyim ki anlatam am . p islik karı! . K lo zetin üzerine otu rd u m d ü şü n m ey e b aşladım . am a bu iki g ü n d ü r bizim b irim den çıkam adı. S a n ı­ rım olm ay acak bu ço cu k la. al ın len yem eğ in e bile çıktılar.68. K i b enim b o y u m da 1. B undan ö n ce b erab er çık ıy o rd u k 50 Bü P ucca yü k D ün ya sı e n b ü y ü k o r o s p u s u n . b a k tım ç o ­ cu k yok ortada. K ı­ zın bacağ ın ın boyu. bug ün beraber ö ğ ­ çocu kla. B ayan K a l­ ta k ’la P ek m ez o k ad a r sam im i o ld u lar ki. B ir m uhabbet! G ör sen bunları. F i­ ziği çok güzel. sinirden tırn ak larım ın k e n a rla rın ı yiyerek p a ­ K üç ük ram p arça ettim . ben le bir. B u g ü n iki d ak ik a tuvalete gittim geldim .

Bü m ü b a re k o lsu n . b eni de b ıra k ır m ısın ? ” d ey iv erd im . “v a z g e ç m ek P u C C a. “E n g ü z e li. B an a d a verm iş k a z an gibi . B ay an K a lta k çık ışta b ir ark ad aşın a g id ecek m iş. A llah n ed en h ep b ö y le sü rtü k lere v e riy o r ki b u fiz i­ göt. B u n d a da v a z g e ç ­ m e.götüne. b ir an arab ad a o ikisi falan filan. b ıra k A lla h ’ın d in g ilin i!” Ç ek tim d o n u m u . S o n ra yavaş y av aş dosyayı al ın m em g erek en y e rle r var. tam am elin d e tu tam ad ın .” d ed im ve v erd im k en d im e gazı. am a olsun. san ırım d e ğ iştir­ A z çek ilir m isin ? İş için b ir şey g ö sterm em g erek d e. N e var b an a verse h a lla h alla. “A yy o K üç ük ta ra f senin y o lu n u n ü stüyse. g ittim m a ­ yü bi gözlerin var. B u n lar y in e P e k m e z ’in m a sasın d a o tu rarak g ü lü şü y o r­ lar. o tu rd u m P e k m e z ’in y anına. D ur. b a şk a d a b ir b ok verm em iş. girdim içeri. G ö z le ­ falan aç m ay a başlad ım . B en o an d a b ir telaş e ttim n iyeyse. H em h er şey tip d eğ ild ir.” d ed im .. çıktı a ğ z ım d a n . b izim ev in tam aksi istikam eti. senin de ok y an u s g i­ den k im leri alm ad ın m ı h aa? O tu r d üşün bakayım .” d iy e ­ rek ittim B ay an K a lta k ’ı. “ H er isted iğ in i elde ettin kızım sen. sen in b ilg isay arın d an açayım . O y sa h alam lar o ra ­ da o tu rm u y o rla r ve y o lu n u n ü stü ded iğ i yer. O an d a b ir p erçin len d im . “P e k m ez c iğ im b ir b a k sa n a şu m etinlere. sen k im lerin e lin ­ k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 51 sı ği. G azan sasın a çocuğun. S an a erkek mi yok k ızım .. onun E y fel k u lesi g ib i b o y u varsa. P e k m e z ’e “ Y olu n u n ü stü y se b en i de b ırak ır m ı­ sın ?” d iye sordu. A m a işte. K esin o n la r çık a c a k lar var yaa. A pt rim i de k ısa ra k b ak ış attım ona. b e n h alam lara g id ecek tim b u ­ gün.

b eni de o tarafta b ırak . al ın Ş eyy B ayan K a k a ’. nerede b ırak acağ ım ı sö y ley in y e te r. o d a aynısını diyor. D ikiz ay n asın d an da kıza. K ız insin.” “A yy yok yok in eh m biz. yarın g ö rü şü rü z.. B u n lar indi a r ­ k am d an . “ A aa bu şarkı çok g üzel.” diyorum . ben d iy o ru m ö n ce B ay an K altak i n ­ sin de ben im var daha. ben bir so k ak d ah a ilerlem iş ve b u sayede onları y aln ız b ırakm am ış oldum .Ç ık ışta ön k o ltu ğ a o tu rm asın d iye. o apartm an zaten K arşıya g e ç ­ K üç ük m ey ey im boşuna.” dedim . kız inm iy o r. H adi B ay an K altak cım . ayy b ak g ö rü y o r m u su n ? “ İnm eyin. so n ra ben in e c e ­ ğim . son ra çocuk d urd u rd u a ra ­ b ayı. bak ayıp o ld u . S o n ra b in d ik arab aya. “N asıl k o d u m am a !” b a k ı­ şı attım . o pis sürtük de ark ay a oturdu. zaten yakın g id e c e ­ B ay an K altak ö ffledı m öffledi. bizim ev in o ray a geldik. kız kapıyı açtı. O nları y alnız b ıra k ır m ıy ım hiç? Ç o cu k so ru yor “ N e re ­ de b ırak ay ım siz i?” diye. ben öne ta b i- i.” Bü P ucca yü k D ün ya sı . S alak karıyı in d ird in.. k esm ey in lü tfe n . ön k ap ın ın kulpunu da nasıl tu tm u şu m . G erçi son ra hiç b ilm ed iğ im b ir sem tte indim ve k e - 52 A pt ğim y e r b en im . saçm alam a.. öpîiim canım seni. N ey se g it git gittttt. bari n ered en g id e c e ­ ğim i söyleyin d e . A rtık bebe sin ir­ lendi. B u n lar tam m u h ab b ete b a ş ­ lıyor.” dedim . “H an ım lar. d işlerim i s i­ ka sik a k ıza bak ıy o rum . orada. resm en 15 dakika ö n ­ ce in ip çocu ğ u n arab asın ın y an ın d a b ek led im .” “A aa evinin o ray a m ı g eld ik . O and? ‘ Y a pekrnez şu radan d ö n e c e k ­ sen. in elim bence.

riz gibi d o lm u şa b in erek ev im e geri dön d ü m . A m an o l ­ sun içim in y a ğ la n erid i. am a sanki salak ben m işim gibi oldu biraz. Y an i k ıza salak dedim .. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . ohhh m isss gibi..

B ay an K altak b izim k atta sü re k ­ Bü yü k D ün ya sı . H em en şeytan girdi a k ­ lım a. Ç ok h ey ecan lan d ım . A kşam k am eray ı teslim etm ey e gittiğim de K üç ük b ir b ak tım m ontajda k aseti bekliyor. “H adi b ir de ben b a k a y ım . ik im iz. y alnızız A D ü n b ütün gün çek im d ey d ik . G e ­ çen gün işe b iraz geç g ittim .Salak B u a ra la r P e k m e z ’le a cay ip iyiyiz. g ittim aldım k aseti. o y üzden P e k m e z ’le de a y ­ pt kurtu lsam . S anırım işe y aram ış. m erak e ttim . çek m em iş d iye yarım saat g ö rü ntü leri birlikte y en iden aktardık. o d a g elm ez old u . b an a m esaj attı. “İy i m isin? G e l­ li d o lan ıp d u ru y o r d iye. A m an ne k ö tü sü n falan d em ey in . “ K arı ö lse” d e ­ al ın m edin.” diye. Ö yle böyle değil. i'¡e m e o d asın a götü rü rk en de tırn ağ ım la bandı kopardım ! K aset bozuk. B ö ylece h av ad an yarım saat baş b aşa k a l­ m ayı başardım .” dedim . k eşk e işten atılsa da tam am en m ed iğ im e d u a edin! rı gay rı takıldık. geçen gün şik ây et ettim onu. B ir oda.

falan. d in e im an a dönerken. salak d em ey e h a z ır b u ld u m kendim i. Peki.” d iy e feryat fig an co şark en . k ap ad ıkça geri açam ıy o ru m . am a valla i s ­ tem dışı oluyor! A m aaaaa asıl b o m b a y ı yazm adım . sa d e ­ ce ne desem . so n ra akıllı bıdık olan ben varsa. salak. A ra m ız ­ da bir “ South P a rk ” sessizliği v ar sanki. İçim den. ne k o n u şsam d iy e k ıv ran d ım durdum . O rda öyle sanırım saatlerce m al p o z is­ yo nu n d a d u rm u şu m d u r. “ S e n in k irpiklerin tak m a m ı?” re b en z iy o rsu n . B u s a ­ bah kahvem i P ek m ez getirdi.” d edi ve ben suratın a b ak ıp m ilyon k e ­ re salak. “N e g ü zel. “A llah ım m sana g eliy orum . H ep sin d en öte adım gibi b i­ liyorum . B u g ü n zaten h er üç cü m lem in sonuna. aynı o y u n cak b e b e k le ­ Bü yü k D ün 55 k ıiy ü k a p t a lın l»u< ık d ü n y a s ı ya sı .. içim de p a t­ layan h avai fişe k le ri y u tark en . so n ra y ü zü m e doğru iyice y a k ­ laşıp çen em d en tuttu. Y etm edi. Şu anda o k ad ar ağırlar ki. K üç ük üzerlerine re sm e n T ansaş alışveriş p o şetlerini k o y m u şu m g i­ bi.” dedi. salak . O anda g ö rü ntü deki k a d ın saçm a b ir şey söyledi ve ağzım dan “S a ­ la k !” diye bir k elim e çık ıverd i. İlk on dakika. B u b ir k ah kaha atarak.” dedim . “Çok tatlı ‘sa la k ’ d ed in y a . şu anda aynı m ay m u n a benziyorum !!! A pt naap tım ? G ittim tu v alete.. alâkalı alâkasız k o yu yo ru m salağı! Ç ok utanç ve ici ve saçm a. A yağ ım titredi. yani o d erece h eyecanlandım . iyice yukarı day ad ım k ü çü k kıl parçacık larım ı. onlarla b o y ad ım kirp ik lerim i. elim de av u cu m d a ne k ad ar rim el al ın diye sordu.. b ir kez bile ku llan m ad ığ ım k irp ik k ıv ırm a aletiyle sıkıştırıp. “ Y o k .

H erkes bütün gece m ontaj yap tığ ım ı zan n ettiğ i için de ertesi gün otom atik izinli işe gelm ek sıkıcı o lu y o r d iye. o tu rd u yanı b aşım a. S o n ra P ek m ez geldi yanım a. tek b a şın a yapm a. B en sabaha k ad a r halled erim b u n u .” d edi. Y arın pt al olu yoru m . “M ontaj b itm ed i. H o o p k ap ad ım m ontaj o d asının kapısını.” A llaaah h h h . B en de açtım Sim s o yununu. B ü tü n gece P e k m e z ’le olcam . h o tirin arin iray tirin a rin a rin a y ü ! G erçi o lanet m ontajı baştan yapm ak k usturucu b ir eziy et olsa da. bir A “D u r. m ontajcı da gitti. ben istedim bir göz. A llah v e r­ K üç ük di b an a g ö zetlem e kulesini. on beş d a ­ kik a kaseti aktarıp ev im e g idiyorum . o izinliyken de ın 51» Bü P u cca yü k D ün ya sı .B ü t ü n gece sabaha k a d a r B azen işten k açm ak için.” dey ip. Z aten geceleri k an ald a azcık adam duruyor. G eldi. B ir sonraki gün P ek m ez izin liy d i. izin liy im zaten . düşünsen e. G ittim m ontaj o d asın a. “ ben de k alay ım şenle. ne y ap alım ? B aşa gelen çek ilir bebeğim . yine bu n u m aray ı çekeyim d e ­ dim .

” falan a y ağ ın a yatıp . d ert d in le y ey im d erm an o lay ım m u h ab b etlerin i. A m a şu h a y a tta ö ğ ren d iğ im tek şey varsa. an lattığ ın sorunu an lay am azlar. h iç b ir y o ­ A pt al ın Bü rüp ken d im e ay artm am g ib i ya d a iki ark ad aşa b ird e n yüz v e ­ yü am a yapm ad ım . d iğ e r y an d an d a ağ ır ağ ır kesm e b iç m e ­ Bu b ir d illen d i. D ün ya sı yi yap ıy o ru m k i sab ah a k a d a r sü rsü n m uh ab b etim iz. A m a b u rad a m utlu değ ilm iş. vs. vs. işim gü cü m v ar ay ağ ın a hiç aram am ış sorm am ış. Şu h ay a tta b irço k ad ilik y apm ış olabilirim . “k im sey e sö y lem e sak ın ” d iye in a tla te m b ih ­ lenen cü m leleri m ille te y ay m am gibi y a d a k ard eşim in saçı benden daha u zun d iy e g eceleri m ilim m ilim k esm em gibi vs. tam üç sene. sin sice k a n m a gireb ilirdim . başladı h a y a t h ik ây esin i an latm aya. Bu y üzden onu hiç d iıılem iy o rm u ş gibi yaparak . sonra o rtad an y ok o lm am gibi ya d a karşı k o m şu n u n k ı­ zının kına g ecesin d e karak o lu arayıp. k nım y aa a . c a ­ ev ark ad aşım a ay arlad ığ ım ço cu ğ u n iyi p arça o ld u ğ u n u g ö ­ rip. . o da in sa n ­ ların y a ra la rıy la o y n am am ak g erek tiğ id ir. S ad ece kendi başlarına g elirse d iye korkup san a cev ap v erirler veya “iyi biriy im b en ” eg o su n u tatm ak için senin soru n u n u kullanırlar. B abasını. kızın k ın a g ecesin i m ahv etm em gibi ya d a bana verilen sırları. Y ani insan lar kendileri y a şa m a ­ dığı sürece.yandan o y n u y o ru m . A s ­ lında b a n a y araların ı açark en . Ö ld ü ğ ü n ü bile bir h afta sonra sö y lem işler buna. rah atsız o lu y o ru z diye çem k irip . B ana K üç ük yapm acık g e liy o r bu olaylar. “ Ü zü lm e an lıy o rum seni. H em b en sevm em öyle. Ç o k k o y m u ş bu durum . İşte babası v efat ed in ce annesi y aln ız k alm asın d iy e b u ray a g e l­ m iş.

N efesim k esildi r e s ­ m en. H ıı k o k m u y o rm u ş. h a tta ikim iz a r a ­ sınd a üç adım m esafe bile var. B ileğ in i yalayıp yü dudakları. Bari gözlerin in içine içine b ak ay ım d e rk e n . iyi bari. “A bi tam am y aralısın anlad ık d a h öh bizdeki de ya sı bir nevi g ü n ah çıkarıyordu. . L an nasıl ö p ü şeceğ iz şim di. b an a tecav ü z ed iliy o r d iye. d iğ er eli çen esin d ek i k irli sak alıy la o y n uyor. ö p m e falan yok. Şu an d a var y a ö p ü şsek yeri yani. Z aten o da b an a a n la tıy o r gibi değildi. D ışarıd a da k nasıl güzel b ir ço cuk böyle. sesli harflerin tü m ü n ü un u ttu m . ben diy eyim on s a - A pt al ın Bü ağ zım kokuyorsa! S ik tir k o k u y o rd u r kesin. S o n ra bu m u h ab b et biraz b ay m ay a b aşladı. b ir y o lu n u b u lu ru z belki a m a .. Sadece döndü yani. A llahım k im se yok. D ün anlatıyor. A rad a es verse. o n ları açıp ço cu ğ u cin se llik te n so ğ u tm a ­ nın d a m ânâsı yok. ağzın k o k u y o rd u r.. n efes çek erek olay ları falan anlatıyor. ben san d aly ey i az o n a d o ğ ru çek ey im hele bir. ya ite rse . S o n ra b ir b ak ay ım d ed im şuna: B ir eli k a m ın d a . G erçi iyi ki g ö zü k m ü y o r. ne bacağım .ru m d a bulunm adım . N e m em e g ö zü k ü y o r. am a ilk h am le b enden mi g elecek ? Y a ço cuk b ağırırsa. yere doğru dalm ış. tuzdan k a b arm ış” m odeli. Y a k o k la d ığ ın d a koku v ar ise. T a ­ m am . S aat sabaha karşı d ö rt oldu ve bu h âlâ aynı şeyleri d ö n d ü rü p d ö n dürüp b e y in . k irp ik lerin in k ıvrım ı. anlattıkça K üç ük anlatıyor.” diyem ed im . ya to k a tla rsa beni. B ak ın ası.. “üç k ilo ç iğ d e m çıtlatm ış. o yapsın h a m le si­ ni. A yy yok ben bari seksi b ir duruş y ap ay ım . D ur ç a k tırm a ­ d an şu bileğim i yalay ay ım . gö zleri. H opp d u d ak lar olsun.. çocuk bir döndü bana.

. D A llah h h h h beni b ir g ö r sen.” d edi ve kalk tı b ize k ah v e alm ay a gitti. deli gibi yani. am a b en im beyin d a m a rc ık la ­ tı o y n am ay a b aşladı. g ö zlerim k alp k alp oldu re s ­ ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k tlu riy ası ya 59 sı rı nu p atır k ü lü r p atlattı. S onra bu güldü. K üç ük A pt al ın Bü rekli g ü lü m sü y o ru m . benim g ö t arşa da arza da değdi valla. G arip b ir en erji veriy o rsun . “ B u k an ald a en ço k seninle o lm ay ı seviyorum .. am a o d ed ik leriy le. siz d ey in 10 san iy e sürdü. salak b ir g ö rü n tü o rtay a çıkıyor. bu çok h oş. S ed a S a - k dişlek o ld u ğ u m için. O sebeple s ü ­ O gece ö p ü şem ed ik .at. m en. H oş. yü G ü lü m sem ezsem . N e zam an b aksam g ü lü m sü y o rsu n . K arn ım ın içindeki ten y alar k ü lb a s­ . sağ olsu n d u d ak larım az kap anm ıyor. sü rek li g ü lü y o rsu n d ed iğ i d u ru m u n aslı şudur: B en y a n ’ın o n sek iz yaşın d ak i h alin e ben ziy o ru m .

.” 60 A “Z e b ra ? ” “H a y ır. B öy le aptal aptal Bü P ucca yü k D ün ya sı d ü z e n l i b i r c in se l hayatı v a r. toka saklam a... am a ben sıkıldım bu m uh ab b etten . eve geldim pt D ün sabah d örde k ad ar telefo n d a m esajlaştık . şaplak göte m u ­ habb eti. y in e b a n a h ü s r a n . O la c a k sa olsun. el en se. o lm ay acak sa o lm asın. yeter. p u h a h a h a - “İğ rençsin! S ıra b ende. al ın ço k uzad ı yani. b irb irim ize esp riler falan y ap ıy o ru z..” “İyi g eceler?” “ Y aklaştın . o k u ld an ald ım b ir tane. . G arip garip m uhabbetler. aferin . B en d ah a zor so rarım b ak !” “ İyi g eceler çizg ili p ijam a giy m iş eşek denir. k u z u l a r ın . Y a b iz P e k m e z ’le çok sam im i o ld u k . . B ild iğ in ark ad aş g ibiyiz.. “ Ç izg ili p ijam a giym iş eşeğ e ne d e n ir? ” K üç ük ha” bin tan e . Saç çekm e.” “E ee ne d en ir s ö y le .K u r t l a r ı n . h a tta i n e k l e r i n b ile B a n a y in e h a s re t.

D ev am lı k a h k ah a atm a. o ffff!!! B u d u ru m d an nasıl ç ık a rım h içb ir fik rim yok. B u n a rağm en nasıl özg ü ven leri varsa. y ak ışık lı b u lm ak ço k zor. b ir g ö türm ek k i! !! O haa b elk i g erçek ten de eşcin sel. S o k ak ta üç k ız ­ K üç ük dan ik isin in ilik g ib i k ıv am ı var. A llah benim b elam ı v ersin. ö y le b ö y le değil. p u h a h a h a h a h . orası ayrı m evzu gerçi. Y a zaten bu son dö nem de e rk e k nesli iyiden iy iy e çirk in leşti. h ep ib n e çıkıyor.“O ff asıl iğrenç sensin. ibne m id ir n ed ir artık an lam adım Bü yü onunla d a o tu ru p “ çizgili eşşek e sp irisi”ni y ap ıyo rum . o lu rsa çok Z aten n ered e eli y üzü d ü zg ü n . b irb irim izle d alga g eçm e d u ru m u n a girdik. V e en kötüsü. ukala. “T a ­ şaklar sıcak m ı h a c u ı” d iy eceğ im . G erçek ten b ir b ak sağın a soluna. H ay ır. A yy iğ ren cim v ar ya. al ın ister değil m i? A m a yok. bit. “İbn e m i. am a üç erk ek ten ü çü de b il­ diğin bokum gibi çıkıyor. Ç o cu ğ u n y a n ın d a d ah a birk aç h afta ö n cesine k ad a r tek b ir k elim e ed em iy o rd u m . şim di u tan m asam . en azın d an b ir m ın cık lam ak .” İçinde aşk n am ın a tek k elim e b arın m ay an b ilm e c eler so r­ duk du rd u k birb irim ize. İşte yü zü ne b a k ı­ lır olanların da p riz d elik leri ark ad an oluyor. Y a k ışık lıla r d a g e n e l­ de ibne o lu y o r am a A llaam bu d eğ ild ir inşallah. Y a san ırım bu ço cu ğ u n b en d e n h o şlan d ığı falan yok! H o şlanm ış olsa. işinde başarılı insan varsa. esprili. değil A pt ü zülürüm . tek b ir k elim em iz d ahi ne aşk la ilg ili ne de h o şlan m a ile. n a r. T am h ay atım ın aşkını b u ld u m diyorum . b u n u n asıl başardım . k ü ltü rlü . O fff k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 6ı sı .” “H ayır. adam lar çirk in . bilm iy oru m .

. b ak ıy o ru m g ö zü n ü n içine k esecek . c u k var. H a fif h a fif sorayım çak tırm ad an d ed im . son ra bir g ün eve g eldiğim de k ıl­ lı b ir k am y o n şo fö rü y le kocam ı görm ek is te m e m . ben g id iy o ru m . geri z e k â ­ lı PuC C a! G erçi gizli eşcin selse de k a b u l ed erim . B ütün u m u d u m b itm işti yani. bir de h eriflerd en sak lay acak sın . N e y azık y a a ? ” y o ru m .. karşı m asad a tek n ik ekip ten b ir ç o ­ ya m i o nları diye. E şcin sel o lm asa... am a s a n m ı­ P ucca yü “ B elk i de eşc in seld ir am a. ün B ugün y em ek tey d ik . san a afiyet o l ­ s u n . Y ok.. B ilem em .. O ff çok kötü! A dam ı k arıdan kızdan sakladığın y etm ey ecek . iyi k D d ığım ı anlar. A k sin e.. k ib ar. çü n k ü h ep y ak ışık lı. n erde karı götü m e ­ sı E rk e k le r g eçiy o r k arşıd an . A m a o lm az. m esi var. sineye ç e ­ k erim . belki a n la ­ “Şu x x x x ne tatlı ço cu k di m i?” “H an g isi? H aa o m u? İyi ço cu k . dünyanın yükü o n ların om zunda. Y a b i- K üç ük seksü el is e . bir m esaj geldi. bi e ş c in ­ seli h em en tan ır m ısın .m i anJam am la z ım ” diy erek . bana a çılır falan diye. o n lara b ak ıy o r puşt. kesm iy o r. çocuğu in celem ey e alıyorum . Y a o ff e şc in se l işte . v alla y azık .” ad am lar ö yle o luyorlar.” “N ed en san m ıy o ru m d ed in ? B işi m i b iliyo rsun. n eden ö y ­ le oflasın p u flasın d iy e gece dü şü n ü rk en .” d ed i ve k a lk tı. •a A pt al ın Bü “T ark an gibi y a n i. A llah yardım etsin b isek sü ellerin sev g ililerin e. ö y le d ir belki. n eden ö yle d ed in k i? ” “N e b ilim öyle d ü şü n d ü m ..

bu mesajın iki anlamı olabilir. Ondan yana mı rahat uyuya­ ya sı ii.“Haddim değil am a sen xxx’den mi hoşlanıyorsun?” Ş im di- da çocuktan hoşlanıyor. o . cak. saçmalama..” falan yazdım.. benden yana mı? Ayy Allahım bir yol göster bana artık K üç ük A pt al ın k â ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D offü! Ben işin içinden çıkamıyorum. ün Lan şimdi daha karıştı ortalık. iki. “Yok ya. çocuk kıskandı. Anında bir mesaj daha geldi: “Rahat uyuyabilirim öyleyse”. Bir.

Pekm ez’le izinleri aynı güne denk getirdim .. Bu ib ­ ne herhalde benden hoşlanm ıyor. hâlâ bana “salak. Ben artık um udu kestim . bir kuytu bulayım 64 A “Yarın çıkalım m yaeee” diyebiliyorum .. Artık el ense şaplak göte m uhabbetine girdiğim iz için rahat rahat falan filan. bir m uhabbette “Eski kız arkadaşım ” dedi çünkü. am a yine de erkek lan bu! Hoşlanm asa da. dolandık pt al gaz alıp. li­ seden kaçınış çocuklar gibi. Bir kızla fanfini yapm ış dem ek k i.İşte asıl hikâyem şim di başlamalı ler yapıyordum çocuğa. bir şe y ­ ın Bü Ben günlerdir ibne mı değil mi neyin nesi diye garip test­ P ucca yü k D ün ya sı . salla da sü m ü ­ ğüne bak” tarzı espriler yapıyor... kızın belli ki gönlü var. Yani bütün gün yapayalnız İnciraltı’nda fink attık. A nlaştık ettik.... Sonunda ibne olm adığını öğrendim . Gezdik. Ben tabii bu durum dan daha da ler falan yapalım diye.. yok anacım olm ayacak K üç ük bu iş.. buluştuk o gün. H ayır yaşı küçük olsa ta ­ mam diyeceğim . am a yirmi yedi yaşında mı ne herif.

Sonunda evim in oraya geldik. Ben K üç ük senden çok hoşlanıyorum . A rabasının da teybi bozulm uş. am a hiç yapm adığım bir durum. eve bırakm ak için arabasına bindik. A klım dan geçen tek şey.” diye de uyardım. İkim iz de susuyoruz. ilk adım ı bari ben atayım d iye­ ceğim . kom şular görm e­ k D ün ya sı . “B unu bugün dem ezsem . “B urada de. bir şey diyem iyorum . Hani biraz tensel yaklaşım lar olsa. o soğanlı köfteyi yem em em gerektiğiydi. öyle m alak m alak bakm ıyorum etrafa. Yem ek yiyip. Anaa bir baktım P ek­ ye o kadar ileride indim. ama kendi soğan kokum dan kendim iğrendim . am a o da yok. Çocuğu aldığım gibi apartm anın içine soktum! “Sana bir lır gibi oldu. Bütün gün öyle. hadi şim di açılsın.” diye girdi konuşm aya. D edim ki hiç uğraşma.” dedi. Konuşasım da gelm i­ sin diye arka sokakta durdurttum arabayı. hem en asansöre attım çocuğu ve iki ile üçüncü kat arasında durdurdum . İçim den de. “Olm ayacak k ı­ yü yor açıkçası. İlk kattaki YozgatlIların kapısı açı­ al ın mez! Tam apartm anın önündeyiz. bari kalk git başkasını bul. B ir sinir etti geri zekâlı beni.m m cırim der. Öyle b o yoz gibi açarak gözlerim i dinledim. konu kom şu görm esin d i­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü eve doğru yürüm eye başladım .” diye düşünürken. sen gözlerine sokar gibi diplerine gel. herif angut. bir daha diyem em . tek kelim e yok. a r­ kam dan birinin koştuğunu fark ettim. Ayy geri ze­ A pt şey dem em lazım . geleceği yok. K arşım da bakıyor öyle. Bu noktada öpüşm em iz gerek. am a sessiz ol. hadi şimdi olsun diye kıvrandım durdum. Ben açılsam diyorum . Tokalaştık ve ben zım bu iş. bu çocuktan bir bok olm ayacak.

“Seni seviyorum ” ne yaaaa?!?! A m a olsun. bu çocuğun önüne güzel güzel kızları koym a.kâlıyım ben. Kırk yıl sonra sevgili yapmış. viyorum . gerçekten malım! Ben böyle heyecandan apışıp “Hadi sen git. sı kalıp. artık bir sevgilim var! A llahım lütfen bunu deki k ıskançlık denen yü canavarı Pucca çıkarm a. sonunda oldu. Ve soğan­ Bim bam böm çok şükür dostlar. benim de artık bir sev ­ gilim var. Anam şimdi dank etti. bunun da utanm am ış şarkısını bestele­ miş. kendim e kızm akla m eşgulken. E skiler gerçekten çılgın m ıym ış neymiş. Ayy bu şarkı da tam bir abazan şarkısı. K üç ük 66 A pt al ın Bü lı yiyeceğim zaman içim e bir ateş düşür..” dedi.” dedim o panikle. bırakın şunu diye.. biri asansörün kapısına . aklım ı dürt! k elim den kaçırm am a izin verme. “B en de seni s e ­ ya vurdu. eski sevgililerim i karşım a D ün K apıyı kapatırken de.” dedim ve ikinci katta indirdim çocuğu. “Ee c e v a b ın . içim ­ yok et. Ç ok utandım am a sonra.

Ama olm uyor maalesef. yatsak m ı yatm asak mı.A şk ın d ö n e m h alleri A m a böyle nasıl kasıyorum k en d im i. ilk günleri mıy mıy diye ötüyorlar h a ­ ni. ^ e r ­ başlarken otom atik olarak üç senelik gibi davranalım yanı. Bence aşkın en güzel k ıs ­ bakışm alar. H ah ben ona inanm ıyorum işte. arasam mı. fingirdeşm eler. bir de ilişkinin ortası oluyor.. acaba ne olacak. geçsin bitsin hem en şu ilk günlerin baskısı. olacak mı olm ayacak nıı telaşı. Ya böyle insanlar sü ­ rekli işte aşkın başlan. Şimdi işte P ekm ez'de de böyle h is­ sediyorum . başta karşı tarafa beni ciddi olarak görüyor mu. B a­ zen böyle onu görm ek bile istem iyorum .. böyle ın Bü A ylardır peşinden koştuğum şeye sonunda kavuştum! yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 67 ün ya sı . ama sonrası da k o r- A güvenm iyorsun. eski m anitası kim. Y a bir kete. pt al mı iki dönem de özetlenebilir: Bir platonik olan tarafı. K üç ük üstüne düşsem mi. falan mı filan m ı? Y a böyle direkt gökten zem bille inm iş uzun süreli bir ilişkim olsun istiyorum.

gevşenm iştir. o ayrı kaldıkları bir saat de telefonda k o n u ­ şurlar. G ünün yirm i üç s a a ­ ti birliktelerse. Kadın. Erkek. telefonda isim ler değ iş­ tirilir. bu dönem de başlar. H er ilişkinin kesin ve net k u ra ­ m esela aşam a aşam a söyleyecek olursam onları. K adına otom atik olarak yüklenen iğrenç çocuk takli­ di. ö z e l­ likle daha yakın davranm aya başlar erkeğe. kılkurdum gibi abuk sabuk şey lerle birb irlerin e seslenirler. Yanma sürekli birilerini takar. fazla m alarıyla bu dönem sona erer. böcüüm . B ir de başkaları­ nın yanında. kadının daha fazla sevdiği ilişki”nin aşam ala- Giriş dönemi: Bu dönem de kadın biraz soğuktur erkeğe karşı. zaten önem li bir şey konuşm uyorduk. Hayatım . en güzel sm s’ler ve aşk m esaj­ 68 A pt M ıçm ıç dönemi: al ın abartılıdır. Sürekli yalnız k a l­ K üç ük mak ister. A ralarında şifreler oluşur. Cinsel olarak y ak ın laş­ Bü P u ccı yü k D ün ya sı lı zaten bir tarafın sevgisi m uhakkak daha ağır basar! Hah . Erkek biraz daha sırnaşıktır. hem en tutar kolundan ve “A aaa gel gel otur. birini görür görm ez. adam ları m asasına toplar. aşkım .k u tuyor beni. Kantinde o tu ­ rurken. A rtık sevişilm iş.” diyerek. n ’apim acıyorum çocuğa” imajım verir. Hedefe gözünü dikm iştir. “O bana yavşıyor. Önceden m asaya topladığı o insanlara uyuz olm aya başlar. N edense hatun böyle yalnız kalm ak istem ez erkekle. işte size “e r­ keğin daha az. rahatlanm ış.

. Özellikle kadının bütün dünyası ilişkisi olm uştur. Benimki dönem i: Sahiplenm e dönem idir bu. ve gagasında iyi geceler öpücüğü”. patılır. H alta o güvercinin ağzına tıkıştırılan m e­ saj değiştirilip. sü ­ mük kıvam ında devam eder. H afif kıskançlıklar al ın faturaları ödem e sırasında birlikte beklenilir. “Zarife m oralim çok bozuk. 19 M ayıs g i­ bi özel günlerde de yollanır. yavaş yavaş şifreler doğum tarihlerinin birleşim i olur. İki taraf d a bu aşam ada arkadaş­ larından kopm uştur. telefon listesindeki ayda bir yatılacak kadınların num aralarını silerler. kandil. götüm ­ jı alm am ış bir insan evladı yoktur sanırım: “Beyaz bir güver­ cin gönderiyorum sana. Kanatlarında mutluluk. Bu dönem fazla yılış yapış. önceden kuyruk salladıkları her adama. Erkeği sadece bu dönem de b ö y ­ le görebilirsiniz. En güzel sm s’ler yerini.. faceebook k a ­ Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D ün ya 6 9 sı den daha iğrenç yazıları takır takır hatuna yollar. yüreğinde sevgi ve şejkat. Erkekler. Üçüncü şahıslara sevgilini '‘benim ki” olarak tanıtm a faslıdır. B irileriy- A pt seni uyandırırım ” tarzı m esajlara bırakır. Şu m esa­ . Kadınlar. sabah ben baş gösterir. A nneler Günü. “Benim bir sevgilim var” derler ve de K üç ük kuyruklarım yere indirirler. B ankaya birlikte gidilir. “Eve şim di girdim tatlım.ları gibi sitelerde bulunan (hatta kilabı bile var olan). Annem in ölüm ünden bir hafta sonra babam ı da kaybetm ek bana çok koydu. kar beyaz tüylerinde kokun. bayram .

le konuşm aya ihtiyacım var.”

zuk bizim de günlerdir. Çok iyi bir babası var, bir görsen

adamı. Beni çok seviyorlar zaten. A nnesi de nasıl hanfendi,

nasıl iyi biri. Allah dualarım ı kabul etti, bana böyle birini

gönderdi. Hiç yalnız bırakm ıyor beni, ne desem yapıyor, çok seviyorum onu. Aaa dur arıyorr. N eyse tatlım ben gidiyorum , hadi öptüm seni.”

“Aaa n ’oluyo?” dönemi:

Bu dönemde erkek artık arkadaşlarına doğru kaym aya başlar. Yapışık ikizler gibi gezm ekten bunalm ıştır. H er h a re ­ ketini kadına söylemekten gına gelmiştir. Kadın bu dönem de bir mal olur, n ’oluyo falan diye bir telaşa k ap ılır... Etrafında

diye sıkıp bunalttığı için, bu dönem i saçm alayarak geçirir. Arkadaşlarıyla gezmesini, başka kızlara bağlar. Aldatıldığını

K

üç ük

yi duym am ak için yalan söylem eye başlar. Evde Pes tu rn u ­ vası düzenliyordur, ama kıza am casının evinde olduğunu söyler. Yalanlar ortaya çıktıkça, hatun çıldırır, anlam v ere­ mez. Kesin başkası var diye düşünür. Telefonda atılan m e­ sajlar, sorgulayıcı olmaya başlar: “N eredesin?”, “ Kim var?” ,

7c

A

Beyin sikme dönemi: Adam arkadaşlarıyla her çıkışında, kadının verdiği tep k i­

pt

düşünür. Kendini yapayalnız hisseder.

al

ın

hiç arkadaşı kalmadığı için, kalanları da ?benim ki benim ki?

P ucca

k

D

ün

ya

“Yaa benimkinin babası da anjiyo olacak. M oralim iz b o ­

“Neden geç yazıyorsun?” B aşlarda kapatılm ayan telefonlar,

şecereleri çıkarılır, ha bire onlarla ilgili sorular sorulur: “P e kiii Canan diye sevgilin oldu m u hiç?”, “En çok hangisini sevdin?”, “O ndan neden ayrılm ıştın?” , “O da annenlerle ta ­

nıştı m ı?” gibi sorularla kendini eskilerle kıyaslam aya başlar.

“Sen böyle değildin” dönemi:

Bu dönem, kızın artık depresyona girdiği; erkeğin ise b u ­

kavga edilir. E rkek kızı anlam az. Kız erkeğe sesini duyura-

m eye başlar. B aşkalarıyla görüşür, aldatır. A rtık atılan m e­ sajlar iyice değişm iştir. Kadın, “N eden böyle yapıyorsun?”,

nında kim varsa, sen onlarla ilgilen” , “Yaşanılan her şey h a ­ taymış sanırım ” der; erkekten gelen m esajlar ise, “Seni ara-

“Peki” v s.’dir

Uzatm alar dönemi:

K

üç ük

Bu, son aşam aya gelindiğini anlatan dönem dir. Kızın si­

nir krizleri geçirdiği, adam ın ise sikinde bile olm adığı aşa­

madır. Kavga bile etm eye mecali kalm az adamm. Birlikte o l­

duklarında sıkılır, konuşacak bir şey bulam az, aram ak için ­

den gelm ez, ayrılm ak ister, am a kadının sürekli sulu göz h al­

A

pt

rım ’V’İyi, sen bilirsin”, “İşim var biraz, yarın görüşürüz”,

al

ın

“Eskiden böyle değildin”, “Bugün beni hiç aram adın”, “Y a­

maz. Adam artık iyice uzaklaşır, görüşm ek işkence gibi g el­

nalıp resti çektiği dönem dir. N e zam an bir araya gelinse,

k

D

ün
71

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya

artık kısa konuşm alarla sona erer. Adam ın eski sevgililerinin

leri yüzünden ses çıkartam az. Kadın baştan sona harcadığı

böyle yapm ıştım ”, “Senin yüzünden herkesi karşım a aldım ”, “Senin sorunlarını kendi sorunum bildim ” , “Ben senin için nelerden vazgeçtim ” . Zaten bunlarla başlar ayrılık sinyalleri.

Ne zaman çetele tutulur, o zaman anlaşılır alışverişin bittiği. Bu m esajlarla adam daha da bunalır, bunalır, bunalır... Bir kavga kıyam et k o p ar... A yrılık yaşan ır... Bu ayrılık süresin­

ya hem en o kızın yanm a git, hiç vakit kaybetm e”, “H er şey

yorum . Allah belanı versin” , “Son kez konuşalım ”. B ir defa daha denenir, bir defa, bir defa derken artık iyice cıv ır... Ayrılık dönemi:

Erkeğin telefon num arasını değiştirdiği dönem dir.

Erkeğin, kadını daha fazla sevdiği ilişkiler ise daha kısa sürer. M ıçm ıç dönem inin ortasında kadın daha iyisini bulur ve gider.

K

üç ük

sevip küçük m innacık topalak gibi çocuklar doğururuz, m u t­ lu m esut yaşarız...

72

A

Um uyorum bizim kinin bir farkı olur da, ikimiz aynı anda

pt

al

ın

haram olsun sana. Pislik, neden telefonunu açm adığım b ili­

P ucca

men postala beni. Aferin yaa sana yakışan da bu”, “A yrıldık

k

ce kızın attığı m esajlar çeşitlilik gösterir: “Tabii işin bitti, h e ­

D

ün

ya

bütün em ekleri adam a m esaj olarak atar: “Ben sana böyle

K im s e b ilm esin aşkları

Aynı işyeri, aynı m ahalle, ayın sınıf, yani cüm lenin içeri­ sinde “aynı” kelim esi geçen her ortam da, “Ayy kim seye söy­ lem eyelim ” aşkları yaşanır genelde. Biz de bu klişeye uyalım dedik ve kim se bilm esin durum una girdik. Y aa bir de benim

şekilde: “Şim dilik kim seye söylem eyelim ” durum uyla başlı­ yoruz. Allah biliyor benim içim den geçeni: Hani bu ilişki

konusu olm ayayım ; ya da olur olur, daha iyisi çıkar karşıma,

K

üç ük

kısmetime mâni olm ayayım . A m a karşım dakiler de benden

mi utanıyor n ’apıyorsa “Y aa yaym ayalım bu durum u ehi ehi” deyince hem en hoop dünden hazır gibi kabul ediyorlar... Hah işte bıında da böyle oldu olm asına ama bir şeyi hesa­

ba katam adım : Bayan Kaltak. A llahım nasıl bir sürtükse, tam yakasından düştü sandım çocuğun, hoop hortlayıverdi. S a -

A

sürm ez m ünnez, sonra göt gibi kalırsam , en azından m avra

pt

al

kaderim m idir nedir, yem in ederim her başladığım ilişki bu

ın

k
k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

D
Ti

ün

ya

bahları beraber kahvaltı ediyoruz, sonra da kanala ayrı gayrı

geliyor. Ben tam yerim e oturuyorum , bir bakıyorum ki nasıl denk getirm işse sürtük ile kapıdan beraber giriyorlar. H er sa ­ bah aynı terane. Sonra sürekli yanm a çıkıyor, ahtapot gibi e l­ leri devam lı çocuğun om zunda, kam ında, belinde, her y anın­ da. Gerekli gereksiz kahkahalar, laf sokm alar, uzaktan u zak ­ tan çocuğu süzm eler falan. İfrit oluyorum oturduğum yerden.

kandığım ı da belli etm ek istem iyorum . Bir önceki ilişkim de

oyun oynam alıyım çünkü. Onlardan biri de, o bunaltıcı p si­ kopat kıskançlığım ı biraz bastırm ak olacak. Ama anacım

yor bebenin kucağına.

Ve gerçekten de öyle böyle değil, bildiğin sürtük. Daha

ruz Pekm ez’le. Cilveleşiyoruz deyince, öyle m erdiven b aşın ­ da bir dizini kırm ış mini etekli bir kız ve onun bacakları ara­ sında m alafatını sürterek ağzını yüzünü yalayan bir çocuk

K

üç ük

aklınıza gelm esin. D aha dili dilim e değm edi yeminle. Bizim fingirdeşm elerim iz daha çok böyle m erdivenin oradan aşağı­

ya bakarak gerekli gereksiz ihihihi m ihihihi falan yapmak. İşte bu karı, tam biz ihihihi yaparken geldi, dibim ize yanaştı. O çem çük gibi ağzını büzüştüre büzüştüre, on kilo lim on y a ­

74

A

pt

bugün, biz m erdivenlerin orada durup hafif hafif cilveleşiyo­

al

ın

bastırılm ıyor ki, ben tam bastıracağım , hoop karı atlayıveri-

yaptığım hatalar burada devam etm esin diye, baştan birkaç

P ucca

sin” diye çevirseydim olayı diyorum . Öyle bir durum ki, k ıs ­

k

Keşke baştan, “Kim se bilm esin, sadece Bayan K altak b il­

D

ün

ya

giriyoruz. Ben önce giriyorum , o benden beş dakika sonra

lamış da dili dudağı kabarm ış gibi konuşm aya başladı: “Pekm ezzzzz, ya ben de sabahlardan berii seni arorum m . Nerdesin yaaaa?”

Geri zekâlı karı, sanki gittiği yeri ona haber verm ek z o ­

runda. P ekm ez’in de bok yem esi var ya bence, abi nasıl k a ­ rıya yüz veriyor anlam ıyorum . Böyle geldiler yanım da v ıd ı-

vıdı gereksiz gereksiz konuşm alar, bir yılışıklık, bir bilm em ne. B öyle şeytan diyor, kalk git, trip at, laf sok falan. Sonra diğer yanım daki, artık m elek mi desem , geçm işim den gelen bir ses mi desem , öyle dandik bir şey işte, “ Ya saçm alam a PuCCa, bak daha önce dört senelik götünde patlayan bir iliş­ kin oldu, bunda o dingille yaptığın hataları yapm a lütfen, ö y ­ le tripler falan gereksiz. H em sen trip atıp gideceksin, kızın daha çok işine gelecek. K ıskanıldığını fark eden kadının g ö ­

kine takm ıyorm uş gibi davran ve gülüm se canım benim , ısır­ ma o dudaklarını kanatacaksın, gülüm se hadi,” diyor.

bahsediyorlar, am a beynim cüm leleri algılam ıyor, daha çok her şey yavaş çekim de ilerliyor gibi. Eli sürekli om zuna d e ­ ğiyor kızın, gülerken o suratını daha çok yaklaştırıyor. A lla­

K

üç ük

hım her şey aynı işkence gibi, başım dönüyor bayıldım bayı­ lacağım ya da o karıyı boğacağım orada. A a yok, bir şey y a ­ pam ıyorum , sadece izleyip M ona Lisa gibi gülüm süyorum . Pekm ez denyosu da uzun zam an benim le ilgilenmediğini

anladı sanırım , “Sen ne düşünüyorsun?” diye bana doğru d ö ­

A

pt

Ben de onu dinleyip, gülüm seye başladım . B ir şeylerden

al

ın

tünün nasıl kalktığını en iyi sen bilirsin. Ses çıkarm a, hiç si­

k

D

ün

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya
75

nüş yaptı. Neden bahsettiklerini bilm ediğim için salak salak

hep unutuyorum , neydi?” diye sordu bana. Bu nasıl küçük

adımı unutuyorsun? Ben her gün senin adım sayıklayıp, sana

basıp dururken, sen benim kalbim i sıkıştırıp, tırnaklarım ın

m ın, ne kadar yiyişm esek de, sevgilisiyim ve ona yılışan k a ­

öldürm ezsen, ben o kaltağı alıp pencereden aşağıya atacağım. Ü stünde zıplayacağım , sonra hoop alacağım körüklü o to b ü ­ sü, içine dolduracağım KSK taraftarlarım , otobüsle onu ezip

kazıyıp, köpeklere yedireceğim . Derin bir nefes aldım ve gülüm sedim . Ardından da, “Bir

için, hatırlam ana lüzum da yok," dedim ve merdivenlerden

K

üç ük

y u karıya çıktım. Sikerim lan ilişkisini de Pekm ezini de. A dam gibi bir ilişki yürüteceğiz diye, elin elektrik direği b a­

cak lı karısının yanında ne küçük düşecekm işim . Çok sinir o l­

d u m , geçtim oturdum m asama. Hemen ardım dan Pekm ez

geldi. Şimdi dedim, “ Ayy neden yaptın böle? Ayıp oldu k ı­

za , aslında o kız çok iyi bir kız bla bla bla?” diyecek kesin.

A

penisim olsaydı, em inim adım ı hatırlardın. Penisim olmadığı

pt

al

pestilini çıkartacağım , sonra o pestili o ra d m tırnaklarım la

ın

rı benim adımı bilmiyor. Allahım , öldür beni şuracıkta. Sen

varm azsın. Allaaaah, ben bu kadar mı ezik biriyim ? O ad a­

k

kenarlarını yem em e sebepken, sen kim sin de benim farkım a

D

vodoo yapm ayı düşünürken, adını koyan anaya babaya küfrü

ün

düşürücü bir şey, bu nasıl bir hakaret, sen kim sin de benim

ya

ca elini Pekm ez’in om zuna atıp, “ Ayy yaa ben senin adım

bakıyordum çocuğun suratına; Bayan Kaltak, yine o kırılası-

Genelde hep böyle oluyor. Bu herifler, kendilerine yavşayan sürtükler için sevgililerine, “Yaa o kız çok iyi bir kız” diy o r­ lar. İyi kız olunca, “ Haa tamam iyi kızsa, sevişebilirsiniz o zaman canım ,” diyeceğim izi mi sanıyorlar, n'apıyorlar?

B öyle yavaş yavaş m asam a yaklaşıyor, ben de kendim i bu “iyi kız” m uhabbetine hazırlam aya çalışıyorum . İpleri k o ­ pardım artık, kıskandığım ı da anlayacaksa anlasın, n ’apiim?!

Geldi iki elini m asam a koydu. Dünyanın en güzel kokusu burnum un dibindeydi. Böyle kafasını iyice yaklaştırdı, g ö z­ leri gözlerim e gelecek şekilde, “Hahahah çok güldüm ya, iyi dedin,” dedi. G özlerim e baktı baktı ve sonra kollarını çekip m asasına gitti. Ve ben orada öldüm , ciddi ciddi bildiğin ö l­ düm.

A llahım ben bu adam ı seviyorum , ne olursun beni bu

K

üç ük

A

pt

al

ın

adam la tez zam anda evlendir, ne oluırrrrrrrrrrr.

â|>Uİ»« b u y ıık d ü n y a n

k

D

ün

ya

B elki yakarım bu evi, k u rtu lu ru m ikim izden

bir ilişkim oldu... Öyle de korkuyorum ki bir şey olacak da ayrılacağız diye. Korkuyorum korkm asına am a psikopat gibi de ayrılacağım ızın hayalini kurup, şıpır şıpır ağlıyorum ... Var

bazen kendi ölüm üm ün hayalini kuruyorum ... Sonra da ö l­ düm diye salya süm ük sabaha kadar ağlıyorum ... Şimdi de

leleri, hikâyeleri falan geçiyor... O kadat güzel gidiyor ki b it­

K

üç ük

mesini istem iyorum o yüzden. P ekm ez'le eskiden yaptığım hiçbir hatayı yapm am ak için götüm ü yırtıyorum . Aşk konu sunda çünkü acayip derecede sapıklaşabiliyorum bazen. H a­

yatım a giren adamı her şeyin m erkezi yapıyorum . Bu da bir süre sonra bana da ona da zarar veriyor. O sırada her şey

m antık çerçevesinde ilerliyorm uş gibi gözükse de, sonradan

78

A

böyle ya Pekm ez’deıı ayrılırsam diye kafam dan ayrılık c ü m ­

pt

al

benim öyle kafayı biraz yem işliğim ... M esela gece yatarken

ın

H ayatım da sanırım ilk defa saygı ve sevgi çerçevesinde

P ucca

k

D

ün

ya

düşününce bildiğin hastalıklı insan davranışı sergilediğim i fark ediyorum . İnsan ev yakar mı sevgilisi onunla ilgilensin diye! Onu bile yaptım düşün artık.

Okul yeni bitm iş, hayatım ın iş olarak bana gelen en ballı fırsatını osuruktan bir söz yüzüğü1 için bırakıp başka şehre gitmişim ... D epresyonun bokuna çıkarıyorum resm en, bir ta ­ ne bile arkadaşım , konuştuğum insan yok. İşe başlaya­

lı çok olm am ış, bir türlü adapte olam ıyorum . Sevgilim beni aram ıyor, sorm uyor. Sik gibi kalm ışım ortada, bir evim var, eşya az, evin içinde sadece ağlıyorum ... Telefonum bir kere bile çalm ıyor. Fonda da Ö zlem T ekin’den “Belki yakarım bu evi, kurtulurum ikim izden, belki yıkarım gider, ne kaldı h i­ kâyem izden?” şarkısı. Sen kalk, elin herifi seni dizinin dibin­ de istiyor diye, her şeyi es geç, gel. A dam seni aram asın, sa­

mişim ben, sıçarım dem işim sözüne de, yüzüğüne de, beni siklem eyen herife de, işine de, yakarım lan dedim bu evi!

perdenin altından yaktım çakm ağı, kapıyı çektim gittim... A klım ca işve anıları yakıp gidiyorum , “bir iz kalm asın bu aşktan” gibisinden. Böyle arabesk haldeyim , asansörden in ­

K

üç ük

dim, “Ulan m üstakil evde mi yaşıyorsun? On dön k a t­ lı bir apartman! Ç atır çatır yakacağım bok yoluna insanları”

diye paldır küldür çıktım yukarı. Perde ve yanındaki koltuk
1 O su ru k tan söz yüzü ğ ü : E rk eğ in “ B u k ız k ah rım ı ço k çek ti, ev le n m ek gibi bir n i­ y etim y ok am a sev in sin g arib im en a zın d an ” ; k ız ın ise “O ff tam da ay rılacak k en , se­ v iy o r lan ben i bu, bari b ü tü n ö m rü m ü ad ay ay ım . C an ım ya b ak san a sö z bile taktı b a­

n a ” d iyerek tak tığ ı y ü zük.

A

pt

Bırakıp giderim kendi evime. Attım çantam a iki kot, bir bot,

al

ın

na köpek çeksin! D eğer mi be PuCCa dedim! B ir gaza g e l­

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

k

D

ün

ya

alev almış, söndürdüm hemen. Yoruldum tabii. Dedim azıcık uyuyayım, sabah terk ederim bu kenti. Gece bir uyandım, her

den, attım kendimi evden. Bütün apartman ayaklanmış, itfai­

gözümün

önünde

yanıyor!

İnsanlar

da

rinde bir parça kalmış. O da yavaş yavaş yana yana büyük bir

hibi, sevgilim, apartmandakiler piknik tüpümü suçladı. Özür

dim 0 “Ben bir psikopatım, sevgilimi terk edecektim, bari ha­ valı terk edeyim diye evi yaktım,” diyemezdim ya.

K

üç ük

80

A

pt

al

ın

dilerim minik tüpüm, her şey üstüne kaldı ama ne yapabilir­

P u cca

verdim, “Küçük tüp yüzünden” dedim. Bütün herkes; ev sa­

k

yangın çıkartmış. Yangın söndükten sonra karakolda ifade

D

li ediyor. Meğer ben ilk perdeyi yaktığımda, koltuğun sünge­

ün
beni

ye gelmiş, herkes yangını söndürmeye çalışıyor, her şeyim te se l­

ya
1

ki! Bütün ev yanıyor! MacGyver gibi geçtim alevlerin için­

taraf kıpkırmızı, kalkamıyorum yerimden, öyle bir baskı var

B u ld u ğ u m u n u m d u ğ u m d an daha değerli olması

Lisede falan hani, “Yaa benim sevgilim beni çok seviyo, bana dokuıım uyo hiç, sevişm iyoruz,” diyen kızlar vardı ya.

saklarının canını çıkartıp, bekâretleri kabak gibi yerinde d u ­

Çünkü o hem en öyle etiketlediği için, m illetin de kendisini etiketlem esini istemez. O sebeple paso, “Ayy ben sevişmem,

kim se inandıram az bıi m uhabbeti,” derdim , ta ki şu ana k a ­

K

üç ük

dar. Biri bana aranız nasıl diye sorsa, “Çok seviyoruz b irb i­ rimizi, ama sevişm iyoruz,” diye cevap veririm. Abi biz sevişm iyoruz yaa, bildiğin sevişm e denen olay

yok. Sabah akşam , bir bok yeme umuduyla, her yanımı tavuk

gibi bırakıyorum . Hayır, bir de öyle ki tüycüklerim kısacık­ ken ağdayla alam adığım dan, paso basıyorum jileti. Babamın

A

göm üşm em ” diye ayak yaparlar. “ Kusura bakm asın da, bana

pt

al

ran kızlar. Bir de seviştiğini söylerse, sanki orospu olacak.

ın

Oysa işin aslı; her köşe başında, boş ev bulduklarında, bağır­

k

D
k 'ı vu k « iptalin b u v u k d ü n y a s ı «l

ün

ya

suratı gibi oluverecek yakında, ondan korkuyorum . Geçen

da uzasın, adam gibi ağda yapm am lazım diyerek, m innak

lım, özledim ,” falan dedi. Ben de çıktım öyle, nasıl olsa ç ıp ­

gidelim ,” dedi. “Aha," dedim , “sıçtın PuCCa! A ylardır b e k ­

lük kız tripleri oluyor. Tabii bu ayak bir işe yaramadı. En son

arkasından “O ff PuCCa o f f ’ diye kafam ı duvara vuruyor­ dum.

annesi açtı kapıyı. Ayyy! Ev derken, em m e göm m eden b ah ­ setm em iş çocuk, gayet anam la tanıştırayım dem iş m eğer. A l­

Bilseydim böyle olacağını, bir kek, bir börek yapardım , g ö ­ züne girerdim kadının. Gayet şirin bir annesi var. Acayip de cana yakın falan, am a ben nasıl kasılıyorum . Bir de kardeşi

K

üç ük

var. Evlerini dolaştırdı Pekmez. Bizim evin dört katı falan bir ev. Tuvaletleri bizim salon kadar. Neyse; başkasının evinde değil iş, götüm ü koltuktan bile

kaldıram ıyorum resmen. Zaten böyle suratım da yapm acık bir gülüm seyiş, her boka sırıtır vaziyetteyim . Konuşm alarım , üç

82

A

pt

lahım ben nasıl utandım. Utanm ayı siktir et, hazır değildim.

al

ın

Kapıyı çaldı. Lan biz beraber olacağız diye düşünürken,

apartm anın m erdivenlerinden yukarı çıkıyorduk ve ben, onun


Pucca

?Ayy yok gitm eyelim ,” falan diyorum , ama bildiğin on d ö rt­

k

lediğin zaman bu zaman, bunda da sen m üsait değilsin.”

D

lak görm ez beni diye. A llah ’ın işi işte, çocuk arabada "Bize

ün

m innak bıraktım olayı. Am a aradı beni bu, “Bir şeyler yapa­

ya

ceğim , her gün de babam dan çok tıraş oluyorum , bırakayım

hafta sonu buluşm ayacaktık. Ben de nasıl olsa onu görm eye­

sa ­ kin ol diyerek aldım dom atesi. ‘Git içeri kızım . N ’olur bi bok yaptırm asın. O noktada ben salata yapm ayı unuttum . Sonra o tu r­ dum. “ ‘Y ok’ desin Allaam . P ekm ez’e yakın davran- için m utfağa geçti. iki kekeleyerek. Yalnız y a ­ ün yalak suratım la. annesi yem ek yapm ak sı sam mı davranm asam mı bilm iyorum .” diyen.” diyorum. desin. K üç ük Şey kızlar var ya hani. kim senin evinde yem ek yapam am . ne yapsın? Adam ın önüne koy ekm ek peynir. Bu işin kuralı. Kadına sam im i d av - . Haa işte hiç onlardan biri olam adım . S a ­ ta yapm ayı resm en unuttum. benim de ardından geçip. “Yardım m m edeyim m m m iiii?” diye sor­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 83 ransam mı kestirem iyorum derken. düşündüm : Salata salata. çenem ağrıdı sırıtm aktan. G itm em gerek diyerek. olur m u!’ yü mek yapan karı görm em işim gibi bir mutlu bir şen şekilde k elim apış aram hizasında. Ya da yaptığım şeye güvenem em . On iki y a­ şından beri sürekli yem ek yaptığım halde. salatalığı. B ir iki dakika kan beynim e g it­ medi sanırım.yaşında bir beyin özürlü edasında. sanki hiç y e ­ D ki geçti içeri. Babam yiyor garibim . dom atesle falan yapılıyor. “Ayy ben çok güzel yem ek y ap a­ rım . am a sala­ ın Bü İçim den de. hatta “Ohh iyi pacak bir şey yok. onu da yer. kendim e geldim. Am a sanırım m eşgule attı num arayı kadın ve direkt “Salatayı y a ­ pabilirsin” dedi. marulu. O yüzden de onun beğendiği şeyleri kıstas a la ­ A pt al lata yap PuCCa diye kafam da bir şeyler dolanıyor. girdim m utfağa. “Ehehe yardım edim m iiiii?” sorusunu sordum. Bir silkelendim . o mam gerek. A m a gel gör ki hiç istem iyorum .” diye geçiriyorum . ağzım kulaklarım da.

Bunda da aynı öyle oldu. ben balkonda masa h a­ A Dünyada seksi erkek davranışlarından en iyisi ne diye pt nu.” dedi.. seni çok seviyorum .” deyip nfurdunı oradaki sandalyeye. “eşofm anlı yemek yapan eık ek ’’ derini. “Sen benim sala» im. Herkes mı. kaçm ak zorunda kalalım . O salatayı her kesişindi. ben onunla evlendiğim izin hayallerini kuruyordum. deprem olsun. K üç ük sursalar. ben şu salata D ün ya sı neyi nasıl yapacağını bilir. yeni eşyalar lalan alırım buraya. içten içe de dua e d i­ sun. kurtar yü yapm a işinden kurtulayım .ı. Kız kıza toplanm alarda da ezik gibi dururum.mam. o ff kötü mü oldu.. O nasıl g ü ­ zel bir görüntüydü öyle. “Aİl«ı. yanım a geldi ve elim den bıçağı alıp. kaçalım . “ Bu e*. ne bilim ebabil kuşlarına taş toprak attırdın.m çok lenkyuu. valla çok iyisin. Bir de ah tarafı salata y an i. o hep yem eklerim izi yapar. ya kim se yem ezse telaşı yaşarım . k en a­ rına mı koyayım . bomba patlasın. Bu dediği şeyi k -fam hemen bel altı olarak alg ıla- al ın bana. bir şey yap. ayy ya büyük seviyorlarsa. içine limon sıksam mı.” İşte böyle saçma sapan Bü nırım . hadi bir kıyak yap dua ederken. bişi o l­ k yordum : “Allahım . Sen ki koca okyanusu ikiye ayırttırdın. Allahını.' y< rnedirı daha hiç. bak ben yapayım bu­ sa da.b ı/ın ı olsun. arkamı dönüp. lütfen kurun bcııi şu olaydan. Haa belirtm em e gerek yok sa ­ beni şu durum dan. D om atesi nasıl doğram am gerektiğini kendi kendim e dünya­ nın en büyük sorunu haline getirm işken. Pekine/. ben acaba bunları küçük doğrasam . anasını göndeririz küçük bir eve. kim se ölm esin! Am a bir doğal afet.

iki yanağım dan tuttu. am a nasıl m utluyum . Sonra Pekm ez belim den tuttu beni. direkt kafam da karı kocayız imajı var. gayet normal bir oğleıı geçirdik. i'aklı beni. Y ani sevişm ek A pt Ama şey hoşum a gitti. Böyle g ö ­ züm ün içine bakıyor. dudakları da am m a soğuk falan derken.” dedi. al ın şeklinde mi devam edeceğiz. Ardından odasına geçtik bunun. Dilimi devreye soksam oha der mi.u»\un . Bir de iki çocuk yaparım ohh m issss. Beraber tabakları lalan yerleştiriyoruz. onları öpün b ı- •’ uğurlu olsun. Salak salak gülüyorum falan.d m Bü muş olabilir m iyim falan gibi salak salak şeyleri düşünürken. yemek talan yedik..” diye mutlu /ırlayıverin. böyle bir alt bir üst kapının oraya.zırlarım. Son öpüşm ede eli m ememe de kaydı. M ememi y. ■ bir sene bu günün rtk K tıs ın a . için ilk adımımızı attık. PUS oynadık. am a bir yandan da anası ya da kardeşi içeri girerse diye çocuktan sonra ilk öpüştüğüm adam olacak. h a y ır- yü şünüyorum . ben bi aşağıya incem . iyice çekti kendine. Haa bir de ya kokuyorsa ağzım diye d ü ­ D ün ya sı mesul düşüncelere dalm ıştım .. Sonra anası geldi. Öpüşm eyi unut­ hoop benim ait dudak onun dudaklarının arasına yerleşiver­ di. H içbir şey anlam adım öpüştüğüm üzden. b a ­ ti bizim öpüşm e. Sonra annesi.!:. üç ük orada da iki defa öpüştük. Ö pecek sonunda falan diye seviniyo ­ rum. anası gelecek dur bir bakayım k u ç u k a p t a lı n buyul. “M asayı bi h a - . İlk öpüşm em iz olacak ve benim A nkara’daki k de telaş ediyorum .

m aksat m uhabbet olsun diye söyledi biliyorum . izlem e odasında oyun oynayarak geçiyor. Bugün bana “Seninle e v ­ nında bu kadar rahat değilim ben! Çok şanslı bir herifim . evliliğin boku­ nu çıkarm a. Bu çocuk ­ la cvienm ek istiyorum . Bütün b u ­ luşm alarım ız. oynaşm a. Hiç kim senin y a ­ Bü yü k D ün ya sı b e n d e n ziyade . “Need for speed” oynarken ben P ekm ez’e turu b in d i­ gırgırına. Çocuk PC oyunları delisi. ama olsun. al ın lenm ek için bütün varımı yoğum u veririm. A llahım nazarlardan koru falan bir şeyler yap. Şu dünyaya geliş amacım A pt rince. ben de ortak noktalarım ız v ar­ K üç ük mış gibisinden kendim i oyun hastası gösterdim . planlarım a göre.” dedi. b e n d e n ö te . Oyunun gazıyla heyecana geldi. ama P ek m ez’le her şey çok güzel gidiyor. İki sene sevişm e. bu sözleri söyledi. M utlu rnııyımı? Hayır! Sürekli ben kazanıyorum . gelecek y a /a kadar evlenm em gerek.B ir b e n var ki b e n i m iç im d e . sonra hooop çocuk.

a n ­ D r lıtlly ün l* ı. am an da am an diye. dünyanın en harika yaratı­ A pt al ın Bü lerde. yine ben m anyaklaştım ve ilk bulduğum adamı k o ­ cam vasfına soktum. her şeyi çok bilmiş tavırları falan. böyle kadın gitsin diye gözünün içine bakıyorum . Göztepe sahilinde kocam an ev. biliyorum ki m em elerim sarktığı z^man kariyerim de . Çok garip geliyorlar bana. Anneler tarafından asla eve sokulam ayacak bir kızdım yani. ders çalışm ayan ama yine de bir şekilde yırtan. Yani bütün arkadaşlarım ın anneleri m ut­ K üç ük laka bir defa da olsa “O kızla görüşm e!” dem işlerdir benim için. B ir de kıskanıyorum ana-kız ana-oğul muhabetlerini. Sonradan baktım . Ya da aşk gözümü kör etti. Ç ocukken de şim di de annelerin kızları için düşündüğü “iyi arkadaş özelliklerini” taşım ıyorum zaten. Sadece sevgililerim in değil. her an hızlarım yoldan çıkartabilecek gibi duran biriydim. rı ne yapsın orayı? Ona küçük bir ev tutarız. Öyle kariyer yapayım gibi bir derdim bitecek. Tek k e n ­ di çocukları m ükem m elm iş gibi.. Ya tam am annesi dünya tatlısı olabilir ama ben anne­ yü nesini o evden çıkartırız.zaten sadece evlenm ek. bir ara çok hevesliydim . sana saçılan tohum lardan insan yapmak. b ö y ­ le sürekli elleri üstlerinde sanki. bir şeyler olayım . uzakta bir y er­ leri hiç sevm iyorum . Afakanlar basıyor biri annesiyle yanım dayken. bel altı espriler yapan.. Lisedeyken A lsancak’ta sabahlayan. K a­ k Evlensek nasıl olacak diye hayaller kurup duruyorum . Hem eskidendi öyle şeyler. ya 87 sı yok. arkadaşla­ rım ın da annelerini sevmem.¡ ıl .. başka bir şey için gelm em işsin dünyaya. i |» a l ı ı ı b u jr ı. şu bayatın tek anlam ı.

. Ama o anneler gelip. Ne bile­ yim. “Anneniz doğurm uş sizi sokağa atmış.ğına sahiplerm iş gibi. Ayy sanki yarın evlenecekm işiz gibi heyecanlandım .” derdi ve veli toplantılarında gıkını çıkarm azdı. ceset yemiş gibi gaz sa ­ K üç ük lardı ortalığa. em besil kızlarını övüp beni aşağılar­ sin bizim kız suçludur. senin gibi değil o! Baban karı kız peşinde d o la ­ bize olan oluyor!” diye söylenirlerdi. M esela sanki hiç osurm az gibi geliyor. O günlerden kalan bir şeyle. K ızım la konuşm a bir daha. Eski sevgilim denen hayvan oğlu hayvan. sarıp sarm alayıcıdır. Kaç kez disiplin kurulunda s i­ ya sı lardı. A llah ’ın ayısı! İçten pazarlıklı değildir umarım. Her şeyi kafasına takıp büyütenlerden de değildir inşallah. kendi çocuklarım aklam ak nirden avuçlarım ı kanattım bu yüzden. kafam ı kurcalayan bazı sorunları da bir irdeleyeyim. sonradan farklı bir insan olarak çıkm az karşım a umarım. böyle başıboş D ün için beni daha da batırırlardı. başkalarının anneleri benim için hep bir tehlike unsu­ ru oldu. Suratım a baka ması gerek. sıçar gibi doğurdukları salak çocuklarını benden korum ak için her türlü yaram a tuz basarlardı. biraz dayak atsın size! Bu ne ya millet doğuruyor yü büyüm üşsünüz. onun ders ça lış­ k baka. Eğer bunlar da tam am sa. hobereyy bekle beni kabarık F ran ­ sız güpürüyle yapılm ış gelinliğim! A pt al ın Bü nacağına. Ama hazır yeri gelm işken.. Umuyorum P ek m ez’in annesi de bu durumu sakince karşılayıp ayrı eve çıkar. Ve öyle acım asız olurlardı ki. Okulda bir olay olduğu zaman. D ilerim koruyup kollayıcıdır. babam benim için “K e ­ .

F u t­ bolu sevm ediğim i öğrenince. Bü Tek am acım ın çocuk ve evlilik olduğunu duyunca. y ü ­ zümü kızartıyorum (A llah’ın bana verdiği. ağlayacak. PC oyun C D 'lerini kafasında kınnca. en işime yarayan özellikler: Bir. Bunları belli etm eden o nikâhı kıydırtm ak için çoookk ç a ­ lışmam gerekecek puufffü! K üç ük A pt al ın tu ç ı i k a p t a lı n b u v u k d ü -va. istediğim yerde hüngür hüngür ağlayabilm e). Sonra açıklayınca durum u. k Baklava yapam adığım ı öğrenince. iki. yü görünce. gerçek “ben” ile karşılaşın­ yapıp. yüzüm ü istediğim zam an kızartabilm e. Selülitlerim i g örün­ ce. Savaş film lerini sevm ediğim i duyunca.Hoş o daha çok şoke olacak. salak numarası . M akyajsız D ün ya sı ca. bozulacak. Giilben Ergen şarkılarında ağladığım ı görünce. şaşıracak. tırsacak. kusacak. aptal aptal bakıyorum . kafasını duvardan duvara vuracak. dum ur olacak. Oysa bir m ilyondan fazla bel altı fıkra biliyorum ve erkekle­ ri bile utandıran küfürleri nefes alm adan sıralayabilirim . kaçacak. is ­ tediğim an. Yanında biri ayıp bir şey söylediğinde.

hâlâ da alışam adım şu ağrıya! A yyv. Ancak pt al Şu an. içi su dolu göbeğim . E r- A mi içim e sokup yum urtalıklarım ı sıkmak istiyorum. Ayın bir haftasını beş kiloya dönü­ K üç ük şen m em elerim . ve ben her ay bu işkenceyi çekiyorum ! Keşke işyerleri regl dönem lerinde izin verse bize. “ Sana n eee bcaaaa” diye tekme tokat girişebilirim.E rg e n lik d önem i Şu sıçtığım ın bilim adam ları her boka çare buldu. hâlâ kanatlı O rkid’in devrim inı yaşıyo­ Bü yü k D ün ya sı . ama regl henüz yerinde duruyor! Işınlanm ayı buldunuz lan A llah­ ruz. Bilim in kadınlardan nefret ettiğini falan düşünüyorum . Pekm ez gibi bir çocuğa bile bas bas bağırabili­ yorum. biri bana ne yapıyorsun diye sorsa. Yıllardır her ay aynı işkenceyi çekiyorum . Ö yle sinirli oluyorum ki. regl sancıları içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyorum ın sızlar! Bize gelince. narkoz yem iş gibi şişen suratım la geçiriyorum. ak lım a ilk kanam am geldi. O kadar ağrı çekiyorum ki eli­ öyle geçecek sanki ağrı.

A pt yordum.” Ergenliği sadece kıl.” “Ö örrkkkk orda kıl mı olur bee. gene ağlam aya başlıyordum .” (Bunu söy­ “Geri zekâlı m ısın? Şukufe Abla gibi biciklerin yere iner.” “ Benim üç tane çıktı. Başım döndü bir anda ve yere düştüm. okuldan eve gelince. Kakanı yaparken. Sonra sürünerek telefonun oraya doğru gittim ve babanıı ara­ dım. T avana bakarak kendim e gelm eyi bekledim. bir daha ağlıyordum . kan ağlayacak­ al ın leyen benim) Bü “Senin m em elerin büyüm üş azcık. anam ınm kilodum batm ıştı.” “ İnanm ıy oru m m m m m .genliğe yeni adım atm ak üzereydim.” dem em işti. Hiç kim se bana.” kılır oraya. Bir türlü ayağa kalkamıyordum. ağ gibi olup ta ­ k D 4* a p t a l ı n iu ı^ ıı k tlu jı> A ün ya sı falan b ahsediyordu. tüy ve bicik büyüm esi olarak b ili­ sın.” yü “Iyykk pislik gibi bişi. Evde de kimse yoktu. am a kim se bu işi bana a y rın tı­ . “PuCCa yavrum. erkek gibi aynı. kâse kadar olacakm ış. tuvalete bir girdim. Aynaya bakıyordum .” “Sen ne diyosun? M incoda bile çıkıyom uş.” “Ehehehe ben de salata tabağı koydum dün. Külotumu indiri­ K üç ük yordum . “Ergenliğe giren kızların koltuk altlarında kıllar çıkar­ m ış. Herkes âdet olm aktan lı bir şekilde anlatm ıyordu. Bir gün. A ğlayarak çıktım oradan.” “A nnem kâse koydu oraya.

çok akm ış hem de." du???” “B aba ayıpçıl yerim den kan akmış. Benim küçük kızım . kapatıyorum tele­ fonu... öıtm enim iz sö led i. “Regl dönem indeydim . babam kıyam eti koparttı. gözlerim görm üyoo. O eteğin üzerine de bir sürü rozet takıyordum ve şu a n ­ da bundan inanılm az derecede utanıyorum am a topuklu bot­ A pt üstüm e gelirsen okulu bırakır.” diyordum . “Sancım var.” dedim. yapam am . ben tarz değiştirip m a­ vi siyah yaptım. O giin en azından on beş zarına kadar anlattı.. tehdit ettim. sonra a r- yü kadından regl m uhabbetini dinledim. hem en kam ım ı tutup Bü Bir süre babam ın yüzüne bakm aya çok utandım. başım dönüyo. şeyy haha.” dedi ve sonra babam ın işyerindeki bütün kadınlar o la ­ yı anlatm ak için beni telefonla aradı. Ne zam an babam dan para isteyecek olsam .. şu anda da bi gelgit yaşıyorum . böhüüü ben kanserim . odam a gidip Kom dinlem em lazım . hatta bir tanesi kızlık k D ün ya sı “Nasıl kansersin?!?! Nereden çıkardın bunu?? Ne o l­ . Üstüme K üç ük gelme.“ Baba. “ Bluğ çağındayım .” diye al ın “ Kızım m asayı topla” dediğinde ise. Adam fıttınyordu. Sarı saçlarım a tam alıştı. sızlaştım.. bir dakika dur bekle. genç kız o l­ d u .. ped parasının on katı fazla para alıyordum.. Sonra biraz daha büyüdüm ve okul eteğim artık diz kapağım dan bir karış yukarıda olm aya b aş­ ladı. uyuşturucuya başlarım . bana böyle gelgitler oluyom uş.” “H ım m . Korkm a sakın.. Ö lcem m .. Sonra o yaşta saçlarımı sarıya boyattım .. Orkid alacağım deyip.

D ün saçtan vazgeçip. arkadaşım bu işe gönüllü oldu. Kvdeki en büyük kızdım. bilekliklerim ve si­ lıklı üç beş tane kız topluyorduın. Sonra bu olay sadece bacakla kalm adı tabii. B a­ caklarım ı ilk defa babam ın jiletiyle almıştım. A m a ne yapalım işte. biz de o zaman derdim i­ zi acım ızı bu şekilde gösterm işiz. kendim gibi kızım olsa. ya sı yah göz kalem im vardı hep. kim olsam diye düşünürken. Her gün m üdür yardım cısı girişte üstüm dekileri çıkarttırıyordu. etek boyu aynı. Babanım suratı yara bere için­ K üç ük de kalınca. a ğ ­ da gibi bir sorunum da oluşm aya başladı. Yanımdaki Böyle kişiliksizce bir kim lik bunalım ı yaşıyordum . onların karşıt görüşünde olan. k ucubelerden sıkıldığım için. kâh Ö z ­ lem Tekin. İlk ağda deneyim im de. Onun annesi evde hep yapıyordu ve deneyim liydi. çarparım ağzının ü s ­ yü bakımlı am a benden daha çirkin kızlarla gezm eye başladım. Babam oturup bize böyle şeyleri anlatm ıyordu. Bir de böyle yanım a ucube k ı­ . Ayy şim ­ tüne diyorum . kâh Yıldız Tilbe arasında oynayıp dururken. Sonra ben ne olsam . İkincisinde. kendim e ağda alıp.larla okula gidiyordum . kestane üzerine sarı balyajlar attırınca. deri bilek­ likler ile değil de daha tini mini altın bir kolyeyle ve dudak­ larım da parlatıcıyla okula gitm eye başladım . Deri kolyelerim . onu nasıl kullanacağım ı ö ğ lenıııeın gerektiğini kavradım. Ardından mavi siyah göm leğim in ilk üç düğm esi açık. Gitti bir güzel pişirdi o A pt al ın Bü di düşününce. belki bacaklarım daki kılları a la ­ madım fakat ağdayı apartm andaki bütün kızlarla afiyetle y e ­ dik.

beni Allah ne verdiyse bu l­ İngilizce.” diye acıyla kaçm aya başladım . A m a sancı­ sı inanın hâlâ yum urtalıklarım da. k sında. Aldı eline bir güzel ağdasını. beni oturttu önüne ve “Aç bacaklarını.” raya kadar gayet sakindim . o ya de ortasına tükürüverdi ve sonra şap yapıştırdı m incom a. şak şak şak uzata çeke.ağdayı. kuaför ablanın hafif eliyle bu işi on dakikada çözüm ­ D sikecek. çünkü o daha d o ­ ğarken depresyondaydı) ve bu durum un herkese fazla ağır geleceğini düşünm üş olacak ki. tiyatro. Odaya girdim . S onra­ Öyle böyle her gün garip olaylarla eve gelip giderken. o yardım sever arkadaşım ı evden kovdum . “Allahhım m m arkada. B ir . Tuttuğu anda ebemi ağlayarak. Ben önde. ın Bü bam o yıl kardeşim in de ergenliğe girm ek üzere olduğunu P ucca yü lem eyi öğrendim. dans. Onu çeker çekm ez. elinde ağdayla kovalıyor beni. kapıyı kilitledim ve hüngür hüngür ün sana geliyorum . K üç ük 14 A pt al duğu bütün kurslara yazdırdı: Bateri.. kem an. B u ­ sı dedi. İspanyolca.. b a ­ fark etti (onunki çok çok daha kötü geçti. gitar. Kalan hayatım kurslarda devam etti. İşte ergenlik sürecim de böyle geldi g e ç ti. çarşafı serdi.

.K e n d im e so rd u ğ u m so ru la rın Bizim üniversiteden kızın biri kanalda işe başladı. olanlardan. okulda bize dair . K ızla okulda hiç m uhabbetim falan yoktu.. sanki P e k m ez’i hiç sevm iyorum gibi geldi. ne oldu ya. Orada onu sustur­ m am gerektiğinin farkındaydım . Sonra ben o ra­ al ın m aya lüzum görm em iştim . am a susm asını istem iyor­ dum. bu kız geldi yanım ıza oturdu. O A pt A nkara’dakiyle. Yani nasıl desem. Sonra bir şeyler anlatm aya başladı kız. o ne yaptı?” dedi. “gerçekten birbirim izi sevdiğim izi sandığım anları”. İşte okuldan hocalardan falan bahsederken. “Sizin nişanlandığınızı duym uştum ben da rüyadan uyanır gibi oldum. Ç ok garip bir histi. hep böyle bahsetsin ondan istiyordum. ondan sam im i davran­ teydik. A nkara’ya gitm em gibi veya burada K üç ük bu çocukla ne işim var gibi. yaptığım ız küplerden falan. Öyle özlem işim ki. Kalkıp ben bir su alayım deyip. Bugün öğlen P ekm ez’le yem ek­ Bü yü k k ü ç ü k a p i a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 95 ün ya sı c e v a p la r ın ı d a h i " b i l m i y o r u m ” .

p o ­ şetin içine m utlaka çiçek koyardı. bütün arkadaşları güllerin yapraklarını k ağacını söküp getirm işti. Hepsinde “ Seni seviyorum “. Batak o y n ar­ gün “Canım kiraz çekti” diye mesaj atmıştım. Ö ğ ­ da. her taraf kırmızı gül yaprağı. okul y o ­ . Bir gece kavga etm iştik ve sabah bir uyanm ıştım ki odanın her tarafına post-it'ler yapış­ K üç ük tırmış. hacı yağı gibi kokuyor. kaybeden evin yanındaki boş kilisede kalırdı. o anıları unutm uşum ben. Sonra bir yere gittik ve bagajı bir açtım . ben bunların hepsini unutm u­ şum. Biz eve gelene kadar arkadaşları bizim y ata­ ğı da güllerle donatm ışlar.kadar karm aşık şeyler yaşayınca. bildiğin açtık falan ama çok gülüyordum yan ın ­ ya lundan onların evine gidiyorm uşum gibi oldu. arka tarafa bir döndüm . Ama benim haberim bindim arabaya. “ Arkadan sigaramı versene. Yastığım ın altına da m ektup yazıp koymuş. D lardı. sı A klım da sadece kötü şeyler kalmış. Hâlâ onları saklıyorum . “Sana âşığım ” yazıyor.” deyince. “İnternet k a fe ’ye gitm em lazım. Kız anlatırken. Sonra bir ün renci eviydi. dal dal güller duruyor. Bir zam anlar eğleniyorduk biz onunla ya. Bir zam anlar gerçekten mutluydum . ben buna bir kilo pirinç al derdim . Am a o kadar canım yanm ış ki. “ Beni bırakm a” . Bir Hucc» yü Doğum günüm de. sen de gel. Kapım a kiraz kopartıp arabanın arkasına koym uşlar. Sonra ne bileyim. A Sonra kendim e geldim . D ünyanın en mutlu kızı bendim sanırım o sıralarda.” dedi. Yanım da Pekm ez var ve Pekm ez pt al ın Bü yok.

en sevdiği renk olan laciver­ di özledim . ses tonunu özledim . biliyorum özlediklerim aynı al ın gibi sevm esini özledim . o günleri yâd etm ek istiyordum . A m a uyandığım zaman bana bakan gözlerini özledim. biliyorum açm ayacak ya da açıp kalbim den g e ­ olm ayacak. Ben de yanında m elül m elül anılara bitti ya o!” dedim ve kalktım gittim masadan. “ Ayrıldık .eski sevgilim i dinliyor. raşmasını özledim . burnum un ucunda sızıya dönüşen hissi ne yapacağımı K üç ük bilmiyorum. “N işan m ışan ne bu?” falan diye. beni görünce yü gülüşünü özledim . O kadar özlem işim ki ona. battaniye altına girip. beni benden daha çok düşünm esini ö zle­ gülüm sediği zam anları özledim . .. Kızı susturm am gerek diye düşünüp. Dönsem . Biliyorum im kânsız o zam anlan geriye getirm ek.. Bu kadar şeyi biliyorum . Sadece eve gidip. beni çocuk dim. okulun önünde beni beklem esini özledim . Arasam . am a soluk borum u k e ­ sip. saatlerce gözlerim e bakm asını ö z le ­ k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü dim.. onu ben çok özledim . Pekm ez bir peyler söylüyor. ama hiç duym uyordum . üstüm e kalın bir şeyler giym em için u ğ ­ k D ün ya sı dalıyorum. biliyorum birbirim izden daha çok n ef­ ret edeceğiz. geceleri bana su getirm esini özledim . bir daha beni sevm esini iste­ mek. A pt çen her şeyi bozacak. o zam an yaşanan şeyleri. o hallerini. Başlasak.

yapacak bir şey yok! O osuruk gibi. hüngür hüngür ağladım resmen. Ve karar verdim .V a r lığ ı n . nefret ettiğim kişi olarak aklım da kalmalı. A m a yine de insan böyle durum larda. çıkışı sorunlu. y o k lu ğ u n h e r b i r b o k u n b a n a z a ra r İki üç gündür böyle geçm işi düşünüp düşünüp salaklıklar yaptım . N i­ ye öyle bir formata soktuysam kendim i. elim dekinden olacağım . Hâlâ bu gerçekle y ü zle­ şem iyorum . O değil de. am a belki olur yeniden. ömrü boyunca seveceği anlam ına da gelm iyor.” um udunu taşıyor. “Yaa eskiden böle bir adamdı. O adam beni artık istemiyor! Bir zam anlar sev ­ miş olm ası. İki gündür. bütün güzel anılarım ızı bir bir kendim e hikâye yani! Öğlen yem ekte. Türkücü C eylan’ı yem işim de hazm edem em işim gibi bir sancı çekiyorum lan durup dururken. eskisine dönm eye K üç ük çalışsam . içim deyken bana 9 8 A pt form atında anlatıp. sanki adam kabul edecek. o çocuk son bıraktı­ Bü P ucca yü k D ün ya sı . böyle sürek­ ğım haldeki gibi. Yeter al ın li aklım a getire getire.

” M erdivenlerin oraya çağırdım P ekm ez’i.” dedim kendim e. B ir anda soğudum böyle heriften. O zaman da tabii. iyi bok yedin. aferin. yani gizem K üç ük yarat. P ekm ez’i B ayan K altak çatır çatır yiyor o la­ cak. bir destur de. D arlandım yani ondan da. onunla karşılaşm ak bile istem i­ yorum.” Şimdi üç se ­ çeneğin var karşında: Bir. “N işan falan bir şeyler anlattı o gün. B ende bir şım arıklıklar. “Hangi kızdan bahsediyorsun sen? N eyinden em insin?” dedim. anlaşılmayacak gibi değil çünkü. “PuCC a. gözlerinin içine içine bakarak. “M alak m alak iş yapm a. “bir sakin ol. O gayet soğukkanlı bir biçim de “Neyin olduğunu bilm iyorum ama. bir kaşım ı havaya kaldırdım ve sinirli bir şekilde. biliyorum bu buhranın bir sü ­ re sonra geçeceğini. hem en bir suç bul. klozetin üstünde yarım saat falan oturuyorum .” A pt ilişkiyi. Üç. Bü yü k D ün k ü ç lik a p t a lı n b iiy u k d ü n y a c ı ya 99 sı P ekm ez de anladı. bir soluklan. boku direkt ona at. bir yılışıklıklar. Birinci maddeyi yapayım .” dedi ve böyle film lerdeki gibi arkasını döndü. o kızın anlattığı şev ­ lerle ilgili olduğuna eminim! Hiç zorlam ayalım bence bu “Halı!” dedim . ayy k en ­ dim den tiksindim . gündür hiç konuşm uyoruz. ondan beri iyi değil­ sin. Pekmez’den olacağım. al ın gülüm süyor falan. ağla. o derece. M antıklı olarak düşününce. Sonra ben yine Pekm ez diye öleceğim. “Peki” de ve başın en e eğik git. İki üç . hoop konu geliyor benim eski sevgili­ me. İki. tutm azsa iki uç devam e d e ­ riz diye. Sonra ayağa kalktı. kalktım ayağa. Ne zaman konuşm aya başlasak. Ha bire tuvalete g i­ dip.sancı veren “umut” yüzünden.

Bu a r­ ağlıyorum .” k fam. N eyse boş ver. B ir yandan yü P u cca şan. Sonra sarıldık m aııldık. bilm em neym iş. Dem ediğin gibi.. sen sikim de bile olm ayacaksın” mı deseydim ? İnan bana dürüstlük dediğin şey. Çok hayatımı k u rtar­ dı valla o gözyaşları. Anneannesi tarafından büyütülen kız pozisyonuna geçtim. Tabii an ­ neannem kom ada falan da değil. Keşke yeniden birleşsek. kolum u falan tutm aya çalışıyor. neyden beri iyi . benim kafa eskisine g it­ ti. Herkes biliyor dedim . Bu da yalan. aklım fikrim hep onda. IOO A pt al ın Bü kam dan geliyor. Tanım adığın gibi. şimdi kalkıp bana. İki gündür kanalda bilm eyen yok! A nneannem kom ada. Öyle. Gerçekten sen . bir yandan da kolum u çekiştiriyorum . Sen de kalkm ışsın bana.. Ne nişanı ya? İlişki zora gelm iş. ben hıçkırarak ağladım falan. Gerçekten teşekkür ederim!!! dür zombi gibi dolanıyordum . her bokta işe yaramaz. k a ­ dedim ve hızlı hızlı m erdivenlerden yukarı çıktım. hatta bizi hiç sevm ezdi bile. yok ilişki diyorsun. bir defa bile neyin var d em e­ sun. “Yaa evet haklısın. ben bile kendim e inandım. iki g ü n ­ sı Beni hiiç tanım am ışsın. Nasıl ağ lı­ yorum ama. nişan mişan d iy o r­ ya olup olm adığım ı dahi bilm iyorsun. büyütm edi. yaralı ceylan m odunda bir gün geçirdik. Hepsini geçtim . G e r­ çekten şu yaptığından m idem bulandı.“Haaa buydu yani olayım . En azından bir krizi atlattım. ama çocuk oturup kam uoyu yoklam ası da yapacak değil ya! Am a K üç ük napiim ? Oturup. bundan sonra bir daha eskiye asla dönüp bakm ayacağım . yok n i­ D ün din. hastanede yatıyor.

G öğüs u çla rın d an küpe yapacağım kendim e P ekm ez’le aram ız az biraz kötü. fecii dehşet güzel öpüşüyordu. pt al lışıyor. Ders olsun. hayvan gibi se ­ viyordum . O günden sonra bir daha toparlanam adık gibi. rica ediyorum . bırak elim de avucumda dursun. O. "K öpek gibi âşıktım eski sevgilim e. kader denilen zım bırtıyı böyle ufak oyunlarla aleyhim e kullanm a. A rtık höh getirdi bana. ben susuyorum . bi atayayım şunu. yiyişiyordu. bitti. m uhabbetini açarak aklım a mıh gibi sokm aya ç a ­ cağım . bir tanesini kapaklam ışım . Sonra bir b ak ­ tım. H ayır sonunda dayanam aya­ ın Bü yü k k ııç n k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı IO I D ün ya sı . öylesine bir anlık histi. Ben eskiyi düşünm ekten vazgeçtim. bu oradan buradan e s ­ ki sevgili muhabbetini açıyor. A m a Pekm ez hâlâ bitirm iyor. Bak bir daha kim senin eskisini deşem esin saftirik! A llahım sen de K üç ük ne olur. N eyse biz yine böyle kantindeyiz. geldi geçti. B ir elleşm e arlık. Bayan Kaltak o beyaz pantolonuyla bize doğru yaklaşı- A dur aklım a geldi.” diyeceğim .

bu A llah’ın kaşarı. salak salak bir şeylerden bahse­ nuşm uyor. Son sürat arabada giderken. Ayy valla . Benim kalbim sıkıştı orada. topuğum u ağzına P ucca yü ni. m em e uçlarını tırnaklarım la kopartıp. Bu sefer. Hava soğuk m oğuk bir m uhabbetler lu karı. hem en döndüm P ekm ez’e ün ediyorduk. Ben böyle hayaller kurup rahatlarken. Ya hayır bir de benim le hiç k o ­ sı diyor ve o tarantula elleri yine çocuğun üstünde. üstüne yünlü kazak giydirm ek istedim. beynini d ağ ıt­ göm üp. P ekm ez’in baktığı yerin kızın m em eleri olduğunu böle o m asayı alıp P ekm ez’in kafasına atarak. o kafayı turşu suyuna batırıp. re s­ 10 2 A pt al hihih ben ne dedim ?” dedi ve elini P ekm ez’in apış arasına ın Bü m ak falan istedim. hiç hem de. kulağım a top küpe yaptığım ın hayalini kuruyordum ki. “Ya bi de klimayı açıyorlar yukarda. Ben şoke. bir tanesini k o ­ pararak. oturdu yanım ıza. Sonra kızı yere yatırıp. Sonraaa. bu geri zekâlı. Geldi. “A haha ben ne dedim yaaa? A hahahah ay ben ne dedim ? İh i- yakın bir yere koydu.” dedi. burun deliklerine parm aklarım ı sokup.yor. Na k söylem em e gerek yok herhalde. m em elerine dikm iş kızın. “Ben çıkartırım . S o n ­ K üç ük ra. kızın götüne sokm ak istedim. o iğrenç suratını yapıştırdı P ek ­ m ez’e. arabanın kapısını açıp kızın kafasını asfalta sürtm ek istedim. şunu çıkarır m ısm ?” deyip. bu y o l­ ya ben bu kızı paralayacağım . bir baktım . o bacaklarını ikiye ayırıp. Sonra.” dedim ve tuttum kızın suratım . göğüs uçlarım baktım. bu mal. onları koparm ak istedim. açm ış m onçiçi gibi gözleri­ D çıkıyor yaaa. bu geri zekâlı. “G özüm ün içine bir şey kaçtı. bendeki işkence planları d a ­ ha da arttı.

eski sevgilim out. o da rahatlasın. B ildiğin deştim sürtüğün. andım olsun burayı onun mezarı y a ­ parım . Bayan Kaltak D edim artık önüne gelene söyleyeceksin sevgili olduğu­ muzu. zaten kabak gibi belliydi de en azından bize sordular mı yalanlam a ihtiyacına girm eyeceğiz. K üç ük A pt al ın Bü ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya se v g i­ 10 3 sı ama öyle böyle değil. gündem değişti. canı yanm ış . oyy canım benim. Pislik. en azından karının ağzına sıçarken bir vasfım olacak. beter olsun! G özünü ç ı­ kartm adığım a dua etsin! P ekm ez’e de dedim . A ğlayarak tuvalete gitti. D uym ayan bir kişi kalm ayacak ve o kaltak sağında solunda bir daha olursa. İyi oldu bu iyi.men tırnağım la gözünün beyazını deştim. ben de kurtulayım artık!” Aslında bir nevi iyi de oldu. A rtık resm î olarak yü açıkladık k D herkese li olduğum uzu. “Şu kızı becer de.

cıks. sen adam lara ülkeni tanıtıyorsun.. Pekm ez de delegelerle birlikte sem pozyum daydı. yem ekte Türk yem eğine dair tek bir lokm a yok. P ekm ez’e. oraya götürdü beni! Hep hayalimdi zaten Sevgililer G ü n ü ’nde böyle bir yemek!!! Tek lokm a yiyem edim . güller.Y o k b ir şey Bugün. o da ne? A bdullah K üç ük Gül. A nlam a­ dığım şey. dört gözle bugüne özel bir şeyler yapsın diye bekledim d urdum .” desem de. Am a yapmadı. “Özel günlerden hoşlanm am ben. Akşam olunca.. peynir bile ithaldi. Sevgililer G ünü’ydü. ın Bü Pu«:a yü k D ün ya sı . Ben tabii direkt hayallere daldım. Bir telefo­ nunu bekledim . EXPO için gazetecilere ve delegelere yem ek veriyor­ muş. aramadı. k afa- A “Sana sürprizim var. Bütün gün arayam am asının sebebi: Çok yoğunm uş.. çıktı geldi ve şarap. ııyykk Sevgililer Günü falan çok dem ode am an. şık lokantalar falan derken.. pt al Bütün gün EXPO denilen zım bırtı için uğraşıp durdum .” dedi.

yani deli gibi tehlikeliyim. gülüşm esinde. Ulan birden fark e t­ bancı m uhabirlerle gelsin ‘fine thanks and you ’lar. Kızlarla geliyor. sinirden köpürüyorum . Sonra sıkıldığım ı anlayıp dışarı çıkıyoruz. yem eğini ye sen!” A pt “Yok bir şeyim! Sen işine bak!” al ın gitm ek istiyorum hem de gidersem ve arkam dan gelm ezse Bü her konuşm asında. Hem çok sinirliyim . kıskançlıktan d u ­ D ün ya sı tim ki. Y a­ .” Dem ek. yaa hep görüşelim şenle Pekm ezzz. Çok sinirliyim . bütün m uhabir kızlar selam veriyorlar Pekm ez’e. “ Neyin var Pucca?” "Y ok bir şey. “bu da!” B ak senn! B e ­ giderken de kolunu bacağını kırıp gitm ek istiyorum. benim se tek derdim . Tek istediğim terk edip gitm ek orayı. bilm em ne televizyonundan bilm em kim. A ğ ­ K üç ük zımı bıçak açmıyor. adam gibi bir şeyler yiyelim diye. Bu kıskançlık. bütün gün o kızlarla nasıl eğlenm iş acaba oluyor. Üç kızdan biri ile aynı diyalog: “ Ayy bugün ne eğlendikk. gitsin ‘haw aryou’lar. ama k nim surat beş karış. Bu da PuC C a.sim kaşıyacak vakti yokm uş bla bla bla. böyle m idem e şırıngayla hava dolduruyorlarm ış gibi bir his yaratıyor. sanki beni aşağılıyor gibi yü daklarım ı yiyorum .” Beni de tanıştırıyor tabii g e ­ lenle gidenle: “Bu hanım efendi. Bir kum rucuya gidiyoruz. Bizim yerli m uhabirlerle öpüş koklaş. kırgınım ve kıskancım . “Neyin var Pucca?” Herkes G ü l’ün ağzından çıkacak iki kelime için çırpını­ yor. çekip dive korkuyorum .

K ıskançlık çok kötü bir Bü rum. K eş­ ke hiç kız yüzü görm ese. ne bileyim tek kelim e konuşm asa şey. Onu da . neyse ki onu bugün oradaki kızlardan biriyle gidip alm ıştır em inim. am a kaburga kem iklerim in içinde saklam ak istiyorum onu. insan bir defa olsun aram az mı? Sabahtan beri orada k sevgiliyle bir Sevgililer G ü n ü ’nü daha bitirdim . hiçbirini de ben alm adım . onun d ışa­ P ucca yü bugün. K üç ük 06 A pt al ın insanlarla. bana şans getirm esi gereken bir yusufçukla. İlişkinin en sevm ediğim bölüm ündeyiz işte.H ediye alm am ıştır diye içim den düşündüm . A m a ala ala yusufçuk kolyesi almış. Ç ok kırıldım D ün ya sı akıl edebilm iş. bir de etrafında dolanan her m em eliyi kendine hayran bırakan bir yediği bokları tahm in edip dudaklarım ın içlerini kem iriyo­ rıdaki hayatı fark edip beni ikinci plana atm ası bölüm ü. m anitalarınıza yusufçuk alın diye? Y üzüm beş k anş asık. sadece benim m alım olsa. D ü n ­ yanın en iğrenç hediyesi bu sanırım: Y usufçuk kolyesi. Evde tonlarca bu kolyeden var. Bu e r­ keklere kim diyor.

baktım karşım dakinden ses Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 107 ün ya sı . Gece boyunca içim den kurdum kurdum . sesi kısık bir şekilde kulağım a yaklaştı. Ne kaprisim kapris gibi. bunun gözler bayık. hana ayaklarını göstersene.” A im m m m m m !” diye kollarına* atladım . Hah b e ­ K üç ük nimki de öyle aynı işte! Ç ıkışta bir şeyler yapalım dedik.A yakların bana biraz cesaret versin S evgililer G ü n ii’ndeki sinir harbim ertesi gün g eç­ ti gitti. ağzına sıçacağım . “B e b e ii- “Orospunun yem ini penisi görene kadarm ış” diye. “ PuCCa. al ın yarım saat süreyle trip atıyorum . sürüm sürüm süründüre­ S abah işe geldiğim de ise.. pt şöyle yapacağım . Derken. artık böyle davranm ayacağım . ceğim dedim . A rabasıyla tenhalar m elihalar m uhabbeti yapıyoruz: Hafiften yüzeysel sevişm e­ ler. ne nazım naz gibi. En fazla soluk çıkm ıyor. el m em ede öpüşm eler falan. hoop hem en kıvm veriyorum .. Bir atasözü var ya.

” “PuC C a.. fakat ayağım da spor ayakkabı olduğu için kokuyor m u k kıvrım kıvranıyordun. K üç ük na benziyorsun oysa. M eğer çocuğum ayaklardan hoşlanıyorm uş. Çirkinm iş de dem edi. hele de kışın o çizm elerin içinde iki büklüm d o ­ laştılar garibanlar. çok ilginç yani. normal insa­ pt al ın Bü kokuyorsa? Benim ayaklarım güzel mi değil mi onun bile yü ladı. am a ya bilm iyorum . ‘seni bir eve atayım ’ durum ları görm edim . ayakla bi insan ne y ap a r ki?” A “N e kadar garip. Ben de diyordum ki herifte hiç saldırm a potansiyeli sı O haaa şimdi kafam daki soru işaretlerini çözüyorum yavaş . Elini bileğim e doğru götürm eye b aş­ D aklım a gelm edi? Nereden aklına gelsin A llah’ın salağı P u C - ün yok! Ne güzel yaa diyordum . Bir de cidden bilm iyorum . “Aaa ayağın ne güzelm iş” demedi. sen şimdi fetişistsin. çok ilginç yaa!” “F etişistlik mi bilmiyorum ama çekici geliyor bana. Nasıl Ca? B acaklarını alm azken. R en ¡en ittirdim ç o ­ cuğun kolunu. ileri gitm e hevesi yok. bana sorunlu biri gibi davranm a.'ttt gözüm e am cam ın oğlunun suratı gibi gözükm eye başiadi. Kızların ayağı kokm az.. eli oraya gitm esin diye kıvrım kokm uyor m u diye çekindim .” “ V ayy canına.Hönk?!? yok. söylediğim e de pişm an etm e!” “ Y ok ondan dem iyorum . kim se bana. öm rüm de böyle anlayışlı birini ya yavaş. ne diyeceğini bilem eyen geri zekâlılar gibi konuşm aya başladım . o an ayakU . ben hiç fetişist görm em iştim . ama ya çirkinse? Oje bile \o k .

takdir edenler varm ış dem ek ki. ayak yaa o sonuçta. Küçükken ağzım a aldığım ­ K üç ük da ayağım ı. ne kadar beyinsiz olduğum u ispatlam aya­ cuğun şevki sönsün. A pt u öyle bir şey olursa. Abuuuu- ri lam am da. N A SA insan d ı­ Bazen de o kadar güzel buluyorum kı kendim i. sürekli kovalam acalar tında teyydıdıteyy tey y y !!! Y alnız şöyle bir durum var. sayan. Bunları ben nasıl adam ederim ki? B ir yerim de düzgün olsa zaten kına yakacağım . B ir de ne güzel bir şey. ç o ­ . alıp götürecek diye tırsıyorum. ayakkabım ı çıkarm aktan vazgeçsin diye saçmaladım. ömrü nün sonuna kadar ayaklarım la kalm az umarım . herif hep ayaklarının a l­ Bü ma sanki kız kardeşim m iş gibi geliyor! Bir yandan da sevin­ yü şı bir yaratığım diye evi basıp. ne bilim yaaü! B ir şey daha diyeceğim . N eyse onu da s e ­ ven. annem kıyam etleri koparırdı. k D ün 10 9 k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı yım! V alla o kadar aptal değilim! Sadece konu değişsin. cidden amcam ın oğluna benziyorlarm ış. Sonra norma] d iya­ logum uza devam etlik. anam hiç çekilm ez bu. A driana Li - dim böyle çıkm asına: O ayaklarım la oynarken. Eve geldiğim de ilk iş ayaklanm a bakm ak oldu.Gerisini yazıp. ben m eyve yiyebileceğim . TV izleyebileceğim . N itekim söndü ve vazgeçti. Bazen o kadar çirkin buluyorum ki kendim i. devam lı çorabın içinde can çekişen. yastığa bile koym adığım ız bir uzvum uz. Bekârlık günle­ al ın olm ayacak.

G ünlerdir kanalda. sanki iki ın Bü yü P ucca k D ün ya sı s o n r a tık ıy o r s u n b i b e r l i tu r ş u y u . kalan her şey tepe taklak düşüyor. aşk bok gibi oluyor. D aha doğrusu. “Benim le gelir m isin?” dedi am a bu hatayı ben A nkara’ya giderek yapm ıştım zaten. Bazen A llah’ın benle dalga geçtiğini falan düşünüyorum . “ Pekm ez İstanbul’a gidiyor” m uhab­ beti vardı. Am a boşuna böbürle­ m ahalle öteye gidecekm iş gibi. N e zaman işim gücüm iyi gitsin. O rada işleri hallettim . O ff no A şeyler ayarlasak benim le gelir misin'?*’ dedi.. Yine aynı şeyler olursa ya. onu yollasalar bile ben buradayken gitm ez diye böbrülendim . Sana da bir gibi koydu yem in ederim gideceğini bilmek! Ne dem em g e­ K üç ük rektiğini de bilem edim . “İki üç haftaya kadar İstan­ b u l’a yeniden dönüyorum . O ff evlat acısı pt al nip kendim i bir bok zannetm işim .. Ne zam an aşk güzel olsun.B ir p a r m a k b al s ü r ü y o r s u n ağzım a. İlk başlarda Pekm ez bana anlatm adığı için aman dedikodudur dedim . Bugün Pekm ez.

.. bir giderse çük Bü ya. “S enin­ yorum ki? M illet benim için kılını kıpırdatm azken.. Dizim de yattı. al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ın üstüm e. Ayy bu da “İclal A ydın”vâri bir kelim e oldu. dizlerim de çocuk gibi uysal­ laşm ası. yeşil gözlerine. Gideceğini duyduğum andan beri bir duygusallık çöktü gibi kalçam lan telaşı. “D ilek tut. Hiç olm adığım kadar huzurluydum . Zaten buraya da gitm ek için gelm iş. am a sonuçta babası öldü diye annesini y al­ dönecekm iş. saçlarıyla K üç ük oynarken gözlerini kapatm ası. Ben de ona göre haraket ederdim . kirli sakalına. kendim i güvende hissediyordum . desem de za ­ ten bir işe yaram ayacaktı. O yüzden “Sen k al” burada dem edim . düğünü İnciraltı’nda yü nız bırakm am ak için buraya gelm işti. yanağındaki yara izine. Neden b ilm i­ yorum . En güzel yerlerde film biter ya. Adam her şeyini halletm iş. bir can yanm ası. Kirpiği yanağına düşm üştü.” dedim . . Ee m adem öyle. Dün akşam onlardaydım . am a neden hep birileri için giden ben o lu ­ . dtıdaklannın kıvrım ına. bir acı acı koym a.” dedim . neden hep ben binlerinin peşinden savruluyorum ? C evabını bildiğim sorulan sorup canım ı daha çok acıtm am ayı çocukken öğren­ miştim. m untazam dişleri.kafam Rus Salatası gibi. ne yapacağım ı bilm iyorum . çocuksu m ahzunluğu. Yüzünü hafızam a iyice işlem ek için. artık A pt kirpiklerinin kıvnm m a... şaşkın bakışlan. baştan bana da söyleseydin planlam azdım . Şimdi ise işi bitm iş ve k D ün ya sı le gelirim ..” dedi. sonrası m ühim değildir.. gülüm ­ seyişi. G ördüğüm en güzel yüzdü sanırım . yüzündeki her noklaya dokundum. “Hep yanım da kal.

ellerim saçlarında. TV izlerken. H er şey burada bitsin. b lur’a dönsün sahne. Ben eğer bir film olsaydım . ya sı yazar. Sonrası yok.kahram anlar yorulm uştur ve huzur içinde bir “ Son” yazısı m ez dizlerimde. “S ol” dedi. am a K üç ük A pt al ın Bü Pucc* yü k D kirpik sağındaydı. ün zarak. bu sahnede biterdim: P ek ­ . öncesi mühim değil. ‘S on’ yazısı y a ­ Sonra sordum “ Hangi yanağın?” diye.

hiç düşünm eden “Ç ocukluğum u” d er- A yıkam adınız. birden çocukluğum u hatırladım . Kadın olm aktan bazen nefret ediyorum . çöp ev olacak burası!” Ben de bugün temizlik pt “A rena ekibi gelse bu eve hakkıdır... tencereleri neden yapayım bari dedim. hangisi o lu r­ du?” diye sorsalardı. onda da evi tem izliyorum . her taraf bok içinde. çöpleri bile atm am ışsınız. H em şu içim deki acı çeken. B ir hafta sonum var.A ffetm ek. Yıldız Tilbe gibi günlerdir cağım ız belli değil. ne o la­ Bü yü k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı k "3 D ün ya sı . gurbete g i­ K üç ük den kocasını beklem eye meyilli Hülya K oçyiğit’e de iyi g e - Ç am aşırları falan yıkarken kullandığım yum uşatıcının kokusu burnum a gelince. “H ayatından bir bölüm ü çıkartm ak isteseydin. Ne al ın yanık yanık dolanıyorum ! Şurada sevgilim gidecek. onunla ilgilenip son günlerim i güzel g e ­ çirm ek isterken. babam dün akşam bıd bıd bıd beynim i yedi: biçim kızsınız.

y a ­ ün karşım a çıkıyor çocukluğum . B iz de niyeyse. ailem den tiksiniyorum . O evden. çünkü partisi o zam anın en taşaklılanndan biriydi. lavanta Annem babam dan boşandıktan hem en sonra.. annem den. Herkes olacak gözüyle bakıyordu. şehrin B üyükşehir Belediye Başkan A dayı’ydı. yaşananlardan. o akılla annem iz de annem iz diye götüm üzü yırtıp. Ö yle böyle derken. Tabii bu durum bütün P ucca yü k kokusu benim için sadece gözlerim i dolduran bir şey olm uş- D kokardı. H a ­ yal meyal hatırlıyorum olanları neredeyse. ku. başta tek başım a orada kalıyordum . Şimdi de bu yum uşatıcının k o ­ ya am a unutm ayı başaram ıyorum bir türlü. A nne­ min kocası. Benim okulum olduğu için. H içbir şeyi anlam ıyor. Evlilik hayatıyla ilgi­ 114 A pt al ın Bü madan. konuşu­ lanları algılayam ıyordum .dim. Ve lanet gibi. küsm eler. K endim den. Zaten daha yedi yaşındaydım . kadının yanm a gittik. Sonra olmadı. babamın kuzeniyle evlenm işti. bütün ailenin birbirine girm esi derken. bir k o ­ sı Nefesim daralıyor aklım a geldikçe. Annemin evindeyken çarşaflarım ız böyle şadıklarım dan. Affetm eyi öğrenebildim . hatırlasam dahi yokm uş gibi davranıyorum . Bazı şeyleri zaten K üç ük hafızam dan öylesine sildim ki. bir insan. hiç nefes a l­ sülalede bir şok etkisi yarattı! Lanetlem eler. her şeyden o denli nefret ederdim ki. annem kocasını alarak b aş­ ka şehre taşındı. bir eşya yüzünden. ne bileyim hep bir şekilde kusunu hatırladım .. o çarşaflardan. kocasından. o ev bana kâbus evi gibi oldu. Kardeşlerim babaannem in yanındaydılar.

O gün yukarıdan tıkırtılar g e l­ diğini fark edip. Her gün çayına bir çim dik vim atıyordum ve aklım ca onu y a ­ m aya devam ediyordu. büyüyünce film yıldızı olm ak ve üvey babam ın ölmesi.li olan şeyler karıştırdı ortalığı bir şekilde. öldüğünde. Dolabın kıpırdadığını A pt vaş yavaş zehirlediğim i düşünüyordum . hırsını bizden aldı. am a neden ne izin verm ezdim . Yukarıya K üç ük çıktığını o sesten anlardık. artık Sindy bebek evine ihtiya­ cım kalm am ıştı. aldılar bunu. Bu da ki. ona iyi bakam adım diye kendim i ceza­ yü çedeki suya düşen karıncaları bile tek tek toplayıp ölm eleri­ k Allah üvey babam ın canını hâlâ alm am ıştı? N orm alde b ah ­ D ün ya sı bütün acısını. kafasına alet kutusunu atacaktım. her gece dua listem belliydi: B ir Sindy bebek evi. büyüm em e de daha çok vardı. M erdivenlerden aşağıya inerkenki seslerini duyup hem en dolaptan çıkacak ve m erdivenlerin alt kısm ında bana doğru bakarken. A m a plan işlem edi. Aradan bir iki yıl geçince. m erdivenlerden çıktı. Bir gün bir plan yaptım: Okula g it­ m eyip. O kadar çok dayak yerdim . Bü yatardı. Şimdi düşününce dayak değil işkenceym iş onlar. Üvey babam dan öylesine nefret ediyordum ki. odadaki dolapta saklanacaktım . am a nedense bu adam ın ölm esini istiyordum ve En sonunda bunu kendi başım a yapm aya karar vermiştim. Evim iz dubleks­ ti ve üvey babam ın terlikleri sürekli ses çıkarırdı. A m a m aalesef y aşa­ al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın bunu çok yürekten diliyordum. Bir civcivim vardı. İnsanlara kin duym ayı bilm ezdim . sürekli saçlarımda landırm ak için saçlarım ı kesm iştim .

onlarda.»r>. daha çok dayak Y ıllar sonra ben üniversitede okurken. Akşam yem eği yememek!«.«. S alonda ise korkunç bir manvara de karşı karşıya kaldım . O yem ek yerken beni m asaya oturturur. A l­ D mış. İğrenç dem ce bir kan kokusu evi sarmıştı. N e yapacağım ı bilem edim .•• \. üç beş kıyafetini alm aya eve gittim. el izim çıktı diye kafam ı v u n v. geviş getı A pt al ın Bü dım. k yiyeceğim i bildiğim için artık vazgeçtim planlarım dan. O te le ­ ■ K üç ük vizyonu hatırlıyordum . Annem beni arayıp. K oskoca adam .” diye ağlam ıştı. H er taraf pıhtılaşm ış kanla sıvanrmsii O duvarları hatırlıyordum . H astanede görem eyince. dalga geçm iş pezevenk benle. B ir de üstüne cazalandır- ün rım la oynadım . bilinci sıfır. hiçbirinde güzel bir anını vokîu Aniden b e d ­ duam ı hatırlad ım . Bileklerini kesm işti ve kom adaydı. e e z ı i a m h n - lırdım çoğu kez.ışt. yü Pu cca la h ’a bıraktım işimi. O nun y a ­ nında olm ak için apar topar gittim. hayvan gibi. yerler uu.. onu gene televizyon k oltu­ ya yere yığılıp kalm ıştı.vijvr. Bütün her yer kan olm uştu. şapır şupur. kolluklar.. akşam kaldığında ¿iv m esi içir.'itm.. Eve geldiğim de. Ben de var gücüm le evden kaçtım. intihar haberini a l­ “Y aşam a şansı yok.görünce kapağını açtı ve benim le karşılaşınca da korkudan gün akşam altıya kadar hiçbir şey olm am ış gibi arkadaşla­ ğunda pis pis sırıtırken buldum . televizyon. M eğersem hiçbir şey o lm a­ dı beni (!) Onu öldürm eyi başaram ayınca. an ­ nem le beraber önüm de.. O sı kalp krizi geçirdi. ondan habersiz kun'umdaya d o k u n ­ dum diye kum andayı suratım da poryaıamıştı O koltukları hatırlıyordum .

ölüm ünü her gün dilediğim adam ın yaşam ası için dua ettim. Orada onu a f­ fettim. H içbir şey. de hiçbir şey küçülm üyor sanki! B ir yum uşatıcı kokusu bile K üç ük A pt al küçük ın aptaiııı Bü bazen bütün günüm ü zehir etm eye neden olabiliyor.. Allah eğer bir şeylerin cezasını çok son­ radan çıkartıyorsa. Ve o zam anlar. b ü y ü k d ü nyası yü cukken her şeyi büyüttüğüm ü zannederdim . ölüm bile.. Ve iyileşti. yaşadıklarım ı geri getirem eyecekti.re getire yem ek yerdi. am a büyüyünce k O iyileşti am a benim hâlâ hiçbir yaram iyileşmedi. artık benim için geçmişti. “O ellerini kullanam ayacak hale gel!” diye içimden sayardım. cezam bir gece daha uzatılırdı. Ç o ­ D ün ya sı Elimi m asaya koyduğum an. . Ellerim i m asaya koym am ı yasaklardı.

Barı dedim son d a ­ kika aklına gireyim. P ekm ez’in gidişi netlik kazanınca. sana b e ­ dan buradan iş başvurulan yaptık benim için. Bir de nedense içim den bir ses İstanbul’a geldiğinde böyle yaparız.. Son günlerim izi çok lam adım da. Oturdum bir güzel söyleyeceklerim in provasını yaptım. B öylece gezdik. Hâlâ o zam ana kadar gitm eyecek kafasm daydım . d a r- Bü l’ıırı'd yü k D ün ya sı . Sadece al paso “G itm eyeceeekkk” diyip duruyordu. D erken son gün K üç ük geldi çattı. saldırm adım da. PES oynadık. korkutup onu.. ın güzel geçirm ek için canla başla uğraştım. yaka paça tutuştu bende. “Uzak mesafe ilişkileri bilirsin hiç y ü rü ­ tlH A nim oradan iş buluruz gibi vaatlerde bulunuyordu bana. her aıı senden ay a la b ili­ rim sinyalini vereyim. O ra­ pt tozduk. Kal dem edim . Ama son an gelince. şurada yaşarız. gitm ekten falan bahsetm edik.B itti. kafasını ütüleyip k en ­ dim i depresyona sokm ayayım dedim.

Öyle görünce onu kahroldum ya. yem inle bilm iyorum ! B ir jvttim ki eşyalarını falan topluyor. çocuğun k arşı­ boktan bakışlarım la gözlerim i dikerek ona. hadi kendine gel. sen bana akıl ver. yapayalnızım . “B el­ ki de ayrılık ikim iz için de daha iyi. Boşuna d en e­ yerek birbirim izi yıpratm ayalım . Şimdi gel sor bana. sanki biraz sağa doğru kaykılsana dem işim gibi. bilm iyorum biz ne olacağız?” . Ben bunları söyleyeceğim .. tarifeli hatları araştıralım bir” . Salak yaa. bak korkutuyorsun beni” Bütün göt kalkıklığım la sabahın bir körü evlerine gittim. O soğuk. bu işi yürüteceğine dair bana gaz ver”dir. b u ­ K üç ük rada bitsin. Ama nato kafa nato mermer! Anlamadı. “Tam am . “D ünyanın sonu değil bu tatlım . “M esafe girdi­ ğinde araya sürm ez bu ilişki. yalvarayım mı? İşi gücü bırakıp ben de ardından mı gideyim ? Bunların hepsi kafam dan geçip dururken. çocuk gidiyor. bunu biliyorsun. O rada dank etti: Burada piç gibi kalacağım . bütün kısm etlerim i kapadım . Evet evet ayrılm alıyız” . bu da son dakika gitm ekten v a z ­ geçecek falan diye mi düşündüm 'irtık ne yaptım. ellerini ellerim in içine aldım. “Lütfen ağlam ayı keser m isin!”. Bu da. Güzel bir şey yaşadık.” dedim. ne bok yapacağı­ mı bilm iyorum . “Hem ayrıl­ mak zorunda değiliz ki. Gitm esin diye Bü yü k D ün ı*9 k u v u L . t l ı ı > h u v ı k ı l u n y j ı * ı ya sı . o anaç. A pt sına geçtim . Gayet de “Tam am peki.mez. “Ben istem ez m iydim dizinin dibinde kalayım . am a olm uyor ba?:en”.. kalp krizi geçiriyor num arası yapma. G ülüm seyerek cevabını bekledim. o al ın Allahım ne yapm alıyım .” dedi. bu sözün anlam ı.t |ı ( . “Ben senden ayrılm ak is ­ tem iyorum .

. Sonra giren çıkan fark etm iyor.. k madı! Dün gece otobüse binm iş olm ası lazım dı. aramadı. Bir kez daha anladım ki hayat yü Bugün aram adı. Bütün işvesi cilvesi. Az önceki dediğim e. parasını alana kadar sürü­ yor. sadece boşlukta çok orospu.” dedi ve götünü dönüp eşyalarını toparlam aya Ç ocuğun odasındayız. Kim isinden çok zevk a l­ sa da. D gibi eşyalarını toparlam aya devam etti. Ben de ne yapayım . sonuçta hepsi aynı deliğe giriyor. Ve hiç aram ayacak. bana arkasını dönm üş.sen bilirsin. Gidiyorum bile dem edim . hiç böyle bir cevap beklem e­ . evden ç ık ­ ün içinde bir şeyler arıyor. sı devam etti. “Şakaaa y a p - ya diğim den kaldım öyle mal gibi. Kalktım ... dolabın tımm m m ehehehe!” desem olm ayacak! O hiçbir şey olm am ış tım gittim. K üç ük »■¿O A pt al ın Bü dibe doğru gidiyorum sanki. Sonra da beni hiç a ra ­ Ne hissetm em gerektiğini bilm iyorum .

Şöyle hayatım a giren adam lara baktığım zaman olayların hep bu şekilde geliştiğini görüyorum. Am a ben nasıl âşıktım ona. o göz. l t <1 ın Bü yü k D ün ya sı . karate hareketleri yapıyorsun. Çizgi den çıkan yeniliyor. İlk terk ed il­ mem. onun mahalle versiyo­ nu. O kaş. o derece.H a y a tı m ın m ü z iğ i P o p o ld u . A birinin akrabası olarak gelm işti. pratikte terk edildim. hâlâ “Taso o y ­ nayalım m ı?” kafasındaydım . o n d a n h e p b öyle b o k o l d u Teoride P ekm ez’i ben terk etm iş olsam da. fanilayla sokağa ç ık ­ ması falan öldürüyordu beni. o Almancı K üç ük tavır. A llahım am erikan tıraşı saçları. ama dokunm ak yasak. Bir yuvarlak içinde kavga ediliyor. Biciklerim kayısı k a ­ k u \ « l k J p u h n L n v ı . A lam an a bir züppe tarafından gerçekleşm işti. Bu çocuk o yaz A lm anya’dan nasıl? Öl desin ölürdüm . Ç ocuk­ dar olm uştu. Dokunm adan birbirine. pt al luktan ergenliğe geçtiğim yaz tatiliydi. am a ben farkında bile değildim . M ahallenin erkekleri bir oyun bulmuşlardı: “Street Fighter” var ya.

çocuğun hevesi kaçmıştı. onunla takılıyordu. “Z ” harfinden nefret ettim. babam Tetris alsm diye. Herkes bir gülm eye başladı. Alam ancı aşkım . Erkekler beni asla araları ­ Bü eve attım kendim i. Bebe çizgiden . Sanki insanlar takip edecekler. na alm ayacaklardı.Ben C hun-li’ydim . pek bir burnu havadaydı. “Vik vik” dedi bir de piç. S ırf o K üç ük Tetris yüzünden. apartm anın m erdivenlerinden çıkarken. Kendim i O rtaçağ’daki cadılar gibi hissettim . Fark etm ediğim m em elerim sanki yirm i beş kilo olm uşlardı. Am a olsun. Allahım o nasıl bir utançtı. Taşıyam ıyordum . “m em ele­ yü k D ün ya sı duk. Bizle beraber­ ken falan hep A lm anca kelim eler araya sıkıştırıyor. Artık dışarı çıkam azdım . akrobasi hareketlerim i gösteriyordum . Yarıl yer yarıl. Babamın T etris'i aldığı gün. Sonra eliyle mem em i bir tuttu. Hemen ri var” diye beni yakacaklardı. nasıl olacağı bel­ A pt ris’i vardı. Eve doğru koşm aya başladım . aşk bu! Kim e ne zaman. am a o kayısılar bana nasıl ağır geliyordu. beni itiyordu falan. Sırf çocukla yakınlaşabilm ek al ın ben artık m em eleri olan biriydim. “ A nla­ m ıyor ben anlam ıyor” deyip duruyordu. Serkan diye bir bebeyle dövüşüyor­ çıkm ıştı. Gerçi hoş zaten bakm ıyordu. ben öleyim orada dedim. zincirlerle falan geziyordu. “ P uC - C a ’nın m em eleri çıkm ışşşşş!r’ diyerek. Bildiğin de kerroy- du ha. Ben paso o “Z” harfini yerleştirm eye uğraştım günlerce. bize orada hava basıyordu. O kadar ki. ama inatla. “Ç ıkm adım ben yööeeeee” diye bas bas bağırıyor. üç gün banyo tem izlem iştim . Taso oynayam azdım . T e t- adına. ellerim le tutuyordum . suratım a bakm ayacaktı.

En yakın arkadaşım kız kardeşim di. am a o kayısılar da bunu bozmuştu. Ben de ise iki kayısı. bulaşıkları ben yıkarım . mem e nasıl çıkar. ben bir M usa olabilirdik. Benim için hayat bitm işti. "A ğlam a lütfen. Üstündeki A pt varm aya başladı.” diye y a l­ Akşam babam işten eve geldi. Adam mem elerim i fark e t­ mesin diye. Ertesi gün biraz d a­ K üç ük ha kendim e geldim . o da sopa gibiydi (hâlâ da sopa gibi). kızcağız kapının önünde oturup. Duygularım allak b u l- lam aya başladım . kıza sarıldım. çıkan N ilüfer şarkılarına a ğ ­ k laktı: B ir taraftan ağlayıp yok olm a isteği. Her şey bir gel-git içerisindeydi sanki. Z a ­ yü ma güdüsü. Allahım tek s o ­ runu olan ben değilm işim diyerek. Artık insanların yüzüne b ak a mazdım . o dönem babam a taşındığım ızdan. bizim apartm anda. berile aynı yaşlarda olan bir kızın evine gittim. Kızın m em e­ lerine bir baktım . babamın yanına taşınınca yeni bir hayata başlıyorum diye kendim i to ­ parlam ıştım . Açtım Süper F M ’i. O yüzden. Bütün mahalle ten annem in yanında yaşarken ezik bir çocuktum . onları m uz çorabım la iyice bağlayıp tişörtümü giydim üstüme ve geceyi öyle geçirdim. regl . Lanet olsun dedim. Kardeşim i odaya falan alm ayınca. Kendi kendim e dedim ki. ağlam a. o bir Sara. ama yine de m ahallenin çocukları arası­ na karışacak gücüm yoktu. lan benim kiyle aynılardı. Popülerliğim gitmişti. çünkü benim m em elerim vardı. diğer taraftan c o ş­ D ün ya sı işte. bu odadan hiç dışarıya çıkm ayacağım . Neyse nedir hiç bilm iyordum . al ın Bü m em elerim olduğunu öğrenm işti. norm al biri değil­ dim.li olm adığı için.

her şeyi bilen biriydi. nasıl harika gelirdi. K arıda bir basen vardı. eve gidip al ın diye değil. A Aynaya bakıyordum . böyle iki m ıncırdı m em elerim izi. salata kâsesi bastım m em elerim e.” diye bize çorba kâsesi getirdi. ler. dünya­ nın tekerine çom ak sokmuş. bir kadının göğsü var nime nasıl işlem işse kızın anlattıkları. Birgül Abla. bir gün önce bana varil gelen b icik - pt m anın nasıl bir şey olduğunu m erak ettiğim için. yok diye intihar etmesi gerektiğini söyledi. önünde “yes” arkasında “no” yazan tişörtüm. “m em elerin her kapıyı açtığı” hikâyeler a n ­ yü kadar olsunlar. “ A yy. atletim in içine çorap koydum . “ iki” ile başlayan bir yaşa gelm işti çünkü. B irgül’üıı dediklerini de düşündüm . benim için.iğrenç sutyeni gösterdi bana. Lam bada eteğim . B ey­ Bü Sonra kız bize. kalktım gittim m utfa­ ğa. En güzel kadınların göğüslerinin olduğunu. Neyse işte. Oysa şimdi yirm i yaşın ­ daysa biri. Sonra m em elerle u y u ­ çorap koydum ve onlarla yattım falan.” lattı. Bütün gün kendimi K üç ük gaza getirdim . Bir de onun Birgül adında. y ir­ ederim benim bütün bedenim kadardı. çocuk lan bu diyorum . şimdi gözüm e ufacık gözüküyordu. O zam anlar bana y ir­ mi yaş nasıl erişilm ez. k D ün ya sı mi yaşında bir ablası vardı.” dedim . yem in . Bir su t­ yenim olm adığı için. boncuklardan yaptığım ız çiçekli bilek­ liklerim ve doksan beşlik m em elerim ile artık dışarıya ç ık ­ m aya hazırdım. alttan da lastikle bağladım . G ittim çay tabağı bastım . o “yok ben istem em çorba kâsesi. “A aa bakın bunlara kâse koyun. erkeklerin aslında göğüslerim izle ilgilendiklerini. Hiç yirm i yaşında olacağım ı hayal edem ezdim . O. o geldi.

karşılarına oturup “H ahah çocuksunuz siz” diye gül­ mekti. çok harika­ yü çocuk. sen çok olgunsun.” "K ızım saçm alam a! Soytarı gibi olm uşsun. Benim le evlenir m isin?” diyecekti.” “ Öldürcem kendimi o olcak. ç ü n ­ . Öyle bir kendim e güvenim vardı ki. Yonca E v - k D ün ya sı hıyar m em elerim i vıkviklese bile bir sorun olm ayacaktı. Alm anyalı bebe yanım a gelip. İlk planım . ergenliğim in içine babam sıçtı zaten. O Serkan denen kü hissetm eyecektim . beni delirtme! O öndeki koca dişini kırarım senin.” dedim. A ynaya son sın lan sen. M us- ti beni görse klibinde oynatırdı. onlar o y n ar­ ken. Ü stelik artık Taso ve Street Fighter da oynam ayacaktım onlarla.” A pt “Ne beeeööo. Babam benim le karşılaşınca güldü. adam gibi çıkar o zım bırtıları.” “ Kim sana öğretti bunları? Ne koydun oralarına?” “Oralarım da bişi yok beaaa.” K üç ük "O dana git. Kahvaltı yapm ak için m utfağa gittim. öldiircem yemin ederim ö l- dürcem . Çocukluğum un içine a n ­ “Naptın kızım kendine? Ç ıkar şu içindekileri. O Alm anyalı çocuk benim farkım a v a­ racaktı. Bi kere m em elerin var. çünkü A lm anyalarda bile benim kadar seksisini g ö r­ müş olam azdı.» Bü kez baktım “Kızım PuCCa. Sonra. k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k duııyaı. Allah kahretsin seni. sen g itsene işeee. Sanane hem yaaaaa. "Evet onlar çok cım ik gibisin.İşte şimdi dünyanın en seksi kızıydım. Allah naap masın seni. deli deli iş yapm a. içimde bişi yok!!!” al ın nem.

katır gibi. önce karşı kom şu ile karşılaştım .Kalktım gittim odaya. Pencereden gittiğini görünce. dansa davet oynarken. aynı babam ın tepkisini verdi. B irgül’ün D ün ya sı ledim. saklam baç oynarken. Street Fighter oynarken. Kafam ın içinde bir şarkı çalıy o r­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . m em elerim in de. Çorapları atletten çıkardım .” elim le m erdivene oturdum . Sonra k alk ­ tı bana. Çıkarm adım tabii m em elerim i. dondum kaldım . Bu aşk da başlam adan b itm iş­ ti işte. onun üstüne düşm em ve bak. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. sonra bana bakıp. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la ­ K üç ük m a n a çocuk. pusuda babamın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Kadın. dokunm aca yasak olm asına rağm en. ben hoop arkasından sokağa çıktım . benim bu ülkeden. O esnada.. onlar benim silahım dı .” dem esi. iki yü Pu eca kardeşi gelerek. Yaşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. bana acı haberi verdi: “Alm anyalı bebe k durdu.. A rdından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı m em leketine dönm üş dün gece. aynı yerde saklanm ak Bü Yıkıldım . “O haa dişe al ın beline değm esi. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . K ader bizi ayırmıştı. bana veda etm eden gitmiş m iydi? B en ne y a ­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? A rtık hayatın bir a n la ­ mı yoktu. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . seni d e ­ 126 A pt ardından attığım ız kahkahalar. bir defasında beni kaldırm ası. Başta götüyle güldü.

. K üç ük A pt al ın Bü yü k iıç u k a p t a lı n LuyuU d ü n y a s ı k 127 D ün ya sı . Ve o gün bugündür. ne zaman birinden ayrılsam . hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp d u ru r.li gibi bekledim gidenlerdenn”..

Ardından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı durdu. aynı yerde saklanm ak Bü Y ikildim . önce karşı kom şu ile karşılaştım . B irgül’ün m em leketine dönm üş dün gece. bana acı haberi verdi: “A lm anyalı bebe k D ün ya sı ledim. seni d e - ı? 6 A pt ardından attığım ız kahkahalar. Y aşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la­ K üç ük m a n a çocuk. Bu aşk da başlam adan bitm iş­ ti işte. saklam baç oynarken. Çorapları atletten çıkardım . dansa davet oynarken. Kadın. bana veda etm eden gitmiş m iydi? Ben ne y a­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? Artık hayatın bir an la­ mı yoktu. benim bu ülkeden. Sonra k alk ­ tı bana. B aşta götüyle güldü. Ç ıkarm adım tabii m em elerim i.. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. K ader bizi ayırm ıştı. iki yü P ucca kardeşi gelerek. onun üstüne düşm em ve bak. onlar benim silahımdı . katır gibi. sonra bana bakıp. Street Fighter oynarken. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em .” dem esi. dondum kaldım . K afam ın içinde bir şarkı çalıyor­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . “Ohaa dişe al ın beline değm esi. dokunm aca yasak olm asına rağm en. ben hoop arkasından sokağa çıktım . aym babam ın tepkisini verdi.” elim le m erdivene oturdum . bir defasında beni k ald ırm ası.K alktım gittim odaya. m em elerim in de. O esnada. pusuda babam ın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Pencereden gittiğini görünce. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım ..

.|i gibi bekledim gidenlerdenn” . Ve o gün bugündür. hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp durur.. ne zaman birinden ayrılsam. K üç ük A pt al ın Bü yü k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası k 127 D ün ya sı .

Bence en boktan yaş yirm i beş.. O fff tam birini buldum derken. herif kaçtı gitti resm en ya. . fındık kadar olan beynim e bir boku sokam aın yani.. H aaa za­ A götüm e kaçan ücretleri dışında hiçbir faydaları olm uyor m a ­ pt bazı şeyler için çok erken. deliler gibi. işten çıktıktan sonra. yoksa şarap tadım kurslarında entelektüel ama koltuk altı kıllı kadın seven adam mı araya­ yım? Yeni bir dil öğreneyim desem. sonra hoop uyandığım da. sadece bir gün izinliyim . Ayrılık al ın uyum ak.İçim e kaçan İbrah im Tatlıses le Daha yeni boktan bir aşk yüzünden depresyondan çık m ış­ ken. Kursa gidin. yeni ortam lara girin falan diyorlar m ese­ K üç ük la. böyle çor ç o ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı sesleniyorum sana. O izinli olduğum gün de kaşım ı bıyığımı mı alayım . nasıl olacak bunlar? Zaten sabah dokuz akşam sekiz bir işim var. şim di işin yoksa sar başa hikâyeyi. bazı şeyler içinse çok geç. acısına çare olan m addeleri sıralayan C osm o dergilerinin ise. alesef. Tek istediğim şey cuk sahibi bir hatun olm ak.

m ala bağlanm ış bir biçim de ortalarda dolanm ak oluyor. İzm ir’e ilk geldiğim anlarda yaşadıklanm ı tekrar etmeye g ü ­ cüm bu kez yok. anca çer çöpü be ­ nimle tanıştırırlar. şu ana kadar da hep öyle oldu zaten. B ir şekilde aynı m ekânı paylaşm ak zorunda olduğum uz kişilere hissettim en derin aşklarım ı. İşyerinde zaten P ek- gür hüngür ağlıyorum . A s­ lında sadece ona da ağlam ıyonım . Ve benim. M aalesef ben böyle biriyim. A pt ağlıyorum. o da gitti. arada ondan önceki için de işe giderken “A yı Yogi ve Ç etesi” çizgi film ini görünce. geçen sabah al ın m ez’in yokluğu o kadar çok koyuyor ki. aynı apartm an. benim kaltak arkadaşlarım neleri var neleri yok kendilerine sakladıkları için. B ir de ben ancak çok yakınım daysa âşık oluyorum . Ağlam a olayını o kadar abarttım ki. Ve yalnız kalm a korkusu yüzünden de. geceleri cenin pozis­ yonunda yatıp. aynı işyeri. sabahlan gözyaşı içerisinde uyandıktan son­ ra. A rkadaşların arkadaşlarıyla tanıştırdığı ç o ­ cuklarla takılayım desem .ten kursların parası da m aaşını kadar olduğundan. alm ayayım ben de o n la­ rı. Hal böyle olunca. m asasına bakıp bakıp ağlıyorum. l a m birinden hoşlandım dem iştim . ayı da olsa onlar da bir canlı nedeeen hak ettikleri m uam eleyi görm üyorlar? Bunlar K üç ük nereye sıçacaaakkkkk?” diye işe gidene kadar ağladım. İşte bugünlerde yaptığım tek şey bu. Aynı sınıf. en kolay çözüm . ‘Bunların gem isinde tuvalet yok. hayatımda hiç yalnız kalm adım . Âşık olacaksam yakınım da olm alı. klozette oturup h ü n ­ Bü yü k k ü ç ü l a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı 12? D ün ya sı . Yok sağ olsunlar. çok iste­ sem de olm az.

O kadar tırsıyorum ki Bir gün olacak biliyorum. çirkinleşm ekten. Ohhh binlerce şükür Rabbim e. hem en radarları açayım dedim . gözüm e iğne batm ası ve yaşlanıp çirkin bir kadın olm ak var. Yoksa bu depresyonu yem ek yiyip. saç- lann ı değiştirerek geçireceksin. dik yürekli ve cesur. öm rüm ün kalan zam anını. kendi ayaklan üzerinde d urabi­ sı dedim. çivi çiviyi sökmez. göğsüm ün altına bir kalem koydum . “Bu A n ­ A yaşlanm aktan. ün ama hayatım da biri m utlaka olmalı. pt al düşm ez ve iki etin arasında kalırsa. kırışıklarım ın olmasından. sarkıp sarkm adığını kontrol için (eğer kalem yere likten çıkm ış dem ektir). En büyük korkularım arasında balon şişirmek. O lm uyor. Y oksa direkt İbrahim ya m ıyorum . senin m em e artık m em e- ın Bü ğinde.” dedim. bütün hayatım a O yüzden bu sefer. O ysa gayet güçlü. ben adım ata­ . Eee o k a ­ yü yapm ayı engeller m antığıyla.sevgilim olduğu dönem lerde bana yapılan her boka eyvallah len. hayatım da bir erkek yoksa. Tecrübeler yeni hatalar D girm iş olan erkekler için ağıt yakarak geçiriyorum . egonu tatm in et. kendim e hem en iki dakikada k için. adam lara m addi yönden ihtiyacı olm ayan bir hatunum . Hem en durum analizi yapm ak için aldım elim e telefonu ve “D üşün PuCC a. kim sana asılıyor bu aralar? En azından iş at. hâlâ M adonna gibiler. ama ben o günü m üm künse asla K üç ük görm eyeyim . T athses m odunda. en azından bunun farkında olduğum sevgili bulm aya karar verdim. Bundan önceki ilişkim b itti­ dar bekledikten sonra ne oldu? Babayı aldım! A z Önce üstüm ü değiştirirken. Sonra da. yalan o işler dem iştim .

Ö yle böyle derken bütün gece çocuk­ la m esajlaştık durduk. hayvanlık etlim . yakışıklı bir çocuktu bu. ğa işle ilgili olm asına rağm en alâkasız bir şeyden mesaj at­ bileceği bir mesaj yani. bu e s­ yalnız yaşıyor ve hem en eve gidip düzüşelim ayağına geçe­ cek. biçelim .. uzun boylu. A pt bile yazdım . bu çok çirkin. Bu hafta içinde kesin bir buluşm a g er­ Bu arada. Ç ocuğun okur okum az direkt “keklik yem i yuttu” d iye­ yü ölçelim . Ya da bir işaret çak. bunun kulaklarında bir kere kir gördüm . çocuğa bitti dedim. Halen kanala gelip giden. bu ter kokuyordu.” diye diye bir kişiyi yedeklere aldım. bu evlendi. bu A ntalya’da.. kum ral. evde kalm ış. Ama kısa sürede K üç ük yap! Zaten anlam ıyorum . Bu kim acaba? îsm i güzelm iş.kara’da. böyle bir karar alm am ın bir nedeni de. ne olur P ek rn e /'i geri yolla. lap diye zam anı g eç iriv eriv o m v . bu . Bir bakalım . Yarın gözüm ü açtığım da. bu da olm ayacaksa. çirkin. tartalım . Bir um utla belki olur dedim ve hoop ço cu ­ k D ün ya sı ki sevgilinin arkadaşı. Ararsa diyeceklerim i kâğıda karm ayacaksan. Epeydir yalanıp duruyordu peşim de. şimdi bizim de sponsor olduğum uz futbolla ilgili bir şeyin organizatörlüğü­ nü yapan. ben gideyim İstanbul'a. V'içlıV a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü tım. hâlâ P ekm ez'in aram am ış olm asıdır. bunun parası yok. B ir bok yedim . yaşlı bir fe\z kurusu olarak uyanm aktan çok korkuyorum . am a aram adı puşt! Allahım karşım a erkek ç ı­ al ın çekleştireceğiz. A m erika’da büfe işletm iş.

Burayı biliyordum . hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. ‘Kontrolcü erkek ’. H içbir şey al ın am a ben geç çıkınca. Bu. En nefret ettiğim sorudur bu. Bir erkeğin 132 A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığım gösterir. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. sürekli konuşuyor. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. rar verdik.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. bayılınm . “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . “ N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . am a hiç girm em iştim . bindik arabaya. am a sadece ilişkinin başında! Erkek d ed i­ ğin öyle olacak. adı üstünde. ‘E rkek’ işte. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. Aslında y e m e ğ i gidecektik. söylem edi.” dedi. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. Bana hiç.

Az önce prensim olabilir dediğim erkek. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. O kadar çirkin geliyorlar ki. Eğer birinden hoşlanm ışsaın. A n ­ lattığı her şeyi. bir anda da. “H erif buram buram para kokuyor.” diyerek. dandik bir döner büfesi vardı. g ö ­ züm gidiyor yine. Y ok olm uyor.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. K ıpkırm ızı ince çizgiler. Em inim . Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al ın nunu falan siliyor. bu kez başladı bende bir aşağılama. bu kılcal dam arlar alınm az m ı? B ir tam iri yok m u?” diyorum . aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. L âkin sonra bir şey oldu. çocuk kocam an k D ün ya sı .” diyorum . O nda da dersi b i- A pt salağın tekine dönüştü. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. Y a bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . götünü tavan yaparım . K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. bilm ediğim konular hakkında sa ­ atlerce konuşabilirim . gözlerim açık. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. G ecenin başında da aynen böyle yaptım. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. bilgiçlik taslarım . bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. b u r­ dum . A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. “B aşka yere odaklan. gözüm e bir bir kılcal dam ara dönüştü sanki. burnuna dikkatlice bakınca. o da ne? “K ılcal dam arlar” . Şim di gıcık oldum ya. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ k üçü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a sı Bü yü batm aya başladı. onu aşağılarım. Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm am ışsam .

İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. Bu. A slında y em eğ i gidecektik. Burayı biliyordum . adı üstünde. Hiçbir şey al ın am a ben geç çıkınca. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. bindik arabaya. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. “N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. ‘Kontrolcü erk ek ’. söylem edi. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. ama hiç girm em iştim . ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P u cca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor .” dedi. rar verdik. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. En nefret ettiğim som dur bu. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. bayılırım . Bana hiç. sürekli konuşuyor. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. am a sadece ilişkinin başında! Erkek dedi­ ğin öyle olacak. ‘E rkek’ işte. Bir erkeğin 13« A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığını gösterir.

Şim di gıcık oldum ya. O kadar çirkin geliyorlar ki. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ Bü yü k D ün 133 ya sı . gözüm e bir batm aya başladı. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. Eğer birinden hoşlanm ışsam . Az önce prensim olabilir dediğim erkek. bu kez başladı bende bir aşağılama. g ö ­ züm gidiyor yine. Y ok olm uyor.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. “ Başka yere odaklan. A n ­ lattığı her şeyi. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nunu falan siliyor. burnuna dikkatlice bakınca. dandik bir döner büfesi vardı. bir anda da.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. Em inim . m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. Lâkin sonra bir şey oldu. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. bu kılcal dam arlar alınm az mı? Bir tam iri yok m u?” diyorum. bilgiçlik taslarım . Ya bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . bilm ediğim konular hakkında sa­ atlerce konuşabilirim . o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti.” diyerek. “H erif buram buram para kokuyor. b u r­ dum .” diyorum. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. çocuk kocam an bir kılcal dam ara dönüştü sanki. bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. o da ne? “K ılcal dam arlar” . G ecenin başında da aynen böyle yaptım. onu aşağılarım . Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm aınışsam . O nda da dersi b i­ A pt salağın tekine dönüştü. gözlerim açık. götünü tavan yaparım . K ıpkırm ızı ince çizgiler. A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder.

sanki size kızgın iğne batırıyorum !!! A m a bundan böyle. tersini savunm a­ ya başladım . Bu söz tabii ki sadece bana özgü değil. tavrım. A pt Bunun cevabı çok basit canım . senin cinsini sadece başta al ın H ah ne diyordum ? Kalktı bu. Bir de. ben alırım ehehehe. Ayy m üm künse ölün siz. hayatının bir dönem inde yalnız olan her kız bu lafı duym uş­ tur. o boğalara K üç ük m ühür mü ney işte ondan vuruyorlar ya. bilin ki geri zekâlının tekidir.” diye yavşak yavşak espri yapan heriflerle her kız en azından ta ­ nışm ıştır. O rada otururken de ne söylediyse bana. Sonra benden olabildiğince kaçıyorsunuz. ben de ondan v u ra- cam. En so ­ nunda. bedenen az kullanılm ış. beyin olarak çökertilm iş bir bünyeye sahip bir insan evladıdır. B ir ara B ekir C oşkun’u bile savundum . Halim .le dinlem ediğim için nasıl o kadar lafı bir araya getirdim kendim e şaşırdım. am a onu da sinir etm iş olm aktan büyük bir haz aldım .. el hareketlerim beni bile tiksindirtti. düşünün artık!!! G ıcıklık değil m i? G örgüsüz olduğunu da suratına söyledim. sevgilim olan erkeğin poposuna gece yatarken. bir num aralı klişeyi pat diye Bü P ucca yü k D ün ya sı . Biraz da alkolün etkisiyle.. Bakalım kaç canlının hayatının içine sıçm ışım ? P opo­ sunda ‘PuC C a’nın M alı’ yazan bir çocukla tanışırsanız. karşım a çıkan on erkekten dokuzunun iltifat için söy­ lediği o sözü söyledi. tüketin o nesillerinizi! söyleyiverdi: “Senin gibi bir kızın nasıl erkek arkadaşı olm az şaşırıyorum .” etkileyebiliyorum . gıcık oğlu gıcık bir kız oldum. “ Seni kim se alm azsa.

ara­ ın Bü cuk. “Iyy karıya sı dim PuCCa.” dedi. bir dur d e ­ bak. sutyen askım ı görüp ayrılır belki diye. Ben de özür dilerim valla. Eğer kız arkadaşı fa ­ D bunu boşta bırakırlar mı hiç sansar tipli kadınlar? ün 135 k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya u tanım san öldürüp K örfez’e atacaksın.Böyle deli gibi gıcık gıcık davrandıktan sonra. ne yapıyorsun?? Adam ın kılcal dam an var diye. sahiplenici falan bir bebe. bir hatam olduysa özür dilerim . B ir sakin ol. O sana. B eni eve bıraktı. “Senin için güzel bir gece olm adı sanırım . Yani. bir dur. bir büfede durdu. Aslında yü lan varsa. sutyen askımı arka koltuğa attım. o sadece işin bahanesiydi. . Y olda soda istedim. Almaya gittiği sı­ len arıza halim geçerse. K üç ük A pt al olmadı n ’apayım ü! B elki sonra erkeksizlikten ölürsem . hem çocuk gayet kibar. en azından yedeğim de beklesin ç o ­ sorun tabii ki kılcal dam arlar değildi. anladı ondan hoşlanm adığım ı... Ara sıra g e ­ k rada. Gerçi hoş bu salağın kesin bir kız arkadaşı da vardır. katır gibi dişi var’’ diyor m u? Ne ayıp dedim . Şim di Pekm ez’in yasım tutm aya d e­ vam edeyim . ama rım am a ben yine seni.

göm m ek falan değil. Ya neden ben böyleyim acaba. şimdi ise işkence h a ­ bir saat dolabın başında kitlenirdim ne giyeceğim i bulmak için. Benim istediğim tek şey sadece ilişki. şimdi utanm asam pijam alarım la çıkacağım dışarı! Geçen tı ya ona karşı. İçim k alk ­ al ın line geldi burası. Öyle ki makyaj bile yapm adan işe gidiyorum . em m ek. K üç ük İstediğim şey sevişmek.M eslek seçim i Bu aralar yaptığım işten nefret ediyorum. Bir ilişki içerisinde olm adığım zaman tatsız. Ya da flörtleşm ek de değil. şimdi yeniden başa sar. A uğraşam am valla. Sanırım bu iş ­ ten de ayrılacağım ben. Zaten bu kanal­ da işe sadece Pekm ez için başlam ıştım . babam çok ötecek ama ne yapalım. tutsuz ruh bir karı oluyorum. Şimdi de aynı. hiçbir şeyden zevk alm ıyorum . Eskiden 13 6 Bü l'ucca yü k D ün ya sı . kendini anlat off hiç bir ilişki olm adığı zaman kendim i çok güçsüz hissediyorum . her sabah ağlaya ağlaya gidiyorum . hayatım da pt gece çıktığım o çocukla da olsun istem iyorum.

keşke Hukuk okusaydım diyorum ara ara. Tabii bu sa ­ dece hayal olarak kaldı. Ü niversitede okurken yü B ir arkadaşım var. pehhh. eciş bücüş. A rtık diğerlerini siz “Sen m ezun olunca n ’apcan? Artiz mi olcan?” İşte bölü­ m üm le ilgili tek sorulan soru buydu. Haa iyi mi ettin dersen.Zaten bazen bu işin bana göre olm adığını düşünüyorum . kız onları b u lu ­ zaten belliydi çok boktan bir şey seçtiğim. şaşı ve göbekliydi. Sevgilim in eski sevgilisinin şehre geldiğini. film yıldızı olm aktı. Sınıfın en yakışıklı çocuğuyla çıktım. kalktım gittim televizyoncu oldum. beş kilo. evden kovulduğum u. Öyle ki. b ü y ü k d ü n y a s ı ın bir girdim sm ıfa. regl günlerim i bile anlatıyor­ A pt düşünün. S anır­ Bü yor. dolm uşta fordçu kurbanı olduğum u. radyonun birinde D J’lik yapıyordum ve günde dört saat. N erede M urat B oz gibi bebeler var. İçinde televizyonculuk geçiyor ya. böyle ezik büzük tipler. hâlâ yatm adan önce bunun h a ­ yalini kuruyorum : Bir yerde bir şekilde biri beni fark ediyor ve sonra hoop açılsın bana Hollyw ood kapıları. al Iküçük a p t a l ı r. kızla aynı yaştayız am a o avukat ve on k D ün 137 ya sı Çocukluğum dan beri tek istediğim şey çok çok çok ünlü bir . Havalı m eslek fa ­ lan ya. sanıyorlar ki m ezun olanı alıp haber spikeri y apı­ K üç ük yorlar! Okurken. nerdeee??? A klım a sıçayım . sandım sım fım dakiler birer Robbie W illiam s. Bir de benim m esleğe bak. B en de en azından alt yapısında b u ­ lunayım bu işin diye. na buraya yazdığım gibi hayatım ı radyodan anlatıyordum . Çizmelerime verdiğim parayı. O rm ancılık Fakültesi. A nam m sın ki. o da tek kaşlı.

Pom o bir kanalda çalışsam . D J’lik . Ü stelik D ün ya sı ‘bir m ilyoncu’lardı.” K am era arkası deyince.dum. haber dairesinde. günde yirm i beş kız götü- k dım . am a olduğu gibi kaldı öyle. ben şanssızım. Sonra gerçek iş hayatına atıldım . Kam era önüne alırlar bi Bü “A aa sen o kanalda mı çalışıyosun? H aberleri mi sunuyo- yü Pucca çirkin ve abazan oldukları halde. B ence şu D J’ler ne zam an şiir okum ayı bırakır. ‘Eşşeği pt tım a bakıyorlardı. sınıfım dakilerin bin beterleri iş arkadaşım oldu. o zam an radyolar daha çalışılabilir hale gelir.” gün seni de. H ayatım da sadece çalıştığım bir kanaldan utanm ıştım : Flash TV. K üç ük ha!” sikiyorum . Sanki orospuluk yaptığım ı söylüyorum . Y anıl­ rüyorlarm ış gibi burunları havadaydı. neyse ya üzülme. sektördekiler em inim Robbie W illiam s gibi olacak. sadece Japon pazarına gidip gelen diye bir kariyer olm adığı için ayrıldım sonra oradan. arayanların bana inatla şiir okutturm ak istem esiydi. kam era arkasm dayım . Aslında asıl ayrılm a nedenim . ‘Acı U m ut’ nasıl bir şey öyle yaa? Ahahah. karım ı sikem iyorum ’ diye bişey çıkarttılar geçen gün. inanın daha az utanırdım.” “Abi. O rada hep bizim radyo çalıyordu. nasıl da tiksinç bir ifadeyle sura­ K am era önü m aceram da oldu. Dedim . Tabii beni dinleyen.” 138 A “F lash’ta mı çalışıyosun? ‘Acı U m ut’ta mı yoksa? A ha- “Yok. al ın “H ıııım m m . sun?” “Hayır.

Bi de sizin ‘G erçek K esit’ var ahahahah.” “H aber benim ki. ç ı­ A pt kaça satarım ?” al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nuz. oklu moklu..” Sonra evim e döndüğüm de. habeeerr.” “A haha sizin haberler de çok iyi yaa. bu yaz kesin T a n ’la gelecekler.” “Y aa m agazinde çıkm asın. hem ism iniz duyulur dim i?” “M agazin servisiyle konuş. ben M urat’la tanıştırırım se ­ ni. Onların fotolarını satsam ya sizin K üç ük kanala...” Bu tipleri em m ek. “B iraz daha çabalarsan. yü O ıada da şöyle tepkilerle karşılaştım : k 139 D ün ya sı . Papa da. “ Yaa habire m illetin özel hayatına burnunuzu sokuyosu- “Ben m agazin servisinde değilim . Benim de ismim yazsın am a.” “A hahaha adamı görüyo m usun sen? Ben fanıyım ya onun. haberdeyim . H A BER.” “A aa bi şey dicem o zam an.” Bü ki. Ona göre bile. yerel bir kanalda işe başladım .“Bilm iyorum .” “Bizim yazlığın yanında B crgüzar K oıel oturuyo. O insanların yakasım bırakın yaaa. “Beş kuruş para verm ezler.” Bunu söyleyen kişi köfteciydi bu arada. sokmak. izlem iyorum . daha iyi bir kanala geçersin b el­ yerel kanalda çalışm ak en aşağının aşağısıydı. ana haberde çıksın.. İzleyen var mı ya sizi hiç? K aldırsınlar ya o kanalı.. çok iğrenç y an i. bom balasınlar fa ­ lan.. göm m ek. Sizin sunucu P apa’yı M üslüm an edecekti dim i ahahaha.” “O oklar götüne girsin senin. şim di ben sana haber bulsam .

dem ek ki senin de içinde bir dandiklik var. her kanal çıp ­ lak kadınlarla dolu.. O nlar için haber dem ek. M esela. k a ­ zandırdığı kadar da havası bin beş yüz olan işler istiyorum. Televizyon lafını k m ürüyorlar. kasap g ib i. bilgi vermesin! beklem iyorum .. Ben sevm iyorum televizyon izlem eyi.” “T ürkiye’de politika ahlâksızlık dem ek. Daha h av a­ K üç ük artık televizyoncuyum dem ek istem iyorum lı bir şeyler dem eliyim . Ben sıkıldım bu m eslekten. ben doktor P uC C a” . ben uzman psikolog PuC C a” gibi. 1*0 A pt m ak için. ben sevm iyorum politikayı. eğlence dem ek. “Selam . B ir m ilyon kanal var zaten. Gece hayatın anlam ım öğretm esini. İş yapm aktan sıkılm adım da. m agazin demek. ben avukat P uC C a”.” D ün ya Bir de şu tipler var: sı M agazin de önem li bir şey değil zaten. . Bence televizyonu da öyle görün. bitirin. “T ü rkiye’de televizyon ahlâksızlık dem ek. Abi o k u tu ­ yü p.. sürekli bizi sö ­ duyunca hem en aşağılam aya başlıyorlar. al ın dışarı çıkm ak gibi bir şey.. “Hoş geldiniz. “M erhaba. > Tanıştığım on kişiden ikisi bunlardan. izleyin. Ikınm ayın ondan bilgi a l­ sen oturup en dandiklerini seçiyorsan.. İşte böyle çok para kazandıran.” “Ben politika program ı yapıyorum . unutun.karm ak istiyorum . Adı üstünde. Ben hiçbir kaiüpîe D J’den bana Bü şey öğrenm eye çalışan zihniyeti zaten anlam am. Televizyondan bir dan ne diye bana bilgi verm ek için o kadar zorlarsın? B ence televizyon. aptal kutusu.

avukatlık kulağa daha hoş geliyor.. T ren kazası gibi durum larda. “A nnen ne iş yapıyor?” dediklerinde.Hem ben bu işteyken çocuk da yapam am . Bazen eve on b ir­ de geliyorum . boklarda. K üç ük A pt al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü yü k D ün ya sı . uykum dan uyandırılıp ç a ­ paklı gözlerle oraya gidiyorum . Hem. Seçim lerde. otlarda.. kanalda yatıyo­ rum.

M ehm et’i arasın.” K üç ük dom uz sıfatlı karı?!?! A hm et’i arasın.Böyle de m ücadeleci b ir kişiliğim var! Pekm ez beni hiç aramadı.. B a ­ ın girdi içeri.. Sürekli kafam ın içinde bir ses yankılanı­ O orospu çocuğu Pekm ez beni değil de neden seni arıyor pt al m aya başladı: “Pekm ez aradı akşam kızlar. Sonra da makyaj çantasının içindeki envai çeşit Bü P ucca yü k D ün ya sı . G özyaşlarım ı görm esine yordu: “ Pekm ez aradı. Pekm ez aradı. girdim klozete oturdum . beni arasa ya! O kadar çok sinirlendim ki dayanam adım . aldım telefonum u çıktım dışarı. aradım Pekm ez’i. selamı v ar. ama seni neden arıyor? Seni arayacağına. bu içine at kaçm ış gibi koştur koştur parlatıcıdan bir tanesini çıkartıp dudaklarına sıvarken konuş­ na da bi yerler ayarlar artık İstanbul’dan hihihilıi.” O öyle söyleyince. “Alo n ’apıyorsun?” 14 2 A izin verem ezdim . Pekm ez aradı. B ayan K altak’ı bile aramış! Geçen tuvaletteydim .

sen ilk zorlukta kalktın gittin.” dedi.” dedi ve bildiğin ağzı­ saydı da saydı. “O beni aradı.“İyiyim sağol. işim i garantiye a l­ m ak için aradım. P ekuıez’in nerede oturduğunu bilm iyordum .. onu bile bilm iyordum . onu da yü diye uğraşıyorum . A pt bir sorun vardı.. yedi buçuk oldu. Bayan K altak’ı aram adığın .” zam anlarda başarıyorsun yani bunu!” “N e diyosun ya sen?” “N e dediğim i gayet iyi anladın! H er gün B ayan K altak’ı aııyorm uşsun. işte duydum . Benim tek sordum . Aferin ya ben de seni adam san ­ m ıştım . açmadı. yoksa hayatta bulm am ın im kânı yoktu. bilm em ne yap derken. sıçtığım ın resm iydi yani. O da eskiden benim de ç a ­ lıştığım bina olduğu içindi. “Ben seni ailem le tanıştırıyorum . K üç ük İndiğim de saat beşti. Yine anneannem i hasta ederek işten iki gün izin aldım ve ertesi gün kalktım gittim İstanbul’a. Yalnız sadece çalıştığı yeri biliyordum . O raya git. Kanalın önüne geldiğim de. D em ek ki bu adam beni seviyor.” diye böyle k m a sıçtı. N um aram ı gizlem eyi unutm uşum . Bir karar verdim . çalışıyordum . Pekm ez işten çıkıp gittiyse evine. yoksa neden böyle bir duyunca gaza geldim. daha doğrusu sesini de k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü m erak ettiğim gerçekten o kızı arayıp aram adığıydı.” “Hiç konuşm a! Sadece beni dinle. Sonra da suratım a kapattı telefonu. bir şeyler olsun D ün ya sı “Vay çalışabiliyorsun dem ek. Bir sonraki gün izinli mi değil mi. al ın konuşm a yapsın.

“Kız A pt am ise. Şimdi de oraya başka bir erkek için gidiyordum . bu kızı görm e­ mek için A llah’a dualar ede ede P ekm ez’i aradım (diğer d u ­ Sonunda onu bir post odasında buldum . okul bittikten sonra da. rezil etme k en d i­ ni.” diye.B ir daha aradım . Om zuna dokundum . “Erkeğim den uzak Bu çok yakışık alan bir durum olm adığından. dursam mı. yine açm adı. sonra iyice baktı. kovarsa deli göt olurum gibi düşünceler beynim i K üç ük sarmıştı. 44 Bü götten bacak bir şıllıktı. bir beş dakika sarmaş dolaş kalm ışızdır. yapm a yavrum. ‘Geri dön PuCCa. O kulda da. Sonra elim den tutup. Döndü. orada­ kiler farklı yer. kovar mı.’ dedim . Yok çocuk! Eski arkadaşlarım ı gördüm . G irdim kanala. üç erkek iki kız duruyorlardı.” diyerek sarıldı. ‘P ekm ez’le bu kız hayatı boyunca karşılaşm asın’ idi). bütün k atlan tek tek dolandım . Kız. adam sana telefonu bile açmasın! Çok bozuldum . aha kovacak. güvenlik farklı yer söyledi. bundan önceki sevgilim e asılıyordu. sen tut onca yoldan gel. bari neler kaçırdığını göste­ reyim ona. Dedim. P u tc * yü lanet okula gittiysem . Bir daha aradım . Y anına gitsem mi. bana bağırır mı. B ir yandan da kızın birinden k a ­ çıyordum (ki sanırım ayrılm ış. gıkım çıkm ıyor ama. “Piç kurusu. topu topu yirm i yedi kişilik sınıfım ız k D ün ya sı lefonu k ap ad ı!! . ama ayaklarım girdi içeri. Geri dönecektim . al ın dur. Yaklaşık yedi sekiz ay önce de kızın ağzına yüzüne sıçm ıştım . N asıl bir vardı ve hepsini her yanda görm ekten artık bööö geldi. ayağa kalktı. am a neyse dedim . görm edim çünkü). pezevenk te ­ Ne kadar kötü b ir durum düşünsenize.

kız arkadaşım dem ezdi.” “T elefonda söylediklerini suratım a söyle diye geldim . yok öyle bir şey. ‘B u ’ diye bahsederdi. o arkasına bakm adan kaçacak gibi geliyor. o aşağıda bir şeyler yapıyordu. Ç ok seviyorum . Yaa garip bir his bu. ‘Kız arkadaşım ’ diyen dillerini yerim ben onun diyerek. Ben seni çok ö z le d im . dece ayaktan ibaretti. N asıl anlatsam ? M esela yolda biri al k u ç u k a p t a lı n b u y u k d ü n y a s ı ın dim. böyle içim de kelebekler uçuşa uçuşa yanında dolandım durdum. çok m utluyum . olay sa ­ yü söylerdim. A pt puk olacak gibi geliyor...-’ diyerek.” Sonra gezdik dolaştık. Sanki M oııaco P rensesi'yim yaa. ama eksik bir şey var Bü Yaa aslında seviştik yazıyorum da. Bunu anlatm a­ sı biraz zor. A m a yine de çok güzel bir iki gün geçir­ hâlâ. bir şey olduğunda to ­ bize saldırsa. “G eleceğin aklım a gelm ezdi.. beni yan postlar da beni başkalarıyla tanıştırırken. Betıi koruyup kollayacak gücü yok gibi. koruyup kollayacak K üç ük adam arıyorum kendime.” k “Keşke bilseydim böyle yapacağını. Ben televizyon izlerken. anlatm am çok zor. Önceden . gittiğim gün onları D ün ya sı olmak üzere.. nerdeyse bir on beş kişiyle tanıştırdı. İzm ir'de çalışıyor. İzm ir’de olm adığı kadar seviştik. ama yanında korkuyorum .arkadaşım .

neredeyse her ın Bü P ucca yü k D ün ya sı . Zaten m akyajla gece yanlarına kadar d u r­ K üç ük m aktan suratım perişan oldu. A m a kam era olayı öyle değil. akşam ­ lan M SN ve kam era. hem en arayıp “N e oldu? N iye gelm iyorsun?” dem eye başladı. H er gün ayaklanm a pudra sürüyorum . Telefon özürlü bir birey olduğum için. yalnız azıcık sıkıldım gözüksünler diye. Pekm ez. jim nastikçi kızlar gibi bacaklanm ı kafam a kadar kaldırm aktan her an kem iklerim i 146 A gibi. Gündüzleri telefon. devam lı uzun uzun nefes alış verişleri­ gece M S N ’den kam era ve m ikrofon açık bir biçim de görüşü­ yoruz. “A yaklanm bana göster” dediğinde. tuvalete gittiğim de iki dakika geciksem . Babam da asosyal biri oldum diye tırsm aya başladı. kam erada güzel pt al mizi dinliyoruz. pek konuşam ıyorum . İlk günler hoşum a gidiyordu.K am era aşkları İzm ir’e döndüğüm den beri P ekm ez’le ilişkim iz teknolojik aletler üzerinden devam ediyor.

“Ayakların çirkin Bü dım.Kırabilirim. durm adan ama teninden sanınnı. birçok şeyden bahsediyorduk. “A yaklanna oje sürersen b an şın m .” “Topuklulannı mı giydin? O nlan giyip göstersene bana. Şım ardı. Öyle aşk böcüğü vıcık vıcık bir ilişkim iz var. onu sallam a- yıp uyudum diye. “H eyoo bak gözüm de yü dum. bicikleıim de var. bak dekolte verdim ” falan yapıyorum . C onverse ayakkabı giym em em için ağlıyor resm en. G eçen gece yine ayak gösterm e seansım ızda bu ay a k la n ­ ma bakarken.” dedi. Ö lecek sandım . “Ayak parm aklarını dudaklanna değdir. Yapar gibi o l­ tim. ben uyuyakalm ışım . bebe kendinden geçti. İstanbul’a gitm eden önce cinsellik bir tabuydu bizim için.” “C in er’ler yeni TV açacaklar. Y em eğim izi bile beraber yiyorm uşuz hissini y a­ kalam ak için kam era karşısında yiyoruz. U tanm asak tuvale­ timizi bile oraya yapacağız. A dam sadece oraya odaklandı. O dam da habire topuklu Bu iş bu raddeye nasıl geldi bilm iyorum . al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın “ayak ayak ayak”. sanınm P an dora?nın kutusu açıldı. Ç ok ilginç ya. Aç kaplanlar gibi.” A pt ayakkabılanm la tıngır m ıngır defile sunuyorum bebeye. adam da tık yok. kendim i ayaklarım dan kıskanm aya b aşla­ güzel benim . Sonra.” dedi (azcık esnek bir yapım var da). üç saat bir röp çık ­ m adı. şimdi sa ­ K üç ük dece am caoğluna benzeyen ayaklarım dan bahsediyoruz. Bana küstü. C V ’mi verdim ben de. çekiyor kendine” . “Bugün M ovenpick’te açılışa gittim . b a n şınm . B ir de ukala diyor ki. hem en vazgeç­ k D ün ya sı .

Bu iş İstanbul'dan döndükten sonra oldu. Ama sadece sorun bu. çünkü girişli çıkışlı hiçbir şey y aşa - D ün ya sı Sanırım sadece ayak sevenlerden bu.“Kamerayı biraz sağa çevir. Adamın um urunda değilim gibi gelm eye başladı. ne bileyim tedavisi falan. yoksa Pekm ez hâlâ benim için canım dan can. am a bu biraz nasıl d e ­ k zaten bir beklentim yok. Cinsellik yönü falan değil sade­ ce. K üç ük A pt al ın Bü teytıdıtytey heyoo benim de ayak seven bir m anitam var d i­ yü P u cca yam ıyoruz. Bokunu çıkardı o da. Bunun bir çaresi yok m u­ dur acaba.” çok canım ı sıkm aya başladı. en azından sadece oraya odaklam asa. kan kussam k ızıl­ cık şerbeti içtim denin. Şu sıralarda bu olay . Başlarda ye seviniyordum da. Gülü seven dikenine katlanır diyerek. yok yani şimdi nefret ediyorum . Ona bile eyvallah dedim . görem iyorum parm aklarını. T am am cinsel olarak sem yani. al ayaklarım e m ­ rine amade. D edim yeni barıştık. ne bileyim adam ın tek derdi palel ayaklarım .

M cğ ersem b iztm L i o ' O lg u n o l d u ğ u k a d a ı d o l g u n k . aldın gül gibi çocuğu k a ­ K üç ük patma olarak kullanıyorm uşsun. m ak y ajsız a sla göıem eyece* 1 .«>ı cinsle k o ııu .> n î» r : Y a * ı k : i Va d a y a n m ı ş .. k irp ik leri alnındın] p en esin ? kadaı ımanan.. her k o n u y la ilgili n.ıy a r. ^ \ u v|ı.an tuıım l»: A pt al yine böyle kaptırm ış gidiyorum .ı. Bayan K altak’ın kulağına gitsin diye her ö nü­ bu y ıık d ü n y a s ı yü k D ün ya sı . k ılıkatıası üç m ah alle «eden duyu 'arı. Hani şu her sektörde bulunan olgun olduğu kadar dolgun karılar2 var ya hah işte o kılıkta b ir i. JV İ in c U kor. bu lafa girdi ve “ Yaa bırak. u \ u L «tfiiatın ın Bü G ünlerdir. e rk e k le rle fs z ia m«v n u ç . Geçen gün ben Diri de var. Sadece anı olsa iyi.E rk eğ in in yan ın d a ezik kalan k ızım b en lan! me gelen yerde Pekm ez’le olan abuk subuk anılarımı anlatı­ yorum. 'î•< luı' ı." dedi. -Sy . c iııselliğ i sere serp e y a ş. k a tlıu îirla d a ıtn -ti bir şek ild e <* »ra *>.-. jy*‘cr» E X P O m uhabbetinde l'irdm kine dış görev verm işlerdi ya lıani. masada bizim editörlerden J . k. e s k i t m . ıtlak j N ı şeyi olaıı. Bu S e v g ilile r G ü n ü ‘ne de:v. Arka m asada­ ki Kaltak duysun diye ben böyle ballandıra ballandıra anla­ tırken. ilişkimizi öyle bir anlatıyorum ki on beş dakika sonra düğünüm üz var sanki.u ık c n d ev am lı tem as halinde hı.

tuttu elim den. D ün bi çocukla çıkıyorsun.zaman orada kendine bir hayran kitlesi yaratm ış. M anken g i­ nam ıyor. parası da var. kaltakta sanki X -ray cihazı var! k geri zekalı derim ben sana. kızm a am a bu otistik m i?” Kadın tam iki saat sadece P ekm ez’den bahsetti ve benim K üç ük kıskançlığım Pekm ez’e katm er katm er aşk olarak geri döndü. “A l­ lah belanı versin. Kaba saba. uyuşturucu kullanıyor bu sünepe. aylardır banyo yapm ıyor. “Canım. Saçma başına bak şunun. sağ bırakm azlar.” dedi. Hafta sonu geleceği için ona h e ­ diye bakm aya çıktım. hiçbir sevgilim den böyle bahseden olm am ıştı.” Üçüncüsü için. ayı oğlu ayı bu. H atta yalakalık olayını o kadar abart­ tım ki. yarım dünya gibi. görgüsüzün teki. G öbeğe bak. “O çocuğu orada kaparlar. am a taşşak lı görünüyordu kotunun içinden. dudaklar köfte. Hem en P ekm ez’i arayıp saatlerce en gereksiz m uhabbetleri yaparak şım arıklık yaptım . O gül gibi çocuğu kaçırırsan H alla halla sana ne benim sevgilim taşağından baldınndan. efendi de. annesine am etist taşından abidik gubidik bişi aldım- 1*50 A pt al ın Bü ama yine de bir gurur duydum ki anlatam am . “Resm en bir hödükle birliktesin. nasihat verir gibi. bir tane bile kusuru yok. Puccacım sen daha iyilerini hakediyorsun. Genelde sev­ gililerim den hep şu şekilde bahsedilm işti: Birincisi için. Şu ana kadar P u tç a yü “K ottan gözüküyorm uş” . bitlidir bu ıyyyyykkk.” İkincisi için. H aaaa küçükm üş diyorsan bilem em . kaşı gözü o y ­ ya sı poposundan ve gözlerinden bahsede bahsede bitirem iyor- . M illet onun muş! Çekti sandalyesini yanım a. kalça yerinde.

çirkin herifler var ya. Soyu tükenm eye yüz tutan bu cinsten elim de bir ta ­ Yani evet. ‘ben bundan daha iyisini bulam ayacağım . Tam adam gibi birini bulm uşum . kısa. cinsellik önem li bir m evzu aslında. Çok ezik hissettim kendimi! Tabii şunu da hesaba katarak düşündüm . şimdi yani ayıp olur b ira z . 2238 yılında dünyada tek bir erkek bile kalm ayacakm ış. k 151 k n ç iik a p t a lı n b ü \ ü k d ü n y a s ı D ün ya sı . iyi beslem eye karar v eıiim . bari bunu elim den kaçırm aya­ yım ’ durum u oluşta. hani şu manken k ız­ ların yanında duran kıro. Kafasının sağlığı. bir tek bunun y ü ­ zünden soğursam olm az... Hatun benim için tek kelim e bile olum lu konuşm adı. B ir de o kadar götüm ü yırttım K üç ük A pt al ın onunla olmak için. B ende direkt.Yalnız şöyle bir durum da oluştu bende. aynı o n ­ lar gibi hissediyorum kendim i şimdi. Lezbiyenlerin m ekânı olacakm ış gezegen. Bü sadece ayağım da olm ası da kötü bir şey am a bundan iyisi can yü ne varken.

p o li­ si arayıp. İkinciye gidecekm iş şimdi. Bu salak da o yüzden intihar etmiş. Nasıl başarıyor o g ö t­ ten bacak bunu ya. İlk düğününde üniver­ kına gecesi yapıyorlardı. elime davetiyeyi sıkıştırdı bugün. başkasıyla fingirdeşm eye başlamış. O kadar çok kıskanm ıştım ki. Tabii işe yaram ış bu d u nım . Pekm ez’le mi evlensem ne yapsam ? Onu da becerem em ya. “Rahatsız oluyoruz yaaeeee!” dem iştim . Lan ben daha bir tanesini bulam adım . Bir saat de balkondan sinsi sinsi izleyip zevk almıştım. Şimdi işte o K üç ük çocuktan boşanm ış. m üziğin sesini falan kıstırdılar. evine dönm üş. Kız benim le aynı yaşlarda am a ikinci kez evleniyor. hatun birinciyi Bü yü k D ün ya sı o yüzden ölm ek istem em işti ya zaten . final tatiline gelm iştim İzm ir’e. Ben pt al sitedeydim .U m u ru n d a değildi J u l i e t in sonsuz aşk. Am a anası babası istem em iş yeniden evlenm esini. Kızdan ölesiye nefret e d i­ sepetledi. A içinde dağıttılar ortam ı. Ben de acaba intihar ediyorum diyerek. Kapının önünde ın yorum. oluveririm valla bu kez. Bizim karşı kom şum uzun bir kızı var.

kıza bir başlığı altında gözü b a n t­ yü kukara yapalım diye insanların başlarını belaya sokmuştum. A m a kazın ayağı öyle değildi işte! Kızın gözlerinin beyazı değişti. Sim itlerin içinden çıktı. simitçinin üsnıne atalım. O kulda yurtta b i­ le kalam ıyordum . ders boş geçecek. H a ­ . lisede okuldan atıldığınu öğrendiğim de olm uştu. A klım ız sıra.H ayatım da dört buçuk kere intihar etm işliğim vardır. kız kusacak. üç gün m akara D ün ya sı rincisi. B i­ tırlam ak istem eyeceğim anlardan bir tanesidir.iimün önünden geçli. sinirler ir sadece ehuelıuehu diye m al mal espri yapıyorduk. Tuvalette bir yandan ağlıyor bir yandan da 11e y ap a­ cağımızı düşünüyorduk. Ü stelik siyasi suçlu dam gası yem iştim . Tam am en benim beyinsizliğim in sonucu. Allahım topluca kızı öldürm üş o la ­ caktık. Kendi başım la beraber on kişiyi falan da yakm ıştım ç ü n ­ kü. direkt isteyerek adam öldürm e olayından K üç ük içeride yatm a. aha şimdi ayvayı yedin PuCCa dedim. k sa. Dedim olacak iş değil. sınıfta salağın birine bir şey olm az. kaltak kız A pt al lı fotoğraflarım ın gazetelerde verilm esi gibi durum lar bir an gö/. Kızı apar topar hastaneye k a l­ dırdılar. ın Bü sürü sinir hapı içirm iştik. Siyasi suç da cidden siyasi o l­ M atem atik sınavına girm em ek için. bir de herkes arkam dan küfür ed iy o r­ du. eli ayağı tirtir titrem eye başladı. Ağzından beyaz beyaz bir şeyler aktığını görünce. biz de kızı hastaneye götüreceğiz ve sınavdan yırtacağız falan gibi bir plan yaptık. Okuldan atıl­ dığım yetm ediği gibi. Kız ölürse. o da yemiş diyelim. D evlet m em uru bile olam ıyorum sanırım hâlâ o yediğim bok yüzünden. Sinir hapları da küçücük ya.

Sevim m sim it yedi de böyle oldu. cazgırlığım la okulda herkese saldırdım .” S evgili­ siyle birlikte oldu lafıyla zaten hem en ailesi hoop olayı k ap a­ tır. Bunu en iyi ben biliyorum ! O kadar iyi biliyordum ki işe yarayacağından adım gibi em indim. tacizler. işinde gücünde al ın yam m dakiler. Kendim i nasıl k diye. Allah belanı versin si­ mitçi!!! Senin yüzünden başım ıza gelene bak. tecavüzler. m üdür bizi odasına çağırdı. gerçekleri anlatabilir. Bu salak A pt bir bok yedi. bacak a ra ­ K üç ük sında yaşanan her şey. Biz de sim itçi denilen em ektar. ne söyleyeceğim ize karar verdik: “S evgi­ lisiyle birlikte olm uşlardı. kız anlattı her şeyi. D edim sıçtım. D ün ya sı Hem en planı uygulam aya geçtik. “ Sim itlerden yem e­ yin. İyileşti dedikleri gün hastaneye gidem edik. bütün çığırtkanlığım ve . böyle K ara M elek gibi hissediyorum : yim kafasını” falan gibi iç sesim dolanıp duruyor. O nların da gazıyla. sim itin içine adam hap atmış kaptırdıysam olaya. A ileler falan g e ­ liyor okula. zehirli sim it varm ış. iki ders sonrasına kadar herkesin sim itçiyle ilgili kötü bir anısını birbirine anlatm asıyla olay büyüdü.Hedefleri ona yöneltelim . bana 15 4 Bü “Hım m kız kurtuldu. kız bir şey söylerse. sonucu ölüm bile olsa asla dillendiril­ mez. ailesi bunu duym asın diye böyle adam cağızdan şüphelendik. m idesini yıkam ışlar. benden de korkuyor onlar içirdi derse. yazıklar olsun bu kıza.” falan derken. gidip gece kese­ P ucca yü D erken kız kurtuldu. Türkiye burası neticede. zaten pezevenk pahalıya satıyor. Bir de böyle nasıl bir üstünlük sağladıysam .

o içti. Sokağa da ç ık ­ al ku<uk aptallı) b'tyuk <lunya«ı ın şatsa. Sonra zaten unutuldu gitti. hastanedeki kız bile. ben en iyisi mi öleyim. M üdür ananıza söyle­ girm ez ağlam aya başladım . onun için çağırm ış. ışık m ışık gördüm öle. K üç ük İkincisi ise bu hapları içtikten iki üç hafta sonra oldu. Tuba bize dedi. A nam iyi ki ölm em işim dedim. bi şey diyem edik. kuş gibi öterler. “Ben denedim geçen haftalarda. başım bile dönm edi. H atta d i­ ğer gittiğim okulda inanılm az süksem oldu. M üdürün odasına girer .” N iyeyse kıza A pt m edi beni o yıl. o kadar ilaç ne oldu bilm iyorum valla. k D ün >55 ya sı yeceğim sizi dese. “V allahi ben yapm adım . yapm a dedik. evde oturup kitap okutturdu. M üdür sa­ Bu olaydan sonra beş kişi okuldan atıldık. D edim . am a siyasi suç.hatunlar da iki dakikada satarlar beni. B abam yazlığa götür­ m aya pek yüzüm yoktu. k en ­ dim i yerlere atıyorum . O ndan beri her gün rüyalar görüyorum . içm e dedik hapları. D edim tam am . o çocukların aileleri yaşatm az. B ir şey olm adı. Bir arkadaşım la beraber ölüm nasıl bir şey diye m erak ediyorduk. Ve orada anladım ki. Neyi nereden b a ğ ­ sebebine. Bu olay benim için bir avantaj oldu ki sorma. Bü ladılar bilm iyorum . ‘Gel banaaa gel banaa’ diye dedem beni yanına çağırıyor. babam y a - Evdeki hapları içtim. liderlik.. protesto falan yazdılar yü dece sim itçiyle ilgili yazı hazırlıyorm uş. H üngür hüngür ağlıyorum . elem anlarına güvenm ekten geçermiş! Kızların hiçbiri ağzını açıp tek kelim e söylem em iş. babam beni nasılsa yaşatm az.” falan diye sanki olayı onlar dizayn etm iş de ben bir g ü ­ nah keçisiym işim gibi anlattım ..

A pt al çevirirler. Ne demişti ya. A ldık evden hapları. bunu kitap haline şam çok bok falan. K arşılığında kızın bana . Evdeyken biri kula­ anlatınca. heyecanlandı falan. Üçüncüsünü ise. ölüm anlarımızı yazalım . am a canı acım ıyorm uş. İnsanlık için bir iyilik yapalım . yusuf yusuf atıyorum sı sin böyle m istik bir hikâyesi vardı. Dokuz on tane N o valjin içtik. B ir bakmış. Bu kız bir de ot falan içiyordu. benim neyim eksik lan senden! Ben de gotiğim .böyle yalanlar attım. Haa bir gün yolda gidiyorm uş.. ama bilm iyor bana borçlu hayatını. H içbir şey için çaba sarf etm eye değm ez. Sonra bu bir anda k bende m istiğim . Hem y a ­ ın Bü lirim. Bu hikâyeleri ün taşlar atılmış. Beni de gaza getirdi ki çabucak gaza g e ­ sak bile. ölüm den kaçınılm ayacak. ben de peygam ber torunuyum diye. kızın dam da salak salak iş yapıyor diye. Kız bir daha benle konuşm adı. hani o uğrunda üniversiteye gitm ediğim çocuk vardı ya. çıktık apartm anın damına. Annesine söyledim . Ama o sefer cidden ölm ek istem iştim . buna na hayali bir şeyler atıyorlarm ış meğer. Biz de Gogol gibi bir şey olabiliriz ilerde. cinler b u ­ ya anlattıklarını ise hâlâ düşünem em . işte o kankam la yatınca yapm ıştım . “Ulan dedim . kustum çıkardım içtikleri­ K üç ük mi. “hadi onun kafa dum anlı. Yaşayam am zannediyordum . Düşünsene doktor o l­ yü beni çağırıyor ayağına girm iştim olaya. onu da kurtardılar. H erke­ çünkü. Dedik boş beleş hayat yaşıyoruz. bok gibi param ız olsa da. O zam anlar çok m odaydı ama.. ölüm D ğına sürekli çığlık atıyorm uş falan da filan da. salak sen napıyon burada?” Kalktım gittim .

” diye eğlenceğim . Onun evinde yaşıyor gibi bir şeydim. Kendi evim e g it­ Ama bir ton. buz gibi al ın hayatı boyunca pişm anlıktan yaşayam asın istedim. Sabah kalktığında. Ne kadar ufakmışız diyorum şimdi. Bü tim. Ö lüm haberim onu yıksın. Ulan babam kesin. A klım a geldikçe çocuk. beni görecek. Ne aşktı be b e ­ . ya büyük ihtimal dar D ün *57 k iiç u k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ya sı sanki. Yaşam ım da K üç ük çektirem ediğim acıları. yattım yatağa. kim bilir ne bok yiyordu?” diyecek. Ama nasıl acı çekm esini istiyorum anlatamam. Onun eve geri döndüm . ölüm üm de çeker inşallah diyorum. Biz dir. Dördüncüsü de A nkara’daki çocuk içindi. sabah kalkacak çocuk. Gerçi o zaman sadecc niyetlenm iştim . A pt ğüm şeye bak. K avga nedeni de. parçalasın falan istiyordum . öldüğüm ü görsün de bir daha bu anı unutam asın. Nefes alam ıyordum nim ona hissettiğim . ağlıyorum öyle. “Ehehehe dangozzz. Tabutum u falan düşünüyorum . Bir saal falan geçti. dağıtsın. Buçuğum da yine bu çocuk yüzünden olm uştu. am a nasıl var ya. Ağlayacaklarını düşünüp. yü bady giydiğim içindir ya da hadi gezelim biraz dediğim için ­ k gene kavga etm işiz. Hayatı boyunca travm a yaşayacak. Ben de öbür dünyadan. Zanax falan ne bulduysam hak getire. dangozzz. Beni sardı bir korku. öyle m anyak. Üniversitede çok âşığım ben böyle ona. “Elin herifinin yatağında ölmüş. ölüyorum . Niyeyse. daralıyordum . bir ton ilaç içtim. yusuf vusuf atıyorum .bu acı bitm ez tükenm ez sanıyordum . psikopat bir his içerisine girdim. Sonra am acının fanfini o ld u ­ ğunu fark edince tüym üştüm . Öyle yattım. D üşündü­ mosmor.

K üç ük A pt al ın '5 * Bü ya da buraya gelip bir de burada başım ı ağrıtm asın. nefes alıp alm adığı­ intihar ettim dem işim . Ağzım n a ­ . dönüp kıçını uyumuş. sürünsün P u rr. beni seviyooo diye se­ D ma bakıyor. Hiiiç gene. Gidip gelip kusuyorum . Gittim yoğurt yedim . Sonra bir ara elini ağzım a koydu. Ç ok salağım var ya. rüyorum.kendim ağlıyorum .” Adama ün sikine sallam adı. Ve Allah beni seviyor sanırım . “A yy. Ellerim in titrediğini falan g ö ­ sı kalktım gittim kusmaya. bir türlü yanm a alm ıyor mal işte orda diye beni öldürm üyor. yü viniyorum . Dayanam adım kendi ölüm üm ün acısına. am a işte gençlik şey si diye­ k yor m uyum diye kontrol etm esinden. Sonra da y aşı­ lim. Çocuğu uyandırdım . dedim ben intihar ettim.” dedim “yavrum beni seviyoo. şekerli su içtim yattım ya sıl kuru ve ben nasıl bitkinim .

K e n d im i savunm ak iç in b ir b a h a n em b ile yok Pekm ez hafta sonu için yanım a geldi. başka grup çıktı. B eraber yem ek yaptık. am a birini içiyorum . n a ­ K üç ük sıl bitti hiç bilm iyorum am a benim kafa iyice güzel olm aya başladı. O radaki çocuklardan biriyle biz m uhabbe­ ti kurduk. onların yanm a geçtim. O nlar sahneden indi. M ekânda da geçtiğim iz günlerde röportajını yaptı­ biraz. bunlarla b era­ ber m asadayız. birini bırakıyorum . D önüşte. o derece kapattık kendim izi. B akkala bile gitm edik. Gayet güzel vakit geçirdik. o yüzden hiç düşünm üyo­ rum bile. En son hatırladığım şey Tekila yanşına girm em iz A ğım ız bir grup sahne alıyor. Ç ocuklarla m uhabbetim iz var pt al nına bıraktım. Bir de bedava. ben bunu havaala­ luşuyorlannış. Y a nasıl oldu. bütün gün evlerinden çıkm adık. Neredeyse bütün kanal oradaydı. Paso önüm e içkiler geliyor. bizim kanaldakiler bir m ekânda b u - k u ç u k a p ta lın bü v uk d ü n y a n ın Bü yü k D ün ya sı . Pazar akşam ı gelince. televizyon izledik. aralarda yanım ıza gelip oturuyorlar.

kimse yok lan arkamda!!! yü Puc ra ğim çocuk yatıyor olm alı dedim. Türk filmi mı lan bu? Allahım Pekmez!!! Ne bok yiyeceğim ben. Bayan Kaltak vardı m ekânda. oradan sonrası nokta! çocuğun yüzü. ama yok. Pantolonum yok o rta ­ ın Bü ma döndüm ki. Gerçi b a­ A pt al pantolonum u falan aram aya başladım. Tekilalar. beni kullanm ış kullanm ış bütün gece. En son gruptaki çocuklardan biriyle Tekila içiyorduk. kalktım ayağa. bacaklarım ın çıplak olduğunu ve üzerim de ya yim. posam ı çıkartıp kalkıp gitmiş peze­ venk başka yatakta yatmış. yan tarafım da yatan bir insan. Tek ek si­ ün leştiriyordum ki. M eraktan ölm üştür o şimdi. k olduğum için. Derin derin nefes al PuCCa. gece sarhoştum. Böyle parça parça b ir­ sadece sütyen olduğunu fark ettim!!! Hiç bilm ediğim bir ğim. arkam da büyük ihtimal geceden halvete girdi­ D odada yatıyorum . Lan lan lan yoksa B ayan Kaltak beni birine mi pazarladı?!?! Y o - o bebeğim yoo o kadar da değil. Sağ tarafa doğru dönük hem en giyin ve kalk git bu evden diyerek yavaş yavaş arka­ Yanım da bile yatm aya lüzum görm em iş. tuvalet. telefonumu bulm alıyım diye sağa sola bakınıyorum ama yok. yarı çıplağım . Kenarlara falan b a ­ kıyorum . sı Sabah bir kalktım . da! O da bildiğin anne baba yatak odası. taksi. O lanlar parça parça aklım a gelmeye başladı. hiç bilm ediğim bir odanın içerisinde­ . kusm a. Ne kıyafet­ lerim var.çocuklardan biriyle. Bir sinirlendim . sonra kızlar­ K üç ük dan biriyle klozette kustuğum u hatırlıyorum . ne çantam . kimin evinde olduğum a dair bir detay çıkarm aya çalışıyorum .

Banyo nerede lan. P ek - Bü yü k D ün l u ç ü k » p l i l i n hUytık d u n v * s ı ya l6 t sı . üstüm de de sutyen. “Salonaaaa girıneeeeeeü! O ıada insanlar var. ¡lir yutkundum . B ir cinsel aktiviteye girm ediğim i fark e t­ tim. ben nasıl önüm ü döneceğim ? H â­ A pt evdeyim ve çıplağım .şıma daha fazla ne gelebilir ki? Çıplak bir şekilde hiç bilm e­ diğim bir yatakta yatıyorum ve çantam ile kıyafetlerim o rta ­ da yok. çünkü Pekm ez ayağım dan başka bir yerim e dokunm u­ yordu ve sanırım yıl oldu hiçbir şey yapm ayalı.. en azından sabah oram ın biraz acı çekm esi zonklam ası gerekir dı. “G ünaydın” m ez’in suratı geldi aklım a. Ben ne yapacağım ? En önem lisi gün ışığı var ve götüm selülit dolu K üç ük ve su aıı arkadan çocuk o götü görüyor. İşte o an beynim den kaynar sular aktı aktı aktı.. Kalktım ayağa. nefesim i içeri çektim ve pıt pıt pıt salona doğru koşm aya devam ediyordum ki çocuk. külotum a baktım . Allah benim belamı versin. bütün kanal gördü beni. Ç o ­ cuğu resm en aldatm ışım farkında olm adan. Salon karşı taraflaydı. y o k . Ü sesin kime ait olduğunu da b iliy o ­ al ın dedi. O yüzden. kafam ı kapıdan dışarı uzattım . evde hiç kimse yok sanki. İçim biraz rahatlam ış şekilde. Belki de beni şey etm eye çalıştı am a ben Pekm ez’i sevdi­ ğimi söyleyerek çocuğu uzaklaştırdım . kıyafetlerin banyoda!” diye »mğifUj. koridora falan baktım . ben oraya doğru pıtır pıtır don su t­ yen koşarken. bir baktım arkadan bir erkek sesi. Ve ben bu çocukla buraya geldiysem . Bir erkekle aynı rum! G ece Tekila yarışm a girdiğim iz çocuğa ait. Ses yok. “M crhabaaaaaa!” diye seslendim . Biı daha seslendim . yerinde duruyor.

D öndü götünü. bütün kanalın önünde rezil bu durum çok kötü. Sağa .” dedi. banyoyu görüp içeri girdim. elli altı sajların birkaç tanesine baktım .lâ götüm e bakıyor büyük ihtim alle. Telefonum a bir baktım . Kızın yanına geçtim . gerçi gece de görm üştür Ç am aşır m akinesinin üzerinde kıyafetlerim vardı.. o da yerde yatıyor. Yüzüm ü yıkadım ve “ Sakin ol kızım . Kaç git buradan. bari bırak şimdi yatalım . Pekm ez için de evde sa ­ m utfağın orada bir şeyler hazırlıyordu..” diyerek çıktım banyodan.” Lan dediın. N efret ediyorum kendim den de içkiden d e. söylem eseler bile ün Giyinirken de kendim e tonlarca küfür ettim ve ağladım.. Çocuk da ın Bü tane cevapsız aram a ve otuz mesaj. V icdanım o kadar rahatsız eder ki şimdi Çantam da banyodaydı. Ç ocuk da kapım 1 1 A pt al kin kafayla düşünürsün. resm en hayvan!!! k beni.. “N eredesin? B ir şey yaz. Ç ocuğun evine kanaldaki kızlarla gelm işiz yani. olm uşla ö l­ m üşün çaresi yok. diğer koltukta da başka bir kız. am a kim bilm iyo­ rum. bizim kanaldaki k ı­ K üç ük zın biri koltukta yatıyor. P ekm ez’e söylem işlerdir kesin. Kendim den resm en nefret ettim. işe dokuzda gidecez.” fa ­ lan demiş. Hepsi P ekm ez’den. O ff allaam m . sabaha kadar kustun. M e­ yü P ucca içecek ne var di mi? H ayvanım var ya. dur! D aha saat altı. dış kapıya doğru koşturuyordum ki. salondan arkadaşım ın sesini duydum : “Puccaaa. Bir tane daha çocuk var. hadi gidelim diye dürtm eye başladım . Kafam öne eğik. ne oluyor? Salona bir gittim. sı ama. “Yaa dün gece uyutm adın zaten kızım . ya sola paniklem iş halde bakarken. giyindim . öldür beni burada lütfen öldür yaaa. O kadar D olm uştum .

suçu ona atacak bir plan bulm alıyım diye d ü ­ çiinkü. onların evine gitmişiz. Z orla m orla kaldırdım kızı. dans etm eye falan başlam ışız.oradan bizi izliyor. O ff offf onu gerçek­ ten seviyorum ya. K lozet­ kız o kafayla her şeyim i soym uş. ama P ekm ez’e falan söylerler diye kız akıllılık yapm ış. çıktık biz d ı­ M ekânda çok sarhoş olm uşum . bu kız almış beni çocuğun y a ­ nından. I n ifıık a p t a lı n b ııvı. çocukla düz fiııgirdeşi- yorm uşuz. bir yalan dolan. elin çocuğuyla herkesin ö n ü n d e nasıl yiy ile ­ K üç ük bilelim? A pt şündüm. B ayan Kaltak ona kesinlikle dün gece söylem iştir al ın rak fingirdeşm eyle kalm ışım . İşe de bu kıyafetlerle gelirim diye. ben nasıl böyle bir bok y e d im ' içince. Yani çocukla sadece m ekânda yüzeysel o la­ B iraz içim rahatladı. . Böyle tuvaletin orada biz biraz yakınlaşınca. h o r­ monlarım tepip. Ne olduğunu ne bittiğini anlattı bana. Sonra da kızla beraber o yatakta yatm ışız. eve de böyle dönem eyeceğim iz için. k D ün ya sı şarı. H erkesin kafa iyiym iş. çocuk da götüm üzden ayrılm ayınca. Pekm ez olayı için de bir şeyler.» di Bü meye. hiç kaçar mı abi böyle bir fırsat. ama ö ylesi­ yü te beni kusturan buym uş. am a ben a r­ tık iyice cıvıtınca. O da tam hatırlam ıyor. sonra da üşenm işim giyin­ ne kusm uk kokuyornıuşum ki kız dayanam am ış sabaha karşı salona geçmiş.

nasıl bir geri zekâlıyım ki o al lara tek tek "Sarhoştum !” dem ek istiyorum . “işte A resmen. ama yapsam bi­ ın raz uzaklaştırm alıyım kendim i.Sadakat k ad ın ın iki bacağı arasın d ad ır O yediğim boktan sonra işyerine gittiğim de anladım ki. Aradığı zam an ağzına sıçayım dedim . pt le neyi geri getirecek? Ve ben. tahm in etm em zor değil tabii Bayan Kaltak söylem iştir kesin! O gün hiç aram adım onu. orada çalışm aya devam edem eyeceğim ya da en azından bi­ kım da tek düşündüğü şey "orospu” olduğum . O da beni aramadı zaten. İşyerine gittim . ama böyle olm ası çok kötü ya. geceden kaldığım için baş ağrısı ve kafam da otuz bir çeken üç filin tepinm esiyle kendim de değildim. O turup insan­ kadar adam ın arasında bu boku yedim! G ünlerdir ağlıyorum gam yem em . B ir defa herkesin benim hak­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . K üç ük Biri arayıp söylem iş. bunu nasıl yaptım diye Hayır sinsice yapsam yine Pekm ez in yazdığı bütün mesajları o gün tek tek okudum.

Ç ekem iyorlar b i­ .. Ne kendim i küçültm eye ne de onu bu durum a sokm aya h ak ­ te. nasıl elalcm in laflarına inanıyorsun? Bu kadar b a ­ zi. bilmiyorum . aldatılm anın en kötü yanı eş dostun duymasıdır. Allah kahretsin işte . Çok iyi b i­ Bü yü dedi. dem ek liyorum ki. “Ben sadece seni m erak etm iştim . yapacak bir şey de yok! İşyerindekilerin bana bakışlarını anlatam am ya da ben çok büyütüyorum . O kadar ezildim ki o sesin altında. o kız sem neden arıyor onu söyle!" diye söyleyeceklerim i hır bir kafam da tasarladım. Yediğim bokun cerem esini çekm ek zorundayım iş ­ al i'U^uk aptalın lıııyuk dunya»ı ın ki olm uyor biı şeyler.. Hem de olay unutulur. Belki bu bir işe yarar. Tabii insan başına g el­ meyince anlam azm ış da şu an resm en ayrıcalık istiyorum. Lâkin beni aradığı zaman sesini duyduğum da bunu yapamadım. Ya o bana yapsaydı bunu..sen busuıı. Nonnal bir durum bu diye insanlara açıklam a yapmalıyım A pt kım yok. ama kafam iyiyken başkasıyla yjyişm eye çalıştıysam . faikında değil misin? D em ek ki benden ayrılmak istiyorn u rsu n . Bu sayede hem ilişkimi kurtaracaktım hem de Bayan Kaltak d e ­ nilen ucubeyle görüşm em elerini sağlayacaktım . Ses çıkarm adım .. biraz rahatla­ K üç ük nın. Bu aklatm a m evzusuııda erkekler kadar kadınlar da ayrı­ calıklı olsalar keşke diyorum bazen.” tım. bitsin dedim ve kapat­ k D ün ya sı sit mi zannettin beni... Yaııi insanların gözünde o çocuğa “godoş bu” dedirtm eye hakkım olm adığını düşündüm . kendim e g elirim . özür diledim. Hem onu bunu boş ver. R apor aidini zaten on günlük. Onu gerçekten seviyorum.

ihtiyaçları ıvırları zıvırları vardır. k kenarına gidilip kafasına iki el silah sıkılıyor. . P ekm ez’in o “seni merak e t­ m iştim ” sesi aklım dan çıkm ıyor bir türlü. başka kadına yü PuiCâ pınca. Bizden dokunm asını. gerine gerine giderdim işe. Ve yorum. bedeninde can bulm asını affedebiliyoruz. Ne yapsam ne etsem . olsam. ulan biz yaptığım ızda neden bu kadar sorun haline geliyor. uyuz oluyorum . göl Erkek sevişebilir yani. İçim de kocam an bir sıkıntı var. yer yarılsın içine gireyim diyorum . aklım a geldikçe çivi gibi kam ım a batıyor offf K üç ük offü! A pt kendim den öte Pekm ez’i bu dunım a düşürdüğüm için üzü lü ­ al ın Bu çifte ayrım ne kadar kötü bir şey aslında. beş dakikalık zevk oluyor. öyle kabullenm işiz bu olayı. Bu işte bir karm aşıklık var. seks onlar için başka bir anlam taşır. Erkek aldatır. Kadın yatınca nam us oluyor. çekirdeği olan her canlıdan reçel yapılabileceğini.gibi düşünüyorum . M esela erkek Bü başkasının kukusuna girip ziyafet çekm esini. B aş­ kasına âşık olm adığı sürece affedilebilir. Am a erkek y a ­ D ün ya sı m adığını. hiç utanm adan. Şimdi kim se beni görm esin. yatar kalkar. M adem b ü ­ yütülecek bir hadise değil. Erkekler sürekli seksin özel bir hadise o l­ onların böyle sere serpe yatm alarını neden bu kadar büyük bir hadise olarak gördüğüm üzü söyleyip duruyorlar ya.

B ir de diziye kendim i öyle K üç ük kaptırm ışım ki rüyalarım bile alt yazılı olm aya başladı. B ence ayrılığa. ağda. şu kızlar kaş. P ekm ez'i ve yediğim boku düşünm em eye çalışıyorum . M esela. dip çıkarsınlar bence. kafam ı dağıtıyorum . onu okuyorum. Am a baktım A yasını nasıl hallediyorlar. O adaya sadece ve sadece ondan pt al boyası gibi şeylerini nasıl yapıyorlar? Onu da gösterip aradan kuç. bıyık.K a d e rd e varsa üzülmek. yü O adadaki k g iz ­ D ün ya sı . S aw y er’la sevişem eyen ada sakinlerine üzülüyonım . altta bir yazı beliriyor. Hiç mi koltuk altı uzam az anacım bir in sa­ nın? Hadi elin Am erikalısının diyelim kılı uzamaz. o dip b o ­ gitmek isterdim . Dizideki belli detaylara takılı kalarak. Şu an kendi hayatım ı unutm uşum. neye yarar düzülmek! li m istik esrarı çözerken.uk a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü İki gündür evde L ost izliyorum . depresyona birebir gelen yegâne şey sezon sezon dizi izlemek. Rüyanın sonunda da “Pınar B atum ” yazıyor. yem in ederim . Adam konuşuyor rüyamda.

Foto altı yorum ları hep o kızlara ait. Ben arayayım akşam diye durup durup ağlıyorum .bu olm ayacak.. Kirli sakallı. am a aradığı zam an tek sı m ayacak. her şeyim i kaybettim !!! Şöyle bir profiline baktım . Ö S S ’yi k aza­ nam azsın da kalırsın mal gibi tuhafiyecide çalışırsın. A rada diyorum bir arasa. hop F acebook’tan bir eklem e talebi geldi. Ben böyle ağlarken. Lost bile içim de yanıp duran vicdanı kapata­ kelim e konuşm aya hakkım yok diyorum sonra. O çocuktan ölesiye nefret ediyorum . Ayy o yaşta kızsın sen. çok lüzum suz- A pt al ın Bü da gayet gideri var yani çocuğun. yani hoş biri. esm er kollan yü Püre* geri zekâlı yüzünden hayatım ın aşkını. ne yapsam ne etsem. o D ün diyorum . seksi vucutlu. kebap­ çıyla evlenirsin inşallah. H atta böyle erkeklerin fotolarına yorum yazm aktan. ne diyeceğim ? Hangi yüzle? Sürekli neden içtim o ya dürecek. Baban sana interneti. Pekm ez içim de şişip beni ö l­ .” dem işsindir. ‘ C oğrafya ö d e­ vim için istiyorum . ne anlarsın erkeğin tatlısından? Kalk git ders çalış. işyerindeki karizm a­ k F acebook’tan eklem iş.. ilik gibi esm er kıllı pezevenklere yorum yap diye mi aldı??? Allah bilir ailene. Bu da sana ders olur! Niye böyle sinirlendiysem ? Çocuğu kıskandığım dan falan değil de nefret ediyorum o yaştaki kızlardan. örtm en dedi. “M ihi A A _ Ç'ook T aTL iSıN ” falan. Ve beş yüzü büyük ihtim al on a l­ tı yaş altı. O gün evlerinde kalıp barda yiyiştiğim o çocuk beni mı. aslın­ dövm eli. kirli sakallı. A m a bildiğin piç! Yedi yüz arkadaş­ tan altı yüzü kız. O bilgisayarın K üç ük çöker de bir daha girem ezsin internete inşallaaaahhhh.

bırak kalsın. kalkın gidin üst sınıftan ç o ­ cuklarla. olsa da o l­ Bü yü k D ün 16 9 I s ıç u k a p t a lı n Im y u k d ım y jı ya sı . 11 T M ’deki G ökhan’la.lav. sonunda belli ki şapa otururum buıvanla. ânı yaşa. Belki de kaderdir lan falan diye düşündüm . öyle barlarda sabahlara kadar b ek ­ lem eler falan. Bir süre Çocuğu direkt blokladım . oıı dörtlük kızların hayranlıkları. ona da çılırlığım zı kullanıp şey ediyorsunuz. yoruyor beni. cıkss. Ulan /alen bir adanı bulmak zor. bunun göt kalkıklığı. ooo yeee” falan yapar üç sevişm eden sonra. G elem em zaten. ne bilim K S K 'lı M urat’la falan takılın. Size ne A lsancak’ta grubun birinde çalan bebe­ den??? Lan dedim acaba bununla mı olsam ? N eticede yüzeysel olarak bir şeyler de yaşadık. K üç ük A pt zaten m üm künse kim seyle olma. Yaptığın şeyin cezasını çek. Yani ben istesem de olmaz. L o st'a kaldığı yerden devam ettim. al ın önem lisi o gün ışığında götüm ü gördü ya.se yatağında bile yattım . “ İlişki adamı değilim ben beybi. O göte kim bakar lan! Ayy PuC C aa dedim hiç düşünm e bile. çocuğun anasının mı artık n ey i- nır. Y apm ayın bunu. aına yok dedim . Bir de en maz artık. Böyle gelip ekm eğim ize taş koyuyorlar gibi geliyor.

bir ton hödükle aynı otelde kalıp. G itm ez olaydım . sudan zaten korkuyorum . Bir de ben tatil kızı değilim hiç. Tam am genç kızken yazlık m uhabbetleri çok güzeldi. kavrul güneşin altında. tam olarak k u l- 170 A Neden? Hoşlandığın çocuk orada. dedim kendim e. baban sabaha kadar izin pt al gittik. S ı­ cakta tuzlu suyun içinde cıpcıpcıp bebeler gibi oynam ak ne salakça lan. yem in ederim !!! Tatil kadar yorucu. gâvur amı gibi yan yan yan. Ö p tü m bye. ın Bü Beynim Lost dizisiyle ham urlaşm aya başlam ıştı ki. Ama şimdi bir sene ç a ­ K üç ük lışıp çırpınıp. Sonra çık oradan. güzel geçiyordu üç ay. tonlarca para verip. işkence çekm enin adı tatil olmamalı. Lan zaten raporum bitince işe dönüp o iş ­ kenceyi çekeceğim . Denizden nefret ediyorum . bir dur P ucca yü k D ün ya sı . ırkınız kurusun . beynine güneş geçsin. veriyor sana. bari raporun kaym ağım yiyeyim de tati­ le çıkayım . A rkadaşım la beraber üç günlüğüne Ç eşm e’ye bıktırıcı hiçbir şey yok sanırım.Sevgili Rus kızları.

daha m antıklı. Zaten paso su yutuyorsun. kup -ik a p ta Jjj] b u . Beynimi kaybetm iş bir şekilde sağa sola kaykılıyorum . Ç ünkü beynim cıvıyor gündüz güneşte. B ronz tenin güzel bir şey olduğunu kim çıkartm ışsa. O derece pişman oldum. Evim de otururum .solaryuma girdiğim zam anlar hariç. gece Bepanthen ve yoğurt süıeıek. yani bana göre değil. Güneşe ne z a ­ man çıksam . bir güzel o sıkı ın ettim. tadına bak nasıl olm uş desem . açarım neti falan. ü k d ü n y a s ı Bü I yü k D ün ya sı . y a m a ­ lı eşek gibi dolanıyorsun. dünyanın en g e ­ reksiz şeyi. A c ı- A pt saların üzerinde 50 cent eşliğinde oryantal yapıyorum ama al naşı halim e eğlence deyip. . “K altak Rus kızları!” O kızların hepsiııinin bacaklarını kıvırıp. pancaı gibi kızarıp. Bok rengi saç. ak ­ lına sıçayım ben onun. böyle tak ı­ lırını. B ir de soyulm aya başladın m ı. Arabaların önüne atlayıp. çıkıyorum m asalara. Tam am ne zam an tatile çıksam hep sarhoşum ve m a­ neden diye bir sor. O kadar para verip aldığın bikiniyi. Gel küvete işedim. m illetin çişini kakasını yaptığı denize girerek harcıyorsun.kınam adığın organın iyice cıvısın ve burnundan aksın gitsin. sabah olsun A llahım bitsin bu işkence diye dualar G ece âlem lere akm ak da eğlenceli değil. Benim yaz K üç ük tatilinden anladığım olay bu. gelip b ak ­ mazsın. kara sarı ten. Tabii pişm an olm am ın bir diğer nedeni. Ben hayatım boyunca bronz o la ­ madım. “Silim mi abi!" diyen bebelerden bir faikın kalm ıyor. Bok gibi yani. am a E g e’nin suyu oldu mu yarabbi şükür diye lıkır lıkır içersin utanm adan.

her gün evde bakım ­ lı bir şekilde dolanıyorlar. birine âşık oldular mı gözlen başkasını gör­ müyor. İnsan değil. bitiklerini de anormal diye kendim i avutm a eğilim ine geçsem de. h ep ­ si genel kültürlü. dolgun dudaklarından çıkartıp. yorlar da gık dem iyorlar. yüzlerindeki pürüzsüzlük bizi bizden alırken. koltuk altlarında hiç kıl çıkmıyor. Onlar sı kesip köpeklere atm ak isteğiyle yanıp tutuşuyorum . İç güzellik denen bir şey yok zaten. tripteıı haberleri bde yok. adım gibi em inim . hani biz hepim iz senin kulunduk? Lan madem ö y ­ ün acı bir tokatla suratım a çarpılıyor. a y ­ dular var ki onlarla hiç baş edem em : “R uslar çok sadık. neden götten bacaklı. erkekleri konuşurken. bı»£ m n a kadar a lı­ ın Bü naya bakm aya utanıyorum. yayvan b ald ır- hoplarken. kapris. Allahım . sanki erkek için yaratılm ış bir robot! Şu dedikodular ortalarda dolanırken. Bu mu yani eşitlik? Bir yukarım ız ilik D biz eşittik. neden yaratılış ya ziği güzel olan benim. iç güzellik falan gibi şeyleri geçin efen ­ dim. Ama iyi y ap - A pt al on dokuz kaplan gücünde seviliyorlar. gülüm seyip K üç ük teşekkür ediyorlar. gerçek aşam asında bazı ırklara torpil geçtiğini anlam ıyorum . Hobbit gibi bir karı uydurm uştur. belki normal olanı benim tipim.” Vay babanı vay. seslerini a s­ la çıkarm ıyorlar.kıçlarına sokup. naz. am a manitaları yatağa üç kız daha alsa. sarkık bicikli. Hani le. g ü n ­ de yedi çeşit yem ek yapıyorlar. Belki fi­ . kım ıl kımıl sarı gacıları hop hop k lı bir ırka m ensubum. Bir de her yana yayılan dediko­ yü P ik n gibi hatunlarla kaynarken. Bu m ev/uyu. kızların neye benze­ diği de ortadayken.

Kendi ırkım ızın güzellerini bu yöntem le atlatıyoruz am a anacım bu lanet Rus kızlarına yapacak birşey yok. o ayrı. am a bu yeni yüzyılın hatun modeli biraz hoppa olunca pek işe yaram adı. “Ö nem li olan beyni. bura­ K üç ük dayız bari bir eğlenelim . Bir de iyi yemiş bizim erkekler ki dörtte biri. Ya gerçekten de bu yalana inanan var m ı? Ya da hiç mi rer A ngelina Jo lie’ye dönüyorm uşçasına. baktık yol bulam adık ve “ Eee Rus kızlan o tu ­ zundan sonra pathyo. O nlar için de bir kaç plan yapm ıştık. eciş bücüş oluyor.” diye dolandık d u r­ duk. Arkadaşım ve onun arkadaşları fa ­ lan. Tabu bu ara - da beıı o geceden beri alkol sürm üyorum ağzıma. kızlı erkekli bir topluluk. O n la­ rınki folofoş olm uş. m ırm ırm ır küfrede küfrede k a n la ­ rı kestim. Sanki T ürkler otuzdan sonra b i­ Bü yü bir süre zam an kazandık. nasıl eziyoruz. nasıl burun k ıv ırı­ yoruz. Onları herkes düdüklüyor. Kesinlikle tövbeliyim . yokm uş dedikodusu bitirdi bu planım ızı. Sonra geçen gece dedik bir yerlere gidelim. Hop hop A pt İşte ben Ç eşm e’de her giiıı bu uzun bacaklı kanları izle­ al ın görm ez etrafındaki karıları. ıç güzelliği” diyerek dolanıyorlar etraf ­ ta. bizim ki tek kullanım lık. “Onların nam usu yok. Zaten denize girem ediğim için. Rus m u? Ahah N ataşa yani orospu lan orospu!” gibi şeyleri yayarak etrafa. Ayık kafayla a s tık cıstık seslen de hiç çek ilm i­ yor. A m a İzm ir'de bir tane bile bakire k D ün m k u ç u l a p t a lı n b u v u k <luıi)-*sı ya sı . Son dakika golü olarak. baktık. bizim var. gittik bir mekâna. am a bizi bir kişi. Bir de sağlı sollu dört koldan Rus akını var. yerek geçirdim günlerim i. plajda havlulara sarılarak.nıış.

Iç güzellik falan hani. norm alin üstünde çık ­ m ıştım ben. Sizin ar dam arınız çatlam ış. G östersem bile kim senin si­ yorlar bizim m alları. z e ­ ya fam la ezildim büzüldüm . İkisinin kendim e güvenim falan bitti. liç dört beş no poroblem o ” “ İlkokulda 1Q testi yapm ışlardı. bütün sı birleşim i ben kadar. M em elerine gelen k a ­ . üstünüzden geçen A “ Kardeşini S eç’e üyeyim. ahah öyle yani ben hep bitiririm . dört tane kardeşim varordan. yok yok tiksindirm e insanla­ yü gidecekler orada. beni bırakıp D kinde olacağını zannetm iyorum . öyle laf arasında söyleyeyim dedim . şimdi o m ekânda ben n a ­ kâm ı nasıl gösterebilirim orada. zekânı göster. sen zekânı göster PuCCa diye telkinler vererek. İçim in güzelliğini. O kadar kötü bir durum ki. aynadan gördüm . bom ba patlasa. Hipnoz m u ediyorlar n ’ap ı- ün sıl diretebilirim iç güzellik falan diye.dans ederken. K endim e. zeki kızlar çekicidir u n u t- rı.” “ Problem leri kâğıt kalem kullanm adan çözebiliyorum .” “ Bence bir kadın kendini kocasına saklam alı. Hah. kafad an bi sor sor bak valla billa. nasıl cüm leler kurm am gerektiğini düşündüm: “ Şirinlikleriniz ve beş yaş m uhabbetleriniz çok güzel ama “ İki üniversite bitirdim işte ben de. şöyle bir yan yana geldik iki tanesiyle. bi pt al O bam a-E tibank ikilemi için ne düşünüyorsunuz?” ın Bü m aaa ya da bacağını mı açsan. “tehlike anında ilk k u r­ derece. o k tarılacaklar kitap gibi hatunlar” başlığı altında. K endim i kessem dönüp bakm az kim se.” K üç ük tanesiyle görüştük. lafım m ec­ listen dışarı.

oturdum sandalyeye. Etkilem e Dersi Part I: Peçeteyle güi yapın” gibi bir şey olm alı. K uıdum kurm asına da o bangır bangır m üzik varken. bunla­ neticede orası. “B ıoadıum m çok gusell" diyorlar. yüz kişinin var olm asını.geçm eyen belli diil am a ayıp yani. Ö ıf ve âdetlerim ize uymaz. C ık cık cık valla olm az ya sı Yaııi kim ister yanındaki kadını senden önce düdükleyen altı . kızlara paso peçeteyle gül yolluyorlar. bizim kiler de “Ayy 11e ş i­ rin. şerefsizler. P eçe­ teyle gül ne lan? O rıgam i kursuna mı gidelim diyorsun? Ama elin gâvur gac ılanm tavlam ak için süm üğüm ü sildiğim p eçe­ K üç ük teden bunlar ev bile inşa ederler. ay ne bilm em . H erkesin birbirini fortlam ak için var olduğu bir yer k rı nasıl aktarabilirdim ve böyle bir m uhabbeti nasıl kurabilir­ D ün arkasını dönse. D iğer şey ise. A pt al ın Bü “N eyin var?” diyene. anlam adığım bir iki durum var bizim Türk erkeklerine dair. Bi de yani bize göre değil. Ben “pem be” kelim esini söyleyem iyorum . “Rus Kızların. ay ne güzel. haa sözüm m eclisten dışarı dem iştim dim i!” K afam da böyle bir sürü cüm le kurdum kurdum kurdum. ne ayy ayy ayy” oluyorlar. ahlâksızlık böyle şeyler. dım. Haa yeri gelm işken. bu kızların Türkçe iki üç kelim e söylem esini sevim li bulm aları. Bütün kinim ve nefretim le burnum dan tıslaya tıslaya geçirdim hoppidi m ekânlarında günlerim i. “Yok bişeyim m m beaaaa!” diye b ağ ır­ yü dim ki. Kim i görsem böyle yem ekte falan. Onun için aylarca dalga geçen. ‘çocuk ayıp. B unla gezerken herkes dicek ki. “p iem be” diye çıkıyor ağzım dan. H içbir şey yapm adım . ben de düdüklesem ’. ay ne tatlı.

viral bir kam panya adı altında. senin ağzını yerim ben diye bakıyorlar. gacıların “ M arhgabalan- A llahım yaz bitse de dağılıp gitseler m em leketlerine. Sonra da bunu inter­ nette Rus sitelerinde bir güzel yayıp. K üç ük A pt al ın Bü yü PlICİJ» um arım yaptıkları hatayı anlayıp. M aske takıp. kendi erkekleriyle yetin­ k m elerini sağlayacağım . kaçacağım . bir daha buraya gelm e­ meyi bilirler.beni çingenelikle suçlayan tipler. B en böyle bir uygulam aya geçmeden. K urtulsam şunlardan. . piç ettiler resmen tatilimi. "K ezzap- ya sı na” . Rus kızları­ nın suratlarına kezzap atıp. Yoksa ileri­ lı Sapık" diye dolanacağım etrafta. D ün deki günlerde.

R aporum da bitti am a işe geri dönesim hiç yoktu. Gözlerim hafif nemli. “B ilm ediğiniz o kadar A pt al tak ’tan utanıyordum . Banyo aynasında bana soru soranlara verece­ ğini cevapları tekrarladım . Ne yapsam ne etsem de bu durum dan km ıulsam diye kendi kendim e evde insanlara y a ­ pacağım konuşm ayı hazırladım . usturuplu bir şekilde kendim e çeki düzen verip. O nunla karşılaşm ak Pekm ezde k a rşı­ ın Bü Kus kızlarıyla am ansız m ücadeleden 1-0 yenik ayrılarak .Ç ok garip şeyler olm aya başladı tatilden döndüm. Giilben E rgen'in beyaz göm lekle basın karşısında gözyaşı dökm esini kendime örnek K üç ük alarak. Yanı herkes beni görüp. karşım da­ kini n gö/bebeklerine bakarak ve m utlaka koluna dokunarak konuşacaktım. rezil” d iy e­ rek suratım a tükürecek gibi geliyordu. y av ­ rular! araba altında ezilm iş kedi gibi bir tavırla işe gitmeye karar verdim. En çok da Bayan K al­ laşmaktan çok daha zor geliyordu. Sıkıştığım noktalarda. “O rospuya bak.« p ( İ ı n L t ı y ı k 4 yü k » 7? D ün ya sı .

m alım lan bariz. kısacası kendi vicdanım a yapıyorum bu num aralan. Derken bulm uşsundur umarım. Kendi katım a geçerek oturdum m asama. İşe giderken sürekli olarak. yapacaklarını yazdım . “A llaaam deprem fa ­ lan olsun. kim se gıkını çıkar tamaz. sen rapor alıp tatile çıkm ışsın. Sağa Bü yü Pucca k D ün ya sı . Sel mel bi şi yap.” dedi ve K üç ük gitti. hiçbir şey söyle­ m eden kalkıp gitsem. Sanki bir derdim var gibi kıvranıyordum . tam am felaket yapam am diyorsan. Tatil fotoğraflarım ı ekledim tabii F acebook’a. istediğim e veririm . yaparsın bir kıyak. geri zekâlılık konusunda çığır açm ışım da h ab e­ rim yok.” diye dualarım ı ederek geldim binanın önüne. görm eyeyim kim seyi. “Hastalığın şifasını Ç eşm e'lerde al ın girdim içeri. M asum i­ yeti sim geleyen beyaz göm leğim in üst düğm esini de kapatıp sola hiçbir yere bakarruyordum . ben m asalardayım falan. Kendim e kiifrede küfrede açtım mailim i. Allam ne olur. sen büyüksün. Bizim burada götüm üzden ter d am ­ larken. y a ­ radansın. Uzaklara dalıp dalıp duruyordum. adam ın yazdıkları- 178 A pt yönetm en yanım a geldi. çatır çatır da “M em e benim göt benim. Neyse bunu sonra k o ­ nuşuruz. önce m aillerine bak. bi şi olsun am a kim se ölmesin. Sadece bina y ıkıl­ sın. Am a yine de götüm yem iyor! Kim senin de beni sal­ ladığını sanm ıyorum . dağılın lan” yapsam. en azından şu otobüs kaza yapsın ama kim seye bi şi olm asın. G er­ çi bu adam bende ekli değil. bana olan olsun am a sonra iyileştir beni. O ysa kim e ne yani. bir elim de içkiler.çok şey var ki!” deyip insanların Pekm ez’i de suçlu zannet­ m esini sağlayacaktım . Hastir. ama dem ek ki gösterm işler.

” d e ­ dim. dem ek buym uş. T uvalete gidip hem en aradım. ön görüşm e için çağırıyorlar am a olsun. İstanbul'da bir yere başvurm uştum .” dedi.ııa bir baktım . İstanbul’a şaklı yer. Yepyeni bir hayat beni bekliyor!!! Fırtınadan önceki Bü yü k D ün »79 kl\^ıı. M u sa’nın denizi ikiye yarm ası gibi bir m ucize bu! P ekm ez’le çıkarken. O kadar gelm em ek için dualar ettim. Y apacak bir şey yok. para da verirler.k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı . Sonra da yukarı kata işlem lerim i halletm eye çıktım. "He tam am iyi. Zaten o da dünden hazırm ış sanırım . İşte oradan başvurum a cevap vermişler. işi kaçırm ayayım diye “İstanbul’dayım .” dedim. Beni iplem ediğini zannettim ama iplem iş oolum. İstanbul abi boru m u? H er şeye sıfırdan başlayıp tepelere çıkabileceğim şehir! Daha işe alınm adığım halde. yalvardım. tuvaletten çıkarken o k a ­ K üç ük pattığım üst düğm em i açarak az önce bana papar atan y ö n et­ menin yanına gittim ve “İşten ayrılıyorum . "Ö n görüşm e için gelin. Yani olursa yırttım d e ­ sessizlik lalan derler ya. ama bir sorun ç ık ­ tı. A m a o dönem de hiç ses soluk çıkm am ıştı. üstelik dün iplemiş. Hoş daha bir şey belli değil. on beş gün çalışm am g e - A pt gidersem babam ın dırdırından da kurtulurum . İstanbul’a gideyim falan diye. Bu kez yırtarım yani. alâkalı alâkasız her boku bana dayam ış. bayağı da ta - al ın mektir. Nerede o ld u ­ ğumu sordular. istifa dilekçemi yazdığım adam. O nunla beraber olayım .” dediler! R üyam da bile g ö re­ m eyeceğim bir pozisyon üstelik bu. re s ­ m en anamı ağlatacak öyle böyle değil. kaderim e razı olm alıyım diyerek diğer m aillerim e bakm aya devam ettim ve yem in ederim A llah’ın varlığına o dakika inandım.

G er­ çi bu ilk İstanbul deneyim im değil. her şeyi büyütüp sorun çıkart­ al m asası ın yordum .” diye uzaklara dalarak şıp şıp gözyaşları döktüm. Bü yü yed iğ in ' Hu« i * k D k ü llü le rin ti olarak sayıp sayıştırıyordum çocuğa i'v . staj için kendim e kanal ayarlam am lazımdı. En son öyle bir tartışm a yaşadık ki ıi ••'l. adam “Peki” diyerek beni yolladı. çıtı pıtı. O A nkara’daki ç o ­ cukla aynı sınıftaydık. gerek. Baktım yapacak bir şey yok. birbirim ize taıiâim-ı. Oradan kurtulduğum için öyle bir ra ­ hatladım ki. l. A nkara'da kalmak konusunda da em in değil­ dim. yoksa istifa eder m iydim . sevgilim le a lâ ­ maya.iMi’i A n t a l ­ ya d iy e ­ sı . İstanbul’daki iş olm azsa sıçtığım ın resm idir ama yapacak bir şey yok! Bir defa şansımı denem em gerek. yani A nkara’da kalacaktım .-:« edem em eye başladık.ır!> yal I. Aklım bu d ıişu n td -rle gel t?it yaşarken. bir sonraki gün finale girmemiz.ı ve bi İ t r i­ r a i­ K mize verdiğim iz gazla. Yani artık işsizim. Alkohın elkr. biraz safça bir kızdı. Ya m em leketim olan İzm ir'e gidecek­ tim ya da okuldan sonra ciddi bir adım olarak onun yaşadığı şehirde. çünkü geleceğim için bana bir şey katabileceğıne kıırup.ira «aş»:tm saç baş giriştik birbirim ize. - 180 ün . İstanbul'a gitmeye karaı verdik niz bir sorun vardı. İzm ir’e dönm ek istem i­ inanm ıyordum . başında durm am gerek. az önce aç­ tığım düğm em i sinsice kapatarak ağlam aya başladım . “B a­ bam hastalandı. Zaten aldığım rapor falan derken. O kavganın verdıg »arsia e\ arkadaşım la birlik­ üç ük te A içki pt kasız şeylerden kavg-ı e fnv?ve. Okulun son seııesiydi.rcktiğini zırvaladı.

Kim seye sorunuyorduk da. Esenler otogarına indiğim izde. iki üç ük saat sonunda çıkışa ulaştık. k u r ı - rak boşalttı. te la ş lı bir şekilde o ra­ al ın Bü miz anda.yordu. oradr. geldiğim i/ yere varıyordu. V v g i ve saf yüzlü insanları takıp y eten eğ im iz sayesinde. Kafam ız bir milyon. almamız bir H*ij Çünkü v a­ K rın d a k i arkadaşım . En ön em ­ k ğil. gece kalm a­ şımın verdiği “ Hadi bcııi geçtik. Y olculuk boyunca sızdık.«) / . otogarın çıkışını aram aya başladık. Orası bizim için k o r­ kunç bir yerdi. katil. bütün g e c e tuttuğu rn 'd e su u . İstanbul için anlatılan efsane ­ yü muz vardı. salyalarım ızı koltuk k en ar­ larına bırakarak. Yalnız bir sorunu­ D ün ya sı dan geri dönm em iz lazım dı. herkes gözüm üze sapık. Nasılsa her şclvuı bir merkezi M etroya binm em izle bir ' ardıı m antığıyla metroya bi. A pt karışıktı. savunm asız kuzular ­ dık. Labirentteki fare gibi ürkek. kızını sen kendini buralarda harcam a. Boğaz K öprüsü’nün üzerin den geçiyordum . Her gittiğim iz yolun sonu. kanalın nerede olduğunu bilmiyorduk. Sadece bir gün durabilirdik İstanbul’da. İstanbul senin yerin" gazıyla İstanbul’a doğru yola çıktık. koskoca kanala gidip. T uvaletten çıktık. tecavüzcü gibi görünüyordu. ev arkada­ . m akyaj yaptık. Her şey çok dan oraya koşturup duruyorduk. Boru d e ­ lisi. iş isteyecektik. herkes kurttu ve biz saf.v durak sonra kendim izi diş. hem en tu ­ valete giderek üstüm üzü değiştirip. bizi bir korku sardı. ikim iz de İstanbul’a ilk kez gelm iştik. U yandığım da. Bunu fark ettiğ i­ ler bir bir kafam ızda uyanm aya başladı.

sonra böbreksiz bir şekilde küvetin b i­ ya “ 155”de hazır tutarak. bir sesle kendim e geldim: “Abla yasak. her adım da sanki önüm e kırm ızı halı seriliyordu. Aydın Doğan beni karşılaya­ cak. Kapı açılacak. pırıl pırıl parlıyordu. aynı binanın D balığı gibi yapışarak gittik. İçeride tek işçiler var. aşağısı deniz. Neticede m aaşım iyi. büfeler sapık olm az. "‘Özel hayatım la değil. Neye baktınız? Hem kanal ta­ şındı B ağcılar’a.” A pt al benim hayallerim di sanki. hatta belki ana haberi bile sunabilirdim. yolun sonunda Oscar verecekler gibi hissediyordum . Seda Sayan gülüm seyecek. yukarısı E5. O bina istiyordum. sı çücük yerde bize bir şey yapam azlar dedik ve telefonumuzu . Çok az kalm ış­ K üç ük tı. yaptırırım dişlerim i. O kan Bayülgen evlenm e teklif edecek. oraya girm eyin. basit. Çocukluğum dan beri yıldız olmak ın Bü Kanalın kapısına yaklaşınca.Onu kendine getirdikten sonra. İçeriye girer girm ez keşfedilecektim . Ben tam h a ­ yâlımın. D işlektim ama olsun. Beyaz telefon num aram ı isteyecekti. sorun mu yani. atm aya başladı. Hayalim karşıda bana bakıyordu. Zaten İstanbul m antığını k sadece bir tanesi doğru yolu tarif etti. benim kalbim boğazım da yü önünde iki saat dolandık durduk. O tobüste ineceği­ rinde uyanırız diye gözlerim iz fal taşı gibi açık. o k ü ­ Ardından M ecidiyeköy’e doğru yol aldık. M ecidiyeköy’de seçtiğim iz akça ün miz durağı kaçırırız. büfenin birine kanalın yerini sorduk. cam a vantuz pakça tiplere kanalın yerini sorduk. Sorduğum uz on kişiden sonradan kavradık. O rada da. işimle gündem de kalm ak is­ liyorum ” kısm ına gelm iştim ki.

Dedin» sanırım bu benim için bir ğı atıp T R T ’de dokuz beş çalışarak. hayatta yetişenleyiz oraya. ünüm. Bağcılar neresi onu bile bilm iyorduk. yatakta fahişe olm aya m üsait bir alt yapım var. Saat üç buçuğu geçiyordu. A nkara'ya k ap a­ k D ün u C. Diyarbakırlı bir dayının sesiyle tuzla buz o l­ muştu. Açlığım aklım a geldi. şöhret.1.” Adam ın o sözüyle zihnim de canlanan görüntü şu ­ dur: İki kız. sabaha kadar mokoko. bari yem ek y iy e­ lim.K urduğum hayaller. O sırada bize B ağcılar’a nasıl gideceğim izi a n ­ latan dayı yine lafa girdi. Nuri Alço m ü ­ ziği. Gece yaptığım ız kavganın ardından pişm an olm uş. Yine de um rum da olmadı. bir baktım sevgilim.. A rkadaşım a döndüm. para pu' yok. o yol gözüm de büyüdü. büyük ihtim al biz orayı bulana kadar kanal k ap a­ nırdı. ııy." dedim. Cem il koçum K üç ük baksana bir. çocukla­ rım ın anası olacağım. O kan’dan doğurdu­ ğum çocuklar. Hem zaten m utfakta aşçı. ikimize de T R T ’de staj ayarlam ış. Bundan iy i­ si can sağlığı. Bu d iş­ Tam am öküz rnöküz am a neticede erkek erkekti. evim in hanım ı. “Hele durun hele. O kadar uzun anlatıyordu ki. adam B ağcılar yolunu anlatırken. orm anlık alan. Bu kızlar kanala gidecekler. babasını arayarak. bundan sonra bana birşey koym az A pt B öylece hayallerim den vazgeçtim. Bu devirde erkek de zor bulunuyor. şöhretim . 'Hadi gidelim. sokakta h a n fendi. bi atıver oraya g idivosaıı. H aya­ limden vazgeçm işim ulan. Tam o sırada telefonum çaldı.V ya ■83 sı .11.1 işaret: Kaderim de ün. Bü yü . Benden iyi bir gelin olur. al ın lek ve çiko halim le onun gibi bir çocuğu bir daha bulamam. iki yabani adam.

Elim i sallasam ellisi.. Kanal sahi­ yü ra ’ya. . güleç y ü z­ lü bir kadını ayakta çantasını toparlarken bulduk. “ Ya aslında ün şöhret falan bunlar boş işler. Bizi gördii leyse çok ballısınız.” “Ayy yok geliriz geliriz. Hem benim karakterim de birisi bir erkek için değil A nka­ san K aynakları’na doğru m erdivenlerden çıkarken. Aydın D oğan’ın metresi mi olsam lan acaba?!” gibi türlü malak düşünceler içine girip. yollardım k a p ı­ pt ve biz daha bir şey söylem eden. İçime kaçan M arilyn M onroe yeniden canlandı. Bu sıkkın ve bıkkın halim kanalın kocam an dalgalanan bayrağını görünce sona erdi. “Hahay ne var canım Sibel Can gibi etli butlu. diğerini dış haberlere veririm. Bü lip. kovaca­ İnsan K aynaklan bölüm üne gelince.” A "Evet staj için. şişm anca. on dakika önce gelseydiniz. K üç ük dan. bıngıl bıngıl hatunum . gaza g e ­ bi olm ak var bu devirde. tuvalete bile gitm ez be!” diyerek girdim kapıdan.” “Çok güzel.” "O zaman verin kâğıtlarınızı. birinizi program a. Haziran başında gelirim diyorsanız. kusura bakm ayın. İn ­ k D ün ya sı minin olm ası tabii bize daha çok güven verdi. Yok olm az derseniz.diyerek bindim arabaya. A rabanın üzerinde kanalın am ble­ Arabada bir yandan sevgilim le m esajlaşıyordum bir y an ­ dan da boşuna gidiyoruz bari ordan otogara geçeriz diye d ü ­ şünüyordum .. haziran ayında görüşürüz.” dedi. "Staj için mi geldiniz? Ö y ­ al ın ğım insanların listesini aklım dan geçirm eye başladım .

K üç ük A pt al ın Bü yü tı canlandı. Bu kez biliyorum çok g ü ­ k İşte şimdi yeniden o ilk başlarda içim de olan k ıp ır­ D ün ı «5 ya sı tıktan sonra. sevinç çığlıkları a t­ doğruca otogara döndük ve yem ek yedik. Ardından H aziran'da staja. Ellerimizi sıkıp.Bu kadar kolay oidu. sonrasın­ da da işe başladım . . O ilk başta hayalim in peşinden koşm alıyım diye siktirı basm ak üzeıc olduğum adama âşık olduğum u düşünüp. Sonra otobüse b i­ nip okula geri döndük. A m a kaşındım işte. Sonuç b a ­ bayı aldım tabii. asıl hikâyem şimdi başlayacak. açlıktan bayılm ak iizere olduğum uzu fark edip. daha ne alacaktım yani??? zel şeyler olacak. B öyle pırpır ediyorum . her şeyi bıraktım .

zırt pırı Pekm ez buraya gelip duruyor ve tek kelim e konuşm uyoruz. ona bile dua ettirdim .Y e n i ile başlayan h e r b i r şeyim h a y ırla ra O tobüste o kadar çok dua ettim ki olsun diye. Babam ın her yeni şehre gitti­ ğim ¿aman ayarladığı m isafirhanelerden birinde kalıyorum. düşün işte! Buraya kadar olan her şey rüya gibiydi. Her akşam m isafirhaneye gidip ağlıyorum . K üç ük değilim! İşyerindekilerden nefret ediyorum . hatta sadece işye­ M utlu m usun. İsm im i söylerken başına pozisyonum u da e k ­ ın Bü Ön görüşm em olum lu geçti ve ertesi gün işe başladım. Düşün kı iH h A M aaşı baştan verm edikleri için çulsuzum . O kadar utanıyorum ki ondan. o derece bir iş. Artık gayet taşak- leyebiliyorum . P ekm ez'in en y a­ kın arkadaşı burada çalışıyor. » k D ün ya sı vesile o lsu n ! . rinde yem ek yiyonım. O kadar istiyordum . Babaannem i arayıp. o kadar parası­ zım ki kendim i acayip ezik hissediyorum . yü Pm>. o kadar dua ettin diye sorsan. zerre kadar pt al lı bir işim var.

yem ekhaneyi de o gösterdi. sanki üst baş b a ­ kıyorum kendim e töbe töbe. O gün artık nasıl canım çektiyse. için. ya sı m eye yüzüm de yok. Sabah toplantıda buna A pt al ken. maaşı alayım diye bekliyorum. Ç ocuğum u düşürm üşçesine üzüldüm lan o parayı verir­ K ızlar çok ilginç burada. yok daha neler. Oradaki kızlar habire bir yerden sandwich alıp d u ru ­ Bir sandw ich ne kadar olabilir en fazla diyerek düşündüm. P ekm ez’in arkadaşının eski sevgilisiym iş bu.. ın Bü Bir de bu kızların ne kadar maaş aldığını da doğrusu merak yü ropollüğüm le. alt ta ­ içim ağlaya ağlaya yedim . benim alacağım parayla bunu yapmaları im kân­ sız. H ayır aynı işi yapıyorsak. “İhihih keşke kepekli isteseym işim ” diyerek. akşam da bir şey yem em iştim . acayip itici. bana da alın dedim. koca alm ıyoruz lan. k rafı ekm ek!” dem em ek için kendim i zor tuttum! Bütün m et- D Bana yirm i liıa deyince kızlar. Bazı olaylarda öylesine soğukkanlı ki şaşırıyorum. Bana tuvaleti. ama bir o kadar da çekici geliyor hatun bana! Bir K üç ük onunla sam im iyiz. Kıza ben “Esm aC eyhan” diyeyim en iyisi. ne bileyim böyle hiç tarzım d e ­ ğiller.. ediyorum . Tarzım değil de nasıl bir cüm leyse. B unlar her gün m aşallah. Lan her sabah bunlardan yiyorlar.geldim geleli T ak sim ’e bile gitmedim! B abam dan para iste­ G eçen gün işe gittim. Neyse bir tane kız var mesela. . Hatun bildiğin Esm a Ceyhan. “Höh arlık. o ekm ek arası peynir dom ates ün yorlar. o da kuyruk acısı m uhabbetine. nasıl açım. hem tip olarak hem karakter olarak. Lanet ettim bu kapitalist sisteme. o yüzden böyle bir geçm i­ şimiz var.

Onunla konuşurken kendim i TV yü herşeye. bu sıçarken kokuyo. Hep işlerim i sinsi sinsi hallettim. O nunla kavga edebilm ek için canla al ın Sevm ediği insanları sürekli aşağılıyor.paparı basıyorlar mesela. Bi başla uğraşıyor. o kesinlikle öyle bir şey yapına/. bu muhabbeti aynen yaptı!!! Yanında nasıl davranacağım ı kestirem iyorum . sonra ciddi mi lan bu telaşı sarıyor beni. tuzluğu istesin bundan.” diyor. bildiğin kedi yavrusu gibi bir şeyini a s ­ lında. bir gör. Bir program ına çıkm ış hatun gibi hissediyorum : Her şeyi açıkla­ malıyım . “Ee ne hissediyorsun?” diye soruyor. bu kokoş. o varoş. kulpu m utlaka var. o içiyo. öyle bir carlıyor ki: “ Heı m asada tu z­ luk yok mu? Yoksa m asanda tuzluk. H a­ K üç ük tun sevm iyorsa o kişiyi. y a p m ış a iyi niyetindendir. Aslında garip gelecek ama bu tavrına h asta­ yım onun. b akıyorum bir on dakika şaka mı y a p ­ tı diye. am a kısa ve öz biçim de. Kız sanki ona söylenm em işçesıne. 11e iyi niyet­ li. benden neden istiyor­ sun? Kalk git m utfağa al! Yem eğim zehir oldu” . Yemin e d e ­ rim ya. Yani insanlar hep benim için.” falan der (Pekm ez ve eski işyerini hariç). Fakat yem ekhanede biri . Ciddiyim bak. hiç affetm iyor. bu jigolo. C evaplar tat­ k D ün ya sı “Uykum vardı yapam adım . Am a ben var ya. hayatta hiçbir /am an bu kadar açık bir kız olam adım ben. Ota boka min etm eyince. “Ne saf kız. bunun m em esi küçük. “Ben bir şey anlam adım am aaaa. Bir şey d i­ yor m esela.” diyor. A pt insanı sevm ediyse bitti. herkese takacak bir Bü kıllanıyorum öyle yapınca. ayy canım ya. Onun götü büyük. kökünü kazıyor. uzatınca sıkılıyor çünkü.

İki dakika sonra telefonum ça lı­ yor. Gerçi maaşı size bağlanır am a.” "K orur korum asına da canım . Am a bazen bokunu da çıkartıyor. ev sizin üzerinize m i?” “Ne oldu ki?” “ Baban ölürse falan ortada kalır mısınız diye m erak ettim.Yüzümün lolipop kıvam ında yuvarlak olm ası ve dişlek old u ­ at oluştu benle ilgiii Çıkm ıyor. “PuCCa. yani ikisi de çok güzel. K arde­ şin ne kadar maaş aiıyo?” K üç ük “ !?!” I’ekm ez'in arkadaşına deli gibi âşık. arkam dan bakacak m ı?” diyor.” k lı bakarak söylem iştin.” “A llah korusun de m anyak. A pt al ın k u ^ ı i l ı a p t a l ı n b u y ha « l u n y j M Bü yü “Yoo bakışım aynıdır. yapacak bir şey yok yani." Haa bir de ilginç ilginç soruiarı var: “ PuCCa. ona bak şimdi. öyle saf bir k an a­ . Sonra tak tuk saç­ larını savura savura gidiyor. M esela tuvalete giderken yanım a geliyor.” D ün ya sı ğum için sürekli gülüyor olm am sebebiyle. ölüm A llah’ın emri. O yüzden bu kızın bu tavrım seviyorum. her gün düzenli olarak kıyafetini sorması gibi: “ PuCCa bugün nasıl olmuşum"1” “Ç ok güzel olm uşsun.” “A m a diiııkü d aha güzeldi dim i? Dün daha fa rk ­ “ Sen olsan bunları giyer m iydin?” “Giyerdim tabii. Öyle böyle değil hem de.

” “Baktı baktı.“PuCCa arkamdan baktı m ı?” “Ayy dayanamadım yaa. sen gidene kadar boynu koptu hatta. Çünkü eski sevgilim olan Pekm ez her yerde benim ne tür bir kaltak olduğum u yaymış!!! Hakkıdır hakka tapan milletim in istiklal dem ekten başka çarem olm adığı için.. K üç ük X9 ° A pt al ın Bü P uc cî yü k D ün ya sı “Höhh yani telefon mu ettin bunun için. baktı mı sölesenee. Benden nefret ediyor." .” P ekm ez’in arkadaşı da orospu bakışlı bir oğlan. şu anda da seni aranıyor. ben de bu Esm aC eyhan’la tuvaletlerde parlatıcılarım ı sürerek vakit geçiriyorum..

Laptopu b a ­ TV karşısında sızıyorum . İçim kan ağlaya ağlaya kızın fotoğrafları­ na her gün bakıyorum . N eredeyse bir ay olacak buraya g ele­ li am a ben hâlâ hiçbir yeri gezem edim . K üç ük Tek eğlencem de Aşk-ı M em nu dizisinde birbirini d ü dük- leyen akrabalar ve F acebook'ta arkadaşlanm ın çılgın yaşam ­ ları. O dada yatak ve dolap var. Başka eğlencem yok desem yeridir. karnım a. işten m isafir­ haneye geliyorum . Bir odam var. üçlü koltukta pt al salon gibi bir şey.T ı r t fotoları olan b ir insanım . Diğer tarafta da k ü ç a k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ın Bü O kadar parasız bir haldeyim ki. Pekm ez kızın biriyle çıkm aya başlamış. bir de televizyon. A m a o kadar soğuk. bazen yanaklarım a koyup. bir de bir üçlü koltuk. H atta kendi fotolarım dan daha çok A caklarım a. eski sevgililerim in ve onların eski sevgililerinin fotolan. orada yatm ıyorum . servisi bir kaçırsam sıç­ yü k D ün ya sı . o k a ­ dar soğuk oluyor ki hava. tığım ın resmidir! Her gün m isafirhaneden işe.

sen beni ihmal et taaamm mı. onu da anladım. kızı kıskanıyor muyum yoksa hayran m ı­ . Lan ben böyle bir bebeyi tam sam . git gejjj” “a. saçları da nasıl güzel. Böyle havuz başında sermiş kaslarını o rta­ k ne baktım. Profili açar açm az girdiğim ilk yer kızın profili. “kujum m m . K ı­ şın alışveriş m erkezlerinde gezerken. Fake mi lan bu dedim . yorum la­ Bü bi. yem e de y a ­ D ün ya sı G arip bir şekilde. Bir de mesaj attı: “ Nabcı güzellik? Uzun zaman oldu.” Kim m iş lan bu dedim ve resim leri­ ya. Arabası da var. şiirler. Burnu. ayaklarını da koym am ış. Um arım iyisindir. Anam .bakıyorum .q evladı. ama ne güzel dişleri var ya pis sürtük!” diye diye dün akşam yine kıza bakıyordum ki beni Facebook tan biri ekledi. yım anlam adım . F a­ pt "kanks yaa harikasın burda” al ın çocuğun fotolara bakarken. yerim yutarım ben bu oğlanı. nerden buldun şerefsiz o göm leği” K üç ük sin” ke olm adığını anladım. Sırtım gösterm iş bir de. küfürler. O offff ooffff diyorum sadece. Çünkü oniarın arabası vardır ve A “aafsfsafsfsa =) çok cicisin” “elinde ne var senin lan göt! sütten başka bi bok içm ez­ Atışm alar. Tek tek ölesiye inceleyerek bakıyorum! "H ım m m ne giym iş böyle. bırakır mıyım hiç! T a ­ yü nında yat herifin. geri zekâlıca kız yazıları. K arşılaşm ış biie olsak asla affetm em . kaşı gözü elle çizilm iş g i­ nım adığım bariz belli. ellerinde m ontlan o l­ mayan çocukları keserdik. Soğuk soğuk terler döküyorum rı okudum .

Zaten arabanın içinde de var resmi. Bir de m ağazanın ışıklan gözlerini ra ­ hatsız ediyor olm alı ki fotolanm hep güneş gözlüğü takıp çektiriyorlar. “Ben de sizi tanım ıyorum am a tanışınz” yazarsa b i­ le kabulüm . Ç ocuklar babalarına benzesinler am a m üm künse. Sonra sadece pijam a altıyla. Nedense bunlar alışveriş m erkezlerinde resim çe k ­ tirm eye bayılıyorlar. da dört gözle bekliyorum . Klasik bir şekilde. Beni aldatır am a bu. Bir sene sonra hem en çocuk yapıyoruz. Kuduruyorum ben A pt Bendeki kaltaklığa bak. çocuğa mesaj attım: “Özür dilerim . Bu kadar yakışıklı herif. İtalya’da falan fotoları var bir de. m ont falan da yok ü s­ tünde. am a Allah biliyor içimden g e ­ çenleri işte. İki üç tane uzaktan var. beni tanıyorm uş ayağı yapıyor!!! Hem en çocuğu dam atlıkla hayal etm eye başladım . öyle evin içinde koşturup duruyoruz. Garantilem ek için ona da baktım yani. O yüzden acaba? Böyle hayallere dalm ışken. İzm ir Ekonom i mezunu. gün yüzü gösterm esem mi ona Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın b ü yü k d ü n yası ya 193 sı . B el­ li ki çok geziyor. bana kahvaltı hazırlarken. mal mı ne. büyük eşşekiik ediyorum am a tanıyam adım ” . Bu da belli ki tiki b e ­ belerden. Aradan bir yarım saat geçti. Ben onun göm leğini giym işim . en yakın zam anda yüz yüze tanışalım ” derse de ne d e ­ rece abazan bir kız olduğum u göstereceğim ona.m ontlannı arabalarına koyup çıkarlar. Az ağır ol di m i? B ilgisayann b aşın ­ al ın evde sandalyeye bağlayıp. Tabii ki ö y ­ le bir şey yapm ayacağım m m . Hemen tel num aram ı yazarım . “B uradan olm az K üç ük beybi. ne cevap yazacak diye. cevap yok.

A pt nın önünde fotoğraf çektiren iğrenç yaratık. ondan diye hevesle bir açıyorum . diğer fotoğraflarına baktım tırt” Beş dakika mal gibi kaldım ekrana bakarak. bir süre hanım efendiliğim i bozm ayarak bir şey yazm adım . Sonra geldim oturdum. O ay gibi sura­ jı okuyorum : “İşin aslı profil foton başarılı. elin Bü P u cc* yü tı k en arda parlıyor. Oluum m o yanında gezdirdiğin beyinsiz hatunlardan mı sandın beni haaaü Tırtm ış!!! Facebook’tan kız yapm aya çalışan em besilin birisin zaten. “PuCCa lan x x x ’in fotosuna bak ahahahahahah koptum A l- laam aa” . K albim duracak şekilde açıyorum . Açtım mesaj b ö ­ 194. resm ine bakm ayı k D ün kesip. ya m esa­ sı . B ir mesaj daha. Dijital ortam da bile dedikodu yapıyor.de. D onum da salla­ K üç ük rım ben be seni!!! B aba parasıyla gezip tozan adam a ihtiya­ cım yok zaten benim. Kıronun tekisin zaten. Bir mesaj geliyor. Bir mesaj daha geliyor. çocuklarım a baba yapayım . Keko. A rabası­ lanı versin. M ouse titriyor elimde. O kadar çok sinirlendim ki. Bi siktir git yaa. Tırtm ış. G ittim bir bardak su içtim.” yazıyor bir arkadaş. çocuklarım ın babasından mesaj geldi. “PuCC a M S N ’de beni engelledin mi? Seninle konuşm am gereken şeyler var. Allah be - al ın evlenm e hayalleri kurayım . terbiyesiz! İşim gücüm var benim burada. K olay mı. Beni boşuna heveslendiriyor. evim in d i­ reği. Sinirim biraz geçti. Ben onunla puştu bana gelsin tırt desin! Şensin lan tırt hayvan oğlu h ay ­ van!!! G öt suratlı ne olacak.

lüm ünü ve “Senin ağzına sıçarım ben sikik! Anandır tırt! G öt herif!” diye yazdım , sonra da engeli bastım . Biliyorum y an ­ lış bir hareket, am a olsun içim de kalm adı. A nladım ki erkek sanalda da reelde de aynı. Yüzeysel bakınca sana kapılıyor, biraz detaya indiğinde kaçıyor. Yani gösterirken iyi, verdik­

ten sonra topuk!!! K adın da aynı. O rtada fol yok yum urta yokken hayallere dalıyor. K arşısındakini m ükem m el erkek kalıbına sokuyor. H ayalleri yıkılınca, o m ükem m el erkek oluyor sana karaktersizin, puştun teki.

K

üç ük

A

pt

al

ın

k
kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

D

ün

ya
*95

D e r v iş in z ik ri neyse f ik r i de o fa la n d e ğ il! !!

Dün G ece E sm aC eyhan’da kaldım . Böyle ortaokulda a r­ kadaşında kalırsın ya, kendim i aynen öyle hissettim . Hadi uyuyalım diyorum , yoookk hatun uyum uyor. Bütün işyerinin

sını bile tartıştık. B ir süre de o konuştu, ben P C ’sinde tak ıl­ dım. O süre zarfında P ekm ez’in arkadaşına olan aşkım anla­

m aya karar verdik. Tam yatacağız, anam bir baktım , ikimize de aynı yatağı hazırlıyor. “Esm aCeyhan, yatacak yerin olm adığını söyleseydin k eş­

K

üç ük

ke” .

nımda kalıyorsun, beraber yatalım böbüşüm m m yaa ” H ayır kesinlikle lezbiyen değil. A m a böyle fazla coşkun

bir sevgisi var kızın. Ben de böyle sevgiye gelecek en son k i­ şiyim. Y attık biz, ben biriyle yüz yüze yatam am . Kalbim in

19 6

A

“Y aaaa PuCC aaa yatacak yer var am a kırk yılda bir y a ­

pt

tıyordu. Pek bayık geldi. A rtık gözlerim kapanıyordu, y a t­

al

ın

dedikodusunu yaptık, pastanedeki adamın karısını aldatm a­


P u cca

k

D

ün

ya

üzerine doğru, yani sola dönüp de yatam am . Sağ tarafım da da

dönüyor, üç dakika sonra geri yüzünü çeviriyor bana. Nefes

nefese yatıyoruz. Ben kıyafetli de yatam am . Yani üstüm deki norm al kalır da, altım da sadece külotla yatarım ya da g ece­

likle. Y oksa rahat edem em . Pijam a boğar beni, bacaklarım a dolanır da dolanır. G ece boyunca kâbuslar görürüm. Yaz kış bacaklarım çıplak olacak. K ızla dip dibe yatıyoruz diye p ija­

uyurum diye. Kanalları çevirirken, C N B C -E ’de ne zam an iz -

dir G ecesi doğm uşum diye izlem eye başladım . O sırada da Esm aC eyhan kalktı. Oradaki G uillaum e Canet, P ekm ez’in

om uzlar falan bile. Allah var, çocuk çok güzel aslında. Am a öylesine nefret ediyor ki benden hiç konuşm uyoruz desem

onun gözünde, en yakın arkadaşını aldatm ış, onu kullanm ış kaşarın tekiyim. Ne yapsam değiştirem em , ben de hiç zorla­ m adım , am an öyle bilsin dedim , geçtim gittim.

K

üç ük

N eyse Esm aCeyhan zaten sabahtan beri beynimi sikiyor­

du çocukla ilgili, bir de bu filmi görünce, kızın aşkı kabardı. A nlattı da anlattı iki saat P ekm ez’in arkadaşıyla olan ilişki­

lerini. Hatta gecenin verdiği şeyle m idir nedir cinsel hayatla­

rını bile en ayrıntılı biçim de anlattı, bacağım ı şöyle bir alırdı.

A

pt

yeridir. Konuştuğu zam an da ağzım a sıçıyor. Çünkü ben

al

ın

arkadaşına acayip benziyor, öyle böyle değil, gülüm sem esi,

k ü ç ü k ap ta lın bü yü k d ü n yası

lesem o ff off çektiğim “Jeux d ’enfants”ı gördüm . Ohaa K a ­

olm ayacak. Televizyonu açtım, en azından ona bakarken

k

m ayı da çıkartam adım , korkar m orkar belli mi olur. Baktım

D

ün

ya

kız var. O da bana doğru dönük yatıyor. Dön arkanı diyorum ,

belim den tutup falan diye. O rada ben uyuyakalm ışım . Abi

öyle böyle değil. Porno film alanında bize ödül üstüne ödül verirler. Anam anam m diyorum . O nassı bir yiyişme. Her p o ­

zisyonu iki kere denedik her halde. Öyle deliler gibi seviştik.

A teşler içinde bir uyandım , E sra’yı gördüm. Kendim i böyle pislik gibi hissettim. Vallahi billahi bilinçaltım da P ekm ez’in arkadaşına dair zerre kadar bir şey yok. A m a rüya o kadar gerçekçiydi ki, boynum da som urm asının acısına kadar h is­

Sabah bir kalktım, kız bana kahvaltı hazırlıyor, patates fa­

çocukla cidden yatm ışım gibi pis pis hissediyorum . Ağlayıp, “B ana bu kadar iyi davranm aa, ben iyi biri değilim , bilinçaltı

ğim am a diyem em . R üya m üya hayatı zindan eder bu hatun bana. Nasıl böyle eziğim yanında anlatamam.

B aktıkça aklım a rüyam geliyor, afakanlar basıyor. Sonra t i ­ me k o d ’ları alm ak için deşifre odasına gittim. B ir baktım , bu geldi arkam dan. Ekranda da Ebru Şallı’mn görüntüsü var.

K

üç ük

benzetebildin.” “D alga geçiyorum , sen bundan daha güzelsin.”

19 8

A

“PuCCa, yirmi kilo versen bu hatuna benzersin.” “Sağol, bana şişman dediğin halde ilk kez güzel bir şeye

A nam orda gözlerim bir açıldı. Pekm ez’in arkadaşı n o r­

pt

İşe gittik, Pekm ez’in arkadaşının yüzüne bakam ıyorum .

al

ın

çok orospu bı kızım. R üyam da şeninkini götürdüm ,” diyece­

lan kızartıyor. Kendim i nasıl şerefsiz hissettim . Sanki gece


F u cca

settim. Sonra bir daha uykuya daldım.

k

D

ün

ya

rüyam da Pekm ez’in arkadaşıyla bir yiyişiyorum . Allahhhh,

malde benden nefret eder. Beni sürekli itin götüne sokup s o ­

kânsız. Anam dedim bu da mı rüyasında gördü beni acaba. Ya da sıfatım dan mı anladı? Allahım nasıl kötü hissediyorum

kendim i. “İşim gücüm yok, erken de çıkam am. Sana yardım edeyim , kâğıdı bana ver. Sen söyle, ben yazarım ,” dedi. B a­

na hayattaaa yardım etm ez Pekm ez’in arkadaşı, hele time kod işinde. Kapıyı kapattı, sandalyeyi çekti, yanım a oturacak. İçim den düşünüyorum , rüyam daki gibi şimdi kulak m em em ­

Ç ocuk da bana iyi davranınca, kendim i pisliğin pisliği g i­

şeyleri yapıyordu. Y a da hep öyle davranıyordu ama ben bu şekilde düşündüğüm için şimdi gözüm e batıyordu. Hiç b il­

lak halde, “Beni istediğini biliyorum PuCC a” diyecek gibi geliyor. D uvarlar üstüm e üstüm e geliyor. Sanki bebe b iraz­

pacak gibi hissediyorum . Başka şeyler düşün PuCCa başka şeylerrr. Rahatla, sevişm ediniz bununla. Gevşe, o bir rüyay­ dı. Kâbus gördün geçti bittii. Şimdi işine dönn, çocuğu-çıp­

K

üç ük

lak hayal etm eyi k ee ssssü ü ! PuCCa kendine gelllll sıçacam bacaana haaaü! Bak hâlâ çocuğu çıplak hayal ediyor, o lanet olası hayalinde ellerini çocuğun apış arasından çek pis sü r­ tük!!!

Tam ben kendi iç savaşım ı verirken, bebe kalemi yere d ü ­

A

pt

dan kırm ızı deri donuyla m asaya çıkıp bana kucak dansı y a ­

al

kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

ın

m iyorum am a diken üzerindeydim . Dönüp ona bakınca, ç ıp ­

bi hissettim . Benim le şakalaşıyor, şu ana kadar yapm adığı

den ısırıp, “ Seni istiyorum beybi” mi diyecek diye.

k

D

ün

ya

kup çıkarır. B ana hayatta “Sen güzelsin” dem ez yanii. İm ­

şürdü ve alm ak için eğildi. Eğilirken de bacağı bacağım a

düştü. ?Ben geliyorum ,” dedim , çıktım gittim odadan. Derin derin nefes aldım. “A llaam m m aklım dannn çıkar şu seks-

li m eksli düşünceleri” diye dua ettim. O sırada bir baktım , Esm aC eyhan m ontaj odasında. K olundan tuttuğum gibi P ek ­ m ez’in arkadaşının olduğu odaya attım onu. “Ç ocukla yalnız kalm a fırsatı kızım , ben m ontajın başında dururum ,” dedim

yaşayam am ben. Bir daha da hiçbir arkadaşım ın uykudan ö n ­

piçliğe bak. Abi göster bana rüyam da M urat B o z’u, Robbie W illiam s’ı. Gidip nelerle seviştiriyor beni!!!

K

üç ük

200

A

pt

al

ın

ce yatak hikâyelerini dinlem eyeceğim . B ilinçaltım ın yaptığı

P u cca

Allaam yaa bu rüyanın etkisi tez zam anda geçsin. Böyle

k

ve derin bir oohh çektim.

D

ün

ya

değdi. O rada kendim i bir geriye ittim. Sandalye falan geriye

Y a n lış z a m a n y an lış in s a n , t u t u n m a k im k â n sız ,

A llahım benden nefret mi ediyorsun çok mu seviyorsun bilm iyorum ama böyle bir kıl olm a durum un var sanki. Ne

şanti yalayacağın, sırtında koala gibi yaşayacağın, bebek g i­

mış gibi duıan sıfatım la oturuyorum . H ayatım çok sıradan,

ta gibi oldum. Şöyle kendim gibi, m utasyona uğram ış, dört

K

üç ük

kaybeden zavallı bulsam , Ninja kaplum bağalarım diye eğitip dünyanın am m a kom ayı düşünüyorum . O gün montaj od ası­ na soktuğum E sm aC eyhan’la Pekm ez’in arkadaşı yeniden

3 Ev p ijam ası: İki tip p ijam a v ardır, b iri m isafire v e rile n az g iy ilm iş tem iz, şirin am a rahat ettirm e y e n p ijam ad ır. İk in cisi ise, orta k ısm ı d elik , ü zerin d e y e r y e r çam aşır

suyu izleri ile ç ık m am ış salç a lekeleri olan, p a ç a la n y ık a n m a k tan kısalm ış dünyanın en ra h a t pijam asıd ır. B u p ija m a so n ra b aba atleti ve o rtası üç m etre açık d o n u y la bir lik te toz bezi o lm a y o lu n d a ilerler.

A

m onoton ve bokum gibi gidiyor. Yemin ederim Splinter U s­

pt

lı saçlarım , on dakika önce yedi travestinin tecavüzüne u ğ ra­

al

bi yüzü olan tiplerle karşılaşsam , altım da ev pijam am 3, y ağ ­

ın

zam an su gibi, ilik gibi, taş, böyle göğüs kaslarında krem

k
k ü ç ü k a p ta lın b üyük d ü n yası 201

D

ün

ya

b ık t ım trıv ır ı s e v d a la rd a n

gideceğin iki adım yer. Az önce. Kaldım böyle mal gibi. aldım tım. bana al ın latam am o sesi. O bir Yunan tanrısı olm alıydı. Hop çocukluktan gelen alışkanlık. yiyişip m utlu olacaktık. bakkaldan ekm ek alm aya gideceğim . Artık aş bunları kızım ” falan diyen iç sesim e kulak verip indim aşağıya. sonra işte b ir­ birim ize âşık olup. G irişe girince de bir höhlem eye başladım . çıktım dönüş yoluna. m isafirhanenin asansör kapısında bir şaşkınlık ve korkuyla karışık bakıyor. ayı doğum yapıyor sanki. o dört basam aklı m erdiveni uçarcasına gittim. m isafirhaneye doğru koşturm aya başladım . pom o film gibi. bakkal seni beğense ne olur beğenm ese ne olur. A ltım da o lanet ev pijam am var. Açıp 202 A H er yer bir tozpem be oldu. İnsan olam ayacak kadar güzel bir çift göz. Ç ıkartayım dedim. koydum Pucca yü ekm eğim i. G ittim bakkala. “H öörrkkk Bü peği gibi üşüdüm. Tabii doğal olaraktan sokak k ö ­ o ekm eği koltuk altıma. beni terk eyledi. çıplak vücuduna geçirdiği K üç ük slip’iyle karşım da duruyordu. Yok yok neyse bu fazla seksi oldu.m uhabbet etm eye başladı. pt şey gördüm . Üstüm e de m ont alm am ış­ k D ün ya sı ğun yanında. B en Öyle ilginç seslerle soluklanırken. Buradaki tek kız arkadaşım da kendine yam a­ . sw eat’imle çıkm ıştım . Ç ıkm ıyorlar am a kız sürekli çocu­ yacak h erif bulunca. “Ayy P uC ­ Ca siktir et. O beni bütün kötülüklerden korum ası için devletin yolladığı bir kahram an olm alıydı. Hafta sonlarım o kadar iğrenç geçiyor ki. ama a n ­ ööhhkkk ahhhakkk” diye böle garip bir şey. sadece o çocuk ve ben vardık. Sonra. Asansöre doğru giderken.

yanlış za­ yü luklanıyorum . A rkam a bile bakm adan koltuk altım daki ekm ekle b ir­ likte H ülya K oçyiğit koşm ası yaparak eve geldim. Ü stüm dekiler içinse. Perçem lerim i öne attığım da kaşlarım ı da gönnezsin. Sonra asansör ayna­ yüz yüze geldim: Bıyıklarım terlem iş. çocuğa desem . gözeneklerim ibne götü gibi açılm ış. Ben babadan torpilliyim diye b u ­ rada böyleyim. M isafirhanede la iki gün kalıp gidiyorlar. A lla­ man şu zaman. çünkü hâlâ so ­ D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 303 sı sında kendim i görünce. çoraplarım da ördekli üstelik. bir önem i kalm az o zam an di m iii? K üç ük A m a olm az şim di sapık olduğum u düşünür. Yirm i dakika bekler­ sen hem en kendim e çeki düzen verebilirim . asansörün en dibine geçmiş. aslında ben bööle biri değilim. H atta sanırım biraz korkm uş. saçlarım ı sık­ sam üç kilo patates kızartırız. böyle bir tiksindim kendim den. hem en soyunabilirim. Sonra çocuğa baktım . D esem az bekle. Belki de A pt yıklarım terlemiş am a bant ağdam var. K ozm ik dengeyi sikim. suratım a G erçeği görünce. kalın kaş moda diye bıraktığım kaşlarım koltuk altı kılı gibi olm uş. Bu tek şansım belki de. Yani gelenler en fa z­ Bü hım. k bile bakm ıyor. cak cak alırım üç d a­ al ın tek kalıcı kişi benim. eşofm anım lekeli ve en önem lisi de çorap üzerine M uya terliklerim i giym işim . U m anm bir dahaki karşılaşm am ızda bu kişinin ben olduğum u hatırlam az dem ekten başka çarem olm adığı için kendi katım a gelince indim. o tozpem be bulutlar gitti ve gerçekle . onu da biliyorum . b ı­ kika alm az valla bak.kollarını beni saracak gibi karşım daydı.

A sansörün kapısını “Sizin kadar güzel. gülüm seyip giriyorum . o sizin seksi. zeki. Şıkır şıkır da bir şeyim yok ki anacım. Şim di buradasınız. Sonra hop beni içeri pt “Hep sizin gibi biriyle asansörde karşılaşm ak istem işim ­ al ın Bü açıyor. süt gibiliğiniz bence. A ynaya doğru yaslayıp. eliyle yüzüm ü kavrıyor. hayallerin bile im kân­ sız yani. şıkır şıkır giyinmişim. geri zekâlı PuCCa.hayallerim in erkeği olacak bu adamı sadece ve sadece. O ff ya O turdum ben de başladım hayal kurm aya: B ir gün işte böle sı “Am an yaee bakkal alt tarafı” dediğim için kaçırmıştım!!! . P u cca yü le o gene asansörün önünde bekliyor. yakışıklı. sanatçı ruhlu. Hım m o zaman topuklu ve mini etek giym işim . ilik gibi. fevka­ lade.” B öyle gereksiz yağlam a ballam a olan cüm leler ediyoruz K üç ük birbirim ize. çünkü topuk kapatıyor o futbolcu bacaklarım ı. d u - 20 4 A “G itm em lazım yakışıklı. karşım da. mini etek mi? Bacakların çarpık. B öy­ D ün kına gecesi kıyafetlerim dışında allı pullu bir bokum yok. saçlarım ı attıra attıra. m ükem m el.” “Ha ha beni şım artıyorsunuz. Sonra tam çıkacakken ben.” diyorum. Yalnız hayalim den tiksindim am a olsun. heyecandan küçük dilimi yutabilirim . kırılgan. seksi. “G itm e!” çekiyor. naif. hop tutuyor kolumdan. ben giriyorum içeri k olabilir.” dir. m ini etek giym işim . Bu ateşli bir biçim de. lokum gibi bir k ı­ zı bu m isafirhanede görmek ilginççç. harika. neyse siktir et şıkır şıkırı.

. k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yıik d ü n yası ya 205 sı . Babalarına ben­ zeyen çocuklar doğuruyorum . ö lü ­ yoruz.doklarını d u d aklarım a doğru uzatıyor. K üç ük A pt al ın Bü yü Ö lüyoruz ölm esine de ben bir bıyıklarım ı alayım en iyisi. Sonra evlenip mutlu oluyoruz. sonra ş if r e ­ li yayına geçiyoruz.'’ diyerek.. ilk kez oldu bu yani. İşim iz bitince iki tane patlatıyorum su ­ ratına. Ve ilişkim izin diğer aşamalarını g a ­ rantiliyorum . ben böle y ap ­ m am aslında. “Aslında ben bole bir kız diildim . A ğlam aya başlıyorum asansörün ortasında. belki dc bir sevgili bulam ayışım ın tek nedeni buduı. Torunlarım ıza tanışm a h ik â­ yemizi anlatarak seneler boyunca pam uk gibi yaşayıp.

“ Ya sen neden bu m es­ sun. bu olayı da kendim e çevirdim . Hava soğuk. tam bir yere gidilecek. Onu yo l­ Bü P u cca yü k D ün ya sı .. evlenm e program larına katılsana.. K üç ük ra hiçbir yer büm iyorum diye vazgeçip P ekm ez’in arkadaşı­ nı yolluyorlar. biz de kurtuluruz. o ço ­ Bazen dış çekim lere beni gönderecek gibi oluyorlar. “Ayy ben bilm iyorum orasını.Y o l la r d a b u lu r u m seni P ekm ez’in arkadaşıyla artık birbirim izden nefret ettiğim i­ zi her yerde söylüyoruz. hiç g it' m edim ki.” dedi. K endine birini bulur. >06 A gerekli cevabı verdim diye kendi kendim i avutsam da. Özellikle sabah toplantılarının birin­ layalım işte sanayidekilerle röplere. H atta dün. son­ pt leği seçtin ki? İşleri bana yığm aktan başka bir şey yapm ıyor­ al ın de hiç çekinm eden. H er ne kadar cuğun her yerde beni iğnelem esine çare bulam ıyorum .” bile dedi. “Zengin erkek avcısı da gelmiş. Bir iki derken.” dedim. benim iyi niyeti suistim al gibi piçliğim vardır.

Y ürüyorum .” “B en hastayım sanırım . Ne gelen var ne giden..” “İşte oraya doğru git. Tabii çocuk bu durum a gıcık oldu doğal olarak.“Zaten araç götürcek bişi olm az. sen aşağıya doğru yürü. “G eliyoruz. B urnum nasıl üşüyor. Ben zaten salağım . Haa görrdüm m gördüm .. öyle aradım. nereye nasıl gidilir falan öğrenir. A nam dedim . S öyle­ k D ün kü ç ü k a p ta lın b ü yiık d ü n yası ya 207 sı . bir yandan K üç ük da telefonda onunla konuşuyorum . B en kendi arabam la gelcem . Ö ksü­ diği yere ilk kez gideceğim . k a ­ m eram anı burdan alırım.” A pt sanayi gibi bir yer. “Şim di pim apenci görceksin. B ekliyorum . bilm em kaç dolm uş değiştire değiştire b u l­ dum. h a ­ bekledim . gelm edi. ama ile r­ de azcık. H em birkaç yer gösteririm . ha şimdi ha şim ­ al ın va buz gibi. B eklem eye başladım orada. kaynakçılar m aynakçılar var. di diye diye.” Ve hep benim yerim e P ekm ez’in arkadaşını yolluyorlar. A radım . Sen de yorulm a PuCCa buraya k a ­ dar. “A rabayı oraya çıkartam ıyoruz. B ir yere sığındım . ben seni görürüm . O da dedi ki. adres falan hayatta bulam am . Geçen gün gitmesi için bir yer söylediler ona. yanlış yerde m iyim acaba. Y ağm ur yağm aya başladı. Başkası gitse. Bir süre Bü yü rük num arası falan yaptım am a çok inat etti gel diye. “P uC C a’yı da götüreyim yanım da. gördün m ü?” “ Yook görm üyorum .” dedi. B ir yarım saat bekledim . direkt şu saatte şu şu şuranın önünde bekle beni” . kopacak sanki. otocular falan var. A m a d edi­ ği yeri sora sora.” dedi.

Bere. Benim m ontlanm hep incecik. E5 gibi bir yere geldim. Yürü yürü yürü. Ellerim m osm or olm uş zaten. R üzgâr alnım a alnım a işliyor. binm ene gerek yok. Ç e ­ nem titiriyor. o büm enm eciyi geçtim . kulaklarım var ya soğuktan yanıyor resmen. sola döndüm . her taraf vızır vızır araba işliyo.. işim var gücüm var. yol yok o tarafa.” .” “PuC C a yok gitmiyo.” “Nasıl gelecektin. eldiven hayatta takamam.. A t­ kıyla boğuluyorum gibi hissederim . ama Allahtan o gün atkı takm ıştım . İzm ir gibi değil bu ra- 208 A pt rüdün. “H aa çıktın mı yola. gelem em zaten.. sanki hepsi yazlık.” “Yaa nasıl yok.” “Karşıya geç şimdi. bi inatlaşm a benle. Çok üşüdüm ben.” al ın m ü?” Bü Pucca yü k D ün ya sı “B izim ki çıkm ıyo. şimdi bak karşıda Ü nlüer var.” “Hani hiç bi yer bilm iyodun sen. O rada mısın ki sen? K üç ük Sen bu tarafa gelsene.“Am a araba geçiyo burdan. Isıtm ayı bırak. Sağa d ö n ­ düm .” O pim apenciyı geçtim . gördün “G ördüm de dolm uşla da gelirdim ki ben buraya. gelem ezdin ki y ü ­ “Ee şim di ııapcam. Çok uzunsa daha taksiye bineyim.” “Orada değilim ben. ters yön. ben m eraklı m ıyım iki saattir burda seni beklem eye.” “A m a diğer tarafa da var. d a ­ ha çok serin tutuyorlar. Nasıl üşüyorum anlatam am .” “ Ama geçeceğim yer geride kaldı..

benden iyi mi bilceksin. kafa derisini dişleyerek koparmak iste­ Bü yü k D ün ya sı . sabahlan ayran içerim ben. nasıl bağrıyor bana. A rkada oturup titriyor­ dum. o dişlerini p a r­ m aklarım la koparm ak. ayy nasıl ekşi ekşi koktu anlatamam. tabii benim nıontum da kusmuk oldu.. R eal’i de geçtim . ağlam aya başladım . bu yanı da geçtim. Nasıl sinirliydim . S ırf bilerek yaptı... Gece içm işsem .. Sakin PuCCa. O kadar sinirliydim ki. Ellerim e baktım. Pislik torbası. G özlerini tırnaklarım la yerinden çıkarm ak. K am eram ana d ö n ­ A pt dim sonra. O günde bir güzel lıkır lıkır içm işim ayranımı. Örrkk. O rada kaza yapsak ve ölse.. Bu indi arabadan.. Yok işte. O zırt pırt kusarak zayıflam a olayım ın bir gün işime yarayacağını biliyordum .. Bönürm eye başladım . kendim i ezilm iş. geri dönelim bari. koltuğu. O rdan araba geçiyo diye her yerden geçmez. sakin ol kızım d e ­ sıktım. bi anda karayolları bölge amiri oldu. “Biz rö - pü yaptık. arkasından kafasını bir ham lede kopartırsam ancak sinirim geçerdi. Sonunda arabayı gördüm ve bindim. o yanı da geçtim. o kadar rahatlardım ki.” dedi. bildiğin kustum ama. ensesine kustum . Kıza bak ya. C am a kafam ı koydum . kam ım ı al kü çü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın nı dışarı çıkartm ak. Arabasının içine kustum .. Ensesi. Ne zaman iki bönürsem k o - K üç ük laycanak kusabiliyorum çünkü. Yüzüm acıyor. başka bir şey değil. elim i gırtlağından sokup iç organları- dim. eklem yerlerim m osm or olmuş.. k u ­ laklarım ı hissetm iyordum zaten.sı. Derin derin nefes aldım. dışlanm ış gibi h is­ settim. kendim i zorladım.” O rayı da geçtim ..

Arkam dan çok bağırdı... Bir insan bu kadar kötü olamaz.. K usunca bir de tansiyonum düşm üştü. G it şurdan k o ­ lonya falan bişi al getir.. çok kötü olm uş­ tum.” G ülüm sedim ve gittim . H er yan buz gibi. üşüdüğümü..... üşütm üşüm işte. İşe gittim cak.” “Y a tam am abartm a.... Yıkarsın geçer. Ben binem em bi daha arabana. kötür kötür ö k ­ sürüyorum ..müş... D ayanacak gücüm kalm am ıştı çünkü. m idem i üşütm ü­ “A llahım off bütün her yanım ne oldu. Ondan nefret ediyorum .” diye anlatıyor. pis kokuyo. o ffo ffffff. Bu kadar kötü bir pislik torbası. o kadar yürüdüm . Zaten soğuktan nefret e d i­ yorum.” “Ay gidip bişi alamam. . Pislikm işim gibi bakm a bana!!!” “Bi de sıçsaydm. İzin aldım.. B ir şey yapm am ış olsaydım eğer. üşüyorum .” ya sı ıslak m edille ağzımı burnum u siliyorum. Ama onun bana yaptığı da çok ağırdı. O tobüsle giderim ben. ateşim de var.” “K usura bakm a yaa. B iliyordu da kaloriferin bozuk olduğunu.. B ir iki saat durdum an ­ Bü Pu cca yü k D ün şüm . Ben de “Burayı sen tem izleyeceksin. Üstelik ben ona bir şey yapm am ıştım bile. kendi kendim i al ın sonra am a gidene kadar anam ağladı. Şimdi var ya ciğerleri­ K üç ük min nasıl acı çektiğini resm en hissediyorum . Bu soğukta yüzüm alev gibi yanı­ yor. eve yerdim valla. 210 A pt döndüm . ne yanii sıçtık sanki.. Y a ne pissin sen be. Kızım bana bak. Bildiği halde yaptı bunu. “B ilerek yaptı abii bilerek yaptı..

yaptın diye.. avuçlarına.. Ohhh olsun am a pezevenk hak etti.B unca senedir hep kusarım öyle uluorta m illetin arabasına. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D İH ün ya sı evine. bir tanesi bile bana bağırm am ıştır sen ne .

D o rito s P anço kokulu ayakkabı Benim bir ayakkabım var. denedim bc > a r atlı prensim i kaybettim. Yaa valla am a ayaklarım babetlerim var. Bir de yazlık beyaz Bü Pu cca yü k D ün ya sı . parasızlıktan düştüğüm d u ­ rum a bak. ara­ al o uyuyor diye dün o. ne zaman giysem panço gibi kokuyor ayağım.i. Giydiğim şeye bir da sırada yolluyorlar bizi bir yerlere. Beleşçi olduğum uz için da ben hiç gitm ezdim bu olaylara. ama onda kokuyor işte. Sanki iş için değil de eğlenm eye gelm işiz gibi davrandık. Aynı işyerindekilerle iç i­ K üç ük lip sıçılm ıyor çünkü. Ama işte lanet olsun. oııda da aynı koku oluyor.m giydim. adi m idir nedir arlık. Eskiden aslın­ pt verm iyoruz ban reklam veren yerlerde eğlensinler diye. Bir d. İçtik sıçtık bir güzel orada... Para ın kokm az aslında. Sonra ben bir ara k e n d i­ me geldim ve freni çektim. Kokteyle gittik topluca. A m a bir baktım EsroaCeyhan b a­ yağı sarhoş olmuş. Böyle kem ikleri alınm ış gibi hareket ed i- 212 A hobereeyyy bedava içki diye atlıyoruz hem en.

E sm aC eyhan alkolün şeyiyle çocuğa hafiften yavşadı. A pt dedi. Sonra baktım olm ayacak. ama E sra'dan “Evet Bü re. Bizi götürecek araç .” dedi. “A m a Esra ayaklarını ağrıyo diye şey ettim ben. “Ben sizi bırakırım . yok m ok bilmem ne dedim ama it gibi de bindim arabasına. ayaklarım kokuyor. D edim ama bsr hatlım da konfor yok.” dedim . oğlandan nefret ediyorum . Derken çocuk da o yavşam alara D ün k u çiık ap ta lın bü vu k dü nyası ya 2 13 sı halde diye.yor. Bugün bende yatın.. “İn lan şurda” K üç ük dese. E sm aC eyhan’ın gelm esini beklerken gitmiş. “M utluluğum a engel olursan. P ekm ez’in arkadaşı gel - di. “K arşıya geçm eyelim hiç bu saatte. Üç. layan olay da bıı zaten. İki. k a ­ bırakırım kaldığınız yere. traveslilei jiletlesin beni.n\ e i'n rîm o eve diye. Ben sabah sizi k fası om zuna gidiyor falan.” dedim. geccnm bir yarısında gene bok gibi kalacağım . “Ben taksiyle gideceğim . Kızda da yok. Ama inat ctî. bilm ediğim sem tlerde. o kusm uk olayından sonra a ra ­ yü karşılık. çocuk benden nefret ediyor. H ayır bir de ayağım kok '¡y o r yani. Tır ş o ­ förleri kaçırsın. PuC C aaa” diye sert bir tepki aldım. sağa sola her bir yana kıvrılıp duruyor." d e ­ al ın Ben hem en “H ayıırrrrrrr” diye atladım . varsa bile o kafayla bir şey söyleyem iyor zaten. Eve gidem ez o da. g e r e gitm em o eve dedim. Çocuk. ya yastıkla boğup atarsa beni B oğaz’a. B ir ke ­ basına bile binm em hatta. cim cirerek öldürürüm seni. gururum u kamç. Sonra da arkasını dönüp.” diysem de anlamadı. Cebim deki parayla otobüse bile zor binilir. “Bari gel bizde kal.” dedi. d i­ ğer hattım borcundan dolayı kapalı.

İncem ben. Ü stüne para versen al­ “K onuşturm a beni bak. E hliye­ .. dua et yani b u ­ l'uttı yü kokuyo zaten. İki lafından biri arabam da arabam. iç dış tem izlettim ara­ na. param da var benim.. asıl ben sana acıdım da bindim arabana. dediğin laflara bak. Ben evim e gitcem hem. timi alırlarsa.” “Y aa ne be. Sakızdan çıksa kabul etm em yani. n ’apabileceksin yani. kokuyo diyo hâlâ. çok pis D ün ya sı Saat kaç oldu. Sakız alacak parası var da sanki. İzm ir’e geri dönersin..” k ne falan gitmek. indir beni yaa.” “Y aa acım ışm ış. İstem iyorum senin e v i­ “ Yaa bak yaaa. B indiğim için teşekkür edeceğine bana. Bü bayı senin yüzünden.. Amaan be ne Sanki Ferrari.“Bir kez daha pişm an oldum seni arabaya aldığım için. alm asaydın halla hallaa. istem iyorum ... A llahım yaa kıza bak sakızdan çıksa alm azmış. İndir beni! Sen bırakm a zaten...” al ın kıym etli araban varmış. Dur bir yerde!'’ A Sonra EsmaC'eyhan arkaya doğru kafasını iyice yanaştu"- pt m am ben bunu ıyyykk.....” “Sana ne halla hallaa indir beni. Taksilere beş lira az para verm ek için yalvarıyodun.” “Sana iyilik yapanda hata be! B urda indirsem seni değil evine. sokağın köşesine kadar gidem ezsin. acıdım da aldım K üç ük seni arabaya.. Bok gibi araban var.” “Ne dua etcem be. A rabana da binmek istem iyorum . orda çevirm e var ve ben alkollüyüm . D ua et kızsın PuCCa..

o sevişm e ortam ını hazırlayıp. Yoksa iş yerim bana cehennem e eder." Şim di E sm aC eyhan’la bu çocuğun ayrıldıktan sonra da bir süre sevişm eleri devam etmiş. diğerlerine yaptığı işkenceleri görünce. ben gideyim . ahhggh!” “ Size gidiyoruz. İnanılm az korkuyorum ben A rkadaşım olm asın. ilişkilerine kaldığı yerden d e ­ vam etm ek istiyor. buna bir ad kovm ak gerek deyince. O bakışlarını iyice içim e iç i­ me soktu. uzak dursun benden istiyorum . onlarda kalalım . Yem in ederim “Şeytanın Avukatı” film inin son sahnesindeki Al P acino’ya benziyordu. Hem en tuvalete gitm eliyim diye. bildiğin peynirli Panço. Bu da bu sıralar araları iyiyken. “PuCC a inat etm e. sıkıyor. Benim yüzüm den kaçırırsa bu fırsatı. bunaltıyor ama al ın kızdan. Kendim i. kocası onu yaşatm az diye boşanam ayan k a ­ dınlar gibi hissediyorum . çişim var taklidi yaptım. Kızla arkadaşlığım ı bozamıyorum. Ayağım ı yıkıyorum ama bir türlü gitm iyor o koku. İyice parm aklarım la debeliyorum tek tek. A pt Beni inanılm az derecede boğuyor. b a ­ na etm ediği işkence kalm ayacak. sen boş ver P uC C a’yı. kü çük ap ta lın b iı/ u k d ü n y a s ı Bü yü beleş sevişem em .” “Peki sen kal. am a b u ­ nu sinsice yapm alıyım .dı. kapı açılır açılm az ayakkabıları ç ı­ kardım ve doğruca koştum. Ayy ayaklarım nasıl kokuyor. kızdan ayrılam ıyo­ rum. tırnaklarını kolum a geçirdi. A m a sonra her kız gibi boş bir daha bununla sevişm em iş.'Sızden işe gitmek zor oluyor. Öyle böyle değil. çocuk k D ün ya sı . K üç ük Evlerinin önüne gelince.

Evi çok güzeldi. am a bugünü bir daha bulam am . A rdından herifin bütün tıraş losyonunu ayağım a boca e t­ tim.” pt zenli ve kaliteliydi. tuvaletteki yalnız kıza sorulacak soru mu bu.Sıvı sabunun yansını boşaltım . Hem en koşarak girdim salona. Esneye esneye. Ç orabı zaten bir daha . Bunlar m ut­ fakta kahve içiyorlardı. H ayvana bak. halla halla çok ilginç. Bu kez çocuğun tıraş şeysi kokuyor ayağım. Bir yandan da kapıyı dinliyorum . K üç ük A “Kapıyı kilitlem iş ya. Salona yatak hazırla­ Bü Sonra tıraş losyonunun kokusundan da kurtulam ayınca. “Ayy m i­ Klozetin üzerinde oturdum .” dedim. kapı mapı bozuktur. açm adı. çıktım dışarı. d ü ­ korkutm ayayım diye üstüne fazla gitm edim .. iyi m isin diye kapıya vurdu. neden kilitledi acaba?” “Belki kilitlem em iştir be.” “Ne alâka be.” “Ahahaha. ya üstüme mıştı. H er şey tertemiz.” dedi. k D ün ya sı duktan sonra başlıyor yine aynı koku. kuru­ giyem em . o bütün kokuyu çekm iş üstüne. “Aauuuu. Sonra k alk ­ tı çocuğun odasına gitti. sevişseler de rahat rahat dolansam d i- Sonra çocuk geldi. hem en çantam a a t­ tım. pijam aları da verdi. “Kekliği al ın bişi ver de hem en yatim ben. korkm uş herif resm en senden. Bayağı bekledim tuvalette. Bi beş dakika sonra da geri geldi. hiç bekâr evi gibi değildi. Önce sabun kokuyor. Biraz yatakta debelendi.” “Yooo çaldım kapıyı. y a ­ yü P u t'ı d dem şey olmuş benim .” dedim. habire ayağım ı kokluyorum.. pacak bir şey yok PuCC a dedim . Esm aC eyhan yanım a gelip.

A pt A m a fark etm iş olsa. Allahım diyorum . Sabah da erkenden uyandım . P ek m ez’in arkadaşı gibi kokuyor. Y orga­ na baktım . Bu ara­ da. Biri çantam ın için ­ de peynir şey etm iş gibi kokuyor. çanta­ mı açıp hiçbir şey alam ıyorum içinden. Kokuyu fark etti mi. Bü yü k D ün küçük aptalın büyük dünyası ya 217 sı . sevm ediğin ot burnunda biter gibi. Halla hallaa n e ­ den kitledi acaba. lan burası erkek gibi kokuyor. İşkence gibi bir geceydi be. A tm ak da istem iyorum .“A zdığını çok mu belli ettin acaba?” “M esaj atiim mi ona. ondandır o koku. kıyam ıyorum . rum . Çorap yok ayağım da. Aman onu da düşürdüm derim so ­ rarlarsa. hiç lafını esirgem ezdi. am a böyle kokuyla da yaşanm az ki. Bu ayakkabıyı atmam K üç ük gerek sanırım. Tıraş losyonunu fark etm iş olabilir gerçi.” En sonunda uyuduk. kendim inkine kıyam adım . hatta şu anda herkese anlatıyor olurdu. kokm uyor am a belki kokar diye parfüm leyeyim dedim. B ence onu öldüreceğinden korktu. Adamı tanıyo­ al ın donuyor ayaklarım resmen. abuuuuu koku iğrenç. Dibinde azıcık kalm ış olan parfüm lerim i kullandığım için. fark etm edi mi bilmiyorum . al beni odana diye. A şağıya doğru eğildiğim de ise.” “Elimi yıkarken çocuğun traş şeysini düşürdüm . Ç antam a bir baktım . E sm aC eyhan’m parfüm ünü bocaladım çocuğun nevresim takım ına. A llahım yarabbim .

A m a yanlış oldu­ ğunu bilm ek de daha bir çekiyor beni çocuğa. Ya aslında sanın m itiraf edem iyordum . Geçen gün fo ­ A pt al öyle bir şey yapıyordum kendime. adam hak dinine döner. Bir yandan da yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkında­ yım. hem Esm aCeyhan var hem Pekmez. Çocuğu bir kesiyorum şeref­ K üç ük sizim P apa’yı öyle kessem . B ana laf sokuyor falan. ıı ııh yok buram buram peynir koktuğu günden beri. gıkım ı çıkartm ıyorum . Hep bir Hello Kitty sevim liliği. İşte Esm aC eyhan falan var diye. gülüm süyorum resmen. Adam benden nefret ediyor. O nlarda kalıp ayaklarım ın ın Bü Pekm ez’in arkadaşıyla sürtüşm eler. böyle garip d av ram şlar sergiliyorum. am a ben baştan beri bu çocuktan hoşlanıyordum . havaalanından da incik boncuk alıp yanım a gelir. gider hacca yedi kere turunu atar.B e n b ü y ü k b i r b o k y i y o r u m da f a r k ı n d a d e ğ ilim derken. ben çocuktan hoşlanm aya başladım . itişm eler kalkışm alar yü Pu cca k D ün ya sı .

Ben b il­ diğin hayallere daldım orada. h erif hiç yıkam ıyor. Gerçi tuva­ letten çıktıktan sonra ne konuşacağız? “Ee nasıl rahat sıça­ A pt letten çıkan adam elini yıkamış mı yıkam am ış mı diye. tuva­ tanesi var. elim e kâğıt peçeteyi alıyorum. Bir al ın azcık dokundurup. Şöyle bir birbirim ize gülüm seyip gidi­ yoruz. Tuvalete giderken bunu görüyorum ve h e­ men ardından ishal olm uşum gibi koşuyorum . çıkıyorum . hemen yan ta ­ rafım ızda erkekler tuvaleti. G ülüm sem enin ötesine geçem edik daha. K üç ük N eyse işte ben bekliyorum kapının orada. kukusunu yıkadıktan son­ ra ellerini yıkam am ış. İçerde m alafalıyla oynayıp oynayıp geliyor yemek falan y i­ yor bir de. O koym uyor am a Esm aC eyhan bir türlü peşimi bırakm ı­ yor. Bu geldi. Ellerimi suya dikkatli biriyse. Ç ocukla ne zam an konuşm aya başlasak. Hani çocuk Bü m uhabbeti E sm aC eyhan’sız kurm alıyım diye. dibimizde b iti­ yor! O yanım dayken de vicdanım la cebelleştiğim için hiçbir şey yapam ıyorum ! Sonra düşündüm düşündüm . b u l­ yü k D ün k iıç u k « p lilim b ü y ü k d ü n y a s ı ya 219 sı .tokopi m akinesinin önündeydim . Artık Esm aCeyhan’ın ondan bahsetm esi de çok koym uyor. hep onu anlatsın bana. onu çekm ek için üzerim den kolunu attı. örrkk. böyle kafam göğsü­ ne yaslandı. hatta hep bahsetsin. kâğıt sıkışmış. Bir dönsem orada arkamı. Kapının sesini duyunca hemen atlıyorum . “Ayy pisliğe bak. al sana ofis fantezisi işte.” demesin. Tokalaşm ıyorum bile onunla. onun kafası da benim kafam ın üstüne. U çuyorum resmen. bir şekilde dum . Bingo. tuvalet tabii. Ben bakıyorum valla. ben de ona anlatayım falan derdine girdim.

Kuşlar felan cıvıldıyordu. ama benim için durum gayet iyiydi. Tam g i­ Bü za gülüm seyerek hım m hım m yapıyorum . Ben de tam am en beynim i karşı k a ­ pının sesine veriyorum. Neyse artık bir dahaki sefere dedim. B ir taraftan kızın sesi. O sırada gıırrrç sesi duydum . ben üstüme beyaz ipekten kom binezon giym iştim . yine başkası çık ­ diyordum ki. m usluğun sesi. Hem en pıtpıtpıt geri içeri geçtim. K ı­ zın biri de benle konuşuyor tuvalette. Geçen yine koştum arkasından girdim tuvalete. O sırada da m eteoroloji denen şeyi yarattın. fotokopinin sesi. öyle bir m uhabbet edelim ki. M illetin de bağırsaklarının çalışası gelmiş. bir yandan da diğer k ı­ bir iş. bari beni insan olarak sevsin. kızı siktir ettim ve yavaş çekim de kapıyı açıp çıktım. İnanılm az yorucu yü fon sesi. Biz kaldık onunla baş başa Tuvaletin önün­ de ne kadar baş başa kalabilirsin bilinmez. B ir de şey olsun li laf sokan hali bitsin. Sanki diğer sesler k D ün ya sı istiyorum . Yanlış alarm. tuvaletten çıkan çocuk üzerim deki bady ile il­ gili bir şey söyledi ve orada konuşm aya başladık. o bana sürek­ . kapı sesi çıktı. yanım ız­ K üç ük daki çocuk gitti. doğalgaz zam ları bilmem neleri derken. çocuk şortuyla k a r­ 220 A pt benim ki çıktı tuvaletten. h e ­ men çıktım dışarı. gri oje çok moda bu yıl bik bik beynim i sikiyor... cennetin en tenha köşesi gibiydi. şu al ın mış tuvaletten. V ar ya Allam sana şükürler olsun. yoksa böyle gereksiz zam an­ larda biz aciz kulların neyle ilgili konuşabilirdik? Ayy h av a­ lar soğuk. içerdekinin si­ yokm uş gibi düşünm eye çalışıyorum . Baktım başkası çıktı.bildin ini bari?" diye mi soracağım çocuğa. Hatta orası tuvalet önü değil.

Sonra o güzel gözlerini saçla­ rıma diktii diktii. K ıskandır onu diyorum . Lan sen saçlarım ı D ün kü çü k ap ta lın b üyük d ü n yası ya 221 sı (Artık nasıl vahim bir durum daysam . A pt al ın Bü dim tabii. K alktım gittim E sm aC eyhan’ın peşinden.şım da duruyordu ve biz rom antik bir konuşm a yapıyorduk film leri karıştırıyorum ). bence en güzel oydu. diğer yandan utanm ış taklidi yaparak kıkır­ dadım. Eski Türk film ­ güzelsin” de. saçım akıyo yaa. “Facebook’ta fotoğraflarına bakm ıştım .. kendim de değildim .. sabahtan beri seni anyorum . N erdesin yaa sen?” O sbir çekerken annesine yakalanm ış erkek çocuğu gibi hissettim kendimi. Ne diyeceğim i bilem edim . bir şey diyem edim . Tam o sırada pat pat sesleri eşliğinde Esm aCeyhan geldi. ama niyeyse kötü olan şey daha ağır basıyor. Beni gördüğü anda bas bas bağırm aya başladı.” dedim. “Ayy yağm ur yağm asın. Neyse işte biz hava durum undan bahsediyoruz kırıta k ırı- ta. Böyle vicda­ nım la duygularım arasında kaldım sanki. Böyle d em e­ duvarla oynayıp. E sm aC eyhan’a asla işe yaram a­ yacak taktikler veriyorum mesela. “Benim hakkım da bir şey mi dedi? Ne konuşuyordu­ nuz?” falan diye sorunca. bir yandan yü beğenirsin de ben o saçları siyah yapm az m ıyım ? “K olsuz k lerindeki kadınlara benziyorm uşsun. s i­ yah sana çok yakışm ış. afalladım falan böyle. yeni kırm ızıya boyadım saçları­ mı. Ortaokul kızları gibi ileri geri sallanıp. “Yaa kızım çıldırttın beni. rom antizm ile pom o . Çekti beni k ö ­ şeye. kolum u keser önüne atarım bee. Bir süre K üç ük beynim e oksijen gitm edi.” dedi.

Ya ben buna Pekm ez’in arkadaşı dem eyeyim artık. “M ezun olduğum okulla ilgili bir işler aksam asın. ben o arada fırsat bulup çocuğa yam ancam o k ü ­ . E sm aC eyhan’a da b el­ k gitsin diye uğraşıp duruyordu. O b ö y ­ çücük beynim le işte!!! En son bir bok yedim ki. Zaten dönüş için izin vereceksiniz. A m a diğer tara­ fım sa. Hiç izin alm ayayım .” dedim. Okey verdiler. 222 A pt O kadar heyecanlıyım ki! B ir yandan da kızıyorum k en ­ al ın için geçiririm . Ne yaptım ne ettim .. o bir günü A nkara'da işimi halletm ek pacak bir şey yok dedim ve A nkara’ya gitm ek için hazırlan­ m aya başladım. önem li olan senin m utluluğun” diyor. yokm uş gibi davran falan. Erik gibi çocuk zaten. Esm aC eyhan kendisi li etm eden hallettim işimi.sakın aram a. senden nefret ediyor” diyor. E sm aC eyhan’a da y a ­ Bü sorun çıktı.. dim e. bak yanlış yoldasın yapm a etm e diye. “Zaten bu çocuk K üç ük seninle ilgilenm iyor. kütür kütür valla. alttan ü s­ D ün ya sı le yaparken. D iğer bir ses de. Kızın biriyle P ekm ez’in arkadaşı gidecek. “Siktir et E sm aC eyhan’ı da Pekm ez’i de. Pucca yü ten. ak göt kara göt belli olacak o ra ­ da işte! Şim di E rzurum ’a çekim için gitm em iz lazım. Bunun adı “Erik” olsun. Böyle d en ­ geleri kurm aya çalışıyorum iç seslerim arasın d a. gitm e yanına. A nkara’ya gitm em lazım. ondan bundan yardım isteyerek. Neyse. bu ekiple E rzurum ’a gideyim.

ama bu kez de ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k 223 D ün ya sı . A kşam yem ekte bir katakulliye oradakilerle falan m uhabbet ediyor. ardından pt al getirip yanına oturm ayı başardım çocuğun. Öyle aptal K üç ük aptal onu izlerken. om uzları­ göz kırpıyor falan. ben yanında eriyorum zaten. E sm aC eyh an ’sız bir yere gidiyorum ! Yolda benim yanım a oturm adı. gözü. yem ekten heralde. sabah g ö ­ rüşürüz.” “Yoo değilim ya. sandalyesini bana doğru çevirdi. ben de onu izliyorum.B ir ta ra fta v ic d a n ım . burnum u sıktı. d iğ e r y a n d a h o r m o n l a r ı m Sonunda çocukla baş başa kalabileceğim .” dedi ve kalktı gitti. kaşı. G erçekten çok yakışıklı. Salak. m al PuCCa! Deseydin ya A nın oranı her şeyiyle çok güzel. G ittiğim iz gibi. “Neyin var yorgun m usun? Canın sıkkın duruyor. tek kelim e konuşam adık. B ir şey söylüyor. geçiyorum otele. hem en röp falan derken yine konuşam adık. burnu. dişleri.” “Hım m neyse ben yorgunum .

” dedi. Odam ın kapısının oraya gelince. B aktım olm ayacak. G eçtik neyse odalara. M erdivenden çıkıyoruz. “ Yaaee sıkıldım . Çok isterdim . anlatamam. B ir yarım saat falan geçti. A klım a s ı­ K üç ük çayım işte. Bir on dakika cevap gelm edi. al ın benim odanın kapısı çalıyor. Am a bir yandan 224 A pt tün çocukken yaptığım kom ik şeyleri anlattım . o kam eram an ve kurgucuyla! Öyle bir D ün ya sı çantam ı kaptığım gibi koşm aya başladım. ama m aalesef. M uhabbet etm eye bir başladık ama nasıl. “Yaa aslında sen çok iyi bir kızsın.” dedim. Ben odada yani. Sonra baktım dım zaten. en azından nete girerim odam dan. bunun arkasından orada.. Daha saat akşam dokuz ve ben dım m esaj attım çocuğa: “Uyudun muu? Sıkıldım ben. en azından yakınlaşırdık. Beraber otele doğru yürüm eye başladık. B ü ­ Saat gece üçe kadar konuştuk neredeyse. İşte Pekm ez’i falan sordu. dayanam a­ P u cca yü şey dem em . indik aşağıya. “ Hadi gel.. film lerdeki gibi diş m acunum u unuttum ayağına yatarak odasına gireyim .” dedi. beni bekle. biraz sarhoş ayağına yatsam. bu da anlattı. Kalbim nasıl giip güp atıyor anlatamam.ben de yorgunum diye. g ü ­ lümsedi ve gitti. yatam a­ Bü sıkıntıdan patlıyorum . Ben daha konuşur­ dum da bu “G idelim ” deyince kalktık odalarım ıza gittik. çok içem edim de zaten. “Grup sekse varım bebek!” dem em gibi bir şey k bir kızla kalıyorum . içki beleşm iş yaa”. nasıl başladığım ızı sordu bilmem ne. boşuna kıl olm uşum sana o kadar. bir açtım bu. böyle konuşa konuşa gittik.

bu da olursa. A rdından telefonum a mesaj attı. bu çocuk benim le bunlara rağm en birlikte olm az ki offf o fftü ! Bütün geceyi kendi iç sesim le çarpışa didişe geçirdim. İç sesim i hiç araya katm a­ dan. Ondan ilk ev arkadaşım hoşlanı­ yordu. odada yirmi dakika süslenip püsleııip koştur koştur in ­ dim aşağıya. rakm ayacağı için işler yoluna girer dedim . Gerçi kız sonra beni evden a t­ tı am a olsun. Ama keşke E sm aC eyhan’la çıkm am ış olsalardı. olursa eğer çok pis şeyler olacak gibi hissediyorum ! Gerçi A nkara’daki çocukla da böyle olm uştu. A pt Akşam yem ekte başka yerde oturdum.da düşünüyorum yediğim boku. İlk yediğim nane değil diye sanırım biraz da ra ­ hatım. kalktı gitti. bir baktım lobide televizyon izliyor. “Ne zaman g elecek sin iz?’ diye. sonra lobide bekliyordu. sonra biz başladık. Hepsini bırak. “İyi geceler” deyip çıktım odama. V erdiğim kararlara sadık kaldığım pek görülm em iştir ama bu kez ha gayret diyerek sıktım dişimi. işim e geldi bu durum. Bu yine benden önce al ın zaten kanala döndüğüm üzde de Esm aCeyhan yakam ızı b ı­ Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük d ü n yası ya 225 sı . C evap vermedim. Um utlanm ak istem iyorum am a neticede mesaj attı. sab a­ hı da ettim ayrıca. B ir de bu son g ü n ü ­ müz. B ir de Pekmez zaten beni yollu biliyor. hiç peşinden gitmedim . En sonunda artık çocuktan uzak kalm aya karar verdim. Sonra bayağı geç bir K üç ük saatte döndük otele. Bugün elim den geldiğince çocuktan uzak durursam . ne bileyim ya. bizim kilerle oturm aya devam ettim. Bütün gün çekim m ekim derdine hiç görüşm edik zaten. Yanı ne bileyim .

” (İç ses: Tam bir orospu­ . u y ­ sun! Ya sana böyle bir şey yapsalardı! K alkıp yatsaydın şim ­ di odanda her şey çok güzel olacaktı. ilişkilerde yaptı­ ğı hatalardan falan bahsede bahsede saat beş oldu. ya sı kum da yoktu geleyim bari dedim . İlişkilerinden. senden utanıyorum.. bildiğin boğuşuyo­ ruz m erdivenlerin orada. o son Pu cca yü kaltak!!! Gidip y a t artık. H ooop lan ki­ yapılacak hareket. sonra bu a t­ tı.) ister m isin?” “Yok tişikkür ederim . böyle ilkokul çocuklarını an ­ dıran hareketler içerisine girdik resmen. Kanaldaki Bü me diyorum.boynundan çek. Sonra ben bunun saçlarıyla uğraşır­ A pt lar.... Böyle m erdivenlerden çıkarken bir şım arıklık geldi bana. Bak y o l yakınken yapm a bunu ken­ k başladı. saçlarını bozm aya çalıştım . sıkılıyordum zaten. yidim m ben şimdi (İç ses: O haa bu kadar sürtüklükte olm az yani. Toplam da üç gün birlikte olm uş­ durum la yaşam ayı öğrenm iş.“Seni burada yalnız bırakm aya gönlüm razı olm adı. am a iki senedir yakasını kurtaram am ış kızdan. O da bu al ın Bu kez sabahın beşine kadar m uhabbet ettik. ses inceldi çocuklaşmaya dine. belli kelimeler değişim e uğradı. T ost alm ıştım ben de. Hiç alkol alm am ıştım . H epsini siktir et sen üzüleceksin kızım. boynunu okşama. sen beni dinlemeyeceksin!) kızların neredeyse yarısıyla birlikte olm uş! En büyük p iş­ m anlığı E sm aC eyhan’mış. elini . iğrenç D ün “İyi yapm ışsın. Sonra odaya doğru kalkıp gittik. om uz falan attım buna. Yuh diyorum. sadece u y ­ K üç ük kusuzluktan mal gibiydim . Yok bacım benden bu kadar. gidiyorum.

öpm üyor. Ayrı yerlerde oturduğum uz için gö ­ rüşem edik. Kalbim nasıl atıyor. yemin ederim bir yiım i dakika sadece öpüştük o merdivende. beynim hiç çalışm ıyor. dam ak. O ff çok bir bok yedim gibi geliyor ama bir yandan da çok m utluyum .« < k ü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya g it­ 2 27 sı de poga yapm aya b aşlad ı. Ne yapacağım ı bilm iyorum . üç ük K apının A pt oraya al geldik. öyle ki ben de D ti sonra. dudağı dudağım a değdi değecek şekliyle. Baktım olm ayacak. filler içim ­ kırm ızı oldu. bir yandan da çok mutluyum. bu kez ben çektim . b e ­ sadece gözlerime. bu belim den tuttu çekti beni kendine. Sonra ben yaklaştırdım kafam ı. . T am elim i kurtardım ki. Yatağın içinde ben ne yaptım dedim durdum at sonra da yola çıktık. M erdivenden çıktım ama sarhoş gibiyim .. Sadece dönüp dönüp güldü. az önceki anın olm am ış olm asını diliyorum . Bu önce kafasını yaklaştırdı. Dil. am a oyun oynuyor resm en. gözlerim e baktı. dudak. K ün beni. ısırıklar hak getire.ken. İyice yaklaştırdı kafasını. bir d u d ak ­ sadece nefesini hissediyorum . Sonra birinin telefon alarm ının sesini duyunca çektim kendim i.. itti duvara doğru. suratım k ıp ­ . Elim i kurtarm ak için biraz uğraşm aya başladım .. Ben de bir gözüne bakıyorum . tam o da getiriyordu ki. yapacak hiçbir şey yok dedim ve çocu­ ğu ben öptüm. bu ellerim i tuttu. yanağım dan yü serçe gibi kaldım am a hâlâ öpüşm üyoruz. B öyle bir boşluk oldu o an. sonra çekti. İstanbul'a döndüğü­ m üzde ise. O öylece bakıyor k öptü deninin her tarafını resm en hissediyordum . battı balık PuCCam . ın Bü larına. eve geçince mesaj attı: “Ö zledim ”. kendim i bu kez iyice uzaklaştırdım .

K üç ük A pt al ın Bü Pu cca yü k D ün ya sı beyaz atlı prensin P ekm ez’di. B ö y ­ le gel gitler arasında kaldı kafam. lan daha düne kadar li güzel şeyler düşünm üyor.Hadi E sm aC eyhan’ı siktir et diyorum . bir de şimdi yaptığına bak. Zaten çocuk seninle ilg i­ .

arkadaşlığım ıza devam edelim. Kendim i acayip d e ­ pt böyle kalbim yerinden oynuyor.. Erik daha gelm em işti. asansörden indi bu. benim m asa­ A nı görüyorum . E rik ’ın bana yazdığı tek mesaj “Ö zledim ” oldu. biz neyiz. Böy­ le cebelleşirken kendim le. bunlar kafam ı kurcalıyor sürekli. o m erdivendeki ânı d ü şü ­ al ın gelip çatınca beni aldı bir telaş. yok olm az zaten. Am a nünce. Ka tam da bunları toparlarken. Ç ık ­ m ayalım . İş günü “ Benim hakkım da bir şey dedi mi? Ne yaptınız?” falan diye soruyor. çıkm ı­ K üç ük yor muyuz. Bir taraftan da telefon ekranında E sm aC eyhan’m ad ı­ rece kölü biriym iş gibi hissediyorum .B e n i h a y a t ı n ı n n e r e s i n e k oy acağına f a r k ı n d a d e ğ ils in . Onunla hiç baş başa kalm adık bile diyorum. Ç ıkıyor muyuz.. işe geldim. yaptığı­ mız bir hataydı diyeyim . o zam anda içim sızlıyor. a m ım a k o y u y o rs u n . ben de bir şey yazmadım. Esm aC eyhan arayıp duruyor. O gün başka hiçbir şey yazm adı. Ben çocukla konuşayım . olurdum m asam a ne yapacağım ı falan düşünüyorum . Bü yü k ku y iik a p ta lın b u ju k dü nyası D 39 2 ün ya sı k a r a r v e r e m i y o r s u n ya.

Y em ekten sonra bu bana mesaj attı: “S tüd­ k bir türlü. haberleşiriz. “G ünaydın” deyip içeriye sı içim den çığlıklar atm aya başladım . “O benim üstüm e 230 A pt al film falan izleriz. Orada da normal ün tım. Am a hep benim yüzümden işte. bana pis pis bakıyordu. “Am an B use’yle bir g e­ celik bir şeydi. bize gidelim.. çıkm a bile denmez ona” .ya doğru yaklaşm aya başladı.” diyecek. Aynı bana anlattığı kanalın d i­ ğer yarısındaki kızlar gibi olacak durum um . Yatıp kalkacağız. ya sonra havalandı triplere girdi o ”. am a ben çocuğun suratına bakam ıyorum yoların oraya gel”. gidiyorum . A llahım sana geliyorum diye doğru gitti! Arkasından E sm aC eyhan’ın kafasıyla karşılaş­ Ö ğlen yem eğine kadar bir daha görem edim E rik’i.” ın Bü yanına. A llahım bunu dedi ya. kendim den ölesiye tiksindim. Pucca yü karşılaşıyorum . O nlardan da böyle bahsediyordu: “Haa Hacer mi? İki kere yattık kalktık. H e ­ rif benim le sadece ve sadece yatm ak için şey ediyor. m asam a ellerini koyarak . sonrasında da “Bye bye kuzum. çünkü ne zam an baksam E sm aC eyhan’ın suratıyla D mekte hep beraber aynı m asaya oturduk. Daha sevgili m iyiz değil m iyiz o bile belli değil.” “Bu akşam b ir şeyler yapalım. beni evine çağırı­ yor ya. E sm aC eyhan’ı alt ederek. keşke o gece gitm e- K üç ük şeydim yanına.. Y e­ şeylerden konuştuk. ya kafasını bana doğru yaklaştırdı. pıtır pıtır gittim “Dün neden m esajım a cevap verm edin” “ Uyum uştum ya. geç gördüm .

F erit’in kollarında çılgınlar gibi oynaşıyor” diye. onurlu. açm a­ yü erken çıktım . Eğer neyin var derse. açmadım. bu hemen çekm ecesinden beylik tabancısını çıkarıp g i­ diyor. M esela bir telefon geliyor “Karnı. zaten o gün uykusuzluk­ tan öyle oldu.. Saat dım. K ör oluyor m esela. gururlu. K adınlar yüzde seksen. M esaj da attım ona. nam uslu. eski karısı b u ­ A pt D ünya da bana bir kız gösterin. karakterli. Erkekler ise daha saf. İşten D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 23i sı beklem iş olabilirim ki??? Allah belam ı versin ya b enim . “Sen beni ne zannettin? Ben öyle yatıp kalkacağın biri m iyim ? Sen kendi dengini bul. . oturup açık açık anla­ tacağım . m eye başladım . m isafirhaneye gittim . Bu esas k ızla­ Bü sekizde geliyordu bu. neşeli. Oturup zaten bana bunları anlatan bir heriften ne O ff kendim den ölesiye nefret ediyorum şu anda.. çok zengin çıkınca onu bırakacak. H er şeye inanıyor. izlem eye başladım . aradı. B ir daha aradı. Ardından da kendim e küfrede küfrede geçtim T V ’nin karşısına. rı neden bütün film lerde. A kşam gitm em eye karar verdim . bir güzel televizyon izle­ k Buradan anlam alıyım yani itin kopuğun biri olduğunu. dürüst. anaç. dobra. artık te m k in ­ li davranacağım .atladı”. h ak ­ sızlığa uğram ış am a sonunda yüzünün akıyla bu olayı tem iz­ K üç ük leyen. kararlı yapıyorlar acaba??? Bu nasıl bir yalansa! çıktı diye onu terk edecek! Ya da fakir sandığı adam. Telefonum u kapadım . sevgilisi D anim arka Prensi al ın T ürk film i oynuyordu. gelm iyorum diye.” Yakın arkadaşının eski sevgilisiyim bir yerde. kişiliğinden asla taviz verm eyen kişi­ ler oluyor film lerde.

Sarışın var ya bir tane. Ulan pezevenk. Gidip diğer kızı aşağılıyor alan karıya ne yaparsınız? D ünyanın en büyük orospusudur o benim gözümde. D ün ya sı başkasıyla gördüğü için terk etm iş karıyı. A vrupa’ya sürekli gidiyor geliyor. Film lerdeki iyi karakterleri sevm iyorum ben. D iğer kıza yazık günah di mi lan? Tek günahı şım arık olm ası mı? Başta bu k ı­ babalan şirketlerini birleştirecekti. kadın evlenm iş falan. Kimse öyle olamaz.na öğretm enlik yapıyor. gidip başkasına âşık oluyor. al ın na sıçıyor. A m a kadın diyor ki. Ben çok acıyorum o kadınlara. Biz de buna. şım a­ n ’apcak. m adem inanacak­ tın da. O lm asın da boş ver. tee on beş sene önce o karı sana ağlayarak. “Kom plo bu M uratttt!” derken ne diye inanmadın. paçavra gibi kenara atıyor. yü Bu salak esas oğlan. Yazık yavrum. Sizin nişanlınızı elinizden Pu r. G idip diğer kızla e v le­ Bü falan. Y ıllar önce yatakta karşılaşıyorlar. sıkıcılar. Kötü kız k rık. Ama işte öyle değil. Bu herif hem en inanıyor. Asıl kötü karakter o b en ­ ce. çok seviyorum onu ben. gene ‘karakterli' olan Hülya K oçyiğit’len evlendi. Ama babası salağı gitti. esas oğlanın nişanlısı. Sezercik gibi dom bi- K üç ük li şım arık piç kurusuna annelik yapm aya bile çalıştı. Diğer kız elinden alm asaydı. elinde tutacak nişanlısını. Kötü kızın adam ağzı­ niyor. salak anlam ıyor. Tam am en kadınsal içgüdü. Nasıl A pt zın nişanlısıydı o salak çocuk. Bir de kötü kızlar oluyor bu film lerde hani: Zengin. m em elerim i bile görm edi” . on beş sene sonra . yalan ç ü n ­ kü. “ Ayyy kocam hiç beni ellem edi. “mutlu son” diyoruz.

bunları asla söylem iyo­ rum tabii. osbir olsa çekilm ez o . dürüstüm . a l m V i'iy u lr < iu n y a . Çünkü bu karakter özellikleri kötü kızlarda var g i­ K üç ük bi görünüyor. yü Sor elli kıza. Am a sorsan. Biri bana “PııCCa bana kendini anlat” diye sorsa. Erkekler ise.» p ı . Çünkü kadın böyle o lm a­ O ysa ki. İnsanları kendim yim evet. O sıçtığım ın yazarları bu özellikleri onlara yüklem işler ve iddia ediyorum ki elli dişiden kırk beşi benim gibi. Yılandan korkm am yalandan korktuğum kadar vik vık falan diye. hâlâ babam a yalan sö y ­ leyerek dışarı çıkıyorum . neşeliyim . film lerde de gerçek hayatta da aynılar. İyi niyetli­ al ın lime yalan söylüyorum . D ün «33 V u ç u k . “Yalandan nefret ederim . Bana yapılan her ihanetten tiksini­ Bü lı sanırız. Ç abuk gaza gelirler. bir defa âşık olurum . P olyanna’yı sikmiş gibi iyim serim . “ Yalancının A llahıyım . yukarıdakini anlatırlar. kırk beşi buna yakın şey söyler. onları kendim den küçük görürüm. Haaa. iyi niyetliyim . hassasım . tuvaletten sonra iki kez ellerim i y ık a­ film lerle büyüdüğüm üz için. kafam a koyduğum u yaparım . A pt gibi görm em . kararlıyım . ağzına da sıçarım ama ben ihanet etm eye m eyilliyim . asla aldatm anı. am a çıkarcıyım da. insanları kendim gibi g ö ­ rürüm . Ve yatarken saçlarımı asla ta ­ ram am ” . kırılganım da her kız gibi. bu salak saçm a k rım . sevgi­ rim. ihanetten tiksini­ rim. H assasım evet. işyerine yalan söylüyorum .\ı ya sı öyle ya: “Bin Bir G ece” deki Şehrazat. k ı­ rılganım .” diye anlatırım . birileri sorduğunda. yatm adan önce saçlarımı tararım vs vs.bir erkek öyle birine körkütük âşık olabilir ki! D izilerde bile karakterle bence.

Pis geberesıceler!!! .her şeye inanırlar.” K üç ük kadar iticiyim ki. odadaydın. gözlerini benden alam ıyor. film karakterlerine küfre­ derken. al ın tuğa oturtuyor. Olm az bu. D ün ya sı sola her yana saçarlar. ne olduğunu olacağım. Böyle sanki balon eteğim var. am a ben nasıl soğuğum var ya. Sonra böyle ikimizin de sustuğu bir an oldu. bu şekilde çocuğun yanm a gitmişim. Sonra kalktım eşofm anlarım dan birini giydim. Nasıl heyecan yaptıy­ sam. Tabii böyle bir şey yok.a yü Kendim i o m erdivenlerden inerken. kapanm ış m ı?” Böyle bayağı konuştuk. K alk­ tım hem en üstüm e bir şeyler giydim. O kadar eşofmanın Bü ğıda grantuvalet R hett beni bekliyor. var ya hiç beklem iyordum . tohum larını sağa Ben böyle erkeklere sinir olup. güzelliğe âşık olurlar. Çocuk diyecek. saçım ı başımı y ap ­ ki Scarlet gibi hissettim . Bu döndü ve başladı konuşm aya: “ Ben sana ne yaptım telefonunu kapattı­ racak kadar! İstiyorum ki oturup konuşalım . kırmızı tuvaletim in içerisinde acayip güzel gözüküyorum . aşa­ lerden iniyorum . o pt dan birine oturduk. Oradaki koltuklar­ “Niye telefonun kapalı? M erak ettim . köpek çekiyorsun A “Fark etm edim ya. Yavaş yavaş m erdiven­ Puec. Kim dedim. Sen kaçıyorsun benden sürekli. aşağıdan aradılar biri geldi diye. elim den tutup k o l­ içinden. uçar gibi indim aşağıya. hım m hım m deyip duruyorum. E rik ’in adını söylediler! Yuh artık. “R üzgâr Gibi Geçti”d e - k tım. ortası delinm iş olanı almışım. hopp bir de parlatıcı sürüp. Ne dese. sonra baktım o biraz fazla şık oldu.

. bir de buraya kadar geliyorsun. “Yaa saçm alam a neyi k o n u ­ .” dedim ve kalktım odaya doğru gittim . n i­ kâhım a mı alayım seni? İstem iyorum dem ek ki açm ıyorum telefonumu. yakın tediğim bir çıkış yolu o kadar p u u ffffff. Neyse ben yatcam çok geç oldu.bana.. Tek is­ k arkadaşlarının eski sevgililerine göz dikm ezler diye çocuğu D ün 235 kiiçü k a p ta lın b ü yü k Jü n y a s ı ya sı ğildin?” Sustum. onu da orada bıraktım . K üç ük A pt al ın Bü yü bıraktım !!! Ne düşüneceğim i bile bilm iyorum şu an. O geri zekâlı film lerden etkilendim işte!!! K arakterli kadınlar. B unu bu kadar anlam ıyor musun. L aflan bitince. o gün niye öyle d e ­ şup halledecez? Tam am o gece oldu bitti. n ’apayım yani. bu kadar nefret ediyorsan benden.

Bakmış ki ev işleri çok yorucu. Sonra bir asker­ le evlenm iş. Yolda yürürken in ­ pt al biriydi! Şu an kendimi çok kötü hissediyorum . Bazı insanla­ rın ölüm süz olduğunu düşünürdüm . Kızını tam otuz sene hiç arayıp sormamış. çok çok güzel bir kadınmış. sanlar bunu izlem ek için dururlarm ış. A nneannem . Yıllar sonra artık kız buıııı m erak etm iş de bulmuş. babası Rum. onun öldüğünü söyledi. Babası. çünkü o bizi hiç sevm iyordu. A m a şimdi keşke sevseym işiz birbirimizi bile dedim. Sonra bir kızı olmuş. Bizim ki de kaçıp gitmiş çocuğa. yaşı çok küçük diye evlendirm ek istem e­ miş. O ndan da ço 2 3b A annesi Rus. anneannem yü k D ün ya sı . çocuğu bırakıp evine geri dönmüş. K aradeniz'de bir yere taşınm ışlar.Anneanne derdim. anneannem de bunlardan m iyordum . Ta ki bugün ölüm haberini alana kadar! Dün sabaha karşı kardeşim arayıp. On dört yaşında birine K üç ük âşık olmuş. Onu çok se v ­ ın Bü D ünyanın en kötü insanı kim dir diye sorsalar.

Ortası kel aynak gibiydi aynı. Am a giderken yanına tapuları ve paraları almış. A kşam lan eski klasik film leri izlerdik beraber. Yine bütün çor çocu­ . başım kaldırm adı banane yaaa. İnanılm az kötü bir dili vardı. anneannem in yanına gönderm işlerdi beni. Ç ok küçükken kısa bir süre anneannem in evinde k a l­ mıştım . Bir sürü parfüm ü vardı. Sadece bir gün. ama o bunu hiç görnıü- rıyordum . B ir gün M arilyn M onro- A pt açtım. “B ir gün aynaya bakıyordum . kulaklarına kadar her tında tek önem verdiği şey paraydı ve kendini çok genç za n ­ nediyordu. benden çıkanı sevm iyorum . başka bir ad am ­ ğu orada bırakmış.” diyerek açıklamıştı.” d e­ yince.’" dedi. Adam öldükten üç gün sonra. ben saçlanm ı ta ­ Bü yerinin ayrı ayrı krem i vardı. Geldi yanım a. insan sevmez. E v in ­ de en fazla iki saat kalabiliyorlardı insanlar. kafam ­ K üç ük daki saçları tek tek kopartıyorum . Soktu mu on sene çıkm azdı laflan. O kadar yaşlanm ıştı ki. torun ne yaa!” derdi su ra­ k D ün *37 ya sı la İzm ir’e evlenm ek için geri dönm üş. aynadan baktı baktı bana. çiçek sevm ez. öyle ki kafam yam alı eşek gibi kalmıştı. Ç ocuk sevm ez. çok iyi hatırlıyorum . seksen yıl geçm iş.cuklan olmuş. H ay a­ yü m em . çok güzeldim . Neden üçüncü gün başkasıyla kaçtığını ise. “Ayy ölü eviydi. A yak tırnaklarından. M arilyn gibi. R ehberlik öğret­ m enim iz annemle konuşup. al klıçu k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın yordu. “Bu kızı evden uzaklaştırın. “Ben torun sev ­ tım ıza baka baka. gelen giden çok oldu. Gözlerim i kapadım bir Bana hayatım daki birçok şeyi o öğretm işti ama. Annem in evinde psikolojim çok bozulm uştu.

Bu kollarındaki yaralar. K ü ­ lıyorlar. annesi de delinin ri tarafından taciz edilince. o koltuğu nasıl o hale getir­ . o sadece aşk için öldü bence. para pul. abisi evde çıplak dolaşm ı­ yordu. o da küçü­ D tekiym iş. A m a o ra­ hayatı değişm iş. akrabası yanm a almış. Ün. atm ışlar kızı sokağa. m erdivenlerden aşağıya inerdim. kafandaki kellik ve m orlukların ise seni daha güçlü y a p a c a k . Ayrıldıktan sonra da bir anda S onrası k da da rahat bırakm am ışlar. Sabah kalkardım okula hazır­ lanm ak için. yü cük yaşta bir adamla evlenm iş.e ’nun film ini izliyoruz. şöhret. S ırf onu görm em ek için para bile istem eden son sani­ A Hayat Bilgisi kitabında gösterilen aile fotoğraflarına hiç pt al ın 238 Bü sarışın ların ilahı olm uş. suikastti falan d e ­ seler de. O rada şerefsizin b i­ Pucca ün hazin çükken darbe yiyen kızlar. Birden konuşm aya sı getir” . Evin içinde üvey babam çırılçıplak dolaşır- dı. şöhreti bitti bunu kaldıram adı. Sarışın bile değilken i. Hiç kim senin babası. K üç ük benzem iyordu yaşadıklarım .. her babasız kız gibi.. Sen yine şanslısın. N orm alde benim le konuşm aları. “Su başladı: “Ç ok şanslı bir kızsın aslında farkında değilsin. H içbir erkeğe m innet e t­ m eyeceksin o yüzden. “Git yat artık!”dan öteye gitmezdi. “Götünde tırmık mı var. Kızı yetim haneye bırakm ışlar. M arilyn babasını hiç tanım am ış. Annem benden önce işe giderdi. dokunduğu her erkeğe bağlanm ış. uzak bir şehirde de olsa baban var. Ölüm ü için.” Tabii şimdi hayal m eyal hatırlıyorum konuşm ayı am a ana teması buydu işte. büyüyünce hayata dört kolla sarı­ ya ta b i- din?” . am cası.

Görse de duym azdı. Adam m üteahhit . saatlerim i sokaklarda o kocam an çantam la deli gibi dolanarak geçirirdim . Başkalarının evlerim izler­ dim . hiç görmezdi için ölüm sayılırdı. Annem gelirdi sonra akşam. sa ­ A pt kadar acıtm az canımı. Annem. N e ­ dense o izlerin hiçbiri. elim de. G ece yatarken uykum dan kaldırıp dayak atardı. Sırf onu görm em ek için saatlerce yürürdüm yollarda. Öyle bir kadın­ dı. alâkasız her şey yem eğin ortasında çatalım yere düştü diye patlatırdı bir tane. Hakkında çok hikâyeler anlatırlardı. Eve geldiğim de eğer yoksa. bedenim in her zerresinde Bü için vururdu. o zaman bayram olurdu b ana. annemin bizim o halim izi görm em esi Neyse ya anneannem den bahsediyordum . anne­ mizin perişan halde olduğunu söyledi. gözlerini kapatam am ışlar. insanları izlerdim . Hiç eyvallahı yoktu K üç ük kim seye. lafını sakınm azdı.. hiç fark etm ezdi. sokakta oyun oynarken herkesin ortasında alıp evire çevire izler taşıyorum . Yani bilm iyorum . Çoğu kez o k u ldan eve döndüğüm de onu görüyordum .. çenem de. Varsa am a işkence.ye koşarak çıkardım evden. Çünkü o adam dan ayrılm ak onun k D ün 2 39 kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı Dönüş yolum daha işkence oluyordu. Onun yuvasını y ık ­ tı. al ın döverdi beni. O günlerden geriye. gocunm azdı. dişlerim de. anneannem den nefret ederdi.. bunun evini dağıttı falan filan diye. Son kez görm ek için m orga girm işler. Kardeşim .. Sürekli dayak yerdim . yü beni. Ve şimdi o kadın öldü. Ben hiç üzülm em zannediyordum am a sanırım üzüldüm. olduğu için iş saatleri gayet rahattı nedense. kalçam da.

En kötüsüne b i­ ya ne aşklar. Ve ancak kaybettiğinde.. K üç ük 34-0 A pt al ın Bü P u ctı yü k D le iyi olarak aklına kazınıyor. ne ülkeler gördü. Bir insanı kaybettiğini anladığında.dece garip bir duygu. her ün yaşam ış gibi sanki.. . her şeyiy­ yapılana bir bahane bulabiliyorsun.. Ö lüm çok ilginç bir şey. ama şimdi hepsi kayboldu. K oskoca havalında neler gördü geçirdi. ne şehirlerde yaşadı.. ne kavgalar. Boşuna le yakışm ıyor. Kadın hakkında iyi bir kelim e bulam a­ paranın içinde yüzdü. sı dığım için üzüldüm.

M esajlaşı- yoruz mesela. “Sen gelm e hiç. Y a- A pt sına yazdırdı beni.. Bu |:u\uk 4 p t4 İın bu. Gelm işken bizim şu durum un adını koyalım pozisyonuna geçtim. Kendi benim y eri­ al ın kaldı be PuCCa falan diye bezgin bezgin dolanıyordum . kim ler ölm edi ki. B ir defa gece vardiya­ me on altı saat çalıştı. am a hiç “aşkım bebışim böreğim ” durum ları­ na girmiyoruz. nk ılu u y a & ı Bü yü k D ün ya sı lıe y o o o o o . Siker atar beni diye düşünüyordum . O günkü ö p ü ş­ m em izden öteye gitm edik. o sağda solda gözüküyorsa hiç konuşm uyoruz. nasıl olsa toprak olacağız. Çocuk her şe­ yi yaptı etti benim için desem yeridir.! Esm aCeyhan yanım ızda yoksa m uhabbet ediyoruz.” dedi. Ben biraz toparlandım kendim e geldim . Biz neden varız. zaten bir daha da beni evine davet K üç ük etmedi. Ondan hiç beklem iyordum bu davra­ nışları.D u v a r la r ı t ı r m a l a d ı ğ ı m g ü n l e r so n a e r iy o r A nneannem in ölüm ü biraz sarstı beni. bu dünya sana mı süre zarfında da yanım da olan tek kişi E rik ’ti.

Önce o. Sinem aya girdik. kolum koluna değiyor den tutacakm ışım canım. M adem çıkm ıyoruz. Sonra da zaten sıkıl­ dım. Bir de ben n e ­ K üç ük li m iyiz seninle?” deyiverdim. A rabasına bindik. sadece m erakım ­ dan soruyorum . İyice sürttürüyo­ eğiliyorum . dem ek ki seviyor bebe beni dedim. bu şekilde mi d av ­ ranır?” diye m ırm ırm ır kendim i yedim . ben ne bok olduğum uzu nasıl çözeceğim i düşündüm . Okey dedi. o tutsun diyorum . yine hiç konuşm uyoruz. yok. film i izliyoruz. ama benim surat nasıl asıldı. “O lalım m ı?” “H ayır ben bir teklifte bulunm uyorum .” “Peki olalım m ı?” “B ana ne soruyorsun halla hallaaa. ya se v g i­ gaza geldim biraz. çıkm ayı düşünseniz. M esaj sı düşündüm . o zam an acım ış da dem ek ondan iyi d av ­ ranm ış sana. duyla film le ilgili abuk subuk şeyler sorm ak için kulağına k rum kolum u. A pt al ın D ayanam adım Bü di. Ç ık ­ tık sonra yürüyoruz falan. ne dolanacağım bu hırtla diyerek m isafirhaneye gideyim ben dedim. bir ham le yapm ıyor. Bir de şu olaylarda bana bu kadar iyi davranınca .” P u cca ün biz sonra ben gittik C evahir’e.ni bizim bir dışan çıkıp bu durum u konuşm am ız lazım diye attım “Ç ıkışta sinem aya gidelim ” diye. “S ev ­ m iyor kızım seni. O filmi izle­ yirm i dakika boyunca R obocop gibi oturdu o koltukta. bir dönüp öpeyim şu kızı dem iyor. Yüz yü artık. Sevse. Belki öpüşürüz um u­ D “Ya am a elini tutsam mı tutm asam mı bilm iyorum .

haflasonu alırım diye bırakm ıştım .” dedi. Bu da bir şey söylem edi.” dedi sarıldık m arıldık.“Ç ok zor olacak biliyorsun değil m i? Epeydir düşünüyo­ rum ama. “O lm ayalım o zam an n ’apim . Sürm ezse sen zararlı çıkm a istiyorum bu iş te n . Bu da geldi arkam dan m isafirhanenin duvarının oraya geçtik. Bugün K üç ük bacaklarım yüzünden olmadı. En azından m isler gibi akça pakça yapayım . O ff aslında tam mızı. ben sonra geçtim içeri. “ Sana börek pişireyim ihi m ihi” diyerek y o ­ lumu yapayım . A ğzım a kürekle vurm uşlar gibi öne doğru uzatıp. O turup konuşm a kısm ına ben de inanm adım am a işte olsun. o yüzden kafam karışık al ın “ Kusura bakm a. tuttu elim den. Hadi m inco neyse de o k D ün 243 k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya sı .. Yarın bir yolunu bulup onun evine gideyim bari. O değil de çok heyecanlandım şimdi. İç çam aşırı çekm ecesinin önünde ne giyeceğim i bulm ak için oturdum. “Âdet donla­ A pt “Ben seni düşünüyorum biraz da..” dedim ve indim aşağıya bir hışımla. N ın ın ım u u !!!!! B acaklarım kıllm ııın! A llah kahretsin b e ­ travesti bacaklarla gidem em ben onun evine. Bü da zam anıydı. kaşlarım ı indirerek hom ur hom ur konuşuyorum . geldik m isa­ firhanenin oraya.” Böyle bende bir ergen tripleri falan oldu. sadece.. Hoop cart caıt alıverdim bacaklarım ı. P ekm ez’e öyle lak diye diyem em bu d u ru m u . “Bugün gitm e bizde kal. oturup konuşurduk ne yapıp ne yapm ayacağı­ yü ni.

norm alde böyle olm am aslında" diye­ rek kendini durum dan soyutlaması. hır ayy ben istem iyorum culuklar./. Ama bunu kullanm ak nasip olmadı. hani k a ­ şar olarak aklının bir yerinde kaldıysam . K adınsa bildiği her -¡. D üşünüyorum ammaaa. ç ı­ kayım onunla şöyle salınayım falan. hâlâ neyin teranesini yapıyorsun. gelinlik diye tabutum a onu serecekler ona üzülüyorum .k l x ı evim. on kaplan güctindeyiuT gıist^îijî. baksana bil­ de şimdi hani bu P ekm ez’i aldattım m evzusu falan. Gerçi erkeğin bu dııru- 244 A pt yorsa yapm ak ister. M e se la erkek ilk olayda. I. Ne kadar ilginç oysa bu muhabbet. Bir P u tça yü düşünüyorum . yeniden kam çılan­ U ff ilk sevijm c olayı çok kasıyor insanı. Bü m ediği num ara yok. Banu A lkan'ın Y a ­ şar A lptekin’den kaçarkenki sahnelerde giydiği şeyden vardı. şindi bu adam der mi k D ün ya sı “seks d o n lan ın ” adı altında üç gruba ayıldığım külotlarım a . Kadının.'. “günlük donlarını” ve iki senedir hiç kullanm adığım baktım Bir de arkaya bir yere sıkıştırdığım . yirm i beş liralık. Kı adin i kanıtlam ak için v ar gücüyle ç a ­ al ın masın. hayatında ilk kez çük görm üş gibi bir nazlanm alar. O yüzden de bu sefer giymeyi acaba. Çok istiyorum oysa. “ Ulan bunun sürüyle tokm akçısı vardır. ama yok.e bu tamamen toplum baskısı yüzünden olan bir durum. tee ne zam anlar seksi adı altında satılan. ay yok rahat durcului. kaldı garibim orada. Zerrin Egeliler gibi çıktı karşım a” . yi unutur. "H om o değilim ben. İTKeğıvı. aklına ne g eli­ lışır. kadar getirm işsin K üç ük adamı. “Orospu değilim ben. .rım ” . H ayır yani ölürsem falan.

Her ne pahasına v>nn.aşin .. bvnı "anr j. bu m alı benden başka kim se sevmez. liç k ilo pire var u ’ibı zıplay arak garip d a n sla r e d en Seuat. a) kav. ı • „artı alı/ıg ..n. in a 'd > bir ya < a..na gelen şey I. “Çılgın Sedat*” sendrormı- dat'ım .u. r kata. “Yazık la.m unu sağ olsun “ Issız A dam ” kurtardı. . . .* .ıria haykırmış. Erken boşalan. sen benim sevgimi.'". * •' r.” diye dolanm aya başladı.t.-m S ed at gibi eski sev g ilisin e tuzak h a zırla y ıp in tik am ın ı alm ak isleyen e rk e k le rin iık aî l.. 7. r i n .â m â o. . .ı . bafiler kaçarım . / e»* /e a r.a <7*!'/<. canı ¡'kegim demiştin . . Götünde. sen benim ı .” diyen kad ınla­ ra nu? İnsan biraz utanır sıkılır. m ak arası g e çilm işti. parası da çok zaten. y . fa te. H eh işle i. n'ap cam bu yaştan sonra. çünkü o zarjm .* sem * Sun den çık a ca k . “Ehi ehi ben ıssız adam ım . hatta cinsel hastalık bile kapm ış o la ­ bilirim ” . “ B ed a v a mı san d ın para v erip a ld ım “ modı«na g irm ed e n bu ada-v. İjte .ür \*cfd: er: •. bari şunla evleneyim de. pisliğin tekiyim . ellerinde m or zarflarla alışveriş yapan karılar 4 Ç ılg ın S ed at S en d ro m u : B ir a ra çok. Gerçi Allahtan dua ediyorum .” diye b ö b ü r­ lenen adamlar.Zomayında sen benim aşkı '/?/. çift sı'-r " •emiştim.'n jşkunn b.. • r ^ . “Ben Çılgın Se ­ Bü yü ışkını* b* ¡/VU k D ün ya sı . i 1 0 l *. i \'ut .”. ■>garkının sö zleri d e şöyle b ir şey d . •*. Şimdi ise /» -n/ı <\ ngnn'.<jl taşı gibi açdaeok verir..t rk ¿¿k fhsk'ubet tu ejlu •an za rf içinde yazıp vermiştim. Üstüm den de geçm eyen kalm adı. . sakin bi hayat süreyim . •> •* uit» vidrrke" san:/ :k. düdükler atanm . N eyine böbürleniyorsun hayvanat? N ohut kadar çüküne mi? O tuz yedi saniye süren sevişm e sürene mi? A nca para verip yattığın kanlara mı? B una rağmen sana acıyıp... Bir de m arifet gibi nasıl böbürlenerek söylüyorlar.u tır ç atır s ik tiğ i­ ni b ir d e üstü ne p ara v erip in tik a m ald ığ ın ı a n la tı)o rd u . . . d u d ak ların ı iki m etre öne d oğru g ö tü rü p d a m a rd a n p a rç a la r sö y lü y o rd u K endtni p a ra için terk ed en k arıy ı . basarım zarfa parayı.. 1 da t futun bir zarf bulacaksın. y a ­ takta kendine güveni olm ayan her adam . . bi'' de bej para etmeyen bir rer.. A pt al ın ııa4 yakalanm adılar. «iJirıdi g itti pi K üç ük • a sa d a n .ivvfp alacağını demiştim. Yani b u ­ nun anlam ı şudur: “Yatakta bir halt yapam adığım gibi. Ayy ne kötü olurdu. şeref­ sizin.

krediyle ev satın alm a o la ­ . iyi ki. “H obereyy ben çılgınım . hem nasıl davranm am g e ­ rektiğini bilem ediğim bir duygu. eski sevgilim in p a ­ rasını verir düzer giderim . A llaaam m sen benim yüzüm ü kara çıkar­ m a lütfen! K üç ük A pt al ın Bü yü Pu cca k D ün ya sı lahtan cep telefonu fiyatları düştü. A l­ yı kolaylaştı da. Iyyyk! İşte şim di içim de hem m erak. İyi ki ciddiye alınmadı o adam. Ayy bir yatalım da şu ilk aşam ayı atlatalım .” diyen adam lar yok oldu.olsaydı her tarafta.

sabahına işe gittim. İşte yapalım m ı?” dedim. Ç antam a ne olur ne olm az diye bir iç çam aşırı attınverdim . Bunun gözler m onçiçi gibi açıldı tabii. kendim i parfüm lere yatı­ yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 247 ün ya sı . b u ­ yacak. eli om zum a geliyor. onu yapalım . “Yeriz ya y e ­ K üç ük m eği” deyiveıdim . kendim i çekiyorum . şarap m arap. Pizza söyledik. N evizade’ye gidelim . o kadar hazırlık yaptık boşa gitm esin. bu kez balık yiyelim . ben utanıyorum ihi mihi yapıyorum .S evişm ek ya d a se v işm e m e k işte b ü t ü n m e sele bu! rıp. Acayip A nu yapalım dedi. İlk ham leler gelm eye başladı o n ­ dan. Böyle bana doğıu kaykılıyor. TV izliyoruz. On m ilyon şey saydı salak! Baktım olm a­ pt al orada hafif nam eler. O iki lafından biri “Bize gel” olan mal. fingirdeşm eler derken. Çıkışta yine o önden ben arkadan çıktık gittik bunlara. ama ben nasıl k a ­ sılıyorum nasıl anlatam am . “Akşam bişiler ın Bü Geceden her tarafım ı keseleyip. Öğle yem eğinden sonra E rik ’le stüd­ yoların orada E sm aC eyhan’dan gizli buluşalım dedik.

Zaten o son şişe şarapla iyice yavşam alar başladı bizde rettim. H a ­ di kendim i anlıyorum." d e ­ di. "C anım seni isti­ K üç ük yor” dem ek yerine." deyiverdi. Sonra bu da. Hiçbir kız da bunu yutm az yani. Şim diii işte geldik horozun öttüğü noktaya. “ Yaa bak o işi yapm ayalım taam mı?" . Sonra hemen “hakkım da kötü d ü ­ dedim. anlaşıldı. “ Ben böyle eşofm anla yatam am ” dedim. şunu da bitirelim bari. O cüm leyi kurarken bile aklım a doksan beş tane p o ­ zisyon geliyor. Ama işte. “Ya saçm alam a yapm ayız. k D ün ya sı şünm esin” m ottosuyla.” dedim." diyeyim b a ­ Bü yü terirse. şöyle rahat edem em ” A pt hafif hafif. ayrı yerlerde yatacağız. Sonra yatalım uyuyalım dedik. Baktım bu bir battaniyeyle içeri girdi. olm ayacak bu iş dedim. bebe niye ööle bir tribe girdi onu a n ­ lamadım. “Ayy sarılıp uyuyacağız çok rom antiğiz” dem ek daha terbiyeli geliyor. “Yatalım artıkkk” diye d i­ al ın alkol süsü verip. y a ­ pacak bir şey yok. "B enim uykum gelm edi. Çıktı benim alt taraf. Yatıyoruz yan yana. "Sana sa ­ rılıp uyum ak istiyorum sadece bikbik mikmik. mışıl mışıl uyuyacağım ! Aynı yatağı g ö s­ ama yine de o yatakta yatcam. Hemen açtım diğer şarap şişesini. Çok uzun süre bir daha da yaklaşm adı. Sonra “ Ayy ben böyle rahat edemem . Önce bundan bir hareket yok. çekti kendini. Hem en hoopp klasik erkek yalanları var ya. “Hep onun yüzünden yaaeee.kasıldım öyle böyle değil. Eğer ayrı yatak hazırlarsa bana. Baktım kıvam a geldi. önce “Yaa bana ayrı yer hazırlar m ısın?" diyeceğim . Yediğim her boka ri dedim.

ır> . G elecek nesilleri bundan m ahrum bırakm ak için iki senedir alttan çıtçıtlı b ad y ’ler b e ­ nim tek dostum .1«. Neden onu giydiğim konusunda zaten bir fikre sahip değilim! Sen tut bütün gece planlar yap. Bir şey yaparsa.. bugün de kalk alttan bağlam alı bady'yi giy. Acaba kafam dan g e ­ K üç ük çen her şeyi yapsam . A m a an a­ cım. Haa ben bisiklete binm eyi de bilmiyorum . D üşünüp duruyorum : “Yapsak mı. akim a gelir insanın. Unutm uşum ne yapılır ne edilir. dem ez canım . bu işin kuralları nedir. ama kalasından geçer. bağırıp korkutayım . Çatalım ı görm eyen kalm adı. sık dişini uğraştır biraz. o kadar öküz değildir. Yaa hemen de verilm ez ki. sndaşım oldular. l i f . ya bir daha erkek yüzü görm ezsem . “ Bunları sen kim le­ re vapiın?” der>e. A caba büyük m ü lan. y a p m asak m ı? Yaparsak benden soğur m u? Sabah m or zarfla p a ­ ra bırakıp gider m i? Daha çok erken oldu. bana “ Vay süıtükkk!” der mi? K afam ­ dan geçenler mi? Uuu ooo um m m tum mm evet evet bunları yapayım ona ben." A pt anam elini attı belim e.. off yapm ayayım ya. Ahunda eli bieiğim e doğru ilerliyor.. Ya bu tek şansım sa. Yok anacım verim yaa n ’olcak. yapm ayayım . Lan nasıl yapılıyordu bu iş? Öııce öpüşeceğiz. A m a bilem edim yatakta giyilm em esi gerektiğini. dönüp ona doğru baksam mı. O f i. yok yok arkam dönük kalsın.< M k D ün ya sı . Ama zaten pim pirikli. eğildiğim anda zafer işaretim kabak gibi m eydanda b e ­ nim. Yapayım yapayım n'olcak.I | « t « lı ıı Bü yü < t. G e ­ ri zekalıyım! Seksilik denen her şeyi öldüren bady. al ın tamam.derken kaldım altan bağlam ak bady’yle. yapalım en iyisi. Ayy n ’aapsam bilem edim . bisiklete binm ek gibi zaten..

korunun falan filan d i­ ye. am a çok koyucu bir laf bence. Öyle iç içe dış dışa sadece bir kişiyle olduğum için bu çok koydu bana. O rgazm olam am a nedenim i eski sevgilim in beceriksizliğine bağlıyordum . iki tane suratına g e ­ çirecektim . sadece bakcam .” “Yaa bişi yapm ıyorum .” . am a tam öyle değil. K üç ük Başladık biz olaya. prezervatif alm adım yapm ayız diye. Ben de işin duygusal kısm ını düşünüyorum mal mal. AIDS mi sanıyo hayvan beni. k D ün ya sı “Bi dönsene bu tarafa doğru. tırayım da sen gör gününü. “P rezervatif alm adım .” Sen kim sin lan da beni yapm ıyorsun deyip. B irincisi prezervatif alm adım ne dem ek? Tam am k o ­ runm ak gerekli falan filan.” “D önm em . “G üvenm iyo mu acaba lan. N ’apim am a? Kan beyne gidiyor mu diye bir sor bakalım. Yani ben yine orgazm olam adım . ier çıkartıyorlar prezervatif kullanın. A m a sadece orada kalıyor.“Çek elini ordan yaaa. Y ap ­ Bü yü Pucc. bak rahat dur yapm a. hatta fazla g ü ­ zel gidiyor. bişi yapm ak yok am a. her şey çok güzel gidiyor. sen kendini ne sam yosun?” gibi salak salak düşünceler geçti beynim den. ben seni yapam am o yüzden.” “Tam am sadece bak.” Bu laftan sonrası zaten m okoko diyeceğim . tavuk yapcak sanki. Tepe noktasında öylece kaldım . terbiyesiz geri zekâlı. benim ona güvenm em em gerek aslında.” “Zaten yapam am . her tarafta bangır bangır afiş— al ın yapam azm ış. ama şu anda bu çocuk gayet film lere taş çıkartır boyutta efor sar- 250 A pt Bebe ne iyi düşünüyor işte.

U tan ­ m asam ağlayacağım ne yaptık biz diye. K oştur koştur yatağa döndüm . Konuşm ak istem iyo­ rum . böyle bir kasıldım . Gece içim e kaçan Zerrin Egeliler.fettiği halde yine o noktaya ulaşam adım ! Sabahı çok kötü oluyor bu ilk gece olayının. öpüşü­ rüz falan diye diş m acununu parm ağım a sürüp şöyle bir g e ­ çirdim. parfüm sıktım . Çantaya koyduğum yeni çam aşırı giydim. “ Yaa sen parfüm m ü s ık ­ tın sabah sabah. hani uyandığında beni öyle güzel görsün diye. Alkol sonrası sabah içilen ilaçlar var ya. boğulcam ” dedi öküz! B urada ilişkinin gidi­ şatıyla ilgili de gayet açık verdi yani! Geri zekâlı öküz! K üç ük A pt al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın Bü yü k D ün ya sı . bu geceler için de öyle ilaçlar olm alı bence. sabahları oluyor Türkan Şoray. Ondan önce kalktım . hem en tuvalete gidip saçım ı başım ı yaptım . Bu uyandı.

Ya ben biriyle yan yaııa yatam ıyorum . allı pullu yem ekler çok saçm a geliyor. o da yatakla yatmak. ba/en hiç uyumak gelm iyor içim den. Ç içek­ pt al rahatım yanında. Yani bir ruh ikizim varsa. Bir tek sorunum var. sanki aylardır çtkıyorm uşçasm a oyunlarından hiçbirini ona uygulam ıyorum . Düşün buna rağmen h â­ la yelm iyor. böcekler. İki haftadır dünya­ nın en rnullu kızı sayılırını. sadece k ıy a­ fetlerim i alm ak için m isafirhaneye gittim. gece çabuk bitmesin diye. bazen sabaha kadar sadece kahkaha atıyoruz. E rik ’le birlikte olm aya başlayalı bugün itibariyle tam iki hafta oldu! İki haftadır onun evinde yaşıyorum . Bir kere aynıyız. akşamdan sabaha kadar da evdeyiz. kadın ın Bü yü k D ün ya sı .Bazen k end im e hayret e d iyo ru m . ikimiz de fazla rom antik değiliz. bu K üç ük ler. İstediğim gibi küfredebiliyorum . Hiç s ı­ kılmıyorum resmen yanında. sabahlan akşam a kadar işteyiz. Hele böyle eli kolu d eğ e- A çocuk olmalı dıve düşünüyorum .

Uçmasına uçuyorum am m a tökezlem em e de az kaidı! Daha hiç k im se­ ye söylem edik başladığım ızı. am a köpek gibi zevk aldıran başka bir detay Bü söylüyor. üstünlük kurduğunu düşünüyor insan. sonra geceleri onu arıyor. san p sarm alayacak. köşede bucakta buluşuyoruz. ayyy çok kötü. kim seye çaktırm am aya ça lı­ yü de sanırım böyle gizli saklı olm asının verdiği heyecan da çok k D ün 253 lcür.ük a p t a lın b u yu k dü nyası ya sı olsa kesinlikle değm eyecek bana!!! Bu da ahtapot gibi sarı­ . A pt bah bana bunu farklı anlatıyor. Ezik miyim neyim diyorum . buluşm ak için k ıv ­ ranm alar acayip hoşum a gidiyor. biz kahkaha atıyoruz. götüm de yem iyor açıkçası. görüyorum. o ç o ­ al ın mesi gereken.. bana dokunm asın diye yatağın en ucuna kıvrılıp öyle uyuyorum. İşyerinde rezil eder..cek. S a ­ cuğun onunla değil benim le olm asından zevk alıyorum . am a işin aslım m aale­ sef biliyorum. Bir tatlı. Yalnız şundan da em inim . yem eğim e fare zehiri atar. Etik olarak hoşum a gitm e­ daha var: Esm aC eyhan! İşte sürekli E rik ’ten bahsediyor. eğer E rık’Ie olduğum u E sm a- C'eyhan öğrenirse. B öyle sürekli kesişm eler. Ben yanındayım . S a ­ hipli erkeklere olan tutkunun nedeni sanırım bu. m e ­ sajlar atıyoruz. yem in ederim beni yaşatmaz. bu K üç ük düşünceye başka kılıflar hazırlıyorum . Onu uyuttuktan sonra. H er bulduğum uz boşlukta. Bildiğin uçuyorum yani havalarda. Y em ekhanede sadece ikimizin arasında olan bir cüm le şıyoruz falan. En sevdiğim kişi de yor babam sarıyor. Böyle garip bir şekilde. İşyerinde sürekli birbirim ize kom ik kom ik m ailler. bir şeyler yapar yani.

başka­ larının laflarını gayet um ursuyorum . arkadaş denilen şeye hissedem iyorum . Zaten eski çalıştığım yerden. bütün gösterişim iz. C ıvık cıvık. H er ne kadar etrafta. E sm aC eyhan’dan iyice uzaklaştım . bir de b e ­ nim arkadaşım ın eskisi. m ıçm ıçh. aram ız iyice lim oni oldu. için çıkm ıştım . "B en k en ­ dim i biliyorum hedehödö” diye dolanıyor olsam dahi. Sevgilim e hissettiğim bağlılığı. ın Bü olsun diye. ne K üç ük giym iş". H atta ve hatta direkt sevgili bulunca yanındakini satan tipler olur ya. Sürekli bozuyorum bana bir şey dediğinde.Hadi onun gazabını geçtim . başkaları d e ­ zık değil de eskiden arkadaş olduğum kıza yaptığım kapak koydum araya. o da benden nefret etm eye başladı. B ir m esafe Pu cca yü İşte ben en azından. böyle içli dışlı. artık dostluk gibi kavram lar çok tırıvırıdır. Zaten ne yapacağım başka? Y aşam a nedenim iz. Bir de benim için arkadaşlık. "Hobaa gençler pt al dilediğim gibi at koşturabilirim . Yani arkadaşlık dediğin. Hah dedim çok güzel kıvam a geldi. Şimdi o çocuğun arkadaşıylayım . her an sevişilecek türden arkadaşlıklara h a ­ bu akşam napıyoruz?". hah işte ben aynı öyleyim. "Hadi gel şunu m akaraya saralım" gibi türü m uhab­ betlerin geçtiği olaydır. "Ahaha C em ile’yi gördün mü. Ben bozdukça. aşkı. O ff hiç düşünm ek bile istem iyorum hakkım da ne diyeceklerini. bu durum arkadaşım a attığım bir k a ­ k ğil mi zaten? D ün ya sı P ekm ez’i aldattığımı gören insanların suratına bakam adığım . «5+ A yatta katlanam am .

ağlam aya devam ettim sesli sesli. am a olm ayacak­ K üç ük sın. eğdim kafam ı önüm e. ama artık sada. bir şey söylecek gibi yaptım . Şimdi eğer orada ben de ona laf söyleseydim . pt al kaldırdım . Valla cevap verme tenezzülünde bile bulunm uyorum . Sonra işte. m adem o rta­ okula çevirdin burayı. Üç gündür. kom şulukta. Sekiz kişi var m a­ yü oldu. Kız tam anlam ıyla deli gibi davranm aya başladı. işyerinde takıldığın insanım yani. D edim en azından o suçlu olsun. artık işlerin geldiği son nokta D H ayır bazen seviştik haberim mi yok diyorum. yanına al­ . yönetm en de duruyor. A rkam dan bir kız geldi tuvalete. sonra kafam ı rak çıktım dışarı.A m a Esm aC eyhan da m aalesef benim tam tersim m iş. Lafı bittikten sonra. Şu hayatta öğrendiğim şeylerden biri: Ne bok yersen ye. onlarla böyle salak saçm a laf sokup duruyor b a ­ na. T uvalete gidip bekledim. “Konuşm ak istem iyo­ rum . Kız mış iki kızı. Geçen gün İzm irlilerle ilgili anlatılanları rivayet sanıyordum . Ulan ne b ö y ­ ün 255 Y apar yapar. yanılm ışım . Siyasette. boynunu kırıp atabilirdim : "PuC C a’yı tanıyana kadar k toplantıda öyle bir laf etti ki. o da bana laf söyleyecekti ve öyle biri bizi susturana kadar devam e d e ­ cekti. ağlaya­ ın Bü anladım ki orası gayet gevşek bir yerm iş". sonra susar nasıl olsa dedim . vapurda her yerde m ağduru oynayacaksın. sen bilirsin. aşkta. A hep m ağduru oyna. A m a anladım ki kü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı bildiğin ortaokul talebesinin tekiym iş. le abartıyorsun. İçim den dedim ki.” dedim . otobüste. elim i sanki gözyaşım ı tutuyor gibi yapıp.

Bir tan esi. ama bu hareketlerine anlam verem iyorum . çok seviyorum aslında o D türünden cüm lelerle. "İstersen a n latab ilirsin . E ğ e r senden ses çık m a zsa . rah atlarsın ." d iy erek b ü tü n ekibi d ışarı ç ık artıy o r. y aaa yaaa. onu da b ili­ yaa adiye. G eçtim m asam a oturdum . hadi toplaşm ay alım . rı. değer m i?” . "Ayy ne saf kız. Çünkü ben de kızın hakkında kötü konuşsam . Ben de bunların karşılığında. büyük ihtim al b a şk a n la rı. S o nra o anaç. o d u ygu y ü k lü sesiy le. "Yaa biz seni biliyoruz. senin kolu n a girip lav ab onu n m u slu ğ u n u açıy o r A ğ la y an insana nedcıı b a y g ın m uam elesi y a p ıy o rla r K üç ük o rası ayrı m evzu. onlara sadece "Öyle dem e­ me. zaten kö tü . "T am am . "Kalk gel bi dışarı çıkalım sen 5 T u v a le tte ağ lay an k ı/la ıa te se lli ekibi: ö y le b ir ekip v a r y em in e d erim .'tuvalette ağlayan kızlara teselli e k ib is iyice toplandı oraya. seni izliyorlar. Yaa öyle d e ­ k yin. "B itaııem n 'o o ld u u u ?" dıve aynı anda başlıyorlar. em inim onu bana söylerken düşüncesizce söylemiştir" tem iz yürekli" falan gibi şeyler düşünsünler diye. "Bak ya sı O nlardan biriyle gözyaşlarını eşliğinde konuşup çıktım d ışa­ . g i b i k elim eler ekliyor. ’ dey ip. Sonra Erik geldi yanım a. Ç ağrı c ih a ­ zları falan da var: "B ipip biri ağ lıy o r. aslında biliyorum o çok iyi biri. düşünün artık. orda ona bir geçirecektim . b u n alm asın . nasıl P u ı ca yü kızı. işy erlerind e falan. bir ri de saçımı düzeltip beni teselli ediyor. "H adi bı elini y ü zü n ü yıka. "Yaa sen takm a onu. kafaları y ana eğ ik . insanlar kendilerini taraf olm ak zorunda hissedecekler. H iç selam v erm e d iğ in iz bu k işilerle sad ece orada sam im i o lu r­ sunuz. Ama bu durum da bir ezen. h em en b aşk an ları göz kırpıp. ‘Ağlayan kızlara masada moral ekibi" toplandı bu kez. Bu da. hiç canını sıkma sen" na. h em en tu v a le te ”. A n ın d a nasıl to p la n ıy o rla r oraya ya! Sen k ap ıd an b ir ç ık ıy o rsu n ." d ey ip . B azen b u n ların özel b ir k u lü p leri lalan o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o ru m . hiç değm ez". okulda. A pt al ezilen var gibi duruyor. "C ıkcıkcık. biz yanındayız m esajlarını verdiler b a­ ün yoruz. sakinleş. Onun yanında dolanan iki kızdan b i­ ın Bü gibi şeylerle cevap veriyordum . o f f f . aaaa bak y a y ap tığ ın a. sen den çıkan her cü m len in so n u n a.

" dedi. Ya o ff bilm iyorum .” dedi ve kolum dan tutup kaldırdı beni. kendisi yüzünden m ağdur olmuş biri var karşısında neticede. sen ne sansarsın var ya.” dedi ve öptü yanağım dan. Böyle ağlayan. o lafa ağlam azdın sen. Burnum u çeke çeke yanında yürüdüm .le. ağzının payım verir­ din. "Hadi kalk hadiii. Yok istem iyorum falan yaptım . am a beni bu kadar iyi tam m ış o lm a­ sına da çok şaşırdım. Bu hem hoşum a gitti hem de utandım. öyle böyle değil. “Y aa bırak ciğerini b iliyo­ rum kızım senin. K üç ük A pt al ın lu içıik ap talın b ü y ü k d ü n yası Bü yü k D ün 257 ya sı .” dedi. Yani ben bu çocuğa böyle num aralar yaparsam g ö ­ te gelirim onu anladım . “A ğlam ayı kesebilirsin kim se kalm adı. Kaldım mal gibi. Ohh dedim bir taşla iki kuş. resm en kızı piç gibi koydun. “Ne diyosun beaaaa!?” falan yaptım . iki haftalık bir ilişki için konuşm ak belki saçm a ama ben çok seviyorum .

susar gider. üç gün üst üste ç o ­ al di. Dışarıya çıkam ıyoruz. sevgilisi olur. artık söylesin olayın üstünden onca su aktı um urunda bile olm az yanı. karısı olur. bildiğin kapatm a­ yım. Zaten P ekm ez'in bir ilişkisi var. Ben de sinir oldum . hiçbir arkadaşı b ilm i­ 258 Bü Pucca yü k D ün ya sı . P ekm ez’le küsm esini dilem ekten başka çarem yok. ben doğra m isafirhane­ yor. bizim pt m ez’de hissetti mi ne yaptı bilmiyorum . hatunla selamı sabahı her şeyi kestim. Yirmi sekiz yaşında herifin kankası mı olur lan.S e n in o can ın arkadaşının A lla h belasını versin! Erik-’in metresi gibi yaşıyorum resm en. B en E sm aC eyhan’ı ekarte ettim. iki üç K üç ük m ırın kırın eder. Pekm ez onlara geleceği zaman. “Pekm ez benim kankam yeaaa" olayından sıkıl" dım artık. Çok saçma! H ayır bir de çok öze­ niyorum . İlk başta hobereyy dediğim her şey gözüm e batıyor şim ­ cuğun evinden çıkm adılar. arkadaşlarım ın Facebook fotoğrafları iki geri zek âlı A birlikte olduğum uzu. P ek- ın ye gidiyorum .

B acakları kadar ilgi çekm ez ta ­ bii. G ittik evlerine. A pt züm sürekli bacaklarında. kızla üniversiteden tanışıyorlarm ış.” Büyük ihtimal P ek - m ez’den ayrı tuttuğu biri dedim . Gözlerim güzel am a ben bile sıkıldım artık onlardan. “Seni çok yakın bir arkadaşım la tanış­ tıracağım . B a­ cağı yanm ış. Ben de güzel bi yerim i gösterm eliyim . neren güzel senin'’ B itik le n » .. halia haHa. Ben bacaklarına bakm aktan kızı görem edim zaten. ilgi üstüm de K üç ük olm alı. herkes nuç mıç. Bir tanesini bile dinlem iyorum G ö ­ Yanık diyo. karı her bacak bacak ü s ­ tüne attığında. evine m isafir gelm iş dötüne kadar şortla karşım ıza çıktı. şekli şemail . Bu nasıl ark a ­ Şortlu arkadaş mı olurm uş! Hatun sürekli olarak bir şeyler anlatıyor. Bronz. çok sürtükvari bit hareket olur.nmn gibi b a c a k ­ ları var. Dangalak. Bi kıl dönm esi. belli edeyim . onlara yem eğe davetliyiz. Bü yü k D ün 259 ya sı . kocası bizi içeri buyur etti. ilk defa binleriyle bir araya geliyoruz. benim göz faltaşı gibi açılıyor. G it uzun etek giy. am a bir yandan da sevinç içindeyim . bi batik hiçbir şey yok o bacaklarda. m üzik ö ğ ­ retm eniym iş. o yüzden pantolon giyem iyorm uş. Ben daha ne olduğum u bile bilm iyorum yani! Geçen gün dedi ki. parm aklarım uzun falan. Ellerim güzel aslında. devam lı ama. Herkes çift. yanık izi bile yok. "Giyıııse ya şu kaltak. Fakat şimdi frikik verirsem . al k u yuk ip ta lin b ü y ü k d ü n v ası ın daş lan! İnsan dediğinin arkadaşı ezik büzük bir şey olur. değil.surattan ibaret oluyor. çenem e falan koyayım . İşte e v ­ li bir çiftm iş. Allah A llahhhü! G eçtik içeri. Sonra içeri hatun girdi. kelli felli kırk küsur yaşlarında bir adam. Düşü» PuCCaa.

” “Zaten istem iyorum isabet olur. “ Yaa sen de ne güzel iki dirhem bir çekirdek. Buna ilgisi olm ayan çocuğa ben bir şey verem em . Ya o değil de sen ü şü ­ k D ün ya sı yapm adım . kafam a sıçayım!" . Am a öyle değil. Kesin parası için evlendi bu sü r­ tük. ışığa doğru baksam olur m u? M akyaj da “M üzik öğretm eni deyince insanlar flüt çalmayı öğrettiği­ mi sanıyorlar.” “A haha ben alışığım m erak etm e.” cuğun olm az valla. ne şanslı- sın. İnsanlar m üzik ve beden öğretm enlerini hatırlam azlar bile oysa. bir o yana bir bu yana bacaklarını gözüm e soka soka geziniyor.M onçiçi gibi açsam. böyle dolaşırsan ç o ­ Bü “Yoo hayır. o yüzden ders­ lerde daha çok çocuklara kaliteli müzik dinlettiriyorum . Y e­ tişkin birer birey olduklarında beni daha güzel ansınlar diye. çocuk doğurup ona bu eziyeti çektirem em .” al ın “A m a bence bi etek giy en azından. 260 A pt yer ki. m üzik bir yetenek işi. D ünya o kadar kötü bir Öyle dolanıp durdu pıtır pıtır evde. değil mi PuC C a?” m üyor m usun?” “Y ok ben iyiyim de hani sen çıplaksın ya ondan dedim . Gerçi kızdan bayağı büyük K üç ük adam ama höh dedim valla. Sürekli kalkıyor. Kocası da am m a gevşek herif. Garibim m elül m elül yanım ızda oturdu.-A dam ın sesini bile duym adım desem yeridir. sen üşüyor m usun?” P u cca yü “H ııhh? Hım m evet evet bence de.

kendim A driana Lim a sandı! “Tartlisana şu tartıda. siktiim in E rik’i ne çok şey biliyor­ Bü yü k D ün kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 2bl sı . güzel yem ek yapıyor. Sonra bu beni spor aletlerini gösterm ek için odaya götürdü. Gerçi yüzem iyorum o ayrı m evzu. ona göre sana program çıkartabili­ rim . bir şeyler yapanm . Erik bilir. Bi de koşcam .” A pt de iyi. Ç ocukluğum dan beri koşarım.” “Ben tuvalete giderken bile küfrediyorum . Bende o aletleri kafasında parçalam a isteği uyandırdı. E rik’le çok giderdik o şimdi çok boşladı.” “A a aslında ben de tenise gidiyordum . B ir de bana onlarla hava atıyor. haftada bi gündü.” “A aa olur mu öyle şey. H aftada iki gün yüzm ek mi puff. al ın Erik bilir. bence bu sana göre. Kız hem güzel. zıplarım . yürüyen yol y ap ­ sınlar diye. Geri zekâlı iyi kı iltifat ettik. haftada iki gün yüzm eye gidiyo­ rum. bak basenlerin için bu alet bıdı b ı- dı” .” “Spor benim hayatım ın bir parçası. Gidiş am acım azcık farklıydı. am a bende görüldüğü üzere hiçbir fark yaratm adı. birlikte koşardık eskiden.” “lyy ben belediyeye talepte bulundum . “Erik bilir”.“Am a P uC C a’cım ben her sabah iki saat koşarım . Deli etti ya iki kelim esinden biri. Kes kafasını at geri zekâlının. Erik bilir!” muş. hem sportif mi sportik mi neyse işte ondan. atlarım. Erik b i­ lir. m uhabbeti Uyuz oldum. Erik bilir. hele iki saat ölürüm sanırım . “Ay bu şu işe y arı­ K üç ük yor. Bir ton ıvır zıvırı küçük bir odaya doldur­ muşlar. B ir odayı sadece spor aletleriyle döşedik.

Öyle bir durum oluştu. Bende P u cca yü B ir siktir git yaa. Önce hım m ladı hım ladı bayağı. B aktım kıvranıyor. Yarım saat uğraştı tartıya çıkartm ak için beni. Çok havai gözükür am a bir kaptırdı mı k e n ­ dini. Ulan b u n ­ 262 A “Sağol. zayıf bile sayılırsın am a spor sad e­ ce zayıflam ak için yapılm az. çok şanslısın.” renince gidip E rik’e söyleyecek. bir ayda incecik ve sağlıklı olacaksın. H ım m lam aları bittikten sonra başladı. aslında çok fazla olm adı daha ilişkim iz başlaya­ “ Kaç senedir tanırım onu.” Siz birlikteyken mi?!?! Kaldım öyle mal gibi. iki taraf da öyle m alak m a ­ Bü sanki. B iz birlikteyken bana kendim i prenses gibi h issettirird i.” lı am a onu yıllardan beri tanıyom uş gibiyim . bir şeyler söyleyecek ama “Erik dünyanın en tatlı insanıdır. ben etim le butum la iyiyim valla. O kadar uğraşm adan sonra bir sessizlik oldu. Kilom sürpriz olsun bana eh ü e - “A m a ona göre bir plan hazırlayacağım ....” K üç ük şım görm edim .. ondan sadığını bulam azsın. Kışın beni sı­ cak tutuyolar. A a ben bilm iyor m uyum de katır inadı var çıkm adım .” “Şişm an değilsin sen. halla halla o tartıya çıkartıp kilom u ö ğ ­ k D ün ya sı h ü. benle beraberken bi tane y an lı­ pt söyleyem iyor.” .” “Ayy yok. A rkadaşlarım da denedim hepsi şim di ip gibi kızlar oldular.“Ayy yok tartılm ayayım . al ın anda konuşacak bir şey kalm az. Hani böyle olur ya çok konuşursunuz sonra bir lak etrafa bakarlar.

o lanet olası bacaklarım gözüm ü­ ze gözüm üze sokm alar. Ev­ böyle bir şeyi anlatsın ki! H ayır zaten olayın şokundan lafı ses gibi davranırm ış” . kom pleksli. “pren ­ yü li barklı falan ama. “Neyin var?” dedi. ayrı nefes almadığın hatunun Bü gediğine koyam adım . boş konuşan bir tım suratım ı oturdum . hâlâ bir ilgisi bir şeyi olm asa bana neden k D ün 263 kü çü k ap ta lın bü yü k d ü n yası ya sı . Kaç yıl çıktılar. Evine götürdüğün kızm. dönüncc de onda kalmadım. k eş­ ke arada sırada başka neler diyor dinleseydin. Hiç hem de. zaten ne bok olduğum b e l­ K üç ük li değil. benim de şişko. Ne dem ek ya. beni eviııe götürüyorsun. m isillem e yapar gibi. Al senin zengin kocan varsa. ne ettiler hiç bilm iyorum ama götleri birbirinden ayrıl­ mam ış bariz belli.lar sevgililerm iş bir zamanlar!!! O haaaa hiçbir şey söylem e­ di Erik bana. eski sev­ gilin olduğunu söylesene salak herif. Sürekli “lirik bilir’Ter. B ir süre trip atacağım . ne y ap ­ tılar. Dediği şeyde çok m antıksızdı. “ Yok bişiieeee!” diye bağırıp m isafirhaneye g it­ tim. Bana bunu deyince taşlar yerine oturdu ta­ bii. Kızın bacaklarım izleyeceğine. salak PuC C aü T am k o m p lekslerine yenilecek zam anı buldun. hem bu sayede Pekm ez olayını da aradan çıkartırım! A pt sevgilim var dem eye mi getirdi?! Gecenin sonuna kadar a s­ al ın tutup eskiden yattığın kalktığın. Bana ne nasıl davrandığından yani! A m a ben bunu E rik'iıı yanm a bırakm am.

E b r u Şallı dünya ahret b acım olsun Dün yaşadığım travm adan sonra.68 boyum var. sonra garip gurup ye m e k tarifleriyle ekranlarda. sen de gayet sportm en bir kızsın. aç bakayım E b ­ ru Ş allı’yı dedim. 1. Dedim senin neyin eksik o yosm adan. A rdından kocayı buldu. götüm göbeğim yine gözüm e çok büyükm üş gibi gelm eye başladı. genç kızken hayatını T e - le v o le ’de izlerdik. Ebru Ş allı'yı da sev erim aslında. Ama yuvarlak hatlara mı sahibim nedir. Tuvaletim i yaptıktan so n ­ 2f>4 Bü P u c -a yü k D ün ya sı . benim üç köyü doyuracak baldırları­ pek hoşum a gitm edi. "Şimdi bir tutam defne y a p ra - A şu an elli sekiz. yıl içerisinde sürekli değişen kilom ise diğin tombik gözüküyorum . b il­ pt ra bile holeyyyy elli gram daha eksildi benden diye seviniyo­ al lı bir insanım yapacak bir şey yok. Hele o kollarım A rnıld Ş ıvayze- K üç ük neger’in kas olm am ış hali gibi. Ben ta k ın tı­ rum. Kız öyle sülün m ın olm ası ın gibi etrafta dolanırken.

orada b itiy o ­ yuyorum . Hatun ne güzel karnında gezdiriyor elini. brusshhh ropp bir yağ tulumu." diyip sırıtm aya başladı. iki hareketten sonra hooopp geri açılıyor. ben k o ­ yü bee dursanaü!" Sonra böyle görüyorum kam ına elini koyup k ooyyy oyy bitmedi mi. "Kaburgaları k a ­ mıyor. H er gün kıvranıyorum lan. on iki oldu D ün b u çu k a p ta lın bttyuk d u a y a » ya 265 sı m ızı pişiriyoruz. G ecenin bir yansı . "Karnım ızı sıkarak bacakları yuvarlak yapıyoruz" diyor yaa. baaowww koptu bacaağım sam nm . lıadii hadii". Hem kam ım ı K üç ük sıkıp hem bacaklarım ı yuvarlak çevirem iyorum . "Ayy çok güzel yapıyoruzz. Haa bir de şeyi var. ayak parm aklarım ı ağzım a k o y ­ ma hepsinde başarılıyım . açılıyoo açılıyoo" naraları bende tam am en farklı seslere dönüşüyor: "A naam m m ananım . düz lakla. N eden erim iyor bu veriyor bana. Köprü kurabili­ yorum . En önem lisi de E rik'le K am asut- ra ’vı denerken gram kıtırdam a çatırdam a duym uyorum b e ­ A pt patıyoruz içeri içerii”. Bende bütün moral sıfır tabii. iki kaşık inci tozu ve bir top fil daşşağı koyarak b alıkları­ bizimki ısınm a hareketleri yapıyordu. işte orada ben kendim i bir noktaya veriyorum.ğı. başladım ben de onun­ la beraber yapmaya. Şahsen ben kendim i esnek zannederdim . Benim o sıçtığım ın kaburgaları k apan­ al ın yağlar diye kızıyorum Ebru’ya. koyup. Kapanıyor. O da yavrum hemen cevap Bü rum zaten. "Kam ımızı içeri çekiyoruzzz" diyor ya. ters takla. Benim baldırlarla onun yaptığı. Her harekete gelir tabi. "Karnımız düm düz olcakk bayanlar. ayy koycam ha iki tane. canım yamyorr. son iki. Abi zaten hatun toplam dört buçuk kilo. hadi ç e k elimrn içeri.

Ben de veriyorum ama bir yaptığım ı sanacak diye. yapacak b işi yok. öyle olsa. N eyse yeler bana bu kadar hareket. bir organım ı bile kıpırdat­ m adan oturuyorum ve E b ru ’yu izliyorum. Kötü yani. K eşke benim de kaşlarım ın Bü ayağım da patiklerim ile rezil olurum . kaderim bu. olur belki lan. o katır gibi dişlerle ekrana çık ı- K üç ük yosa. U ff uff uffff diye hızlı hızlı nefesi cam an ağzıyla sırıtarak.limde. şim di biri duyacak ve m astürbasyon ya nu deneyelim . altım da k orada ben çok sinirleniyorum . Ayy böyle zayıf olmartı inşallah. İlişkim izin gittiği son nokta buydu işte. D om biliyim işte ben. dilim dışarıda. İşte boğazlı bady. Ekrana çıksam . nefes nefese kalm ışım . O kadar hafta Bir de nefes verişleri var ya. sı evde beraber kalınca tek yaptığım ız şey. B urnu m innacık am a güzelm iş. hem en d icekler ki ‘Höstt karıya bak. A m aaann acıktım zaten. ben hiç güzel bir kız olm ıcam işte. Dişleri de güzel. Beni diyorum şu anda biri k a ­ D ağzım dan verirken. onu deneyelim . B oyuyoıdur zaten. ben de çıkarım lan!’ Haklılar! Bu arada bu kadar zayıf­ lık kötüym üş bee. bu kadar A pt al "Kaşları aslında ne güzelm iş. Sonra k o ­ ün yandan da korkuyorum . şuna da bakalım m uhabbeti olm uştu. hiç hoş bir ses çıkm ıyor yani. üstüm de içi yünlü pijam am ve eşofm an üstüm. kafam kocam an durur benim. benim dişlerim bile çirkin. b u ­ . Ben ebediyen çiko bir kız olarak kalacağım diyerek. “K alçalarım ızı sıkıyoruz” diyor. Benim kalçalarım sı­ P uccj yü m eraya çekse. kılmayı hak etm iyor diye düşünüyorum . ben o kadar zayıflasam vajina kem iğim kabak gibi ortaya çıkar. Bu karı hep zayıftı.

. hiç . K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı iyisi aç kalarak zayıflayayım. spor bana göre değil sanki.hareket iştahımı açtı. Ben en hoş değil." diyerek bıraktım egzersizleri....

Bu yurtdışına çıkacak olan hatun. Bir de kendim e baktım . nasıl lüzum suz hissettim. 268 A pt kadaşı. K aşıyla gözüyle şu an her şe ­ K üç ük yiyle karşım da işte. Zam anında bütün Facebook profilini ezberlediğim için kızın kim olduğunu biliyorum. Nasıl güzel. ben de Bü P u eca yü k D ün ya sı K i b a r i y e ’ye d ö n ü ş t ü ğ ü an! . A nanı am a bir baktım m asada kam ım ı ağrıtacak olan bir hatun daha var. oturdu sandalyesine. Onu severken ayrılm ıştım neticede.İ ç im d e k i D e m e t A k a l m ’ı n B izim işyerindeki yapım cılardan biri yurtdışına gidiyor. B ana bir gülüm sedi. Erik. doğal olarak kızla da bir sam im iyetleri var. Böyle bir eziklik var bende P ekm ez’e karşı. Pekm ez'in de çok al ın toplantı düzenlem iş. n a­ sıl kibar bir kız. Bir de açıklasam da yararı olm ayacak bir durum yüzünden. Böyle gitm eden önce brunch gibi bir olayla kadın kadına bir brunch’a gideyim dedim barı. Pekm ez’le buluşacaktı. kendim i o m asada nasıl değersiz. P ekm ez’in kız a r­ yakın arkadaşıydı.

Nasıl bir ezik psikolojisine girdiy- . Herkes sırayla. ben daha Evlenm eye karar verdiklerini çok önceden duym uştum zaten. ya sı kes kızla ilgileniyor sanki.Pisliğin biriym iş gibi hissediyorum kendim i. bir zeytinyağlık gibi kalm ıştım . D a ­ ha doğrusu m asaya çıktı. kız boynunu bana doğru çevirdi. kıskanıyorum . Pekm ez de k m iyor. gün falan almışlar. kızı tebrik e d e rekten. sonra y a­ nım daki cüm lesini bilirdi. tıasıl kibar gülüm süyor. Sanki insanlar beni görm üyorlar. sonra üstüm den bir tırla geçti." diye cüm leler kuruyordu. G özlerim in içine baka baka söyledi bunu sanki. İnsanlar beni fark etsin. çok istiyor beni de götürm eyi. "Ayy tatlını çok sevindim . Bir anda her şeyi unuttum. beni aldı ve üç kere yere fırlattı. unuttum gitti. bir şey söylem ek istem iyorum . "A halıah ezik PuCCa!" diyerek beni tekm elediler. Sıra bana gelecek. anlattığı her cüm lenin başı P ek ­ ün lışıyorum ama anacım yok. yü m ıştı onu bana. Kız g ü ­ m ezle başlıyor: "Pekmez görm üş orayı anlata anlata bitire­ öyle düşünüyor yaaa!". O bakış nasıl bir bakıştı. Ancak yüzüm ün alacağı şekil bile önem li orada. Sizi siklem iyorum bakışı atm am lazım. ahaha Pekm ez anlat­ D lüyor. ama o gün nikâh tarihlerine karar verm işler. M asadaki h er­ sem. ilgi çekm ek için uğraşm aya başladım . A lla­ K üç ük hım kalbim sıkışıyor. M asadaki diğerleri ise. Allahım nasıl narin biı boynu var. Pekm ez bu kahveye bayılıyor. A pt al ın Bü yok oluyorum . hatta konuşm ayı bile. bir şeyler anlatıyor. ilgi odağı ben olayım diye bir şeyler saçm alam aya ç a ­ M asadaki bir tuzluk. ayy darısı başıma. kızı alıp parçalam ak istiyorum. O her Pekm ez dediğinde.

Erik öyle an ­ . Kendim i onunla kıyasladım . Hepsi tek sıra. İçimden geçen bunlardı. sevişirken çıkarabilece­ ği sesleri. salak gibi kaldım böyle. hem senin gözlerin mavi zaten. Tövbe A l- A Sonra kız durm adan konuştu. ben de durm adan kızı izle­ pt al darbe olur ve hüküm et düşer. Tam bir sürtük olm alı." dedim. yaranı ben iyileştiririm diye yam anm ış P ek - sı O ysa beni de hatırlıyor. banyodayken nasıl liflendiğini. Ayy göğüsleri yok bu kızın.. kim olduğum u biliyor. ama ın :7Q Bü baş edem em . "Hayırlı osuunnnn. Ülkendeki en çok güzel. m ez’e. H âlâ kız bakıyor. bir şey söylem em gerek. “M utluluklar!' dem em ya latm ıştı. trip atarken ne kadar itici olabileceğini düşündüm. dim sapık gibi. sıçarken n a­ sıl göründüğünü. offf yaa keşke dişlerimi zam anında yaptırsay- P u eca yü leri güzelm iş' diyeceklerdir senin için. 'G öz­ D nu var ama m em esiz hahayyü Bingo! B ir adım öndesin k ı­ ün diğine göre. Bir şey söylem em lazım. Pekm ez’le konuşurken suratının aldığı şekillen. Sonra ulan âşık mı oluyorum n ’apıyorum dedim. Umarım Pekm ez seni annenle aldatır. Göt gibi sıfatın bile olsa. Y alnız kızın dişleri k büyük avantajındır bu senin.. pislik!!! İşte o konuda töbe billah dım. ben mi diye sora­ caktım. Kızın uyurken suratının nasıl olduğunu. güzel bir b o y ­ zım PuCCa. diliyorum o gün ben kıza yarı buruk bir gülüm sem eyle. Hatta utanm a­ K üç ük sam. kız.Gülüm serken gözleri gülüyor ve gerçekten içten gülüyor. bu kadar iyi num ara yapabil­ gerek en azından. yanlındakilere bu kız mı daha ştizel. İnşallahhh son dakika bir şey çıkar evlenem ezsiniz.

za gelince her şeyi dört dörtlük gidiyordu.” “1 atlımın hayırlı olsun. üstelik geçen sezon fiya­ tına.” “Ayy tebrikler. Ne k a ­ . tebrikler valla. Bana yordu.” K üç ük “Bir ayda beş kilo verm işim .” A pt al gelince. fındık gibi poposu vardı. "Hunin.” “İnanm ıyorum m m harika bir şey bu. çok güzel. niyey- dum bile. Bu kez onda ne buldu D hazzı da var. M asadakiler onu siuekli tebrik ediyorlardı.” “Üstüm deki hırkayı yeni aldım. dişleri in ­ ci gibiydi. Belki o yüzden sevgilim in geçm i­ kendimizi. İlle kıyaslayacağız birileriyle ya dar garip. bu sayede işlerim iz de büyü­ dü. harika bir şey bu. Eski sevgi­ limle evlenecekti. O ysa bizden sonrakinin çirkin bir B ir dc bu kıza karşı hep bir adım öndeydim sanki. olur ya düzelir. Her a n ­ lattığı şeyin ardında alkışlayan bir sürü kadın vardı! ‘'Y a ofisi değiştirdik biz de. çok bozuldum yani. tebrikler valla. benden önceki ya da benden sonraki kıza garip bir sı dım. Bu acı veriyor am a verdiği acı kadar garip bir yüceitm ck hoş bir duygu. Am a bu kez konuşam ıyor - yü acaba diye yiyorsun kendini. cidden ezilm iştim . zayıftı. İçim de bir lezbiyen varsa kaçsın gitsin istedim. k kadın olm ası da acınası bir durum dur.laam affet diye. Yani orada onun çirkin yanlarını bulup kendim i ün şini sürekli m erak ediyorum . k. m oralini sıkı tut sen" d eni­ ın kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü se öyle bir hava oluşm uş bende. etrafta yüzü gözü akça pakça bir bebe ara­ çekim hissediyorum hep.

Pekm ez ve E rik’in geldi­ sı la hepsinin kellesini tek tek patlatacaktım . Onun yanında D ün sevgilim . kalktım gittim m isafirhane­ ye! D olm uşta kafam ı darıdandan diye cam a vurarak düşün­ lilik hazırlıkları yapıyor olabilirdik. Ne vardı o gece içm eseydiın. onun yakın arkadaşı olan eski sevgilim ve onun e v ­ ya şün PuC C a derken. gözlerim gözleriyle buluşm uyor ama hissediyorum o bakışlarını. bir de bana bak. am a bir şeyler anlarlar diye suratına b ak a­ k K arşım da P ekm ez’le kız el ele göz göze. pom palıy­ ğini gördüm . m utlaka kalıp bir p is­ A pt düm. M i­ dem bulandı artık bu durum dan. gayet karışık bir durum yani. A rada sırada P ekm ez’in o delici bakışlarıyla karşıla­ yü P u cr* benim sevgilim . G üya kadın kadına olacaktık. Kaşlarımın çıktığı belli olm asın diye perçem lerim i uzatm ışım ve ne bok olduğu belli olm ayan. köpek gibi âşık olduğum u sandığım bir ilişki­ deyim . ha bire onlarla m uhabbet şıyorum .Artık bir yerden sonra yeterrrrrrr diye bağırıp. O da bana bakm ıyor. m ıyorum . B aşka şeyler d ü ­ . Neydim ne oldum harbiden. Eskiden olsa kalkıp gitmezdim . Benden nefret ediyorm uş gibi bakıyor. diğer taraftan. vicdan azabının dışında başka bir şey değil ama o kızın y e­ K üç ük rinde cidden olmayı isterdim. Porno film değilse bile. O turdular masaya. P ekm ez'e hissettiklerim. O kızın yerinde ben olabilirdim . Evleniyor be daha ne olsun. bu n la­ rın ne işi var diye m ırm ırlanm aya başladım . Ohhh m aşallahhh herkesden gizlediğim yeni leneceği kız. bu nasıl bir kaderdi yani. şu anda Pekm ez’le e v ­ al ın 11 Bü ediyor.

"Eller kadirr kıym et bilm iyor. O ysa şimdi fon m üziğim .lik yapardım. Fon müziği olarak kafam ın içinde kâh Demet sende buldum sen de bende. kâh Petek D inçöz şarkıları çalar dururdu: "Ben aşkı . benden sonra onu mu buldun zevksiz sen de" falan gibi. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı Akalın. anneeeee senin kadar kim se sevm iyorr anneeeeee".

yan y an a­ pt "N eden çektin gittin dün?” al ın di. dayanam adın onları izlem eye. Oradan bana seslendi: "Sıkıldım yaaee orada. O kadar garip kavga ediyoruz ki anlayam ıyorum aslında." K üç ük yız. Ağzına bir e l­ ma attı ve “Sen hâlâ Pekm ez için um utlanıyorsun." “C ıks. ciddi mi değil mi.” dedi. hiç istifini bozm adan. tartışıyor muyuz A "H ıınm gidişinin nedeni Pekm ez değildi yanı. O gün çektim gittim diye hâlâ P ekm ez’i düşündüğüm ü falan söyle­ O salonda film izliyor. m eyveleri yem eye devam ettim. Pekm ez yüzünden kavga ettik.D ib im d e k i var ya sen o lm a lıyd ın Geçen gece E rik’le. "Pekm ez için gittin sen. ben de m utfakta m eyve soyuyordum . m Bü Pucca yü k D ün ya sı .” Aynen m uhabbet bu. Öyle soğuk­ kanlılıkla söylüyor ki. getirdim m eyveleri içeri. Ses çıkarm adım .” dedi. dün de o n ­ dan gittin.

Leyla ile M ecnun paso M S N ’den konuşuyor olsalardı. Ne zam an tartışsak. içim - yor. kaşları biraz çatık. N e telefon var ne bir şey. zehir değil o. yü dekileri kusayım . Bunun bu huyu da beni deli ediyor.. “G erçekten öyle olsa. Ne bileyim artık dolabında sutyenim b i­ Bü rım. Ju liet kaltağı bir alo derdi ve sorun çözülürdü. k a ­ m erasını açıp L eyla'n ın babasına söver söver sonra da Y o utube’a koyardı. Hiç sesim i çıkarm adım . M ecnun dallam ası vurur K üç ük m uydu kendini çöllere. “Ben dışarı çıkıyo­ rum . Ya da acaba çok mu sıktık birbirim izi. B ana doğru döndü. Yok. A yda yılda bir yazılan aşk dolu m ektuplar. Kalktı. Eskiden ayrı gayrı aşklar o al ın akşam da beraberiz.” dedi. B aşta her şey aynı diyordum . En büyük aşkların u la­ yüzden uzun sürüyordu sanırım. Ben de İkizler burcuyum . neredeyse her le var.tartışm ıyor m uyuz anlam ıyorum . H ani bir anda böyle bir durum a girdik diye mi bu şe­ kilde davranıyor diye düşünüyorum . Ben de istiyorum ki bağrış çağrış olsun. çıktı gitti. Aynı tavırla döndüm . Rom eo ve Juliet’in cep telefonu olsaydı. m asusçuktan ölmüş A pt şılmaz olm ası gerekir belki de. Erik. Oğlak burcunun bütün pis özelliklerini almış sanı­ am a sadece iyi günlerim iz aynıym ış meğer. “Bir cevap versene. İki bira kapardı Tekel bayiinden. “ Yalandan içiyorum .” dedi. bu iki laf söylüyor sonra kalkıp gidi­ k D ün 275 l u ç*ı k a p t a l ı n b u y u k d ü n y a s ı ya sı . bunu şu an sana söy­ ler m iyim ya da öyle bir şey olsa yirm i beş dakika önce se ­ ninle sevişir m iydim ?” dedim. kalkıp gidiyor. H er gün işte beraberiz.. dom uz gibi önüm dekileri yem eye devam ettim.

“N eredeydin yaa sen?” diye bağırdım.. K a­ fam da kurdum kurdum kurdum . Sonra bir uyandım . o k a d ı­ nın yuvasını yıkacağım a yem inler ettim. yok yine gelmedi.” par.” “Ne bileyim oolum. 276 A pt al ın Bü verse. Belki de evden sen git diyem ediği için kendi çıktı gitti. Bu kadar b a ­ yü Pu cca sela.gibi yapcam . Bekle bekle bekle gelm iyor da. “Pekm ez'e anlattım her şey i. larını falan.” ya ğını. kız gitti diye sen de “ Ahh tabii anlam am ben. zottirik Rom eo. yok git dağdan bize su çıkar. Anların: diye d iîfündü. Ferhat bir m esaja cevap sit olay. tam am dır. yok yalnız yap. yoksa bu saate kadar neden gelmesin! K üç ük Hatta kesin o arkadaşım dediği yoilu karıda kalm ıştır. Gece oldu iki. anlarız heralde zehir olm adı­ . Şirin. yazılır yazılır. Leblebi tozunu bilirim ben. M allık yapıp sen de öldürm e kendini. dafta bayıra gitmeye ne gerek var yani. Bu böyle olmuyor. Bilm eyiz biz kızını öyle zehir to z ­ ün içersin zehiri dediydim .. Kesin dedim karının b i­ rinin evinde kaldı. Eğer ona gittiyse. F erhat’ı ekler. F erhat’a tekmeyi basar.” sı “Sen kime mal diyosun lan. Erik beni kaldırm aya çalışıyor. A rdından uyuyakal­ m ışım... şimdi anlam azsın. Git bakkaldan iki buçuk litrelik Şaşal su al lan pezevenk. Bizim ki de sanırım bu yüzden büyük aşklar kategorisine girem eyecek. Hopp zıplayıverdim yerim den. . F ace’te sahte mini etekli on dokuzluk bir çıtır profili y a ­ k Ferhat ile Ş irin’de. Ş irin’in ablası F erhat’a yanık ya m e ­ D baban gibi züppe değilim. Kim im zaten. y a p ­ m azsan unut bacımı.

sarıldım E rik’e sadece. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı bu şekilde. .” dedi. Nereye kadar sürecek “Pekm ez ne dedi peki?” diye sorm a gücünü bulam adım k e n ­ dimde.kesecekse kessin benim le m uhabbeti. seni bu eve tıktım kaldım . İşin o tarafını düşünm ek istem edim . iki ay geçti.

G ayet eğleniyo­ yorlarm ış. çük görm edim ” falan gibi mal kız ayaklarına yatm am a gerek yok sanınm . bak Gözcü g a­ zetesi yanında. Türkler kabak gib* beili oluyor. ahanda arkada Kral TV açık. Oha göte bak ne güzelm iş. Fotolarda kanıtlanm aya çalışılm ış kızın nereli olduğu: "Gerçek Türk. Hani dım internette." O ysa kanıta gerek yok. portakal yağı sürersen götün pürüzsüz olurm uş fa­ K üç ük lan filan derken. Sallam m allam m em eleriyle ahanda Türküm d i­ yor. Türk am atör resim lerine geldik. araştınyordum . Y anım da da stajyer kız var. bunlara makyaj yapı­ pt hazırlıyoruz. Zaten yorum yazanları anlam ak da zor. M ozaikleyeceğim fotolarından aram aya başla­ al böyle “Ünlii olm anın yolu pom odan mı geçer?” tem alı bir şey ın G eçen gün program ın bir şeyi için kadının birinin geçmişini Bü yü k D ün ya sı . zam anında pom o film ler falan çekmiş.P o rn o c u y s a m g ü n a h ım ne “H ayatım da hiç pom o sitelere girm edim . dört dakika çe ' A ruz kızla.

Başladık amaa hısım akrabadan öte kendi fotom var mı diye bakıyorum aslında. Canım ı yakan karının fotolarım b ab a­ sına bile gönderirdim . Erkek olsam . o da bakm aya başladı.” “Ayyy pislik.keceği osbir için ırkçılık yapıyor pezevenkler! Hısım akraba tanıdık çıkar mı diye bakm aya başladık. "Aaa aç açç tanıdık olabilir". Canım yanm aya görsün. M S N ’in ana sayfasına koyarlar: "Uzaylı yaratıkla sevişen türünü tespit edem edik". F ace’ten Talan çalınm ış fotolar da var. bir de yazmış annem diye. sadece çıplaklar değil. H epim iz konu komşu arıyo­ ruz ayağına kendim ize bakıyoruz Gam ze Özçelik olayından sonra bir kıllam yorsun doğal olarak Bir de öyle bir şey ki. bazen yaram kopm adan kanatırım karşım dakini. Ardından baş­ ka konu: “Otele yerleştirilen gizli kam era” .” A pt Bunu bile siken var" başlıklarında aradım. "Bunun ne olduğunu bilene S am ­ sung cep telefonu hediye". Kişi kendinden bilir işi derler. ardından b a ş­ kası derken odada altı kız olduk. "W eb cam ’de göğüs show". Şuna da bakalım K üç ük buna da derken herkesin kendine baktığı anlaşıldı. annesinin totolarım koym uş. N eyse bakıyoruz işte k ız ­ la. O sebeple kendimi daha çok. başka bir kız geldi. “M eltem bak bu seıı olabilirsin: ‘Kızıl saçlı hatun H ü rri­ yet o k u y o r'. larına bakıyoruz. yalan atm ayayım çok şerefsiz olurdum . Neyse konu a d ­ al ın çılgın Türk". G erçi hoş ben neden bakıyorsam ? Beni öyle sitelerden çok. Aram ızdan b i­ ri hem en atlıyor. "Garip sesler çıkartan pörsük derili bu hayvanın Bü yü k D ün 279 k < ı r uL Hj-iaİMi S u y u k < i uı tya »ı ya sı .

“Şu herifin karısını bulup ağzına sıçalım mı? 2 artı rep6 “PuCCaa. zengin kocayı bulup. A "Y aa nasıl bu kadar güzel poposu olur ki insanın?” “M em eleri silikon herhalde. ha işte o nların k lav y e g ö rm ü şle rid ir bu tipler. boyum kadar çükleri var heriflerin. yabancı resim lere bakm aya başladık. D ün “Ç ıtır dem iş ama baksana. hepsinin sonu aynı: Karı m alafatı yüzüne yakın yere koyup. m ezuniyet için vesikalık foto çektiriyor. a ra b a. Am a helal olsun karıya. K üç ük gene baksana nasıl dikler.” . hayvanat bahçesindeym iş gibi poz veriyor.” iş v ar’ kategorisi. Bir de alt alta h i­ kâye anlatır gibi fotolar var. S an k i p ezev en g in rep leri ç o ğ alın ca . ‘'repleri görelim b e y le r” d iy e ard ın d an not d üşerler. O yorlar. kendisine ev. sin irle n e n lip ler vardır ya. pt al ın Bü rıyor. hortum u yanlış yere takılm ış fil hepsi m übarek. sağlı sollu acım adan telef ed ili­ k fizik bende olsa. Seks yapm ıyor san ­ Pucca yü O zavallılar ise yavrum yaa. ik i d e R us kız alacak. karının üstünden tren geçmiş. İzm ir dem iş.” Ö yle böyle derken. İnsanlara ç u b uk k ra k e r d a ğ ıtıp teşek k ü r elm ey eıılere ağlayan. Yurt dışında ilik gibi k a n la r pom ocu. B öyle b ir bok y azarlar. Ayy hele o güzelim kızların popoları falan. benim kategorim ‘Tom bul ama ya sı için görsün anasının nikâhını.” 6 2 artı rep: "A lla h sen d en razı o lsu n h acı" d em en in forum v e rsiyo nu. A lem ’e pozlar veririm. hatun objektife bakıp gülüm süyor. yeminle. bulam adık kim seyi. insan değil. kızım sen olabilirsin bak: ‘İzm irli çıtırı kanırta kanırta'. Am aaaa bazı zenci fotoları gördüm . yok böle bir şey. m esela hatuna beş kişi saldı­ ki. A nnesi atla mı yiyişm iş n ’apm ışsa.

koyduk ö n ü ­ K üç ük müze. lez. başkasına bas. bana göre değil. Babaları fa ­ lan bi görse cık cık cık. ne ona bastın. hadiii yapahm m lütfcnnıı. bu zorla “A natnm anam m m iki tane nasıl aldı o h haaaaaaü!” “Allah yardım etsin ya. televizyon izliyoruz E rik’le. “Ben pom o izlem em kızım . artık sevgilim le oturup pom o izleyebilm e se­ viyesine geldiğimiz.” Bir iki daha ısrar edince. m ature. "Lan sanki pom o izli - dank etti bana.” “Ya saçm alam a. alt tarafı D ub ai’de yapılan binalar. neyse dayım. Kapat şunu.. Nasıl iştahla izliyorsa kanalı.“Bebek gibi yüzü var. ben de bilgisayar başın­ k geldim ben eve." dedim. bir de izlese dem ek ki kendi sitesini yapacakm ış. “Aaa hasta pislik. Bir baktım tak bastı bu lezbiyene.” A pt al ın Bü yon haa. kulak arkasında­ ki saçlarını okşayarak.” Ona bak buna bak falan derken bitirdik hepsini. İşte böyle kenarda kategoriler var.” . fikrimi söyledim. Kalktım gittim yanına.. sevm em hem ben. D aha doğrusu o D ün 28 ı k u ju k a p ta lın ln iyu k dımyrfM ya sı düşm üş aralarına. Porno izlem eyen beyefendi tak tak tak açtı sayfalan önüme. kıskanm azlar.” “K ızım onlar dom uz eti yiyor. A llahtan izlem iyor ha. Sonra yü belgesel kanallarından birini izliyor. açtık bilgisayarı. grup neyin.” “Ya valla izlem edim . m utlaka izlem işsindir. yazık yani baksana. Babaları görse afferin dıyom uş. kıyar mı insan şuna yaa.

izlicek- “Yaa bi defol git. am a çok güzel. A a aç o zaman bana da gay pom osu aç aç onu izlicem ben.“Yok yaa. aynı oranda kalkıp iniyor. Çünkü bir popo var hatunda. Bir de böyle bir g ü ­ uiKiamyor gibi. kessen üç köy doyar onunla. Yataktaki halim i düşünüyorum . İki mem enin yoğrulm asını izlem icez heral. Sonra kıza üzüldüm bir. Kadının her şeyi yapay. Kim bilir ne acılar çekiyor da. g ı- al ın pam ıyorum . o acılarını gülüm sem esinin ardına saklıyor.” Böyle bir yarım saat kavga ettik. alâkam yok. sanki o kol kadar affedersin şeyi alm ıyor da. Sarışın bir kadın var. pürüzsüz bir şey. K P S S ’ye başvuru için vesikalık çektiriyoınuşçasına. hayır. sana elin çükünü mü göstercem . biri K onya’da. sını yalam aya. hop orada başlıyor kadının orasını b u ra­ k D ün ya sı sen bunu izle. yazık lan dedim. İnsanın gözleri şaşı olur. Hayy m aşşallah yü İşte kapıdan giriyor. Senin böyle fantezilerin mi var be m anyak herif. B enim ­ kilerden biri H anya'da. otuz iki diş m eydanda bir görüntü. kendim le kıyaslayacağım ama y a ­ M em eler böyle zıplarken. m em eler falan yapay. b o y - A pt lüm süyor.” . hem yakışıklı hem de analar neler yaratıyor diye geçirdim içim den. Adam acayip yakışıklı. Bir kere o K üç ük boyda bir şeyi alan kim se o şekilde gülüm sem ez. Bir gözüm de karının götünde başında. Bas dedim. Bü bir m alafat var. Belki üniversite parası için geldi New Y o rk ’a. Sonunda normal bir p o r­ no açm ada uzlaştık. Fizik kurallarına aykırı yani. İzliyoruz böyle. sonra çok güzel bir kızdı.

Ayy hasta kardeşi falan da olabilir. Orda bir bağırdım. Ohh m aşallahhhh. Çok D ün ya sı ki anasına babasına para yolluyordur kim bilir. bir baktım E rik’in kol benim om uza Şöyle bir döndüm E rik’e. bir tabur asker sikm iş karıyı. am eliyat parası için. Nefes alam ıyorum . Ç ok teııkyu. Bü geldi. ay sakın saçını sarıya boyama". O da bu hale geldi. "Ayy zayıflam a. kaderine acıdığım kızı öyle bir izliyor ki y anı­ “Kız acayip güzelm iş. Kızı güzel buldu. Elin yapa. Kim evlenir lan bununla. Derin derin nefes alm aya başlayınca. Eli mel i bitiklerim e doğnı kaym aya başladı.” deyince anam anam benim surat k ıp ­ kırm ızı oldu. benim g ö z­ yaşı döküp.. sarışın. bu m u?? Neresi güzel. Ben halim e şük­ sin diye dualar okurken. Bana g elin ­ ce. ı j m i ı n b u y u k luuyaki ın m ızda olsa hasta babasını dinlem eden atlayacak pezevenk. En az onu bu hale getiren puşt kadar şerefsiziz. böyle daralm aya başladım. Yazık biz de . A llah bütün pom o yıldızlarına yardım e t­ k redeyim diyerek böyle içten içe gözyaşı döküyordum . "Çek elini pislik!!! Bu mu güzel karı ha. bana sööle neresiii? Saçlarım mı beğendin? Ben de A pt reğini duydu. köyde­ böyle izleyip fantezilerim ize alet ediyoruz onu. Bir K üç ük sinirlendim ben. al l u ^ u k . güzei anlayışına atlayayım senin. ay makyaj yapm a. yü üzüldüm lan kıza. şişme bebeğini ise güzel bul. bir de bunu bana söylem e g e ­ Kız güzelm iş. bir gelinlik giyem eye­ cek.le puştun biri aldı bunu kullandı. bu sa lak sandı ki ben azdım. Hiç sevgilisi olm ayacak bunun. Ayy ne hayatlar var Allaaam. belki onun için yapıyordur bunu.

dokunm a bana bi daha. sen "Ne Bü “B iliyodum işte biliyodum .” “A nnem babanı ölsün ki kim seyi düşünm üyorum de. Ona layıksın sen zaten ancak. Pisliksin. a k ­ aşağıya. Hadi yat artık ne olur. ooo yeeee.. Sana güvenm em em gerekti­ ğini biliyodum . o kızı düşüııüyosun di m i?” P u ır a yü me var sıfatında. K apat şunu. Sonra geçti ün et sen. Sadece sen varsın. Bir gülüm se­ D K alktım gittim içeri am a bağırıyorum hâlâ. Beyfendi ha bire sa ­ den. K alktım yataktan. m adem öyle. çektim yorganı attım k lım a geldi. “Sana izlem eyelim dem iştim .” A “Dem ek olsa böyle düşüncen.” ce kafayı yedin sen. o kızla şey o . hâlâ izliy o - ya izleyip kızları hayal ediyosun. Artık yat ne olur. onu düşüncen.” gitti sinirim. bizim eve gelse. pis sapık!!! Porno ..” K üç ük cekleri.hem en gidip sarışın olcam . Geri zekâlı. analarını babalarını düşünm e­ sı rışınlara bakıyo. G ittt gittt.” Orospu olm ak lazım abi sizin için. O sarışın kızı. kimseyi düşünm üyorum . bak işe git— cem sabah. Tam yatacağız. suratına bir bakayım şunun dedim.” “Annem babam ölsün. artık uyum a faslına geldik. D e ­ güzel kız" deyip. off biliyodum başım a gele­ pt “Porno yıldızı bir arkadaşın neden olsun? Yat şuraya iy i­ al ın mek o kız benim arkadaşım olsa. “Hangi kızı?” “Hangi kızı olduğunu iyi biliyorsun. hepiniz aynı boksunuz işte.

sağa döndüm .. kilo sorunu olan kadınlardan korusun erkeği. sola döndüm .. Bir de güzel dediği kadınla benim alâkam yok. Beni de sarışın orospular­ dan. ya bir gün porno yıldızlarıyla dolu bir adaya düşerse ve beni unu­ tursa bla bla b la . Allah. bunu ona b e n - zettiyse. Ya beni güzel bulm uyorsa.“Tam am .” Sonrasında bütün gece uyuyam adım . yatcanı ama sanm a ki bu olay burda kaldı. K üç ük A pt al küçük aptalın b ü yük dünyası ın Bü yü k D ün ya sı . Ya işyerinde böyle bir sarışın varsa. özgüveni gelişm em iş. Amin. kâbuslar gördüm. ya hep aklı öyle kanlardaysa. ha bire E rik ’i sarışın kadınlarla bastım .

Ne zaman işim program ı yayından kaldırdılar. Krizi fırsata çevirdim yani resmen. ne bileyim bir havlum bile yoktu. nedense iş bok gibi oluyor. Var ya resm en koydu bana. Ama hâlâ orada bir dolabım yoktu. orada bir süre takılacağım K üç ük freelance olarak. Onun d ı­ pt firhanenin parasını nasıl ödeyeceğim diye günlerce beynimi al ın düzgün giderse. Bu krizde nasıl iş bulacağım . m isa­ yedim yedim yedim. Bu olayların buraya gelm esinde.K a p a n m a y a n ergenlik yaralarım Şapa oturduğum un resm idir yemin ederim !!! Aşk hayatım iyi gittiği zaman. Şimdi o ev benim de evim oldu. Ya z a ­ ten neredeyse her gün E rik ’in evindeydim . m isafirha­ şarıdan iş yaptığı bir ajans var. En sonunda bir karar verdik. benim günlerce ağlayarak “M isafirhane- 86 A neden ayrılıp tam am en E rik ’in evine yerleşiyorum . Evliliğin yüzde ellilik kısm ını atlattık yani. hayatım da aşk olm uyor! Kriz var diye bizim Bü yü Pure a k D ün ya sı . tabii bana da yol verdiler.

hâlâ o “m etreslik” m er­ K üç ük tebesini aşam adım yani. Esm aC eyhan kiralık katil y o l­ Bü han?” diyor ama ben hâlâ yusuf yusuf atıyorum kadına karşı yü nın ne olduğunu bilm iyorum . O kadar ateşim var ki siireli kâbus görüyorum .de nasıl kalçanınım beenn y a a e e e e . “Hiç sallama. öyle böyle değil. M uhabbe­ ti açıp tadım ızı kaçırm ak istem ediğim den en son durum ları­ yaloğıı. H er gün Esm aC eyhan birilerine sordurup duruyordu. herkese “ Bişi yok aram ızda.. U tancım falan kalm adı da. V alla salak bir düşünce gibi gelebilir am a öyle değil. Erik de P ekm ez’e söyleyip bütün ipleri kopardığı için. Ben de bir yerde al ın pıyı yabancılara açm ıyorum . Ya aslında bakm ayın gün­ . A pt Am a artık n ’apalım öğrenirse öğrensin. am a sanırım kökten kestiler d i- k D ün 287 fcıj{uk a p t a lı n b u y n k ılu n v a s ı ya sı li oldu tabii. yatak o d a­ sında dolap yaptırm ayla. Kafası kesik in ­ sanlar falan dolanıyor evde. Erik dışarı çıktığında k a ­ lam ıştır diye. G özlerim yanıyor cayır cayır.. Yaa öylesine korkuyorum ki. ama olsun n ’apalım. m utfağa yeni tabak çatallar alm ay­ la falan uğraşırken.” dem em e tk i­ lerdir kafayı yem iş gibi davranıyorum ama işten ayrılm am aslında iyi oldu bir bakıma. artık E rik’le her şey kabak g i­ bi belli olm aya başlam ıştı. kız ciddi bir psikopat! bıktım . acayip hasta oldum . Neyse taşınm a faslıyla. akşam çekirdeğim den reçel yaptırıyorum kendim e. kim seyi sallam am aya başlamıştı.” deyip. arkadaşız. Şu an ne kadar para yönünden biraz zorluk çekecek olsam da. sanırım hiddeti beni korkutu­ yor. Kanalca topla­ nılan yerlere gitm iyoruz etm iyoruz. Ne yapabilir ki sana E sm aC ey­ ya. Erik.

Duygu D ikm enoğlu'yla çıkıyorm uş eskiden. ben yem eği hazırlam ış oluyorum . İşten geliyor. bu is ­ O D T Ü ’ye gidecekm iş. Hani böyle aram ızda hiç evlilik lafı geçmedi. K üç ük bu da artık kızlara güvenini yitirm iş. namı alm ış yürüm üştü oğlanın. süm üklerim i görünce k aç­ k H ayatım da hiç kim se bana böyle davranm am ıştı. Nasıl gözüm de büyüdü bu oğlan nasıl. resmen karı k o ­ ama ona taşındım falan ya. Peçetelerim i topluyor. kendim i bu olaya biraz hazırla­ dım. so­ kakta görsem tanım azdım ama. Nasıl havalı nem . Ben daha g ö r­ M aça gitm iş işte şöyle yapm ış. bir kızı çok sevm iş. on beş gün nezarethanede kalm ış. başım da bekliyor. Bugün m esela yarım saat hüm kürttü beni. O nlan yiyip. her önüne geleni çatçat bozuyonnuş falanm ış filanm ış. . bilm em ne basket takım ı bunu alm ak istemiş. babasının tanıdığı varmış.Yaa ama Erik o kadar güzel bakıyor ki bana. Ö S S ’ye falan girmeden al ın m em iştim am a âşıktım. D ün ya sı ca gibiyiz yani. H ayaller falan kuruyordum bununla ilgili. Bü hissediyordum kendim i am a nasıl. mıştı benden puşt. İbrahim E rkal’ın dizisinde oynayan kızla sevgiliy­ miş. H ayatım da her şey bok gibi ama dünyanın en mutlu kızıyım şu an. Lise son'larda bir tane çocuk vardı. sınıfa yeni geçm iştim . Lise 2 ’ler. Lise 1. Lise dem ek zaten o d ö ­ yü Pu cca Lisede bir çocuk vardı m esela. tam am sen olm uşsun dem ekti. lise sonlar çöm ezlere bakm ak için sınıfın ö n ü ­ 288 A pt tem em iş. bakireyim diye kandırm ış kız bunu. H afta sonları ra ­ kı m asası hazırlıyorum . Bir efsaneler vardı hakkında off off. ardından ona m andalina soyuyorum .

bir bunda iş yoktu. “Sanki ben seni tanıyor muyum. sinirli bir şekilde m asasına gittim . E v len eceğ im izin hay alini. güya senin­ le birlikteym işiz!” diye attım tuttum öyle. A m a ne aşk bendeki. k o y ­ edip durm asınlar. “A radılar m ı seni gene?” diye sormaya. senin yüzünden başım a gelm eyen kalm adı!” diye. girdim sınıflarına. bir gün pata küte çıktım yukarı. Am a bir türlü konuşanııyorduk. Kimsenin beni tehdit ettiği falan yoktu al ın dum ellerim i belim e. Bütün Fen bölüm ü nerdeyse teklif etm işti. Duygu D ikm enoğlu'nun gelip bizi ayırm aya çalışacağının hayalini. şenle ben ne alâka gibisinden. "Kim seni tehdit ediyor?" falan derken kurdum tabii.. Ben bildiğin âşık oldum . Gördüğü yerde konuşuyoruz böyle. A llah var. bir içim suydu.” K üç ük diyor çocuk. bunların koridorunda bir sağa bir sola salı­ nıyordum. bizim ki en alt kattaydı. Ben de bir bağırdım . Ben her tenefüs bok varm ış gibi. babasının tanıdığı sayesinde Ö S S ’ye girm eyeceğim in hayalini. bu geliyor bizim sınıfın önüne. Ama artık konuşm aya başladık. Onların sınıfları en üst katta. Kim m im bilmem ne.. Bu a r­ kam dan geidi. yeteerr bee. “Ben seni tanım ıyorum . sonra bu da bir iki kere geldi. Bir kızın üstüne kaldı A pt çocukla m uhabbeti. ortalık bir karıştı. Öyle böyle derken baktım olacak gibi değil.ne gelirlerdi. ne aşk. Bebek gibi yüzü v ar­ dı oğlanın. babam a söylem işler. “Evi aram ışlar kızlar. O rada gösterdiler çocuğu bana." dedim çektim gittim. O nunla nasıl konuşacağım ın hayalini falan kuruyordum. "Eski sevgililerine söyle beni tehdit Bü yü k D ün kü çü k ap talın b ü y ü k d ü n yası ya 289 sı . en arka s ı­ rada oturuyordu bu. ilgisini çekem iyordum çocuğun.

Bir çektim K üç ük içime. beni alm aya gelirdi okuldan arada sırada. B eden dersindeyiz. ama Allah benim belam ı versin. Ölüyorum k saçm alasın. aynı şu anki gibi.benim kafadan salladığım olay. Ya da o ölsün. hah işte o! Bu olaydan sonra o çocukla çıktım . öldür beni. Öleyim dedim . ağzını buruşturm ası. yer yarılsın içine gireyim . “Ben yapm adım ” diye y e ­ bana biriyle haber yollattı. su ­ ratındaki o iğrendiğini belli eden hali. bir gün . “O nunla arasında bir şey mi var. Nasıl k ö ­ 290 A pt al ın Bü la. öleyim na burda. A llahım al canımı. işte başladı klasik konuşm alara: "Sevgilin var m ı?” “Bi ad a­ ya gitsen alacağın üç şey ne?” . Çocukla zaten edecektik falan. Sonra bir göz göze geldik. Bu inanm ıyor ama. Geldi oturdu. rüya olsun bu kâbus. gelsin buyursun yüreğim e otursun. O konuya böyle girince.” d e ­ di. yemin ederim ben gördüm balonu. hem en yanım dakini postaladım . hepsi mıh gibi aklım da yem in ederim. Sırf bu oğlan için gidiyorum o k u ­ yanım da salak bir kız var. bir ağzım arayın. sonra en yakın arkadaşım ı bafiledi diye.” D edim bildiğin. Bizim apartm anda bir çocuk v ar­ dı. ben de kıkırdam aya başladım . hastayım diye girm edim çalışm alara. Hani anlatm ıştım ya beraber intihar ya sı m inler ediyor. “Hangi sanatçıları seviyor­ sun?” falan filan Sonra da “Ben senden hoşlanıyorum . kusacak gibi bakışları. Pu cca yü B ir gün ben nasıl hastayım am a anlatam am. banklarda oturuyoruz. D ün sonra çıkm aya başladık. bütün hepsini yuttum. Kıkırdarken burnum dan bir baloncuk çıktı. Öyle böyle derken. bir şey olsun. N eyse demiş ki. unutsun bunu. şaşkın gözleri. B aktım bu çocuk geliyor.

ben de onların k a ­ tına çıkm adım . yem işten. pislik yaa. Bundan Am a şimdi sevgilim burnum u bile siliyor. peçete burnum da yaşarım. Bu kalktı. sarı saçlı b eb iş- yü beri böyle ne zam an hasta olsam . Bir daha çocuk benim le konuşm aya gelm edi. çiçeklerden. ergenliğim ve k ın k kalbim le kaldım . rezilliğim .tüyüm. K üç ük A pt al ın Bü onu. "İşte geldi konuşm aya." falan dedim am a yiyen yedi. Çok seviyorum te n . ayy sümüğü aktı geri zekâlının. yem eyen için yapacak bir şeyim yoktu. Ben orada yalnızlığım .. Sonra herkese. gördüğüm yerde kafam ı eğip kaçtım. ağlayacağım . ayy onla sevgili olur m uyum ben. istem edim . baloncuklu süm üğüm .. k D ün 29 i kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı ." d e ­ di ve gitti. "Derse yetişm em lazım. her şeylerden.

Kendim i iyice bu evcilik ın 292 Bü yü Pu cca k D ün ya sı . yem işim arkasından konuşm ayı. Bir ev hanımı edasında kuğu gibi süzülüyorum . annesi ve ablasıyla tanıştırm aya karar v er­ di beni. deli etti beni karı! Götüm çıktı lan o kadar sar- A yor. parası az. am a Erik var yanım ­ da. babana baba desem İşten aynldım ya. arkasından da konuşm ak olm az am a cıkss yani.A n a n a ana desem . ben böyle ona p as­ talar börekler pişiren hanım hanım cık bir kızm ışım gibi g eli­ K üç ük vermiş dem ek ki. Sürekli tem izlik yapıp onu beslem e girişim lerim sonuç pt al nu yapayım derken akşam oluyor. Yaa vazgeçtim . ay şu ­ oyununa da kaptırdım . Hiç çalışam ı­ yorum neredeyse. Sanki Erik kocam . var ya anam ağladı o sarmaları yaparken. ayy şunu izleyeyim . Annesi nasıl desem. Sonra akşam geldiler bunlar. buna bakayım . Evden çalışm ak ne kadar kötü bir şeym iş. Kariyerim e katkısı “0 ” . freelance tadında bir şeyler yapıyorum şu an. Ben oturdum sarma y ap ­ tım. A nkara’dan çağırdı bunları.

Bir de u tan­ m adan. Bir de ablasının ç o ­ cuğu var on üç yaşında. yazm adığı noktalarda hayattan bıkıyor.” yaptı o kopasıca dudağını üste doğru büzüştürerek. H er bir cümlem in başında farklı bir şey söylüyorum .. Sonra kadın. “Oyy benim pom bik oğluşum . Nasıl bir nem ıutsa. em besilin teki. “B iz yem ek yedik y a a e e . elinde telefon mesaj yazıyor. hiç birinde değişm edi o ifadesi. ku ^ ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a n Bü yü k D ün ya sı . annesinin bitanecik bebeyi. Erik anasının kucağında yaşıyor re s ­ men. K üç ük Bir de şeye çok takıldım .mayı yapana kadar. suratım a bakm ıyor resmen. Gitti içeriye. teyze.” dediler. O ayı yeğeni ise bütün çerezi yedi. hani surat ifadesine göre hep onunla d e ­ vam edeyim diye. kadına ne diyeceğim m evzusu- na. “Sen dur ben hallederim . Sürekli hom urduyor.. Sarm am ın tadına bile bakmadı. Salonda oturuyorlar. biz” . “Abla. salonda oturup film A pt kesti yolum u. üstüne gitti benim sarm alardan yedi. Çerez m erez bir şeyler koyuyorum kadına. “H ım m m gördüm . ben bir kaldım mal gibi.” Yemin ederim o koca H em en hoopp yeni gelin adayı olarak puan toplam a am aç­ lı koşturdum mutfağa.” dedi. “Pizza söööleyelim dayı yaaee. “Ayy ben acıktım . Anası ve yeğeninden ablasının nasıl bir şey olduğu­ nu kavrayam adım bile. Sonra sorguya çeker gibi.” dedi.” dedim . “Sen burada mı yaşıyorsun hım m m ? Ailen nerede hım m m m ? Hiç sorm uyolar mı seni hıınm m m ?” diye sorular. ekm ek arası bir şeyler y ap ­ al ın herifi böyle seviyor.” dedi ve tı geldi. siz. gözleri zeytin o ğ lu şum m . Ayy en kötüsü ama şeyde oldu. “Aaa orada sarma vardı.

” dedi. kafam E rik'in om zuna düşm üş. kâbus bu kâbus diye kendim e tekrar ediyorum . “İyi. perinin biri gelse ve bir dilek hakkın var dese. tam benim uyum a 894 Bü P u cca yü k D ün ya sı . Yattıkları oda tuvaletin karşısında. resmen bir insanın başına gelebilecek en kötü şey.” dedim . Sallanıyorum yatağın içinde. Zaten o salyadan sonra hayatta o kadının g ö zü ­ ne girem em diye boşverdim .. Çıkm asam . topuğum u tam o n o k ­ taya getirip sıkıyorum kendim i. Bir de gaz çıkarsaydım . Geçtik içeri uyum aya. para pul. artık nasıl yorulduysam . Çıkm ak istem iyorum . Tam kapıya doğru iler­ ledim ki. Yok anacım karı çıkm ıyor dışarıya. kalkayım bari dedim. Salya lan. yanlış anlayacak­ rum dayım ki. Erik.. O derece vahim durum dayım . Bekle b ek ­ le bekle dişlerim i sıkıyorum artık. Erik bir kaldırdı beni. ohh değm e keyfime. orada uyum aya başlam ışım . ölüm süzlük aklım a gelm ez. A llahım nasıl utandım . annesi oğlunun tişörtünü ç ı­ kartm aya çalışıyor. Ben yine ânım gelecekti ki bir çişim geldi anlatam am . Öyle bir d u ­ al ın önce sarm aş dolaş olup E rik’i uyuttum . O girdi tuvalete. “B eraber yatacağız yaa salla anam ı. kadının sesini duydum . ağzım dan çıkacak çişim.izliyorduk. Çok kötüydü y aa. Baraj kapağı açılm ış gibi vücudum daki bütün suyu aktarm ışım sanırım oraya. direkt “Sınırsız çişimi tutim m m nolurr” derim. Ayıyım ya b il­ diğin ayı! A rtık yatalım dedik am a yanında mı ayrı mı yatacağım bilm iyorum . karı beş senelik ihtiyacını mı A pt lar çünkü. B ak­ K üç ük tım olm ayacak. B ir baktım ablası da an a­ sı da bana bakıyor. bir tom ar salya çocuğun om zunda.

Kadın çıkar çıkm az girdi içeri. A llaahhhhhhhhhh ooaaahhhhhhh gibi g a­ rip bir ses çıkartarak. elinde de telefonu var. Ya ben istiyorum ki. m uhatap olm ak zorunda kalm a­ A pt döndü bana doğru. am a ben anne sevm iyo­ rum . Kalktım gittim kapıya vurdum dan dan dan. Kaktırdım kolum ­ la. sarıldı. girdim tuvalete. Öptü kaburgam dan. al ın layam az yemiıı ederim . Bir baktım kapının önünde 011 üçlük mal kız. sidik torbam ı patlatacağım . H içbir keyif verici m adde bu m utluluğu sağ­ İçerde kız beni anneannesine ispitliyordu. “Babam ı hiç tanım adım ben. Kız çıktı. Yani dem ek istedi ki lütfen ona iyi d av ­ K üç ük ran. S alla­ m adım hiç. çiş yok. elim i koydum apış arama odada koşturm aya başladım. Koşarak. Uünyası ya 295 sı . her şeyi­ mi annem yaptı. hatla uçarak gittim.gideriyor n ’apıyor anlam adım ki! Son dakika artık böyle k u ­ laklarım dan fışkıracakken sifon sesini duydum. U yanm ış o da. Kapıyı kapattım . hiç karışm asınlar. geldim yattım E rik’in yanında. hatta hiç görm eyeyim onları. duydum . B ir yandan da Erik uyanm asın diye sessiz sesiz u ff uft'f ufff. “N eeoluyooo yeaaaa?” diyerek. yalakalık yapam ıyorum . oraya neyim var neyim yoksa boşalttım. Çiş yapm ak sanırım dünyanın en güzel şeyi. O kadar mutlu oluyor ki insan. Pekm ez ve A nkara’da bulunan çocuğun annelerine k a r­ şı da hep soğuktum . Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük. ben fedakârlık nedir ondan öğrendim . kafasını kaburga kem iğim e koydu. Hayır zalen iyi davranıyorum . elleriyle belim i sardı.” dedi. Baktım olm ayacak. süslü cüm leler kullanam ıyo­ rum. başka şey düşün uff uff uff diye söyleniyorum . girdim odaya.

” demiş. kocam nefret ediyor. ayy şimdi o kızar. G arip geliyor bana o yüzden annelerin çocuklarına olan ilgileri. dört beş sene hiç yüzünü görm em iştim . ay dolaptaki C ola’yı k kocam gelm eden gidin. Çocukken nefret ederdim aslında annem den. anneler günüydü. B ir kutunun al ın Bü Erkek kardeşim gelm işti. harçlık alm adığım için çam kozalakları toplam ıştım annem e. A nnem de alm ış a t­ K üç ük mış hediyem i. o kozalakları m u t­ fağın çöpünde görünce yıkılm ıştım ya! Kocası. ay koltuğun ü z e ­ D ün olm az bile. yanlarında oturtturm am ış. O nlara gittiğinde. o da İstanbul’da o tu ru ­ yor am a ayda bir defa öğlen yem eği yiyoruz beraber. böcek basacak evi. kocası ya sı Bugün biraz da kıskandım E rik’i öyle m ıçm ıç annesiyle . B ir defasında çok iyi hatırlıyorum . daha nerede kaldığım ı bile bilm iyor. B ir de hak etm e­ diklerini düşünüyorum . Ona eğer iyi bir hediye almış olsaydım . sokm am ış.yayım.” der durur. sürekli kadının ilgisi onun üzerinde. Ertesi sabah. çocuğu salona yü Pucca rinde oturm ayın. H atta bir süre Sezen A k ­ 296 A pt sonra da o kozalakları suluboyayla boyam ıştım . içine dizip hediye etm iştim . beni severdi. En güzeli olm az mı? görünce. “Ç er çöp ne arıyor evde. Ya da biz onlara gitsek -ki bu im kânsız. Babam a tem elli taşındıktan sonra benim için öldü o kadın dem iştim . M esela benim annem gelm iş olsa. kocasını düşünm ekten hiç bizle m uhatap sevm iyor diye bizim le görüşm üyor. Sevgiyi hak etm ek gerek diye düşünm üştüm sonra. Y a yem in ederim .ha işte gitsek diyelim . “Am an içm eyin. şaka yapm ıyorum .

K üç ük Onların hepsinin hayal olduğunu da biliyordum . V alla bak. K itliyordum kendim i bildiğin. kime desem inanm ıyor am a ciddiyim. Bir klibinde oğlunu ya başlam ıştım . dişlerim i sıkardım ve hayal kurm aya k D ün 297 kü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı oynatm ıştı Sezen Aksu. h e ­ m uzine götürürdü. bir de B ianca vardı. acı çekm em ek için başlardım . bir daha bu evi görm eyeceksin. Şu an çok saçm a geliyor am a ben bu hayalleri kurarken gerçekten acı çekm iyordum . Sezen Aksu annem di. beni içi havuzlu l i ­ Bü rı” diye bir çizgi film vardı hani. sürekli onunla ilgili hayaller kurm a­ . “Birazdan her şey b i­ al ın m en diğer arkadaşlarım ıza haber verip. Ya da bazen Sezen Aksu gelir­ tecek. M erdivenlerin A pt di kapıya.” derdi. oradaki Lara en yakın arka­ yü gözlerim i kapatırdım . onunla da çok yakındık. H ee tabii ışınlanm a değil de onun adı neyse işte. Annem in kocasından dayak yerken ya da hiç dokunulm ayacak yerlerim e dokunup m ahrem iyetin ne dem ek olduğunu bana o yaşta gösterirken. beni alırdı. A m a o eller üzerim de gezerken. Sonra da o eller üzerim den kalkana kadar orada beraber oyun oynardık. Lara beni alıp kurtarırdı. Bazen hâlâ rüyalarım da o evi görüyorum . Hatta ben çocukken böyle farklı bir boyuta ışınlanabiliyordum . Lara diye bir arkadaşım ın olm adığını da. ben de kızı o la ­ bilirim dem ek ki diye düşünm üştüm . Oğlunu çok seviyordu falan. kim senin beni o evden kurtara­ m ayacağım da. bunları d ü ­ şünm ekten başka çarem kalm ıyordu. evine götürürdü. “Beverly Hills Y aram azla­ daşım dı. Böyle başım a bir şey geldiği zaman.su ’yu kendim e hayali anne yapm ıştım .

onu öylesine sevdi ki her şeyinden vazgeçti.oradan aşağıya inem iyorum bir türlü. Öylesine âşıktı ki o herife. ondan kaçıyorum hep. K u ­ Bü uzaktan akraba gibi bir şeydik onun için. çünkü babam a âşık değildi. Ya diyorum . O evin içinde çıkışı . ben de öyle olursam sonunda diye. A nnem den nefret ediyordum . Bazen kardeşim le konuşuyoruz da. en çok istediğim şey aynı: Anne olmak. U facık bir üm ide kapılıp. sorum luluktuk ve bizden içten içe nefret e d i­ yordu. kendim i bir adama adayabiliyorum . laklarını tıkadı. Kadın bizi çocuğu gibi hiçbir z a ­ k D ün ya sı babam duruyor. her şey onun suçuydu ç ü n ­ kü. Ne hissettiğim e em in o la ­ K üç ük m adığım erkekler için bile bütün gem ilerim i yakabiliyorum çünkü. geliyordu bir de yaptıkları. A m a sonra büyüdükçe ve ona benzediğim i fark ettikçe unuttum nefretim i. biz ayak bağıydık. bize iyi bir anne oldu. ya pt la cebelleşiyordur büyük ihtimalle. Sanki ne bileyim. çıkış kapısında üvey bulam ıyorum . Hatta a c ı­ man görm edi. korktuğum için affettim sanırım. Ya becere­ 29 8 A Bazen korkuyorum . am a gece yatarken vicdanıy­ yaptı. hayatım daki her şeyi silip. bu konularda annem gerçekten kendini aklayabiliyor. beni ve kardeşlerim i aylarca a ra ­ m am asına o kadar üzülm üştüm ki. Babam a gittiğim de. öyle hayatına devam etti. M utlu mu m utsuz mu bilem em . çocuğum olunca ben de bu şekilde yaparsam ? Aslında en büyük k o r­ kum la. gözlerini kapadı. O na göre norm al Pu cca yü m aya dönüştü yavaş yavaş. Ona göre. Ve her şeyi bir erkek için al ın çünkü buna inanıyor. H içbir şeyi görm üyordu.

Ya bakam azsam onlara. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası 299 D ün ya sı .. annem in bize yaptığı k ö ­ tülükler gibi.. ya bencilliğim ağır basarsa. Ya g er­ çekten de annenin kaderi kızm ay sa. ya benim de kanım da varsa bozukluk.m ezsem diyonım . A n­ neannem in annemi terk edişi gibi. ya ben de yaparsam çocuklarım a böyle şeyler.

öyle sarmaş dolaş “Babam ı hiç görm edim ” d i­ ye duygu sömürüsü yapınca Erik. O on üç yaşındaki kız.G e lin olm ak iç in "p o in t” to p lu y o ru m Dün g ece.auıüm taşındım. hiç dolandırm aya­ pt bir güncük fedakârlık yap işte dedim . A nnesi ve yeğen iyle. Erik işe gidince o kom edi dans Bü P ucca yü k D ün ya sı . Hayatı sadece Facebook. dudağını it am cığı gibi boyam ış. ayy dedim bugün annesiy­ üçlüsüyle evde kalmam ak için ben de iş avagına çıkıp arka­ daşlarla takılm ayı planlıyordum . K ocasıyla saatlerce telde k o ­ N eyse kıyafet alacağız deyince bunlar. direkt alışveriş m erkezine götürdüm. üç ük yım m üze bahçe dedim . İlk başta. M SN . al ın le ben ilgileneyim . hep bir offlam a pufflama. çıktık İstanbul’da alışveriş yapmaya. Sonra düş. y a y ­ van yayvan konuşuyor. Ablası gelm edi b izim ­ nuşmaktan karının suratını görem edim bile. Converse A le. elin d ek i telefo n u yla devam ­ K lı cak cak binlerine mesaj atıyor. Bir şey soruyorsun. O da boşanm ak üzereym iş.

"Anane eee yaa bana sakınn et falan alma.. entel olm ak adına onu yem em bunu yem em mavrası ç e ­ kiyor. Y em ek y iy eceğ iz. A m a ben o yaşta keman çalıyordum . Vejeteryan oldum . Sevtap Parman pozları." dedi. Bir resim leri var kızın... "Ayy sergi m ergi amaaaan netten bakarsın işte. gelişim in için. "Ayyy yaa anlatamamanı sana. tam iki saat. Hadi ‘G ö lg e­ ye Ö vgü' sergisine gidelim beraber. Anneannesi de kızdan daha salak. “B en de yapıyorum .üzerine. A yy kurtıılsam şur- daıı M S N ’de yazcaam sana. inanılmaz bunalımlar. beti yiyem iyorum artık et. okulu dışında hiçbir faaliyeti yok.. olaylar ve entri­ kalarla geçm işti. o ff neler oldu kızaamm". bebeğim n ’olur. "Balım. Ulan on üç yaşındasın sen. T elefonda arkadaşıyla konuşuyor. K endi ergenliğim ." gibisinden şeyler söyledim . bak ilgin de varsa hem . kırk beş derecelik açıyla ç e ­ kilm iş. öyle bi koptuk öyle bi koptuk k ii. lütfen yapm a böyle. Kitap okum uyor. bu gen e oofflam aya başladı. Y em ediğim bok kalm am ıştı yani d iyeb ili­ rim. sonra g izli gizli dolap önünde benim sarmaları götürü­ yapm ayı seviyorm uş kız. O her konuştuğunda ağzının üstüne iki tane terlikle çakasım g e li­ yor. merak ediyordum . Oyulası K üç ük gözlerini devirdi." diye yalvardı dur­ teki. Bir de şişkonun k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı . “B oş vakitlerinde neler yapıyorsun?” falan dedim . B ok yesin diyecektim tuttum kendim i. arkadaş­ larıyla 'kopamıyolar' diye baskete gitm em iş küçük hanım. tiyatroya gidiyor­ A pt yor. et yem en lazım . m idem kalk>yooo". resim al ın du.

O anneannesi denen karı da bundan daha tonlarca kıyafeti giydirdi. hiçbir şeyden hoşnut d eğ il. Ahhh o benim kızım olunca sanırım inanılm az despot olacağım ." “Dışarda yem ek yiyem ezsin. ergenlik bunalımı. Oldu ba­ pt al zünden anlarım ne bok yediğini. Erik’le evlenirsek eğer ve bir ç o ­ sunnn beaaa ben onu g iym em .’’ Ü niversitede yok öyle yalnız yaşama. G ö ­ 1Anne ben Ç ağla’larda ders çalışcam. o küçücük kıza ün netiyorlar. akşam tiyatroya gitcem." "Akşam akşam ne tiyatrosuymuş. ö yle böyle değil. gel evinde adam gibi y e. ne g iy se sura­ ya m adığı kitap yoktur. yüzm ede kızın bir ton madalyası var. ayrı şehir. ne bilim bir ton işle uğraşıyordum hiç olm azsa. Na bu şişko gibi D salak bence. salonda yaptığı tablolar asılı. sigara." “Çağla buraya gelsin. alkol. asla bu karıya teslim etm em .dum. H ele bir de kız çocuğum olursa. sı şim aynı şekilde. canlı görünce 11e geçecek e li­ "Anne arkadaşlarla yem ek yiicez. “N e d iy o - k cuğum olursa. Sen kim senin evine gidem ezsin. Y ok erkek arkadaş. o k u ­ . bu geri zekâlıya kıyafet d e ­ tı bir karış kızın. Kız istem iyorum işte dedikçe. Onu mum ederdim ben valla. Ben anne P ucca yü bir şey olur sonra. K arde­ M ağazalara girip çıkıyoruz.” K üç ük ne?” 02 A "Anne. otur oturduğun yerde. kırık karne. Bir de annesine nasıl bağırıyor.” "Anne konsere gidebilir miyim?" “Her gün dinliyorsun zaten. gece gezm eleri. ın Bü olacaktı var yaa.” diye.

B en ünlü olcam . Sonra eve gelip babam a söyledim. yaşı geld iğin ­ de vereceğim . Sevgim fazla geldiyse." A pt para kazanm aksa amaç. sayfalık kitaba sığdır. alsın dersleri. Yaşım kemale erinceye kadar asla sevgilim olam az. hemen 'Hayır ’ dedim. her şeyin en iyisini onlar bilirler. her türlü pislik onlarda. ders çalışm alıyım . K oca O sm anlı’yı sen yetm iş doku/. Tabii kızım a vereceğim günlüğüm de bazı şeyleri değiştirm em g e ­ rekecek: "Bugün yine ders çalıştım . aşk denen şey çok saçma. k ü ­ Bü Sanki bi bok öğretiyolar gibi. Bugün çocuğun biri daha geldi yanıma. Bunun nedeni.ayacağım." harfi harfine yazıyor): "Ders ders ders lan beynim sikildi." "Sevgili günlüğüm. Daha yaşım K üç ük ne benim. Tabii büyüklerim in sözünden de çıkm ıyorum . A m erika'ya gider garsonluk yaparım Bunla kendimi harcayarr. hiç bi bok olam am ben. Verdikleri eğitim le bu ülkede yü O layın gerçek hali şöyle (ve cidden günlüklerim de bunlar k D ün kü çü k ap ta lın Uuytık d ü n yası ya 303 sı . başka derdin?! K ızım nereye ben oraya. annemi daha çok severim olur biter. her şey ezbere.bam. Erkekler çok p is sevgili günlü­ ğüm. Zaten onun için böyle koftiden günlük hazırlıyorum kendim e. H em zaten umurumda da değil. pis pis arkadaşlara uyup onlarla fınk atmamam. sonra gel bana tembel de. K ısa kesm em gerek. ders çalışm ayı çok se v i­ yorum günlüğüm . Orda zaten mutlaka keşfedilirim . al ın Sistem tem bel ben değil. parantez içi çarpanlarmış. Bütün notlarım beş. Okusun benim yaşam ım ı. böyle şey­ ler bence hemen söylenmeli. m elerm iş. Bu ü l­ kede yaşam am zaten.

mat. Hem daha önümde uzun yıllar var. O zaman daha ra­ k dışarı. neyin var dem edi." diğim hedefi tutturdum. Ö S S ’nin tek ın Bü P u cca yü lazım.. Başka da bir şey olm am . kaypaklık ve döneklik akıyor. ÖSS sınavı için o kadar çok çalışıyo­ kadaşlarım hep beni çağırıyorlar ama ben hiç çıkmıyorum hat. ne . çok istiyorum bunu bilmem anlatabildim mi? Neyse A düşün. Zaten sınav sorularım gör. elli yere girip çıkıp im za attırdılar. Bi de kızlan artık sevm iyorum ben ya. götün­ le gülersin. O ff Ercan var bi de. O yüzden hiç yormam kendimi. Ama bir tanesi bile başın mı ağrıyor. Günde dokuz saat test çözüyorum.O layın gerçeği: "Yaaa. iste­ pt al yıldız olm ak burada.. bi Ö SS falan. Kızlardan böyle kaltaklık. Her şey bürokrasi burada. erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. Aşk dünyanın en güzel şeyi olm alı." O layın gerçeği: "Millet tutturmuş. Neyse günlüğüm. K eşke hepsiyle çıksam . Hayır yani kazansan ne olacak?! Bu ülkeye doktor olm uşum . Ama tek hayalim kızımın bir avukat olması. O sorulardan tıp fakültesine adam alıyolar işte bu kadar okum uş adam fazla bile. Emrah’ı seviyorum ama H akan’a güzel olur. üniversiteyi sonunda kazandım. Ar­ ün ya sı da â şığ ım . K üç ük Rapor almaya gittim . Çünkü benim belli hedeflerim var. Üç saatte senin ne olacağına karar veren bu ülke için." "Sevgili günlüğüm. çözmem gerek . "Sevgili günlüğüm. Onları başarmam D rum ki seni boşladım. m ü ­ hendis olm uşum ne yani! Y apacağım tek şey çok ünlü bir güzel yanı aldığın raporlar. daha özgür sokaklarda dolaşabilirim.

sevgilileriyle yaşıyorlar. Yalnız kalan kızların evlerine sapıklar k u ç u k a p t a l ı n b u y u k dü n y ac ı ya 305 lemi gururlandırmak istiyorum. biz kaldık baş başa kadınla.halamla birlikte yaşıyorum burada. Asla öyle bir hata yapmam. Onlarla hiç konuşmuyorum. Çok şanslıyım. Dersim bitince evime gelip. Okulumu en iyi derecede bitirip. yine acıktılar. İstemiyorum zaten. N ey se yaa. Şaş beş ama fena aba­ yı yaktım oğlana. sınıfta bir tane y a ­ şaş beş çiko biriyle çıkm aya başladım. Koyun oldum valla n'apalım . tecavüz edip kafalarını kestikten sonra onları tarlaya öyle yapıyorlar. Bir de akşam dokuzdan sonra dışarı çıkanlara da ün mis gibi yaşıyorum . hâlâ sevgilim yo k günlü­ şıyorlar ya da yurtta. iyi ki halamla yaşıyorum. Onların evinde yaşıyorum şim di. Am erika hayalim falan yalan oldu tabii. Gittim ben de diğer çocuğu unutmak için Bü yü k D atıyorlar. Çok güzel bir hayatım var. Küçük kız tuvalete gitti. Arkadaşlarım hep yalnız y a ­ sı ğüm. Bu kez tatlı yiyelim dediler ve çıktık yukarı. aman Allahım. Zaten o olm asa sınıfı da g e ç e ­ al ın kışıklı adam yok." Olayın gerçeği: "Yaa tükürdüğümü yalarım işte böyle. ai­ . bunların işi bitti. Ben böyle kabinlerin orada çocuklarım la ilgili hayaller kurarken.” N ey se işte yazdığım kolpa günlükle. Bir de kötü kızlar var. A pt rimi falan bu salak yapıyor. uyuyorum. sı­ cak yem eğim i yiyip. kızım a annesinin na­ K üç ük sıl hayırlı bir evlat olduğunu göstereceğim ki beni örnek a l­ sın. okul bitsin ver elini İstanbul. halamla giriyor. Ö d evle­ mem.

Yarın al ın aramaya başladım. B en de internette kendim e ev i olan arkadaş çıktılar yem ek için.” diyerek gü lü m se­ di. Ev masrafın. hani çocukken kalabalık akraba evine gidersiniz. Saat dokuza mı ne geliyordu. Heh işte öyle bir eziklik geldi ü s - 306 A pt En azından kafamı sokacağım bir yer olm ası lazım.” “Ohh ne güzel. Am a o gülüm serken ki bakışlarını asla unutmamak üzere aklıma kazıdım. fatura masrafın da yok. Ertesi gün gideceklerdi sonuçta. ben bunlara bir türlü alışam adım . kalkıp gitsinler. Kadın ne kadar boş boğazlık etse de haklı.“Ailen nerede dem iştin?” “Buraya çalışm ak için mi geldin?” “Hı hı evet. içend en seslerini.” dedim ve evde onlan bekledim . Sabah olsun. D ilim e onca kelim e geldi gitti. kıkırdamalarını dinledim durdum. Erik geldi akşam. bir de Erik’i kırmak istem iyordum Eve gittik. geldikleri za ­ man hâlâ uyuyam am ıştım . Kendim i şey gibi hissettim . seni aralarına almazlar ya. alttan altta sü ze­ bi sıçabileceğim kelim eler dolandı dudaklarımda. onlar da. Bir zafer kazanm ışçasına. Bu yeni nesil çok uyanık. onlar gelm eden yatayım dedim. Bir ev im olursa kendi­ mi daha güvende hissederim . oradaki çocuklar kaynaşır. ağzına deli g i­ k D ün ya sı “İzm ir’de” . Kalktım yattım.. K üç ük ben de kurtulayım. oğlum un evi sayesinde kira da verm iyor­ sun. hep beraber dışarıya Bü Pu cem yü rek bakıyordu. ben “Çalışm am gerek. A m a tek kelim e söylem edim . ayrılırsak çük gibi ortada kalacağım .

yatakta bildiğin dizlerim i kam ım a çektim ağlaya ağla­ K üç ük A pt al ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası D 307 ün ya sı ya uyudum.tüm e. .

o sahte g ü lü m semi takındığım a şükretsin. Çok üzüldü giderken. cam m sın.nirçckter» has!aydım. “Senden ilk defa bir şey istedim . o sansar kan bunun aklına girer. Ne diyeyim ki. Bunun da afrası tafrası hiç ç e k il­ teşekkürler! Sadece iki pıin kaldı kadın. Erik bana bir afra tafra: “A nnem e giderken böyle yapm adın. Rahatlayacağım derken. şunu dem edin. ‘Ben ne yaptım oğlum ?’ dedi”. yanında bile oturm a­ dın. alttan alıyorum sürekli. inansa bile annesine sorduğu zaman. K üç ük yoksa annene ne gibi bir şeyim olabilir? Üzüyorsun beni am a.” diyorum. “».K ısk a n çlık hapı olsun istiyorum ! Erik’iıı annesi gitti. çıkarken öpm edin ’. D edim olm ayacak bıı ış. senin aruın bana böyle böyle dedi desem inanmaz. hoop ayrılacağız. g id e ­ cek yerim yok lan! A nnesi de bakma biraz haklı. Ben de pt al miyor! Günlerdir.. onda da ın Bü yü P u cca k D ün ya sı . A yy kusura bakmasın. o yüzden gücüm e g it- A Hanı böyle biraz tepki gösuTRcm.

oyuncakları önüne atm ayacaksın. sın bir şeyler için. bizim dallamanın bilinçaltına da “Bana hediye alırsan k 'tv u k 4 |> ta lu . o geri zekâlı bebe al ın m isali. çoktan gönlü vara A pt onlarla oynam anın.’' dedi. Bir de ilişki ilerledikçe. Erik bana para verm iyor falan ama neticede ne kira güya m etin yazarak çalışıyorum ama ayda kazandığım p a­ rayla değil ev kirasını ödem ek. Bunu da Erik’in fark etm em esi lazım . Yarın bir ayrılsak sudan çıkm ış balığa dönerim valla. Bunu da a y ­ t. belli saatleri olacak çoğunu kırar.i\>natarna falan dese de so n ­ nen Erik’e söyledim .ti ya. “Ehehe evim in kadınıyım" m odundayım . kendim e iki çift ayakkabı ala­ mam. N itekim kendim e ev bulm aya karar verdim. İlk K ra anlaştık. Evden . uğraş­ k D ün ya V > ') sı ödüyorum ne bir şey. Eğer hepsini verirsen. b u y u l <iuı. erkek ise uzaklaşıyor. çünkü ne zaman erkek kadının ona bağım lı olduğunu fark eder. “Babamlar gelir e der b ilm em ne olur ” (alan di yınce “Tam am . U la şıl­ maz olan onlara cazip gelir. A slında bakm a. Her gün eli kolu dolu geliyor. Çocukken bütün evi talan ederdim o çikolatalardan üç ük yem ek için. Ev bile benim değil. Sonra cezalandıra­ caksın. çocuk gibiler ya. Ç ocuğa. sürekli ödül karşılığı çalıştıracak­ sın onları. sonra da ilgisi dağılır ve gider TV izler. “Ö devini yaparsan sana çikolata alırını' sana sınırsız oral” diye yerleştireceksin.VfcSı Bü bağlanıyor. o noktada serer taşakları. bayramlık çikolataların saklan­ ması gibi. kadın daha çok ler bence. Biraz geri zekâlılar erkek­ yü Adamlara her an gidebilirim m esajı vereceksin ki hep. Ben de serdim götü ne iş arıyorum ne bir şey.

"Rahat. Bir tane­ sine mesaj attım. ilanların çoğunda d i­ zıyor. Bir arıyorum. hiç cevap yazmamak daha uygun olur diye düşündüm ve ‘erkek . Onları hoop tek tek eledim . yü cerem iyorlar.mazsıncılar’ı da sildim.!ü. Eski özgürlüğü kalm adı çocuğun. özgürlüğüne düşkün. G eriye kaldı. Hem madem erkek atam ayacağım .onun da." şeklindeydi. . bazen sıkıldığım rısını öderim . güzel fizikli. ‘dürüst mürüst. zaten çok kalm ayaca­ dilerine ev arkadaşı arıyorlar! İlanda yazıyor: “Bayan ev ar­ ye bir adam telefonu açıyor. ancak b öyle ilanla eve geleni bekliyorlar san ı­ k adamların. tem iz olsu n cu ’lar. o boktan eve n e­ den o kadar para vereyim . Kalkar giderim yurtta. V e çoğu da yeni boşanm ış bu rım. bayan olup da yanına bayan ev arkada­ şı arayanlar. neye benzerse benzesin. Abdullah d i­ ün ğım diye bütün siteleri didik didik ettim. Ya bir şeyi anlam ıyorum . İnternetten e v i olan birini bulayım . İlandan biri. m isafirha­ K üç ük nelerde kalırım. D üzenli seks benim de hakkım !!! Bu hakkı­ mı elim den alamazsın diye celallenecek tim de vazgeçtim . kiranın y a ­ sı fark ediyorum . garibanlar bir bok da b e ­ D kadaşı. Sürekli beraberiz. Lan salak. Geriye kaldı. Paso erkekler k en ­ ya paso ev d eyiz. NOT: Kira vermese de olur. her yere beraber gidiyoruz. eve erkek getirmek için çıkıyorum zaten. Karı terk edince bunları. Seninle diz dize oturup “A şk-ı M em nu”yu izlem ek değil amacım. önce F a ce’den birbirimizi ekleyelim falan A pt al rekt "EVE ERKEK G ELM ESİ KESİNLİK LE YASAK" y a ­ ın Bü yem ek yapm ayı beceren bayan bir ev arkadaşı arıyorum. tem izlik bıdıbıdı ön em li” .

Tabii bu g ö tü n ü n kalkıklığı. H em en Erik’in m a­ hallesindeki 'sahibinden’ ilanlarına bakmaya. Allah bana verdi yirmi dört ay taksitle kontak lens. gayet ev ilanı içindi. Sonra biriyle daha aynı şek il­ de oldu. ben istedim bir göz. servisten iniyorlar. korkun benden k yooo gayet malak suratımın oldvğu fotolar var. yazdığım harfi harfine yazıyorum : "Eve sevgilim geliyor. ekledik la c e b o o k ’taıı birbirimizi. b e ­ raber takılın. yabancı ö ğ ­ Ö yle böyle derken. Hayır profilim e de kaşar gibi m i gözüküyorum diye bakıyorum. ona arkadaşlık et. İlk gün bizde k a­ lır. ben zaten evi falan ayarlarım ederim diye düşündüm. sen varken güven­ de olamam". Sanki Dexter'ım ." yazdı. "Kızı karşıla da gid eceği yere götür. götüm de kalktı. Korktum bir an. hiç bilm iyor orayı. D epozitosuz bulm aya çalışın ın diye de planımı yaptım. tam ben umutlarımı kaybetm işken. babam aradı. "Hayatlarımızın birbiri­ telaş yaptım. yeni ev arka­ daşım ve benim le ilgili hayaller kurmaya başladım. ikinci gün işlerini halleder. Garda bekliyorum . ezik kızlar ahaha. Taş . yü gerekir ki. Karı daha beni ekler ek lem ez.nbi kızım . biri A pt al ın kuçuk ap talın büvuk dünyası Bü rencilerle ev e çıkm a fikrine kadar sürdü. Muharrem A h i’nin k ızı. Ohaa dedim . lezbiyen arama sitesine falan mı üye oldum d i­ ye. İtiraf etmem D ün ya sı ne uygun olm adığını düşünüyorum. Hinim in hınısının dıdısının bilm em ne kişisi İ s ­ tanbul'a gelecekm iş. işi olm uş orada.diye. ikinizi de keseceğim . Y oo. . İki kişi indi. Kızın g e ­ K üç ük leceği gün de koştur koştur gittim otogara. Sonra anlaşırsanız eve çıkar­ sınız." dedi.

biraz sonra tunda Allahım .” '‘Çok beklem edin di m i?” M uckk m u ck . A llahım bir popo var k ız­ da. Hop aldı valizini. k saatlik yoldan gelm işsin. Bir gıcıklıkla yani.. K ızla yürümek işkence gibi geldi resmen. M innacık ve kalkık. bir .kız biri erkek. Bir avucumu doldurur yani bir lopu. Arkadan. öpüş koklaş yapm acık yapmacık. K üç ük Resm en kızın götünü izliyorum . Y üz ün podyum a çıkacak bir m ankene benziyordu. sı ticede bir akraba kızı. Ü stüm de başımda zaten y o ­ şilik koltukta kıvrılmaktan herhalde. Kot giym iş ama o kota benim kollanm ancak bebek gibi. tek k i­ yü zım ın kenarında mutlaka salya izi olur. Saçlarım desen. “X x x x di mi? A yy hoş geldin ehieh i. Kaç Yüzüm inek götü gibi şişkindir. az önce evinde şıkır şıkır giyinm iş. Bir de güzel giyinm iş. bir şey yok. H iç bir yorgunluk belirtisi yok. A m a gözler kısılm ış. uzun.. Bir kusur bulsam . arkadan itm işler gibi oluyor. Bir fizik var h a ­ ya şey değil. dudaklarımın ölü d e ­ rilerini kavlayarak izliyorum . sevineceğim . A m a yok m aalesef. Saçlar falan dalgalı. Lan kız bir indi servisten. bacaklarının bitiş şeklini falan. benim ağzım açık kaldı. Babaannem Brooke Shields değil. Her kıvrım ını. önüm e geçti. Akraba k ızı denilen şey ne olabilir yani? N e ­ Bütün gece yolculuk yapm ış bir hatundan öte. hayatım boyunca istediğim ama asla sahip olam ayacağım fiziğe sahip. G özlerim kırmızıdır. bu nedir yani? B enim bir kere a ğ ­ D sığar. Ama hatun. S o n ­ ra valizini falan indirdi. Her geçen kıza ba­ A pt al ın Bü la çıktığım için eşofm an falan vardır. hatta bu hale gelm ek için üç saat evde uğraşmış gibi duruyor.

ben ağzım ın içinde mırmırmır. garson afalladı. Sanki dört senelik k o casıy­ na. şöyle bir siizdüm m süzdümm . "Bakar m ısınız. Y em in ederim iki aydır yem ek nedir. Adam benim suratıma bakmıyor. yiyoruz. yok. sipariş vereceğiz. çatır ç a ­ tır çatır kıskandım hatunu. N e ­ ye sinirlisin diye sorsan. nasıl sinirliyim . beni sikleyeıı yok. bir sam im i. her yediğim lokma a ğ ­ A pt al ın Icu-jük ap ta lın b u yıık fu n y a s ı Bü m ış gibi. O fizik için o kızın hiçbir şey yem em esi lazım . K ız afalladı. onu da bilmiyorum. sonla ay bir içli dışlı." diyecektim . küfürle karışık s ö y ­ leniyorum . Kız bir şeylerden bah­ . B en de hiç bir şey olm am ış gibi. A m a hâlâ bir göt var bende K onya O va­ sı gibi. D ün 313 ya sı yok. Herkes bir döndü bana baktı. bir şeyler yiyelim mi?" d e­ di. K ızın güzel o l­ masına uyuz oldum sanırım. nasıl yenir unuttum. Orada suratına çay dökecek kadar kıskandım. hatunla su böreği üzerinde konuşuyorlar. pardon bakar mısınız" diyorum herife. ama ben bildiğin sinirliyim . Zaten on beş kilo da kalsam . ama sediyor. yan masadakiler afalladı. G eldi börekler. Artık dayana­ madım. Ulan baksın ne var yani. "Yaa ben biraz açım . "Ben rahatsız ediyosam kalkim. kız gar­ k o kesin. nasıl asabiyim. Zaten yiyem iyorum da.kacak diye içim içim i yiyor. "Peynirli istiyorum." dedim ve gülüm ­ K üç ük sedim. Döndü götünü ba­ yü Gittik bir börekçiye oturduk. o hâlâ hatuna bir şeyler anlatıyor. U lan sipariş v e ­ receğim . kasadaki adama bağırdım: "Bi börek yiicem ama bı türlü sipariş veremiyorum". U yuz olmadım aslında. on kilo da götüm olacak.

Hıı belli 11e mal olduğu. A llahım bunlar götüm e gelecek d i­ edinm eye çalışıyorum . Ben iyi m iyim acaba y a ­ yü lerini nereye aktarıyor? A yı karı. Bir de bana bak. k on dakika sonra ringde güreşecek gibiyim . hakkında izlenim . A caba bu y ed ik ­ D köprücük kem ikleri çıkık kızlara bitiyorum .zım da büyüyor büyüyor. A llah belasını ver­ sin pislik karı! Orospuuu. yazam am C V ’ye 'oralda üzerim e kim seyi tanımam' diye. kesin orospuu bu kız. bir buçuk porsiyon aldı. Kirpikleri ne güzel lan. nefes alsam iki kilo alı­ lakta? Bu da bir kıstas değil kı anacım . Baban ev falan dem işti ama buraları hiç bilm iyorum ben. K ah­ dini geri zekâlı PuCCa. hee b öyle de avut k en ­ ya sı yorum. A m a gözleri m avi değil. herkese veriyordur bence. şey etm e yani. “PuCCa. ıııyyy ne sıradan. ben bugün bizim akrabalarda kalacağım . kaşlarının y a ­ pısı da. B el çukurum var ama o da onun sıkı. biz bakanz ya. İki kişinin arasında olan şeylerde başarılı olm ak çok matah bir şey değil sanırım. B ence yatakta kötüdür bu. Bir de benim kine bak. hohoyyy ben öndeyim . Baksana. sana da yük olm ak istem em ama ne düşü­ nüyorsun?” “Y a sen bi işe başla bence. N asıl zayıf.” A pt al ın Bü yorum. Tamam perform ansım iyi olabilir ama yatakta em inim o d a­ ha güzel gözükür. Elleri de güzel lan. K ızı da bir yandan süzüyorum . Ü ç g ü ­ ne işe başlıyorum . Kolları nasıl zayıf. şu her şey kız da var. Bütün istediğim ün verengi gözleri var. H ızlı da yiyor haa. m innacık poposuyla boy ölçüşem ez. k al­ kık. G üzel kızlar bence hep orospu K üç ük olur.

Am a yok. etleri f ış ­ nı evde dolanmak istem iyorum . Daha da yem eyeyim şu böreği. su istem eliyim kü çük a p ta lın b ü y ü k (iunya* Bü kırıyor. E yfel K ulesi gibi. N e güzel bacakların var senin. Hem sen de m aalesef. ayyy daraldım düşünm ek bile istem iyorum .” diyerek alt alta üst ü ste. dümdüz. kızın günahı ne? Siktir et ya senin de alım ın. içim de duran o ezik karı çıkıp. Sonra dönüşte düşün­ düm: ‘Çirkin kadın yoktur. Sonrasında ise. çalım ın. K uafc'e gittim A pt güzel olm ayı. bakım sız kadın vardır’ m antığıy ­ la saçlarımın pamuk ipliğine benzeyen uçlarını kestirip şöyle bir m odel verdireyim de kendim e geleyim .Anam eve çıkm ak mı??? Bir an buraya g eliş amacımı işkence çekilir mi? Hayır Erik gelecek o eve. N e güzel göbeğin var senin. Bir gün ben evde olm ayacağım . şenle a y ­ yü tunsun. Kendim e de bir yandan kızıyorum . al ın ğım da ol daha iyi. Sonra. "şirinsin". N eyse kızı bıraktım gid eceği yere. K ız sanki kendi istedi N ’apacaksın? Allah seni böyle yaratmışsa. ezikliklerim le beıı kendim i o eve gömerim . “İyi ki yiyişm işim şenle. bir noktada çekiciliğin var. ay­ lardır pelte gibi eziliyordum .. A llahım kalbim sıkışıyor. "O senden bir K üç ük adım önde koca götlüüüü alıahalı. B ö y le uza­ suu.” Y o o o dostum yo oo . B enle evlenir m isin? Zaten PuCCa'ya gelin lik yak ış­ k D ün ya 315 sı unuttum!!! B en bununla ev e m eve çıkm am lan. '”N e güzel dötün var­ m ış senin. K om plekslerim ." diye bana gülüyor. kıskançlık­ larım. hop bu havluyla kapıyı açacak. evet suu. Yatakta dört çevireceğim bi h a­ maz. fındık gibi. sana daha çok yakışır. lanet olsun ki.. Her gün bu . Straplez istiyom uş ama koltuk altı loppucuk.

ben çekem em ö öle. kekom ançi k ız ­ ya dim. M a k y a jla r ın ı y in n i b e ş d a k ik a s o n ra d ü ğ ü n le ri v a rm ış g ib i y a p a rla r . Bari maşa yaptırayım d e ­ . sevgilim eve gelsin Oturdum yine internetten kendim e ev arkadaşı aramaya g i­ riştim.” d e­ k ve yaşatm a d em eği başkanı" havasında dolanıp duruyorum. b o m b e li b ir ş e k ild e a ık a ta ra fa d o ğ ru y a p ış tır ılm ış tır . S u r a tla r ın ı a s f a lta s ü r tm ü ş s ü n g ib i a llık v a rd ır y a n a k la rın d a . iç in e s iin g e r m i ııe k o y u y o r la r s a . H e r y e rd e b a ğ ır a ç a ğ ır a k o n u ş u r la r . P ucca yü K ıza da.ama sonra kıyam adım . bu kararı verm em e sebep olan tabii ki kızın uzun ve dal­ sı rım oradan T ank Akan m odeliyle. s o s y e te p a z a r ın d a n a ld ık la r ı a ltın p u llu b o k s ö r k e m e r le r in i ta k a r la r. herife de güvenem edim . Y e rli y e r s iz m a v i ( a r s ü re rle r. kusura bakma. B en yürüdükçe lülelerim kıpırdıyor. D burunlu çizm e ve içine sokacağım kotum da olsa tam k ıva­ ün cem var gibi duruyorum. K ış ın k o tl a n ın ç iz m e n in iç in e s o k a rla r. Babam a da. Sivri m ım ı bulacağım yani. k u z e n ­ le riy le tü r k ü b a r la r d a v e s e v g ilile r iy le m a h a lle p a r k la r ın d a b u lu ş u r k e n g ö r ü lü r le r . G e n e llik le a lış v e riş m e rk e z le rin in y e m e k b ö lü m ü n d e . K üç ük K e k o m a n ç i K ız la rı: T ik k y k ız la rın ın p a r a s ız v e r s iy o n la r ıd ır. Şimdi çık a­ galı saçlarıydı. “B en ev e çıkm ıycam . k ır m ız ı d a g iy s e le r o m a v i fa r g ö z k a p a ğ ın d a d ır y a n i. Ö n d e k i tu ta m . yarın gerdek g e ­ larına7 benzedim . in s a n la r la h e m e n s a m im iy e t k u ra rla r . S a ç la rı h e r z a m a n k a f a la r ın ın iiç k a tıd ır. K eşke hiç yaptırm asaydım. "Keko kızları koruma dim. Şu anda aynen. R u j o la ra k is e p a r la tıc ı d ış ın d a b ir ş e y s ü r m e z le r . B e lle r in e .” dedim. “K ız yollu gibiydi yaa. 316 A pt al ın Bü diyip durdu. Ü ç kat kafam oldu. zaten İzm ir’e döncem .

lerim yumuk yum uk. dürtme beni!!! Allah bism illah diye bir uyanıyorum .. salyam akmış. Bunu pt al Zaten sabahlan bildiğin kurbağa gibi bir şey oluyorum. A m a artık yeter yani. üç saat kıçım ı kaşıyorum . U yandığım da en son iste ­ K üç ük yeceğim şey seks benim. “K ahve suyu koyar m ısın n n n n . bir noktaya kitlenip kıçım ı hart hart hart kaşımak. M adem istiyorsun başka bir yol bul. bu kez kulağım a doğru fısır fısır A şey.” derim. geri yatıyorum. G ö z ­ ın küçük ap talın büyujf dünyası Bü yü k D ün ya sı .Sab ah seksi in sa n ın k en d in e yakışanı giym esidir Şu sabahları Erik’in beni dürterek uykumdan uyandırıp akrobatik hareketlerle cinsel birleşm eye girm e çalışm asından nefret ediyorum !!! Sabah sabah seks mi olurmuş ya! Tamam ilişkinin başında yapıyorduk eyvallah. R obbie W illiam s’ı sağım da görsem.. Derin bir nefes alıp. O dürtmesine sinir oluyorum bir de. arkamda pişm iş k elle gibi sırıtıyor. ağzım kokuyor. Y em in ederim uyandığım da tek yaptığım görüp nasıl istersin seksi benden.

Ulan şim di sevişm edim ya. Oramı kapa. Bunun çiş olduğuna inandırmalıyım. Bir ton ev li adam m etreslerine bu bah seksi olabilir. mantık aynı çalışır diye D ün ya sı taktı mı ille yapcak. M akyajsızken bakkala gitm ek istem e­ yen biri olarak. kafam ıza dayatılm ış belli normlar beni işk illen d i­ P ucca yü düşünüyorum. sabah sevişm esini sevm iyor. 'Sevgilim le iyi bir cinsel hayatım yok. sonra yine başlıyor kolum u. beraber birlikte olalım mı?' d i­ ye başlayıp. o ff çok çirkin gözüküyorum gibi şeyler 3 18 A Hayır. "Hadi hadi hadi1 Bazen o kadar sinirle­ '. sabah sevişm ek baaoow w w . İki günde bir bu işkence çekilm ez. sonra 'Her sabah seks ne güzel bir duygu A lla ­ hım. A m a iş sevişm eye gelince atom karınca olu veri­ yor. b u ­ ramı kapa. K üç ük veninin olm ası gerek.fısır. sonra vazgeçer gider diye ölü taklidi y a ­ rum. Bunun için bir yol bulm alı. İçine bir ayı kaçtığı için. al sana tektaş' yaparsa. o götü kaldırmaz. ayy dönem em arkamı. kalkıp işyerinde çirkin bir karıyla işi pişirirse. cidden bakıyor uyanm ıyo­ k pıyorum. riyor. kadının kendini seksi hissetm esi için bedenine g ü ­ pt yalanı söylem iyor mu sanki! Y uvalan yıkan şey bence bu sa­ al ın Bü Sonra. Yok bir de kafaya niyorum ki kalkıp tokatlamak istiyorum . . bacağım ı okşamaya. Ener­ jisine de hayranım ha! Kalk bulaşıkları yıka desem . Erik’i bu k o ­ nudan soğutm alıyım . Biraz duru­ yor. hatta balkondan hortumu alıp şakada şukada girişmek istiyorum . “Lan bir git yat!” diye bağırıyorum. ay bana bakma. dönüyor arkasını. Bir iki yoklar. ay çatlak­ larım gözükecek. Bir iki yokluyor.

salyadan kenarı kabuk bağlam ış beyaz dudağım la. ne ben yediğim den zevk alırım.. ne adama bir lokm a bir şey yediririm. Sonra. O ışık kapanacak biz sevişirken. som a yaparız. em ek sarf ediyorum . hoop bir ham leyle pom o yıld ızı gibi dönüyorum . sabah sevm iyorum .” "Küstün mü lan? Şiişt dönsene bana.” der. Tam başlıyoruz. kırdın sen beni. "Hadi bebcyimmııım" diyorum. T öbee Allaam bu fikirleri çıkar sen benim aklımdan diyerek bebeyi üstüm den atıyorum. seninle na tek taş. küstün mü be?” “Konuşm ak istem iyorum şim di. Bu sefer aklım a başka düşünceler geliyor. “Işığı kapam a­ dan m em elerim i elley em ey ecek sin ” grubuna üyeyim . git yat sen n ’apiim . yü mutlu. yazık günah” diyerek. aynı döt der. “A y ne farklı. Ben hâlâ. lan çocuğun istediği tek şey de bu. Sonra bu yavru köpek gibi havlam aya başlıyor. Kalkar gider iş y e ­ rindeki çirkin kızlardan birine.” K üç ük “O lf Eıık. Bi dur ya bi ellem e. Sonra alışır.beynim i yiy eceğ i için. hep aynı m em e. ayy çek elini m em em den..” “N e güzel yapıyoduk ama yaa. “Ya birini bulursa. kahvaltıdan sonra da y a ­ parız hadi hadi. al sa­ Bü Lan erkeğe de her istediğini her zaman verirsek olm az bu iş. debeleniyor yatakta mutlu famı çeviriyorum . ''Öpmee öpm ee öpmee" diyerek ka­ k D ün küçıık a p ia lm biiyuk dünyası ya 3>9 sı . Çapaklarımı s il­ m ediğim gözlerim le. Ama işte.” A pt “Sabah sabah manyak m ısın ya? Kalk kahvaltı edelim al ın şey yapmak için uğraş veriyorum .” “İyi be tam am .

sanki herife ev." "Valla de. kafasına gazeteyle vura­ K üç ük cağım . özel günlerde ancak. Her sabah seks istediğinde. yem in et. Hah Adana'nın rin için sana M oldovyalı bi hizm etçi tutcam. hiç s ı­ kılmadan. sı D önüyor bana ama gözleri nasıl ışıl ışıl. Am a hizm etçi şeyinde haklısın. . A lm ak gerek bence de. cidden mi? Taam o zaman. şeyy bugün mutlaka bir şehir kurtulmuştur. Sonra zaten bitecek. bak söz ver­ “A m a her gün olm az. K öpek gibi eğitm eyi düşünüyorum Erik’i. hadi kalk. 320 A pt tirtcem sana h izm etçiyi!” al ın “A yağına çorap giym eyi becerem iyosun da onu nasıl b e - Bü ben de. Geri zekâlı. Bütün M o ld ov ya ’yı sokacam ben senin bi yerine. yorulmadan.” “O zaman bugün de yaparız kızım .” P ucca yü “Sevişm ekten soğuttun yem inle beni. Şu sabah diretm ele­ k kurtuluşu. kalk kalk şurdan.” cerecen. N ’apalım yapmak zorundasın.” D ün din!" ya araba falan hediye etm işim gibi. Bugün ne? 5 Ocak. Hadi sen dedin. nasıl mutlu.“Taam söz yarın sosis yiyerek uyandırcam seni. Kalk git çişin i yap. G üney Afrika'dan g e - Her sabah mutlaka bu muhabbeti yapıyoruz yani. Sen de kurtul. “Ç işim le diğerinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum . N asıl sevinçli.

Kalktı gitti işe bu. sıçtık ki ne sıçtık!” Bu hiç sallamadı. hiç sesini çıkarmıyor. hepsi E s m aC eyhan’dan. Ben kaldım evde. gerçekten bilm iyorum . korkudan. “Yaa bilm eyen mi vardı zaten! bii. Olan bana olacak. Esm aC eyhan’ın çocuğa nasıl bir zaafı varsa. “Kalk kalk kalk Esm aCeyhan öğrenm iş. “Allah belanızı ver­ sin”. Erik’i ın Bü yü k küçük ap ta lın büyük dünyası 3?I D ün ya sı . biraz da sanırım utançtan. insanlardan nefret ediyorum ”. “Bana attığın uyandırdım. adamın um u­ runda değil. “Senden. “Bilm iyorum Esm aCeyhan. Ona göre hava hoş ta­ pt al bu kazıkla mutlu musun?” Mesajların çoğu böyle. “Lanet olsun senin gibi arka­ daşa”. “Mutluluklar dilerim ”. söyleyeceğim şeyleri düşündüm: “Seninle küstükten sonra oldu”. telefonum da on mesaj var. Karşılaşırsak eğer. “Sen orospunun tekisin”. sana yüzüm bile y o k - A N e korkuyosun elin salağından?” dedi.K o r k u y u iliklerim e kadar hissettim Sabah bir kalktım. ne yapsa ne K üç ük etse.

şündüğüm her şeyin sonu faili m eçhul bir cinayet kurbanı o l­ mama gidiyordu. Kafasına takar falan. arka­ daşının sevgilisin in . “Esm aCeyhan ne olur öldürm e beni lütfen yalvarıyorum . İzlem eyeceğim diyorum ama baştan değil ha. B ildiğin cinayetleri araştırıyor. Hah işle o kızların bir level üstii oldum ben. Bir de ö y le kadın programı falan da k sona kadar o tiz sesiyle. öğretm eninin. Bu duru­ P ucca yü m asına takılı kalıyorum . O kezzabı suratıma d ökm eeee”. Bu kızlar alt kom şusunun. Evin içinde ben yu su f yusuf atıyorum. Şim di de bu paranoyaları­ K üç ük ma E sm aC eyhan’ı ekledim . A slında bilinçaltım ın böyle olm asının tek tam bir ev hanımı edasıyla açıyorum televizyonu. D ü ­ . üzerimde çok pis etkisi oldu. hipnoz mu ediyor n ’apıyor anlamadım. A slında çok garip bir şey. ya parça pinçik keserlerse. kesm e beniiii. Y a bunları Esm aCeyhan tuttuysa! Yem in ederim yapar. M üge A n lı’ya bakıyorum. eniştesinin. cinayetlerin perde arkasını araştır­ D ün nedeni M üge Anlı! Sabahlan Erik’i işe gönderdikten sonra.tu”. "Herkes beni sikm ek is tiyooo!" kızlarına benzedim . Bir de bu durumdan dertlenir. beklerim ondan". ya sı yapm a. Sürekli insanların beni kesip cesedim den k ı­ yafet yapacaklarını düşünüyorum. Bugün de evin doğalgaz tesisatını yeniden yapıyorlar. k ısacası herkesin ona de- ii divane vurgun olduğunu düşünür. ya suratımı jiletleyip kolumu b acağı­ mı ayrı ayrı yerlere göm erlerse. katillerden biri mun. kaldırımda karşılaştığı adam ının. "Ya şey ederlerse. İçerideki od a­ 322 A pt al ın Bü programa gelm iş olabilir diye heyecan yapıyorsun.

sürekli fotoğrafım ekranda 7.'’ diye serçe gibi titriyorum. O log'larda neler var neler. al ın larım. Çarşı pazar karışır yem in ederim. kati­ li mutlaka akrabalarından. sen benim götü koru. Zırt pırt ev e geliyor. sın ıf ayrımı yapıyorum diye. n ’aaptılar ne ettiler diye.200 ın out şeklinde gelir gider. B elk i yönetici tecavüz k D ün k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ya 323 sı . arkamdan bir Fatiha'yı çok görecekler. Bir de gidip vesikalık fotom u koyarlar. Sonra zaten M SN konuşm a­ ternete düşm esinden. bir senede bir ka­ K üç ük ti! buluyor. Bir de apartmanın dış c e p ­ hesini de boylıyorlar. Bir daha Esm aCeyhan aramadı. Arkamdan herkes iyi olm uş. Ö yle bir şey ki. . Bütün gün kendim i yedim yedim yedim . programda biri ölm üş oluyor ya.00 ın ir .dayım ama nasıl kalbim ağzım da. Zaten pezevenkte ö y le dayı kızm a sar­ yü helenen geri zekâlılar gibi bir şey. işyerinde hırsızlık olunca. pencerem in önünde dolanan işçiler var sürekli. direkt tem izlikçiden şüp­ edecek bana. ben kalanını hallederim . "Allaam dört koldan sikecekler beni. A b oo o o o o o var ya acayip tırsıyorum lo g ’larımın in ­ Bü G özüne kestirdi beni. U zunca bir süre kim se ondan şüphelenm ez de. Sonra kendi kendim e kızdım . E v ­ den dışarı çıkm adım . Vergi dairesinde çalışan m emur gibi çık ­ m ışım onda da. ölm üş ‘ Hak etnıiş. A pt sürtük diyecek. N eden hem en beni kesecek olan adamları işçilerden seçtim ki. insan arkadaşının sevdijh ç*:<cuğu elinden alır m ıı?” deyip. Herkes işçilerden şey eder. Bit de zaten Esm aCeyhan beni öldürürse. kacak tip de var. en yakınlarından biri çıkıyor.. Bu. adım gibi em inim . M üge Anlı katilim i bulm aya çalışırken.

Lan bir tırstım. ama hasta m ısın?” dem ez m i bana! O yüzden kalktım. İçeri girecek. ben tekilde oturuyorum. tam TV izliyoruz. al ın lanacak bir yer arıyorum. “Ya Esm aCeyhan yaptırdıysa. Esm aCeyhan kesti elektriği diye. . oradan çıkabilir lütfen. sinsi sıfatlı. üvey babamın P u cca yü gitsem tek düşündüğüm şey. hangi eve D ün ya sı elektrik gidiverdi! İşte orada gözüm ün önüne M ü ge’ciğım . beni sokakta aramaya başlar. fark e t­ m ez beni. K ız kaçm ış der. yem ek yedik. Şim di televizyonun arka tarafına saklanabilirim. ikim izi de öldürecek. terlik sesini duyunca oralara saklanırdım hep. m isafirliğe bile gittiğim evlerde sürekli kendim e sak­ kasını ve banyoda duşa kabinle klozetin yan tarafım bu lm u ş­ tum. Ondan beri s a ­ nırım. ne yapsın. Erik'in evinde de. Oda zifiri karanlık. Erik’in ya­ nına gittim usulca. Bir nabilirim ”dir. Erik üçlü koltukta yatıyor.” Gülüp benim le dalga geçm eye başladı çocuk.” “H m PuCCa saçm alam a ya. lak kedigözlü. “biri evi basarsa nereye sak la- k de benim çocukluğum dan kalan bir durumum var. despot hatunum geldi.Akşam Erik geldi. Ben de böyle kafamdan nasıl kıtır kıtır k esileceğim i düşün­ A pt Erik’e ne diyeceğim ? “N e arıyorsun sen orada sapık karı. Kalbım ağzım ­ dan atmaya başladı.” “ Ya gitm e dur. içerde bı yerde mumlardan K üç ük olacaktı dur getireyim . K o l­ tuğun arkasına m ı saklansam acaba? Karanlık zaten. televizyonun ar­ 324 Bü Ç ocukken bizim evde belli köşelerim vardı.

” diye bir cevap verdi o da. içeriği az yalan olan. “Sadece Allah belanızı versin. M üge A n lı’dan da nefret ettim. babasına güvenm iyo. Erik "e göre bir bok yapm az artık. ohh olsun sürtüğe. Esm aCeyhan tek başına gelirse tamam amenna. Kafamda bir m ilyon film çektim . al ın maz üç gün depresyona girer. insan k o ­ casına. onun duymak istediği K üç ük şekilde yazdığım bir mesaj attım: “Sana karşı yüzüm yok z a ­ ten. Sadece özür dilerim ”. lütfen sadece Erik’i yapsın­ lar. b ö y le li tecavüzlü durumlarda. Sanki ken dileri hiç sev işm iy o rm u şça sıııa . A m a ya adam tuttuysa??? Kapıya daya­ nırlarsa üç beş kişi? “Barda” film indeki gibi yaparlarsa? A yy Allaam m ö y ley se ibne olsunlar. sonra psikologda halleder o la ­ k u y u k i p t a l i n b u y u k d ü n )« k i Bü yü k D ün c in a y e t- ya 3«5 sı . Amaaan ya bir şey o l­ yını o. Anam arkam­ dan biri bile güzel la f dem eyecek diye düşündüm. hak etm iş kaşar. B izde b ö y ­ le bir mantık var çünkü: "Sevişiyorsa ölsün orospu".düm. Eee neden gitm iş oraya. bir şek il­ de Erik onu alt eder. "Haa yalnız mı kalmışlar. hak etm iş pislik!" durumları oluyor. N e desem bir faydası yok biliyorum . ama em in ol seninle m uhabbetim iz bittikten sonra oldu. Öldükten sonra hakkımda ne söyleyeceklerini de tah­ min ettim: “Aa bak kıza kalkm ış gitm iş y iyişm eye. sonra şak diye geldi Esm aC eyhan’a küfrettim. Y azık lan Erik'i de yapmasınlar. Onun yüzünden herkese katil. aman iyi ki ölmüş". pis sapık gözü yle bakıyorum. her çıktığı kıza böyle m e- A pt elektrik. K endim den utandım. aman iyi ki ölm üş. Korkumla yüzleşm eliyim artık. Esm aC eyhan’a.

daha iyi olacak. O yüzden biraz içim ra lı izlem eyi.saj atıyormuş bu manyak karı çünkü. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı hatladı. Bir de sabahları da kesersem M üge An .

T e k taş tek taş diye n ic esin e sarıld ım . Sonunda kendim e ev bulabildim . Üstüm den büyük bir yük kalktı. İki saat dayanamadım aradım: “Napıyosunnnn? Seni özledim m m m ”. burnumda tütüyor resmen. Ev bildiğin ev işte. hem en eski kız arkadaşıyla kocası gelm iş bunlara. arkamı dönm eye gelm iyor yem in ederim. o yüzden evin de ev arkadaşımın ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D 327 ün ya sı . hem Erik de özlesin beni. Oha yaa ben gideyim diye mi bekliyorlarmış n ’ap ıyorlannış. Gittim yeni evim e. A pt al gitm ek için kullanacağım . ayy bir sıkılıyorum . Bir hafta falan oldu tutalı. üstelik Erik’in m ahalle­ sinde. D edim bari bir günlüğüne kalayım . İyi ki aramı­ şım . Nette buldum ilanı: Otuz-otuz beş yaşlarında bir kadın kendine ev arkadaşı arıyor. N asıl alışm ışım K üç ük çocuğa. kirası da az. daha evde hiç kalmadım. kendim e güvenim geldi yem in ederim. Odamda yatak ve dolap da var. Alt tarafı üç sokak ileri gittim. Zaten sadece kötü anlarda da neye benzediğini çok umursamadım.

uğramışlar. Kafam da kuruyorum: Erik kızı mutfak te z ­ k sından koşa koşa gidiverdi. önce ben o yellozu bir döveyim . oda mı var evd e?” dedi. bütün b a­ cakları bize doğru. Y ine giym iş göt çizgisin d e bir etek. o bakışımdan zaten nasıl sinir olduğum u karı anlam ış­ tır. buradan geçiyorlarm ış. sinsi sinsi bir şey görürüm um uduyla m ut­ fağa doğru yol aldım. falan m ış filanm ış. bir hıncım ı alayım . iki saat yoktum alt tarafı! D em ek . B öyle sansar adımlarla yaklaştım m utfağa. “N ereye so k saydım . Çektim kolunu. Dürttüm. B izim odam ızda! Yani yatak o d a ­ m ızda. “N eden o odaya soktun ya onu?” diye sordum. k a ­ pının oradan kafamı bir korku film i edasıyla uzattım. kaltaklık - 32 8 A pt al ın Bü kıvırmıştır ya da kız oral yapıyordur. kalanı k o ­ cası halleder.” dedi. S ak ­ landı mı falan diye bakıyorum sağa sola. o eteği kalpten öleceğim . Y a da dur. Erik mutfağa gitti. o kafasını mutfak tezgâhına vura vura peltesini çıkartayım beyninin. ohh ev Japon kerhanesine dönecek! “A l­ m anya’dan oğlu g elecek ev sahibesi edasında” bir girdim içeri. E ee sa ­ dece Erik var burada. şu anda senin eski sevgilin büyük ihtim alle kocasını boynuzladığı yeni sev g ilisiy le konuşuyor. pıtır pıtır gittim Erik’in bir hafta yok olsam . Pizza almışlar. Y akaladığım anda kocasını çağırıp o n ­ ları öldürm esi için gaza getireceğim . Baktım orada beklerken Pu cca yü yorlar bir türlü. B ekliyorum bekliyorum . kesin d oggy yapıyorlardır.Kalktım hem en üstümü giydim . bir baktım bu da arka­ gâhına dayamıştır şim di. N asıl sinir oldum ya. Çok sinirlendim . “K ız nerede?” dedim . “T elefonda k onuşu­ K üç ük yor bizim odada. g e lm i­ D ün ya sı evine.

” B ö y le saatlerce kavga ettik.. sana iş atıyor bunu fark ediyorsun ve utanmadan ona iyi davran diyorsun. anana iyi davran. B en ağlama krizlerine girdim. K ıskançlığım . biz de yatm aya g it­ tik. Kalktım dolaptan bir şey alacak gibi yap­ tım. Erik arkamdan sarıldı. hani reketler.lanm bizim evde yapmasına.” falan yapıyor. Annen ab­ lan n eyse ama sen iyice abarttın ya. bir taraftan Erik’e işveler. Eee ama yeter. esk isi m i kaldı” “Senden yem in ederim tiksiniyorum . sanki ora­ Yatağın kenarına oturmuş hanfendi. N efret ediyorum K üç ük senden de o eski orospu kız arkadaşından da. Gittim odaya doğru. Sonra gittim içeri. “ Yaa kıza biraz daha iyi davransan olm az m ı?” dedi. Kocasına acayip derecede üzülüyorum ya. kocasına sarılmalar. B ö y le bir içeri geldi. yü rum. B en kızla ilgili bozuk atıyorum kendim ce. sadece “ahaha ayy evet hım ın ben derim sana. yalandan h a­ k ne bileyim bu kadarını da hak etm em iştir o adam cağız d iy o ­ D ün ya 329 sı da olduğunu bilm iyorm uş gibi bir hışım la açtım kapıyı. Artık kim inle konuşuyorsa. “Yatağım ıza da ala­ lım ister m isin? Bu ne ya eski sevgilin le aynı ortamda bulu­ nuyorum diye şükredeceğine. bir işve bir cilve bir iğrençlik abidesi. B en gelin ce sustu. . sürtük eski sevgilini kabul­ len!!! Bir sinirlendim . K alk git ya yeter cidden!” “E vli barklı kız. acım aya ve N ey se ki çok geçm eden bunlar kalktı. Kadın orada kocasını aldatıyor bunu görüyorsun. döndüm arkamı. A pt al ın ku ç u k ap ta lın lıu yu k d ü n yası Bü tiksintiye dönüştü. bir yandan da dinliyorum .. b öyle bacaklarını k a - şıya kaşıya.

G ece oldu yine aramadı. bırakmıyor. P ekm ez’le aran bozuldu d i­ y e bana aylarca tavır aldın.. haa ben mi? Her şeyde üstüm e geliyorsun. “N ’apıyorsun. sinirin geçti m i?” A pt al ın 30 Bü tu beni kolumdan. A ğzını D ün ya sı ledim . Ben K üç ük hiç uyum adım . Ertesi gün öğleden sonra bir baktım bu arıyor. gitm eye m eyillendim .. evinde neyim var neyim yoksa hepsini yeni evim e taşıdım. H issettiğim her şeyi s ö y ­ girem iyorum ? O kaltak karı bile benden daha d eğ er­ li senin gözünde. N eler neler ama. “Dur sakin ol. O gün hiç aramadı beni. “G itcem bırak. tut­ Gitti dış kapıyı kitledi. onu öyle yap bunu b öyle y a p . taktan. Her şeyde bir hayır varmış. o dom uz gibi susuyor. sanki farkında değildim .. Herkes değerli. “B enim neyim eksik. Gittim. elim telefonda arasın diye bekledim . altıma eşofm anım ı giydim ..” diyor ama ben öy le bağırıyorum ki. Y üzüne “B it­ ti!” diyerek ben de onun canını acıtayım . Sonra yorgunluktan sızdım yatakta. ben bağırıyorum. dem ek ki o evi tutmamın bir nedeni varmış. Yani ta­ mam bitirmiştim ama en azından arasın sorsun. tamam sabah konuşa­ lım .İçim de ne varsa ne yoksa döktüm. o kadar çok ağla­ dım ki artık gözyaşım akmıyor. D ı­ şarıdan bakınca aslında o kadarcık şeyi büyüttüm gibi g ö z ü ­ küyor ama değil. Sabah kalktığım da işe gitm işti. B en mi seni zorladım. senin gözüne . A ram adı. N asıl olsa eşy a la ­ rın gittiğini görünce arar dedim . P u cca yü açıp tek k elim e etm iyor! Artık bir evim var diye kalktım y a ­ k ağlam a nöbetleri geçiriyorum .” diyorum .” İlk büyük kavgam ız bu oldu sanırım.

” “E vet. “Senin senin o . “E vde eşyalarından bir kısm ını unutmuşsun. A ldım e li­ m e. B indim arabasına. A rtım gözü. “İyi m isin?” dedi. Bir an m allaştım . ses çıkarmadım. iyice birbirimizi yem eye başladık çünkü. ne K üç ük var kalsa bir parça eşyam mal insan. kendine iyi bak. lıktan.” dedi. Geri zekâlı ya.” dedi. “Bu benim değil. A pt gözaltlarım a dayadım kapatıcıyı. “E vde m isin? Y em ek yedin mi? Y em ediysen bir ş e y ­ ler yiyip konuşalım . Bu kez de sevinçten ağlamaya ın Bir baktım yine arıyor. G ece sinirden ne dediğim i bilm iyorum ama şim di hem en kabullenince ayrılığı. al istersen. bildiğin tek taş var içinde. Bu aşağıda al torpido gözüne koydum . B en de öyle bir duruma girdim. Gittim üstümü giydim . İki gündür ağlamaktan heder olm uştum . Yatağa atıp kendim i debelenm eye başladım. çıktım dışarı. ne kadar hevesliym iş ayrılmaya.” “B ö y lesi belki daha iyi oldu. kapadı sonra telefonu. Y eniden başlayalım diye dua etm eye başladım . “Ohaa sen mi aldın bunu?!?!” deyip bir atladım üstüne.” “Bir şeye ihtiyacın olursa söyle.” dedim . Sonra hani çok fazla ağlayınca uyuşm uş gibi olur ya insan.” Son sözü bu oldu. gitti çocuk ya.” “E vet. D edim inşallah vazgeçm iş olur ayrı­ k ü çü k ap tafırı L üyük d ü n yası Bü I yü k D ün ya sı “Eşyalarını alm ışsın. K eşke büyütm eseydim o kavgayı.” . M esajlar yazıp yazıp silm eye başladım.” dedi gülüm seyerek. m osm or arabayla bekliyordu. yüzük kutusunu gördüm.“E vet. bildiğin pişm an oldum .

Bana geçince. gerçekten beklem iyordum Erik’ten ya gidince. E v len e­ k bana yüzük alm ış şimdi. içeriye giresim g e lm e d i. bildiğin evleniyorum !!! K üç ük A pt al ın Bü Pu«4 yü m ıyorum resmen.. Kalkm ış ceğim lan öle böle değil. hiç beklem iyordum .” dedi.başladım.. üç km. topuklayıp koşturmaya başlıyordu. Şu an dünyanın en mutlu kızıyım . böyle bir davranış. N asıl mutluyum ama var ya. B e k ­ sı “Zaten kafamda çok uzun zamandır vardı bu düşünce. ev çok koydu bana. Sen . Bir de evlilik lafı ün Ohaa ya resmen ohaa. Allahım yüzüğüm e bakmaya d o y a ­ D hediye alırken bile ne alayım diye sorar. Hani sürpriz insanı da d eğil çünkü. leyeceğim iz bir şey de yok .

tam hafif k eseceğim güneş gözlüğünün altından. o çocuğu k eseyim k e s­ m eyeyim telaşına düşerken. o oradan konuşm aya başlıyor: "Ayıp değil mi yaptığın? Yüzük takmış kadınsın artık. hooopp bakıyorum parmağımda bir yüzük. Y üzüğe uygun M esela cillop gibi çocuklar görüyorum. V e başım öne eğik gidiyorum . kendim i aştım. Ayakkabı vitrinlerine yalanırken. bir nur g ö zü ­ zük böyle Erik'in suratına dönüşüyor. kazandım o yüzüğü. sokakta erkekleri kesmiyorum . aylarca azmettim sabrettim. Ö SS sınavına girem ıiş g i ­ bi ter döktüm. kü çük ap talın b ü yü k d ü n yası Bü yü 333 k D ün ya sı a ltın d a eziliy oru m . İyice değişim e uğradım. biraz K üç ük ağır olî Yoksa hak etm iyor musun o yüzüğü haa?" Tövbeler olsun. O y ü ­ al ın olarak kıyafet seçiyorum . İki bebe k eseceğiz diye vicdanım la oynayıp kendim i kasm ayayım . A pt mü alıyor. o anda bir parlama.Y ü z ü k ta k m a n ın verdiği ağır s o r u m lu lu k Yüzük günlüğü: Bugün yüzüğüm ü taktığım on yedinci gün. İlgi alanlarım da değişti.

G elecek ğiz. siyahken. dünya iyisi insanlar (eğer okuyorlarsa kıvırma payı olsun diye yazılm ış bir cü m ­ le!). A yy ne zor geçecek var ya o o ff o fff. Üçü bir olup eleştirileriyle yıkıyorlar beni. "Ayy benden bile yaşlı duruyosun. ay yok bu­ veyken. beraber İzm ir’e g id e c e ­ . Halamlara nedense gık çıkartamıyorum bir türlü.” diyorum . Saçım kızılken. N e zaman üçü bir araya g else. beni. oradan oraya yayılm ış »* A Bir de beni babama ispitleyip duruyorlar." diyor biri. şişm ansın ya P u cca yü PuCCa karı gibi olm uşsun. Bunu gidip yengem gillere falan anlatmışlar. şuran şö y le. Ne zaman görseler Bü platin yaptığım da. gözlerinin feri sönm üş çok çok çok çirkin. Haa işte dünya iyisi insanlar ama A llaaahım insanın eleştiriye dayanma gücünü ölçüyorlar sanki. kırışıkların bile ç ık ­ mış. H ele halalarla ta­ nıştırmak. "Ölü gibisin. hiç yakışm am ış”. hiç güzel değil". A ra­ al ın Yani. K üç ük rucu kullanıyorum diye yaym ışlardı manyak kanlar. Bir ara uyuştu­ pt kötü. Haa bir de bir şehir efsan em iz var. hiçbir rengi yakıştırmazlar bana. "Ayyy PuCCa saçların çok da hemen öteki atlıyor. çikolata kah­ k ran çirkin. kendi rengine boyadığım da. "Banu A lkan’a benzem işsin. "Kırk yaşındakilere benzem işsin. güya ben tangannn iplerini panto­ lonun dışarısına çekip ö yle dolaşıyorm uşum etrafta. "Satanist gibi olmuşsun". otuz beş." diyor. "Ayy D ün ya sı günlerde Erik izin alacak işyerinden. hiç güzel durmamış". bi de ahahaha". otuz yaşlarındalar. götün büyük. D iğeri geliyor.artık “A yy güllü çaydanlık ne g ü zelm iş. Kırk. B enim üç tane halam var. "Ahaha bence sokağa çıkma bu tiple ahaha".

tabii k ilo alırsın. bu zamana kadar yedikleri yeter onun. B u n - “PuCCa çok yem e sen. Bir de.” A pt la:ia yem ek yem ek de işkence.” “E ee sen böyle yersen. Panalgin bulmuşlar bir kez. çok kö ­ tü göziiküyosun. Ben hiç ağrı ye.” “O basenler ne yapsan erim ez. Baba tarafındaki kanlar arasında “tanga ipini g ö ste­ bilm iyorum . yapm adım da. öyle yut.” diye suratıma tükürdüler.” “PuC Ca’ya az koy. aspirin bulam ayınca Panalgin alm ıştım. şendekiler donmuş yağ o l ­ K üç ük m uş.durmuş.” “Bak onu ağzında kırk beş kere çiğne. Bunu neden uydurduklarını bile . masa başında toplanmışlar. O la ­ yı akladım pakladım ama hâlâ işkilleniyor manyaklar.iü n )< tsı ya 33f sı ren k ız” diye anılıyorum. yazıklar olsu n. "Aaaa PuCCa yaptın yaaa. her seferinde bütün odam ın ıccığını panın üzerinde. Ecstacy sanmışlar. üçü birden aynı ağızdan.” diyorum. Akşam eve D ün k«'"1 * » lu * l ı ü j f u k -." diyorlar. Ü ç beyazı h aya­ tından çıkaracaksın. P analgin’ler de se h ­ k cıccığınt çıkarırlar. Bunlar da ağrı kesici içm ediğim için kıllanmışlar. “Y apm adım . “Bunu Bü kesici içm em . Bir yerde duym uştum aspirin cilt m askesi d i­ yü bir geldim . ama kim seyi ınandıramıyorum. N e bulacaklarsa. bak naşı! şişm anlam ışsın. benden açıklam a bekliyorlar. Artık Seda Sayan’da mı da yaptın ya. al ın ne zıkkımda duymuşlarsa. ö yle bir şeyi hayatta yapm am. Acaba mı lan diye düşünüyorum elim de olm adan ama im kâ­ nı yok! N e zaman evim ize gelseler cüzdanım ıza kadar karış­ tırırlar.

Başka işiniz yok mu sizin?” diye isyan etsem b i­ “A vy PuCCa. ikinci gün k o ­ can seni kapının önüne koyar.” Bu muhabbetlerin hepsi. Kötü yani. yem ek yem e. göbek benim göbeğim . Babam m esela at hırsızına benziyor. Ben bun­ K üç ük larla asla baş edem iyorum . yü za siz.” ın Bü razcık. kendi hallerinde ev kadın­ ları hepsi sonuçta. Kot da yakışm ıyor... B o ğ a z ­ ün “Üstündeki seni kısa gösterm iş. yine altta kalmazlar. Baba tarafım güzel değil. “Halla halla sanki kilolarını biz zorla yaptık sana. ne zaman bir araya gelsek y a şa ­ nıyor.” “Birim bulursan dua et bence. Yüzün çok toplu sim it yapıyor.“Saç m odelin de seni şişm an gösteriyor. ona da böyle davranma.. hem en yapıştırırlar cevabı. Y e ­ A pt al Onun için önce saçlarını düzelt. üç kadındır. Halla halla kendinize baksanı­ D “Sana siyah hiç yakışm ıyor. Anne tarafım güzeldir. sen böyle sivri dilli olursan. hiç güzel olm am ış. pazar ya “Çok dar giyiniyorsun sen.” m alı gib i. M esela bir kuzenim tescil­ li güzellerden. saçım da k “E eeee yeter ama h a a a . Karılan kızları hep ağzı iyi laf yaptığı için tavlıyor. Ö yle bir şey de yok. Bir kadından daha tehlikeli şey. G öt benim götüm . adı sanı bayağı bilinm iş bir manken hatta.” . bi de bu m odelle çok kötü o lm u ş.. belden düşük kotlar yanlarda sı zaten.” benim yani. Haspalar sanki K lodya Şifirtın g i­ bi bir şeyler. B ize çem kireceğine az boğazını tut.” lı bady’lerle de yüzün ortaya çık ıy o r.

"Kim olduğu mühim değil evlendir beni yarab. yü bulmak” gibi salak saçm a bir m isyon edinm iştim . O yüzden Erik’le birlik ­ te sıçtık ki nc sıçtık . "Allaam üç kişiyi birden seviyorum . Sonra masından dolayı. kafamda toz pem be düşünceler hep vardı. pislik. Bütün anne . "Üniversite ok u m asam keşke de. hayvan gibi nafaka yiyor. ama benden daha genç duruyor.. En azından sadece bebek doğurmak için evlenm eliyim diye bir fikir oluştu. Am a iş b i­ k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 337 sı li beş yaşında. hem en okul bitince şu bebeyle evlensek. Ü niversitede. Düğünümü falan da düşünm eye başladım ama ne yapaca­ ğımı hiç bilm iyorum . hem okur hem evlenirim ne o la ­ Bü bile kafam karışıyordu. Bir teyzem var el - tarafım en az iki koca eskitti. A m a yine de evlilik denilince yüzüm de K üç ük salak bir gülüm sem e.ni boşandı. Bu düşlerim sadece ve sadece bir noktada yıkılm aya b aş­ lıyordu. çünkü düğünlerden nefret ediyorum. yavaştan evlilik le ilgili fikirlerim um utsuzlaştı. A pt sevgililerim in kafamda yarattığım koca karakterine uym a­ al ın dua ederdim. Am a bu üçü benim gençliğim i çiğ çiğ yiyor. kıyam et alam eti gibi hissediyorum . onlardan b öyle eleştiri duymuyorum. Ben hiç düğün aşamasına kadar hayal kurmamıştım." diye cak diyerekteıı her Kadir G ecesi. L isede. o da D Ü Ğ Ü N L E R . İlkokulda hangisiyle evlen cem ben?" diye. N e kadar samimi olm asak da. Çocukluğum dan beri kendime “koca raz ciddiye binince düğünden korkmaya başladım.." diye dualar etm eye başladım. Kendim i yanlarında ucube.

Kına gecem de de zaten evde karde­ şim le oturup mandalina soyarım. ben diyim . Pastadan yem e. N e zaman düğüne gitsem . İn cin top oynuyor. iş. baba tarafı g else. B enim düğünüm olsa m esela. o gelinlik içinde o kadar iğrenç olm uşsun P u cca yü için bir A llah ’ın kulu da benim düğünüm e gelm ez. H iç akrabam yok. benim tarafım bom boş. kardeşim yalnız oynamaz.Kendim i ezik. o hissi tekrar tekrar yaşıyorum . D üğün istem iyorum desem . yapayalnız. köşeye atılm ış gibi hissediyorum . zaten ayı gibisin. şehir. bunalıyorum. O pist bom boş kalır. ben orada onları izlem iştim . adam seni bu gece bırakır. Herkes karşımda yem eğin i yerken. Bü lar: "Ayy PuCCa. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. tut şu boğazını. bom boş g e ­ çer. yapacak al ın yoksa hangi aklı başında adam şenle evlenir. Arkadaş desen. Babam. bugün tut bari". Onlar da gelm ez yani. halalarım oturur bir masada ve halalarım başlar­ ki! PuCCa suratın çok kötü. Damadın olduğu taraf kuyruk olacak. "Gelinin akrabaları haydi piste!" dendiği anda babam hayatta kalkm az. İçim den gelm iyor valla. k D ün ya sı Bir defasında ilkokulda yerli malı haftası için evden yiyecek . anne tarafından gelm ezler. getirm eyi unutmuştum. Sonra fısır fısır dedikoduları dinle dur. N e kadar kötü bir durum. sadece halalarım var. Bunlar aklıma geldikçe. Babam sülalede kim senin düğününe gitm ediği kardeşlerim. H oca da beni tahtaya çıkartıp ayakta bekletm işti. okul değiştirdiğim de. bir daha bir şey yok. takı merasimi. daralıyorum. değil mi? K ocan salak bişi heralde. En K üç ük acısı. b ili­ 338 A pt oradakileri tövbe aramam. PuCCa ham ilesin.

bunlar alkışlıyor. H epsinin saç m odeli aynı. G elin ne tarafa dönse. Ç o ­ D ün 339 kü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı ben. abla o tarafa kaykılıyor. önden iki kıvrık oğlak b o y ­ nuzu. her yana oynuyor. Zaten düğün m üzikleri beni öldürüyor. gelin de herkese m avi boncuk dağıtm ak zorunda. İki poşet çerez için yü cuklar masaların etrafında dolanıyorlar. A lk o llü y se düğün zaten. K üç ük Yazık. gel gör ki düğün ve rakı birleşiııce o herifi orada tutamıyorsun. bebesine üç tane almak için çırpınanlar. düğününe sokim" diyen hatunlar gördüm. o dans ediyor. Gerçi ben düğünüm olursa eğer. em rinde bir ton adam çalışabilir. Tom bul tombul kadınlar. A dam bilm em nerenin müdürü olabilir. gerdanları altınlarla dolu. arkadan sıkı sim li topuz. O ff çok kötü bir şey ya. İçinden çıkan bir efe şakşukada b ile oynuyor.yorum Erik’in ömür tüketen anası mutlaka yapacak. O akrabalar da düğünde yaratığa dönü­ şüyor. karizmanın A llahıdır. Mutlaka likitli ve mavi farh göz makyajı. Bir de sürekli gelin in karşısında oynam aya m erak­ lı kadınlar var. pistte kendilerinden geçm iş halde dans ediyorlar. her tarafından sim fışk ı­ cağı muhakkak altı yaşındaki bir kız çocuğuna giydirm işler kavga çıkartanlar. "Entelim ya el atıyorlar ve sen istesen de istem esen de düzene yenilip düğünü yapıyorsun. K ıyafetleri de hepsinin aynı. şeyi istiyorum: "Ben bal arısı gibiydim A pt al ın Bü gelinliği. “N ikâh M asası”nı çalıp gelin i son dakikada vazgeçirm eye çalışan p i­ yanistler var yurdumda. akrabalar o la ­ . m utlaka birinin d ay ısı c e k e ­ ti yana takıp kendini rezil etm e pahasına hopluyor o pistte. B üyüyünce zilli o la ­ k rıyor.

“Yaa bizim m e z he p farklı sizden. H erkesin kafasından da şunlar ya arayanlar var. gününü bana zehir eder gibi •> '■. Bu kardeşini tem sil ediyorum orada. da benim için. Eğer bu tutmazsa. Kendi başına buyruk büyüm üşler size gelmez. “Sen m ahallede Fikret’le k öşe bucak öpüşürken görüyoduk." D güll kızım gülll. K im seye ispatlamak zorunda d eğiliz. Gel gizlice n ik â h ( kıyalım.senden önceee. Tom bul. anası geçiyor kesin: "Bunlar kesin önceden y iy işm işlerd iı” . Bir de oğullarına kısm et . beyaz etli. Damat tarafından birinin bir sındayım . 34° yü P uı. kızın k orospu bile gelin oldu. annemler düğüne g it­ sı çeklik payı olsun en azından biraz. biraz marjinal ol. G e li­ nin anası denen k a U J. bak pervanelere döndüm sem görünce". O düğün -. Çocukları ev boş. benim kız halaaaa netlerde dolansın." fa ­ lan diye. asla içinde bu lu n m a d ığ ım ortamlar hayatın gerçeği gibi gelm işti. İşte gelinin annesine söylem işler. "Yaa bırak yem işim geleneğini ¿..örtme­ ğini." demiş. “Bu kızı aba yalan mı sö y le ­ ün orada oğluşuna gelin bakıyor. sırf sevişm em izi kutlayacak bir ton akraba olacak. "Yaa kız iyi de ailesi m ailesi yok gibi bişi muin. neneler çok seviyor nedense. gece ağlıcaksın yiyince yarraa”. U ıbam giller evlenm em ize izin vermezler. güleç suratlı olunca. cool ol. B öyle ortamlarda beğenilen tipler ara- K üç ük sem Erik'e. G er­ ti diye m anitasını çağırıp evde çatır çutur şey ediyor. Hep dalga geçtiğim .» Bir kez en-yakın arkadaşımın düğününe gitm iştim . Na>ı! koym uştu bana bu laf. Erik’in annesi U böyle bir karı bence.voı A pt al ın Bü şeyi beğenm iş beni.

"Tatlım za ­ ten zor durumdayız. olm az mı?" derim. düğün masraflarını düşünsene kol gibi girecek götüm üze. D ü şü n cesi D bile tı içim i o o ff o f f f . İkimiz evleniyoruz. Yani mutlaka biri tutar. Bu da tutmazsa. Kendi aramızda ufak bir eğlence yapalım. hem masraftan kurtuluruz. Akrabalarla ilgili her durum bunaltıyor beni. Am a gelinlik çook istiyorum o ayrı m evzu. gel beraber gidelim y a ­ palım nikâhı. düğün müğün istem iyorum valla." diye ısrar ederim..B oş işler bunlar.. K üç ük A pt al ın kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k ün d a ra lt­ ya sı . Hem şirin olur.

sanki K üç ük hayat istem iyor. Park buluşm asına da Bü yü Pucı« k D ün ya sı yatakta Sasha G rey olam adım ! . Ya şim di hayatımda hiç parkta. herkesin ortasında fazla cıvık cıvık yılışm alardan bile h o ş­ lanmıyor. Şim di Erik le başlangıç dönem lerim izde. Erik. kafası seks seks seks diye gümbür gümbür atar­ ken. Fantezi falan d e ­ şım gidiyor. gerek duym adım . bahçede. A m a yok anacım o lafı kuramayacağım. yani o daha h e ­ yecanlıyken. torunlarıma anlatmak istiyorum . öyle bağ bahçe sevişm esinden geçtim . "Ahh ahh şura­ lar o zamanlar onnanlıktı. m utfak ta E m in e B eder.Sokakta T a n s u Ç ille r. Yaş aldı b a­ al ın Hatta lisede hiç bilardo oynam adım . anneanneniz az fındık kırmadı. Ü n i’de de mâlum ev olayları oldu." diyeıekten. kanalda stüdyolara giden yolda ö yle bir kaç elleşm em iz 343 A pt ğil de. bu olay benim içim de uhde olarak kaldı. çünkü apartmandaki bebeyle fin gird eşiyordum. yok ne bilim b i­ lardo kafelerinin üst katlannda yiyişm e olaylarına girmedim.

sen de haklısın". önce biraz g e v ­ şedi. Zaten P a v lo v ’un köpeği gibi. bitiklerim i ellem ek bile yok.V Bü yü k D ün ya 343 sı . Tamam falan der kalının sonra. O haşm etli çükünü koparıp. D edim . A nacım ilk ham lem le beni bir itti. Lâkin bu aralar efendiye bir ağırlık. u|ilıliıt l«u)ru) rfunvdM »«. B eş dakika falan geçti. "PuCCaaaaaü!" d iye bir bağudı. al ın Bir bozuldum . "Bundan sonra sana a y ıp çıl şeyler yok.oldu. döndüm oturdum.. biri görse ne d iy e c e z . rahat dur!” yip sinirli oluyorum . G eçtiğim iz gün Büyükada’ya gittik. Vapurda düşünüyo- A pt onun kafasını koparmak istedim . Bir süre film i izledim ama kararlıyım. istediğim i alam ayınca aca­ l ı .. bir beylik çöktü. tenha ve karanlık ortamlarda aklım a direkt aytpçıl şeyler geliyor. G eçen gün sinem ada en arka koltuktayız. Hatta. Sanki Turist Ö m er’in Star Trek çak ­ ması film indeki tuz em en canavarım. Şim di düşününce sinem ada benle öpüşm e­ di diye manyak manyak davranmak çok salakçaydı ama işte o zaman mantıklı gelm işti. Hadi dedim . bize en yakın insan beş koltuk önde oturuyor. "Affet. boynundan moynundan hop mop gidiyordum ki. Bir de dünyadaki en zararlı şeyin abazan bir kadın olduğunu da üstüne eklersek! Orada dönüp "Bunu mu görm elerinden korkuyosun haaa bunu muuu?" d i­ ye m illete sallam ak istedim . Çıkışta biz bir k a v ­ ga ettik o o fffo fff. “Yaa ben sevm iyorum böyle.. bakireliğini bozarım m o z a n m yanlışlıkla. ya bism illah yumul bebeye. s e s ­ siz. yoksa olm az bu iş !!! Bir ham le daha yaptım. sev işeceğ iz burada." diyecektim ama K üç ük korktum. yine ya bism illah deyip göm ülüyordum ki. istediğim i almak zorundayım. ı .

A m a Erik şakasından ya ilg i­ tan alttan gaz veriyorum.” “A yy cidden çok güzelm iş (martıyı sikim . "Çok sevişesim geldi" gibi erotik - sı rum. bir gün de buraya pt al kuş işte uçuyor mal mal). biraz rahat dur. ne güzel. o A “A slında otel pansiyon falan baksak. bikini­ li bacılara bakmak için nasıl kıvranıyor). Önce * bahsini açayım da. "Yaa bak dünyada sevişm ekten güzel şeyler şaka yapıyorum ehiehi. "Azz sonra seni D de var. fotosunu çek elim . lomburduk bir “Kınalıada da güzelm iş. Erik b aşı­ li malak malak şeylere seviniyor.” “A yy evet güzelm iş (Bak bak şerefsize bak. iki A yvalık tostuna yirmi lira verdik. bu kez başarırım diye. ın Bü na gelecek lerd en habersiz yü Pu cca ö öle bii şey edecem kiii dünyadaki güzel şeyin ne oolduunu bir b içim d e k m i kısıp uzaklara bakıyorum. her şakanın altında yatan pis bile kıllanıyor. Eskiden G öktan’ın klibinde görmüştüm. İçim den ise. denize de giriliyor burada. “PuCCa bak martı.” İndik sonunda adaya.” “Aa evet ben bakarım (H obereeeeeyyy otelde yiyiş - c ez z z)." diye gevrek gevrek gülerek g ö zleri­ anlıcaksın ürkek güvercinim. ikili olanlarından. bebe tırsmasın ormanda benden diye alt­ . ormanlık alan ohh ohh.likten bin mil uzakta cüm lelerle. B isiklet kiraladık. bu arada nasıl kazık bir yer lan ö y ­ le.” K üç ük geliriz." diye düşünüyorum. "Yaa salak ün d o ğayla gerçeği ona çaktırmaya çalışıyorum ." gibi cüm leler kuruyor.

Karı gibi nazlanıyor. Ben de yazacaktım . tamam bi dur bi sakinleş. M ın­ cıklam a. Şeyim e bakmayı keser m isin? PuCCa yaklaşm a. Sanki o göt oğlu göt iki tekerlek­ li metal beni fırlatıyor. PuCCa orama dokunma. duramıyorum. b öyle devasa bir kilise bekliyordum. Çıktık sonra k iliseye.zamandan beri içim de kalm ıştı. burnumdan soludum. sevm iyorum diyorum. dur. orada zaten bir mefta oldum. görecek biri. katılacağı güzellik yarışm asında iyi şanslar d iy o ­ rum. Sonra hadi duralım hadi duralım d i­ yerek bir yere götürdüm. Hayır yani o kadar yürüdükten sonra. Hayatımda ilk kez. "Ayy yok saçm alam a insanlar var. A m a bebe istikrarlı çıktı. ben pis pis sağa sola b a ­ karak nerede kıstırsam nerede m ıncırsam şu çocuğu diye m e ­ kân taraması yapıyorum . çünkü ben bisiklet sürem iyo­ rum. Am a o İkilide çok ra­ hat durdum. A m a 1+1 ev boyunda m innacık şeyle K üç ük karşılaşınca. Hatta buna rağmen motor ehliyeti almaya çalışm ıştım . b i­ Ben de hapisten yeni çıkm ış hanzolar gibi nasıl saldırıyo­ rum. tamam. D enge sorunum var benim . İçeride bir de dilek kutu­ su vardı. değil sevişm ek al ın ri görür bak yapmaaaü!" Bü yü k D ün kııçuk a p ta lı n h ti^ u k d ü n y a n ya 345 sı . Yukarıya çıkıyoruz. A yy beni deli etti orada. "N’olurr Erik benle ormanda falan A pt ulaannnü" diyerek. ben se v m iy o ­ rum böyle. bakayım dedim kim ne yazm ış: "Dünyada açlık ve fakirlik bitsin lütffeeeennn n ’olurr bitsin" yazan arkadaşım ı­ zı kutluyor. "Benim olacaksın öpüşm edi bile. ama duran motorun üstünden düşmüştüm. ki bence öyle. Utanm asam yırtacağım üstünü başını. hatta o kadar uzun süre b i­ siklette kaldım.

.yiyişsin" diye. onu da artık evlenin ce eşim le beraber gidip yaparız. ama sonra bunu çok taka­ cak kafaya. . Şey gibi m iyim yoksa J’urrj yü A m a orgazm taklidi yapm a dalında ödülleri topladım yani. duyduğum bütün her ş e ­ yi yaptım ama o sonuca ulaşam adım . kendi kusurunu kapatmak için onun üzerine oynayanlar. mutfakta aç bir sevgilim var. sokakta b eyefendi. V alla şu ana kadar bildiğim .. kendisinden zannedip. “Eşim le beraber”. Bir de hem orgazm olam ıyorum hem de her köşe bucakta ç o ­ lan. k Bir bok oluyor sanki. Ö yle evlere baka baka indik aşağıya. Sanırım bir tedavi şart. Sonra da ben unuttum gittim yiyişm eyi. bebe Nuh dedi peygam ber dem edi. ama ulan k ilised eyim tövbe billah çarpılırım Ardından bir iki daha m ıncırm aya çalıştım ama anacım yok. ben alev alana kadar ç a lı­ şacak. İktidarsızların sürekli seksten bahsetm esi gibi falan. D ün ya sı diye normal insani dileklerde bulundum. K üç ük A pt al ın Bü cuğun orasını burasını sıkıştırıyorum . ayy bu iki kelim e nasıl yakıştı birbirine ayy ayyy a y y . Yatakta boğa. verm edi bana. D aha bir defa bile orgazm olamadım. Bazen Erik’le konuşayım bunu diyorum . O bu değil de ben bu çocuğu gerçekten se v iy o ­ rum. Bir de neden böyle bu aralar kafam yatm aya gidiyorsa.

Boğazım daki pirinç­ ler büyüdü büyüdü büyüdü.” dedi. yuh buna da haber m i diyorlar şimdi!" gibi yorumlar y a ­ pt al g el. hırtını bunun da tadı tuzlu dermiş gibi.A m a b u kez eşeğe suyu k o r tu m la v e rm e d in m i T a n r ı m haa? Erik yarın Ankara’ya annesinin yanm a gidecek diye ken ­ di evim e geçim i. gayet normal bir şeym iş gibi. evlilik? N e işi var orada? Peki. "Ne biçim insanlar yahuuııu. m illetin özelinden sana pıyoruz. A caba beni götürecek mi? Peki. evlilik? Babamla tam - A ne. G eldi. hoş beş muhabbet. Ev arkadaşım da yokken “Sen T V ’de bir m agazin programı açık. Am a kanalı değiştirm eyi aklım ıza getirmiyoruz.u' 317 D ün ya sı . Kafamın içinden bir ton soru geçm eye başladı! İki y ıl İngiltere. Her çift gibi izlediğim iz halde. O oradayken bari evd e kalayım ." dedi. m idye falan alm ış. "Ben iki yıllığına İngiltere'ye gidiyorum. K üç ük Sonra böyle m idyeyi ağzına atarken. Bugün görüşm eyecektik ama akşam Bü yü k k iiçü k a p ta lın bftyıik riûny.” dedim . ın hakkını vereyim diye. kiramın aradı “B ize g elsen c.

ö y le pişkin bir şekilde koltukta oturuyor ki. evlilik? Ama ağzımdan gık iş buluruz" dem esini bekliyorum . o ülkede neden iki yıl kalm ası g e ­ . annesinin bir sözüyle çıkıp K üç ük gidiyor.. Hiçbir şey dem edi. O kadar ra­ hat.. burada öyle salak bizim kiler de böyle istiyor.şacaktı? N eden gidecek ki? Peki. G özlerim doldu. m idye maklarını lim onla sildi. hem Pu cca yü izlerken konuşm aya devam etti. T V ’da sarhoş bir mankenin bar çıkışı görüntülerini D tek kelim e soramadım. ın Bü salak yaşayıp duruyorum.” kaçmak için başka ülkeye gitm eyi tercih etti. “BİZİM KİLER DE b öyle istiyor!” dedi üstelik. par­ ya rektiğini anlatmasını. kanser yapan siyah poşetin içine koydu. ayağa kalkıp banyoya gitti. k yasladı. Yani zük taktı diye yani. Sadece onu 48 A eşek kadar herife “Kalk git master yap!” diyor. cüm lesinin sonunda da "Orada sana da sı çıkm ıyor. Sırf bana y ü ­ pt al Kaçar gibi yanı. devam etm esini. öyle dur­ ün kabuklarını. bari bi işe yarayayım d e d im . bu kadar olur. V e bu salak.. Yuh artık. Sizinkiler. o yüzük korkuttu onu ve o. Geldi koltuğa oturdu. yani annen. bir tek k e ­ lim e bir şey diyem iyorum . Konuşacak tek kelim em yok. D öndüğünde konuşur diye. ilişkinin başında o l­ sak anlarım.. Am a şim di b u . Hani iş için olsa anlarım. ne d iyeyeyim . sırtım arkaya doğru “M aster’a devam etm eye karar verdim.” “H ım m ne zaman gideceksin?” “En kısa sü r ed e .. ne b ile ­ yim hayat memat m eselesi olsa anlarım. V e ben dum bekledim . korktu yani..

bizim için söyleyecekleri. “Yakında belli olur.” dedi. m a ster yapm am lazım dı zaten.. “iki günlük gid eceğ im ” desin. en azından tepki­ Sonra dayanamadım . İçeri g eçtik . peki şim di ne yapıyorsun pezevenk? Bir de hiç dem iyor “Sen A pt li olduğum u anlasın diye arkamı döndüm. belki de Erik'in benden soğum uş olduğunu fark edem edim . al ın K endim le.. ama bu kadar rahat bir şekilde oturmasın o koltukta..öldürmek istiyorum . m utluluğum la. usul usul. “Haftaya gider m iyiz babamın yanına?” dedim. K üç ük “Peki ne zaman gidersin?” dedim. O o ff onlarla nasıl başa çıkarım! Bazen var ya sırf bu yüzden ayrılmak zulüm geliyor bana! Soracağım soruların cevapları beni korkuttuğu için hiçbir şey söylem edim . O da söylem edi.” dedi. şunu kafamdan tamamen silm ek için g i­ d iy o ru m . “Yatalım artık sabah gitcem . yavaş yavaş.. “Onu biraz ertelesek iyi olacak sanırım. Yatarken sarıldı bana. Sesini çıkartmadı. Şu İngiltere işi hallolmadan hareket etm eyelim .. bir şey desin. “Şaka W desin. "Peki. ne b ile­ yim “Ü zülm üş mü benim aşkım ” desin. D işlerim i sıktım.” E vlendiğim izde beni bırakıp gidem eyecekm iş.. televizyon iz le ­ m eye devam ettik. lim onu k estiğim iz bıçakla. Canım yaka yaka. biz?" s o ­ rusunu sorm aya o kadar korkuyorum ki! A lacağım cevabın beni tatmin etm eyeceğine em inim çünkü. dayanamadım. Yarın evlendiğim izde seni burada bırakıp gideceğim e. kanlarını halıya akıtarak şah damarının patlamasını izlem ek istiyorum. Peki d ed im . H em en insanlar geliyor aklıma. yüzükle o kadar m eşguldum ki Bü yü k D ün k u ç u k ap i a Jı n b u y u k riünyaii ya 3+9 sı .

B e l­ ki de o beni gerçekten sevmiyordur. B en de sabaha D Benim adıma her şeye de karar verm iş yani. Ben nasıl alıştım buna anlatamam. “İ y i. göz açıp kapanıncaya kadar geçer. Döndü uyudu. hem ben kurtulurum hem o y e ğ e ­ sam dedim. Bütün gücüm ü şey. zaten işsiz gibi bir şey sin ” falan diye. boşuna kira verme. hoşça kal d e ­ m ekten başka ne yapabilirim ki? A pt al ın Bü nim var ayağına gitm ez. herif gitm e planlan A nnesini öldürsem dedim .” dir düğün yapsam mı telaşına düşerken.. O istiyorsa gitm eyi. V ize alm am ası için bir şeyler y a p ­ yü kadar gitm em esi için yapabileceklerim i düşündüm durdum. k yapıyormuş. Allah K üç ük böyle uygun görmüştür. canlı bomba falan mı desem ? V ize işlem leri yapan yeri mi arayıp ağlasam ? N e yapsam da g it­ m ese? Ama hiçbir şey bulamadım.de gel.. B enim e v e taşınırsın. N e bileyim . kaçış için bunu k ullanıyordur.” d e d im . tam bir şey oldu. Kardeşini çağır hatta. onda da bir bokluk çıkıyor.. Y a neden her şeyim boka sar­ mak zorunda.. Belki de kaderimde yoktur. O planını yapm ış. B en günler­ ün buradan çıkarsın. Belki de karşıma daha iyi birisi çıkacaktır. zaten iki sene bir sı kuvvetim i toplayarak döndüm ve sordum: “Peki ben ne o l- . yalnız kalm a. artık çok m utluyum diyorum. ya cam şim di?” “Burada işine devam edersin.

Hoop aklım a film lerdeki en klişe sahneyi yapmak geldi. Prezervatiflerle canciğer kuzu sarması şeklinde hayatıma d e ­ vam ediyorum .B i r " S o n ” yazılması gerekliydi. Am a bak­ tım olm ayacak. bu yüzüğü de parmağına taktıysa. Erik g it ­ gizli gizli gözyaşlarum içim e akıtıp duruyordum. iğneyle deldim çat A pt Sen de PuCCa isen. sonuna kadar uğraşmak senin en büyük hakkın. benim neyim eksik lan onlardan dedim. Film lerde hani esas kız ham ile kalınca her şey tıkınııa giriyor ya. K avga etm eyelim . lamı dedim ne yapıyorsun. yumurtalıkları A llah'a em anet yaşan biriyim. Aldım çekm ecedeki bütün prezervatifleri. sana da al ın ti geldi Ankara’dan. darlamayayım diye Bü yü k D ün ya sı . “Bana kaderimin bir oyunu mu buuu???” ta­ dında d u ygusal bir m oda bağlam ıştım . Y a ­ ni ham ile kalacağım ! K üç ük Zaten şişm anlatıp kıllandııdığı için doğum kontrol hapı kullanm ayan. bir kendine gel! söz verdiyse. İki üç gün.

. Ya yanlış y a p ı­ yorsam diye bir korku sardı sonra içim i.. Bıraksan işi. K üç ük yunca böyle evden metin yazarak çalışm ayacağım ki. Her . Bir de kızım olacak diyorum. m isyonere kadar devam e t­ yorgunluktan sızıp kaldığında. orgazm olm uş kadar huzurlu G ece boyunca minik bebelerim izi düşündüm durdum... Onun sorum luluğunu düşündüm. bir de zaten çok korkuyorum iyi bir anne olam azsam diye. İşi bıraksam nıı bırakmasanı mı derdi başlıyor. Peki. Çocukluğum dan beri istediğim D ve mutluydum. Onu işe yollayıp. babasına Pucca ün tik. Ben yine orgazm olam adım tabii ama inan o yanımda ya k a h v a l­ türlü şekle şem aile girdim yem in ederim. Hepsi süzgeç gibi olmuştur. Yanı çocuk dediğin sadece sevilip okşanmak için gelm iyor ya dünyaya. Evin her köşesinde sı fantezilerinden kurulmuş bir gecelik yorucu maraton. hayallerim e kaldığım yerden devam ettim. H ayatım b o ­ pt al ın Bü daldım . kendini çocuğuna adasan. on dört y a ­ şına gelip sivilceleri çıkınca.çat çat ç a t. Sonra hopp Erik ve her şeyi yaptık. İşte orada al ağzına çarp o er ­ gen m üsvettesinin. Sonra bir telaşa düşüyorsun sıksam mı. Sabah kalkıp çocuğu m u n yü tek isim bu çünkü. Sonra hayallerim garipleşm eye başladı. 52 A Bir kere çocuklar her şeye ayak bağı oluyor. K ı­ olur. Taodan başladık. "Beni neden doğurdunuz haa nedennn?" diye sana carlıyor. Ç ocuğun odasının rengine kadar hayal kurup uykuya tı hazırladım. Şim di değiştirirsem çocukluğum a ayıp k zım ızın adı “Cansın” olacak. ben iyi bir anne olsam bile ya çocuğum garip olu rsa.

N e yapsan yaranamıyorsun o yarım almak için. O salak kızına vakit ayıracaksın diye. Zaten erkek arkadaş m evzusu iğrenç bir şey. işte düşün anık gerisini. senin farkında b ile değil. kocan ayrı bir telden. O. ne saçını boyatırsın. Sen apışıp kalırsın o ağladıkça. O eski halinden eser kalmamıştır. Haa benim gibi çocuğun olur. "Kı­ zım bugün uslu durdu mu?" der. sevişm ek çok marjinal. televizyonunu açar. kızın umurunda değil." diye a ğ ­ lar durur odasında. V e y se l’i se v i­ yorum. B ö y le bir ne yapcam lan ben diye telaşa kapılırsın. konu komşu A nnem in bana yaptıklarını yapm am alıyım dedikçe. "Zaten bütün gün beynim sikildi. ulan nerde hata yaptım diye kendini suçlarsın. "İnsanlar neden var? Ben niye böyleyim ? R egl ne kadar garip. O hâlâ. Sıksan. k dem ediğini bırakmaz. akşam gelir yem eğini yer. Kızın ayrı bir telden. Sıktıkça. H am it’e versem m i? Büşra sevişm iş." diye düşünüyor. sen evde bambaşka bir köşede pişm an­ lıklarınla kalırsın. Adam ın canı çıkıyor kızın altına D iesel pantolonu . "Kimsee beni anlam ıyooo. orada K üç ük sızar. hayatın yükü om uzlarım da ooff. İlgi görm eyince. kız gidip B üşra’lann evinde D ün 353 k ü ç ü k aptalın b üyük dünyası ya sı akıllıya.rahat mı bıraksam diye. ne kendine bakarsın. o ilgiyi abuk subuk A pt al ın Bü karsın. kızı s ı­ oysa kız hâlâ bunalımda. kendi kendini suçlarsın. Sen aptallaşırsın. yü sevişecek." diyerek seni susturur. K ızının bü­ tün sevgilileriyle tanışan anlayışlı anne olsan. e v ­ de huzur ver. A zıcık konuşsan. H eri­ fin tabii sikinde değildir. ben de se v işm e liyim . İşi bırakmasan daha kötü.

H islerle mi alâ­ al ın men tanıyorum. kim in babası ölm üş. . Ulan on üç yaşındaydık hatırlıyorum. ertesi gün türkücü. Yani her şeyin sonu yalnızlık. Okulda sürekli başı belaya girer. kim çocukken travma kalı bilm iyorum ama anlıyorum işte. Haa bir 35+ A pt yaşam ış. “E ğlence benim g ö ­ bek adım o o o y ee beybi” tarzında. K uzeniyle mi ne bir boklar yem işler. Bir gün metalci olur. Otuz kişinin arasından. Okulun en piçiyle çıkm ayı marifet sanır. bizim s ı­ D ün ya sı nerde pislik nerde bela insan var onlarla arkadaşlık eder. Senden çıkan parça bile seni terk ediyor bir yerde. hep bir Bü yorum da o kız benim kızım olsaydı ayy n ’apacağım ı b ile ­ Pu cca yü nıfta kızın biri oral nasıl yapılır diye anlatıyordu arka sırada k intihar etm iş. Çünkü hem en kendilerini belli ediyorlar. daha ertesi gün tıkky olur. sen besle büyüt bilm em ne yap. öyle durup dururken evdeki novaljinlerle bizlere. Şim di düşünü­ m ezdim sanırım. Sen yaşayam adıklarınla kalıyorsun. em inim bu kişiler de anlıyordur. sonra kız bulur kendine salak bir herif. En acısı da ama. Odada gizli gizli sigara içm eler. kim lik bunalımları. evlenip seni bırakır gider. Başı hep beladadır. kim okuldan atılm ış şak bulurum. ama ailesi sorunlu insanları h e­ şekilde birbirlerini bulup anlaşırlar. kim in anası yok. Başka bir gün bir bakarsın. M esela şu yaşım dayım . dünya sikim e minare k ı­ vamında dolanır. G izli bir örgüt gibi zaten bu insanlar. Otuz sene geçse de ilgi üstümde olm alı kafası gitm iyor bu insan­ K üç ük lardan. esrar çekm eler.yerlerde aramaya başlar.

” diye hakaretlere vardı. Yanı yapılm am ası gere­ öyle çırpındım durdum günlerce. ana kuzusu. uyuyoru z.” diye a ğ ­ ladım. Eve geliyor. Sonra İlk günler sessizlik le geçti.. Sürekli olarak. Bir de bu çocuk iste ­ nen bir çocuk olm ayacak. şu an içim de belki de b ü yüyordur. “M adem gidecektin yüzüğü neden taktın?" diye ağlayıp durdum... Bü kaderime razı gelip. hayat hep aynı kısır döngü içerisinde devam ediyor. Zaten ilk başta bir aldır aldırmama olayına gireceğiz. evet evet bey nimde tümör çıksın. sen lanetsin. Ertesi gün hapı alm alıyım hem en d e ­ dan aldım.... Evdeki bütün delikli prezervatifleri attım. “Sen eziksin. konuşm uyoruz. A llahım ben ne yapıyorum dedim.süre sonra o da m ühim olm uyor. tırstın işte. ben surat asıyorum. hayat her şeye alıştırıyor s e ­ ne acı. yü dim ve koşarak eczan eye gidip bünyem in içine sıçan haplar­ k D ün ku^uk ¿p lilin büyük d u n y u ı ya 355 sı ni çünkü.. A slında . yapacak bir şey yok dedim. Yaralı ayı saldırırmış ya. Sonra devlet hastanesi röntgenleri karıktırmış olsu. Ö nceleri “G itm e. İyice kafayı yedim .. Sonra bu ağlamalarım. o aa pişm an oiur. Y a da son dakika kanser olayım . A pt ken ne varsa yaptım. Sonra senin yaşadığını o kızın da yaşıyor.. Sonrası kâbus g ib i. o yüzüğü elli kez çıkardım.. O ff o ff . “K eşke g itm eşeydim ” der.. ölürüm. "Son a y la r . Bu ila g it­ m esin. Erik sürekli “Senin yüzünden g i ­ dem edim ” diyerek beni suçlayacak. ben de aynen al ın ya dönüştü. Şuurumu ö y le ­ K üç ük sine kaybettim ki ne yapacağım ı bilem iyordum . Sonra bu sessizlikler k avga­ elli kez taktım. A lahım o prezervatifleri delm eseydim keşke..” desin doktor. İnşallah bir tır altında kahrım.

Bir erkek bütün hayatım ın akışını değiştire - A pt yokuşa sürm e. g it­ tiği gibi de diğerlerinde olduğu gibi her şey b ite c ek . “Saçm alam a. dan sürüklem iş olacağım seni. Kim i sevsem el oldu diyerek.. “B en de g eley im . B enim için bir şey yapmanı istem iyorum . Ki ben artık da­ yanamadım söyledim .” der bana. o anasını öldürmek.” dedi. Tabii orada rahat olacak ya beyefen ­ di. iki saat tartıştılar. Zaten ayda bir g elecem yanına. Oraya gelirsen.. K üç ük Şu anda her şeyden çok isterdim onu yanımda.bana bir şey olm asın. ben ayak bağı olacağım yanında. dünyaya bir iyilik yapm ış olurum. A yy saçm alam ayı k eseyim en iyisi. G idecek. Amaaan hiç kim seyi öldürem em . “Sizin iş yaş kızım ” deyip duruyor. ohh keka.” diye. al ın sen burada güzel yerlere geleceksin. E vet evet bence onu öldüreyim . sevgilim İngiltere’de olacak. ama bari ölüm cül bir hastalığım çıksa y a . öldürsem bir boka yaramaz zaten. bu kadar işi Yani istem iyor beni. “Sen de g e l. isterdim.. B ence en güzeli. Şim di her şeye sil baştan başlamak gerek. O da “P u C Ca kalacak evd e.” dedi. G eçen gün aradı. O ff dom uz gibi de sağlam ım ! Bacaklarım ı kırsam.. K i­ m e söylesem zaten. evin anahtarını istedi Erik’ten. Yalan söylüyorum . N iye istesin ki? Ben olsam ben de istem em . sonra bacaksız kaldım d i­ ye belki yanım da kalır.. kırmançi şeyler söylem ek istem iy o ­ rum ama çok arabesk içim y a . arkam­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . N e bok yiyeceğim şimdi. “O ooo en işteye hayırlı işlerrrr”. İki kuruş param var. Hayır sevgisinden em in de d e ğ i­ lim.. S ev se diyorum .

C iğerim den iyi tanıyorum onu... k D ün ya sı .. sert bir uyan alıyorum. o Şu anda yanım da yatıyor.. bir kelim enin bile anlamını değiştirem eyecek kadar salağım. “D ahi” anlamındaki "de" gibiyim yem in ederim . om u z­ ları. N e zaman birini bulsam . yani ille de o olm alı. Onu çok ö z le y e c e ğ im . yokluğum un onlara bir fayd ası­ nın olm ayışı. V arlığım . Saçlan. sırtını hiç izlem em iştim çü n k ü .. O ki - şi olm adığı zaman benim bir anlamım olm uyor.. En acısı da sanırım. olsa da olur olm asa d a . Bir doğum le ­ kesi var Afrika kıtasına benziyor sanki. biliyorum iki sene ne bende b ekleyecek göt var ne onda.biliyor... sırtı bana dönük. yakın olm aya çalışsam . V e böyle kim e yaklaşsam bir türlü olm uyor. k o k u su . Sadece son sö z avutması bizimki. K üç ük A pt al ın Bü yü da beni. Hayret hiç dikkat e t­ m em iştim . A ynlm ayız belki diye içim içim i yese de.

..Bu kitap tavsiyeler tavsiyesi. .. Elif Ekinci / Radikal Kitap ın Bü yü PuCCa.. Bizim neslimizin çok sevdiği "Başkası olma Allah belanı versin.0 I ISBN 9 7 8 6 n fi 4 A Ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak için kurduğu blog'la fenomene dönüşen PuCCa'nm artık kitabı da var. (İnsan. evet ya ben bunu nasıl düşünemedim" dedirten bir hatun kişi... PuCCa. Filozoflara taş çıkartan aforizmalar... ç o k h a r i k a s ı n l an s e n !’ dedim..onun aşk hayatı Sex & The City'de bile az görülür cinsten. birçok yerde Pucca'yı alnından öpmek istiyorsunuz. Onur Baştürk / H ürriyet Kelebek di z üs t ü e d e b i y a t . . . "PuCCa. . küfürler arasında kaynayıp gidiyor ama yakalayanı da inanılmaz eğlendiriyor.bu yaz Dizüstü Edebiyat yazı olacak gibi. iyi b * k y e d i n ! " IPU C C A G Ü N L Ü K I K üç ük . . belki ilişki koçlarının bile çıkaramayacağı tespitler. sizin intikamlarınızı da alıyor sanki.. Al l a h k a h r e t s i n s e n i ..ben olsam olsam Törkiş Bridget Jones olabilirim.kitabı okurken.. Elif Berköz Onyay / Milliyet Pazar . Fırat Karadeniz / Sabah Gazetesi 1 4 3 fl 1 pt al Kitapta.... hepimizin içinde olanı ‘‘Bunu ben yazmalıydım" ya da "Hah.. Hatta kitabın bazı yerlerinde artık gülmekten ne okuduğunuzu bilmez halde devam ediyorsunuz sayfalan çevirmeye. eli kalem tutan biri olarak inceden kıskanmıyor da değil bu kıvrak kalemi:) Rahşan Gûlşan / H abertürk k D ün ya sı b l j y ü j y i üny ası . p a p a r a z z i l e r p e ş i n d e koş m a d ığ ı h a ld e h e r şeyi anlattı. veremeyeceği nasihatler var.. diyor.i^ ]^ aptalın üçü “A y n a y a s o n k e z b a k t ı m ..Pucca'nm hayatına giren birçok erkekte kendinizinkilerden de bir şeyler buluyorsunuz. yazdıkları için "Her kızın 'Ay hayııır' dediği ama hepsinin yaptığı şeyleri anlatıyorum..O gerçek bir devrimci. Sizin için. Barış Akpolat / H ürriyet Keyif Blog dünyasının "celebrity"si Pucca." diyor." PuCCa ç o k a yı p! PuCCa ç o k k o m i k ! PuCCa âş ı k ! PuCCa b e t e r bi şi ! Ve s o n u n d a .. a f e r i n . ‘Kı z ı m PuCCa.. bir kere de kendin ol" akımının en iyi temsilcilerinden biri...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful