ı ^

a p

t a J ı n

K

üç ük

A

pt

al

ın

Bu kız ,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz!


a b c ç d e fg ğhıjjklm n

k
K »J
kitaplar

D

ün

PUCCA GÜNLÜK

ya

b U y U İ^ d ü n y a sı

büyük dünyası
Pucca Günlük

K

üç ük

A

pt

al

ın

Pucca

küçük aptalın

k

D

ün

ya

S a n a a ş k o ls u n sevgilim , b a n a aşk ın e n o r o s p u h a l i n i y a şa ttın

A Ş T İ’de, A n k a ra -İzm ir o to b ü sü n ü n cam ın d an , h ayatım ın dö rt sen esin i v erd ik ten son ra k a rşılığ ın d a beni piç gibi o rtada b ırak an ç o cu ğ a el sallıy o ru m . H ani böyle h er in san ın takıntı halin e g etird iğ i, ille o olsun, B ıa d Pitt gelse k o lu na sü m ü ğ ü ­

H ep yak ışık lı, ilik gibi, zengin, esp rili erk ek lere baktığım halde, kalk ıp d an g o z gibi, iki ço cu k yem iş de sıçam am ış ve o y ü zd en de k o cam an göbekli k alm ış, k afasın d aki saçların ü ç ­ te biri d ö k ü ld ü ğ ü h ald e k alan ın ı jö le y e bulam ış, h a y ata dair tek g ö rü şü n ü F en erb ah çe çerçev esin d e olu ştu rm uş, üstüne

K

üç ük

üstlük şehla ve de tek kaşlı, bu k ab a saba ayı oğlu ay ıya âşık

oldum .

Şey gibi iş le ... b ö y le D K N Y ’nin v itrin lerin e b ak ıp bakıp

iç g eçird ik ten sonra, kalk ıp aynısı p azard a var d iy erek 5

T L ’ye aldığın p enyeler. K im isi iyi ç ık ıy o r da, bu sefer y a n ıl­ m ıştım .

A

pt

al

m ü sü rm em d e d iğ i aşkı v ard ır ya, h a işte b enim ki de buydu.

ın

k

D

ün

ya

C am d an o n a el sallıy o ru m , b urnum u cam a yaslayıp geri

ca dört bin k ez ay rılm ıştık ve h er ay rılığ ım ızd a aynı şeyden

şikâyet etm iştim : “İlişk im iz güzel o lm ad ı, bari ayrılığım ız güzel o lsu n .” T abii b u n u n b ir bah an e o ld u ğ u n u söylem em e

g erek y o k sanırım . A y rılıy o rd u k , sonra bakıyordum ki a ra ­ m ak için bah an em k alm am ış, hoop bu lafı m esaj atıyordum . S o n u n d a otu rd u k , m an tık lı m antıklı d ü şü n d ük . O lm ayacak bu iş, bari bu k ez g erçek ten g üzel b itsin dedik. Ben İzm ir’e d ö n m ey e k ara r verd im , o ise h ay atın a d ev am etm ey e... G ü ­ zel ayrılık adını v erd iğ im iz bu salak saçm a şeye öyle bir k a p ­ tırm ıştım ki k en d im i, “ İn in ce ara b e n i” d iy e işaret yapana k a ­

B ir ağ lam ay a b aşlıy o ru m ki, A llah ım sanki çocuğum u k e ­ siyorlar. B ü tü n o tobüs b a n a b a k ıy o r fak at um urum da değil. O to b üsü n k alk m asın a beş on d ak ik a v ar yok, koşarak a şa ğ ı­ ya in ip y an ın a gid iy o ru m . “ G itm em e izin v e rm e ,” diye ç o c u ­ ğ un b o y n u n a y ap ışıy oru m . O ağlıy o r, b e n a ğ lıy o ru m ... E lle ­

ha hiç görem ey eceğ im . S anki iç o rg an larım ı kesiyorlar, öyle b ir acı çek iy o ru m ki. Ö l d ese ö lecek k a d a r seviyorum onu. K en d im i h ep onun k arısı o larak hay al etm iştim ... B ir gün

K

üç ük

d ü zelecek ve beni g erçek ten sevecekti. A m a olm adı, o hiç

dü zelm ed i ve beni u m d u ğ u m gibi sev em ed i hiç. Şim di k a r­ şım d a ağlıyor. B ana, “G itm e, yenid en b aşlay alım ,” dese, kend im i b iliy o ru m , gitm em . A ğ zın ın içine bakıyorum o lafı

etsin diye. O ise karı gibi ağlıyor. K im sen in sesini duym uyor, kim sen in y ü zünü g ö rm ü y o ru m . Sanki e tra fta b ir tek o var. B ir

3

A

pt

rim le y ü zü n ü k av ray ıp , g ö zlerin e b ak ıy o ru m . O yüzü bir d a ­

al

ın

d ar ken d im d ey d im . İşte o n d an sonra benim film kopuyor!

P ucca

k

D

ün

ya

zek âlı kız k o m ik lik leri falan y a p ıy o ru m ... D ört sene b o y u n ­

son d a k ik a k a ra n v erm ek zo ru n d ay ız. H ani film lerd e o lu r ya;

m esu t b ir h a y a ta ad ım atarlar. Ö n cek i elli m ily o n kez d en e-

m işliğ im izd en b iliy o n ım ki, b u son k ararlar film lerd ek i gibi o lm u yo r, a m a y in e de istiy o ru m ki d esin bana: “ G itm e P u C C a”.

Ü n iv ersiten in d ah a birin ci sen esin d e, sın ıfa g ird iğ im anda

içten b ir g ü lü m sey işi vardı. S o n ra nasıl oldu, nasıl b itti a n la ­

buldu k k en d im izi. İlk üç d ört ay h e r şey g ay et sıradandı. S o n ­

k artam ad ım o hayvanı.

D ayak m ı d ersin , k ıskançlık m ı, k ü fü r m ü, çap k ın lık m ı, ilgisizlik le fa z la ilg i arasın d a d en g eleri bozm ası m ı, yani bir ilişkide o lm am ası g ereken ne varsa, b izim ilişk im izd e vardı. V e ben, b ild iğ in dü z, h ay v an sal b ir aşk la b a ğ lıy d ım bu ç o c u ­

kapın ın ö n ü n d e gel d em esin i b ek ler. B ö y le ezik b ir kız o l­ m uştum . K a fa m a ald ığ ım d a rb e le rd en d olayı dayağa da a lış­ m ıştım ... H atta üç gün v u rm a sa ban a, b aşk ası m ı var lan diye

K

üç ük

d ü şü n ecek k a d a r b ey n im i k u lla n a m a z hale gelm iştim . S o nra b izim o k u l bitince, h e r ü n iv ersiteli çiftin başına g e ­

len “ ayrı şeh irler” d u ru m u b aşladı. T ab ii bu sırada ilişkim piç oldu, h e r g ün k a v g a d övüş k ıy am et A llaaaahhh. Ay kalbim

d aralıy o r h atırla d ık ç a bak. B ir ak şam ço cu k b an a dedi ki, “U zak m esafe ilişkisi y ü rü m ü y o r.” A slın d a ayrılm ak iste d i­

A

pt

ğ a ... G el desin , P u C C a b eb en in a y a k la n m yıkar; git desin,

al

ın

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ra bu ço cu ğ u n için e b ir ö k ü z k açtı, b ir d ah a tö v be A llah ç ı­

sev işm eler, ö p ü şm e le r d erk en , cid d i b ir ilişk inin içerisinde

k

m adan (san ırım k aşların ın o rtasın ı alınca), biz b u n u n la hop

D

fark etm iştim bu çocuğu. T ek k aşlıy d ı falan a m a b ö y le güzel,

ün

ya

son san iyed e ad am “G itm e !” d ey in ce, esas k ız la o ğ la n m utlu

ğini sö y lem ey e çalışıy o rd u am a ben o salak lık la bunu, “K alk

düm . S o n u n d a, işi h er z am an b u lab ilirim , a m a onu asla d iy e ­ rek , p ilim i p ırtım ı to p lay ıp A n k a ra ’ya y erleştim . O rad a b u ra ­ d a iş güç ay arlad ım , gen eld e o n ların ev in d e y aşay arak bir s e ­ ne k a p lu m b a ğ a gibi d o la n d ım durdum . A rd ın d an nişanlandık; b en im ailem d en k im sen in sik lem ed iğ i, h ac ıla rın k in e b e n z e ­ yen g ü m ü ş y ü zü k lerim izin tak ıld ığ ı b ir am b ia n sta g e rç e k le ş­ ti olay.

Y üzü ğ ü ne k a d a r taktın d iy e so rarsan , en fazla yedi gün. Z aten o y ü zü k d ört b eş d e fa d eğişti. B iri b a lk o n d an aşağıya atıldı, b iri k lo zette y ü zd ü , b irin i k afasın a attım , en so n u n c u ­

İlk A n k a ra ’ya g ittiğ im ve k en d im e h em e n iş b u ld u ğ u m d ön em d e b u n u n işi gücü yoktu. A ğır b ir d e p resy o n d ay d ı. B ir d ay ak y erd im ondan, v ar y a a a insan ev d ek i h alısın ı öyle d ö v ­ m ez. “T a m a m ,” d ed im , “d ep resy o n d a, o y ü z d e n böyle, nasıl o lsa d ü z ele c ek .” Y ok am a an acım , d ü zeleceğ i y erd e d ah a b e ­

ettiğ i b iri haline geldim . S o n ra bu işe girdi falan ve taşakları

b en h e rif için k alk tım , b ütün hay atım ı d e ğ iştird im , adam d a ­

K

üç ük

ha iş b u ld u ğ u n u n ikin ci h aftası bana postayı koydu. A n la ta ­ m am nasıl acı çektiğim i. N asıl b ir aşk sa u lan, hiç k im seyi b e ­ ğen m iy o ru m , kim sey i g ö zü m g ö rm ü y o r, ille de onu istiy o ­

rum . Sap lan tı h alin e getird im adam ı, b an a d ö n sü n diye evim i bile yak tım y aaa (sonra an latırım bunu, ço k u zun hikâye). A k şam ları, “ A llah ım n ’o lu r ben ö leyim , p e zev en k de a c ısın ­

dan ö lsü n !” d iye d u alar ederdim .

A

serer serm ez terk etti beni. K ald ım m ı o ra d a sap gibi. U lan

pt

ter oldu. B en onun için artık âşık o ld u ğ u k ız d eğ il de nefret

al

ın

sunu ise elin e verm iştim .

k

D

ün

ya

gel b u ra y a ” diye alg ılam ıştım . O g ece sab ah a k a d a r d ü şü n ­

B ana d ö n m esi için y a p tığ ım bu n u m aralard an b irine tav

rak: İlgisiz, u m arsız, sik in e b ile beni takm ayan. E sk id en s ı­

çark en bile b en i aray ıp h a b e r veren ad am g itti, y erine başka b ir n u m arası o ld u ğ u n u b ile b e n d e n sak lay an adam geldi.

S abrettim , o lacak dedim . Bu ço cu k b en im k ad erim , ben bu n u n la ev le n m e liy im d iye h er şey in e o lu r verdim . T a ki bir gün aynada göz k en arlarım d ak i k az ay ak ların ın b elirg in o l­ du ğu n u g ö rü n cey e kadar. K endi k en d im e, “A lla h ım benim b u rad a n e işim v ar?” d iye sordum . D u ru m u m a şö yle b ir b a k ­ tım: H ay atım sadece b ir ad am a e n d ek slen m iş; o n d a n başk a h içb ir şey d e g özüm yok; g eleceğ e d air tek plan ım , o n u n la e v ­

dedim ve g itm ey e k a ra r verd im . A n k a ra ’y a g elişim gibi bu kararım d a ani oldu ve v a zg eçm em ek için h em e n harekete geçtim . O n a sö y led im , d ü nden h azırm ış gibi k a b u l etti ve bir dah a b a şlam am ak ü zere b itirdik. Şim di ise k afam k arm an ço rm an . B eni sev m iy o rsa, neden

hata y aptık da bu h ald ey iz? M u av in “ A rtık k a lk ıy o ru z ,” d e ­ y ince, tek rar o to b ü se b in m ek ‘zo ru n d a k alıy o ru m . Y erim e otu ru p , h â lâ b e lk i “G itm e !” d er d iy e cam d an b a k a ra k b e k li­

K

üç ük

yorum . A m a dem iy o r. A n k a ra ’dan u zak laşırk en , çalıştığ ım telev izy o n kanalını,

evim i, o rad ak i k ed im i, o sap lan tılı aşkım ı, h ep sin i g eride b ı­ rakıy o ru m . O n u n la birlikte y aşad ığ ım h içb ir anın güzel o l­ m adığını fark ediy o ru m . H iç m utlu o lm am ışım , am a yine de içim de hâlâ, “ D ön d ese d ö n e rim ,” d iy en birinin sesi çınlıyor.

A

pt

ağ lıyor? M ad em seviy or, ned en g itm em i istiy o r? N erede ne

al

ın

lenm ek. S o n u n d a, “B en d ü m d ü z b ir geri zek âlıy m ışım y a,”

k

D

ün

ya

o lunca, b iz y en id en başladık. T ab ii b am b aşk a b ir ad am o la ­

b ey n i- lO A san. D a h a g eleli b ir gün o lm ad an . İki y aş k ü ç ü k b ir k ız k a rd e şim ile dö rt ın Bü P u cc» yü k D ün ya sı .” d i­ ye sö y len m ey e b aşladı. D ö n erk en de tek av u n tu m oydu. k eşk e başk a ş a n ­ sım o lsay d ı d a A n k a ra ’d a k alsay d ım d iye düşünüyorum . “E e ne zam an ç a lışa c a k ­ sın? Ş ım arık sın işte! N e istersen yaptık. o n d a d a san a ek m ek çıkm az. b en im annem ile b ab am tee sen eler ev v el olaylı bir ş e ­ k ilde ay rılm ışlar. E r ­ tesi sabah. d ö n d ü ğ ü m y e ­ K üç ük rin aynı o lm ad ığ ın ı fark etm em b ir g ü n ü m ü aldı sadece. O k a d a r sene evd en u zak k ald ık tan sonra. B u ra d a b ir tane telev izy o n kan alı var. A n n em le aram ız hiç iyi değil. H içb ir şey k o n u şm ad an an laşab ild iğ im tek in ­ d estek v erir diye d ü şü n m ü ştü m . üç katrdeşiz. am a çalışm an lazım . B u rad a d u rm a n saçm a. b ab am b aşım ın dib in d e. K ız k a rd e şim b enim en y a ­ k ın ark ad aşım . B abam la ya yaş k ü ç ü k b ir erkek k a rd e şim var. b an a pt al şıyoruz. E n a z ın d an o var.A y rılık d ö n e m l e r i İz m ir’e ev im e d ö n d ü m d ö n m esin e am a. K alk g it İsta n b u l’a bence. Ş im di.

gel ban a.” dersiniz. sev b en i. a şk ın ı­ sın tarzı şey ler b ey n in izd en g eçer. T ab ii a d am a b ö y ­ . Z aten ağ ır b ir travm a yaşıyorum . A y rıca bu durum u acayip u zattığ ım ın ve en k ısa z a m a n d a çık m am gerektiğinin A y rılık aşam aların a gelirsek: Y IL D IZ T İL B E S E N D R O M U : İlk o lay ım ız b u d u r. “ A rarsa ço k so ğ u k k o n u şa c a m . O d ad an dışarı ç ık m a ­ m aya. le d iy em em .” d ersiniz.” dersiniz. aslaaaa. el telefo n d a. R o b b ie W illiam s g else sik m işim taş- al ın Bü de farkındayım . fo n ­ d a bay ık m ü z ik ler eşliğ in d e. “A ra rsa asla açm ıcam . O n d ak ik a sonra.m i yedi yedi y edi adam . Ö nce telefo n u k ap atırsın ız. A y rılık aşam alarım ö n ­ ceki ilişk ilerim d e n de detay lıca b ild iğ im için. şu an b ir Y ıldız T ilbe sen d ro m u y aşad ığ ım ın fark ın d ay ım . H oop ü ç h a fta d a o ld u m elli üç. İlk g ü n lerim i b ab am ın b u sö zlerin i işitm ek le geçirdim . ‘Y o k ’ de b en im iç in . A n k a ra ’d a n d ö n erk en k ırk sek iz k ilo y ­ dum . “ A llah ım arasın b e n iii” diye dua A pt y iy işm e k istem ezsin iz. on d a k ik a son ra h em en geri a ç a r­ K üç ük sınız. On d a k ik a sonra. h ab ire y em ek yem ey e. “ A rasa. H a b ire ara b en i. h a tta y em ek y iy erek kendim i öld ü rm ey e çalıştım .” d ersin iz. B u n u n so n u n d a ise. yü k D ün ya II k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı sı ulan k o sk o c a saplantılı b ir aşkı b itirm işim . S o n ra ço cu ğ u ç o k ö zlem ey e b aşlad ım . G ö z sürekli telefondadır. göz tav anda. A rd ın d an . am a hani b ir an la b e n i herif! B ir rah at bırak! O d am d a lise lile r gibi S ezen A k su falan dinley ey im . “A rad ığ ın d a sen açsa n a C an an y aaa. ah bi arasa. O n d a k ik a sonra. A y rıld ığ ın ız şah ıstan b a şk a k im seyle şa k la n n ı d ersin iz.

B u d önem . “ Y aa b e n im d erd im b aşım d an aşkın. D ü n y ay a o n beş d a k ik a sonra g ö k ta ­ şı dü şecek d esen. Selam v e ­ üç ük ren h e r erk eğ in o n a asıld ığ ın ı d üşünür. Ö rn e ğ in . “ y arısı senin. O icarı h ay atta dönm ez. b ir ö nceki h a re k e t­ lerin i takiben. “k ıy m e t b ilene gelsin bu şark ı!” gibi. işin en b aşın d a d öner. d iğ e r­ yıp a ğ la rr ağ larr ağlarr. k en d in i eve k a p a ­ yü P ucca k D ün ya sı B u arada. “k eşk e” leri bu d ö n em d e yaşar. tek b ir m esaj veya aram a b ile o lm ayınca b a ş ­ lar. sen ne d iy o su n ? ” d iy erek terslem ey e m ü sait b ir y apıları vardır. E sk i sevg ilileriy le f in ­ g ird eşm e d u ru m ları olur. S an k i bir günde b ir i­ . b aşk aların ın d a bu durum unu u m u rsam aların ı bekler. “ H acı naap tın eski sevgili - 12 A pt D E M E T A K A L IN SE N D R O M U : al ın Bü lerini d e b ir k alem d e siler. K apıcı ço cu ğ u n u n bile b ey n i sikilir. S a ­ dece sev g ilisin i an latab ileceğ i ark ad aşlarıy la ko n u şu r. ni b u lacak m ış gibi. Z aten b ir k ad ın p işm an o l­ m u şsa y ap tığ ın d an . E n ö n em lisi de. bize B atu h an d iy e birinin v a r­ lığını belli ed ecek iletiler yazar. “ Y a - K a B atu h an y aaaaa” falan gibi. b irileriy le flört a şa m a sı­ na g eçer. F a c e b o o k ’tan en az yirm i beş kez say fasın a tıklanır. e r kişi sürek li tak ip edilir. D ü n y ad ak i tek sorun o n un ayrılığıdır.ederk en b u lu rsu n u z k en d in izi. H em en h an ım k ızım ız silk elen ip k en d in e gelir. D ışarı çık m az. d ah a b ek lem en in âlem i yoktur. D ışarı çık m a y a başlar. Ha b ire s a ta ş m a la r b a şla r. y arısı ih an etin in b e k ç i­ si” . İşin g arib i. K a d ın la r en b ü y ü k pişm anlıkları. E ğ er h âlâ silin m ed iy se. Y ok d ö nm ediyse eğ er. E n sev d iğ im sendrom dur. İletileri d e ­ ğişir: “ M u tlu y u m !” . K işisel ile tile r hep d a m a r­ dır: “C a n ım y an ıy o r!” .

A M illetin işi g ü cü yok m u ş gibi. “S adece su su y o ru m ”. “A m a a n y a b o şv er onu. g e z i­ lir. y o lu m a çık m a - d ım ? A ffe d e rsin ” olur.” d iy e isyanlara tek so runu m h erk esi k en d im gibi san m am ” . “İnsan ları ta n ı­ y oru m yavaş y av a ş” . ben yü B u lay lay lo m faslın da bile a ram ay an er k işi. iy i". k alb im a cıy o r” gibi cü m lelerle h ay a tın a yön verir. S anki k a lta k o k ad ar acı çek m em iş. “h erkes k ö tü . “İn san lar neden bu k adar k ö tü . D u ru m a en ç o k uyan şarkı ise. “ A n n em le h ep k av g a e d iy o ru z ” . “H a stir siv ilcem ç ık ­ m ış” gibi. S anki b ir ö n cek i dö n em d e. ün san iyi edersin . “elim d e sad ece tem iz y ü reğ im ve sev ap larım v ar” gibi m odlara geçer. herkes bana d e ğ e r” d ö n em in e g eçilir. pt al ın başlar. “ H ah ah a s a f b ir k ız bulduk. biraz ra h a tsa sevişilir. h erk es b an a eş. m ızın b ü n y e sin in için e sıçar. A jita sy o n u n A lla h ’ı bu d ö n em d e gerçekleşir: “B enim k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü işe y aram az bu lu r. h an ım k ız ı­ k ORHAN G EN CEBA Y SEN D ROM U : D herifi kendi b ıra k m ıştır da ad am p e şin d e p erv an e oluyordur.. “ Y ü zü n ü b ile g ö rm ek istem iy o ru m . H a y a tın d a­ ki diğer so ru n ları bu d ön em d e fark eder: “Z aten işim gücüm yok” .” diye d ü ­ K üç ük şündüğünü sanır. “K o y m u şu m m inareyi g ö tü n e .” d iy en k e n d isi d eğ ilm iş gibi. “K im se beni sev m iy o r” . d ü n y a o m u z ­ larım ezm iş m o d u n d a. K en d in i çirkin. sıçılır.” der. “B en i de A llah y arattı u lan . S ö zlerim san a a ğ ır m ı g eld i? K alb in i m i k ır­ ya sı . etrafta ağ lak ağlak dolanır. B u d ö n em d e içilir. h ad i on la d alg a g eçip iyi n iy e tin i suiistim al ed e lim . B ir an d a çöker. “H a y a t o n su z güzel. b iz ö n ü m ü z ­ d eki m açlara b a k alım .y i?” d iye so ru ld u ğ u n d a..

Şarkı devam ettik­ ilgili bir mesaj. aldatan meğer Serdar’mış ve sikinde bile değilmiş. Öğlen. şam ise. “Ya aslında ona karşı hissettiğim sevgi ■4 Bü Kadının ruh hali de böyle değişir. Ortasında. onu anlatmaya çalışmış diye düşünürsün. “Âşığım sana ulan! Ölüyorum kah­ pe!” diye başlar. Düne kadar ağ ladığın anılar.SERDAR ORTAÇ SENDROMU: Demet Akalın’a gider. üç D evlilermiş. viyorummmm böhüüü!” diye ağlar. “Ben eski sevgilimi daha çok seviyorum aslında. eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Anam bir anda dünya barışıyla k çe. “Karşı komşu da ne yakışıklı lan!” diye düşünür. bu dönemde gülümsetir seni. hoop sonunda haydi kızlar plaja. bir Orhan Gencebay’a. sonra kadın bunu aldatmış ve başka memlekete ün ya sı Bu iyice kızın beyninin mal olduğu sendromdur. Mesela adamın şarkısının başı. Mutlaka baş­ A İLHAN ŞEŞEN SENDROMU: Artık heriften umudu kesmişsindir. bilirsin. Akşa­ müstü. Serdar Ortaç şarkılar» gibi ne anlatmaya çalıştığını anlamazsın. sadece dalarsın öyle. Ak­ ye noktalar durumu. Kafa bir . atkı öreyim bari. unutamadığım o. sahip olamama duygusu.” di­ K üç ük ver de dost olalım” diye içinden geçirirsin. lan gitmiş diye olayı çözdüğünü zannedersin. meğer kardeşini seviyormuş. Dönse bile. “Ulan bari bir selam pt al ın ye söylenir.” di­ değil. Şarkılarda ciğerini parçalayarak ağlamak gelmez içinden.” der. Ortasına doğru. Bazı şeyler için geç kalındığının farkına varırsın. “Artık kimseyi sevmeyeceğim. “Çok se- P u cc* yü sevgilisi bile varmış dersin. Öğlene doğru. Sabah kalkar. elde edememe.

suratına bakmayacağım. kıyaslarsın sürekli ikisini. Böyle­ K üç ük A pt al ın k ü çü k ip ta lin b ü y ü k dün y ası Bü yü k D ün likle bir aşkın daha sonuna gelmişsindir. Kafanda biriktirdiğin konuşmalar. ya sı . “Şu köşeden çıksa şimdi.” dediğin anlar geçmişte kalmıştır..ka biri daha vardır bu dönemde.. Nefes almaya başladığım fark edersin. bu dönemde “soft”laşır. Canını acıtan şeyler artık koyma­ maya başlar.

B u b ir b u çu k ay b o y u n ca. 16 A n ’ap im ? D in letirk en m an tık lı geldi. Bu götünün k a lk ık lığ ın a d a deli o lu ­ yorum . am a so n ra d a y an am ay ıp telefo n d a “ K um al ın Bü yü Pueca k D ün ya sı . ağ lam ak . bu k ez ben d ü z e lc e m ” d iy eceğ in i düşündüm . G o o g le ’d a esk i sev g ilim in ism ini sürekli aram ak oldu. B a ş ­ g ib i” şark ısın ı d in lettim ona. K esin birini b u ld u pezevenk. A yy b iliy o ru m k ek oyum . O şark ıy ı d in leyip. “P u C C a artık k en d i h a y a tın a b ak lü t­ fen. B ak k ala b ile g itm e d im lan! T ek y ap tığ ım h ay v an lar g i­ bi y em ek y em ek.T ü y y o lm a o p e r a s y o n u T am b ir b u çu k ay geçti. b eni b ir d e fa b ile aram adı. T a ­ bii ö y le b ir şey olm adı. ayy hadi yeniden K üç ük b aşlayalım . b ö y le b en i de k en d in i de zorluyorsun. B ö y le beni terslediği zam an. G ece y atm az. “ A a- pt ta ben de aram ad ım . am a a ev et b iz tav şan lar gibi sev işird ik seninle. sabah k a lk m a z bir kız o l­ dum . B u b ir b u ç u k ay b o y unca evden d ış a n y a çıkm adım . k eşk e ölse de en azın d an cesed in e ağ lasam diy e d ü ­ şünüyorum . B un u bize y a p ­ m a!” dedi am cık suratlı.

A m a b u h erifin b an a k ö p e k çekm esi. b ild iğ in K aptan M ağ ara A dam ı g ib i b işi o ld u ğ u ­ al ın Bü M ah sun K ırm ız ıg ü l gibi o lm u şu m .S an ırım b a n a k o y an soru.. B atta ­ k ce zb e d iy o r n e? D ne ek siğ im v a r lan? H ay atta isted iğ i h e r şeyi elde etm iş bir ün k u y ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 17 sı . S ibel C an gibi k a n y ım . anam m m k ıllar. y an larım fırtlam ış. g ö zlerim renkli en azından. K om ik b ir k ızım . S açlarım kab arm ış. b en i d ah a d a mı niyenin altın d an çıkan b a c a k la rım a bir b ak tım ki. a y n ay a gözüm çarptı.. A yyy bokum K üç ük gibi bişi o lm uşum . kendim e kah v e y ap m a k için m utfağ a d o ğ ru ilerlerken. O tü y ler. c ild im m ayın ta r­ lası gibi. d a h a doğrusu yü S abah ez a n ıy la yattığım için akşam ü stü u y an dım . b ir b u ç u k ay d a nasıl o h ale gelm iş! K a lk tım . “bu b ö y le o lm ay acak . K im b ilir hangi o ro sp u la rla gezip tozuyor! B enim kızım . T ab ii hiç so k ağ a çık m a d ığ ım d a n k en d im i sadece b il­ g isay a r m o n itö rü n ü n k a ra n lığ ın d a g ö rü y o rd u m . “N ed en isted iğ i b en d eğ ilim ? ” Y ani. k aşlar d esen öyle. “Y o k .” A şağı m ah alle d e­ ki k u afö re g itm ey e k a ra r verdim . birini sev diğim z a ­ m an T e rrie r cin si köpek gibi olu y o ru m .” d ed im . V e ben bu herife d ö rt senem i v erd im de ned en b en i h ay atın ın geri kalanında istem edi. g ö zlerim in altı m osm or. ne o ld u anlam adım am a b ir anda b ir kan kokusu g eld i b u rn u m a ve h op ben y e r­ A pt y a b ak ın ca. E lin m an davalı y ü ­ zünden ken d im i m u n d ar ed e c e m bu e v d e . n asıl oldu. g ö tü m c a rtla m ış . A çıkçası kend im e b a k m a k içim den g elm iy o rd u . b ıy ık lar alm ış başını gitm iş.. Ö yle sağ ım d a so lu m d a d o lan an m al m al tip ler de var.. G ü n le rd ir ev d en ç ık m a m ı­ şım ya. Ş im di şö yle b ir a y n a ­ m u gördüm . böyle b iraz y ü rü d ü m . B ir k e re sad ığ ım . eğ len celiy im .

ün ya sı m ın du ru m u oldu. Z a te n A c il’e k o lu m k e sik d iy e git. “C ih az bozuldu. c id d iy im bak.de iki seksen. am a h iç h a lim yoktu. S ıra b a n a g elince karı dedi ki. S eru m verdiler. H em b a y ılm ış b ir k ızın b acak ların a kıllı diy e k im g ü ler? G ü lm ey in ağ d asızsa. Y edi ay so n ra gittim . “ G ü lm e y in ab ilerim a b la la rım . Y ani k ılla r h u zu rlu ve gü v en d ey d i. H erh ald e k a ­ P ucca yü ti.” M ad em cih az b o zu k tu . B iz san a k âğ ıt v ereceğiz. E şo fm a n ım altım d a . A n k a ra ’da D ışk a p ı’d aki SSK v ar y a o ray a işte. m ad em istediğim A pt y o rlar seru m u . K üç ük ded iler ki “E m ar çek tirm en la z ım ” . N iy e bu k ad a r ta k tığ ı­ k geldim . Ö y le in san lar b ili­ y orum ki. S onra b ir a ç tım g ö zü m ü . G ene b ö y le b ir d e fa b ayılm ıştım . A c il’de d a h a b ir k en d im e m ı an lam am ıştım . B a c a k la rım a d o ğ ru u zan ıp o n ları ö rtm ek is ­ “E şo fm an ım a ltım d a m ı? ” o lm uş. d a y ı­ b ilg im y o k tu r bu h astan e k ü ltü rü y le ilgili. G ö zü m ü açın c a ilk ak lım d an g eçen b a c a k la rı­ atıyorlard ı. k a fa m b ir adam ın d i ­ zine yaslan m ıştı. san k i b an a kah k ah a . em ek li san d ığ ın d an olan k işin in y atak çarşafı nasıl o lu r onu b ile b iliy o r cin sler.” d em ek için ağ zım ı açtım am a k o n u şam ıy o rd u m . S o n ra o lu y o ru m ben at gibi. istediğin özel h astan ed en g it ç e k tir. A d am a ilk so rd u ğ u m soru. A llah k a h re tsin kıllı b a ­ caklarım ı görd ü ler. p aram falan h iç aklım a g e lm e ­ fam a ald ığ ım darbe y ü z ü n d e n de u ğ u ltu la rı k a h k ah a diy e d u y m u ştu m . T e le fo n u m . B ir de b enim hiç al ın Bü m işti de b acak larım ı g ö re c e k le r d iy e sıçm ıştım . İn sa n la rı g ö rü y o rd u m . iki saattir ne k u y ru k ta b ek lettin b en i? H ep sin i bırak. ço rab ım da d iz im e k a d ar ç e k ik ­ D tedim . bir derdi var k i o n d an alm am ış belli. h ep si g ü lü y o r gibiydi. y azık o d a b ir can. B an a v erd iler günü yedi ay sonraya. N asıl k a h k ah a s e s ­ leri g eliy o rd u .

B ir de h a sta y ak ın ların ı su çlu yo rlar. h a sta n e si istem em . E m a r’ını b enim gib i d ü n y a sik in e m in arey se. k i b u T u rk o la b i­ m uz. H astan e zam a n ın d a m ü d ah ale etti yani. D ah a erk en o lsay d ı y a ş a r d ı. V e b en b u m em lek ette n ed en in ­ sanların... o rad ak i d o k to rla ra em anet Bü m ü k em m el. B ir de ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 19 sı . ölüp b itiy o rlar b u n la r için.” la fı­ nı du y d u k ların ı o rad a anladım . o h h h b e n cenn ete g itm ey ey im de k im g itsin? Z aten d a ­ ha öm rü h a y a tım d a b ir tan e y ak ışık lı d o k to r g örm edim . D iy elim k an sersin . k ald ırın b ana uçak. E rk e k ­ K üç ük ler akrab a ev liliğ i ürünü sanki. V erin parayı.. İlg in ç o lan ise. B ir de çiftleşirsek o n la rd a n biriyle. A n a m ağladı y an i b u iş için. h e p ­ si E . T a n sa ş g ü v en lik g ö revlisi. P aso im ­ zalattırıy o rsu n h er b ir şeyi. sıçana ben ziy o rsu n . “G eç kalınm ış.T gibi.. O n lar V alla son d ak ik alarım ı y aşa y a c a k p o z isy o n a g elirsem . N e bu h a v a la r tav alar d e m e k isterim h a t­ ta. am a b izim h a lk cah il olduğu için geç kalınm ış. çok tatlı p u ş t. yedi ay ö n ce n iy e v erm ed in b u kâğ ıd ı b a ­ na? N eyse. C o x ’la g eçirip m utlu m esut ölürüm .yere g id iy o rd u m . İş ­ k ence yaa. Z aten b ir o n ları an lam ıy o ru m . S o n d ak ik alarım ı D r. D o k to r o lm u şsu n am a hacı. B ir de ü zerin e afiy et zen ci o lu rsa ço c u ğ u ­ al ın S c ru b s’ııı h astan esin e g ö tü rü n . k ad ın d o k to rların h ep si taş. h a stan en in d ö rt b ir y an ın a d ağ ılm ış m ekânlara g ittim im za la ttım o kâğıdı. B un ların arab ay a ö n em veren kızlarla A pt lir. b ir de ü n ifo rm a için d e li­ ren hatunları. v a lla ağız tadıy la h a sta bile olam ıy o rsu n. g eliy o rsu n yedi ay sonra k alın m ış diye. ed in beni. yü m ış tü m ö r b ik bik. b ü y ü m ü ş b u rn u n d an ç ık a ca k ­ D çek m ek için san a v eriy o rlar y ed i ay so n ray a b ir gün. polis. T ürk h ekim i. geç k ve vay efen d im geç k alın m ış. A sker. “D o k to r k o c a ” h ay aliy le y an ıp tu tu şan k ız la n anlam ak çok zor.

iki k ilo k ıl d öktüm . K üç ük A pt al ın Bü P u cca yü k D ün ya sı N ey se so n ra k alk tım g eld im h astan ed en a m a b ir d ah a k u ­ . K ard eşim le b eraber. B u a k ­ şam ku ş gibi y atarım . neyim v ar ney im yo k sa.h iç b ir fark ların ın o lm ad ığ ın ı düşü n ü y o ru m . afö re g id em ed im . in san a benzedim yem inle. tam beş saat. a ğ d a b an tlarıy la cak cak cak aldık.

K aptan m ağ ara adam ı gibi b ü tün sıfatın ı k apardı o saçları. a m a b e n b u n a n asıl âşıktım n a sıllll.M azi k a l b im d e b i r y a r a d ır T ü ylerim le b erab er b ü tü n g eçm işim i de ağ d a b antlarında bıraktım . içerisin d e yeşil çak ıl taşları gibi par - çala r vardı. am a elin e g eçeni u y u ştu ru cu y a yatırırdı. H e r zam an takıldı A pt al diğim bok kalm am ıştı. o rtad an ik iy e ayrılırdı. A lla h ’ın salağı. Y ağlı saçları o m u z ­ K üç ük ların a dök ü lü r. G ö zleri elay d ı. B eb ek gibi güzel bir y ü ­ zü vardı. güldüğü zam an bütün yağla ­ rım erir giderd i. İz m ir’d en n efret etm em e sebep olan çocu k lu k a şk ım d in g ilin tek iy d i. kendini K u rt C o b ain zan n ed iy o rd u . re sm î o larak ev et biz çıkıyoruz “ start”ını alm ıştık. işte b u aşk nefret etm ey e de y a rıy o r bazen. B ana “F a su ly e m ” derdi. P arası da vardı aslın ı/ı. B ir şehri sev d iren a şk tır y a h ani. D işleri ço k g üzeldi. B iz b u n u n la aynı apartm andaydık. L ise 2 m iy d i ney d i. am a onun u ğ ru n a d a y e m e ­ A slın da ço k y a k ın ark ad aştık . K lasik g itarıy la “ D üş S o ­ kağı S a k in le ıi” nin şark ıların ı çalıy o rd u . K otu y ırtık p ırtık tı. ın Bü yü k k ü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d u ııv a s ı ■21 D ün ya sı .

B en b iraz d ah a h an ım h an ım cık k a lırd ım yanında. “B u bitlinin teki. B e n ç o k iç m e z d im o zam anlar. I ’m so h o m y . B u t th a t’s ok. b u o ğ la n p isliğ in tek i.bu pis d ü n y ad a y a ln ız b ırak am am . H âlâ n e zam an bu şarkıyı d u y sam . S essiz sinem a o y n ar ta h iç içm ezdim . en fazla üç y ılım kaldı şu hayatta. “A yyyy tam am o z a m a n . cenn ete g id eceğ im . Z aten K o m b a şım ı ço k ağ rıtıy o rd u . S e ­ ni ek. o ra d a sabah lard ık . h a tta n efret ed erlerd i. A n d I d o n ’t care.ğ ım ız b ir y er vardı.” d iye g ittik b u n ların evine in tih a r etm eye. S o n ra bizim akıllı b ıd ığ ın aklına b ir şey geldi: “ B en c e n ­ K üç ük nete g id em em . H at . o y ü zd en onun c eh e n n e m e g id eceğ in i zan n ed iy o rd u m . A m a sen d en ayrılm ak is te m i­ y o ru m . S aly a sü m ü k y an m a gidip. I c a n ’t w a it to m eet you there. E v d e gizli gizli Sezen A ksu Z a t-ı m u h terem u y u ştu ru cu k u llan ıy o rd u . b ir saniye bile. B en h a - A pt zık k ım ı k u llan ıy o rsu n d iye A llah seni y ak acak . Ö nceleri sessiz b ir ç ığ lık o lan ağ lam alarım ı. M y w ill is g o o d ” şarkısını m ırıld an ırd ı. u y u ştu ru cu parası için seni b ile satar bu. B en de iyi al ın Bü dinlerdim . H e r g ün ağlıyordum . A rk a d a şla rım d an hiç k im se o n u sev m ezd i. E lin i y a ­ n ak la rım a götürüp.” g ib i şey ler söylerlerdi. iğ ren ç biri b u . b e n cen n ette n ’ap cam onsu z!” diye. tü ylerim d ik en d ik en olur. “ I ’m so excited.” d iy e b ö ğ rü m e v u ra vura ağ lam ıştım . Z aten ayık halim sarh o ş gibiy di. gel b irlik te intihar e d e lim !!!” H iç d ü şü n m ed im . son unda ço cu ğ a d a belli etm iştim . am a sen b e n im için gel c eh en n em e. “O ce h en n em e gid ecek . bak artık d a ­ m ardan da çek iy o ru m . yan ım d a o ld u ğ u n d a ateş vız g e lir bana. H ay at boş zaten. P u C C a ken d in e gel. yü k D ün ya sı d ik . “ Sen şim di o k alp liy im . ta k i o sızan a kadar.

B u çocu k beni k an dırıyor dedim . İkinci k a t­ ta otu ru y o rlard ı. k o ly e ­ ler.v alard a u çu y o rd u m . O d ö n e m d e satan istlik m ev zu ları rev açtay d ı. y etm ed i sad ece çık ıp gitm ek. sonra iç e lim . o so y u n m am için diretiyordu. gitm işsin k ızım . B ir sinirlen d im b en i k a n d ırm a sı­ pt babam k ıza r b a n a.” d ed im . y o ru lacağ ız falan. o to p si rap o ru m d a önce şey ed ilm iş derlerse. çok h e ­ di. A m a k usura b ak m a. G ö m leğ im in a ltın d a da an arşin in sim g esi olan A harfli b ir a t­ let vardı. O ise. “g etir h ap ları. B ir de k arar verm iştik . “B en y a p ­ Bü tıkça. B en ö n ce ila ç la n içm ek yü ğ ım a do ğ ru . “Ö n ce d ü n y ad ak i en b ü y ü k zev k i ta d a lım .” Y aklaştı y a n m 'a .” d iy e k arşılık veriyordu. hadi gel sen . k alk gel y iy işelim d ese y ap ard ım ha! Salak yerin e k o n d u ­ ğum u fark ed in ce. “H a d i. çek tim kapıyı çık tım gittim . Ç o cu k tabii sinirlendi: “ Ö lm üş al ın d üşü n d ü y se. elim e ald ığ ım gibi taşı attım b u n la n n c a m ı­ A takm ış k a fa y a sik ecek beni. şalter attı bende. b ir de yarısı y e n m iş siy ah o jelerim vardı. ö n ce yapalım .” d e ­ k yecan land ım b e n . N a ­ sıl sin irliy d im am a. na. A rtık ç o cu k caaz ne m ayacağım . “Ç o k y o ru lu ru z o zam an. b aban b ir şey d em ez. bileklik ler. O y sa salağı ö yle seviyordum ki. ortam # u y su n diye g ö zlerim i de iyice siy ah a b o y a ­ m ıştım . b en iyice tırstım . K üç ük böyle söz v erm iştik birb irim ize. bütün gazeteler b en d en b ah sed ecek h e y o o ” fa lın m od un daydım .” A llahım . B en k a ç ­ istiyordum . sen g it şu k ö şed e d ü n y an ın zev k in i elin e al. Y iy işip atacak d iye. tuttu b o y n u m d an k u la ­ D herkes b en d e n b ah sed ecek . h e m de aşkım la b irlik te ebedi ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k Uıoyass ya 23 sı .” dedim . O hh be b ir ta şla iki k u ş d iy e d ü şü n ü y o rd u m : H em ö ldü kten sonra m u tlu lu ğ a u laşacağ ız. H em en ç a k tım d avayı ve azıcık k açtım geriye. “E l ele k o l k o la ölm eye g id iy o ru z. ev len in ce o işi y ap acağ ız diye.

İlk sene.. G e n ç ­ tik tabii o z a m a n la r. Ç arp ım tablosunu beşlerd en so n ra h âlâ e z b erley em iy o ru m . Ç o c u k la ö lm ey i k ab u l ed iy ordum . B a b a a n n e m le ­ re kaçıp saklandım . bu b izim m a h alled ek i bütün k a n ­ larla y attı kalktı. Y ani. Ü n iv ersitey e ilk g iriş am acım k o n se rv a - al ın Bü b ilm em k im in k o y n u n d ay m ış.. k arı beni k a n d ırd ı. “ Y a k o n serv atu v ar o lacak y a h içb ir şe y !” diyordum .. gidip a n ­ nesine b ab asın a u y u ştu ru cu k u llan d ığ ın ı söyledim ... am a sen ö yle m isin? S an a âşık o ld u ğ u m için d o k u n m u y o ru m b e n .” gibi şeyler söy ley in ce... H ay atım d a hiç ödev y ap m ad ım .. iki gün ortad a g ö rm ü y o rd u m . L ise b o y u nca hep ilk d ö n em d o k u z zayıfım olurdu. am a halvet o lm ay a g elin ce cıık ss o lm az d iy e k açıyo rdum . b a k f a ­ sulyem . bun ları k arşılam am la z ım . o h av u z p ro b lem lerin i. zeki K üç ük bir kız o larak g ö rm ed im hiç k endim i.. b ir şey diy em iy o rd u m . A k şam b enden b ir b a h a n e bulup a y rılıy o r­ du. P uC C a. d efter tu tm ad ım . B endeki de ayrı b ir m allık.na. M atem atiğ im ço k z a ­ y ıf olduğu h alde. B u da indi beni k o v alam ay a b aşladı. . b ir d e fa bile d en em e sın av ın a g irm ed en Ö S S /Ö Y S ’ye girdim . B ild iğ in değm edi. T ü m m ah alle gö rd ü . S o n ra y ine sin irim g eçm ey in ce. a m a u m u ru m d a b ile değildi.. B iz b u n u n la o ara b ir ayrıldık. am a tiy a t­ ro m etin lerin i b ir d efa o k u m am yeter. belli ih tiy açlarım v ar b e n im . so n ra b ir du y u y o rd u m ki tık... ikinci d ö n em teşekkür alırdım . ben b ir d ah a taş attım . B u çık tı p en cerey e. ç o k acı çek iy o rd u m . S o n ra d a y an am ad ık y e n i­ d en b irleştik . Ö yle b ö y le. “A m a tatlım sen in le a y rılm ış­ P ucca yü k D ün ya sı çin g en e g ibiydim .. o n lar sadece et b en im iç in . yaş problem lerini A pt D erk en lise bitti. B en im zek âm b iraz garip.. tu v ard a okum aktı.

B en g ittiğ im iz ü lk e le r­ de şarkı sö y lerim . seni asla aç bırakm am .k âğıt k alem o lm ad an k afam d an çö zeb iliy o ru m . B en h içb ir şeyd im . z av al­ lıydım . k o k ain içip ders çalıştığ ın d a her şey k a fa ­ sına dah a ç o k g iriy o r diye. K endim e nasıl g ü v e n iy o rd u m an latam am . B endeki o y u n cu lu k y eten eğ i h iç k im sede yoktu ne d e olsa. S ah ild e o t içerdi. M im a r S i­ m azdım . h ay ran h a y ­ k and ırm ıştı salak. bu ilişki biter. g ita rıy ­ la şarkı söylerdi. Bu yılki d ersh an e p aralarım ızı alalım . O sene ben b ay ağ ı iyi b ir puan aldım . B izi de koyun y ap m a ların a izin v erm ey elim . B ir sene k en d im e g e le m e ­ dim . o y u n cu lu k yok tu b ende. A pt ran onu izlerdim . H ed efim b elliy d i. Ö yle boş b eleş g ird iğ im sın av d an . H ald u n D o rm en falan b o k y em işti b enim bi bir ih tim alim bile yoktu. B u k urulu düzen in b ir parçası olm ayalım . K a zan m am a g i­ ün Iıü y ü l' i*U'*alıij I m v ıV i'ü ıy a s ı ya 25 sı .” dedi. O sene d ersh an ey e gittim . so n u ç la r b ir geldi. barajı bile g e ­ K üç ük çem edi. “Sen ü n iv ersitey e g id ersen . Y a b en im le gel ya da bu e m p e ry a list düzen in sefil k o y u n ların d an biri o l. H erk es k a z a n a ca ğ ım g ö z ü y ­ le bakıyordu ban a. P a ­ so bu b eb ey le tak ılm ay a b aşladım . d ah a d o ğ ru su g itm edim . K alktım g ittim M im ar S in a n ’ın sın av ın a g irm eye. G ird im sınava. ö y le b ir g ö t k alk ık lığ ı vardı bende. T arih ve C o ğ ra fy a b ö ­ lüm lerini tu ttu racak pııanı ald ım am a u m u ru m d a b ile değildi. O da sın av lara hazırlan ıy o rd u. B ir de beni al ın Bü m am ıştı p u ştlar beni. k endim i D y an ım d a. sırt çan talarım ızı tak ıp dünyayı dolaşalım . y ed ek lere bile a l­ B ü tün k e n d im e güv en im b itti. T ü rk iy e ’de falan ken d im i h a rc a y a ­ k n a n ’dan son ra yurt d ışın d a o y u n cu lu k eğitim i alıp. B en de b o y o z alıp y an ın a gider. yü orad a isp atlay acak tım . B u.

. b u n a m ı âşık oldu? N asıl âşık o ldu? N eden.. etm ey in falan diye. S ürekli Bü y o lu m d an d ö n d ü rm ek için can la b a şla çalıştı. H em en ak lım a. ben senin kiyle yattım .” d iy erek g itm edim ü n iv ersiteye. a ş k ­ P ucca yü k D ün ya sı ru n a ç ık a c ağ ım . A ğ u sto s so n ların a doğ ru .” K üç ük hoştu. ö ğ len sıcağı d ah a tep ed ey k en . ne o lacak tım ki? İçim de h â lâ o y u n cu o lm a isteğ i vardı. k an k am b en i ik n a e d e m e y e c e ­ o n u n la k o n u şm ay a g id iy o rd u . O y az p la n ım ız ı yaptık: E y ­ lülde e v d en k açıp g id ecek tik . Y ani T a rih okuyup. annesinin e b e si­ al ın ğini anlay ıp çocuğu ikna etm e çab aların a başlam ıştı. d em ek ki yeni y ap m ışlar gibi d ü şü n c e le r geldi. seninle d ü n y a tu ­ o k u m ak isted iğ im i de b ilm iy o rd u m . am a k ü s ­ m ü ştü m işte. S o n ra bu ağ lay arak k o n u şm ay a başladı: “ P uC C a.B en hiç d ü şü n m ed en. neden. B eni ta n resm en gö zü m d ö n m ü ştü benim . arkam dan k o n u ştu k ların ı bile d ü şü nü nce sin irle ­ 26 A O a n d a bey n im d en vu ru ld u m . S onra bin tane şey geçti k afam d an : İlk nasıl b a şla d ı? N eden b a ş la ­ dı? N eden yani. Z aten ne . y ap m ay ın . ikisi de s a r­ pt sarhoş b izim eve geldi E ve o hald e g id erse. “E v et b eb eğ im m m . zil z u m a ni sik eceğ in i biliyordu. K ah v e y aptım . O an n esin in a ltın ların ı ç a la c a k ­ tı. S o n ra b ü tü n d ü n y a b iz im d i! K açm a p lan ım ızd an sad ece k an k am ın h aberi vardı. N asıl oldu bilm iy o ru m am a oldu i ş te .. o nu da olam azd ım . A m a yok.. B ir gün bu kız. yani neden k i? D eğil sev iştik lerin i veya b irbirlerine b ak tık ların ı. ay ıltm ay a çalıştım . ben d e d ersh an ey e y en id en y azılıy o ru m d iy e babam ın p a ­ rasın ı alacaktım . kaçış zam an ı y ak laştık ça.

N e y ap ay ım yani. k a n her gün kalkm ış gitm iş bunlara. b a şım a k ö tü b ir şey g elin ce. K end im i çirk in . H iç u y u y am ıy ord um . uğursuz.. sesim y eri göğü in le te ­ al ın Bü cezalandırırdım . şekerli su içtim . D em ek k i h o şlan m ıştı bu kızdan. T am nırım aptal y erine konm aktı. “G eçen h afta sizden çık tık tan sonra.” diye anlatm ayı sürdürdü.. K afası g üzeldi. nasıl oldu bilm iyorum . E n k ötüsü sa ­ ün k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya «7 sı . A rtık hiç k im ­ A pt beni ki bir bok olm adı. Y üzün ü bile g ö r­ m ek istem iy o rd u m . a k lı­ yü çıkm adım . B en d e o lan neyi v ar neyi y o k sa b alkondan aşağı a t­ K üç ük tım. Ç ok ağ lad ım . B aktım bunu atlatam ay acağ ım . H iç b ir şey dem edim . Ç ok acı çektim . A ilem beni sev m iy o rd u . A llah sev iy orm uş dem ek cek k ad ar b ö n ü re b ö n ü ıe ağladım . seni g ö tü rm esin diye onu nla ko n u şm ay a g itm iş tim . H ay at beııim için bitm işti.niyordum .. ev d e sadcc** o h ap lard an vardı. sonra da ev in e gitti. S o n ­ ra p işm an o ld u m .. H er gün um arım bu bir k âb u stu r d iye u y an ıy o rd u m . in tih ar ettim .. Ç o ­ k için uğraştım k ızı. kendim i m a hep nasıl y iy iştik leri g eliy o rd u . B ir ay ev den d ışa n D bir hafta b o y u n ca g ö tleriy le g ü lm ü şlerd i bana. o bile beni sevm iyordu. Ö nce o y u n c u lu k hay allerim y ık ılm ıştı. sev ilm ey e layık o lm ay an biri olarak görm ey e b aşlam ıştım . vur babam tam b u ru n tellerine. H iç k im sey le tek kelim e k o n u şm ad ım . A yıltm ak cukken de b ö y ley d im . A m a d eğ ild i m aalesef.. ne onun ne de o o ro sp u arkadaşım ın. B ir hafta d ü z ü şm ü şle rd i!!! T a m b ir hafta. S o n ra bütün h afta b o y u n c a h e r gün devam e t­ ti. Bu gibi d u ru m lard a k ilitliy o ru m ben kendim i. sev d iğ im çocu k bir ucube old u ğ u h alde. Son b ir sene b o y u n ca o n a ne k ad ar çok güvenm iştim . so n ra sev diğim adam gitm işti. ü stelik v itam in h a p la ­ rıyla.

T e le fo n u m u p arçalayıp ce y em ek yiyordum . D işlerim i b ile fırçalam ıy o rd u m . H ani tam tersi o lsu n d iy e . H iç bırak m adı p e ş i­ mi am a. O da A n k a ­ ra 'd a k i bebe işte. Z am an g erçek ten h er şeyi u n u t­ turuyor. A n cak bu şekilde k u rtu lacağ ım ı d ü şü n d ü m o aşktan. S o n ra bo şan d ı bu. S o n ra b u çocuk ev len ip g itti K a n a d a 'y a . h em en g ittim İz m ir’den. H atta d ü ğ ü n g ü n ü b ile aradı beni. B u rad a m ı d eğ il m i hiç b ilm iy o ru m . O evlen d iğ i gün.. S adece ald ığ ım k ilo la rı v erm ek te b iraz zorlandım . S ırf inat uğruna. S ürekli u yuyordum . am a h e ­ Hucı-i yü k D ün ya sı atm ıştım . ayrı b ir m evzu. S o nra o kıro da ağ zım a yüzü m e sıçtı.. şaşı ve göbekli k ıro n u n b iriy le b irlik te o ldum . E vd e o turup sa d e ­ . E k k o n ten jan la b ir yeri k azan ıp . ben de g ittim b a şk asıy la ç ık m a y a başlad ım . K üç ük ıb A pt al ın Bü tane kızı oldu..sem kalm am ıştı. b ir rife k arşı hiç kin y ok içim de. K urtul dum da..

T ab ii İz m ir’de b asın dem ek .” O y ­ k an allar v arm ış hele b ir b a k ay ım b ile d em edim . İzm ir b asın ilanlarını taray ay ım dedim şöyle bir. E n önem lisi K üç ük de. k a riy e r. ezb e rle d iğ im lafı sö y ley ip d u ru y o ­ n ’ap im ??? B aşv u rd u ğ u m h iç b ir y e rd en cev ap g e lm e d i. B aktım o lm ay acak . “K a lk git A ce. ben burada kendim i eve k ap atıy o rd u m k i. O d a b an a h em en . ben de eski h a b e r m ü d ü rüm e iş a rıy o ­ rum falan filan diye m esaj attım . elli yaş üstü h e ­ riflerin p arselled iğ i alan d em ek o ld u ğ u için ö yle b ir ilan y o k ­ tu. F ak at sonra eski ark ad aşlarım d an h içb irin in İz m ir’de k alm ad ığın ı g ö rü n ­ lir diye d ü şü n d ü m .n e t’i. o geri zekâlı bebe hayatını y aşark en . îş m iş a ram ad ığ ım halde. en azından yem b ir iş b iraz k endim e g elm em i sa ğ la y a b i­ pt al sa d a h a h iç b ir y ere b aşv u rm ad ım . B u gidiş iyi d e ğ ild i çünkü. bu iş y ap ılm ıy o o y a n ’apim ha k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k 29 D ün ya sı . h a tta k alkıp b u ra d a hangi ın rum : “İş y o k b ab a İz m ir’de. bu h iç h o ş değildi! İlk iş olarak.B ir k a h r a m a n a ih tiy a c ım var B ab am artık ç a lışm a m k o n u su n d a iyice b ey n im i sikiyor.

ne o lu r A llahım . H ayır. ten im iz u ysun. elim telefo n d a. g ö rd ü ğ ü m en y ak ışık lı b eb e d iy e b ilird im o n u n için. “ B iz s e ­ ni so n ra a ra rız . y ap bana bi k ıy a k ” 30 A E rtesi gün oldu. B u ço cuk için böyle h op güm pat attıysa y ü reciğ im . so n ra bu ço cu k la b iz tan ışalım . ev len elim . A llahım . sadece o slo w m o tio n ’d a y ü rü y o rd u . lütfen A llahım . B ü tü n günü. türlü.” d iy en adam a ra m a ­ pt onu bulam ad ım .. K üç ük dı. A d am bana. G ö rd ü ğ ü m ilk taşak lıy a v u ru ld um . K en d in e gel kızım . “ B iz sizi ara y a c ağ ız . T abii b u n d an önce çalıştığ ım . O sırad a h a y a t d u rm u ştu . sa d e ­ ce o n u d ü şü n sem iyi. “A llah ım n ’o lu r arasın ‘G el b izd e b a ş la ’ desin . Y alnız k en d im ce b ir şey e sevindim : N ice d ir al ın Bü A k şa m eve g elin ce. G ö zlerim i k ap atıp ço cu ğ u d ü şü n ü y o rd u m .” dedim . ab azanlaştım . B a k tım o lacak gibi değ il. Ç o cu k o k a d a r güzeldi ki. G ittim te lev izy o n k an alın a. göz. m aaşı iyi olsun. h em en ço c u k yapalım .” dedi. A llah ım sana g eliy o ru m d iy e b ey n im d e ç a n ­ la r çalm ay a başladı. S o n ra tam çıkış k a p ısın a d o ğru g iderken. T ek tek h ep sin i in celed im am a m a a le se f b ir A lla h ’ın k u lu n d an h o şlan m am ıştım .” diye ce v a p v erince. b i­ k an a lla ra göre hayli k ü ç ü k b ir kanaldı..şu ray a selam ım ı sö y le . bir ço cu k gö rd ü m . h ani çalışan ları o ra d a e k le ­ m işle rd ir belki diye. g ö zü n ü n y ağ ın ı y iy im A llah ım . düğ ü n fo to larım ı eski m an itam a y o llay ay ım . k alk tım o k a n a ­ lın F a c eb o o k say fasın a g irdim . saly aların ı sil d iy erek p ıtır p ıtır d ışa rıy a çıktım . d em ek ki ben d iğer salağı k o ­ la y c a unutab ilecek tim . du d ak lar. o n u n la b erab er y ap a c a ğ ım ço cu k ları b i­ le d ü şü n ü y o rd u m . san ırım so k ağ a o k a d a r süre çık m ay ın c a D ün ya sı zim h e rifin selam ın ı söy lem ey e. ço cu ğ u k a fa m d a n ç ık artam ad ım bir P u cra yü k fiz ik . K aş. “A y y burada h ayatta ç a ­ lışm a m .

B en ün ya 31 sı . A d ı­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü K a rşıla şsa k ne d iy eceğ im i de b ilm iy o rd u m am a en a z ın ­ yü to p lan tıd a m ıy m ış ney m iş.diye dua ed erek geçirdim . ne aray an vardı ne soran. B e k le d im adam ı. tek n ik te y o k tu . b ir taraftan d a ço cu ğ u aradım . Y ok ra n d e v u alm am ışım . Ç ocuğu b u lam ad ım ve k an alın için d e ö y le d o lan m ak d ik k a t çekecek diye gittim ad am ı b ek lem ey e başlad ım . H iç k im se aram adı. E ğ e r bu ço cu k o k an ald a y o k ­ sa ve o ray a sad ece ö y lesin e g elm iş biriyse. k o n u ş­ K üç ük tuk falan. b ü tü n k atlard ak ilere g ird im çıktım . A m a valla A n k a ra ’daki ç o ­ bu adım ı k o şa rak d e v a m e ttirm e k istiy o rd u m sadece. A lla h 'ın o su ru k tan T V k a n a ­ lı işte. N erd ey se esk i m aaşım ın y arısın ı alacak şekilde anlaştık. ad am ı b en aradım . A yy sanki B B C . nasıl afra tafra. alm azsanız evdeki üç ç o c u ğ u m aç kalacak . y an i g ö rü ştü rm e y e c e k ler ad a m la b eni. P izzacı nı bile b ilm iy o rd u m lan. en fa z la bir hafta A pt cu k tan so n ra b irin i b eğ e n m e k b e n im için b ü y ü k b ir adım dı ve al ın m ıydı n ey d i b u salak. T u ­ k zahm ete stajım için bile k atlan m am ıştım . A m a ben o ço cu ğ u k afa y a tak m ıştım . b ir ş e ­ k ilde o lm alıy d ı b u iş. A rad an iki g ü n g eçti. sap ık m ıy ım n ey im diye. K a lk tım g ittim k an ala. A d am geldi. A yy b eni b ir görün. D ne y ap m am ışım . a d am la yüz y ü ­ ze k o n uşm ay a. onu alm alıy dım . B u v alete g id iy o ru m ay ağ ın a. y o k bilm em ise ille de o rad a çalışa ca ğ ım d iy e götü m ü y ırtıy ord um . B elk i o k a n a ld a b ile çalışm ıyo rdu. sütten k esileceğ im tarzı y a l­ varıyordum . p ro g ram d a yoktu. P azartesi g ü n ü işe başlıyo ru m . B ir y an d a n da k en d im d en k o rk u y o r­ dum . R esm en işe alın. B ebe h içb ir b irim d e y o k ­ tu. dan b irim in i ö ğ ren m ek istiy o rd u m . T elefo n u m a cev ap verm edi. h ab erd e yoktu. B ak tım o l­ m ayacak.

ne pul. m a n ik ü rcü n ü n ald ığ ın d an d a­ . K üç ük 32 A pt al ın Bü yü P ucca k D ün ya sı Ç ünkü b an a v erecek leri m aaş. d ah a iyi b ir m aaş gelene kadar babam ın b ıd ıb ıd ısın ı din lerim . V e y em in ed erim . Bu. m a aşın k alan ıy la ancak k endim e üç b eş k ıy afet alırım. yoksulluk sev iy esin in altın d a b ir yaşam sü re c e ğ im dem ektir. B unun y e rin e ev im d e otu ru r. en azından d iğ e r b ebeği u n u tab ilecek m iy im d iy e b ir bakarım . ha az. so n ra ev im e d ö n e r d e p re sy o n u m a d ev am ederim. H ayır b a b a m ı da b iliy o ru m .çalışır. sonra y in e ay rılırım . bana ne p ara verir. o to b ü s p arasın ı için d en ç ık a rttığ ım ­ da. H aa e ğ e r o rad a çalışıy o rsa.

ay n ad a g örd ü ğ ü m g ö rü n tü . İnatla. kıyafet giym iş bir su a y g ırıy d ı! A llahım o p an to lo n u g ö tü m e geçirm ek için yatağ a y a tı­ yordu m . sabah sabah to p la d ı­ ğ ım su o. am a beri h ayvan gibi olm uşum . Y edide k alk tım . ıı ıhh o A pt al işte bir şeyi un u tm u ştum . L an ben A n k a ra ’dan d ö nd üğüm den ın k ü ç iik a p t a lı n k iiy ü k d ü n v a s ı Bü yü k 33 D ün ya sı . y o k o lm u y o rd u . B ay ram lık larım ı k o y ar gibi y a ­ tağım ın k en arın a k atlad ığ ım p an to lo n u m . g ö b işim şişm iş diye k endim i kand ırsam da. sab ah a karşı dörtte anca uyuyabildim .S ta d y u m k a d a r g ö tü m e g ü v e n m e y e c e ğ im de neye g ü v e n e c e ğ im h a ? B ugün işyerinde ilk günüm dü. B aşka p an to lo n g iy iy ord u m . regl o lcam diye. Ü ç ayda iki k ilo verem em de on k ü su r k iloyu la k diye zo rlan m ad an nasıl alırım . A y la rd ır d ep resy o n a y a ğ ı­ na gecelerin k ad ın ı gibi y aşad ığ ım d an . d iz k ap ağ ım ın ile ­ K üç ük risine geçem ed i. T am altm ış beş kilo!!! Ü ç ayda bunu nasıl b aşarab ild iğ im i in an ın bilm iy o ru m . şişm an lam ad ım . G ec e d e n neler g iy eceğ im e k arar v erm iştim . am a gel bana sor nasıl kalk tığ ım ı. valla inan am ıy oru m .

K ah v altı y ap ay ım d iy e m u tfağ a gittim . o bacak lar o lu r d o bişko. m em eleri d iz k ap ak ların a k a d a r sarkar.” d ey ip k alk tım çıktım . K en d im e çay k o ­ y up o tu rd u m ki bir d e ne görey im . d iğ er taraftan A llahım ne olu r g ö rm esin beni d iy e d u a ed iy o rd u m . şu ‘ilk iş g ü ­ n ü ’ için b ir şeyler y ap ılm alı bence. D ah a geçen gün bu k an ald ay d ım . h içb ir d u am ı kabul etm edin am a şunu kabul et bari. A m a o A tlas oky an u su b ü y ü k lü ğ ü n d ek i g ö tü m de k a m ım ın ü stü n d e k ald ı ve b ild iğ in m in i etek gibi durdu. pis al ın Bü uzun bacaklı y o sm alar için tek tek b ed d u a ediyordum : “İn - Pucca yü k D ün ya sı etek giy. insanları k a ­ d ın lard an tik sin d irecek b ir g ö rü n tü y e sahiptim . B el o ran tıların a falan bak ıy o rd u m . Y a v ar ya. B ir yandan o gün g ö rd ü ğ ü m çocuğu arıy o rd u m . o to b ü ste bütün k ad ın ların g ö tlerin i in celiy o rd u m . G eri zek âlılar. bana söyledik leri yere o turdum . kalk git e te k giydim . B ir tek güzel ben o layım . D ed im o lm ay acak. A llaan ım m s a ­ na inandım . sana güv en d im . am a n iy ey se bugün b ü tü n y ağ larım ı yeni fark e t ­ K üç ük m işim gibi k end im d en n efret ed iy o rd u m . “A y y y d ü n y aları y em işsin ay larca. N asıl b ir b u n alım a gird iy sem . sü rtü k !!!” loday d ım . g ö b eğ im m asan ın altını b astırıy o rd u . bak bak bak nasıl da alım lı. K im in yan ın a y a n a şa c a ­ 34 A K an ala girdim . Ü stü m e g iy d iğ im b ad id en fırtlay an y an larım la. aynı k i­ pt nefret ediy o ru m o n lard an .g ö tü m e k a d a r b ile g irm iy o rd u . N o rm ald e b elden düşü k ve boyu diz altı o lan bir . şallaaah h h h h y irm i beş k ilo birden alırlar. şu z a y ıf u zun bacaklı o ro sp u ların hepsi gö tü m e benzesin. B okum gibi bir p ro g ram d a çalışm ak için g ö rev len d irild im . Ç ıktım program katm a. h â lâ m ı y i ­ y e cek sin .

H ım m şu telefo n la k o n u şa n a bakayım bir. A n k ara gö rm üş kızım . iş h a y a tı­ m a a le se f y eni g elen lere y a n a şa n la r d a g en eld e işyerlerinin en ezik. y ak ışık lı ç o cu k ra d a rla rı­ m ı açtım . gezm em . ayy y o k bu d a o lm az. am a ıı thh onlara da sü m ü ğ ü m ü sürm em . Ö y le b irin i seçm eliy d im ki. Y alnız b e n n ey sem ? U lan g ö tü m ü n ü stünde B eşik taş-G alata- K üç ük saray m açı rah at rah at yapılır. ço k zayıf. “H ah ay y y b e n İstan b u l. bir de d iş ­ lek bir hatu n u m . A m a . en sa la k tipleridir. H iç k im sey i tan ım ıy o r. ço k sü rtük b ir şey. H a ­ A pt B ir de zaten çalışan ların çoğu rnortingen o lm ay a on beş d a ­ al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü li değil! B ak şu m asad a o tu ran k ız olab ilir. am cam g illere g itcem d iy en kızlardan. b u n u n tek m u h ab b eti m an itası o lu r şim d i.î o yaaa. Y aa bu İz m ir’in ned en böyle b ir k ad eri var b ilm i­ y orum . hiç çe k il­ m ez! Ş u rad ak i m in i etekli k e sin lik le hayır. K ızlarını g ü zel y apan şu hava su o lay ı. çok salak b irin e b en ziy o r. g ece çık m am . O nun y an ın d ak i de ço k m u taassıp . erk ek lere n eden yansım am ış? kikaları k alm ış gibiler. E vli b arklı kelli telli h erifler.” A rk ad aş a y ık lam asın d an sonra. B ir kaç tane taze k a n var. B ü y ü k ih tim alle sev gilisine tap ıyordur. ev et ev et o olsun. H iç e ğ le n c e­ o na d oğru h am le y ap ay ım b e n . O tu rd u ğ u m yerd en k en d im e y akın bir iş ark adaşı aram ay a başladım : “ Bu olm az. K o c a gollü g öbekli. yü k D ün ya 35 sı m a o n u n la d e v a m e d eceğ im için sünepe o lm am alıydı. siz b u radan çık m am ış e z ik le rsin iz ” gibi b ir h av am vardı.ğım ı k estirem iy o rd u m . y anında b o şu n a k o m p lek se g irm en in âlem i yok. am a ab i bu k ad ar m ı çirk in o lu r erkekler. h a tta b iraz da h o r g ö rü y o rd u m e t- ra fım d ak ileri. içm em . Iu h ııh b u olm az. U tan m ad an sü m ü ğ ü m ü sürm eni d iy o r.

b ilg i­ Bü K alb im nasıl ç arp m ay a başladı. açlık tan ö ld ü ö lecektim . k a lçasın ın belle u y u ­ m u. B ir taraftan da bugün k en d im e işkence çek tirirk en . m an zara izler gibi izliy o rd u m ç o ­ al ın am m m ” diy ecek tim . Ü ste lik M a y k ıl’ın b ey azlam ış v e r s iy o ­ nuydu. İki elini en sesin d e b irleştirip gerindi. o d erece uzun boylu bir K üç ük kadındı. “ A yyy ta a - sayarın ı açtı. T am ben böyle k afam d a y iy ecek lerin hayalini kurup k y em ed im . Y em ek saati san ırım en zo r o lan k ısm ıy d ı. Sanki üst tarafı neye b en ziy o r b a k ­ pt g ö rd ü ğ ü m en güzel şeydi. T a m çap razım d ak i m asay a geçti. Y alnız tepeye d o ğ ru g ittikçe. içeriye o ço cuk girdi!!! çalışıyor. İnsanları ün ya sı . A llahım d ü n y ad a cuğu. K a r­ y ü rü y en p atatesler o larak g ö rü y o rd u m . S onra b ir çift bacak g ördüm y anında. m an k en lere taş ç ı­ k artan h av asın ın y an ın d a. Sadece bacak. y e m e k y em em em in gerekli olduğu fik rin e kapıldım . çü n k ü bir A lla h ’ın kulu b an a kalk gel y em ek y iy eceğ iz d em edi..y ır k im e ne havası atıy o rsam ? A sgari ü cretten az yü k sek m aaşım v ar oysa. iki üç k işiy e selam verdi ve san d aly esine o tu r­ du. b acak ların ın şekli. k arıy a b ir sıfat ek lem ey i u nutm uştu! A m a o fiziği. b an a verilen m asad a ö yle y avşak yavşak g ü lü m se y e rek etrafım a bakın ıy o rd u m . K endi araların d a k o n u şu y o rlard ı. O h a o da bu pro g ram d a P ucca yü dum . ah o k ahrolası fi - 3« A başka h içb ir uzuv yok. O k ad ar y a k ışık ­ lıydı ki. b o y u n u n n arin liğ i. ö y le k o ­ m ik lik ler falan. m am için kafam ı k ald ırm am g erekti. B ir y andan aldı m ı b ir taraftan veren R abbim . m asam a g elip “S ev işelim m i? ” dese. M ay k ıl C e k sın ’a b en zeyen b ir sıfat ile k arşılaşıy o rd u n . aynı k atta o lacağ ız dem ek tir. şu k ad ar kilo v erm işim d ir k esin d iye d ü şü n ü y o r­ D n ım nasıl g u ru ld u y o rd u . B en.B u. B en de g ö tü m ü g öbeğim i g ö rd ü k ­ çe.

O k ız la y a n şa m a m ben. b ö y le o lm ay acak . “ B ayan k a lta k ” . işte b u n d an so n ra adı bu o m alın. o götünü sağa sola zıp latarak çekti gitti. A llah ım b en im acilen kilo v erm em lazım . d üm düz göbeğiyle. ço cu ğ u n y an ın d a salındı salındı durdu. B ir de k e n d i­ m e b ak tım ve h alim d en u tandım . Sonra. B ildiğin kaltak .ziği! H içb ir zam an sahip o la m ay acağ ım p ü rü zsü z b a c a k la rıy ­ la. K üç ük A pt al ın Bü yü k lıü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d ü n y a s ı 37 D ün ya sı .

p ek m ezli ek m ek ne pt al o k ı/d a n ö ğ ren d im . Bu arada büy ü k ihtim al k an a - Bü P ucca yü k D ün ya sı . o kadar p ek m ezi y iy o rsa bu ç o ­ K üç ük cuk. re k ­ lın en sü n ep e k ızıy la ark a d a şlık etm eye b aşlad ım . bunları da rı evden getird iğ i p ek m ezli ekm eğini yiyor. İçini yakar. Ö ğ lenleri sü re k ­ he? Y ani ben de sev erim de. “ kesin kız ar- 3« A li d am a çıkıyor. S o n ra hep M o rc heeh a d inliyor. Y ine. o p e k m e z le r kıza yaram asın! B en bu çocu k tan “ P ek m ez” diye b ahsedeyim . K im sey le m uhatap o lm uyor. d ah a yeni girm iş işe.P ek m ez Ç ocuk h a k k ın d a b irk a ç şey öğrendim . İsta n b u l’dan gelm iş. Y aa h ep sin i siktir et de. Ç o k ilg in ç bir çocuk bu. m esela sa b a h la ­ ın lam cıym ış. A llah o kızı tez z a m an d a frijit yap sın . İsta n b u l’dan neden İ z ­ m ir’e g elm iş o lab ilir diye düşünüyorum . ödülü b ile varm ış. ben d en bir h afta m ı ne önce. H em d a h a tan ıım y o ru m am a kendisi de Pekm ez gibi bence. ille b ir şeylerle y u m u şatm an gerekir. E ğ e r sevgilisi varsa. k esin sevgilisi v ard ır ve geceye hazırlık yapıyordur.

çü n k ü o zam an lar u zu n k a lıy o r o ra ­ G eçen gün y in e sapık gibi onu izliy o rd u m ki. iki b a rd ak k ah veden sonra tu v alete g idiyor. F ar g ö rm ü ş tavşan g ib i k ala k a ld ım yerim de. Y alnız b u g ü n aştım k endim i! K alk tım gittim bilgisayarın o rtak ağını bozdum . o rad an sana a ta ­ y ım . eski işinde taşak d olusu p ara alıyorm uş! K esin b u ra d a m a n i­ tası var diye k alk ıp geldi. y an sım aların ı g ö rü y o ru m oralardan. H adem eyle K üç ük bile el ense şap lak göte o lu y o ru m da. N erey e g id iy o r? N e ed iy o r? N e yap ıy o r? M esela d ü şü ­ n ürken k u lak m em esin i o v u ştu ru y o r. S ig ara falan k u llan m ıy o r. A llah o k ızı tez zam an d a Suudi A ra b ista n ’a g ö n d e rir de bu p e şin d en gidem ez. B ana M S N ’ini versene. o y üzden m a ­ A pt dum ken d im e.. ak şam ları “İyi a k şam lar” d iy o ru z birbirim ize. H aa. O k ritik an d an b eri d ah a sinsice izliyorum . o b ana b a ­ k ıy o r. “T üh y a ağ çalışm ıyor! M etin leri sana yollay am ay acağ ım . am a p aso d am a çıkıp duruyor. b ir and a döndü baktı. B elli kö şeler b u l­ k elim e k o n u ştu n m u d ersen.kadaşı v ard ır”a g id iy o r bütü n b u ld u ğ u m cevap lar. N e y a p a ­ cağım ı bilem ed im . tek al ın Bü da. B ir de bazen m etin y o llay ın ca. m alak g ib i b en o n a bak ıy o ru m . B ü y ü k ih tim alle iki günde bir öğleden so m a kak asın ı y ap ıy o r. D em ek ki. S o n ra d ö n d ü kafasın ı d a n efes alm ay a d ev am ettim . yü k D ün k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya 39 sı İzm ir p iy asası adam ı n ered ey se b ed av ay a çalıştırıy o r -eğer .bu ad am ın Jetta arabası var..” dedim .. bunun k arşısın a g eç in ­ ce hebele h ü b eled en öteye g id em iy o ru m . “A ğ ’a a ttım ” d iyorum .. “ B en M S N türü şeylere k arşıy ım . m a a le se f sadece sa b a h la n “G ü ­ n ay d ın ” . B ir kere yanlış g ö rm ed iy sem . b an a k a lır in ­ şallah! B ü tü n gün g ö zlerim i ay ırm ad an sap ık gibi çocuğ u izliy o ­ rum .

2. O m ail ad resiy le b ir b o k yapm ayayım .. E n azın d an elim d e b ir m ail adresi var ve K üç ük sürek li b o zu p d u ra c ağ ım b ir b ilgisayar.Y a g erçek ten karşı .B an a M S N ’ini v erm ek istem iyor. B en birin ci şıkkı um arak. H ele so ­ n un a. ölün m ü m k ü n se. yiğidim ol.” Bu sayede y o lla ­ dığı k işilerin isim lerin e bakıp.. sevgilisi v ar m ı yok m u a n la ­ rım . d ah a iğrenç b ir fik ir olam azdı. N e olur gülü b ir gün s e n i. Şahsen ben . ayy b ir siktirin gidin. H ım m m m o m ail ad resin i G o o g le’d a a ra ­ m ail atabilirim : “ S en d en k ö p e k le r gibi hoşlan ıyo rum . ev et de bana. Ç o ­ cu k ik in ci g ün b ırak sın seni. O zam an dileğin kab u l o lacak. m ail ad resin i k alb im e nakış gi­ bi işledim . B ir m ail a d re ­ siyle ne y ap ab ilirim ? O n u h a c k ’ley eb ilirim . al tıp. d ah a şifresin i h atırla m a d ığ ın d a ne b ok yiyeceğini b ilm ey en b ir tipim . O n a h er gün F W m ailler m i y o llasam acaba? “ B u ­ nu 10 k işiy e gönder. “ B öyle şey lere in an m azd ım am a g e rç e k m iş!” y azıy o r­ lar ya.” Ö ö rrk k k k k d a h a d a iğrençleşm eden k a ­ p atıy o ru m bu bahsi.. am a b an a da gönder. y o llam azsan çükün d ü şe c e k . üy e o ld u ğ u y erleri g ö reb ilirim ya d a aşk ım ı itiraf eden bir ın Bü P ucca yü k D ün ya sı 1. K o cam ol. 4-0 A pt beni kırm a. d u rsun b ir köşede. erk e ğ im ol..ilim e y o lla . H ay ır bunu b e ­ cerem em .” d iye k arşılık verdi. F W m ail yo llay an ­ ların an asın a av rad ın a h ay v an lar gibi k ü fred iy o ru m . H eee aferin P u C C a.

m al gibi kalıyorum .” d ed im . k a y n a n a n la b irlik te . h a y a lle rim i hep âşık olduğum al ın k o n u su n d a z a y ıfım a cab a h iç a n la m ıy o ru m . m ark ette çalışırsan eğer. P ara tatlı gelm eye K üç ük b aşlad ı so n ra. idealim i buldum . stand h o stesi o la c a ğ ım . işi de g a y e t iy i y a p ıy o rd u m . ne b iley im d ah a bir k a d e­ m e yol ile rle y e m e d im s a n k i. A s lın d a e rk e k le r d e m e k d o ğ ru değ il. B ab am uzun u zu n baktı b a ­ na. adam a g ö re k u ru p b a b ay ı a lın c a . m o sy o n e le m a n lığ ı y a p m a y a b a şla m ıştım .. b ir h a fta O lim p o s ’a g itm e k için m ark etlerd e p ro ­ pt T a a a ç o c u k lu ğ u m d a n b eri. G ü z e lte p e ’de bir g e c e ­ ko n d u d a. d o ğ u rd u ğ u n d ö rt ço cu ğuna b a ­ A L ised e. aşk yüzünden.. “B en v a z g e ç tim ü n iv e rsite d e o k u m a k ta n .Zayıf n o k t a l a r ı m d a n b i r d o ğ r u k e siştire m iy o ru m P e k m e z ’le sa n ırın ı o lm a y a c a k .. “ B a k k ız ım . orad ak i g ü v e n lik g ö re v lisiy le e v le n ir. a p t a l ı n Bü yü dîınyaM k D ün ya sı . Ü n iv ersite okuyup ne y a p a c ağ ım b e n y aa d e d im ve g ittim b abam ın karşısına. d ö ü m n o k ta la rın d a h ep e rk ek lerin o lduğunu g ö ­ rü yoru m . Y a b en n iy e böyle erkekler tığım zam an . H ay atım a b a k ­ k ü ç ü l.. sa ç la rım ı o k ş a y a ra k .

” d iye çevirirm işim . hoop ellerin d e b ir çocuk: az d ah a gelince. B irinden hoşlanayım . burası sa d e c e senin için bir b a ­ sam ak o lm alı.” d e d im . A m a tabii bunlar K üç ük içten d ü şündüklerim .ıka.” diye d u a ediyorum . “Ç ok am a çok sa ç ­ ma. kedi gibi de doğurayım ıninnak minnak b eb eler. ilk d ü şü n d ü ğ ü m şey.” derm işim . Hem sen ç o k önem li yerlere . K eşke iş ten çık m a sa y d ım da ev im d e k aynanam la b e b e le rim e b ak say - B unu cid d i cid d i d üşünebiliyorum . U zun bacaklı A pt y aklaştıklarında. dudakları b a b a sın a . am a o p a ­ gelm eyi hak e d e n bir kızsın. “A llaam ço cuğ un gözü b a ­ na benzesin. K a z a n d ığ ın p a ra şim di sana çok g e le b ilir. işten çıktım . E r ­ kekleri karşıd an y ü rü rk en sm okinli hayal ediyo rum . “A aa tövbe d e !” deyince in ­ sanlar.” oluyor. “A yy ev lilik. b ir erkeğe so n su za k a d a r bağlı kalm ak” . B iraz T ansaş alışv eriş arabası ile g ö rm ey e başlıyorum . B ab am ın aklına u y d u ğ u m için ağzım a s ı­ ün ya b ild i”.” d em işti. “A llah olu p . am an A llah k o ru su n !” oluyor. götüm ü yırttım d a ne oldu? G ene ceğim b aklava d ilim vücutlu b ir g ü venlikçi de yok. “İleride ne o lacak sın ?” d iy e so rd u k ların d a. to p lu m arasında k o nuştuğum şeyler ise. aınan b en d en uzak o lsu n ” . al ın Bü dım! Pucca yü k aynı m aaşı a lıy o ru m . “ B ir çocuğun sorum luluğu nıu. “adam Y avşadığım g ü v e n lik ç i de G ü z e lte p e ’de o tu ru y o r. h ep inizin k o lu ­ nu bacağını y a k c a m . Ç o cu k k en . A ra ara o olayı d ü ­ çayım ! O k a d a r o k u d u m .karsın. İçim den ise. ‘A lla a a m tez zam anda b an a bir koca. ü stelik sağım da so lu m d a yav şay ab ile- D şünm üyor d e ğ ilim . K ü ç ü m se­ yerek “Iyyyy a s la !” d ey ip . gelin olcam ben . “T am am . sı rayla bir h afta a n c a k g eçin irsin . “şaka ş. O sırada da m a rk e tin g ü venlik g ö ­ revlisine y a z ılıy o rd u m .

A ynı o k u ld ay d ık . am an aslaa a !” d iy o ru m . Ö ncelcri p ek g ü v en em ed im . Ü ç ay sonra d ü ğ ü n ü m ü ­ zü yaptık. O tuz olm adan evlen m ek m i. H epsine böyle. ev len d ik . ben de b oş değildim . K esinlikle! Y oksa k u ru y u p g ideceğim . d irek t e v len m ek istiyorum . b ir sırrı olm alı. “ A h ah a ne banal. hepsi hanzo. B en de biriy le tanışıp. B u h ızla K üç ük k ırk beş y aşım ız d a evleniriz. d ah a o kadar düşm edim . h ay a tta en çok O to b üste tanışm ıştık. benden h o şlandığ ın ı sö y led i. b ir sen e son ra evlendik. İn tern etten de im kânsız. am a içten içe nasıl k ıs ­ hem en âşık olu p . de. valla öyle çıktı. A ynı o k u ld an den ed im . İşyerim e g elip gid iy o rd u . O to b ü ste sa ğ ı­ m a solum a b ak ıy o ru m . R u h eşim sanki. E trafım b ö y le ev len en in san larla d o lu y o r yavaş yavaş. A rk ad aşlar v asıtasıy la tan ıştık .ve m ü k em m el fizik li k a lta k k a şa rla r d ışında. d ed iler o da senin gibi a y ­ nı. H em okıılu hem evliliğ i aynı a n d a yürüttük. İşy erim d e b ir P ekm ez var. okul b it­ ti. A ltı ay sonra e v ­ lendik. ne salakça. B u işin b ir fo rm ü lü . A m a b irb irim izi b u lm u ştu k işte. o n u n la d a d ah a y en i yeni k o n u şm ay a başladık. Y edi ay so n ra a y ­ rılam ay acağ ım ıza karar verdik. B eş ay son ra da e v len d ik zaten. A pt kan ıy o ru m . b izim ilişki de bitti. O d a birini aram ıy ordu. pis kaltak lar. A rk ad aşlarım beni k im sey le ta ­ n ıştırm ıy o rlar. aynı eve de çık m ıştık . B ir g ün y em eğ e çık tık . nasıl ken d im i y iy o ru m . am a zam an geçtik çe k an ım ısındı. ben yü k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 43 sı kısk an d ığ ım şunları y aşayan kızlardır: . al ın Bü İn tern etten tesad ü fen tanıştık.

pt al cu k sa ağzın d an k en d iy le ilgili tek k elim e çıkm ıyor. G ü n d em d en k o n u şm a k ­ B ugün de k an tin d e P e k m e z ’le birlik te.Bayan K altak . bazen y em eğ e g idiyoruz. D am a berab er Bü P u cca yü k D ün ya sı . Ç ün kü bu s ü re k ­ tan artık b ö ö rrh h h geldi. O kadar ın işe yaradı.bozdu. b em b ey az d ü d ü k gibi p a n to lo n u y la B ay an K altak b i- H A li ana h ab er bülteni gibi k o nuşuyor. A llah beni duy d u valla b illa a a ü ! O b o zd u ğ u m b ilg isay arlar çık ıy o ru z. Sağ tarafım a d ö n d ü ­ ğüm de. A m a çocuk nasıl b ir ç o ­ gittik g eld ik ettik. d ik ­ k atim i. b ey n im e b e y n im e vuran b ir topuk sesi vj tra v e s ti k o k u su -A ngel adlı parfüm . B utto suikastını. s e n g e r ç e k te n b i r kaltak sın B ir g ıd ım yol ilerley em iy o ru m diye d u a la r etm iştim ya. A rtık P e k m e z ’le d ah a sam im iy iz. K üç ük o ğ lunu n y erin d e olsak y ap ab ilecek lerim izi. Şii o lm asına r a ğ ­ m en H ıristiyan eğitim i alm asın ı bla b la bla k o nu şurken. hâlâ b ir k ız arkadaşı v a r m ı yok mu b ilm i­ yorum !!! B ir türlü konu o ray a gelm iy o r.

” D angalak P u C C a. b u ra d akilerle y em eğ e b ile g itm iy o r. ben b ırakırım “ Y aa yok ondan değil. a ğ z ın ­ dan daha tek kelim e b ile çık m ad ı. h em en atladın bilm em diye.” al ın işim var yaa. çık m am asın ı bırak. H aftalard ır bu m u h ab b et d ö n ü yo r. Z aten aynı işye - A pt sen i. A m a ne o lu rsa o lsu n o partiye g itm eliyim . Ev partilerini o ld u m o lası sev n ıem işim d ir. dertlen m ediği için r e U u ’lığııı bokunu çıkardığı p a ru le rd ır bıınlaı. halam larla o key ve tabu o y n ay ıp . U zata u zata lafları.” dedim . olm ası k a d a r k ö tü b ir şey v ar m ı acab a? A llahtan dua ediyo ru m . H er cü m len in so n u n d a. B ir k ızın rak ib in in b acak boyu nun 1. k ır bileğini!!! “ K rism ısss içinn B ’lerin h o m e p a rty ’sineee k atılcan ızzz. benim p lan ım var o y ü z d e n .10 cm.. b a ş­ ladı kon uşm ay a. A k ab in d e gelişen k o n u şm aları aynen k ü ç ü k a p t a lı n b ü v ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . saat on ikide havai fişek lere b ak acak tım . P e k m e z ’in o p artiy e g itm e ­ yeceğine em in d im . Şeytan d iy o r tut elini.. geri zek âlı insan evladı. “A v ru p a Y ak ası”nı izley ip . di m i? K efal. B en im zaten yılbaşı p rogram ım hazır. b ir de p artilerin e mi gidecek diye d üşünerek. su ratım a k ü ç ü m se r b ir ifade takın ıp. p atlay an a k ad ar ç e ­ rez. d im iıii?” d iye so rd u ikim ize. ö n ce bir çocuk K üç ük söylesin gidip g itm ey eceğ in i. eli P e k m e z ’in o m ­ zuna değip d u ru y o r.ze doğru ilerliy o rd u . h atu n u n su ratı çok çirkin.” “Sen b ilir s in . E rk ek lerin hatunu nereye götürsem d iy e d ertlen m ed iğ i. pasta. “N e aktarıyorum : “E ve geri d ö n em em d iy e g itm ey ecek sen . b örek yiyecek.

B ir k eresinde k endim i A m erik an ajanı san ıy o rm u - ğım diye.” k a rız ” ne yaaa? N iye b ak ıy o rsu n ? O fff sev işecekler kesinnn. Ç o rb acıy a gideriz zaten. o k ad ar çok ağlam ışım ki k arak o la g id ip teslim o la c a ­ ya çünkü. ü stelik alkollü bir şekilde.rin d ek i adam larla parti yapm ak k ad ar saçm a bir şey yok (en yorum . S en in ev uzak. H er ö nüm e gelene. Bu arada. beni de bırakırsın dı m ııııı? A yy çok güzel o l- araba. Z aten içceezz falan ya.” “B ak arız. aynı iş ­ sağ lam ay a çalış. g it­ pt al A llahım . hem en k ıy afet alm am lazım . o zam an n 'a p a lım ? Sen m adem a r a ­ k K altak arada bulduğu boşluğu hiç kaçırm adı. o nlarda kalacak . Y ılbaşında plan y a p tı­ tik te n sonra adam gibi içm eyi ö ğ ren m em lazım . H içç uraşm a y a n iii. Ş im di sen tut. B ayan b ayla gelcen.. bence alm a yü “A y y y Pekm ezzz. hayatım ın erkeğin i uzun bacaklı b ir k altağ a k ap tırm am am lazım . içtiğim de çok sev ecen b ir kız oluyorum . bizde k alırız. “ Seni sev iy o ru m ın m " diye a ğ lı­ sı azından b en im için). son ra k an ald a bir de otorite ün şum . kendim i r e ­ K üç ük zil e tm em em lazım . d em ek ki kız arkadaşı yok.. O gece ne yapıp 11e edip o ray a g itm em lazım . D yerinde çalıştığın adam larla iç. A ğın a göre. y anım dakiler inanm ış bana. “B a ­ ın Bü cak ya. Ben bu tip d ü şü n celere dalm ışken.

A z z a y ıf g ö rü n ey im diye bokunu ç ı­ karm ışım olaym . azcık daralayım . Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü)"»k d ü n y a s ı D 47 ün ya sı . ya b o ş a g eçerse saatler İlk başta g itm ey eceğ im d ed im ya p artiye. K usura bakm asın İçindeyken. B irin in . K aburga k e m ik ­ ın B ayan K a lta k ' K en d im e b ir elb ise aldım . “ H oş geldin ya şehr-i ram a za n ” yazıları gibi. ev e g elin ce d ağ ıttım saçtım az savurdum saçlarım ı. sanki b ir yerden oraya g eçiy o rm u şu m gibi ayak y apacağım . K afam k alıp gibi bir g ö rü n ­ tü aldı.B e k le r im a m a iç im yanıyo r. A yy bir kötü oldu. Ü stüne b ir de m akyaj y ap tım . Ü ç g ü n d ü r d u r durak bilm eden de k u su y o ­ K üç ük ra kına g ecem v ar gibi. 0. b ağ ırsak larım ın şeklini şem ailini hissediyorum . sanki az s o n ­ pt al N asıl bir baskı.5 tom bo uç inceliğindeki A rum ki. yarım ancak girer. N asıl ışıl ışıl oldu. İçim e B ü len t Ersoy kaçm ış da çık m ak için can atıy o r sanki. bu m ahalle kuaförlerine m a ­ şa denilen şeyi ö ğ retm esi lazım . ciğ erim ağ zım d an çıkacak. Saçım ı başım ı yaptırdım . lerim birbirine girm iş.

K üç ük m e z ’i arıyorum . saat de on bire A İndim g eleceğ im iz yere. yok! Sinsi sinsi o d alara girip bakıyorum . babam ın bana re araba. g ird im içeri. B u n a ­ d ar k i ü zerim d e p arçalan acak . Y ok d erse eğer. ark ad aşlarım onu k ısaca. iliğ im i k em iğim i k u ­ rutur. İşim i şan sa b ıra k m a y a ­ cağ ım . M o n tu m d an bacaklarım açılıyor. D ed im b u n u n la g id ersem . C eb im d e az p ara var.. k alacak sam d a o n la rla k alırım ki aynı y atak ta y a tm a ­ E n so n u n d a tak siy e b in ey im bari d ed im . am a P e k ­ m ez yok! H er kapı çalan a koşu y o ru m . O k alk git o to b ü se bin diyen ak lım ı b ir tabur asker siksin! A llah ım y aşark en ceh en n em i g ö rd ü m resm en. K alk tım gittim o tobüse b in ­ Bü m aaşım ı alm ad ığ ım geldi. H ay ır b ir de ç ık ışta b ir b ok olur. yok! B ay an K altak m u tfak ta bir şey ler h azırlıy o r. çaldım k ap ıy ı. “A yy ben bu n a b in m e m !” d iye ad lan d ırıy o rlar.” Bu sayede g e ­ ce B ay an K a lta k ’la güreş tutm az.ay ak k ab ılarım ı d a giyip d ışarı çıktım . “G el seni de eve b ıra k a y ım .. O ray a k a d a r taksi. en azından ço cu ğ a d erim ki. E vin olduğu P ucca yü rım ! k sınlar'. o mu diye. am a aklım a daha yer an asın ın nikâhı. am a yok! A rtık elb isem in ferm u arı atm ay a b aşlay ın ca. zaten elbise o k ad ar al ın kalırım . g erçi sadece bana g ö ­ . g erek irse araların d a y a ta ­ D ün ya sı kullan d iy e verdiği b ir ofis arabası var. sonra al b aşın a b elayı. P e k - pt sıl bir işkence. Bu işi en g e llem e k p ah asın a. K o ltu k ta o tu ram ıy o ru m . Ş im di. ben de p a ­ şa p a şa d ik iz ay n asın d an izlerim onu. ev e d ö n m ek zoru n d a m eye. D u d ak larım d ak i parlatıcılara saçlarım sürekli y ap ışıp duruyor. O to p u k lar ay ak larım ı derin d en d erind en sikiyor.

. en son hatırladığım sahnede ro b o t d an sı yapıy o rd u m . çığ lık ata ata. o n ­ larla eğlendim . G e c e boy u n ca P e k m e z ’den ııe k ad ar n efret ettiğ im i tek rarlad ım durdum . Ü ste ­ diye g itm em işşşş.. “D ün g ece g itm işsin. sırf b en yokum al ın ye g itm e d im . b ir b ak tım P ekm ez yazıyor. L an ad am o rad a diye o k a d a r hazırlık yap..yak laşınca.. A ram ış P e k ­ m ez. B u sabah telefo n sesine u y an d ım . B a y a n K a lta k ’a so rd u m P e k m e z ’i. çarp tım kap ıy ı çıktım . bütün evi d o lan d ım du rd u m . e ğ le ­ nebildin m i b a ri? ” diye sordu. G elem ey ecek m iş yani. k a fa dengi ad am y o k tu r d i­ B en g elm ey eceğ im d ed im d iy e g itm em iş. N a ­ sıl sin irlen d im . O k a d a r çok içm işim ki.” dem iş. ağzım d ak i salyaları s i­ lerken (u y u rk en saly am akar da). n asıl am a v ar ya! K alk tım g ittim o sinirle. O h a a a inan am ıy oru m . S o n ra da. “Ç o k k a la m a d ım y aaa orad a. hepsi b o şa g itsin. Y o rg an ı S ü p e rm e n ’in şalı gibi attım s ır­ tım a. B u söz b e y ­ nim deki çan ları çınn çın n çaldı. “R ah atsızım b ira z . sen y o k tu n ? ” “ Sen g e lm e y e ceğ im dey in ce.” k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . V alla bu iş o la c a k !!! K üç ük A pt lik B ayan K a lta k T a sevişm e ih tim ali varken. K asetlerle ilgili aram ış. K alk tım gittim k ard eşim in y anına.

K i b enim b o y u m da 1. yaz kış d em eden b em b ey az p antolonu çekiyor A şıyor. am a so n ra vazgeçtim . B u g ü n iki d ak ik a tuvalete gittim geldim . b e n c e d ü n y a d a k i İki gün d ü r o k ad ar sinirliyim ki anlatam am . A radan b ir saat geçti. k ap ın ın oradan k a h k a ­ sanki am ca ç o cu k lan . ben o k ızla nasıl baş ederim . b a k tım ç o ­ cu k yok ortada. B ir m uhabbet! G ör sen bunları.S e n sadece k altak değil. B ayan K a l­ ta k ’la P ek m ez o k ad a r sam im i o ld u lar ki. ben le bir. B ir yarım saat falan p lan y ap ay ım dedim .68. K lo zetin üzerine otu rd u m d ü şü n m ey e b aşladım . F i­ ziği çok güzel. p islik karı! . S a n ı­ rım olm ay acak bu ço cu k la. al ın len yem eğ in e bile çıktılar. bug ün beraber ö ğ ­ çocu kla. B undan ö n ce b erab er çık ıy o rd u k 50 Bü P ucca yü k D ün ya sı e n b ü y ü k o r o s p u s u n . K ı­ zın bacağ ın ın boyu. B ay an K altak aslın d a aşağı k atta ç a lı­ yapam ıy o ru m . am a bu iki g ü n d ü r bizim b irim den çıkam adı. sinirden tırn ak larım ın k e n a rla rın ı yiyerek p a ­ K üç ük ram p arça ettim . B ir şey de pt ha ata ata bu ikisi geliyor.

B u n d a da v a z g e ç ­ m e. san ırım d e ğ iştir­ A z çek ilir m isin ? İş için b ir şey g ö sterm em g erek d e. G azan sasın a çocuğun. çıktı a ğ z ım d a n . o tu rd u m P e k m e z ’in y anına.götüne.” d iy e ­ rek ittim B ay an K a lta k ’ı. K esin o n la r çık a c a k lar var yaa. girdim içeri. B en o an d a b ir telaş e ttim n iyeyse. P e k m e z ’e “ Y olu n u n ü stü y se b en i de b ırak ır m ı­ sın ?” d iye sordu. N e var b an a verse h a lla h alla. b e n h alam lara g id ecek tim b u ­ gün. sen k im lerin e lin ­ k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 51 sı ği. O y sa h alam lar o ra ­ da o tu rm u y o rla r ve y o lu n u n ü stü ded iğ i yer. “P e k m ez c iğ im b ir b a k sa n a şu m etinlere. sen in b ilg isay arın d an açayım . senin de ok y an u s g i­ den k im leri alm ad ın m ı h aa? O tu r d üşün bakayım . g ittim m a ­ yü bi gözlerin var. am a olsun.” d ed im . A llah n ed en h ep b ö y le sü rtü k lere v e riy o r ki b u fiz i­ göt. H em h er şey tip d eğ ild ir. A pt rim i de k ısa ra k b ak ış attım ona. D ur. “v a z g e ç m ek P u C C a. G ö z le ­ falan aç m ay a başlad ım . b eni de b ıra k ır m ısın ? ” d ey iv erd im . A m a işte. B ay an K a lta k çık ışta b ir ark ad aşın a g id ecek m iş. tam am elin d e tu tam ad ın .. “A yy o K üç ük ta ra f senin y o lu n u n ü stüyse. b izim ev in tam aksi istikam eti. B u n lar y in e P e k m e z ’in m a sasın d a o tu rarak g ü lü şü y o r­ lar. “E n g ü z e li. “ H er isted iğ in i elde ettin kızım sen.. O an d a b ir p erçin len d im . onun E y fel k u lesi g ib i b o y u varsa. B an a d a verm iş k a z an gibi . Bü m ü b a re k o lsu n . b ir an arab ad a o ikisi falan filan. b ıra k A lla h ’ın d in g ilin i!” Ç ek tim d o n u m u .” d ed im ve v erd im k en d im e gazı. S an a erkek mi yok k ızım . S o n ra yavaş y av aş dosyayı al ın m em g erek en y e rle r var. b a şk a d a b ir b ok verm em iş.

K ız insin. al ın Ş eyy B ayan K a k a ’. o pis sürtük de ark ay a oturdu. zaten yakın g id e c e ­ B ay an K altak ö ffledı m öffledi.” “A aa evinin o ray a m ı g eld ik . “N asıl k o d u m am a !” b a k ı­ şı attım . ayy b ak g ö rü y o r m u su n ? “ İnm eyin. ben bir so k ak d ah a ilerlem iş ve b u sayede onları y aln ız b ırakm am ış oldum . D ikiz ay n asın d an da kıza. G erçi son ra hiç b ilm ed iğ im b ir sem tte indim ve k e - 52 A pt ğim y e r b en im . bari n ered en g id e c e ­ ğim i söyleyin d e . H adi B ay an K altak cım . kız inm iy o r. kız kapıyı açtı. d işlerim i s i­ ka sik a k ıza bak ıy o rum .Ç ık ışta ön k o ltu ğ a o tu rm asın d iye.” dedim . saçm alam a. öpîiim canım seni.” dedim . nerede b ırak acağ ım ı sö y ley in y e te r. S o n ra b in d ik arab aya. B u n lar indi a r ­ k am d an . “H an ım lar. ben d iy o ru m ö n ce B ay an K altak i n ­ sin de ben im var daha. ön k ap ın ın kulpunu da nasıl tu tm u şu m . son ra çocuk d urd u rd u a ra ­ b ayı.. O and? ‘ Y a pekrnez şu radan d ö n e c e k ­ sen. O nları y alnız b ıra k ır m ıy ım hiç? Ç o cu k so ru yor “ N e re ­ de b ırak ay ım siz i?” diye. in elim bence.. A rtık bebe sin ir­ lendi.” Bü P ucca yü k D ün ya sı . resm en 15 dakika ö n ­ ce in ip çocu ğ u n arab asın ın y an ın d a b ek led im .. bizim ev in o ray a geldik. “ A aa bu şarkı çok g üzel. o apartm an zaten K arşıya g e ç ­ K üç ük m ey ey im boşuna. so n ra ben in e c e ­ ğim . S alak karıyı in d ird in. o d a aynısını diyor. yarın g ö rü şü rü z. b eni de o tarafta b ırak .” diyorum . ben öne ta b i- i. N ey se g it git gittttt. orada. k esm ey in lü tfe n . B u n lar tam m u h ab b ete b a ş ­ lıyor. bak ayıp o ld u .” “A yy yok yok in eh m biz.

am a sanki salak ben m işim gibi oldu biraz. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . ohhh m isss gibi.riz gibi d o lm u şa b in erek ev im e geri dön d ü m ... Y an i k ıza salak dedim . A m an o l ­ sun içim in y a ğ la n erid i.

k eşk e işten atılsa da tam am en m ed iğ im e d u a edin! rı gay rı takıldık. çek m em iş d iye yarım saat g ö rü ntü leri birlikte y en iden aktardık. H em en şeytan girdi a k ­ lım a. S anırım işe y aram ış. B ö ylece h av ad an yarım saat baş b aşa k a l­ m ayı başardım . b an a m esaj attı. m erak e ttim . G e ­ çen gün işe b iraz geç g ittim . g ittim aldım k aseti. Ç ok h ey ecan lan d ım . o y üzden P e k m e z ’le de a y ­ pt kurtu lsam .Salak B u a ra la r P e k m e z ’le a cay ip iyiyiz. B ir oda. “H adi b ir de ben b a k a y ım . o d a g elm ez old u .” dedim . “ K arı ö lse” d e ­ al ın m edin. i'¡e m e o d asın a götü rü rk en de tırn ağ ım la bandı kopardım ! K aset bozuk. A m an ne k ö tü sü n falan d em ey in . A kşam k am eray ı teslim etm ey e gittiğim de K üç ük b ir b ak tım m ontajda k aseti bekliyor. y alnızız A D ü n b ütün gün çek im d ey d ik . Ö yle böyle değil. ik im iz. geçen gün şik ây et ettim onu.” diye. “İy i m isin? G e l­ li d o lan ıp d u ru y o r d iye. B ay an K altak b izim k atta sü re k ­ Bü yü k D ün ya sı .

k ap ad ıkça geri açam ıy o ru m . K üç ük üzerlerine re sm e n T ansaş alışveriş p o şetlerini k o y m u şu m g i­ bi.. Peki. aynı o y u n cak b e b e k le ­ Bü yü k D ün 55 k ıiy ü k a p t a lın l»u< ık d ü n y a s ı ya sı . A yağ ım titredi. O rda öyle sanırım saatlerce m al p o z is­ yo nu n d a d u rm u şu m d u r. yani o d erece h eyecanlandım . H ep sin d en öte adım gibi b i­ liyorum . “ S e n in k irpiklerin tak m a m ı?” re b en z iy o rsu n . şu anda aynı m ay m u n a benziyorum !!! A pt naap tım ? G ittim tu v alete. so n ra y ü zü m e doğru iyice y a k ­ laşıp çen em d en tuttu. salak. elim de av u cu m d a ne k ad ar rim el al ın diye sordu. İçim den. onlarla b o y ad ım kirp ik lerim i.. salak d em ey e h a z ır b u ld u m kendim i.falan. B u b ir k ah kaha atarak.” d iy e feryat fig an co şark en . so n ra akıllı bıdık olan ben varsa.” d edi ve ben suratın a b ak ıp m ilyon k e ­ re salak. Y etm edi.” dedi. alâkalı alâkasız k o yu yo ru m salağı! Ç ok utanç ve ici ve saçm a. salak . B u g ü n zaten h er üç cü m lem in sonuna. Şu anda o k ad ar ağırlar ki.” dedim . O anda g ö rü ntü deki k a d ın saçm a b ir şey söyledi ve ağzım dan “S a ­ la k !” diye bir k elim e çık ıverd i.. b ir kez bile ku llan m ad ığ ım k irp ik k ıv ırm a aletiyle sıkıştırıp. içim de p a t­ layan h avai fişe k le ri y u tark en . B u s a ­ bah kahvem i P ek m ez getirdi. ne k o n u şsam d iy e k ıv ran d ım durdum . “ Y o k . iyice yukarı day ad ım k ü çü k kıl parçacık larım ı. “A llah ım m sana g eliy orum . İlk on dakika. sa d e ­ ce ne desem . “N e g ü zel. d in e im an a dönerken. am a valla i s ­ tem dışı oluyor! A m aaaaa asıl b o m b a y ı yazm adım . A ra m ız ­ da bir “ South P a rk ” sessizliği v ar sanki. “Çok tatlı ‘sa la k ’ d ed in y a .

” A llaaah h h h . “ ben de k alay ım şenle. yine bu n u m aray ı çekeyim d e ­ dim . H erkes bütün gece m ontaj yap tığ ım ı zan n ettiğ i için de ertesi gün otom atik izinli işe gelm ek sıkıcı o lu y o r d iye. B ü tü n gece P e k m e z ’le olcam . m ontajcı da gitti. B en sabaha k ad a r halled erim b u n u . Z aten geceleri k an ald a azcık adam duruyor. ne y ap alım ? B aşa gelen çek ilir bebeğim .” d edi.” dey ip. bir A “D u r. A llah v e r­ K üç ük di b an a g ö zetlem e kulesini. G ittim m ontaj o d asın a. B en de açtım Sim s o yununu. tek b a şın a yapm a. S o n ra P ek m ez geldi yanım a. düşünsen e. ben istedim bir göz. h o tirin arin iray tirin a rin a rin a y ü ! G erçi o lanet m ontajı baştan yapm ak k usturucu b ir eziy et olsa da.B ü t ü n gece sabaha k a d a r B azen işten k açm ak için. H o o p k ap ad ım m ontaj o d asının kapısını. “M ontaj b itm ed i. o tu rd u yanı b aşım a. Y arın pt al olu yoru m . G eldi. B ir sonraki gün P ek m ez izin liy d i. on beş d a ­ kik a kaseti aktarıp ev im e g idiyorum . izin liy im zaten . o izinliyken de ın 51» Bü P u cca yü k D ün ya sı .

d iğ e r y an d an d a ağ ır ağ ır kesm e b iç m e ­ Bu b ir d illen d i. İşte babası v efat ed in ce annesi y aln ız k alm asın d iy e b u ray a g e l­ m iş. an lattığ ın sorunu an lay am azlar. c a ­ ev ark ad aşım a ay arlad ığ ım ço cu ğ u n iyi p arça o ld u ğ u n u g ö ­ rip. S ad ece kendi başlarına g elirse d iye korkup san a cev ap v erirler veya “iyi biriy im b en ” eg o su n u tatm ak için senin soru n u n u kullanırlar. vs. Bu y üzden onu hiç d iıılem iy o rm u ş gibi yaparak . B abasını. B ana K üç ük yapm acık g e liy o r bu olaylar. A s ­ lında b a n a y araların ı açark en . rah atsız o lu y o ru z diye çem k irip . “k im sey e sö y lem e sak ın ” d iye in a tla te m b ih ­ lenen cü m leleri m ille te y ay m am gibi y a d a k ard eşim in saçı benden daha u zun d iy e g eceleri m ilim m ilim k esm em gibi vs. tam üç sene. H em b en sevm em öyle. sonra o rtad an y ok o lm am gibi ya d a karşı k o m şu n u n k ı­ zının kına g ecesin d e karak o lu arayıp. sin sice k a n m a gireb ilirdim . D ün ya sı yi yap ıy o ru m k i sab ah a k a d a r sü rsü n m uh ab b etim iz. başladı h a y a t h ik ây esin i an latm aya. . o da in sa n ­ ların y a ra la rıy la o y n am am ak g erek tiğ id ir.” falan a y ağ ın a yatıp . Y ani insan lar kendileri y a şa m a ­ dığı sürece. kızın k ın a g ecesin i m ahv etm em gibi ya d a bana verilen sırları. işim gü cü m v ar ay ağ ın a hiç aram am ış sorm am ış. A m a şu h a y a tta ö ğ ren d iğ im tek şey varsa. d ert d in le y ey im d erm an o lay ım m u h ab b etlerin i. “ Ü zü lm e an lıy o rum seni. vs. A m a b u rad a m utlu değ ilm iş. k nım y aa a . h iç b ir y o ­ A pt al ın Bü rüp ken d im e ay artm am g ib i ya d a iki ark ad aşa b ird e n yüz v e ­ yü am a yapm ad ım . Ö ld ü ğ ü n ü bile bir h afta sonra sö y lem işler buna.yandan o y n u y o ru m . Şu h ay a tta b irço k ad ilik y apm ış olabilirim . Ç o k k o y m u ş bu durum .

yere doğru dalm ış. ben san d aly ey i az o n a d o ğ ru çek ey im hele bir. N e m em e g ö zü k ü y o r. o yapsın h a m le si­ ni. ya to k a tla rsa beni. sesli harflerin tü m ü n ü un u ttu m . D ışarıd a da k nasıl güzel b ir ço cuk böyle. tuzdan k a b arm ış” m odeli. gö zleri. Z aten o da b an a a n la tıy o r gibi değildi. b an a tecav ü z ed iliy o r d iye. L an nasıl ö p ü şeceğ iz şim di. B ileğ in i yalayıp yü dudakları. h a tta ikim iz a r a ­ sınd a üç adım m esafe bile var. Sadece döndü yani. D ün anlatıyor.. b ir y o lu n u b u lu ru z belki a m a . S o n ra bu m u h ab b et biraz b ay m ay a b aşladı.. anlattıkça K üç ük anlatıyor. .” diyem ed im .. Şu an d a var y a ö p ü şsek yeri yani. H opp d u d ak lar olsun. N efesim k esildi r e s ­ m en. “A bi tam am y aralısın anlad ık d a h öh bizdeki de ya sı bir nevi g ü n ah çıkarıyordu. n efes çek erek olay ları falan anlatıyor. A yy yok ben bari seksi b ir duruş y ap ay ım . A rad a es verse. iyi bari. G erçi iyi ki g ö zü k m ü y o r. B ak ın ası. d iğ er eli çen esin d ek i k irli sak alıy la o y n uyor.. ağzın k o k u y o rd u r. H ıı k o k m u y o rm u ş. Bari gözlerin in içine içine b ak ay ım d e rk e n . S o n ra b ir b ak ay ım d ed im şuna: B ir eli k a m ın d a . ben diy eyim on s a - A pt al ın Bü ağ zım kokuyorsa! S ik tir k o k u y o rd u r kesin. A llahım k im se yok. çocuk bir döndü bana. k irp ik lerin in k ıvrım ı. S aat sabaha karşı d ö rt oldu ve bu h âlâ aynı şeyleri d ö n d ü rü p d ö n dürüp b e y in . am a ilk h am le b enden mi g elecek ? Y a ço cuk b ağırırsa. ya ite rse . “üç k ilo ç iğ d e m çıtlatm ış. D ur ç a k tırm a ­ d an şu bileğim i yalay ay ım . o n ları açıp ço cu ğ u cin se llik te n so ğ u tm a ­ nın d a m ânâsı yok. Y a k o k la d ığ ın d a koku v ar ise. ö p m e falan yok.ru m d a bulunm adım . ne bacağım . T a ­ m am .

am a o d ed ik leriy le. benim g ö t arşa da arza da değdi valla. g ö zlerim k alp k alp oldu re s ­ ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k tlu riy ası ya 59 sı rı nu p atır k ü lü r p atlattı. D A llah h h h h beni b ir g ö r sen. N e zam an b aksam g ü lü m sü y o rsu n .” d edi ve kalk tı b ize k ah v e alm ay a gitti. siz d ey in 10 san iy e sürdü.at. sü rek li g ü lü y o rsu n d ed iğ i d u ru m u n aslı şudur: B en y a n ’ın o n sek iz yaşın d ak i h alin e ben ziy o ru m . K üç ük A pt al ın Bü rekli g ü lü m sü y o ru m . K arn ım ın içindeki ten y alar k ü lb a s­ .. “ B u k an ald a en ço k seninle o lm ay ı seviyorum . deli gibi yani. S onra bu güldü. H oş. m en. sağ olsu n d u d ak larım az kap anm ıyor. salak b ir g ö rü n tü o rtay a çıkıyor. am a b en im beyin d a m a rc ık la ­ tı o y n am ay a b aşladı. yü G ü lü m sem ezsem . O sebeple s ü ­ O gece ö p ü şem ed ik . bu çok h oş. S ed a S a - k dişlek o ld u ğ u m için. G arip b ir en erji veriy o rsun ..

.” “İyi g eceler?” “ Y aklaştın . b irb irim ize esp riler falan y ap ıy o ru z. . . G arip garip m uhabbetler. el en se. y in e b a n a h ü s r a n . p u h a h a h a - “İğ rençsin! S ıra b ende. Saç çekm e. Y a b iz P e k m e z ’le çok sam im i o ld u k .” 60 A “Z e b ra ? ” “H a y ır.. B en d ah a zor so rarım b ak !” “ İyi g eceler çizg ili p ijam a giy m iş eşek denir. o lm ay acak sa o lm asın. şaplak göte m u ­ habb eti.. h a tta i n e k l e r i n b ile B a n a y in e h a s re t.” “E ee ne d en ir s ö y le .. . k u z u l a r ın . eve geldim pt D ün sabah d örde k ad ar telefo n d a m esajlaştık . “ Ç izg ili p ijam a giym iş eşeğ e ne d e n ir? ” K üç ük ha” bin tan e . B ild iğ in ark ad aş g ibiyiz. o k u ld an ald ım b ir tane. aferin . yeter. am a ben sıkıldım bu m uh ab b etten . O la c a k sa olsun. toka saklam a. al ın ço k uzad ı yani. B öy le aptal aptal Bü P ucca yü k D ün ya sı d ü z e n l i b i r c in se l hayatı v a r.K u r t l a r ı n .

esprili. orası ayrı m evzu gerçi. y ak ışık lı b u lm ak ço k zor. A llah benim b elam ı v ersin. o ffff!!! B u d u ru m d an nasıl ç ık a rım h içb ir fik rim yok. Y a san ırım bu ço cu ğ u n b en d e n h o şlan d ığı falan yok! H o şlanm ış olsa. S o k ak ta üç k ız ­ K üç ük dan ik isin in ilik g ib i k ıv am ı var. V e en kötüsü. b u n u n asıl başardım .“O ff asıl iğrenç sensin. p u h a h a h a h a h . Y a zaten bu son dö nem de e rk e k nesli iyiden iy iy e çirk in leşti. O fff k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 6ı sı . b irb irim izle d alga g eçm e d u ru m u n a girdik. Y a k ışık lıla r d a g e n e l­ de ibne o lu y o r am a A llaam bu d eğ ild ir inşallah. bilm iy oru m . değil A pt ü zülürüm . b ir g ö türm ek k i! !! O haa b elk i g erçek ten de eşcin sel. D ev am lı k a h k ah a atm a. k ü ltü rlü .” İçinde aşk n am ın a tek k elim e b arın m ay an b ilm e c eler so r­ duk du rd u k birb irim ize. n a r. Ç o cu ğ u n y a n ın d a d ah a birk aç h afta ö n cesine k ad a r tek b ir k elim e ed em iy o rd u m .” “H ayır. adam lar çirk in . G erçek ten b ir b ak sağın a soluna. ö y le b ö y le değil. ukala. ibne m id ir n ed ir artık an lam adım Bü yü onunla d a o tu ru p “ çizgili eşşek e sp irisi”ni y ap ıyo rum . al ın ister değil m i? A m a yok. o lu rsa çok Z aten n ered e eli y üzü d ü zg ü n . B u n a rağm en nasıl özg ü ven leri varsa. A yy iğ ren cim v ar ya. tek b ir k elim em iz d ahi ne aşk la ilg ili ne de h o şlan m a ile. H ay ır. şim di u tan m asam . İşte yü zü ne b a k ı­ lır olanların da p riz d elik leri ark ad an oluyor. bit. işinde başarılı insan varsa. h ep ib n e çıkıyor. en azın d an b ir m ın cık lam ak . am a üç erk ek ten ü çü de b il­ diğin bokum gibi çıkıyor. T am h ay atım ın aşkını b u ld u m diyorum . “İbn e m i. “T a ­ şaklar sıcak m ı h a c u ı” d iy eceğ im .

O ff çok kötü! A dam ı k arıdan kızdan sakladığın y etm ey ecek . bir de h eriflerd en sak lay acak sın . v alla y azık . kesm iy o r. k ib ar.” ad am lar ö yle o luyorlar. B ilem em . B ütün u m u d u m b itm işti yani. san a afiyet o l ­ s u n . iyi k D d ığım ı anlar. ün B ugün y em ek tey d ik . H a fif h a fif sorayım çak tırm ad an d ed im . belki a n la ­ “Şu x x x x ne tatlı ço cu k di m i?” “H an g isi? H aa o m u? İyi ço cu k .m i anJam am la z ım ” diy erek . A k sin e. dünyanın yükü o n ların om zunda. geri z e k â ­ lı PuC C a! G erçi gizli eşcin selse de k a b u l ed erim .. çocuğu in celem ey e alıyorum .. sineye ç e ­ k erim . Y a o ff e şc in se l işte . ö y le d ir belki. karşı m asad a tek n ik ekip ten b ir ç o ­ ya m i o nları diye.” d ed i ve k a lk tı.. Y ok. n eden ö yle d ed in k i? ” “N e b ilim öyle d ü şü n d ü m .. ben g id iy o ru m .. n eden ö y ­ le oflasın p u flasın d iy e gece dü şü n ü rk en . n erde karı götü m e ­ sı E rk e k le r g eçiy o r k arşıd an . m esi var. b ak ıy o ru m g ö zü n ü n içine k esecek . bir m esaj geldi. son ra bir g ün eve g eldiğim de k ıl­ lı b ir k am y o n şo fö rü y le kocam ı görm ek is te m e m . bi e ş c in ­ seli h em en tan ır m ısın . bana a çılır falan diye. A llah yardım etsin b isek sü ellerin sev g ililerin e. A m a o lm az. çü n k ü h ep y ak ışık lı. •a A pt al ın Bü “T ark an gibi y a n i. N e y azık y a a ? ” y o ru m .. am a s a n m ı­ P ucca yü “ B elk i de eşc in seld ir am a..” “N ed en san m ıy o ru m d ed in ? B işi m i b iliyo rsun.. c u k var. o n lara b ak ıy o r puşt. Y a b i- K üç ük seksü el is e . E şcin sel o lm asa.

çocuk kıskandı. iki. Bir. cak. Anında bir mesaj daha geldi: “Rahat uyuyabilirim öyleyse”. “Yok ya. o .“Haddim değil am a sen xxx’den mi hoşlanıyorsun?” Ş im di- da çocuktan hoşlanıyor.. saçmalama.. benden yana mı? Ayy Allahım bir yol göster bana artık K üç ük A pt al ın k â ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D offü! Ben işin içinden çıkamıyorum. Ondan yana mı rahat uyuya­ ya sı ii.” falan yazdım. bu mesajın iki anlamı olabilir. ün Lan şimdi daha karıştı ortalık.

kızın belli ki gönlü var. Bu ib ­ ne herhalde benden hoşlanm ıyor..İşte asıl hikâyem şim di başlamalı ler yapıyordum çocuğa. Pekm ez’le izinleri aynı güne denk getirdim ... am a yirmi yedi yaşında mı ne herif.. bir m uhabbette “Eski kız arkadaşım ” dedi çünkü. Yani bütün gün yapayalnız İnciraltı’nda fink attık.. hâlâ bana “salak. Bir kızla fanfini yapm ış dem ek k i. Artık el ense şaplak göte m uhabbetine girdiğim iz için rahat rahat falan filan. dolandık pt al gaz alıp. salla da sü m ü ­ ğüne bak” tarzı espriler yapıyor. bir şe y ­ ın Bü Ben günlerdir ibne mı değil mi neyin nesi diye garip test­ P ucca yü k D ün ya sı . A nlaştık ettik. li­ seden kaçınış çocuklar gibi... yok anacım olm ayacak K üç ük bu iş. bir kuytu bulayım 64 A “Yarın çıkalım m yaeee” diyebiliyorum . Gezdik. am a yine de erkek lan bu! Hoşlanm asa da. Ben tabii bu durum dan daha da ler falan yapalım diye.. Sonunda ibne olm adığını öğrendim . buluştuk o gün. Ben artık um udu kestim . H ayır yaşı küçük olsa ta ­ mam diyeceğim ..

ama kendi soğan kokum dan kendim iğrendim . Ben açılsam diyorum . Hani biraz tensel yaklaşım lar olsa. Bu noktada öpüşm em iz gerek. hem en asansöre attım çocuğu ve iki ile üçüncü kat arasında durdurdum . “B unu bugün dem ezsem . sen gözlerine sokar gibi diplerine gel. “Olm ayacak k ı­ yü yor açıkçası.” dedi.m m cırim der. D edim ki hiç uğraşma. Öyle b o yoz gibi açarak gözlerim i dinledim. konu kom şu görm esin d i­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü eve doğru yürüm eye başladım . K arşım da bakıyor öyle. herif angut. ilk adım ı bari ben atayım d iye­ ceğim . İçim den de. İkim iz de susuyoruz. İlk kattaki YozgatlIların kapısı açı­ al ın mez! Tam apartm anın önündeyiz. A klım dan geçen tek şey. am a o da yok. bir daha diyem em . eve bırakm ak için arabasına bindik. kom şular görm e­ k D ün ya sı . Bütün gün öyle. Konuşasım da gelm i­ sin diye arka sokakta durdurttum arabayı. bari kalk git başkasını bul. Yem ek yiyip. Sonunda evim in oraya geldik. hadi şim di açılsın. Ben K üç ük senden çok hoşlanıyorum . Çocuğu aldığım gibi apartm anın içine soktum! “Sana bir lır gibi oldu. Tokalaştık ve ben zım bu iş.” diye girdi konuşm aya. hadi şimdi olsun diye kıvrandım durdum. tek kelim e yok. a r­ kam dan birinin koştuğunu fark ettim. o soğanlı köfteyi yem em em gerektiğiydi.” diye de uyardım. “B urada de. Ayy geri ze­ A pt şey dem em lazım . am a sessiz ol. B ir sinir etti geri zekâlı beni. öyle m alak m alak bakm ıyorum etrafa. bir şey diyem iyorum . am a hiç yapm adığım bir durum. A rabasının da teybi bozulm uş.” diye düşünürken. Anaa bir baktım P ek­ ye o kadar ileride indim. bu çocuktan bir bok olm ayacak. geleceği yok.

kâlıyım ben. bunun da utanm am ış şarkısını bestele­ miş. “Seni seviyorum ” ne yaaaa?!?! A m a olsun.” dedim o panikle. biri asansörün kapısına . bırakın şunu diye. sı kalıp. sonunda oldu. viyorum ..” dedi.” dedim ve ikinci katta indirdim çocuğu. “Ee c e v a b ın . içim ­ yok et. Kırk yıl sonra sevgili yapmış. kendim e kızm akla m eşgulken. Ayy bu şarkı da tam bir abazan şarkısı. eski sevgililerim i karşım a D ün K apıyı kapatırken de. gerçekten malım! Ben böyle heyecandan apışıp “Hadi sen git. K üç ük 66 A pt al ın Bü lı yiyeceğim zaman içim e bir ateş düşür. Anam şimdi dank etti. Ç ok utandım am a sonra. benim de artık bir sev ­ gilim var. E skiler gerçekten çılgın m ıym ış neymiş.. artık bir sevgilim var! A llahım lütfen bunu deki k ıskançlık denen yü canavarı Pucca çıkarm a. “B en de seni s e ­ ya vurdu. bu çocuğun önüne güzel güzel kızları koym a. aklım ı dürt! k elim den kaçırm am a izin verme. Ve soğan­ Bim bam böm çok şükür dostlar.

acaba ne olacak. Ya böyle insanlar sü ­ rekli işte aşkın başlan. H ah ben ona inanm ıyorum işte.. olacak mı olm ayacak nıı telaşı. Ama olm uyor maalesef. Y a bir kete. ilk günleri mıy mıy diye ötüyorlar h a ­ ni. yatsak m ı yatm asak mı. böyle ın Bü A ylardır peşinden koştuğum şeye sonunda kavuştum! yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 67 ün ya sı . eski m anitası kim. Şimdi işte P ekm ez'de de böyle h is­ sediyorum . K üç ük üstüne düşsem mi. ama sonrası da k o r- A güvenm iyorsun.. geçsin bitsin hem en şu ilk günlerin baskısı. falan mı filan m ı? Y a böyle direkt gökten zem bille inm iş uzun süreli bir ilişkim olsun istiyorum. Bence aşkın en güzel k ıs ­ bakışm alar. pt al mı iki dönem de özetlenebilir: Bir platonik olan tarafı. bir de ilişkinin ortası oluyor. başta karşı tarafa beni ciddi olarak görüyor mu. fingirdeşm eler. arasam mı. ^ e r ­ başlarken otom atik olarak üç senelik gibi davranalım yanı.A şk ın d ö n e m h alleri A m a böyle nasıl kasıyorum k en d im i. B a­ zen böyle onu görm ek bile istem iyorum .

zaten önem li bir şey konuşm uyorduk. Erkek. A ralarında şifreler oluşur. adam ları m asasına toplar. gevşenm iştir. K adına otom atik olarak yüklenen iğrenç çocuk takli­ di. ö z e l­ likle daha yakın davranm aya başlar erkeğe. telefonda isim ler değ iş­ tirilir. A rtık sevişilm iş. işte size “e r­ keğin daha az. böcüüm . G ünün yirm i üç s a a ­ ti birliktelerse. aşkım . H er ilişkinin kesin ve net k u ra ­ m esela aşam a aşam a söyleyecek olursam onları. B ir de başkaları­ nın yanında. Hayatım . Erkek biraz daha sırnaşıktır. Sürekli yalnız k a l­ K üç ük mak ister. hem en tutar kolundan ve “A aaa gel gel otur. Kantinde o tu ­ rurken. fazla m alarıyla bu dönem sona erer. Hedefe gözünü dikm iştir. rahatlanm ış. kılkurdum gibi abuk sabuk şey lerle birb irlerin e seslenirler. bu dönem de başlar. n ’apim acıyorum çocuğa” imajım verir. kadının daha fazla sevdiği ilişki”nin aşam ala- Giriş dönemi: Bu dönem de kadın biraz soğuktur erkeğe karşı. Cinsel olarak y ak ın laş­ Bü P u ccı yü k D ün ya sı lı zaten bir tarafın sevgisi m uhakkak daha ağır basar! Hah . o ayrı kaldıkları bir saat de telefonda k o n u ­ şurlar. birini görür görm ez. en güzel sm s’ler ve aşk m esaj­ 68 A pt M ıçm ıç dönemi: al ın abartılıdır. Yanma sürekli birilerini takar.k u tuyor beni. Kadın. Önceden m asaya topladığı o insanlara uyuz olm aya başlar.” diyerek. “O bana yavşıyor. N edense hatun böyle yalnız kalm ak istem ez erkekle.

B ankaya birlikte gidilir. H alta o güvercinin ağzına tıkıştırılan m e­ saj değiştirilip. Şu m esa­ . Özellikle kadının bütün dünyası ilişkisi olm uştur. “Zarife m oralim çok bozuk. patılır.. Erkekler. A nneler Günü. telefon listesindeki ayda bir yatılacak kadınların num aralarını silerler. Bu dönem fazla yılış yapış. Üçüncü şahıslara sevgilini '‘benim ki” olarak tanıtm a faslıdır. “Eve şim di girdim tatlım. ve gagasında iyi geceler öpücüğü”. B irileriy- A pt seni uyandırırım ” tarzı m esajlara bırakır. bayram . İki taraf d a bu aşam ada arkadaş­ larından kopm uştur. faceebook k a ­ Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D ün ya 6 9 sı den daha iğrenç yazıları takır takır hatuna yollar. “Benim bir sevgilim var” derler ve de K üç ük kuyruklarım yere indirirler. yüreğinde sevgi ve şejkat.. Annem in ölüm ünden bir hafta sonra babam ı da kaybetm ek bana çok koydu. sü ­ mük kıvam ında devam eder. sabah ben baş gösterir. kandil. Erkeği sadece bu dönem de b ö y ­ le görebilirsiniz. önceden kuyruk salladıkları her adama. yavaş yavaş şifreler doğum tarihlerinin birleşim i olur. Benimki dönem i: Sahiplenm e dönem idir bu. Kadınlar. H afif kıskançlıklar al ın faturaları ödem e sırasında birlikte beklenilir. En güzel sm s’ler yerini. Kanatlarında mutluluk.ları gibi sitelerde bulunan (hatta kilabı bile var olan). 19 M ayıs g i­ bi özel günlerde de yollanır. kar beyaz tüylerinde kokun. götüm ­ jı alm am ış bir insan evladı yoktur sanırım: “Beyaz bir güver­ cin gönderiyorum sana.

le konuşm aya ihtiyacım var.”

zuk bizim de günlerdir. Çok iyi bir babası var, bir görsen

adamı. Beni çok seviyorlar zaten. A nnesi de nasıl hanfendi,

nasıl iyi biri. Allah dualarım ı kabul etti, bana böyle birini

gönderdi. Hiç yalnız bırakm ıyor beni, ne desem yapıyor, çok seviyorum onu. Aaa dur arıyorr. N eyse tatlım ben gidiyorum , hadi öptüm seni.”

“Aaa n ’oluyo?” dönemi:

Bu dönemde erkek artık arkadaşlarına doğru kaym aya başlar. Yapışık ikizler gibi gezm ekten bunalm ıştır. H er h a re ­ ketini kadına söylemekten gına gelmiştir. Kadın bu dönem de bir mal olur, n ’oluyo falan diye bir telaşa k ap ılır... Etrafında

diye sıkıp bunalttığı için, bu dönem i saçm alayarak geçirir. Arkadaşlarıyla gezmesini, başka kızlara bağlar. Aldatıldığını

K

üç ük

yi duym am ak için yalan söylem eye başlar. Evde Pes tu rn u ­ vası düzenliyordur, ama kıza am casının evinde olduğunu söyler. Yalanlar ortaya çıktıkça, hatun çıldırır, anlam v ere­ mez. Kesin başkası var diye düşünür. Telefonda atılan m e­ sajlar, sorgulayıcı olmaya başlar: “N eredesin?”, “ Kim var?” ,

7c

A

Beyin sikme dönemi: Adam arkadaşlarıyla her çıkışında, kadının verdiği tep k i­

pt

düşünür. Kendini yapayalnız hisseder.

al

ın

hiç arkadaşı kalmadığı için, kalanları da ?benim ki benim ki?

P ucca

k

D

ün

ya

“Yaa benimkinin babası da anjiyo olacak. M oralim iz b o ­

“Neden geç yazıyorsun?” B aşlarda kapatılm ayan telefonlar,

şecereleri çıkarılır, ha bire onlarla ilgili sorular sorulur: “P e kiii Canan diye sevgilin oldu m u hiç?”, “En çok hangisini sevdin?”, “O ndan neden ayrılm ıştın?” , “O da annenlerle ta ­

nıştı m ı?” gibi sorularla kendini eskilerle kıyaslam aya başlar.

“Sen böyle değildin” dönemi:

Bu dönem, kızın artık depresyona girdiği; erkeğin ise b u ­

kavga edilir. E rkek kızı anlam az. Kız erkeğe sesini duyura-

m eye başlar. B aşkalarıyla görüşür, aldatır. A rtık atılan m e­ sajlar iyice değişm iştir. Kadın, “N eden böyle yapıyorsun?”,

nında kim varsa, sen onlarla ilgilen” , “Yaşanılan her şey h a ­ taymış sanırım ” der; erkekten gelen m esajlar ise, “Seni ara-

“Peki” v s.’dir

Uzatm alar dönemi:

K

üç ük

Bu, son aşam aya gelindiğini anlatan dönem dir. Kızın si­

nir krizleri geçirdiği, adam ın ise sikinde bile olm adığı aşa­

madır. Kavga bile etm eye mecali kalm az adamm. Birlikte o l­

duklarında sıkılır, konuşacak bir şey bulam az, aram ak için ­

den gelm ez, ayrılm ak ister, am a kadının sürekli sulu göz h al­

A

pt

rım ’V’İyi, sen bilirsin”, “İşim var biraz, yarın görüşürüz”,

al

ın

“Eskiden böyle değildin”, “Bugün beni hiç aram adın”, “Y a­

maz. Adam artık iyice uzaklaşır, görüşm ek işkence gibi g el­

nalıp resti çektiği dönem dir. N e zam an bir araya gelinse,

k

D

ün
71

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya

artık kısa konuşm alarla sona erer. Adam ın eski sevgililerinin

leri yüzünden ses çıkartam az. Kadın baştan sona harcadığı

böyle yapm ıştım ”, “Senin yüzünden herkesi karşım a aldım ”, “Senin sorunlarını kendi sorunum bildim ” , “Ben senin için nelerden vazgeçtim ” . Zaten bunlarla başlar ayrılık sinyalleri.

Ne zaman çetele tutulur, o zaman anlaşılır alışverişin bittiği. Bu m esajlarla adam daha da bunalır, bunalır, bunalır... Bir kavga kıyam et k o p ar... A yrılık yaşan ır... Bu ayrılık süresin­

ya hem en o kızın yanm a git, hiç vakit kaybetm e”, “H er şey

yorum . Allah belanı versin” , “Son kez konuşalım ”. B ir defa daha denenir, bir defa, bir defa derken artık iyice cıv ır... Ayrılık dönemi:

Erkeğin telefon num arasını değiştirdiği dönem dir.

Erkeğin, kadını daha fazla sevdiği ilişkiler ise daha kısa sürer. M ıçm ıç dönem inin ortasında kadın daha iyisini bulur ve gider.

K

üç ük

sevip küçük m innacık topalak gibi çocuklar doğururuz, m u t­ lu m esut yaşarız...

72

A

Um uyorum bizim kinin bir farkı olur da, ikimiz aynı anda

pt

al

ın

haram olsun sana. Pislik, neden telefonunu açm adığım b ili­

P ucca

men postala beni. Aferin yaa sana yakışan da bu”, “A yrıldık

k

ce kızın attığı m esajlar çeşitlilik gösterir: “Tabii işin bitti, h e ­

D

ün

ya

bütün em ekleri adam a m esaj olarak atar: “Ben sana böyle

K im s e b ilm esin aşkları

Aynı işyeri, aynı m ahalle, ayın sınıf, yani cüm lenin içeri­ sinde “aynı” kelim esi geçen her ortam da, “Ayy kim seye söy­ lem eyelim ” aşkları yaşanır genelde. Biz de bu klişeye uyalım dedik ve kim se bilm esin durum una girdik. Y aa bir de benim

şekilde: “Şim dilik kim seye söylem eyelim ” durum uyla başlı­ yoruz. Allah biliyor benim içim den geçeni: Hani bu ilişki

konusu olm ayayım ; ya da olur olur, daha iyisi çıkar karşıma,

K

üç ük

kısmetime mâni olm ayayım . A m a karşım dakiler de benden

mi utanıyor n ’apıyorsa “Y aa yaym ayalım bu durum u ehi ehi” deyince hem en hoop dünden hazır gibi kabul ediyorlar... Hah işte bıında da böyle oldu olm asına ama bir şeyi hesa­

ba katam adım : Bayan Kaltak. A llahım nasıl bir sürtükse, tam yakasından düştü sandım çocuğun, hoop hortlayıverdi. S a -

A

sürm ez m ünnez, sonra göt gibi kalırsam , en azından m avra

pt

al

kaderim m idir nedir, yem in ederim her başladığım ilişki bu

ın

k
k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

D
Ti

ün

ya

bahları beraber kahvaltı ediyoruz, sonra da kanala ayrı gayrı

geliyor. Ben tam yerim e oturuyorum , bir bakıyorum ki nasıl denk getirm işse sürtük ile kapıdan beraber giriyorlar. H er sa ­ bah aynı terane. Sonra sürekli yanm a çıkıyor, ahtapot gibi e l­ leri devam lı çocuğun om zunda, kam ında, belinde, her y anın­ da. Gerekli gereksiz kahkahalar, laf sokm alar, uzaktan u zak ­ tan çocuğu süzm eler falan. İfrit oluyorum oturduğum yerden.

kandığım ı da belli etm ek istem iyorum . Bir önceki ilişkim de

oyun oynam alıyım çünkü. Onlardan biri de, o bunaltıcı p si­ kopat kıskançlığım ı biraz bastırm ak olacak. Ama anacım

yor bebenin kucağına.

Ve gerçekten de öyle böyle değil, bildiğin sürtük. Daha

ruz Pekm ez’le. Cilveleşiyoruz deyince, öyle m erdiven b aşın ­ da bir dizini kırm ış mini etekli bir kız ve onun bacakları ara­ sında m alafatını sürterek ağzını yüzünü yalayan bir çocuk

K

üç ük

aklınıza gelm esin. D aha dili dilim e değm edi yeminle. Bizim fingirdeşm elerim iz daha çok böyle m erdivenin oradan aşağı­

ya bakarak gerekli gereksiz ihihihi m ihihihi falan yapmak. İşte bu karı, tam biz ihihihi yaparken geldi, dibim ize yanaştı. O çem çük gibi ağzını büzüştüre büzüştüre, on kilo lim on y a ­

74

A

pt

bugün, biz m erdivenlerin orada durup hafif hafif cilveleşiyo­

al

ın

bastırılm ıyor ki, ben tam bastıracağım , hoop karı atlayıveri-

yaptığım hatalar burada devam etm esin diye, baştan birkaç

P ucca

sin” diye çevirseydim olayı diyorum . Öyle bir durum ki, k ıs ­

k

Keşke baştan, “Kim se bilm esin, sadece Bayan K altak b il­

D

ün

ya

giriyoruz. Ben önce giriyorum , o benden beş dakika sonra

lamış da dili dudağı kabarm ış gibi konuşm aya başladı: “Pekm ezzzzz, ya ben de sabahlardan berii seni arorum m . Nerdesin yaaaa?”

Geri zekâlı karı, sanki gittiği yeri ona haber verm ek z o ­

runda. P ekm ez’in de bok yem esi var ya bence, abi nasıl k a ­ rıya yüz veriyor anlam ıyorum . Böyle geldiler yanım da v ıd ı-

vıdı gereksiz gereksiz konuşm alar, bir yılışıklık, bir bilm em ne. B öyle şeytan diyor, kalk git, trip at, laf sok falan. Sonra diğer yanım daki, artık m elek mi desem , geçm işim den gelen bir ses mi desem , öyle dandik bir şey işte, “ Ya saçm alam a PuCCa, bak daha önce dört senelik götünde patlayan bir iliş­ kin oldu, bunda o dingille yaptığın hataları yapm a lütfen, ö y ­ le tripler falan gereksiz. H em sen trip atıp gideceksin, kızın daha çok işine gelecek. K ıskanıldığını fark eden kadının g ö ­

kine takm ıyorm uş gibi davran ve gülüm se canım benim , ısır­ ma o dudaklarını kanatacaksın, gülüm se hadi,” diyor.

bahsediyorlar, am a beynim cüm leleri algılam ıyor, daha çok her şey yavaş çekim de ilerliyor gibi. Eli sürekli om zuna d e ­ ğiyor kızın, gülerken o suratını daha çok yaklaştırıyor. A lla­

K

üç ük

hım her şey aynı işkence gibi, başım dönüyor bayıldım bayı­ lacağım ya da o karıyı boğacağım orada. A a yok, bir şey y a ­ pam ıyorum , sadece izleyip M ona Lisa gibi gülüm süyorum . Pekm ez denyosu da uzun zam an benim le ilgilenmediğini

anladı sanırım , “Sen ne düşünüyorsun?” diye bana doğru d ö ­

A

pt

Ben de onu dinleyip, gülüm seye başladım . B ir şeylerden

al

ın

tünün nasıl kalktığını en iyi sen bilirsin. Ses çıkarm a, hiç si­

k

D

ün

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya
75

nüş yaptı. Neden bahsettiklerini bilm ediğim için salak salak

hep unutuyorum , neydi?” diye sordu bana. Bu nasıl küçük

adımı unutuyorsun? Ben her gün senin adım sayıklayıp, sana

basıp dururken, sen benim kalbim i sıkıştırıp, tırnaklarım ın

m ın, ne kadar yiyişm esek de, sevgilisiyim ve ona yılışan k a ­

öldürm ezsen, ben o kaltağı alıp pencereden aşağıya atacağım. Ü stünde zıplayacağım , sonra hoop alacağım körüklü o to b ü ­ sü, içine dolduracağım KSK taraftarlarım , otobüsle onu ezip

kazıyıp, köpeklere yedireceğim . Derin bir nefes aldım ve gülüm sedim . Ardından da, “Bir

için, hatırlam ana lüzum da yok," dedim ve merdivenlerden

K

üç ük

y u karıya çıktım. Sikerim lan ilişkisini de Pekm ezini de. A dam gibi bir ilişki yürüteceğiz diye, elin elektrik direği b a­

cak lı karısının yanında ne küçük düşecekm işim . Çok sinir o l­

d u m , geçtim oturdum m asama. Hemen ardım dan Pekm ez

geldi. Şimdi dedim, “ Ayy neden yaptın böle? Ayıp oldu k ı­

za , aslında o kız çok iyi bir kız bla bla bla?” diyecek kesin.

A

penisim olsaydı, em inim adım ı hatırlardın. Penisim olmadığı

pt

al

pestilini çıkartacağım , sonra o pestili o ra d m tırnaklarım la

ın

rı benim adımı bilmiyor. Allahım , öldür beni şuracıkta. Sen

varm azsın. Allaaaah, ben bu kadar mı ezik biriyim ? O ad a­

k

kenarlarını yem em e sebepken, sen kim sin de benim farkım a

D

vodoo yapm ayı düşünürken, adını koyan anaya babaya küfrü

ün

düşürücü bir şey, bu nasıl bir hakaret, sen kim sin de benim

ya

ca elini Pekm ez’in om zuna atıp, “ Ayy yaa ben senin adım

bakıyordum çocuğun suratına; Bayan Kaltak, yine o kırılası-

Genelde hep böyle oluyor. Bu herifler, kendilerine yavşayan sürtükler için sevgililerine, “Yaa o kız çok iyi bir kız” diy o r­ lar. İyi kız olunca, “ Haa tamam iyi kızsa, sevişebilirsiniz o zaman canım ,” diyeceğim izi mi sanıyorlar, n'apıyorlar?

B öyle yavaş yavaş m asam a yaklaşıyor, ben de kendim i bu “iyi kız” m uhabbetine hazırlam aya çalışıyorum . İpleri k o ­ pardım artık, kıskandığım ı da anlayacaksa anlasın, n ’apiim?!

Geldi iki elini m asam a koydu. Dünyanın en güzel kokusu burnum un dibindeydi. Böyle kafasını iyice yaklaştırdı, g ö z­ leri gözlerim e gelecek şekilde, “Hahahah çok güldüm ya, iyi dedin,” dedi. G özlerim e baktı baktı ve sonra kollarını çekip m asasına gitti. Ve ben orada öldüm , ciddi ciddi bildiğin ö l­ düm.

A llahım ben bu adam ı seviyorum , ne olursun beni bu

K

üç ük

A

pt

al

ın

adam la tez zam anda evlendir, ne oluırrrrrrrrrrr.

â|>Uİ»« b u y ıık d ü n y a n

k

D

ün

ya

B elki yakarım bu evi, k u rtu lu ru m ikim izden

bir ilişkim oldu... Öyle de korkuyorum ki bir şey olacak da ayrılacağız diye. Korkuyorum korkm asına am a psikopat gibi de ayrılacağım ızın hayalini kurup, şıpır şıpır ağlıyorum ... Var

bazen kendi ölüm üm ün hayalini kuruyorum ... Sonra da ö l­ düm diye salya süm ük sabaha kadar ağlıyorum ... Şimdi de

leleri, hikâyeleri falan geçiyor... O kadat güzel gidiyor ki b it­

K

üç ük

mesini istem iyorum o yüzden. P ekm ez'le eskiden yaptığım hiçbir hatayı yapm am ak için götüm ü yırtıyorum . Aşk konu sunda çünkü acayip derecede sapıklaşabiliyorum bazen. H a­

yatım a giren adamı her şeyin m erkezi yapıyorum . Bu da bir süre sonra bana da ona da zarar veriyor. O sırada her şey

m antık çerçevesinde ilerliyorm uş gibi gözükse de, sonradan

78

A

böyle ya Pekm ez’deıı ayrılırsam diye kafam dan ayrılık c ü m ­

pt

al

benim öyle kafayı biraz yem işliğim ... M esela gece yatarken

ın

H ayatım da sanırım ilk defa saygı ve sevgi çerçevesinde

P ucca

k

D

ün

ya

düşününce bildiğin hastalıklı insan davranışı sergilediğim i fark ediyorum . İnsan ev yakar mı sevgilisi onunla ilgilensin diye! Onu bile yaptım düşün artık.

Okul yeni bitm iş, hayatım ın iş olarak bana gelen en ballı fırsatını osuruktan bir söz yüzüğü1 için bırakıp başka şehre gitmişim ... D epresyonun bokuna çıkarıyorum resm en, bir ta ­ ne bile arkadaşım , konuştuğum insan yok. İşe başlaya­

lı çok olm am ış, bir türlü adapte olam ıyorum . Sevgilim beni aram ıyor, sorm uyor. Sik gibi kalm ışım ortada, bir evim var, eşya az, evin içinde sadece ağlıyorum ... Telefonum bir kere bile çalm ıyor. Fonda da Ö zlem T ekin’den “Belki yakarım bu evi, kurtulurum ikim izden, belki yıkarım gider, ne kaldı h i­ kâyem izden?” şarkısı. Sen kalk, elin herifi seni dizinin dibin­ de istiyor diye, her şeyi es geç, gel. A dam seni aram asın, sa­

mişim ben, sıçarım dem işim sözüne de, yüzüğüne de, beni siklem eyen herife de, işine de, yakarım lan dedim bu evi!

perdenin altından yaktım çakm ağı, kapıyı çektim gittim... A klım ca işve anıları yakıp gidiyorum , “bir iz kalm asın bu aşktan” gibisinden. Böyle arabesk haldeyim , asansörden in ­

K

üç ük

dim, “Ulan m üstakil evde mi yaşıyorsun? On dön k a t­ lı bir apartman! Ç atır çatır yakacağım bok yoluna insanları”

diye paldır küldür çıktım yukarı. Perde ve yanındaki koltuk
1 O su ru k tan söz yüzü ğ ü : E rk eğ in “ B u k ız k ah rım ı ço k çek ti, ev le n m ek gibi bir n i­ y etim y ok am a sev in sin g arib im en a zın d an ” ; k ız ın ise “O ff tam da ay rılacak k en , se­ v iy o r lan ben i bu, bari b ü tü n ö m rü m ü ad ay ay ım . C an ım ya b ak san a sö z bile taktı b a­

n a ” d iyerek tak tığ ı y ü zük.

A

pt

Bırakıp giderim kendi evime. Attım çantam a iki kot, bir bot,

al

ın

na köpek çeksin! D eğer mi be PuCCa dedim! B ir gaza g e l­

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

k

D

ün

ya

alev almış, söndürdüm hemen. Yoruldum tabii. Dedim azıcık uyuyayım, sabah terk ederim bu kenti. Gece bir uyandım, her

den, attım kendimi evden. Bütün apartman ayaklanmış, itfai­

gözümün

önünde

yanıyor!

İnsanlar

da

rinde bir parça kalmış. O da yavaş yavaş yana yana büyük bir

hibi, sevgilim, apartmandakiler piknik tüpümü suçladı. Özür

dim 0 “Ben bir psikopatım, sevgilimi terk edecektim, bari ha­ valı terk edeyim diye evi yaktım,” diyemezdim ya.

K

üç ük

80

A

pt

al

ın

dilerim minik tüpüm, her şey üstüne kaldı ama ne yapabilir­

P u cca

verdim, “Küçük tüp yüzünden” dedim. Bütün herkes; ev sa­

k

yangın çıkartmış. Yangın söndükten sonra karakolda ifade

D

li ediyor. Meğer ben ilk perdeyi yaktığımda, koltuğun sünge­

ün
beni

ye gelmiş, herkes yangını söndürmeye çalışıyor, her şeyim te se l­

ya
1

ki! Bütün ev yanıyor! MacGyver gibi geçtim alevlerin için­

taraf kıpkırmızı, kalkamıyorum yerimden, öyle bir baskı var

B u ld u ğ u m u n u m d u ğ u m d an daha değerli olması

Lisede falan hani, “Yaa benim sevgilim beni çok seviyo, bana dokuıım uyo hiç, sevişm iyoruz,” diyen kızlar vardı ya.

saklarının canını çıkartıp, bekâretleri kabak gibi yerinde d u ­

Çünkü o hem en öyle etiketlediği için, m illetin de kendisini etiketlem esini istemez. O sebeple paso, “Ayy ben sevişmem,

kim se inandıram az bıi m uhabbeti,” derdim , ta ki şu ana k a ­

K

üç ük

dar. Biri bana aranız nasıl diye sorsa, “Çok seviyoruz b irb i­ rimizi, ama sevişm iyoruz,” diye cevap veririm. Abi biz sevişm iyoruz yaa, bildiğin sevişm e denen olay

yok. Sabah akşam , bir bok yeme umuduyla, her yanımı tavuk

gibi bırakıyorum . Hayır, bir de öyle ki tüycüklerim kısacık­ ken ağdayla alam adığım dan, paso basıyorum jileti. Babamın

A

göm üşm em ” diye ayak yaparlar. “ Kusura bakm asın da, bana

pt

al

ran kızlar. Bir de seviştiğini söylerse, sanki orospu olacak.

ın

Oysa işin aslı; her köşe başında, boş ev bulduklarında, bağır­

k

D
k 'ı vu k « iptalin b u v u k d ü n y a s ı «l

ün

ya

suratı gibi oluverecek yakında, ondan korkuyorum . Geçen

da uzasın, adam gibi ağda yapm am lazım diyerek, m innak

lım, özledim ,” falan dedi. Ben de çıktım öyle, nasıl olsa ç ıp ­

gidelim ,” dedi. “Aha," dedim , “sıçtın PuCCa! A ylardır b e k ­

lük kız tripleri oluyor. Tabii bu ayak bir işe yaramadı. En son

arkasından “O ff PuCCa o f f ’ diye kafam ı duvara vuruyor­ dum.

annesi açtı kapıyı. Ayyy! Ev derken, em m e göm m eden b ah ­ setm em iş çocuk, gayet anam la tanıştırayım dem iş m eğer. A l­

Bilseydim böyle olacağını, bir kek, bir börek yapardım , g ö ­ züne girerdim kadının. Gayet şirin bir annesi var. Acayip de cana yakın falan, am a ben nasıl kasılıyorum . Bir de kardeşi

K

üç ük

var. Evlerini dolaştırdı Pekmez. Bizim evin dört katı falan bir ev. Tuvaletleri bizim salon kadar. Neyse; başkasının evinde değil iş, götüm ü koltuktan bile

kaldıram ıyorum resmen. Zaten böyle suratım da yapm acık bir gülüm seyiş, her boka sırıtır vaziyetteyim . Konuşm alarım , üç

82

A

pt

lahım ben nasıl utandım. Utanm ayı siktir et, hazır değildim.

al

ın

Kapıyı çaldı. Lan biz beraber olacağız diye düşünürken,

apartm anın m erdivenlerinden yukarı çıkıyorduk ve ben, onun


Pucca

?Ayy yok gitm eyelim ,” falan diyorum , ama bildiğin on d ö rt­

k

lediğin zaman bu zaman, bunda da sen m üsait değilsin.”

D

lak görm ez beni diye. A llah ’ın işi işte, çocuk arabada "Bize

ün

m innak bıraktım olayı. Am a aradı beni bu, “Bir şeyler yapa­

ya

ceğim , her gün de babam dan çok tıraş oluyorum , bırakayım

hafta sonu buluşm ayacaktık. Ben de nasıl olsa onu görm eye­

Haa işte hiç onlardan biri olam adım . am a sala­ ın Bü İçim den de. ‘Git içeri kızım . marulu. On iki y a­ şından beri sürekli yem ek yaptığım halde. girdim m utfağa. O yüzden de onun beğendiği şeyleri kıstas a la ­ A pt al lata yap PuCCa diye kafam da bir şeyler dolanıyor. N ’olur bi bok yaptırm asın. ne yapsın? Adam ın önüne koy ekm ek peynir. Sonra o tu r­ dum. G itm em gerek diyerek. Am a sanırım m eşgule attı num arayı kadın ve direkt “Salatayı y a ­ pabilirsin” dedi. kim senin evinde yem ek yapam am . Babam yiyor garibim . Bir silkelendim . sanki hiç y e ­ D ki geçti içeri. P ekm ez’e yakın davran- için m utfağa geçti. Yalnız y a ­ ün yalak suratım la. “Yardım m m edeyim m m m iiii?” diye sor­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 83 ransam mı kestirem iyorum derken. benim de ardından geçip. “Ehehe yardım edim m iiiii?” sorusunu sordum. çenem ağrıdı sırıtm aktan. kendim e geldim. Ya da yaptığım şeye güvenem em . olur m u!’ yü mek yapan karı görm em işim gibi bir mutlu bir şen şekilde k elim apış aram hizasında.yaşında bir beyin özürlü edasında. “Ayy ben çok güzel yem ek y ap a­ rım . S a ­ ta yapm ayı resm en unuttum. düşündüm : Salata salata. annesi yem ek yapm ak sı sam mı davranm asam mı bilm iyorum . desin. salatalığı. onu da yer. Bu işin kuralı. iki kekeleyerek. O noktada ben salata yapm ayı unuttum .” diye geçiriyorum . A m a gel gör ki hiç istem iyorum .” diyen. B ir iki dakika kan beynim e g it­ medi sanırım. o mam gerek. “ ‘Y ok’ desin Allaam .” diyorum. K üç ük Şey kızlar var ya hani. hatta “Ohh iyi pacak bir şey yok. sa ­ kin ol diyerek aldım dom atesi. ağzım kulaklarım da. dom atesle falan yapılıyor. Kadına sam im i d av - .

yeni eşyalar lalan alırım buraya. kaçalım .m çok lenkyuu.” deyip nfurdunı oradaki sandalyeye. ne bilim ebabil kuşlarına taş toprak attırdın. kim se ölm esin! Am a bir doğal afet. O nasıl g ü ­ zel bir görüntüydü öyle. “Sen benim sala» im. seni çok seviyorum . ya kim se yem ezse telaşı yaşarım .' y< rnedirı daha hiç. Haa belirtm em e gerek yok sa ­ beni şu durum dan. ayy ya büyük seviyorlarsa. Bu dediği şeyi k -fam hemen bel altı olarak alg ıla- al ın bana. O salatayı her kesişindi. ben balkonda masa h a­ A Dünyada seksi erkek davranışlarından en iyisi ne diye pt nu. K üç ük sursalar. Bir de ah tarafı salata y an i. k en a­ rına mı koyayım . ben şu salata D ün ya sı neyi nasıl yapacağını bilir.ı. D om atesi nasıl doğram am gerektiğini kendi kendim e dünya­ nın en büyük sorunu haline getirm işken. anasını göndeririz küçük bir eve.” dedi. Bunda da aynı öyle oldu. hadi bir kıyak yap dua ederken. Pekine/. ben acaba bunları küçük doğrasam . kurtar yü yapm a işinden kurtulayım . “eşofm anlı yemek yapan eık ek ’’ derini. “ Bu e*. içten içe de dua e d i­ sun. o hep yem eklerim izi yapar. lütfen kurun bcııi şu olaydan. bişi o l­ k yordum : “Allahım . valla çok iyisin.. ben onunla evlendiğim izin hayallerini kuruyordum. arkamı dönüp..b ı/ın ı olsun. içine limon sıksam mı. deprem olsun. o ff kötü mü oldu. Herkes mı. bomba patlasın. bir şey yap. “Aİl«ı. Sen ki koca okyanusu ikiye ayırttırdın.mam.” İşte böyle saçma sapan Bü nırım . bak ben yapayım bu­ sa da. Kız kıza toplanm alarda da ezik gibi dururum. Allahını. yanım a geldi ve elim den bıçağı alıp. kaçm ak zorunda kalalım .

h a y ır- yü şünüyorum . ben bi aşağıya incem . Ö pecek sonunda falan diye seviniyo ­ rum. anası gelecek dur bir bakayım k u ç u k a p t a lı n buyul. iyice çekti kendine. iki yanağım dan tuttu. ■ bir sene bu günün rtk K tıs ın a . H içbir şey anlam adım öpüştüğüm üzden. Böyle g ö ­ züm ün içine bakıyor.!:..u»\un . M ememi y. üç ük orada da iki defa öpüştük. Y ani sevişm ek A pt Ama şey hoşum a gitti. dudakları da am m a soğuk falan derken. Sonra annesi. Beraber tabakları lalan yerleştiriyoruz. Ardından odasına geçtik bunun.” dedi.. İlk öpüşm em iz olacak ve benim A nkara’daki k de telaş ediyorum . al ın şeklinde mi devam edeceğiz. Son öpüşm ede eli m ememe de kaydı. Sonra Pekm ez belim den tuttu beni. am a bir yandan da anası ya da kardeşi içeri girerse diye çocuktan sonra ilk öpüştüğüm adam olacak.” diye mutlu /ırlayıverin. direkt kafam da karı kocayız imajı var. am a nasıl m utluyum . “M asayı bi h a - . Sonra anası geldi. Haa bir de ya kokuyorsa ağzım diye d ü ­ D ün ya sı mesul düşüncelere dalm ıştım . Dilimi devreye soksam oha der mi. b a ­ ti bizim öpüşm e.d m Bü muş olabilir m iyim falan gibi salak salak şeyleri düşünürken. Salak salak gülüyorum falan. i'aklı beni. yemek talan yedik. böyle bir alt bir üst kapının oraya.zırlarım. PUS oynadık. için ilk adımımızı attık. Bir de iki çocuk yaparım ohh m issss. onları öpün b ı- •’ uğurlu olsun. Öpüşm eyi unut­ hoop benim ait dudak onun dudaklarının arasına yerleşiver­ di. gayet normal bir oğleıı geçirdik.

Şu dünyaya geliş amacım A pt rince. Bütün b u ­ luşm alarım ız. “Need for speed” oynarken ben P ekm ez’e turu b in d i­ gırgırına.B ir b e n var ki b e n i m iç im d e . Oyunun gazıyla heyecana geldi. gelecek y a /a kadar evlenm em gerek. izlem e odasında oyun oynayarak geçiyor. Çocuk PC oyunları delisi. A llahım nazarlardan koru falan bir şeyler yap. planlarım a göre. İki sene sevişm e. b e n d e n ö te . Bu çocuk ­ la cvienm ek istiyorum . m aksat m uhabbet olsun diye söyledi biliyorum . Hiç kim senin y a ­ Bü yü k D ün ya sı b e n d e n ziyade . bu sözleri söyledi. ben de ortak noktalarım ız v ar­ K üç ük mış gibisinden kendim i oyun hastası gösterdim . al ın lenm ek için bütün varımı yoğum u veririm. M utlu rnııyımı? Hayır! Sürekli ben kazanıyorum . evliliğin boku­ nu çıkarm a. Bugün bana “Seninle e v ­ nında bu kadar rahat değilim ben! Çok şanslı bir herifim .” dedi. ama P ek m ez’le her şey çok güzel gidiyor. oynaşm a. sonra hooop çocuk. ama olsun.

biliyorum ki m em elerim sarktığı z^man kariyerim de . i |» a l ı ı ı b u jr ı. am an da am an diye. arkadaşla­ rım ın da annelerini sevmem. dünyanın en harika yaratı­ A pt al ın Bü lerde. bir ara çok hevesliydim . böyle kadın gitsin diye gözünün içine bakıyorum .zaten sadece evlenm ek. rı ne yapsın orayı? Ona küçük bir ev tutarız. sana saçılan tohum lardan insan yapmak. Sonradan baktım . Yani bütün arkadaşlarım ın anneleri m ut­ K üç ük laka bir defa da olsa “O kızla görüşm e!” dem işlerdir benim için. Hem eskidendi öyle şeyler. a n ­ D r lıtlly ün l* ı. Sadece sevgililerim in değil.. ders çalışm ayan ama yine de bir şekilde yırtan. şu bayatın tek anlam ı. Lisedeyken A lsancak’ta sabahlayan. Çok garip geliyorlar bana. Tek k e n ­ di çocukları m ükem m elm iş gibi. b ö y ­ le sürekli elleri üstlerinde sanki..¡ ıl . bel altı espriler yapan. ya 87 sı yok. K a­ k Evlensek nasıl olacak diye hayaller kurup duruyorum . uzakta bir y er­ leri hiç sevm iyorum . Ya tam am annesi dünya tatlısı olabilir ama ben anne­ yü nesini o evden çıkartırız. Ya da aşk gözümü kör etti.. yine ben m anyaklaştım ve ilk bulduğum adamı k o ­ cam vasfına soktum. bir şeyler olayım . Anneler tarafından asla eve sokulam ayacak bir kızdım yani. Afakanlar basıyor biri annesiyle yanım dayken. her şeyi çok bilmiş tavırları falan. B ir de kıskanıyorum ana-kız ana-oğul muhabetlerini. başka bir şey için gelm em işsin dünyaya. Ç ocukken de şim di de annelerin kızları için düşündüğü “iyi arkadaş özelliklerini” taşım ıyorum zaten. her an hızlarım yoldan çıkartabilecek gibi duran biriydim. Göztepe sahilinde kocam an ev. Öyle kariyer yapayım gibi bir derdim bitecek.

Her şeyi kafasına takıp büyütenlerden de değildir inşallah. O günlerden kalan bir şeyle. kafam ı kurcalayan bazı sorunları da bir irdeleyeyim. A llah ’ın ayısı! İçten pazarlıklı değildir umarım. sonradan farklı bir insan olarak çıkm az karşım a umarım. M esela sanki hiç osurm az gibi geliyor. hobereyy bekle beni kabarık F ran ­ sız güpürüyle yapılm ış gelinliğim! A pt al ın Bü nacağına. onun ders ça lış­ k baka. Ve öyle acım asız olurlardı ki. Ama o anneler gelip. Ayy sanki yarın evlenecekm işiz gibi heyecanlandım . ceset yemiş gibi gaz sa ­ K üç ük lardı ortalığa. başkalarının anneleri benim için hep bir tehlike unsu­ ru oldu. sıçar gibi doğurdukları salak çocuklarını benden korum ak için her türlü yaram a tuz basarlardı. senin gibi değil o! Baban karı kız peşinde d o la ­ bize olan oluyor!” diye söylenirlerdi. sarıp sarm alayıcıdır. Ne bile­ yim. Okulda bir olay olduğu zaman. babam benim için “K e ­ . böyle başıboş D ün için beni daha da batırırlardı.” derdi ve veli toplantılarında gıkını çıkarm azdı. Eğer bunlar da tam am sa. Umuyorum P ek m ez’in annesi de bu durumu sakince karşılayıp ayrı eve çıkar.. biraz dayak atsın size! Bu ne ya millet doğuruyor yü büyüm üşsünüz. D ilerim koruyup kollayıcıdır. Eski sevgilim denen hayvan oğlu hayvan. K ızım la konuşm a bir daha. Suratım a baka ması gerek. “Anneniz doğurm uş sizi sokağa atmış.ğına sahiplerm iş gibi. Ama hazır yeri gelm işken. em besil kızlarını övüp beni aşağılar­ sin bizim kız suçludur.. Kaç kez disiplin kurulunda s i­ ya sı lardı. kendi çocuklarım aklam ak nirden avuçlarım ı kanattım bu yüzden.

yüzüm ü istediğim zam an kızartabilm e. yü görünce. kusacak. en işime yarayan özellikler: Bir. F u t­ bolu sevm ediğim i öğrenince. bozulacak. gerçek “ben” ile karşılaşın­ yapıp. Savaş film lerini sevm ediğim i duyunca. tırsacak. Bü Tek am acım ın çocuk ve evlilik olduğunu duyunca. kaçacak. kafasını duvardan duvara vuracak. PC oyun C D 'lerini kafasında kınnca. k Baklava yapam adığım ı öğrenince. iki. Yanında biri ayıp bir şey söylediğinde. salak numarası . aptal aptal bakıyorum . Selülitlerim i g örün­ ce. Giilben Ergen şarkılarında ağladığım ı görünce. ağlayacak.Hoş o daha çok şoke olacak. şaşıracak. Sonra açıklayınca durum u. istediğim yerde hüngür hüngür ağlayabilm e). M akyajsız D ün ya sı ca. y ü ­ zümü kızartıyorum (A llah’ın bana verdiği. Oysa bir m ilyondan fazla bel altı fıkra biliyorum ve erkekle­ ri bile utandıran küfürleri nefes alm adan sıralayabilirim . Bunları belli etm eden o nikâhı kıydırtm ak için çoookk ç a ­ lışmam gerekecek puufffü! K üç ük A pt al ın tu ç ı i k a p t a lı n b u v u k d ü -va. dum ur olacak. is ­ tediğim an.

E r- A mi içim e sokup yum urtalıklarım ı sıkmak istiyorum. Ancak pt al Şu an. ama regl henüz yerinde duruyor! Işınlanm ayı buldunuz lan A llah­ ruz. regl sancıları içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyorum ın sızlar! Bize gelince. ak lım a ilk kanam am geldi. Yıllardır her ay aynı işkenceyi çekiyorum . O kadar ağrı çekiyorum ki eli­ öyle geçecek sanki ağrı. hâlâ kanatlı O rkid’in devrim inı yaşıyo­ Bü yü k D ün ya sı . Bilim in kadınlardan nefret ettiğini falan düşünüyorum . Pekm ez gibi bir çocuğa bile bas bas bağırabili­ yorum. narkoz yem iş gibi şişen suratım la geçiriyorum. biri bana ne yapıyorsun diye sorsa. Ayın bir haftasını beş kiloya dönü­ K üç ük şen m em elerim . hâlâ da alışam adım şu ağrıya! A yyv. Ö yle sinirli oluyorum ki. içi su dolu göbeğim .E rg e n lik d önem i Şu sıçtığım ın bilim adam ları her boka çare buldu. “ Sana n eee bcaaaa” diye tekme tokat girişebilirim. ve ben her ay bu işkenceyi çekiyorum ! Keşke işyerleri regl dönem lerinde izin verse bize.

Evde de kimse yoktu. Başım döndü bir anda ve yere düştüm. Kakanı yaparken. tüy ve bicik büyüm esi olarak b ili­ sın. gene ağlam aya başlıyordum . kâse kadar olacakm ış.” “A nnem kâse koydu oraya.” kılır oraya. Aynaya bakıyordum .” dem em işti.” “ Benim üç tane çıktı. Sonra sürünerek telefonun oraya doğru gittim ve babanıı ara­ dım. Külotumu indiri­ K üç ük yordum .” “ İnanm ıy oru m m m m m . A pt yordum.” “Ö örrkkkk orda kıl mı olur bee. kan ağlayacak­ al ın leyen benim) Bü “Senin m em elerin büyüm üş azcık. Bir türlü ayağa kalkamıyordum. A ğlayarak çıktım oradan. erkek gibi aynı. “Ergenliğe giren kızların koltuk altlarında kıllar çıkar­ m ış. tuvalete bir girdim. Bir gün. okuldan eve gelince. Hiç kim se bana. T avana bakarak kendim e gelm eyi bekledim. anam ınm kilodum batm ıştı.” yü “Iyykk pislik gibi bişi.” (Bunu söy­ “Geri zekâlı m ısın? Şukufe Abla gibi biciklerin yere iner. Herkes âdet olm aktan lı bir şekilde anlatm ıyordu.” “Ehehehe ben de salata tabağı koydum dün. bir daha ağlıyordum .” “Sen ne diyosun? M incoda bile çıkıyom uş.” Ergenliği sadece kıl. am a kim se bu işi bana a y rın tı­ . “PuCCa yavrum.genliğe yeni adım atm ak üzereydim. ağ gibi olup ta ­ k D 4* a p t a l ı n iu ı^ ıı k tlu jı> A ün ya sı falan b ahsediyordu.

ben tarz değiştirip m a­ vi siyah yaptım. kapatıyorum tele­ fonu.. Benim küçük kızım . ped parasının on katı fazla para alıyordum. tehdit ettim.. sızlaştım. Sonra o yaşta saçlarımı sarıya boyattım .” “H ım m . O giin en azından on beş zarına kadar anlattı..... genç kız o l­ d u . öıtm enim iz sö led i. şeyy haha. hatta bir tanesi kızlık k D ün ya sı “Nasıl kansersin?!?! Nereden çıkardın bunu?? Ne o l­ . yapam am . babam kıyam eti koparttı. O eteğin üzerine de bir sürü rozet takıyordum ve şu a n ­ da bundan inanılm az derecede utanıyorum am a topuklu bot­ A pt üstüm e gelirsen okulu bırakır.” diye al ın “ Kızım m asayı topla” dediğinde ise. Orkid alacağım deyip. Sarı saçlarım a tam alıştı. “ Bluğ çağındayım . Sonra biraz daha büyüdüm ve okul eteğim artık diz kapağım dan bir karış yukarıda olm aya b aş­ ladı.. sonra a r- yü kadından regl m uhabbetini dinledim. bana böyle gelgitler oluyom uş.” dedim.. gözlerim görm üyoo. böhüüü ben kanserim . Korkm a sakın." du???” “B aba ayıpçıl yerim den kan akmış. uyuşturucuya başlarım .. Üstüme K üç ük gelme.” dedi ve sonra babam ın işyerindeki bütün kadınlar o la ­ yı anlatm ak için beni telefonla aradı. Ö lcem m . başım dönüyo. “Sancım var. “Regl dönem indeydim . çok akm ış hem de. hem en kam ım ı tutup Bü Bir süre babam ın yüzüne bakm aya çok utandım.“ Baba.. şu anda da bi gelgit yaşıyorum . Adam fıttınyordu. odam a gidip Kom dinlem em lazım . Ne zam an babam dan para isteyecek olsam .” diyordum . bir dakika dur bekle.

onların karşıt görüşünde olan. bilekliklerim ve si­ lıklı üç beş tane kız topluyorduın. ya sı yah göz kalem im vardı hep. D ün saçtan vazgeçip. kendim e ağda alıp. Yanımdaki Böyle kişiliksizce bir kim lik bunalım ı yaşıyordum .larla okula gidiyordum . kâh Ö z ­ lem Tekin. çarparım ağzının ü s ­ yü bakımlı am a benden daha çirkin kızlarla gezm eye başladım. Ayy şim ­ tüne diyorum . A m a ne yapalım işte. kestane üzerine sarı balyajlar attırınca. a ğ ­ da gibi bir sorunum da oluşm aya başladı. B a­ caklarım ı ilk defa babam ın jiletiyle almıştım. İlk ağda deneyim im de. İkincisinde. Deri kolyelerim . Bir de böyle yanım a ucube k ı­ . Babam oturup bize böyle şeyleri anlatm ıyordu. belki bacaklarım daki kılları a la ­ madım fakat ağdayı apartm andaki bütün kızlarla afiyetle y e ­ dik. deri bilek­ likler ile değil de daha tini mini altın bir kolyeyle ve dudak­ larım da parlatıcıyla okula gitm eye başladım . Kvdeki en büyük kızdım. Her gün m üdür yardım cısı girişte üstüm dekileri çıkarttırıyordu. kâh Yıldız Tilbe arasında oynayıp dururken. onu nasıl kullanacağım ı ö ğ lenıııeın gerektiğini kavradım. Sonra bu olay sadece bacakla kalm adı tabii. Onun annesi evde hep yapıyordu ve deneyim liydi. kendim gibi kızım olsa. biz de o zaman derdim i­ zi acım ızı bu şekilde gösterm işiz. Babanım suratı yara bere için­ K üç ük de kalınca. Gitti bir güzel pişirdi o A pt al ın Bü di düşününce. k ucubelerden sıkıldığım için. etek boyu aynı. Ardından mavi siyah göm leğim in ilk üç düğm esi açık. Sonra ben ne olsam . arkadaşım bu işe gönüllü oldu. kim olsam diye düşünürken.

gitar. İşte ergenlik sürecim de böyle geldi g e ç ti. çarşafı serdi. Kalan hayatım kurslarda devam etti. B ir .” diye acıyla kaçm aya başladım . kapıyı kilitledim ve hüngür hüngür ün sana geliyorum . İspanyolca.. o ya de ortasına tükürüverdi ve sonra şap yapıştırdı m incom a. b a ­ fark etti (onunki çok çok daha kötü geçti. şak şak şak uzata çeke. çünkü o daha d o ­ ğarken depresyondaydı) ve bu durum un herkese fazla ağır geleceğini düşünm üş olacak ki. S onra­ Öyle böyle her gün garip olaylarla eve gelip giderken.” raya kadar gayet sakindim . K üç ük 14 A pt al duğu bütün kurslara yazdırdı: Bateri. Onu çeker çekm ez. Tuttuğu anda ebemi ağlayarak. “Allahhım m m arkada. dans. Odaya girdim . o yardım sever arkadaşım ı evden kovdum . ın Bü bam o yıl kardeşim in de ergenliğe girm ek üzere olduğunu P ucca yü lem eyi öğrendim. B u ­ sı dedi.. Aldı eline bir güzel ağdasını. Ben önde. elinde ağdayla kovalıyor beni. A m a sancı­ sı inanın hâlâ yum urtalıklarım da.ağdayı. tiyatro. beni oturttu önüne ve “Aç bacaklarını. k sında. beni Allah ne verdiyse bu l­ İngilizce. kem an. kuaför ablanın hafif eliyle bu işi on dakikada çözüm ­ D sikecek.

am a susm asını istem iyor­ dum. İşte okuldan hocalardan falan bahsederken. ondan sam im i davran­ teydik. o ne yaptı?” dedi. hep böyle bahsetsin ondan istiyordum. Sonra ben o ra­ al ın m aya lüzum görm em iştim . Kalkıp ben bir su alayım deyip. “Sizin nişanlandığınızı duym uştum ben da rüyadan uyanır gibi oldum.. A nkara’ya gitm em gibi veya burada K üç ük bu çocukla ne işim var gibi.. bu kız geldi yanım ıza oturdu.K e n d im e so rd u ğ u m so ru la rın Bizim üniversiteden kızın biri kanalda işe başladı. Sonra bir şeyler anlatm aya başladı kız. Öyle özlem işim ki. ne oldu ya. okulda bize dair . olanlardan. Orada onu sustur­ m am gerektiğinin farkındaydım . Ç ok garip bir histi. Yani nasıl desem. yaptığım ız küplerden falan. K ızla okulda hiç m uhabbetim falan yoktu. O A pt A nkara’dakiyle. Bugün öğlen P ekm ez’le yem ek­ Bü yü k k ü ç ü k a p i a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 95 ün ya sı c e v a p la r ın ı d a h i " b i l m i y o r u m ” . “gerçekten birbirim izi sevdiğim izi sandığım anları”. sanki P e k m ez’i hiç sevm iyorum gibi geldi.

Sonra ne bileyim. p o ­ şetin içine m utlaka çiçek koyardı. “Sana âşığım ” yazıyor. Yastığım ın altına da m ektup yazıp koymuş. Ö ğ ­ da. D lardı. sen de gel. “ Arkadan sigaramı versene. dal dal güller duruyor. “ Beni bırakm a” . kaybeden evin yanındaki boş kilisede kalırdı. bildiğin açtık falan ama çok gülüyordum yan ın ­ ya lundan onların evine gidiyorm uşum gibi oldu.kadar karm aşık şeyler yaşayınca. ben bunların hepsini unutm u­ şum.” dedi. Sonra bir yere gittik ve bagajı bir açtım . arka tarafa bir döndüm . okul y o ­ . “İnternet k a fe ’ye gitm em lazım. Kız anlatırken. A Sonra kendim e geldim . sı A klım da sadece kötü şeyler kalmış. Hepsinde “ Seni seviyorum “. hacı yağı gibi kokuyor. her taraf kırmızı gül yaprağı. D ünyanın en mutlu kızı bendim sanırım o sıralarda. Yanım da Pekm ez var ve Pekm ez pt al ın Bü yok. Kapım a kiraz kopartıp arabanın arkasına koym uşlar. Bir zam anlar gerçekten mutluydum . Batak o y n ar­ gün “Canım kiraz çekti” diye mesaj atmıştım. Bir Hucc» yü Doğum günüm de. Bir zam anlar eğleniyorduk biz onunla ya. bütün arkadaşları güllerin yapraklarını k ağacını söküp getirm işti. Biz eve gelene kadar arkadaşları bizim y ata­ ğı da güllerle donatm ışlar. ben buna bir kilo pirinç al derdim . Hâlâ onları saklıyorum . o anıları unutm uşum ben. Ama benim haberim bindim arabaya. Sonra bir ün renci eviydi. Am a o kadar canım yanm ış ki.” deyince. Bir gece kavga etm iştik ve sabah bir uyanm ıştım ki odanın her tarafına post-it'ler yapış­ K üç ük tırmış.

biliyorum özlediklerim aynı al ın gibi sevm esini özledim . battaniye altına girip. beni görünce yü gülüşünü özledim . A m a uyandığım zaman bana bakan gözlerini özledim.. bir daha beni sevm esini iste­ mek. üstüm e kalın bir şeyler giym em için u ğ ­ k D ün ya sı dalıyorum. Bu kadar şeyi biliyorum . onu ben çok özledim . beni benden daha çok düşünm esini ö zle­ gülüm sediği zam anları özledim . raşmasını özledim . biliyorum birbirim izden daha çok n ef­ ret edeceğiz. Ben de yanında m elül m elül anılara bitti ya o!” dedim ve kalktım gittim masadan. O kadar özlem işim ki ona. okulun önünde beni beklem esini özledim . burnum un ucunda sızıya dönüşen hissi ne yapacağımı K üç ük bilmiyorum. ama hiç duym uyordum . “ Ayrıldık . o hallerini. “N işan m ışan ne bu?” falan diye. en sevdiği renk olan laciver­ di özledim . Arasam . ses tonunu özledim . .. geceleri bana su getirm esini özledim . A pt çen her şeyi bozacak. Sadece eve gidip. biliyorum açm ayacak ya da açıp kalbim den g e ­ olm ayacak.eski sevgilim i dinliyor. o zam an yaşanan şeyleri. am a soluk borum u k e ­ sip. Pekm ez bir peyler söylüyor. o günleri yâd etm ek istiyordum . Biliyorum im kânsız o zam anlan geriye getirm ek.. beni çocuk dim. Başlasak. Dönsem . Kızı susturm am gerek diye düşünüp. saatlerce gözlerim e bakm asını ö z le ­ k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü dim.

am a belki olur yeniden. elim dekinden olacağım . bütün güzel anılarım ızı bir bir kendim e hikâye yani! Öğlen yem ekte. O adam beni artık istemiyor! Bir zam anlar sev ­ miş olm ası. böyle sürek­ ğım haldeki gibi. sanki adam kabul edecek. Türkücü C eylan’ı yem işim de hazm edem em işim gibi bir sancı çekiyorum lan durup dururken. çıkışı sorunlu. ömrü boyunca seveceği anlam ına da gelm iyor. “Yaa eskiden böle bir adamdı. İki gündür. Ve karar verdim . A m a yine de insan böyle durum larda. yapacak bir şey yok! O osuruk gibi. hüngür hüngür ağladım resmen.” um udunu taşıyor. y o k lu ğ u n h e r b i r b o k u n b a n a z a ra r İki üç gündür böyle geçm işi düşünüp düşünüp salaklıklar yaptım . O değil de. Yeter al ın li aklım a getire getire. Hâlâ bu gerçekle y ü zle­ şem iyorum . içim deyken bana 9 8 A pt form atında anlatıp. nefret ettiğim kişi olarak aklım da kalmalı. eskisine dönm eye K üç ük çalışsam . o çocuk son bıraktı­ Bü P ucca yü k D ün ya sı . N i­ ye öyle bir formata soktuysam kendim i.V a r lığ ı n .

gözlerinin içine içine bakarak. M antıklı olarak düşününce. tutm azsa iki uç devam e d e ­ riz diye. O zaman da tabii.” M erdivenlerin oraya çağırdım P ekm ez’i. gündür hiç konuşm uyoruz. “PuCC a. “Hangi kızdan bahsediyorsun sen? N eyinden em insin?” dedim. bir destur de. ağla. hoop konu geliyor benim eski sevgili­ me. Sonra ayağa kalktı. o derece. B ende bir şım arıklıklar.sancı veren “umut” yüzünden. kalktım ayağa. O gayet soğukkanlı bir biçim de “Neyin olduğunu bilm iyorum ama. Ha bire tuvalete g i­ dip. Pekmez’den olacağım. “Peki” de ve başın en e eğik git. o kızın anlattığı şev ­ lerle ilgili olduğuna eminim! Hiç zorlam ayalım bence bu “Halı!” dedim . hem en bir suç bul.” A pt ilişkiyi. ondan beri iyi değil­ sin. biliyorum bu buhranın bir sü ­ re sonra geçeceğini. anlaşılmayacak gibi değil çünkü. aferin. klozetin üstünde yarım saat falan oturuyorum . P ekm ez’i B ayan K altak çatır çatır yiyor o la­ cak. iyi bok yedin. Birinci maddeyi yapayım . Ne zaman konuşm aya başlasak. boku direkt ona at. yani gizem K üç ük yarat. ayy k en ­ dim den tiksindim . İki üç .” Şimdi üç se ­ çeneğin var karşında: Bir. Sonra ben yine Pekm ez diye öleceğim. “bir sakin ol. onunla karşılaşm ak bile istem i­ yorum. al ın gülüm süyor falan.” dedi ve böyle film lerdeki gibi arkasını döndü. bir soluklan. bir yılışıklıklar. İki. bir kaşım ı havaya kaldırdım ve sinirli bir şekilde.” dedim kendim e. Üç. B ir anda soğudum böyle heriften. D arlandım yani ondan da. “N işan falan bir şeyler anlattı o gün. Bü yü k D ün k ü ç lik a p t a lı n b iiy u k d ü n y a c ı ya 99 sı P ekm ez de anladı. “M alak m alak iş yapm a.

yok ilişki diyorsun. Nasıl ağ lı­ yorum ama. büyütm edi. her bokta işe yaramaz. İki gündür kanalda bilm eyen yok! A nneannem kom ada. En azından bir krizi atlattım. Ne nişanı ya? İlişki zora gelm iş. Bu a r­ ağlıyorum . bir yandan da kolum u çekiştiriyorum .” k fam. yok n i­ D ün din. Çok hayatımı k u rtar­ dı valla o gözyaşları. Anneannesi tarafından büyütülen kız pozisyonuna geçtim. hastanede yatıyor. aklım fikrim hep onda. Tabii an ­ neannem kom ada falan da değil. hatta bizi hiç sevm ezdi bile. Gerçekten sen . kolum u falan tutm aya çalışıyor. Hepsini geçtim . bundan sonra bir daha eskiye asla dönüp bakm ayacağım . şimdi kalkıp bana. B ir yandan yü P u cca şan. benim kafa eskisine g it­ ti. Herkes biliyor dedim .“Haaa buydu yani olayım . Öyle. nişan mişan d iy o r­ ya olup olm adığım ı dahi bilm iyorsun. bir defa bile neyin var d em e­ sun. ben hıçkırarak ağladım falan. ama çocuk oturup kam uoyu yoklam ası da yapacak değil ya! Am a K üç ük napiim ? Oturup. G e r­ çekten şu yaptığından m idem bulandı. ben bile kendim e inandım. Keşke yeniden birleşsek. k a ­ dedim ve hızlı hızlı m erdivenlerden yukarı çıktım. sen sikim de bile olm ayacaksın” mı deseydim ? İnan bana dürüstlük dediğin şey. IOO A pt al ın Bü kam dan geliyor. bilm em neym iş.. Bu da yalan. iki g ü n ­ sı Beni hiiç tanım am ışsın. Dem ediğin gibi. Tanım adığın gibi. Sonra sarıldık m aııldık. Gerçekten teşekkür ederim!!! dür zombi gibi dolanıyordum . neyden beri iyi . N eyse boş ver.. “Yaa evet haklısın. Sen de kalkm ışsın bana. yaralı ceylan m odunda bir gün geçirdik.

Bayan Kaltak o beyaz pantolonuyla bize doğru yaklaşı- A dur aklım a geldi. rica ediyorum . H ayır sonunda dayanam aya­ ın Bü yü k k ııç n k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı IO I D ün ya sı . Ders olsun. B ir elleşm e arlık. bir tanesini kapaklam ışım . bırak elim de avucumda dursun. bitti. Sonra bir b ak ­ tım.G öğüs u çla rın d an küpe yapacağım kendim e P ekm ez’le aram ız az biraz kötü. fecii dehşet güzel öpüşüyordu. Bak bir daha kim senin eskisini deşem esin saftirik! A llahım sen de K üç ük ne olur.” diyeceğim . m uhabbetini açarak aklım a mıh gibi sokm aya ç a ­ cağım . geldi geçti. A m a Pekm ez hâlâ bitirm iyor. hayvan gibi se ­ viyordum . O günden sonra bir daha toparlanam adık gibi. A rtık höh getirdi bana. yiyişiyordu. kader denilen zım bırtıyı böyle ufak oyunlarla aleyhim e kullanm a. öylesine bir anlık histi. bi atayayım şunu. bu oradan buradan e s ­ ki sevgili muhabbetini açıyor. Ben eskiyi düşünm ekten vazgeçtim. pt al lışıyor. O. "K öpek gibi âşıktım eski sevgilim e. N eyse biz yine böyle kantindeyiz. ben susuyorum .

onları koparm ak istedim. Ben böyle hayaller kurup rahatlarken. Sonraaa. o kafayı turşu suyuna batırıp. Geldi. bendeki işkence planları d a ­ ha da arttı. “Ya bi de klimayı açıyorlar yukarda. Son sürat arabada giderken. Na k söylem em e gerek yok herhalde.” dedim ve tuttum kızın suratım . beynini d ağ ıt­ göm üp. topuğum u ağzına P ucca yü ni. m em e uçlarını tırnaklarım la kopartıp. bu geri zekâlı. “A haha ben ne dedim yaaa? A hahahah ay ben ne dedim ? İh i- yakın bir yere koydu. Hava soğuk m oğuk bir m uhabbetler lu karı. Ya hayır bir de benim le hiç k o ­ sı diyor ve o tarantula elleri yine çocuğun üstünde. bir tanesini k o ­ pararak. hiç hem de. P ekm ez’in baktığı yerin kızın m em eleri olduğunu böle o m asayı alıp P ekm ez’in kafasına atarak. burun deliklerine parm aklarım ı sokup. kızın götüne sokm ak istedim. Sonra kızı yere yatırıp.yor. “Ben çıkartırım . kulağım a top küpe yaptığım ın hayalini kuruyordum ki. “G özüm ün içine bir şey kaçtı. bu y o l­ ya ben bu kızı paralayacağım . şunu çıkarır m ısm ?” deyip. bu A llah’ın kaşarı. Sonra. açm ış m onçiçi gibi gözleri­ D çıkıyor yaaa. salak salak bir şeylerden bahse­ nuşm uyor. arabanın kapısını açıp kızın kafasını asfalta sürtm ek istedim. Ben şoke. bu geri zekâlı. re s­ 10 2 A pt al hihih ben ne dedim ?” dedi ve elini P ekm ez’in apış arasına ın Bü m ak falan istedim. bir baktım . o bacaklarını ikiye ayırıp. o iğrenç suratını yapıştırdı P ek ­ m ez’e. m em elerine dikm iş kızın. Benim kalbim sıkıştı orada. hem en döndüm P ekm ez’e ün ediyorduk. Bu sefer. oturdu yanım ıza. S o n ­ K üç ük ra. Ayy valla .” dedi. üstüne yünlü kazak giydirm ek istedim. göğüs uçlarım baktım. bu mal.

İyi oldu bu iyi. o da rahatlasın. eski sevgilim out. A rtık resm î olarak yü açıkladık k D herkese li olduğum uzu. beter olsun! G özünü ç ı­ kartm adığım a dua etsin! P ekm ez’e de dedim . canı yanm ış . Pislik. K üç ük A pt al ın Bü ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya se v g i­ 10 3 sı ama öyle böyle değil.men tırnağım la gözünün beyazını deştim. B ildiğin deştim sürtüğün. “Şu kızı becer de. ben de kurtulayım artık!” Aslında bir nevi iyi de oldu. gündem değişti. A ğlayarak tuvalete gitti. en azından karının ağzına sıçarken bir vasfım olacak. andım olsun burayı onun mezarı y a ­ parım . zaten kabak gibi belliydi de en azından bize sordular mı yalanlam a ihtiyacına girm eyeceğiz. oyy canım benim. D uym ayan bir kişi kalm ayacak ve o kaltak sağında solunda bir daha olursa. Bayan Kaltak D edim artık önüne gelene söyleyeceksin sevgili olduğu­ muzu.

. Bütün gün arayam am asının sebebi: Çok yoğunm uş. Akşam olunca. cıks. oraya götürdü beni! Hep hayalimdi zaten Sevgililer G ü n ü ’nde böyle bir yemek!!! Tek lokm a yiyem edim . şık lokantalar falan derken. EXPO için gazetecilere ve delegelere yem ek veriyor­ muş. Pekm ez de delegelerle birlikte sem pozyum daydı. sen adam lara ülkeni tanıtıyorsun. o da ne? A bdullah K üç ük Gül.. güller. dört gözle bugüne özel bir şeyler yapsın diye bekledim d urdum . peynir bile ithaldi.” desem de. Am a yapmadı. aramadı. ııyykk Sevgililer Günü falan çok dem ode am an. Ben tabii direkt hayallere daldım.” dedi. k afa- A “Sana sürprizim var.. Bir telefo­ nunu bekledim . çıktı geldi ve şarap. “Özel günlerden hoşlanm am ben. Sevgililer G ünü’ydü. P ekm ez’e. pt al Bütün gün EXPO denilen zım bırtı için uğraşıp durdum . A nlam a­ dığım şey. ın Bü Pu«:a yü k D ün ya sı . yem ekte Türk yem eğine dair tek bir lokm a yok..Y o k b ir şey Bugün.

çekip dive korkuyorum . Bizim yerli m uhabirlerle öpüş koklaş. “Neyin var Pucca?” Herkes G ü l’ün ağzından çıkacak iki kelime için çırpını­ yor. böyle m idem e şırıngayla hava dolduruyorlarm ış gibi bir his yaratıyor. ama k nim surat beş karış. bütün m uhabir kızlar selam veriyorlar Pekm ez’e. A ğ ­ K üç ük zımı bıçak açmıyor. Çok sinirliyim . yani deli gibi tehlikeliyim. benim se tek derdim . gitsin ‘haw aryou’lar.sim kaşıyacak vakti yokm uş bla bla bla. bütün gün o kızlarla nasıl eğlenm iş acaba oluyor. sanki beni aşağılıyor gibi yü daklarım ı yiyorum . kıskançlıktan d u ­ D ün ya sı tim ki. Bu kıskançlık. Ulan birden fark e t­ bancı m uhabirlerle gelsin ‘fine thanks and you ’lar. bilm em ne televizyonundan bilm em kim. yaa hep görüşelim şenle Pekm ezzz. gülüşm esinde. Bir kum rucuya gidiyoruz. yem eğini ye sen!” A pt “Yok bir şeyim! Sen işine bak!” al ın gitm ek istiyorum hem de gidersem ve arkam dan gelm ezse Bü her konuşm asında. “ Neyin var Pucca?” "Y ok bir şey. Kızlarla geliyor. Hem çok sinirliyim . Üç kızdan biri ile aynı diyalog: “ Ayy bugün ne eğlendikk. Y a­ .” Beni de tanıştırıyor tabii g e ­ lenle gidenle: “Bu hanım efendi. Bu da PuC C a. kırgınım ve kıskancım . Tek istediğim terk edip gitm ek orayı. sinirden köpürüyorum . adam gibi bir şeyler yiyelim diye. “bu da!” B ak senn! B e ­ giderken de kolunu bacağını kırıp gitm ek istiyorum.” Dem ek. Sonra sıkıldığım ı anlayıp dışarı çıkıyoruz.

insan bir defa olsun aram az mı? Sabahtan beri orada k sevgiliyle bir Sevgililer G ü n ü ’nü daha bitirdim . neyse ki onu bugün oradaki kızlardan biriyle gidip alm ıştır em inim. sadece benim m alım olsa. am a kaburga kem iklerim in içinde saklam ak istiyorum onu. Evde tonlarca bu kolyeden var. K üç ük 06 A pt al ın insanlarla. A m a ala ala yusufçuk kolyesi almış. K ıskançlık çok kötü bir Bü rum. onun d ışa­ P ucca yü bugün. Onu da . Ç ok kırıldım D ün ya sı akıl edebilm iş. bir de etrafında dolanan her m em eliyi kendine hayran bırakan bir yediği bokları tahm in edip dudaklarım ın içlerini kem iriyo­ rıdaki hayatı fark edip beni ikinci plana atm ası bölüm ü. hiçbirini de ben alm adım . İlişkinin en sevm ediğim bölüm ündeyiz işte. m anitalarınıza yusufçuk alın diye? Y üzüm beş k anş asık. K eş­ ke hiç kız yüzü görm ese.H ediye alm am ıştır diye içim den düşündüm . Bu e r­ keklere kim diyor. ne bileyim tek kelim e konuşm asa şey. bana şans getirm esi gereken bir yusufçukla. D ü n ­ yanın en iğrenç hediyesi bu sanırım: Y usufçuk kolyesi.

” A im m m m m m !” diye kollarına* atladım . baktım karşım dakinden ses Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 107 ün ya sı . A rabasıyla tenhalar m elihalar m uhabbeti yapıyoruz: Hafiften yüzeysel sevişm e­ ler.. artık böyle davranm ayacağım . al ın yarım saat süreyle trip atıyorum . Ne kaprisim kapris gibi. el m em ede öpüşm eler falan. ceğim dedim . bunun gözler bayık. Derken. Bir atasözü var ya.A yakların bana biraz cesaret versin S evgililer G ü n ii’ndeki sinir harbim ertesi gün g eç­ ti gitti. Hah b e ­ K üç ük nimki de öyle aynı işte! Ç ıkışta bir şeyler yapalım dedik. hoop hem en kıvm veriyorum . ağzına sıçacağım . hana ayaklarını göstersene. pt şöyle yapacağım .. sürüm sürüm süründüre­ S abah işe geldiğim de ise. sesi kısık bir şekilde kulağım a yaklaştı. ne nazım naz gibi. “ PuCCa. En fazla soluk çıkm ıyor. Gece boyunca içim den kurdum kurdum . “B e b e ii- “Orospunun yem ini penisi görene kadarm ış” diye.

‘seni bir eve atayım ’ durum ları görm edim . bana sorunlu biri gibi davranm a.. Bir de cidden bilm iyorum . Nasıl Ca? B acaklarını alm azken. hele de kışın o çizm elerin içinde iki büklüm d o ­ laştılar garibanlar. M eğer çocuğum ayaklardan hoşlanıyorm uş.” “ V ayy canına. Kızların ayağı kokm az. Ben de diyordum ki herifte hiç saldırm a potansiyeli sı O haaa şimdi kafam daki soru işaretlerini çözüyorum yavaş . ben hiç fetişist görm em iştim . Elini bileğim e doğru götürm eye b aş­ D aklım a gelm edi? Nereden aklına gelsin A llah’ın salağı P u C - ün yok! Ne güzel yaa diyordum . am a ya bilm iyorum . söylediğim e de pişm an etm e!” “ Y ok ondan dem iyorum .Hönk?!? yok. ama ya çirkinse? Oje bile \o k . öm rüm de böyle anlayışlı birini ya yavaş. çok ilginç yani.” “PuC C a. ne diyeceğini bilem eyen geri zekâlılar gibi konuşm aya başladım . Çirkinm iş de dem edi. fakat ayağım da spor ayakkabı olduğu için kokuyor m u k kıvrım kıvranıyordun. “Aaa ayağın ne güzelm iş” demedi. o an ayakU . çok ilginç yaa!” “F etişistlik mi bilmiyorum ama çekici geliyor bana. sen şimdi fetişistsin. kim se bana. ayakla bi insan ne y ap a r ki?” A “N e kadar garip. normal insa­ pt al ın Bü kokuyorsa? Benim ayaklarım güzel mi değil mi onun bile yü ladı. R en ¡en ittirdim ç o ­ cuğun kolunu. K üç ük na benziyorsun oysa.'ttt gözüm e am cam ın oğlunun suratı gibi gözükm eye başiadi.. eli oraya gitm esin diye kıvrım kokm uyor m u diye çekindim . ileri gitm e hevesi yok.

N A SA insan d ı­ Bazen de o kadar güzel buluyorum kı kendim i. sayan. ayakkabım ı çıkarm aktan vazgeçsin diye saçmaladım. anam hiç çekilm ez bu. Abuuuu- ri lam am da. Eve geldiğim de ilk iş ayaklanm a bakm ak oldu. Bunları ben nasıl adam ederim ki? B ir yerim de düzgün olsa zaten kına yakacağım . A driana Li - dim böyle çıkm asına: O ayaklarım la oynarken. cidden amcam ın oğluna benziyorlarm ış. ayak yaa o sonuçta. Bazen o kadar çirkin buluyorum ki kendim i. ne bilim yaaü! B ir şey daha diyeceğim . N eyse onu da s e ­ ven. B ir de ne güzel bir şey. devam lı çorabın içinde can çekişen. herif hep ayaklarının a l­ Bü ma sanki kız kardeşim m iş gibi geliyor! Bir yandan da sevin­ yü şı bir yaratığım diye evi basıp.Gerisini yazıp. sürekli kovalam acalar tında teyydıdıteyy tey y y !!! Y alnız şöyle bir durum var. alıp götürecek diye tırsıyorum. k D ün 10 9 k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı yım! V alla o kadar aptal değilim! Sadece konu değişsin. Sonra norma] d iya­ logum uza devam etlik. N itekim söndü ve vazgeçti. ne kadar beyinsiz olduğum u ispatlam aya­ cuğun şevki sönsün. Küçükken ağzım a aldığım ­ K üç ük da ayağım ı. ç o ­ . annem kıyam etleri koparırdı. ben m eyve yiyebileceğim . takdir edenler varm ış dem ek ki. TV izleyebileceğim . ömrü nün sonuna kadar ayaklarım la kalm az umarım . yastığa bile koym adığım ız bir uzvum uz. Bekârlık günle­ al ın olm ayacak. A pt u öyle bir şey olursa.

O ff no A şeyler ayarlasak benim le gelir misin'?*’ dedi. “İki üç haftaya kadar İstan­ b u l’a yeniden dönüyorum . Bazen A llah’ın benle dalga geçtiğini falan düşünüyorum . Yine aynı şeyler olursa ya. D aha doğrusu. O rada işleri hallettim . Bugün Pekm ez. “Benim le gelir m isin?” dedi am a bu hatayı ben A nkara’ya giderek yapm ıştım zaten. onu yollasalar bile ben buradayken gitm ez diye böbrülendim . “ Pekm ez İstanbul’a gidiyor” m uhab­ beti vardı. sanki iki ın Bü yü P ucca k D ün ya sı s o n r a tık ıy o r s u n b i b e r l i tu r ş u y u .B ir p a r m a k b al s ü r ü y o r s u n ağzım a. İlk başlarda Pekm ez bana anlatm adığı için aman dedikodudur dedim . O ff evlat acısı pt al nip kendim i bir bok zannetm işim . G ünlerdir kanalda. kalan her şey tepe taklak düşüyor. Ne zam an aşk güzel olsun.. N e zaman işim gücüm iyi gitsin. Sana da bir gibi koydu yem in ederim gideceğini bilmek! Ne dem em g e­ K üç ük rektiğini de bilem edim . Am a boşuna böbürle­ m ahalle öteye gidecekm iş gibi.. aşk bok gibi oluyor.

gülüm ­ seyişi. saçlarıyla K üç ük oynarken gözlerini kapatm ası. m untazam dişleri. ne yapacağım ı bilm iyorum .” dedim . Neden b ilm i­ yorum . Kirpiği yanağına düşm üştü. sonrası m ühim değildir. “D ilek tut. çocuksu m ahzunluğu. dtıdaklannın kıvrım ına. bir acı acı koym a. yüzündeki her noklaya dokundum.. O yüzden “Sen k al” burada dem edim . kirli sakalına. Ayy bu da “İclal A ydın”vâri bir kelim e oldu. am a sonuçta babası öldü diye annesini y al­ dönecekm iş. Adam her şeyini halletm iş.. “S enin­ yorum ki? M illet benim için kılını kıpırdatm azken. . al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ın üstüm e. düğünü İnciraltı’nda yü nız bırakm am ak için buraya gelm işti..” dedi. dizlerim de çocuk gibi uysal­ laşm ası. yeşil gözlerine. yanağındaki yara izine.. Yüzünü hafızam a iyice işlem ek için. Ee m adem öyle.. kendim i güvende hissediyordum . desem de za ­ ten bir işe yaram ayacaktı. Şimdi ise işi bitm iş ve k D ün ya sı le gelirim . En güzel yerlerde film biter ya. şaşkın bakışlan. am a neden hep birileri için giden ben o lu ­ . Ben de ona göre haraket ederdim . baştan bana da söyleseydin planlam azdım . Gideceğini duyduğum andan beri bir duygusallık çöktü gibi kalçam lan telaşı.” dedim . Zaten buraya da gitm ek için gelm iş. artık A pt kirpiklerinin kıvnm m a. bir can yanm ası..kafam Rus Salatası gibi. “Hep yanım da kal. Dün akşam onlardaydım . G ördüğüm en güzel yüzdü sanırım .. bir giderse çük Bü ya. Dizim de yattı. Hiç olm adığım kadar huzurluydum . neden hep ben binlerinin peşinden savruluyorum ? C evabını bildiğim sorulan sorup canım ı daha çok acıtm am ayı çocukken öğren­ miştim.

b lur’a dönsün sahne. “S ol” dedi. bu sahnede biterdim: P ek ­ . Sonrası yok. öncesi mühim değil.kahram anlar yorulm uştur ve huzur içinde bir “ Son” yazısı m ez dizlerimde. ellerim saçlarında. Ben eğer bir film olsaydım . ün zarak. TV izlerken. ya sı yazar. am a K üç ük A pt al ın Bü Pucc* yü k D kirpik sağındaydı. ‘S on’ yazısı y a ­ Sonra sordum “ Hangi yanağın?” diye. H er şey burada bitsin.

çöpleri bile atm am ışsınız. çöp ev olacak burası!” Ben de bugün temizlik pt “A rena ekibi gelse bu eve hakkıdır. birden çocukluğum u hatırladım . Yıldız Tilbe gibi günlerdir cağım ız belli değil. babam dün akşam bıd bıd bıd beynim i yedi: biçim kızsınız. “H ayatından bir bölüm ü çıkartm ak isteseydin. onunla ilgilenip son günlerim i güzel g e ­ çirm ek isterken. her taraf bok içinde. onda da evi tem izliyorum . H em şu içim deki acı çeken. Ne al ın yanık yanık dolanıyorum ! Şurada sevgilim gidecek.. gurbete g i­ K üç ük den kocasını beklem eye meyilli Hülya K oçyiğit’e de iyi g e - Ç am aşırları falan yıkarken kullandığım yum uşatıcının kokusu burnum a gelince. Kadın olm aktan bazen nefret ediyorum . B ir hafta sonum var. hangisi o lu r­ du?” diye sorsalardı.A ffetm ek.. tencereleri neden yapayım bari dedim. ne o la­ Bü yü k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı k "3 D ün ya sı . hiç düşünm eden “Ç ocukluğum u” d er- A yıkam adınız.

annem kocasını alarak b aş­ ka şehre taşındı. Şimdi de bu yum uşatıcının k o ­ ya am a unutm ayı başaram ıyorum bir türlü. başta tek başım a orada kalıyordum .. Annemin evindeyken çarşaflarım ız böyle şadıklarım dan. konuşu­ lanları algılayam ıyordum . ku. Kardeşlerim babaannem in yanındaydılar. hiç nefes a l­ sülalede bir şok etkisi yarattı! Lanetlem eler. Tabii bu durum bütün P ucca yü k kokusu benim için sadece gözlerim i dolduran bir şey olm uş- D kokardı. Affetm eyi öğrenebildim . bütün ailenin birbirine girm esi derken. Ö yle böyle derken. şehrin B üyükşehir Belediye Başkan A dayı’ydı. A nne­ min kocası. O evden. Benim okulum olduğu için. o akılla annem iz de annem iz diye götüm üzü yırtıp. annem den. ne bileyim hep bir şekilde kusunu hatırladım . kocasından. çünkü partisi o zam anın en taşaklılanndan biriydi. H a ­ yal meyal hatırlıyorum olanları neredeyse. küsm eler. bir insan. Sonra olmadı.dim. H içbir şeyi anlam ıyor. yaşananlardan.. Zaten daha yedi yaşındaydım . Ve lanet gibi. K endim den. her şeyden o denli nefret ederdim ki. o ev bana kâbus evi gibi oldu. y a ­ ün karşım a çıkıyor çocukluğum . Bazı şeyleri zaten K üç ük hafızam dan öylesine sildim ki. o çarşaflardan. bir k o ­ sı Nefesim daralıyor aklım a geldikçe. babamın kuzeniyle evlenm işti. lavanta Annem babam dan boşandıktan hem en sonra. B iz de niyeyse. Evlilik hayatıyla ilgi­ 114 A pt al ın Bü madan. bir eşya yüzünden. ailem den tiksiniyorum . hatırlasam dahi yokm uş gibi davranıyorum . kadının yanm a gittik. Herkes olacak gözüyle bakıyordu.

Aradan bir iki yıl geçince. Üvey babam dan öylesine nefret ediyordum ki. Şimdi düşününce dayak değil işkenceym iş onlar. Yukarıya K üç ük çıktığını o sesten anlardık. Evim iz dubleks­ ti ve üvey babam ın terlikleri sürekli ses çıkarırdı. artık Sindy bebek evine ihtiya­ cım kalm am ıştı. Bü yatardı. A m a plan işlem edi. kafasına alet kutusunu atacaktım. büyüm em e de daha çok vardı. m erdivenlerden çıktı. M erdivenlerden aşağıya inerkenki seslerini duyup hem en dolaptan çıkacak ve m erdivenlerin alt kısm ında bana doğru bakarken. öldüğünde. Bir civcivim vardı. O kadar çok dayak yerdim . am a neden ne izin verm ezdim . Bu da ki. büyüyünce film yıldızı olm ak ve üvey babam ın ölmesi. İnsanlara kin duym ayı bilm ezdim . her gece dua listem belliydi: B ir Sindy bebek evi. O gün yukarıdan tıkırtılar g e l­ diğini fark edip. sürekli saçlarımda landırm ak için saçlarım ı kesm iştim . hırsını bizden aldı. Her gün çayına bir çim dik vim atıyordum ve aklım ca onu y a ­ m aya devam ediyordu. Bir gün bir plan yaptım: Okula g it­ m eyip. ona iyi bakam adım diye kendim i ceza­ yü çedeki suya düşen karıncaları bile tek tek toplayıp ölm eleri­ k Allah üvey babam ın canını hâlâ alm am ıştı? N orm alde b ah ­ D ün ya sı bütün acısını. am a nedense bu adam ın ölm esini istiyordum ve En sonunda bunu kendi başım a yapm aya karar vermiştim. A m a m aalesef y aşa­ al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın bunu çok yürekten diliyordum. aldılar bunu. odadaki dolapta saklanacaktım . Dolabın kıpırdadığını A pt vaş yavaş zehirlediğim i düşünüyordum .li olan şeyler karıştırdı ortalığı bir şekilde.

el izim çıktı diye kafam ı v u n v. Bütün her yer kan olm uştu. O yem ek yerken beni m asaya oturturur. akşam kaldığında ¿iv m esi içir.•• \. Bileklerini kesm işti ve kom adaydı. daha çok dayak Y ıllar sonra ben üniversitede okurken. N e yapacağım ı bilem edim . M eğersem hiçbir şey o lm a­ dı beni (!) Onu öldürm eyi başaram ayınca. şapır şupur. S alonda ise korkunç bir manvara de karşı karşıya kaldım . üç beş kıyafetini alm aya eve gittim. e e z ı i a m h n - lırdım çoğu kez. O nun y a ­ nında olm ak için apar topar gittim. O te le ­ ■ K üç ük vizyonu hatırlıyordum .. yü Pu cca la h ’a bıraktım işimi. H er taraf pıhtılaşm ış kanla sıvanrmsii O duvarları hatırlıyordum . K oskoca adam . Ben de var gücüm le evden kaçtım. intihar haberini a l­ “Y aşam a şansı yok. Akşam yem eği yememek!«. Eve geldiğim de. an ­ nem le beraber önüm de. A l­ D mış. H astanede görem eyince. O sı kalp krizi geçirdi...«.onlarda. televizyon.. B ir de üstüne cazalandır- ün rım la oynadım .görünce kapağını açtı ve benim le karşılaşınca da korkudan gün akşam altıya kadar hiçbir şey olm am ış gibi arkadaşla­ ğunda pis pis sırıtırken buldum . ondan habersiz kun'umdaya d o k u n ­ dum diye kum andayı suratım da poryaıamıştı O koltukları hatırlıyordum .” diye ağlam ıştı. hiçbirinde güzel bir anını vokîu Aniden b e d ­ duam ı hatırlad ım .'itm. yerler uu. geviş getı A pt al ın Bü dım. bilinci sıfır. Annem beni arayıp.»r>. k yiyeceğim i bildiğim için artık vazgeçtim planlarım dan. İğrenç dem ce bir kan kokusu evi sarmıştı. hayvan gibi.vijvr. onu gene televizyon k oltu­ ya yere yığılıp kalm ıştı. dalga geçm iş pezevenk benle.ışt. kolluklar.

artık benim için geçmişti. Ve o zam anlar..re getire yem ek yerdi. Ellerim i m asaya koym am ı yasaklardı. Orada onu a f­ fettim. . Allah eğer bir şeylerin cezasını çok son­ radan çıkartıyorsa. Ç o ­ D ün ya sı Elimi m asaya koyduğum an. yaşadıklarım ı geri getirem eyecekti. “O ellerini kullanam ayacak hale gel!” diye içimden sayardım. H içbir şey. ölüm bile.. b ü y ü k d ü nyası yü cukken her şeyi büyüttüğüm ü zannederdim . Ve iyileşti. ölüm ünü her gün dilediğim adam ın yaşam ası için dua ettim. am a büyüyünce k O iyileşti am a benim hâlâ hiçbir yaram iyileşmedi. de hiçbir şey küçülm üyor sanki! B ir yum uşatıcı kokusu bile K üç ük A pt al küçük ın aptaiııı Bü bazen bütün günüm ü zehir etm eye neden olabiliyor. cezam bir gece daha uzatılırdı.

d a r- Bü l’ıırı'd yü k D ün ya sı . Ama son an gelince. korkutup onu. O ra­ pt tozduk. yaka paça tutuştu bende. B öylece gezdik. kafasını ütüleyip k en ­ dim i depresyona sokm ayayım dedim. Bir de nedense içim den bir ses İstanbul’a geldiğinde böyle yaparız. ın güzel geçirm ek için canla başla uğraştım. Kal dem edim . PES oynadık. Oturdum bir güzel söyleyeceklerim in provasını yaptım. saldırm adım da. her aıı senden ay a la b ili­ rim sinyalini vereyim. gitm ekten falan bahsetm edik. D erken son gün K üç ük geldi çattı. “Uzak mesafe ilişkileri bilirsin hiç y ü rü ­ tlH A nim oradan iş buluruz gibi vaatlerde bulunuyordu bana. Barı dedim son d a ­ kika aklına gireyim. P ekm ez’in gidişi netlik kazanınca. Son günlerim izi çok lam adım da. Sadece al paso “G itm eyeceeekkk” diyip duruyordu.B itti.. şurada yaşarız.. sana b e ­ dan buradan iş başvurulan yaptık benim için. Hâlâ o zam ana kadar gitm eyecek kafasm daydım .

“D ünyanın sonu değil bu tatlım . Öyle görünce onu kahroldum ya. t l ı ı > h u v ı k ı l u n y j ı * ı ya sı . kalp krizi geçiriyor num arası yapma. “M esafe girdi­ ğinde araya sürm ez bu ilişki. tarifeli hatları araştıralım bir” . Boşuna d en e­ yerek birbirim izi yıpratm ayalım .. bu işi yürüteceğine dair bana gaz ver”dir.” dedim. hadi kendine gel. yalvarayım mı? İşi gücü bırakıp ben de ardından mı gideyim ? Bunların hepsi kafam dan geçip dururken. yem inle bilm iyorum ! B ir jvttim ki eşyalarını falan topluyor. Evet evet ayrılm alıyız” . o al ın Allahım ne yapm alıyım . sanki biraz sağa doğru kaykılsana dem işim gibi.mez. ellerini ellerim in içine aldım. Salak yaa. “Ben senden ayrılm ak is ­ tem iyorum . Ben bunları söyleyeceğim .. Şimdi gel sor bana. sen bana akıl ver. bilm iyorum biz ne olacağız?” . b u ­ K üç ük rada bitsin. o anaç. Ama nato kafa nato mermer! Anlamadı. Güzel bir şey yaşadık. çocuğun k arşı­ boktan bakışlarım la gözlerim i dikerek ona. Gitm esin diye Bü yü k D ün ı*9 k u v u L . “Tam am . am a olm uyor ba?:en”. bu da son dakika gitm ekten v a z ­ geçecek falan diye mi düşündüm 'irtık ne yaptım. çocuk gidiyor. yapayalnızım . ne bok yapacağı­ mı bilm iyorum . “Ben istem ez m iydim dizinin dibinde kalayım . A pt sına geçtim .” dedi. “Lütfen ağlam ayı keser m isin!”. Gayet de “Tam am peki. bütün kısm etlerim i kapadım . Bu da. bak korkutuyorsun beni” Bütün göt kalkıklığım la sabahın bir körü evlerine gittim. O rada dank etti: Burada piç gibi kalacağım . bu sözün anlam ı. “Hem ayrıl­ mak zorunda değiliz ki.t |ı ( . O soğuk. bunu biliyorsun. “B el­ ki de ayrılık ikim iz için de daha iyi. G ülüm seyerek cevabını bekledim.

Sonra giren çıkan fark etm iyor. Ve hiç aram ayacak.. bana arkasını dönm üş. K üç ük »■¿O A pt al ın Bü dibe doğru gidiyorum sanki. evden ç ık ­ ün içinde bir şeyler arıyor.. Kim isinden çok zevk a l­ sa da. aramadı. parasını alana kadar sürü­ yor. hiç böyle bir cevap beklem e­ .sen bilirsin. “Şakaaa y a p - ya diğim den kaldım öyle mal gibi. Ben de ne yapayım . Bir kez daha anladım ki hayat yü Bugün aram adı. dolabın tımm m m ehehehe!” desem olm ayacak! O hiçbir şey olm am ış tım gittim.” dedi ve götünü dönüp eşyalarını toparlam aya Ç ocuğun odasındayız. Bütün işvesi cilvesi. sadece boşlukta çok orospu. D gibi eşyalarını toparlam aya devam etti. k madı! Dün gece otobüse binm iş olm ası lazım dı.. Kalktım . Sonra da beni hiç a ra ­ Ne hissetm em gerektiğini bilm iyorum . Az önceki dediğim e.. sı devam etti. sonuçta hepsi aynı deliğe giriyor. Gidiyorum bile dem edim .

karate hareketleri yapıyorsun.H a y a tı m ın m ü z iğ i P o p o ld u . A llahım am erikan tıraşı saçları. M ahallenin erkekleri bir oyun bulmuşlardı: “Street Fighter” var ya. A lam an a bir züppe tarafından gerçekleşm işti. fanilayla sokağa ç ık ­ ması falan öldürüyordu beni. o n d a n h e p b öyle b o k o l d u Teoride P ekm ez’i ben terk etm iş olsam da. l t <1 ın Bü yü k D ün ya sı . Am a ben nasıl âşıktım ona. Ç ocuk­ dar olm uştu. pt al luktan ergenliğe geçtiğim yaz tatiliydi. Şöyle hayatım a giren adam lara baktığım zaman olayların hep bu şekilde geliştiğini görüyorum. o derece. Biciklerim kayısı k a ­ k u \ « l k J p u h n L n v ı . Bu çocuk o yaz A lm anya’dan nasıl? Öl desin ölürdüm . A birinin akrabası olarak gelm işti. o Almancı K üç ük tavır. hâlâ “Taso o y ­ nayalım m ı?” kafasındaydım . am a ben farkında bile değildim . pratikte terk edildim. Bir yuvarlak içinde kavga ediliyor. Çizgi den çıkan yeniliyor. onun mahalle versiyo­ nu. İlk terk ed il­ mem. O kaş. o göz. Dokunm adan birbirine. ama dokunm ak yasak.

apartm anın m erdivenlerinden çıkarken. ben öleyim orada dedim. zincirlerle falan geziyordu.Ben C hun-li’ydim . bize orada hava basıyordu. “ A nla­ m ıyor ben anlam ıyor” deyip duruyordu. Fark etm ediğim m em elerim sanki yirm i beş kilo olm uşlardı. Ben paso o “Z” harfini yerleştirm eye uğraştım günlerce. Bildiğin de kerroy- du ha. suratım a bakm ayacaktı. akrobasi hareketlerim i gösteriyordum . ama inatla. Kendim i O rtaçağ’daki cadılar gibi hissettim . na alm ayacaklardı. Alam ancı aşkım . Erkekler beni asla araları ­ Bü eve attım kendim i. S ırf o K üç ük Tetris yüzünden. “Vik vik” dedi bir de piç. çocuğun hevesi kaçmıştı. Gerçi hoş zaten bakm ıyordu. “Ç ıkm adım ben yööeeeee” diye bas bas bağırıyor. Yarıl yer yarıl. T e t- adına. Sırf çocukla yakınlaşabilm ek al ın ben artık m em eleri olan biriydim. Bizle beraber­ ken falan hep A lm anca kelim eler araya sıkıştırıyor. Sanki insanlar takip edecekler. Sonra eliyle mem em i bir tuttu. Taşıyam ıyordum . Hemen ri var” diye beni yakacaklardı. “ P uC - C a ’nın m em eleri çıkm ışşşşş!r’ diyerek. pek bir burnu havadaydı. “Z ” harfinden nefret ettim. Bebe çizgiden . am a o kayısılar bana nasıl ağır geliyordu. nasıl olacağı bel­ A pt ris’i vardı. Am a olsun. Serkan diye bir bebeyle dövüşüyor­ çıkm ıştı. aşk bu! Kim e ne zaman. Herkes bir gülm eye başladı. O kadar ki. Allahım o nasıl bir utançtı. onunla takılıyordu. Artık dışarı çıkam azdım . beni itiyordu falan. “m em ele­ yü k D ün ya sı duk. Babamın T etris'i aldığı gün. ellerim le tutuyordum . üç gün banyo tem izlem iştim . babam Tetris alsm diye. Taso oynayam azdım . Eve doğru koşm aya başladım .

Kızın m em e­ lerine bir baktım . Adam mem elerim i fark e t­ mesin diye. o da sopa gibiydi (hâlâ da sopa gibi). o bir Sara. bulaşıkları ben yıkarım . Neyse nedir hiç bilm iyordum . En yakın arkadaşım kız kardeşim di. norm al biri değil­ dim. O yüzden. ben bir M usa olabilirdik. Ertesi gün biraz d a­ K üç ük ha kendim e geldim . o dönem babam a taşındığım ızdan. ağlam a. Her şey bir gel-git içerisindeydi sanki. babamın yanına taşınınca yeni bir hayata başlıyorum diye kendim i to ­ parlam ıştım . Ben de ise iki kayısı. bizim apartm anda. onları m uz çorabım la iyice bağlayıp tişörtümü giydim üstüme ve geceyi öyle geçirdim. Üstündeki A pt varm aya başladı. çünkü benim m em elerim vardı. am a o kayısılar da bunu bozmuştu. regl .li olm adığı için. çıkan N ilüfer şarkılarına a ğ ­ k laktı: B ir taraftan ağlayıp yok olm a isteği. Kardeşim i odaya falan alm ayınca. diğer taraftan c o ş­ D ün ya sı işte. Benim için hayat bitm işti.” diye y a l­ Akşam babam işten eve geldi. Artık insanların yüzüne b ak a mazdım . Açtım Süper F M ’i. Duygularım allak b u l- lam aya başladım . ama yine de m ahallenin çocukları arası­ na karışacak gücüm yoktu. Z a ­ yü ma güdüsü. Lanet olsun dedim. Popülerliğim gitmişti. berile aynı yaşlarda olan bir kızın evine gittim. bu odadan hiç dışarıya çıkm ayacağım . kıza sarıldım. Allahım tek s o ­ runu olan ben değilm işim diyerek. Bütün mahalle ten annem in yanında yaşarken ezik bir çocuktum . kızcağız kapının önünde oturup. lan benim kiyle aynılardı. al ın Bü m em elerim olduğunu öğrenm işti. mem e nasıl çıkar. Kendi kendim e dedim ki. "A ğlam a lütfen.

B ey­ Bü Sonra kız bize. önünde “yes” arkasında “no” yazan tişörtüm. “ A yy. şimdi gözüm e ufacık gözüküyordu.” lattı. Lam bada eteğim . O. G ittim çay tabağı bastım . benim için. Bir su t­ yenim olm adığı için. böyle iki m ıncırdı m em elerim izi. Sonra m em elerle u y u ­ çorap koydum ve onlarla yattım falan. “ iki” ile başlayan bir yaşa gelm işti çünkü. Neyse işte. nasıl harika gelirdi. atletim in içine çorap koydum . y ir­ ederim benim bütün bedenim kadardı.iğrenç sutyeni gösterdi bana. eve gidip al ın diye değil. yok diye intihar etmesi gerektiğini söyledi. K arıda bir basen vardı. o “yok ben istem em çorba kâsesi. O zam anlar bana y ir­ mi yaş nasıl erişilm ez. “m em elerin her kapıyı açtığı” hikâyeler a n ­ yü kadar olsunlar. boncuklardan yaptığım ız çiçekli bilek­ liklerim ve doksan beşlik m em elerim ile artık dışarıya ç ık ­ m aya hazırdım. alttan da lastikle bağladım . çocuk lan bu diyorum . En güzel kadınların göğüslerinin olduğunu. k D ün ya sı mi yaşında bir ablası vardı.” dedim . erkeklerin aslında göğüslerim izle ilgilendiklerini. ler. dünya­ nın tekerine çom ak sokmuş. A Aynaya bakıyordum . Oysa şimdi yirm i yaşın ­ daysa biri. kalktım gittim m utfa­ ğa. Bir de onun Birgül adında. salata kâsesi bastım m em elerim e. Birgül Abla. yem in . B irgül’üıı dediklerini de düşündüm . Bütün gün kendimi K üç ük gaza getirdim . “A aa bakın bunlara kâse koyun. bir gün önce bana varil gelen b icik - pt m anın nasıl bir şey olduğunu m erak ettiğim için. Hiç yirm i yaşında olacağım ı hayal edem ezdim . bir kadının göğsü var nime nasıl işlem işse kızın anlattıkları.” diye bize çorba kâsesi getirdi. her şeyi bilen biriydi. o geldi.

adam gibi çıkar o zım bırtıları. k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k duııyaı. çünkü A lm anyalarda bile benim kadar seksisini g ö r­ müş olam azdı. "Evet onlar çok cım ik gibisin. Benim le evlenir m isin?” diyecekti. M us- ti beni görse klibinde oynatırdı. Öyle bir kendim e güvenim vardı ki. çok harika­ yü çocuk. Çocukluğum un içine a n ­ “Naptın kızım kendine? Ç ıkar şu içindekileri. O Serkan denen kü hissetm eyecektim . öldiircem yemin ederim ö l- dürcem . deli deli iş yapm a. Babam benim le karşılaşınca güldü. İlk planım .” “ Kim sana öğretti bunları? Ne koydun oralarına?” “Oralarım da bişi yok beaaa. ç ü n ­ .» Bü kez baktım “Kızım PuCCa. onlar o y n ar­ ken. Yonca E v - k D ün ya sı hıyar m em elerim i vıkviklese bile bir sorun olm ayacaktı. ergenliğim in içine babam sıçtı zaten.” A pt “Ne beeeööo. sen çok olgunsun. sen g itsene işeee. Allah kahretsin seni. Sanane hem yaaaaa.” dedim. Ü stelik artık Taso ve Street Fighter da oynam ayacaktım onlarla. Sonra.” "K ızım saçm alam a! Soytarı gibi olm uşsun. O Alm anyalı çocuk benim farkım a v a­ racaktı. Bi kere m em elerin var.” “ Öldürcem kendimi o olcak.” K üç ük "O dana git.İşte şimdi dünyanın en seksi kızıydım. içimde bişi yok!!!” al ın nem. beni delirtme! O öndeki koca dişini kırarım senin. karşılarına oturup “H ahah çocuksunuz siz” diye gül­ mekti. Kahvaltı yapm ak için m utfağa gittim. A ynaya son sın lan sen. Alm anyalı bebe yanım a gelip. Allah naap masın seni.

Kafam ın içinde bir şarkı çalıy o r­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . aynı yerde saklanm ak Bü Yıkıldım . Başta götüyle güldü. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. aynı babam ın tepkisini verdi. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . pusuda babamın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Bu aşk da başlam adan b itm iş­ ti işte. önce karşı kom şu ile karşılaştım . dokunm aca yasak olm asına rağm en. bana acı haberi verdi: “Alm anyalı bebe k durdu. seni d e ­ 126 A pt ardından attığım ız kahkahalar. B irgül’ün D ün ya sı ledim. onlar benim silahım dı . Street Fighter oynarken. sonra bana bakıp. m em elerim in de. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la ­ K üç ük m a n a çocuk. ben hoop arkasından sokağa çıktım . A rdından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı m em leketine dönm üş dün gece. dansa davet oynarken. Yaşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. katır gibi. K ader bizi ayırmıştı.” dem esi.. benim bu ülkeden. Pencereden gittiğini görünce. O esnada. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . iki yü Pu eca kardeşi gelerek. Kadın.. Çorapları atletten çıkardım . Sonra k alk ­ tı bana. saklam baç oynarken. dondum kaldım . bana veda etm eden gitmiş m iydi? B en ne y a ­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? A rtık hayatın bir a n la ­ mı yoktu. Çıkarm adım tabii m em elerim i. “O haa dişe al ın beline değm esi.Kalktım gittim odaya.” elim le m erdivene oturdum . A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. bir defasında beni kaldırm ası. onun üstüne düşm em ve bak.

Ve o gün bugündür. hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp d u ru r.. ne zaman birinden ayrılsam . K üç ük A pt al ın Bü yü k iıç u k a p t a lı n LuyuU d ü n y a s ı k 127 D ün ya sı ..li gibi bekledim gidenlerdenn”.

dansa davet oynarken. Kadın. Ardından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı durdu. Y aşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. “Ohaa dişe al ın beline değm esi.” elim le m erdivene oturdum .. bana acı haberi verdi: “A lm anyalı bebe k D ün ya sı ledim. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . Ç ıkarm adım tabii m em elerim i. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la­ K üç ük m a n a çocuk. O esnada. B irgül’ün m em leketine dönm üş dün gece. aym babam ın tepkisini verdi. sonra bana bakıp. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. ben hoop arkasından sokağa çıktım . katır gibi.” dem esi. onlar benim silahımdı . pusuda babam ın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Bu aşk da başlam adan bitm iş­ ti işte. B aşta götüyle güldü. dokunm aca yasak olm asına rağm en. Street Fighter oynarken. iki yü P ucca kardeşi gelerek. Çorapları atletten çıkardım . m em elerim in de. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. seni d e - ı? 6 A pt ardından attığım ız kahkahalar. aynı yerde saklanm ak Bü Y ikildim . bana veda etm eden gitmiş m iydi? Ben ne y a­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? Artık hayatın bir an la­ mı yoktu. önce karşı kom şu ile karşılaştım . bir defasında beni k ald ırm ası.K alktım gittim odaya. saklam baç oynarken. Sonra k alk ­ tı bana. K afam ın içinde bir şarkı çalıyor­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . K ader bizi ayırm ıştı. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em .. Pencereden gittiğini görünce. dondum kaldım . benim bu ülkeden. onun üstüne düşm em ve bak.

.|i gibi bekledim gidenlerdenn” . hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp durur. Ve o gün bugündür. K üç ük A pt al ın Bü yü k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası k 127 D ün ya sı . ne zaman birinden ayrılsam..

Bence en boktan yaş yirm i beş. Kursa gidin. bazı şeyler içinse çok geç. şim di işin yoksa sar başa hikâyeyi.İçim e kaçan İbrah im Tatlıses le Daha yeni boktan bir aşk yüzünden depresyondan çık m ış­ ken. yeni ortam lara girin falan diyorlar m ese­ K üç ük la. nasıl olacak bunlar? Zaten sabah dokuz akşam sekiz bir işim var. alesef. Ayrılık al ın uyum ak. sonra hoop uyandığım da. yoksa şarap tadım kurslarında entelektüel ama koltuk altı kıllı kadın seven adam mı araya­ yım? Yeni bir dil öğreneyim desem. H aaa za­ A götüm e kaçan ücretleri dışında hiçbir faydaları olm uyor m a ­ pt bazı şeyler için çok erken. işten çıktıktan sonra.. Tek istediğim şey cuk sahibi bir hatun olm ak. sadece bir gün izinliyim . herif kaçtı gitti resm en ya. . O izinli olduğum gün de kaşım ı bıyığımı mı alayım . deliler gibi. acısına çare olan m addeleri sıralayan C osm o dergilerinin ise.. O fff tam birini buldum derken. böyle çor ç o ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı sesleniyorum sana. fındık kadar olan beynim e bir boku sokam aın yani.

İşyerinde zaten P ek- gür hüngür ağlıyorum . A s­ lında sadece ona da ağlam ıyonım . ‘Bunların gem isinde tuvalet yok. Aynı sınıf. Ve benim. geceleri cenin pozis­ yonunda yatıp. Ve yalnız kalm a korkusu yüzünden de. B ir de ben ancak çok yakınım daysa âşık oluyorum . şu ana kadar da hep öyle oldu zaten. A rkadaşların arkadaşlarıyla tanıştırdığı ç o ­ cuklarla takılayım desem . geçen sabah al ın m ez’in yokluğu o kadar çok koyuyor ki. arada ondan önceki için de işe giderken “A yı Yogi ve Ç etesi” çizgi film ini görünce. İzm ir’e ilk geldiğim anlarda yaşadıklanm ı tekrar etmeye g ü ­ cüm bu kez yok. l a m birinden hoşlandım dem iştim . Hal böyle olunca. o da gitti.ten kursların parası da m aaşını kadar olduğundan. İşte bugünlerde yaptığım tek şey bu. M aalesef ben böyle biriyim. m asasına bakıp bakıp ağlıyorum. sabahlan gözyaşı içerisinde uyandıktan son­ ra. aynı işyeri. m ala bağlanm ış bir biçim de ortalarda dolanm ak oluyor. ayı da olsa onlar da bir canlı nedeeen hak ettikleri m uam eleyi görm üyorlar? Bunlar K üç ük nereye sıçacaaakkkkk?” diye işe gidene kadar ağladım. benim kaltak arkadaşlarım neleri var neleri yok kendilerine sakladıkları için. B ir şekilde aynı m ekânı paylaşm ak zorunda olduğum uz kişilere hissettim en derin aşklarım ı. A pt ağlıyorum. çok iste­ sem de olm az. Ağlam a olayını o kadar abarttım ki. en kolay çözüm . anca çer çöpü be ­ nimle tanıştırırlar. hayatımda hiç yalnız kalm adım . aynı apartm an. alm ayayım ben de o n la­ rı. Yok sağ olsunlar. Âşık olacaksam yakınım da olm alı. klozette oturup h ü n ­ Bü yü k k ü ç ü l a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı 12? D ün ya sı .

hem en radarları açayım dedim . “Bu A n ­ A yaşlanm aktan. çirkinleşm ekten. En büyük korkularım arasında balon şişirmek. saç- lann ı değiştirerek geçireceksin.” dedim. Ohhh binlerce şükür Rabbim e. O ysa gayet güçlü. O kadar tırsıyorum ki Bir gün olacak biliyorum. Bundan önceki ilişkim b itti­ dar bekledikten sonra ne oldu? Babayı aldım! A z Önce üstüm ü değiştirirken. Yoksa bu depresyonu yem ek yiyip. çivi çiviyi sökmez.sevgilim olduğu dönem lerde bana yapılan her boka eyvallah len. egonu tatm in et. Eee o k a ­ yü yapm ayı engeller m antığıyla. Tecrübeler yeni hatalar D girm iş olan erkekler için ağıt yakarak geçiriyorum . adam lara m addi yönden ihtiyacı olm ayan bir hatunum . kendi ayaklan üzerinde d urabi­ sı dedim. yalan o işler dem iştim . göğsüm ün altına bir kalem koydum . T athses m odunda. ben adım ata­ . öm rüm ün kalan zam anını. senin m em e artık m em e- ın Bü ğinde. O lm uyor. Y oksa direkt İbrahim ya m ıyorum . kim sana asılıyor bu aralar? En azından iş at. dik yürekli ve cesur. ama ben o günü m üm künse asla K üç ük görm eyeyim . hayatım da bir erkek yoksa. pt al düşm ez ve iki etin arasında kalırsa. hâlâ M adonna gibiler. kırışıklarım ın olmasından. gözüm e iğne batm ası ve yaşlanıp çirkin bir kadın olm ak var. ün ama hayatım da biri m utlaka olmalı. en azından bunun farkında olduğum sevgili bulm aya karar verdim. sarkıp sarkm adığını kontrol için (eğer kalem yere likten çıkm ış dem ektir). kendim e hem en iki dakikada k için. bütün hayatım a O yüzden bu sefer. Sonra da. Hem en durum analizi yapm ak için aldım elim e telefonu ve “D üşün PuCC a.

bu ter kokuyordu. Ö yle böyle derken bütün gece çocuk­ la m esajlaştık durduk. Ya da bir işaret çak. B ir bok yedim . Ama kısa sürede K üç ük yap! Zaten anlam ıyorum . hayvanlık etlim . Halen kanala gelip giden. bu e s­ yalnız yaşıyor ve hem en eve gidip düzüşelim ayağına geçe­ cek. çirkin.” diye diye bir kişiyi yedeklere aldım. Ararsa diyeceklerim i kâğıda karm ayacaksan. kum ral. Ç ocuğun okur okum az direkt “keklik yem i yuttu” d iye­ yü ölçelim . A pt bile yazdım . Bu kim acaba? îsm i güzelm iş. yaşlı bir fe\z kurusu olarak uyanm aktan çok korkuyorum . bunun parası yok.. Yarın gözüm ü açtığım da. bu A ntalya’da.kara’da. ğa işle ilgili olm asına rağm en alâkasız bir şeyden mesaj at­ bileceği bir mesaj yani. ben gideyim İstanbul'a. ne olur P ek rn e /'i geri yolla. Bir bakalım . Epeydir yalanıp duruyordu peşim de. yakışıklı bir çocuktu bu. çocuğa bitti dedim. böyle bir karar alm am ın bir nedeni de. hâlâ P ekm ez'in aram am ış olm asıdır. bunun kulaklarında bir kere kir gördüm .. bu evlendi. am a aram adı puşt! Allahım karşım a erkek ç ı­ al ın çekleştireceğiz. Bir um utla belki olur dedim ve hoop ço cu ­ k D ün ya sı ki sevgilinin arkadaşı. biçelim . bu . A m erika’da büfe işletm iş. evde kalm ış. V'içlıV a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü tım. tartalım . bu çok çirkin. uzun boylu. bu da olm ayacaksa. şimdi bizim de sponsor olduğum uz futbolla ilgili bir şeyin organizatörlüğü­ nü yapan. lap diye zam anı g eç iriv eriv o m v . Bu hafta içinde kesin bir buluşm a g er­ Bu arada.

söylem edi. ‘E rkek’ işte. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. Bana hiç. sürekli konuşuyor. ‘Kontrolcü erkek ’. am a sadece ilişkinin başında! Erkek d ed i­ ğin öyle olacak.” dedi. En nefret ettiğim sorudur bu. Bu. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . am a hiç girm em iştim . 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. “ N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. H içbir şey al ın am a ben geç çıkınca.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. bayılınm . rar verdik. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. Burayı biliyordum . ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. adı üstünde. Bir erkeğin 132 A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığım gösterir. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. bindik arabaya. Aslında y e m e ğ i gidecektik.

Şim di gıcık oldum ya. b u r­ dum . aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. dandik bir döner büfesi vardı. K ıpkırm ızı ince çizgiler. “H erif buram buram para kokuyor. bu kılcal dam arlar alınm az m ı? B ir tam iri yok m u?” diyorum . o da ne? “K ılcal dam arlar” . O kadar çirkin geliyorlar ki. g ö ­ züm gidiyor yine. bilgiçlik taslarım . bilm ediğim konular hakkında sa ­ atlerce konuşabilirim . gözüm e bir bir kılcal dam ara dönüştü sanki. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. burnuna dikkatlice bakınca.” diyerek. O nda da dersi b i- A pt salağın tekine dönüştü. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ k üçü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a sı Bü yü batm aya başladı. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. Y ok olm uyor. onu aşağılarım. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. götünü tavan yaparım .” diyorum . çocuk kocam an k D ün ya sı . G ecenin başında da aynen böyle yaptım. L âkin sonra bir şey oldu. bu kez başladı bende bir aşağılama. Em inim . Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm am ışsam . gözlerim açık. “B aşka yere odaklan. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. Eğer birinden hoşlanm ışsaın. A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al ın nunu falan siliyor. Y a bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . A n ­ lattığı her şeyi. bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. bir anda da. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti.

söylem edi. ama hiç girm em iştim . ‘Kontrolcü erk ek ’. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. En nefret ettiğim som dur bu. Burayı biliyordum . rar verdik. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. am a sadece ilişkinin başında! Erkek dedi­ ğin öyle olacak. Hiçbir şey al ın am a ben geç çıkınca. Bir erkeğin 13« A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığını gösterir. ‘E rkek’ işte. bayılırım .” dedi.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. bindik arabaya. Bu. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. Bana hiç. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. sürekli konuşuyor. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. A slında y em eğ i gidecektik. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . adı üstünde. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P u cca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. “N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı.

g ö ­ züm gidiyor yine. A n ­ lattığı her şeyi. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. bilgiçlik taslarım . bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. Lâkin sonra bir şey oldu. Y ok olm uyor. O kadar çirkin geliyorlar ki. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. gözlerim açık. götünü tavan yaparım .” diyorum. burnuna dikkatlice bakınca. Em inim . gözüm e bir batm aya başladı.” diyerek. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. “H erif buram buram para kokuyor. Şim di gıcık oldum ya. b u r­ dum . o da ne? “K ılcal dam arlar” . G ecenin başında da aynen böyle yaptım. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ Bü yü k D ün 133 ya sı .benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. çocuk kocam an bir kılcal dam ara dönüştü sanki. K ıpkırm ızı ince çizgiler. O nda da dersi b i­ A pt salağın tekine dönüştü. “ Başka yere odaklan. Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm aınışsam . bir anda da. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. Ya bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . Eğer birinden hoşlanm ışsam . bilm ediğim konular hakkında sa­ atlerce konuşabilirim . A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. bu kez başladı bende bir aşağılama. dandik bir döner büfesi vardı. bu kılcal dam arlar alınm az mı? Bir tam iri yok m u?” diyorum. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nunu falan siliyor. onu aşağılarım . Az önce prensim olabilir dediğim erkek.

hayatının bir dönem inde yalnız olan her kız bu lafı duym uş­ tur. Halim . tavrım.. Biraz da alkolün etkisiyle. bir num aralı klişeyi pat diye Bü P ucca yü k D ün ya sı .. sevgilim olan erkeğin poposuna gece yatarken. o boğalara K üç ük m ühür mü ney işte ondan vuruyorlar ya. beyin olarak çökertilm iş bir bünyeye sahip bir insan evladıdır. O rada otururken de ne söylediyse bana. senin cinsini sadece başta al ın H ah ne diyordum ? Kalktı bu. Bir de. am a onu da sinir etm iş olm aktan büyük bir haz aldım . sanki size kızgın iğne batırıyorum !!! A m a bundan böyle.” etkileyebiliyorum . gıcık oğlu gıcık bir kız oldum. karşım a çıkan on erkekten dokuzunun iltifat için söy­ lediği o sözü söyledi.” diye yavşak yavşak espri yapan heriflerle her kız en azından ta ­ nışm ıştır. A pt Bunun cevabı çok basit canım . ben alırım ehehehe. Ayy m üm künse ölün siz. Bakalım kaç canlının hayatının içine sıçm ışım ? P opo­ sunda ‘PuC C a’nın M alı’ yazan bir çocukla tanışırsanız. B ir ara B ekir C oşkun’u bile savundum .le dinlem ediğim için nasıl o kadar lafı bir araya getirdim kendim e şaşırdım. Sonra benden olabildiğince kaçıyorsunuz. En so ­ nunda. tersini savunm a­ ya başladım . el hareketlerim beni bile tiksindirtti. düşünün artık!!! G ıcıklık değil m i? G örgüsüz olduğunu da suratına söyledim. tüketin o nesillerinizi! söyleyiverdi: “Senin gibi bir kızın nasıl erkek arkadaşı olm az şaşırıyorum . ben de ondan v u ra- cam. bedenen az kullanılm ış. bilin ki geri zekâlının tekidir. “ Seni kim se alm azsa. Bu söz tabii ki sadece bana özgü değil.

B ir sakin ol. Almaya gittiği sı­ len arıza halim geçerse. Ben de özür dilerim valla. ama rım am a ben yine seni. O sana. . bir hatam olduysa özür dilerim . Gerçi hoş bu salağın kesin bir kız arkadaşı da vardır. anladı ondan hoşlanm adığım ı. ara­ ın Bü cuk.. sutyen askımı arka koltuğa attım. bir dur. Şim di Pekm ez’in yasım tutm aya d e­ vam edeyim . “Iyy karıya sı dim PuCCa. ne yapıyorsun?? Adam ın kılcal dam an var diye. Yani. bir dur d e ­ bak. o sadece işin bahanesiydi. hem çocuk gayet kibar.” dedi. sutyen askım ı görüp ayrılır belki diye. Ara sıra g e ­ k rada. en azından yedeğim de beklesin ç o ­ sorun tabii ki kılcal dam arlar değildi. Y olda soda istedim. bir büfede durdu. “Senin için güzel bir gece olm adı sanırım . sahiplenici falan bir bebe. katır gibi dişi var’’ diyor m u? Ne ayıp dedim .. B eni eve bıraktı. Aslında yü lan varsa. Eğer kız arkadaşı fa ­ D bunu boşta bırakırlar mı hiç sansar tipli kadınlar? ün 135 k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya u tanım san öldürüp K örfez’e atacaksın. K üç ük A pt al olmadı n ’apayım ü! B elki sonra erkeksizlikten ölürsem .Böyle deli gibi gıcık gıcık davrandıktan sonra.

Eskiden 13 6 Bü l'ucca yü k D ün ya sı . Ya neden ben böyleyim acaba.M eslek seçim i Bu aralar yaptığım işten nefret ediyorum. Zaten bu kanal­ da işe sadece Pekm ez için başlam ıştım . şimdi utanm asam pijam alarım la çıkacağım dışarı! Geçen tı ya ona karşı. Bir ilişki içerisinde olm adığım zaman tatsız. her sabah ağlaya ağlaya gidiyorum . A uğraşam am valla. şimdi ise işkence h a ­ bir saat dolabın başında kitlenirdim ne giyeceğim i bulmak için. Sanırım bu iş ­ ten de ayrılacağım ben. tutsuz ruh bir karı oluyorum. K üç ük İstediğim şey sevişmek. Ya da flörtleşm ek de değil. şimdi yeniden başa sar. hiçbir şeyden zevk alm ıyorum . Benim istediğim tek şey sadece ilişki. İçim k alk ­ al ın line geldi burası. kendini anlat off hiç bir ilişki olm adığı zaman kendim i çok güçsüz hissediyorum . hayatım da pt gece çıktığım o çocukla da olsun istem iyorum. Öyle ki makyaj bile yapm adan işe gidiyorum . babam çok ötecek ama ne yapalım. göm m ek falan değil. em m ek. Şimdi de aynı.

Sevgilim in eski sevgilisinin şehre geldiğini. B en de en azından alt yapısında b u ­ lunayım bu işin diye. Çizmelerime verdiğim parayı. hâlâ yatm adan önce bunun h a ­ yalini kuruyorum : Bir yerde bir şekilde biri beni fark ediyor ve sonra hoop açılsın bana Hollyw ood kapıları. böyle ezik büzük tipler. İçinde televizyonculuk geçiyor ya. na buraya yazdığım gibi hayatım ı radyodan anlatıyordum . b ü y ü k d ü n y a s ı ın bir girdim sm ıfa. şaşı ve göbekliydi. Sınıfın en yakışıklı çocuğuyla çıktım. pehhh. o da tek kaşlı. regl günlerim i bile anlatıyor­ A pt düşünün. al Iküçük a p t a l ı r. keşke Hukuk okusaydım diyorum ara ara. sanıyorlar ki m ezun olanı alıp haber spikeri y apı­ K üç ük yorlar! Okurken. dolm uşta fordçu kurbanı olduğum u. S anır­ Bü yor. kızla aynı yaştayız am a o avukat ve on k D ün 137 ya sı Çocukluğum dan beri tek istediğim şey çok çok çok ünlü bir . A nam m sın ki.Zaten bazen bu işin bana göre olm adığını düşünüyorum . Havalı m eslek fa ­ lan ya. eciş bücüş. nerdeee??? A klım a sıçayım . Öyle ki. sandım sım fım dakiler birer Robbie W illiam s. Haa iyi mi ettin dersen. kalktım gittim televizyoncu oldum. N erede M urat B oz gibi bebeler var. film yıldızı olm aktı. A rtık diğerlerini siz “Sen m ezun olunca n ’apcan? Artiz mi olcan?” İşte bölü­ m üm le ilgili tek sorulan soru buydu. O rm ancılık Fakültesi. Ü niversitede okurken yü B ir arkadaşım var. Tabii bu sa ­ dece hayal olarak kaldı. kız onları b u lu ­ zaten belliydi çok boktan bir şey seçtiğim. beş kilo. radyonun birinde D J’lik yapıyordum ve günde dört saat. evden kovulduğum u. Bir de benim m esleğe bak.

‘Acı U m ut’ nasıl bir şey öyle yaa? Ahahah. al ın “H ıııım m m . kam era arkasm dayım . am a olduğu gibi kaldı öyle. K üç ük ha!” sikiyorum . Y anıl­ rüyorlarm ış gibi burunları havadaydı.” gün seni de. neyse ya üzülme. nasıl da tiksinç bir ifadeyle sura­ K am era önü m aceram da oldu. arayanların bana inatla şiir okutturm ak istem esiydi. sektördekiler em inim Robbie W illiam s gibi olacak. sınıfım dakilerin bin beterleri iş arkadaşım oldu. Kam era önüne alırlar bi Bü “A aa sen o kanalda mı çalışıyosun? H aberleri mi sunuyo- yü Pucca çirkin ve abazan oldukları halde. Dedim . B ence şu D J’ler ne zam an şiir okum ayı bırakır. O rada hep bizim radyo çalıyordu. Aslında asıl ayrılm a nedenim . sun?” “Hayır.dum. Pom o bir kanalda çalışsam . H ayatım da sadece çalıştığım bir kanaldan utanm ıştım : Flash TV.” “Abi. o zam an radyolar daha çalışılabilir hale gelir. ben şanssızım.” 138 A “F lash’ta mı çalışıyosun? ‘Acı U m ut’ta mı yoksa? A ha- “Yok. ‘Eşşeği pt tım a bakıyorlardı. D J’lik . karım ı sikem iyorum ’ diye bişey çıkarttılar geçen gün. Ü stelik D ün ya sı ‘bir m ilyoncu’lardı. haber dairesinde. günde yirm i beş kız götü- k dım . Sanki orospuluk yaptığım ı söylüyorum . inanın daha az utanırdım. Tabii beni dinleyen. sadece Japon pazarına gidip gelen diye bir kariyer olm adığı için ayrıldım sonra oradan. Sonra gerçek iş hayatına atıldım .” K am era arkası deyince.

H A BER. Ona göre bile.. Benim de ismim yazsın am a. çok iğrenç y an i. göm m ek.” “H aber benim ki. ç ı­ A pt kaça satarım ?” al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nuz. bom balasınlar fa ­ lan. “ Yaa habire m illetin özel hayatına burnunuzu sokuyosu- “Ben m agazin servisinde değilim . ana haberde çıksın. sokmak. “Beş kuruş para verm ezler. yü O ıada da şöyle tepkilerle karşılaştım : k 139 D ün ya sı .. şim di ben sana haber bulsam . habeeerr...” Bunu söyleyen kişi köfteciydi bu arada. Onların fotolarını satsam ya sizin K üç ük kanala. izlem iyorum ..” “A hahaha adamı görüyo m usun sen? Ben fanıyım ya onun.” “Y aa m agazinde çıkm asın. ben M urat’la tanıştırırım se ­ ni.” Sonra evim e döndüğüm de.” Bü ki. haberdeyim .” “O oklar götüne girsin senin. “B iraz daha çabalarsan. Sizin sunucu P apa’yı M üslüm an edecekti dim i ahahaha. bu yaz kesin T a n ’la gelecekler. Bi de sizin ‘G erçek K esit’ var ahahahah. Papa da. daha iyi bir kanala geçersin b el­ yerel kanalda çalışm ak en aşağının aşağısıydı.” “Bizim yazlığın yanında B crgüzar K oıel oturuyo. hem ism iniz duyulur dim i?” “M agazin servisiyle konuş.” “A aa bi şey dicem o zam an. yerel bir kanalda işe başladım .” Bu tipleri em m ek.. O insanların yakasım bırakın yaaa.“Bilm iyorum . İzleyen var mı ya sizi hiç? K aldırsınlar ya o kanalı.” “A haha sizin haberler de çok iyi yaa. oklu moklu.

“Selam . “Hoş geldiniz. O nlar için haber dem ek. “M erhaba. ben doktor P uC C a” . k a ­ zandırdığı kadar da havası bin beş yüz olan işler istiyorum. bilgi vermesin! beklem iyorum .. ben avukat P uC C a”. her kanal çıp ­ lak kadınlarla dolu. Televizyondan bir dan ne diye bana bilgi verm ek için o kadar zorlarsın? B ence televizyon.. al ın dışarı çıkm ak gibi bir şey. Ben hiçbir kaiüpîe D J’den bana Bü şey öğrenm eye çalışan zihniyeti zaten anlam am. eğlence dem ek. Abi o k u tu ­ yü p.. ben sevm iyorum politikayı. aptal kutusu. Bence televizyonu da öyle görün. İşte böyle çok para kazandıran.” “T ürkiye’de politika ahlâksızlık dem ek. Gece hayatın anlam ım öğretm esini. Ikınm ayın ondan bilgi a l­ sen oturup en dandiklerini seçiyorsan. Ben sıkıldım bu m eslekten. > Tanıştığım on kişiden ikisi bunlardan..” D ün ya Bir de şu tipler var: sı M agazin de önem li bir şey değil zaten. sürekli bizi sö ­ duyunca hem en aşağılam aya başlıyorlar. Televizyon lafını k m ürüyorlar. B ir m ilyon kanal var zaten. İş yapm aktan sıkılm adım da. “T ü rkiye’de televizyon ahlâksızlık dem ek. unutun.” “Ben politika program ı yapıyorum . Daha h av a­ K üç ük artık televizyoncuyum dem ek istem iyorum lı bir şeyler dem eliyim . izleyin. Adı üstünde.karm ak istiyorum . kasap g ib i. dem ek ki senin de içinde bir dandiklik var. 1*0 A pt m ak için. ben uzman psikolog PuC C a” gibi. . Ben sevm iyorum televizyon izlem eyi. m agazin demek. M esela.. bitirin.

kanalda yatıyo­ rum. K üç ük A pt al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü yü k D ün ya sı . “A nnen ne iş yapıyor?” dediklerinde.Hem ben bu işteyken çocuk da yapam am . otlarda. avukatlık kulağa daha hoş geliyor.. T ren kazası gibi durum larda. Seçim lerde. Hem. uykum dan uyandırılıp ç a ­ paklı gözlerle oraya gidiyorum .. boklarda. Bazen eve on b ir­ de geliyorum .

M ehm et’i arasın. G özyaşlarım ı görm esine yordu: “ Pekm ez aradı. “Alo n ’apıyorsun?” 14 2 A izin verem ezdim ... bu içine at kaçm ış gibi koştur koştur parlatıcıdan bir tanesini çıkartıp dudaklarına sıvarken konuş­ na da bi yerler ayarlar artık İstanbul’dan hihihilıi. girdim klozete oturdum . beni arasa ya! O kadar çok sinirlendim ki dayanam adım . ama seni neden arıyor? Seni arayacağına. aradım Pekm ez’i.Böyle de m ücadeleci b ir kişiliğim var! Pekm ez beni hiç aramadı. Sonra da makyaj çantasının içindeki envai çeşit Bü P ucca yü k D ün ya sı . Pekm ez aradı. Sürekli kafam ın içinde bir ses yankılanı­ O orospu çocuğu Pekm ez beni değil de neden seni arıyor pt al m aya başladı: “Pekm ez aradı akşam kızlar. Pekm ez aradı. aldım telefonum u çıktım dışarı. B ayan K altak’ı bile aramış! Geçen tuvaletteydim .” K üç ük dom uz sıfatlı karı?!?! A hm et’i arasın. B a ­ ın girdi içeri.” O öyle söyleyince. selamı v ar.

onu da yü diye uğraşıyorum . O raya git. sıçtığım ın resm iydi yani. Yalnız sadece çalıştığı yeri biliyordum . Sonra da suratım a kapattı telefonu. “Ben seni ailem le tanıştırıyorum . Bayan K altak’ı aram adığın . D em ek ki bu adam beni seviyor. K üç ük İndiğim de saat beşti. A pt bir sorun vardı. Benim tek sordum . daha doğrusu sesini de k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü m erak ettiğim gerçekten o kızı arayıp aram adığıydı. yoksa hayatta bulm am ın im kânı yoktu.” dedi ve bildiğin ağzı­ saydı da saydı.” diye böyle k m a sıçtı. “O beni aradı. onu bile bilm iyordum . P ekuıez’in nerede oturduğunu bilm iyordum . al ın konuşm a yapsın.” zam anlarda başarıyorsun yani bunu!” “N e diyosun ya sen?” “N e dediğim i gayet iyi anladın! H er gün B ayan K altak’ı aııyorm uşsun. Pekm ez işten çıkıp gittiyse evine. bir şeyler olsun D ün ya sı “Vay çalışabiliyorsun dem ek.” dedi..” “Hiç konuşm a! Sadece beni dinle. bilm em ne yap derken. Yine anneannem i hasta ederek işten iki gün izin aldım ve ertesi gün kalktım gittim İstanbul’a. Bir karar verdim . yoksa neden böyle bir duyunca gaza geldim. N um aram ı gizlem eyi unutm uşum .“İyiyim sağol. sen ilk zorlukta kalktın gittin. O da eskiden benim de ç a ­ lıştığım bina olduğu içindi. işte duydum . açmadı.. Kanalın önüne geldiğim de. işim i garantiye a l­ m ak için aradım. çalışıyordum . yedi buçuk oldu. Aferin ya ben de seni adam san ­ m ıştım . Bir sonraki gün izinli mi değil mi.

‘P ekm ez’le bu kız hayatı boyunca karşılaşm asın’ idi). bütün k atlan tek tek dolandım . Dedim. yapm a yavrum. dursam mı. sen tut onca yoldan gel. bu kızı görm e­ mek için A llah’a dualar ede ede P ekm ez’i aradım (diğer d u ­ Sonunda onu bir post odasında buldum . sonra iyice baktı. kovar mı. Om zuna dokundum . okul bittikten sonra da. Yok çocuk! Eski arkadaşlarım ı gördüm . Y anına gitsem mi. Şimdi de oraya başka bir erkek için gidiyordum . Döndü. am a neyse dedim . orada­ kiler farklı yer.” diye. al ın dur. bir beş dakika sarmaş dolaş kalm ışızdır. adam sana telefonu bile açmasın! Çok bozuldum . N asıl bir vardı ve hepsini her yanda görm ekten artık bööö geldi. B ir yandan da kızın birinden k a ­ çıyordum (ki sanırım ayrılm ış.B ir daha aradım .’ dedim . Geri dönecektim . “Kız A pt am ise. üç erkek iki kız duruyorlardı. görm edim çünkü). kovarsa deli göt olurum gibi düşünceler beynim i K üç ük sarmıştı. bana bağırır mı. O kulda da. pezevenk te ­ Ne kadar kötü b ir durum düşünsenize. Sonra elim den tutup. P u tc * yü lanet okula gittiysem . Bir daha aradım . topu topu yirm i yedi kişilik sınıfım ız k D ün ya sı lefonu k ap ad ı!! . ‘Geri dön PuCCa. ama ayaklarım girdi içeri. bari neler kaçırdığını göste­ reyim ona. Yaklaşık yedi sekiz ay önce de kızın ağzına yüzüne sıçm ıştım . “Piç kurusu. 44 Bü götten bacak bir şıllıktı. ayağa kalktı. G irdim kanala.” diyerek sarıldı. aha kovacak. güvenlik farklı yer söyledi. gıkım çıkm ıyor ama. “Erkeğim den uzak Bu çok yakışık alan bir durum olm adığından. rezil etme k en d i­ ni. yine açm adı. bundan önceki sevgilim e asılıyordu. Kız.

beni yan postlar da beni başkalarıyla tanıştırırken. İzm ir’de olm adığı kadar seviştik.” k “Keşke bilseydim böyle yapacağını. gittiğim gün onları D ün ya sı olmak üzere. A m a yine de çok güzel bir iki gün geçir­ hâlâ.. koruyup kollayacak K üç ük adam arıyorum kendime. ‘Kız arkadaşım ’ diyen dillerini yerim ben onun diyerek. Betıi koruyup kollayacak gücü yok gibi. ama eksik bir şey var Bü Yaa aslında seviştik yazıyorum da. N asıl anlatsam ? M esela yolda biri al k u ç u k a p t a lı n b u y u k d ü n y a s ı ın dim. yok öyle bir şey. bir şey olduğunda to ­ bize saldırsa.. anlatm am çok zor. Ben televizyon izlerken. İzm ir'de çalışıyor. o aşağıda bir şeyler yapıyordu. nerdeyse bir on beş kişiyle tanıştırdı.. olay sa ­ yü söylerdim. böyle içim de kelebekler uçuşa uçuşa yanında dolandım durdum. ama yanında korkuyorum . kız arkadaşım dem ezdi. Sanki M oııaco P rensesi'yim yaa. Ç ok seviyorum . A pt puk olacak gibi geliyor.. ‘B u ’ diye bahsederdi.-’ diyerek. çok m utluyum .” Sonra gezdik dolaştık. “G eleceğin aklım a gelm ezdi. Önceden . Yaa garip bir his bu. o arkasına bakm adan kaçacak gibi geliyor.arkadaşım . Ben seni çok ö z le d im . Bunu anlatm a­ sı biraz zor. dece ayaktan ibaretti.” “T elefonda söylediklerini suratım a söyle diye geldim .

Pekm ez. akşam ­ lan M SN ve kam era. Gündüzleri telefon. Telefon özürlü bir birey olduğum için. neredeyse her ın Bü P ucca yü k D ün ya sı . Babam da asosyal biri oldum diye tırsm aya başladı. A m a kam era olayı öyle değil. İlk günler hoşum a gidiyordu. kam erada güzel pt al mizi dinliyoruz. tuvalete gittiğim de iki dakika geciksem . Zaten m akyajla gece yanlarına kadar d u r­ K üç ük m aktan suratım perişan oldu. pek konuşam ıyorum . yalnız azıcık sıkıldım gözüksünler diye. jim nastikçi kızlar gibi bacaklanm ı kafam a kadar kaldırm aktan her an kem iklerim i 146 A gibi. devam lı uzun uzun nefes alış verişleri­ gece M S N ’den kam era ve m ikrofon açık bir biçim de görüşü­ yoruz. hem en arayıp “N e oldu? N iye gelm iyorsun?” dem eye başladı. “A yaklanm bana göster” dediğinde. H er gün ayaklanm a pudra sürüyorum .K am era aşkları İzm ir’e döndüğüm den beri P ekm ez’le ilişkim iz teknolojik aletler üzerinden devam ediyor.

“Bugün M ovenpick’te açılışa gittim . kendim i ayaklarım dan kıskanm aya b aşla­ güzel benim . al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın “ayak ayak ayak”. onu sallam a- yıp uyudum diye. C V ’mi verdim ben de.” dedi. hem en vazgeç­ k D ün ya sı . Yapar gibi o l­ tim. Şım ardı. G eçen gece yine ayak gösterm e seansım ızda bu ay a k la n ­ ma bakarken. O dam da habire topuklu Bu iş bu raddeye nasıl geldi bilm iyorum . “H eyoo bak gözüm de yü dum. Y em eğim izi bile beraber yiyorm uşuz hissini y a­ kalam ak için kam era karşısında yiyoruz. “Ayakların çirkin Bü dım. b a n şınm . ben uyuyakalm ışım . durm adan ama teninden sanınnı. “A yaklanna oje sürersen b an şın m . adam da tık yok. bak dekolte verdim ” falan yapıyorum . Sonra.” A pt ayakkabılanm la tıngır m ıngır defile sunuyorum bebeye. üç saat bir röp çık ­ m adı.” “C in er’ler yeni TV açacaklar. sanınm P an dora?nın kutusu açıldı. bebe kendinden geçti.Kırabilirim. Bana küstü. Aç kaplanlar gibi. B ir de ukala diyor ki. şimdi sa ­ K üç ük dece am caoğluna benzeyen ayaklarım dan bahsediyoruz.” dedi (azcık esnek bir yapım var da). çekiyor kendine” . C onverse ayakkabı giym em em için ağlıyor resm en. İstanbul’a gitm eden önce cinsellik bir tabuydu bizim için. bicikleıim de var. birçok şeyden bahsediyorduk. Ö lecek sandım . “Ayak parm aklarını dudaklanna değdir. Öyle aşk böcüğü vıcık vıcık bir ilişkim iz var. A dam sadece oraya odaklandı. Ç ok ilginç ya. U tanm asak tuvale­ timizi bile oraya yapacağız.” “Topuklulannı mı giydin? O nlan giyip göstersene bana.

Başlarda ye seviniyordum da. en azından sadece oraya odaklam asa. K üç ük A pt al ın Bü teytıdıtytey heyoo benim de ayak seven bir m anitam var d i­ yü P u cca yam ıyoruz.” çok canım ı sıkm aya başladı. Bokunu çıkardı o da. yoksa Pekm ez hâlâ benim için canım dan can. Şu sıralarda bu olay . Ona bile eyvallah dedim . Gülü seven dikenine katlanır diyerek. ne bileyim tedavisi falan. yok yani şimdi nefret ediyorum . kan kussam k ızıl­ cık şerbeti içtim denin. Bu iş İstanbul'dan döndükten sonra oldu. am a bu biraz nasıl d e ­ k zaten bir beklentim yok. Cinsellik yönü falan değil sade­ ce. ne bileyim adam ın tek derdi palel ayaklarım . Adamın um urunda değilim gibi gelm eye başladı. görem iyorum parm aklarını. çünkü girişli çıkışlı hiçbir şey y aşa - D ün ya sı Sanırım sadece ayak sevenlerden bu.“Kamerayı biraz sağa çevir. Bunun bir çaresi yok m u­ dur acaba. D edim yeni barıştık. Ama sadece sorun bu. al ayaklarım e m ­ rine amade. T am am cinsel olarak sem yani.

. Bu S e v g ilile r G ü n ü ‘ne de:v. k a tlıu îirla d a ıtn -ti bir şek ild e <* »ra *>.-. k. ^ \ u v|ı. Geçen gün ben Diri de var. c iııselliğ i sere serp e y a ş. 'î•< luı' ı. k irp ik leri alnındın] p en esin ? kadaı ımanan. Arka m asada­ ki Kaltak duysun diye ben böyle ballandıra ballandıra anla­ tırken.ıy a r.«>ı cinsle k o ııu . aldın gül gibi çocuğu k a ­ K üç ük patma olarak kullanıyorm uşsun. Hani şu her sektörde bulunan olgun olduğu kadar dolgun karılar2 var ya hah işte o kılıkta b ir i. u \ u L «tfiiatın ın Bü G ünlerdir.E rk eğ in in yan ın d a ezik kalan k ızım b en lan! me gelen yerde Pekm ez’le olan abuk subuk anılarımı anlatı­ yorum. ilişkimizi öyle bir anlatıyorum ki on beş dakika sonra düğünüm üz var sanki. masada bizim editörlerden J . e s k i t m . Sadece anı olsa iyi. ıtlak j N ı şeyi olaıı. bu lafa girdi ve “ Yaa bırak.an tuıım l»: A pt al yine böyle kaptırm ış gidiyorum . jy*‘cr» E X P O m uhabbetinde l'irdm kine dış görev verm işlerdi ya lıani. her k o n u y la ilgili n.ı.> n î» r : Y a * ı k : i Va d a y a n m ı ş ." dedi. k ılıkatıası üç m ah alle «eden duyu 'arı. -Sy . JV İ in c U kor..u ık c n d ev am lı tem as halinde hı. Bayan K altak’ın kulağına gitsin diye her ö nü­ bu y ıık d ü n y a s ı yü k D ün ya sı . M cğ ersem b iztm L i o ' O lg u n o l d u ğ u k a d a ı d o l g u n k . m ak y ajsız a sla göıem eyece* 1 . e rk e k le rle fs z ia m«v n u ç .

Kaba saba. M anken g i­ nam ıyor.zaman orada kendine bir hayran kitlesi yaratm ış. nasihat verir gibi. bir tane bile kusuru yok. “Canım. uyuşturucu kullanıyor bu sünepe. annesine am etist taşından abidik gubidik bişi aldım- 1*50 A pt al ın Bü ama yine de bir gurur duydum ki anlatam am . H aaaa küçükm üş diyorsan bilem em . O gül gibi çocuğu kaçırırsan H alla halla sana ne benim sevgilim taşağından baldınndan. parası da var. aylardır banyo yapm ıyor. bitlidir bu ıyyyyykkk. yarım dünya gibi. am a taşşak lı görünüyordu kotunun içinden.” dedi. ayı oğlu ayı bu. kaşı gözü o y ­ ya sı poposundan ve gözlerinden bahsede bahsede bitirem iyor- . Hem en P ekm ez’i arayıp saatlerce en gereksiz m uhabbetleri yaparak şım arıklık yaptım . görgüsüzün teki. “A l­ lah belanı versin. kalça yerinde. Saçma başına bak şunun. dudaklar köfte. efendi de. H atta yalakalık olayını o kadar abart­ tım ki. M illet onun muş! Çekti sandalyesini yanım a. Hafta sonu geleceği için ona h e ­ diye bakm aya çıktım. sağ bırakm azlar. G öbeğe bak. Şu ana kadar P u tç a yü “K ottan gözüküyorm uş” . Genelde sev­ gililerim den hep şu şekilde bahsedilm işti: Birincisi için. hiçbir sevgilim den böyle bahseden olm am ıştı. tuttu elim den. D ün bi çocukla çıkıyorsun. Puccacım sen daha iyilerini hakediyorsun. “O çocuğu orada kaparlar.” İkincisi için.” Üçüncüsü için. kızm a am a bu otistik m i?” Kadın tam iki saat sadece P ekm ez’den bahsetti ve benim K üç ük kıskançlığım Pekm ez’e katm er katm er aşk olarak geri döndü. “Resm en bir hödükle birliktesin. kaltakta sanki X -ray cihazı var! k geri zekalı derim ben sana.

aynı o n ­ lar gibi hissediyorum kendim i şimdi. B ir de o kadar götüm ü yırttım K üç ük A pt al ın onunla olmak için. B ende direkt. şimdi yani ayıp olur b ira z .. Tam adam gibi birini bulm uşum . k 151 k n ç iik a p t a lı n b ü \ ü k d ü n y a s ı D ün ya sı . iyi beslem eye karar v eıiim . Bü sadece ayağım da olm ası da kötü bir şey am a bundan iyisi can yü ne varken. kısa.. çirkin herifler var ya. bari bunu elim den kaçırm aya­ yım ’ durum u oluşta. Soyu tükenm eye yüz tutan bu cinsten elim de bir ta ­ Yani evet. ‘ben bundan daha iyisini bulam ayacağım .Yalnız şöyle bir durum da oluştu bende. Çok ezik hissettim kendimi! Tabii şunu da hesaba katarak düşündüm . 2238 yılında dünyada tek bir erkek bile kalm ayacakm ış. cinsellik önem li bir m evzu aslında. Hatun benim için tek kelim e bile olum lu konuşm adı. bir tek bunun y ü ­ zünden soğursam olm az. Lezbiyenlerin m ekânı olacakm ış gezegen. Kafasının sağlığı. hani şu manken k ız­ ların yanında duran kıro.

Bizim karşı kom şum uzun bir kızı var. Bir saat de balkondan sinsi sinsi izleyip zevk almıştım. A içinde dağıttılar ortam ı. p o li­ si arayıp. m üziğin sesini falan kıstırdılar. Ben de acaba intihar ediyorum diyerek.U m u ru n d a değildi J u l i e t in sonsuz aşk. İlk düğününde üniver­ kına gecesi yapıyorlardı. Nasıl başarıyor o g ö t­ ten bacak bunu ya. elime davetiyeyi sıkıştırdı bugün. final tatiline gelm iştim İzm ir’e. O kadar çok kıskanm ıştım ki. Bu salak da o yüzden intihar etmiş. İkinciye gidecekm iş şimdi. başkasıyla fingirdeşm eye başlamış. Tabii işe yaram ış bu d u nım . oluveririm valla bu kez. Lan ben daha bir tanesini bulam adım . Kızdan ölesiye nefret e d i­ sepetledi. Am a anası babası istem em iş yeniden evlenm esini. Şimdi işte o K üç ük çocuktan boşanm ış. Ben pt al sitedeydim . Pekm ez’le mi evlensem ne yapsam ? Onu da becerem em ya. Kız benim le aynı yaşlarda am a ikinci kez evleniyor. evine dönm üş. hatun birinciyi Bü yü k D ün ya sı o yüzden ölm ek istem em işti ya zaten . “Rahatsız oluyoruz yaaeeee!” dem iştim . Kapının önünde ın yorum.

A klım ız sıra. kız kusacak. kıza bir başlığı altında gözü b a n t­ yü kukara yapalım diye insanların başlarını belaya sokmuştum. Tuvalette bir yandan ağlıyor bir yandan da 11e y ap a­ cağımızı düşünüyorduk. A m a kazın ayağı öyle değildi işte! Kızın gözlerinin beyazı değişti. H a ­ . ders boş geçecek. kaltak kız A pt al lı fotoğraflarım ın gazetelerde verilm esi gibi durum lar bir an gö/. Kendi başım la beraber on kişiyi falan da yakm ıştım ç ü n ­ kü.iimün önünden geçli. Sinir hapları da küçücük ya. simitçinin üsnıne atalım. Ağzından beyaz beyaz bir şeyler aktığını görünce.H ayatım da dört buçuk kere intihar etm işliğim vardır. üç gün m akara D ün ya sı rincisi. O kulda yurtta b i­ le kalam ıyordum . k sa. ın Bü sürü sinir hapı içirm iştik. lisede okuldan atıldığınu öğrendiğim de olm uştu. eli ayağı tirtir titrem eye başladı. sinirler ir sadece ehuelıuehu diye m al mal espri yapıyorduk. D evlet m em uru bile olam ıyorum sanırım hâlâ o yediğim bok yüzünden. Tam am en benim beyinsizliğim in sonucu. Allahım topluca kızı öldürm üş o la ­ caktık. o da yemiş diyelim. bir de herkes arkam dan küfür ed iy o r­ du. Okuldan atıl­ dığım yetm ediği gibi. Kızı apar topar hastaneye k a l­ dırdılar. Siyasi suç da cidden siyasi o l­ M atem atik sınavına girm em ek için. Kız ölürse. Ü stelik siyasi suçlu dam gası yem iştim . biz de kızı hastaneye götüreceğiz ve sınavdan yırtacağız falan gibi bir plan yaptık. aha şimdi ayvayı yedin PuCCa dedim. Sim itlerin içinden çıktı. B i­ tırlam ak istem eyeceğim anlardan bir tanesidir. sınıfta salağın birine bir şey olm az. direkt isteyerek adam öldürm e olayından K üç ük içeride yatm a. Dedim olacak iş değil.

tacizler. ailesi bunu duym asın diye böyle adam cağızdan şüphelendik. yazıklar olsun bu kıza.Hedefleri ona yöneltelim . Biz de sim itçi denilen em ektar. gerçekleri anlatabilir. ne söyleyeceğim ize karar verdik: “S evgi­ lisiyle birlikte olm uşlardı. D ün ya sı Hem en planı uygulam aya geçtik. cazgırlığım la okulda herkese saldırdım . Bir de böyle nasıl bir üstünlük sağladıysam . kız bir şey söylerse. İyileşti dedikleri gün hastaneye gidem edik. tecavüzler. Kendim i nasıl k diye. Allah belanı versin si­ mitçi!!! Senin yüzünden başım ıza gelene bak. m üdür bizi odasına çağırdı. kız anlattı her şeyi.” falan derken. Bu salak A pt bir bok yedi. bana 15 4 Bü “Hım m kız kurtuldu. böyle K ara M elek gibi hissediyorum : yim kafasını” falan gibi iç sesim dolanıp duruyor. bacak a ra ­ K üç ük sında yaşanan her şey. Sevim m sim it yedi de böyle oldu. “ Sim itlerden yem e­ yin. zehirli sim it varm ış. D edim sıçtım. A ileler falan g e ­ liyor okula. bütün çığırtkanlığım ve . O nların da gazıyla. iki ders sonrasına kadar herkesin sim itçiyle ilgili kötü bir anısını birbirine anlatm asıyla olay büyüdü. benden de korkuyor onlar içirdi derse. Türkiye burası neticede. işinde gücünde al ın yam m dakiler. m idesini yıkam ışlar. sonucu ölüm bile olsa asla dillendiril­ mez. Bunu en iyi ben biliyorum ! O kadar iyi biliyordum ki işe yarayacağından adım gibi em indim.” S evgili­ siyle birlikte oldu lafıyla zaten hem en ailesi hoop olayı k ap a­ tır. sim itin içine adam hap atmış kaptırdıysam olaya. zaten pezevenk pahalıya satıyor. gidip gece kese­ P ucca yü D erken kız kurtuldu.

Neyi nereden b a ğ ­ sebebine. o kadar ilaç ne oldu bilm iyorum valla. Bu olay benim için bir avantaj oldu ki sorma. kuş gibi öterler.. babam y a - Evdeki hapları içtim. ben en iyisi mi öleyim. k en ­ dim i yerlere atıyorum . am a siyasi suç. D edim tam am .hatunlar da iki dakikada satarlar beni.. D edim . H atta d i­ ğer gittiğim okulda inanılm az süksem oldu. protesto falan yazdılar yü dece sim itçiyle ilgili yazı hazırlıyorm uş. liderlik. B abam yazlığa götür­ m aya pek yüzüm yoktu. hastanedeki kız bile. M üdürün odasına girer . Bir arkadaşım la beraber ölüm nasıl bir şey diye m erak ediyorduk. Bü ladılar bilm iyorum . o çocukların aileleri yaşatm az. Tuba bize dedi.” N iyeyse kıza A pt m edi beni o yıl. “V allahi ben yapm adım . Sokağa da ç ık ­ al ku<uk aptallı) b'tyuk <lunya«ı ın şatsa. K üç ük İkincisi ise bu hapları içtikten iki üç hafta sonra oldu. ışık m ışık gördüm öle. babam beni nasılsa yaşatm az. k D ün >55 ya sı yeceğim sizi dese. O ndan beri her gün rüyalar görüyorum . Sonra zaten unutuldu gitti. elem anlarına güvenm ekten geçermiş! Kızların hiçbiri ağzını açıp tek kelim e söylem em iş. “Ben denedim geçen haftalarda. evde oturup kitap okutturdu. A nam iyi ki ölm em işim dedim. Ve orada anladım ki. onun için çağırm ış. içm e dedik hapları. M üdür ananıza söyle­ girm ez ağlam aya başladım .” falan diye sanki olayı onlar dizayn etm iş de ben bir g ü ­ nah keçisiym işim gibi anlattım . başım bile dönm edi. bi şey diyem edik. o içti. M üdür sa­ Bu olaydan sonra beş kişi okuldan atıldık. H üngür hüngür ağlıyorum . yapm a dedik. B ir şey olm adı. ‘Gel banaaa gel banaa’ diye dedem beni yanına çağırıyor.

kustum çıkardım içtikleri­ K üç ük mi. kızın dam da salak salak iş yapıyor diye. am a canı acım ıyorm uş. Dedik boş beleş hayat yaşıyoruz. çıktık apartm anın damına. buna na hayali bir şeyler atıyorlarm ış meğer. Hem y a ­ ın Bü lirim.. işte o kankam la yatınca yapm ıştım . O zam anlar çok m odaydı ama.. Bu kız bir de ot falan içiyordu. heyecanlandı falan. benim neyim eksik lan senden! Ben de gotiğim . Yaşayam am zannediyordum . onu da kurtardılar. H içbir şey için çaba sarf etm eye değm ez. Haa bir gün yolda gidiyorm uş. ölüm anlarımızı yazalım . ben de peygam ber torunuyum diye. ama bilm iyor bana borçlu hayatını. K arşılığında kızın bana . ölüm D ğına sürekli çığlık atıyorm uş falan da filan da. hani o uğrunda üniversiteye gitm ediğim çocuk vardı ya. H erke­ çünkü. Biz de Gogol gibi bir şey olabiliriz ilerde. A pt al çevirirler. Üçüncüsünü ise. “hadi onun kafa dum anlı. Annesine söyledim . bok gibi param ız olsa da.böyle yalanlar attım. yusuf yusuf atıyorum sı sin böyle m istik bir hikâyesi vardı. Bu hikâyeleri ün taşlar atılmış. ölüm den kaçınılm ayacak. Beni de gaza getirdi ki çabucak gaza g e ­ sak bile. Kız bir daha benle konuşm adı. B ir bakmış. “Ulan dedim . Düşünsene doktor o l­ yü beni çağırıyor ayağına girm iştim olaya. salak sen napıyon burada?” Kalktım gittim . Evdeyken biri kula­ anlatınca. Ama o sefer cidden ölm ek istem iştim . A ldık evden hapları. Sonra bu bir anda k bende m istiğim . bunu kitap haline şam çok bok falan. Dokuz on tane N o valjin içtik. İnsanlık için bir iyilik yapalım . Ne demişti ya. cinler b u ­ ya anlattıklarını ise hâlâ düşünem em .

Sonra am acının fanfini o ld u ­ ğunu fark edince tüym üştüm . ölüm üm de çeker inşallah diyorum. Gerçi o zaman sadecc niyetlenm iştim . Ağlayacaklarını düşünüp. Ö lüm haberim onu yıksın. yusuf vusuf atıyorum . öyle m anyak. dangozzz. öldüğüm ü görsün de bir daha bu anı unutam asın. ölüyorum .” diye eğlenceğim . Beni sardı bir korku. am a nasıl var ya. Ama nasıl acı çekm esini istiyorum anlatamam. Ne kadar ufakmışız diyorum şimdi. dağıtsın. Bir saal falan geçti. D üşündü­ mosmor. buz gibi al ın hayatı boyunca pişm anlıktan yaşayam asın istedim. Buçuğum da yine bu çocuk yüzünden olm uştu. Ulan babam kesin. “Ehehehe dangozzz. Yaşam ım da K üç ük çektirem ediğim acıları. yü bady giydiğim içindir ya da hadi gezelim biraz dediğim için ­ k gene kavga etm işiz. ağlıyorum öyle. Hayatı boyunca travm a yaşayacak. Bü tim. Üniversitede çok âşığım ben böyle ona. yattım yatağa.bu acı bitm ez tükenm ez sanıyordum . Ne aşktı be b e ­ . A pt ğüm şeye bak. parçalasın falan istiyordum . psikopat bir his içerisine girdim. Onun evinde yaşıyor gibi bir şeydim. A klım a geldikçe çocuk. Dördüncüsü de A nkara’daki çocuk içindi. bir ton ilaç içtim. “Elin herifinin yatağında ölmüş. Tabutum u falan düşünüyorum . Onun eve geri döndüm . daralıyordum . sabah kalkacak çocuk. ya büyük ihtimal dar D ün *57 k iiç u k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ya sı sanki. Niyeyse. Nefes alam ıyordum nim ona hissettiğim . Öyle yattım. beni görecek. Sabah kalktığında. K avga nedeni de. Kendi evim e g it­ Ama bir ton. Zanax falan ne bulduysam hak getire. Biz dir. Ben de öbür dünyadan. kim bilir ne bok yiyordu?” diyecek.

Çocuğu uyandırdım . Gidip gelip kusuyorum . dedim ben intihar ettim. yü viniyorum . dönüp kıçını uyumuş. Hiiiç gene. K üç ük A pt al ın '5 * Bü ya da buraya gelip bir de burada başım ı ağrıtm asın.kendim ağlıyorum . nefes alıp alm adığı­ intihar ettim dem işim . şekerli su içtim yattım ya sıl kuru ve ben nasıl bitkinim . Ağzım n a ­ . Gittim yoğurt yedim . Ve Allah beni seviyor sanırım . sürünsün P u rr. Ellerim in titrediğini falan g ö ­ sı kalktım gittim kusmaya. Ç ok salağım var ya. Sonra da y aşı­ lim. am a işte gençlik şey si diye­ k yor m uyum diye kontrol etm esinden. beni seviyooo diye se­ D ma bakıyor. “A yy. Dayanam adım kendi ölüm üm ün acısına.” dedim “yavrum beni seviyoo. bir türlü yanm a alm ıyor mal işte orda diye beni öldürm üyor. rüyorum.” Adama ün sikine sallam adı. Sonra bir ara elini ağzım a koydu.

Gayet güzel vakit geçirdik.K e n d im i savunm ak iç in b ir b a h a n em b ile yok Pekm ez hafta sonu için yanım a geldi. Y a nasıl oldu. o derece kapattık kendim izi. televizyon izledik. En son hatırladığım şey Tekila yanşına girm em iz A ğım ız bir grup sahne alıyor. ben bunu havaala­ luşuyorlannış. aralarda yanım ıza gelip oturuyorlar. Pazar akşam ı gelince. D önüşte. Neredeyse bütün kanal oradaydı. başka grup çıktı. onların yanm a geçtim. bunlarla b era­ ber m asadayız. O nlar sahneden indi. Paso önüm e içkiler geliyor. o yüzden hiç düşünm üyo­ rum bile. O radaki çocuklardan biriyle biz m uhabbe­ ti kurduk. n a ­ K üç ük sıl bitti hiç bilm iyorum am a benim kafa iyice güzel olm aya başladı. bizim kanaldakiler bir m ekânda b u - k u ç u k a p ta lın bü v uk d ü n y a n ın Bü yü k D ün ya sı . Ç ocuklarla m uhabbetim iz var pt al nına bıraktım. am a birini içiyorum . Bir de bedava. M ekânda da geçtiğim iz günlerde röportajını yaptı­ biraz. B akkala bile gitm edik. bütün gün evlerinden çıkm adık. birini bırakıyorum . B eraber yem ek yaptık.

beni kullanm ış kullanm ış bütün gece. tuvalet. oradan sonrası nokta! çocuğun yüzü. Gerçi b a­ A pt al pantolonum u falan aram aya başladım. Tek ek si­ ün leştiriyordum ki. Bir sinirlendim . Lan lan lan yoksa B ayan Kaltak beni birine mi pazarladı?!?! Y o - o bebeğim yoo o kadar da değil. ama yok. kalktım ayağa. M eraktan ölm üştür o şimdi. arkam da büyük ihtimal geceden halvete girdi­ D odada yatıyorum . taksi. Bayan Kaltak vardı m ekânda. posam ı çıkartıp kalkıp gitmiş peze­ venk başka yatakta yatmış. da! O da bildiğin anne baba yatak odası. sı Sabah bir kalktım . Sağ tarafa doğru dönük hem en giyin ve kalk git bu evden diyerek yavaş yavaş arka­ Yanım da bile yatm aya lüzum görm em iş. kimse yok lan arkamda!!! yü Puc ra ğim çocuk yatıyor olm alı dedim. kimin evinde olduğum a dair bir detay çıkarm aya çalışıyorum . En son gruptaki çocuklardan biriyle Tekila içiyorduk. hiç bilm ediğim bir odanın içerisinde­ . kusm a. telefonumu bulm alıyım diye sağa sola bakınıyorum ama yok. yan tarafım da yatan bir insan. bacaklarım ın çıplak olduğunu ve üzerim de ya yim. Ne kıyafet­ lerim var. Derin derin nefes al PuCCa. Böyle parça parça b ir­ sadece sütyen olduğunu fark ettim!!! Hiç bilm ediğim bir ğim. yarı çıplağım . sonra kızlar­ K üç ük dan biriyle klozette kustuğum u hatırlıyorum . Türk filmi mı lan bu? Allahım Pekmez!!! Ne bok yiyeceğim ben. ne çantam . Kenarlara falan b a ­ kıyorum . Tekilalar.çocuklardan biriyle. O lanlar parça parça aklım a gelmeye başladı. k olduğum için. gece sarhoştum. Pantolonum yok o rta ­ ın Bü ma döndüm ki.

evde hiç kimse yok sanki. nefesim i içeri çektim ve pıt pıt pıt salona doğru koşm aya devam ediyordum ki çocuk. Banyo nerede lan. yerinde duruyor. çünkü Pekm ez ayağım dan başka bir yerim e dokunm u­ yordu ve sanırım yıl oldu hiçbir şey yapm ayalı. en azından sabah oram ın biraz acı çekm esi zonklam ası gerekir dı. kafam ı kapıdan dışarı uzattım . “M crhabaaaaaa!” diye seslendim .şıma daha fazla ne gelebilir ki? Çıplak bir şekilde hiç bilm e­ diğim bir yatakta yatıyorum ve çantam ile kıyafetlerim o rta ­ da yok. üstüm de de sutyen. O yüzden. “G ünaydın” m ez’in suratı geldi aklım a. bir baktım arkadan bir erkek sesi. Ben ne yapacağım ? En önem lisi gün ışığı var ve götüm selülit dolu K üç ük ve su aıı arkadan çocuk o götü görüyor. Biı daha seslendim . y o k . Kalktım ayağa. ¡lir yutkundum . Belki de beni şey etm eye çalıştı am a ben Pekm ez’i sevdi­ ğimi söyleyerek çocuğu uzaklaştırdım .. bütün kanal gördü beni. B ir cinsel aktiviteye girm ediğim i fark e t­ tim. Ü sesin kime ait olduğunu da b iliy o ­ al ın dedi. ben oraya doğru pıtır pıtır don su t­ yen koşarken. İçim biraz rahatlam ış şekilde. P ek - Bü yü k D ün l u ç ü k » p l i l i n hUytık d u n v * s ı ya l6 t sı . kıyafetlerin banyoda!” diye »mğifUj. Salon karşı taraflaydı. Ses yok. “Salonaaaa girıneeeeeeü! O ıada insanlar var. Allah benim belamı versin.. ben nasıl önüm ü döneceğim ? H â­ A pt evdeyim ve çıplağım . Ve ben bu çocukla buraya geldiysem . İşte o an beynim den kaynar sular aktı aktı aktı. Bir erkekle aynı rum! G ece Tekila yarışm a girdiğim iz çocuğa ait. külotum a baktım . Ç o ­ cuğu resm en aldatm ışım farkında olm adan. koridora falan baktım .

. ya sola paniklem iş halde bakarken. Telefonum a bir baktım . O ff allaam m . salondan arkadaşım ın sesini duydum : “Puccaaa.” dedi. ne oluyor? Salona bir gittim. Hepsi P ekm ez’den.. işe dokuzda gidecez. Sağa . O kadar D olm uştum . diğer koltukta da başka bir kız. bizim kanaldaki k ı­ K üç ük zın biri koltukta yatıyor. öldür beni burada lütfen öldür yaaa. olm uşla ö l­ m üşün çaresi yok. am a kim bilm iyo­ rum. elli altı sajların birkaç tanesine baktım . hadi gidelim diye dürtm eye başladım .” fa ­ lan demiş. Kızın yanına geçtim . bütün kanalın önünde rezil bu durum çok kötü. o da yerde yatıyor. dış kapıya doğru koşturuyordum ki.” Lan dediın. M e­ yü P ucca içecek ne var di mi? H ayvanım var ya. Ç ocuğun evine kanaldaki kızlarla gelm işiz yani. Bir tane daha çocuk var. Yüzüm ü yıkadım ve “ Sakin ol kızım . V icdanım o kadar rahatsız eder ki şimdi Çantam da banyodaydı. Kaç git buradan. “N eredesin? B ir şey yaz. Ç ocuk da kapım 1 1 A pt al kin kafayla düşünürsün. Pekm ez için de evde sa ­ m utfağın orada bir şeyler hazırlıyordu. gerçi gece de görm üştür Ç am aşır m akinesinin üzerinde kıyafetlerim vardı. banyoyu görüp içeri girdim.lâ götüm e bakıyor büyük ihtim alle.. bari bırak şimdi yatalım . sı ama. giyindim . “Yaa dün gece uyutm adın zaten kızım . dur! D aha saat altı. N efret ediyorum kendim den de içkiden d e. sabaha kadar kustun. resm en hayvan!!! k beni. Çocuk da ın Bü tane cevapsız aram a ve otuz mesaj.” diyerek çıktım banyodan. söylem eseler bile ün Giyinirken de kendim e tonlarca küfür ettim ve ağladım. Kendim den resm en nefret ettim. Kafam öne eğik. D öndü götünü. P ekm ez’e söylem işlerdir kesin..

ama P ekm ez’e falan söylerler diye kız akıllılık yapm ış. bir yalan dolan. . çocuk da götüm üzden ayrılm ayınca.oradan bizi izliyor. eve de böyle dönem eyeceğim iz için. Ne olduğunu ne bittiğini anlattı bana. onların evine gitmişiz. Sonra da kızla beraber o yatakta yatm ışız. Pekm ez olayı için de bir şeyler. B ayan Kaltak ona kesinlikle dün gece söylem iştir al ın rak fingirdeşm eyle kalm ışım . I n ifıık a p t a lı n b ııvı. İşe de bu kıyafetlerle gelirim diye. ben nasıl böyle bir bok y e d im ' içince. K lozet­ kız o kafayla her şeyim i soym uş. k D ün ya sı şarı. çıktık biz d ı­ M ekânda çok sarhoş olm uşum . suçu ona atacak bir plan bulm alıyım diye d ü ­ çiinkü. h o r­ monlarım tepip. elin çocuğuyla herkesin ö n ü n d e nasıl yiy ile ­ K üç ük bilelim? A pt şündüm. dans etm eye falan başlam ışız. Z orla m orla kaldırdım kızı. bu kız almış beni çocuğun y a ­ nından. ama ö ylesi­ yü te beni kusturan buym uş. O ff offf onu gerçek­ ten seviyorum ya. çocukla düz fiııgirdeşi- yorm uşuz. Yani çocukla sadece m ekânda yüzeysel o la­ B iraz içim rahatladı. hiç kaçar mı abi böyle bir fırsat. Böyle tuvaletin orada biz biraz yakınlaşınca. O da tam hatırlam ıyor. sonra da üşenm işim giyin­ ne kusm uk kokuyornıuşum ki kız dayanam am ış sabaha karşı salona geçmiş.» di Bü meye. am a ben a r­ tık iyice cıvıtınca. H erkesin kafa iyiym iş.

B ir defa herkesin benim hak­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . geceden kaldığım için baş ağrısı ve kafam da otuz bir çeken üç filin tepinm esiyle kendim de değildim. İşyerine gittim . bunu nasıl yaptım diye Hayır sinsice yapsam yine Pekm ez in yazdığı bütün mesajları o gün tek tek okudum. K üç ük Biri arayıp söylem iş. Aradığı zam an ağzına sıçayım dedim . ama yapsam bi­ ın raz uzaklaştırm alıyım kendim i.Sadakat k ad ın ın iki bacağı arasın d ad ır O yediğim boktan sonra işyerine gittiğim de anladım ki. tahm in etm em zor değil tabii Bayan Kaltak söylem iştir kesin! O gün hiç aram adım onu. O da beni aramadı zaten. nasıl bir geri zekâlıyım ki o al lara tek tek "Sarhoştum !” dem ek istiyorum . ama böyle olm ası çok kötü ya. orada çalışm aya devam edem eyeceğim ya da en azından bi­ kım da tek düşündüğü şey "orospu” olduğum . “işte A resmen. O turup insan­ kadar adam ın arasında bu boku yedim! G ünlerdir ağlıyorum gam yem em . pt le neyi geri getirecek? Ve ben.

. nasıl elalcm in laflarına inanıyorsun? Bu kadar b a ­ zi.. Nonnal bir durum bu diye insanlara açıklam a yapmalıyım A pt kım yok.. o kız sem neden arıyor onu söyle!" diye söyleyeceklerim i hır bir kafam da tasarladım. Bu aklatm a m evzusuııda erkekler kadar kadınlar da ayrı­ calıklı olsalar keşke diyorum bazen. kendim e g elirim .. dem ek liyorum ki. aldatılm anın en kötü yanı eş dostun duymasıdır. biraz rahatla­ K üç ük nın. Hem onu bunu boş ver.. Yediğim bokun cerem esini çekm ek zorundayım iş ­ al i'U^uk aptalın lıııyuk dunya»ı ın ki olm uyor biı şeyler. Bu sayede hem ilişkimi kurtaracaktım hem de Bayan Kaltak d e ­ nilen ucubeyle görüşm em elerini sağlayacaktım . R apor aidini zaten on günlük.. Tabii insan başına g el­ meyince anlam azm ış da şu an resm en ayrıcalık istiyorum. Ne kendim i küçültm eye ne de onu bu durum a sokm aya h ak ­ te.sen busuıı. özür diledim. Belki bu bir işe yarar. Ya o bana yapsaydı bunu. bitsin dedim ve kapat­ k D ün ya sı sit mi zannettin beni. faikında değil misin? D em ek ki benden ayrılmak istiyorn u rsu n . ama kafam iyiyken başkasıyla yjyişm eye çalıştıysam . Allah kahretsin işte . Hem de olay unutulur. Yaııi insanların gözünde o çocuğa “godoş bu” dedirtm eye hakkım olm adığını düşündüm . yapacak bir şey de yok! İşyerindekilerin bana bakışlarını anlatam am ya da ben çok büyütüyorum .” tım. bilmiyorum . Lâkin beni aradığı zaman sesini duyduğum da bunu yapamadım. O kadar ezildim ki o sesin altında. Çok iyi b i­ Bü yü dedi. “Ben sadece seni m erak etm iştim . Onu gerçekten seviyorum. Ç ekem iyorlar b i­ . Ses çıkarm adım .

Şimdi kim se beni görm esin. yer yarılsın içine gireyim diyorum . B aş­ kasına âşık olm adığı sürece affedilebilir. M esela erkek Bü başkasının kukusuna girip ziyafet çekm esini. Erkekler sürekli seksin özel bir hadise o l­ onların böyle sere serpe yatm alarını neden bu kadar büyük bir hadise olarak gördüğüm üzü söyleyip duruyorlar ya. Bizden dokunm asını. olsam. Ve yorum. İçim de kocam an bir sıkıntı var. öyle kabullenm işiz bu olayı.gibi düşünüyorum . Bu işte bir karm aşıklık var. hiç utanm adan. bedeninde can bulm asını affedebiliyoruz. beş dakikalık zevk oluyor. Erkek aldatır. Ne yapsam ne etsem . çekirdeği olan her canlıdan reçel yapılabileceğini. P ekm ez’in o “seni merak e t­ m iştim ” sesi aklım dan çıkm ıyor bir türlü. göl Erkek sevişebilir yani. uyuz oluyorum . Am a erkek y a ­ D ün ya sı m adığını. gerine gerine giderdim işe. seks onlar için başka bir anlam taşır. aklım a geldikçe çivi gibi kam ım a batıyor offf K üç ük offü! A pt kendim den öte Pekm ez’i bu dunım a düşürdüğüm için üzü lü ­ al ın Bu çifte ayrım ne kadar kötü bir şey aslında. ulan biz yaptığım ızda neden bu kadar sorun haline geliyor. ihtiyaçları ıvırları zıvırları vardır. . yatar kalkar. k kenarına gidilip kafasına iki el silah sıkılıyor. Kadın yatınca nam us oluyor. başka kadına yü PuiCâ pınca. M adem b ü ­ yütülecek bir hadise değil.

yü O adadaki k g iz ­ D ün ya sı . depresyona birebir gelen yegâne şey sezon sezon dizi izlemek.uk a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü İki gündür evde L ost izliyorum . neye yarar düzülmek! li m istik esrarı çözerken. o dip b o ­ gitmek isterdim . dip çıkarsınlar bence. bıyık. onu okuyorum. P ekm ez'i ve yediğim boku düşünm em eye çalışıyorum . M esela. S aw y er’la sevişem eyen ada sakinlerine üzülüyonım . kafam ı dağıtıyorum . ağda. B ence ayrılığa. şu kızlar kaş. Adam konuşuyor rüyamda. yem in ederim .K a d e rd e varsa üzülmek. Hiç mi koltuk altı uzam az anacım bir in sa­ nın? Hadi elin Am erikalısının diyelim kılı uzamaz. Dizideki belli detaylara takılı kalarak. Şu an kendi hayatım ı unutm uşum. Am a baktım A yasını nasıl hallediyorlar. altta bir yazı beliriyor. Rüyanın sonunda da “Pınar B atum ” yazıyor. O adaya sadece ve sadece ondan pt al boyası gibi şeylerini nasıl yapıyorlar? Onu da gösterip aradan kuç. B ir de diziye kendim i öyle K üç ük kaptırm ışım ki rüyalarım bile alt yazılı olm aya başladı.

Lost bile içim de yanıp duran vicdanı kapata­ kelim e konuşm aya hakkım yok diyorum sonra. Kirli sakallı. “M ihi A A _ Ç'ook T aTL iSıN ” falan.” dem işsindir. Foto altı yorum ları hep o kızlara ait. işyerindeki karizm a­ k F acebook’tan eklem iş. ne anlarsın erkeğin tatlısından? Kalk git ders çalış. kirli sakallı.. O çocuktan ölesiye nefret ediyorum .. aslın­ dövm eli. ne yapsam ne etsem.bu olm ayacak. Pekm ez içim de şişip beni ö l­ . örtm en dedi. A rada diyorum bir arasa. her şeyim i kaybettim !!! Şöyle bir profiline baktım . esm er kollan yü Püre* geri zekâlı yüzünden hayatım ın aşkını. kebap­ çıyla evlenirsin inşallah. am a aradığı zam an tek sı m ayacak. çok lüzum suz- A pt al ın Bü da gayet gideri var yani çocuğun. o D ün diyorum . O bilgisayarın K üç ük çöker de bir daha girem ezsin internete inşallaaaahhhh. Ben arayayım akşam diye durup durup ağlıyorum . Bu da sana ders olur! Niye böyle sinirlendiysem ? Çocuğu kıskandığım dan falan değil de nefret ediyorum o yaştaki kızlardan. A m a bildiğin piç! Yedi yüz arkadaş­ tan altı yüzü kız. H atta böyle erkeklerin fotolarına yorum yazm aktan. yani hoş biri. hop F acebook’tan bir eklem e talebi geldi. Ben böyle ağlarken. seksi vucutlu. ne diyeceğim ? Hangi yüzle? Sürekli neden içtim o ya dürecek. O gün evlerinde kalıp barda yiyiştiğim o çocuk beni mı. Ve beş yüzü büyük ihtim al on a l­ tı yaş altı. ilik gibi esm er kıllı pezevenklere yorum yap diye mi aldı??? Allah bilir ailene. Baban sana interneti. Ö S S ’yi k aza­ nam azsın da kalırsın mal gibi tuhafiyecide çalışırsın. ‘ C oğrafya ö d e­ vim için istiyorum . Ayy o yaşta kızsın sen.

G elem em zaten. ooo yeee” falan yapar üç sevişm eden sonra. aına yok dedim . Size ne A lsancak’ta grubun birinde çalan bebe­ den??? Lan dedim acaba bununla mı olsam ? N eticede yüzeysel olarak bir şeyler de yaşadık. oıı dörtlük kızların hayranlıkları. bunun göt kalkıklığı. al ın önem lisi o gün ışığında götüm ü gördü ya. Bir de en maz artık. Böyle gelip ekm eğim ize taş koyuyorlar gibi geliyor. Belki de kaderdir lan falan diye düşündüm . Ulan /alen bir adanı bulmak zor. Yaptığın şeyin cezasını çek.lav. Yani ben istesem de olmaz. K üç ük A pt zaten m üm künse kim seyle olma. 11 T M ’deki G ökhan’la. Y apm ayın bunu. sonunda belli ki şapa otururum buıvanla. L o st'a kaldığı yerden devam ettim. ona da çılırlığım zı kullanıp şey ediyorsunuz. ne bilim K S K 'lı M urat’la falan takılın. yoruyor beni. kalkın gidin üst sınıftan ç o ­ cuklarla.se yatağında bile yattım . “ İlişki adamı değilim ben beybi. olsa da o l­ Bü yü k D ün 16 9 I s ıç u k a p t a lı n Im y u k d ım y jı ya sı . Bir süre Çocuğu direkt blokladım . çocuğun anasının mı artık n ey i- nır. bırak kalsın. cıkss. ânı yaşa. O göte kim bakar lan! Ayy PuC C aa dedim hiç düşünm e bile. öyle barlarda sabahlara kadar b ek ­ lem eler falan.

dedim kendim e. gâvur amı gibi yan yan yan. Bir de ben tatil kızı değilim hiç. Ama şimdi bir sene ç a ­ K üç ük lışıp çırpınıp. yem in ederim !!! Tatil kadar yorucu. Denizden nefret ediyorum . S ı­ cakta tuzlu suyun içinde cıpcıpcıp bebeler gibi oynam ak ne salakça lan. beynine güneş geçsin. baban sabaha kadar izin pt al gittik. A rkadaşım la beraber üç günlüğüne Ç eşm e’ye bıktırıcı hiçbir şey yok sanırım. kavrul güneşin altında. Ö p tü m bye. Lan zaten raporum bitince işe dönüp o iş ­ kenceyi çekeceğim . tam olarak k u l- 170 A Neden? Hoşlandığın çocuk orada. bir dur P ucca yü k D ün ya sı . Sonra çık oradan. G itm ez olaydım . Tam am genç kızken yazlık m uhabbetleri çok güzeldi. bari raporun kaym ağım yiyeyim de tati­ le çıkayım . ırkınız kurusun . bir ton hödükle aynı otelde kalıp. ın Bü Beynim Lost dizisiyle ham urlaşm aya başlam ıştı ki. tonlarca para verip. veriyor sana. işkence çekm enin adı tatil olmamalı. sudan zaten korkuyorum .Sevgili Rus kızları. güzel geçiyordu üç ay.

B ronz tenin güzel bir şey olduğunu kim çıkartm ışsa. . böyle tak ı­ lırını. bir güzel o sıkı ın ettim. daha m antıklı. O kadar para verip aldığın bikiniyi. Güneşe ne z a ­ man çıksam . açarım neti falan.solaryuma girdiğim zam anlar hariç. y a m a ­ lı eşek gibi dolanıyorsun. Beynimi kaybetm iş bir şekilde sağa sola kaykılıyorum .kınam adığın organın iyice cıvısın ve burnundan aksın gitsin. B ir de soyulm aya başladın m ı. Evim de otururum . gelip b ak ­ mazsın. Bok gibi yani. Tam am ne zam an tatile çıksam hep sarhoşum ve m a­ neden diye bir sor. Arabaların önüne atlayıp. “K altak Rus kızları!” O kızların hepsiııinin bacaklarını kıvırıp. O derece pişman oldum. Ben hayatım boyunca bronz o la ­ madım. Zaten paso su yutuyorsun. Ç ünkü beynim cıvıyor gündüz güneşte. pancaı gibi kızarıp. “Silim mi abi!" diyen bebelerden bir faikın kalm ıyor. ü k d ü n y a s ı Bü I yü k D ün ya sı . yani bana göre değil. A c ı- A pt saların üzerinde 50 cent eşliğinde oryantal yapıyorum ama al naşı halim e eğlence deyip. tadına bak nasıl olm uş desem . Benim yaz K üç ük tatilinden anladığım olay bu. Bok rengi saç. am a E g e’nin suyu oldu mu yarabbi şükür diye lıkır lıkır içersin utanm adan. Tabii pişm an olm am ın bir diğer nedeni. kara sarı ten. Gel küvete işedim. ak ­ lına sıçayım ben onun. m illetin çişini kakasını yaptığı denize girerek harcıyorsun. dünyanın en g e ­ reksiz şeyi. kup -ik a p ta Jjj] b u . gece Bepanthen ve yoğurt süıeıek. çıkıyorum m asalara. sabah olsun A llahım bitsin bu işkence diye dualar G ece âlem lere akm ak da eğlenceli değil.

yüzlerindeki pürüzsüzlük bizi bizden alırken. kızların neye benze­ diği de ortadayken. tripteıı haberleri bde yok. sarkık bicikli. kapris. iç güzellik falan gibi şeyleri geçin efen ­ dim. seslerini a s­ la çıkarm ıyorlar. g ü n ­ de yedi çeşit yem ek yapıyorlar.” Vay babanı vay. Hani le. yorlar da gık dem iyorlar.kıçlarına sokup. h ep ­ si genel kültürlü. Hobbit gibi bir karı uydurm uştur. İç güzellik denen bir şey yok zaten. hani biz hepim iz senin kulunduk? Lan madem ö y ­ ün acı bir tokatla suratım a çarpılıyor. erkekleri konuşurken. İnsan değil. Bu mu yani eşitlik? Bir yukarım ız ilik D biz eşittik. a y ­ dular var ki onlarla hiç baş edem em : “R uslar çok sadık. Ama iyi y ap - A pt al on dokuz kaplan gücünde seviliyorlar. bitiklerini de anormal diye kendim i avutm a eğilim ine geçsem de. Bir de her yana yayılan dediko­ yü P ik n gibi hatunlarla kaynarken. gerçek aşam asında bazı ırklara torpil geçtiğini anlam ıyorum . birine âşık oldular mı gözlen başkasını gör­ müyor. sanki erkek için yaratılm ış bir robot! Şu dedikodular ortalarda dolanırken. neden yaratılış ya ziği güzel olan benim. gülüm seyip K üç ük teşekkür ediyorlar. her gün evde bakım ­ lı bir şekilde dolanıyorlar. bı»£ m n a kadar a lı­ ın Bü naya bakm aya utanıyorum. neden götten bacaklı. am a manitaları yatağa üç kız daha alsa. naz. koltuk altlarında hiç kıl çıkmıyor. adım gibi em inim . Belki fi­ . Allahım . Bu m ev/uyu. yayvan b ald ır- hoplarken. belki normal olanı benim tipim. Onlar sı kesip köpeklere atm ak isteğiyle yanıp tutuşuyorum . kım ıl kımıl sarı gacıları hop hop k lı bir ırka m ensubum. dolgun dudaklarından çıkartıp.

A m a İzm ir'de bir tane bile bakire k D ün m k u ç u l a p t a lı n b u v u k <luıi)-*sı ya sı . O nlar için de bir kaç plan yapm ıştık. Onları herkes düdüklüyor. baktık. “Onların nam usu yok. yokm uş dedikodusu bitirdi bu planım ızı. plajda havlulara sarılarak. Sanki T ürkler otuzdan sonra b i­ Bü yü bir süre zam an kazandık. Rus m u? Ahah N ataşa yani orospu lan orospu!” gibi şeyleri yayarak etrafa. O n la­ rınki folofoş olm uş. o ayrı. yerek geçirdim günlerim i. Ya gerçekten de bu yalana inanan var m ı? Ya da hiç mi rer A ngelina Jo lie’ye dönüyorm uşçasına. Arkadaşım ve onun arkadaşları fa ­ lan. “Ö nem li olan beyni. Zaten denize girem ediğim için. Bir de iyi yemiş bizim erkekler ki dörtte biri. kızlı erkekli bir topluluk. m ırm ırm ır küfrede küfrede k a n la ­ rı kestim. nasıl eziyoruz. am a bu yeni yüzyılın hatun modeli biraz hoppa olunca pek işe yaram adı. ıç güzelliği” diyerek dolanıyorlar etraf ­ ta. Kendi ırkım ızın güzellerini bu yöntem le atlatıyoruz am a anacım bu lanet Rus kızlarına yapacak birşey yok. am a bizi bir kişi.nıış. baktık yol bulam adık ve “ Eee Rus kızlan o tu ­ zundan sonra pathyo. Hop hop A pt İşte ben Ç eşm e’de her giiıı bu uzun bacaklı kanları izle­ al ın görm ez etrafındaki karıları. Bir de sağlı sollu dört koldan Rus akını var. Kesinlikle tövbeliyim . Sonra geçen gece dedik bir yerlere gidelim. Ayık kafayla a s tık cıstık seslen de hiç çek ilm i­ yor. nasıl burun k ıv ırı­ yoruz.” diye dolandık d u r­ duk. gittik bir mekâna. eciş bücüş oluyor. Tabu bu ara - da beıı o geceden beri alkol sürm üyorum ağzıma. Son dakika golü olarak. bura­ K üç ük dayız bari bir eğlenelim . bizim ki tek kullanım lık. bizim var.

G östersem bile kim senin si­ yorlar bizim m alları. Hipnoz m u ediyorlar n ’ap ı- ün sıl diretebilirim iç güzellik falan diye. dört tane kardeşim varordan. öyle laf arasında söyleyeyim dedim . üstünüzden geçen A “ Kardeşini S eç’e üyeyim. İçim in güzelliğini. norm alin üstünde çık ­ m ıştım ben. İkisinin kendim e güvenim falan bitti. şöyle bir yan yana geldik iki tanesiyle. z e ­ ya fam la ezildim büzüldüm . nasıl cüm leler kurm am gerektiğini düşündüm: “ Şirinlikleriniz ve beş yaş m uhabbetleriniz çok güzel ama “ İki üniversite bitirdim işte ben de. K endim i kessem dönüp bakm az kim se. beni bırakıp D kinde olacağını zannetm iyorum . M em elerine gelen k a ­ . şimdi o m ekânda ben n a ­ kâm ı nasıl gösterebilirim orada. liç dört beş no poroblem o ” “ İlkokulda 1Q testi yapm ışlardı. bom ba patlasa. lafım m ec­ listen dışarı. yok yok tiksindirm e insanla­ yü gidecekler orada. bütün sı birleşim i ben kadar. zekânı göster. Sizin ar dam arınız çatlam ış. kafad an bi sor sor bak valla billa. o k tarılacaklar kitap gibi hatunlar” başlığı altında. O kadar kötü bir durum ki. Hah. K endim e.” “ Problem leri kâğıt kalem kullanm adan çözebiliyorum . “tehlike anında ilk k u r­ derece. aynadan gördüm . Iç güzellik falan hani. ahah öyle yani ben hep bitiririm . zeki kızlar çekicidir u n u t- rı. bi pt al O bam a-E tibank ikilemi için ne düşünüyorsunuz?” ın Bü m aaa ya da bacağını mı açsan. sen zekânı göster PuCCa diye telkinler vererek.” K üç ük tanesiyle görüştük.dans ederken.” “ Bence bir kadın kendini kocasına saklam alı.

H içbir şey yapm adım . yüz kişinin var olm asını. ‘çocuk ayıp. Ö ıf ve âdetlerim ize uymaz. ay ne tatlı. kızlara paso peçeteyle gül yolluyorlar. B unla gezerken herkes dicek ki. ay ne güzel. ahlâksızlık böyle şeyler. bunla­ neticede orası. D iğer şey ise. Kim i görsem böyle yem ekte falan. ay ne bilm em . ben de düdüklesem ’.geçm eyen belli diil am a ayıp yani. Ben “pem be” kelim esini söyleyem iyorum . A pt al ın Bü “N eyin var?” diyene. bizim kiler de “Ayy 11e ş i­ rin. C ık cık cık valla olm az ya sı Yaııi kim ister yanındaki kadını senden önce düdükleyen altı . Bütün kinim ve nefretim le burnum dan tıslaya tıslaya geçirdim hoppidi m ekânlarında günlerim i. şerefsizler. P eçe­ teyle gül ne lan? O rıgam i kursuna mı gidelim diyorsun? Ama elin gâvur gac ılanm tavlam ak için süm üğüm ü sildiğim p eçe­ K üç ük teden bunlar ev bile inşa ederler. H erkesin birbirini fortlam ak için var olduğu bir yer k rı nasıl aktarabilirdim ve böyle bir m uhabbeti nasıl kurabilir­ D ün arkasını dönse. oturdum sandalyeye. anlam adığım bir iki durum var bizim Türk erkeklerine dair. bu kızların Türkçe iki üç kelim e söylem esini sevim li bulm aları. Haa yeri gelm işken. haa sözüm m eclisten dışarı dem iştim dim i!” K afam da böyle bir sürü cüm le kurdum kurdum kurdum. “Rus Kızların. “B ıoadıum m çok gusell" diyorlar. dım. “Yok bişeyim m m beaaaa!” diye b ağ ır­ yü dim ki. “p iem be” diye çıkıyor ağzım dan. Etkilem e Dersi Part I: Peçeteyle güi yapın” gibi bir şey olm alı. ne ayy ayy ayy” oluyorlar. Bi de yani bize göre değil. K uıdum kurm asına da o bangır bangır m üzik varken. Onun için aylarca dalga geçen.

gacıların “ M arhgabalan- A llahım yaz bitse de dağılıp gitseler m em leketlerine. K urtulsam şunlardan.beni çingenelikle suçlayan tipler. M aske takıp. viral bir kam panya adı altında. . Rus kızları­ nın suratlarına kezzap atıp. senin ağzını yerim ben diye bakıyorlar. piç ettiler resmen tatilimi. K üç ük A pt al ın Bü yü PlICİJ» um arım yaptıkları hatayı anlayıp. Sonra da bunu inter­ nette Rus sitelerinde bir güzel yayıp. bir daha buraya gelm e­ meyi bilirler. D ün deki günlerde. kendi erkekleriyle yetin­ k m elerini sağlayacağım . "K ezzap- ya sı na” . kaçacağım . B en böyle bir uygulam aya geçmeden. Yoksa ileri­ lı Sapık" diye dolanacağım etrafta.

« p ( İ ı n L t ı y ı k 4 yü k » 7? D ün ya sı . En çok da Bayan K al­ laşmaktan çok daha zor geliyordu. Sıkıştığım noktalarda. “B ilm ediğiniz o kadar A pt al tak ’tan utanıyordum . R aporum da bitti am a işe geri dönesim hiç yoktu. Yanı herkes beni görüp. rezil” d iy e­ rek suratım a tükürecek gibi geliyordu. Giilben E rgen'in beyaz göm lekle basın karşısında gözyaşı dökm esini kendime örnek K üç ük alarak. “O rospuya bak. Banyo aynasında bana soru soranlara verece­ ğini cevapları tekrarladım . karşım da­ kini n gö/bebeklerine bakarak ve m utlaka koluna dokunarak konuşacaktım. O nunla karşılaşm ak Pekm ezde k a rşı­ ın Bü Kus kızlarıyla am ansız m ücadeleden 1-0 yenik ayrılarak . usturuplu bir şekilde kendim e çeki düzen verip. Ne yapsam ne etsem de bu durum dan km ıulsam diye kendi kendim e evde insanlara y a ­ pacağım konuşm ayı hazırladım . Gözlerim hafif nemli. y av ­ rular! araba altında ezilm iş kedi gibi bir tavırla işe gitmeye karar verdim.Ç ok garip şeyler olm aya başladı tatilden döndüm.

” dedi ve K üç ük gitti. Sağa Bü yü Pucca k D ün ya sı . m alım lan bariz. yaparsın bir kıyak. “A llaaam deprem fa ­ lan olsun.çok şey var ki!” deyip insanların Pekm ez’i de suçlu zannet­ m esini sağlayacaktım . Kendim e kiifrede küfrede açtım mailim i. tam am felaket yapam am diyorsan. M asum i­ yeti sim geleyen beyaz göm leğim in üst düğm esini de kapatıp sola hiçbir yere bakarruyordum . bi şi olsun am a kim se ölmesin. “Hastalığın şifasını Ç eşm e'lerde al ın girdim içeri. sen rapor alıp tatile çıkm ışsın. Kendi katım a geçerek oturdum m asama. kim se gıkını çıkar tamaz. Tatil fotoğraflarım ı ekledim tabii F acebook’a. İşe giderken sürekli olarak. yapacaklarını yazdım . görm eyeyim kim seyi. Uzaklara dalıp dalıp duruyordum. önce m aillerine bak. bir elim de içkiler. Allam ne olur. Derken bulm uşsundur umarım. geri zekâlılık konusunda çığır açm ışım da h ab e­ rim yok. G er­ çi bu adam bende ekli değil. kısacası kendi vicdanım a yapıyorum bu num aralan. ama dem ek ki gösterm işler. y a ­ radansın. Am a yine de götüm yem iyor! Kim senin de beni sal­ ladığını sanm ıyorum . Neyse bunu sonra k o ­ nuşuruz. ben m asalardayım falan. adam ın yazdıkları- 178 A pt yönetm en yanım a geldi. istediğim e veririm . Bizim burada götüm üzden ter d am ­ larken. O ysa kim e ne yani. dağılın lan” yapsam. bana olan olsun am a sonra iyileştir beni. Sanki bir derdim var gibi kıvranıyordum . sen büyüksün. Sadece bina y ıkıl­ sın.” diye dualarım ı ederek geldim binanın önüne. en azından şu otobüs kaza yapsın ama kim seye bi şi olm asın. Hastir. çatır çatır da “M em e benim göt benim. hiçbir şey söyle­ m eden kalkıp gitsem. Sel mel bi şi yap.

yalvardım. tuvaletten çıkarken o k a ­ K üç ük pattığım üst düğm em i açarak az önce bana papar atan y ö n et­ menin yanına gittim ve “İşten ayrılıyorum .” dediler! R üyam da bile g ö re­ m eyeceğim bir pozisyon üstelik bu. İstanbul abi boru m u? H er şeye sıfırdan başlayıp tepelere çıkabileceğim şehir! Daha işe alınm adığım halde. Zaten o da dünden hazırm ış sanırım . O kadar gelm em ek için dualar ettim. Yani olursa yırttım d e ­ sessizlik lalan derler ya. İstanbul’a şaklı yer. T uvalete gidip hem en aradım. İstanbul'da bir yere başvurm uştum . kaderim e razı olm alıyım diyerek diğer m aillerim e bakm aya devam ettim ve yem in ederim A llah’ın varlığına o dakika inandım. on beş gün çalışm am g e - A pt gidersem babam ın dırdırından da kurtulurum . Beni iplem ediğini zannettim ama iplem iş oolum. Sonra da yukarı kata işlem lerim i halletm eye çıktım. üstelik dün iplemiş.” d e ­ dim. işi kaçırm ayayım diye “İstanbul’dayım . dem ek buym uş. İşte oradan başvurum a cevap vermişler. ön görüşm e için çağırıyorlar am a olsun.k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı . istifa dilekçemi yazdığım adam. O nunla beraber olayım . bayağı da ta - al ın mektir.ııa bir baktım . Bu kez yırtarım yani. para da verirler. Hoş daha bir şey belli değil. Nerede o ld u ­ ğumu sordular. Yepyeni bir hayat beni bekliyor!!! Fırtınadan önceki Bü yü k D ün »79 kl\^ıı. "He tam am iyi. "Ö n görüşm e için gelin. M u sa’nın denizi ikiye yarm ası gibi bir m ucize bu! P ekm ez’le çıkarken. ama bir sorun ç ık ­ tı. A m a o dönem de hiç ses soluk çıkm am ıştı. İstanbul’a gideyim falan diye.” dedim. Y apacak bir şey yok. alâkalı alâkasız her boku bana dayam ış.” dedi. re s ­ m en anamı ağlatacak öyle böyle değil.

O A nkara’daki ç o ­ cukla aynı sınıftaydık. çünkü geleceğim için bana bir şey katabileceğıne kıırup. A nkara'da kalmak konusunda da em in değil­ dim.rcktiğini zırvaladı. biraz safça bir kızdı. İstanbul'a gitmeye karaı verdik niz bir sorun vardı. Aklım bu d ıişu n td -rle gel t?it yaşarken. başında durm am gerek. Oradan kurtulduğum için öyle bir ra ­ hatladım ki. l. yani A nkara’da kalacaktım . birbirim ize taıiâim-ı. İstanbul’daki iş olm azsa sıçtığım ın resm idir ama yapacak bir şey yok! Bir defa şansımı denem em gerek. En son öyle bir tartışm a yaşadık ki ıi ••'l.ı ve bi İ t r i­ r a i­ K mize verdiğim iz gazla.ira «aş»:tm saç baş giriştik birbirim ize. Ya m em leketim olan İzm ir'e gidecek­ tim ya da okuldan sonra ciddi bir adım olarak onun yaşadığı şehirde. adam “Peki” diyerek beni yolladı.” diye uzaklara dalarak şıp şıp gözyaşları döktüm.-:« edem em eye başladık. Yani artık işsizim. Baktım yapacak bir şey yok. - 180 ün . Okulun son seııesiydi. gerek. “B a­ bam hastalandı. O kavganın verdıg »arsia e\ arkadaşım la birlik­ üç ük te A içki pt kasız şeylerden kavg-ı e fnv?ve. G er­ çi bu ilk İstanbul deneyim im değil.iMi’i A n t a l ­ ya d iy e ­ sı . staj için kendim e kanal ayarlam am lazımdı. her şeyi büyütüp sorun çıkart­ al m asası ın yordum . Alkohın elkr. bir sonraki gün finale girmemiz. yoksa istifa eder m iydim . çıtı pıtı. Bü yü yed iğ in ' Hu« i * k D k ü llü le rin ti olarak sayıp sayıştırıyordum çocuğa i'v . Zaten aldığım rapor falan derken. sevgilim le a lâ ­ maya. İzm ir’e dönm ek istem i­ inanm ıyordum .ır!> yal I. az önce aç­ tığım düğm em i sinsice kapatarak ağlam aya başladım .

m akyaj yaptık. herkes gözüm üze sapık. Kim seye sorunuyorduk da. Boğaz K öprüsü’nün üzerin den geçiyordum . İstanbul senin yerin" gazıyla İstanbul’a doğru yola çıktık. A pt karışıktı. ikim iz de İstanbul’a ilk kez gelm iştik.«) / . oradr. iş isteyecektik. Boru d e ­ lisi. Her gittiğim iz yolun sonu. tecavüzcü gibi görünüyordu. iki üç ük saat sonunda çıkışa ulaştık. Bunu fark ettiğ i­ ler bir bir kafam ızda uyanm aya başladı. Her şey çok dan oraya koşturup duruyorduk. U yandığım da. Nasılsa her şclvuı bir merkezi M etroya binm em izle bir ' ardıı m antığıyla metroya bi.v durak sonra kendim izi diş. k u r ı - rak boşalttı. İstanbul için anlatılan efsane ­ yü muz vardı. V v g i ve saf yüzlü insanları takıp y eten eğ im iz sayesinde. Sadece bir gün durabilirdik İstanbul’da. Orası bizim için k o r­ kunç bir yerdi. bütün g e c e tuttuğu rn 'd e su u . koskoca kanala gidip.yordu. Labirentteki fare gibi ürkek. Y olculuk boyunca sızdık. En ön em ­ k ğil. savunm asız kuzular ­ dık. kızını sen kendini buralarda harcam a. herkes kurttu ve biz saf. salyalarım ızı koltuk k en ar­ larına bırakarak. te la ş lı bir şekilde o ra­ al ın Bü miz anda. katil. geldiğim i/ yere varıyordu. kanalın nerede olduğunu bilmiyorduk. almamız bir H*ij Çünkü v a­ K rın d a k i arkadaşım . Yalnız bir sorunu­ D ün ya sı dan geri dönm em iz lazım dı. ev arkada­ . hem en tu ­ valete giderek üstüm üzü değiştirip. otogarın çıkışını aram aya başladık. T uvaletten çıktık. bizi bir korku sardı. gece kalm a­ şımın verdiği “ Hadi bcııi geçtik. Esenler otogarına indiğim izde. Kafam ız bir milyon.

büfeler sapık olm az. Ben tam h a ­ yâlımın. yolun sonunda Oscar verecekler gibi hissediyordum . aşağısı deniz. yukarısı E5. yaptırırım dişlerim i. O kan Bayülgen evlenm e teklif edecek. aynı binanın D balığı gibi yapışarak gittik. hatta belki ana haberi bile sunabilirdim. Beyaz telefon num aram ı isteyecekti. Aydın Doğan beni karşılaya­ cak. büfenin birine kanalın yerini sorduk.” A pt al benim hayallerim di sanki. oraya girm eyin. D işlektim ama olsun. sorun mu yani. sonra böbreksiz bir şekilde küvetin b i­ ya “ 155”de hazır tutarak. sı çücük yerde bize bir şey yapam azlar dedik ve telefonumuzu . Çocukluğum dan beri yıldız olmak ın Bü Kanalın kapısına yaklaşınca. her adım da sanki önüm e kırm ızı halı seriliyordu. Seda Sayan gülüm seyecek. atm aya başladı. O tobüste ineceği­ rinde uyanırız diye gözlerim iz fal taşı gibi açık. benim kalbim boğazım da yü önünde iki saat dolandık durduk. basit. o k ü ­ Ardından M ecidiyeköy’e doğru yol aldık. cam a vantuz pakça tiplere kanalın yerini sorduk. Çok az kalm ış­ K üç ük tı.Onu kendine getirdikten sonra. İçeride tek işçiler var. O bina istiyordum. İçeriye girer girm ez keşfedilecektim . M ecidiyeköy’de seçtiğim iz akça ün miz durağı kaçırırız. O rada da. Hayalim karşıda bana bakıyordu. Zaten İstanbul m antığını k sadece bir tanesi doğru yolu tarif etti. Neticede m aaşım iyi. bir sesle kendim e geldim: “Abla yasak. Neye baktınız? Hem kanal ta­ şındı B ağcılar’a. "‘Özel hayatım la değil. pırıl pırıl parlıyordu. işimle gündem de kalm ak is­ liyorum ” kısm ına gelm iştim ki. Sorduğum uz on kişiden sonradan kavradık. Kapı açılacak.

bari yem ek y iy e­ lim. ııy. şöhretim . 'Hadi gidelim. Tam o sırada telefonum çaldı." dedim. şöhret. Diyarbakırlı bir dayının sesiyle tuzla buz o l­ muştu. O kadar uzun anlatıyordu ki. Bu devirde erkek de zor bulunuyor.V ya ■83 sı .1. bundan sonra bana birşey koym az A pt B öylece hayallerim den vazgeçtim. Yine de um rum da olmadı. Bağcılar neresi onu bile bilm iyorduk. yatakta fahişe olm aya m üsait bir alt yapım var.11. Nuri Alço m ü ­ ziği. hayatta yetişenleyiz oraya. sabaha kadar mokoko. Açlığım aklım a geldi. bir baktım sevgilim. Saat üç buçuğu geçiyordu. Dedin» sanırım bu benim için bir ğı atıp T R T ’de dokuz beş çalışarak. para pu' yok. çocukla­ rım ın anası olacağım.1 işaret: Kaderim de ün. büyük ihtim al biz orayı bulana kadar kanal k ap a­ nırdı. Bu kızlar kanala gidecekler. ikimize de T R T ’de staj ayarlam ış. iki yabani adam.K urduğum hayaller. Bü yü . Bu d iş­ Tam am öküz rnöküz am a neticede erkek erkekti. babasını arayarak.” Adam ın o sözüyle zihnim de canlanan görüntü şu ­ dur: İki kız. o yol gözüm de büyüdü. adam B ağcılar yolunu anlatırken. O kan’dan doğurdu­ ğum çocuklar. “Hele durun hele. bi atıver oraya g idivosaıı. orm anlık alan. Gece yaptığım ız kavganın ardından pişm an olm uş. Hem zaten m utfakta aşçı. Benden iyi bir gelin olur. Bundan iy i­ si can sağlığı.. A rkadaşım a döndüm. sokakta h a n fendi. O sırada bize B ağcılar’a nasıl gideceğim izi a n ­ latan dayı yine lafa girdi. H aya­ limden vazgeçm işim ulan. A nkara'ya k ap a­ k D ün u C. evim in hanım ı. al ın lek ve çiko halim le onun gibi bir çocuğu bir daha bulamam. Cem il koçum K üç ük baksana bir. ünüm.

kovaca­ İnsan K aynaklan bölüm üne gelince. yollardım k a p ı­ pt ve biz daha bir şey söylem eden. Aydın D oğan’ın metresi mi olsam lan acaba?!” gibi türlü malak düşünceler içine girip. diğerini dış haberlere veririm. Bu sıkkın ve bıkkın halim kanalın kocam an dalgalanan bayrağını görünce sona erdi. gaza g e ­ bi olm ak var bu devirde.” “Ayy yok geliriz geliriz. A rabanın üzerinde kanalın am ble­ Arabada bir yandan sevgilim le m esajlaşıyordum bir y an ­ dan da boşuna gidiyoruz bari ordan otogara geçeriz diye d ü ­ şünüyordum . İçime kaçan M arilyn M onroe yeniden canlandı. birinizi program a. K üç ük dan.. şişm anca.. bıngıl bıngıl hatunum .” “Çok güzel.” "O zaman verin kâğıtlarınızı. Elim i sallasam ellisi. güleç y ü z­ lü bir kadını ayakta çantasını toparlarken bulduk. Bizi gördii leyse çok ballısınız. tuvalete bile gitm ez be!” diyerek girdim kapıdan. Hem benim karakterim de birisi bir erkek için değil A nka­ san K aynakları’na doğru m erdivenlerden çıkarken. . Yok olm az derseniz.diyerek bindim arabaya.” dedi. kusura bakm ayın. İn ­ k D ün ya sı minin olm ası tabii bize daha çok güven verdi. “ Ya aslında ün şöhret falan bunlar boş işler. "Staj için mi geldiniz? Ö y ­ al ın ğım insanların listesini aklım dan geçirm eye başladım . Kanal sahi­ yü ra ’ya. “Hahay ne var canım Sibel Can gibi etli butlu. Bü lip. on dakika önce gelseydiniz. haziran ayında görüşürüz.” A "Evet staj için. Haziran başında gelirim diyorsanız.

açlıktan bayılm ak iizere olduğum uzu fark edip. sevinç çığlıkları a t­ doğruca otogara döndük ve yem ek yedik. B öyle pırpır ediyorum . Ellerimizi sıkıp. her şeyi bıraktım . Bu kez biliyorum çok g ü ­ k İşte şimdi yeniden o ilk başlarda içim de olan k ıp ır­ D ün ı «5 ya sı tıktan sonra. . A m a kaşındım işte. O ilk başta hayalim in peşinden koşm alıyım diye siktirı basm ak üzeıc olduğum adama âşık olduğum u düşünüp.Bu kadar kolay oidu. daha ne alacaktım yani??? zel şeyler olacak. Sonuç b a ­ bayı aldım tabii. Sonra otobüse b i­ nip okula geri döndük. Ardından H aziran'da staja. sonrasın­ da da işe başladım . asıl hikâyem şimdi başlayacak. K üç ük A pt al ın Bü yü tı canlandı.

ona bile dua ettirdim . Artık gayet taşak- leyebiliyorum . K üç ük değilim! İşyerindekilerden nefret ediyorum . zırt pırı Pekm ez buraya gelip duruyor ve tek kelim e konuşm uyoruz. o kadar dua ettin diye sorsan. Babam ın her yeni şehre gitti­ ğim ¿aman ayarladığı m isafirhanelerden birinde kalıyorum. Babaannem i arayıp. P ekm ez'in en y a­ kın arkadaşı burada çalışıyor. O kadar istiyordum . rinde yem ek yiyonım. düşün işte! Buraya kadar olan her şey rüya gibiydi. o kadar parası­ zım ki kendim i acayip ezik hissediyorum . zerre kadar pt al lı bir işim var. » k D ün ya sı vesile o lsu n ! . Düşün kı iH h A M aaşı baştan verm edikleri için çulsuzum . İsm im i söylerken başına pozisyonum u da e k ­ ın Bü Ön görüşm em olum lu geçti ve ertesi gün işe başladım. O kadar utanıyorum ki ondan. o derece bir iş. yü Pm>. Her akşam m isafirhaneye gidip ağlıyorum . hatta sadece işye­ M utlu m usun.Y e n i ile başlayan h e r b i r şeyim h a y ırla ra O tobüste o kadar çok dua ettim ki olsun diye.

H ayır aynı işi yapıyorsak. “Höh arlık. Sabah toplantıda buna A pt al ken. Bana tuvaleti. Oradaki kızlar habire bir yerden sandwich alıp d u ru ­ Bir sandw ich ne kadar olabilir en fazla diyerek düşündüm. sanki üst baş b a ­ kıyorum kendim e töbe töbe. Hatun bildiğin Esm a Ceyhan. ya sı m eye yüzüm de yok.. P ekm ez’in arkadaşının eski sevgilisiym iş bu. ama bir o kadar da çekici geliyor hatun bana! Bir K üç ük onunla sam im iyiz. Lan her sabah bunlardan yiyorlar. . ın Bü Bir de bu kızların ne kadar maaş aldığını da doğrusu merak yü ropollüğüm le. ne bileyim böyle hiç tarzım d e ­ ğiller. Tarzım değil de nasıl bir cüm leyse. Lanet ettim bu kapitalist sisteme. Neyse bir tane kız var mesela.. benim alacağım parayla bunu yapmaları im kân­ sız. k rafı ekm ek!” dem em ek için kendim i zor tuttum! Bütün m et- D Bana yirm i liıa deyince kızlar. için. yem ekhaneyi de o gösterdi.geldim geleli T ak sim ’e bile gitmedim! B abam dan para iste­ G eçen gün işe gittim. Kıza ben “Esm aC eyhan” diyeyim en iyisi. maaşı alayım diye bekliyorum. koca alm ıyoruz lan. o da kuyruk acısı m uhabbetine. o yüzden böyle bir geçm i­ şimiz var. O gün artık nasıl canım çektiyse. o ekm ek arası peynir dom ates ün yorlar. Bazı olaylarda öylesine soğukkanlı ki şaşırıyorum. bana da alın dedim. Ç ocuğum u düşürm üşçesine üzüldüm lan o parayı verir­ K ızlar çok ilginç burada. ediyorum . nasıl açım. “İhihih keşke kepekli isteseym işim ” diyerek. acayip itici. yok daha neler. akşam da bir şey yem em iştim . alt ta ­ içim ağlaya ağlaya yedim . hem tip olarak hem karakter olarak. B unlar her gün m aşallah.

bu jigolo. Yani insanlar hep benim için. ayy canım ya. H a­ K üç ük tun sevm iyorsa o kişiyi. o içiyo. bir gör. öyle bir carlıyor ki: “ Heı m asada tu z­ luk yok mu? Yoksa m asanda tuzluk. Hep işlerim i sinsi sinsi hallettim. “Ee ne hissediyorsun?” diye soruyor. C evaplar tat­ k D ün ya sı “Uykum vardı yapam adım . Yemin e d e ­ rim ya. A pt insanı sevm ediyse bitti. hayatta hiçbir /am an bu kadar açık bir kız olam adım ben.” diyor. sonra ciddi mi lan bu telaşı sarıyor beni. am a kısa ve öz biçim de. hiç affetm iyor. benden neden istiyor­ sun? Kalk git m utfağa al! Yem eğim zehir oldu” . “Ne saf kız. bu muhabbeti aynen yaptı!!! Yanında nasıl davranacağım ı kestirem iyorum . bildiğin kedi yavrusu gibi bir şeyini a s ­ lında. 11e iyi niyet­ li. uzatınca sıkılıyor çünkü. bu sıçarken kokuyo. o kesinlikle öyle bir şey yapına/.paparı basıyorlar mesela. Bir program ına çıkm ış hatun gibi hissediyorum : Her şeyi açıkla­ malıyım . bunun m em esi küçük. Kız sanki ona söylenm em işçesıne. bu kokoş. Onun götü büyük. o varoş. b akıyorum bir on dakika şaka mı y a p ­ tı diye. y a p m ış a iyi niyetindendir. Am a ben var ya. tuzluğu istesin bundan. Fakat yem ekhanede biri . Ciddiyim bak. Onunla konuşurken kendim i TV yü herşeye. kulpu m utlaka var. Ota boka min etm eyince. Aslında garip gelecek ama bu tavrına h asta­ yım onun.” diyor. Bir şey d i­ yor m esela. O nunla kavga edebilm ek için canla al ın Sevm ediği insanları sürekli aşağılıyor.” falan der (Pekm ez ve eski işyerini hariç). kökünü kazıyor. “Ben bir şey anlam adım am aaaa. Bi başla uğraşıyor. herkese takacak bir Bü kıllanıyorum öyle yapınca.

” “A m a diiııkü d aha güzeldi dim i? Dün daha fa rk ­ “ Sen olsan bunları giyer m iydin?” “Giyerdim tabii. Gerçi maaşı size bağlanır am a.” “A llah korusun de m anyak. M esela tuvalete giderken yanım a geliyor.” D ün ya sı ğum için sürekli gülüyor olm am sebebiyle. her gün düzenli olarak kıyafetini sorması gibi: “ PuCCa bugün nasıl olmuşum"1” “Ç ok güzel olm uşsun. Am a bazen bokunu da çıkartıyor. arkam dan bakacak m ı?” diyor.Yüzümün lolipop kıvam ında yuvarlak olm ası ve dişlek old u ­ at oluştu benle ilgiii Çıkm ıyor.” k lı bakarak söylem iştin." Haa bir de ilginç ilginç soruiarı var: “ PuCCa. yapacak bir şey yok yani. ev sizin üzerinize m i?” “Ne oldu ki?” “ Baban ölürse falan ortada kalır mısınız diye m erak ettim. Sonra tak tuk saç­ larını savura savura gidiyor. O yüzden bu kızın bu tavrım seviyorum. Öyle böyle değil hem de. yani ikisi de çok güzel. K arde­ şin ne kadar maaş aiıyo?” K üç ük “ !?!” I’ekm ez'in arkadaşına deli gibi âşık. ona bak şimdi. A pt al ın k u ^ ı i l ı a p t a l ı n b u y ha « l u n y j M Bü yü “Yoo bakışım aynıdır. “PuCCa. öyle saf bir k an a­ .” "K orur korum asına da canım . İki dakika sonra telefonum ça lı­ yor. ölüm A llah’ın emri.

" .. sen gidene kadar boynu koptu hatta.” P ekm ez’in arkadaşı da orospu bakışlı bir oğlan. K üç ük X9 ° A pt al ın Bü P uc cî yü k D ün ya sı “Höhh yani telefon mu ettin bunun için. ben de bu Esm aC eyhan’la tuvaletlerde parlatıcılarım ı sürerek vakit geçiriyorum. baktı mı sölesenee.“PuCCa arkamdan baktı m ı?” “Ayy dayanamadım yaa. şu anda da seni aranıyor. Benden nefret ediyor.. Çünkü eski sevgilim olan Pekm ez her yerde benim ne tür bir kaltak olduğum u yaymış!!! Hakkıdır hakka tapan milletim in istiklal dem ekten başka çarem olm adığı için.” “Baktı baktı.

Bir odam var. bir de bir üçlü koltuk.T ı r t fotoları olan b ir insanım . orada yatm ıyorum . o k a ­ dar soğuk oluyor ki hava. İçim kan ağlaya ağlaya kızın fotoğrafları­ na her gün bakıyorum . tığım ın resmidir! Her gün m isafirhaneden işe. A m a o kadar soğuk. eski sevgililerim in ve onların eski sevgililerinin fotolan. Başka eğlencem yok desem yeridir. Diğer tarafta da k ü ç a k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ın Bü O kadar parasız bir haldeyim ki. bazen yanaklarım a koyup. servisi bir kaçırsam sıç­ yü k D ün ya sı . Pekm ez kızın biriyle çıkm aya başlamış. karnım a. işten m isafir­ haneye geliyorum . Laptopu b a ­ TV karşısında sızıyorum . H atta kendi fotolarım dan daha çok A caklarım a. K üç ük Tek eğlencem de Aşk-ı M em nu dizisinde birbirini d ü dük- leyen akrabalar ve F acebook'ta arkadaşlanm ın çılgın yaşam ­ ları. üçlü koltukta pt al salon gibi bir şey. O dada yatak ve dolap var. N eredeyse bir ay olacak buraya g ele­ li am a ben hâlâ hiçbir yeri gezem edim . bir de televizyon.

kızı kıskanıyor muyum yoksa hayran m ı­ . Soğuk soğuk terler döküyorum rı okudum . saçları da nasıl güzel.q evladı. “kujum m m . Bir de mesaj attı: “ Nabcı güzellik? Uzun zaman oldu. Lan ben böyle bir bebeyi tam sam . Çünkü oniarın arabası vardır ve A “aafsfsafsfsa =) çok cicisin” “elinde ne var senin lan göt! sütten başka bi bok içm ez­ Atışm alar. yım anlam adım . ellerinde m ontlan o l­ mayan çocukları keserdik. K ı­ şın alışveriş m erkezlerinde gezerken.” Kim m iş lan bu dedim ve resim leri­ ya. yorum la­ Bü bi. ama ne güzel dişleri var ya pis sürtük!” diye diye dün akşam yine kıza bakıyordum ki beni Facebook tan biri ekledi. Anam . Profili açar açm az girdiğim ilk yer kızın profili. git gejjj” “a. küfürler. Böyle havuz başında sermiş kaslarını o rta­ k ne baktım.bakıyorum . şiirler. ayaklarını da koym am ış. bırakır mıyım hiç! T a ­ yü nında yat herifin. nerden buldun şerefsiz o göm leği” K üç ük sin” ke olm adığını anladım. yem e de y a ­ D ün ya sı G arip bir şekilde. Burnu. K arşılaşm ış biie olsak asla affetm em . Arabası da var. geri zekâlıca kız yazıları. Um arım iyisindir. sen beni ihmal et taaamm mı. kaşı gözü elle çizilm iş g i­ nım adığım bariz belli. yerim yutarım ben bu oğlanı. Tek tek ölesiye inceleyerek bakıyorum! "H ım m m ne giym iş böyle. F a­ pt "kanks yaa harikasın burda” al ın çocuğun fotolara bakarken. Fake mi lan bu dedim . Sırtım gösterm iş bir de. onu da anladım. O offff ooffff diyorum sadece.

İtalya’da falan fotoları var bir de. büyük eşşekiik ediyorum am a tanıyam adım ” . İki üç tane uzaktan var. Zaten arabanın içinde de var resmi. O yüzden acaba? Böyle hayallere dalm ışken. Nedense bunlar alışveriş m erkezlerinde resim çe k ­ tirm eye bayılıyorlar. da dört gözle bekliyorum . m ont falan da yok ü s­ tünde. beni tanıyorm uş ayağı yapıyor!!! Hem en çocuğu dam atlıkla hayal etm eye başladım . gün yüzü gösterm esem mi ona Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın b ü yü k d ü n yası ya 193 sı . am a Allah biliyor içimden g e ­ çenleri işte. ne cevap yazacak diye. “B uradan olm az K üç ük beybi. Klasik bir şekilde. en yakın zam anda yüz yüze tanışalım ” derse de ne d e ­ rece abazan bir kız olduğum u göstereceğim ona. Bu kadar yakışıklı herif. öyle evin içinde koşturup duruyoruz. Aradan bir yarım saat geçti. mal mı ne. Kuduruyorum ben A pt Bendeki kaltaklığa bak. B el­ li ki çok geziyor. Ç ocuklar babalarına benzesinler am a m üm künse. Beni aldatır am a bu. cevap yok. “Ben de sizi tanım ıyorum am a tanışınz” yazarsa b i­ le kabulüm . Hemen tel num aram ı yazarım . Bu da belli ki tiki b e ­ belerden. çocuğa mesaj attım: “Özür dilerim . Ben onun göm leğini giym işim . Garantilem ek için ona da baktım yani. Bir de m ağazanın ışıklan gözlerini ra ­ hatsız ediyor olm alı ki fotolanm hep güneş gözlüğü takıp çektiriyorlar. Sonra sadece pijam a altıyla. Tabii ki ö y ­ le bir şey yapm ayacağım m m . Az ağır ol di m i? B ilgisayann b aşın ­ al ın evde sandalyeye bağlayıp.m ontlannı arabalarına koyup çıkarlar. Bir sene sonra hem en çocuk yapıyoruz. İzm ir Ekonom i mezunu. bana kahvaltı hazırlarken.

Dijital ortam da bile dedikodu yapıyor. K olay mı. Sonra geldim oturdum. B ir mesaj daha. D onum da salla­ K üç ük rım ben be seni!!! B aba parasıyla gezip tozan adam a ihtiya­ cım yok zaten benim. Kıronun tekisin zaten. Bir mesaj geliyor. Allah be - al ın evlenm e hayalleri kurayım . “PuCC a M S N ’de beni engelledin mi? Seninle konuşm am gereken şeyler var. çocuklarım ın babasından mesaj geldi. A pt nın önünde fotoğraf çektiren iğrenç yaratık. bir süre hanım efendiliğim i bozm ayarak bir şey yazm adım . resm ine bakm ayı k D ün kesip. diğer fotoğraflarına baktım tırt” Beş dakika mal gibi kaldım ekrana bakarak. Açtım mesaj b ö ­ 194. Bi siktir git yaa. G ittim bir bardak su içtim. evim in d i­ reği. “PuCCa lan x x x ’in fotosuna bak ahahahahahah koptum A l- laam aa” . ya m esa­ sı . O kadar çok sinirlendim ki.” yazıyor bir arkadaş. çocuklarım a baba yapayım . Oluum m o yanında gezdirdiğin beyinsiz hatunlardan mı sandın beni haaaü Tırtm ış!!! Facebook’tan kız yapm aya çalışan em besilin birisin zaten. Keko. ondan diye hevesle bir açıyorum . elin Bü P u cc* yü tı k en arda parlıyor. O ay gibi sura­ jı okuyorum : “İşin aslı profil foton başarılı. Ben onunla puştu bana gelsin tırt desin! Şensin lan tırt hayvan oğlu h ay ­ van!!! G öt suratlı ne olacak. Bir mesaj daha geliyor. A rabası­ lanı versin. M ouse titriyor elimde.de. Sinirim biraz geçti. Beni boşuna heveslendiriyor. K albim duracak şekilde açıyorum . Tırtm ış. terbiyesiz! İşim gücüm var benim burada.

lüm ünü ve “Senin ağzına sıçarım ben sikik! Anandır tırt! G öt herif!” diye yazdım , sonra da engeli bastım . Biliyorum y an ­ lış bir hareket, am a olsun içim de kalm adı. A nladım ki erkek sanalda da reelde de aynı. Yüzeysel bakınca sana kapılıyor, biraz detaya indiğinde kaçıyor. Yani gösterirken iyi, verdik­

ten sonra topuk!!! K adın da aynı. O rtada fol yok yum urta yokken hayallere dalıyor. K arşısındakini m ükem m el erkek kalıbına sokuyor. H ayalleri yıkılınca, o m ükem m el erkek oluyor sana karaktersizin, puştun teki.

K

üç ük

A

pt

al

ın

k
kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

D

ün

ya
*95

D e r v iş in z ik ri neyse f ik r i de o fa la n d e ğ il! !!

Dün G ece E sm aC eyhan’da kaldım . Böyle ortaokulda a r­ kadaşında kalırsın ya, kendim i aynen öyle hissettim . Hadi uyuyalım diyorum , yoookk hatun uyum uyor. Bütün işyerinin

sını bile tartıştık. B ir süre de o konuştu, ben P C ’sinde tak ıl­ dım. O süre zarfında P ekm ez’in arkadaşına olan aşkım anla­

m aya karar verdik. Tam yatacağız, anam bir baktım , ikimize de aynı yatağı hazırlıyor. “Esm aCeyhan, yatacak yerin olm adığını söyleseydin k eş­

K

üç ük

ke” .

nımda kalıyorsun, beraber yatalım böbüşüm m m yaa ” H ayır kesinlikle lezbiyen değil. A m a böyle fazla coşkun

bir sevgisi var kızın. Ben de böyle sevgiye gelecek en son k i­ şiyim. Y attık biz, ben biriyle yüz yüze yatam am . Kalbim in

19 6

A

“Y aaaa PuCC aaa yatacak yer var am a kırk yılda bir y a ­

pt

tıyordu. Pek bayık geldi. A rtık gözlerim kapanıyordu, y a t­

al

ın

dedikodusunu yaptık, pastanedeki adamın karısını aldatm a­


P u cca

k

D

ün

ya

üzerine doğru, yani sola dönüp de yatam am . Sağ tarafım da da

dönüyor, üç dakika sonra geri yüzünü çeviriyor bana. Nefes

nefese yatıyoruz. Ben kıyafetli de yatam am . Yani üstüm deki norm al kalır da, altım da sadece külotla yatarım ya da g ece­

likle. Y oksa rahat edem em . Pijam a boğar beni, bacaklarım a dolanır da dolanır. G ece boyunca kâbuslar görürüm. Yaz kış bacaklarım çıplak olacak. K ızla dip dibe yatıyoruz diye p ija­

uyurum diye. Kanalları çevirirken, C N B C -E ’de ne zam an iz -

dir G ecesi doğm uşum diye izlem eye başladım . O sırada da Esm aC eyhan kalktı. Oradaki G uillaum e Canet, P ekm ez’in

om uzlar falan bile. Allah var, çocuk çok güzel aslında. Am a öylesine nefret ediyor ki benden hiç konuşm uyoruz desem

onun gözünde, en yakın arkadaşını aldatm ış, onu kullanm ış kaşarın tekiyim. Ne yapsam değiştirem em , ben de hiç zorla­ m adım , am an öyle bilsin dedim , geçtim gittim.

K

üç ük

N eyse Esm aCeyhan zaten sabahtan beri beynimi sikiyor­

du çocukla ilgili, bir de bu filmi görünce, kızın aşkı kabardı. A nlattı da anlattı iki saat P ekm ez’in arkadaşıyla olan ilişki­

lerini. Hatta gecenin verdiği şeyle m idir nedir cinsel hayatla­

rını bile en ayrıntılı biçim de anlattı, bacağım ı şöyle bir alırdı.

A

pt

yeridir. Konuştuğu zam an da ağzım a sıçıyor. Çünkü ben

al

ın

arkadaşına acayip benziyor, öyle böyle değil, gülüm sem esi,

k ü ç ü k ap ta lın bü yü k d ü n yası

lesem o ff off çektiğim “Jeux d ’enfants”ı gördüm . Ohaa K a ­

olm ayacak. Televizyonu açtım, en azından ona bakarken

k

m ayı da çıkartam adım , korkar m orkar belli mi olur. Baktım

D

ün

ya

kız var. O da bana doğru dönük yatıyor. Dön arkanı diyorum ,

belim den tutup falan diye. O rada ben uyuyakalm ışım . Abi

öyle böyle değil. Porno film alanında bize ödül üstüne ödül verirler. Anam anam m diyorum . O nassı bir yiyişme. Her p o ­

zisyonu iki kere denedik her halde. Öyle deliler gibi seviştik.

A teşler içinde bir uyandım , E sra’yı gördüm. Kendim i böyle pislik gibi hissettim. Vallahi billahi bilinçaltım da P ekm ez’in arkadaşına dair zerre kadar bir şey yok. A m a rüya o kadar gerçekçiydi ki, boynum da som urm asının acısına kadar h is­

Sabah bir kalktım, kız bana kahvaltı hazırlıyor, patates fa­

çocukla cidden yatm ışım gibi pis pis hissediyorum . Ağlayıp, “B ana bu kadar iyi davranm aa, ben iyi biri değilim , bilinçaltı

ğim am a diyem em . R üya m üya hayatı zindan eder bu hatun bana. Nasıl böyle eziğim yanında anlatamam.

B aktıkça aklım a rüyam geliyor, afakanlar basıyor. Sonra t i ­ me k o d ’ları alm ak için deşifre odasına gittim. B ir baktım , bu geldi arkam dan. Ekranda da Ebru Şallı’mn görüntüsü var.

K

üç ük

benzetebildin.” “D alga geçiyorum , sen bundan daha güzelsin.”

19 8

A

“PuCCa, yirmi kilo versen bu hatuna benzersin.” “Sağol, bana şişman dediğin halde ilk kez güzel bir şeye

A nam orda gözlerim bir açıldı. Pekm ez’in arkadaşı n o r­

pt

İşe gittik, Pekm ez’in arkadaşının yüzüne bakam ıyorum .

al

ın

çok orospu bı kızım. R üyam da şeninkini götürdüm ,” diyece­

lan kızartıyor. Kendim i nasıl şerefsiz hissettim . Sanki gece


F u cca

settim. Sonra bir daha uykuya daldım.

k

D

ün

ya

rüyam da Pekm ez’in arkadaşıyla bir yiyişiyorum . Allahhhh,

malde benden nefret eder. Beni sürekli itin götüne sokup s o ­

kânsız. Anam dedim bu da mı rüyasında gördü beni acaba. Ya da sıfatım dan mı anladı? Allahım nasıl kötü hissediyorum

kendim i. “İşim gücüm yok, erken de çıkam am. Sana yardım edeyim , kâğıdı bana ver. Sen söyle, ben yazarım ,” dedi. B a­

na hayattaaa yardım etm ez Pekm ez’in arkadaşı, hele time kod işinde. Kapıyı kapattı, sandalyeyi çekti, yanım a oturacak. İçim den düşünüyorum , rüyam daki gibi şimdi kulak m em em ­

Ç ocuk da bana iyi davranınca, kendim i pisliğin pisliği g i­

şeyleri yapıyordu. Y a da hep öyle davranıyordu ama ben bu şekilde düşündüğüm için şimdi gözüm e batıyordu. Hiç b il­

lak halde, “Beni istediğini biliyorum PuCC a” diyecek gibi geliyor. D uvarlar üstüm e üstüm e geliyor. Sanki bebe b iraz­

pacak gibi hissediyorum . Başka şeyler düşün PuCCa başka şeylerrr. Rahatla, sevişm ediniz bununla. Gevşe, o bir rüyay­ dı. Kâbus gördün geçti bittii. Şimdi işine dönn, çocuğu-çıp­

K

üç ük

lak hayal etm eyi k ee ssssü ü ! PuCCa kendine gelllll sıçacam bacaana haaaü! Bak hâlâ çocuğu çıplak hayal ediyor, o lanet olası hayalinde ellerini çocuğun apış arasından çek pis sü r­ tük!!!

Tam ben kendi iç savaşım ı verirken, bebe kalemi yere d ü ­

A

pt

dan kırm ızı deri donuyla m asaya çıkıp bana kucak dansı y a ­

al

kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

ın

m iyorum am a diken üzerindeydim . Dönüp ona bakınca, ç ıp ­

bi hissettim . Benim le şakalaşıyor, şu ana kadar yapm adığı

den ısırıp, “ Seni istiyorum beybi” mi diyecek diye.

k

D

ün

ya

kup çıkarır. B ana hayatta “Sen güzelsin” dem ez yanii. İm ­

şürdü ve alm ak için eğildi. Eğilirken de bacağı bacağım a

düştü. ?Ben geliyorum ,” dedim , çıktım gittim odadan. Derin derin nefes aldım. “A llaam m m aklım dannn çıkar şu seks-

li m eksli düşünceleri” diye dua ettim. O sırada bir baktım , Esm aC eyhan m ontaj odasında. K olundan tuttuğum gibi P ek ­ m ez’in arkadaşının olduğu odaya attım onu. “Ç ocukla yalnız kalm a fırsatı kızım , ben m ontajın başında dururum ,” dedim

yaşayam am ben. Bir daha da hiçbir arkadaşım ın uykudan ö n ­

piçliğe bak. Abi göster bana rüyam da M urat B o z’u, Robbie W illiam s’ı. Gidip nelerle seviştiriyor beni!!!

K

üç ük

200

A

pt

al

ın

ce yatak hikâyelerini dinlem eyeceğim . B ilinçaltım ın yaptığı

P u cca

Allaam yaa bu rüyanın etkisi tez zam anda geçsin. Böyle

k

ve derin bir oohh çektim.

D

ün

ya

değdi. O rada kendim i bir geriye ittim. Sandalye falan geriye

Y a n lış z a m a n y an lış in s a n , t u t u n m a k im k â n sız ,

A llahım benden nefret mi ediyorsun çok mu seviyorsun bilm iyorum ama böyle bir kıl olm a durum un var sanki. Ne

şanti yalayacağın, sırtında koala gibi yaşayacağın, bebek g i­

mış gibi duıan sıfatım la oturuyorum . H ayatım çok sıradan,

ta gibi oldum. Şöyle kendim gibi, m utasyona uğram ış, dört

K

üç ük

kaybeden zavallı bulsam , Ninja kaplum bağalarım diye eğitip dünyanın am m a kom ayı düşünüyorum . O gün montaj od ası­ na soktuğum E sm aC eyhan’la Pekm ez’in arkadaşı yeniden

3 Ev p ijam ası: İki tip p ijam a v ardır, b iri m isafire v e rile n az g iy ilm iş tem iz, şirin am a rahat ettirm e y e n p ijam ad ır. İk in cisi ise, orta k ısm ı d elik , ü zerin d e y e r y e r çam aşır

suyu izleri ile ç ık m am ış salç a lekeleri olan, p a ç a la n y ık a n m a k tan kısalm ış dünyanın en ra h a t pijam asıd ır. B u p ija m a so n ra b aba atleti ve o rtası üç m etre açık d o n u y la bir lik te toz bezi o lm a y o lu n d a ilerler.

A

m onoton ve bokum gibi gidiyor. Yemin ederim Splinter U s­

pt

lı saçlarım , on dakika önce yedi travestinin tecavüzüne u ğ ra­

al

bi yüzü olan tiplerle karşılaşsam , altım da ev pijam am 3, y ağ ­

ın

zam an su gibi, ilik gibi, taş, böyle göğüs kaslarında krem

k
k ü ç ü k a p ta lın b üyük d ü n yası 201

D

ün

ya

b ık t ım trıv ır ı s e v d a la rd a n

bana al ın latam am o sesi. “Ayy P uC ­ Ca siktir et. ayı doğum yapıyor sanki. beni terk eyledi. m isafirhaneye doğru koşturm aya başladım . A ltım da o lanet ev pijam am var. çıktım dönüş yoluna. “H öörrkkk Bü peği gibi üşüdüm. sw eat’imle çıkm ıştım . O bir Yunan tanrısı olm alıydı. Az önce.m uhabbet etm eye başladı. koydum Pucca yü ekm eğim i. bakkal seni beğense ne olur beğenm ese ne olur. pt şey gördüm . Asansöre doğru giderken. pom o film gibi. sadece o çocuk ve ben vardık. Sonra. İnsan olam ayacak kadar güzel bir çift göz. G irişe girince de bir höhlem eye başladım . Hafta sonlarım o kadar iğrenç geçiyor ki. Üstüm e de m ont alm am ış­ k D ün ya sı ğun yanında. aldım tım. Artık aş bunları kızım ” falan diyen iç sesim e kulak verip indim aşağıya. yiyişip m utlu olacaktık. Hop çocukluktan gelen alışkanlık. bakkaldan ekm ek alm aya gideceğim . Buradaki tek kız arkadaşım da kendine yam a­ . Açıp 202 A H er yer bir tozpem be oldu. Ç ıkm ıyorlar am a kız sürekli çocu­ yacak h erif bulunca. m isafirhanenin asansör kapısında bir şaşkınlık ve korkuyla karışık bakıyor. Yok yok neyse bu fazla seksi oldu. ama a n ­ ööhhkkk ahhhakkk” diye böle garip bir şey. Tabii doğal olaraktan sokak k ö ­ o ekm eği koltuk altıma. Ç ıkartayım dedim. sonra işte b ir­ birim ize âşık olup. Kaldım böyle mal gibi. O beni bütün kötülüklerden korum ası için devletin yolladığı bir kahram an olm alıydı. B en Öyle ilginç seslerle soluklanırken. çıplak vücuduna geçirdiği K üç ük slip’iyle karşım da duruyordu. gideceğin iki adım yer. G ittim bakkala. o dört basam aklı m erdiveni uçarcasına gittim.

D esem az bekle. A rkam a bile bakm adan koltuk altım daki ekm ekle b ir­ likte H ülya K oçyiğit koşm ası yaparak eve geldim.kollarını beni saracak gibi karşım daydı. kalın kaş moda diye bıraktığım kaşlarım koltuk altı kılı gibi olm uş. M isafirhanede la iki gün kalıp gidiyorlar. saçlarım ı sık­ sam üç kilo patates kızartırız. çoraplarım da ördekli üstelik. Yani gelenler en fa z­ Bü hım. Sonra çocuğa baktım . böyle bir tiksindim kendim den. yanlış za­ yü luklanıyorum . gözeneklerim ibne götü gibi açılm ış. A lla­ man şu zaman. hem en soyunabilirim. Yirm i dakika bekler­ sen hem en kendim e çeki düzen verebilirim . Belki de A pt yıklarım terlemiş am a bant ağdam var. k bile bakm ıyor. K ozm ik dengeyi sikim. H atta sanırım biraz korkm uş. Ben babadan torpilliyim diye b u ­ rada böyleyim. çocuğa desem . aslında ben bööle biri değilim. U m anm bir dahaki karşılaşm am ızda bu kişinin ben olduğum u hatırlam az dem ekten başka çarem olm adığı için kendi katım a gelince indim. o tozpem be bulutlar gitti ve gerçekle . asansörün en dibine geçmiş. Perçem lerim i öne attığım da kaşlarım ı da gönnezsin. bir önem i kalm az o zam an di m iii? K üç ük A m a olm az şim di sapık olduğum u düşünür. Bu tek şansım belki de. cak cak alırım üç d a­ al ın tek kalıcı kişi benim. onu da biliyorum . eşofm anım lekeli ve en önem lisi de çorap üzerine M uya terliklerim i giym işim . Sonra asansör ayna­ yüz yüze geldim: Bıyıklarım terlem iş. b ı­ kika alm az valla bak. çünkü hâlâ so ­ D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 303 sı sında kendim i görünce. suratım a G erçeği görünce. Ü stüm dekiler içinse.

hayallerim in erkeği olacak bu adamı sadece ve sadece.” diyorum. zeki. hop tutuyor kolumdan. neyse siktir et şıkır şıkırı. ben giriyorum içeri k olabilir. çünkü topuk kapatıyor o futbolcu bacaklarım ı. fevka­ lade. Şıkır şıkır da bir şeyim yok ki anacım. A ynaya doğru yaslayıp. mini etek mi? Bacakların çarpık. Yalnız hayalim den tiksindim am a olsun. seksi. harika. kırılgan. “G itm e!” çekiyor. Bu ateşli bir biçim de.” B öyle gereksiz yağlam a ballam a olan cüm leler ediyoruz K üç ük birbirim ize.” “Ha ha beni şım artıyorsunuz. yakışıklı. gülüm seyip giriyorum . süt gibiliğiniz bence. O ff ya O turdum ben de başladım hayal kurm aya: B ir gün işte böle sı “Am an yaee bakkal alt tarafı” dediğim için kaçırmıştım!!! . Sonra hop beni içeri pt “Hep sizin gibi biriyle asansörde karşılaşm ak istem işim ­ al ın Bü açıyor. hayallerin bile im kân­ sız yani. karşım da. Hım m o zaman topuklu ve mini etek giym işim . eliyle yüzüm ü kavrıyor. geri zekâlı PuCCa. m ini etek giym işim . B öy­ D ün kına gecesi kıyafetlerim dışında allı pullu bir bokum yok. heyecandan küçük dilimi yutabilirim . Şim di buradasınız. sanatçı ruhlu. lokum gibi bir k ı­ zı bu m isafirhanede görmek ilginççç.” dir. şıkır şıkır giyinmişim. saçlarım ı attıra attıra. naif. A sansörün kapısını “Sizin kadar güzel. d u - 20 4 A “G itm em lazım yakışıklı. Sonra tam çıkacakken ben. ilik gibi. P u cca yü le o gene asansörün önünde bekliyor. m ükem m el. o sizin seksi.

Ve ilişkim izin diğer aşamalarını g a ­ rantiliyorum . ilk kez oldu bu yani. k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yıik d ü n yası ya 205 sı . ö lü ­ yoruz. Sonra evlenip mutlu oluyoruz.doklarını d u d aklarım a doğru uzatıyor. A ğlam aya başlıyorum asansörün ortasında. “Aslında ben bole bir kız diildim . Babalarına ben­ zeyen çocuklar doğuruyorum . belki dc bir sevgili bulam ayışım ın tek nedeni buduı.'’ diyerek.. sonra ş if r e ­ li yayına geçiyoruz. ben böle y ap ­ m am aslında. Torunlarım ıza tanışm a h ik â­ yemizi anlatarak seneler boyunca pam uk gibi yaşayıp. İşim iz bitince iki tane patlatıyorum su ­ ratına.. K üç ük A pt al ın Bü yü Ö lüyoruz ölm esine de ben bir bıyıklarım ı alayım en iyisi.

“Zengin erkek avcısı da gelmiş.” dedim. biz de kurtuluruz. K endine birini bulur. Hava soğuk.” bile dedi.. >06 A gerekli cevabı verdim diye kendi kendim i avutsam da. bu olayı da kendim e çevirdim . H atta dün. Bir iki derken. “Ayy ben bilm iyorum orasını. hiç g it' m edim ki. o ço ­ Bazen dış çekim lere beni gönderecek gibi oluyorlar. evlenm e program larına katılsana. benim iyi niyeti suistim al gibi piçliğim vardır. H er ne kadar cuğun her yerde beni iğnelem esine çare bulam ıyorum .Y o l la r d a b u lu r u m seni P ekm ez’in arkadaşıyla artık birbirim izden nefret ettiğim i­ zi her yerde söylüyoruz.” dedi. tam bir yere gidilecek. K üç ük ra hiçbir yer büm iyorum diye vazgeçip P ekm ez’in arkadaşı­ nı yolluyorlar. Özellikle sabah toplantılarının birin­ layalım işte sanayidekilerle röplere. “ Ya sen neden bu m es­ sun.. son­ pt leği seçtin ki? İşleri bana yığm aktan başka bir şey yapm ıyor­ al ın de hiç çekinm eden. Onu yo l­ Bü P u cca yü k D ün ya sı .

Haa görrdüm m gördüm . A radım . adres falan hayatta bulam am . Ne gelen var ne giden. Ben zaten salağım . A nam dedim .“Zaten araç götürcek bişi olm az. B urnum nasıl üşüyor. B ekliyorum . ama ile r­ de azcık. “A rabayı oraya çıkartam ıyoruz. yanlış yerde m iyim acaba.” Ve hep benim yerim e P ekm ez’in arkadaşını yolluyorlar.” dedi. sen aşağıya doğru yürü. Y ürüyorum . Tabii çocuk bu durum a gıcık oldu doğal olarak.” dedi. bir yandan K üç ük da telefonda onunla konuşuyorum . Başkası gitse.. kaynakçılar m aynakçılar var. B eklem eye başladım orada. Y ağm ur yağm aya başladı. Ö ksü­ diği yere ilk kez gideceğim . kopacak sanki. otocular falan var. gördün m ü?” “ Yook görm üyorum . öyle aradım. “Şim di pim apenci görceksin.” A pt sanayi gibi bir yer. Geçen gün gitmesi için bir yer söylediler ona. bilm em kaç dolm uş değiştire değiştire b u l­ dum. “P uC C a’yı da götüreyim yanım da. H em birkaç yer gösteririm .. h a ­ bekledim . “G eliyoruz. ben seni görürüm . ha şimdi ha şim ­ al ın va buz gibi. B ir yarım saat bekledim . nereye nasıl gidilir falan öğrenir. B ir yere sığındım . A m a d edi­ ği yeri sora sora. Sen de yorulm a PuCCa buraya k a ­ dar. gelm edi. k a ­ m eram anı burdan alırım. B en kendi arabam la gelcem .” “İşte oraya doğru git. O da dedi ki. direkt şu saatte şu şu şuranın önünde bekle beni” . Bir süre Bü yü rük num arası falan yaptım am a çok inat etti gel diye. S öyle­ k D ün kü ç ü k a p ta lın b ü yiık d ü n yası ya 207 sı . di diye diye.” “B en hastayım sanırım .

” “Karşıya geç şimdi. E5 gibi bir yere geldim. Nasıl üşüyorum anlatam am .. Bere. işim var gücüm var.” “PuC C a yok gitmiyo.” . ama Allahtan o gün atkı takm ıştım . Benim m ontlanm hep incecik. binm ene gerek yok. İzm ir gibi değil bu ra- 208 A pt rüdün. Ellerim m osm or olm uş zaten. A t­ kıyla boğuluyorum gibi hissederim . R üzgâr alnım a alnım a işliyor.” “Hani hiç bi yer bilm iyodun sen. Ç e ­ nem titiriyor. O rada mısın ki sen? K üç ük Sen bu tarafa gelsene.” O pim apenciyı geçtim .. gelem ezdin ki y ü ­ “Ee şim di ııapcam. ben m eraklı m ıyım iki saattir burda seni beklem eye. yol yok o tarafa. gelem em zaten. d a ­ ha çok serin tutuyorlar. Yürü yürü yürü. Çok uzunsa daha taksiye bineyim. şimdi bak karşıda Ü nlüer var. Sağa d ö n ­ düm .” “Orada değilim ben.“Am a araba geçiyo burdan.” “ Ama geçeceğim yer geride kaldı. her taraf vızır vızır araba işliyo. eldiven hayatta takamam.” al ın m ü?” Bü Pucca yü k D ün ya sı “B izim ki çıkm ıyo.” “A m a diğer tarafa da var.. ters yön. “H aa çıktın mı yola.” “Nasıl gelecektin.. sanki hepsi yazlık. kulaklarım var ya soğuktan yanıyor resmen.” “Yaa nasıl yok. Çok üşüdüm ben. gördün “G ördüm de dolm uşla da gelirdim ki ben buraya. sola döndüm . Isıtm ayı bırak. bi inatlaşm a benle. o büm enm eciyi geçtim .

. G özlerini tırnaklarım la yerinden çıkarm ak. A rkada oturup titriyor­ dum.. kafa derisini dişleyerek koparmak iste­ Bü yü k D ün ya sı . R eal’i de geçtim . benden iyi mi bilceksin. ağlam aya başladım . Bu indi arabadan. Ellerim e baktım. elim i gırtlağından sokup iç organları- dim.. kendim i zorladım. eklem yerlerim m osm or olmuş. tabii benim nıontum da kusmuk oldu. başka bir şey değil. Gece içm işsem . bi anda karayolları bölge amiri oldu. ayy nasıl ekşi ekşi koktu anlatamam.” O rayı da geçtim .. Arabasının içine kustum . C am a kafam ı koydum .. sakin ol kızım d e ­ sıktım.. bu yanı da geçtim..sı. kam ım ı al kü çü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın nı dışarı çıkartm ak. O rdan araba geçiyo diye her yerden geçmez. O kadar sinirliydim ki. O zırt pırt kusarak zayıflam a olayım ın bir gün işime yarayacağını biliyordum . Ne zaman iki bönürsem k o - K üç ük laycanak kusabiliyorum çünkü. o yanı da geçtim. O rada kaza yapsak ve ölse. “Biz rö - pü yaptık. sabahlan ayran içerim ben.” dedi. Pislik torbası. arkasından kafasını bir ham lede kopartırsam ancak sinirim geçerdi.. Ensesi. nasıl bağrıyor bana. kendim i ezilm iş. Bönürm eye başladım . Sonunda arabayı gördüm ve bindim. O günde bir güzel lıkır lıkır içm işim ayranımı. koltuğu. dışlanm ış gibi h is­ settim.. Yüzüm acıyor. o kadar rahatlardım ki. Kıza bak ya. ensesine kustum . geri dönelim bari. Sakin PuCCa. Derin derin nefes aldım. S ırf bilerek yaptı. Yok işte. o dişlerini p a r­ m aklarım la koparm ak. bildiğin kustum ama. Örrkk. Nasıl sinirliydim . k u ­ laklarım ı hissetm iyordum zaten. K am eram ana d ö n ­ A pt dim sonra..

Bir insan bu kadar kötü olamaz. Ben binem em bi daha arabana.” ya sı ıslak m edille ağzımı burnum u siliyorum. İşe gittim cak..” G ülüm sedim ve gittim . K usunca bir de tansiyonum düşm üştü.” “K usura bakm a yaa. kötür kötür ö k ­ sürüyorum . H er yan buz gibi. Pislikm işim gibi bakm a bana!!!” “Bi de sıçsaydm... üşüdüğümü... Bu soğukta yüzüm alev gibi yanı­ yor. 210 A pt döndüm . G it şurdan k o ­ lonya falan bişi al getir...” diye anlatıyor.. üşütm üşüm işte.. çok kötü olm uş­ tum.. İzin aldım. Yıkarsın geçer. Kızım bana bak. m idem i üşütm ü­ “A llahım off bütün her yanım ne oldu. . Üstelik ben ona bir şey yapm am ıştım bile. Zaten soğuktan nefret e d i­ yorum. Bildiği halde yaptı bunu. Arkam dan çok bağırdı. o kadar yürüdüm . Ama onun bana yaptığı da çok ağırdı.. Y a ne pissin sen be. o ffo ffffff.. Ben de “Burayı sen tem izleyeceksin.. O tobüsle giderim ben.. Şimdi var ya ciğerleri­ K üç ük min nasıl acı çektiğini resm en hissediyorum . Bu kadar kötü bir pislik torbası..” “Ay gidip bişi alamam.müş. ne yanii sıçtık sanki. pis kokuyo. D ayanacak gücüm kalm am ıştı çünkü. Ondan nefret ediyorum .. “B ilerek yaptı abii bilerek yaptı. B ir şey yapm am ış olsaydım eğer. eve yerdim valla. kendi kendim i al ın sonra am a gidene kadar anam ağladı. ateşim de var. B ir iki saat durdum an ­ Bü Pu cca yü k D ün şüm . üşüyorum .. B iliyordu da kaloriferin bozuk olduğunu.” “Y a tam am abartm a..

B unca senedir hep kusarım öyle uluorta m illetin arabasına. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D İH ün ya sı evine.. bir tanesi bile bana bağırm am ıştır sen ne . yaptın diye. Ohhh olsun am a pezevenk hak etti. avuçlarına..

Beleşçi olduğum uz için da ben hiç gitm ezdim bu olaylara.. İçtik sıçtık bir güzel orada. Yaa valla am a ayaklarım babetlerim var. ama onda kokuyor işte. Kokteyle gittik topluca.i. Sanki iş için değil de eğlenm eye gelm işiz gibi davrandık. Para ın kokm az aslında. Aynı işyerindekilerle iç i­ K üç ük lip sıçılm ıyor çünkü. parasızlıktan düştüğüm d u ­ rum a bak. Bir d. Ama işte lanet olsun. adi m idir nedir arlık. Eskiden aslın­ pt verm iyoruz ban reklam veren yerlerde eğlensinler diye. Sonra ben bir ara k e n d i­ me geldim ve freni çektim. Giydiğim şeye bir da sırada yolluyorlar bizi bir yerlere. Böyle kem ikleri alınm ış gibi hareket ed i- 212 A hobereeyyy bedava içki diye atlıyoruz hem en. oııda da aynı koku oluyor.m giydim. denedim bc > a r atlı prensim i kaybettim.. Bir de yazlık beyaz Bü Pu cca yü k D ün ya sı . ara­ al o uyuyor diye dün o.D o rito s P anço kokulu ayakkabı Benim bir ayakkabım var. A m a bir baktım EsroaCeyhan b a­ yağı sarhoş olmuş. ne zaman giysem panço gibi kokuyor ayağım.

Eve gidem ez o da. Bugün bende yatın.yor. Derken çocuk da o yavşam alara D ün k u çiık ap ta lın bü vu k dü nyası ya 2 13 sı halde diye. B ir ke ­ basına bile binm em hatta. “A m a Esra ayaklarını ağrıyo diye şey ettim ben." d e ­ al ın Ben hem en “H ayıırrrrrrr” diye atladım . oğlandan nefret ediyorum . Sonra baktım olm ayacak. ayaklarım kokuyor.” dedi.” dedi. yok m ok bilmem ne dedim ama it gibi de bindim arabasına. Tır ş o ­ förleri kaçırsın.” diysem de anlamadı. ama E sra'dan “Evet Bü re. Ben sabah sizi k fası om zuna gidiyor falan. çocuk benden nefret ediyor. “K arşıya geçm eyelim hiç bu saatte. geccnm bir yarısında gene bok gibi kalacağım .” dedim . ya yastıkla boğup atarsa beni B oğaz’a. PuC C aaa” diye sert bir tepki aldım. Sonra da arkasını dönüp. D edim ama bsr hatlım da konfor yok. sağa sola her bir yana kıvrılıp duruyor. E sm aC eyhan alkolün şeyiyle çocuğa hafiften yavşadı. A pt dedi. traveslilei jiletlesin beni. İki. g e r e gitm em o eve dedim. P ekm ez’in arkadaşı gel - di. cim cirerek öldürürüm seni. o kusm uk olayından sonra a ra ­ yü karşılık. k a ­ bırakırım kaldığınız yere.. “Ben taksiyle gideceğim . “M utluluğum a engel olursan. Üç. layan olay da bıı zaten. bilm ediğim sem tlerde. varsa bile o kafayla bir şey söyleyem iyor zaten. E sm aC eyhan’ın gelm esini beklerken gitmiş. Cebim deki parayla otobüse bile zor binilir. Ama inat ctî. “Ben sizi bırakırım . “İn lan şurda” K üç ük dese. “Bari gel bizde kal. d i­ ğer hattım borcundan dolayı kapalı. H ayır bir de ayağım kok '¡y o r yani. Çocuk. Kızda da yok. Bizi götürecek araç .” dedim.n\ e i'n rîm o eve diye. gururum u kamç.

İstem iyorum senin e v i­ “ Yaa bak yaaa. İndir beni! Sen bırakm a zaten..” “Y aa ne be.. dediğin laflara bak..” “Sana ne halla hallaa indir beni. A rabana da binmek istem iyorum .. A llahım yaa kıza bak sakızdan çıksa alm azmış. Dur bir yerde!'’ A Sonra EsmaC'eyhan arkaya doğru kafasını iyice yanaştu"- pt m am ben bunu ıyyykk. param da var benim.” al ın kıym etli araban varmış.... çok pis D ün ya sı Saat kaç oldu. Sakız alacak parası var da sanki....“Bir kez daha pişm an oldum seni arabaya aldığım için. alm asaydın halla hallaa. Bü bayı senin yüzünden. acıdım da aldım K üç ük seni arabaya.” k ne falan gitmek.. Taksilere beş lira az para verm ek için yalvarıyodun. Ben evim e gitcem hem. indir beni yaa. E hliye­ .” “Sana iyilik yapanda hata be! B urda indirsem seni değil evine. Ü stüne para versen al­ “K onuşturm a beni bak. timi alırlarsa. Bok gibi araban var. orda çevirm e var ve ben alkollüyüm . B indiğim için teşekkür edeceğine bana.. dua et yani b u ­ l'uttı yü kokuyo zaten. iç dış tem izlettim ara­ na. D ua et kızsın PuCCa. Sakızdan çıksa kabul etm em yani.. asıl ben sana acıdım da bindim arabana. İncem ben.” “Ne dua etcem be. İzm ir’e geri dönersin. sokağın köşesine kadar gidem ezsin. istem iyorum . Amaan be ne Sanki Ferrari. İki lafından biri arabam da arabam..” “Y aa acım ışm ış. kokuyo diyo hâlâ. n ’apabileceksin yani.

bildiğin peynirli Panço. A pt Beni inanılm az derecede boğuyor. tırnaklarını kolum a geçirdi. sen boş ver P uC C a’yı. çişim var taklidi yaptım. kapı açılır açılm az ayakkabıları ç ı­ kardım ve doğruca koştum. buna bir ad kovm ak gerek deyince. Kendim i. Öyle böyle değil. “PuCC a inat etm e. İyice parm aklarım la debeliyorum tek tek. ben gideyim . kocası onu yaşatm az diye boşanam ayan k a ­ dınlar gibi hissediyorum . O bakışlarını iyice içim e iç i­ me soktu.'Sızden işe gitmek zor oluyor. kü çük ap ta lın b iı/ u k d ü n y a s ı Bü yü beleş sevişem em . K üç ük Evlerinin önüne gelince. kızdan ayrılam ıyo­ rum. uzak dursun benden istiyorum .” “Peki sen kal. ahhggh!” “ Size gidiyoruz. diğerlerine yaptığı işkenceleri görünce. Yoksa iş yerim bana cehennem e eder.dı. Hem en tuvalete gitm eliyim diye. Yem in ederim “Şeytanın Avukatı” film inin son sahnesindeki Al P acino’ya benziyordu. am a b u ­ nu sinsice yapm alıyım . ilişkilerine kaldığı yerden d e ­ vam etm ek istiyor. Bu da bu sıralar araları iyiyken. o sevişm e ortam ını hazırlayıp. İnanılm az korkuyorum ben A rkadaşım olm asın." Şim di E sm aC eyhan’la bu çocuğun ayrıldıktan sonra da bir süre sevişm eleri devam etmiş. sıkıyor. çocuk k D ün ya sı . b a ­ na etm ediği işkence kalm ayacak. Benim yüzüm den kaçırırsa bu fırsatı. Ayy ayaklarım nasıl kokuyor. A m a sonra her kız gibi boş bir daha bununla sevişm em iş. bunaltıyor ama al ın kızdan. Ayağım ı yıkıyorum ama bir türlü gitm iyor o koku. onlarda kalalım . Kızla arkadaşlığım ı bozamıyorum.

Hem en koşarak girdim salona. pacak bir şey yok PuCC a dedim . Salona yatak hazırla­ Bü Sonra tıraş losyonunun kokusundan da kurtulam ayınca. “Aauuuu. Ç orabı zaten bir daha . Bayağı bekledim tuvalette.” “Ahahaha. hiç bekâr evi gibi değildi.” “Ne alâka be. k D ün ya sı duktan sonra başlıyor yine aynı koku. o bütün kokuyu çekm iş üstüne. iyi m isin diye kapıya vurdu. açm adı. ya üstüme mıştı. Bu kez çocuğun tıraş şeysi kokuyor ayağım. halla halla çok ilginç. Evi çok güzeldi. hem en çantam a a t­ tım. Bunlar m ut­ fakta kahve içiyorlardı. Esneye esneye. “Kekliği al ın bişi ver de hem en yatim ben. d ü ­ korkutm ayayım diye üstüne fazla gitm edim .Sıvı sabunun yansını boşaltım . K üç ük A “Kapıyı kilitlem iş ya. y a ­ yü P u t'ı d dem şey olmuş benim .” dedim. A rdından herifin bütün tıraş losyonunu ayağım a boca e t­ tim. Biraz yatakta debelendi. çıktım dışarı.” dedi.. H ayvana bak. tuvaletteki yalnız kıza sorulacak soru mu bu.” dedim. “Ayy m i­ Klozetin üzerinde oturdum . korkm uş herif resm en senden. Sonra k alk ­ tı çocuğun odasına gitti. kuru­ giyem em . Önce sabun kokuyor. Bi beş dakika sonra da geri geldi. sevişseler de rahat rahat dolansam d i- Sonra çocuk geldi. am a bugünü bir daha bulam am . H er şey tertemiz. pijam aları da verdi. Esm aC eyhan yanım a gelip.” “Yooo çaldım kapıyı.” pt zenli ve kaliteliydi. habire ayağım ı kokluyorum. neden kilitledi acaba?” “Belki kilitlem em iştir be. Bir yandan da kapıyı dinliyorum .. kapı mapı bozuktur.

Aman onu da düşürdüm derim so ­ rarlarsa. Biri çantam ın için ­ de peynir şey etm iş gibi kokuyor.” “Elimi yıkarken çocuğun traş şeysini düşürdüm . Çorap yok ayağım da. fark etm edi mi bilmiyorum . A pt A m a fark etm iş olsa. am a böyle kokuyla da yaşanm az ki.” En sonunda uyuduk. Allahım diyorum . sevm ediğin ot burnunda biter gibi. Kokuyu fark etti mi. B ence onu öldüreceğinden korktu. Bü yü k D ün küçük aptalın büyük dünyası ya 217 sı . Bu ayakkabıyı atmam K üç ük gerek sanırım. abuuuuu koku iğrenç. Dibinde azıcık kalm ış olan parfüm lerim i kullandığım için. A şağıya doğru eğildiğim de ise. kokm uyor am a belki kokar diye parfüm leyeyim dedim. İşkence gibi bir geceydi be. lan burası erkek gibi kokuyor. Bu ara­ da. kıyam ıyorum . hatta şu anda herkese anlatıyor olurdu. P ek m ez’in arkadaşı gibi kokuyor. Tıraş losyonunu fark etm iş olabilir gerçi. Ç antam a bir baktım .“A zdığını çok mu belli ettin acaba?” “M esaj atiim mi ona. Y orga­ na baktım . hiç lafını esirgem ezdi. ondandır o koku. kendim inkine kıyam adım . Adamı tanıyo­ al ın donuyor ayaklarım resmen. Sabah da erkenden uyandım . çanta­ mı açıp hiçbir şey alam ıyorum içinden. Halla hallaa n e ­ den kitledi acaba. rum . A llahım yarabbim . E sm aC eyhan’m parfüm ünü bocaladım çocuğun nevresim takım ına. al beni odana diye. A tm ak da istem iyorum .

gülüm süyorum resmen. B ana laf sokuyor falan. ben çocuktan hoşlanm aya başladım . İşte Esm aC eyhan falan var diye. itişm eler kalkışm alar yü Pu cca k D ün ya sı . Bir yandan da yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkında­ yım. A m a yanlış oldu­ ğunu bilm ek de daha bir çekiyor beni çocuğa. Hep bir Hello Kitty sevim liliği. am a ben baştan beri bu çocuktan hoşlanıyordum . Çocuğu bir kesiyorum şeref­ K üç ük sizim P apa’yı öyle kessem . Geçen gün fo ­ A pt al öyle bir şey yapıyordum kendime. Adam benden nefret ediyor. havaalanından da incik boncuk alıp yanım a gelir. böyle garip d av ram şlar sergiliyorum. adam hak dinine döner. gıkım ı çıkartm ıyorum . Ya aslında sanın m itiraf edem iyordum .B e n b ü y ü k b i r b o k y i y o r u m da f a r k ı n d a d e ğ ilim derken. gider hacca yedi kere turunu atar. hem Esm aCeyhan var hem Pekmez. ıı ııh yok buram buram peynir koktuğu günden beri. O nlarda kalıp ayaklarım ın ın Bü Pekm ez’in arkadaşıyla sürtüşm eler.

tuvalet tabii. kâğıt sıkışmış. İçerde m alafalıyla oynayıp oynayıp geliyor yemek falan y i­ yor bir de. Şöyle bir birbirim ize gülüm seyip gidi­ yoruz. U çuyorum resmen. tuva­ tanesi var. Kapının sesini duyunca hemen atlıyorum . çıkıyorum . G ülüm sem enin ötesine geçem edik daha. hatta hep bahsetsin. Gerçi tuva­ letten çıktıktan sonra ne konuşacağız? “Ee nasıl rahat sıça­ A pt letten çıkan adam elini yıkamış mı yıkam am ış mı diye. h erif hiç yıkam ıyor. Bir dönsem orada arkamı. Ben bakıyorum valla. hemen yan ta ­ rafım ızda erkekler tuvaleti. bir şekilde dum . Tokalaşm ıyorum bile onunla. Artık Esm aCeyhan’ın ondan bahsetm esi de çok koym uyor. onu çekm ek için üzerim den kolunu attı. onun kafası da benim kafam ın üstüne. “Ayy pisliğe bak. ben de ona anlatayım falan derdine girdim. Hani çocuk Bü m uhabbeti E sm aC eyhan’sız kurm alıyım diye. al sana ofis fantezisi işte. Tuvalete giderken bunu görüyorum ve h e­ men ardından ishal olm uşum gibi koşuyorum . b u l­ yü k D ün k iıç u k « p lilim b ü y ü k d ü n y a s ı ya 219 sı . dibimizde b iti­ yor! O yanım dayken de vicdanım la cebelleştiğim için hiçbir şey yapam ıyorum ! Sonra düşündüm düşündüm . hep onu anlatsın bana. elim e kâğıt peçeteyi alıyorum. Ben b il­ diğin hayallere daldım orada. Ellerimi suya dikkatli biriyse. Bingo.tokopi m akinesinin önündeydim . O koym uyor am a Esm aC eyhan bir türlü peşimi bırakm ı­ yor. Bir al ın azcık dokundurup. K üç ük N eyse işte ben bekliyorum kapının orada. Ç ocukla ne zam an konuşm aya başlasak. böyle kafam göğsü­ ne yaslandı. örrkk.” demesin. kukusunu yıkadıktan son­ ra ellerini yıkam am ış. Bu geldi.

h e ­ men çıktım dışarı. ben üstüme beyaz ipekten kom binezon giym iştim . Hatta orası tuvalet önü değil. Sanki diğer sesler k D ün ya sı istiyorum . İnanılm az yorucu yü fon sesi. yine başkası çık ­ diyordum ki. K ı­ zın biri de benle konuşuyor tuvalette. Kuşlar felan cıvıldıyordu. doğalgaz zam ları bilmem neleri derken. V ar ya Allam sana şükürler olsun. O sırada gıırrrç sesi duydum . O sırada da m eteoroloji denen şeyi yarattın. bari beni insan olarak sevsin. şu al ın mış tuvaletten. Ben de tam am en beynim i karşı k a ­ pının sesine veriyorum. Yanlış alarm. cennetin en tenha köşesi gibiydi. B ir de şey olsun li laf sokan hali bitsin. tuvaletten çıkan çocuk üzerim deki bady ile il­ gili bir şey söyledi ve orada konuşm aya başladık.. ama benim için durum gayet iyiydi. o bana sürek­ .bildin ini bari?" diye mi soracağım çocuğa. Biz kaldık onunla baş başa Tuvaletin önün­ de ne kadar baş başa kalabilirsin bilinmez. Tam g i­ Bü za gülüm seyerek hım m hım m yapıyorum . kapı sesi çıktı. yanım ız­ K üç ük daki çocuk gitti. m usluğun sesi. gri oje çok moda bu yıl bik bik beynim i sikiyor. M illetin de bağırsaklarının çalışası gelmiş. öyle bir m uhabbet edelim ki. Baktım başkası çıktı. bir yandan da diğer k ı­ bir iş. çocuk şortuyla k a r­ 220 A pt benim ki çıktı tuvaletten. Geçen yine koştum arkasından girdim tuvalete. Hem en pıtpıtpıt geri içeri geçtim. yoksa böyle gereksiz zam an­ larda biz aciz kulların neyle ilgili konuşabilirdik? Ayy h av a­ lar soğuk.. kızı siktir ettim ve yavaş çekim de kapıyı açıp çıktım. içerdekinin si­ yokm uş gibi düşünm eye çalışıyorum . Neyse artık bir dahaki sefere dedim. fotokopinin sesi. B ir taraftan kızın sesi.

bence en güzel oydu. A pt al ın Bü dim tabii. afalladım falan böyle. diğer yandan utanm ış taklidi yaparak kıkır­ dadım.” dedim. kendim de değildim . s i­ yah sana çok yakışm ış. bir şey diyem edim . yeni kırm ızıya boyadım saçları­ mı. Bir süre K üç ük beynim e oksijen gitm edi. Eski Türk film ­ güzelsin” de.. Ne diyeceğim i bilem edim . kolum u keser önüne atarım bee. Tam o sırada pat pat sesleri eşliğinde Esm aCeyhan geldi. Neyse işte biz hava durum undan bahsediyoruz kırıta k ırı- ta.. saçım akıyo yaa. “Benim hakkım da bir şey mi dedi? Ne konuşuyordu­ nuz?” falan diye sorunca. Beni gördüğü anda bas bas bağırm aya başladı. Çekti beni k ö ­ şeye. K ıskandır onu diyorum . sabahtan beri seni anyorum .şım da duruyordu ve biz rom antik bir konuşm a yapıyorduk film leri karıştırıyorum ). “Facebook’ta fotoğraflarına bakm ıştım . rom antizm ile pom o . ama niyeyse kötü olan şey daha ağır basıyor. E sm aC eyhan’a asla işe yaram a­ yacak taktikler veriyorum mesela. Böyle d em e­ duvarla oynayıp. Lan sen saçlarım ı D ün kü çü k ap ta lın b üyük d ü n yası ya 221 sı (Artık nasıl vahim bir durum daysam . Böyle vicda­ nım la duygularım arasında kaldım sanki. “Yaa kızım çıldırttın beni. K alktım gittim E sm aC eyhan’ın peşinden. bir yandan yü beğenirsin de ben o saçları siyah yapm az m ıyım ? “K olsuz k lerindeki kadınlara benziyorm uşsun. Ortaokul kızları gibi ileri geri sallanıp. Sonra o güzel gözlerini saçla­ rıma diktii diktii. “Ayy yağm ur yağm asın.” dedi. N erdesin yaa sen?” O sbir çekerken annesine yakalanm ış erkek çocuğu gibi hissettim kendimi.

Kızın biriyle P ekm ez’in arkadaşı gidecek. “Siktir et E sm aC eyhan’ı da Pekm ez’i de. bu ekiple E rzurum ’a gideyim.” dedim. Neyse. “M ezun olduğum okulla ilgili bir işler aksam asın. A nkara’ya gitm em lazım.. 222 A pt O kadar heyecanlıyım ki! B ir yandan da kızıyorum k en ­ al ın için geçiririm .. yokm uş gibi davran falan. alttan ü s­ D ün ya sı le yaparken. O b ö y ­ çücük beynim le işte!!! En son bir bok yedim ki. Ne yaptım ne ettim . o bir günü A nkara'da işimi halletm ek pacak bir şey yok dedim ve A nkara’ya gitm ek için hazırlan­ m aya başladım. ak göt kara göt belli olacak o ra ­ da işte! Şim di E rzurum ’a çekim için gitm em iz lazım. bak yanlış yoldasın yapm a etm e diye.sakın aram a. Böyle d en ­ geleri kurm aya çalışıyorum iç seslerim arasın d a. ondan bundan yardım isteyerek. Bunun adı “Erik” olsun. dim e. Ya ben buna Pekm ez’in arkadaşı dem eyeyim artık. kütür kütür valla. A m a diğer tara­ fım sa. E sm aC eyhan’a da y a ­ Bü sorun çıktı. Zaten dönüş için izin vereceksiniz. Okey verdiler. Hiç izin alm ayayım . E sm aC eyhan’a da b el­ k gitsin diye uğraşıp duruyordu. Pucca yü ten. gitm e yanına. senden nefret ediyor” diyor. ben o arada fırsat bulup çocuğa yam ancam o k ü ­ . Erik gibi çocuk zaten. “Zaten bu çocuk K üç ük seninle ilgilenm iyor. Esm aC eyhan kendisi li etm eden hallettim işimi. D iğer bir ses de. önem li olan senin m utluluğun” diyor.

Salak. burnu. ama bu kez de ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k 223 D ün ya sı .” dedi ve kalktı gitti.” “Yoo değilim ya. d iğ e r y a n d a h o r m o n l a r ı m Sonunda çocukla baş başa kalabileceğim . sabah g ö ­ rüşürüz.B ir ta ra fta v ic d a n ım . ben yanında eriyorum zaten. ben de onu izliyorum. tek kelim e konuşam adık. B ir şey söylüyor. kaşı. yem ekten heralde. hem en röp falan derken yine konuşam adık. m al PuCCa! Deseydin ya A nın oranı her şeyiyle çok güzel. A kşam yem ekte bir katakulliye oradakilerle falan m uhabbet ediyor. sandalyesini bana doğru çevirdi. burnum u sıktı. dişleri. gözü. geçiyorum otele. om uzları­ göz kırpıyor falan.” “Hım m neyse ben yorgunum . E sm aC eyh an ’sız bir yere gidiyorum ! Yolda benim yanım a oturm adı. G ittiğim iz gibi. “Neyin var yorgun m usun? Canın sıkkın duruyor. Öyle aptal K üç ük aptal onu izlerken. ardından pt al getirip yanına oturm ayı başardım çocuğun. G erçekten çok yakışıklı.

“ Yaaee sıkıldım . g ü ­ lümsedi ve gitti. M uhabbet etm eye bir başladık ama nasıl. Bir on dakika cevap gelm edi.” dedi. B ir yarım saat falan geçti. biraz sarhoş ayağına yatsam. böyle konuşa konuşa gittik. A klım a s ı­ K üç ük çayım işte. nasıl başladığım ızı sordu bilmem ne. Daha saat akşam dokuz ve ben dım m esaj attım çocuğa: “Uyudun muu? Sıkıldım ben. “Grup sekse varım bebek!” dem em gibi bir şey k bir kızla kalıyorum . en azından yakınlaşırdık. Odam ın kapısının oraya gelince. Beraber otele doğru yürüm eye başladık. en azından nete girerim odam dan.” dedi.ben de yorgunum diye. o kam eram an ve kurgucuyla! Öyle bir D ün ya sı çantam ı kaptığım gibi koşm aya başladım. İşte Pekm ez’i falan sordu. anlatamam.. “ Hadi gel. Kalbim nasıl giip güp atıyor anlatamam. dayanam a­ P u cca yü şey dem em . Çok isterdim . al ın benim odanın kapısı çalıyor. film lerdeki gibi diş m acunum u unuttum ayağına yatarak odasına gireyim . ama m aalesef. M erdivenden çıkıyoruz. Ben odada yani. bunun arkasından orada. yatam a­ Bü sıkıntıdan patlıyorum . bir açtım bu.” dedim. boşuna kıl olm uşum sana o kadar. Am a bir yandan 224 A pt tün çocukken yaptığım kom ik şeyleri anlattım . B ü ­ Saat gece üçe kadar konuştuk neredeyse. bu da anlattı. çok içem edim de zaten. içki beleşm iş yaa”. B aktım olm ayacak. beni bekle. Sonra baktım dım zaten.. indik aşağıya. G eçtik neyse odalara. “Yaa aslında sen çok iyi bir kızsın. Ben daha konuşur­ dum da bu “G idelim ” deyince kalktık odalarım ıza gittik.

B ir de bu son g ü n ü ­ müz. Hepsini bırak.da düşünüyorum yediğim boku. sonra biz başladık. sonra lobide bekliyordu. odada yirmi dakika süslenip püsleııip koştur koştur in ­ dim aşağıya. Gerçi kız sonra beni evden a t­ tı am a olsun. ne bileyim ya. Bütün gün çekim m ekim derdine hiç görüşm edik zaten. Ama keşke E sm aC eyhan’la çıkm am ış olsalardı. Sonra bayağı geç bir K üç ük saatte döndük otele. Um utlanm ak istem iyorum am a neticede mesaj attı. bu çocuk benim le bunlara rağm en birlikte olm az ki offf o fftü ! Bütün geceyi kendi iç sesim le çarpışa didişe geçirdim. İlk yediğim nane değil diye sanırım biraz da ra ­ hatım. kalktı gitti. İç sesim i hiç araya katm a­ dan. Yanı ne bileyim . olursa eğer çok pis şeyler olacak gibi hissediyorum ! Gerçi A nkara’daki çocukla da böyle olm uştu. işim e geldi bu durum. hiç peşinden gitmedim . bizim kilerle oturm aya devam ettim. bu da olursa. A rdından telefonum a mesaj attı. “İyi geceler” deyip çıktım odama. En sonunda artık çocuktan uzak kalm aya karar verdim. B ir de Pekmez zaten beni yollu biliyor. A pt Akşam yem ekte başka yerde oturdum. rakm ayacağı için işler yoluna girer dedim . V erdiğim kararlara sadık kaldığım pek görülm em iştir ama bu kez ha gayret diyerek sıktım dişimi. bir baktım lobide televizyon izliyor. Bugün elim den geldiğince çocuktan uzak durursam . C evap vermedim. Ondan ilk ev arkadaşım hoşlanı­ yordu. sab a­ hı da ettim ayrıca. Bu yine benden önce al ın zaten kanala döndüğüm üzde de Esm aCeyhan yakam ızı b ı­ Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük d ü n yası ya 225 sı . “Ne zaman g elecek sin iz?’ diye.

Bak y o l yakınken yapm a bunu ken­ k başladı. H epsini siktir et sen üzüleceksin kızım. o son Pu cca yü kaltak!!! Gidip y a t artık. Hiç alkol alm am ıştım . ilişkilerde yaptı­ ğı hatalardan falan bahsede bahsede saat beş oldu. ses inceldi çocuklaşmaya dine.boynundan çek. Böyle m erdivenlerden çıkarken bir şım arıklık geldi bana. sen beni dinlemeyeceksin!) kızların neredeyse yarısıyla birlikte olm uş! En büyük p iş­ m anlığı E sm aC eyhan’mış. yidim m ben şimdi (İç ses: O haa bu kadar sürtüklükte olm az yani.“Seni burada yalnız bırakm aya gönlüm razı olm adı. Yok bacım benden bu kadar. belli kelimeler değişim e uğradı. Yuh diyorum. u y ­ sun! Ya sana böyle bir şey yapsalardı! K alkıp yatsaydın şim ­ di odanda her şey çok güzel olacaktı. Sonra ben bunun saçlarıyla uğraşır­ A pt lar. sıkılıyordum zaten. İlişkilerinden. am a iki senedir yakasını kurtaram am ış kızdan.. O da bu al ın Bu kez sabahın beşine kadar m uhabbet ettik.) ister m isin?” “Yok tişikkür ederim .. sonra bu a t­ tı. iğrenç D ün “İyi yapm ışsın. Sonra odaya doğru kalkıp gittik. saçlarını bozm aya çalıştım . sadece u y ­ K üç ük kusuzluktan mal gibiydim .. T ost alm ıştım ben de. böyle ilkokul çocuklarını an ­ dıran hareketler içerisine girdik resmen. H ooop lan ki­ yapılacak hareket. elini .. bildiğin boğuşuyo­ ruz m erdivenlerin orada. boynunu okşama. om uz falan attım buna. gidiyorum. senden utanıyorum. Kanaldaki Bü me diyorum. ya sı kum da yoktu geleyim bari dedim .” (İç ses: Tam bir orospu­ . Toplam da üç gün birlikte olm uş­ durum la yaşam ayı öğrenm iş.

İyice yaklaştırdı kafasını. Ben de bir gözüne bakıyorum . bir yandan da çok mutluyum. Elim i kurtarm ak için biraz uğraşm aya başladım . Ayrı yerlerde oturduğum uz için gö ­ rüşem edik. kendim i bu kez iyice uzaklaştırdım . yapacak hiçbir şey yok dedim ve çocu­ ğu ben öptüm. dudağı dudağım a değdi değecek şekliyle... bu belim den tuttu çekti beni kendine. ısırıklar hak getire. İstanbul'a döndüğü­ m üzde ise. dudak. tam o da getiriyordu ki. ın Bü larına. sonra çekti. yanağım dan yü serçe gibi kaldım am a hâlâ öpüşm üyoruz. B öyle bir boşluk oldu o an. Bu önce kafasını yaklaştırdı. öyle ki ben de D ti sonra. öpm üyor. üç ük K apının A pt oraya al geldik.. O ff çok bir bok yedim gibi geliyor ama bir yandan da çok m utluyum . O öylece bakıyor k öptü deninin her tarafını resm en hissediyordum . Sonra ben yaklaştırdım kafam ı. beynim hiç çalışm ıyor. T am elim i kurtardım ki. am a oyun oynuyor resm en. Yatağın içinde ben ne yaptım dedim durdum at sonra da yola çıktık. M erdivenden çıktım ama sarhoş gibiyim . yemin ederim bir yiım i dakika sadece öpüştük o merdivende. bir d u d ak ­ sadece nefesini hissediyorum . filler içim ­ kırm ızı oldu. K ün beni. Sadece dönüp dönüp güldü. bu kez ben çektim .ken. Ne yapacağım ı bilm iyorum . eve geçince mesaj attı: “Ö zledim ”. gözlerim e baktı. itti duvara doğru. battı balık PuCCam . Sonra birinin telefon alarm ının sesini duyunca çektim kendim i. dam ak.« < k ü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya g it­ 2 27 sı de poga yapm aya b aşlad ı. Dil. az önceki anın olm am ış olm asını diliyorum . . suratım k ıp ­ . Baktım olm ayacak. Kalbim nasıl atıyor. b e ­ sadece gözlerime. bu ellerim i tuttu.

lan daha düne kadar li güzel şeyler düşünm üyor.Hadi E sm aC eyhan’ı siktir et diyorum . B ö y ­ le gel gitler arasında kaldı kafam. K üç ük A pt al ın Bü Pu cca yü k D ün ya sı beyaz atlı prensin P ekm ez’di. bir de şimdi yaptığına bak. Zaten çocuk seninle ilg i­ .

olurdum m asam a ne yapacağım ı falan düşünüyorum . E rik ’ın bana yazdığı tek mesaj “Ö zledim ” oldu. a m ım a k o y u y o rs u n . Ka tam da bunları toparlarken. arkadaşlığım ıza devam edelim. Bü yü k ku y iik a p ta lın b u ju k dü nyası D 39 2 ün ya sı k a r a r v e r e m i y o r s u n ya. benim m asa­ A nı görüyorum . Ç ıkıyor muyuz. Ç ık ­ m ayalım .. bunlar kafam ı kurcalıyor sürekli. Onunla hiç baş başa kalm adık bile diyorum. ben de bir şey yazmadım. Bir taraftan da telefon ekranında E sm aC eyhan’m ad ı­ rece kölü biriym iş gibi hissediyorum . biz neyiz.B e n i h a y a t ı n ı n n e r e s i n e k oy acağına f a r k ı n d a d e ğ ils in . işe geldim. o m erdivendeki ânı d ü şü ­ al ın gelip çatınca beni aldı bir telaş. Erik daha gelm em işti. O gün başka hiçbir şey yazm adı. yaptığı­ mız bir hataydı diyeyim .. çıkm ı­ K üç ük yor muyuz. İş günü “ Benim hakkım da bir şey dedi mi? Ne yaptınız?” falan diye soruyor. o zam anda içim sızlıyor. yok olm az zaten. Kendim i acayip d e ­ pt böyle kalbim yerinden oynuyor. Ben çocukla konuşayım . Am a nünce. Böy­ le cebelleşirken kendim le. asansörden indi bu. Esm aC eyhan arayıp duruyor.

H e ­ rif benim le sadece ve sadece yatm ak için şey ediyor.ya doğru yaklaşm aya başladı. “Am an B use’yle bir g e­ celik bir şeydi. bana pis pis bakıyordu.. A llahım bunu dedi ya. Y e­ şeylerden konuştuk. bize gidelim. kendim den ölesiye tiksindim. Daha sevgili m iyiz değil m iyiz o bile belli değil.” ın Bü yanına. haberleşiriz.” “Bu akşam b ir şeyler yapalım. keşke o gece gitm e- K üç ük şeydim yanına. ya sonra havalandı triplere girdi o ”. m asam a ellerini koyarak . Pucca yü karşılaşıyorum . Am a hep benim yüzümden işte. beni evine çağırı­ yor ya. Y em ekten sonra bu bana mesaj attı: “S tüd­ k bir türlü. E sm aC eyhan’ı alt ederek. “O benim üstüm e 230 A pt al film falan izleriz. çünkü ne zam an baksam E sm aC eyhan’ın suratıyla D mekte hep beraber aynı m asaya oturduk. am a ben çocuğun suratına bakam ıyorum yoların oraya gel”. gidiyorum .” diyecek. ya kafasını bana doğru yaklaştırdı. Yatıp kalkacağız. A llahım sana geliyorum diye doğru gitti! Arkasından E sm aC eyhan’ın kafasıyla karşılaş­ Ö ğlen yem eğine kadar bir daha görem edim E rik’i. sonrasında da “Bye bye kuzum. “G ünaydın” deyip içeriye sı içim den çığlıklar atm aya başladım . geç gördüm . Orada da normal ün tım. O nlardan da böyle bahsediyordu: “Haa Hacer mi? İki kere yattık kalktık.. Aynı bana anlattığı kanalın d i­ ğer yarısındaki kızlar gibi olacak durum um . çıkm a bile denmez ona” . pıtır pıtır gittim “Dün neden m esajım a cevap verm edin” “ Uyum uştum ya.

kişiliğinden asla taviz verm eyen kişi­ ler oluyor film lerde. Erkekler ise daha saf. dobra. Telefonum u kapadım . çok zengin çıkınca onu bırakacak. Eğer neyin var derse. izlem eye başladım . bir güzel televizyon izle­ k Buradan anlam alıyım yani itin kopuğun biri olduğunu. . kararlı yapıyorlar acaba??? Bu nasıl bir yalansa! çıktı diye onu terk edecek! Ya da fakir sandığı adam.. nam uslu. neşeli. m eye başladım . M esaj da attım ona. bu hemen çekm ecesinden beylik tabancısını çıkarıp g i­ diyor. B ir daha aradı. h ak ­ sızlığa uğram ış am a sonunda yüzünün akıyla bu olayı tem iz­ K üç ük leyen. gururlu. Bu esas k ızla­ Bü sekizde geliyordu bu. zaten o gün uykusuzluk­ tan öyle oldu. oturup açık açık anla­ tacağım . “Sen beni ne zannettin? Ben öyle yatıp kalkacağın biri m iyim ? Sen kendi dengini bul. onurlu. Ardından da kendim e küfrede küfrede geçtim T V ’nin karşısına. aradı.” Yakın arkadaşının eski sevgilisiyim bir yerde. A kşam gitm em eye karar verdim . m isafirhaneye gittim .atladı”. Saat dım. dürüst. karakterli. İşten D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 23i sı beklem iş olabilirim ki??? Allah belam ı versin ya b enim . artık te m k in ­ li davranacağım . K ör oluyor m esela. anaç.. açm a­ yü erken çıktım . rı neden bütün film lerde. K adınlar yüzde seksen. açmadım. F erit’in kollarında çılgınlar gibi oynaşıyor” diye. H er şeye inanıyor. M esela bir telefon geliyor “Karnı. Oturup zaten bana bunları anlatan bir heriften ne O ff kendim den ölesiye nefret ediyorum şu anda. gelm iyorum diye. sevgilisi D anim arka Prensi al ın T ürk film i oynuyordu. eski karısı b u ­ A pt D ünya da bana bir kız gösterin.

salak anlam ıyor. Bu herif hem en inanıyor. Ulan pezevenk. Sarışın var ya bir tane. gene ‘karakterli' olan Hülya K oçyiğit’len evlendi. Nasıl A pt zın nişanlısıydı o salak çocuk. Tam am en kadınsal içgüdü. G idip diğer kızla e v le­ Bü falan. paçavra gibi kenara atıyor. Biz de buna. gidip başkasına âşık oluyor. Y ıllar önce yatakta karşılaşıyorlar. Gidip diğer kızı aşağılıyor alan karıya ne yaparsınız? D ünyanın en büyük orospusudur o benim gözümde. çok seviyorum onu ben. Kötü kız k rık. O lm asın da boş ver. Diğer kız elinden alm asaydı. A vrupa’ya sürekli gidiyor geliyor. A m a kadın diyor ki. Ama işte öyle değil. Sizin nişanlınızı elinizden Pu r. Kötü kızın adam ağzı­ niyor. yü Bu salak esas oğlan. D ün ya sı başkasıyla gördüğü için terk etm iş karıyı. Bir de kötü kızlar oluyor bu film lerde hani: Zengin. al ın na sıçıyor. Yazık yavrum. m adem inanacak­ tın da. Sezercik gibi dom bi- K üç ük li şım arık piç kurusuna annelik yapm aya bile çalıştı. Asıl kötü karakter o b en ­ ce. kadın evlenm iş falan. tee on beş sene önce o karı sana ağlayarak. D iğer kıza yazık günah di mi lan? Tek günahı şım arık olm ası mı? Başta bu k ı­ babalan şirketlerini birleştirecekti. şım a­ n ’apcak. Film lerdeki iyi karakterleri sevm iyorum ben. Ama babası salağı gitti.na öğretm enlik yapıyor. m em elerim i bile görm edi” . esas oğlanın nişanlısı. “Kom plo bu M uratttt!” derken ne diye inanmadın. Kimse öyle olamaz. “ Ayyy kocam hiç beni ellem edi. Ben çok acıyorum o kadınlara. “mutlu son” diyoruz. on beş sene sonra . elinde tutacak nişanlısını. yalan ç ü n ­ kü. sıkıcılar.

» p ı . neşeliyim . Biri bana “PııCCa bana kendini anlat” diye sorsa. Am a sorsan. hassasım . asla aldatm anı. yü Sor elli kıza. Çünkü kadın böyle o lm a­ O ysa ki. kafam a koyduğum u yaparım .” diye anlatırım . işyerine yalan söylüyorum . “ Yalancının A llahıyım . Çünkü bu karakter özellikleri kötü kızlarda var g i­ K üç ük bi görünüyor. k ı­ rılganım . Ve yatarken saçlarımı asla ta ­ ram am ” . a l m V i'iy u lr < iu n y a . film lerde de gerçek hayatta da aynılar. birileri sorduğunda. hâlâ babam a yalan sö y ­ leyerek dışarı çıkıyorum . yukarıdakini anlatırlar. onları kendim den küçük görürüm. P olyanna’yı sikmiş gibi iyim serim . Yılandan korkm am yalandan korktuğum kadar vik vık falan diye. insanları kendim gibi g ö ­ rürüm . bu salak saçm a k rım . ihanetten tiksini­ rim. sevgi­ rim. iyi niyetliyim . yatm adan önce saçlarımı tararım vs vs. Bana yapılan her ihanetten tiksini­ Bü lı sanırız. Haaa. bunları asla söylem iyo­ rum tabii. Erkekler ise. Ç abuk gaza gelirler. D ün «33 V u ç u k . am a çıkarcıyım da. kırk beşi buna yakın şey söyler. İnsanları kendim yim evet. osbir olsa çekilm ez o . dürüstüm . tuvaletten sonra iki kez ellerim i y ık a­ film lerle büyüdüğüm üz için. “Yalandan nefret ederim . A pt gibi görm em . O sıçtığım ın yazarları bu özellikleri onlara yüklem işler ve iddia ediyorum ki elli dişiden kırk beşi benim gibi. İyi niyetli­ al ın lime yalan söylüyorum . kararlıyım . ağzına da sıçarım ama ben ihanet etm eye m eyilliyim .\ı ya sı öyle ya: “Bin Bir G ece” deki Şehrazat. H assasım evet.bir erkek öyle birine körkütük âşık olabilir ki! D izilerde bile karakterle bence. bir defa âşık olurum . kırılganım da her kız gibi.

gözlerini benden alam ıyor. uçar gibi indim aşağıya. Oradaki koltuklar­ “Niye telefonun kapalı? M erak ettim . Ne dese. “R üzgâr Gibi Geçti”d e - k tım.her şeye inanırlar. hım m hım m deyip duruyorum. Sonra kalktım eşofm anlarım dan birini giydim. ne olduğunu olacağım. odadaydın. E rik ’in adını söylediler! Yuh artık. Çocuk diyecek. elim den tutup k o l­ içinden. Bu döndü ve başladı konuşm aya: “ Ben sana ne yaptım telefonunu kapattı­ racak kadar! İstiyorum ki oturup konuşalım . Böyle sanki balon eteğim var. köpek çekiyorsun A “Fark etm edim ya. kırmızı tuvaletim in içerisinde acayip güzel gözüküyorum . K alk­ tım hem en üstüm e bir şeyler giydim. aşağıdan aradılar biri geldi diye. Pis geberesıceler!!! . var ya hiç beklem iyordum . D ün ya sı sola her yana saçarlar. Sen kaçıyorsun benden sürekli. film karakterlerine küfre­ derken. Tabii böyle bir şey yok. al ın tuğa oturtuyor. Kim dedim. Olm az bu. aşa­ lerden iniyorum . güzelliğe âşık olurlar. O kadar eşofmanın Bü ğıda grantuvalet R hett beni bekliyor. tohum larını sağa Ben böyle erkeklere sinir olup.a yü Kendim i o m erdivenlerden inerken. Nasıl heyecan yaptıy­ sam. bu şekilde çocuğun yanm a gitmişim. hopp bir de parlatıcı sürüp. saçım ı başımı y ap ­ ki Scarlet gibi hissettim .” K üç ük kadar iticiyim ki. Sonra böyle ikimizin de sustuğu bir an oldu. kapanm ış m ı?” Böyle bayağı konuştuk. Yavaş yavaş m erdiven­ Puec. sonra baktım o biraz fazla şık oldu. am a ben nasıl soğuğum var ya. o pt dan birine oturduk. ortası delinm iş olanı almışım.

n ’apayım yani.” dedim ve kalktım odaya doğru gittim . Tek is­ k arkadaşlarının eski sevgililerine göz dikm ezler diye çocuğu D ün 235 kiiçü k a p ta lın b ü yü k Jü n y a s ı ya sı ğildin?” Sustum. K üç ük A pt al ın Bü yü bıraktım !!! Ne düşüneceğim i bile bilm iyorum şu an.bana.. O geri zekâlı film lerden etkilendim işte!!! K arakterli kadınlar. onu da orada bıraktım . “Yaa saçm alam a neyi k o n u ­ . bir de buraya kadar geliyorsun. Neyse ben yatcam çok geç oldu. bu kadar nefret ediyorsan benden. n i­ kâhım a mı alayım seni? İstem iyorum dem ek ki açm ıyorum telefonumu. o gün niye öyle d e ­ şup halledecez? Tam am o gece oldu bitti. yakın tediğim bir çıkış yolu o kadar p u u ffffff. B unu bu kadar anlam ıyor musun. L aflan bitince..

Yıllar sonra artık kız buıııı m erak etm iş de bulmuş. çok çok güzel bir kadınmış. çocuğu bırakıp evine geri dönmüş. Bizim ki de kaçıp gitmiş çocuğa. anneannem yü k D ün ya sı . A m a şimdi keşke sevseym işiz birbirimizi bile dedim. Kızını tam otuz sene hiç arayıp sormamış. Sonra bir kızı olmuş. Yolda yürürken in ­ pt al biriydi! Şu an kendimi çok kötü hissediyorum . çünkü o bizi hiç sevm iyordu. Sonra bir asker­ le evlenm iş. Ta ki bugün ölüm haberini alana kadar! Dün sabaha karşı kardeşim arayıp. O ndan da ço 2 3b A annesi Rus. Bakmış ki ev işleri çok yorucu. On dört yaşında birine K üç ük âşık olmuş. yaşı çok küçük diye evlendirm ek istem e­ miş. anneannem de bunlardan m iyordum . sanlar bunu izlem ek için dururlarm ış. A nneannem . K aradeniz'de bir yere taşınm ışlar.Anneanne derdim. onun öldüğünü söyledi. Babası. Onu çok se v ­ ın Bü D ünyanın en kötü insanı kim dir diye sorsalar. babası Rum. Bazı insanla­ rın ölüm süz olduğunu düşünürdüm .

ben saçlanm ı ta ­ Bü yerinin ayrı ayrı krem i vardı. ama o bunu hiç görnıü- rıyordum . B ir gün M arilyn M onro- A pt açtım. çok iyi hatırlıyorum . M arilyn gibi. kafam ­ K üç ük daki saçları tek tek kopartıyorum . Sadece bir gün. çok güzeldim . Am a giderken yanına tapuları ve paraları almış. R ehberlik öğret­ m enim iz annemle konuşup. İnanılm az kötü bir dili vardı. “Ben torun sev ­ tım ıza baka baka. Yine bütün çor çocu­ . Gözlerim i kapadım bir Bana hayatım daki birçok şeyi o öğretm işti ama. anneannem in yanına gönderm işlerdi beni. “Ayy ölü eviydi.’" dedi. torun ne yaa!” derdi su ra­ k D ün *37 ya sı la İzm ir’e evlenm ek için geri dönm üş. gelen giden çok oldu. E v in ­ de en fazla iki saat kalabiliyorlardı insanlar. kulaklarına kadar her tında tek önem verdiği şey paraydı ve kendini çok genç za n ­ nediyordu. Ortası kel aynak gibiydi aynı. aynadan baktı baktı bana. Ç ocuk sevm ez. çiçek sevm ez. A yak tırnaklarından.cuklan olmuş. Neden üçüncü gün başkasıyla kaçtığını ise. seksen yıl geçm iş.” d e­ yince. Adam öldükten üç gün sonra. Ç ok küçükken kısa bir süre anneannem in evinde k a l­ mıştım .” diyerek açıklamıştı. al klıçu k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın yordu. “Bu kızı evden uzaklaştırın. A kşam lan eski klasik film leri izlerdik beraber. H ay a­ yü m em . benden çıkanı sevm iyorum . “B ir gün aynaya bakıyordum . öyle ki kafam yam alı eşek gibi kalmıştı. insan sevmez. Soktu mu on sene çıkm azdı laflan. Geldi yanım a. O kadar yaşlanm ıştı ki. başım kaldırm adı banane yaaa. başka bir ad am ­ ğu orada bırakmış. Bir sürü parfüm ü vardı. Annem in evinde psikolojim çok bozulm uştu.

A m a o ra­ hayatı değişm iş. her babasız kız gibi. akrabası yanm a almış. uzak bir şehirde de olsa baban var. para pul. Annem benden önce işe giderdi. Birden konuşm aya sı getir” . M arilyn babasını hiç tanım am ış. S ırf onu görm em ek için para bile istem eden son sani­ A Hayat Bilgisi kitabında gösterilen aile fotoğraflarına hiç pt al ın 238 Bü sarışın ların ilahı olm uş. suikastti falan d e ­ seler de. Sen yine şanslısın. o da küçü­ D tekiym iş. atm ışlar kızı sokağa. annesi de delinin ri tarafından taciz edilince. Kızı yetim haneye bırakm ışlar.. o koltuğu nasıl o hale getir­ . yü cük yaşta bir adamla evlenm iş. O rada şerefsizin b i­ Pucca ün hazin çükken darbe yiyen kızlar. K ü ­ lıyorlar.. Sarışın bile değilken i. Evin içinde üvey babam çırılçıplak dolaşır- dı. dokunduğu her erkeğe bağlanm ış. N orm alde benim le konuşm aları. “Götünde tırmık mı var. abisi evde çıplak dolaşm ı­ yordu. “Su başladı: “Ç ok şanslı bir kızsın aslında farkında değilsin. Ayrıldıktan sonra da bir anda S onrası k da da rahat bırakm am ışlar. büyüyünce hayata dört kolla sarı­ ya ta b i- din?” . o sadece aşk için öldü bence. Hiç kim senin babası. Ün. kafandaki kellik ve m orlukların ise seni daha güçlü y a p a c a k . Ölüm ü için. Sabah kalkardım okula hazır­ lanm ak için.” Tabii şimdi hayal m eyal hatırlıyorum konuşm ayı am a ana teması buydu işte. Bu kollarındaki yaralar. şöhreti bitti bunu kaldıram adı. şöhret. “Git yat artık!”dan öteye gitmezdi. m erdivenlerden aşağıya inerdim. H içbir erkeğe m innet e t­ m eyeceksin o yüzden.e ’nun film ini izliyoruz. K üç ük benzem iyordu yaşadıklarım . am cası.

gözlerini kapatam am ışlar. lafını sakınm azdı. Öyle bir kadın­ dı. bunun evini dağıttı falan filan diye. Görse de duym azdı. insanları izlerdim . Sürekli dayak yerdim . gocunm azdı. elim de. Eve geldiğim de eğer yoksa. kalçam da. olduğu için iş saatleri gayet rahattı nedense. hiç görmezdi için ölüm sayılırdı. Yani bilm iyorum . o zaman bayram olurdu b ana. Varsa am a işkence.. sokakta oyun oynarken herkesin ortasında alıp evire çevire izler taşıyorum . yü beni. anne­ mizin perişan halde olduğunu söyledi. Onun yuvasını y ık ­ tı. Çoğu kez o k u ldan eve döndüğüm de onu görüyordum .. Hiç eyvallahı yoktu K üç ük kim seye.. Annem gelirdi sonra akşam. alâkasız her şey yem eğin ortasında çatalım yere düştü diye patlatırdı bir tane. hiç fark etm ezdi. sa ­ A pt kadar acıtm az canımı.ye koşarak çıkardım evden. O günlerden geriye. çenem de. al ın döverdi beni. anneannem den nefret ederdi. Adam m üteahhit . Annem.. Çünkü o adam dan ayrılm ak onun k D ün 2 39 kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı Dönüş yolum daha işkence oluyordu. Kardeşim . Ve şimdi o kadın öldü. bedenim in her zerresinde Bü için vururdu. saatlerim i sokaklarda o kocam an çantam la deli gibi dolanarak geçirirdim . annemin bizim o halim izi görm em esi Neyse ya anneannem den bahsediyordum . Sırf onu görm em ek için saatlerce yürürdüm yollarda. Hakkında çok hikâyeler anlatırlardı. Başkalarının evlerim izler­ dim . Son kez görm ek için m orga girm işler. Ben hiç üzülm em zannediyordum am a sanırım üzüldüm. N e ­ dense o izlerin hiçbiri. dişlerim de. G ece yatarken uykum dan kaldırıp dayak atardı.

Ve ancak kaybettiğinde.. her ün yaşam ış gibi sanki. Bir insanı kaybettiğini anladığında. her şeyiy­ yapılana bir bahane bulabiliyorsun. sı dığım için üzüldüm. ne kavgalar.. K üç ük 34-0 A pt al ın Bü P u ctı yü k D le iyi olarak aklına kazınıyor.. En kötüsüne b i­ ya ne aşklar. Boşuna le yakışm ıyor. ne ülkeler gördü. ama şimdi hepsi kayboldu.dece garip bir duygu. ne şehirlerde yaşadı. K oskoca havalında neler gördü geçirdi. .. Ö lüm çok ilginç bir şey. Kadın hakkında iyi bir kelim e bulam a­ paranın içinde yüzdü.

Bu |:u\uk 4 p t4 İın bu. Ben biraz toparlandım kendim e geldim . Y a- A pt sına yazdırdı beni. Çocuk her şe­ yi yaptı etti benim için desem yeridir..” dedi. nk ılu u y a & ı Bü yü k D ün ya sı lıe y o o o o o . M esajlaşı- yoruz mesela. o sağda solda gözüküyorsa hiç konuşm uyoruz. Biz neden varız. kim ler ölm edi ki. Ondan hiç beklem iyordum bu davra­ nışları. Gelm işken bizim şu durum un adını koyalım pozisyonuna geçtim.D u v a r la r ı t ı r m a l a d ı ğ ı m g ü n l e r so n a e r iy o r A nneannem in ölüm ü biraz sarstı beni. B ir defa gece vardiya­ me on altı saat çalıştı. O günkü ö p ü ş­ m em izden öteye gitm edik. bu dünya sana mı süre zarfında da yanım da olan tek kişi E rik ’ti. “Sen gelm e hiç. Siker atar beni diye düşünüyordum . am a hiç “aşkım bebışim böreğim ” durum ları­ na girmiyoruz. zaten bir daha da beni evine davet K üç ük etmedi.! Esm aCeyhan yanım ızda yoksa m uhabbet ediyoruz. Kendi benim y eri­ al ın kaldı be PuCCa falan diye bezgin bezgin dolanıyordum . nasıl olsa toprak olacağız.

çıkm ayı düşünseniz. yok. ya se v g i­ gaza geldim biraz. yine hiç konuşm uyoruz. İyice sürttürüyo­ eğiliyorum . duyla film le ilgili abuk subuk şeyler sorm ak için kulağına k rum kolum u. o tutsun diyorum . bu şekilde mi d av ­ ranır?” diye m ırm ırm ır kendim i yedim .” “Peki olalım m ı?” “B ana ne soruyorsun halla hallaaa. Ç ık ­ tık sonra yürüyoruz falan. O filmi izle­ yirm i dakika boyunca R obocop gibi oturdu o koltukta. Sonra da zaten sıkıl­ dım. ne dolanacağım bu hırtla diyerek m isafirhaneye gideyim ben dedim. dem ek ki seviyor bebe beni dedim. sadece m erakım ­ dan soruyorum . bir ham le yapm ıyor. “O lalım m ı?” “H ayır ben bir teklifte bulunm uyorum . M esaj sı düşündüm . Belki öpüşürüz um u­ D “Ya am a elini tutsam mı tutm asam mı bilm iyorum . Önce o. Bir de ben n e ­ K üç ük li m iyiz seninle?” deyiverdim. o zam an acım ış da dem ek ondan iyi d av ­ ranm ış sana. A rabasına bindik. A pt al ın D ayanam adım Bü di. M adem çıkm ıyoruz. film i izliyoruz. Yüz yü artık. ama benim surat nasıl asıldı. Sinem aya girdik. “S ev ­ m iyor kızım seni.ni bizim bir dışan çıkıp bu durum u konuşm am ız lazım diye attım “Ç ıkışta sinem aya gidelim ” diye. bir dönüp öpeyim şu kızı dem iyor.” P u cca ün biz sonra ben gittik C evahir’e. kolum koluna değiyor den tutacakm ışım canım. Bir de şu olaylarda bana bu kadar iyi davranınca . ben ne bok olduğum uzu nasıl çözeceğim i düşündüm . Okey dedi. Sevse.

geldik m isa­ firhanenin oraya.” dedim ve indim aşağıya bir hışımla. tuttu elim den. Sürm ezse sen zararlı çıkm a istiyorum bu iş te n .” dedi.“Ç ok zor olacak biliyorsun değil m i? Epeydir düşünüyo­ rum ama. N ın ın ım u u !!!!! B acaklarım kıllm ııın! A llah kahretsin b e ­ travesti bacaklarla gidem em ben onun evine. Bugün K üç ük bacaklarım yüzünden olmadı. İç çam aşırı çekm ecesinin önünde ne giyeceğim i bulm ak için oturdum. Bu da geldi arkam dan m isafirhanenin duvarının oraya geçtik.. “O lm ayalım o zam an n ’apim . A ğzım a kürekle vurm uşlar gibi öne doğru uzatıp. o yüzden kafam karışık al ın “ Kusura bakm a. “Bugün gitm e bizde kal.. Hoop cart caıt alıverdim bacaklarım ı. Bü da zam anıydı.. haflasonu alırım diye bırakm ıştım . sadece. P ekm ez’e öyle lak diye diyem em bu d u ru m u . “Âdet donla­ A pt “Ben seni düşünüyorum biraz da. kaşlarım ı indirerek hom ur hom ur konuşuyorum . ben sonra geçtim içeri. En azından m isler gibi akça pakça yapayım . Bu da bir şey söylem edi. O değil de çok heyecanlandım şimdi. Yarın bir yolunu bulup onun evine gideyim bari. O ff aslında tam mızı. O turup konuşm a kısm ına ben de inanm adım am a işte olsun. “ Sana börek pişireyim ihi m ihi” diyerek y o ­ lumu yapayım . oturup konuşurduk ne yapıp ne yapm ayacağı­ yü ni.” dedi sarıldık m arıldık. Hadi m inco neyse de o k D ün 243 k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya sı .” Böyle bende bir ergen tripleri falan oldu.

/. . H ayır yani ölürsem falan. M e se la erkek ilk olayda. Bir P u tça yü düşünüyorum . Zerrin Egeliler gibi çıktı karşım a” . O yüzden de bu sefer giymeyi acaba. “Orospu değilim ben. Gerçi erkeğin bu dııru- 244 A pt yorsa yapm ak ister.k l x ı evim. on kaplan güctindeyiuT gıist^îijî. kadar getirm işsin K üç ük adamı. kaldı garibim orada. K adınsa bildiği her -¡. hâlâ neyin teranesini yapıyorsun. yi unutur. ç ı­ kayım onunla şöyle salınayım falan. “günlük donlarını” ve iki senedir hiç kullanm adığım baktım Bir de arkaya bir yere sıkıştırdığım . tee ne zam anlar seksi adı altında satılan. baksana bil­ de şimdi hani bu P ekm ez’i aldattım m evzusu falan. aklına ne g eli­ lışır. "H om o değilim ben. hani k a ­ şar olarak aklının bir yerinde kaldıysam . Kadının.e bu tamamen toplum baskısı yüzünden olan bir durum. hır ayy ben istem iyorum culuklar. Kı adin i kanıtlam ak için v ar gücüyle ç a ­ al ın masın. ay yok rahat durcului. Ne kadar ilginç oysa bu muhabbet. Ama bunu kullanm ak nasip olmadı. Bü m ediği num ara yok. Çok istiyorum oysa. gelinlik diye tabutum a onu serecekler ona üzülüyorum . “ Ulan bunun sürüyle tokm akçısı vardır. hayatında ilk kez çük görm üş gibi bir nazlanm alar. ama yok. I. Banu A lkan'ın Y a ­ şar A lptekin’den kaçarkenki sahnelerde giydiği şeyden vardı. yeniden kam çılan­ U ff ilk sevijm c olayı çok kasıyor insanı. İTKeğıvı. şindi bu adam der mi k D ün ya sı “seks d o n lan ın ” adı altında üç gruba ayıldığım külotlarım a . D üşünüyorum ammaaa.rım ” . norm alde böyle olm am aslında" diye­ rek kendini durum dan soyutlaması. yirm i beş liralık.'.

y .”. . çift sı'-r " •emiştim. •*. sakin bi hayat süreyim . şeref­ sizin. m ak arası g e çilm işti. A pt al ın ııa4 yakalanm adılar. bu m alı benden başka kim se sevmez.m unu sağ olsun “ Issız A dam ” kurtardı.. fa te.a <7*!'/<.* sem * Sun den çık a ca k . hatta cinsel hastalık bile kapm ış o la ­ bilirim ” . •> •* uit» vidrrke" san:/ :k. Götünde. n'ap cam bu yaştan sonra. “ B ed a v a mı san d ın para v erip a ld ım “ modı«na g irm ed e n bu ada-v.'". Bir de m arifet gibi nasıl böbürlenerek söylüyorlar. Yani b u ­ nun anlam ı şudur: “Yatakta bir halt yapam adığım gibi. parası da çok zaten.ı . H eh işle i.” diye dolanm aya başladı.. Erken boşalan.. 7.ivvfp alacağını demiştim. basarım zarfa parayı.'n jşkunn b. r kata...u tır ç atır s ik tiğ i­ ni b ir d e üstü ne p ara v erip in tik a m ald ığ ın ı a n la tı)o rd u . .” diyen kad ınla­ ra nu? İnsan biraz utanır sıkılır.ıria haykırmış. canı ¡'kegim demiştin . . i 1 0 l *. bari şunla evleneyim de. bvnı "anr j.Zomayında sen benim aşkı '/?/. Ayy ne kötü olurdu. ellerinde m or zarflarla alışveriş yapan karılar 4 Ç ılg ın S ed at S en d ro m u : B ir a ra çok. Şimdi ise /» -n/ı <\ ngnn'. bi'' de bej para etmeyen bir rer.na gelen şey I. “Yazık la. .. düdükler atanm .. . i \'ut . “Ben Çılgın Se ­ Bü yü ışkını* b* ¡/VU k D ün ya sı . Gerçi Allahtan dua ediyorum . Üstüm den de geçm eyen kalm adı.u. in a 'd > bir ya < a. .n. r i n . • r ^ .t rk ¿¿k fhsk'ubet tu ejlu •an za rf içinde yazıp vermiştim. Her ne pahasına v>nn. 1 da t futun bir zarf bulacaksın. ı • „artı alı/ıg . .-m S ed at gibi eski sev g ilisin e tuzak h a zırla y ıp in tik am ın ı alm ak isleyen e rk e k le rin iık aî l.aşin . . a) kav. İjte .. sen benim ı . pisliğin tekiyim . .t. * •' r. / e»* /e a r. bafiler kaçarım . y a ­ takta kendine güveni olm ayan her adam .<jl taşı gibi açdaeok verir. “Çılgın Sedat*” sendrormı- dat'ım . liç k ilo pire var u ’ibı zıplay arak garip d a n sla r e d en Seuat. .” diye b ö b ü r­ lenen adamlar.. “Ehi ehi ben ıssız adam ım . N eyine böbürleniyorsun hayvanat? N ohut kadar çüküne mi? O tuz yedi saniye süren sevişm e sürene mi? A nca para verip yattığın kanlara mı? B una rağmen sana acıyıp. ■>garkının sö zleri d e şöyle b ir şey d .ür \*cfd: er: •. çünkü o zarjm . «iJirıdi g itti pi K üç ük • a sa d a n .* . sen benim sevgimi. d u d ak ların ı iki m etre öne d oğru g ö tü rü p d a m a rd a n p a rç a la r sö y lü y o rd u K endtni p a ra için terk ed en k arıy ı .â m â o..

“H obereyy ben çılgınım .” diyen adam lar yok oldu. İyi ki ciddiye alınmadı o adam. hem nasıl davranm am g e ­ rektiğini bilem ediğim bir duygu. A llaaam m sen benim yüzüm ü kara çıkar­ m a lütfen! K üç ük A pt al ın Bü yü Pu cca k D ün ya sı lahtan cep telefonu fiyatları düştü. iyi ki. eski sevgilim in p a ­ rasını verir düzer giderim . krediyle ev satın alm a o la ­ . Ayy bir yatalım da şu ilk aşam ayı atlatalım . Iyyyk! İşte şim di içim de hem m erak.olsaydı her tarafta. A l­ yı kolaylaştı da.

TV izliyoruz. şarap m arap.S evişm ek ya d a se v işm e m e k işte b ü t ü n m e sele bu! rıp. İlk ham leler gelm eye başladı o n ­ dan. “Yeriz ya y e ­ K üç ük m eği” deyiveıdim . Ç antam a ne olur ne olm az diye bir iç çam aşırı attınverdim . eli om zum a geliyor. onu yapalım . ben utanıyorum ihi mihi yapıyorum . Acayip A nu yapalım dedi. o kadar hazırlık yaptık boşa gitm esin. On m ilyon şey saydı salak! Baktım olm a­ pt al orada hafif nam eler. Öğle yem eğinden sonra E rik ’le stüd­ yoların orada E sm aC eyhan’dan gizli buluşalım dedik. kendim i çekiyorum . ama ben nasıl k a ­ sılıyorum nasıl anlatam am . sabahına işe gittim. O iki lafından biri “Bize gel” olan mal. bu kez balık yiyelim . Bunun gözler m onçiçi gibi açıldı tabii. Çıkışta yine o önden ben arkadan çıktık gittik bunlara. kendim i parfüm lere yatı­ yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 247 ün ya sı . fingirdeşm eler derken. İşte yapalım m ı?” dedim. N evizade’ye gidelim . b u ­ yacak. Pizza söyledik. Böyle bana doğıu kaykılıyor. “Akşam bişiler ın Bü Geceden her tarafım ı keseleyip.

ayrı yerlerde yatacağız.kasıldım öyle böyle değil. Hem en hoopp klasik erkek yalanları var ya. Sonra hemen “hakkım da kötü d ü ­ dedim. "B enim uykum gelm edi. Çıktı benim alt taraf. çekti kendini.” dedim. Şim diii işte geldik horozun öttüğü noktaya." d e ­ di. Hiçbir kız da bunu yutm az yani. “Yatalım artıkkk” diye d i­ al ın alkol süsü verip. anlaşıldı. önce “Yaa bana ayrı yer hazırlar m ısın?" diyeceğim . "Sana sa ­ rılıp uyum ak istiyorum sadece bikbik mikmik. bebe niye ööle bir tribe girdi onu a n ­ lamadım. y a ­ pacak bir şey yok. “ Yaa bak o işi yapm ayalım taam mı?" . k D ün ya sı şünm esin” m ottosuyla. Eğer ayrı yatak hazırlarsa bana. Çok uzun süre bir daha da yaklaşm adı. şunu da bitirelim bari. Ama işte. olm ayacak bu iş dedim. mışıl mışıl uyuyacağım ! Aynı yatağı g ö s­ ama yine de o yatakta yatcam. “Hep onun yüzünden yaaeee. “Ya saçm alam a yapm ayız. Baktım bu bir battaniyeyle içeri girdi." diyeyim b a ­ Bü yü terirse. Hemen açtım diğer şarap şişesini. H a ­ di kendim i anlıyorum. Sonra bu da. Yediğim her boka ri dedim. O cüm leyi kurarken bile aklım a doksan beş tane p o ­ zisyon geliyor. Zaten o son şişe şarapla iyice yavşam alar başladı bizde rettim. Yatıyoruz yan yana. “ Ben böyle eşofm anla yatam am ” dedim." deyiverdi. "C anım seni isti­ K üç ük yor” dem ek yerine. Sonra “ Ayy ben böyle rahat edemem . şöyle rahat edem em ” A pt hafif hafif. Sonra yatalım uyuyalım dedik. “Ayy sarılıp uyuyacağız çok rom antiğiz” dem ek daha terbiyeli geliyor. Baktım kıvam a geldi. Önce bundan bir hareket yok.

off yapm ayayım ya. Yok anacım verim yaa n ’olcak. y a p m asak m ı? Yaparsak benden soğur m u? Sabah m or zarfla p a ­ ra bırakıp gider m i? Daha çok erken oldu. bu işin kuralları nedir. A m a bilem edim yatakta giyilm em esi gerektiğini. Yaa hemen de verilm ez ki. Lan nasıl yapılıyordu bu iş? Öııce öpüşeceğiz. Unutm uşum ne yapılır ne edilir. G elecek nesilleri bundan m ahrum bırakm ak için iki senedir alttan çıtçıtlı b ad y ’ler b e ­ nim tek dostum .I | « t « lı ıı Bü yü < t. bağırıp korkutayım . l i f . ama kalasından geçer. dönüp ona doğru baksam mı. Ayy n ’aapsam bilem edim .ır> . Ama zaten pim pirikli. bugün de kalk alttan bağlam alı bady'yi giy.1«.< M k D ün ya sı . O f i. yapm ayayım . al ın tamam. Ya bu tek şansım sa. yapalım en iyisi. Yapayım yapayım n'olcak... “ Bunları sen kim le­ re vapiın?” der>e... D üşünüp duruyorum : “Yapsak mı. bisiklete binm ek gibi zaten. Ahunda eli bieiğim e doğru ilerliyor. Çatalım ı görm eyen kalm adı. A m a an a­ cım. sndaşım oldular." A pt anam elini attı belim e. Acaba kafam dan g e ­ K üç ük çen her şeyi yapsam .derken kaldım altan bağlam ak bady’yle. sık dişini uğraştır biraz. akim a gelir insanın. eğildiğim anda zafer işaretim kabak gibi m eydanda b e ­ nim. Neden onu giydiğim konusunda zaten bir fikre sahip değilim! Sen tut bütün gece planlar yap. dem ez canım . ya bir daha erkek yüzü görm ezsem . yok yok arkam dönük kalsın. A caba büyük m ü lan. bana “ Vay süıtükkk!” der mi? K afam ­ dan geçenler mi? Uuu ooo um m m tum mm evet evet bunları yapayım ona ben. Bir şey yaparsa. o kadar öküz değildir. Haa ben bisiklete binm eyi de bilmiyorum . G e ­ ri zekalıyım! Seksilik denen her şeyi öldüren bady.

her tarafta bangır bangır afiş— al ın yapam azm ış.” “Yaa bişi yapm ıyorum . bak rahat dur yapm a. Öyle iç içe dış dışa sadece bir kişiyle olduğum için bu çok koydu bana. am a tam öyle değil. terbiyesiz geri zekâlı. tavuk yapcak sanki. K üç ük Başladık biz olaya.” Bu laftan sonrası zaten m okoko diyeceğim . sadece bakcam . A m a sadece orada kalıyor. “P rezervatif alm adım . N ’apim am a? Kan beyne gidiyor mu diye bir sor bakalım. O rgazm olam am a nedenim i eski sevgilim in beceriksizliğine bağlıyordum .” “D önm em . Tepe noktasında öylece kaldım . Ben de işin duygusal kısm ını düşünüyorum mal mal. bişi yapm ak yok am a. AIDS mi sanıyo hayvan beni. Y ap ­ Bü yü Pucc. ier çıkartıyorlar prezervatif kullanın. am a çok koyucu bir laf bence. “G üvenm iyo mu acaba lan. B irincisi prezervatif alm adım ne dem ek? Tam am k o ­ runm ak gerekli falan filan. hatta fazla g ü ­ zel gidiyor. tırayım da sen gör gününü.” Sen kim sin lan da beni yapm ıyorsun deyip. benim ona güvenm em em gerek aslında.“Çek elini ordan yaaa. iki tane suratına g e ­ çirecektim . korunun falan filan d i­ ye. prezervatif alm adım yapm ayız diye. ama şu anda bu çocuk gayet film lere taş çıkartır boyutta efor sar- 250 A pt Bebe ne iyi düşünüyor işte.” “Zaten yapam am . k D ün ya sı “Bi dönsene bu tarafa doğru. sen kendini ne sam yosun?” gibi salak salak düşünceler geçti beynim den. Yani ben yine orgazm olam adım . her şey çok güzel gidiyor.” .” “Tam am sadece bak. ben seni yapam am o yüzden.

böyle bir kasıldım . bu geceler için de öyle ilaçlar olm alı bence. Bu uyandı.fettiği halde yine o noktaya ulaşam adım ! Sabahı çok kötü oluyor bu ilk gece olayının. boğulcam ” dedi öküz! B urada ilişkinin gidi­ şatıyla ilgili de gayet açık verdi yani! Geri zekâlı öküz! K üç ük A pt al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın Bü yü k D ün ya sı . Konuşm ak istem iyo­ rum . U tan ­ m asam ağlayacağım ne yaptık biz diye. Ondan önce kalktım . Gece içim e kaçan Zerrin Egeliler. K oştur koştur yatağa döndüm . öpüşü­ rüz falan diye diş m acununu parm ağım a sürüp şöyle bir g e ­ çirdim. hani uyandığında beni öyle güzel görsün diye. sabahları oluyor Türkan Şoray. hem en tuvalete gidip saçım ı başım ı yaptım . Çantaya koyduğum yeni çam aşırı giydim. parfüm sıktım . “ Yaa sen parfüm m ü s ık ­ tın sabah sabah. Alkol sonrası sabah içilen ilaçlar var ya.

Bir tek sorunum var. Yani bir ruh ikizim varsa. sabahlan akşam a kadar işteyiz.Bazen k end im e hayret e d iyo ru m . İstediğim gibi küfredebiliyorum . böcekler. ikimiz de fazla rom antik değiliz. kadın ın Bü yü k D ün ya sı . sadece k ıy a­ fetlerim i alm ak için m isafirhaneye gittim. E rik ’le birlikte olm aya başlayalı bugün itibariyle tam iki hafta oldu! İki haftadır onun evinde yaşıyorum . Hele böyle eli kolu d eğ e- A çocuk olmalı dıve düşünüyorum . bu K üç ük ler. Ç içek­ pt al rahatım yanında. bazen sabaha kadar sadece kahkaha atıyoruz. akşamdan sabaha kadar da evdeyiz. o da yatakla yatmak. Düşün buna rağmen h â­ la yelm iyor. İki haftadır dünya­ nın en rnullu kızı sayılırını. sanki aylardır çtkıyorm uşçasm a oyunlarından hiçbirini ona uygulam ıyorum . Bir kere aynıyız. gece çabuk bitmesin diye. ba/en hiç uyumak gelm iyor içim den. Ya ben biriyle yan yaııa yatam ıyorum . Hiç s ı­ kılmıyorum resmen yanında. allı pullu yem ekler çok saçm a geliyor.

S a ­ cuğun onunla değil benim le olm asından zevk alıyorum .. H er bulduğum uz boşlukta. yem in ederim beni yaşatmaz. Böyle garip bir şekilde. Bir tatlı. götüm de yem iyor açıkçası.. am a köpek gibi zevk aldıran başka bir detay Bü söylüyor. görüyorum. buluşm ak için k ıv ­ ranm alar acayip hoşum a gidiyor. Etik olarak hoşum a gitm e­ daha var: Esm aC eyhan! İşte sürekli E rik ’ten bahsediyor. S a ­ hipli erkeklere olan tutkunun nedeni sanırım bu.cek. bu K üç ük düşünceye başka kılıflar hazırlıyorum . sonra geceleri onu arıyor. En sevdiğim kişi de yor babam sarıyor. am a işin aslım m aale­ sef biliyorum. İşyerinde sürekli birbirim ize kom ik kom ik m ailler. bir şeyler yapar yani. Yalnız şundan da em inim . o ç o ­ al ın mesi gereken. ayyy çok kötü. Ben yanındayım . kim seye çaktırm am aya ça lı­ yü de sanırım böyle gizli saklı olm asının verdiği heyecan da çok k D ün 253 lcür. İşyerinde rezil eder. Y em ekhanede sadece ikimizin arasında olan bir cüm le şıyoruz falan. üstünlük kurduğunu düşünüyor insan. eğer E rık’Ie olduğum u E sm a- C'eyhan öğrenirse. yem eğim e fare zehiri atar. biz kahkaha atıyoruz. B öyle sürekli kesişm eler. san p sarm alayacak. A pt bah bana bunu farklı anlatıyor. Uçmasına uçuyorum am m a tökezlem em e de az kaidı! Daha hiç k im se­ ye söylem edik başladığım ızı. Bildiğin uçuyorum yani havalarda. köşede bucakta buluşuyoruz. bana dokunm asın diye yatağın en ucuna kıvrılıp öyle uyuyorum.ük a p t a lın b u yu k dü nyası ya sı olsa kesinlikle değm eyecek bana!!! Bu da ahtapot gibi sarı­ . Onu uyuttuktan sonra. Ezik miyim neyim diyorum . m e ­ sajlar atıyoruz.

için çıkm ıştım . Yani arkadaşlık dediğin. başkaları d e ­ zık değil de eskiden arkadaş olduğum kıza yaptığım kapak koydum araya. E sm aC eyhan’dan iyice uzaklaştım . "Hadi gel şunu m akaraya saralım" gibi türü m uhab­ betlerin geçtiği olaydır. O ff hiç düşünm ek bile istem iyorum hakkım da ne diyeceklerini. "Ahaha C em ile’yi gördün mü. C ıvık cıvık. Ben bozdukça. bu durum arkadaşım a attığım bir k a ­ k ğil mi zaten? D ün ya sı P ekm ez’i aldattığımı gören insanların suratına bakam adığım . "B en k en ­ dim i biliyorum hedehödö” diye dolanıyor olsam dahi. «5+ A yatta katlanam am . Zaten ne yapacağım başka? Y aşam a nedenim iz. başka­ larının laflarını gayet um ursuyorum . her an sevişilecek türden arkadaşlıklara h a ­ bu akşam napıyoruz?".Hadi onun gazabını geçtim . o da benden nefret etm eye başladı. hah işte ben aynı öyleyim. Sürekli bozuyorum bana bir şey dediğinde. H atta ve hatta direkt sevgili bulunca yanındakini satan tipler olur ya. aram ız iyice lim oni oldu. bir de b e ­ nim arkadaşım ın eskisi. Zaten eski çalıştığım yerden. Sevgilim e hissettiğim bağlılığı. m ıçm ıçh. ne K üç ük giym iş". arkadaş denilen şeye hissedem iyorum . böyle içli dışlı. bütün gösterişim iz. "Hobaa gençler pt al dilediğim gibi at koşturabilirim . ın Bü olsun diye. Bir de benim için arkadaşlık. artık dostluk gibi kavram lar çok tırıvırıdır. aşkı. Şimdi o çocuğun arkadaşıylayım . H er ne kadar etrafta. B ir m esafe Pu cca yü İşte ben en azından. Hah dedim çok güzel kıvam a geldi.

am a olm ayacak­ K üç ük sın. Kız tam anlam ıyla deli gibi davranm aya başladı. Üç gündür. o da bana laf söyleyecekti ve öyle biri bizi susturana kadar devam e d e ­ cekti. boynunu kırıp atabilirdim : "PuC C a’yı tanıyana kadar k toplantıda öyle bir laf etti ki. artık işlerin geldiği son nokta D H ayır bazen seviştik haberim mi yok diyorum. A hep m ağduru oyna. eğdim kafam ı önüm e. aşkta. A m a anladım ki kü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı bildiğin ortaokul talebesinin tekiym iş. Şu hayatta öğrendiğim şeylerden biri: Ne bok yersen ye. ama artık sada. A rkam dan bir kız geldi tuvalete. sen bilirsin. Ulan ne b ö y ­ ün 255 Y apar yapar. otobüste. yanılm ışım . yanına al­ . ağlam aya devam ettim sesli sesli. sonra kafam ı rak çıktım dışarı.A m a Esm aC eyhan da m aalesef benim tam tersim m iş. onlarla böyle salak saçm a laf sokup duruyor b a ­ na. Siyasette.” dedim . Kız mış iki kızı. vapurda her yerde m ağduru oynayacaksın. T uvalete gidip bekledim. elim i sanki gözyaşım ı tutuyor gibi yapıp. m adem o rta­ okula çevirdin burayı. işyerinde takıldığın insanım yani. Valla cevap verme tenezzülünde bile bulunm uyorum . bir şey söylecek gibi yaptım . Şimdi eğer orada ben de ona laf söyleseydim . kom şulukta. Lafı bittikten sonra. D edim en azından o suçlu olsun. Geçen gün İzm irlilerle ilgili anlatılanları rivayet sanıyordum . pt al kaldırdım . İçim den dedim ki. yönetm en de duruyor. sonra susar nasıl olsa dedim . Sonra işte. Sekiz kişi var m a­ yü oldu. “Konuşm ak istem iyo­ rum . ağlaya­ ın Bü anladım ki orası gayet gevşek bir yerm iş". le abartıyorsun.

okulda. Sonra Erik geldi yanım a. nasıl P u ı ca yü kızı. Ç ağrı c ih a ­ zları falan da var: "B ipip biri ağ lıy o r. değer m i?” . orda ona bir geçirecektim . Ben de bunların karşılığında. em inim onu bana söylerken düşüncesizce söylemiştir" tem iz yürekli" falan gibi şeyler düşünsünler diye." d iy erek b ü tü n ekibi d ışarı ç ık artıy o r. "T am am . H iç selam v erm e d iğ in iz bu k işilerle sad ece orada sam im i o lu r­ sunuz. hadi toplaşm ay alım . A n ın d a nasıl to p la n ıy o rla r oraya ya! Sen k ap ıd an b ir ç ık ıy o rsu n . "Yaa biz seni biliyoruz. G eçtim m asam a oturdum . "C ıkcıkcık. rı. Ama bu durum da bir ezen. onu da b ili­ yaa adiye. "H adi bı elini y ü zü n ü yıka. Onun yanında dolanan iki kızdan b i­ ın Bü gibi şeylerle cevap veriyordum . kafaları y ana eğ ik . hiç değm ez". seni izliyorlar. o f f f .'tuvalette ağlayan kızlara teselli e k ib is iyice toplandı oraya. b u n alm asın . "Yaa sen takm a onu. E ğ e r senden ses çık m a zsa . zaten kö tü . ‘Ağlayan kızlara masada moral ekibi" toplandı bu kez. Bu da. g i b i k elim eler ekliyor. o d u ygu y ü k lü sesiy le. biz yanındayız m esajlarını verdiler b a­ ün yoruz. işy erlerind e falan. aaaa bak y a y ap tığ ın a. senin kolu n a girip lav ab onu n m u slu ğ u n u açıy o r A ğ la y an insana nedcıı b a y g ın m uam elesi y a p ıy o rla r K üç ük o rası ayrı m evzu. "Bak ya sı O nlardan biriyle gözyaşlarını eşliğinde konuşup çıktım d ışa­ . ama bu hareketlerine anlam verem iyorum . Yaa öyle d e ­ k yin. ’ dey ip. h em en tu v a le te ”. Çünkü ben de kızın hakkında kötü konuşsam . büyük ihtim al b a şk a n la rı. aslında biliyorum o çok iyi biri. h em en b aşk an ları göz kırpıp. bir ri de saçımı düzeltip beni teselli ediyor. S o nra o anaç. sen den çıkan her cü m len in so n u n a. B azen b u n ların özel b ir k u lü p leri lalan o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o ru m . "B itaııem n 'o o ld u u u ?" dıve aynı anda başlıyorlar. hiç canını sıkma sen" na. rah atlarsın . sakinleş. "Ayy ne saf kız. "Kalk gel bi dışarı çıkalım sen 5 T u v a le tte ağ lay an k ı/la ıa te se lli ekibi: ö y le b ir ekip v a r y em in e d erim . y aaa yaaa. insanlar kendilerini taraf olm ak zorunda hissedecekler. düşünün artık." d ey ip . çok seviyorum aslında o D türünden cüm lelerle. A pt al ezilen var gibi duruyor. onlara sadece "Öyle dem e­ me. Bir tan esi. "İstersen a n latab ilirsin .

resm en kızı piç gibi koydun. Burnum u çeke çeke yanında yürüdüm . “A ğlam ayı kesebilirsin kim se kalm adı. ağzının payım verir­ din.le. öyle böyle değil.” dedi ve öptü yanağım dan. am a beni bu kadar iyi tam m ış o lm a­ sına da çok şaşırdım. o lafa ağlam azdın sen. "Hadi kalk hadiii. sen ne sansarsın var ya. Yani ben bu çocuğa böyle num aralar yaparsam g ö ­ te gelirim onu anladım . Bu hem hoşum a gitti hem de utandım. “Ne diyosun beaaaa!?” falan yaptım . iki haftalık bir ilişki için konuşm ak belki saçm a ama ben çok seviyorum . “Y aa bırak ciğerini b iliyo­ rum kızım senin.” dedi. K üç ük A pt al ın lu içıik ap talın b ü y ü k d ü n yası Bü yü k D ün 257 ya sı . Ya o ff bilm iyorum . kendisi yüzünden m ağdur olmuş biri var karşısında neticede. Yok istem iyorum falan yaptım . Ohh dedim bir taşla iki kuş. Kaldım mal gibi.” dedi ve kolum dan tutup kaldırdı beni. Böyle ağlayan." dedi.

Dışarıya çıkam ıyoruz. hatunla selamı sabahı her şeyi kestim. İlk başta hobereyy dediğim her şey gözüm e batıyor şim ­ cuğun evinden çıkm adılar. susar gider. bizim pt m ez’de hissetti mi ne yaptı bilmiyorum . bildiğin kapatm a­ yım. Ben de sinir oldum . iki üç K üç ük m ırın kırın eder. Zaten P ekm ez'in bir ilişkisi var. Pekm ez onlara geleceği zaman.S e n in o can ın arkadaşının A lla h belasını versin! Erik-’in metresi gibi yaşıyorum resm en. karısı olur. arkadaşlarım ın Facebook fotoğrafları iki geri zek âlı A birlikte olduğum uzu. P ekm ez’le küsm esini dilem ekten başka çarem yok. üç gün üst üste ç o ­ al di. B en E sm aC eyhan’ı ekarte ettim. Çok saçma! H ayır bir de çok öze­ niyorum . P ek- ın ye gidiyorum . sevgilisi olur. artık söylesin olayın üstünden onca su aktı um urunda bile olm az yanı. “Pekm ez benim kankam yeaaa" olayından sıkıl" dım artık. Yirmi sekiz yaşında herifin kankası mı olur lan. hiçbir arkadaşı b ilm i­ 258 Bü Pucca yü k D ün ya sı . ben doğra m isafirhane­ yor.

Ellerim güzel aslında. B acakları kadar ilgi çekm ez ta ­ bii. şekli şemail . Bronz. yanık izi bile yok. o yüzden pantolon giyem iyorm uş. değil. Ben de güzel bi yerim i gösterm eliyim . am a bir yandan da sevinç içindeyim . neren güzel senin'’ B itik le n » . A pt züm sürekli bacaklarında. ilk defa binleriyle bir araya geliyoruz. evine m isafir gelm iş dötüne kadar şortla karşım ıza çıktı. “Seni çok yakın bir arkadaşım la tanış­ tıracağım . kızla üniversiteden tanışıyorlarm ış. B a­ cağı yanm ış. "Giyıııse ya şu kaltak. al k u yuk ip ta lin b ü y ü k d ü n v ası ın daş lan! İnsan dediğinin arkadaşı ezik büzük bir şey olur. Allah A llahhhü! G eçtik içeri. karı her bacak bacak ü s ­ tüne attığında. Ben daha ne olduğum u bile bilm iyorum yani! Geçen gün dedi ki. herkes nuç mıç. Bu nasıl ark a ­ Şortlu arkadaş mı olurm uş! Hatun sürekli olarak bir şeyler anlatıyor. Sonra içeri hatun girdi. onlara yem eğe davetliyiz.” Büyük ihtimal P ek - m ez’den ayrı tuttuğu biri dedim . bi batik hiçbir şey yok o bacaklarda. G ittik evlerine. Bir tanesini bile dinlem iyorum G ö ­ Yanık diyo. Bü yü k D ün 259 ya sı . m üzik ö ğ ­ retm eniym iş. çok sürtükvari bit hareket olur. devam lı ama. Fakat şimdi frikik verirsem . Dangalak. Gözlerim güzel am a ben bile sıkıldım artık onlardan. G it uzun etek giy.nmn gibi b a c a k ­ ları var. halia haHa. ilgi üstüm de K üç ük olm alı.. parm aklarım uzun falan. belli edeyim . Düşü» PuCCaa. kelli felli kırk küsur yaşlarında bir adam. Herkes çift.surattan ibaret oluyor. Bi kıl dönm esi. çenem e falan koyayım . kocası bizi içeri buyur etti. benim göz faltaşı gibi açılıyor. Ben bacaklarına bakm aktan kızı görem edim zaten. İşte e v ­ li bir çiftm iş.

m üzik bir yetenek işi. “ Yaa sen de ne güzel iki dirhem bir çekirdek. değil mi PuC C a?” m üyor m usun?” “Y ok ben iyiyim de hani sen çıplaksın ya ondan dedim . çocuk doğurup ona bu eziyeti çektirem em . Kesin parası için evlendi bu sü r­ tük. 260 A pt yer ki. Buna ilgisi olm ayan çocuğa ben bir şey verem em . kafam a sıçayım!" . o yüzden ders­ lerde daha çok çocuklara kaliteli müzik dinlettiriyorum . Y e­ tişkin birer birey olduklarında beni daha güzel ansınlar diye.-A dam ın sesini bile duym adım desem yeridir. Garibim m elül m elül yanım ızda oturdu. Ya o değil de sen ü şü ­ k D ün ya sı yapm adım .” al ın “A m a bence bi etek giy en azından. sen üşüyor m usun?” P u cca yü “H ııhh? Hım m evet evet bence de.” “Zaten istem iyorum isabet olur.” cuğun olm az valla. böyle dolaşırsan ç o ­ Bü “Yoo hayır. İnsanlar m üzik ve beden öğretm enlerini hatırlam azlar bile oysa. ışığa doğru baksam olur m u? M akyaj da “M üzik öğretm eni deyince insanlar flüt çalmayı öğrettiği­ mi sanıyorlar. Gerçi kızdan bayağı büyük K üç ük adam ama höh dedim valla. D ünya o kadar kötü bir Öyle dolanıp durdu pıtır pıtır evde. Sürekli kalkıyor. Am a öyle değil. ne şanslı- sın. Kocası da am m a gevşek herif.M onçiçi gibi açsam.” “A haha ben alışığım m erak etm e. bir o yana bir bu yana bacaklarını gözüm e soka soka geziniyor.

“Am a P uC C a’cım ben her sabah iki saat koşarım . haftada bi gündü. Bi de koşcam . güzel yem ek yapıyor. bence bu sana göre. Erik bilir!” muş. zıplarım . Geri zekâlı iyi kı iltifat ettik. B ir odayı sadece spor aletleriyle döşedik. siktiim in E rik’i ne çok şey biliyor­ Bü yü k D ün kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 2bl sı .” “A aa olur mu öyle şey.” “Ben tuvalete giderken bile küfrediyorum . hele iki saat ölürüm sanırım . haftada iki gün yüzm eye gidiyo­ rum. Erik bilir. bir şeyler yapanm .” “Spor benim hayatım ın bir parçası. Bende o aletleri kafasında parçalam a isteği uyandırdı. Sonra bu beni spor aletlerini gösterm ek için odaya götürdü. atlarım. birlikte koşardık eskiden. bak basenlerin için bu alet bıdı b ı- dı” .” A pt de iyi. m uhabbeti Uyuz oldum. E rik’le çok giderdik o şimdi çok boşladı. Erik b i­ lir. “Ay bu şu işe y arı­ K üç ük yor. Kes kafasını at geri zekâlının. “Erik bilir”. kendim A driana Lim a sandı! “Tartlisana şu tartıda. al ın Erik bilir. Bir ton ıvır zıvırı küçük bir odaya doldur­ muşlar. Gerçi yüzem iyorum o ayrı m evzu. Erik bilir. Kız hem güzel. H aftada iki gün yüzm ek mi puff.” “lyy ben belediyeye talepte bulundum . Deli etti ya iki kelim esinden biri. yürüyen yol y ap ­ sınlar diye. Ç ocukluğum dan beri koşarım. Gidiş am acım azcık farklıydı.” “A a aslında ben de tenise gidiyordum . hem sportif mi sportik mi neyse işte ondan. B ir de bana onlarla hava atıyor. ona göre sana program çıkartabili­ rim . am a bende görüldüğü üzere hiçbir fark yaratm adı.

Hani böyle olur ya çok konuşursunuz sonra bir lak etrafa bakarlar. ondan sadığını bulam azsın. zayıf bile sayılırsın am a spor sad e­ ce zayıflam ak için yapılm az. H ım m lam aları bittikten sonra başladı. Öyle bir durum oluştu.” “Şişm an değilsin sen. çok şanslısın. A a ben bilm iyor m uyum de katır inadı var çıkm adım . A rkadaşlarım da denedim hepsi şim di ip gibi kızlar oldular. halla halla o tartıya çıkartıp kilom u ö ğ ­ k D ün ya sı h ü.. bir şeyler söyleyecek ama “Erik dünyanın en tatlı insanıdır. B iz birlikteyken bana kendim i prenses gibi h issettirird i. benle beraberken bi tane y an lı­ pt söyleyem iyor.. Kilom sürpriz olsun bana eh ü e - “A m a ona göre bir plan hazırlayacağım .” . Bende P u cca yü B ir siktir git yaa. Ulan b u n ­ 262 A “Sağol..“Ayy yok tartılm ayayım .” lı am a onu yıllardan beri tanıyom uş gibiyim .” Siz birlikteyken mi?!?! Kaldım öyle mal gibi. Yarım saat uğraştı tartıya çıkartm ak için beni.. aslında çok fazla olm adı daha ilişkim iz başlaya­ “ Kaç senedir tanırım onu. Kışın beni sı­ cak tutuyolar. ben etim le butum la iyiyim valla. iki taraf da öyle m alak m a ­ Bü sanki.” renince gidip E rik’e söyleyecek. bir ayda incecik ve sağlıklı olacaksın. al ın anda konuşacak bir şey kalm az. Önce hım m ladı hım ladı bayağı. B aktım kıvranıyor.” K üç ük şım görm edim .” “Ayy yok. Çok havai gözükür am a bir kaptırdı mı k e n ­ dini. O kadar uğraşm adan sonra bir sessizlik oldu.

Evine götürdüğün kızm. zaten ne bok olduğum b e l­ K üç ük li değil. “ Yok bişiieeee!” diye bağırıp m isafirhaneye g it­ tim. Sürekli “lirik bilir’Ter. hâlâ bir ilgisi bir şeyi olm asa bana neden k D ün 263 kü çü k ap ta lın bü yü k d ü n yası ya sı .lar sevgililerm iş bir zamanlar!!! O haaaa hiçbir şey söylem e­ di Erik bana. Kızın bacaklarım izleyeceğine. Kaç yıl çıktılar. salak PuC C aü T am k o m p lekslerine yenilecek zam anı buldun. ne y ap ­ tılar. ne ettiler hiç bilm iyorum ama götleri birbirinden ayrıl­ mam ış bariz belli. dönüncc de onda kalmadım. “Neyin var?” dedi. o lanet olası bacaklarım gözüm ü­ ze gözüm üze sokm alar. benim de şişko. Dediği şeyde çok m antıksızdı. kom pleksli. Al senin zengin kocan varsa. k eş­ ke arada sırada başka neler diyor dinleseydin. “pren ­ yü li barklı falan ama. boş konuşan bir tım suratım ı oturdum . ayrı nefes almadığın hatunun Bü gediğine koyam adım . Ev­ böyle bir şeyi anlatsın ki! H ayır zaten olayın şokundan lafı ses gibi davranırm ış” . Ne dem ek ya. beni eviııe götürüyorsun. Bana ne nasıl davrandığından yani! A m a ben bunu E rik'iıı yanm a bırakm am. m isillem e yapar gibi. B ir süre trip atacağım . Bana bunu deyince taşlar yerine oturdu ta­ bii. hem bu sayede Pekm ez olayını da aradan çıkartırım! A pt sevgilim var dem eye mi getirdi?! Gecenin sonuna kadar a s­ al ın tutup eskiden yattığın kalktığın. Hiç hem de. eski sev­ gilin olduğunu söylesene salak herif.

"Şimdi bir tutam defne y a p ra - A şu an elli sekiz. götüm göbeğim yine gözüm e çok büyükm üş gibi gelm eye başladı. Dedim senin neyin eksik o yosm adan. Kız öyle sülün m ın olm ası ın gibi etrafta dolanırken. A rdından kocayı buldu. Ben ta k ın tı­ rum. b il­ pt ra bile holeyyyy elli gram daha eksildi benden diye seviniyo­ al lı bir insanım yapacak bir şey yok. Tuvaletim i yaptıktan so n ­ 2f>4 Bü P u c -a yü k D ün ya sı . Ama yuvarlak hatlara mı sahibim nedir. sen de gayet sportm en bir kızsın. yıl içerisinde sürekli değişen kilom ise diğin tombik gözüküyorum . benim üç köyü doyuracak baldırları­ pek hoşum a gitm edi.E b r u Şallı dünya ahret b acım olsun Dün yaşadığım travm adan sonra. Ebru Ş allı'yı da sev erim aslında. aç bakayım E b ­ ru Ş allı’yı dedim. genç kızken hayatını T e - le v o le ’de izlerdik.68 boyum var. Hele o kollarım A rnıld Ş ıvayze- K üç ük neger’in kas olm am ış hali gibi. 1. sonra garip gurup ye m e k tarifleriyle ekranlarda.

Abi zaten hatun toplam dört buçuk kilo. baaowww koptu bacaağım sam nm . ters takla. işte orada ben kendim i bir noktaya veriyorum. N eden erim iyor bu veriyor bana. ben k o ­ yü bee dursanaü!" Sonra böyle görüyorum kam ına elini koyup k ooyyy oyy bitmedi mi. canım yamyorr. brusshhh ropp bir yağ tulumu. G ecenin bir yansı . lıadii hadii". Hatun ne güzel karnında gezdiriyor elini. H er gün kıvranıyorum lan. ayy koycam ha iki tane. iki kaşık inci tozu ve bir top fil daşşağı koyarak b alıkları­ bizimki ısınm a hareketleri yapıyordu. Bende bütün moral sıfır tabii. "Karnım ızı sıkarak bacakları yuvarlak yapıyoruz" diyor yaa.ğı. "Ayy çok güzel yapıyoruzz. son iki." diyip sırıtm aya başladı. Haa bir de şeyi var. on iki oldu D ün b u çu k a p ta lın bttyuk d u a y a » ya 265 sı m ızı pişiriyoruz. Hem kam ım ı K üç ük sıkıp hem bacaklarım ı yuvarlak çevirem iyorum . Köprü kurabili­ yorum . Kapanıyor. düz lakla. "Karnımız düm düz olcakk bayanlar. Benim baldırlarla onun yaptığı. iki hareketten sonra hooopp geri açılıyor. "Kam ımızı içeri çekiyoruzzz" diyor ya. orada b itiy o ­ yuyorum . başladım ben de onun­ la beraber yapmaya. açılıyoo açılıyoo" naraları bende tam am en farklı seslere dönüşüyor: "A naam m m ananım . koyup. O da yavrum hemen cevap Bü rum zaten. hadi ç e k elimrn içeri. Her harekete gelir tabi. En önem lisi de E rik'le K am asut- ra ’vı denerken gram kıtırdam a çatırdam a duym uyorum b e ­ A pt patıyoruz içeri içerii”. Şahsen ben kendim i esnek zannederdim . Benim o sıçtığım ın kaburgaları k apan­ al ın yağlar diye kızıyorum Ebru’ya. "Kaburgaları k a ­ mıyor. ayak parm aklarım ı ağzım a k o y ­ ma hepsinde başarılıyım .

limde. N eyse yeler bana bu kadar hareket. B urnu m innacık am a güzelm iş. “K alçalarım ızı sıkıyoruz” diyor. B oyuyoıdur zaten. o katır gibi dişlerle ekrana çık ı- K üç ük yosa. şim di biri duyacak ve m astürbasyon ya nu deneyelim . O kadar hafta Bir de nefes verişleri var ya. ben hiç güzel bir kız olm ıcam işte. üstüm de içi yünlü pijam am ve eşofm an üstüm. sı evde beraber kalınca tek yaptığım ız şey. kafam kocam an durur benim. U ff uff uffff diye hızlı hızlı nefesi cam an ağzıyla sırıtarak. Benim kalçalarım sı­ P uccj yü m eraya çekse. kılmayı hak etm iyor diye düşünüyorum . nefes nefese kalm ışım . b u ­ . Bu karı hep zayıftı. A m aaann acıktım zaten. Ben de veriyorum ama bir yaptığım ı sanacak diye. ben de çıkarım lan!’ Haklılar! Bu arada bu kadar zayıf­ lık kötüym üş bee. kaderim bu. hem en d icekler ki ‘Höstt karıya bak. yapacak b işi yok. Ben ebediyen çiko bir kız olarak kalacağım diyerek. İlişkim izin gittiği son nokta buydu işte. öyle olsa. Dişleri de güzel. ben o kadar zayıflasam vajina kem iğim kabak gibi ortaya çıkar. Ekrana çıksam . hiç hoş bir ses çıkm ıyor yani. altım da k orada ben çok sinirleniyorum . Beni diyorum şu anda biri k a ­ D ağzım dan verirken. benim dişlerim bile çirkin. İşte boğazlı bady. şuna da bakalım m uhabbeti olm uştu. Ayy böyle zayıf olmartı inşallah. bir organım ı bile kıpırdat­ m adan oturuyorum ve E b ru ’yu izliyorum. dilim dışarıda. Sonra k o ­ ün yandan da korkuyorum . bu kadar A pt al "Kaşları aslında ne güzelm iş. olur belki lan. D om biliyim işte ben. Kötü yani. onu deneyelim . K eşke benim de kaşlarım ın Bü ayağım da patiklerim ile rezil olurum .

.. Ben en hoş değil.hareket iştahımı açtı.." diyerek bıraktım egzersizleri. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı iyisi aç kalarak zayıflayayım. hiç . spor bana göre değil sanki..

Erik. Zam anında bütün Facebook profilini ezberlediğim için kızın kim olduğunu biliyorum. B ana bir gülüm sedi. Nasıl güzel. ben de Bü P u eca yü k D ün ya sı K i b a r i y e ’ye d ö n ü ş t ü ğ ü an! . nasıl lüzum suz hissettim. doğal olarak kızla da bir sam im iyetleri var. Bu yurtdışına çıkacak olan hatun. A nanı am a bir baktım m asada kam ım ı ağrıtacak olan bir hatun daha var. P ekm ez’in kız a r­ yakın arkadaşıydı. kendim i o m asada nasıl değersiz. Pekm ez'in de çok al ın toplantı düzenlem iş. Böyle bir eziklik var bende P ekm ez’e karşı. Bir de açıklasam da yararı olm ayacak bir durum yüzünden. Böyle gitm eden önce brunch gibi bir olayla kadın kadına bir brunch’a gideyim dedim barı. Pekm ez’le buluşacaktı. Onu severken ayrılm ıştım neticede.İ ç im d e k i D e m e t A k a l m ’ı n B izim işyerindeki yapım cılardan biri yurtdışına gidiyor. K aşıyla gözüyle şu an her şe ­ K üç ük yiyle karşım da işte. Bir de kendim e baktım . 268 A pt kadaşı. oturdu sandalyesine. n a­ sıl kibar bir kız.

Bir anda her şeyi unuttum. ayy darısı başıma. ben daha Evlenm eye karar verdiklerini çok önceden duym uştum zaten. A lla­ K üç ük hım kalbim sıkışıyor. İnsanlar beni fark etsin. sonra y a­ nım daki cüm lesini bilirdi. M asadaki diğerleri ise. M asadaki h er­ sem. A pt al ın Bü yok oluyorum . sonra üstüm den bir tırla geçti. Allahım nasıl narin biı boynu var. Sıra bana gelecek. Pekm ez bu kahveye bayılıyor. O bakış nasıl bir bakıştı. Sanki insanlar beni görm üyorlar. bir zeytinyağlık gibi kalm ıştım . "A halıah ezik PuCCa!" diyerek beni tekm elediler. bir şeyler anlatıyor. "Ayy tatlını çok sevindim .Pisliğin biriym iş gibi hissediyorum kendim i. ilgi çekm ek için uğraşm aya başladım . ama o gün nikâh tarihlerine karar verm işler. bir şey söylem ek istem iyorum . hatta konuşm ayı bile." diye cüm leler kuruyordu. beni aldı ve üç kere yere fırlattı. G özlerim in içine baka baka söyledi bunu sanki. kızı tebrik e d e rekten. gün falan almışlar. yü m ıştı onu bana. Kız g ü ­ m ezle başlıyor: "Pekmez görm üş orayı anlata anlata bitire­ öyle düşünüyor yaaa!". Pekm ez de k m iyor. Nasıl bir ezik psikolojisine girdiy- . O her Pekm ez dediğinde. ahaha Pekm ez anlat­ D lüyor. Ancak yüzüm ün alacağı şekil bile önem li orada. D a ­ ha doğrusu m asaya çıktı. çok istiyor beni de götürm eyi. ya sı kes kızla ilgileniyor sanki. ilgi odağı ben olayım diye bir şeyler saçm alam aya ç a ­ M asadaki bir tuzluk. tıasıl kibar gülüm süyor. unuttum gitti. kıskanıyorum . Herkes sırayla. kız boynunu bana doğru çevirdi. kızı alıp parçalam ak istiyorum. Sizi siklem iyorum bakışı atm am lazım. anlattığı her cüm lenin başı P ek ­ ün lışıyorum ama anacım yok.

Ayy göğüsleri yok bu kızın. offf yaa keşke dişlerimi zam anında yaptırsay- P u eca yü leri güzelm iş' diyeceklerdir senin için. "Hayırlı osuunnnn. Tövbe A l- A Sonra kız durm adan konuştu. diliyorum o gün ben kıza yarı buruk bir gülüm sem eyle. Bir şey söylem em lazım. H âlâ kız bakıyor. banyodayken nasıl liflendiğini. bu kadar iyi num ara yapabil­ gerek en azından. bir şey söylem em gerek. Hepsi tek sıra. Erik öyle an ­ . ben de durm adan kızı izle­ pt al darbe olur ve hüküm et düşer.. dim sapık gibi. trip atarken ne kadar itici olabileceğini düşündüm. kim olduğum u biliyor. yaranı ben iyileştiririm diye yam anm ış P ek - sı O ysa beni de hatırlıyor. sıçarken n a­ sıl göründüğünü. 'G öz­ D nu var ama m em esiz hahayyü Bingo! B ir adım öndesin k ı­ ün diğine göre. Göt gibi sıfatın bile olsa. ama ın :7Q Bü baş edem em . kız. Tam bir sürtük olm alı.Gülüm serken gözleri gülüyor ve gerçekten içten gülüyor. Ülkendeki en çok güzel. Kızın uyurken suratının nasıl olduğunu. sevişirken çıkarabilece­ ği sesleri. salak gibi kaldım böyle. güzel bir b o y ­ zım PuCCa." dedim. Pekm ez’le konuşurken suratının aldığı şekillen. Hatta utanm a­ K üç ük sam. Umarım Pekm ez seni annenle aldatır. Y alnız kızın dişleri k büyük avantajındır bu senin. hem senin gözlerin mavi zaten. Kendim i onunla kıyasladım . yanlındakilere bu kız mı daha ştizel. ben mi diye sora­ caktım. İçimden geçen bunlardı. İnşallahhh son dakika bir şey çıkar evlenem ezsiniz. “M utluluklar!' dem em ya latm ıştı. pislik!!! İşte o konuda töbe billah dım. m ez’e. Sonra ulan âşık mı oluyorum n ’apıyorum dedim..

k kadın olm ası da acınası bir durum dur.” K üç ük “Bir ayda beş kilo verm işim . Her a n ­ lattığı şeyin ardında alkışlayan bir sürü kadın vardı! ‘'Y a ofisi değiştirdik biz de. zayıftı. niyey- dum bile. etrafta yüzü gözü akça pakça bir bebe ara­ çekim hissediyorum hep. m oralini sıkı tut sen" d eni­ ın kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü se öyle bir hava oluşm uş bende. benden önceki ya da benden sonraki kıza garip bir sı dım. "Hunin. Ne k a ­ . Bu acı veriyor am a verdiği acı kadar garip bir yüceitm ck hoş bir duygu. Belki o yüzden sevgilim in geçm i­ kendimizi.za gelince her şeyi dört dörtlük gidiyordu. Bana yordu.” “Ayy tebrikler.laam affet diye. tebrikler valla. İlle kıyaslayacağız birileriyle ya dar garip. üstelik geçen sezon fiya­ tına. Yani orada onun çirkin yanlarını bulup kendim i ün şini sürekli m erak ediyorum . O ysa bizden sonrakinin çirkin bir B ir dc bu kıza karşı hep bir adım öndeydim sanki.” “Üstüm deki hırkayı yeni aldım.” “1 atlımın hayırlı olsun. Am a bu kez konuşam ıyor - yü acaba diye yiyorsun kendini. çok güzel. harika bir şey bu. olur ya düzelir. k. dişleri in ­ ci gibiydi. çok bozuldum yani. İçim de bir lezbiyen varsa kaçsın gitsin istedim. bu sayede işlerim iz de büyü­ dü. tebrikler valla. M asadakiler onu siuekli tebrik ediyorlardı. fındık gibi poposu vardı.” A pt al gelince. Eski sevgi­ limle evlenecekti. cidden ezilm iştim .” “İnanm ıyorum m m harika bir şey bu. Bu kez onda ne buldu D hazzı da var.

B aşka şeyler d ü ­ . gayet karışık bir durum yani. Porno film değilse bile. diğer taraftan. Evleniyor be daha ne olsun. şu anda Pekm ez’le e v ­ al ın 11 Bü ediyor. A rada sırada P ekm ez’in o delici bakışlarıyla karşıla­ yü P u cr* benim sevgilim . pom palıy­ ğini gördüm . m ıyorum . vicdan azabının dışında başka bir şey değil ama o kızın y e­ K üç ük rinde cidden olmayı isterdim. köpek gibi âşık olduğum u sandığım bir ilişki­ deyim . am a bir şeyler anlarlar diye suratına b ak a­ k K arşım da P ekm ez’le kız el ele göz göze. m utlaka kalıp bir p is­ A pt düm. P ekm ez'e hissettiklerim. bu n la­ rın ne işi var diye m ırm ırlanm aya başladım . Benden nefret ediyorm uş gibi bakıyor. O kızın yerinde ben olabilirdim . ha bire onlarla m uhabbet şıyorum . Ohhh m aşallahhh herkesden gizlediğim yeni leneceği kız. O da bana bakm ıyor. onun yakın arkadaşı olan eski sevgilim ve onun e v ­ ya şün PuC C a derken.Artık bir yerden sonra yeterrrrrrr diye bağırıp. Ne vardı o gece içm eseydiın. G üya kadın kadına olacaktık. kalktım gittim m isafirhane­ ye! D olm uşta kafam ı darıdandan diye cam a vurarak düşün­ lilik hazırlıkları yapıyor olabilirdik. gözlerim gözleriyle buluşm uyor ama hissediyorum o bakışlarını. bu nasıl bir kaderdi yani. O turdular masaya. Kaşlarımın çıktığı belli olm asın diye perçem lerim i uzatm ışım ve ne bok olduğu belli olm ayan. Pekm ez ve E rik’in geldi­ sı la hepsinin kellesini tek tek patlatacaktım . Eskiden olsa kalkıp gitmezdim . Neydim ne oldum harbiden. Onun yanında D ün sevgilim . bir de bana bak. M i­ dem bulandı artık bu durum dan.

lik yapardım. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı Akalın. "Eller kadirr kıym et bilm iyor. anneeeee senin kadar kim se sevm iyorr anneeeeee". O ysa şimdi fon m üziğim . Fon müziği olarak kafam ın içinde kâh Demet sende buldum sen de bende. benden sonra onu mu buldun zevksiz sen de" falan gibi. kâh Petek D inçöz şarkıları çalar dururdu: "Ben aşkı .

"Pekm ez için gittin sen.” dedi. ben de m utfakta m eyve soyuyordum ." “C ıks.” dedi.” Aynen m uhabbet bu. Pekm ez yüzünden kavga ettik. tartışıyor muyuz A "H ıınm gidişinin nedeni Pekm ez değildi yanı. ciddi mi değil mi. m eyveleri yem eye devam ettim. O gün çektim gittim diye hâlâ P ekm ez’i düşündüğüm ü falan söyle­ O salonda film izliyor. hiç istifini bozm adan. O kadar garip kavga ediyoruz ki anlayam ıyorum aslında.D ib im d e k i var ya sen o lm a lıyd ın Geçen gece E rik’le. Öyle soğuk­ kanlılıkla söylüyor ki. Ağzına bir e l­ ma attı ve “Sen hâlâ Pekm ez için um utlanıyorsun. m Bü Pucca yü k D ün ya sı . dayanam adın onları izlem eye. yan y an a­ pt "N eden çektin gittin dün?” al ın di. getirdim m eyveleri içeri." K üç ük yız. dün de o n ­ dan gittin. Ses çıkarm adım . Oradan bana seslendi: "Sıkıldım yaaee orada.

. H ani bir anda böyle bir durum a girdik diye mi bu şe­ kilde davranıyor diye düşünüyorum . Bunun bu huyu da beni deli ediyor. Rom eo ve Juliet’in cep telefonu olsaydı. Erik. dom uz gibi önüm dekileri yem eye devam ettim. içim - yor. “Ben dışarı çıkıyo­ rum . Ben de istiyorum ki bağrış çağrış olsun. Ben de İkizler burcuyum . En büyük aşkların u la­ yüzden uzun sürüyordu sanırım. Hiç sesim i çıkarm adım ..tartışm ıyor m uyuz anlam ıyorum . B ana doğru döndü. “Bir cevap versene. k a ­ m erasını açıp L eyla'n ın babasına söver söver sonra da Y o utube’a koyardı. yü dekileri kusayım . m asusçuktan ölmüş A pt şılmaz olm ası gerekir belki de. Ne bileyim artık dolabında sutyenim b i­ Bü rım. bunu şu an sana söy­ ler m iyim ya da öyle bir şey olsa yirm i beş dakika önce se ­ ninle sevişir m iydim ?” dedim. Kalktı. Ya da acaba çok mu sıktık birbirim izi. neredeyse her le var. N e telefon var ne bir şey. “ Yalandan içiyorum . Yok. Aynı tavırla döndüm . “G erçekten öyle olsa. Leyla ile M ecnun paso M S N ’den konuşuyor olsalardı. B aşta her şey aynı diyordum . H er gün işte beraberiz. çıktı gitti. Ju liet kaltağı bir alo derdi ve sorun çözülürdü. Eskiden ayrı gayrı aşklar o al ın akşam da beraberiz.” dedi. kaşları biraz çatık. bu iki laf söylüyor sonra kalkıp gidi­ k D ün 275 l u ç*ı k a p t a l ı n b u y u k d ü n y a s ı ya sı .” dedi. İki bira kapardı Tekel bayiinden. kalkıp gidiyor. A yda yılda bir yazılan aşk dolu m ektuplar. Ne zam an tartışsak. M ecnun dallam ası vurur K üç ük m uydu kendini çöllere. zehir değil o. Oğlak burcunun bütün pis özelliklerini almış sanı­ am a sadece iyi günlerim iz aynıym ış meğer.

F erhat’ı ekler. Bu böyle olmuyor. “Pekm ez'e anlattım her şey i.. Bekle bekle bekle gelm iyor da. Bilm eyiz biz kızını öyle zehir to z ­ ün içersin zehiri dediydim . dafta bayıra gitmeye ne gerek var yani. F erhat’a tekmeyi basar. yok yalnız yap. Eğer ona gittiyse. A rdından uyuyakal­ m ışım. M allık yapıp sen de öldürm e kendini. Kim im zaten. y a p ­ m azsan unut bacımı.” sı “Sen kime mal diyosun lan. Bizim ki de sanırım bu yüzden büyük aşklar kategorisine girem eyecek.” par. Ş irin’in ablası F erhat’a yanık ya m e ­ D baban gibi züppe değilim. Ferhat bir m esaja cevap sit olay. Leblebi tozunu bilirim ben.” “Ne bileyim oolum. F ace’te sahte mini etekli on dokuzluk bir çıtır profili y a ­ k Ferhat ile Ş irin’de. yoksa bu saate kadar neden gelmesin! K üç ük Hatta kesin o arkadaşım dediği yoilu karıda kalm ıştır. . şimdi anlam azsın.. 276 A pt al ın Bü verse.. kız gitti diye sen de “ Ahh tabii anlam am ben. tam am dır. K a­ fam da kurdum kurdum kurdum . zottirik Rom eo. Anların: diye d iîfündü. yok git dağdan bize su çıkar. Bu kadar b a ­ yü Pu cca sela. Kesin dedim karının b i­ rinin evinde kaldı. larını falan. Git bakkaldan iki buçuk litrelik Şaşal su al lan pezevenk. anlarız heralde zehir olm adı­ . Sonra bir uyandım . Belki de evden sen git diyem ediği için kendi çıktı gitti. Gece oldu iki. Erik beni kaldırm aya çalışıyor. yazılır yazılır..gibi yapcam .” ya ğını. “N eredeydin yaa sen?” diye bağırdım. Hopp zıplayıverdim yerim den. o k a d ı­ nın yuvasını yıkacağım a yem inler ettim. yok yine gelmedi. Şirin.

Nereye kadar sürecek “Pekm ez ne dedi peki?” diye sorm a gücünü bulam adım k e n ­ dimde. İşin o tarafını düşünm ek istem edim . K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı bu şekilde. seni bu eve tıktım kaldım . sarıldım E rik’e sadece. iki ay geçti. .” dedi.kesecekse kessin benim le m uhabbeti.

bunlara makyaj yapı­ pt hazırlıyoruz. dört dakika çe ' A ruz kızla. portakal yağı sürersen götün pürüzsüz olurm uş fa­ K üç ük lan filan derken. araştınyordum . zam anında pom o film ler falan çekmiş. Oha göte bak ne güzelm iş. Türkler kabak gib* beili oluyor. Türk am atör resim lerine geldik. Zaten yorum yazanları anlam ak da zor. Hani dım internette." O ysa kanıta gerek yok. Fotolarda kanıtlanm aya çalışılm ış kızın nereli olduğu: "Gerçek Türk. çük görm edim ” falan gibi mal kız ayaklarına yatm am a gerek yok sanınm . M ozaikleyeceğim fotolarından aram aya başla­ al böyle “Ünlii olm anın yolu pom odan mı geçer?” tem alı bir şey ın G eçen gün program ın bir şeyi için kadının birinin geçmişini Bü yü k D ün ya sı . Sallam m allam m em eleriyle ahanda Türküm d i­ yor. G ayet eğleniyo­ yorlarm ış. ahanda arkada Kral TV açık. Y anım da da stajyer kız var.P o rn o c u y s a m g ü n a h ım ne “H ayatım da hiç pom o sitelere girm edim . bak Gözcü g a­ zetesi yanında.

H epim iz konu komşu arıyo­ ruz ayağına kendim ize bakıyoruz Gam ze Özçelik olayından sonra bir kıllam yorsun doğal olarak Bir de öyle bir şey ki. “M eltem bak bu seıı olabilirsin: ‘Kızıl saçlı hatun H ü rri­ yet o k u y o r'. başka bir kız geldi. Kişi kendinden bilir işi derler. ardından b a ş­ kası derken odada altı kız olduk. N eyse bakıyoruz işte k ız ­ la. Canım ı yakan karının fotolarım b ab a­ sına bile gönderirdim . Başladık amaa hısım akrabadan öte kendi fotom var mı diye bakıyorum aslında. Ardından baş­ ka konu: “Otele yerleştirilen gizli kam era” . sadece çıplaklar değil. "Aaa aç açç tanıdık olabilir". F ace’ten Talan çalınm ış fotolar da var. M S N ’in ana sayfasına koyarlar: "Uzaylı yaratıkla sevişen türünü tespit edem edik". bir de yazmış annem diye. Aram ızdan b i­ ri hem en atlıyor.keceği osbir için ırkçılık yapıyor pezevenkler! Hısım akraba tanıdık çıkar mı diye bakm aya başladık. "Bunun ne olduğunu bilene S am ­ sung cep telefonu hediye". G erçi hoş ben neden bakıyorsam ? Beni öyle sitelerden çok. bazen yaram kopm adan kanatırım karşım dakini. annesinin totolarım koym uş.” “Ayyy pislik. o da bakm aya başladı. Şuna da bakalım K üç ük buna da derken herkesin kendine baktığı anlaşıldı. larına bakıyoruz. Neyse konu a d ­ al ın çılgın Türk". O sebeple kendimi daha çok. Erkek olsam . Canım yanm aya görsün.” A pt Bunu bile siken var" başlıklarında aradım. "W eb cam ’de göğüs show". yalan atm ayayım çok şerefsiz olurdum . "Garip sesler çıkartan pörsük derili bu hayvanın Bü yü k D ün 279 k < ı r uL Hj-iaİMi S u y u k < i uı tya »ı ya sı .

benim kategorim ‘Tom bul ama ya sı için görsün anasının nikâhını. İnsanlara ç u b uk k ra k e r d a ğ ıtıp teşek k ü r elm ey eıılere ağlayan.” 6 2 artı rep: "A lla h sen d en razı o lsu n h acı" d em en in forum v e rsiyo nu. Am a helal olsun karıya. hatun objektife bakıp gülüm süyor. boyum kadar çükleri var heriflerin. K üç ük gene baksana nasıl dikler. karının üstünden tren geçmiş. ik i d e R us kız alacak. yabancı resim lere bakm aya başladık. Bir de alt alta h i­ kâye anlatır gibi fotolar var. m esela hatuna beş kişi saldı­ ki. m ezuniyet için vesikalık foto çektiriyor. A nnesi atla mı yiyişm iş n ’apm ışsa. ha işte o nların k lav y e g ö rm ü şle rid ir bu tipler. S an k i p ezev en g in rep leri ç o ğ alın ca . ‘'repleri görelim b e y le r” d iy e ard ın d an not d üşerler. yok böle bir şey. O yorlar. B öyle b ir bok y azarlar. Yurt dışında ilik gibi k a n la r pom ocu. insan değil. sin irle n e n lip ler vardır ya. hortum u yanlış yere takılm ış fil hepsi m übarek. hepsinin sonu aynı: Karı m alafatı yüzüne yakın yere koyup. bulam adık kim seyi. kızım sen olabilirsin bak: ‘İzm irli çıtırı kanırta kanırta'. kendisine ev. zengin kocayı bulup. A lem ’e pozlar veririm. pt al ın Bü rıyor.” iş v ar’ kategorisi. Am aaaa bazı zenci fotoları gördüm .“Şu herifin karısını bulup ağzına sıçalım mı? 2 artı rep6 “PuCCaa. D ün “Ç ıtır dem iş ama baksana. A "Y aa nasıl bu kadar güzel poposu olur ki insanın?” “M em eleri silikon herhalde. İzm ir dem iş. yeminle. a ra b a. Ayy hele o güzelim kızların popoları falan.” .” Ö yle böyle derken. hayvanat bahçesindeym iş gibi poz veriyor. Seks yapm ıyor san ­ Pucca yü O zavallılar ise yavrum yaa. sağlı sollu acım adan telef ed ili­ k fizik bende olsa.

“Aaa hasta pislik. Babaları fa ­ lan bi görse cık cık cık. “Ben pom o izlem em kızım .” “K ızım onlar dom uz eti yiyor.” A pt al ın Bü yon haa. alt tarafı D ub ai’de yapılan binalar. "Lan sanki pom o izli - dank etti bana. m utlaka izlem işsindir. başkasına bas. D aha doğrusu o D ün 28 ı k u ju k a p ta lın ln iyu k dımyrfM ya sı düşm üş aralarına. m ature. Babaları görse afferin dıyom uş. televizyon izliyoruz E rik’le." dedim.” Ona bak buna bak falan derken bitirdik hepsini.” Bir iki daha ısrar edince.” . hadiii yapahm m lütfcnnıı. sevm em hem ben. artık sevgilim le oturup pom o izleyebilm e se­ viyesine geldiğimiz. Sonra yü belgesel kanallarından birini izliyor. ne ona bastın. Kapat şunu. kıskanm azlar.” “Ya valla izlem edim . fikrimi söyledim. açtık bilgisayarı. kulak arkasında­ ki saçlarını okşayarak. bu zorla “A natnm anam m m iki tane nasıl aldı o h haaaaaaü!” “Allah yardım etsin ya. ben de bilgisayar başın­ k geldim ben eve. A llahtan izlem iyor ha. yazık yani baksana. kıyar mı insan şuna yaa. neyse dayım. Kalktım gittim yanına..” “Ya saçm alam a.. İşte böyle kenarda kategoriler var.“Bebek gibi yüzü var. koyduk ö n ü ­ K üç ük müze. grup neyin. lez. Porno izlem eyen beyefendi tak tak tak açtı sayfalan önüme. bir de izlese dem ek ki kendi sitesini yapacakm ış. Nasıl iştahla izliyorsa kanalı. Bir baktım tak bastı bu lezbiyene. bana göre değil.

m em eler falan yapay. g ı- al ın pam ıyorum . Sarışın bir kadın var. Sonra kıza üzüldüm bir. alâkam yok. pürüzsüz bir şey.“Yok yaa. hem yakışıklı hem de analar neler yaratıyor diye geçirdim içim den. hayır. Kim bilir ne acılar çekiyor da. Bir gözüm de karının götünde başında.” Böyle bir yarım saat kavga ettik. Hayy m aşşallah yü İşte kapıdan giriyor. aynı oranda kalkıp iniyor. biri K onya’da. otuz iki diş m eydanda bir görüntü. Bas dedim. Yataktaki halim i düşünüyorum . İki mem enin yoğrulm asını izlem icez heral. Fizik kurallarına aykırı yani.” . kessen üç köy doyar onunla. yazık lan dedim. İzliyoruz böyle. kendim le kıyaslayacağım ama y a ­ M em eler böyle zıplarken. Bir de böyle bir g ü ­ uiKiamyor gibi. o acılarını gülüm sem esinin ardına saklıyor. İnsanın gözleri şaşı olur. A a aç o zaman bana da gay pom osu aç aç onu izlicem ben. Bü bir m alafat var. izlicek- “Yaa bi defol git. Senin böyle fantezilerin mi var be m anyak herif. sını yalam aya. Bir kere o K üç ük boyda bir şeyi alan kim se o şekilde gülüm sem ez. B enim ­ kilerden biri H anya'da. b o y - A pt lüm süyor. Belki üniversite parası için geldi New Y o rk ’a. K P S S ’ye başvuru için vesikalık çektiriyoınuşçasına. sonra çok güzel bir kızdı. Kadının her şeyi yapay. am a çok güzel. Adam acayip yakışıklı. Sonunda normal bir p o r­ no açm ada uzlaştık. sana elin çükünü mü göstercem . hop orada başlıyor kadının orasını b u ra­ k D ün ya sı sen bunu izle. sanki o kol kadar affedersin şeyi alm ıyor da. Çünkü bir popo var hatunda.

Hiç sevgilisi olm ayacak bunun. Ayy ne hayatlar var Allaaam. benim g ö z­ yaşı döküp. Ohh m aşallahhhh. Ben halim e şük­ sin diye dualar okurken. bir de bunu bana söylem e g e ­ Kız güzelm iş. O da bu hale geldi. Bir K üç ük sinirlendim ben. böyle daralm aya başladım. En az onu bu hale getiren puşt kadar şerefsiziz. bir tabur asker sikm iş karıyı. yü üzüldüm lan kıza. ı j m i ı n b u y u k luuyaki ın m ızda olsa hasta babasını dinlem eden atlayacak pezevenk. Elin yapa. ay sakın saçını sarıya boyama". Kızı güzel buldu. am eliyat parası için. Yazık biz de . Ç ok teııkyu. bir baktım E rik’in kol benim om uza Şöyle bir döndüm E rik’e. Çok D ün ya sı ki anasına babasına para yolluyordur kim bilir.” deyince anam anam benim surat k ıp ­ kırm ızı oldu. "Ayy zayıflam a. Eli mel i bitiklerim e doğnı kaym aya başladı. güzei anlayışına atlayayım senin. al l u ^ u k . bir gelinlik giyem eye­ cek. Bü geldi. kaderine acıdığım kızı öyle bir izliyor ki y anı­ “Kız acayip güzelm iş.. köyde­ böyle izleyip fantezilerim ize alet ediyoruz onu. "Çek elini pislik!!! Bu mu güzel karı ha. Nefes alam ıyorum . A llah bütün pom o yıldızlarına yardım e t­ k redeyim diyerek böyle içten içe gözyaşı döküyordum . sarışın. bana sööle neresiii? Saçlarım mı beğendin? Ben de A pt reğini duydu. bu sa lak sandı ki ben azdım. bu m u?? Neresi güzel. ay makyaj yapm a. belki onun için yapıyordur bunu. Orda bir bağırdım.le puştun biri aldı bunu kullandı. Derin derin nefes alm aya başlayınca. şişme bebeğini ise güzel bul. Ayy hasta kardeşi falan da olabilir. Kim evlenir lan bununla. Bana g elin ­ ce.

analarını babalarını düşünm e­ sı rışınlara bakıyo. K apat şunu.” Orospu olm ak lazım abi sizin için. Hadi yat artık ne olur. çektim yorganı attım k lım a geldi. pis sapık!!! Porno . m adem öyle. sen "Ne Bü “B iliyodum işte biliyodum .” A “Dem ek olsa böyle düşüncen. o kızı düşüııüyosun di m i?” P u ır a yü me var sıfatında.” “A nnem babanı ölsün ki kim seyi düşünm üyorum de. Sadece sen varsın. Beyfendi ha bire sa ­ den. bizim eve gelse.. Artık yat ne olur. artık uyum a faslına geldik. Ona layıksın sen zaten ancak. o kızla şey o . “Hangi kızı?” “Hangi kızı olduğunu iyi biliyorsun. hepiniz aynı boksunuz işte. onu düşüncen. suratına bir bakayım şunun dedim. O sarışın kızı. Geri zekâlı. bak işe git— cem sabah.” “Annem babam ölsün. off biliyodum başım a gele­ pt “Porno yıldızı bir arkadaşın neden olsun? Yat şuraya iy i­ al ın mek o kız benim arkadaşım olsa. “Sana izlem eyelim dem iştim .hem en gidip sarışın olcam . ooo yeeee. kimseyi düşünm üyorum . G ittt gittt. a k ­ aşağıya.. Pisliksin. hâlâ izliy o - ya izleyip kızları hayal ediyosun. Sana güvenm em em gerekti­ ğini biliyodum .” K üç ük cekleri. Tam yatacağız. Sonra geçti ün et sen.” ce kafayı yedin sen.” gitti sinirim. dokunm a bana bi daha. D e ­ güzel kız" deyip. K alktım yataktan. Bir gülüm se­ D K alktım gittim içeri am a bağırıyorum hâlâ.

. Ya işyerinde böyle bir sarışın varsa. Ya beni güzel bulm uyorsa.” Sonrasında bütün gece uyuyam adım . ha bire E rik ’i sarışın kadınlarla bastım . sağa döndüm . özgüveni gelişm em iş. sola döndüm . Beni de sarışın orospular­ dan.“Tam am .. Bir de güzel dediği kadınla benim alâkam yok. yatcanı ama sanm a ki bu olay burda kaldı. bunu ona b e n - zettiyse. Amin. kilo sorunu olan kadınlardan korusun erkeği. K üç ük A pt al küçük aptalın b ü yük dünyası ın Bü yü k D ün ya sı . ya hep aklı öyle kanlardaysa. Allah. kâbuslar gördüm. ya bir gün porno yıldızlarıyla dolu bir adaya düşerse ve beni unu­ tursa bla bla b la .

Krizi fırsata çevirdim yani resmen. Var ya resm en koydu bana. hayatım da aşk olm uyor! Kriz var diye bizim Bü yü Pure a k D ün ya sı . m isa­ yedim yedim yedim. orada bir süre takılacağım K üç ük freelance olarak. Şimdi o ev benim de evim oldu. Ne zaman işim program ı yayından kaldırdılar. m isafirha­ şarıdan iş yaptığı bir ajans var. tabii bana da yol verdiler. Ama hâlâ orada bir dolabım yoktu. Ya z a ­ ten neredeyse her gün E rik ’in evindeydim . nedense iş bok gibi oluyor. benim günlerce ağlayarak “M isafirhane- 86 A neden ayrılıp tam am en E rik ’in evine yerleşiyorum . Bu olayların buraya gelm esinde.K a p a n m a y a n ergenlik yaralarım Şapa oturduğum un resm idir yemin ederim !!! Aşk hayatım iyi gittiği zaman. En sonunda bir karar verdik. Bu krizde nasıl iş bulacağım . Onun d ı­ pt firhanenin parasını nasıl ödeyeceğim diye günlerce beynimi al ın düzgün giderse. ne bileyim bir havlum bile yoktu. Evliliğin yüzde ellilik kısm ını atlattık yani.

de nasıl kalçanınım beenn y a a e e e e . Neyse taşınm a faslıyla. Kanalca topla­ nılan yerlere gitm iyoruz etm iyoruz. Kafası kesik in ­ sanlar falan dolanıyor evde.. kim seyi sallam am aya başlamıştı. M uhabbe­ ti açıp tadım ızı kaçırm ak istem ediğim den en son durum ları­ yaloğıı. H er gün Esm aC eyhan birilerine sordurup duruyordu. arkadaşız. U tancım falan kalm adı da. yatak o d a­ sında dolap yaptırm ayla. Erik de P ekm ez’e söyleyip bütün ipleri kopardığı için. am a sanırım kökten kestiler d i- k D ün 287 fcıj{uk a p t a lı n b u y n k ılu n v a s ı ya sı li oldu tabii. herkese “ Bişi yok aram ızda. Ben de bir yerde al ın pıyı yabancılara açm ıyorum . kız ciddi bir psikopat! bıktım . O kadar ateşim var ki siireli kâbus görüyorum . G özlerim yanıyor cayır cayır. öyle böyle değil.” dem em e tk i­ lerdir kafayı yem iş gibi davranıyorum ama işten ayrılm am aslında iyi oldu bir bakıma. hâlâ o “m etreslik” m er­ K üç ük tebesini aşam adım yani. V alla salak bir düşünce gibi gelebilir am a öyle değil.” deyip. ama olsun n ’apalım. acayip hasta oldum . sanırım hiddeti beni korkutu­ yor. A pt Am a artık n ’apalım öğrenirse öğrensin. “Hiç sallama. Şu an ne kadar para yönünden biraz zorluk çekecek olsam da. Yaa öylesine korkuyorum ki. Erik dışarı çıktığında k a ­ lam ıştır diye. artık E rik’le her şey kabak g i­ bi belli olm aya başlam ıştı. Ne yapabilir ki sana E sm aC ey­ ya. Ya aslında bakm ayın gün­ . akşam çekirdeğim den reçel yaptırıyorum kendim e. Esm aC eyhan kiralık katil y o l­ Bü han?” diyor ama ben hâlâ yusuf yusuf atıyorum kadına karşı yü nın ne olduğunu bilm iyorum . m utfağa yeni tabak çatallar alm ay­ la falan uğraşırken.. Erik.

başım da bekliyor.Yaa ama Erik o kadar güzel bakıyor ki bana. Lise dem ek zaten o d ö ­ yü Pu cca Lisede bir çocuk vardı m esela. ben yem eği hazırlam ış oluyorum . mıştı benden puşt. Lise 1. her önüne geleni çatçat bozuyonnuş falanm ış filanm ış. Bir efsaneler vardı hakkında off off. Duygu D ikm enoğlu'yla çıkıyorm uş eskiden. İbrahim E rkal’ın dizisinde oynayan kızla sevgiliy­ miş. bir kızı çok sevm iş. İşten geliyor. bakireyim diye kandırm ış kız bunu. namı alm ış yürüm üştü oğlanın. Hani böyle aram ızda hiç evlilik lafı geçmedi. kendim i bu olaya biraz hazırla­ dım. Peçetelerim i topluyor. Ben daha g ö r­ M aça gitm iş işte şöyle yapm ış. H ayaller falan kuruyordum bununla ilgili. O nlan yiyip. sınıfa yeni geçm iştim . resmen karı k o ­ ama ona taşındım falan ya. on beş gün nezarethanede kalm ış. D ün ya sı ca gibiyiz yani. bu is ­ O D T Ü ’ye gidecekm iş. babasının tanıdığı varmış. K üç ük bu da artık kızlara güvenini yitirm iş. Lise son'larda bir tane çocuk vardı. Lise 2 ’ler. Bugün m esela yarım saat hüm kürttü beni. tam am sen olm uşsun dem ekti. so­ kakta görsem tanım azdım ama. bilm em ne basket takım ı bunu alm ak istemiş. ardından ona m andalina soyuyorum . Nasıl gözüm de büyüdü bu oğlan nasıl. Ö S S ’ye falan girmeden al ın m em iştim am a âşıktım. . Nasıl havalı nem . H ayatım da her şey bok gibi ama dünyanın en mutlu kızıyım şu an. lise sonlar çöm ezlere bakm ak için sınıfın ö n ü ­ 288 A pt tem em iş. Bü hissediyordum kendim i am a nasıl. H afta sonları ra ­ kı m asası hazırlıyorum . süm üklerim i görünce k aç­ k H ayatım da hiç kim se bana böyle davranm am ıştı.

ne aşk. Öyle böyle derken baktım olacak gibi değil. Onların sınıfları en üst katta. senin yüzünden başım a gelm eyen kalm adı!” diye. “Sanki ben seni tanıyor muyum. bir bunda iş yoktu. “Evi aram ışlar kızlar. babasının tanıdığı sayesinde Ö S S ’ye girm eyeceğim in hayalini. yeteerr bee. bir gün pata küte çıktım yukarı. Ben her tenefüs bok varm ış gibi. şenle ben ne alâka gibisinden. A m a ne aşk bendeki. “Ben seni tanım ıyorum . bizim ki en alt kattaydı. "Eski sevgililerine söyle beni tehdit Bü yü k D ün kü çü k ap talın b ü y ü k d ü n yası ya 289 sı . Gördüğü yerde konuşuyoruz böyle. Ama artık konuşm aya başladık. bu geliyor bizim sınıfın önüne.. bunların koridorunda bir sağa bir sola salı­ nıyordum. “A radılar m ı seni gene?” diye sormaya. Duygu D ikm enoğlu'nun gelip bizi ayırm aya çalışacağının hayalini. sinirli bir şekilde m asasına gittim . A llah var." dedim çektim gittim. O rada gösterdiler çocuğu bana. bir içim suydu. O nunla nasıl konuşacağım ın hayalini falan kuruyordum. ilgisini çekem iyordum çocuğun. babam a söylem işler. Bir kızın üstüne kaldı A pt çocukla m uhabbeti. Kim m im bilmem ne. E v len eceğ im izin hay alini. en arka s ı­ rada oturuyordu bu. Kimsenin beni tehdit ettiği falan yoktu al ın dum ellerim i belim e. k o y ­ edip durm asınlar. Bütün Fen bölüm ü nerdeyse teklif etm işti. Ben bildiğin âşık oldum .” K üç ük diyor çocuk. "Kim seni tehdit ediyor?" falan derken kurdum tabii. Bebek gibi yüzü v ar­ dı oğlanın.. güya senin­ le birlikteym işiz!” diye attım tuttum öyle. girdim sınıflarına. Am a bir türlü konuşanııyorduk. ortalık bir karıştı.ne gelirlerdi. Ben de bir bağırdım . Bu a r­ kam dan geidi. sonra bu da bir iki kere geldi.

kusacak gibi bakışları. bir gün . ben de kıkırdam aya başladım . öleyim na burda. Hani anlatm ıştım ya beraber intihar ya sı m inler ediyor. “O nunla arasında bir şey mi var. Sonra bir göz göze geldik. yer yarılsın içine gireyim . B eden dersindeyiz. yemin ederim ben gördüm balonu. şaşkın gözleri. O konuya böyle girince. rüya olsun bu kâbus. Sırf bu oğlan için gidiyorum o k u ­ yanım da salak bir kız var. unutsun bunu. gelsin buyursun yüreğim e otursun. Bir çektim K üç ük içime. beni alm aya gelirdi okuldan arada sırada. su ­ ratındaki o iğrendiğini belli eden hali. bütün hepsini yuttum. sonra en yakın arkadaşım ı bafiledi diye. Ya da o ölsün. Geldi oturdu. A llahım al canımı. “Ben yapm adım ” diye y e ­ bana biriyle haber yollattı. Ölüyorum k saçm alasın. D ün sonra çıkm aya başladık. Bizim apartm anda bir çocuk v ar­ dı. hem en yanım dakini postaladım . N eyse demiş ki. aynı şu anki gibi. ama Allah benim belam ı versin. hepsi mıh gibi aklım da yem in ederim. Nasıl k ö ­ 290 A pt al ın Bü la. Öyle böyle derken.benim kafadan salladığım olay. Pu cca yü B ir gün ben nasıl hastayım am a anlatam am. B aktım bu çocuk geliyor. banklarda oturuyoruz. Bu inanm ıyor ama. hah işte o! Bu olaydan sonra o çocukla çıktım . bir ağzım arayın. öldür beni.” D edim bildiğin. bir şey olsun. Öleyim dedim . Kıkırdarken burnum dan bir baloncuk çıktı. “Hangi sanatçıları seviyor­ sun?” falan filan Sonra da “Ben senden hoşlanıyorum .” d e ­ di. işte başladı klasik konuşm alara: "Sevgilin var m ı?” “Bi ad a­ ya gitsen alacağın üç şey ne?” . Çocukla zaten edecektik falan. hastayım diye girm edim çalışm alara. ağzını buruşturm ası.

yem eyen için yapacak bir şeyim yoktu. Bu kalktı. ayy sümüğü aktı geri zekâlının.. ben de onların k a ­ tına çıkm adım . istem edim ." d e ­ di ve gitti. Ben orada yalnızlığım . Çok seviyorum te n . her şeylerden. Sonra herkese.tüyüm. k D ün 29 i kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı . K üç ük A pt al ın Bü onu. ağlayacağım . ergenliğim ve k ın k kalbim le kaldım ." falan dedim am a yiyen yedi. yem işten. rezilliğim . gördüğüm yerde kafam ı eğip kaçtım. Bir daha çocuk benim le konuşm aya gelm edi. pislik yaa. baloncuklu süm üğüm . ayy onla sevgili olur m uyum ben. "İşte geldi konuşm aya.. peçete burnum da yaşarım. "Derse yetişm em lazım. çiçeklerden. Bundan Am a şimdi sevgilim burnum u bile siliyor. sarı saçlı b eb iş- yü beri böyle ne zam an hasta olsam .

Sonra akşam geldiler bunlar. deli etti beni karı! Götüm çıktı lan o kadar sar- A yor. Kariyerim e katkısı “0 ” . Sanki Erik kocam . var ya anam ağladı o sarmaları yaparken. buna bakayım . A nkara’dan çağırdı bunları. yem işim arkasından konuşm ayı. ay şu ­ oyununa da kaptırdım . Annesi nasıl desem. ben böyle ona p as­ talar börekler pişiren hanım hanım cık bir kızm ışım gibi g eli­ K üç ük vermiş dem ek ki. Sürekli tem izlik yapıp onu beslem e girişim lerim sonuç pt al nu yapayım derken akşam oluyor.A n a n a ana desem . Kendim i iyice bu evcilik ın 292 Bü yü Pu cca k D ün ya sı . am a Erik var yanım ­ da. Bir ev hanımı edasında kuğu gibi süzülüyorum . Yaa vazgeçtim . babana baba desem İşten aynldım ya. Evden çalışm ak ne kadar kötü bir şeym iş. Hiç çalışam ı­ yorum neredeyse. parası az. Ben oturdum sarma y ap ­ tım. freelance tadında bir şeyler yapıyorum şu an. annesi ve ablasıyla tanıştırm aya karar v er­ di beni. arkasından da konuşm ak olm az am a cıkss yani. ayy şunu izleyeyim .

Çerez m erez bir şeyler koyuyorum kadına. “Sen dur ben hallederim . Anası ve yeğeninden ablasının nasıl bir şey olduğu­ nu kavrayam adım bile. Sonra kadın. “Oyy benim pom bik oğluşum . Nasıl bir nem ıutsa.” dedi.” yaptı o kopasıca dudağını üste doğru büzüştürerek. “Abla.” dedim . “H ım m m gördüm . ekm ek arası bir şeyler y ap ­ al ın herifi böyle seviyor. “Aaa orada sarma vardı.” dedi ve tı geldi. O ayı yeğeni ise bütün çerezi yedi.” Yemin ederim o koca H em en hoopp yeni gelin adayı olarak puan toplam a am aç­ lı koşturdum mutfağa.” dediler. elinde telefon mesaj yazıyor. Sarm am ın tadına bile bakmadı. Gitti içeriye.mayı yapana kadar. “Sen burada mı yaşıyorsun hım m m ? Ailen nerede hım m m m ? Hiç sorm uyolar mı seni hıınm m m ?” diye sorular. Ayy en kötüsü ama şeyde oldu. Bir de ablasının ç o ­ cuğu var on üç yaşında.” dedi. salonda oturup film A pt kesti yolum u. hani surat ifadesine göre hep onunla d e ­ vam edeyim diye. annesinin bitanecik bebeyi. Salonda oturuyorlar. üstüne gitti benim sarm alardan yedi. ku ^ ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a n Bü yü k D ün ya sı . H er bir cümlem in başında farklı bir şey söylüyorum . “Pizza söööleyelim dayı yaaee. em besilin teki. ben bir kaldım mal gibi. Bir de u tan­ m adan. yazm adığı noktalarda hayattan bıkıyor. teyze. hiç birinde değişm edi o ifadesi.. siz. Erik anasının kucağında yaşıyor re s ­ men. gözleri zeytin o ğ lu şum m . Sürekli hom urduyor. K üç ük Bir de şeye çok takıldım . kadına ne diyeceğim m evzusu- na.. “B iz yem ek yedik y a a e e . suratım a bakm ıyor resmen. Sonra sorguya çeker gibi. biz” . “Ayy ben acıktım .

Çıkm asam . Erik. Erik bir kaldırdı beni. Geçtik içeri uyum aya. O girdi tuvalete. Yattıkları oda tuvaletin karşısında. tam benim uyum a 894 Bü P u cca yü k D ün ya sı . A llahım nasıl utandım .. Çok kötüydü y aa. Zaten o salyadan sonra hayatta o kadının g ö zü ­ ne girem em diye boşverdim . kâbus bu kâbus diye kendim e tekrar ediyorum . bir tom ar salya çocuğun om zunda. kalkayım bari dedim.” dedim . perinin biri gelse ve bir dilek hakkın var dese. karı beş senelik ihtiyacını mı A pt lar çünkü. Baraj kapağı açılm ış gibi vücudum daki bütün suyu aktarm ışım sanırım oraya. yanlış anlayacak­ rum dayım ki. kadının sesini duydum .” dedi. kafam E rik'in om zuna düşm üş. “İyi.izliyorduk. topuğum u tam o n o k ­ taya getirip sıkıyorum kendim i. Salya lan. B ak­ K üç ük tım olm ayacak.. Ayıyım ya b il­ diğin ayı! A rtık yatalım dedik am a yanında mı ayrı mı yatacağım bilm iyorum . Tam kapıya doğru iler­ ledim ki. O derece vahim durum dayım . ağzım dan çıkacak çişim. artık nasıl yorulduysam . B ir baktım ablası da an a­ sı da bana bakıyor. ölüm süzlük aklım a gelm ez. Bekle b ek ­ le bekle dişlerim i sıkıyorum artık. annesi oğlunun tişörtünü ç ı­ kartm aya çalışıyor. Ben yine ânım gelecekti ki bir çişim geldi anlatam am . Bir de gaz çıkarsaydım . ohh değm e keyfime. Çıkm ak istem iyorum . Sallanıyorum yatağın içinde. para pul. Öyle bir d u ­ al ın önce sarm aş dolaş olup E rik’i uyuttum . orada uyum aya başlam ışım . Yok anacım karı çıkm ıyor dışarıya. “B eraber yatacağız yaa salla anam ı. resmen bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. direkt “Sınırsız çişimi tutim m m nolurr” derim.

Hayır zalen iyi davranıyorum . Kaktırdım kolum ­ la. Baktım olm ayacak. girdim tuvalete. hatla uçarak gittim. Uünyası ya 295 sı . Pekm ez ve A nkara’da bulunan çocuğun annelerine k a r­ şı da hep soğuktum . Bir baktım kapının önünde 011 üçlük mal kız. elinde de telefonu var. “Babam ı hiç tanım adım ben. Kalktım gittim kapıya vurdum dan dan dan.gideriyor n ’apıyor anlam adım ki! Son dakika artık böyle k u ­ laklarım dan fışkıracakken sifon sesini duydum. H içbir keyif verici m adde bu m utluluğu sağ­ İçerde kız beni anneannesine ispitliyordu. yalakalık yapam ıyorum . al ın layam az yemiıı ederim . hatta hiç görm eyeyim onları. Kapıyı kapattım . Çiş yapm ak sanırım dünyanın en güzel şeyi. başka şey düşün uff uff uff diye söyleniyorum . O kadar mutlu oluyor ki insan. S alla­ m adım hiç. Yani dem ek istedi ki lütfen ona iyi d av ­ K üç ük ran. m uhatap olm ak zorunda kalm a­ A pt döndü bana doğru. çiş yok. her şeyi­ mi annem yaptı. elim i koydum apış arama odada koşturm aya başladım. Ya ben istiyorum ki. geldim yattım E rik’in yanında. “N eeoluyooo yeaaaa?” diyerek. hiç karışm asınlar.” dedi. B ir yandan da Erik uyanm asın diye sessiz sesiz u ff uft'f ufff. Kadın çıkar çıkm az girdi içeri. sarıldı. am a ben anne sevm iyo­ rum . oraya neyim var neyim yoksa boşalttım. A llaahhhhhhhhhh ooaaahhhhhhh gibi g a­ rip bir ses çıkartarak. duydum . Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük. elleriyle belim i sardı. süslü cüm leler kullanam ıyo­ rum. Kız çıktı. kafasını kaburga kem iğim e koydu. sidik torbam ı patlatacağım . Öptü kaburgam dan. girdim odaya. U yanm ış o da. Koşarak. ben fedakârlık nedir ondan öğrendim .

ha işte gitsek diyelim . Ertesi sabah. kocam nefret ediyor.” demiş. ay dolaptaki C ola’yı k kocam gelm eden gidin. Sevgiyi hak etm ek gerek diye düşünm üştüm sonra. Çocukken nefret ederdim aslında annem den. o kozalakları m u t­ fağın çöpünde görünce yıkılm ıştım ya! Kocası. böcek basacak evi. kocası ya sı Bugün biraz da kıskandım E rik’i öyle m ıçm ıç annesiyle . Babam a tem elli taşındıktan sonra benim için öldü o kadın dem iştim .yayım. “Ç er çöp ne arıyor evde. Ya da biz onlara gitsek -ki bu im kânsız. beni severdi. daha nerede kaldığım ı bile bilm iyor. M esela benim annem gelm iş olsa. “Am an içm eyin. A nnem de alm ış a t­ K üç ük mış hediyem i. anneler günüydü. dört beş sene hiç yüzünü görm em iştim . içine dizip hediye etm iştim . yanlarında oturtturm am ış. sokm am ış. B ir defasında çok iyi hatırlıyorum . çocuğu salona yü Pucca rinde oturm ayın. ay koltuğun ü z e ­ D ün olm az bile. O nlara gittiğinde. B ir de hak etm e­ diklerini düşünüyorum . H atta bir süre Sezen A k ­ 296 A pt sonra da o kozalakları suluboyayla boyam ıştım .” der durur. sürekli kadının ilgisi onun üzerinde. şaka yapm ıyorum . Y a yem in ederim . ayy şimdi o kızar. kocasını düşünm ekten hiç bizle m uhatap sevm iyor diye bizim le görüşm üyor. En güzeli olm az mı? görünce. G arip geliyor bana o yüzden annelerin çocuklarına olan ilgileri. B ir kutunun al ın Bü Erkek kardeşim gelm işti. Ona eğer iyi bir hediye almış olsaydım . harçlık alm adığım için çam kozalakları toplam ıştım annem e. o da İstanbul’da o tu ru ­ yor am a ayda bir defa öğlen yem eği yiyoruz beraber.

oradaki Lara en yakın arka­ yü gözlerim i kapatırdım . Sezen Aksu annem di. M erdivenlerin A pt di kapıya. Böyle başım a bir şey geldiği zaman. K itliyordum kendim i bildiğin. bir daha bu evi görm eyeceksin. Bir klibinde oğlunu ya başlam ıştım . ben de kızı o la ­ bilirim dem ek ki diye düşünm üştüm . bunları d ü ­ şünm ekten başka çarem kalm ıyordu. Lara beni alıp kurtarırdı.” derdi. Bazen hâlâ rüyalarım da o evi görüyorum . Oğlunu çok seviyordu falan. H ee tabii ışınlanm a değil de onun adı neyse işte. kime desem inanm ıyor am a ciddiyim. Lara diye bir arkadaşım ın olm adığını da. h e ­ m uzine götürürdü. kim senin beni o evden kurtara­ m ayacağım da. sürekli onunla ilgili hayaller kurm a­ . “Beverly Hills Y aram azla­ daşım dı. beni alırdı. onunla da çok yakındık.su ’yu kendim e hayali anne yapm ıştım . K üç ük Onların hepsinin hayal olduğunu da biliyordum . beni içi havuzlu l i ­ Bü rı” diye bir çizgi film vardı hani. Annem in kocasından dayak yerken ya da hiç dokunulm ayacak yerlerim e dokunup m ahrem iyetin ne dem ek olduğunu bana o yaşta gösterirken. dişlerim i sıkardım ve hayal kurm aya k D ün 297 kü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı oynatm ıştı Sezen Aksu. A m a o eller üzerim de gezerken. bir de B ianca vardı. Şu an çok saçm a geliyor am a ben bu hayalleri kurarken gerçekten acı çekm iyordum . evine götürürdü. acı çekm em ek için başlardım . Hatta ben çocukken böyle farklı bir boyuta ışınlanabiliyordum . Ya da bazen Sezen Aksu gelir­ tecek. V alla bak. “Birazdan her şey b i­ al ın m en diğer arkadaşlarım ıza haber verip. Sonra da o eller üzerim den kalkana kadar orada beraber oyun oynardık.

laklarını tıkadı. onu öylesine sevdi ki her şeyinden vazgeçti. kendim i bir adama adayabiliyorum . Kadın bizi çocuğu gibi hiçbir z a ­ k D ün ya sı babam duruyor. Sanki ne bileyim. ondan kaçıyorum hep. Ve her şeyi bir erkek için al ın çünkü buna inanıyor. Ya becere­ 29 8 A Bazen korkuyorum . bu konularda annem gerçekten kendini aklayabiliyor. Bazen kardeşim le konuşuyoruz da. am a gece yatarken vicdanıy­ yaptı. çünkü babam a âşık değildi. Ya diyorum . ya pt la cebelleşiyordur büyük ihtimalle. çocuğum olunca ben de bu şekilde yaparsam ? Aslında en büyük k o r­ kum la. gözlerini kapadı. Ne hissettiğim e em in o la ­ K üç ük m adığım erkekler için bile bütün gem ilerim i yakabiliyorum çünkü. ben de öyle olursam sonunda diye. öyle hayatına devam etti. bize iyi bir anne oldu. sorum luluktuk ve bizden içten içe nefret e d i­ yordu. Öylesine âşıktı ki o herife. Hatta a c ı­ man görm edi. Babam a gittiğim de. A m a sonra büyüdükçe ve ona benzediğim i fark ettikçe unuttum nefretim i. Ona göre. beni ve kardeşlerim i aylarca a ra ­ m am asına o kadar üzülm üştüm ki. M utlu mu m utsuz mu bilem em . A nnem den nefret ediyordum .oradan aşağıya inem iyorum bir türlü. geliyordu bir de yaptıkları. korktuğum için affettim sanırım. U facık bir üm ide kapılıp. H içbir şeyi görm üyordu. en çok istediğim şey aynı: Anne olmak. çıkış kapısında üvey bulam ıyorum . O evin içinde çıkışı . K u ­ Bü uzaktan akraba gibi bir şeydik onun için. hayatım daki her şeyi silip. O na göre norm al Pu cca yü m aya dönüştü yavaş yavaş. her şey onun suçuydu ç ü n ­ kü. biz ayak bağıydık.

m ezsem diyonım . A n­ neannem in annemi terk edişi gibi. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası 299 D ün ya sı . ya bencilliğim ağır basarsa. Ya g er­ çekten de annenin kaderi kızm ay sa. Ya bakam azsam onlara.. ya benim de kanım da varsa bozukluk.. ya ben de yaparsam çocuklarım a böyle şeyler. annem in bize yaptığı k ö ­ tülükler gibi.

İlk başta. hiç dolandırm aya­ pt bir güncük fedakârlık yap işte dedim . dudağını it am cığı gibi boyam ış.G e lin olm ak iç in "p o in t” to p lu y o ru m Dün g ece. O on üç yaşındaki kız. M SN . ayy dedim bugün annesiy­ üçlüsüyle evde kalmam ak için ben de iş avagına çıkıp arka­ daşlarla takılm ayı planlıyordum . K ocasıyla saatlerce telde k o ­ N eyse kıyafet alacağız deyince bunlar. Sonra düş. hep bir offlam a pufflama. elin d ek i telefo n u yla devam ­ K lı cak cak binlerine mesaj atıyor. O da boşanm ak üzereym iş. üç ük yım m üze bahçe dedim . Hayatı sadece Facebook. öyle sarmaş dolaş “Babam ı hiç görm edim ” d i­ ye duygu sömürüsü yapınca Erik. y a y ­ van yayvan konuşuyor. al ın le ben ilgileneyim . Bir şey soruyorsun. Erik işe gidince o kom edi dans Bü P ucca yü k D ün ya sı . Converse A le. A nnesi ve yeğen iyle.auıüm taşındım. Ablası gelm edi b izim ­ nuşmaktan karının suratını görem edim bile. direkt alışveriş m erkezine götürdüm. çıktık İstanbul’da alışveriş yapmaya.

üzerine. Vejeteryan oldum . Oyulası K üç ük gözlerini devirdi. et yem en lazım .. "Ayyy yaa anlatamamanı sana. resim al ın du. B ok yesin diyecektim tuttum kendim i. bebeğim n ’olur. bak ilgin de varsa hem . “B en de yapıyorum . sonra g izli gizli dolap önünde benim sarmaları götürü­ yapm ayı seviyorm uş kız. kırk beş derecelik açıyla ç e ­ kilm iş. Sevtap Parman pozları. Hadi ‘G ö lg e­ ye Ö vgü' sergisine gidelim beraber." diye yalvardı dur­ teki. beti yiyem iyorum artık et. Kitap okum uyor. m idem kalk>yooo". gelişim in için. Bir resim leri var kızın. merak ediyordum . lütfen yapm a böyle." dedi. inanılmaz bunalımlar. Bir de şişkonun k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı . “B oş vakitlerinde neler yapıyorsun?” falan dedim . Y em ediğim bok kalm am ıştı yani d iyeb ili­ rim. arkadaş­ larıyla 'kopamıyolar' diye baskete gitm em iş küçük hanım.. öyle bi koptuk öyle bi koptuk k ii. A yy kurtıılsam şur- daıı M S N ’de yazcaam sana.. "Ayy sergi m ergi amaaaan netten bakarsın işte. tam iki saat.. T elefonda arkadaşıyla konuşuyor. o ff neler oldu kızaamm". olaylar ve entri­ kalarla geçm işti. entel olm ak adına onu yem em bunu yem em mavrası ç e ­ kiyor. Y em ek y iy eceğ iz. bu gen e oofflam aya başladı. tiyatroya gidiyor­ A pt yor. "Balım. A m a ben o yaşta keman çalıyordum . Ulan on üç yaşındasın sen. Anneannesi de kızdan daha salak." gibisinden şeyler söyledim . "Anane eee yaa bana sakınn et falan alma. okulu dışında hiçbir faaliyeti yok. O her konuştuğunda ağzının üstüne iki tane terlikle çakasım g e li­ yor. K endi ergenliğim .

ın Bü olacaktı var yaa. ne bilim bir ton işle uğraşıyordum hiç olm azsa. sı şim aynı şekilde. gel evinde adam gibi y e. K arde­ M ağazalara girip çıkıyoruz. kırık karne. ne g iy se sura­ ya m adığı kitap yoktur. bu geri zekâlıya kıyafet d e ­ tı bir karış kızın.” K üç ük ne?” 02 A "Anne.” diye.dum." “Çağla buraya gelsin. Ahhh o benim kızım olunca sanırım inanılm az despot olacağım . canlı görünce 11e geçecek e li­ "Anne arkadaşlarla yem ek yiicez. ayrı şehir. o k u ­ ." "Akşam akşam ne tiyatrosuymuş. yüzm ede kızın bir ton madalyası var. Oldu ba­ pt al zünden anlarım ne bok yediğini. ergenlik bunalımı. “N e d iy o - k cuğum olursa. Sen kim senin evine gidem ezsin. Kız istem iyorum işte dedikçe. G ö ­ 1Anne ben Ç ağla’larda ders çalışcam.’’ Ü niversitede yok öyle yalnız yaşama. Onu mum ederdim ben valla. o küçücük kıza ün netiyorlar. Erik’le evlenirsek eğer ve bir ç o ­ sunnn beaaa ben onu g iym em . akşam tiyatroya gitcem. otur oturduğun yerde. alkol. Na bu şişko gibi D salak bence. Y ok erkek arkadaş.” "Anne konsere gidebilir miyim?" “Her gün dinliyorsun zaten. ö yle böyle değil. Bir de annesine nasıl bağırıyor. salonda yaptığı tablolar asılı." “Dışarda yem ek yiyem ezsin. asla bu karıya teslim etm em . sigara. hiçbir şeyden hoşnut d eğ il. H ele bir de kız çocuğum olursa. Ben anne P ucca yü bir şey olur sonra. gece gezm eleri. O anneannesi denen karı da bundan daha tonlarca kıyafeti giydirdi.

Yaşım kemale erinceye kadar asla sevgilim olam az. Daha yaşım K üç ük ne benim. pis pis arkadaşlara uyup onlarla fınk atmamam.bam. sonra gel bana tembel de. hemen 'Hayır ’ dedim. Bütün notlarım beş." "Sevgili günlüğüm. Zaten onun için böyle koftiden günlük hazırlıyorum kendim e. alsın dersleri. Bugün çocuğun biri daha geldi yanıma. hiç bi bok olam am ben. Sonra eve gelip babam a söyledim. K oca O sm anlı’yı sen yetm iş doku/. A m erika'ya gider garsonluk yaparım Bunla kendimi harcayarr. yaşı geld iğin ­ de vereceğim . her şey ezbere. Tabii kızım a vereceğim günlüğüm de bazı şeyleri değiştirm em g e ­ rekecek: "Bugün yine ders çalıştım . al ın Sistem tem bel ben değil. annemi daha çok severim olur biter. B en ünlü olcam . K ısa kesm em gerek. sayfalık kitaba sığdır." harfi harfine yazıyor): "Ders ders ders lan beynim sikildi. her türlü pislik onlarda. böyle şey­ ler bence hemen söylenmeli. H em zaten umurumda da değil. Sevgim fazla geldiyse. Tabii büyüklerim in sözünden de çıkm ıyorum . Orda zaten mutlaka keşfedilirim . ders çalışm ayı çok se v i­ yorum günlüğüm . Verdikleri eğitim le bu ülkede yü O layın gerçek hali şöyle (ve cidden günlüklerim de bunlar k D ün kü çü k ap ta lın Uuytık d ü n yası ya 303 sı . Bunun nedeni. Bu ü l­ kede yaşam am zaten. her şeyin en iyisini onlar bilirler. parantez içi çarpanlarmış.ayacağım. Okusun benim yaşam ım ı. m elerm iş. başka derdin?! K ızım nereye ben oraya." A pt para kazanm aksa amaç. ders çalışm alıyım . k ü ­ Bü Sanki bi bok öğretiyolar gibi. aşk denen şey çok saçma. Erkekler çok p is sevgili günlü­ ğüm.

"Sevgili günlüğüm. kaypaklık ve döneklik akıyor. Emrah’ı seviyorum ama H akan’a güzel olur. Ö S S ’nin tek ın Bü P u cca yü lazım. K eşke hepsiyle çıksam . Günde dokuz saat test çözüyorum. Aşk dünyanın en güzel şeyi olm alı. O zaman daha ra­ k dışarı. mat. O yüzden hiç yormam kendimi. Neyse günlüğüm.O layın gerçeği: "Yaaa. Üç saatte senin ne olacağına karar veren bu ülke için. bi Ö SS falan. Başka da bir şey olm am . neyin var dem edi. Zaten sınav sorularım gör." diğim hedefi tutturdum. Kızlardan böyle kaltaklık. çözmem gerek . üniversiteyi sonunda kazandım. iste­ pt al yıldız olm ak burada." O layın gerçeği: "Millet tutturmuş. Hem daha önümde uzun yıllar var. K üç ük Rapor almaya gittim . m ü ­ hendis olm uşum ne yani! Y apacağım tek şey çok ünlü bir güzel yanı aldığın raporlar.. Ar­ ün ya sı da â şığ ım . Bi de kızlan artık sevm iyorum ben ya. Onları başarmam D rum ki seni boşladım. çok istiyorum bunu bilmem anlatabildim mi? Neyse A düşün. Çünkü benim belli hedeflerim var. Hayır yani kazansan ne olacak?! Bu ülkeye doktor olm uşum . daha özgür sokaklarda dolaşabilirim. Her şey bürokrasi burada. erkeklerle daha iyi anlaşıyorum." "Sevgili günlüğüm. O sorulardan tıp fakültesine adam alıyolar işte bu kadar okum uş adam fazla bile. ne . elli yere girip çıkıp im za attırdılar. O ff Ercan var bi de. Ama bir tanesi bile başın mı ağrıyor. ÖSS sınavı için o kadar çok çalışıyo­ kadaşlarım hep beni çağırıyorlar ama ben hiç çıkmıyorum hat. götün­ le gülersin.. Ama tek hayalim kızımın bir avukat olması.

İstemiyorum zaten. Onların evinde yaşıyorum şim di. hâlâ sevgilim yo k günlü­ şıyorlar ya da yurtta. halamla giriyor. kızım a annesinin na­ K üç ük sıl hayırlı bir evlat olduğunu göstereceğim ki beni örnek a l­ sın." Olayın gerçeği: "Yaa tükürdüğümü yalarım işte böyle. Gittim ben de diğer çocuğu unutmak için Bü yü k D atıyorlar. iyi ki halamla yaşıyorum. Ben böyle kabinlerin orada çocuklarım la ilgili hayaller kurarken. tecavüz edip kafalarını kestikten sonra onları tarlaya öyle yapıyorlar. okul bitsin ver elini İstanbul. sı­ cak yem eğim i yiyip. ai­ . aman Allahım. Şaş beş ama fena aba­ yı yaktım oğlana. uyuyorum. Ö d evle­ mem. Koyun oldum valla n'apalım . Bu kez tatlı yiyelim dediler ve çıktık yukarı.halamla birlikte yaşıyorum burada. bunların işi bitti. Bir de akşam dokuzdan sonra dışarı çıkanlara da ün mis gibi yaşıyorum .” N ey se işte yazdığım kolpa günlükle. Okulumu en iyi derecede bitirip. N ey se yaa. yine acıktılar. sınıfta bir tane y a ­ şaş beş çiko biriyle çıkm aya başladım. Çok güzel bir hayatım var. Yalnız kalan kızların evlerine sapıklar k u ç u k a p t a l ı n b u y u k dü n y ac ı ya 305 lemi gururlandırmak istiyorum. Zaten o olm asa sınıfı da g e ç e ­ al ın kışıklı adam yok. Çok şanslıyım. Dersim bitince evime gelip. A pt rimi falan bu salak yapıyor. biz kaldık baş başa kadınla. Arkadaşlarım hep yalnız y a ­ sı ğüm. Bir de kötü kızlar var. Asla öyle bir hata yapmam. Küçük kız tuvalete gitti. Onlarla hiç konuşmuyorum. sevgilileriyle yaşıyorlar. Am erika hayalim falan yalan oldu tabii.

bir de Erik’i kırmak istem iyordum Eve gittik. ben bunlara bir türlü alışam adım .“Ailen nerede dem iştin?” “Buraya çalışm ak için mi geldin?” “Hı hı evet. Ev masrafın. D ilim e onca kelim e geldi gitti. seni aralarına almazlar ya. onlar da. içend en seslerini. Ertesi gün gideceklerdi sonuçta. Kalktım yattım. Yarın al ın aramaya başladım. hep beraber dışarıya Bü Pu cem yü rek bakıyordu.” “Ohh ne güzel. hani çocukken kalabalık akraba evine gidersiniz. Kadın ne kadar boş boğazlık etse de haklı. kalkıp gitsinler.. Am a o gülüm serken ki bakışlarını asla unutmamak üzere aklıma kazıdım. Heh işte öyle bir eziklik geldi ü s - 306 A pt En azından kafamı sokacağım bir yer olm ası lazım.” dedim ve evde onlan bekledim . Bu yeni nesil çok uyanık. Erik geldi akşam. A m a tek kelim e söylem edim . alttan altta sü ze­ bi sıçabileceğim kelim eler dolandı dudaklarımda. K üç ük ben de kurtulayım. geldikleri za ­ man hâlâ uyuyam am ıştım . kıkırdamalarını dinledim durdum. ayrılırsak çük gibi ortada kalacağım . fatura masrafın da yok. oğlum un evi sayesinde kira da verm iyor­ sun. ben “Çalışm am gerek. oradaki çocuklar kaynaşır. onlar gelm eden yatayım dedim. Sabah olsun. Bir zafer kazanm ışçasına. B en de internette kendim e ev i olan arkadaş çıktılar yem ek için. ağzına deli g i­ k D ün ya sı “İzm ir’de” .” diyerek gü lü m se­ di. Bir ev im olursa kendi­ mi daha güvende hissederim . Saat dokuza mı ne geliyordu. Kendim i şey gibi hissettim .

yatakta bildiğin dizlerim i kam ım a çektim ağlaya ağla­ K üç ük A pt al ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası D 307 ün ya sı ya uyudum.tüm e. .

‘Ben ne yaptım oğlum ?’ dedi”. o sahte g ü lü m semi takındığım a şükretsin. Ne diyeyim ki. A yy kusura bakmasın. Bunun da afrası tafrası hiç ç e k il­ teşekkürler! Sadece iki pıin kaldı kadın. o yüzden gücüm e g it- A Hanı böyle biraz tepki gösuTRcm.. Rahatlayacağım derken. yanında bile oturm a­ dın. Ben de pt al miyor! Günlerdir. K üç ük yoksa annene ne gibi bir şeyim olabilir? Üzüyorsun beni am a. şunu dem edin.K ısk a n çlık hapı olsun istiyorum ! Erik’iıı annesi gitti. inansa bile annesine sorduğu zaman. alttan alıyorum sürekli. “». g id e ­ cek yerim yok lan! A nnesi de bakma biraz haklı.nirçckter» has!aydım. Çok üzüldü giderken. “Senden ilk defa bir şey istedim . hoop ayrılacağız.” diyorum. senin aruın bana böyle böyle dedi desem inanmaz. Erik bana bir afra tafra: “A nnem e giderken böyle yapm adın. onda da ın Bü yü P u cca k D ün ya sı . çıkarken öpm edin ’. o sansar kan bunun aklına girer. D edim olm ayacak bıı ış. cam m sın.

çoktan gönlü vara A pt onlarla oynam anın. İlk K ra anlaştık.ti ya. “Ehehe evim in kadınıyım" m odundayım . “Babamlar gelir e der b ilm em ne olur ” (alan di yınce “Tam am . bayramlık çikolataların saklan­ ması gibi. N itekim kendim e ev bulm aya karar verdim. o noktada serer taşakları. kadın daha çok ler bence. Ben de serdim götü ne iş arıyorum ne bir şey. uğraş­ k D ün ya V > ') sı ödüyorum ne bir şey. Ç ocuğa. Bir de ilişki ilerledikçe. U la şıl­ maz olan onlara cazip gelir. sonra da ilgisi dağılır ve gider TV izler. Ev bile benim değil. çünkü ne zaman erkek kadının ona bağım lı olduğunu fark eder.i\>natarna falan dese de so n ­ nen Erik’e söyledim . çocuk gibiler ya. oyuncakları önüne atm ayacaksın. kendim e iki çift ayakkabı ala­ mam. Her gün eli kolu dolu geliyor. sürekli ödül karşılığı çalıştıracak­ sın onları. erkek ise uzaklaşıyor. o geri zekâlı bebe al ın m isali. Biraz geri zekâlılar erkek­ yü Adamlara her an gidebilirim m esajı vereceksin ki hep. Yarın bir ayrılsak sudan çıkm ış balığa dönerim valla.’' dedi. A slında bakm a. belli saatleri olacak çoğunu kırar. b u y u l <iuı. Eğer hepsini verirsen. Bunu da a y ­ t. Çocukken bütün evi talan ederdim o çikolatalardan üç ük yem ek için. Evden . bizim dallamanın bilinçaltına da “Bana hediye alırsan k 'tv u k 4 |> ta lu . “Ö devini yaparsan sana çikolata alırını' sana sınırsız oral” diye yerleştireceksin. sın bir şeyler için. Sonra cezalandıra­ caksın.VfcSı Bü bağlanıyor. Erik bana para verm iyor falan ama neticede ne kira güya m etin yazarak çalışıyorum ama ayda kazandığım p a­ rayla değil ev kirasını ödem ek. Bunu da Erik’in fark etm em esi lazım .

Paso erkekler k en ­ ya paso ev d eyiz. eve erkek getirmek için çıkıyorum zaten. Kalkar giderim yurtta. ancak b öyle ilanla eve geleni bekliyorlar san ı­ k adamların. İnternetten e v i olan birini bulayım . garibanlar bir bok da b e ­ D kadaşı. güzel fizikli. Abdullah d i­ ün ğım diye bütün siteleri didik didik ettim. Eski özgürlüğü kalm adı çocuğun. tem iz olsu n cu ’lar. bayan olup da yanına bayan ev arkada­ şı arayanlar. her yere beraber gidiyoruz. .onun da. bazen sıkıldığım rısını öderim . Sürekli beraberiz. Karı terk edince bunları. ilanların çoğunda d i­ zıyor. önce F a ce’den birbirimizi ekleyelim falan A pt al rekt "EVE ERKEK G ELM ESİ KESİNLİK LE YASAK" y a ­ ın Bü yem ek yapm ayı beceren bayan bir ev arkadaşı arıyorum. o boktan eve n e­ den o kadar para vereyim . NOT: Kira vermese de olur. D üzenli seks benim de hakkım !!! Bu hakkı­ mı elim den alamazsın diye celallenecek tim de vazgeçtim .mazsıncılar’ı da sildim. Onları hoop tek tek eledim . Bir arıyorum. zaten çok kalm ayaca­ dilerine ev arkadaşı arıyorlar! İlanda yazıyor: “Bayan ev ar­ ye bir adam telefonu açıyor. kiranın y a ­ sı fark ediyorum . ‘dürüst mürüst. İlandan biri. özgürlüğüne düşkün. G eriye kaldı. Bir tane­ sine mesaj attım." şeklindeydi. Seninle diz dize oturup “A şk-ı M em nu”yu izlem ek değil amacım. m isafirha­ K üç ük nelerde kalırım. hiç cevap yazmamak daha uygun olur diye düşündüm ve ‘erkek . Lan salak. V e çoğu da yeni boşanm ış bu rım. Geriye kaldı.!ü. yü cerem iyorlar. Ya bir şeyi anlam ıyorum . neye benzerse benzesin. tem izlik bıdıbıdı ön em li” . Hem madem erkek atam ayacağım . "Rahat.

" dedi. sen varken güven­ de olamam". İtiraf etmem D ün ya sı ne uygun olm adığını düşünüyorum. yazdığım harfi harfine yazıyorum : "Eve sevgilim geliyor. "Hayatlarımızın birbiri­ telaş yaptım. gayet ev ilanı içindi. D epozitosuz bulm aya çalışın ın diye de planımı yaptım. ikinci gün işlerini halleder. Allah bana verdi yirmi dört ay taksitle kontak lens. Taş . korkun benden k yooo gayet malak suratımın oldvğu fotolar var. H em en Erik’in m a­ hallesindeki 'sahibinden’ ilanlarına bakmaya. biri A pt al ın kuçuk ap talın büvuk dünyası Bü rencilerle ev e çıkm a fikrine kadar sürdü. Muharrem A h i’nin k ızı. Hayır profilim e de kaşar gibi m i gözüküyorum diye bakıyorum.diye. Karı daha beni ekler ek lem ez. Sonra anlaşırsanız eve çıkar­ sınız. ona arkadaşlık et. ezik kızlar ahaha. . yeni ev arka­ daşım ve benim le ilgili hayaller kurmaya başladım. yü gerekir ki. Sanki Dexter'ım . b e ­ raber takılın. Sonra biriyle daha aynı şek il­ de oldu. Kızın g e ­ K üç ük leceği gün de koştur koştur gittim otogara. ben istedim bir göz. "Kızı karşıla da gid eceği yere götür. Y oo. Garda bekliyorum . ekledik la c e b o o k ’taıı birbirimizi. hiç bilm iyor orayı. ikinizi de keseceğim . servisten iniyorlar. yabancı ö ğ ­ Ö yle böyle derken. Ohaa dedim ." yazdı. ben zaten evi falan ayarlarım ederim diye düşündüm. tam ben umutlarımı kaybetm işken. Korktum bir an. götüm de kalktı. İki kişi indi. işi olm uş orada. Tabii bu g ö tü n ü n kalkıklığı. babam aradı. İlk gün bizde k a­ lır.nbi kızım . Hinim in hınısının dıdısının bilm em ne kişisi İ s ­ tanbul'a gelecekm iş. lezbiyen arama sitesine falan mı üye oldum d i­ ye.

Arkadan. Lan kız bir indi servisten.” '‘Çok beklem edin di m i?” M uckk m u ck . benim ağzım açık kaldı. A m a yok m aalesef. Her kıvrım ını. “X x x x di mi? A yy hoş geldin ehieh i. hatta bu hale gelm ek için üç saat evde uğraşmış gibi duruyor.kız biri erkek. Saçlarım desen. A m a gözler kısılm ış. Bir avucumu doldurur yani bir lopu. Babaannem Brooke Shields değil. k saatlik yoldan gelm işsin. dudaklarımın ölü d e ­ rilerini kavlayarak izliyorum . K üç ük Resm en kızın götünü izliyorum . H iç bir yorgunluk belirtisi yok. Bir de güzel giyinm iş. M innacık ve kalkık. hayatım boyunca istediğim ama asla sahip olam ayacağım fiziğe sahip. S o n ­ ra valizini falan indirdi. arkadan itm işler gibi oluyor. Kaç Yüzüm inek götü gibi şişkindir. sevineceğim . bacaklarının bitiş şeklini falan. Kot giym iş ama o kota benim kollanm ancak bebek gibi. öpüş koklaş yapm acık yapmacık. G özlerim kırmızıdır. Bir fizik var h a ­ ya şey değil. A llahım bir popo var k ız­ da. az önce evinde şıkır şıkır giyinm iş. Her geçen kıza ba­ A pt al ın Bü la çıktığım için eşofm an falan vardır. bu nedir yani? B enim bir kere a ğ ­ D sığar. K ızla yürümek işkence gibi geldi resmen. Ama hatun. bir .. Saçlar falan dalgalı. bir şey yok. tek k i­ yü zım ın kenarında mutlaka salya izi olur. uzun. Hop aldı valizini. Ü stüm de başımda zaten y o ­ şilik koltukta kıvrılmaktan herhalde. biraz sonra tunda Allahım . Y üz ün podyum a çıkacak bir m ankene benziyordu. Akraba k ızı denilen şey ne olabilir yani? N e ­ Bütün gece yolculuk yapm ış bir hatundan öte. Bir kusur bulsam . önüm e geçti.. sı ticede bir akraba kızı. Bir gıcıklıkla yani.

Döndü götünü ba­ yü Gittik bir börekçiye oturduk. ben ağzım ın içinde mırmırmır. G eldi börekler. pardon bakar mısınız" diyorum herife. o hâlâ hatuna bir şeyler anlatıyor. çatır ç a ­ tır çatır kıskandım hatunu. yok. Orada suratına çay dökecek kadar kıskandım. kız gar­ k o kesin. nasıl sinirliyim . on kilo da götüm olacak. bir sam im i. sipariş vereceğiz. "Peynirli istiyorum. K ız afalladı. "Yaa ben biraz açım . ama ben bildiğin sinirliyim . Adam benim suratıma bakmıyor. Artık dayana­ madım. "Ben rahatsız ediyosam kalkim. U yuz olmadım aslında. Y em in ederim iki aydır yem ek nedir. Herkes bir döndü bana baktı. N e ­ ye sinirlisin diye sorsan. O fizik için o kızın hiçbir şey yem em esi lazım . ama sediyor. beni sikleyeıı yok. Kız bir şeylerden bah­ . garson afalladı. U lan sipariş v e ­ receğim . Sanki dört senelik k o casıy­ na. "Bakar m ısınız. onu da bilmiyorum." dedim ve gülüm ­ K üç ük sedim. bir şeyler yiyelim mi?" d e­ di. nasıl yenir unuttum. sonla ay bir içli dışlı. Ulan baksın ne var yani. küfürle karışık s ö y ­ leniyorum .kacak diye içim içim i yiyor. nasıl asabiyim. Zaten on beş kilo da kalsam . her yediğim lokma a ğ ­ A pt al ın Icu-jük ap ta lın b u yıık fu n y a s ı Bü m ış gibi. A m a hâlâ bir göt var bende K onya O va­ sı gibi. şöyle bir siizdüm m süzdümm . Zaten yiyem iyorum da. kasadaki adama bağırdım: "Bi börek yiicem ama bı türlü sipariş veremiyorum"." diyecektim . B en de hiç bir şey olm am ış gibi. D ün 313 ya sı yok. K ızın güzel o l­ masına uyuz oldum sanırım. yan masadakiler afalladı. yiyoruz. hatunla su böreği üzerinde konuşuyorlar.

A caba bu y ed ik ­ D köprücük kem ikleri çıkık kızlara bitiyorum . K ah­ dini geri zekâlı PuCCa. kaşlarının y a ­ pısı da. Bütün istediğim ün verengi gözleri var. m innacık poposuyla boy ölçüşem ez. Hıı belli 11e mal olduğu. k on dakika sonra ringde güreşecek gibiyim . Baban ev falan dem işti ama buraları hiç bilm iyorum ben. sana da yük olm ak istem em ama ne düşü­ nüyorsun?” “Y a sen bi işe başla bence. Kirpikleri ne güzel lan. İki kişinin arasında olan şeylerde başarılı olm ak çok matah bir şey değil sanırım.” A pt al ın Bü yorum. hohoyyy ben öndeyim . şu her şey kız da var. A llah belasını ver­ sin pislik karı! Orospuuu.zım da büyüyor büyüyor. N asıl zayıf. Ü ç g ü ­ ne işe başlıyorum . A llahım bunlar götüm e gelecek d i­ edinm eye çalışıyorum . nefes alsam iki kilo alı­ lakta? Bu da bir kıstas değil kı anacım . B el çukurum var ama o da onun sıkı. H ızlı da yiyor haa. hee b öyle de avut k en ­ ya sı yorum. Elleri de güzel lan. Bir de bana bak. “PuCCa. şey etm e yani. A m a gözleri m avi değil. herkese veriyordur bence. bir buçuk porsiyon aldı. ıııyyy ne sıradan. K ızı da bir yandan süzüyorum . Ben iyi m iyim acaba y a ­ yü lerini nereye aktarıyor? A yı karı. ben bugün bizim akrabalarda kalacağım . Baksana. Tamam perform ansım iyi olabilir ama yatakta em inim o d a­ ha güzel gözükür. Bir de benim kine bak. hakkında izlenim . k al­ kık. G üzel kızlar bence hep orospu K üç ük olur. yazam am C V ’ye 'oralda üzerim e kim seyi tanımam' diye. kesin orospuu bu kız. biz bakanz ya. Kolları nasıl zayıf. B ence yatakta kötüdür bu.

K om plekslerim . "şirinsin".Anam eve çıkm ak mı??? Bir an buraya g eliş amacımı işkence çekilir mi? Hayır Erik gelecek o eve. şenle a y ­ yü tunsun.. lanet olsun ki." diye bana gülüyor. sana daha çok yakışır. Bir gün ben evde olm ayacağım . dümdüz. al ın ğım da ol daha iyi. etleri f ış ­ nı evde dolanmak istem iyorum .” diyerek alt alta üst ü ste. ezikliklerim le beıı kendim i o eve gömerim . su istem eliyim kü çük a p ta lın b ü y ü k (iunya* Bü kırıyor. Sonra dönüşte düşün­ düm: ‘Çirkin kadın yoktur. A llahım kalbim sıkışıyor. Sonra. "O senden bir K üç ük adım önde koca götlüüüü alıahalı. kıskançlık­ larım. Sonrasında ise.. Am a yok. Her gün bu . K uafc'e gittim A pt güzel olm ayı. Daha da yem eyeyim şu böreği. B ö y le uza­ suu. B enle evlenir m isin? Zaten PuCCa'ya gelin lik yak ış­ k D ün ya 315 sı unuttum!!! B en bununla ev e m eve çıkm am lan. fındık gibi. N eyse kızı bıraktım gid eceği yere. '”N e güzel dötün var­ m ış senin. Kendim e de bir yandan kızıyorum . Hem sen de m aalesef. bir noktada çekiciliğin var. K ız sanki kendi istedi N ’apacaksın? Allah seni böyle yaratmışsa. Straplez istiyom uş ama koltuk altı loppucuk. N e güzel göbeğin var senin. Yatakta dört çevireceğim bi h a­ maz. “İyi ki yiyişm işim şenle. ay­ lardır pelte gibi eziliyordum . hop bu havluyla kapıyı açacak. E yfel K ulesi gibi. bakım sız kadın vardır’ m antığıy ­ la saçlarımın pamuk ipliğine benzeyen uçlarını kestirip şöyle bir m odel verdireyim de kendim e geleyim . kızın günahı ne? Siktir et ya senin de alım ın. N e güzel bacakların var senin. evet suu.” Y o o o dostum yo oo . ayyy daraldım düşünm ek bile istem iyorum . içim de duran o ezik karı çıkıp. çalım ın.

k u z e n ­ le riy le tü r k ü b a r la r d a v e s e v g ilile r iy le m a h a lle p a r k la r ın d a b u lu ş u r k e n g ö r ü lü r le r . Şimdi çık a­ galı saçlarıydı. k ır m ız ı d a g iy s e le r o m a v i fa r g ö z k a p a ğ ın d a d ır y a n i. B e lle r in e . Sivri m ım ı bulacağım yani. M a k y a jla r ın ı y in n i b e ş d a k ik a s o n ra d ü ğ ü n le ri v a rm ış g ib i y a p a rla r . D burunlu çizm e ve içine sokacağım kotum da olsa tam k ıva­ ün cem var gibi duruyorum. K üç ük K e k o m a n ç i K ız la rı: T ik k y k ız la rın ın p a r a s ız v e r s iy o n la r ıd ır. P ucca yü K ıza da. B en yürüdükçe lülelerim kıpırdıyor.” d e­ k ve yaşatm a d em eği başkanı" havasında dolanıp duruyorum. iç in e s iin g e r m i ııe k o y u y o r la r s a . Y e rli y e r s iz m a v i ( a r s ü re rle r. "Keko kızları koruma dim.ama sonra kıyam adım . Ö n d e k i tu ta m . “K ız yollu gibiydi yaa. Bari maşa yaptırayım d e ­ . G e n e llik le a lış v e riş m e rk e z le rin in y e m e k b ö lü m ü n d e . zaten İzm ir’e döncem . R u j o la ra k is e p a r la tıc ı d ış ın d a b ir ş e y s ü r m e z le r . in s a n la r la h e m e n s a m im iy e t k u ra rla r . kekom ançi k ız ­ ya dim. Ü ç kat kafam oldu. S a ç la rı h e r z a m a n k a f a la r ın ın iiç k a tıd ır. bu kararı verm em e sebep olan tabii ki kızın uzun ve dal­ sı rım oradan T ank Akan m odeliyle.” dedim. “B en ev e çıkm ıycam . herife de güvenem edim . H e r y e rd e b a ğ ır a ç a ğ ır a k o n u ş u r la r . b o m b e li b ir ş e k ild e a ık a ta ra fa d o ğ ru y a p ış tır ılm ış tır . K ış ın k o tl a n ın ç iz m e n in iç in e s o k a rla r. 316 A pt al ın Bü diyip durdu. sevgilim eve gelsin Oturdum yine internetten kendim e ev arkadaşı aramaya g i­ riştim. Babam a da. yarın gerdek g e ­ larına7 benzedim . Şu anda aynen. kusura bakma. K eşke hiç yaptırm asaydım. S u r a tla r ın ı a s f a lta s ü r tm ü ş s ü n g ib i a llık v a rd ır y a n a k la rın d a . ben çekem em ö öle. s o s y e te p a z a r ın d a n a ld ık la r ı a ltın p u llu b o k s ö r k e m e r le r in i ta k a r la r.

A m a artık yeter yani. “K ahve suyu koyar m ısın n n n n . bu kez kulağım a doğru fısır fısır A şey. Bunu pt al Zaten sabahlan bildiğin kurbağa gibi bir şey oluyorum. Y em in ederim uyandığım da tek yaptığım görüp nasıl istersin seksi benden.Sab ah seksi in sa n ın k en d in e yakışanı giym esidir Şu sabahları Erik’in beni dürterek uykumdan uyandırıp akrobatik hareketlerle cinsel birleşm eye girm e çalışm asından nefret ediyorum !!! Sabah sabah seks mi olurmuş ya! Tamam ilişkinin başında yapıyorduk eyvallah. bir noktaya kitlenip kıçım ı hart hart hart kaşımak. G ö z ­ ın küçük ap talın büyujf dünyası Bü yü k D ün ya sı . M adem istiyorsun başka bir yol bul. salyam akmış. geri yatıyorum. ağzım kokuyor.. Derin bir nefes alıp. üç saat kıçım ı kaşıyorum .. R obbie W illiam s’ı sağım da görsem. U yandığım da en son iste ­ K üç ük yeceğim şey seks benim. arkamda pişm iş k elle gibi sırıtıyor. O dürtmesine sinir oluyorum bir de. lerim yumuk yum uk.” derim. dürtme beni!!! Allah bism illah diye bir uyanıyorum .

dönüyor arkasını. sonra yine başlıyor kolum u. İçine bir ayı kaçtığı için. Bunun için bir yol bulm alı. sonra vazgeçer gider diye ölü taklidi y a ­ rum. Ulan şim di sevişm edim ya. "Hadi hadi hadi1 Bazen o kadar sinirle­ '. cidden bakıyor uyanm ıyo­ k pıyorum. “Lan bir git yat!” diye bağırıyorum. Bir iki yoklar. 'Sevgilim le iyi bir cinsel hayatım yok. o götü kaldırmaz. . Erik’i bu k o ­ nudan soğutm alıyım . al sana tektaş' yaparsa. Bunun çiş olduğuna inandırmalıyım. ay bana bakma. hatta balkondan hortumu alıp şakada şukada girişmek istiyorum . Yok bir de kafaya niyorum ki kalkıp tokatlamak istiyorum . Biraz duru­ yor. mantık aynı çalışır diye D ün ya sı taktı mı ille yapcak. İki günde bir bu işkence çekilm ez. Bir iki yokluyor. kalkıp işyerinde çirkin bir karıyla işi pişirirse. A m a iş sevişm eye gelince atom karınca olu veri­ yor. Ener­ jisine de hayranım ha! Kalk bulaşıkları yıka desem . sabah sevişm esini sevm iyor. ay çatlak­ larım gözükecek. Bir ton ev li adam m etreslerine bu bah seksi olabilir. riyor. Oramı kapa. K üç ük veninin olm ası gerek. sonra 'Her sabah seks ne güzel bir duygu A lla ­ hım. sabah sevişm ek baaoow w w . kadının kendini seksi hissetm esi için bedenine g ü ­ pt yalanı söylem iyor mu sanki! Y uvalan yıkan şey bence bu sa­ al ın Bü Sonra. ayy dönem em arkamı. M akyajsızken bakkala gitm ek istem e­ yen biri olarak.fısır. kafam ıza dayatılm ış belli normlar beni işk illen d i­ P ucca yü düşünüyorum. beraber birlikte olalım mı?' d i­ ye başlayıp. o ff çok çirkin gözüküyorum gibi şeyler 3 18 A Hayır. b u ­ ramı kapa. bacağım ı okşamaya.

Bi dur ya bi ellem e.” der. küstün mü be?” “Konuşm ak istem iyorum şim di. Bu sefer aklım a başka düşünceler geliyor. “Işığı kapam a­ dan m em elerim i elley em ey ecek sin ” grubuna üyeyim . Sonra. ''Öpmee öpm ee öpmee" diyerek ka­ k D ün küçıık a p ia lm biiyuk dünyası ya 3>9 sı .” "Küstün mü lan? Şiişt dönsene bana. ne ben yediğim den zevk alırım. Ben hâlâ. hoop bir ham leyle pom o yıld ızı gibi dönüyorum .” K üç ük “O lf Eıık. “A y ne farklı.” “İyi be tam am . Sonra bu yavru köpek gibi havlam aya başlıyor.. Sonra alışır. kırdın sen beni. sabah sevm iyorum . Tam başlıyoruz.” A pt “Sabah sabah manyak m ısın ya? Kalk kahvaltı edelim al ın şey yapmak için uğraş veriyorum . git yat sen n ’apiim . ne adama bir lokm a bir şey yediririm. som a yaparız. al sa­ Bü Lan erkeğe de her istediğini her zaman verirsek olm az bu iş. T öbee Allaam bu fikirleri çıkar sen benim aklımdan diyerek bebeyi üstüm den atıyorum. ayy çek elini m em em den.” “N e güzel yapıyoduk ama yaa. yü mutlu. em ek sarf ediyorum . "Hadi bebcyimmııım" diyorum. Ama işte. Kalkar gider iş y e ­ rindeki çirkin kızlardan birine. “Ya birini bulursa. aynı döt der. kahvaltıdan sonra da y a ­ parız hadi hadi. lan çocuğun istediği tek şey de bu. Çapaklarımı s il­ m ediğim gözlerim le. hep aynı m em e.beynim i yiy eceğ i için. O ışık kapanacak biz sevişirken. debeleniyor yatakta mutlu famı çeviriyorum .. yazık günah” diyerek. seninle na tek taş. salyadan kenarı kabuk bağlam ış beyaz dudağım la.

Her sabah seks istediğinde.” cerecen. bak söz ver­ “A m a her gün olm az. hiç s ı­ kılmadan. hadi kalk. Kalk git çişin i yap. G üney Afrika'dan g e - Her sabah mutlaka bu muhabbeti yapıyoruz yani. kafasına gazeteyle vura­ K üç ük cağım . yorulmadan. “Ç işim le diğerinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum .“Taam söz yarın sosis yiyerek uyandırcam seni.” D ün din!" ya araba falan hediye etm işim gibi. Sen de kurtul. Bugün ne? 5 Ocak. kalk kalk şurdan. A lm ak gerek bence de. Geri zekâlı. yem in et. Hadi sen dedin. . sı D önüyor bana ama gözleri nasıl ışıl ışıl. 320 A pt tirtcem sana h izm etçiyi!” al ın “A yağına çorap giym eyi becerem iyosun da onu nasıl b e - Bü ben de.” “O zaman bugün de yaparız kızım .” P ucca yü “Sevişm ekten soğuttun yem inle beni. K öpek gibi eğitm eyi düşünüyorum Erik’i. Bütün M o ld ov ya ’yı sokacam ben senin bi yerine. nasıl mutlu. Şu sabah diretm ele­ k kurtuluşu. sanki herife ev. cidden mi? Taam o zaman. Hah Adana'nın rin için sana M oldovyalı bi hizm etçi tutcam. özel günlerde ancak. şeyy bugün mutlaka bir şehir kurtulmuştur. N asıl sevinçli. Sonra zaten bitecek. N ’apalım yapmak zorundasın." "Valla de. Am a hizm etçi şeyinde haklısın.

K o r k u y u iliklerim e kadar hissettim Sabah bir kalktım. Olan bana olacak. “Bilm iyorum Esm aCeyhan. “Mutluluklar dilerim ”. Esm aC eyhan’ın çocuğa nasıl bir zaafı varsa. “Kalk kalk kalk Esm aCeyhan öğrenm iş. “Allah belanızı ver­ sin”. biraz da sanırım utançtan. korkudan. söyleyeceğim şeyleri düşündüm: “Seninle küstükten sonra oldu”. “Bana attığın uyandırdım. telefonum da on mesaj var. sana yüzüm bile y o k - A N e korkuyosun elin salağından?” dedi. Erik’i ın Bü yü k küçük ap ta lın büyük dünyası 3?I D ün ya sı . gerçekten bilm iyorum . insanlardan nefret ediyorum ”. hiç sesini çıkarmıyor. sıçtık ki ne sıçtık!” Bu hiç sallamadı. “Lanet olsun senin gibi arka­ daşa”. hepsi E s m aC eyhan’dan. Ben kaldım evde. ne yapsa ne K üç ük etse. Karşılaşırsak eğer. “Sen orospunun tekisin”. adamın um u­ runda değil. “Yaa bilm eyen mi vardı zaten! bii. Kalktı gitti işe bu. “Senden. Ona göre hava hoş ta­ pt al bu kazıkla mutlu musun?” Mesajların çoğu böyle.

tu”. O kezzabı suratıma d ökm eeee”. "Herkes beni sikm ek is tiyooo!" kızlarına benzedim . k ısacası herkesin ona de- ii divane vurgun olduğunu düşünür. Hah işle o kızların bir level üstii oldum ben. kaldırımda karşılaştığı adam ının. M üge A n lı’ya bakıyorum. eniştesinin. A slında bilinçaltım ın böyle olm asının tek tam bir ev hanımı edasıyla açıyorum televizyonu. Şim di de bu paranoyaları­ K üç ük ma E sm aC eyhan’ı ekledim . D ü ­ . Bir de ö y le kadın programı falan da k sona kadar o tiz sesiyle. cinayetlerin perde arkasını araştır­ D ün nedeni M üge Anlı! Sabahlan Erik’i işe gönderdikten sonra. arka­ daşının sevgilisin in . ya parça pinçik keserlerse. "Ya şey ederlerse. hipnoz mu ediyor n ’apıyor anlamadım. A slında çok garip bir şey. Bu kızlar alt kom şusunun. Kafasına takar falan. İzlem eyeceğim diyorum ama baştan değil ha. Evin içinde ben yu su f yusuf atıyorum. beklerim ondan". üzerimde çok pis etkisi oldu. Sürekli insanların beni kesip cesedim den k ı­ yafet yapacaklarını düşünüyorum. Y a bunları Esm aCeyhan tuttuysa! Yem in ederim yapar. İçerideki od a­ 322 A pt al ın Bü programa gelm iş olabilir diye heyecan yapıyorsun. Bu duru­ P ucca yü m asına takılı kalıyorum . Bir de bu durumdan dertlenir. şündüğüm her şeyin sonu faili m eçhul bir cinayet kurbanı o l­ mama gidiyordu. B ildiğin cinayetleri araştırıyor. Bugün de evin doğalgaz tesisatını yeniden yapıyorlar. katillerden biri mun. öğretm eninin. kesm e beniiii. “Esm aCeyhan ne olur öldürm e beni lütfen yalvarıyorum . ya sı yapm a. ya suratımı jiletleyip kolumu b acağı­ mı ayrı ayrı yerlere göm erlerse.

bir senede bir ka­ K üç ük ti! buluyor. insan arkadaşının sevdijh ç*:<cuğu elinden alır m ıı?” deyip. ölm üş ‘ Hak etnıiş. Bir daha Esm aCeyhan aramadı. arkamdan bir Fatiha'yı çok görecekler.200 ın out şeklinde gelir gider. n ’aaptılar ne ettiler diye. Çarşı pazar karışır yem in ederim. Zırt pırt ev e geliyor. sürekli fotoğrafım ekranda 7. kacak tip de var.. Herkes işçilerden şey eder. ben kalanını hallederim . Vergi dairesinde çalışan m emur gibi çık ­ m ışım onda da. O log'larda neler var neler. A pt sürtük diyecek.00 ın ir . B elk i yönetici tecavüz k D ün k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ya 323 sı . U zunca bir süre kim se ondan şüphelenm ez de. N eden hem en beni kesecek olan adamları işçilerden seçtim ki. Zaten pezevenkte ö y le dayı kızm a sar­ yü helenen geri zekâlılar gibi bir şey. Bir de gidip vesikalık fotom u koyarlar. işyerinde hırsızlık olunca.dayım ama nasıl kalbim ağzım da. Sonra kendi kendim e kızdım . Bütün gün kendim i yedim yedim yedim . pencerem in önünde dolanan işçiler var sürekli.'’ diye serçe gibi titriyorum. direkt tem izlikçiden şüp­ edecek bana. Sonra zaten M SN konuşm a­ ternete düşm esinden. programda biri ölm üş oluyor ya. Bu. M üge Anlı katilim i bulm aya çalışırken. al ın larım. Bit de zaten Esm aCeyhan beni öldürürse. E v ­ den dışarı çıkm adım . en yakınlarından biri çıkıyor. A b oo o o o o o var ya acayip tırsıyorum lo g ’larımın in ­ Bü G özüne kestirdi beni. Arkamdan herkes iyi olm uş. adım gibi em inim . "Allaam dört koldan sikecekler beni. kati­ li mutlaka akrabalarından. Ö yle bir şey ki. Bir de apartmanın dış c e p ­ hesini de boylıyorlar. sen benim götü koru. . sın ıf ayrımı yapıyorum diye.

.” “H m PuCCa saçm alam a ya. tam TV izliyoruz. lak kedigözlü. Ondan beri s a ­ nırım.Akşam Erik geldi. Erik üçlü koltukta yatıyor. “Ya Esm aCeyhan yaptırdıysa. terlik sesini duyunca oralara saklanırdım hep. K o l­ tuğun arkasına m ı saklansam acaba? Karanlık zaten. İçeri girecek. ama hasta m ısın?” dem ez m i bana! O yüzden kalktım. sinsi sıfatlı. Erik’in ya­ nına gittim usulca. beni sokakta aramaya başlar.” Gülüp benim le dalga geçm eye başladı çocuk. ben tekilde oturuyorum. fark e t­ m ez beni. Bir nabilirim ”dir. üvey babamın P u cca yü gitsem tek düşündüğüm şey. Oda zifiri karanlık. ne yapsın. oradan çıkabilir lütfen. Erik'in evinde de. televizyonun ar­ 324 Bü Ç ocukken bizim evde belli köşelerim vardı. Esm aCeyhan kesti elektriği diye. K ız kaçm ış der.” “ Ya gitm e dur. Lan bir tırstım. hangi eve D ün ya sı elektrik gidiverdi! İşte orada gözüm ün önüne M ü ge’ciğım . Kalbım ağzım ­ dan atmaya başladı. m isafirliğe bile gittiğim evlerde sürekli kendim e sak­ kasını ve banyoda duşa kabinle klozetin yan tarafım bu lm u ş­ tum. al ın lanacak bir yer arıyorum. yem ek yedik. Ben de böyle kafamdan nasıl kıtır kıtır k esileceğim i düşün­ A pt Erik’e ne diyeceğim ? “N e arıyorsun sen orada sapık karı. ikim izi de öldürecek. Şim di televizyonun arka tarafına saklanabilirim. içerde bı yerde mumlardan K üç ük olacaktı dur getireyim . despot hatunum geldi. “biri evi basarsa nereye sak la- k de benim çocukluğum dan kalan bir durumum var.

B izde b ö y ­ le bir mantık var çünkü: "Sevişiyorsa ölsün orospu". sonra şak diye geldi Esm aC eyhan’a küfrettim. K endim den utandım. ohh olsun sürtüğe. Esm aC eyhan’a.” diye bir cevap verdi o da. sonra psikologda halleder o la ­ k u y u k i p t a l i n b u y u k d ü n )« k i Bü yü k D ün c in a y e t- ya 3«5 sı .düm. aman iyi ki ölmüş". babasına güvenm iyo. Öldükten sonra hakkımda ne söyleyeceklerini de tah­ min ettim: “Aa bak kıza kalkm ış gitm iş y iyişm eye. A m a ya adam tuttuysa??? Kapıya daya­ nırlarsa üç beş kişi? “Barda” film indeki gibi yaparlarsa? A yy Allaam m ö y ley se ibne olsunlar. Anam arkam­ dan biri bile güzel la f dem eyecek diye düşündüm. N e desem bir faydası yok biliyorum . bir şek il­ de Erik onu alt eder. b ö y le li tecavüzlü durumlarda. M üge A n lı’dan da nefret ettim. hak etm iş pislik!" durumları oluyor. Sanki ken dileri hiç sev işm iy o rm u şça sıııa . Korkumla yüzleşm eliyim artık. insan k o ­ casına. "Haa yalnız mı kalmışlar. Onun yüzünden herkese katil. Kafamda bir m ilyon film çektim . hak etm iş kaşar. Sadece özür dilerim ”. onun duymak istediği K üç ük şekilde yazdığım bir mesaj attım: “Sana karşı yüzüm yok z a ­ ten. “Sadece Allah belanızı versin. Amaaan ya bir şey o l­ yını o. içeriği az yalan olan. aman iyi ki ölm üş. ama em in ol seninle m uhabbetim iz bittikten sonra oldu. Eee neden gitm iş oraya. her çıktığı kıza böyle m e- A pt elektrik. lütfen sadece Erik’i yapsın­ lar. Erik "e göre bir bok yapm az artık. Esm aCeyhan tek başına gelirse tamam amenna. Y azık lan Erik'i de yapmasınlar. pis sapık gözü yle bakıyorum. al ın maz üç gün depresyona girer.

O yüzden biraz içim ra lı izlem eyi. Bir de sabahları da kesersem M üge An .saj atıyormuş bu manyak karı çünkü. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı hatladı. daha iyi olacak.

burnumda tütüyor resmen. N asıl alışm ışım K üç ük çocuğa. Zaten sadece kötü anlarda da neye benzediğini çok umursamadım. Alt tarafı üç sokak ileri gittim. Oha yaa ben gideyim diye mi bekliyorlarmış n ’ap ıyorlannış. kirası da az. Üstüm den büyük bir yük kalktı. Bir hafta falan oldu tutalı.T e k taş tek taş diye n ic esin e sarıld ım . Gittim yeni evim e. daha evde hiç kalmadım. İyi ki aramı­ şım . A pt al gitm ek için kullanacağım . Ev bildiğin ev işte. üstelik Erik’in m ahalle­ sinde. ayy bir sıkılıyorum . o yüzden evin de ev arkadaşımın ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D 327 ün ya sı . Sonunda kendim e ev bulabildim . İki saat dayanamadım aradım: “Napıyosunnnn? Seni özledim m m m ”. hem Erik de özlesin beni. D edim bari bir günlüğüne kalayım . hem en eski kız arkadaşıyla kocası gelm iş bunlara. arkamı dönm eye gelm iyor yem in ederim. Odamda yatak ve dolap da var. kendim e güvenim geldi yem in ederim. Nette buldum ilanı: Otuz-otuz beş yaşlarında bir kadın kendine ev arkadaşı arıyor.

B ekliyorum bekliyorum . bir hıncım ı alayım . Y ine giym iş göt çizgisin d e bir etek. Dürttüm. şu anda senin eski sevgilin büyük ihtim alle kocasını boynuzladığı yeni sev g ilisiy le konuşuyor. uğramışlar. g e lm i­ D ün ya sı evine. “T elefonda k onuşu­ K üç ük yor bizim odada. oda mı var evd e?” dedi. falan m ış filanm ış. Kafam da kuruyorum: Erik kızı mutfak te z ­ k sından koşa koşa gidiverdi. o eteği kalpten öleceğim . N asıl sinir oldum ya. o kafasını mutfak tezgâhına vura vura peltesini çıkartayım beyninin. önce ben o yellozu bir döveyim . o bakışımdan zaten nasıl sinir olduğum u karı anlam ış­ tır. Pizza almışlar.Kalktım hem en üstümü giydim . sinsi sinsi bir şey görürüm um uduyla m ut­ fağa doğru yol aldım. Y a da dur. Baktım orada beklerken Pu cca yü yorlar bir türlü. Çektim kolunu. kesin d oggy yapıyorlardır. bütün b a­ cakları bize doğru. iki saat yoktum alt tarafı! D em ek . pıtır pıtır gittim Erik’in bir hafta yok olsam . “N ereye so k saydım . k a ­ pının oradan kafamı bir korku film i edasıyla uzattım. kaltaklık - 32 8 A pt al ın Bü kıvırmıştır ya da kız oral yapıyordur. B öyle sansar adımlarla yaklaştım m utfağa. Y akaladığım anda kocasını çağırıp o n ­ ları öldürm esi için gaza getireceğim . “K ız nerede?” dedim . bir baktım bu da arka­ gâhına dayamıştır şim di. kalanı k o ­ cası halleder. “N eden o odaya soktun ya onu?” diye sordum. Çok sinirlendim . ohh ev Japon kerhanesine dönecek! “A l­ m anya’dan oğlu g elecek ev sahibesi edasında” bir girdim içeri. Erik mutfağa gitti. S ak ­ landı mı falan diye bakıyorum sağa sola.” dedi. E ee sa ­ dece Erik var burada. B izim odam ızda! Yani yatak o d a ­ m ızda. buradan geçiyorlarm ış.

B en gelin ce sustu.” B ö y le saatlerce kavga ettik. esk isi m i kaldı” “Senden yem in ederim tiksiniyorum . N efret ediyorum K üç ük senden de o eski orospu kız arkadaşından da. Erik arkamdan sarıldı. B en kızla ilgili bozuk atıyorum kendim ce.. döndüm arkamı. . Gittim odaya doğru. hani reketler. B ö y le bir içeri geldi.” falan yapıyor.lanm bizim evde yapmasına. Artık kim inle konuşuyorsa. anana iyi davran. Kalktım dolaptan bir şey alacak gibi yap­ tım. Annen ab­ lan n eyse ama sen iyice abarttın ya. sana iş atıyor bunu fark ediyorsun ve utanmadan ona iyi davran diyorsun. K ıskançlığım . bir taraftan Erik’e işveler. Kadın orada kocasını aldatıyor bunu görüyorsun. Eee ama yeter. Kocasına acayip derecede üzülüyorum ya. yü rum. b öyle bacaklarını k a - şıya kaşıya. sürtük eski sevgilini kabul­ len!!! Bir sinirlendim . K alk git ya yeter cidden!” “E vli barklı kız. kocasına sarılmalar. sanki ora­ Yatağın kenarına oturmuş hanfendi. A pt al ın ku ç u k ap ta lın lıu yu k d ü n yası Bü tiksintiye dönüştü. Sonra gittim içeri. yalandan h a­ k ne bileyim bu kadarını da hak etm em iştir o adam cağız d iy o ­ D ün ya 329 sı da olduğunu bilm iyorm uş gibi bir hışım la açtım kapıyı. “Yatağım ıza da ala­ lım ister m isin? Bu ne ya eski sevgilin le aynı ortamda bulu­ nuyorum diye şükredeceğine. biz de yatm aya g it­ tik. bir işve bir cilve bir iğrençlik abidesi.. “ Yaa kıza biraz daha iyi davransan olm az m ı?” dedi. sadece “ahaha ayy evet hım ın ben derim sana. bir yandan da dinliyorum . B en ağlama krizlerine girdim. acım aya ve N ey se ki çok geçm eden bunlar kalktı.

N eler neler ama. senin gözüne . bırakmıyor. B en mi seni zorladım.İçim de ne varsa ne yoksa döktüm. gitm eye m eyillendim . A ram adı. sinirin geçti m i?” A pt al ın 30 Bü tu beni kolumdan. sanki farkında değildim . Yani ta­ mam bitirmiştim ama en azından arasın sorsun. Sabah kalktığım da işe gitm işti.” İlk büyük kavgam ız bu oldu sanırım. G ece oldu yine aramadı. onu öyle yap bunu b öyle y a p . elim telefonda arasın diye bekledim . H issettiğim her şeyi s ö y ­ girem iyorum ? O kaltak karı bile benden daha d eğ er­ li senin gözünde. Ertesi gün öğleden sonra bir baktım bu arıyor. P ekm ez’le aran bozuldu d i­ y e bana aylarca tavır aldın. o dom uz gibi susuyor. Sonra yorgunluktan sızdım yatakta.. “G itcem bırak. D ı­ şarıdan bakınca aslında o kadarcık şeyi büyüttüm gibi g ö z ü ­ küyor ama değil. “Dur sakin ol. haa ben mi? Her şeyde üstüm e geliyorsun.” diyorum . Her şeyde bir hayır varmış. Herkes değerli.” diyor ama ben öy le bağırıyorum ki. Y üzüne “B it­ ti!” diyerek ben de onun canını acıtayım . “N ’apıyorsun. N asıl olsa eşy a la ­ rın gittiğini görünce arar dedim . tamam sabah konuşa­ lım . O gün hiç aramadı beni.. o kadar çok ağla­ dım ki artık gözyaşım akmıyor. A ğzını D ün ya sı ledim .. tut­ Gitti dış kapıyı kitledi.. Gittim. dem ek ki o evi tutmamın bir nedeni varmış. altıma eşofm anım ı giydim . ben bağırıyorum. taktan. Ben K üç ük hiç uyum adım . “B enim neyim eksik. evinde neyim var neyim yoksa hepsini yeni evim e taşıdım. P u cca yü açıp tek k elim e etm iyor! Artık bir evim var diye kalktım y a ­ k ağlam a nöbetleri geçiriyorum .

” dedi. kendine iyi bak. gitti çocuk ya. Geri zekâlı ya. D edim inşallah vazgeçm iş olur ayrı­ k ü çü k ap tafırı L üyük d ü n yası Bü I yü k D ün ya sı “Eşyalarını alm ışsın.” “Bir şeye ihtiyacın olursa söyle.” “E vet. “E vde eşyalarından bir kısm ını unutmuşsun. A ldım e li­ m e. al istersen. G ece sinirden ne dediğim i bilm iyorum ama şim di hem en kabullenince ayrılığı. B indim arabasına. Sonra hani çok fazla ağlayınca uyuşm uş gibi olur ya insan. lıktan. bildiğin pişm an oldum .” dedim .” “B ö y lesi belki daha iyi oldu. Bu kez de sevinçten ağlamaya ın Bir baktım yine arıyor. bildiğin tek taş var içinde. B en de öyle bir duruma girdim. Y eniden başlayalım diye dua etm eye başladım . ses çıkarmadım. yüzük kutusunu gördüm. K eşke büyütm eseydim o kavgayı. Gittim üstümü giydim . A rtım gözü. “Senin senin o .“E vet.” Son sözü bu oldu. A pt gözaltlarım a dayadım kapatıcıyı. m osm or arabayla bekliyordu. çıktım dışarı. kapadı sonra telefonu. “İyi m isin?” dedi. iyice birbirimizi yem eye başladık çünkü. Bir an m allaştım . ne K üç ük var kalsa bir parça eşyam mal insan. Yatağa atıp kendim i debelenm eye başladım.” “E vet. M esajlar yazıp yazıp silm eye başladım. Bu aşağıda al torpido gözüne koydum .” dedi. “Bu benim değil. “E vde m isin? Y em ek yedin mi? Y em ediysen bir ş e y ­ ler yiyip konuşalım . ne kadar hevesliym iş ayrılmaya.” dedi gülüm seyerek. “Ohaa sen mi aldın bunu?!?!” deyip bir atladım üstüne.” . İki gündür ağlamaktan heder olm uştum .

B e k ­ sı “Zaten kafamda çok uzun zamandır vardı bu düşünce. böyle bir davranış. üç km. hiç beklem iyordum . Sen . Hani sürpriz insanı da d eğil çünkü. topuklayıp koşturmaya başlıyordu. E v len e­ k bana yüzük alm ış şimdi. gerçekten beklem iyordum Erik’ten ya gidince. Allahım yüzüğüm e bakmaya d o y a ­ D hediye alırken bile ne alayım diye sorar. Bir de evlilik lafı ün Ohaa ya resmen ohaa. Kalkm ış ceğim lan öle böle değil.. Bana geçince.” dedi. ev çok koydu bana. Şu an dünyanın en mutlu kızıyım . leyeceğim iz bir şey de yok . N asıl mutluyum ama var ya.başladım.. bildiğin evleniyorum !!! K üç ük A pt al ın Bü Pu«4 yü m ıyorum resmen. içeriye giresim g e lm e d i.

o oradan konuşm aya başlıyor: "Ayıp değil mi yaptığın? Yüzük takmış kadınsın artık. aylarca azmettim sabrettim. kendim i aştım. biraz K üç ük ağır olî Yoksa hak etm iyor musun o yüzüğü haa?" Tövbeler olsun. o anda bir parlama. kazandım o yüzüğü. Ö SS sınavına girem ıiş g i ­ bi ter döktüm. hooopp bakıyorum parmağımda bir yüzük. Y üzüğe uygun M esela cillop gibi çocuklar görüyorum.Y ü z ü k ta k m a n ın verdiği ağır s o r u m lu lu k Yüzük günlüğü: Bugün yüzüğüm ü taktığım on yedinci gün. Ayakkabı vitrinlerine yalanırken. İyice değişim e uğradım. O y ü ­ al ın olarak kıyafet seçiyorum . sokakta erkekleri kesmiyorum . İlgi alanlarım da değişti. İki bebe k eseceğiz diye vicdanım la oynayıp kendim i kasm ayayım . V e başım öne eğik gidiyorum . tam hafif k eseceğim güneş gözlüğünün altından. kü çük ap talın b ü yü k d ü n yası Bü yü 333 k D ün ya sı a ltın d a eziliy oru m . o çocuğu k eseyim k e s­ m eyeyim telaşına düşerken. A pt mü alıyor. bir nur g ö zü ­ zük böyle Erik'in suratına dönüşüyor.

” diyorum . gözlerinin feri sönm üş çok çok çok çirkin. siyahken. N e zaman üçü bir araya g else. "Ayyy PuCCa saçların çok da hemen öteki atlıyor. "Ölü gibisin. oradan oraya yayılm ış »* A Bir de beni babama ispitleyip duruyorlar. hiç güzel değil". bi de ahahaha". hiç yakışm am ış”. kendi rengine boyadığım da. "Banu A lkan’a benzem işsin. Ne zaman görseler Bü platin yaptığım da. çikolata kah­ k ran çirkin. "Kırk yaşındakilere benzem işsin. Saçım kızılken. hiç güzel durmamış". otuz beş. Kırk. B enim üç tane halam var. Bunu gidip yengem gillere falan anlatmışlar. şuran şö y le. D iğeri geliyor. Haa işte dünya iyisi insanlar ama A llaaahım insanın eleştiriye dayanma gücünü ölçüyorlar sanki. beraber İzm ir’e g id e c e ­ . güya ben tangannn iplerini panto­ lonun dışarısına çekip ö yle dolaşıyorm uşum etrafta. Haa bir de bir şehir efsan em iz var. dünya iyisi insanlar (eğer okuyorlarsa kıvırma payı olsun diye yazılm ış bir cü m ­ le!). "Satanist gibi olmuşsun"." diyor. Bir ara uyuştu­ pt kötü. Halamlara nedense gık çıkartamıyorum bir türlü. götün büyük. A ra­ al ın Yani. A yy ne zor geçecek var ya o o ff o fff. "Ayy benden bile yaşlı duruyosun. beni. hiçbir rengi yakıştırmazlar bana. G elecek ğiz. "Ahaha bence sokağa çıkma bu tiple ahaha". kırışıkların bile ç ık ­ mış.artık “A yy güllü çaydanlık ne g ü zelm iş. H ele halalarla ta­ nıştırmak. "Ayy D ün ya sı günlerde Erik izin alacak işyerinden." diyor biri. Üçü bir olup eleştirileriyle yıkıyorlar beni. K üç ük rucu kullanıyorum diye yaym ışlardı manyak kanlar. ay yok bu­ veyken. şişm ansın ya P u cca yü PuCCa karı gibi olm uşsun. otuz yaşlarındalar.

Akşam eve D ün k«'"1 * » lu * l ı ü j f u k -. Acaba mı lan diye düşünüyorum elim de olm adan ama im kâ­ nı yok! N e zaman evim ize gelseler cüzdanım ıza kadar karış­ tırırlar. benden açıklam a bekliyorlar. üçü birden aynı ağızdan. Ü ç beyazı h aya­ tından çıkaracaksın. yazıklar olsu n. ama kim seyi ınandıramıyorum.iü n )< tsı ya 33f sı ren k ız” diye anılıyorum. yapm adım da. B u n - “PuCCa çok yem e sen. her seferinde bütün odam ın ıccığını panın üzerinde." diyorlar.” “PuC Ca’ya az koy. Bunu neden uydurduklarını bile . tabii k ilo alırsın. Baba tarafındaki kanlar arasında “tanga ipini g ö ste­ bilm iyorum . Artık Seda Sayan’da mı da yaptın ya. masa başında toplanmışlar. aspirin bulam ayınca Panalgin alm ıştım.” “O basenler ne yapsan erim ez. "Aaaa PuCCa yaptın yaaa. Panalgin bulmuşlar bir kez. “Y apm adım . O la ­ yı akladım pakladım ama hâlâ işkilleniyor manyaklar. “Bunu Bü kesici içm em . bak naşı! şişm anlam ışsın. N e bulacaklarsa. ö yle bir şeyi hayatta yapm am. Ecstacy sanmışlar. öyle yut.” diye suratıma tükürdüler. al ın ne zıkkımda duymuşlarsa. Bunlar da ağrı kesici içm ediğim için kıllanmışlar. bu zamana kadar yedikleri yeter onun. şendekiler donmuş yağ o l ­ K üç ük m uş. çok kö ­ tü göziiküyosun.durmuş. Bir de. Ben hiç ağrı ye.” “E ee sen böyle yersen.” diyorum.” “Bak onu ağzında kırk beş kere çiğne. Bir yerde duym uştum aspirin cilt m askesi d i­ yü bir geldim . P analgin’ler de se h ­ k cıccığınt çıkarırlar.” A pt la:ia yem ek yem ek de işkence.

ona da böyle davranma.” lı bady’lerle de yüzün ortaya çık ıy o r. Haspalar sanki K lodya Şifirtın g i­ bi bir şeyler. B ize çem kireceğine az boğazını tut.. bi de bu m odelle çok kötü o lm u ş. yine altta kalmazlar. saçım da k “E eeee yeter ama h a a a .” “Birim bulursan dua et bence.” benim yani. Babam m esela at hırsızına benziyor. Kot da yakışm ıyor. Anne tarafım güzeldir.” ın Bü razcık.” Bu muhabbetlerin hepsi. hem en yapıştırırlar cevabı. adı sanı bayağı bilinm iş bir manken hatta. Ö yle bir şey de yok. G öt benim götüm . Başka işiniz yok mu sizin?” diye isyan etsem b i­ “A vy PuCCa. yü za siz. sen böyle sivri dilli olursan. belden düşük kotlar yanlarda sı zaten. Kötü yani. pazar ya “Çok dar giyiniyorsun sen. Halla halla kendinize baksanı­ D “Sana siyah hiç yakışm ıyor. “Halla halla sanki kilolarını biz zorla yaptık sana. B o ğ a z ­ ün “Üstündeki seni kısa gösterm iş.. hiç güzel olm am ış. Bir kadından daha tehlikeli şey.” m alı gib i. M esela bir kuzenim tescil­ li güzellerden. Yüzün çok toplu sim it yapıyor.“Saç m odelin de seni şişm an gösteriyor.. kendi hallerinde ev kadın­ ları hepsi sonuçta. göbek benim göbeğim .” . Baba tarafım güzel değil. üç kadındır. Ben bun­ K üç ük larla asla baş edem iyorum . Y e ­ A pt al Onun için önce saçlarını düzelt. yem ek yem e.. ne zaman bir araya gelsek y a şa ­ nıyor. Karılan kızları hep ağzı iyi laf yaptığı için tavlıyor. ikinci gün k o ­ can seni kapının önüne koyar.

çünkü düğünlerden nefret ediyorum. İlkokulda hangisiyle evlen cem ben?" diye.." diye dualar etm eye başladım. kafamda toz pem be düşünceler hep vardı. hayvan gibi nafaka yiyor. "Allaam üç kişiyi birden seviyorum . o da D Ü Ğ Ü N L E R . O yüzden Erik’le birlik ­ te sıçtık ki nc sıçtık . onlardan b öyle eleştiri duymuyorum. Kendim i yanlarında ucube. Düğünümü falan da düşünm eye başladım ama ne yapaca­ ğımı hiç bilm iyorum . Sonra masından dolayı. A m a yine de evlilik denilince yüzüm de K üç ük salak bir gülüm sem e.ni boşandı. yavaştan evlilik le ilgili fikirlerim um utsuzlaştı. pislik. ama benden daha genç duruyor." diye cak diyerekteıı her Kadir G ecesi. Bu düşlerim sadece ve sadece bir noktada yıkılm aya b aş­ lıyordu. hem okur hem evlenirim ne o la ­ Bü bile kafam karışıyordu. N e kadar samimi olm asak da. kıyam et alam eti gibi hissediyorum . "Kim olduğu mühim değil evlendir beni yarab. Am a bu üçü benim gençliğim i çiğ çiğ yiyor. hem en okul bitince şu bebeyle evlensek. Bütün anne . Am a iş b i­ k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 337 sı li beş yaşında. Ü niversitede. Bir teyzem var el - tarafım en az iki koca eskitti. En azından sadece bebek doğurmak için evlenm eliyim diye bir fikir oluştu. Ben hiç düğün aşamasına kadar hayal kurmamıştım.. A pt sevgililerim in kafamda yarattığım koca karakterine uym a­ al ın dua ederdim. Çocukluğum dan beri kendime “koca raz ciddiye binince düğünden korkmaya başladım. "Üniversite ok u m asam keşke de. L isede. yü bulmak” gibi salak saçm a bir m isyon edinm iştim .

Bü lar: "Ayy PuCCa. daralıyorum. Bunlar aklıma geldikçe. Babam. k D ün ya sı Bir defasında ilkokulda yerli malı haftası için evden yiyecek . PuCCa ham ilesin. zaten ayı gibisin. Herkes karşımda yem eğin i yerken. tut şu boğazını. baba tarafı g else. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. ben orada onları izlem iştim . Onlar da gelm ez yani. değil mi? K ocan salak bişi heralde. köşeye atılm ış gibi hissediyorum . yapayalnız. adam seni bu gece bırakır. şehir. B enim düğünüm olsa m esela. getirm eyi unutmuştum. b ili­ 338 A pt oradakileri tövbe aramam. D üğün istem iyorum desem . En K üç ük acısı. H oca da beni tahtaya çıkartıp ayakta bekletm işti. Damadın olduğu taraf kuyruk olacak. bir daha bir şey yok.Kendim i ezik. İn cin top oynuyor. sadece halalarım var. bunalıyorum. okul değiştirdiğim de. ben diyim . Arkadaş desen. Kına gecem de de zaten evde karde­ şim le oturup mandalina soyarım. "Gelinin akrabaları haydi piste!" dendiği anda babam hayatta kalkm az. anne tarafından gelm ezler. kardeşim yalnız oynamaz. takı merasimi. O pist bom boş kalır. bugün tut bari". o gelinlik içinde o kadar iğrenç olm uşsun P u cca yü için bir A llah ’ın kulu da benim düğünüm e gelm ez. benim tarafım bom boş. yapacak al ın yoksa hangi aklı başında adam şenle evlenir. o hissi tekrar tekrar yaşıyorum . Pastadan yem e. bom boş g e ­ çer. halalarım oturur bir masada ve halalarım başlar­ ki! PuCCa suratın çok kötü. N e kadar kötü bir durum. iş. N e zaman düğüne gitsem . Sonra fısır fısır dedikoduları dinle dur. H iç akrabam yok. Babam sülalede kim senin düğününe gitm ediği kardeşlerim. İçim den gelm iyor valla.

H epsinin saç m odeli aynı. önden iki kıvrık oğlak b o y ­ nuzu. Ç o ­ D ün 339 kü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı ben. o dans ediyor. A lk o llü y se düğün zaten. bunlar alkışlıyor. düğününe sokim" diyen hatunlar gördüm. karizmanın A llahıdır. “N ikâh M asası”nı çalıp gelin i son dakikada vazgeçirm eye çalışan p i­ yanistler var yurdumda. bebesine üç tane almak için çırpınanlar. İçinden çıkan bir efe şakşukada b ile oynuyor. em rinde bir ton adam çalışabilir. gelin de herkese m avi boncuk dağıtm ak zorunda. O akrabalar da düğünde yaratığa dönü­ şüyor. K üç ük Yazık. A dam bilm em nerenin müdürü olabilir. Tom bul tombul kadınlar. abla o tarafa kaykılıyor. m utlaka birinin d ay ısı c e k e ­ ti yana takıp kendini rezil etm e pahasına hopluyor o pistte. arkadan sıkı sim li topuz. "Entelim ya el atıyorlar ve sen istesen de istem esen de düzene yenilip düğünü yapıyorsun. Bir de sürekli gelin in karşısında oynam aya m erak­ lı kadınlar var. K ıyafetleri de hepsinin aynı. her yana oynuyor. G elin ne tarafa dönse. gel gör ki düğün ve rakı birleşiııce o herifi orada tutamıyorsun. O ff çok kötü bir şey ya. Zaten düğün m üzikleri beni öldürüyor. İki poşet çerez için yü cuklar masaların etrafında dolanıyorlar. Mutlaka likitli ve mavi farh göz makyajı. akrabalar o la ­ .yorum Erik’in ömür tüketen anası mutlaka yapacak. Gerçi ben düğünüm olursa eğer. şeyi istiyorum: "Ben bal arısı gibiydim A pt al ın Bü gelinliği. pistte kendilerinden geçm iş halde dans ediyorlar. gerdanları altınlarla dolu. her tarafından sim fışk ı­ cağı muhakkak altı yaşındaki bir kız çocuğuna giydirm işler kavga çıkartanlar. B üyüyünce zilli o la ­ k rıyor.

Tom bul. “Sen m ahallede Fikret’le k öşe bucak öpüşürken görüyoduk.senden önceee. asla içinde bu lu n m a d ığ ım ortamlar hayatın gerçeği gibi gelm işti. cool ol. Hep dalga geçtiğim ." D güll kızım gülll. "Yaa bırak yem işim geleneğini ¿.» Bir kez en-yakın arkadaşımın düğününe gitm iştim . B öyle ortamlarda beğenilen tipler ara- K üç ük sem Erik'e. benim kız halaaaa netlerde dolansın. O düğün -. da benim için. H erkesin kafasından da şunlar ya arayanlar var. “Bu kızı aba yalan mı sö y le ­ ün orada oğluşuna gelin bakıyor. sırf sevişm em izi kutlayacak bir ton akraba olacak. Na>ı! koym uştu bana bu laf.örtme­ ğini. bak pervanelere döndüm sem görünce". güleç suratlı olunca. İşte gelinin annesine söylem işler. biraz marjinal ol. Eğer bu tutmazsa. gününü bana zehir eder gibi •> '■.voı A pt al ın Bü şeyi beğenm iş beni." demiş. Çocukları ev boş. G e li­ nin anası denen k a U J. G er­ ti diye m anitasını çağırıp evde çatır çutur şey ediyor.. annemler düğüne g it­ sı çeklik payı olsun en azından biraz. “Yaa bizim m e z he p farklı sizden. 34° yü P uı. kızın k orospu bile gelin oldu." fa ­ lan diye. anası geçiyor kesin: "Bunlar kesin önceden y iy işm işlerd iı” . Erik’in annesi U böyle bir karı bence. Bir de oğullarına kısm et . "Yaa kız iyi de ailesi m ailesi yok gibi bişi muin. Kendi başına buyruk büyüm üşler size gelmez. neneler çok seviyor nedense. K im seye ispatlamak zorunda d eğiliz. gece ağlıcaksın yiyince yarraa”. beyaz etli. Bu kardeşini tem sil ediyorum orada. U ıbam giller evlenm em ize izin vermezler. Damat tarafından birinin bir sındayım . Gel gizlice n ik â h ( kıyalım.

gel beraber gidelim y a ­ palım nikâhı. olm az mı?" derim... Yani mutlaka biri tutar. İkimiz evleniyoruz. düğün müğün istem iyorum valla." diye ısrar ederim. Kendi aramızda ufak bir eğlence yapalım. Bu da tutmazsa. düğün masraflarını düşünsene kol gibi girecek götüm üze. Am a gelinlik çook istiyorum o ayrı m evzu. K üç ük A pt al ın kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k ün d a ra lt­ ya sı .B oş işler bunlar. Akrabalarla ilgili her durum bunaltıyor beni. Hem şirin olur. D ü şü n cesi D bile tı içim i o o ff o f f f . "Tatlım za ­ ten zor durumdayız. hem masraftan kurtuluruz.

kafası seks seks seks diye gümbür gümbür atar­ ken. yani o daha h e ­ yecanlıyken. öyle bağ bahçe sevişm esinden geçtim . herkesin ortasında fazla cıvık cıvık yılışm alardan bile h o ş­ lanmıyor. A m a yok anacım o lafı kuramayacağım. torunlarıma anlatmak istiyorum . anneanneniz az fındık kırmadı. bu olay benim içim de uhde olarak kaldı.Sokakta T a n s u Ç ille r. "Ahh ahh şura­ lar o zamanlar onnanlıktı. Ü n i’de de mâlum ev olayları oldu. bahçede. Yaş aldı b a­ al ın Hatta lisede hiç bilardo oynam adım . çünkü apartmandaki bebeyle fin gird eşiyordum. Erik. yok ne bilim b i­ lardo kafelerinin üst katlannda yiyişm e olaylarına girmedim. m utfak ta E m in e B eder. Ya şim di hayatımda hiç parkta. gerek duym adım . Park buluşm asına da Bü yü Pucı« k D ün ya sı yatakta Sasha G rey olam adım ! . Şim di Erik le başlangıç dönem lerim izde." diyeıekten. Fantezi falan d e ­ şım gidiyor. kanalda stüdyolara giden yolda ö yle bir kaç elleşm em iz 343 A pt ğil de. sanki K üç ük hayat istem iyor.

Şim di düşününce sinem ada benle öpüşm e­ di diye manyak manyak davranmak çok salakçaydı ama işte o zaman mantıklı gelm işti.. yoksa olm az bu iş !!! Bir ham le daha yaptım. önce biraz g e v ­ şedi. "PuCCaaaaaü!" d iye bir bağudı. Tamam falan der kalının sonra. istediğim i almak zorundayım. Lâkin bu aralar efendiye bir ağırlık.. Vapurda düşünüyo- A pt onun kafasını koparmak istedim . boynundan moynundan hop mop gidiyordum ki. döndüm oturdum. Çıkışta biz bir k a v ­ ga ettik o o fffo fff. Bir de dünyadaki en zararlı şeyin abazan bir kadın olduğunu da üstüne eklersek! Orada dönüp "Bunu mu görm elerinden korkuyosun haaa bunu muuu?" d i­ ye m illete sallam ak istedim ." diyecektim ama K üç ük korktum. sen de haklısın". "Affet. B eş dakika falan geçti. "Bundan sonra sana a y ıp çıl şeyler yok. Bir süre film i izledim ama kararlıyım. biri görse ne d iy e c e z . yine ya bism illah deyip göm ülüyordum ki. bakireliğini bozarım m o z a n m yanlışlıkla. u|ilıliıt l«u)ru) rfunvdM »«. sev işeceğ iz burada. bize en yakın insan beş koltuk önde oturuyor. Sanki Turist Ö m er’in Star Trek çak ­ ması film indeki tuz em en canavarım. G eçen gün sinem ada en arka koltuktayız. bitiklerim i ellem ek bile yok. O haşm etli çükünü koparıp.V Bü yü k D ün ya 343 sı . “Yaa ben sevm iyorum böyle. rahat dur!” yip sinirli oluyorum . Hadi dedim . al ın Bir bozuldum ..oldu. Hatta. s e s ­ siz. bir beylik çöktü. A nacım ilk ham lem le beni bir itti. G eçtiğim iz gün Büyükada’ya gittik. Zaten P a v lo v ’un köpeği gibi. istediğim i alam ayınca aca­ l ı . ya bism illah yumul bebeye. D edim . ı . tenha ve karanlık ortamlarda aklım a direkt aytpçıl şeyler geliyor.

ormanlık alan ohh ohh." diye düşünüyorum.” “A yy evet güzelm iş (Bak bak şerefsize bak. biraz rahat dur. Önce * bahsini açayım da." diye gevrek gevrek gülerek g ö zleri­ anlıcaksın ürkek güvercinim.” “A yy cidden çok güzelm iş (martıyı sikim . Eskiden G öktan’ın klibinde görmüştüm. "Azz sonra seni D de var.likten bin mil uzakta cüm lelerle.” “Aa evet ben bakarım (H obereeeeeyyy otelde yiyiş - c ez z z). o A “A slında otel pansiyon falan baksak. bikini­ li bacılara bakmak için nasıl kıvranıyor). B isiklet kiraladık. denize de giriliyor burada. A m a Erik şakasından ya ilg i­ tan alttan gaz veriyorum. ın Bü na gelecek lerd en habersiz yü Pu cca ö öle bii şey edecem kiii dünyadaki güzel şeyin ne oolduunu bir b içim d e k m i kısıp uzaklara bakıyorum. iki A yvalık tostuna yirmi lira verdik. ikili olanlarından. bu arada nasıl kazık bir yer lan ö y ­ le. "Çok sevişesim geldi" gibi erotik - sı rum.” K üç ük geliriz. fotosunu çek elim . bebe tırsmasın ormanda benden diye alt­ .” İndik sonunda adaya. İçim den ise. lomburduk bir “Kınalıada da güzelm iş. her şakanın altında yatan pis bile kıllanıyor. "Yaa salak ün d o ğayla gerçeği ona çaktırmaya çalışıyorum . bu kez başarırım diye. “PuCCa bak martı. ne güzel." gibi cüm leler kuruyor. "Yaa bak dünyada sevişm ekten güzel şeyler şaka yapıyorum ehiehi. bir gün de buraya pt al kuş işte uçuyor mal mal). Erik b aşı­ li malak malak şeylere seviniyor.

Hatta buna rağmen motor ehliyeti almaya çalışm ıştım . Hayatımda ilk kez. A m a bebe istikrarlı çıktı. A yy beni deli etti orada. orada zaten bir mefta oldum. Ben de yazacaktım . Sonra hadi duralım hadi duralım d i­ yerek bir yere götürdüm. "Benim olacaksın öpüşm edi bile. çünkü ben bisiklet sürem iyo­ rum. D enge sorunum var benim . sevm iyorum diyorum. hatta o kadar uzun süre b i­ siklette kaldım. katılacağı güzellik yarışm asında iyi şanslar d iy o ­ rum. burnumdan soludum. tamam. Sanki o göt oğlu göt iki tekerlek­ li metal beni fırlatıyor. tamam bi dur bi sakinleş. Şeyim e bakmayı keser m isin? PuCCa yaklaşm a. b i­ Ben de hapisten yeni çıkm ış hanzolar gibi nasıl saldırıyo­ rum. M ın­ cıklam a. görecek biri. İçeride bir de dilek kutu­ su vardı. ki bence öyle. Karı gibi nazlanıyor. ben pis pis sağa sola b a ­ karak nerede kıstırsam nerede m ıncırsam şu çocuğu diye m e ­ kân taraması yapıyorum . bakayım dedim kim ne yazm ış: "Dünyada açlık ve fakirlik bitsin lütffeeeennn n ’olurr bitsin" yazan arkadaşım ı­ zı kutluyor.zamandan beri içim de kalm ıştı. dur. PuCCa orama dokunma. Utanm asam yırtacağım üstünü başını. Yukarıya çıkıyoruz. duramıyorum. değil sevişm ek al ın ri görür bak yapmaaaü!" Bü yü k D ün kııçuk a p ta lı n h ti^ u k d ü n y a n ya 345 sı . b öyle devasa bir kilise bekliyordum. Hayır yani o kadar yürüdükten sonra. "Ayy yok saçm alam a insanlar var. ama duran motorun üstünden düşmüştüm. A m a 1+1 ev boyunda m innacık şeyle K üç ük karşılaşınca. "N’olurr Erik benle ormanda falan A pt ulaannnü" diyerek. Am a o İkilide çok ra­ hat durdum. ben se v m iy o ­ rum böyle. Çıktık sonra k iliseye.

V alla şu ana kadar bildiğim . Sonra da ben unuttum gittim yiyişm eyi. ayy bu iki kelim e nasıl yakıştı birbirine ayy ayyy a y y . Sanırım bir tedavi şart. bebe Nuh dedi peygam ber dem edi. sokakta b eyefendi. mutfakta aç bir sevgilim var. K üç ük A pt al ın Bü cuğun orasını burasını sıkıştırıyorum . D ün ya sı diye normal insani dileklerde bulundum. O bu değil de ben bu çocuğu gerçekten se v iy o ­ rum. D aha bir defa bile orgazm olamadım. İktidarsızların sürekli seksten bahsetm esi gibi falan. Yatakta boğa.yiyişsin" diye. Bir de neden böyle bu aralar kafam yatm aya gidiyorsa. ama ulan k ilised eyim tövbe billah çarpılırım Ardından bir iki daha m ıncırm aya çalıştım ama anacım yok. Ö yle evlere baka baka indik aşağıya... duyduğum bütün her ş e ­ yi yaptım ama o sonuca ulaşam adım . ben alev alana kadar ç a lı­ şacak. verm edi bana. kendi kusurunu kapatmak için onun üzerine oynayanlar. kendisinden zannedip. Bazen Erik’le konuşayım bunu diyorum . Bir de hem orgazm olam ıyorum hem de her köşe bucakta ç o ­ lan. k Bir bok oluyor sanki. onu da artık evlenin ce eşim le beraber gidip yaparız. “Eşim le beraber”. Şey gibi m iyim yoksa J’urrj yü A m a orgazm taklidi yapm a dalında ödülleri topladım yani. ama sonra bunu çok taka­ cak kafaya. .

G eldi. "Ne biçim insanlar yahuuııu.u' 317 D ün ya sı . K üç ük Sonra böyle m idyeyi ağzına atarken. m idye falan alm ış. kiramın aradı “B ize g elsen c. A caba beni götürecek mi? Peki. Boğazım daki pirinç­ ler büyüdü büyüdü büyüdü. Am a kanalı değiştirm eyi aklım ıza getirmiyoruz. gayet normal bir şeym iş gibi. evlilik? Babamla tam - A ne. evlilik? N e işi var orada? Peki. hırtını bunun da tadı tuzlu dermiş gibi.” dedi." dedi. O oradayken bari evd e kalayım .” dedim . yuh buna da haber m i diyorlar şimdi!" gibi yorumlar y a ­ pt al g el. Bugün görüşm eyecektik ama akşam Bü yü k k iiçü k a p ta lın bftyıik riûny. m illetin özelinden sana pıyoruz. Ev arkadaşım da yokken “Sen T V ’de bir m agazin programı açık.A m a b u kez eşeğe suyu k o r tu m la v e rm e d in m i T a n r ı m haa? Erik yarın Ankara’ya annesinin yanm a gidecek diye ken ­ di evim e geçim i. ın hakkını vereyim diye. Kafamın içinden bir ton soru geçm eye başladı! İki y ıl İngiltere. "Ben iki yıllığına İngiltere'ye gidiyorum. Her çift gibi izlediğim iz halde. hoş beş muhabbet.

.. Sadece onu 48 A eşek kadar herife “Kalk git master yap!” diyor. bari bi işe yarayayım d e d im . T V ’da sarhoş bir mankenin bar çıkışı görüntülerini D tek kelim e soramadım. “BİZİM KİLER DE b öyle istiyor!” dedi üstelik. Sizinkiler. ne d iyeyeyim . Am a şim di b u . G özlerim doldu. V e bu salak. devam etm esini. burada öyle salak bizim kiler de böyle istiyor. öyle dur­ ün kabuklarını.. ayağa kalkıp banyoya gitti. evlilik? Ama ağzımdan gık iş buluruz" dem esini bekliyorum . Hiçbir şey dem edi. par­ ya rektiğini anlatmasını. Konuşacak tek kelim em yok. Sırf bana y ü ­ pt al Kaçar gibi yanı. ın Bü salak yaşayıp duruyorum. cüm lesinin sonunda da "Orada sana da sı çıkm ıyor. sırtım arkaya doğru “M aster’a devam etm eye karar verdim. Yuh artık. kanser yapan siyah poşetin içine koydu.şacaktı? N eden gidecek ki? Peki. Geldi koltuğa oturdu. hem Pu cca yü izlerken konuşm aya devam etti. ne b ile ­ yim hayat memat m eselesi olsa anlarım. k yasladı. O kadar ra­ hat. ö y le pişkin bir şekilde koltukta oturuyor ki. korktu yani.. bir tek k e ­ lim e bir şey diyem iyorum .. m idye maklarını lim onla sildi. Yani zük taktı diye yani. yani annen. o ülkede neden iki yıl kalm ası g e ­ . o yüzük korkuttu onu ve o. ilişkinin başında o l­ sak anlarım. Hani iş için olsa anlarım..” kaçmak için başka ülkeye gitm eyi tercih etti.” “H ım m ne zaman gideceksin?” “En kısa sü r ed e . bu kadar olur. V e ben dum bekledim . D öndüğünde konuşur diye. annesinin bir sözüyle çıkıp K üç ük gidiyor.

yüzükle o kadar m eşguldum ki Bü yü k D ün k u ç u k ap i a Jı n b u y u k riünyaii ya 3+9 sı . “Yatalım artık sabah gitcem . biz?" s o ­ rusunu sorm aya o kadar korkuyorum ki! A lacağım cevabın beni tatmin etm eyeceğine em inim çünkü. “Onu biraz ertelesek iyi olacak sanırım. H em en insanlar geliyor aklıma. m utluluğum la. peki şim di ne yapıyorsun pezevenk? Bir de hiç dem iyor “Sen A pt li olduğum u anlasın diye arkamı döndüm. şunu kafamdan tamamen silm ek için g i­ d iy o ru m . İçeri g eçtik . “Haftaya gider m iyiz babamın yanına?” dedim. ama bu kadar rahat bir şekilde oturmasın o koltukta.. m a ster yapm am lazım dı zaten. usul usul.. lim onu k estiğim iz bıçakla. Canım yaka yaka. K üç ük “Peki ne zaman gidersin?” dedim. Şu İngiltere işi hallolmadan hareket etm eyelim .. yavaş yavaş. dayanamadım. televizyon iz le ­ m eye devam ettik. “Şaka W desin. bizim için söyleyecekleri.” dedi. Sesini çıkartmadı. “Yakında belli olur. D işlerim i sıktım. Peki d ed im . bir şey desin. en azından tepki­ Sonra dayanamadım . Yarın evlendiğim izde seni burada bırakıp gideceğim e. ne b ile­ yim “Ü zülm üş mü benim aşkım ” desin..” dedi. O o ff onlarla nasıl başa çıkarım! Bazen var ya sırf bu yüzden ayrılmak zulüm geliyor bana! Soracağım soruların cevapları beni korkuttuğu için hiçbir şey söylem edim . Yatarken sarıldı bana.öldürmek istiyorum . al ın K endim le. "Peki. kanlarını halıya akıtarak şah damarının patlamasını izlem ek istiyorum.. belki de Erik'in benden soğum uş olduğunu fark edem edim . “iki günlük gid eceğ im ” desin.. O da söylem edi.” E vlendiğim izde beni bırakıp gidem eyecekm iş.

B e l­ ki de o beni gerçekten sevmiyordur. göz açıp kapanıncaya kadar geçer. Bütün gücüm ü şey. Belki de karşıma daha iyi birisi çıkacaktır. ya cam şim di?” “Burada işine devam edersin.de gel. onda da bir bokluk çıkıyor. Allah K üç ük böyle uygun görmüştür. zaten işsiz gibi bir şey sin ” falan diye. tam bir şey oldu. “İ y i. Kardeşini çağır hatta. hoşça kal d e ­ m ekten başka ne yapabilirim ki? A pt al ın Bü nim var ayağına gitm ez. zaten iki sene bir sı kuvvetim i toplayarak döndüm ve sordum: “Peki ben ne o l- .. Ben nasıl alıştım buna anlatamam. O istiyorsa gitm eyi. canlı bomba falan mı desem ? V ize işlem leri yapan yeri mi arayıp ağlasam ? N e yapsam da g it­ m ese? Ama hiçbir şey bulamadım.. Belki de kaderimde yoktur. O planını yapm ış. kaçış için bunu k ullanıyordur. B en günler­ ün buradan çıkarsın. artık çok m utluyum diyorum. B enim e v e taşınırsın. yalnız kalm a.. hem ben kurtulurum hem o y e ğ e ­ sam dedim.” d e d im . Döndü uyudu. herif gitm e planlan A nnesini öldürsem dedim . k yapıyormuş. B en de sabaha D Benim adıma her şeye de karar verm iş yani. boşuna kira verme. N e bileyim . V ize alm am ası için bir şeyler y a p ­ yü kadar gitm em esi için yapabileceklerim i düşündüm durdum.. Y a neden her şeyim boka sar­ mak zorunda.” dir düğün yapsam mı telaşına düşerken.

Y a ­ ni ham ile kalacağım ! K üç ük Zaten şişm anlatıp kıllandııdığı için doğum kontrol hapı kullanm ayan. K avga etm eyelim . “Bana kaderimin bir oyunu mu buuu???” ta­ dında d u ygusal bir m oda bağlam ıştım . İki üç gün. Film lerde hani esas kız ham ile kalınca her şey tıkınııa giriyor ya. iğneyle deldim çat A pt Sen de PuCCa isen. darlamayayım diye Bü yü k D ün ya sı . Prezervatiflerle canciğer kuzu sarması şeklinde hayatıma d e ­ vam ediyorum . Erik g it ­ gizli gizli gözyaşlarum içim e akıtıp duruyordum. bir kendine gel! söz verdiyse. sonuna kadar uğraşmak senin en büyük hakkın. yumurtalıkları A llah'a em anet yaşan biriyim.B i r " S o n ” yazılması gerekliydi. Am a bak­ tım olm ayacak. benim neyim eksik lan onlardan dedim. sana da al ın ti geldi Ankara’dan. lamı dedim ne yapıyorsun. bu yüzüğü de parmağına taktıysa. Aldım çekm ecedeki bütün prezervatifleri. Hoop aklım a film lerdeki en klişe sahneyi yapmak geldi.

. İşi bıraksam nıı bırakmasanı mı derdi başlıyor. Onu işe yollayıp. Her . K ı­ olur. Ya yanlış y a p ı­ yorsam diye bir korku sardı sonra içim i. Ben yine orgazm olam adım tabii ama inan o yanımda ya k a h v a l­ türlü şekle şem aile girdim yem in ederim. Onun sorum luluğunu düşündüm. kendini çocuğuna adasan.çat çat ç a t. Taodan başladık. Peki. "Beni neden doğurdunuz haa nedennn?" diye sana carlıyor. K üç ük yunca böyle evden metin yazarak çalışm ayacağım ki. ben iyi bir anne olsam bile ya çocuğum garip olu rsa. Evin her köşesinde sı fantezilerinden kurulmuş bir gecelik yorucu maraton. Sonra bir telaşa düşüyorsun sıksam mı. Çocukluğum dan beri istediğim D ve mutluydum. 52 A Bir kere çocuklar her şeye ayak bağı oluyor. hayallerim e kaldığım yerden devam ettim.. Bıraksan işi. Sonra hayallerim garipleşm eye başladı.. Sabah kalkıp çocuğu m u n yü tek isim bu çünkü.. Yanı çocuk dediğin sadece sevilip okşanmak için gelm iyor ya dünyaya. on dört y a ­ şına gelip sivilceleri çıkınca. bir de zaten çok korkuyorum iyi bir anne olam azsam diye. Şim di değiştirirsem çocukluğum a ayıp k zım ızın adı “Cansın” olacak. Ç ocuğun odasının rengine kadar hayal kurup uykuya tı hazırladım. Hepsi süzgeç gibi olmuştur. m isyonere kadar devam e t­ yorgunluktan sızıp kaldığında. H ayatım b o ­ pt al ın Bü daldım . Bir de kızım olacak diyorum. İşte orada al ağzına çarp o er ­ gen m üsvettesinin. Sonra hopp Erik ve her şeyi yaptık. babasına Pucca ün tik. orgazm olm uş kadar huzurlu G ece boyunca minik bebelerim izi düşündüm durdum.

İşi bırakmasan daha kötü. O eski halinden eser kalmamıştır. ne saçını boyatırsın. kendi kendini suçlarsın. akşam gelir yem eğini yer. ben de se v işm e liyim . Sıksan. İlgi görm eyince. orada K üç ük sızar. "Kı­ zım bugün uslu durdu mu?" der. Zaten erkek arkadaş m evzusu iğrenç bir şey. K ızının bü­ tün sevgilileriyle tanışan anlayışlı anne olsan. işte düşün anık gerisini. V e y se l’i se v i­ yorum. N e yapsan yaranamıyorsun o yarım almak için. kız gidip B üşra’lann evinde D ün 353 k ü ç ü k aptalın b üyük dünyası ya sı akıllıya. sen evde bambaşka bir köşede pişm an­ lıklarınla kalırsın. sevişm ek çok marjinal. O hâlâ. "Kimsee beni anlam ıyooo. Haa benim gibi çocuğun olur. H eri­ fin tabii sikinde değildir." diyerek seni susturur. kocan ayrı bir telden. ne kendine bakarsın. senin farkında b ile değil. kızı s ı­ oysa kız hâlâ bunalımda. O salak kızına vakit ayıracaksın diye. k dem ediğini bırakmaz. yü sevişecek. konu komşu A nnem in bana yaptıklarını yapm am alıyım dedikçe. B ö y le bir ne yapcam lan ben diye telaşa kapılırsın. Adam ın canı çıkıyor kızın altına D iesel pantolonu ." diye düşünüyor. "Zaten bütün gün beynim sikildi. e v ­ de huzur ver. kızın umurunda değil. hayatın yükü om uzlarım da ooff. "İnsanlar neden var? Ben niye böyleyim ? R egl ne kadar garip.rahat mı bıraksam diye. Sen aptallaşırsın. televizyonunu açar. o ilgiyi abuk subuk A pt al ın Bü karsın. Sen apışıp kalırsın o ağladıkça. A zıcık konuşsan. H am it’e versem m i? Büşra sevişm iş. Kızın ayrı bir telden." diye a ğ ­ lar durur odasında. Sıktıkça. ulan nerde hata yaptım diye kendini suçlarsın. O.

esrar çekm eler. En acısı da ama. kim çocukken travma kalı bilm iyorum ama anlıyorum işte. H islerle mi alâ­ al ın men tanıyorum. bizim s ı­ D ün ya sı nerde pislik nerde bela insan var onlarla arkadaşlık eder. evlenip seni bırakır gider. M esela şu yaşım dayım . dünya sikim e minare k ı­ vamında dolanır. daha ertesi gün tıkky olur. G izli bir örgüt gibi zaten bu insanlar. Okulun en piçiyle çıkm ayı marifet sanır. em inim bu kişiler de anlıyordur. sonra kız bulur kendine salak bir herif. sen besle büyüt bilm em ne yap. Sen yaşayam adıklarınla kalıyorsun. Senden çıkan parça bile seni terk ediyor bir yerde. kim lik bunalımları. Odada gizli gizli sigara içm eler. Otuz sene geçse de ilgi üstümde olm alı kafası gitm iyor bu insan­ K üç ük lardan.yerlerde aramaya başlar. Başka bir gün bir bakarsın. Şim di düşünü­ m ezdim sanırım. hep bir Bü yorum da o kız benim kızım olsaydı ayy n ’apacağım ı b ile ­ Pu cca yü nıfta kızın biri oral nasıl yapılır diye anlatıyordu arka sırada k intihar etm iş. Ulan on üç yaşındaydık hatırlıyorum. Okulda sürekli başı belaya girer. kim in anası yok. Yani her şeyin sonu yalnızlık. ama ailesi sorunlu insanları h e­ şekilde birbirlerini bulup anlaşırlar. ertesi gün türkücü. K uzeniyle mi ne bir boklar yem işler. Bir gün metalci olur. kim okuldan atılm ış şak bulurum. Haa bir 35+ A pt yaşam ış. “E ğlence benim g ö ­ bek adım o o o y ee beybi” tarzında. . Başı hep beladadır. Çünkü hem en kendilerini belli ediyorlar. öyle durup dururken evdeki novaljinlerle bizlere. kim in babası ölm üş. Otuz kişinin arasından.

Y a da son dakika kanser olayım . tırstın işte. Sonra İlk günler sessizlik le geçti. “Sen eziksin... Erik sürekli “Senin yüzünden g i ­ dem edim ” diyerek beni suçlayacak. A llahım ben ne yapıyorum dedim.. o yüzüğü elli kez çıkardım. O ff o ff . Eve geliyor. Yanı yapılm am ası gere­ öyle çırpındım durdum günlerce. hayat her şeye alıştırıyor s e ­ ne acı. Yaralı ayı saldırırmış ya. ben de aynen al ın ya dönüştü... sen lanetsin. hayat hep aynı kısır döngü içerisinde devam ediyor. "Son a y la r . İyice kafayı yedim . A pt ken ne varsa yaptım. evet evet bey nimde tümör çıksın. Ertesi gün hapı alm alıyım hem en d e ­ dan aldım. A slında . Sonra bu sessizlikler k avga­ elli kez taktım. ana kuzusu. A lahım o prezervatifleri delm eseydim keşke.. yü dim ve koşarak eczan eye gidip bünyem in içine sıçan haplar­ k D ün ku^uk ¿p lilin büyük d u n y u ı ya 355 sı ni çünkü. ölürüm.” diye hakaretlere vardı. yapacak bir şey yok dedim. şu an içim de belki de b ü yüyordur. Ö nceleri “G itm e. Sonrası kâbus g ib i. İnşallah bir tır altında kahrım.” diye a ğ ­ ladım. o aa pişm an oiur. Evdeki bütün delikli prezervatifleri attım. uyuyoru z. Şuurumu ö y le ­ K üç ük sine kaybettim ki ne yapacağım ı bilem iyordum .. Bu ila g it­ m esin.... Sonra bu ağlamalarım. “M adem gidecektin yüzüğü neden taktın?" diye ağlayıp durdum. Sonra senin yaşadığını o kızın da yaşıyor... “K eşke g itm eşeydim ” der. konuşm uyoruz.” desin doktor. Bü kaderime razı gelip. Bir de bu çocuk iste ­ nen bir çocuk olm ayacak. Sonra devlet hastanesi röntgenleri karıktırmış olsu. ben surat asıyorum. Sürekli olarak. Zaten ilk başta bir aldır aldırmama olayına gireceğiz.süre sonra o da m ühim olm uyor.

O da “P u C Ca kalacak evd e. Ki ben artık da­ yanamadım söyledim . Yalan söylüyorum .” dedi.. K üç ük Şu anda her şeyden çok isterdim onu yanımda. Şim di her şeye sil baştan başlamak gerek. al ın sen burada güzel yerlere geleceksin. N iye istesin ki? Ben olsam ben de istem em .. ama bari ölüm cül bir hastalığım çıksa y a . Kim i sevsem el oldu diyerek. iki saat tartıştılar. N e bok yiyeceğim şimdi. sevgilim İngiltere’de olacak.” diye. Amaaan hiç kim seyi öldürem em . kırmançi şeyler söylem ek istem iy o ­ rum ama çok arabesk içim y a .. öldürsem bir boka yaramaz zaten. B enim için bir şey yapmanı istem iyorum . dünyaya bir iyilik yapm ış olurum. “Sizin iş yaş kızım ” deyip duruyor. ohh keka. ben ayak bağı olacağım yanında. o anasını öldürmek. Zaten ayda bir g elecem yanına. Bir erkek bütün hayatım ın akışını değiştire - A pt yokuşa sürm e. bu kadar işi Yani istem iyor beni. dan sürüklem iş olacağım seni. “B en de g eley im .bana bir şey olm asın. O ff dom uz gibi de sağlam ım ! Bacaklarım ı kırsam. evin anahtarını istedi Erik’ten. E vet evet bence onu öldüreyim .” dedi. Tabii orada rahat olacak ya beyefen ­ di. Hayır sevgisinden em in de d e ğ i­ lim. isterdim. B ence en güzeli. G eçen gün aradı. arkam­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . “Sen de g e l. A yy saçm alam ayı k eseyim en iyisi. İki kuruş param var. G idecek. g it­ tiği gibi de diğerlerinde olduğu gibi her şey b ite c ek . K i­ m e söylesem zaten. Oraya gelirsen. “O ooo en işteye hayırlı işlerrrr”. “Saçm alam a...” der bana.. sonra bacaksız kaldım d i­ ye belki yanım da kalır. S ev se diyorum .

. V arlığım .. N e zaman birini bulsam .biliyor.. o Şu anda yanım da yatıyor. sırtı bana dönük. yokluğum un onlara bir fayd ası­ nın olm ayışı... sert bir uyan alıyorum.. “D ahi” anlamındaki "de" gibiyim yem in ederim . O ki - şi olm adığı zaman benim bir anlamım olm uyor. Hayret hiç dikkat e t­ m em iştim . Bir doğum le ­ kesi var Afrika kıtasına benziyor sanki. V e böyle kim e yaklaşsam bir türlü olm uyor. Onu çok ö z le y e c e ğ im . Saçlan. k o k u su . om u z­ ları. yakın olm aya çalışsam . k D ün ya sı . olsa da olur olm asa d a . Sadece son sö z avutması bizimki. A ynlm ayız belki diye içim içim i yese de. yani ille de o olm alı. C iğerim den iyi tanıyorum onu.. En acısı da sanırım. K üç ük A pt al ın Bü yü da beni. sırtını hiç izlem em iştim çü n k ü . biliyorum iki sene ne bende b ekleyecek göt var ne onda. bir kelim enin bile anlamını değiştirem eyecek kadar salağım..

... Bizim neslimizin çok sevdiği "Başkası olma Allah belanı versin. .Pucca'nm hayatına giren birçok erkekte kendinizinkilerden de bir şeyler buluyorsunuz.. PuCCa. küfürler arasında kaynayıp gidiyor ama yakalayanı da inanılmaz eğlendiriyor.bu yaz Dizüstü Edebiyat yazı olacak gibi. Fırat Karadeniz / Sabah Gazetesi 1 4 3 fl 1 pt al Kitapta. sizin intikamlarınızı da alıyor sanki. ... eli kalem tutan biri olarak inceden kıskanmıyor da değil bu kıvrak kalemi:) Rahşan Gûlşan / H abertürk k D ün ya sı b l j y ü j y i üny ası .i^ ]^ aptalın üçü “A y n a y a s o n k e z b a k t ı m . ‘Kı z ı m PuCCa.. birçok yerde Pucca'yı alnından öpmek istiyorsunuz..Bu kitap tavsiyeler tavsiyesi.. Elif Berköz Onyay / Milliyet Pazar ." PuCCa ç o k a yı p! PuCCa ç o k k o m i k ! PuCCa âş ı k ! PuCCa b e t e r bi şi ! Ve s o n u n d a .. bir kere de kendin ol" akımının en iyi temsilcilerinden biri.onun aşk hayatı Sex & The City'de bile az görülür cinsten... Sizin için. iyi b * k y e d i n ! " IPU C C A G Ü N L Ü K I K üç ük .. Filozoflara taş çıkartan aforizmalar. .. Hatta kitabın bazı yerlerinde artık gülmekten ne okuduğunuzu bilmez halde devam ediyorsunuz sayfalan çevirmeye... p a p a r a z z i l e r p e ş i n d e koş m a d ığ ı h a ld e h e r şeyi anlattı. hepimizin içinde olanı ‘‘Bunu ben yazmalıydım" ya da "Hah. yazdıkları için "Her kızın 'Ay hayııır' dediği ama hepsinin yaptığı şeyleri anlatıyorum. belki ilişki koçlarının bile çıkaramayacağı tespitler. veremeyeceği nasihatler var.. (İnsan." diyor.ben olsam olsam Törkiş Bridget Jones olabilirim. Elif Ekinci / Radikal Kitap ın Bü yü PuCCa. evet ya ben bunu nasıl düşünemedim" dedirten bir hatun kişi.kitabı okurken. ç o k h a r i k a s ı n l an s e n !’ dedim.. a f e r i n .0 I ISBN 9 7 8 6 n fi 4 A Ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak için kurduğu blog'la fenomene dönüşen PuCCa'nm artık kitabı da var... "PuCCa. Onur Baştürk / H ürriyet Kelebek di z üs t ü e d e b i y a t . .O gerçek bir devrimci.. Barış Akpolat / H ürriyet Keyif Blog dünyasının "celebrity"si Pucca. Al l a h k a h r e t s i n s e n i . diyor.. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful