ı ^

a p

t a J ı n

K

üç ük

A

pt

al

ın

Bu kız ,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz!


a b c ç d e fg ğhıjjklm n

k
K »J
kitaplar

D

ün

PUCCA GÜNLÜK

ya

b U y U İ^ d ü n y a sı

büyük dünyası
Pucca Günlük

K

üç ük

A

pt

al

ın

Pucca

küçük aptalın

k

D

ün

ya

S a n a a ş k o ls u n sevgilim , b a n a aşk ın e n o r o s p u h a l i n i y a şa ttın

A Ş T İ’de, A n k a ra -İzm ir o to b ü sü n ü n cam ın d an , h ayatım ın dö rt sen esin i v erd ik ten son ra k a rşılığ ın d a beni piç gibi o rtada b ırak an ç o cu ğ a el sallıy o ru m . H ani böyle h er in san ın takıntı halin e g etird iğ i, ille o olsun, B ıa d Pitt gelse k o lu na sü m ü ğ ü ­

H ep yak ışık lı, ilik gibi, zengin, esp rili erk ek lere baktığım halde, kalk ıp d an g o z gibi, iki ço cu k yem iş de sıçam am ış ve o y ü zd en de k o cam an göbekli k alm ış, k afasın d aki saçların ü ç ­ te biri d ö k ü ld ü ğ ü h ald e k alan ın ı jö le y e bulam ış, h a y ata dair tek g ö rü şü n ü F en erb ah çe çerçev esin d e olu ştu rm uş, üstüne

K

üç ük

üstlük şehla ve de tek kaşlı, bu k ab a saba ayı oğlu ay ıya âşık

oldum .

Şey gibi iş le ... b ö y le D K N Y ’nin v itrin lerin e b ak ıp bakıp

iç g eçird ik ten sonra, kalk ıp aynısı p azard a var d iy erek 5

T L ’ye aldığın p enyeler. K im isi iyi ç ık ıy o r da, bu sefer y a n ıl­ m ıştım .

A

pt

al

m ü sü rm em d e d iğ i aşkı v ard ır ya, h a işte b enim ki de buydu.

ın

k

D

ün

ya

C am d an o n a el sallıy o ru m , b urnum u cam a yaslayıp geri

ca dört bin k ez ay rılm ıştık ve h er ay rılığ ım ızd a aynı şeyden

şikâyet etm iştim : “İlişk im iz güzel o lm ad ı, bari ayrılığım ız güzel o lsu n .” T abii b u n u n b ir bah an e o ld u ğ u n u söylem em e

g erek y o k sanırım . A y rılıy o rd u k , sonra bakıyordum ki a ra ­ m ak için bah an em k alm am ış, hoop bu lafı m esaj atıyordum . S o n u n d a otu rd u k , m an tık lı m antıklı d ü şü n d ük . O lm ayacak bu iş, bari bu k ez g erçek ten g üzel b itsin dedik. Ben İzm ir’e d ö n m ey e k ara r verd im , o ise h ay atın a d ev am etm ey e... G ü ­ zel ayrılık adını v erd iğ im iz bu salak saçm a şeye öyle bir k a p ­ tırm ıştım ki k en d im i, “ İn in ce ara b e n i” d iy e işaret yapana k a ­

B ir ağ lam ay a b aşlıy o ru m ki, A llah ım sanki çocuğum u k e ­ siyorlar. B ü tü n o tobüs b a n a b a k ıy o r fak at um urum da değil. O to b üsü n k alk m asın a beş on d ak ik a v ar yok, koşarak a şa ğ ı­ ya in ip y an ın a gid iy o ru m . “ G itm em e izin v e rm e ,” diye ç o c u ­ ğ un b o y n u n a y ap ışıy oru m . O ağlıy o r, b e n a ğ lıy o ru m ... E lle ­

ha hiç görem ey eceğ im . S anki iç o rg an larım ı kesiyorlar, öyle b ir acı çek iy o ru m ki. Ö l d ese ö lecek k a d a r seviyorum onu. K en d im i h ep onun k arısı o larak hay al etm iştim ... B ir gün

K

üç ük

d ü zelecek ve beni g erçek ten sevecekti. A m a olm adı, o hiç

dü zelm ed i ve beni u m d u ğ u m gibi sev em ed i hiç. Şim di k a r­ şım d a ağlıyor. B ana, “G itm e, yenid en b aşlay alım ,” dese, kend im i b iliy o ru m , gitm em . A ğ zın ın içine bakıyorum o lafı

etsin diye. O ise karı gibi ağlıyor. K im sen in sesini duym uyor, kim sen in y ü zünü g ö rm ü y o ru m . Sanki e tra fta b ir tek o var. B ir

3

A

pt

rim le y ü zü n ü k av ray ıp , g ö zlerin e b ak ıy o ru m . O yüzü bir d a ­

al

ın

d ar ken d im d ey d im . İşte o n d an sonra benim film kopuyor!

P ucca

k

D

ün

ya

zek âlı kız k o m ik lik leri falan y a p ıy o ru m ... D ört sene b o y u n ­

son d a k ik a k a ra n v erm ek zo ru n d ay ız. H ani film lerd e o lu r ya;

m esu t b ir h a y a ta ad ım atarlar. Ö n cek i elli m ily o n kez d en e-

m işliğ im izd en b iliy o n ım ki, b u son k ararlar film lerd ek i gibi o lm u yo r, a m a y in e de istiy o ru m ki d esin bana: “ G itm e P u C C a”.

Ü n iv ersiten in d ah a birin ci sen esin d e, sın ıfa g ird iğ im anda

içten b ir g ü lü m sey işi vardı. S o n ra nasıl oldu, nasıl b itti a n la ­

buldu k k en d im izi. İlk üç d ört ay h e r şey g ay et sıradandı. S o n ­

k artam ad ım o hayvanı.

D ayak m ı d ersin , k ıskançlık m ı, k ü fü r m ü, çap k ın lık m ı, ilgisizlik le fa z la ilg i arasın d a d en g eleri bozm ası m ı, yani bir ilişkide o lm am ası g ereken ne varsa, b izim ilişk im izd e vardı. V e ben, b ild iğ in dü z, h ay v an sal b ir aşk la b a ğ lıy d ım bu ç o c u ­

kapın ın ö n ü n d e gel d em esin i b ek ler. B ö y le ezik b ir kız o l­ m uştum . K a fa m a ald ığ ım d a rb e le rd en d olayı dayağa da a lış­ m ıştım ... H atta üç gün v u rm a sa ban a, b aşk ası m ı var lan diye

K

üç ük

d ü şü n ecek k a d a r b ey n im i k u lla n a m a z hale gelm iştim . S o nra b izim o k u l bitince, h e r ü n iv ersiteli çiftin başına g e ­

len “ ayrı şeh irler” d u ru m u b aşladı. T ab ii bu sırada ilişkim piç oldu, h e r g ün k a v g a d övüş k ıy am et A llaaaahhh. Ay kalbim

d aralıy o r h atırla d ık ç a bak. B ir ak şam ço cu k b an a dedi ki, “U zak m esafe ilişkisi y ü rü m ü y o r.” A slın d a ayrılm ak iste d i­

A

pt

ğ a ... G el desin , P u C C a b eb en in a y a k la n m yıkar; git desin,

al

ın

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ra bu ço cu ğ u n için e b ir ö k ü z k açtı, b ir d ah a tö v be A llah ç ı­

sev işm eler, ö p ü şm e le r d erk en , cid d i b ir ilişk inin içerisinde

k

m adan (san ırım k aşların ın o rtasın ı alınca), biz b u n u n la hop

D

fark etm iştim bu çocuğu. T ek k aşlıy d ı falan a m a b ö y le güzel,

ün

ya

son san iyed e ad am “G itm e !” d ey in ce, esas k ız la o ğ la n m utlu

ğini sö y lem ey e çalışıy o rd u am a ben o salak lık la bunu, “K alk

düm . S o n u n d a, işi h er z am an b u lab ilirim , a m a onu asla d iy e ­ rek , p ilim i p ırtım ı to p lay ıp A n k a ra ’ya y erleştim . O rad a b u ra ­ d a iş güç ay arlad ım , gen eld e o n ların ev in d e y aşay arak bir s e ­ ne k a p lu m b a ğ a gibi d o la n d ım durdum . A rd ın d an nişanlandık; b en im ailem d en k im sen in sik lem ed iğ i, h ac ıla rın k in e b e n z e ­ yen g ü m ü ş y ü zü k lerim izin tak ıld ığ ı b ir am b ia n sta g e rç e k le ş­ ti olay.

Y üzü ğ ü ne k a d a r taktın d iy e so rarsan , en fazla yedi gün. Z aten o y ü zü k d ört b eş d e fa d eğişti. B iri b a lk o n d an aşağıya atıldı, b iri k lo zette y ü zd ü , b irin i k afasın a attım , en so n u n c u ­

İlk A n k a ra ’ya g ittiğ im ve k en d im e h em e n iş b u ld u ğ u m d ön em d e b u n u n işi gücü yoktu. A ğır b ir d e p resy o n d ay d ı. B ir d ay ak y erd im ondan, v ar y a a a insan ev d ek i h alısın ı öyle d ö v ­ m ez. “T a m a m ,” d ed im , “d ep resy o n d a, o y ü z d e n böyle, nasıl o lsa d ü z ele c ek .” Y ok am a an acım , d ü zeleceğ i y erd e d ah a b e ­

ettiğ i b iri haline geldim . S o n ra bu işe girdi falan ve taşakları

b en h e rif için k alk tım , b ütün hay atım ı d e ğ iştird im , adam d a ­

K

üç ük

ha iş b u ld u ğ u n u n ikin ci h aftası bana postayı koydu. A n la ta ­ m am nasıl acı çektiğim i. N asıl b ir aşk sa u lan, hiç k im seyi b e ­ ğen m iy o ru m , kim sey i g ö zü m g ö rm ü y o r, ille de onu istiy o ­

rum . Sap lan tı h alin e getird im adam ı, b an a d ö n sü n diye evim i bile yak tım y aaa (sonra an latırım bunu, ço k u zun hikâye). A k şam ları, “ A llah ım n ’o lu r ben ö leyim , p e zev en k de a c ısın ­

dan ö lsü n !” d iye d u alar ederdim .

A

serer serm ez terk etti beni. K ald ım m ı o ra d a sap gibi. U lan

pt

ter oldu. B en onun için artık âşık o ld u ğ u k ız d eğ il de nefret

al

ın

sunu ise elin e verm iştim .

k

D

ün

ya

gel b u ra y a ” diye alg ılam ıştım . O g ece sab ah a k a d a r d ü şü n ­

B ana d ö n m esi için y a p tığ ım bu n u m aralard an b irine tav

rak: İlgisiz, u m arsız, sik in e b ile beni takm ayan. E sk id en s ı­

çark en bile b en i aray ıp h a b e r veren ad am g itti, y erine başka b ir n u m arası o ld u ğ u n u b ile b e n d e n sak lay an adam geldi.

S abrettim , o lacak dedim . Bu ço cu k b en im k ad erim , ben bu n u n la ev le n m e liy im d iye h er şey in e o lu r verdim . T a ki bir gün aynada göz k en arlarım d ak i k az ay ak ların ın b elirg in o l­ du ğu n u g ö rü n cey e kadar. K endi k en d im e, “A lla h ım benim b u rad a n e işim v ar?” d iye sordum . D u ru m u m a şö yle b ir b a k ­ tım: H ay atım sadece b ir ad am a e n d ek slen m iş; o n d a n başk a h içb ir şey d e g özüm yok; g eleceğ e d air tek plan ım , o n u n la e v ­

dedim ve g itm ey e k a ra r verd im . A n k a ra ’y a g elişim gibi bu kararım d a ani oldu ve v a zg eçm em ek için h em e n harekete geçtim . O n a sö y led im , d ü nden h azırm ış gibi k a b u l etti ve bir dah a b a şlam am ak ü zere b itirdik. Şim di ise k afam k arm an ço rm an . B eni sev m iy o rsa, neden

hata y aptık da bu h ald ey iz? M u av in “ A rtık k a lk ıy o ru z ,” d e ­ y ince, tek rar o to b ü se b in m ek ‘zo ru n d a k alıy o ru m . Y erim e otu ru p , h â lâ b e lk i “G itm e !” d er d iy e cam d an b a k a ra k b e k li­

K

üç ük

yorum . A m a dem iy o r. A n k a ra ’dan u zak laşırk en , çalıştığ ım telev izy o n kanalını,

evim i, o rad ak i k ed im i, o sap lan tılı aşkım ı, h ep sin i g eride b ı­ rakıy o ru m . O n u n la birlikte y aşad ığ ım h içb ir anın güzel o l­ m adığını fark ediy o ru m . H iç m utlu o lm am ışım , am a yine de içim de hâlâ, “ D ön d ese d ö n e rim ,” d iy en birinin sesi çınlıyor.

A

pt

ağ lıyor? M ad em seviy or, ned en g itm em i istiy o r? N erede ne

al

ın

lenm ek. S o n u n d a, “B en d ü m d ü z b ir geri zek âlıy m ışım y a,”

k

D

ün

ya

o lunca, b iz y en id en başladık. T ab ii b am b aşk a b ir ad am o la ­

b ey n i- lO A san. E r ­ tesi sabah. Ş im di. O k a d a r sene evd en u zak k ald ık tan sonra. B u ra d a b ir tane telev izy o n kan alı var. b en im annem ile b ab am tee sen eler ev v el olaylı bir ş e ­ k ilde ay rılm ışlar. B u rad a d u rm a n saçm a.A y rılık d ö n e m l e r i İz m ir’e ev im e d ö n d ü m d ö n m esin e am a. b ab am b aşım ın dib in d e. o n d a d a san a ek m ek çıkm az. İki y aş k ü ç ü k b ir k ız k a rd e şim ile dö rt ın Bü P u cc» yü k D ün ya sı . D ö n erk en de tek av u n tu m oydu. b an a pt al şıyoruz. am a çalışm an lazım . A n n em le aram ız hiç iyi değil. E n a z ın d an o var. “E e ne zam an ç a lışa c a k ­ sın? Ş ım arık sın işte! N e istersen yaptık. H içb ir şey k o n u şm ad an an laşab ild iğ im tek in ­ d estek v erir diye d ü şü n m ü ştü m . K ız k a rd e şim b enim en y a ­ k ın ark ad aşım . k eşk e başk a ş a n ­ sım o lsay d ı d a A n k a ra ’d a k alsay d ım d iye düşünüyorum . üç katrdeşiz.” d i­ ye sö y len m ey e b aşladı. B abam la ya yaş k ü ç ü k b ir erkek k a rd e şim var. d ö n d ü ğ ü m y e ­ K üç ük rin aynı o lm ad ığ ın ı fark etm em b ir g ü n ü m ü aldı sadece. D a h a g eleli b ir gün o lm ad an . K alk g it İsta n b u l’a bence.

“A ra rsa asla açm ıcam .” d ersiniz. on d a k ik a son ra h em en geri a ç a r­ K üç ük sınız. “ A llah ım arasın b e n iii” diye dua A pt y iy işm e k istem ezsin iz. A n k a ra ’d a n d ö n erk en k ırk sek iz k ilo y ­ dum . şu an b ir Y ıldız T ilbe sen d ro m u y aşad ığ ım ın fark ın d ay ım . sev b en i. S o n ra ço cu ğ u ç o k ö zlem ey e b aşlad ım . göz tav anda. h ab ire y em ek yem ey e. A y rıca bu durum u acayip u zattığ ım ın ve en k ısa z a m a n d a çık m am gerektiğinin A y rılık aşam aların a gelirsek: Y IL D IZ T İL B E S E N D R O M U : İlk o lay ım ız b u d u r. On d a k ik a sonra. T ab ii a d am a b ö y ­ . h a tta y em ek y iy erek kendim i öld ü rm ey e çalıştım . gel ban a. “A rad ığ ın d a sen açsa n a C an an y aaa. O n d a k ik a sonra.” d ersin iz. H a b ire ara b en i. A y rıld ığ ın ız şah ıstan b a şk a k im seyle şa k la n n ı d ersin iz. ‘Y o k ’ de b en im iç in . O d ad an dışarı ç ık m a ­ m aya. O n d ak ik a sonra. “ A rasa. İlk g ü n lerim i b ab am ın b u sö zlerin i işitm ek le geçirdim . ah bi arasa. aslaaaa. G ö z sürekli telefondadır.m i yedi yedi y edi adam .” dersiniz. a şk ın ı­ sın tarzı şey ler b ey n in izd en g eçer. Ö nce telefo n u k ap atırsın ız. R o b b ie W illiam s g else sik m işim taş- al ın Bü de farkındayım . B u n u n so n u n d a ise. A y rılık aşam alarım ö n ­ ceki ilişk ilerim d e n de detay lıca b ild iğ im için. yü k D ün ya II k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı sı ulan k o sk o c a saplantılı b ir aşkı b itirm işim .” dersiniz. fo n ­ d a bay ık m ü z ik ler eşliğ in d e. “ A rarsa ço k so ğ u k k o n u şa c a m . el telefo n d a. A rd ın d an . le d iy em em . Z aten ağ ır b ir travm a yaşıyorum . H oop ü ç h a fta d a o ld u m elli üç. am a hani b ir an la b e n i herif! B ir rah at bırak! O d am d a lise lile r gibi S ezen A k su falan dinley ey im .

D ışarı çık m az. Z aten b ir k ad ın p işm an o l­ m u şsa y ap tığ ın d an . Ha b ire s a ta ş m a la r b a şla r. E n ö n em lisi de. H em en h an ım k ızım ız silk elen ip k en d in e gelir. b irileriy le flört a şa m a sı­ na g eçer. işin en b aşın d a d öner. K apıcı ço cu ğ u n u n bile b ey n i sikilir. y arısı ih an etin in b e k ç i­ si” . “ Y a - K a B atu h an y aaaaa” falan gibi. Ö rn e ğ in . bize B atu h an d iy e birinin v a r­ lığını belli ed ecek iletiler yazar. İşin g arib i.ederk en b u lu rsu n u z k en d in izi. Y ok d ö nm ediyse eğ er. K a d ın la r en b ü y ü k pişm anlıkları. S a ­ dece sev g ilisin i an latab ileceğ i ark ad aşlarıy la ko n u şu r. “ y arısı senin. d ah a b ek lem en in âlem i yoktur. “ H acı naap tın eski sevgili - 12 A pt D E M E T A K A L IN SE N D R O M U : al ın Bü lerini d e b ir k alem d e siler. F a c e b o o k ’tan en az yirm i beş kez say fasın a tıklanır. O icarı h ay atta dönm ez. k en d in i eve k a p a ­ yü P ucca k D ün ya sı B u arada. Selam v e ­ üç ük ren h e r erk eğ in o n a asıld ığ ın ı d üşünür. D ü n y ay a o n beş d a k ik a sonra g ö k ta ­ şı dü şecek d esen. e r kişi sürek li tak ip edilir. sen ne d iy o su n ? ” d iy erek terslem ey e m ü sait b ir y apıları vardır. b ir ö nceki h a re k e t­ lerin i takiben. S an k i bir günde b ir i­ . ni b u lacak m ış gibi. “k eşk e” leri bu d ö n em d e yaşar. D ü n y ad ak i tek sorun o n un ayrılığıdır. “ Y aa b e n im d erd im b aşım d an aşkın. tek b ir m esaj veya aram a b ile o lm ayınca b a ş ­ lar. E n sev d iğ im sendrom dur. İletileri d e ­ ğişir: “ M u tlu y u m !” . K işisel ile tile r hep d a m a r­ dır: “C a n ım y an ıy o r!” . “k ıy m e t b ilene gelsin bu şark ı!” gibi. d iğ e r­ yıp a ğ la rr ağ larr ağlarr. E ğ er h âlâ silin m ed iy se. D ışarı çık m a y a başlar. B u d önem . E sk i sevg ilileriy le f in ­ g ird eşm e d u ru m ları olur. b aşk aların ın d a bu durum unu u m u rsam aların ı bekler.

ün san iyi edersin . h erk es b an a eş.” d iy en k e n d isi d eğ ilm iş gibi. “B en i de A llah y arattı u lan . “elim d e sad ece tem iz y ü reğ im ve sev ap larım v ar” gibi m odlara geçer. “H a stir siv ilcem ç ık ­ m ış” gibi. pt al ın başlar. A M illetin işi g ü cü yok m u ş gibi. K en d in i çirkin. “ H ah ah a s a f b ir k ız bulduk.” der. “h erkes k ö tü . iy i".y i?” d iye so ru ld u ğ u n d a. “İnsan ları ta n ı­ y oru m yavaş y av a ş” . “K im se beni sev m iy o r” . “S adece su su y o ru m ”. k alb im a cıy o r” gibi cü m lelerle h ay a tın a yön verir. “ A n n em le h ep k av g a e d iy o ru z ” . h ad i on la d alg a g eçip iyi n iy e tin i suiistim al ed e lim . “İn san lar neden bu k adar k ö tü . “ Y ü zü n ü b ile g ö rm ek istem iy o ru m ..” diye d ü ­ K üç ük şündüğünü sanır. etrafta ağ lak ağlak dolanır. “K o y m u şu m m inareyi g ö tü n e . S ö zlerim san a a ğ ır m ı g eld i? K alb in i m i k ır­ ya sı . sıçılır. S anki k a lta k o k ad ar acı çek m em iş.” d iy e isyanlara tek so runu m h erk esi k en d im gibi san m am ” .. B u d ö n em d e içilir. herkes bana d e ğ e r” d ö n em in e g eçilir. g e z i­ lir. “A m a a n y a b o şv er onu. biraz ra h a tsa sevişilir. ben yü B u lay lay lo m faslın da bile a ram ay an er k işi. “H a y a t o n su z güzel. b iz ö n ü m ü z ­ d eki m açlara b a k alım . h an ım k ız ı­ k ORHAN G EN CEBA Y SEN D ROM U : D herifi kendi b ıra k m ıştır da ad am p e şin d e p erv an e oluyordur. H a y a tın d a­ ki diğer so ru n ları bu d ön em d e fark eder: “Z aten işim gücüm yok” . m ızın b ü n y e sin in için e sıçar. S anki b ir ö n cek i dö n em d e. A jita sy o n u n A lla h ’ı bu d ö n em d e gerçekleşir: “B enim k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü işe y aram az bu lu r. D u ru m a en ç o k uyan şarkı ise. B ir an d a çöker. y o lu m a çık m a - d ım ? A ffe d e rsin ” olur. d ü n y a o m u z ­ larım ezm iş m o d u n d a.

atkı öreyim bari. sonra kadın bunu aldatmış ve başka memlekete ün ya sı Bu iyice kızın beyninin mal olduğu sendromdur. bilirsin.SERDAR ORTAÇ SENDROMU: Demet Akalın’a gider. Anam bir anda dünya barışıyla k çe.” der. “Âşığım sana ulan! Ölüyorum kah­ pe!” diye başlar. “Ya aslında ona karşı hissettiğim sevgi ■4 Bü Kadının ruh hali de böyle değişir. Düne kadar ağ ladığın anılar. Bazı şeyler için geç kalındığının farkına varırsın. Öğlene doğru. onu anlatmaya çalışmış diye düşünürsün. Şarkılarda ciğerini parçalayarak ağlamak gelmez içinden. meğer kardeşini seviyormuş.” di­ K üç ük ver de dost olalım” diye içinden geçirirsin. şam ise. “Ulan bari bir selam pt al ın ye söylenir. “Karşı komşu da ne yakışıklı lan!” diye düşünür. Mesela adamın şarkısının başı. elde edememe. Şarkı devam ettik­ ilgili bir mesaj. Dönse bile. hoop sonunda haydi kızlar plaja. Ortasına doğru. Öğlen. sadece dalarsın öyle. üç D evlilermiş. lan gitmiş diye olayı çözdüğünü zannedersin. Sabah kalkar. Ortasında. “Çok se- P u cc* yü sevgilisi bile varmış dersin. “Ben eski sevgilimi daha çok seviyorum aslında. Kafa bir .” di­ değil. bir Orhan Gencebay’a. Serdar Ortaç şarkılar» gibi ne anlatmaya çalıştığını anlamazsın. eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Akşa­ müstü. Ak­ ye noktalar durumu. “Artık kimseyi sevmeyeceğim. Mutlaka baş­ A İLHAN ŞEŞEN SENDROMU: Artık heriften umudu kesmişsindir. aldatan meğer Serdar’mış ve sikinde bile değilmiş. unutamadığım o. bu dönemde gülümsetir seni. sahip olamama duygusu. viyorummmm böhüüü!” diye ağlar.

Canını acıtan şeyler artık koyma­ maya başlar..” dediğin anlar geçmişte kalmıştır. Nefes almaya başladığım fark edersin. Böyle­ K üç ük A pt al ın k ü çü k ip ta lin b ü y ü k dün y ası Bü yü k D ün likle bir aşkın daha sonuna gelmişsindir. “Şu köşeden çıksa şimdi. bu dönemde “soft”laşır..ka biri daha vardır bu dönemde. Kafanda biriktirdiğin konuşmalar. suratına bakmayacağım. kıyaslarsın sürekli ikisini. ya sı .

ayy hadi yeniden K üç ük b aşlayalım . B ak k ala b ile g itm e d im lan! T ek y ap tığ ım h ay v an lar g i­ bi y em ek y em ek. ağ lam ak . B u b ir b u çu k ay b o y u n ca. am a so n ra d a y an am ay ıp telefo n d a “ K um al ın Bü yü Pueca k D ün ya sı . B un u bize y a p ­ m a!” dedi am cık suratlı. b eni b ir d e fa b ile aram adı. Bu götünün k a lk ık lığ ın a d a deli o lu ­ yorum . k eşk e ölse de en azın d an cesed in e ağ lasam diy e d ü ­ şünüyorum . bu k ez ben d ü z e lc e m ” d iy eceğ in i düşündüm . “P u C C a artık k en d i h a y a tın a b ak lü t­ fen. G ece y atm az. b ö y le b en i de k en d in i de zorluyorsun. O şark ıy ı d in leyip. G o o g le ’d a esk i sev g ilim in ism ini sürekli aram ak oldu. am a a ev et b iz tav şan lar gibi sev işird ik seninle. T a ­ bii ö y le b ir şey olm adı. “ A a- pt ta ben de aram ad ım . 16 A n ’ap im ? D in letirk en m an tık lı geldi. A yy b iliy o ru m k ek oyum . B ö y le beni terslediği zam an. B u b ir b u ç u k ay b o y unca evden d ış a n y a çıkm adım . K esin birini b u ld u pezevenk.T ü y y o lm a o p e r a s y o n u T am b ir b u çu k ay geçti. B a ş ­ g ib i” şark ısın ı d in lettim ona. sabah k a lk m a z bir kız o l­ dum .

S ibel C an gibi k a n y ım . E lin m an davalı y ü ­ zünden ken d im i m u n d ar ed e c e m bu e v d e . d a h a doğrusu yü S abah ez a n ıy la yattığım için akşam ü stü u y an dım . k aşlar d esen öyle. c ild im m ayın ta r­ lası gibi. b en i d ah a d a mı niyenin altın d an çıkan b a c a k la rım a bir b ak tım ki. T ab ii hiç so k ağ a çık m a d ığ ım d a n k en d im i sadece b il­ g isay a r m o n itö rü n ü n k a ra n lığ ın d a g ö rü y o rd u m . g ö tü m c a rtla m ış .. ne o ld u anlam adım am a b ir anda b ir kan kokusu g eld i b u rn u m a ve h op ben y e r­ A pt y a b ak ın ca. O tü y ler.S an ırım b a n a k o y an soru. g ö zlerim in altı m osm or.” d ed im . V e ben bu herife d ö rt senem i v erd im de ned en b en i h ay atın ın geri kalanında istem edi. birini sev diğim z a ­ m an T e rrie r cin si köpek gibi olu y o ru m . S açlarım kab arm ış. G ü n le rd ir ev d en ç ık m a m ı­ şım ya. b ıy ık lar alm ış başını gitm iş. B atta ­ k ce zb e d iy o r n e? D ne ek siğ im v a r lan? H ay atta isted iğ i h e r şeyi elde etm iş bir ün k u y ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 17 sı . A yyy bokum K üç ük gibi bişi o lm uşum .” A şağı m ah alle d e­ ki k u afö re g itm ey e k a ra r verdim . “Y o k . kendim e kah v e y ap m a k için m utfağ a d o ğ ru ilerlerken. “N ed en isted iğ i b en d eğ ilim ? ” Y ani. A çıkçası kend im e b a k m a k içim den g elm iy o rd u . Ş im di şö yle b ir a y n a ­ m u gördüm . y an larım fırtlam ış. g ö zlerim renkli en azından. eğ len celiy im . “bu b ö y le o lm ay acak . b ir b u ç u k ay d a nasıl o h ale gelm iş! K a lk tım . anam m m k ıllar. a y n ay a gözüm çarptı. A m a b u h erifin b an a k ö p e k çekm esi.. n asıl oldu. B ir k e re sad ığ ım . K im b ilir hangi o ro sp u la rla gezip tozuyor! B enim kızım . Ö yle sağ ım d a so lu m d a d o lan an m al m al tip ler de var. b ild iğ in K aptan M ağ ara A dam ı g ib i b işi o ld u ğ u ­ al ın Bü M ah sun K ırm ız ıg ü l gibi o lm u şu m . böyle b iraz y ü rü d ü m ... K om ik b ir k ızım .

“ G ü lm e y in ab ilerim a b la la rım . Y ani k ılla r h u zu rlu ve gü v en d ey d i. h ep si g ü lü y o r gibiydi. Y edi ay so n ra gittim . d a y ı­ b ilg im y o k tu r bu h astan e k ü ltü rü y le ilgili. “C ih az bozuldu. A c il’de d a h a b ir k en d im e m ı an lam am ıştım . S o n ra o lu y o ru m ben at gibi. bir derdi var k i o n d an alm am ış belli. H em b a y ılm ış b ir k ızın b acak ların a kıllı diy e k im g ü ler? G ü lm ey in ağ d asızsa. K üç ük ded iler ki “E m ar çek tirm en la z ım ” .” d em ek için ağ zım ı açtım am a k o n u şam ıy o rd u m . iki saattir ne k u y ru k ta b ek lettin b en i? H ep sin i bırak. G ö zü m ü açın c a ilk ak lım d an g eçen b a c a k la rı­ atıyorlard ı. S onra b ir a ç tım g ö zü m ü . san k i b an a kah k ah a . A n k a ra ’da D ışk a p ı’d aki SSK v ar y a o ray a işte.de iki seksen. c id d iy im bak. İn sa n la rı g ö rü y o rd u m . Z a te n A c il’e k o lu m k e sik d iy e git. B an a v erd iler günü yedi ay sonraya. S eru m verdiler. E şo fm a n ım altım d a . N iy e bu k ad a r ta k tığ ı­ k geldim . am a h iç h a lim yoktu. T e le fo n u m . ün ya sı m ın du ru m u oldu. S ıra b a n a g elince karı dedi ki. m ad em istediğim A pt y o rlar seru m u . B a c a k la rım a d o ğ ru u zan ıp o n ları ö rtm ek is ­ “E şo fm an ım a ltım d a m ı? ” o lm uş.” M ad em cih az b o zu k tu . A llah k a h re tsin kıllı b a ­ caklarım ı görd ü ler. ço rab ım da d iz im e k a d ar ç e k ik ­ D tedim . y azık o d a b ir can. N asıl k a h k ah a s e s ­ leri g eliy o rd u . G ene b ö y le b ir d e fa b ayılm ıştım . p aram falan h iç aklım a g e lm e ­ fam a ald ığ ım darbe y ü z ü n d e n de u ğ u ltu la rı k a h k ah a diy e d u y m u ştu m . H erh ald e k a ­ P ucca yü ti. B ir de b enim hiç al ın Bü m işti de b acak larım ı g ö re c e k le r d iy e sıçm ıştım . k a fa m b ir adam ın d i ­ zine yaslan m ıştı. B iz san a k âğ ıt v ereceğiz. em ek li san d ığ ın d an olan k işin in y atak çarşafı nasıl o lu r onu b ile b iliy o r cin sler. Ö y le in san lar b ili­ y orum ki. A d am a ilk so rd u ğ u m soru. istediğin özel h astan ed en g it ç e k tir.

T a n sa ş g ü v en lik g ö revlisi. ölüp b itiy o rlar b u n la r için. k ald ırın b ana uçak. İlg in ç o lan ise. B ir de çiftleşirsek o n la rd a n biriyle. E rk e k ­ K üç ük ler akrab a ev liliğ i ürünü sanki.T gibi. am a b izim h a lk cah il olduğu için geç kalınm ış. B ir de h a sta y ak ın ların ı su çlu yo rlar. D o k to r o lm u şsu n am a hacı. o rad ak i d o k to rla ra em anet Bü m ü k em m el. sıçana ben ziy o rsu n . A n a m ağladı y an i b u iş için. B ir de ü zerin e afiy et zen ci o lu rsa ço c u ğ u ­ al ın S c ru b s’ııı h astan esin e g ö tü rü n . N e bu h a v a la r tav alar d e m e k isterim h a t­ ta. H astan e zam a n ın d a m ü d ah ale etti yani. D ah a erk en o lsay d ı y a ş a r d ı.. T ürk h ekim i. P aso im ­ zalattırıy o rsu n h er b ir şeyi.yere g id iy o rd u m .. o h h h b e n cenn ete g itm ey ey im de k im g itsin? Z aten d a ­ ha öm rü h a y a tım d a b ir tan e y ak ışık lı d o k to r g örm edim . D iy elim k an sersin . yedi ay ö n ce n iy e v erm ed in b u kâğ ıd ı b a ­ na? N eyse. A sker. “D o k to r k o c a ” h ay aliy le y an ıp tu tu şan k ız la n anlam ak çok zor. polis. geç k ve vay efen d im geç k alın m ış. h a sta n e si istem em . E m a r’ını b enim gib i d ü n y a sik in e m in arey se. C o x ’la g eçirip m utlu m esut ölürüm . k i b u T u rk o la b i­ m uz. h e p ­ si E . h a stan en in d ö rt b ir y an ın a d ağ ılm ış m ekânlara g ittim im za la ttım o kâğıdı. yü m ış tü m ö r b ik bik. B un ların arab ay a ö n em veren kızlarla A pt lir. V e b en b u m em lek ette n ed en in ­ sanların. İş ­ k ence yaa. “G eç kalınm ış. b ü y ü m ü ş b u rn u n d an ç ık a ca k ­ D çek m ek için san a v eriy o rlar y ed i ay so n ray a b ir gün. S o n d ak ik alarım ı D r. B ir de ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 19 sı . k ad ın d o k to rların h ep si taş. V erin parayı. O n lar V alla son d ak ik alarım ı y aşa y a c a k p o z isy o n a g elirsem . Z aten b ir o n ları an lam ıy o ru m . ed in beni. g eliy o rsu n yedi ay sonra k alın m ış diye.” la fı­ nı du y d u k ların ı o rad a anladım . b ir de ü n ifo rm a için d e li­ ren hatunları.. çok tatlı p u ş t. v a lla ağız tadıy la h a sta bile olam ıy o rsu n..

afö re g id em ed im . K ard eşim le b eraber. tam beş saat. K üç ük A pt al ın Bü P u cca yü k D ün ya sı N ey se so n ra k alk tım g eld im h astan ed en a m a b ir d ah a k u ­ .h iç b ir fark ların ın o lm ad ığ ın ı düşü n ü y o ru m . iki k ilo k ıl d öktüm . neyim v ar ney im yo k sa. in san a benzedim yem inle. a ğ d a b an tlarıy la cak cak cak aldık. B u a k ­ şam ku ş gibi y atarım .

K otu y ırtık p ırtık tı. A lla h ’ın salağı. K lasik g itarıy la “ D üş S o ­ kağı S a k in le ıi” nin şark ıların ı çalıy o rd u .M azi k a l b im d e b i r y a r a d ır T ü ylerim le b erab er b ü tü n g eçm işim i de ağ d a b antlarında bıraktım . B ana “F a su ly e m ” derdi. kendini K u rt C o b ain zan n ed iy o rd u . Y ağlı saçları o m u z ­ K üç ük ların a dök ü lü r. B iz b u n u n la aynı apartm andaydık. H e r zam an takıldı A pt al diğim bok kalm am ıştı. K aptan m ağ ara adam ı gibi b ü tün sıfatın ı k apardı o saçları. L ise 2 m iy d i ney d i. P arası da vardı aslın ı/ı. o rtad an ik iy e ayrılırdı. ın Bü yü k k ü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d u ııv a s ı ■21 D ün ya sı . am a elin e g eçeni u y u ştu ru cu y a yatırırdı. am a onun u ğ ru n a d a y e m e ­ A slın da ço k y a k ın ark ad aştık . içerisin d e yeşil çak ıl taşları gibi par - çala r vardı. re sm î o larak ev et biz çıkıyoruz “ start”ını alm ıştık. B ir şehri sev d iren a şk tır y a h ani. a m a b e n b u n a n asıl âşıktım n a sıllll. B eb ek gibi güzel bir y ü ­ zü vardı. güldüğü zam an bütün yağla ­ rım erir giderd i. işte b u aşk nefret etm ey e de y a rıy o r bazen. D işleri ço k g üzeldi. İz m ir’d en n efret etm em e sebep olan çocu k lu k a şk ım d in g ilin tek iy d i. G ö zleri elay d ı.

“ Sen şim di o k alp liy im . yan ım d a o ld u ğ u n d a ateş vız g e lir bana. B en h a - A pt zık k ım ı k u llan ıy o rsu n d iye A llah seni y ak acak . H ay at boş zaten. son unda ço cu ğ a d a belli etm iştim .bu pis d ü n y ad a y a ln ız b ırak am am . h a tta n efret ed erlerd i.” g ib i şey ler söylerlerdi. E v d e gizli gizli Sezen A ksu Z a t-ı m u h terem u y u ştu ru cu k u llan ıy o rd u . o ra d a sabah lard ık . I c a n ’t w a it to m eet you there. S o n ra bizim akıllı b ıd ığ ın aklına b ir şey geldi: “ B en c e n ­ K üç ük nete g id em em . E lin i y a ­ n ak la rım a götürüp. gel b irlik te intihar e d e lim !!!” H iç d ü şü n m ed im . Z aten ayık halim sarh o ş gibiy di. o y ü zd en onun c eh e n n e m e g id eceğ in i zan n ed iy o rd u m . S essiz sinem a o y n ar ta h iç içm ezdim . Ö nceleri sessiz b ir ç ığ lık o lan ağ lam alarım ı. b u o ğ la n p isliğ in tek i. B e n ç o k iç m e z d im o zam anlar. H e r g ün ağlıyordum . u y u ştu ru cu parası için seni b ile satar bu. S e ­ ni ek. “ I ’m so excited. H âlâ n e zam an bu şarkıyı d u y sam . “B u bitlinin teki. H at . A rk a d a şla rım d an hiç k im se o n u sev m ezd i. b ir saniye bile.” d iye g ittik b u n ların evine in tih a r etm eye. am a sen b e n im için gel c eh en n em e. “O ce h en n em e gid ecek . A m a sen d en ayrılm ak is te m i­ y o ru m . Z aten K o m b a şım ı ço k ağ rıtıy o rd u . B en de iyi al ın Bü dinlerdim . cenn ete g id eceğ im . B en b iraz d ah a h an ım h an ım cık k a lırd ım yanında.ğ ım ız b ir y er vardı. ta k i o sızan a kadar. bak artık d a ­ m ardan da çek iy o ru m . en fazla üç y ılım kaldı şu hayatta. M y w ill is g o o d ” şarkısını m ırıld an ırd ı. yü k D ün ya sı d ik . S aly a sü m ü k y an m a gidip. A n d I d o n ’t care. P u C C a ken d in e gel. I ’m so h o m y . iğ ren ç biri b u . b e n cen n ette n ’ap cam onsu z!” diye. “A yyyy tam am o z a m a n . tü ylerim d ik en d ik en olur.” d iy e b ö ğ rü m e v u ra vura ağ lam ıştım . B u t th a t’s ok.

O ise.” A llahım . O d ö n e m d e satan istlik m ev zu ları rev açtay d ı. A rtık ç o cu k caaz ne m ayacağım . K üç ük böyle söz v erm iştik birb irim ize. “Ç o k y o ru lu ru z o zam an. sonra iç e lim . y o ru lacağ ız falan. N a ­ sıl sin irliy d im am a. A m a k usura b ak m a. B ir de k arar verm iştik . çek tim kapıyı çık tım gittim . O y sa salağı ö yle seviyordum ki. bileklik ler. b en iyice tırstım . “g etir h ap ları. o to p si rap o ru m d a önce şey ed ilm iş derlerse. na. şalter attı bende. h e m de aşkım la b irlik te ebedi ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k Uıoyass ya 23 sı . y etm ed i sad ece çık ıp gitm ek.” d iy e k arşılık veriyordu. bütün gazeteler b en d en b ah sed ecek h e y o o ” fa lın m od un daydım . Y iy işip atacak d iye. G ö m leğ im in a ltın d a da an arşin in sim g esi olan A harfli b ir a t­ let vardı. Ç o cu k tabii sinirlendi: “ Ö lm üş al ın d üşü n d ü y se. tuttu b o y n u m d an k u la ­ D herkes b en d e n b ah sed ecek .” d ed im . H em en ç a k tım d avayı ve azıcık k açtım geriye. “E l ele k o l k o la ölm eye g id iy o ru z. o so y u n m am için diretiyordu.” dedim . elim e ald ığ ım gibi taşı attım b u n la n n c a m ı­ A takm ış k a fa y a sik ecek beni. O hh be b ir ta şla iki k u ş d iy e d ü şü n ü y o rd u m : H em ö ldü kten sonra m u tlu lu ğ a u laşacağ ız.” Y aklaştı y a n m 'a . ortam # u y su n diye g ö zlerim i de iyice siy ah a b o y a ­ m ıştım . B en ö n ce ila ç la n içm ek yü ğ ım a do ğ ru .” d e ­ k yecan land ım b e n . b aban b ir şey d em ez. “H a d i. B ir sinirlen d im b en i k a n d ırm a sı­ pt babam k ıza r b a n a. ö n ce yapalım . İkinci k a t­ ta otu ru y o rlard ı. ev len in ce o işi y ap acağ ız diye. b ir de yarısı y e n m iş siy ah o jelerim vardı. hadi gel sen . B en k a ç ­ istiyordum . sen g it şu k ö şed e d ü n y an ın zev k in i elin e al.v alard a u çu y o rd u m . çok h e ­ di. B u çocu k beni k an dırıyor dedim . gitm işsin k ızım . k alk gel y iy işelim d ese y ap ard ım ha! Salak yerin e k o n d u ­ ğum u fark ed in ce. “Ö n ce d ü n y ad ak i en b ü y ü k zev k i ta d a lım . k o ly e ­ ler. “B en y a p ­ Bü tıkça.

Ç o c u k la ö lm ey i k ab u l ed iy ordum . B u da indi beni k o v alam ay a b aşladı. tu v ard a okum aktı.. b ir şey diy em iy o rd u m .... o n lar sadece et b en im iç in . am a tiy a t­ ro m etin lerin i b ir d efa o k u m am yeter. S o n ra y ine sin irim g eçm ey in ce. ikinci d ö n em teşekkür alırdım ... H ay atım d a hiç ödev y ap m ad ım . M atem atiğ im ço k z a ­ y ıf olduğu h alde. ben b ir d ah a taş attım ... S o n ra d a y an am ad ık y e n i­ d en b irleştik . yaş problem lerini A pt D erk en lise bitti. B en im zek âm b iraz garip. L ise b o y u nca hep ilk d ö n em d o k u z zayıfım olurdu.. B endeki de ayrı b ir m allık. zeki K üç ük bir kız o larak g ö rm ed im hiç k endim i. “A m a tatlım sen in le a y rılm ış­ P ucca yü k D ün ya sı çin g en e g ibiydim ..” gibi şeyler söy ley in ce. Ö yle b ö y le.. belli ih tiy açlarım v ar b e n im . am a sen ö yle m isin? S an a âşık o ld u ğ u m için d o k u n m u y o ru m b e n . G e n ç ­ tik tabii o z a m a n la r. A k şam b enden b ir b a h a n e bulup a y rılıy o r­ du. a m a u m u ru m d a b ile değildi. B iz b u n u n la o ara b ir ayrıldık. B u çık tı p en cerey e. . b ir d e fa bile d en em e sın av ın a g irm ed en Ö S S /Ö Y S ’ye girdim . so n ra b ir du y u y o rd u m ki tık.na. Y ani. B a b a a n n e m le ­ re kaçıp saklandım . T ü m m ah alle gö rd ü . bun ları k arşılam am la z ım . gidip a n ­ nesine b ab asın a u y u ştu ru cu k u llan d ığ ın ı söyledim . Ç arp ım tablosunu beşlerd en so n ra h âlâ e z b erley em iy o ru m . o h av u z p ro b lem lerin i. ç o k acı çek iy o rd u m . İlk sene. “ Y a k o n serv atu v ar o lacak y a h içb ir şe y !” diyordum . Ü n iv ersitey e ilk g iriş am acım k o n se rv a - al ın Bü b ilm em k im in k o y n u n d ay m ış. P uC C a. d efter tu tm ad ım . k arı beni k a n d ırd ı. B ild iğ in değm edi. iki gün ortad a g ö rm ü y o rd u m . bu b izim m a h alled ek i bütün k a n ­ larla y attı kalktı. b a k f a ­ sulyem .. am a halvet o lm ay a g elin ce cıık ss o lm az d iy e k açıyo rdum ...

sırt çan talarım ızı tak ıp dünyayı dolaşalım . B en de b o y o z alıp y an ın a gider. bu ilişki biter. H erk es k a z a n a ca ğ ım g ö z ü y ­ le bakıyordu ban a. o y u n cu lu k yok tu b ende. y ed ek lere bile a l­ B ü tün k e n d im e güv en im b itti.” dedi. B ir de beni al ın Bü m am ıştı p u ştlar beni. B u. H ald u n D o rm en falan b o k y em işti b enim bi bir ih tim alim bile yoktu. O sene ben b ay ağ ı iyi b ir puan aldım . B izi de koyun y ap m a ların a izin v erm ey elim . so n u ç la r b ir geldi. yü orad a isp atlay acak tım . g ita rıy ­ la şarkı söylerdi. T ü rk iy e ’de falan ken d im i h a rc a y a ­ k n a n ’dan son ra yurt d ışın d a o y u n cu lu k eğitim i alıp. k endim i D y an ım d a. K a zan m am a g i­ ün Iıü y ü l' i*U'*alıij I m v ıV i'ü ıy a s ı ya 25 sı . Y a b en im le gel ya da bu e m p e ry a list düzen in sefil k o y u n ların d an biri o l. A pt ran onu izlerdim . B u k urulu düzen in b ir parçası olm ayalım . barajı bile g e ­ K üç ük çem edi. O da sın av lara hazırlan ıy o rd u. ö y le b ir g ö t k alk ık lığ ı vardı bende. B ir sene k en d im e g e le m e ­ dim . G ird im sınava. seni asla aç bırakm am . B endeki o y u n cu lu k y eten eğ i h iç k im sede yoktu ne d e olsa. k o k ain içip ders çalıştığ ın d a her şey k a fa ­ sına dah a ç o k g iriy o r diye. P a ­ so bu b eb ey le tak ılm ay a b aşladım . h ay ran h a y ­ k and ırm ıştı salak. K alktım g ittim M im ar S in a n ’ın sın av ın a g irm eye. S ah ild e o t içerdi. z av al­ lıydım . “Sen ü n iv ersitey e g id ersen .k âğıt k alem o lm ad an k afam d an çö zeb iliy o ru m . T arih ve C o ğ ra fy a b ö ­ lüm lerini tu ttu racak pııanı ald ım am a u m u ru m d a b ile değildi. M im a r S i­ m azdım . B en h içb ir şeyd im . d ah a d o ğ ru su g itm edim . O sene d ersh an ey e gittim . Bu yılki d ersh an e p aralarım ızı alalım . B en g ittiğ im iz ü lk e le r­ de şarkı sö y lerim . H ed efim b elliy d i. Ö yle boş b eleş g ird iğ im sın av d an . K endim e nasıl g ü v e n iy o rd u m an latam am .

. ben senin kiyle yattım . S o n ra b ü tü n d ü n y a b iz im d i! K açm a p lan ım ızd an sad ece k an k am ın h aberi vardı. seninle d ü n y a tu ­ o k u m ak isted iğ im i de b ilm iy o rd u m . neden.” d iy erek g itm edim ü n iv ersiteye. kaçış zam an ı y ak laştık ça. ay ıltm ay a çalıştım . “E v et b eb eğ im m m .B en hiç d ü şü n m ed en.. d em ek ki yeni y ap m ışlar gibi d ü şü n c e le r geldi. zil z u m a ni sik eceğ in i biliyordu.. am a k ü s ­ m ü ştü m işte. b u n a m ı âşık oldu? N asıl âşık o ldu? N eden. K ah v e y aptım .” K üç ük hoştu. ben d e d ersh an ey e y en id en y azılıy o ru m d iy e babam ın p a ­ rasın ı alacaktım . N asıl oldu bilm iy o ru m am a oldu i ş te .. k an k am b en i ik n a e d e m e y e c e ­ o n u n la k o n u şm ay a g id iy o rd u . S o n ra bu ağ lay arak k o n u şm ay a başladı: “ P uC C a. yani neden k i? D eğil sev iştik lerin i veya b irbirlerine b ak tık ların ı. a ş k ­ P ucca yü k D ün ya sı ru n a ç ık a c ağ ım . ö ğ len sıcağı d ah a tep ed ey k en . annesinin e b e si­ al ın ğini anlay ıp çocuğu ikna etm e çab aların a başlam ıştı. H em en ak lım a. B eni ta n resm en gö zü m d ö n m ü ştü benim . etm ey in falan diye. y ap m ay ın . ikisi de s a r­ pt sarhoş b izim eve geldi E ve o hald e g id erse. O an n esin in a ltın ların ı ç a la c a k ­ tı. ne o lacak tım ki? İçim de h â lâ o y u n cu o lm a isteğ i vardı. o nu da olam azd ım . arkam dan k o n u ştu k ların ı bile d ü şü nü nce sin irle ­ 26 A O a n d a bey n im d en vu ru ld u m . S ürekli Bü y o lu m d an d ö n d ü rm ek için can la b a şla çalıştı. Z aten ne . O y az p la n ım ız ı yaptık: E y ­ lülde e v d en k açıp g id ecek tik . Y ani T a rih okuyup. B ir gün bu kız. A m a yok. S onra bin tane şey geçti k afam d an : İlk nasıl b a şla d ı? N eden b a ş la ­ dı? N eden yani. A ğ u sto s so n ların a doğ ru .

K afası g üzeldi... seni g ö tü rm esin diye onu nla ko n u şm ay a g itm iş tim . sonra da ev in e gitti. S o n ­ ra p işm an o ld u m . K end im i çirk in .” diye anlatm ayı sürdürdü. B aktım bunu atlatam ay acağ ım . H iç k im sey le tek kelim e k o n u şm ad ım . b a şım a k ö tü b ir şey g elin ce. Son b ir sene b o y u n ca o n a ne k ad ar çok güvenm iştim . A ilem beni sev m iy o rd u .. ü stelik v itam in h a p la ­ rıyla.. Ç ok acı çektim . so n ra sev diğim adam gitm işti. A llah sev iy orm uş dem ek cek k ad ar b ö n ü re b ö n ü ıe ağladım . E n k ötüsü sa ­ ün k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya «7 sı . Bu gibi d u ru m lard a k ilitliy o ru m ben kendim i. A m a d eğ ild i m aalesef. D em ek k i h o şlan m ıştı bu kızdan. Y üzün ü bile g ö r­ m ek istem iy o rd u m .. B en d e o lan neyi v ar neyi y o k sa b alkondan aşağı a t­ K üç ük tım. H iç b ir şey dem edim . sesim y eri göğü in le te ­ al ın Bü cezalandırırdım . nasıl oldu bilm iyorum . şekerli su içtim . B ir ay ev den d ışa n D bir hafta b o y u n ca g ö tleriy le g ü lm ü şlerd i bana. vur babam tam b u ru n tellerine. “G eçen h afta sizden çık tık tan sonra. A yıltm ak cukken de b ö y ley d im . in tih ar ettim .niyordum . N e y ap ay ım yani. H ay at beııim için bitm işti. o bile beni sevm iyordu.. H er gün um arım bu bir k âb u stu r d iye u y an ıy o rd u m . H iç u y u y am ıy ord um . sev ilm ey e layık o lm ay an biri olarak görm ey e b aşlam ıştım . kendim i m a hep nasıl y iy iştik leri g eliy o rd u . sev d iğ im çocu k bir ucube old u ğ u h alde. ev d e sadcc** o h ap lard an vardı. S o n ra bütün h afta b o y u n c a h e r gün devam e t­ ti. T am nırım aptal y erine konm aktı. Ç o ­ k için uğraştım k ızı. ne onun ne de o o ro sp u arkadaşım ın. Ç ok ağ lad ım . k a n her gün kalkm ış gitm iş bunlara. B ir hafta d ü z ü şm ü şle rd i!!! T a m b ir hafta. a k lı­ yü çıkm adım . uğursuz. Ö nce o y u n c u lu k hay allerim y ık ılm ıştı. A rtık hiç k im ­ A pt beni ki bir bok olm adı.

S o n ra bo şan d ı bu. S ırf inat uğruna. E vd e o turup sa d e ­ .sem kalm am ıştı. O evlen d iğ i gün.. B u rad a m ı d eğ il m i hiç b ilm iy o ru m . K urtul dum da. E k k o n ten jan la b ir yeri k azan ıp . S o nra o kıro da ağ zım a yüzü m e sıçtı.. S o n ra b u çocuk ev len ip g itti K a n a d a 'y a . b ir rife k arşı hiç kin y ok içim de. şaşı ve göbekli k ıro n u n b iriy le b irlik te o ldum . T e le fo n u m u p arçalayıp ce y em ek yiyordum . O da A n k a ­ ra 'd a k i bebe işte. ayrı b ir m evzu.. S adece ald ığ ım k ilo la rı v erm ek te b iraz zorlandım .. K üç ük ıb A pt al ın Bü tane kızı oldu. H atta d ü ğ ü n g ü n ü b ile aradı beni. D işlerim i b ile fırçalam ıy o rd u m . H ani tam tersi o lsu n d iy e . ben de g ittim b a şk asıy la ç ık m a y a başlad ım . Z am an g erçek ten h er şeyi u n u t­ turuyor. S ürekli u yuyordum . am a h e ­ Hucı-i yü k D ün ya sı atm ıştım . A n cak bu şekilde k u rtu lacağ ım ı d ü şü n d ü m o aşktan. h em en g ittim İz m ir’den. H iç bırak m adı p e ş i­ mi am a.

elli yaş üstü h e ­ riflerin p arselled iğ i alan d em ek o ld u ğ u için ö yle b ir ilan y o k ­ tu. o geri zekâlı bebe hayatını y aşark en . îş m iş a ram ad ığ ım halde. F ak at sonra eski ark ad aşlarım d an h içb irin in İz m ir’de k alm ad ığın ı g ö rü n ­ lir diye d ü şü n d ü m . bu h iç h o ş değildi! İlk iş olarak. ben de eski h a b e r m ü d ü rüm e iş a rıy o ­ rum falan filan diye m esaj attım . O d a b an a h em en . “K a lk git A ce.B ir k a h r a m a n a ih tiy a c ım var B ab am artık ç a lışm a m k o n u su n d a iyice b ey n im i sikiyor. T ab ii İz m ir’de b asın dem ek .” O y ­ k an allar v arm ış hele b ir b a k ay ım b ile d em edim . B u gidiş iyi d e ğ ild i çünkü. ben burada kendim i eve k ap atıy o rd u m k i. bu iş y ap ılm ıy o o y a n ’apim ha k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k 29 D ün ya sı .n e t’i. k a riy e r. en azından yem b ir iş b iraz k endim e g elm em i sa ğ la y a b i­ pt al sa d a h a h iç b ir y ere b aşv u rm ad ım . B aktım o lm ay acak . h a tta k alkıp b u ra d a hangi ın rum : “İş y o k b ab a İz m ir’de. E n önem lisi K üç ük de. ezb e rle d iğ im lafı sö y ley ip d u ru y o ­ n ’ap im ??? B aşv u rd u ğ u m h iç b ir y e rd en cev ap g e lm e d i. İzm ir b asın ilanlarını taray ay ım dedim şöyle bir.

k alk tım o k a n a ­ lın F a c eb o o k say fasın a g irdim . b i­ k an a lla ra göre hayli k ü ç ü k b ir kanaldı.” dedi. du d ak lar.” dedim . “A llah ım n ’o lu r arasın ‘G el b izd e b a ş la ’ desin . h em en ço c u k yapalım . B u ço cuk için böyle h op güm pat attıysa y ü reciğ im . saly aların ı sil d iy erek p ıtır p ıtır d ışa rıy a çıktım . “ B iz s e ­ ni so n ra a ra rız . ne o lu r A llahım . bir ço cu k gö rd ü m . san ırım so k ağ a o k a d a r süre çık m ay ın c a D ün ya sı zim h e rifin selam ın ı söy lem ey e. d em ek ki ben d iğer salağı k o ­ la y c a unutab ilecek tim . lütfen A llahım . A d am bana. düğ ü n fo to larım ı eski m an itam a y o llay ay ım . elim telefo n d a. S o n ra tam çıkış k a p ısın a d o ğru g iderken. K üç ük dı. “ B iz sizi ara y a c ağ ız .” d iy en adam a ra m a ­ pt onu bulam ad ım . ço cu ğ u k a fa m d a n ç ık artam ad ım bir P u cra yü k fiz ik . so n ra bu ço cu k la b iz tan ışalım . g ö rd ü ğ ü m en y ak ışık lı b eb e d iy e b ilird im o n u n için. ab azanlaştım . H ayır. Ç o cu k o k a d a r güzeldi ki. göz. G ö rd ü ğ ü m ilk taşak lıy a v u ru ld um . ev len elim .. G ö zlerim i k ap atıp ço cu ğ u d ü şü n ü y o rd u m .” diye ce v a p v erince. türlü. T abii b u n d an önce çalıştığ ım . B a k tım o lacak gibi değ il. g ö zü n ü n y ağ ın ı y iy im A llah ım . ten im iz u ysun. sadece o slo w m o tio n ’d a y ü rü y o rd u . K aş. “A y y burada h ayatta ç a ­ lışm a m . G ittim te lev izy o n k an alın a. o n u n la b erab er y ap a c a ğ ım ço cu k ları b i­ le d ü şü n ü y o rd u m . y ap bana bi k ıy a k ” 30 A E rtesi gün oldu. A llahım . K en d in e gel kızım . B ü tü n günü. T ek tek h ep sin i in celed im am a m a a le se f b ir A lla h ’ın k u lu n d an h o şlan m am ıştım . h ani çalışan ları o ra d a e k le ­ m işle rd ir belki diye. sa d e ­ ce o n u d ü şü n sem iyi. m aaşı iyi olsun. A llah ım sana g eliy o ru m d iy e b ey n im d e ç a n ­ la r çalm ay a başladı.. Y alnız k en d im ce b ir şey e sevindim : N ice d ir al ın Bü A k şa m eve g elin ce. O sırad a h a y a t d u rm u ştu .şu ray a selam ım ı sö y le .

T elefo n u m a cev ap verm edi. H iç k im se aram adı. E ğ e r bu ço cu k o k an ald a y o k ­ sa ve o ray a sad ece ö y lesin e g elm iş biriyse. h ab erd e yoktu. N erd ey se esk i m aaşım ın y arısın ı alacak şekilde anlaştık. sap ık m ıy ım n ey im diye. A yy b eni b ir görün. A d am geldi. B elk i o k a n a ld a b ile çalışm ıyo rdu. T u ­ k zahm ete stajım için bile k atlan m am ıştım . p ro g ram d a yoktu. a d am la yüz y ü ­ ze k o n uşm ay a. A rad an iki g ü n g eçti. A lla h 'ın o su ru k tan T V k a n a ­ lı işte. nasıl afra tafra. B en ün ya 31 sı . D ne y ap m am ışım . sütten k esileceğ im tarzı y a l­ varıyordum . y an i g ö rü ştü rm e y e c e k ler ad a m la b eni. K a lk tım g ittim k an ala. Ç ocuğu b u lam ad ım ve k an alın için d e ö y le d o lan m ak d ik k a t çekecek diye gittim ad am ı b ek lem ey e başlad ım . R esm en işe alın. b ir taraftan d a ço cu ğ u aradım .diye dua ed erek geçirdim . B ir y an d a n da k en d im d en k o rk u y o r­ dum . B u v alete g id iy o ru m ay ağ ın a. b ir ş e ­ k ilde o lm alıy d ı b u iş. k o n u ş­ K üç ük tuk falan. dan b irim in i ö ğ ren m ek istiy o rd u m . tek n ik te y o k tu . A d ı­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü K a rşıla şsa k ne d iy eceğ im i de b ilm iy o rd u m am a en a z ın ­ yü to p lan tıd a m ıy m ış ney m iş. alm azsanız evdeki üç ç o c u ğ u m aç kalacak . onu alm alıy dım . B ak tım o l­ m ayacak. A m a valla A n k a ra ’daki ç o ­ bu adım ı k o şa rak d e v a m e ttirm e k istiy o rd u m sadece. en fa z la bir hafta A pt cu k tan so n ra b irin i b eğ e n m e k b e n im için b ü y ü k b ir adım dı ve al ın m ıydı n ey d i b u salak. y o k bilm em ise ille de o rad a çalışa ca ğ ım d iy e götü m ü y ırtıy ord um . P azartesi g ü n ü işe başlıyo ru m . P izzacı nı bile b ilm iy o rd u m lan. Y ok ra n d e v u alm am ışım . A m a ben o ço cu ğ u k afa y a tak m ıştım . B ebe h içb ir b irim d e y o k ­ tu. b ü tü n k atlard ak ilere g ird im çıktım . B e k le d im adam ı. A yy sanki B B C . ad am ı b en aradım . ne aray an vardı ne soran.

H aa e ğ e r o rad a çalışıy o rsa. ne pul. V e y em in ed erim . sonra y in e ay rılırım . d ah a iyi b ir m aaş gelene kadar babam ın b ıd ıb ıd ısın ı din lerim . yoksulluk sev iy esin in altın d a b ir yaşam sü re c e ğ im dem ektir. en azından d iğ e r b ebeği u n u tab ilecek m iy im d iy e b ir bakarım . B unun y e rin e ev im d e otu ru r. so n ra ev im e d ö n e r d e p re sy o n u m a d ev am ederim. o to b ü s p arasın ı için d en ç ık a rttığ ım ­ da. K üç ük 32 A pt al ın Bü yü P ucca k D ün ya sı Ç ünkü b an a v erecek leri m aaş. H ayır b a b a m ı da b iliy o ru m . bana ne p ara verir. m a n ik ü rcü n ü n ald ığ ın d an d a­ . m a aşın k alan ıy la ancak k endim e üç b eş k ıy afet alırım. ha az. Bu.çalışır.

ıı ıhh o A pt al işte bir şeyi un u tm u ştum . B aşka p an to lo n g iy iy ord u m . A y la rd ır d ep resy o n a y a ğ ı­ na gecelerin k ad ın ı gibi y aşad ığ ım d an . G ec e d e n neler g iy eceğ im e k arar v erm iştim . T am altm ış beş kilo!!! Ü ç ayda bunu nasıl b aşarab ild iğ im i in an ın bilm iy o ru m . L an ben A n k a ra ’dan d ö nd üğüm den ın k ü ç iik a p t a lı n k iiy ü k d ü n v a s ı Bü yü k 33 D ün ya sı . kıyafet giym iş bir su a y g ırıy d ı! A llahım o p an to lo n u g ö tü m e geçirm ek için yatağ a y a tı­ yordu m . Y edide k alk tım . regl o lcam diye. B ay ram lık larım ı k o y ar gibi y a ­ tağım ın k en arın a k atlad ığ ım p an to lo n u m . am a gel bana sor nasıl kalk tığ ım ı. şişm an lam ad ım . d iz k ap ağ ım ın ile ­ K üç ük risine geçem ed i. İnatla. sabah sabah to p la d ı­ ğ ım su o. sab ah a karşı dörtte anca uyuyabildim . g ö b işim şişm iş diye k endim i kand ırsam da. y o k o lm u y o rd u . Ü ç ayda iki k ilo verem em de on k ü su r k iloyu la k diye zo rlan m ad an nasıl alırım . am a beri h ayvan gibi olm uşum . valla inan am ıy oru m .S ta d y u m k a d a r g ö tü m e g ü v e n m e y e c e ğ im de neye g ü v e n e c e ğ im h a ? B ugün işyerinde ilk günüm dü. ay n ad a g örd ü ğ ü m g ö rü n tü .

g ö b eğ im m asan ın altını b astırıy o rd u .” d ey ip k alk tım çıktım . B ir yandan o gün g ö rd ü ğ ü m çocuğu arıy o rd u m . sana güv en d im . h içb ir d u am ı kabul etm edin am a şunu kabul et bari. h â lâ m ı y i ­ y e cek sin . o bacak lar o lu r d o bişko. bak bak bak nasıl da alım lı. bana söyledik leri yere o turdum . B okum gibi bir p ro g ram d a çalışm ak için g ö rev len d irild im . insanları k a ­ d ın lard an tik sin d irecek b ir g ö rü n tü y e sahiptim . G eri zek âlılar. o to b ü ste bütün k ad ın ların g ö tlerin i in celiy o rd u m . pis al ın Bü uzun bacaklı y o sm alar için tek tek b ed d u a ediyordum : “İn - Pucca yü k D ün ya sı etek giy. şu z a y ıf u zun bacaklı o ro sp u ların hepsi gö tü m e benzesin. m em eleri d iz k ap ak ların a k a d a r sarkar. B ir tek güzel ben o layım . A llaan ım m s a ­ na inandım . Y a v ar ya. D ah a geçen gün bu k an ald ay d ım . K im in yan ın a y a n a şa c a ­ 34 A K an ala girdim . B el o ran tıların a falan bak ıy o rd u m . aynı k i­ pt nefret ediy o ru m o n lard an . kalk git e te k giydim . Ü stü m e g iy d iğ im b ad id en fırtlay an y an larım la.g ö tü m e k a d a r b ile g irm iy o rd u . sü rtü k !!!” loday d ım . am a n iy ey se bugün b ü tü n y ağ larım ı yeni fark e t ­ K üç ük m işim gibi k end im d en n efret ed iy o rd u m . N o rm ald e b elden düşü k ve boyu diz altı o lan bir . K en d im e çay k o ­ y up o tu rd u m ki bir d e ne görey im . A m a o A tlas oky an u su b ü y ü k lü ğ ü n d ek i g ö tü m de k a m ım ın ü stü n d e k ald ı ve b ild iğ in m in i etek gibi durdu. D ed im o lm ay acak. şu ‘ilk iş g ü ­ n ü ’ için b ir şeyler y ap ılm alı bence. K ah v altı y ap ay ım d iy e m u tfağ a gittim . N asıl b ir b u n alım a gird iy sem . şallaaah h h h h y irm i beş k ilo birden alırlar. d iğ er taraftan A llahım ne olu r g ö rm esin beni d iy e d u a ed iy o rd u m . Ç ıktım program katm a. “A y y y d ü n y aları y em işsin ay larca.

A m a . ayy y o k bu d a o lm az. siz b u radan çık m am ış e z ik le rsin iz ” gibi b ir h av am vardı.” A rk ad aş a y ık lam asın d an sonra. Iu h ııh b u olm az. am a ab i bu k ad ar m ı çirk in o lu r erkekler. bir de d iş ­ lek bir hatu n u m . K ızlarını g ü zel y apan şu hava su o lay ı. am cam g illere g itcem d iy en kızlardan. Y aa bu İz m ir’in ned en böyle b ir k ad eri var b ilm i­ y orum . yü k D ün ya 35 sı m a o n u n la d e v a m e d eceğ im için sünepe o lm am alıydı. Y alnız b e n n ey sem ? U lan g ö tü m ü n ü stünde B eşik taş-G alata- K üç ük saray m açı rah at rah at yapılır. U tan m ad an sü m ü ğ ü m ü sürm eni d iy o r. iş h a y a tı­ m a a le se f y eni g elen lere y a n a şa n la r d a g en eld e işyerlerinin en ezik. O nun y an ın d ak i de ço k m u taassıp . E vli b arklı kelli telli h erifler. “H ah ay y y b e n İstan b u l. içm em . am a ıı thh onlara da sü m ü ğ ü m ü sürm em . y anında b o şu n a k o m p lek se g irm en in âlem i yok. ço k sü rtük b ir şey. O tu rd u ğ u m yerd en k en d im e y akın bir iş ark adaşı aram ay a başladım : “ Bu olm az. g ece çık m am . K o c a gollü g öbekli. H ım m şu telefo n la k o n u şa n a bakayım bir. çok salak b irin e b en ziy o r. b u n u n tek m u h ab b eti m an itası o lu r şim d i.î o yaaa. H iç k im sey i tan ım ıy o r. en sa la k tipleridir. erk ek lere n eden yansım am ış? kikaları k alm ış gibiler.ğım ı k estirem iy o rd u m . H iç e ğ le n c e­ o na d oğru h am le y ap ay ım b e n . A n k ara gö rm üş kızım . y ak ışık lı ç o cu k ra d a rla rı­ m ı açtım . Ö y le b irin i seçm eliy d im ki. H a ­ A pt B ir de zaten çalışan ların çoğu rnortingen o lm ay a on beş d a ­ al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü li değil! B ak şu m asad a o tu ran k ız olab ilir. hiç çe k il­ m ez! Ş u rad ak i m in i etekli k e sin lik le hayır. B ü y ü k ih tim alle sev gilisine tap ıyordur. h a tta b iraz da h o r g ö rü y o rd u m e t- ra fım d ak ileri. ev et ev et o olsun. gezm em . B ir kaç tane taze k a n var. ço k zayıf.

O h a o da bu pro g ram d a P ucca yü dum . şu k ad ar kilo v erm işim d ir k esin d iye d ü şü n ü y o r­ D n ım nasıl g u ru ld u y o rd u . k a lçasın ın belle u y u ­ m u. b an a verilen m asad a ö yle y avşak yavşak g ü lü m se y e rek etrafım a bakın ıy o rd u m . O k ad ar y a k ışık ­ lıydı ki. S onra b ir çift bacak g ördüm y anında. Y alnız tepeye d o ğ ru g ittikçe. K a r­ y ü rü y en p atatesler o larak g ö rü y o rd u m .B u. M ay k ıl C e k sın ’a b en zeyen b ir sıfat ile k arşılaşıy o rd u n . Ü ste lik M a y k ıl’ın b ey azlam ış v e r s iy o ­ nuydu. m asam a g elip “S ev işelim m i? ” dese.y ır k im e ne havası atıy o rsam ? A sgari ü cretten az yü k sek m aaşım v ar oysa. m an zara izler gibi izliy o rd u m ç o ­ al ın am m m ” diy ecek tim . Y em ek saati san ırım en zo r o lan k ısm ıy d ı. aynı k atta o lacağ ız dem ek tir. m an k en lere taş ç ı­ k artan h av asın ın y an ın d a. T a m çap razım d ak i m asay a geçti. içeriye o ço cuk girdi!!! çalışıyor. Sadece bacak. iki üç k işiy e selam verdi ve san d aly esine o tu r­ du. T am ben böyle k afam d a y iy ecek lerin hayalini kurup k y em ed im . y e m e k y em em em in gerekli olduğu fik rin e kapıldım . İki elini en sesin d e b irleştirip gerindi. çü n k ü bir A lla h ’ın kulu b an a kalk gel y em ek y iy eceğ iz d em edi. A llahım d ü n y ad a cuğu. o d erece uzun boylu bir K üç ük kadındı. B ir taraftan da bugün k en d im e işkence çek tirirk en . B en. b o y u n u n n arin liğ i. Sanki üst tarafı neye b en ziy o r b a k ­ pt g ö rd ü ğ ü m en güzel şeydi. B en de g ö tü m ü g öbeğim i g ö rd ü k ­ çe. İnsanları ün ya sı . m am için kafam ı k ald ırm am g erekti. b acak ların ın şekli. B ir y andan aldı m ı b ir taraftan veren R abbim . K endi araların d a k o n u şu y o rlard ı. b ilg i­ Bü K alb im nasıl ç arp m ay a başladı. “ A yyy ta a - sayarın ı açtı. k arıy a b ir sıfat ek lem ey i u nutm uştu! A m a o fiziği. ah o k ahrolası fi - 3« A başka h içb ir uzuv yok.. ö y le k o ­ m ik lik ler falan. açlık tan ö ld ü ö lecektim .

O k ız la y a n şa m a m ben. “ B ayan k a lta k ” . A llah ım b en im acilen kilo v erm em lazım . B ildiğin kaltak . B ir de k e n d i­ m e b ak tım ve h alim d en u tandım . d üm düz göbeğiyle. o götünü sağa sola zıp latarak çekti gitti. ço cu ğ u n y an ın d a salındı salındı durdu. b ö y le o lm ay acak . işte b u n d an so n ra adı bu o m alın. Sonra.ziği! H içb ir zam an sahip o la m ay acağ ım p ü rü zsü z b a c a k la rıy ­ la. K üç ük A pt al ın Bü yü k lıü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d ü n y a s ı 37 D ün ya sı .

m esela sa b a h la ­ ın lam cıym ış. Y aa h ep sin i siktir et de. İçini yakar. S o n ra hep M o rc heeh a d inliyor. Ç o k ilg in ç bir çocuk bu. ille b ir şeylerle y u m u şatm an gerekir.P ek m ez Ç ocuk h a k k ın d a b irk a ç şey öğrendim . re k ­ lın en sü n ep e k ızıy la ark a d a şlık etm eye b aşlad ım . ödülü b ile varm ış. A llah o kızı tez z a m an d a frijit yap sın . Y ine. o kadar p ek m ezi y iy o rsa bu ç o ­ K üç ük cuk. H em d a h a tan ıım y o ru m am a kendisi de Pekm ez gibi bence. “ kesin kız ar- 3« A li d am a çıkıyor. k esin sevgilisi v ard ır ve geceye hazırlık yapıyordur. o p e k m e z le r kıza yaram asın! B en bu çocu k tan “ P ek m ez” diye b ahsedeyim . İsta n b u l’dan gelm iş. Bu arada büy ü k ihtim al k an a - Bü P ucca yü k D ün ya sı . bunları da rı evden getird iğ i p ek m ezli ekm eğini yiyor. E ğ e r sevgilisi varsa. Ö ğ lenleri sü re k ­ he? Y ani ben de sev erim de. d ah a yeni girm iş işe. ben d en bir h afta m ı ne önce. p ek m ezli ek m ek ne pt al o k ı/d a n ö ğ ren d im . İsta n b u l’dan neden İ z ­ m ir’e g elm iş o lab ilir diye düşünüyorum . K im sey le m uhatap o lm uyor.

iki b a rd ak k ah veden sonra tu v alete g idiyor. S o n ra d ö n d ü kafasın ı d a n efes alm ay a d ev am ettim . B elli kö şeler b u l­ k elim e k o n u ştu n m u d ersen. B ir kere yanlış g ö rm ed iy sem . O k ritik an d an b eri d ah a sinsice izliyorum . B ir de bazen m etin y o llay ın ca. ak şam ları “İyi a k şam lar” d iy o ru z birbirim ize. N e y a p a ­ cağım ı bilem ed im . H adem eyle K üç ük bile el ense şap lak göte o lu y o ru m da.. A llah o k ızı tez zam an d a Suudi A ra b ista n ’a g ö n d e rir de bu p e şin d en gidem ez. S ig ara falan k u llan m ıy o r. m a a le se f sadece sa b a h la n “G ü ­ n ay d ın ” . tek al ın Bü da. b an a k a lır in ­ şallah! B ü tü n gün g ö zlerim i ay ırm ad an sap ık gibi çocuğ u izliy o ­ rum . H aa. B ü y ü k ih tim alle iki günde bir öğleden so m a kak asın ı y ap ıy o r. D em ek ki. m alak g ib i b en o n a bak ıy o ru m . o b ana b a ­ k ıy o r.. am a p aso d am a çıkıp duruyor.kadaşı v ard ır”a g id iy o r bütü n b u ld u ğ u m cevap lar. F ar g ö rm ü ş tavşan g ib i k ala k a ld ım yerim de.bu ad am ın Jetta arabası var. çü n k ü o zam an lar u zu n k a lıy o r o ra ­ G eçen gün y in e sapık gibi onu izliy o rd u m ki.. bunun k arşısın a g eç in ­ ce hebele h ü b eled en öteye g id em iy o ru m . “T üh y a ağ çalışm ıyor! M etin leri sana yollay am ay acağ ım . o y üzden m a ­ A pt dum ken d im e. Y alnız b u g ü n aştım k endim i! K alk tım gittim bilgisayarın o rtak ağını bozdum . B ana M S N ’ini versene. y an sım aların ı g ö rü y o ru m oralardan. “ B en M S N türü şeylere k arşıy ım . yü k D ün k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya 39 sı İzm ir p iy asası adam ı n ered ey se b ed av ay a çalıştırıy o r -eğer . b ir and a döndü baktı. N erey e g id iy o r? N e ed iy o r? N e yap ıy o r? M esela d ü şü ­ n ürken k u lak m em esin i o v u ştu ru y o r. o rad an sana a ta ­ y ım .” dedim . eski işinde taşak d olusu p ara alıyorm uş! K esin b u ra d a m a n i­ tası var diye k alk ıp geldi.. “A ğ ’a a ttım ” d iyorum .

K o cam ol. H ay ır bunu b e ­ cerem em . E n azın d an elim d e b ir m ail adresi var ve K üç ük sürek li b o zu p d u ra c ağ ım b ir b ilgisayar. B ir m ail a d re ­ siyle ne y ap ab ilirim ? O n u h a c k ’ley eb ilirim . erk e ğ im ol. B en birin ci şıkkı um arak.B an a M S N ’ini v erm ek istem iyor.ilim e y o lla . O m ail ad resiy le b ir b o k yapm ayayım . ölün m ü m k ü n se.” Ö ö rrk k k k k d a h a d a iğrençleşm eden k a ­ p atıy o ru m bu bahsi. yiğidim ol. ayy b ir siktirin gidin.. ev et de bana. H ele so ­ n un a.” d iye k arşılık verdi. d u rsun b ir köşede. 4-0 A pt beni kırm a. N e olur gülü b ir gün s e n i. O zam an dileğin kab u l o lacak.Y a g erçek ten karşı .. am a b an a da gönder. d ah a şifresin i h atırla m a d ığ ın d a ne b ok yiyeceğini b ilm ey en b ir tipim . F W m ail yo llay an ­ ların an asın a av rad ın a h ay v an lar gibi k ü fred iy o ru m . sevgilisi v ar m ı yok m u a n la ­ rım . H ım m m m o m ail ad resin i G o o g le’d a a ra ­ m ail atabilirim : “ S en d en k ö p e k le r gibi hoşlan ıyo rum . al tıp.. O n a h er gün F W m ailler m i y o llasam acaba? “ B u ­ nu 10 k işiy e gönder. d ah a iğrenç b ir fik ir olam azdı.. Şahsen ben . “ B öyle şey lere in an m azd ım am a g e rç e k m iş!” y azıy o r­ lar ya. 2. H eee aferin P u C C a. Ç o ­ cu k ik in ci g ün b ırak sın seni. m ail ad resin i k alb im e nakış gi­ bi işledim . üy e o ld u ğ u y erleri g ö reb ilirim ya d a aşk ım ı itiraf eden bir ın Bü P ucca yü k D ün ya sı 1. y o llam azsan çükün d ü şe c e k .” Bu sayede y o lla ­ dığı k işilerin isim lerin e bakıp.

m al gibi kalıyorum . işi de g a y e t iy i y a p ıy o rd u m . sa ç la rım ı o k ş a y a ra k . m o sy o n e le m a n lığ ı y a p m a y a b a şla m ıştım .Zayıf n o k t a l a r ı m d a n b i r d o ğ r u k e siştire m iy o ru m P e k m e z ’le sa n ırın ı o lm a y a c a k . A s lın d a e rk e k le r d e m e k d o ğ ru değ il. d o ğ u rd u ğ u n d ö rt ço cu ğuna b a ­ A L ised e. orad ak i g ü v e n lik g ö re v lisiy le e v le n ir. b ir h a fta O lim p o s ’a g itm e k için m ark etlerd e p ro ­ pt T a a a ç o c u k lu ğ u m d a n b eri. a p t a l ı n Bü yü dîınyaM k D ün ya sı . stand h o stesi o la c a ğ ım . H ay atım a b a k ­ k ü ç ü l. idealim i buldum . aşk yüzünden. m ark ette çalışırsan eğer.. Ü n iv ersite okuyup ne y a p a c ağ ım b e n y aa d e d im ve g ittim b abam ın karşısına.” d ed im .. Y a b en n iy e böyle erkekler tığım zam an . “B en v a z g e ç tim ü n iv e rsite d e o k u m a k ta n . h a y a lle rim i hep âşık olduğum al ın k o n u su n d a z a y ıfım a cab a h iç a n la m ıy o ru m . k a y n a n a n la b irlik te . d ö ü m n o k ta la rın d a h ep e rk ek lerin o lduğunu g ö ­ rü yoru m . B ab am uzun u zu n baktı b a ­ na. P ara tatlı gelm eye K üç ük b aşlad ı so n ra.. ne b iley im d ah a bir k a d e­ m e yol ile rle y e m e d im s a n k i.. adam a g ö re k u ru p b a b ay ı a lın c a . G ü z e lte p e ’de bir g e c e ­ ko n d u d a. “ B a k k ız ım .

sı rayla bir h afta a n c a k g eçin irsin . “Ç ok am a çok sa ç ­ ma.” derm işim . E r ­ kekleri karşıd an y ü rü rk en sm okinli hayal ediyo rum . ü stelik sağım da so lu m d a yav şay ab ile- D şünm üyor d e ğ ilim . hoop ellerin d e b ir çocuk: az d ah a gelince. b ir erkeğe so n su za k a d a r bağlı kalm ak” . İçim den ise. “A aa tövbe d e !” deyince in ­ sanlar. ilk d ü şü n d ü ğ ü m şey.” d iye çevirirm işim . am an A llah k o ru su n !” oluyor. K eşke iş ten çık m a sa y d ım da ev im d e k aynanam la b e b e le rim e b ak say - B unu cid d i cid d i d üşünebiliyorum . “A llaam ço cuğ un gözü b a ­ na benzesin. “A yy ev lilik. B iraz T ansaş alışv eriş arabası ile g ö rm ey e başlıyorum . h ep inizin k o lu ­ nu bacağını y a k c a m . am a o p a ­ gelm eyi hak e d e n bir kızsın.” oluyor. “şaka ş. Hem sen ç o k önem li yerlere . “İleride ne o lacak sın ?” d iy e so rd u k ların d a. K ü ç ü m se­ yerek “Iyyyy a s la !” d ey ip . A ra ara o olayı d ü ­ çayım ! O k a d a r o k u d u m . al ın Bü dım! Pucca yü k aynı m aaşı a lıy o ru m . A m a tabii bunlar K üç ük içten d ü şündüklerim . “A llah olu p .karsın. dudakları b a b a sın a . kedi gibi de doğurayım ıninnak minnak b eb eler. U zun bacaklı A pt y aklaştıklarında.” diye d u a ediyorum . gelin olcam ben .ıka. aınan b en d en uzak o lsu n ” . K a z a n d ığ ın p a ra şim di sana çok g e le b ilir. O sırada da m a rk e tin g ü venlik g ö ­ revlisine y a z ılıy o rd u m . B ab am ın aklına u y d u ğ u m için ağzım a s ı­ ün ya b ild i”. “T am am . Ç o cu k k en . “adam Y avşadığım g ü v e n lik ç i de G ü z e lte p e ’de o tu ru y o r. işten çıktım . ‘A lla a a m tez zam anda b an a bir koca. to p lu m arasında k o nuştuğum şeyler ise. burası sa d e c e senin için bir b a ­ sam ak o lm alı. “ B ir çocuğun sorum luluğu nıu.” d e d im . B irinden hoşlanayım . götüm ü yırttım d a ne oldu? G ene ceğim b aklava d ilim vücutlu b ir g ü venlikçi de yok.” d em işti.

K esinlikle! Y oksa k u ru y u p g ideceğim . aynı eve de çık m ıştık . d ed iler o da senin gibi a y ­ nı. b ir sırrı olm alı. ne salakça. R u h eşim sanki. A ynı o k u ld ay d ık . h ay a tta en çok O to b üste tanışm ıştık. O to b ü ste sa ğ ı­ m a solum a b ak ıy o ru m . A rk ad aşlar v asıtasıy la tan ıştık . H epsine böyle. İşy erim d e b ir P ekm ez var. A rk ad aşlarım beni k im sey le ta ­ n ıştırm ıy o rlar. H em okıılu hem evliliğ i aynı a n d a yürüttük. benden h o şlandığ ın ı sö y led i. A m a b irb irim izi b u lm u ştu k işte. nasıl ken d im i y iy o ru m . okul b it­ ti. d ah a o kadar düşm edim . pis kaltak lar. İn tern etten de im kânsız. A pt kan ıy o ru m . B ir g ün y em eğ e çık tık .ve m ü k em m el fizik li k a lta k k a şa rla r d ışında. A ltı ay sonra e v ­ lendik. B u işin b ir fo rm ü lü . O d a birini aram ıy ordu. hepsi hanzo. ev len d ik . O tuz olm adan evlen m ek m i. b ir sen e son ra evlendik. am an aslaa a !” d iy o ru m . İşyerim e g elip gid iy o rd u . B u h ızla K üç ük k ırk beş y aşım ız d a evleniriz. E trafım b ö y le ev len en in san larla d o lu y o r yavaş yavaş. B en de biriy le tanışıp. ben yü k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 43 sı kısk an d ığ ım şunları y aşayan kızlardır: . A ynı o k u ld an den ed im . B eş ay son ra da e v len d ik zaten. b izim ilişki de bitti. al ın Bü İn tern etten tesad ü fen tanıştık. Y edi ay so n ra a y ­ rılam ay acağ ım ıza karar verdik. de. Ü ç ay sonra d ü ğ ü n ü m ü ­ zü yaptık. o n u n la d a d ah a y en i yeni k o n u şm ay a başladık. d irek t e v len m ek istiyorum . valla öyle çıktı. am a zam an geçtik çe k an ım ısındı. am a içten içe nasıl k ıs ­ hem en âşık olu p . Ö ncelcri p ek g ü v en em ed im . ben de b oş değildim . “ A h ah a ne banal.

Şii o lm asına r a ğ ­ m en H ıristiyan eğitim i alm asın ı bla b la bla k o nu şurken. A llah beni duy d u valla b illa a a ü ! O b o zd u ğ u m b ilg isay arlar çık ıy o ru z. bazen y em eğ e g idiyoruz. A rtık P e k m e z ’le d ah a sam im iy iz. hâlâ b ir k ız arkadaşı v a r m ı yok mu b ilm i­ yorum !!! B ir türlü konu o ray a gelm iy o r. b em b ey az d ü d ü k gibi p a n to lo n u y la B ay an K altak b i- H A li ana h ab er bülteni gibi k o nuşuyor.Bayan K altak . B utto suikastını. d ik ­ k atim i. D am a berab er Bü P u cca yü k D ün ya sı . s e n g e r ç e k te n b i r kaltak sın B ir g ıd ım yol ilerley em iy o ru m diye d u a la r etm iştim ya. A m a çocuk nasıl b ir ç o ­ gittik g eld ik ettik.bozdu. b ey n im e b e y n im e vuran b ir topuk sesi vj tra v e s ti k o k u su -A ngel adlı parfüm . Sağ tarafım a d ö n d ü ­ ğüm de. Ç ün kü bu s ü re k ­ tan artık b ö ö rrh h h geldi. O kadar ın işe yaradı. pt al cu k sa ağzın d an k en d iy le ilgili tek k elim e çıkm ıyor. K üç ük o ğ lunu n y erin d e olsak y ap ab ilecek lerim izi. G ü n d em d en k o n u şm a k ­ B ugün de k an tin d e P e k m e z ’le birlik te.

olm ası k a d a r k ö tü b ir şey v ar m ı acab a? A llahtan dua ediyo ru m .” dedim . d im iıii?” d iye so rd u ikim ize.. saat on ikide havai fişek lere b ak acak tım . b ir de p artilerin e mi gidecek diye d üşünerek. Ev partilerini o ld u m o lası sev n ıem işim d ir. “A v ru p a Y ak ası”nı izley ip . A m a ne o lu rsa o lsu n o partiye g itm eliyim . halam larla o key ve tabu o y n ay ıp . benim p lan ım var o y ü z d e n . çık m am asın ı bırak. dertlen m ediği için r e U u ’lığııı bokunu çıkardığı p a ru le rd ır bıınlaı. p atlay an a k ad ar ç e ­ rez. A k ab in d e gelişen k o n u şm aları aynen k ü ç ü k a p t a lı n b ü v ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . Şeytan d iy o r tut elini. eli P e k m e z ’in o m ­ zuna değip d u ru y o r. h atu n u n su ratı çok çirkin. geri zek âlı insan evladı.10 cm. U zata u zata lafları. ö n ce bir çocuk K üç ük söylesin gidip g itm ey eceğ in i. H aftalard ır bu m u h ab b et d ö n ü yo r. b a ş­ ladı kon uşm ay a. B ir k ızın rak ib in in b acak boyu nun 1.ze doğru ilerliy o rd u . “N e aktarıyorum : “E ve geri d ö n em em d iy e g itm ey ecek sen .” “Sen b ilir s in . ben b ırakırım “ Y aa yok ondan değil. B en im zaten yılbaşı p rogram ım hazır. P e k m e z ’in o p artiy e g itm e ­ yeceğine em in d im . k ır bileğini!!! “ K rism ısss içinn B ’lerin h o m e p a rty ’sineee k atılcan ızzz. h em en atladın bilm em diye. b örek yiyecek. a ğ z ın ­ dan daha tek kelim e b ile çık m ad ı.” al ın işim var yaa. Z aten aynı işye - A pt sen i. E rk ek lerin hatunu nereye götürsem d iy e d ertlen m ed iğ i. di m i? K efal..” D angalak P u C C a. su ratım a k ü ç ü m se r b ir ifade takın ıp. pasta. b u ra d akilerle y em eğ e b ile g itm iy o r. H er cü m len in so n u n d a.

son ra k an ald a bir de otorite ün şum . O gece ne yapıp 11e edip o ray a g itm em lazım .. “ Seni sev iy o ru m ın m " diye a ğ lı­ sı azından b en im için). o zam an n 'a p a lım ? Sen m adem a r a ­ k K altak arada bulduğu boşluğu hiç kaçırm adı. D yerinde çalıştığın adam larla iç.. H er ö nüm e gelene. d em ek ki kız arkadaşı yok.” k a rız ” ne yaaa? N iye b ak ıy o rsu n ? O fff sev işecekler kesinnn. Ş im di sen tut. bizde k alırız. g it­ pt al A llahım . kendim i r e ­ K üç ük zil e tm em em lazım . ü stelik alkollü bir şekilde. hayatım ın erkeğin i uzun bacaklı b ir k altağ a k ap tırm am am lazım .rin d ek i adam larla parti yapm ak k ad ar saçm a bir şey yok (en yorum . H içç uraşm a y a n iii. S en in ev uzak. A ğın a göre. o nlarda kalacak .” “B ak arız. Z aten içceezz falan ya. Ben bu tip d ü şü n celere dalm ışken. aynı iş ­ sağ lam ay a çalış. hem en k ıy afet alm am lazım . B ayan b ayla gelcen. o k ad ar çok ağlam ışım ki k arak o la g id ip teslim o la c a ­ ya çünkü. Y ılbaşında plan y a p tı­ tik te n sonra adam gibi içm eyi ö ğ ren m em lazım . beni de bırakırsın dı m ııııı? A yy çok güzel o l- araba. içtiğim de çok sev ecen b ir kız oluyorum . bence alm a yü “A y y y Pekm ezzz. Bu arada. B ir k eresinde k endim i A m erik an ajanı san ıy o rm u - ğım diye. y anım dakiler inanm ış bana. “B a ­ ın Bü cak ya. Ç o rb acıy a gideriz zaten.

A yy bir kötü oldu. azcık daralayım . B irin in . b ağ ırsak larım ın şeklini şem ailini hissediyorum . 0. lerim birbirine girm iş. Saçım ı başım ı yaptırdım . K aburga k e m ik ­ ın B ayan K a lta k ' K en d im e b ir elb ise aldım . K afam k alıp gibi bir g ö rü n ­ tü aldı. ya b o ş a g eçerse saatler İlk başta g itm ey eceğ im d ed im ya p artiye. bu m ahalle kuaförlerine m a ­ şa denilen şeyi ö ğ retm esi lazım . Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü)"»k d ü n y a s ı D 47 ün ya sı . Ü stüne b ir de m akyaj y ap tım . ciğ erim ağ zım d an çıkacak. sanki b ir yerden oraya g eçiy o rm u şu m gibi ayak y apacağım . K usura bakm asın İçindeyken. A z z a y ıf g ö rü n ey im diye bokunu ç ı­ karm ışım olaym . ev e g elin ce d ağ ıttım saçtım az savurdum saçlarım ı.5 tom bo uç inceliğindeki A rum ki.B e k le r im a m a iç im yanıyo r. sanki az s o n ­ pt al N asıl bir baskı. Ü ç g ü n d ü r d u r durak bilm eden de k u su y o ­ K üç ük ra kına g ecem v ar gibi. “ H oş geldin ya şehr-i ram a za n ” yazıları gibi. N asıl ışıl ışıl oldu. yarım ancak girer. İçim e B ü len t Ersoy kaçm ış da çık m ak için can atıy o r sanki.

çaldım k ap ıy ı. E vin olduğu P ucca yü rım ! k sınlar'. ark ad aşlarım onu k ısaca. k alacak sam d a o n la rla k alırım ki aynı y atak ta y a tm a ­ E n so n u n d a tak siy e b in ey im bari d ed im . g erek irse araların d a y a ta ­ D ün ya sı kullan d iy e verdiği b ir ofis arabası var. C eb im d e az p ara var. M o n tu m d an bacaklarım açılıyor. ev e d ö n m ek zoru n d a m eye. Ş im di. sonra al b aşın a b elayı.. ben de p a ­ şa p a şa d ik iz ay n asın d an izlerim onu. zaten elbise o k ad ar al ın kalırım . O ray a k a d a r taksi. Y ok d erse eğer. Bu işi en g e llem e k p ah asın a. saat de on bire A İndim g eleceğ im iz yere.” Bu sayede g e ­ ce B ay an K a lta k ’la güreş tutm az. babam ın bana re araba. O k alk git o to b ü se bin diyen ak lım ı b ir tabur asker siksin! A llah ım y aşark en ceh en n em i g ö rd ü m resm en. D ed im b u n u n la g id ersem . am a aklım a daha yer an asın ın nikâhı. g erçi sadece bana g ö ­ . yok! B ay an K altak m u tfak ta bir şey ler h azırlıy o r. en azından ço cu ğ a d erim ki.. B u n a ­ d ar k i ü zerim d e p arçalan acak . “G el seni de eve b ıra k a y ım . o mu diye. D u d ak larım d ak i parlatıcılara saçlarım sürekli y ap ışıp duruyor. P e k - pt sıl bir işkence.ay ak k ab ılarım ı d a giyip d ışarı çıktım . K alk tım gittim o tobüse b in ­ Bü m aaşım ı alm ad ığ ım geldi. K üç ük m e z ’i arıyorum . O to p u k lar ay ak larım ı derin d en d erind en sikiyor. İşim i şan sa b ıra k m a y a ­ cağ ım . yok! Sinsi sinsi o d alara girip bakıyorum . H ay ır b ir de ç ık ışta b ir b ok olur. iliğ im i k em iğim i k u ­ rutur. “A yy ben bu n a b in m e m !” d iye ad lan d ırıy o rlar. K o ltu k ta o tu ram ıy o ru m . am a yok! A rtık elb isem in ferm u arı atm ay a b aşlay ın ca. am a P e k ­ m ez yok! H er kapı çalan a koşu y o ru m . g ird im içeri.

O k a d a r çok içm işim ki. B u sabah telefo n sesine u y an d ım . K asetlerle ilgili aram ış. sırf b en yokum al ın ye g itm e d im . G e c e boy u n ca P e k m e z ’den ııe k ad ar n efret ettiğ im i tek rarlad ım durdum .. B a y a n K a lta k ’a so rd u m P e k m e z ’i. L an ad am o rad a diye o k a d a r hazırlık yap. o n ­ larla eğlendim ..” k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı .. “R ah atsızım b ira z .yak laşınca. V alla bu iş o la c a k !!! K üç ük A pt lik B ayan K a lta k T a sevişm e ih tim ali varken. O h a a a inan am ıy oru m . en son hatırladığım sahnede ro b o t d an sı yapıy o rd u m . A ram ış P e k ­ m ez. k a fa dengi ad am y o k tu r d i­ B en g elm ey eceğ im d ed im d iy e g itm em iş. bütün evi d o lan d ım du rd u m . çığ lık ata ata. ağzım d ak i salyaları s i­ lerken (u y u rk en saly am akar da). K alk tım gittim k ard eşim in y anına. Y o rg an ı S ü p e rm e n ’in şalı gibi attım s ır­ tım a. çarp tım kap ıy ı çıktım . Ü ste ­ diye g itm em işşşş. S o n ra da. b ir b ak tım P ekm ez yazıyor.. n asıl am a v ar ya! K alk tım g ittim o sinirle. G elem ey ecek m iş yani. N a ­ sıl sin irlen d im . sen y o k tu n ? ” “ Sen g e lm e y e ceğ im dey in ce. “D ün g ece g itm işsin. hepsi b o şa g itsin. e ğ le ­ nebildin m i b a ri? ” diye sordu.” dem iş. B u söz b e y ­ nim deki çan ları çınn çın n çaldı. “Ç o k k a la m a d ım y aaa orad a.

sinirden tırn ak larım ın k e n a rla rın ı yiyerek p a ­ K üç ük ram p arça ettim . A radan b ir saat geçti. b a k tım ç o ­ cu k yok ortada. yaz kış d em eden b em b ey az p antolonu çekiyor A şıyor. am a bu iki g ü n d ü r bizim b irim den çıkam adı. k ap ın ın oradan k a h k a ­ sanki am ca ç o cu k lan .68. B ir yarım saat falan p lan y ap ay ım dedim .S e n sadece k altak değil. B undan ö n ce b erab er çık ıy o rd u k 50 Bü P ucca yü k D ün ya sı e n b ü y ü k o r o s p u s u n . S a n ı­ rım olm ay acak bu ço cu k la. F i­ ziği çok güzel. am a so n ra vazgeçtim . b e n c e d ü n y a d a k i İki gün d ü r o k ad ar sinirliyim ki anlatam am . p islik karı! . K lo zetin üzerine otu rd u m d ü şü n m ey e b aşladım . K i b enim b o y u m da 1. ben o k ızla nasıl baş ederim . B ir m uhabbet! G ör sen bunları. B u g ü n iki d ak ik a tuvalete gittim geldim . B ir şey de pt ha ata ata bu ikisi geliyor. B ay an K altak aslın d a aşağı k atta ç a lı­ yapam ıy o ru m . K ı­ zın bacağ ın ın boyu. ben le bir. bug ün beraber ö ğ ­ çocu kla. al ın len yem eğ in e bile çıktılar. B ayan K a l­ ta k ’la P ek m ez o k ad a r sam im i o ld u lar ki.

G azan sasın a çocuğun. A llah n ed en h ep b ö y le sü rtü k lere v e riy o r ki b u fiz i­ göt. b ir an arab ad a o ikisi falan filan.” d ed im .götüne. b eni de b ıra k ır m ısın ? ” d ey iv erd im . N e var b an a verse h a lla h alla. B en o an d a b ir telaş e ttim n iyeyse. san ırım d e ğ iştir­ A z çek ilir m isin ? İş için b ir şey g ö sterm em g erek d e. am a olsun. “ H er isted iğ in i elde ettin kızım sen. D ur. b a şk a d a b ir b ok verm em iş. “E n g ü z e li. A m a işte. Bü m ü b a re k o lsu n . girdim içeri. O an d a b ir p erçin len d im . tam am elin d e tu tam ad ın .. “A yy o K üç ük ta ra f senin y o lu n u n ü stüyse.. “v a z g e ç m ek P u C C a. sen k im lerin e lin ­ k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 51 sı ği. H em h er şey tip d eğ ild ir. o tu rd u m P e k m e z ’in y anına. onun E y fel k u lesi g ib i b o y u varsa. g ittim m a ­ yü bi gözlerin var.” d ed im ve v erd im k en d im e gazı. senin de ok y an u s g i­ den k im leri alm ad ın m ı h aa? O tu r d üşün bakayım . sen in b ilg isay arın d an açayım . S an a erkek mi yok k ızım . S o n ra yavaş y av aş dosyayı al ın m em g erek en y e rle r var. B u n lar y in e P e k m e z ’in m a sasın d a o tu rarak g ü lü şü y o r­ lar. P e k m e z ’e “ Y olu n u n ü stü y se b en i de b ırak ır m ı­ sın ?” d iye sordu. B ay an K a lta k çık ışta b ir ark ad aşın a g id ecek m iş. B an a d a verm iş k a z an gibi . O y sa h alam lar o ra ­ da o tu rm u y o rla r ve y o lu n u n ü stü ded iğ i yer. b ıra k A lla h ’ın d in g ilin i!” Ç ek tim d o n u m u . b e n h alam lara g id ecek tim b u ­ gün. K esin o n la r çık a c a k lar var yaa. b izim ev in tam aksi istikam eti. G ö z le ­ falan aç m ay a başlad ım . “P e k m ez c iğ im b ir b a k sa n a şu m etinlere. A pt rim i de k ısa ra k b ak ış attım ona. çıktı a ğ z ım d a n .” d iy e ­ rek ittim B ay an K a lta k ’ı. B u n d a da v a z g e ç ­ m e.

ayy b ak g ö rü y o r m u su n ? “ İnm eyin.” diyorum .” dedim .” “A aa evinin o ray a m ı g eld ik . ben d iy o ru m ö n ce B ay an K altak i n ­ sin de ben im var daha. o d a aynısını diyor. resm en 15 dakika ö n ­ ce in ip çocu ğ u n arab asın ın y an ın d a b ek led im . saçm alam a. bari n ered en g id e c e ­ ğim i söyleyin d e . ben öne ta b i- i. k esm ey in lü tfe n . G erçi son ra hiç b ilm ed iğ im b ir sem tte indim ve k e - 52 A pt ğim y e r b en im . O and? ‘ Y a pekrnez şu radan d ö n e c e k ­ sen. in elim bence. N ey se g it git gittttt. b eni de o tarafta b ırak . S alak karıyı in d ird in.” “A yy yok yok in eh m biz. S o n ra b in d ik arab aya. O nları y alnız b ıra k ır m ıy ım hiç? Ç o cu k so ru yor “ N e re ­ de b ırak ay ım siz i?” diye. d işlerim i s i­ ka sik a k ıza bak ıy o rum . son ra çocuk d urd u rd u a ra ­ b ayı.. “H an ım lar. bizim ev in o ray a geldik. öpîiim canım seni. bak ayıp o ld u . K ız insin. o apartm an zaten K arşıya g e ç ­ K üç ük m ey ey im boşuna. H adi B ay an K altak cım . nerede b ırak acağ ım ı sö y ley in y e te r. ben bir so k ak d ah a ilerlem iş ve b u sayede onları y aln ız b ırakm am ış oldum .” dedim . zaten yakın g id e c e ­ B ay an K altak ö ffledı m öffledi. B u n lar indi a r ­ k am d an . yarın g ö rü şü rü z. A rtık bebe sin ir­ lendi. al ın Ş eyy B ayan K a k a ’. orada.Ç ık ışta ön k o ltu ğ a o tu rm asın d iye.. D ikiz ay n asın d an da kıza.. kız inm iy o r. o pis sürtük de ark ay a oturdu.” Bü P ucca yü k D ün ya sı . “N asıl k o d u m am a !” b a k ı­ şı attım . ön k ap ın ın kulpunu da nasıl tu tm u şu m . B u n lar tam m u h ab b ete b a ş ­ lıyor. “ A aa bu şarkı çok g üzel. kız kapıyı açtı. so n ra ben in e c e ­ ğim .

ohhh m isss gibi. A m an o l ­ sun içim in y a ğ la n erid i.. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . Y an i k ıza salak dedim .riz gibi d o lm u şa b in erek ev im e geri dön d ü m . am a sanki salak ben m işim gibi oldu biraz..

B ir oda. k eşk e işten atılsa da tam am en m ed iğ im e d u a edin! rı gay rı takıldık. geçen gün şik ây et ettim onu. “ K arı ö lse” d e ­ al ın m edin. A m an ne k ö tü sü n falan d em ey in . B ay an K altak b izim k atta sü re k ­ Bü yü k D ün ya sı . çek m em iş d iye yarım saat g ö rü ntü leri birlikte y en iden aktardık.” dedim . m erak e ttim .” diye.Salak B u a ra la r P e k m e z ’le a cay ip iyiyiz. o y üzden P e k m e z ’le de a y ­ pt kurtu lsam . o d a g elm ez old u . S anırım işe y aram ış. y alnızız A D ü n b ütün gün çek im d ey d ik . ik im iz. H em en şeytan girdi a k ­ lım a. B ö ylece h av ad an yarım saat baş b aşa k a l­ m ayı başardım . Ç ok h ey ecan lan d ım . Ö yle böyle değil. A kşam k am eray ı teslim etm ey e gittiğim de K üç ük b ir b ak tım m ontajda k aseti bekliyor. g ittim aldım k aseti. “H adi b ir de ben b a k a y ım . b an a m esaj attı. G e ­ çen gün işe b iraz geç g ittim . “İy i m isin? G e l­ li d o lan ıp d u ru y o r d iye. i'¡e m e o d asın a götü rü rk en de tırn ağ ım la bandı kopardım ! K aset bozuk.

” dedi. A ra m ız ­ da bir “ South P a rk ” sessizliği v ar sanki. alâkalı alâkasız k o yu yo ru m salağı! Ç ok utanç ve ici ve saçm a. elim de av u cu m d a ne k ad ar rim el al ın diye sordu. aynı o y u n cak b e b e k le ­ Bü yü k D ün 55 k ıiy ü k a p t a lın l»u< ık d ü n y a s ı ya sı . “N e g ü zel. sa d e ­ ce ne desem . B u g ü n zaten h er üç cü m lem in sonuna.” d iy e feryat fig an co şark en . şu anda aynı m ay m u n a benziyorum !!! A pt naap tım ? G ittim tu v alete. Şu anda o k ad ar ağırlar ki.falan. Peki. B u s a ­ bah kahvem i P ek m ez getirdi. İlk on dakika.. ne k o n u şsam d iy e k ıv ran d ım durdum . “A llah ım m sana g eliy orum . A yağ ım titredi. “ S e n in k irpiklerin tak m a m ı?” re b en z iy o rsu n . K üç ük üzerlerine re sm e n T ansaş alışveriş p o şetlerini k o y m u şu m g i­ bi.” d edi ve ben suratın a b ak ıp m ilyon k e ­ re salak.” dedim . İçim den. salak. k ap ad ıkça geri açam ıy o ru m .. O anda g ö rü ntü deki k a d ın saçm a b ir şey söyledi ve ağzım dan “S a ­ la k !” diye bir k elim e çık ıverd i. salak d em ey e h a z ır b u ld u m kendim i. O rda öyle sanırım saatlerce m al p o z is­ yo nu n d a d u rm u şu m d u r.. b ir kez bile ku llan m ad ığ ım k irp ik k ıv ırm a aletiyle sıkıştırıp. am a valla i s ­ tem dışı oluyor! A m aaaaa asıl b o m b a y ı yazm adım . onlarla b o y ad ım kirp ik lerim i. iyice yukarı day ad ım k ü çü k kıl parçacık larım ı. B u b ir k ah kaha atarak. yani o d erece h eyecanlandım . salak . so n ra akıllı bıdık olan ben varsa. “ Y o k . “Çok tatlı ‘sa la k ’ d ed in y a . so n ra y ü zü m e doğru iyice y a k ­ laşıp çen em d en tuttu. d in e im an a dönerken. Y etm edi. H ep sin d en öte adım gibi b i­ liyorum . içim de p a t­ layan h avai fişe k le ri y u tark en .

B ü t ü n gece sabaha k a d a r B azen işten k açm ak için.” d edi. S o n ra P ek m ez geldi yanım a. H o o p k ap ad ım m ontaj o d asının kapısını. ben istedim bir göz. o izinliyken de ın 51» Bü P u cca yü k D ün ya sı .” A llaaah h h h .” dey ip. Z aten geceleri k an ald a azcık adam duruyor. bir A “D u r. on beş d a ­ kik a kaseti aktarıp ev im e g idiyorum . A llah v e r­ K üç ük di b an a g ö zetlem e kulesini. B en de açtım Sim s o yununu. tek b a şın a yapm a. izin liy im zaten . “ ben de k alay ım şenle. h o tirin arin iray tirin a rin a rin a y ü ! G erçi o lanet m ontajı baştan yapm ak k usturucu b ir eziy et olsa da. o tu rd u yanı b aşım a. “M ontaj b itm ed i. B ir sonraki gün P ek m ez izin liy d i. G eldi. düşünsen e. B en sabaha k ad a r halled erim b u n u . ne y ap alım ? B aşa gelen çek ilir bebeğim . Y arın pt al olu yoru m . H erkes bütün gece m ontaj yap tığ ım ı zan n ettiğ i için de ertesi gün otom atik izinli işe gelm ek sıkıcı o lu y o r d iye. yine bu n u m aray ı çekeyim d e ­ dim . B ü tü n gece P e k m e z ’le olcam . m ontajcı da gitti. G ittim m ontaj o d asın a.

sonra o rtad an y ok o lm am gibi ya d a karşı k o m şu n u n k ı­ zının kına g ecesin d e karak o lu arayıp. “k im sey e sö y lem e sak ın ” d iye in a tla te m b ih ­ lenen cü m leleri m ille te y ay m am gibi y a d a k ard eşim in saçı benden daha u zun d iy e g eceleri m ilim m ilim k esm em gibi vs. Ö ld ü ğ ü n ü bile bir h afta sonra sö y lem işler buna. sin sice k a n m a gireb ilirdim . A m a b u rad a m utlu değ ilm iş. A m a şu h a y a tta ö ğ ren d iğ im tek şey varsa. Bu y üzden onu hiç d iıılem iy o rm u ş gibi yaparak . “ Ü zü lm e an lıy o rum seni. B ana K üç ük yapm acık g e liy o r bu olaylar. İşte babası v efat ed in ce annesi y aln ız k alm asın d iy e b u ray a g e l­ m iş. vs. d ert d in le y ey im d erm an o lay ım m u h ab b etlerin i. o da in sa n ­ ların y a ra la rıy la o y n am am ak g erek tiğ id ir. başladı h a y a t h ik ây esin i an latm aya. Şu h ay a tta b irço k ad ilik y apm ış olabilirim . B abasını.” falan a y ağ ın a yatıp . D ün ya sı yi yap ıy o ru m k i sab ah a k a d a r sü rsü n m uh ab b etim iz. Y ani insan lar kendileri y a şa m a ­ dığı sürece. rah atsız o lu y o ru z diye çem k irip . S ad ece kendi başlarına g elirse d iye korkup san a cev ap v erirler veya “iyi biriy im b en ” eg o su n u tatm ak için senin soru n u n u kullanırlar. . k nım y aa a . an lattığ ın sorunu an lay am azlar. Ç o k k o y m u ş bu durum . A s ­ lında b a n a y araların ı açark en .yandan o y n u y o ru m . tam üç sene. d iğ e r y an d an d a ağ ır ağ ır kesm e b iç m e ­ Bu b ir d illen d i. kızın k ın a g ecesin i m ahv etm em gibi ya d a bana verilen sırları. işim gü cü m v ar ay ağ ın a hiç aram am ış sorm am ış. H em b en sevm em öyle. h iç b ir y o ­ A pt al ın Bü rüp ken d im e ay artm am g ib i ya d a iki ark ad aşa b ird e n yüz v e ­ yü am a yapm ad ım . vs. c a ­ ev ark ad aşım a ay arlad ığ ım ço cu ğ u n iyi p arça o ld u ğ u n u g ö ­ rip.

ya to k a tla rsa beni. Sadece döndü yani. A rad a es verse. iyi bari. ben diy eyim on s a - A pt al ın Bü ağ zım kokuyorsa! S ik tir k o k u y o rd u r kesin. sesli harflerin tü m ü n ü un u ttu m . D ışarıd a da k nasıl güzel b ir ço cuk böyle. ya ite rse . o yapsın h a m le si­ ni. B ak ın ası. tuzdan k a b arm ış” m odeli. T a ­ m am . Z aten o da b an a a n la tıy o r gibi değildi. D ün anlatıyor. H ıı k o k m u y o rm u ş. “üç k ilo ç iğ d e m çıtlatm ış. “A bi tam am y aralısın anlad ık d a h öh bizdeki de ya sı bir nevi g ü n ah çıkarıyordu. yere doğru dalm ış. ö p m e falan yok. S aat sabaha karşı d ö rt oldu ve bu h âlâ aynı şeyleri d ö n d ü rü p d ö n dürüp b e y in . o n ları açıp ço cu ğ u cin se llik te n so ğ u tm a ­ nın d a m ânâsı yok. N efesim k esildi r e s ­ m en. ne bacağım . S o n ra bu m u h ab b et biraz b ay m ay a b aşladı. ben san d aly ey i az o n a d o ğ ru çek ey im hele bir. b an a tecav ü z ed iliy o r d iye. A yy yok ben bari seksi b ir duruş y ap ay ım . L an nasıl ö p ü şeceğ iz şim di. Şu an d a var y a ö p ü şsek yeri yani. Y a k o k la d ığ ın d a koku v ar ise.. N e m em e g ö zü k ü y o r. . A llahım k im se yok. çocuk bir döndü bana.ru m d a bulunm adım . D ur ç a k tırm a ­ d an şu bileğim i yalay ay ım .” diyem ed im . h a tta ikim iz a r a ­ sınd a üç adım m esafe bile var. anlattıkça K üç ük anlatıyor. ağzın k o k u y o rd u r.. b ir y o lu n u b u lu ru z belki a m a . Bari gözlerin in içine içine b ak ay ım d e rk e n . S o n ra b ir b ak ay ım d ed im şuna: B ir eli k a m ın d a . d iğ er eli çen esin d ek i k irli sak alıy la o y n uyor. G erçi iyi ki g ö zü k m ü y o r. k irp ik lerin in k ıvrım ı. B ileğ in i yalayıp yü dudakları.. n efes çek erek olay ları falan anlatıyor. gö zleri. H opp d u d ak lar olsun. am a ilk h am le b enden mi g elecek ? Y a ço cuk b ağırırsa..

sağ olsu n d u d ak larım az kap anm ıyor. sü rek li g ü lü y o rsu n d ed iğ i d u ru m u n aslı şudur: B en y a n ’ın o n sek iz yaşın d ak i h alin e ben ziy o ru m . D A llah h h h h beni b ir g ö r sen. K üç ük A pt al ın Bü rekli g ü lü m sü y o ru m . g ö zlerim k alp k alp oldu re s ­ ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k tlu riy ası ya 59 sı rı nu p atır k ü lü r p atlattı. S onra bu güldü. m en. deli gibi yani. N e zam an b aksam g ü lü m sü y o rsu n . bu çok h oş. G arip b ir en erji veriy o rsun . O sebeple s ü ­ O gece ö p ü şem ed ik . “ B u k an ald a en ço k seninle o lm ay ı seviyorum .at.. siz d ey in 10 san iy e sürdü. am a o d ed ik leriy le. S ed a S a - k dişlek o ld u ğ u m için. H oş. yü G ü lü m sem ezsem .” d edi ve kalk tı b ize k ah v e alm ay a gitti.. benim g ö t arşa da arza da değdi valla. K arn ım ın içindeki ten y alar k ü lb a s­ . am a b en im beyin d a m a rc ık la ­ tı o y n am ay a b aşladı. salak b ir g ö rü n tü o rtay a çıkıyor.

p u h a h a h a - “İğ rençsin! S ıra b ende. Saç çekm e. G arip garip m uhabbetler.” “E ee ne d en ir s ö y le . . o lm ay acak sa o lm asın.K u r t l a r ı n .” 60 A “Z e b ra ? ” “H a y ır.. B öy le aptal aptal Bü P ucca yü k D ün ya sı d ü z e n l i b i r c in se l hayatı v a r. al ın ço k uzad ı yani. o k u ld an ald ım b ir tane. yeter. toka saklam a. b irb irim ize esp riler falan y ap ıy o ru z.. . Y a b iz P e k m e z ’le çok sam im i o ld u k . am a ben sıkıldım bu m uh ab b etten . y in e b a n a h ü s r a n . el en se. aferin . k u z u l a r ın . h a tta i n e k l e r i n b ile B a n a y in e h a s re t. şaplak göte m u ­ habb eti.. B en d ah a zor so rarım b ak !” “ İyi g eceler çizg ili p ijam a giy m iş eşek denir..” “İyi g eceler?” “ Y aklaştın . B ild iğ in ark ad aş g ibiyiz. “ Ç izg ili p ijam a giym iş eşeğ e ne d e n ir? ” K üç ük ha” bin tan e . O la c a k sa olsun. . eve geldim pt D ün sabah d örde k ad ar telefo n d a m esajlaştık .

D ev am lı k a h k ah a atm a. en azın d an b ir m ın cık lam ak .“O ff asıl iğrenç sensin. adam lar çirk in . Ç o cu ğ u n y a n ın d a d ah a birk aç h afta ö n cesine k ad a r tek b ir k elim e ed em iy o rd u m . şim di u tan m asam . b ir g ö türm ek k i! !! O haa b elk i g erçek ten de eşcin sel. A llah benim b elam ı v ersin. b u n u n asıl başardım . O fff k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 6ı sı . al ın ister değil m i? A m a yok. “T a ­ şaklar sıcak m ı h a c u ı” d iy eceğ im . S o k ak ta üç k ız ­ K üç ük dan ik isin in ilik g ib i k ıv am ı var. orası ayrı m evzu gerçi. ukala. ö y le b ö y le değil. h ep ib n e çıkıyor. Y a zaten bu son dö nem de e rk e k nesli iyiden iy iy e çirk in leşti. b irb irim izle d alga g eçm e d u ru m u n a girdik. k ü ltü rlü . o lu rsa çok Z aten n ered e eli y üzü d ü zg ü n . y ak ışık lı b u lm ak ço k zor. bit. am a üç erk ek ten ü çü de b il­ diğin bokum gibi çıkıyor. Y a san ırım bu ço cu ğ u n b en d e n h o şlan d ığı falan yok! H o şlanm ış olsa. işinde başarılı insan varsa. T am h ay atım ın aşkını b u ld u m diyorum . G erçek ten b ir b ak sağın a soluna. bilm iy oru m . o ffff!!! B u d u ru m d an nasıl ç ık a rım h içb ir fik rim yok. tek b ir k elim em iz d ahi ne aşk la ilg ili ne de h o şlan m a ile. B u n a rağm en nasıl özg ü ven leri varsa. V e en kötüsü. esprili. değil A pt ü zülürüm . p u h a h a h a h a h .” “H ayır.” İçinde aşk n am ın a tek k elim e b arın m ay an b ilm e c eler so r­ duk du rd u k birb irim ize. ibne m id ir n ed ir artık an lam adım Bü yü onunla d a o tu ru p “ çizgili eşşek e sp irisi”ni y ap ıyo rum . A yy iğ ren cim v ar ya. Y a k ışık lıla r d a g e n e l­ de ibne o lu y o r am a A llaam bu d eğ ild ir inşallah. n a r. İşte yü zü ne b a k ı­ lır olanların da p riz d elik leri ark ad an oluyor. “İbn e m i. H ay ır.

Y a b i- K üç ük seksü el is e . A k sin e. ün B ugün y em ek tey d ik . •a A pt al ın Bü “T ark an gibi y a n i. b ak ıy o ru m g ö zü n ü n içine k esecek . A llah yardım etsin b isek sü ellerin sev g ililerin e. o n lara b ak ıy o r puşt. v alla y azık .” d ed i ve k a lk tı. ö y le d ir belki. son ra bir g ün eve g eldiğim de k ıl­ lı b ir k am y o n şo fö rü y le kocam ı görm ek is te m e m .. çü n k ü h ep y ak ışık lı. san a afiyet o l ­ s u n . geri z e k â ­ lı PuC C a! G erçi gizli eşcin selse de k a b u l ed erim . m esi var... B ilem em . kesm iy o r.. n eden ö yle d ed in k i? ” “N e b ilim öyle d ü şü n d ü m . O ff çok kötü! A dam ı k arıdan kızdan sakladığın y etm ey ecek .” ad am lar ö yle o luyorlar. karşı m asad a tek n ik ekip ten b ir ç o ­ ya m i o nları diye. bi e ş c in ­ seli h em en tan ır m ısın .. dünyanın yükü o n ların om zunda.. am a s a n m ı­ P ucca yü “ B elk i de eşc in seld ir am a. sineye ç e ­ k erim .. iyi k D d ığım ı anlar. A m a o lm az. Y a o ff e şc in se l işte . B ütün u m u d u m b itm işti yani. n erde karı götü m e ­ sı E rk e k le r g eçiy o r k arşıd an . c u k var. bana a çılır falan diye.” “N ed en san m ıy o ru m d ed in ? B işi m i b iliyo rsun.m i anJam am la z ım ” diy erek . belki a n la ­ “Şu x x x x ne tatlı ço cu k di m i?” “H an g isi? H aa o m u? İyi ço cu k . k ib ar. n eden ö y ­ le oflasın p u flasın d iy e gece dü şü n ü rk en . E şcin sel o lm asa. ben g id iy o ru m . çocuğu in celem ey e alıyorum . bir de h eriflerd en sak lay acak sın .. bir m esaj geldi. H a fif h a fif sorayım çak tırm ad an d ed im . N e y azık y a a ? ” y o ru m . Y ok.

” falan yazdım. benden yana mı? Ayy Allahım bir yol göster bana artık K üç ük A pt al ın k â ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D offü! Ben işin içinden çıkamıyorum. ün Lan şimdi daha karıştı ortalık.. iki. o . bu mesajın iki anlamı olabilir. Ondan yana mı rahat uyuya­ ya sı ii.“Haddim değil am a sen xxx’den mi hoşlanıyorsun?” Ş im di- da çocuktan hoşlanıyor. çocuk kıskandı. Anında bir mesaj daha geldi: “Rahat uyuyabilirim öyleyse”. saçmalama. “Yok ya. cak. Bir..

li­ seden kaçınış çocuklar gibi. A nlaştık ettik. H ayır yaşı küçük olsa ta ­ mam diyeceğim . Ben tabii bu durum dan daha da ler falan yapalım diye.. am a yirmi yedi yaşında mı ne herif. hâlâ bana “salak. buluştuk o gün. bir m uhabbette “Eski kız arkadaşım ” dedi çünkü. am a yine de erkek lan bu! Hoşlanm asa da.. Sonunda ibne olm adığını öğrendim . bir kuytu bulayım 64 A “Yarın çıkalım m yaeee” diyebiliyorum . dolandık pt al gaz alıp. bir şe y ­ ın Bü Ben günlerdir ibne mı değil mi neyin nesi diye garip test­ P ucca yü k D ün ya sı . Bir kızla fanfini yapm ış dem ek k i.İşte asıl hikâyem şim di başlamalı ler yapıyordum çocuğa... Artık el ense şaplak göte m uhabbetine girdiğim iz için rahat rahat falan filan.. Gezdik. Bu ib ­ ne herhalde benden hoşlanm ıyor. kızın belli ki gönlü var. Pekm ez’le izinleri aynı güne denk getirdim ... Ben artık um udu kestim .. salla da sü m ü ­ ğüne bak” tarzı espriler yapıyor. Yani bütün gün yapayalnız İnciraltı’nda fink attık.. yok anacım olm ayacak K üç ük bu iş.

Konuşasım da gelm i­ sin diye arka sokakta durdurttum arabayı. bir şey diyem iyorum . Bu noktada öpüşm em iz gerek. Ayy geri ze­ A pt şey dem em lazım .” diye de uyardım. D edim ki hiç uğraşma. Öyle b o yoz gibi açarak gözlerim i dinledim. Ben K üç ük senden çok hoşlanıyorum .” dedi. Tokalaştık ve ben zım bu iş. am a o da yok. İkim iz de susuyoruz. a r­ kam dan birinin koştuğunu fark ettim. eve bırakm ak için arabasına bindik. am a hiç yapm adığım bir durum. ama kendi soğan kokum dan kendim iğrendim . “B urada de. bu çocuktan bir bok olm ayacak. bir daha diyem em . öyle m alak m alak bakm ıyorum etrafa. Sonunda evim in oraya geldik. ilk adım ı bari ben atayım d iye­ ceğim . İlk kattaki YozgatlIların kapısı açı­ al ın mez! Tam apartm anın önündeyiz. bari kalk git başkasını bul. Yem ek yiyip.m m cırim der. A rabasının da teybi bozulm uş. konu kom şu görm esin d i­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü eve doğru yürüm eye başladım . hadi şimdi olsun diye kıvrandım durdum. kom şular görm e­ k D ün ya sı . “B unu bugün dem ezsem . Hani biraz tensel yaklaşım lar olsa. hadi şim di açılsın. o soğanlı köfteyi yem em em gerektiğiydi.” diye girdi konuşm aya. İçim den de. K arşım da bakıyor öyle. sen gözlerine sokar gibi diplerine gel.” diye düşünürken. hem en asansöre attım çocuğu ve iki ile üçüncü kat arasında durdurdum . B ir sinir etti geri zekâlı beni. am a sessiz ol. geleceği yok. Ben açılsam diyorum . tek kelim e yok. herif angut. Anaa bir baktım P ek­ ye o kadar ileride indim. A klım dan geçen tek şey. Çocuğu aldığım gibi apartm anın içine soktum! “Sana bir lır gibi oldu. “Olm ayacak k ı­ yü yor açıkçası. Bütün gün öyle.

viyorum .kâlıyım ben. kendim e kızm akla m eşgulken.” dedim ve ikinci katta indirdim çocuğu. K üç ük 66 A pt al ın Bü lı yiyeceğim zaman içim e bir ateş düşür. eski sevgililerim i karşım a D ün K apıyı kapatırken de. E skiler gerçekten çılgın m ıym ış neymiş. gerçekten malım! Ben böyle heyecandan apışıp “Hadi sen git.” dedim o panikle.. “Seni seviyorum ” ne yaaaa?!?! A m a olsun. “B en de seni s e ­ ya vurdu. bunun da utanm am ış şarkısını bestele­ miş. bırakın şunu diye.” dedi. Ayy bu şarkı da tam bir abazan şarkısı. sı kalıp. Anam şimdi dank etti. Ç ok utandım am a sonra. sonunda oldu. içim ­ yok et. Kırk yıl sonra sevgili yapmış. aklım ı dürt! k elim den kaçırm am a izin verme. Ve soğan­ Bim bam böm çok şükür dostlar. “Ee c e v a b ın . biri asansörün kapısına . bu çocuğun önüne güzel güzel kızları koym a. benim de artık bir sev ­ gilim var. artık bir sevgilim var! A llahım lütfen bunu deki k ıskançlık denen yü canavarı Pucca çıkarm a..

Y a bir kete. başta karşı tarafa beni ciddi olarak görüyor mu. ^ e r ­ başlarken otom atik olarak üç senelik gibi davranalım yanı. Ya böyle insanlar sü ­ rekli işte aşkın başlan. acaba ne olacak. Ama olm uyor maalesef. falan mı filan m ı? Y a böyle direkt gökten zem bille inm iş uzun süreli bir ilişkim olsun istiyorum. K üç ük üstüne düşsem mi.A şk ın d ö n e m h alleri A m a böyle nasıl kasıyorum k en d im i. H ah ben ona inanm ıyorum işte. bir de ilişkinin ortası oluyor. fingirdeşm eler. arasam mı. B a­ zen böyle onu görm ek bile istem iyorum . Şimdi işte P ekm ez'de de böyle h is­ sediyorum . böyle ın Bü A ylardır peşinden koştuğum şeye sonunda kavuştum! yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 67 ün ya sı . ilk günleri mıy mıy diye ötüyorlar h a ­ ni. geçsin bitsin hem en şu ilk günlerin baskısı. eski m anitası kim.. olacak mı olm ayacak nıı telaşı.. yatsak m ı yatm asak mı. ama sonrası da k o r- A güvenm iyorsun. Bence aşkın en güzel k ıs ­ bakışm alar. pt al mı iki dönem de özetlenebilir: Bir platonik olan tarafı.

B ir de başkaları­ nın yanında. Kantinde o tu ­ rurken. kılkurdum gibi abuk sabuk şey lerle birb irlerin e seslenirler. Yanma sürekli birilerini takar. Cinsel olarak y ak ın laş­ Bü P u ccı yü k D ün ya sı lı zaten bir tarafın sevgisi m uhakkak daha ağır basar! Hah . hem en tutar kolundan ve “A aaa gel gel otur. gevşenm iştir. rahatlanm ış. kadının daha fazla sevdiği ilişki”nin aşam ala- Giriş dönemi: Bu dönem de kadın biraz soğuktur erkeğe karşı. bu dönem de başlar. A ralarında şifreler oluşur. Hedefe gözünü dikm iştir.k u tuyor beni. aşkım . N edense hatun böyle yalnız kalm ak istem ez erkekle. telefonda isim ler değ iş­ tirilir. en güzel sm s’ler ve aşk m esaj­ 68 A pt M ıçm ıç dönemi: al ın abartılıdır.” diyerek. o ayrı kaldıkları bir saat de telefonda k o n u ­ şurlar. zaten önem li bir şey konuşm uyorduk. ö z e l­ likle daha yakın davranm aya başlar erkeğe. n ’apim acıyorum çocuğa” imajım verir. fazla m alarıyla bu dönem sona erer. Kadın. “O bana yavşıyor. Hayatım . Önceden m asaya topladığı o insanlara uyuz olm aya başlar. adam ları m asasına toplar. birini görür görm ez. Erkek biraz daha sırnaşıktır. G ünün yirm i üç s a a ­ ti birliktelerse. H er ilişkinin kesin ve net k u ra ­ m esela aşam a aşam a söyleyecek olursam onları. böcüüm . Sürekli yalnız k a l­ K üç ük mak ister. işte size “e r­ keğin daha az. K adına otom atik olarak yüklenen iğrenç çocuk takli­ di. A rtık sevişilm iş. Erkek.

B irileriy- A pt seni uyandırırım ” tarzı m esajlara bırakır.ları gibi sitelerde bulunan (hatta kilabı bile var olan). “Zarife m oralim çok bozuk. En güzel sm s’ler yerini. B ankaya birlikte gidilir. faceebook k a ­ Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D ün ya 6 9 sı den daha iğrenç yazıları takır takır hatuna yollar. Üçüncü şahıslara sevgilini '‘benim ki” olarak tanıtm a faslıdır. Kadınlar. ve gagasında iyi geceler öpücüğü”. götüm ­ jı alm am ış bir insan evladı yoktur sanırım: “Beyaz bir güver­ cin gönderiyorum sana. H afif kıskançlıklar al ın faturaları ödem e sırasında birlikte beklenilir. Bu dönem fazla yılış yapış. A nneler Günü. bayram . yüreğinde sevgi ve şejkat. telefon listesindeki ayda bir yatılacak kadınların num aralarını silerler. Kanatlarında mutluluk.. sü ­ mük kıvam ında devam eder. Erkekler. kar beyaz tüylerinde kokun. patılır. Özellikle kadının bütün dünyası ilişkisi olm uştur. Annem in ölüm ünden bir hafta sonra babam ı da kaybetm ek bana çok koydu. 19 M ayıs g i­ bi özel günlerde de yollanır. Benimki dönem i: Sahiplenm e dönem idir bu.. Erkeği sadece bu dönem de b ö y ­ le görebilirsiniz. kandil. H alta o güvercinin ağzına tıkıştırılan m e­ saj değiştirilip. “Eve şim di girdim tatlım. “Benim bir sevgilim var” derler ve de K üç ük kuyruklarım yere indirirler. Şu m esa­ . yavaş yavaş şifreler doğum tarihlerinin birleşim i olur. İki taraf d a bu aşam ada arkadaş­ larından kopm uştur. önceden kuyruk salladıkları her adama. sabah ben baş gösterir.

le konuşm aya ihtiyacım var.”

zuk bizim de günlerdir. Çok iyi bir babası var, bir görsen

adamı. Beni çok seviyorlar zaten. A nnesi de nasıl hanfendi,

nasıl iyi biri. Allah dualarım ı kabul etti, bana böyle birini

gönderdi. Hiç yalnız bırakm ıyor beni, ne desem yapıyor, çok seviyorum onu. Aaa dur arıyorr. N eyse tatlım ben gidiyorum , hadi öptüm seni.”

“Aaa n ’oluyo?” dönemi:

Bu dönemde erkek artık arkadaşlarına doğru kaym aya başlar. Yapışık ikizler gibi gezm ekten bunalm ıştır. H er h a re ­ ketini kadına söylemekten gına gelmiştir. Kadın bu dönem de bir mal olur, n ’oluyo falan diye bir telaşa k ap ılır... Etrafında

diye sıkıp bunalttığı için, bu dönem i saçm alayarak geçirir. Arkadaşlarıyla gezmesini, başka kızlara bağlar. Aldatıldığını

K

üç ük

yi duym am ak için yalan söylem eye başlar. Evde Pes tu rn u ­ vası düzenliyordur, ama kıza am casının evinde olduğunu söyler. Yalanlar ortaya çıktıkça, hatun çıldırır, anlam v ere­ mez. Kesin başkası var diye düşünür. Telefonda atılan m e­ sajlar, sorgulayıcı olmaya başlar: “N eredesin?”, “ Kim var?” ,

7c

A

Beyin sikme dönemi: Adam arkadaşlarıyla her çıkışında, kadının verdiği tep k i­

pt

düşünür. Kendini yapayalnız hisseder.

al

ın

hiç arkadaşı kalmadığı için, kalanları da ?benim ki benim ki?

P ucca

k

D

ün

ya

“Yaa benimkinin babası da anjiyo olacak. M oralim iz b o ­

“Neden geç yazıyorsun?” B aşlarda kapatılm ayan telefonlar,

şecereleri çıkarılır, ha bire onlarla ilgili sorular sorulur: “P e kiii Canan diye sevgilin oldu m u hiç?”, “En çok hangisini sevdin?”, “O ndan neden ayrılm ıştın?” , “O da annenlerle ta ­

nıştı m ı?” gibi sorularla kendini eskilerle kıyaslam aya başlar.

“Sen böyle değildin” dönemi:

Bu dönem, kızın artık depresyona girdiği; erkeğin ise b u ­

kavga edilir. E rkek kızı anlam az. Kız erkeğe sesini duyura-

m eye başlar. B aşkalarıyla görüşür, aldatır. A rtık atılan m e­ sajlar iyice değişm iştir. Kadın, “N eden böyle yapıyorsun?”,

nında kim varsa, sen onlarla ilgilen” , “Yaşanılan her şey h a ­ taymış sanırım ” der; erkekten gelen m esajlar ise, “Seni ara-

“Peki” v s.’dir

Uzatm alar dönemi:

K

üç ük

Bu, son aşam aya gelindiğini anlatan dönem dir. Kızın si­

nir krizleri geçirdiği, adam ın ise sikinde bile olm adığı aşa­

madır. Kavga bile etm eye mecali kalm az adamm. Birlikte o l­

duklarında sıkılır, konuşacak bir şey bulam az, aram ak için ­

den gelm ez, ayrılm ak ister, am a kadının sürekli sulu göz h al­

A

pt

rım ’V’İyi, sen bilirsin”, “İşim var biraz, yarın görüşürüz”,

al

ın

“Eskiden böyle değildin”, “Bugün beni hiç aram adın”, “Y a­

maz. Adam artık iyice uzaklaşır, görüşm ek işkence gibi g el­

nalıp resti çektiği dönem dir. N e zam an bir araya gelinse,

k

D

ün
71

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya

artık kısa konuşm alarla sona erer. Adam ın eski sevgililerinin

leri yüzünden ses çıkartam az. Kadın baştan sona harcadığı

böyle yapm ıştım ”, “Senin yüzünden herkesi karşım a aldım ”, “Senin sorunlarını kendi sorunum bildim ” , “Ben senin için nelerden vazgeçtim ” . Zaten bunlarla başlar ayrılık sinyalleri.

Ne zaman çetele tutulur, o zaman anlaşılır alışverişin bittiği. Bu m esajlarla adam daha da bunalır, bunalır, bunalır... Bir kavga kıyam et k o p ar... A yrılık yaşan ır... Bu ayrılık süresin­

ya hem en o kızın yanm a git, hiç vakit kaybetm e”, “H er şey

yorum . Allah belanı versin” , “Son kez konuşalım ”. B ir defa daha denenir, bir defa, bir defa derken artık iyice cıv ır... Ayrılık dönemi:

Erkeğin telefon num arasını değiştirdiği dönem dir.

Erkeğin, kadını daha fazla sevdiği ilişkiler ise daha kısa sürer. M ıçm ıç dönem inin ortasında kadın daha iyisini bulur ve gider.

K

üç ük

sevip küçük m innacık topalak gibi çocuklar doğururuz, m u t­ lu m esut yaşarız...

72

A

Um uyorum bizim kinin bir farkı olur da, ikimiz aynı anda

pt

al

ın

haram olsun sana. Pislik, neden telefonunu açm adığım b ili­

P ucca

men postala beni. Aferin yaa sana yakışan da bu”, “A yrıldık

k

ce kızın attığı m esajlar çeşitlilik gösterir: “Tabii işin bitti, h e ­

D

ün

ya

bütün em ekleri adam a m esaj olarak atar: “Ben sana böyle

K im s e b ilm esin aşkları

Aynı işyeri, aynı m ahalle, ayın sınıf, yani cüm lenin içeri­ sinde “aynı” kelim esi geçen her ortam da, “Ayy kim seye söy­ lem eyelim ” aşkları yaşanır genelde. Biz de bu klişeye uyalım dedik ve kim se bilm esin durum una girdik. Y aa bir de benim

şekilde: “Şim dilik kim seye söylem eyelim ” durum uyla başlı­ yoruz. Allah biliyor benim içim den geçeni: Hani bu ilişki

konusu olm ayayım ; ya da olur olur, daha iyisi çıkar karşıma,

K

üç ük

kısmetime mâni olm ayayım . A m a karşım dakiler de benden

mi utanıyor n ’apıyorsa “Y aa yaym ayalım bu durum u ehi ehi” deyince hem en hoop dünden hazır gibi kabul ediyorlar... Hah işte bıında da böyle oldu olm asına ama bir şeyi hesa­

ba katam adım : Bayan Kaltak. A llahım nasıl bir sürtükse, tam yakasından düştü sandım çocuğun, hoop hortlayıverdi. S a -

A

sürm ez m ünnez, sonra göt gibi kalırsam , en azından m avra

pt

al

kaderim m idir nedir, yem in ederim her başladığım ilişki bu

ın

k
k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

D
Ti

ün

ya

bahları beraber kahvaltı ediyoruz, sonra da kanala ayrı gayrı

geliyor. Ben tam yerim e oturuyorum , bir bakıyorum ki nasıl denk getirm işse sürtük ile kapıdan beraber giriyorlar. H er sa ­ bah aynı terane. Sonra sürekli yanm a çıkıyor, ahtapot gibi e l­ leri devam lı çocuğun om zunda, kam ında, belinde, her y anın­ da. Gerekli gereksiz kahkahalar, laf sokm alar, uzaktan u zak ­ tan çocuğu süzm eler falan. İfrit oluyorum oturduğum yerden.

kandığım ı da belli etm ek istem iyorum . Bir önceki ilişkim de

oyun oynam alıyım çünkü. Onlardan biri de, o bunaltıcı p si­ kopat kıskançlığım ı biraz bastırm ak olacak. Ama anacım

yor bebenin kucağına.

Ve gerçekten de öyle böyle değil, bildiğin sürtük. Daha

ruz Pekm ez’le. Cilveleşiyoruz deyince, öyle m erdiven b aşın ­ da bir dizini kırm ış mini etekli bir kız ve onun bacakları ara­ sında m alafatını sürterek ağzını yüzünü yalayan bir çocuk

K

üç ük

aklınıza gelm esin. D aha dili dilim e değm edi yeminle. Bizim fingirdeşm elerim iz daha çok böyle m erdivenin oradan aşağı­

ya bakarak gerekli gereksiz ihihihi m ihihihi falan yapmak. İşte bu karı, tam biz ihihihi yaparken geldi, dibim ize yanaştı. O çem çük gibi ağzını büzüştüre büzüştüre, on kilo lim on y a ­

74

A

pt

bugün, biz m erdivenlerin orada durup hafif hafif cilveleşiyo­

al

ın

bastırılm ıyor ki, ben tam bastıracağım , hoop karı atlayıveri-

yaptığım hatalar burada devam etm esin diye, baştan birkaç

P ucca

sin” diye çevirseydim olayı diyorum . Öyle bir durum ki, k ıs ­

k

Keşke baştan, “Kim se bilm esin, sadece Bayan K altak b il­

D

ün

ya

giriyoruz. Ben önce giriyorum , o benden beş dakika sonra

lamış da dili dudağı kabarm ış gibi konuşm aya başladı: “Pekm ezzzzz, ya ben de sabahlardan berii seni arorum m . Nerdesin yaaaa?”

Geri zekâlı karı, sanki gittiği yeri ona haber verm ek z o ­

runda. P ekm ez’in de bok yem esi var ya bence, abi nasıl k a ­ rıya yüz veriyor anlam ıyorum . Böyle geldiler yanım da v ıd ı-

vıdı gereksiz gereksiz konuşm alar, bir yılışıklık, bir bilm em ne. B öyle şeytan diyor, kalk git, trip at, laf sok falan. Sonra diğer yanım daki, artık m elek mi desem , geçm işim den gelen bir ses mi desem , öyle dandik bir şey işte, “ Ya saçm alam a PuCCa, bak daha önce dört senelik götünde patlayan bir iliş­ kin oldu, bunda o dingille yaptığın hataları yapm a lütfen, ö y ­ le tripler falan gereksiz. H em sen trip atıp gideceksin, kızın daha çok işine gelecek. K ıskanıldığını fark eden kadının g ö ­

kine takm ıyorm uş gibi davran ve gülüm se canım benim , ısır­ ma o dudaklarını kanatacaksın, gülüm se hadi,” diyor.

bahsediyorlar, am a beynim cüm leleri algılam ıyor, daha çok her şey yavaş çekim de ilerliyor gibi. Eli sürekli om zuna d e ­ ğiyor kızın, gülerken o suratını daha çok yaklaştırıyor. A lla­

K

üç ük

hım her şey aynı işkence gibi, başım dönüyor bayıldım bayı­ lacağım ya da o karıyı boğacağım orada. A a yok, bir şey y a ­ pam ıyorum , sadece izleyip M ona Lisa gibi gülüm süyorum . Pekm ez denyosu da uzun zam an benim le ilgilenmediğini

anladı sanırım , “Sen ne düşünüyorsun?” diye bana doğru d ö ­

A

pt

Ben de onu dinleyip, gülüm seye başladım . B ir şeylerden

al

ın

tünün nasıl kalktığını en iyi sen bilirsin. Ses çıkarm a, hiç si­

k

D

ün

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya
75

nüş yaptı. Neden bahsettiklerini bilm ediğim için salak salak

hep unutuyorum , neydi?” diye sordu bana. Bu nasıl küçük

adımı unutuyorsun? Ben her gün senin adım sayıklayıp, sana

basıp dururken, sen benim kalbim i sıkıştırıp, tırnaklarım ın

m ın, ne kadar yiyişm esek de, sevgilisiyim ve ona yılışan k a ­

öldürm ezsen, ben o kaltağı alıp pencereden aşağıya atacağım. Ü stünde zıplayacağım , sonra hoop alacağım körüklü o to b ü ­ sü, içine dolduracağım KSK taraftarlarım , otobüsle onu ezip

kazıyıp, köpeklere yedireceğim . Derin bir nefes aldım ve gülüm sedim . Ardından da, “Bir

için, hatırlam ana lüzum da yok," dedim ve merdivenlerden

K

üç ük

y u karıya çıktım. Sikerim lan ilişkisini de Pekm ezini de. A dam gibi bir ilişki yürüteceğiz diye, elin elektrik direği b a­

cak lı karısının yanında ne küçük düşecekm işim . Çok sinir o l­

d u m , geçtim oturdum m asama. Hemen ardım dan Pekm ez

geldi. Şimdi dedim, “ Ayy neden yaptın böle? Ayıp oldu k ı­

za , aslında o kız çok iyi bir kız bla bla bla?” diyecek kesin.

A

penisim olsaydı, em inim adım ı hatırlardın. Penisim olmadığı

pt

al

pestilini çıkartacağım , sonra o pestili o ra d m tırnaklarım la

ın

rı benim adımı bilmiyor. Allahım , öldür beni şuracıkta. Sen

varm azsın. Allaaaah, ben bu kadar mı ezik biriyim ? O ad a­

k

kenarlarını yem em e sebepken, sen kim sin de benim farkım a

D

vodoo yapm ayı düşünürken, adını koyan anaya babaya küfrü

ün

düşürücü bir şey, bu nasıl bir hakaret, sen kim sin de benim

ya

ca elini Pekm ez’in om zuna atıp, “ Ayy yaa ben senin adım

bakıyordum çocuğun suratına; Bayan Kaltak, yine o kırılası-

Genelde hep böyle oluyor. Bu herifler, kendilerine yavşayan sürtükler için sevgililerine, “Yaa o kız çok iyi bir kız” diy o r­ lar. İyi kız olunca, “ Haa tamam iyi kızsa, sevişebilirsiniz o zaman canım ,” diyeceğim izi mi sanıyorlar, n'apıyorlar?

B öyle yavaş yavaş m asam a yaklaşıyor, ben de kendim i bu “iyi kız” m uhabbetine hazırlam aya çalışıyorum . İpleri k o ­ pardım artık, kıskandığım ı da anlayacaksa anlasın, n ’apiim?!

Geldi iki elini m asam a koydu. Dünyanın en güzel kokusu burnum un dibindeydi. Böyle kafasını iyice yaklaştırdı, g ö z­ leri gözlerim e gelecek şekilde, “Hahahah çok güldüm ya, iyi dedin,” dedi. G özlerim e baktı baktı ve sonra kollarını çekip m asasına gitti. Ve ben orada öldüm , ciddi ciddi bildiğin ö l­ düm.

A llahım ben bu adam ı seviyorum , ne olursun beni bu

K

üç ük

A

pt

al

ın

adam la tez zam anda evlendir, ne oluırrrrrrrrrrr.

â|>Uİ»« b u y ıık d ü n y a n

k

D

ün

ya

B elki yakarım bu evi, k u rtu lu ru m ikim izden

bir ilişkim oldu... Öyle de korkuyorum ki bir şey olacak da ayrılacağız diye. Korkuyorum korkm asına am a psikopat gibi de ayrılacağım ızın hayalini kurup, şıpır şıpır ağlıyorum ... Var

bazen kendi ölüm üm ün hayalini kuruyorum ... Sonra da ö l­ düm diye salya süm ük sabaha kadar ağlıyorum ... Şimdi de

leleri, hikâyeleri falan geçiyor... O kadat güzel gidiyor ki b it­

K

üç ük

mesini istem iyorum o yüzden. P ekm ez'le eskiden yaptığım hiçbir hatayı yapm am ak için götüm ü yırtıyorum . Aşk konu sunda çünkü acayip derecede sapıklaşabiliyorum bazen. H a­

yatım a giren adamı her şeyin m erkezi yapıyorum . Bu da bir süre sonra bana da ona da zarar veriyor. O sırada her şey

m antık çerçevesinde ilerliyorm uş gibi gözükse de, sonradan

78

A

böyle ya Pekm ez’deıı ayrılırsam diye kafam dan ayrılık c ü m ­

pt

al

benim öyle kafayı biraz yem işliğim ... M esela gece yatarken

ın

H ayatım da sanırım ilk defa saygı ve sevgi çerçevesinde

P ucca

k

D

ün

ya

düşününce bildiğin hastalıklı insan davranışı sergilediğim i fark ediyorum . İnsan ev yakar mı sevgilisi onunla ilgilensin diye! Onu bile yaptım düşün artık.

Okul yeni bitm iş, hayatım ın iş olarak bana gelen en ballı fırsatını osuruktan bir söz yüzüğü1 için bırakıp başka şehre gitmişim ... D epresyonun bokuna çıkarıyorum resm en, bir ta ­ ne bile arkadaşım , konuştuğum insan yok. İşe başlaya­

lı çok olm am ış, bir türlü adapte olam ıyorum . Sevgilim beni aram ıyor, sorm uyor. Sik gibi kalm ışım ortada, bir evim var, eşya az, evin içinde sadece ağlıyorum ... Telefonum bir kere bile çalm ıyor. Fonda da Ö zlem T ekin’den “Belki yakarım bu evi, kurtulurum ikim izden, belki yıkarım gider, ne kaldı h i­ kâyem izden?” şarkısı. Sen kalk, elin herifi seni dizinin dibin­ de istiyor diye, her şeyi es geç, gel. A dam seni aram asın, sa­

mişim ben, sıçarım dem işim sözüne de, yüzüğüne de, beni siklem eyen herife de, işine de, yakarım lan dedim bu evi!

perdenin altından yaktım çakm ağı, kapıyı çektim gittim... A klım ca işve anıları yakıp gidiyorum , “bir iz kalm asın bu aşktan” gibisinden. Böyle arabesk haldeyim , asansörden in ­

K

üç ük

dim, “Ulan m üstakil evde mi yaşıyorsun? On dön k a t­ lı bir apartman! Ç atır çatır yakacağım bok yoluna insanları”

diye paldır küldür çıktım yukarı. Perde ve yanındaki koltuk
1 O su ru k tan söz yüzü ğ ü : E rk eğ in “ B u k ız k ah rım ı ço k çek ti, ev le n m ek gibi bir n i­ y etim y ok am a sev in sin g arib im en a zın d an ” ; k ız ın ise “O ff tam da ay rılacak k en , se­ v iy o r lan ben i bu, bari b ü tü n ö m rü m ü ad ay ay ım . C an ım ya b ak san a sö z bile taktı b a­

n a ” d iyerek tak tığ ı y ü zük.

A

pt

Bırakıp giderim kendi evime. Attım çantam a iki kot, bir bot,

al

ın

na köpek çeksin! D eğer mi be PuCCa dedim! B ir gaza g e l­

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

k

D

ün

ya

alev almış, söndürdüm hemen. Yoruldum tabii. Dedim azıcık uyuyayım, sabah terk ederim bu kenti. Gece bir uyandım, her

den, attım kendimi evden. Bütün apartman ayaklanmış, itfai­

gözümün

önünde

yanıyor!

İnsanlar

da

rinde bir parça kalmış. O da yavaş yavaş yana yana büyük bir

hibi, sevgilim, apartmandakiler piknik tüpümü suçladı. Özür

dim 0 “Ben bir psikopatım, sevgilimi terk edecektim, bari ha­ valı terk edeyim diye evi yaktım,” diyemezdim ya.

K

üç ük

80

A

pt

al

ın

dilerim minik tüpüm, her şey üstüne kaldı ama ne yapabilir­

P u cca

verdim, “Küçük tüp yüzünden” dedim. Bütün herkes; ev sa­

k

yangın çıkartmış. Yangın söndükten sonra karakolda ifade

D

li ediyor. Meğer ben ilk perdeyi yaktığımda, koltuğun sünge­

ün
beni

ye gelmiş, herkes yangını söndürmeye çalışıyor, her şeyim te se l­

ya
1

ki! Bütün ev yanıyor! MacGyver gibi geçtim alevlerin için­

taraf kıpkırmızı, kalkamıyorum yerimden, öyle bir baskı var

B u ld u ğ u m u n u m d u ğ u m d an daha değerli olması

Lisede falan hani, “Yaa benim sevgilim beni çok seviyo, bana dokuıım uyo hiç, sevişm iyoruz,” diyen kızlar vardı ya.

saklarının canını çıkartıp, bekâretleri kabak gibi yerinde d u ­

Çünkü o hem en öyle etiketlediği için, m illetin de kendisini etiketlem esini istemez. O sebeple paso, “Ayy ben sevişmem,

kim se inandıram az bıi m uhabbeti,” derdim , ta ki şu ana k a ­

K

üç ük

dar. Biri bana aranız nasıl diye sorsa, “Çok seviyoruz b irb i­ rimizi, ama sevişm iyoruz,” diye cevap veririm. Abi biz sevişm iyoruz yaa, bildiğin sevişm e denen olay

yok. Sabah akşam , bir bok yeme umuduyla, her yanımı tavuk

gibi bırakıyorum . Hayır, bir de öyle ki tüycüklerim kısacık­ ken ağdayla alam adığım dan, paso basıyorum jileti. Babamın

A

göm üşm em ” diye ayak yaparlar. “ Kusura bakm asın da, bana

pt

al

ran kızlar. Bir de seviştiğini söylerse, sanki orospu olacak.

ın

Oysa işin aslı; her köşe başında, boş ev bulduklarında, bağır­

k

D
k 'ı vu k « iptalin b u v u k d ü n y a s ı «l

ün

ya

suratı gibi oluverecek yakında, ondan korkuyorum . Geçen

da uzasın, adam gibi ağda yapm am lazım diyerek, m innak

lım, özledim ,” falan dedi. Ben de çıktım öyle, nasıl olsa ç ıp ­

gidelim ,” dedi. “Aha," dedim , “sıçtın PuCCa! A ylardır b e k ­

lük kız tripleri oluyor. Tabii bu ayak bir işe yaramadı. En son

arkasından “O ff PuCCa o f f ’ diye kafam ı duvara vuruyor­ dum.

annesi açtı kapıyı. Ayyy! Ev derken, em m e göm m eden b ah ­ setm em iş çocuk, gayet anam la tanıştırayım dem iş m eğer. A l­

Bilseydim böyle olacağını, bir kek, bir börek yapardım , g ö ­ züne girerdim kadının. Gayet şirin bir annesi var. Acayip de cana yakın falan, am a ben nasıl kasılıyorum . Bir de kardeşi

K

üç ük

var. Evlerini dolaştırdı Pekmez. Bizim evin dört katı falan bir ev. Tuvaletleri bizim salon kadar. Neyse; başkasının evinde değil iş, götüm ü koltuktan bile

kaldıram ıyorum resmen. Zaten böyle suratım da yapm acık bir gülüm seyiş, her boka sırıtır vaziyetteyim . Konuşm alarım , üç

82

A

pt

lahım ben nasıl utandım. Utanm ayı siktir et, hazır değildim.

al

ın

Kapıyı çaldı. Lan biz beraber olacağız diye düşünürken,

apartm anın m erdivenlerinden yukarı çıkıyorduk ve ben, onun


Pucca

?Ayy yok gitm eyelim ,” falan diyorum , ama bildiğin on d ö rt­

k

lediğin zaman bu zaman, bunda da sen m üsait değilsin.”

D

lak görm ez beni diye. A llah ’ın işi işte, çocuk arabada "Bize

ün

m innak bıraktım olayı. Am a aradı beni bu, “Bir şeyler yapa­

ya

ceğim , her gün de babam dan çok tıraş oluyorum , bırakayım

hafta sonu buluşm ayacaktık. Ben de nasıl olsa onu görm eye­

düşündüm : Salata salata.” diyen. Yalnız y a ­ ün yalak suratım la. çenem ağrıdı sırıtm aktan. S a ­ ta yapm ayı resm en unuttum. kendim e geldim. ağzım kulaklarım da. P ekm ez’e yakın davran- için m utfağa geçti. Kadına sam im i d av - . Haa işte hiç onlardan biri olam adım . olur m u!’ yü mek yapan karı görm em işim gibi bir mutlu bir şen şekilde k elim apış aram hizasında. B ir iki dakika kan beynim e g it­ medi sanırım.” diye geçiriyorum . “Yardım m m edeyim m m m iiii?” diye sor­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 83 ransam mı kestirem iyorum derken. hatta “Ohh iyi pacak bir şey yok. sa ­ kin ol diyerek aldım dom atesi. Ya da yaptığım şeye güvenem em . “Ayy ben çok güzel yem ek y ap a­ rım .” diyorum. benim de ardından geçip. Sonra o tu r­ dum. On iki y a­ şından beri sürekli yem ek yaptığım halde. Am a sanırım m eşgule attı num arayı kadın ve direkt “Salatayı y a ­ pabilirsin” dedi. annesi yem ek yapm ak sı sam mı davranm asam mı bilm iyorum . kim senin evinde yem ek yapam am . dom atesle falan yapılıyor. am a sala­ ın Bü İçim den de. K üç ük Şey kızlar var ya hani. A m a gel gör ki hiç istem iyorum . Bu işin kuralı. ‘Git içeri kızım . O noktada ben salata yapm ayı unuttum . marulu. “Ehehe yardım edim m iiiii?” sorusunu sordum. girdim m utfağa. desin. Babam yiyor garibim . O yüzden de onun beğendiği şeyleri kıstas a la ­ A pt al lata yap PuCCa diye kafam da bir şeyler dolanıyor. salatalığı. sanki hiç y e ­ D ki geçti içeri. N ’olur bi bok yaptırm asın. Bir silkelendim . iki kekeleyerek. o mam gerek. onu da yer. G itm em gerek diyerek. “ ‘Y ok’ desin Allaam .yaşında bir beyin özürlü edasında. ne yapsın? Adam ın önüne koy ekm ek peynir.

içine limon sıksam mı. “eşofm anlı yemek yapan eık ek ’’ derini. ne bilim ebabil kuşlarına taş toprak attırdın.. Sen ki koca okyanusu ikiye ayırttırdın.b ı/ın ı olsun.ı.. kaçm ak zorunda kalalım . bomba patlasın. valla çok iyisin.' y< rnedirı daha hiç. “Sen benim sala» im. “Aİl«ı. yanım a geldi ve elim den bıçağı alıp. ben acaba bunları küçük doğrasam . ben şu salata D ün ya sı neyi nasıl yapacağını bilir. o ff kötü mü oldu. anasını göndeririz küçük bir eve. “ Bu e*.” deyip nfurdunı oradaki sandalyeye. K üç ük sursalar. lütfen kurun bcııi şu olaydan. ayy ya büyük seviyorlarsa.” dedi. Pekine/. ben balkonda masa h a­ A Dünyada seksi erkek davranışlarından en iyisi ne diye pt nu. ben onunla evlendiğim izin hayallerini kuruyordum.mam. bak ben yapayım bu­ sa da. Haa belirtm em e gerek yok sa ­ beni şu durum dan.m çok lenkyuu. bişi o l­ k yordum : “Allahım . O nasıl g ü ­ zel bir görüntüydü öyle. ya kim se yem ezse telaşı yaşarım . bir şey yap. kurtar yü yapm a işinden kurtulayım . Kız kıza toplanm alarda da ezik gibi dururum. k en a­ rına mı koyayım . O salatayı her kesişindi. Bunda da aynı öyle oldu. içten içe de dua e d i­ sun. o hep yem eklerim izi yapar. yeni eşyalar lalan alırım buraya. seni çok seviyorum . Bu dediği şeyi k -fam hemen bel altı olarak alg ıla- al ın bana. Herkes mı. kim se ölm esin! Am a bir doğal afet. arkamı dönüp. deprem olsun. hadi bir kıyak yap dua ederken. kaçalım . Allahını. Bir de ah tarafı salata y an i.” İşte böyle saçma sapan Bü nırım . D om atesi nasıl doğram am gerektiğini kendi kendim e dünya­ nın en büyük sorunu haline getirm işken.

i'aklı beni.” dedi. üç ük orada da iki defa öpüştük. gayet normal bir oğleıı geçirdik. anası gelecek dur bir bakayım k u ç u k a p t a lı n buyul. için ilk adımımızı attık. Y ani sevişm ek A pt Ama şey hoşum a gitti. H içbir şey anlam adım öpüştüğüm üzden.. Böyle g ö ­ züm ün içine bakıyor. Sonra Pekm ez belim den tuttu beni. b a ­ ti bizim öpüşm e. “M asayı bi h a - . am a bir yandan da anası ya da kardeşi içeri girerse diye çocuktan sonra ilk öpüştüğüm adam olacak. Öpüşm eyi unut­ hoop benim ait dudak onun dudaklarının arasına yerleşiver­ di. Sonra anası geldi. Haa bir de ya kokuyorsa ağzım diye d ü ­ D ün ya sı mesul düşüncelere dalm ıştım . al ın şeklinde mi devam edeceğiz. Dilimi devreye soksam oha der mi. ben bi aşağıya incem .. iyice çekti kendine.!:. Ö pecek sonunda falan diye seviniyo ­ rum. Bir de iki çocuk yaparım ohh m issss.u»\un .zırlarım. direkt kafam da karı kocayız imajı var. dudakları da am m a soğuk falan derken. onları öpün b ı- •’ uğurlu olsun. Son öpüşm ede eli m ememe de kaydı. Salak salak gülüyorum falan. iki yanağım dan tuttu. ■ bir sene bu günün rtk K tıs ın a . M ememi y. am a nasıl m utluyum . yemek talan yedik. Beraber tabakları lalan yerleştiriyoruz. Sonra annesi. PUS oynadık. İlk öpüşm em iz olacak ve benim A nkara’daki k de telaş ediyorum .” diye mutlu /ırlayıverin.d m Bü muş olabilir m iyim falan gibi salak salak şeyleri düşünürken. h a y ır- yü şünüyorum . Ardından odasına geçtik bunun. böyle bir alt bir üst kapının oraya.

İki sene sevişm e. Bu çocuk ­ la cvienm ek istiyorum . evliliğin boku­ nu çıkarm a. “Need for speed” oynarken ben P ekm ez’e turu b in d i­ gırgırına. ben de ortak noktalarım ız v ar­ K üç ük mış gibisinden kendim i oyun hastası gösterdim . gelecek y a /a kadar evlenm em gerek. Çocuk PC oyunları delisi. M utlu rnııyımı? Hayır! Sürekli ben kazanıyorum . sonra hooop çocuk. m aksat m uhabbet olsun diye söyledi biliyorum . ama olsun. ama P ek m ez’le her şey çok güzel gidiyor.B ir b e n var ki b e n i m iç im d e . Şu dünyaya geliş amacım A pt rince. bu sözleri söyledi.” dedi. Bütün b u ­ luşm alarım ız. Hiç kim senin y a ­ Bü yü k D ün ya sı b e n d e n ziyade . Oyunun gazıyla heyecana geldi. Bugün bana “Seninle e v ­ nında bu kadar rahat değilim ben! Çok şanslı bir herifim . planlarım a göre. izlem e odasında oyun oynayarak geçiyor. oynaşm a. b e n d e n ö te . A llahım nazarlardan koru falan bir şeyler yap. al ın lenm ek için bütün varımı yoğum u veririm.

B ir de kıskanıyorum ana-kız ana-oğul muhabetlerini.¡ ıl . her an hızlarım yoldan çıkartabilecek gibi duran biriydim. a n ­ D r lıtlly ün l* ı. i |» a l ı ı ı b u jr ı. yine ben m anyaklaştım ve ilk bulduğum adamı k o ­ cam vasfına soktum. Sadece sevgililerim in değil. arkadaşla­ rım ın da annelerini sevmem.. Ya da aşk gözümü kör etti. Ç ocukken de şim di de annelerin kızları için düşündüğü “iyi arkadaş özelliklerini” taşım ıyorum zaten.zaten sadece evlenm ek. sana saçılan tohum lardan insan yapmak. böyle kadın gitsin diye gözünün içine bakıyorum . Öyle kariyer yapayım gibi bir derdim bitecek. Göztepe sahilinde kocam an ev.. dünyanın en harika yaratı­ A pt al ın Bü lerde. Afakanlar basıyor biri annesiyle yanım dayken. her şeyi çok bilmiş tavırları falan. b ö y ­ le sürekli elleri üstlerinde sanki. Sonradan baktım . Tek k e n ­ di çocukları m ükem m elm iş gibi. am an da am an diye. Anneler tarafından asla eve sokulam ayacak bir kızdım yani. bel altı espriler yapan. bir şeyler olayım . uzakta bir y er­ leri hiç sevm iyorum . Çok garip geliyorlar bana. Lisedeyken A lsancak’ta sabahlayan. Hem eskidendi öyle şeyler. şu bayatın tek anlam ı. ders çalışm ayan ama yine de bir şekilde yırtan. başka bir şey için gelm em işsin dünyaya. rı ne yapsın orayı? Ona küçük bir ev tutarız. bir ara çok hevesliydim . Ya tam am annesi dünya tatlısı olabilir ama ben anne­ yü nesini o evden çıkartırız. Yani bütün arkadaşlarım ın anneleri m ut­ K üç ük laka bir defa da olsa “O kızla görüşm e!” dem işlerdir benim için.. K a­ k Evlensek nasıl olacak diye hayaller kurup duruyorum . biliyorum ki m em elerim sarktığı z^man kariyerim de . ya 87 sı yok.

Ve öyle acım asız olurlardı ki. böyle başıboş D ün için beni daha da batırırlardı. sıçar gibi doğurdukları salak çocuklarını benden korum ak için her türlü yaram a tuz basarlardı. Ama hazır yeri gelm işken. Eğer bunlar da tam am sa. biraz dayak atsın size! Bu ne ya millet doğuruyor yü büyüm üşsünüz. A llah ’ın ayısı! İçten pazarlıklı değildir umarım. sarıp sarm alayıcıdır.. hobereyy bekle beni kabarık F ran ­ sız güpürüyle yapılm ış gelinliğim! A pt al ın Bü nacağına.. em besil kızlarını övüp beni aşağılar­ sin bizim kız suçludur. D ilerim koruyup kollayıcıdır. Kaç kez disiplin kurulunda s i­ ya sı lardı. “Anneniz doğurm uş sizi sokağa atmış. Umuyorum P ek m ez’in annesi de bu durumu sakince karşılayıp ayrı eve çıkar. başkalarının anneleri benim için hep bir tehlike unsu­ ru oldu. kafam ı kurcalayan bazı sorunları da bir irdeleyeyim. kendi çocuklarım aklam ak nirden avuçlarım ı kanattım bu yüzden.” derdi ve veli toplantılarında gıkını çıkarm azdı. Suratım a baka ması gerek.ğına sahiplerm iş gibi. sonradan farklı bir insan olarak çıkm az karşım a umarım. Ama o anneler gelip. Ne bile­ yim. K ızım la konuşm a bir daha. Okulda bir olay olduğu zaman. M esela sanki hiç osurm az gibi geliyor. Eski sevgilim denen hayvan oğlu hayvan. babam benim için “K e ­ . ceset yemiş gibi gaz sa ­ K üç ük lardı ortalığa. onun ders ça lış­ k baka. senin gibi değil o! Baban karı kız peşinde d o la ­ bize olan oluyor!” diye söylenirlerdi. Her şeyi kafasına takıp büyütenlerden de değildir inşallah. Ayy sanki yarın evlenecekm işiz gibi heyecanlandım . O günlerden kalan bir şeyle.

kafasını duvardan duvara vuracak. yüzüm ü istediğim zam an kızartabilm e. salak numarası . ağlayacak. iki. k Baklava yapam adığım ı öğrenince. Yanında biri ayıp bir şey söylediğinde. Oysa bir m ilyondan fazla bel altı fıkra biliyorum ve erkekle­ ri bile utandıran küfürleri nefes alm adan sıralayabilirim . y ü ­ zümü kızartıyorum (A llah’ın bana verdiği. dum ur olacak. yü görünce. Selülitlerim i g örün­ ce. is ­ tediğim an. M akyajsız D ün ya sı ca. Bü Tek am acım ın çocuk ve evlilik olduğunu duyunca. en işime yarayan özellikler: Bir. Giilben Ergen şarkılarında ağladığım ı görünce. gerçek “ben” ile karşılaşın­ yapıp. şaşıracak. Bunları belli etm eden o nikâhı kıydırtm ak için çoookk ç a ­ lışmam gerekecek puufffü! K üç ük A pt al ın tu ç ı i k a p t a lı n b u v u k d ü -va. istediğim yerde hüngür hüngür ağlayabilm e). aptal aptal bakıyorum . kaçacak. Sonra açıklayınca durum u. Savaş film lerini sevm ediğim i duyunca. tırsacak. F u t­ bolu sevm ediğim i öğrenince.Hoş o daha çok şoke olacak. bozulacak. PC oyun C D 'lerini kafasında kınnca. kusacak.

ama regl henüz yerinde duruyor! Işınlanm ayı buldunuz lan A llah­ ruz. regl sancıları içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyorum ın sızlar! Bize gelince. “ Sana n eee bcaaaa” diye tekme tokat girişebilirim. O kadar ağrı çekiyorum ki eli­ öyle geçecek sanki ağrı.E rg e n lik d önem i Şu sıçtığım ın bilim adam ları her boka çare buldu. Pekm ez gibi bir çocuğa bile bas bas bağırabili­ yorum. ve ben her ay bu işkenceyi çekiyorum ! Keşke işyerleri regl dönem lerinde izin verse bize. içi su dolu göbeğim . Ö yle sinirli oluyorum ki. Ancak pt al Şu an. Ayın bir haftasını beş kiloya dönü­ K üç ük şen m em elerim . hâlâ kanatlı O rkid’in devrim inı yaşıyo­ Bü yü k D ün ya sı . narkoz yem iş gibi şişen suratım la geçiriyorum. ak lım a ilk kanam am geldi. hâlâ da alışam adım şu ağrıya! A yyv. Bilim in kadınlardan nefret ettiğini falan düşünüyorum . biri bana ne yapıyorsun diye sorsa. Yıllardır her ay aynı işkenceyi çekiyorum . E r- A mi içim e sokup yum urtalıklarım ı sıkmak istiyorum.

T avana bakarak kendim e gelm eyi bekledim. erkek gibi aynı. “PuCCa yavrum. Evde de kimse yoktu. tuvalete bir girdim. Hiç kim se bana. anam ınm kilodum batm ıştı.” “ İnanm ıy oru m m m m m .” “A nnem kâse koydu oraya.” kılır oraya. am a kim se bu işi bana a y rın tı­ . kâse kadar olacakm ış. kan ağlayacak­ al ın leyen benim) Bü “Senin m em elerin büyüm üş azcık. Külotumu indiri­ K üç ük yordum .genliğe yeni adım atm ak üzereydim. Bir türlü ayağa kalkamıyordum. “Ergenliğe giren kızların koltuk altlarında kıllar çıkar­ m ış. Bir gün. gene ağlam aya başlıyordum . ağ gibi olup ta ­ k D 4* a p t a l ı n iu ı^ ıı k tlu jı> A ün ya sı falan b ahsediyordu. Kakanı yaparken. Sonra sürünerek telefonun oraya doğru gittim ve babanıı ara­ dım.” dem em işti. Aynaya bakıyordum . okuldan eve gelince. A pt yordum. bir daha ağlıyordum . A ğlayarak çıktım oradan.” “Ehehehe ben de salata tabağı koydum dün. Başım döndü bir anda ve yere düştüm. tüy ve bicik büyüm esi olarak b ili­ sın.” Ergenliği sadece kıl.” yü “Iyykk pislik gibi bişi. Herkes âdet olm aktan lı bir şekilde anlatm ıyordu.” “ Benim üç tane çıktı.” “Ö örrkkkk orda kıl mı olur bee.” (Bunu söy­ “Geri zekâlı m ısın? Şukufe Abla gibi biciklerin yere iner.” “Sen ne diyosun? M incoda bile çıkıyom uş.

öıtm enim iz sö led i. sonra a r- yü kadından regl m uhabbetini dinledim. sızlaştım. Üstüme K üç ük gelme. Benim küçük kızım . başım dönüyo.. genç kız o l­ d u . Sonra biraz daha büyüdüm ve okul eteğim artık diz kapağım dan bir karış yukarıda olm aya b aş­ ladı. hatta bir tanesi kızlık k D ün ya sı “Nasıl kansersin?!?! Nereden çıkardın bunu?? Ne o l­ . şu anda da bi gelgit yaşıyorum . böhüüü ben kanserim .... “Sancım var. babam kıyam eti koparttı. Korkm a sakın.. ben tarz değiştirip m a­ vi siyah yaptım.” diye al ın “ Kızım m asayı topla” dediğinde ise. bir dakika dur bekle..” diyordum .” “H ım m . ped parasının on katı fazla para alıyordum. Sonra o yaşta saçlarımı sarıya boyattım .. bana böyle gelgitler oluyom uş. odam a gidip Kom dinlem em lazım . Sarı saçlarım a tam alıştı.” dedim. “Regl dönem indeydim . “ Bluğ çağındayım . Orkid alacağım deyip.. yapam am . O giin en azından on beş zarına kadar anlattı.. uyuşturucuya başlarım ." du???” “B aba ayıpçıl yerim den kan akmış. tehdit ettim. gözlerim görm üyoo. Ö lcem m . hem en kam ım ı tutup Bü Bir süre babam ın yüzüne bakm aya çok utandım. Adam fıttınyordu. Ne zam an babam dan para isteyecek olsam . O eteğin üzerine de bir sürü rozet takıyordum ve şu a n ­ da bundan inanılm az derecede utanıyorum am a topuklu bot­ A pt üstüm e gelirsen okulu bırakır. şeyy haha.” dedi ve sonra babam ın işyerindeki bütün kadınlar o la ­ yı anlatm ak için beni telefonla aradı.“ Baba.. çok akm ış hem de. kapatıyorum tele­ fonu.

arkadaşım bu işe gönüllü oldu. kim olsam diye düşünürken. Onun annesi evde hep yapıyordu ve deneyim liydi. kâh Ö z ­ lem Tekin. Deri kolyelerim . Ardından mavi siyah göm leğim in ilk üç düğm esi açık. kâh Yıldız Tilbe arasında oynayıp dururken. k ucubelerden sıkıldığım için. A m a ne yapalım işte. D ün saçtan vazgeçip. ya sı yah göz kalem im vardı hep. Ayy şim ­ tüne diyorum . Babam oturup bize böyle şeyleri anlatm ıyordu. İkincisinde. bilekliklerim ve si­ lıklı üç beş tane kız topluyorduın. deri bilek­ likler ile değil de daha tini mini altın bir kolyeyle ve dudak­ larım da parlatıcıyla okula gitm eye başladım . çarparım ağzının ü s ­ yü bakımlı am a benden daha çirkin kızlarla gezm eye başladım. kendim e ağda alıp. biz de o zaman derdim i­ zi acım ızı bu şekilde gösterm işiz. İlk ağda deneyim im de. Gitti bir güzel pişirdi o A pt al ın Bü di düşününce. Babanım suratı yara bere için­ K üç ük de kalınca. onu nasıl kullanacağım ı ö ğ lenıııeın gerektiğini kavradım. B a­ caklarım ı ilk defa babam ın jiletiyle almıştım. Sonra ben ne olsam . Bir de böyle yanım a ucube k ı­ .larla okula gidiyordum . Kvdeki en büyük kızdım. onların karşıt görüşünde olan. etek boyu aynı. Yanımdaki Böyle kişiliksizce bir kim lik bunalım ı yaşıyordum . a ğ ­ da gibi bir sorunum da oluşm aya başladı. Sonra bu olay sadece bacakla kalm adı tabii. Her gün m üdür yardım cısı girişte üstüm dekileri çıkarttırıyordu. kendim gibi kızım olsa. kestane üzerine sarı balyajlar attırınca. belki bacaklarım daki kılları a la ­ madım fakat ağdayı apartm andaki bütün kızlarla afiyetle y e ­ dik.

Odaya girdim . B ir . gitar. elinde ağdayla kovalıyor beni. b a ­ fark etti (onunki çok çok daha kötü geçti. B u ­ sı dedi. dans. kuaför ablanın hafif eliyle bu işi on dakikada çözüm ­ D sikecek.. Aldı eline bir güzel ağdasını. şak şak şak uzata çeke. “Allahhım m m arkada. Tuttuğu anda ebemi ağlayarak. tiyatro. Onu çeker çekm ez. o yardım sever arkadaşım ı evden kovdum . ın Bü bam o yıl kardeşim in de ergenliğe girm ek üzere olduğunu P ucca yü lem eyi öğrendim.ağdayı. K üç ük 14 A pt al duğu bütün kurslara yazdırdı: Bateri. çarşafı serdi. A m a sancı­ sı inanın hâlâ yum urtalıklarım da. beni Allah ne verdiyse bu l­ İngilizce. kem an.. Kalan hayatım kurslarda devam etti. İşte ergenlik sürecim de böyle geldi g e ç ti.” raya kadar gayet sakindim . S onra­ Öyle böyle her gün garip olaylarla eve gelip giderken. kapıyı kilitledim ve hüngür hüngür ün sana geliyorum . İspanyolca. Ben önde. çünkü o daha d o ­ ğarken depresyondaydı) ve bu durum un herkese fazla ağır geleceğini düşünm üş olacak ki. k sında. o ya de ortasına tükürüverdi ve sonra şap yapıştırdı m incom a.” diye acıyla kaçm aya başladım . beni oturttu önüne ve “Aç bacaklarını.

am a susm asını istem iyor­ dum. O A pt A nkara’dakiyle. ne oldu ya. İşte okuldan hocalardan falan bahsederken. olanlardan. Kalkıp ben bir su alayım deyip. Bugün öğlen P ekm ez’le yem ek­ Bü yü k k ü ç ü k a p i a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 95 ün ya sı c e v a p la r ın ı d a h i " b i l m i y o r u m ” . bu kız geldi yanım ıza oturdu.K e n d im e so rd u ğ u m so ru la rın Bizim üniversiteden kızın biri kanalda işe başladı. “gerçekten birbirim izi sevdiğim izi sandığım anları”. sanki P e k m ez’i hiç sevm iyorum gibi geldi. ondan sam im i davran­ teydik.. A nkara’ya gitm em gibi veya burada K üç ük bu çocukla ne işim var gibi. Sonra ben o ra­ al ın m aya lüzum görm em iştim . hep böyle bahsetsin ondan istiyordum. o ne yaptı?” dedi. okulda bize dair . Sonra bir şeyler anlatm aya başladı kız. Orada onu sustur­ m am gerektiğinin farkındaydım . K ızla okulda hiç m uhabbetim falan yoktu. Öyle özlem işim ki. Yani nasıl desem.. “Sizin nişanlandığınızı duym uştum ben da rüyadan uyanır gibi oldum. yaptığım ız küplerden falan. Ç ok garip bir histi.

hacı yağı gibi kokuyor. Bir zam anlar gerçekten mutluydum .kadar karm aşık şeyler yaşayınca. sı A klım da sadece kötü şeyler kalmış. “ Arkadan sigaramı versene. Bir Hucc» yü Doğum günüm de. D lardı. Sonra bir ün renci eviydi. kaybeden evin yanındaki boş kilisede kalırdı. Kapım a kiraz kopartıp arabanın arkasına koym uşlar.” deyince. Hâlâ onları saklıyorum . “Sana âşığım ” yazıyor. Yanım da Pekm ez var ve Pekm ez pt al ın Bü yok. bütün arkadaşları güllerin yapraklarını k ağacını söküp getirm işti. her taraf kırmızı gül yaprağı. A Sonra kendim e geldim . Batak o y n ar­ gün “Canım kiraz çekti” diye mesaj atmıştım. o anıları unutm uşum ben. Bir zam anlar eğleniyorduk biz onunla ya. “ Beni bırakm a” . Biz eve gelene kadar arkadaşları bizim y ata­ ğı da güllerle donatm ışlar. arka tarafa bir döndüm . “İnternet k a fe ’ye gitm em lazım. ben buna bir kilo pirinç al derdim . Hepsinde “ Seni seviyorum “. okul y o ­ . ben bunların hepsini unutm u­ şum. sen de gel. Yastığım ın altına da m ektup yazıp koymuş. bildiğin açtık falan ama çok gülüyordum yan ın ­ ya lundan onların evine gidiyorm uşum gibi oldu. Kız anlatırken. Bir gece kavga etm iştik ve sabah bir uyanm ıştım ki odanın her tarafına post-it'ler yapış­ K üç ük tırmış.” dedi. Sonra ne bileyim. Ö ğ ­ da. Ama benim haberim bindim arabaya. Sonra bir yere gittik ve bagajı bir açtım . Am a o kadar canım yanm ış ki. p o ­ şetin içine m utlaka çiçek koyardı. dal dal güller duruyor. D ünyanın en mutlu kızı bendim sanırım o sıralarda.

onu ben çok özledim . biliyorum birbirim izden daha çok n ef­ ret edeceğiz. Ben de yanında m elül m elül anılara bitti ya o!” dedim ve kalktım gittim masadan. o günleri yâd etm ek istiyordum . o hallerini. am a soluk borum u k e ­ sip. beni benden daha çok düşünm esini ö zle­ gülüm sediği zam anları özledim . burnum un ucunda sızıya dönüşen hissi ne yapacağımı K üç ük bilmiyorum. biliyorum açm ayacak ya da açıp kalbim den g e ­ olm ayacak. üstüm e kalın bir şeyler giym em için u ğ ­ k D ün ya sı dalıyorum. Bu kadar şeyi biliyorum . Sadece eve gidip. “N işan m ışan ne bu?” falan diye.. ses tonunu özledim .. o zam an yaşanan şeyleri. Pekm ez bir peyler söylüyor. A pt çen her şeyi bozacak. battaniye altına girip. biliyorum özlediklerim aynı al ın gibi sevm esini özledim . Biliyorum im kânsız o zam anlan geriye getirm ek. ama hiç duym uyordum .eski sevgilim i dinliyor. Dönsem . “ Ayrıldık . O kadar özlem işim ki ona. . A m a uyandığım zaman bana bakan gözlerini özledim. okulun önünde beni beklem esini özledim .. beni çocuk dim. beni görünce yü gülüşünü özledim . Kızı susturm am gerek diye düşünüp. bir daha beni sevm esini iste­ mek. raşmasını özledim . Arasam . saatlerce gözlerim e bakm asını ö z le ­ k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü dim. Başlasak. en sevdiği renk olan laciver­ di özledim . geceleri bana su getirm esini özledim .

Yeter al ın li aklım a getire getire. “Yaa eskiden böle bir adamdı. elim dekinden olacağım . bütün güzel anılarım ızı bir bir kendim e hikâye yani! Öğlen yem ekte. böyle sürek­ ğım haldeki gibi. yapacak bir şey yok! O osuruk gibi. nefret ettiğim kişi olarak aklım da kalmalı. y o k lu ğ u n h e r b i r b o k u n b a n a z a ra r İki üç gündür böyle geçm işi düşünüp düşünüp salaklıklar yaptım .” um udunu taşıyor. eskisine dönm eye K üç ük çalışsam .V a r lığ ı n . çıkışı sorunlu. O adam beni artık istemiyor! Bir zam anlar sev ­ miş olm ası. hüngür hüngür ağladım resmen. N i­ ye öyle bir formata soktuysam kendim i. am a belki olur yeniden. sanki adam kabul edecek. A m a yine de insan böyle durum larda. O değil de. Hâlâ bu gerçekle y ü zle­ şem iyorum . İki gündür. Türkücü C eylan’ı yem işim de hazm edem em işim gibi bir sancı çekiyorum lan durup dururken. Ve karar verdim . o çocuk son bıraktı­ Bü P ucca yü k D ün ya sı . içim deyken bana 9 8 A pt form atında anlatıp. ömrü boyunca seveceği anlam ına da gelm iyor.

al ın gülüm süyor falan. biliyorum bu buhranın bir sü ­ re sonra geçeceğini. “M alak m alak iş yapm a.” Şimdi üç se ­ çeneğin var karşında: Bir. M antıklı olarak düşününce. Bü yü k D ün k ü ç lik a p t a lı n b iiy u k d ü n y a c ı ya 99 sı P ekm ez de anladı. kalktım ayağa. bir kaşım ı havaya kaldırdım ve sinirli bir şekilde. onunla karşılaşm ak bile istem i­ yorum. P ekm ez’i B ayan K altak çatır çatır yiyor o la­ cak. bir yılışıklıklar. O zaman da tabii. Ha bire tuvalete g i­ dip. gündür hiç konuşm uyoruz. aferin. D arlandım yani ondan da. “bir sakin ol. B ende bir şım arıklıklar. ayy k en ­ dim den tiksindim . o derece.” dedim kendim e. iyi bok yedin. tutm azsa iki uç devam e d e ­ riz diye.” A pt ilişkiyi. “Hangi kızdan bahsediyorsun sen? N eyinden em insin?” dedim.sancı veren “umut” yüzünden. İki. “Peki” de ve başın en e eğik git. yani gizem K üç ük yarat. Birinci maddeyi yapayım . Sonra ben yine Pekm ez diye öleceğim. O gayet soğukkanlı bir biçim de “Neyin olduğunu bilm iyorum ama. ondan beri iyi değil­ sin. o kızın anlattığı şev ­ lerle ilgili olduğuna eminim! Hiç zorlam ayalım bence bu “Halı!” dedim . Pekmez’den olacağım. Ne zaman konuşm aya başlasak. “N işan falan bir şeyler anlattı o gün. bir destur de. Sonra ayağa kalktı. klozetin üstünde yarım saat falan oturuyorum . boku direkt ona at. hem en bir suç bul. gözlerinin içine içine bakarak. ağla. B ir anda soğudum böyle heriften. İki üç . Üç. hoop konu geliyor benim eski sevgili­ me.” M erdivenlerin oraya çağırdım P ekm ez’i. “PuCC a. anlaşılmayacak gibi değil çünkü.” dedi ve böyle film lerdeki gibi arkasını döndü. bir soluklan.

neyden beri iyi . kolum u falan tutm aya çalışıyor.. Hepsini geçtim . Öyle. bundan sonra bir daha eskiye asla dönüp bakm ayacağım . hatta bizi hiç sevm ezdi bile. bilm em neym iş. k a ­ dedim ve hızlı hızlı m erdivenlerden yukarı çıktım. hastanede yatıyor. büyütm edi. her bokta işe yaramaz. Gerçekten sen . N eyse boş ver. yaralı ceylan m odunda bir gün geçirdik. “Yaa evet haklısın. aklım fikrim hep onda. Keşke yeniden birleşsek. Bu da yalan. Sonra sarıldık m aııldık. G e r­ çekten şu yaptığından m idem bulandı. Tanım adığın gibi. ben bile kendim e inandım..” k fam. En azından bir krizi atlattım. şimdi kalkıp bana. Gerçekten teşekkür ederim!!! dür zombi gibi dolanıyordum . Bu a r­ ağlıyorum . IOO A pt al ın Bü kam dan geliyor. ama çocuk oturup kam uoyu yoklam ası da yapacak değil ya! Am a K üç ük napiim ? Oturup. B ir yandan yü P u cca şan. bir yandan da kolum u çekiştiriyorum .“Haaa buydu yani olayım . Herkes biliyor dedim . Dem ediğin gibi. Sen de kalkm ışsın bana. sen sikim de bile olm ayacaksın” mı deseydim ? İnan bana dürüstlük dediğin şey. ben hıçkırarak ağladım falan. benim kafa eskisine g it­ ti. Tabii an ­ neannem kom ada falan da değil. bir defa bile neyin var d em e­ sun. yok n i­ D ün din. Çok hayatımı k u rtar­ dı valla o gözyaşları. İki gündür kanalda bilm eyen yok! A nneannem kom ada. Nasıl ağ lı­ yorum ama. yok ilişki diyorsun. nişan mişan d iy o r­ ya olup olm adığım ı dahi bilm iyorsun. Anneannesi tarafından büyütülen kız pozisyonuna geçtim. iki g ü n ­ sı Beni hiiç tanım am ışsın. Ne nişanı ya? İlişki zora gelm iş.

ben susuyorum . H ayır sonunda dayanam aya­ ın Bü yü k k ııç n k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı IO I D ün ya sı . B ir elleşm e arlık. A m a Pekm ez hâlâ bitirm iyor. bitti. bu oradan buradan e s ­ ki sevgili muhabbetini açıyor. rica ediyorum . "K öpek gibi âşıktım eski sevgilim e. bir tanesini kapaklam ışım .G öğüs u çla rın d an küpe yapacağım kendim e P ekm ez’le aram ız az biraz kötü. fecii dehşet güzel öpüşüyordu. bırak elim de avucumda dursun. hayvan gibi se ­ viyordum . bi atayayım şunu. Sonra bir b ak ­ tım.” diyeceğim . Ben eskiyi düşünm ekten vazgeçtim. A rtık höh getirdi bana. geldi geçti. Bak bir daha kim senin eskisini deşem esin saftirik! A llahım sen de K üç ük ne olur. O günden sonra bir daha toparlanam adık gibi. kader denilen zım bırtıyı böyle ufak oyunlarla aleyhim e kullanm a. Bayan Kaltak o beyaz pantolonuyla bize doğru yaklaşı- A dur aklım a geldi. pt al lışıyor. N eyse biz yine böyle kantindeyiz. yiyişiyordu. m uhabbetini açarak aklım a mıh gibi sokm aya ç a ­ cağım . öylesine bir anlık histi. Ders olsun. O.

hiç hem de. arabanın kapısını açıp kızın kafasını asfalta sürtm ek istedim. o iğrenç suratını yapıştırdı P ek ­ m ez’e. “Ya bi de klimayı açıyorlar yukarda.” dedi. Hava soğuk m oğuk bir m uhabbetler lu karı. bu geri zekâlı. Geldi. Sonra kızı yere yatırıp. salak salak bir şeylerden bahse­ nuşm uyor. şunu çıkarır m ısm ?” deyip.” dedim ve tuttum kızın suratım . hem en döndüm P ekm ez’e ün ediyorduk. bu A llah’ın kaşarı. göğüs uçlarım baktım. Ben şoke. üstüne yünlü kazak giydirm ek istedim. Sonraaa. Na k söylem em e gerek yok herhalde. bu mal. bu geri zekâlı. bu y o l­ ya ben bu kızı paralayacağım . kızın götüne sokm ak istedim. re s­ 10 2 A pt al hihih ben ne dedim ?” dedi ve elini P ekm ez’in apış arasına ın Bü m ak falan istedim. oturdu yanım ıza. Ayy valla . Ben böyle hayaller kurup rahatlarken. açm ış m onçiçi gibi gözleri­ D çıkıyor yaaa. “A haha ben ne dedim yaaa? A hahahah ay ben ne dedim ? İh i- yakın bir yere koydu. P ekm ez’in baktığı yerin kızın m em eleri olduğunu böle o m asayı alıp P ekm ez’in kafasına atarak. Bu sefer. m em elerine dikm iş kızın. burun deliklerine parm aklarım ı sokup. m em e uçlarını tırnaklarım la kopartıp. o bacaklarını ikiye ayırıp. bir tanesini k o ­ pararak. Son sürat arabada giderken. o kafayı turşu suyuna batırıp. kulağım a top küpe yaptığım ın hayalini kuruyordum ki. Sonra. topuğum u ağzına P ucca yü ni. S o n ­ K üç ük ra. bendeki işkence planları d a ­ ha da arttı. Ya hayır bir de benim le hiç k o ­ sı diyor ve o tarantula elleri yine çocuğun üstünde. onları koparm ak istedim. “G özüm ün içine bir şey kaçtı. “Ben çıkartırım . Benim kalbim sıkıştı orada. beynini d ağ ıt­ göm üp.yor. bir baktım .

beter olsun! G özünü ç ı­ kartm adığım a dua etsin! P ekm ez’e de dedim . B ildiğin deştim sürtüğün. eski sevgilim out. en azından karının ağzına sıçarken bir vasfım olacak. oyy canım benim. gündem değişti. ben de kurtulayım artık!” Aslında bir nevi iyi de oldu. Bayan Kaltak D edim artık önüne gelene söyleyeceksin sevgili olduğu­ muzu. zaten kabak gibi belliydi de en azından bize sordular mı yalanlam a ihtiyacına girm eyeceğiz. andım olsun burayı onun mezarı y a ­ parım . “Şu kızı becer de. A rtık resm î olarak yü açıkladık k D herkese li olduğum uzu. İyi oldu bu iyi. Pislik. K üç ük A pt al ın Bü ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya se v g i­ 10 3 sı ama öyle böyle değil. canı yanm ış . D uym ayan bir kişi kalm ayacak ve o kaltak sağında solunda bir daha olursa. o da rahatlasın.men tırnağım la gözünün beyazını deştim. A ğlayarak tuvalete gitti.

şık lokantalar falan derken. “Özel günlerden hoşlanm am ben. pt al Bütün gün EXPO denilen zım bırtı için uğraşıp durdum . çıktı geldi ve şarap.Y o k b ir şey Bugün. Sevgililer G ünü’ydü. cıks. Am a yapmadı... oraya götürdü beni! Hep hayalimdi zaten Sevgililer G ü n ü ’nde böyle bir yemek!!! Tek lokm a yiyem edim . aramadı. Bütün gün arayam am asının sebebi: Çok yoğunm uş. Bir telefo­ nunu bekledim . sen adam lara ülkeni tanıtıyorsun. yem ekte Türk yem eğine dair tek bir lokm a yok.” desem de. A nlam a­ dığım şey. Ben tabii direkt hayallere daldım. P ekm ez’e.. peynir bile ithaldi.. güller. dört gözle bugüne özel bir şeyler yapsın diye bekledim d urdum . Akşam olunca. o da ne? A bdullah K üç ük Gül. ııyykk Sevgililer Günü falan çok dem ode am an. ın Bü Pu«:a yü k D ün ya sı . k afa- A “Sana sürprizim var.” dedi. EXPO için gazetecilere ve delegelere yem ek veriyor­ muş. Pekm ez de delegelerle birlikte sem pozyum daydı.

yani deli gibi tehlikeliyim. Y a­ . çekip dive korkuyorum . “ Neyin var Pucca?” "Y ok bir şey. “Neyin var Pucca?” Herkes G ü l’ün ağzından çıkacak iki kelime için çırpını­ yor. kıskançlıktan d u ­ D ün ya sı tim ki. A ğ ­ K üç ük zımı bıçak açmıyor.sim kaşıyacak vakti yokm uş bla bla bla. sinirden köpürüyorum . Kızlarla geliyor. bütün gün o kızlarla nasıl eğlenm iş acaba oluyor. gitsin ‘haw aryou’lar. bütün m uhabir kızlar selam veriyorlar Pekm ez’e. Bu kıskançlık. ama k nim surat beş karış. böyle m idem e şırıngayla hava dolduruyorlarm ış gibi bir his yaratıyor. Bir kum rucuya gidiyoruz. “bu da!” B ak senn! B e ­ giderken de kolunu bacağını kırıp gitm ek istiyorum. sanki beni aşağılıyor gibi yü daklarım ı yiyorum . benim se tek derdim .” Dem ek. yaa hep görüşelim şenle Pekm ezzz. Bu da PuC C a. gülüşm esinde.” Beni de tanıştırıyor tabii g e ­ lenle gidenle: “Bu hanım efendi. Bizim yerli m uhabirlerle öpüş koklaş. Üç kızdan biri ile aynı diyalog: “ Ayy bugün ne eğlendikk. Ulan birden fark e t­ bancı m uhabirlerle gelsin ‘fine thanks and you ’lar. bilm em ne televizyonundan bilm em kim. Hem çok sinirliyim . Sonra sıkıldığım ı anlayıp dışarı çıkıyoruz. adam gibi bir şeyler yiyelim diye. kırgınım ve kıskancım . Çok sinirliyim . yem eğini ye sen!” A pt “Yok bir şeyim! Sen işine bak!” al ın gitm ek istiyorum hem de gidersem ve arkam dan gelm ezse Bü her konuşm asında. Tek istediğim terk edip gitm ek orayı.

onun d ışa­ P ucca yü bugün. K üç ük 06 A pt al ın insanlarla. K ıskançlık çok kötü bir Bü rum. D ü n ­ yanın en iğrenç hediyesi bu sanırım: Y usufçuk kolyesi. A m a ala ala yusufçuk kolyesi almış. hiçbirini de ben alm adım . neyse ki onu bugün oradaki kızlardan biriyle gidip alm ıştır em inim. m anitalarınıza yusufçuk alın diye? Y üzüm beş k anş asık. ne bileyim tek kelim e konuşm asa şey. bir de etrafında dolanan her m em eliyi kendine hayran bırakan bir yediği bokları tahm in edip dudaklarım ın içlerini kem iriyo­ rıdaki hayatı fark edip beni ikinci plana atm ası bölüm ü. am a kaburga kem iklerim in içinde saklam ak istiyorum onu.H ediye alm am ıştır diye içim den düşündüm . insan bir defa olsun aram az mı? Sabahtan beri orada k sevgiliyle bir Sevgililer G ü n ü ’nü daha bitirdim . İlişkinin en sevm ediğim bölüm ündeyiz işte. Evde tonlarca bu kolyeden var. Bu e r­ keklere kim diyor. bana şans getirm esi gereken bir yusufçukla. K eş­ ke hiç kız yüzü görm ese. Ç ok kırıldım D ün ya sı akıl edebilm iş. sadece benim m alım olsa. Onu da .

hoop hem en kıvm veriyorum . sürüm sürüm süründüre­ S abah işe geldiğim de ise. Gece boyunca içim den kurdum kurdum . Derken.. ağzına sıçacağım . “B e b e ii- “Orospunun yem ini penisi görene kadarm ış” diye. al ın yarım saat süreyle trip atıyorum . “ PuCCa.A yakların bana biraz cesaret versin S evgililer G ü n ii’ndeki sinir harbim ertesi gün g eç­ ti gitti. baktım karşım dakinden ses Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 107 ün ya sı . hana ayaklarını göstersene.. Bir atasözü var ya. A rabasıyla tenhalar m elihalar m uhabbeti yapıyoruz: Hafiften yüzeysel sevişm e­ ler.” A im m m m m m !” diye kollarına* atladım . artık böyle davranm ayacağım . Hah b e ­ K üç ük nimki de öyle aynı işte! Ç ıkışta bir şeyler yapalım dedik. En fazla soluk çıkm ıyor. pt şöyle yapacağım . el m em ede öpüşm eler falan. sesi kısık bir şekilde kulağım a yaklaştı. bunun gözler bayık. ceğim dedim . ne nazım naz gibi. Ne kaprisim kapris gibi.

normal insa­ pt al ın Bü kokuyorsa? Benim ayaklarım güzel mi değil mi onun bile yü ladı.” “PuC C a. Elini bileğim e doğru götürm eye b aş­ D aklım a gelm edi? Nereden aklına gelsin A llah’ın salağı P u C - ün yok! Ne güzel yaa diyordum . Ben de diyordum ki herifte hiç saldırm a potansiyeli sı O haaa şimdi kafam daki soru işaretlerini çözüyorum yavaş . M eğer çocuğum ayaklardan hoşlanıyorm uş.. K üç ük na benziyorsun oysa. ayakla bi insan ne y ap a r ki?” A “N e kadar garip. ben hiç fetişist görm em iştim . eli oraya gitm esin diye kıvrım kokm uyor m u diye çekindim . o an ayakU . Bir de cidden bilm iyorum .. fakat ayağım da spor ayakkabı olduğu için kokuyor m u k kıvrım kıvranıyordun. ileri gitm e hevesi yok.” “ V ayy canına. bana sorunlu biri gibi davranm a. R en ¡en ittirdim ç o ­ cuğun kolunu. “Aaa ayağın ne güzelm iş” demedi. sen şimdi fetişistsin. söylediğim e de pişm an etm e!” “ Y ok ondan dem iyorum . hele de kışın o çizm elerin içinde iki büklüm d o ­ laştılar garibanlar. çok ilginç yani. ama ya çirkinse? Oje bile \o k .'ttt gözüm e am cam ın oğlunun suratı gibi gözükm eye başiadi. öm rüm de böyle anlayışlı birini ya yavaş. Çirkinm iş de dem edi. çok ilginç yaa!” “F etişistlik mi bilmiyorum ama çekici geliyor bana. ne diyeceğini bilem eyen geri zekâlılar gibi konuşm aya başladım .Hönk?!? yok. ‘seni bir eve atayım ’ durum ları görm edim . am a ya bilm iyorum . Kızların ayağı kokm az. Nasıl Ca? B acaklarını alm azken. kim se bana.

A driana Li - dim böyle çıkm asına: O ayaklarım la oynarken. N eyse onu da s e ­ ven. takdir edenler varm ış dem ek ki. ne bilim yaaü! B ir şey daha diyeceğim . TV izleyebileceğim . N itekim söndü ve vazgeçti. ben m eyve yiyebileceğim . Abuuuu- ri lam am da. ömrü nün sonuna kadar ayaklarım la kalm az umarım . ayak yaa o sonuçta. anam hiç çekilm ez bu. k D ün 10 9 k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı yım! V alla o kadar aptal değilim! Sadece konu değişsin. ç o ­ . devam lı çorabın içinde can çekişen. Eve geldiğim de ilk iş ayaklanm a bakm ak oldu. cidden amcam ın oğluna benziyorlarm ış. ayakkabım ı çıkarm aktan vazgeçsin diye saçmaladım. annem kıyam etleri koparırdı. alıp götürecek diye tırsıyorum. ne kadar beyinsiz olduğum u ispatlam aya­ cuğun şevki sönsün. Bekârlık günle­ al ın olm ayacak.Gerisini yazıp. herif hep ayaklarının a l­ Bü ma sanki kız kardeşim m iş gibi geliyor! Bir yandan da sevin­ yü şı bir yaratığım diye evi basıp. B ir de ne güzel bir şey. Sonra norma] d iya­ logum uza devam etlik. sayan. yastığa bile koym adığım ız bir uzvum uz. Bazen o kadar çirkin buluyorum ki kendim i. Küçükken ağzım a aldığım ­ K üç ük da ayağım ı. N A SA insan d ı­ Bazen de o kadar güzel buluyorum kı kendim i. Bunları ben nasıl adam ederim ki? B ir yerim de düzgün olsa zaten kına yakacağım . sürekli kovalam acalar tında teyydıdıteyy tey y y !!! Y alnız şöyle bir durum var. A pt u öyle bir şey olursa.

Yine aynı şeyler olursa ya. sanki iki ın Bü yü P ucca k D ün ya sı s o n r a tık ıy o r s u n b i b e r l i tu r ş u y u . Ne zam an aşk güzel olsun. N e zaman işim gücüm iyi gitsin. D aha doğrusu. onu yollasalar bile ben buradayken gitm ez diye böbrülendim . “İki üç haftaya kadar İstan­ b u l’a yeniden dönüyorum .B ir p a r m a k b al s ü r ü y o r s u n ağzım a. Bugün Pekm ez. O rada işleri hallettim . Bazen A llah’ın benle dalga geçtiğini falan düşünüyorum . Am a boşuna böbürle­ m ahalle öteye gidecekm iş gibi. G ünlerdir kanalda. İlk başlarda Pekm ez bana anlatm adığı için aman dedikodudur dedim . “ Pekm ez İstanbul’a gidiyor” m uhab­ beti vardı. kalan her şey tepe taklak düşüyor.. O ff no A şeyler ayarlasak benim le gelir misin'?*’ dedi. O ff evlat acısı pt al nip kendim i bir bok zannetm işim . “Benim le gelir m isin?” dedi am a bu hatayı ben A nkara’ya giderek yapm ıştım zaten. Sana da bir gibi koydu yem in ederim gideceğini bilmek! Ne dem em g e­ K üç ük rektiğini de bilem edim . aşk bok gibi oluyor..

“S enin­ yorum ki? M illet benim için kılını kıpırdatm azken. ne yapacağım ı bilm iyorum . O yüzden “Sen k al” burada dem edim . En güzel yerlerde film biter ya.. al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ın üstüm e. artık A pt kirpiklerinin kıvnm m a. am a sonuçta babası öldü diye annesini y al­ dönecekm iş. Yüzünü hafızam a iyice işlem ek için. Şimdi ise işi bitm iş ve k D ün ya sı le gelirim . yüzündeki her noklaya dokundum. dizlerim de çocuk gibi uysal­ laşm ası.kafam Rus Salatası gibi. neden hep ben binlerinin peşinden savruluyorum ? C evabını bildiğim sorulan sorup canım ı daha çok acıtm am ayı çocukken öğren­ miştim. Adam her şeyini halletm iş. Gideceğini duyduğum andan beri bir duygusallık çöktü gibi kalçam lan telaşı. sonrası m ühim değildir. Neden b ilm i­ yorum . desem de za ­ ten bir işe yaram ayacaktı. am a neden hep birileri için giden ben o lu ­ . Ben de ona göre haraket ederdim . kendim i güvende hissediyordum . dtıdaklannın kıvrım ına. Zaten buraya da gitm ek için gelm iş. Hiç olm adığım kadar huzurluydum . gülüm ­ seyişi.” dedi.. Ee m adem öyle.. yeşil gözlerine. Kirpiği yanağına düşm üştü. Ayy bu da “İclal A ydın”vâri bir kelim e oldu. baştan bana da söyleseydin planlam azdım .” dedim . G ördüğüm en güzel yüzdü sanırım .... düğünü İnciraltı’nda yü nız bırakm am ak için buraya gelm işti. . şaşkın bakışlan. bir can yanm ası.” dedim . bir acı acı koym a. Dün akşam onlardaydım . çocuksu m ahzunluğu. Dizim de yattı. m untazam dişleri. yanağındaki yara izine. bir giderse çük Bü ya. “Hep yanım da kal.. kirli sakalına. saçlarıyla K üç ük oynarken gözlerini kapatm ası. “D ilek tut.

‘S on’ yazısı y a ­ Sonra sordum “ Hangi yanağın?” diye. b lur’a dönsün sahne.kahram anlar yorulm uştur ve huzur içinde bir “ Son” yazısı m ez dizlerimde. TV izlerken. ün zarak. bu sahnede biterdim: P ek ­ . öncesi mühim değil. Sonrası yok. ya sı yazar. “S ol” dedi. Ben eğer bir film olsaydım . am a K üç ük A pt al ın Bü Pucc* yü k D kirpik sağındaydı. H er şey burada bitsin. ellerim saçlarında.

B ir hafta sonum var. birden çocukluğum u hatırladım . her taraf bok içinde. çöp ev olacak burası!” Ben de bugün temizlik pt “A rena ekibi gelse bu eve hakkıdır. onunla ilgilenip son günlerim i güzel g e ­ çirm ek isterken. ne o la­ Bü yü k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı k "3 D ün ya sı . “H ayatından bir bölüm ü çıkartm ak isteseydin. gurbete g i­ K üç ük den kocasını beklem eye meyilli Hülya K oçyiğit’e de iyi g e - Ç am aşırları falan yıkarken kullandığım yum uşatıcının kokusu burnum a gelince. Yıldız Tilbe gibi günlerdir cağım ız belli değil. tencereleri neden yapayım bari dedim. H em şu içim deki acı çeken. çöpleri bile atm am ışsınız.. hangisi o lu r­ du?” diye sorsalardı.A ffetm ek. hiç düşünm eden “Ç ocukluğum u” d er- A yıkam adınız. babam dün akşam bıd bıd bıd beynim i yedi: biçim kızsınız. Ne al ın yanık yanık dolanıyorum ! Şurada sevgilim gidecek. Kadın olm aktan bazen nefret ediyorum .. onda da evi tem izliyorum .

A nne­ min kocası. Kardeşlerim babaannem in yanındaydılar. ne bileyim hep bir şekilde kusunu hatırladım . Benim okulum olduğu için.. başta tek başım a orada kalıyordum . küsm eler. kocasından. her şeyden o denli nefret ederdim ki. kadının yanm a gittik.. Zaten daha yedi yaşındaydım . bir insan. o çarşaflardan. O evden. o ev bana kâbus evi gibi oldu. Ö yle böyle derken. Herkes olacak gözüyle bakıyordu. ku. şehrin B üyükşehir Belediye Başkan A dayı’ydı. lavanta Annem babam dan boşandıktan hem en sonra. annem den. Affetm eyi öğrenebildim . H içbir şeyi anlam ıyor. K endim den. Tabii bu durum bütün P ucca yü k kokusu benim için sadece gözlerim i dolduran bir şey olm uş- D kokardı. Ve lanet gibi. Annemin evindeyken çarşaflarım ız böyle şadıklarım dan. bir k o ­ sı Nefesim daralıyor aklım a geldikçe. y a ­ ün karşım a çıkıyor çocukluğum . Evlilik hayatıyla ilgi­ 114 A pt al ın Bü madan. hiç nefes a l­ sülalede bir şok etkisi yarattı! Lanetlem eler. hatırlasam dahi yokm uş gibi davranıyorum . H a ­ yal meyal hatırlıyorum olanları neredeyse. Bazı şeyleri zaten K üç ük hafızam dan öylesine sildim ki. ailem den tiksiniyorum . bir eşya yüzünden. Şimdi de bu yum uşatıcının k o ­ ya am a unutm ayı başaram ıyorum bir türlü. yaşananlardan. bütün ailenin birbirine girm esi derken. çünkü partisi o zam anın en taşaklılanndan biriydi. o akılla annem iz de annem iz diye götüm üzü yırtıp. B iz de niyeyse. Sonra olmadı.dim. babamın kuzeniyle evlenm işti. konuşu­ lanları algılayam ıyordum . annem kocasını alarak b aş­ ka şehre taşındı.

öldüğünde. Dolabın kıpırdadığını A pt vaş yavaş zehirlediğim i düşünüyordum . Üvey babam dan öylesine nefret ediyordum ki. am a nedense bu adam ın ölm esini istiyordum ve En sonunda bunu kendi başım a yapm aya karar vermiştim. büyüyünce film yıldızı olm ak ve üvey babam ın ölmesi. Evim iz dubleks­ ti ve üvey babam ın terlikleri sürekli ses çıkarırdı. Bir gün bir plan yaptım: Okula g it­ m eyip. hırsını bizden aldı. O gün yukarıdan tıkırtılar g e l­ diğini fark edip. aldılar bunu. odadaki dolapta saklanacaktım . Yukarıya K üç ük çıktığını o sesten anlardık. İnsanlara kin duym ayı bilm ezdim . kafasına alet kutusunu atacaktım. artık Sindy bebek evine ihtiya­ cım kalm am ıştı. m erdivenlerden çıktı. ona iyi bakam adım diye kendim i ceza­ yü çedeki suya düşen karıncaları bile tek tek toplayıp ölm eleri­ k Allah üvey babam ın canını hâlâ alm am ıştı? N orm alde b ah ­ D ün ya sı bütün acısını. A m a m aalesef y aşa­ al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın bunu çok yürekten diliyordum. sürekli saçlarımda landırm ak için saçlarım ı kesm iştim . büyüm em e de daha çok vardı.li olan şeyler karıştırdı ortalığı bir şekilde. Aradan bir iki yıl geçince. her gece dua listem belliydi: B ir Sindy bebek evi. Şimdi düşününce dayak değil işkenceym iş onlar. A m a plan işlem edi. Bu da ki. M erdivenlerden aşağıya inerkenki seslerini duyup hem en dolaptan çıkacak ve m erdivenlerin alt kısm ında bana doğru bakarken. am a neden ne izin verm ezdim . Bü yatardı. Bir civcivim vardı. O kadar çok dayak yerdim . Her gün çayına bir çim dik vim atıyordum ve aklım ca onu y a ­ m aya devam ediyordu.

. k yiyeceğim i bildiğim için artık vazgeçtim planlarım dan. İğrenç dem ce bir kan kokusu evi sarmıştı. Bileklerini kesm işti ve kom adaydı. bilinci sıfır. onu gene televizyon k oltu­ ya yere yığılıp kalm ıştı. Akşam yem eği yememek!«. O sı kalp krizi geçirdi. üç beş kıyafetini alm aya eve gittim. yü Pu cca la h ’a bıraktım işimi.«.onlarda.»r>.'itm.. hayvan gibi. e e z ı i a m h n - lırdım çoğu kez. hiçbirinde güzel bir anını vokîu Aniden b e d ­ duam ı hatırlad ım . N e yapacağım ı bilem edim . B ir de üstüne cazalandır- ün rım la oynadım . akşam kaldığında ¿iv m esi içir. intihar haberini a l­ “Y aşam a şansı yok. yerler uu. S alonda ise korkunç bir manvara de karşı karşıya kaldım .görünce kapağını açtı ve benim le karşılaşınca da korkudan gün akşam altıya kadar hiçbir şey olm am ış gibi arkadaşla­ ğunda pis pis sırıtırken buldum . daha çok dayak Y ıllar sonra ben üniversitede okurken. geviş getı A pt al ın Bü dım. H astanede görem eyince. Ben de var gücüm le evden kaçtım. A l­ D mış.” diye ağlam ıştı. O yem ek yerken beni m asaya oturturur. şapır şupur. dalga geçm iş pezevenk benle. el izim çıktı diye kafam ı v u n v..•• \. Bütün her yer kan olm uştu. Eve geldiğim de. K oskoca adam . televizyon.vijvr. kolluklar. O nun y a ­ nında olm ak için apar topar gittim. ondan habersiz kun'umdaya d o k u n ­ dum diye kum andayı suratım da poryaıamıştı O koltukları hatırlıyordum . H er taraf pıhtılaşm ış kanla sıvanrmsii O duvarları hatırlıyordum . M eğersem hiçbir şey o lm a­ dı beni (!) Onu öldürm eyi başaram ayınca. an ­ nem le beraber önüm de. Annem beni arayıp..ışt. O te le ­ ■ K üç ük vizyonu hatırlıyordum .

Allah eğer bir şeylerin cezasını çok son­ radan çıkartıyorsa. de hiçbir şey küçülm üyor sanki! B ir yum uşatıcı kokusu bile K üç ük A pt al küçük ın aptaiııı Bü bazen bütün günüm ü zehir etm eye neden olabiliyor. Ve o zam anlar. Ellerim i m asaya koym am ı yasaklardı. Ç o ­ D ün ya sı Elimi m asaya koyduğum an.. Orada onu a f­ fettim.. cezam bir gece daha uzatılırdı.re getire yem ek yerdi. artık benim için geçmişti. b ü y ü k d ü nyası yü cukken her şeyi büyüttüğüm ü zannederdim . yaşadıklarım ı geri getirem eyecekti. ölüm ünü her gün dilediğim adam ın yaşam ası için dua ettim. am a büyüyünce k O iyileşti am a benim hâlâ hiçbir yaram iyileşmedi. . “O ellerini kullanam ayacak hale gel!” diye içimden sayardım. Ve iyileşti. ölüm bile. H içbir şey.

d a r- Bü l’ıırı'd yü k D ün ya sı .. Hâlâ o zam ana kadar gitm eyecek kafasm daydım . yaka paça tutuştu bende. saldırm adım da. her aıı senden ay a la b ili­ rim sinyalini vereyim. “Uzak mesafe ilişkileri bilirsin hiç y ü rü ­ tlH A nim oradan iş buluruz gibi vaatlerde bulunuyordu bana. O ra­ pt tozduk. B öylece gezdik. PES oynadık.B itti. D erken son gün K üç ük geldi çattı. Oturdum bir güzel söyleyeceklerim in provasını yaptım. Sadece al paso “G itm eyeceeekkk” diyip duruyordu. ın güzel geçirm ek için canla başla uğraştım. kafasını ütüleyip k en ­ dim i depresyona sokm ayayım dedim. P ekm ez’in gidişi netlik kazanınca. Bir de nedense içim den bir ses İstanbul’a geldiğinde böyle yaparız. Son günlerim izi çok lam adım da. şurada yaşarız. Barı dedim son d a ­ kika aklına gireyim. sana b e ­ dan buradan iş başvurulan yaptık benim için. Kal dem edim .. gitm ekten falan bahsetm edik. Ama son an gelince. korkutup onu.

b u ­ K üç ük rada bitsin. Gitm esin diye Bü yü k D ün ı*9 k u v u L . Güzel bir şey yaşadık. t l ı ı > h u v ı k ı l u n y j ı * ı ya sı . “D ünyanın sonu değil bu tatlım .” dedi. ne bok yapacağı­ mı bilm iyorum . “Ben senden ayrılm ak is ­ tem iyorum . bu da son dakika gitm ekten v a z ­ geçecek falan diye mi düşündüm 'irtık ne yaptım. bunu biliyorsun.. Ben bunları söyleyeceğim . bak korkutuyorsun beni” Bütün göt kalkıklığım la sabahın bir körü evlerine gittim. yapayalnızım . bilm iyorum biz ne olacağız?” . Bu da. yem inle bilm iyorum ! B ir jvttim ki eşyalarını falan topluyor. G ülüm seyerek cevabını bekledim. “B el­ ki de ayrılık ikim iz için de daha iyi. “Tam am . kalp krizi geçiriyor num arası yapma. Gayet de “Tam am peki. o anaç. “M esafe girdi­ ğinde araya sürm ez bu ilişki. Öyle görünce onu kahroldum ya. am a olm uyor ba?:en”. Salak yaa. çocuğun k arşı­ boktan bakışlarım la gözlerim i dikerek ona. ellerini ellerim in içine aldım. O rada dank etti: Burada piç gibi kalacağım . “Ben istem ez m iydim dizinin dibinde kalayım . Boşuna d en e­ yerek birbirim izi yıpratm ayalım . “Hem ayrıl­ mak zorunda değiliz ki. o al ın Allahım ne yapm alıyım . hadi kendine gel. sen bana akıl ver.. yalvarayım mı? İşi gücü bırakıp ben de ardından mı gideyim ? Bunların hepsi kafam dan geçip dururken. bütün kısm etlerim i kapadım . A pt sına geçtim .” dedim. Şimdi gel sor bana.t |ı ( . Ama nato kafa nato mermer! Anlamadı. O soğuk. “Lütfen ağlam ayı keser m isin!”. Evet evet ayrılm alıyız” . bu işi yürüteceğine dair bana gaz ver”dir. bu sözün anlam ı. tarifeli hatları araştıralım bir” .mez. sanki biraz sağa doğru kaykılsana dem işim gibi. çocuk gidiyor.

sonuçta hepsi aynı deliğe giriyor. sı devam etti. parasını alana kadar sürü­ yor. sadece boşlukta çok orospu.. Kalktım . aramadı. Gidiyorum bile dem edim . bana arkasını dönm üş.” dedi ve götünü dönüp eşyalarını toparlam aya Ç ocuğun odasındayız. Bir kez daha anladım ki hayat yü Bugün aram adı. Ve hiç aram ayacak. “Şakaaa y a p - ya diğim den kaldım öyle mal gibi.. hiç böyle bir cevap beklem e­ . Ben de ne yapayım . Kim isinden çok zevk a l­ sa da.. dolabın tımm m m ehehehe!” desem olm ayacak! O hiçbir şey olm am ış tım gittim. D gibi eşyalarını toparlam aya devam etti. k madı! Dün gece otobüse binm iş olm ası lazım dı. Sonra giren çıkan fark etm iyor..sen bilirsin. Sonra da beni hiç a ra ­ Ne hissetm em gerektiğini bilm iyorum . evden ç ık ­ ün içinde bir şeyler arıyor. K üç ük »■¿O A pt al ın Bü dibe doğru gidiyorum sanki. Bütün işvesi cilvesi. Az önceki dediğim e.

onun mahalle versiyo­ nu. hâlâ “Taso o y ­ nayalım m ı?” kafasındaydım . Bir yuvarlak içinde kavga ediliyor. Biciklerim kayısı k a ­ k u \ « l k J p u h n L n v ı . o n d a n h e p b öyle b o k o l d u Teoride P ekm ez’i ben terk etm iş olsam da. karate hareketleri yapıyorsun. l t <1 ın Bü yü k D ün ya sı . M ahallenin erkekleri bir oyun bulmuşlardı: “Street Fighter” var ya. am a ben farkında bile değildim . ama dokunm ak yasak. A birinin akrabası olarak gelm işti.H a y a tı m ın m ü z iğ i P o p o ld u . Çizgi den çıkan yeniliyor. o derece. O kaş. o göz. Şöyle hayatım a giren adam lara baktığım zaman olayların hep bu şekilde geliştiğini görüyorum. Dokunm adan birbirine. pratikte terk edildim. pt al luktan ergenliğe geçtiğim yaz tatiliydi. fanilayla sokağa ç ık ­ ması falan öldürüyordu beni. Ç ocuk­ dar olm uştu. o Almancı K üç ük tavır. Bu çocuk o yaz A lm anya’dan nasıl? Öl desin ölürdüm . Am a ben nasıl âşıktım ona. A lam an a bir züppe tarafından gerçekleşm işti. İlk terk ed il­ mem. A llahım am erikan tıraşı saçları.

ama inatla. Sanki insanlar takip edecekler. Sonra eliyle mem em i bir tuttu. “Ç ıkm adım ben yööeeeee” diye bas bas bağırıyor. Erkekler beni asla araları ­ Bü eve attım kendim i. akrobasi hareketlerim i gösteriyordum . “Vik vik” dedi bir de piç. zincirlerle falan geziyordu. S ırf o K üç ük Tetris yüzünden. suratım a bakm ayacaktı. Taso oynayam azdım .Ben C hun-li’ydim . Bildiğin de kerroy- du ha. apartm anın m erdivenlerinden çıkarken. “ P uC - C a ’nın m em eleri çıkm ışşşşş!r’ diyerek. Bebe çizgiden . ben öleyim orada dedim. çocuğun hevesi kaçmıştı. O kadar ki. onunla takılıyordu. Gerçi hoş zaten bakm ıyordu. Fark etm ediğim m em elerim sanki yirm i beş kilo olm uşlardı. “Z ” harfinden nefret ettim. Eve doğru koşm aya başladım . Allahım o nasıl bir utançtı. Alam ancı aşkım . Serkan diye bir bebeyle dövüşüyor­ çıkm ıştı. Artık dışarı çıkam azdım . Hemen ri var” diye beni yakacaklardı. ellerim le tutuyordum . T e t- adına. nasıl olacağı bel­ A pt ris’i vardı. Am a olsun. Babamın T etris'i aldığı gün. Sırf çocukla yakınlaşabilm ek al ın ben artık m em eleri olan biriydim. Ben paso o “Z” harfini yerleştirm eye uğraştım günlerce. Yarıl yer yarıl. “ A nla­ m ıyor ben anlam ıyor” deyip duruyordu. Taşıyam ıyordum . “m em ele­ yü k D ün ya sı duk. Bizle beraber­ ken falan hep A lm anca kelim eler araya sıkıştırıyor. babam Tetris alsm diye. na alm ayacaklardı. Herkes bir gülm eye başladı. üç gün banyo tem izlem iştim . aşk bu! Kim e ne zaman. am a o kayısılar bana nasıl ağır geliyordu. beni itiyordu falan. Kendim i O rtaçağ’daki cadılar gibi hissettim . pek bir burnu havadaydı. bize orada hava basıyordu.

çıkan N ilüfer şarkılarına a ğ ­ k laktı: B ir taraftan ağlayıp yok olm a isteği. Kardeşim i odaya falan alm ayınca. bu odadan hiç dışarıya çıkm ayacağım . al ın Bü m em elerim olduğunu öğrenm işti. Her şey bir gel-git içerisindeydi sanki. regl . Açtım Süper F M ’i. Bütün mahalle ten annem in yanında yaşarken ezik bir çocuktum . lan benim kiyle aynılardı. Neyse nedir hiç bilm iyordum . Kızın m em e­ lerine bir baktım . "A ğlam a lütfen. ağlam a. babamın yanına taşınınca yeni bir hayata başlıyorum diye kendim i to ­ parlam ıştım .” diye y a l­ Akşam babam işten eve geldi. o dönem babam a taşındığım ızdan. çünkü benim m em elerim vardı. bulaşıkları ben yıkarım . Ertesi gün biraz d a­ K üç ük ha kendim e geldim . am a o kayısılar da bunu bozmuştu. ben bir M usa olabilirdik. ama yine de m ahallenin çocukları arası­ na karışacak gücüm yoktu. onları m uz çorabım la iyice bağlayıp tişörtümü giydim üstüme ve geceyi öyle geçirdim. diğer taraftan c o ş­ D ün ya sı işte. O yüzden. Adam mem elerim i fark e t­ mesin diye. Kendi kendim e dedim ki. o bir Sara.li olm adığı için. Popülerliğim gitmişti. bizim apartm anda. Allahım tek s o ­ runu olan ben değilm işim diyerek. Benim için hayat bitm işti. Artık insanların yüzüne b ak a mazdım . Z a ­ yü ma güdüsü. kıza sarıldım. Ben de ise iki kayısı. En yakın arkadaşım kız kardeşim di. o da sopa gibiydi (hâlâ da sopa gibi). norm al biri değil­ dim. Lanet olsun dedim. Üstündeki A pt varm aya başladı. kızcağız kapının önünde oturup. berile aynı yaşlarda olan bir kızın evine gittim. Duygularım allak b u l- lam aya başladım . mem e nasıl çıkar.

boncuklardan yaptığım ız çiçekli bilek­ liklerim ve doksan beşlik m em elerim ile artık dışarıya ç ık ­ m aya hazırdım. Lam bada eteğim . böyle iki m ıncırdı m em elerim izi. “ iki” ile başlayan bir yaşa gelm işti çünkü. erkeklerin aslında göğüslerim izle ilgilendiklerini. Bir su t­ yenim olm adığı için. k D ün ya sı mi yaşında bir ablası vardı. “m em elerin her kapıyı açtığı” hikâyeler a n ­ yü kadar olsunlar. B ey­ Bü Sonra kız bize. kalktım gittim m utfa­ ğa. her şeyi bilen biriydi. eve gidip al ın diye değil. alttan da lastikle bağladım . O zam anlar bana y ir­ mi yaş nasıl erişilm ez. B irgül’üıı dediklerini de düşündüm .iğrenç sutyeni gösterdi bana. yem in . salata kâsesi bastım m em elerim e. “ A yy. Bir de onun Birgül adında. K arıda bir basen vardı. o “yok ben istem em çorba kâsesi. atletim in içine çorap koydum . Oysa şimdi yirm i yaşın ­ daysa biri. bir kadının göğsü var nime nasıl işlem işse kızın anlattıkları. nasıl harika gelirdi. En güzel kadınların göğüslerinin olduğunu.” lattı. benim için. ler. dünya­ nın tekerine çom ak sokmuş.” dedim . Hiç yirm i yaşında olacağım ı hayal edem ezdim . y ir­ ederim benim bütün bedenim kadardı. şimdi gözüm e ufacık gözüküyordu. çocuk lan bu diyorum . Birgül Abla. A Aynaya bakıyordum . o geldi. Neyse işte. G ittim çay tabağı bastım . O. yok diye intihar etmesi gerektiğini söyledi. Bütün gün kendimi K üç ük gaza getirdim .” diye bize çorba kâsesi getirdi. Sonra m em elerle u y u ­ çorap koydum ve onlarla yattım falan. bir gün önce bana varil gelen b icik - pt m anın nasıl bir şey olduğunu m erak ettiğim için. önünde “yes” arkasında “no” yazan tişörtüm. “A aa bakın bunlara kâse koyun.

A ynaya son sın lan sen. deli deli iş yapm a. onlar o y n ar­ ken. k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k duııyaı. Babam benim le karşılaşınca güldü. Benim le evlenir m isin?” diyecekti.İşte şimdi dünyanın en seksi kızıydım. Çocukluğum un içine a n ­ “Naptın kızım kendine? Ç ıkar şu içindekileri. İlk planım .” “ Öldürcem kendimi o olcak. O Alm anyalı çocuk benim farkım a v a­ racaktı.” A pt “Ne beeeööo. ç ü n ­ . içimde bişi yok!!!” al ın nem. O Serkan denen kü hissetm eyecektim . "Evet onlar çok cım ik gibisin. Allah kahretsin seni. çok harika­ yü çocuk. Ü stelik artık Taso ve Street Fighter da oynam ayacaktım onlarla. çünkü A lm anyalarda bile benim kadar seksisini g ö r­ müş olam azdı. karşılarına oturup “H ahah çocuksunuz siz” diye gül­ mekti.” K üç ük "O dana git. öldiircem yemin ederim ö l- dürcem . Yonca E v - k D ün ya sı hıyar m em elerim i vıkviklese bile bir sorun olm ayacaktı. Sonra. M us- ti beni görse klibinde oynatırdı. Kahvaltı yapm ak için m utfağa gittim. Öyle bir kendim e güvenim vardı ki.” "K ızım saçm alam a! Soytarı gibi olm uşsun. ergenliğim in içine babam sıçtı zaten. Bi kere m em elerin var. Alm anyalı bebe yanım a gelip. adam gibi çıkar o zım bırtıları.” “ Kim sana öğretti bunları? Ne koydun oralarına?” “Oralarım da bişi yok beaaa. beni delirtme! O öndeki koca dişini kırarım senin. sen g itsene işeee.” dedim. sen çok olgunsun.» Bü kez baktım “Kızım PuCCa. Allah naap masın seni. Sanane hem yaaaaa.

dondum kaldım . seni d e ­ 126 A pt ardından attığım ız kahkahalar. benim bu ülkeden. Kafam ın içinde bir şarkı çalıy o r­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim .” dem esi. B irgül’ün D ün ya sı ledim. Yaşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. bana acı haberi verdi: “Alm anyalı bebe k durdu. önce karşı kom şu ile karşılaştım . Başta götüyle güldü. aynı babam ın tepkisini verdi. Çıkarm adım tabii m em elerim i. pusuda babamın işe gitm esini b ek ­ çünkü.. sonra bana bakıp. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. Çorapları atletten çıkardım . onun üstüne düşm em ve bak. K ader bizi ayırmıştı. aynı yerde saklanm ak Bü Yıkıldım . dansa davet oynarken. m em elerim in de. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . Sonra k alk ­ tı bana.Kalktım gittim odaya. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la ­ K üç ük m a n a çocuk. bana veda etm eden gitmiş m iydi? B en ne y a ­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? A rtık hayatın bir a n la ­ mı yoktu.. Pencereden gittiğini görünce. bir defasında beni kaldırm ası. O esnada. A rdından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı m em leketine dönm üş dün gece. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. katır gibi. ben hoop arkasından sokağa çıktım . Bu aşk da başlam adan b itm iş­ ti işte.” elim le m erdivene oturdum . iki yü Pu eca kardeşi gelerek. Kadın. “O haa dişe al ın beline değm esi. Street Fighter oynarken. saklam baç oynarken. dokunm aca yasak olm asına rağm en. onlar benim silahım dı .

ne zaman birinden ayrılsam . hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp d u ru r. K üç ük A pt al ın Bü yü k iıç u k a p t a lı n LuyuU d ü n y a s ı k 127 D ün ya sı ..li gibi bekledim gidenlerdenn”. Ve o gün bugündür..

aym babam ın tepkisini verdi.. m em elerim in de. O esnada. Ç ıkarm adım tabii m em elerim i. bana acı haberi verdi: “A lm anyalı bebe k D ün ya sı ledim. Bu aşk da başlam adan bitm iş­ ti işte. Street Fighter oynarken. dansa davet oynarken. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. B aşta götüyle güldü. benim bu ülkeden. saklam baç oynarken. ben hoop arkasından sokağa çıktım . pusuda babam ın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Y aşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. “Ohaa dişe al ın beline değm esi. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . dokunm aca yasak olm asına rağm en. K ader bizi ayırm ıştı. sonra bana bakıp. katır gibi. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la­ K üç ük m a n a çocuk.” dem esi. Kadın. önce karşı kom şu ile karşılaştım . iki yü P ucca kardeşi gelerek. bana veda etm eden gitmiş m iydi? Ben ne y a­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? Artık hayatın bir an la­ mı yoktu.” elim le m erdivene oturdum . onlar benim silahımdı . K afam ın içinde bir şarkı çalıyor­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim .. dondum kaldım . Pencereden gittiğini görünce. aynı yerde saklanm ak Bü Y ikildim . seni d e - ı? 6 A pt ardından attığım ız kahkahalar. Sonra k alk ­ tı bana. onun üstüne düşm em ve bak. Ardından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı durdu. bir defasında beni k ald ırm ası. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . Çorapları atletten çıkardım .K alktım gittim odaya. B irgül’ün m em leketine dönm üş dün gece.

. ne zaman birinden ayrılsam.. K üç ük A pt al ın Bü yü k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası k 127 D ün ya sı . Ve o gün bugündür. hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp durur.|i gibi bekledim gidenlerdenn” .

Tek istediğim şey cuk sahibi bir hatun olm ak. işten çıktıktan sonra. herif kaçtı gitti resm en ya.İçim e kaçan İbrah im Tatlıses le Daha yeni boktan bir aşk yüzünden depresyondan çık m ış­ ken. . yoksa şarap tadım kurslarında entelektüel ama koltuk altı kıllı kadın seven adam mı araya­ yım? Yeni bir dil öğreneyim desem. sadece bir gün izinliyim . Bence en boktan yaş yirm i beş. O fff tam birini buldum derken. böyle çor ç o ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı sesleniyorum sana. yeni ortam lara girin falan diyorlar m ese­ K üç ük la. nasıl olacak bunlar? Zaten sabah dokuz akşam sekiz bir işim var. Ayrılık al ın uyum ak. Kursa gidin. acısına çare olan m addeleri sıralayan C osm o dergilerinin ise. deliler gibi. fındık kadar olan beynim e bir boku sokam aın yani. sonra hoop uyandığım da. bazı şeyler içinse çok geç. O izinli olduğum gün de kaşım ı bıyığımı mı alayım . alesef... şim di işin yoksa sar başa hikâyeyi. H aaa za­ A götüm e kaçan ücretleri dışında hiçbir faydaları olm uyor m a ­ pt bazı şeyler için çok erken.

l a m birinden hoşlandım dem iştim . B ir şekilde aynı m ekânı paylaşm ak zorunda olduğum uz kişilere hissettim en derin aşklarım ı. İzm ir’e ilk geldiğim anlarda yaşadıklanm ı tekrar etmeye g ü ­ cüm bu kez yok. aynı işyeri. B ir de ben ancak çok yakınım daysa âşık oluyorum . benim kaltak arkadaşlarım neleri var neleri yok kendilerine sakladıkları için. o da gitti. ayı da olsa onlar da bir canlı nedeeen hak ettikleri m uam eleyi görm üyorlar? Bunlar K üç ük nereye sıçacaaakkkkk?” diye işe gidene kadar ağladım. m ala bağlanm ış bir biçim de ortalarda dolanm ak oluyor.ten kursların parası da m aaşını kadar olduğundan. hayatımda hiç yalnız kalm adım . alm ayayım ben de o n la­ rı. Ve benim. m asasına bakıp bakıp ağlıyorum. en kolay çözüm . Âşık olacaksam yakınım da olm alı. aynı apartm an. Yok sağ olsunlar. sabahlan gözyaşı içerisinde uyandıktan son­ ra. Hal böyle olunca. A rkadaşların arkadaşlarıyla tanıştırdığı ç o ­ cuklarla takılayım desem . Ağlam a olayını o kadar abarttım ki. şu ana kadar da hep öyle oldu zaten. A pt ağlıyorum. Ve yalnız kalm a korkusu yüzünden de. İşyerinde zaten P ek- gür hüngür ağlıyorum . M aalesef ben böyle biriyim. klozette oturup h ü n ­ Bü yü k k ü ç ü l a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı 12? D ün ya sı . İşte bugünlerde yaptığım tek şey bu. anca çer çöpü be ­ nimle tanıştırırlar. Aynı sınıf. ‘Bunların gem isinde tuvalet yok. çok iste­ sem de olm az. arada ondan önceki için de işe giderken “A yı Yogi ve Ç etesi” çizgi film ini görünce. geçen sabah al ın m ez’in yokluğu o kadar çok koyuyor ki. geceleri cenin pozis­ yonunda yatıp. A s­ lında sadece ona da ağlam ıyonım .

Bundan önceki ilişkim b itti­ dar bekledikten sonra ne oldu? Babayı aldım! A z Önce üstüm ü değiştirirken. kırışıklarım ın olmasından. kendi ayaklan üzerinde d urabi­ sı dedim. hayatım da bir erkek yoksa. senin m em e artık m em e- ın Bü ğinde. pt al düşm ez ve iki etin arasında kalırsa. göğsüm ün altına bir kalem koydum . ben adım ata­ . ün ama hayatım da biri m utlaka olmalı. En büyük korkularım arasında balon şişirmek.” dedim. hem en radarları açayım dedim . O kadar tırsıyorum ki Bir gün olacak biliyorum. O ysa gayet güçlü. gözüm e iğne batm ası ve yaşlanıp çirkin bir kadın olm ak var. Yoksa bu depresyonu yem ek yiyip. Ohhh binlerce şükür Rabbim e. çivi çiviyi sökmez. Y oksa direkt İbrahim ya m ıyorum . Eee o k a ­ yü yapm ayı engeller m antığıyla. O lm uyor. Hem en durum analizi yapm ak için aldım elim e telefonu ve “D üşün PuCC a. en azından bunun farkında olduğum sevgili bulm aya karar verdim. egonu tatm in et. kim sana asılıyor bu aralar? En azından iş at.sevgilim olduğu dönem lerde bana yapılan her boka eyvallah len. çirkinleşm ekten. “Bu A n ­ A yaşlanm aktan. saç- lann ı değiştirerek geçireceksin. kendim e hem en iki dakikada k için. bütün hayatım a O yüzden bu sefer. adam lara m addi yönden ihtiyacı olm ayan bir hatunum . dik yürekli ve cesur. sarkıp sarkm adığını kontrol için (eğer kalem yere likten çıkm ış dem ektir). öm rüm ün kalan zam anını. ama ben o günü m üm künse asla K üç ük görm eyeyim . Tecrübeler yeni hatalar D girm iş olan erkekler için ağıt yakarak geçiriyorum . hâlâ M adonna gibiler. Sonra da. yalan o işler dem iştim . T athses m odunda.

bu A ntalya’da. biçelim . Ararsa diyeceklerim i kâğıda karm ayacaksan. Bir bakalım . ben gideyim İstanbul'a. bu da olm ayacaksa. bu çok çirkin. yakışıklı bir çocuktu bu. A m erika’da büfe işletm iş. Yarın gözüm ü açtığım da. hayvanlık etlim .. Ö yle böyle derken bütün gece çocuk­ la m esajlaştık durduk. evde kalm ış. uzun boylu. şimdi bizim de sponsor olduğum uz futbolla ilgili bir şeyin organizatörlüğü­ nü yapan. Ç ocuğun okur okum az direkt “keklik yem i yuttu” d iye­ yü ölçelim . lap diye zam anı g eç iriv eriv o m v . bunun parası yok. V'içlıV a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü tım. bunun kulaklarında bir kere kir gördüm . bu ter kokuyordu. Ama kısa sürede K üç ük yap! Zaten anlam ıyorum . böyle bir karar alm am ın bir nedeni de. çirkin. A pt bile yazdım .kara’da. hâlâ P ekm ez'in aram am ış olm asıdır. çocuğa bitti dedim. ne olur P ek rn e /'i geri yolla. bu . ğa işle ilgili olm asına rağm en alâkasız bir şeyden mesaj at­ bileceği bir mesaj yani.. Bu kim acaba? îsm i güzelm iş. am a aram adı puşt! Allahım karşım a erkek ç ı­ al ın çekleştireceğiz. kum ral. B ir bok yedim . Halen kanala gelip giden. yaşlı bir fe\z kurusu olarak uyanm aktan çok korkuyorum .” diye diye bir kişiyi yedeklere aldım. Bir um utla belki olur dedim ve hoop ço cu ­ k D ün ya sı ki sevgilinin arkadaşı. Bu hafta içinde kesin bir buluşm a g er­ Bu arada. Ya da bir işaret çak. Epeydir yalanıp duruyordu peşim de. bu e s­ yalnız yaşıyor ve hem en eve gidip düzüşelim ayağına geçe­ cek. tartalım . bu evlendi.

am a sadece ilişkinin başında! Erkek d ed i­ ğin öyle olacak.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. En nefret ettiğim sorudur bu. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. Bana hiç. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. ‘Kontrolcü erkek ’. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. sürekli konuşuyor. Bu. “ N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. am a hiç girm em iştim . rar verdik.” dedi. Aslında y e m e ğ i gidecektik. Bir erkeğin 132 A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığım gösterir. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. H içbir şey al ın am a ben geç çıkınca. bayılınm . ‘E rkek’ işte. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. Burayı biliyordum . bindik arabaya. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. adı üstünde. söylem edi. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler.

dandik bir döner büfesi vardı. G ecenin başında da aynen böyle yaptım. bilm ediğim konular hakkında sa ­ atlerce konuşabilirim . A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. o da ne? “K ılcal dam arlar” . K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. “B aşka yere odaklan. K ıpkırm ızı ince çizgiler. burnuna dikkatlice bakınca. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. Şim di gıcık oldum ya. Eğer birinden hoşlanm ışsaın. bilgiçlik taslarım . Y a bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . b u r­ dum . O nda da dersi b i- A pt salağın tekine dönüştü.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. A n ­ lattığı her şeyi. Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm am ışsam . bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. götünü tavan yaparım . Em inim .” diyorum . çocuk kocam an k D ün ya sı . gözlerim açık. gözüm e bir bir kılcal dam ara dönüştü sanki. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. Y ok olm uyor. onu aşağılarım. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ k üçü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a sı Bü yü batm aya başladı. bir anda da. O kadar çirkin geliyorlar ki. g ö ­ züm gidiyor yine. “H erif buram buram para kokuyor.” diyerek. bu kez başladı bende bir aşağılama. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al ın nunu falan siliyor. bu kılcal dam arlar alınm az m ı? B ir tam iri yok m u?” diyorum . L âkin sonra bir şey oldu.

Hiçbir şey al ın am a ben geç çıkınca. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. ‘Kontrolcü erk ek ’. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P u cca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor . rar verdik. söylem edi. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . Burayı biliyordum .” dedi. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. sürekli konuşuyor. Bir erkeğin 13« A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığını gösterir. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. A slında y em eğ i gidecektik. En nefret ettiğim som dur bu. ama hiç girm em iştim . bayılırım . Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. “N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. ‘E rkek’ işte. bindik arabaya. am a sadece ilişkinin başında! Erkek dedi­ ğin öyle olacak. adı üstünde. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. Bana hiç. Bu.B azen çivi çiviyi sök m ü yor.

benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir.” diyorum. gözlerim açık.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. Y ok olm uyor. G ecenin başında da aynen böyle yaptım. bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. O nda da dersi b i­ A pt salağın tekine dönüştü. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. bilgiçlik taslarım . Şim di gıcık oldum ya. Em inim . “H erif buram buram para kokuyor. Lâkin sonra bir şey oldu. dandik bir döner büfesi vardı. “ Başka yere odaklan. A n ­ lattığı her şeyi. Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm aınışsam . bir anda da. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nunu falan siliyor. bu kılcal dam arlar alınm az mı? Bir tam iri yok m u?” diyorum. O kadar çirkin geliyorlar ki. onu aşağılarım . çocuk kocam an bir kılcal dam ara dönüştü sanki.” diyerek. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. gözüm e bir batm aya başladı. burnuna dikkatlice bakınca. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ Bü yü k D ün 133 ya sı . o da ne? “K ılcal dam arlar” . bu kez başladı bende bir aşağılama. g ö ­ züm gidiyor yine. b u r­ dum . Ya bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . götünü tavan yaparım . A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. K ıpkırm ızı ince çizgiler. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. Eğer birinden hoşlanm ışsam . bilm ediğim konular hakkında sa­ atlerce konuşabilirim .

Biraz da alkolün etkisiyle. B ir ara B ekir C oşkun’u bile savundum . O rada otururken de ne söylediyse bana. En so ­ nunda. Bakalım kaç canlının hayatının içine sıçm ışım ? P opo­ sunda ‘PuC C a’nın M alı’ yazan bir çocukla tanışırsanız. sevgilim olan erkeğin poposuna gece yatarken. sanki size kızgın iğne batırıyorum !!! A m a bundan böyle.. el hareketlerim beni bile tiksindirtti. gıcık oğlu gıcık bir kız oldum.. Ayy m üm künse ölün siz. o boğalara K üç ük m ühür mü ney işte ondan vuruyorlar ya. senin cinsini sadece başta al ın H ah ne diyordum ? Kalktı bu.le dinlem ediğim için nasıl o kadar lafı bir araya getirdim kendim e şaşırdım. ben alırım ehehehe.” diye yavşak yavşak espri yapan heriflerle her kız en azından ta ­ nışm ıştır. ben de ondan v u ra- cam. tüketin o nesillerinizi! söyleyiverdi: “Senin gibi bir kızın nasıl erkek arkadaşı olm az şaşırıyorum . tersini savunm a­ ya başladım . am a onu da sinir etm iş olm aktan büyük bir haz aldım . düşünün artık!!! G ıcıklık değil m i? G örgüsüz olduğunu da suratına söyledim. Bir de. karşım a çıkan on erkekten dokuzunun iltifat için söy­ lediği o sözü söyledi. hayatının bir dönem inde yalnız olan her kız bu lafı duym uş­ tur. Sonra benden olabildiğince kaçıyorsunuz. beyin olarak çökertilm iş bir bünyeye sahip bir insan evladıdır. bedenen az kullanılm ış. tavrım.” etkileyebiliyorum . bir num aralı klişeyi pat diye Bü P ucca yü k D ün ya sı . A pt Bunun cevabı çok basit canım . Bu söz tabii ki sadece bana özgü değil. bilin ki geri zekâlının tekidir. “ Seni kim se alm azsa. Halim .

ama rım am a ben yine seni. sutyen askımı arka koltuğa attım. Gerçi hoş bu salağın kesin bir kız arkadaşı da vardır. bir dur. bir dur d e ­ bak. O sana.Böyle deli gibi gıcık gıcık davrandıktan sonra. katır gibi dişi var’’ diyor m u? Ne ayıp dedim .” dedi. Ara sıra g e ­ k rada. hem çocuk gayet kibar. Y olda soda istedim. “Iyy karıya sı dim PuCCa. bir büfede durdu. B eni eve bıraktı. bir hatam olduysa özür dilerim . “Senin için güzel bir gece olm adı sanırım . o sadece işin bahanesiydi. . Aslında yü lan varsa. Yani. ara­ ın Bü cuk. Şim di Pekm ez’in yasım tutm aya d e­ vam edeyim . sutyen askım ı görüp ayrılır belki diye.. B ir sakin ol. Eğer kız arkadaşı fa ­ D bunu boşta bırakırlar mı hiç sansar tipli kadınlar? ün 135 k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya u tanım san öldürüp K örfez’e atacaksın.. sahiplenici falan bir bebe. en azından yedeğim de beklesin ç o ­ sorun tabii ki kılcal dam arlar değildi. K üç ük A pt al olmadı n ’apayım ü! B elki sonra erkeksizlikten ölürsem . Ben de özür dilerim valla. anladı ondan hoşlanm adığım ı. ne yapıyorsun?? Adam ın kılcal dam an var diye. Almaya gittiği sı­ len arıza halim geçerse.

em m ek. şimdi utanm asam pijam alarım la çıkacağım dışarı! Geçen tı ya ona karşı. hayatım da pt gece çıktığım o çocukla da olsun istem iyorum. K üç ük İstediğim şey sevişmek. Bir ilişki içerisinde olm adığım zaman tatsız. babam çok ötecek ama ne yapalım. göm m ek falan değil. Ya neden ben böyleyim acaba. her sabah ağlaya ağlaya gidiyorum . Sanırım bu iş ­ ten de ayrılacağım ben.M eslek seçim i Bu aralar yaptığım işten nefret ediyorum. şimdi ise işkence h a ­ bir saat dolabın başında kitlenirdim ne giyeceğim i bulmak için. Ya da flörtleşm ek de değil. Öyle ki makyaj bile yapm adan işe gidiyorum . şimdi yeniden başa sar. İçim k alk ­ al ın line geldi burası. kendini anlat off hiç bir ilişki olm adığı zaman kendim i çok güçsüz hissediyorum . Zaten bu kanal­ da işe sadece Pekm ez için başlam ıştım . tutsuz ruh bir karı oluyorum. Şimdi de aynı. Eskiden 13 6 Bü l'ucca yü k D ün ya sı . hiçbir şeyden zevk alm ıyorum . Benim istediğim tek şey sadece ilişki. A uğraşam am valla.

Havalı m eslek fa ­ lan ya. şaşı ve göbekliydi. N erede M urat B oz gibi bebeler var. İçinde televizyonculuk geçiyor ya. sandım sım fım dakiler birer Robbie W illiam s. o da tek kaşlı. Ü niversitede okurken yü B ir arkadaşım var. radyonun birinde D J’lik yapıyordum ve günde dört saat. Sınıfın en yakışıklı çocuğuyla çıktım. nerdeee??? A klım a sıçayım . Haa iyi mi ettin dersen. Sevgilim in eski sevgilisinin şehre geldiğini. S anır­ Bü yor. film yıldızı olm aktı. A nam m sın ki. eciş bücüş. kalktım gittim televizyoncu oldum. kız onları b u lu ­ zaten belliydi çok boktan bir şey seçtiğim. pehhh. na buraya yazdığım gibi hayatım ı radyodan anlatıyordum .Zaten bazen bu işin bana göre olm adığını düşünüyorum . al Iküçük a p t a l ı r. Bir de benim m esleğe bak. böyle ezik büzük tipler. B en de en azından alt yapısında b u ­ lunayım bu işin diye. sanıyorlar ki m ezun olanı alıp haber spikeri y apı­ K üç ük yorlar! Okurken. O rm ancılık Fakültesi. hâlâ yatm adan önce bunun h a ­ yalini kuruyorum : Bir yerde bir şekilde biri beni fark ediyor ve sonra hoop açılsın bana Hollyw ood kapıları. Çizmelerime verdiğim parayı. dolm uşta fordçu kurbanı olduğum u. regl günlerim i bile anlatıyor­ A pt düşünün. kızla aynı yaştayız am a o avukat ve on k D ün 137 ya sı Çocukluğum dan beri tek istediğim şey çok çok çok ünlü bir . A rtık diğerlerini siz “Sen m ezun olunca n ’apcan? Artiz mi olcan?” İşte bölü­ m üm le ilgili tek sorulan soru buydu. evden kovulduğum u. Öyle ki. Tabii bu sa ­ dece hayal olarak kaldı. b ü y ü k d ü n y a s ı ın bir girdim sm ıfa. keşke Hukuk okusaydım diyorum ara ara. beş kilo.

” K am era arkası deyince. Tabii beni dinleyen. sadece Japon pazarına gidip gelen diye bir kariyer olm adığı için ayrıldım sonra oradan. günde yirm i beş kız götü- k dım . ben şanssızım. karım ı sikem iyorum ’ diye bişey çıkarttılar geçen gün. Sonra gerçek iş hayatına atıldım . sektördekiler em inim Robbie W illiam s gibi olacak.” “Abi. am a olduğu gibi kaldı öyle. Pom o bir kanalda çalışsam .dum. Y anıl­ rüyorlarm ış gibi burunları havadaydı. o zam an radyolar daha çalışılabilir hale gelir. haber dairesinde.” 138 A “F lash’ta mı çalışıyosun? ‘Acı U m ut’ta mı yoksa? A ha- “Yok. arayanların bana inatla şiir okutturm ak istem esiydi. sınıfım dakilerin bin beterleri iş arkadaşım oldu. Sanki orospuluk yaptığım ı söylüyorum . al ın “H ıııım m m . Aslında asıl ayrılm a nedenim . O rada hep bizim radyo çalıyordu. Kam era önüne alırlar bi Bü “A aa sen o kanalda mı çalışıyosun? H aberleri mi sunuyo- yü Pucca çirkin ve abazan oldukları halde. inanın daha az utanırdım. Ü stelik D ün ya sı ‘bir m ilyoncu’lardı. D J’lik . kam era arkasm dayım . ‘Acı U m ut’ nasıl bir şey öyle yaa? Ahahah. nasıl da tiksinç bir ifadeyle sura­ K am era önü m aceram da oldu. B ence şu D J’ler ne zam an şiir okum ayı bırakır.” gün seni de. ‘Eşşeği pt tım a bakıyorlardı. H ayatım da sadece çalıştığım bir kanaldan utanm ıştım : Flash TV. Dedim . sun?” “Hayır. K üç ük ha!” sikiyorum . neyse ya üzülme.

. ben M urat’la tanıştırırım se ­ ni.” “H aber benim ki. H A BER.. “B iraz daha çabalarsan. Sizin sunucu P apa’yı M üslüm an edecekti dim i ahahaha. şim di ben sana haber bulsam .” Bü ki. Papa da. sokmak. Bi de sizin ‘G erçek K esit’ var ahahahah. “Beş kuruş para verm ezler. oklu moklu.” “A hahaha adamı görüyo m usun sen? Ben fanıyım ya onun.“Bilm iyorum . İzleyen var mı ya sizi hiç? K aldırsınlar ya o kanalı. Onların fotolarını satsam ya sizin K üç ük kanala.. izlem iyorum . yü O ıada da şöyle tepkilerle karşılaştım : k 139 D ün ya sı .” “A haha sizin haberler de çok iyi yaa..” “O oklar götüne girsin senin.. Benim de ismim yazsın am a. bu yaz kesin T a n ’la gelecekler.” “Y aa m agazinde çıkm asın. “ Yaa habire m illetin özel hayatına burnunuzu sokuyosu- “Ben m agazin servisinde değilim . O insanların yakasım bırakın yaaa.” Sonra evim e döndüğüm de. daha iyi bir kanala geçersin b el­ yerel kanalda çalışm ak en aşağının aşağısıydı. yerel bir kanalda işe başladım . göm m ek.” “Bizim yazlığın yanında B crgüzar K oıel oturuyo.” Bu tipleri em m ek.. ç ı­ A pt kaça satarım ?” al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nuz. habeeerr.” Bunu söyleyen kişi köfteciydi bu arada. bom balasınlar fa ­ lan. ana haberde çıksın. Ona göre bile. haberdeyim .” “A aa bi şey dicem o zam an. hem ism iniz duyulur dim i?” “M agazin servisiyle konuş. çok iğrenç y an i.

. al ın dışarı çıkm ak gibi bir şey. Daha h av a­ K üç ük artık televizyoncuyum dem ek istem iyorum lı bir şeyler dem eliyim .” “Ben politika program ı yapıyorum . ben avukat P uC C a”. Televizyondan bir dan ne diye bana bilgi verm ek için o kadar zorlarsın? B ence televizyon. M esela.. “M erhaba. . unutun. bitirin. Abi o k u tu ­ yü p. İş yapm aktan sıkılm adım da. > Tanıştığım on kişiden ikisi bunlardan. eğlence dem ek. sürekli bizi sö ­ duyunca hem en aşağılam aya başlıyorlar. k a ­ zandırdığı kadar da havası bin beş yüz olan işler istiyorum.” D ün ya Bir de şu tipler var: sı M agazin de önem li bir şey değil zaten..karm ak istiyorum . Televizyon lafını k m ürüyorlar.. Ben hiçbir kaiüpîe D J’den bana Bü şey öğrenm eye çalışan zihniyeti zaten anlam am. O nlar için haber dem ek. aptal kutusu.” “T ürkiye’de politika ahlâksızlık dem ek. İşte böyle çok para kazandıran. 1*0 A pt m ak için.. ben sevm iyorum politikayı. kasap g ib i. dem ek ki senin de içinde bir dandiklik var. Adı üstünde. Bence televizyonu da öyle görün. m agazin demek. ben uzman psikolog PuC C a” gibi. “T ü rkiye’de televizyon ahlâksızlık dem ek. Ben sevm iyorum televizyon izlem eyi. “Selam . Ikınm ayın ondan bilgi a l­ sen oturup en dandiklerini seçiyorsan. bilgi vermesin! beklem iyorum . her kanal çıp ­ lak kadınlarla dolu. B ir m ilyon kanal var zaten. ben doktor P uC C a” . Gece hayatın anlam ım öğretm esini. izleyin. Ben sıkıldım bu m eslekten. “Hoş geldiniz.

boklarda. “A nnen ne iş yapıyor?” dediklerinde.Hem ben bu işteyken çocuk da yapam am . uykum dan uyandırılıp ç a ­ paklı gözlerle oraya gidiyorum .. otlarda. kanalda yatıyo­ rum. Seçim lerde. avukatlık kulağa daha hoş geliyor. Hem. Bazen eve on b ir­ de geliyorum . T ren kazası gibi durum larda. K üç ük A pt al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü yü k D ün ya sı ..

selamı v ar. Sürekli kafam ın içinde bir ses yankılanı­ O orospu çocuğu Pekm ez beni değil de neden seni arıyor pt al m aya başladı: “Pekm ez aradı akşam kızlar. M ehm et’i arasın. G özyaşlarım ı görm esine yordu: “ Pekm ez aradı. girdim klozete oturdum . ama seni neden arıyor? Seni arayacağına.. “Alo n ’apıyorsun?” 14 2 A izin verem ezdim .Böyle de m ücadeleci b ir kişiliğim var! Pekm ez beni hiç aramadı. Sonra da makyaj çantasının içindeki envai çeşit Bü P ucca yü k D ün ya sı . Pekm ez aradı. aradım Pekm ez’i.” O öyle söyleyince. bu içine at kaçm ış gibi koştur koştur parlatıcıdan bir tanesini çıkartıp dudaklarına sıvarken konuş­ na da bi yerler ayarlar artık İstanbul’dan hihihilıi. beni arasa ya! O kadar çok sinirlendim ki dayanam adım . aldım telefonum u çıktım dışarı. B ayan K altak’ı bile aramış! Geçen tuvaletteydim .” K üç ük dom uz sıfatlı karı?!?! A hm et’i arasın. B a ­ ın girdi içeri. Pekm ez aradı..

Kanalın önüne geldiğim de. bir şeyler olsun D ün ya sı “Vay çalışabiliyorsun dem ek.” dedi. Yine anneannem i hasta ederek işten iki gün izin aldım ve ertesi gün kalktım gittim İstanbul’a. N um aram ı gizlem eyi unutm uşum . Bir karar verdim . işte duydum . P ekuıez’in nerede oturduğunu bilm iyordum . Aferin ya ben de seni adam san ­ m ıştım . Pekm ez işten çıkıp gittiyse evine. O raya git. A pt bir sorun vardı. Bayan K altak’ı aram adığın . yoksa hayatta bulm am ın im kânı yoktu. Sonra da suratım a kapattı telefonu. onu bile bilm iyordum . sıçtığım ın resm iydi yani.. Bir sonraki gün izinli mi değil mi. yedi buçuk oldu. “Ben seni ailem le tanıştırıyorum . K üç ük İndiğim de saat beşti. Yalnız sadece çalıştığı yeri biliyordum . al ın konuşm a yapsın.. O da eskiden benim de ç a ­ lıştığım bina olduğu içindi.” “Hiç konuşm a! Sadece beni dinle. işim i garantiye a l­ m ak için aradım. D em ek ki bu adam beni seviyor. bilm em ne yap derken.” diye böyle k m a sıçtı. yoksa neden böyle bir duyunca gaza geldim. daha doğrusu sesini de k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü m erak ettiğim gerçekten o kızı arayıp aram adığıydı. onu da yü diye uğraşıyorum . sen ilk zorlukta kalktın gittin.“İyiyim sağol. açmadı. çalışıyordum . Benim tek sordum .” dedi ve bildiğin ağzı­ saydı da saydı.” zam anlarda başarıyorsun yani bunu!” “N e diyosun ya sen?” “N e dediğim i gayet iyi anladın! H er gün B ayan K altak’ı aııyorm uşsun. “O beni aradı.

görm edim çünkü). Y anına gitsem mi.” diye. Yok çocuk! Eski arkadaşlarım ı gördüm . ayağa kalktı. al ın dur. gıkım çıkm ıyor ama. ama ayaklarım girdi içeri. 44 Bü götten bacak bir şıllıktı. bütün k atlan tek tek dolandım . bana bağırır mı. kovar mı. Sonra elim den tutup. sonra iyice baktı. ‘Geri dön PuCCa.B ir daha aradım . bari neler kaçırdığını göste­ reyim ona. topu topu yirm i yedi kişilik sınıfım ız k D ün ya sı lefonu k ap ad ı!! . kovarsa deli göt olurum gibi düşünceler beynim i K üç ük sarmıştı. yapm a yavrum. bir beş dakika sarmaş dolaş kalm ışızdır. sen tut onca yoldan gel.” diyerek sarıldı. okul bittikten sonra da. B ir yandan da kızın birinden k a ­ çıyordum (ki sanırım ayrılm ış. N asıl bir vardı ve hepsini her yanda görm ekten artık bööö geldi. üç erkek iki kız duruyorlardı. yine açm adı. adam sana telefonu bile açmasın! Çok bozuldum . ‘P ekm ez’le bu kız hayatı boyunca karşılaşm asın’ idi). dursam mı. Döndü. O kulda da. Geri dönecektim . “Kız A pt am ise. G irdim kanala. am a neyse dedim . Om zuna dokundum . “Piç kurusu. Bir daha aradım . bundan önceki sevgilim e asılıyordu. P u tc * yü lanet okula gittiysem . güvenlik farklı yer söyledi.’ dedim . orada­ kiler farklı yer. Dedim. Kız. Şimdi de oraya başka bir erkek için gidiyordum . rezil etme k en d i­ ni. aha kovacak. bu kızı görm e­ mek için A llah’a dualar ede ede P ekm ez’i aradım (diğer d u ­ Sonunda onu bir post odasında buldum . “Erkeğim den uzak Bu çok yakışık alan bir durum olm adığından. Yaklaşık yedi sekiz ay önce de kızın ağzına yüzüne sıçm ıştım . pezevenk te ­ Ne kadar kötü b ir durum düşünsenize.

.” k “Keşke bilseydim böyle yapacağını. yok öyle bir şey. İzm ir’de olm adığı kadar seviştik. N asıl anlatsam ? M esela yolda biri al k u ç u k a p t a lı n b u y u k d ü n y a s ı ın dim. ama eksik bir şey var Bü Yaa aslında seviştik yazıyorum da.arkadaşım . Yaa garip bir his bu.. nerdeyse bir on beş kişiyle tanıştırdı. dece ayaktan ibaretti. koruyup kollayacak K üç ük adam arıyorum kendime. Sanki M oııaco P rensesi'yim yaa. Ç ok seviyorum . İzm ir'de çalışıyor. “G eleceğin aklım a gelm ezdi. Ben televizyon izlerken. Betıi koruyup kollayacak gücü yok gibi. Ben seni çok ö z le d im . A m a yine de çok güzel bir iki gün geçir­ hâlâ. gittiğim gün onları D ün ya sı olmak üzere.” “T elefonda söylediklerini suratım a söyle diye geldim . ‘B u ’ diye bahsederdi. A pt puk olacak gibi geliyor. o aşağıda bir şeyler yapıyordu. bir şey olduğunda to ­ bize saldırsa.-’ diyerek. Bunu anlatm a­ sı biraz zor. ‘Kız arkadaşım ’ diyen dillerini yerim ben onun diyerek.” Sonra gezdik dolaştık. kız arkadaşım dem ezdi. anlatm am çok zor. böyle içim de kelebekler uçuşa uçuşa yanında dolandım durdum. çok m utluyum . beni yan postlar da beni başkalarıyla tanıştırırken.. Önceden . ama yanında korkuyorum . olay sa ­ yü söylerdim.. o arkasına bakm adan kaçacak gibi geliyor.

Zaten m akyajla gece yanlarına kadar d u r­ K üç ük m aktan suratım perişan oldu. neredeyse her ın Bü P ucca yü k D ün ya sı . A m a kam era olayı öyle değil. İlk günler hoşum a gidiyordu. H er gün ayaklanm a pudra sürüyorum . jim nastikçi kızlar gibi bacaklanm ı kafam a kadar kaldırm aktan her an kem iklerim i 146 A gibi. hem en arayıp “N e oldu? N iye gelm iyorsun?” dem eye başladı. Pekm ez. devam lı uzun uzun nefes alış verişleri­ gece M S N ’den kam era ve m ikrofon açık bir biçim de görüşü­ yoruz. Telefon özürlü bir birey olduğum için. tuvalete gittiğim de iki dakika geciksem . yalnız azıcık sıkıldım gözüksünler diye. “A yaklanm bana göster” dediğinde. Babam da asosyal biri oldum diye tırsm aya başladı. pek konuşam ıyorum . akşam ­ lan M SN ve kam era. Gündüzleri telefon.K am era aşkları İzm ir’e döndüğüm den beri P ekm ez’le ilişkim iz teknolojik aletler üzerinden devam ediyor. kam erada güzel pt al mizi dinliyoruz.

kendim i ayaklarım dan kıskanm aya b aşla­ güzel benim . birçok şeyden bahsediyorduk. “H eyoo bak gözüm de yü dum. adam da tık yok.” dedi. bak dekolte verdim ” falan yapıyorum .” “C in er’ler yeni TV açacaklar. şimdi sa ­ K üç ük dece am caoğluna benzeyen ayaklarım dan bahsediyoruz. Sonra. Ö lecek sandım .” A pt ayakkabılanm la tıngır m ıngır defile sunuyorum bebeye. çekiyor kendine” . G eçen gece yine ayak gösterm e seansım ızda bu ay a k la n ­ ma bakarken. Ç ok ilginç ya. A dam sadece oraya odaklandı. B ir de ukala diyor ki. Aç kaplanlar gibi. üç saat bir röp çık ­ m adı. Y em eğim izi bile beraber yiyorm uşuz hissini y a­ kalam ak için kam era karşısında yiyoruz. “Bugün M ovenpick’te açılışa gittim . C onverse ayakkabı giym em em için ağlıyor resm en. C V ’mi verdim ben de. Şım ardı.Kırabilirim.” “Topuklulannı mı giydin? O nlan giyip göstersene bana. hem en vazgeç­ k D ün ya sı . al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın “ayak ayak ayak”. onu sallam a- yıp uyudum diye. b a n şınm . durm adan ama teninden sanınnı. Öyle aşk böcüğü vıcık vıcık bir ilişkim iz var. bebe kendinden geçti.” dedi (azcık esnek bir yapım var da). bicikleıim de var. “A yaklanna oje sürersen b an şın m . O dam da habire topuklu Bu iş bu raddeye nasıl geldi bilm iyorum . Bana küstü. “Ayakların çirkin Bü dım. sanınm P an dora?nın kutusu açıldı. İstanbul’a gitm eden önce cinsellik bir tabuydu bizim için. ben uyuyakalm ışım . “Ayak parm aklarını dudaklanna değdir. U tanm asak tuvale­ timizi bile oraya yapacağız. Yapar gibi o l­ tim.

Ama sadece sorun bu. T am am cinsel olarak sem yani. Gülü seven dikenine katlanır diyerek. kan kussam k ızıl­ cık şerbeti içtim denin. Şu sıralarda bu olay . çünkü girişli çıkışlı hiçbir şey y aşa - D ün ya sı Sanırım sadece ayak sevenlerden bu. Adamın um urunda değilim gibi gelm eye başladı. al ayaklarım e m ­ rine amade.“Kamerayı biraz sağa çevir. D edim yeni barıştık. Bunun bir çaresi yok m u­ dur acaba. K üç ük A pt al ın Bü teytıdıtytey heyoo benim de ayak seven bir m anitam var d i­ yü P u cca yam ıyoruz. Cinsellik yönü falan değil sade­ ce. Bu iş İstanbul'dan döndükten sonra oldu. am a bu biraz nasıl d e ­ k zaten bir beklentim yok. Bokunu çıkardı o da. yoksa Pekm ez hâlâ benim için canım dan can. görem iyorum parm aklarını. Ona bile eyvallah dedim . en azından sadece oraya odaklam asa. yok yani şimdi nefret ediyorum . ne bileyim adam ın tek derdi palel ayaklarım . ne bileyim tedavisi falan.” çok canım ı sıkm aya başladı. Başlarda ye seviniyordum da.

k.u ık c n d ev am lı tem as halinde hı. 'î•< luı' ı.ıy a r. Geçen gün ben Diri de var.«>ı cinsle k o ııu . m ak y ajsız a sla göıem eyece* 1 . ilişkimizi öyle bir anlatıyorum ki on beş dakika sonra düğünüm üz var sanki. e rk e k le rle fs z ia m«v n u ç .-.> n î» r : Y a * ı k : i Va d a y a n m ı ş .. JV İ in c U kor.ı. Hani şu her sektörde bulunan olgun olduğu kadar dolgun karılar2 var ya hah işte o kılıkta b ir i. aldın gül gibi çocuğu k a ­ K üç ük patma olarak kullanıyorm uşsun. c iııselliğ i sere serp e y a ş. Sadece anı olsa iyi." dedi. M cğ ersem b iztm L i o ' O lg u n o l d u ğ u k a d a ı d o l g u n k .E rk eğ in in yan ın d a ezik kalan k ızım b en lan! me gelen yerde Pekm ez’le olan abuk subuk anılarımı anlatı­ yorum. k ılıkatıası üç m ah alle «eden duyu 'arı.an tuıım l»: A pt al yine böyle kaptırm ış gidiyorum . u \ u L «tfiiatın ın Bü G ünlerdir. Bu S e v g ilile r G ü n ü ‘ne de:v. bu lafa girdi ve “ Yaa bırak. Bayan K altak’ın kulağına gitsin diye her ö nü­ bu y ıık d ü n y a s ı yü k D ün ya sı . ıtlak j N ı şeyi olaıı. jy*‘cr» E X P O m uhabbetinde l'irdm kine dış görev verm işlerdi ya lıani. ^ \ u v|ı. -Sy . Arka m asada­ ki Kaltak duysun diye ben böyle ballandıra ballandıra anla­ tırken. k a tlıu îirla d a ıtn -ti bir şek ild e <* »ra *>.. e s k i t m . her k o n u y la ilgili n. k irp ik leri alnındın] p en esin ? kadaı ımanan. masada bizim editörlerden J .

G öbeğe bak. “A l­ lah belanı versin. “O çocuğu orada kaparlar. kaşı gözü o y ­ ya sı poposundan ve gözlerinden bahsede bahsede bitirem iyor- . “Resm en bir hödükle birliktesin.zaman orada kendine bir hayran kitlesi yaratm ış. yarım dünya gibi. kızm a am a bu otistik m i?” Kadın tam iki saat sadece P ekm ez’den bahsetti ve benim K üç ük kıskançlığım Pekm ez’e katm er katm er aşk olarak geri döndü. “Canım. ayı oğlu ayı bu. görgüsüzün teki. D ün bi çocukla çıkıyorsun. bir tane bile kusuru yok. annesine am etist taşından abidik gubidik bişi aldım- 1*50 A pt al ın Bü ama yine de bir gurur duydum ki anlatam am . efendi de. dudaklar köfte. Saçma başına bak şunun. am a taşşak lı görünüyordu kotunun içinden. Puccacım sen daha iyilerini hakediyorsun. H atta yalakalık olayını o kadar abart­ tım ki. parası da var. hiçbir sevgilim den böyle bahseden olm am ıştı. nasihat verir gibi. aylardır banyo yapm ıyor. kaltakta sanki X -ray cihazı var! k geri zekalı derim ben sana. Hem en P ekm ez’i arayıp saatlerce en gereksiz m uhabbetleri yaparak şım arıklık yaptım . H aaaa küçükm üş diyorsan bilem em . O gül gibi çocuğu kaçırırsan H alla halla sana ne benim sevgilim taşağından baldınndan. M anken g i­ nam ıyor.” Üçüncüsü için. Hafta sonu geleceği için ona h e ­ diye bakm aya çıktım. sağ bırakm azlar. uyuşturucu kullanıyor bu sünepe. M illet onun muş! Çekti sandalyesini yanım a. tuttu elim den. kalça yerinde. Genelde sev­ gililerim den hep şu şekilde bahsedilm işti: Birincisi için.” dedi. Kaba saba.” İkincisi için. Şu ana kadar P u tç a yü “K ottan gözüküyorm uş” . bitlidir bu ıyyyyykkk.

. 2238 yılında dünyada tek bir erkek bile kalm ayacakm ış. k 151 k n ç iik a p t a lı n b ü \ ü k d ü n y a s ı D ün ya sı . Lezbiyenlerin m ekânı olacakm ış gezegen. cinsellik önem li bir m evzu aslında. kısa. Kafasının sağlığı. Çok ezik hissettim kendimi! Tabii şunu da hesaba katarak düşündüm . B ende direkt. B ir de o kadar götüm ü yırttım K üç ük A pt al ın onunla olmak için. aynı o n ­ lar gibi hissediyorum kendim i şimdi.. çirkin herifler var ya. Hatun benim için tek kelim e bile olum lu konuşm adı. şimdi yani ayıp olur b ira z . Soyu tükenm eye yüz tutan bu cinsten elim de bir ta ­ Yani evet. Bü sadece ayağım da olm ası da kötü bir şey am a bundan iyisi can yü ne varken. Tam adam gibi birini bulm uşum . bari bunu elim den kaçırm aya­ yım ’ durum u oluşta.Yalnız şöyle bir durum da oluştu bende. iyi beslem eye karar v eıiim . hani şu manken k ız­ ların yanında duran kıro. bir tek bunun y ü ­ zünden soğursam olm az. ‘ben bundan daha iyisini bulam ayacağım .

evine dönm üş. Kızdan ölesiye nefret e d i­ sepetledi. Ben de acaba intihar ediyorum diyerek. Ben pt al sitedeydim . hatun birinciyi Bü yü k D ün ya sı o yüzden ölm ek istem em işti ya zaten . final tatiline gelm iştim İzm ir’e. Pekm ez’le mi evlensem ne yapsam ? Onu da becerem em ya. Am a anası babası istem em iş yeniden evlenm esini. p o li­ si arayıp. elime davetiyeyi sıkıştırdı bugün. İkinciye gidecekm iş şimdi. Lan ben daha bir tanesini bulam adım . m üziğin sesini falan kıstırdılar. Bir saat de balkondan sinsi sinsi izleyip zevk almıştım. Bizim karşı kom şum uzun bir kızı var. başkasıyla fingirdeşm eye başlamış. A içinde dağıttılar ortam ı. “Rahatsız oluyoruz yaaeeee!” dem iştim . Kız benim le aynı yaşlarda am a ikinci kez evleniyor.U m u ru n d a değildi J u l i e t in sonsuz aşk. Nasıl başarıyor o g ö t­ ten bacak bunu ya. Şimdi işte o K üç ük çocuktan boşanm ış. İlk düğününde üniver­ kına gecesi yapıyorlardı. oluveririm valla bu kez. Bu salak da o yüzden intihar etmiş. Tabii işe yaram ış bu d u nım . Kapının önünde ın yorum. O kadar çok kıskanm ıştım ki.

B i­ tırlam ak istem eyeceğim anlardan bir tanesidir. Tuvalette bir yandan ağlıyor bir yandan da 11e y ap a­ cağımızı düşünüyorduk. ders boş geçecek. Kızı apar topar hastaneye k a l­ dırdılar. Dedim olacak iş değil. O kulda yurtta b i­ le kalam ıyordum . Sim itlerin içinden çıktı. ın Bü sürü sinir hapı içirm iştik. o da yemiş diyelim. direkt isteyerek adam öldürm e olayından K üç ük içeride yatm a. Sinir hapları da küçücük ya. sinirler ir sadece ehuelıuehu diye m al mal espri yapıyorduk. biz de kızı hastaneye götüreceğiz ve sınavdan yırtacağız falan gibi bir plan yaptık. simitçinin üsnıne atalım. H a ­ . A m a kazın ayağı öyle değildi işte! Kızın gözlerinin beyazı değişti. üç gün m akara D ün ya sı rincisi. bir de herkes arkam dan küfür ed iy o r­ du. lisede okuldan atıldığınu öğrendiğim de olm uştu. Ü stelik siyasi suçlu dam gası yem iştim . Kendi başım la beraber on kişiyi falan da yakm ıştım ç ü n ­ kü. k sa.H ayatım da dört buçuk kere intihar etm işliğim vardır. Kız ölürse. kıza bir başlığı altında gözü b a n t­ yü kukara yapalım diye insanların başlarını belaya sokmuştum. Allahım topluca kızı öldürm üş o la ­ caktık. eli ayağı tirtir titrem eye başladı. D evlet m em uru bile olam ıyorum sanırım hâlâ o yediğim bok yüzünden. sınıfta salağın birine bir şey olm az.iimün önünden geçli. A klım ız sıra. Tam am en benim beyinsizliğim in sonucu. kız kusacak. Siyasi suç da cidden siyasi o l­ M atem atik sınavına girm em ek için. aha şimdi ayvayı yedin PuCCa dedim. Okuldan atıl­ dığım yetm ediği gibi. kaltak kız A pt al lı fotoğraflarım ın gazetelerde verilm esi gibi durum lar bir an gö/. Ağzından beyaz beyaz bir şeyler aktığını görünce.

zaten pezevenk pahalıya satıyor. sim itin içine adam hap atmış kaptırdıysam olaya. tacizler.” S evgili­ siyle birlikte oldu lafıyla zaten hem en ailesi hoop olayı k ap a­ tır. Sevim m sim it yedi de böyle oldu. Bir de böyle nasıl bir üstünlük sağladıysam . ailesi bunu duym asın diye böyle adam cağızdan şüphelendik. bacak a ra ­ K üç ük sında yaşanan her şey.” falan derken. böyle K ara M elek gibi hissediyorum : yim kafasını” falan gibi iç sesim dolanıp duruyor. zehirli sim it varm ış. Bunu en iyi ben biliyorum ! O kadar iyi biliyordum ki işe yarayacağından adım gibi em indim. sonucu ölüm bile olsa asla dillendiril­ mez. kız bir şey söylerse. işinde gücünde al ın yam m dakiler. kız anlattı her şeyi. Bu salak A pt bir bok yedi. benden de korkuyor onlar içirdi derse. D ün ya sı Hem en planı uygulam aya geçtik. bana 15 4 Bü “Hım m kız kurtuldu. gerçekleri anlatabilir. O nların da gazıyla. iki ders sonrasına kadar herkesin sim itçiyle ilgili kötü bir anısını birbirine anlatm asıyla olay büyüdü. Kendim i nasıl k diye. Allah belanı versin si­ mitçi!!! Senin yüzünden başım ıza gelene bak. m üdür bizi odasına çağırdı. A ileler falan g e ­ liyor okula. cazgırlığım la okulda herkese saldırdım . bütün çığırtkanlığım ve . D edim sıçtım. yazıklar olsun bu kıza. gidip gece kese­ P ucca yü D erken kız kurtuldu. İyileşti dedikleri gün hastaneye gidem edik.Hedefleri ona yöneltelim . ne söyleyeceğim ize karar verdik: “S evgi­ lisiyle birlikte olm uşlardı. m idesini yıkam ışlar. Biz de sim itçi denilen em ektar. “ Sim itlerden yem e­ yin. Türkiye burası neticede. tecavüzler.

liderlik.” N iyeyse kıza A pt m edi beni o yıl. Sonra zaten unutuldu gitti. elem anlarına güvenm ekten geçermiş! Kızların hiçbiri ağzını açıp tek kelim e söylem em iş. içm e dedik hapları. Ve orada anladım ki. Sokağa da ç ık ­ al ku<uk aptallı) b'tyuk <lunya«ı ın şatsa.” falan diye sanki olayı onlar dizayn etm iş de ben bir g ü ­ nah keçisiym işim gibi anlattım . o kadar ilaç ne oldu bilm iyorum valla. babam beni nasılsa yaşatm az. H atta d i­ ğer gittiğim okulda inanılm az süksem oldu. Bu olay benim için bir avantaj oldu ki sorma. H üngür hüngür ağlıyorum . o çocukların aileleri yaşatm az. Tuba bize dedi. babam y a - Evdeki hapları içtim. M üdür ananıza söyle­ girm ez ağlam aya başladım . M üdür sa­ Bu olaydan sonra beş kişi okuldan atıldık.. protesto falan yazdılar yü dece sim itçiyle ilgili yazı hazırlıyorm uş. başım bile dönm edi. Bir arkadaşım la beraber ölüm nasıl bir şey diye m erak ediyorduk. K üç ük İkincisi ise bu hapları içtikten iki üç hafta sonra oldu.. “V allahi ben yapm adım . k D ün >55 ya sı yeceğim sizi dese. kuş gibi öterler. A nam iyi ki ölm em işim dedim. “Ben denedim geçen haftalarda. ben en iyisi mi öleyim. B ir şey olm adı. Neyi nereden b a ğ ­ sebebine. hastanedeki kız bile. o içti.hatunlar da iki dakikada satarlar beni. M üdürün odasına girer . yapm a dedik. am a siyasi suç. k en ­ dim i yerlere atıyorum . onun için çağırm ış. evde oturup kitap okutturdu. ışık m ışık gördüm öle. bi şey diyem edik. ‘Gel banaaa gel banaa’ diye dedem beni yanına çağırıyor. D edim . Bü ladılar bilm iyorum . B abam yazlığa götür­ m aya pek yüzüm yoktu. D edim tam am . O ndan beri her gün rüyalar görüyorum .

Ama o sefer cidden ölm ek istem iştim . Ne demişti ya. salak sen napıyon burada?” Kalktım gittim . ölüm den kaçınılm ayacak. “hadi onun kafa dum anlı. Beni de gaza getirdi ki çabucak gaza g e ­ sak bile. Dokuz on tane N o valjin içtik. hani o uğrunda üniversiteye gitm ediğim çocuk vardı ya. ben de peygam ber torunuyum diye. am a canı acım ıyorm uş. A pt al çevirirler. Evdeyken biri kula­ anlatınca. Haa bir gün yolda gidiyorm uş. ölüm anlarımızı yazalım . heyecanlandı falan. H erke­ çünkü. Hem y a ­ ın Bü lirim.. işte o kankam la yatınca yapm ıştım .. buna na hayali bir şeyler atıyorlarm ış meğer. bunu kitap haline şam çok bok falan. kızın dam da salak salak iş yapıyor diye. Kız bir daha benle konuşm adı. bok gibi param ız olsa da. benim neyim eksik lan senden! Ben de gotiğim . Bu hikâyeleri ün taşlar atılmış. ama bilm iyor bana borçlu hayatını. Annesine söyledim . Üçüncüsünü ise. ölüm D ğına sürekli çığlık atıyorm uş falan da filan da. İnsanlık için bir iyilik yapalım . Düşünsene doktor o l­ yü beni çağırıyor ayağına girm iştim olaya. Sonra bu bir anda k bende m istiğim . Biz de Gogol gibi bir şey olabiliriz ilerde. Yaşayam am zannediyordum . H içbir şey için çaba sarf etm eye değm ez. çıktık apartm anın damına. “Ulan dedim .böyle yalanlar attım. yusuf yusuf atıyorum sı sin böyle m istik bir hikâyesi vardı. kustum çıkardım içtikleri­ K üç ük mi. B ir bakmış. O zam anlar çok m odaydı ama. onu da kurtardılar. K arşılığında kızın bana . cinler b u ­ ya anlattıklarını ise hâlâ düşünem em . Dedik boş beleş hayat yaşıyoruz. A ldık evden hapları. Bu kız bir de ot falan içiyordu.

Hayatı boyunca travm a yaşayacak. Bü tim. yusuf vusuf atıyorum . Beni sardı bir korku.bu acı bitm ez tükenm ez sanıyordum . parçalasın falan istiyordum . Nefes alam ıyordum nim ona hissettiğim . ya büyük ihtimal dar D ün *57 k iiç u k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ya sı sanki. yü bady giydiğim içindir ya da hadi gezelim biraz dediğim için ­ k gene kavga etm işiz. psikopat bir his içerisine girdim. Ulan babam kesin. daralıyordum . Bir saal falan geçti.” diye eğlenceğim . “Ehehehe dangozzz. Ben de öbür dünyadan. ağlıyorum öyle. kim bilir ne bok yiyordu?” diyecek. buz gibi al ın hayatı boyunca pişm anlıktan yaşayam asın istedim. ölüyorum . öyle m anyak. Biz dir. D üşündü­ mosmor. Ne kadar ufakmışız diyorum şimdi. Üniversitede çok âşığım ben böyle ona. Niyeyse. Ö lüm haberim onu yıksın. Dördüncüsü de A nkara’daki çocuk içindi. Sonra am acının fanfini o ld u ­ ğunu fark edince tüym üştüm . Onun evinde yaşıyor gibi bir şeydim. Gerçi o zaman sadecc niyetlenm iştim . Öyle yattım. A pt ğüm şeye bak. bir ton ilaç içtim. Sabah kalktığında. Yaşam ım da K üç ük çektirem ediğim acıları. beni görecek. Tabutum u falan düşünüyorum . Zanax falan ne bulduysam hak getire. K avga nedeni de. ölüm üm de çeker inşallah diyorum. am a nasıl var ya. Onun eve geri döndüm . sabah kalkacak çocuk. Buçuğum da yine bu çocuk yüzünden olm uştu. dağıtsın. Ama nasıl acı çekm esini istiyorum anlatamam. “Elin herifinin yatağında ölmüş. Ne aşktı be b e ­ . dangozzz. yattım yatağa. öldüğüm ü görsün de bir daha bu anı unutam asın. A klım a geldikçe çocuk. Ağlayacaklarını düşünüp. Kendi evim e g it­ Ama bir ton.

Gidip gelip kusuyorum . bir türlü yanm a alm ıyor mal işte orda diye beni öldürm üyor. rüyorum. Ellerim in titrediğini falan g ö ­ sı kalktım gittim kusmaya. “A yy. Gittim yoğurt yedim .” dedim “yavrum beni seviyoo. sürünsün P u rr. Sonra da y aşı­ lim. K üç ük A pt al ın '5 * Bü ya da buraya gelip bir de burada başım ı ağrıtm asın. Çocuğu uyandırdım . Hiiiç gene. dönüp kıçını uyumuş. am a işte gençlik şey si diye­ k yor m uyum diye kontrol etm esinden. şekerli su içtim yattım ya sıl kuru ve ben nasıl bitkinim . Ve Allah beni seviyor sanırım .kendim ağlıyorum . dedim ben intihar ettim.” Adama ün sikine sallam adı. Ağzım n a ­ . Ç ok salağım var ya. beni seviyooo diye se­ D ma bakıyor. yü viniyorum . Dayanam adım kendi ölüm üm ün acısına. Sonra bir ara elini ağzım a koydu. nefes alıp alm adığı­ intihar ettim dem işim .

Neredeyse bütün kanal oradaydı. M ekânda da geçtiğim iz günlerde röportajını yaptı­ biraz. am a birini içiyorum . onların yanm a geçtim. Y a nasıl oldu. Paso önüm e içkiler geliyor. B akkala bile gitm edik. bunlarla b era­ ber m asadayız. ben bunu havaala­ luşuyorlannış. o derece kapattık kendim izi. bizim kanaldakiler bir m ekânda b u - k u ç u k a p ta lın bü v uk d ü n y a n ın Bü yü k D ün ya sı . başka grup çıktı. O radaki çocuklardan biriyle biz m uhabbe­ ti kurduk. aralarda yanım ıza gelip oturuyorlar. O nlar sahneden indi.K e n d im i savunm ak iç in b ir b a h a n em b ile yok Pekm ez hafta sonu için yanım a geldi. Ç ocuklarla m uhabbetim iz var pt al nına bıraktım. n a ­ K üç ük sıl bitti hiç bilm iyorum am a benim kafa iyice güzel olm aya başladı. bütün gün evlerinden çıkm adık. En son hatırladığım şey Tekila yanşına girm em iz A ğım ız bir grup sahne alıyor. birini bırakıyorum . B eraber yem ek yaptık. D önüşte. o yüzden hiç düşünm üyo­ rum bile. televizyon izledik. Bir de bedava. Pazar akşam ı gelince. Gayet güzel vakit geçirdik.

beni kullanm ış kullanm ış bütün gece. kimse yok lan arkamda!!! yü Puc ra ğim çocuk yatıyor olm alı dedim. k olduğum için. En son gruptaki çocuklardan biriyle Tekila içiyorduk. Bayan Kaltak vardı m ekânda. oradan sonrası nokta! çocuğun yüzü.çocuklardan biriyle. sonra kızlar­ K üç ük dan biriyle klozette kustuğum u hatırlıyorum . kimin evinde olduğum a dair bir detay çıkarm aya çalışıyorum . Lan lan lan yoksa B ayan Kaltak beni birine mi pazarladı?!?! Y o - o bebeğim yoo o kadar da değil. Derin derin nefes al PuCCa. kusm a. telefonumu bulm alıyım diye sağa sola bakınıyorum ama yok. taksi. Pantolonum yok o rta ­ ın Bü ma döndüm ki. sı Sabah bir kalktım . gece sarhoştum. Böyle parça parça b ir­ sadece sütyen olduğunu fark ettim!!! Hiç bilm ediğim bir ğim. arkam da büyük ihtimal geceden halvete girdi­ D odada yatıyorum . Kenarlara falan b a ­ kıyorum . bacaklarım ın çıplak olduğunu ve üzerim de ya yim. tuvalet. posam ı çıkartıp kalkıp gitmiş peze­ venk başka yatakta yatmış. Sağ tarafa doğru dönük hem en giyin ve kalk git bu evden diyerek yavaş yavaş arka­ Yanım da bile yatm aya lüzum görm em iş. yan tarafım da yatan bir insan. Tekilalar. Gerçi b a­ A pt al pantolonum u falan aram aya başladım. O lanlar parça parça aklım a gelmeye başladı. kalktım ayağa. yarı çıplağım . ne çantam . Türk filmi mı lan bu? Allahım Pekmez!!! Ne bok yiyeceğim ben. hiç bilm ediğim bir odanın içerisinde­ . Bir sinirlendim . M eraktan ölm üştür o şimdi. ama yok. Ne kıyafet­ lerim var. Tek ek si­ ün leştiriyordum ki. da! O da bildiğin anne baba yatak odası.

İçim biraz rahatlam ış şekilde.şıma daha fazla ne gelebilir ki? Çıplak bir şekilde hiç bilm e­ diğim bir yatakta yatıyorum ve çantam ile kıyafetlerim o rta ­ da yok. Ü sesin kime ait olduğunu da b iliy o ­ al ın dedi. Allah benim belamı versin. ¡lir yutkundum . Belki de beni şey etm eye çalıştı am a ben Pekm ez’i sevdi­ ğimi söyleyerek çocuğu uzaklaştırdım . Salon karşı taraflaydı. Ben ne yapacağım ? En önem lisi gün ışığı var ve götüm selülit dolu K üç ük ve su aıı arkadan çocuk o götü görüyor. ben nasıl önüm ü döneceğim ? H â­ A pt evdeyim ve çıplağım . üstüm de de sutyen. nefesim i içeri çektim ve pıt pıt pıt salona doğru koşm aya devam ediyordum ki çocuk. Ç o ­ cuğu resm en aldatm ışım farkında olm adan. bütün kanal gördü beni. en azından sabah oram ın biraz acı çekm esi zonklam ası gerekir dı.. yerinde duruyor. evde hiç kimse yok sanki. Ve ben bu çocukla buraya geldiysem .. külotum a baktım . Kalktım ayağa. İşte o an beynim den kaynar sular aktı aktı aktı. Biı daha seslendim . “M crhabaaaaaa!” diye seslendim . ben oraya doğru pıtır pıtır don su t­ yen koşarken. Bir erkekle aynı rum! G ece Tekila yarışm a girdiğim iz çocuğa ait. “Salonaaaa girıneeeeeeü! O ıada insanlar var. bir baktım arkadan bir erkek sesi. çünkü Pekm ez ayağım dan başka bir yerim e dokunm u­ yordu ve sanırım yıl oldu hiçbir şey yapm ayalı. Ses yok. Banyo nerede lan. koridora falan baktım . O yüzden. P ek - Bü yü k D ün l u ç ü k » p l i l i n hUytık d u n v * s ı ya l6 t sı . kafam ı kapıdan dışarı uzattım . kıyafetlerin banyoda!” diye »mğifUj. “G ünaydın” m ez’in suratı geldi aklım a. y o k . B ir cinsel aktiviteye girm ediğim i fark e t­ tim.

resm en hayvan!!! k beni. Ç ocuk da kapım 1 1 A pt al kin kafayla düşünürsün. Hepsi P ekm ez’den. O ff allaam m . Kafam öne eğik. ne oluyor? Salona bir gittim.. gerçi gece de görm üştür Ç am aşır m akinesinin üzerinde kıyafetlerim vardı. Kendim den resm en nefret ettim.” fa ­ lan demiş. bizim kanaldaki k ı­ K üç ük zın biri koltukta yatıyor. bari bırak şimdi yatalım . Ç ocuğun evine kanaldaki kızlarla gelm işiz yani. “N eredesin? B ir şey yaz. Yüzüm ü yıkadım ve “ Sakin ol kızım . sabaha kadar kustun. söylem eseler bile ün Giyinirken de kendim e tonlarca küfür ettim ve ağladım. ya sola paniklem iş halde bakarken. Kızın yanına geçtim . elli altı sajların birkaç tanesine baktım . işe dokuzda gidecez.. D öndü götünü. M e­ yü P ucca içecek ne var di mi? H ayvanım var ya.” diyerek çıktım banyodan.. Pekm ez için de evde sa ­ m utfağın orada bir şeyler hazırlıyordu. Telefonum a bir baktım .lâ götüm e bakıyor büyük ihtim alle.” dedi. “Yaa dün gece uyutm adın zaten kızım . P ekm ez’e söylem işlerdir kesin. giyindim . olm uşla ö l­ m üşün çaresi yok.” Lan dediın. salondan arkadaşım ın sesini duydum : “Puccaaa.. Bir tane daha çocuk var. diğer koltukta da başka bir kız. dış kapıya doğru koşturuyordum ki. Kaç git buradan. hadi gidelim diye dürtm eye başladım . am a kim bilm iyo­ rum. V icdanım o kadar rahatsız eder ki şimdi Çantam da banyodaydı. N efret ediyorum kendim den de içkiden d e. Çocuk da ın Bü tane cevapsız aram a ve otuz mesaj. o da yerde yatıyor. dur! D aha saat altı. öldür beni burada lütfen öldür yaaa. bütün kanalın önünde rezil bu durum çok kötü. sı ama. Sağa . O kadar D olm uştum . banyoyu görüp içeri girdim.

Yani çocukla sadece m ekânda yüzeysel o la­ B iraz içim rahatladı. am a ben a r­ tık iyice cıvıtınca. Ne olduğunu ne bittiğini anlattı bana. Pekm ez olayı için de bir şeyler. ben nasıl böyle bir bok y e d im ' içince. İşe de bu kıyafetlerle gelirim diye. K lozet­ kız o kafayla her şeyim i soym uş. h o r­ monlarım tepip. ama P ekm ez’e falan söylerler diye kız akıllılık yapm ış. elin çocuğuyla herkesin ö n ü n d e nasıl yiy ile ­ K üç ük bilelim? A pt şündüm. çıktık biz d ı­ M ekânda çok sarhoş olm uşum . bu kız almış beni çocuğun y a ­ nından. k D ün ya sı şarı. ama ö ylesi­ yü te beni kusturan buym uş.» di Bü meye. I n ifıık a p t a lı n b ııvı. sonra da üşenm işim giyin­ ne kusm uk kokuyornıuşum ki kız dayanam am ış sabaha karşı salona geçmiş. onların evine gitmişiz. Böyle tuvaletin orada biz biraz yakınlaşınca. . bir yalan dolan. O da tam hatırlam ıyor. suçu ona atacak bir plan bulm alıyım diye d ü ­ çiinkü. dans etm eye falan başlam ışız. çocukla düz fiııgirdeşi- yorm uşuz. Z orla m orla kaldırdım kızı. B ayan Kaltak ona kesinlikle dün gece söylem iştir al ın rak fingirdeşm eyle kalm ışım . O ff offf onu gerçek­ ten seviyorum ya. H erkesin kafa iyiym iş. hiç kaçar mı abi böyle bir fırsat. eve de böyle dönem eyeceğim iz için. Sonra da kızla beraber o yatakta yatm ışız. çocuk da götüm üzden ayrılm ayınca.oradan bizi izliyor.

orada çalışm aya devam edem eyeceğim ya da en azından bi­ kım da tek düşündüğü şey "orospu” olduğum . O da beni aramadı zaten. bunu nasıl yaptım diye Hayır sinsice yapsam yine Pekm ez in yazdığı bütün mesajları o gün tek tek okudum. “işte A resmen. geceden kaldığım için baş ağrısı ve kafam da otuz bir çeken üç filin tepinm esiyle kendim de değildim. ama böyle olm ası çok kötü ya. nasıl bir geri zekâlıyım ki o al lara tek tek "Sarhoştum !” dem ek istiyorum . K üç ük Biri arayıp söylem iş. B ir defa herkesin benim hak­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . tahm in etm em zor değil tabii Bayan Kaltak söylem iştir kesin! O gün hiç aram adım onu.Sadakat k ad ın ın iki bacağı arasın d ad ır O yediğim boktan sonra işyerine gittiğim de anladım ki. Aradığı zam an ağzına sıçayım dedim . İşyerine gittim . ama yapsam bi­ ın raz uzaklaştırm alıyım kendim i. pt le neyi geri getirecek? Ve ben. O turup insan­ kadar adam ın arasında bu boku yedim! G ünlerdir ağlıyorum gam yem em .

.. Ya o bana yapsaydı bunu.. Hem onu bunu boş ver. Bu aklatm a m evzusuııda erkekler kadar kadınlar da ayrı­ calıklı olsalar keşke diyorum bazen. bilmiyorum . “Ben sadece seni m erak etm iştim . Allah kahretsin işte .sen busuıı. nasıl elalcm in laflarına inanıyorsun? Bu kadar b a ­ zi. yapacak bir şey de yok! İşyerindekilerin bana bakışlarını anlatam am ya da ben çok büyütüyorum .” tım.. Onu gerçekten seviyorum. Tabii insan başına g el­ meyince anlam azm ış da şu an resm en ayrıcalık istiyorum. kendim e g elirim . özür diledim. aldatılm anın en kötü yanı eş dostun duymasıdır. Ne kendim i küçültm eye ne de onu bu durum a sokm aya h ak ­ te. bitsin dedim ve kapat­ k D ün ya sı sit mi zannettin beni. Yediğim bokun cerem esini çekm ek zorundayım iş ­ al i'U^uk aptalın lıııyuk dunya»ı ın ki olm uyor biı şeyler. Lâkin beni aradığı zaman sesini duyduğum da bunu yapamadım.. o kız sem neden arıyor onu söyle!" diye söyleyeceklerim i hır bir kafam da tasarladım. dem ek liyorum ki. biraz rahatla­ K üç ük nın. O kadar ezildim ki o sesin altında. R apor aidini zaten on günlük. Hem de olay unutulur. Nonnal bir durum bu diye insanlara açıklam a yapmalıyım A pt kım yok. Ç ekem iyorlar b i­ . Belki bu bir işe yarar. Çok iyi b i­ Bü yü dedi.. ama kafam iyiyken başkasıyla yjyişm eye çalıştıysam . Ses çıkarm adım . Bu sayede hem ilişkimi kurtaracaktım hem de Bayan Kaltak d e ­ nilen ucubeyle görüşm em elerini sağlayacaktım . Yaııi insanların gözünde o çocuğa “godoş bu” dedirtm eye hakkım olm adığını düşündüm . faikında değil misin? D em ek ki benden ayrılmak istiyorn u rsu n .

aklım a geldikçe çivi gibi kam ım a batıyor offf K üç ük offü! A pt kendim den öte Pekm ez’i bu dunım a düşürdüğüm için üzü lü ­ al ın Bu çifte ayrım ne kadar kötü bir şey aslında. . ulan biz yaptığım ızda neden bu kadar sorun haline geliyor.gibi düşünüyorum . çekirdeği olan her canlıdan reçel yapılabileceğini. Bu işte bir karm aşıklık var. seks onlar için başka bir anlam taşır. k kenarına gidilip kafasına iki el silah sıkılıyor. B aş­ kasına âşık olm adığı sürece affedilebilir. olsam. yatar kalkar. uyuz oluyorum . yer yarılsın içine gireyim diyorum . P ekm ez’in o “seni merak e t­ m iştim ” sesi aklım dan çıkm ıyor bir türlü. öyle kabullenm işiz bu olayı. Erkek aldatır. Kadın yatınca nam us oluyor. Erkekler sürekli seksin özel bir hadise o l­ onların böyle sere serpe yatm alarını neden bu kadar büyük bir hadise olarak gördüğüm üzü söyleyip duruyorlar ya. M adem b ü ­ yütülecek bir hadise değil. Bizden dokunm asını. Am a erkek y a ­ D ün ya sı m adığını. hiç utanm adan. beş dakikalık zevk oluyor. göl Erkek sevişebilir yani. bedeninde can bulm asını affedebiliyoruz. Ve yorum. İçim de kocam an bir sıkıntı var. gerine gerine giderdim işe. Şimdi kim se beni görm esin. başka kadına yü PuiCâ pınca. ihtiyaçları ıvırları zıvırları vardır. Ne yapsam ne etsem . M esela erkek Bü başkasının kukusuna girip ziyafet çekm esini.

onu okuyorum. S aw y er’la sevişem eyen ada sakinlerine üzülüyonım . şu kızlar kaş. o dip b o ­ gitmek isterdim . yü O adadaki k g iz ­ D ün ya sı . Rüyanın sonunda da “Pınar B atum ” yazıyor. Adam konuşuyor rüyamda. bıyık. dip çıkarsınlar bence. P ekm ez'i ve yediğim boku düşünm em eye çalışıyorum . Hiç mi koltuk altı uzam az anacım bir in sa­ nın? Hadi elin Am erikalısının diyelim kılı uzamaz. B ence ayrılığa. O adaya sadece ve sadece ondan pt al boyası gibi şeylerini nasıl yapıyorlar? Onu da gösterip aradan kuç. yem in ederim . Am a baktım A yasını nasıl hallediyorlar. kafam ı dağıtıyorum . altta bir yazı beliriyor. depresyona birebir gelen yegâne şey sezon sezon dizi izlemek. B ir de diziye kendim i öyle K üç ük kaptırm ışım ki rüyalarım bile alt yazılı olm aya başladı. neye yarar düzülmek! li m istik esrarı çözerken. M esela.K a d e rd e varsa üzülmek. Şu an kendi hayatım ı unutm uşum.uk a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü İki gündür evde L ost izliyorum . ağda. Dizideki belli detaylara takılı kalarak.

. ne diyeceğim ? Hangi yüzle? Sürekli neden içtim o ya dürecek. am a aradığı zam an tek sı m ayacak. o D ün diyorum . işyerindeki karizm a­ k F acebook’tan eklem iş. Bu da sana ders olur! Niye böyle sinirlendiysem ? Çocuğu kıskandığım dan falan değil de nefret ediyorum o yaştaki kızlardan. H atta böyle erkeklerin fotolarına yorum yazm aktan. A rada diyorum bir arasa. örtm en dedi. aslın­ dövm eli. Lost bile içim de yanıp duran vicdanı kapata­ kelim e konuşm aya hakkım yok diyorum sonra. seksi vucutlu. ne anlarsın erkeğin tatlısından? Kalk git ders çalış. ne yapsam ne etsem. Ö S S ’yi k aza­ nam azsın da kalırsın mal gibi tuhafiyecide çalışırsın. Baban sana interneti. ‘ C oğrafya ö d e­ vim için istiyorum . ilik gibi esm er kıllı pezevenklere yorum yap diye mi aldı??? Allah bilir ailene. hop F acebook’tan bir eklem e talebi geldi. kirli sakallı. esm er kollan yü Püre* geri zekâlı yüzünden hayatım ın aşkını.. O gün evlerinde kalıp barda yiyiştiğim o çocuk beni mı. O çocuktan ölesiye nefret ediyorum . Kirli sakallı. Pekm ez içim de şişip beni ö l­ . Ben arayayım akşam diye durup durup ağlıyorum . “M ihi A A _ Ç'ook T aTL iSıN ” falan.bu olm ayacak. O bilgisayarın K üç ük çöker de bir daha girem ezsin internete inşallaaaahhhh. her şeyim i kaybettim !!! Şöyle bir profiline baktım . Ben böyle ağlarken. Foto altı yorum ları hep o kızlara ait. kebap­ çıyla evlenirsin inşallah. A m a bildiğin piç! Yedi yüz arkadaş­ tan altı yüzü kız. Ayy o yaşta kızsın sen.” dem işsindir. Ve beş yüzü büyük ihtim al on a l­ tı yaş altı. yani hoş biri. çok lüzum suz- A pt al ın Bü da gayet gideri var yani çocuğun.

Yani ben istesem de olmaz. G elem em zaten. Ulan /alen bir adanı bulmak zor. aına yok dedim .lav. yoruyor beni. Yaptığın şeyin cezasını çek.se yatağında bile yattım . Y apm ayın bunu. O göte kim bakar lan! Ayy PuC C aa dedim hiç düşünm e bile. ânı yaşa. K üç ük A pt zaten m üm künse kim seyle olma. Size ne A lsancak’ta grubun birinde çalan bebe­ den??? Lan dedim acaba bununla mı olsam ? N eticede yüzeysel olarak bir şeyler de yaşadık. öyle barlarda sabahlara kadar b ek ­ lem eler falan. sonunda belli ki şapa otururum buıvanla. “ İlişki adamı değilim ben beybi. 11 T M ’deki G ökhan’la. ooo yeee” falan yapar üç sevişm eden sonra. ona da çılırlığım zı kullanıp şey ediyorsunuz. Böyle gelip ekm eğim ize taş koyuyorlar gibi geliyor. al ın önem lisi o gün ışığında götüm ü gördü ya. bırak kalsın. cıkss. kalkın gidin üst sınıftan ç o ­ cuklarla. L o st'a kaldığı yerden devam ettim. ne bilim K S K 'lı M urat’la falan takılın. oıı dörtlük kızların hayranlıkları. Bir süre Çocuğu direkt blokladım . Belki de kaderdir lan falan diye düşündüm . çocuğun anasının mı artık n ey i- nır. bunun göt kalkıklığı. Bir de en maz artık. olsa da o l­ Bü yü k D ün 16 9 I s ıç u k a p t a lı n Im y u k d ım y jı ya sı .

Sonra çık oradan. A rkadaşım la beraber üç günlüğüne Ç eşm e’ye bıktırıcı hiçbir şey yok sanırım. işkence çekm enin adı tatil olmamalı. ın Bü Beynim Lost dizisiyle ham urlaşm aya başlam ıştı ki. tam olarak k u l- 170 A Neden? Hoşlandığın çocuk orada. Ama şimdi bir sene ç a ­ K üç ük lışıp çırpınıp. kavrul güneşin altında. baban sabaha kadar izin pt al gittik. dedim kendim e. gâvur amı gibi yan yan yan. güzel geçiyordu üç ay. S ı­ cakta tuzlu suyun içinde cıpcıpcıp bebeler gibi oynam ak ne salakça lan. bir ton hödükle aynı otelde kalıp. Tam am genç kızken yazlık m uhabbetleri çok güzeldi. Denizden nefret ediyorum . ırkınız kurusun . yem in ederim !!! Tatil kadar yorucu.Sevgili Rus kızları. bari raporun kaym ağım yiyeyim de tati­ le çıkayım . Lan zaten raporum bitince işe dönüp o iş ­ kenceyi çekeceğim . Bir de ben tatil kızı değilim hiç. Ö p tü m bye. sudan zaten korkuyorum . veriyor sana. G itm ez olaydım . beynine güneş geçsin. tonlarca para verip. bir dur P ucca yü k D ün ya sı .

gelip b ak ­ mazsın. A c ı- A pt saların üzerinde 50 cent eşliğinde oryantal yapıyorum ama al naşı halim e eğlence deyip. “K altak Rus kızları!” O kızların hepsiııinin bacaklarını kıvırıp. Zaten paso su yutuyorsun.solaryuma girdiğim zam anlar hariç. O kadar para verip aldığın bikiniyi. Ben hayatım boyunca bronz o la ­ madım. Benim yaz K üç ük tatilinden anladığım olay bu. m illetin çişini kakasını yaptığı denize girerek harcıyorsun. Evim de otururum . böyle tak ı­ lırını. çıkıyorum m asalara. sabah olsun A llahım bitsin bu işkence diye dualar G ece âlem lere akm ak da eğlenceli değil. ü k d ü n y a s ı Bü I yü k D ün ya sı . Beynimi kaybetm iş bir şekilde sağa sola kaykılıyorum . tadına bak nasıl olm uş desem . . Arabaların önüne atlayıp. am a E g e’nin suyu oldu mu yarabbi şükür diye lıkır lıkır içersin utanm adan. yani bana göre değil. gece Bepanthen ve yoğurt süıeıek. açarım neti falan. daha m antıklı. Gel küvete işedim. O derece pişman oldum. Bok gibi yani.kınam adığın organın iyice cıvısın ve burnundan aksın gitsin. ak ­ lına sıçayım ben onun. B ronz tenin güzel bir şey olduğunu kim çıkartm ışsa. “Silim mi abi!" diyen bebelerden bir faikın kalm ıyor. kara sarı ten. dünyanın en g e ­ reksiz şeyi. Güneşe ne z a ­ man çıksam . Bok rengi saç. bir güzel o sıkı ın ettim. pancaı gibi kızarıp. Tam am ne zam an tatile çıksam hep sarhoşum ve m a­ neden diye bir sor. y a m a ­ lı eşek gibi dolanıyorsun. Ç ünkü beynim cıvıyor gündüz güneşte. kup -ik a p ta Jjj] b u . Tabii pişm an olm am ın bir diğer nedeni. B ir de soyulm aya başladın m ı.

yüzlerindeki pürüzsüzlük bizi bizden alırken. koltuk altlarında hiç kıl çıkmıyor. gerçek aşam asında bazı ırklara torpil geçtiğini anlam ıyorum . dolgun dudaklarından çıkartıp. sarkık bicikli. Onlar sı kesip köpeklere atm ak isteğiyle yanıp tutuşuyorum . İnsan değil. Bu mu yani eşitlik? Bir yukarım ız ilik D biz eşittik. Bir de her yana yayılan dediko­ yü P ik n gibi hatunlarla kaynarken. a y ­ dular var ki onlarla hiç baş edem em : “R uslar çok sadık. kızların neye benze­ diği de ortadayken. adım gibi em inim . Bu m ev/uyu. bitiklerini de anormal diye kendim i avutm a eğilim ine geçsem de. sanki erkek için yaratılm ış bir robot! Şu dedikodular ortalarda dolanırken. Hobbit gibi bir karı uydurm uştur. erkekleri konuşurken. iç güzellik falan gibi şeyleri geçin efen ­ dim. am a manitaları yatağa üç kız daha alsa. tripteıı haberleri bde yok. Hani le. seslerini a s­ la çıkarm ıyorlar. birine âşık oldular mı gözlen başkasını gör­ müyor. Allahım . İç güzellik denen bir şey yok zaten. Belki fi­ . belki normal olanı benim tipim. neden götten bacaklı. yorlar da gık dem iyorlar. naz.kıçlarına sokup. Ama iyi y ap - A pt al on dokuz kaplan gücünde seviliyorlar. hani biz hepim iz senin kulunduk? Lan madem ö y ­ ün acı bir tokatla suratım a çarpılıyor. yayvan b ald ır- hoplarken. kapris. neden yaratılış ya ziği güzel olan benim. g ü n ­ de yedi çeşit yem ek yapıyorlar. gülüm seyip K üç ük teşekkür ediyorlar. her gün evde bakım ­ lı bir şekilde dolanıyorlar. h ep ­ si genel kültürlü.” Vay babanı vay. bı»£ m n a kadar a lı­ ın Bü naya bakm aya utanıyorum. kım ıl kımıl sarı gacıları hop hop k lı bir ırka m ensubum.

baktık yol bulam adık ve “ Eee Rus kızlan o tu ­ zundan sonra pathyo. bizim var. baktık. Arkadaşım ve onun arkadaşları fa ­ lan. “Ö nem li olan beyni. Son dakika golü olarak. Tabu bu ara - da beıı o geceden beri alkol sürm üyorum ağzıma. plajda havlulara sarılarak. m ırm ırm ır küfrede küfrede k a n la ­ rı kestim. nasıl burun k ıv ırı­ yoruz. kızlı erkekli bir topluluk. yerek geçirdim günlerim i. Zaten denize girem ediğim için. O n la­ rınki folofoş olm uş. Rus m u? Ahah N ataşa yani orospu lan orospu!” gibi şeyleri yayarak etrafa. Kesinlikle tövbeliyim . A m a İzm ir'de bir tane bile bakire k D ün m k u ç u l a p t a lı n b u v u k <luıi)-*sı ya sı . Kendi ırkım ızın güzellerini bu yöntem le atlatıyoruz am a anacım bu lanet Rus kızlarına yapacak birşey yok. eciş bücüş oluyor. “Onların nam usu yok. Bir de sağlı sollu dört koldan Rus akını var. bizim ki tek kullanım lık. o ayrı. O nlar için de bir kaç plan yapm ıştık. nasıl eziyoruz. Sonra geçen gece dedik bir yerlere gidelim. yokm uş dedikodusu bitirdi bu planım ızı. Bir de iyi yemiş bizim erkekler ki dörtte biri. Ya gerçekten de bu yalana inanan var m ı? Ya da hiç mi rer A ngelina Jo lie’ye dönüyorm uşçasına. Ayık kafayla a s tık cıstık seslen de hiç çek ilm i­ yor. Sanki T ürkler otuzdan sonra b i­ Bü yü bir süre zam an kazandık. am a bu yeni yüzyılın hatun modeli biraz hoppa olunca pek işe yaram adı. Hop hop A pt İşte ben Ç eşm e’de her giiıı bu uzun bacaklı kanları izle­ al ın görm ez etrafındaki karıları. ıç güzelliği” diyerek dolanıyorlar etraf ­ ta.” diye dolandık d u r­ duk. bura­ K üç ük dayız bari bir eğlenelim . Onları herkes düdüklüyor. gittik bir mekâna. am a bizi bir kişi.nıış.

z e ­ ya fam la ezildim büzüldüm . o k tarılacaklar kitap gibi hatunlar” başlığı altında. G östersem bile kim senin si­ yorlar bizim m alları. nasıl cüm leler kurm am gerektiğini düşündüm: “ Şirinlikleriniz ve beş yaş m uhabbetleriniz çok güzel ama “ İki üniversite bitirdim işte ben de. Sizin ar dam arınız çatlam ış. kafad an bi sor sor bak valla billa. K endim i kessem dönüp bakm az kim se. bi pt al O bam a-E tibank ikilemi için ne düşünüyorsunuz?” ın Bü m aaa ya da bacağını mı açsan.” K üç ük tanesiyle görüştük. bom ba patlasa. dört tane kardeşim varordan. şöyle bir yan yana geldik iki tanesiyle.dans ederken. lafım m ec­ listen dışarı. K endim e. bütün sı birleşim i ben kadar. şimdi o m ekânda ben n a ­ kâm ı nasıl gösterebilirim orada. sen zekânı göster PuCCa diye telkinler vererek. Hah. beni bırakıp D kinde olacağını zannetm iyorum . “tehlike anında ilk k u r­ derece. ahah öyle yani ben hep bitiririm .” “ Bence bir kadın kendini kocasına saklam alı. Hipnoz m u ediyorlar n ’ap ı- ün sıl diretebilirim iç güzellik falan diye. norm alin üstünde çık ­ m ıştım ben. üstünüzden geçen A “ Kardeşini S eç’e üyeyim. yok yok tiksindirm e insanla­ yü gidecekler orada. aynadan gördüm .” “ Problem leri kâğıt kalem kullanm adan çözebiliyorum . İçim in güzelliğini. O kadar kötü bir durum ki. öyle laf arasında söyleyeyim dedim . liç dört beş no poroblem o ” “ İlkokulda 1Q testi yapm ışlardı. zeki kızlar çekicidir u n u t- rı. zekânı göster. Iç güzellik falan hani. İkisinin kendim e güvenim falan bitti. M em elerine gelen k a ­ .

B unla gezerken herkes dicek ki. “p iem be” diye çıkıyor ağzım dan. Etkilem e Dersi Part I: Peçeteyle güi yapın” gibi bir şey olm alı. Ö ıf ve âdetlerim ize uymaz. ay ne tatlı. Kim i görsem böyle yem ekte falan. dım.geçm eyen belli diil am a ayıp yani. şerefsizler. H içbir şey yapm adım . Onun için aylarca dalga geçen. Haa yeri gelm işken. kızlara paso peçeteyle gül yolluyorlar. P eçe­ teyle gül ne lan? O rıgam i kursuna mı gidelim diyorsun? Ama elin gâvur gac ılanm tavlam ak için süm üğüm ü sildiğim p eçe­ K üç ük teden bunlar ev bile inşa ederler. bizim kiler de “Ayy 11e ş i­ rin. anlam adığım bir iki durum var bizim Türk erkeklerine dair. bunla­ neticede orası. ben de düdüklesem ’. ne ayy ayy ayy” oluyorlar. ay ne güzel. Bi de yani bize göre değil. H erkesin birbirini fortlam ak için var olduğu bir yer k rı nasıl aktarabilirdim ve böyle bir m uhabbeti nasıl kurabilir­ D ün arkasını dönse. haa sözüm m eclisten dışarı dem iştim dim i!” K afam da böyle bir sürü cüm le kurdum kurdum kurdum. A pt al ın Bü “N eyin var?” diyene. bu kızların Türkçe iki üç kelim e söylem esini sevim li bulm aları. yüz kişinin var olm asını. ay ne bilm em . Ben “pem be” kelim esini söyleyem iyorum . “Rus Kızların. ahlâksızlık böyle şeyler. C ık cık cık valla olm az ya sı Yaııi kim ister yanındaki kadını senden önce düdükleyen altı . Bütün kinim ve nefretim le burnum dan tıslaya tıslaya geçirdim hoppidi m ekânlarında günlerim i. “Yok bişeyim m m beaaaa!” diye b ağ ır­ yü dim ki. ‘çocuk ayıp. oturdum sandalyeye. D iğer şey ise. K uıdum kurm asına da o bangır bangır m üzik varken. “B ıoadıum m çok gusell" diyorlar.

bir daha buraya gelm e­ meyi bilirler. kendi erkekleriyle yetin­ k m elerini sağlayacağım . M aske takıp. "K ezzap- ya sı na” . Yoksa ileri­ lı Sapık" diye dolanacağım etrafta. gacıların “ M arhgabalan- A llahım yaz bitse de dağılıp gitseler m em leketlerine. K urtulsam şunlardan. . Rus kızları­ nın suratlarına kezzap atıp. K üç ük A pt al ın Bü yü PlICİJ» um arım yaptıkları hatayı anlayıp. Sonra da bunu inter­ nette Rus sitelerinde bir güzel yayıp. senin ağzını yerim ben diye bakıyorlar.beni çingenelikle suçlayan tipler. B en böyle bir uygulam aya geçmeden. kaçacağım . D ün deki günlerde. piç ettiler resmen tatilimi. viral bir kam panya adı altında.

En çok da Bayan K al­ laşmaktan çok daha zor geliyordu. Sıkıştığım noktalarda. Giilben E rgen'in beyaz göm lekle basın karşısında gözyaşı dökm esini kendime örnek K üç ük alarak. Gözlerim hafif nemli. rezil” d iy e­ rek suratım a tükürecek gibi geliyordu.« p ( İ ı n L t ı y ı k 4 yü k » 7? D ün ya sı . “O rospuya bak. y av ­ rular! araba altında ezilm iş kedi gibi bir tavırla işe gitmeye karar verdim. O nunla karşılaşm ak Pekm ezde k a rşı­ ın Bü Kus kızlarıyla am ansız m ücadeleden 1-0 yenik ayrılarak . karşım da­ kini n gö/bebeklerine bakarak ve m utlaka koluna dokunarak konuşacaktım. R aporum da bitti am a işe geri dönesim hiç yoktu. usturuplu bir şekilde kendim e çeki düzen verip. Yanı herkes beni görüp. “B ilm ediğiniz o kadar A pt al tak ’tan utanıyordum .Ç ok garip şeyler olm aya başladı tatilden döndüm. Ne yapsam ne etsem de bu durum dan km ıulsam diye kendi kendim e evde insanlara y a ­ pacağım konuşm ayı hazırladım . Banyo aynasında bana soru soranlara verece­ ğini cevapları tekrarladım .

” dedi ve K üç ük gitti. adam ın yazdıkları- 178 A pt yönetm en yanım a geldi. sen büyüksün. ben m asalardayım falan. İşe giderken sürekli olarak. bi şi olsun am a kim se ölmesin. O ysa kim e ne yani. en azından şu otobüs kaza yapsın ama kim seye bi şi olm asın. ama dem ek ki gösterm işler. Kendim e kiifrede küfrede açtım mailim i. çatır çatır da “M em e benim göt benim. istediğim e veririm . Kendi katım a geçerek oturdum m asama. yapacaklarını yazdım . Sadece bina y ıkıl­ sın. m alım lan bariz. Sanki bir derdim var gibi kıvranıyordum . Uzaklara dalıp dalıp duruyordum.çok şey var ki!” deyip insanların Pekm ez’i de suçlu zannet­ m esini sağlayacaktım . geri zekâlılık konusunda çığır açm ışım da h ab e­ rim yok. “Hastalığın şifasını Ç eşm e'lerde al ın girdim içeri. Am a yine de götüm yem iyor! Kim senin de beni sal­ ladığını sanm ıyorum . dağılın lan” yapsam. yaparsın bir kıyak. M asum i­ yeti sim geleyen beyaz göm leğim in üst düğm esini de kapatıp sola hiçbir yere bakarruyordum .” diye dualarım ı ederek geldim binanın önüne. G er­ çi bu adam bende ekli değil. Allam ne olur. Sağa Bü yü Pucca k D ün ya sı . Tatil fotoğraflarım ı ekledim tabii F acebook’a. Neyse bunu sonra k o ­ nuşuruz. sen rapor alıp tatile çıkm ışsın. Sel mel bi şi yap. Bizim burada götüm üzden ter d am ­ larken. bana olan olsun am a sonra iyileştir beni. tam am felaket yapam am diyorsan. “A llaaam deprem fa ­ lan olsun. hiçbir şey söyle­ m eden kalkıp gitsem. kısacası kendi vicdanım a yapıyorum bu num aralan. görm eyeyim kim seyi. Hastir. bir elim de içkiler. Derken bulm uşsundur umarım. y a ­ radansın. kim se gıkını çıkar tamaz. önce m aillerine bak.

İstanbul’a gideyim falan diye. Nerede o ld u ­ ğumu sordular. Sonra da yukarı kata işlem lerim i halletm eye çıktım. İstanbul'da bir yere başvurm uştum . T uvalete gidip hem en aradım.k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı .” dediler! R üyam da bile g ö re­ m eyeceğim bir pozisyon üstelik bu. Bu kez yırtarım yani. ön görüşm e için çağırıyorlar am a olsun. "He tam am iyi. Y apacak bir şey yok. on beş gün çalışm am g e - A pt gidersem babam ın dırdırından da kurtulurum . İstanbul abi boru m u? H er şeye sıfırdan başlayıp tepelere çıkabileceğim şehir! Daha işe alınm adığım halde. kaderim e razı olm alıyım diyerek diğer m aillerim e bakm aya devam ettim ve yem in ederim A llah’ın varlığına o dakika inandım.” dedi. O nunla beraber olayım . "Ö n görüşm e için gelin. Yani olursa yırttım d e ­ sessizlik lalan derler ya.ııa bir baktım . bayağı da ta - al ın mektir. tuvaletten çıkarken o k a ­ K üç ük pattığım üst düğm em i açarak az önce bana papar atan y ö n et­ menin yanına gittim ve “İşten ayrılıyorum . O kadar gelm em ek için dualar ettim. istifa dilekçemi yazdığım adam. alâkalı alâkasız her boku bana dayam ış.” d e ­ dim. Zaten o da dünden hazırm ış sanırım . İşte oradan başvurum a cevap vermişler. Beni iplem ediğini zannettim ama iplem iş oolum. yalvardım. dem ek buym uş. re s ­ m en anamı ağlatacak öyle böyle değil. para da verirler.” dedim. ama bir sorun ç ık ­ tı. işi kaçırm ayayım diye “İstanbul’dayım . M u sa’nın denizi ikiye yarm ası gibi bir m ucize bu! P ekm ez’le çıkarken. A m a o dönem de hiç ses soluk çıkm am ıştı. Yepyeni bir hayat beni bekliyor!!! Fırtınadan önceki Bü yü k D ün »79 kl\^ıı. Hoş daha bir şey belli değil. üstelik dün iplemiş. İstanbul’a şaklı yer.

ı ve bi İ t r i­ r a i­ K mize verdiğim iz gazla.iMi’i A n t a l ­ ya d iy e ­ sı .rcktiğini zırvaladı. başında durm am gerek. İzm ir’e dönm ek istem i­ inanm ıyordum . G er­ çi bu ilk İstanbul deneyim im değil. her şeyi büyütüp sorun çıkart­ al m asası ın yordum . biraz safça bir kızdı. O kavganın verdıg »arsia e\ arkadaşım la birlik­ üç ük te A içki pt kasız şeylerden kavg-ı e fnv?ve.ır!> yal I. sevgilim le a lâ ­ maya.” diye uzaklara dalarak şıp şıp gözyaşları döktüm. Alkohın elkr. bir sonraki gün finale girmemiz. adam “Peki” diyerek beni yolladı. Bü yü yed iğ in ' Hu« i * k D k ü llü le rin ti olarak sayıp sayıştırıyordum çocuğa i'v . Zaten aldığım rapor falan derken. yoksa istifa eder m iydim . Oradan kurtulduğum için öyle bir ra ­ hatladım ki. l. O A nkara’daki ç o ­ cukla aynı sınıftaydık. çünkü geleceğim için bana bir şey katabileceğıne kıırup. çıtı pıtı. - 180 ün . Baktım yapacak bir şey yok. Yani artık işsizim. En son öyle bir tartışm a yaşadık ki ıi ••'l. İstanbul’daki iş olm azsa sıçtığım ın resm idir ama yapacak bir şey yok! Bir defa şansımı denem em gerek. staj için kendim e kanal ayarlam am lazımdı. İstanbul'a gitmeye karaı verdik niz bir sorun vardı.-:« edem em eye başladık.ira «aş»:tm saç baş giriştik birbirim ize. Ya m em leketim olan İzm ir'e gidecek­ tim ya da okuldan sonra ciddi bir adım olarak onun yaşadığı şehirde. A nkara'da kalmak konusunda da em in değil­ dim. “B a­ bam hastalandı. gerek. az önce aç­ tığım düğm em i sinsice kapatarak ağlam aya başladım . Okulun son seııesiydi. birbirim ize taıiâim-ı. yani A nkara’da kalacaktım . Aklım bu d ıişu n td -rle gel t?it yaşarken.

Sadece bir gün durabilirdik İstanbul’da. ev arkada­ . İstanbul senin yerin" gazıyla İstanbul’a doğru yola çıktık. Y olculuk boyunca sızdık. savunm asız kuzular ­ dık. kanalın nerede olduğunu bilmiyorduk.yordu. bizi bir korku sardı. Labirentteki fare gibi ürkek. V v g i ve saf yüzlü insanları takıp y eten eğ im iz sayesinde. kızını sen kendini buralarda harcam a. katil. Yalnız bir sorunu­ D ün ya sı dan geri dönm em iz lazım dı. salyalarım ızı koltuk k en ar­ larına bırakarak. Her şey çok dan oraya koşturup duruyorduk. iş isteyecektik.«) / . te la ş lı bir şekilde o ra­ al ın Bü miz anda. Orası bizim için k o r­ kunç bir yerdi. k u r ı - rak boşalttı. Her gittiğim iz yolun sonu. Nasılsa her şclvuı bir merkezi M etroya binm em izle bir ' ardıı m antığıyla metroya bi. iki üç ük saat sonunda çıkışa ulaştık. almamız bir H*ij Çünkü v a­ K rın d a k i arkadaşım . Kim seye sorunuyorduk da. Bunu fark ettiğ i­ ler bir bir kafam ızda uyanm aya başladı. otogarın çıkışını aram aya başladık. koskoca kanala gidip. m akyaj yaptık. geldiğim i/ yere varıyordu.v durak sonra kendim izi diş. oradr. Kafam ız bir milyon. Boğaz K öprüsü’nün üzerin den geçiyordum . İstanbul için anlatılan efsane ­ yü muz vardı. herkes gözüm üze sapık. hem en tu ­ valete giderek üstüm üzü değiştirip. ikim iz de İstanbul’a ilk kez gelm iştik. Boru d e ­ lisi. A pt karışıktı. U yandığım da. bütün g e c e tuttuğu rn 'd e su u . Esenler otogarına indiğim izde. T uvaletten çıktık. En ön em ­ k ğil. gece kalm a­ şımın verdiği “ Hadi bcııi geçtik. tecavüzcü gibi görünüyordu. herkes kurttu ve biz saf.

atm aya başladı. işimle gündem de kalm ak is­ liyorum ” kısm ına gelm iştim ki. Seda Sayan gülüm seyecek. M ecidiyeköy’de seçtiğim iz akça ün miz durağı kaçırırız. hatta belki ana haberi bile sunabilirdim. D işlektim ama olsun. Çocukluğum dan beri yıldız olmak ın Bü Kanalın kapısına yaklaşınca. oraya girm eyin. sı çücük yerde bize bir şey yapam azlar dedik ve telefonumuzu . pırıl pırıl parlıyordu. aynı binanın D balığı gibi yapışarak gittik. o k ü ­ Ardından M ecidiyeköy’e doğru yol aldık. Sorduğum uz on kişiden sonradan kavradık. Aydın Doğan beni karşılaya­ cak. sorun mu yani. Neye baktınız? Hem kanal ta­ şındı B ağcılar’a. yukarısı E5. İçeride tek işçiler var. "‘Özel hayatım la değil. aşağısı deniz. Ben tam h a ­ yâlımın. bir sesle kendim e geldim: “Abla yasak. Beyaz telefon num aram ı isteyecekti. yolun sonunda Oscar verecekler gibi hissediyordum . İçeriye girer girm ez keşfedilecektim . cam a vantuz pakça tiplere kanalın yerini sorduk. O bina istiyordum. büfeler sapık olm az. Kapı açılacak. Zaten İstanbul m antığını k sadece bir tanesi doğru yolu tarif etti.” A pt al benim hayallerim di sanki. O rada da. Neticede m aaşım iyi.Onu kendine getirdikten sonra. O kan Bayülgen evlenm e teklif edecek. Hayalim karşıda bana bakıyordu. büfenin birine kanalın yerini sorduk. her adım da sanki önüm e kırm ızı halı seriliyordu. basit. sonra böbreksiz bir şekilde küvetin b i­ ya “ 155”de hazır tutarak. O tobüste ineceği­ rinde uyanırız diye gözlerim iz fal taşı gibi açık. yaptırırım dişlerim i. Çok az kalm ış­ K üç ük tı. benim kalbim boğazım da yü önünde iki saat dolandık durduk.

" dedim. o yol gözüm de büyüdü. Saat üç buçuğu geçiyordu. Cem il koçum K üç ük baksana bir. Bu kızlar kanala gidecekler. al ın lek ve çiko halim le onun gibi bir çocuğu bir daha bulamam. Bundan iy i­ si can sağlığı. Yine de um rum da olmadı. Bu devirde erkek de zor bulunuyor. Benden iyi bir gelin olur. O sırada bize B ağcılar’a nasıl gideceğim izi a n ­ latan dayı yine lafa girdi. ııy. çocukla­ rım ın anası olacağım. H aya­ limden vazgeçm işim ulan. bundan sonra bana birşey koym az A pt B öylece hayallerim den vazgeçtim. Nuri Alço m ü ­ ziği. bari yem ek y iy e­ lim. Tam o sırada telefonum çaldı. babasını arayarak. sokakta h a n fendi.1 işaret: Kaderim de ün. iki yabani adam. O kan’dan doğurdu­ ğum çocuklar.K urduğum hayaller.1. Bü yü . para pu' yok. şöhret. büyük ihtim al biz orayı bulana kadar kanal k ap a­ nırdı. Hem zaten m utfakta aşçı. Gece yaptığım ız kavganın ardından pişm an olm uş. O kadar uzun anlatıyordu ki. evim in hanım ı. sabaha kadar mokoko.” Adam ın o sözüyle zihnim de canlanan görüntü şu ­ dur: İki kız. hayatta yetişenleyiz oraya. ünüm. “Hele durun hele. yatakta fahişe olm aya m üsait bir alt yapım var. Bağcılar neresi onu bile bilm iyorduk. A nkara'ya k ap a­ k D ün u C. bi atıver oraya g idivosaıı.V ya ■83 sı . A rkadaşım a döndüm. Bu d iş­ Tam am öküz rnöküz am a neticede erkek erkekti. 'Hadi gidelim. Diyarbakırlı bir dayının sesiyle tuzla buz o l­ muştu. ikimize de T R T ’de staj ayarlam ış. bir baktım sevgilim. Dedin» sanırım bu benim için bir ğı atıp T R T ’de dokuz beş çalışarak.. adam B ağcılar yolunu anlatırken. şöhretim . orm anlık alan.11. Açlığım aklım a geldi.

kusura bakm ayın. Bizi gördii leyse çok ballısınız. yollardım k a p ı­ pt ve biz daha bir şey söylem eden.. Elim i sallasam ellisi. şişm anca. "Staj için mi geldiniz? Ö y ­ al ın ğım insanların listesini aklım dan geçirm eye başladım . Kanal sahi­ yü ra ’ya. Haziran başında gelirim diyorsanız.” "O zaman verin kâğıtlarınızı.” dedi. on dakika önce gelseydiniz. . İn ­ k D ün ya sı minin olm ası tabii bize daha çok güven verdi. “Hahay ne var canım Sibel Can gibi etli butlu. haziran ayında görüşürüz. Bu sıkkın ve bıkkın halim kanalın kocam an dalgalanan bayrağını görünce sona erdi. tuvalete bile gitm ez be!” diyerek girdim kapıdan. “ Ya aslında ün şöhret falan bunlar boş işler. güleç y ü z­ lü bir kadını ayakta çantasını toparlarken bulduk.” A "Evet staj için. bıngıl bıngıl hatunum . kovaca­ İnsan K aynaklan bölüm üne gelince.diyerek bindim arabaya. Hem benim karakterim de birisi bir erkek için değil A nka­ san K aynakları’na doğru m erdivenlerden çıkarken. Aydın D oğan’ın metresi mi olsam lan acaba?!” gibi türlü malak düşünceler içine girip. Bü lip.” “Ayy yok geliriz geliriz. diğerini dış haberlere veririm.” “Çok güzel. Yok olm az derseniz. gaza g e ­ bi olm ak var bu devirde. K üç ük dan. birinizi program a. İçime kaçan M arilyn M onroe yeniden canlandı.. A rabanın üzerinde kanalın am ble­ Arabada bir yandan sevgilim le m esajlaşıyordum bir y an ­ dan da boşuna gidiyoruz bari ordan otogara geçeriz diye d ü ­ şünüyordum .

A m a kaşındım işte. Bu kez biliyorum çok g ü ­ k İşte şimdi yeniden o ilk başlarda içim de olan k ıp ır­ D ün ı «5 ya sı tıktan sonra. . sevinç çığlıkları a t­ doğruca otogara döndük ve yem ek yedik. B öyle pırpır ediyorum . Ardından H aziran'da staja. K üç ük A pt al ın Bü yü tı canlandı.Bu kadar kolay oidu. Ellerimizi sıkıp. daha ne alacaktım yani??? zel şeyler olacak. açlıktan bayılm ak iizere olduğum uzu fark edip. O ilk başta hayalim in peşinden koşm alıyım diye siktirı basm ak üzeıc olduğum adama âşık olduğum u düşünüp. Sonuç b a ­ bayı aldım tabii. asıl hikâyem şimdi başlayacak. her şeyi bıraktım . sonrasın­ da da işe başladım . Sonra otobüse b i­ nip okula geri döndük.

zerre kadar pt al lı bir işim var. rinde yem ek yiyonım. o kadar parası­ zım ki kendim i acayip ezik hissediyorum . K üç ük değilim! İşyerindekilerden nefret ediyorum . P ekm ez'in en y a­ kın arkadaşı burada çalışıyor. İsm im i söylerken başına pozisyonum u da e k ­ ın Bü Ön görüşm em olum lu geçti ve ertesi gün işe başladım. Babaannem i arayıp. Babam ın her yeni şehre gitti­ ğim ¿aman ayarladığı m isafirhanelerden birinde kalıyorum. o kadar dua ettin diye sorsan. ona bile dua ettirdim . Düşün kı iH h A M aaşı baştan verm edikleri için çulsuzum . Her akşam m isafirhaneye gidip ağlıyorum .Y e n i ile başlayan h e r b i r şeyim h a y ırla ra O tobüste o kadar çok dua ettim ki olsun diye. hatta sadece işye­ M utlu m usun. o derece bir iş. düşün işte! Buraya kadar olan her şey rüya gibiydi. O kadar istiyordum . Artık gayet taşak- leyebiliyorum . zırt pırı Pekm ez buraya gelip duruyor ve tek kelim e konuşm uyoruz. yü Pm>. O kadar utanıyorum ki ondan. » k D ün ya sı vesile o lsu n ! .

“Höh arlık. Kıza ben “Esm aC eyhan” diyeyim en iyisi. Ç ocuğum u düşürm üşçesine üzüldüm lan o parayı verir­ K ızlar çok ilginç burada. ın Bü Bir de bu kızların ne kadar maaş aldığını da doğrusu merak yü ropollüğüm le. . ama bir o kadar da çekici geliyor hatun bana! Bir K üç ük onunla sam im iyiz. hem tip olarak hem karakter olarak. o yüzden böyle bir geçm i­ şimiz var. k rafı ekm ek!” dem em ek için kendim i zor tuttum! Bütün m et- D Bana yirm i liıa deyince kızlar. yok daha neler. ne bileyim böyle hiç tarzım d e ­ ğiller. P ekm ez’in arkadaşının eski sevgilisiym iş bu. için. yem ekhaneyi de o gösterdi. acayip itici. sanki üst baş b a ­ kıyorum kendim e töbe töbe. Lanet ettim bu kapitalist sisteme. H ayır aynı işi yapıyorsak. Tarzım değil de nasıl bir cüm leyse. koca alm ıyoruz lan. nasıl açım. Sabah toplantıda buna A pt al ken.. B unlar her gün m aşallah. alt ta ­ içim ağlaya ağlaya yedim . ya sı m eye yüzüm de yok. Hatun bildiğin Esm a Ceyhan.geldim geleli T ak sim ’e bile gitmedim! B abam dan para iste­ G eçen gün işe gittim. o da kuyruk acısı m uhabbetine. o ekm ek arası peynir dom ates ün yorlar. Lan her sabah bunlardan yiyorlar. akşam da bir şey yem em iştim . Oradaki kızlar habire bir yerden sandwich alıp d u ru ­ Bir sandw ich ne kadar olabilir en fazla diyerek düşündüm. bana da alın dedim. “İhihih keşke kepekli isteseym işim ” diyerek. Neyse bir tane kız var mesela. ediyorum . benim alacağım parayla bunu yapmaları im kân­ sız. O gün artık nasıl canım çektiyse.. Bana tuvaleti. maaşı alayım diye bekliyorum. Bazı olaylarda öylesine soğukkanlı ki şaşırıyorum.

sonra ciddi mi lan bu telaşı sarıyor beni. bunun m em esi küçük. Kız sanki ona söylenm em işçesıne. am a kısa ve öz biçim de. Fakat yem ekhanede biri . bu jigolo. A pt insanı sevm ediyse bitti. Bir program ına çıkm ış hatun gibi hissediyorum : Her şeyi açıkla­ malıyım . Am a ben var ya. ayy canım ya. benden neden istiyor­ sun? Kalk git m utfağa al! Yem eğim zehir oldu” . Yani insanlar hep benim için. “Ee ne hissediyorsun?” diye soruyor. Ciddiyim bak. Onun götü büyük. Yemin e d e ­ rim ya. bu kokoş. bu sıçarken kokuyo. o kesinlikle öyle bir şey yapına/. Ota boka min etm eyince. kökünü kazıyor. o içiyo. H a­ K üç ük tun sevm iyorsa o kişiyi.” diyor. bir gör. herkese takacak bir Bü kıllanıyorum öyle yapınca. bildiğin kedi yavrusu gibi bir şeyini a s ­ lında. Bir şey d i­ yor m esela. b akıyorum bir on dakika şaka mı y a p ­ tı diye. Aslında garip gelecek ama bu tavrına h asta­ yım onun. hayatta hiçbir /am an bu kadar açık bir kız olam adım ben. o varoş.” falan der (Pekm ez ve eski işyerini hariç).paparı basıyorlar mesela. hiç affetm iyor. C evaplar tat­ k D ün ya sı “Uykum vardı yapam adım . kulpu m utlaka var. Bi başla uğraşıyor. O nunla kavga edebilm ek için canla al ın Sevm ediği insanları sürekli aşağılıyor. y a p m ış a iyi niyetindendir. tuzluğu istesin bundan. “Ne saf kız. “Ben bir şey anlam adım am aaaa. öyle bir carlıyor ki: “ Heı m asada tu z­ luk yok mu? Yoksa m asanda tuzluk. Onunla konuşurken kendim i TV yü herşeye. uzatınca sıkılıyor çünkü. bu muhabbeti aynen yaptı!!! Yanında nasıl davranacağım ı kestirem iyorum . Hep işlerim i sinsi sinsi hallettim. 11e iyi niyet­ li.” diyor.

Sonra tak tuk saç­ larını savura savura gidiyor. İki dakika sonra telefonum ça lı­ yor. Am a bazen bokunu da çıkartıyor. her gün düzenli olarak kıyafetini sorması gibi: “ PuCCa bugün nasıl olmuşum"1” “Ç ok güzel olm uşsun.” "K orur korum asına da canım . yani ikisi de çok güzel. “PuCCa. ona bak şimdi. arkam dan bakacak m ı?” diyor. ev sizin üzerinize m i?” “Ne oldu ki?” “ Baban ölürse falan ortada kalır mısınız diye m erak ettim.” D ün ya sı ğum için sürekli gülüyor olm am sebebiyle. öyle saf bir k an a­ . ölüm A llah’ın emri. Öyle böyle değil hem de. Gerçi maaşı size bağlanır am a.” k lı bakarak söylem iştin.Yüzümün lolipop kıvam ında yuvarlak olm ası ve dişlek old u ­ at oluştu benle ilgiii Çıkm ıyor.” “A llah korusun de m anyak. A pt al ın k u ^ ı i l ı a p t a l ı n b u y ha « l u n y j M Bü yü “Yoo bakışım aynıdır." Haa bir de ilginç ilginç soruiarı var: “ PuCCa. K arde­ şin ne kadar maaş aiıyo?” K üç ük “ !?!” I’ekm ez'in arkadaşına deli gibi âşık. O yüzden bu kızın bu tavrım seviyorum. yapacak bir şey yok yani. M esela tuvalete giderken yanım a geliyor.” “A m a diiııkü d aha güzeldi dim i? Dün daha fa rk ­ “ Sen olsan bunları giyer m iydin?” “Giyerdim tabii.

Benden nefret ediyor.” “Baktı baktı. K üç ük X9 ° A pt al ın Bü P uc cî yü k D ün ya sı “Höhh yani telefon mu ettin bunun için. Çünkü eski sevgilim olan Pekm ez her yerde benim ne tür bir kaltak olduğum u yaymış!!! Hakkıdır hakka tapan milletim in istiklal dem ekten başka çarem olm adığı için. ben de bu Esm aC eyhan’la tuvaletlerde parlatıcılarım ı sürerek vakit geçiriyorum." . şu anda da seni aranıyor..“PuCCa arkamdan baktı m ı?” “Ayy dayanamadım yaa. sen gidene kadar boynu koptu hatta.. baktı mı sölesenee.” P ekm ez’in arkadaşı da orospu bakışlı bir oğlan.

T ı r t fotoları olan b ir insanım . Bir odam var. eski sevgililerim in ve onların eski sevgililerinin fotolan. bir de televizyon. servisi bir kaçırsam sıç­ yü k D ün ya sı . Diğer tarafta da k ü ç a k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ın Bü O kadar parasız bir haldeyim ki. bazen yanaklarım a koyup. Başka eğlencem yok desem yeridir. A m a o kadar soğuk. karnım a. O dada yatak ve dolap var. İçim kan ağlaya ağlaya kızın fotoğrafları­ na her gün bakıyorum . K üç ük Tek eğlencem de Aşk-ı M em nu dizisinde birbirini d ü dük- leyen akrabalar ve F acebook'ta arkadaşlanm ın çılgın yaşam ­ ları. bir de bir üçlü koltuk. N eredeyse bir ay olacak buraya g ele­ li am a ben hâlâ hiçbir yeri gezem edim . tığım ın resmidir! Her gün m isafirhaneden işe. o k a ­ dar soğuk oluyor ki hava. orada yatm ıyorum . Pekm ez kızın biriyle çıkm aya başlamış. H atta kendi fotolarım dan daha çok A caklarım a. işten m isafir­ haneye geliyorum . Laptopu b a ­ TV karşısında sızıyorum . üçlü koltukta pt al salon gibi bir şey.

Profili açar açm az girdiğim ilk yer kızın profili. Anam . Böyle havuz başında sermiş kaslarını o rta­ k ne baktım. Um arım iyisindir. Arabası da var. kızı kıskanıyor muyum yoksa hayran m ı­ . ellerinde m ontlan o l­ mayan çocukları keserdik. ayaklarını da koym am ış. küfürler. ama ne güzel dişleri var ya pis sürtük!” diye diye dün akşam yine kıza bakıyordum ki beni Facebook tan biri ekledi. Soğuk soğuk terler döküyorum rı okudum . geri zekâlıca kız yazıları. nerden buldun şerefsiz o göm leği” K üç ük sin” ke olm adığını anladım. git gejjj” “a. yorum la­ Bü bi. F a­ pt "kanks yaa harikasın burda” al ın çocuğun fotolara bakarken. Tek tek ölesiye inceleyerek bakıyorum! "H ım m m ne giym iş böyle. Lan ben böyle bir bebeyi tam sam . “kujum m m . Çünkü oniarın arabası vardır ve A “aafsfsafsfsa =) çok cicisin” “elinde ne var senin lan göt! sütten başka bi bok içm ez­ Atışm alar. O offff ooffff diyorum sadece. yem e de y a ­ D ün ya sı G arip bir şekilde. Sırtım gösterm iş bir de. şiirler. Burnu.q evladı. K arşılaşm ış biie olsak asla affetm em . K ı­ şın alışveriş m erkezlerinde gezerken.bakıyorum . yerim yutarım ben bu oğlanı. Fake mi lan bu dedim . saçları da nasıl güzel. kaşı gözü elle çizilm iş g i­ nım adığım bariz belli. yım anlam adım . bırakır mıyım hiç! T a ­ yü nında yat herifin.” Kim m iş lan bu dedim ve resim leri­ ya. onu da anladım. sen beni ihmal et taaamm mı. Bir de mesaj attı: “ Nabcı güzellik? Uzun zaman oldu.

Ben onun göm leğini giym işim . Aradan bir yarım saat geçti. cevap yok. Klasik bir şekilde. İtalya’da falan fotoları var bir de. Kuduruyorum ben A pt Bendeki kaltaklığa bak. Bir de m ağazanın ışıklan gözlerini ra ­ hatsız ediyor olm alı ki fotolanm hep güneş gözlüğü takıp çektiriyorlar. öyle evin içinde koşturup duruyoruz. ne cevap yazacak diye. en yakın zam anda yüz yüze tanışalım ” derse de ne d e ­ rece abazan bir kız olduğum u göstereceğim ona. Ç ocuklar babalarına benzesinler am a m üm künse. Zaten arabanın içinde de var resmi. Sonra sadece pijam a altıyla. Beni aldatır am a bu. Tabii ki ö y ­ le bir şey yapm ayacağım m m . m ont falan da yok ü s­ tünde. Nedense bunlar alışveriş m erkezlerinde resim çe k ­ tirm eye bayılıyorlar. büyük eşşekiik ediyorum am a tanıyam adım ” . Bu kadar yakışıklı herif. “B uradan olm az K üç ük beybi. Bu da belli ki tiki b e ­ belerden. gün yüzü gösterm esem mi ona Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın b ü yü k d ü n yası ya 193 sı . İki üç tane uzaktan var. Az ağır ol di m i? B ilgisayann b aşın ­ al ın evde sandalyeye bağlayıp. O yüzden acaba? Böyle hayallere dalm ışken. bana kahvaltı hazırlarken. çocuğa mesaj attım: “Özür dilerim . İzm ir Ekonom i mezunu. “Ben de sizi tanım ıyorum am a tanışınz” yazarsa b i­ le kabulüm . B el­ li ki çok geziyor. da dört gözle bekliyorum . Bir sene sonra hem en çocuk yapıyoruz. beni tanıyorm uş ayağı yapıyor!!! Hem en çocuğu dam atlıkla hayal etm eye başladım . Garantilem ek için ona da baktım yani. Hemen tel num aram ı yazarım .m ontlannı arabalarına koyup çıkarlar. am a Allah biliyor içimden g e ­ çenleri işte. mal mı ne.

Dijital ortam da bile dedikodu yapıyor. D onum da salla­ K üç ük rım ben be seni!!! B aba parasıyla gezip tozan adam a ihtiya­ cım yok zaten benim. bir süre hanım efendiliğim i bozm ayarak bir şey yazm adım . terbiyesiz! İşim gücüm var benim burada. Keko. çocuklarım ın babasından mesaj geldi. Ben onunla puştu bana gelsin tırt desin! Şensin lan tırt hayvan oğlu h ay ­ van!!! G öt suratlı ne olacak. Beni boşuna heveslendiriyor. Sonra geldim oturdum. Sinirim biraz geçti. B ir mesaj daha. evim in d i­ reği. Oluum m o yanında gezdirdiğin beyinsiz hatunlardan mı sandın beni haaaü Tırtm ış!!! Facebook’tan kız yapm aya çalışan em besilin birisin zaten. Tırtm ış. Bir mesaj daha geliyor. Allah be - al ın evlenm e hayalleri kurayım . elin Bü P u cc* yü tı k en arda parlıyor. O ay gibi sura­ jı okuyorum : “İşin aslı profil foton başarılı. M ouse titriyor elimde. diğer fotoğraflarına baktım tırt” Beş dakika mal gibi kaldım ekrana bakarak. Açtım mesaj b ö ­ 194. G ittim bir bardak su içtim. O kadar çok sinirlendim ki. Bir mesaj geliyor. K olay mı. ya m esa­ sı .” yazıyor bir arkadaş. A rabası­ lanı versin. resm ine bakm ayı k D ün kesip. A pt nın önünde fotoğraf çektiren iğrenç yaratık. çocuklarım a baba yapayım . ondan diye hevesle bir açıyorum . K albim duracak şekilde açıyorum .de. Kıronun tekisin zaten. “PuCC a M S N ’de beni engelledin mi? Seninle konuşm am gereken şeyler var. Bi siktir git yaa. “PuCCa lan x x x ’in fotosuna bak ahahahahahah koptum A l- laam aa” .

lüm ünü ve “Senin ağzına sıçarım ben sikik! Anandır tırt! G öt herif!” diye yazdım , sonra da engeli bastım . Biliyorum y an ­ lış bir hareket, am a olsun içim de kalm adı. A nladım ki erkek sanalda da reelde de aynı. Yüzeysel bakınca sana kapılıyor, biraz detaya indiğinde kaçıyor. Yani gösterirken iyi, verdik­

ten sonra topuk!!! K adın da aynı. O rtada fol yok yum urta yokken hayallere dalıyor. K arşısındakini m ükem m el erkek kalıbına sokuyor. H ayalleri yıkılınca, o m ükem m el erkek oluyor sana karaktersizin, puştun teki.

K

üç ük

A

pt

al

ın

k
kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

D

ün

ya
*95

D e r v iş in z ik ri neyse f ik r i de o fa la n d e ğ il! !!

Dün G ece E sm aC eyhan’da kaldım . Böyle ortaokulda a r­ kadaşında kalırsın ya, kendim i aynen öyle hissettim . Hadi uyuyalım diyorum , yoookk hatun uyum uyor. Bütün işyerinin

sını bile tartıştık. B ir süre de o konuştu, ben P C ’sinde tak ıl­ dım. O süre zarfında P ekm ez’in arkadaşına olan aşkım anla­

m aya karar verdik. Tam yatacağız, anam bir baktım , ikimize de aynı yatağı hazırlıyor. “Esm aCeyhan, yatacak yerin olm adığını söyleseydin k eş­

K

üç ük

ke” .

nımda kalıyorsun, beraber yatalım böbüşüm m m yaa ” H ayır kesinlikle lezbiyen değil. A m a böyle fazla coşkun

bir sevgisi var kızın. Ben de böyle sevgiye gelecek en son k i­ şiyim. Y attık biz, ben biriyle yüz yüze yatam am . Kalbim in

19 6

A

“Y aaaa PuCC aaa yatacak yer var am a kırk yılda bir y a ­

pt

tıyordu. Pek bayık geldi. A rtık gözlerim kapanıyordu, y a t­

al

ın

dedikodusunu yaptık, pastanedeki adamın karısını aldatm a­


P u cca

k

D

ün

ya

üzerine doğru, yani sola dönüp de yatam am . Sağ tarafım da da

dönüyor, üç dakika sonra geri yüzünü çeviriyor bana. Nefes

nefese yatıyoruz. Ben kıyafetli de yatam am . Yani üstüm deki norm al kalır da, altım da sadece külotla yatarım ya da g ece­

likle. Y oksa rahat edem em . Pijam a boğar beni, bacaklarım a dolanır da dolanır. G ece boyunca kâbuslar görürüm. Yaz kış bacaklarım çıplak olacak. K ızla dip dibe yatıyoruz diye p ija­

uyurum diye. Kanalları çevirirken, C N B C -E ’de ne zam an iz -

dir G ecesi doğm uşum diye izlem eye başladım . O sırada da Esm aC eyhan kalktı. Oradaki G uillaum e Canet, P ekm ez’in

om uzlar falan bile. Allah var, çocuk çok güzel aslında. Am a öylesine nefret ediyor ki benden hiç konuşm uyoruz desem

onun gözünde, en yakın arkadaşını aldatm ış, onu kullanm ış kaşarın tekiyim. Ne yapsam değiştirem em , ben de hiç zorla­ m adım , am an öyle bilsin dedim , geçtim gittim.

K

üç ük

N eyse Esm aCeyhan zaten sabahtan beri beynimi sikiyor­

du çocukla ilgili, bir de bu filmi görünce, kızın aşkı kabardı. A nlattı da anlattı iki saat P ekm ez’in arkadaşıyla olan ilişki­

lerini. Hatta gecenin verdiği şeyle m idir nedir cinsel hayatla­

rını bile en ayrıntılı biçim de anlattı, bacağım ı şöyle bir alırdı.

A

pt

yeridir. Konuştuğu zam an da ağzım a sıçıyor. Çünkü ben

al

ın

arkadaşına acayip benziyor, öyle böyle değil, gülüm sem esi,

k ü ç ü k ap ta lın bü yü k d ü n yası

lesem o ff off çektiğim “Jeux d ’enfants”ı gördüm . Ohaa K a ­

olm ayacak. Televizyonu açtım, en azından ona bakarken

k

m ayı da çıkartam adım , korkar m orkar belli mi olur. Baktım

D

ün

ya

kız var. O da bana doğru dönük yatıyor. Dön arkanı diyorum ,

belim den tutup falan diye. O rada ben uyuyakalm ışım . Abi

öyle böyle değil. Porno film alanında bize ödül üstüne ödül verirler. Anam anam m diyorum . O nassı bir yiyişme. Her p o ­

zisyonu iki kere denedik her halde. Öyle deliler gibi seviştik.

A teşler içinde bir uyandım , E sra’yı gördüm. Kendim i böyle pislik gibi hissettim. Vallahi billahi bilinçaltım da P ekm ez’in arkadaşına dair zerre kadar bir şey yok. A m a rüya o kadar gerçekçiydi ki, boynum da som urm asının acısına kadar h is­

Sabah bir kalktım, kız bana kahvaltı hazırlıyor, patates fa­

çocukla cidden yatm ışım gibi pis pis hissediyorum . Ağlayıp, “B ana bu kadar iyi davranm aa, ben iyi biri değilim , bilinçaltı

ğim am a diyem em . R üya m üya hayatı zindan eder bu hatun bana. Nasıl böyle eziğim yanında anlatamam.

B aktıkça aklım a rüyam geliyor, afakanlar basıyor. Sonra t i ­ me k o d ’ları alm ak için deşifre odasına gittim. B ir baktım , bu geldi arkam dan. Ekranda da Ebru Şallı’mn görüntüsü var.

K

üç ük

benzetebildin.” “D alga geçiyorum , sen bundan daha güzelsin.”

19 8

A

“PuCCa, yirmi kilo versen bu hatuna benzersin.” “Sağol, bana şişman dediğin halde ilk kez güzel bir şeye

A nam orda gözlerim bir açıldı. Pekm ez’in arkadaşı n o r­

pt

İşe gittik, Pekm ez’in arkadaşının yüzüne bakam ıyorum .

al

ın

çok orospu bı kızım. R üyam da şeninkini götürdüm ,” diyece­

lan kızartıyor. Kendim i nasıl şerefsiz hissettim . Sanki gece


F u cca

settim. Sonra bir daha uykuya daldım.

k

D

ün

ya

rüyam da Pekm ez’in arkadaşıyla bir yiyişiyorum . Allahhhh,

malde benden nefret eder. Beni sürekli itin götüne sokup s o ­

kânsız. Anam dedim bu da mı rüyasında gördü beni acaba. Ya da sıfatım dan mı anladı? Allahım nasıl kötü hissediyorum

kendim i. “İşim gücüm yok, erken de çıkam am. Sana yardım edeyim , kâğıdı bana ver. Sen söyle, ben yazarım ,” dedi. B a­

na hayattaaa yardım etm ez Pekm ez’in arkadaşı, hele time kod işinde. Kapıyı kapattı, sandalyeyi çekti, yanım a oturacak. İçim den düşünüyorum , rüyam daki gibi şimdi kulak m em em ­

Ç ocuk da bana iyi davranınca, kendim i pisliğin pisliği g i­

şeyleri yapıyordu. Y a da hep öyle davranıyordu ama ben bu şekilde düşündüğüm için şimdi gözüm e batıyordu. Hiç b il­

lak halde, “Beni istediğini biliyorum PuCC a” diyecek gibi geliyor. D uvarlar üstüm e üstüm e geliyor. Sanki bebe b iraz­

pacak gibi hissediyorum . Başka şeyler düşün PuCCa başka şeylerrr. Rahatla, sevişm ediniz bununla. Gevşe, o bir rüyay­ dı. Kâbus gördün geçti bittii. Şimdi işine dönn, çocuğu-çıp­

K

üç ük

lak hayal etm eyi k ee ssssü ü ! PuCCa kendine gelllll sıçacam bacaana haaaü! Bak hâlâ çocuğu çıplak hayal ediyor, o lanet olası hayalinde ellerini çocuğun apış arasından çek pis sü r­ tük!!!

Tam ben kendi iç savaşım ı verirken, bebe kalemi yere d ü ­

A

pt

dan kırm ızı deri donuyla m asaya çıkıp bana kucak dansı y a ­

al

kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

ın

m iyorum am a diken üzerindeydim . Dönüp ona bakınca, ç ıp ­

bi hissettim . Benim le şakalaşıyor, şu ana kadar yapm adığı

den ısırıp, “ Seni istiyorum beybi” mi diyecek diye.

k

D

ün

ya

kup çıkarır. B ana hayatta “Sen güzelsin” dem ez yanii. İm ­

şürdü ve alm ak için eğildi. Eğilirken de bacağı bacağım a

düştü. ?Ben geliyorum ,” dedim , çıktım gittim odadan. Derin derin nefes aldım. “A llaam m m aklım dannn çıkar şu seks-

li m eksli düşünceleri” diye dua ettim. O sırada bir baktım , Esm aC eyhan m ontaj odasında. K olundan tuttuğum gibi P ek ­ m ez’in arkadaşının olduğu odaya attım onu. “Ç ocukla yalnız kalm a fırsatı kızım , ben m ontajın başında dururum ,” dedim

yaşayam am ben. Bir daha da hiçbir arkadaşım ın uykudan ö n ­

piçliğe bak. Abi göster bana rüyam da M urat B o z’u, Robbie W illiam s’ı. Gidip nelerle seviştiriyor beni!!!

K

üç ük

200

A

pt

al

ın

ce yatak hikâyelerini dinlem eyeceğim . B ilinçaltım ın yaptığı

P u cca

Allaam yaa bu rüyanın etkisi tez zam anda geçsin. Böyle

k

ve derin bir oohh çektim.

D

ün

ya

değdi. O rada kendim i bir geriye ittim. Sandalye falan geriye

Y a n lış z a m a n y an lış in s a n , t u t u n m a k im k â n sız ,

A llahım benden nefret mi ediyorsun çok mu seviyorsun bilm iyorum ama böyle bir kıl olm a durum un var sanki. Ne

şanti yalayacağın, sırtında koala gibi yaşayacağın, bebek g i­

mış gibi duıan sıfatım la oturuyorum . H ayatım çok sıradan,

ta gibi oldum. Şöyle kendim gibi, m utasyona uğram ış, dört

K

üç ük

kaybeden zavallı bulsam , Ninja kaplum bağalarım diye eğitip dünyanın am m a kom ayı düşünüyorum . O gün montaj od ası­ na soktuğum E sm aC eyhan’la Pekm ez’in arkadaşı yeniden

3 Ev p ijam ası: İki tip p ijam a v ardır, b iri m isafire v e rile n az g iy ilm iş tem iz, şirin am a rahat ettirm e y e n p ijam ad ır. İk in cisi ise, orta k ısm ı d elik , ü zerin d e y e r y e r çam aşır

suyu izleri ile ç ık m am ış salç a lekeleri olan, p a ç a la n y ık a n m a k tan kısalm ış dünyanın en ra h a t pijam asıd ır. B u p ija m a so n ra b aba atleti ve o rtası üç m etre açık d o n u y la bir lik te toz bezi o lm a y o lu n d a ilerler.

A

m onoton ve bokum gibi gidiyor. Yemin ederim Splinter U s­

pt

lı saçlarım , on dakika önce yedi travestinin tecavüzüne u ğ ra­

al

bi yüzü olan tiplerle karşılaşsam , altım da ev pijam am 3, y ağ ­

ın

zam an su gibi, ilik gibi, taş, böyle göğüs kaslarında krem

k
k ü ç ü k a p ta lın b üyük d ü n yası 201

D

ün

ya

b ık t ım trıv ır ı s e v d a la rd a n

Sonra. sw eat’imle çıkm ıştım . o dört basam aklı m erdiveni uçarcasına gittim. Açıp 202 A H er yer bir tozpem be oldu. Üstüm e de m ont alm am ış­ k D ün ya sı ğun yanında. Asansöre doğru giderken. Kaldım böyle mal gibi. Ç ıkartayım dedim. aldım tım. bakkaldan ekm ek alm aya gideceğim . bana al ın latam am o sesi. beni terk eyledi. Buradaki tek kız arkadaşım da kendine yam a­ . çıktım dönüş yoluna. “Ayy P uC ­ Ca siktir et. sadece o çocuk ve ben vardık. “H öörrkkk Bü peği gibi üşüdüm. bakkal seni beğense ne olur beğenm ese ne olur. koydum Pucca yü ekm eğim i. çıplak vücuduna geçirdiği K üç ük slip’iyle karşım da duruyordu. ayı doğum yapıyor sanki. O beni bütün kötülüklerden korum ası için devletin yolladığı bir kahram an olm alıydı. ama a n ­ ööhhkkk ahhhakkk” diye böle garip bir şey. Tabii doğal olaraktan sokak k ö ­ o ekm eği koltuk altıma. pom o film gibi. m isafirhaneye doğru koşturm aya başladım . O bir Yunan tanrısı olm alıydı. G ittim bakkala. A ltım da o lanet ev pijam am var. B en Öyle ilginç seslerle soluklanırken. yiyişip m utlu olacaktık. m isafirhanenin asansör kapısında bir şaşkınlık ve korkuyla karışık bakıyor. İnsan olam ayacak kadar güzel bir çift göz. Ç ıkm ıyorlar am a kız sürekli çocu­ yacak h erif bulunca.m uhabbet etm eye başladı. G irişe girince de bir höhlem eye başladım . sonra işte b ir­ birim ize âşık olup. Az önce. gideceğin iki adım yer. Hop çocukluktan gelen alışkanlık. Hafta sonlarım o kadar iğrenç geçiyor ki. Artık aş bunları kızım ” falan diyen iç sesim e kulak verip indim aşağıya. pt şey gördüm . Yok yok neyse bu fazla seksi oldu.

aslında ben bööle biri değilim. M isafirhanede la iki gün kalıp gidiyorlar. o tozpem be bulutlar gitti ve gerçekle . cak cak alırım üç d a­ al ın tek kalıcı kişi benim. eşofm anım lekeli ve en önem lisi de çorap üzerine M uya terliklerim i giym işim . Ben babadan torpilliyim diye b u ­ rada böyleyim. Bu tek şansım belki de. Belki de A pt yıklarım terlemiş am a bant ağdam var. asansörün en dibine geçmiş. b ı­ kika alm az valla bak. hem en soyunabilirim. böyle bir tiksindim kendim den. Yirm i dakika bekler­ sen hem en kendim e çeki düzen verebilirim . Yani gelenler en fa z­ Bü hım. çoraplarım da ördekli üstelik. kalın kaş moda diye bıraktığım kaşlarım koltuk altı kılı gibi olm uş. D esem az bekle.kollarını beni saracak gibi karşım daydı. H atta sanırım biraz korkm uş. onu da biliyorum . K ozm ik dengeyi sikim. gözeneklerim ibne götü gibi açılm ış. bir önem i kalm az o zam an di m iii? K üç ük A m a olm az şim di sapık olduğum u düşünür. Ü stüm dekiler içinse. suratım a G erçeği görünce. k bile bakm ıyor. A rkam a bile bakm adan koltuk altım daki ekm ekle b ir­ likte H ülya K oçyiğit koşm ası yaparak eve geldim. yanlış za­ yü luklanıyorum . Perçem lerim i öne attığım da kaşlarım ı da gönnezsin. çocuğa desem . çünkü hâlâ so ­ D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 303 sı sında kendim i görünce. A lla­ man şu zaman. U m anm bir dahaki karşılaşm am ızda bu kişinin ben olduğum u hatırlam az dem ekten başka çarem olm adığı için kendi katım a gelince indim. saçlarım ı sık­ sam üç kilo patates kızartırız. Sonra çocuğa baktım . Sonra asansör ayna­ yüz yüze geldim: Bıyıklarım terlem iş.

d u - 20 4 A “G itm em lazım yakışıklı. Yalnız hayalim den tiksindim am a olsun. hop tutuyor kolumdan. ben giriyorum içeri k olabilir. gülüm seyip giriyorum . “G itm e!” çekiyor.” B öyle gereksiz yağlam a ballam a olan cüm leler ediyoruz K üç ük birbirim ize. geri zekâlı PuCCa. Şim di buradasınız. Sonra tam çıkacakken ben. karşım da. kırılgan. A ynaya doğru yaslayıp. heyecandan küçük dilimi yutabilirim . naif. şıkır şıkır giyinmişim. harika.” diyorum. zeki. ilik gibi. m ükem m el. A sansörün kapısını “Sizin kadar güzel.” “Ha ha beni şım artıyorsunuz. B öy­ D ün kına gecesi kıyafetlerim dışında allı pullu bir bokum yok. mini etek mi? Bacakların çarpık. P u cca yü le o gene asansörün önünde bekliyor. Sonra hop beni içeri pt “Hep sizin gibi biriyle asansörde karşılaşm ak istem işim ­ al ın Bü açıyor. eliyle yüzüm ü kavrıyor. seksi. Bu ateşli bir biçim de. hayallerin bile im kân­ sız yani. m ini etek giym işim . saçlarım ı attıra attıra. fevka­ lade. süt gibiliğiniz bence. Hım m o zaman topuklu ve mini etek giym işim . lokum gibi bir k ı­ zı bu m isafirhanede görmek ilginççç. çünkü topuk kapatıyor o futbolcu bacaklarım ı. neyse siktir et şıkır şıkırı. O ff ya O turdum ben de başladım hayal kurm aya: B ir gün işte böle sı “Am an yaee bakkal alt tarafı” dediğim için kaçırmıştım!!! . sanatçı ruhlu. yakışıklı.” dir. o sizin seksi.hayallerim in erkeği olacak bu adamı sadece ve sadece. Şıkır şıkır da bir şeyim yok ki anacım.

İşim iz bitince iki tane patlatıyorum su ­ ratına. belki dc bir sevgili bulam ayışım ın tek nedeni buduı. Sonra evlenip mutlu oluyoruz. ben böle y ap ­ m am aslında. K üç ük A pt al ın Bü yü Ö lüyoruz ölm esine de ben bir bıyıklarım ı alayım en iyisi.'’ diyerek. A ğlam aya başlıyorum asansörün ortasında.doklarını d u d aklarım a doğru uzatıyor.. Babalarına ben­ zeyen çocuklar doğuruyorum .. “Aslında ben bole bir kız diildim . Ve ilişkim izin diğer aşamalarını g a ­ rantiliyorum . Torunlarım ıza tanışm a h ik â­ yemizi anlatarak seneler boyunca pam uk gibi yaşayıp. ilk kez oldu bu yani. k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yıik d ü n yası ya 205 sı . ö lü ­ yoruz. sonra ş if r e ­ li yayına geçiyoruz.

evlenm e program larına katılsana.. Hava soğuk. Özellikle sabah toplantılarının birin­ layalım işte sanayidekilerle röplere. Bir iki derken. o ço ­ Bazen dış çekim lere beni gönderecek gibi oluyorlar. “Ayy ben bilm iyorum orasını. >06 A gerekli cevabı verdim diye kendi kendim i avutsam da. “ Ya sen neden bu m es­ sun. “Zengin erkek avcısı da gelmiş. hiç g it' m edim ki.. K endine birini bulur. K üç ük ra hiçbir yer büm iyorum diye vazgeçip P ekm ez’in arkadaşı­ nı yolluyorlar. H er ne kadar cuğun her yerde beni iğnelem esine çare bulam ıyorum . benim iyi niyeti suistim al gibi piçliğim vardır. H atta dün.Y o l la r d a b u lu r u m seni P ekm ez’in arkadaşıyla artık birbirim izden nefret ettiğim i­ zi her yerde söylüyoruz.” bile dedi. biz de kurtuluruz. tam bir yere gidilecek.” dedim.” dedi. son­ pt leği seçtin ki? İşleri bana yığm aktan başka bir şey yapm ıyor­ al ın de hiç çekinm eden. Onu yo l­ Bü P u cca yü k D ün ya sı . bu olayı da kendim e çevirdim .

direkt şu saatte şu şu şuranın önünde bekle beni” . B urnum nasıl üşüyor. O da dedi ki. gelm edi. Geçen gün gitmesi için bir yer söylediler ona.. di diye diye. Başkası gitse. Ben zaten salağım . “P uC C a’yı da götüreyim yanım da. B ir yere sığındım .” “B en hastayım sanırım . Ö ksü­ diği yere ilk kez gideceğim . otocular falan var. “Şim di pim apenci görceksin. Bir süre Bü yü rük num arası falan yaptım am a çok inat etti gel diye. A radım . Haa görrdüm m gördüm . B ekliyorum . öyle aradım. bir yandan K üç ük da telefonda onunla konuşuyorum . A nam dedim .“Zaten araç götürcek bişi olm az. ha şimdi ha şim ­ al ın va buz gibi. S öyle­ k D ün kü ç ü k a p ta lın b ü yiık d ü n yası ya 207 sı . k a ­ m eram anı burdan alırım. H em birkaç yer gösteririm .” “İşte oraya doğru git. Y ağm ur yağm aya başladı. A m a d edi­ ği yeri sora sora. Tabii çocuk bu durum a gıcık oldu doğal olarak. yanlış yerde m iyim acaba. kopacak sanki. nereye nasıl gidilir falan öğrenir. ama ile r­ de azcık. Ne gelen var ne giden. h a ­ bekledim .” dedi. “G eliyoruz. B en kendi arabam la gelcem .” Ve hep benim yerim e P ekm ez’in arkadaşını yolluyorlar. ben seni görürüm . B eklem eye başladım orada. bilm em kaç dolm uş değiştire değiştire b u l­ dum.” dedi. B ir yarım saat bekledim . adres falan hayatta bulam am . kaynakçılar m aynakçılar var. Y ürüyorum .. “A rabayı oraya çıkartam ıyoruz. sen aşağıya doğru yürü. gördün m ü?” “ Yook görm üyorum . Sen de yorulm a PuCCa buraya k a ­ dar.” A pt sanayi gibi bir yer.

” al ın m ü?” Bü Pucca yü k D ün ya sı “B izim ki çıkm ıyo.“Am a araba geçiyo burdan. Çok üşüdüm ben. eldiven hayatta takamam. O rada mısın ki sen? K üç ük Sen bu tarafa gelsene. şimdi bak karşıda Ü nlüer var. bi inatlaşm a benle. yol yok o tarafa.” “PuC C a yok gitmiyo. Nasıl üşüyorum anlatam am .” “Yaa nasıl yok. işim var gücüm var. “H aa çıktın mı yola. ama Allahtan o gün atkı takm ıştım . R üzgâr alnım a alnım a işliyor.” “Karşıya geç şimdi. E5 gibi bir yere geldim. sola döndüm . gelem ezdin ki y ü ­ “Ee şim di ııapcam. Çok uzunsa daha taksiye bineyim. kulaklarım var ya soğuktan yanıyor resmen. İzm ir gibi değil bu ra- 208 A pt rüdün. ters yön. ben m eraklı m ıyım iki saattir burda seni beklem eye. A t­ kıyla boğuluyorum gibi hissederim .” “ Ama geçeceğim yer geride kaldı. gelem em zaten. Isıtm ayı bırak..” “Hani hiç bi yer bilm iyodun sen. sanki hepsi yazlık.” “A m a diğer tarafa da var. Sağa d ö n ­ düm .. gördün “G ördüm de dolm uşla da gelirdim ki ben buraya. Ellerim m osm or olm uş zaten.” .. Yürü yürü yürü. Ç e ­ nem titiriyor.” “Orada değilim ben. o büm enm eciyi geçtim . d a ­ ha çok serin tutuyorlar.” “Nasıl gelecektin. Benim m ontlanm hep incecik. Bere.. binm ene gerek yok. her taraf vızır vızır araba işliyo.” O pim apenciyı geçtim .

Sakin PuCCa. O rdan araba geçiyo diye her yerden geçmez. bu yanı da geçtim. arkasından kafasını bir ham lede kopartırsam ancak sinirim geçerdi.. başka bir şey değil. bildiğin kustum ama. O zırt pırt kusarak zayıflam a olayım ın bir gün işime yarayacağını biliyordum . Ensesi. tabii benim nıontum da kusmuk oldu.. O rada kaza yapsak ve ölse. geri dönelim bari. benden iyi mi bilceksin. O günde bir güzel lıkır lıkır içm işim ayranımı. ayy nasıl ekşi ekşi koktu anlatamam. kam ım ı al kü çü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın nı dışarı çıkartm ak. ensesine kustum . Sonunda arabayı gördüm ve bindim. o dişlerini p a r­ m aklarım la koparm ak. Yok işte. Nasıl sinirliydim . Gece içm işsem .. koltuğu. bi anda karayolları bölge amiri oldu. O kadar sinirliydim ki.. o kadar rahatlardım ki. o yanı da geçtim. Ellerim e baktım. kendim i ezilm iş. K am eram ana d ö n ­ A pt dim sonra. Ne zaman iki bönürsem k o - K üç ük laycanak kusabiliyorum çünkü.” O rayı da geçtim .. A rkada oturup titriyor­ dum. nasıl bağrıyor bana. Pislik torbası. k u ­ laklarım ı hissetm iyordum zaten. Derin derin nefes aldım. elim i gırtlağından sokup iç organları- dim.. S ırf bilerek yaptı.. Bönürm eye başladım . Yüzüm acıyor. kendim i zorladım. eklem yerlerim m osm or olmuş.. ağlam aya başladım .. dışlanm ış gibi h is­ settim.” dedi. “Biz rö - pü yaptık. Örrkk. C am a kafam ı koydum . Arabasının içine kustum . kafa derisini dişleyerek koparmak iste­ Bü yü k D ün ya sı . sakin ol kızım d e ­ sıktım.. G özlerini tırnaklarım la yerinden çıkarm ak.sı. Kıza bak ya. sabahlan ayran içerim ben. R eal’i de geçtim . Bu indi arabadan.

... Bu kadar kötü bir pislik torbası. Ben de “Burayı sen tem izleyeceksin.. B ir şey yapm am ış olsaydım eğer.. Zaten soğuktan nefret e d i­ yorum.” “Ay gidip bişi alamam. eve yerdim valla. Ben binem em bi daha arabana. Bildiği halde yaptı bunu. Şimdi var ya ciğerleri­ K üç ük min nasıl acı çektiğini resm en hissediyorum . kendi kendim i al ın sonra am a gidene kadar anam ağladı. Bir insan bu kadar kötü olamaz. İzin aldım. O tobüsle giderim ben. . üşüdüğümü. ne yanii sıçtık sanki. G it şurdan k o ­ lonya falan bişi al getir.. Y a ne pissin sen be. o ffo ffffff. pis kokuyo.” G ülüm sedim ve gittim . D ayanacak gücüm kalm am ıştı çünkü. Ondan nefret ediyorum ... ateşim de var. K usunca bir de tansiyonum düşm üştü.. “B ilerek yaptı abii bilerek yaptı. B ir iki saat durdum an ­ Bü Pu cca yü k D ün şüm . İşe gittim cak. Pislikm işim gibi bakm a bana!!!” “Bi de sıçsaydm. üşütm üşüm işte.. Üstelik ben ona bir şey yapm am ıştım bile. o kadar yürüdüm .müş. B iliyordu da kaloriferin bozuk olduğunu. Yıkarsın geçer. Kızım bana bak. m idem i üşütm ü­ “A llahım off bütün her yanım ne oldu.” “Y a tam am abartm a. Bu soğukta yüzüm alev gibi yanı­ yor... H er yan buz gibi..” diye anlatıyor. kötür kötür ö k ­ sürüyorum . üşüyorum .....” “K usura bakm a yaa. Arkam dan çok bağırdı.” ya sı ıslak m edille ağzımı burnum u siliyorum. çok kötü olm uş­ tum. 210 A pt döndüm . Ama onun bana yaptığı da çok ağırdı..

. avuçlarına. bir tanesi bile bana bağırm am ıştır sen ne . Ohhh olsun am a pezevenk hak etti. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D İH ün ya sı evine.B unca senedir hep kusarım öyle uluorta m illetin arabasına. yaptın diye..

. Beleşçi olduğum uz için da ben hiç gitm ezdim bu olaylara. ara­ al o uyuyor diye dün o.i. Bir d. Para ın kokm az aslında. Giydiğim şeye bir da sırada yolluyorlar bizi bir yerlere. ne zaman giysem panço gibi kokuyor ayağım. adi m idir nedir arlık.m giydim. Bir de yazlık beyaz Bü Pu cca yü k D ün ya sı . Eskiden aslın­ pt verm iyoruz ban reklam veren yerlerde eğlensinler diye. Ama işte lanet olsun. Sonra ben bir ara k e n d i­ me geldim ve freni çektim. Kokteyle gittik topluca. İçtik sıçtık bir güzel orada. oııda da aynı koku oluyor. Yaa valla am a ayaklarım babetlerim var.. Böyle kem ikleri alınm ış gibi hareket ed i- 212 A hobereeyyy bedava içki diye atlıyoruz hem en. A m a bir baktım EsroaCeyhan b a­ yağı sarhoş olmuş. Sanki iş için değil de eğlenm eye gelm işiz gibi davrandık.D o rito s P anço kokulu ayakkabı Benim bir ayakkabım var. parasızlıktan düştüğüm d u ­ rum a bak. Aynı işyerindekilerle iç i­ K üç ük lip sıçılm ıyor çünkü. denedim bc > a r atlı prensim i kaybettim. ama onda kokuyor işte.

oğlandan nefret ediyorum . ama E sra'dan “Evet Bü re. gururum u kamç.” dedim. Sonra baktım olm ayacak.” dedi.” dedi. “K arşıya geçm eyelim hiç bu saatte. layan olay da bıı zaten.” dedim . Sonra da arkasını dönüp. yok m ok bilmem ne dedim ama it gibi de bindim arabasına. “Bari gel bizde kal. P ekm ez’in arkadaşı gel - di. Kızda da yok. H ayır bir de ayağım kok '¡y o r yani.” diysem de anlamadı. “A m a Esra ayaklarını ağrıyo diye şey ettim ben. B ir ke ­ basına bile binm em hatta. Bizi götürecek araç . E sm aC eyhan’ın gelm esini beklerken gitmiş. A pt dedi. cim cirerek öldürürüm seni. Üç. Derken çocuk da o yavşam alara D ün k u çiık ap ta lın bü vu k dü nyası ya 2 13 sı halde diye. PuC C aaa” diye sert bir tepki aldım. sağa sola her bir yana kıvrılıp duruyor. E sm aC eyhan alkolün şeyiyle çocuğa hafiften yavşadı. Bugün bende yatın. Ama inat ctî. d i­ ğer hattım borcundan dolayı kapalı. Çocuk. “Ben sizi bırakırım . İki.." d e ­ al ın Ben hem en “H ayıırrrrrrr” diye atladım .yor. bilm ediğim sem tlerde. o kusm uk olayından sonra a ra ­ yü karşılık. “Ben taksiyle gideceğim . ya yastıkla boğup atarsa beni B oğaz’a. Tır ş o ­ förleri kaçırsın. “M utluluğum a engel olursan. Cebim deki parayla otobüse bile zor binilir. ayaklarım kokuyor. k a ­ bırakırım kaldığınız yere.n\ e i'n rîm o eve diye. D edim ama bsr hatlım da konfor yok. geccnm bir yarısında gene bok gibi kalacağım . Eve gidem ez o da. traveslilei jiletlesin beni. g e r e gitm em o eve dedim. “İn lan şurda” K üç ük dese. çocuk benden nefret ediyor. varsa bile o kafayla bir şey söyleyem iyor zaten. Ben sabah sizi k fası om zuna gidiyor falan.

Ben evim e gitcem hem. İzm ir’e geri dönersin. istem iyorum .” “Sana ne halla hallaa indir beni... param da var benim. iç dış tem izlettim ara­ na.” “Y aa acım ışm ış..” “Sana iyilik yapanda hata be! B urda indirsem seni değil evine.” “Ne dua etcem be. Dur bir yerde!'’ A Sonra EsmaC'eyhan arkaya doğru kafasını iyice yanaştu"- pt m am ben bunu ıyyykk.“Bir kez daha pişm an oldum seni arabaya aldığım için. acıdım da aldım K üç ük seni arabaya. asıl ben sana acıdım da bindim arabana. orda çevirm e var ve ben alkollüyüm ..... D ua et kızsın PuCCa.. B indiğim için teşekkür edeceğine bana.. dua et yani b u ­ l'uttı yü kokuyo zaten.. A llahım yaa kıza bak sakızdan çıksa alm azmış. Bü bayı senin yüzünden. Amaan be ne Sanki Ferrari. n ’apabileceksin yani. İndir beni! Sen bırakm a zaten. sokağın köşesine kadar gidem ezsin. Taksilere beş lira az para verm ek için yalvarıyodun. timi alırlarsa. çok pis D ün ya sı Saat kaç oldu.” k ne falan gitmek. alm asaydın halla hallaa. Sakızdan çıksa kabul etm em yani. İki lafından biri arabam da arabam. E hliye­ . A rabana da binmek istem iyorum .” “Y aa ne be. İncem ben. Sakız alacak parası var da sanki.. İstem iyorum senin e v i­ “ Yaa bak yaaa. dediğin laflara bak.. indir beni yaa. kokuyo diyo hâlâ.. Bok gibi araban var.” al ın kıym etli araban varmış.. Ü stüne para versen al­ “K onuşturm a beni bak.

Ayağım ı yıkıyorum ama bir türlü gitm iyor o koku. Yem in ederim “Şeytanın Avukatı” film inin son sahnesindeki Al P acino’ya benziyordu. bunaltıyor ama al ın kızdan. ben gideyim . Yoksa iş yerim bana cehennem e eder. kapı açılır açılm az ayakkabıları ç ı­ kardım ve doğruca koştum. Kızla arkadaşlığım ı bozamıyorum. kü çük ap ta lın b iı/ u k d ü n y a s ı Bü yü beleş sevişem em . İyice parm aklarım la debeliyorum tek tek. çişim var taklidi yaptım. sen boş ver P uC C a’yı. diğerlerine yaptığı işkenceleri görünce. uzak dursun benden istiyorum . Hem en tuvalete gitm eliyim diye. kızdan ayrılam ıyo­ rum. kocası onu yaşatm az diye boşanam ayan k a ­ dınlar gibi hissediyorum . Öyle böyle değil. bildiğin peynirli Panço. Bu da bu sıralar araları iyiyken. b a ­ na etm ediği işkence kalm ayacak. onlarda kalalım . K üç ük Evlerinin önüne gelince. buna bir ad kovm ak gerek deyince. İnanılm az korkuyorum ben A rkadaşım olm asın. tırnaklarını kolum a geçirdi.'Sızden işe gitmek zor oluyor. “PuCC a inat etm e. ahhggh!” “ Size gidiyoruz. çocuk k D ün ya sı .” “Peki sen kal. ilişkilerine kaldığı yerden d e ­ vam etm ek istiyor. A pt Beni inanılm az derecede boğuyor.dı. A m a sonra her kız gibi boş bir daha bununla sevişm em iş." Şim di E sm aC eyhan’la bu çocuğun ayrıldıktan sonra da bir süre sevişm eleri devam etmiş. o sevişm e ortam ını hazırlayıp. Ayy ayaklarım nasıl kokuyor. sıkıyor. am a b u ­ nu sinsice yapm alıyım . Benim yüzüm den kaçırırsa bu fırsatı. O bakışlarını iyice içim e iç i­ me soktu. Kendim i.

sevişseler de rahat rahat dolansam d i- Sonra çocuk geldi.” “Yooo çaldım kapıyı. Bu kez çocuğun tıraş şeysi kokuyor ayağım. pacak bir şey yok PuCC a dedim . korkm uş herif resm en senden. Sonra k alk ­ tı çocuğun odasına gitti. halla halla çok ilginç. kuru­ giyem em . am a bugünü bir daha bulam am . Önce sabun kokuyor. iyi m isin diye kapıya vurdu. K üç ük A “Kapıyı kilitlem iş ya. H er şey tertemiz.” dedim. “Ayy m i­ Klozetin üzerinde oturdum . o bütün kokuyu çekm iş üstüne. Esm aC eyhan yanım a gelip. hem en çantam a a t­ tım. açm adı. Bi beş dakika sonra da geri geldi. Biraz yatakta debelendi. Bunlar m ut­ fakta kahve içiyorlardı. “Kekliği al ın bişi ver de hem en yatim ben. neden kilitledi acaba?” “Belki kilitlem em iştir be. habire ayağım ı kokluyorum. ya üstüme mıştı. Bir yandan da kapıyı dinliyorum .” “Ahahaha. Ç orabı zaten bir daha . kapı mapı bozuktur. Evi çok güzeldi..” dedi. Bayağı bekledim tuvalette. d ü ­ korkutm ayayım diye üstüne fazla gitm edim . y a ­ yü P u t'ı d dem şey olmuş benim .. Salona yatak hazırla­ Bü Sonra tıraş losyonunun kokusundan da kurtulam ayınca. “Aauuuu. H ayvana bak. k D ün ya sı duktan sonra başlıyor yine aynı koku. çıktım dışarı. A rdından herifin bütün tıraş losyonunu ayağım a boca e t­ tim. Hem en koşarak girdim salona.” “Ne alâka be.Sıvı sabunun yansını boşaltım .” pt zenli ve kaliteliydi. pijam aları da verdi. tuvaletteki yalnız kıza sorulacak soru mu bu. hiç bekâr evi gibi değildi. Esneye esneye.” dedim.

çanta­ mı açıp hiçbir şey alam ıyorum içinden. al beni odana diye. Halla hallaa n e ­ den kitledi acaba. lan burası erkek gibi kokuyor. Aman onu da düşürdüm derim so ­ rarlarsa. fark etm edi mi bilmiyorum . Tıraş losyonunu fark etm iş olabilir gerçi. B ence onu öldüreceğinden korktu. abuuuuu koku iğrenç. A pt A m a fark etm iş olsa. İşkence gibi bir geceydi be. Dibinde azıcık kalm ış olan parfüm lerim i kullandığım için. kokm uyor am a belki kokar diye parfüm leyeyim dedim. Çorap yok ayağım da. Bu ayakkabıyı atmam K üç ük gerek sanırım. A tm ak da istem iyorum . am a böyle kokuyla da yaşanm az ki. rum . Kokuyu fark etti mi.“A zdığını çok mu belli ettin acaba?” “M esaj atiim mi ona.” En sonunda uyuduk. Sabah da erkenden uyandım . kıyam ıyorum . kendim inkine kıyam adım . Y orga­ na baktım . A llahım yarabbim . P ek m ez’in arkadaşı gibi kokuyor.” “Elimi yıkarken çocuğun traş şeysini düşürdüm . hiç lafını esirgem ezdi. Bu ara­ da. Bü yü k D ün küçük aptalın büyük dünyası ya 217 sı . sevm ediğin ot burnunda biter gibi. A şağıya doğru eğildiğim de ise. hatta şu anda herkese anlatıyor olurdu. E sm aC eyhan’m parfüm ünü bocaladım çocuğun nevresim takım ına. Biri çantam ın için ­ de peynir şey etm iş gibi kokuyor. Ç antam a bir baktım . Adamı tanıyo­ al ın donuyor ayaklarım resmen. Allahım diyorum . ondandır o koku.

ıı ııh yok buram buram peynir koktuğu günden beri. B ana laf sokuyor falan. am a ben baştan beri bu çocuktan hoşlanıyordum .B e n b ü y ü k b i r b o k y i y o r u m da f a r k ı n d a d e ğ ilim derken. İşte Esm aC eyhan falan var diye. Hep bir Hello Kitty sevim liliği. böyle garip d av ram şlar sergiliyorum. Çocuğu bir kesiyorum şeref­ K üç ük sizim P apa’yı öyle kessem . Adam benden nefret ediyor. ben çocuktan hoşlanm aya başladım . Bir yandan da yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkında­ yım. O nlarda kalıp ayaklarım ın ın Bü Pekm ez’in arkadaşıyla sürtüşm eler. itişm eler kalkışm alar yü Pu cca k D ün ya sı . gider hacca yedi kere turunu atar. adam hak dinine döner. Geçen gün fo ­ A pt al öyle bir şey yapıyordum kendime. gülüm süyorum resmen. gıkım ı çıkartm ıyorum . Ya aslında sanın m itiraf edem iyordum . havaalanından da incik boncuk alıp yanım a gelir. A m a yanlış oldu­ ğunu bilm ek de daha bir çekiyor beni çocuğa. hem Esm aCeyhan var hem Pekmez.

ben de ona anlatayım falan derdine girdim. dibimizde b iti­ yor! O yanım dayken de vicdanım la cebelleştiğim için hiçbir şey yapam ıyorum ! Sonra düşündüm düşündüm . hatta hep bahsetsin. Tuvalete giderken bunu görüyorum ve h e­ men ardından ishal olm uşum gibi koşuyorum . “Ayy pisliğe bak. G ülüm sem enin ötesine geçem edik daha. böyle kafam göğsü­ ne yaslandı. tuvalet tabii. Ben bakıyorum valla. İçerde m alafalıyla oynayıp oynayıp geliyor yemek falan y i­ yor bir de. Bir dönsem orada arkamı. Şöyle bir birbirim ize gülüm seyip gidi­ yoruz. al sana ofis fantezisi işte. bir şekilde dum . Bu geldi. hemen yan ta ­ rafım ızda erkekler tuvaleti. örrkk.” demesin. Hani çocuk Bü m uhabbeti E sm aC eyhan’sız kurm alıyım diye. kâğıt sıkışmış. Gerçi tuva­ letten çıktıktan sonra ne konuşacağız? “Ee nasıl rahat sıça­ A pt letten çıkan adam elini yıkamış mı yıkam am ış mı diye. Artık Esm aCeyhan’ın ondan bahsetm esi de çok koym uyor. Bir al ın azcık dokundurup. onu çekm ek için üzerim den kolunu attı. Tokalaşm ıyorum bile onunla. kukusunu yıkadıktan son­ ra ellerini yıkam am ış. Bingo. U çuyorum resmen. h erif hiç yıkam ıyor. K üç ük N eyse işte ben bekliyorum kapının orada. Kapının sesini duyunca hemen atlıyorum . tuva­ tanesi var. onun kafası da benim kafam ın üstüne. Ben b il­ diğin hayallere daldım orada. Ellerimi suya dikkatli biriyse. O koym uyor am a Esm aC eyhan bir türlü peşimi bırakm ı­ yor.tokopi m akinesinin önündeydim . elim e kâğıt peçeteyi alıyorum. hep onu anlatsın bana. çıkıyorum . Ç ocukla ne zam an konuşm aya başlasak. b u l­ yü k D ün k iıç u k « p lilim b ü y ü k d ü n y a s ı ya 219 sı .

İnanılm az yorucu yü fon sesi. Tam g i­ Bü za gülüm seyerek hım m hım m yapıyorum . cennetin en tenha köşesi gibiydi. yoksa böyle gereksiz zam an­ larda biz aciz kulların neyle ilgili konuşabilirdik? Ayy h av a­ lar soğuk. O sırada da m eteoroloji denen şeyi yarattın. o bana sürek­ . şu al ın mış tuvaletten. fotokopinin sesi. çocuk şortuyla k a r­ 220 A pt benim ki çıktı tuvaletten.. Hem en pıtpıtpıt geri içeri geçtim. K ı­ zın biri de benle konuşuyor tuvalette. O sırada gıırrrç sesi duydum . m usluğun sesi. B ir taraftan kızın sesi. kapı sesi çıktı. V ar ya Allam sana şükürler olsun. Ben de tam am en beynim i karşı k a ­ pının sesine veriyorum. Sanki diğer sesler k D ün ya sı istiyorum . bir yandan da diğer k ı­ bir iş.bildin ini bari?" diye mi soracağım çocuğa. doğalgaz zam ları bilmem neleri derken. içerdekinin si­ yokm uş gibi düşünm eye çalışıyorum . ama benim için durum gayet iyiydi. kızı siktir ettim ve yavaş çekim de kapıyı açıp çıktım. h e ­ men çıktım dışarı. gri oje çok moda bu yıl bik bik beynim i sikiyor. Yanlış alarm. yine başkası çık ­ diyordum ki. bari beni insan olarak sevsin. öyle bir m uhabbet edelim ki. M illetin de bağırsaklarının çalışası gelmiş.. Biz kaldık onunla baş başa Tuvaletin önün­ de ne kadar baş başa kalabilirsin bilinmez. Hatta orası tuvalet önü değil. Neyse artık bir dahaki sefere dedim. Geçen yine koştum arkasından girdim tuvalete. yanım ız­ K üç ük daki çocuk gitti. tuvaletten çıkan çocuk üzerim deki bady ile il­ gili bir şey söyledi ve orada konuşm aya başladık. Kuşlar felan cıvıldıyordu. Baktım başkası çıktı. ben üstüme beyaz ipekten kom binezon giym iştim . B ir de şey olsun li laf sokan hali bitsin.

bir şey diyem edim . A pt al ın Bü dim tabii. Tam o sırada pat pat sesleri eşliğinde Esm aCeyhan geldi. Neyse işte biz hava durum undan bahsediyoruz kırıta k ırı- ta. K alktım gittim E sm aC eyhan’ın peşinden. ama niyeyse kötü olan şey daha ağır basıyor. Ortaokul kızları gibi ileri geri sallanıp. Lan sen saçlarım ı D ün kü çü k ap ta lın b üyük d ü n yası ya 221 sı (Artık nasıl vahim bir durum daysam . “Benim hakkım da bir şey mi dedi? Ne konuşuyordu­ nuz?” falan diye sorunca. “Yaa kızım çıldırttın beni. “Ayy yağm ur yağm asın. afalladım falan böyle. N erdesin yaa sen?” O sbir çekerken annesine yakalanm ış erkek çocuğu gibi hissettim kendimi..şım da duruyordu ve biz rom antik bir konuşm a yapıyorduk film leri karıştırıyorum ). Bir süre K üç ük beynim e oksijen gitm edi. saçım akıyo yaa. E sm aC eyhan’a asla işe yaram a­ yacak taktikler veriyorum mesela. K ıskandır onu diyorum . Böyle vicda­ nım la duygularım arasında kaldım sanki.” dedim. diğer yandan utanm ış taklidi yaparak kıkır­ dadım. kolum u keser önüne atarım bee. kendim de değildim . bence en güzel oydu. Çekti beni k ö ­ şeye. Sonra o güzel gözlerini saçla­ rıma diktii diktii. “Facebook’ta fotoğraflarına bakm ıştım .” dedi. s i­ yah sana çok yakışm ış.. Ne diyeceğim i bilem edim . rom antizm ile pom o . bir yandan yü beğenirsin de ben o saçları siyah yapm az m ıyım ? “K olsuz k lerindeki kadınlara benziyorm uşsun. yeni kırm ızıya boyadım saçları­ mı. Eski Türk film ­ güzelsin” de. sabahtan beri seni anyorum . Beni gördüğü anda bas bas bağırm aya başladı. Böyle d em e­ duvarla oynayıp.

Esm aC eyhan kendisi li etm eden hallettim işimi. önem li olan senin m utluluğun” diyor.” dedim. yokm uş gibi davran falan.sakın aram a. “Siktir et E sm aC eyhan’ı da Pekm ez’i de. D iğer bir ses de. Neyse. Zaten dönüş için izin vereceksiniz. Bunun adı “Erik” olsun. bu ekiple E rzurum ’a gideyim. kütür kütür valla. A nkara’ya gitm em lazım. “M ezun olduğum okulla ilgili bir işler aksam asın. Kızın biriyle P ekm ez’in arkadaşı gidecek. Pucca yü ten. alttan ü s­ D ün ya sı le yaparken. “Zaten bu çocuk K üç ük seninle ilgilenm iyor. ondan bundan yardım isteyerek.. Hiç izin alm ayayım . O b ö y ­ çücük beynim le işte!!! En son bir bok yedim ki. Ya ben buna Pekm ez’in arkadaşı dem eyeyim artık. Böyle d en ­ geleri kurm aya çalışıyorum iç seslerim arasın d a. Okey verdiler. senden nefret ediyor” diyor. Ne yaptım ne ettim . Erik gibi çocuk zaten. bak yanlış yoldasın yapm a etm e diye. ak göt kara göt belli olacak o ra ­ da işte! Şim di E rzurum ’a çekim için gitm em iz lazım.. E sm aC eyhan’a da y a ­ Bü sorun çıktı. o bir günü A nkara'da işimi halletm ek pacak bir şey yok dedim ve A nkara’ya gitm ek için hazırlan­ m aya başladım. gitm e yanına. A m a diğer tara­ fım sa. 222 A pt O kadar heyecanlıyım ki! B ir yandan da kızıyorum k en ­ al ın için geçiririm . ben o arada fırsat bulup çocuğa yam ancam o k ü ­ . E sm aC eyhan’a da b el­ k gitsin diye uğraşıp duruyordu. dim e.

sandalyesini bana doğru çevirdi. “Neyin var yorgun m usun? Canın sıkkın duruyor. G erçekten çok yakışıklı. ben yanında eriyorum zaten. A kşam yem ekte bir katakulliye oradakilerle falan m uhabbet ediyor.” “Hım m neyse ben yorgunum . dişleri. burnum u sıktı.” dedi ve kalktı gitti. ama bu kez de ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k 223 D ün ya sı . hem en röp falan derken yine konuşam adık. G ittiğim iz gibi. om uzları­ göz kırpıyor falan. sabah g ö ­ rüşürüz. Öyle aptal K üç ük aptal onu izlerken. ben de onu izliyorum. yem ekten heralde. E sm aC eyh an ’sız bir yere gidiyorum ! Yolda benim yanım a oturm adı. tek kelim e konuşam adık. B ir şey söylüyor. d iğ e r y a n d a h o r m o n l a r ı m Sonunda çocukla baş başa kalabileceğim . Salak. kaşı. m al PuCCa! Deseydin ya A nın oranı her şeyiyle çok güzel. geçiyorum otele. ardından pt al getirip yanına oturm ayı başardım çocuğun.B ir ta ra fta v ic d a n ım . burnu.” “Yoo değilim ya. gözü.

biraz sarhoş ayağına yatsam.. Beraber otele doğru yürüm eye başladık. anlatamam. B aktım olm ayacak. o kam eram an ve kurgucuyla! Öyle bir D ün ya sı çantam ı kaptığım gibi koşm aya başladım. Çok isterdim .. İşte Pekm ez’i falan sordu. boşuna kıl olm uşum sana o kadar. film lerdeki gibi diş m acunum u unuttum ayağına yatarak odasına gireyim . en azından nete girerim odam dan.” dedim. nasıl başladığım ızı sordu bilmem ne. “ Yaaee sıkıldım . “Grup sekse varım bebek!” dem em gibi bir şey k bir kızla kalıyorum . indik aşağıya. “ Hadi gel. Ben daha konuşur­ dum da bu “G idelim ” deyince kalktık odalarım ıza gittik. Kalbim nasıl giip güp atıyor anlatamam.” dedi. Ben odada yani. A klım a s ı­ K üç ük çayım işte. M uhabbet etm eye bir başladık ama nasıl. çok içem edim de zaten. “Yaa aslında sen çok iyi bir kızsın. Daha saat akşam dokuz ve ben dım m esaj attım çocuğa: “Uyudun muu? Sıkıldım ben. ama m aalesef. G eçtik neyse odalara. en azından yakınlaşırdık. Sonra baktım dım zaten. bunun arkasından orada. bir açtım bu. Am a bir yandan 224 A pt tün çocukken yaptığım kom ik şeyleri anlattım . içki beleşm iş yaa”. B ir yarım saat falan geçti. Odam ın kapısının oraya gelince. beni bekle. g ü ­ lümsedi ve gitti.” dedi. M erdivenden çıkıyoruz. B ü ­ Saat gece üçe kadar konuştuk neredeyse. dayanam a­ P u cca yü şey dem em . bu da anlattı. yatam a­ Bü sıkıntıdan patlıyorum .ben de yorgunum diye. böyle konuşa konuşa gittik. Bir on dakika cevap gelm edi. al ın benim odanın kapısı çalıyor.

sab a­ hı da ettim ayrıca. B ir de Pekmez zaten beni yollu biliyor. Ondan ilk ev arkadaşım hoşlanı­ yordu. A rdından telefonum a mesaj attı. bu çocuk benim le bunlara rağm en birlikte olm az ki offf o fftü ! Bütün geceyi kendi iç sesim le çarpışa didişe geçirdim.da düşünüyorum yediğim boku. rakm ayacağı için işler yoluna girer dedim . bu da olursa. “Ne zaman g elecek sin iz?’ diye. Bugün elim den geldiğince çocuktan uzak durursam . Ama keşke E sm aC eyhan’la çıkm am ış olsalardı. işim e geldi bu durum. hiç peşinden gitmedim . odada yirmi dakika süslenip püsleııip koştur koştur in ­ dim aşağıya. Bütün gün çekim m ekim derdine hiç görüşm edik zaten. V erdiğim kararlara sadık kaldığım pek görülm em iştir ama bu kez ha gayret diyerek sıktım dişimi. Hepsini bırak. sonra lobide bekliyordu. B ir de bu son g ü n ü ­ müz. Bu yine benden önce al ın zaten kanala döndüğüm üzde de Esm aCeyhan yakam ızı b ı­ Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük d ü n yası ya 225 sı . ne bileyim ya. A pt Akşam yem ekte başka yerde oturdum. Um utlanm ak istem iyorum am a neticede mesaj attı. “İyi geceler” deyip çıktım odama. kalktı gitti. Sonra bayağı geç bir K üç ük saatte döndük otele. olursa eğer çok pis şeyler olacak gibi hissediyorum ! Gerçi A nkara’daki çocukla da böyle olm uştu. bir baktım lobide televizyon izliyor. bizim kilerle oturm aya devam ettim. Gerçi kız sonra beni evden a t­ tı am a olsun. C evap vermedim. sonra biz başladık. İlk yediğim nane değil diye sanırım biraz da ra ­ hatım. En sonunda artık çocuktan uzak kalm aya karar verdim. İç sesim i hiç araya katm a­ dan. Yanı ne bileyim .

ilişkilerde yaptı­ ğı hatalardan falan bahsede bahsede saat beş oldu. bildiğin boğuşuyo­ ruz m erdivenlerin orada. Yuh diyorum. H epsini siktir et sen üzüleceksin kızım. sıkılıyordum zaten.” (İç ses: Tam bir orospu­ . boynunu okşama. böyle ilkokul çocuklarını an ­ dıran hareketler içerisine girdik resmen. Sonra odaya doğru kalkıp gittik. yidim m ben şimdi (İç ses: O haa bu kadar sürtüklükte olm az yani... gidiyorum.. H ooop lan ki­ yapılacak hareket.“Seni burada yalnız bırakm aya gönlüm razı olm adı. T ost alm ıştım ben de. am a iki senedir yakasını kurtaram am ış kızdan. iğrenç D ün “İyi yapm ışsın. sonra bu a t­ tı..boynundan çek. Yok bacım benden bu kadar. Böyle m erdivenlerden çıkarken bir şım arıklık geldi bana. ses inceldi çocuklaşmaya dine.) ister m isin?” “Yok tişikkür ederim . Bak y o l yakınken yapm a bunu ken­ k başladı. elini . Sonra ben bunun saçlarıyla uğraşır­ A pt lar. Hiç alkol alm am ıştım . belli kelimeler değişim e uğradı. İlişkilerinden. O da bu al ın Bu kez sabahın beşine kadar m uhabbet ettik. Kanaldaki Bü me diyorum. om uz falan attım buna. saçlarını bozm aya çalıştım . senden utanıyorum. ya sı kum da yoktu geleyim bari dedim . sen beni dinlemeyeceksin!) kızların neredeyse yarısıyla birlikte olm uş! En büyük p iş­ m anlığı E sm aC eyhan’mış. o son Pu cca yü kaltak!!! Gidip y a t artık. sadece u y ­ K üç ük kusuzluktan mal gibiydim . u y ­ sun! Ya sana böyle bir şey yapsalardı! K alkıp yatsaydın şim ­ di odanda her şey çok güzel olacaktı. Toplam da üç gün birlikte olm uş­ durum la yaşam ayı öğrenm iş.

Yatağın içinde ben ne yaptım dedim durdum at sonra da yola çıktık. suratım k ıp ­ . am a oyun oynuyor resm en. M erdivenden çıktım ama sarhoş gibiyim . beynim hiç çalışm ıyor. yemin ederim bir yiım i dakika sadece öpüştük o merdivende. kendim i bu kez iyice uzaklaştırdım . Sonra birinin telefon alarm ının sesini duyunca çektim kendim i. yapacak hiçbir şey yok dedim ve çocu­ ğu ben öptüm.. K ün beni. Ben de bir gözüne bakıyorum . eve geçince mesaj attı: “Ö zledim ”. bir yandan da çok mutluyum. İstanbul'a döndüğü­ m üzde ise.« < k ü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya g it­ 2 27 sı de poga yapm aya b aşlad ı. dudak. Bu önce kafasını yaklaştırdı. O ff çok bir bok yedim gibi geliyor ama bir yandan da çok m utluyum . Sonra ben yaklaştırdım kafam ı. sonra çekti. Kalbim nasıl atıyor. Dil. B öyle bir boşluk oldu o an. Sadece dönüp dönüp güldü.. b e ­ sadece gözlerime. T am elim i kurtardım ki. itti duvara doğru. dam ak. O öylece bakıyor k öptü deninin her tarafını resm en hissediyordum . bir d u d ak ­ sadece nefesini hissediyorum . ısırıklar hak getire. gözlerim e baktı. bu ellerim i tuttu. filler içim ­ kırm ızı oldu. İyice yaklaştırdı kafasını. Ne yapacağım ı bilm iyorum . Elim i kurtarm ak için biraz uğraşm aya başladım . dudağı dudağım a değdi değecek şekliyle. öyle ki ben de D ti sonra. tam o da getiriyordu ki. az önceki anın olm am ış olm asını diliyorum . yanağım dan yü serçe gibi kaldım am a hâlâ öpüşm üyoruz. öpm üyor.. bu belim den tuttu çekti beni kendine. . Ayrı yerlerde oturduğum uz için gö ­ rüşem edik. bu kez ben çektim . battı balık PuCCam . üç ük K apının A pt oraya al geldik. Baktım olm ayacak. ın Bü larına.ken.

lan daha düne kadar li güzel şeyler düşünm üyor. bir de şimdi yaptığına bak. K üç ük A pt al ın Bü Pu cca yü k D ün ya sı beyaz atlı prensin P ekm ez’di.Hadi E sm aC eyhan’ı siktir et diyorum . B ö y ­ le gel gitler arasında kaldı kafam. Zaten çocuk seninle ilg i­ .

Böy­ le cebelleşirken kendim le. asansörden indi bu. Ben çocukla konuşayım . benim m asa­ A nı görüyorum . yaptığı­ mız bir hataydı diyeyim . arkadaşlığım ıza devam edelim. olurdum m asam a ne yapacağım ı falan düşünüyorum . Bü yü k ku y iik a p ta lın b u ju k dü nyası D 39 2 ün ya sı k a r a r v e r e m i y o r s u n ya. ben de bir şey yazmadım. a m ım a k o y u y o rs u n . E rik ’ın bana yazdığı tek mesaj “Ö zledim ” oldu. Erik daha gelm em işti.. biz neyiz. işe geldim. o zam anda içim sızlıyor. Bir taraftan da telefon ekranında E sm aC eyhan’m ad ı­ rece kölü biriym iş gibi hissediyorum . Esm aC eyhan arayıp duruyor. Am a nünce. Ç ık ­ m ayalım . Ç ıkıyor muyuz. Ka tam da bunları toparlarken. o m erdivendeki ânı d ü şü ­ al ın gelip çatınca beni aldı bir telaş. çıkm ı­ K üç ük yor muyuz. İş günü “ Benim hakkım da bir şey dedi mi? Ne yaptınız?” falan diye soruyor.. yok olm az zaten. Onunla hiç baş başa kalm adık bile diyorum. bunlar kafam ı kurcalıyor sürekli.B e n i h a y a t ı n ı n n e r e s i n e k oy acağına f a r k ı n d a d e ğ ils in . O gün başka hiçbir şey yazm adı. Kendim i acayip d e ­ pt böyle kalbim yerinden oynuyor.

Am a hep benim yüzümden işte. geç gördüm . H e ­ rif benim le sadece ve sadece yatm ak için şey ediyor.ya doğru yaklaşm aya başladı. çünkü ne zam an baksam E sm aC eyhan’ın suratıyla D mekte hep beraber aynı m asaya oturduk. A llahım bunu dedi ya. beni evine çağırı­ yor ya. “O benim üstüm e 230 A pt al film falan izleriz.” “Bu akşam b ir şeyler yapalım. sonrasında da “Bye bye kuzum. m asam a ellerini koyarak . “Am an B use’yle bir g e­ celik bir şeydi.” diyecek. E sm aC eyhan’ı alt ederek. Pucca yü karşılaşıyorum . ya sonra havalandı triplere girdi o ”. Aynı bana anlattığı kanalın d i­ ğer yarısındaki kızlar gibi olacak durum um .. çıkm a bile denmez ona” . Y em ekten sonra bu bana mesaj attı: “S tüd­ k bir türlü. Yatıp kalkacağız. Orada da normal ün tım. haberleşiriz. gidiyorum . A llahım sana geliyorum diye doğru gitti! Arkasından E sm aC eyhan’ın kafasıyla karşılaş­ Ö ğlen yem eğine kadar bir daha görem edim E rik’i.. kendim den ölesiye tiksindim. keşke o gece gitm e- K üç ük şeydim yanına. O nlardan da böyle bahsediyordu: “Haa Hacer mi? İki kere yattık kalktık. Y e­ şeylerden konuştuk. pıtır pıtır gittim “Dün neden m esajım a cevap verm edin” “ Uyum uştum ya.” ın Bü yanına. am a ben çocuğun suratına bakam ıyorum yoların oraya gel”. ya kafasını bana doğru yaklaştırdı. “G ünaydın” deyip içeriye sı içim den çığlıklar atm aya başladım . bana pis pis bakıyordu. Daha sevgili m iyiz değil m iyiz o bile belli değil. bize gidelim.

dobra. A kşam gitm em eye karar verdim . zaten o gün uykusuzluk­ tan öyle oldu. rı neden bütün film lerde. açmadım. Telefonum u kapadım . nam uslu. . açm a­ yü erken çıktım . kişiliğinden asla taviz verm eyen kişi­ ler oluyor film lerde. anaç. dürüst. oturup açık açık anla­ tacağım . M esaj da attım ona. F erit’in kollarında çılgınlar gibi oynaşıyor” diye. Saat dım. çok zengin çıkınca onu bırakacak.. gururlu. H er şeye inanıyor. gelm iyorum diye. sevgilisi D anim arka Prensi al ın T ürk film i oynuyordu. m isafirhaneye gittim . Ardından da kendim e küfrede küfrede geçtim T V ’nin karşısına. Erkekler ise daha saf. onurlu. “Sen beni ne zannettin? Ben öyle yatıp kalkacağın biri m iyim ? Sen kendi dengini bul. bu hemen çekm ecesinden beylik tabancısını çıkarıp g i­ diyor. izlem eye başladım .atladı”. İşten D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 23i sı beklem iş olabilirim ki??? Allah belam ı versin ya b enim . Eğer neyin var derse. h ak ­ sızlığa uğram ış am a sonunda yüzünün akıyla bu olayı tem iz­ K üç ük leyen. kararlı yapıyorlar acaba??? Bu nasıl bir yalansa! çıktı diye onu terk edecek! Ya da fakir sandığı adam. Oturup zaten bana bunları anlatan bir heriften ne O ff kendim den ölesiye nefret ediyorum şu anda. artık te m k in ­ li davranacağım . M esela bir telefon geliyor “Karnı. eski karısı b u ­ A pt D ünya da bana bir kız gösterin. B ir daha aradı. K adınlar yüzde seksen. bir güzel televizyon izle­ k Buradan anlam alıyım yani itin kopuğun biri olduğunu. K ör oluyor m esela.. aradı. Bu esas k ızla­ Bü sekizde geliyordu bu.” Yakın arkadaşının eski sevgilisiyim bir yerde. neşeli. karakterli. m eye başladım .

G idip diğer kızla e v le­ Bü falan. Bir de kötü kızlar oluyor bu film lerde hani: Zengin. Sizin nişanlınızı elinizden Pu r. on beş sene sonra . Bu herif hem en inanıyor. kadın evlenm iş falan. al ın na sıçıyor. Sarışın var ya bir tane. Diğer kız elinden alm asaydı. Tam am en kadınsal içgüdü. “ Ayyy kocam hiç beni ellem edi. esas oğlanın nişanlısı. Ama babası salağı gitti. şım a­ n ’apcak. Gidip diğer kızı aşağılıyor alan karıya ne yaparsınız? D ünyanın en büyük orospusudur o benim gözümde.na öğretm enlik yapıyor. Y ıllar önce yatakta karşılaşıyorlar. çok seviyorum onu ben. O lm asın da boş ver. salak anlam ıyor. Asıl kötü karakter o b en ­ ce. Kötü kızın adam ağzı­ niyor. gidip başkasına âşık oluyor. yalan ç ü n ­ kü. A m a kadın diyor ki. D iğer kıza yazık günah di mi lan? Tek günahı şım arık olm ası mı? Başta bu k ı­ babalan şirketlerini birleştirecekti. gene ‘karakterli' olan Hülya K oçyiğit’len evlendi. A vrupa’ya sürekli gidiyor geliyor. D ün ya sı başkasıyla gördüğü için terk etm iş karıyı. Sezercik gibi dom bi- K üç ük li şım arık piç kurusuna annelik yapm aya bile çalıştı. m adem inanacak­ tın da. elinde tutacak nişanlısını. “Kom plo bu M uratttt!” derken ne diye inanmadın. Nasıl A pt zın nişanlısıydı o salak çocuk. yü Bu salak esas oğlan. sıkıcılar. Film lerdeki iyi karakterleri sevm iyorum ben. Yazık yavrum. Biz de buna. tee on beş sene önce o karı sana ağlayarak. Ulan pezevenk. Kimse öyle olamaz. Ben çok acıyorum o kadınlara. “mutlu son” diyoruz. m em elerim i bile görm edi” . paçavra gibi kenara atıyor. Ama işte öyle değil. Kötü kız k rık.

a l m V i'iy u lr < iu n y a . H assasım evet. Am a sorsan. am a çıkarcıyım da. Ç abuk gaza gelirler. Çünkü kadın böyle o lm a­ O ysa ki. kafam a koyduğum u yaparım . tuvaletten sonra iki kez ellerim i y ık a­ film lerle büyüdüğüm üz için. kararlıyım . hassasım . ağzına da sıçarım ama ben ihanet etm eye m eyilliyim . İnsanları kendim yim evet. birileri sorduğunda. k ı­ rılganım .” diye anlatırım . neşeliyim .bir erkek öyle birine körkütük âşık olabilir ki! D izilerde bile karakterle bence. Ve yatarken saçlarımı asla ta ­ ram am ” . Biri bana “PııCCa bana kendini anlat” diye sorsa. Çünkü bu karakter özellikleri kötü kızlarda var g i­ K üç ük bi görünüyor. asla aldatm anı. P olyanna’yı sikmiş gibi iyim serim . film lerde de gerçek hayatta da aynılar. Erkekler ise. İyi niyetli­ al ın lime yalan söylüyorum . osbir olsa çekilm ez o . bir defa âşık olurum . işyerine yalan söylüyorum . A pt gibi görm em . O sıçtığım ın yazarları bu özellikleri onlara yüklem işler ve iddia ediyorum ki elli dişiden kırk beşi benim gibi. onları kendim den küçük görürüm. D ün «33 V u ç u k . ihanetten tiksini­ rim. iyi niyetliyim . yü Sor elli kıza. Bana yapılan her ihanetten tiksini­ Bü lı sanırız. bunları asla söylem iyo­ rum tabii. hâlâ babam a yalan sö y ­ leyerek dışarı çıkıyorum . “ Yalancının A llahıyım . kırk beşi buna yakın şey söyler.» p ı . Haaa. “Yalandan nefret ederim . Yılandan korkm am yalandan korktuğum kadar vik vık falan diye. sevgi­ rim. kırılganım da her kız gibi. yatm adan önce saçlarımı tararım vs vs.\ı ya sı öyle ya: “Bin Bir G ece” deki Şehrazat. bu salak saçm a k rım . yukarıdakini anlatırlar. insanları kendim gibi g ö ­ rürüm . dürüstüm .

odadaydın. sonra baktım o biraz fazla şık oldu. bu şekilde çocuğun yanm a gitmişim. Olm az bu. E rik ’in adını söylediler! Yuh artık. elim den tutup k o l­ içinden.her şeye inanırlar. uçar gibi indim aşağıya. K alk­ tım hem en üstüm e bir şeyler giydim. Pis geberesıceler!!! . Nasıl heyecan yaptıy­ sam. aşa­ lerden iniyorum . ortası delinm iş olanı almışım. ne olduğunu olacağım. am a ben nasıl soğuğum var ya. hım m hım m deyip duruyorum. “R üzgâr Gibi Geçti”d e - k tım. Sonra böyle ikimizin de sustuğu bir an oldu. kırmızı tuvaletim in içerisinde acayip güzel gözüküyorum . tohum larını sağa Ben böyle erkeklere sinir olup.a yü Kendim i o m erdivenlerden inerken. O kadar eşofmanın Bü ğıda grantuvalet R hett beni bekliyor. Bu döndü ve başladı konuşm aya: “ Ben sana ne yaptım telefonunu kapattı­ racak kadar! İstiyorum ki oturup konuşalım . D ün ya sı sola her yana saçarlar. Kim dedim. Yavaş yavaş m erdiven­ Puec. Çocuk diyecek. gözlerini benden alam ıyor. hopp bir de parlatıcı sürüp. köpek çekiyorsun A “Fark etm edim ya. var ya hiç beklem iyordum . Böyle sanki balon eteğim var. al ın tuğa oturtuyor. film karakterlerine küfre­ derken. güzelliğe âşık olurlar. kapanm ış m ı?” Böyle bayağı konuştuk. Ne dese. aşağıdan aradılar biri geldi diye. o pt dan birine oturduk.” K üç ük kadar iticiyim ki. saçım ı başımı y ap ­ ki Scarlet gibi hissettim . Sen kaçıyorsun benden sürekli. Oradaki koltuklar­ “Niye telefonun kapalı? M erak ettim . Sonra kalktım eşofm anlarım dan birini giydim. Tabii böyle bir şey yok.

bana. bu kadar nefret ediyorsan benden. onu da orada bıraktım . o gün niye öyle d e ­ şup halledecez? Tam am o gece oldu bitti. O geri zekâlı film lerden etkilendim işte!!! K arakterli kadınlar. “Yaa saçm alam a neyi k o n u ­ . Tek is­ k arkadaşlarının eski sevgililerine göz dikm ezler diye çocuğu D ün 235 kiiçü k a p ta lın b ü yü k Jü n y a s ı ya sı ğildin?” Sustum. bir de buraya kadar geliyorsun. n ’apayım yani. L aflan bitince.” dedim ve kalktım odaya doğru gittim . K üç ük A pt al ın Bü yü bıraktım !!! Ne düşüneceğim i bile bilm iyorum şu an. B unu bu kadar anlam ıyor musun. n i­ kâhım a mı alayım seni? İstem iyorum dem ek ki açm ıyorum telefonumu... Neyse ben yatcam çok geç oldu. yakın tediğim bir çıkış yolu o kadar p u u ffffff.

anneannem de bunlardan m iyordum . sanlar bunu izlem ek için dururlarm ış. babası Rum. A m a şimdi keşke sevseym işiz birbirimizi bile dedim. O ndan da ço 2 3b A annesi Rus. Bakmış ki ev işleri çok yorucu. çünkü o bizi hiç sevm iyordu. yaşı çok küçük diye evlendirm ek istem e­ miş. Kızını tam otuz sene hiç arayıp sormamış. Bazı insanla­ rın ölüm süz olduğunu düşünürdüm . Sonra bir asker­ le evlenm iş. K aradeniz'de bir yere taşınm ışlar. çok çok güzel bir kadınmış. Onu çok se v ­ ın Bü D ünyanın en kötü insanı kim dir diye sorsalar.Anneanne derdim. Yıllar sonra artık kız buıııı m erak etm iş de bulmuş. On dört yaşında birine K üç ük âşık olmuş. Babası. Ta ki bugün ölüm haberini alana kadar! Dün sabaha karşı kardeşim arayıp. çocuğu bırakıp evine geri dönmüş. Bizim ki de kaçıp gitmiş çocuğa. Yolda yürürken in ­ pt al biriydi! Şu an kendimi çok kötü hissediyorum . Sonra bir kızı olmuş. A nneannem . onun öldüğünü söyledi. anneannem yü k D ün ya sı .

’" dedi. Ç ocuk sevm ez. çok iyi hatırlıyorum . A yak tırnaklarından. ama o bunu hiç görnıü- rıyordum . başım kaldırm adı banane yaaa.cuklan olmuş. Yine bütün çor çocu­ . “Ben torun sev ­ tım ıza baka baka. Sadece bir gün. Am a giderken yanına tapuları ve paraları almış. insan sevmez. öyle ki kafam yam alı eşek gibi kalmıştı. E v in ­ de en fazla iki saat kalabiliyorlardı insanlar.” diyerek açıklamıştı. “B ir gün aynaya bakıyordum . H ay a­ yü m em . başka bir ad am ­ ğu orada bırakmış.” d e­ yince. kulaklarına kadar her tında tek önem verdiği şey paraydı ve kendini çok genç za n ­ nediyordu. benden çıkanı sevm iyorum . R ehberlik öğret­ m enim iz annemle konuşup. seksen yıl geçm iş. Ç ok küçükken kısa bir süre anneannem in evinde k a l­ mıştım . “Bu kızı evden uzaklaştırın. al klıçu k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın yordu. Soktu mu on sene çıkm azdı laflan. aynadan baktı baktı bana. B ir gün M arilyn M onro- A pt açtım. kafam ­ K üç ük daki saçları tek tek kopartıyorum . Neden üçüncü gün başkasıyla kaçtığını ise. Ortası kel aynak gibiydi aynı. Annem in evinde psikolojim çok bozulm uştu. ben saçlanm ı ta ­ Bü yerinin ayrı ayrı krem i vardı. torun ne yaa!” derdi su ra­ k D ün *37 ya sı la İzm ir’e evlenm ek için geri dönm üş. Bir sürü parfüm ü vardı. İnanılm az kötü bir dili vardı. çok güzeldim . A kşam lan eski klasik film leri izlerdik beraber. M arilyn gibi. O kadar yaşlanm ıştı ki. gelen giden çok oldu. Gözlerim i kapadım bir Bana hayatım daki birçok şeyi o öğretm işti ama. çiçek sevm ez. Adam öldükten üç gün sonra. anneannem in yanına gönderm işlerdi beni. “Ayy ölü eviydi. Geldi yanım a.

O rada şerefsizin b i­ Pucca ün hazin çükken darbe yiyen kızlar. Sen yine şanslısın. akrabası yanm a almış. Evin içinde üvey babam çırılçıplak dolaşır- dı. m erdivenlerden aşağıya inerdim. K ü ­ lıyorlar. “Su başladı: “Ç ok şanslı bir kızsın aslında farkında değilsin. her babasız kız gibi. şöhret. “Götünde tırmık mı var. suikastti falan d e ­ seler de. kafandaki kellik ve m orlukların ise seni daha güçlü y a p a c a k . o da küçü­ D tekiym iş. Ayrıldıktan sonra da bir anda S onrası k da da rahat bırakm am ışlar. uzak bir şehirde de olsa baban var. Birden konuşm aya sı getir” .. dokunduğu her erkeğe bağlanm ış. N orm alde benim le konuşm aları. K üç ük benzem iyordu yaşadıklarım . Kızı yetim haneye bırakm ışlar. şöhreti bitti bunu kaldıram adı. am cası. Ün. o koltuğu nasıl o hale getir­ . Hiç kim senin babası. Bu kollarındaki yaralar. S ırf onu görm em ek için para bile istem eden son sani­ A Hayat Bilgisi kitabında gösterilen aile fotoğraflarına hiç pt al ın 238 Bü sarışın ların ilahı olm uş. Ölüm ü için.e ’nun film ini izliyoruz.” Tabii şimdi hayal m eyal hatırlıyorum konuşm ayı am a ana teması buydu işte. büyüyünce hayata dört kolla sarı­ ya ta b i- din?” . A m a o ra­ hayatı değişm iş. annesi de delinin ri tarafından taciz edilince. H içbir erkeğe m innet e t­ m eyeceksin o yüzden. o sadece aşk için öldü bence. Annem benden önce işe giderdi. atm ışlar kızı sokağa. abisi evde çıplak dolaşm ı­ yordu. yü cük yaşta bir adamla evlenm iş. para pul.. M arilyn babasını hiç tanım am ış. Sarışın bile değilken i. “Git yat artık!”dan öteye gitmezdi. Sabah kalkardım okula hazır­ lanm ak için.

o zaman bayram olurdu b ana. Çoğu kez o k u ldan eve döndüğüm de onu görüyordum . O günlerden geriye. Öyle bir kadın­ dı. Onun yuvasını y ık ­ tı. hiç görmezdi için ölüm sayılırdı. insanları izlerdim . olduğu için iş saatleri gayet rahattı nedense. Son kez görm ek için m orga girm işler. yü beni. Sırf onu görm em ek için saatlerce yürürdüm yollarda. Annem.. sa ­ A pt kadar acıtm az canımı. Yani bilm iyorum .. çenem de.. Sürekli dayak yerdim . Eve geldiğim de eğer yoksa. Hiç eyvallahı yoktu K üç ük kim seye. alâkasız her şey yem eğin ortasında çatalım yere düştü diye patlatırdı bir tane. Varsa am a işkence. elim de. kalçam da. Kardeşim .ye koşarak çıkardım evden. lafını sakınm azdı. gözlerini kapatam am ışlar. Annem gelirdi sonra akşam. Hakkında çok hikâyeler anlatırlardı. bunun evini dağıttı falan filan diye. sokakta oyun oynarken herkesin ortasında alıp evire çevire izler taşıyorum . anneannem den nefret ederdi. Başkalarının evlerim izler­ dim . N e ­ dense o izlerin hiçbiri. hiç fark etm ezdi. Adam m üteahhit .. bedenim in her zerresinde Bü için vururdu. Ben hiç üzülm em zannediyordum am a sanırım üzüldüm. Görse de duym azdı. al ın döverdi beni. Ve şimdi o kadın öldü. annemin bizim o halim izi görm em esi Neyse ya anneannem den bahsediyordum . gocunm azdı. Çünkü o adam dan ayrılm ak onun k D ün 2 39 kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı Dönüş yolum daha işkence oluyordu. dişlerim de. anne­ mizin perişan halde olduğunu söyledi. G ece yatarken uykum dan kaldırıp dayak atardı. saatlerim i sokaklarda o kocam an çantam la deli gibi dolanarak geçirirdim .

ama şimdi hepsi kayboldu. Boşuna le yakışm ıyor. ne şehirlerde yaşadı. ne ülkeler gördü.. Ve ancak kaybettiğinde. K oskoca havalında neler gördü geçirdi. En kötüsüne b i­ ya ne aşklar.. . Ö lüm çok ilginç bir şey. ne kavgalar.dece garip bir duygu. Bir insanı kaybettiğini anladığında. sı dığım için üzüldüm.. her ün yaşam ış gibi sanki. her şeyiy­ yapılana bir bahane bulabiliyorsun. K üç ük 34-0 A pt al ın Bü P u ctı yü k D le iyi olarak aklına kazınıyor.. Kadın hakkında iyi bir kelim e bulam a­ paranın içinde yüzdü.

Ondan hiç beklem iyordum bu davra­ nışları.! Esm aCeyhan yanım ızda yoksa m uhabbet ediyoruz. Gelm işken bizim şu durum un adını koyalım pozisyonuna geçtim. B ir defa gece vardiya­ me on altı saat çalıştı. Y a- A pt sına yazdırdı beni. zaten bir daha da beni evine davet K üç ük etmedi. am a hiç “aşkım bebışim böreğim ” durum ları­ na girmiyoruz. Biz neden varız. bu dünya sana mı süre zarfında da yanım da olan tek kişi E rik ’ti.D u v a r la r ı t ı r m a l a d ı ğ ı m g ü n l e r so n a e r iy o r A nneannem in ölüm ü biraz sarstı beni. nasıl olsa toprak olacağız. Siker atar beni diye düşünüyordum .. M esajlaşı- yoruz mesela. “Sen gelm e hiç. O günkü ö p ü ş­ m em izden öteye gitm edik. kim ler ölm edi ki. Ben biraz toparlandım kendim e geldim . Bu |:u\uk 4 p t4 İın bu. o sağda solda gözüküyorsa hiç konuşm uyoruz. Kendi benim y eri­ al ın kaldı be PuCCa falan diye bezgin bezgin dolanıyordum .” dedi. Çocuk her şe­ yi yaptı etti benim için desem yeridir. nk ılu u y a & ı Bü yü k D ün ya sı lıe y o o o o o .

” P u cca ün biz sonra ben gittik C evahir’e. Bir de şu olaylarda bana bu kadar iyi davranınca . ne dolanacağım bu hırtla diyerek m isafirhaneye gideyim ben dedim. kolum koluna değiyor den tutacakm ışım canım. Bir de ben n e ­ K üç ük li m iyiz seninle?” deyiverdim. çıkm ayı düşünseniz. Yüz yü artık. ya se v g i­ gaza geldim biraz. bu şekilde mi d av ­ ranır?” diye m ırm ırm ır kendim i yedim . film i izliyoruz. bir dönüp öpeyim şu kızı dem iyor. yok.ni bizim bir dışan çıkıp bu durum u konuşm am ız lazım diye attım “Ç ıkışta sinem aya gidelim ” diye. “O lalım m ı?” “H ayır ben bir teklifte bulunm uyorum . sadece m erakım ­ dan soruyorum . O filmi izle­ yirm i dakika boyunca R obocop gibi oturdu o koltukta. M adem çıkm ıyoruz. ben ne bok olduğum uzu nasıl çözeceğim i düşündüm . Sonra da zaten sıkıl­ dım. Sevse. Belki öpüşürüz um u­ D “Ya am a elini tutsam mı tutm asam mı bilm iyorum . duyla film le ilgili abuk subuk şeyler sorm ak için kulağına k rum kolum u. o tutsun diyorum . ama benim surat nasıl asıldı.” “Peki olalım m ı?” “B ana ne soruyorsun halla hallaaa. o zam an acım ış da dem ek ondan iyi d av ­ ranm ış sana. İyice sürttürüyo­ eğiliyorum . Önce o. dem ek ki seviyor bebe beni dedim. A pt al ın D ayanam adım Bü di. Sinem aya girdik. yine hiç konuşm uyoruz. “S ev ­ m iyor kızım seni. Ç ık ­ tık sonra yürüyoruz falan. Okey dedi. M esaj sı düşündüm . bir ham le yapm ıyor. A rabasına bindik.

. Bugün K üç ük bacaklarım yüzünden olmadı. kaşlarım ı indirerek hom ur hom ur konuşuyorum . Yarın bir yolunu bulup onun evine gideyim bari. “Âdet donla­ A pt “Ben seni düşünüyorum biraz da.” dedi sarıldık m arıldık. Sürm ezse sen zararlı çıkm a istiyorum bu iş te n .” dedi. ben sonra geçtim içeri.” dedim ve indim aşağıya bir hışımla. geldik m isa­ firhanenin oraya. Hadi m inco neyse de o k D ün 243 k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya sı . “O lm ayalım o zam an n ’apim . Bu da geldi arkam dan m isafirhanenin duvarının oraya geçtik. Bü da zam anıydı. Bu da bir şey söylem edi.“Ç ok zor olacak biliyorsun değil m i? Epeydir düşünüyo­ rum ama. A ğzım a kürekle vurm uşlar gibi öne doğru uzatıp. oturup konuşurduk ne yapıp ne yapm ayacağı­ yü ni. İç çam aşırı çekm ecesinin önünde ne giyeceğim i bulm ak için oturdum. haflasonu alırım diye bırakm ıştım . En azından m isler gibi akça pakça yapayım . sadece. o yüzden kafam karışık al ın “ Kusura bakm a.. “Bugün gitm e bizde kal. “ Sana börek pişireyim ihi m ihi” diyerek y o ­ lumu yapayım . N ın ın ım u u !!!!! B acaklarım kıllm ııın! A llah kahretsin b e ­ travesti bacaklarla gidem em ben onun evine. O değil de çok heyecanlandım şimdi.. O ff aslında tam mızı. tuttu elim den.” Böyle bende bir ergen tripleri falan oldu. P ekm ez’e öyle lak diye diyem em bu d u ru m u . Hoop cart caıt alıverdim bacaklarım ı. O turup konuşm a kısm ına ben de inanm adım am a işte olsun.

Ne kadar ilginç oysa bu muhabbet. hâlâ neyin teranesini yapıyorsun. Kı adin i kanıtlam ak için v ar gücüyle ç a ­ al ın masın. on kaplan güctindeyiuT gıist^îijî. Gerçi erkeğin bu dııru- 244 A pt yorsa yapm ak ister. hır ayy ben istem iyorum culuklar.rım ” . baksana bil­ de şimdi hani bu P ekm ez’i aldattım m evzusu falan. İTKeğıvı. şindi bu adam der mi k D ün ya sı “seks d o n lan ın ” adı altında üç gruba ayıldığım külotlarım a . Bir P u tça yü düşünüyorum . Bü m ediği num ara yok. D üşünüyorum ammaaa. yeniden kam çılan­ U ff ilk sevijm c olayı çok kasıyor insanı. Kadının. yi unutur. Ama bunu kullanm ak nasip olmadı. H ayır yani ölürsem falan. kadar getirm işsin K üç ük adamı. yirm i beş liralık. tee ne zam anlar seksi adı altında satılan./. gelinlik diye tabutum a onu serecekler ona üzülüyorum . M e se la erkek ilk olayda. aklına ne g eli­ lışır. K adınsa bildiği her -¡. ay yok rahat durcului. "H om o değilim ben. kaldı garibim orada. “ Ulan bunun sürüyle tokm akçısı vardır. “günlük donlarını” ve iki senedir hiç kullanm adığım baktım Bir de arkaya bir yere sıkıştırdığım .'. Zerrin Egeliler gibi çıktı karşım a” . “Orospu değilim ben. Çok istiyorum oysa. Banu A lkan'ın Y a ­ şar A lptekin’den kaçarkenki sahnelerde giydiği şeyden vardı. I. hayatında ilk kez çük görm üş gibi bir nazlanm alar.k l x ı evim.e bu tamamen toplum baskısı yüzünden olan bir durum. norm alde böyle olm am aslında" diye­ rek kendini durum dan soyutlaması. ç ı­ kayım onunla şöyle salınayım falan. O yüzden de bu sefer giymeyi acaba. . hani k a ­ şar olarak aklının bir yerinde kaldıysam . ama yok.

r kata. A pt al ın ııa4 yakalanm adılar. . “Ehi ehi ben ıssız adam ım . .. i 1 0 l *. liç k ilo pire var u ’ibı zıplay arak garip d a n sla r e d en Seuat. m ak arası g e çilm işti. ■>garkının sö zleri d e şöyle b ir şey d .n.. İjte .a <7*!'/<. sakin bi hayat süreyim . . ellerinde m or zarflarla alışveriş yapan karılar 4 Ç ılg ın S ed at S en d ro m u : B ir a ra çok. •*..* sem * Sun den çık a ca k .Zomayında sen benim aşkı '/?/. basarım zarfa parayı. r i n . “ B ed a v a mı san d ın para v erip a ld ım “ modı«na g irm ed e n bu ada-v. bvnı "anr j.” diye b ö b ü r­ lenen adamlar. Her ne pahasına v>nn. bafiler kaçarım .ivvfp alacağını demiştim. 7. düdükler atanm . Erken boşalan.u tır ç atır s ik tiğ i­ ni b ir d e üstü ne p ara v erip in tik a m ald ığ ın ı a n la tı)o rd u . * •' r. sen benim sevgimi.-m S ed at gibi eski sev g ilisin e tuzak h a zırla y ıp in tik am ın ı alm ak isleyen e rk e k le rin iık aî l. . Şimdi ise /» -n/ı <\ ngnn'.ür \*cfd: er: •. i \'ut . çünkü o zarjm . bari şunla evleneyim de. ı • „artı alı/ıg . sen benim ı .. canı ¡'kegim demiştin . • r ^ . “Çılgın Sedat*” sendrormı- dat'ım .. .<jl taşı gibi açdaeok verir.” diye dolanm aya başladı. Yani b u ­ nun anlam ı şudur: “Yatakta bir halt yapam adığım gibi. in a 'd > bir ya < a. •> •* uit» vidrrke" san:/ :k.. parası da çok zaten.ıria haykırmış.na gelen şey I.t rk ¿¿k fhsk'ubet tu ejlu •an za rf içinde yazıp vermiştim. Ayy ne kötü olurdu. şeref­ sizin..t.m unu sağ olsun “ Issız A dam ” kurtardı. . H eh işle i. pisliğin tekiyim . bu m alı benden başka kim se sevmez. fa te. . çift sı'-r " •emiştim.ı . n'ap cam bu yaştan sonra.u.'n jşkunn b. “Ben Çılgın Se ­ Bü yü ışkını* b* ¡/VU k D ün ya sı .â m â o. “Yazık la. Üstüm den de geçm eyen kalm adı. N eyine böbürleniyorsun hayvanat? N ohut kadar çüküne mi? O tuz yedi saniye süren sevişm e sürene mi? A nca para verip yattığın kanlara mı? B una rağmen sana acıyıp.”. Bir de m arifet gibi nasıl böbürlenerek söylüyorlar. «iJirıdi g itti pi K üç ük • a sa d a n .'".* . Götünde. hatta cinsel hastalık bile kapm ış o la ­ bilirim ” .” diyen kad ınla­ ra nu? İnsan biraz utanır sıkılır. a) kav. 1 da t futun bir zarf bulacaksın. . d u d ak ların ı iki m etre öne d oğru g ö tü rü p d a m a rd a n p a rç a la r sö y lü y o rd u K endtni p a ra için terk ed en k arıy ı . . Gerçi Allahtan dua ediyorum .. . bi'' de bej para etmeyen bir rer.aşin . y . y a ­ takta kendine güveni olm ayan her adam .. / e»* /e a r..

A l­ yı kolaylaştı da. iyi ki. Iyyyk! İşte şim di içim de hem m erak. Ayy bir yatalım da şu ilk aşam ayı atlatalım .olsaydı her tarafta. A llaaam m sen benim yüzüm ü kara çıkar­ m a lütfen! K üç ük A pt al ın Bü yü Pu cca k D ün ya sı lahtan cep telefonu fiyatları düştü. İyi ki ciddiye alınmadı o adam. “H obereyy ben çılgınım . krediyle ev satın alm a o la ­ .” diyen adam lar yok oldu. hem nasıl davranm am g e ­ rektiğini bilem ediğim bir duygu. eski sevgilim in p a ­ rasını verir düzer giderim .

b u ­ yacak. Bunun gözler m onçiçi gibi açıldı tabii. onu yapalım . sabahına işe gittim. Böyle bana doğıu kaykılıyor. ben utanıyorum ihi mihi yapıyorum . eli om zum a geliyor. TV izliyoruz. kendim i çekiyorum . İşte yapalım m ı?” dedim. “Yeriz ya y e ­ K üç ük m eği” deyiveıdim . Pizza söyledik. “Akşam bişiler ın Bü Geceden her tarafım ı keseleyip. Ç antam a ne olur ne olm az diye bir iç çam aşırı attınverdim . ama ben nasıl k a ­ sılıyorum nasıl anlatam am . Acayip A nu yapalım dedi. bu kez balık yiyelim . N evizade’ye gidelim . Öğle yem eğinden sonra E rik ’le stüd­ yoların orada E sm aC eyhan’dan gizli buluşalım dedik.S evişm ek ya d a se v işm e m e k işte b ü t ü n m e sele bu! rıp. o kadar hazırlık yaptık boşa gitm esin. O iki lafından biri “Bize gel” olan mal. kendim i parfüm lere yatı­ yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 247 ün ya sı . Çıkışta yine o önden ben arkadan çıktık gittik bunlara. fingirdeşm eler derken. şarap m arap. On m ilyon şey saydı salak! Baktım olm a­ pt al orada hafif nam eler. İlk ham leler gelm eye başladı o n ­ dan.

şöyle rahat edem em ” A pt hafif hafif. mışıl mışıl uyuyacağım ! Aynı yatağı g ö s­ ama yine de o yatakta yatcam. Baktım bu bir battaniyeyle içeri girdi. “Ya saçm alam a yapm ayız. Şim diii işte geldik horozun öttüğü noktaya. “Yatalım artıkkk” diye d i­ al ın alkol süsü verip. H a ­ di kendim i anlıyorum.” dedim. Çok uzun süre bir daha da yaklaşm adı. "B enim uykum gelm edi. "Sana sa ­ rılıp uyum ak istiyorum sadece bikbik mikmik. Sonra bu da. O cüm leyi kurarken bile aklım a doksan beş tane p o ­ zisyon geliyor. "C anım seni isti­ K üç ük yor” dem ek yerine. bebe niye ööle bir tribe girdi onu a n ­ lamadım. anlaşıldı." deyiverdi. Yatıyoruz yan yana. önce “Yaa bana ayrı yer hazırlar m ısın?" diyeceğim . Ama işte. “Ayy sarılıp uyuyacağız çok rom antiğiz” dem ek daha terbiyeli geliyor. Sonra “ Ayy ben böyle rahat edemem . olm ayacak bu iş dedim. ayrı yerlerde yatacağız. Hiçbir kız da bunu yutm az yani. Yediğim her boka ri dedim." diyeyim b a ­ Bü yü terirse. Zaten o son şişe şarapla iyice yavşam alar başladı bizde rettim. Hemen açtım diğer şarap şişesini.kasıldım öyle böyle değil. şunu da bitirelim bari. y a ­ pacak bir şey yok. “ Yaa bak o işi yapm ayalım taam mı?" . Eğer ayrı yatak hazırlarsa bana. Baktım kıvam a geldi." d e ­ di. k D ün ya sı şünm esin” m ottosuyla. Önce bundan bir hareket yok. Hem en hoopp klasik erkek yalanları var ya. “ Ben böyle eşofm anla yatam am ” dedim. Çıktı benim alt taraf. Sonra yatalım uyuyalım dedik. “Hep onun yüzünden yaaeee. Sonra hemen “hakkım da kötü d ü ­ dedim. çekti kendini.

yapalım en iyisi. dem ez canım . off yapm ayayım ya. A m a an a­ cım. Yaa hemen de verilm ez ki. yapm ayayım . A caba büyük m ü lan. Çatalım ı görm eyen kalm adı. eğildiğim anda zafer işaretim kabak gibi m eydanda b e ­ nim. Acaba kafam dan g e ­ K üç ük çen her şeyi yapsam . D üşünüp duruyorum : “Yapsak mı. Lan nasıl yapılıyordu bu iş? Öııce öpüşeceğiz.ır> . Ahunda eli bieiğim e doğru ilerliyor. dönüp ona doğru baksam mı. Yok anacım verim yaa n ’olcak. G e ­ ri zekalıyım! Seksilik denen her şeyi öldüren bady. Ama zaten pim pirikli. yok yok arkam dönük kalsın. ya bir daha erkek yüzü görm ezsem . bana “ Vay süıtükkk!” der mi? K afam ­ dan geçenler mi? Uuu ooo um m m tum mm evet evet bunları yapayım ona ben.. bu işin kuralları nedir. ama kalasından geçer.. Bir şey yaparsa. sık dişini uğraştır biraz.derken kaldım altan bağlam ak bady’yle.I | « t « lı ıı Bü yü < t. bisiklete binm ek gibi zaten. A m a bilem edim yatakta giyilm em esi gerektiğini. l i f .. Ya bu tek şansım sa. o kadar öküz değildir. akim a gelir insanın.1«. “ Bunları sen kim le­ re vapiın?” der>e.. bugün de kalk alttan bağlam alı bady'yi giy." A pt anam elini attı belim e. y a p m asak m ı? Yaparsak benden soğur m u? Sabah m or zarfla p a ­ ra bırakıp gider m i? Daha çok erken oldu. Neden onu giydiğim konusunda zaten bir fikre sahip değilim! Sen tut bütün gece planlar yap. Ayy n ’aapsam bilem edim . al ın tamam. Yapayım yapayım n'olcak.< M k D ün ya sı . sndaşım oldular. G elecek nesilleri bundan m ahrum bırakm ak için iki senedir alttan çıtçıtlı b ad y ’ler b e ­ nim tek dostum . Haa ben bisiklete binm eyi de bilmiyorum . Unutm uşum ne yapılır ne edilir. bağırıp korkutayım . O f i.

Tepe noktasında öylece kaldım . korunun falan filan d i­ ye. ama şu anda bu çocuk gayet film lere taş çıkartır boyutta efor sar- 250 A pt Bebe ne iyi düşünüyor işte. “P rezervatif alm adım . O rgazm olam am a nedenim i eski sevgilim in beceriksizliğine bağlıyordum . terbiyesiz geri zekâlı. “G üvenm iyo mu acaba lan. hatta fazla g ü ­ zel gidiyor. AIDS mi sanıyo hayvan beni. tırayım da sen gör gününü. K üç ük Başladık biz olaya. B irincisi prezervatif alm adım ne dem ek? Tam am k o ­ runm ak gerekli falan filan. Y ap ­ Bü yü Pucc. am a tam öyle değil.“Çek elini ordan yaaa. ben seni yapam am o yüzden. iki tane suratına g e ­ çirecektim . k D ün ya sı “Bi dönsene bu tarafa doğru.” “Yaa bişi yapm ıyorum . bişi yapm ak yok am a. her şey çok güzel gidiyor.” Sen kim sin lan da beni yapm ıyorsun deyip. Öyle iç içe dış dışa sadece bir kişiyle olduğum için bu çok koydu bana. tavuk yapcak sanki.” “Zaten yapam am . bak rahat dur yapm a. prezervatif alm adım yapm ayız diye.” “Tam am sadece bak. her tarafta bangır bangır afiş— al ın yapam azm ış. sadece bakcam . Yani ben yine orgazm olam adım . am a çok koyucu bir laf bence. Ben de işin duygusal kısm ını düşünüyorum mal mal.” Bu laftan sonrası zaten m okoko diyeceğim . ier çıkartıyorlar prezervatif kullanın.” “D önm em . A m a sadece orada kalıyor. N ’apim am a? Kan beyne gidiyor mu diye bir sor bakalım. sen kendini ne sam yosun?” gibi salak salak düşünceler geçti beynim den. benim ona güvenm em em gerek aslında.” .

Gece içim e kaçan Zerrin Egeliler. U tan ­ m asam ağlayacağım ne yaptık biz diye. parfüm sıktım . hani uyandığında beni öyle güzel görsün diye. Çantaya koyduğum yeni çam aşırı giydim. boğulcam ” dedi öküz! B urada ilişkinin gidi­ şatıyla ilgili de gayet açık verdi yani! Geri zekâlı öküz! K üç ük A pt al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın Bü yü k D ün ya sı . K oştur koştur yatağa döndüm . hem en tuvalete gidip saçım ı başım ı yaptım . sabahları oluyor Türkan Şoray. Bu uyandı. Alkol sonrası sabah içilen ilaçlar var ya. “ Yaa sen parfüm m ü s ık ­ tın sabah sabah. öpüşü­ rüz falan diye diş m acununu parm ağım a sürüp şöyle bir g e ­ çirdim. bu geceler için de öyle ilaçlar olm alı bence. Ondan önce kalktım . böyle bir kasıldım .fettiği halde yine o noktaya ulaşam adım ! Sabahı çok kötü oluyor bu ilk gece olayının. Konuşm ak istem iyo­ rum .

Düşün buna rağmen h â­ la yelm iyor. allı pullu yem ekler çok saçm a geliyor. Bir kere aynıyız. bazen sabaha kadar sadece kahkaha atıyoruz. ikimiz de fazla rom antik değiliz. akşamdan sabaha kadar da evdeyiz. Yani bir ruh ikizim varsa. Hiç s ı­ kılmıyorum resmen yanında. Ç içek­ pt al rahatım yanında. E rik ’le birlikte olm aya başlayalı bugün itibariyle tam iki hafta oldu! İki haftadır onun evinde yaşıyorum . Bir tek sorunum var. Ya ben biriyle yan yaııa yatam ıyorum . böcekler. ba/en hiç uyumak gelm iyor içim den. o da yatakla yatmak. Hele böyle eli kolu d eğ e- A çocuk olmalı dıve düşünüyorum . İki haftadır dünya­ nın en rnullu kızı sayılırını. sanki aylardır çtkıyorm uşçasm a oyunlarından hiçbirini ona uygulam ıyorum . gece çabuk bitmesin diye.Bazen k end im e hayret e d iyo ru m . sabahlan akşam a kadar işteyiz. sadece k ıy a­ fetlerim i alm ak için m isafirhaneye gittim. kadın ın Bü yü k D ün ya sı . İstediğim gibi küfredebiliyorum . bu K üç ük ler.

ük a p t a lın b u yu k dü nyası ya sı olsa kesinlikle değm eyecek bana!!! Bu da ahtapot gibi sarı­ . İşyerinde rezil eder. san p sarm alayacak. ayyy çok kötü. o ç o ­ al ın mesi gereken. H er bulduğum uz boşlukta. bana dokunm asın diye yatağın en ucuna kıvrılıp öyle uyuyorum. biz kahkaha atıyoruz. S a ­ hipli erkeklere olan tutkunun nedeni sanırım bu. eğer E rık’Ie olduğum u E sm a- C'eyhan öğrenirse. üstünlük kurduğunu düşünüyor insan. İşyerinde sürekli birbirim ize kom ik kom ik m ailler. S a ­ cuğun onunla değil benim le olm asından zevk alıyorum . Etik olarak hoşum a gitm e­ daha var: Esm aC eyhan! İşte sürekli E rik ’ten bahsediyor. Y em ekhanede sadece ikimizin arasında olan bir cüm le şıyoruz falan. am a köpek gibi zevk aldıran başka bir detay Bü söylüyor. En sevdiğim kişi de yor babam sarıyor. bu K üç ük düşünceye başka kılıflar hazırlıyorum . Bir tatlı. Ezik miyim neyim diyorum . buluşm ak için k ıv ­ ranm alar acayip hoşum a gidiyor. Onu uyuttuktan sonra.. Bildiğin uçuyorum yani havalarda. görüyorum. bir şeyler yapar yani. Ben yanındayım . B öyle sürekli kesişm eler. götüm de yem iyor açıkçası. Yalnız şundan da em inim . yem in ederim beni yaşatmaz. A pt bah bana bunu farklı anlatıyor. Böyle garip bir şekilde. am a işin aslım m aale­ sef biliyorum. sonra geceleri onu arıyor. yem eğim e fare zehiri atar. Uçmasına uçuyorum am m a tökezlem em e de az kaidı! Daha hiç k im se­ ye söylem edik başladığım ızı. köşede bucakta buluşuyoruz.cek. kim seye çaktırm am aya ça lı­ yü de sanırım böyle gizli saklı olm asının verdiği heyecan da çok k D ün 253 lcür.. m e ­ sajlar atıyoruz.

aram ız iyice lim oni oldu. Yani arkadaşlık dediğin. bir de b e ­ nim arkadaşım ın eskisi. Sürekli bozuyorum bana bir şey dediğinde. O ff hiç düşünm ek bile istem iyorum hakkım da ne diyeceklerini. C ıvık cıvık. E sm aC eyhan’dan iyice uzaklaştım . Bir de benim için arkadaşlık. H er ne kadar etrafta. başka­ larının laflarını gayet um ursuyorum . B ir m esafe Pu cca yü İşte ben en azından. Ben bozdukça. aşkı. «5+ A yatta katlanam am . böyle içli dışlı. artık dostluk gibi kavram lar çok tırıvırıdır. Şimdi o çocuğun arkadaşıylayım . Zaten ne yapacağım başka? Y aşam a nedenim iz. bütün gösterişim iz. için çıkm ıştım . o da benden nefret etm eye başladı. hah işte ben aynı öyleyim. arkadaş denilen şeye hissedem iyorum . H atta ve hatta direkt sevgili bulunca yanındakini satan tipler olur ya. Sevgilim e hissettiğim bağlılığı. ne K üç ük giym iş". "Hobaa gençler pt al dilediğim gibi at koşturabilirim . ın Bü olsun diye. "Ahaha C em ile’yi gördün mü. "B en k en ­ dim i biliyorum hedehödö” diye dolanıyor olsam dahi. "Hadi gel şunu m akaraya saralım" gibi türü m uhab­ betlerin geçtiği olaydır. bu durum arkadaşım a attığım bir k a ­ k ğil mi zaten? D ün ya sı P ekm ez’i aldattığımı gören insanların suratına bakam adığım . Hah dedim çok güzel kıvam a geldi. başkaları d e ­ zık değil de eskiden arkadaş olduğum kıza yaptığım kapak koydum araya. her an sevişilecek türden arkadaşlıklara h a ­ bu akşam napıyoruz?". Zaten eski çalıştığım yerden.Hadi onun gazabını geçtim . m ıçm ıçh.

D edim en azından o suçlu olsun. ağlaya­ ın Bü anladım ki orası gayet gevşek bir yerm iş". bir şey söylecek gibi yaptım . ama artık sada. onlarla böyle salak saçm a laf sokup duruyor b a ­ na. yönetm en de duruyor. Valla cevap verme tenezzülünde bile bulunm uyorum . işyerinde takıldığın insanım yani. kom şulukta. “Konuşm ak istem iyo­ rum .A m a Esm aC eyhan da m aalesef benim tam tersim m iş. yanına al­ . le abartıyorsun. İçim den dedim ki. A m a anladım ki kü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı bildiğin ortaokul talebesinin tekiym iş. am a olm ayacak­ K üç ük sın. otobüste. Kız tam anlam ıyla deli gibi davranm aya başladı. aşkta. m adem o rta­ okula çevirdin burayı. boynunu kırıp atabilirdim : "PuC C a’yı tanıyana kadar k toplantıda öyle bir laf etti ki. ağlam aya devam ettim sesli sesli. Sonra işte. Üç gündür. o da bana laf söyleyecekti ve öyle biri bizi susturana kadar devam e d e ­ cekti. A hep m ağduru oyna. Geçen gün İzm irlilerle ilgili anlatılanları rivayet sanıyordum . Siyasette. eğdim kafam ı önüm e. pt al kaldırdım . Şimdi eğer orada ben de ona laf söyleseydim . artık işlerin geldiği son nokta D H ayır bazen seviştik haberim mi yok diyorum. Sekiz kişi var m a­ yü oldu. vapurda her yerde m ağduru oynayacaksın. Şu hayatta öğrendiğim şeylerden biri: Ne bok yersen ye.” dedim . Ulan ne b ö y ­ ün 255 Y apar yapar. Kız mış iki kızı. A rkam dan bir kız geldi tuvalete. sen bilirsin. Lafı bittikten sonra. yanılm ışım . elim i sanki gözyaşım ı tutuyor gibi yapıp. T uvalete gidip bekledim. sonra kafam ı rak çıktım dışarı. sonra susar nasıl olsa dedim .

büyük ihtim al b a şk a n la rı. H iç selam v erm e d iğ in iz bu k işilerle sad ece orada sam im i o lu r­ sunuz. bir ri de saçımı düzeltip beni teselli ediyor. Ç ağrı c ih a ­ zları falan da var: "B ipip biri ağ lıy o r. S o nra o anaç. "B itaııem n 'o o ld u u u ?" dıve aynı anda başlıyorlar. y aaa yaaa. onu da b ili­ yaa adiye. em inim onu bana söylerken düşüncesizce söylemiştir" tem iz yürekli" falan gibi şeyler düşünsünler diye. g i b i k elim eler ekliyor. "Yaa sen takm a onu. B azen b u n ların özel b ir k u lü p leri lalan o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o ru m . A pt al ezilen var gibi duruyor. Onun yanında dolanan iki kızdan b i­ ın Bü gibi şeylerle cevap veriyordum . biz yanındayız m esajlarını verdiler b a­ ün yoruz. sakinleş. "Kalk gel bi dışarı çıkalım sen 5 T u v a le tte ağ lay an k ı/la ıa te se lli ekibi: ö y le b ir ekip v a r y em in e d erim . çok seviyorum aslında o D türünden cüm lelerle. sen den çıkan her cü m len in so n u n a. senin kolu n a girip lav ab onu n m u slu ğ u n u açıy o r A ğ la y an insana nedcıı b a y g ın m uam elesi y a p ıy o rla r K üç ük o rası ayrı m evzu. o f f f . b u n alm asın . Bir tan esi. değer m i?” . Bu da. kafaları y ana eğ ik . düşünün artık. zaten kö tü . Ama bu durum da bir ezen. Çünkü ben de kızın hakkında kötü konuşsam . h em en tu v a le te ”. G eçtim m asam a oturdum . rı." d iy erek b ü tü n ekibi d ışarı ç ık artıy o r. işy erlerind e falan. "T am am . ‘Ağlayan kızlara masada moral ekibi" toplandı bu kez. h em en b aşk an ları göz kırpıp. insanlar kendilerini taraf olm ak zorunda hissedecekler." d ey ip . hadi toplaşm ay alım . o d u ygu y ü k lü sesiy le. aaaa bak y a y ap tığ ın a. rah atlarsın . Ben de bunların karşılığında.'tuvalette ağlayan kızlara teselli e k ib is iyice toplandı oraya. ama bu hareketlerine anlam verem iyorum . "C ıkcıkcık. okulda. "H adi bı elini y ü zü n ü yıka. ’ dey ip. hiç canını sıkma sen" na. aslında biliyorum o çok iyi biri. seni izliyorlar. "Yaa biz seni biliyoruz. nasıl P u ı ca yü kızı. Yaa öyle d e ­ k yin. E ğ e r senden ses çık m a zsa . A n ın d a nasıl to p la n ıy o rla r oraya ya! Sen k ap ıd an b ir ç ık ıy o rsu n . hiç değm ez". "Bak ya sı O nlardan biriyle gözyaşlarını eşliğinde konuşup çıktım d ışa­ . Sonra Erik geldi yanım a. orda ona bir geçirecektim . "İstersen a n latab ilirsin . "Ayy ne saf kız. onlara sadece "Öyle dem e­ me.

K üç ük A pt al ın lu içıik ap talın b ü y ü k d ü n yası Bü yü k D ün 257 ya sı . resm en kızı piç gibi koydun. iki haftalık bir ilişki için konuşm ak belki saçm a ama ben çok seviyorum . “A ğlam ayı kesebilirsin kim se kalm adı. am a beni bu kadar iyi tam m ış o lm a­ sına da çok şaşırdım. Yok istem iyorum falan yaptım .” dedi ve kolum dan tutup kaldırdı beni." dedi. Kaldım mal gibi. Burnum u çeke çeke yanında yürüdüm . “Y aa bırak ciğerini b iliyo­ rum kızım senin.” dedi.” dedi ve öptü yanağım dan. “Ne diyosun beaaaa!?” falan yaptım . öyle böyle değil. ağzının payım verir­ din. Ohh dedim bir taşla iki kuş. sen ne sansarsın var ya. Bu hem hoşum a gitti hem de utandım. kendisi yüzünden m ağdur olmuş biri var karşısında neticede. Yani ben bu çocuğa böyle num aralar yaparsam g ö ­ te gelirim onu anladım . Böyle ağlayan. Ya o ff bilm iyorum . "Hadi kalk hadiii. o lafa ağlam azdın sen.le.

Zaten P ekm ez'in bir ilişkisi var. artık söylesin olayın üstünden onca su aktı um urunda bile olm az yanı. bildiğin kapatm a­ yım. Pekm ez onlara geleceği zaman.S e n in o can ın arkadaşının A lla h belasını versin! Erik-’in metresi gibi yaşıyorum resm en. Çok saçma! H ayır bir de çok öze­ niyorum . karısı olur. hiçbir arkadaşı b ilm i­ 258 Bü Pucca yü k D ün ya sı . Ben de sinir oldum . P ek- ın ye gidiyorum . B en E sm aC eyhan’ı ekarte ettim. bizim pt m ez’de hissetti mi ne yaptı bilmiyorum . iki üç K üç ük m ırın kırın eder. hatunla selamı sabahı her şeyi kestim. İlk başta hobereyy dediğim her şey gözüm e batıyor şim ­ cuğun evinden çıkm adılar. sevgilisi olur. P ekm ez’le küsm esini dilem ekten başka çarem yok. arkadaşlarım ın Facebook fotoğrafları iki geri zek âlı A birlikte olduğum uzu. üç gün üst üste ç o ­ al di. “Pekm ez benim kankam yeaaa" olayından sıkıl" dım artık. Dışarıya çıkam ıyoruz. Yirmi sekiz yaşında herifin kankası mı olur lan. ben doğra m isafirhane­ yor. susar gider.

devam lı ama. İşte e v ­ li bir çiftm iş. al k u yuk ip ta lin b ü y ü k d ü n v ası ın daş lan! İnsan dediğinin arkadaşı ezik büzük bir şey olur.surattan ibaret oluyor. karı her bacak bacak ü s ­ tüne attığında. Bü yü k D ün 259 ya sı . halia haHa. herkes nuç mıç. yanık izi bile yok. Fakat şimdi frikik verirsem . Allah A llahhhü! G eçtik içeri. onlara yem eğe davetliyiz. Ben daha ne olduğum u bile bilm iyorum yani! Geçen gün dedi ki. şekli şemail . m üzik ö ğ ­ retm eniym iş. evine m isafir gelm iş dötüne kadar şortla karşım ıza çıktı. Bronz.. parm aklarım uzun falan.” Büyük ihtimal P ek - m ez’den ayrı tuttuğu biri dedim . neren güzel senin'’ B itik le n » . o yüzden pantolon giyem iyorm uş. Ellerim güzel aslında. Gözlerim güzel am a ben bile sıkıldım artık onlardan. benim göz faltaşı gibi açılıyor. Bi kıl dönm esi. G it uzun etek giy. belli edeyim . G ittik evlerine.nmn gibi b a c a k ­ ları var. Ben bacaklarına bakm aktan kızı görem edim zaten. kelli felli kırk küsur yaşlarında bir adam. Dangalak. “Seni çok yakın bir arkadaşım la tanış­ tıracağım . Düşü» PuCCaa. çenem e falan koyayım . ilgi üstüm de K üç ük olm alı. Sonra içeri hatun girdi. kızla üniversiteden tanışıyorlarm ış. am a bir yandan da sevinç içindeyim . bi batik hiçbir şey yok o bacaklarda. "Giyıııse ya şu kaltak. Bu nasıl ark a ­ Şortlu arkadaş mı olurm uş! Hatun sürekli olarak bir şeyler anlatıyor. değil. A pt züm sürekli bacaklarında. ilk defa binleriyle bir araya geliyoruz. Ben de güzel bi yerim i gösterm eliyim . Bir tanesini bile dinlem iyorum G ö ­ Yanık diyo. Herkes çift. kocası bizi içeri buyur etti. B acakları kadar ilgi çekm ez ta ­ bii. B a­ cağı yanm ış. çok sürtükvari bit hareket olur.

Y e­ tişkin birer birey olduklarında beni daha güzel ansınlar diye. kafam a sıçayım!" . Buna ilgisi olm ayan çocuğa ben bir şey verem em . Am a öyle değil. Garibim m elül m elül yanım ızda oturdu. bir o yana bir bu yana bacaklarını gözüm e soka soka geziniyor. “ Yaa sen de ne güzel iki dirhem bir çekirdek. Gerçi kızdan bayağı büyük K üç ük adam ama höh dedim valla. sen üşüyor m usun?” P u cca yü “H ııhh? Hım m evet evet bence de. değil mi PuC C a?” m üyor m usun?” “Y ok ben iyiyim de hani sen çıplaksın ya ondan dedim .M onçiçi gibi açsam. ne şanslı- sın. Kesin parası için evlendi bu sü r­ tük.” “A haha ben alışığım m erak etm e. böyle dolaşırsan ç o ­ Bü “Yoo hayır.” al ın “A m a bence bi etek giy en azından. çocuk doğurup ona bu eziyeti çektirem em . Kocası da am m a gevşek herif. 260 A pt yer ki.” “Zaten istem iyorum isabet olur. m üzik bir yetenek işi. Sürekli kalkıyor. D ünya o kadar kötü bir Öyle dolanıp durdu pıtır pıtır evde. Ya o değil de sen ü şü ­ k D ün ya sı yapm adım . o yüzden ders­ lerde daha çok çocuklara kaliteli müzik dinlettiriyorum . İnsanlar m üzik ve beden öğretm enlerini hatırlam azlar bile oysa.” cuğun olm az valla. ışığa doğru baksam olur m u? M akyaj da “M üzik öğretm eni deyince insanlar flüt çalmayı öğrettiği­ mi sanıyorlar.-A dam ın sesini bile duym adım desem yeridir.

Erik b i­ lir. am a bende görüldüğü üzere hiçbir fark yaratm adı. birlikte koşardık eskiden. Sonra bu beni spor aletlerini gösterm ek için odaya götürdü. hem sportif mi sportik mi neyse işte ondan. Gerçi yüzem iyorum o ayrı m evzu. Geri zekâlı iyi kı iltifat ettik. Deli etti ya iki kelim esinden biri. Bende o aletleri kafasında parçalam a isteği uyandırdı. ona göre sana program çıkartabili­ rim .” “A aa olur mu öyle şey.“Am a P uC C a’cım ben her sabah iki saat koşarım . H aftada iki gün yüzm ek mi puff. zıplarım . E rik’le çok giderdik o şimdi çok boşladı. m uhabbeti Uyuz oldum. bir şeyler yapanm .” “Ben tuvalete giderken bile küfrediyorum . kendim A driana Lim a sandı! “Tartlisana şu tartıda. Bir ton ıvır zıvırı küçük bir odaya doldur­ muşlar. haftada iki gün yüzm eye gidiyo­ rum.” “Spor benim hayatım ın bir parçası. B ir odayı sadece spor aletleriyle döşedik. Erik bilir!” muş. siktiim in E rik’i ne çok şey biliyor­ Bü yü k D ün kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 2bl sı . Erik bilir. Kes kafasını at geri zekâlının. Bi de koşcam . Gidiş am acım azcık farklıydı. Ç ocukluğum dan beri koşarım. bence bu sana göre. bak basenlerin için bu alet bıdı b ı- dı” . hele iki saat ölürüm sanırım . yürüyen yol y ap ­ sınlar diye. haftada bi gündü.” “A a aslında ben de tenise gidiyordum . al ın Erik bilir. “Ay bu şu işe y arı­ K üç ük yor.” A pt de iyi.” “lyy ben belediyeye talepte bulundum . Kız hem güzel. güzel yem ek yapıyor. atlarım. “Erik bilir”. B ir de bana onlarla hava atıyor. Erik bilir.

Ulan b u n ­ 262 A “Sağol..” renince gidip E rik’e söyleyecek. B aktım kıvranıyor.” lı am a onu yıllardan beri tanıyom uş gibiyim . Kilom sürpriz olsun bana eh ü e - “A m a ona göre bir plan hazırlayacağım . Çok havai gözükür am a bir kaptırdı mı k e n ­ dini.” “Ayy yok. iki taraf da öyle m alak m a ­ Bü sanki. Öyle bir durum oluştu. A rkadaşlarım da denedim hepsi şim di ip gibi kızlar oldular. aslında çok fazla olm adı daha ilişkim iz başlaya­ “ Kaç senedir tanırım onu. bir şeyler söyleyecek ama “Erik dünyanın en tatlı insanıdır.“Ayy yok tartılm ayayım . Hani böyle olur ya çok konuşursunuz sonra bir lak etrafa bakarlar. ondan sadığını bulam azsın.. B iz birlikteyken bana kendim i prenses gibi h issettirird i. Kışın beni sı­ cak tutuyolar.” . H ım m lam aları bittikten sonra başladı. O kadar uğraşm adan sonra bir sessizlik oldu. Yarım saat uğraştı tartıya çıkartm ak için beni. ben etim le butum la iyiyim valla. Bende P u cca yü B ir siktir git yaa. halla halla o tartıya çıkartıp kilom u ö ğ ­ k D ün ya sı h ü. çok şanslısın..” Siz birlikteyken mi?!?! Kaldım öyle mal gibi. benle beraberken bi tane y an lı­ pt söyleyem iyor. A a ben bilm iyor m uyum de katır inadı var çıkm adım .” “Şişm an değilsin sen. al ın anda konuşacak bir şey kalm az. bir ayda incecik ve sağlıklı olacaksın. zayıf bile sayılırsın am a spor sad e­ ce zayıflam ak için yapılm az..” K üç ük şım görm edim . Önce hım m ladı hım ladı bayağı.

Sürekli “lirik bilir’Ter. “pren ­ yü li barklı falan ama. beni eviııe götürüyorsun. k eş­ ke arada sırada başka neler diyor dinleseydin. Ev­ böyle bir şeyi anlatsın ki! H ayır zaten olayın şokundan lafı ses gibi davranırm ış” . hem bu sayede Pekm ez olayını da aradan çıkartırım! A pt sevgilim var dem eye mi getirdi?! Gecenin sonuna kadar a s­ al ın tutup eskiden yattığın kalktığın. “ Yok bişiieeee!” diye bağırıp m isafirhaneye g it­ tim. Hiç hem de. “Neyin var?” dedi. dönüncc de onda kalmadım. ayrı nefes almadığın hatunun Bü gediğine koyam adım . Evine götürdüğün kızm. boş konuşan bir tım suratım ı oturdum . Bana bunu deyince taşlar yerine oturdu ta­ bii. salak PuC C aü T am k o m p lekslerine yenilecek zam anı buldun. Ne dem ek ya. Dediği şeyde çok m antıksızdı. zaten ne bok olduğum b e l­ K üç ük li değil. eski sev­ gilin olduğunu söylesene salak herif.lar sevgililerm iş bir zamanlar!!! O haaaa hiçbir şey söylem e­ di Erik bana. hâlâ bir ilgisi bir şeyi olm asa bana neden k D ün 263 kü çü k ap ta lın bü yü k d ü n yası ya sı . B ir süre trip atacağım . Kızın bacaklarım izleyeceğine. ne ettiler hiç bilm iyorum ama götleri birbirinden ayrıl­ mam ış bariz belli. benim de şişko. ne y ap ­ tılar. kom pleksli. Bana ne nasıl davrandığından yani! A m a ben bunu E rik'iıı yanm a bırakm am. o lanet olası bacaklarım gözüm ü­ ze gözüm üze sokm alar. Kaç yıl çıktılar. m isillem e yapar gibi. Al senin zengin kocan varsa.

A rdından kocayı buldu. Kız öyle sülün m ın olm ası ın gibi etrafta dolanırken. götüm göbeğim yine gözüm e çok büyükm üş gibi gelm eye başladı.68 boyum var.E b r u Şallı dünya ahret b acım olsun Dün yaşadığım travm adan sonra. Ebru Ş allı'yı da sev erim aslında. Ben ta k ın tı­ rum. yıl içerisinde sürekli değişen kilom ise diğin tombik gözüküyorum . 1. Ama yuvarlak hatlara mı sahibim nedir. benim üç köyü doyuracak baldırları­ pek hoşum a gitm edi. sen de gayet sportm en bir kızsın. Dedim senin neyin eksik o yosm adan. "Şimdi bir tutam defne y a p ra - A şu an elli sekiz. sonra garip gurup ye m e k tarifleriyle ekranlarda. Tuvaletim i yaptıktan so n ­ 2f>4 Bü P u c -a yü k D ün ya sı . genç kızken hayatını T e - le v o le ’de izlerdik. aç bakayım E b ­ ru Ş allı’yı dedim. Hele o kollarım A rnıld Ş ıvayze- K üç ük neger’in kas olm am ış hali gibi. b il­ pt ra bile holeyyyy elli gram daha eksildi benden diye seviniyo­ al lı bir insanım yapacak bir şey yok.

Benim o sıçtığım ın kaburgaları k apan­ al ın yağlar diye kızıyorum Ebru’ya. hadi ç e k elimrn içeri. baaowww koptu bacaağım sam nm . ben k o ­ yü bee dursanaü!" Sonra böyle görüyorum kam ına elini koyup k ooyyy oyy bitmedi mi. açılıyoo açılıyoo" naraları bende tam am en farklı seslere dönüşüyor: "A naam m m ananım . işte orada ben kendim i bir noktaya veriyorum. başladım ben de onun­ la beraber yapmaya. "Ayy çok güzel yapıyoruzz. brusshhh ropp bir yağ tulumu. düz lakla. iki kaşık inci tozu ve bir top fil daşşağı koyarak b alıkları­ bizimki ısınm a hareketleri yapıyordu. "Kam ımızı içeri çekiyoruzzz" diyor ya. "Karnımız düm düz olcakk bayanlar. iki hareketten sonra hooopp geri açılıyor. Köprü kurabili­ yorum . Hem kam ım ı K üç ük sıkıp hem bacaklarım ı yuvarlak çevirem iyorum . son iki. "Kaburgaları k a ­ mıyor. ters takla. Hatun ne güzel karnında gezdiriyor elini. Kapanıyor. orada b itiy o ­ yuyorum . ayak parm aklarım ı ağzım a k o y ­ ma hepsinde başarılıyım . ayy koycam ha iki tane. Benim baldırlarla onun yaptığı. Her harekete gelir tabi. En önem lisi de E rik'le K am asut- ra ’vı denerken gram kıtırdam a çatırdam a duym uyorum b e ­ A pt patıyoruz içeri içerii”. H er gün kıvranıyorum lan. Şahsen ben kendim i esnek zannederdim .ğı. Bende bütün moral sıfır tabii. Abi zaten hatun toplam dört buçuk kilo. Haa bir de şeyi var." diyip sırıtm aya başladı. N eden erim iyor bu veriyor bana. on iki oldu D ün b u çu k a p ta lın bttyuk d u a y a » ya 265 sı m ızı pişiriyoruz. lıadii hadii". koyup. canım yamyorr. "Karnım ızı sıkarak bacakları yuvarlak yapıyoruz" diyor yaa. G ecenin bir yansı . O da yavrum hemen cevap Bü rum zaten.

nefes nefese kalm ışım . Ekrana çıksam . onu deneyelim . ben de çıkarım lan!’ Haklılar! Bu arada bu kadar zayıf­ lık kötüym üş bee. b u ­ . yapacak b işi yok. üstüm de içi yünlü pijam am ve eşofm an üstüm. İlişkim izin gittiği son nokta buydu işte. O kadar hafta Bir de nefes verişleri var ya. A m aaann acıktım zaten. şim di biri duyacak ve m astürbasyon ya nu deneyelim . Beni diyorum şu anda biri k a ­ D ağzım dan verirken. hem en d icekler ki ‘Höstt karıya bak. Kötü yani. N eyse yeler bana bu kadar hareket. öyle olsa. Benim kalçalarım sı­ P uccj yü m eraya çekse. B urnu m innacık am a güzelm iş. olur belki lan. D om biliyim işte ben. Bu karı hep zayıftı. şuna da bakalım m uhabbeti olm uştu. sı evde beraber kalınca tek yaptığım ız şey. ben hiç güzel bir kız olm ıcam işte. kafam kocam an durur benim. “K alçalarım ızı sıkıyoruz” diyor. Ayy böyle zayıf olmartı inşallah. K eşke benim de kaşlarım ın Bü ayağım da patiklerim ile rezil olurum . benim dişlerim bile çirkin. İşte boğazlı bady. altım da k orada ben çok sinirleniyorum . kılmayı hak etm iyor diye düşünüyorum . hiç hoş bir ses çıkm ıyor yani.limde. Sonra k o ­ ün yandan da korkuyorum . dilim dışarıda. U ff uff uffff diye hızlı hızlı nefesi cam an ağzıyla sırıtarak. bu kadar A pt al "Kaşları aslında ne güzelm iş. Dişleri de güzel. Ben ebediyen çiko bir kız olarak kalacağım diyerek. ben o kadar zayıflasam vajina kem iğim kabak gibi ortaya çıkar. B oyuyoıdur zaten. o katır gibi dişlerle ekrana çık ı- K üç ük yosa. kaderim bu. bir organım ı bile kıpırdat­ m adan oturuyorum ve E b ru ’yu izliyorum. Ben de veriyorum ama bir yaptığım ı sanacak diye.

" diyerek bıraktım egzersizleri.. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı iyisi aç kalarak zayıflayayım.hareket iştahımı açtı. Ben en hoş değil. spor bana göre değil sanki.... hiç .

B ana bir gülüm sedi. kendim i o m asada nasıl değersiz. A nanı am a bir baktım m asada kam ım ı ağrıtacak olan bir hatun daha var. Zam anında bütün Facebook profilini ezberlediğim için kızın kim olduğunu biliyorum. Bir de kendim e baktım . Onu severken ayrılm ıştım neticede. nasıl lüzum suz hissettim. 268 A pt kadaşı. n a­ sıl kibar bir kız. Böyle bir eziklik var bende P ekm ez’e karşı. Bir de açıklasam da yararı olm ayacak bir durum yüzünden. P ekm ez’in kız a r­ yakın arkadaşıydı. oturdu sandalyesine. Pekm ez'in de çok al ın toplantı düzenlem iş. Böyle gitm eden önce brunch gibi bir olayla kadın kadına bir brunch’a gideyim dedim barı. doğal olarak kızla da bir sam im iyetleri var. Erik. Bu yurtdışına çıkacak olan hatun. Nasıl güzel. ben de Bü P u eca yü k D ün ya sı K i b a r i y e ’ye d ö n ü ş t ü ğ ü an! . Pekm ez’le buluşacaktı. K aşıyla gözüyle şu an her şe ­ K üç ük yiyle karşım da işte.İ ç im d e k i D e m e t A k a l m ’ı n B izim işyerindeki yapım cılardan biri yurtdışına gidiyor.

kızı alıp parçalam ak istiyorum. D a ­ ha doğrusu m asaya çıktı. ben daha Evlenm eye karar verdiklerini çok önceden duym uştum zaten. yü m ıştı onu bana. bir zeytinyağlık gibi kalm ıştım . Sıra bana gelecek. ahaha Pekm ez anlat­ D lüyor. Allahım nasıl narin biı boynu var. kızı tebrik e d e rekten. Bir anda her şeyi unuttum. Ancak yüzüm ün alacağı şekil bile önem li orada. beni aldı ve üç kere yere fırlattı. M asadaki h er­ sem. Nasıl bir ezik psikolojisine girdiy- . Sizi siklem iyorum bakışı atm am lazım. ama o gün nikâh tarihlerine karar verm işler. bir şeyler anlatıyor. bir şey söylem ek istem iyorum ." diye cüm leler kuruyordu. anlattığı her cüm lenin başı P ek ­ ün lışıyorum ama anacım yok. tıasıl kibar gülüm süyor. sonra üstüm den bir tırla geçti. O her Pekm ez dediğinde. Herkes sırayla. A lla­ K üç ük hım kalbim sıkışıyor. Sanki insanlar beni görm üyorlar.Pisliğin biriym iş gibi hissediyorum kendim i. hatta konuşm ayı bile. M asadaki diğerleri ise. gün falan almışlar. kız boynunu bana doğru çevirdi. unuttum gitti. ayy darısı başıma. Pekm ez bu kahveye bayılıyor. sonra y a­ nım daki cüm lesini bilirdi. kıskanıyorum . O bakış nasıl bir bakıştı. Kız g ü ­ m ezle başlıyor: "Pekmez görm üş orayı anlata anlata bitire­ öyle düşünüyor yaaa!". İnsanlar beni fark etsin. ya sı kes kızla ilgileniyor sanki. ilgi çekm ek için uğraşm aya başladım . A pt al ın Bü yok oluyorum . çok istiyor beni de götürm eyi. "Ayy tatlını çok sevindim . "A halıah ezik PuCCa!" diyerek beni tekm elediler. Pekm ez de k m iyor. G özlerim in içine baka baka söyledi bunu sanki. ilgi odağı ben olayım diye bir şeyler saçm alam aya ç a ­ M asadaki bir tuzluk.

banyodayken nasıl liflendiğini. Kendim i onunla kıyasladım .. güzel bir b o y ­ zım PuCCa. İçimden geçen bunlardı. salak gibi kaldım böyle. diliyorum o gün ben kıza yarı buruk bir gülüm sem eyle.Gülüm serken gözleri gülüyor ve gerçekten içten gülüyor. hem senin gözlerin mavi zaten. pislik!!! İşte o konuda töbe billah dım. Kızın uyurken suratının nasıl olduğunu. offf yaa keşke dişlerimi zam anında yaptırsay- P u eca yü leri güzelm iş' diyeceklerdir senin için. Pekm ez’le konuşurken suratının aldığı şekillen. m ez’e. dim sapık gibi. “M utluluklar!' dem em ya latm ıştı. 'G öz­ D nu var ama m em esiz hahayyü Bingo! B ir adım öndesin k ı­ ün diğine göre. bir şey söylem em gerek. Umarım Pekm ez seni annenle aldatır. Göt gibi sıfatın bile olsa. trip atarken ne kadar itici olabileceğini düşündüm." dedim. İnşallahhh son dakika bir şey çıkar evlenem ezsiniz. Hepsi tek sıra. sevişirken çıkarabilece­ ği sesleri. bu kadar iyi num ara yapabil­ gerek en azından. Tövbe A l- A Sonra kız durm adan konuştu. sıçarken n a­ sıl göründüğünü. kim olduğum u biliyor. kız. Bir şey söylem em lazım. Ülkendeki en çok güzel. H âlâ kız bakıyor. Hatta utanm a­ K üç ük sam. Erik öyle an ­ . ama ın :7Q Bü baş edem em .. yaranı ben iyileştiririm diye yam anm ış P ek - sı O ysa beni de hatırlıyor. yanlındakilere bu kız mı daha ştizel. "Hayırlı osuunnnn. ben mi diye sora­ caktım. Ayy göğüsleri yok bu kızın. ben de durm adan kızı izle­ pt al darbe olur ve hüküm et düşer. Y alnız kızın dişleri k büyük avantajındır bu senin. Tam bir sürtük olm alı. Sonra ulan âşık mı oluyorum n ’apıyorum dedim.

” “Ayy tebrikler. bu sayede işlerim iz de büyü­ dü.laam affet diye. k kadın olm ası da acınası bir durum dur. harika bir şey bu. dişleri in ­ ci gibiydi. m oralini sıkı tut sen" d eni­ ın kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü se öyle bir hava oluşm uş bende.” “Üstüm deki hırkayı yeni aldım. üstelik geçen sezon fiya­ tına. Eski sevgi­ limle evlenecekti. zayıftı.” “1 atlımın hayırlı olsun. Bu acı veriyor am a verdiği acı kadar garip bir yüceitm ck hoş bir duygu. Her a n ­ lattığı şeyin ardında alkışlayan bir sürü kadın vardı! ‘'Y a ofisi değiştirdik biz de. İlle kıyaslayacağız birileriyle ya dar garip. cidden ezilm iştim . Belki o yüzden sevgilim in geçm i­ kendimizi. tebrikler valla. fındık gibi poposu vardı. k.” A pt al gelince. "Hunin. Yani orada onun çirkin yanlarını bulup kendim i ün şini sürekli m erak ediyorum . M asadakiler onu siuekli tebrik ediyorlardı.za gelince her şeyi dört dörtlük gidiyordu. etrafta yüzü gözü akça pakça bir bebe ara­ çekim hissediyorum hep. O ysa bizden sonrakinin çirkin bir B ir dc bu kıza karşı hep bir adım öndeydim sanki. Bu kez onda ne buldu D hazzı da var. çok güzel. Ne k a ­ . İçim de bir lezbiyen varsa kaçsın gitsin istedim. olur ya düzelir. benden önceki ya da benden sonraki kıza garip bir sı dım. niyey- dum bile.” K üç ük “Bir ayda beş kilo verm işim . tebrikler valla. çok bozuldum yani.” “İnanm ıyorum m m harika bir şey bu. Bana yordu. Am a bu kez konuşam ıyor - yü acaba diye yiyorsun kendini.

Eskiden olsa kalkıp gitmezdim . A rada sırada P ekm ez’in o delici bakışlarıyla karşıla­ yü P u cr* benim sevgilim . köpek gibi âşık olduğum u sandığım bir ilişki­ deyim . onun yakın arkadaşı olan eski sevgilim ve onun e v ­ ya şün PuC C a derken. Neydim ne oldum harbiden. P ekm ez'e hissettiklerim. bu nasıl bir kaderdi yani. gözlerim gözleriyle buluşm uyor ama hissediyorum o bakışlarını. O da bana bakm ıyor. bir de bana bak. Pekm ez ve E rik’in geldi­ sı la hepsinin kellesini tek tek patlatacaktım . m ıyorum . diğer taraftan. bu n la­ rın ne işi var diye m ırm ırlanm aya başladım . Kaşlarımın çıktığı belli olm asın diye perçem lerim i uzatm ışım ve ne bok olduğu belli olm ayan. gayet karışık bir durum yani. B aşka şeyler d ü ­ . M i­ dem bulandı artık bu durum dan. Onun yanında D ün sevgilim . O kızın yerinde ben olabilirdim . O turdular masaya. pom palıy­ ğini gördüm . Ohhh m aşallahhh herkesden gizlediğim yeni leneceği kız. ha bire onlarla m uhabbet şıyorum .Artık bir yerden sonra yeterrrrrrr diye bağırıp. Evleniyor be daha ne olsun. vicdan azabının dışında başka bir şey değil ama o kızın y e­ K üç ük rinde cidden olmayı isterdim. kalktım gittim m isafirhane­ ye! D olm uşta kafam ı darıdandan diye cam a vurarak düşün­ lilik hazırlıkları yapıyor olabilirdik. am a bir şeyler anlarlar diye suratına b ak a­ k K arşım da P ekm ez’le kız el ele göz göze. Ne vardı o gece içm eseydiın. Benden nefret ediyorm uş gibi bakıyor. Porno film değilse bile. G üya kadın kadına olacaktık. m utlaka kalıp bir p is­ A pt düm. şu anda Pekm ez’le e v ­ al ın 11 Bü ediyor.

anneeeee senin kadar kim se sevm iyorr anneeeeee".lik yapardım. "Eller kadirr kıym et bilm iyor. K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı Akalın. Fon müziği olarak kafam ın içinde kâh Demet sende buldum sen de bende. O ysa şimdi fon m üziğim . benden sonra onu mu buldun zevksiz sen de" falan gibi. kâh Petek D inçöz şarkıları çalar dururdu: "Ben aşkı .

Pekm ez yüzünden kavga ettik. Oradan bana seslendi: "Sıkıldım yaaee orada.” dedi. yan y an a­ pt "N eden çektin gittin dün?” al ın di. getirdim m eyveleri içeri. Ağzına bir e l­ ma attı ve “Sen hâlâ Pekm ez için um utlanıyorsun. m eyveleri yem eye devam ettim." K üç ük yız. O kadar garip kavga ediyoruz ki anlayam ıyorum aslında." “C ıks. hiç istifini bozm adan. O gün çektim gittim diye hâlâ P ekm ez’i düşündüğüm ü falan söyle­ O salonda film izliyor. Ses çıkarm adım . dayanam adın onları izlem eye. Öyle soğuk­ kanlılıkla söylüyor ki. "Pekm ez için gittin sen.” Aynen m uhabbet bu. m Bü Pucca yü k D ün ya sı .” dedi. tartışıyor muyuz A "H ıınm gidişinin nedeni Pekm ez değildi yanı. ben de m utfakta m eyve soyuyordum .D ib im d e k i var ya sen o lm a lıyd ın Geçen gece E rik’le. dün de o n ­ dan gittin. ciddi mi değil mi.

Ben de istiyorum ki bağrış çağrış olsun. “Ben dışarı çıkıyo­ rum . En büyük aşkların u la­ yüzden uzun sürüyordu sanırım. Kalktı. m asusçuktan ölmüş A pt şılmaz olm ası gerekir belki de. M ecnun dallam ası vurur K üç ük m uydu kendini çöllere. çıktı gitti. Ju liet kaltağı bir alo derdi ve sorun çözülürdü.. Leyla ile M ecnun paso M S N ’den konuşuyor olsalardı. “ Yalandan içiyorum . neredeyse her le var. k a ­ m erasını açıp L eyla'n ın babasına söver söver sonra da Y o utube’a koyardı. Ya da acaba çok mu sıktık birbirim izi. Oğlak burcunun bütün pis özelliklerini almış sanı­ am a sadece iyi günlerim iz aynıym ış meğer. Ne bileyim artık dolabında sutyenim b i­ Bü rım. dom uz gibi önüm dekileri yem eye devam ettim. B aşta her şey aynı diyordum . Yok.. Hiç sesim i çıkarm adım . Bunun bu huyu da beni deli ediyor. Rom eo ve Juliet’in cep telefonu olsaydı. H er gün işte beraberiz. Eskiden ayrı gayrı aşklar o al ın akşam da beraberiz. Erik. “G erçekten öyle olsa. İki bira kapardı Tekel bayiinden. N e telefon var ne bir şey. B ana doğru döndü. H ani bir anda böyle bir durum a girdik diye mi bu şe­ kilde davranıyor diye düşünüyorum . kalkıp gidiyor. bunu şu an sana söy­ ler m iyim ya da öyle bir şey olsa yirm i beş dakika önce se ­ ninle sevişir m iydim ?” dedim. Aynı tavırla döndüm . zehir değil o. bu iki laf söylüyor sonra kalkıp gidi­ k D ün 275 l u ç*ı k a p t a l ı n b u y u k d ü n y a s ı ya sı . kaşları biraz çatık. içim - yor.” dedi. A yda yılda bir yazılan aşk dolu m ektuplar.tartışm ıyor m uyuz anlam ıyorum . “Bir cevap versene. yü dekileri kusayım .” dedi. Ben de İkizler burcuyum . Ne zam an tartışsak.

yok git dağdan bize su çıkar.” sı “Sen kime mal diyosun lan. şimdi anlam azsın. M allık yapıp sen de öldürm e kendini. Kesin dedim karının b i­ rinin evinde kaldı. F erhat’ı ekler. K a­ fam da kurdum kurdum kurdum . y a p ­ m azsan unut bacımı. Bu böyle olmuyor. tam am dır.” “Ne bileyim oolum. yok yalnız yap. Bizim ki de sanırım bu yüzden büyük aşklar kategorisine girem eyecek. Sonra bir uyandım . Bilm eyiz biz kızını öyle zehir to z ­ ün içersin zehiri dediydim . “N eredeydin yaa sen?” diye bağırdım. dafta bayıra gitmeye ne gerek var yani. “Pekm ez'e anlattım her şey i. zottirik Rom eo. Git bakkaldan iki buçuk litrelik Şaşal su al lan pezevenk. Leblebi tozunu bilirim ben. Kim im zaten. F ace’te sahte mini etekli on dokuzluk bir çıtır profili y a ­ k Ferhat ile Ş irin’de.” ya ğını. yoksa bu saate kadar neden gelmesin! K üç ük Hatta kesin o arkadaşım dediği yoilu karıda kalm ıştır.. A rdından uyuyakal­ m ışım.. 276 A pt al ın Bü verse. Anların: diye d iîfündü. Ferhat bir m esaja cevap sit olay. Bu kadar b a ­ yü Pu cca sela. Ş irin’in ablası F erhat’a yanık ya m e ­ D baban gibi züppe değilim. larını falan. F erhat’a tekmeyi basar. Bekle bekle bekle gelm iyor da.. Şirin. Belki de evden sen git diyem ediği için kendi çıktı gitti.” par.gibi yapcam . anlarız heralde zehir olm adı­ . o k a d ı­ nın yuvasını yıkacağım a yem inler ettim. Gece oldu iki. Hopp zıplayıverdim yerim den. yazılır yazılır.. kız gitti diye sen de “ Ahh tabii anlam am ben. Erik beni kaldırm aya çalışıyor. Eğer ona gittiyse. yok yine gelmedi. .

İşin o tarafını düşünm ek istem edim . sarıldım E rik’e sadece.kesecekse kessin benim le m uhabbeti. seni bu eve tıktım kaldım . . K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı bu şekilde. Nereye kadar sürecek “Pekm ez ne dedi peki?” diye sorm a gücünü bulam adım k e n ­ dimde. iki ay geçti.” dedi.

Zaten yorum yazanları anlam ak da zor. dört dakika çe ' A ruz kızla. çük görm edim ” falan gibi mal kız ayaklarına yatm am a gerek yok sanınm . ahanda arkada Kral TV açık. portakal yağı sürersen götün pürüzsüz olurm uş fa­ K üç ük lan filan derken. Oha göte bak ne güzelm iş.P o rn o c u y s a m g ü n a h ım ne “H ayatım da hiç pom o sitelere girm edim . Fotolarda kanıtlanm aya çalışılm ış kızın nereli olduğu: "Gerçek Türk. Y anım da da stajyer kız var. Türkler kabak gib* beili oluyor. Sallam m allam m em eleriyle ahanda Türküm d i­ yor. M ozaikleyeceğim fotolarından aram aya başla­ al böyle “Ünlii olm anın yolu pom odan mı geçer?” tem alı bir şey ın G eçen gün program ın bir şeyi için kadının birinin geçmişini Bü yü k D ün ya sı . Türk am atör resim lerine geldik. G ayet eğleniyo­ yorlarm ış. bunlara makyaj yapı­ pt hazırlıyoruz. bak Gözcü g a­ zetesi yanında. zam anında pom o film ler falan çekmiş. araştınyordum ." O ysa kanıta gerek yok. Hani dım internette.

Canım yanm aya görsün. ardından b a ş­ kası derken odada altı kız olduk.keceği osbir için ırkçılık yapıyor pezevenkler! Hısım akraba tanıdık çıkar mı diye bakm aya başladık.” “Ayyy pislik. Canım ı yakan karının fotolarım b ab a­ sına bile gönderirdim . yalan atm ayayım çok şerefsiz olurdum . bir de yazmış annem diye. "Bunun ne olduğunu bilene S am ­ sung cep telefonu hediye". "W eb cam ’de göğüs show". Şuna da bakalım K üç ük buna da derken herkesin kendine baktığı anlaşıldı. N eyse bakıyoruz işte k ız ­ la. Aram ızdan b i­ ri hem en atlıyor. o da bakm aya başladı. Erkek olsam . annesinin totolarım koym uş. sadece çıplaklar değil. larına bakıyoruz.” A pt Bunu bile siken var" başlıklarında aradım. "Aaa aç açç tanıdık olabilir". G erçi hoş ben neden bakıyorsam ? Beni öyle sitelerden çok. Başladık amaa hısım akrabadan öte kendi fotom var mı diye bakıyorum aslında. Neyse konu a d ­ al ın çılgın Türk". Ardından baş­ ka konu: “Otele yerleştirilen gizli kam era” . O sebeple kendimi daha çok. “M eltem bak bu seıı olabilirsin: ‘Kızıl saçlı hatun H ü rri­ yet o k u y o r'. bazen yaram kopm adan kanatırım karşım dakini. Kişi kendinden bilir işi derler. H epim iz konu komşu arıyo­ ruz ayağına kendim ize bakıyoruz Gam ze Özçelik olayından sonra bir kıllam yorsun doğal olarak Bir de öyle bir şey ki. M S N ’in ana sayfasına koyarlar: "Uzaylı yaratıkla sevişen türünü tespit edem edik". F ace’ten Talan çalınm ış fotolar da var. başka bir kız geldi. "Garip sesler çıkartan pörsük derili bu hayvanın Bü yü k D ün 279 k < ı r uL Hj-iaİMi S u y u k < i uı tya »ı ya sı .

‘'repleri görelim b e y le r” d iy e ard ın d an not d üşerler. Bir de alt alta h i­ kâye anlatır gibi fotolar var. Yurt dışında ilik gibi k a n la r pom ocu. sin irle n e n lip ler vardır ya.” . İzm ir dem iş. B öyle b ir bok y azarlar. İnsanlara ç u b uk k ra k e r d a ğ ıtıp teşek k ü r elm ey eıılere ağlayan.” 6 2 artı rep: "A lla h sen d en razı o lsu n h acı" d em en in forum v e rsiyo nu. ha işte o nların k lav y e g ö rm ü şle rid ir bu tipler. Am a helal olsun karıya. a ra b a. benim kategorim ‘Tom bul ama ya sı için görsün anasının nikâhını. yok böle bir şey. hepsinin sonu aynı: Karı m alafatı yüzüne yakın yere koyup. yeminle. Ayy hele o güzelim kızların popoları falan. bulam adık kim seyi. O yorlar. zengin kocayı bulup.“Şu herifin karısını bulup ağzına sıçalım mı? 2 artı rep6 “PuCCaa. insan değil.” Ö yle böyle derken. sağlı sollu acım adan telef ed ili­ k fizik bende olsa. D ün “Ç ıtır dem iş ama baksana. pt al ın Bü rıyor. Am aaaa bazı zenci fotoları gördüm . m esela hatuna beş kişi saldı­ ki. yabancı resim lere bakm aya başladık. karının üstünden tren geçmiş. boyum kadar çükleri var heriflerin. ik i d e R us kız alacak.” iş v ar’ kategorisi. K üç ük gene baksana nasıl dikler. Seks yapm ıyor san ­ Pucca yü O zavallılar ise yavrum yaa. A lem ’e pozlar veririm. m ezuniyet için vesikalık foto çektiriyor. S an k i p ezev en g in rep leri ç o ğ alın ca . hatun objektife bakıp gülüm süyor. A "Y aa nasıl bu kadar güzel poposu olur ki insanın?” “M em eleri silikon herhalde. hortum u yanlış yere takılm ış fil hepsi m übarek. kızım sen olabilirsin bak: ‘İzm irli çıtırı kanırta kanırta'. hayvanat bahçesindeym iş gibi poz veriyor. kendisine ev. A nnesi atla mı yiyişm iş n ’apm ışsa.

açtık bilgisayarı.” Ona bak buna bak falan derken bitirdik hepsini. fikrimi söyledim.. Babaları fa ­ lan bi görse cık cık cık.” “Ya saçm alam a. "Lan sanki pom o izli - dank etti bana.” “K ızım onlar dom uz eti yiyor. grup neyin. Kalktım gittim yanına.” Bir iki daha ısrar edince. D aha doğrusu o D ün 28 ı k u ju k a p ta lın ln iyu k dımyrfM ya sı düşm üş aralarına. İşte böyle kenarda kategoriler var. Sonra yü belgesel kanallarından birini izliyor. “Ben pom o izlem em kızım . Porno izlem eyen beyefendi tak tak tak açtı sayfalan önüme. hadiii yapahm m lütfcnnıı. artık sevgilim le oturup pom o izleyebilm e se­ viyesine geldiğimiz. bir de izlese dem ek ki kendi sitesini yapacakm ış. Babaları görse afferin dıyom uş. m ature. bana göre değil. kulak arkasında­ ki saçlarını okşayarak. m utlaka izlem işsindir. koyduk ö n ü ­ K üç ük müze. yazık yani baksana. bu zorla “A natnm anam m m iki tane nasıl aldı o h haaaaaaü!” “Allah yardım etsin ya. alt tarafı D ub ai’de yapılan binalar." dedim.. başkasına bas. Kapat şunu. lez.” “Ya valla izlem edim . kıskanm azlar. A llahtan izlem iyor ha. Nasıl iştahla izliyorsa kanalı. ne ona bastın. televizyon izliyoruz E rik’le. sevm em hem ben. “Aaa hasta pislik.” . neyse dayım.” A pt al ın Bü yon haa. kıyar mı insan şuna yaa.“Bebek gibi yüzü var. ben de bilgisayar başın­ k geldim ben eve. Bir baktım tak bastı bu lezbiyene.

Adam acayip yakışıklı. izlicek- “Yaa bi defol git. Sonunda normal bir p o r­ no açm ada uzlaştık. kessen üç köy doyar onunla. Kim bilir ne acılar çekiyor da. Sarışın bir kadın var. b o y - A pt lüm süyor. pürüzsüz bir şey. hayır. biri K onya’da. İki mem enin yoğrulm asını izlem icez heral. İnsanın gözleri şaşı olur. sana elin çükünü mü göstercem . Yataktaki halim i düşünüyorum . Kadının her şeyi yapay. kendim le kıyaslayacağım ama y a ­ M em eler böyle zıplarken. Hayy m aşşallah yü İşte kapıdan giriyor.“Yok yaa.” . sanki o kol kadar affedersin şeyi alm ıyor da. yazık lan dedim. Belki üniversite parası için geldi New Y o rk ’a. Fizik kurallarına aykırı yani. Bir kere o K üç ük boyda bir şeyi alan kim se o şekilde gülüm sem ez. m em eler falan yapay. sını yalam aya. am a çok güzel. B enim ­ kilerden biri H anya'da. Senin böyle fantezilerin mi var be m anyak herif.” Böyle bir yarım saat kavga ettik. sonra çok güzel bir kızdı. alâkam yok. hem yakışıklı hem de analar neler yaratıyor diye geçirdim içim den. İzliyoruz böyle. o acılarını gülüm sem esinin ardına saklıyor. aynı oranda kalkıp iniyor. Sonra kıza üzüldüm bir. hop orada başlıyor kadının orasını b u ra­ k D ün ya sı sen bunu izle. otuz iki diş m eydanda bir görüntü. Çünkü bir popo var hatunda. K P S S ’ye başvuru için vesikalık çektiriyoınuşçasına. A a aç o zaman bana da gay pom osu aç aç onu izlicem ben. g ı- al ın pam ıyorum . Bü bir m alafat var. Bir gözüm de karının götünde başında. Bas dedim. Bir de böyle bir g ü ­ uiKiamyor gibi.

bir tabur asker sikm iş karıyı. bana sööle neresiii? Saçlarım mı beğendin? Ben de A pt reğini duydu. Kızı güzel buldu. belki onun için yapıyordur bunu. kaderine acıdığım kızı öyle bir izliyor ki y anı­ “Kız acayip güzelm iş. Kim evlenir lan bununla. Yazık biz de . Bir K üç ük sinirlendim ben. Hiç sevgilisi olm ayacak bunun. Ayy ne hayatlar var Allaaam. yü üzüldüm lan kıza. bir de bunu bana söylem e g e ­ Kız güzelm iş. bu m u?? Neresi güzel. Orda bir bağırdım. Eli mel i bitiklerim e doğnı kaym aya başladı. A llah bütün pom o yıldızlarına yardım e t­ k redeyim diyerek böyle içten içe gözyaşı döküyordum . sarışın. şişme bebeğini ise güzel bul. böyle daralm aya başladım. Bü geldi. ı j m i ı n b u y u k luuyaki ın m ızda olsa hasta babasını dinlem eden atlayacak pezevenk. bu sa lak sandı ki ben azdım. Çok D ün ya sı ki anasına babasına para yolluyordur kim bilir. "Ayy zayıflam a. En az onu bu hale getiren puşt kadar şerefsiziz.” deyince anam anam benim surat k ıp ­ kırm ızı oldu. Elin yapa. al l u ^ u k . O da bu hale geldi. köyde­ böyle izleyip fantezilerim ize alet ediyoruz onu. ay sakın saçını sarıya boyama". benim g ö z­ yaşı döküp. ay makyaj yapm a. bir baktım E rik’in kol benim om uza Şöyle bir döndüm E rik’e. am eliyat parası için. Bana g elin ­ ce. "Çek elini pislik!!! Bu mu güzel karı ha.. Derin derin nefes alm aya başlayınca. Ben halim e şük­ sin diye dualar okurken. Nefes alam ıyorum . Ayy hasta kardeşi falan da olabilir. bir gelinlik giyem eye­ cek. güzei anlayışına atlayayım senin.le puştun biri aldı bunu kullandı. Ohh m aşallahhhh. Ç ok teııkyu.

K alktım yataktan. sen "Ne Bü “B iliyodum işte biliyodum .” “A nnem babanı ölsün ki kim seyi düşünm üyorum de. Sadece sen varsın. “Sana izlem eyelim dem iştim . Pisliksin. Tam yatacağız. bizim eve gelse. dokunm a bana bi daha. o kızı düşüııüyosun di m i?” P u ır a yü me var sıfatında. pis sapık!!! Porno .. K apat şunu. hâlâ izliy o - ya izleyip kızları hayal ediyosun. Ona layıksın sen zaten ancak. Geri zekâlı. onu düşüncen. D e ­ güzel kız" deyip. ooo yeeee. hepiniz aynı boksunuz işte. Artık yat ne olur. G ittt gittt. analarını babalarını düşünm e­ sı rışınlara bakıyo. artık uyum a faslına geldik. Hadi yat artık ne olur.” Orospu olm ak lazım abi sizin için.” A “Dem ek olsa böyle düşüncen. o kızla şey o . çektim yorganı attım k lım a geldi. Sonra geçti ün et sen.hem en gidip sarışın olcam . O sarışın kızı. m adem öyle. off biliyodum başım a gele­ pt “Porno yıldızı bir arkadaşın neden olsun? Yat şuraya iy i­ al ın mek o kız benim arkadaşım olsa. suratına bir bakayım şunun dedim..” gitti sinirim.” ce kafayı yedin sen. a k ­ aşağıya. “Hangi kızı?” “Hangi kızı olduğunu iyi biliyorsun. Sana güvenm em em gerekti­ ğini biliyodum . Beyfendi ha bire sa ­ den.” “Annem babam ölsün. bak işe git— cem sabah. kimseyi düşünm üyorum .” K üç ük cekleri. Bir gülüm se­ D K alktım gittim içeri am a bağırıyorum hâlâ.

Bir de güzel dediği kadınla benim alâkam yok. yatcanı ama sanm a ki bu olay burda kaldı. K üç ük A pt al küçük aptalın b ü yük dünyası ın Bü yü k D ün ya sı ... bunu ona b e n - zettiyse. ya bir gün porno yıldızlarıyla dolu bir adaya düşerse ve beni unu­ tursa bla bla b la . Ya beni güzel bulm uyorsa. Allah.“Tam am . sağa döndüm . Ya işyerinde böyle bir sarışın varsa. özgüveni gelişm em iş. kilo sorunu olan kadınlardan korusun erkeği. kâbuslar gördüm. Amin. ha bire E rik ’i sarışın kadınlarla bastım . ya hep aklı öyle kanlardaysa. sola döndüm .” Sonrasında bütün gece uyuyam adım . Beni de sarışın orospular­ dan.

Ama hâlâ orada bir dolabım yoktu. Ya z a ­ ten neredeyse her gün E rik ’in evindeydim . Bu krizde nasıl iş bulacağım . Şimdi o ev benim de evim oldu. m isafirha­ şarıdan iş yaptığı bir ajans var. Bu olayların buraya gelm esinde. orada bir süre takılacağım K üç ük freelance olarak. En sonunda bir karar verdik.K a p a n m a y a n ergenlik yaralarım Şapa oturduğum un resm idir yemin ederim !!! Aşk hayatım iyi gittiği zaman. benim günlerce ağlayarak “M isafirhane- 86 A neden ayrılıp tam am en E rik ’in evine yerleşiyorum . Evliliğin yüzde ellilik kısm ını atlattık yani. Ne zaman işim program ı yayından kaldırdılar. Var ya resm en koydu bana. tabii bana da yol verdiler. Krizi fırsata çevirdim yani resmen. hayatım da aşk olm uyor! Kriz var diye bizim Bü yü Pure a k D ün ya sı . ne bileyim bir havlum bile yoktu. Onun d ı­ pt firhanenin parasını nasıl ödeyeceğim diye günlerce beynimi al ın düzgün giderse. nedense iş bok gibi oluyor. m isa­ yedim yedim yedim.

Esm aC eyhan kiralık katil y o l­ Bü han?” diyor ama ben hâlâ yusuf yusuf atıyorum kadına karşı yü nın ne olduğunu bilm iyorum . H er gün Esm aC eyhan birilerine sordurup duruyordu. Şu an ne kadar para yönünden biraz zorluk çekecek olsam da. “Hiç sallama. A pt Am a artık n ’apalım öğrenirse öğrensin.de nasıl kalçanınım beenn y a a e e e e . herkese “ Bişi yok aram ızda. sanırım hiddeti beni korkutu­ yor. M uhabbe­ ti açıp tadım ızı kaçırm ak istem ediğim den en son durum ları­ yaloğıı. Ya aslında bakm ayın gün­ . ama olsun n ’apalım. V alla salak bir düşünce gibi gelebilir am a öyle değil. Ne yapabilir ki sana E sm aC ey­ ya. akşam çekirdeğim den reçel yaptırıyorum kendim e. Erik..” deyip. O kadar ateşim var ki siireli kâbus görüyorum . öyle böyle değil.” dem em e tk i­ lerdir kafayı yem iş gibi davranıyorum ama işten ayrılm am aslında iyi oldu bir bakıma. Kanalca topla­ nılan yerlere gitm iyoruz etm iyoruz. acayip hasta oldum . Erik dışarı çıktığında k a ­ lam ıştır diye.. arkadaşız. m utfağa yeni tabak çatallar alm ay­ la falan uğraşırken. Erik de P ekm ez’e söyleyip bütün ipleri kopardığı için. Ben de bir yerde al ın pıyı yabancılara açm ıyorum . G özlerim yanıyor cayır cayır. artık E rik’le her şey kabak g i­ bi belli olm aya başlam ıştı. am a sanırım kökten kestiler d i- k D ün 287 fcıj{uk a p t a lı n b u y n k ılu n v a s ı ya sı li oldu tabii. hâlâ o “m etreslik” m er­ K üç ük tebesini aşam adım yani. Kafası kesik in ­ sanlar falan dolanıyor evde. Yaa öylesine korkuyorum ki. yatak o d a­ sında dolap yaptırm ayla. U tancım falan kalm adı da. kim seyi sallam am aya başlamıştı. kız ciddi bir psikopat! bıktım . Neyse taşınm a faslıyla.

Duygu D ikm enoğlu'yla çıkıyorm uş eskiden. babasının tanıdığı varmış.Yaa ama Erik o kadar güzel bakıyor ki bana. K üç ük bu da artık kızlara güvenini yitirm iş. bakireyim diye kandırm ış kız bunu. Nasıl havalı nem . Bü hissediyordum kendim i am a nasıl. O nlan yiyip. mıştı benden puşt. resmen karı k o ­ ama ona taşındım falan ya. tam am sen olm uşsun dem ekti. Bir efsaneler vardı hakkında off off. D ün ya sı ca gibiyiz yani. on beş gün nezarethanede kalm ış. Ö S S ’ye falan girmeden al ın m em iştim am a âşıktım. Lise dem ek zaten o d ö ­ yü Pu cca Lisede bir çocuk vardı m esela. kendim i bu olaya biraz hazırla­ dım. sınıfa yeni geçm iştim . ben yem eği hazırlam ış oluyorum . Nasıl gözüm de büyüdü bu oğlan nasıl. bu is ­ O D T Ü ’ye gidecekm iş. başım da bekliyor. so­ kakta görsem tanım azdım ama. Lise son'larda bir tane çocuk vardı. lise sonlar çöm ezlere bakm ak için sınıfın ö n ü ­ 288 A pt tem em iş. Ben daha g ö r­ M aça gitm iş işte şöyle yapm ış. her önüne geleni çatçat bozuyonnuş falanm ış filanm ış. H ayaller falan kuruyordum bununla ilgili. bilm em ne basket takım ı bunu alm ak istemiş. süm üklerim i görünce k aç­ k H ayatım da hiç kim se bana böyle davranm am ıştı. bir kızı çok sevm iş. Lise 2 ’ler. İşten geliyor. Peçetelerim i topluyor. Hani böyle aram ızda hiç evlilik lafı geçmedi. H afta sonları ra ­ kı m asası hazırlıyorum . Bugün m esela yarım saat hüm kürttü beni. . namı alm ış yürüm üştü oğlanın. Lise 1. ardından ona m andalina soyuyorum . İbrahim E rkal’ın dizisinde oynayan kızla sevgiliy­ miş. H ayatım da her şey bok gibi ama dünyanın en mutlu kızıyım şu an.

bir içim suydu. A llah var. “Sanki ben seni tanıyor muyum. güya senin­ le birlikteym işiz!” diye attım tuttum öyle.. "Kim seni tehdit ediyor?" falan derken kurdum tabii. E v len eceğ im izin hay alini.. sinirli bir şekilde m asasına gittim . ne aşk. yeteerr bee. en arka s ı­ rada oturuyordu bu. “Ben seni tanım ıyorum . A m a ne aşk bendeki." dedim çektim gittim. bunların koridorunda bir sağa bir sola salı­ nıyordum.ne gelirlerdi. senin yüzünden başım a gelm eyen kalm adı!” diye. Ama artık konuşm aya başladık. Onların sınıfları en üst katta. Öyle böyle derken baktım olacak gibi değil. ilgisini çekem iyordum çocuğun. girdim sınıflarına. Ben bildiğin âşık oldum . Kim m im bilmem ne. O rada gösterdiler çocuğu bana. sonra bu da bir iki kere geldi. “Evi aram ışlar kızlar.” K üç ük diyor çocuk. Duygu D ikm enoğlu'nun gelip bizi ayırm aya çalışacağının hayalini. bir bunda iş yoktu. Kimsenin beni tehdit ettiği falan yoktu al ın dum ellerim i belim e. ortalık bir karıştı. babam a söylem işler. bu geliyor bizim sınıfın önüne. “A radılar m ı seni gene?” diye sormaya. Bütün Fen bölüm ü nerdeyse teklif etm işti. k o y ­ edip durm asınlar. Bir kızın üstüne kaldı A pt çocukla m uhabbeti. Bu a r­ kam dan geidi. Gördüğü yerde konuşuyoruz böyle. Ben her tenefüs bok varm ış gibi. bir gün pata küte çıktım yukarı. bizim ki en alt kattaydı. O nunla nasıl konuşacağım ın hayalini falan kuruyordum. Ben de bir bağırdım . Am a bir türlü konuşanııyorduk. Bebek gibi yüzü v ar­ dı oğlanın. şenle ben ne alâka gibisinden. "Eski sevgililerine söyle beni tehdit Bü yü k D ün kü çü k ap talın b ü y ü k d ü n yası ya 289 sı . babasının tanıdığı sayesinde Ö S S ’ye girm eyeceğim in hayalini.

“Hangi sanatçıları seviyor­ sun?” falan filan Sonra da “Ben senden hoşlanıyorum . Hani anlatm ıştım ya beraber intihar ya sı m inler ediyor. hah işte o! Bu olaydan sonra o çocukla çıktım . Öleyim dedim . Ölüyorum k saçm alasın. B aktım bu çocuk geliyor. “Ben yapm adım ” diye y e ­ bana biriyle haber yollattı. A llahım al canımı. Çocukla zaten edecektik falan. O konuya böyle girince. öleyim na burda. Bizim apartm anda bir çocuk v ar­ dı. sonra en yakın arkadaşım ı bafiledi diye. banklarda oturuyoruz.benim kafadan salladığım olay. Pu cca yü B ir gün ben nasıl hastayım am a anlatam am. kusacak gibi bakışları. Kıkırdarken burnum dan bir baloncuk çıktı. rüya olsun bu kâbus. bir şey olsun. şaşkın gözleri. ben de kıkırdam aya başladım . Nasıl k ö ­ 290 A pt al ın Bü la. D ün sonra çıkm aya başladık. “O nunla arasında bir şey mi var.” D edim bildiğin. ağzını buruşturm ası. Sırf bu oğlan için gidiyorum o k u ­ yanım da salak bir kız var. B eden dersindeyiz. aynı şu anki gibi. Bir çektim K üç ük içime. bir gün . Sonra bir göz göze geldik. hem en yanım dakini postaladım . unutsun bunu. N eyse demiş ki. ama Allah benim belam ı versin. yemin ederim ben gördüm balonu. bütün hepsini yuttum. Öyle böyle derken. hastayım diye girm edim çalışm alara. Ya da o ölsün. beni alm aya gelirdi okuldan arada sırada. su ­ ratındaki o iğrendiğini belli eden hali. gelsin buyursun yüreğim e otursun. öldür beni. Geldi oturdu.” d e ­ di. bir ağzım arayın. Bu inanm ıyor ama. yer yarılsın içine gireyim . işte başladı klasik konuşm alara: "Sevgilin var m ı?” “Bi ad a­ ya gitsen alacağın üç şey ne?” . hepsi mıh gibi aklım da yem in ederim.

baloncuklu süm üğüm . ayy onla sevgili olur m uyum ben. "Derse yetişm em lazım. pislik yaa. rezilliğim . "İşte geldi konuşm aya. ben de onların k a ­ tına çıkm adım .tüyüm. ağlayacağım . k D ün 29 i kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı .." falan dedim am a yiyen yedi." d e ­ di ve gitti. Bu kalktı.. ayy sümüğü aktı geri zekâlının. her şeylerden. Bir daha çocuk benim le konuşm aya gelm edi. Bundan Am a şimdi sevgilim burnum u bile siliyor. ergenliğim ve k ın k kalbim le kaldım . sarı saçlı b eb iş- yü beri böyle ne zam an hasta olsam . yem işten. yem eyen için yapacak bir şeyim yoktu. istem edim . gördüğüm yerde kafam ı eğip kaçtım. K üç ük A pt al ın Bü onu. peçete burnum da yaşarım. Çok seviyorum te n . Sonra herkese. Ben orada yalnızlığım . çiçeklerden.

var ya anam ağladı o sarmaları yaparken. Bir ev hanımı edasında kuğu gibi süzülüyorum . arkasından da konuşm ak olm az am a cıkss yani. parası az. freelance tadında bir şeyler yapıyorum şu an. Kariyerim e katkısı “0 ” . yem işim arkasından konuşm ayı. deli etti beni karı! Götüm çıktı lan o kadar sar- A yor.A n a n a ana desem . annesi ve ablasıyla tanıştırm aya karar v er­ di beni. buna bakayım . Evden çalışm ak ne kadar kötü bir şeym iş. Yaa vazgeçtim . Kendim i iyice bu evcilik ın 292 Bü yü Pu cca k D ün ya sı . Ben oturdum sarma y ap ­ tım. ay şu ­ oyununa da kaptırdım . A nkara’dan çağırdı bunları. Sonra akşam geldiler bunlar. Annesi nasıl desem. Sanki Erik kocam . Sürekli tem izlik yapıp onu beslem e girişim lerim sonuç pt al nu yapayım derken akşam oluyor. babana baba desem İşten aynldım ya. ayy şunu izleyeyim . ben böyle ona p as­ talar börekler pişiren hanım hanım cık bir kızm ışım gibi g eli­ K üç ük vermiş dem ek ki. am a Erik var yanım ­ da. Hiç çalışam ı­ yorum neredeyse.

yazm adığı noktalarda hayattan bıkıyor. “Sen burada mı yaşıyorsun hım m m ? Ailen nerede hım m m m ? Hiç sorm uyolar mı seni hıınm m m ?” diye sorular. Sürekli hom urduyor. “Abla. Salonda oturuyorlar. Bir de u tan­ m adan. O ayı yeğeni ise bütün çerezi yedi. annesinin bitanecik bebeyi. biz” . ku ^ ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a n Bü yü k D ün ya sı . hani surat ifadesine göre hep onunla d e ­ vam edeyim diye. “Aaa orada sarma vardı.” yaptı o kopasıca dudağını üste doğru büzüştürerek. suratım a bakm ıyor resmen. üstüne gitti benim sarm alardan yedi.” dediler. kadına ne diyeceğim m evzusu- na. Erik anasının kucağında yaşıyor re s ­ men.” dedi ve tı geldi. “Oyy benim pom bik oğluşum .. Nasıl bir nem ıutsa. H er bir cümlem in başında farklı bir şey söylüyorum . Sonra sorguya çeker gibi. em besilin teki. siz. K üç ük Bir de şeye çok takıldım . Çerez m erez bir şeyler koyuyorum kadına. elinde telefon mesaj yazıyor. ekm ek arası bir şeyler y ap ­ al ın herifi böyle seviyor. ben bir kaldım mal gibi. “Ayy ben acıktım . Sarm am ın tadına bile bakmadı.mayı yapana kadar. Bir de ablasının ç o ­ cuğu var on üç yaşında. Sonra kadın..” Yemin ederim o koca H em en hoopp yeni gelin adayı olarak puan toplam a am aç­ lı koşturdum mutfağa.” dedim .” dedi. Gitti içeriye. “B iz yem ek yedik y a a e e . “Sen dur ben hallederim . teyze. Ayy en kötüsü ama şeyde oldu. Anası ve yeğeninden ablasının nasıl bir şey olduğu­ nu kavrayam adım bile.” dedi. gözleri zeytin o ğ lu şum m . “Pizza söööleyelim dayı yaaee. salonda oturup film A pt kesti yolum u. hiç birinde değişm edi o ifadesi. “H ım m m gördüm .

artık nasıl yorulduysam . Çok kötüydü y aa. bir tom ar salya çocuğun om zunda. B ir baktım ablası da an a­ sı da bana bakıyor. Yok anacım karı çıkm ıyor dışarıya. Sallanıyorum yatağın içinde. B ak­ K üç ük tım olm ayacak. perinin biri gelse ve bir dilek hakkın var dese. A llahım nasıl utandım . Çıkm ak istem iyorum . Erik. Erik bir kaldırdı beni. kalkayım bari dedim. Öyle bir d u ­ al ın önce sarm aş dolaş olup E rik’i uyuttum . Salya lan. Baraj kapağı açılm ış gibi vücudum daki bütün suyu aktarm ışım sanırım oraya. karı beş senelik ihtiyacını mı A pt lar çünkü.. “İyi. Geçtik içeri uyum aya. resmen bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Ayıyım ya b il­ diğin ayı! A rtık yatalım dedik am a yanında mı ayrı mı yatacağım bilm iyorum . kadının sesini duydum . Ben yine ânım gelecekti ki bir çişim geldi anlatam am . para pul. ölüm süzlük aklım a gelm ez. annesi oğlunun tişörtünü ç ı­ kartm aya çalışıyor. kâbus bu kâbus diye kendim e tekrar ediyorum . yanlış anlayacak­ rum dayım ki. Bir de gaz çıkarsaydım . O girdi tuvalete. “B eraber yatacağız yaa salla anam ı. Bekle b ek ­ le bekle dişlerim i sıkıyorum artık. O derece vahim durum dayım . ağzım dan çıkacak çişim. Tam kapıya doğru iler­ ledim ki.izliyorduk. ohh değm e keyfime. tam benim uyum a 894 Bü P u cca yü k D ün ya sı .” dedim . Zaten o salyadan sonra hayatta o kadının g ö zü ­ ne girem em diye boşverdim . topuğum u tam o n o k ­ taya getirip sıkıyorum kendim i.” dedi. kafam E rik'in om zuna düşm üş. Yattıkları oda tuvaletin karşısında. orada uyum aya başlam ışım . Çıkm asam . direkt “Sınırsız çişimi tutim m m nolurr” derim..

Kaktırdım kolum ­ la. girdim tuvalete. elim i koydum apış arama odada koşturm aya başladım. ben fedakârlık nedir ondan öğrendim . Çiş yapm ak sanırım dünyanın en güzel şeyi. A llaahhhhhhhhhh ooaaahhhhhhh gibi g a­ rip bir ses çıkartarak. girdim odaya. Kadın çıkar çıkm az girdi içeri. B ir yandan da Erik uyanm asın diye sessiz sesiz u ff uft'f ufff. çiş yok. oraya neyim var neyim yoksa boşalttım. hatta hiç görm eyeyim onları. Kız çıktı. süslü cüm leler kullanam ıyo­ rum. “Babam ı hiç tanım adım ben. Hayır zalen iyi davranıyorum . yalakalık yapam ıyorum . am a ben anne sevm iyo­ rum . geldim yattım E rik’in yanında. sidik torbam ı patlatacağım . elinde de telefonu var. S alla­ m adım hiç. Kapıyı kapattım . Bir baktım kapının önünde 011 üçlük mal kız. Pekm ez ve A nkara’da bulunan çocuğun annelerine k a r­ şı da hep soğuktum . Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük. U yanm ış o da. al ın layam az yemiıı ederim . sarıldı.gideriyor n ’apıyor anlam adım ki! Son dakika artık böyle k u ­ laklarım dan fışkıracakken sifon sesini duydum. Kalktım gittim kapıya vurdum dan dan dan. Koşarak. O kadar mutlu oluyor ki insan. Uünyası ya 295 sı . Yani dem ek istedi ki lütfen ona iyi d av ­ K üç ük ran. Ya ben istiyorum ki. her şeyi­ mi annem yaptı. duydum . H içbir keyif verici m adde bu m utluluğu sağ­ İçerde kız beni anneannesine ispitliyordu. “N eeoluyooo yeaaaa?” diyerek.” dedi. başka şey düşün uff uff uff diye söyleniyorum . Baktım olm ayacak. hiç karışm asınlar. m uhatap olm ak zorunda kalm a­ A pt döndü bana doğru. Öptü kaburgam dan. kafasını kaburga kem iğim e koydu. elleriyle belim i sardı. hatla uçarak gittim.

ha işte gitsek diyelim . ay dolaptaki C ola’yı k kocam gelm eden gidin. B ir kutunun al ın Bü Erkek kardeşim gelm işti. En güzeli olm az mı? görünce.yayım. H atta bir süre Sezen A k ­ 296 A pt sonra da o kozalakları suluboyayla boyam ıştım . şaka yapm ıyorum . kocam nefret ediyor. yanlarında oturtturm am ış. beni severdi. Çocukken nefret ederdim aslında annem den.” der durur.” demiş. ay koltuğun ü z e ­ D ün olm az bile. o kozalakları m u t­ fağın çöpünde görünce yıkılm ıştım ya! Kocası. Y a yem in ederim . B ir de hak etm e­ diklerini düşünüyorum . çocuğu salona yü Pucca rinde oturm ayın. ayy şimdi o kızar. Ertesi sabah. Ona eğer iyi bir hediye almış olsaydım . O nlara gittiğinde. “Ç er çöp ne arıyor evde. anneler günüydü. harçlık alm adığım için çam kozalakları toplam ıştım annem e. o da İstanbul’da o tu ru ­ yor am a ayda bir defa öğlen yem eği yiyoruz beraber. M esela benim annem gelm iş olsa. sokm am ış. kocasını düşünm ekten hiç bizle m uhatap sevm iyor diye bizim le görüşm üyor. A nnem de alm ış a t­ K üç ük mış hediyem i. Sevgiyi hak etm ek gerek diye düşünm üştüm sonra. B ir defasında çok iyi hatırlıyorum . “Am an içm eyin. böcek basacak evi. kocası ya sı Bugün biraz da kıskandım E rik’i öyle m ıçm ıç annesiyle . içine dizip hediye etm iştim . Babam a tem elli taşındıktan sonra benim için öldü o kadın dem iştim . dört beş sene hiç yüzünü görm em iştim . Ya da biz onlara gitsek -ki bu im kânsız. G arip geliyor bana o yüzden annelerin çocuklarına olan ilgileri. sürekli kadının ilgisi onun üzerinde. daha nerede kaldığım ı bile bilm iyor.

evine götürürdü. bir daha bu evi görm eyeceksin. H ee tabii ışınlanm a değil de onun adı neyse işte. “Birazdan her şey b i­ al ın m en diğer arkadaşlarım ıza haber verip. M erdivenlerin A pt di kapıya. sürekli onunla ilgili hayaller kurm a­ . bir de B ianca vardı. kime desem inanm ıyor am a ciddiyim. dişlerim i sıkardım ve hayal kurm aya k D ün 297 kü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı oynatm ıştı Sezen Aksu. acı çekm em ek için başlardım . Bazen hâlâ rüyalarım da o evi görüyorum . “Beverly Hills Y aram azla­ daşım dı. bunları d ü ­ şünm ekten başka çarem kalm ıyordu. Lara diye bir arkadaşım ın olm adığını da. Lara beni alıp kurtarırdı. oradaki Lara en yakın arka­ yü gözlerim i kapatırdım . Oğlunu çok seviyordu falan. beni alırdı. Ya da bazen Sezen Aksu gelir­ tecek. Hatta ben çocukken böyle farklı bir boyuta ışınlanabiliyordum . V alla bak. Sezen Aksu annem di.su ’yu kendim e hayali anne yapm ıştım . K üç ük Onların hepsinin hayal olduğunu da biliyordum . onunla da çok yakındık. kim senin beni o evden kurtara­ m ayacağım da. Böyle başım a bir şey geldiği zaman. Sonra da o eller üzerim den kalkana kadar orada beraber oyun oynardık. h e ­ m uzine götürürdü. K itliyordum kendim i bildiğin. Annem in kocasından dayak yerken ya da hiç dokunulm ayacak yerlerim e dokunup m ahrem iyetin ne dem ek olduğunu bana o yaşta gösterirken. A m a o eller üzerim de gezerken. beni içi havuzlu l i ­ Bü rı” diye bir çizgi film vardı hani. ben de kızı o la ­ bilirim dem ek ki diye düşünm üştüm . Şu an çok saçm a geliyor am a ben bu hayalleri kurarken gerçekten acı çekm iyordum . Bir klibinde oğlunu ya başlam ıştım .” derdi.

laklarını tıkadı. O evin içinde çıkışı . A m a sonra büyüdükçe ve ona benzediğim i fark ettikçe unuttum nefretim i. Babam a gittiğim de. am a gece yatarken vicdanıy­ yaptı. H içbir şeyi görm üyordu. ondan kaçıyorum hep. Öylesine âşıktı ki o herife. hayatım daki her şeyi silip. O na göre norm al Pu cca yü m aya dönüştü yavaş yavaş. çocuğum olunca ben de bu şekilde yaparsam ? Aslında en büyük k o r­ kum la. ben de öyle olursam sonunda diye. M utlu mu m utsuz mu bilem em . bize iyi bir anne oldu. Ve her şeyi bir erkek için al ın çünkü buna inanıyor. onu öylesine sevdi ki her şeyinden vazgeçti. bu konularda annem gerçekten kendini aklayabiliyor. Ya becere­ 29 8 A Bazen korkuyorum . her şey onun suçuydu ç ü n ­ kü. biz ayak bağıydık. Bazen kardeşim le konuşuyoruz da. beni ve kardeşlerim i aylarca a ra ­ m am asına o kadar üzülm üştüm ki. çıkış kapısında üvey bulam ıyorum . Sanki ne bileyim. öyle hayatına devam etti. Ne hissettiğim e em in o la ­ K üç ük m adığım erkekler için bile bütün gem ilerim i yakabiliyorum çünkü. ya pt la cebelleşiyordur büyük ihtimalle. U facık bir üm ide kapılıp. Kadın bizi çocuğu gibi hiçbir z a ­ k D ün ya sı babam duruyor. korktuğum için affettim sanırım. gözlerini kapadı. geliyordu bir de yaptıkları. çünkü babam a âşık değildi. kendim i bir adama adayabiliyorum . Hatta a c ı­ man görm edi.oradan aşağıya inem iyorum bir türlü. K u ­ Bü uzaktan akraba gibi bir şeydik onun için. en çok istediğim şey aynı: Anne olmak. Ona göre. sorum luluktuk ve bizden içten içe nefret e d i­ yordu. A nnem den nefret ediyordum . Ya diyorum .

ya bencilliğim ağır basarsa. ya benim de kanım da varsa bozukluk.m ezsem diyonım . Ya g er­ çekten de annenin kaderi kızm ay sa. ya ben de yaparsam çocuklarım a böyle şeyler. annem in bize yaptığı k ö ­ tülükler gibi. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası 299 D ün ya sı . Ya bakam azsam onlara.. A n­ neannem in annemi terk edişi gibi..

çıktık İstanbul’da alışveriş yapmaya. al ın le ben ilgileneyim . direkt alışveriş m erkezine götürdüm. dudağını it am cığı gibi boyam ış. hiç dolandırm aya­ pt bir güncük fedakârlık yap işte dedim . A nnesi ve yeğen iyle. Erik işe gidince o kom edi dans Bü P ucca yü k D ün ya sı . Bir şey soruyorsun. İlk başta. hep bir offlam a pufflama. O on üç yaşındaki kız. K ocasıyla saatlerce telde k o ­ N eyse kıyafet alacağız deyince bunlar. elin d ek i telefo n u yla devam ­ K lı cak cak binlerine mesaj atıyor. Ablası gelm edi b izim ­ nuşmaktan karının suratını görem edim bile. Hayatı sadece Facebook.auıüm taşındım. M SN . y a y ­ van yayvan konuşuyor. Sonra düş. O da boşanm ak üzereym iş. Converse A le. üç ük yım m üze bahçe dedim . ayy dedim bugün annesiy­ üçlüsüyle evde kalmam ak için ben de iş avagına çıkıp arka­ daşlarla takılm ayı planlıyordum .G e lin olm ak iç in "p o in t” to p lu y o ru m Dün g ece. öyle sarmaş dolaş “Babam ı hiç görm edim ” d i­ ye duygu sömürüsü yapınca Erik.

"Ayy sergi m ergi amaaaan netten bakarsın işte. Vejeteryan oldum . bu gen e oofflam aya başladı.. et yem en lazım .. A m a ben o yaşta keman çalıyordum . Kitap okum uyor. m idem kalk>yooo".. Y em ek y iy eceğ iz. bebeğim n ’olur. O her konuştuğunda ağzının üstüne iki tane terlikle çakasım g e li­ yor. Hadi ‘G ö lg e­ ye Ö vgü' sergisine gidelim beraber. okulu dışında hiçbir faaliyeti yok." gibisinden şeyler söyledim . tam iki saat. "Anane eee yaa bana sakınn et falan alma. Oyulası K üç ük gözlerini devirdi. “B oş vakitlerinde neler yapıyorsun?” falan dedim . T elefonda arkadaşıyla konuşuyor. "Balım. gelişim in için. resim al ın du. B ok yesin diyecektim tuttum kendim i. Bir de şişkonun k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı . tiyatroya gidiyor­ A pt yor. Ulan on üç yaşındasın sen.. bak ilgin de varsa hem . inanılmaz bunalımlar. Bir resim leri var kızın. "Ayyy yaa anlatamamanı sana. “B en de yapıyorum . A yy kurtıılsam şur- daıı M S N ’de yazcaam sana. entel olm ak adına onu yem em bunu yem em mavrası ç e ­ kiyor. lütfen yapm a böyle. öyle bi koptuk öyle bi koptuk k ii. kırk beş derecelik açıyla ç e ­ kilm iş. beti yiyem iyorum artık et. olaylar ve entri­ kalarla geçm işti. merak ediyordum . Sevtap Parman pozları. Anneannesi de kızdan daha salak." diye yalvardı dur­ teki. sonra g izli gizli dolap önünde benim sarmaları götürü­ yapm ayı seviyorm uş kız.üzerine. K endi ergenliğim . o ff neler oldu kızaamm"." dedi. arkadaş­ larıyla 'kopamıyolar' diye baskete gitm em iş küçük hanım. Y em ediğim bok kalm am ıştı yani d iyeb ili­ rim.

akşam tiyatroya gitcem. Kız istem iyorum işte dedikçe.” diye. Ben anne P ucca yü bir şey olur sonra. K arde­ M ağazalara girip çıkıyoruz. yüzm ede kızın bir ton madalyası var. O anneannesi denen karı da bundan daha tonlarca kıyafeti giydirdi. ayrı şehir. sı şim aynı şekilde." "Akşam akşam ne tiyatrosuymuş. gel evinde adam gibi y e. Na bu şişko gibi D salak bence. G ö ­ 1Anne ben Ç ağla’larda ders çalışcam. kırık karne. gece gezm eleri. salonda yaptığı tablolar asılı. ö yle böyle değil. o küçücük kıza ün netiyorlar.’’ Ü niversitede yok öyle yalnız yaşama.” "Anne konsere gidebilir miyim?" “Her gün dinliyorsun zaten. hiçbir şeyden hoşnut d eğ il. Onu mum ederdim ben valla. asla bu karıya teslim etm em ." “Çağla buraya gelsin. Sen kim senin evine gidem ezsin. ne g iy se sura­ ya m adığı kitap yoktur. sigara. Y ok erkek arkadaş." “Dışarda yem ek yiyem ezsin. Ahhh o benim kızım olunca sanırım inanılm az despot olacağım . o k u ­ .dum. alkol. “N e d iy o - k cuğum olursa. Erik’le evlenirsek eğer ve bir ç o ­ sunnn beaaa ben onu g iym em . canlı görünce 11e geçecek e li­ "Anne arkadaşlarla yem ek yiicez. otur oturduğun yerde. bu geri zekâlıya kıyafet d e ­ tı bir karış kızın. ın Bü olacaktı var yaa. Bir de annesine nasıl bağırıyor. Oldu ba­ pt al zünden anlarım ne bok yediğini. ne bilim bir ton işle uğraşıyordum hiç olm azsa. H ele bir de kız çocuğum olursa. ergenlik bunalımı.” K üç ük ne?” 02 A "Anne.

Bugün çocuğun biri daha geldi yanıma. aşk denen şey çok saçma.bam. K oca O sm anlı’yı sen yetm iş doku/. alsın dersleri. sayfalık kitaba sığdır. k ü ­ Bü Sanki bi bok öğretiyolar gibi. B en ünlü olcam . Zaten onun için böyle koftiden günlük hazırlıyorum kendim e.ayacağım. hiç bi bok olam am ben. Yaşım kemale erinceye kadar asla sevgilim olam az. Okusun benim yaşam ım ı. Bu ü l­ kede yaşam am zaten. Erkekler çok p is sevgili günlü­ ğüm. Daha yaşım K üç ük ne benim. pis pis arkadaşlara uyup onlarla fınk atmamam. Sevgim fazla geldiyse. Tabii kızım a vereceğim günlüğüm de bazı şeyleri değiştirm em g e ­ rekecek: "Bugün yine ders çalıştım . ders çalışm alıyım . parantez içi çarpanlarmış. Bütün notlarım beş. her şey ezbere. yaşı geld iğin ­ de vereceğim . Verdikleri eğitim le bu ülkede yü O layın gerçek hali şöyle (ve cidden günlüklerim de bunlar k D ün kü çü k ap ta lın Uuytık d ü n yası ya 303 sı . A m erika'ya gider garsonluk yaparım Bunla kendimi harcayarr. Bunun nedeni." harfi harfine yazıyor): "Ders ders ders lan beynim sikildi. böyle şey­ ler bence hemen söylenmeli. her şeyin en iyisini onlar bilirler. her türlü pislik onlarda." "Sevgili günlüğüm. sonra gel bana tembel de." A pt para kazanm aksa amaç. Tabii büyüklerim in sözünden de çıkm ıyorum . ders çalışm ayı çok se v i­ yorum günlüğüm . K ısa kesm em gerek. hemen 'Hayır ’ dedim. başka derdin?! K ızım nereye ben oraya. al ın Sistem tem bel ben değil. m elerm iş. Orda zaten mutlaka keşfedilirim . annemi daha çok severim olur biter. H em zaten umurumda da değil. Sonra eve gelip babam a söyledim.

. Üç saatte senin ne olacağına karar veren bu ülke için. neyin var dem edi. Onları başarmam D rum ki seni boşladım. Çünkü benim belli hedeflerim var. çok istiyorum bunu bilmem anlatabildim mi? Neyse A düşün. Neyse günlüğüm. O yüzden hiç yormam kendimi. m ü ­ hendis olm uşum ne yani! Y apacağım tek şey çok ünlü bir güzel yanı aldığın raporlar. Her şey bürokrasi burada. Ama bir tanesi bile başın mı ağrıyor. çözmem gerek . Bi de kızlan artık sevm iyorum ben ya. O zaman daha ra­ k dışarı. üniversiteyi sonunda kazandım. Ama tek hayalim kızımın bir avukat olması. K üç ük Rapor almaya gittim ." diğim hedefi tutturdum. erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. elli yere girip çıkıp im za attırdılar. Hem daha önümde uzun yıllar var. Hayır yani kazansan ne olacak?! Bu ülkeye doktor olm uşum . ne . K eşke hepsiyle çıksam . iste­ pt al yıldız olm ak burada. "Sevgili günlüğüm. Ö S S ’nin tek ın Bü P u cca yü lazım. O ff Ercan var bi de. ÖSS sınavı için o kadar çok çalışıyo­ kadaşlarım hep beni çağırıyorlar ama ben hiç çıkmıyorum hat. Başka da bir şey olm am . O sorulardan tıp fakültesine adam alıyolar işte bu kadar okum uş adam fazla bile. Emrah’ı seviyorum ama H akan’a güzel olur. Günde dokuz saat test çözüyorum. mat. Aşk dünyanın en güzel şeyi olm alı. daha özgür sokaklarda dolaşabilirim. Kızlardan böyle kaltaklık. Zaten sınav sorularım gör." "Sevgili günlüğüm. bi Ö SS falan. Ar­ ün ya sı da â şığ ım ." O layın gerçeği: "Millet tutturmuş.. kaypaklık ve döneklik akıyor.O layın gerçeği: "Yaaa. götün­ le gülersin.

Onlarla hiç konuşmuyorum. Dersim bitince evime gelip. bunların işi bitti. Asla öyle bir hata yapmam. N ey se yaa. Gittim ben de diğer çocuğu unutmak için Bü yü k D atıyorlar. biz kaldık baş başa kadınla. Bir de kötü kızlar var. halamla giriyor. sı­ cak yem eğim i yiyip. İstemiyorum zaten. Küçük kız tuvalete gitti. Zaten o olm asa sınıfı da g e ç e ­ al ın kışıklı adam yok. kızım a annesinin na­ K üç ük sıl hayırlı bir evlat olduğunu göstereceğim ki beni örnek a l­ sın. ai­ . Çok şanslıyım. yine acıktılar. A pt rimi falan bu salak yapıyor. sevgilileriyle yaşıyorlar. Am erika hayalim falan yalan oldu tabii. Çok güzel bir hayatım var. Şaş beş ama fena aba­ yı yaktım oğlana. Koyun oldum valla n'apalım . tecavüz edip kafalarını kestikten sonra onları tarlaya öyle yapıyorlar. Bu kez tatlı yiyelim dediler ve çıktık yukarı.” N ey se işte yazdığım kolpa günlükle. uyuyorum. sınıfta bir tane y a ­ şaş beş çiko biriyle çıkm aya başladım. Bir de akşam dokuzdan sonra dışarı çıkanlara da ün mis gibi yaşıyorum . Arkadaşlarım hep yalnız y a ­ sı ğüm. Ö d evle­ mem.halamla birlikte yaşıyorum burada. hâlâ sevgilim yo k günlü­ şıyorlar ya da yurtta. iyi ki halamla yaşıyorum. aman Allahım. okul bitsin ver elini İstanbul. Onların evinde yaşıyorum şim di. Okulumu en iyi derecede bitirip." Olayın gerçeği: "Yaa tükürdüğümü yalarım işte böyle. Yalnız kalan kızların evlerine sapıklar k u ç u k a p t a l ı n b u y u k dü n y ac ı ya 305 lemi gururlandırmak istiyorum. Ben böyle kabinlerin orada çocuklarım la ilgili hayaller kurarken.

. Yarın al ın aramaya başladım. ben “Çalışm am gerek. Kendim i şey gibi hissettim . oğlum un evi sayesinde kira da verm iyor­ sun. Erik geldi akşam. A m a tek kelim e söylem edim . kalkıp gitsinler. geldikleri za ­ man hâlâ uyuyam am ıştım . Saat dokuza mı ne geliyordu. B en de internette kendim e ev i olan arkadaş çıktılar yem ek için.“Ailen nerede dem iştin?” “Buraya çalışm ak için mi geldin?” “Hı hı evet.” dedim ve evde onlan bekledim . bir de Erik’i kırmak istem iyordum Eve gittik. Am a o gülüm serken ki bakışlarını asla unutmamak üzere aklıma kazıdım. Bu yeni nesil çok uyanık. ağzına deli g i­ k D ün ya sı “İzm ir’de” . ben bunlara bir türlü alışam adım . alttan altta sü ze­ bi sıçabileceğim kelim eler dolandı dudaklarımda. Kalktım yattım. fatura masrafın da yok. Kadın ne kadar boş boğazlık etse de haklı. ayrılırsak çük gibi ortada kalacağım . Sabah olsun. Ev masrafın.” “Ohh ne güzel. hep beraber dışarıya Bü Pu cem yü rek bakıyordu. oradaki çocuklar kaynaşır. Heh işte öyle bir eziklik geldi ü s - 306 A pt En azından kafamı sokacağım bir yer olm ası lazım. Bir zafer kazanm ışçasına. Ertesi gün gideceklerdi sonuçta. D ilim e onca kelim e geldi gitti.” diyerek gü lü m se­ di. onlar gelm eden yatayım dedim. K üç ük ben de kurtulayım. Bir ev im olursa kendi­ mi daha güvende hissederim . kıkırdamalarını dinledim durdum. içend en seslerini. seni aralarına almazlar ya. hani çocukken kalabalık akraba evine gidersiniz. onlar da.

yatakta bildiğin dizlerim i kam ım a çektim ağlaya ağla­ K üç ük A pt al ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası D 307 ün ya sı ya uyudum. .tüm e.

Rahatlayacağım derken. K üç ük yoksa annene ne gibi bir şeyim olabilir? Üzüyorsun beni am a.” diyorum.. cam m sın.nirçckter» has!aydım. şunu dem edin. “Senden ilk defa bir şey istedim . yanında bile oturm a­ dın. Erik bana bir afra tafra: “A nnem e giderken böyle yapm adın. D edim olm ayacak bıı ış. o yüzden gücüm e g it- A Hanı böyle biraz tepki gösuTRcm. Çok üzüldü giderken. hoop ayrılacağız. çıkarken öpm edin ’.K ısk a n çlık hapı olsun istiyorum ! Erik’iıı annesi gitti. o sansar kan bunun aklına girer. o sahte g ü lü m semi takındığım a şükretsin. “». Ne diyeyim ki. Ben de pt al miyor! Günlerdir. Bunun da afrası tafrası hiç ç e k il­ teşekkürler! Sadece iki pıin kaldı kadın. g id e ­ cek yerim yok lan! A nnesi de bakma biraz haklı. onda da ın Bü yü P u cca k D ün ya sı . A yy kusura bakmasın. ‘Ben ne yaptım oğlum ?’ dedi”. inansa bile annesine sorduğu zaman. senin aruın bana böyle böyle dedi desem inanmaz. alttan alıyorum sürekli.

çoktan gönlü vara A pt onlarla oynam anın. b u y u l <iuı. Ç ocuğa. erkek ise uzaklaşıyor. Biraz geri zekâlılar erkek­ yü Adamlara her an gidebilirim m esajı vereceksin ki hep. Eğer hepsini verirsen.i\>natarna falan dese de so n ­ nen Erik’e söyledim .’' dedi. “Ehehe evim in kadınıyım" m odundayım . Erik bana para verm iyor falan ama neticede ne kira güya m etin yazarak çalışıyorum ama ayda kazandığım p a­ rayla değil ev kirasını ödem ek. Ben de serdim götü ne iş arıyorum ne bir şey. Yarın bir ayrılsak sudan çıkm ış balığa dönerim valla. İlk K ra anlaştık.ti ya. A slında bakm a. uğraş­ k D ün ya V > ') sı ödüyorum ne bir şey. Bir de ilişki ilerledikçe. o geri zekâlı bebe al ın m isali. çünkü ne zaman erkek kadının ona bağım lı olduğunu fark eder. Çocukken bütün evi talan ederdim o çikolatalardan üç ük yem ek için. çocuk gibiler ya. “Babamlar gelir e der b ilm em ne olur ” (alan di yınce “Tam am . U la şıl­ maz olan onlara cazip gelir. N itekim kendim e ev bulm aya karar verdim. Her gün eli kolu dolu geliyor. Ev bile benim değil.VfcSı Bü bağlanıyor. o noktada serer taşakları. kendim e iki çift ayakkabı ala­ mam. bizim dallamanın bilinçaltına da “Bana hediye alırsan k 'tv u k 4 |> ta lu . oyuncakları önüne atm ayacaksın. sürekli ödül karşılığı çalıştıracak­ sın onları. kadın daha çok ler bence. sonra da ilgisi dağılır ve gider TV izler. “Ö devini yaparsan sana çikolata alırını' sana sınırsız oral” diye yerleştireceksin. Evden . sın bir şeyler için. belli saatleri olacak çoğunu kırar. Sonra cezalandıra­ caksın. bayramlık çikolataların saklan­ ması gibi. Bunu da Erik’in fark etm em esi lazım . Bunu da a y ­ t.

Ya bir şeyi anlam ıyorum . V e çoğu da yeni boşanm ış bu rım. bayan olup da yanına bayan ev arkada­ şı arayanlar. İlandan biri. G eriye kaldı. Karı terk edince bunları. yü cerem iyorlar. ancak b öyle ilanla eve geleni bekliyorlar san ı­ k adamların. bazen sıkıldığım rısını öderim . Bir tane­ sine mesaj attım. önce F a ce’den birbirimizi ekleyelim falan A pt al rekt "EVE ERKEK G ELM ESİ KESİNLİK LE YASAK" y a ­ ın Bü yem ek yapm ayı beceren bayan bir ev arkadaşı arıyorum. Geriye kaldı. her yere beraber gidiyoruz." şeklindeydi. Kalkar giderim yurtta. tem iz olsu n cu ’lar. D üzenli seks benim de hakkım !!! Bu hakkı­ mı elim den alamazsın diye celallenecek tim de vazgeçtim . Seninle diz dize oturup “A şk-ı M em nu”yu izlem ek değil amacım. ilanların çoğunda d i­ zıyor. Sürekli beraberiz. garibanlar bir bok da b e ­ D kadaşı. Abdullah d i­ ün ğım diye bütün siteleri didik didik ettim. Paso erkekler k en ­ ya paso ev d eyiz. eve erkek getirmek için çıkıyorum zaten.!ü. kiranın y a ­ sı fark ediyorum .onun da. Onları hoop tek tek eledim . Hem madem erkek atam ayacağım . özgürlüğüne düşkün. Eski özgürlüğü kalm adı çocuğun.mazsıncılar’ı da sildim. NOT: Kira vermese de olur. güzel fizikli. Lan salak. m isafirha­ K üç ük nelerde kalırım. o boktan eve n e­ den o kadar para vereyim . Bir arıyorum. hiç cevap yazmamak daha uygun olur diye düşündüm ve ‘erkek . . tem izlik bıdıbıdı ön em li” . zaten çok kalm ayaca­ dilerine ev arkadaşı arıyorlar! İlanda yazıyor: “Bayan ev ar­ ye bir adam telefonu açıyor. İnternetten e v i olan birini bulayım . neye benzerse benzesin. "Rahat. ‘dürüst mürüst.

Karı daha beni ekler ek lem ez. İki kişi indi. lezbiyen arama sitesine falan mı üye oldum d i­ ye. yü gerekir ki.diye. tam ben umutlarımı kaybetm işken." dedi. yazdığım harfi harfine yazıyorum : "Eve sevgilim geliyor. b e ­ raber takılın. Hayır profilim e de kaşar gibi m i gözüküyorum diye bakıyorum. Hinim in hınısının dıdısının bilm em ne kişisi İ s ­ tanbul'a gelecekm iş. hiç bilm iyor orayı. "Kızı karşıla da gid eceği yere götür. Allah bana verdi yirmi dört ay taksitle kontak lens. sen varken güven­ de olamam". ona arkadaşlık et. Y oo. Tabii bu g ö tü n ü n kalkıklığı. Taş . . İtiraf etmem D ün ya sı ne uygun olm adığını düşünüyorum. Garda bekliyorum . ezik kızlar ahaha. Korktum bir an. Muharrem A h i’nin k ızı. biri A pt al ın kuçuk ap talın büvuk dünyası Bü rencilerle ev e çıkm a fikrine kadar sürdü." yazdı. Sanki Dexter'ım . babam aradı. yeni ev arka­ daşım ve benim le ilgili hayaller kurmaya başladım. İlk gün bizde k a­ lır. ben istedim bir göz. Sonra biriyle daha aynı şek il­ de oldu. D epozitosuz bulm aya çalışın ın diye de planımı yaptım. H em en Erik’in m a­ hallesindeki 'sahibinden’ ilanlarına bakmaya. korkun benden k yooo gayet malak suratımın oldvğu fotolar var. Sonra anlaşırsanız eve çıkar­ sınız. ekledik la c e b o o k ’taıı birbirimizi. gayet ev ilanı içindi. işi olm uş orada. götüm de kalktı. ikinci gün işlerini halleder. ben zaten evi falan ayarlarım ederim diye düşündüm. ikinizi de keseceğim . yabancı ö ğ ­ Ö yle böyle derken. "Hayatlarımızın birbiri­ telaş yaptım. servisten iniyorlar. Ohaa dedim .nbi kızım . Kızın g e ­ K üç ük leceği gün de koştur koştur gittim otogara.

Bir fizik var h a ­ ya şey değil.. benim ağzım açık kaldı. bacaklarının bitiş şeklini falan. A llahım bir popo var k ız­ da. uzun. Bir de güzel giyinm iş. K üç ük Resm en kızın götünü izliyorum . Lan kız bir indi servisten. Hop aldı valizini. bu nedir yani? B enim bir kere a ğ ­ D sığar. Kaç Yüzüm inek götü gibi şişkindir. dudaklarımın ölü d e ­ rilerini kavlayarak izliyorum . A m a yok m aalesef. Akraba k ızı denilen şey ne olabilir yani? N e ­ Bütün gece yolculuk yapm ış bir hatundan öte. Saçlarım desen. G özlerim kırmızıdır. Kot giym iş ama o kota benim kollanm ancak bebek gibi. Ü stüm de başımda zaten y o ­ şilik koltukta kıvrılmaktan herhalde. hayatım boyunca istediğim ama asla sahip olam ayacağım fiziğe sahip. Her geçen kıza ba­ A pt al ın Bü la çıktığım için eşofm an falan vardır. sevineceğim . Her kıvrım ını.kız biri erkek. Bir gıcıklıkla yani. Saçlar falan dalgalı. A m a gözler kısılm ış. S o n ­ ra valizini falan indirdi. M innacık ve kalkık. Ama hatun. hatta bu hale gelm ek için üç saat evde uğraşmış gibi duruyor. Bir avucumu doldurur yani bir lopu. k saatlik yoldan gelm işsin. öpüş koklaş yapm acık yapmacık. H iç bir yorgunluk belirtisi yok. Babaannem Brooke Shields değil. önüm e geçti.” '‘Çok beklem edin di m i?” M uckk m u ck . arkadan itm işler gibi oluyor. bir . “X x x x di mi? A yy hoş geldin ehieh i. bir şey yok. biraz sonra tunda Allahım .. tek k i­ yü zım ın kenarında mutlaka salya izi olur. sı ticede bir akraba kızı. Bir kusur bulsam . az önce evinde şıkır şıkır giyinm iş. Y üz ün podyum a çıkacak bir m ankene benziyordu. Arkadan. K ızla yürümek işkence gibi geldi resmen.

"Ben rahatsız ediyosam kalkim. Zaten yiyem iyorum da. o hâlâ hatuna bir şeyler anlatıyor.kacak diye içim içim i yiyor. Ulan baksın ne var yani. bir sam im i. G eldi börekler. onu da bilmiyorum. şöyle bir siizdüm m süzdümm . D ün 313 ya sı yok. Zaten on beş kilo da kalsam . ama sediyor. "Peynirli istiyorum. on kilo da götüm olacak. yok. kız gar­ k o kesin. Herkes bir döndü bana baktı. K ız afalladı. nasıl asabiyim. O fizik için o kızın hiçbir şey yem em esi lazım . "Bakar m ısınız. beni sikleyeıı yok. ben ağzım ın içinde mırmırmır. bir şeyler yiyelim mi?" d e­ di. A m a hâlâ bir göt var bende K onya O va­ sı gibi. Kız bir şeylerden bah­ . Sanki dört senelik k o casıy­ na. nasıl sinirliyim . yiyoruz. kasadaki adama bağırdım: "Bi börek yiicem ama bı türlü sipariş veremiyorum". "Yaa ben biraz açım . U yuz olmadım aslında. Döndü götünü ba­ yü Gittik bir börekçiye oturduk. ama ben bildiğin sinirliyim . sipariş vereceğiz. B en de hiç bir şey olm am ış gibi. Artık dayana­ madım. çatır ç a ­ tır çatır kıskandım hatunu. nasıl yenir unuttum." diyecektim . her yediğim lokma a ğ ­ A pt al ın Icu-jük ap ta lın b u yıık fu n y a s ı Bü m ış gibi. sonla ay bir içli dışlı. N e ­ ye sinirlisin diye sorsan. garson afalladı. yan masadakiler afalladı. U lan sipariş v e ­ receğim . Adam benim suratıma bakmıyor." dedim ve gülüm ­ K üç ük sedim. K ızın güzel o l­ masına uyuz oldum sanırım. pardon bakar mısınız" diyorum herife. küfürle karışık s ö y ­ leniyorum . Orada suratına çay dökecek kadar kıskandım. hatunla su böreği üzerinde konuşuyorlar. Y em in ederim iki aydır yem ek nedir.

zım da büyüyor büyüyor. Ben iyi m iyim acaba y a ­ yü lerini nereye aktarıyor? A yı karı. şu her şey kız da var. A llah belasını ver­ sin pislik karı! Orospuuu. Baban ev falan dem işti ama buraları hiç bilm iyorum ben. Kolları nasıl zayıf. Kirpikleri ne güzel lan. A llahım bunlar götüm e gelecek d i­ edinm eye çalışıyorum . bir buçuk porsiyon aldı. N asıl zayıf. Bir de bana bak. İki kişinin arasında olan şeylerde başarılı olm ak çok matah bir şey değil sanırım. Bir de benim kine bak. şey etm e yani. nefes alsam iki kilo alı­ lakta? Bu da bir kıstas değil kı anacım .” A pt al ın Bü yorum. kesin orospuu bu kız. Bütün istediğim ün verengi gözleri var. A caba bu y ed ik ­ D köprücük kem ikleri çıkık kızlara bitiyorum . K ızı da bir yandan süzüyorum . ben bugün bizim akrabalarda kalacağım . Ü ç g ü ­ ne işe başlıyorum . Hıı belli 11e mal olduğu. ıııyyy ne sıradan. hohoyyy ben öndeyim . hee b öyle de avut k en ­ ya sı yorum. G üzel kızlar bence hep orospu K üç ük olur. kaşlarının y a ­ pısı da. k on dakika sonra ringde güreşecek gibiyim . m innacık poposuyla boy ölçüşem ez. “PuCCa. Tamam perform ansım iyi olabilir ama yatakta em inim o d a­ ha güzel gözükür. Baksana. H ızlı da yiyor haa. A m a gözleri m avi değil. sana da yük olm ak istem em ama ne düşü­ nüyorsun?” “Y a sen bi işe başla bence. K ah­ dini geri zekâlı PuCCa. biz bakanz ya. k al­ kık. hakkında izlenim . yazam am C V ’ye 'oralda üzerim e kim seyi tanımam' diye. B ence yatakta kötüdür bu. herkese veriyordur bence. Elleri de güzel lan. B el çukurum var ama o da onun sıkı.

Sonra dönüşte düşün­ düm: ‘Çirkin kadın yoktur. "şirinsin". bakım sız kadın vardır’ m antığıy ­ la saçlarımın pamuk ipliğine benzeyen uçlarını kestirip şöyle bir m odel verdireyim de kendim e geleyim . kızın günahı ne? Siktir et ya senin de alım ın. ay­ lardır pelte gibi eziliyordum . ayyy daraldım düşünm ek bile istem iyorum . Daha da yem eyeyim şu böreği. '”N e güzel dötün var­ m ış senin. K ız sanki kendi istedi N ’apacaksın? Allah seni böyle yaratmışsa. Sonra. lanet olsun ki. hop bu havluyla kapıyı açacak. N eyse kızı bıraktım gid eceği yere. fındık gibi. Her gün bu . dümdüz. kıskançlık­ larım. çalım ın.” Y o o o dostum yo oo . Am a yok. K uafc'e gittim A pt güzel olm ayı. su istem eliyim kü çük a p ta lın b ü y ü k (iunya* Bü kırıyor.” diyerek alt alta üst ü ste. Kendim e de bir yandan kızıyorum . Straplez istiyom uş ama koltuk altı loppucuk. K om plekslerim . Yatakta dört çevireceğim bi h a­ maz. Hem sen de m aalesef." diye bana gülüyor. evet suu. N e güzel bacakların var senin. B enle evlenir m isin? Zaten PuCCa'ya gelin lik yak ış­ k D ün ya 315 sı unuttum!!! B en bununla ev e m eve çıkm am lan. Bir gün ben evde olm ayacağım . E yfel K ulesi gibi. ezikliklerim le beıı kendim i o eve gömerim . al ın ğım da ol daha iyi. etleri f ış ­ nı evde dolanmak istem iyorum . “İyi ki yiyişm işim şenle. bir noktada çekiciliğin var.Anam eve çıkm ak mı??? Bir an buraya g eliş amacımı işkence çekilir mi? Hayır Erik gelecek o eve. N e güzel göbeğin var senin. sana daha çok yakışır.. B ö y le uza­ suu. A llahım kalbim sıkışıyor. şenle a y ­ yü tunsun. Sonrasında ise.. "O senden bir K üç ük adım önde koca götlüüüü alıahalı. içim de duran o ezik karı çıkıp.

Ö n d e k i tu ta m . iç in e s iin g e r m i ııe k o y u y o r la r s a . k u z e n ­ le riy le tü r k ü b a r la r d a v e s e v g ilile r iy le m a h a lle p a r k la r ın d a b u lu ş u r k e n g ö r ü lü r le r . zaten İzm ir’e döncem . Sivri m ım ı bulacağım yani. Babam a da. D burunlu çizm e ve içine sokacağım kotum da olsa tam k ıva­ ün cem var gibi duruyorum. bu kararı verm em e sebep olan tabii ki kızın uzun ve dal­ sı rım oradan T ank Akan m odeliyle. S u r a tla r ın ı a s f a lta s ü r tm ü ş s ü n g ib i a llık v a rd ır y a n a k la rın d a . B e lle r in e . yarın gerdek g e ­ larına7 benzedim . Y e rli y e r s iz m a v i ( a r s ü re rle r. Şu anda aynen. Şimdi çık a­ galı saçlarıydı. K ış ın k o tl a n ın ç iz m e n in iç in e s o k a rla r. Ü ç kat kafam oldu. M a k y a jla r ın ı y in n i b e ş d a k ik a s o n ra d ü ğ ü n le ri v a rm ış g ib i y a p a rla r . s o s y e te p a z a r ın d a n a ld ık la r ı a ltın p u llu b o k s ö r k e m e r le r in i ta k a r la r. S a ç la rı h e r z a m a n k a f a la r ın ın iiç k a tıd ır. ben çekem em ö öle. “K ız yollu gibiydi yaa. kusura bakma. P ucca yü K ıza da. k ır m ız ı d a g iy s e le r o m a v i fa r g ö z k a p a ğ ın d a d ır y a n i. “B en ev e çıkm ıycam . B en yürüdükçe lülelerim kıpırdıyor. G e n e llik le a lış v e riş m e rk e z le rin in y e m e k b ö lü m ü n d e . R u j o la ra k is e p a r la tıc ı d ış ın d a b ir ş e y s ü r m e z le r . H e r y e rd e b a ğ ır a ç a ğ ır a k o n u ş u r la r . b o m b e li b ir ş e k ild e a ık a ta ra fa d o ğ ru y a p ış tır ılm ış tır . in s a n la r la h e m e n s a m im iy e t k u ra rla r . sevgilim eve gelsin Oturdum yine internetten kendim e ev arkadaşı aramaya g i­ riştim. herife de güvenem edim . K eşke hiç yaptırm asaydım.” dedim. 316 A pt al ın Bü diyip durdu. Bari maşa yaptırayım d e ­ . kekom ançi k ız ­ ya dim.” d e­ k ve yaşatm a d em eği başkanı" havasında dolanıp duruyorum. K üç ük K e k o m a n ç i K ız la rı: T ik k y k ız la rın ın p a r a s ız v e r s iy o n la r ıd ır. "Keko kızları koruma dim.ama sonra kıyam adım .

lerim yumuk yum uk. R obbie W illiam s’ı sağım da görsem.” derim. A m a artık yeter yani. arkamda pişm iş k elle gibi sırıtıyor. üç saat kıçım ı kaşıyorum . U yandığım da en son iste ­ K üç ük yeceğim şey seks benim.. “K ahve suyu koyar m ısın n n n n . G ö z ­ ın küçük ap talın büyujf dünyası Bü yü k D ün ya sı . Derin bir nefes alıp. bu kez kulağım a doğru fısır fısır A şey. ağzım kokuyor. M adem istiyorsun başka bir yol bul.Sab ah seksi in sa n ın k en d in e yakışanı giym esidir Şu sabahları Erik’in beni dürterek uykumdan uyandırıp akrobatik hareketlerle cinsel birleşm eye girm e çalışm asından nefret ediyorum !!! Sabah sabah seks mi olurmuş ya! Tamam ilişkinin başında yapıyorduk eyvallah. bir noktaya kitlenip kıçım ı hart hart hart kaşımak. geri yatıyorum.. dürtme beni!!! Allah bism illah diye bir uyanıyorum . Y em in ederim uyandığım da tek yaptığım görüp nasıl istersin seksi benden. O dürtmesine sinir oluyorum bir de. salyam akmış. Bunu pt al Zaten sabahlan bildiğin kurbağa gibi bir şey oluyorum.

Bunun için bir yol bulm alı. o ff çok çirkin gözüküyorum gibi şeyler 3 18 A Hayır. sabah sevişm esini sevm iyor. Bir ton ev li adam m etreslerine bu bah seksi olabilir. K üç ük veninin olm ası gerek. bacağım ı okşamaya. kafam ıza dayatılm ış belli normlar beni işk illen d i­ P ucca yü düşünüyorum. Ener­ jisine de hayranım ha! Kalk bulaşıkları yıka desem . ay bana bakma. cidden bakıyor uyanm ıyo­ k pıyorum. o götü kaldırmaz. kadının kendini seksi hissetm esi için bedenine g ü ­ pt yalanı söylem iyor mu sanki! Y uvalan yıkan şey bence bu sa­ al ın Bü Sonra. ay çatlak­ larım gözükecek. İki günde bir bu işkence çekilm ez. Bunun çiş olduğuna inandırmalıyım. Bir iki yoklar. .fısır. Yok bir de kafaya niyorum ki kalkıp tokatlamak istiyorum . A m a iş sevişm eye gelince atom karınca olu veri­ yor. al sana tektaş' yaparsa. dönüyor arkasını. kalkıp işyerinde çirkin bir karıyla işi pişirirse. ayy dönem em arkamı. M akyajsızken bakkala gitm ek istem e­ yen biri olarak. Oramı kapa. Biraz duru­ yor. sonra yine başlıyor kolum u. "Hadi hadi hadi1 Bazen o kadar sinirle­ '. İçine bir ayı kaçtığı için. sonra vazgeçer gider diye ölü taklidi y a ­ rum. sonra 'Her sabah seks ne güzel bir duygu A lla ­ hım. “Lan bir git yat!” diye bağırıyorum. beraber birlikte olalım mı?' d i­ ye başlayıp. riyor. sabah sevişm ek baaoow w w . hatta balkondan hortumu alıp şakada şukada girişmek istiyorum . Bir iki yokluyor. b u ­ ramı kapa. mantık aynı çalışır diye D ün ya sı taktı mı ille yapcak. Erik’i bu k o ­ nudan soğutm alıyım . 'Sevgilim le iyi bir cinsel hayatım yok. Ulan şim di sevişm edim ya.

Sonra. kahvaltıdan sonra da y a ­ parız hadi hadi. “Işığı kapam a­ dan m em elerim i elley em ey ecek sin ” grubuna üyeyim . Çapaklarımı s il­ m ediğim gözlerim le. yazık günah” diyerek.beynim i yiy eceğ i için. som a yaparız.” der. Sonra alışır. "Hadi bebcyimmııım" diyorum.. ayy çek elini m em em den. “A y ne farklı.” K üç ük “O lf Eıık. aynı döt der.” "Küstün mü lan? Şiişt dönsene bana. ne adama bir lokm a bir şey yediririm.” “N e güzel yapıyoduk ama yaa. T öbee Allaam bu fikirleri çıkar sen benim aklımdan diyerek bebeyi üstüm den atıyorum. ''Öpmee öpm ee öpmee" diyerek ka­ k D ün küçıık a p ia lm biiyuk dünyası ya 3>9 sı . ne ben yediğim den zevk alırım. Bi dur ya bi ellem e..” A pt “Sabah sabah manyak m ısın ya? Kalk kahvaltı edelim al ın şey yapmak için uğraş veriyorum . seninle na tek taş. küstün mü be?” “Konuşm ak istem iyorum şim di. Kalkar gider iş y e ­ rindeki çirkin kızlardan birine.” “İyi be tam am . sabah sevm iyorum . “Ya birini bulursa. Bu sefer aklım a başka düşünceler geliyor. al sa­ Bü Lan erkeğe de her istediğini her zaman verirsek olm az bu iş. Sonra bu yavru köpek gibi havlam aya başlıyor. Tam başlıyoruz. em ek sarf ediyorum . hoop bir ham leyle pom o yıld ızı gibi dönüyorum . O ışık kapanacak biz sevişirken. Ama işte. debeleniyor yatakta mutlu famı çeviriyorum . salyadan kenarı kabuk bağlam ış beyaz dudağım la. Ben hâlâ. kırdın sen beni. yü mutlu. lan çocuğun istediği tek şey de bu. git yat sen n ’apiim . hep aynı m em e.

hadi kalk. “Ç işim le diğerinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum . sanki herife ev. Sen de kurtul. cidden mi? Taam o zaman. Her sabah seks istediğinde. Bugün ne? 5 Ocak. yem in et. Am a hizm etçi şeyinde haklısın. Bütün M o ld ov ya ’yı sokacam ben senin bi yerine.” cerecen. Geri zekâlı. şeyy bugün mutlaka bir şehir kurtulmuştur. Sonra zaten bitecek. özel günlerde ancak. kafasına gazeteyle vura­ K üç ük cağım ." "Valla de. N ’apalım yapmak zorundasın. yorulmadan. K öpek gibi eğitm eyi düşünüyorum Erik’i. sı D önüyor bana ama gözleri nasıl ışıl ışıl.” D ün din!" ya araba falan hediye etm işim gibi. nasıl mutlu. Şu sabah diretm ele­ k kurtuluşu. G üney Afrika'dan g e - Her sabah mutlaka bu muhabbeti yapıyoruz yani. hiç s ı­ kılmadan.” “O zaman bugün de yaparız kızım . 320 A pt tirtcem sana h izm etçiyi!” al ın “A yağına çorap giym eyi becerem iyosun da onu nasıl b e - Bü ben de.” P ucca yü “Sevişm ekten soğuttun yem inle beni. kalk kalk şurdan. Kalk git çişin i yap.“Taam söz yarın sosis yiyerek uyandırcam seni. A lm ak gerek bence de. Hadi sen dedin. bak söz ver­ “A m a her gün olm az. Hah Adana'nın rin için sana M oldovyalı bi hizm etçi tutcam. . N asıl sevinçli.

“Lanet olsun senin gibi arka­ daşa”. telefonum da on mesaj var. hepsi E s m aC eyhan’dan. Olan bana olacak. hiç sesini çıkarmıyor. biraz da sanırım utançtan. ne yapsa ne K üç ük etse. “Senden. “Kalk kalk kalk Esm aCeyhan öğrenm iş. “Allah belanızı ver­ sin”. sıçtık ki ne sıçtık!” Bu hiç sallamadı. adamın um u­ runda değil. “Sen orospunun tekisin”. “Yaa bilm eyen mi vardı zaten! bii. insanlardan nefret ediyorum ”. “Bana attığın uyandırdım. Ona göre hava hoş ta­ pt al bu kazıkla mutlu musun?” Mesajların çoğu böyle. sana yüzüm bile y o k - A N e korkuyosun elin salağından?” dedi. Kalktı gitti işe bu. Ben kaldım evde. Karşılaşırsak eğer. “Bilm iyorum Esm aCeyhan. “Mutluluklar dilerim ”. korkudan. gerçekten bilm iyorum . söyleyeceğim şeyleri düşündüm: “Seninle küstükten sonra oldu”. Esm aC eyhan’ın çocuğa nasıl bir zaafı varsa. Erik’i ın Bü yü k küçük ap ta lın büyük dünyası 3?I D ün ya sı .K o r k u y u iliklerim e kadar hissettim Sabah bir kalktım.

arka­ daşının sevgilisin in . katillerden biri mun. beklerim ondan". Evin içinde ben yu su f yusuf atıyorum. Sürekli insanların beni kesip cesedim den k ı­ yafet yapacaklarını düşünüyorum. kesm e beniiii. hipnoz mu ediyor n ’apıyor anlamadım. "Ya şey ederlerse. öğretm eninin. D ü ­ . Y a bunları Esm aCeyhan tuttuysa! Yem in ederim yapar. Bir de bu durumdan dertlenir. Bu duru­ P ucca yü m asına takılı kalıyorum . B ildiğin cinayetleri araştırıyor. İzlem eyeceğim diyorum ama baştan değil ha. Bu kızlar alt kom şusunun. "Herkes beni sikm ek is tiyooo!" kızlarına benzedim . Bugün de evin doğalgaz tesisatını yeniden yapıyorlar. O kezzabı suratıma d ökm eeee”. kaldırımda karşılaştığı adam ının.tu”. Şim di de bu paranoyaları­ K üç ük ma E sm aC eyhan’ı ekledim . ya parça pinçik keserlerse. cinayetlerin perde arkasını araştır­ D ün nedeni M üge Anlı! Sabahlan Erik’i işe gönderdikten sonra. Hah işle o kızların bir level üstii oldum ben. Bir de ö y le kadın programı falan da k sona kadar o tiz sesiyle. ya suratımı jiletleyip kolumu b acağı­ mı ayrı ayrı yerlere göm erlerse. k ısacası herkesin ona de- ii divane vurgun olduğunu düşünür. A slında bilinçaltım ın böyle olm asının tek tam bir ev hanımı edasıyla açıyorum televizyonu. eniştesinin. üzerimde çok pis etkisi oldu. İçerideki od a­ 322 A pt al ın Bü programa gelm iş olabilir diye heyecan yapıyorsun. ya sı yapm a. “Esm aCeyhan ne olur öldürm e beni lütfen yalvarıyorum . A slında çok garip bir şey. Kafasına takar falan. M üge A n lı’ya bakıyorum. şündüğüm her şeyin sonu faili m eçhul bir cinayet kurbanı o l­ mama gidiyordu.

Arkamdan herkes iyi olm uş. Bir daha Esm aCeyhan aramadı.200 ın out şeklinde gelir gider. insan arkadaşının sevdijh ç*:<cuğu elinden alır m ıı?” deyip. Sonra kendi kendim e kızdım .. sürekli fotoğrafım ekranda 7. programda biri ölm üş oluyor ya.dayım ama nasıl kalbim ağzım da. . M üge Anlı katilim i bulm aya çalışırken.00 ın ir . işyerinde hırsızlık olunca. Bu. B elk i yönetici tecavüz k D ün k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ya 323 sı . ben kalanını hallederim . U zunca bir süre kim se ondan şüphelenm ez de. direkt tem izlikçiden şüp­ edecek bana.'’ diye serçe gibi titriyorum. adım gibi em inim . Zaten pezevenkte ö y le dayı kızm a sar­ yü helenen geri zekâlılar gibi bir şey. kacak tip de var. ölm üş ‘ Hak etnıiş. A b oo o o o o o var ya acayip tırsıyorum lo g ’larımın in ­ Bü G özüne kestirdi beni. Sonra zaten M SN konuşm a­ ternete düşm esinden. "Allaam dört koldan sikecekler beni. bir senede bir ka­ K üç ük ti! buluyor. Vergi dairesinde çalışan m emur gibi çık ­ m ışım onda da. Bit de zaten Esm aCeyhan beni öldürürse. N eden hem en beni kesecek olan adamları işçilerden seçtim ki. A pt sürtük diyecek. Ö yle bir şey ki. al ın larım. kati­ li mutlaka akrabalarından. sın ıf ayrımı yapıyorum diye. arkamdan bir Fatiha'yı çok görecekler. Herkes işçilerden şey eder. E v ­ den dışarı çıkm adım . Bir de gidip vesikalık fotom u koyarlar. Bütün gün kendim i yedim yedim yedim . sen benim götü koru. n ’aaptılar ne ettiler diye. Bir de apartmanın dış c e p ­ hesini de boylıyorlar. Çarşı pazar karışır yem in ederim. pencerem in önünde dolanan işçiler var sürekli. en yakınlarından biri çıkıyor. O log'larda neler var neler. Zırt pırt ev e geliyor.

ben tekilde oturuyorum. Ben de böyle kafamdan nasıl kıtır kıtır k esileceğim i düşün­ A pt Erik’e ne diyeceğim ? “N e arıyorsun sen orada sapık karı. K ız kaçm ış der. Lan bir tırstım.” Gülüp benim le dalga geçm eye başladı çocuk. lak kedigözlü. İçeri girecek. despot hatunum geldi. ama hasta m ısın?” dem ez m i bana! O yüzden kalktım. yem ek yedik. “biri evi basarsa nereye sak la- k de benim çocukluğum dan kalan bir durumum var. “Ya Esm aCeyhan yaptırdıysa. Esm aCeyhan kesti elektriği diye. oradan çıkabilir lütfen. . Erik’in ya­ nına gittim usulca. Bir nabilirim ”dir.” “H m PuCCa saçm alam a ya. Kalbım ağzım ­ dan atmaya başladı. ne yapsın. Erik'in evinde de. tam TV izliyoruz. hangi eve D ün ya sı elektrik gidiverdi! İşte orada gözüm ün önüne M ü ge’ciğım . m isafirliğe bile gittiğim evlerde sürekli kendim e sak­ kasını ve banyoda duşa kabinle klozetin yan tarafım bu lm u ş­ tum.Akşam Erik geldi. Ondan beri s a ­ nırım. beni sokakta aramaya başlar. içerde bı yerde mumlardan K üç ük olacaktı dur getireyim . K o l­ tuğun arkasına m ı saklansam acaba? Karanlık zaten. al ın lanacak bir yer arıyorum. Erik üçlü koltukta yatıyor. Şim di televizyonun arka tarafına saklanabilirim. fark e t­ m ez beni. televizyonun ar­ 324 Bü Ç ocukken bizim evde belli köşelerim vardı. sinsi sıfatlı. Oda zifiri karanlık. ikim izi de öldürecek.” “ Ya gitm e dur. üvey babamın P u cca yü gitsem tek düşündüğüm şey. terlik sesini duyunca oralara saklanırdım hep.

Korkumla yüzleşm eliyim artık. insan k o ­ casına. lütfen sadece Erik’i yapsın­ lar. bir şek il­ de Erik onu alt eder. al ın maz üç gün depresyona girer. “Sadece Allah belanızı versin. M üge A n lı’dan da nefret ettim. onun duymak istediği K üç ük şekilde yazdığım bir mesaj attım: “Sana karşı yüzüm yok z a ­ ten. hak etm iş kaşar. hak etm iş pislik!" durumları oluyor. "Haa yalnız mı kalmışlar. Y azık lan Erik'i de yapmasınlar. N e desem bir faydası yok biliyorum . Sanki ken dileri hiç sev işm iy o rm u şça sıııa . içeriği az yalan olan. Erik "e göre bir bok yapm az artık. K endim den utandım.” diye bir cevap verdi o da. sonra şak diye geldi Esm aC eyhan’a küfrettim. B izde b ö y ­ le bir mantık var çünkü: "Sevişiyorsa ölsün orospu".düm. A m a ya adam tuttuysa??? Kapıya daya­ nırlarsa üç beş kişi? “Barda” film indeki gibi yaparlarsa? A yy Allaam m ö y ley se ibne olsunlar. b ö y le li tecavüzlü durumlarda. Kafamda bir m ilyon film çektim . Sadece özür dilerim ”. ama em in ol seninle m uhabbetim iz bittikten sonra oldu. aman iyi ki ölm üş. Öldükten sonra hakkımda ne söyleyeceklerini de tah­ min ettim: “Aa bak kıza kalkm ış gitm iş y iyişm eye. Esm aC eyhan’a. Eee neden gitm iş oraya. Amaaan ya bir şey o l­ yını o. Onun yüzünden herkese katil. babasına güvenm iyo. her çıktığı kıza böyle m e- A pt elektrik. pis sapık gözü yle bakıyorum. sonra psikologda halleder o la ­ k u y u k i p t a l i n b u y u k d ü n )« k i Bü yü k D ün c in a y e t- ya 3«5 sı . ohh olsun sürtüğe. Anam arkam­ dan biri bile güzel la f dem eyecek diye düşündüm. Esm aCeyhan tek başına gelirse tamam amenna. aman iyi ki ölmüş".

saj atıyormuş bu manyak karı çünkü. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı hatladı. daha iyi olacak. Bir de sabahları da kesersem M üge An . O yüzden biraz içim ra lı izlem eyi.

T e k taş tek taş diye n ic esin e sarıld ım . hem Erik de özlesin beni. Sonunda kendim e ev bulabildim . Üstüm den büyük bir yük kalktı. N asıl alışm ışım K üç ük çocuğa. A pt al gitm ek için kullanacağım . İki saat dayanamadım aradım: “Napıyosunnnn? Seni özledim m m m ”. Oha yaa ben gideyim diye mi bekliyorlarmış n ’ap ıyorlannış. kirası da az. daha evde hiç kalmadım. burnumda tütüyor resmen. Alt tarafı üç sokak ileri gittim. Odamda yatak ve dolap da var. Bir hafta falan oldu tutalı. Ev bildiğin ev işte. Nette buldum ilanı: Otuz-otuz beş yaşlarında bir kadın kendine ev arkadaşı arıyor. D edim bari bir günlüğüne kalayım . hem en eski kız arkadaşıyla kocası gelm iş bunlara. üstelik Erik’in m ahalle­ sinde. arkamı dönm eye gelm iyor yem in ederim. o yüzden evin de ev arkadaşımın ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D 327 ün ya sı . kendim e güvenim geldi yem in ederim. Gittim yeni evim e. Zaten sadece kötü anlarda da neye benzediğini çok umursamadım. ayy bir sıkılıyorum . İyi ki aramı­ şım .

Pizza almışlar. Y ine giym iş göt çizgisin d e bir etek. “N eden o odaya soktun ya onu?” diye sordum. ohh ev Japon kerhanesine dönecek! “A l­ m anya’dan oğlu g elecek ev sahibesi edasında” bir girdim içeri. bir hıncım ı alayım . şu anda senin eski sevgilin büyük ihtim alle kocasını boynuzladığı yeni sev g ilisiy le konuşuyor. B izim odam ızda! Yani yatak o d a ­ m ızda. N asıl sinir oldum ya. k a ­ pının oradan kafamı bir korku film i edasıyla uzattım. uğramışlar. iki saat yoktum alt tarafı! D em ek . g e lm i­ D ün ya sı evine. kesin d oggy yapıyorlardır.Kalktım hem en üstümü giydim . sinsi sinsi bir şey görürüm um uduyla m ut­ fağa doğru yol aldım. bir baktım bu da arka­ gâhına dayamıştır şim di. Y a da dur. oda mı var evd e?” dedi. B öyle sansar adımlarla yaklaştım m utfağa. E ee sa ­ dece Erik var burada. pıtır pıtır gittim Erik’in bir hafta yok olsam . o kafasını mutfak tezgâhına vura vura peltesini çıkartayım beyninin. Baktım orada beklerken Pu cca yü yorlar bir türlü. Çektim kolunu. önce ben o yellozu bir döveyim . buradan geçiyorlarm ış. “K ız nerede?” dedim . “T elefonda k onuşu­ K üç ük yor bizim odada. falan m ış filanm ış. Çok sinirlendim . S ak ­ landı mı falan diye bakıyorum sağa sola. B ekliyorum bekliyorum . Erik mutfağa gitti. o bakışımdan zaten nasıl sinir olduğum u karı anlam ış­ tır. kalanı k o ­ cası halleder. Kafam da kuruyorum: Erik kızı mutfak te z ­ k sından koşa koşa gidiverdi. Y akaladığım anda kocasını çağırıp o n ­ ları öldürm esi için gaza getireceğim . o eteği kalpten öleceğim . kaltaklık - 32 8 A pt al ın Bü kıvırmıştır ya da kız oral yapıyordur. “N ereye so k saydım . bütün b a­ cakları bize doğru.” dedi. Dürttüm.

Eee ama yeter. sürtük eski sevgilini kabul­ len!!! Bir sinirlendim . bir taraftan Erik’e işveler. . anana iyi davran. Kalktım dolaptan bir şey alacak gibi yap­ tım. B en ağlama krizlerine girdim. B en kızla ilgili bozuk atıyorum kendim ce. “Yatağım ıza da ala­ lım ister m isin? Bu ne ya eski sevgilin le aynı ortamda bulu­ nuyorum diye şükredeceğine. Gittim odaya doğru. Annen ab­ lan n eyse ama sen iyice abarttın ya. A pt al ın ku ç u k ap ta lın lıu yu k d ü n yası Bü tiksintiye dönüştü. hani reketler. bir yandan da dinliyorum . b öyle bacaklarını k a - şıya kaşıya. Artık kim inle konuşuyorsa. K ıskançlığım . kocasına sarılmalar. biz de yatm aya g it­ tik. sana iş atıyor bunu fark ediyorsun ve utanmadan ona iyi davran diyorsun. “ Yaa kıza biraz daha iyi davransan olm az m ı?” dedi. bir işve bir cilve bir iğrençlik abidesi. Erik arkamdan sarıldı. acım aya ve N ey se ki çok geçm eden bunlar kalktı. B ö y le bir içeri geldi. yalandan h a­ k ne bileyim bu kadarını da hak etm em iştir o adam cağız d iy o ­ D ün ya 329 sı da olduğunu bilm iyorm uş gibi bir hışım la açtım kapıyı. Kocasına acayip derecede üzülüyorum ya. B en gelin ce sustu. Kadın orada kocasını aldatıyor bunu görüyorsun.” falan yapıyor. Sonra gittim içeri. N efret ediyorum K üç ük senden de o eski orospu kız arkadaşından da. K alk git ya yeter cidden!” “E vli barklı kız. yü rum..” B ö y le saatlerce kavga ettik. esk isi m i kaldı” “Senden yem in ederim tiksiniyorum .lanm bizim evde yapmasına.. sanki ora­ Yatağın kenarına oturmuş hanfendi. döndüm arkamı. sadece “ahaha ayy evet hım ın ben derim sana.

haa ben mi? Her şeyde üstüm e geliyorsun. elim telefonda arasın diye bekledim . Sabah kalktığım da işe gitm işti. Her şeyde bir hayır varmış. Ben K üç ük hiç uyum adım . taktan.” diyor ama ben öy le bağırıyorum ki. ben bağırıyorum. senin gözüne . Herkes değerli. Yani ta­ mam bitirmiştim ama en azından arasın sorsun. B en mi seni zorladım. Sonra yorgunluktan sızdım yatakta. N asıl olsa eşy a la ­ rın gittiğini görünce arar dedim .” diyorum . dem ek ki o evi tutmamın bir nedeni varmış.. tamam sabah konuşa­ lım . tut­ Gitti dış kapıyı kitledi. “Dur sakin ol. P ekm ez’le aran bozuldu d i­ y e bana aylarca tavır aldın. sinirin geçti m i?” A pt al ın 30 Bü tu beni kolumdan.” İlk büyük kavgam ız bu oldu sanırım. gitm eye m eyillendim . bırakmıyor.. G ece oldu yine aramadı. D ı­ şarıdan bakınca aslında o kadarcık şeyi büyüttüm gibi g ö z ü ­ küyor ama değil. “G itcem bırak. Ertesi gün öğleden sonra bir baktım bu arıyor. O gün hiç aramadı beni.. Y üzüne “B it­ ti!” diyerek ben de onun canını acıtayım . o kadar çok ağla­ dım ki artık gözyaşım akmıyor. evinde neyim var neyim yoksa hepsini yeni evim e taşıdım. A ğzını D ün ya sı ledim .İçim de ne varsa ne yoksa döktüm. P u cca yü açıp tek k elim e etm iyor! Artık bir evim var diye kalktım y a ­ k ağlam a nöbetleri geçiriyorum .. altıma eşofm anım ı giydim . onu öyle yap bunu b öyle y a p . N eler neler ama. “B enim neyim eksik. sanki farkında değildim . Gittim. o dom uz gibi susuyor. “N ’apıyorsun. H issettiğim her şeyi s ö y ­ girem iyorum ? O kaltak karı bile benden daha d eğ er­ li senin gözünde. A ram adı.

G ece sinirden ne dediğim i bilm iyorum ama şim di hem en kabullenince ayrılığı. ne K üç ük var kalsa bir parça eşyam mal insan. bildiğin pişm an oldum . m osm or arabayla bekliyordu.” dedi. Geri zekâlı ya. yüzük kutusunu gördüm.” Son sözü bu oldu. iyice birbirimizi yem eye başladık çünkü.” dedim . “Ohaa sen mi aldın bunu?!?!” deyip bir atladım üstüne. “E vde eşyalarından bir kısm ını unutmuşsun. “Senin senin o . A pt gözaltlarım a dayadım kapatıcıyı. al istersen.” “B ö y lesi belki daha iyi oldu. çıktım dışarı. “E vde m isin? Y em ek yedin mi? Y em ediysen bir ş e y ­ ler yiyip konuşalım .” . “İyi m isin?” dedi.” dedi gülüm seyerek. Bir an m allaştım .” “Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. lıktan. ses çıkarmadım. D edim inşallah vazgeçm iş olur ayrı­ k ü çü k ap tafırı L üyük d ü n yası Bü I yü k D ün ya sı “Eşyalarını alm ışsın. Gittim üstümü giydim . A ldım e li­ m e.“E vet. Sonra hani çok fazla ağlayınca uyuşm uş gibi olur ya insan.” “E vet. Y eniden başlayalım diye dua etm eye başladım . İki gündür ağlamaktan heder olm uştum . B en de öyle bir duruma girdim. Bu aşağıda al torpido gözüne koydum . Yatağa atıp kendim i debelenm eye başladım. Bu kez de sevinçten ağlamaya ın Bir baktım yine arıyor.” dedi. “Bu benim değil. B indim arabasına. ne kadar hevesliym iş ayrılmaya. kapadı sonra telefonu. M esajlar yazıp yazıp silm eye başladım. K eşke büyütm eseydim o kavgayı. gitti çocuk ya. bildiğin tek taş var içinde.” “E vet. kendine iyi bak. A rtım gözü.

” dedi. Bir de evlilik lafı ün Ohaa ya resmen ohaa.başladım. N asıl mutluyum ama var ya. Şu an dünyanın en mutlu kızıyım . Allahım yüzüğüm e bakmaya d o y a ­ D hediye alırken bile ne alayım diye sorar. topuklayıp koşturmaya başlıyordu.. gerçekten beklem iyordum Erik’ten ya gidince. hiç beklem iyordum . böyle bir davranış. içeriye giresim g e lm e d i. E v len e­ k bana yüzük alm ış şimdi.. bildiğin evleniyorum !!! K üç ük A pt al ın Bü Pu«4 yü m ıyorum resmen. Bana geçince. B e k ­ sı “Zaten kafamda çok uzun zamandır vardı bu düşünce. Hani sürpriz insanı da d eğil çünkü. Kalkm ış ceğim lan öle böle değil. Sen . leyeceğim iz bir şey de yok . üç km. ev çok koydu bana.

o anda bir parlama. tam hafif k eseceğim güneş gözlüğünün altından. Ayakkabı vitrinlerine yalanırken. İlgi alanlarım da değişti. biraz K üç ük ağır olî Yoksa hak etm iyor musun o yüzüğü haa?" Tövbeler olsun. sokakta erkekleri kesmiyorum . Y üzüğe uygun M esela cillop gibi çocuklar görüyorum. A pt mü alıyor. İyice değişim e uğradım. hooopp bakıyorum parmağımda bir yüzük. İki bebe k eseceğiz diye vicdanım la oynayıp kendim i kasm ayayım . o çocuğu k eseyim k e s­ m eyeyim telaşına düşerken. kendim i aştım. Ö SS sınavına girem ıiş g i ­ bi ter döktüm. kazandım o yüzüğü. V e başım öne eğik gidiyorum .Y ü z ü k ta k m a n ın verdiği ağır s o r u m lu lu k Yüzük günlüğü: Bugün yüzüğüm ü taktığım on yedinci gün. bir nur g ö zü ­ zük böyle Erik'in suratına dönüşüyor. o oradan konuşm aya başlıyor: "Ayıp değil mi yaptığın? Yüzük takmış kadınsın artık. O y ü ­ al ın olarak kıyafet seçiyorum . kü çük ap talın b ü yü k d ü n yası Bü yü 333 k D ün ya sı a ltın d a eziliy oru m . aylarca azmettim sabrettim.

Bunu gidip yengem gillere falan anlatmışlar. "Ölü gibisin. oradan oraya yayılm ış »* A Bir de beni babama ispitleyip duruyorlar." diyor biri. kırışıkların bile ç ık ­ mış. K üç ük rucu kullanıyorum diye yaym ışlardı manyak kanlar. A ra­ al ın Yani. D iğeri geliyor. "Kırk yaşındakilere benzem işsin.” diyorum . "Ayy D ün ya sı günlerde Erik izin alacak işyerinden. hiç yakışm am ış”. Üçü bir olup eleştirileriyle yıkıyorlar beni. A yy ne zor geçecek var ya o o ff o fff. bi de ahahaha". beni. "Ayyy PuCCa saçların çok da hemen öteki atlıyor. çikolata kah­ k ran çirkin. gözlerinin feri sönm üş çok çok çok çirkin. otuz beş. siyahken." diyor.artık “A yy güllü çaydanlık ne g ü zelm iş. "Ahaha bence sokağa çıkma bu tiple ahaha". Halamlara nedense gık çıkartamıyorum bir türlü. şuran şö y le. "Satanist gibi olmuşsun". güya ben tangannn iplerini panto­ lonun dışarısına çekip ö yle dolaşıyorm uşum etrafta. Saçım kızılken. hiçbir rengi yakıştırmazlar bana. hiç güzel değil". hiç güzel durmamış". Haa bir de bir şehir efsan em iz var. H ele halalarla ta­ nıştırmak. G elecek ğiz. Kırk. N e zaman üçü bir araya g else. kendi rengine boyadığım da. "Banu A lkan’a benzem işsin. Bir ara uyuştu­ pt kötü. beraber İzm ir’e g id e c e ­ . otuz yaşlarındalar. şişm ansın ya P u cca yü PuCCa karı gibi olm uşsun. B enim üç tane halam var. ay yok bu­ veyken. Ne zaman görseler Bü platin yaptığım da. dünya iyisi insanlar (eğer okuyorlarsa kıvırma payı olsun diye yazılm ış bir cü m ­ le!). götün büyük. "Ayy benden bile yaşlı duruyosun. Haa işte dünya iyisi insanlar ama A llaaahım insanın eleştiriye dayanma gücünü ölçüyorlar sanki.

” A pt la:ia yem ek yem ek de işkence. Akşam eve D ün k«'"1 * » lu * l ı ü j f u k -. öyle yut. üçü birden aynı ağızdan. “Bunu Bü kesici içm em . yazıklar olsu n. aspirin bulam ayınca Panalgin alm ıştım. şendekiler donmuş yağ o l ­ K üç ük m uş. “Y apm adım . B u n - “PuCCa çok yem e sen." diyorlar. her seferinde bütün odam ın ıccığını panın üzerinde. Baba tarafındaki kanlar arasında “tanga ipini g ö ste­ bilm iyorum . Bir de. al ın ne zıkkımda duymuşlarsa. çok kö ­ tü göziiküyosun. "Aaaa PuCCa yaptın yaaa. Ecstacy sanmışlar. Bunu neden uydurduklarını bile .durmuş. P analgin’ler de se h ­ k cıccığınt çıkarırlar.” “E ee sen böyle yersen.” diyorum. ö yle bir şeyi hayatta yapm am. bak naşı! şişm anlam ışsın. N e bulacaklarsa. Ben hiç ağrı ye. benden açıklam a bekliyorlar. Bir yerde duym uştum aspirin cilt m askesi d i­ yü bir geldim . Acaba mı lan diye düşünüyorum elim de olm adan ama im kâ­ nı yok! N e zaman evim ize gelseler cüzdanım ıza kadar karış­ tırırlar. Bunlar da ağrı kesici içm ediğim için kıllanmışlar. masa başında toplanmışlar.” “O basenler ne yapsan erim ez. Ü ç beyazı h aya­ tından çıkaracaksın.iü n )< tsı ya 33f sı ren k ız” diye anılıyorum. O la ­ yı akladım pakladım ama hâlâ işkilleniyor manyaklar.” diye suratıma tükürdüler. tabii k ilo alırsın. bu zamana kadar yedikleri yeter onun. Artık Seda Sayan’da mı da yaptın ya.” “PuC Ca’ya az koy.” “Bak onu ağzında kırk beş kere çiğne. yapm adım da. Panalgin bulmuşlar bir kez. ama kim seyi ınandıramıyorum.

Anne tarafım güzeldir. Kötü yani. pazar ya “Çok dar giyiniyorsun sen.” “Birim bulursan dua et bence. yine altta kalmazlar. Ö yle bir şey de yok. Başka işiniz yok mu sizin?” diye isyan etsem b i­ “A vy PuCCa. Halla halla kendinize baksanı­ D “Sana siyah hiç yakışm ıyor.. üç kadındır.” benim yani. hiç güzel olm am ış. Y e ­ A pt al Onun için önce saçlarını düzelt.. B o ğ a z ­ ün “Üstündeki seni kısa gösterm iş. ona da böyle davranma. Yüzün çok toplu sim it yapıyor. adı sanı bayağı bilinm iş bir manken hatta.” ın Bü razcık. ne zaman bir araya gelsek y a şa ­ nıyor. belden düşük kotlar yanlarda sı zaten. Ben bun­ K üç ük larla asla baş edem iyorum . G öt benim götüm . bi de bu m odelle çok kötü o lm u ş. hem en yapıştırırlar cevabı. B ize çem kireceğine az boğazını tut.. “Halla halla sanki kilolarını biz zorla yaptık sana. kendi hallerinde ev kadın­ ları hepsi sonuçta. Baba tarafım güzel değil. ikinci gün k o ­ can seni kapının önüne koyar. sen böyle sivri dilli olursan.” Bu muhabbetlerin hepsi. Haspalar sanki K lodya Şifirtın g i­ bi bir şeyler. göbek benim göbeğim .” . yem ek yem e.“Saç m odelin de seni şişm an gösteriyor. yü za siz. Bir kadından daha tehlikeli şey. Karılan kızları hep ağzı iyi laf yaptığı için tavlıyor. saçım da k “E eeee yeter ama h a a a . Kot da yakışm ıyor. Babam m esela at hırsızına benziyor..” lı bady’lerle de yüzün ortaya çık ıy o r.” m alı gib i. M esela bir kuzenim tescil­ li güzellerden.

En azından sadece bebek doğurmak için evlenm eliyim diye bir fikir oluştu. yü bulmak” gibi salak saçm a bir m isyon edinm iştim . çünkü düğünlerden nefret ediyorum. "Üniversite ok u m asam keşke de. hayvan gibi nafaka yiyor. pislik. Düğünümü falan da düşünm eye başladım ama ne yapaca­ ğımı hiç bilm iyorum . L isede. Bütün anne . İlkokulda hangisiyle evlen cem ben?" diye. yavaştan evlilik le ilgili fikirlerim um utsuzlaştı.. Bir teyzem var el - tarafım en az iki koca eskitti. Bu düşlerim sadece ve sadece bir noktada yıkılm aya b aş­ lıyordu. Kendim i yanlarında ucube. hem en okul bitince şu bebeyle evlensek. Ben hiç düğün aşamasına kadar hayal kurmamıştım. A pt sevgililerim in kafamda yarattığım koca karakterine uym a­ al ın dua ederdim." diye dualar etm eye başladım. O yüzden Erik’le birlik ­ te sıçtık ki nc sıçtık . N e kadar samimi olm asak da. Çocukluğum dan beri kendime “koca raz ciddiye binince düğünden korkmaya başladım." diye cak diyerekteıı her Kadir G ecesi. Am a bu üçü benim gençliğim i çiğ çiğ yiyor. kafamda toz pem be düşünceler hep vardı. Am a iş b i­ k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 337 sı li beş yaşında. hem okur hem evlenirim ne o la ­ Bü bile kafam karışıyordu. kıyam et alam eti gibi hissediyorum . "Allaam üç kişiyi birden seviyorum .ni boşandı. Sonra masından dolayı. ama benden daha genç duruyor. Ü niversitede. A m a yine de evlilik denilince yüzüm de K üç ük salak bir gülüm sem e. "Kim olduğu mühim değil evlendir beni yarab. onlardan b öyle eleştiri duymuyorum. o da D Ü Ğ Ü N L E R ..

O pist bom boş kalır. tut şu boğazını. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. Babam. yapayalnız. Herkes karşımda yem eğin i yerken. sadece halalarım var. ben orada onları izlem iştim . bugün tut bari". "Gelinin akrabaları haydi piste!" dendiği anda babam hayatta kalkm az. değil mi? K ocan salak bişi heralde. bir daha bir şey yok. takı merasimi. İçim den gelm iyor valla. o hissi tekrar tekrar yaşıyorum . k D ün ya sı Bir defasında ilkokulda yerli malı haftası için evden yiyecek . H oca da beni tahtaya çıkartıp ayakta bekletm işti. Bü lar: "Ayy PuCCa. N e kadar kötü bir durum. yapacak al ın yoksa hangi aklı başında adam şenle evlenir. ben diyim . anne tarafından gelm ezler. Damadın olduğu taraf kuyruk olacak. halalarım oturur bir masada ve halalarım başlar­ ki! PuCCa suratın çok kötü. b ili­ 338 A pt oradakileri tövbe aramam. bom boş g e ­ çer. En K üç ük acısı. köşeye atılm ış gibi hissediyorum . H iç akrabam yok. İn cin top oynuyor.Kendim i ezik. o gelinlik içinde o kadar iğrenç olm uşsun P u cca yü için bir A llah ’ın kulu da benim düğünüm e gelm ez. iş. Pastadan yem e. Arkadaş desen. Onlar da gelm ez yani. B enim düğünüm olsa m esela. getirm eyi unutmuştum. baba tarafı g else. daralıyorum. şehir. zaten ayı gibisin. kardeşim yalnız oynamaz. Kına gecem de de zaten evde karde­ şim le oturup mandalina soyarım. okul değiştirdiğim de. D üğün istem iyorum desem . adam seni bu gece bırakır. benim tarafım bom boş. Bunlar aklıma geldikçe. bunalıyorum. PuCCa ham ilesin. Babam sülalede kim senin düğününe gitm ediği kardeşlerim. N e zaman düğüne gitsem . Sonra fısır fısır dedikoduları dinle dur.

abla o tarafa kaykılıyor. H epsinin saç m odeli aynı. bunlar alkışlıyor. m utlaka birinin d ay ısı c e k e ­ ti yana takıp kendini rezil etm e pahasına hopluyor o pistte. Mutlaka likitli ve mavi farh göz makyajı. K ıyafetleri de hepsinin aynı. A dam bilm em nerenin müdürü olabilir. İki poşet çerez için yü cuklar masaların etrafında dolanıyorlar. gerdanları altınlarla dolu.yorum Erik’in ömür tüketen anası mutlaka yapacak. gelin de herkese m avi boncuk dağıtm ak zorunda. Bir de sürekli gelin in karşısında oynam aya m erak­ lı kadınlar var. "Entelim ya el atıyorlar ve sen istesen de istem esen de düzene yenilip düğünü yapıyorsun. pistte kendilerinden geçm iş halde dans ediyorlar. A lk o llü y se düğün zaten. Ç o ­ D ün 339 kü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı ben. her tarafından sim fışk ı­ cağı muhakkak altı yaşındaki bir kız çocuğuna giydirm işler kavga çıkartanlar. İçinden çıkan bir efe şakşukada b ile oynuyor. arkadan sıkı sim li topuz. Zaten düğün m üzikleri beni öldürüyor. O ff çok kötü bir şey ya. o dans ediyor. em rinde bir ton adam çalışabilir. K üç ük Yazık. gel gör ki düğün ve rakı birleşiııce o herifi orada tutamıyorsun. önden iki kıvrık oğlak b o y ­ nuzu. “N ikâh M asası”nı çalıp gelin i son dakikada vazgeçirm eye çalışan p i­ yanistler var yurdumda. düğününe sokim" diyen hatunlar gördüm. şeyi istiyorum: "Ben bal arısı gibiydim A pt al ın Bü gelinliği. Tom bul tombul kadınlar. her yana oynuyor. Gerçi ben düğünüm olursa eğer. G elin ne tarafa dönse. B üyüyünce zilli o la ­ k rıyor. akrabalar o la ­ . O akrabalar da düğünde yaratığa dönü­ şüyor. bebesine üç tane almak için çırpınanlar. karizmanın A llahıdır.

güleç suratlı olunca. "Yaa bırak yem işim geleneğini ¿. cool ol. “Yaa bizim m e z he p farklı sizden. da benim için. bak pervanelere döndüm sem görünce". G e li­ nin anası denen k a U J. Bu kardeşini tem sil ediyorum orada." fa ­ lan diye. “Bu kızı aba yalan mı sö y le ­ ün orada oğluşuna gelin bakıyor. Eğer bu tutmazsa. kızın k orospu bile gelin oldu.örtme­ ğini. G er­ ti diye m anitasını çağırıp evde çatır çutur şey ediyor. beyaz etli. "Yaa kız iyi de ailesi m ailesi yok gibi bişi muin. Çocukları ev boş. biraz marjinal ol.senden önceee." demiş. Bir de oğullarına kısm et . H erkesin kafasından da şunlar ya arayanlar var. B öyle ortamlarda beğenilen tipler ara- K üç ük sem Erik'e. İşte gelinin annesine söylem işler. “Sen m ahallede Fikret’le k öşe bucak öpüşürken görüyoduk.. O düğün -. Gel gizlice n ik â h ( kıyalım.voı A pt al ın Bü şeyi beğenm iş beni. anası geçiyor kesin: "Bunlar kesin önceden y iy işm işlerd iı” . benim kız halaaaa netlerde dolansın. Kendi başına buyruk büyüm üşler size gelmez. sırf sevişm em izi kutlayacak bir ton akraba olacak.» Bir kez en-yakın arkadaşımın düğününe gitm iştim . Na>ı! koym uştu bana bu laf. U ıbam giller evlenm em ize izin vermezler. Hep dalga geçtiğim . Damat tarafından birinin bir sındayım . annemler düğüne g it­ sı çeklik payı olsun en azından biraz. gününü bana zehir eder gibi •> '■." D güll kızım gülll. Erik’in annesi U böyle bir karı bence. 34° yü P uı. neneler çok seviyor nedense. asla içinde bu lu n m a d ığ ım ortamlar hayatın gerçeği gibi gelm işti. Tom bul. K im seye ispatlamak zorunda d eğiliz. gece ağlıcaksın yiyince yarraa”.

düğün müğün istem iyorum valla. Kendi aramızda ufak bir eğlence yapalım. İkimiz evleniyoruz. K üç ük A pt al ın kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k ün d a ra lt­ ya sı . Akrabalarla ilgili her durum bunaltıyor beni. düğün masraflarını düşünsene kol gibi girecek götüm üze. gel beraber gidelim y a ­ palım nikâhı." diye ısrar ederim. hem masraftan kurtuluruz. Hem şirin olur.. olm az mı?" derim. D ü şü n cesi D bile tı içim i o o ff o f f f .B oş işler bunlar. Am a gelinlik çook istiyorum o ayrı m evzu. Yani mutlaka biri tutar. Bu da tutmazsa.. "Tatlım za ­ ten zor durumdayız.

Fantezi falan d e ­ şım gidiyor. herkesin ortasında fazla cıvık cıvık yılışm alardan bile h o ş­ lanmıyor. torunlarıma anlatmak istiyorum . Ya şim di hayatımda hiç parkta. yani o daha h e ­ yecanlıyken. yok ne bilim b i­ lardo kafelerinin üst katlannda yiyişm e olaylarına girmedim. öyle bağ bahçe sevişm esinden geçtim . A m a yok anacım o lafı kuramayacağım. "Ahh ahh şura­ lar o zamanlar onnanlıktı. çünkü apartmandaki bebeyle fin gird eşiyordum. Park buluşm asına da Bü yü Pucı« k D ün ya sı yatakta Sasha G rey olam adım ! . bu olay benim içim de uhde olarak kaldı. Ü n i’de de mâlum ev olayları oldu. kafası seks seks seks diye gümbür gümbür atar­ ken. gerek duym adım .Sokakta T a n s u Ç ille r." diyeıekten. sanki K üç ük hayat istem iyor. Yaş aldı b a­ al ın Hatta lisede hiç bilardo oynam adım . bahçede. m utfak ta E m in e B eder. anneanneniz az fındık kırmadı. Erik. kanalda stüdyolara giden yolda ö yle bir kaç elleşm em iz 343 A pt ğil de. Şim di Erik le başlangıç dönem lerim izde.

Şim di düşününce sinem ada benle öpüşm e­ di diye manyak manyak davranmak çok salakçaydı ama işte o zaman mantıklı gelm işti. G eçen gün sinem ada en arka koltuktayız. yoksa olm az bu iş !!! Bir ham le daha yaptım. tenha ve karanlık ortamlarda aklım a direkt aytpçıl şeyler geliyor. önce biraz g e v ­ şedi. D edim . biri görse ne d iy e c e z . Tamam falan der kalının sonra. Zaten P a v lo v ’un köpeği gibi. Hadi dedim . u|ilıliıt l«u)ru) rfunvdM »«. sen de haklısın". Çıkışta biz bir k a v ­ ga ettik o o fffo fff. Sanki Turist Ö m er’in Star Trek çak ­ ması film indeki tuz em en canavarım. bize en yakın insan beş koltuk önde oturuyor.oldu. G eçtiğim iz gün Büyükada’ya gittik. al ın Bir bozuldum . Hatta... s e s ­ siz. Vapurda düşünüyo- A pt onun kafasını koparmak istedim . A nacım ilk ham lem le beni bir itti. Bir de dünyadaki en zararlı şeyin abazan bir kadın olduğunu da üstüne eklersek! Orada dönüp "Bunu mu görm elerinden korkuyosun haaa bunu muuu?" d i­ ye m illete sallam ak istedim . yine ya bism illah deyip göm ülüyordum ki.V Bü yü k D ün ya 343 sı . ı . "Bundan sonra sana a y ıp çıl şeyler yok. bakireliğini bozarım m o z a n m yanlışlıkla. O haşm etli çükünü koparıp. Bir süre film i izledim ama kararlıyım. boynundan moynundan hop mop gidiyordum ki. istediğim i alam ayınca aca­ l ı . bitiklerim i ellem ek bile yok." diyecektim ama K üç ük korktum. "Affet. ya bism illah yumul bebeye.. bir beylik çöktü. B eş dakika falan geçti. rahat dur!” yip sinirli oluyorum . döndüm oturdum. Lâkin bu aralar efendiye bir ağırlık. istediğim i almak zorundayım. "PuCCaaaaaü!" d iye bir bağudı. sev işeceğ iz burada. “Yaa ben sevm iyorum böyle.

A m a Erik şakasından ya ilg i­ tan alttan gaz veriyorum. fotosunu çek elim .” “A yy evet güzelm iş (Bak bak şerefsize bak. “PuCCa bak martı. bir gün de buraya pt al kuş işte uçuyor mal mal).” “A yy cidden çok güzelm iş (martıyı sikim . İçim den ise.likten bin mil uzakta cüm lelerle. ormanlık alan ohh ohh." diye düşünüyorum. iki A yvalık tostuna yirmi lira verdik. ikili olanlarından." gibi cüm leler kuruyor. her şakanın altında yatan pis bile kıllanıyor. Erik b aşı­ li malak malak şeylere seviniyor. denize de giriliyor burada.” İndik sonunda adaya. bu arada nasıl kazık bir yer lan ö y ­ le. o A “A slında otel pansiyon falan baksak. bikini­ li bacılara bakmak için nasıl kıvranıyor). "Yaa salak ün d o ğayla gerçeği ona çaktırmaya çalışıyorum . bu kez başarırım diye. "Azz sonra seni D de var." diye gevrek gevrek gülerek g ö zleri­ anlıcaksın ürkek güvercinim. Eskiden G öktan’ın klibinde görmüştüm.” “Aa evet ben bakarım (H obereeeeeyyy otelde yiyiş - c ez z z). Önce * bahsini açayım da. B isiklet kiraladık. biraz rahat dur. ne güzel. lomburduk bir “Kınalıada da güzelm iş. "Yaa bak dünyada sevişm ekten güzel şeyler şaka yapıyorum ehiehi. bebe tırsmasın ormanda benden diye alt­ . ın Bü na gelecek lerd en habersiz yü Pu cca ö öle bii şey edecem kiii dünyadaki güzel şeyin ne oolduunu bir b içim d e k m i kısıp uzaklara bakıyorum. "Çok sevişesim geldi" gibi erotik - sı rum.” K üç ük geliriz.

Ben de yazacaktım . katılacağı güzellik yarışm asında iyi şanslar d iy o ­ rum. Sanki o göt oğlu göt iki tekerlek­ li metal beni fırlatıyor. Hayır yani o kadar yürüdükten sonra. orada zaten bir mefta oldum. ki bence öyle. Am a o İkilide çok ra­ hat durdum. A m a bebe istikrarlı çıktı. görecek biri. hatta o kadar uzun süre b i­ siklette kaldım. M ın­ cıklam a.zamandan beri içim de kalm ıştı. tamam. ben pis pis sağa sola b a ­ karak nerede kıstırsam nerede m ıncırsam şu çocuğu diye m e ­ kân taraması yapıyorum . "Benim olacaksın öpüşm edi bile. PuCCa orama dokunma. dur. Şeyim e bakmayı keser m isin? PuCCa yaklaşm a. ama duran motorun üstünden düşmüştüm. Karı gibi nazlanıyor. A m a 1+1 ev boyunda m innacık şeyle K üç ük karşılaşınca. burnumdan soludum. İçeride bir de dilek kutu­ su vardı. "N’olurr Erik benle ormanda falan A pt ulaannnü" diyerek. bakayım dedim kim ne yazm ış: "Dünyada açlık ve fakirlik bitsin lütffeeeennn n ’olurr bitsin" yazan arkadaşım ı­ zı kutluyor. Yukarıya çıkıyoruz. b öyle devasa bir kilise bekliyordum. b i­ Ben de hapisten yeni çıkm ış hanzolar gibi nasıl saldırıyo­ rum. duramıyorum. A yy beni deli etti orada. tamam bi dur bi sakinleş. Hayatımda ilk kez. Utanm asam yırtacağım üstünü başını. D enge sorunum var benim . sevm iyorum diyorum. değil sevişm ek al ın ri görür bak yapmaaaü!" Bü yü k D ün kııçuk a p ta lı n h ti^ u k d ü n y a n ya 345 sı . ben se v m iy o ­ rum böyle. Sonra hadi duralım hadi duralım d i­ yerek bir yere götürdüm. Çıktık sonra k iliseye. çünkü ben bisiklet sürem iyo­ rum. "Ayy yok saçm alam a insanlar var. Hatta buna rağmen motor ehliyeti almaya çalışm ıştım .

Bazen Erik’le konuşayım bunu diyorum .. V alla şu ana kadar bildiğim .. Sanırım bir tedavi şart. Şey gibi m iyim yoksa J’urrj yü A m a orgazm taklidi yapm a dalında ödülleri topladım yani. bebe Nuh dedi peygam ber dem edi. Sonra da ben unuttum gittim yiyişm eyi.yiyişsin" diye. k Bir bok oluyor sanki. O bu değil de ben bu çocuğu gerçekten se v iy o ­ rum. Bir de neden böyle bu aralar kafam yatm aya gidiyorsa. duyduğum bütün her ş e ­ yi yaptım ama o sonuca ulaşam adım . ama sonra bunu çok taka­ cak kafaya. ayy bu iki kelim e nasıl yakıştı birbirine ayy ayyy a y y . ben alev alana kadar ç a lı­ şacak. verm edi bana. mutfakta aç bir sevgilim var. ama ulan k ilised eyim tövbe billah çarpılırım Ardından bir iki daha m ıncırm aya çalıştım ama anacım yok. sokakta b eyefendi. kendi kusurunu kapatmak için onun üzerine oynayanlar. onu da artık evlenin ce eşim le beraber gidip yaparız. K üç ük A pt al ın Bü cuğun orasını burasını sıkıştırıyorum . D aha bir defa bile orgazm olamadım. “Eşim le beraber”. D ün ya sı diye normal insani dileklerde bulundum. kendisinden zannedip. . Yatakta boğa. Bir de hem orgazm olam ıyorum hem de her köşe bucakta ç o ­ lan. İktidarsızların sürekli seksten bahsetm esi gibi falan. Ö yle evlere baka baka indik aşağıya.

A caba beni götürecek mi? Peki.A m a b u kez eşeğe suyu k o r tu m la v e rm e d in m i T a n r ı m haa? Erik yarın Ankara’ya annesinin yanm a gidecek diye ken ­ di evim e geçim i. O oradayken bari evd e kalayım . hırtını bunun da tadı tuzlu dermiş gibi. hoş beş muhabbet." dedi. evlilik? N e işi var orada? Peki. m illetin özelinden sana pıyoruz. gayet normal bir şeym iş gibi.” dedim . "Ne biçim insanlar yahuuııu. Kafamın içinden bir ton soru geçm eye başladı! İki y ıl İngiltere. Am a kanalı değiştirm eyi aklım ıza getirmiyoruz. "Ben iki yıllığına İngiltere'ye gidiyorum. evlilik? Babamla tam - A ne. ın hakkını vereyim diye. Her çift gibi izlediğim iz halde.u' 317 D ün ya sı . Ev arkadaşım da yokken “Sen T V ’de bir m agazin programı açık. G eldi. m idye falan alm ış.” dedi. kiramın aradı “B ize g elsen c. Bugün görüşm eyecektik ama akşam Bü yü k k iiçü k a p ta lın bftyıik riûny. K üç ük Sonra böyle m idyeyi ağzına atarken. yuh buna da haber m i diyorlar şimdi!" gibi yorumlar y a ­ pt al g el. Boğazım daki pirinç­ ler büyüdü büyüdü büyüdü.

bir tek k e ­ lim e bir şey diyem iyorum .” “H ım m ne zaman gideceksin?” “En kısa sü r ed e . ayağa kalkıp banyoya gitti. yani annen. m idye maklarını lim onla sildi. O kadar ra­ hat. ilişkinin başında o l­ sak anlarım. Am a şim di b u . Sırf bana y ü ­ pt al Kaçar gibi yanı. o yüzük korkuttu onu ve o.. Hiçbir şey dem edi. annesinin bir sözüyle çıkıp K üç ük gidiyor.. Sizinkiler. Yani zük taktı diye yani. korktu yani. hem Pu cca yü izlerken konuşm aya devam etti. ın Bü salak yaşayıp duruyorum. cüm lesinin sonunda da "Orada sana da sı çıkm ıyor. o ülkede neden iki yıl kalm ası g e ­ . ne d iyeyeyim .” kaçmak için başka ülkeye gitm eyi tercih etti. bari bi işe yarayayım d e d im . Geldi koltuğa oturdu. kanser yapan siyah poşetin içine koydu.. ö y le pişkin bir şekilde koltukta oturuyor ki. sırtım arkaya doğru “M aster’a devam etm eye karar verdim. devam etm esini. bu kadar olur.. Sadece onu 48 A eşek kadar herife “Kalk git master yap!” diyor. k yasladı. Konuşacak tek kelim em yok. burada öyle salak bizim kiler de böyle istiyor. ne b ile ­ yim hayat memat m eselesi olsa anlarım. D öndüğünde konuşur diye. Yuh artık.. V e bu salak. V e ben dum bekledim . Hani iş için olsa anlarım. G özlerim doldu. öyle dur­ ün kabuklarını.. “BİZİM KİLER DE b öyle istiyor!” dedi üstelik.şacaktı? N eden gidecek ki? Peki. evlilik? Ama ağzımdan gık iş buluruz" dem esini bekliyorum . par­ ya rektiğini anlatmasını. T V ’da sarhoş bir mankenin bar çıkışı görüntülerini D tek kelim e soramadım.

Yatarken sarıldı bana. m a ster yapm am lazım dı zaten. belki de Erik'in benden soğum uş olduğunu fark edem edim . “Yatalım artık sabah gitcem . K üç ük “Peki ne zaman gidersin?” dedim. şunu kafamdan tamamen silm ek için g i­ d iy o ru m . yavaş yavaş. biz?" s o ­ rusunu sorm aya o kadar korkuyorum ki! A lacağım cevabın beni tatmin etm eyeceğine em inim çünkü. lim onu k estiğim iz bıçakla.. “Haftaya gider m iyiz babamın yanına?” dedim. “Yakında belli olur. İçeri g eçtik . dayanamadım. “iki günlük gid eceğ im ” desin. O o ff onlarla nasıl başa çıkarım! Bazen var ya sırf bu yüzden ayrılmak zulüm geliyor bana! Soracağım soruların cevapları beni korkuttuğu için hiçbir şey söylem edim . bizim için söyleyecekleri. Sesini çıkartmadı. Şu İngiltere işi hallolmadan hareket etm eyelim . Yarın evlendiğim izde seni burada bırakıp gideceğim e. peki şim di ne yapıyorsun pezevenk? Bir de hiç dem iyor “Sen A pt li olduğum u anlasın diye arkamı döndüm. D işlerim i sıktım. “Şaka W desin.” dedi. O da söylem edi. Canım yaka yaka.” E vlendiğim izde beni bırakıp gidem eyecekm iş..” dedi. Peki d ed im . ama bu kadar rahat bir şekilde oturmasın o koltukta. ne b ile­ yim “Ü zülm üş mü benim aşkım ” desin. usul usul. “Onu biraz ertelesek iyi olacak sanırım. "Peki... H em en insanlar geliyor aklıma. yüzükle o kadar m eşguldum ki Bü yü k D ün k u ç u k ap i a Jı n b u y u k riünyaii ya 3+9 sı ... bir şey desin. kanlarını halıya akıtarak şah damarının patlamasını izlem ek istiyorum. m utluluğum la. al ın K endim le. en azından tepki­ Sonra dayanamadım . televizyon iz le ­ m eye devam ettik.öldürmek istiyorum .

tam bir şey oldu. O istiyorsa gitm eyi. B en de sabaha D Benim adıma her şeye de karar verm iş yani. k yapıyormuş.. herif gitm e planlan A nnesini öldürsem dedim .de gel. Belki de kaderimde yoktur. Allah K üç ük böyle uygun görmüştür. boşuna kira verme. hem ben kurtulurum hem o y e ğ e ­ sam dedim. Ben nasıl alıştım buna anlatamam.. Belki de karşıma daha iyi birisi çıkacaktır. artık çok m utluyum diyorum. canlı bomba falan mı desem ? V ize işlem leri yapan yeri mi arayıp ağlasam ? N e yapsam da g it­ m ese? Ama hiçbir şey bulamadım. göz açıp kapanıncaya kadar geçer. B e l­ ki de o beni gerçekten sevmiyordur. zaten işsiz gibi bir şey sin ” falan diye. Y a neden her şeyim boka sar­ mak zorunda.” dir düğün yapsam mı telaşına düşerken. Kardeşini çağır hatta. V ize alm am ası için bir şeyler y a p ­ yü kadar gitm em esi için yapabileceklerim i düşündüm durdum. hoşça kal d e ­ m ekten başka ne yapabilirim ki? A pt al ın Bü nim var ayağına gitm ez. onda da bir bokluk çıkıyor. B en günler­ ün buradan çıkarsın. ya cam şim di?” “Burada işine devam edersin. kaçış için bunu k ullanıyordur.” d e d im . Bütün gücüm ü şey.. yalnız kalm a. N e bileyim . O planını yapm ış.. Döndü uyudu. “İ y i. B enim e v e taşınırsın. zaten iki sene bir sı kuvvetim i toplayarak döndüm ve sordum: “Peki ben ne o l- .

sonuna kadar uğraşmak senin en büyük hakkın. Prezervatiflerle canciğer kuzu sarması şeklinde hayatıma d e ­ vam ediyorum . Aldım çekm ecedeki bütün prezervatifleri.B i r " S o n ” yazılması gerekliydi. sana da al ın ti geldi Ankara’dan. iğneyle deldim çat A pt Sen de PuCCa isen. bu yüzüğü de parmağına taktıysa. İki üç gün. Hoop aklım a film lerdeki en klişe sahneyi yapmak geldi. Erik g it ­ gizli gizli gözyaşlarum içim e akıtıp duruyordum. yumurtalıkları A llah'a em anet yaşan biriyim. “Bana kaderimin bir oyunu mu buuu???” ta­ dında d u ygusal bir m oda bağlam ıştım . K avga etm eyelim . Film lerde hani esas kız ham ile kalınca her şey tıkınııa giriyor ya. darlamayayım diye Bü yü k D ün ya sı . benim neyim eksik lan onlardan dedim. Y a ­ ni ham ile kalacağım ! K üç ük Zaten şişm anlatıp kıllandııdığı için doğum kontrol hapı kullanm ayan. bir kendine gel! söz verdiyse. lamı dedim ne yapıyorsun. Am a bak­ tım olm ayacak.

K üç ük yunca böyle evden metin yazarak çalışm ayacağım ki. Sabah kalkıp çocuğu m u n yü tek isim bu çünkü. Ç ocuğun odasının rengine kadar hayal kurup uykuya tı hazırladım.. 52 A Bir kere çocuklar her şeye ayak bağı oluyor. İşi bıraksam nıı bırakmasanı mı derdi başlıyor. m isyonere kadar devam e t­ yorgunluktan sızıp kaldığında.çat çat ç a t. Taodan başladık. Şim di değiştirirsem çocukluğum a ayıp k zım ızın adı “Cansın” olacak. Ya yanlış y a p ı­ yorsam diye bir korku sardı sonra içim i. orgazm olm uş kadar huzurlu G ece boyunca minik bebelerim izi düşündüm durdum. Çocukluğum dan beri istediğim D ve mutluydum. babasına Pucca ün tik. Bir de kızım olacak diyorum. Onun sorum luluğunu düşündüm. Yanı çocuk dediğin sadece sevilip okşanmak için gelm iyor ya dünyaya. H ayatım b o ­ pt al ın Bü daldım . on dört y a ­ şına gelip sivilceleri çıkınca. "Beni neden doğurdunuz haa nedennn?" diye sana carlıyor.. bir de zaten çok korkuyorum iyi bir anne olam azsam diye. kendini çocuğuna adasan. Evin her köşesinde sı fantezilerinden kurulmuş bir gecelik yorucu maraton. Onu işe yollayıp. Sonra bir telaşa düşüyorsun sıksam mı. hayallerim e kaldığım yerden devam ettim.. K ı­ olur. Bıraksan işi. Hepsi süzgeç gibi olmuştur.. Ben yine orgazm olam adım tabii ama inan o yanımda ya k a h v a l­ türlü şekle şem aile girdim yem in ederim. Sonra hopp Erik ve her şeyi yaptık. ben iyi bir anne olsam bile ya çocuğum garip olu rsa. Sonra hayallerim garipleşm eye başladı. Peki. İşte orada al ağzına çarp o er ­ gen m üsvettesinin. Her .

İşi bırakmasan daha kötü. kızı s ı­ oysa kız hâlâ bunalımda. H eri­ fin tabii sikinde değildir. Adam ın canı çıkıyor kızın altına D iesel pantolonu ." diyerek seni susturur. kendi kendini suçlarsın. "İnsanlar neden var? Ben niye böyleyim ? R egl ne kadar garip. Haa benim gibi çocuğun olur. kızın umurunda değil. yü sevişecek. kocan ayrı bir telden. N e yapsan yaranamıyorsun o yarım almak için. k dem ediğini bırakmaz. ben de se v işm e liyim . konu komşu A nnem in bana yaptıklarını yapm am alıyım dedikçe. e v ­ de huzur ver. "Kı­ zım bugün uslu durdu mu?" der. sevişm ek çok marjinal. hayatın yükü om uzlarım da ooff. akşam gelir yem eğini yer. ulan nerde hata yaptım diye kendini suçlarsın. Sen apışıp kalırsın o ağladıkça. televizyonunu açar. A zıcık konuşsan. O eski halinden eser kalmamıştır. o ilgiyi abuk subuk A pt al ın Bü karsın. O hâlâ. Kızın ayrı bir telden. H am it’e versem m i? Büşra sevişm iş. İlgi görm eyince. senin farkında b ile değil. Sıksan. işte düşün anık gerisini. Sıktıkça. sen evde bambaşka bir köşede pişm an­ lıklarınla kalırsın. ne kendine bakarsın. ne saçını boyatırsın. kız gidip B üşra’lann evinde D ün 353 k ü ç ü k aptalın b üyük dünyası ya sı akıllıya. O salak kızına vakit ayıracaksın diye. "Zaten bütün gün beynim sikildi. K ızının bü­ tün sevgilileriyle tanışan anlayışlı anne olsan." diye düşünüyor. "Kimsee beni anlam ıyooo." diye a ğ ­ lar durur odasında. orada K üç ük sızar. Zaten erkek arkadaş m evzusu iğrenç bir şey. B ö y le bir ne yapcam lan ben diye telaşa kapılırsın.rahat mı bıraksam diye. V e y se l’i se v i­ yorum. Sen aptallaşırsın. O.

Sen yaşayam adıklarınla kalıyorsun. Yani her şeyin sonu yalnızlık. Okulda sürekli başı belaya girer. “E ğlence benim g ö ­ bek adım o o o y ee beybi” tarzında. Çünkü hem en kendilerini belli ediyorlar. kim okuldan atılm ış şak bulurum. Odada gizli gizli sigara içm eler. evlenip seni bırakır gider. ertesi gün türkücü. ama ailesi sorunlu insanları h e­ şekilde birbirlerini bulup anlaşırlar. G izli bir örgüt gibi zaten bu insanlar. kim in anası yok. Senden çıkan parça bile seni terk ediyor bir yerde. Okulun en piçiyle çıkm ayı marifet sanır. kim çocukken travma kalı bilm iyorum ama anlıyorum işte. sonra kız bulur kendine salak bir herif. Başka bir gün bir bakarsın. . daha ertesi gün tıkky olur. Şim di düşünü­ m ezdim sanırım. M esela şu yaşım dayım . kim in babası ölm üş. H islerle mi alâ­ al ın men tanıyorum. em inim bu kişiler de anlıyordur. öyle durup dururken evdeki novaljinlerle bizlere. hep bir Bü yorum da o kız benim kızım olsaydı ayy n ’apacağım ı b ile ­ Pu cca yü nıfta kızın biri oral nasıl yapılır diye anlatıyordu arka sırada k intihar etm iş. Otuz sene geçse de ilgi üstümde olm alı kafası gitm iyor bu insan­ K üç ük lardan. Başı hep beladadır. Otuz kişinin arasından. dünya sikim e minare k ı­ vamında dolanır. kim lik bunalımları. Ulan on üç yaşındaydık hatırlıyorum.yerlerde aramaya başlar. Bir gün metalci olur. bizim s ı­ D ün ya sı nerde pislik nerde bela insan var onlarla arkadaşlık eder. En acısı da ama. K uzeniyle mi ne bir boklar yem işler. Haa bir 35+ A pt yaşam ış. sen besle büyüt bilm em ne yap. esrar çekm eler.

A lahım o prezervatifleri delm eseydim keşke. “Sen eziksin. konuşm uyoruz... Bu ila g it­ m esin. Sonrası kâbus g ib i. Sonra bu sessizlikler k avga­ elli kez taktım.. Y a da son dakika kanser olayım . şu an içim de belki de b ü yüyordur. Ertesi gün hapı alm alıyım hem en d e ­ dan aldım.. o yüzüğü elli kez çıkardım.” desin doktor. evet evet bey nimde tümör çıksın. Sonra bu ağlamalarım.. Zaten ilk başta bir aldır aldırmama olayına gireceğiz. uyuyoru z. “K eşke g itm eşeydim ” der. hayat her şeye alıştırıyor s e ­ ne acı. Yaralı ayı saldırırmış ya. Sonra devlet hastanesi röntgenleri karıktırmış olsu. Yanı yapılm am ası gere­ öyle çırpındım durdum günlerce. o aa pişm an oiur. sen lanetsin. Sonra İlk günler sessizlik le geçti. hayat hep aynı kısır döngü içerisinde devam ediyor. Evdeki bütün delikli prezervatifleri attım. A pt ken ne varsa yaptım.” diye hakaretlere vardı. Şuurumu ö y le ­ K üç ük sine kaybettim ki ne yapacağım ı bilem iyordum . yü dim ve koşarak eczan eye gidip bünyem in içine sıçan haplar­ k D ün ku^uk ¿p lilin büyük d u n y u ı ya 355 sı ni çünkü. Sürekli olarak. ölürüm. A slında . İyice kafayı yedim . tırstın işte..” diye a ğ ­ ladım. O ff o ff . Ö nceleri “G itm e. Bir de bu çocuk iste ­ nen bir çocuk olm ayacak. Bü kaderime razı gelip.. "Son a y la r .... ben de aynen al ın ya dönüştü. yapacak bir şey yok dedim.. Eve geliyor.süre sonra o da m ühim olm uyor. Erik sürekli “Senin yüzünden g i ­ dem edim ” diyerek beni suçlayacak. “M adem gidecektin yüzüğü neden taktın?" diye ağlayıp durdum. A llahım ben ne yapıyorum dedim. İnşallah bir tır altında kahrım.. ana kuzusu. ben surat asıyorum. Sonra senin yaşadığını o kızın da yaşıyor.

sevgilim İngiltere’de olacak. al ın sen burada güzel yerlere geleceksin. “B en de g eley im .” dedi. İki kuruş param var. evin anahtarını istedi Erik’ten. O ff dom uz gibi de sağlam ım ! Bacaklarım ı kırsam. A yy saçm alam ayı k eseyim en iyisi.” diye. o anasını öldürmek. K üç ük Şu anda her şeyden çok isterdim onu yanımda. Amaaan hiç kim seyi öldürem em . B ence en güzeli. sonra bacaksız kaldım d i­ ye belki yanım da kalır. ohh keka.” dedi. öldürsem bir boka yaramaz zaten. dünyaya bir iyilik yapm ış olurum... Zaten ayda bir g elecem yanına. kırmançi şeyler söylem ek istem iy o ­ rum ama çok arabesk içim y a . isterdim. Hayır sevgisinden em in de d e ğ i­ lim. arkam­ Bü yü P u cca k D ün ya sı ..” der bana. Kim i sevsem el oldu diyerek. “Sizin iş yaş kızım ” deyip duruyor. Şim di her şeye sil baştan başlamak gerek. Bir erkek bütün hayatım ın akışını değiştire - A pt yokuşa sürm e. Tabii orada rahat olacak ya beyefen ­ di. iki saat tartıştılar. G idecek. O da “P u C Ca kalacak evd e. Ki ben artık da­ yanamadım söyledim ..bana bir şey olm asın. Oraya gelirsen. “O ooo en işteye hayırlı işlerrrr”. ama bari ölüm cül bir hastalığım çıksa y a .. bu kadar işi Yani istem iyor beni. G eçen gün aradı. Yalan söylüyorum . S ev se diyorum . N iye istesin ki? Ben olsam ben de istem em . “Sen de g e l. E vet evet bence onu öldüreyim .. g it­ tiği gibi de diğerlerinde olduğu gibi her şey b ite c ek . N e bok yiyeceğim şimdi. ben ayak bağı olacağım yanında. B enim için bir şey yapmanı istem iyorum . K i­ m e söylesem zaten. dan sürüklem iş olacağım seni. “Saçm alam a.

biliyorum iki sene ne bende b ekleyecek göt var ne onda.. K üç ük A pt al ın Bü yü da beni. N e zaman birini bulsam . k o k u su . O ki - şi olm adığı zaman benim bir anlamım olm uyor. Hayret hiç dikkat e t­ m em iştim .. bir kelim enin bile anlamını değiştirem eyecek kadar salağım. sırtını hiç izlem em iştim çü n k ü . V e böyle kim e yaklaşsam bir türlü olm uyor. o Şu anda yanım da yatıyor. yokluğum un onlara bir fayd ası­ nın olm ayışı. sert bir uyan alıyorum.. A ynlm ayız belki diye içim içim i yese de. Sadece son sö z avutması bizimki.. yani ille de o olm alı. sırtı bana dönük. En acısı da sanırım. k D ün ya sı .. V arlığım . C iğerim den iyi tanıyorum onu. olsa da olur olm asa d a ... yakın olm aya çalışsam .biliyor. Onu çok ö z le y e c e ğ im . Saçlan. Bir doğum le ­ kesi var Afrika kıtasına benziyor sanki. om u z­ ları. “D ahi” anlamındaki "de" gibiyim yem in ederim ..

0 I ISBN 9 7 8 6 n fi 4 A Ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak için kurduğu blog'la fenomene dönüşen PuCCa'nm artık kitabı da var. evet ya ben bunu nasıl düşünemedim" dedirten bir hatun kişi.bu yaz Dizüstü Edebiyat yazı olacak gibi. Al l a h k a h r e t s i n s e n i .." PuCCa ç o k a yı p! PuCCa ç o k k o m i k ! PuCCa âş ı k ! PuCCa b e t e r bi şi ! Ve s o n u n d a . "PuCCa. Barış Akpolat / H ürriyet Keyif Blog dünyasının "celebrity"si Pucca. Hatta kitabın bazı yerlerinde artık gülmekten ne okuduğunuzu bilmez halde devam ediyorsunuz sayfalan çevirmeye." diyor.. a f e r i n . Bizim neslimizin çok sevdiği "Başkası olma Allah belanı versin. ‘Kı z ı m PuCCa.. belki ilişki koçlarının bile çıkaramayacağı tespitler.... eli kalem tutan biri olarak inceden kıskanmıyor da değil bu kıvrak kalemi:) Rahşan Gûlşan / H abertürk k D ün ya sı b l j y ü j y i üny ası .Bu kitap tavsiyeler tavsiyesi. bir kere de kendin ol" akımının en iyi temsilcilerinden biri. p a p a r a z z i l e r p e ş i n d e koş m a d ığ ı h a ld e h e r şeyi anlattı..Pucca'nm hayatına giren birçok erkekte kendinizinkilerden de bir şeyler buluyorsunuz.... . PuCCa.. iyi b * k y e d i n ! " IPU C C A G Ü N L Ü K I K üç ük .. yazdıkları için "Her kızın 'Ay hayııır' dediği ama hepsinin yaptığı şeyleri anlatıyorum.. . diyor. veremeyeceği nasihatler var. birçok yerde Pucca'yı alnından öpmek istiyorsunuz. Sizin için. sizin intikamlarınızı da alıyor sanki. küfürler arasında kaynayıp gidiyor ama yakalayanı da inanılmaz eğlendiriyor..kitabı okurken... (İnsan.O gerçek bir devrimci. ....onun aşk hayatı Sex & The City'de bile az görülür cinsten. Elif Berköz Onyay / Milliyet Pazar . Elif Ekinci / Radikal Kitap ın Bü yü PuCCa. .i^ ]^ aptalın üçü “A y n a y a s o n k e z b a k t ı m . ç o k h a r i k a s ı n l an s e n !’ dedim.. Onur Baştürk / H ürriyet Kelebek di z üs t ü e d e b i y a t . Fırat Karadeniz / Sabah Gazetesi 1 4 3 fl 1 pt al Kitapta.ben olsam olsam Törkiş Bridget Jones olabilirim... hepimizin içinde olanı ‘‘Bunu ben yazmalıydım" ya da "Hah. .. Filozoflara taş çıkartan aforizmalar.