ı ^

a p

t a J ı n

K

üç ük

A

pt

al

ın

Bu kız ,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz!


a b c ç d e fg ğhıjjklm n

k
K »J
kitaplar

D

ün

PUCCA GÜNLÜK

ya

b U y U İ^ d ü n y a sı

büyük dünyası
Pucca Günlük

K

üç ük

A

pt

al

ın

Pucca

küçük aptalın

k

D

ün

ya

S a n a a ş k o ls u n sevgilim , b a n a aşk ın e n o r o s p u h a l i n i y a şa ttın

A Ş T İ’de, A n k a ra -İzm ir o to b ü sü n ü n cam ın d an , h ayatım ın dö rt sen esin i v erd ik ten son ra k a rşılığ ın d a beni piç gibi o rtada b ırak an ç o cu ğ a el sallıy o ru m . H ani böyle h er in san ın takıntı halin e g etird iğ i, ille o olsun, B ıa d Pitt gelse k o lu na sü m ü ğ ü ­

H ep yak ışık lı, ilik gibi, zengin, esp rili erk ek lere baktığım halde, kalk ıp d an g o z gibi, iki ço cu k yem iş de sıçam am ış ve o y ü zd en de k o cam an göbekli k alm ış, k afasın d aki saçların ü ç ­ te biri d ö k ü ld ü ğ ü h ald e k alan ın ı jö le y e bulam ış, h a y ata dair tek g ö rü şü n ü F en erb ah çe çerçev esin d e olu ştu rm uş, üstüne

K

üç ük

üstlük şehla ve de tek kaşlı, bu k ab a saba ayı oğlu ay ıya âşık

oldum .

Şey gibi iş le ... b ö y le D K N Y ’nin v itrin lerin e b ak ıp bakıp

iç g eçird ik ten sonra, kalk ıp aynısı p azard a var d iy erek 5

T L ’ye aldığın p enyeler. K im isi iyi ç ık ıy o r da, bu sefer y a n ıl­ m ıştım .

A

pt

al

m ü sü rm em d e d iğ i aşkı v ard ır ya, h a işte b enim ki de buydu.

ın

k

D

ün

ya

C am d an o n a el sallıy o ru m , b urnum u cam a yaslayıp geri

ca dört bin k ez ay rılm ıştık ve h er ay rılığ ım ızd a aynı şeyden

şikâyet etm iştim : “İlişk im iz güzel o lm ad ı, bari ayrılığım ız güzel o lsu n .” T abii b u n u n b ir bah an e o ld u ğ u n u söylem em e

g erek y o k sanırım . A y rılıy o rd u k , sonra bakıyordum ki a ra ­ m ak için bah an em k alm am ış, hoop bu lafı m esaj atıyordum . S o n u n d a otu rd u k , m an tık lı m antıklı d ü şü n d ük . O lm ayacak bu iş, bari bu k ez g erçek ten g üzel b itsin dedik. Ben İzm ir’e d ö n m ey e k ara r verd im , o ise h ay atın a d ev am etm ey e... G ü ­ zel ayrılık adını v erd iğ im iz bu salak saçm a şeye öyle bir k a p ­ tırm ıştım ki k en d im i, “ İn in ce ara b e n i” d iy e işaret yapana k a ­

B ir ağ lam ay a b aşlıy o ru m ki, A llah ım sanki çocuğum u k e ­ siyorlar. B ü tü n o tobüs b a n a b a k ıy o r fak at um urum da değil. O to b üsü n k alk m asın a beş on d ak ik a v ar yok, koşarak a şa ğ ı­ ya in ip y an ın a gid iy o ru m . “ G itm em e izin v e rm e ,” diye ç o c u ­ ğ un b o y n u n a y ap ışıy oru m . O ağlıy o r, b e n a ğ lıy o ru m ... E lle ­

ha hiç görem ey eceğ im . S anki iç o rg an larım ı kesiyorlar, öyle b ir acı çek iy o ru m ki. Ö l d ese ö lecek k a d a r seviyorum onu. K en d im i h ep onun k arısı o larak hay al etm iştim ... B ir gün

K

üç ük

d ü zelecek ve beni g erçek ten sevecekti. A m a olm adı, o hiç

dü zelm ed i ve beni u m d u ğ u m gibi sev em ed i hiç. Şim di k a r­ şım d a ağlıyor. B ana, “G itm e, yenid en b aşlay alım ,” dese, kend im i b iliy o ru m , gitm em . A ğ zın ın içine bakıyorum o lafı

etsin diye. O ise karı gibi ağlıyor. K im sen in sesini duym uyor, kim sen in y ü zünü g ö rm ü y o ru m . Sanki e tra fta b ir tek o var. B ir

3

A

pt

rim le y ü zü n ü k av ray ıp , g ö zlerin e b ak ıy o ru m . O yüzü bir d a ­

al

ın

d ar ken d im d ey d im . İşte o n d an sonra benim film kopuyor!

P ucca

k

D

ün

ya

zek âlı kız k o m ik lik leri falan y a p ıy o ru m ... D ört sene b o y u n ­

son d a k ik a k a ra n v erm ek zo ru n d ay ız. H ani film lerd e o lu r ya;

m esu t b ir h a y a ta ad ım atarlar. Ö n cek i elli m ily o n kez d en e-

m işliğ im izd en b iliy o n ım ki, b u son k ararlar film lerd ek i gibi o lm u yo r, a m a y in e de istiy o ru m ki d esin bana: “ G itm e P u C C a”.

Ü n iv ersiten in d ah a birin ci sen esin d e, sın ıfa g ird iğ im anda

içten b ir g ü lü m sey işi vardı. S o n ra nasıl oldu, nasıl b itti a n la ­

buldu k k en d im izi. İlk üç d ört ay h e r şey g ay et sıradandı. S o n ­

k artam ad ım o hayvanı.

D ayak m ı d ersin , k ıskançlık m ı, k ü fü r m ü, çap k ın lık m ı, ilgisizlik le fa z la ilg i arasın d a d en g eleri bozm ası m ı, yani bir ilişkide o lm am ası g ereken ne varsa, b izim ilişk im izd e vardı. V e ben, b ild iğ in dü z, h ay v an sal b ir aşk la b a ğ lıy d ım bu ç o c u ­

kapın ın ö n ü n d e gel d em esin i b ek ler. B ö y le ezik b ir kız o l­ m uştum . K a fa m a ald ığ ım d a rb e le rd en d olayı dayağa da a lış­ m ıştım ... H atta üç gün v u rm a sa ban a, b aşk ası m ı var lan diye

K

üç ük

d ü şü n ecek k a d a r b ey n im i k u lla n a m a z hale gelm iştim . S o nra b izim o k u l bitince, h e r ü n iv ersiteli çiftin başına g e ­

len “ ayrı şeh irler” d u ru m u b aşladı. T ab ii bu sırada ilişkim piç oldu, h e r g ün k a v g a d övüş k ıy am et A llaaaahhh. Ay kalbim

d aralıy o r h atırla d ık ç a bak. B ir ak şam ço cu k b an a dedi ki, “U zak m esafe ilişkisi y ü rü m ü y o r.” A slın d a ayrılm ak iste d i­

A

pt

ğ a ... G el desin , P u C C a b eb en in a y a k la n m yıkar; git desin,

al

ın

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ra bu ço cu ğ u n için e b ir ö k ü z k açtı, b ir d ah a tö v be A llah ç ı­

sev işm eler, ö p ü şm e le r d erk en , cid d i b ir ilişk inin içerisinde

k

m adan (san ırım k aşların ın o rtasın ı alınca), biz b u n u n la hop

D

fark etm iştim bu çocuğu. T ek k aşlıy d ı falan a m a b ö y le güzel,

ün

ya

son san iyed e ad am “G itm e !” d ey in ce, esas k ız la o ğ la n m utlu

ğini sö y lem ey e çalışıy o rd u am a ben o salak lık la bunu, “K alk

düm . S o n u n d a, işi h er z am an b u lab ilirim , a m a onu asla d iy e ­ rek , p ilim i p ırtım ı to p lay ıp A n k a ra ’ya y erleştim . O rad a b u ra ­ d a iş güç ay arlad ım , gen eld e o n ların ev in d e y aşay arak bir s e ­ ne k a p lu m b a ğ a gibi d o la n d ım durdum . A rd ın d an nişanlandık; b en im ailem d en k im sen in sik lem ed iğ i, h ac ıla rın k in e b e n z e ­ yen g ü m ü ş y ü zü k lerim izin tak ıld ığ ı b ir am b ia n sta g e rç e k le ş­ ti olay.

Y üzü ğ ü ne k a d a r taktın d iy e so rarsan , en fazla yedi gün. Z aten o y ü zü k d ört b eş d e fa d eğişti. B iri b a lk o n d an aşağıya atıldı, b iri k lo zette y ü zd ü , b irin i k afasın a attım , en so n u n c u ­

İlk A n k a ra ’ya g ittiğ im ve k en d im e h em e n iş b u ld u ğ u m d ön em d e b u n u n işi gücü yoktu. A ğır b ir d e p resy o n d ay d ı. B ir d ay ak y erd im ondan, v ar y a a a insan ev d ek i h alısın ı öyle d ö v ­ m ez. “T a m a m ,” d ed im , “d ep resy o n d a, o y ü z d e n böyle, nasıl o lsa d ü z ele c ek .” Y ok am a an acım , d ü zeleceğ i y erd e d ah a b e ­

ettiğ i b iri haline geldim . S o n ra bu işe girdi falan ve taşakları

b en h e rif için k alk tım , b ütün hay atım ı d e ğ iştird im , adam d a ­

K

üç ük

ha iş b u ld u ğ u n u n ikin ci h aftası bana postayı koydu. A n la ta ­ m am nasıl acı çektiğim i. N asıl b ir aşk sa u lan, hiç k im seyi b e ­ ğen m iy o ru m , kim sey i g ö zü m g ö rm ü y o r, ille de onu istiy o ­

rum . Sap lan tı h alin e getird im adam ı, b an a d ö n sü n diye evim i bile yak tım y aaa (sonra an latırım bunu, ço k u zun hikâye). A k şam ları, “ A llah ım n ’o lu r ben ö leyim , p e zev en k de a c ısın ­

dan ö lsü n !” d iye d u alar ederdim .

A

serer serm ez terk etti beni. K ald ım m ı o ra d a sap gibi. U lan

pt

ter oldu. B en onun için artık âşık o ld u ğ u k ız d eğ il de nefret

al

ın

sunu ise elin e verm iştim .

k

D

ün

ya

gel b u ra y a ” diye alg ılam ıştım . O g ece sab ah a k a d a r d ü şü n ­

B ana d ö n m esi için y a p tığ ım bu n u m aralard an b irine tav

rak: İlgisiz, u m arsız, sik in e b ile beni takm ayan. E sk id en s ı­

çark en bile b en i aray ıp h a b e r veren ad am g itti, y erine başka b ir n u m arası o ld u ğ u n u b ile b e n d e n sak lay an adam geldi.

S abrettim , o lacak dedim . Bu ço cu k b en im k ad erim , ben bu n u n la ev le n m e liy im d iye h er şey in e o lu r verdim . T a ki bir gün aynada göz k en arlarım d ak i k az ay ak ların ın b elirg in o l­ du ğu n u g ö rü n cey e kadar. K endi k en d im e, “A lla h ım benim b u rad a n e işim v ar?” d iye sordum . D u ru m u m a şö yle b ir b a k ­ tım: H ay atım sadece b ir ad am a e n d ek slen m iş; o n d a n başk a h içb ir şey d e g özüm yok; g eleceğ e d air tek plan ım , o n u n la e v ­

dedim ve g itm ey e k a ra r verd im . A n k a ra ’y a g elişim gibi bu kararım d a ani oldu ve v a zg eçm em ek için h em e n harekete geçtim . O n a sö y led im , d ü nden h azırm ış gibi k a b u l etti ve bir dah a b a şlam am ak ü zere b itirdik. Şim di ise k afam k arm an ço rm an . B eni sev m iy o rsa, neden

hata y aptık da bu h ald ey iz? M u av in “ A rtık k a lk ıy o ru z ,” d e ­ y ince, tek rar o to b ü se b in m ek ‘zo ru n d a k alıy o ru m . Y erim e otu ru p , h â lâ b e lk i “G itm e !” d er d iy e cam d an b a k a ra k b e k li­

K

üç ük

yorum . A m a dem iy o r. A n k a ra ’dan u zak laşırk en , çalıştığ ım telev izy o n kanalını,

evim i, o rad ak i k ed im i, o sap lan tılı aşkım ı, h ep sin i g eride b ı­ rakıy o ru m . O n u n la birlikte y aşad ığ ım h içb ir anın güzel o l­ m adığını fark ediy o ru m . H iç m utlu o lm am ışım , am a yine de içim de hâlâ, “ D ön d ese d ö n e rim ,” d iy en birinin sesi çınlıyor.

A

pt

ağ lıyor? M ad em seviy or, ned en g itm em i istiy o r? N erede ne

al

ın

lenm ek. S o n u n d a, “B en d ü m d ü z b ir geri zek âlıy m ışım y a,”

k

D

ün

ya

o lunca, b iz y en id en başladık. T ab ii b am b aşk a b ir ad am o la ­

k eşk e başk a ş a n ­ sım o lsay d ı d a A n k a ra ’d a k alsay d ım d iye düşünüyorum . b ab am b aşım ın dib in d e. d ö n d ü ğ ü m y e ­ K üç ük rin aynı o lm ad ığ ın ı fark etm em b ir g ü n ü m ü aldı sadece. o n d a d a san a ek m ek çıkm az. D a h a g eleli b ir gün o lm ad an . “E e ne zam an ç a lışa c a k ­ sın? Ş ım arık sın işte! N e istersen yaptık. D ö n erk en de tek av u n tu m oydu. Ş im di. am a çalışm an lazım . B u ra d a b ir tane telev izy o n kan alı var. A n n em le aram ız hiç iyi değil. İki y aş k ü ç ü k b ir k ız k a rd e şim ile dö rt ın Bü P u cc» yü k D ün ya sı . H içb ir şey k o n u şm ad an an laşab ild iğ im tek in ­ d estek v erir diye d ü şü n m ü ştü m . K ız k a rd e şim b enim en y a ­ k ın ark ad aşım . E r ­ tesi sabah. b en im annem ile b ab am tee sen eler ev v el olaylı bir ş e ­ k ilde ay rılm ışlar. b ey n i- lO A san. K alk g it İsta n b u l’a bence. O k a d a r sene evd en u zak k ald ık tan sonra. E n a z ın d an o var. B u rad a d u rm a n saçm a.” d i­ ye sö y len m ey e b aşladı.A y rılık d ö n e m l e r i İz m ir’e ev im e d ö n d ü m d ö n m esin e am a. üç katrdeşiz. B abam la ya yaş k ü ç ü k b ir erkek k a rd e şim var. b an a pt al şıyoruz.

O d ad an dışarı ç ık m a ­ m aya. şu an b ir Y ıldız T ilbe sen d ro m u y aşad ığ ım ın fark ın d ay ım . Z aten ağ ır b ir travm a yaşıyorum . H a b ire ara b en i. A y rıca bu durum u acayip u zattığ ım ın ve en k ısa z a m a n d a çık m am gerektiğinin A y rılık aşam aların a gelirsek: Y IL D IZ T İL B E S E N D R O M U : İlk o lay ım ız b u d u r. h ab ire y em ek yem ey e.” dersiniz. ‘Y o k ’ de b en im iç in .” d ersiniz. göz tav anda. On d a k ik a sonra. fo n ­ d a bay ık m ü z ik ler eşliğ in d e. A n k a ra ’d a n d ö n erk en k ırk sek iz k ilo y ­ dum . “ A rasa. T ab ii a d am a b ö y ­ . sev b en i. A y rılık aşam alarım ö n ­ ceki ilişk ilerim d e n de detay lıca b ild iğ im için.m i yedi yedi y edi adam .” d ersin iz. H oop ü ç h a fta d a o ld u m elli üç. am a hani b ir an la b e n i herif! B ir rah at bırak! O d am d a lise lile r gibi S ezen A k su falan dinley ey im . B u n u n so n u n d a ise. O n d a k ik a sonra. İlk g ü n lerim i b ab am ın b u sö zlerin i işitm ek le geçirdim . O n d ak ik a sonra. le d iy em em . a şk ın ı­ sın tarzı şey ler b ey n in izd en g eçer. “ A rarsa ço k so ğ u k k o n u şa c a m . S o n ra ço cu ğ u ç o k ö zlem ey e b aşlad ım . ah bi arasa. yü k D ün ya II k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı sı ulan k o sk o c a saplantılı b ir aşkı b itirm işim . el telefo n d a. h a tta y em ek y iy erek kendim i öld ü rm ey e çalıştım . G ö z sürekli telefondadır. A y rıld ığ ın ız şah ıstan b a şk a k im seyle şa k la n n ı d ersin iz. R o b b ie W illiam s g else sik m işim taş- al ın Bü de farkındayım . “ A llah ım arasın b e n iii” diye dua A pt y iy işm e k istem ezsin iz. “A ra rsa asla açm ıcam . Ö nce telefo n u k ap atırsın ız. aslaaaa.” dersiniz. on d a k ik a son ra h em en geri a ç a r­ K üç ük sınız. A rd ın d an . “A rad ığ ın d a sen açsa n a C an an y aaa. gel ban a.

b irileriy le flört a şa m a sı­ na g eçer. F a c e b o o k ’tan en az yirm i beş kez say fasın a tıklanır. k en d in i eve k a p a ­ yü P ucca k D ün ya sı B u arada. işin en b aşın d a d öner. E sk i sevg ilileriy le f in ­ g ird eşm e d u ru m ları olur. ni b u lacak m ış gibi. b aşk aların ın d a bu durum unu u m u rsam aların ı bekler. S an k i bir günde b ir i­ . Ha b ire s a ta ş m a la r b a şla r. Ö rn e ğ in . “ H acı naap tın eski sevgili - 12 A pt D E M E T A K A L IN SE N D R O M U : al ın Bü lerini d e b ir k alem d e siler. tek b ir m esaj veya aram a b ile o lm ayınca b a ş ­ lar. İşin g arib i. O icarı h ay atta dönm ez. K a d ın la r en b ü y ü k pişm anlıkları. D ışarı çık m a y a başlar. K işisel ile tile r hep d a m a r­ dır: “C a n ım y an ıy o r!” . sen ne d iy o su n ? ” d iy erek terslem ey e m ü sait b ir y apıları vardır. E n ö n em lisi de. Z aten b ir k ad ın p işm an o l­ m u şsa y ap tığ ın d an . D ü n y ay a o n beş d a k ik a sonra g ö k ta ­ şı dü şecek d esen. E n sev d iğ im sendrom dur. İletileri d e ­ ğişir: “ M u tlu y u m !” . H em en h an ım k ızım ız silk elen ip k en d in e gelir. “k eşk e” leri bu d ö n em d e yaşar. E ğ er h âlâ silin m ed iy se. b ir ö nceki h a re k e t­ lerin i takiben. “ y arısı senin. “ Y a - K a B atu h an y aaaaa” falan gibi. Selam v e ­ üç ük ren h e r erk eğ in o n a asıld ığ ın ı d üşünür. Y ok d ö nm ediyse eğ er. D ü n y ad ak i tek sorun o n un ayrılığıdır. K apıcı ço cu ğ u n u n bile b ey n i sikilir. S a ­ dece sev g ilisin i an latab ileceğ i ark ad aşlarıy la ko n u şu r. “k ıy m e t b ilene gelsin bu şark ı!” gibi. d iğ e r­ yıp a ğ la rr ağ larr ağlarr. y arısı ih an etin in b e k ç i­ si” .ederk en b u lu rsu n u z k en d in izi. D ışarı çık m az. d ah a b ek lem en in âlem i yoktur. bize B atu h an d iy e birinin v a r­ lığını belli ed ecek iletiler yazar. “ Y aa b e n im d erd im b aşım d an aşkın. e r kişi sürek li tak ip edilir. B u d önem .

. “ Y ü zü n ü b ile g ö rm ek istem iy o ru m . S ö zlerim san a a ğ ır m ı g eld i? K alb in i m i k ır­ ya sı . d ü n y a o m u z ­ larım ezm iş m o d u n d a. h an ım k ız ı­ k ORHAN G EN CEBA Y SEN D ROM U : D herifi kendi b ıra k m ıştır da ad am p e şin d e p erv an e oluyordur. h erk es b an a eş. S anki k a lta k o k ad ar acı çek m em iş. y o lu m a çık m a - d ım ? A ffe d e rsin ” olur. biraz ra h a tsa sevişilir. “K o y m u şu m m inareyi g ö tü n e . K en d in i çirkin. etrafta ağ lak ağlak dolanır. S anki b ir ö n cek i dö n em d e. ben yü B u lay lay lo m faslın da bile a ram ay an er k işi. A M illetin işi g ü cü yok m u ş gibi. B u d ö n em d e içilir. “H a y a t o n su z güzel. m ızın b ü n y e sin in için e sıçar. ün san iyi edersin . B ir an d a çöker. “H a stir siv ilcem ç ık ­ m ış” gibi. b iz ö n ü m ü z ­ d eki m açlara b a k alım . pt al ın başlar. “İn san lar neden bu k adar k ö tü . “ H ah ah a s a f b ir k ız bulduk.” der. “h erkes k ö tü . “B en i de A llah y arattı u lan . “A m a a n y a b o şv er onu. H a y a tın d a­ ki diğer so ru n ları bu d ön em d e fark eder: “Z aten işim gücüm yok” . iy i". h ad i on la d alg a g eçip iyi n iy e tin i suiistim al ed e lim .” d iy en k e n d isi d eğ ilm iş gibi. D u ru m a en ç o k uyan şarkı ise. “S adece su su y o ru m ”. “İnsan ları ta n ı­ y oru m yavaş y av a ş” .. sıçılır.” diye d ü ­ K üç ük şündüğünü sanır.” d iy e isyanlara tek so runu m h erk esi k en d im gibi san m am ” . “ A n n em le h ep k av g a e d iy o ru z ” . “elim d e sad ece tem iz y ü reğ im ve sev ap larım v ar” gibi m odlara geçer. g e z i­ lir. A jita sy o n u n A lla h ’ı bu d ö n em d e gerçekleşir: “B enim k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü işe y aram az bu lu r.y i?” d iye so ru ld u ğ u n d a. “K im se beni sev m iy o r” . herkes bana d e ğ e r” d ö n em in e g eçilir. k alb im a cıy o r” gibi cü m lelerle h ay a tın a yön verir.

” di­ K üç ük ver de dost olalım” diye içinden geçirirsin. viyorummmm böhüüü!” diye ağlar. Sabah kalkar. bilirsin. “Çok se- P u cc* yü sevgilisi bile varmış dersin. Ortasına doğru. Mesela adamın şarkısının başı. “Ulan bari bir selam pt al ın ye söylenir. sonra kadın bunu aldatmış ve başka memlekete ün ya sı Bu iyice kızın beyninin mal olduğu sendromdur. hoop sonunda haydi kızlar plaja. Ortasında. “Karşı komşu da ne yakışıklı lan!” diye düşünür. Şarkılarda ciğerini parçalayarak ağlamak gelmez içinden. “Ya aslında ona karşı hissettiğim sevgi ■4 Bü Kadının ruh hali de böyle değişir. “Âşığım sana ulan! Ölüyorum kah­ pe!” diye başlar. lan gitmiş diye olayı çözdüğünü zannedersin. Öğlen. Serdar Ortaç şarkılar» gibi ne anlatmaya çalıştığını anlamazsın. elde edememe.” di­ değil. Öğlene doğru. Anam bir anda dünya barışıyla k çe. Dönse bile. eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Ak­ ye noktalar durumu. Mutlaka baş­ A İLHAN ŞEŞEN SENDROMU: Artık heriften umudu kesmişsindir. atkı öreyim bari. Bazı şeyler için geç kalındığının farkına varırsın. Şarkı devam ettik­ ilgili bir mesaj. bu dönemde gülümsetir seni. “Artık kimseyi sevmeyeceğim. Kafa bir . Düne kadar ağ ladığın anılar. meğer kardeşini seviyormuş. sahip olamama duygusu. unutamadığım o. üç D evlilermiş.SERDAR ORTAÇ SENDROMU: Demet Akalın’a gider. sadece dalarsın öyle. aldatan meğer Serdar’mış ve sikinde bile değilmiş.” der. bir Orhan Gencebay’a. Akşa­ müstü. onu anlatmaya çalışmış diye düşünürsün. “Ben eski sevgilimi daha çok seviyorum aslında. şam ise.

“Şu köşeden çıksa şimdi.” dediğin anlar geçmişte kalmıştır.ka biri daha vardır bu dönemde. suratına bakmayacağım. Böyle­ K üç ük A pt al ın k ü çü k ip ta lin b ü y ü k dün y ası Bü yü k D ün likle bir aşkın daha sonuna gelmişsindir.. Canını acıtan şeyler artık koyma­ maya başlar. bu dönemde “soft”laşır. Nefes almaya başladığım fark edersin. ya sı . kıyaslarsın sürekli ikisini.. Kafanda biriktirdiğin konuşmalar.

B u b ir b u ç u k ay b o y unca evden d ış a n y a çıkm adım . B ö y le beni terslediği zam an. B u b ir b u çu k ay b o y u n ca. 16 A n ’ap im ? D in letirk en m an tık lı geldi. ayy hadi yeniden K üç ük b aşlayalım . G o o g le ’d a esk i sev g ilim in ism ini sürekli aram ak oldu. ağ lam ak . Bu götünün k a lk ık lığ ın a d a deli o lu ­ yorum . am a so n ra d a y an am ay ıp telefo n d a “ K um al ın Bü yü Pueca k D ün ya sı . O şark ıy ı d in leyip. G ece y atm az. bu k ez ben d ü z e lc e m ” d iy eceğ in i düşündüm . B a ş ­ g ib i” şark ısın ı d in lettim ona. A yy b iliy o ru m k ek oyum . T a ­ bii ö y le b ir şey olm adı.T ü y y o lm a o p e r a s y o n u T am b ir b u çu k ay geçti. b eni b ir d e fa b ile aram adı. B ak k ala b ile g itm e d im lan! T ek y ap tığ ım h ay v an lar g i­ bi y em ek y em ek. b ö y le b en i de k en d in i de zorluyorsun. B un u bize y a p ­ m a!” dedi am cık suratlı. k eşk e ölse de en azın d an cesed in e ağ lasam diy e d ü ­ şünüyorum . “ A a- pt ta ben de aram ad ım . sabah k a lk m a z bir kız o l­ dum . am a a ev et b iz tav şan lar gibi sev işird ik seninle. “P u C C a artık k en d i h a y a tın a b ak lü t­ fen. K esin birini b u ld u pezevenk.

k aşlar d esen öyle. A yyy bokum K üç ük gibi bişi o lm uşum . “Y o k . c ild im m ayın ta r­ lası gibi.” A şağı m ah alle d e­ ki k u afö re g itm ey e k a ra r verdim . “N ed en isted iğ i b en d eğ ilim ? ” Y ani. O tü y ler. b ild iğ in K aptan M ağ ara A dam ı g ib i b işi o ld u ğ u ­ al ın Bü M ah sun K ırm ız ıg ü l gibi o lm u şu m . y an larım fırtlam ış. b ıy ık lar alm ış başını gitm iş. K om ik b ir k ızım . eğ len celiy im . n asıl oldu. g ö tü m c a rtla m ış . d a h a doğrusu yü S abah ez a n ıy la yattığım için akşam ü stü u y an dım .. E lin m an davalı y ü ­ zünden ken d im i m u n d ar ed e c e m bu e v d e . A çıkçası kend im e b a k m a k içim den g elm iy o rd u . V e ben bu herife d ö rt senem i v erd im de ned en b en i h ay atın ın geri kalanında istem edi. a y n ay a gözüm çarptı. Ö yle sağ ım d a so lu m d a d o lan an m al m al tip ler de var. G ü n le rd ir ev d en ç ık m a m ı­ şım ya.. B atta ­ k ce zb e d iy o r n e? D ne ek siğ im v a r lan? H ay atta isted iğ i h e r şeyi elde etm iş bir ün k u y ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 17 sı . B ir k e re sad ığ ım . b en i d ah a d a mı niyenin altın d an çıkan b a c a k la rım a bir b ak tım ki.. böyle b iraz y ü rü d ü m .S an ırım b a n a k o y an soru. kendim e kah v e y ap m a k için m utfağ a d o ğ ru ilerlerken. anam m m k ıllar. “bu b ö y le o lm ay acak . g ö zlerim renkli en azından. S açlarım kab arm ış. b ir b u ç u k ay d a nasıl o h ale gelm iş! K a lk tım .. g ö zlerim in altı m osm or. birini sev diğim z a ­ m an T e rrie r cin si köpek gibi olu y o ru m . ne o ld u anlam adım am a b ir anda b ir kan kokusu g eld i b u rn u m a ve h op ben y e r­ A pt y a b ak ın ca. A m a b u h erifin b an a k ö p e k çekm esi.” d ed im . K im b ilir hangi o ro sp u la rla gezip tozuyor! B enim kızım . Ş im di şö yle b ir a y n a ­ m u gördüm . S ibel C an gibi k a n y ım . T ab ii hiç so k ağ a çık m a d ığ ım d a n k en d im i sadece b il­ g isay a r m o n itö rü n ü n k a ra n lığ ın d a g ö rü y o rd u m .

Ö y le in san lar b ili­ y orum ki. A d am a ilk so rd u ğ u m soru. A n k a ra ’da D ışk a p ı’d aki SSK v ar y a o ray a işte. ço rab ım da d iz im e k a d ar ç e k ik ­ D tedim . A c il’de d a h a b ir k en d im e m ı an lam am ıştım . Y edi ay so n ra gittim . san k i b an a kah k ah a . ün ya sı m ın du ru m u oldu. N asıl k a h k ah a s e s ­ leri g eliy o rd u . İn sa n la rı g ö rü y o rd u m . p aram falan h iç aklım a g e lm e ­ fam a ald ığ ım darbe y ü z ü n d e n de u ğ u ltu la rı k a h k ah a diy e d u y m u ştu m . c id d iy im bak. B a c a k la rım a d o ğ ru u zan ıp o n ları ö rtm ek is ­ “E şo fm an ım a ltım d a m ı? ” o lm uş. H em b a y ılm ış b ir k ızın b acak ların a kıllı diy e k im g ü ler? G ü lm ey in ağ d asızsa. S onra b ir a ç tım g ö zü m ü . G ene b ö y le b ir d e fa b ayılm ıştım . B iz san a k âğ ıt v ereceğiz. S ıra b a n a g elince karı dedi ki. S o n ra o lu y o ru m ben at gibi. h ep si g ü lü y o r gibiydi. bir derdi var k i o n d an alm am ış belli. Y ani k ılla r h u zu rlu ve gü v en d ey d i. y azık o d a b ir can. am a h iç h a lim yoktu. k a fa m b ir adam ın d i ­ zine yaslan m ıştı. S eru m verdiler. d a y ı­ b ilg im y o k tu r bu h astan e k ü ltü rü y le ilgili. m ad em istediğim A pt y o rlar seru m u . A llah k a h re tsin kıllı b a ­ caklarım ı görd ü ler. “C ih az bozuldu. H erh ald e k a ­ P ucca yü ti. B ir de b enim hiç al ın Bü m işti de b acak larım ı g ö re c e k le r d iy e sıçm ıştım .” d em ek için ağ zım ı açtım am a k o n u şam ıy o rd u m . “ G ü lm e y in ab ilerim a b la la rım . N iy e bu k ad a r ta k tığ ı­ k geldim .” M ad em cih az b o zu k tu .de iki seksen. E şo fm a n ım altım d a . Z a te n A c il’e k o lu m k e sik d iy e git. B an a v erd iler günü yedi ay sonraya. iki saattir ne k u y ru k ta b ek lettin b en i? H ep sin i bırak. T e le fo n u m . istediğin özel h astan ed en g it ç e k tir. em ek li san d ığ ın d an olan k işin in y atak çarşafı nasıl o lu r onu b ile b iliy o r cin sler. K üç ük ded iler ki “E m ar çek tirm en la z ım ” . G ö zü m ü açın c a ilk ak lım d an g eçen b a c a k la rı­ atıyorlard ı.

o rad ak i d o k to rla ra em anet Bü m ü k em m el. o h h h b e n cenn ete g itm ey ey im de k im g itsin? Z aten d a ­ ha öm rü h a y a tım d a b ir tan e y ak ışık lı d o k to r g örm edim . polis. S o n d ak ik alarım ı D r. k ad ın d o k to rların h ep si taş.T gibi. B ir de çiftleşirsek o n la rd a n biriyle. T ürk h ekim i. yü m ış tü m ö r b ik bik. E m a r’ını b enim gib i d ü n y a sik in e m in arey se.. v a lla ağız tadıy la h a sta bile olam ıy o rsu n.. am a b izim h a lk cah il olduğu için geç kalınm ış. g eliy o rsu n yedi ay sonra k alın m ış diye. İş ­ k ence yaa. O n lar V alla son d ak ik alarım ı y aşa y a c a k p o z isy o n a g elirsem . k ald ırın b ana uçak. P aso im ­ zalattırıy o rsu n h er b ir şeyi. Z aten b ir o n ları an lam ıy o ru m . İlg in ç o lan ise. h a sta n e si istem em . A n a m ağladı y an i b u iş için. V e b en b u m em lek ette n ed en in ­ sanların. H astan e zam a n ın d a m ü d ah ale etti yani. yedi ay ö n ce n iy e v erm ed in b u kâğ ıd ı b a ­ na? N eyse. D ah a erk en o lsay d ı y a ş a r d ı. C o x ’la g eçirip m utlu m esut ölürüm . “D o k to r k o c a ” h ay aliy le y an ıp tu tu şan k ız la n anlam ak çok zor. A sker. N e bu h a v a la r tav alar d e m e k isterim h a t­ ta. b ir de ü n ifo rm a için d e li­ ren hatunları. k i b u T u rk o la b i­ m uz. sıçana ben ziy o rsu n . T a n sa ş g ü v en lik g ö revlisi.. B ir de ü zerin e afiy et zen ci o lu rsa ço c u ğ u ­ al ın S c ru b s’ııı h astan esin e g ö tü rü n .yere g id iy o rd u m . geç k ve vay efen d im geç k alın m ış. D o k to r o lm u şsu n am a hacı. V erin parayı. D iy elim k an sersin . ölüp b itiy o rlar b u n la r için. çok tatlı p u ş t. h a stan en in d ö rt b ir y an ın a d ağ ılm ış m ekânlara g ittim im za la ttım o kâğıdı. B ir de h a sta y ak ın ların ı su çlu yo rlar. ed in beni. b ü y ü m ü ş b u rn u n d an ç ık a ca k ­ D çek m ek için san a v eriy o rlar y ed i ay so n ray a b ir gün.” la fı­ nı du y d u k ların ı o rad a anladım . E rk e k ­ K üç ük ler akrab a ev liliğ i ürünü sanki. h e p ­ si E . B un ların arab ay a ö n em veren kızlarla A pt lir. B ir de ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 19 sı . “G eç kalınm ış..

K üç ük A pt al ın Bü P u cca yü k D ün ya sı N ey se so n ra k alk tım g eld im h astan ed en a m a b ir d ah a k u ­ . B u a k ­ şam ku ş gibi y atarım .h iç b ir fark ların ın o lm ad ığ ın ı düşü n ü y o ru m . in san a benzedim yem inle. tam beş saat. K ard eşim le b eraber. neyim v ar ney im yo k sa. iki k ilo k ıl d öktüm . afö re g id em ed im . a ğ d a b an tlarıy la cak cak cak aldık.

G ö zleri elay d ı. re sm î o larak ev et biz çıkıyoruz “ start”ını alm ıştık. am a elin e g eçeni u y u ştu ru cu y a yatırırdı. o rtad an ik iy e ayrılırdı. K aptan m ağ ara adam ı gibi b ü tün sıfatın ı k apardı o saçları. K otu y ırtık p ırtık tı. B ana “F a su ly e m ” derdi. içerisin d e yeşil çak ıl taşları gibi par - çala r vardı. B iz b u n u n la aynı apartm andaydık. İz m ir’d en n efret etm em e sebep olan çocu k lu k a şk ım d in g ilin tek iy d i. B eb ek gibi güzel bir y ü ­ zü vardı. işte b u aşk nefret etm ey e de y a rıy o r bazen. a m a b e n b u n a n asıl âşıktım n a sıllll. A lla h ’ın salağı. L ise 2 m iy d i ney d i. ın Bü yü k k ü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d u ııv a s ı ■21 D ün ya sı . kendini K u rt C o b ain zan n ed iy o rd u . H e r zam an takıldı A pt al diğim bok kalm am ıştı. B ir şehri sev d iren a şk tır y a h ani. am a onun u ğ ru n a d a y e m e ­ A slın da ço k y a k ın ark ad aştık . güldüğü zam an bütün yağla ­ rım erir giderd i. P arası da vardı aslın ı/ı. D işleri ço k g üzeldi.M azi k a l b im d e b i r y a r a d ır T ü ylerim le b erab er b ü tü n g eçm işim i de ağ d a b antlarında bıraktım . Y ağlı saçları o m u z ­ K üç ük ların a dök ü lü r. K lasik g itarıy la “ D üş S o ­ kağı S a k in le ıi” nin şark ıların ı çalıy o rd u .

u y u ştu ru cu parası için seni b ile satar bu.” g ib i şey ler söylerlerdi. Ö nceleri sessiz b ir ç ığ lık o lan ağ lam alarım ı. b u o ğ la n p isliğ in tek i. A m a sen d en ayrılm ak is te m i­ y o ru m . b e n cen n ette n ’ap cam onsu z!” diye. H at . H e r g ün ağlıyordum . P u C C a ken d in e gel. B en h a - A pt zık k ım ı k u llan ıy o rsu n d iye A llah seni y ak acak . am a sen b e n im için gel c eh en n em e. I c a n ’t w a it to m eet you there. S e ­ ni ek. B u t th a t’s ok.” d iy e b ö ğ rü m e v u ra vura ağ lam ıştım . son unda ço cu ğ a d a belli etm iştim . Z aten K o m b a şım ı ço k ağ rıtıy o rd u . o ra d a sabah lard ık . o y ü zd en onun c eh e n n e m e g id eceğ in i zan n ed iy o rd u m . E lin i y a ­ n ak la rım a götürüp. M y w ill is g o o d ” şarkısını m ırıld an ırd ı. bak artık d a ­ m ardan da çek iy o ru m . A rk a d a şla rım d an hiç k im se o n u sev m ezd i. B en b iraz d ah a h an ım h an ım cık k a lırd ım yanında. A n d I d o n ’t care. ta k i o sızan a kadar. “B u bitlinin teki. yü k D ün ya sı d ik .” d iye g ittik b u n ların evine in tih a r etm eye. Z aten ayık halim sarh o ş gibiy di. S aly a sü m ü k y an m a gidip. “ Sen şim di o k alp liy im . iğ ren ç biri b u . H ay at boş zaten. S essiz sinem a o y n ar ta h iç içm ezdim . S o n ra bizim akıllı b ıd ığ ın aklına b ir şey geldi: “ B en c e n ­ K üç ük nete g id em em . “ I ’m so excited.ğ ım ız b ir y er vardı. “A yyyy tam am o z a m a n . B e n ç o k iç m e z d im o zam anlar. h a tta n efret ed erlerd i.bu pis d ü n y ad a y a ln ız b ırak am am . b ir saniye bile. cenn ete g id eceğ im . I ’m so h o m y . yan ım d a o ld u ğ u n d a ateş vız g e lir bana. B en de iyi al ın Bü dinlerdim . H âlâ n e zam an bu şarkıyı d u y sam . en fazla üç y ılım kaldı şu hayatta. tü ylerim d ik en d ik en olur. “O ce h en n em e gid ecek . E v d e gizli gizli Sezen A ksu Z a t-ı m u h terem u y u ştu ru cu k u llan ıy o rd u . gel b irlik te intihar e d e lim !!!” H iç d ü şü n m ed im .

b en iyice tırstım .” d e ­ k yecan land ım b e n . Y iy işip atacak d iye. b aban b ir şey d em ez.” d iy e k arşılık veriyordu. sonra iç e lim . bütün gazeteler b en d en b ah sed ecek h e y o o ” fa lın m od un daydım . k o ly e ­ ler. O d ö n e m d e satan istlik m ev zu ları rev açtay d ı. gitm işsin k ızım . şalter attı bende. “H a d i. N a ­ sıl sin irliy d im am a. o to p si rap o ru m d a önce şey ed ilm iş derlerse. O hh be b ir ta şla iki k u ş d iy e d ü şü n ü y o rd u m : H em ö ldü kten sonra m u tlu lu ğ a u laşacağ ız. o so y u n m am için diretiyordu. na. O y sa salağı ö yle seviyordum ki. elim e ald ığ ım gibi taşı attım b u n la n n c a m ı­ A takm ış k a fa y a sik ecek beni. çek tim kapıyı çık tım gittim . y etm ed i sad ece çık ıp gitm ek. ortam # u y su n diye g ö zlerim i de iyice siy ah a b o y a ­ m ıştım . “Ö n ce d ü n y ad ak i en b ü y ü k zev k i ta d a lım . bileklik ler. b ir de yarısı y e n m iş siy ah o jelerim vardı. “B en y a p ­ Bü tıkça. y o ru lacağ ız falan. “g etir h ap ları.” dedim . ö n ce yapalım . k alk gel y iy işelim d ese y ap ard ım ha! Salak yerin e k o n d u ­ ğum u fark ed in ce. çok h e ­ di. H em en ç a k tım d avayı ve azıcık k açtım geriye.” Y aklaştı y a n m 'a .” A llahım .” d ed im . B en ö n ce ila ç la n içm ek yü ğ ım a do ğ ru . B en k a ç ­ istiyordum .v alard a u çu y o rd u m . h e m de aşkım la b irlik te ebedi ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k Uıoyass ya 23 sı . “E l ele k o l k o la ölm eye g id iy o ru z. K üç ük böyle söz v erm iştik birb irim ize. B ir sinirlen d im b en i k a n d ırm a sı­ pt babam k ıza r b a n a. ev len in ce o işi y ap acağ ız diye. Ç o cu k tabii sinirlendi: “ Ö lm üş al ın d üşü n d ü y se. A rtık ç o cu k caaz ne m ayacağım . G ö m leğ im in a ltın d a da an arşin in sim g esi olan A harfli b ir a t­ let vardı. B ir de k arar verm iştik . hadi gel sen . B u çocu k beni k an dırıyor dedim . O ise. “Ç o k y o ru lu ru z o zam an. tuttu b o y n u m d an k u la ­ D herkes b en d e n b ah sed ecek . İkinci k a t­ ta otu ru y o rlard ı. sen g it şu k ö şed e d ü n y an ın zev k in i elin e al. A m a k usura b ak m a.

zeki K üç ük bir kız o larak g ö rm ed im hiç k endim i. a m a u m u ru m d a b ile değildi. am a tiy a t­ ro m etin lerin i b ir d efa o k u m am yeter. B a b a a n n e m le ­ re kaçıp saklandım .. d efter tu tm ad ım .... bu b izim m a h alled ek i bütün k a n ­ larla y attı kalktı... b ir d e fa bile d en em e sın av ın a g irm ed en Ö S S /Ö Y S ’ye girdim . am a halvet o lm ay a g elin ce cıık ss o lm az d iy e k açıyo rdum . B endeki de ayrı b ir m allık. Y ani. Ü n iv ersitey e ilk g iriş am acım k o n se rv a - al ın Bü b ilm em k im in k o y n u n d ay m ış. so n ra b ir du y u y o rd u m ki tık. B u da indi beni k o v alam ay a b aşladı.. B iz b u n u n la o ara b ir ayrıldık. belli ih tiy açlarım v ar b e n im . tu v ard a okum aktı... B u çık tı p en cerey e. P uC C a.na. T ü m m ah alle gö rd ü .. b a k f a ­ sulyem . S o n ra y ine sin irim g eçm ey in ce. ç o k acı çek iy o rd u m . ikinci d ö n em teşekkür alırdım . İlk sene. Ö yle b ö y le. Ç o c u k la ö lm ey i k ab u l ed iy ordum . . b ir şey diy em iy o rd u m . B en im zek âm b iraz garip.” gibi şeyler söy ley in ce. iki gün ortad a g ö rm ü y o rd u m . “ Y a k o n serv atu v ar o lacak y a h içb ir şe y !” diyordum . B ild iğ in değm edi. H ay atım d a hiç ödev y ap m ad ım . o h av u z p ro b lem lerin i. o n lar sadece et b en im iç in . yaş problem lerini A pt D erk en lise bitti. M atem atiğ im ço k z a ­ y ıf olduğu h alde. Ç arp ım tablosunu beşlerd en so n ra h âlâ e z b erley em iy o ru m .. am a sen ö yle m isin? S an a âşık o ld u ğ u m için d o k u n m u y o ru m b e n . bun ları k arşılam am la z ım . gidip a n ­ nesine b ab asın a u y u ştu ru cu k u llan d ığ ın ı söyledim ... S o n ra d a y an am ad ık y e n i­ d en b irleştik . k arı beni k a n d ırd ı. ben b ir d ah a taş attım .. A k şam b enden b ir b a h a n e bulup a y rılıy o r­ du. L ise b o y u nca hep ilk d ö n em d o k u z zayıfım olurdu. “A m a tatlım sen in le a y rılm ış­ P ucca yü k D ün ya sı çin g en e g ibiydim . G e n ç ­ tik tabii o z a m a n la r.

h ay ran h a y ­ k and ırm ıştı salak. z av al­ lıydım . P a ­ so bu b eb ey le tak ılm ay a b aşladım . B en g ittiğ im iz ü lk e le r­ de şarkı sö y lerim . T arih ve C o ğ ra fy a b ö ­ lüm lerini tu ttu racak pııanı ald ım am a u m u ru m d a b ile değildi. seni asla aç bırakm am . B en h içb ir şeyd im . o y u n cu lu k yok tu b ende. H ed efim b elliy d i. A pt ran onu izlerdim . ö y le b ir g ö t k alk ık lığ ı vardı bende. B izi de koyun y ap m a ların a izin v erm ey elim . K alktım g ittim M im ar S in a n ’ın sın av ın a g irm eye. H erk es k a z a n a ca ğ ım g ö z ü y ­ le bakıyordu ban a. y ed ek lere bile a l­ B ü tün k e n d im e güv en im b itti. G ird im sınava. yü orad a isp atlay acak tım . sırt çan talarım ızı tak ıp dünyayı dolaşalım . B u. B endeki o y u n cu lu k y eten eğ i h iç k im sede yoktu ne d e olsa. K a zan m am a g i­ ün Iıü y ü l' i*U'*alıij I m v ıV i'ü ıy a s ı ya 25 sı . O sene d ersh an ey e gittim . “Sen ü n iv ersitey e g id ersen . T ü rk iy e ’de falan ken d im i h a rc a y a ­ k n a n ’dan son ra yurt d ışın d a o y u n cu lu k eğitim i alıp. O da sın av lara hazırlan ıy o rd u. Bu yılki d ersh an e p aralarım ızı alalım . K endim e nasıl g ü v e n iy o rd u m an latam am .” dedi. k o k ain içip ders çalıştığ ın d a her şey k a fa ­ sına dah a ç o k g iriy o r diye. H ald u n D o rm en falan b o k y em işti b enim bi bir ih tim alim bile yoktu. O sene ben b ay ağ ı iyi b ir puan aldım . B u k urulu düzen in b ir parçası olm ayalım . bu ilişki biter. g ita rıy ­ la şarkı söylerdi. so n u ç la r b ir geldi. M im a r S i­ m azdım . S ah ild e o t içerdi. B ir de beni al ın Bü m am ıştı p u ştlar beni. B en de b o y o z alıp y an ın a gider. Y a b en im le gel ya da bu e m p e ry a list düzen in sefil k o y u n ların d an biri o l. B ir sene k en d im e g e le m e ­ dim . d ah a d o ğ ru su g itm edim .k âğıt k alem o lm ad an k afam d an çö zeb iliy o ru m . k endim i D y an ım d a. barajı bile g e ­ K üç ük çem edi. Ö yle boş b eleş g ird iğ im sın av d an .

ikisi de s a r­ pt sarhoş b izim eve geldi E ve o hald e g id erse. k an k am b en i ik n a e d e m e y e c e ­ o n u n la k o n u şm ay a g id iy o rd u . A m a yok. b u n a m ı âşık oldu? N asıl âşık o ldu? N eden. S o n ra b ü tü n d ü n y a b iz im d i! K açm a p lan ım ızd an sad ece k an k am ın h aberi vardı. N asıl oldu bilm iy o ru m am a oldu i ş te . S ürekli Bü y o lu m d an d ö n d ü rm ek için can la b a şla çalıştı. etm ey in falan diye. ö ğ len sıcağı d ah a tep ed ey k en . A ğ u sto s so n ların a doğ ru . y ap m ay ın . arkam dan k o n u ştu k ların ı bile d ü şü nü nce sin irle ­ 26 A O a n d a bey n im d en vu ru ld u m .” d iy erek g itm edim ü n iv ersiteye.. am a k ü s ­ m ü ştü m işte. o nu da olam azd ım . ay ıltm ay a çalıştım . ben senin kiyle yattım .. O an n esin in a ltın ların ı ç a la c a k ­ tı..B en hiç d ü şü n m ed en. yani neden k i? D eğil sev iştik lerin i veya b irbirlerine b ak tık ların ı. d em ek ki yeni y ap m ışlar gibi d ü şü n c e le r geldi. seninle d ü n y a tu ­ o k u m ak isted iğ im i de b ilm iy o rd u m . Z aten ne . neden. a ş k ­ P ucca yü k D ün ya sı ru n a ç ık a c ağ ım . K ah v e y aptım .” K üç ük hoştu. Y ani T a rih okuyup. S o n ra bu ağ lay arak k o n u şm ay a başladı: “ P uC C a. ben d e d ersh an ey e y en id en y azılıy o ru m d iy e babam ın p a ­ rasın ı alacaktım . zil z u m a ni sik eceğ in i biliyordu. kaçış zam an ı y ak laştık ça. O y az p la n ım ız ı yaptık: E y ­ lülde e v d en k açıp g id ecek tik .. S onra bin tane şey geçti k afam d an : İlk nasıl b a şla d ı? N eden b a ş la ­ dı? N eden yani. ne o lacak tım ki? İçim de h â lâ o y u n cu o lm a isteğ i vardı. H em en ak lım a. B ir gün bu kız. B eni ta n resm en gö zü m d ö n m ü ştü benim . “E v et b eb eğ im m m . annesinin e b e si­ al ın ğini anlay ıp çocuğu ikna etm e çab aların a başlam ıştı.

T am nırım aptal y erine konm aktı. B ir ay ev den d ışa n D bir hafta b o y u n ca g ö tleriy le g ü lm ü şlerd i bana. uğursuz.. H ay at beııim için bitm işti. Y üzün ü bile g ö r­ m ek istem iy o rd u m . o bile beni sevm iyordu. nasıl oldu bilm iyorum ..” diye anlatm ayı sürdürdü. A rtık hiç k im ­ A pt beni ki bir bok olm adı. B aktım bunu atlatam ay acağ ım . H iç k im sey le tek kelim e k o n u şm ad ım . sev ilm ey e layık o lm ay an biri olarak görm ey e b aşlam ıştım . sesim y eri göğü in le te ­ al ın Bü cezalandırırdım . Ç ok ağ lad ım . D em ek k i h o şlan m ıştı bu kızdan. K afası g üzeldi. H iç u y u y am ıy ord um . H iç b ir şey dem edim . Ö nce o y u n c u lu k hay allerim y ık ılm ıştı. in tih ar ettim . Bu gibi d u ru m lard a k ilitliy o ru m ben kendim i. K end im i çirk in . A ilem beni sev m iy o rd u . vur babam tam b u ru n tellerine. Ç ok acı çektim .. S o n ­ ra p işm an o ld u m . “G eçen h afta sizden çık tık tan sonra. seni g ö tü rm esin diye onu nla ko n u şm ay a g itm iş tim . E n k ötüsü sa ­ ün k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya «7 sı ... so n ra sev diğim adam gitm işti. ne onun ne de o o ro sp u arkadaşım ın. ev d e sadcc** o h ap lard an vardı. Son b ir sene b o y u n ca o n a ne k ad ar çok güvenm iştim . S o n ra bütün h afta b o y u n c a h e r gün devam e t­ ti. a k lı­ yü çıkm adım . b a şım a k ö tü b ir şey g elin ce. B ir hafta d ü z ü şm ü şle rd i!!! T a m b ir hafta. şekerli su içtim . Ç o ­ k için uğraştım k ızı. A llah sev iy orm uş dem ek cek k ad ar b ö n ü re b ö n ü ıe ağladım . k a n her gün kalkm ış gitm iş bunlara.niyordum . A m a d eğ ild i m aalesef. sev d iğ im çocu k bir ucube old u ğ u h alde. ü stelik v itam in h a p la ­ rıyla. sonra da ev in e gitti. N e y ap ay ım yani. H er gün um arım bu bir k âb u stu r d iye u y an ıy o rd u m . A yıltm ak cukken de b ö y ley d im . B en d e o lan neyi v ar neyi y o k sa b alkondan aşağı a t­ K üç ük tım.. kendim i m a hep nasıl y iy iştik leri g eliy o rd u .

A n cak bu şekilde k u rtu lacağ ım ı d ü şü n d ü m o aşktan.. E vd e o turup sa d e ­ . K urtul dum da. K üç ük ıb A pt al ın Bü tane kızı oldu. B u rad a m ı d eğ il m i hiç b ilm iy o ru m . H ani tam tersi o lsu n d iy e .sem kalm am ıştı.. şaşı ve göbekli k ıro n u n b iriy le b irlik te o ldum . S adece ald ığ ım k ilo la rı v erm ek te b iraz zorlandım . ben de g ittim b a şk asıy la ç ık m a y a başlad ım . S ırf inat uğruna. H iç bırak m adı p e ş i­ mi am a.. am a h e ­ Hucı-i yü k D ün ya sı atm ıştım . S ürekli u yuyordum . Z am an g erçek ten h er şeyi u n u t­ turuyor. T e le fo n u m u p arçalayıp ce y em ek yiyordum . E k k o n ten jan la b ir yeri k azan ıp .. H atta d ü ğ ü n g ü n ü b ile aradı beni. O evlen d iğ i gün. S o nra o kıro da ağ zım a yüzü m e sıçtı. h em en g ittim İz m ir’den. S o n ra bo şan d ı bu. S o n ra b u çocuk ev len ip g itti K a n a d a 'y a . ayrı b ir m evzu. O da A n k a ­ ra 'd a k i bebe işte. D işlerim i b ile fırçalam ıy o rd u m . b ir rife k arşı hiç kin y ok içim de.

ben burada kendim i eve k ap atıy o rd u m k i. en azından yem b ir iş b iraz k endim e g elm em i sa ğ la y a b i­ pt al sa d a h a h iç b ir y ere b aşv u rm ad ım . elli yaş üstü h e ­ riflerin p arselled iğ i alan d em ek o ld u ğ u için ö yle b ir ilan y o k ­ tu. T ab ii İz m ir’de b asın dem ek . F ak at sonra eski ark ad aşlarım d an h içb irin in İz m ir’de k alm ad ığın ı g ö rü n ­ lir diye d ü şü n d ü m . B aktım o lm ay acak . îş m iş a ram ad ığ ım halde. B u gidiş iyi d e ğ ild i çünkü.” O y ­ k an allar v arm ış hele b ir b a k ay ım b ile d em edim . E n önem lisi K üç ük de. “K a lk git A ce. ben de eski h a b e r m ü d ü rüm e iş a rıy o ­ rum falan filan diye m esaj attım . k a riy e r. ezb e rle d iğ im lafı sö y ley ip d u ru y o ­ n ’ap im ??? B aşv u rd u ğ u m h iç b ir y e rd en cev ap g e lm e d i.B ir k a h r a m a n a ih tiy a c ım var B ab am artık ç a lışm a m k o n u su n d a iyice b ey n im i sikiyor.n e t’i. O d a b an a h em en . bu h iç h o ş değildi! İlk iş olarak. o geri zekâlı bebe hayatını y aşark en . İzm ir b asın ilanlarını taray ay ım dedim şöyle bir. h a tta k alkıp b u ra d a hangi ın rum : “İş y o k b ab a İz m ir’de. bu iş y ap ılm ıy o o y a n ’apim ha k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k 29 D ün ya sı .

şu ray a selam ım ı sö y le .” diye ce v a p v erince. göz. K en d in e gel kızım . O sırad a h a y a t d u rm u ştu . düğ ü n fo to larım ı eski m an itam a y o llay ay ım . y ap bana bi k ıy a k ” 30 A E rtesi gün oldu. m aaşı iyi olsun. K aş. ne o lu r A llahım . A llahım . du d ak lar. d em ek ki ben d iğer salağı k o ­ la y c a unutab ilecek tim . “ B iz s e ­ ni so n ra a ra rız . o n u n la b erab er y ap a c a ğ ım ço cu k ları b i­ le d ü şü n ü y o rd u m . lütfen A llahım . G ö rd ü ğ ü m ilk taşak lıy a v u ru ld um . ten im iz u ysun.” dedim . Ç o cu k o k a d a r güzeldi ki. T ek tek h ep sin i in celed im am a m a a le se f b ir A lla h ’ın k u lu n d an h o şlan m am ıştım . elim telefo n d a. g ö zü n ü n y ağ ın ı y iy im A llah ım . G ittim te lev izy o n k an alın a. g ö rd ü ğ ü m en y ak ışık lı b eb e d iy e b ilird im o n u n için. so n ra bu ço cu k la b iz tan ışalım . saly aların ı sil d iy erek p ıtır p ıtır d ışa rıy a çıktım . “ B iz sizi ara y a c ağ ız . k alk tım o k a n a ­ lın F a c eb o o k say fasın a g irdim . A d am bana. türlü. B a k tım o lacak gibi değ il. A llah ım sana g eliy o ru m d iy e b ey n im d e ç a n ­ la r çalm ay a başladı. B u ço cuk için böyle h op güm pat attıysa y ü reciğ im . T abii b u n d an önce çalıştığ ım . G ö zlerim i k ap atıp ço cu ğ u d ü şü n ü y o rd u m . ev len elim . sa d e ­ ce o n u d ü şü n sem iyi. “A llah ım n ’o lu r arasın ‘G el b izd e b a ş la ’ desin . S o n ra tam çıkış k a p ısın a d o ğru g iderken..” dedi. B ü tü n günü.” d iy en adam a ra m a ­ pt onu bulam ad ım . ço cu ğ u k a fa m d a n ç ık artam ad ım bir P u cra yü k fiz ik .. H ayır. san ırım so k ağ a o k a d a r süre çık m ay ın c a D ün ya sı zim h e rifin selam ın ı söy lem ey e. K üç ük dı. h ani çalışan ları o ra d a e k le ­ m işle rd ir belki diye. bir ço cu k gö rd ü m . sadece o slo w m o tio n ’d a y ü rü y o rd u . ab azanlaştım . h em en ço c u k yapalım . Y alnız k en d im ce b ir şey e sevindim : N ice d ir al ın Bü A k şa m eve g elin ce. “A y y burada h ayatta ç a ­ lışm a m . b i­ k an a lla ra göre hayli k ü ç ü k b ir kanaldı.

k o n u ş­ K üç ük tuk falan. tek n ik te y o k tu . p ro g ram d a yoktu. P azartesi g ü n ü işe başlıyo ru m . ne aray an vardı ne soran. b ir taraftan d a ço cu ğ u aradım . Ç ocuğu b u lam ad ım ve k an alın için d e ö y le d o lan m ak d ik k a t çekecek diye gittim ad am ı b ek lem ey e başlad ım . h ab erd e yoktu. en fa z la bir hafta A pt cu k tan so n ra b irin i b eğ e n m e k b e n im için b ü y ü k b ir adım dı ve al ın m ıydı n ey d i b u salak.diye dua ed erek geçirdim . a d am la yüz y ü ­ ze k o n uşm ay a. alm azsanız evdeki üç ç o c u ğ u m aç kalacak . B en ün ya 31 sı . B elk i o k a n a ld a b ile çalışm ıyo rdu. A m a ben o ço cu ğ u k afa y a tak m ıştım . A d am geldi. sap ık m ıy ım n ey im diye. y an i g ö rü ştü rm e y e c e k ler ad a m la b eni. B ak tım o l­ m ayacak. A lla h 'ın o su ru k tan T V k a n a ­ lı işte. A rad an iki g ü n g eçti. D ne y ap m am ışım . B u v alete g id iy o ru m ay ağ ın a. A m a valla A n k a ra ’daki ç o ­ bu adım ı k o şa rak d e v a m e ttirm e k istiy o rd u m sadece. P izzacı nı bile b ilm iy o rd u m lan. B ebe h içb ir b irim d e y o k ­ tu. ad am ı b en aradım . A d ı­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü K a rşıla şsa k ne d iy eceğ im i de b ilm iy o rd u m am a en a z ın ­ yü to p lan tıd a m ıy m ış ney m iş. T u ­ k zahm ete stajım için bile k atlan m am ıştım . T elefo n u m a cev ap verm edi. sütten k esileceğ im tarzı y a l­ varıyordum . B e k le d im adam ı. y o k bilm em ise ille de o rad a çalışa ca ğ ım d iy e götü m ü y ırtıy ord um . R esm en işe alın. b ir ş e ­ k ilde o lm alıy d ı b u iş. N erd ey se esk i m aaşım ın y arısın ı alacak şekilde anlaştık. B ir y an d a n da k en d im d en k o rk u y o r­ dum . onu alm alıy dım . Y ok ra n d e v u alm am ışım . E ğ e r bu ço cu k o k an ald a y o k ­ sa ve o ray a sad ece ö y lesin e g elm iş biriyse. K a lk tım g ittim k an ala. A yy b eni b ir görün. b ü tü n k atlard ak ilere g ird im çıktım . dan b irim in i ö ğ ren m ek istiy o rd u m . nasıl afra tafra. H iç k im se aram adı. A yy sanki B B C .

m a aşın k alan ıy la ancak k endim e üç b eş k ıy afet alırım. V e y em in ed erim . en azından d iğ e r b ebeği u n u tab ilecek m iy im d iy e b ir bakarım . m a n ik ü rcü n ü n ald ığ ın d an d a­ . sonra y in e ay rılırım . Bu. H ayır b a b a m ı da b iliy o ru m . yoksulluk sev iy esin in altın d a b ir yaşam sü re c e ğ im dem ektir. o to b ü s p arasın ı için d en ç ık a rttığ ım ­ da. d ah a iyi b ir m aaş gelene kadar babam ın b ıd ıb ıd ısın ı din lerim . K üç ük 32 A pt al ın Bü yü P ucca k D ün ya sı Ç ünkü b an a v erecek leri m aaş. so n ra ev im e d ö n e r d e p re sy o n u m a d ev am ederim. ne pul. ha az. B unun y e rin e ev im d e otu ru r.çalışır. H aa e ğ e r o rad a çalışıy o rsa. bana ne p ara verir.

regl o lcam diye. B ay ram lık larım ı k o y ar gibi y a ­ tağım ın k en arın a k atlad ığ ım p an to lo n u m . kıyafet giym iş bir su a y g ırıy d ı! A llahım o p an to lo n u g ö tü m e geçirm ek için yatağ a y a tı­ yordu m . ıı ıhh o A pt al işte bir şeyi un u tm u ştum . am a beri h ayvan gibi olm uşum . sab ah a karşı dörtte anca uyuyabildim .S ta d y u m k a d a r g ö tü m e g ü v e n m e y e c e ğ im de neye g ü v e n e c e ğ im h a ? B ugün işyerinde ilk günüm dü. sabah sabah to p la d ı­ ğ ım su o. g ö b işim şişm iş diye k endim i kand ırsam da. Y edide k alk tım . İnatla. L an ben A n k a ra ’dan d ö nd üğüm den ın k ü ç iik a p t a lı n k iiy ü k d ü n v a s ı Bü yü k 33 D ün ya sı . T am altm ış beş kilo!!! Ü ç ayda bunu nasıl b aşarab ild iğ im i in an ın bilm iy o ru m . şişm an lam ad ım . valla inan am ıy oru m . am a gel bana sor nasıl kalk tığ ım ı. B aşka p an to lo n g iy iy ord u m . ay n ad a g örd ü ğ ü m g ö rü n tü . d iz k ap ağ ım ın ile ­ K üç ük risine geçem ed i. A y la rd ır d ep resy o n a y a ğ ı­ na gecelerin k ad ın ı gibi y aşad ığ ım d an . Ü ç ayda iki k ilo verem em de on k ü su r k iloyu la k diye zo rlan m ad an nasıl alırım . G ec e d e n neler g iy eceğ im e k arar v erm iştim . y o k o lm u y o rd u .

Ç ıktım program katm a. A m a o A tlas oky an u su b ü y ü k lü ğ ü n d ek i g ö tü m de k a m ım ın ü stü n d e k ald ı ve b ild iğ in m in i etek gibi durdu. m em eleri d iz k ap ak ların a k a d a r sarkar. K ah v altı y ap ay ım d iy e m u tfağ a gittim . D ed im o lm ay acak. şu ‘ilk iş g ü ­ n ü ’ için b ir şeyler y ap ılm alı bence. h içb ir d u am ı kabul etm edin am a şunu kabul et bari. o bacak lar o lu r d o bişko. h â lâ m ı y i ­ y e cek sin . bana söyledik leri yere o turdum . d iğ er taraftan A llahım ne olu r g ö rm esin beni d iy e d u a ed iy o rd u m . sü rtü k !!!” loday d ım . B ir tek güzel ben o layım . B el o ran tıların a falan bak ıy o rd u m . A llaan ım m s a ­ na inandım . aynı k i­ pt nefret ediy o ru m o n lard an . G eri zek âlılar. g ö b eğ im m asan ın altını b astırıy o rd u . K en d im e çay k o ­ y up o tu rd u m ki bir d e ne görey im . am a n iy ey se bugün b ü tü n y ağ larım ı yeni fark e t ­ K üç ük m işim gibi k end im d en n efret ed iy o rd u m . Ü stü m e g iy d iğ im b ad id en fırtlay an y an larım la. sana güv en d im . “A y y y d ü n y aları y em işsin ay larca.g ö tü m e k a d a r b ile g irm iy o rd u . Y a v ar ya. insanları k a ­ d ın lard an tik sin d irecek b ir g ö rü n tü y e sahiptim . D ah a geçen gün bu k an ald ay d ım . kalk git e te k giydim . o to b ü ste bütün k ad ın ların g ö tlerin i in celiy o rd u m .” d ey ip k alk tım çıktım . B ir yandan o gün g ö rd ü ğ ü m çocuğu arıy o rd u m . N o rm ald e b elden düşü k ve boyu diz altı o lan bir . N asıl b ir b u n alım a gird iy sem . şallaaah h h h h y irm i beş k ilo birden alırlar. K im in yan ın a y a n a şa c a ­ 34 A K an ala girdim . pis al ın Bü uzun bacaklı y o sm alar için tek tek b ed d u a ediyordum : “İn - Pucca yü k D ün ya sı etek giy. bak bak bak nasıl da alım lı. şu z a y ıf u zun bacaklı o ro sp u ların hepsi gö tü m e benzesin. B okum gibi bir p ro g ram d a çalışm ak için g ö rev len d irild im .

B ir kaç tane taze k a n var. am cam g illere g itcem d iy en kızlardan. ço k zayıf. B ü y ü k ih tim alle sev gilisine tap ıyordur. hiç çe k il­ m ez! Ş u rad ak i m in i etekli k e sin lik le hayır. O tu rd u ğ u m yerd en k en d im e y akın bir iş ark adaşı aram ay a başladım : “ Bu olm az. Iu h ııh b u olm az. yü k D ün ya 35 sı m a o n u n la d e v a m e d eceğ im için sünepe o lm am alıydı. bir de d iş ­ lek bir hatu n u m . g ece çık m am . H iç k im sey i tan ım ıy o r. K o c a gollü g öbekli. ev et ev et o olsun. iş h a y a tı­ m a a le se f y eni g elen lere y a n a şa n la r d a g en eld e işyerlerinin en ezik. içm em . siz b u radan çık m am ış e z ik le rsin iz ” gibi b ir h av am vardı. Y alnız b e n n ey sem ? U lan g ö tü m ü n ü stünde B eşik taş-G alata- K üç ük saray m açı rah at rah at yapılır. Ö y le b irin i seçm eliy d im ki. b u n u n tek m u h ab b eti m an itası o lu r şim d i. E vli b arklı kelli telli h erifler. “H ah ay y y b e n İstan b u l.ğım ı k estirem iy o rd u m . ayy y o k bu d a o lm az. Y aa bu İz m ir’in ned en böyle b ir k ad eri var b ilm i­ y orum . am a ıı thh onlara da sü m ü ğ ü m ü sürm em . y ak ışık lı ç o cu k ra d a rla rı­ m ı açtım . y anında b o şu n a k o m p lek se g irm en in âlem i yok. erk ek lere n eden yansım am ış? kikaları k alm ış gibiler. H iç e ğ le n c e­ o na d oğru h am le y ap ay ım b e n .î o yaaa. en sa la k tipleridir. ço k sü rtük b ir şey. A m a . K ızlarını g ü zel y apan şu hava su o lay ı. h a tta b iraz da h o r g ö rü y o rd u m e t- ra fım d ak ileri. H ım m şu telefo n la k o n u şa n a bakayım bir. O nun y an ın d ak i de ço k m u taassıp . am a ab i bu k ad ar m ı çirk in o lu r erkekler. gezm em .” A rk ad aş a y ık lam asın d an sonra. U tan m ad an sü m ü ğ ü m ü sürm eni d iy o r. H a ­ A pt B ir de zaten çalışan ların çoğu rnortingen o lm ay a on beş d a ­ al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü li değil! B ak şu m asad a o tu ran k ız olab ilir. A n k ara gö rm üş kızım . çok salak b irin e b en ziy o r.

Y em ek saati san ırım en zo r o lan k ısm ıy d ı. m an k en lere taş ç ı­ k artan h av asın ın y an ın d a. çü n k ü bir A lla h ’ın kulu b an a kalk gel y em ek y iy eceğ iz d em edi. O h a o da bu pro g ram d a P ucca yü dum . b acak ların ın şekli. b ilg i­ Bü K alb im nasıl ç arp m ay a başladı. k arıy a b ir sıfat ek lem ey i u nutm uştu! A m a o fiziği. İnsanları ün ya sı . m asam a g elip “S ev işelim m i? ” dese. m am için kafam ı k ald ırm am g erekti. şu k ad ar kilo v erm işim d ir k esin d iye d ü şü n ü y o r­ D n ım nasıl g u ru ld u y o rd u . Sanki üst tarafı neye b en ziy o r b a k ­ pt g ö rd ü ğ ü m en güzel şeydi.B u. y e m e k y em em em in gerekli olduğu fik rin e kapıldım . açlık tan ö ld ü ö lecektim . içeriye o ço cuk girdi!!! çalışıyor. m an zara izler gibi izliy o rd u m ç o ­ al ın am m m ” diy ecek tim . K endi araların d a k o n u şu y o rlard ı. aynı k atta o lacağ ız dem ek tir. S onra b ir çift bacak g ördüm y anında. o d erece uzun boylu bir K üç ük kadındı. O k ad ar y a k ışık ­ lıydı ki. B en de g ö tü m ü g öbeğim i g ö rd ü k ­ çe. M ay k ıl C e k sın ’a b en zeyen b ir sıfat ile k arşılaşıy o rd u n . ah o k ahrolası fi - 3« A başka h içb ir uzuv yok. T am ben böyle k afam d a y iy ecek lerin hayalini kurup k y em ed im . ö y le k o ­ m ik lik ler falan. Sadece bacak. B ir y andan aldı m ı b ir taraftan veren R abbim . b o y u n u n n arin liğ i. iki üç k işiy e selam verdi ve san d aly esine o tu r­ du. k a lçasın ın belle u y u ­ m u.y ır k im e ne havası atıy o rsam ? A sgari ü cretten az yü k sek m aaşım v ar oysa. B en. Y alnız tepeye d o ğ ru g ittikçe. İki elini en sesin d e b irleştirip gerindi. b an a verilen m asad a ö yle y avşak yavşak g ü lü m se y e rek etrafım a bakın ıy o rd u m . K a r­ y ü rü y en p atatesler o larak g ö rü y o rd u m . Ü ste lik M a y k ıl’ın b ey azlam ış v e r s iy o ­ nuydu.. “ A yyy ta a - sayarın ı açtı. A llahım d ü n y ad a cuğu. T a m çap razım d ak i m asay a geçti. B ir taraftan da bugün k en d im e işkence çek tirirk en .

B ildiğin kaltak .ziği! H içb ir zam an sahip o la m ay acağ ım p ü rü zsü z b a c a k la rıy ­ la. o götünü sağa sola zıp latarak çekti gitti. A llah ım b en im acilen kilo v erm em lazım . O k ız la y a n şa m a m ben. d üm düz göbeğiyle. K üç ük A pt al ın Bü yü k lıü ç ü k a p t a l ı n b ü y ü k d ü n y a s ı 37 D ün ya sı . b ö y le o lm ay acak . ço cu ğ u n y an ın d a salındı salındı durdu. “ B ayan k a lta k ” . işte b u n d an so n ra adı bu o m alın. B ir de k e n d i­ m e b ak tım ve h alim d en u tandım . Sonra.

o p e k m e z le r kıza yaram asın! B en bu çocu k tan “ P ek m ez” diye b ahsedeyim . ille b ir şeylerle y u m u şatm an gerekir. d ah a yeni girm iş işe. Y aa h ep sin i siktir et de. ödülü b ile varm ış. A llah o kızı tez z a m an d a frijit yap sın . p ek m ezli ek m ek ne pt al o k ı/d a n ö ğ ren d im . İsta n b u l’dan neden İ z ­ m ir’e g elm iş o lab ilir diye düşünüyorum . o kadar p ek m ezi y iy o rsa bu ç o ­ K üç ük cuk. K im sey le m uhatap o lm uyor. Bu arada büy ü k ihtim al k an a - Bü P ucca yü k D ün ya sı . İsta n b u l’dan gelm iş. Y ine. m esela sa b a h la ­ ın lam cıym ış. Ç o k ilg in ç bir çocuk bu. İçini yakar. “ kesin kız ar- 3« A li d am a çıkıyor. bunları da rı evden getird iğ i p ek m ezli ekm eğini yiyor. E ğ e r sevgilisi varsa. H em d a h a tan ıım y o ru m am a kendisi de Pekm ez gibi bence. ben d en bir h afta m ı ne önce. S o n ra hep M o rc heeh a d inliyor. re k ­ lın en sü n ep e k ızıy la ark a d a şlık etm eye b aşlad ım . Ö ğ lenleri sü re k ­ he? Y ani ben de sev erim de.P ek m ez Ç ocuk h a k k ın d a b irk a ç şey öğrendim . k esin sevgilisi v ard ır ve geceye hazırlık yapıyordur.

B ü y ü k ih tim alle iki günde bir öğleden so m a kak asın ı y ap ıy o r.” dedim . m a a le se f sadece sa b a h la n “G ü ­ n ay d ın ” .bu ad am ın Jetta arabası var. B elli kö şeler b u l­ k elim e k o n u ştu n m u d ersen. B ir kere yanlış g ö rm ed iy sem . “A ğ ’a a ttım ” d iyorum . o b ana b a ­ k ıy o r.. D em ek ki. o y üzden m a ­ A pt dum ken d im e. tek al ın Bü da. ak şam ları “İyi a k şam lar” d iy o ru z birbirim ize. A llah o k ızı tez zam an d a Suudi A ra b ista n ’a g ö n d e rir de bu p e şin d en gidem ez. S o n ra d ö n d ü kafasın ı d a n efes alm ay a d ev am ettim . eski işinde taşak d olusu p ara alıyorm uş! K esin b u ra d a m a n i­ tası var diye k alk ıp geldi. S ig ara falan k u llan m ıy o r. N erey e g id iy o r? N e ed iy o r? N e yap ıy o r? M esela d ü şü ­ n ürken k u lak m em esin i o v u ştu ru y o r. B ir de bazen m etin y o llay ın ca. “T üh y a ağ çalışm ıyor! M etin leri sana yollay am ay acağ ım . Y alnız b u g ü n aştım k endim i! K alk tım gittim bilgisayarın o rtak ağını bozdum . H aa. y an sım aların ı g ö rü y o ru m oralardan. o rad an sana a ta ­ y ım . N e y a p a ­ cağım ı bilem ed im . H adem eyle K üç ük bile el ense şap lak göte o lu y o ru m da. bunun k arşısın a g eç in ­ ce hebele h ü b eled en öteye g id em iy o ru m .. F ar g ö rm ü ş tavşan g ib i k ala k a ld ım yerim de.kadaşı v ard ır”a g id iy o r bütü n b u ld u ğ u m cevap lar. am a p aso d am a çıkıp duruyor. çü n k ü o zam an lar u zu n k a lıy o r o ra ­ G eçen gün y in e sapık gibi onu izliy o rd u m ki. yü k D ün k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya 39 sı İzm ir p iy asası adam ı n ered ey se b ed av ay a çalıştırıy o r -eğer . iki b a rd ak k ah veden sonra tu v alete g idiyor. b ir and a döndü baktı. “ B en M S N türü şeylere k arşıy ım . O k ritik an d an b eri d ah a sinsice izliyorum . m alak g ib i b en o n a bak ıy o ru m . b an a k a lır in ­ şallah! B ü tü n gün g ö zlerim i ay ırm ad an sap ık gibi çocuğ u izliy o ­ rum ... B ana M S N ’ini versene.

.” Ö ö rrk k k k k d a h a d a iğrençleşm eden k a ­ p atıy o ru m bu bahsi. O n a h er gün F W m ailler m i y o llasam acaba? “ B u ­ nu 10 k işiy e gönder.. yiğidim ol.” d iye k arşılık verdi.Y a g erçek ten karşı . sevgilisi v ar m ı yok m u a n la ­ rım . d ah a iğrenç b ir fik ir olam azdı. d ah a şifresin i h atırla m a d ığ ın d a ne b ok yiyeceğini b ilm ey en b ir tipim . O zam an dileğin kab u l o lacak. H ım m m m o m ail ad resin i G o o g le’d a a ra ­ m ail atabilirim : “ S en d en k ö p e k le r gibi hoşlan ıyo rum . N e olur gülü b ir gün s e n i.” Bu sayede y o lla ­ dığı k işilerin isim lerin e bakıp. am a b an a da gönder. erk e ğ im ol. 2. H eee aferin P u C C a. H ay ır bunu b e ­ cerem em . E n azın d an elim d e b ir m ail adresi var ve K üç ük sürek li b o zu p d u ra c ağ ım b ir b ilgisayar. üy e o ld u ğ u y erleri g ö reb ilirim ya d a aşk ım ı itiraf eden bir ın Bü P ucca yü k D ün ya sı 1. ev et de bana. 4-0 A pt beni kırm a. d u rsun b ir köşede.ilim e y o lla . H ele so ­ n un a. ölün m ü m k ü n se. Ç o ­ cu k ik in ci g ün b ırak sın seni. m ail ad resin i k alb im e nakış gi­ bi işledim . y o llam azsan çükün d ü şe c e k . O m ail ad resiy le b ir b o k yapm ayayım . K o cam ol.. F W m ail yo llay an ­ ların an asın a av rad ın a h ay v an lar gibi k ü fred iy o ru m . B en birin ci şıkkı um arak.. B ir m ail a d re ­ siyle ne y ap ab ilirim ? O n u h a c k ’ley eb ilirim . ayy b ir siktirin gidin. al tıp.B an a M S N ’ini v erm ek istem iyor. “ B öyle şey lere in an m azd ım am a g e rç e k m iş!” y azıy o r­ lar ya. Şahsen ben .

idealim i buldum . sa ç la rım ı o k ş a y a ra k . A s lın d a e rk e k le r d e m e k d o ğ ru değ il. ne b iley im d ah a bir k a d e­ m e yol ile rle y e m e d im s a n k i. h a y a lle rim i hep âşık olduğum al ın k o n u su n d a z a y ıfım a cab a h iç a n la m ıy o ru m .. aşk yüzünden. m al gibi kalıyorum . stand h o stesi o la c a ğ ım . a p t a l ı n Bü yü dîınyaM k D ün ya sı . b ir h a fta O lim p o s ’a g itm e k için m ark etlerd e p ro ­ pt T a a a ç o c u k lu ğ u m d a n b eri. H ay atım a b a k ­ k ü ç ü l.. m o sy o n e le m a n lığ ı y a p m a y a b a şla m ıştım . işi de g a y e t iy i y a p ıy o rd u m .” d ed im . d o ğ u rd u ğ u n d ö rt ço cu ğuna b a ­ A L ised e. m ark ette çalışırsan eğer. “B en v a z g e ç tim ü n iv e rsite d e o k u m a k ta n . orad ak i g ü v e n lik g ö re v lisiy le e v le n ir. k a y n a n a n la b irlik te .. adam a g ö re k u ru p b a b ay ı a lın c a . Y a b en n iy e böyle erkekler tığım zam an . B ab am uzun u zu n baktı b a ­ na. G ü z e lte p e ’de bir g e c e ­ ko n d u d a. “ B a k k ız ım . P ara tatlı gelm eye K üç ük b aşlad ı so n ra.Zayıf n o k t a l a r ı m d a n b i r d o ğ r u k e siştire m iy o ru m P e k m e z ’le sa n ırın ı o lm a y a c a k .. d ö ü m n o k ta la rın d a h ep e rk ek lerin o lduğunu g ö ­ rü yoru m . Ü n iv ersite okuyup ne y a p a c ağ ım b e n y aa d e d im ve g ittim b abam ın karşısına.

işten çıktım . B ab am ın aklına u y d u ğ u m için ağzım a s ı­ ün ya b ild i”. am an A llah k o ru su n !” oluyor. sı rayla bir h afta a n c a k g eçin irsin .karsın. “A aa tövbe d e !” deyince in ­ sanlar.” derm işim . A ra ara o olayı d ü ­ çayım ! O k a d a r o k u d u m . al ın Bü dım! Pucca yü k aynı m aaşı a lıy o ru m .” d e d im . A m a tabii bunlar K üç ük içten d ü şündüklerim . K a z a n d ığ ın p a ra şim di sana çok g e le b ilir. h ep inizin k o lu ­ nu bacağını y a k c a m . “A llah olu p . İçim den ise. “adam Y avşadığım g ü v e n lik ç i de G ü z e lte p e ’de o tu ru y o r. götüm ü yırttım d a ne oldu? G ene ceğim b aklava d ilim vücutlu b ir g ü venlikçi de yok. am a o p a ­ gelm eyi hak e d e n bir kızsın. gelin olcam ben . hoop ellerin d e b ir çocuk: az d ah a gelince. B iraz T ansaş alışv eriş arabası ile g ö rm ey e başlıyorum .” d iye çevirirm işim . “Ç ok am a çok sa ç ­ ma. “T am am .ıka. Ç o cu k k en . O sırada da m a rk e tin g ü venlik g ö ­ revlisine y a z ılıy o rd u m . E r ­ kekleri karşıd an y ü rü rk en sm okinli hayal ediyo rum . ilk d ü şü n d ü ğ ü m şey. kedi gibi de doğurayım ıninnak minnak b eb eler. dudakları b a b a sın a . aınan b en d en uzak o lsu n ” . ‘A lla a a m tez zam anda b an a bir koca. “ B ir çocuğun sorum luluğu nıu. “İleride ne o lacak sın ?” d iy e so rd u k ların d a. “A llaam ço cuğ un gözü b a ­ na benzesin. b ir erkeğe so n su za k a d a r bağlı kalm ak” . to p lu m arasında k o nuştuğum şeyler ise. “şaka ş. K ü ç ü m se­ yerek “Iyyyy a s la !” d ey ip . B irinden hoşlanayım . ü stelik sağım da so lu m d a yav şay ab ile- D şünm üyor d e ğ ilim .” oluyor. “A yy ev lilik. K eşke iş ten çık m a sa y d ım da ev im d e k aynanam la b e b e le rim e b ak say - B unu cid d i cid d i d üşünebiliyorum .” diye d u a ediyorum . burası sa d e c e senin için bir b a ­ sam ak o lm alı.” d em işti. Hem sen ç o k önem li yerlere . U zun bacaklı A pt y aklaştıklarında.

am an aslaa a !” d iy o ru m . H epsine böyle. aynı eve de çık m ıştık . d ed iler o da senin gibi a y ­ nı. ben yü k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 43 sı kısk an d ığ ım şunları y aşayan kızlardır: . ne salakça. A rk ad aşlarım beni k im sey le ta ­ n ıştırm ıy o rlar. hepsi hanzo. h ay a tta en çok O to b üste tanışm ıştık. Y edi ay so n ra a y ­ rılam ay acağ ım ıza karar verdik. İşyerim e g elip gid iy o rd u . am a içten içe nasıl k ıs ­ hem en âşık olu p . A m a b irb irim izi b u lm u ştu k işte. am a zam an geçtik çe k an ım ısındı. “ A h ah a ne banal. A pt kan ıy o ru m . benden h o şlandığ ın ı sö y led i. A ynı o k u ld an den ed im . b ir sen e son ra evlendik. A ltı ay sonra e v ­ lendik. ev len d ik . R u h eşim sanki. K esinlikle! Y oksa k u ru y u p g ideceğim . Ü ç ay sonra d ü ğ ü n ü m ü ­ zü yaptık. O tuz olm adan evlen m ek m i. d ah a o kadar düşm edim . B u işin b ir fo rm ü lü . nasıl ken d im i y iy o ru m . ben de b oş değildim . E trafım b ö y le ev len en in san larla d o lu y o r yavaş yavaş. b izim ilişki de bitti. d irek t e v len m ek istiyorum . A rk ad aşlar v asıtasıy la tan ıştık . B ir g ün y em eğ e çık tık . valla öyle çıktı. A ynı o k u ld ay d ık . B en de biriy le tanışıp. al ın Bü İn tern etten tesad ü fen tanıştık. okul b it­ ti.ve m ü k em m el fizik li k a lta k k a şa rla r d ışında. b ir sırrı olm alı. O d a birini aram ıy ordu. İşy erim d e b ir P ekm ez var. B u h ızla K üç ük k ırk beş y aşım ız d a evleniriz. pis kaltak lar. Ö ncelcri p ek g ü v en em ed im . O to b ü ste sa ğ ı­ m a solum a b ak ıy o ru m . de. İn tern etten de im kânsız. o n u n la d a d ah a y en i yeni k o n u şm ay a başladık. H em okıılu hem evliliğ i aynı a n d a yürüttük. B eş ay son ra da e v len d ik zaten.

d ik ­ k atim i. b ey n im e b e y n im e vuran b ir topuk sesi vj tra v e s ti k o k u su -A ngel adlı parfüm .Bayan K altak . A rtık P e k m e z ’le d ah a sam im iy iz. b em b ey az d ü d ü k gibi p a n to lo n u y la B ay an K altak b i- H A li ana h ab er bülteni gibi k o nuşuyor. pt al cu k sa ağzın d an k en d iy le ilgili tek k elim e çıkm ıyor. D am a berab er Bü P u cca yü k D ün ya sı . A llah beni duy d u valla b illa a a ü ! O b o zd u ğ u m b ilg isay arlar çık ıy o ru z. bazen y em eğ e g idiyoruz. K üç ük o ğ lunu n y erin d e olsak y ap ab ilecek lerim izi. Sağ tarafım a d ö n d ü ­ ğüm de. O kadar ın işe yaradı. Ç ün kü bu s ü re k ­ tan artık b ö ö rrh h h geldi. A m a çocuk nasıl b ir ç o ­ gittik g eld ik ettik. Şii o lm asına r a ğ ­ m en H ıristiyan eğitim i alm asın ı bla b la bla k o nu şurken. G ü n d em d en k o n u şm a k ­ B ugün de k an tin d e P e k m e z ’le birlik te. B utto suikastını.bozdu. hâlâ b ir k ız arkadaşı v a r m ı yok mu b ilm i­ yorum !!! B ir türlü konu o ray a gelm iy o r. s e n g e r ç e k te n b i r kaltak sın B ir g ıd ım yol ilerley em iy o ru m diye d u a la r etm iştim ya.

“A v ru p a Y ak ası”nı izley ip .. Ev partilerini o ld u m o lası sev n ıem işim d ir. di m i? K efal.” dedim . geri zek âlı insan evladı. U zata u zata lafları. A m a ne o lu rsa o lsu n o partiye g itm eliyim . ben b ırakırım “ Y aa yok ondan değil. saat on ikide havai fişek lere b ak acak tım .” D angalak P u C C a. A k ab in d e gelişen k o n u şm aları aynen k ü ç ü k a p t a lı n b ü v ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . h atu n u n su ratı çok çirkin. dertlen m ediği için r e U u ’lığııı bokunu çıkardığı p a ru le rd ır bıınlaı. Z aten aynı işye - A pt sen i. a ğ z ın ­ dan daha tek kelim e b ile çık m ad ı. k ır bileğini!!! “ K rism ısss içinn B ’lerin h o m e p a rty ’sineee k atılcan ızzz.ze doğru ilerliy o rd u .10 cm.. “N e aktarıyorum : “E ve geri d ö n em em d iy e g itm ey ecek sen . d im iıii?” d iye so rd u ikim ize. b örek yiyecek. b u ra d akilerle y em eğ e b ile g itm iy o r. ö n ce bir çocuk K üç ük söylesin gidip g itm ey eceğ in i. H aftalard ır bu m u h ab b et d ö n ü yo r. H er cü m len in so n u n d a. B ir k ızın rak ib in in b acak boyu nun 1. su ratım a k ü ç ü m se r b ir ifade takın ıp. eli P e k m e z ’in o m ­ zuna değip d u ru y o r.” “Sen b ilir s in . p atlay an a k ad ar ç e ­ rez. çık m am asın ı bırak. E rk ek lerin hatunu nereye götürsem d iy e d ertlen m ed iğ i. P e k m e z ’in o p artiy e g itm e ­ yeceğine em in d im . B en im zaten yılbaşı p rogram ım hazır. Şeytan d iy o r tut elini.” al ın işim var yaa. h em en atladın bilm em diye. olm ası k a d a r k ö tü b ir şey v ar m ı acab a? A llahtan dua ediyo ru m . b ir de p artilerin e mi gidecek diye d üşünerek. benim p lan ım var o y ü z d e n . b a ş­ ladı kon uşm ay a. halam larla o key ve tabu o y n ay ıp . pasta.

“ Seni sev iy o ru m ın m " diye a ğ lı­ sı azından b en im için). Ç o rb acıy a gideriz zaten. H er ö nüm e gelene.. içtiğim de çok sev ecen b ir kız oluyorum . hem en k ıy afet alm am lazım . Ş im di sen tut. Bu arada. Y ılbaşında plan y a p tı­ tik te n sonra adam gibi içm eyi ö ğ ren m em lazım . D yerinde çalıştığın adam larla iç. bizde k alırız. B ayan b ayla gelcen. B ir k eresinde k endim i A m erik an ajanı san ıy o rm u - ğım diye. Z aten içceezz falan ya.” “B ak arız. o k ad ar çok ağlam ışım ki k arak o la g id ip teslim o la c a ­ ya çünkü. bence alm a yü “A y y y Pekm ezzz.” k a rız ” ne yaaa? N iye b ak ıy o rsu n ? O fff sev işecekler kesinnn. g it­ pt al A llahım . o nlarda kalacak . “B a ­ ın Bü cak ya.. ü stelik alkollü bir şekilde.rin d ek i adam larla parti yapm ak k ad ar saçm a bir şey yok (en yorum . S en in ev uzak. aynı iş ­ sağ lam ay a çalış. beni de bırakırsın dı m ııııı? A yy çok güzel o l- araba. y anım dakiler inanm ış bana. A ğın a göre. H içç uraşm a y a n iii. kendim i r e ­ K üç ük zil e tm em em lazım . O gece ne yapıp 11e edip o ray a g itm em lazım . Ben bu tip d ü şü n celere dalm ışken. d em ek ki kız arkadaşı yok. son ra k an ald a bir de otorite ün şum . hayatım ın erkeğin i uzun bacaklı b ir k altağ a k ap tırm am am lazım . o zam an n 'a p a lım ? Sen m adem a r a ­ k K altak arada bulduğu boşluğu hiç kaçırm adı.

Saçım ı başım ı yaptırdım . İçim e B ü len t Ersoy kaçm ış da çık m ak için can atıy o r sanki. sanki az s o n ­ pt al N asıl bir baskı. sanki b ir yerden oraya g eçiy o rm u şu m gibi ayak y apacağım . “ H oş geldin ya şehr-i ram a za n ” yazıları gibi. 0. K afam k alıp gibi bir g ö rü n ­ tü aldı. b ağ ırsak larım ın şeklini şem ailini hissediyorum . yarım ancak girer. B irin in . Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü)"»k d ü n y a s ı D 47 ün ya sı . K aburga k e m ik ­ ın B ayan K a lta k ' K en d im e b ir elb ise aldım . ya b o ş a g eçerse saatler İlk başta g itm ey eceğ im d ed im ya p artiye. K usura bakm asın İçindeyken. N asıl ışıl ışıl oldu. A z z a y ıf g ö rü n ey im diye bokunu ç ı­ karm ışım olaym . ev e g elin ce d ağ ıttım saçtım az savurdum saçlarım ı.5 tom bo uç inceliğindeki A rum ki. bu m ahalle kuaförlerine m a ­ şa denilen şeyi ö ğ retm esi lazım . Ü ç g ü n d ü r d u r durak bilm eden de k u su y o ­ K üç ük ra kına g ecem v ar gibi. ciğ erim ağ zım d an çıkacak. azcık daralayım . A yy bir kötü oldu.B e k le r im a m a iç im yanıyo r. lerim birbirine girm iş. Ü stüne b ir de m akyaj y ap tım .

ben de p a ­ şa p a şa d ik iz ay n asın d an izlerim onu. O k alk git o to b ü se bin diyen ak lım ı b ir tabur asker siksin! A llah ım y aşark en ceh en n em i g ö rd ü m resm en. sonra al b aşın a b elayı. P e k - pt sıl bir işkence. D ed im b u n u n la g id ersem . ark ad aşlarım onu k ısaca. çaldım k ap ıy ı. yok! Sinsi sinsi o d alara girip bakıyorum . O to p u k lar ay ak larım ı derin d en d erind en sikiyor.. O ray a k a d a r taksi. iliğ im i k em iğim i k u ­ rutur. en azından ço cu ğ a d erim ki.ay ak k ab ılarım ı d a giyip d ışarı çıktım . yok! B ay an K altak m u tfak ta bir şey ler h azırlıy o r. M o n tu m d an bacaklarım açılıyor. H ay ır b ir de ç ık ışta b ir b ok olur. Y ok d erse eğer. B u n a ­ d ar k i ü zerim d e p arçalan acak . “A yy ben bu n a b in m e m !” d iye ad lan d ırıy o rlar. K üç ük m e z ’i arıyorum . Bu işi en g e llem e k p ah asın a. g erek irse araların d a y a ta ­ D ün ya sı kullan d iy e verdiği b ir ofis arabası var. “G el seni de eve b ıra k a y ım . saat de on bire A İndim g eleceğ im iz yere. k alacak sam d a o n la rla k alırım ki aynı y atak ta y a tm a ­ E n so n u n d a tak siy e b in ey im bari d ed im . zaten elbise o k ad ar al ın kalırım . İşim i şan sa b ıra k m a y a ­ cağ ım . am a P e k ­ m ez yok! H er kapı çalan a koşu y o ru m .” Bu sayede g e ­ ce B ay an K a lta k ’la güreş tutm az. o mu diye. am a aklım a daha yer an asın ın nikâhı. K alk tım gittim o tobüse b in ­ Bü m aaşım ı alm ad ığ ım geldi. ev e d ö n m ek zoru n d a m eye. K o ltu k ta o tu ram ıy o ru m . g erçi sadece bana g ö ­ . am a yok! A rtık elb isem in ferm u arı atm ay a b aşlay ın ca. E vin olduğu P ucca yü rım ! k sınlar'. babam ın bana re araba. g ird im içeri. C eb im d e az p ara var. D u d ak larım d ak i parlatıcılara saçlarım sürekli y ap ışıp duruyor. Ş im di..

o n ­ larla eğlendim . Ü ste ­ diye g itm em işşşş. bütün evi d o lan d ım du rd u m . Y o rg an ı S ü p e rm e n ’in şalı gibi attım s ır­ tım a. K alk tım gittim k ard eşim in y anına. S o n ra da. “Ç o k k a la m a d ım y aaa orad a.yak laşınca. A ram ış P e k ­ m ez. n asıl am a v ar ya! K alk tım g ittim o sinirle.. çığ lık ata ata. çarp tım kap ıy ı çıktım . O k a d a r çok içm işim ki. “D ün g ece g itm işsin. k a fa dengi ad am y o k tu r d i­ B en g elm ey eceğ im d ed im d iy e g itm em iş. G e c e boy u n ca P e k m e z ’den ııe k ad ar n efret ettiğ im i tek rarlad ım durdum . hepsi b o şa g itsin.” dem iş. G elem ey ecek m iş yani. O h a a a inan am ıy oru m . V alla bu iş o la c a k !!! K üç ük A pt lik B ayan K a lta k T a sevişm e ih tim ali varken.. L an ad am o rad a diye o k a d a r hazırlık yap.. en son hatırladığım sahnede ro b o t d an sı yapıy o rd u m . B u sabah telefo n sesine u y an d ım . b ir b ak tım P ekm ez yazıyor. K asetlerle ilgili aram ış. e ğ le ­ nebildin m i b a ri? ” diye sordu. sen y o k tu n ? ” “ Sen g e lm e y e ceğ im dey in ce. ağzım d ak i salyaları s i­ lerken (u y u rk en saly am akar da).. N a ­ sıl sin irlen d im . “R ah atsızım b ira z .” k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı . sırf b en yokum al ın ye g itm e d im . B a y a n K a lta k ’a so rd u m P e k m e z ’i. B u söz b e y ­ nim deki çan ları çınn çın n çaldı.

b a k tım ç o ­ cu k yok ortada. ben le bir. B ayan K a l­ ta k ’la P ek m ez o k ad a r sam im i o ld u lar ki. b e n c e d ü n y a d a k i İki gün d ü r o k ad ar sinirliyim ki anlatam am . B undan ö n ce b erab er çık ıy o rd u k 50 Bü P ucca yü k D ün ya sı e n b ü y ü k o r o s p u s u n . al ın len yem eğ in e bile çıktılar. yaz kış d em eden b em b ey az p antolonu çekiyor A şıyor. B ay an K altak aslın d a aşağı k atta ç a lı­ yapam ıy o ru m . ben o k ızla nasıl baş ederim . bug ün beraber ö ğ ­ çocu kla.S e n sadece k altak değil. B ir m uhabbet! G ör sen bunları. F i­ ziği çok güzel. A radan b ir saat geçti. sinirden tırn ak larım ın k e n a rla rın ı yiyerek p a ­ K üç ük ram p arça ettim . B ir şey de pt ha ata ata bu ikisi geliyor. K lo zetin üzerine otu rd u m d ü şü n m ey e b aşladım .68. K i b enim b o y u m da 1. S a n ı­ rım olm ay acak bu ço cu k la. am a bu iki g ü n d ü r bizim b irim den çıkam adı. B u g ü n iki d ak ik a tuvalete gittim geldim . K ı­ zın bacağ ın ın boyu. p islik karı! . k ap ın ın oradan k a h k a ­ sanki am ca ç o cu k lan . am a so n ra vazgeçtim . B ir yarım saat falan p lan y ap ay ım dedim .

b a şk a d a b ir b ok verm em iş. G ö z le ­ falan aç m ay a başlad ım .. b ir an arab ad a o ikisi falan filan. B u n d a da v a z g e ç ­ m e. am a olsun. sen in b ilg isay arın d an açayım .” d ed im . N e var b an a verse h a lla h alla. b izim ev in tam aksi istikam eti. B ay an K a lta k çık ışta b ir ark ad aşın a g id ecek m iş.” d ed im ve v erd im k en d im e gazı. b e n h alam lara g id ecek tim b u ­ gün. girdim içeri. san ırım d e ğ iştir­ A z çek ilir m isin ? İş için b ir şey g ö sterm em g erek d e. “E n g ü z e li. sen k im lerin e lin ­ k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 51 sı ği. b eni de b ıra k ır m ısın ? ” d ey iv erd im . Bü m ü b a re k o lsu n . tam am elin d e tu tam ad ın . D ur. A pt rim i de k ısa ra k b ak ış attım ona. onun E y fel k u lesi g ib i b o y u varsa. A m a işte. K esin o n la r çık a c a k lar var yaa. O y sa h alam lar o ra ­ da o tu rm u y o rla r ve y o lu n u n ü stü ded iğ i yer. B en o an d a b ir telaş e ttim n iyeyse. H em h er şey tip d eğ ild ir. G azan sasın a çocuğun. g ittim m a ­ yü bi gözlerin var.” d iy e ­ rek ittim B ay an K a lta k ’ı. “P e k m ez c iğ im b ir b a k sa n a şu m etinlere. B an a d a verm iş k a z an gibi . B u n lar y in e P e k m e z ’in m a sasın d a o tu rarak g ü lü şü y o r­ lar. S o n ra yavaş y av aş dosyayı al ın m em g erek en y e rle r var. O an d a b ir p erçin len d im .götüne. A llah n ed en h ep b ö y le sü rtü k lere v e riy o r ki b u fiz i­ göt. çıktı a ğ z ım d a n . P e k m e z ’e “ Y olu n u n ü stü y se b en i de b ırak ır m ı­ sın ?” d iye sordu. “v a z g e ç m ek P u C C a. “ H er isted iğ in i elde ettin kızım sen. b ıra k A lla h ’ın d in g ilin i!” Ç ek tim d o n u m u . senin de ok y an u s g i­ den k im leri alm ad ın m ı h aa? O tu r d üşün bakayım . o tu rd u m P e k m e z ’in y anına.. S an a erkek mi yok k ızım . “A yy o K üç ük ta ra f senin y o lu n u n ü stüyse.

. B u n lar indi a r ­ k am d an . in elim bence. o d a aynısını diyor. K ız insin.Ç ık ışta ön k o ltu ğ a o tu rm asın d iye. O nları y alnız b ıra k ır m ıy ım hiç? Ç o cu k so ru yor “ N e re ­ de b ırak ay ım siz i?” diye. saçm alam a.” “A aa evinin o ray a m ı g eld ik . kız inm iy o r. S o n ra b in d ik arab aya. so n ra ben in e c e ­ ğim . G erçi son ra hiç b ilm ed iğ im b ir sem tte indim ve k e - 52 A pt ğim y e r b en im . k esm ey in lü tfe n . orada. resm en 15 dakika ö n ­ ce in ip çocu ğ u n arab asın ın y an ın d a b ek led im . b eni de o tarafta b ırak .” diyorum . H adi B ay an K altak cım . zaten yakın g id e c e ­ B ay an K altak ö ffledı m öffledi. S alak karıyı in d ird in. bak ayıp o ld u . yarın g ö rü şü rü z. D ikiz ay n asın d an da kıza. ön k ap ın ın kulpunu da nasıl tu tm u şu m . ben öne ta b i- i. bizim ev in o ray a geldik. “N asıl k o d u m am a !” b a k ı­ şı attım .” dedim .. N ey se g it git gittttt. “ A aa bu şarkı çok g üzel. A rtık bebe sin ir­ lendi.” “A yy yok yok in eh m biz. al ın Ş eyy B ayan K a k a ’. bari n ered en g id e c e ­ ğim i söyleyin d e . öpîiim canım seni. ben d iy o ru m ö n ce B ay an K altak i n ­ sin de ben im var daha..” Bü P ucca yü k D ün ya sı . ben bir so k ak d ah a ilerlem iş ve b u sayede onları y aln ız b ırakm am ış oldum . O and? ‘ Y a pekrnez şu radan d ö n e c e k ­ sen.” dedim . B u n lar tam m u h ab b ete b a ş ­ lıyor. o pis sürtük de ark ay a oturdu. ayy b ak g ö rü y o r m u su n ? “ İnm eyin. “H an ım lar. nerede b ırak acağ ım ı sö y ley in y e te r. son ra çocuk d urd u rd u a ra ­ b ayı. o apartm an zaten K arşıya g e ç ­ K üç ük m ey ey im boşuna. d işlerim i s i­ ka sik a k ıza bak ıy o rum . kız kapıyı açtı.

K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D ün ya sı .. am a sanki salak ben m işim gibi oldu biraz. A m an o l ­ sun içim in y a ğ la n erid i. Y an i k ıza salak dedim .riz gibi d o lm u şa b in erek ev im e geri dön d ü m . ohhh m isss gibi..

geçen gün şik ây et ettim onu. “H adi b ir de ben b a k a y ım . G e ­ çen gün işe b iraz geç g ittim .” dedim . b an a m esaj attı. m erak e ttim . B ö ylece h av ad an yarım saat baş b aşa k a l­ m ayı başardım . B ir oda. H em en şeytan girdi a k ­ lım a. A m an ne k ö tü sü n falan d em ey in .Salak B u a ra la r P e k m e z ’le a cay ip iyiyiz. y alnızız A D ü n b ütün gün çek im d ey d ik . B ay an K altak b izim k atta sü re k ­ Bü yü k D ün ya sı . “İy i m isin? G e l­ li d o lan ıp d u ru y o r d iye.” diye. A kşam k am eray ı teslim etm ey e gittiğim de K üç ük b ir b ak tım m ontajda k aseti bekliyor. g ittim aldım k aseti. ik im iz. “ K arı ö lse” d e ­ al ın m edin. çek m em iş d iye yarım saat g ö rü ntü leri birlikte y en iden aktardık. o d a g elm ez old u . S anırım işe y aram ış. o y üzden P e k m e z ’le de a y ­ pt kurtu lsam . i'¡e m e o d asın a götü rü rk en de tırn ağ ım la bandı kopardım ! K aset bozuk. k eşk e işten atılsa da tam am en m ed iğ im e d u a edin! rı gay rı takıldık. Ç ok h ey ecan lan d ım . Ö yle böyle değil.

O anda g ö rü ntü deki k a d ın saçm a b ir şey söyledi ve ağzım dan “S a ­ la k !” diye bir k elim e çık ıverd i. O rda öyle sanırım saatlerce m al p o z is­ yo nu n d a d u rm u şu m d u r. so n ra y ü zü m e doğru iyice y a k ­ laşıp çen em d en tuttu. B u g ü n zaten h er üç cü m lem in sonuna. k ap ad ıkça geri açam ıy o ru m . B u s a ­ bah kahvem i P ek m ez getirdi. sa d e ­ ce ne desem . B u b ir k ah kaha atarak. Şu anda o k ad ar ağırlar ki. aynı o y u n cak b e b e k le ­ Bü yü k D ün 55 k ıiy ü k a p t a lın l»u< ık d ü n y a s ı ya sı . Peki. İçim den. “ S e n in k irpiklerin tak m a m ı?” re b en z iy o rsu n . “A llah ım m sana g eliy orum .. salak . alâkalı alâkasız k o yu yo ru m salağı! Ç ok utanç ve ici ve saçm a.” d edi ve ben suratın a b ak ıp m ilyon k e ­ re salak. onlarla b o y ad ım kirp ik lerim i. “Çok tatlı ‘sa la k ’ d ed in y a . yani o d erece h eyecanlandım .” dedi. so n ra akıllı bıdık olan ben varsa. “ Y o k . A ra m ız ­ da bir “ South P a rk ” sessizliği v ar sanki. şu anda aynı m ay m u n a benziyorum !!! A pt naap tım ? G ittim tu v alete.. elim de av u cu m d a ne k ad ar rim el al ın diye sordu. salak. A yağ ım titredi. İlk on dakika.” dedim . d in e im an a dönerken. içim de p a t­ layan h avai fişe k le ri y u tark en . Y etm edi. salak d em ey e h a z ır b u ld u m kendim i. “N e g ü zel. ne k o n u şsam d iy e k ıv ran d ım durdum . H ep sin d en öte adım gibi b i­ liyorum ..” d iy e feryat fig an co şark en . K üç ük üzerlerine re sm e n T ansaş alışveriş p o şetlerini k o y m u şu m g i­ bi. am a valla i s ­ tem dışı oluyor! A m aaaaa asıl b o m b a y ı yazm adım . b ir kez bile ku llan m ad ığ ım k irp ik k ıv ırm a aletiyle sıkıştırıp.falan. iyice yukarı day ad ım k ü çü k kıl parçacık larım ı.

m ontajcı da gitti. Z aten geceleri k an ald a azcık adam duruyor. düşünsen e. on beş d a ­ kik a kaseti aktarıp ev im e g idiyorum .” dey ip. Y arın pt al olu yoru m . G eldi. “M ontaj b itm ed i.” d edi. yine bu n u m aray ı çekeyim d e ­ dim . ne y ap alım ? B aşa gelen çek ilir bebeğim . o tu rd u yanı b aşım a. H o o p k ap ad ım m ontaj o d asının kapısını. bir A “D u r. o izinliyken de ın 51» Bü P u cca yü k D ün ya sı . B ir sonraki gün P ek m ez izin liy d i. G ittim m ontaj o d asın a. B ü tü n gece P e k m e z ’le olcam . A llah v e r­ K üç ük di b an a g ö zetlem e kulesini. ben istedim bir göz.” A llaaah h h h . h o tirin arin iray tirin a rin a rin a y ü ! G erçi o lanet m ontajı baştan yapm ak k usturucu b ir eziy et olsa da.B ü t ü n gece sabaha k a d a r B azen işten k açm ak için. tek b a şın a yapm a. S o n ra P ek m ez geldi yanım a. H erkes bütün gece m ontaj yap tığ ım ı zan n ettiğ i için de ertesi gün otom atik izinli işe gelm ek sıkıcı o lu y o r d iye. “ ben de k alay ım şenle. B en sabaha k ad a r halled erim b u n u . izin liy im zaten . B en de açtım Sim s o yununu.

vs. Y ani insan lar kendileri y a şa m a ­ dığı sürece. d ert d in le y ey im d erm an o lay ım m u h ab b etlerin i. kızın k ın a g ecesin i m ahv etm em gibi ya d a bana verilen sırları. tam üç sene. d iğ e r y an d an d a ağ ır ağ ır kesm e b iç m e ­ Bu b ir d illen d i. rah atsız o lu y o ru z diye çem k irip . H em b en sevm em öyle. işim gü cü m v ar ay ağ ın a hiç aram am ış sorm am ış. A m a b u rad a m utlu değ ilm iş. . D ün ya sı yi yap ıy o ru m k i sab ah a k a d a r sü rsü n m uh ab b etim iz.yandan o y n u y o ru m . an lattığ ın sorunu an lay am azlar. B ana K üç ük yapm acık g e liy o r bu olaylar. sin sice k a n m a gireb ilirdim . vs. “k im sey e sö y lem e sak ın ” d iye in a tla te m b ih ­ lenen cü m leleri m ille te y ay m am gibi y a d a k ard eşim in saçı benden daha u zun d iy e g eceleri m ilim m ilim k esm em gibi vs. A s ­ lında b a n a y araların ı açark en . “ Ü zü lm e an lıy o rum seni.” falan a y ağ ın a yatıp . A m a şu h a y a tta ö ğ ren d iğ im tek şey varsa. Ö ld ü ğ ü n ü bile bir h afta sonra sö y lem işler buna. başladı h a y a t h ik ây esin i an latm aya. Ç o k k o y m u ş bu durum . sonra o rtad an y ok o lm am gibi ya d a karşı k o m şu n u n k ı­ zının kına g ecesin d e karak o lu arayıp. İşte babası v efat ed in ce annesi y aln ız k alm asın d iy e b u ray a g e l­ m iş. c a ­ ev ark ad aşım a ay arlad ığ ım ço cu ğ u n iyi p arça o ld u ğ u n u g ö ­ rip. Bu y üzden onu hiç d iıılem iy o rm u ş gibi yaparak . B abasını. Şu h ay a tta b irço k ad ilik y apm ış olabilirim . k nım y aa a . h iç b ir y o ­ A pt al ın Bü rüp ken d im e ay artm am g ib i ya d a iki ark ad aşa b ird e n yüz v e ­ yü am a yapm ad ım . S ad ece kendi başlarına g elirse d iye korkup san a cev ap v erirler veya “iyi biriy im b en ” eg o su n u tatm ak için senin soru n u n u kullanırlar. o da in sa n ­ ların y a ra la rıy la o y n am am ak g erek tiğ id ir.

D ün anlatıyor. sesli harflerin tü m ü n ü un u ttu m ..ru m d a bulunm adım .” diyem ed im . H opp d u d ak lar olsun. ö p m e falan yok. D ışarıd a da k nasıl güzel b ir ço cuk böyle... çocuk bir döndü bana. N e m em e g ö zü k ü y o r. B ak ın ası. Şu an d a var y a ö p ü şsek yeri yani. G erçi iyi ki g ö zü k m ü y o r. tuzdan k a b arm ış” m odeli. Y a k o k la d ığ ın d a koku v ar ise. S aat sabaha karşı d ö rt oldu ve bu h âlâ aynı şeyleri d ö n d ü rü p d ö n dürüp b e y in . Sadece döndü yani. S o n ra bu m u h ab b et biraz b ay m ay a b aşladı. gö zleri. S o n ra b ir b ak ay ım d ed im şuna: B ir eli k a m ın d a . Z aten o da b an a a n la tıy o r gibi değildi. ben diy eyim on s a - A pt al ın Bü ağ zım kokuyorsa! S ik tir k o k u y o rd u r kesin. b ir y o lu n u b u lu ru z belki a m a . am a ilk h am le b enden mi g elecek ? Y a ço cuk b ağırırsa. o n ları açıp ço cu ğ u cin se llik te n so ğ u tm a ­ nın d a m ânâsı yok. . “üç k ilo ç iğ d e m çıtlatm ış. k irp ik lerin in k ıvrım ı. H ıı k o k m u y o rm u ş. A yy yok ben bari seksi b ir duruş y ap ay ım . “A bi tam am y aralısın anlad ık d a h öh bizdeki de ya sı bir nevi g ü n ah çıkarıyordu. A llahım k im se yok. B ileğ in i yalayıp yü dudakları. h a tta ikim iz a r a ­ sınd a üç adım m esafe bile var. iyi bari. ne bacağım . A rad a es verse. yere doğru dalm ış. N efesim k esildi r e s ­ m en. ya to k a tla rsa beni. d iğ er eli çen esin d ek i k irli sak alıy la o y n uyor. D ur ç a k tırm a ­ d an şu bileğim i yalay ay ım . ben san d aly ey i az o n a d o ğ ru çek ey im hele bir. ağzın k o k u y o rd u r. T a ­ m am .. b an a tecav ü z ed iliy o r d iye. n efes çek erek olay ları falan anlatıyor. L an nasıl ö p ü şeceğ iz şim di. Bari gözlerin in içine içine b ak ay ım d e rk e n . ya ite rse . anlattıkça K üç ük anlatıyor. o yapsın h a m le si­ ni.

. D A llah h h h h beni b ir g ö r sen. am a b en im beyin d a m a rc ık la ­ tı o y n am ay a b aşladı. siz d ey in 10 san iy e sürdü. G arip b ir en erji veriy o rsun . sü rek li g ü lü y o rsu n d ed iğ i d u ru m u n aslı şudur: B en y a n ’ın o n sek iz yaşın d ak i h alin e ben ziy o ru m . K arn ım ın içindeki ten y alar k ü lb a s­ . m en.. am a o d ed ik leriy le. sağ olsu n d u d ak larım az kap anm ıyor. g ö zlerim k alp k alp oldu re s ­ ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k tlu riy ası ya 59 sı rı nu p atır k ü lü r p atlattı. H oş. “ B u k an ald a en ço k seninle o lm ay ı seviyorum . S onra bu güldü. deli gibi yani. yü G ü lü m sem ezsem . K üç ük A pt al ın Bü rekli g ü lü m sü y o ru m . N e zam an b aksam g ü lü m sü y o rsu n . salak b ir g ö rü n tü o rtay a çıkıyor.” d edi ve kalk tı b ize k ah v e alm ay a gitti. bu çok h oş.at. S ed a S a - k dişlek o ld u ğ u m için. O sebeple s ü ­ O gece ö p ü şem ed ik . benim g ö t arşa da arza da değdi valla.

Saç çekm e. şaplak göte m u ­ habb eti. aferin . O la c a k sa olsun. . b irb irim ize esp riler falan y ap ıy o ru z. B öy le aptal aptal Bü P ucca yü k D ün ya sı d ü z e n l i b i r c in se l hayatı v a r.. “ Ç izg ili p ijam a giym iş eşeğ e ne d e n ir? ” K üç ük ha” bin tan e . toka saklam a. p u h a h a h a - “İğ rençsin! S ıra b ende. eve geldim pt D ün sabah d örde k ad ar telefo n d a m esajlaştık . o k u ld an ald ım b ir tane. Y a b iz P e k m e z ’le çok sam im i o ld u k . G arip garip m uhabbetler.” “İyi g eceler?” “ Y aklaştın . y in e b a n a h ü s r a n .” 60 A “Z e b ra ? ” “H a y ır. el en se. .K u r t l a r ı n . o lm ay acak sa o lm asın. B en d ah a zor so rarım b ak !” “ İyi g eceler çizg ili p ijam a giy m iş eşek denir. k u z u l a r ın . am a ben sıkıldım bu m uh ab b etten .. yeter. h a tta i n e k l e r i n b ile B a n a y in e h a s re t. ..” “E ee ne d en ir s ö y le .. al ın ço k uzad ı yani. B ild iğ in ark ad aş g ibiyiz.

V e en kötüsü. İşte yü zü ne b a k ı­ lır olanların da p riz d elik leri ark ad an oluyor. o ffff!!! B u d u ru m d an nasıl ç ık a rım h içb ir fik rim yok. “İbn e m i. bilm iy oru m . O fff k D ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 6ı sı . B u n a rağm en nasıl özg ü ven leri varsa. A llah benim b elam ı v ersin. adam lar çirk in . orası ayrı m evzu gerçi. n a r. D ev am lı k a h k ah a atm a. b u n u n asıl başardım . ukala. en azın d an b ir m ın cık lam ak . tek b ir k elim em iz d ahi ne aşk la ilg ili ne de h o şlan m a ile. am a üç erk ek ten ü çü de b il­ diğin bokum gibi çıkıyor. işinde başarılı insan varsa. S o k ak ta üç k ız ­ K üç ük dan ik isin in ilik g ib i k ıv am ı var. al ın ister değil m i? A m a yok. T am h ay atım ın aşkını b u ld u m diyorum . ö y le b ö y le değil. ibne m id ir n ed ir artık an lam adım Bü yü onunla d a o tu ru p “ çizgili eşşek e sp irisi”ni y ap ıyo rum . A yy iğ ren cim v ar ya. “T a ­ şaklar sıcak m ı h a c u ı” d iy eceğ im . Y a san ırım bu ço cu ğ u n b en d e n h o şlan d ığı falan yok! H o şlanm ış olsa. o lu rsa çok Z aten n ered e eli y üzü d ü zg ü n .” İçinde aşk n am ın a tek k elim e b arın m ay an b ilm e c eler so r­ duk du rd u k birb irim ize. Ç o cu ğ u n y a n ın d a d ah a birk aç h afta ö n cesine k ad a r tek b ir k elim e ed em iy o rd u m . Y a k ışık lıla r d a g e n e l­ de ibne o lu y o r am a A llaam bu d eğ ild ir inşallah. bit. H ay ır. y ak ışık lı b u lm ak ço k zor. k ü ltü rlü . şim di u tan m asam . b irb irim izle d alga g eçm e d u ru m u n a girdik. G erçek ten b ir b ak sağın a soluna. p u h a h a h a h a h . esprili. değil A pt ü zülürüm .“O ff asıl iğrenç sensin.” “H ayır. Y a zaten bu son dö nem de e rk e k nesli iyiden iy iy e çirk in leşti. h ep ib n e çıkıyor. b ir g ö türm ek k i! !! O haa b elk i g erçek ten de eşcin sel.

” “N ed en san m ıy o ru m d ed in ? B işi m i b iliyo rsun... ben g id iy o ru m . N e y azık y a a ? ” y o ru m . Y a b i- K üç ük seksü el is e . H a fif h a fif sorayım çak tırm ad an d ed im . bi e ş c in ­ seli h em en tan ır m ısın .. bir m esaj geldi. belki a n la ­ “Şu x x x x ne tatlı ço cu k di m i?” “H an g isi? H aa o m u? İyi ço cu k . Y a o ff e şc in se l işte ... kesm iy o r. ö y le d ir belki. dünyanın yükü o n ların om zunda. E şcin sel o lm asa. v alla y azık . karşı m asad a tek n ik ekip ten b ir ç o ­ ya m i o nları diye. sineye ç e ­ k erim . çocuğu in celem ey e alıyorum . bana a çılır falan diye. çü n k ü h ep y ak ışık lı. bir de h eriflerd en sak lay acak sın . B ütün u m u d u m b itm işti yani. san a afiyet o l ­ s u n . o n lara b ak ıy o r puşt. ün B ugün y em ek tey d ik . Y ok. am a s a n m ı­ P ucca yü “ B elk i de eşc in seld ir am a.” d ed i ve k a lk tı.. iyi k D d ığım ı anlar. n eden ö y ­ le oflasın p u flasın d iy e gece dü şü n ü rk en . son ra bir g ün eve g eldiğim de k ıl­ lı b ir k am y o n şo fö rü y le kocam ı görm ek is te m e m . A llah yardım etsin b isek sü ellerin sev g ililerin e. geri z e k â ­ lı PuC C a! G erçi gizli eşcin selse de k a b u l ed erim . m esi var. O ff çok kötü! A dam ı k arıdan kızdan sakladığın y etm ey ecek .” ad am lar ö yle o luyorlar. b ak ıy o ru m g ö zü n ü n içine k esecek . k ib ar. n erde karı götü m e ­ sı E rk e k le r g eçiy o r k arşıd an .m i anJam am la z ım ” diy erek .. n eden ö yle d ed in k i? ” “N e b ilim öyle d ü şü n d ü m .. A m a o lm az. c u k var. A k sin e. •a A pt al ın Bü “T ark an gibi y a n i. B ilem em .

Ondan yana mı rahat uyuya­ ya sı ii. bu mesajın iki anlamı olabilir. o ... “Yok ya. Anında bir mesaj daha geldi: “Rahat uyuyabilirim öyleyse”. saçmalama.“Haddim değil am a sen xxx’den mi hoşlanıyorsun?” Ş im di- da çocuktan hoşlanıyor. Bir.” falan yazdım. çocuk kıskandı. iki. benden yana mı? Ayy Allahım bir yol göster bana artık K üç ük A pt al ın k â ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü yü k D offü! Ben işin içinden çıkamıyorum. ün Lan şimdi daha karıştı ortalık. cak.

. Bir kızla fanfini yapm ış dem ek k i.. bir kuytu bulayım 64 A “Yarın çıkalım m yaeee” diyebiliyorum . li­ seden kaçınış çocuklar gibi. Ben tabii bu durum dan daha da ler falan yapalım diye. Yani bütün gün yapayalnız İnciraltı’nda fink attık.. dolandık pt al gaz alıp. salla da sü m ü ­ ğüne bak” tarzı espriler yapıyor. buluştuk o gün. yok anacım olm ayacak K üç ük bu iş... Bu ib ­ ne herhalde benden hoşlanm ıyor.. Pekm ez’le izinleri aynı güne denk getirdim . A nlaştık ettik. Gezdik. Sonunda ibne olm adığını öğrendim . hâlâ bana “salak. am a yine de erkek lan bu! Hoşlanm asa da. bir m uhabbette “Eski kız arkadaşım ” dedi çünkü.. Ben artık um udu kestim . bir şe y ­ ın Bü Ben günlerdir ibne mı değil mi neyin nesi diye garip test­ P ucca yü k D ün ya sı . am a yirmi yedi yaşında mı ne herif..İşte asıl hikâyem şim di başlamalı ler yapıyordum çocuğa.. H ayır yaşı küçük olsa ta ­ mam diyeceğim . Artık el ense şaplak göte m uhabbetine girdiğim iz için rahat rahat falan filan. kızın belli ki gönlü var.

am a hiç yapm adığım bir durum. “Olm ayacak k ı­ yü yor açıkçası. kom şular görm e­ k D ün ya sı . hem en asansöre attım çocuğu ve iki ile üçüncü kat arasında durdurdum . herif angut. am a sessiz ol. eve bırakm ak için arabasına bindik.” diye de uyardım.” dedi. D edim ki hiç uğraşma. tek kelim e yok. Hani biraz tensel yaklaşım lar olsa. Konuşasım da gelm i­ sin diye arka sokakta durdurttum arabayı. geleceği yok. Ayy geri ze­ A pt şey dem em lazım . Anaa bir baktım P ek­ ye o kadar ileride indim.m m cırim der. bari kalk git başkasını bul. Öyle b o yoz gibi açarak gözlerim i dinledim. İlk kattaki YozgatlIların kapısı açı­ al ın mez! Tam apartm anın önündeyiz.” diye düşünürken. Sonunda evim in oraya geldik. bir daha diyem em . A klım dan geçen tek şey. Bütün gün öyle. am a o da yok. Tokalaştık ve ben zım bu iş. sen gözlerine sokar gibi diplerine gel. bu çocuktan bir bok olm ayacak. hadi şimdi olsun diye kıvrandım durdum. A rabasının da teybi bozulm uş. Bu noktada öpüşm em iz gerek. Ben K üç ük senden çok hoşlanıyorum . “B unu bugün dem ezsem . ilk adım ı bari ben atayım d iye­ ceğim . hadi şim di açılsın.” diye girdi konuşm aya. “B urada de. konu kom şu görm esin d i­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü eve doğru yürüm eye başladım . K arşım da bakıyor öyle. öyle m alak m alak bakm ıyorum etrafa. bir şey diyem iyorum . B ir sinir etti geri zekâlı beni. ama kendi soğan kokum dan kendim iğrendim . İkim iz de susuyoruz. o soğanlı köfteyi yem em em gerektiğiydi. İçim den de. a r­ kam dan birinin koştuğunu fark ettim. Çocuğu aldığım gibi apartm anın içine soktum! “Sana bir lır gibi oldu. Yem ek yiyip. Ben açılsam diyorum .

K üç ük 66 A pt al ın Bü lı yiyeceğim zaman içim e bir ateş düşür.. kendim e kızm akla m eşgulken. biri asansörün kapısına .” dedi. “B en de seni s e ­ ya vurdu.” dedim o panikle. eski sevgililerim i karşım a D ün K apıyı kapatırken de. bunun da utanm am ış şarkısını bestele­ miş. içim ­ yok et. “Seni seviyorum ” ne yaaaa?!?! A m a olsun. E skiler gerçekten çılgın m ıym ış neymiş. aklım ı dürt! k elim den kaçırm am a izin verme. gerçekten malım! Ben böyle heyecandan apışıp “Hadi sen git.kâlıyım ben. sı kalıp. Kırk yıl sonra sevgili yapmış. Ayy bu şarkı da tam bir abazan şarkısı. Ve soğan­ Bim bam böm çok şükür dostlar. bu çocuğun önüne güzel güzel kızları koym a. Anam şimdi dank etti.. sonunda oldu. Ç ok utandım am a sonra. “Ee c e v a b ın .” dedim ve ikinci katta indirdim çocuğu. benim de artık bir sev ­ gilim var. bırakın şunu diye. viyorum . artık bir sevgilim var! A llahım lütfen bunu deki k ıskançlık denen yü canavarı Pucca çıkarm a.

eski m anitası kim. fingirdeşm eler. bir de ilişkinin ortası oluyor. başta karşı tarafa beni ciddi olarak görüyor mu. acaba ne olacak. B a­ zen böyle onu görm ek bile istem iyorum . böyle ın Bü A ylardır peşinden koştuğum şeye sonunda kavuştum! yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 67 ün ya sı . Bence aşkın en güzel k ıs ­ bakışm alar. olacak mı olm ayacak nıı telaşı. Şimdi işte P ekm ez'de de böyle h is­ sediyorum . pt al mı iki dönem de özetlenebilir: Bir platonik olan tarafı. geçsin bitsin hem en şu ilk günlerin baskısı. Ya böyle insanlar sü ­ rekli işte aşkın başlan.A şk ın d ö n e m h alleri A m a böyle nasıl kasıyorum k en d im i. falan mı filan m ı? Y a böyle direkt gökten zem bille inm iş uzun süreli bir ilişkim olsun istiyorum. yatsak m ı yatm asak mı. arasam mı. K üç ük üstüne düşsem mi... ama sonrası da k o r- A güvenm iyorsun. ^ e r ­ başlarken otom atik olarak üç senelik gibi davranalım yanı. Ama olm uyor maalesef. Y a bir kete. ilk günleri mıy mıy diye ötüyorlar h a ­ ni. H ah ben ona inanm ıyorum işte.

Hayatım . n ’apim acıyorum çocuğa” imajım verir. ö z e l­ likle daha yakın davranm aya başlar erkeğe.” diyerek. Önceden m asaya topladığı o insanlara uyuz olm aya başlar. A ralarında şifreler oluşur. gevşenm iştir. birini görür görm ez. N edense hatun böyle yalnız kalm ak istem ez erkekle. B ir de başkaları­ nın yanında. kılkurdum gibi abuk sabuk şey lerle birb irlerin e seslenirler. Hedefe gözünü dikm iştir. zaten önem li bir şey konuşm uyorduk. Cinsel olarak y ak ın laş­ Bü P u ccı yü k D ün ya sı lı zaten bir tarafın sevgisi m uhakkak daha ağır basar! Hah . A rtık sevişilm iş. fazla m alarıyla bu dönem sona erer. “O bana yavşıyor. Yanma sürekli birilerini takar. kadının daha fazla sevdiği ilişki”nin aşam ala- Giriş dönemi: Bu dönem de kadın biraz soğuktur erkeğe karşı. böcüüm . telefonda isim ler değ iş­ tirilir. Erkek. K adına otom atik olarak yüklenen iğrenç çocuk takli­ di. Kantinde o tu ­ rurken. adam ları m asasına toplar. Erkek biraz daha sırnaşıktır. aşkım . H er ilişkinin kesin ve net k u ra ­ m esela aşam a aşam a söyleyecek olursam onları.k u tuyor beni. Sürekli yalnız k a l­ K üç ük mak ister. en güzel sm s’ler ve aşk m esaj­ 68 A pt M ıçm ıç dönemi: al ın abartılıdır. rahatlanm ış. hem en tutar kolundan ve “A aaa gel gel otur. bu dönem de başlar. G ünün yirm i üç s a a ­ ti birliktelerse. Kadın. işte size “e r­ keğin daha az. o ayrı kaldıkları bir saat de telefonda k o n u ­ şurlar.

A nneler Günü. faceebook k a ­ Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D ün ya 6 9 sı den daha iğrenç yazıları takır takır hatuna yollar.ları gibi sitelerde bulunan (hatta kilabı bile var olan). Üçüncü şahıslara sevgilini '‘benim ki” olarak tanıtm a faslıdır. Şu m esa­ . sü ­ mük kıvam ında devam eder. B ankaya birlikte gidilir. Erkekler. Annem in ölüm ünden bir hafta sonra babam ı da kaybetm ek bana çok koydu.. sabah ben baş gösterir. kandil. patılır.. yavaş yavaş şifreler doğum tarihlerinin birleşim i olur. bayram . H alta o güvercinin ağzına tıkıştırılan m e­ saj değiştirilip. önceden kuyruk salladıkları her adama. İki taraf d a bu aşam ada arkadaş­ larından kopm uştur. “Benim bir sevgilim var” derler ve de K üç ük kuyruklarım yere indirirler. götüm ­ jı alm am ış bir insan evladı yoktur sanırım: “Beyaz bir güver­ cin gönderiyorum sana. kar beyaz tüylerinde kokun. Kadınlar. 19 M ayıs g i­ bi özel günlerde de yollanır. Bu dönem fazla yılış yapış. Özellikle kadının bütün dünyası ilişkisi olm uştur. ve gagasında iyi geceler öpücüğü”. Benimki dönem i: Sahiplenm e dönem idir bu. “Zarife m oralim çok bozuk. Kanatlarında mutluluk. “Eve şim di girdim tatlım. H afif kıskançlıklar al ın faturaları ödem e sırasında birlikte beklenilir. telefon listesindeki ayda bir yatılacak kadınların num aralarını silerler. Erkeği sadece bu dönem de b ö y ­ le görebilirsiniz. En güzel sm s’ler yerini. B irileriy- A pt seni uyandırırım ” tarzı m esajlara bırakır. yüreğinde sevgi ve şejkat.

le konuşm aya ihtiyacım var.”

zuk bizim de günlerdir. Çok iyi bir babası var, bir görsen

adamı. Beni çok seviyorlar zaten. A nnesi de nasıl hanfendi,

nasıl iyi biri. Allah dualarım ı kabul etti, bana böyle birini

gönderdi. Hiç yalnız bırakm ıyor beni, ne desem yapıyor, çok seviyorum onu. Aaa dur arıyorr. N eyse tatlım ben gidiyorum , hadi öptüm seni.”

“Aaa n ’oluyo?” dönemi:

Bu dönemde erkek artık arkadaşlarına doğru kaym aya başlar. Yapışık ikizler gibi gezm ekten bunalm ıştır. H er h a re ­ ketini kadına söylemekten gına gelmiştir. Kadın bu dönem de bir mal olur, n ’oluyo falan diye bir telaşa k ap ılır... Etrafında

diye sıkıp bunalttığı için, bu dönem i saçm alayarak geçirir. Arkadaşlarıyla gezmesini, başka kızlara bağlar. Aldatıldığını

K

üç ük

yi duym am ak için yalan söylem eye başlar. Evde Pes tu rn u ­ vası düzenliyordur, ama kıza am casının evinde olduğunu söyler. Yalanlar ortaya çıktıkça, hatun çıldırır, anlam v ere­ mez. Kesin başkası var diye düşünür. Telefonda atılan m e­ sajlar, sorgulayıcı olmaya başlar: “N eredesin?”, “ Kim var?” ,

7c

A

Beyin sikme dönemi: Adam arkadaşlarıyla her çıkışında, kadının verdiği tep k i­

pt

düşünür. Kendini yapayalnız hisseder.

al

ın

hiç arkadaşı kalmadığı için, kalanları da ?benim ki benim ki?

P ucca

k

D

ün

ya

“Yaa benimkinin babası da anjiyo olacak. M oralim iz b o ­

“Neden geç yazıyorsun?” B aşlarda kapatılm ayan telefonlar,

şecereleri çıkarılır, ha bire onlarla ilgili sorular sorulur: “P e kiii Canan diye sevgilin oldu m u hiç?”, “En çok hangisini sevdin?”, “O ndan neden ayrılm ıştın?” , “O da annenlerle ta ­

nıştı m ı?” gibi sorularla kendini eskilerle kıyaslam aya başlar.

“Sen böyle değildin” dönemi:

Bu dönem, kızın artık depresyona girdiği; erkeğin ise b u ­

kavga edilir. E rkek kızı anlam az. Kız erkeğe sesini duyura-

m eye başlar. B aşkalarıyla görüşür, aldatır. A rtık atılan m e­ sajlar iyice değişm iştir. Kadın, “N eden böyle yapıyorsun?”,

nında kim varsa, sen onlarla ilgilen” , “Yaşanılan her şey h a ­ taymış sanırım ” der; erkekten gelen m esajlar ise, “Seni ara-

“Peki” v s.’dir

Uzatm alar dönemi:

K

üç ük

Bu, son aşam aya gelindiğini anlatan dönem dir. Kızın si­

nir krizleri geçirdiği, adam ın ise sikinde bile olm adığı aşa­

madır. Kavga bile etm eye mecali kalm az adamm. Birlikte o l­

duklarında sıkılır, konuşacak bir şey bulam az, aram ak için ­

den gelm ez, ayrılm ak ister, am a kadının sürekli sulu göz h al­

A

pt

rım ’V’İyi, sen bilirsin”, “İşim var biraz, yarın görüşürüz”,

al

ın

“Eskiden böyle değildin”, “Bugün beni hiç aram adın”, “Y a­

maz. Adam artık iyice uzaklaşır, görüşm ek işkence gibi g el­

nalıp resti çektiği dönem dir. N e zam an bir araya gelinse,

k

D

ün
71

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya

artık kısa konuşm alarla sona erer. Adam ın eski sevgililerinin

leri yüzünden ses çıkartam az. Kadın baştan sona harcadığı

böyle yapm ıştım ”, “Senin yüzünden herkesi karşım a aldım ”, “Senin sorunlarını kendi sorunum bildim ” , “Ben senin için nelerden vazgeçtim ” . Zaten bunlarla başlar ayrılık sinyalleri.

Ne zaman çetele tutulur, o zaman anlaşılır alışverişin bittiği. Bu m esajlarla adam daha da bunalır, bunalır, bunalır... Bir kavga kıyam et k o p ar... A yrılık yaşan ır... Bu ayrılık süresin­

ya hem en o kızın yanm a git, hiç vakit kaybetm e”, “H er şey

yorum . Allah belanı versin” , “Son kez konuşalım ”. B ir defa daha denenir, bir defa, bir defa derken artık iyice cıv ır... Ayrılık dönemi:

Erkeğin telefon num arasını değiştirdiği dönem dir.

Erkeğin, kadını daha fazla sevdiği ilişkiler ise daha kısa sürer. M ıçm ıç dönem inin ortasında kadın daha iyisini bulur ve gider.

K

üç ük

sevip küçük m innacık topalak gibi çocuklar doğururuz, m u t­ lu m esut yaşarız...

72

A

Um uyorum bizim kinin bir farkı olur da, ikimiz aynı anda

pt

al

ın

haram olsun sana. Pislik, neden telefonunu açm adığım b ili­

P ucca

men postala beni. Aferin yaa sana yakışan da bu”, “A yrıldık

k

ce kızın attığı m esajlar çeşitlilik gösterir: “Tabii işin bitti, h e ­

D

ün

ya

bütün em ekleri adam a m esaj olarak atar: “Ben sana böyle

K im s e b ilm esin aşkları

Aynı işyeri, aynı m ahalle, ayın sınıf, yani cüm lenin içeri­ sinde “aynı” kelim esi geçen her ortam da, “Ayy kim seye söy­ lem eyelim ” aşkları yaşanır genelde. Biz de bu klişeye uyalım dedik ve kim se bilm esin durum una girdik. Y aa bir de benim

şekilde: “Şim dilik kim seye söylem eyelim ” durum uyla başlı­ yoruz. Allah biliyor benim içim den geçeni: Hani bu ilişki

konusu olm ayayım ; ya da olur olur, daha iyisi çıkar karşıma,

K

üç ük

kısmetime mâni olm ayayım . A m a karşım dakiler de benden

mi utanıyor n ’apıyorsa “Y aa yaym ayalım bu durum u ehi ehi” deyince hem en hoop dünden hazır gibi kabul ediyorlar... Hah işte bıında da böyle oldu olm asına ama bir şeyi hesa­

ba katam adım : Bayan Kaltak. A llahım nasıl bir sürtükse, tam yakasından düştü sandım çocuğun, hoop hortlayıverdi. S a -

A

sürm ez m ünnez, sonra göt gibi kalırsam , en azından m avra

pt

al

kaderim m idir nedir, yem in ederim her başladığım ilişki bu

ın

k
k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

D
Ti

ün

ya

bahları beraber kahvaltı ediyoruz, sonra da kanala ayrı gayrı

geliyor. Ben tam yerim e oturuyorum , bir bakıyorum ki nasıl denk getirm işse sürtük ile kapıdan beraber giriyorlar. H er sa ­ bah aynı terane. Sonra sürekli yanm a çıkıyor, ahtapot gibi e l­ leri devam lı çocuğun om zunda, kam ında, belinde, her y anın­ da. Gerekli gereksiz kahkahalar, laf sokm alar, uzaktan u zak ­ tan çocuğu süzm eler falan. İfrit oluyorum oturduğum yerden.

kandığım ı da belli etm ek istem iyorum . Bir önceki ilişkim de

oyun oynam alıyım çünkü. Onlardan biri de, o bunaltıcı p si­ kopat kıskançlığım ı biraz bastırm ak olacak. Ama anacım

yor bebenin kucağına.

Ve gerçekten de öyle böyle değil, bildiğin sürtük. Daha

ruz Pekm ez’le. Cilveleşiyoruz deyince, öyle m erdiven b aşın ­ da bir dizini kırm ış mini etekli bir kız ve onun bacakları ara­ sında m alafatını sürterek ağzını yüzünü yalayan bir çocuk

K

üç ük

aklınıza gelm esin. D aha dili dilim e değm edi yeminle. Bizim fingirdeşm elerim iz daha çok böyle m erdivenin oradan aşağı­

ya bakarak gerekli gereksiz ihihihi m ihihihi falan yapmak. İşte bu karı, tam biz ihihihi yaparken geldi, dibim ize yanaştı. O çem çük gibi ağzını büzüştüre büzüştüre, on kilo lim on y a ­

74

A

pt

bugün, biz m erdivenlerin orada durup hafif hafif cilveleşiyo­

al

ın

bastırılm ıyor ki, ben tam bastıracağım , hoop karı atlayıveri-

yaptığım hatalar burada devam etm esin diye, baştan birkaç

P ucca

sin” diye çevirseydim olayı diyorum . Öyle bir durum ki, k ıs ­

k

Keşke baştan, “Kim se bilm esin, sadece Bayan K altak b il­

D

ün

ya

giriyoruz. Ben önce giriyorum , o benden beş dakika sonra

lamış da dili dudağı kabarm ış gibi konuşm aya başladı: “Pekm ezzzzz, ya ben de sabahlardan berii seni arorum m . Nerdesin yaaaa?”

Geri zekâlı karı, sanki gittiği yeri ona haber verm ek z o ­

runda. P ekm ez’in de bok yem esi var ya bence, abi nasıl k a ­ rıya yüz veriyor anlam ıyorum . Böyle geldiler yanım da v ıd ı-

vıdı gereksiz gereksiz konuşm alar, bir yılışıklık, bir bilm em ne. B öyle şeytan diyor, kalk git, trip at, laf sok falan. Sonra diğer yanım daki, artık m elek mi desem , geçm işim den gelen bir ses mi desem , öyle dandik bir şey işte, “ Ya saçm alam a PuCCa, bak daha önce dört senelik götünde patlayan bir iliş­ kin oldu, bunda o dingille yaptığın hataları yapm a lütfen, ö y ­ le tripler falan gereksiz. H em sen trip atıp gideceksin, kızın daha çok işine gelecek. K ıskanıldığını fark eden kadının g ö ­

kine takm ıyorm uş gibi davran ve gülüm se canım benim , ısır­ ma o dudaklarını kanatacaksın, gülüm se hadi,” diyor.

bahsediyorlar, am a beynim cüm leleri algılam ıyor, daha çok her şey yavaş çekim de ilerliyor gibi. Eli sürekli om zuna d e ­ ğiyor kızın, gülerken o suratını daha çok yaklaştırıyor. A lla­

K

üç ük

hım her şey aynı işkence gibi, başım dönüyor bayıldım bayı­ lacağım ya da o karıyı boğacağım orada. A a yok, bir şey y a ­ pam ıyorum , sadece izleyip M ona Lisa gibi gülüm süyorum . Pekm ez denyosu da uzun zam an benim le ilgilenmediğini

anladı sanırım , “Sen ne düşünüyorsun?” diye bana doğru d ö ­

A

pt

Ben de onu dinleyip, gülüm seye başladım . B ir şeylerden

al

ın

tünün nasıl kalktığını en iyi sen bilirsin. Ses çıkarm a, hiç si­

k

D

ün

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

ya
75

nüş yaptı. Neden bahsettiklerini bilm ediğim için salak salak

hep unutuyorum , neydi?” diye sordu bana. Bu nasıl küçük

adımı unutuyorsun? Ben her gün senin adım sayıklayıp, sana

basıp dururken, sen benim kalbim i sıkıştırıp, tırnaklarım ın

m ın, ne kadar yiyişm esek de, sevgilisiyim ve ona yılışan k a ­

öldürm ezsen, ben o kaltağı alıp pencereden aşağıya atacağım. Ü stünde zıplayacağım , sonra hoop alacağım körüklü o to b ü ­ sü, içine dolduracağım KSK taraftarlarım , otobüsle onu ezip

kazıyıp, köpeklere yedireceğim . Derin bir nefes aldım ve gülüm sedim . Ardından da, “Bir

için, hatırlam ana lüzum da yok," dedim ve merdivenlerden

K

üç ük

y u karıya çıktım. Sikerim lan ilişkisini de Pekm ezini de. A dam gibi bir ilişki yürüteceğiz diye, elin elektrik direği b a­

cak lı karısının yanında ne küçük düşecekm işim . Çok sinir o l­

d u m , geçtim oturdum m asama. Hemen ardım dan Pekm ez

geldi. Şimdi dedim, “ Ayy neden yaptın böle? Ayıp oldu k ı­

za , aslında o kız çok iyi bir kız bla bla bla?” diyecek kesin.

A

penisim olsaydı, em inim adım ı hatırlardın. Penisim olmadığı

pt

al

pestilini çıkartacağım , sonra o pestili o ra d m tırnaklarım la

ın

rı benim adımı bilmiyor. Allahım , öldür beni şuracıkta. Sen

varm azsın. Allaaaah, ben bu kadar mı ezik biriyim ? O ad a­

k

kenarlarını yem em e sebepken, sen kim sin de benim farkım a

D

vodoo yapm ayı düşünürken, adını koyan anaya babaya küfrü

ün

düşürücü bir şey, bu nasıl bir hakaret, sen kim sin de benim

ya

ca elini Pekm ez’in om zuna atıp, “ Ayy yaa ben senin adım

bakıyordum çocuğun suratına; Bayan Kaltak, yine o kırılası-

Genelde hep böyle oluyor. Bu herifler, kendilerine yavşayan sürtükler için sevgililerine, “Yaa o kız çok iyi bir kız” diy o r­ lar. İyi kız olunca, “ Haa tamam iyi kızsa, sevişebilirsiniz o zaman canım ,” diyeceğim izi mi sanıyorlar, n'apıyorlar?

B öyle yavaş yavaş m asam a yaklaşıyor, ben de kendim i bu “iyi kız” m uhabbetine hazırlam aya çalışıyorum . İpleri k o ­ pardım artık, kıskandığım ı da anlayacaksa anlasın, n ’apiim?!

Geldi iki elini m asam a koydu. Dünyanın en güzel kokusu burnum un dibindeydi. Böyle kafasını iyice yaklaştırdı, g ö z­ leri gözlerim e gelecek şekilde, “Hahahah çok güldüm ya, iyi dedin,” dedi. G özlerim e baktı baktı ve sonra kollarını çekip m asasına gitti. Ve ben orada öldüm , ciddi ciddi bildiğin ö l­ düm.

A llahım ben bu adam ı seviyorum , ne olursun beni bu

K

üç ük

A

pt

al

ın

adam la tez zam anda evlendir, ne oluırrrrrrrrrrr.

â|>Uİ»« b u y ıık d ü n y a n

k

D

ün

ya

B elki yakarım bu evi, k u rtu lu ru m ikim izden

bir ilişkim oldu... Öyle de korkuyorum ki bir şey olacak da ayrılacağız diye. Korkuyorum korkm asına am a psikopat gibi de ayrılacağım ızın hayalini kurup, şıpır şıpır ağlıyorum ... Var

bazen kendi ölüm üm ün hayalini kuruyorum ... Sonra da ö l­ düm diye salya süm ük sabaha kadar ağlıyorum ... Şimdi de

leleri, hikâyeleri falan geçiyor... O kadat güzel gidiyor ki b it­

K

üç ük

mesini istem iyorum o yüzden. P ekm ez'le eskiden yaptığım hiçbir hatayı yapm am ak için götüm ü yırtıyorum . Aşk konu sunda çünkü acayip derecede sapıklaşabiliyorum bazen. H a­

yatım a giren adamı her şeyin m erkezi yapıyorum . Bu da bir süre sonra bana da ona da zarar veriyor. O sırada her şey

m antık çerçevesinde ilerliyorm uş gibi gözükse de, sonradan

78

A

böyle ya Pekm ez’deıı ayrılırsam diye kafam dan ayrılık c ü m ­

pt

al

benim öyle kafayı biraz yem işliğim ... M esela gece yatarken

ın

H ayatım da sanırım ilk defa saygı ve sevgi çerçevesinde

P ucca

k

D

ün

ya

düşününce bildiğin hastalıklı insan davranışı sergilediğim i fark ediyorum . İnsan ev yakar mı sevgilisi onunla ilgilensin diye! Onu bile yaptım düşün artık.

Okul yeni bitm iş, hayatım ın iş olarak bana gelen en ballı fırsatını osuruktan bir söz yüzüğü1 için bırakıp başka şehre gitmişim ... D epresyonun bokuna çıkarıyorum resm en, bir ta ­ ne bile arkadaşım , konuştuğum insan yok. İşe başlaya­

lı çok olm am ış, bir türlü adapte olam ıyorum . Sevgilim beni aram ıyor, sorm uyor. Sik gibi kalm ışım ortada, bir evim var, eşya az, evin içinde sadece ağlıyorum ... Telefonum bir kere bile çalm ıyor. Fonda da Ö zlem T ekin’den “Belki yakarım bu evi, kurtulurum ikim izden, belki yıkarım gider, ne kaldı h i­ kâyem izden?” şarkısı. Sen kalk, elin herifi seni dizinin dibin­ de istiyor diye, her şeyi es geç, gel. A dam seni aram asın, sa­

mişim ben, sıçarım dem işim sözüne de, yüzüğüne de, beni siklem eyen herife de, işine de, yakarım lan dedim bu evi!

perdenin altından yaktım çakm ağı, kapıyı çektim gittim... A klım ca işve anıları yakıp gidiyorum , “bir iz kalm asın bu aşktan” gibisinden. Böyle arabesk haldeyim , asansörden in ­

K

üç ük

dim, “Ulan m üstakil evde mi yaşıyorsun? On dön k a t­ lı bir apartman! Ç atır çatır yakacağım bok yoluna insanları”

diye paldır küldür çıktım yukarı. Perde ve yanındaki koltuk
1 O su ru k tan söz yüzü ğ ü : E rk eğ in “ B u k ız k ah rım ı ço k çek ti, ev le n m ek gibi bir n i­ y etim y ok am a sev in sin g arib im en a zın d an ” ; k ız ın ise “O ff tam da ay rılacak k en , se­ v iy o r lan ben i bu, bari b ü tü n ö m rü m ü ad ay ay ım . C an ım ya b ak san a sö z bile taktı b a­

n a ” d iyerek tak tığ ı y ü zük.

A

pt

Bırakıp giderim kendi evime. Attım çantam a iki kot, bir bot,

al

ın

na köpek çeksin! D eğer mi be PuCCa dedim! B ir gaza g e l­

k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı

k

D

ün

ya

alev almış, söndürdüm hemen. Yoruldum tabii. Dedim azıcık uyuyayım, sabah terk ederim bu kenti. Gece bir uyandım, her

den, attım kendimi evden. Bütün apartman ayaklanmış, itfai­

gözümün

önünde

yanıyor!

İnsanlar

da

rinde bir parça kalmış. O da yavaş yavaş yana yana büyük bir

hibi, sevgilim, apartmandakiler piknik tüpümü suçladı. Özür

dim 0 “Ben bir psikopatım, sevgilimi terk edecektim, bari ha­ valı terk edeyim diye evi yaktım,” diyemezdim ya.

K

üç ük

80

A

pt

al

ın

dilerim minik tüpüm, her şey üstüne kaldı ama ne yapabilir­

P u cca

verdim, “Küçük tüp yüzünden” dedim. Bütün herkes; ev sa­

k

yangın çıkartmış. Yangın söndükten sonra karakolda ifade

D

li ediyor. Meğer ben ilk perdeyi yaktığımda, koltuğun sünge­

ün
beni

ye gelmiş, herkes yangını söndürmeye çalışıyor, her şeyim te se l­

ya
1

ki! Bütün ev yanıyor! MacGyver gibi geçtim alevlerin için­

taraf kıpkırmızı, kalkamıyorum yerimden, öyle bir baskı var

B u ld u ğ u m u n u m d u ğ u m d an daha değerli olması

Lisede falan hani, “Yaa benim sevgilim beni çok seviyo, bana dokuıım uyo hiç, sevişm iyoruz,” diyen kızlar vardı ya.

saklarının canını çıkartıp, bekâretleri kabak gibi yerinde d u ­

Çünkü o hem en öyle etiketlediği için, m illetin de kendisini etiketlem esini istemez. O sebeple paso, “Ayy ben sevişmem,

kim se inandıram az bıi m uhabbeti,” derdim , ta ki şu ana k a ­

K

üç ük

dar. Biri bana aranız nasıl diye sorsa, “Çok seviyoruz b irb i­ rimizi, ama sevişm iyoruz,” diye cevap veririm. Abi biz sevişm iyoruz yaa, bildiğin sevişm e denen olay

yok. Sabah akşam , bir bok yeme umuduyla, her yanımı tavuk

gibi bırakıyorum . Hayır, bir de öyle ki tüycüklerim kısacık­ ken ağdayla alam adığım dan, paso basıyorum jileti. Babamın

A

göm üşm em ” diye ayak yaparlar. “ Kusura bakm asın da, bana

pt

al

ran kızlar. Bir de seviştiğini söylerse, sanki orospu olacak.

ın

Oysa işin aslı; her köşe başında, boş ev bulduklarında, bağır­

k

D
k 'ı vu k « iptalin b u v u k d ü n y a s ı «l

ün

ya

suratı gibi oluverecek yakında, ondan korkuyorum . Geçen

da uzasın, adam gibi ağda yapm am lazım diyerek, m innak

lım, özledim ,” falan dedi. Ben de çıktım öyle, nasıl olsa ç ıp ­

gidelim ,” dedi. “Aha," dedim , “sıçtın PuCCa! A ylardır b e k ­

lük kız tripleri oluyor. Tabii bu ayak bir işe yaramadı. En son

arkasından “O ff PuCCa o f f ’ diye kafam ı duvara vuruyor­ dum.

annesi açtı kapıyı. Ayyy! Ev derken, em m e göm m eden b ah ­ setm em iş çocuk, gayet anam la tanıştırayım dem iş m eğer. A l­

Bilseydim böyle olacağını, bir kek, bir börek yapardım , g ö ­ züne girerdim kadının. Gayet şirin bir annesi var. Acayip de cana yakın falan, am a ben nasıl kasılıyorum . Bir de kardeşi

K

üç ük

var. Evlerini dolaştırdı Pekmez. Bizim evin dört katı falan bir ev. Tuvaletleri bizim salon kadar. Neyse; başkasının evinde değil iş, götüm ü koltuktan bile

kaldıram ıyorum resmen. Zaten böyle suratım da yapm acık bir gülüm seyiş, her boka sırıtır vaziyetteyim . Konuşm alarım , üç

82

A

pt

lahım ben nasıl utandım. Utanm ayı siktir et, hazır değildim.

al

ın

Kapıyı çaldı. Lan biz beraber olacağız diye düşünürken,

apartm anın m erdivenlerinden yukarı çıkıyorduk ve ben, onun


Pucca

?Ayy yok gitm eyelim ,” falan diyorum , ama bildiğin on d ö rt­

k

lediğin zaman bu zaman, bunda da sen m üsait değilsin.”

D

lak görm ez beni diye. A llah ’ın işi işte, çocuk arabada "Bize

ün

m innak bıraktım olayı. Am a aradı beni bu, “Bir şeyler yapa­

ya

ceğim , her gün de babam dan çok tıraş oluyorum , bırakayım

hafta sonu buluşm ayacaktık. Ben de nasıl olsa onu görm eye­

onu da yer. O noktada ben salata yapm ayı unuttum . “Yardım m m edeyim m m m iiii?” diye sor­ k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya 83 ransam mı kestirem iyorum derken. K üç ük Şey kızlar var ya hani. A m a gel gör ki hiç istem iyorum . ‘Git içeri kızım . ağzım kulaklarım da. olur m u!’ yü mek yapan karı görm em işim gibi bir mutlu bir şen şekilde k elim apış aram hizasında. hatta “Ohh iyi pacak bir şey yok. iki kekeleyerek. annesi yem ek yapm ak sı sam mı davranm asam mı bilm iyorum . o mam gerek. düşündüm : Salata salata. salatalığı. marulu.” diyorum. Ya da yaptığım şeye güvenem em . Am a sanırım m eşgule attı num arayı kadın ve direkt “Salatayı y a ­ pabilirsin” dedi. kim senin evinde yem ek yapam am . ne yapsın? Adam ın önüne koy ekm ek peynir. Kadına sam im i d av - . Sonra o tu r­ dum. benim de ardından geçip. P ekm ez’e yakın davran- için m utfağa geçti. S a ­ ta yapm ayı resm en unuttum. desin. Babam yiyor garibim .yaşında bir beyin özürlü edasında. am a sala­ ın Bü İçim den de. çenem ağrıdı sırıtm aktan. dom atesle falan yapılıyor.” diye geçiriyorum . O yüzden de onun beğendiği şeyleri kıstas a la ­ A pt al lata yap PuCCa diye kafam da bir şeyler dolanıyor. Bu işin kuralı. “Ayy ben çok güzel yem ek y ap a­ rım . “Ehehe yardım edim m iiiii?” sorusunu sordum. Yalnız y a ­ ün yalak suratım la.” diyen. B ir iki dakika kan beynim e g it­ medi sanırım. girdim m utfağa. sa ­ kin ol diyerek aldım dom atesi. sanki hiç y e ­ D ki geçti içeri. On iki y a­ şından beri sürekli yem ek yaptığım halde. G itm em gerek diyerek. N ’olur bi bok yaptırm asın. kendim e geldim. “ ‘Y ok’ desin Allaam . Haa işte hiç onlardan biri olam adım . Bir silkelendim .

” deyip nfurdunı oradaki sandalyeye. içten içe de dua e d i­ sun. ben onunla evlendiğim izin hayallerini kuruyordum. O salatayı her kesişindi. içine limon sıksam mı.ı. seni çok seviyorum . o hep yem eklerim izi yapar.' y< rnedirı daha hiç.” dedi. D om atesi nasıl doğram am gerektiğini kendi kendim e dünya­ nın en büyük sorunu haline getirm işken. Pekine/. K üç ük sursalar. yanım a geldi ve elim den bıçağı alıp.” İşte böyle saçma sapan Bü nırım . arkamı dönüp. Bunda da aynı öyle oldu. O nasıl g ü ­ zel bir görüntüydü öyle. Herkes mı. bir şey yap. ben balkonda masa h a­ A Dünyada seksi erkek davranışlarından en iyisi ne diye pt nu. kaçm ak zorunda kalalım . Sen ki koca okyanusu ikiye ayırttırdın. kaçalım . ben şu salata D ün ya sı neyi nasıl yapacağını bilir. kurtar yü yapm a işinden kurtulayım . valla çok iyisin. lütfen kurun bcııi şu olaydan.. ayy ya büyük seviyorlarsa. bomba patlasın. kim se ölm esin! Am a bir doğal afet. “ Bu e*. “Aİl«ı. hadi bir kıyak yap dua ederken. “eşofm anlı yemek yapan eık ek ’’ derini. Bu dediği şeyi k -fam hemen bel altı olarak alg ıla- al ın bana. Allahını. ne bilim ebabil kuşlarına taş toprak attırdın. bak ben yapayım bu­ sa da. ya kim se yem ezse telaşı yaşarım . deprem olsun. k en a­ rına mı koyayım . “Sen benim sala» im. bişi o l­ k yordum : “Allahım . Bir de ah tarafı salata y an i..mam. yeni eşyalar lalan alırım buraya. o ff kötü mü oldu. Haa belirtm em e gerek yok sa ­ beni şu durum dan.b ı/ın ı olsun. anasını göndeririz küçük bir eve.m çok lenkyuu. ben acaba bunları küçük doğrasam . Kız kıza toplanm alarda da ezik gibi dururum.

Öpüşm eyi unut­ hoop benim ait dudak onun dudaklarının arasına yerleşiver­ di. i'aklı beni. M ememi y. am a bir yandan da anası ya da kardeşi içeri girerse diye çocuktan sonra ilk öpüştüğüm adam olacak. PUS oynadık.. b a ­ ti bizim öpüşm e. ben bi aşağıya incem . Böyle g ö ­ züm ün içine bakıyor. Sonra annesi. Ö pecek sonunda falan diye seviniyo ­ rum.” dedi. h a y ır- yü şünüyorum . Y ani sevişm ek A pt Ama şey hoşum a gitti.u»\un . Bir de iki çocuk yaparım ohh m issss. “M asayı bi h a - . Sonra anası geldi. gayet normal bir oğleıı geçirdik. direkt kafam da karı kocayız imajı var. ■ bir sene bu günün rtk K tıs ın a . Ardından odasına geçtik bunun. Son öpüşm ede eli m ememe de kaydı. dudakları da am m a soğuk falan derken. Haa bir de ya kokuyorsa ağzım diye d ü ­ D ün ya sı mesul düşüncelere dalm ıştım . onları öpün b ı- •’ uğurlu olsun. iyice çekti kendine.. anası gelecek dur bir bakayım k u ç u k a p t a lı n buyul.!:.d m Bü muş olabilir m iyim falan gibi salak salak şeyleri düşünürken. Sonra Pekm ez belim den tuttu beni.zırlarım. Salak salak gülüyorum falan. H içbir şey anlam adım öpüştüğüm üzden. üç ük orada da iki defa öpüştük. İlk öpüşm em iz olacak ve benim A nkara’daki k de telaş ediyorum . iki yanağım dan tuttu. Beraber tabakları lalan yerleştiriyoruz. böyle bir alt bir üst kapının oraya. yemek talan yedik.” diye mutlu /ırlayıverin. am a nasıl m utluyum . için ilk adımımızı attık. Dilimi devreye soksam oha der mi. al ın şeklinde mi devam edeceğiz.

“Need for speed” oynarken ben P ekm ez’e turu b in d i­ gırgırına. Bu çocuk ­ la cvienm ek istiyorum . b e n d e n ö te . bu sözleri söyledi. planlarım a göre. oynaşm a. gelecek y a /a kadar evlenm em gerek. İki sene sevişm e.” dedi. Oyunun gazıyla heyecana geldi. Hiç kim senin y a ­ Bü yü k D ün ya sı b e n d e n ziyade .B ir b e n var ki b e n i m iç im d e . evliliğin boku­ nu çıkarm a. M utlu rnııyımı? Hayır! Sürekli ben kazanıyorum . Bugün bana “Seninle e v ­ nında bu kadar rahat değilim ben! Çok şanslı bir herifim . ama olsun. al ın lenm ek için bütün varımı yoğum u veririm. ama P ek m ez’le her şey çok güzel gidiyor. Şu dünyaya geliş amacım A pt rince. m aksat m uhabbet olsun diye söyledi biliyorum . Bütün b u ­ luşm alarım ız. sonra hooop çocuk. Çocuk PC oyunları delisi. izlem e odasında oyun oynayarak geçiyor. ben de ortak noktalarım ız v ar­ K üç ük mış gibisinden kendim i oyun hastası gösterdim . A llahım nazarlardan koru falan bir şeyler yap.

başka bir şey için gelm em işsin dünyaya. B ir de kıskanıyorum ana-kız ana-oğul muhabetlerini. Sonradan baktım . Çok garip geliyorlar bana...¡ ıl . dünyanın en harika yaratı­ A pt al ın Bü lerde. am an da am an diye.. Öyle kariyer yapayım gibi bir derdim bitecek. uzakta bir y er­ leri hiç sevm iyorum . her an hızlarım yoldan çıkartabilecek gibi duran biriydim. Tek k e n ­ di çocukları m ükem m elm iş gibi. b ö y ­ le sürekli elleri üstlerinde sanki. Ya tam am annesi dünya tatlısı olabilir ama ben anne­ yü nesini o evden çıkartırız.zaten sadece evlenm ek. i |» a l ı ı ı b u jr ı. bir ara çok hevesliydim . Sadece sevgililerim in değil. Hem eskidendi öyle şeyler. a n ­ D r lıtlly ün l* ı. Yani bütün arkadaşlarım ın anneleri m ut­ K üç ük laka bir defa da olsa “O kızla görüşm e!” dem işlerdir benim için. yine ben m anyaklaştım ve ilk bulduğum adamı k o ­ cam vasfına soktum. bir şeyler olayım . Ya da aşk gözümü kör etti. Lisedeyken A lsancak’ta sabahlayan. şu bayatın tek anlam ı. K a­ k Evlensek nasıl olacak diye hayaller kurup duruyorum . rı ne yapsın orayı? Ona küçük bir ev tutarız. böyle kadın gitsin diye gözünün içine bakıyorum . bel altı espriler yapan. ders çalışm ayan ama yine de bir şekilde yırtan. Afakanlar basıyor biri annesiyle yanım dayken. ya 87 sı yok. her şeyi çok bilmiş tavırları falan. Anneler tarafından asla eve sokulam ayacak bir kızdım yani. arkadaşla­ rım ın da annelerini sevmem. sana saçılan tohum lardan insan yapmak. Göztepe sahilinde kocam an ev. biliyorum ki m em elerim sarktığı z^man kariyerim de . Ç ocukken de şim di de annelerin kızları için düşündüğü “iyi arkadaş özelliklerini” taşım ıyorum zaten.

sıçar gibi doğurdukları salak çocuklarını benden korum ak için her türlü yaram a tuz basarlardı. kafam ı kurcalayan bazı sorunları da bir irdeleyeyim. K ızım la konuşm a bir daha. başkalarının anneleri benim için hep bir tehlike unsu­ ru oldu. Ama o anneler gelip.” derdi ve veli toplantılarında gıkını çıkarm azdı. Ne bile­ yim. sonradan farklı bir insan olarak çıkm az karşım a umarım. Okulda bir olay olduğu zaman. Umuyorum P ek m ez’in annesi de bu durumu sakince karşılayıp ayrı eve çıkar. hobereyy bekle beni kabarık F ran ­ sız güpürüyle yapılm ış gelinliğim! A pt al ın Bü nacağına. ceset yemiş gibi gaz sa ­ K üç ük lardı ortalığa. Ayy sanki yarın evlenecekm işiz gibi heyecanlandım . Ama hazır yeri gelm işken. Kaç kez disiplin kurulunda s i­ ya sı lardı. M esela sanki hiç osurm az gibi geliyor.. böyle başıboş D ün için beni daha da batırırlardı. “Anneniz doğurm uş sizi sokağa atmış. A llah ’ın ayısı! İçten pazarlıklı değildir umarım. biraz dayak atsın size! Bu ne ya millet doğuruyor yü büyüm üşsünüz.ğına sahiplerm iş gibi.. em besil kızlarını övüp beni aşağılar­ sin bizim kız suçludur. Ve öyle acım asız olurlardı ki. O günlerden kalan bir şeyle. Eğer bunlar da tam am sa. sarıp sarm alayıcıdır. senin gibi değil o! Baban karı kız peşinde d o la ­ bize olan oluyor!” diye söylenirlerdi. D ilerim koruyup kollayıcıdır. Her şeyi kafasına takıp büyütenlerden de değildir inşallah. babam benim için “K e ­ . Suratım a baka ması gerek. onun ders ça lış­ k baka. Eski sevgilim denen hayvan oğlu hayvan. kendi çocuklarım aklam ak nirden avuçlarım ı kanattım bu yüzden.

Bunları belli etm eden o nikâhı kıydırtm ak için çoookk ç a ­ lışmam gerekecek puufffü! K üç ük A pt al ın tu ç ı i k a p t a lı n b u v u k d ü -va. Selülitlerim i g örün­ ce. Giilben Ergen şarkılarında ağladığım ı görünce. Sonra açıklayınca durum u. is ­ tediğim an. istediğim yerde hüngür hüngür ağlayabilm e). ağlayacak. gerçek “ben” ile karşılaşın­ yapıp. iki. k Baklava yapam adığım ı öğrenince. yü görünce. kafasını duvardan duvara vuracak. dum ur olacak. Bü Tek am acım ın çocuk ve evlilik olduğunu duyunca. salak numarası . şaşıracak. Yanında biri ayıp bir şey söylediğinde. tırsacak. aptal aptal bakıyorum . Savaş film lerini sevm ediğim i duyunca. yüzüm ü istediğim zam an kızartabilm e. Oysa bir m ilyondan fazla bel altı fıkra biliyorum ve erkekle­ ri bile utandıran küfürleri nefes alm adan sıralayabilirim . PC oyun C D 'lerini kafasında kınnca. F u t­ bolu sevm ediğim i öğrenince. kaçacak. en işime yarayan özellikler: Bir. kusacak. y ü ­ zümü kızartıyorum (A llah’ın bana verdiği.Hoş o daha çok şoke olacak. bozulacak. M akyajsız D ün ya sı ca.

narkoz yem iş gibi şişen suratım la geçiriyorum.E rg e n lik d önem i Şu sıçtığım ın bilim adam ları her boka çare buldu. hâlâ kanatlı O rkid’in devrim inı yaşıyo­ Bü yü k D ün ya sı . O kadar ağrı çekiyorum ki eli­ öyle geçecek sanki ağrı. Pekm ez gibi bir çocuğa bile bas bas bağırabili­ yorum. Bilim in kadınlardan nefret ettiğini falan düşünüyorum . Ayın bir haftasını beş kiloya dönü­ K üç ük şen m em elerim . E r- A mi içim e sokup yum urtalıklarım ı sıkmak istiyorum. hâlâ da alışam adım şu ağrıya! A yyv. ama regl henüz yerinde duruyor! Işınlanm ayı buldunuz lan A llah­ ruz. ak lım a ilk kanam am geldi. biri bana ne yapıyorsun diye sorsa. “ Sana n eee bcaaaa” diye tekme tokat girişebilirim. Yıllardır her ay aynı işkenceyi çekiyorum . Ancak pt al Şu an. içi su dolu göbeğim . Ö yle sinirli oluyorum ki. ve ben her ay bu işkenceyi çekiyorum ! Keşke işyerleri regl dönem lerinde izin verse bize. regl sancıları içerisinde kıvrım kıvrım kıvranıyorum ın sızlar! Bize gelince.

tuvalete bir girdim.” kılır oraya.” Ergenliği sadece kıl.” “ İnanm ıy oru m m m m m .” (Bunu söy­ “Geri zekâlı m ısın? Şukufe Abla gibi biciklerin yere iner. Hiç kim se bana.” yü “Iyykk pislik gibi bişi. bir daha ağlıyordum .genliğe yeni adım atm ak üzereydim. Başım döndü bir anda ve yere düştüm. “PuCCa yavrum. A ğlayarak çıktım oradan. Herkes âdet olm aktan lı bir şekilde anlatm ıyordu. T avana bakarak kendim e gelm eyi bekledim.” “Sen ne diyosun? M incoda bile çıkıyom uş. Kakanı yaparken.” “ Benim üç tane çıktı.” “A nnem kâse koydu oraya. tüy ve bicik büyüm esi olarak b ili­ sın. erkek gibi aynı. “Ergenliğe giren kızların koltuk altlarında kıllar çıkar­ m ış. A pt yordum. Evde de kimse yoktu. Aynaya bakıyordum .” “Ehehehe ben de salata tabağı koydum dün. Külotumu indiri­ K üç ük yordum .” “Ö örrkkkk orda kıl mı olur bee. kan ağlayacak­ al ın leyen benim) Bü “Senin m em elerin büyüm üş azcık. am a kim se bu işi bana a y rın tı­ . Sonra sürünerek telefonun oraya doğru gittim ve babanıı ara­ dım.” dem em işti. kâse kadar olacakm ış. Bir gün. Bir türlü ayağa kalkamıyordum. gene ağlam aya başlıyordum . okuldan eve gelince. ağ gibi olup ta ­ k D 4* a p t a l ı n iu ı^ ıı k tlu jı> A ün ya sı falan b ahsediyordu. anam ınm kilodum batm ıştı.

. gözlerim görm üyoo.” dedi ve sonra babam ın işyerindeki bütün kadınlar o la ­ yı anlatm ak için beni telefonla aradı. Korkm a sakın.” diye al ın “ Kızım m asayı topla” dediğinde ise. şeyy haha. tehdit ettim. hem en kam ım ı tutup Bü Bir süre babam ın yüzüne bakm aya çok utandım. ped parasının on katı fazla para alıyordum. babam kıyam eti koparttı. çok akm ış hem de." du???” “B aba ayıpçıl yerim den kan akmış. genç kız o l­ d u .. bana böyle gelgitler oluyom uş. başım dönüyo. sızlaştım..” “H ım m . hatta bir tanesi kızlık k D ün ya sı “Nasıl kansersin?!?! Nereden çıkardın bunu?? Ne o l­ . Benim küçük kızım . uyuşturucuya başlarım .“ Baba.. O eteğin üzerine de bir sürü rozet takıyordum ve şu a n ­ da bundan inanılm az derecede utanıyorum am a topuklu bot­ A pt üstüm e gelirsen okulu bırakır.. Ö lcem m . Ne zam an babam dan para isteyecek olsam .. O giin en azından on beş zarına kadar anlattı.. böhüüü ben kanserim . Adam fıttınyordu. “Regl dönem indeydim .. Üstüme K üç ük gelme. Sonra o yaşta saçlarımı sarıya boyattım .” dedim. şu anda da bi gelgit yaşıyorum . bir dakika dur bekle. Sarı saçlarım a tam alıştı. “ Bluğ çağındayım . ben tarz değiştirip m a­ vi siyah yaptım. “Sancım var. kapatıyorum tele­ fonu. Sonra biraz daha büyüdüm ve okul eteğim artık diz kapağım dan bir karış yukarıda olm aya b aş­ ladı. Orkid alacağım deyip. öıtm enim iz sö led i.” diyordum . sonra a r- yü kadından regl m uhabbetini dinledim.. yapam am .. odam a gidip Kom dinlem em lazım .

B a­ caklarım ı ilk defa babam ın jiletiyle almıştım. Onun annesi evde hep yapıyordu ve deneyim liydi. belki bacaklarım daki kılları a la ­ madım fakat ağdayı apartm andaki bütün kızlarla afiyetle y e ­ dik. a ğ ­ da gibi bir sorunum da oluşm aya başladı. A m a ne yapalım işte. kim olsam diye düşünürken. Bir de böyle yanım a ucube k ı­ . Babanım suratı yara bere için­ K üç ük de kalınca. kendim gibi kızım olsa. Ayy şim ­ tüne diyorum . onların karşıt görüşünde olan. ya sı yah göz kalem im vardı hep. Sonra bu olay sadece bacakla kalm adı tabii. arkadaşım bu işe gönüllü oldu. etek boyu aynı. kâh Ö z ­ lem Tekin.larla okula gidiyordum . Gitti bir güzel pişirdi o A pt al ın Bü di düşününce. kâh Yıldız Tilbe arasında oynayıp dururken. kestane üzerine sarı balyajlar attırınca. çarparım ağzının ü s ­ yü bakımlı am a benden daha çirkin kızlarla gezm eye başladım. onu nasıl kullanacağım ı ö ğ lenıııeın gerektiğini kavradım. Babam oturup bize böyle şeyleri anlatm ıyordu. deri bilek­ likler ile değil de daha tini mini altın bir kolyeyle ve dudak­ larım da parlatıcıyla okula gitm eye başladım . kendim e ağda alıp. Sonra ben ne olsam . Kvdeki en büyük kızdım. İlk ağda deneyim im de. Deri kolyelerim . bilekliklerim ve si­ lıklı üç beş tane kız topluyorduın. biz de o zaman derdim i­ zi acım ızı bu şekilde gösterm işiz. D ün saçtan vazgeçip. Her gün m üdür yardım cısı girişte üstüm dekileri çıkarttırıyordu. Ardından mavi siyah göm leğim in ilk üç düğm esi açık. k ucubelerden sıkıldığım için. İkincisinde. Yanımdaki Böyle kişiliksizce bir kim lik bunalım ı yaşıyordum .

“Allahhım m m arkada. b a ­ fark etti (onunki çok çok daha kötü geçti. İspanyolca. Odaya girdim . Tuttuğu anda ebemi ağlayarak. K üç ük 14 A pt al duğu bütün kurslara yazdırdı: Bateri. kapıyı kilitledim ve hüngür hüngür ün sana geliyorum . elinde ağdayla kovalıyor beni. Kalan hayatım kurslarda devam etti.” diye acıyla kaçm aya başladım . B u ­ sı dedi. k sında.” raya kadar gayet sakindim . tiyatro.ağdayı. ın Bü bam o yıl kardeşim in de ergenliğe girm ek üzere olduğunu P ucca yü lem eyi öğrendim. Ben önde.. şak şak şak uzata çeke. gitar. çünkü o daha d o ­ ğarken depresyondaydı) ve bu durum un herkese fazla ağır geleceğini düşünm üş olacak ki. kem an. beni oturttu önüne ve “Aç bacaklarını. İşte ergenlik sürecim de böyle geldi g e ç ti. beni Allah ne verdiyse bu l­ İngilizce. S onra­ Öyle böyle her gün garip olaylarla eve gelip giderken. B ir . çarşafı serdi.. dans. Aldı eline bir güzel ağdasını. kuaför ablanın hafif eliyle bu işi on dakikada çözüm ­ D sikecek. o yardım sever arkadaşım ı evden kovdum . Onu çeker çekm ez. A m a sancı­ sı inanın hâlâ yum urtalıklarım da. o ya de ortasına tükürüverdi ve sonra şap yapıştırdı m incom a.

Orada onu sustur­ m am gerektiğinin farkındaydım . Bugün öğlen P ekm ez’le yem ek­ Bü yü k k ü ç ü k a p i a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 95 ün ya sı c e v a p la r ın ı d a h i " b i l m i y o r u m ” . “gerçekten birbirim izi sevdiğim izi sandığım anları”. K ızla okulda hiç m uhabbetim falan yoktu. “Sizin nişanlandığınızı duym uştum ben da rüyadan uyanır gibi oldum. okulda bize dair . o ne yaptı?” dedi. ne oldu ya. Öyle özlem işim ki.. İşte okuldan hocalardan falan bahsederken. Sonra ben o ra­ al ın m aya lüzum görm em iştim . O A pt A nkara’dakiyle. sanki P e k m ez’i hiç sevm iyorum gibi geldi. bu kız geldi yanım ıza oturdu. Ç ok garip bir histi. ondan sam im i davran­ teydik. olanlardan. Sonra bir şeyler anlatm aya başladı kız..K e n d im e so rd u ğ u m so ru la rın Bizim üniversiteden kızın biri kanalda işe başladı. am a susm asını istem iyor­ dum. Yani nasıl desem. A nkara’ya gitm em gibi veya burada K üç ük bu çocukla ne işim var gibi. hep böyle bahsetsin ondan istiyordum. yaptığım ız küplerden falan. Kalkıp ben bir su alayım deyip.

Bir zam anlar eğleniyorduk biz onunla ya. okul y o ­ . sı A klım da sadece kötü şeyler kalmış. Biz eve gelene kadar arkadaşları bizim y ata­ ğı da güllerle donatm ışlar. Hepsinde “ Seni seviyorum “. D ünyanın en mutlu kızı bendim sanırım o sıralarda.kadar karm aşık şeyler yaşayınca. hacı yağı gibi kokuyor. o anıları unutm uşum ben. Sonra ne bileyim. “ Arkadan sigaramı versene. Ö ğ ­ da. Am a o kadar canım yanm ış ki. “ Beni bırakm a” .” deyince. p o ­ şetin içine m utlaka çiçek koyardı. bildiğin açtık falan ama çok gülüyordum yan ın ­ ya lundan onların evine gidiyorm uşum gibi oldu. kaybeden evin yanındaki boş kilisede kalırdı. Yanım da Pekm ez var ve Pekm ez pt al ın Bü yok. dal dal güller duruyor. Batak o y n ar­ gün “Canım kiraz çekti” diye mesaj atmıştım. Bir Hucc» yü Doğum günüm de. bütün arkadaşları güllerin yapraklarını k ağacını söküp getirm işti. ben bunların hepsini unutm u­ şum. her taraf kırmızı gül yaprağı. Bir gece kavga etm iştik ve sabah bir uyanm ıştım ki odanın her tarafına post-it'ler yapış­ K üç ük tırmış. ben buna bir kilo pirinç al derdim . Kız anlatırken.” dedi. Sonra bir ün renci eviydi. arka tarafa bir döndüm . A Sonra kendim e geldim . D lardı. Kapım a kiraz kopartıp arabanın arkasına koym uşlar. Ama benim haberim bindim arabaya. sen de gel. “Sana âşığım ” yazıyor. “İnternet k a fe ’ye gitm em lazım. Hâlâ onları saklıyorum . Sonra bir yere gittik ve bagajı bir açtım . Yastığım ın altına da m ektup yazıp koymuş. Bir zam anlar gerçekten mutluydum .

“ Ayrıldık . raşmasını özledim . onu ben çok özledim . biliyorum açm ayacak ya da açıp kalbim den g e ­ olm ayacak. Başlasak. “N işan m ışan ne bu?” falan diye. Bu kadar şeyi biliyorum . saatlerce gözlerim e bakm asını ö z le ­ k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü dim. beni görünce yü gülüşünü özledim . o zam an yaşanan şeyleri. Kızı susturm am gerek diye düşünüp. burnum un ucunda sızıya dönüşen hissi ne yapacağımı K üç ük bilmiyorum. A m a uyandığım zaman bana bakan gözlerini özledim. o hallerini. o günleri yâd etm ek istiyordum . battaniye altına girip. biliyorum birbirim izden daha çok n ef­ ret edeceğiz. okulun önünde beni beklem esini özledim .. O kadar özlem işim ki ona. beni çocuk dim. ses tonunu özledim . geceleri bana su getirm esini özledim ... Dönsem . Biliyorum im kânsız o zam anlan geriye getirm ek. Arasam . beni benden daha çok düşünm esini ö zle­ gülüm sediği zam anları özledim . en sevdiği renk olan laciver­ di özledim . ama hiç duym uyordum .eski sevgilim i dinliyor. Sadece eve gidip. Ben de yanında m elül m elül anılara bitti ya o!” dedim ve kalktım gittim masadan. am a soluk borum u k e ­ sip. bir daha beni sevm esini iste­ mek. biliyorum özlediklerim aynı al ın gibi sevm esini özledim . Pekm ez bir peyler söylüyor. üstüm e kalın bir şeyler giym em için u ğ ­ k D ün ya sı dalıyorum. A pt çen her şeyi bozacak. .

O adam beni artık istemiyor! Bir zam anlar sev ­ miş olm ası. Ve karar verdim . yapacak bir şey yok! O osuruk gibi. y o k lu ğ u n h e r b i r b o k u n b a n a z a ra r İki üç gündür böyle geçm işi düşünüp düşünüp salaklıklar yaptım . bütün güzel anılarım ızı bir bir kendim e hikâye yani! Öğlen yem ekte. Yeter al ın li aklım a getire getire. Türkücü C eylan’ı yem işim de hazm edem em işim gibi bir sancı çekiyorum lan durup dururken. elim dekinden olacağım . O değil de. çıkışı sorunlu. am a belki olur yeniden. o çocuk son bıraktı­ Bü P ucca yü k D ün ya sı . eskisine dönm eye K üç ük çalışsam . A m a yine de insan böyle durum larda.V a r lığ ı n . İki gündür. sanki adam kabul edecek. “Yaa eskiden böle bir adamdı. hüngür hüngür ağladım resmen. içim deyken bana 9 8 A pt form atında anlatıp. ömrü boyunca seveceği anlam ına da gelm iyor.” um udunu taşıyor. böyle sürek­ ğım haldeki gibi. nefret ettiğim kişi olarak aklım da kalmalı. N i­ ye öyle bir formata soktuysam kendim i. Hâlâ bu gerçekle y ü zle­ şem iyorum .

hoop konu geliyor benim eski sevgili­ me. İki üç . bir kaşım ı havaya kaldırdım ve sinirli bir şekilde.sancı veren “umut” yüzünden. “PuCC a. O gayet soğukkanlı bir biçim de “Neyin olduğunu bilm iyorum ama. Bü yü k D ün k ü ç lik a p t a lı n b iiy u k d ü n y a c ı ya 99 sı P ekm ez de anladı.” dedi ve böyle film lerdeki gibi arkasını döndü. Üç. Sonra ayağa kalktı.” Şimdi üç se ­ çeneğin var karşında: Bir. Birinci maddeyi yapayım . Sonra ben yine Pekm ez diye öleceğim. D arlandım yani ondan da. gözlerinin içine içine bakarak.” dedim kendim e. M antıklı olarak düşününce. O zaman da tabii. onunla karşılaşm ak bile istem i­ yorum. al ın gülüm süyor falan. boku direkt ona at. biliyorum bu buhranın bir sü ­ re sonra geçeceğini. ondan beri iyi değil­ sin. aferin. tutm azsa iki uç devam e d e ­ riz diye. gündür hiç konuşm uyoruz.” M erdivenlerin oraya çağırdım P ekm ez’i. bir yılışıklıklar. “Peki” de ve başın en e eğik git. bir soluklan. anlaşılmayacak gibi değil çünkü. Pekmez’den olacağım. B ende bir şım arıklıklar. ağla. İki. o kızın anlattığı şev ­ lerle ilgili olduğuna eminim! Hiç zorlam ayalım bence bu “Halı!” dedim . “N işan falan bir şeyler anlattı o gün.” A pt ilişkiyi. kalktım ayağa. B ir anda soğudum böyle heriften. “Hangi kızdan bahsediyorsun sen? N eyinden em insin?” dedim. iyi bok yedin. ayy k en ­ dim den tiksindim . “M alak m alak iş yapm a. Ne zaman konuşm aya başlasak. Ha bire tuvalete g i­ dip. bir destur de. hem en bir suç bul. o derece. yani gizem K üç ük yarat. klozetin üstünde yarım saat falan oturuyorum . “bir sakin ol. P ekm ez’i B ayan K altak çatır çatır yiyor o la­ cak.

ben hıçkırarak ağladım falan. Dem ediğin gibi. Sonra sarıldık m aııldık. Tanım adığın gibi.. neyden beri iyi . Keşke yeniden birleşsek. sen sikim de bile olm ayacaksın” mı deseydim ? İnan bana dürüstlük dediğin şey. bir yandan da kolum u çekiştiriyorum . B ir yandan yü P u cca şan. G e r­ çekten şu yaptığından m idem bulandı. Gerçekten sen . Sen de kalkm ışsın bana. Bu a r­ ağlıyorum . bir defa bile neyin var d em e­ sun. ben bile kendim e inandım. bilm em neym iş. Hepsini geçtim . Herkes biliyor dedim . her bokta işe yaramaz.” k fam. N eyse boş ver. şimdi kalkıp bana. yaralı ceylan m odunda bir gün geçirdik. k a ­ dedim ve hızlı hızlı m erdivenlerden yukarı çıktım. İki gündür kanalda bilm eyen yok! A nneannem kom ada.“Haaa buydu yani olayım . Nasıl ağ lı­ yorum ama. yok n i­ D ün din. Anneannesi tarafından büyütülen kız pozisyonuna geçtim. ama çocuk oturup kam uoyu yoklam ası da yapacak değil ya! Am a K üç ük napiim ? Oturup. nişan mişan d iy o r­ ya olup olm adığım ı dahi bilm iyorsun. aklım fikrim hep onda. Bu da yalan. En azından bir krizi atlattım. benim kafa eskisine g it­ ti. kolum u falan tutm aya çalışıyor. büyütm edi. hatta bizi hiç sevm ezdi bile. Öyle. Gerçekten teşekkür ederim!!! dür zombi gibi dolanıyordum . bundan sonra bir daha eskiye asla dönüp bakm ayacağım . hastanede yatıyor. Ne nişanı ya? İlişki zora gelm iş. iki g ü n ­ sı Beni hiiç tanım am ışsın. Çok hayatımı k u rtar­ dı valla o gözyaşları. yok ilişki diyorsun.. IOO A pt al ın Bü kam dan geliyor. Tabii an ­ neannem kom ada falan da değil. “Yaa evet haklısın.

O.G öğüs u çla rın d an küpe yapacağım kendim e P ekm ez’le aram ız az biraz kötü. Ben eskiyi düşünm ekten vazgeçtim. kader denilen zım bırtıyı böyle ufak oyunlarla aleyhim e kullanm a. pt al lışıyor. Bak bir daha kim senin eskisini deşem esin saftirik! A llahım sen de K üç ük ne olur. fecii dehşet güzel öpüşüyordu. Ders olsun. bitti. geldi geçti. bu oradan buradan e s ­ ki sevgili muhabbetini açıyor. A m a Pekm ez hâlâ bitirm iyor. yiyişiyordu. hayvan gibi se ­ viyordum . ben susuyorum . "K öpek gibi âşıktım eski sevgilim e. bir tanesini kapaklam ışım . O günden sonra bir daha toparlanam adık gibi. Bayan Kaltak o beyaz pantolonuyla bize doğru yaklaşı- A dur aklım a geldi. N eyse biz yine böyle kantindeyiz. A rtık höh getirdi bana.” diyeceğim . B ir elleşm e arlık. H ayır sonunda dayanam aya­ ın Bü yü k k ııç n k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı IO I D ün ya sı . Sonra bir b ak ­ tım. bırak elim de avucumda dursun. öylesine bir anlık histi. bi atayayım şunu. m uhabbetini açarak aklım a mıh gibi sokm aya ç a ­ cağım . rica ediyorum .

bu A llah’ın kaşarı. Benim kalbim sıkıştı orada. burun deliklerine parm aklarım ı sokup. m em e uçlarını tırnaklarım la kopartıp. o iğrenç suratını yapıştırdı P ek ­ m ez’e. bu geri zekâlı. salak salak bir şeylerden bahse­ nuşm uyor. m em elerine dikm iş kızın. Na k söylem em e gerek yok herhalde. topuğum u ağzına P ucca yü ni. Geldi. o bacaklarını ikiye ayırıp. Ayy valla . “Ben çıkartırım . bu geri zekâlı. şunu çıkarır m ısm ?” deyip. S o n ­ K üç ük ra. kızın götüne sokm ak istedim. “G özüm ün içine bir şey kaçtı. hem en döndüm P ekm ez’e ün ediyorduk. üstüne yünlü kazak giydirm ek istedim. Ben böyle hayaller kurup rahatlarken.” dedim ve tuttum kızın suratım . Bu sefer. P ekm ez’in baktığı yerin kızın m em eleri olduğunu böle o m asayı alıp P ekm ez’in kafasına atarak. Sonra.yor. Sonra kızı yere yatırıp. Ben şoke. bir baktım . açm ış m onçiçi gibi gözleri­ D çıkıyor yaaa.” dedi. hiç hem de. re s­ 10 2 A pt al hihih ben ne dedim ?” dedi ve elini P ekm ez’in apış arasına ın Bü m ak falan istedim. bu mal. “Ya bi de klimayı açıyorlar yukarda. bir tanesini k o ­ pararak. arabanın kapısını açıp kızın kafasını asfalta sürtm ek istedim. göğüs uçlarım baktım. bendeki işkence planları d a ­ ha da arttı. kulağım a top küpe yaptığım ın hayalini kuruyordum ki. beynini d ağ ıt­ göm üp. “A haha ben ne dedim yaaa? A hahahah ay ben ne dedim ? İh i- yakın bir yere koydu. Sonraaa. Ya hayır bir de benim le hiç k o ­ sı diyor ve o tarantula elleri yine çocuğun üstünde. bu y o l­ ya ben bu kızı paralayacağım . Son sürat arabada giderken. onları koparm ak istedim. o kafayı turşu suyuna batırıp. oturdu yanım ıza. Hava soğuk m oğuk bir m uhabbetler lu karı.

gündem değişti. andım olsun burayı onun mezarı y a ­ parım . ben de kurtulayım artık!” Aslında bir nevi iyi de oldu. beter olsun! G özünü ç ı­ kartm adığım a dua etsin! P ekm ez’e de dedim . o da rahatlasın. canı yanm ış .men tırnağım la gözünün beyazını deştim. Pislik. K üç ük A pt al ın Bü ün k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya se v g i­ 10 3 sı ama öyle böyle değil. oyy canım benim. A ğlayarak tuvalete gitti. en azından karının ağzına sıçarken bir vasfım olacak. “Şu kızı becer de. zaten kabak gibi belliydi de en azından bize sordular mı yalanlam a ihtiyacına girm eyeceğiz. Bayan Kaltak D edim artık önüne gelene söyleyeceksin sevgili olduğu­ muzu. D uym ayan bir kişi kalm ayacak ve o kaltak sağında solunda bir daha olursa. A rtık resm î olarak yü açıkladık k D herkese li olduğum uzu. İyi oldu bu iyi. B ildiğin deştim sürtüğün. eski sevgilim out.

. Am a yapmadı. k afa- A “Sana sürprizim var. Ben tabii direkt hayallere daldım. şık lokantalar falan derken. EXPO için gazetecilere ve delegelere yem ek veriyor­ muş. peynir bile ithaldi. çıktı geldi ve şarap. Pekm ez de delegelerle birlikte sem pozyum daydı. Sevgililer G ünü’ydü.. oraya götürdü beni! Hep hayalimdi zaten Sevgililer G ü n ü ’nde böyle bir yemek!!! Tek lokm a yiyem edim . A nlam a­ dığım şey. dört gözle bugüne özel bir şeyler yapsın diye bekledim d urdum . ın Bü Pu«:a yü k D ün ya sı . Bütün gün arayam am asının sebebi: Çok yoğunm uş. cıks.. yem ekte Türk yem eğine dair tek bir lokm a yok. ııyykk Sevgililer Günü falan çok dem ode am an.Y o k b ir şey Bugün.. o da ne? A bdullah K üç ük Gül. P ekm ez’e. güller. pt al Bütün gün EXPO denilen zım bırtı için uğraşıp durdum . sen adam lara ülkeni tanıtıyorsun. Bir telefo­ nunu bekledim . aramadı.” dedi.” desem de. “Özel günlerden hoşlanm am ben. Akşam olunca.

bütün gün o kızlarla nasıl eğlenm iş acaba oluyor. “Neyin var Pucca?” Herkes G ü l’ün ağzından çıkacak iki kelime için çırpını­ yor. kıskançlıktan d u ­ D ün ya sı tim ki. sinirden köpürüyorum . ama k nim surat beş karış. Sonra sıkıldığım ı anlayıp dışarı çıkıyoruz. Kızlarla geliyor. adam gibi bir şeyler yiyelim diye. bilm em ne televizyonundan bilm em kim. benim se tek derdim . A ğ ­ K üç ük zımı bıçak açmıyor. yani deli gibi tehlikeliyim. sanki beni aşağılıyor gibi yü daklarım ı yiyorum . böyle m idem e şırıngayla hava dolduruyorlarm ış gibi bir his yaratıyor.” Beni de tanıştırıyor tabii g e ­ lenle gidenle: “Bu hanım efendi. Y a­ . Üç kızdan biri ile aynı diyalog: “ Ayy bugün ne eğlendikk. “ Neyin var Pucca?” "Y ok bir şey. Çok sinirliyim . Tek istediğim terk edip gitm ek orayı. “bu da!” B ak senn! B e ­ giderken de kolunu bacağını kırıp gitm ek istiyorum. çekip dive korkuyorum . Bir kum rucuya gidiyoruz. bütün m uhabir kızlar selam veriyorlar Pekm ez’e.” Dem ek. gitsin ‘haw aryou’lar. Bu da PuC C a. yaa hep görüşelim şenle Pekm ezzz. Ulan birden fark e t­ bancı m uhabirlerle gelsin ‘fine thanks and you ’lar. Bu kıskançlık. gülüşm esinde. yem eğini ye sen!” A pt “Yok bir şeyim! Sen işine bak!” al ın gitm ek istiyorum hem de gidersem ve arkam dan gelm ezse Bü her konuşm asında. Bizim yerli m uhabirlerle öpüş koklaş.sim kaşıyacak vakti yokm uş bla bla bla. Hem çok sinirliyim . kırgınım ve kıskancım .

onun d ışa­ P ucca yü bugün. K ıskançlık çok kötü bir Bü rum. hiçbirini de ben alm adım . Bu e r­ keklere kim diyor. sadece benim m alım olsa. bana şans getirm esi gereken bir yusufçukla. bir de etrafında dolanan her m em eliyi kendine hayran bırakan bir yediği bokları tahm in edip dudaklarım ın içlerini kem iriyo­ rıdaki hayatı fark edip beni ikinci plana atm ası bölüm ü. K eş­ ke hiç kız yüzü görm ese. A m a ala ala yusufçuk kolyesi almış. ne bileyim tek kelim e konuşm asa şey. Evde tonlarca bu kolyeden var. D ü n ­ yanın en iğrenç hediyesi bu sanırım: Y usufçuk kolyesi.H ediye alm am ıştır diye içim den düşündüm . insan bir defa olsun aram az mı? Sabahtan beri orada k sevgiliyle bir Sevgililer G ü n ü ’nü daha bitirdim . İlişkinin en sevm ediğim bölüm ündeyiz işte. Onu da . K üç ük 06 A pt al ın insanlarla. m anitalarınıza yusufçuk alın diye? Y üzüm beş k anş asık. am a kaburga kem iklerim in içinde saklam ak istiyorum onu. neyse ki onu bugün oradaki kızlardan biriyle gidip alm ıştır em inim. Ç ok kırıldım D ün ya sı akıl edebilm iş.

ağzına sıçacağım . artık böyle davranm ayacağım . bunun gözler bayık.A yakların bana biraz cesaret versin S evgililer G ü n ii’ndeki sinir harbim ertesi gün g eç­ ti gitti.” A im m m m m m !” diye kollarına* atladım . A rabasıyla tenhalar m elihalar m uhabbeti yapıyoruz: Hafiften yüzeysel sevişm e­ ler. hana ayaklarını göstersene. al ın yarım saat süreyle trip atıyorum . “B e b e ii- “Orospunun yem ini penisi görene kadarm ış” diye. Ne kaprisim kapris gibi. pt şöyle yapacağım .. Gece boyunca içim den kurdum kurdum . hoop hem en kıvm veriyorum . Hah b e ­ K üç ük nimki de öyle aynı işte! Ç ıkışta bir şeyler yapalım dedik. ceğim dedim . “ PuCCa.. ne nazım naz gibi. En fazla soluk çıkm ıyor. baktım karşım dakinden ses Bü yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 107 ün ya sı . sürüm sürüm süründüre­ S abah işe geldiğim de ise. Bir atasözü var ya. el m em ede öpüşm eler falan. Derken. sesi kısık bir şekilde kulağım a yaklaştı.

bana sorunlu biri gibi davranm a. öm rüm de böyle anlayışlı birini ya yavaş. M eğer çocuğum ayaklardan hoşlanıyorm uş. o an ayakU . R en ¡en ittirdim ç o ­ cuğun kolunu. normal insa­ pt al ın Bü kokuyorsa? Benim ayaklarım güzel mi değil mi onun bile yü ladı. Elini bileğim e doğru götürm eye b aş­ D aklım a gelm edi? Nereden aklına gelsin A llah’ın salağı P u C - ün yok! Ne güzel yaa diyordum .” “ V ayy canına. hele de kışın o çizm elerin içinde iki büklüm d o ­ laştılar garibanlar. Kızların ayağı kokm az.'ttt gözüm e am cam ın oğlunun suratı gibi gözükm eye başiadi. çok ilginç yaa!” “F etişistlik mi bilmiyorum ama çekici geliyor bana. K üç ük na benziyorsun oysa.. çok ilginç yani. am a ya bilm iyorum . “Aaa ayağın ne güzelm iş” demedi. fakat ayağım da spor ayakkabı olduğu için kokuyor m u k kıvrım kıvranıyordun. eli oraya gitm esin diye kıvrım kokm uyor m u diye çekindim . Çirkinm iş de dem edi. ama ya çirkinse? Oje bile \o k .. Nasıl Ca? B acaklarını alm azken. Ben de diyordum ki herifte hiç saldırm a potansiyeli sı O haaa şimdi kafam daki soru işaretlerini çözüyorum yavaş . söylediğim e de pişm an etm e!” “ Y ok ondan dem iyorum .” “PuC C a. ayakla bi insan ne y ap a r ki?” A “N e kadar garip. ben hiç fetişist görm em iştim .Hönk?!? yok. kim se bana. ‘seni bir eve atayım ’ durum ları görm edim . sen şimdi fetişistsin. Bir de cidden bilm iyorum . ileri gitm e hevesi yok. ne diyeceğini bilem eyen geri zekâlılar gibi konuşm aya başladım .

Eve geldiğim de ilk iş ayaklanm a bakm ak oldu. A pt u öyle bir şey olursa. sürekli kovalam acalar tında teyydıdıteyy tey y y !!! Y alnız şöyle bir durum var. B ir de ne güzel bir şey. ömrü nün sonuna kadar ayaklarım la kalm az umarım . Bekârlık günle­ al ın olm ayacak. ayakkabım ı çıkarm aktan vazgeçsin diye saçmaladım. ne bilim yaaü! B ir şey daha diyeceğim . yastığa bile koym adığım ız bir uzvum uz. k D ün 10 9 k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı yım! V alla o kadar aptal değilim! Sadece konu değişsin. N itekim söndü ve vazgeçti. TV izleyebileceğim . annem kıyam etleri koparırdı. ayak yaa o sonuçta. alıp götürecek diye tırsıyorum. ç o ­ .Gerisini yazıp. Bazen o kadar çirkin buluyorum ki kendim i. Abuuuu- ri lam am da. cidden amcam ın oğluna benziyorlarm ış. Bunları ben nasıl adam ederim ki? B ir yerim de düzgün olsa zaten kına yakacağım . N eyse onu da s e ­ ven. Sonra norma] d iya­ logum uza devam etlik. N A SA insan d ı­ Bazen de o kadar güzel buluyorum kı kendim i. devam lı çorabın içinde can çekişen. Küçükken ağzım a aldığım ­ K üç ük da ayağım ı. ne kadar beyinsiz olduğum u ispatlam aya­ cuğun şevki sönsün. takdir edenler varm ış dem ek ki. anam hiç çekilm ez bu. herif hep ayaklarının a l­ Bü ma sanki kız kardeşim m iş gibi geliyor! Bir yandan da sevin­ yü şı bir yaratığım diye evi basıp. sayan. ben m eyve yiyebileceğim . A driana Li - dim böyle çıkm asına: O ayaklarım la oynarken.

D aha doğrusu. Am a boşuna böbürle­ m ahalle öteye gidecekm iş gibi. Bazen A llah’ın benle dalga geçtiğini falan düşünüyorum . aşk bok gibi oluyor. “Benim le gelir m isin?” dedi am a bu hatayı ben A nkara’ya giderek yapm ıştım zaten. G ünlerdir kanalda. kalan her şey tepe taklak düşüyor. O ff no A şeyler ayarlasak benim le gelir misin'?*’ dedi. N e zaman işim gücüm iyi gitsin. Yine aynı şeyler olursa ya.B ir p a r m a k b al s ü r ü y o r s u n ağzım a. O ff evlat acısı pt al nip kendim i bir bok zannetm işim . Bugün Pekm ez. Sana da bir gibi koydu yem in ederim gideceğini bilmek! Ne dem em g e­ K üç ük rektiğini de bilem edim .. “ Pekm ez İstanbul’a gidiyor” m uhab­ beti vardı. O rada işleri hallettim . onu yollasalar bile ben buradayken gitm ez diye böbrülendim . Ne zam an aşk güzel olsun. sanki iki ın Bü yü P ucca k D ün ya sı s o n r a tık ıy o r s u n b i b e r l i tu r ş u y u .. “İki üç haftaya kadar İstan­ b u l’a yeniden dönüyorum . İlk başlarda Pekm ez bana anlatm adığı için aman dedikodudur dedim .

. En güzel yerlerde film biter ya. “Hep yanım da kal. “S enin­ yorum ki? M illet benim için kılını kıpırdatm azken.. Ben de ona göre haraket ederdim . Dizim de yattı. Yüzünü hafızam a iyice işlem ek için. yanağındaki yara izine. Ee m adem öyle. neden hep ben binlerinin peşinden savruluyorum ? C evabını bildiğim sorulan sorup canım ı daha çok acıtm am ayı çocukken öğren­ miştim. al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ın üstüm e. Hiç olm adığım kadar huzurluydum . ne yapacağım ı bilm iyorum . düğünü İnciraltı’nda yü nız bırakm am ak için buraya gelm işti. O yüzden “Sen k al” burada dem edim . baştan bana da söyleseydin planlam azdım . am a neden hep birileri için giden ben o lu ­ .. artık A pt kirpiklerinin kıvnm m a.. Ayy bu da “İclal A ydın”vâri bir kelim e oldu. Kirpiği yanağına düşm üştü.. kendim i güvende hissediyordum .” dedim .” dedim . çocuksu m ahzunluğu. kirli sakalına. desem de za ­ ten bir işe yaram ayacaktı. Neden b ilm i­ yorum . am a sonuçta babası öldü diye annesini y al­ dönecekm iş. G ördüğüm en güzel yüzdü sanırım .” dedi. “D ilek tut. Zaten buraya da gitm ek için gelm iş. Dün akşam onlardaydım .kafam Rus Salatası gibi. saçlarıyla K üç ük oynarken gözlerini kapatm ası. yüzündeki her noklaya dokundum. bir acı acı koym a. . sonrası m ühim değildir.. m untazam dişleri. dizlerim de çocuk gibi uysal­ laşm ası. Şimdi ise işi bitm iş ve k D ün ya sı le gelirim . bir giderse çük Bü ya. dtıdaklannın kıvrım ına. bir can yanm ası. Gideceğini duyduğum andan beri bir duygusallık çöktü gibi kalçam lan telaşı. şaşkın bakışlan. yeşil gözlerine. Adam her şeyini halletm iş.. gülüm ­ seyişi.

ün zarak. H er şey burada bitsin. “S ol” dedi. ellerim saçlarında. öncesi mühim değil. ‘S on’ yazısı y a ­ Sonra sordum “ Hangi yanağın?” diye. b lur’a dönsün sahne. Sonrası yok. TV izlerken. bu sahnede biterdim: P ek ­ . Ben eğer bir film olsaydım . am a K üç ük A pt al ın Bü Pucc* yü k D kirpik sağındaydı. ya sı yazar.kahram anlar yorulm uştur ve huzur içinde bir “ Son” yazısı m ez dizlerimde.

hangisi o lu r­ du?” diye sorsalardı.. onunla ilgilenip son günlerim i güzel g e ­ çirm ek isterken. çöpleri bile atm am ışsınız. tencereleri neden yapayım bari dedim.. Yıldız Tilbe gibi günlerdir cağım ız belli değil. Kadın olm aktan bazen nefret ediyorum . birden çocukluğum u hatırladım . H em şu içim deki acı çeken. her taraf bok içinde. babam dün akşam bıd bıd bıd beynim i yedi: biçim kızsınız. ne o la­ Bü yü k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı k "3 D ün ya sı . çöp ev olacak burası!” Ben de bugün temizlik pt “A rena ekibi gelse bu eve hakkıdır. gurbete g i­ K üç ük den kocasını beklem eye meyilli Hülya K oçyiğit’e de iyi g e - Ç am aşırları falan yıkarken kullandığım yum uşatıcının kokusu burnum a gelince. onda da evi tem izliyorum . B ir hafta sonum var. “H ayatından bir bölüm ü çıkartm ak isteseydin. Ne al ın yanık yanık dolanıyorum ! Şurada sevgilim gidecek. hiç düşünm eden “Ç ocukluğum u” d er- A yıkam adınız.A ffetm ek.

her şeyden o denli nefret ederdim ki. bir k o ­ sı Nefesim daralıyor aklım a geldikçe. Tabii bu durum bütün P ucca yü k kokusu benim için sadece gözlerim i dolduran bir şey olm uş- D kokardı. kadının yanm a gittik. o çarşaflardan. kocasından. A nne­ min kocası. H a ­ yal meyal hatırlıyorum olanları neredeyse. hatırlasam dahi yokm uş gibi davranıyorum . çünkü partisi o zam anın en taşaklılanndan biriydi. annem den. Ö yle böyle derken. yaşananlardan. Annemin evindeyken çarşaflarım ız böyle şadıklarım dan. ku. Bazı şeyleri zaten K üç ük hafızam dan öylesine sildim ki. ailem den tiksiniyorum . bir eşya yüzünden.. o akılla annem iz de annem iz diye götüm üzü yırtıp. Herkes olacak gözüyle bakıyordu. Zaten daha yedi yaşındaydım . y a ­ ün karşım a çıkıyor çocukluğum . Benim okulum olduğu için. H içbir şeyi anlam ıyor.dim. ne bileyim hep bir şekilde kusunu hatırladım .. hiç nefes a l­ sülalede bir şok etkisi yarattı! Lanetlem eler. şehrin B üyükşehir Belediye Başkan A dayı’ydı. K endim den. lavanta Annem babam dan boşandıktan hem en sonra. bütün ailenin birbirine girm esi derken. Kardeşlerim babaannem in yanındaydılar. O evden. B iz de niyeyse. babamın kuzeniyle evlenm işti. Sonra olmadı. konuşu­ lanları algılayam ıyordum . Affetm eyi öğrenebildim . Şimdi de bu yum uşatıcının k o ­ ya am a unutm ayı başaram ıyorum bir türlü. küsm eler. başta tek başım a orada kalıyordum . bir insan. o ev bana kâbus evi gibi oldu. Evlilik hayatıyla ilgi­ 114 A pt al ın Bü madan. annem kocasını alarak b aş­ ka şehre taşındı. Ve lanet gibi.

İnsanlara kin duym ayı bilm ezdim . Yukarıya K üç ük çıktığını o sesten anlardık. aldılar bunu. Şimdi düşününce dayak değil işkenceym iş onlar. Bu da ki. ona iyi bakam adım diye kendim i ceza­ yü çedeki suya düşen karıncaları bile tek tek toplayıp ölm eleri­ k Allah üvey babam ın canını hâlâ alm am ıştı? N orm alde b ah ­ D ün ya sı bütün acısını. Bir civcivim vardı. Her gün çayına bir çim dik vim atıyordum ve aklım ca onu y a ­ m aya devam ediyordu. her gece dua listem belliydi: B ir Sindy bebek evi. Bir gün bir plan yaptım: Okula g it­ m eyip. büyüyünce film yıldızı olm ak ve üvey babam ın ölmesi. kafasına alet kutusunu atacaktım. büyüm em e de daha çok vardı. Dolabın kıpırdadığını A pt vaş yavaş zehirlediğim i düşünüyordum . m erdivenlerden çıktı. hırsını bizden aldı. O gün yukarıdan tıkırtılar g e l­ diğini fark edip. M erdivenlerden aşağıya inerkenki seslerini duyup hem en dolaptan çıkacak ve m erdivenlerin alt kısm ında bana doğru bakarken. am a neden ne izin verm ezdim .li olan şeyler karıştırdı ortalığı bir şekilde. öldüğünde. Aradan bir iki yıl geçince. Bü yatardı. Evim iz dubleks­ ti ve üvey babam ın terlikleri sürekli ses çıkarırdı. am a nedense bu adam ın ölm esini istiyordum ve En sonunda bunu kendi başım a yapm aya karar vermiştim. A m a m aalesef y aşa­ al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın bunu çok yürekten diliyordum. Üvey babam dan öylesine nefret ediyordum ki. A m a plan işlem edi. odadaki dolapta saklanacaktım . O kadar çok dayak yerdim . sürekli saçlarımda landırm ak için saçlarım ı kesm iştim . artık Sindy bebek evine ihtiya­ cım kalm am ıştı.

ışt. O nun y a ­ nında olm ak için apar topar gittim. daha çok dayak Y ıllar sonra ben üniversitede okurken.'itm. M eğersem hiçbir şey o lm a­ dı beni (!) Onu öldürm eyi başaram ayınca. S alonda ise korkunç bir manvara de karşı karşıya kaldım . İğrenç dem ce bir kan kokusu evi sarmıştı. H astanede görem eyince.»r>. Akşam yem eği yememek!«. O te le ­ ■ K üç ük vizyonu hatırlıyordum . B ir de üstüne cazalandır- ün rım la oynadım . O sı kalp krizi geçirdi.. hiçbirinde güzel bir anını vokîu Aniden b e d ­ duam ı hatırlad ım . dalga geçm iş pezevenk benle. şapır şupur.. onu gene televizyon k oltu­ ya yere yığılıp kalm ıştı. O yem ek yerken beni m asaya oturturur. yü Pu cca la h ’a bıraktım işimi. Bileklerini kesm işti ve kom adaydı.•• \. Annem beni arayıp. Eve geldiğim de.. yerler uu.onlarda. bilinci sıfır. kolluklar.«. geviş getı A pt al ın Bü dım.. K oskoca adam .vijvr. H er taraf pıhtılaşm ış kanla sıvanrmsii O duvarları hatırlıyordum . an ­ nem le beraber önüm de. akşam kaldığında ¿iv m esi içir. k yiyeceğim i bildiğim için artık vazgeçtim planlarım dan.görünce kapağını açtı ve benim le karşılaşınca da korkudan gün akşam altıya kadar hiçbir şey olm am ış gibi arkadaşla­ ğunda pis pis sırıtırken buldum . Bütün her yer kan olm uştu. televizyon. ondan habersiz kun'umdaya d o k u n ­ dum diye kum andayı suratım da poryaıamıştı O koltukları hatırlıyordum . A l­ D mış. e e z ı i a m h n - lırdım çoğu kez. hayvan gibi. Ben de var gücüm le evden kaçtım. üç beş kıyafetini alm aya eve gittim. N e yapacağım ı bilem edim .” diye ağlam ıştı. el izim çıktı diye kafam ı v u n v. intihar haberini a l­ “Y aşam a şansı yok.

H içbir şey. . “O ellerini kullanam ayacak hale gel!” diye içimden sayardım. Ve iyileşti. Ve o zam anlar. cezam bir gece daha uzatılırdı. Ç o ­ D ün ya sı Elimi m asaya koyduğum an. Allah eğer bir şeylerin cezasını çok son­ radan çıkartıyorsa. artık benim için geçmişti. Orada onu a f­ fettim. de hiçbir şey küçülm üyor sanki! B ir yum uşatıcı kokusu bile K üç ük A pt al küçük ın aptaiııı Bü bazen bütün günüm ü zehir etm eye neden olabiliyor..re getire yem ek yerdi. Ellerim i m asaya koym am ı yasaklardı. b ü y ü k d ü nyası yü cukken her şeyi büyüttüğüm ü zannederdim .. ölüm ünü her gün dilediğim adam ın yaşam ası için dua ettim. yaşadıklarım ı geri getirem eyecekti. ölüm bile. am a büyüyünce k O iyileşti am a benim hâlâ hiçbir yaram iyileşmedi.

B öylece gezdik. “Uzak mesafe ilişkileri bilirsin hiç y ü rü ­ tlH A nim oradan iş buluruz gibi vaatlerde bulunuyordu bana. şurada yaşarız. Barı dedim son d a ­ kika aklına gireyim. gitm ekten falan bahsetm edik. Kal dem edim . Sadece al paso “G itm eyeceeekkk” diyip duruyordu. sana b e ­ dan buradan iş başvurulan yaptık benim için. PES oynadık. O ra­ pt tozduk. saldırm adım da. Ama son an gelince. Bir de nedense içim den bir ses İstanbul’a geldiğinde böyle yaparız. Oturdum bir güzel söyleyeceklerim in provasını yaptım.B itti. Hâlâ o zam ana kadar gitm eyecek kafasm daydım . her aıı senden ay a la b ili­ rim sinyalini vereyim. D erken son gün K üç ük geldi çattı. ın güzel geçirm ek için canla başla uğraştım.. d a r- Bü l’ıırı'd yü k D ün ya sı . kafasını ütüleyip k en ­ dim i depresyona sokm ayayım dedim. P ekm ez’in gidişi netlik kazanınca. korkutup onu.. Son günlerim izi çok lam adım da. yaka paça tutuştu bende.

Ama nato kafa nato mermer! Anlamadı. “B el­ ki de ayrılık ikim iz için de daha iyi. Gayet de “Tam am peki. bu da son dakika gitm ekten v a z ­ geçecek falan diye mi düşündüm 'irtık ne yaptım. bütün kısm etlerim i kapadım . bak korkutuyorsun beni” Bütün göt kalkıklığım la sabahın bir körü evlerine gittim. sen bana akıl ver. kalp krizi geçiriyor num arası yapma. “Lütfen ağlam ayı keser m isin!”. ne bok yapacağı­ mı bilm iyorum . “Hem ayrıl­ mak zorunda değiliz ki. o al ın Allahım ne yapm alıyım . b u ­ K üç ük rada bitsin. Evet evet ayrılm alıyız” . O soğuk. bu işi yürüteceğine dair bana gaz ver”dir. hadi kendine gel. Öyle görünce onu kahroldum ya. G ülüm seyerek cevabını bekledim. çocuk gidiyor. sanki biraz sağa doğru kaykılsana dem işim gibi.t |ı ( . Boşuna d en e­ yerek birbirim izi yıpratm ayalım . bu sözün anlam ı.” dedim. yalvarayım mı? İşi gücü bırakıp ben de ardından mı gideyim ? Bunların hepsi kafam dan geçip dururken.mez. tarifeli hatları araştıralım bir” . Şimdi gel sor bana. bunu biliyorsun. Bu da. çocuğun k arşı­ boktan bakışlarım la gözlerim i dikerek ona. “Ben istem ez m iydim dizinin dibinde kalayım . ellerini ellerim in içine aldım. o anaç. Gitm esin diye Bü yü k D ün ı*9 k u v u L . yem inle bilm iyorum ! B ir jvttim ki eşyalarını falan topluyor. Ben bunları söyleyeceğim . “M esafe girdi­ ğinde araya sürm ez bu ilişki. t l ı ı > h u v ı k ı l u n y j ı * ı ya sı . yapayalnızım .” dedi. Salak yaa. bilm iyorum biz ne olacağız?” . “D ünyanın sonu değil bu tatlım . “Ben senden ayrılm ak is ­ tem iyorum . Güzel bir şey yaşadık. A pt sına geçtim ... O rada dank etti: Burada piç gibi kalacağım . “Tam am . am a olm uyor ba?:en”.

Kalktım . Gidiyorum bile dem edim . hiç böyle bir cevap beklem e­ .. Ben de ne yapayım .. sonuçta hepsi aynı deliğe giriyor. Bütün işvesi cilvesi. parasını alana kadar sürü­ yor. aramadı. dolabın tımm m m ehehehe!” desem olm ayacak! O hiçbir şey olm am ış tım gittim. Kim isinden çok zevk a l­ sa da. Bir kez daha anladım ki hayat yü Bugün aram adı.” dedi ve götünü dönüp eşyalarını toparlam aya Ç ocuğun odasındayız. K üç ük »■¿O A pt al ın Bü dibe doğru gidiyorum sanki. bana arkasını dönm üş. Ve hiç aram ayacak. Sonra da beni hiç a ra ­ Ne hissetm em gerektiğini bilm iyorum . sadece boşlukta çok orospu.sen bilirsin. evden ç ık ­ ün içinde bir şeyler arıyor.. sı devam etti. “Şakaaa y a p - ya diğim den kaldım öyle mal gibi. D gibi eşyalarını toparlam aya devam etti. k madı! Dün gece otobüse binm iş olm ası lazım dı.. Az önceki dediğim e. Sonra giren çıkan fark etm iyor.

Şöyle hayatım a giren adam lara baktığım zaman olayların hep bu şekilde geliştiğini görüyorum. fanilayla sokağa ç ık ­ ması falan öldürüyordu beni. o derece. o Almancı K üç ük tavır. O kaş. pratikte terk edildim. A lam an a bir züppe tarafından gerçekleşm işti. o göz. A llahım am erikan tıraşı saçları. onun mahalle versiyo­ nu.H a y a tı m ın m ü z iğ i P o p o ld u . M ahallenin erkekleri bir oyun bulmuşlardı: “Street Fighter” var ya. A birinin akrabası olarak gelm işti. Dokunm adan birbirine. Bir yuvarlak içinde kavga ediliyor. Çizgi den çıkan yeniliyor. am a ben farkında bile değildim . Bu çocuk o yaz A lm anya’dan nasıl? Öl desin ölürdüm . Ç ocuk­ dar olm uştu. Am a ben nasıl âşıktım ona. o n d a n h e p b öyle b o k o l d u Teoride P ekm ez’i ben terk etm iş olsam da. Biciklerim kayısı k a ­ k u \ « l k J p u h n L n v ı . pt al luktan ergenliğe geçtiğim yaz tatiliydi. ama dokunm ak yasak. hâlâ “Taso o y ­ nayalım m ı?” kafasındaydım . l t <1 ın Bü yü k D ün ya sı . İlk terk ed il­ mem. karate hareketleri yapıyorsun.

aşk bu! Kim e ne zaman. suratım a bakm ayacaktı. Allahım o nasıl bir utançtı. Bizle beraber­ ken falan hep A lm anca kelim eler araya sıkıştırıyor. akrobasi hareketlerim i gösteriyordum . Artık dışarı çıkam azdım . na alm ayacaklardı. nasıl olacağı bel­ A pt ris’i vardı. S ırf o K üç ük Tetris yüzünden. Herkes bir gülm eye başladı. Sanki insanlar takip edecekler. “Ç ıkm adım ben yööeeeee” diye bas bas bağırıyor. Alam ancı aşkım . bize orada hava basıyordu. pek bir burnu havadaydı. Taso oynayam azdım . apartm anın m erdivenlerinden çıkarken. Hemen ri var” diye beni yakacaklardı. çocuğun hevesi kaçmıştı. Babamın T etris'i aldığı gün. “ P uC - C a ’nın m em eleri çıkm ışşşşş!r’ diyerek. Bebe çizgiden . zincirlerle falan geziyordu. “Z ” harfinden nefret ettim. Gerçi hoş zaten bakm ıyordu. Am a olsun. O kadar ki. ellerim le tutuyordum . Erkekler beni asla araları ­ Bü eve attım kendim i. T e t- adına. am a o kayısılar bana nasıl ağır geliyordu. Taşıyam ıyordum . onunla takılıyordu. Kendim i O rtaçağ’daki cadılar gibi hissettim . beni itiyordu falan. Sonra eliyle mem em i bir tuttu. Yarıl yer yarıl. “ A nla­ m ıyor ben anlam ıyor” deyip duruyordu. Sırf çocukla yakınlaşabilm ek al ın ben artık m em eleri olan biriydim. Serkan diye bir bebeyle dövüşüyor­ çıkm ıştı. ama inatla. “m em ele­ yü k D ün ya sı duk. Bildiğin de kerroy- du ha.Ben C hun-li’ydim . Fark etm ediğim m em elerim sanki yirm i beş kilo olm uşlardı. “Vik vik” dedi bir de piç. Eve doğru koşm aya başladım . Ben paso o “Z” harfini yerleştirm eye uğraştım günlerce. üç gün banyo tem izlem iştim . babam Tetris alsm diye. ben öleyim orada dedim.

o bir Sara. çünkü benim m em elerim vardı. En yakın arkadaşım kız kardeşim di. O yüzden. bizim apartm anda. Açtım Süper F M ’i. Duygularım allak b u l- lam aya başladım . Üstündeki A pt varm aya başladı. Her şey bir gel-git içerisindeydi sanki. Bütün mahalle ten annem in yanında yaşarken ezik bir çocuktum . mem e nasıl çıkar. regl .” diye y a l­ Akşam babam işten eve geldi.li olm adığı için. am a o kayısılar da bunu bozmuştu. bulaşıkları ben yıkarım . babamın yanına taşınınca yeni bir hayata başlıyorum diye kendim i to ­ parlam ıştım . Benim için hayat bitm işti. diğer taraftan c o ş­ D ün ya sı işte. Ben de ise iki kayısı. Allahım tek s o ­ runu olan ben değilm işim diyerek. kıza sarıldım. berile aynı yaşlarda olan bir kızın evine gittim. o da sopa gibiydi (hâlâ da sopa gibi). Kendi kendim e dedim ki. Lanet olsun dedim. Ertesi gün biraz d a­ K üç ük ha kendim e geldim . ben bir M usa olabilirdik. Neyse nedir hiç bilm iyordum . ağlam a. norm al biri değil­ dim. ama yine de m ahallenin çocukları arası­ na karışacak gücüm yoktu. lan benim kiyle aynılardı. Artık insanların yüzüne b ak a mazdım . Popülerliğim gitmişti. Kardeşim i odaya falan alm ayınca. bu odadan hiç dışarıya çıkm ayacağım . çıkan N ilüfer şarkılarına a ğ ­ k laktı: B ir taraftan ağlayıp yok olm a isteği. Adam mem elerim i fark e t­ mesin diye. al ın Bü m em elerim olduğunu öğrenm işti. onları m uz çorabım la iyice bağlayıp tişörtümü giydim üstüme ve geceyi öyle geçirdim. Z a ­ yü ma güdüsü. "A ğlam a lütfen. Kızın m em e­ lerine bir baktım . kızcağız kapının önünde oturup. o dönem babam a taşındığım ızdan.

O. ler. her şeyi bilen biriydi. salata kâsesi bastım m em elerim e. yem in . bir gün önce bana varil gelen b icik - pt m anın nasıl bir şey olduğunu m erak ettiğim için. “ A yy. o “yok ben istem em çorba kâsesi. Bir de onun Birgül adında. Birgül Abla. B irgül’üıı dediklerini de düşündüm . şimdi gözüm e ufacık gözüküyordu. böyle iki m ıncırdı m em elerim izi. K arıda bir basen vardı. Lam bada eteğim . y ir­ ederim benim bütün bedenim kadardı. benim için. dünya­ nın tekerine çom ak sokmuş. Oysa şimdi yirm i yaşın ­ daysa biri. k D ün ya sı mi yaşında bir ablası vardı. önünde “yes” arkasında “no” yazan tişörtüm. Hiç yirm i yaşında olacağım ı hayal edem ezdim . erkeklerin aslında göğüslerim izle ilgilendiklerini.” dedim . atletim in içine çorap koydum . nasıl harika gelirdi.” lattı. çocuk lan bu diyorum . B ey­ Bü Sonra kız bize. “ iki” ile başlayan bir yaşa gelm işti çünkü. En güzel kadınların göğüslerinin olduğunu. Neyse işte. o geldi. alttan da lastikle bağladım . O zam anlar bana y ir­ mi yaş nasıl erişilm ez.” diye bize çorba kâsesi getirdi.iğrenç sutyeni gösterdi bana. yok diye intihar etmesi gerektiğini söyledi. Sonra m em elerle u y u ­ çorap koydum ve onlarla yattım falan. Bir su t­ yenim olm adığı için. bir kadının göğsü var nime nasıl işlem işse kızın anlattıkları. boncuklardan yaptığım ız çiçekli bilek­ liklerim ve doksan beşlik m em elerim ile artık dışarıya ç ık ­ m aya hazırdım. Bütün gün kendimi K üç ük gaza getirdim . “A aa bakın bunlara kâse koyun. kalktım gittim m utfa­ ğa. G ittim çay tabağı bastım . eve gidip al ın diye değil. “m em elerin her kapıyı açtığı” hikâyeler a n ­ yü kadar olsunlar. A Aynaya bakıyordum .

çünkü A lm anyalarda bile benim kadar seksisini g ö r­ müş olam azdı. Babam benim le karşılaşınca güldü.” K üç ük "O dana git. Kahvaltı yapm ak için m utfağa gittim. ergenliğim in içine babam sıçtı zaten. Bi kere m em elerin var. Allah naap masın seni. sen g itsene işeee. k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k duııyaı. içimde bişi yok!!!” al ın nem. Ü stelik artık Taso ve Street Fighter da oynam ayacaktım onlarla. öldiircem yemin ederim ö l- dürcem . sen çok olgunsun.» Bü kez baktım “Kızım PuCCa.İşte şimdi dünyanın en seksi kızıydım.” “ Öldürcem kendimi o olcak. Sonra. Alm anyalı bebe yanım a gelip. A ynaya son sın lan sen. Sanane hem yaaaaa. Yonca E v - k D ün ya sı hıyar m em elerim i vıkviklese bile bir sorun olm ayacaktı. ç ü n ­ .” "K ızım saçm alam a! Soytarı gibi olm uşsun. Allah kahretsin seni. İlk planım . O Alm anyalı çocuk benim farkım a v a­ racaktı. Benim le evlenir m isin?” diyecekti. Çocukluğum un içine a n ­ “Naptın kızım kendine? Ç ıkar şu içindekileri.” A pt “Ne beeeööo. "Evet onlar çok cım ik gibisin. onlar o y n ar­ ken.” dedim. M us- ti beni görse klibinde oynatırdı. Öyle bir kendim e güvenim vardı ki.” “ Kim sana öğretti bunları? Ne koydun oralarına?” “Oralarım da bişi yok beaaa. karşılarına oturup “H ahah çocuksunuz siz” diye gül­ mekti. çok harika­ yü çocuk. adam gibi çıkar o zım bırtıları. deli deli iş yapm a. O Serkan denen kü hissetm eyecektim . beni delirtme! O öndeki koca dişini kırarım senin.

Kalktım gittim odaya. Kafam ın içinde bir şarkı çalıy o r­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . “O haa dişe al ın beline değm esi. A rdından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı m em leketine dönm üş dün gece. Başta götüyle güldü.” elim le m erdivene oturdum . saklam baç oynarken. dansa davet oynarken. Çıkarm adım tabii m em elerim i.. iki yü Pu eca kardeşi gelerek. Sonra k alk ­ tı bana. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . aynı babam ın tepkisini verdi. aynı yerde saklanm ak Bü Yıkıldım . Bu aşk da başlam adan b itm iş­ ti işte. pusuda babamın işe gitm esini b ek ­ çünkü. Çorapları atletten çıkardım . katır gibi. bana veda etm eden gitmiş m iydi? B en ne y a ­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? A rtık hayatın bir a n la ­ mı yoktu. Kadın. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la ­ K üç ük m a n a çocuk. O esnada. bir defasında beni kaldırm ası. onun üstüne düşm em ve bak. dondum kaldım . Pencereden gittiğini görünce.” dem esi. bana acı haberi verdi: “Alm anyalı bebe k durdu. m em elerim in de.. K ader bizi ayırmıştı. Yaşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. benim bu ülkeden. ben hoop arkasından sokağa çıktım . B irgül’ün D ün ya sı ledim. onlar benim silahım dı . önce karşı kom şu ile karşılaştım . sonra bana bakıp. seni d e ­ 126 A pt ardından attığım ız kahkahalar. Street Fighter oynarken. dokunm aca yasak olm asına rağm en.

ne zaman birinden ayrılsam .li gibi bekledim gidenlerdenn”. K üç ük A pt al ın Bü yü k iıç u k a p t a lı n LuyuU d ü n y a s ı k 127 D ün ya sı .. Ve o gün bugündür.. hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp d u ru r.

Çorapları atletten çıkardım . Y aşadıklarım ız bir film şeridi g i­ bi gözüm ün önünden geçti: K ovalam aca oynarken. dokunm aca yasak olm asına rağm en. K afam ın içinde bir şarkı çalıyor­ du: “G idenlerden bir tek seni bana ekledim . ailem den uzaklaşıp kaçm a güvencem olan A la­ K üç ük m a n a çocuk. m em elerim in de. m em elerim in zam anla kıvam a geleceğini ve benim yaşım dakilerin böyle m em esi olm asının im kânı olm ayacağı­ nı açıkladı. iki yü P ucca kardeşi gelerek. Kadın. onun üstüne düşm em ve bak.K alktım gittim odaya. elim in için onu bir sapık gibi takip etm em . onlar benim silahımdı . Pencereden gittiğini görünce. Ben ise hâlâ ikna olm am ıştım . benim bu ülkeden. Ç ıkarm adım tabii m em elerim i. dondum kaldım .” dem esi. B aşta götüyle güldü.” elim le m erdivene oturdum . saklam baç oynarken. önce karşı kom şu ile karşılaştım . pusuda babam ın işe gitm esini b ek ­ çünkü. dansa davet oynarken. bana veda etm eden gitmiş m iydi? Ben ne y a­ pacaktım şim di? Nasıl yaşayacaktım ? Artık hayatın bir an la­ mı yoktu. aym babam ın tepkisini verdi. K ader bizi ayırm ıştı. Sonra k alk ­ tı bana. bir defasında beni k ald ırm ası. O esnada. Ardından da Birgül Abla geldi ve o da anlattı durdu. seni d e - ı? 6 A pt ardından attığım ız kahkahalar. Bu aşk da başlam adan bitm iş­ ti işte. bana acı haberi verdi: “A lm anyalı bebe k D ün ya sı ledim. “Ohaa dişe al ın beline değm esi.. sonra bana bakıp.. Street Fighter oynarken. katır gibi. ben hoop arkasından sokağa çıktım . B irgül’ün m em leketine dönm üş dün gece. A rtık o olm ayacak m ıydı? Ne yani. aynı yerde saklanm ak Bü Y ikildim .

ne zaman birinden ayrılsam.. Ve o gün bugündür. hep o aynı şarkı kafam ın içinde çalıp durur. K üç ük A pt al ın Bü yü k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası k 127 D ün ya sı ..|i gibi bekledim gidenlerdenn” .

Ayrılık al ın uyum ak. Kursa gidin. herif kaçtı gitti resm en ya. yeni ortam lara girin falan diyorlar m ese­ K üç ük la. bazı şeyler içinse çok geç. yoksa şarap tadım kurslarında entelektüel ama koltuk altı kıllı kadın seven adam mı araya­ yım? Yeni bir dil öğreneyim desem.İçim e kaçan İbrah im Tatlıses le Daha yeni boktan bir aşk yüzünden depresyondan çık m ış­ ken. H aaa za­ A götüm e kaçan ücretleri dışında hiçbir faydaları olm uyor m a ­ pt bazı şeyler için çok erken. şim di işin yoksa sar başa hikâyeyi.. O fff tam birini buldum derken. sonra hoop uyandığım da. deliler gibi. O izinli olduğum gün de kaşım ı bıyığımı mı alayım . Tek istediğim şey cuk sahibi bir hatun olm ak. sadece bir gün izinliyim . acısına çare olan m addeleri sıralayan C osm o dergilerinin ise.. fındık kadar olan beynim e bir boku sokam aın yani. böyle çor ç o ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı sesleniyorum sana. işten çıktıktan sonra. Bence en boktan yaş yirm i beş. nasıl olacak bunlar? Zaten sabah dokuz akşam sekiz bir işim var. alesef. .

geceleri cenin pozis­ yonunda yatıp. A pt ağlıyorum. İşyerinde zaten P ek- gür hüngür ağlıyorum . anca çer çöpü be ­ nimle tanıştırırlar. l a m birinden hoşlandım dem iştim . Yok sağ olsunlar. hayatımda hiç yalnız kalm adım .ten kursların parası da m aaşını kadar olduğundan. şu ana kadar da hep öyle oldu zaten. Ve benim. Hal böyle olunca. A rkadaşların arkadaşlarıyla tanıştırdığı ç o ­ cuklarla takılayım desem . Aynı sınıf. sabahlan gözyaşı içerisinde uyandıktan son­ ra. ‘Bunların gem isinde tuvalet yok. B ir şekilde aynı m ekânı paylaşm ak zorunda olduğum uz kişilere hissettim en derin aşklarım ı. İzm ir’e ilk geldiğim anlarda yaşadıklanm ı tekrar etmeye g ü ­ cüm bu kez yok. benim kaltak arkadaşlarım neleri var neleri yok kendilerine sakladıkları için. çok iste­ sem de olm az. geçen sabah al ın m ez’in yokluğu o kadar çok koyuyor ki. aynı apartm an. Ve yalnız kalm a korkusu yüzünden de. İşte bugünlerde yaptığım tek şey bu. A s­ lında sadece ona da ağlam ıyonım . m ala bağlanm ış bir biçim de ortalarda dolanm ak oluyor. en kolay çözüm . arada ondan önceki için de işe giderken “A yı Yogi ve Ç etesi” çizgi film ini görünce. B ir de ben ancak çok yakınım daysa âşık oluyorum . klozette oturup h ü n ­ Bü yü k k ü ç ü l a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı 12? D ün ya sı . ayı da olsa onlar da bir canlı nedeeen hak ettikleri m uam eleyi görm üyorlar? Bunlar K üç ük nereye sıçacaaakkkkk?” diye işe gidene kadar ağladım. m asasına bakıp bakıp ağlıyorum. alm ayayım ben de o n la­ rı. o da gitti. Âşık olacaksam yakınım da olm alı. Ağlam a olayını o kadar abarttım ki. M aalesef ben böyle biriyim. aynı işyeri.

çivi çiviyi sökmez. ben adım ata­ . ama ben o günü m üm künse asla K üç ük görm eyeyim . hâlâ M adonna gibiler. Bundan önceki ilişkim b itti­ dar bekledikten sonra ne oldu? Babayı aldım! A z Önce üstüm ü değiştirirken. pt al düşm ez ve iki etin arasında kalırsa. kendi ayaklan üzerinde d urabi­ sı dedim. senin m em e artık m em e- ın Bü ğinde. Ohhh binlerce şükür Rabbim e. kim sana asılıyor bu aralar? En azından iş at. dik yürekli ve cesur. Tecrübeler yeni hatalar D girm iş olan erkekler için ağıt yakarak geçiriyorum . yalan o işler dem iştim . saç- lann ı değiştirerek geçireceksin.” dedim. sarkıp sarkm adığını kontrol için (eğer kalem yere likten çıkm ış dem ektir). O lm uyor. En büyük korkularım arasında balon şişirmek. kendim e hem en iki dakikada k için. bütün hayatım a O yüzden bu sefer. hayatım da bir erkek yoksa. gözüm e iğne batm ası ve yaşlanıp çirkin bir kadın olm ak var. Sonra da. T athses m odunda. egonu tatm in et. hem en radarları açayım dedim . Eee o k a ­ yü yapm ayı engeller m antığıyla. çirkinleşm ekten. adam lara m addi yönden ihtiyacı olm ayan bir hatunum . O ysa gayet güçlü. Hem en durum analizi yapm ak için aldım elim e telefonu ve “D üşün PuCC a. O kadar tırsıyorum ki Bir gün olacak biliyorum. “Bu A n ­ A yaşlanm aktan.sevgilim olduğu dönem lerde bana yapılan her boka eyvallah len. ün ama hayatım da biri m utlaka olmalı. Y oksa direkt İbrahim ya m ıyorum . en azından bunun farkında olduğum sevgili bulm aya karar verdim. göğsüm ün altına bir kalem koydum . Yoksa bu depresyonu yem ek yiyip. kırışıklarım ın olmasından. öm rüm ün kalan zam anını.

” diye diye bir kişiyi yedeklere aldım. hâlâ P ekm ez'in aram am ış olm asıdır. Yarın gözüm ü açtığım da. V'içlıV a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı Bü tım. bu A ntalya’da. Ö yle böyle derken bütün gece çocuk­ la m esajlaştık durduk. yakışıklı bir çocuktu bu. biçelim . bunun parası yok. kum ral.. çirkin. uzun boylu. bu ter kokuyordu. ben gideyim İstanbul'a. bu e s­ yalnız yaşıyor ve hem en eve gidip düzüşelim ayağına geçe­ cek. bu çok çirkin.kara’da. lap diye zam anı g eç iriv eriv o m v . yaşlı bir fe\z kurusu olarak uyanm aktan çok korkuyorum . A pt bile yazdım . evde kalm ış. tartalım . hayvanlık etlim . ğa işle ilgili olm asına rağm en alâkasız bir şeyden mesaj at­ bileceği bir mesaj yani. am a aram adı puşt! Allahım karşım a erkek ç ı­ al ın çekleştireceğiz. A m erika’da büfe işletm iş. Epeydir yalanıp duruyordu peşim de. bunun kulaklarında bir kere kir gördüm . Ya da bir işaret çak. B ir bok yedim . Bu hafta içinde kesin bir buluşm a g er­ Bu arada. çocuğa bitti dedim.. bu evlendi. Halen kanala gelip giden. Bir bakalım . Ç ocuğun okur okum az direkt “keklik yem i yuttu” d iye­ yü ölçelim . Ama kısa sürede K üç ük yap! Zaten anlam ıyorum . ne olur P ek rn e /'i geri yolla. şimdi bizim de sponsor olduğum uz futbolla ilgili bir şeyin organizatörlüğü­ nü yapan. bu da olm ayacaksa. bu . Bir um utla belki olur dedim ve hoop ço cu ­ k D ün ya sı ki sevgilinin arkadaşı. böyle bir karar alm am ın bir nedeni de. Ararsa diyeceklerim i kâğıda karm ayacaksan. Bu kim acaba? îsm i güzelm iş.

‘Kontrolcü erkek ’. Bu. Aslında y e m e ğ i gidecektik. ‘E rkek’ işte. H içbir şey al ın am a ben geç çıkınca. am a sadece ilişkinin başında! Erkek d ed i­ ğin öyle olacak. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P ucca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor .” dedi. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. sürekli konuşuyor. “ N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. bayılınm . hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. Bir erkeğin 132 A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığım gösterir. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar. söylem edi. bindik arabaya. rar verdik. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. En nefret ettiğim sorudur bu. “Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . adı üstünde. am a hiç girm em iştim . Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. Bana hiç. Burayı biliyordum .

o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti. Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm am ışsam . O nda da dersi b i- A pt salağın tekine dönüştü. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ k üçü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a sı Bü yü batm aya başladı. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim.” diyorum . L âkin sonra bir şey oldu. gözüm e bir bir kılcal dam ara dönüştü sanki. Y a bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. çocuk kocam an k D ün ya sı . bir anda da. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. dandik bir döner büfesi vardı.” diyerek. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al ın nunu falan siliyor. onu aşağılarım. Eğer birinden hoşlanm ışsaın. gözlerim açık. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun. o da ne? “K ılcal dam arlar” . O kadar çirkin geliyorlar ki. “H erif buram buram para kokuyor. A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. bu kılcal dam arlar alınm az m ı? B ir tam iri yok m u?” diyorum . Şim di gıcık oldum ya. “B aşka yere odaklan. bilgiçlik taslarım . bu kez başladı bende bir aşağılama. K ıpkırm ızı ince çizgiler. bilm ediğim konular hakkında sa ­ atlerce konuşabilirim . Em inim . b u r­ dum . Y ok olm uyor. A n ­ lattığı her şeyi.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. G ecenin başında da aynen böyle yaptım. bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. burnuna dikkatlice bakınca. g ö ­ züm gidiyor yine. götünü tavan yaparım .” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa.

“Seni çok beğeneceğin bir yere götürüyorum . bindik arabaya. Sadece şarapların olduğu bir m ekâna girdik. Burayı biliyordum . Bir erkeğin 13« A pt çünkü erkeğin kendine güveni olm adığını gösterir. sürekli konuşuyor. söylem edi. rar verdik. Futbol ile ilgili dandiri dunduri bir şeyler için sponsor o l­ duğum uz bebeyle dün buluştuk. ‘E rkek’ işte. Bu. Hiçbir şey al ın am a ben geç çıkınca. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki. Ne de olsa K üç ük tek bildiğim şaraplar.B azen çivi çiviyi sök m ü yor. ‘Kontrolcü erk ek ’. hangi şarabı içeceğim i de kendi söyledi. 10 ile 20 YTL arasındakiler ve 20 ile 30 YTL arasındakiler. “N e­ reye gidelim ?” diye sorm adı. Bana hiç. bayılırım . A slında y em eğ i gidecektik. Geri kalanı beni alâkadar etm iyor. adı üstünde. am a sadece ilişkinin başında! Erkek dedi­ ğin öyle olacak. İlk başta çocuk çok hoşum a gitti. ama hiç girm em iştim . En nefret ettiğim som dur bu.” dedi. ertelem em ek için bir şeyler içm eye k a ­ Bü P u cca yü k D ün ya sı daha da duvara işliyor .

O nda da dersi b i­ A pt salağın tekine dönüştü. bahsettiği her şeyi ilk kez duym uşum gibi. bu kez başladı bende bir aşağılama. b u r­ dum . Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki. K im ya elem ent m elem ent falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. dandik bir döner büfesi vardı. o buruna bakıyor!!! Ç ocuk fark etti.benden çok şey bilm esi hep hoşum a gitmiştir. bilm ediğim konular hakkında sa­ atlerce konuşabilirim . G ecenin başında da aynen böyle yaptım. m utlaka yanında salak kız num arası yaparım. Eğer bir erkekten h o ş- K üç ük lanm aınışsam .” diyorum. “H erif buram buram para kokuyor. Lâkin sonra bir şey oldu.” da denm ez ki! O kılcal dam arlar büyüdü büyüdü beni hapsetti. “ Başka yere odaklan. gözlerim i açarak dinlerim ve “ Ne kadar çok şey biliyorsun.” diyerek. Eğer birinden hoşlanm ışsam . gözüm e bir batm aya başladı. burnuna dikkatlice bakınca. Ya bir defasında kim ya ile ilg i­ li oturdum iki saat konuştum . bilgiçlik taslarım . g ö ­ züm gidiyor yine. aptal bir gülüm sem e ve h ay ­ ranlıkla dinledim. Em inim . A m erika’nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. O kadar çirkin geliyorlar ki. K ıpkırm ızı ince çizgiler. Az önce prensim olabilir dediğim erkek. onu aşağılarım . A n ­ lattığı her şeyi. gözlerim açık. Bir insan sürekli konuşur m u? Duyan al k u ç u k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nunu falan siliyor. o da ne? “K ılcal dam arlar” . Y ok olm uyor. Şim di gıcık oldum ya. götünü tavan yaparım . çocuk kocam an bir kılcal dam ara dönüştü sanki. A m a “Kılcal dam arlarından rahatsız o l­ Bü yü k D ün 133 ya sı . bir anda da. bu kılcal dam arlar alınm az mı? Bir tam iri yok m u?” diyorum.

. senin cinsini sadece başta al ın H ah ne diyordum ? Kalktı bu. Bakalım kaç canlının hayatının içine sıçm ışım ? P opo­ sunda ‘PuC C a’nın M alı’ yazan bir çocukla tanışırsanız. hayatının bir dönem inde yalnız olan her kız bu lafı duym uş­ tur. O rada otururken de ne söylediyse bana. “ Seni kim se alm azsa. bedenen az kullanılm ış. tüketin o nesillerinizi! söyleyiverdi: “Senin gibi bir kızın nasıl erkek arkadaşı olm az şaşırıyorum . Halim . beyin olarak çökertilm iş bir bünyeye sahip bir insan evladıdır. Biraz da alkolün etkisiyle..le dinlem ediğim için nasıl o kadar lafı bir araya getirdim kendim e şaşırdım. sanki size kızgın iğne batırıyorum !!! A m a bundan böyle.” diye yavşak yavşak espri yapan heriflerle her kız en azından ta ­ nışm ıştır. düşünün artık!!! G ıcıklık değil m i? G örgüsüz olduğunu da suratına söyledim. o boğalara K üç ük m ühür mü ney işte ondan vuruyorlar ya. karşım a çıkan on erkekten dokuzunun iltifat için söy­ lediği o sözü söyledi. ben alırım ehehehe. gıcık oğlu gıcık bir kız oldum. Bir de. bilin ki geri zekâlının tekidir. am a onu da sinir etm iş olm aktan büyük bir haz aldım . Sonra benden olabildiğince kaçıyorsunuz.” etkileyebiliyorum . Bu söz tabii ki sadece bana özgü değil. bir num aralı klişeyi pat diye Bü P ucca yü k D ün ya sı . ben de ondan v u ra- cam. En so ­ nunda. tersini savunm a­ ya başladım . tavrım. sevgilim olan erkeğin poposuna gece yatarken. A pt Bunun cevabı çok basit canım . Ayy m üm künse ölün siz. B ir ara B ekir C oşkun’u bile savundum . el hareketlerim beni bile tiksindirtti.

. anladı ondan hoşlanm adığım ı. “Iyy karıya sı dim PuCCa. Ara sıra g e ­ k rada. Ben de özür dilerim valla. bir büfede durdu. bir dur. o sadece işin bahanesiydi. katır gibi dişi var’’ diyor m u? Ne ayıp dedim . O sana. sutyen askım ı görüp ayrılır belki diye. B ir sakin ol. Şim di Pekm ez’in yasım tutm aya d e­ vam edeyim . Aslında yü lan varsa. “Senin için güzel bir gece olm adı sanırım . bir dur d e ­ bak. Eğer kız arkadaşı fa ­ D bunu boşta bırakırlar mı hiç sansar tipli kadınlar? ün 135 k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya u tanım san öldürüp K örfez’e atacaksın. B eni eve bıraktı. hem çocuk gayet kibar. Almaya gittiği sı­ len arıza halim geçerse.. Yani. ara­ ın Bü cuk.Böyle deli gibi gıcık gıcık davrandıktan sonra.” dedi. en azından yedeğim de beklesin ç o ­ sorun tabii ki kılcal dam arlar değildi. ne yapıyorsun?? Adam ın kılcal dam an var diye. bir hatam olduysa özür dilerim . Y olda soda istedim. Gerçi hoş bu salağın kesin bir kız arkadaşı da vardır.. sahiplenici falan bir bebe. ama rım am a ben yine seni. K üç ük A pt al olmadı n ’apayım ü! B elki sonra erkeksizlikten ölürsem . sutyen askımı arka koltuğa attım.

Bir ilişki içerisinde olm adığım zaman tatsız. şimdi yeniden başa sar. İçim k alk ­ al ın line geldi burası. Öyle ki makyaj bile yapm adan işe gidiyorum . hayatım da pt gece çıktığım o çocukla da olsun istem iyorum. em m ek. Ya da flörtleşm ek de değil. Zaten bu kanal­ da işe sadece Pekm ez için başlam ıştım . göm m ek falan değil. Benim istediğim tek şey sadece ilişki. her sabah ağlaya ağlaya gidiyorum .M eslek seçim i Bu aralar yaptığım işten nefret ediyorum. Şimdi de aynı. K üç ük İstediğim şey sevişmek. babam çok ötecek ama ne yapalım. tutsuz ruh bir karı oluyorum. Sanırım bu iş ­ ten de ayrılacağım ben. Ya neden ben böyleyim acaba. A uğraşam am valla. şimdi utanm asam pijam alarım la çıkacağım dışarı! Geçen tı ya ona karşı. şimdi ise işkence h a ­ bir saat dolabın başında kitlenirdim ne giyeceğim i bulmak için. hiçbir şeyden zevk alm ıyorum . kendini anlat off hiç bir ilişki olm adığı zaman kendim i çok güçsüz hissediyorum . Eskiden 13 6 Bü l'ucca yü k D ün ya sı .

eciş bücüş. A nam m sın ki. kızla aynı yaştayız am a o avukat ve on k D ün 137 ya sı Çocukluğum dan beri tek istediğim şey çok çok çok ünlü bir . Sevgilim in eski sevgilisinin şehre geldiğini. şaşı ve göbekliydi. film yıldızı olm aktı. radyonun birinde D J’lik yapıyordum ve günde dört saat. kız onları b u lu ­ zaten belliydi çok boktan bir şey seçtiğim. dolm uşta fordçu kurbanı olduğum u. A rtık diğerlerini siz “Sen m ezun olunca n ’apcan? Artiz mi olcan?” İşte bölü­ m üm le ilgili tek sorulan soru buydu. pehhh. nerdeee??? A klım a sıçayım . Sınıfın en yakışıklı çocuğuyla çıktım. Öyle ki. N erede M urat B oz gibi bebeler var. sandım sım fım dakiler birer Robbie W illiam s. B en de en azından alt yapısında b u ­ lunayım bu işin diye. beş kilo. na buraya yazdığım gibi hayatım ı radyodan anlatıyordum . regl günlerim i bile anlatıyor­ A pt düşünün. hâlâ yatm adan önce bunun h a ­ yalini kuruyorum : Bir yerde bir şekilde biri beni fark ediyor ve sonra hoop açılsın bana Hollyw ood kapıları. al Iküçük a p t a l ı r. Ü niversitede okurken yü B ir arkadaşım var. Bir de benim m esleğe bak. Tabii bu sa ­ dece hayal olarak kaldı. O rm ancılık Fakültesi. İçinde televizyonculuk geçiyor ya.Zaten bazen bu işin bana göre olm adığını düşünüyorum . o da tek kaşlı. S anır­ Bü yor. böyle ezik büzük tipler. evden kovulduğum u. Havalı m eslek fa ­ lan ya. kalktım gittim televizyoncu oldum. Haa iyi mi ettin dersen. Çizmelerime verdiğim parayı. keşke Hukuk okusaydım diyorum ara ara. sanıyorlar ki m ezun olanı alıp haber spikeri y apı­ K üç ük yorlar! Okurken. b ü y ü k d ü n y a s ı ın bir girdim sm ıfa.

neyse ya üzülme. sektördekiler em inim Robbie W illiam s gibi olacak. ben şanssızım. D J’lik . Ü stelik D ün ya sı ‘bir m ilyoncu’lardı. Sonra gerçek iş hayatına atıldım . K üç ük ha!” sikiyorum . Pom o bir kanalda çalışsam . nasıl da tiksinç bir ifadeyle sura­ K am era önü m aceram da oldu. inanın daha az utanırdım. ‘Eşşeği pt tım a bakıyorlardı. kam era arkasm dayım . Y anıl­ rüyorlarm ış gibi burunları havadaydı. arayanların bana inatla şiir okutturm ak istem esiydi. al ın “H ıııım m m .” 138 A “F lash’ta mı çalışıyosun? ‘Acı U m ut’ta mı yoksa? A ha- “Yok.” gün seni de.dum. haber dairesinde. H ayatım da sadece çalıştığım bir kanaldan utanm ıştım : Flash TV. O rada hep bizim radyo çalıyordu.” “Abi. sadece Japon pazarına gidip gelen diye bir kariyer olm adığı için ayrıldım sonra oradan. günde yirm i beş kız götü- k dım . ‘Acı U m ut’ nasıl bir şey öyle yaa? Ahahah. am a olduğu gibi kaldı öyle. sınıfım dakilerin bin beterleri iş arkadaşım oldu. Kam era önüne alırlar bi Bü “A aa sen o kanalda mı çalışıyosun? H aberleri mi sunuyo- yü Pucca çirkin ve abazan oldukları halde. B ence şu D J’ler ne zam an şiir okum ayı bırakır. Dedim . sun?” “Hayır. o zam an radyolar daha çalışılabilir hale gelir.” K am era arkası deyince. Aslında asıl ayrılm a nedenim . karım ı sikem iyorum ’ diye bişey çıkarttılar geçen gün. Sanki orospuluk yaptığım ı söylüyorum . Tabii beni dinleyen.

sokmak.” “A hahaha adamı görüyo m usun sen? Ben fanıyım ya onun. oklu moklu. şim di ben sana haber bulsam . Sizin sunucu P apa’yı M üslüm an edecekti dim i ahahaha. haberdeyim . çok iğrenç y an i. daha iyi bir kanala geçersin b el­ yerel kanalda çalışm ak en aşağının aşağısıydı. yerel bir kanalda işe başladım . ben M urat’la tanıştırırım se ­ ni. yü O ıada da şöyle tepkilerle karşılaştım : k 139 D ün ya sı .” Bü ki. Onların fotolarını satsam ya sizin K üç ük kanala.“Bilm iyorum .. Papa da.. “ Yaa habire m illetin özel hayatına burnunuzu sokuyosu- “Ben m agazin servisinde değilim .” Bu tipleri em m ek.. İzleyen var mı ya sizi hiç? K aldırsınlar ya o kanalı..” Sonra evim e döndüğüm de.” “A haha sizin haberler de çok iyi yaa. habeeerr.” “H aber benim ki.” Bunu söyleyen kişi köfteciydi bu arada. bu yaz kesin T a n ’la gelecekler. göm m ek.” “Bizim yazlığın yanında B crgüzar K oıel oturuyo. Ona göre bile. “B iraz daha çabalarsan. ana haberde çıksın. Bi de sizin ‘G erçek K esit’ var ahahahah.. O insanların yakasım bırakın yaaa.” “O oklar götüne girsin senin. izlem iyorum .” “A aa bi şey dicem o zam an. bom balasınlar fa ­ lan. Benim de ismim yazsın am a.” “Y aa m agazinde çıkm asın. hem ism iniz duyulur dim i?” “M agazin servisiyle konuş. “Beş kuruş para verm ezler.. ç ı­ A pt kaça satarım ?” al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın nuz. H A BER.

ben doktor P uC C a” . “Hoş geldiniz.” “Ben politika program ı yapıyorum . ben uzman psikolog PuC C a” gibi.. 1*0 A pt m ak için.” “T ürkiye’de politika ahlâksızlık dem ek. Televizyondan bir dan ne diye bana bilgi verm ek için o kadar zorlarsın? B ence televizyon. izleyin. her kanal çıp ­ lak kadınlarla dolu. ben sevm iyorum politikayı. İş yapm aktan sıkılm adım da. dem ek ki senin de içinde bir dandiklik var. bitirin. Gece hayatın anlam ım öğretm esini. Abi o k u tu ­ yü p. “T ü rkiye’de televizyon ahlâksızlık dem ek. B ir m ilyon kanal var zaten.. al ın dışarı çıkm ak gibi bir şey. > Tanıştığım on kişiden ikisi bunlardan.” D ün ya Bir de şu tipler var: sı M agazin de önem li bir şey değil zaten.. İşte böyle çok para kazandıran. Daha h av a­ K üç ük artık televizyoncuyum dem ek istem iyorum lı bir şeyler dem eliyim . Televizyon lafını k m ürüyorlar. k a ­ zandırdığı kadar da havası bin beş yüz olan işler istiyorum. “M erhaba.karm ak istiyorum . kasap g ib i. Bence televizyonu da öyle görün. Ben sıkıldım bu m eslekten. m agazin demek. bilgi vermesin! beklem iyorum . O nlar için haber dem ek. sürekli bizi sö ­ duyunca hem en aşağılam aya başlıyorlar.. . M esela. Ikınm ayın ondan bilgi a l­ sen oturup en dandiklerini seçiyorsan. ben avukat P uC C a”. eğlence dem ek. Ben hiçbir kaiüpîe D J’den bana Bü şey öğrenm eye çalışan zihniyeti zaten anlam am.. “Selam . aptal kutusu. Adı üstünde. Ben sevm iyorum televizyon izlem eyi. unutun.

avukatlık kulağa daha hoş geliyor. Seçim lerde. T ren kazası gibi durum larda. uykum dan uyandırılıp ç a ­ paklı gözlerle oraya gidiyorum .. K üç ük A pt al k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü yü k D ün ya sı . Bazen eve on b ir­ de geliyorum . boklarda.. kanalda yatıyo­ rum. otlarda. Hem.Hem ben bu işteyken çocuk da yapam am . “A nnen ne iş yapıyor?” dediklerinde.

beni arasa ya! O kadar çok sinirlendim ki dayanam adım . Sürekli kafam ın içinde bir ses yankılanı­ O orospu çocuğu Pekm ez beni değil de neden seni arıyor pt al m aya başladı: “Pekm ez aradı akşam kızlar. ama seni neden arıyor? Seni arayacağına.” K üç ük dom uz sıfatlı karı?!?! A hm et’i arasın. B ayan K altak’ı bile aramış! Geçen tuvaletteydim . aldım telefonum u çıktım dışarı.Böyle de m ücadeleci b ir kişiliğim var! Pekm ez beni hiç aramadı. bu içine at kaçm ış gibi koştur koştur parlatıcıdan bir tanesini çıkartıp dudaklarına sıvarken konuş­ na da bi yerler ayarlar artık İstanbul’dan hihihilıi. G özyaşlarım ı görm esine yordu: “ Pekm ez aradı. Sonra da makyaj çantasının içindeki envai çeşit Bü P ucca yü k D ün ya sı . Pekm ez aradı. girdim klozete oturdum .. M ehm et’i arasın. B a ­ ın girdi içeri.” O öyle söyleyince. “Alo n ’apıyorsun?” 14 2 A izin verem ezdim .. selamı v ar. aradım Pekm ez’i. Pekm ez aradı.

Kanalın önüne geldiğim de. sıçtığım ın resm iydi yani. Aferin ya ben de seni adam san ­ m ıştım . yoksa hayatta bulm am ın im kânı yoktu. “O beni aradı.” dedi. K üç ük İndiğim de saat beşti. D em ek ki bu adam beni seviyor. O raya git. Yalnız sadece çalıştığı yeri biliyordum . bir şeyler olsun D ün ya sı “Vay çalışabiliyorsun dem ek.. N um aram ı gizlem eyi unutm uşum . sen ilk zorlukta kalktın gittin. çalışıyordum . işim i garantiye a l­ m ak için aradım.” “Hiç konuşm a! Sadece beni dinle. Benim tek sordum . yoksa neden böyle bir duyunca gaza geldim. P ekuıez’in nerede oturduğunu bilm iyordum .” diye böyle k m a sıçtı. onu bile bilm iyordum . al ın konuşm a yapsın.“İyiyim sağol. bilm em ne yap derken.” zam anlarda başarıyorsun yani bunu!” “N e diyosun ya sen?” “N e dediğim i gayet iyi anladın! H er gün B ayan K altak’ı aııyorm uşsun. A pt bir sorun vardı. Bir karar verdim . Bayan K altak’ı aram adığın . yedi buçuk oldu. işte duydum . açmadı.. Yine anneannem i hasta ederek işten iki gün izin aldım ve ertesi gün kalktım gittim İstanbul’a. daha doğrusu sesini de k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı Bü m erak ettiğim gerçekten o kızı arayıp aram adığıydı. O da eskiden benim de ç a ­ lıştığım bina olduğu içindi. Bir sonraki gün izinli mi değil mi.” dedi ve bildiğin ağzı­ saydı da saydı. Sonra da suratım a kapattı telefonu. Pekm ez işten çıkıp gittiyse evine. “Ben seni ailem le tanıştırıyorum . onu da yü diye uğraşıyorum .

topu topu yirm i yedi kişilik sınıfım ız k D ün ya sı lefonu k ap ad ı!! . görm edim çünkü). rezil etme k en d i­ ni. Kız. adam sana telefonu bile açmasın! Çok bozuldum . güvenlik farklı yer söyledi. 44 Bü götten bacak bir şıllıktı.” diyerek sarıldı. bari neler kaçırdığını göste­ reyim ona.” diye. bana bağırır mı. bundan önceki sevgilim e asılıyordu. pezevenk te ­ Ne kadar kötü b ir durum düşünsenize. kovarsa deli göt olurum gibi düşünceler beynim i K üç ük sarmıştı. G irdim kanala. Y anına gitsem mi. Bir daha aradım . “Erkeğim den uzak Bu çok yakışık alan bir durum olm adığından. orada­ kiler farklı yer. bütün k atlan tek tek dolandım . sonra iyice baktı. al ın dur. O kulda da. aha kovacak. yine açm adı. “Piç kurusu. Sonra elim den tutup. sen tut onca yoldan gel. Dedim. ayağa kalktı. ‘Geri dön PuCCa. B ir yandan da kızın birinden k a ­ çıyordum (ki sanırım ayrılm ış. yapm a yavrum. Yaklaşık yedi sekiz ay önce de kızın ağzına yüzüne sıçm ıştım . P u tc * yü lanet okula gittiysem . dursam mı. Geri dönecektim . bir beş dakika sarmaş dolaş kalm ışızdır. bu kızı görm e­ mek için A llah’a dualar ede ede P ekm ez’i aradım (diğer d u ­ Sonunda onu bir post odasında buldum . okul bittikten sonra da. ama ayaklarım girdi içeri. Döndü. Om zuna dokundum . üç erkek iki kız duruyorlardı. N asıl bir vardı ve hepsini her yanda görm ekten artık bööö geldi. kovar mı.’ dedim .B ir daha aradım . am a neyse dedim . ‘P ekm ez’le bu kız hayatı boyunca karşılaşm asın’ idi). gıkım çıkm ıyor ama. “Kız A pt am ise. Şimdi de oraya başka bir erkek için gidiyordum . Yok çocuk! Eski arkadaşlarım ı gördüm .

İzm ir’de olm adığı kadar seviştik..” k “Keşke bilseydim böyle yapacağını. Bunu anlatm a­ sı biraz zor. kız arkadaşım dem ezdi..” Sonra gezdik dolaştık. A m a yine de çok güzel bir iki gün geçir­ hâlâ. İzm ir'de çalışıyor. Ç ok seviyorum . N asıl anlatsam ? M esela yolda biri al k u ç u k a p t a lı n b u y u k d ü n y a s ı ın dim. dece ayaktan ibaretti. ama eksik bir şey var Bü Yaa aslında seviştik yazıyorum da. o aşağıda bir şeyler yapıyordu. böyle içim de kelebekler uçuşa uçuşa yanında dolandım durdum.. çok m utluyum .arkadaşım . ‘Kız arkadaşım ’ diyen dillerini yerim ben onun diyerek. A pt puk olacak gibi geliyor. Betıi koruyup kollayacak gücü yok gibi. ‘B u ’ diye bahsederdi. Yaa garip bir his bu. o arkasına bakm adan kaçacak gibi geliyor. Ben seni çok ö z le d im . nerdeyse bir on beş kişiyle tanıştırdı. gittiğim gün onları D ün ya sı olmak üzere.. Ben televizyon izlerken. yok öyle bir şey. bir şey olduğunda to ­ bize saldırsa. Önceden .” “T elefonda söylediklerini suratım a söyle diye geldim . olay sa ­ yü söylerdim. “G eleceğin aklım a gelm ezdi. anlatm am çok zor. beni yan postlar da beni başkalarıyla tanıştırırken. koruyup kollayacak K üç ük adam arıyorum kendime.-’ diyerek. ama yanında korkuyorum . Sanki M oııaco P rensesi'yim yaa.

Zaten m akyajla gece yanlarına kadar d u r­ K üç ük m aktan suratım perişan oldu. A m a kam era olayı öyle değil. İlk günler hoşum a gidiyordu. hem en arayıp “N e oldu? N iye gelm iyorsun?” dem eye başladı. kam erada güzel pt al mizi dinliyoruz. “A yaklanm bana göster” dediğinde. Telefon özürlü bir birey olduğum için. devam lı uzun uzun nefes alış verişleri­ gece M S N ’den kam era ve m ikrofon açık bir biçim de görüşü­ yoruz. H er gün ayaklanm a pudra sürüyorum . neredeyse her ın Bü P ucca yü k D ün ya sı . yalnız azıcık sıkıldım gözüksünler diye.K am era aşkları İzm ir’e döndüğüm den beri P ekm ez’le ilişkim iz teknolojik aletler üzerinden devam ediyor. Babam da asosyal biri oldum diye tırsm aya başladı. akşam ­ lan M SN ve kam era. tuvalete gittiğim de iki dakika geciksem . pek konuşam ıyorum . Pekm ez. jim nastikçi kızlar gibi bacaklanm ı kafam a kadar kaldırm aktan her an kem iklerim i 146 A gibi. Gündüzleri telefon.

U tanm asak tuvale­ timizi bile oraya yapacağız. bicikleıim de var. İstanbul’a gitm eden önce cinsellik bir tabuydu bizim için. C onverse ayakkabı giym em em için ağlıyor resm en. Ö lecek sandım .Kırabilirim. üç saat bir röp çık ­ m adı. b a n şınm . bebe kendinden geçti.” A pt ayakkabılanm la tıngır m ıngır defile sunuyorum bebeye. şimdi sa ­ K üç ük dece am caoğluna benzeyen ayaklarım dan bahsediyoruz. “A yaklanna oje sürersen b an şın m .” “Topuklulannı mı giydin? O nlan giyip göstersene bana. A dam sadece oraya odaklandı. Aç kaplanlar gibi. “Bugün M ovenpick’te açılışa gittim . sanınm P an dora?nın kutusu açıldı. çekiyor kendine” . ben uyuyakalm ışım . Şım ardı. Öyle aşk böcüğü vıcık vıcık bir ilişkim iz var. Ç ok ilginç ya. hem en vazgeç­ k D ün ya sı . Yapar gibi o l­ tim. O dam da habire topuklu Bu iş bu raddeye nasıl geldi bilm iyorum . birçok şeyden bahsediyorduk. kendim i ayaklarım dan kıskanm aya b aşla­ güzel benim . “Ayakların çirkin Bü dım.” “C in er’ler yeni TV açacaklar. Sonra.” dedi. durm adan ama teninden sanınnı. C V ’mi verdim ben de. adam da tık yok. bak dekolte verdim ” falan yapıyorum . al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın “ayak ayak ayak”. B ir de ukala diyor ki. “Ayak parm aklarını dudaklanna değdir. Y em eğim izi bile beraber yiyorm uşuz hissini y a­ kalam ak için kam era karşısında yiyoruz. G eçen gece yine ayak gösterm e seansım ızda bu ay a k la n ­ ma bakarken. onu sallam a- yıp uyudum diye.” dedi (azcık esnek bir yapım var da). “H eyoo bak gözüm de yü dum. Bana küstü.

” çok canım ı sıkm aya başladı. Bokunu çıkardı o da. D edim yeni barıştık. en azından sadece oraya odaklam asa. yok yani şimdi nefret ediyorum . T am am cinsel olarak sem yani. Adamın um urunda değilim gibi gelm eye başladı. ne bileyim adam ın tek derdi palel ayaklarım .“Kamerayı biraz sağa çevir. görem iyorum parm aklarını. kan kussam k ızıl­ cık şerbeti içtim denin. am a bu biraz nasıl d e ­ k zaten bir beklentim yok. ne bileyim tedavisi falan. çünkü girişli çıkışlı hiçbir şey y aşa - D ün ya sı Sanırım sadece ayak sevenlerden bu. Ama sadece sorun bu. Ona bile eyvallah dedim . Şu sıralarda bu olay . Başlarda ye seviniyordum da. yoksa Pekm ez hâlâ benim için canım dan can. al ayaklarım e m ­ rine amade. Bunun bir çaresi yok m u­ dur acaba. Cinsellik yönü falan değil sade­ ce. K üç ük A pt al ın Bü teytıdıtytey heyoo benim de ayak seven bir m anitam var d i­ yü P u cca yam ıyoruz. Bu iş İstanbul'dan döndükten sonra oldu. Gülü seven dikenine katlanır diyerek.

m ak y ajsız a sla göıem eyece* 1 . JV İ in c U kor. c iııselliğ i sere serp e y a ş.an tuıım l»: A pt al yine böyle kaptırm ış gidiyorum .ıy a r. e s k i t m .> n î» r : Y a * ı k : i Va d a y a n m ı ş . e rk e k le rle fs z ia m«v n u ç .. ilişkimizi öyle bir anlatıyorum ki on beş dakika sonra düğünüm üz var sanki. ^ \ u v|ı. her k o n u y la ilgili n. k. aldın gül gibi çocuğu k a ­ K üç ük patma olarak kullanıyorm uşsun. Geçen gün ben Diri de var. 'î•< luı' ı. Hani şu her sektörde bulunan olgun olduğu kadar dolgun karılar2 var ya hah işte o kılıkta b ir i.E rk eğ in in yan ın d a ezik kalan k ızım b en lan! me gelen yerde Pekm ez’le olan abuk subuk anılarımı anlatı­ yorum.«>ı cinsle k o ııu .-. masada bizim editörlerden J . k ılıkatıası üç m ah alle «eden duyu 'arı. Arka m asada­ ki Kaltak duysun diye ben böyle ballandıra ballandıra anla­ tırken. u \ u L «tfiiatın ın Bü G ünlerdir. bu lafa girdi ve “ Yaa bırak. M cğ ersem b iztm L i o ' O lg u n o l d u ğ u k a d a ı d o l g u n k . jy*‘cr» E X P O m uhabbetinde l'irdm kine dış görev verm işlerdi ya lıani.ı. Bu S e v g ilile r G ü n ü ‘ne de:v. Sadece anı olsa iyi. -Sy ." dedi. Bayan K altak’ın kulağına gitsin diye her ö nü­ bu y ıık d ü n y a s ı yü k D ün ya sı . k a tlıu îirla d a ıtn -ti bir şek ild e <* »ra *>. ıtlak j N ı şeyi olaıı. k irp ik leri alnındın] p en esin ? kadaı ımanan..u ık c n d ev am lı tem as halinde hı.

Hem en P ekm ez’i arayıp saatlerce en gereksiz m uhabbetleri yaparak şım arıklık yaptım . dudaklar köfte. H atta yalakalık olayını o kadar abart­ tım ki. O gül gibi çocuğu kaçırırsan H alla halla sana ne benim sevgilim taşağından baldınndan. Puccacım sen daha iyilerini hakediyorsun. kalça yerinde. kaltakta sanki X -ray cihazı var! k geri zekalı derim ben sana.zaman orada kendine bir hayran kitlesi yaratm ış. annesine am etist taşından abidik gubidik bişi aldım- 1*50 A pt al ın Bü ama yine de bir gurur duydum ki anlatam am . bitlidir bu ıyyyyykkk. am a taşşak lı görünüyordu kotunun içinden. tuttu elim den. sağ bırakm azlar. Genelde sev­ gililerim den hep şu şekilde bahsedilm işti: Birincisi için. efendi de.” İkincisi için. “O çocuğu orada kaparlar.” Üçüncüsü için. H aaaa küçükm üş diyorsan bilem em . parası da var. D ün bi çocukla çıkıyorsun. yarım dünya gibi. Kaba saba. hiçbir sevgilim den böyle bahseden olm am ıştı. “A l­ lah belanı versin. ayı oğlu ayı bu. uyuşturucu kullanıyor bu sünepe. “Resm en bir hödükle birliktesin. aylardır banyo yapm ıyor. Şu ana kadar P u tç a yü “K ottan gözüküyorm uş” . görgüsüzün teki. nasihat verir gibi. Saçma başına bak şunun. Hafta sonu geleceği için ona h e ­ diye bakm aya çıktım. G öbeğe bak.” dedi. kızm a am a bu otistik m i?” Kadın tam iki saat sadece P ekm ez’den bahsetti ve benim K üç ük kıskançlığım Pekm ez’e katm er katm er aşk olarak geri döndü. bir tane bile kusuru yok. M illet onun muş! Çekti sandalyesini yanım a. kaşı gözü o y ­ ya sı poposundan ve gözlerinden bahsede bahsede bitirem iyor- . M anken g i­ nam ıyor. “Canım.

.. Hatun benim için tek kelim e bile olum lu konuşm adı. Kafasının sağlığı. B ir de o kadar götüm ü yırttım K üç ük A pt al ın onunla olmak için. kısa. Bü sadece ayağım da olm ası da kötü bir şey am a bundan iyisi can yü ne varken.Yalnız şöyle bir durum da oluştu bende. iyi beslem eye karar v eıiim . çirkin herifler var ya. şimdi yani ayıp olur b ira z . bir tek bunun y ü ­ zünden soğursam olm az. hani şu manken k ız­ ların yanında duran kıro. Çok ezik hissettim kendimi! Tabii şunu da hesaba katarak düşündüm . Lezbiyenlerin m ekânı olacakm ış gezegen. cinsellik önem li bir m evzu aslında. ‘ben bundan daha iyisini bulam ayacağım . k 151 k n ç iik a p t a lı n b ü \ ü k d ü n y a s ı D ün ya sı . Tam adam gibi birini bulm uşum . 2238 yılında dünyada tek bir erkek bile kalm ayacakm ış. B ende direkt. aynı o n ­ lar gibi hissediyorum kendim i şimdi. bari bunu elim den kaçırm aya­ yım ’ durum u oluşta. Soyu tükenm eye yüz tutan bu cinsten elim de bir ta ­ Yani evet.

Lan ben daha bir tanesini bulam adım . Kızdan ölesiye nefret e d i­ sepetledi. evine dönm üş. p o li­ si arayıp. m üziğin sesini falan kıstırdılar. elime davetiyeyi sıkıştırdı bugün. Pekm ez’le mi evlensem ne yapsam ? Onu da becerem em ya. Am a anası babası istem em iş yeniden evlenm esini. O kadar çok kıskanm ıştım ki. İkinciye gidecekm iş şimdi. Nasıl başarıyor o g ö t­ ten bacak bunu ya. Kız benim le aynı yaşlarda am a ikinci kez evleniyor. Bir saat de balkondan sinsi sinsi izleyip zevk almıştım. Kapının önünde ın yorum. Ben pt al sitedeydim . hatun birinciyi Bü yü k D ün ya sı o yüzden ölm ek istem em işti ya zaten . Şimdi işte o K üç ük çocuktan boşanm ış. İlk düğününde üniver­ kına gecesi yapıyorlardı. “Rahatsız oluyoruz yaaeeee!” dem iştim . A içinde dağıttılar ortam ı. başkasıyla fingirdeşm eye başlamış.U m u ru n d a değildi J u l i e t in sonsuz aşk. Bu salak da o yüzden intihar etmiş. Tabii işe yaram ış bu d u nım . final tatiline gelm iştim İzm ir’e. Ben de acaba intihar ediyorum diyerek. oluveririm valla bu kez. Bizim karşı kom şum uzun bir kızı var.

kız kusacak. A klım ız sıra. eli ayağı tirtir titrem eye başladı. direkt isteyerek adam öldürm e olayından K üç ük içeride yatm a. bir de herkes arkam dan küfür ed iy o r­ du. Kendi başım la beraber on kişiyi falan da yakm ıştım ç ü n ­ kü. Allahım topluca kızı öldürm üş o la ­ caktık. A m a kazın ayağı öyle değildi işte! Kızın gözlerinin beyazı değişti. Ü stelik siyasi suçlu dam gası yem iştim . biz de kızı hastaneye götüreceğiz ve sınavdan yırtacağız falan gibi bir plan yaptık. o da yemiş diyelim. simitçinin üsnıne atalım. aha şimdi ayvayı yedin PuCCa dedim. kıza bir başlığı altında gözü b a n t­ yü kukara yapalım diye insanların başlarını belaya sokmuştum. sınıfta salağın birine bir şey olm az. D evlet m em uru bile olam ıyorum sanırım hâlâ o yediğim bok yüzünden. sinirler ir sadece ehuelıuehu diye m al mal espri yapıyorduk. kaltak kız A pt al lı fotoğraflarım ın gazetelerde verilm esi gibi durum lar bir an gö/. k sa. Kız ölürse. üç gün m akara D ün ya sı rincisi. B i­ tırlam ak istem eyeceğim anlardan bir tanesidir. H a ­ . ın Bü sürü sinir hapı içirm iştik. lisede okuldan atıldığınu öğrendiğim de olm uştu. Sim itlerin içinden çıktı. Ağzından beyaz beyaz bir şeyler aktığını görünce.H ayatım da dört buçuk kere intihar etm işliğim vardır. Tam am en benim beyinsizliğim in sonucu.iimün önünden geçli. Dedim olacak iş değil. Sinir hapları da küçücük ya. ders boş geçecek. Kızı apar topar hastaneye k a l­ dırdılar. Tuvalette bir yandan ağlıyor bir yandan da 11e y ap a­ cağımızı düşünüyorduk. Siyasi suç da cidden siyasi o l­ M atem atik sınavına girm em ek için. Okuldan atıl­ dığım yetm ediği gibi. O kulda yurtta b i­ le kalam ıyordum .

“ Sim itlerden yem e­ yin. A ileler falan g e ­ liyor okula. benden de korkuyor onlar içirdi derse. ailesi bunu duym asın diye böyle adam cağızdan şüphelendik. D edim sıçtım. bacak a ra ­ K üç ük sında yaşanan her şey. sim itin içine adam hap atmış kaptırdıysam olaya. ne söyleyeceğim ize karar verdik: “S evgi­ lisiyle birlikte olm uşlardı. tecavüzler. kız anlattı her şeyi. Türkiye burası neticede. m üdür bizi odasına çağırdı. Sevim m sim it yedi de böyle oldu. Kendim i nasıl k diye.” S evgili­ siyle birlikte oldu lafıyla zaten hem en ailesi hoop olayı k ap a­ tır. böyle K ara M elek gibi hissediyorum : yim kafasını” falan gibi iç sesim dolanıp duruyor. sonucu ölüm bile olsa asla dillendiril­ mez. Biz de sim itçi denilen em ektar. bana 15 4 Bü “Hım m kız kurtuldu. D ün ya sı Hem en planı uygulam aya geçtik. Bu salak A pt bir bok yedi. Bunu en iyi ben biliyorum ! O kadar iyi biliyordum ki işe yarayacağından adım gibi em indim. zaten pezevenk pahalıya satıyor. gidip gece kese­ P ucca yü D erken kız kurtuldu. m idesini yıkam ışlar. O nların da gazıyla.” falan derken. Bir de böyle nasıl bir üstünlük sağladıysam . zehirli sim it varm ış. Allah belanı versin si­ mitçi!!! Senin yüzünden başım ıza gelene bak. kız bir şey söylerse. bütün çığırtkanlığım ve . işinde gücünde al ın yam m dakiler. gerçekleri anlatabilir.Hedefleri ona yöneltelim . cazgırlığım la okulda herkese saldırdım . tacizler. İyileşti dedikleri gün hastaneye gidem edik. yazıklar olsun bu kıza. iki ders sonrasına kadar herkesin sim itçiyle ilgili kötü bir anısını birbirine anlatm asıyla olay büyüdü.

Sonra zaten unutuldu gitti. H atta d i­ ğer gittiğim okulda inanılm az süksem oldu. kuş gibi öterler. Bü ladılar bilm iyorum . D edim . o içti. onun için çağırm ış. o kadar ilaç ne oldu bilm iyorum valla.” falan diye sanki olayı onlar dizayn etm iş de ben bir g ü ­ nah keçisiym işim gibi anlattım .hatunlar da iki dakikada satarlar beni.” N iyeyse kıza A pt m edi beni o yıl. başım bile dönm edi. H üngür hüngür ağlıyorum . B abam yazlığa götür­ m aya pek yüzüm yoktu. ‘Gel banaaa gel banaa’ diye dedem beni yanına çağırıyor. protesto falan yazdılar yü dece sim itçiyle ilgili yazı hazırlıyorm uş. yapm a dedik. ben en iyisi mi öleyim. A nam iyi ki ölm em işim dedim. M üdürün odasına girer . Sokağa da ç ık ­ al ku<uk aptallı) b'tyuk <lunya«ı ın şatsa. k D ün >55 ya sı yeceğim sizi dese. hastanedeki kız bile. Ve orada anladım ki. K üç ük İkincisi ise bu hapları içtikten iki üç hafta sonra oldu. evde oturup kitap okutturdu. Tuba bize dedi. O ndan beri her gün rüyalar görüyorum . babam y a - Evdeki hapları içtim. babam beni nasılsa yaşatm az. D edim tam am . ışık m ışık gördüm öle. Bir arkadaşım la beraber ölüm nasıl bir şey diye m erak ediyorduk. “Ben denedim geçen haftalarda.. içm e dedik hapları. o çocukların aileleri yaşatm az. Neyi nereden b a ğ ­ sebebine. k en ­ dim i yerlere atıyorum . “V allahi ben yapm adım . B ir şey olm adı. Bu olay benim için bir avantaj oldu ki sorma. bi şey diyem edik. am a siyasi suç. M üdür sa­ Bu olaydan sonra beş kişi okuldan atıldık. liderlik. elem anlarına güvenm ekten geçermiş! Kızların hiçbiri ağzını açıp tek kelim e söylem em iş. M üdür ananıza söyle­ girm ez ağlam aya başladım ..

Beni de gaza getirdi ki çabucak gaza g e ­ sak bile. Biz de Gogol gibi bir şey olabiliriz ilerde. Ama o sefer cidden ölm ek istem iştim . A pt al çevirirler. ölüm den kaçınılm ayacak. ama bilm iyor bana borçlu hayatını. kustum çıkardım içtikleri­ K üç ük mi. heyecanlandı falan. İnsanlık için bir iyilik yapalım . am a canı acım ıyorm uş. işte o kankam la yatınca yapm ıştım . Hem y a ­ ın Bü lirim. H içbir şey için çaba sarf etm eye değm ez. Haa bir gün yolda gidiyorm uş. çıktık apartm anın damına. Üçüncüsünü ise. ölüm D ğına sürekli çığlık atıyorm uş falan da filan da. Dedik boş beleş hayat yaşıyoruz. yusuf yusuf atıyorum sı sin böyle m istik bir hikâyesi vardı. kızın dam da salak salak iş yapıyor diye. K arşılığında kızın bana . ben de peygam ber torunuyum diye. Annesine söyledim . Bu kız bir de ot falan içiyordu. ölüm anlarımızı yazalım . cinler b u ­ ya anlattıklarını ise hâlâ düşünem em . “Ulan dedim . B ir bakmış. bunu kitap haline şam çok bok falan. Kız bir daha benle konuşm adı. Sonra bu bir anda k bende m istiğim . Evdeyken biri kula­ anlatınca. hani o uğrunda üniversiteye gitm ediğim çocuk vardı ya. “hadi onun kafa dum anlı. A ldık evden hapları. O zam anlar çok m odaydı ama. onu da kurtardılar. Bu hikâyeleri ün taşlar atılmış. H erke­ çünkü.. Ne demişti ya. Yaşayam am zannediyordum .böyle yalanlar attım. buna na hayali bir şeyler atıyorlarm ış meğer. Düşünsene doktor o l­ yü beni çağırıyor ayağına girm iştim olaya. benim neyim eksik lan senden! Ben de gotiğim . Dokuz on tane N o valjin içtik. bok gibi param ız olsa da.. salak sen napıyon burada?” Kalktım gittim .

Biz dir. “Elin herifinin yatağında ölmüş. kim bilir ne bok yiyordu?” diyecek. ölüm üm de çeker inşallah diyorum. Bü tim. parçalasın falan istiyordum . Üniversitede çok âşığım ben böyle ona.” diye eğlenceğim . Ö lüm haberim onu yıksın. Bir saal falan geçti. ağlıyorum öyle. sabah kalkacak çocuk. ya büyük ihtimal dar D ün *57 k iiç u k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ya sı sanki.bu acı bitm ez tükenm ez sanıyordum . Onun evinde yaşıyor gibi bir şeydim. Hayatı boyunca travm a yaşayacak. dangozzz. Sabah kalktığında. buz gibi al ın hayatı boyunca pişm anlıktan yaşayam asın istedim. Ben de öbür dünyadan. Yaşam ım da K üç ük çektirem ediğim acıları. Öyle yattım. Sonra am acının fanfini o ld u ­ ğunu fark edince tüym üştüm . beni görecek. dağıtsın. daralıyordum . yü bady giydiğim içindir ya da hadi gezelim biraz dediğim için ­ k gene kavga etm işiz. Ağlayacaklarını düşünüp. D üşündü­ mosmor. bir ton ilaç içtim. am a nasıl var ya. “Ehehehe dangozzz. Gerçi o zaman sadecc niyetlenm iştim . Ne aşktı be b e ­ . Kendi evim e g it­ Ama bir ton. A pt ğüm şeye bak. Zanax falan ne bulduysam hak getire. Buçuğum da yine bu çocuk yüzünden olm uştu. Onun eve geri döndüm . Nefes alam ıyordum nim ona hissettiğim . öyle m anyak. Dördüncüsü de A nkara’daki çocuk içindi. Tabutum u falan düşünüyorum . K avga nedeni de. psikopat bir his içerisine girdim. Ama nasıl acı çekm esini istiyorum anlatamam. yusuf vusuf atıyorum . Niyeyse. öldüğüm ü görsün de bir daha bu anı unutam asın. Ne kadar ufakmışız diyorum şimdi. ölüyorum . A klım a geldikçe çocuk. Beni sardı bir korku. yattım yatağa. Ulan babam kesin.

K üç ük A pt al ın '5 * Bü ya da buraya gelip bir de burada başım ı ağrıtm asın. bir türlü yanm a alm ıyor mal işte orda diye beni öldürm üyor. Gittim yoğurt yedim . Ve Allah beni seviyor sanırım . dönüp kıçını uyumuş. Ağzım n a ­ . sürünsün P u rr. yü viniyorum .kendim ağlıyorum .” Adama ün sikine sallam adı. Dayanam adım kendi ölüm üm ün acısına. şekerli su içtim yattım ya sıl kuru ve ben nasıl bitkinim . dedim ben intihar ettim. rüyorum.” dedim “yavrum beni seviyoo. am a işte gençlik şey si diye­ k yor m uyum diye kontrol etm esinden. Hiiiç gene. Ç ok salağım var ya. Sonra da y aşı­ lim. Sonra bir ara elini ağzım a koydu. Çocuğu uyandırdım . nefes alıp alm adığı­ intihar ettim dem işim . “A yy. Ellerim in titrediğini falan g ö ­ sı kalktım gittim kusmaya. Gidip gelip kusuyorum . beni seviyooo diye se­ D ma bakıyor.

En son hatırladığım şey Tekila yanşına girm em iz A ğım ız bir grup sahne alıyor. onların yanm a geçtim. Y a nasıl oldu. bizim kanaldakiler bir m ekânda b u - k u ç u k a p ta lın bü v uk d ü n y a n ın Bü yü k D ün ya sı . aralarda yanım ıza gelip oturuyorlar. o yüzden hiç düşünm üyo­ rum bile. birini bırakıyorum . Ç ocuklarla m uhabbetim iz var pt al nına bıraktım. başka grup çıktı. Neredeyse bütün kanal oradaydı. o derece kapattık kendim izi. O radaki çocuklardan biriyle biz m uhabbe­ ti kurduk. am a birini içiyorum . ben bunu havaala­ luşuyorlannış. bunlarla b era­ ber m asadayız. Gayet güzel vakit geçirdik. n a ­ K üç ük sıl bitti hiç bilm iyorum am a benim kafa iyice güzel olm aya başladı. D önüşte. O nlar sahneden indi.K e n d im i savunm ak iç in b ir b a h a n em b ile yok Pekm ez hafta sonu için yanım a geldi. bütün gün evlerinden çıkm adık. M ekânda da geçtiğim iz günlerde röportajını yaptı­ biraz. Pazar akşam ı gelince. B akkala bile gitm edik. B eraber yem ek yaptık. televizyon izledik. Paso önüm e içkiler geliyor. Bir de bedava.

kalktım ayağa. ne çantam . Tek ek si­ ün leştiriyordum ki. Bir sinirlendim . Tekilalar. arkam da büyük ihtimal geceden halvete girdi­ D odada yatıyorum . Lan lan lan yoksa B ayan Kaltak beni birine mi pazarladı?!?! Y o - o bebeğim yoo o kadar da değil. kusm a. Bayan Kaltak vardı m ekânda. Türk filmi mı lan bu? Allahım Pekmez!!! Ne bok yiyeceğim ben. En son gruptaki çocuklardan biriyle Tekila içiyorduk.çocuklardan biriyle. Kenarlara falan b a ­ kıyorum . kimin evinde olduğum a dair bir detay çıkarm aya çalışıyorum . gece sarhoştum. O lanlar parça parça aklım a gelmeye başladı. yarı çıplağım . bacaklarım ın çıplak olduğunu ve üzerim de ya yim. ama yok. Gerçi b a­ A pt al pantolonum u falan aram aya başladım. posam ı çıkartıp kalkıp gitmiş peze­ venk başka yatakta yatmış. hiç bilm ediğim bir odanın içerisinde­ . Sağ tarafa doğru dönük hem en giyin ve kalk git bu evden diyerek yavaş yavaş arka­ Yanım da bile yatm aya lüzum görm em iş. taksi. beni kullanm ış kullanm ış bütün gece. Pantolonum yok o rta ­ ın Bü ma döndüm ki. k olduğum için. Böyle parça parça b ir­ sadece sütyen olduğunu fark ettim!!! Hiç bilm ediğim bir ğim. yan tarafım da yatan bir insan. telefonumu bulm alıyım diye sağa sola bakınıyorum ama yok. oradan sonrası nokta! çocuğun yüzü. da! O da bildiğin anne baba yatak odası. sonra kızlar­ K üç ük dan biriyle klozette kustuğum u hatırlıyorum . Ne kıyafet­ lerim var. tuvalet. M eraktan ölm üştür o şimdi. sı Sabah bir kalktım . kimse yok lan arkamda!!! yü Puc ra ğim çocuk yatıyor olm alı dedim. Derin derin nefes al PuCCa.

koridora falan baktım . Ü sesin kime ait olduğunu da b iliy o ­ al ın dedi. O yüzden. ¡lir yutkundum . kıyafetlerin banyoda!” diye »mğifUj. Ve ben bu çocukla buraya geldiysem . P ek - Bü yü k D ün l u ç ü k » p l i l i n hUytık d u n v * s ı ya l6 t sı . yerinde duruyor. Allah benim belamı versin. Bir erkekle aynı rum! G ece Tekila yarışm a girdiğim iz çocuğa ait. kafam ı kapıdan dışarı uzattım . nefesim i içeri çektim ve pıt pıt pıt salona doğru koşm aya devam ediyordum ki çocuk. B ir cinsel aktiviteye girm ediğim i fark e t­ tim. “G ünaydın” m ez’in suratı geldi aklım a. Belki de beni şey etm eye çalıştı am a ben Pekm ez’i sevdi­ ğimi söyleyerek çocuğu uzaklaştırdım . İşte o an beynim den kaynar sular aktı aktı aktı. evde hiç kimse yok sanki. İçim biraz rahatlam ış şekilde. Ç o ­ cuğu resm en aldatm ışım farkında olm adan. “Salonaaaa girıneeeeeeü! O ıada insanlar var. y o k . çünkü Pekm ez ayağım dan başka bir yerim e dokunm u­ yordu ve sanırım yıl oldu hiçbir şey yapm ayalı. Biı daha seslendim . en azından sabah oram ın biraz acı çekm esi zonklam ası gerekir dı. bir baktım arkadan bir erkek sesi. üstüm de de sutyen..şıma daha fazla ne gelebilir ki? Çıplak bir şekilde hiç bilm e­ diğim bir yatakta yatıyorum ve çantam ile kıyafetlerim o rta ­ da yok. ben nasıl önüm ü döneceğim ? H â­ A pt evdeyim ve çıplağım . Ben ne yapacağım ? En önem lisi gün ışığı var ve götüm selülit dolu K üç ük ve su aıı arkadan çocuk o götü görüyor. ben oraya doğru pıtır pıtır don su t­ yen koşarken. bütün kanal gördü beni. Salon karşı taraflaydı.. “M crhabaaaaaa!” diye seslendim . Ses yok. Kalktım ayağa. Banyo nerede lan. külotum a baktım .

Bir tane daha çocuk var. bizim kanaldaki k ı­ K üç ük zın biri koltukta yatıyor. Kafam öne eğik. O ff allaam m . elli altı sajların birkaç tanesine baktım . dur! D aha saat altı. Ç ocuk da kapım 1 1 A pt al kin kafayla düşünürsün. Pekm ez için de evde sa ­ m utfağın orada bir şeyler hazırlıyordu. ne oluyor? Salona bir gittim. Hepsi P ekm ez’den... banyoyu görüp içeri girdim. Kaç git buradan. o da yerde yatıyor. dış kapıya doğru koşturuyordum ki. sabaha kadar kustun. V icdanım o kadar rahatsız eder ki şimdi Çantam da banyodaydı. Kızın yanına geçtim . sı ama.lâ götüm e bakıyor büyük ihtim alle. bari bırak şimdi yatalım . “N eredesin? B ir şey yaz. O kadar D olm uştum . ya sola paniklem iş halde bakarken. öldür beni burada lütfen öldür yaaa.” Lan dediın.” fa ­ lan demiş. gerçi gece de görm üştür Ç am aşır m akinesinin üzerinde kıyafetlerim vardı. P ekm ez’e söylem işlerdir kesin. “Yaa dün gece uyutm adın zaten kızım .. Sağa . am a kim bilm iyo­ rum.. resm en hayvan!!! k beni. Yüzüm ü yıkadım ve “ Sakin ol kızım . hadi gidelim diye dürtm eye başladım . Kendim den resm en nefret ettim. Çocuk da ın Bü tane cevapsız aram a ve otuz mesaj. giyindim . Ç ocuğun evine kanaldaki kızlarla gelm işiz yani. D öndü götünü. diğer koltukta da başka bir kız.” diyerek çıktım banyodan. N efret ediyorum kendim den de içkiden d e. söylem eseler bile ün Giyinirken de kendim e tonlarca küfür ettim ve ağladım. Telefonum a bir baktım .” dedi. M e­ yü P ucca içecek ne var di mi? H ayvanım var ya. salondan arkadaşım ın sesini duydum : “Puccaaa. işe dokuzda gidecez. olm uşla ö l­ m üşün çaresi yok. bütün kanalın önünde rezil bu durum çok kötü.

oradan bizi izliyor. Sonra da kızla beraber o yatakta yatm ışız. Böyle tuvaletin orada biz biraz yakınlaşınca. H erkesin kafa iyiym iş. sonra da üşenm işim giyin­ ne kusm uk kokuyornıuşum ki kız dayanam am ış sabaha karşı salona geçmiş. bu kız almış beni çocuğun y a ­ nından. K lozet­ kız o kafayla her şeyim i soym uş. k D ün ya sı şarı. çocuk da götüm üzden ayrılm ayınca. hiç kaçar mı abi böyle bir fırsat. eve de böyle dönem eyeceğim iz için. I n ifıık a p t a lı n b ııvı. O da tam hatırlam ıyor. çıktık biz d ı­ M ekânda çok sarhoş olm uşum . h o r­ monlarım tepip. ben nasıl böyle bir bok y e d im ' içince. Yani çocukla sadece m ekânda yüzeysel o la­ B iraz içim rahatladı. Z orla m orla kaldırdım kızı. onların evine gitmişiz. dans etm eye falan başlam ışız. . ama ö ylesi­ yü te beni kusturan buym uş. Ne olduğunu ne bittiğini anlattı bana.» di Bü meye. ama P ekm ez’e falan söylerler diye kız akıllılık yapm ış. am a ben a r­ tık iyice cıvıtınca. suçu ona atacak bir plan bulm alıyım diye d ü ­ çiinkü. O ff offf onu gerçek­ ten seviyorum ya. çocukla düz fiııgirdeşi- yorm uşuz. B ayan Kaltak ona kesinlikle dün gece söylem iştir al ın rak fingirdeşm eyle kalm ışım . elin çocuğuyla herkesin ö n ü n d e nasıl yiy ile ­ K üç ük bilelim? A pt şündüm. İşe de bu kıyafetlerle gelirim diye. Pekm ez olayı için de bir şeyler. bir yalan dolan.

ama yapsam bi­ ın raz uzaklaştırm alıyım kendim i. O turup insan­ kadar adam ın arasında bu boku yedim! G ünlerdir ağlıyorum gam yem em . O da beni aramadı zaten. orada çalışm aya devam edem eyeceğim ya da en azından bi­ kım da tek düşündüğü şey "orospu” olduğum . tahm in etm em zor değil tabii Bayan Kaltak söylem iştir kesin! O gün hiç aram adım onu. nasıl bir geri zekâlıyım ki o al lara tek tek "Sarhoştum !” dem ek istiyorum . İşyerine gittim .Sadakat k ad ın ın iki bacağı arasın d ad ır O yediğim boktan sonra işyerine gittiğim de anladım ki. B ir defa herkesin benim hak­ Bü yü P u cca k D ün ya sı . geceden kaldığım için baş ağrısı ve kafam da otuz bir çeken üç filin tepinm esiyle kendim de değildim. bunu nasıl yaptım diye Hayır sinsice yapsam yine Pekm ez in yazdığı bütün mesajları o gün tek tek okudum. K üç ük Biri arayıp söylem iş. Aradığı zam an ağzına sıçayım dedim . “işte A resmen. ama böyle olm ası çok kötü ya. pt le neyi geri getirecek? Ve ben.

Yaııi insanların gözünde o çocuğa “godoş bu” dedirtm eye hakkım olm adığını düşündüm . o kız sem neden arıyor onu söyle!" diye söyleyeceklerim i hır bir kafam da tasarladım. aldatılm anın en kötü yanı eş dostun duymasıdır.. Tabii insan başına g el­ meyince anlam azm ış da şu an resm en ayrıcalık istiyorum. Bu sayede hem ilişkimi kurtaracaktım hem de Bayan Kaltak d e ­ nilen ucubeyle görüşm em elerini sağlayacaktım . “Ben sadece seni m erak etm iştim .. Çok iyi b i­ Bü yü dedi. Ya o bana yapsaydı bunu.. Bu aklatm a m evzusuııda erkekler kadar kadınlar da ayrı­ calıklı olsalar keşke diyorum bazen. ama kafam iyiyken başkasıyla yjyişm eye çalıştıysam . R apor aidini zaten on günlük. Ç ekem iyorlar b i­ . bitsin dedim ve kapat­ k D ün ya sı sit mi zannettin beni. özür diledim. dem ek liyorum ki. Belki bu bir işe yarar..sen busuıı. Yediğim bokun cerem esini çekm ek zorundayım iş ­ al i'U^uk aptalın lıııyuk dunya»ı ın ki olm uyor biı şeyler. yapacak bir şey de yok! İşyerindekilerin bana bakışlarını anlatam am ya da ben çok büyütüyorum . biraz rahatla­ K üç ük nın. Nonnal bir durum bu diye insanlara açıklam a yapmalıyım A pt kım yok.” tım. Allah kahretsin işte . kendim e g elirim .. Hem onu bunu boş ver. O kadar ezildim ki o sesin altında. Onu gerçekten seviyorum. Ses çıkarm adım . bilmiyorum . nasıl elalcm in laflarına inanıyorsun? Bu kadar b a ­ zi. Ne kendim i küçültm eye ne de onu bu durum a sokm aya h ak ­ te.. Lâkin beni aradığı zaman sesini duyduğum da bunu yapamadım. faikında değil misin? D em ek ki benden ayrılmak istiyorn u rsu n . Hem de olay unutulur.

bedeninde can bulm asını affedebiliyoruz. beş dakikalık zevk oluyor. Ve yorum. Bizden dokunm asını. uyuz oluyorum . hiç utanm adan. İçim de kocam an bir sıkıntı var. gerine gerine giderdim işe. M adem b ü ­ yütülecek bir hadise değil. Ne yapsam ne etsem . ulan biz yaptığım ızda neden bu kadar sorun haline geliyor. öyle kabullenm işiz bu olayı. başka kadına yü PuiCâ pınca. çekirdeği olan her canlıdan reçel yapılabileceğini. B aş­ kasına âşık olm adığı sürece affedilebilir. Şimdi kim se beni görm esin.gibi düşünüyorum . aklım a geldikçe çivi gibi kam ım a batıyor offf K üç ük offü! A pt kendim den öte Pekm ez’i bu dunım a düşürdüğüm için üzü lü ­ al ın Bu çifte ayrım ne kadar kötü bir şey aslında. k kenarına gidilip kafasına iki el silah sıkılıyor. Erkekler sürekli seksin özel bir hadise o l­ onların böyle sere serpe yatm alarını neden bu kadar büyük bir hadise olarak gördüğüm üzü söyleyip duruyorlar ya. . Kadın yatınca nam us oluyor. seks onlar için başka bir anlam taşır. göl Erkek sevişebilir yani. Bu işte bir karm aşıklık var. Am a erkek y a ­ D ün ya sı m adığını. Erkek aldatır. yatar kalkar. olsam. M esela erkek Bü başkasının kukusuna girip ziyafet çekm esini. P ekm ez’in o “seni merak e t­ m iştim ” sesi aklım dan çıkm ıyor bir türlü. yer yarılsın içine gireyim diyorum . ihtiyaçları ıvırları zıvırları vardır.

dip çıkarsınlar bence. Hiç mi koltuk altı uzam az anacım bir in sa­ nın? Hadi elin Am erikalısının diyelim kılı uzamaz. kafam ı dağıtıyorum . onu okuyorum. neye yarar düzülmek! li m istik esrarı çözerken. yü O adadaki k g iz ­ D ün ya sı . şu kızlar kaş. O adaya sadece ve sadece ondan pt al boyası gibi şeylerini nasıl yapıyorlar? Onu da gösterip aradan kuç. B ence ayrılığa. depresyona birebir gelen yegâne şey sezon sezon dizi izlemek. B ir de diziye kendim i öyle K üç ük kaptırm ışım ki rüyalarım bile alt yazılı olm aya başladı. yem in ederim . S aw y er’la sevişem eyen ada sakinlerine üzülüyonım . ağda. Am a baktım A yasını nasıl hallediyorlar. Şu an kendi hayatım ı unutm uşum. altta bir yazı beliriyor. M esela. Rüyanın sonunda da “Pınar B atum ” yazıyor.uk a p ta lın b ü y ü k d ü n y a sı ın Bü İki gündür evde L ost izliyorum . Dizideki belli detaylara takılı kalarak. bıyık. o dip b o ­ gitmek isterdim .K a d e rd e varsa üzülmek. P ekm ez'i ve yediğim boku düşünm em eye çalışıyorum . Adam konuşuyor rüyamda.

Ö S S ’yi k aza­ nam azsın da kalırsın mal gibi tuhafiyecide çalışırsın. her şeyim i kaybettim !!! Şöyle bir profiline baktım . aslın­ dövm eli. Pekm ez içim de şişip beni ö l­ . O bilgisayarın K üç ük çöker de bir daha girem ezsin internete inşallaaaahhhh. ‘ C oğrafya ö d e­ vim için istiyorum . Bu da sana ders olur! Niye böyle sinirlendiysem ? Çocuğu kıskandığım dan falan değil de nefret ediyorum o yaştaki kızlardan. ne yapsam ne etsem. çok lüzum suz- A pt al ın Bü da gayet gideri var yani çocuğun. am a aradığı zam an tek sı m ayacak. Ayy o yaşta kızsın sen. “M ihi A A _ Ç'ook T aTL iSıN ” falan. o D ün diyorum . seksi vucutlu. O çocuktan ölesiye nefret ediyorum . Lost bile içim de yanıp duran vicdanı kapata­ kelim e konuşm aya hakkım yok diyorum sonra. O gün evlerinde kalıp barda yiyiştiğim o çocuk beni mı. yani hoş biri.” dem işsindir. H atta böyle erkeklerin fotolarına yorum yazm aktan. esm er kollan yü Püre* geri zekâlı yüzünden hayatım ın aşkını. kirli sakallı. A rada diyorum bir arasa. Kirli sakallı. A m a bildiğin piç! Yedi yüz arkadaş­ tan altı yüzü kız. ilik gibi esm er kıllı pezevenklere yorum yap diye mi aldı??? Allah bilir ailene. Ben böyle ağlarken. Foto altı yorum ları hep o kızlara ait. örtm en dedi.bu olm ayacak. ne anlarsın erkeğin tatlısından? Kalk git ders çalış. işyerindeki karizm a­ k F acebook’tan eklem iş. Baban sana interneti. hop F acebook’tan bir eklem e talebi geldi. Ve beş yüzü büyük ihtim al on a l­ tı yaş altı. Ben arayayım akşam diye durup durup ağlıyorum . kebap­ çıyla evlenirsin inşallah. ne diyeceğim ? Hangi yüzle? Sürekli neden içtim o ya dürecek...

al ın önem lisi o gün ışığında götüm ü gördü ya. 11 T M ’deki G ökhan’la.lav. ooo yeee” falan yapar üç sevişm eden sonra. G elem em zaten. aına yok dedim . Size ne A lsancak’ta grubun birinde çalan bebe­ den??? Lan dedim acaba bununla mı olsam ? N eticede yüzeysel olarak bir şeyler de yaşadık. bunun göt kalkıklığı. yoruyor beni. L o st'a kaldığı yerden devam ettim. çocuğun anasının mı artık n ey i- nır. öyle barlarda sabahlara kadar b ek ­ lem eler falan. Böyle gelip ekm eğim ize taş koyuyorlar gibi geliyor. olsa da o l­ Bü yü k D ün 16 9 I s ıç u k a p t a lı n Im y u k d ım y jı ya sı . cıkss. Bir süre Çocuğu direkt blokladım . ne bilim K S K 'lı M urat’la falan takılın. K üç ük A pt zaten m üm künse kim seyle olma. sonunda belli ki şapa otururum buıvanla. kalkın gidin üst sınıftan ç o ­ cuklarla. bırak kalsın. Bir de en maz artık. oıı dörtlük kızların hayranlıkları. “ İlişki adamı değilim ben beybi. ona da çılırlığım zı kullanıp şey ediyorsunuz. Ulan /alen bir adanı bulmak zor. O göte kim bakar lan! Ayy PuC C aa dedim hiç düşünm e bile. Yaptığın şeyin cezasını çek. Y apm ayın bunu. ânı yaşa.se yatağında bile yattım . Belki de kaderdir lan falan diye düşündüm . Yani ben istesem de olmaz.

tonlarca para verip. kavrul güneşin altında. Tam am genç kızken yazlık m uhabbetleri çok güzeldi. baban sabaha kadar izin pt al gittik. işkence çekm enin adı tatil olmamalı. G itm ez olaydım . Lan zaten raporum bitince işe dönüp o iş ­ kenceyi çekeceğim . Ama şimdi bir sene ç a ­ K üç ük lışıp çırpınıp. S ı­ cakta tuzlu suyun içinde cıpcıpcıp bebeler gibi oynam ak ne salakça lan.Sevgili Rus kızları. dedim kendim e. tam olarak k u l- 170 A Neden? Hoşlandığın çocuk orada. Sonra çık oradan. ın Bü Beynim Lost dizisiyle ham urlaşm aya başlam ıştı ki. Denizden nefret ediyorum . A rkadaşım la beraber üç günlüğüne Ç eşm e’ye bıktırıcı hiçbir şey yok sanırım. güzel geçiyordu üç ay. veriyor sana. bir ton hödükle aynı otelde kalıp. beynine güneş geçsin. sudan zaten korkuyorum . bari raporun kaym ağım yiyeyim de tati­ le çıkayım . Ö p tü m bye. Bir de ben tatil kızı değilim hiç. bir dur P ucca yü k D ün ya sı . gâvur amı gibi yan yan yan. yem in ederim !!! Tatil kadar yorucu. ırkınız kurusun .

Bok gibi yani. “K altak Rus kızları!” O kızların hepsiııinin bacaklarını kıvırıp. Beynimi kaybetm iş bir şekilde sağa sola kaykılıyorum . Arabaların önüne atlayıp. Ben hayatım boyunca bronz o la ­ madım. Tam am ne zam an tatile çıksam hep sarhoşum ve m a­ neden diye bir sor. ak ­ lına sıçayım ben onun. tadına bak nasıl olm uş desem . A c ı- A pt saların üzerinde 50 cent eşliğinde oryantal yapıyorum ama al naşı halim e eğlence deyip. B ir de soyulm aya başladın m ı. O derece pişman oldum. “Silim mi abi!" diyen bebelerden bir faikın kalm ıyor. Güneşe ne z a ­ man çıksam . Evim de otururum . kara sarı ten. Bok rengi saç. açarım neti falan. am a E g e’nin suyu oldu mu yarabbi şükür diye lıkır lıkır içersin utanm adan. Zaten paso su yutuyorsun. çıkıyorum m asalara.solaryuma girdiğim zam anlar hariç. bir güzel o sıkı ın ettim. Benim yaz K üç ük tatilinden anladığım olay bu. . y a m a ­ lı eşek gibi dolanıyorsun. yani bana göre değil. B ronz tenin güzel bir şey olduğunu kim çıkartm ışsa. sabah olsun A llahım bitsin bu işkence diye dualar G ece âlem lere akm ak da eğlenceli değil. Ç ünkü beynim cıvıyor gündüz güneşte. O kadar para verip aldığın bikiniyi. kup -ik a p ta Jjj] b u .kınam adığın organın iyice cıvısın ve burnundan aksın gitsin. Tabii pişm an olm am ın bir diğer nedeni. pancaı gibi kızarıp. dünyanın en g e ­ reksiz şeyi. gece Bepanthen ve yoğurt süıeıek. böyle tak ı­ lırını. gelip b ak ­ mazsın. Gel küvete işedim. m illetin çişini kakasını yaptığı denize girerek harcıyorsun. daha m antıklı. ü k d ü n y a s ı Bü I yü k D ün ya sı .

kızların neye benze­ diği de ortadayken. sanki erkek için yaratılm ış bir robot! Şu dedikodular ortalarda dolanırken. İç güzellik denen bir şey yok zaten. Hobbit gibi bir karı uydurm uştur. Belki fi­ . erkekleri konuşurken. kım ıl kımıl sarı gacıları hop hop k lı bir ırka m ensubum. tripteıı haberleri bde yok. g ü n ­ de yedi çeşit yem ek yapıyorlar. birine âşık oldular mı gözlen başkasını gör­ müyor. neden götten bacaklı. sarkık bicikli. yorlar da gık dem iyorlar. yüzlerindeki pürüzsüzlük bizi bizden alırken. yayvan b ald ır- hoplarken. seslerini a s­ la çıkarm ıyorlar. Allahım . dolgun dudaklarından çıkartıp. Ama iyi y ap - A pt al on dokuz kaplan gücünde seviliyorlar. Bu mu yani eşitlik? Bir yukarım ız ilik D biz eşittik. belki normal olanı benim tipim. kapris. İnsan değil. Bir de her yana yayılan dediko­ yü P ik n gibi hatunlarla kaynarken. Hani le. koltuk altlarında hiç kıl çıkmıyor. neden yaratılış ya ziği güzel olan benim. naz. h ep ­ si genel kültürlü. Onlar sı kesip köpeklere atm ak isteğiyle yanıp tutuşuyorum . Bu m ev/uyu. gerçek aşam asında bazı ırklara torpil geçtiğini anlam ıyorum . her gün evde bakım ­ lı bir şekilde dolanıyorlar.kıçlarına sokup. adım gibi em inim . am a manitaları yatağa üç kız daha alsa. bı»£ m n a kadar a lı­ ın Bü naya bakm aya utanıyorum. gülüm seyip K üç ük teşekkür ediyorlar. iç güzellik falan gibi şeyleri geçin efen ­ dim. hani biz hepim iz senin kulunduk? Lan madem ö y ­ ün acı bir tokatla suratım a çarpılıyor. a y ­ dular var ki onlarla hiç baş edem em : “R uslar çok sadık. bitiklerini de anormal diye kendim i avutm a eğilim ine geçsem de.” Vay babanı vay.

O n la­ rınki folofoş olm uş. Bir de sağlı sollu dört koldan Rus akını var. am a bizi bir kişi. Kendi ırkım ızın güzellerini bu yöntem le atlatıyoruz am a anacım bu lanet Rus kızlarına yapacak birşey yok. am a bu yeni yüzyılın hatun modeli biraz hoppa olunca pek işe yaram adı. yokm uş dedikodusu bitirdi bu planım ızı. bizim var. Zaten denize girem ediğim için. Tabu bu ara - da beıı o geceden beri alkol sürm üyorum ağzıma. Sanki T ürkler otuzdan sonra b i­ Bü yü bir süre zam an kazandık. kızlı erkekli bir topluluk. m ırm ırm ır küfrede küfrede k a n la ­ rı kestim. ıç güzelliği” diyerek dolanıyorlar etraf ­ ta. Hop hop A pt İşte ben Ç eşm e’de her giiıı bu uzun bacaklı kanları izle­ al ın görm ez etrafındaki karıları. Arkadaşım ve onun arkadaşları fa ­ lan. Kesinlikle tövbeliyim . baktık. “Onların nam usu yok. Sonra geçen gece dedik bir yerlere gidelim. A m a İzm ir'de bir tane bile bakire k D ün m k u ç u l a p t a lı n b u v u k <luıi)-*sı ya sı . Rus m u? Ahah N ataşa yani orospu lan orospu!” gibi şeyleri yayarak etrafa.” diye dolandık d u r­ duk. nasıl eziyoruz. plajda havlulara sarılarak.nıış. bizim ki tek kullanım lık. Onları herkes düdüklüyor. baktık yol bulam adık ve “ Eee Rus kızlan o tu ­ zundan sonra pathyo. o ayrı. Ya gerçekten de bu yalana inanan var m ı? Ya da hiç mi rer A ngelina Jo lie’ye dönüyorm uşçasına. Ayık kafayla a s tık cıstık seslen de hiç çek ilm i­ yor. “Ö nem li olan beyni. O nlar için de bir kaç plan yapm ıştık. eciş bücüş oluyor. nasıl burun k ıv ırı­ yoruz. yerek geçirdim günlerim i. gittik bir mekâna. Bir de iyi yemiş bizim erkekler ki dörtte biri. Son dakika golü olarak. bura­ K üç ük dayız bari bir eğlenelim .

Iç güzellik falan hani. nasıl cüm leler kurm am gerektiğini düşündüm: “ Şirinlikleriniz ve beş yaş m uhabbetleriniz çok güzel ama “ İki üniversite bitirdim işte ben de. ahah öyle yani ben hep bitiririm . liç dört beş no poroblem o ” “ İlkokulda 1Q testi yapm ışlardı. Sizin ar dam arınız çatlam ış. bütün sı birleşim i ben kadar. kafad an bi sor sor bak valla billa. yok yok tiksindirm e insanla­ yü gidecekler orada. zeki kızlar çekicidir u n u t- rı.” “ Problem leri kâğıt kalem kullanm adan çözebiliyorum . sen zekânı göster PuCCa diye telkinler vererek.” “ Bence bir kadın kendini kocasına saklam alı. K endim i kessem dönüp bakm az kim se. G östersem bile kim senin si­ yorlar bizim m alları. İçim in güzelliğini. M em elerine gelen k a ­ . zekânı göster. o k tarılacaklar kitap gibi hatunlar” başlığı altında. şimdi o m ekânda ben n a ­ kâm ı nasıl gösterebilirim orada. dört tane kardeşim varordan. lafım m ec­ listen dışarı. norm alin üstünde çık ­ m ıştım ben. üstünüzden geçen A “ Kardeşini S eç’e üyeyim. bi pt al O bam a-E tibank ikilemi için ne düşünüyorsunuz?” ın Bü m aaa ya da bacağını mı açsan. İkisinin kendim e güvenim falan bitti. “tehlike anında ilk k u r­ derece. z e ­ ya fam la ezildim büzüldüm . O kadar kötü bir durum ki. aynadan gördüm .dans ederken. bom ba patlasa. beni bırakıp D kinde olacağını zannetm iyorum . Hipnoz m u ediyorlar n ’ap ı- ün sıl diretebilirim iç güzellik falan diye. Hah. şöyle bir yan yana geldik iki tanesiyle. K endim e.” K üç ük tanesiyle görüştük. öyle laf arasında söyleyeyim dedim .

P eçe­ teyle gül ne lan? O rıgam i kursuna mı gidelim diyorsun? Ama elin gâvur gac ılanm tavlam ak için süm üğüm ü sildiğim p eçe­ K üç ük teden bunlar ev bile inşa ederler. Bütün kinim ve nefretim le burnum dan tıslaya tıslaya geçirdim hoppidi m ekânlarında günlerim i. Bi de yani bize göre değil. Haa yeri gelm işken. haa sözüm m eclisten dışarı dem iştim dim i!” K afam da böyle bir sürü cüm le kurdum kurdum kurdum. ay ne bilm em . dım. B unla gezerken herkes dicek ki. “p iem be” diye çıkıyor ağzım dan. “Yok bişeyim m m beaaaa!” diye b ağ ır­ yü dim ki. H erkesin birbirini fortlam ak için var olduğu bir yer k rı nasıl aktarabilirdim ve böyle bir m uhabbeti nasıl kurabilir­ D ün arkasını dönse. bu kızların Türkçe iki üç kelim e söylem esini sevim li bulm aları. Ö ıf ve âdetlerim ize uymaz. K uıdum kurm asına da o bangır bangır m üzik varken. ay ne güzel. anlam adığım bir iki durum var bizim Türk erkeklerine dair. oturdum sandalyeye. ay ne tatlı. C ık cık cık valla olm az ya sı Yaııi kim ister yanındaki kadını senden önce düdükleyen altı . ben de düdüklesem ’. H içbir şey yapm adım . şerefsizler. bizim kiler de “Ayy 11e ş i­ rin. Kim i görsem böyle yem ekte falan. ne ayy ayy ayy” oluyorlar. yüz kişinin var olm asını. “Rus Kızların. “B ıoadıum m çok gusell" diyorlar. Onun için aylarca dalga geçen. ‘çocuk ayıp. Etkilem e Dersi Part I: Peçeteyle güi yapın” gibi bir şey olm alı. bunla­ neticede orası. ahlâksızlık böyle şeyler. D iğer şey ise. kızlara paso peçeteyle gül yolluyorlar. Ben “pem be” kelim esini söyleyem iyorum .geçm eyen belli diil am a ayıp yani. A pt al ın Bü “N eyin var?” diyene.

D ün deki günlerde. . M aske takıp. kaçacağım .beni çingenelikle suçlayan tipler. B en böyle bir uygulam aya geçmeden. senin ağzını yerim ben diye bakıyorlar. K urtulsam şunlardan. viral bir kam panya adı altında. Sonra da bunu inter­ nette Rus sitelerinde bir güzel yayıp. Yoksa ileri­ lı Sapık" diye dolanacağım etrafta. piç ettiler resmen tatilimi. bir daha buraya gelm e­ meyi bilirler. "K ezzap- ya sı na” . gacıların “ M arhgabalan- A llahım yaz bitse de dağılıp gitseler m em leketlerine. kendi erkekleriyle yetin­ k m elerini sağlayacağım . Rus kızları­ nın suratlarına kezzap atıp. K üç ük A pt al ın Bü yü PlICİJ» um arım yaptıkları hatayı anlayıp.

Ç ok garip şeyler olm aya başladı tatilden döndüm. rezil” d iy e­ rek suratım a tükürecek gibi geliyordu. Yanı herkes beni görüp. Banyo aynasında bana soru soranlara verece­ ğini cevapları tekrarladım . “O rospuya bak. Ne yapsam ne etsem de bu durum dan km ıulsam diye kendi kendim e evde insanlara y a ­ pacağım konuşm ayı hazırladım . R aporum da bitti am a işe geri dönesim hiç yoktu. Giilben E rgen'in beyaz göm lekle basın karşısında gözyaşı dökm esini kendime örnek K üç ük alarak.« p ( İ ı n L t ı y ı k 4 yü k » 7? D ün ya sı . En çok da Bayan K al­ laşmaktan çok daha zor geliyordu. Sıkıştığım noktalarda. O nunla karşılaşm ak Pekm ezde k a rşı­ ın Bü Kus kızlarıyla am ansız m ücadeleden 1-0 yenik ayrılarak . karşım da­ kini n gö/bebeklerine bakarak ve m utlaka koluna dokunarak konuşacaktım. Gözlerim hafif nemli. “B ilm ediğiniz o kadar A pt al tak ’tan utanıyordum . y av ­ rular! araba altında ezilm iş kedi gibi bir tavırla işe gitmeye karar verdim. usturuplu bir şekilde kendim e çeki düzen verip.

Am a yine de götüm yem iyor! Kim senin de beni sal­ ladığını sanm ıyorum .çok şey var ki!” deyip insanların Pekm ez’i de suçlu zannet­ m esini sağlayacaktım . “Hastalığın şifasını Ç eşm e'lerde al ın girdim içeri. Sağa Bü yü Pucca k D ün ya sı . O ysa kim e ne yani. sen rapor alıp tatile çıkm ışsın. ben m asalardayım falan. İşe giderken sürekli olarak. m alım lan bariz.” dedi ve K üç ük gitti. sen büyüksün. en azından şu otobüs kaza yapsın ama kim seye bi şi olm asın. tam am felaket yapam am diyorsan. önce m aillerine bak. G er­ çi bu adam bende ekli değil. Derken bulm uşsundur umarım. Sel mel bi şi yap. Sanki bir derdim var gibi kıvranıyordum .” diye dualarım ı ederek geldim binanın önüne. Neyse bunu sonra k o ­ nuşuruz. M asum i­ yeti sim geleyen beyaz göm leğim in üst düğm esini de kapatıp sola hiçbir yere bakarruyordum . Bizim burada götüm üzden ter d am ­ larken. bir elim de içkiler. geri zekâlılık konusunda çığır açm ışım da h ab e­ rim yok. görm eyeyim kim seyi. dağılın lan” yapsam. Sadece bina y ıkıl­ sın. yapacaklarını yazdım . “A llaaam deprem fa ­ lan olsun. yaparsın bir kıyak. çatır çatır da “M em e benim göt benim. Kendim e kiifrede küfrede açtım mailim i. bana olan olsun am a sonra iyileştir beni. Hastir. y a ­ radansın. bi şi olsun am a kim se ölmesin. ama dem ek ki gösterm işler. kim se gıkını çıkar tamaz. Kendi katım a geçerek oturdum m asama. istediğim e veririm . Tatil fotoğraflarım ı ekledim tabii F acebook’a. adam ın yazdıkları- 178 A pt yönetm en yanım a geldi. kısacası kendi vicdanım a yapıyorum bu num aralan. Uzaklara dalıp dalıp duruyordum. Allam ne olur. hiçbir şey söyle­ m eden kalkıp gitsem.

” d e ­ dim. Beni iplem ediğini zannettim ama iplem iş oolum. re s ­ m en anamı ağlatacak öyle böyle değil. işi kaçırm ayayım diye “İstanbul’dayım . M u sa’nın denizi ikiye yarm ası gibi bir m ucize bu! P ekm ez’le çıkarken. on beş gün çalışm am g e - A pt gidersem babam ın dırdırından da kurtulurum . Bu kez yırtarım yani. İstanbul’a şaklı yer.k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ya sı . ön görüşm e için çağırıyorlar am a olsun. "Ö n görüşm e için gelin. İstanbul’a gideyim falan diye. Zaten o da dünden hazırm ış sanırım . istifa dilekçemi yazdığım adam. İstanbul'da bir yere başvurm uştum . O nunla beraber olayım . bayağı da ta - al ın mektir.” dedim. alâkalı alâkasız her boku bana dayam ış. para da verirler. yalvardım. Sonra da yukarı kata işlem lerim i halletm eye çıktım. dem ek buym uş. kaderim e razı olm alıyım diyerek diğer m aillerim e bakm aya devam ettim ve yem in ederim A llah’ın varlığına o dakika inandım. İstanbul abi boru m u? H er şeye sıfırdan başlayıp tepelere çıkabileceğim şehir! Daha işe alınm adığım halde. "He tam am iyi. İşte oradan başvurum a cevap vermişler.ııa bir baktım . Hoş daha bir şey belli değil. O kadar gelm em ek için dualar ettim. Yepyeni bir hayat beni bekliyor!!! Fırtınadan önceki Bü yü k D ün »79 kl\^ıı.” dediler! R üyam da bile g ö re­ m eyeceğim bir pozisyon üstelik bu. Nerede o ld u ­ ğumu sordular. üstelik dün iplemiş. A m a o dönem de hiç ses soluk çıkm am ıştı.” dedi. tuvaletten çıkarken o k a ­ K üç ük pattığım üst düğm em i açarak az önce bana papar atan y ö n et­ menin yanına gittim ve “İşten ayrılıyorum . T uvalete gidip hem en aradım. ama bir sorun ç ık ­ tı. Yani olursa yırttım d e ­ sessizlik lalan derler ya. Y apacak bir şey yok.

Baktım yapacak bir şey yok. yoksa istifa eder m iydim . Alkohın elkr. Zaten aldığım rapor falan derken. birbirim ize taıiâim-ı. adam “Peki” diyerek beni yolladı. Ya m em leketim olan İzm ir'e gidecek­ tim ya da okuldan sonra ciddi bir adım olarak onun yaşadığı şehirde. başında durm am gerek. A nkara'da kalmak konusunda da em in değil­ dim. gerek.ır!> yal I. l. En son öyle bir tartışm a yaşadık ki ıi ••'l. her şeyi büyütüp sorun çıkart­ al m asası ın yordum .ira «aş»:tm saç baş giriştik birbirim ize. İzm ir’e dönm ek istem i­ inanm ıyordum . İstanbul'a gitmeye karaı verdik niz bir sorun vardı. staj için kendim e kanal ayarlam am lazımdı. yani A nkara’da kalacaktım . biraz safça bir kızdı. Oradan kurtulduğum için öyle bir ra ­ hatladım ki. İstanbul’daki iş olm azsa sıçtığım ın resm idir ama yapacak bir şey yok! Bir defa şansımı denem em gerek.ı ve bi İ t r i­ r a i­ K mize verdiğim iz gazla. G er­ çi bu ilk İstanbul deneyim im değil. çıtı pıtı. O kavganın verdıg »arsia e\ arkadaşım la birlik­ üç ük te A içki pt kasız şeylerden kavg-ı e fnv?ve. bir sonraki gün finale girmemiz.iMi’i A n t a l ­ ya d iy e ­ sı . Okulun son seııesiydi. çünkü geleceğim için bana bir şey katabileceğıne kıırup. Aklım bu d ıişu n td -rle gel t?it yaşarken.-:« edem em eye başladık. sevgilim le a lâ ­ maya. - 180 ün . Yani artık işsizim. O A nkara’daki ç o ­ cukla aynı sınıftaydık.” diye uzaklara dalarak şıp şıp gözyaşları döktüm.rcktiğini zırvaladı. Bü yü yed iğ in ' Hu« i * k D k ü llü le rin ti olarak sayıp sayıştırıyordum çocuğa i'v . az önce aç­ tığım düğm em i sinsice kapatarak ağlam aya başladım . “B a­ bam hastalandı.

En ön em ­ k ğil. te la ş lı bir şekilde o ra­ al ın Bü miz anda. kızını sen kendini buralarda harcam a. k u r ı - rak boşalttı. Y olculuk boyunca sızdık.«) / . kanalın nerede olduğunu bilmiyorduk. iş isteyecektik. otogarın çıkışını aram aya başladık. İstanbul senin yerin" gazıyla İstanbul’a doğru yola çıktık. Bunu fark ettiğ i­ ler bir bir kafam ızda uyanm aya başladı. Boğaz K öprüsü’nün üzerin den geçiyordum .v durak sonra kendim izi diş. Boru d e ­ lisi.yordu. Orası bizim için k o r­ kunç bir yerdi. Kim seye sorunuyorduk da. Sadece bir gün durabilirdik İstanbul’da. Her şey çok dan oraya koşturup duruyorduk. Yalnız bir sorunu­ D ün ya sı dan geri dönm em iz lazım dı. salyalarım ızı koltuk k en ar­ larına bırakarak. bizi bir korku sardı. Kafam ız bir milyon. Her gittiğim iz yolun sonu. m akyaj yaptık. herkes gözüm üze sapık. oradr. katil. ev arkada­ . ikim iz de İstanbul’a ilk kez gelm iştik. iki üç ük saat sonunda çıkışa ulaştık. Esenler otogarına indiğim izde. herkes kurttu ve biz saf. tecavüzcü gibi görünüyordu. bütün g e c e tuttuğu rn 'd e su u . hem en tu ­ valete giderek üstüm üzü değiştirip. almamız bir H*ij Çünkü v a­ K rın d a k i arkadaşım . A pt karışıktı. U yandığım da. T uvaletten çıktık. V v g i ve saf yüzlü insanları takıp y eten eğ im iz sayesinde. koskoca kanala gidip. gece kalm a­ şımın verdiği “ Hadi bcııi geçtik. İstanbul için anlatılan efsane ­ yü muz vardı. Nasılsa her şclvuı bir merkezi M etroya binm em izle bir ' ardıı m antığıyla metroya bi. Labirentteki fare gibi ürkek. savunm asız kuzular ­ dık. geldiğim i/ yere varıyordu.

büfeler sapık olm az. sı çücük yerde bize bir şey yapam azlar dedik ve telefonumuzu . sorun mu yani. O tobüste ineceği­ rinde uyanırız diye gözlerim iz fal taşı gibi açık. Sorduğum uz on kişiden sonradan kavradık. O bina istiyordum. pırıl pırıl parlıyordu. hatta belki ana haberi bile sunabilirdim. bir sesle kendim e geldim: “Abla yasak. Kapı açılacak. basit. her adım da sanki önüm e kırm ızı halı seriliyordu. sonra böbreksiz bir şekilde küvetin b i­ ya “ 155”de hazır tutarak. O rada da. oraya girm eyin. Beyaz telefon num aram ı isteyecekti. "‘Özel hayatım la değil. büfenin birine kanalın yerini sorduk.” A pt al benim hayallerim di sanki. Hayalim karşıda bana bakıyordu. yaptırırım dişlerim i. benim kalbim boğazım da yü önünde iki saat dolandık durduk. işimle gündem de kalm ak is­ liyorum ” kısm ına gelm iştim ki. Aydın Doğan beni karşılaya­ cak. Neticede m aaşım iyi. Seda Sayan gülüm seyecek. cam a vantuz pakça tiplere kanalın yerini sorduk. Çocukluğum dan beri yıldız olmak ın Bü Kanalın kapısına yaklaşınca.Onu kendine getirdikten sonra. Çok az kalm ış­ K üç ük tı. aynı binanın D balığı gibi yapışarak gittik. o k ü ­ Ardından M ecidiyeköy’e doğru yol aldık. M ecidiyeköy’de seçtiğim iz akça ün miz durağı kaçırırız. aşağısı deniz. atm aya başladı. Ben tam h a ­ yâlımın. İçeriye girer girm ez keşfedilecektim . D işlektim ama olsun. Neye baktınız? Hem kanal ta­ şındı B ağcılar’a. İçeride tek işçiler var. O kan Bayülgen evlenm e teklif edecek. yolun sonunda Oscar verecekler gibi hissediyordum . Zaten İstanbul m antığını k sadece bir tanesi doğru yolu tarif etti. yukarısı E5.

'Hadi gidelim. ııy. Bü yü . Yine de um rum da olmadı. hayatta yetişenleyiz oraya.11. para pu' yok. Açlığım aklım a geldi. Diyarbakırlı bir dayının sesiyle tuzla buz o l­ muştu. Nuri Alço m ü ­ ziği. Bundan iy i­ si can sağlığı. babasını arayarak. şöhretim . bundan sonra bana birşey koym az A pt B öylece hayallerim den vazgeçtim. Tam o sırada telefonum çaldı. evim in hanım ı. ünüm. Cem il koçum K üç ük baksana bir.1. bi atıver oraya g idivosaıı. Gece yaptığım ız kavganın ardından pişm an olm uş. Dedin» sanırım bu benim için bir ğı atıp T R T ’de dokuz beş çalışarak. “Hele durun hele. sokakta h a n fendi. Hem zaten m utfakta aşçı.V ya ■83 sı . A rkadaşım a döndüm. iki yabani adam. sabaha kadar mokoko. O sırada bize B ağcılar’a nasıl gideceğim izi a n ­ latan dayı yine lafa girdi. al ın lek ve çiko halim le onun gibi bir çocuğu bir daha bulamam. Bağcılar neresi onu bile bilm iyorduk. Bu devirde erkek de zor bulunuyor. büyük ihtim al biz orayı bulana kadar kanal k ap a­ nırdı.1 işaret: Kaderim de ün. A nkara'ya k ap a­ k D ün u C. ikimize de T R T ’de staj ayarlam ış. yatakta fahişe olm aya m üsait bir alt yapım var. O kan’dan doğurdu­ ğum çocuklar." dedim. Benden iyi bir gelin olur. bari yem ek y iy e­ lim. şöhret. bir baktım sevgilim. adam B ağcılar yolunu anlatırken. Saat üç buçuğu geçiyordu.. O kadar uzun anlatıyordu ki.” Adam ın o sözüyle zihnim de canlanan görüntü şu ­ dur: İki kız.K urduğum hayaller. Bu d iş­ Tam am öküz rnöküz am a neticede erkek erkekti. o yol gözüm de büyüdü. çocukla­ rım ın anası olacağım. orm anlık alan. H aya­ limden vazgeçm işim ulan. Bu kızlar kanala gidecekler.

güleç y ü z­ lü bir kadını ayakta çantasını toparlarken bulduk. Yok olm az derseniz. birinizi program a. Hem benim karakterim de birisi bir erkek için değil A nka­ san K aynakları’na doğru m erdivenlerden çıkarken. Bü lip. haziran ayında görüşürüz.” "O zaman verin kâğıtlarınızı. İçime kaçan M arilyn M onroe yeniden canlandı. . Bu sıkkın ve bıkkın halim kanalın kocam an dalgalanan bayrağını görünce sona erdi. on dakika önce gelseydiniz. bıngıl bıngıl hatunum ..” “Ayy yok geliriz geliriz. diğerini dış haberlere veririm. K üç ük dan. kovaca­ İnsan K aynaklan bölüm üne gelince. gaza g e ­ bi olm ak var bu devirde. Kanal sahi­ yü ra ’ya. A rabanın üzerinde kanalın am ble­ Arabada bir yandan sevgilim le m esajlaşıyordum bir y an ­ dan da boşuna gidiyoruz bari ordan otogara geçeriz diye d ü ­ şünüyordum . Aydın D oğan’ın metresi mi olsam lan acaba?!” gibi türlü malak düşünceler içine girip. Haziran başında gelirim diyorsanız. şişm anca.diyerek bindim arabaya. “Hahay ne var canım Sibel Can gibi etli butlu..” A "Evet staj için. yollardım k a p ı­ pt ve biz daha bir şey söylem eden.” dedi. “ Ya aslında ün şöhret falan bunlar boş işler. kusura bakm ayın. İn ­ k D ün ya sı minin olm ası tabii bize daha çok güven verdi. tuvalete bile gitm ez be!” diyerek girdim kapıdan. "Staj için mi geldiniz? Ö y ­ al ın ğım insanların listesini aklım dan geçirm eye başladım .” “Çok güzel. Bizi gördii leyse çok ballısınız. Elim i sallasam ellisi.

K üç ük A pt al ın Bü yü tı canlandı. sonrasın­ da da işe başladım . daha ne alacaktım yani??? zel şeyler olacak. Ellerimizi sıkıp. . B öyle pırpır ediyorum . açlıktan bayılm ak iizere olduğum uzu fark edip. her şeyi bıraktım .Bu kadar kolay oidu. Ardından H aziran'da staja. Sonuç b a ­ bayı aldım tabii. A m a kaşındım işte. sevinç çığlıkları a t­ doğruca otogara döndük ve yem ek yedik. asıl hikâyem şimdi başlayacak. O ilk başta hayalim in peşinden koşm alıyım diye siktirı basm ak üzeıc olduğum adama âşık olduğum u düşünüp. Sonra otobüse b i­ nip okula geri döndük. Bu kez biliyorum çok g ü ­ k İşte şimdi yeniden o ilk başlarda içim de olan k ıp ır­ D ün ı «5 ya sı tıktan sonra.

rinde yem ek yiyonım. zırt pırı Pekm ez buraya gelip duruyor ve tek kelim e konuşm uyoruz. zerre kadar pt al lı bir işim var. düşün işte! Buraya kadar olan her şey rüya gibiydi. Babam ın her yeni şehre gitti­ ğim ¿aman ayarladığı m isafirhanelerden birinde kalıyorum. Artık gayet taşak- leyebiliyorum . » k D ün ya sı vesile o lsu n ! . Düşün kı iH h A M aaşı baştan verm edikleri için çulsuzum . İsm im i söylerken başına pozisyonum u da e k ­ ın Bü Ön görüşm em olum lu geçti ve ertesi gün işe başladım. o derece bir iş. O kadar istiyordum . K üç ük değilim! İşyerindekilerden nefret ediyorum . hatta sadece işye­ M utlu m usun. o kadar dua ettin diye sorsan. ona bile dua ettirdim . O kadar utanıyorum ki ondan. yü Pm>. Her akşam m isafirhaneye gidip ağlıyorum .Y e n i ile başlayan h e r b i r şeyim h a y ırla ra O tobüste o kadar çok dua ettim ki olsun diye. Babaannem i arayıp. o kadar parası­ zım ki kendim i acayip ezik hissediyorum . P ekm ez'in en y a­ kın arkadaşı burada çalışıyor.

H ayır aynı işi yapıyorsak. Kıza ben “Esm aC eyhan” diyeyim en iyisi..geldim geleli T ak sim ’e bile gitmedim! B abam dan para iste­ G eçen gün işe gittim. o yüzden böyle bir geçm i­ şimiz var. Sabah toplantıda buna A pt al ken. Ç ocuğum u düşürm üşçesine üzüldüm lan o parayı verir­ K ızlar çok ilginç burada. bana da alın dedim. ya sı m eye yüzüm de yok. akşam da bir şey yem em iştim . benim alacağım parayla bunu yapmaları im kân­ sız. o da kuyruk acısı m uhabbetine. yem ekhaneyi de o gösterdi. B unlar her gün m aşallah. maaşı alayım diye bekliyorum. Lanet ettim bu kapitalist sisteme. alt ta ­ içim ağlaya ağlaya yedim . nasıl açım. hem tip olarak hem karakter olarak. ın Bü Bir de bu kızların ne kadar maaş aldığını da doğrusu merak yü ropollüğüm le. yok daha neler. acayip itici. . Bazı olaylarda öylesine soğukkanlı ki şaşırıyorum. o ekm ek arası peynir dom ates ün yorlar. koca alm ıyoruz lan. O gün artık nasıl canım çektiyse. ediyorum . Tarzım değil de nasıl bir cüm leyse. P ekm ez’in arkadaşının eski sevgilisiym iş bu. için. Lan her sabah bunlardan yiyorlar. Neyse bir tane kız var mesela. k rafı ekm ek!” dem em ek için kendim i zor tuttum! Bütün m et- D Bana yirm i liıa deyince kızlar. sanki üst baş b a ­ kıyorum kendim e töbe töbe.. “Höh arlık. ama bir o kadar da çekici geliyor hatun bana! Bir K üç ük onunla sam im iyiz. Hatun bildiğin Esm a Ceyhan. Oradaki kızlar habire bir yerden sandwich alıp d u ru ­ Bir sandw ich ne kadar olabilir en fazla diyerek düşündüm. ne bileyim böyle hiç tarzım d e ­ ğiller. “İhihih keşke kepekli isteseym işim ” diyerek. Bana tuvaleti.

Bi başla uğraşıyor. o varoş.” diyor. “Ne saf kız. Onunla konuşurken kendim i TV yü herşeye. bildiğin kedi yavrusu gibi bir şeyini a s ­ lında. benden neden istiyor­ sun? Kalk git m utfağa al! Yem eğim zehir oldu” . hayatta hiçbir /am an bu kadar açık bir kız olam adım ben. Bir program ına çıkm ış hatun gibi hissediyorum : Her şeyi açıkla­ malıyım . b akıyorum bir on dakika şaka mı y a p ­ tı diye. am a kısa ve öz biçim de. bu muhabbeti aynen yaptı!!! Yanında nasıl davranacağım ı kestirem iyorum . o içiyo. Bir şey d i­ yor m esela. Ciddiyim bak. H a­ K üç ük tun sevm iyorsa o kişiyi. ayy canım ya. Hep işlerim i sinsi sinsi hallettim. A pt insanı sevm ediyse bitti. Fakat yem ekhanede biri . kökünü kazıyor. Am a ben var ya. tuzluğu istesin bundan. uzatınca sıkılıyor çünkü. 11e iyi niyet­ li. öyle bir carlıyor ki: “ Heı m asada tu z­ luk yok mu? Yoksa m asanda tuzluk. bunun m em esi küçük. herkese takacak bir Bü kıllanıyorum öyle yapınca. “Ben bir şey anlam adım am aaaa. Onun götü büyük. bu sıçarken kokuyo.paparı basıyorlar mesela. y a p m ış a iyi niyetindendir.” falan der (Pekm ez ve eski işyerini hariç). bu kokoş. Kız sanki ona söylenm em işçesıne. O nunla kavga edebilm ek için canla al ın Sevm ediği insanları sürekli aşağılıyor. Ota boka min etm eyince. o kesinlikle öyle bir şey yapına/. C evaplar tat­ k D ün ya sı “Uykum vardı yapam adım .” diyor. bir gör. Yani insanlar hep benim için. kulpu m utlaka var. hiç affetm iyor. sonra ciddi mi lan bu telaşı sarıyor beni. Aslında garip gelecek ama bu tavrına h asta­ yım onun. “Ee ne hissediyorsun?” diye soruyor. bu jigolo. Yemin e d e ­ rim ya.

her gün düzenli olarak kıyafetini sorması gibi: “ PuCCa bugün nasıl olmuşum"1” “Ç ok güzel olm uşsun. K arde­ şin ne kadar maaş aiıyo?” K üç ük “ !?!” I’ekm ez'in arkadaşına deli gibi âşık. yani ikisi de çok güzel.” "K orur korum asına da canım . A pt al ın k u ^ ı i l ı a p t a l ı n b u y ha « l u n y j M Bü yü “Yoo bakışım aynıdır. O yüzden bu kızın bu tavrım seviyorum. Sonra tak tuk saç­ larını savura savura gidiyor.” “A m a diiııkü d aha güzeldi dim i? Dün daha fa rk ­ “ Sen olsan bunları giyer m iydin?” “Giyerdim tabii. yapacak bir şey yok yani. “PuCCa." Haa bir de ilginç ilginç soruiarı var: “ PuCCa. Gerçi maaşı size bağlanır am a.” D ün ya sı ğum için sürekli gülüyor olm am sebebiyle. ev sizin üzerinize m i?” “Ne oldu ki?” “ Baban ölürse falan ortada kalır mısınız diye m erak ettim. İki dakika sonra telefonum ça lı­ yor. ölüm A llah’ın emri. Öyle böyle değil hem de. M esela tuvalete giderken yanım a geliyor.” k lı bakarak söylem iştin.Yüzümün lolipop kıvam ında yuvarlak olm ası ve dişlek old u ­ at oluştu benle ilgiii Çıkm ıyor. öyle saf bir k an a­ . ona bak şimdi. Am a bazen bokunu da çıkartıyor.” “A llah korusun de m anyak. arkam dan bakacak m ı?” diyor.

baktı mı sölesenee. ben de bu Esm aC eyhan’la tuvaletlerde parlatıcılarım ı sürerek vakit geçiriyorum.“PuCCa arkamdan baktı m ı?” “Ayy dayanamadım yaa." . Çünkü eski sevgilim olan Pekm ez her yerde benim ne tür bir kaltak olduğum u yaymış!!! Hakkıdır hakka tapan milletim in istiklal dem ekten başka çarem olm adığı için.” “Baktı baktı. Benden nefret ediyor...” P ekm ez’in arkadaşı da orospu bakışlı bir oğlan. K üç ük X9 ° A pt al ın Bü P uc cî yü k D ün ya sı “Höhh yani telefon mu ettin bunun için. şu anda da seni aranıyor. sen gidene kadar boynu koptu hatta.

T ı r t fotoları olan b ir insanım . Başka eğlencem yok desem yeridir. A m a o kadar soğuk. o k a ­ dar soğuk oluyor ki hava. bir de bir üçlü koltuk. Laptopu b a ­ TV karşısında sızıyorum . O dada yatak ve dolap var. orada yatm ıyorum . bazen yanaklarım a koyup. işten m isafir­ haneye geliyorum . tığım ın resmidir! Her gün m isafirhaneden işe. Diğer tarafta da k ü ç a k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ın Bü O kadar parasız bir haldeyim ki. Bir odam var. eski sevgililerim in ve onların eski sevgililerinin fotolan. H atta kendi fotolarım dan daha çok A caklarım a. karnım a. Pekm ez kızın biriyle çıkm aya başlamış. üçlü koltukta pt al salon gibi bir şey. servisi bir kaçırsam sıç­ yü k D ün ya sı . İçim kan ağlaya ağlaya kızın fotoğrafları­ na her gün bakıyorum . N eredeyse bir ay olacak buraya g ele­ li am a ben hâlâ hiçbir yeri gezem edim . K üç ük Tek eğlencem de Aşk-ı M em nu dizisinde birbirini d ü dük- leyen akrabalar ve F acebook'ta arkadaşlanm ın çılgın yaşam ­ ları. bir de televizyon.

“kujum m m . K arşılaşm ış biie olsak asla affetm em . sen beni ihmal et taaamm mı. Tek tek ölesiye inceleyerek bakıyorum! "H ım m m ne giym iş böyle. Lan ben böyle bir bebeyi tam sam . ama ne güzel dişleri var ya pis sürtük!” diye diye dün akşam yine kıza bakıyordum ki beni Facebook tan biri ekledi. yerim yutarım ben bu oğlanı. Burnu. kaşı gözü elle çizilm iş g i­ nım adığım bariz belli. küfürler. Böyle havuz başında sermiş kaslarını o rta­ k ne baktım. Um arım iyisindir. bırakır mıyım hiç! T a ­ yü nında yat herifin. nerden buldun şerefsiz o göm leği” K üç ük sin” ke olm adığını anladım. Fake mi lan bu dedim . git gejjj” “a. F a­ pt "kanks yaa harikasın burda” al ın çocuğun fotolara bakarken. K ı­ şın alışveriş m erkezlerinde gezerken. Sırtım gösterm iş bir de.bakıyorum . ayaklarını da koym am ış. kızı kıskanıyor muyum yoksa hayran m ı­ . yım anlam adım .” Kim m iş lan bu dedim ve resim leri­ ya. Arabası da var. yem e de y a ­ D ün ya sı G arip bir şekilde. onu da anladım. Soğuk soğuk terler döküyorum rı okudum . Profili açar açm az girdiğim ilk yer kızın profili. saçları da nasıl güzel. Anam .q evladı. yorum la­ Bü bi. Bir de mesaj attı: “ Nabcı güzellik? Uzun zaman oldu. O offff ooffff diyorum sadece. Çünkü oniarın arabası vardır ve A “aafsfsafsfsa =) çok cicisin” “elinde ne var senin lan göt! sütten başka bi bok içm ez­ Atışm alar. ellerinde m ontlan o l­ mayan çocukları keserdik. şiirler. geri zekâlıca kız yazıları.

öyle evin içinde koşturup duruyoruz. cevap yok. Ben onun göm leğini giym işim . Garantilem ek için ona da baktım yani. Bu da belli ki tiki b e ­ belerden. O yüzden acaba? Böyle hayallere dalm ışken. m ont falan da yok ü s­ tünde. Nedense bunlar alışveriş m erkezlerinde resim çe k ­ tirm eye bayılıyorlar. mal mı ne. İtalya’da falan fotoları var bir de. Klasik bir şekilde. am a Allah biliyor içimden g e ­ çenleri işte. Bir de m ağazanın ışıklan gözlerini ra ­ hatsız ediyor olm alı ki fotolanm hep güneş gözlüğü takıp çektiriyorlar. İki üç tane uzaktan var. “B uradan olm az K üç ük beybi. Bir sene sonra hem en çocuk yapıyoruz. Bu kadar yakışıklı herif. Ç ocuklar babalarına benzesinler am a m üm künse. B el­ li ki çok geziyor. da dört gözle bekliyorum . İzm ir Ekonom i mezunu. “Ben de sizi tanım ıyorum am a tanışınz” yazarsa b i­ le kabulüm . ne cevap yazacak diye. en yakın zam anda yüz yüze tanışalım ” derse de ne d e ­ rece abazan bir kız olduğum u göstereceğim ona. Tabii ki ö y ­ le bir şey yapm ayacağım m m . Kuduruyorum ben A pt Bendeki kaltaklığa bak. Aradan bir yarım saat geçti. Sonra sadece pijam a altıyla. Az ağır ol di m i? B ilgisayann b aşın ­ al ın evde sandalyeye bağlayıp. beni tanıyorm uş ayağı yapıyor!!! Hem en çocuğu dam atlıkla hayal etm eye başladım . çocuğa mesaj attım: “Özür dilerim . büyük eşşekiik ediyorum am a tanıyam adım ” . Hemen tel num aram ı yazarım . Beni aldatır am a bu. gün yüzü gösterm esem mi ona Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın b ü yü k d ü n yası ya 193 sı . Zaten arabanın içinde de var resmi. bana kahvaltı hazırlarken.m ontlannı arabalarına koyup çıkarlar.

terbiyesiz! İşim gücüm var benim burada. Sinirim biraz geçti. Kıronun tekisin zaten. B ir mesaj daha. diğer fotoğraflarına baktım tırt” Beş dakika mal gibi kaldım ekrana bakarak. çocuklarım a baba yapayım . ondan diye hevesle bir açıyorum .” yazıyor bir arkadaş. Beni boşuna heveslendiriyor. çocuklarım ın babasından mesaj geldi. Tırtm ış.de. O ay gibi sura­ jı okuyorum : “İşin aslı profil foton başarılı. Keko. Ben onunla puştu bana gelsin tırt desin! Şensin lan tırt hayvan oğlu h ay ­ van!!! G öt suratlı ne olacak. K olay mı. A rabası­ lanı versin. Dijital ortam da bile dedikodu yapıyor. D onum da salla­ K üç ük rım ben be seni!!! B aba parasıyla gezip tozan adam a ihtiya­ cım yok zaten benim. A pt nın önünde fotoğraf çektiren iğrenç yaratık. Oluum m o yanında gezdirdiğin beyinsiz hatunlardan mı sandın beni haaaü Tırtm ış!!! Facebook’tan kız yapm aya çalışan em besilin birisin zaten. Allah be - al ın evlenm e hayalleri kurayım . Açtım mesaj b ö ­ 194. M ouse titriyor elimde. ya m esa­ sı . Bi siktir git yaa. “PuCC a M S N ’de beni engelledin mi? Seninle konuşm am gereken şeyler var. O kadar çok sinirlendim ki. evim in d i­ reği. K albim duracak şekilde açıyorum . bir süre hanım efendiliğim i bozm ayarak bir şey yazm adım . Bir mesaj geliyor. resm ine bakm ayı k D ün kesip. Bir mesaj daha geliyor. elin Bü P u cc* yü tı k en arda parlıyor. G ittim bir bardak su içtim. “PuCCa lan x x x ’in fotosuna bak ahahahahahah koptum A l- laam aa” . Sonra geldim oturdum.

lüm ünü ve “Senin ağzına sıçarım ben sikik! Anandır tırt! G öt herif!” diye yazdım , sonra da engeli bastım . Biliyorum y an ­ lış bir hareket, am a olsun içim de kalm adı. A nladım ki erkek sanalda da reelde de aynı. Yüzeysel bakınca sana kapılıyor, biraz detaya indiğinde kaçıyor. Yani gösterirken iyi, verdik­

ten sonra topuk!!! K adın da aynı. O rtada fol yok yum urta yokken hayallere dalıyor. K arşısındakini m ükem m el erkek kalıbına sokuyor. H ayalleri yıkılınca, o m ükem m el erkek oluyor sana karaktersizin, puştun teki.

K

üç ük

A

pt

al

ın

k
kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

D

ün

ya
*95

D e r v iş in z ik ri neyse f ik r i de o fa la n d e ğ il! !!

Dün G ece E sm aC eyhan’da kaldım . Böyle ortaokulda a r­ kadaşında kalırsın ya, kendim i aynen öyle hissettim . Hadi uyuyalım diyorum , yoookk hatun uyum uyor. Bütün işyerinin

sını bile tartıştık. B ir süre de o konuştu, ben P C ’sinde tak ıl­ dım. O süre zarfında P ekm ez’in arkadaşına olan aşkım anla­

m aya karar verdik. Tam yatacağız, anam bir baktım , ikimize de aynı yatağı hazırlıyor. “Esm aCeyhan, yatacak yerin olm adığını söyleseydin k eş­

K

üç ük

ke” .

nımda kalıyorsun, beraber yatalım böbüşüm m m yaa ” H ayır kesinlikle lezbiyen değil. A m a böyle fazla coşkun

bir sevgisi var kızın. Ben de böyle sevgiye gelecek en son k i­ şiyim. Y attık biz, ben biriyle yüz yüze yatam am . Kalbim in

19 6

A

“Y aaaa PuCC aaa yatacak yer var am a kırk yılda bir y a ­

pt

tıyordu. Pek bayık geldi. A rtık gözlerim kapanıyordu, y a t­

al

ın

dedikodusunu yaptık, pastanedeki adamın karısını aldatm a­


P u cca

k

D

ün

ya

üzerine doğru, yani sola dönüp de yatam am . Sağ tarafım da da

dönüyor, üç dakika sonra geri yüzünü çeviriyor bana. Nefes

nefese yatıyoruz. Ben kıyafetli de yatam am . Yani üstüm deki norm al kalır da, altım da sadece külotla yatarım ya da g ece­

likle. Y oksa rahat edem em . Pijam a boğar beni, bacaklarım a dolanır da dolanır. G ece boyunca kâbuslar görürüm. Yaz kış bacaklarım çıplak olacak. K ızla dip dibe yatıyoruz diye p ija­

uyurum diye. Kanalları çevirirken, C N B C -E ’de ne zam an iz -

dir G ecesi doğm uşum diye izlem eye başladım . O sırada da Esm aC eyhan kalktı. Oradaki G uillaum e Canet, P ekm ez’in

om uzlar falan bile. Allah var, çocuk çok güzel aslında. Am a öylesine nefret ediyor ki benden hiç konuşm uyoruz desem

onun gözünde, en yakın arkadaşını aldatm ış, onu kullanm ış kaşarın tekiyim. Ne yapsam değiştirem em , ben de hiç zorla­ m adım , am an öyle bilsin dedim , geçtim gittim.

K

üç ük

N eyse Esm aCeyhan zaten sabahtan beri beynimi sikiyor­

du çocukla ilgili, bir de bu filmi görünce, kızın aşkı kabardı. A nlattı da anlattı iki saat P ekm ez’in arkadaşıyla olan ilişki­

lerini. Hatta gecenin verdiği şeyle m idir nedir cinsel hayatla­

rını bile en ayrıntılı biçim de anlattı, bacağım ı şöyle bir alırdı.

A

pt

yeridir. Konuştuğu zam an da ağzım a sıçıyor. Çünkü ben

al

ın

arkadaşına acayip benziyor, öyle böyle değil, gülüm sem esi,

k ü ç ü k ap ta lın bü yü k d ü n yası

lesem o ff off çektiğim “Jeux d ’enfants”ı gördüm . Ohaa K a ­

olm ayacak. Televizyonu açtım, en azından ona bakarken

k

m ayı da çıkartam adım , korkar m orkar belli mi olur. Baktım

D

ün

ya

kız var. O da bana doğru dönük yatıyor. Dön arkanı diyorum ,

belim den tutup falan diye. O rada ben uyuyakalm ışım . Abi

öyle böyle değil. Porno film alanında bize ödül üstüne ödül verirler. Anam anam m diyorum . O nassı bir yiyişme. Her p o ­

zisyonu iki kere denedik her halde. Öyle deliler gibi seviştik.

A teşler içinde bir uyandım , E sra’yı gördüm. Kendim i böyle pislik gibi hissettim. Vallahi billahi bilinçaltım da P ekm ez’in arkadaşına dair zerre kadar bir şey yok. A m a rüya o kadar gerçekçiydi ki, boynum da som urm asının acısına kadar h is­

Sabah bir kalktım, kız bana kahvaltı hazırlıyor, patates fa­

çocukla cidden yatm ışım gibi pis pis hissediyorum . Ağlayıp, “B ana bu kadar iyi davranm aa, ben iyi biri değilim , bilinçaltı

ğim am a diyem em . R üya m üya hayatı zindan eder bu hatun bana. Nasıl böyle eziğim yanında anlatamam.

B aktıkça aklım a rüyam geliyor, afakanlar basıyor. Sonra t i ­ me k o d ’ları alm ak için deşifre odasına gittim. B ir baktım , bu geldi arkam dan. Ekranda da Ebru Şallı’mn görüntüsü var.

K

üç ük

benzetebildin.” “D alga geçiyorum , sen bundan daha güzelsin.”

19 8

A

“PuCCa, yirmi kilo versen bu hatuna benzersin.” “Sağol, bana şişman dediğin halde ilk kez güzel bir şeye

A nam orda gözlerim bir açıldı. Pekm ez’in arkadaşı n o r­

pt

İşe gittik, Pekm ez’in arkadaşının yüzüne bakam ıyorum .

al

ın

çok orospu bı kızım. R üyam da şeninkini götürdüm ,” diyece­

lan kızartıyor. Kendim i nasıl şerefsiz hissettim . Sanki gece


F u cca

settim. Sonra bir daha uykuya daldım.

k

D

ün

ya

rüyam da Pekm ez’in arkadaşıyla bir yiyişiyorum . Allahhhh,

malde benden nefret eder. Beni sürekli itin götüne sokup s o ­

kânsız. Anam dedim bu da mı rüyasında gördü beni acaba. Ya da sıfatım dan mı anladı? Allahım nasıl kötü hissediyorum

kendim i. “İşim gücüm yok, erken de çıkam am. Sana yardım edeyim , kâğıdı bana ver. Sen söyle, ben yazarım ,” dedi. B a­

na hayattaaa yardım etm ez Pekm ez’in arkadaşı, hele time kod işinde. Kapıyı kapattı, sandalyeyi çekti, yanım a oturacak. İçim den düşünüyorum , rüyam daki gibi şimdi kulak m em em ­

Ç ocuk da bana iyi davranınca, kendim i pisliğin pisliği g i­

şeyleri yapıyordu. Y a da hep öyle davranıyordu ama ben bu şekilde düşündüğüm için şimdi gözüm e batıyordu. Hiç b il­

lak halde, “Beni istediğini biliyorum PuCC a” diyecek gibi geliyor. D uvarlar üstüm e üstüm e geliyor. Sanki bebe b iraz­

pacak gibi hissediyorum . Başka şeyler düşün PuCCa başka şeylerrr. Rahatla, sevişm ediniz bununla. Gevşe, o bir rüyay­ dı. Kâbus gördün geçti bittii. Şimdi işine dönn, çocuğu-çıp­

K

üç ük

lak hayal etm eyi k ee ssssü ü ! PuCCa kendine gelllll sıçacam bacaana haaaü! Bak hâlâ çocuğu çıplak hayal ediyor, o lanet olası hayalinde ellerini çocuğun apış arasından çek pis sü r­ tük!!!

Tam ben kendi iç savaşım ı verirken, bebe kalemi yere d ü ­

A

pt

dan kırm ızı deri donuyla m asaya çıkıp bana kucak dansı y a ­

al

kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası

ın

m iyorum am a diken üzerindeydim . Dönüp ona bakınca, ç ıp ­

bi hissettim . Benim le şakalaşıyor, şu ana kadar yapm adığı

den ısırıp, “ Seni istiyorum beybi” mi diyecek diye.

k

D

ün

ya

kup çıkarır. B ana hayatta “Sen güzelsin” dem ez yanii. İm ­

şürdü ve alm ak için eğildi. Eğilirken de bacağı bacağım a

düştü. ?Ben geliyorum ,” dedim , çıktım gittim odadan. Derin derin nefes aldım. “A llaam m m aklım dannn çıkar şu seks-

li m eksli düşünceleri” diye dua ettim. O sırada bir baktım , Esm aC eyhan m ontaj odasında. K olundan tuttuğum gibi P ek ­ m ez’in arkadaşının olduğu odaya attım onu. “Ç ocukla yalnız kalm a fırsatı kızım , ben m ontajın başında dururum ,” dedim

yaşayam am ben. Bir daha da hiçbir arkadaşım ın uykudan ö n ­

piçliğe bak. Abi göster bana rüyam da M urat B o z’u, Robbie W illiam s’ı. Gidip nelerle seviştiriyor beni!!!

K

üç ük

200

A

pt

al

ın

ce yatak hikâyelerini dinlem eyeceğim . B ilinçaltım ın yaptığı

P u cca

Allaam yaa bu rüyanın etkisi tez zam anda geçsin. Böyle

k

ve derin bir oohh çektim.

D

ün

ya

değdi. O rada kendim i bir geriye ittim. Sandalye falan geriye

Y a n lış z a m a n y an lış in s a n , t u t u n m a k im k â n sız ,

A llahım benden nefret mi ediyorsun çok mu seviyorsun bilm iyorum ama böyle bir kıl olm a durum un var sanki. Ne

şanti yalayacağın, sırtında koala gibi yaşayacağın, bebek g i­

mış gibi duıan sıfatım la oturuyorum . H ayatım çok sıradan,

ta gibi oldum. Şöyle kendim gibi, m utasyona uğram ış, dört

K

üç ük

kaybeden zavallı bulsam , Ninja kaplum bağalarım diye eğitip dünyanın am m a kom ayı düşünüyorum . O gün montaj od ası­ na soktuğum E sm aC eyhan’la Pekm ez’in arkadaşı yeniden

3 Ev p ijam ası: İki tip p ijam a v ardır, b iri m isafire v e rile n az g iy ilm iş tem iz, şirin am a rahat ettirm e y e n p ijam ad ır. İk in cisi ise, orta k ısm ı d elik , ü zerin d e y e r y e r çam aşır

suyu izleri ile ç ık m am ış salç a lekeleri olan, p a ç a la n y ık a n m a k tan kısalm ış dünyanın en ra h a t pijam asıd ır. B u p ija m a so n ra b aba atleti ve o rtası üç m etre açık d o n u y la bir lik te toz bezi o lm a y o lu n d a ilerler.

A

m onoton ve bokum gibi gidiyor. Yemin ederim Splinter U s­

pt

lı saçlarım , on dakika önce yedi travestinin tecavüzüne u ğ ra­

al

bi yüzü olan tiplerle karşılaşsam , altım da ev pijam am 3, y ağ ­

ın

zam an su gibi, ilik gibi, taş, böyle göğüs kaslarında krem

k
k ü ç ü k a p ta lın b üyük d ü n yası 201

D

ün

ya

b ık t ım trıv ır ı s e v d a la rd a n

Az önce. gideceğin iki adım yer. “Ayy P uC ­ Ca siktir et. O beni bütün kötülüklerden korum ası için devletin yolladığı bir kahram an olm alıydı. aldım tım. “H öörrkkk Bü peği gibi üşüdüm. Hop çocukluktan gelen alışkanlık. Yok yok neyse bu fazla seksi oldu. bakkal seni beğense ne olur beğenm ese ne olur. Artık aş bunları kızım ” falan diyen iç sesim e kulak verip indim aşağıya. Açıp 202 A H er yer bir tozpem be oldu. Kaldım böyle mal gibi. m isafirhaneye doğru koşturm aya başladım . G irişe girince de bir höhlem eye başladım . Ç ıkartayım dedim. o dört basam aklı m erdiveni uçarcasına gittim. A ltım da o lanet ev pijam am var. bakkaldan ekm ek alm aya gideceğim . ayı doğum yapıyor sanki. Ç ıkm ıyorlar am a kız sürekli çocu­ yacak h erif bulunca. Hafta sonlarım o kadar iğrenç geçiyor ki. çıplak vücuduna geçirdiği K üç ük slip’iyle karşım da duruyordu. G ittim bakkala. yiyişip m utlu olacaktık. İnsan olam ayacak kadar güzel bir çift göz. O bir Yunan tanrısı olm alıydı. Üstüm e de m ont alm am ış­ k D ün ya sı ğun yanında.m uhabbet etm eye başladı. Buradaki tek kız arkadaşım da kendine yam a­ . pt şey gördüm . m isafirhanenin asansör kapısında bir şaşkınlık ve korkuyla karışık bakıyor. B en Öyle ilginç seslerle soluklanırken. sonra işte b ir­ birim ize âşık olup. sw eat’imle çıkm ıştım . çıktım dönüş yoluna. bana al ın latam am o sesi. Sonra. ama a n ­ ööhhkkk ahhhakkk” diye böle garip bir şey. beni terk eyledi. Asansöre doğru giderken. sadece o çocuk ve ben vardık. Tabii doğal olaraktan sokak k ö ­ o ekm eği koltuk altıma. koydum Pucca yü ekm eğim i. pom o film gibi.

o tozpem be bulutlar gitti ve gerçekle . k bile bakm ıyor. Ben babadan torpilliyim diye b u ­ rada böyleyim. M isafirhanede la iki gün kalıp gidiyorlar. D esem az bekle. çocuğa desem . Yani gelenler en fa z­ Bü hım. onu da biliyorum . Yirm i dakika bekler­ sen hem en kendim e çeki düzen verebilirim . aslında ben bööle biri değilim. çünkü hâlâ so ­ D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 303 sı sında kendim i görünce. A rkam a bile bakm adan koltuk altım daki ekm ekle b ir­ likte H ülya K oçyiğit koşm ası yaparak eve geldim. kalın kaş moda diye bıraktığım kaşlarım koltuk altı kılı gibi olm uş. Perçem lerim i öne attığım da kaşlarım ı da gönnezsin. H atta sanırım biraz korkm uş. Sonra çocuğa baktım . Ü stüm dekiler içinse. Belki de A pt yıklarım terlemiş am a bant ağdam var. yanlış za­ yü luklanıyorum . böyle bir tiksindim kendim den. U m anm bir dahaki karşılaşm am ızda bu kişinin ben olduğum u hatırlam az dem ekten başka çarem olm adığı için kendi katım a gelince indim.kollarını beni saracak gibi karşım daydı. gözeneklerim ibne götü gibi açılm ış. Bu tek şansım belki de. b ı­ kika alm az valla bak. çoraplarım da ördekli üstelik. eşofm anım lekeli ve en önem lisi de çorap üzerine M uya terliklerim i giym işim . cak cak alırım üç d a­ al ın tek kalıcı kişi benim. suratım a G erçeği görünce. bir önem i kalm az o zam an di m iii? K üç ük A m a olm az şim di sapık olduğum u düşünür. Sonra asansör ayna­ yüz yüze geldim: Bıyıklarım terlem iş. saçlarım ı sık­ sam üç kilo patates kızartırız. K ozm ik dengeyi sikim. asansörün en dibine geçmiş. A lla­ man şu zaman. hem en soyunabilirim.

naif. Bu ateşli bir biçim de. eliyle yüzüm ü kavrıyor. Şim di buradasınız. m ini etek giym işim .” B öyle gereksiz yağlam a ballam a olan cüm leler ediyoruz K üç ük birbirim ize. zeki. Sonra tam çıkacakken ben. P u cca yü le o gene asansörün önünde bekliyor. Hım m o zaman topuklu ve mini etek giym işim .” “Ha ha beni şım artıyorsunuz. şıkır şıkır giyinmişim. geri zekâlı PuCCa. A sansörün kapısını “Sizin kadar güzel. seksi. ilik gibi. hop tutuyor kolumdan. m ükem m el. karşım da. ben giriyorum içeri k olabilir. O ff ya O turdum ben de başladım hayal kurm aya: B ir gün işte böle sı “Am an yaee bakkal alt tarafı” dediğim için kaçırmıştım!!! . çünkü topuk kapatıyor o futbolcu bacaklarım ı. o sizin seksi. Yalnız hayalim den tiksindim am a olsun. “G itm e!” çekiyor. kırılgan. B öy­ D ün kına gecesi kıyafetlerim dışında allı pullu bir bokum yok. d u - 20 4 A “G itm em lazım yakışıklı. süt gibiliğiniz bence. neyse siktir et şıkır şıkırı. mini etek mi? Bacakların çarpık.” dir.hayallerim in erkeği olacak bu adamı sadece ve sadece. A ynaya doğru yaslayıp. fevka­ lade. sanatçı ruhlu. Şıkır şıkır da bir şeyim yok ki anacım. yakışıklı.” diyorum. harika. lokum gibi bir k ı­ zı bu m isafirhanede görmek ilginççç. saçlarım ı attıra attıra. hayallerin bile im kân­ sız yani. gülüm seyip giriyorum . heyecandan küçük dilimi yutabilirim . Sonra hop beni içeri pt “Hep sizin gibi biriyle asansörde karşılaşm ak istem işim ­ al ın Bü açıyor.

İşim iz bitince iki tane patlatıyorum su ­ ratına. sonra ş if r e ­ li yayına geçiyoruz... ö lü ­ yoruz. A ğlam aya başlıyorum asansörün ortasında. Ve ilişkim izin diğer aşamalarını g a ­ rantiliyorum . Torunlarım ıza tanışm a h ik â­ yemizi anlatarak seneler boyunca pam uk gibi yaşayıp. Babalarına ben­ zeyen çocuklar doğuruyorum . ilk kez oldu bu yani. ben böle y ap ­ m am aslında. Sonra evlenip mutlu oluyoruz. “Aslında ben bole bir kız diildim . K üç ük A pt al ın Bü yü Ö lüyoruz ölm esine de ben bir bıyıklarım ı alayım en iyisi. k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yıik d ü n yası ya 205 sı . belki dc bir sevgili bulam ayışım ın tek nedeni buduı.doklarını d u d aklarım a doğru uzatıyor.'’ diyerek.

H atta dün. Onu yo l­ Bü P u cca yü k D ün ya sı . K üç ük ra hiçbir yer büm iyorum diye vazgeçip P ekm ez’in arkadaşı­ nı yolluyorlar. tam bir yere gidilecek.” dedi. “Ayy ben bilm iyorum orasını. Özellikle sabah toplantılarının birin­ layalım işte sanayidekilerle röplere. biz de kurtuluruz.. Hava soğuk. o ço ­ Bazen dış çekim lere beni gönderecek gibi oluyorlar. benim iyi niyeti suistim al gibi piçliğim vardır. K endine birini bulur.Y o l la r d a b u lu r u m seni P ekm ez’in arkadaşıyla artık birbirim izden nefret ettiğim i­ zi her yerde söylüyoruz. “ Ya sen neden bu m es­ sun.” dedim. H er ne kadar cuğun her yerde beni iğnelem esine çare bulam ıyorum . bu olayı da kendim e çevirdim . >06 A gerekli cevabı verdim diye kendi kendim i avutsam da. son­ pt leği seçtin ki? İşleri bana yığm aktan başka bir şey yapm ıyor­ al ın de hiç çekinm eden. Bir iki derken.” bile dedi.. hiç g it' m edim ki. evlenm e program larına katılsana. “Zengin erkek avcısı da gelmiş.

kaynakçılar m aynakçılar var. H em birkaç yer gösteririm .” dedi.. Haa görrdüm m gördüm . Ö ksü­ diği yere ilk kez gideceğim . B urnum nasıl üşüyor. Başkası gitse. “G eliyoruz. B ekliyorum . “P uC C a’yı da götüreyim yanım da. gelm edi. B ir yarım saat bekledim . öyle aradım. A m a d edi­ ği yeri sora sora. S öyle­ k D ün kü ç ü k a p ta lın b ü yiık d ü n yası ya 207 sı . k a ­ m eram anı burdan alırım. sen aşağıya doğru yürü. Bir süre Bü yü rük num arası falan yaptım am a çok inat etti gel diye.” “İşte oraya doğru git. “A rabayı oraya çıkartam ıyoruz. Sen de yorulm a PuCCa buraya k a ­ dar. bilm em kaç dolm uş değiştire değiştire b u l­ dum. A radım . B ir yere sığındım .“Zaten araç götürcek bişi olm az. di diye diye. B en kendi arabam la gelcem .” A pt sanayi gibi bir yer. Ben zaten salağım .” “B en hastayım sanırım . kopacak sanki. gördün m ü?” “ Yook görm üyorum . ben seni görürüm . direkt şu saatte şu şu şuranın önünde bekle beni” . adres falan hayatta bulam am . A nam dedim . Tabii çocuk bu durum a gıcık oldu doğal olarak. otocular falan var. B eklem eye başladım orada. O da dedi ki. Y ürüyorum . h a ­ bekledim . nereye nasıl gidilir falan öğrenir. Y ağm ur yağm aya başladı. ama ile r­ de azcık.. ha şimdi ha şim ­ al ın va buz gibi. yanlış yerde m iyim acaba. Geçen gün gitmesi için bir yer söylediler ona. “Şim di pim apenci görceksin. Ne gelen var ne giden.” dedi. bir yandan K üç ük da telefonda onunla konuşuyorum .” Ve hep benim yerim e P ekm ez’in arkadaşını yolluyorlar.

gördün “G ördüm de dolm uşla da gelirdim ki ben buraya. Benim m ontlanm hep incecik.” “Karşıya geç şimdi. d a ­ ha çok serin tutuyorlar. her taraf vızır vızır araba işliyo. işim var gücüm var. ama Allahtan o gün atkı takm ıştım . binm ene gerek yok.” “A m a diğer tarafa da var. o büm enm eciyi geçtim .. Nasıl üşüyorum anlatam am . A t­ kıyla boğuluyorum gibi hissederim . ters yön. sanki hepsi yazlık.” “Nasıl gelecektin. eldiven hayatta takamam. gelem ezdin ki y ü ­ “Ee şim di ııapcam.. E5 gibi bir yere geldim. ben m eraklı m ıyım iki saattir burda seni beklem eye. Çok üşüdüm ben.” al ın m ü?” Bü Pucca yü k D ün ya sı “B izim ki çıkm ıyo. Ellerim m osm or olm uş zaten. Isıtm ayı bırak.” . sola döndüm .. Yürü yürü yürü. İzm ir gibi değil bu ra- 208 A pt rüdün.” “Yaa nasıl yok. R üzgâr alnım a alnım a işliyor. yol yok o tarafa..” “ Ama geçeceğim yer geride kaldı. Çok uzunsa daha taksiye bineyim. gelem em zaten. O rada mısın ki sen? K üç ük Sen bu tarafa gelsene.” “Orada değilim ben. şimdi bak karşıda Ü nlüer var. “H aa çıktın mı yola.” O pim apenciyı geçtim . Sağa d ö n ­ düm .” “PuC C a yok gitmiyo. Ç e ­ nem titiriyor. kulaklarım var ya soğuktan yanıyor resmen.“Am a araba geçiyo burdan. bi inatlaşm a benle.” “Hani hiç bi yer bilm iyodun sen. Bere.

bi anda karayolları bölge amiri oldu.. kam ım ı al kü çü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın nı dışarı çıkartm ak. ayy nasıl ekşi ekşi koktu anlatamam. Pislik torbası. A rkada oturup titriyor­ dum.” O rayı da geçtim . Nasıl sinirliydim . sakin ol kızım d e ­ sıktım. ensesine kustum . C am a kafam ı koydum .. Ensesi. Örrkk. Arabasının içine kustum . Sonunda arabayı gördüm ve bindim. O zırt pırt kusarak zayıflam a olayım ın bir gün işime yarayacağını biliyordum .. benden iyi mi bilceksin. O kadar sinirliydim ki. Bönürm eye başladım . Yüzüm acıyor. Derin derin nefes aldım. O günde bir güzel lıkır lıkır içm işim ayranımı. tabii benim nıontum da kusmuk oldu. kendim i ezilm iş. Sakin PuCCa.” dedi. Gece içm işsem . R eal’i de geçtim . o kadar rahatlardım ki.sı. K am eram ana d ö n ­ A pt dim sonra.. “Biz rö - pü yaptık. sabahlan ayran içerim ben. O rdan araba geçiyo diye her yerden geçmez. k u ­ laklarım ı hissetm iyordum zaten. eklem yerlerim m osm or olmuş. dışlanm ış gibi h is­ settim.. başka bir şey değil. Kıza bak ya. geri dönelim bari.. ağlam aya başladım . kendim i zorladım. G özlerini tırnaklarım la yerinden çıkarm ak. o yanı da geçtim. Ellerim e baktım. elim i gırtlağından sokup iç organları- dim. O rada kaza yapsak ve ölse. Yok işte.. bu yanı da geçtim. Bu indi arabadan.. Ne zaman iki bönürsem k o - K üç ük laycanak kusabiliyorum çünkü.. koltuğu. S ırf bilerek yaptı. nasıl bağrıyor bana. kafa derisini dişleyerek koparmak iste­ Bü yü k D ün ya sı .. arkasından kafasını bir ham lede kopartırsam ancak sinirim geçerdi. bildiğin kustum ama. o dişlerini p a r­ m aklarım la koparm ak.

B ir iki saat durdum an ­ Bü Pu cca yü k D ün şüm . B ir şey yapm am ış olsaydım eğer. Üstelik ben ona bir şey yapm am ıştım bile. B iliyordu da kaloriferin bozuk olduğunu. üşütm üşüm işte. Ben binem em bi daha arabana.... çok kötü olm uş­ tum. . o ffo ffffff. Kızım bana bak. Şimdi var ya ciğerleri­ K üç ük min nasıl acı çektiğini resm en hissediyorum .. eve yerdim valla.. İzin aldım. Zaten soğuktan nefret e d i­ yorum..” “Y a tam am abartm a. o kadar yürüdüm .. üşüdüğümü.. D ayanacak gücüm kalm am ıştı çünkü..” “Ay gidip bişi alamam. H er yan buz gibi. O tobüsle giderim ben. “B ilerek yaptı abii bilerek yaptı. 210 A pt döndüm . Bu kadar kötü bir pislik torbası.müş. G it şurdan k o ­ lonya falan bişi al getir. Yıkarsın geçer.. K usunca bir de tansiyonum düşm üştü.” diye anlatıyor.” ya sı ıslak m edille ağzımı burnum u siliyorum. Ama onun bana yaptığı da çok ağırdı. Pislikm işim gibi bakm a bana!!!” “Bi de sıçsaydm.. Bir insan bu kadar kötü olamaz. İşe gittim cak..” “K usura bakm a yaa. Y a ne pissin sen be. ne yanii sıçtık sanki..” G ülüm sedim ve gittim . Bildiği halde yaptı bunu. Bu soğukta yüzüm alev gibi yanı­ yor. Ben de “Burayı sen tem izleyeceksin. Arkam dan çok bağırdı.... üşüyorum . ateşim de var. kendi kendim i al ın sonra am a gidene kadar anam ağladı. kötür kötür ö k ­ sürüyorum .. Ondan nefret ediyorum . pis kokuyo.. m idem i üşütm ü­ “A llahım off bütün her yanım ne oldu.

avuçlarına. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D İH ün ya sı evine.. bir tanesi bile bana bağırm am ıştır sen ne . yaptın diye. Ohhh olsun am a pezevenk hak etti.B unca senedir hep kusarım öyle uluorta m illetin arabasına..

parasızlıktan düştüğüm d u ­ rum a bak. ama onda kokuyor işte. ara­ al o uyuyor diye dün o.D o rito s P anço kokulu ayakkabı Benim bir ayakkabım var. Ama işte lanet olsun. Bir d. ne zaman giysem panço gibi kokuyor ayağım. Beleşçi olduğum uz için da ben hiç gitm ezdim bu olaylara. Bir de yazlık beyaz Bü Pu cca yü k D ün ya sı .. Sanki iş için değil de eğlenm eye gelm işiz gibi davrandık. Aynı işyerindekilerle iç i­ K üç ük lip sıçılm ıyor çünkü. İçtik sıçtık bir güzel orada. Böyle kem ikleri alınm ış gibi hareket ed i- 212 A hobereeyyy bedava içki diye atlıyoruz hem en. denedim bc > a r atlı prensim i kaybettim. oııda da aynı koku oluyor. Yaa valla am a ayaklarım babetlerim var.m giydim. Para ın kokm az aslında. A m a bir baktım EsroaCeyhan b a­ yağı sarhoş olmuş.. adi m idir nedir arlık. Giydiğim şeye bir da sırada yolluyorlar bizi bir yerlere.i. Sonra ben bir ara k e n d i­ me geldim ve freni çektim. Kokteyle gittik topluca. Eskiden aslın­ pt verm iyoruz ban reklam veren yerlerde eğlensinler diye.

ya yastıkla boğup atarsa beni B oğaz’a.” dedim. Çocuk. cim cirerek öldürürüm seni. E sm aC eyhan alkolün şeyiyle çocuğa hafiften yavşadı. PuC C aaa” diye sert bir tepki aldım. Eve gidem ez o da. yok m ok bilmem ne dedim ama it gibi de bindim arabasına. “Ben taksiyle gideceğim . Bugün bende yatın. oğlandan nefret ediyorum . varsa bile o kafayla bir şey söyleyem iyor zaten.” dedi. “İn lan şurda” K üç ük dese. Üç. geccnm bir yarısında gene bok gibi kalacağım . P ekm ez’in arkadaşı gel - di." d e ­ al ın Ben hem en “H ayıırrrrrrr” diye atladım . g e r e gitm em o eve dedim. “Ben sizi bırakırım . çocuk benden nefret ediyor. İki. sağa sola her bir yana kıvrılıp duruyor. ayaklarım kokuyor.yor. Kızda da yok. E sm aC eyhan’ın gelm esini beklerken gitmiş. d i­ ğer hattım borcundan dolayı kapalı. bilm ediğim sem tlerde. A pt dedi. Sonra da arkasını dönüp. “Bari gel bizde kal. B ir ke ­ basına bile binm em hatta. gururum u kamç.” dedim . o kusm uk olayından sonra a ra ­ yü karşılık. “A m a Esra ayaklarını ağrıyo diye şey ettim ben. Tır ş o ­ förleri kaçırsın. Derken çocuk da o yavşam alara D ün k u çiık ap ta lın bü vu k dü nyası ya 2 13 sı halde diye. Sonra baktım olm ayacak. H ayır bir de ayağım kok '¡y o r yani. Bizi götürecek araç . Cebim deki parayla otobüse bile zor binilir. traveslilei jiletlesin beni. ama E sra'dan “Evet Bü re. Ama inat ctî. layan olay da bıı zaten.n\ e i'n rîm o eve diye. “M utluluğum a engel olursan.” diysem de anlamadı.” dedi.. “K arşıya geçm eyelim hiç bu saatte. k a ­ bırakırım kaldığınız yere. Ben sabah sizi k fası om zuna gidiyor falan. D edim ama bsr hatlım da konfor yok.

A rabana da binmek istem iyorum . İndir beni! Sen bırakm a zaten. asıl ben sana acıdım da bindim arabana. Sakız alacak parası var da sanki. A llahım yaa kıza bak sakızdan çıksa alm azmış.” k ne falan gitmek. dediğin laflara bak. İzm ir’e geri dönersin. sokağın köşesine kadar gidem ezsin.. orda çevirm e var ve ben alkollüyüm .” “Ne dua etcem be. istem iyorum . Amaan be ne Sanki Ferrari. İki lafından biri arabam da arabam. İstem iyorum senin e v i­ “ Yaa bak yaaa. param da var benim..” “Y aa ne be. Dur bir yerde!'’ A Sonra EsmaC'eyhan arkaya doğru kafasını iyice yanaştu"- pt m am ben bunu ıyyykk.” al ın kıym etli araban varmış... E hliye­ . Sakızdan çıksa kabul etm em yani.” “Y aa acım ışm ış. alm asaydın halla hallaa.“Bir kez daha pişm an oldum seni arabaya aldığım için... Bü bayı senin yüzünden.. timi alırlarsa. çok pis D ün ya sı Saat kaç oldu. iç dış tem izlettim ara­ na. indir beni yaa.... B indiğim için teşekkür edeceğine bana. Taksilere beş lira az para verm ek için yalvarıyodun. D ua et kızsın PuCCa... n ’apabileceksin yani. Ben evim e gitcem hem. acıdım da aldım K üç ük seni arabaya. İncem ben. Ü stüne para versen al­ “K onuşturm a beni bak.” “Sana ne halla hallaa indir beni. Bok gibi araban var. dua et yani b u ­ l'uttı yü kokuyo zaten. kokuyo diyo hâlâ.” “Sana iyilik yapanda hata be! B urda indirsem seni değil evine...

ben gideyim . ahhggh!” “ Size gidiyoruz. “PuCC a inat etm e. bunaltıyor ama al ın kızdan. O bakışlarını iyice içim e iç i­ me soktu. kocası onu yaşatm az diye boşanam ayan k a ­ dınlar gibi hissediyorum . çocuk k D ün ya sı .dı. çişim var taklidi yaptım. tırnaklarını kolum a geçirdi. b a ­ na etm ediği işkence kalm ayacak. kızdan ayrılam ıyo­ rum. A m a sonra her kız gibi boş bir daha bununla sevişm em iş. K üç ük Evlerinin önüne gelince. Ayy ayaklarım nasıl kokuyor. Yoksa iş yerim bana cehennem e eder. Yem in ederim “Şeytanın Avukatı” film inin son sahnesindeki Al P acino’ya benziyordu. o sevişm e ortam ını hazırlayıp. İnanılm az korkuyorum ben A rkadaşım olm asın. Hem en tuvalete gitm eliyim diye. ilişkilerine kaldığı yerden d e ­ vam etm ek istiyor. diğerlerine yaptığı işkenceleri görünce. uzak dursun benden istiyorum . A pt Beni inanılm az derecede boğuyor. sıkıyor.'Sızden işe gitmek zor oluyor. Ayağım ı yıkıyorum ama bir türlü gitm iyor o koku. Öyle böyle değil. Benim yüzüm den kaçırırsa bu fırsatı. Bu da bu sıralar araları iyiyken. am a b u ­ nu sinsice yapm alıyım .” “Peki sen kal." Şim di E sm aC eyhan’la bu çocuğun ayrıldıktan sonra da bir süre sevişm eleri devam etmiş. bildiğin peynirli Panço. kü çük ap ta lın b iı/ u k d ü n y a s ı Bü yü beleş sevişem em . sen boş ver P uC C a’yı. onlarda kalalım . buna bir ad kovm ak gerek deyince. kapı açılır açılm az ayakkabıları ç ı­ kardım ve doğruca koştum. İyice parm aklarım la debeliyorum tek tek. Kendim i. Kızla arkadaşlığım ı bozamıyorum.

“Aauuuu.” dedim.” “Ne alâka be. y a ­ yü P u t'ı d dem şey olmuş benim . tuvaletteki yalnız kıza sorulacak soru mu bu.” dedi. sevişseler de rahat rahat dolansam d i- Sonra çocuk geldi. kuru­ giyem em . iyi m isin diye kapıya vurdu. ya üstüme mıştı. H ayvana bak. Bu kez çocuğun tıraş şeysi kokuyor ayağım. açm adı. hem en çantam a a t­ tım.Sıvı sabunun yansını boşaltım . korkm uş herif resm en senden. pacak bir şey yok PuCC a dedim . Bayağı bekledim tuvalette. hiç bekâr evi gibi değildi. çıktım dışarı... Önce sabun kokuyor. pijam aları da verdi. Evi çok güzeldi.” pt zenli ve kaliteliydi. “Kekliği al ın bişi ver de hem en yatim ben. Biraz yatakta debelendi.” “Yooo çaldım kapıyı.” dedim. H er şey tertemiz. Esneye esneye. “Ayy m i­ Klozetin üzerinde oturdum . am a bugünü bir daha bulam am . Bunlar m ut­ fakta kahve içiyorlardı. neden kilitledi acaba?” “Belki kilitlem em iştir be. d ü ­ korkutm ayayım diye üstüne fazla gitm edim . Bi beş dakika sonra da geri geldi. Bir yandan da kapıyı dinliyorum . k D ün ya sı duktan sonra başlıyor yine aynı koku. Salona yatak hazırla­ Bü Sonra tıraş losyonunun kokusundan da kurtulam ayınca. Esm aC eyhan yanım a gelip. o bütün kokuyu çekm iş üstüne. K üç ük A “Kapıyı kilitlem iş ya. A rdından herifin bütün tıraş losyonunu ayağım a boca e t­ tim. halla halla çok ilginç. Ç orabı zaten bir daha . habire ayağım ı kokluyorum. Sonra k alk ­ tı çocuğun odasına gitti. kapı mapı bozuktur.” “Ahahaha. Hem en koşarak girdim salona.

kendim inkine kıyam adım . Bu ayakkabıyı atmam K üç ük gerek sanırım. A llahım yarabbim . A şağıya doğru eğildiğim de ise.” “Elimi yıkarken çocuğun traş şeysini düşürdüm . Çorap yok ayağım da. Dibinde azıcık kalm ış olan parfüm lerim i kullandığım için.” En sonunda uyuduk. çanta­ mı açıp hiçbir şey alam ıyorum içinden. abuuuuu koku iğrenç. hatta şu anda herkese anlatıyor olurdu. hiç lafını esirgem ezdi. Allahım diyorum . lan burası erkek gibi kokuyor. Aman onu da düşürdüm derim so ­ rarlarsa. Kokuyu fark etti mi. Biri çantam ın için ­ de peynir şey etm iş gibi kokuyor. Ç antam a bir baktım . kıyam ıyorum . fark etm edi mi bilmiyorum . Y orga­ na baktım . İşkence gibi bir geceydi be. rum . A tm ak da istem iyorum . Halla hallaa n e ­ den kitledi acaba. Tıraş losyonunu fark etm iş olabilir gerçi. Adamı tanıyo­ al ın donuyor ayaklarım resmen. Bü yü k D ün küçük aptalın büyük dünyası ya 217 sı . Sabah da erkenden uyandım . B ence onu öldüreceğinden korktu. am a böyle kokuyla da yaşanm az ki. E sm aC eyhan’m parfüm ünü bocaladım çocuğun nevresim takım ına.“A zdığını çok mu belli ettin acaba?” “M esaj atiim mi ona. sevm ediğin ot burnunda biter gibi. P ek m ez’in arkadaşı gibi kokuyor. al beni odana diye. kokm uyor am a belki kokar diye parfüm leyeyim dedim. A pt A m a fark etm iş olsa. Bu ara­ da. ondandır o koku.

itişm eler kalkışm alar yü Pu cca k D ün ya sı . Bir yandan da yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkında­ yım. gülüm süyorum resmen. İşte Esm aC eyhan falan var diye. Geçen gün fo ­ A pt al öyle bir şey yapıyordum kendime. ben çocuktan hoşlanm aya başladım . A m a yanlış oldu­ ğunu bilm ek de daha bir çekiyor beni çocuğa. Ya aslında sanın m itiraf edem iyordum . adam hak dinine döner. O nlarda kalıp ayaklarım ın ın Bü Pekm ez’in arkadaşıyla sürtüşm eler. am a ben baştan beri bu çocuktan hoşlanıyordum . gider hacca yedi kere turunu atar. gıkım ı çıkartm ıyorum . Adam benden nefret ediyor. ıı ııh yok buram buram peynir koktuğu günden beri. hem Esm aCeyhan var hem Pekmez. Çocuğu bir kesiyorum şeref­ K üç ük sizim P apa’yı öyle kessem . Hep bir Hello Kitty sevim liliği. böyle garip d av ram şlar sergiliyorum. B ana laf sokuyor falan. havaalanından da incik boncuk alıp yanım a gelir.B e n b ü y ü k b i r b o k y i y o r u m da f a r k ı n d a d e ğ ilim derken.

elim e kâğıt peçeteyi alıyorum. Bir dönsem orada arkamı. dibimizde b iti­ yor! O yanım dayken de vicdanım la cebelleştiğim için hiçbir şey yapam ıyorum ! Sonra düşündüm düşündüm . ben de ona anlatayım falan derdine girdim. b u l­ yü k D ün k iıç u k « p lilim b ü y ü k d ü n y a s ı ya 219 sı . kâğıt sıkışmış.” demesin. tuvalet tabii. İçerde m alafalıyla oynayıp oynayıp geliyor yemek falan y i­ yor bir de. hatta hep bahsetsin. G ülüm sem enin ötesine geçem edik daha. h erif hiç yıkam ıyor. Bir al ın azcık dokundurup. tuva­ tanesi var. bir şekilde dum . al sana ofis fantezisi işte. Bu geldi. Bingo. çıkıyorum . “Ayy pisliğe bak. K üç ük N eyse işte ben bekliyorum kapının orada. onu çekm ek için üzerim den kolunu attı. Tokalaşm ıyorum bile onunla. Gerçi tuva­ letten çıktıktan sonra ne konuşacağız? “Ee nasıl rahat sıça­ A pt letten çıkan adam elini yıkamış mı yıkam am ış mı diye. hep onu anlatsın bana. U çuyorum resmen. hemen yan ta ­ rafım ızda erkekler tuvaleti. Ben b il­ diğin hayallere daldım orada. O koym uyor am a Esm aC eyhan bir türlü peşimi bırakm ı­ yor. Kapının sesini duyunca hemen atlıyorum . Tuvalete giderken bunu görüyorum ve h e­ men ardından ishal olm uşum gibi koşuyorum . Şöyle bir birbirim ize gülüm seyip gidi­ yoruz. kukusunu yıkadıktan son­ ra ellerini yıkam am ış. Ben bakıyorum valla. Hani çocuk Bü m uhabbeti E sm aC eyhan’sız kurm alıyım diye. Ellerimi suya dikkatli biriyse. Ç ocukla ne zam an konuşm aya başlasak.tokopi m akinesinin önündeydim . Artık Esm aCeyhan’ın ondan bahsetm esi de çok koym uyor. böyle kafam göğsü­ ne yaslandı. örrkk. onun kafası da benim kafam ın üstüne.

fotokopinin sesi. Biz kaldık onunla baş başa Tuvaletin önün­ de ne kadar baş başa kalabilirsin bilinmez. h e ­ men çıktım dışarı.. bari beni insan olarak sevsin. Hatta orası tuvalet önü değil. m usluğun sesi. Neyse artık bir dahaki sefere dedim. tuvaletten çıkan çocuk üzerim deki bady ile il­ gili bir şey söyledi ve orada konuşm aya başladık. B ir taraftan kızın sesi. yoksa böyle gereksiz zam an­ larda biz aciz kulların neyle ilgili konuşabilirdik? Ayy h av a­ lar soğuk. V ar ya Allam sana şükürler olsun.bildin ini bari?" diye mi soracağım çocuğa. ben üstüme beyaz ipekten kom binezon giym iştim . içerdekinin si­ yokm uş gibi düşünm eye çalışıyorum . cennetin en tenha köşesi gibiydi. yanım ız­ K üç ük daki çocuk gitti. Geçen yine koştum arkasından girdim tuvalete. K ı­ zın biri de benle konuşuyor tuvalette. O sırada da m eteoroloji denen şeyi yarattın. Kuşlar felan cıvıldıyordu. Yanlış alarm. Sanki diğer sesler k D ün ya sı istiyorum . yine başkası çık ­ diyordum ki. gri oje çok moda bu yıl bik bik beynim i sikiyor. kızı siktir ettim ve yavaş çekim de kapıyı açıp çıktım. Ben de tam am en beynim i karşı k a ­ pının sesine veriyorum. Baktım başkası çıktı.. öyle bir m uhabbet edelim ki. ama benim için durum gayet iyiydi. O sırada gıırrrç sesi duydum . şu al ın mış tuvaletten. B ir de şey olsun li laf sokan hali bitsin. kapı sesi çıktı. Tam g i­ Bü za gülüm seyerek hım m hım m yapıyorum . M illetin de bağırsaklarının çalışası gelmiş. İnanılm az yorucu yü fon sesi. çocuk şortuyla k a r­ 220 A pt benim ki çıktı tuvaletten. o bana sürek­ . Hem en pıtpıtpıt geri içeri geçtim. doğalgaz zam ları bilmem neleri derken. bir yandan da diğer k ı­ bir iş.

E sm aC eyhan’a asla işe yaram a­ yacak taktikler veriyorum mesela. kendim de değildim . ama niyeyse kötü olan şey daha ağır basıyor. sabahtan beri seni anyorum . Beni gördüğü anda bas bas bağırm aya başladı. Ortaokul kızları gibi ileri geri sallanıp. “Yaa kızım çıldırttın beni. bir şey diyem edim . K alktım gittim E sm aC eyhan’ın peşinden. Lan sen saçlarım ı D ün kü çü k ap ta lın b üyük d ü n yası ya 221 sı (Artık nasıl vahim bir durum daysam . diğer yandan utanm ış taklidi yaparak kıkır­ dadım. Bir süre K üç ük beynim e oksijen gitm edi. N erdesin yaa sen?” O sbir çekerken annesine yakalanm ış erkek çocuğu gibi hissettim kendimi. Eski Türk film ­ güzelsin” de. “Benim hakkım da bir şey mi dedi? Ne konuşuyordu­ nuz?” falan diye sorunca. bence en güzel oydu. saçım akıyo yaa.” dedim. “Facebook’ta fotoğraflarına bakm ıştım .. Neyse işte biz hava durum undan bahsediyoruz kırıta k ırı- ta.. Çekti beni k ö ­ şeye. kolum u keser önüne atarım bee. yeni kırm ızıya boyadım saçları­ mı. Böyle d em e­ duvarla oynayıp. Ne diyeceğim i bilem edim . Böyle vicda­ nım la duygularım arasında kaldım sanki.şım da duruyordu ve biz rom antik bir konuşm a yapıyorduk film leri karıştırıyorum ). A pt al ın Bü dim tabii. K ıskandır onu diyorum . bir yandan yü beğenirsin de ben o saçları siyah yapm az m ıyım ? “K olsuz k lerindeki kadınlara benziyorm uşsun.” dedi. Sonra o güzel gözlerini saçla­ rıma diktii diktii. afalladım falan böyle. “Ayy yağm ur yağm asın. rom antizm ile pom o . s i­ yah sana çok yakışm ış. Tam o sırada pat pat sesleri eşliğinde Esm aCeyhan geldi.

bu ekiple E rzurum ’a gideyim. Pucca yü ten. Okey verdiler. Böyle d en ­ geleri kurm aya çalışıyorum iç seslerim arasın d a.” dedim.. 222 A pt O kadar heyecanlıyım ki! B ir yandan da kızıyorum k en ­ al ın için geçiririm . bak yanlış yoldasın yapm a etm e diye.. Zaten dönüş için izin vereceksiniz. gitm e yanına. Bunun adı “Erik” olsun. “Siktir et E sm aC eyhan’ı da Pekm ez’i de. Neyse. dim e. “Zaten bu çocuk K üç ük seninle ilgilenm iyor. yokm uş gibi davran falan. A nkara’ya gitm em lazım. “M ezun olduğum okulla ilgili bir işler aksam asın. önem li olan senin m utluluğun” diyor. Kızın biriyle P ekm ez’in arkadaşı gidecek. Ya ben buna Pekm ez’in arkadaşı dem eyeyim artık. E sm aC eyhan’a da b el­ k gitsin diye uğraşıp duruyordu. o bir günü A nkara'da işimi halletm ek pacak bir şey yok dedim ve A nkara’ya gitm ek için hazırlan­ m aya başladım. kütür kütür valla. D iğer bir ses de.sakın aram a. Erik gibi çocuk zaten. Hiç izin alm ayayım . senden nefret ediyor” diyor. Esm aC eyhan kendisi li etm eden hallettim işimi. ben o arada fırsat bulup çocuğa yam ancam o k ü ­ . alttan ü s­ D ün ya sı le yaparken. A m a diğer tara­ fım sa. Ne yaptım ne ettim . E sm aC eyhan’a da y a ­ Bü sorun çıktı. ak göt kara göt belli olacak o ra ­ da işte! Şim di E rzurum ’a çekim için gitm em iz lazım. O b ö y ­ çücük beynim le işte!!! En son bir bok yedim ki. ondan bundan yardım isteyerek.

B ir ta ra fta v ic d a n ım . ama bu kez de ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k 223 D ün ya sı .” dedi ve kalktı gitti. Öyle aptal K üç ük aptal onu izlerken. G ittiğim iz gibi. Salak. kaşı. burnu. “Neyin var yorgun m usun? Canın sıkkın duruyor. yem ekten heralde. B ir şey söylüyor. sabah g ö ­ rüşürüz. E sm aC eyh an ’sız bir yere gidiyorum ! Yolda benim yanım a oturm adı. ben yanında eriyorum zaten.” “Hım m neyse ben yorgunum . dişleri. sandalyesini bana doğru çevirdi. burnum u sıktı. m al PuCCa! Deseydin ya A nın oranı her şeyiyle çok güzel. gözü.” “Yoo değilim ya. tek kelim e konuşam adık. G erçekten çok yakışıklı. hem en röp falan derken yine konuşam adık. geçiyorum otele. A kşam yem ekte bir katakulliye oradakilerle falan m uhabbet ediyor. om uzları­ göz kırpıyor falan. d iğ e r y a n d a h o r m o n l a r ı m Sonunda çocukla baş başa kalabileceğim . ben de onu izliyorum. ardından pt al getirip yanına oturm ayı başardım çocuğun.

“ Yaaee sıkıldım . en azından nete girerim odam dan. indik aşağıya. Ben odada yani. Am a bir yandan 224 A pt tün çocukken yaptığım kom ik şeyleri anlattım . “ Hadi gel. nasıl başladığım ızı sordu bilmem ne.” dedim.” dedi. ama m aalesef. yatam a­ Bü sıkıntıdan patlıyorum . Kalbim nasıl giip güp atıyor anlatamam. G eçtik neyse odalara. dayanam a­ P u cca yü şey dem em . M uhabbet etm eye bir başladık ama nasıl. biraz sarhoş ayağına yatsam.” dedi.ben de yorgunum diye. g ü ­ lümsedi ve gitti. boşuna kıl olm uşum sana o kadar. Daha saat akşam dokuz ve ben dım m esaj attım çocuğa: “Uyudun muu? Sıkıldım ben. böyle konuşa konuşa gittik. Odam ın kapısının oraya gelince. anlatamam. M erdivenden çıkıyoruz.. film lerdeki gibi diş m acunum u unuttum ayağına yatarak odasına gireyim . en azından yakınlaşırdık. beni bekle. A klım a s ı­ K üç ük çayım işte. içki beleşm iş yaa”. çok içem edim de zaten. “Yaa aslında sen çok iyi bir kızsın. Beraber otele doğru yürüm eye başladık. B aktım olm ayacak. “Grup sekse varım bebek!” dem em gibi bir şey k bir kızla kalıyorum . o kam eram an ve kurgucuyla! Öyle bir D ün ya sı çantam ı kaptığım gibi koşm aya başladım. Bir on dakika cevap gelm edi. bir açtım bu.. Sonra baktım dım zaten. bunun arkasından orada. bu da anlattı. Ben daha konuşur­ dum da bu “G idelim ” deyince kalktık odalarım ıza gittik. Çok isterdim . B ir yarım saat falan geçti. al ın benim odanın kapısı çalıyor. İşte Pekm ez’i falan sordu. B ü ­ Saat gece üçe kadar konuştuk neredeyse.

bu çocuk benim le bunlara rağm en birlikte olm az ki offf o fftü ! Bütün geceyi kendi iç sesim le çarpışa didişe geçirdim.da düşünüyorum yediğim boku. Yanı ne bileyim . bizim kilerle oturm aya devam ettim. Um utlanm ak istem iyorum am a neticede mesaj attı. Hepsini bırak. A rdından telefonum a mesaj attı. ne bileyim ya. İç sesim i hiç araya katm a­ dan. B ir de bu son g ü n ü ­ müz. kalktı gitti. işim e geldi bu durum. Bu yine benden önce al ın zaten kanala döndüğüm üzde de Esm aCeyhan yakam ızı b ı­ Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük d ü n yası ya 225 sı . V erdiğim kararlara sadık kaldığım pek görülm em iştir ama bu kez ha gayret diyerek sıktım dişimi. olursa eğer çok pis şeyler olacak gibi hissediyorum ! Gerçi A nkara’daki çocukla da böyle olm uştu. bir baktım lobide televizyon izliyor. odada yirmi dakika süslenip püsleııip koştur koştur in ­ dim aşağıya. rakm ayacağı için işler yoluna girer dedim . Ama keşke E sm aC eyhan’la çıkm am ış olsalardı. Bütün gün çekim m ekim derdine hiç görüşm edik zaten. hiç peşinden gitmedim . “İyi geceler” deyip çıktım odama. sab a­ hı da ettim ayrıca. En sonunda artık çocuktan uzak kalm aya karar verdim. bu da olursa. Gerçi kız sonra beni evden a t­ tı am a olsun. B ir de Pekmez zaten beni yollu biliyor. “Ne zaman g elecek sin iz?’ diye. Ondan ilk ev arkadaşım hoşlanı­ yordu. Bugün elim den geldiğince çocuktan uzak durursam . C evap vermedim. sonra biz başladık. sonra lobide bekliyordu. Sonra bayağı geç bir K üç ük saatte döndük otele. A pt Akşam yem ekte başka yerde oturdum. İlk yediğim nane değil diye sanırım biraz da ra ­ hatım.

ya sı kum da yoktu geleyim bari dedim . elini . Sonra ben bunun saçlarıyla uğraşır­ A pt lar.. böyle ilkokul çocuklarını an ­ dıran hareketler içerisine girdik resmen.” (İç ses: Tam bir orospu­ . iğrenç D ün “İyi yapm ışsın.. yidim m ben şimdi (İç ses: O haa bu kadar sürtüklükte olm az yani.. gidiyorum. ilişkilerde yaptı­ ğı hatalardan falan bahsede bahsede saat beş oldu. Bak y o l yakınken yapm a bunu ken­ k başladı. bildiğin boğuşuyo­ ruz m erdivenlerin orada. T ost alm ıştım ben de. senden utanıyorum.boynundan çek. H ooop lan ki­ yapılacak hareket. sen beni dinlemeyeceksin!) kızların neredeyse yarısıyla birlikte olm uş! En büyük p iş­ m anlığı E sm aC eyhan’mış. Yok bacım benden bu kadar. om uz falan attım buna. am a iki senedir yakasını kurtaram am ış kızdan. O da bu al ın Bu kez sabahın beşine kadar m uhabbet ettik. Sonra odaya doğru kalkıp gittik. boynunu okşama. İlişkilerinden. sadece u y ­ K üç ük kusuzluktan mal gibiydim .) ister m isin?” “Yok tişikkür ederim . sonra bu a t­ tı. ses inceldi çocuklaşmaya dine. saçlarını bozm aya çalıştım . o son Pu cca yü kaltak!!! Gidip y a t artık..“Seni burada yalnız bırakm aya gönlüm razı olm adı. Toplam da üç gün birlikte olm uş­ durum la yaşam ayı öğrenm iş. Böyle m erdivenlerden çıkarken bir şım arıklık geldi bana. H epsini siktir et sen üzüleceksin kızım. belli kelimeler değişim e uğradı. Yuh diyorum. Kanaldaki Bü me diyorum. Hiç alkol alm am ıştım . sıkılıyordum zaten. u y ­ sun! Ya sana böyle bir şey yapsalardı! K alkıp yatsaydın şim ­ di odanda her şey çok güzel olacaktı.

beynim hiç çalışm ıyor. gözlerim e baktı. dudak. Sonra birinin telefon alarm ının sesini duyunca çektim kendim i. dudağı dudağım a değdi değecek şekliyle. Sadece dönüp dönüp güldü. Yatağın içinde ben ne yaptım dedim durdum at sonra da yola çıktık. bu kez ben çektim .. Kalbim nasıl atıyor. yemin ederim bir yiım i dakika sadece öpüştük o merdivende. M erdivenden çıktım ama sarhoş gibiyim . yanağım dan yü serçe gibi kaldım am a hâlâ öpüşm üyoruz. yapacak hiçbir şey yok dedim ve çocu­ ğu ben öptüm. bir yandan da çok mutluyum. Dil. bu belim den tuttu çekti beni kendine. am a oyun oynuyor resm en. kendim i bu kez iyice uzaklaştırdım . b e ­ sadece gözlerime..ken. sonra çekti. Ne yapacağım ı bilm iyorum . öpm üyor. Elim i kurtarm ak için biraz uğraşm aya başladım . dam ak.. . ın Bü larına. Ayrı yerlerde oturduğum uz için gö ­ rüşem edik. öyle ki ben de D ti sonra. Sonra ben yaklaştırdım kafam ı. battı balık PuCCam . O öylece bakıyor k öptü deninin her tarafını resm en hissediyordum . filler içim ­ kırm ızı oldu. suratım k ıp ­ . T am elim i kurtardım ki. Baktım olm ayacak. K ün beni. bu ellerim i tuttu. üç ük K apının A pt oraya al geldik. ısırıklar hak getire. bir d u d ak ­ sadece nefesini hissediyorum . itti duvara doğru.« < k ü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya g it­ 2 27 sı de poga yapm aya b aşlad ı. az önceki anın olm am ış olm asını diliyorum . O ff çok bir bok yedim gibi geliyor ama bir yandan da çok m utluyum . İyice yaklaştırdı kafasını. Bu önce kafasını yaklaştırdı. eve geçince mesaj attı: “Ö zledim ”. tam o da getiriyordu ki. B öyle bir boşluk oldu o an. İstanbul'a döndüğü­ m üzde ise. Ben de bir gözüne bakıyorum .

lan daha düne kadar li güzel şeyler düşünm üyor. bir de şimdi yaptığına bak.Hadi E sm aC eyhan’ı siktir et diyorum . B ö y ­ le gel gitler arasında kaldı kafam. K üç ük A pt al ın Bü Pu cca yü k D ün ya sı beyaz atlı prensin P ekm ez’di. Zaten çocuk seninle ilg i­ .

Erik daha gelm em işti. yaptığı­ mız bir hataydı diyeyim . Bü yü k ku y iik a p ta lın b u ju k dü nyası D 39 2 ün ya sı k a r a r v e r e m i y o r s u n ya. a m ım a k o y u y o rs u n . işe geldim. ben de bir şey yazmadım. Böy­ le cebelleşirken kendim le.B e n i h a y a t ı n ı n n e r e s i n e k oy acağına f a r k ı n d a d e ğ ils in . Ben çocukla konuşayım . bunlar kafam ı kurcalıyor sürekli. benim m asa­ A nı görüyorum . Esm aC eyhan arayıp duruyor. Onunla hiç baş başa kalm adık bile diyorum. Ç ıkıyor muyuz... O gün başka hiçbir şey yazm adı. Ç ık ­ m ayalım . E rik ’ın bana yazdığı tek mesaj “Ö zledim ” oldu. biz neyiz. yok olm az zaten. çıkm ı­ K üç ük yor muyuz. Am a nünce. İş günü “ Benim hakkım da bir şey dedi mi? Ne yaptınız?” falan diye soruyor. arkadaşlığım ıza devam edelim. o zam anda içim sızlıyor. Kendim i acayip d e ­ pt böyle kalbim yerinden oynuyor. Ka tam da bunları toparlarken. olurdum m asam a ne yapacağım ı falan düşünüyorum . o m erdivendeki ânı d ü şü ­ al ın gelip çatınca beni aldı bir telaş. Bir taraftan da telefon ekranında E sm aC eyhan’m ad ı­ rece kölü biriym iş gibi hissediyorum . asansörden indi bu.

E sm aC eyhan’ı alt ederek. ya kafasını bana doğru yaklaştırdı.. Pucca yü karşılaşıyorum . beni evine çağırı­ yor ya. çünkü ne zam an baksam E sm aC eyhan’ın suratıyla D mekte hep beraber aynı m asaya oturduk. am a ben çocuğun suratına bakam ıyorum yoların oraya gel”.ya doğru yaklaşm aya başladı. A llahım bunu dedi ya. A llahım sana geliyorum diye doğru gitti! Arkasından E sm aC eyhan’ın kafasıyla karşılaş­ Ö ğlen yem eğine kadar bir daha görem edim E rik’i. Aynı bana anlattığı kanalın d i­ ğer yarısındaki kızlar gibi olacak durum um . keşke o gece gitm e- K üç ük şeydim yanına. bize gidelim. gidiyorum . m asam a ellerini koyarak .” ın Bü yanına. H e ­ rif benim le sadece ve sadece yatm ak için şey ediyor. O nlardan da böyle bahsediyordu: “Haa Hacer mi? İki kere yattık kalktık. “Am an B use’yle bir g e­ celik bir şeydi. bana pis pis bakıyordu. Y e­ şeylerden konuştuk. geç gördüm . Yatıp kalkacağız. “O benim üstüm e 230 A pt al film falan izleriz.” “Bu akşam b ir şeyler yapalım. çıkm a bile denmez ona” .” diyecek. sonrasında da “Bye bye kuzum. “G ünaydın” deyip içeriye sı içim den çığlıklar atm aya başladım . Orada da normal ün tım. Am a hep benim yüzümden işte. Daha sevgili m iyiz değil m iyiz o bile belli değil. haberleşiriz. Y em ekten sonra bu bana mesaj attı: “S tüd­ k bir türlü. ya sonra havalandı triplere girdi o ”.. pıtır pıtır gittim “Dün neden m esajım a cevap verm edin” “ Uyum uştum ya. kendim den ölesiye tiksindim.

onurlu. nam uslu. K adınlar yüzde seksen. bir güzel televizyon izle­ k Buradan anlam alıyım yani itin kopuğun biri olduğunu. açm a­ yü erken çıktım . Telefonum u kapadım . “Sen beni ne zannettin? Ben öyle yatıp kalkacağın biri m iyim ? Sen kendi dengini bul. dürüst. M esela bir telefon geliyor “Karnı. rı neden bütün film lerde. izlem eye başladım . çok zengin çıkınca onu bırakacak. gururlu. açmadım. Ardından da kendim e küfrede küfrede geçtim T V ’nin karşısına. Saat dım. dobra. F erit’in kollarında çılgınlar gibi oynaşıyor” diye. gelm iyorum diye. sevgilisi D anim arka Prensi al ın T ürk film i oynuyordu. kararlı yapıyorlar acaba??? Bu nasıl bir yalansa! çıktı diye onu terk edecek! Ya da fakir sandığı adam.atladı”. eski karısı b u ­ A pt D ünya da bana bir kız gösterin.. zaten o gün uykusuzluk­ tan öyle oldu. m isafirhaneye gittim . m eye başladım . B ir daha aradı. H er şeye inanıyor. neşeli. h ak ­ sızlığa uğram ış am a sonunda yüzünün akıyla bu olayı tem iz­ K üç ük leyen. bu hemen çekm ecesinden beylik tabancısını çıkarıp g i­ diyor.. İşten D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya 23i sı beklem iş olabilirim ki??? Allah belam ı versin ya b enim . anaç. A kşam gitm em eye karar verdim . karakterli. M esaj da attım ona. aradı. . artık te m k in ­ li davranacağım .” Yakın arkadaşının eski sevgilisiyim bir yerde. kişiliğinden asla taviz verm eyen kişi­ ler oluyor film lerde. Bu esas k ızla­ Bü sekizde geliyordu bu. Eğer neyin var derse. K ör oluyor m esela. Erkekler ise daha saf. oturup açık açık anla­ tacağım . Oturup zaten bana bunları anlatan bir heriften ne O ff kendim den ölesiye nefret ediyorum şu anda.

elinde tutacak nişanlısını. gene ‘karakterli' olan Hülya K oçyiğit’len evlendi. gidip başkasına âşık oluyor. O lm asın da boş ver. “mutlu son” diyoruz. kadın evlenm iş falan. Ben çok acıyorum o kadınlara. Ama babası salağı gitti. Kimse öyle olamaz. Nasıl A pt zın nişanlısıydı o salak çocuk. paçavra gibi kenara atıyor. şım a­ n ’apcak. Bu herif hem en inanıyor. Gidip diğer kızı aşağılıyor alan karıya ne yaparsınız? D ünyanın en büyük orospusudur o benim gözümde. Ulan pezevenk. “Kom plo bu M uratttt!” derken ne diye inanmadın. sıkıcılar. D iğer kıza yazık günah di mi lan? Tek günahı şım arık olm ası mı? Başta bu k ı­ babalan şirketlerini birleştirecekti. esas oğlanın nişanlısı. salak anlam ıyor. al ın na sıçıyor. D ün ya sı başkasıyla gördüğü için terk etm iş karıyı. Asıl kötü karakter o b en ­ ce. Bir de kötü kızlar oluyor bu film lerde hani: Zengin. Diğer kız elinden alm asaydı. Tam am en kadınsal içgüdü. Biz de buna. Y ıllar önce yatakta karşılaşıyorlar. tee on beş sene önce o karı sana ağlayarak. Kötü kız k rık. Ama işte öyle değil. Sizin nişanlınızı elinizden Pu r. yalan ç ü n ­ kü. Sezercik gibi dom bi- K üç ük li şım arık piç kurusuna annelik yapm aya bile çalıştı.na öğretm enlik yapıyor. Yazık yavrum. “ Ayyy kocam hiç beni ellem edi. yü Bu salak esas oğlan. çok seviyorum onu ben. m em elerim i bile görm edi” . G idip diğer kızla e v le­ Bü falan. A m a kadın diyor ki. A vrupa’ya sürekli gidiyor geliyor. on beş sene sonra . m adem inanacak­ tın da. Film lerdeki iyi karakterleri sevm iyorum ben. Sarışın var ya bir tane. Kötü kızın adam ağzı­ niyor.

Yılandan korkm am yalandan korktuğum kadar vik vık falan diye. tuvaletten sonra iki kez ellerim i y ık a­ film lerle büyüdüğüm üz için. “ Yalancının A llahıyım . İnsanları kendim yim evet. H assasım evet. bu salak saçm a k rım . dürüstüm . yü Sor elli kıza. Am a sorsan. ihanetten tiksini­ rim. ağzına da sıçarım ama ben ihanet etm eye m eyilliyim . kararlıyım . kırk beşi buna yakın şey söyler. film lerde de gerçek hayatta da aynılar. birileri sorduğunda. yatm adan önce saçlarımı tararım vs vs. kırılganım da her kız gibi. İyi niyetli­ al ın lime yalan söylüyorum . O sıçtığım ın yazarları bu özellikleri onlara yüklem işler ve iddia ediyorum ki elli dişiden kırk beşi benim gibi. k ı­ rılganım . asla aldatm anı. hassasım . sevgi­ rim. neşeliyim . osbir olsa çekilm ez o . Ve yatarken saçlarımı asla ta ­ ram am ” . Çünkü bu karakter özellikleri kötü kızlarda var g i­ K üç ük bi görünüyor. D ün «33 V u ç u k . am a çıkarcıyım da.» p ı . Biri bana “PııCCa bana kendini anlat” diye sorsa. işyerine yalan söylüyorum . A pt gibi görm em .\ı ya sı öyle ya: “Bin Bir G ece” deki Şehrazat. Erkekler ise. Haaa. hâlâ babam a yalan sö y ­ leyerek dışarı çıkıyorum . “Yalandan nefret ederim . yukarıdakini anlatırlar. P olyanna’yı sikmiş gibi iyim serim . a l m V i'iy u lr < iu n y a . bunları asla söylem iyo­ rum tabii.” diye anlatırım . Ç abuk gaza gelirler. kafam a koyduğum u yaparım . Çünkü kadın böyle o lm a­ O ysa ki.bir erkek öyle birine körkütük âşık olabilir ki! D izilerde bile karakterle bence. onları kendim den küçük görürüm. bir defa âşık olurum . insanları kendim gibi g ö ­ rürüm . iyi niyetliyim . Bana yapılan her ihanetten tiksini­ Bü lı sanırız.

Tabii böyle bir şey yok. ne olduğunu olacağım. Yavaş yavaş m erdiven­ Puec. gözlerini benden alam ıyor. Kim dedim. hım m hım m deyip duruyorum. Sonra kalktım eşofm anlarım dan birini giydim. ortası delinm iş olanı almışım. al ın tuğa oturtuyor. O kadar eşofmanın Bü ğıda grantuvalet R hett beni bekliyor.a yü Kendim i o m erdivenlerden inerken. bu şekilde çocuğun yanm a gitmişim. o pt dan birine oturduk. aşağıdan aradılar biri geldi diye. hopp bir de parlatıcı sürüp. odadaydın. E rik ’in adını söylediler! Yuh artık. Nasıl heyecan yaptıy­ sam. saçım ı başımı y ap ­ ki Scarlet gibi hissettim . Pis geberesıceler!!! . Ne dese. sonra baktım o biraz fazla şık oldu. aşa­ lerden iniyorum . film karakterlerine küfre­ derken. güzelliğe âşık olurlar. Böyle sanki balon eteğim var. “R üzgâr Gibi Geçti”d e - k tım. var ya hiç beklem iyordum .her şeye inanırlar. Sen kaçıyorsun benden sürekli. köpek çekiyorsun A “Fark etm edim ya. D ün ya sı sola her yana saçarlar.” K üç ük kadar iticiyim ki. tohum larını sağa Ben böyle erkeklere sinir olup. Çocuk diyecek. Olm az bu. am a ben nasıl soğuğum var ya. uçar gibi indim aşağıya. K alk­ tım hem en üstüm e bir şeyler giydim. kapanm ış m ı?” Böyle bayağı konuştuk. Bu döndü ve başladı konuşm aya: “ Ben sana ne yaptım telefonunu kapattı­ racak kadar! İstiyorum ki oturup konuşalım . Oradaki koltuklar­ “Niye telefonun kapalı? M erak ettim . kırmızı tuvaletim in içerisinde acayip güzel gözüküyorum . elim den tutup k o l­ içinden. Sonra böyle ikimizin de sustuğu bir an oldu.

” dedim ve kalktım odaya doğru gittim . “Yaa saçm alam a neyi k o n u ­ . o gün niye öyle d e ­ şup halledecez? Tam am o gece oldu bitti. K üç ük A pt al ın Bü yü bıraktım !!! Ne düşüneceğim i bile bilm iyorum şu an. bu kadar nefret ediyorsan benden. bir de buraya kadar geliyorsun. B unu bu kadar anlam ıyor musun. L aflan bitince..bana. Neyse ben yatcam çok geç oldu. n ’apayım yani.. yakın tediğim bir çıkış yolu o kadar p u u ffffff. Tek is­ k arkadaşlarının eski sevgililerine göz dikm ezler diye çocuğu D ün 235 kiiçü k a p ta lın b ü yü k Jü n y a s ı ya sı ğildin?” Sustum. O geri zekâlı film lerden etkilendim işte!!! K arakterli kadınlar. n i­ kâhım a mı alayım seni? İstem iyorum dem ek ki açm ıyorum telefonumu. onu da orada bıraktım .

Kızını tam otuz sene hiç arayıp sormamış. Onu çok se v ­ ın Bü D ünyanın en kötü insanı kim dir diye sorsalar. babası Rum. A nneannem . O ndan da ço 2 3b A annesi Rus. Bizim ki de kaçıp gitmiş çocuğa. A m a şimdi keşke sevseym işiz birbirimizi bile dedim. anneannem de bunlardan m iyordum . yaşı çok küçük diye evlendirm ek istem e­ miş. Yıllar sonra artık kız buıııı m erak etm iş de bulmuş. Babası. çok çok güzel bir kadınmış. Sonra bir asker­ le evlenm iş. çünkü o bizi hiç sevm iyordu. Yolda yürürken in ­ pt al biriydi! Şu an kendimi çok kötü hissediyorum .Anneanne derdim. Bazı insanla­ rın ölüm süz olduğunu düşünürdüm . Sonra bir kızı olmuş. Ta ki bugün ölüm haberini alana kadar! Dün sabaha karşı kardeşim arayıp. onun öldüğünü söyledi. çocuğu bırakıp evine geri dönmüş. sanlar bunu izlem ek için dururlarm ış. On dört yaşında birine K üç ük âşık olmuş. Bakmış ki ev işleri çok yorucu. anneannem yü k D ün ya sı . K aradeniz'de bir yere taşınm ışlar.

Geldi yanım a. çok iyi hatırlıyorum . A kşam lan eski klasik film leri izlerdik beraber. “Bu kızı evden uzaklaştırın. H ay a­ yü m em . çok güzeldim . “Ben torun sev ­ tım ıza baka baka. öyle ki kafam yam alı eşek gibi kalmıştı.” d e­ yince. ben saçlanm ı ta ­ Bü yerinin ayrı ayrı krem i vardı.” diyerek açıklamıştı. aynadan baktı baktı bana. kulaklarına kadar her tında tek önem verdiği şey paraydı ve kendini çok genç za n ­ nediyordu. Yine bütün çor çocu­ . Neden üçüncü gün başkasıyla kaçtığını ise. Bir sürü parfüm ü vardı. Ç ocuk sevm ez. çiçek sevm ez. E v in ­ de en fazla iki saat kalabiliyorlardı insanlar. Sadece bir gün. Ç ok küçükken kısa bir süre anneannem in evinde k a l­ mıştım . benden çıkanı sevm iyorum . ama o bunu hiç görnıü- rıyordum . Annem in evinde psikolojim çok bozulm uştu. insan sevmez. “B ir gün aynaya bakıyordum . al klıçu k a p ta lın bü yü k d ü n yası ın yordu. R ehberlik öğret­ m enim iz annemle konuşup. anneannem in yanına gönderm işlerdi beni. Ortası kel aynak gibiydi aynı. A yak tırnaklarından. başka bir ad am ­ ğu orada bırakmış. B ir gün M arilyn M onro- A pt açtım.’" dedi. M arilyn gibi. Adam öldükten üç gün sonra. Gözlerim i kapadım bir Bana hayatım daki birçok şeyi o öğretm işti ama. seksen yıl geçm iş. O kadar yaşlanm ıştı ki. “Ayy ölü eviydi. Am a giderken yanına tapuları ve paraları almış. torun ne yaa!” derdi su ra­ k D ün *37 ya sı la İzm ir’e evlenm ek için geri dönm üş. Soktu mu on sene çıkm azdı laflan. kafam ­ K üç ük daki saçları tek tek kopartıyorum .cuklan olmuş. gelen giden çok oldu. İnanılm az kötü bir dili vardı. başım kaldırm adı banane yaaa.

şöhret.e ’nun film ini izliyoruz. uzak bir şehirde de olsa baban var. H içbir erkeğe m innet e t­ m eyeceksin o yüzden.. m erdivenlerden aşağıya inerdim. suikastti falan d e ­ seler de. Ayrıldıktan sonra da bir anda S onrası k da da rahat bırakm am ışlar. o da küçü­ D tekiym iş. o sadece aşk için öldü bence. A m a o ra­ hayatı değişm iş. para pul. o koltuğu nasıl o hale getir­ . abisi evde çıplak dolaşm ı­ yordu. am cası. Kızı yetim haneye bırakm ışlar. yü cük yaşta bir adamla evlenm iş. Sabah kalkardım okula hazır­ lanm ak için. K üç ük benzem iyordu yaşadıklarım . şöhreti bitti bunu kaldıram adı. Sen yine şanslısın. Evin içinde üvey babam çırılçıplak dolaşır- dı. Ün.. “Su başladı: “Ç ok şanslı bir kızsın aslında farkında değilsin. K ü ­ lıyorlar. “Götünde tırmık mı var. O rada şerefsizin b i­ Pucca ün hazin çükken darbe yiyen kızlar. her babasız kız gibi. M arilyn babasını hiç tanım am ış. Ölüm ü için. kafandaki kellik ve m orlukların ise seni daha güçlü y a p a c a k . Sarışın bile değilken i. Annem benden önce işe giderdi. büyüyünce hayata dört kolla sarı­ ya ta b i- din?” . atm ışlar kızı sokağa.” Tabii şimdi hayal m eyal hatırlıyorum konuşm ayı am a ana teması buydu işte. S ırf onu görm em ek için para bile istem eden son sani­ A Hayat Bilgisi kitabında gösterilen aile fotoğraflarına hiç pt al ın 238 Bü sarışın ların ilahı olm uş. akrabası yanm a almış. “Git yat artık!”dan öteye gitmezdi. Bu kollarındaki yaralar. dokunduğu her erkeğe bağlanm ış. annesi de delinin ri tarafından taciz edilince. Birden konuşm aya sı getir” . Hiç kim senin babası. N orm alde benim le konuşm aları.

anneannem den nefret ederdi. sa ­ A pt kadar acıtm az canımı. Son kez görm ek için m orga girm işler. sokakta oyun oynarken herkesin ortasında alıp evire çevire izler taşıyorum . annemin bizim o halim izi görm em esi Neyse ya anneannem den bahsediyordum . Annem.. Sırf onu görm em ek için saatlerce yürürdüm yollarda. Hakkında çok hikâyeler anlatırlardı. Hiç eyvallahı yoktu K üç ük kim seye. yü beni. Kardeşim . Sürekli dayak yerdim . elim de. O günlerden geriye.. o zaman bayram olurdu b ana. Çoğu kez o k u ldan eve döndüğüm de onu görüyordum . insanları izlerdim . Eve geldiğim de eğer yoksa. Görse de duym azdı. al ın döverdi beni. N e ­ dense o izlerin hiçbiri. Başkalarının evlerim izler­ dim . G ece yatarken uykum dan kaldırıp dayak atardı. Varsa am a işkence.. Annem gelirdi sonra akşam.. hiç görmezdi için ölüm sayılırdı. hiç fark etm ezdi. saatlerim i sokaklarda o kocam an çantam la deli gibi dolanarak geçirirdim . alâkasız her şey yem eğin ortasında çatalım yere düştü diye patlatırdı bir tane. olduğu için iş saatleri gayet rahattı nedense. Onun yuvasını y ık ­ tı. gözlerini kapatam am ışlar. gocunm azdı. Çünkü o adam dan ayrılm ak onun k D ün 2 39 kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı Dönüş yolum daha işkence oluyordu. bedenim in her zerresinde Bü için vururdu. dişlerim de. çenem de. lafını sakınm azdı. Adam m üteahhit . kalçam da.ye koşarak çıkardım evden. Ve şimdi o kadın öldü. anne­ mizin perişan halde olduğunu söyledi. Ben hiç üzülm em zannediyordum am a sanırım üzüldüm. bunun evini dağıttı falan filan diye. Öyle bir kadın­ dı. Yani bilm iyorum .

.dece garip bir duygu.. Ö lüm çok ilginç bir şey. En kötüsüne b i­ ya ne aşklar. K üç ük 34-0 A pt al ın Bü P u ctı yü k D le iyi olarak aklına kazınıyor. Bir insanı kaybettiğini anladığında. ne kavgalar.. Kadın hakkında iyi bir kelim e bulam a­ paranın içinde yüzdü. her ün yaşam ış gibi sanki. sı dığım için üzüldüm. her şeyiy­ yapılana bir bahane bulabiliyorsun. ne şehirlerde yaşadı. Ve ancak kaybettiğinde. ne ülkeler gördü.. K oskoca havalında neler gördü geçirdi. Boşuna le yakışm ıyor. . ama şimdi hepsi kayboldu.

. B ir defa gece vardiya­ me on altı saat çalıştı. Siker atar beni diye düşünüyordum . nk ılu u y a & ı Bü yü k D ün ya sı lıe y o o o o o . kim ler ölm edi ki. Ondan hiç beklem iyordum bu davra­ nışları. Çocuk her şe­ yi yaptı etti benim için desem yeridir. nasıl olsa toprak olacağız.! Esm aCeyhan yanım ızda yoksa m uhabbet ediyoruz.” dedi. “Sen gelm e hiç. Y a- A pt sına yazdırdı beni. am a hiç “aşkım bebışim böreğim ” durum ları­ na girmiyoruz.D u v a r la r ı t ı r m a l a d ı ğ ı m g ü n l e r so n a e r iy o r A nneannem in ölüm ü biraz sarstı beni. Kendi benim y eri­ al ın kaldı be PuCCa falan diye bezgin bezgin dolanıyordum . Ben biraz toparlandım kendim e geldim . zaten bir daha da beni evine davet K üç ük etmedi. Biz neden varız. M esajlaşı- yoruz mesela. O günkü ö p ü ş­ m em izden öteye gitm edik. Gelm işken bizim şu durum un adını koyalım pozisyonuna geçtim. o sağda solda gözüküyorsa hiç konuşm uyoruz. bu dünya sana mı süre zarfında da yanım da olan tek kişi E rik ’ti. Bu |:u\uk 4 p t4 İın bu.

Belki öpüşürüz um u­ D “Ya am a elini tutsam mı tutm asam mı bilm iyorum . kolum koluna değiyor den tutacakm ışım canım. “S ev ­ m iyor kızım seni. bir dönüp öpeyim şu kızı dem iyor. ama benim surat nasıl asıldı. bir ham le yapm ıyor. M esaj sı düşündüm . sadece m erakım ­ dan soruyorum . A pt al ın D ayanam adım Bü di.” “Peki olalım m ı?” “B ana ne soruyorsun halla hallaaa. film i izliyoruz. Yüz yü artık. o zam an acım ış da dem ek ondan iyi d av ­ ranm ış sana. “O lalım m ı?” “H ayır ben bir teklifte bulunm uyorum . yine hiç konuşm uyoruz. M adem çıkm ıyoruz. o tutsun diyorum . Sevse. Bir de ben n e ­ K üç ük li m iyiz seninle?” deyiverdim. dem ek ki seviyor bebe beni dedim. yok. ne dolanacağım bu hırtla diyerek m isafirhaneye gideyim ben dedim. A rabasına bindik. çıkm ayı düşünseniz. İyice sürttürüyo­ eğiliyorum . Bir de şu olaylarda bana bu kadar iyi davranınca .ni bizim bir dışan çıkıp bu durum u konuşm am ız lazım diye attım “Ç ıkışta sinem aya gidelim ” diye. Sonra da zaten sıkıl­ dım. ya se v g i­ gaza geldim biraz. bu şekilde mi d av ­ ranır?” diye m ırm ırm ır kendim i yedim .” P u cca ün biz sonra ben gittik C evahir’e. Sinem aya girdik. Ç ık ­ tık sonra yürüyoruz falan. Okey dedi. O filmi izle­ yirm i dakika boyunca R obocop gibi oturdu o koltukta. duyla film le ilgili abuk subuk şeyler sorm ak için kulağına k rum kolum u. Önce o. ben ne bok olduğum uzu nasıl çözeceğim i düşündüm .

En azından m isler gibi akça pakça yapayım . A ğzım a kürekle vurm uşlar gibi öne doğru uzatıp.. Bu da bir şey söylem edi. İç çam aşırı çekm ecesinin önünde ne giyeceğim i bulm ak için oturdum.” dedi sarıldık m arıldık. N ın ın ım u u !!!!! B acaklarım kıllm ııın! A llah kahretsin b e ­ travesti bacaklarla gidem em ben onun evine. O ff aslında tam mızı.. oturup konuşurduk ne yapıp ne yapm ayacağı­ yü ni.“Ç ok zor olacak biliyorsun değil m i? Epeydir düşünüyo­ rum ama. Hadi m inco neyse de o k D ün 243 k ü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y ası ya sı . sadece. ben sonra geçtim içeri. “Âdet donla­ A pt “Ben seni düşünüyorum biraz da.” dedim ve indim aşağıya bir hışımla. tuttu elim den. O turup konuşm a kısm ına ben de inanm adım am a işte olsun. geldik m isa­ firhanenin oraya. Yarın bir yolunu bulup onun evine gideyim bari. Bugün K üç ük bacaklarım yüzünden olmadı.” dedi. o yüzden kafam karışık al ın “ Kusura bakm a. “Bugün gitm e bizde kal. Bü da zam anıydı.” Böyle bende bir ergen tripleri falan oldu.. “O lm ayalım o zam an n ’apim . P ekm ez’e öyle lak diye diyem em bu d u ru m u . Bu da geldi arkam dan m isafirhanenin duvarının oraya geçtik. O değil de çok heyecanlandım şimdi. haflasonu alırım diye bırakm ıştım . “ Sana börek pişireyim ihi m ihi” diyerek y o ­ lumu yapayım . kaşlarım ı indirerek hom ur hom ur konuşuyorum . Hoop cart caıt alıverdim bacaklarım ı. Sürm ezse sen zararlı çıkm a istiyorum bu iş te n .

Kı adin i kanıtlam ak için v ar gücüyle ç a ­ al ın masın. ama yok. K adınsa bildiği her -¡./. O yüzden de bu sefer giymeyi acaba. Bü m ediği num ara yok. Gerçi erkeğin bu dııru- 244 A pt yorsa yapm ak ister. "H om o değilim ben. hâlâ neyin teranesini yapıyorsun. on kaplan güctindeyiuT gıist^îijî. yirm i beş liralık.'. “ Ulan bunun sürüyle tokm akçısı vardır. I. Bir P u tça yü düşünüyorum . Ne kadar ilginç oysa bu muhabbet. ay yok rahat durcului. İTKeğıvı. kadar getirm işsin K üç ük adamı. “günlük donlarını” ve iki senedir hiç kullanm adığım baktım Bir de arkaya bir yere sıkıştırdığım . hır ayy ben istem iyorum culuklar. tee ne zam anlar seksi adı altında satılan. yi unutur. D üşünüyorum ammaaa. aklına ne g eli­ lışır. Kadının. kaldı garibim orada. Banu A lkan'ın Y a ­ şar A lptekin’den kaçarkenki sahnelerde giydiği şeyden vardı. Ama bunu kullanm ak nasip olmadı. hayatında ilk kez çük görm üş gibi bir nazlanm alar. Zerrin Egeliler gibi çıktı karşım a” . yeniden kam çılan­ U ff ilk sevijm c olayı çok kasıyor insanı.e bu tamamen toplum baskısı yüzünden olan bir durum. norm alde böyle olm am aslında" diye­ rek kendini durum dan soyutlaması. hani k a ­ şar olarak aklının bir yerinde kaldıysam . M e se la erkek ilk olayda. . ç ı­ kayım onunla şöyle salınayım falan. “Orospu değilim ben. Çok istiyorum oysa. H ayır yani ölürsem falan. baksana bil­ de şimdi hani bu P ekm ez’i aldattım m evzusu falan. şindi bu adam der mi k D ün ya sı “seks d o n lan ın ” adı altında üç gruba ayıldığım külotlarım a .rım ” .k l x ı evim. gelinlik diye tabutum a onu serecekler ona üzülüyorum .

canı ¡'kegim demiştin . Erken boşalan.na gelen şey I. i \'ut .. •> •* uit» vidrrke" san:/ :k. bvnı "anr j. Götünde. 7. sen benim sevgimi. r kata. İjte . n'ap cam bu yaştan sonra. N eyine böbürleniyorsun hayvanat? N ohut kadar çüküne mi? O tuz yedi saniye süren sevişm e sürene mi? A nca para verip yattığın kanlara mı? B una rağmen sana acıyıp.t rk ¿¿k fhsk'ubet tu ejlu •an za rf içinde yazıp vermiştim. bari şunla evleneyim de...” diyen kad ınla­ ra nu? İnsan biraz utanır sıkılır. Gerçi Allahtan dua ediyorum . basarım zarfa parayı. “Ehi ehi ben ıssız adam ım . bu m alı benden başka kim se sevmez. sakin bi hayat süreyim . hatta cinsel hastalık bile kapm ış o la ­ bilirim ” . Her ne pahasına v>nn... bafiler kaçarım .u tır ç atır s ik tiğ i­ ni b ir d e üstü ne p ara v erip in tik a m ald ığ ın ı a n la tı)o rd u . . “ B ed a v a mı san d ın para v erip a ld ım “ modı«na g irm ed e n bu ada-v.aşin . «iJirıdi g itti pi K üç ük • a sa d a n .'n jşkunn b. . . . parası da çok zaten. ■>garkının sö zleri d e şöyle b ir şey d . / e»* /e a r. . y . . A pt al ın ııa4 yakalanm adılar..”.ı .* sem * Sun den çık a ca k . pisliğin tekiyim . Ayy ne kötü olurdu. fa te.ivvfp alacağını demiştim. “Yazık la. ellerinde m or zarflarla alışveriş yapan karılar 4 Ç ılg ın S ed at S en d ro m u : B ir a ra çok.-m S ed at gibi eski sev g ilisin e tuzak h a zırla y ıp in tik am ın ı alm ak isleyen e rk e k le rin iık aî l. i 1 0 l *. düdükler atanm .ıria haykırmış.ür \*cfd: er: •.. 1 da t futun bir zarf bulacaksın.. .'". * •' r.. “Ben Çılgın Se ­ Bü yü ışkını* b* ¡/VU k D ün ya sı . liç k ilo pire var u ’ibı zıplay arak garip d a n sla r e d en Seuat. in a 'd > bir ya < a. r i n .Zomayında sen benim aşkı '/?/. “Çılgın Sedat*” sendrormı- dat'ım .u. Şimdi ise /» -n/ı <\ ngnn'.* . çünkü o zarjm . bi'' de bej para etmeyen bir rer. . •*. çift sı'-r " •emiştim.” diye dolanm aya başladı.m unu sağ olsun “ Issız A dam ” kurtardı.t.. d u d ak ların ı iki m etre öne d oğru g ö tü rü p d a m a rd a n p a rç a la r sö y lü y o rd u K endtni p a ra için terk ed en k arıy ı .<jl taşı gibi açdaeok verir. Bir de m arifet gibi nasıl böbürlenerek söylüyorlar. şeref­ sizin. a) kav.” diye b ö b ü r­ lenen adamlar. • r ^ . Yani b u ­ nun anlam ı şudur: “Yatakta bir halt yapam adığım gibi.a <7*!'/<. m ak arası g e çilm işti. Üstüm den de geçm eyen kalm adı. . ı • „artı alı/ıg .â m â o. sen benim ı .n. y a ­ takta kendine güveni olm ayan her adam . . H eh işle i.

İyi ki ciddiye alınmadı o adam. Ayy bir yatalım da şu ilk aşam ayı atlatalım . A l­ yı kolaylaştı da. “H obereyy ben çılgınım . Iyyyk! İşte şim di içim de hem m erak. krediyle ev satın alm a o la ­ . eski sevgilim in p a ­ rasını verir düzer giderim .olsaydı her tarafta.” diyen adam lar yok oldu. hem nasıl davranm am g e ­ rektiğini bilem ediğim bir duygu. iyi ki. A llaaam m sen benim yüzüm ü kara çıkar­ m a lütfen! K üç ük A pt al ın Bü yü Pu cca k D ün ya sı lahtan cep telefonu fiyatları düştü.

Böyle bana doğıu kaykılıyor. o kadar hazırlık yaptık boşa gitm esin. Çıkışta yine o önden ben arkadan çıktık gittik bunlara. “Yeriz ya y e ­ K üç ük m eği” deyiveıdim . O iki lafından biri “Bize gel” olan mal. İlk ham leler gelm eye başladı o n ­ dan. ben utanıyorum ihi mihi yapıyorum . “Akşam bişiler ın Bü Geceden her tarafım ı keseleyip. Pizza söyledik. eli om zum a geliyor. TV izliyoruz. fingirdeşm eler derken. kendim i çekiyorum . kendim i parfüm lere yatı­ yü k k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı D 247 ün ya sı . Ç antam a ne olur ne olm az diye bir iç çam aşırı attınverdim . Acayip A nu yapalım dedi. ama ben nasıl k a ­ sılıyorum nasıl anlatam am . onu yapalım . sabahına işe gittim. b u ­ yacak.S evişm ek ya d a se v işm e m e k işte b ü t ü n m e sele bu! rıp. şarap m arap. On m ilyon şey saydı salak! Baktım olm a­ pt al orada hafif nam eler. İşte yapalım m ı?” dedim. Bunun gözler m onçiçi gibi açıldı tabii. Öğle yem eğinden sonra E rik ’le stüd­ yoların orada E sm aC eyhan’dan gizli buluşalım dedik. N evizade’ye gidelim . bu kez balık yiyelim .

ayrı yerlerde yatacağız. Hem en hoopp klasik erkek yalanları var ya. “ Ben böyle eşofm anla yatam am ” dedim. Önce bundan bir hareket yok. Yatıyoruz yan yana. Şim diii işte geldik horozun öttüğü noktaya. mışıl mışıl uyuyacağım ! Aynı yatağı g ö s­ ama yine de o yatakta yatcam. Baktım bu bir battaniyeyle içeri girdi. Zaten o son şişe şarapla iyice yavşam alar başladı bizde rettim. k D ün ya sı şünm esin” m ottosuyla. Yediğim her boka ri dedim. O cüm leyi kurarken bile aklım a doksan beş tane p o ­ zisyon geliyor." deyiverdi. Çok uzun süre bir daha da yaklaşm adı. şöyle rahat edem em ” A pt hafif hafif. Sonra bu da. anlaşıldı. Sonra “ Ayy ben böyle rahat edemem . şunu da bitirelim bari. Eğer ayrı yatak hazırlarsa bana. Çıktı benim alt taraf. Hiçbir kız da bunu yutm az yani. “Ayy sarılıp uyuyacağız çok rom antiğiz” dem ek daha terbiyeli geliyor. "Sana sa ­ rılıp uyum ak istiyorum sadece bikbik mikmik. y a ­ pacak bir şey yok. “Hep onun yüzünden yaaeee. “Yatalım artıkkk” diye d i­ al ın alkol süsü verip. Sonra hemen “hakkım da kötü d ü ­ dedim. “ Yaa bak o işi yapm ayalım taam mı?" . olm ayacak bu iş dedim. Sonra yatalım uyuyalım dedik." diyeyim b a ­ Bü yü terirse.kasıldım öyle böyle değil." d e ­ di. önce “Yaa bana ayrı yer hazırlar m ısın?" diyeceğim . bebe niye ööle bir tribe girdi onu a n ­ lamadım. "B enim uykum gelm edi. Ama işte.” dedim. H a ­ di kendim i anlıyorum. “Ya saçm alam a yapm ayız. Baktım kıvam a geldi. Hemen açtım diğer şarap şişesini. "C anım seni isti­ K üç ük yor” dem ek yerine. çekti kendini.

O f i.. bugün de kalk alttan bağlam alı bady'yi giy.< M k D ün ya sı . dem ez canım . bana “ Vay süıtükkk!” der mi? K afam ­ dan geçenler mi? Uuu ooo um m m tum mm evet evet bunları yapayım ona ben.1«. G e ­ ri zekalıyım! Seksilik denen her şeyi öldüren bady. yapm ayayım . A caba büyük m ü lan. Ayy n ’aapsam bilem edim .I | « t « lı ıı Bü yü < t. bisiklete binm ek gibi zaten.. “ Bunları sen kim le­ re vapiın?” der>e. A m a an a­ cım. sık dişini uğraştır biraz. al ın tamam. yapalım en iyisi. l i f . Bir şey yaparsa. Neden onu giydiğim konusunda zaten bir fikre sahip değilim! Sen tut bütün gece planlar yap. yok yok arkam dönük kalsın. sndaşım oldular. Çatalım ı görm eyen kalm adı. y a p m asak m ı? Yaparsak benden soğur m u? Sabah m or zarfla p a ­ ra bırakıp gider m i? Daha çok erken oldu. Haa ben bisiklete binm eyi de bilmiyorum .ır> . G elecek nesilleri bundan m ahrum bırakm ak için iki senedir alttan çıtçıtlı b ad y ’ler b e ­ nim tek dostum . Yok anacım verim yaa n ’olcak. off yapm ayayım ya. A m a bilem edim yatakta giyilm em esi gerektiğini. akim a gelir insanın. Yaa hemen de verilm ez ki. D üşünüp duruyorum : “Yapsak mı. Acaba kafam dan g e ­ K üç ük çen her şeyi yapsam . ya bir daha erkek yüzü görm ezsem . ama kalasından geçer.derken kaldım altan bağlam ak bady’yle." A pt anam elini attı belim e. dönüp ona doğru baksam mı. Ya bu tek şansım sa. Yapayım yapayım n'olcak. bu işin kuralları nedir. eğildiğim anda zafer işaretim kabak gibi m eydanda b e ­ nim. Ama zaten pim pirikli. o kadar öküz değildir. Lan nasıl yapılıyordu bu iş? Öııce öpüşeceğiz. bağırıp korkutayım ... Unutm uşum ne yapılır ne edilir. Ahunda eli bieiğim e doğru ilerliyor.

Öyle iç içe dış dışa sadece bir kişiyle olduğum için bu çok koydu bana. terbiyesiz geri zekâlı. tavuk yapcak sanki. benim ona güvenm em em gerek aslında. Ben de işin duygusal kısm ını düşünüyorum mal mal. “P rezervatif alm adım .” “Tam am sadece bak. Y ap ­ Bü yü Pucc. bak rahat dur yapm a. bişi yapm ak yok am a. sen kendini ne sam yosun?” gibi salak salak düşünceler geçti beynim den. korunun falan filan d i­ ye.” . her şey çok güzel gidiyor.” “D önm em . ama şu anda bu çocuk gayet film lere taş çıkartır boyutta efor sar- 250 A pt Bebe ne iyi düşünüyor işte.” “Yaa bişi yapm ıyorum . her tarafta bangır bangır afiş— al ın yapam azm ış. K üç ük Başladık biz olaya. A m a sadece orada kalıyor. sadece bakcam . O rgazm olam am a nedenim i eski sevgilim in beceriksizliğine bağlıyordum . ben seni yapam am o yüzden. Yani ben yine orgazm olam adım .“Çek elini ordan yaaa. hatta fazla g ü ­ zel gidiyor. AIDS mi sanıyo hayvan beni. ier çıkartıyorlar prezervatif kullanın. am a tam öyle değil.” Bu laftan sonrası zaten m okoko diyeceğim . Tepe noktasında öylece kaldım . “G üvenm iyo mu acaba lan. k D ün ya sı “Bi dönsene bu tarafa doğru. iki tane suratına g e ­ çirecektim . B irincisi prezervatif alm adım ne dem ek? Tam am k o ­ runm ak gerekli falan filan.” “Zaten yapam am . prezervatif alm adım yapm ayız diye. N ’apim am a? Kan beyne gidiyor mu diye bir sor bakalım. tırayım da sen gör gününü. am a çok koyucu bir laf bence.” Sen kim sin lan da beni yapm ıyorsun deyip.

U tan ­ m asam ağlayacağım ne yaptık biz diye. boğulcam ” dedi öküz! B urada ilişkinin gidi­ şatıyla ilgili de gayet açık verdi yani! Geri zekâlı öküz! K üç ük A pt al k ü ç ü k a p t a lı n b ü y ü k d ü n y a s ı ın Bü yü k D ün ya sı . bu geceler için de öyle ilaçlar olm alı bence. sabahları oluyor Türkan Şoray. Gece içim e kaçan Zerrin Egeliler. K oştur koştur yatağa döndüm . parfüm sıktım . öpüşü­ rüz falan diye diş m acununu parm ağım a sürüp şöyle bir g e ­ çirdim. Konuşm ak istem iyo­ rum . hani uyandığında beni öyle güzel görsün diye. Bu uyandı. Ondan önce kalktım . “ Yaa sen parfüm m ü s ık ­ tın sabah sabah. Alkol sonrası sabah içilen ilaçlar var ya.fettiği halde yine o noktaya ulaşam adım ! Sabahı çok kötü oluyor bu ilk gece olayının. hem en tuvalete gidip saçım ı başım ı yaptım . Çantaya koyduğum yeni çam aşırı giydim. böyle bir kasıldım .

bu K üç ük ler. E rik ’le birlikte olm aya başlayalı bugün itibariyle tam iki hafta oldu! İki haftadır onun evinde yaşıyorum . sadece k ıy a­ fetlerim i alm ak için m isafirhaneye gittim. böcekler. İki haftadır dünya­ nın en rnullu kızı sayılırını. İstediğim gibi küfredebiliyorum . bazen sabaha kadar sadece kahkaha atıyoruz.Bazen k end im e hayret e d iyo ru m . ikimiz de fazla rom antik değiliz. ba/en hiç uyumak gelm iyor içim den. sanki aylardır çtkıyorm uşçasm a oyunlarından hiçbirini ona uygulam ıyorum . o da yatakla yatmak. kadın ın Bü yü k D ün ya sı . allı pullu yem ekler çok saçm a geliyor. Ya ben biriyle yan yaııa yatam ıyorum . gece çabuk bitmesin diye. Yani bir ruh ikizim varsa. Düşün buna rağmen h â­ la yelm iyor. Hiç s ı­ kılmıyorum resmen yanında. sabahlan akşam a kadar işteyiz. Bir tek sorunum var. Bir kere aynıyız. Ç içek­ pt al rahatım yanında. Hele böyle eli kolu d eğ e- A çocuk olmalı dıve düşünüyorum . akşamdan sabaha kadar da evdeyiz.

m e ­ sajlar atıyoruz. İşyerinde rezil eder. S a ­ cuğun onunla değil benim le olm asından zevk alıyorum .cek. üstünlük kurduğunu düşünüyor insan. Bir tatlı. sonra geceleri onu arıyor.. bu K üç ük düşünceye başka kılıflar hazırlıyorum . o ç o ­ al ın mesi gereken. kim seye çaktırm am aya ça lı­ yü de sanırım böyle gizli saklı olm asının verdiği heyecan da çok k D ün 253 lcür. Y em ekhanede sadece ikimizin arasında olan bir cüm le şıyoruz falan. yem eğim e fare zehiri atar. am a işin aslım m aale­ sef biliyorum. Bildiğin uçuyorum yani havalarda. İşyerinde sürekli birbirim ize kom ik kom ik m ailler.ük a p t a lın b u yu k dü nyası ya sı olsa kesinlikle değm eyecek bana!!! Bu da ahtapot gibi sarı­ . görüyorum. Yalnız şundan da em inim . Ezik miyim neyim diyorum . Ben yanındayım . götüm de yem iyor açıkçası. Etik olarak hoşum a gitm e­ daha var: Esm aC eyhan! İşte sürekli E rik ’ten bahsediyor. yem in ederim beni yaşatmaz. Onu uyuttuktan sonra.. En sevdiğim kişi de yor babam sarıyor. bir şeyler yapar yani. B öyle sürekli kesişm eler. Böyle garip bir şekilde. ayyy çok kötü. köşede bucakta buluşuyoruz. Uçmasına uçuyorum am m a tökezlem em e de az kaidı! Daha hiç k im se­ ye söylem edik başladığım ızı. H er bulduğum uz boşlukta. A pt bah bana bunu farklı anlatıyor. bana dokunm asın diye yatağın en ucuna kıvrılıp öyle uyuyorum. eğer E rık’Ie olduğum u E sm a- C'eyhan öğrenirse. biz kahkaha atıyoruz. am a köpek gibi zevk aldıran başka bir detay Bü söylüyor. S a ­ hipli erkeklere olan tutkunun nedeni sanırım bu. san p sarm alayacak. buluşm ak için k ıv ­ ranm alar acayip hoşum a gidiyor.

"Hobaa gençler pt al dilediğim gibi at koşturabilirim . H er ne kadar etrafta. E sm aC eyhan’dan iyice uzaklaştım . O ff hiç düşünm ek bile istem iyorum hakkım da ne diyeceklerini.Hadi onun gazabını geçtim . m ıçm ıçh. Yani arkadaşlık dediğin. ın Bü olsun diye. için çıkm ıştım . o da benden nefret etm eye başladı. Sevgilim e hissettiğim bağlılığı. C ıvık cıvık. böyle içli dışlı. Zaten ne yapacağım başka? Y aşam a nedenim iz. H atta ve hatta direkt sevgili bulunca yanındakini satan tipler olur ya. Zaten eski çalıştığım yerden. her an sevişilecek türden arkadaşlıklara h a ­ bu akşam napıyoruz?". «5+ A yatta katlanam am . Hah dedim çok güzel kıvam a geldi. başka­ larının laflarını gayet um ursuyorum . Ben bozdukça. artık dostluk gibi kavram lar çok tırıvırıdır. "Ahaha C em ile’yi gördün mü. başkaları d e ­ zık değil de eskiden arkadaş olduğum kıza yaptığım kapak koydum araya. aram ız iyice lim oni oldu. bu durum arkadaşım a attığım bir k a ­ k ğil mi zaten? D ün ya sı P ekm ez’i aldattığımı gören insanların suratına bakam adığım . B ir m esafe Pu cca yü İşte ben en azından. ne K üç ük giym iş". Sürekli bozuyorum bana bir şey dediğinde. hah işte ben aynı öyleyim. "Hadi gel şunu m akaraya saralım" gibi türü m uhab­ betlerin geçtiği olaydır. aşkı. Bir de benim için arkadaşlık. "B en k en ­ dim i biliyorum hedehödö” diye dolanıyor olsam dahi. bütün gösterişim iz. Şimdi o çocuğun arkadaşıylayım . arkadaş denilen şeye hissedem iyorum . bir de b e ­ nim arkadaşım ın eskisi.

Sonra işte. İçim den dedim ki. D edim en azından o suçlu olsun. ağlaya­ ın Bü anladım ki orası gayet gevşek bir yerm iş". Sekiz kişi var m a­ yü oldu. Valla cevap verme tenezzülünde bile bulunm uyorum . m adem o rta­ okula çevirdin burayı. otobüste. Geçen gün İzm irlilerle ilgili anlatılanları rivayet sanıyordum . aşkta. ama artık sada.” dedim . A hep m ağduru oyna. am a olm ayacak­ K üç ük sın. işyerinde takıldığın insanım yani. elim i sanki gözyaşım ı tutuyor gibi yapıp. Lafı bittikten sonra. Şu hayatta öğrendiğim şeylerden biri: Ne bok yersen ye. boynunu kırıp atabilirdim : "PuC C a’yı tanıyana kadar k toplantıda öyle bir laf etti ki. sen bilirsin. Şimdi eğer orada ben de ona laf söyleseydim . T uvalete gidip bekledim. le abartıyorsun. onlarla böyle salak saçm a laf sokup duruyor b a ­ na. A rkam dan bir kız geldi tuvalete. Üç gündür. vapurda her yerde m ağduru oynayacaksın. ağlam aya devam ettim sesli sesli. A m a anladım ki kü ç ü k ap ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı bildiğin ortaokul talebesinin tekiym iş. “Konuşm ak istem iyo­ rum . yanılm ışım . Kız mış iki kızı. o da bana laf söyleyecekti ve öyle biri bizi susturana kadar devam e d e ­ cekti. sonra susar nasıl olsa dedim . kom şulukta. Kız tam anlam ıyla deli gibi davranm aya başladı. bir şey söylecek gibi yaptım . artık işlerin geldiği son nokta D H ayır bazen seviştik haberim mi yok diyorum. sonra kafam ı rak çıktım dışarı. eğdim kafam ı önüm e. Ulan ne b ö y ­ ün 255 Y apar yapar. yanına al­ . pt al kaldırdım . yönetm en de duruyor. Siyasette.A m a Esm aC eyhan da m aalesef benim tam tersim m iş.

G eçtim m asam a oturdum . A n ın d a nasıl to p la n ıy o rla r oraya ya! Sen k ap ıd an b ir ç ık ıy o rsu n . E ğ e r senden ses çık m a zsa . Ç ağrı c ih a ­ zları falan da var: "B ipip biri ağ lıy o r. Bir tan esi. Sonra Erik geldi yanım a. "Ayy ne saf kız.'tuvalette ağlayan kızlara teselli e k ib is iyice toplandı oraya. "T am am . düşünün artık. onu da b ili­ yaa adiye. aaaa bak y a y ap tığ ın a. Bu da. y aaa yaaa. ama bu hareketlerine anlam verem iyorum . değer m i?” . Yaa öyle d e ­ k yin. B azen b u n ların özel b ir k u lü p leri lalan o ld u ğ u n u d ü şü n ü y o ru m . Ben de bunların karşılığında. g i b i k elim eler ekliyor. çok seviyorum aslında o D türünden cüm lelerle. kafaları y ana eğ ik . sen den çıkan her cü m len in so n u n a. em inim onu bana söylerken düşüncesizce söylemiştir" tem iz yürekli" falan gibi şeyler düşünsünler diye. "Kalk gel bi dışarı çıkalım sen 5 T u v a le tte ağ lay an k ı/la ıa te se lli ekibi: ö y le b ir ekip v a r y em in e d erim . rı. h em en b aşk an ları göz kırpıp. hiç değm ez". Onun yanında dolanan iki kızdan b i­ ın Bü gibi şeylerle cevap veriyordum . insanlar kendilerini taraf olm ak zorunda hissedecekler. zaten kö tü . "H adi bı elini y ü zü n ü yıka. aslında biliyorum o çok iyi biri. b u n alm asın . o f f f . S o nra o anaç. "Yaa sen takm a onu. hadi toplaşm ay alım . onlara sadece "Öyle dem e­ me. "Yaa biz seni biliyoruz. senin kolu n a girip lav ab onu n m u slu ğ u n u açıy o r A ğ la y an insana nedcıı b a y g ın m uam elesi y a p ıy o rla r K üç ük o rası ayrı m evzu. biz yanındayız m esajlarını verdiler b a­ ün yoruz. sakinleş." d ey ip . "İstersen a n latab ilirsin . işy erlerind e falan. büyük ihtim al b a şk a n la rı. orda ona bir geçirecektim . Çünkü ben de kızın hakkında kötü konuşsam . bir ri de saçımı düzeltip beni teselli ediyor. hiç canını sıkma sen" na. okulda. h em en tu v a le te ”. rah atlarsın . ‘Ağlayan kızlara masada moral ekibi" toplandı bu kez. ’ dey ip. seni izliyorlar. nasıl P u ı ca yü kızı. "Bak ya sı O nlardan biriyle gözyaşlarını eşliğinde konuşup çıktım d ışa­ . Ama bu durum da bir ezen. o d u ygu y ü k lü sesiy le. H iç selam v erm e d iğ in iz bu k işilerle sad ece orada sam im i o lu r­ sunuz." d iy erek b ü tü n ekibi d ışarı ç ık artıy o r. "B itaııem n 'o o ld u u u ?" dıve aynı anda başlıyorlar. A pt al ezilen var gibi duruyor. "C ıkcıkcık.

" dedi.” dedi. Böyle ağlayan. Ohh dedim bir taşla iki kuş. "Hadi kalk hadiii.” dedi ve kolum dan tutup kaldırdı beni. Yok istem iyorum falan yaptım . iki haftalık bir ilişki için konuşm ak belki saçm a ama ben çok seviyorum . Yani ben bu çocuğa böyle num aralar yaparsam g ö ­ te gelirim onu anladım . “Y aa bırak ciğerini b iliyo­ rum kızım senin. “A ğlam ayı kesebilirsin kim se kalm adı. Ya o ff bilm iyorum . o lafa ağlam azdın sen.” dedi ve öptü yanağım dan.le. Kaldım mal gibi. K üç ük A pt al ın lu içıik ap talın b ü y ü k d ü n yası Bü yü k D ün 257 ya sı . sen ne sansarsın var ya. Burnum u çeke çeke yanında yürüdüm . “Ne diyosun beaaaa!?” falan yaptım . Bu hem hoşum a gitti hem de utandım. am a beni bu kadar iyi tam m ış o lm a­ sına da çok şaşırdım. ağzının payım verir­ din. resm en kızı piç gibi koydun. kendisi yüzünden m ağdur olmuş biri var karşısında neticede. öyle böyle değil.

Ben de sinir oldum . Çok saçma! H ayır bir de çok öze­ niyorum . ben doğra m isafirhane­ yor.S e n in o can ın arkadaşının A lla h belasını versin! Erik-’in metresi gibi yaşıyorum resm en. P ek- ın ye gidiyorum . arkadaşlarım ın Facebook fotoğrafları iki geri zek âlı A birlikte olduğum uzu. B en E sm aC eyhan’ı ekarte ettim. sevgilisi olur. karısı olur. susar gider. hiçbir arkadaşı b ilm i­ 258 Bü Pucca yü k D ün ya sı . Zaten P ekm ez'in bir ilişkisi var. üç gün üst üste ç o ­ al di. Dışarıya çıkam ıyoruz. bildiğin kapatm a­ yım. “Pekm ez benim kankam yeaaa" olayından sıkıl" dım artık. Pekm ez onlara geleceği zaman. hatunla selamı sabahı her şeyi kestim. Yirmi sekiz yaşında herifin kankası mı olur lan. bizim pt m ez’de hissetti mi ne yaptı bilmiyorum . İlk başta hobereyy dediğim her şey gözüm e batıyor şim ­ cuğun evinden çıkm adılar. P ekm ez’le küsm esini dilem ekten başka çarem yok. artık söylesin olayın üstünden onca su aktı um urunda bile olm az yanı. iki üç K üç ük m ırın kırın eder.

halia haHa. kızla üniversiteden tanışıyorlarm ış. evine m isafir gelm iş dötüne kadar şortla karşım ıza çıktı. m üzik ö ğ ­ retm eniym iş. onlara yem eğe davetliyiz. Bu nasıl ark a ­ Şortlu arkadaş mı olurm uş! Hatun sürekli olarak bir şeyler anlatıyor. B a­ cağı yanm ış.surattan ibaret oluyor. Bü yü k D ün 259 ya sı . parm aklarım uzun falan. Ben daha ne olduğum u bile bilm iyorum yani! Geçen gün dedi ki.nmn gibi b a c a k ­ ları var. Ben bacaklarına bakm aktan kızı görem edim zaten. G ittik evlerine. herkes nuç mıç. benim göz faltaşı gibi açılıyor. ilgi üstüm de K üç ük olm alı. bi batik hiçbir şey yok o bacaklarda. şekli şemail . Ben de güzel bi yerim i gösterm eliyim . G it uzun etek giy. Allah A llahhhü! G eçtik içeri. o yüzden pantolon giyem iyorm uş. Bir tanesini bile dinlem iyorum G ö ­ Yanık diyo.. kelli felli kırk küsur yaşlarında bir adam. çok sürtükvari bit hareket olur. al k u yuk ip ta lin b ü y ü k d ü n v ası ın daş lan! İnsan dediğinin arkadaşı ezik büzük bir şey olur. yanık izi bile yok. B acakları kadar ilgi çekm ez ta ­ bii. “Seni çok yakın bir arkadaşım la tanış­ tıracağım . Düşü» PuCCaa. A pt züm sürekli bacaklarında. devam lı ama. neren güzel senin'’ B itik le n » . Dangalak. Fakat şimdi frikik verirsem . karı her bacak bacak ü s ­ tüne attığında. çenem e falan koyayım .” Büyük ihtimal P ek - m ez’den ayrı tuttuğu biri dedim . "Giyıııse ya şu kaltak. am a bir yandan da sevinç içindeyim . Sonra içeri hatun girdi. kocası bizi içeri buyur etti. değil. Gözlerim güzel am a ben bile sıkıldım artık onlardan. belli edeyim . ilk defa binleriyle bir araya geliyoruz. Herkes çift. Bronz. Bi kıl dönm esi. Ellerim güzel aslında. İşte e v ­ li bir çiftm iş.

Sürekli kalkıyor.” al ın “A m a bence bi etek giy en azından. Y e­ tişkin birer birey olduklarında beni daha güzel ansınlar diye. böyle dolaşırsan ç o ­ Bü “Yoo hayır. Kesin parası için evlendi bu sü r­ tük. bir o yana bir bu yana bacaklarını gözüm e soka soka geziniyor. kafam a sıçayım!" . Garibim m elül m elül yanım ızda oturdu. Kocası da am m a gevşek herif. sen üşüyor m usun?” P u cca yü “H ııhh? Hım m evet evet bence de. Ya o değil de sen ü şü ­ k D ün ya sı yapm adım . Gerçi kızdan bayağı büyük K üç ük adam ama höh dedim valla. m üzik bir yetenek işi.M onçiçi gibi açsam. Am a öyle değil.” cuğun olm az valla.” “Zaten istem iyorum isabet olur. “ Yaa sen de ne güzel iki dirhem bir çekirdek. o yüzden ders­ lerde daha çok çocuklara kaliteli müzik dinlettiriyorum . çocuk doğurup ona bu eziyeti çektirem em . Buna ilgisi olm ayan çocuğa ben bir şey verem em . ışığa doğru baksam olur m u? M akyaj da “M üzik öğretm eni deyince insanlar flüt çalmayı öğrettiği­ mi sanıyorlar. ne şanslı- sın. İnsanlar m üzik ve beden öğretm enlerini hatırlam azlar bile oysa. D ünya o kadar kötü bir Öyle dolanıp durdu pıtır pıtır evde. değil mi PuC C a?” m üyor m usun?” “Y ok ben iyiyim de hani sen çıplaksın ya ondan dedim .-A dam ın sesini bile duym adım desem yeridir. 260 A pt yer ki.” “A haha ben alışığım m erak etm e.

Sonra bu beni spor aletlerini gösterm ek için odaya götürdü. Ç ocukluğum dan beri koşarım. Kız hem güzel.” “A aa olur mu öyle şey.” “lyy ben belediyeye talepte bulundum . Erik bilir. haftada bi gündü. atlarım. haftada iki gün yüzm eye gidiyo­ rum. B ir de bana onlarla hava atıyor. kendim A driana Lim a sandı! “Tartlisana şu tartıda. Gerçi yüzem iyorum o ayrı m evzu. Bir ton ıvır zıvırı küçük bir odaya doldur­ muşlar. Erik bilir!” muş.” A pt de iyi. yürüyen yol y ap ­ sınlar diye. Erik b i­ lir. Deli etti ya iki kelim esinden biri. güzel yem ek yapıyor.” “Ben tuvalete giderken bile küfrediyorum . Erik bilir. birlikte koşardık eskiden. H aftada iki gün yüzm ek mi puff. “Ay bu şu işe y arı­ K üç ük yor. Geri zekâlı iyi kı iltifat ettik. am a bende görüldüğü üzere hiçbir fark yaratm adı. hem sportif mi sportik mi neyse işte ondan. zıplarım . Bi de koşcam . hele iki saat ölürüm sanırım . bir şeyler yapanm . m uhabbeti Uyuz oldum. Bende o aletleri kafasında parçalam a isteği uyandırdı. B ir odayı sadece spor aletleriyle döşedik. al ın Erik bilir. siktiim in E rik’i ne çok şey biliyor­ Bü yü k D ün kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 2bl sı . bak basenlerin için bu alet bıdı b ı- dı” . Kes kafasını at geri zekâlının. “Erik bilir”. E rik’le çok giderdik o şimdi çok boşladı. bence bu sana göre. ona göre sana program çıkartabili­ rim .” “A a aslında ben de tenise gidiyordum . Gidiş am acım azcık farklıydı.” “Spor benim hayatım ın bir parçası.“Am a P uC C a’cım ben her sabah iki saat koşarım .

bir ayda incecik ve sağlıklı olacaksın.. A a ben bilm iyor m uyum de katır inadı var çıkm adım . bir şeyler söyleyecek ama “Erik dünyanın en tatlı insanıdır. benle beraberken bi tane y an lı­ pt söyleyem iyor. zayıf bile sayılırsın am a spor sad e­ ce zayıflam ak için yapılm az.” K üç ük şım görm edim .” Siz birlikteyken mi?!?! Kaldım öyle mal gibi.“Ayy yok tartılm ayayım . ben etim le butum la iyiyim valla. Öyle bir durum oluştu. çok şanslısın. aslında çok fazla olm adı daha ilişkim iz başlaya­ “ Kaç senedir tanırım onu. B aktım kıvranıyor. O kadar uğraşm adan sonra bir sessizlik oldu. Bende P u cca yü B ir siktir git yaa.” “Ayy yok.. H ım m lam aları bittikten sonra başladı. Kışın beni sı­ cak tutuyolar. al ın anda konuşacak bir şey kalm az. Hani böyle olur ya çok konuşursunuz sonra bir lak etrafa bakarlar. halla halla o tartıya çıkartıp kilom u ö ğ ­ k D ün ya sı h ü. Ulan b u n ­ 262 A “Sağol.. iki taraf da öyle m alak m a ­ Bü sanki.” renince gidip E rik’e söyleyecek. Yarım saat uğraştı tartıya çıkartm ak için beni. Çok havai gözükür am a bir kaptırdı mı k e n ­ dini. ondan sadığını bulam azsın.” .” “Şişm an değilsin sen.” lı am a onu yıllardan beri tanıyom uş gibiyim .. B iz birlikteyken bana kendim i prenses gibi h issettirird i. Kilom sürpriz olsun bana eh ü e - “A m a ona göre bir plan hazırlayacağım . A rkadaşlarım da denedim hepsi şim di ip gibi kızlar oldular. Önce hım m ladı hım ladı bayağı.

Al senin zengin kocan varsa. Ne dem ek ya. salak PuC C aü T am k o m p lekslerine yenilecek zam anı buldun. kom pleksli. “pren ­ yü li barklı falan ama. m isillem e yapar gibi. Bana bunu deyince taşlar yerine oturdu ta­ bii. boş konuşan bir tım suratım ı oturdum . Dediği şeyde çok m antıksızdı. beni eviııe götürüyorsun. Sürekli “lirik bilir’Ter. ne y ap ­ tılar. zaten ne bok olduğum b e l­ K üç ük li değil. hem bu sayede Pekm ez olayını da aradan çıkartırım! A pt sevgilim var dem eye mi getirdi?! Gecenin sonuna kadar a s­ al ın tutup eskiden yattığın kalktığın. “ Yok bişiieeee!” diye bağırıp m isafirhaneye g it­ tim. Kaç yıl çıktılar. hâlâ bir ilgisi bir şeyi olm asa bana neden k D ün 263 kü çü k ap ta lın bü yü k d ü n yası ya sı . Evine götürdüğün kızm. Kızın bacaklarım izleyeceğine. dönüncc de onda kalmadım. benim de şişko. Bana ne nasıl davrandığından yani! A m a ben bunu E rik'iıı yanm a bırakm am. ayrı nefes almadığın hatunun Bü gediğine koyam adım . o lanet olası bacaklarım gözüm ü­ ze gözüm üze sokm alar.lar sevgililerm iş bir zamanlar!!! O haaaa hiçbir şey söylem e­ di Erik bana. B ir süre trip atacağım . “Neyin var?” dedi. eski sev­ gilin olduğunu söylesene salak herif. ne ettiler hiç bilm iyorum ama götleri birbirinden ayrıl­ mam ış bariz belli. Ev­ böyle bir şeyi anlatsın ki! H ayır zaten olayın şokundan lafı ses gibi davranırm ış” . k eş­ ke arada sırada başka neler diyor dinleseydin. Hiç hem de.

Dedim senin neyin eksik o yosm adan. götüm göbeğim yine gözüm e çok büyükm üş gibi gelm eye başladı. sonra garip gurup ye m e k tarifleriyle ekranlarda. Kız öyle sülün m ın olm ası ın gibi etrafta dolanırken. Ebru Ş allı'yı da sev erim aslında. Ben ta k ın tı­ rum. 1. b il­ pt ra bile holeyyyy elli gram daha eksildi benden diye seviniyo­ al lı bir insanım yapacak bir şey yok. Ama yuvarlak hatlara mı sahibim nedir. genç kızken hayatını T e - le v o le ’de izlerdik. sen de gayet sportm en bir kızsın. Hele o kollarım A rnıld Ş ıvayze- K üç ük neger’in kas olm am ış hali gibi. Tuvaletim i yaptıktan so n ­ 2f>4 Bü P u c -a yü k D ün ya sı .68 boyum var. aç bakayım E b ­ ru Ş allı’yı dedim. A rdından kocayı buldu.E b r u Şallı dünya ahret b acım olsun Dün yaşadığım travm adan sonra. yıl içerisinde sürekli değişen kilom ise diğin tombik gözüküyorum . benim üç köyü doyuracak baldırları­ pek hoşum a gitm edi. "Şimdi bir tutam defne y a p ra - A şu an elli sekiz.

lıadii hadii". "Kam ımızı içeri çekiyoruzzz" diyor ya. Hem kam ım ı K üç ük sıkıp hem bacaklarım ı yuvarlak çevirem iyorum . hadi ç e k elimrn içeri. iki kaşık inci tozu ve bir top fil daşşağı koyarak b alıkları­ bizimki ısınm a hareketleri yapıyordu. ayak parm aklarım ı ağzım a k o y ­ ma hepsinde başarılıyım . on iki oldu D ün b u çu k a p ta lın bttyuk d u a y a » ya 265 sı m ızı pişiriyoruz. Bende bütün moral sıfır tabii. Benim baldırlarla onun yaptığı. ayy koycam ha iki tane. Köprü kurabili­ yorum . G ecenin bir yansı . Şahsen ben kendim i esnek zannederdim . iki hareketten sonra hooopp geri açılıyor. son iki. Abi zaten hatun toplam dört buçuk kilo. Haa bir de şeyi var. canım yamyorr. ben k o ­ yü bee dursanaü!" Sonra böyle görüyorum kam ına elini koyup k ooyyy oyy bitmedi mi. Hatun ne güzel karnında gezdiriyor elini. orada b itiy o ­ yuyorum . "Kaburgaları k a ­ mıyor. düz lakla. ters takla. "Karnım ızı sıkarak bacakları yuvarlak yapıyoruz" diyor yaa. O da yavrum hemen cevap Bü rum zaten. başladım ben de onun­ la beraber yapmaya. Her harekete gelir tabi. baaowww koptu bacaağım sam nm . "Ayy çok güzel yapıyoruzz. Benim o sıçtığım ın kaburgaları k apan­ al ın yağlar diye kızıyorum Ebru’ya. Kapanıyor. En önem lisi de E rik'le K am asut- ra ’vı denerken gram kıtırdam a çatırdam a duym uyorum b e ­ A pt patıyoruz içeri içerii”. N eden erim iyor bu veriyor bana." diyip sırıtm aya başladı. H er gün kıvranıyorum lan. işte orada ben kendim i bir noktaya veriyorum. açılıyoo açılıyoo" naraları bende tam am en farklı seslere dönüşüyor: "A naam m m ananım . "Karnımız düm düz olcakk bayanlar.ğı. brusshhh ropp bir yağ tulumu. koyup.

o katır gibi dişlerle ekrana çık ı- K üç ük yosa. Sonra k o ­ ün yandan da korkuyorum . Kötü yani. olur belki lan. B urnu m innacık am a güzelm iş. benim dişlerim bile çirkin. üstüm de içi yünlü pijam am ve eşofm an üstüm. İlişkim izin gittiği son nokta buydu işte. “K alçalarım ızı sıkıyoruz” diyor. U ff uff uffff diye hızlı hızlı nefesi cam an ağzıyla sırıtarak. İşte boğazlı bady. bir organım ı bile kıpırdat­ m adan oturuyorum ve E b ru ’yu izliyorum. Beni diyorum şu anda biri k a ­ D ağzım dan verirken. bu kadar A pt al "Kaşları aslında ne güzelm iş. B oyuyoıdur zaten. nefes nefese kalm ışım . D om biliyim işte ben. kafam kocam an durur benim. hem en d icekler ki ‘Höstt karıya bak. şuna da bakalım m uhabbeti olm uştu. öyle olsa. K eşke benim de kaşlarım ın Bü ayağım da patiklerim ile rezil olurum . kılmayı hak etm iyor diye düşünüyorum . dilim dışarıda. onu deneyelim . O kadar hafta Bir de nefes verişleri var ya. b u ­ . ben o kadar zayıflasam vajina kem iğim kabak gibi ortaya çıkar. altım da k orada ben çok sinirleniyorum . kaderim bu. A m aaann acıktım zaten. Ben ebediyen çiko bir kız olarak kalacağım diyerek. Dişleri de güzel. yapacak b işi yok. ben hiç güzel bir kız olm ıcam işte.limde. Bu karı hep zayıftı. sı evde beraber kalınca tek yaptığım ız şey. ben de çıkarım lan!’ Haklılar! Bu arada bu kadar zayıf­ lık kötüym üş bee. şim di biri duyacak ve m astürbasyon ya nu deneyelim . Ben de veriyorum ama bir yaptığım ı sanacak diye. Benim kalçalarım sı­ P uccj yü m eraya çekse. N eyse yeler bana bu kadar hareket. Ayy böyle zayıf olmartı inşallah. hiç hoş bir ses çıkm ıyor yani. Ekrana çıksam .

spor bana göre değil sanki." diyerek bıraktım egzersizleri. Ben en hoş değil.. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı iyisi aç kalarak zayıflayayım.hareket iştahımı açtı. hiç ....

ben de Bü P u eca yü k D ün ya sı K i b a r i y e ’ye d ö n ü ş t ü ğ ü an! . kendim i o m asada nasıl değersiz. Bir de açıklasam da yararı olm ayacak bir durum yüzünden. Bir de kendim e baktım . Zam anında bütün Facebook profilini ezberlediğim için kızın kim olduğunu biliyorum. B ana bir gülüm sedi. Onu severken ayrılm ıştım neticede. P ekm ez’in kız a r­ yakın arkadaşıydı. Erik.İ ç im d e k i D e m e t A k a l m ’ı n B izim işyerindeki yapım cılardan biri yurtdışına gidiyor. A nanı am a bir baktım m asada kam ım ı ağrıtacak olan bir hatun daha var. Pekm ez’le buluşacaktı. Bu yurtdışına çıkacak olan hatun. oturdu sandalyesine. Pekm ez'in de çok al ın toplantı düzenlem iş. Böyle gitm eden önce brunch gibi bir olayla kadın kadına bir brunch’a gideyim dedim barı. Böyle bir eziklik var bende P ekm ez’e karşı. K aşıyla gözüyle şu an her şe ­ K üç ük yiyle karşım da işte. n a­ sıl kibar bir kız. Nasıl güzel. 268 A pt kadaşı. doğal olarak kızla da bir sam im iyetleri var. nasıl lüzum suz hissettim.

sonra y a­ nım daki cüm lesini bilirdi. O bakış nasıl bir bakıştı. gün falan almışlar. "Ayy tatlını çok sevindim . anlattığı her cüm lenin başı P ek ­ ün lışıyorum ama anacım yok. tıasıl kibar gülüm süyor. ama o gün nikâh tarihlerine karar verm işler. sonra üstüm den bir tırla geçti. ya sı kes kızla ilgileniyor sanki. O her Pekm ez dediğinde. Sıra bana gelecek. Pekm ez bu kahveye bayılıyor. M asadaki diğerleri ise. Ancak yüzüm ün alacağı şekil bile önem li orada. hatta konuşm ayı bile." diye cüm leler kuruyordu.Pisliğin biriym iş gibi hissediyorum kendim i. ilgi çekm ek için uğraşm aya başladım . M asadaki h er­ sem. Nasıl bir ezik psikolojisine girdiy- . Kız g ü ­ m ezle başlıyor: "Pekmez görm üş orayı anlata anlata bitire­ öyle düşünüyor yaaa!". "A halıah ezik PuCCa!" diyerek beni tekm elediler. ben daha Evlenm eye karar verdiklerini çok önceden duym uştum zaten. İnsanlar beni fark etsin. bir zeytinyağlık gibi kalm ıştım . ayy darısı başıma. Pekm ez de k m iyor. kızı tebrik e d e rekten. çok istiyor beni de götürm eyi. Allahım nasıl narin biı boynu var. D a ­ ha doğrusu m asaya çıktı. ahaha Pekm ez anlat­ D lüyor. Sizi siklem iyorum bakışı atm am lazım. kıskanıyorum . Herkes sırayla. kızı alıp parçalam ak istiyorum. unuttum gitti. ilgi odağı ben olayım diye bir şeyler saçm alam aya ç a ­ M asadaki bir tuzluk. Sanki insanlar beni görm üyorlar. A pt al ın Bü yok oluyorum . kız boynunu bana doğru çevirdi. beni aldı ve üç kere yere fırlattı. Bir anda her şeyi unuttum. bir şey söylem ek istem iyorum . G özlerim in içine baka baka söyledi bunu sanki. yü m ıştı onu bana. bir şeyler anlatıyor. A lla­ K üç ük hım kalbim sıkışıyor.

Ülkendeki en çok güzel. offf yaa keşke dişlerimi zam anında yaptırsay- P u eca yü leri güzelm iş' diyeceklerdir senin için. salak gibi kaldım böyle. diliyorum o gün ben kıza yarı buruk bir gülüm sem eyle. Y alnız kızın dişleri k büyük avantajındır bu senin. pislik!!! İşte o konuda töbe billah dım. ben mi diye sora­ caktım. Ayy göğüsleri yok bu kızın. Tövbe A l- A Sonra kız durm adan konuştu. sevişirken çıkarabilece­ ği sesleri.. Erik öyle an ­ . ben de durm adan kızı izle­ pt al darbe olur ve hüküm et düşer. Umarım Pekm ez seni annenle aldatır. güzel bir b o y ­ zım PuCCa. Bir şey söylem em lazım. İçimden geçen bunlardı. H âlâ kız bakıyor. Sonra ulan âşık mı oluyorum n ’apıyorum dedim. kız.. bu kadar iyi num ara yapabil­ gerek en azından. m ez’e. İnşallahhh son dakika bir şey çıkar evlenem ezsiniz. Kendim i onunla kıyasladım . Göt gibi sıfatın bile olsa. Hatta utanm a­ K üç ük sam. yanlındakilere bu kız mı daha ştizel." dedim. banyodayken nasıl liflendiğini.Gülüm serken gözleri gülüyor ve gerçekten içten gülüyor. “M utluluklar!' dem em ya latm ıştı. bir şey söylem em gerek. "Hayırlı osuunnnn. Kızın uyurken suratının nasıl olduğunu. Pekm ez’le konuşurken suratının aldığı şekillen. sıçarken n a­ sıl göründüğünü. yaranı ben iyileştiririm diye yam anm ış P ek - sı O ysa beni de hatırlıyor. 'G öz­ D nu var ama m em esiz hahayyü Bingo! B ir adım öndesin k ı­ ün diğine göre. dim sapık gibi. kim olduğum u biliyor. Hepsi tek sıra. hem senin gözlerin mavi zaten. ama ın :7Q Bü baş edem em . trip atarken ne kadar itici olabileceğini düşündüm. Tam bir sürtük olm alı.

” “Ayy tebrikler. etrafta yüzü gözü akça pakça bir bebe ara­ çekim hissediyorum hep. tebrikler valla. cidden ezilm iştim . çok bozuldum yani. olur ya düzelir.za gelince her şeyi dört dörtlük gidiyordu. O ysa bizden sonrakinin çirkin bir B ir dc bu kıza karşı hep bir adım öndeydim sanki. Bu kez onda ne buldu D hazzı da var. k.” “Üstüm deki hırkayı yeni aldım. M asadakiler onu siuekli tebrik ediyorlardı. Ne k a ­ . Bu acı veriyor am a verdiği acı kadar garip bir yüceitm ck hoş bir duygu.” A pt al gelince.” “İnanm ıyorum m m harika bir şey bu. niyey- dum bile. bu sayede işlerim iz de büyü­ dü. fındık gibi poposu vardı. Belki o yüzden sevgilim in geçm i­ kendimizi. Yani orada onun çirkin yanlarını bulup kendim i ün şini sürekli m erak ediyorum .laam affet diye.” “1 atlımın hayırlı olsun.” K üç ük “Bir ayda beş kilo verm işim . benden önceki ya da benden sonraki kıza garip bir sı dım. çok güzel. zayıftı. Her a n ­ lattığı şeyin ardında alkışlayan bir sürü kadın vardı! ‘'Y a ofisi değiştirdik biz de. İlle kıyaslayacağız birileriyle ya dar garip. m oralini sıkı tut sen" d eni­ ın kü çük a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü se öyle bir hava oluşm uş bende. İçim de bir lezbiyen varsa kaçsın gitsin istedim. "Hunin. tebrikler valla. dişleri in ­ ci gibiydi. Am a bu kez konuşam ıyor - yü acaba diye yiyorsun kendini. k kadın olm ası da acınası bir durum dur. harika bir şey bu. Bana yordu. üstelik geçen sezon fiya­ tına. Eski sevgi­ limle evlenecekti.

kalktım gittim m isafirhane­ ye! D olm uşta kafam ı darıdandan diye cam a vurarak düşün­ lilik hazırlıkları yapıyor olabilirdik. M i­ dem bulandı artık bu durum dan. P ekm ez'e hissettiklerim. Neydim ne oldum harbiden. bu nasıl bir kaderdi yani.Artık bir yerden sonra yeterrrrrrr diye bağırıp. A rada sırada P ekm ez’in o delici bakışlarıyla karşıla­ yü P u cr* benim sevgilim . Kaşlarımın çıktığı belli olm asın diye perçem lerim i uzatm ışım ve ne bok olduğu belli olm ayan. köpek gibi âşık olduğum u sandığım bir ilişki­ deyim . B aşka şeyler d ü ­ . onun yakın arkadaşı olan eski sevgilim ve onun e v ­ ya şün PuC C a derken. O da bana bakm ıyor. Ne vardı o gece içm eseydiın. bu n la­ rın ne işi var diye m ırm ırlanm aya başladım . Pekm ez ve E rik’in geldi­ sı la hepsinin kellesini tek tek patlatacaktım . ha bire onlarla m uhabbet şıyorum . Onun yanında D ün sevgilim . O turdular masaya. Eskiden olsa kalkıp gitmezdim . diğer taraftan. gözlerim gözleriyle buluşm uyor ama hissediyorum o bakışlarını. pom palıy­ ğini gördüm . Ohhh m aşallahhh herkesden gizlediğim yeni leneceği kız. O kızın yerinde ben olabilirdim . Porno film değilse bile. m ıyorum . bir de bana bak. Evleniyor be daha ne olsun. Benden nefret ediyorm uş gibi bakıyor. m utlaka kalıp bir p is­ A pt düm. gayet karışık bir durum yani. şu anda Pekm ez’le e v ­ al ın 11 Bü ediyor. vicdan azabının dışında başka bir şey değil ama o kızın y e­ K üç ük rinde cidden olmayı isterdim. G üya kadın kadına olacaktık. am a bir şeyler anlarlar diye suratına b ak a­ k K arşım da P ekm ez’le kız el ele göz göze.

O ysa şimdi fon m üziğim . K üç ük A pt al ın k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı Akalın. benden sonra onu mu buldun zevksiz sen de" falan gibi. anneeeee senin kadar kim se sevm iyorr anneeeeee".lik yapardım. "Eller kadirr kıym et bilm iyor. kâh Petek D inçöz şarkıları çalar dururdu: "Ben aşkı . Fon müziği olarak kafam ın içinde kâh Demet sende buldum sen de bende.

hiç istifini bozm adan." “C ıks. dayanam adın onları izlem eye.” dedi.” Aynen m uhabbet bu. Pekm ez yüzünden kavga ettik. ciddi mi değil mi. Ağzına bir e l­ ma attı ve “Sen hâlâ Pekm ez için um utlanıyorsun. Oradan bana seslendi: "Sıkıldım yaaee orada. O gün çektim gittim diye hâlâ P ekm ez’i düşündüğüm ü falan söyle­ O salonda film izliyor. O kadar garip kavga ediyoruz ki anlayam ıyorum aslında. m eyveleri yem eye devam ettim. getirdim m eyveleri içeri. yan y an a­ pt "N eden çektin gittin dün?” al ın di. m Bü Pucca yü k D ün ya sı . dün de o n ­ dan gittin. tartışıyor muyuz A "H ıınm gidişinin nedeni Pekm ez değildi yanı.” dedi. ben de m utfakta m eyve soyuyordum ." K üç ük yız. Ses çıkarm adım . Öyle soğuk­ kanlılıkla söylüyor ki.D ib im d e k i var ya sen o lm a lıyd ın Geçen gece E rik’le. "Pekm ez için gittin sen.

“G erçekten öyle olsa. bunu şu an sana söy­ ler m iyim ya da öyle bir şey olsa yirm i beş dakika önce se ­ ninle sevişir m iydim ?” dedim. Yok. Eskiden ayrı gayrı aşklar o al ın akşam da beraberiz. kaşları biraz çatık. “Bir cevap versene. Aynı tavırla döndüm . zehir değil o. M ecnun dallam ası vurur K üç ük m uydu kendini çöllere.” dedi. k a ­ m erasını açıp L eyla'n ın babasına söver söver sonra da Y o utube’a koyardı. Ju liet kaltağı bir alo derdi ve sorun çözülürdü. Kalktı.. B aşta her şey aynı diyordum . m asusçuktan ölmüş A pt şılmaz olm ası gerekir belki de. Erik. yü dekileri kusayım . H er gün işte beraberiz. içim - yor. bu iki laf söylüyor sonra kalkıp gidi­ k D ün 275 l u ç*ı k a p t a l ı n b u y u k d ü n y a s ı ya sı . dom uz gibi önüm dekileri yem eye devam ettim. B ana doğru döndü. neredeyse her le var. Rom eo ve Juliet’in cep telefonu olsaydı.tartışm ıyor m uyuz anlam ıyorum . Hiç sesim i çıkarm adım . Oğlak burcunun bütün pis özelliklerini almış sanı­ am a sadece iyi günlerim iz aynıym ış meğer. “Ben dışarı çıkıyo­ rum .. Leyla ile M ecnun paso M S N ’den konuşuyor olsalardı. Ne zam an tartışsak. İki bira kapardı Tekel bayiinden. Ben de İkizler burcuyum . kalkıp gidiyor. Ne bileyim artık dolabında sutyenim b i­ Bü rım. Ya da acaba çok mu sıktık birbirim izi. “ Yalandan içiyorum . N e telefon var ne bir şey.” dedi. Ben de istiyorum ki bağrış çağrış olsun. Bunun bu huyu da beni deli ediyor. En büyük aşkların u la­ yüzden uzun sürüyordu sanırım. çıktı gitti. A yda yılda bir yazılan aşk dolu m ektuplar. H ani bir anda böyle bir durum a girdik diye mi bu şe­ kilde davranıyor diye düşünüyorum .

Anların: diye d iîfündü. Gece oldu iki.” “Ne bileyim oolum. yok git dağdan bize su çıkar. dafta bayıra gitmeye ne gerek var yani. F erhat’ı ekler. Bu böyle olmuyor. yazılır yazılır. Leblebi tozunu bilirim ben.. tam am dır. F erhat’a tekmeyi basar. şimdi anlam azsın. “Pekm ez'e anlattım her şey i.” sı “Sen kime mal diyosun lan. Sonra bir uyandım . Kesin dedim karının b i­ rinin evinde kaldı.. Belki de evden sen git diyem ediği için kendi çıktı gitti. Bizim ki de sanırım bu yüzden büyük aşklar kategorisine girem eyecek. Git bakkaldan iki buçuk litrelik Şaşal su al lan pezevenk. Bu kadar b a ­ yü Pu cca sela.. anlarız heralde zehir olm adı­ . K a­ fam da kurdum kurdum kurdum . Ferhat bir m esaja cevap sit olay. Bilm eyiz biz kızını öyle zehir to z ­ ün içersin zehiri dediydim . F ace’te sahte mini etekli on dokuzluk bir çıtır profili y a ­ k Ferhat ile Ş irin’de. .. o k a d ı­ nın yuvasını yıkacağım a yem inler ettim. 276 A pt al ın Bü verse. Kim im zaten. Erik beni kaldırm aya çalışıyor. Bekle bekle bekle gelm iyor da. kız gitti diye sen de “ Ahh tabii anlam am ben. larını falan. zottirik Rom eo. A rdından uyuyakal­ m ışım. yoksa bu saate kadar neden gelmesin! K üç ük Hatta kesin o arkadaşım dediği yoilu karıda kalm ıştır. y a p ­ m azsan unut bacımı. Hopp zıplayıverdim yerim den. Eğer ona gittiyse. yok yine gelmedi. M allık yapıp sen de öldürm e kendini. Şirin.gibi yapcam . “N eredeydin yaa sen?” diye bağırdım. yok yalnız yap. Ş irin’in ablası F erhat’a yanık ya m e ­ D baban gibi züppe değilim.” par.” ya ğını.

seni bu eve tıktım kaldım . . iki ay geçti. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı bu şekilde. Nereye kadar sürecek “Pekm ez ne dedi peki?” diye sorm a gücünü bulam adım k e n ­ dimde. sarıldım E rik’e sadece.kesecekse kessin benim le m uhabbeti.” dedi. İşin o tarafını düşünm ek istem edim .

ahanda arkada Kral TV açık. M ozaikleyeceğim fotolarından aram aya başla­ al böyle “Ünlii olm anın yolu pom odan mı geçer?” tem alı bir şey ın G eçen gün program ın bir şeyi için kadının birinin geçmişini Bü yü k D ün ya sı . G ayet eğleniyo­ yorlarm ış. Oha göte bak ne güzelm iş. zam anında pom o film ler falan çekmiş. araştınyordum . Sallam m allam m em eleriyle ahanda Türküm d i­ yor." O ysa kanıta gerek yok.P o rn o c u y s a m g ü n a h ım ne “H ayatım da hiç pom o sitelere girm edim . Türk am atör resim lerine geldik. portakal yağı sürersen götün pürüzsüz olurm uş fa­ K üç ük lan filan derken. Zaten yorum yazanları anlam ak da zor. çük görm edim ” falan gibi mal kız ayaklarına yatm am a gerek yok sanınm . Hani dım internette. dört dakika çe ' A ruz kızla. Türkler kabak gib* beili oluyor. bak Gözcü g a­ zetesi yanında. bunlara makyaj yapı­ pt hazırlıyoruz. Y anım da da stajyer kız var. Fotolarda kanıtlanm aya çalışılm ış kızın nereli olduğu: "Gerçek Türk.

keceği osbir için ırkçılık yapıyor pezevenkler! Hısım akraba tanıdık çıkar mı diye bakm aya başladık. larına bakıyoruz. "W eb cam ’de göğüs show". Kişi kendinden bilir işi derler. M S N ’in ana sayfasına koyarlar: "Uzaylı yaratıkla sevişen türünü tespit edem edik". annesinin totolarım koym uş. Neyse konu a d ­ al ın çılgın Türk".” “Ayyy pislik. Canım yanm aya görsün. bir de yazmış annem diye. Ardından baş­ ka konu: “Otele yerleştirilen gizli kam era” . “M eltem bak bu seıı olabilirsin: ‘Kızıl saçlı hatun H ü rri­ yet o k u y o r'. G erçi hoş ben neden bakıyorsam ? Beni öyle sitelerden çok. O sebeple kendimi daha çok. sadece çıplaklar değil.” A pt Bunu bile siken var" başlıklarında aradım. o da bakm aya başladı. "Aaa aç açç tanıdık olabilir". bazen yaram kopm adan kanatırım karşım dakini. ardından b a ş­ kası derken odada altı kız olduk. yalan atm ayayım çok şerefsiz olurdum . "Bunun ne olduğunu bilene S am ­ sung cep telefonu hediye". Erkek olsam . N eyse bakıyoruz işte k ız ­ la. H epim iz konu komşu arıyo­ ruz ayağına kendim ize bakıyoruz Gam ze Özçelik olayından sonra bir kıllam yorsun doğal olarak Bir de öyle bir şey ki. F ace’ten Talan çalınm ış fotolar da var. Canım ı yakan karının fotolarım b ab a­ sına bile gönderirdim . Başladık amaa hısım akrabadan öte kendi fotom var mı diye bakıyorum aslında. Şuna da bakalım K üç ük buna da derken herkesin kendine baktığı anlaşıldı. "Garip sesler çıkartan pörsük derili bu hayvanın Bü yü k D ün 279 k < ı r uL Hj-iaİMi S u y u k < i uı tya »ı ya sı . Aram ızdan b i­ ri hem en atlıyor. başka bir kız geldi.

m ezuniyet için vesikalık foto çektiriyor. sin irle n e n lip ler vardır ya. İnsanlara ç u b uk k ra k e r d a ğ ıtıp teşek k ü r elm ey eıılere ağlayan. Ayy hele o güzelim kızların popoları falan. ‘'repleri görelim b e y le r” d iy e ard ın d an not d üşerler. m esela hatuna beş kişi saldı­ ki. Bir de alt alta h i­ kâye anlatır gibi fotolar var. Am aaaa bazı zenci fotoları gördüm . kendisine ev. zengin kocayı bulup.“Şu herifin karısını bulup ağzına sıçalım mı? 2 artı rep6 “PuCCaa. A "Y aa nasıl bu kadar güzel poposu olur ki insanın?” “M em eleri silikon herhalde.” 6 2 artı rep: "A lla h sen d en razı o lsu n h acı" d em en in forum v e rsiyo nu. a ra b a. S an k i p ezev en g in rep leri ç o ğ alın ca . kızım sen olabilirsin bak: ‘İzm irli çıtırı kanırta kanırta'. insan değil. O yorlar. hortum u yanlış yere takılm ış fil hepsi m übarek.” . hatun objektife bakıp gülüm süyor. yok böle bir şey.” iş v ar’ kategorisi. pt al ın Bü rıyor. A lem ’e pozlar veririm. ik i d e R us kız alacak. D ün “Ç ıtır dem iş ama baksana. yabancı resim lere bakm aya başladık. hayvanat bahçesindeym iş gibi poz veriyor. A nnesi atla mı yiyişm iş n ’apm ışsa. sağlı sollu acım adan telef ed ili­ k fizik bende olsa.” Ö yle böyle derken. yeminle. İzm ir dem iş. Seks yapm ıyor san ­ Pucca yü O zavallılar ise yavrum yaa. B öyle b ir bok y azarlar. Yurt dışında ilik gibi k a n la r pom ocu. bulam adık kim seyi. hepsinin sonu aynı: Karı m alafatı yüzüne yakın yere koyup. Am a helal olsun karıya. boyum kadar çükleri var heriflerin. K üç ük gene baksana nasıl dikler. ha işte o nların k lav y e g ö rm ü şle rid ir bu tipler. karının üstünden tren geçmiş. benim kategorim ‘Tom bul ama ya sı için görsün anasının nikâhını.

kıyar mı insan şuna yaa. Kapat şunu. İşte böyle kenarda kategoriler var. Kalktım gittim yanına. Nasıl iştahla izliyorsa kanalı. m ature. grup neyin.” Ona bak buna bak falan derken bitirdik hepsini. artık sevgilim le oturup pom o izleyebilm e se­ viyesine geldiğimiz. alt tarafı D ub ai’de yapılan binalar.” Bir iki daha ısrar edince.” A pt al ın Bü yon haa. neyse dayım. bana göre değil.” “K ızım onlar dom uz eti yiyor.” . sevm em hem ben. “Aaa hasta pislik.” “Ya saçm alam a. lez. fikrimi söyledim.” “Ya valla izlem edim ." dedim. Porno izlem eyen beyefendi tak tak tak açtı sayfalan önüme. m utlaka izlem işsindir. bir de izlese dem ek ki kendi sitesini yapacakm ış. Bir baktım tak bastı bu lezbiyene.. bu zorla “A natnm anam m m iki tane nasıl aldı o h haaaaaaü!” “Allah yardım etsin ya. ben de bilgisayar başın­ k geldim ben eve. kıskanm azlar. A llahtan izlem iyor ha.. başkasına bas. "Lan sanki pom o izli - dank etti bana. açtık bilgisayarı. kulak arkasında­ ki saçlarını okşayarak. Sonra yü belgesel kanallarından birini izliyor. hadiii yapahm m lütfcnnıı. Babaları görse afferin dıyom uş. “Ben pom o izlem em kızım . yazık yani baksana. televizyon izliyoruz E rik’le. Babaları fa ­ lan bi görse cık cık cık. D aha doğrusu o D ün 28 ı k u ju k a p ta lın ln iyu k dımyrfM ya sı düşm üş aralarına. koyduk ö n ü ­ K üç ük müze.“Bebek gibi yüzü var. ne ona bastın.

İzliyoruz böyle. am a çok güzel. Sonunda normal bir p o r­ no açm ada uzlaştık. kendim le kıyaslayacağım ama y a ­ M em eler böyle zıplarken. sana elin çükünü mü göstercem . Kim bilir ne acılar çekiyor da. hop orada başlıyor kadının orasını b u ra­ k D ün ya sı sen bunu izle. pürüzsüz bir şey.” . aynı oranda kalkıp iniyor. Yataktaki halim i düşünüyorum . Fizik kurallarına aykırı yani. g ı- al ın pam ıyorum . biri K onya’da. Senin böyle fantezilerin mi var be m anyak herif. Bir kere o K üç ük boyda bir şeyi alan kim se o şekilde gülüm sem ez. b o y - A pt lüm süyor. o acılarını gülüm sem esinin ardına saklıyor. B enim ­ kilerden biri H anya'da. hem yakışıklı hem de analar neler yaratıyor diye geçirdim içim den. A a aç o zaman bana da gay pom osu aç aç onu izlicem ben. kessen üç köy doyar onunla. alâkam yok. sanki o kol kadar affedersin şeyi alm ıyor da.“Yok yaa. Adam acayip yakışıklı. İnsanın gözleri şaşı olur. izlicek- “Yaa bi defol git. İki mem enin yoğrulm asını izlem icez heral.” Böyle bir yarım saat kavga ettik. sını yalam aya. otuz iki diş m eydanda bir görüntü. Bir de böyle bir g ü ­ uiKiamyor gibi. m em eler falan yapay. Bas dedim. Bir gözüm de karının götünde başında. yazık lan dedim. K P S S ’ye başvuru için vesikalık çektiriyoınuşçasına. Çünkü bir popo var hatunda. Hayy m aşşallah yü İşte kapıdan giriyor. Belki üniversite parası için geldi New Y o rk ’a. Sonra kıza üzüldüm bir. Sarışın bir kadın var. Kadının her şeyi yapay. hayır. Bü bir m alafat var. sonra çok güzel bir kızdı.

Derin derin nefes alm aya başlayınca. belki onun için yapıyordur bunu. A llah bütün pom o yıldızlarına yardım e t­ k redeyim diyerek böyle içten içe gözyaşı döküyordum . "Çek elini pislik!!! Bu mu güzel karı ha. Eli mel i bitiklerim e doğnı kaym aya başladı. "Ayy zayıflam a. Orda bir bağırdım. böyle daralm aya başladım. bir gelinlik giyem eye­ cek. bu sa lak sandı ki ben azdım. Çok D ün ya sı ki anasına babasına para yolluyordur kim bilir. bana sööle neresiii? Saçlarım mı beğendin? Ben de A pt reğini duydu. Nefes alam ıyorum . şişme bebeğini ise güzel bul. En az onu bu hale getiren puşt kadar şerefsiziz.” deyince anam anam benim surat k ıp ­ kırm ızı oldu. Bir K üç ük sinirlendim ben. bir tabur asker sikm iş karıyı. yü üzüldüm lan kıza. bu m u?? Neresi güzel. köyde­ böyle izleyip fantezilerim ize alet ediyoruz onu. al l u ^ u k . am eliyat parası için. Yazık biz de . ay makyaj yapm a. bir de bunu bana söylem e g e ­ Kız güzelm iş.. Elin yapa. Ben halim e şük­ sin diye dualar okurken. benim g ö z­ yaşı döküp. Hiç sevgilisi olm ayacak bunun. O da bu hale geldi. kaderine acıdığım kızı öyle bir izliyor ki y anı­ “Kız acayip güzelm iş. Kim evlenir lan bununla. Ayy ne hayatlar var Allaaam. Ohh m aşallahhhh. ay sakın saçını sarıya boyama". Ayy hasta kardeşi falan da olabilir. güzei anlayışına atlayayım senin. Bana g elin ­ ce. Bü geldi. Kızı güzel buldu. Ç ok teııkyu. bir baktım E rik’in kol benim om uza Şöyle bir döndüm E rik’e.le puştun biri aldı bunu kullandı. sarışın. ı j m i ı n b u y u k luuyaki ın m ızda olsa hasta babasını dinlem eden atlayacak pezevenk.

kimseyi düşünm üyorum . Sadece sen varsın.” ce kafayı yedin sen. suratına bir bakayım şunun dedim.” K üç ük cekleri. hâlâ izliy o - ya izleyip kızları hayal ediyosun.” “A nnem babanı ölsün ki kim seyi düşünm üyorum de. Pisliksin. Sana güvenm em em gerekti­ ğini biliyodum . Beyfendi ha bire sa ­ den.. “Sana izlem eyelim dem iştim . o kızla şey o . Bir gülüm se­ D K alktım gittim içeri am a bağırıyorum hâlâ. onu düşüncen. K apat şunu.” Orospu olm ak lazım abi sizin için. hepiniz aynı boksunuz işte. analarını babalarını düşünm e­ sı rışınlara bakıyo. artık uyum a faslına geldik.. m adem öyle. Hadi yat artık ne olur. K alktım yataktan. çektim yorganı attım k lım a geldi.” gitti sinirim. O sarışın kızı. off biliyodum başım a gele­ pt “Porno yıldızı bir arkadaşın neden olsun? Yat şuraya iy i­ al ın mek o kız benim arkadaşım olsa. Tam yatacağız.hem en gidip sarışın olcam . bizim eve gelse. G ittt gittt. dokunm a bana bi daha. Ona layıksın sen zaten ancak. bak işe git— cem sabah. sen "Ne Bü “B iliyodum işte biliyodum . ooo yeeee. Artık yat ne olur. “Hangi kızı?” “Hangi kızı olduğunu iyi biliyorsun.” “Annem babam ölsün. Sonra geçti ün et sen. Geri zekâlı. o kızı düşüııüyosun di m i?” P u ır a yü me var sıfatında. D e ­ güzel kız" deyip.” A “Dem ek olsa böyle düşüncen. a k ­ aşağıya. pis sapık!!! Porno .

özgüveni gelişm em iş. Allah.. ya hep aklı öyle kanlardaysa. ya bir gün porno yıldızlarıyla dolu bir adaya düşerse ve beni unu­ tursa bla bla b la . Bir de güzel dediği kadınla benim alâkam yok. sağa döndüm . kâbuslar gördüm. sola döndüm . Amin.“Tam am . yatcanı ama sanm a ki bu olay burda kaldı. bunu ona b e n - zettiyse. Beni de sarışın orospular­ dan. ha bire E rik ’i sarışın kadınlarla bastım . kilo sorunu olan kadınlardan korusun erkeği.” Sonrasında bütün gece uyuyam adım . Ya işyerinde böyle bir sarışın varsa.. K üç ük A pt al küçük aptalın b ü yük dünyası ın Bü yü k D ün ya sı . Ya beni güzel bulm uyorsa.

En sonunda bir karar verdik. hayatım da aşk olm uyor! Kriz var diye bizim Bü yü Pure a k D ün ya sı . nedense iş bok gibi oluyor. Evliliğin yüzde ellilik kısm ını atlattık yani. Ya z a ­ ten neredeyse her gün E rik ’in evindeydim . Bu krizde nasıl iş bulacağım . Bu olayların buraya gelm esinde. Şimdi o ev benim de evim oldu. Ne zaman işim program ı yayından kaldırdılar. orada bir süre takılacağım K üç ük freelance olarak. m isa­ yedim yedim yedim. tabii bana da yol verdiler. m isafirha­ şarıdan iş yaptığı bir ajans var. ne bileyim bir havlum bile yoktu. Krizi fırsata çevirdim yani resmen.K a p a n m a y a n ergenlik yaralarım Şapa oturduğum un resm idir yemin ederim !!! Aşk hayatım iyi gittiği zaman. Var ya resm en koydu bana. benim günlerce ağlayarak “M isafirhane- 86 A neden ayrılıp tam am en E rik ’in evine yerleşiyorum . Onun d ı­ pt firhanenin parasını nasıl ödeyeceğim diye günlerce beynimi al ın düzgün giderse. Ama hâlâ orada bir dolabım yoktu.

sanırım hiddeti beni korkutu­ yor. Erik de P ekm ez’e söyleyip bütün ipleri kopardığı için. A pt Am a artık n ’apalım öğrenirse öğrensin. Neyse taşınm a faslıyla. öyle böyle değil. arkadaşız. kim seyi sallam am aya başlamıştı.. Yaa öylesine korkuyorum ki. Ne yapabilir ki sana E sm aC ey­ ya.. am a sanırım kökten kestiler d i- k D ün 287 fcıj{uk a p t a lı n b u y n k ılu n v a s ı ya sı li oldu tabii. Esm aC eyhan kiralık katil y o l­ Bü han?” diyor ama ben hâlâ yusuf yusuf atıyorum kadına karşı yü nın ne olduğunu bilm iyorum . Kanalca topla­ nılan yerlere gitm iyoruz etm iyoruz. G özlerim yanıyor cayır cayır. “Hiç sallama. m utfağa yeni tabak çatallar alm ay­ la falan uğraşırken. acayip hasta oldum . M uhabbe­ ti açıp tadım ızı kaçırm ak istem ediğim den en son durum ları­ yaloğıı. Ben de bir yerde al ın pıyı yabancılara açm ıyorum . artık E rik’le her şey kabak g i­ bi belli olm aya başlam ıştı. ama olsun n ’apalım. Kafası kesik in ­ sanlar falan dolanıyor evde. Erik dışarı çıktığında k a ­ lam ıştır diye. U tancım falan kalm adı da. yatak o d a­ sında dolap yaptırm ayla. hâlâ o “m etreslik” m er­ K üç ük tebesini aşam adım yani. O kadar ateşim var ki siireli kâbus görüyorum . akşam çekirdeğim den reçel yaptırıyorum kendim e. Ya aslında bakm ayın gün­ . kız ciddi bir psikopat! bıktım .” dem em e tk i­ lerdir kafayı yem iş gibi davranıyorum ama işten ayrılm am aslında iyi oldu bir bakıma.” deyip. Erik. herkese “ Bişi yok aram ızda. Şu an ne kadar para yönünden biraz zorluk çekecek olsam da. V alla salak bir düşünce gibi gelebilir am a öyle değil.de nasıl kalçanınım beenn y a a e e e e . H er gün Esm aC eyhan birilerine sordurup duruyordu.

İbrahim E rkal’ın dizisinde oynayan kızla sevgiliy­ miş. so­ kakta görsem tanım azdım ama. H afta sonları ra ­ kı m asası hazırlıyorum . namı alm ış yürüm üştü oğlanın. lise sonlar çöm ezlere bakm ak için sınıfın ö n ü ­ 288 A pt tem em iş.Yaa ama Erik o kadar güzel bakıyor ki bana. Lise 2 ’ler. H ayatım da her şey bok gibi ama dünyanın en mutlu kızıyım şu an. Ö S S ’ye falan girmeden al ın m em iştim am a âşıktım. tam am sen olm uşsun dem ekti. kendim i bu olaya biraz hazırla­ dım. bir kızı çok sevm iş. Duygu D ikm enoğlu'yla çıkıyorm uş eskiden. D ün ya sı ca gibiyiz yani. süm üklerim i görünce k aç­ k H ayatım da hiç kim se bana böyle davranm am ıştı. on beş gün nezarethanede kalm ış. Hani böyle aram ızda hiç evlilik lafı geçmedi. mıştı benden puşt. K üç ük bu da artık kızlara güvenini yitirm iş. Nasıl gözüm de büyüdü bu oğlan nasıl. Ben daha g ö r­ M aça gitm iş işte şöyle yapm ış. sınıfa yeni geçm iştim . ben yem eği hazırlam ış oluyorum . Bugün m esela yarım saat hüm kürttü beni. bakireyim diye kandırm ış kız bunu. Bir efsaneler vardı hakkında off off. babasının tanıdığı varmış. bu is ­ O D T Ü ’ye gidecekm iş. resmen karı k o ­ ama ona taşındım falan ya. ardından ona m andalina soyuyorum . H ayaller falan kuruyordum bununla ilgili. Lise dem ek zaten o d ö ­ yü Pu cca Lisede bir çocuk vardı m esela. Lise son'larda bir tane çocuk vardı. O nlan yiyip. Lise 1. İşten geliyor. bilm em ne basket takım ı bunu alm ak istemiş. Bü hissediyordum kendim i am a nasıl. her önüne geleni çatçat bozuyonnuş falanm ış filanm ış. başım da bekliyor. . Peçetelerim i topluyor. Nasıl havalı nem .

ne aşk. Ben her tenefüs bok varm ış gibi. “Sanki ben seni tanıyor muyum. Gördüğü yerde konuşuyoruz böyle." dedim çektim gittim.. “Evi aram ışlar kızlar. ilgisini çekem iyordum çocuğun. Bebek gibi yüzü v ar­ dı oğlanın. güya senin­ le birlikteym işiz!” diye attım tuttum öyle. bunların koridorunda bir sağa bir sola salı­ nıyordum. Onların sınıfları en üst katta. girdim sınıflarına. A m a ne aşk bendeki. bu geliyor bizim sınıfın önüne. şenle ben ne alâka gibisinden.ne gelirlerdi. babasının tanıdığı sayesinde Ö S S ’ye girm eyeceğim in hayalini. sinirli bir şekilde m asasına gittim . "Kim seni tehdit ediyor?" falan derken kurdum tabii.. Kimsenin beni tehdit ettiği falan yoktu al ın dum ellerim i belim e. "Eski sevgililerine söyle beni tehdit Bü yü k D ün kü çü k ap talın b ü y ü k d ü n yası ya 289 sı . A llah var. senin yüzünden başım a gelm eyen kalm adı!” diye. bir bunda iş yoktu. O rada gösterdiler çocuğu bana. “A radılar m ı seni gene?” diye sormaya. en arka s ı­ rada oturuyordu bu. Kim m im bilmem ne. E v len eceğ im izin hay alini. babam a söylem işler. Ama artık konuşm aya başladık. “Ben seni tanım ıyorum . Ben de bir bağırdım . bizim ki en alt kattaydı. bir gün pata küte çıktım yukarı. sonra bu da bir iki kere geldi. Am a bir türlü konuşanııyorduk. bir içim suydu. Duygu D ikm enoğlu'nun gelip bizi ayırm aya çalışacağının hayalini. Öyle böyle derken baktım olacak gibi değil. Bir kızın üstüne kaldı A pt çocukla m uhabbeti.” K üç ük diyor çocuk. Bu a r­ kam dan geidi. O nunla nasıl konuşacağım ın hayalini falan kuruyordum. k o y ­ edip durm asınlar. Ben bildiğin âşık oldum . Bütün Fen bölüm ü nerdeyse teklif etm işti. yeteerr bee. ortalık bir karıştı.

Bizim apartm anda bir çocuk v ar­ dı. bütün hepsini yuttum. “Ben yapm adım ” diye y e ­ bana biriyle haber yollattı. N eyse demiş ki. aynı şu anki gibi.benim kafadan salladığım olay. işte başladı klasik konuşm alara: "Sevgilin var m ı?” “Bi ad a­ ya gitsen alacağın üç şey ne?” . A llahım al canımı. B aktım bu çocuk geliyor. bir şey olsun. banklarda oturuyoruz. D ün sonra çıkm aya başladık. gelsin buyursun yüreğim e otursun. Ölüyorum k saçm alasın. Bu inanm ıyor ama. “Hangi sanatçıları seviyor­ sun?” falan filan Sonra da “Ben senden hoşlanıyorum . Kıkırdarken burnum dan bir baloncuk çıktı. yer yarılsın içine gireyim . ben de kıkırdam aya başladım . bir ağzım arayın. unutsun bunu. şaşkın gözleri. yemin ederim ben gördüm balonu. Nasıl k ö ­ 290 A pt al ın Bü la. Bir çektim K üç ük içime. ama Allah benim belam ı versin. Hani anlatm ıştım ya beraber intihar ya sı m inler ediyor. su ­ ratındaki o iğrendiğini belli eden hali. Pu cca yü B ir gün ben nasıl hastayım am a anlatam am. Öyle böyle derken. Sonra bir göz göze geldik. sonra en yakın arkadaşım ı bafiledi diye. B eden dersindeyiz. ağzını buruşturm ası. hepsi mıh gibi aklım da yem in ederim. hah işte o! Bu olaydan sonra o çocukla çıktım . hem en yanım dakini postaladım . Sırf bu oğlan için gidiyorum o k u ­ yanım da salak bir kız var. Öleyim dedim . “O nunla arasında bir şey mi var. bir gün . öleyim na burda. Ya da o ölsün.” D edim bildiğin. Çocukla zaten edecektik falan. rüya olsun bu kâbus. beni alm aya gelirdi okuldan arada sırada. O konuya böyle girince. Geldi oturdu.” d e ­ di. hastayım diye girm edim çalışm alara. kusacak gibi bakışları. öldür beni.

"Derse yetişm em lazım. ayy sümüğü aktı geri zekâlının. yem eyen için yapacak bir şeyim yoktu. ben de onların k a ­ tına çıkm adım . baloncuklu süm üğüm ." d e ­ di ve gitti. istem edim . ergenliğim ve k ın k kalbim le kaldım . çiçeklerden. gördüğüm yerde kafam ı eğip kaçtım.. K üç ük A pt al ın Bü onu. yem işten. peçete burnum da yaşarım.tüyüm. Sonra herkese. ayy onla sevgili olur m uyum ben. her şeylerden. ağlayacağım . Bu kalktı. Çok seviyorum te n . Bundan Am a şimdi sevgilim burnum u bile siliyor. k D ün 29 i kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya sı ." falan dedim am a yiyen yedi. Bir daha çocuk benim le konuşm aya gelm edi. Ben orada yalnızlığım . sarı saçlı b eb iş- yü beri böyle ne zam an hasta olsam . rezilliğim . pislik yaa. "İşte geldi konuşm aya..

Annesi nasıl desem. Yaa vazgeçtim . parası az. Sonra akşam geldiler bunlar. yem işim arkasından konuşm ayı. deli etti beni karı! Götüm çıktı lan o kadar sar- A yor. var ya anam ağladı o sarmaları yaparken. buna bakayım . freelance tadında bir şeyler yapıyorum şu an. ay şu ­ oyununa da kaptırdım . Sanki Erik kocam . annesi ve ablasıyla tanıştırm aya karar v er­ di beni. ayy şunu izleyeyim . Hiç çalışam ı­ yorum neredeyse. Evden çalışm ak ne kadar kötü bir şeym iş. Sürekli tem izlik yapıp onu beslem e girişim lerim sonuç pt al nu yapayım derken akşam oluyor. Bir ev hanımı edasında kuğu gibi süzülüyorum . babana baba desem İşten aynldım ya. Kariyerim e katkısı “0 ” . am a Erik var yanım ­ da. Kendim i iyice bu evcilik ın 292 Bü yü Pu cca k D ün ya sı . A nkara’dan çağırdı bunları. Ben oturdum sarma y ap ­ tım.A n a n a ana desem . arkasından da konuşm ak olm az am a cıkss yani. ben böyle ona p as­ talar börekler pişiren hanım hanım cık bir kızm ışım gibi g eli­ K üç ük vermiş dem ek ki.

ekm ek arası bir şeyler y ap ­ al ın herifi böyle seviyor. Sarm am ın tadına bile bakmadı. üstüne gitti benim sarm alardan yedi. “Sen dur ben hallederim . “Ayy ben acıktım . annesinin bitanecik bebeyi. “Pizza söööleyelim dayı yaaee.” dediler. gözleri zeytin o ğ lu şum m . siz. salonda oturup film A pt kesti yolum u. hiç birinde değişm edi o ifadesi.” dedi ve tı geldi.” dedim . Sonra kadın. “B iz yem ek yedik y a a e e .. suratım a bakm ıyor resmen. Nasıl bir nem ıutsa. K üç ük Bir de şeye çok takıldım . yazm adığı noktalarda hayattan bıkıyor. Bir de ablasının ç o ­ cuğu var on üç yaşında. “Aaa orada sarma vardı. H er bir cümlem in başında farklı bir şey söylüyorum . ben bir kaldım mal gibi. biz” . Bir de u tan­ m adan. Anası ve yeğeninden ablasının nasıl bir şey olduğu­ nu kavrayam adım bile.” yaptı o kopasıca dudağını üste doğru büzüştürerek. kadına ne diyeceğim m evzusu- na. “Abla. “Oyy benim pom bik oğluşum . “H ım m m gördüm .” Yemin ederim o koca H em en hoopp yeni gelin adayı olarak puan toplam a am aç­ lı koşturdum mutfağa.mayı yapana kadar. em besilin teki. hani surat ifadesine göre hep onunla d e ­ vam edeyim diye. Çerez m erez bir şeyler koyuyorum kadına. Sürekli hom urduyor. O ayı yeğeni ise bütün çerezi yedi. “Sen burada mı yaşıyorsun hım m m ? Ailen nerede hım m m m ? Hiç sorm uyolar mı seni hıınm m m ?” diye sorular. ku ^ ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n y a n Bü yü k D ün ya sı .” dedi. teyze. Erik anasının kucağında yaşıyor re s ­ men..” dedi. Salonda oturuyorlar. Gitti içeriye. Sonra sorguya çeker gibi. Ayy en kötüsü ama şeyde oldu. elinde telefon mesaj yazıyor.

. topuğum u tam o n o k ­ taya getirip sıkıyorum kendim i. Bir de gaz çıkarsaydım . tam benim uyum a 894 Bü P u cca yü k D ün ya sı . “İyi. karı beş senelik ihtiyacını mı A pt lar çünkü. annesi oğlunun tişörtünü ç ı­ kartm aya çalışıyor. Geçtik içeri uyum aya.izliyorduk. kalkayım bari dedim. Çıkm asam . Yattıkları oda tuvaletin karşısında. artık nasıl yorulduysam . resmen bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. para pul. kafam E rik'in om zuna düşm üş. Erik. Ayıyım ya b il­ diğin ayı! A rtık yatalım dedik am a yanında mı ayrı mı yatacağım bilm iyorum .. ohh değm e keyfime. Ben yine ânım gelecekti ki bir çişim geldi anlatam am .” dedim . Sallanıyorum yatağın içinde. ölüm süzlük aklım a gelm ez. perinin biri gelse ve bir dilek hakkın var dese. Çıkm ak istem iyorum . Zaten o salyadan sonra hayatta o kadının g ö zü ­ ne girem em diye boşverdim . direkt “Sınırsız çişimi tutim m m nolurr” derim. Erik bir kaldırdı beni. A llahım nasıl utandım . Tam kapıya doğru iler­ ledim ki. O girdi tuvalete. “B eraber yatacağız yaa salla anam ı. ağzım dan çıkacak çişim. yanlış anlayacak­ rum dayım ki.” dedi. Bekle b ek ­ le bekle dişlerim i sıkıyorum artık. B ir baktım ablası da an a­ sı da bana bakıyor. Çok kötüydü y aa. B ak­ K üç ük tım olm ayacak. Yok anacım karı çıkm ıyor dışarıya. O derece vahim durum dayım . kadının sesini duydum . bir tom ar salya çocuğun om zunda. orada uyum aya başlam ışım . kâbus bu kâbus diye kendim e tekrar ediyorum . Öyle bir d u ­ al ın önce sarm aş dolaş olup E rik’i uyuttum . Salya lan. Baraj kapağı açılm ış gibi vücudum daki bütün suyu aktarm ışım sanırım oraya.

sidik torbam ı patlatacağım . al ın layam az yemiıı ederim . oraya neyim var neyim yoksa boşalttım. Kaktırdım kolum ­ la. duydum . Bü yü k D ün k ü ç ü k ap ta lın büyük. Bir baktım kapının önünde 011 üçlük mal kız. U yanm ış o da. yalakalık yapam ıyorum . Baktım olm ayacak. “N eeoluyooo yeaaaa?” diyerek. Kadın çıkar çıkm az girdi içeri. S alla­ m adım hiç. Öptü kaburgam dan. A llaahhhhhhhhhh ooaaahhhhhhh gibi g a­ rip bir ses çıkartarak. Kapıyı kapattım . Koşarak. Çiş yapm ak sanırım dünyanın en güzel şeyi. çiş yok. sarıldı. hatla uçarak gittim.gideriyor n ’apıyor anlam adım ki! Son dakika artık böyle k u ­ laklarım dan fışkıracakken sifon sesini duydum. Ya ben istiyorum ki. “Babam ı hiç tanım adım ben. Yani dem ek istedi ki lütfen ona iyi d av ­ K üç ük ran. H içbir keyif verici m adde bu m utluluğu sağ­ İçerde kız beni anneannesine ispitliyordu. hatta hiç görm eyeyim onları. Pekm ez ve A nkara’da bulunan çocuğun annelerine k a r­ şı da hep soğuktum . başka şey düşün uff uff uff diye söyleniyorum . Kalktım gittim kapıya vurdum dan dan dan. am a ben anne sevm iyo­ rum . elleriyle belim i sardı. girdim tuvalete. ben fedakârlık nedir ondan öğrendim . geldim yattım E rik’in yanında. kafasını kaburga kem iğim e koydu.” dedi. m uhatap olm ak zorunda kalm a­ A pt döndü bana doğru. Kız çıktı. Uünyası ya 295 sı . B ir yandan da Erik uyanm asın diye sessiz sesiz u ff uft'f ufff. süslü cüm leler kullanam ıyo­ rum. elim i koydum apış arama odada koşturm aya başladım. Hayır zalen iyi davranıyorum . hiç karışm asınlar. elinde de telefonu var. her şeyi­ mi annem yaptı. O kadar mutlu oluyor ki insan. girdim odaya.

H atta bir süre Sezen A k ­ 296 A pt sonra da o kozalakları suluboyayla boyam ıştım . Y a yem in ederim . yanlarında oturtturm am ış. “Am an içm eyin. Ertesi sabah. Ya da biz onlara gitsek -ki bu im kânsız. anneler günüydü. ay dolaptaki C ola’yı k kocam gelm eden gidin.yayım.ha işte gitsek diyelim . o kozalakları m u t­ fağın çöpünde görünce yıkılm ıştım ya! Kocası. kocası ya sı Bugün biraz da kıskandım E rik’i öyle m ıçm ıç annesiyle . beni severdi. böcek basacak evi. kocasını düşünm ekten hiç bizle m uhatap sevm iyor diye bizim le görüşm üyor. Sevgiyi hak etm ek gerek diye düşünm üştüm sonra. Babam a tem elli taşındıktan sonra benim için öldü o kadın dem iştim .” der durur. sokm am ış. A nnem de alm ış a t­ K üç ük mış hediyem i.” demiş. En güzeli olm az mı? görünce. daha nerede kaldığım ı bile bilm iyor. kocam nefret ediyor. B ir defasında çok iyi hatırlıyorum . sürekli kadının ilgisi onun üzerinde. o da İstanbul’da o tu ru ­ yor am a ayda bir defa öğlen yem eği yiyoruz beraber. B ir kutunun al ın Bü Erkek kardeşim gelm işti. ay koltuğun ü z e ­ D ün olm az bile. Ona eğer iyi bir hediye almış olsaydım . G arip geliyor bana o yüzden annelerin çocuklarına olan ilgileri. harçlık alm adığım için çam kozalakları toplam ıştım annem e. ayy şimdi o kızar. içine dizip hediye etm iştim . dört beş sene hiç yüzünü görm em iştim . “Ç er çöp ne arıyor evde. B ir de hak etm e­ diklerini düşünüyorum . Çocukken nefret ederdim aslında annem den. çocuğu salona yü Pucca rinde oturm ayın. şaka yapm ıyorum . O nlara gittiğinde. M esela benim annem gelm iş olsa.

acı çekm em ek için başlardım . Şu an çok saçm a geliyor am a ben bu hayalleri kurarken gerçekten acı çekm iyordum . Hatta ben çocukken böyle farklı bir boyuta ışınlanabiliyordum . Oğlunu çok seviyordu falan. “Beverly Hills Y aram azla­ daşım dı. dişlerim i sıkardım ve hayal kurm aya k D ün 297 kü çü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı oynatm ıştı Sezen Aksu. K itliyordum kendim i bildiğin. “Birazdan her şey b i­ al ın m en diğer arkadaşlarım ıza haber verip. evine götürürdü. beni alırdı. Sonra da o eller üzerim den kalkana kadar orada beraber oyun oynardık. H ee tabii ışınlanm a değil de onun adı neyse işte. M erdivenlerin A pt di kapıya. Bir klibinde oğlunu ya başlam ıştım . Annem in kocasından dayak yerken ya da hiç dokunulm ayacak yerlerim e dokunup m ahrem iyetin ne dem ek olduğunu bana o yaşta gösterirken. Bazen hâlâ rüyalarım da o evi görüyorum .su ’yu kendim e hayali anne yapm ıştım . oradaki Lara en yakın arka­ yü gözlerim i kapatırdım . Sezen Aksu annem di. kime desem inanm ıyor am a ciddiyim. beni içi havuzlu l i ­ Bü rı” diye bir çizgi film vardı hani. K üç ük Onların hepsinin hayal olduğunu da biliyordum . sürekli onunla ilgili hayaller kurm a­ . h e ­ m uzine götürürdü. bunları d ü ­ şünm ekten başka çarem kalm ıyordu.” derdi. bir daha bu evi görm eyeceksin. kim senin beni o evden kurtara­ m ayacağım da. Böyle başım a bir şey geldiği zaman. Ya da bazen Sezen Aksu gelir­ tecek. A m a o eller üzerim de gezerken. Lara beni alıp kurtarırdı. Lara diye bir arkadaşım ın olm adığını da. V alla bak. onunla da çok yakındık. ben de kızı o la ­ bilirim dem ek ki diye düşünm üştüm . bir de B ianca vardı.

Bazen kardeşim le konuşuyoruz da. ondan kaçıyorum hep. Ya diyorum . her şey onun suçuydu ç ü n ­ kü. Sanki ne bileyim. biz ayak bağıydık. çocuğum olunca ben de bu şekilde yaparsam ? Aslında en büyük k o r­ kum la. A m a sonra büyüdükçe ve ona benzediğim i fark ettikçe unuttum nefretim i.oradan aşağıya inem iyorum bir türlü. Hatta a c ı­ man görm edi. H içbir şeyi görm üyordu. Ne hissettiğim e em in o la ­ K üç ük m adığım erkekler için bile bütün gem ilerim i yakabiliyorum çünkü. gözlerini kapadı. geliyordu bir de yaptıkları. kendim i bir adama adayabiliyorum . Öylesine âşıktı ki o herife. O evin içinde çıkışı . Babam a gittiğim de. A nnem den nefret ediyordum . korktuğum için affettim sanırım. bize iyi bir anne oldu. bu konularda annem gerçekten kendini aklayabiliyor. çıkış kapısında üvey bulam ıyorum . Kadın bizi çocuğu gibi hiçbir z a ­ k D ün ya sı babam duruyor. am a gece yatarken vicdanıy­ yaptı. laklarını tıkadı. U facık bir üm ide kapılıp. sorum luluktuk ve bizden içten içe nefret e d i­ yordu. M utlu mu m utsuz mu bilem em . onu öylesine sevdi ki her şeyinden vazgeçti. O na göre norm al Pu cca yü m aya dönüştü yavaş yavaş. ya pt la cebelleşiyordur büyük ihtimalle. Ve her şeyi bir erkek için al ın çünkü buna inanıyor. öyle hayatına devam etti. Ona göre. en çok istediğim şey aynı: Anne olmak. hayatım daki her şeyi silip. K u ­ Bü uzaktan akraba gibi bir şeydik onun için. ben de öyle olursam sonunda diye. Ya becere­ 29 8 A Bazen korkuyorum . çünkü babam a âşık değildi. beni ve kardeşlerim i aylarca a ra ­ m am asına o kadar üzülm üştüm ki.

Ya bakam azsam onlara. annem in bize yaptığı k ö ­ tülükler gibi. K üç ük A pt al ın Bü yü k kü çü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası 299 D ün ya sı . ya ben de yaparsam çocuklarım a böyle şeyler..m ezsem diyonım .. ya benim de kanım da varsa bozukluk. ya bencilliğim ağır basarsa. A n­ neannem in annemi terk edişi gibi. Ya g er­ çekten de annenin kaderi kızm ay sa.

çıktık İstanbul’da alışveriş yapmaya. Bir şey soruyorsun. Sonra düş. Ablası gelm edi b izim ­ nuşmaktan karının suratını görem edim bile. O da boşanm ak üzereym iş.G e lin olm ak iç in "p o in t” to p lu y o ru m Dün g ece. Erik işe gidince o kom edi dans Bü P ucca yü k D ün ya sı . A nnesi ve yeğen iyle. İlk başta. elin d ek i telefo n u yla devam ­ K lı cak cak binlerine mesaj atıyor. hiç dolandırm aya­ pt bir güncük fedakârlık yap işte dedim . üç ük yım m üze bahçe dedim . M SN . y a y ­ van yayvan konuşuyor. öyle sarmaş dolaş “Babam ı hiç görm edim ” d i­ ye duygu sömürüsü yapınca Erik. direkt alışveriş m erkezine götürdüm.auıüm taşındım. ayy dedim bugün annesiy­ üçlüsüyle evde kalmam ak için ben de iş avagına çıkıp arka­ daşlarla takılm ayı planlıyordum . O on üç yaşındaki kız. Hayatı sadece Facebook. K ocasıyla saatlerce telde k o ­ N eyse kıyafet alacağız deyince bunlar. dudağını it am cığı gibi boyam ış. Converse A le. al ın le ben ilgileneyim . hep bir offlam a pufflama.

okulu dışında hiçbir faaliyeti yok. "Anane eee yaa bana sakınn et falan alma. inanılmaz bunalımlar." gibisinden şeyler söyledim . m idem kalk>yooo". K endi ergenliğim . T elefonda arkadaşıyla konuşuyor. A yy kurtıılsam şur- daıı M S N ’de yazcaam sana.." diye yalvardı dur­ teki. Ulan on üç yaşındasın sen. olaylar ve entri­ kalarla geçm işti. tiyatroya gidiyor­ A pt yor. Sevtap Parman pozları. lütfen yapm a böyle. resim al ın du. A m a ben o yaşta keman çalıyordum . bak ilgin de varsa hem ." dedi. O her konuştuğunda ağzının üstüne iki tane terlikle çakasım g e li­ yor. kırk beş derecelik açıyla ç e ­ kilm iş. "Balım.. Vejeteryan oldum .. arkadaş­ larıyla 'kopamıyolar' diye baskete gitm em iş küçük hanım. Bir resim leri var kızın. Oyulası K üç ük gözlerini devirdi. bebeğim n ’olur. gelişim in için. o ff neler oldu kızaamm".. et yem en lazım . Hadi ‘G ö lg e­ ye Ö vgü' sergisine gidelim beraber. tam iki saat. sonra g izli gizli dolap önünde benim sarmaları götürü­ yapm ayı seviyorm uş kız. “B oş vakitlerinde neler yapıyorsun?” falan dedim . "Ayy sergi m ergi amaaaan netten bakarsın işte. Y em ediğim bok kalm am ıştı yani d iyeb ili­ rim. bu gen e oofflam aya başladı. entel olm ak adına onu yem em bunu yem em mavrası ç e ­ kiyor. merak ediyordum . Kitap okum uyor.üzerine. “B en de yapıyorum . öyle bi koptuk öyle bi koptuk k ii. B ok yesin diyecektim tuttum kendim i. beti yiyem iyorum artık et. Y em ek y iy eceğ iz. Bir de şişkonun k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k D ün ya sı . "Ayyy yaa anlatamamanı sana. Anneannesi de kızdan daha salak.

o k u ­ . ergenlik bunalımı.” diye. ö yle böyle değil. gel evinde adam gibi y e.dum. kırık karne. otur oturduğun yerde. gece gezm eleri. G ö ­ 1Anne ben Ç ağla’larda ders çalışcam. Erik’le evlenirsek eğer ve bir ç o ­ sunnn beaaa ben onu g iym em . ne g iy se sura­ ya m adığı kitap yoktur. akşam tiyatroya gitcem.” K üç ük ne?” 02 A "Anne. Y ok erkek arkadaş. hiçbir şeyden hoşnut d eğ il. K arde­ M ağazalara girip çıkıyoruz. Ahhh o benim kızım olunca sanırım inanılm az despot olacağım . Sen kim senin evine gidem ezsin. “N e d iy o - k cuğum olursa. asla bu karıya teslim etm em ." “Çağla buraya gelsin." "Akşam akşam ne tiyatrosuymuş. Bir de annesine nasıl bağırıyor. canlı görünce 11e geçecek e li­ "Anne arkadaşlarla yem ek yiicez. ne bilim bir ton işle uğraşıyordum hiç olm azsa." “Dışarda yem ek yiyem ezsin. alkol. Na bu şişko gibi D salak bence. Kız istem iyorum işte dedikçe. O anneannesi denen karı da bundan daha tonlarca kıyafeti giydirdi.’’ Ü niversitede yok öyle yalnız yaşama.” "Anne konsere gidebilir miyim?" “Her gün dinliyorsun zaten. Ben anne P ucca yü bir şey olur sonra. sı şim aynı şekilde. ayrı şehir. bu geri zekâlıya kıyafet d e ­ tı bir karış kızın. salonda yaptığı tablolar asılı. H ele bir de kız çocuğum olursa. yüzm ede kızın bir ton madalyası var. ın Bü olacaktı var yaa. o küçücük kıza ün netiyorlar. sigara. Onu mum ederdim ben valla. Oldu ba­ pt al zünden anlarım ne bok yediğini.

bam. pis pis arkadaşlara uyup onlarla fınk atmamam." A pt para kazanm aksa amaç. Bunun nedeni. hiç bi bok olam am ben. başka derdin?! K ızım nereye ben oraya. her türlü pislik onlarda. her şey ezbere. H em zaten umurumda da değil. Erkekler çok p is sevgili günlü­ ğüm. Bu ü l­ kede yaşam am zaten. Daha yaşım K üç ük ne benim. yaşı geld iğin ­ de vereceğim . annemi daha çok severim olur biter. m elerm iş. A m erika'ya gider garsonluk yaparım Bunla kendimi harcayarr. böyle şey­ ler bence hemen söylenmeli. Zaten onun için böyle koftiden günlük hazırlıyorum kendim e. k ü ­ Bü Sanki bi bok öğretiyolar gibi. Bütün notlarım beş. Tabii büyüklerim in sözünden de çıkm ıyorum . ders çalışm alıyım . K ısa kesm em gerek. sayfalık kitaba sığdır. Sonra eve gelip babam a söyledim. Bugün çocuğun biri daha geldi yanıma. aşk denen şey çok saçma. Yaşım kemale erinceye kadar asla sevgilim olam az.ayacağım. Verdikleri eğitim le bu ülkede yü O layın gerçek hali şöyle (ve cidden günlüklerim de bunlar k D ün kü çü k ap ta lın Uuytık d ü n yası ya 303 sı . Sevgim fazla geldiyse. her şeyin en iyisini onlar bilirler. sonra gel bana tembel de. parantez içi çarpanlarmış. Orda zaten mutlaka keşfedilirim . B en ünlü olcam . hemen 'Hayır ’ dedim." harfi harfine yazıyor): "Ders ders ders lan beynim sikildi. K oca O sm anlı’yı sen yetm iş doku/. Okusun benim yaşam ım ı. ders çalışm ayı çok se v i­ yorum günlüğüm ." "Sevgili günlüğüm. Tabii kızım a vereceğim günlüğüm de bazı şeyleri değiştirm em g e ­ rekecek: "Bugün yine ders çalıştım . alsın dersleri. al ın Sistem tem bel ben değil.

daha özgür sokaklarda dolaşabilirim. ÖSS sınavı için o kadar çok çalışıyo­ kadaşlarım hep beni çağırıyorlar ama ben hiç çıkmıyorum hat. götün­ le gülersin. Neyse günlüğüm. O ff Ercan var bi de. ne . Her şey bürokrasi burada. Bi de kızlan artık sevm iyorum ben ya. Kızlardan böyle kaltaklık. m ü ­ hendis olm uşum ne yani! Y apacağım tek şey çok ünlü bir güzel yanı aldığın raporlar. Hem daha önümde uzun yıllar var. erkeklerle daha iyi anlaşıyorum.O layın gerçeği: "Yaaa. elli yere girip çıkıp im za attırdılar. iste­ pt al yıldız olm ak burada." O layın gerçeği: "Millet tutturmuş. Ama bir tanesi bile başın mı ağrıyor. O yüzden hiç yormam kendimi. Başka da bir şey olm am . çözmem gerek . Ö S S ’nin tek ın Bü P u cca yü lazım. bi Ö SS falan. O sorulardan tıp fakültesine adam alıyolar işte bu kadar okum uş adam fazla bile. Aşk dünyanın en güzel şeyi olm alı. mat. K üç ük Rapor almaya gittim . neyin var dem edi. kaypaklık ve döneklik akıyor. "Sevgili günlüğüm. Hayır yani kazansan ne olacak?! Bu ülkeye doktor olm uşum . Ama tek hayalim kızımın bir avukat olması. Zaten sınav sorularım gör." diğim hedefi tutturdum. Ar­ ün ya sı da â şığ ım .." "Sevgili günlüğüm. K eşke hepsiyle çıksam . Üç saatte senin ne olacağına karar veren bu ülke için.. üniversiteyi sonunda kazandım. Günde dokuz saat test çözüyorum. Onları başarmam D rum ki seni boşladım. Emrah’ı seviyorum ama H akan’a güzel olur. Çünkü benim belli hedeflerim var. çok istiyorum bunu bilmem anlatabildim mi? Neyse A düşün. O zaman daha ra­ k dışarı.

” N ey se işte yazdığım kolpa günlükle. Çok şanslıyım. hâlâ sevgilim yo k günlü­ şıyorlar ya da yurtta. Am erika hayalim falan yalan oldu tabii. Okulumu en iyi derecede bitirip. iyi ki halamla yaşıyorum. Ö d evle­ mem. Onların evinde yaşıyorum şim di. halamla giriyor. biz kaldık baş başa kadınla. A pt rimi falan bu salak yapıyor. Asla öyle bir hata yapmam. Onlarla hiç konuşmuyorum. sı­ cak yem eğim i yiyip. tecavüz edip kafalarını kestikten sonra onları tarlaya öyle yapıyorlar. yine acıktılar. Arkadaşlarım hep yalnız y a ­ sı ğüm. Ben böyle kabinlerin orada çocuklarım la ilgili hayaller kurarken. ai­ . okul bitsin ver elini İstanbul. Bir de kötü kızlar var. bunların işi bitti. aman Allahım. uyuyorum. Gittim ben de diğer çocuğu unutmak için Bü yü k D atıyorlar. Bu kez tatlı yiyelim dediler ve çıktık yukarı. N ey se yaa. Yalnız kalan kızların evlerine sapıklar k u ç u k a p t a l ı n b u y u k dü n y ac ı ya 305 lemi gururlandırmak istiyorum. Zaten o olm asa sınıfı da g e ç e ­ al ın kışıklı adam yok.halamla birlikte yaşıyorum burada. Küçük kız tuvalete gitti. İstemiyorum zaten." Olayın gerçeği: "Yaa tükürdüğümü yalarım işte böyle. Dersim bitince evime gelip. sınıfta bir tane y a ­ şaş beş çiko biriyle çıkm aya başladım. Şaş beş ama fena aba­ yı yaktım oğlana. Koyun oldum valla n'apalım . Bir de akşam dokuzdan sonra dışarı çıkanlara da ün mis gibi yaşıyorum . kızım a annesinin na­ K üç ük sıl hayırlı bir evlat olduğunu göstereceğim ki beni örnek a l­ sın. sevgilileriyle yaşıyorlar. Çok güzel bir hayatım var.

kalkıp gitsinler. Bu yeni nesil çok uyanık. ben bunlara bir türlü alışam adım . onlar da. Am a o gülüm serken ki bakışlarını asla unutmamak üzere aklıma kazıdım. Saat dokuza mı ne geliyordu. Kendim i şey gibi hissettim . içend en seslerini. ayrılırsak çük gibi ortada kalacağım . Sabah olsun. A m a tek kelim e söylem edim . ağzına deli g i­ k D ün ya sı “İzm ir’de” . seni aralarına almazlar ya. onlar gelm eden yatayım dedim.“Ailen nerede dem iştin?” “Buraya çalışm ak için mi geldin?” “Hı hı evet. Ertesi gün gideceklerdi sonuçta. hep beraber dışarıya Bü Pu cem yü rek bakıyordu. Erik geldi akşam. K üç ük ben de kurtulayım. Yarın al ın aramaya başladım..” diyerek gü lü m se­ di. geldikleri za ­ man hâlâ uyuyam am ıştım . hani çocukken kalabalık akraba evine gidersiniz. ben “Çalışm am gerek. oğlum un evi sayesinde kira da verm iyor­ sun. fatura masrafın da yok. oradaki çocuklar kaynaşır.” “Ohh ne güzel. B en de internette kendim e ev i olan arkadaş çıktılar yem ek için. kıkırdamalarını dinledim durdum. D ilim e onca kelim e geldi gitti. bir de Erik’i kırmak istem iyordum Eve gittik. Bir zafer kazanm ışçasına. Kadın ne kadar boş boğazlık etse de haklı. Ev masrafın.” dedim ve evde onlan bekledim . alttan altta sü ze­ bi sıçabileceğim kelim eler dolandı dudaklarımda. Heh işte öyle bir eziklik geldi ü s - 306 A pt En azından kafamı sokacağım bir yer olm ası lazım. Bir ev im olursa kendi­ mi daha güvende hissederim . Kalktım yattım.

yatakta bildiğin dizlerim i kam ım a çektim ağlaya ağla­ K üç ük A pt al ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası D 307 ün ya sı ya uyudum.tüm e. .

. Bunun da afrası tafrası hiç ç e k il­ teşekkürler! Sadece iki pıin kaldı kadın. cam m sın. hoop ayrılacağız. “Senden ilk defa bir şey istedim . A yy kusura bakmasın.nirçckter» has!aydım. o sansar kan bunun aklına girer. K üç ük yoksa annene ne gibi bir şeyim olabilir? Üzüyorsun beni am a. o yüzden gücüm e g it- A Hanı böyle biraz tepki gösuTRcm. onda da ın Bü yü P u cca k D ün ya sı . çıkarken öpm edin ’.” diyorum. Ne diyeyim ki.K ısk a n çlık hapı olsun istiyorum ! Erik’iıı annesi gitti. g id e ­ cek yerim yok lan! A nnesi de bakma biraz haklı. inansa bile annesine sorduğu zaman. Ben de pt al miyor! Günlerdir. alttan alıyorum sürekli. ‘Ben ne yaptım oğlum ?’ dedi”. D edim olm ayacak bıı ış. Çok üzüldü giderken. “». yanında bile oturm a­ dın. senin aruın bana böyle böyle dedi desem inanmaz. şunu dem edin. Erik bana bir afra tafra: “A nnem e giderken böyle yapm adın. o sahte g ü lü m semi takındığım a şükretsin. Rahatlayacağım derken.

o geri zekâlı bebe al ın m isali. Sonra cezalandıra­ caksın. o noktada serer taşakları. uğraş­ k D ün ya V > ') sı ödüyorum ne bir şey. erkek ise uzaklaşıyor. Ben de serdim götü ne iş arıyorum ne bir şey. U la şıl­ maz olan onlara cazip gelir. Her gün eli kolu dolu geliyor. Bunu da Erik’in fark etm em esi lazım . Biraz geri zekâlılar erkek­ yü Adamlara her an gidebilirim m esajı vereceksin ki hep. A slında bakm a.ti ya. İlk K ra anlaştık.i\>natarna falan dese de so n ­ nen Erik’e söyledim . Çocukken bütün evi talan ederdim o çikolatalardan üç ük yem ek için. kendim e iki çift ayakkabı ala­ mam. Evden . Bunu da a y ­ t. oyuncakları önüne atm ayacaksın.’' dedi. bayramlık çikolataların saklan­ ması gibi. Ev bile benim değil. bizim dallamanın bilinçaltına da “Bana hediye alırsan k 'tv u k 4 |> ta lu .VfcSı Bü bağlanıyor. çoktan gönlü vara A pt onlarla oynam anın. kadın daha çok ler bence. çünkü ne zaman erkek kadının ona bağım lı olduğunu fark eder. N itekim kendim e ev bulm aya karar verdim. “Babamlar gelir e der b ilm em ne olur ” (alan di yınce “Tam am . Eğer hepsini verirsen. “Ö devini yaparsan sana çikolata alırını' sana sınırsız oral” diye yerleştireceksin. sürekli ödül karşılığı çalıştıracak­ sın onları. belli saatleri olacak çoğunu kırar. Yarın bir ayrılsak sudan çıkm ış balığa dönerim valla. Ç ocuğa. Erik bana para verm iyor falan ama neticede ne kira güya m etin yazarak çalışıyorum ama ayda kazandığım p a­ rayla değil ev kirasını ödem ek. çocuk gibiler ya. Bir de ilişki ilerledikçe. sın bir şeyler için. sonra da ilgisi dağılır ve gider TV izler. b u y u l <iuı. “Ehehe evim in kadınıyım" m odundayım .

D üzenli seks benim de hakkım !!! Bu hakkı­ mı elim den alamazsın diye celallenecek tim de vazgeçtim . Lan salak. "Rahat. ancak b öyle ilanla eve geleni bekliyorlar san ı­ k adamların. o boktan eve n e­ den o kadar para vereyim .!ü. m isafirha­ K üç ük nelerde kalırım. Karı terk edince bunları. bazen sıkıldığım rısını öderim . . V e çoğu da yeni boşanm ış bu rım. Kalkar giderim yurtta. güzel fizikli. zaten çok kalm ayaca­ dilerine ev arkadaşı arıyorlar! İlanda yazıyor: “Bayan ev ar­ ye bir adam telefonu açıyor. Onları hoop tek tek eledim . Geriye kaldı. Abdullah d i­ ün ğım diye bütün siteleri didik didik ettim. Bir arıyorum.onun da." şeklindeydi. ‘dürüst mürüst. NOT: Kira vermese de olur. Seninle diz dize oturup “A şk-ı M em nu”yu izlem ek değil amacım. G eriye kaldı. ilanların çoğunda d i­ zıyor. özgürlüğüne düşkün. Sürekli beraberiz. Bir tane­ sine mesaj attım. Hem madem erkek atam ayacağım . Paso erkekler k en ­ ya paso ev d eyiz. İlandan biri. Ya bir şeyi anlam ıyorum . garibanlar bir bok da b e ­ D kadaşı. kiranın y a ­ sı fark ediyorum . Eski özgürlüğü kalm adı çocuğun. yü cerem iyorlar. İnternetten e v i olan birini bulayım . tem izlik bıdıbıdı ön em li” . hiç cevap yazmamak daha uygun olur diye düşündüm ve ‘erkek . neye benzerse benzesin. önce F a ce’den birbirimizi ekleyelim falan A pt al rekt "EVE ERKEK G ELM ESİ KESİNLİK LE YASAK" y a ­ ın Bü yem ek yapm ayı beceren bayan bir ev arkadaşı arıyorum. her yere beraber gidiyoruz. bayan olup da yanına bayan ev arkada­ şı arayanlar. eve erkek getirmek için çıkıyorum zaten. tem iz olsu n cu ’lar.mazsıncılar’ı da sildim.

"Hayatlarımızın birbiri­ telaş yaptım. babam aradı. Sanki Dexter'ım ." dedi. ben zaten evi falan ayarlarım ederim diye düşündüm. "Kızı karşıla da gid eceği yere götür. D epozitosuz bulm aya çalışın ın diye de planımı yaptım. İki kişi indi. tam ben umutlarımı kaybetm işken. b e ­ raber takılın. Korktum bir an. servisten iniyorlar. Karı daha beni ekler ek lem ez. gayet ev ilanı içindi. İtiraf etmem D ün ya sı ne uygun olm adığını düşünüyorum. korkun benden k yooo gayet malak suratımın oldvğu fotolar var. Muharrem A h i’nin k ızı. ona arkadaşlık et. yü gerekir ki. yeni ev arka­ daşım ve benim le ilgili hayaller kurmaya başladım. Tabii bu g ö tü n ü n kalkıklığı. Kızın g e ­ K üç ük leceği gün de koştur koştur gittim otogara. yazdığım harfi harfine yazıyorum : "Eve sevgilim geliyor. ben istedim bir göz. ezik kızlar ahaha. Sonra anlaşırsanız eve çıkar­ sınız. ekledik la c e b o o k ’taıı birbirimizi. sen varken güven­ de olamam".diye. Allah bana verdi yirmi dört ay taksitle kontak lens. H em en Erik’in m a­ hallesindeki 'sahibinden’ ilanlarına bakmaya. ikinci gün işlerini halleder. Ohaa dedim . Hayır profilim e de kaşar gibi m i gözüküyorum diye bakıyorum. Taş . ." yazdı. ikinizi de keseceğim . Y oo. biri A pt al ın kuçuk ap talın büvuk dünyası Bü rencilerle ev e çıkm a fikrine kadar sürdü. lezbiyen arama sitesine falan mı üye oldum d i­ ye. İlk gün bizde k a­ lır. Garda bekliyorum . işi olm uş orada. Hinim in hınısının dıdısının bilm em ne kişisi İ s ­ tanbul'a gelecekm iş. Sonra biriyle daha aynı şek il­ de oldu. hiç bilm iyor orayı. yabancı ö ğ ­ Ö yle böyle derken. götüm de kalktı.nbi kızım .

A m a yok m aalesef. Arkadan. uzun. sı ticede bir akraba kızı. dudaklarımın ölü d e ­ rilerini kavlayarak izliyorum . Saçlarım desen.. Bir kusur bulsam . S o n ­ ra valizini falan indirdi. K üç ük Resm en kızın götünü izliyorum .” '‘Çok beklem edin di m i?” M uckk m u ck . Hop aldı valizini. Bir avucumu doldurur yani bir lopu. Her kıvrım ını. A m a gözler kısılm ış. Bir fizik var h a ­ ya şey değil. Her geçen kıza ba­ A pt al ın Bü la çıktığım için eşofm an falan vardır. Y üz ün podyum a çıkacak bir m ankene benziyordu. bu nedir yani? B enim bir kere a ğ ­ D sığar. bacaklarının bitiş şeklini falan. Babaannem Brooke Shields değil. M innacık ve kalkık.. hatta bu hale gelm ek için üç saat evde uğraşmış gibi duruyor. arkadan itm işler gibi oluyor. Kaç Yüzüm inek götü gibi şişkindir. benim ağzım açık kaldı. K ızla yürümek işkence gibi geldi resmen. bir şey yok. az önce evinde şıkır şıkır giyinm iş. Ü stüm de başımda zaten y o ­ şilik koltukta kıvrılmaktan herhalde. Bir de güzel giyinm iş. Akraba k ızı denilen şey ne olabilir yani? N e ­ Bütün gece yolculuk yapm ış bir hatundan öte. Bir gıcıklıkla yani. biraz sonra tunda Allahım . önüm e geçti. G özlerim kırmızıdır. tek k i­ yü zım ın kenarında mutlaka salya izi olur. H iç bir yorgunluk belirtisi yok. hayatım boyunca istediğim ama asla sahip olam ayacağım fiziğe sahip. Saçlar falan dalgalı. Ama hatun. A llahım bir popo var k ız­ da. öpüş koklaş yapm acık yapmacık. k saatlik yoldan gelm işsin. bir .kız biri erkek. “X x x x di mi? A yy hoş geldin ehieh i. sevineceğim . Lan kız bir indi servisten. Kot giym iş ama o kota benim kollanm ancak bebek gibi.

Orada suratına çay dökecek kadar kıskandım. hatunla su böreği üzerinde konuşuyorlar." dedim ve gülüm ­ K üç ük sedim. Sanki dört senelik k o casıy­ na. G eldi börekler. ama sediyor. nasıl yenir unuttum. "Yaa ben biraz açım . sipariş vereceğiz. U yuz olmadım aslında. nasıl asabiyim. N e ­ ye sinirlisin diye sorsan. sonla ay bir içli dışlı. yok. "Ben rahatsız ediyosam kalkim. çatır ç a ­ tır çatır kıskandım hatunu. Ulan baksın ne var yani. Adam benim suratıma bakmıyor. "Peynirli istiyorum. pardon bakar mısınız" diyorum herife. K ız afalladı. şöyle bir siizdüm m süzdümm . nasıl sinirliyim . O fizik için o kızın hiçbir şey yem em esi lazım . Herkes bir döndü bana baktı. beni sikleyeıı yok. her yediğim lokma a ğ ­ A pt al ın Icu-jük ap ta lın b u yıık fu n y a s ı Bü m ış gibi. D ün 313 ya sı yok. on kilo da götüm olacak. o hâlâ hatuna bir şeyler anlatıyor. Y em in ederim iki aydır yem ek nedir. bir şeyler yiyelim mi?" d e­ di. Artık dayana­ madım. "Bakar m ısınız. A m a hâlâ bir göt var bende K onya O va­ sı gibi. onu da bilmiyorum. garson afalladı. B en de hiç bir şey olm am ış gibi.kacak diye içim içim i yiyor." diyecektim . kasadaki adama bağırdım: "Bi börek yiicem ama bı türlü sipariş veremiyorum". kız gar­ k o kesin. Zaten yiyem iyorum da. U lan sipariş v e ­ receğim . yiyoruz. bir sam im i. küfürle karışık s ö y ­ leniyorum . yan masadakiler afalladı. K ızın güzel o l­ masına uyuz oldum sanırım. Kız bir şeylerden bah­ . Zaten on beş kilo da kalsam . Döndü götünü ba­ yü Gittik bir börekçiye oturduk. ben ağzım ın içinde mırmırmır. ama ben bildiğin sinirliyim .

k on dakika sonra ringde güreşecek gibiyim . bir buçuk porsiyon aldı. Ben iyi m iyim acaba y a ­ yü lerini nereye aktarıyor? A yı karı. hohoyyy ben öndeyim . K ah­ dini geri zekâlı PuCCa. Bütün istediğim ün verengi gözleri var. şey etm e yani. Baksana. Bir de benim kine bak. ıııyyy ne sıradan. Ü ç g ü ­ ne işe başlıyorum . nefes alsam iki kilo alı­ lakta? Bu da bir kıstas değil kı anacım . kaşlarının y a ­ pısı da. Kolları nasıl zayıf. A llah belasını ver­ sin pislik karı! Orospuuu. Kirpikleri ne güzel lan. m innacık poposuyla boy ölçüşem ez. hee b öyle de avut k en ­ ya sı yorum. hakkında izlenim . G üzel kızlar bence hep orospu K üç ük olur. Hıı belli 11e mal olduğu. Tamam perform ansım iyi olabilir ama yatakta em inim o d a­ ha güzel gözükür. İki kişinin arasında olan şeylerde başarılı olm ak çok matah bir şey değil sanırım. B ence yatakta kötüdür bu. K ızı da bir yandan süzüyorum . yazam am C V ’ye 'oralda üzerim e kim seyi tanımam' diye. A m a gözleri m avi değil.” A pt al ın Bü yorum. sana da yük olm ak istem em ama ne düşü­ nüyorsun?” “Y a sen bi işe başla bence. k al­ kık. B el çukurum var ama o da onun sıkı. N asıl zayıf. biz bakanz ya. kesin orospuu bu kız. şu her şey kız da var. ben bugün bizim akrabalarda kalacağım . Baban ev falan dem işti ama buraları hiç bilm iyorum ben. A caba bu y ed ik ­ D köprücük kem ikleri çıkık kızlara bitiyorum .zım da büyüyor büyüyor. Elleri de güzel lan. herkese veriyordur bence. Bir de bana bak. A llahım bunlar götüm e gelecek d i­ edinm eye çalışıyorum . “PuCCa. H ızlı da yiyor haa.

N e güzel göbeğin var senin. Straplez istiyom uş ama koltuk altı loppucuk. evet suu. lanet olsun ki. K uafc'e gittim A pt güzel olm ayı. Kendim e de bir yandan kızıyorum . Sonrasında ise. sana daha çok yakışır. etleri f ış ­ nı evde dolanmak istem iyorum . B ö y le uza­ suu. Bir gün ben evde olm ayacağım . "O senden bir K üç ük adım önde koca götlüüüü alıahalı. çalım ın. '”N e güzel dötün var­ m ış senin. şenle a y ­ yü tunsun. Sonra. ezikliklerim le beıı kendim i o eve gömerim . su istem eliyim kü çük a p ta lın b ü y ü k (iunya* Bü kırıyor. Her gün bu . N eyse kızı bıraktım gid eceği yere. Yatakta dört çevireceğim bi h a­ maz. içim de duran o ezik karı çıkıp. Hem sen de m aalesef. A llahım kalbim sıkışıyor.. Sonra dönüşte düşün­ düm: ‘Çirkin kadın yoktur. K ız sanki kendi istedi N ’apacaksın? Allah seni böyle yaratmışsa. N e güzel bacakların var senin. "şirinsin". ay­ lardır pelte gibi eziliyordum . fındık gibi. kızın günahı ne? Siktir et ya senin de alım ın. K om plekslerim . hop bu havluyla kapıyı açacak. bakım sız kadın vardır’ m antığıy ­ la saçlarımın pamuk ipliğine benzeyen uçlarını kestirip şöyle bir m odel verdireyim de kendim e geleyim .Anam eve çıkm ak mı??? Bir an buraya g eliş amacımı işkence çekilir mi? Hayır Erik gelecek o eve. al ın ğım da ol daha iyi. Am a yok. B enle evlenir m isin? Zaten PuCCa'ya gelin lik yak ış­ k D ün ya 315 sı unuttum!!! B en bununla ev e m eve çıkm am lan. bir noktada çekiciliğin var." diye bana gülüyor. kıskançlık­ larım. dümdüz.” diyerek alt alta üst ü ste. “İyi ki yiyişm işim şenle.” Y o o o dostum yo oo . Daha da yem eyeyim şu böreği.. ayyy daraldım düşünm ek bile istem iyorum . E yfel K ulesi gibi.

D burunlu çizm e ve içine sokacağım kotum da olsa tam k ıva­ ün cem var gibi duruyorum. k ır m ız ı d a g iy s e le r o m a v i fa r g ö z k a p a ğ ın d a d ır y a n i. B en yürüdükçe lülelerim kıpırdıyor.ama sonra kıyam adım . yarın gerdek g e ­ larına7 benzedim . Ö n d e k i tu ta m . K üç ük K e k o m a n ç i K ız la rı: T ik k y k ız la rın ın p a r a s ız v e r s iy o n la r ıd ır. zaten İzm ir’e döncem . B e lle r in e . Babam a da. G e n e llik le a lış v e riş m e rk e z le rin in y e m e k b ö lü m ü n d e . Ü ç kat kafam oldu. iç in e s iin g e r m i ııe k o y u y o r la r s a . in s a n la r la h e m e n s a m im iy e t k u ra rla r . Şimdi çık a­ galı saçlarıydı. K ış ın k o tl a n ın ç iz m e n in iç in e s o k a rla r. Şu anda aynen. K eşke hiç yaptırm asaydım. Y e rli y e r s iz m a v i ( a r s ü re rle r.” d e­ k ve yaşatm a d em eği başkanı" havasında dolanıp duruyorum. S a ç la rı h e r z a m a n k a f a la r ın ın iiç k a tıd ır. kusura bakma. “B en ev e çıkm ıycam . herife de güvenem edim . 316 A pt al ın Bü diyip durdu. Bari maşa yaptırayım d e ­ . b o m b e li b ir ş e k ild e a ık a ta ra fa d o ğ ru y a p ış tır ılm ış tır . R u j o la ra k is e p a r la tıc ı d ış ın d a b ir ş e y s ü r m e z le r . Sivri m ım ı bulacağım yani. S u r a tla r ın ı a s f a lta s ü r tm ü ş s ü n g ib i a llık v a rd ır y a n a k la rın d a . bu kararı verm em e sebep olan tabii ki kızın uzun ve dal­ sı rım oradan T ank Akan m odeliyle. “K ız yollu gibiydi yaa. M a k y a jla r ın ı y in n i b e ş d a k ik a s o n ra d ü ğ ü n le ri v a rm ış g ib i y a p a rla r . sevgilim eve gelsin Oturdum yine internetten kendim e ev arkadaşı aramaya g i­ riştim. k u z e n ­ le riy le tü r k ü b a r la r d a v e s e v g ilile r iy le m a h a lle p a r k la r ın d a b u lu ş u r k e n g ö r ü lü r le r .” dedim. ben çekem em ö öle. H e r y e rd e b a ğ ır a ç a ğ ır a k o n u ş u r la r . "Keko kızları koruma dim. kekom ançi k ız ­ ya dim. s o s y e te p a z a r ın d a n a ld ık la r ı a ltın p u llu b o k s ö r k e m e r le r in i ta k a r la r. P ucca yü K ıza da.

M adem istiyorsun başka bir yol bul.Sab ah seksi in sa n ın k en d in e yakışanı giym esidir Şu sabahları Erik’in beni dürterek uykumdan uyandırıp akrobatik hareketlerle cinsel birleşm eye girm e çalışm asından nefret ediyorum !!! Sabah sabah seks mi olurmuş ya! Tamam ilişkinin başında yapıyorduk eyvallah...” derim. geri yatıyorum. Y em in ederim uyandığım da tek yaptığım görüp nasıl istersin seksi benden. U yandığım da en son iste ­ K üç ük yeceğim şey seks benim. R obbie W illiam s’ı sağım da görsem. bir noktaya kitlenip kıçım ı hart hart hart kaşımak. Bunu pt al Zaten sabahlan bildiğin kurbağa gibi bir şey oluyorum. üç saat kıçım ı kaşıyorum . arkamda pişm iş k elle gibi sırıtıyor. salyam akmış. “K ahve suyu koyar m ısın n n n n . dürtme beni!!! Allah bism illah diye bir uyanıyorum . Derin bir nefes alıp. G ö z ­ ın küçük ap talın büyujf dünyası Bü yü k D ün ya sı . ağzım kokuyor. A m a artık yeter yani. O dürtmesine sinir oluyorum bir de. bu kez kulağım a doğru fısır fısır A şey. lerim yumuk yum uk.

sonra vazgeçer gider diye ölü taklidi y a ­ rum. M akyajsızken bakkala gitm ek istem e­ yen biri olarak. "Hadi hadi hadi1 Bazen o kadar sinirle­ '. b u ­ ramı kapa. Bunun çiş olduğuna inandırmalıyım. ay çatlak­ larım gözükecek. kalkıp işyerinde çirkin bir karıyla işi pişirirse. cidden bakıyor uyanm ıyo­ k pıyorum. . Ener­ jisine de hayranım ha! Kalk bulaşıkları yıka desem . riyor. İki günde bir bu işkence çekilm ez. ayy dönem em arkamı. Biraz duru­ yor. Bir iki yoklar. kadının kendini seksi hissetm esi için bedenine g ü ­ pt yalanı söylem iyor mu sanki! Y uvalan yıkan şey bence bu sa­ al ın Bü Sonra. kafam ıza dayatılm ış belli normlar beni işk illen d i­ P ucca yü düşünüyorum. mantık aynı çalışır diye D ün ya sı taktı mı ille yapcak. beraber birlikte olalım mı?' d i­ ye başlayıp. 'Sevgilim le iyi bir cinsel hayatım yok. o ff çok çirkin gözüküyorum gibi şeyler 3 18 A Hayır. K üç ük veninin olm ası gerek. Oramı kapa. A m a iş sevişm eye gelince atom karınca olu veri­ yor. Erik’i bu k o ­ nudan soğutm alıyım . sabah sevişm esini sevm iyor. “Lan bir git yat!” diye bağırıyorum. bacağım ı okşamaya. Bir iki yokluyor. al sana tektaş' yaparsa. Ulan şim di sevişm edim ya. Bir ton ev li adam m etreslerine bu bah seksi olabilir. dönüyor arkasını. Yok bir de kafaya niyorum ki kalkıp tokatlamak istiyorum . sonra 'Her sabah seks ne güzel bir duygu A lla ­ hım. İçine bir ayı kaçtığı için. o götü kaldırmaz. hatta balkondan hortumu alıp şakada şukada girişmek istiyorum . ay bana bakma.fısır. Bunun için bir yol bulm alı. sonra yine başlıyor kolum u. sabah sevişm ek baaoow w w .

Ben hâlâ. git yat sen n ’apiim . salyadan kenarı kabuk bağlam ış beyaz dudağım la. yü mutlu. som a yaparız. hep aynı m em e. Sonra bu yavru köpek gibi havlam aya başlıyor. T öbee Allaam bu fikirleri çıkar sen benim aklımdan diyerek bebeyi üstüm den atıyorum.” K üç ük “O lf Eıık. Çapaklarımı s il­ m ediğim gözlerim le.” “N e güzel yapıyoduk ama yaa. “Ya birini bulursa.. ne ben yediğim den zevk alırım.beynim i yiy eceğ i için. aynı döt der.” “İyi be tam am . seninle na tek taş.” A pt “Sabah sabah manyak m ısın ya? Kalk kahvaltı edelim al ın şey yapmak için uğraş veriyorum . debeleniyor yatakta mutlu famı çeviriyorum . Bi dur ya bi ellem e. ayy çek elini m em em den. hoop bir ham leyle pom o yıld ızı gibi dönüyorum . em ek sarf ediyorum . "Hadi bebcyimmııım" diyorum. al sa­ Bü Lan erkeğe de her istediğini her zaman verirsek olm az bu iş. kırdın sen beni. “Işığı kapam a­ dan m em elerim i elley em ey ecek sin ” grubuna üyeyim . sabah sevm iyorum . “A y ne farklı. ''Öpmee öpm ee öpmee" diyerek ka­ k D ün küçıık a p ia lm biiyuk dünyası ya 3>9 sı . Ama işte. yazık günah” diyerek.. kahvaltıdan sonra da y a ­ parız hadi hadi. ne adama bir lokm a bir şey yediririm. küstün mü be?” “Konuşm ak istem iyorum şim di. Kalkar gider iş y e ­ rindeki çirkin kızlardan birine. Sonra alışır. Bu sefer aklım a başka düşünceler geliyor. Sonra. O ışık kapanacak biz sevişirken. Tam başlıyoruz.” der. lan çocuğun istediği tek şey de bu.” "Küstün mü lan? Şiişt dönsene bana.

hiç s ı­ kılmadan. A lm ak gerek bence de. Sonra zaten bitecek. Hah Adana'nın rin için sana M oldovyalı bi hizm etçi tutcam. . N ’apalım yapmak zorundasın. 320 A pt tirtcem sana h izm etçiyi!” al ın “A yağına çorap giym eyi becerem iyosun da onu nasıl b e - Bü ben de. hadi kalk.” P ucca yü “Sevişm ekten soğuttun yem inle beni. Bütün M o ld ov ya ’yı sokacam ben senin bi yerine. G üney Afrika'dan g e - Her sabah mutlaka bu muhabbeti yapıyoruz yani. bak söz ver­ “A m a her gün olm az. yorulmadan. kalk kalk şurdan. Şu sabah diretm ele­ k kurtuluşu. sanki herife ev. Geri zekâlı. Kalk git çişin i yap. N asıl sevinçli. kafasına gazeteyle vura­ K üç ük cağım . nasıl mutlu. K öpek gibi eğitm eyi düşünüyorum Erik’i. Hadi sen dedin. Am a hizm etçi şeyinde haklısın.” “O zaman bugün de yaparız kızım .” D ün din!" ya araba falan hediye etm işim gibi. “Ç işim le diğerinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum . sı D önüyor bana ama gözleri nasıl ışıl ışıl. özel günlerde ancak. cidden mi? Taam o zaman.” cerecen. Her sabah seks istediğinde. Sen de kurtul. Bugün ne? 5 Ocak." "Valla de.“Taam söz yarın sosis yiyerek uyandırcam seni. yem in et. şeyy bugün mutlaka bir şehir kurtulmuştur.

Ben kaldım evde. “Bana attığın uyandırdım. “Senden. Erik’i ın Bü yü k küçük ap ta lın büyük dünyası 3?I D ün ya sı . “Kalk kalk kalk Esm aCeyhan öğrenm iş. biraz da sanırım utançtan. sana yüzüm bile y o k - A N e korkuyosun elin salağından?” dedi. Ona göre hava hoş ta­ pt al bu kazıkla mutlu musun?” Mesajların çoğu böyle. Kalktı gitti işe bu. sıçtık ki ne sıçtık!” Bu hiç sallamadı. korkudan. “Lanet olsun senin gibi arka­ daşa”.K o r k u y u iliklerim e kadar hissettim Sabah bir kalktım. “Yaa bilm eyen mi vardı zaten! bii. hepsi E s m aC eyhan’dan. hiç sesini çıkarmıyor. ne yapsa ne K üç ük etse. “Allah belanızı ver­ sin”. Esm aC eyhan’ın çocuğa nasıl bir zaafı varsa. Karşılaşırsak eğer. insanlardan nefret ediyorum ”. “Mutluluklar dilerim ”. telefonum da on mesaj var. “Bilm iyorum Esm aCeyhan. gerçekten bilm iyorum . Olan bana olacak. “Sen orospunun tekisin”. adamın um u­ runda değil. söyleyeceğim şeyleri düşündüm: “Seninle küstükten sonra oldu”.

Bu duru­ P ucca yü m asına takılı kalıyorum . “Esm aCeyhan ne olur öldürm e beni lütfen yalvarıyorum . Sürekli insanların beni kesip cesedim den k ı­ yafet yapacaklarını düşünüyorum. B ildiğin cinayetleri araştırıyor. katillerden biri mun. İçerideki od a­ 322 A pt al ın Bü programa gelm iş olabilir diye heyecan yapıyorsun.tu”. cinayetlerin perde arkasını araştır­ D ün nedeni M üge Anlı! Sabahlan Erik’i işe gönderdikten sonra. A slında bilinçaltım ın böyle olm asının tek tam bir ev hanımı edasıyla açıyorum televizyonu. ya suratımı jiletleyip kolumu b acağı­ mı ayrı ayrı yerlere göm erlerse. öğretm eninin. Hah işle o kızların bir level üstii oldum ben. O kezzabı suratıma d ökm eeee”. eniştesinin. "Ya şey ederlerse. A slında çok garip bir şey. D ü ­ . Şim di de bu paranoyaları­ K üç ük ma E sm aC eyhan’ı ekledim . üzerimde çok pis etkisi oldu. "Herkes beni sikm ek is tiyooo!" kızlarına benzedim . hipnoz mu ediyor n ’apıyor anlamadım. Evin içinde ben yu su f yusuf atıyorum. Bir de ö y le kadın programı falan da k sona kadar o tiz sesiyle. Bu kızlar alt kom şusunun. k ısacası herkesin ona de- ii divane vurgun olduğunu düşünür. Bugün de evin doğalgaz tesisatını yeniden yapıyorlar. ya parça pinçik keserlerse. arka­ daşının sevgilisin in . M üge A n lı’ya bakıyorum. ya sı yapm a. Y a bunları Esm aCeyhan tuttuysa! Yem in ederim yapar. beklerim ondan". kaldırımda karşılaştığı adam ının. Bir de bu durumdan dertlenir. kesm e beniiii. İzlem eyeceğim diyorum ama baştan değil ha. Kafasına takar falan. şündüğüm her şeyin sonu faili m eçhul bir cinayet kurbanı o l­ mama gidiyordu.

dayım ama nasıl kalbim ağzım da. ölm üş ‘ Hak etnıiş. Zırt pırt ev e geliyor. N eden hem en beni kesecek olan adamları işçilerden seçtim ki. Sonra zaten M SN konuşm a­ ternete düşm esinden. E v ­ den dışarı çıkm adım .'’ diye serçe gibi titriyorum. programda biri ölm üş oluyor ya. sın ıf ayrımı yapıyorum diye.00 ın ir .. Vergi dairesinde çalışan m emur gibi çık ­ m ışım onda da. B elk i yönetici tecavüz k D ün k ü ç ü k a p ta lın bü yü k d ü n yası ya 323 sı . Herkes işçilerden şey eder. ben kalanını hallederim . insan arkadaşının sevdijh ç*:<cuğu elinden alır m ıı?” deyip. Bu. O log'larda neler var neler. Ö yle bir şey ki. A b oo o o o o o var ya acayip tırsıyorum lo g ’larımın in ­ Bü G özüne kestirdi beni. Bir de apartmanın dış c e p ­ hesini de boylıyorlar. kati­ li mutlaka akrabalarından. Sonra kendi kendim e kızdım . en yakınlarından biri çıkıyor. pencerem in önünde dolanan işçiler var sürekli. M üge Anlı katilim i bulm aya çalışırken. direkt tem izlikçiden şüp­ edecek bana. işyerinde hırsızlık olunca. "Allaam dört koldan sikecekler beni. Arkamdan herkes iyi olm uş. sürekli fotoğrafım ekranda 7. Çarşı pazar karışır yem in ederim. Bir de gidip vesikalık fotom u koyarlar. . kacak tip de var. Bit de zaten Esm aCeyhan beni öldürürse. A pt sürtük diyecek. Bütün gün kendim i yedim yedim yedim . Zaten pezevenkte ö y le dayı kızm a sar­ yü helenen geri zekâlılar gibi bir şey. bir senede bir ka­ K üç ük ti! buluyor. al ın larım. adım gibi em inim . Bir daha Esm aCeyhan aramadı. U zunca bir süre kim se ondan şüphelenm ez de. arkamdan bir Fatiha'yı çok görecekler. n ’aaptılar ne ettiler diye.200 ın out şeklinde gelir gider. sen benim götü koru.

ne yapsın. Lan bir tırstım. ben tekilde oturuyorum. tam TV izliyoruz. sinsi sıfatlı. İçeri girecek. hangi eve D ün ya sı elektrik gidiverdi! İşte orada gözüm ün önüne M ü ge’ciğım . ikim izi de öldürecek. üvey babamın P u cca yü gitsem tek düşündüğüm şey. lak kedigözlü. K ız kaçm ış der. içerde bı yerde mumlardan K üç ük olacaktı dur getireyim . ama hasta m ısın?” dem ez m i bana! O yüzden kalktım.” “ Ya gitm e dur. al ın lanacak bir yer arıyorum. Şim di televizyonun arka tarafına saklanabilirim. Bir nabilirim ”dir.Akşam Erik geldi. Erik’in ya­ nına gittim usulca. Esm aCeyhan kesti elektriği diye. yem ek yedik. beni sokakta aramaya başlar. despot hatunum geldi. . oradan çıkabilir lütfen. Ondan beri s a ­ nırım. televizyonun ar­ 324 Bü Ç ocukken bizim evde belli köşelerim vardı. Ben de böyle kafamdan nasıl kıtır kıtır k esileceğim i düşün­ A pt Erik’e ne diyeceğim ? “N e arıyorsun sen orada sapık karı. Erik'in evinde de. terlik sesini duyunca oralara saklanırdım hep. Kalbım ağzım ­ dan atmaya başladı. fark e t­ m ez beni.” “H m PuCCa saçm alam a ya. K o l­ tuğun arkasına m ı saklansam acaba? Karanlık zaten. Oda zifiri karanlık. “Ya Esm aCeyhan yaptırdıysa.” Gülüp benim le dalga geçm eye başladı çocuk. m isafirliğe bile gittiğim evlerde sürekli kendim e sak­ kasını ve banyoda duşa kabinle klozetin yan tarafım bu lm u ş­ tum. “biri evi basarsa nereye sak la- k de benim çocukluğum dan kalan bir durumum var. Erik üçlü koltukta yatıyor.

lütfen sadece Erik’i yapsın­ lar. aman iyi ki ölmüş". al ın maz üç gün depresyona girer. Esm aCeyhan tek başına gelirse tamam amenna. "Haa yalnız mı kalmışlar. Korkumla yüzleşm eliyim artık. babasına güvenm iyo. bir şek il­ de Erik onu alt eder. pis sapık gözü yle bakıyorum. B izde b ö y ­ le bir mantık var çünkü: "Sevişiyorsa ölsün orospu". ama em in ol seninle m uhabbetim iz bittikten sonra oldu. her çıktığı kıza böyle m e- A pt elektrik. M üge A n lı’dan da nefret ettim. Öldükten sonra hakkımda ne söyleyeceklerini de tah­ min ettim: “Aa bak kıza kalkm ış gitm iş y iyişm eye. Sadece özür dilerim ”. b ö y le li tecavüzlü durumlarda. N e desem bir faydası yok biliyorum . A m a ya adam tuttuysa??? Kapıya daya­ nırlarsa üç beş kişi? “Barda” film indeki gibi yaparlarsa? A yy Allaam m ö y ley se ibne olsunlar. hak etm iş pislik!" durumları oluyor.” diye bir cevap verdi o da. Sanki ken dileri hiç sev işm iy o rm u şça sıııa . K endim den utandım. içeriği az yalan olan. Eee neden gitm iş oraya. Esm aC eyhan’a.düm. sonra şak diye geldi Esm aC eyhan’a küfrettim. Kafamda bir m ilyon film çektim . insan k o ­ casına. ohh olsun sürtüğe. “Sadece Allah belanızı versin. aman iyi ki ölm üş. Anam arkam­ dan biri bile güzel la f dem eyecek diye düşündüm. Erik "e göre bir bok yapm az artık. sonra psikologda halleder o la ­ k u y u k i p t a l i n b u y u k d ü n )« k i Bü yü k D ün c in a y e t- ya 3«5 sı . onun duymak istediği K üç ük şekilde yazdığım bir mesaj attım: “Sana karşı yüzüm yok z a ­ ten. hak etm iş kaşar. Amaaan ya bir şey o l­ yını o. Onun yüzünden herkese katil. Y azık lan Erik'i de yapmasınlar.

daha iyi olacak.saj atıyormuş bu manyak karı çünkü. Bir de sabahları da kesersem M üge An . O yüzden biraz içim ra lı izlem eyi. K üç ük A pt al ın Bü yü k D ün ya sı hatladı.

kirası da az. arkamı dönm eye gelm iyor yem in ederim. Nette buldum ilanı: Otuz-otuz beş yaşlarında bir kadın kendine ev arkadaşı arıyor. Bir hafta falan oldu tutalı. Sonunda kendim e ev bulabildim . N asıl alışm ışım K üç ük çocuğa. o yüzden evin de ev arkadaşımın ın Bü yü k k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası D 327 ün ya sı . kendim e güvenim geldi yem in ederim. Ev bildiğin ev işte.T e k taş tek taş diye n ic esin e sarıld ım . Alt tarafı üç sokak ileri gittim. üstelik Erik’in m ahalle­ sinde. İki saat dayanamadım aradım: “Napıyosunnnn? Seni özledim m m m ”. Üstüm den büyük bir yük kalktı. ayy bir sıkılıyorum . İyi ki aramı­ şım . hem Erik de özlesin beni. burnumda tütüyor resmen. hem en eski kız arkadaşıyla kocası gelm iş bunlara. Zaten sadece kötü anlarda da neye benzediğini çok umursamadım. D edim bari bir günlüğüne kalayım . A pt al gitm ek için kullanacağım . Odamda yatak ve dolap da var. Oha yaa ben gideyim diye mi bekliyorlarmış n ’ap ıyorlannış. Gittim yeni evim e. daha evde hiç kalmadım.

Pizza almışlar. pıtır pıtır gittim Erik’in bir hafta yok olsam . kesin d oggy yapıyorlardır. o bakışımdan zaten nasıl sinir olduğum u karı anlam ış­ tır. o eteği kalpten öleceğim . Y akaladığım anda kocasını çağırıp o n ­ ları öldürm esi için gaza getireceğim . buradan geçiyorlarm ış. S ak ­ landı mı falan diye bakıyorum sağa sola. şu anda senin eski sevgilin büyük ihtim alle kocasını boynuzladığı yeni sev g ilisiy le konuşuyor. Çok sinirlendim . E ee sa ­ dece Erik var burada. g e lm i­ D ün ya sı evine. Baktım orada beklerken Pu cca yü yorlar bir türlü. bir baktım bu da arka­ gâhına dayamıştır şim di. kaltaklık - 32 8 A pt al ın Bü kıvırmıştır ya da kız oral yapıyordur. kalanı k o ­ cası halleder.Kalktım hem en üstümü giydim . Y ine giym iş göt çizgisin d e bir etek. B öyle sansar adımlarla yaklaştım m utfağa. ohh ev Japon kerhanesine dönecek! “A l­ m anya’dan oğlu g elecek ev sahibesi edasında” bir girdim içeri.” dedi. o kafasını mutfak tezgâhına vura vura peltesini çıkartayım beyninin. “N ereye so k saydım . oda mı var evd e?” dedi. k a ­ pının oradan kafamı bir korku film i edasıyla uzattım. Y a da dur. “N eden o odaya soktun ya onu?” diye sordum. N asıl sinir oldum ya. bir hıncım ı alayım . sinsi sinsi bir şey görürüm um uduyla m ut­ fağa doğru yol aldım. “T elefonda k onuşu­ K üç ük yor bizim odada. B ekliyorum bekliyorum . önce ben o yellozu bir döveyim . iki saat yoktum alt tarafı! D em ek . Dürttüm. falan m ış filanm ış. bütün b a­ cakları bize doğru. Çektim kolunu. “K ız nerede?” dedim . Kafam da kuruyorum: Erik kızı mutfak te z ­ k sından koşa koşa gidiverdi. Erik mutfağa gitti. uğramışlar. B izim odam ızda! Yani yatak o d a ­ m ızda.

bir işve bir cilve bir iğrençlik abidesi. N efret ediyorum K üç ük senden de o eski orospu kız arkadaşından da.” falan yapıyor. A pt al ın ku ç u k ap ta lın lıu yu k d ü n yası Bü tiksintiye dönüştü.. Kalktım dolaptan bir şey alacak gibi yap­ tım. Annen ab­ lan n eyse ama sen iyice abarttın ya. anana iyi davran. Sonra gittim içeri. B en kızla ilgili bozuk atıyorum kendim ce. döndüm arkamı. Kadın orada kocasını aldatıyor bunu görüyorsun. hani reketler. kocasına sarılmalar. “Yatağım ıza da ala­ lım ister m isin? Bu ne ya eski sevgilin le aynı ortamda bulu­ nuyorum diye şükredeceğine. Kocasına acayip derecede üzülüyorum ya. sürtük eski sevgilini kabul­ len!!! Bir sinirlendim . . K alk git ya yeter cidden!” “E vli barklı kız. bir yandan da dinliyorum . Gittim odaya doğru. sana iş atıyor bunu fark ediyorsun ve utanmadan ona iyi davran diyorsun.lanm bizim evde yapmasına.” B ö y le saatlerce kavga ettik. yalandan h a­ k ne bileyim bu kadarını da hak etm em iştir o adam cağız d iy o ­ D ün ya 329 sı da olduğunu bilm iyorm uş gibi bir hışım la açtım kapıyı. B en gelin ce sustu. Artık kim inle konuşuyorsa. bir taraftan Erik’e işveler. yü rum. b öyle bacaklarını k a - şıya kaşıya. B en ağlama krizlerine girdim. Erik arkamdan sarıldı. B ö y le bir içeri geldi. K ıskançlığım . sadece “ahaha ayy evet hım ın ben derim sana. “ Yaa kıza biraz daha iyi davransan olm az m ı?” dedi. sanki ora­ Yatağın kenarına oturmuş hanfendi.. biz de yatm aya g it­ tik. esk isi m i kaldı” “Senden yem in ederim tiksiniyorum . Eee ama yeter. acım aya ve N ey se ki çok geçm eden bunlar kalktı.

Gittim... Her şeyde bir hayır varmış. o kadar çok ağla­ dım ki artık gözyaşım akmıyor.” İlk büyük kavgam ız bu oldu sanırım. elim telefonda arasın diye bekledim . N eler neler ama. bırakmıyor. Ertesi gün öğleden sonra bir baktım bu arıyor.” diyorum . P u cca yü açıp tek k elim e etm iyor! Artık bir evim var diye kalktım y a ­ k ağlam a nöbetleri geçiriyorum ..” diyor ama ben öy le bağırıyorum ki. Yani ta­ mam bitirmiştim ama en azından arasın sorsun. D ı­ şarıdan bakınca aslında o kadarcık şeyi büyüttüm gibi g ö z ü ­ küyor ama değil. Sabah kalktığım da işe gitm işti.. A ram adı. “G itcem bırak. senin gözüne . dem ek ki o evi tutmamın bir nedeni varmış. A ğzını D ün ya sı ledim . tut­ Gitti dış kapıyı kitledi. evinde neyim var neyim yoksa hepsini yeni evim e taşıdım. Y üzüne “B it­ ti!” diyerek ben de onun canını acıtayım . sanki farkında değildim . onu öyle yap bunu b öyle y a p . H issettiğim her şeyi s ö y ­ girem iyorum ? O kaltak karı bile benden daha d eğ er­ li senin gözünde. tamam sabah konuşa­ lım . “B enim neyim eksik. O gün hiç aramadı beni. taktan. B en mi seni zorladım. gitm eye m eyillendim . sinirin geçti m i?” A pt al ın 30 Bü tu beni kolumdan. Sonra yorgunluktan sızdım yatakta. ben bağırıyorum. P ekm ez’le aran bozuldu d i­ y e bana aylarca tavır aldın. “N ’apıyorsun. altıma eşofm anım ı giydim . o dom uz gibi susuyor. N asıl olsa eşy a la ­ rın gittiğini görünce arar dedim . G ece oldu yine aramadı. “Dur sakin ol.İçim de ne varsa ne yoksa döktüm. Ben K üç ük hiç uyum adım . haa ben mi? Her şeyde üstüm e geliyorsun. Herkes değerli.

” dedi gülüm seyerek. ne K üç ük var kalsa bir parça eşyam mal insan. gitti çocuk ya. lıktan. K eşke büyütm eseydim o kavgayı. iyice birbirimizi yem eye başladık çünkü. B en de öyle bir duruma girdim. m osm or arabayla bekliyordu. A pt gözaltlarım a dayadım kapatıcıyı. B indim arabasına. A ldım e li­ m e.“E vet. “Ohaa sen mi aldın bunu?!?!” deyip bir atladım üstüne. İki gündür ağlamaktan heder olm uştum . A rtım gözü. “Senin senin o .” “E vet. G ece sinirden ne dediğim i bilm iyorum ama şim di hem en kabullenince ayrılığı. yüzük kutusunu gördüm.” . ne kadar hevesliym iş ayrılmaya.” “Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Sonra hani çok fazla ağlayınca uyuşm uş gibi olur ya insan.” dedim . kendine iyi bak. “İyi m isin?” dedi. Geri zekâlı ya. bildiğin tek taş var içinde. “E vde m isin? Y em ek yedin mi? Y em ediysen bir ş e y ­ ler yiyip konuşalım . al istersen. Bu aşağıda al torpido gözüne koydum .” “B ö y lesi belki daha iyi oldu. D edim inşallah vazgeçm iş olur ayrı­ k ü çü k ap tafırı L üyük d ü n yası Bü I yü k D ün ya sı “Eşyalarını alm ışsın.” dedi. Gittim üstümü giydim . “Bu benim değil.” Son sözü bu oldu. çıktım dışarı. “E vde eşyalarından bir kısm ını unutmuşsun. M esajlar yazıp yazıp silm eye başladım. ses çıkarmadım. Y eniden başlayalım diye dua etm eye başladım .” “E vet.” dedi. kapadı sonra telefonu. Bir an m allaştım . bildiğin pişm an oldum . Bu kez de sevinçten ağlamaya ın Bir baktım yine arıyor. Yatağa atıp kendim i debelenm eye başladım.

Şu an dünyanın en mutlu kızıyım . Bana geçince. Hani sürpriz insanı da d eğil çünkü. leyeceğim iz bir şey de yok . içeriye giresim g e lm e d i. B e k ­ sı “Zaten kafamda çok uzun zamandır vardı bu düşünce. hiç beklem iyordum . ev çok koydu bana. Kalkm ış ceğim lan öle böle değil. E v len e­ k bana yüzük alm ış şimdi..” dedi. böyle bir davranış. üç km. topuklayıp koşturmaya başlıyordu. bildiğin evleniyorum !!! K üç ük A pt al ın Bü Pu«4 yü m ıyorum resmen. N asıl mutluyum ama var ya. gerçekten beklem iyordum Erik’ten ya gidince. Bir de evlilik lafı ün Ohaa ya resmen ohaa. Allahım yüzüğüm e bakmaya d o y a ­ D hediye alırken bile ne alayım diye sorar..başladım. Sen .

kü çük ap talın b ü yü k d ü n yası Bü yü 333 k D ün ya sı a ltın d a eziliy oru m . İyice değişim e uğradım. aylarca azmettim sabrettim. Ö SS sınavına girem ıiş g i ­ bi ter döktüm. İlgi alanlarım da değişti. İki bebe k eseceğiz diye vicdanım la oynayıp kendim i kasm ayayım . o oradan konuşm aya başlıyor: "Ayıp değil mi yaptığın? Yüzük takmış kadınsın artık. kendim i aştım. kazandım o yüzüğü. O y ü ­ al ın olarak kıyafet seçiyorum . bir nur g ö zü ­ zük böyle Erik'in suratına dönüşüyor. biraz K üç ük ağır olî Yoksa hak etm iyor musun o yüzüğü haa?" Tövbeler olsun. o anda bir parlama. Ayakkabı vitrinlerine yalanırken. hooopp bakıyorum parmağımda bir yüzük. tam hafif k eseceğim güneş gözlüğünün altından. Y üzüğe uygun M esela cillop gibi çocuklar görüyorum. o çocuğu k eseyim k e s­ m eyeyim telaşına düşerken.Y ü z ü k ta k m a n ın verdiği ağır s o r u m lu lu k Yüzük günlüğü: Bugün yüzüğüm ü taktığım on yedinci gün. sokakta erkekleri kesmiyorum . V e başım öne eğik gidiyorum . A pt mü alıyor.

"Kırk yaşındakilere benzem işsin. kırışıkların bile ç ık ­ mış. "Ayy D ün ya sı günlerde Erik izin alacak işyerinden. götün büyük. otuz beş. beni. gözlerinin feri sönm üş çok çok çok çirkin. dünya iyisi insanlar (eğer okuyorlarsa kıvırma payı olsun diye yazılm ış bir cü m ­ le!). hiç güzel değil". "Banu A lkan’a benzem işsin. Bir ara uyuştu­ pt kötü. kendi rengine boyadığım da." diyor biri. "Ayy benden bile yaşlı duruyosun. siyahken. şuran şö y le. "Ayyy PuCCa saçların çok da hemen öteki atlıyor. Haa bir de bir şehir efsan em iz var. şişm ansın ya P u cca yü PuCCa karı gibi olm uşsun. güya ben tangannn iplerini panto­ lonun dışarısına çekip ö yle dolaşıyorm uşum etrafta. Halamlara nedense gık çıkartamıyorum bir türlü. Üçü bir olup eleştirileriyle yıkıyorlar beni. D iğeri geliyor. A ra­ al ın Yani. oradan oraya yayılm ış »* A Bir de beni babama ispitleyip duruyorlar. beraber İzm ir’e g id e c e ­ . otuz yaşlarındalar. ay yok bu­ veyken. N e zaman üçü bir araya g else. K üç ük rucu kullanıyorum diye yaym ışlardı manyak kanlar. "Ölü gibisin. çikolata kah­ k ran çirkin. hiçbir rengi yakıştırmazlar bana. G elecek ğiz. Saçım kızılken. Ne zaman görseler Bü platin yaptığım da. "Ahaha bence sokağa çıkma bu tiple ahaha". A yy ne zor geçecek var ya o o ff o fff." diyor. hiç güzel durmamış". Bunu gidip yengem gillere falan anlatmışlar.” diyorum . Haa işte dünya iyisi insanlar ama A llaaahım insanın eleştiriye dayanma gücünü ölçüyorlar sanki. bi de ahahaha". B enim üç tane halam var. hiç yakışm am ış”. "Satanist gibi olmuşsun". H ele halalarla ta­ nıştırmak. Kırk.artık “A yy güllü çaydanlık ne g ü zelm iş.

” diyorum. "Aaaa PuCCa yaptın yaaa. yapm adım da.” A pt la:ia yem ek yem ek de işkence. B u n - “PuCCa çok yem e sen. Bunlar da ağrı kesici içm ediğim için kıllanmışlar. P analgin’ler de se h ­ k cıccığınt çıkarırlar. Ecstacy sanmışlar. öyle yut.iü n )< tsı ya 33f sı ren k ız” diye anılıyorum. aspirin bulam ayınca Panalgin alm ıştım. Ben hiç ağrı ye. Ü ç beyazı h aya­ tından çıkaracaksın. bu zamana kadar yedikleri yeter onun.durmuş." diyorlar. benden açıklam a bekliyorlar. Bunu neden uydurduklarını bile .” “E ee sen böyle yersen.” diye suratıma tükürdüler. “Bunu Bü kesici içm em . Acaba mı lan diye düşünüyorum elim de olm adan ama im kâ­ nı yok! N e zaman evim ize gelseler cüzdanım ıza kadar karış­ tırırlar. bak naşı! şişm anlam ışsın. her seferinde bütün odam ın ıccığını panın üzerinde.” “O basenler ne yapsan erim ez. Artık Seda Sayan’da mı da yaptın ya. ö yle bir şeyi hayatta yapm am. Bir de.” “PuC Ca’ya az koy.” “Bak onu ağzında kırk beş kere çiğne. al ın ne zıkkımda duymuşlarsa. Baba tarafındaki kanlar arasında “tanga ipini g ö ste­ bilm iyorum . tabii k ilo alırsın. masa başında toplanmışlar. Bir yerde duym uştum aspirin cilt m askesi d i­ yü bir geldim . Akşam eve D ün k«'"1 * » lu * l ı ü j f u k -. yazıklar olsu n. şendekiler donmuş yağ o l ­ K üç ük m uş. N e bulacaklarsa. O la ­ yı akladım pakladım ama hâlâ işkilleniyor manyaklar. Panalgin bulmuşlar bir kez. üçü birden aynı ağızdan. çok kö ­ tü göziiküyosun. ama kim seyi ınandıramıyorum. “Y apm adım .

Yüzün çok toplu sim it yapıyor. Halla halla kendinize baksanı­ D “Sana siyah hiç yakışm ıyor. adı sanı bayağı bilinm iş bir manken hatta. ikinci gün k o ­ can seni kapının önüne koyar. Bir kadından daha tehlikeli şey. saçım da k “E eeee yeter ama h a a a . yem ek yem e. üç kadındır. “Halla halla sanki kilolarını biz zorla yaptık sana..” ın Bü razcık. G öt benim götüm . Baba tarafım güzel değil. yü za siz. sen böyle sivri dilli olursan. göbek benim göbeğim .” . Y e ­ A pt al Onun için önce saçlarını düzelt. ne zaman bir araya gelsek y a şa ­ nıyor.“Saç m odelin de seni şişm an gösteriyor. Ö yle bir şey de yok. Kot da yakışm ıyor. M esela bir kuzenim tescil­ li güzellerden. kendi hallerinde ev kadın­ ları hepsi sonuçta. Başka işiniz yok mu sizin?” diye isyan etsem b i­ “A vy PuCCa. Kötü yani. hem en yapıştırırlar cevabı.” m alı gib i.” Bu muhabbetlerin hepsi. B o ğ a z ­ ün “Üstündeki seni kısa gösterm iş. hiç güzel olm am ış.” “Birim bulursan dua et bence. Karılan kızları hep ağzı iyi laf yaptığı için tavlıyor. bi de bu m odelle çok kötü o lm u ş.” lı bady’lerle de yüzün ortaya çık ıy o r.” benim yani. pazar ya “Çok dar giyiniyorsun sen. yine altta kalmazlar. belden düşük kotlar yanlarda sı zaten. ona da böyle davranma.... Haspalar sanki K lodya Şifirtın g i­ bi bir şeyler. Babam m esela at hırsızına benziyor. B ize çem kireceğine az boğazını tut. Ben bun­ K üç ük larla asla baş edem iyorum . Anne tarafım güzeldir.

" diye dualar etm eye başladım. A m a yine de evlilik denilince yüzüm de K üç ük salak bir gülüm sem e. A pt sevgililerim in kafamda yarattığım koca karakterine uym a­ al ın dua ederdim. En azından sadece bebek doğurmak için evlenm eliyim diye bir fikir oluştu. Düğünümü falan da düşünm eye başladım ama ne yapaca­ ğımı hiç bilm iyorum .. İlkokulda hangisiyle evlen cem ben?" diye. N e kadar samimi olm asak da. Ben hiç düğün aşamasına kadar hayal kurmamıştım. Am a iş b i­ k D ün k ü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası ya 337 sı li beş yaşında. Çocukluğum dan beri kendime “koca raz ciddiye binince düğünden korkmaya başladım. kafamda toz pem be düşünceler hep vardı. kıyam et alam eti gibi hissediyorum .." diye cak diyerekteıı her Kadir G ecesi. o da D Ü Ğ Ü N L E R . "Allaam üç kişiyi birden seviyorum . onlardan b öyle eleştiri duymuyorum. yü bulmak” gibi salak saçm a bir m isyon edinm iştim . L isede. O yüzden Erik’le birlik ­ te sıçtık ki nc sıçtık .ni boşandı. ama benden daha genç duruyor. Bütün anne . yavaştan evlilik le ilgili fikirlerim um utsuzlaştı. Bir teyzem var el - tarafım en az iki koca eskitti. hem en okul bitince şu bebeyle evlensek. Kendim i yanlarında ucube. pislik. "Üniversite ok u m asam keşke de. Bu düşlerim sadece ve sadece bir noktada yıkılm aya b aş­ lıyordu. çünkü düğünlerden nefret ediyorum. Sonra masından dolayı. hayvan gibi nafaka yiyor. Am a bu üçü benim gençliğim i çiğ çiğ yiyor. Ü niversitede. hem okur hem evlenirim ne o la ­ Bü bile kafam karışıyordu. "Kim olduğu mühim değil evlendir beni yarab.

ben orada onları izlem iştim . o hissi tekrar tekrar yaşıyorum . bir daha bir şey yok. Kına gecem de de zaten evde karde­ şim le oturup mandalina soyarım. baba tarafı g else. o gelinlik içinde o kadar iğrenç olm uşsun P u cca yü için bir A llah ’ın kulu da benim düğünüm e gelm ez. Arkadaş desen. b ili­ 338 A pt oradakileri tövbe aramam. yapayalnız. H oca da beni tahtaya çıkartıp ayakta bekletm işti. zaten ayı gibisin. sadece halalarım var. D üğün istem iyorum desem . İn cin top oynuyor. Babam. Onlar da gelm ez yani. N e zaman düğüne gitsem . anne tarafından gelm ezler.Kendim i ezik. köşeye atılm ış gibi hissediyorum . O pist bom boş kalır. benim tarafım bom boş. halalarım oturur bir masada ve halalarım başlar­ ki! PuCCa suratın çok kötü. adam seni bu gece bırakır. B enim düğünüm olsa m esela. tut şu boğazını. daralıyorum. ben diyim . Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. Herkes karşımda yem eğin i yerken. İçim den gelm iyor valla. Bunlar aklıma geldikçe. okul değiştirdiğim de. k D ün ya sı Bir defasında ilkokulda yerli malı haftası için evden yiyecek . kardeşim yalnız oynamaz. H iç akrabam yok. Bü lar: "Ayy PuCCa. yapacak al ın yoksa hangi aklı başında adam şenle evlenir. bunalıyorum. Sonra fısır fısır dedikoduları dinle dur. Pastadan yem e. getirm eyi unutmuştum. Babam sülalede kim senin düğününe gitm ediği kardeşlerim. bom boş g e ­ çer. PuCCa ham ilesin. değil mi? K ocan salak bişi heralde. N e kadar kötü bir durum. bugün tut bari". "Gelinin akrabaları haydi piste!" dendiği anda babam hayatta kalkm az. En K üç ük acısı. şehir. takı merasimi. Damadın olduğu taraf kuyruk olacak. iş.

arkadan sıkı sim li topuz. karizmanın A llahıdır. O akrabalar da düğünde yaratığa dönü­ şüyor. Mutlaka likitli ve mavi farh göz makyajı. A lk o llü y se düğün zaten. gelin de herkese m avi boncuk dağıtm ak zorunda. abla o tarafa kaykılıyor. her yana oynuyor. şeyi istiyorum: "Ben bal arısı gibiydim A pt al ın Bü gelinliği. Tom bul tombul kadınlar. gerdanları altınlarla dolu. gel gör ki düğün ve rakı birleşiııce o herifi orada tutamıyorsun. Gerçi ben düğünüm olursa eğer. K ıyafetleri de hepsinin aynı. o dans ediyor. her tarafından sim fışk ı­ cağı muhakkak altı yaşındaki bir kız çocuğuna giydirm işler kavga çıkartanlar. akrabalar o la ­ . B üyüyünce zilli o la ­ k rıyor. İki poşet çerez için yü cuklar masaların etrafında dolanıyorlar. Zaten düğün m üzikleri beni öldürüyor. “N ikâh M asası”nı çalıp gelin i son dakikada vazgeçirm eye çalışan p i­ yanistler var yurdumda. pistte kendilerinden geçm iş halde dans ediyorlar. m utlaka birinin d ay ısı c e k e ­ ti yana takıp kendini rezil etm e pahasına hopluyor o pistte.yorum Erik’in ömür tüketen anası mutlaka yapacak. em rinde bir ton adam çalışabilir. Ç o ­ D ün 339 kü ç ü k a p ta lın b ü y ü k d ü n yası ya sı ben. bebesine üç tane almak için çırpınanlar. K üç ük Yazık. İçinden çıkan bir efe şakşukada b ile oynuyor. düğününe sokim" diyen hatunlar gördüm. Bir de sürekli gelin in karşısında oynam aya m erak­ lı kadınlar var. bunlar alkışlıyor. H epsinin saç m odeli aynı. A dam bilm em nerenin müdürü olabilir. "Entelim ya el atıyorlar ve sen istesen de istem esen de düzene yenilip düğünü yapıyorsun. G elin ne tarafa dönse. O ff çok kötü bir şey ya. önden iki kıvrık oğlak b o y ­ nuzu.

" fa ­ lan diye. bak pervanelere döndüm sem görünce". “Yaa bizim m e z he p farklı sizden.» Bir kez en-yakın arkadaşımın düğününe gitm iştim .voı A pt al ın Bü şeyi beğenm iş beni. "Yaa kız iyi de ailesi m ailesi yok gibi bişi muin. cool ol. Bir de oğullarına kısm et . Kendi başına buyruk büyüm üşler size gelmez. 34° yü P uı. İşte gelinin annesine söylem işler. Gel gizlice n ik â h ( kıyalım. G e li­ nin anası denen k a U J. sırf sevişm em izi kutlayacak bir ton akraba olacak. da benim için." D güll kızım gülll. Damat tarafından birinin bir sındayım . gece ağlıcaksın yiyince yarraa”. gününü bana zehir eder gibi •> '■. Tom bul. Bu kardeşini tem sil ediyorum orada. Erik’in annesi U böyle bir karı bence. H erkesin kafasından da şunlar ya arayanlar var. Eğer bu tutmazsa. U ıbam giller evlenm em ize izin vermezler. B öyle ortamlarda beğenilen tipler ara- K üç ük sem Erik'e. anası geçiyor kesin: "Bunlar kesin önceden y iy işm işlerd iı” . neneler çok seviyor nedense.. K im seye ispatlamak zorunda d eğiliz. O düğün -. güleç suratlı olunca.örtme­ ğini." demiş. "Yaa bırak yem işim geleneğini ¿. “Sen m ahallede Fikret’le k öşe bucak öpüşürken görüyoduk. Hep dalga geçtiğim . Çocukları ev boş. asla içinde bu lu n m a d ığ ım ortamlar hayatın gerçeği gibi gelm işti. biraz marjinal ol. Na>ı! koym uştu bana bu laf. beyaz etli.senden önceee. “Bu kızı aba yalan mı sö y le ­ ün orada oğluşuna gelin bakıyor. annemler düğüne g it­ sı çeklik payı olsun en azından biraz. benim kız halaaaa netlerde dolansın. kızın k orospu bile gelin oldu. G er­ ti diye m anitasını çağırıp evde çatır çutur şey ediyor.

Kendi aramızda ufak bir eğlence yapalım. D ü şü n cesi D bile tı içim i o o ff o f f f . İkimiz evleniyoruz. düğün müğün istem iyorum valla.. hem masraftan kurtuluruz. düğün masraflarını düşünsene kol gibi girecek götüm üze. Hem şirin olur. olm az mı?" derim. "Tatlım za ­ ten zor durumdayız..B oş işler bunlar. Yani mutlaka biri tutar. gel beraber gidelim y a ­ palım nikâhı. Am a gelinlik çook istiyorum o ayrı m evzu. K üç ük A pt al ın kü ç ü k a p ta lın b ü yü k d ü n yası Bü yü k ün d a ra lt­ ya sı ." diye ısrar ederim. Akrabalarla ilgili her durum bunaltıyor beni. Bu da tutmazsa.

sanki K üç ük hayat istem iyor. A m a yok anacım o lafı kuramayacağım. çünkü apartmandaki bebeyle fin gird eşiyordum. m utfak ta E m in e B eder. bu olay benim içim de uhde olarak kaldı. Şim di Erik le başlangıç dönem lerim izde. Fantezi falan d e ­ şım gidiyor. kafası seks seks seks diye gümbür gümbür atar­ ken. yok ne bilim b i­ lardo kafelerinin üst katlannda yiyişm e olaylarına girmedim. anneanneniz az fındık kırmadı. Park buluşm asına da Bü yü Pucı« k D ün ya sı yatakta Sasha G rey olam adım ! . "Ahh ahh şura­ lar o zamanlar onnanlıktı. bahçede. Ü n i’de de mâlum ev olayları oldu. gerek duym adım . yani o daha h e ­ yecanlıyken. Erik. torunlarıma anlatmak istiyorum . kanalda stüdyolara giden yolda ö yle bir kaç elleşm em iz 343 A pt ğil de." diyeıekten.Sokakta T a n s u Ç ille r. herkesin ortasında fazla cıvık cıvık yılışm alardan bile h o ş­ lanmıyor. Ya şim di hayatımda hiç parkta. Yaş aldı b a­ al ın Hatta lisede hiç bilardo oynam adım . öyle bağ bahçe sevişm esinden geçtim .

istediğim i almak zorundayım. ı .V Bü yü k D ün ya 343 sı . rahat dur!” yip sinirli oluyorum . A nacım ilk ham lem le beni bir itti. yine ya bism illah deyip göm ülüyordum ki. u|ilıliıt l«u)ru) rfunvdM »«. sev işeceğ iz burada. boynundan moynundan hop mop gidiyordum ki. Zaten P a v lo v ’un köpeği gibi. Şim di düşününce sinem ada benle öpüşm e­ di diye manyak manyak davranmak çok salakçaydı ama işte o zaman mantıklı gelm işti. Lâkin bu aralar efendiye bir ağırlık. Sanki Turist Ö m er’in Star Trek çak ­ ması film indeki tuz em en canavarım. Hadi dedim . bize en yakın insan beş koltuk önde oturuyor. tenha ve karanlık ortamlarda aklım a direkt aytpçıl şeyler geliyor. ya bism illah yumul bebeye. D edim . önce biraz g e v ­ şedi. Çıkışta biz bir k a v ­ ga ettik o o fffo fff. Bir de dünyadaki en zararlı şeyin abazan bir kadın olduğunu da üstüne eklersek! Orada dönüp "Bunu mu görm elerinden korkuyosun haaa bunu muuu?" d i­ ye m illete sallam ak istedim . "Affet. biri görse ne d iy e c e z . G eçtiğim iz gün Büyükada’ya gittik.oldu. s e s ­ siz. istediğim i alam ayınca aca­ l ı . bitiklerim i ellem ek bile yok. yoksa olm az bu iş !!! Bir ham le daha yaptım.. O haşm etli çükünü koparıp. Vapurda düşünüyo- A pt onun kafasını koparmak istedim . al ın Bir bozuldum ... B eş dakika falan geçti. Bir süre film i izledim ama kararlıyım. Hatta. bakireliğini bozarım m o z a n m yanlışlıkla. döndüm oturdum. "Bundan sonra sana a y ıp çıl şeyler yok. Tamam falan der kalının sonra. G eçen gün sinem ada en arka koltuktayız. bir beylik çöktü. sen de haklısın". "PuCCaaaaaü!" d iye bir bağudı. “Yaa ben sevm iyorum böyle." diyecektim ama K üç ük korktum.

" diye düşünüyorum. A m a Erik şakasından ya ilg i­ tan alttan gaz veriyorum. iki A yvalık tostuna yirmi lira verdik.likten bin mil uzakta cüm lelerle. Erik b aşı­ li malak malak şeylere seviniyor. ne güzel.” “A yy cidden çok güzelm iş (martıyı sikim . "Yaa salak ün d o ğayla gerçeği ona çaktırmaya çalışıyorum .” “A yy evet güzelm iş (Bak bak şerefsize bak. denize de giriliyor burada. bebe tırsmasın ormanda benden diye alt­ .” “Aa evet ben bakarım (H obereeeeeyyy otelde yiyiş - c ez z z). biraz rahat dur. bu arada nasıl kazık bir yer lan ö y ­ le.” İndik sonunda adaya. “PuCCa bak martı. ikili olanlarından. her şakanın altında yatan pis bile kıllanıyor. "Azz sonra seni D de var. bu kez başarırım diye.” K üç ük geliriz. İçim den ise. B isiklet kiraladık. "Çok sevişesim geldi" gibi erotik - sı rum." diye gevrek gevrek gülerek g ö zleri­ anlıcaksın ürkek güvercinim. Eskiden G öktan’ın klibinde görmüştüm. fotosunu çek elim . bikini­ li bacılara bakmak için nasıl kıvranıyor)." gibi cüm leler kuruyor. ın Bü na gelecek lerd en habersiz yü Pu cca ö öle bii şey edecem kiii dünyadaki güzel şeyin ne oolduunu bir b içim d e k m i kısıp uzaklara bakıyorum. Önce * bahsini açayım da. lomburduk bir “Kınalıada da güzelm iş. ormanlık alan ohh ohh. "Yaa bak dünyada sevişm ekten güzel şeyler şaka yapıyorum ehiehi. o A “A slında otel pansiyon falan baksak. bir gün de buraya pt al kuş işte uçuyor mal mal).

orada zaten bir mefta oldum. Sanki o göt oğlu göt iki tekerlek­ li metal beni fırlatıyor. bakayım dedim kim ne yazm ış: "Dünyada açlık ve fakirlik bitsin lütffeeeennn n ’olurr bitsin" yazan arkadaşım ı­ zı kutluyor. çünkü ben bisiklet sürem iyo­ rum. A yy beni deli etti orada. Utanm asam yırtacağım üstünü başını. Çıktık sonra k iliseye. sevm iyorum diyorum. tamam bi dur bi sakinleş. b i­ Ben de hapisten yeni çıkm ış hanzolar gibi nasıl saldırıyo­ rum. PuCCa orama dokunma. Sonra hadi duralım hadi duralım d i­ yerek bir yere götürdüm. hatta o kadar uzun süre b i­ siklette kaldım. Yukarıya çıkıyoruz. değil sevişm ek al ın ri görür bak yapmaaaü!" Bü yü k D ün kııçuk a p ta lı n h ti^ u k d ü n y a n ya 345 sı . dur. ben se v m iy o ­ rum böyle. Ben de yazacaktım . A m a bebe istikrarlı çıktı. ama duran motorun üstünden düşmüştüm. Hayır yani o kadar yürüdükten sonra. tamam. b öyle devasa bir kilise bekliyordum. görecek biri. "Ayy yok saçm alam a insanlar var. "Benim olacaksın öpüşm edi bile. ben pis pis sağa sola b a ­ karak nerede kıstırsam nerede m ıncırsam şu çocuğu diye m e ­ kân taraması yapıyorum . Hayatımda ilk kez.zamandan beri içim de kalm ıştı. M ın­ cıklam a. duramıyorum. A m a 1+1 ev boyunda m innacık şeyle K üç ük karşılaşınca. D enge sorunum var benim . Am a o İkilide çok ra­ hat durdum. "N’olurr Erik benle ormanda falan A pt ulaannnü" diyerek. Hatta buna rağmen motor ehliyeti almaya çalışm ıştım . İçeride bir de dilek kutu­ su vardı. katılacağı güzellik yarışm asında iyi şanslar d iy o ­ rum. burnumdan soludum. Karı gibi nazlanıyor. ki bence öyle. Şeyim e bakmayı keser m isin? PuCCa yaklaşm a.

İktidarsızların sürekli seksten bahsetm esi gibi falan. Yatakta boğa. Bazen Erik’le konuşayım bunu diyorum . Şey gibi m iyim yoksa J’urrj yü A m a orgazm taklidi yapm a dalında ödülleri topladım yani. D aha bir defa bile orgazm olamadım. D ün ya sı diye normal insani dileklerde bulundum. onu da artık evlenin ce eşim le beraber gidip yaparız. verm edi bana. Ö yle evlere baka baka indik aşağıya. ayy bu iki kelim e nasıl yakıştı birbirine ayy ayyy a y y . sokakta b eyefendi. kendi kusurunu kapatmak için onun üzerine oynayanlar.yiyişsin" diye. duyduğum bütün her ş e ­ yi yaptım ama o sonuca ulaşam adım .. ama sonra bunu çok taka­ cak kafaya. . O bu değil de ben bu çocuğu gerçekten se v iy o ­ rum. ben alev alana kadar ç a lı­ şacak. kendisinden zannedip. Sanırım bir tedavi şart. mutfakta aç bir sevgilim var. Sonra da ben unuttum gittim yiyişm eyi. Bir de hem orgazm olam ıyorum hem de her köşe bucakta ç o ­ lan. Bir de neden böyle bu aralar kafam yatm aya gidiyorsa. “Eşim le beraber”. K üç ük A pt al ın Bü cuğun orasını burasını sıkıştırıyorum . bebe Nuh dedi peygam ber dem edi. k Bir bok oluyor sanki.. V alla şu ana kadar bildiğim . ama ulan k ilised eyim tövbe billah çarpılırım Ardından bir iki daha m ıncırm aya çalıştım ama anacım yok.

kiramın aradı “B ize g elsen c. "Ne biçim insanlar yahuuııu. "Ben iki yıllığına İngiltere'ye gidiyorum. evlilik? N e işi var orada? Peki. evlilik? Babamla tam - A ne.” dedi.A m a b u kez eşeğe suyu k o r tu m la v e rm e d in m i T a n r ı m haa? Erik yarın Ankara’ya annesinin yanm a gidecek diye ken ­ di evim e geçim i. G eldi. Boğazım daki pirinç­ ler büyüdü büyüdü büyüdü. Am a kanalı değiştirm eyi aklım ıza getirmiyoruz. A caba beni götürecek mi? Peki. Her çift gibi izlediğim iz halde. O oradayken bari evd e kalayım .u' 317 D ün ya sı . Ev arkadaşım da yokken “Sen T V ’de bir m agazin programı açık. K üç ük Sonra böyle m idyeyi ağzına atarken. hırtını bunun da tadı tuzlu dermiş gibi. m idye falan alm ış. ın hakkını vereyim diye." dedi. yuh buna da haber m i diyorlar şimdi!" gibi yorumlar y a ­ pt al g el. hoş beş muhabbet. gayet normal bir şeym iş gibi. Bugün görüşm eyecektik ama akşam Bü yü k k iiçü k a p ta lın bftyıik riûny. Kafamın içinden bir ton soru geçm eye başladı! İki y ıl İngiltere.” dedim . m illetin özelinden sana pıyoruz.

k yasladı. Yani zük taktı diye yani.. o ülkede neden iki yıl kalm ası g e ­ . O kadar ra­ hat. Yuh artık. T V ’da sarhoş bir mankenin bar çıkışı görüntülerini D tek kelim e soramadım...şacaktı? N eden gidecek ki? Peki. yani annen. hem Pu cca yü izlerken konuşm aya devam etti. ın Bü salak yaşayıp duruyorum. o yüzük korkuttu onu ve o. par­ ya rektiğini anlatmasını. bari bi işe yarayayım d e d im . bu kadar olur. korktu yani.” “H ım m ne zaman gideceksin?” “En kısa sü r ed e .” kaçmak için başka ülkeye gitm eyi tercih etti. m idye maklarını lim onla sildi.. cüm lesinin sonunda da "Orada sana da sı çıkm ıyor. “BİZİM KİLER DE b öyle istiyor!” dedi üstelik. ne d iyeyeyim . Konuşacak tek kelim em yok. Am a şim di b u . Sadece onu 48 A eşek kadar herife “Kalk git master yap!” diyor. bir tek k e ­ lim e bir şey diyem iyorum . G özlerim doldu. ilişkinin başında o l­ sak anlarım. V e ben dum bekledim . devam etm esini. ayağa kalkıp banyoya gitti. öyle dur­ ün kabuklarını. ö y le pişkin bir şekilde koltukta oturuyor ki.. annesinin bir sözüyle çıkıp K üç ük gidiyor. burada öyle salak bizim kiler de böyle istiyor. ne b ile ­ yim hayat memat m eselesi olsa anlarım. D öndüğünde konuşur diye. Hiçbir şey dem edi. evlilik? Ama ağzımdan gık iş buluruz" dem esini bekliyorum . Sizinkiler. Sırf bana y ü ­ pt al Kaçar gibi yanı. V e bu salak. Hani iş için olsa anlarım.. Geldi koltuğa oturdu. sırtım arkaya doğru “M aster’a devam etm eye karar verdim. kanser yapan siyah poşetin içine koydu.

öldürmek istiyorum . belki de Erik'in benden soğum uş olduğunu fark edem edim . İçeri g eçtik . ne b ile­ yim “Ü zülm üş mü benim aşkım ” desin. m a ster yapm am lazım dı zaten.” dedi. lim onu k estiğim iz bıçakla. en azından tepki­ Sonra dayanamadım . “Yatalım artık sabah gitcem . dayanamadım. “Yakında belli olur.. şunu kafamdan tamamen silm ek için g i­ d iy o ru m . K üç ük “Peki ne zaman gidersin?” dedim. “Haftaya gider m iyiz babamın yanına?” dedim. m utluluğum la. Canım yaka yaka.” E vlendiğim izde beni bırakıp gidem eyecekm iş. bir şey desin. ama bu kadar rahat bir şekilde oturmasın o koltukta. H em en insanlar geliyor aklıma. yüzükle o kadar m eşguldum ki Bü yü k D ün k u ç u k ap i a Jı n b u y u k riünyaii ya 3+9 sı . Sesini çıkartmadı. "Peki. peki şim di ne yapıyorsun pezevenk? Bir de hiç dem iyor “Sen A pt li olduğum u anlasın diye arkamı döndüm. “Onu biraz ertelesek iyi olacak sanırım. Yarın evlendiğim izde seni burada bırakıp gideceğim e. usul usul. D işlerim i sıktım. Peki d ed im .. “Şaka W desin. al ın K endim le.. televizyon iz le ­ m eye devam ettik. yavaş yavaş.” dedi... kanlarını halıya akıtarak şah damarının patlamasını izlem ek istiyorum. O o ff onlarla nasıl başa çıkarım! Bazen var ya sırf bu yüzden ayrılmak zulüm geliyor bana! Soracağım soruların cevapları beni korkuttuğu için hiçbir şey söylem edim . bizim için söyleyecekleri. biz?" s o ­ rusunu sorm aya o kadar korkuyorum ki! A lacağım cevabın beni tatmin etm eyeceğine em inim çünkü. O da söylem edi. Şu İngiltere işi hallolmadan hareket etm eyelim . Yatarken sarıldı bana. “iki günlük gid eceğ im ” desin..

” dir düğün yapsam mı telaşına düşerken. Allah K üç ük böyle uygun görmüştür. Ben nasıl alıştım buna anlatamam. Belki de kaderimde yoktur. B e l­ ki de o beni gerçekten sevmiyordur. hem ben kurtulurum hem o y e ğ e ­ sam dedim.. zaten işsiz gibi bir şey sin ” falan diye. onda da bir bokluk çıkıyor. kaçış için bunu k ullanıyordur. O planını yapm ış. göz açıp kapanıncaya kadar geçer. Bütün gücüm ü şey.. Kardeşini çağır hatta. ya cam şim di?” “Burada işine devam edersin. tam bir şey oldu. boşuna kira verme.de gel. herif gitm e planlan A nnesini öldürsem dedim . hoşça kal d e ­ m ekten başka ne yapabilirim ki? A pt al ın Bü nim var ayağına gitm ez. Döndü uyudu..” d e d im . V ize alm am ası için bir şeyler y a p ­ yü kadar gitm em esi için yapabileceklerim i düşündüm durdum. Belki de karşıma daha iyi birisi çıkacaktır. N e bileyim . canlı bomba falan mı desem ? V ize işlem leri yapan yeri mi arayıp ağlasam ? N e yapsam da g it­ m ese? Ama hiçbir şey bulamadım. B enim e v e taşınırsın. k yapıyormuş. B en günler­ ün buradan çıkarsın. O istiyorsa gitm eyi. B en de sabaha D Benim adıma her şeye de karar verm iş yani. yalnız kalm a. zaten iki sene bir sı kuvvetim i toplayarak döndüm ve sordum: “Peki ben ne o l- . Y a neden her şeyim boka sar­ mak zorunda.. artık çok m utluyum diyorum. “İ y i.

“Bana kaderimin bir oyunu mu buuu???” ta­ dında d u ygusal bir m oda bağlam ıştım . İki üç gün. sana da al ın ti geldi Ankara’dan. benim neyim eksik lan onlardan dedim. Hoop aklım a film lerdeki en klişe sahneyi yapmak geldi.B i r " S o n ” yazılması gerekliydi. Aldım çekm ecedeki bütün prezervatifleri. Prezervatiflerle canciğer kuzu sarması şeklinde hayatıma d e ­ vam ediyorum . yumurtalıkları A llah'a em anet yaşan biriyim. sonuna kadar uğraşmak senin en büyük hakkın. Y a ­ ni ham ile kalacağım ! K üç ük Zaten şişm anlatıp kıllandııdığı için doğum kontrol hapı kullanm ayan. Erik g it ­ gizli gizli gözyaşlarum içim e akıtıp duruyordum. darlamayayım diye Bü yü k D ün ya sı . Am a bak­ tım olm ayacak. Film lerde hani esas kız ham ile kalınca her şey tıkınııa giriyor ya. K avga etm eyelim . lamı dedim ne yapıyorsun. bir kendine gel! söz verdiyse. bu yüzüğü de parmağına taktıysa. iğneyle deldim çat A pt Sen de PuCCa isen.

. Taodan başladık. İşte orada al ağzına çarp o er ­ gen m üsvettesinin.çat çat ç a t. Onun sorum luluğunu düşündüm. H ayatım b o ­ pt al ın Bü daldım .. Hepsi süzgeç gibi olmuştur. Sonra hopp Erik ve her şeyi yaptık. Şim di değiştirirsem çocukluğum a ayıp k zım ızın adı “Cansın” olacak. on dört y a ­ şına gelip sivilceleri çıkınca.. K üç ük yunca böyle evden metin yazarak çalışm ayacağım ki. Peki. Ben yine orgazm olam adım tabii ama inan o yanımda ya k a h v a l­ türlü şekle şem aile girdim yem in ederim. İşi bıraksam nıı bırakmasanı mı derdi başlıyor. babasına Pucca ün tik. kendini çocuğuna adasan. "Beni neden doğurdunuz haa nedennn?" diye sana carlıyor. hayallerim e kaldığım yerden devam ettim. Sabah kalkıp çocuğu m u n yü tek isim bu çünkü. m isyonere kadar devam e t­ yorgunluktan sızıp kaldığında.. Yanı çocuk dediğin sadece sevilip okşanmak için gelm iyor ya dünyaya. Ya yanlış y a p ı­ yorsam diye bir korku sardı sonra içim i. Çocukluğum dan beri istediğim D ve mutluydum. Ç ocuğun odasının rengine kadar hayal kurup uykuya tı hazırladım. bir de zaten çok korkuyorum iyi bir anne olam azsam diye. Her . Sonra bir telaşa düşüyorsun sıksam mı. orgazm olm uş kadar huzurlu G ece boyunca minik bebelerim izi düşündüm durdum. 52 A Bir kere çocuklar her şeye ayak bağı oluyor. K ı­ olur. Bıraksan işi. Onu işe yollayıp. ben iyi bir anne olsam bile ya çocuğum garip olu rsa. Evin her köşesinde sı fantezilerinden kurulmuş bir gecelik yorucu maraton. Bir de kızım olacak diyorum. Sonra hayallerim garipleşm eye başladı.

orada K üç ük sızar. konu komşu A nnem in bana yaptıklarını yapm am alıyım dedikçe. "Kı­ zım bugün uslu durdu mu?" der. O salak kızına vakit ayıracaksın diye. sen evde bambaşka bir köşede pişm an­ lıklarınla kalırsın. kızı s ı­ oysa kız hâlâ bunalımda. Adam ın canı çıkıyor kızın altına D iesel pantolonu . kız gidip B üşra’lann evinde D ün 353 k ü ç ü k aptalın b üyük dünyası ya sı akıllıya. O hâlâ. A zıcık konuşsan. ulan nerde hata yaptım diye kendini suçlarsın. senin farkında b ile değil. Sen apışıp kalırsın o ağladıkça." diye a ğ ­ lar durur odasında. Sıksan.rahat mı bıraksam diye. İşi bırakmasan daha kötü. ne saçını boyatırsın. "İnsanlar neden var? Ben niye böyleyim ? R egl ne kadar garip. O eski halinden eser kalmamıştır. H am it’e versem m i? Büşra sevişm iş. sevişm ek çok marjinal. "Zaten bütün gün beynim sikildi. işte düşün anık gerisini. hayatın yükü om uzlarım da ooff. kızın umurunda değil. o ilgiyi abuk subuk A pt al ın Bü karsın. K ızının bü­ tün sevgilileriyle tanışan anlayışlı anne olsan. B ö y le bir ne yapcam lan ben diye telaşa kapılırsın." diye düşünüyor. Sıktıkça. yü sevişecek. Haa benim gibi çocuğun olur. Sen aptallaşırsın. Zaten erkek arkadaş m evzusu iğrenç bir şey. İlgi görm eyince. k dem ediğini bırakmaz. O. "Kimsee beni anlam ıyooo. ben de se v işm e liyim . akşam gelir yem eğini yer. televizyonunu açar. e v ­ de huzur ver. V e y se l’i se v i­ yorum. N e yapsan yaranamıyorsun o yarım almak için. H eri­ fin tabii sikinde değildir. ne kendine bakarsın." diyerek seni susturur. kendi kendini suçlarsın. Kızın ayrı bir telden. kocan ayrı bir telden.

Okulun en piçiyle çıkm ayı marifet sanır. M esela şu yaşım dayım . öyle durup dururken evdeki novaljinlerle bizlere. Şim di düşünü­ m ezdim sanırım. evlenip seni bırakır gider. .yerlerde aramaya başlar. Bir gün metalci olur. sonra kız bulur kendine salak bir herif. bizim s ı­ D ün ya sı nerde pislik nerde bela insan var onlarla arkadaşlık eder. daha ertesi gün tıkky olur. Başı hep beladadır. G izli bir örgüt gibi zaten bu insanlar. H islerle mi alâ­ al ın men tanıyorum. Çünkü hem en kendilerini belli ediyorlar. esrar çekm eler. em inim bu kişiler de anlıyordur. sen besle büyüt bilm em ne yap. Okulda sürekli başı belaya girer. Yani her şeyin sonu yalnızlık. kim lik bunalımları. kim in babası ölm üş. Sen yaşayam adıklarınla kalıyorsun. Odada gizli gizli sigara içm eler. hep bir Bü yorum da o kız benim kızım olsaydı ayy n ’apacağım ı b ile ­ Pu cca yü nıfta kızın biri oral nasıl yapılır diye anlatıyordu arka sırada k intihar etm iş. kim in anası yok. “E ğlence benim g ö ­ bek adım o o o y ee beybi” tarzında. Ulan on üç yaşındaydık hatırlıyorum. Otuz kişinin arasından. ertesi gün türkücü. kim çocukken travma kalı bilm iyorum ama anlıyorum işte. Otuz sene geçse de ilgi üstümde olm alı kafası gitm iyor bu insan­ K üç ük lardan. Haa bir 35+ A pt yaşam ış. dünya sikim e minare k ı­ vamında dolanır. kim okuldan atılm ış şak bulurum. Başka bir gün bir bakarsın. K uzeniyle mi ne bir boklar yem işler. ama ailesi sorunlu insanları h e­ şekilde birbirlerini bulup anlaşırlar. Senden çıkan parça bile seni terk ediyor bir yerde. En acısı da ama.

hayat hep aynı kısır döngü içerisinde devam ediyor... Şuurumu ö y le ­ K üç ük sine kaybettim ki ne yapacağım ı bilem iyordum . O ff o ff . ben surat asıyorum. İyice kafayı yedim . yapacak bir şey yok dedim. Sonra senin yaşadığını o kızın da yaşıyor. Erik sürekli “Senin yüzünden g i ­ dem edim ” diyerek beni suçlayacak. Bir de bu çocuk iste ­ nen bir çocuk olm ayacak.. hayat her şeye alıştırıyor s e ­ ne acı. Sonra devlet hastanesi röntgenleri karıktırmış olsu. Sonra İlk günler sessizlik le geçti.. “Sen eziksin.” diye hakaretlere vardı. sen lanetsin.. evet evet bey nimde tümör çıksın. Sonrası kâbus g ib i. A lahım o prezervatifleri delm eseydim keşke. Bü kaderime razı gelip.. "Son a y la r . “M adem gidecektin yüzüğü neden taktın?" diye ağlayıp durdum.. Ertesi gün hapı alm alıyım hem en d e ­ dan aldım.. ana kuzusu. Y a da son dakika kanser olayım . A pt ken ne varsa yaptım. Yaralı ayı saldırırmış ya. tırstın işte. A slında .. Sürekli olarak. İnşallah bir tır altında kahrım.” diye a ğ ­ ladım. Eve geliyor. konuşm uyoruz. Sonra bu ağlamalarım. yü dim ve koşarak eczan eye gidip bünyem in içine sıçan haplar­ k D ün ku^uk ¿p lilin büyük d u n y u ı ya 355 sı ni çünkü. A llahım ben ne yapıyorum dedim. o yüzüğü elli kez çıkardım. şu an içim de belki de b ü yüyordur.. Ö nceleri “G itm e.” desin doktor. Bu ila g it­ m esin. ölürüm.süre sonra o da m ühim olm uyor. Evdeki bütün delikli prezervatifleri attım.. “K eşke g itm eşeydim ” der. Sonra bu sessizlikler k avga­ elli kez taktım.. uyuyoru z. Zaten ilk başta bir aldır aldırmama olayına gireceğiz. o aa pişm an oiur. ben de aynen al ın ya dönüştü. Yanı yapılm am ası gere­ öyle çırpındım durdum günlerce.

G eçen gün aradı..” der bana. B ence en güzeli. Oraya gelirsen. A yy saçm alam ayı k eseyim en iyisi. Zaten ayda bir g elecem yanına. G idecek. arkam­ Bü yü P u cca k D ün ya sı .. Bir erkek bütün hayatım ın akışını değiştire - A pt yokuşa sürm e. kırmançi şeyler söylem ek istem iy o ­ rum ama çok arabesk içim y a . al ın sen burada güzel yerlere geleceksin. O da “P u C Ca kalacak evd e. iki saat tartıştılar. Kim i sevsem el oldu diyerek. “O ooo en işteye hayırlı işlerrrr”. ben ayak bağı olacağım yanında. N iye istesin ki? Ben olsam ben de istem em .. K i­ m e söylesem zaten. ama bari ölüm cül bir hastalığım çıksa y a . S ev se diyorum .. “B en de g eley im . bu kadar işi Yani istem iyor beni.. E vet evet bence onu öldüreyim .” dedi. o anasını öldürmek. Hayır sevgisinden em in de d e ğ i­ lim. ohh keka. B enim için bir şey yapmanı istem iyorum . öldürsem bir boka yaramaz zaten. Şim di her şeye sil baştan başlamak gerek. O ff dom uz gibi de sağlam ım ! Bacaklarım ı kırsam. sonra bacaksız kaldım d i­ ye belki yanım da kalır. dünyaya bir iyilik yapm ış olurum. dan sürüklem iş olacağım seni. İki kuruş param var. Amaaan hiç kim seyi öldürem em . “Sizin iş yaş kızım ” deyip duruyor. Tabii orada rahat olacak ya beyefen ­ di. isterdim. Ki ben artık da­ yanamadım söyledim .. “Saçm alam a. N e bok yiyeceğim şimdi.bana bir şey olm asın. evin anahtarını istedi Erik’ten.” diye. “Sen de g e l.” dedi. sevgilim İngiltere’de olacak. K üç ük Şu anda her şeyden çok isterdim onu yanımda. g it­ tiği gibi de diğerlerinde olduğu gibi her şey b ite c ek . Yalan söylüyorum .

“D ahi” anlamındaki "de" gibiyim yem in ederim .. om u z­ ları.. o Şu anda yanım da yatıyor.. k D ün ya sı . K üç ük A pt al ın Bü yü da beni. sert bir uyan alıyorum. sırtını hiç izlem em iştim çü n k ü . biliyorum iki sene ne bende b ekleyecek göt var ne onda. bir kelim enin bile anlamını değiştirem eyecek kadar salağım.. Saçlan. Bir doğum le ­ kesi var Afrika kıtasına benziyor sanki. yakın olm aya çalışsam . Onu çok ö z le y e c e ğ im . O ki - şi olm adığı zaman benim bir anlamım olm uyor. yani ille de o olm alı. olsa da olur olm asa d a . En acısı da sanırım. Sadece son sö z avutması bizimki.. C iğerim den iyi tanıyorum onu. A ynlm ayız belki diye içim içim i yese de. yokluğum un onlara bir fayd ası­ nın olm ayışı. k o k u su .. N e zaman birini bulsam . Hayret hiç dikkat e t­ m em iştim .biliyor. V arlığım .. V e böyle kim e yaklaşsam bir türlü olm uyor. sırtı bana dönük..

(İnsan. Sizin için. Bizim neslimizin çok sevdiği "Başkası olma Allah belanı versin. Fırat Karadeniz / Sabah Gazetesi 1 4 3 fl 1 pt al Kitapta. ..i^ ]^ aptalın üçü “A y n a y a s o n k e z b a k t ı m ..kitabı okurken.... diyor. Filozoflara taş çıkartan aforizmalar.. küfürler arasında kaynayıp gidiyor ama yakalayanı da inanılmaz eğlendiriyor. bir kere de kendin ol" akımının en iyi temsilcilerinden biri. PuCCa..onun aşk hayatı Sex & The City'de bile az görülür cinsten. yazdıkları için "Her kızın 'Ay hayııır' dediği ama hepsinin yaptığı şeyleri anlatıyorum.. p a p a r a z z i l e r p e ş i n d e koş m a d ığ ı h a ld e h e r şeyi anlattı. ‘Kı z ı m PuCCa. a f e r i n . Barış Akpolat / H ürriyet Keyif Blog dünyasının "celebrity"si Pucca. sizin intikamlarınızı da alıyor sanki.." diyor... . birçok yerde Pucca'yı alnından öpmek istiyorsunuz. Al l a h k a h r e t s i n s e n i ..0 I ISBN 9 7 8 6 n fi 4 A Ayrıldığı erkek arkadaşından intikam almak için kurduğu blog'la fenomene dönüşen PuCCa'nm artık kitabı da var.Bu kitap tavsiyeler tavsiyesi." PuCCa ç o k a yı p! PuCCa ç o k k o m i k ! PuCCa âş ı k ! PuCCa b e t e r bi şi ! Ve s o n u n d a .bu yaz Dizüstü Edebiyat yazı olacak gibi.... eli kalem tutan biri olarak inceden kıskanmıyor da değil bu kıvrak kalemi:) Rahşan Gûlşan / H abertürk k D ün ya sı b l j y ü j y i üny ası . Elif Berköz Onyay / Milliyet Pazar . . iyi b * k y e d i n ! " IPU C C A G Ü N L Ü K I K üç ük . "PuCCa...Pucca'nm hayatına giren birçok erkekte kendinizinkilerden de bir şeyler buluyorsunuz. veremeyeceği nasihatler var.. Elif Ekinci / Radikal Kitap ın Bü yü PuCCa. Hatta kitabın bazı yerlerinde artık gülmekten ne okuduğunuzu bilmez halde devam ediyorsunuz sayfalan çevirmeye. ç o k h a r i k a s ı n l an s e n !’ dedim. Onur Baştürk / H ürriyet Kelebek di z üs t ü e d e b i y a t . belki ilişki koçlarının bile çıkaramayacağı tespitler...O gerçek bir devrimci. . hepimizin içinde olanı ‘‘Bunu ben yazmalıydım" ya da "Hah... evet ya ben bunu nasıl düşünemedim" dedirten bir hatun kişi.ben olsam olsam Törkiş Bridget Jones olabilirim. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful