P. 1
Turkiye Turkcesinde Bitki Adlari

Turkiye Turkcesinde Bitki Adlari

|Views: 706|Likes:
Yayınlayan: bozkurt
Turkiye Turkcesinde Bitki Adlari
(Fatih Alkayish) (Kayseri-2007)
Turkiye Turkcesinde Bitki Adlari
(Fatih Alkayish) (Kayseri-2007)

More info:

Published by: bozkurt on Feb 04, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

T.C.

ERC YES ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK YE TÜRKÇES NDE B TK ADLARI

Tezi Hazırlayan M. Fatih ALKAYIŞ

Tezi Yöneten Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi

Nisan, 2007 KAYSER

2

i

ÖN SÖZ Sait Faik’in bir sözü vardır: “Çiçek ve balık adlarını bilmeyen, hikâye yazamaz.” Buradaki çiçek kavramı, aslında bütün bitkiler için geçerlidir. Bitkilerin hayatımızda ne denli önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliriz. Bitki adları bir milletin hayal gücünün derinliğini, kıvrak zekâsını, tabiata bakış açısını ve hayatı kavrayış biçimini ortaya koyan dil hazineleridir. Türkçede bitki adlarının önemli bir yeri vardır. Faydaları sayılamayacak kadar çok olan bitkiler, dilimizde büyük oranda yer tutmaktadır. Buna rağmen, şimdiye kadar bitki adlarını derli toplu ele alan bir dil çalışması yapılmamıştır. “Türkiye Türkçesinde Bitki Adları” başlıklı tezimizin konusunu, bitki adlarının etimolojik-morfolojik yapısı ve adlandırma yolları oluşturmaktadır. Bu çalışmada basit, türemiş ve birleşik yapılı bitki adları anlam ve şekil özelliklerine göre etraflıca incelenmiştir. Bunun yanında, bitki adlarının aldığı yapım ekleri ayrı bir bölüm olarak sunulmuştur. Bu ekler “isimden isim yapma, isimden fiil yapma, fiilden fiil yapma, fiilden isim yapma ekleri” başlıkları altında ele alınmıştır. Yine bu bölümde türemiş bitki adlarının yanı sıra, birleşik bitki adlarının aldığı yapım ekleri de gösterilmiştir. Tezin hazırlanmasına önce Sözlük kısmından başlanmıştır. Taranan kaynaklarda geçen bitki adları fişlenmiş ve ilk olarak Türkiye Türkçesi Bitki Adları Sözlüğü oluşturulmuştur. Aynı bitki adı için farklı eserlerde geçen çeşitli tanımlar birleştirilmiş ve bunlardan tek bir tanım elde edilmiştir. Sözlüğümüzde tanımların yanı sıra bitki adlarının etimolojik yapısı, Anadolu ağızlarındaki varyantları ve faydalanılan kaynaklar da verilmiştir. Ancak bazı bitki adlarının etimolojik yapısı tespit edilemediği için, bunların kökenleriyle ilgili bilgiler verilememiştir. Birleşik yapılı bazı bitki adlarının ayrı ya da bitişik yazımı konusunda kaynaklar arasında farklı yazılışlara rastlanmıştır. Bu tür durumlarda söz konusu kelimelerin TDK Türkçe Sözlük’teki yazılışları esas alınmıştır.

ii

Türk kültürüne ve Türk diline hizmet ettiğini düşündüğümüz bu tezin Etnobotanik, Ekoloji ve Eczacılık gibi alanlarla uğraşan bilim adamları için faydalı olacağını; bitki adlarıyla ilgili hazırlanacak çalışmalara da kaynaklık edeceğini düşünüyoruz. Tez çalışmamızın yürütülmesi ve tezin hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen, destek ve ilgisini sonuna kadar gösteren danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH’a ve Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün değerli öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

KAYSER , 2007

M. Fatih ALKAYIŞ

iii

TÜRK YE TÜRKÇES NDE B TK ADLARI M. Fatih ALKAYIŞ ÖZET “Türkiye Türkçesinde Bitki Adları” başlıklı tezimizde bitkilerin adlandırma yolları ile etimolojik ve morfolojik yapıları konu edilmiştir. Bitki adlarının şekil ve anlam yapılarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma niteliğinde olan bu tezde “Giriş, nceleme, Bitki Adlarında Geçen Yapım Ekleri, Sözlük ve Sonuç” bölümleri yer almaktadır. nceleme bölümünde “basit, türemiş ve birleşik” yapılı bitki adları ele alınmıştır. Basit yapılı bitki adlarını “Türkçe kökenli olanlar ve Alıntılar” oluşturmaktadır. Bunlardan Türkçe kökenli olan basit yapılı bitki adları az yer tutmaktadır. Dilimizde kullanılan alıntı bitki adları “Arapça, Farsça, Ermenice, Latince, Yunanca, Fransızca, ngilizce, talyanca, spanyolca, Bulgarca, Çince, Gürcüce, Sırpça, Slavca, Moğolca, Rusça, Portekizce ve Lehçe” kökenlidir. Türemiş yapılı bitki adları ayrı bir başlık altında verilmiştir. Birleşik yapılı bitki adları esas olarak “yapı ve kavram” bakımından incelenmiştir. Yapı bakımından birleşik bitki adları “isim tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat-fiil grubu, isnat grubu, tekrar grubu ve cümle biçiminde olanlar” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kavram bakımından birleşik bitki adları ise “insana özgü özeliklerle; hayvan, organ, tür, yer, eşya-nesne adları ve benzetmelerle kurulanlar” başlıkları altında değerlendirilmiştir. Sözlükten hemen önce gelen yapım ekleri bölümü dört ana başlıktan oluşmaktadır: “ simden isim, isimden fiil, fiilden fiil ve fiilden isim yapma ekleri”. Bu bölümde bitki adları, aldıkları yapım eklerine göre listelenerek tahlil edilmiştir. Sözlük kısmında bitki adları madde başı yapılarak bunların tanımları, varyantları ve kaynaklarının yanı sıra bitki adları ile ilgili çeşitli etimolojik bilgiler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yapı Bakımından Bitkiler, Kavram Bakımından Bitkiler, Bitki Adları Sözlüğü.

iv

THE PLANT NAMES IN TURKEY TURKISH M. Fatih ALKAYIŞ ABSTRACT The subject of the thesis, titled “The Plant Names in Turkey Turkish” is denomination ways of plants and etimological and morphological structure of plants. This thesis, which is a large study about meaning and structure forms of plants, containes those parts: “Introduction, Examining, Suffixex at the Plant Names and Result and Dictionary”. “Simple, Constructed and Compound” plant names are studied at the part of Examining. “Turkish origion plants and borrowed plants” are at the section of Simple Plant Names. There are just a few Turkish origion plant names. Borrowed plants names in Turkish are from “Arabic, Persion, Armenian, Latin, Greek, French, Italian, English, Spanish, Bulgarian, Chinese, Georgian, Serbian, Slavic, Mongolian, Russian, Portuguese and Polish”. Constructed plants names are given in another title. Compound plant names are examined about structure and meaning. Compound plant names about structure are formed with “noun groups, adjective groups, adjective-verb groups, imputation groups, repeating groups and sentences”. Compound plant names about meaning are formed with “human characteristics; animals, organs, places, objects names and imitation”. Suffixes part, coming before the Dictionary, has four main titles: “From noun to noun, from noun to verb, from verb to verb, from verb to noun”. Plant names are listed and examined at this section according to their suffixes. There are definitions, varieties, sources and etimological knowledges at the part of Dictionary for each plant names. Keywords: Plants about structure, Plants about meaning, Plant Names Dictionary.

v

Ç NDEK LER Sayfa Numarası ÖN SÖZ…………………………………………………………………………...i-ii TÜRKÇE ÖZET……………………………………………………………….…iii NG L ZCE ÖZET……………………………………………………………….iv KISALTMALAR L STES ………………………………………....................x-xii S MGELER ……………………………………………………………………xiii I. II. G R Ş…………………………………………………………………......1-7 NCELEME………………………………………………………………8107 1. Basit Yapılı Bitki Adları…………………………………………………….9-20 1.1. Türkçe Kökenli Bitki Adları………………………………………………9 1.2. Alıntı Bitki Adları………………………………………………….......10-20 1.2.1. Arapça Alıntı Bitki Adları………………………………………10-12 1.2.2. Farsça Alıntı Bitki Adları……………………………………….13-15 1.2.3. Ermenice Alıntı Bitki Adları………………………………………15 1.2.4. Yunanca Alıntı Bitki Adları…………………………………….15-17 1.2.5. Latince Alıntı Bitki Adları…………………………………………17 1.2.6. Fransızca Alıntı Bitki Adları……………………………………17-18 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. ngilizce Alıntı Bitki Adları……………………………………….18 talyanca Alıntı Bitki Adları………………………………………18 spanyolca Alıntı Bitki Adları…………………………………..18-19

1.2.10. Bulgarca Alıntı Bitki Adları……………………………………….19 1.2.11. Çince Alıntı Bitki Adları……………………………………..........19 1.2.12. Gürcüce Alıntı Bitki Adları………………………………………..19 1.2.13. Sırpça Alıntı Bitki Adları………………………………………….19 1.2.14. Slavca Alıntı Bitki Adları………………………………………….19 1.2.15. Yabancı Yer simleriyle Kurulan Bitki Adları…………………….20 1.2.16. Diğer Alıntı Bitki Adları…………………………………………..20 2. Türemiş Bitki Adları…………………………………………………………21-29 3. Birleşik Bitki Adları…………………………………………………….…30-107

vi

3.1.Yapı Bakımından Birleşik Bitki Adlarının Kuruluşu…………………........30-66 3.1.1. sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları………………30-50 3.1.1.1. Türkçe sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları………………………………………………30-50 3.1.1.2. Arapça sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları....50 3.1.1.3. Farsça sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları….50 3.1.2. Sıfat Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları………………51-59 3.1.2.1. Türkçe Sıfat Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları………………………………………………51-59 3.1.2.2. Arapça Sıfat Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları………………………………………………….59 3.1.2.3. Farsça Sıfat Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları……………………………………………………59 3.1.3. Sıfat-Fiil Grubu Biçiminde Kurulan Bitki Adları………………60-61 3.1.3.1. –An Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları…………….60-61 3.1.3.2. –DI Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları……………..61 3.1.3.3. –gAn Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları……………61 3.1.3.4. –mAz Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları…………...61 3.1.3.5. –miş Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları……………61 3.1.4. Tekrar Grubu Biçiminde Kurulan Bitki Adları…………………62-63 3.1.4.1. Aynen Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları……………….62 3.1.4.2. Yakın Anlamlı Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları………62-63

vii

3.1.4.3. Zıt Anlamlı Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları………….63 3.1.4.4. Pekiştirmeli Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları………….63 3.1.5. snat Grubu Biçiminde Kurulan Bitki Adları……………………64 3.1.6. Cümle Biçiminde Kurulan Bitki Adları……………………..65-66 3.1.6.1. ki Kelimesi Emir Biçiminde Kurulan Bitki Adları……65 3.1.6.2. Bir Kelimesi Emir Biçiminde Kurulan Bitki Adları……65-66 3.1.6.3. sim + Fiil ile Kurulan Bitki Adları…………………….66 3.1.6.4. Fiil + Fiil ile Kurulan Bitki Adları……………………...66 3.2. Kavram Bakımından Birleşik Bitki Adlarının Kuruluşu……………67-107 3.2.1. nsana Özgü Özelliklerle Kurulan Bitki Adları…………………67-75 3.2.1.1. Aile Durumuyla lgili Bitki Adları………………………….68 3.2.1.2. Akrabalık Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………….68-69 3.2.1.3. Beceriyle lgili Bitki Adları……………………………........69 3.2.1.4. Boy ve Millet Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………69-70 3.2.1.5. Cinsiyet Belirten Bitki Adları………………………………..70 3.2.1.6. Din ve nançla lgili Bitki Adları…………………………….70-71 3.2.1.7. Dinî ve Edebî Şahsiyetlerle lgili Bitki Adları………….........71 3.2.1.8. Duygularla lgili Bitki Adları………………………………...71-72 3.2.1.9. Evlilikle lgili Bitki Adları……………………………………72 3.2.1.10. nsanın Fiziki Yapısıyla lgili Bitki Adları……………………72-73 3.2.1.11. nsan Hayatının Evreleri ile lgili Bitki Adları………………..73 3.2.1.12. nsanın Karakteriyle lgili Bitki Adları……………………......73 3.2.1.13. Kişi Adlarıyla Kurulan Bitki Adları…………………………..73 3.2.1.14. Maddi Durumla lgili Bitki Adları…………………………….74

viii

3.2.1.15. Meslek ve Çalışmayla lgili Bitki Adları………………………74 3.2.1.16. Unvan Belirten Bitki Adları…………………………………..74-75 3.2.2. Hayvan Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………………………76-80 3.2.2.1. Hayvan Adı + Bitki Adıyla Kurulanlar……………………..76-78 3.2.2.2. Hayvan Adı + Organ Adıyla Kurulanlar……………………78-80 3.2.2.3. Sadece Hayvan Adıyla Kurulanlar…………………………….80 3.2.2.4. çinde Hayvan Adı Geçenler…………………………………..80 3.2.3. Organ Adlarıyla Kurulan Bitki Adları………………………......81-85 3.2.3.1. Birinci Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları……………81-82 3.2.3.2. kinci Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları…………….82-84 3.2.3.3. Her ki Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları……….......84-85 3.2.4. Eşya-Nesne Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………………86-93 3.2.4.1. Araç-Gereç Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………..86-87 3.2.4.2. Aydınlatma Araçlarıyla Kurulan Bitki Adları………………87 3.2.4.3. Çalgı Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………………….87 3.2.4.4. Doğada Var Olan Nesne Adlarıyla Kurulan Bitki Adları.87-88 3.2.4.5. Ev Eşyalarıyla Kurulan Bitki Adları………………………88 3.2.4.6. Gıda Adlarıyla Kurulan Bitki Adları………………………88 3.2.4.7. Giysi Adlarıyla Kurulan Bitki Adları…………………..88-89 3.2.4.8. ş Araçlarıyla Kurulan Bitki Adları……………………….89 3.2.4.9. Kap-Kacak Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………….89 3.2.4.10. Kesici-Delici-Batıcı Alet Adlarıyla Kurulan Bitki Adları.. 8990 3.2.4.11. Kırtasiye Malzemeleriyle Kurulan Bitki Adları………….90 3.2.4.12. Kumaş Yapımı Ürün Adlarıyla Kurulan Bitki Adları…….90 3.2.4.13. Metal-Maden Adlarıyla Kurulan Bitki Adları…………….91 3.2.4.14. Oyuncak Adlarıyla Kurulan Bitki Adları…………………91 3.2.4.15. Patlayıcı Madde Adlarıyla Kurulan Bitki Adları………… 91 3.2.4.16. Takı ve Süs Eşyalarıyla Kurulan Bitki Adları…………….92 3.2.4.17. Temizlik Aletleriyle Kurulan Bitki Adları………………..92

ix

3.2.4.18. Yakıcı ve Yanıcı Madde Adlarıyla Kurulan Bitki Adları…92 3.2.4.19. Yapı Adlarıyla Kurulan Bitki Adları………………………93 3.2.5. Benzetmelerle Kurulan Bitki Adları………………………………94100 3.2.5.1. nsana Benzetilerek Kurulan Bitki Adları………………..94-95 3.2.5.2. Hayvana Benzetilerek Kurulan Bitki Adları………………..95 3.2.5.3. Organa Benzetilerek Kurulan Bitki Adları……………….95-98 3.2.5.4. Nesneye Benzetilerek Kurulan Bitki Adları…………...98-100 3.2.5.5. Güzelliğe Dayalı Benzetmelerle Kurulan Bitki Adları……..100 3.2.5.6. Hayalî Yaratıklara Benzetilerek Kurulan Bitki Adları……. 100 3.2.6. Tür Adlarıyla Kurulan Bitki Adları ………………………...101-102 3.2.6.1. +giller Ekiyle Kurulan Bitki Türleri……………….. .101-102 3.2.6.2. +lAr Ekiyle Kurulan Bitki Türleri…………………………102 3.2.7. Yer Adlarıyla Kurulan Bitki Adları………………………...103-107 3.2.7.1. Bağ-Bahçe, Tarla ve Çeşitli Kara Parçalarıyla Kurulan Bitki Adları…………………………………………………103-104 3.2.7.2. Dağ Adlarıyla Kurulan Bitki Adları………………………104 3.2.7.3. Deniz, Göl ve Dere Adlarıyla Kurulan Bitki Adları…104-105 3.2.7.4. Dinsel Mekân Adlarıyla Kurulan Bitki Adları……………105 3.2.7.5. Ülke, Şehir, lçe, Semt Adlarıyla Kurulan Bitki Adları.105-106 3.2.7.6. Kapalı Mekân Adlarıyla Kurulan Bitki Adları………106-107 III. B TK ADLARINDA GEÇEN YAPIM EKLER ………………108-153 1. simden sim Yapma Ekleri………………………………………..109-127 2. simden Fiil Yapma Ekleri………………………………………128-129 3. Fiilden Fiil Yapma Ekleri………………………………………….130-133 4. Fiilden sim Yapma Ekleri………………………………………134-153 IV. V. VI. TÜRK YE TÜRKÇES B TK ADLARI SÖZLÜĞÜ…………..154-620 SONUÇ……………………………………………………………..621-622 B BL YOGRAFYA………………………………………………..623-628

x

KISALTMALAR L STES ESER ADLARI AA: AAT: ADYA: AVA: BTS: BÜYA: DA: DS: E A: Erz. .A. : ETA: EYA: EYAD: Gaz.A. : GBAA: GD AT: Ka.Y.A. : KBAYA: K A: K AT: KMYA: Krş.Y.A. : KYA: MBTS: Aybastı Ağzı Anadolu Ağızlarından Toplamalar Adıyaman ve Yöresi Ağızları Avşar Ağızları Biyoloji Terimleri Sözlüğü Bünyan ve Yöresi Ağızları Diyarbakır Ağzı Derleme Sözlüğü Edirne li Ağzı Erzurum li Ağızları Eskişehir Türkmen Ağızları Eskişehir ve Yöresi Ağızları Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler Gaziantep Ağzı III Güney Batı Anadolu Ağızları Güney Doğu llerimiz Ağızlarından Toplamalar Kaman ve Yöresi Ağızları Keban-Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları Kars li Ağzı Kuzeydoğu llerimiz Ağızlarından Toplamalar Karaman ve Yöresi Ağızları Kırşehir ve Yöresi Ağızları Kütahya ve Yöresi Ağızları Misalli Büyük Türkçe Sözlük

Aram. Blg. HAvr. br. Fr. EFar. Hak. Far. Erm. Almanca Arapça Aramice Bulgarca Çağatayca Çince Eski Anadolu Türkçesi Eski Ermenice Eski Farsça Eski Fransızca Ermenice Eski Türkçe Eski Yunanca Farsça Fransızca Gürcüce Hakanî Lehçesi Hint-Avrupa Dilleri Hintçe branice . EAT. Gürc. Çağ.xi OAAD: SA: ST AT: TaS: TBAS: TS: TAYA: T YA: UA: ZBK A: Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler Suluova Ağızları Sivas ve Tokat lleri Ağızlarından Toplamalar Tarama sözlüğü Türkçe Bitki Adları Sözlüğü Türkçe Sözlük Talas ve Yöresi Ağızları Tokat li ve Yöresi Ağızları Urfa Ağzı Zonguldak-Bartın-Karabük lleri Ağızları D L ADLARI Alm. EFr. ET. Hint. Çin. Ar. EErm. EYun.

çoc. Lat. Osm. Sümer. Moğ. T. krş. Sl. öz. Sans. t.xii ng. OLat. Yun. dil. Sogd. Sırp. OT.Ağz. OFar. sp. YT. Anadolu Ağızlarında Çocuk Dili Özel sim karşılığı . ngilizce spanyolca talyanca Latince Moğolca Orta Farsça Orta Latince Osmanlıca Orta Türkçe Sanskritçe Sırpça Sogdca Sümerce Slavca Türkçe Yeni Türkçe Yunanca D ĞER KISALTMALAR And. is.

xiii S MGELER Uzun a Yunan alfabesinde kullanılan bir tür a sesi Arapça kelimelerde kullanılan h sesi ( ) Uzun e Kalın g ( ) ħ į Hırıltılı h ( ) Uzun i Kalın k ( ) ŋ ō ó ś ŧ ū Nazal n Uzun o Yunan alfabesinde kullanılan bir tür o sesi Arapça kelimelerde kullanılan sad sesi ( ) Arapça kelimelerde kullanılan tı sesi ( ) Uzun u Arapça kelimelerde kullanılan zı sesi ( ) ź Arapça kelimelerde kullanılan ze sesi ( ) ā á ĥ ē .

benzer özellikleri sayesinde tasnif edilmektedir. Rengi. tanıma yetisine de sahiptir. bir yandan bizim bitkiye verdiğimiz önemi gösterirken. 40). elle tutulur bir varlık olarak görmekteydi (Ögel. “toprağı” dünyayı baştan başa saran. yazı”. Bitkiler içerisinde “ağaç” mimarimizin ve bütün hayatımızın en lütufkâr yardımcısıdır (Tanpınar. 61. bir kültür mahsulüdür. Ekilen. inek. bitkiler bazen edebiyatın konusu. kokusu ve görüntüsüyle çevremizi baştan başa saran bitkilerin tabiata sağladığı faydalar ve insana sunduğu nimetler saymakla bitmez. 6). Bitkiler hayatımızın her alanına girmiş varlıklardır. Beş Şehir. dünyadaki nesneleri sınıflandırmayı. bazen sevgiliye sunulabilecek en güzel hediye. gülün. tavşan gibi yaratıklar ise hayvan kavramına ulaştırır (Aksan. bazen duygularımızı anlatmanın en güzel yolu. 188). Anlambilim. Menekşenin. at. Toprak bitkilere hayat veren. ürünün bereketini ve verimliliğini arttıran bir güçtür. Ağaç. nsan zihninde var olan bir yeti. Tabiattaki varlıklar. dil yetisinin yanında çevresine. Türkçemizde. ekilmemiş toprak parçasına “kır. bazen de bir ilin. köpek.1 I. tabiat ile medeniyeti uzlaştırmışlardır. Ekin ekme ve biçme işlerinde eskiden beri bilgi ve tecrübe sahibi olan Türkler. Bitki kavramının ifade ettiği o kadar çok mana vardır ki. 93). şirketin veya takımın sembolüdür. tilki. diğer yandan bitki odaklı bir bakış açısına sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır. üzerindeki bitki örtüsü esas alınmaktadır. Yani tabiatı isimlendirirken evrenin şekil yapısından ziyade. yaşadığı dünyaya ait sürekli deneyimler edinme. G R Ş nsanoğlu dil gücünün. sardunyanın ortak niteliklerine dayanılarak yapılan bir sınıflandırma bizi bitki kavramına. bazen renk ve koku. ekilmiş toprak parçasına da “tarla” denmektedir (Ögel. Bitkinin yetişmesi toprağa. Atalarımız ağaç ile mimariyi. toprağın korunması da bitkiye bağlıdır. Caminin içine . Bu tasnifin oluşturulmasında “bitki”nin esas alınması. biçilen veya kendi kendine yetişen varlıklar da “bitki” adıyla tanımlanmıştır. genel kavramlara ulaşmayı sağlar. Her bitkinin ayrı bir değeri ve ayrı bir anlamı vardır.

kuşburnu. özellikle onların biçimlerini yansıtmak üzere doğadaki benzer nesnelerle ilişki kurma yoluna gidildiği. Çiçeği farenin kulağına bezeyen Auricula muris bitkisi de Latincede. koyungözü. Sayılarını daha da arttırabileceğimiz bu örnekler Türk insanının ne kadar özgün ve nükteli benzetme ve adlandırmalar yapabildiğinin açık göstergeleri durumundadır. Örneğin çiçeğinin biçimi aslanın ağzına çok benzeyen Anthirrinum bitkisi Türkçede “aslanağzı” adını alırken ngilizce (lion’s mouth). Bu adlandırmada faydacı bir yaklaşım esas alınmıştır. incelik ve uzunluğu tasvir etmek için “fidan gibi” sözlerini kullanırız. tabiatı görünür ve izlenmeye değer kılar. Örneğin ekşiliği anlatmak için “limon gibi”. 51). eşekkulağı. yüksükotu. nsanlar yakından uzağa doğru. çantaçiçeği. Arapçada. ayıkulağı. horozibiği. aslankuyruğu. resme ve çeşitli sanat dallarına sokan. 223-229). kuzukulağı. yumuşaklığı belirtmek için “pamuk gibi”. birçok bitkiye doğadaki nesnelerle benzerliklerine dayanılarak ad verildiği görülmektedir. güzelliğini bitkilerden alır. Türkçenin Gücü. Hayvan organlarına dayanan. gül gibi”. sığırkuyruğu. Her dilde. doğaya bağlı anlatımın tanığı olan aşağıdaki bitki adları içinde de başka dillerdeki karşılıklarıyla anlamca yakınlığı bulunanlar vardır: “tavşankulağı. çünkü bitkiler. kadifeçiçeği. görünüşü ve yetiştiği ortam dikkate alınmaktadır (Duran. Tabiatı şiire. keçisakalı. Sözlü ve yazılı dilde örnek gösterirken veya benzetme yaparken bitki adlarını çok sık kullanırız. Bir nesnenin özelliklerini daha da belirgin olarak anlatmak üzere başka bir nesneden faydalanma eğilimi diğer dillerde olduğu gibi Türkçede de çoğu zaman başvurulan bir yöntemdir. Anlatımlarımızda bitki adlarını çok sık kullanmamız. 60). Bitkilerin adlandırılmasında bitkinin kullanılışı. . turnagagası” gibi. Yine bazı kelimelerde doğadaki nesnelerden bitkiye yönelik adlandırmalar vardır: “boruçiçeği. bitki adlarının Türkçede ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. aslanpençesi. Almanca (löwenmaul) karşılıkları da aynıdır. Fransızcada hep “farekulağı” diye adlandırılır. Farsçada. Yunancada. itburnu. aslında bitkilerdir. öküzdili (sığırdili). devetabanı. Tabiat.2 ağacı ve suyu sokmuşlardır (Kaplan. yıldızçiçeği. atkuyruğu. kendilerine faydalı olanlardan başlayarak bütün bitki dünyasını adlandırmışlardır. keçiboynuzu. buzağıburnu. güzel bir kokuyu tanımlamak için “çiçek gibi. öküzgözü. kaşıkotu” (Aksan.

beslenme uzmanları. halkın yakacağı ve hayvanların yemi olarak da kullanılabilmektedir.blogstop. görüş alış verişinde bulunmaları ve ortak değerlendirmeler yapmaları gerekmektedir. Bitki adları sadece dilcileri değil. bitkileri ve bitki adlarını konu edinen bütün bilim dallarını yakından tanımamız gerekmektedir. Halkın binlerce yıldan beri kullandığı yabanî bitkiler ve tarıma alınmış bitkiler ile bu bitkilerin toplanma ve işlenme teknikleri etnobotanik kapsamına giren konulardır (http://etnofertug. Bunun yanında etnobotanik. Bitkiler gıda ve ilaç olmak üzere iki temel kullanım alanına sahip bulunsa da. kök. Bu eksikliği gidermek için. Yapılan araştırmalar da ne yazık ki birçok yönden doyurucu olmaktan uzaktır. Kaldı ki. gıda olarak kullanılan bitkilerle tıp alanında kullanılan bitkiler arasında büyük bir örtüşme vardır (http://etnofertug. Aynı bitki bazı toplumlarda damak tadı olarak ön sıralarda gelirken. çeşitli alanlarda çalışan bilim adamlarının bir araya gelerek kendi çalışmalarını ortaya koymaları. Kırsal kesimde yabanî ot. çevrebilimcileri ve özellikle de etnobotanikçileri yakından ilgilendirmektedir. Örneğin kırmızıbiber (acı biber) Türkiye’de çok tüketilirken.com).com). meyve ve mantarlar gıda olarak kullanılmaktadır.blogstop. Dilimizi ve kültürümüzü daha iyi kavrayabilmemiz için.com). Ayrıca erozyonu ve çeşitli çevre felaketlerini önlemede en etkili çözüm olan bitkilerden hasır. Ayrıca belli bir merkezde değerlendirilmediği için dağınık ve zor ulaşılan yayınlar hâlinde kalmıştır (http://etnofertug. başka bir toplumda hiç el sürülmeyen bir bitki durumunda olabilmektedir. Pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu’nun zengin bir bitki dünyası vardır.blogstop. süpürge yapılabilmektedir. arkeologlar ve genetikçiler tarafından şimdiye dek oldukça az araştırılmıştır.3 Tasnif yaparken her toplum kendi faydasını göz önünde bulundurmuştur. Aslında bu zenginlik botanikçiler. sepet. Bu gibi çeşitli araç-gereçler de . Toplumların tüketim oranlarının ve kültürel yapılarının bitkileri tasnif etmekte oynadığı rolün önemi burada ortaya çıkmaktadır. ekonomi uzmanları. kültürlerin isimlendirme ve tasnif üzerindeki etkisini de araştırmaktadır. eczacıları. Rusya’da neredeyse hiç tüketilmez. aynı zamanda antropologları.

Bulgarca. Anadolu’nun Türk kültürü sayesinde nasıl yurt hâline getirildiğini algılamamıza yardımcı olacak kaynaklardır. Bu sözlükte kayıtlı olan bitki adlarının birçoğu hâlen Anadolu’da kullanılmaktadır (Duran. Yunanca. Latince. Anadolu ağızlarındaki bitki isimleri halk biyolojisinin en önemli malzemeleri durumundadır (halk biyolojisi için bk. yüzyılda Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan ve Türk dilinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen Divanü Lûgat-it Türk’te bulunmaktadır. dilimizdeki bitki adlarını yapı ve kavram bakımından inceleyerek bitkilerin adlandırma yollarını belirlemek ve Türkçenin bitki zenginliğini ortaya koymaktır. spanyolca. ekip biçtiği toprağı “sadık bir yâr” olarak görmesi gibi faktörler etkili olmuştur. ngilizce. 223-229). Rusça. Türemiş ve Birleşik” yapılı olmak üzere üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Bitki adlarının önemli bir yer tutmasında Türk insanının doğayla iç içe yaşaması. Türkçe kökenli olan basit yapılı bitkiler dilimizde az yer tutmaktadır. Moğolca.4 değerlendirmelerle ortaya çıkacak sonuçlar. Bugün Anadolu ağızlarımız yazı diline oranla birkaç kat daha geniş bir söz varlığına sahiptir (Aksan. Anadolu’da gerek eski uygarlıklardan. “Türkiye Türkçesinde Bitki Adları” isimli doktora tezimizin amacı. Türkiye Türkçesinde kullanılan bitki adlarını “Basit. öteden beri tarım ve hayvancılıkla uğraşması. Türkçenin Gücü. Ermenice. Basit yapılı bitki adlarını Türkçe kökenli olanlar ve Alıntı bitki adları oluşturmaktadır. Farsça. . gerekse Türk kültürünün çeşitli gelişim dönemlerinden kalma derin bir kültür hazinesi bulunmaktadır. Gürcüce. Gerek Anadolu ağızlarında. Çince. Berlin Brent ve Diğerleri. Slavca. Türkçe bitki adlarıyla ilgili ilk bilgiler 11. talyanca. Sırpça. 1). Alıntı bitki adları ise “Arapça. gerekse yazı dilimizde bitki adlarının önemli bir yeri vardır. Portekizce ve Lehçe” kökenlidir. 69). Fransızca. Bu malzemeler. bizleri bitkilerle ilgili daha geniş bilgilere ulaştıracaktır.

yapım ekleri bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmış ve bitki adları tahlil edilmiştir. kadınparmağı. tosbağa otu. yapı ve kavram bakımından incelenebilmektedir. isimden fiil. eşya-nesne. kuş. yılanbaklası”. dilin oluşum mantığından kaynaklanmaktadır. yılandili. kurt. Macar üzümü. it. Bu ekler. tekrar grubu. hayvan. Organ adlarıyla kurulmuş bitkilere “aslanağzı. kurt baklası. yılankuyruğu” kelimelerini örnek gösterebiliriz. Bitkilerde en çok rastlanan hayvan adları ayı. Kavram bakımından birleşik bitki adları ise “insana özgü özellikler taşıyanlar. deve. deve dikeni. Alman papatyası. Bu nedenle bitki adlarında insana özgü özellikler geniş yer tutmaktadır. nsanların bitkilerden faydalanabilmeleri için öncelikle onları adlandırmaları gerekmekteydi. insanlar bitkilere kendi yaşayış ve kültürlerini yansıtmış. cümle biçiminde kurulanlar”. Yapı bakımından birleşik bitki adları şu kelime gruplarıyla oluşmuştur: “isim tamlaması. tür. itgülü. Osmanlı lâlesi. deve elması. nsana özgü özelliklerle kurulan bitki adlarına şu örnekleri verebiliriz: “dede gülü. . organ. bitkilerin adlandırılmasında çeşitli hayvan isimleri kullanılmıştır. domuz. fiilden fiil. fiilden isim yapma ekleri”nden bir ya da birkaçını alarak kurulmuştur.5 Türemiş bitki adları “isimden isim. Türk biberi”. sıfat tamlaması. eşek. Birleşik bitki adları. domuz baklası. tavşan kirazı. nsanın bitkileri organ adlarıyla tanımlaması. Hayvanların besin kaynağının bitkiler olması sebebiyle. Hayvan adlarıyla kurulan bitkilere şu örnekleri verebiliriz: “ayı ardıcı. gülburnu. eşek yoncası. hanımeli. Adlandırma yaparken. tavşan gibi kelimelerdir. tavuk otu. bitkileri kendilerine çok yakın görmüşlerdir. isnat grubu. sıfat-fiil grubu. bozoğlan. Bitkileri adlandırmanın diğer bir yolu da organ adlarından faydalanmaktır. Bunda organların şekil yapıları önemli ölçüde etkilidir. peygamber üzümü. Özellikle benzetme yaparken organ adlarını çok sık kullanırız. kulak otu. yer adları ve benzetmelerle kurulanlar” olmak üzere çeşitli yönlerden değerlendirilebilmektedir. Organ adları dilin en eski kelimelerindendir. Bitkiler insan hayatını daha anlamlı kılan ve kolaylaştıran varlıklardır.

sultanküpesi”. süsengiller. Tür adları Türkçede +giller ve +lAr ekiyle kurulmaktadır. “Türkiye Türkçesi Bitki Adları Sözlüğü” kısmı tezimizin en önemli bölümlerinden biridir. nerede üretildiğini. Bu sözlükte bitki adlarının kökenleriyle ilgili bilgi ve kaynaklar topluca bir arada bulunmaktadır. nereden geldiğini ve yayıldığını gösterir. Yer adlarıyla kurulan bitkilere şu örnekleri verebiliriz: “ada soğanı. nsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra çeşitli araç-gereçlere ve ev eşyalarına sahip oldular. kimileri hiç yetişmez. etraflarındaki eşyalarla tanımlamaya başladılar. Böylelikle tabiatı. Yer adları. bir milletin yerleşme (iskân) tarihi için en önemli belgelerden birisidir (Gülensoy. dutgiller. Bunlar. çeşitli organ ve nesnelere benzetilerek kurulmaktadır. zeytingiller. biçimi. tek çenekliler. Tür adlarıyla kurulan bitkilere şu örnekleri verebiliriz: “abanozgiller. papaztakkesi. defnegiller. Bir türe ait bütün bitkileri ifade edebilmek için tür adları kullanılır. Bitki adlarının kökenleriyle ilgili bilgiler verilirken. Eşya-nesne adlarıyla kurulmuş bitkilere “akbardak. aktavuk. IX). bir türün temsil ettiği bütün bitkileri içine alan ve bitki aileleri oluşturan eklerdir. etimolojik sözlükler . Benzetmelerle kurulan bitkilerin adlandırılmasında bitkinin rengi. ayıparmağı. borazan mantarı. çanakkıran. bitki adlarıyla ilgili etimolojik bilgiler de yer almaktadır. Kimi bitkiler bazı yörelerde rahatlıkla yetişebilirken. Bunlar genellikle insanlara. Benzetmelerle kurulan bitkilere şu örnekleri verebiliriz: “ağlayangelin. Bunlar bitkinin kaynağını. kaynakları. bahçe teresi. altınbaşak. Yetişme alanından dolayı bazı bitkilerin adlandırılmasında yer isimleri kullanılmıştır. Yeryüzünde aynı türe mensup olan ve yapı olarak birbirine benzeyen birçok bitki bulunmaktadır. bodurmahmut. Türkçe Yer Adları Kılavuzu. dağ kavağı. hayvanlara. Anadolu ağızlarındaki varyantlarının yanında.6 Bitkilerin adlandırılmasında eşya-nesne adları çok kullanılmıştır. Burada bitki adlarının tanımları. Halep çamı”. Girit lâlesi. tohumlu bitkiler”. kozalaklılar. bitkinin şekil benzerliği ve eşya-nesne yapımında kullanılmasıdır. şemsiye mantarı” kelimelerini örnek verebiliriz. Bitkilere eşya-nesne adlarının verilmesindeki temel sebepler. Her bitkinin kendine has bir yetişme alanı vardır. gelindili. görünümü ve kullanım özellikleri esas alınmaktadır.

bunların kökenleriyle ilgili bilgiler verilememiş.7 kaynak gösterilmiştir. Bu kelimeler kültür tarihimizin. Ancak bazı bitki adlarının etimolojik yapılarıyla ilgili hiçbir kaynağa veya açıklamaya rastlanmadığından. bitki adlarının asıl kökenlerine ulaşmak daha da zor olmuştur. sadece tanımları ve kaynakları belirtilmiştir. Bitki adlarını oluşturan ek. Bu sebeple bazı bitki adlarına kaynak gösterilememiştir. Bitki dünyamızı ayrıntılarıyla ortaya koymamız ve bitkilerin adlandırma yollarını belirlememiz. bizlere Türk dilini. zor bir iştir. 15). Türk düşüncesini ve yaşadığımız coğrafyayı daha yakından tanıtacaktır. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Türkçe. çevresinde bulduğu ya da yetiştirdiği bitkileri kendi kültürüne göre kullanır ve kendi dil mantığına göre adlandırır. dünyanın en eski ve en çok kullanılan dilleri arasında önemli bir yere sahiptir (Özkan. Türk Dilinin Yurtları. Kültür unsurlarımızı canlı tutan ve milli kimliğimizin oluşumuna katkıda bulunan en değerli varlığımızdır. Bitki adlarının kökenini bulmak. . tabiatı tanıma ve algılama biçimimizin. Her millet. zihinden zihine süzülen kültür varlıklarımızın âdeta kelimelere damıtılmasıyla oluşmuştur. Özellikle Anadolu ağızlarında kullanılan bitki adlarında birçok ses değişmesi görüldüğünden. kök ve kelimeler ait oldukları dillere göre verilmiştir. binlerce yıldan beri nesilden nesile aktarılan yaşama düzenimizin.

8 II. NCELEME .

ağu ala ardıç arpa aşı bağa bey bıyık boya bük cırt cız çağ çaşıt çet çiğ çim çomak çöğür çöpür dal darı dip düve ebe ekşi enek erik geyik gonur gön iğde kak kat kav kavun kayın kayır kök ot sası saz tilki tip tük üvez . TÜRKÇE KÖKENL B TK ADLARI Basit kelimeler. ot. 219). kavun. çim. iğde. BAS T YAPILI B TK ADLARI 1. dal.9 1. kök durumunda olan ve herhangi bir türetme ekiyle genişletilmemiş bulunan tek kelimeden ibaret adlardır (Korkmaz. kayın. Basit yapılı bitki adları Türkiye Türkçesinde az yer tutmakla birlikte. bunlardan “arpa. darı.1. erik. kök. saz” gibi bitkiler günlük hayatta çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Türkiye Türkçesinde kullanılan alıntı kelimeler arasında çok sayıda bitki adı bulunmaktadır. ‘araz) asfur: (< Ar. Ermenice. āfāt) akri: (< Ar. Alıntı bitki adlarını. cevz) cılban: (< Ar. Yunanca. Fransızca. Alıntı bitki adları dilimize girerken birtakım ses değişikliklerine uğramış ve Türkçenin yapısına uyum sağlamıştır. Slavca. Portekizce ve Lehçe” kökenlidir. ‘āşūre) ayān: (< Ar. bil-‘usāre) buttum: (< Ar.1. türemiş kelimeler olsalar bile. Arapça za’ferān kelimesi Türkçeye safran olarak. amber+būy). ħiyār+çenber). Alıntı kelimeler geldikleri dillerin kurallarına göre. hezaren (< Far. spanyolca. hezār+reng) gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. ‘abaytarān) berdi: (< Ar. Bunlar arasında amberbu (< Far.2. dilimizde yapım ekleriyle genişletilmedikleri sürece basit kelimelerdir (Korkmaz. ‘acūr) adile: (< Ar. Sırpça. ‘acem) acemi: (< Ar. celeb) ceviz: (< Ar. a ra) amme: (< Ar. Arapça Alıntı Bitki Adları ablak: (< Ar. culbān) cimcime: (< Ar. Örneğin. ‘ayān) ayıt: (< Ar. 1. cumcuma) culban: (< Ar. Bulgarca. 219). bā ilā) baytaran: (< Ar. culcul) cümbez: (< Ar. Farsça. ‘amme) anzarot: (< Ar. cummayz) cümele: (< Ar. Yunanca domáta kelimesi domates olarak geçmiştir. abla ) abuzambak: (< Ar. bardī) bezir: (< Ar. ba am) bakla: (< Ar. transkripsiyonlarıyla birlikte. Moğolca. bezr) bilisura: (< Ar. Bunlar “Arapça. culbān) cücül: (< Ar. cumel) . Gürcüce. ‘ādile) afat: (< Ar. buŧm) celep: (< Ar. Latince. hıyarşembe (< Far. ebūzanba ) acem: (< Ar. ‘uśfur) aşkar: (< Ar. Çince. ‘anzerūt) araz: (< Ar.2. ALINTI B TK ADLARI Başka bir dilden alınmış kelimelere alıntı kelimeler denir. Rusça. ‘īd) bakam: (< Ar. ‘uśfur) aspir: (< Ar. ‘acemî) acur: (< Ar. alıntı yapılan dillere göre listeledik. eş ar) aşur: (< Ar. ngilizce.10 1. talyanca.

maĥmūde) mamıza: (< Ar. leymūn) mağara: (< Ar. şam’) çaşıran: (< Ar. ferį k) fındık: (< Ar. me āre) mahlep: (< Ar. ħaşħāş) hatmi: (< Ar. elmelik) emir: (< Ar. ĥalį c) hamıza: (< Ar. ĥamį ze) hanzal: (< Ar. ħabl) herim: (< Ar. ahve) kakule: (< Ar. kināfe–künāfe) küşne: (< Ar. ħarrūb/ħarnūb) ħas: (< Ar. fustu ) filfil: (< Ar. fūl) gādime: (< Ar. emrāz) enfiye: (< Ar. ħalā’i ) halfa: (< Ar. firfir) fitri: (< Ar. fıŧrį) ful: (< Ar. şaŧl) dımışkı: (< Ar. miśr) mışmış: (< Ar. ħardel) harnup: (Ar. ādime) galete: (< Ar. leylāk) limon: (< Far. ĥanžal) hardal: (< Ar./Far. ħiŧŧa) hiltit: (< Ar. kerefs) keten: (< Ar. māş) melike: (< Ar. ĥalfe) halfat: (< Ar. arīb) gasil: (< Ar. ĥalfe) haliç: (< Ar. galle < gılāl) halayık: (< Ar. kuşnā) leylâk: (< Ar. ħatmi) hayır: (< Ar. melikî) mercan: (< Ar. allāt) garip: (< Ar. mercān) meydanî: (< Ar. ĥiltį t) hindiba: (< Ar. maĥleb) mahluç: (< Ar. irmizį) künefi: (< Ar. līmūn / Ar.11 çam: (< Ar. ĥāzık) hebil: (< Ar. fat ) ferik: (< Ar. herį m) hıta: (< Ar. ilāf) kırmızı: (< Ar. incāz) kahve: (< Ar. asl) gılla: (< Ar. fundu ) fıstık: (< Ar. maĥlūc) mahmude: (< Ar. meydānį) mısır: (Ar. kettān) kılıf: (< Ar. māmezā) maş: (< Ar. cawşīran) çitil: (< Ar. Dimaş /Dimiş +î) elmelik: (< Ar. ħayr) hazık: (< Ar. ilĥāĥ) incaz: (< Ar. ‘ibrān) ilhah: (< Ar. kam’a) kereviz: (< Ar. hülbî) hünnap: (< Ar. hindibā) hülübü: (< Ar. ā ulle) keme: (< Ar. ‘unnāb) ibran: (< Ar. melike) meliki: (< Ar. ħāśś) haşhaş: (Ar. mişmiş) . enfiyye) fattak: (< Ar. emr) emriz: (< Ar.

źihnį) zeytin: (< Ar. nārenc) narenciye: (< Ar. şems + Far. -āver) şıkık: (< Ar. uşrat) üşniye: (< Ar. sa‘leb) salman: (< Ar. dabbūs) tum: (< Ar. nārenciyye) narınç: (< Ar. raśad) razakı: (< Ar. śāmit) sandal: (< Ar. mişkāt) muz: (< Ar. zivān) zülbeya: (< Ar. baŧbāŧ) pelit: (< Ar. śināb) silk: (< Ar. sīsām) süsen: (< Ar. mūz) mültüme: (< Ar. şı ) taflan: (< Ar. nārenc) nebat: (< Ar. balluŧ) rasat: (< Ar. za ūm) zavrak: (< Ar. daħl) tarhun: (< Ar. mültemi) mürdeşe: (< Ar. tu’m) tutya: (< Ar. na’nā’) narenc: (< Ar. temŝį l) tesbi: (< Ar. zeytūn) zivan: (< Ar. śandal) savat: (< Ar. misk) nane: (< Ar. reyĥān) safran: (< Ar. nebātāt) patpat: (< Ar. silk) suduran: (< Ar. şa ā’i ) şamama: (< Ar. za’ferān) salep: (< Ar. śudūran) sumak: (< Ar. tesbį ’) tevris: (< Ar. tevrįś) topuz: (< Ar. zülbeyā) . selmān) samit: (< Ar. sūsen) şahab: (< Ar. miskî) misvak: (< Ar. tefārī ) temsil: (< Ar. müşkil) müşk: (< Ar. summāk) susam: (< Ar. sevād) sınap: (< Ar. şihāb) şahabî: (< Ar. ŧarħūn) tefarik: (< Ar. uşniyye) velvele: (< Ar. velvele) zahter: (< Ar. diflā) tahıl: (< Ar. nebāt) nebatat: (< Ar.12 miski: (< Ar. rāzi į ) reyhan: (< Ar. şihābî) şakayık: (< Ar. şemāme) şemsaver: (< Ar. misvāk) mişkat: (< Ar. tūtyā) uşrat: (< Ar. sa’tar) zakkum: (< Ar. zevra ) zehni: (< Ar. mürte’iş) müşgül: (< Ar.

emrūd/ermūd/enberūd) azat: (< Far. çunbul/çumbul) cücük: (< Far. ereş-eriş) armut: (< Far. āferīn) ağuş: (< Far. bāmiya) beneviş: (< Far. isfendān) . da da ān) dudiye: (< Far. fūl-bahār) giya: (< Far.2. cį a) cumbur: (< Far. cevşen) çılan: (< Far. āveng) hezaren: (< Far. sirīş) çükündür: (< Far. er avān) erişte: (< Far. būstān) cığa: (< Far. ālūçe) alo: (< Far. āzvāy) badem: (< Far. gurz) ħar: (< Far.13 1. ħōş) hurma: (< Far.2. behār) bāk: (< Far. cücek) çağla: (< Far. encīr) isfendan: (< Far. unce) gül: (< Far. āzād) azvay: (< Far. bā bān) bahar: (< Far. tūt. sipandān) ışgın: (< Far. çenār) çiriş: (< Far. belesān) bamya: (< Far. tūd) erguvan: (< Far. ħar) havlıcan: (< Far. çūdār) çedene: (< Far. şalam) çelik: (< Far. ça ale) çavdar: (< Far. ħiyār-çenber) hoş: (< Far. hevīc) hevek: (< Far. benefş) berge: (< Far. amberbūy) arış: (< Far. kiyāh) gonca: (< Far. birincāsf) bostan: (< Far. rīşte) filbahar: (< Far. bādām) badıramba: (< Far. ālū) amberbu: (< Far. ispandān. bālābān) balsama: (< Far. ħāvlincān) havuç: (< Far. ħurmā) hülü: (< Far. gulābī) gürz: (< Far. çu undur) dağdağan: (< Far. şeltūk) çeşmezen: (< Far. çelāna) çınar: (< Far. aşħūn) incir: (< Far. çaşma-zan) çevşen: (< Far. ŧūŧīye) dut: (< Far. barga) birincivasıf: (< Far. çelik) çeltik: (< Far. çelān. ābnūs/abanūs) aferin: (< Far. Farsça Alıntı Bitki Adları abanoz: (< Far. gul) gülâbi: (< Far. hezār+reng) hıyar: (< Far. hulū) ıspatan: (< Far. bāk) balaband: (< Far. ħiyār) hıyarşembe: (< Far. caudāna) çelem: (< Far. ā uş) alıç: (< Far. bādranbūya) bagmen: (< Far.

māle) maya: (< Far. pālān) pamuk: (< Far. pį rāste) pirinç: (< Far. nārdīn) narven: (< Far. māye) maye: (< Far. lāle) lülük: (< Far. parparam) piyaz: (< Far. sedīr) servi: (< Far. pāzı) perdeben: (< Far. kalam) kenger: (< Far. birinc) pirpirim: (< Far. merzengūş) mercimek: (< Far. lāden) lâle: (< Far. mīva. nīlūfer) nohut: (< Far. sūde) sümbül: (< Far. mercümek) merze: (< Far. nevrūz) naz: (< Far. nefį r) nergis: (< Far. gawz) köse: (< Far. aranfül) karpuz: (< Far. kālak) kelem: (< Far. pį r) pirasit: (< Far. panbu ) patlıcan: (< Far. perdebend) peren: (< Far. aysī) kelek: (< Far. kāhį) karanfil: (< Far. gizį r) koz: (< Far. kund) küncü: (< Far. sebze < sebz) sedir: (< Far. kerāviye) keşir: (< Far. serv) süde: (< Far. mestān) meşe: (< Far. keşkūl) kişmiş: (< Far. kūse) kunt: (< Far. pur) ravent: (< Far. nārven) navruz: (< Far. rāziyāna) sebze: (< Far. bādām) pazı: (< Far. merz) mestan: (< Far. pesį n) pir: (< Far. bīşa) meyve: (< Far. māzū) menekşe: (< Far. ħarbūza) kayısı: (< Far. nargį l) nardin: (< Far. bādingān) payam: (< Far. sunbul) şahten: (< Far. şāhten) şahtere: (< Far. kuncud) lâden: (< Far. į şān) kāhu: (< Far. mayva) nar: (< Far. kenger) keraviye: (< Far. māye) mazı: (< Far. gazar) keşkül: (< Far. nār / enār) narcil: (< Far. lüle) mala: (< Far. rāvend) rezene: (< Far. kişmiş) kişniş: (< Far. piyāz) poy: (< Far. şahterre) . nergis) nilüfer: (< Far. būy) pür: (< Far. nuħūd) palan: (< Far. nāz) nefirne: (< Far. peren) pesin: (< Far.14 işan: (< Far. benefşe) mercanköşk: (< Far. gişnīz) kizir: (< Far. ħarbuz.

za īrak) zindiyan: (< Far. lazut) madımak: (< Erm. tiryākī) töhmekan (< Far. ts’maħ) çomağ: (< Erm. turb. abril) anık: (< Erm. zerāvend) zerdali: (< Far. teberze) tere: (< Far. yāsemen) yulaf: (< Far. turf) 1. ħozan) korunga: (< Erm. tere) tiryaki: (< Far. şį r) şireder: (< Far. dan gluħ) eğinç: (< Erm. çaman) çımak: (< Erm. zu āl) hozan: (< Erm. ç’ort’t’u) dangalak: (< ? Erm. şal am) şebboy: (< Far. şeft-ālū) şikar: (< Far. kornkan) lâzut: (< Erm. cançul) çemen: (< Erm. ħosor) 1. tenbākū) turp: (< Far. turunc) yasemin: (< Far. zerrīn) zerringade: (< Far. zerde) zerdeçal: (< Far.4. tel) akunduz: (< EYun. mōruk) pancar: (< Erm. ahlada) turunç: (< Far. mor/morm) mora: (< Erm. zindegān) zoğal: (< Far. mor/morm) moruk: (< Erm. zerdeçāv) zerrin: (< Far. p’sat) tel: (< Erm. zanba ) zeravent: (< Far. Yunanca Alıntı Bitki Adları ahlat: (< Yun. banjar) pışat: (< Erm. dārçīn) teberze: (< Far. zerd-ālū) zerde: (< Far. şireder) tarçın: (< Far. matutak) madik: (< Erm. Ermenice Alıntı Bitki Adları abrıl: (< Erm.2. madik) mor: (< Erm. tuħmugān) tömbeki: (< Far.3.2. zerrīngede) zeyrek: (< Far. turub. şikār) şimşir: (< Far.15 şalgam: (< Far. akantos) . alaf) zambak: (< Far. e ic) hışır: (< Erm. ts’maħ) çortu: (< Erm. şemşīr) şir: (< Far. ayı’nga) badıç: (< Erm. patic) cancur: (< Erm. şeb-būy) şeftali: (< Far. ananuħ) ayınga: (< Erm.

drágana) dilmit: (< Yun. kukunaria) lahana: (< Yun. fasulia) fesleğen: (< Yun.) filiz: (< Yun. bizélia) biber: (< Yun. kannavi) kerdeme: (< Yun. avátin/vatin) ayvadana: (< Yun. damaskino) amofta: (< Yun. dafni < EYun. daphnē) damaskene: (< Yun. plátanos) bezelye: (< Yun. dáfni) dırağan: (< Yun. vasilikon < vasilikos) fidan: (< Yun. troħílos) efek: (< Yun. piperitza) bidek: (< Yun. mespilon) mühliye: (< Yun. anison) araka: (< Yun. kisón) çukur: (< Yun. maruli) masura: (< Yun. diminitis) domates: (< Yun. filisa) gırmit: (< dilmit < Yun. tsiħórion) dafne: (< Yun. kentauron) kenevir: (< Yun. anadoti) anason: (< Yun. phyton) fide: (< Yun. kráno) köknar: (< Yun. kolokaz) halofit: (Yun. fiton < EYun. bànda) barbun: (< Yun. mukhlia) . mirsini) murt: (< Yun. kardamo) kiraz: (< Yun. halsphyton) ıhlamur: (< Yun. bótsa) böbük: (< Yun. spanaki) kantaron: (< Yun. flamuri) ıspanak: (< Yun. melissa) mersin: (< Yun. afáki) emen: (< Yun. ayiovotano) babır: (< Yun. pápiri) banda: (< Yun. áħerdos) avat: (< Yun. bubúki) cimbiz: (< Yun. endomē’) enginar: (< Yun. ankinára) epsit: (< Yun. diminitis) göleğez: (< Yun. piperiá) biberiza: (< Yun. apsída) erez: (< Yun. makedonesi) melisa: (< Yun. phideia) fiğ: (< Yun. barbounia) bartun: (< Yun.16 amesken: (< EYun. tsimbidi) cimlā: (< Yun. pipéri) biberiye: (< Yun. damáskino) defne: (< Yun. barbounia) barbunya: (< Yun. lahano) mantar: (< Yun. parténin/partén) beladan: (< Yun. murto) muşmula: (< Yun. apidáki) boçça: (< Yun. manitari) marul: (< Yun. domáta) duduli: (< EYun. xamofta) anadut: (< Yun. diminitis) dimenit: (< Yun. kerasi) kiren: (< Yun. arakas < arakos) aşendos: (< EYun. ires) fasulye: (< Yun. masuri) maydanoz: (< Yun. kukunaria < kukunara) kütner: (< Yun. tzímbla) çisan: (< Yun.

bassia) begonya: (< Lat. lotus) müşkülüm: (< Lat. cachemire) kola: (< Fr. camelia) kapuçin: (< Fr. fougero) gardenya: (< Fr. radikia) şıka: (< Yun. jute) kakao: (< Fr. sequoia) vanilya: (< Lat. cactus) kamelya: (< Fr. gentiāna) çakır: (< Lat. atoll) alg: ( < Fr. gardenia) ipeka: (< Fr. prinos) 1. caoutchouc) keşbir: (< Fr. ipéca) jüt: (< Fr.6. sacer) çalba: (< Lat. ginseng) kantiyane: (< Lat. begonia) centiyane: (< Lat. cacao) kaktüs: (< Fr. prinari) piren: (< Yun. botanique) dalya: (< Fr.5. Latince Alıntı Bitki Adları basya: (< Lat. palamudi) papatya: (< Yun. flora) ginseng: (< Lat. quassia) kauçuk: (< Fr. aspidistra) badat: (< Fr. triphyllon) tomara: (< Yun. acacia) ananas: (< Fr. Gentiana) komatula: (< Lat. salvia) feliks: (< Lat. papadia) pırasa: (< Yun. ananas) atol: (< Fr. felix) flora: (< Lat. dahlia) drosera: (< Fr. cola) kolza: (< Fr. curcas) lobelya: (< Lat. prason) pırnal: (< Yun. Lobelia) lotus: (< Lat. drosera) fleol: (< Fr. anemone) araşit: (< Fr. arachide) aspidistra: (< Fr.) ortanca: (< Lat. algue) anemon: (< Fr.17 palamut: (< Yun. Fransızca Alıntı Bitki Adları akasya: (< Fr. phleole) radika: (< Yun. capucine) kavasya: (< Fr. Comatula) 1. muscarimi) okume: (< Lat. vagina) fujer: (< Fr. colza) . fleole. ruca) sekoya: (< Lat.2. şıko veya şıka) tirfil: (< Yun. hortensia) rezede: (< Lat. tomari) kürkas: (< Lat. reseda) roka: (< Lat.2. bambou) botanik: (Fr. patate) bambu: (< Fr.

mini) müge: (< Fr. cuscute) lâtanya: (< Fr. starking) malatura: (< t. guardiana) . mandarine) manolya: (< Fr. belladonna) borda: (< t.) patates: (< t. talyanca Alıntı Bitki Adları açelya: (< t. mimosa) 1. veronica) vardıyan: (< t. pezza) sardunya: (< t.2. lichen) mahunya: (< Fr. bordo) ceran: (< t. ophrys) okaliptüs: (< Fr. marguerite) mikoz: (< Fr. pomidoro/pomodoro) belladonna: (< t. portugal) ratanya: (< Fr. papaya) paprika: (< ng. raffia) rambil: (< ng. orchidee) palmiye: (< Fr. ratanhia) tatula: (< Fr. rami) starking: (< ng. scorzone) maki: (< t. kiwi) papaya: (< ng. fondo) iskorçina: (< t. papyrus) petunya: (< Fr. manteau) mandalina: (< Fr.9. cornichon) küsküt: (< Fr. maranta) margarita: (< Fr. Grapefruit) kivi: (< ng. petunia) portakal: (< Fr. paprika) 1. datura) pik: (< ng. sardonya) veronika: (< t. magnolia) maranta: (< Fr. spanyolca Alıntı Bitki Adları avokado: (< sp.2. avocado) mini: (< Fr. patata) peçek: (< peçe < t. macchi) 1. ngilizce Alıntı Bitki Adları greyfurt: (< ng.18 kornişon: (< Fr. azalea) banadura: (< t. eucalyptus) orkide: (< Fr. pig) rafya: (< ng. mahonia) malto: (< manto < Fr. muguet) ofris: (< Fr. geranio) funda: (< t.8.7. pomidoro/pomodoro) mancana: (< t. mycose) mimoza: (< Fr. latania) liken: (< Fr.2. palmier) papirüs: (< Fr.

p’it’na < *pinta) dombay: (< Gürc. çay) mantı: (< Çin. koçijaş) 1.13..Sırp. krumpí r) lâbada: (< Blg. quinaquina) koka: (< sp. Sırpça Alıntı Bitki Adları babaçça: (< Sırp. Bulgarca Alıntı Bitki Adları biryedim: (< Blg.2. Slavca Alıntı Bitki Adları koçan: (< Sl.2. mantu) 1.-Hırv.-Hırv. dombay) 1. loboda) pelin: (< Blg.19 kınakına: (< sp. Çince Alıntı Bitki Adları aylandız: (< Çince ailanto’dan) çay: (< Çin. brekinya) bocur: (< Blg. Gürcüce Alıntı Bitki Adları askil: (< Gürc.14. askili) bitne: (< Gürc.-Sırp. kojux) 1. pelyn) . popadica) kıral: (< Sırp.11.2. coca) 1.12. djanka) gocuk: (< Blg. vişnya) ıştır: (< Blg.) vişne: (< Sl.2. stir) kumpir: (< Blg.2. bójur) canka: (< Blg.10. kral) koçaç: (< Sırp.

15. karağana) kartol: (< Rus. kartofel) mango: (< Port.2. acırga) baobap: (< Afrika yerli dillerinden) karağan: (< Moğ. niemcy) . Diğer Alıntı Bitki Adları acırga: (< Moğ. Yabancı Yer simleriyle Kurulan Bitki Adları agılı: (< Meksika’daki Akala şehrinin adından) anapa: (< belki bir yer isminden) fulya: (< Güney talya’da bir bölge adı) kalembek: (< Hint Denizi’nde bir ada) 1.16.2.20 1. manga) nemisa: (< Lehçe.

acı-mak) acımık: (< T. acıca: (< T. fiilden fiil yapma ekleri. ak+ça) aklan: (< T. al+az) alça: (< T. al+çak+cık) aldangeç: (< T. aşı+lak) aşılama: (< T. ancak bu kelimeler yapım ekleri kısmında daha ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmiştir. bal-tır-gan) ballı: (< T. az-ır-gan) azmuk: (< T. arpa + gan) artıgan: (< T. as-ma) aşılak: (< T.21 2. at-ma+lı) avukçu: (< ? avuk + T. lı) atmalı: (< T. cak) arakçıl: (< Yun. bakılda-k) baldırgan: (< T. TÜREM Ş B TK ADLARI Türemiş kelimeler. art-ağan) artlı: (< T. bal+lı) ballıca: (< T. al+ça) alçacık: (< T. ak+ça+ca) ağşayık: (< T. ala+ca) alaz: (< T. ay+dın) ayıcı: (< T. Türkçe bir yapım eki alıp da kökeni yabancı olan ya da bilinmeyen bitki adları da burada gösterilmiştir. bağ+la-ş-ık) bakıldak: (< T. ak+la-n) alaca: (< T. bal+lık) . kelime türetme yoluyla elde edilir. 31). alma + lık) altıncık: (< T. lak) aydın: (< T. Bu yol. altın+cık) angıç: (< T. isimden fiil yapma ekleri. çıl) arcıman: (< ? arcı + T. aşı+la-ma) atınaklı: (< ? atınak + T. Türemiş bitki adlarının aldığı yapım ekleri şunlardır: “ simden isim yapma ekleri. bal+lı+ca) ballık: (< T. lı) apırcak: (< ? apır + T. ak+sıl) akça: (< T. ayı+cı) azan: (< T. acı+ca) acıma: (< T. fiilden isim yapma ekleri”. an+gıç) anslı: (< ? ans + T. al+dan-gaç) alluca: (< T. arak + T. az-muk) bağırgan: (< T. al+lı+ca) almalık: (< T. acı-ma) acımak: (< T. bağır + t + lak) bağlaşık: (< T. çu) avurtlak: (< ? avurt + T. acı-mık) ağcaca: (< T. akşa-y-ık) aħsıl: (< T. art+lı) asma: (< T. Türemiş bitki adları aşağıda listelenmiştir. kelime kök ve gövdelerine ekler getirilerek değişik anlamda yeni kelimeler yapma yoludur (Korkmaz. ar-gın) arpağan: (< T. bağır-gan) bağırtlak: (< T. az-an) azırgan: (< T. man) argun: (< T.

cırt+lak) cırtlan: (< T. ban-dır-ma) bardacık: (< T. ben+ek) bengildek: (< T. çal-ak) çalı: (< T. büz-gü+lü) cegirgen:(< T. bür-ü-k) büzgülü (< T. boz-u-k) böcü: (< T. büğrü+ez) bürgülü: (< T. cır-ı-k) cırlangıç: (< T. bur-ağan) burgacan: (< T. bö+cü) buğdaycık: (< T. bür-gü+lü) bürük: (< T. çek-i-r-gen) cıbarca: (< T. bardak+çı) bartlak: (< T. cırt+la-vuk) cızlağan: (< T.22 banak: (< T. bur-gaç) buynuz: (< T. çat+la-ğan) çatlak: (< T. buğday+ık) burağan: (< T. buğday+cık) buğdayık: (< T. cırt+la-n) cırtlavuk: (< T. li+ce) bildik: (< T. boya+çın) boyalık: (< T. buyur-gan) bızalık: (< ? bıza + T. boz+a+mık) bozanak: (< T. ban-ak) bandık: (< T. boz-dur-ma) bozuk: (< T. bit-ki) bizlengiç: (< bizle-n-giç) bodurgan: (< T. baş+ak) batırgan: (< T. bit-en) bitiniş: (< T. bat-ır-gan) bebekçik: (< bebe+k+çik) bekmezcik: (< Far. bil-dik) biten: (< T. lak) çakıldak: (< T. boz+anak) bozdurma: (< T. çal-ık) çapul: (< T. bit-i-n-i-ş) bitirge: (< T. bit-i-r-ge) bitki: (< T. ban-dık) bandırma: (< T. bardak+cık) bardak: (< T. bodur+gan) boyaçın: (< T. çakıl+da-k) çalağan: (< T. bıç-kın) bıyıklı: (< T. bart+ak) bardakçı: (< T. cırma+lak) cırtlak: (< T. lik) cırık: (< T. ben+lik) bıçgın: (< T. begmāz + T. çat+la-n-gaç) . cız+la-ğan) cızlayık: (< T. boya+lık) bozamık: (< T. çap-u-l) çatlağan: (< T. bıngıl+dak) benlik: (< T. boyun+u+z) buyurgan: (< T. pipéri + T. cik) benek: (< T. buyur-gan) büğrez: (< T. çal-ı) çalık: (< T. cız+la-yık) civcilik: (< civciv+ T. lık) biberlice: (< Yun. bıyık+lı) bıyırgan: (< T. bart+lak) başak: (< T. bur-ga+can) burgaç: (< T. cıbır+ca / cıbıl+ca) cıcılık: (< cici + T. çat+lak) çatlangaç: (< T. lik) coplak: (< Far. cır+la-n-gıç) cırmılak: (< T. çūb + T. çal-ağan) çalak: (< T.

çit+lek) çitlembik: (< çitle-mik) çökeren: (< T. çıt+lık) çıyancık: (< T. tat-ı-r-gan) dağarcık: (< T. demir+li) demirliyen: (< T. çıyan+cık) çibillik: (< ? çibil + T. çımkır-ı-k) çildirim: (< T. cūl + T. demir+cik) demirli: (< T. deve+lik) devrinti: (< T. luk+ça) çüklüce: (< T. devir-i-n-ti) diken: (< T. darı+can) davşancık: (< T. dik-en+cik) dikme: (< T. çük+lü+ce) çükündürük: (< Far. çıt-lak) çıtlamak: (< T. dal+la-ma) damarcık: (< T. değirmen+ci) delice: (< T. tavşan+cık) davulcu: (< Ar. damar+cık) damarlıca: (< T. çet-me) çevik: (< T. ŧabl + T. çöpür+lü) çulluca: (< Ar. mik) develik: (< T. lık) çaylamık: (< Çin. çırp-ı) çıtımık: (< T. çömel-en) çöpleme: (< T. çite-me) çitlek: (< T. ük) dadırgan: (< T. cūl + T. çır+la-vuk) çırpı: (< T. dik-me) dillice: (< T. lu+ca) çulluk: (< Ar. desti + T. dip+çin) . la-mık) çaymık: (< Çin. çirt+i) çirtik: (< çirt+ik) çitime: (< T. dik-en) dikencik: (< T. çıt+la-mak) çıtlamık: (< T. çūdār + T. çek-me) çetme: (< T. çay + T. damar+lı+ca) darıca: (< T.23 çavdarlık: (< Far. çık-ı-n-tı) çıkma: (< T. çık-ma) çımkırık: (< T. dağar+cık) dağlama: (< T. çıldır-ım) çırlavuk: (< T. çıt+la-mık) çıtlık: (< T. darı+ca) darıcan: (< T. çu undur+T. çev(i)r-i-n-ce) çığırgan: (< T. cu) değirmenci: (< T. çay + mık) çekem: (< T. çağır-gan) çıkart: (< T. deli+ce) demircik: (< T. çıt+ı-mık) çıtlak: (< T. çiğin+dirik) çildirim: (< T. çek-em) çekme: (< T. luk) çullukça: (< Ar. çık-ar-t) çıkıntı: (< T. çöğür+ce) çömelen: (< T. lik) çiçek: (< çeç-ek) çiğindirik: (< T. demir+le-y-en) destimik: (< Far. dağ+la-ma) dalağan: (< T. çev-i-r-dik) çevrince: (< T. çev-i-k) çevirdik: (< T. çıldır-ım) çirti: (< T. dil+li+ce) dipçin: (< T. çök-er-en) çökülce: (< T. cūl + T. dala-ğan) dallama: (< T. çöp+le-me) çöpürlü: (< T.

eğ-i-r-i) eğrilce: (< T. eğ-i-l-ce) eğilcen: (< T. ekşi+lik) ekşimcik: (< T. gel-i) geliç: (< T. eğ-i-l-im) eğri: (< T. diz-i) doğum: (< T. gen+eç) gerce: (< ? ger + T. kavur-uk) gavşak: (< T. ez-gil) ezgin: (< T. kar-mak) gartlı: (< T. ekşi+men) ekşimik: (< ekşi-mik) elmacık: (< T. dola-man) domalan: (< domal-an) domatça: (< Yun. er-gen) ergil: (< T. er-ek+le-me) erelik: (< T. cik) gevrecik: (< T. gel-i-ç) gelincik: (< T. düğ-em) düğmecik: (< T. cık) dutulga: (< T. düğme+li) dürme: (< T. gen+ce) geneç: (< T. dür-ü-l-ü) düvülcek: (< T. eğ-i-l-ik) eğlim: (< T. ekşi+li+ce) ekşilik: (< T.24 dişice: (< T. gel-i-n+cik) gence: (< T. ça) domaylı: (< Gürc. fısır-gan) fışıldayık: (< T. duvak+lı+ca) düdüllük: (< ? düdül + T. en+eç) erekleme: (< T. gevre-k+cik) . ekşi+ce) ekşilice: (< T. ebe+lik) eğece: (< T. düğül+cek) düzgülü: (< T. dongur-ak) dökülcen: (< T. er-gil) erinç: (< T. fış+ıl+da-yık) gagaç: (< gaga+ç) garmak: (< T. eğ-i-l-cen) eğlik: (< T. kart+lı) gavruk: (< T. eğe+ce) eğecen: (< T. ebe+li) ebelik: (< T. dür-me) dürülü: (< T. düz-gü+lü) ebeli: (< T. düğme+cik) düğmeli: (< T. doğ-um) dolaman: (< T. dökül-gen) durnacık: (< turna+T. lı) dongurak: (< T. dökül-cen) dökülgen: (< T. domáta + T. ek+le-mik) ekşice: (< T. eğ-(i)-r-i+li+ce) eğrim: (< T. er-en) ergen: (< T. eğ-ecen) eğilce: (< T. ce) gercik: (< ? ger + T. tut-u-l-ga) duvaklıca: (< T. ek-in) eklemik: (< T. ez-gin) fısırgan: (< T. elma + cık) emecen: (< T. er-i-n-ç) ezgil: (< T. dişi+ce) dizi: (< T. lük) düğem: (< T. ekşi+m+cik) ekşimen: (< T. kavuş-ak) geli: (< T. eğ-i-r-im) ekin: (< T. er-ek+lik) eren: (< T. em-ecen) eneç: (< T. dombay + T.

ilet-ir) ilim: (< T. ħiyār + T. kıy-ı-k) gıyşak: (< T. göz+enek) güllük: (< Far. gök+en) göğlemez: (< T. gevre-k) gözenek: (< T. gök+dün) gölek: (< T. la-ma) hohalak: (< ? hoh + T. il-mek) ilmen: (< T. gıcı-k) gıcime: (< T. gök+ü-n-dür-me) gökçe: (< T. kol+lu+ca) göbelek: (< T. gök+çe) gökdün: (< T. lı) hartlak: (< hart + T. ısı-t-an) ışığan: (< T. gün+sü) hanaylı: (< Yun. göbek+lek) gödelek: (< T. git-i-ş-gen) gollüce: (< T. gıcı-ma) gırçıl: (< T. ısır-gı) ısıtan: (< T. ışıl+ak) ışıldırik: (< T. ışı-ğan) ışılak: (< T. geyik+cek) gezer: (< T. anoi + T. ħiyār + T. ışıl+dırık) ışılgan: (< T. gevre-y-en) geyicek: (< T. gevre-y-ik) gevriyen: (< T. il-me) ilmek: (< T. il-im) ilişken: (< T. gön+en) gövrek: (< T. il-men) ilmik: (< T. göl+ek) gömeç: (< T. iğne+cik) iğnelik: (< T. gök+em) göğemcik: (< T. git-i-l-cen) gidişgen: (< T. göm-ü-r-gen) gönen: (< T. gök+elek) göğem: (< T. la) hıyarcık: (< Far. kır+çıl) gıyık: (< T. kıy-ı-ş-ak) gidilcen: (< T. ışıl+gan) iğcik: (< T. cık) hıyarlama: (< Far. il-mik) ivecen: (< T. lap) haşlama: (< T. göm-meç) gömülgen: (< T. iğne+lik) iğnesil: (< T. gul + T. iğ+cik) iğdiş: (< igit-iş) iğnecik: (< T. iğne+sil) iletir: (< T. gök+çe) göğcek: (< T. haş+la-ma) havazla: (< ? havaz + T. alak) hölemez: (< höle-mez ?) höllük: (< T. (h)öl+lük) ırmık: (< T. gövde+li) göğelek: (< T. gövde+lek) göğce: (< T. ısır-gan) ısırgı: (< T.25 gevreyik: (< T. er-mik ?) ısırgan: (< T. lak) hartlap: (< hart + T. gez-er) gıcık: (< T. göğem+cik) göğen: (< T. gök+lük) göğündürme: (< T. iv-ecen) . gök+çek) göğdeli: (< T. il-i-ş-ken) ilme: (< T. gök+le-mez) göğlük: (< T. lük) günsü: (< T. göm-ü-l-gen) gömürgen: (< T.

kırk+lık) kırlı: (< T. kızla-muk) kızılak: (< T. kara-maz) karamış: (< T. kak-ma) kamalak: (< kama+lak) kanak: (< T. kabar+cık) kabargıç: (< T. kara-mış) karamuk: (< T. cak) kanlık: (< T. kara+muk) karantı: (< T. -cen) kendillik: (< ? kendir + T. kab+ak) kabarcık: (< T. kas-an) kavak: (< kav+ak) kavlağan: (< kavla-gan) kavuşlak: (< T. kirtil + T. ce) kertme: (< T. kır-ı-k) kırklık: (< T. kıy-ak) kıyışak: (< T. kan+a-k) kanatma: (< T. kaz-maç) keçemçik: (< T. kıv-ı-ş-kan) kıvrım: (< T. kara-n-tı ?) karavlık: (< ? karav + T. kızıl+ca) kızılcık: (< T. kap+lı+ca) karaca: (< T. kıv-ı-r-ım) kıyak: (< T. kākül + T. kir+li+ce) kirtil: (< kirt + T. ħāyegįne + T. kızıl+lık) kirlice: (< T. cık) kaymacık: (< T. kes-er+cik) kesme: (< T. kara+cık) karalık: (< T. kekre+mik) kekilcen: (< Far. kıv-ı-r-ı-ş-ık) kıvışkan: (< T. kert-me) kesercik: (< T. lık) karçin: (< T. keçe+mik) kekeremik: (< T. keçe+m+cik) keçemük: (< T. kabartla-k) kabartlama: (< T. kara+ca) karacık: (< T. kıl-gın) kılık: (< T. kır+lı) kıvırcık: (< T.26 izmelece: (< T. kaymak+lık) kazık: (< kaz-ı-k) kazmaç: (< T. kap+çık) kapıncak: (< T. laş-ka) kakma: (< T. kes-me) kığıştak: (< kığış+ta-k) kılgın: (< T. kavuş+lak) kayacık: (< T. kapan+cak) kaplıca: (< T. kara+lık) karamaz: (< T. kızıl+ak) kızılca: (< T. kabar-gıç) kabartlak: (< T. kıvır+cık) kıvrışık: (< T. kofurga+lık) kokar: (< T. kan+a-t-ma) kangırcak: (< ? kangır + T. kıy-ı-ş-ak) kızamık: (< T. kabartla-ma) kakalaşka: (< kaka+ T. ik) kertilce: (< Yun. kıl-ı-k) kırık: (< T. kaymak+cık) kaymaklık: (< T. il) kofurgalık: (< T. kar+çin) kasan: (< T. kok-ar) . kızıl+cık) kızıllık: (< T. ez-me-li+ce) kabak: (< T. kan+lık) kapçık: (< T. kaya+cık) kayganacık: (< Far. lik) kendirik: (< ? kendir + T.

kurt+lu+ca) kurudan: (< T. lık) marulcuk: (< Yun. panbu + T. kuru-gan) kurulgan: (< T. pāre + T. ok+luk) orman: (< T. pat+la-k) patlangaç: (< T. banjar + T. kubat+ça) kuduluk: (< T. ca) oymalık: (< T. otur-ak) ovaca: (< ? T. cık) kozalak: (< Far. lu) pamukluk: (< Far. pat+la-n-gaç) patlangıç: (< T. li) morca: (< Erm. -lek) öksüzce: (< T. ök+süz+ce) örmece: (< T. śabr + T. koy-guç) küllük: (< T. cik) kurtluca: (< T. köpü-r-ecek) köpürgen: (< T. öz+lü+lük) paflak: (< paf + T. kuş+ça) kuşulak: (< T. lık) meçikli: (< ? meçik + T. ca) neferlik: (< Ar. ok+çul) okluk: (< T. banjar + T. cak) pamuça: (< Far. panbu + T. kozak + T. cuk) kovancık: (< ? koğan + T. ca) pıtırgan: (< T. cuk) mazlıħ: (< Far. pire+lik) porsuk: (< T. lak) pamucak: (< Far. nevbet + T. cık) papurtlama: (< ? papurt + T. kuş+lak) kuyguç: (< T. bat-ı-r-gan) pıtrak: (< T. küs-güç) kubatça: (< T. lokur+da-k) mancarlık: (< Erm. öt-ür-ge) özüllük: (< T. ör-üm) ökselek: (< Yun. panbu + T. bat-ı-r-ak) pirelik: (< T. kuru-t-an) kurugan: (< T. nefer + T. ör-me+ce) ötürge: (< T. porsu-k) pürçüklü: (< T. ulle + T. kok-ar+cık) koluncuk: (< ? kolon + T. la-ma) paralık: (< Far. köpü-r-gen) kösgüç: (< T. küs-eğen) kütür: (< T. kur-u-l-gan) kurutma: (< T. māzū + T. çik) oğunduruk: (< T. sakız+dırık) . or+man) oturak: (< T. kuru-t-ma) kuşça: : (< T. lak) pıtırca: (< pıtır + T. oy-ma+lık) öğüm: (< T. ca) sakızdırık: (< T. panbu + T. lık) parlacık: (< T. lık) sakalak: (< Ar. kudur-uk) kulecik: (< Ar. mor/morm + T. maruli + T. küpe+li) küseğen: (< T. pat+la-n-gıç) pıslak: (< pıs + T. ça) pamuklu: (< Far. lak) sakarca: (< ? sakar + T. saka + T. pürçek+li) sabırlık: (< Ar. parla-k+cık) patlak: (< T. lak) köpürcek: (< T. küt+ür) lokurdak: (< T. ova + T. oğul+duruk ?) okcül: (< T. iksia + T. kül+lük) küpeli: (< T.27 kokarcık: (< T. lik) nevbetçik: (< Far. luk) pancarcık: (< Erm.

süt+lü+ce) sütlücen: (< T. şa’r + T. tomur+cuk) topaçça: (< T. saz+an) selecek: (< Ar. li+ce) tespihlik: (< Ar. serp-i-k) sergen: (< T. süp-ü-r-ge) süpürgelik: (< T. şap+la-k) şarlık: (< Ar. tat+lı) tekecen: (< ? teke + T. tel + T. sar-ma+lık) sarmaşık: (< T. soy-u-k) soyulgan: (< T. li ?) tanışman: (< T. söğ-ecen) suluk: (< T.28 sakızlak: (< T. sar-ı-k+lık) sarmalık: (< T. salata + T. tak+alak) takımcık: (< T. lık) salmanca: (< Ar. sür-t-mek) sütleğen: (< T. li) tıkan: (< T. cen) teknecik: (< ? tekne + T. ıl+da-k) şangalak: (< T. süt+lü+cen) şakıldak: (< şak + T. lık) şikirdaklı: (< T. soğu-k+luk) solgun: (< T. top+alak) topalan: (< T. süt+le-ğen) sütlüce: (< T. şiş-ti) takalak: (< T. topal+an) . soğan+ak) soğancık: (< T. tak-ım+cık) tamli: (< Ar. sar+acak) sarıklık: (< T. tok+lu) tomçak: (< T. suv+ar-ma) sıyırma: (< T. süp-ü-r-ge+lik) sürmeli: (< T. sakız+lak) sakızlık: (< T. tar-ma) tatarcık: (< Tatar+cık) tatlı: (< T. tara-k+lık) tarma: (< T. suv+ar-ma+lık) süleymencik: (< Süleyman+cık) süngüllük: (< T. cik) telçe: (< Erm. su+luk) suvarmılık: (< T. tel + T. top+aç+ça) topalak: (< T. semiz+lik) sepik: (< T. sırım+sız) sıvarma: (< T. top+çak) tomdurcuk: (< T. sı-mak) sırımsız: (< T. sür-me+li) sürtmeğ: (< T. sol-gun) sormaħ: (< T. çekirdek+li) şişti: (< T. ser+gen) sımak: (< T. ce) tellice: (< Erm. selmān + T. sarmaş-ı-k) sazan: (< T. cek) semizlik: (< T. danış-man) taraklık: (< T. selle + T. tır-mık) toklu: (< T. soy-u-l-gan) söbelek: (< ? söbe + T. tesbīĥ + T. ca) saracak: (< T. sıyır-ma) soğanak: (< T. lik) tetirli: (< ? tetir + T. somur-mak) soyuk: (< T. tık-an) tıkıç: (< T. tık-ı-ç) tırmık: (< T. lek) söğecen: (< T. ŧa’m + T. sakız+lık) salatalık: (< t. sünük+lük ?) süpürge: (< T. şang+alak) şaplak: (< T. soğan+cık) soğukluk: (< T.

ur-u-n-guç) uruşman: (< T. yumur+ca) yumurcak: (< T. zįver + T. yak-muk) yalangı: (< T. yum-ur+u) yumuk: (< T. yeşil+lik) yığınç: (< T. ye-miş+en) yemlik: (< T. yoğurt+çuk) yordanlı: (< ? yordan + T.29 topluca: (< T. yan+alak) yandıran: (< T. yan-dır-an) yandıraz: (< T. yer+leş-ik) yellice: (< T. üz-üm+lü) varcık: (< T. yan+al) yanalak: (< T. lak) zivircik: (< Far. top+lu+ca) topoç: (< T. ur-u-ş-man) üşüş: (< T. top+uk) topul: (< T. yal-dır-an) yanal: (< T. tüy+lü+ce) ulama: (< T. yaban + -tırak) yağlıca: (< T. yel+li+ce) yemiş: (< T. yağ+lı+cak) yağlık: (< T. daş) yaldıran: (<T. yağ+lı+ca) yağlıcak: (< T. yapılda-k) yaprak: (< T. yağ+lık) yakmuk: (< T. ula-ma) unluca: (< T. tur-ma) tüllü: (< Fr. top+aç) topuk: (< T. yas-mık) yaygın: (< T. yem+lik) yeşillik: (< T. yığ-ı-n-ç) yiğilcik: (< ? yiğil + T. üş-üş) üvezli: (< T. yap-ur-gak) yasmık: (< T. yap-ı-l-can) yapıldak: (< T. yazı+lı) yeleşik: (< T. tulle + T. yum-ak) yumru: (< T. tür+e-me) tütün: (< T. lak) zıplak: (< zıp + T. tüt-ü-n) tüylü: (< T. yay-gın) yayılgan: (< T. tüy+lü) tüylüce: (< T. cik) . lı) yumak: (< T. çu) toruk: (< T. yala-n-gı) yaldaş: (< ? yal + T. un+lu+ca) urunguç: (< T. üz-üm) üzümlü: (< T. üvez+li) üzerlik: (< yüz-er+lik) üzüm: (< T. yay-ı-l-gan) yazılı: (< T. yumur+cak) yüksükçük: (< T. yum-u-k) yumurca: (< T. yan-dır-az) yapılcan: (< T. yüksük+çük) zartlak: (< zart + T. cik) yoğurtçuk: (< T. lü) türeme: (< T. ye-miş) yemişen: (< T. top+ul) tortçu: (< ? tort + T. var+cık) yabantırak: (< Far. tor-u-k) turma: (< T.

1.1. tamlayana eklenen ilgi durumu eki. Tamlayan önce. tamlayanı belirli bir kişi ya da nesneye dar bir aitlik ilişkisiyle bağladığı hâlde. Bir nesnenin başka bir nesnenin parçası olduğunu.1. geriye kalanlar ise belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. Bu adlardan yalnızca biri belirtili isim tamlaması. belirtisiz isim tamlamaları birleşik kelime kurmaya çok elverişli olan kelime gruplarıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi. Bu sebeple. YAPI BAKIMINDAN B RLEŞ K B TK ADLARININ KURULUŞU 3. biri tamlanan unsurdur. Bir ismin manasının iyelik sistemi içinde başka bir isimle tamamlanması esasına dayanır. iki isim unsurunun meydana getirdiği kelime grubudur.30 3. sim tamlaması biçiminde kurulan bitki adlarını aşağıda listeler hâlinde sıraladık.1.1. 139). tamlanan sonra gelir. birleşik kelime kurmaya çok elverişli olan kelime gruplarıdır. bir tür adına yöneliktir (Korkmaz. bir nesnenin başka bir nesneye ait bulunduğunu veya bir nesnenin başka bir nesne ile tamamlandığını ifade etmek için bu kelime grubuna başvurulur. S M TAMLAMASI B Ç M NDE KURULAN B TK ADLARI 3. ki unsur iyelik sistemiyle birbirine bağlanır ve grubun temelini iyelik ifadesi teşkil eder (Ergin. B RLEŞ K B TK ADLARI 3. Türkçe sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları sim tamlaması. Grubu meydana getiren iki isim unsurundan biri tamlayan.1. Çünkü belirtili ad tamlamalarında. Belirtisiz ad tamlamaları. 381). isim tamlaması biçiminde kurulan bitki adları belirtisiz isim tamlaması kalıbındadır. Belirtili sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları madımağın oynaşı . belirtisiz ad tamlamalarında ilişki doğrudan doğruya belirsiz genel bir nesneye.

31 Belirtisiz sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları abdestbozan otu abdüsselam otu abı kızı acamlar alması acem çiçeği acem kimyonu acem lâlesi acıgıcı kulağı ada çayı adamotu adamkökü ada soğanı Afrika menekşesi Afşar otu ağaç çileği ağaç ebegümeci ağaç göğsü ağaç kavunu ağaç küpesi ağaç mantarı ağaç minesi ağaç üzümü ağda çiçeği ağı çalısı ağı çiçeği ağı dalı ağı otu ağu ağacı ağukunduzu ağustos alması ağustos gülü aħbun otu ahırotu ahlat armudu akça armudu akçakızı ak kadın parmağı aklahna üzümü akşam sabah güzeli akşekeri ala kangalı alakavun otu alamangumpili alasit üzümü alatavşan üzümü alay çiçeği alaz armudu albalı Alibey buğdayı alim üzümü Allahekmeği allik taması almacık otu Alman papatyası alma yaprağı aloğlu altın ağacı altın çiçeği altın dikeni altın otu altın yumurta mantarı alvar eriği amber ağacı amber çiçeği Amerika bademi Amerika elması Amerikan armudu Amerika üzümü anababa kekiği anababa kokusu anaç tikeni Anadolu otu anakara üzümü anapa paħlisi andız otu anduz otu Antep fıstığı Antep karası Anzer çayı aptal baklası aptal otu Arabistan defnesi Arap buturağı Arap elması Arap mantarı Arap otu arapsaçı arapsiki Arap sümbülü Arap şalgamı araptaşağı Arap topalağı Arap yasemini .

32 ardıç burcu ardıç kıliği ardıç otu areb kozu arı çiçeği arı götü arı gülü arı otu arı pürü armut kabağı armut otu Arnavut biberi Arnavut darısı Arnavutköy çileği arpa armudu arpacık soğanı arpa elması arslanayağı asker borusu asker gülü askı düleği aslanağzı aslankulağı aslankuyruğu aslanpençesi asma kabağı asma üzümü aş eriği aş inciri aşk merdiveni aş otu at dikeni at elması ateş buğdayı ateş çiçeği ateş dikeni ateş yaprağı at kestanesi atkulağı atkuyruğu atlas çiçeği atmemesi at paklası at yoncası avcı üzümü avize ağacı avlu ağacı avrat otu Avşar otu avu çiçeği ay alması ayçiçeği aydın çiçeği aydın gülü aygün aşığı aygün çiçeği ayı ardıcı ayı asması ayıayağı ayı baldıranı ayı çiğdemi ayı çileği ayıeli ayı elması ayı eriği ayı fındığı ayı fıstığı ayı gülü ayıkulağı ayı liforu ayı ligarbası ayı mantarı ayıkulağı ayı otu ayıparmağı ayıpençesi ayı soğanı ayı şalgamı ayı üzümü ayı yemişi ayrık otu ayu mamuğu ayvaganı azak eğiri baba inciri bağa yaprağı Bağdat hurması bağırsak otu bahar otu bahçe domatesi bahçe hezareni bahçe kekiği bahçe nanesi bahçe teresi bakıldak otu bakır bağcığı baklaçalısı bakla çiçeği bal armudu .

33 balbardağı balçık hurması bal çiçeği baldıran otu balgam elması balık ağusu balık otu balık sütleğeni bal kabağı ballık otu bal mantarı bal üzümü bambul otu ban ağacı bandırma kabı bandırma üzümü ban otu bardacık eriği bardakçı inciri bardak eriği bartınya otu barut ağacı basbaşı basur otu bataklık nergisi bataklık süseni batı mazısı bayır turpu beğ börkü Bektaşî üzümü belerçe üzümü bengilik otu benli üzümü bere otu bertik otu Besni üzümü beşdamar otu beşparmak otu bey armudu beyazdikencik üzümü beyböreği beyolu beyzambağı bıcırgan otu bıldırcınbudu bıraş otu bidek ağacı bilader ağacı bilon otu bira çiçeği bit otu bodukmuhı bodur otu boğa dikeni boğan otu boğaz çiçeği boğumluca otu bohça çiçeği Bombay fasulyesi boncuk otu bor ağacı boranı elması borazan mantarı bortum üzümü boru çiçeği bosça otu bostan borusu bostan güzeli bostan karanfili bostan otu Boşnak eriği boyacı aspiri boyacı dikeni boyacı kökü boyacı papatyası boya çiçeği boya kökü boya otu boya pürü boy otu bozdoğan armudu böğrek eriği börek mantarı börek otu börtliyen dikeni Brüksel lahanası buğasiki buğdaycık otu buğday çiçeği buğday karamuğu buğdaylık otu buhur otu bulak otu bulut üzümü bunbul almasi Bursa buğdayı burut dimnidi buvur sakızı buy otu .

34 buzağıburnu buzağı otu buz karpuzu bük tudu bük üzümü bülbülyuvası büyü otu cadısüpürgesi cadı şimşiri cafa çiçeği camgüzeli camızmemesi cam otu camuskulağı camuz baklası canavar otu can eriği can otu cazu gülü cehennem zambağı cenik sovanı cennet biberi cennet otu cerik ağacı ceylan çiçeği Cezayir menekşesi cıngıravu elması cırdatan düleği cırtlak otu cırtlak sakızı cız dikeni cicik üzümü ciğer otu cimcik dikeni cinbiberi Cincife üzümü cin darısı cinek otu cingen dikeni cin mısırı cin otu cinsaçı civanperçemi cüce bağırsağı cül üzümü çadır çiçeği çadır uşağı çağman otu çakal armudu çakal çiğdemi çakal eriği çakal otu çakıl dikeni çakırca dikeni çakır dikeni çakşır otu çalgıcı otu çalıdibi çalı dikeni çalı fasulyesi çalıgagası çalı kızılcığı çalı navruzu çalı süpürgesi çal kirazı çaltı dikeni çam buğdayı çam fıstığı çam otu çam üzümü çanak çömlek otu çan çiçeği çangal fasilesi çanta çiçeği çarık dikeni çatlak otu çavdarmahmuzu çavuş üzümü çayır düğmesi çayır güzeli çayır mantarı çayır melikesi çayır otu çayır papatyası çayır sedefi çayır soğanı çayır teresi çayır tirfili çayır yulafı çayterüzüsü çay üzümü çeçik kulağı çekirken otu çeküm çileği çemen otu çengel otu çengel sakızı çetmi dikeni çetük otu .

35 çıbı işi çıkrık tekeri çınar mantarı çıngırak otu çıra üzümü çır şalgamı çıtçıtan ağacı çıyan otu çiçek lahanası çiçek otu çiçek soğanı çiçek yaprağı çilbir otu çilek üzümü Çin anasonu Çin gülü Çin karanfili Çin lahanası Çin leylâğı Çin tarçın ağacı çiriş otu çit sarmaşığı çivit otu çobançantası çobançırası çobandeğneği çobandüdüğü çobanekmeği çoban elması çobankaşığı çobaniğnesi çoban kösteği çobanpüskülü çobansüzgeci çobantakkesi çobantarağı çobantuzluğu çoban üzümü çocuk nefesi çöl turpu çömlek otu çöp bitkisi çöp içi çörek mantarı çörek otu çöre otu çör otu çubuk ağacı çuha çiçeği çulluoğlu dağ armudu dağbaklası dağ çamı dağ çayı dağ çileği dağ çöveni dağ dalak otu dağ elması dağ eriği dağ erik otu dağgülü dağ karanfili dağ kavağı dağ kestanesi dağ kimyonu dağ kirazı dağ lâlesi dağ marulu dağ misgisi dağ nanesi dağ nohudu dağ pırasası dağ reyhanı dağsabunu dağ sakızı dağ sarmaşığı dağ servisi dağ soğanı dağ sümbülü dağ üzümü dağ yemişi dakka otu dalak otu dal limonu damar otu damar yaprağı dam koruğu danaayağı danabaklası danaburnu danadili danagöbeği danagözü danakıran otu danakuyruğu danamemesi dancak otu dantel ağacı daraklık otu .

36 darıca otu darı mısırı davun otu Davut yaprağı dededeğneği dede gülü dedemsakalı dedesakalı dedesakalı mantarı defne yaprağı değirmen armudu değirmenci üzümü delialan maydanozu deli otu demir ağacı demir bıtırağı demir dikeni demir otu deniz börülcesi denizgülü deniz otu deniz pırasası deniz rezenesi deniz sarmaşığı deniz soğanı deniz teresi deniz üzümü deniz yosunu deper otu dere kabalağı dereotu deveboynu devecibardağı deve dikeni devedişi deve elması devegözü devegülü devekulağı develik otu deve mercimeği deveşaplağı devetabanı devetopalağı deveturpu diken ağacı diken başı diken çileği diken dutu dikenucu diken üzümü dilberdudağı dilberkirpiği dirlik otu diş bademi diş hilali diş otu Diyarbakır karpuzu doğu kayını doğu lâdini doğu mazısı dolama otu dolma otu dolu börülcesi dombay eriği domuzağırşağı domuz ayrığı domuz ayrık otu domuz baklası domuzbıtırağı domuz dikeni domuz elması domuz eriği domuzkuyruğu domuz lahanası domuz marulu domuz otu domuz pancarı domuzpotulağı domuz soğanı domuz turpu domuz üzümü dor otu doru otu döven otu döymeç otu duduburnu dulaptal otu dulavrat otu dulkarıgömleği duman otu durak otu dut çöğürü duvar fesleğeni duvar sarmaşığı duvar sedefi düğün çiçeği düğün otu düğün yaprağı .

37 dülekkazı ebecik otu ebegümeci ebekulağı ebembulguru ebembükü ebem ekmeği ebemekşisi ebucehil karpuzu efek otu eğir kökü eğrelti otu eğrilcen otu ekin dudu ekmek ağacı ekmek ayvası eldaş üzümü elik yoncası elma çalısı emzik otu endirek ağacı enek memesi engerek otu ereğil otu erenler çiçeği ergan üzümü ergen perçemi erkeçsakalı Ermeni kimyonu esrar otu eşek baklası eşek baldıranı eşek çıtlığı eşek dikeni eşek elması eşek eriği eşek gevreği eşek gülü eşek helvası eşek hıyarı eşek inciri eşek kangalı eşek kengeri eşek kömürdeği eşek közlemesi eşekkulağı eşek lalesi eşek madımağı eşek marulu eşek maydanozu eşek memesi eşek navruzu eşek otu eşek papatyası eşektırnağı eşek turpu eşek yağırı eşek yoncası eşşekganağı et elması et mantarı et şeftalisi etteni eriği et üzümü evlek mantarı evlenme çiçeği evliya otu evren gülü eyilcan otu fare dikeni farekulağı fare otu Fatmasaçı fenerit üzümü Fenike portakalı fesçitarağı fesliğan üzümü fıçı otu fık otu fındık otu fırıldak çiçeği fıstık çamı fıtık otu fil elması filkulağı Finike ardıcı fink baklası Firavun inciri firfil ağacı fos mantarı Frenk asması Frenk biberi Frenk çileği Frenk elması Frenk inciri Frenk kimyonu Frenk lahanası Frenk maydanozu Frenk menekşesi .

38 Frenk patlıcanı Frenk üzümü Frenk yemişi gadın budu garan kulpu garayağı garğaburnu garğa kavunu garipler urganı gavun armudu gâvur baklası gâvur haşhaşı gâvur hıyarı gâvur pancarı gâvur soğanı gâvur tilkişeni gazelboynuzu gazel otu gazotu gebre otu gece gündüz çiçeği gece menekşesi gecesefası gelemir buğdayı gelinarmudu gelincikmancarı gelin çiçeği gelindili gelindüğmesi gelineli gelinelması gelinfeneri gelin gülü gelin güveyi elması gelin mantarı gelinmumu gelin otu gelinparmağı gelinsaçı gelinteli mantarı gelintırnağı gelinyanağı gelinyemişi genegerçek otu geren dikeni geren otu geyik dikeni geyikdili geyik elması geyik göbeği geyik mantarı geyik otu geyiksırtı geyik tuzu gez ağacı gıcıkdan otu gıcık hardalı gıcık otu gıral ağacı gıvışgan otu gızlar yağlığı gidişgen otu Ginko ağacı Girit kekiği Girit lâlesi Girit otu Girit şakayığı godıl elması golpezüğü gonyaşı govan sakızı göbek elması göbek mantarı göbek otu göğündürme lâlesi gölezeriği gölge bitkileri göl kestanesi göl soğanı gömeçeriği gönüldolabı götlek ormanı gövercin göksü gövercin topuğu gözlükotu gramofon çiçeği guga dikeni gugu çiçeği guguk lâlesi guli bacağı gübre mantarı gül armudu gülburcu tikeni gülburnu güldibi gülgülü gülgülüm gülhatmi gülyağı .

39 gün çiçeği gündüz gülü gündüzsefası güneştopu gün gülü günlük ağacı güşad otu güvem eriği güveyfeneri güyeği keküğü güyeğü otu güylek cevizi güz armudu güz çiğdemi güzelavrat otu güzelhatun çiçeği güzgülü hacılar otu Halep çamı halıdokuyan çiçeği halsaçağı halus otu hamzan kökü hançer çiçeği hanımağzı hanımeli hanımkirpiği hanımyaması hardal otu Hasankeyf tütünü hasekiküpesi hasır otu hasret çiçeği hatunmemesi hatunparmağı hatuntuzluğu havaotu havıt otu havvaanaeli haylan kabağı helep şalgamı helvacı çöveni helvacı kabağı helvacı kökü Hicaz buğdayı hilal otu Hindistan cevizi Hint armudu Hint bademi Hint baklası Hint bezelyesi Hint biberi Hint çiçeği Hint darısı Hint fıstığı Hint fulü Hint hıyarı Hint hurması Hint inciri Hint kamışı Hint keneviri Hint kirazı Hint leylâğı Hint pamuğu Hint pirinci Hint portakalı Hint safranı Hint yağı ağacı hocalar yemişi hodayı armudu holis otu Hollanda kavağı horozbudağı horozcuk otu horoz fasulyesi horozgözü horoz gülü horoz ibiği horoz karası horozkursağı horoz mantarı humma otu hurma eriği hurma üzümü Isparta gülü ıtır çiçeği idris ağacı idris otu iğ ağacı iğnelik otu ikbal çiçeği ikbal otu iletir sakızı imparator lâlesi imparator mantarı imparator otu inabut çalısı inci çiçeği inci sümbülü .

40 inekbiciği inek emceği inek memesi insan otu ipek ağacı ipek çiçeği ipek fidanı ipek gülü ipek mantarı ipkesiği irülü ız armudu sa dikeni ishal otu stanbul kekiği stanbul lâlesi stanbul şalgamı stanbul üzümü it alici itboncuğu itboruğu itburnu it cumurdu iteriği itgülü itinciri ithıyarı itkabağı itkişnişi itkuyruğu itnanesi itsarımsağı itsineği itsoğanı it üzümü izōlu armudu Japon armudu Japon ayvası Japon elması Japon gülü Japon hurması Japon kaktüsü Japon sarmaşığı Japon şemsiyesi Japon üzümü kabakarmudu kabakulak mantarı kabakulak otu kabaldızdikeni kabarcıkotu Kâbe süpürgesi kadıbaşı kadıngöbeği kadınparmağı kadıntuzluğu kadı otu kadife çiçeği kafesotu kâfur ağacı kâğıt ağacı kâğıt dutu kağşak otu kahkaha çiçeği kamış otu kanarya çiçeği kanarya otu kanavcı otu kandamlası kandıra ağacı kandıra otu kan dikeni kandil çiçeği kandil otu kangal dikeni kanlıca mantarı kan otu kan portakalı kantar kabağı kantartopu kantorbası kanyaşı kapçık otu kaplan postu kaplıngaba keleği karabaş otu karaburcu karaca darısı karaca occanı Karacaoğlan mantarı Karagöl buğdayı karakoruğu karakulak mantarı Karaman kimyonu karamoru karamuk dikeni karanfil elması karanfil kökü karantı dikeni kar ardıcı kara yosunları .

41 kara yosunu karcık üzümü kar çiçeği kardeşkanı ağacı kar dikeni kargabardağı karga bostanı karga cevizi karga düleği karga ibiği karga keleği karga kozağı kargasabunu karga soğanı kargayüreği kargıdalı kargı kamışı karğayamşağı karıngeveni karıyaşı karpuz armudu kartal ağacı kartopu karulaotu kasık otu kasnak meşesi kaşık otu katırazığı katır çiçeği katır çiğdemi katırdaşağı katırkulağı katırkuyruğu katırtırnağı katran ağacı katran ardıcı katran çamı katranköpüğü katran otu katran yoncası kavak elması kavak inciri kav mantarı kavurt otu kayayağı kaya kekiği kaya koruğu kaya sarımsağı kaya sarmaşığı kaya üzümü kaya yarpuzu kaygana çiçeği kayık çiçeği kayındili kayın mantarı kaymak otu kaynanadili kaynanayumruğu kazankarası kazankulpu kazayağı Kazdağı köknarı kazgagası keçibiciği keçiboynuzu keçi emceği keçi kirazı keçi kömüreni keçi mantarı keçi marulu keçimemesi keçisakalı keçisedefi keçi söğüdü keçi yemişi kediayağı kedicibiği kediçırnağı kedi dutu kedigözü kedikınası kedikulağı kedikuyruğu kedi nanesi kedi otu keditırnağı kefe kimyonu kefe lâlesi keklik çiğdemi keklikganağı keklikgözü keklik otu kek otu kelçiçeği kelebek çiçeği kelebek otu kelemli otu keler kuyruğu kelkız çiçeği .

42 Kemer patlıcanı kendir otu kendir palmiyesi kene ağacı kenebörülcesi kene otu kengi otu kepir yavşanı kermes meşesi kese çiçeği kestane kabağı keşirlik otu keşiş otu keşişyemez armudu ketengömleği Kıbrıs akasyası kılıç kekiği kılıç otu kılkirişi kıl otu kına ağacı kına çiçeği kıngıra otu kınnap otu kıral eğreltisi kırçkırç otu kırgın otu kır gülü Kırkağaç kavunu kırkbaş otu kırkboğum otu kırkkilit otu kırksinir otu kır lâlesi kırlangıç otu kır menekşesi kır sakızı kır soğanı kır yasemini kısamahmut otu kısmet ağacı kışgözü kızgüzeli kışla dikeni kış mantarı kıyık elması kızılcadişi kızılgöz dikeni kızlargöbeği kızlar yemişi kızmemesi kızyanağı kibrit otu kilim ucu kiraz elması kirez armudu kocabaşı koçkuyruğu koçlama mantarı koç mantarı koç otu koçtaşağı koğuş ağacı kokar otu koku ağacı kola ağacı kovan otu koyun baklası koyun çiçeği koyundibi koyunekmeği koyungöbeği koyungözü koyun mantarı koyun otu koyun yumağı kozak üzümü köçet elması kök boyası kökçiçeği kök enfiye kömürcü şıkığı kömüşciciği köpekayası köpekcevizi köpekdili köpek elması köpekgülü köpeklolosı köpekmantarı köpekmemesi köpek otu köpek sarımsağı köpek soğanı köpektaşağı köpek üzümü köpük elması köse buğdayı köse otu .

43 köse tahılı köstüköpeği köyağı köy mantarı köy otu kralkandili kudret narı kuduz otu kukas otu kulak mantarı kulak otu kulunc otu kumacı otu kumarmudu kum çavdarı kum eriği kum otu kumpir üzümü kum zambağı kurbağa gözü kurbağa otu kurbağa zehiri kurşun otu kurtayağı kurtbağı kurtbağrı kurtbaharı kurt baklası kurt böğürtleni kurtkulağı kurt mantarı kurt otu kurtpençesi kurt soğanı kurttırnağı kurt yatağı kuşağzı kuş alıcı kuşayağı kuş böyreği kuşburnu kuşçırlığı kuş çubuğu kuşdili kuşekmeği kuş elması kuşfesleği kuşgözü kuşkerdimesi kuş kirazı kuşkuş otu kuş mancarı kuşnarı kuş otu kuşübüğü kuş üzümü kuşyemi kuş yemişi kuşyüreği kuyu fındığı kuzgun armudu kuzgunkılıcı kuzgun otu kuzubaşı kuzuböpreği kuzudili kuzu gevreği kuzugöbeği kuzu kestanesi kuzu kişnişi kuzukulağı kuzukürkü kuzu mantarı kuzu otu kuzu pıtrağı kuzu sarmaşığı küllüce otu kül otu kültür bitkileri küpe çiçeği küp evleği kürdan otu küre çiçeği küstüm otu kütük mantarı lâle ağacı lapaza çiçeği lastik ağacı Latin çiçeği lavanta çiçeği lazotu leblebi çiçeği leylekayağı leylekburnu leylekgagası leylim otu leylim yaprağı lif kabağı limonelması .

44 limonnanesi limon otu livikeriği loğusa çiçeği loğusa otu loparmudu lörotu Lübnan sediri maasuselması Macar biberi Macar üzümü mağzinelması mahmude otu mahmur çiçeği mahmuz çiçeği mahrabaşı Malta eriği mandadili mandaeriği mandakulağı Manisa lâlesi mantar ağacı mantar meşesi mantı çiçeği maralotu margarit çiçeği marsıvan otu mart yemişi mastı çiçeği masura kamışı masusaelması maya ağacı maya çiçeği maya otu mayasıl otu mayıs çiçeği mayıs dikeni mayıs papatyası mazı meşesi mazı otu mekrikarmudu melek otu melendere ayvası menekşe gülü menekşe kökü menendiarmudu mera bitkileri mercan ağacı mercan çiçeği mercan otu mercanüzümü Meryemana asması Meryemana dikeni Meryemanaeldiveni Meryem otu mesir otu meşe burçu meşe çiçeği meşe mantarı mevzek otu meyan kökü meyhaneci otu meyve ağacı mezarlık otu mezarlık servisi mezarlık zambağı mığırıkarmudu mıhtepesi mıhtepesi mantarı mıkbaşı mısır anasonu mısır baklası mısır darısı Mısır fulü Mısır yasemini mısmıl ağacı mine çiçeği mine çiçeğigiller miskiçelması misk soğanı mis üzümü muhabbet çiçeği mum ağacı mum çiçeği mum palmiyesi mut üzümü mübarek dikeni mübarek otu mürdüm eriği nane çiçeği nanedalı nar armudu nar gülü nazar otu nazik elması nemnem otu nemse kimyonu nergis zambağı nevruz otu .

45 nezle otu ninemelması nişasta buğdayı norzeriği nuteşir soğanı nuzlaotu oğlakkarası oğlakkulağı oğlanelması oğlan otu oğul otu oltu otu orakeriği orman gülü ormangüzeli orman liforu orman ligarbası orman sarmaşığı Osmanlı lâlesi osurgangülü osuruk ağacı osuruk çiçeği ot çayı oteriği otkökü oturakfasulyesi ova nergisi oya çiçeği oymalı yaprak öd ağacı öğrek otu öğür otu ökse otu öksürük otu öksüz çiğdemi öksüzoğlan çiğdemi öküz baklası öksüz çiçeği öküzdili öküzgöbeği öküzgötü öküzgözü öküzkütüğü öküzpörçüğü öksüzoğlan ölmez otu ölü soğanı ömür çiçeği ömür otu öveyikbuğdayı öz dikeni palamut meşesi pamuklıyanotu pamuk otu pancar otu panzehir otu papazkülahı papaztakkesi parmak üzümü paryavşanı pas mantarı paşa ağacı paşaçadırı paşakılıcı patarık otu patiçi patlıcan çiçeği patlıcan inciri patpat otu pazıbaşı peçelması pelesenk ağacı peygamber ağacı peygamber buğdayı peygamber çiçeği peygamber dikeni peygamber üzümü peynir ağacı peynir otu pıtraklı otu pimpiri mantarı pipo çiçeği pirenyavşağı pire otu pisikcırnağı pisik otu pisiktaşağı pisiktetiği pisiktırnağı pisi pisi otu polen çiçeği porsuk ağacı porukluk çalısı pos mantarı potuotu poy otu puf mantarı pürpürüm mantarı renk otu .

46 saat çiçeği saat otu sabahyıldızı sabun ağacı sabunçiçeği sabun otu saçak mantarı safran çiçeği safran çiğdemi sahil çamı sakal otu sakar otu sakız ağacı sakız baklası sakız dikeni sakız enginarı sakız kabağı sakız otu sakızözü saksıgüzeli salep otu salkım ağacı salkım çiçeği salon çamı sancakotu sancı çubuğu sancı otu sapankıran otu sapot ağacı sapsız meşe saray çiçeği saray menekşesi sarıayak mantarı sarıgöbek elması sarıhızır elması sarımsak hardalı sarımsak otu sarımsak salebi saz otu sebuzek dikeni sedef otu selam otu semiz otu sepetçi kavağı sepetçi söğüdü serçedili serçe otu sergi üzümü sıcak otu sıçan dikeni sıçankulağı sıçanotu sığır baldıranı sığırdili sığırgözü sığırkuyruğu sığır otu sığırödü sığırsoğanı sığırtikeni sıraca otu sırık domatesi sırık fasulyesi sıtma ağacı sıtma otu sıyırmadikeni siğil otu sihirbaz otu silindirçiçeği sinekmantarı sinir otu sirken otu sivri kökü soğan çiçeği soğan ufağı soğan uşağı soğlaç buğdayı solucan eğreltisi solucan otu somrukotu soya fasulyesi söbelen mantarı söhsökü su baldıranı suçiçeği sugerdimesi sugözü otu su gülü suibriği su kabağı su kamışı su karanfili su kazayağı su kerdemesi su kestanesi su keteni su lâlesi sulandık otu sulfata ağacı .

47 sultan börkü sultanküpesi sultan otu suluyoncası su mantarları su mercimeği su nanesi su nergisi suoku su rezenesi susakkabağı su sarımsağı suşeridi su teresi suyarpuzu su yoncası su yosunu su zambağı süğüt elması Süleyman otu süluğotu sümbül çiçeği süpürge çalısı süpürge darısı süpürge kamışı süpürge otu sürme mantarları süs biberi süs bitkisi süslühanım çiçeği süt ağacı süt otu şagrak mantarı şahtuğu şalgam armudu şal kabağı şamdarı Şam fıstığı Şam razakısı Şam üzümü şark çöveni şehmelik otu şeker ağacı şekerci boyası şekerci çöveni şeker fasulyesi şeker kamışı şeker pancarı şemsiye mantarı şemsiye otu şerbet boyası şerbetçi otu şevket otu şeytan elması şeytan keleği şeytankulağı şeytan otu şeytanpatlıcanı şeytansaçı şeytan şalgamı şeytanteresi şeytantırnağı şeytan yağı şeytan zeytini şifa otu şomalop armudu taç yaprağı tahdik otu tahta yemişi tarakdalı tarakdikeni tarak otu tarhana otu tarla çöveni tarla gülü tarla mantarı tarla sarmaşığı taşarmudu taş bademi taş kekiği taşkıran çiçeği taşkıran otu taşlıoğlu buğdayı taş mantarı taş nanesi taş piyamı taş sarımsağı tatarbaşı tatlı bayram tatlı elması tatlı su gelinciği taun otu tavşanağzı tavşanbaşı tavşanbıyığı tavşancıl otu tavşançakıldağı tavşan elması tavşanfasulyası .

48 tavşan kirazı tavşankulağı tavşanmemesi tavşan meyvesi tavşanpaçası tavşantopuğu tavukbacağı mantarı tavuk çiçeği tavuk mantarı tavuk otu tavukpençesi tavukyastığı taze fasulye teke dikeni tekelpancarı tekerelması tekesakalı teleme otu telgraf çiçeği tel pancarı temre otu teperotu tespih ağacı tespih otu tik ağacı tilki kişnişi tilkikuyruğu tilki üzümü titrekotu tokaloğlu tömbeki tütünü tongarelması topbaş üzümü topuk çayı topus dikeni torasaninciri Toros sediri tosbağa otu toskafa kavunu tosunburnu tozağacı toz mantarı Trabzon çayı Trabzon hurması tuluħ mantarı tulukarmudu turnaayağı turnadili turnagagası turp lahanası turp otu turunçotu tükürük otu türbe eriği Türk biberi Türk meşesi Türk otu türüz otu tütünbulkarı tüylü dalak otu ulu avrat otu Uludağ köknarı un mantarı urgiye çiçeği uyuz otu ülkerçiçeği ülker üzümü ürkeğen otu üzümcü eriği üzüm eriği üzümotu valay armudu venüsçarığı venüssaçı verem otu vezirsalkımı viks çiçeği yaban ağacı yaban armudu yaban asması yaban ayvası yaban baklası yabandarısı yaban defnesi yaban elması yaban enginarı yaban eriği yaban fesleğeni yaban gülü yaban havucu yaban inciri yaban kabağı yaban keteni yaban maydanozu yaban mersini yaban nanesi yaban pancarı yaban pazısı yaban pırasası .

49 yaban sarımsağı yaban sarmaşığı yaban sinamekisi yaban soğanı yaban sümbülü yaban teresi yaban turpu yaban yasemini yabru armudu yağ marulu yağmurbastığı yağ şalgamı Yahudi baklası Yahudi hurması yakı ağacı yakı otu yakı sakızı yalı otu Yalova misketi yamaneyisi yapışkan otu yarpaħ armudu yaprak mantarı yaraaçan otu yara otu yarkökü yavruağzı yavşan otu yayarmudu yayla çayı yayla çiçeği yayla gülü yaylagüzeli yayla kekiği yayla kestanesi yayla otu yayla sarımsağı yayla tütünü yayla yavşanı yayoħu yazı mantarı yazıpancarı yazkışgövdesi yedi damar otu yegenaşısı yelkovan otu yelmeşük otu yel otu yer çamı yerdutu yer elması yer fesleğeni yer fıstığı yergöbeği yer iğdesi yer incisi yerküpelisi yer mantarı yermeseri yer meşesi yer narı yer otu yer palamudu yer pelidi yer pırasası yersakızı yer sarmaşığı yer servisi yer somunu yer şakayığı yer yenidünyası yer yoncası yeryumurtası yılanbaklası yılanbıçağı yılanboncuğu yılanburçağı yılancücüğü yılan çiçeği yılan dikeni yılandili yılanekmeği yılan gülü yılan kökü yılankuyruğu yılan otu yılanpancarı yılanyastığı yıldız anasonu yıldız çiçeği yıldızkökü yıldız yasemini yoğurt çiçeği yoğurt otu yonuz eriği yuka ağacı yumak otu yumurta boyası yumurta mantarı .

1.1.3. Farsça sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları aksışam aynısefa buyucan çarkıfelek demirhindi devriamber devramel hasmıhan < ‘aks-ı şām < ‘ayn-ı śafā’ < būy-ı cān < çark-ı felek < temr-i hindī < devr-i ‘anber < devr-i ‘amel < ħaśm-ı ħān hüsnüyusuf karnabahar mendilimelek sinameki < ĥusn-i Yūsuf < keremb-i bahār < mendil-i melek < sinā-i mekkī < şevket-i būstān < verd-i nār < zulf-i ‘arūs buhurumeryem < buħūr-ı Meryem mührüsüleyman < mühr-i Süleymān sümbül-ü Rūmî < sünbül-i Rūmį şevketibostan verdinar zülfaris .2.50 yüksük otu yün otu zamk ağacı zamk akasyası zavzara kirezi zemberek otu zembil çiçeği zembil otu zencefil kökü zerdali dikeni zerdeli aşması zeytinüzümü zıngırdak otu zomzom eriği zulfa otu 3.1.1. Arapça sim Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları abuzambak < ebū-zanba 3.

1. 333). En basit sıfat tamlaması. bir sıfat ile bir isimden kurulan iki kelimelik tamlamadır (Ergin. yani sıfat önce. kara. yabanî. ekşi gibi tat bildiren sıfatlar. isim unsuru ise bir isim veya isim vazifesi gören bir kelime grubu olur. sarı.2. kızıl. Sıfat unsuru. Her iki unsur da ek almadan doğrudan doğruya yan yana getirilir. Sıfat tamlaması. Sıfatın anlam ve işlev bakımından kendi varlığını ortaya koyabilmesi için mutlaka bir adın önünde bulunması ve o adı nitelemesi veya belirtmesi gerekir (Korkmaz. yardımcı.51 3. bir sıfat unsuru ile bir isim unsurunun meydana getirdikleri kelime grubudur. acı. SIFAT TAMLAMASI B Ç M NDE KURULAN B TK ADLARI 3. adlardan önce gelerek onları niteleyen. zehirli gibi çeşitli niteleme sıfartları kullanılmaktadır. mavi. Sıfat tamlamasında sıfat ismin başına gelir. nasıl olduklarını gösteren veya çeşitli yönlerden belirten sözlerdir. Sıfat tamlayan. bozca. Sıfat tamlaması eksiz bir birleşmedir. Türkçe Sıfat Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları Türkiye Türkçesinde çok geniş bir yeri olan sıfatlar. isim sonra getirilir. küçük. Tamlamanın sıfat unsuru bir sıfat veya sıfat olarak kullanılan kelime grubu. Sıfat tamlaması biçiminde kurulan bitki adlarında en çok ak.2. tatlı. sivri. acı ağaç acı badem acı bakla acı cehre acı ceviz acı çiğdem acı düğlek acı elma acı günek acı hıyar acıkabalak acı kara acı karpuz acı kavak acı kavruk acı kavun acı kayısı acı kiraz acı koruk acı kök acıkulak acı mantar acı marul acı meyan acı ot acı pelin acı piyan acı soğan acı tere acı tilkişen . kırmızı. boz. tüylü. yalancı. yeşil gibi renk adları. beyaz. eğri. mor. 380). asıl unsurdur.1. isim unsurunu vasıflandırmak veya belirtmek için getirilir.1. ala. büyük. alaca. isim tamlanan.

52 acı yavşan acı yonca adî ardıç adî papatya adî servi adî şebboy ağcabek ağdalak ağdirmit ağlayan çam ağlayangelin ağ mantarlar ağsüntere ağtop ağ yemşen ağ yonca akağaç ak alıç ak arpa akasma akbaba akbabaç akbacak akbadılcan akbakla ak baldır akbardak akbaş akbaşak akbaşlı akbıtırak akbörülce akbuğday akbulama akbulgar akburçak akbülgül akcabağ akçaağaç akçabardak akçabudak akça buğday akça elma akçakavak akça kesme akçalı akça mercimek akçavdar akçayazlık akçiçek akçöpleme akdarı akdene akdiken akdirmit akdut ak elma akfiğ akganak akgernaz akgevrek ak gök akguyruk ak gül ak güneyik ak hindiba akkanat akkavak akkayşak akkız akkozak akköse akkulak akkulut aklar ot akleyvaz akmandır ak mantar ak ot akova akpancar akparmak ak pas ak pelin akpusa ak sarmaşık ak sedef otu akser aksirke aksoğan aksöğüt aksulu aksünter aktaş aktavuk aktop aktopaç ak üzüm akyavşan .

53 akyazlık ak yıldız akzahran akzambak ala ayaş alabacak alabaş ala börülce alaca bakla alaca gök alaca kır alaca menekşe alaca ot alaca üzüm ala cehri alaçam alagöbek alagöz alakakaç alakoruk alamelek alaoğlak ala pakla ala pancar alasulu alatura alaz armut albadılcan algemre aliçehre alidede alim erik ali yonca al pehlivan altı kıran arpa altı köşe arpa altınbaş altınbaşak altıntop altı parmak alyanak al yonca Amerikan biber ağacı anahtar bitkiler Arapdede arcı ağaç arı saman arşın üzüm asılmışadam asma gabak aşağı bitkiler aşûra buğday ayaklı kekik aydede aydın buğday aydın göz aygır incir ayı köşk ayşekadın bakla soğan balaşlama balbardak balkadın ballıbaba ballı boynuz ballıdarı ballıkara balma üzüm baltabatak başlahana başlı ot bazitli mantarlar benekliköse benli belerce beşbıyık beşparmak beyaz çiriş beyaz çöpleme beyaz divlek beyaz harbak beyaz kamış beyaz kekik beyaz kızılcık beyaz mantar beyaz ot beyaz papatya beyaz püren beyaz salkım beyaz soğan biberli mantar bileşik meyve binkulaç birincivasıf bodurmahmut bodur ot boncuk fasulye boynuzlu dücük boynuzlu gelincik boynuzlu haşhaş .

54 boz ağaç boz armut bozbodur ot bozca ot boz darı boz elma bozik kenger bozkulak bozoğlan boz ot buğdaysı meyve buluti üzüm burmalı marıl bülçüklü sovan büyük kantaron büyük sarı can kesme çakırdiken çakmur buğday çalık kavak çarliston biber çatlaggara çıtır erik çıtnak kara çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkiler çil pancar çil soğan çitili kavun çok yıllık çöti tiken dalfidan danadaşak danagöz daş kiraz dedebört delibadılcan deli batbat delibiber deliboynuz delibuğday delierik delikanlı delikara delikiraz deli lâle deli mantar deli maydanoz deli ot deli salep deli tütün deli yulaf delüce bakla demiryonca dıranı üzüm dikenli acı ot dikenli meyan dikenli mısır dikenli ot diplitura diri örtü dişbudak dişi çöven dişlek darı dogrukara dokuzbaşlı dokuzdonlu dokuztepeli dolaşık ot dolma biber dövülmüş avrat otu dözdömbelek duvaklı mantar düğmeli ot eğriboyun eğri kestane eğri yavşan ek kök ekli ot ekşi elma ekşi hamur ekşikara ekşi kiraz ekşikulak ekşi limon ekşimelek ekşioğlak ekşi ot ekşi yonca elâgöz emirali emirsultan engili buğday ergenkirez erkek ağaç erkek üzüm esmer su yosunları eterik etli meyve .

55 fatmaşal fındık biber gadın barmak gapcuħ fasille gara fatma garagavuk garaħan garaħat garalâle gara ot gelinkadın gıldikli yonca gılıf ceviz gocadarı gonca gül göğ baldırcan göğ erik göğsulu gök ala buğday gök bakla gökbaş gök börülce gökçe ağaç gökdedem gök diken gökgız göksulu gönü kavun göv sovan göybiber gülhatmi gülhatun gülibrişim gülnar gülnazik gülük üzüm gül üzüm gümüşdüğme gürüzüm güylek cevizi güzdede güzeloğlan güzlük buğday hafızali hacıbalbal hasbaldırcan hoşkuran hoşvaran hoşveren içlikız iğne yaprak iki çenekliler iki çenetliler inceniyar irikara kabaağaç kabatepek kadıbaş tiken kalıntı bitki kambak buğday kanlıpınar kapalı tohumlular karaağaç karaağır karaardıç kara asma karabacak karabadacık kara baldır karabaldırcan karabaş karabaşak karabaş kekik karabiber karaboğaz karabuğday karabulgar karabüzgül kara çörek karaca kovuk karaca ot karaçalı karaçam kara çavuş karaçayır karaçön kara derme kara diken karadut kara erik karagevrek kara göndürme karagöz karagülle karahindiba karahurma karahülün kara iskorçina karakabuk .

56 karakafes karakat kara kavak karakavruk karakavza karakayın karakazancık kara kekik kara keme karakılçık karakıllı karakovuk karakulak karalahana karamama karamanca kara mancar kara mantar kara mürver karanfilbaş tütün karaoğlan kara ot karaparmak karapazı karasergi karasirke kara şabla karatavuk karatombalak kara topalak karaturp kara üzüm karayandık kara yaprak kara yemiş kara yonca kargayürek kartallı eğrelti otu katağaç katmerli badem kayı soğan kayisi üzüm kedibaş kelbaş kelçiçek kelkaş kelleliot ketenköynek kılıçarpa kılkuyruk kıllı kozak kınalıparmak kırkboğum kırk budak kırk günlük kırkkanat kırkma kamış kırmızıbiber kırmızı gevrek kırmızı kantaron kırmızı kedi otu kırmızı kök kırmızı lahana kırmızı turp kısacamahmut kısacıkmahmut kıvırcık salata kıvrak buğday kıvrak darı kızhanım kızılağaç kızılbacak kızıl boya kızılburun kızılcırık kızılçam kızıldip kızıleğlim kızıl enik kızılgücük kızılkantaron kızıl kaytarma kızıl kök kızılot kızıl sarmaşık kızıl su yosunları kızılyaprak kirtik kiraz klimaks bitki koca ağaç koca bakla kocabaş koca buğday koca yemiş kokar ağaç kokar çaşır kokarganak kokar ot kokarzade .

57 kokceviz kokone buğday kokulu çayır otu kokulu kiraz kokulu narpis kokulu yonca kökelma kök karanfil köknar kökten çiçekli kömür tut körtiken köse buğday kösehalil kösesefer kud fasulya kumdarı kunduzağu kunduz buğday kuru fasulye kuruşakşak kurutakırdak kuşbudak kuşyürek küçük Hindistan cevizi küçük şalgam küllükara kütkütü kiraz lop incir malkadın maltepe mavi cincile mavi kantaron mavi lâdin miskicearmut mislibuğday morbaş morca süpürge mor çiçek mor dut mormenekşe mor salkım morşabla nebi dede on bir aylık otçam oymalı yaprak öksüzali öksüzoğlan ölmez çiçek parlak mantar perpertiken pırpılkavak piçgül piçkiren ruderal bitki saçak darı sağırkulak salkım başak salkım söğüt saplıcatinton saplı mantar saplı meşe saplıtinton sapsız meşe sarıbaş sarıcaerik sarı centiyan sarı çalı sarı çam sarı çiçek sarıçiğdem sarı çiriş sarı çubuk sarı diken sarı erik sarıfiğ sarı kantaron sarı kavak sarıkılçık sarıkoğuk sarı kokulu sarıkök sarı mantar sarımantı sarı mercimek sarı ot sarıoturak fasulye sarıpapatya sarıparmak sarıpatlıcan sarısabır sarısalkım sarı süsen sarı sütleğen sarı şebboy sarıtoppas sarıyazlık sarı yemiş .

58 sarı zambak semizebe semiz kabak sıksarı sırımağu sıyırma pakla sidikli meşe sinirli ot sivri biber sivri kekik siyah kimyon siyah ot siyah tirmit suluca armut sulucagümbet suluzırtlak südlüsarı sütlübiyan sütlü kengel sütlü ot şamakı tut şamdarı şatır arpa tallı bitkiler tatlıgöbek tatlı kenger tatlı kök tatlı limon tatlı ravent taze fasulye tekçekirdek tek çenekliler teknegöt telgömlek telot tergömlek terskulak tıbbî papatya tırtlıeşki titrek kavak tohumlu bitkiler tokalı dücük tok buğday tokmaküzüm topbaş toppancar topuklutiken tüylübaba tüylübarak tüylü boya tüylüceyumru tüylü çay tüylü dalak otu tüylü kanak tüylü meşe tüylütombalak tüylütoparlak uçkulak ulamayonca uzunalma uzunsap üçgül yabanbacı yabanî akdiken yabanî bezelye yabanî biber yabanî ceviz yabanî elma yabanî enginar yabanî erik yabanî hardal yabanî hindiba yabanî ıspanak yabanî incir yabanî kavun yabanî kereviz yabanî kimyon yabanî kiraz yabanî kuşkonmaz yabanî lahana yabanî mantar yabanî marul yabanî menekşe yabanî mercanköşk yabanî mersin yabanî pancar yabanî pırasa yabanî sarımsak yabanî sedef otu yabanî sinameki yabanî tere yabanî tirfil yabanî turp yabanî tütün yabanî üzüm yağlı dürülü yağlıısırgan yağlımancar yağlı ot .

2.1.1.2.3.59 yalancı akasya yalancı biber yalancı çiriş yalancı eğir yalancı havacıva yalancı ısırgan yalancıkeçi yalancı kenevir yalancı lavanta çiçeği yalancı öd ağacı yalancı porsuk bitkisi yalancı portakal ağacı yalancı safran yalancı sümbül yalancı tespih ağacı yapraklı kara yosunları yarma şeftali yavrubaş yazılı incir yazlık buğday yedideli yenibahar yenidünya yeşilbiber yeşil soğan yoksul buğday yongöbek yumrukara yüsüfefendi zehirli çiğdem zehirli mantar zeytinsi meyve 3.2. Arapça Sıfat Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları abdülleziz < ĥabbu‘l-leźīź 3. Farsça Sıfat Tamlaması Biçiminde Kurulan Bitki Adları amberbu çeşmezen hezaren hıyarşembe navruz perdeben şebboy < amber-būy < çaşma-zan < hezār-reng < ħiyār-çenber < nev-rūz < perde-bend < şeb-būy < şeft-ālū < şems-āver < zer-āvend < zerd-ālū < zerde-çāv < zerrīn-gede şeftali şemsaver zeravent zerdali zerdeçal zerringade .

Adlardan önce gelen sıfat-fiiller birer sıfat görevi yüklendikleri hâlde. bir sıfat-fiil ve ona bağlı unsurlardan oluşan kelime grubudur.3. bunların kendinden sonraki ada bağlı olmadan yalın durumda bulunanları veya çokluk.3. nesne karşılayan kelimeler olarak sıfat-fiiller anlam bakımından isim cinsinden kelimeler arasına girer. iyelik ve ad çekim ekleri ile genişletilmiş olanları ad görevindedir (Korkmaz. Sıfat-fiillerde hareket ifadesinden başka zaman ifadesi de vardır (Ergin. Sıfat-fiil grubu. nesnelerin hareket vasıflarını karşılayan fiil şekilleridir. 3.1. -An Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları acı kokan akçalıbasan alma erdiren ayıboğan bacakkıran bağboğan bağbozan baklakıran balıkkıran balık öldüren belbağlıyan beslek kaçıran boğaz alan bostanbozan böcekkapan cırtatan çakalboğan çalıbasan çanakçatlatan çanakkıran çarıkkesen çobançökerten çobankaldıran çömlekçatlatan demirbozan demirdelen destebasan destebozan desteçürüten deveçökerten dilburan dilkanatan dilkiboğan eldüren elkoğan elkurtaran erkurtaran eryeten evcikıran gecebiten gelinboğan gelingüldüren göçkovan göktenyağan gübür kaldıran günebakan günetapan hamur kesen hapkesen haptutan hoşvaran hoşveren itboğan kalegezen kanburuyan kankurutan kaplanboğan . Hareket vasıflarını belirtmek suretiyle nesneleri karşıladıklarına göre. 910).1. 333).60 3.1. Bu kelime grubunda sıfat-fiil eki sonda bulunur. sıfat-fiile bağlı unsurlar ise önce gelir. SIFAT-F L GRUBU B Ç M NDE KURULAN B TK ADLARI Sıfat-fiiller.

1. -mAz Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları çalıbasmaz hüryemez kuşkonmaz yabanî kuşkonmaz 3.2.1. –miş Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları kazık yemiş . -DI Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları akberdi beybeğendi bulgarsıktı dalasıçtı dalbastı gündoğdu gündöndü kuzukemirdi paşabeğendi 3.3. -gAn Sıfat-Fiil Eki ile Kurulan Bitki Adları bozbağırgan sütleğen 3.3.3.1.5.3.1.61 kardelen kargabüken kargadelen karıgezdiren kayışkıran kazandelen kendi biten kocadepen komşugezen kotankıran koyunkıran köle doyuran kurtboğan kuzukıran küpdüşen küpkıran namazbozan orakgıran sabankıran sakalçürüten sakalıslayan serpenekıran silisseven sinekkapan sinekkıran sinektutan tüylütapan uçkurutan yerebakan yerebatan yeregeçen yerekaçan yeryaran 3.3.4.

kılkıl.1. Yansıma seslerden oluşmuş aynen tekrarlar şunlardır: “cırt cırt. gıli gıli. 3. aşıaşı cırt cırt çakçak çığçığ çibiçibi çömçöm denden divdiv fışfış gıcıgıcı gıli gıli gilgil güvegüve hılhıl hırhır kılkıl kırt kırt kişkiş mirtmirt nemnem pıtpıt pürüpürü şakşak vıccı vıccı tömtöm 3. nemnem. 377). Yakın Anlamlı Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları Yakın anlamlı tekrarlardan oluşan bitki adları altı tanedir.4.1.1. Fakat tekrara en elverişli kelime çeşitleri isimler. fışfış. zarflardır. mirtmirt. denden. yansıma seslerin tekrarlanması ya da aynı ismin iki kez bir araya gelmesi yoluyla oluşmuştur.4. Türkçede hemen hemen her çeşit kelimeden tekrar yapılabilir. pıtpıt. hılhıl. Tekrarların başlıca üç fonksiyonu vardır: Kuvvetlendirme.2. çömçöm. güvegüve. çibiçibi. tömtöm”. gıcıgıcı. şakşak. bir kelimenin ya da yansıma sesin art arda sıralanmasıyla oluşmuş kelime gruplarıdır. kişkiş. hırhır. çakçak. çığçığ.1. Aynen Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları Aynen tekrarlar.62 3. Bu tür bitki adları. sıfatlar. divdiv. gilgil. çokluk ve devamlılık (Ergin. Bunların dışında kalan aynen tekrarlar ise bir ismin yinelenmesi yoluyla oluşmuştur: “aşıaşı. vıccı vıccı”. Bunlardan allıballı ve analı kızlı kelimeleri +lı…+lı ekiyle kurulmuştur: . TEKRAR GRUBU B Ç M NDE KURULAN B TK ADLARI Tekrarlar aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesiyle meydana gelen kelime gruplarıdır. kırt kırt. pürüpürü.4.

Pekiştirmeli tekrarlarla kurulan bitki adlarından “patpatanak. patpatik. Zıt Anlamlı Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları Zıt anlamlı tekrarlardan oluşan bitki adları sadece bir tanedir: akşam sabah 3.4. Pekiştirmeli tekrarlardan “kabasaba” ve “cicibici” örneklerinde “kaba” ve “cici” kelimeleri anlamlı.3.63 allıballı analı kızlı dildamak dildoku evrümçevrüm patküt 3. Pekiştirmeli Tekrarlarla Kurulan Bitki Adları Anlamı bir başka ek veya kelimeyle güçlendirilmiş olan tekrarlara pekiştirmeli tekrarlar denir. “saba” ve “bici” kelimeleri anlamsızdır.4. “talaşmalaş” örneğinde ise ikinci kelimenin başına “m” sesi getirilerek pekiştirme yapılmıştır.4. tıktıkı” ilk üç sesin tekrarlanması yoluyla oluşmuştur. kabasaba cicibici patpatanak patpatik şakşakı talaşmalaş tıktıkı .1. şakşakı.1.

Kendisine isnat edilen unsur yalın hâlde veya teklik üçüncü şahıs iyelik eki almış olarak bulunur (Ergin. Bu grup.64 3. adıyaman aşıkara bağrıbütün bağrıkara boynuburuk boynubükük burnukızıl dibikara dibikıllı diliçıkık dilidüdük elibayır hamı tatlı içikızıl karnıkara sapısarı sapıuzun yanıkara yanıkızıl . 392). SNAT GRUBU B Ç M NDE KURULAN B TK ADLARI snat grubu. sıfat olarak kullanılabilecek niteliktedir. biri diğerine isnat edilen iki isim unsurunun meydana getirdiği kelime grubudur. snat edilen unsur isnat olunandan.1.5. kendisine isnat edilenden sonra gelir.

6. Cümlenin temel fonksiyonu.2. “unutmabeni” örneği olumsuzluk eki almıştır.6. 398). emir anlamının birinci ya da ikinci kelimede bulunması bakımından iki şekilde ele alınabilir. Bir Kelimesi Emir Biçiminde Kurulan Bitki Adları Yalnızca bir kelimesi emir biçiminde olan bitki adları. ki Kelimesi Emir Biçiminde Kurulan Bitki Adları Her iki kelimesi de emir biçiminde olan bitki adları. unutmabeni” örneklerinde emir anlamı birinci kelimede. Sadece “durdabak” örneğinde iki kelimenin arasına “da” bağlacı girmiştir.1. Cümle biçiminde kurulan bitki adlarını birkaç başlık altında sınıflandırabiliriz: 3. şahıs emir kipiyle kurulmuştur.65 3. titregızım. bir hareketi. hüküm ifade etmektir (Ergin. teklik 2.6. dağdel demal dönbaba kançal titregızım unutmabeni < dağ del < dem al < dön baba < kan çal < titre kızım < unutma beni . bir olayı tam olarak bir hüküm hâlinde ifade eden kelime grubudur. bir düşünceyi.1. “dağdel. kançal” örneklerinde ise ikinci kelimede bulunmaktadır. demal. "gezgez” örneğinde ise her iki kelime de aynıdır: alyud durdabak gezgez kalkgit vargit < al yut < dur da bak < gez gez < kalk git < var git 3. bir duyguyu.1.1. CÜMLE B Ç M NDE KURULAN B TK ADLARI Cümle. diğer bitki adlarında olumsuzluk eki bulunmamaktadır. Bunlardan “dönbaba.

6.3. Fiil + Fiil ile Kurulan Bitki Adları alyud durçalak durdabak gezgez kalkgit vargit < al yut < dur çalalım < dur da bak < gez gez < kalk git < var git . sim + Fiil ile Kurulan Bitki Adları dağdel demal eysebak gödüredi < dağ del < dem al < iyi ise bak < gök türedi eltieltiyeküstü < elti eltiye küstü 3.4.6.66 3.1.1.

NSANA ÖZGÜ ÖZELL KLERLE KURULAN B TK ADLARI Bitkiler. nsan hayatının evreleri ile ilgili bitki adları nsana özgü . özelliklerle kurulan bitki adlarını şu başlıklar altında tasnif edebiliriz: 1. yaşamak için bitkileri tanımak ve çeşitli sahalarda kullanmak zorundaydı. duygu. Beceriyle ilgili bitki adları 4. Boy ve millet adlarıyla kurulan bitki adları 5. hayata bakış açıları. doğayla iç içe olan ve somut anlatıma dayanan bir dildir. nsanlar. Bitkilerin adlandırılmasında her millet kendi bakış açısını.2. duygu ve düşünce dünyalarının yanı sıra. bitkinin rengi. hayatlarını avcılıkla sürdüren ilk insanlardan bu yana herkes için önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Bitkileri insanlar adlandırır. Din ve inançla ilgili bitki adları 7. 223-229). Akrabalık adlarıyla kurulan bitki adları 3. Bu sebeple. Türkler bitkileri adlandırırken onlara kendilerinden birçok özellik katmışlar. nsanın fiziki yapısıyla ilgili bitki adları 11. biçimi. en iyi tanınması gereken bitkilere insana özgü vasıfların yüklenmesi gayet doğaldır. düşünce ve hayallerini ortaya koyar. Bu nedenle bitki adlarında insana özgü niteliklerin geniş yer tuttuğu görülür. Türkçe.2. yetişme ve kullanım alanını da dikkate alarak isimlendirme yoluna gitmişlerdir (Duran.1. Cinsiyet belirten bitki adları 6. Aile durumuyla ilgili bitki adları 2. Evlilikle ilgili bitki adları 10.67 3. Duygularla ilgili bitki adları 9. hayat tarzını. felsefesini. Dinî ve edebî şahsiyetlerle ilgili bitki adları 8. KAVRAM BAKIMINDAN B RLEŞ K B TK ADLARININ KURULUŞU 3.

Farsça piç kelimesi ise bitkilerde şu anlamlara gelmektedir: a) Aşılı olmayan.1.2. hem tamlayan. Bunlardan en çok kullanılanı “dede” kelimesidir.1. Aile durumuyla ilgili olarak tespit edilen altı adet bitkiden sadece bir tanesi (öksüzali) özel isim almıştır.2. yeğen. Kişi adlarıyla kurulan bitki adları 14. Akrabalık adlarıyla kurulan bitki adlarından bazıları sıfat tamlaması. Maddî durumla ilgili bitki adları 15. nsanın karakteriyle ilgili bitki adları 13. dede. öksüzali öksüz çiğdemi öksüzoğlan öksüzoğlan çiğdemi piçgül piçkiren 3. kardeş. Ayrıca “Alidede” bitkisinde özel isim kullanılmışken. kız” kelimeleridir. analı kızlı”. hem sıfat.2.68 12. Akrabalık Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerde kullanılan akrabalık adları “ana.1. bazıları da isim tamlaması biçimindedir. Akrabalık adı hem isim. baba. Meslek ve çalışmayla ilgili bitki adları 16. Aile Durumuyla lgili Bitki Adları Aile durumuyla ilgili olan bitki adları “öksüz” ve “piç” kelimeleriyle kurulmuştur. nine. hem de tamlanan olarak kullanılabilmektedir. 1605). diğer örnekler tür adlarıyla kurulmuştur. Bazılarında ise iki akrabalık adı birlikte kullanılmıştır: “anababa kekiği. Öksüz kelimesi Türkçede “annesi olmayan” anlamındadır. anababa kokusu. Alidede anababa kekiği anababa kokusu analı kızlı aydede baba inciri ballıbaba dedebört dededeğneği dede gülü dedemsakalı dedesakalı dedesakalı mantarı dönbaba gökdedem . b) Bir ana bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filizler (TS. Bunlardan sadece bir tanesi (dönbaba) cümle biçiminde kurulmuştur. bacı. Unvan belirten bitki adları 3.

Ayrıca “Latin” ve “Osmanlı” kelimeleri geçmişte yaşamış kavimlerin adı olup.2. diğerleri günümüz kavimlerine verilen isimlerdir. Japon. Beceriyle lgili Bitki Adları sakar otu 3. Frenk. Diğerleri ise birer millet adıdır.69 güzdede kardeşkanı ağacı kaynanacık kaynanadili kaynanayumruğu ninemelması tüylübaba yabanbacı yeğenaşısı 3.1. Amerikan. bazen sıfat. Bunlardan “Avşar” kelimesi bir boy adıdır. Boy ve Millet Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitki isimlerindeki boy ve millet adlarını “Alman.1. Alman papatyası Amerikan armudu Amerikan biber ağacı Arapdede Arap elması Arap mantarı Arap otu arapsaçı arapsiki Arap sümbülü Arap şalgamı araptaşağı Arap topalağı Arap yasemini Arnavut biberi Arnavut darısı Avşar otu Boşnak eriği Ermeni kimyonu Frenk asması Frenk biberi Frenk çileği Frenk elması Frenk inciri Frenk kimyonu Frenk lahanası Frenk maydanozu Frenk menekşesi Frenk patlıcanı Frenk üzümü Frenk yemişi Japon armudu Japon ayvası Japon elması Japon gülü Japon hurması Japon kaktüsü Japon sarmaşığı Japon şemsiyesi Japon üzümü Latin çiçeği Macar biberi . Osmanlı.3. Avşar.4. Ermeni. Arnavut. Arap. Boy ve millet adları. Bunlar. Latin.2. bazen isim tamlamalarının tamlayanı görevindedir. diğerleri ise isim tamlaması biçimindedir. Macar. Boşnak. Türk” kelimeleri oluşturmaktadır. Amerikan biber ağacı ve Arapdede bitkileri sıfat tamlaması. bitkilerin yurdunu göstermektedir.

namaz”. oğul.1. hem de tamlanan görevinde kullanılabilmektedir. avrat. kadın. hatun” bayanlara özgü.6. dinî kimlik ve mensubiyet belirtenler “Bektaşî.5. oğlan” ise erkeklere özgü cinsiyet belirten kelimelerdir. Bunlardan ibadetle ilgili olanlar “abdest. “er. Bunlardan “kız. erkek. hacı. evliya. bitki adlarında da kendini göstermektedir. sıfat ve isim tamlamaları içerisinde bulunarak hem tamlayan. hanım. . Cinsiyet Belirten Bitki Adları Bitki adlarında kullanılan cinsiyetle ilgili kelimeler şunlardır: “kız. Cinsiyet belirten bu kelimeler.70 Macar üzümü Osmanlı lâlesi Türk biberi Türk meşesi Türk otu 3. keşiş.2.2. karı. avrat. oğul. akçakızı ak kadın parmağı akkız aloğlu avrat otu ayşekadın balkadın bozoğlan dövülmüş avrat otu dulavrat otu dulkarıgömleği erkek ağaç erkek üzüm erkurtaran gülhatun kadınparmak kadınbudu güzelavrat otu güzelhatun çiçeği güzeloğlan hanımağzı hanımeli hanımkirpiği hanımyaması hatunmemesi hatunparmağı hatuntuzluğu içlikız kadıngöbeği kadınparmağı kadıntuzluğu karaoğlan karıgezdiren karıyaşı kızhanım kızlargöbeği kızlar yağlığı kızlar yemişi kızmemesi kızyanağı oğlanelması oğlan otu oğul otu süslühanım çiçeği titrekızım uluavrat otu 3. papaz.1. kadın. hoca. kutsal mekân özelliği taşıyan “türbe”. er. karı. hanım. hatun. gâvur. erkek. oğlan”. Din ve nançla lgili Bitki Adları Din ve inancın etkisi her alanda olduğu gibi.

türbe.1. sa. papaz” kelimeleri Hristiyanlık ile ilgilidir. namaz. cefa. Ebucehil. Duygularla lgili Bitki Adları Duygularla ilgili olan bitki adlarını “ağlamak. hacı. “Davut. Havva. 17. Hızır) Kur’an’da geçmektedir. “Karacaoğlan” ise bir halk şairi olup. “Yahudi” kelimesi Yahudilik ile. Bektaşî. Hızır” erkek şahsiyetlerdir. peygamber” kelimeleri slâmiyet ile.2. buhurumeryem Davut yaprağı Ebucehil karpuzu Havvaanaeli sa dikeni Karacaoğlan mantarı Meryemana asması Meryemana dikeni Meryemanaeldiveni Meryem otu mührüsüleyman sarıhızır elması 3. hasret. Bunlardan “Havva” ve “Meryem” kadın. bazen de . Müslüman olmayanlara verilen genel bir addır. Din ile ilgili şahsiyetlerin isimleri (Davut. “keşiş. Ebucehil.1. hoca. gebr’den gelme olup. Meryem. abdestbozan otu Bektaşî üzümü evliya otu gâvur baklası gâvur haşhaşı gâvur hıyarı gâvur pancarı gâvur soğanı gâvur tilkişeni hacıbalbal hacılar otu hocalar yemişi keşiş otu keşişyemez armudu namazbozan papazkülahı papaztakkesi peygamber ağacı peygamber buğdayı peygamber çiçeği peygamber dikeni peygamber üzümü türbe eriği Yahudi baklası Yahudi hurması 3.71 peygamber” kelimeleridir. “gâvur” kelimesi ise Ar. muhabbet” kelimeleri oluşturmaktadır. sa.7.2. Ayrıca “abdest.8. kahkaha. Süleyman. evliya. Süleyman. yüzyıl Anadolu Türk Edebiyatının önde gelen temsilcilerindendir. kāfir veya Far. Bunlardan “ağlamak” genellikle üzüntünün. Dinî ve Edebî Şahsiyetlerle lgili Bitki Adları Bu tür bitki adları dine ya da edebiyata mal olmuş kimselerin isimleriyle kurulmuştur.

9. güvey. köse buğdayı ve köse tahılı isim tamlaması. kelçiçeği. köse. “kahkaha” mutluluğu.2. ağlayan çam ağlayangelin cefa çiçeği hasret çiçeği kahkaha çiçeği muhabbet çiçeği 3. “muhabbet” sevgiyi ve yarenliği anlatır. Evlilikle lgili Bitki Adları Bitki adlarında geçen evlilik ile ilgili kavramlar “gelin. cücekız kelbaş kelçiçeği kelçiçek kelkız çiçeği köse buğday . evlenme” kelimeleridir. “cefa” sıkıntıyı. Bunlardan “gelin. “dul” medeni durumla.2. kel. sağır”. Bunlardan “cüce. kel.72 sevincin yol açtığı durumu. köse buğdayı ile köse tahılı aynı anlamlara gelmektedir.1. güvey” eşlerle. dulaptal otu dulavrat otu dulkarıgömleği evlenme çiçeği gelinarmudu gelinboğan gelin çiçeği gelindili gelindüğmesi gelineli gelinelması gelinfeneri gelingüldüren gelin gülü gelin güveyi elması gelinkadın gelin mantarı gelinmumu gelin otu gelinparmağı gelinsaçı gelinteli mantarı gelintırnağı gelinyanağı gelinyemişi güveyfeneri güvey kekiği güvey otu 3. Bu bitkilerden kelçiçeği ile kelçiçek ve köse buğday. “sağır” işitmeyle ilgili bir kavramdır.10. nsanın Fiziki Yapısıyla lgili Bitki Adları nsanın fiziki ve biyolojik özellikleri ile kurulmuş bitki adlarını oluşturan kelimeler şunlardır: “cüce. kelçiçek ve köse buğday sıfat tamlaması biçimindedir. “evlenme” kelimesi ise evlilikle ilgili bir kavramdır. köse” kişinin görünümüyle. “hasret” özlem duygusunu. dul.1.

Fatma. Süleyman.13. Meryem” ise bayan adlarıdır.2. Yusuf” erkek adları. Süleyman ve Yusuf”. yalancı akasya yalancı biber yalancı çiriş yalancı eğir yalancı havacıva yalancı ısırgan yalancıkeçi yalancı kenevir yalancı lavanta çiçeği yalancı öd ağacı yalancı porsuk bitkisi yalancı portakal ağacı yalancı safran yalancı sümbül yalancı tespih ağacı 3.1. Nebi. nsan Hayatının Evreleri ile lgili Bitki Adları çocuk nefesi delikanlı 3. Mahmut.73 köse buğdayı kösehalil köse otu kösesefer köse tahılı sağırkulak 3. dris. Meryem. Alibey buğdayı Alidede Aliöksüz ayşekadın bodurmahmut buhurumeryem fatmasaçı karafatma hafızali hüsnüyusuf dris ağacı dris otu kısacamahmut (kısacıkmahmut) kısamahmut otu Nebi dede Süleyman otu Yusufefendi .12.2. nsanın Karakteriyle lgili Bitki Adları nsanın karakterini yansıtan bitki adlarını “yalancı” kelimesi oluşturmaktadır.1.2. Mahmut. Nebi. “Ayşe.1. Kişi Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitki adlarında kullanılan kişi adları şu isimlerden oluşmaktadır: “Ali. Fatma. dris. Bunlardan “Ali.11. Ayşe.

kömürcü.74 3. şah. kadı. şah. kral. çoban. kömürcü. Bu kelimeler isim ve sıfat tamlamalarında kimi zaman tamlayan. kimi zaman tamlanan olarak kullanılabilmektedir. değirmenci. kadı. şerbetçi. özel yetenek gerektirenler “çalgıcı. imparator. Bunlardan “sultan” hem bayanlara.14.2. avcı. paşa. “bey. işe dayananlar “avcı. Meslek ve Çalışmayla lgili Bitki Adları Bitki adlarında yer alan meslek ve çalışma ile ilgili kavramlar şunlardır: “asker. sihirbaz” kelimeleridir. sihirbaz.15. “emir. Maddî Durumla lgili Bitki Adları yoksul buğday 3. sepetçi. değirmenci. hem erkeklere. Bunlardan harekete. asker. üzümcü”.1.2. kral. pehlivan. sepetçi. üzümcü”. vezir. çalgıcı. imparator. pehlivan.1.2. efendi” ise sosyal statülerle ilgili unvanlardır. şerbetçi. paşa.1. diğerleri ise sadece erkeklere özgü unvanlardır. çoban. al pehlivan asker borusu asker gülü avcı üzümü çalgıcı otu çobançantası çobançırası çobançökerten çobandeğneği çobandüdüğü çobanekmeği çoban elması çobankaşığı çobaniğnesi çobankaldıran çoban kösteği çobanpüskülü çobanpüskülügiller çobansüzgeci çobantakkesi çobantarağı çobantuzluğu çoban üzümü değirmenci üzümü kömürcü şıkığı sepetçi kavağı sepetçi söğüdü sihirbaz otu şerbetçi otu üzümcü eriği 3. emir.16. Unvan Belirten Bitki Adları Bitki adlarında kullanılan unvanlar şunlardır: “bey. efendi”. sultan. Alibey buğdayı bey armudu beybeğendi beyböreği beyzambağı emirali emirsultan imparator lâlesi imparator mantarı . sultan. vezir” yönetimle ilgili.

75 imparator otu kadıbaş diken kadıbaşı kadı otu kralkandili paşa ağacı paşabeğendi paşaçadırı paşakılıcı sultanküpesi sultan otu şahtuğu şehduran şehmelik otu vezir salkımı Yusufefendi .

Hayvan adları bitkilerin adlandırılmasında önemli ölçüde yer tutmaktadır.2. Hayvan Adı + Organ Adıyla Kurulanlar 3.76 3. onları kendi yaşam alanlarına dâhil etmişlerdir.2. Bu bitki adlarından sadece kartallı eğrelti otu ve kunduz buğday sıfat tamlaması. bitkileri adlandırmakta çeşitli hayvan isimlerini kullanmışlardır. bir hayvan adı ve bir bitki adının yan yana gelmesiyle kurulmuş olan birleşik kelimelerdir. Bitkilerin adlandırılmasında en çok ayı. diğerleri ise belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. it.2. Birlikte yaşadıkları hayvanlara çeşitli adlar verip. Sadece Hayvan Adıyla Kurulanlar 4. HAYVAN ADLARIYLA KURULAN B TK ADLARI nsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra hayvanları evcilleştirmeye başlamışlardır. arı çiçeği arı gülü arı otu at baklası at dikeni at elması at kestanesi at yoncası ayı ardıcı ayı asması ayı baldıranı ayı çiğdemi ayı çileği ayı elması ayı eriği ayı fındığı ayı fıstığı ayı gülü ayı mantarı ayı otu ayı soğanı ayı şalgamı ayı üzümü ayı yemişi balık otu balık sütleğeni boğa dikeni buzağı otu camus baklası ceylan çiçeği . kurt. çinde Hayvan Adı Geçenler 3. eşek. Hayvan adlarıyla kurulan bitki adlarını şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 1. Hayvan Adı + Bitki Adıyla Kurulanlar 2.2. domuz. tavşan gibi hayvan adları kullanılmaktadır. kuş.1. Hayvan Adı + Bitki Adıyla Kurulanlar Bunlar. Hayvanların da besin kaynağının bitkiler olması sebebiyle. deve.

77 çakal armudu çakal çiğdemi çakal eriği çakal otu danabaklası danakıran otu deve dikeni deve elması devegülü develik otu deve mercimeği deveturpu domuz ayrığı domuz ayrık otu domuz baklası domuzbıtırağı domuz dikeni domuz elması domuz eriği domuz lahanası domuz marulu domuz otu domuz pancarı domuz soğanı domuz turpu domuz üzümü eşek baklası eşek baldıranı eşek çıtlığı eşek dikeni eşek elması eşek eriği eşek gülü eşek hıyarı eşek inciri eşek kengeri eşek kömürdeği eşek lalesi eşek madımağı eşek marulu eşek maydanozu eşek otu eşek papatyası eşek turpu eşek yoncası fare dikeni fare otu fil elması filkulağı geyik dikeni geyik elması geyik mantarı geyik otu horozcuk otu horoz fasulyesi horoz gülü horoz mantarı italıcı iteriği itgülü itinciri ithıyarı itkabağı itkişnişi itnanesi itsarımsağı itsoğanı it üzümü kanarya çiçeği kanarya otu kaplumbağa keleği karga cevizi karga düleği karga keleği karga kozağı kargasabunu karga soğanı kartal ağacı kartallı eğrelti otu katır çiçeği katır çiğdemi keçi kirazı keçi kömüreni keçi mantarı keçi marulu keçi söğüdü keçi yemişi kedi dutu kedi nanesi kedi otu keklik çiğdemi keklik otu koç mantarı koç otu koyun baklası koyun çiçeği koyun mantarı koyun otu köpekcevizi .

2. kedibaş ve kuşyürek sıfat tamlaması. Yalnızca “tavukbacağı mantarı” bitkisi üç kelimeden oluşmuştur. Hayvan Adı + Organ Adıyla Kurulanlar Bu tür bitki adları bir hayvan ismi ve bir organ isminin bir araya gelmesiyle kurulmuş olup. kargayürek. diğerleri ise belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. danagöz.78 köpek elması köpekgülü köpekmantarı köpek otu köpek sarımsağı köpek soğanı köpek üzümü kunduz buğday kurbağa otu kurt baklası kurt böğürtleni kurt mantarı kurt otu kurt soğanı kuş alıcı kuş elması kuş kirazı kuş mancarı kuşnarı kuş otu kuş üzümü kuşyemi kuş yemişi kuzgun armudu kuzgun otu kuzu kestanesi kuzu mantarı kuzu otu kuzu sarmaşığı pire otu pisik otu serçe otu sıçan dikeni sıçanotu sığır baldıranı sığırdikeni sığır otu sığırsoğanı sinekmantarı solucan eğreltisi solucan otu tavşancıl otu tavşan elması tavşanfasulyesi tavşan kirazı tavşan meyvesi tavuk çiçeği tavuk mantarı tavuk otu tosbağa otu yılanbaklası yılanburçağı yılan çiçeği yılan dikeni yılan gülü yılan otu yılanpancarı 3.2. arı götü arslanayağı aslanağzı aslankulağı aslankuyruğu aslanpençesi atkulağı atkuyruğu atmemesi ayıeli ayıkulağı ayıparmağı ayıpençesi bıldırcınbudu boğasiki buzağıburnu camuskulağı danaayağı . Bunlardan danadaşak. genellikle iki kelimeden oluşmaktadır.2.

79 danaburnu danadaşak danadili danagöbeği danagöz danagözü danakuyruğu danamemesi deveboynu devedişi devegözü devekulağı devetabanı domuzkuyruğu duduburnu eşekkulağı eşek memesi eşektırnağı farekulağı filkulağı geyikdili geyik göbeği geyiksırtı horozgözü horoz ibiği horozkursağı horozyüreği inekbiciği inek emceği inek memesi itburnu itkuyruğu kaplan postu karga ibiği kargayürek kargayüreği katırdaşağı katırkulağı katırkuyruğu katırtırnağı kazayağı kazgagası keçibiciği keçiboynuzu keçi emceği keçimemesi keçisakalı kediayağı kedibaş kediçırnağı kedigözü kedikulağı kedikuyruğu keditırnağı keklikgözü koçkuyruğu koçtaşağı koyungöbeği koyungözü köpekayası köpekdili köpeklolosu köpekmemesi köpektaşağı kurbağa gözü kurtayağı kurtbağrı kurtkulağı kurtpençesi kurttırnağı kuşağzı kuşayağı kuşburnu kuşdili kuşgözü kuşyüreği kuşyürek kuzubaşı kuzuböbreği kuzudili kuzugöbeği kuzukulağı kuzukürkü leylekayağı leylekburnu leylekgagası pisikcırnağı pisiktaşağı pisiktırnağı serçedili sıçankulağı sığırdili sığırgözü sığırkuyruğu sığırödü su kazayağı tavşanağzı tavşanbaşı tavşanbıyığı .

3.2.2. belirtisiz isim tamlaması ve sıfat-fiil grubu biçiminde kurulmuştur.80 tavşankulağı tavşanmemesi tavşantopuğu tavukbacağı mantarı tavukpençesi turnaayağı turnadili turnagagası yılandili yılankuyruğu 3. akbaba 3.2. ya da bir durum belirtmektedir. çinde Hayvan Adı Geçenler çinde hayvan adı geçen bitki adları. arı pürü ayıboğan ayı liforu ayı ligarbası balıkkıran balık öldüren böcekkapan bülbülyuvası çakalboğan deveçökerten deveşaplağı devetopalağı eşek gevreği eşek helvası geyik tuzu horozbudağı horoz karası kaplanboğan kargabardağı karga bostanı kargabüken kargadelen kargasabunu kedikınası koyundibi koyunkıran koyun yumağı kurtbağı kurtbaharı kurtboğan kurt yatağı kuş çubuğu kuşkonmaz kuzgunkılıcı kuzukemirdi kuzukıran sinekkapan sinekkıran sinektutan tavşanpaçası tavukyastığı yılanbıçağı yılanboncuğu yılanekmeği yılanyastığı .2. ya bir nesne.4. Hayvan adından sonra gelen kelime ise ya bir hareket. Sadece Hayvan Adıyla Kurulanlar Sadece hayvan adıyla kurulan bir bitkimiz vardır: “akbaba”. Bu tür bitki adlarında ilk kelime hayvan adıdır.

nsanlar önce organlara ad vermişlerdir. Her ki Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları 3. Birinci Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları 2. sıfat tamlaması. gerekse hayvan organlarının çok kullanıldığını görürüz.2. Türkçede organ adlarının geçtiği bitki isimlerini incelediğimizde gerek insan organlarının.1.2. diğerleri ise hem hayvanlara. Türkçede bitkilerin adlandırılmasında organ adları önemli ölçüde yer tutmaktadır. nsanın kendi çevresini organ adlarıyla tanımlaması. Birinci Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları Birinci kelimesi organ bildiren bitki adları isim tamlaması. Organ adları dillerin en eski kelimelerindendir.81 3.3. dilin oluşum mantığından kaynaklanmaktadır. Bu durum Türk milletinin tabiata bakış açısını. kanat. ORGAN ADLARIYLA KURULAN B TK ADLARI Türkçede bitkileri adlandırma yollarından biri de organ adlarından yararlanmaktır. Organ bildiren bu adlar. Bitki adlarında geçen boynuz. kelime gruplarında tamlayan görevinde kullanılmaktadır. Benzetme yaparken organ adlarını çok sık kullanırız. gaga. sosyal ve kültürel yapısını yansıtması bakımından önem arz etmektedir. Bunda organların şekil ve kullanım özellikleri etkilidir. hem insanlara özgü kelimelerdir. sim Tamlaması Biçiminde Olanlar diş bademi diş hilali diş otu kulak mantarı kulak otu . sıfat-fiil grubu ve isnat grubu biçiminde kurulmuştur.3. Türkiye Türkçesinde organ adlarının geçtiği bitkileri şu başlıklar altında toplayabiliriz: 1. kuyruk gibi organlar sadece hayvanlara. kinci Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları 3.

3.2.82 Sıfat Tamlaması Biçiminde Olanlar boynuzlu gelincik boynuzlu haşhaş dişbudak kelleliot Sıfat-Fiil Grubu Biçiminde Olanlar bacakkıran dilkanatan snat Grubu Biçiminde Olanlar boynuburuk boynubükük diliçıkık dilidüdük 3. sim Tamlaması Biçiminde Olanlar ağaç göğsü akkadın barmağı arapsiki araptaşağı arı götü arslanayağı aslanağzı aslankulağı aslankuyruğu aslanpençesi atkulağı atkuyruğu atmemesi ayıeli ayıkulağı ayıparmağı ayıpençesi bıldırcınbudu boğasiki camuskulağı camusmemesi cüce bağırsağı çalıgagası danaayağı danaburnu danadili danagöbeği danagözü danakuyruğu danamemesi deveboynu devegözü devekulağı .2. kinci Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları kinci kelimesi organ bildiren bitki adları isim tamlaması ve sıfat tamlaması olmak üzere iki şekilde kurulmuştur.

83 diken başı dilberdudağı dilberkirpiği domuzkuyruğu duduburnu durnadili ebekulağı eşekkulağı eşek memesi farekulağı filkulağı gazelboynuzu gelindili gelineli gelinparmağı gelinyanağı geyikdili geyiksırtı gülburnu hanımağzı hanımeli hanımkirpiği hatunmemesi hatunparmağı havvaanaeli horozgözü horozibiği horozkursağı horozyüreği inekbiciği inek emceği inek memesi itburnu itkuyruğu kadınbudu kadıngöbeği kadınparmağı karga ibiği kargaburnu kargayüreği katırdaşağı katırkulağı katırkuyruğu kayındili kaynanadili kazayağı kazgagası keçibiciği keçiboynuzu keçiemceği keçimemesi kediayağı kedigözü kedikulağı kedikuyruğu keklikgözü kızılcadişi kızlargöbeği kızmemesi kocabaşı koçkuyruğu koçtaşağı koyungöbeği koyungözü köpekayası köpekdili köpeklolosu köpekmemesi köpektaşağı kurbağa gözü kurtayağı kurtbağrı kurtkulağı kurtpençesi kuşağzı kuşayağı kuşburnu kuşdili kuşgözü kuşyüreği kuzubaşı kuzuböbreği kuzudili kuzugöbeği kuzukulağı leylekayağı leylekburnu leylekgagası mandadili mandakulağı oğlakkulağı öküzdili öküzgöbeği öküzgötü öküzgözü pazıbaşı pisiktaşağı serçedili sıçankulağı .

Her ki Kelimesi Organ Bildiren Bitki Adları Her iki kelimesi de organ bildiren bitki adlarından sadece iki tane tespit edilmiştir. damak ve doku kelimeleriyle kurulmuştur.3.2. . bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü (TS.3. 1. Doku.84 sığırdili sığırgözü sığırkuyruğu su kazayağı şeytankulağı tatarbaşı tavşanağzı tavşanbaşı tavşankulağı tavşanmemesi tavşantopuğu tavukpençesi tilkikuyruğu tosunburnu turnaayağı turnadili turnagagası yavruağzı yergöbeği yılandili yılankuyruğu Sıfat Tamlaması Biçiminde Olanlar acıkulak akkanat akkulak akkuyruk akparmak alabacak alabaş alagöbek alagöz altınbaş altı parmak alyanak ballı boynuz beşparmak bozkulak danadaşak danagöz deliboynuz dilberdudak dokuzbaşlı elâgöz foskulak gökbaş karabacak kara baldır karabaş karaboğaz karagöz karakulak karaparmak kargayürek kedibaş kelbaş kelkaş kılkuyruk kınalıparmak kırmızı bacaklı kızılbacak kızılburun kocabaş kuşyürek morbaş sarıbaş sarıparmak tatlıgöbek teknegöt terskulak topbaş uçkulak yavrubaş yongöbek 3. Bu bitki adları dil. 615) anlamına geldiği için bu başlık altında verilmiştir.

85 dildamak dildoku .

patlayıcı maddeler. çalgılar. metaller-madenler. tekne. teknegöt. ev eşyaları. gıdalar. kapkacaklar. bazı bitkilerin adlandırılmasında da kullanılmıştır. kumaş yapımı ürünler. 3. kırtasiye malzemeleri. aydınlatma araçları. duyularla algılanabilen. Örneğin emzik otu. kazık yemiş sıfat-fiil grubu. lastik. Bu araç-gereçler. kazık. Bitki adları. oyuncaklar. çanakkıran. asker borusu boru çiçeği camgüzeli cam otu çanakçatlatan çanakkıran çan çiçeği çayır düğmesi çobandeğneği çobantuzluğu dededeğneği emzik otu gelindüğmesi hatuntuzluğu ipkeseği . Bitkilerin adlandırılmasında eşya-nesne adları çok kullanılmıştır. sırık.1. Araç-Gereç Adlarıyla Kurulan Bitki Adları nsanların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli işlerde kullandıkları birtakım araçgereçler vardır. takı ve süs eşyaları. Eşyanesneler. genellikle şu tür eşya-nesnelerden kurulmuştur: Araç-gereçler. giysiler. tokmaküzüm sıfat tamlaması. kayışkıran. kütük. Bitki adlarında yer alan araç-gereç isimleri şunlardır: Boru. EŞYA-NESNE ADLARIYLA KURULAN B TK ADLARI nsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra çeşitli araç-gereçlere ve ev eşyalarına sahip oldular.2.2. doğada var olan nesneler.4. organ bildirenler. şemsiye. torba.86 3. kesici-delici-batıcı aletler. yakıcı ve yanıcı maddeler. yapılar. Bitkilere eşya-nesne adlarının verilmesindeki temel sebepler. iş araçları. tuzluk. çanak. Bunlardan çanakçatlatan. çobandüdüğü şekil benzerliğinden verilmiş isimlerdir. düğme. belli bir ağırlığı ve rengi olan. tokmak. temizlik aletleri. tahta. katı veya yumuşak hâlde bulunan. değnek. bitkinin şekil benzerliği ve eşya-nesne yapımında kullanılmasıdır. cam. etraflarındaki eşyalarla tanımlamaya başladılar. yay. ip. türlü amaçlarla kullanılan cansız varlıklardır. emzik. hava durumu ile ilgili olanlar. kayış. kürdan. Hasır yapımında kullanılan bitkiye ise hasır otu denmiştir. Böylelikle tabiatı.4. geri kalanlar ise belirtisiz isim tamlaması biçimindedir.

4. Bu isimler. taş” gibi nesne isimleri yer almaktadır.87 kadıntuzluğu kantorbası kayışkıran kazık yemiş kürdan otu lastik ağacı öküzkütüğü sırık domatesi sırık fasulyesi şemsiye mantarı şemsiye otu tahta yemişi teknegöt tokmaküzüm yayarmudu yayoku 3. doğada var olan “kaya. Doğada Var Olan Nesne Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bazı bitki adlarında.4. kum. Bu adlar benzetme yoluyla bitkilere verilmiştir.2.2.2.4. bitkinin sertlik-yumuşaklık özelliği ve yetişme alanları göz önünde bulundurularak verilmiştir. gelinfeneri gelinmumu güveyfeneri mum ağacı mum çiçeği mum palmiyesi 3. Aydınlatma Araçlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında iki çeşit aydınlatma aracı kullanılmıştır: Fener ve mum. gramofon ise bir tür müzikçalardır. Borazan ve düdük üflemeli türden çalgılardır. Bunlarla kurulmuş üç tane bitki adı tespit edilmiştir: borazan mantarı çobandüdüğü gramofon çiçeği 3. düdük ve gramofon kelimeleridir. Şekil benzerliğinden yola çıkılarak bitkilere bu adlar verilmiştir.3. aktaş daş kiraz kayayağı .4.2. Çalgı Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan çalgılar borazan.

yumurta” kelimeleri birer gıda ismi olup. “hasır otu” bitkisi ise hasır yapımında kullanıldığı için bu adı almıştır. Bu adlar.7. Giysi Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan giyecekler şunlardır: Çarık.6.5. gönüldolabı hasır otu 3. bazı bitkilerin adlandırılmasında kullanılmıştır. gömlek ve şal bedene giyilir. Ev Eşyalarıyla Kurulan Bitki Adları Bu tür bitki adlarında yer alan ev eşyaları “dolap” ve “hasır” kelimeleridir. şeker.2. kadife.2. bitkilere benzetme yoluyla verilmiştir. şal.4. . Kadife ve yün ise giyeceklerin yapımında kullanılan kumaşlardır. külah. mama. gömlek. takke ve külah başa. ekmek. Bunlardan “gönüldolabı” benzetme yoluyla kurulmuştur. eldiven.4. takke. yün. Gıda Adlarıyla Kurulan Bitki Adları “Sirke.88 kaya kekiği kaya koruğu kaya sarımsağı kaya sarmaşığı kaya üzümü kaya yarpuzu kumarmudu kum çavdarı kumdarı kum eriği kum otu kum zambağı taşarmudu taş bademi taş kekiği taş mantarı taş nanesi taş sarımsağı 3.2. Ev eşyalarıyla kurulmuş iki tane bitki adı bulunmaktadır. eldiven ele. hamur. aksirke akşekeri çobanekmeği ekmek ağacı ekmek ayvası ekşi hamur karamama karasirke kaymak otu yeryumurtası yumurta boyası yumurta mantarı 3. kaymak. Bunlardan çarık ayağa.4.

akbardak akçabardak balbardağı balbardak bandırma kabı bardak eriği çobankaşığı çobansüzgeci çömlekçatlatan çömlek otu fıçı otu karakazancık kargabardağı kazandelen kazankarası kazankulpu küp evleği küpkıran suibriği tulukarmudu tuluk mantarı 3. bıçak. kaşık. sabankıran 3.4. Bu tür bitkilerde yer alan eşya-nesne isimleri şunlardır: Bardak. Kesici-Delici-Batıcı Alet Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin kesici-delici-batıcı alet isimlerini almalarında hem şekil benzerliğinin. Kap-Kacak Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan kap-kacaklar. tarlalar sürülürken sabanı tuttuğu için bu adı almıştır. süzgeç. kap. küp.8.4. genellikle mutfak eşyalarıdır.2. .9.2.10. kılıç. ibrik.4. Kökleri toprağa derince girip.89 çarık dikeni çarıkkesen çobantakkesi dulkarıgömleği fatmaşal kadife çiçeği meryemanaeldiveni papazkülahı papaztakkesi yün otu 3. çömlek. 2. ş Araçlarıyla Kurulan Bitki Adları ş araçlarıyla kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir: sabankıran. iğne. delici ve batıcı aletler şunlardır: Balta. hem de kesici-delici ve batıcı özelliklerde olmalarının etkisi vardır. kazan. hançer. Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan kesici. 2251).2. mıh. fıçı. tuluk. Tuluk kelimesi bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanıldığından buraya alınmıştır (TS.

11. yastık.4.4. örtü. çadır.2. Kumaş Yapımı Ürün Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan kumaş yapımı ürünler şunlardır: Bohça.12. kilim. kese. kılıç ve orak kesici. Kırtasiye Malzemeleriyle Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan kırtasiye malzemeleri çanta ve kâğıt kelimeleridir.2. Bunlardan çanta çiçeği ve çobançantası benzerlikten. Bunlardan iğne ve mıh batıcı. Bu kelimelerle kurulan toplam dört tane bitki adı vardır. çanta çiçeği çobançantası kâğıt ağacı kâğıt dutu 3. baltabatak çobaniğnesi hançer çiçeği iğne yaprak kılıçarpa kılıç kekiği kılıç otu mıhtepesi mıhtepesi mantarı orakeriği orakkıran paşakılıcı yılanbıçağı 3. kâğıt ağacı ve kâğıt dutu ise kâğıt yapımında kullanılmasından dolayı bu adları almıştır. hançer ve bıçak ise delici aletlerdir. balta. çul. bohça çiçeği çadır çiçeği çadır uşağı çulluoğlu diri örtü kese çiçeği kilim ucu paşaçadırı tavukyastığı .90 orak.

13. tel ve demir ise metaldir. bunlarda geçen patlayıcı maddeler “barut” ve “kurşun” kelimeleridir. altın ağacı altınbaş altınbaşak altın çiçeği altın dikeni altın otu altıntop altın yumurta mantarı bakır bağcığı bor ağacı demir ağacı demir bıtrağı demirbozan demirdelen demir dikeni demir otu demiryonca gümüşdüğme telgömlek tel pancarı 3. Bunlardan altın. Bu kelimelerle kurulan iki tane bitki adı tespit edilmiştir.2.4. barut ağacı kurşun otu . tel.2.15. Bitkilere verilen altın kelimesi bitkilerin renginden kaynaklanmaktadır. Metal-Maden Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bazı bitkilerin adlandırılmasında kullanılan metaller ve madenler şunlardır: Altın. bor ve gümüş maden. gümüş. aktopaç çıngırak otu 3.91 3. Patlayıcı Madde Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Patlayıcı madde isimlerini alarak kurulan bitki adları iki tane olup.4.4. demir. bakır. Oyuncak Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bazı bitkilerin adlandırılmasında kullanılan oyuncak isimleri “topaç ve çıngırak” kelimeleridir.2. bor. bakır.14.

2.4. Takı ve Süs Eşyalarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan takı ve süs eşyaları şunlardır: avize. küpe. oltu. yüksük. Temizlik Aletleriyle Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan temizlik aletleri sabun ve süpürge kelimeleridir. tarak.4. tespih. avize ağacı boncuk fasulye boncuk otu çobantarağı dantel ağacı fesçitarağı gözlükotu hasekiküpesi inci çiçeği inci sümbülü itboncuğu küpe çiçeği oltu otu pipo çiçeği saat çiçeği saat otu sultanküpesi sürme mantarları taç yaprağı tarakdalı tarakdikeni tarak otu tespih ağacı tespih otu yılanboncuğu yüksük otu 3. taç. Kibrit. kömür ise ısınmada kullanılan siyah renkli bir yakacak adıdır. Yakıcı ve Yanıcı Madde Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan yakıcı ve yanıcı maddeler “kibrit ve kömür” kelimeleridir. pipo.16.17.2. gözlük. ucu sert bir şeye sürtüldüğü zaman yanan çöp parçası. kibrit otu kömür tut .4. inci. cadısüpürgesi çalı süpürgesi dağsabunu kargasabunu morca süpürge sabun ağacı sabunçiçeği sabun otu süpürge çalısı süpürge darısı süpürge kamışı süpürge otu 3. boncuk.2.92 3. saat. sürme. dantel.18.

Duvar ve merdiven betondan.2. Yapı Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan yapılar şunlardır: Duvar. merdiven.93 3. kafes.4.19. aşk merdiveni duvar fesleğeni duvar sarmaşığı duvar sedefi kafesotu karakafes . kafes ise ya demirden ya da ahşaptan yapılır.

dede. bacı. hayvanlara. pehlivan” erkeklere özgü. baba. efendi. Benzetmelerle kurulan bitki adlarını şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 1. erkek. sultan. “dul. kaynana. öksüz. melike. Halil. avrat. Nesneye Benzetilerek Kurulan Bitki Adları 5. Organa Benzetilerek Kurulan Bitki Adları 4. imparator.2. nsana Benzetilerek Kurulan Bitki Adları 2.2. 269). sultan” bayanlara özgü. bacı. öksüz” ise hem bayanlara. Ali. hem erkeklere özgü kavramlardır. gelin. Benzetmelerle kurulan bitkilerin adlandırılmasında bitkinin rengi. nsana Benzetilerek Kurulan Bitki Adları Bu tür bitki adlarında kullanılan benzetme ögeleri “adam. dede. Ayşe. 1. oğlan. hatun.5. o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işidir (TS. kadın. gelin. Bu tür bitkiler genellikle insanlara. BENZETMELERLE KURULAN B TK ADLARI Benzetme. bir şeyin niteliğini anlatmak için. pehlivan.94 3. Fatma. kız. ana. Mahmut. Firavun. Güzelliğe Dayalı Benzetmelerle Kurulan Bitki Adları 6. oğul. hatun. hafız. avrat. melike. oğul. Firavun. delikanlı. Ayşe. delikanlı. dul. Yusuf” kişi adları. kaynana. Mahmut. görünümü ve kullanım özellikleri etkili olmaktadır. oğlan. imparator. “adam. köse. Fatma. baba. Hayvana Benzetilerek Kurulan Bitki Adları 3. adamotu ağlayangelin akçakızı akkız akköse Alidede Aliöksüz al pehlivan analı kızlı Arapdede asılmışadam aydede Ayşekadın balkadın ballıbaba .1. Hayalî Yaratıklara Benzetilerek Kurulan Bitki Adları 3. evliya. efendi. Yusuf” gibi insanı anlatan kelimelerdir.5. çeşitli organ ve nesnelere benzetilerek kurulmaktadır. Halil. kadın. erkek. Bunlardan “Ali. hanım. biçimi. “ana. hafız. Sefer. köse. hanım. evliya.

oğlak. diş.3. Hayvana Benzetilerek Kurulan Bitki Adları Hayvana benzetilerek kurulan dört tane bitki adı tespit edilmiştir. tavuk” kelimeleridir. bacak. baş.2. ayak. dil.5. .5. Bunlarda kullanılan hayvan adları “akbaba. akbaba aktavuk alaoğlak karatavuk 3. dalak. Bu tür bitkilerde kullanılan organ adları şunlardır: Ağız. cırnak. bağırsak. hindi. bicik. bıyık. boyun. but.2. damak. Organa Benzetilerek Kurulan Bitki Adları Benzetmelerle oluşturulan bitki adlarından bazıları çeşitli organlara benzetilerek kurulmuştur. boynuz.2.95 beyoğlu bodurmahmut bozoğlan cücekız çayır melikesi delikanlı dövülmüş avrat otu dulaptal otu dulavrat otu emirali emirsultan erkek ağaç erkek üzüm evliya otu fatmasaçı fatmaşal Firavun inciri gelinkadın gökdedem gökkız gülhatun güzdede güzelavrat otu güzelhatun çiçeği güzeloğlan hafızali içlikız imparator lâlesi imparator mantarı imparator otu karaoğlan kaynanacık kelkız çiçeği kısacamahmut kısacıkmahmut kısamahmut otu kızhanım kösehalil kösesefer öksüzali öksüzoğlan öksüzoğlan çiğdemi süslühanım çiçeği titrekızım tüylübaba ulu avrat otu yabanbacı Yusufefendi 3. Bu bitkilerin dördü de sıfat tamlaması biçimindedir. bağır. burun.

“bıyık. kursak. kelle. ayak. lolo. kulak. parmak. hem insanlara özgü organlardır. topuk. göbek. emcek. sakal” sadece insanlara özgü. dil. diş. lolo. boyun. yürek. kuyruk. taşak. kirpik. “ağız. acıgıcı kulağı acıkulak ağaç göğsü akbacak akbaş ak kadın parmağı akkulak akkuyruk alabacak alagöz altınbaş altı parmak alyanak arapsaçı arapsiki araptaşağı arı götü arslanayağı aslanağzı aslankulağı aslankuyruğu aslanpençesi atkulağı atkuyruğu atmemesi ayaklı kekik aydın göz ayıayağı ayıeli ayıkulağı ayıparmağı ayıpençesi ballı boynuz beşbıyık beşparmak beşparmak otu boğasiki boyacı katırtırnağı boynuzlu gelincik boynuzlu haşhaş bozkulak buzağıburnu camusmemesi cinsaçı cüce bağırsağı dalak otu danaayağı danaburnu danadaşak danadili danagöbeği danagöz danagözü danakuyruğu danamemesi dedemsakalı dedesakalı dedesakalı mantarı deliboynuz deveboynu devedişi devegözü devekulağı dilberdudağı dilberdudak dilberkirpiği dildamak dokuzbaşlı domuzkuyruğu duduburnu ebekulağı eğriboyun elâgöz eşekkulağı eşek memesi . el. Bunlardan “boynuz. tırnak. meme. kanat. göğüs. topuk. sırt. yumruk. bacak. but. göğüs. saç. sakal. kaş. kursak. sik. sırt.96 dudak. kanat. kuyruk. dudak. el. göt. burun. göbek. saç. baş. göz. tırnak. gaga. meme. kelle. pençe” sadece hayvanlara özgü. dalak. yürek” ise hem hayvanlara. pençe. gaga. damak. kulak. bağır. cırnak. taşak. göt. parmak. kaş. bağırsak. kirpik. bicik. sik. yumruk. göz. boğaz.

97 eşektırnağı farekulağı fatmasaçı filkulağı gelindili gelineli gelinparmağı gelinsaçı gelintırnağı gelinyanağı geyikdili geyik göbeği geyiksırtı gülburnu hanımağzı hanımeli hanımkirpiği hatunmemesi hatunparmağı horozgözü horozkursağı horozyüreği inekbiciği inek emceği inek memesi itburnu itkuyruğu kadıbaşı kadınbudu kadıngöbeği kadınparmağı karabaş karaboğaz karagöz karakulak karakulak mantarı karaparmak kargaburnu kargayüreği katırdaşağı katırkulağı katırkuyruğu katırtırnağı kayındili kaynanadili kaynanayumruğu kazayağı kazgagası keçibiciği keçiboynuzu keçi emceği keçimemesi keçisakalı kediayağı kedibaş kedigözü kedikulağı kedikuyruğu keditırnağı kelbaş kelkaş kelleliot kılkuyruk kınalıparmak kırkbaş otu kırkkanat kızılbacak kızılburun kızlargöbeği kızmemesi kızyanağı kocabaş kocabaşı koçkuyruğu koçtaşağı koyungöbeği koyungözü köpekdili köpeklolosu köpekmemesi köpektaşağı kurbağa gözü kurtayağı kurtbağrı kurtkulağı kurtpençesi kurttırnağı kuşağzı kuşayağı kuşburnu kuşdili kuşgözü kuşyüreği kuşyürek kuzubaşı kuzudili kuzugöbeği kuzukulağı leylekayağı .

mum. süzgeç. çanak. kazan. boru. şekil ve kullanım özellikleri etkilidir. gülle. eldiven.5. torba. tarak. çark. kazancık. pipo. gömlek. kilit. urgan. bakır. çıngırak. çadır. çarık. dantel. kese. takke.98 leylekburnu leylekgagası mandadili mandakulağı oğlakkulağı öküzdili öküzgöbeği öküzgötü öküzgözü pisikcırnağı pisiktaşağı pisiktırnağı sarıayak mantarı sarıbaş sarıgöbek elması serçedili sıçankulağı sığırdili sığırgözü sığırkuyruğu şeytankulağı şeytansaçı şeytantırnağı tavşanağzı tavşanbaşı tavşanbıyığı tavşankulağı tavşanmemesi tavşantopuğu tavukbacağı mantarı tekesakalı teknegöt terskulak tilkikuyruğu toskafa kavunu tosunburnu turnaayağı turnadili turnagagası yavruağzı yavrubaş yergöbeği yılandili yılankuyruğu yongöbek 3. borazan.4. kömür. bıçak. yay. keten. bağcık. çul. kılıç. kaşık.2. iğne. kayık. tel. hançer. çan. teker. tuzluk. duvak. telgraf. gözlük. ibrik. küpe. kürk. bohça. şemsiye. değnek. fener. dolap. taç. kütük. yüksük. külâh. düdük. top. ağaç küpesi ağtop akbardak akçabardak aktop aktopaç altın ağacı altınbaşak altın çiçeği altın dikeni altın otu altıntop altın yumurta mantarı asker borusu bakır bağcığı balbardağı balbardak bardak eriği . Bitkilerin adlandırılmasında benzetme yapılan nesneler şunlardır: Altın. bardak. düğme. kılçık. süpürge. çömlek. topaç. ibrişim. çanta. boncuk. püskül. sabun. toka. emzik. demir. küp. kafes. yastık. Nesneye Benzetilerek Kurulan Bitki Adları Nesnelere benzetilerek kurulan bitki adlarında renk.

99 bohça çiçeği boncuk fasulye boncuk otu borazan mantarı boru çiçeği bostan borusu cadısüpürgesi çadır çiçeği çanak çömlek otu çan çiçeği çanta çiçeği çarık dikeni çarkıfelek çayır düğmesi çıkrık tekeri çıngırak otu çobançantası çobandeğneği çobandüdüğü çobaniğnesi çoban kaşığı çobanpüskülü çobansüzgeci çobantakkesi çobantarağı çobantuzluğu çömlek otu çulluoğlu dağsabunu dantel ağacı dededeğneği demir ağacı demir bıtrağı demir dikeni demiryonca devecibardağı dilidüdük dulkarıgömleği duvaklı mantar düğmeli ot emzik otu fesçitarağı fıçı otu garipler urganı gelindüğmesi gelinfeneri gelinmumu gönüldolabı gözlükotu gülibrişim gümüşdüğme güneştopu güveyfeneri hançer çiçeği hasekiküpesi hatuntuzluğu iğne yaprak itboncuğu Japon şemsiyesi Kâbe süpürgesi kadıntuzluğu kafesotu kantartopu kantorbası karagülle karakafes karakazancık kargabardağı kargasabunu kartopu kaşık otu kayık çiçeği kazankulpu kese çiçeği ketengömleği ketenköynek kırkkilit otu kömür dut kuzgunkılıcı kuzukürkü küpe çiçeği küp evleği kütük mantarı Meryemanaeldiveni morca süpürge öküzkütüğü papazkülahı papaztakkesi paşaçadırı paşakılıcı pipo çiçeği sabun ağacı sabunçiçeği sabun otu sarıkılçık suibriği sultanküpesi şemsiye mantarı şemsiye otu .

canavar otu cazı gülü .2. bunların tamamı “güzel” kelimesiyle kurulmuştur ve belirtisiz isim tamlaması biçimindedir.5.2.6.5. Güzelliğe Dayalı Benzetmelerle Kurulan Bitki Adları Güzelliğe dayalı benzetmelerle kurulan bitki adları toplam dört tane olup. camgüzeli çayır güzeli dünyagüzeli kızgüzeli 3. Hayalî Yaratıklara Benzetilerek Kurulan Bitki Adları Bu tür bitki adlarında kullanılan hayalî yaratıklar canavar ve cazı kelimeleridir. Her iki bitki adı da belirtisiz isim tamlaması biçimindedir.100 tarakdalı tarakdikeni tarak otu taş kiraz tavukyastığı telgömlek telgraf çiçeği tokalı dücük venüsçarığı yayarmudu yılanbıçağı yılanboncuğu yılanekmeği yılanyastığı yüksük otu 3. Bu kelimelerle kurulan iki tane bitki adı vardır.5.

Bunlar.1.6.2. +giller Ekiyle Kurulan Bitki Türleri abanozgiller ananasgiller Antep fıstığıgiller asmagiller at kestanesigiller atkuyruğugiller atlas çiçeğigiller baklagiller ballıbabagiller bileşikgiller binbir delik otugiller boru çiçeğigiller buğdaygiller canavar otugiller cehrigiller cevizgiller çamgiller çan çiçeğigiller çarkıfelekgiller çaygiller çınargiller çit sarmaşığıgiller çobanpüskülügiller çuha çiçeğigiller dam koruğugiller defnegiller demir ağacıgiller demir dikenigiller deniz üzümügiller diş otugiller dolama otugiller dolma otugiller droseragiller dulaptal otugiller dutgiller düğün çiçeğigiller ebegümecigiller eğrelti otugiller ekşi yoncagiller erguvangiller fasulyegiller fesçitarağıgiller fukusgiller fundagiller gebre otugiller gecesefasıgiller gelincikgiller gülgiller gürgengiller hanımeligiller hasır otugiller hodangiller horoz ibiğigiller huş ağacıgiller hünnapgiller ıhlamurgiller ılgıngiller ısırgangiller ıspanakgiller iğdegiller kabakgiller kahkaha çiçeğigiller kakaogiller kaktüsgiller kantarongiller karaağaçgiller karabibergiller karabuğdaygiller karanfilgiller kayıngiller kazayağıgiller kebere otugiller .101 3. Bir türe mensup bütün bitkileri ifade edebilmek için tür adları kullanılır.6. Tür adları +giller ve +lAr ekiyle kurulur. 3. bir türün temsil ettiği bütün bitkileri içine alan ve bitki aileleri oluşturan eklerdir.2. TÜR ADLARIYLA KURULAN B TK ADLARI Tabiatta birbirine yapı olarak benzeyen. aynı türden gelen birçok bitki bulunmaktadır.

2.102 kedi otugiller kendirgiller ketengiller kına çiçeğigiller kızılcıkgiller kızılkantarongiller kolagiller kök boyasıgiller kurbağa zehirigiller küpe çiçeğigiller lâdengiller loğusa otugiller manolyagiller maydanozgiller menekşegiller mersingiller mine çiçeğigiller muhabbet çiçeğigiller muzgiller nargiller nergisgiller nilüfergiller ökse otugiller palmiyegiller papatyagiller papirüsgiller pas mantarıgiller patlıcangiller porsukgiller sandalgiller sardunyagiller sarmaşıkgiller sedef otugiller serçediligiller servigiller sığırdiligiller sığırkuyruğugiller sıracagiller sinekkapangiller sinir otugiller söğütgiller suibriğigiller su kabağıgiller su kamışıgiller suokugiller susamgiller su servisigiller sürme mantarıgiller süsengiller sütleğengiller süt otugiller şahteregiller şakayıkgiller şekerci boyasıgiller şimşir ağacıgiller şimşirgiller tarak otugiller tespih ağacıgiller turpgiller turunçgiller yabanî kimyongiller yılanyastığıgiller zakkumgiller zambakgiller zencefilgiller zeytingiller 3.6. +lAr Ekiyle Kurulan Bitki Türleri ayrı çanak yapraklılar ayrı taç yapraklılar bitişik çanak yapraklılar bitişik taç yapraklılar gerçek mantarlar iki çenekliler iki çenetliler kozalaklılar tallı bitkiler tek çenekliler tohumlu bitkiler yapraklı kara yosunları .2.

2. Ülke.1. Kimi bitkiler bazı yörelerde rahatlıkla yetişirken. Göl ve Dere Adlarıyla Kurulan Bitki Adları 4. YER ADLARIYLA KURULAN B TK ADLARI Her bitkinin kendine has bir yetişme alanı vardır. nereden geldiğini ve yayıldığını gösterir. Semt Adlarıyla Kurulan Bitki Adları 6. Şehir. Kapalı Mekân Adlarıyla Kurulan Bitki Adları 3. Bağ-Bahçe. lçe. Bunlar bitkinin kaynağını. bahçe. Ayrıca yayla adı olarak “Anzer ve Karagöl” kelimeleri geçmektedir. tarla” kelimeleri bulunmaktadır.7. sahil. Yer bildiren bitki adlarını şu başlıklar altında toplayabiliriz: 1. bayır. Tarla ve Çeşitli Kara Parçalarıyla Kurulan Bitki Adları 2. Deniz. tarla ve çeşitli kara parçalarıyla kurulan bitki adlarında “ada. Bağ-Bahçe. kimi bitkiler hiç yetişmez. Tarla ve Çeşitli Kara Parçalarıyla Kurulan Bitki Adları Bağ-bahçe.2. nerede üretildiğini. bataklık.7. çayır. öyle ki bazı bitkilerin adlandırılmasında yer adları kullanılmıştır. ada çayı ada soğanı Anzer çayı bahçe domatesi bahçe hezareni bahçe kekiği bahçe nanesi bahçe teresi bataklık nergisi bataklık süseni bayır turpu çayır düğmesi çayır güzeli çayır mantarı çayır melikesi çayır otu çayır otu çayır papatyası çayır sedefi çayır soğanı çayır teresi çayır tirfili çayır yulafı Karagöl buğdayı kara yosunları kara yosunu kır sakızı kır soğanı kır yasemini köygöçüren köy mantarı köy otu mera bitkileri . mera. Dağ Adlarıyla Kurulan Bitki Adları 3. kır. Bitkilerin büyümesinde yetişme alanının çok büyük etkisi vardır.103 3. köy. Dinsel Mekân Adlarıyla Kurulan Bitki Adları 5. mezarlık. kara.

3. dere” kelimeleri kullanılarak kurulmuş olup. Dağ Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Dağ adlarıyla kurulan bitki adlarında “dağ. Bunlardan “dağ” kelimesi cins isim. “Kazdağı. diğerleri belirtisiz isim tamlaması biçimindedir. Uludağ” kelimeleri kullanılmıştır. Dağ adlarıyla kurulan bitkilerin tamamı. göl. belirtisiz isim tamlaması biçimindedir. Toros. Toros.7.2. Göl ve Dere Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Bu tür bitki adları “deniz. Deniz.104 mezarlık otu mezarlık servisi mezarlık zambağı sahil çamı tarla çöveni tarla gülü tarla mantarı tarla sarmaşığı yayla çayı yayla çiçeği yayla gülü yaylagüzeli yayla kekiği yayla kestanesi yayla otu yayla sarımsağı yayla yavşanı 3.7.2. “deredaban” bitkisi hariç. Uludağ” özel isimlerdir. deniz börülcesi denizgülü deniz otu deniz pırasası deniz rezenesi deniz sarmaşığı .2. dağ armudu dağ baklası dağ çamı dağ çayı dağ çileği dağ çöveni dağ dalak otu dağ elması dağ eriği dağ erik otu dağ gülü dağ karanfili dağ kavağı dağ kestanesi dağ kimyonu dağ kirazı dağ lâlesi dağ marulu dağ nanesi dağ nohudu dağ pırasası dağ reyhanı dağsabunu dağ sakızı dağ sarmaşığı dağ servisi dağ soğanı dağ sümbülü dağ üzümü dağ yemişi Kazdağı köknarı Toros sediri Uludağ köknarı 3. Kazdağı.

Besni. Anadolu. Yalova” kelimeleriyle oluşturulmuştur. Örneğin “Isparta gülü”nün diğer gül türleri arasında. Hindistan. Besni. “Bandırma. Bağdat. Bu tür bitki adları toplam dört tane olup.4.105 deniz soğanı deniz teresi deniz üzümü deniz yosunu deredaban dere kabalağı dereotu göl kestanesi göl soğanı 3. “Malta” aynı zamanda bir devletin adıdır. Fenike. “Cincife” ise bir köy adıdır.5. Şam. Bu adları taşıyan bitkiler. Semt Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Ülke. Kırkağaç. Hindistan. Halep.2. belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. Brüksel. Lübnan.2. Amerika. Hicaz. Karaman. Trabzon. “Girit” ve “Malta” ise birer ada ismi olup. Çin. Kemer. Halep. Ülke. Diyarbakır. Manisa. Yalova” şehir adları. “Anadolu” Türkiye’nin Asya kıtasında kalan bölümünün adı. yayılma alanını gösterir. Trabzon. Hicaz. Bunlardan “Afrika. Ayrıca “Bombay” bir eyalet adı. Manisa. Arabistan. Çin. Malta. Cezayir.7. Cincife. şehir. Kemer. Brüksel. Lübnan. Amerika. Isparta. stanbul. lçe. Girit. Cezayir. Şam. “Malta eriği”nin diğer erik türleri arasında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Mısır” ülke adları. Bursa. Diyarbakır. cehennem ve Kâbe kelimeleri kullanılmıştır. Mısır. Fenike. Kıbrıs. şehir. “Arnavutköy” semt adı. stanbul. üretildiği bölgeyi. Bombay. Arnavutköy. Dinsel Mekân Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Dinsel mekân bildiren bitki adlarında cennet. . Hollanda. Isparta. Hollanda. cehennem zambağı cennet biberi cennet otu Kâbe süpürgesi 3. Karaman. Hint. Kıbrıs. Bursa. Bitkilerde geçen ülke. dünyanın diğer bölgelerinde yetişen aynı bitki türlerinden tat ve kalite olarak farklılık arz eder. Bağdat. ilçe ve semt adlarıyla kurulan bitki adları “Afrika. Kırkağaç” ilçe adları. ilçe ve semt adları bitkinin kaynağını. Bandırma. Şehir. “Antep. Antep. Arabistan.7. Hasankeyf.

106 Afrika menekşesi Amerika bademi Amerika elması Amerika üzümü Anadolu otu Antep fıstığı Antep karası Arabistan defnesi Arnavutköy çileği Bağdat hurması Bandırma kabı Bandırma üzümü Besni üzümü Bombay fasulyesi Brüksel lahanası Bursa buğdayı Cezayir menekşesi Cincife üzümü Çin anasonu Çin gülü Çin karanfili Çin lahanası Çin leylâğı Çin tarçın ağacı Diyarbakır karpuzu Fenike ardıcı Fenike portakalı Girit kekiği Girit lâlesi Girit otu Girit şakayığı Halep çamı Halep şalgamı Hasankeyf tütünü Hicaz buğdayı Hindistan cevizi Hint armudu Hint bademi Hint baklası Hint bezelyesi Hint biberi Hint çiçeği Hint darısı Hint fıstığı Hint fulü Hint hıyarı Hint hurması Hint inciri Hint kamışı Hint keneviri Hint kirazı Hint leylâğı Hint pamuğu Hint pirinci Hint portakalı Hint safranı Hint yağı ağacı Hollanda kavağı Isparta gülü stanbul kekiği stanbul lâlesi stanbul şalgamı stanbul üzümü Karaman kimyonu Kemer patlıcanı Kıbrıs akasyası Kırkağaç kavunu Lübnan sediri Malta eriği Manisa lâlesi Mısır fulü Mısır yasemini Şam fıstığı Şam razakısı Şam üzümü Trabzon çayı Trabzon hurması Yalova misketi 3.7.2.6. . kapalı mekân adlarıyla kurulan bitki adlarını salon ve saray kelimeleri oluşturmuştur. Kapalı Mekân Adlarıyla Kurulan Bitki Adları Kapalı mekânlar insanların oturdukları ve yaşadıkları yerler olup.

107 salon çamı saray çiçeği saray menekşesi .

108 III. B TK ADLARINDA GEÇEN YAPIM EKLER .

sazan. oğlan. topalan ve yemişen kelimelerinde görülmektedir. 33). dolayısıyla canlı olan eklerdir. S MDEN S M YAPMA EKLER simden isim yapma ekleri isim kök ve gövdelerinden isim yapmak için kullanılan yapım ekleridir. 154). Yani isimden isim yapma ekleri. Eski Türkçede bağlılık. Bunlardan bir kısmı az işlek eklerdir. sim kök ve gövdelerinden türetme yapacak eklerin bir kısmı çok işlek. isimden yapılmış isim gövdelerine ve fiilden yapılmış isim gövdelerine eklenirler. Bu ekle kurulmuş iki tane bitki adı tespit edilmiştir: < gön+en < kara oğ(u)l+an < oğ(u)l+an elması < oğ(u)l+an otu < öksüz oğ(u)l+an < saz+an < topal+an < yemiş+en Karacaoğlan mantarı < Karaca oğ(u)l+an mantarı öksüzoğlan çiğdemi < öksüz oğ(u)l+an çiğdemi . türettikleri kelime sayısı oldukça sınırlıdır (Korkmaz. ancak bir iki örnekte görülen bir ektir.109 1. Bu ekler isim köklerine. gönen karaoğlan oğlanelması oğlan otu öksüzoğlan sazan topalan yemişen +AnAk sim köklerine gelerek renk ve şekil benzerliği kuran bir ektir. 174). +An Bu ek işlek olmayan. 33). Bugün canlılığını kaybederek bulunduğu kelimelerde köke karışmış durumdadır. Bu ek gönen. güçlendirme ve çokluk görevindeki bir ekin Türkiye Türkçesine uzanmış ve kökle kaynaşarak canlılığını yitirmiş bir kalıntısı niteliğindedir (Korkmaz. isimden isim yapma eklerinden ve fiilden isim yapma eklerinden sonra gelebilirler (Ergin. Çok belirli bir fonksiyonu yoktur (Ergin. Bu nedenle.

Eşitlik. 36). Ekin getirildiği kelimeler. 167). arpağan bodurgan ışılgan < arpa+gan < bodur+gan < ışıl+gan +cA. isim ve sıfat görevindedir. benzerlik ve karşılaştırma görevinde kullanılan bir ektir (Korkmaz. +çA Aslında bir çekim eki olan bu ek klişeleşerek veya fonksiyon değiştirerek eskiden beri yapım eki hâlinde de kullanılmaktadır (Ergin. 175). Bu ekle kurulmuş toplam üç tane bitki adı tespit edilmiştir.110 bozanak gözenek < boz+anak < göz+enek +gan şlek olmayan eklerden biridir (Ergin. Bu ekle kurulmuş bitki adları şunlardır: acıca ağcaca akça akçaağaç akçabağ akçabardak akçabudak akça elma akçakavak akça kesme akçakızı < acı+ca < ak+ça+ca < ak+ça < ak+ça ağaç < ak+ça bağ < ak+ça bardak < ak+ça budak < ak+ça elma < ak+ça kavak < ak+ça kesme < ak+ça kızı akçayazlık alaca alluca ballıca biberlice börülce cıbarca çökülce çulluca çullukça çüklüce damarlıca darıca < ak+ça yazlık < ala+ca < allı+ca < ballı+ca < biberli+ce < böğürül+ce < cıbır+ca < çöğür+ce < çullu+ca < çulluk+ça < çüklü+ce < damar+lı+ca < darı+ca akça armudu < ak+ça armudu akça buğday < ak+ça buğday .

Bu ekle kurulmuş toplam on bir tane bitki adı tespit edilmiştir: . +çAk Bu ek Türkçede başlangıçtan beri kullanılan. 165). Yapım eki olarak başlıca fonksiyonu küçültme ve sevgi ifade etmektir (Ergin. fakat işlekliği gittikçe azalan bir ektir.111 delice dişice dillice domatça duvaklıca eğece eğrilce ekşice ekşilice gence gerce gollüce gökçe izmelece kaplıca karaca karaca ot kertilce kızılca kızılca dişi kirlice kubatça kurtluca < deli+ce < dişi+ce < dilli+ce < domat+ça < duvaklı+ca < eğe+ce < eğ(i)rili+ce < ekşi+ce < ekşili+ce < gen+ce < ger+ce < kollu+ca < gök+çe < ezmeli+ce < kaplı+ca < kara+ca < kara+ca ot < kirtil+ce < kızıl+ca < kızıl+ca dişi < kirli+ce < kubat+ça < kurtlu+ca kuşça küllüce otu morca ovaca öksüzce örmece pamuça pıtırca sakarca salmanca sarıca erik < kuş+ça < küllü+ce otu < mor+ca < ova+ca < öksüz+ce < örme+ce < pamu(k)+ça < pıtır+ca < sakar+ca < salman+ca < sarı+ca erik morca süpürge< mor+ca süpürge saplıcatinton < saplı+ca tinton suluca armut < sulu+ca armut sulucagümbet < sulu+ca gümbet sütlüce telçe tellice topaçça topluca tüylüce yağlıca yellice yumurca < sütlü+ce < tel+ce < telli+ce < topaç+ça < toplu+ca < tüy+lü+ce < yağlı+ca < yelli+ce < yumur+ca kanlıca mantarı< kanlı+ca mantarı karaca kovuk < kara+ca kovuk kısacamahmut < kısa+ca mahmut tüylüceyumru < tüylü+ce yumru +cAk.

+çU Bu ek Türkçenin eskiden beri kullanılan ve işlekliğini kaybetmemiş bulunan isimden isim yapma eklerinden biridir. Bu ekle kurulmuş bitki adları şunlardır: avukçu ayıcı bardakçı boyacı aspiri boyacı dikeni boyacı katırtırnağı boyacı kökü < avuk+çu < ayı+cı < bardak+çı < boya+cı aspiri < boya+cı dikeni < boya+cı k < boya+cı kökü boyacı papatyası böcü çalgıcı otu davulcu değirmenci değirmenci üzümü deveci bardağı < boya+cı p < bö+cü < çalgı+cı otu < davul+cu < değirmen+ci <değirmen+ci ü < deve+ci bardağı . işleklik derecesi çok yüksektir (Ergin. Kullanım sahası çok geniş. 157). +çI. Bu ekle kurulmuş beş tane bitki adı tespit edilmiştir: burgacan darıcan kekilcen sütlücen tekecen < burga+can < darı+can < kākül+cen < sütlü+cen < teke+cen +cI +cU. kuvvetli bir eğilimi. 1).112 apırcak düvülcek geyicek göğcek kangırcak kapıncak < apır+cak < düğül+cek < geyi(k)+cek < göğ+cek < kangır+cak < kapan+cak pamucak selecek tomçak yağlıcak yumurcak < pamu(k)+cak < sele+cek < top+çak < yağlı+cak < yumur+cak +cAn simden isim yapan +cAn eki. bir özelliği veya bir kabiliyeti ifade eden sıfatların türetilmesine yarar (Çeneli. Başlıca fonksiyonu isimlerin sonuna gelerek meslek ve uğraşma ile ilgili isimler yapmaktır.

+çIk. Başlıca fonksiyonları isimden küçültme ve sevgi ifade eden isimler yapmaktır (Ergin.113 helvacı çöveni helvacı kabağı helvacı kökü kömürcü şıkığı sepetçi kavağı sepetçi söğüdü şerbetçi otu tortçu üzümcü eriği yalancı akasya yalancı biber yalancı çiriş < helva+cı çöveni < helva+cı kabağı < helva+cı kökü < kömür+cü ş < sepet+çi kavağı < sepet+çi söğüdü < şerbet+çi otu < tort+çu < üzüm+cü eriği < yalan+cı akasya < yalan+cı biber < yalan+cı çiriş yalancı eğir yalancı havacıva yalancı ısırgan yalancıkeçi yalancı kenevir yalancı öd ağacı < yalan+cı eğir < yalan+cı h < yalan+cı ısırgan < yalan+cı keçi < yalan+cı k < yalan+cı öd a yalancı lavanta çiçeği < yalan+cı l ç yalancı porsuk bitkisi < yalan+cı p b yalancı portakal ağacı < yalan+cı p a yalancı safran yalancı sümbül < yalan+cı safran < yalan+cı s yalancı tespih ağacı < yalan+cı t a +cIk. 163). bitkilerin adlandırılmasında da kullanılmaktadır. +cUk. Ünlü ve ünsüz uyumlarına bağlı olup. +çUk Bu ek Batı Türkçesinin başından beri görülen ve son zamanlarda çok işlek hâle gelen bir ektir. alçacık altıncık bardacık bebekçik bekmezcik buğdaycık çıyancık dağarcık damarcık davşancık demircik < alçak+cık dikencik durnacık düğmecik ebecik otu ekşimcik elmacık gelincik gercik gevrecik göğemcik hıyarcık iğcik < diken+cik < turna+cık < düğme+cik < ebe+cik otu < ekşim+cik < elma+cık < gelin+cik < ger+cik < gevre(k)+cik < göğem+cik < hıyar+cık < iğ+cik < altın+cık < barda(k)+cık < bebek+çik < pekmez+cik arpacık soğanı < arpa+cık soğanı bardacık eriği < barda(k)+cık eriği < buğday+cık < çıyan+cık < dağar+cık < damar+cık < tavşan+cık < demir+cik horozcuk otu < horoz+cuk otu .

114 iğnecik kabarcık kabarcıkotu kapçık kapçık otu karacık kayacık kayganacık kaymacık keçemçik kesercik kıvırcık kızılcık kokarcık koluncuk < iğne+cik < kabar+cık < kabar+cık+otu < kap+çık < kap+çık otu < kara+cık < kaya+cık < kaygana+cık < kayma+cık < keçem+çik < keser+cik < kıvır+cık < kızıl+cık < kokar+cık < kolon+cuk kovancık kulecik marulcuk nevbetçik pancarcık parlacık soğancık takımcık tatarcık teknecik tomdurcuk varcık yiğilcik yoğurtçuk yüksükçük zivircik < kovan+cık < kule+cik < marul+cuk < nevbet+çik < pancar+cık < parla(k)+cık < soğan+cık < takım+cık < Tatar+cık < tekne+cik < tomur+cuk < var+cık < yiğil+cik < yoğurt+çuk < yüksük+cük < ziver+cik karakazancık < karakazan+cık süleymencik < Süleyman+cık kısacıkmahmut< kısa+cık mahmut kıvırcık salata < kıvır+cık salata +(A)ç Bu ek işlek olmayan eklerden biridir. Bu ekle oluşturulmuş sekiz tane bitki adı tespit edilmiştir. babaç kelimelerinde görülür. Bunlardan akbabaç. akbabaç aktopaç anaç tikeni eneç gagaç geneç soğlaç < akbaba+ç < aktop+aç < ana+ç dikeni < en+eç < gaga+ç < gen+eç < soğla+ç . Eskiden beri ataç. Anlamı kuvvetlendirme fonksiyonu vardır (Ergin. aktopaç sıfat tamlaması. anaç dikeni belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. 175). anaç.

115

topoç

< top+aç

+cıl, +çıl Ünlü ve ünsüz uyumlarına bağlı ve vurgulu, az işlek bir ektir. Eklendiği ada “bir şeye düşkünlük, alışkanlık, bağımlılık, benzerlik” işlevleri katan ad ve sıfatlar türetir (Korkmaz, 44). Bu ekle kurulmuş dört tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan tavşancıl otu bitkisi belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. arakçıl gırçıl okcül < arak+çıl < kır+çıl < ok+çul

tavşancıl otu < tavşan+cıl otu

+çIn şlek olmayan bir isimden isim yapma ekidir, birkaç kelimede bulunmaktadır (MBTS, 3, 3526) Bu ekle kurulmuş üç tane bitki adı tespit edilmiştir. boyaçın dipçin karçin < boya+çın < dip+çin < kar+çin

+daş simlerden “ortaklık, beraberlik” bildiren isim ve sıfatlar türeten bir ektir (Korkmaz, 46). Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir: yaldaş < yal+daş

116

+dın, +dün +dın, +dün eki ay ve gök kelimelerine gelerek kökün belirttiği anlamı pekiştiren ve bunlardan bitki adı kuran bir ektir. Ekin getirildiği kelimeler, isim ve sıfat görevinde kullanılmıştır. aydın aydın çiçeği aydın göz aydın gülü gökdün < ay+dın < ay+dın çiçeği < ay+dın göz < ay+dın gülü < gök+dün

aydın buğday < ay+dın buğday

+dIrIk, +duruk Bu ek organ adlarına gelerek onlarla ilgili alet isimleri yapar. -duruk eki durmak fiilinden gelme olup, tutan anlamını taşımaktadır (Banguoğlu, 170). Bu ekle kurulmuş toplam dört tane bitki adı tespit edilmiştir. -dIrIk eki bunlardan sadece çiğindirik (çiğin “omuz”) kelimesinde organ adına getirilmiştir. çiğindirik ışıldırik oğunduruk sakızdırık < çiğin+dirik < ışıl+dırık < oğul+duruk ? < sakız+dırık

+Il, +al Benzerlik gösteren, adlardan ad ve sıfat türeten bir ektir (Korkmaz, 49). Bu ekle kurulmuş bitki adları şunlardır: kızılağaç kirtil topul < kız+ıl ağaç < kirt+il < top+ul

117

yanal yeşilbiber

< yan+al < yaş+ıl biber

+lAk +lAk eki, isimden fiil yapmakta kullanılan +lA- ve fiilden isim yapan -ik eklerinin birleşmesinden oluşmuştur. sim ve sıfat yapmakta kullanılır (Banguoğlu, 186). Eklendiği kelimeye alışkanlık, süreklilik ve pekiştirme anlamı katan bir ektir. Genellikle ses taklidi kelimelere getirilmiştir. Bu ekle kurulan bitki adları şunlardır: avurtlak aşılak bağırtlak bartlak cırmılak cırtlak cırtlak otu coplak çatlak çatlak otu çıtlak çitlek göbelek < avurt+lak < aşı+lak < bağırt+lak < bart+lak < cırma+lak < cırt+lak < cırt+lak otu < cop+lak < çat+lak < çat+lak otu < çıt+lak < çit-lek < göbe(k)+lek gödelek kabalak kamalak kavuşlak kozalak kuşulak ökselek paflak patlak pıslak sakalak sakızlak söbelek zıplak < gö(v)de+lek < kaba+lak < kama+lak < kavuş+lak < kozak+lak < kuş+lak < ökse+lek < paf+lak < pat+lak < pıs+lak < saka+lak < sakız+lak < söbe+lek < zıp+lak

götlek ormanı < göt+lek ormanı

beslek kaçıran < bes(i)+lek kaçıran

cırtlak sakızı < cırt+lak sakızı

+Ak Eski Türkçedeki +GAk küçültme ve kuvvetlendirme ekiyle ilişkisi olan bu ek, genellikle tek heceli kelimelere gelerek benzetme ve küçültme işleviyle az sayıda adlar türetmiştir (Korkmaz, 35). Bu ekle kurulmuş on dört tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan saçak mantarı belirtisiz isim tamlaması, saçak darı sıfat tamlaması, çanakçatlatan sıfat-fiil grubu biçiminde kurulmuştur.

118

bardak başak benek gölek ışılak kabak kavak

< bart+ak < baş+ak < ben+ek < göl+ek < ışıl+ak < kab+ak < kav+ak

kızılak saçak darı sazak soğanak yangak

< kızıl+ak < saç+ak darı < saz+ak < soğan+ak < yan+ak

saçak mantarı < saç+ak mantarı

çanakçatlatan < çan+ak ç

+Az Küçültme işlevinde isimden isim türeten ve işlek olmayan bir ektir (Korkmaz, 36). Bu ekle kurulmuş iki tane bitki adı tespit edilmiştir: büğrez < büğrü+ez alaz < al+az

+Ik, +Uk Küçültme işlevinde bazı isimler ve sıfatlar türeten bir ektir (Korkmaz, 47). Bu ekle kurulmuş altı tane bitki adı tespit edilmiştir: buğdayık çirtik çükündürük kendirik kütük topuk < buğday+ık < çirt+ik < çukundur+uk < kendir+ik < küt+ük < top+uk

+i Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir:

119

çirti

< çirt+i

+AlAk +AlAk eki, küçültme anlamında isimler türeten ve bazı bitki adlarında kullanılan bir ektir (Banguoğlu, 174). Bu ekle kurulmuş yedi tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan kara topalak sıfat tamlaması biçiminde kurulmuştur. göğelek hohalak kara topalak şangalak takalak topalak yanalak < gök+elek < hoh+alak < kara top+alak < şang+alak < tak+alak < top+alak < yan+alak

+lI, +lU Bu ek, işleklik derecesi çekim eklerine yakın olan (Ergin, 159), Türkiye Türkçesinin her isme gelebilen ve isimden isim ve sıfat türeten eklerinden biridir (Korkmaz, 53). Bitkilerin adlandırılmasında da çok sık kullanılan +lI, +lU eki, bunlardan isim, isim tamlaması, sıfat, sıfat tamlaması ve isnat grubu oluşturmuştur. Bu ekle kurulan bitki adları şunlardır: akbaşlı alasulu allıballı alluca analı kızlı anslı artlı atınaklı atmalı < akbaş+lı < alasu+lu < al+lı bal+lı < al+lı+ca < ana+lı kız+lı < ans+lı ? < art+lı < atınak+lı < atma+lı ayaklı kekik ballı ballı boynuz ballıca ballıdarı benekliköse benli belerce benli üzümü bıyıklı < ayak+lı kekik < bal+lı < bal+lı boynuz < bal+lı+ca < bal+lı darı < benek+li köse < ben+li belerce < ben+li üzümü < bıyık+lı

120

biberlice biberli mantar boynuzlu dücük boynuzlu gelincik boynuzlu haşhaş burmalı marul bürgülü büzgülü çitili kavun çöpürlü çulluca çulluoğlu çüklüce damarlıca daşlıca armut datlıbilem demirli dibi kıllı dikenli acı ot dikenli meyan dikenli mısır dikenli ot dillice dokuzbaşlı dokuzdonlu dokuztepeli domaylı duvaklıca duvaklı mantar düğmeli düzgülü ebeli eğrilce

< biber+li+ce < biber+li mantar < boynuz+lu d < boynuz+lu g < boynuz+lu h < burma+lı marul < bürgü+lü < büzgü+lü < çiti+li kavun < çöpür+lü < çul+lu+ca < çul+lu oğlu < çük+lü+ce < damar+lı+ca < taş+lı+ca armut < tat+lı bilem < demir+li < dibi kıl+lı < diken+li acı ot < diken+li meyan < diken+li mısır < diken+li ot < dilli+ce < dokuzbaş+lı < dokuzdon+lu < dokuztepe+li < dombay+lı < duvak+lı+ca < duvak+lı m < düğme+li < düzgü+lü < ebe+li < eğ(i)ri+li+ce

ekşilice gartlı gollüce göğdeli hanaylı içlikız izmelece kanlıca mantarı kaplıca karakıllı kartallı eğrelti otu katmerli badem kelleliot kıllı kozak kırlı kokulu çayır otu kokulu kiraz kokulu narpis kokulu yonca kurtluca küpeli meçikli mislibuğday Osmanlı lâlesi özüllük pamuklu pıtıraklı otu pürçüklü renkli ot saplı mantar saplı meşe saplıtinton sarı kokulu

< ekşi+li+ce < kart+lı < kol+lu+ca < gövde+li < hanay+lı < iç+li kız < ezme+li+ce < kan+lı+ca m < kap+lı+ca < karakıl+lı < kartal+lı e o < katmer+li b < kelle+li ot < kıl+lı kozak < kır+lı < koku+lu ç o < koku+lu kiraz < koku+lu narpis < koku+lu yonca < kurt+lu+ca < küpe+li < meçik+li < mis+li buğday < Osman+lı lâlesi < öz+lü+lük < pamuk+lu < pıtırak+lı otu < pürçük+lü < renk+li ot < sap+lı mantar < sap+lı meşe < sap+lı tinton < sarı koku+lu

121

sinirli ot sürmeli sütlüce şikirdaklı tamli tatlı tatlı bayram tatlı elması tatlıgöbek tatlı kenger tatlı kök tatlı limon tatlı ravent tatlı su gelinciği tellice tetirli tohumlu bitkiler tokalı dücük toklu topluca topuklutiken tüllü tüylü tüylübaba tüylübarak

< sinir+li ot < sürme+li < süt+lü+ce < çekirdek+li < ŧa’m+lı ? < tat+lı < tat+lı bayram < tat+lı elması < tat+lı göbek < tat+lı kenger < tat+lı kök < tat+lı limon < tat+lı ravent < tat+lı s g < tel+li+ce < tetir+li < tohum+lu b < toka+lı dücük < tok+lu < top+lu+ca < top+lu diken < tül+lü < tüy+lü < tüy+lü baba < tüy+lü barak

tüylü boya tüylüce tüylüceyumru tüylü çay tüylü dalak otu tüylü kanak tüylü meşe tüylütapan tüylütombalak tüylütoparlak unluca üvezli üzümlü yağlıca yağlıcak yağlı dürülü yağlıısırgan yağlımancar yağlı ot yazılı yellice yordanlı zehirli çiğdem zehirli mantar

< tüy+lü boya < tüy+lü+ce < tüy+lü+ce y < tüy+lü çay < tüy+lü d o < tüy+lü kanak < tüy+lü meşe < tüy+lü tapan < tüy+lü t < tüy+lü toparlak < un+lu+ca < üvez+li < üzüm+lü < yağ+lı+ca < yağ+lı+cak < yağ+lı dürülü < yağ+lı ısırgan < yağ+lı+mancar < yağ+lı ot < yazı+lı < yel+li+ce < yordan+lı < zehir+li çiğdem < zehir+li mantar

+lIk, +lUk Bu ek başlangıçtan beri Türkçenin belli başlı isimden isim yapma eklerinden biri olarak kullanılagelmiştir. Geçici olduğu gibi kalıcı isimler de yapar. Yani bir nesnenin bir vasfını bildirerek sıfat gibi kullanılan isimler yaptığı gibi, nesne adı olarak kalıcı isimler de teşkil eder. Başlıca fonksiyonları isimlerden yer, alet, topluluk isimleri ve sıfat yapmaktır (Ergin, 155). Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan +lIk, +lUk eki isim,

122

sıfat ve isim tamlaması biçiminde bitki adları kurmuştur. Bu ekle kurulmuş bitki adları şunlardır: akçayazlık akyazlık almalık ballık ballık otu bataklık nergisi bataklık süseni benlik bızalık boyalık cıcılık civcivlik çavdarlık çibillik çıtlık çulluk daraklık otu develik düdüllük ebelik erelik ekşilik göğlük güllük paralık pirelik sabırlık sakızlık salatalık sarıklık < akçayaz+lık < akyaz+lık < alma+lık < bal+lık < bal+lık otu < batak+lık n < batak+lık s < ben+lik < bıza+lık < boya-lık < cici+lik < civciv+lik < çavdar+lık < çibil+lik < çıt+lık < çul+luk < tarak+lık otu < deve-lik < düdül+lük < ebe+lik < ere(k)+lik < ekşi+lik < gök+lük < gül+lük < para+lık < pire+lik < sabır+lık < sakız+lık < salata+lık < sarık+lık günlük ağacı höllük iğnelik iğnelik otu kanlık karalık karavlık kaymaklık kendilik kırklık kızıllık kofurgalık küllük mancarlık mazlıħ mezarlık otu mezarlık servisi mezarlık zambağı neferlik okluk on bir aylık oymalık özüllük pamukluk sarmalık semizlik soğukluk suluk suvarmılık süngüllük < gün+lük ağacı < (h)öl+lük < iğne+lik < iğne+lik otu < kan+lık < kara+lık < karav+lık < kaymak+lık < kendir+lik < kırk+lık < kızıl+lık < kofurga+lık < kül+lük < mancar+lık < mazı+lık < mezar+lık otu < mezar+lık s < mezar+lık z < nefer+lik < ok+luk < on bir ay+lık < oyma+lık < özlü+lük < pamuk+luk < sarma+lık < semiz+lik < soğuk+luk < su+luk < suvarma+lık < sünük+lük ?

123

süpürgelik şarlık taraklık tespihlik

< süpürge+lik < şa’r+lık < tarak+lık < tespih+lik

üzerlik yağlık yemlik yeşillik

< yüzer+lik < yağ+lık < yem+lik < yeşil+lik

+ ür Ses yansımalı köklerden yeni türetmeler yapılabilmesi için gövde oluşturan bir ektir (Korkmaz, 48). Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir: kütür < küt+ür

+mAn Bu ek, sıfatlardan kişileri niteleyen sıfatlar türeten bir ektir. Eklendiği sıfata “abartma, aşırılık” anlamı katar. şlek bir ek olmadığı için türettiği kelimeler oldukça sınırlıdır (Korkmaz, 58). Asıl fonksiyonu isimden isim yapmak olan bu ekle kurulmuş üç tane bitki adı vardır: arcıman ekşimen orman < arcı+man < ekşi+men < or+man

+mIk, +mUk Bu ekin asıl görevi fiilden isim yapmaktır; ancak “bozamık, çaymık, destimik, karamuk, keçemük” kelimelerinde ekin isimden isim yapma görevinde kullanıldığı görülmektedir.

124

bozamık çaymık destimik karamuk keçemük

< boz+a+mık < çay+mık < desti+mik < kara+muk < keçe+mük

+tırak sim köklerine gelerek “gibilik, benzerlik, yakınlık” anlamları katan bir ektir (Korkmaz, 59). Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir. yabantırak < yaban+tırak

+sü Eski Türkçeden beri dilimizde az işlek olarak kullanılan ve benzerlik sıfatları yapan bir ektir (Banguoğlu, 199). Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir: günsü < gün+sü

+sIl simden benzerlik fiili türeten +sI eki ile fiilden isim türeten -l ekinin kaynaşmasından oluşan bu birleşik ek, dilimizde bir iki kelime bırakmış ölü eklerdendir (Korkmaz, 63). Bu ekle türetilmiş iki tane bitki adı tespit edilmiştir: aħsıl < ak+sıl

iğnesil < iğne+sil

+sIz, +sUz Bu ek, addan “yokluk, eksiklik” bildiren olumsuz anlamda sıfatlar türeten çok işlek bir ektir. “Sahip olma, kendinde bulundurma” görevindeki sıfat türeten +lI, +lU ekinin

125

karşıtıdır (Korkmaz, 64). Bu ekle türetilmiş sekiz tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan altı tanesini, kalıcı bir isim hâline gelmiş olan “öksüz” kelimesi oluşturmaktadır. Bu kelimede ekin belirttiği olumsuzluk anlamı kaybolmuştur. Diğer iki örnekte ise (sapsız, sırımsız) olumsuzluk anlamı bulunmaktadır. Aliöksüz öksüzali öksüzce < Aliök+süz < ök+süz Ali < ök+süz+ce

öksüz çiçeği < ök+süz çiçeği öksüz çiğdemi < ök+süz çiğdemi öksüzoğlan sapsız meşe sırımsız < ök+süz oğlan < sap+sız meşe < sırım+sız

+(I)z, +(U)z simlere ve sayı adlarına gelerek topluluk veya ikilik gösteren bir isimden isim yapma ekidir. Çok eski bir ek olduğu için işlekliğini kaybetmiş, günümüze kalıp hâlinde, eklendiği sözlerle birlikte gelmiştir (Korkmaz, 66). Bu ek sadece boynuz kelimesiyle kurulmuş bitki adlarında görülmektedir. ballı boynuz boynuzlu dücük boynuzlu gelincik boynuzlu haşhaş buynuz < ballı boyun+(u)z < boyun+(u)z+lu dücük < boyun+(u)z+lu gelincik < boyun+(u)z+lu haşhaş < boyun+(u)z

Ar. +î Nispet eki olan î, sonuna geldiği kelimelere “ait olan, ilgili, mensup, …niteliğinde olan” vb. anlamlar katar (MBTS, 2, 1332). Bu ek “Bektaş, meydan, tıp ve yaban” kelimelerine gelerek bitkilerin adlandırılmasında kullanılmıştır. Bunlardan Bektaş bir özel isim,

126

diğerleri ise cins isimdir. Bektaşî, meydanî ve tıbbî kelimeleriyle birer; yabanî kelimesiyle otuz iki tane bitki adı kurulmuştur.

Bektaşî üzümü meydanî tıbbî papatya yabanî akdiken yabanî bezelye yabanî biber yabanî ceviz yabanî elma yabanî enginar yabanî erik yabanî hardal yabanî hindiba yabanî ıspanak yabanî incir yabanî kavun yabanî kereviz yabanî kimyon yabanî kiraz yabanî kuşkonmaz yabanî lahana yabanî mantar yabanî marul yabanî menekşe yabanî mercanköşk yabanî mersin yabanî pancar yabanî pırasa yabanî sarımsak yabanî sedef otu yabanî sinameki

< Bektaş+î üzümü < meydan+î < tıbb+î papatya < yaban+î akdiken < yaban+î bezelye < yaban+î biber < yaban+î ceviz < yaban+î elma < yaban+î enginar < yaban+î erik < yaban+î hardal < yaban+î hindiba < yaban+î ıspanak < yaban+î incir < yaban+î kavun < yaban+î kereviz < yaban+î kimyon < yaban+î kiraz < yaban+î kuşkonmaz < yaban+î lahana < yaban+î mantar < yaban+î marul < yaban+î menekşe < yaban+î mercanköşk < yaban+î mersin < yaban+î pancar < yaban+î pırasa < yaban+î sarımsak < yaban+î sedef otu < yaban+î sinameki

+istan Bu ek. 2.127 yabanî tere yabanî tirfil yabanî turp yabanî tütün yabanî üzüm < yaban+î tere < yaban+î tirfil < yaban+î turp < yaban+î tütün < yaban+î üzüm Far. birer kavim adı olan Arap ve Hint kelimelerinin sonuna gelerek bitkilerin adlandırılmasında kullanılmıştır. bazı kelimelerin sonuna gelerek yer adları. 1441). kavim isimlerinin sonuna gelerek memleket adları yapar (MBTS. +t süt < sü+t . Bu ekle kurulmuş toplam üç tane bitki adı tespit edilmiştir: Arabistan defnesi Hindistan cevizi < Arab+istan defnesi < Hind+istan cevizi küçük Hindistan cevizi < küçük Hind+istan cevizi Moğ. Örneklerde de görüldüğü gibi.

Eski Türkçede ekin hem d’li. isimden yapılmış isim gövdelerine ve fiilden yapılmış isim gövdelerine eklenirler (Ergin.fiilinde kalmıştır (Ergin. t’li şekil. Batı Türkçesinde yalnız iste. 3532). Bitki adlarında kullanılan isimden fiil yapma eklerinin sayısı fazla değildir.128 2. 179). Bunlardan fırıldak çiçeği ve zıngırdak otu belirtisiz isim tamlaması. simlerden olma veya yapma ifade eden fiiller yapar (MBTS. Bu ekle kurulmuş üç tane bitki adı tespit edilmiştir: kanak kanatma türeme < kan+a-k < kan+a-t-ma < tür+e-me +dABirkaç tek heceli ad dışında ses yansımalı sözlerden ses yansımalı fiiller türeten bir ektir (Korkmaz. 3. 182). hem t’li şekilleri vardı. Bu ekler isim köklerine. bengildek çakıldak fışıldayık < bengil+de-k < çakıl+da-k < fışıl+da-yık kurutakırdak < kuru takır+da-k lokurdak şakıldak < lokur+da-k < şakıl+da-k fırıldak çiçeği < fırıl+da-k çiçeği zıngırdak otu < zıngır+da-k otu . Bitki adlarında yer alan isimden fiil yapma ekleri kelimenin sonunda kullanılamaz. S MDEN F L YAPMA EKLER simden fiil yapma ekleri isim kök ve gövdelerinden fiil yapmak için kullanılan eklerdir. kurutakırdak sıfat tamlaması biçiminde kurulmuştur. Bu eklerle kurulmuş örnekler şunlardır: +AFazla işlek olmayan ve bazı kelimelerde görülen bir isimden fiil yapma ekidir. 114). çünkü isimden fiil yapma eklerinden sonra fiilden isim yapma eki gelmelidir.

129 +lABu ek. Bu ek Türkçede eskiden beri hep aynı kalmıştır (Ergin. 180). isimden fiil yapma eklerinin en işlek olanıdır. +lA. aklan aşılak aşılama bağlaşık cırlangıç cırtlak cırtlak otu cırtlan cırtlavuk cızlağan cızlayık coplak çatlağan çatlak çatlak otu çatlangaç çırlavuk çıtlak çıtlamak < ak+la-n < aşı+la-k < aşı+la-ma < bağ+la-şık < cır+la-ngıç < cırt+la-k < cırt+la-k otu < cırt+la-n < cırt+la-vuk < cız+la-ğan < cız+la-yık < cop+la-k < çat+la-ğan < çat+la-k < çat+la-k otu < çat+la-ngaç < çır-la-vuk < çıt+la-k < çıt+la-mak çıtlamık çöpleme dallama demirliyen dişlek darı erekleme göğlemez hartlap haşlama havazla hıyarlama kakalaşka papurtlama patlak patlangaç patlangıç sakızlak sütleğen şaplak zıplak < çıt+la-mık < çöp+le-me < dal+la-ma < demir+le-y-en < diş+le-k darı < erek+le-me < göğ+le-mez < hart+la-p < haş+la-ma < havaz+la! < hıyar+la-ma < kaka+la-şka < papurt+la-ma < pat+la-k < pat+la-ngaç < pat+la-ngıç < sakız+la-k < süt+le-gen < şap+la-k < zıp+la-k beslek kaçıran < bes(i)+le-k kaçıran götlek ormanı < göt+le-k ormanı cırtlak sakızı < cırt+la-k sakızı .ekiyle kurulmuş çok sayıda bitki adı bulunmaktadır. Hemen hemen her çeşit ismin sonuna gelerek yapma veya olma ifade eden fiiller yapar.

göğündürme lâlesi belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. en çok kullanılanı bu ektir. F LDEN F L YAPMA EKLER Fiilden fiil yapma ekleri fiil kök ve gövdelerinden fiil yapmak için kullanılan eklerdir. Faktitif ekleri içinde bugün en işlek olanı. 200). Bu ekler fiil köklerine. Bu ek fonksiyonları tamamıyla birbirinin aynı olan ve bu yüzden aynı isim altında toplanan birkaç ekten biridir.gibi oldurma ve yaptırma ekidir. 212). Faktitif ekleri denilen bu ekler oldurma ve yaptırma ifade ederler. Yani olma veya yapma ifade eden fiillerden oldurma veya yaptırma ifade eden fiiller yaparlar (Ergin. -tUrBu ek. çobankaldıran ve gelingüldüren sıfat-fiil grubu. Bu ekle kurulmuş bitki adlarından alma erdiren. -dIr-.130 3. -dUr-. -ar. fakat çok geniş bir işleklik derecesine sahiptir (Ergin. Ekin getirildiği kelimeler isim ve sıfat görevinde kullanılmaktadır. fiilden yapılmış fiil gövdelerine ve isimden yapılmış fiil gövdelerine eklenirler. azırgan batırgan < az-ı-r-gan < bat-ı-r-gan bitirge çevirdik < bit-i-r-ge < çev-i-r-dik < alma er-dir-en < ban-dır-ma < boz-dur-ma < çoban kal-dır-an < gelin gül-dür-en göğündürme yaldıran yandıraz < gök+ü-n-dür-me < yal-dır-an < yan-dır-az göğündürme lâlesi < gök+ü-n-dür-me l . 209). alma erdiren bandırma bozdurma çobankaldıran gelingüldüren -r. Türkçede eskiden beri bulunan ve işlek olarak kullanılan fiilden fiil yapma eklerinden biridir. -tIr-. -r.eki de Türkçede eskiden beri görülen ve işlek olarak kullanılan bir fiilden fiil yapma ekidir. ünlüyle biten tek heceli fiillerle ünsüzle biten bütün fiil kök ve gövdelerini içine alır (Ergin.ve -t. -ar-r-.. şleklik sahası. Sayıları azdır.

211). Bunlardan çömlekçatlatan sıfat-fiil grubu biçimindedir. 136). Yani fiillerden oldurma ve yaptırma ifade eden fiiller yapar. Türkçede eskiden beri görülen ve işlek olarak kullanılan bir fiilden fiil yapma ekidir (Ergin. Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir. . çömlekçatlatan < çömlek çatla-t-an ısıtan kanatma < ısı-t-an < kana-t-ma kurudan kurutma sürtmeğ < kuru-t-an < kuru-t-ma < sür-t-mek -(i)zEski Türkçede de sayılı örnekler veren bir ettirgenlik ekidir. Bu ekle kurulmuş altı tane bitki adı tespit edilmiştir. Türkiye Türkçesine uzanan birkaç kelimede kaynaşmış ve kalıplaşmış durumdadır (Korkmaz. Bu bitki adı belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur.131 çevrince çıkart eğriboyun eğrilce eğrilcen otu eğrim eğri yavşan gömürgen kıvrak buğday kıvrak darı kıvrışık köpürcek köpürgen köygöçüren < çev-i-r-ince < çık-ar-t < eğ-(i)-r-i boyun < eğ-(i)-r-i+li+ce < eğ-(i)-r-ilcen o < eğ-(i)-r-im < eğ-(i)-r-i yavşan < göm-ü-r-gen < kıv-(ı)-r-ak b < kıv-(ı)-r-ak darı < kıv-(ı)-r-ışık < köpü-r-ecek < köpü-r-gen < köy göç-ü-r-en ötürge pıtırgan pıtrak sıyırma sıyırma dikeni sıyırma pakla süpürge süpürge çalısı süpürge darısı süpürge kamışı süpürgelik süpürge otu < öt-ü-r-ge < bat-ı-r-gan < bat-ı-r-ak < sıy-ı-r-ma < sıy-ı-r-ma d < sıy-ı-r-ma pakla < süp-ü-r-ge < süp-ü-r-ge çalısı < süp-ü-r-ge d < süp-ü-r-ge k < süp-ü-r-gelik < süp-ü-r-ge otu -tBu ek de faktitif eklerinden biridir.

yani olma ifade eden fiillerden meçhul fiiller yapar. kalıntı bitki sıfat tamlaması biçiminde kurulmuştur. Edilgenlik ekinin geçtiği bitki adları şunlardır: asılmışadam dökülcen dökülgen dutulga dürülü -n. 202). çekim sırasında faili olmayan. gösterdiği hareketin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan fiillerdir (Ergin. Meçhul fiiller fail istemeyen. Karşıladıkları hareket o hareketi yapan veya olan nesnenin üzerinde döndüğü için -n. Edilgenlik ve meçhullük eki geçişli fiillere de. Bu ek geçişsiz. geçişsiz fiillere de getirilmektedir.(Dönüşlülük) Bu ek de Türkçede eskiden beri kullanılan çok işlek bir fiilden fiil yapma ekidir. 204).eki ile yapılan bu fiillere dönüşlü fiiller ve -n.(Edilgenlik) Türkçede eskiden beri işlek olarak kullanılan fiilden fiil yapma eklerinden biridir. Fonksiyonu. Fonksiyonu edilgenlik ve meçhullük ifade eden fiiller yapmaktır.132 emzik otu < em-(i)z-ik otu -l.ekine de dönüşlülük eki adı verilir (Ergin. aldangeç bandık bandırma cırlangıç çatlangaç < alda-n-gaç < ba-n-dık < ba-n-dırma < cırla-n-gıç < çatla-n-gaç çevrince çıkıntı devrinti göğündürme < çev(i)r-i-n-ce < çık-ı-n-tı < dev(i)r-i-n-ti < gök+ü-n-dürme < as-ı-l-mış adam < dök-ü-l-cen < dök-ü-l-gen < tut-u-l-ga < dür-ü-l-ü gömülgen kurulgan soyulgan yapılcan yayılgan < göm-ü-l-gen < kur-u-l-gan < soy-u-l-gan < yap-ı-l-can < yay-ı-l-gan dövülmüş avrat otu < döv-ü-l-müş a o göğündürme lâlesi < gök+ü-n-dürme l . Aşağıdaki bitki adlarından asılmışadam ve dövülmüş avrat otu sıfat tamlaması biçiminde kurulmuştur. kendi kendine yapma veya olma ifade eden fiiller yapmaktır. Dönüşlülük ekiyle kurulmuş bitki adlarından göğündürme lâlesi ve sulandık otu belirtisiz isim tamlaması.

( şteşlik) < kal-ı-n-tı bitki < patla-n-gaç < patla-n-gıç < sula-n-dık otu urunguç yalangı yığınç < ur-u-n-guç < yala-n-gı < yığ-ı-n-ç Bu ek. Türkçede eskiden beri çok işlek olarak kullanılan fiilden fiil yapma eklerindendir.ekinin asıl ortaklaşma fonksiyonu iki şekilde ortaya çıkar. bağlaşık bitişik çanak yapraklılar bitişik taç yapraklılar gidişgen gidişgen otu ilişken kakalaşka kıvışkan kıvrışık kıyışak uruşman < bağla-ş-ık < bit-i-ş-ik çanak yapraklılar < bit-i-ş-ik taç yapraklılar < git-i-ş-gen < git-i-ş-gen otu < il-i-ş-ken < kakala-ş-ka < kıv-ı-ş-kan < kıv(ı)r-ı-ş-ık < kıy-ı-ş-ak < ur-u-ş-man . iki tip ortaklık ifade eder: Karşılıklı yapılma. Ortaklaşma ifade eden fiiller müşterek yapılan. birlikte yapılma (Ergin. Yaptığı fiiller bir ortaklaşma veya bir oluş ifade ederler. şteşlik ekiyle kurulmuş bitki adlarından bitişik çanak yapraklılar ve bitişik taç yapraklılar sıfat tamlaması.133 kalıntı bitki patlangaç patlangıç sulandık otu -ş. birden fazla fail tarafından yapılan fiillerdir. -ş. 207). gidişgen otu belirtisiz isim tamlaması biçimindedir.

nesne karşılayan kelimeler olarak sıfatfiiller. En fazla -An ekiyle yapılmış örneklere rastlanır. Bu ekle kurulmuş çok sayıda bitki adı bulunmaktadır: acı kokan < acı kok-an akçalıbasan < akçalı bas-an . isimden fiil yapma eklerinden ve fiilden fiil yapma eklerinden sonra gelebilirler. adetleri sayılamayacak kadar çoktur (Ergin. Bu ekler fiil köklerine. Bitki adlarında kullanılan fiilden isim yapma eklerinin çoğunu sıfat-fiil ekleri ve fiil isimleri oluşturmaktadır. 333). Sıfat-fiil ekleriyle kurulan çok sayıda bitki adı bulunmaktadır. Geniş zaman sıfat-fiili yapmak için en çok bu ek kullanılır (Ergin. anlam bakımından isim cinsinden kelimeler arasına girer. Bu şekildeki kullanışları da gayet geniştir. eskiden beri en geniş ölçüde kullanılan bir sıfat-fiil ekidir. Sıfat-fiillerde hareket ifadesinden başka. 334). fiil kök ve gövdelerinden isim yapmak için kullanılan eklerdir. Sıfat-Fiil Ekleriyle Kurulan Bitki Adları Sıfat-fiiller nesnelerin hareket vasıflarını karşılayan fiil şekilleridir. zaman ifadesi de vardır (Ergin. Hareket vasıflarını belirtmek üzere nesneleri karşıladıklarına göre. isimden yapılmış fiil gövdelerine ve fiilden yapılmış fiil gövdelerine eklenirler. -AcAk Gelecek zaman ifade eden bu ek ile kurulmuş bir tane bitki adı bulunmaktadır: saracak < sar-acak -An Geniş zaman ifade eden bu ek. 184).134 4.1. Yani fiilden isim yapma ekleri. F LDEN S M YAPMA EKLER Fiilden isim yapma ekleri. Sıfat-fiil ekleri kalıcı adlar türetir. Fiilden isim yapma ekleriyle yapılan isimler çok çeşitli olup. Eski Türkçede -gAn şeklindeydi. Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan fiilden isim yapma eklerinin tamamı şunlardır: 4.

135 alma erdiren < alma erdir-en ayıboğan azan bacakkıran bağboğan bağbozan baklakıran balıkkıran belbağlayan biten boğaz alan böcekkapan cırtatan çakalboğan çalıbasan çanakkıran çarıkkesen < ayı boğ-an < az-an < bacak kır-an < bağ boğ-an < bağ boz-an < bakla kır-an < balık kır-an < bel bağla-y-an < bit-en < boğaz al-an < böcek kap-an < cırt at-an < çakal boğ-an < çalı bas-an < çanak kır-an < çarık kes-en diken dilburan dilkanatan dilkiboğan domalan eldüren elkoğan elkurtaran eren erkurtaran eryeten evcikıran gecebiten gelinboğan gevreyen göçkovan < dik-en < dil bur-an < dil kanat-an < dilkiboğ-an < domal-an < el dür-en < el koğ-an < el kurtar-an < er-en < er kurtar-an < er yet-en < evci kır-an < gece bit-en < gelin boğ-an < gevre-y-en < göç kov-an balık öldüren < balık öldür-en beslek kaçıran < beslek kaçır-an bostanbozan < bostan boz-an gelingüldüren < gelin güldür-en göktenyağan < gökten yağ-an gübür kaldıran < gübür kaldır-an günebakan günetapan hamurkesen hapkesen haptutan hoşkuran hoşvaran hoşveren ısıtan itboğan kalegezen kanburuyan kankurutan < güne bak-an < güne tap-an < hamur kes-en < hap kes-en < hap tut-an < hoş kur-an < hoş var-an < hoş ver-en < ısıt-an < it boğ-an < kale gez-en < kan buru-y-an < kan kurtar-an çanakçatlatan < çanak çatlat-an çobançökerten < çoban çökert-en çobankaldıran < çoban kaldır-an çökeren çömelen demirbozan demirdelen demirliyen destebasan destebozan < çöker-en < çömel-en < demir boz-an < demir del-en < demirle-y-en < deste bas-an < deste boz-an çömlekçatlatan< çömlek çatlat-an desteçürüten < deste çürüt-en deveçökerten < deve çökert-en kaplanboğan < kaplan boğ-an .

136

kardelen kargabüken kargadelen kasan kayışkıran kazandelen kendi biten kocadepen kotankıran koyunkıran kurtboğan kurudan kuzukıran küpdüşen küpkıran

< kar del-en < karga bük-en < karga del-en < kas-an < kayış kır-an < kazan del-en < kendi bit-en < koca dep-en < kotan kır-an < koyun kır-an < kurt boğ-an < kurut-an < kuzu kır-an < küp düş-en < küp kır-an

orakkıran sabankıran sakalıslayan silisseven sinekkapan sinekkıran sinektutan tıkan tüylütapan uçkurutan yaldıran yandıran yerebakan yerebatan yeregeçen yerekaçan yeryaran

< orak kır-an < saban kır-an < sakal ısla-y-an < silis sev-en < sinek kap-an < sinek kır-an < sinek tut-an < tık-an < tüylü tap-an < uç kurut-an < yaldır-an < yandır-an < yere bak-an < yere bat-an < yere geç-en < yere kaç-an < yer yar-an

sakalçürüten < sakal çürüt-en serpenekıran < serpene kır-an

karıgezdiren < karı gezdir-en

komşugezen < komşu gez-en

köle doyuran < köle doyur-an

namazbozan < namaz boz-an

-Ar, -Ir Çok işlek bir ektir. Bu ek, eklendiği fiilin gösterdiği işi bir özellik olarak “her zaman üzerinde bulundurma” niteliğinde sıfatlar ve bazı kalıcı adlar türetmiştir (Korkmaz, 104). -Ar eki gezer, kesercik, kokar ve üzerlik kelimelerinde; -Ir eki ise iletir ve yumru kelimelerinde kullanılarak bitki adları oluşturmuştur. Bu ekle kurulmuş on tane bitki adı tespit edilmiştir. gezer iletir kesercik kokar kokar ağaç < gez-er < ilet-ir < kes-er+cik < kok-ar < kok-ar ağaç

137

kokar çaşır kokar ot kokarzade üzerlik yumru

< kok-ar çaşır < kok-ar ot < kok-ar+zade < yüz-er+lik < yum-ur+u

-dI, -dU, -tI, -tU -DI, -DU geçmiş zaman ekinin kalıplaşması sonucu oluşan ve yapım eki olarak kullanılan bir sıfat-fiil ekidir (Korkmaz, 172). Bazı kalıcı isimlerde bulunan bu ek, son zamanlarda sıfat-fiil eki durumuna geçmiştir. Her hâlde bu ekin sıfat-fiil eki olduğunu ihtiyatla kabul etmek lazımdır (Ergin, 337). Bu ekle kurulmuş bitki adları şunlardır: akberdi beybeğendi bulgarsıktı dalasıçtı dalbastı < ak ver-di < bey beğen-di < bulgar sık-tı < dala sıç-tı < dal bas-tı gündoğdu gündöndü < gün doğ-du < gün dön-dü

kuzukemirdi < kuzu kemir-di paşabeğendi < paşa beğen-di şişti < şiş-ti

-dIk, -tık Geçmiş zaman ifade eden ve çok kullanılan bir sıfat-fiil ekidir. Bu ekin dikkati çeken tarafı, bilhassa iyelik eki alarak kullanılmasıdır. yelik eki, sıfat-fiil eki ile âdeta kaynaşmış durumdadır. Bu ek de şekil ve zaman eki durumuna geçmeyen bir sıfat-fiil ekidir (Ergin, 335). Bu ekle kurulmuş dört tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan “bildik ve karayandık” örneklerinde kalıcı isim yapma görevinde kullanılan ek, “yağmurbastığı” örneğinde sıfat-fiil eki fonksiyonundadır. sulandık otu bitkisi de belirtisiz isim tamlaması biçimindedir. bildik karayandık < bil-dik < kara yan-dık

sulandık otu < sulan-dık otu yağmurbastığı < yağmurbas-tık-ı

138

-gAn, -kAn Bu ek, eskiden beri kullanılan ve bugün işlek olarak birçok kalıcı isim örneğinde görülen bir sıfat-fiil ekidir. Fonksiyonunda kuvvetli bir aşırılık manası vardır. Teşkil ettiği isimler çok yapan ve olanı ifade eder (Ergin, 190). Bu ekin fonksiyonunu aşağıda sıralanmış olan bitki adlarında da görmek mümkündür. bağırgan baldırgan bıyırgan bitgen buyurgan cegirgen cızlağan çatlağan çıçırgan çığırgan dadırgan dalağan dökülgen ergen fısırgan gidişgen < bağır-gan < baltır-gan < buyur-gan < bit-ken < buyur-gan < çekir-gen < cızla-gan < çatla-gan < çıçır-gan < çığır-gan < tatır-gan < dala-gan < dökül-gen < er-gen < fısır-gan < gitiş-ken gömülgen ısırgan ışığan ilişken kavlağan kıvışkan köpürgen kurugan kurulgan pıtırgan sergen soyulgan sütleğen yağlıısırgan yayılgan < gömül-gen < ısır-gan < ışı-gan < iliş-ken < kavla-gan < kıvış-kan < köpür-gen < kuru-gan < kurul-gan < batır-gan < ser-gen < soyul-gan < sütle-ğen < yağlı ısır-gan < yayıl-gan

bozbağırgan < boz bağır-gan

yalancı ısırgan < yalancı ısır-gan

-mAz Olumsuz geniş zaman partisip eki olan bu ek, Türkçede eskiden beri geniş ölçüde kullanılmaktadır. -mAz ekinin aslında -mA- olumsuzluk ve -z partisip veya isim yapma ekinin birleşmesinden ortaya çıktığı açıktır (Ergin, 336). Bu ekle kurulmuş altı tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan çalıbasmaz, hüryemez, kuşkonmaz ve yabani kuşkonmaz bitkileri sıfat-fiil grubu biçiminde kurulmuştur.

139

çalıbasmaz hölemez hüryemez karamaz kuşkonmaz yabanî kuşkonmaz

< çalı bas-maz < höle-mez < hür ye-mez < kara-maz < kuş kon-maz < yabanî kuş kon-maz

-mIş Geçmiş zaman ifade eden ve çok kullanılan bir sıfat-fiil ekidir. Bu ek de aynı zamanda şekil ve zaman eki durumuna geçen sıfat-fiil eklerindendir. Sıfat-fiil eki olarak bu ekin geçmiş zaman ifadesinde öğrenilen geçmiş zaman ifadesi pek yoktur. Sadece geçmiş zaman ifadesi vardır (Ergin, 335). Aşağıdaki bitki adlarında da görüldüğü gibi, -mIş eki karamış ve yemiş kelimelerinde geçmektedir. Bu ekle kurulmuş altı tane bitki adı tespit edilmiştir: kara yemiş karamış kazık yemiş koca yemiş sarı yemiş yemiş < kara ye-miş < kara-mış < kazık ye-miş < koca ye-miş < sarı ye-miş < ye-miş

4.2. Fiil simleriyle Kurulan Bitki Adları Fiil isimlerinin asıl fonksiyonu varlık, mefhum, eşya gibi nesne isimleri yapmak değil; hareket ve iş isimleri yapmaktır (Ergin, 187). Türkçede fiil ismi yapmak için şu üç ek kullanılır: -Iş; -mA; -mAk. Fiil isimleriyle kurulmuş bitki adları şunlardır:

140

-Iş, -Uş Bu ek -mA ve -mAk tipinde fiil isimleri yapan eklerden biridir. şleklik sahası onlar gibi bütün fiil kök ve gövdelerini içine alır. Tek ve çok heceli fiil kök ve gövdelerinden fiilin esas anlamını değiştirmeden, yapılan işin tarzını bildiren geçici kılış adları türetir (Korkmaz, 106). Bu ekle kurulmuş üç tane bitki adı tespit edilmiştir: bitiniş iğdiş üşüş < bitin-iş < igit-iş < üş-üş

-mA şleklik sahası bütün fiil kök ve gövdelerini içine alan bir ektir. -mA ekinin fonksiyonu iş isimleri yapmaktır. ş de harekete göre bir çeşit nesnedir. Onun için -mA’lı isimler iş ifadesi yanında kalıplaşarak veya kalıplaşmadan birçok belirli nesne, eşya ismi olarak isim ve sıfat şeklinde kullanılırlar (Ergin, 186). Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan bu ek bazı örneklerde isim ve sıfat tamlaması oluşturmuş; kimi zaman tamlayan, kimi zaman tamlanan görevinde kullanılmıştır. ezmelice ve suvarmalık örneklerinde -mA’nın üzerine yapım eki gelmiştir. acıma akasma akbulama akça kesme akçöpleme asma aşılama atmalı balaşlama bandırma bozdurma can kesme < acı-ma < ak as-ma < ak bula-ma < akça kes-me < ak çöple-me < as-ma < aşıla-ma < at-ma+lı < bal aşıla-ma < bandır-ma < bozdur-ma < can kes-me çekme çetme çıkma çitime çöpleme dağlama dallama dikme dolama otu dolma biber dolma otu dürme < çek-me < çet-me < çık-ma < çite-me < çöple-me < dağla-ma < dalla-ma < dik-me < dola-ma otu < dol-ma biber < dol-ma otu < dür-me

141

evlenme çiçeği< evlen-me çiçeği erekleme gıcime haşlama hıyarlama ilme izmelece kabartlama kakma kara asma kara derme kertme kesme < erekle-me < gıcı-ma < haşla-ma < hıyarla-ma < il-me < ez-me+lice < kabartla-ma < kak-ma < kara as-ma < kara der-me < kert-me < kes-me

kurutma oymalık papurtlama sıvarma suvarmılık sıyırma

< kurut-ma < oy-ma+lık < papurtla-ma < suvar-ma < suvar-ma+lık < sıyır-ma

göğündürme < göğündür-me

sıyırma dikeni < sıyır-ma dikeni sıyırma pakla < sıyır-ma bakla tarma türeme turma ulama < tar-ma < türe-me < tur-ma < ula-ma

yarma şeftali < yar-ma şeftali

-mAk stisnasız bütün fiil kök ve gövdelerine getirilen bu ek, eskiden beri Türkçenin fiilden isim yapma eklerinin başında gelir. Fonksiyonu, fiillerin hareket isimlerini yapmaktır (Ergin, 185). -mAk eki “acı-, ek-, il-, kar-, somur-, sürt-, tok-” fiillerine gelerek onlardan bitki adları kurmuş ve kalıcı isimler yapmıştır. Bunlardan ekmek ağacı ve ekmek ayvası belirtisiz isim tamlaması; tokmak üzüm ise sıfat tamlaması biçimindedir. acımak < acı-mak sımak sormaħ sürtmeğ < sı-mak < somur-mak < sürt-mek

ekmek ağacı < ek-mek ağacı ekmek ayvası < ek-mek ayvası garmak ilmek < kar-mak < il-mek

tokmak üzüm < tok-mak üzüm

142

4.3. Diğer Fiilden sim Yapma Ekleriyle Kurulan Bitki Adları

-Im, -Um Genellikle fiilin gösterdiği işi ada çeviren, o işle ilgili hareket adı yapan bir ektir. Başka bir anlatımla, fiilin gösterdiği işin adıdır. Bu ek ünlü ile biten fiillere yalnız -m olarak, ünsüz ile bitenlere, araya -I- / -U- bağlantı ünlüsü alarak eklenir (Korkmaz, 89). Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan bu ek, örneklerde de görüldüğü gibi kalıcı isimler yapmıştır. Bunlardan kırkboğum ve sarısalkım sıfat tamlaması; salkım ağacı da belirtisiz isim tamlaması biçimindedir. çildirim doğum eğlim eğrim ilim kırkboğum kıvrım < çıldır-ım < doğ-um < eğil-im < eğir-im < il-im < kırk boğ-um < kıvır-ım öğüm sarısalkım sırım takımcık üzüm < ör-üm < sarı sark-ım < sır-ım < tak-ım+cık < üz-üm

salkım ağacı < sark-ım ağacı

-em şlek olmayan, yalnızca birkaç kelimede görülen bir ektir (Korkmaz, 72). Bu ekle kurulmuş iki tane bitki adı tespit edilmiştir: çekem düğem < çek-em < düğ-em

-AğAn Daha çok tek heceli fiil köklerine gelen, eklendiği fiildeki hareketi sürekli ve çokça yapanı gösteren, abartma görevinde sıfatlar türeten birleşik bir ektir (Korkmaz, 69). Fonksiyon bakımından -gAn, -kAn’a benzer (Ergin, 191). Bu ekle kurulmuş dört tane bitki adı tespit edilmiştir:

143

artıgan burağan çalağan küseğen

< art-ağan < bur-ağan < çal-ağan < küs-eğen

-cAn -cAn eki, getirildiği fiildeki işi sürekli ve çokça yapanı gösteren bitki adları kurmuştur. Bu ekle kurulmuş toplam beş bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan eğrilcen otu bitkisi belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. dökülcen eğilcen eğrilcen otu gidilcen yapılcan < dökül-cen < eğil-cen < eğril-cen otu < git-il-cen < yapıl-can

-ce -ce eki fazla işlek olmayan ve fiilin gösterdiği hareketle ilgili isimler türeten bir ektir. Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı tespit edilmiştir: çevrince < çev(i)rin-ce

-ç, -aç Bu ek, getirildiği fiildeki hareketi yapanı, yapılan hareketi veya o hareketle ilgili bir niteliği, bir özelliği gösteren soyut isimler ve sıfatlar türetme görevi yüklenmiştir (Korkmaz, 76). Fonksiyonunda bir aşırılık ifadesi vardır (Ergin, 191). Bitkilerin adlandırılmasında kullanılan bu ek “erinç, yığınç” örneklerinde dönüşlü fiil gövdelerine getirilmiştir. Bu ekle kurulmuş beş tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan alakakaç bitkisi sıfat tamlaması biçiminde kurulmuştur.

144

alakakaç erinç geliç tıkıç yığınç

< ala kak-aç < erin-ç < gel-i-ç < tık-ı-ç < yığın-ç

-ecen Bu ek, getirildiği fiildeki hareketi çokça yapanı gösteren bir fiilden isim yapma ekidir. Bitkilerin adlandırılmasında çok kullanılan bir ek değildir. Bu ekle kurulmuş dört tane bitki adı tespit edilmiştir: eğecen emecen ivecen söğecen < eğ-ecen < em-ecen < iv-ecen < söğ-ecen

-gA Bu ek Türkçede eskiden beri görülen, eskiden çok kullanılan, fakat sonradan işlekliğini kaybeden bir ektir. Bugün görülen örnekleri fazla değildir. Hareketi yapanı, olanı veya yapılan nesneleri karşılayan isimler yapar (Ergin, 189). Bu ek “bitirge, gölge, ötürge, süpürge ve tutulga” kelimelerinde kullanılarak bitki adları oluşturmuştur. Bunlardan gölge bitkileri, süpürge çalısı, süpürge darısı, süpürge kamışı ve süpürge otu kelimeleri belirtisiz isim tamlaması biçimindedir. bitirge dutulga kakalaşka ötürge süpürge < bitir-ge < tutul-ga < kakalaş-ka < ötür-ge < süpür-ge süpürge çalısı < süpür-ge çalısı süpürge darısı < süpür-ge darısı süpürge kamışı< süpür-ge kamışı süpürgelik süpürge otu < süpür-ge-lik < süpür-ge otu

gölge bitkileri < köli-ge bitkileri

145

-gAç Eskiden beri görülen, fakat işlek olmayan bir ektir (Ergin, 190). Fiil kök ve gövdelerinden ad ve sıfatlar türetir. Eklendiği fiil gövdeleri genellikle -n- ve -r- çatı eki almış gövdelerdir (Korkmaz, 79). Bunlardan çobansüzgeci belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. Diğerleri ise türemiş yapılı bitki adlarıdır. aldangeç angaç burgaç çatlangaç patlangaç < aldan-gaç < an-gaç < bur-gaç < çatlan-gaç < patlan-gaç

çobansüzgeci < çoban süz-geç-i

-gI, -gU; -kI, -kU Türkçede eskiden beri işlek olarak kullanılan eklerden biridir (Ergin, 189). Eklendiği fiilin son ses durumuna göre ön sesi tonlu ve tonsuz biçimler alabilen ek, genellikle tek heceli fiil kökleriyle çeşitli çatı ekleri almış fiil gövdelerinden adlar türeten çok işlek bir ektir. Bu ek, görevi bakımından çeşitli araç-gereç adları, çeşitli nitelikte somut ve soyut adlar türetir (Korkmaz, 80-81). Bu ekle kurulmuş bitki adları, örneklerde de görüldüğü gibi, sıfat ve isim görevinde kullanılmaktadır. “çalgıcı otu ve sergi üzümü” bitkileri birleşik yapılı kelimeler olup, belirtisiz isim tamlaması görevinde kullanılmıştır. Diğerleri ise türemiş yapılı bitki adlarıdır. bitki bürgülü büzgülü çalgıcı otu < bit-ki < bür-gü-lü < büz-gü-lü < çal-gı-cı otu düzgülü ısırgı yalangı < düz-gü-lü < ısır-gı < yalan-gı

sergi üzümü < ser-gi üzümü

146

-gIç, -gUç Türkçede eskiden beri görülen, fakat işlek olmayan bir ektir. Yapan, olan veya yapılan nesneleri karşılayan isimler yapar (Ergin, 190). Bu ekle kurulmuş sekiz tane bitki adı tespit edilmiştir. angıç bizlengiç cırlangıç kabargıç kösgüç kuyguç patlangıç urunguç < an-gıç < bizle-giç < cırlan-gıç < kabar-gıç < küs-güç < koy-guç < patlan-gıç < urun-guç

-gIl, -gUl -gIl, -gUl eki fiilden isim yapan; ancak bitkilerin adlandırılmasında çok az kullanılan bir ektir. Bu ekle kurulmuş üç tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan kara büzgül bitkisi sıfat tamlaması biçiminde kurulmuştur. ergil ezgil karabüzgül < er-gil < ez-gil < kara büz-gül

-gIn, -gUn; -kUn Bu ek Türkçede eskiden beri kullanılan ve bugün birçok örneği bulunan işlek bir ektir. Esas itibarıyla tek heceli fiil köklerine getirilir. Birden çok heceli fiil kök ve gövdelerine getirilmesi çok nadirdir. Fonksiyonunda bir büyültme, bir aşırılık manası vardır. Teşkil ettiği isimler, olan veya yapılan nesneleri; yapılan işi karşılar (Ergin, 189). Bu ek, tek heceli bazı fiil köklerine getirilerek onlardan bitki adları türetmiştir. Bunlardan kırgın

147

otu bitkisi belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. Bu ekle türetilmiş bitki adları şunlardır: argun bıçgın ezgin kılgın kırgın otu solgun yaygın < ar-gun < bıç-kın < ez-gin < kıl-gın < kır-gın otu < sol-gun < yay-gın

-I, -U Daha çok tek heceli geçişli ve geçişsiz fiillere gelen bu ek, çok işlek ve verimli bir ektir. şlev bakımından fiilin gösterdiği işin ürünü veya sonucu olan somut ve soyut adlar ve sıfatlar türetir (Korkmaz, 82). Eski Türkçedeki -g fiilden isim yapma ekinin Batı Türkçesinde düşmesi yüzünden yardımcı sesin fiilden isim yapma eki hâline gelmesiyle ortaya çıkmıştır (Ergin, 192). Bu ek “ayrı, batı, çalı, çırpı, diri, dizi, dolu, dürülü, eğri, geli, koku, örtü ve yakı” kelimelerine gelerek bitki adları kurmuştur. Bu kelimeler sıfat ve isim görevinde bulunmaktadır. -I, -U ekiyle kurulmuş bitki adları şunlardır: ayrı çanak yapraklılar < ay(ı)r-ı ç y batı mazısı çalı çırpı diri örtü dizi dolu börülcesi dürülü eğri < bat-ı mazısı < çal-ı < çırp-ı < dir-i ört-ü < diz-i < dol-u börülcesi < dürül-ü < eğ(i)r-i eğriboyun eğri kestane eğrilce eğri yavşan geli koku ağacı yakı ağacı yakı otu yakı sakızı < eğ(i)r-i boyun < eğ(i)r-i kestane < eğ(i)r-i+lice < eğ(i)r-i yavşan < gel-i < kok-u ağacı < yak-ı ağacı < yak-ı otu < yak-ı sakızı

148 -k. acı kavruk akçabudak akgevrek ak sarmaşık aşılak bağlaşık bakıldak bengildek bertik otu beslek kaçıran boynuburuk boynubükük bozuk bulak otu bürük büyük ayrık otu büyük kantaron büyük sarı cırık cırtlak cırtlak otu cırtlak sakızı çakıldak çalık çalık kavak < acı kav(u)r-u-k < akça buda-k < ak gevre-k < ak sarmaş-ı-k < aşıla-k < bağlaş-ı-k < bakılda-k < bengilde-k < bert-i-k otu < besle-k kaçıran < boynu bur-u-k < boynu bük-ü-k < boz-u-k < bula-k otu < bürü-k <büyü-k ay(ı)r-ı-k < büyü-k k < büyü-k sarı < cır-ı-k < cırtla-k < cırtla-k otu < cırtla-k sakızı < çakılda-k < çal-ı-k < çal-ı-k kavak çatlak çatlak otu çevik çımkırık çıtlak diliçıkık dişbudak dişlek darı dolaşık otu emzik otu fırıldak çiçeği gavruk gıcık gıyık götlek ormanı hartlak kabartlak kağşak otu kanak kara gevrek karakavruk kasık otu kaşık otu kayık çiçeği kazık < çatla-k < çatla-k otu < çev-i-k < çımkır-ı-k < çıtla-k < dili çık-ı-k < diş buda-k < dişle-k darı < dolaş-ı-k otu < em(i)z-i-k otu < fırılda-k çiçeği < kav(u)r-u-k < gıcı-k < kıy-ı-k < götle-k ormanı < hartla-k < kabartla-k < kağşa-k otu < kana-k < kara gevre-k <kara kav(u)r-u-k < kas-ı-k otu < kaşı-k otu < kay-ı-k çiçeği < kaz-ı-k . -(I)k. 188). -(U)k Bu ek de eskiden beri çok işlek olan fiilden isim yapma eklerinden biridir. bazen de o hareketten doğmuş bulunan veya o hareketi yapan çeşitli nesneleri karşılar (Ergin. Bu ekle kurulmuş çok sayıda bitki adı vardır. Yaptığı isimler genellikle fiilin gösterdiği harekete uğramış olan. Ekin getirildiği kelimeler sıfat ve isim görevinde kullanılmıştır.

84). Bu ekle kurulmuş üç tane bitki adı tespit edilmiştir. ağşayık fışıldayık gevreyik < akşa-y-ık < fışılda-y-ık < gevre-y-ik -vuk Fazla işlek olmayan bu ek.149 kazık yemiş kılık kırık kırtık kıyık elması köpük elması kuduluk kurutakırdak kuşbudak lokurdak osuruk ağacı osuruk çiçeği öksürük otu paflak patlak porsuk sakızlak < kaz-ı-k yemiş < kıl-ı-k < kır-ı-k < kırt-ı-k < kıy-ı-k elması < köpü-k elması < kudur-u-k < kuru takırda-k < kuş buda-k < lokurda-k < osur-u-k ağacı < osur-u-k çiçeği < öksür-ü-k otu < pafla-k < patla-k < porsu-k < sakızla-k sepik soğukluk soyuk sünük şakıldak şaplak tarak dalı tarak dikeni tarak otu toruk tükürük otu tüylütoparlak yapıldak yeleşik yumuk zartlak zıngırdak otu < serp-i-k < soğu-k-luk < soy-u-k < sün-ü-k < şakılda-k < şapla-k < tara-k dalı < tara-k dikeni < tara-k otu < tor-u-k < tükür-ü-k otu < tüylü toparla-k < yapılda-k < yerleş-i-k < yum-u-k < zartla-k < zıngırda-k otu -(y)Ik Geçişli geçişsiz tek ve çok heceli fiillere gelerek sıfat ve adlar türeten işlek bir ektir (Korkmaz. sadece iki tane bitki adında tespit edilmiştir: cırtlavuk < cırtla-vuk çırlavuk < çırla-vuk .

-Ak ekiyle kurulmuş bitki adları şunlardır: banak çalak çıngırak otu çiçek dongurak durak otu gavşak gıyşak < ban-ak < çal-ak < çıngır-ak otu < çeç-ek < dongur-ak < dur-ak otu < kav(u)ş-ak < kıy(ı)ş-ak kıvrak buğday < kıv(ı)r-ak buğday kıvrak darı kıyak oturak pıtrak yaprak yumak < kıv(ı)r-ak darı < kıy-ak < otur-ak < batır-ak < yapur-(g)ak < yum-ak -mAç şlek olmayan bir fiilden isim yapma ekidir (Ergin. kökün belirttiği anlam doğrultusunda kelime türetmektir. 188). donak. Bunlardan döymeç otu bitkisi belirtisiz isim tamlaması biçiminde kurulmuştur. Bu ek “çalak. pıtrak. Yaptığı isimler fiilin gösterdiği hareketi çokça yapanı. döymeç otu gömeç kazmaç < döy-meç otu < göm-meç < kaz-maç . çiçek. çıngırak. 197). Bu ekle kurulmuş üç tane bitki adı tespit edilmiştir. Bunlardan “çıngırak.150 -Ak Bu ek de eskiden beri işlek olan ve birçok örneği bulunan bir ektir. kavşak. Ekin fonksiyonu. kıvrak. kanak. yaprak” kelimeleri aynı zamanda nesne adı olarak kullanılmaktadır. fiilin tesirinde kalan çeşitli nesneleri karşılar (Ergin. kıyak. yaprak” kelimelerine gelerek bitki adı oluşturmuştur. oturak.

Ancak bazı örneklerde fiilden isim yapma görevinde kullanılmıştır: ilmen tanışman tolaman uruşman < il-men < danış-man < dola-man < uruş-man -mIk. tek veya iki heceli fiillerden isim türeten ve işlek olmayan bir ektir. Bu ekle kurulmuş toplam üç tane bitki adı tespit edilmiştir: çakmur buğday < çak-mur buğday kömür dut < kö-mür dut < acı-mık < az-muk < çayla-mık < çıtı-mık < çıtla-mık < çitle-mik < ekle-mik < ekşi-mik ırmık ilmik kekeremik kızamık tırmık yakmuk yasmık < er-mik ? < il-mik < kekre-mik < kızla-muk < tır-mık < yak-muk < yas-mık .151 -mAn Bu ek. 198). Bu ekle kurulmuş bitki adları şunlardır: acımık azmuk çaylamık çıtımık çıtlamık çitlembik eklemik ekşimik -mUr şlek olmayan eklerden biridir. 99). küçüklük” ve “parça” anlamlı isimler türetmiştir (Korkmaz. aslında bir isimden isim yapma ekidir. Ünlü uyumuna bağlanmamıştır (Ergin. -mUk Bu ek. Bıraktığı örnekler işlev bakımından daha çok fiilin gösterdiği işin sonucu olan “artıklık.

Türkçede eskiden beri görülen fiilden isim yapma eklerinden biridir. tütün” kelimelerine gelerek birçok bitki adı oluşturmuştur. bütün. olanı ve daha çok. 194). Bu < akla-n < bağrı büt-ü-n < başı büt-ü-n < cırtla-n < deli tüt-ü-n < düğ-ü-n çiçeği < düğ-ü-n ç < düğ-ü-n otu < düğ-ü-n yaprağı < ek-i-n < ek-i-n dudu < gel-i-n armudu < gel-i-n boğan < gel-i-n çiçeği < gel-i-n dili < gel-i-n düğmesi < gel-i-n eli < gel-i-n elması < gel-i-n feneri gelingüldüren gelin gülü gelin güveyi elması gelinkadın gelin mantarı gelinmumu gelin otu gelinparmağı gelinsaçı gelinteli mantarı gelintırnağı gelinyanağı gelinyemişi karanfilbaş tütün kızılburun tütün yabanî tütün < gel-i-n güldüren < gel-i-n gülü < gel-i-n g e < gel-i-n kadın < gel-i-n mantarı < gel-i-n mumu < gel-i-n otu < gel-i-n parmağı < gel-i-n saçı < gel-i-n t m < gel-i-n tırnağı < gel-i-n yanağı < gel-i-n yemişi < k baş tüt-ü-n < kızıl bur-u-n < tüt-ü-n < yabanî tüt-ü-n . 189). ekin. gelin. yapılanı ifade eder (Ergin.152 yağmurbastığı < yağ-mur-bastığı -n Bu ek. Teşkil ettiği isimler yapan. cırtlan. fiilin gösterdiği hareketi yapanı. Bu ek “aklan. olan veya yapılan çeşitli nesneleri karşılar (Ergin. aklan bağrıbütün başıbütün cırtlan deli tütün düğün çiçeği düğün çiçeğigiller düğün otu düğün yaprağı ekin ekin dudu gelinarmudu gelinboğan gelin çiçeği gelindili gelindüğmesi gelineli gelinelması gelinfeneri -tI Türkçede eskiden beri işlek olarak kullanılan fiilden isim yapma eklerinden biridir. Yaptığı isimler. düğün. burun.

fakat işlek olmayan bir ektir (Ergin. çıkıntı devrinti kalıntı bitki karantı < çık-ı-n-tı < dev(i)r-i-n-ti < kal-ı-n-tı bitki < kara-n-tı ? -t Eski Türkçeden beri kullanılan. bugün işlekliğini kabetmiş çok eski bir türetme ekidir. kökle iyiden iyiye kaynaşmış olduğundan çoğu kez varlığını duyurmaz olmuştur. Türkiye Türkçesine kadar gelebilmiş örneklerde ek. karaboğaz yandıraz < kara boğ-az < yandır-az . Bunlardan kalıntı bitki örneği sıfat tamlaması biçimindedir. Bunlardan karaboğaz bitkisi sıfat tamlaması biçiminde kurulmuştur. “Fiilin gösterdiği işi yapan” veya “fiilin gösterdiği işten etkilenen” anlamında ad ve sıfatlar türetmiştir (Korkmaz. çapul < çap-u-l -Az -Az eki. Bu ekle kurulmuş bir tane bitki adı vardır: çıkart < çıkar-t -(u)l Türkçede eskiden beri görülen. 195). ancak Türkiye Türkçesinde fazla işlek olmayan bir ektir (Korkmaz. 107). Bu ek çapul kelimesine gelerek bitki adı kurmuştur. 109).153 ekle kurulmuş dört tane bitki adı tespit edilmiştir.

154 IV. TÜRK YE TÜRKÇES B TK ADLARI SÖZLÜĞÜ .

Eren. 162. (And. Örnek: kavak: (< T. 2. sözlüğümüzde kaynaklarıyla birlikte yan yana verilmiştir. kök ve kelimeler ait oldukları dillere göre verilmiştir. Tietze. 64. 133. 59. < alma/elma ‘bazı araştırıcılara göre Türkçeye eski bir zamanda girmiş bir Hint-Avrupa kelimesi’. sırasıyla bitki adlarının etimolojisi. Latince adları ve kaynakları verilmiştir. 239. kavaħ) Söğütgillerden. Eren. boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan. Eski Kıpçakçada da alma olarak geçer. Şen. 204. E A. KBAYA. 204. 201. AVA. DS.155 Sözlük Hakkında Türkiye Türkçesi Bitki Adları Sözlüğü kısmı. Ağz. SA. EYAD. tezimizin en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır. 254. Anadolu ağızlarındaki varyantları. Sözlüğün oluşturulmasında her bir bitki adı madde başı yapılmış. 106. 163. 256. 219. gavag. Bazı etimolojik sözlüklerde bitki adlarının kökenleriyle ilgili farklı açıklamalara rastlanmaktadır. Türkçede alma biçiminin elma’ya çevrildiği göze çarpıyor. Populus. KYA. 107. 1937. Eski kaynaklarda ve yerel ağızlarda alma olarak kullanılır. Orta Türkçede almıla. gavak. 47. kerestesinden yararlanılan bir ağaç. etimolojik sözlükler kaynak gösterilmiştir. T YA. 345. II. 267) 2. Bitki adlarını oluşturan ek. 571-578. AAT. ETA. 322. 1241. Aynı bitki adı için yapılan farklı açıklamalar. 221. 217. VI. MBTS. 187. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. onun alfiilinden geldiğine inanan halk etimolojisi de bulunmaktadır. ST AT. sulak bölgelerde yetişen. K AT. TBAS. 2. kavak < kav + -(a)k. < Kökenini bilmiyoruz. Bu sözlüğün kullanımında göz önünde bulundurulması gereken birtakım özellikler vardır. Ka. gavaħ. Moğolca alima biçimi Türkçeden alınmıştır. kışın yaprağını döken. BTS.: gabak.A. 1608). 181. 157) . 177. ADYA. Bitki adlarının kökenleriyle ilgili bilgiler verilirken.. 94.Y. (TS. Örnek: elma: (< elmanın menşeini Hint-Avrupa dillerine dayandıran görüşler dışında. tanımları.

bir yıllık. hoş kokulu ve zehirli bir bitki. manitari + T. tarla + Far. kısaltmalarla verilmiştir. tüylü. BTS. -ü) tarla mantarı: (< T. Bu bitkilerin tanımları için. adamotu (TBAS. ādem + T. geniş yapraklı. gul + T. Örnek: tarla çöveni: (< T. 93. 23. DS. beyaz veya mavi çiçekli. tarla + ? çöven + T. otu). çok yıllık. Örnek: abdüsselam otu: (< Ar. otu) bk. -ı) tarla sarmaşığı: (< T. mavi çiçekli. Eren. 64) acı bakla: (< T. Bazı bitki adlarında “bk. diğerlerinin ise ait oldukları dil belirtilmiştir. (TS. bir kaynağı temsil etmektedir. 183) 5. tarı +-la < tarı ‘ekin.: adem otu) Patlıcangillerden. 22. domuz + Ar. 17) domuz baklası: (< T. bitki’. 1. Her bir kısaltma. acı + Ar. tarla + sarmaşığı) 4.156 3. “< ET. erik büyüklüğündeki meyveleri sarı renkli. 395”) tarla gülü: (< T. Bunların etimolojileriyle ilgili bilgiler verilirken ilk sırada gelen kelime ya da köke kaynak gösterilmiş. 21) adamotu: (< Ar. . TBAS. Bitki adlarının geçtiği kaynaklar parantez içinde. meyveleri suda kaynatıldıktan sonra yenen otsu bitkilerdir (TBAS.” kısaltması ile yapılmış göndermeler bulunmaktadır. Ağz. -i. bā ilā) bk. Mandragora autumnalis. tarla + Yun. domuz baklası (TBAS. (And. I. Aynı kelime ya da kökle kurulmuş birçok bitki adı bulunmaktadır. 4. gönderme yapılmış bitkilere bakmak gerekmektedir. birinci örnekte gösterilmiştir. Bunun yanında kaynağın cilt ve sayfa numarası da belirtilmiştir. Aşağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi “tarla” kelimesinin kökeniyle ilgili bilgiler her defasında tekrarlanmamış. -sı) Baklagiller familyasından. bā ilā + T. BTS. ‘abdu‘s-selām + T. 21.

Elbistan ?) Kırmızı ve ufak taneli bir çeşit buğday (DS. sarı veya beyaz renkli. Bu yüzden birçok kelimenin kökenini tespit edemedik. ca. Trigonella faenum graecum. Tietze. TaS. BTS. Cilt 1. kurutulan tohumları çemen yapımında kullanılan. 3. Örnek: albustan: (< öz. çiçekleri mavi. 2043) pafit: (< ? ) Asmaya benzer. 45. 71: Biyoloji Terimleri Sözlüğü. yüzyıldan beri kullanılmakta olan kelimenin kökü belli değildir’. 71) TS. 52. 205: Türkçe Sözlük. Aynı bitki adları. 338. 228) çıntar: (< ? ) Yenilen bir çeşit mantar (DS. MBTS. I. kimi örneklerde ise en kapsamlı tanım hangisi ise o verilmiştir. özellikle halk ağzında meydana gelen ses değişmeleri sebebiyle kelimelerin aslını tespit etmek zor. 1. 1183) gılımboz: (< ? ) Pancar (DS. “< sakar ‘XIV. Sayfa 71. BTS. 208) avar: (< ? avar. bir yıllık. Bitki adlarında. TBAS.157 Örnek: baklagiller: … (TS. Sözlük hazırlanırken kimi örneklerde farklı tanımlar birleştirilerek bunlardan tek bir tanım elde edilmiş. 1. Örnek: boy otu: Baklagillerden. 2645”) 7. 3377) sakarca: (< ? sakar + T. Bazılarında ise şüphemizi soru işaretiyle gösterdik. 205. VI. IX. is. Sayfa 205. otsu bitki. taranan çeşitli kaynaklarda farklı tanımlarla açıklanmıştır. 10-15 cm yükseklikte. (TS. 1. sepet yapmakta kullanılan bir çeşit bitki (DS. 6. 643) . I. III.

33. otu) bk. 1. Nişanyan. 80) Nisan ayında açan sarı çiçekli bir ot (DS. aprilis. siyah ve yeşil boya çıkarılan bir bitki. ābnūs/abanūs < Yun. I. Ağz. Akdeniz bölgesinde ve Afrika’da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki. 1. 2) abanozgiller: (< Far. 37) . Poterium spinosum. ébenos. 2) abdestbozan otu: (< Far. 1) abdülleziz: (< Ar. abla . tatlı ve yağlı ürünü (TS. 31) abuzambak: (< Ar. -giller) ki çeneklilerden. sert ve siyah renkli tahtası (TS. Tietze. 24) abrıl: (< Erm. (TS. ebū “baba” + zanba ). 23) acamlar alması: (< Ar. 21) abı kızı: (< ? abı + T. bozan + otu) Gülgiller familyasından. abril < Yun. Tietze. 1. 3) abdüsselam otu: (< Ar. 1 m kadar boylanabilen. Tietze. olgunlaşmamış üzüm (DS.158 Türkiye Türkçesi Bitki Adları Sözlüğü -Aabanoz: (< Far. kökleri şeker hastalığına karşı kullanılan. āb-dest + T. BTS. 71) Abanozgillerin ağır. 1. adamotu (TBAS. 21) ablak: (< Ar. TBAS. I. 2. aprilis < Lat. 1. -ler + elması) Kırmızı renkli bir çeşit elma (DS. kızı) Gelincik çiçeği (DS. dalları dikenli bir çeşit ağaç ve meyvesi (DS. ĥabbu‘l-leźīź) 1.: abızambak) Yaprağı astımlı hastalar tarafından sigara yapılarak içilen bir çeşit ot (DS. ābnūs/abanūs < Yun. Bu bitkinin yemiş gibi yenilen. 79) yice kararmamış. sıcak ülkelerde yetişen ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası (TS. 3. ‘abdu‘s-selām + T. 19) abılan: (< ? ) Ahlat büyüklüğünde. I. I. I. (And. ébenos + T. ‘acem + T. I.

‘acem + -î) ri. ‘īd) Kırlarda ve tarlalarda kendiliğinden biten ve hoş kokulu pembe çiçekleri olan küçük ağaç (DS. I. 2. sıcak ülkelerde yetişen. cevz) Genellikle Kuzey Amerika’da yetişen. acı + Ar. güneş topu (TS. cehre) bk. tohumla saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi. 45) acı ayıt: (< T. I. ‘acem + T. 45) acı cehre: (< T. Gülgillerden bir meyve ağacı. 7) acı ağaç: (< T. Quassia amara. bā ilā) bk. acı + Far. Bu ağacın acımtırak. 8. I. 1. (TS. acı + Far. acıca). acı + Ar. 45) acıcalba: (< T. lāle + T. I. (TS. çiçeği) Gece safası çiçeği (DS. 44) acem kimyonu: (< Ar. -u) bk. ‘acem + Far. Amygdalus amara. 8) acı bakla: (< T. -si) Taşkırangillerden. I. 17) acı ceviz: (< T. 1. 8) . yıllık ve çok yıllık türleri olan. acuce) lkbaharda su kenarlarında kendiliğinden yetişen ve yenilen baharlı bir ot (DS. ‘acem + kemmūn + T. ala cehri (TBAS. I. 17) acıca: (< T.159 acem: (< Ar. domuz baklası (TBAS. acı + Ar. ‘acem) Bir çeşit beyaz buğday (DS. kimyon (TBAS. 44) acem çiçeği: (< Ar. kabuğu ve odunu hekimlikte kullanılan küçük bir ağaç. 45) acı badem: (< T. turuncu ve sarı renkte çiçekli.: acice. salvia) Öksürüğe karşı kaynatılıp içilen bir dağ otu (DS. 1. bādām) 1. çekirdeği tatlı kayısı (DS. Ağz. (And. güzel görünüşlü bir ceviz türü (TS. acı + Lat. 17) acem lâlesi: (< Ar. keskin kokulu meyvesi. kavasya. 1. I. DS. 44) acemi: (< Ar. acı + ağaç) Sedef otugillerden.

17. 48) . acıkulak. “< gıcı “kafiyeli tekrar”. (And. Lâbada. acı + kara). tohumları romatizma tedavisinde kullanılan. 1. I. 46) acı hıyar: (< T. acı + çiğdem) Zambakgillerden. acı + ekşi) 1. ebucehil karpuzu (TS. (And.: acı hıyar. 3) acı düğlek: (< T. 8) acık: (< T. Ağz.: acıgıcı kulağı. 1. acı + Far. 46) acıgıcı kulağı: (< T. I. ebucehil karpuzu (TS. Ağz. acıgici. Colchicum autumnale. ahlat (DS. Limon (DS. I. acı + elma). acı + güneyik. 2. 10-30 cm boyunda. I. acı + kabalak). Bir çeşit elma (DS. 2. (And. 8) acıgıcı: (< T. Sık. I.160 acı çiğdem: (< T. acık) Yaban armudu. beyaz ya da pembe çiçekli. acıkıcı. I. Ağz. acımcak) 1. ħiyār) bk. Turunç. I. acı günek. Tietze. 2. yumrulu ve otsu bir çiğdem türü. 8. acıgıcı (DS. (TS. “< güneyik ‘kökü bulunamamıştır’. 48) acı kara: (< T. acıgıcı + kulağı) bk. Ağz. acıgıcı (DS. acı + gıcı “acılı”. 46) acı günek: (< T. 1. acı karpuz) bk. yuvarlak ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm. acı + divlek) Zeytinyağı ile karıştırılarak ağrı ve sızı olan yerlere sürülen bir ot (DS. BTS. 1118”) bk. 45) acı ekşi: (< T. 1. TBAS. I. 48) acıkabalak: (< T.: acı gara) 1. 45) acı elma: (< T. özellikle ilkbahar ya da sonbaharda çiçek açan zehirli. (And. Hindiba (DS. MBTS.: acıkalabak) lâç olarak kullanılan geniş yapraklı bir ot (DS. 87”).

I. 19) acı kokan: (< T. acı + Far. ħarbuz) Çok yıllık. acı + Far. 48) acı kavun: (< T. acımak) bk. I. (TBAS. kiraz (TBAS. aysī) bk. kerasi) bk. acı + ? Far. eşek hıyarı (TS. 8) acı kavruk: (< T. acıma) bk. sürünücü. 19) acıkulak: (< T. Citrullus colocynthis. loğusa otu (TBAS. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. acı + kavun) bk. 46) acıma: (< T. 1. tadı acı. dişli yapraklı. hindiba (TBAS. 49) acı koruk: (< T. sürgününden çıkan sütü uyuşturucu ve yatıştırıcı olarak kullanılan iki yıllık bir bitki. 19) acı marul: (< T.161 acı karpuz: (< T. acı + Yun. maruli) Birleşikgillerden. 19) acı kiraz: (< T. acı + kavak) Dağ kavağı veya titrek kavak. 8. acıgıcı (DS. manitari) bk. (TS. I. 49) acı kök: (< T. 1. 19) acımak: (< T. TBAS. hindiba (TBAS. acı + Yun. acı + kokan) Keklik otu (DS. acı + kök) bk. acı + kulak) bk. Meyveleri müshil olarak kullanılır. acı + Yun. zerdali (TBAS. 19) . Lactuca virosa. kanlıca mantarı (TBAS. I. 18) acı kavak: (< T. 19) acı mantar: (< T. Populus tremula. koruk) Üzüm (DS. 8) acı kayısı: (< T. acı + kav(u)ruk) Kırlarda yetişen ve yenen bir ot (DS. (TS.

çok yıllık. 20. Yenilmeyen. sarmaşık (TBAS. Ağz. acumuk) 100 cm kadar boylanabilen. 50. 1. acılga) 1. DS. yılanyastığı (TBAS. acı ve fena kokulu.: acara. 54) . I. süt beyazı renkli çiçekli. 201) acı murt: (< T. Eren. 3. BTS. acı + soğan) bk. (And. tohumları bazı yörelerimizde ezilip un edilerek ekmek hamuruna tat vermek için katılan bir bitki. 20) acırga: (< Çağ. 37.162 acı meyan: (< T. 50. I. acimik. acı + Yun. (And. (TS. 10) acı pelin: (< T. acı + ot) Kuzey Anadolu dağlarının ormanlarında yetişen. 2. Sophora. DS. (TS. acemik. ülkemizde iki türü yetişen otsu bitkiler. 40. acımuk. acımığ. pelinos) bk.: acı piyan) Baklagiller familyasından. çok yıllık. şekerci boyası (TBAS. acımuħ. tere) Maydanoz cinsinden bir ot (DS. acırga < Moğ. pelin otu (TBAS. Ağz. parçalı yapraklı. 19) acı ot: (< T. (TBAS. DS. XII. acı + ? tilkişen) bk. AAT. acergan. otsu.: acamık. otsu. 20) acı tere: (< T. toprak altında bilek kalınlığında kökü bulunan çok yıllık ve otsu bir bitki. 54) acı tilkişen: (< T. acimık. 2). ince bir çeşit armut (DS. (And. murto) bk. 2. acımık).. acı + Far. 3) acımık: (< T. kaynamış suyu ağrılara ilaç olarak kullanılan. TBAS. 44. I. Teucrium polium. 1. acı + yavşan) 1. 10-40 cm yükseklikte. tüylü dalak otu. 10. Yabanî turp. 53) acı soğan: (< T. 4405. Ağz. sık tüylü ve beyaz çiçekli bir bitki. I. çok sık dallı. 238) acı yavşan: (< T. bir yıllık. 44. (BTS. bk. acı + ? meyan). Tamus communis. acı + Yun. 19. acımıħ. pelemir. Cephalaria syriaca.

51. 23. Menyanthes trifoliata. otu). Ağz. acir. BTS. 22. accor. AAT. DS. 90). DS. 1. beyaz çiçekli ve otsu bir bitki. 1. (And. 840. cacur. Cucumis flexuosus. (And. ‘acūr. 3.: adem otu) Patlıcangillerden. bataklık yerlerde yetişen. (And. DS. 11. DS.163 acı yonca: (< T.: açalya. çok yıllık. azalea < EYun. ada + Çin. adamotu (TS. tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan. acır. 64) adamkökü: (< Ar. (TS. I. TBAS. soğanından ilaç olarak yararlanılan birtakım maddeler elde edilen. 201. 4406. yeşil veya sarı. erik büyüklüğündeki meyveleri sarı renkli. 9) açelya: (< t.: acar. Rhododendron. XII. Ağz. 4. acure. Havuç (DS. UA. Urginea maritima.: ediyaman) 1. 2028. 21. sarımtırak. 10. 201) . Badem. 54) acibicik: (< T. azaléos “susamış. 20. TBAS. acı + ? yonca) Kızıl kantarongillerden. Mandragora autumnalis. BTS. 11. 1. AAT. TBAS. azelya) Kokusuz. susuzluktan yanan”. DS. 1. V. 1. eccur) Kabakgillerden. BTS. angur. I. DS. XII. geniş yapraklı. acı + ? bicik) Kışın yaylalarda biten bir ot (DS. (TS. kökü kokulu ve çok acı yaprakları hekimlikte kullanılan bir bitki. Ağz. ancur. 4. (TS. ādem + T. DS. Tietze. acor. 20. güzel renkli çiçekler açan bir bitki. acuruk. 67. I. Ağz. Tietze. 4. çay + T. III. yurdumuzda çok yetişen. TaS. 23) ada soğanı: (< T. 4419. acur. 2. I. çok yıllık. hayvanlara yem olarak da verilebilen. 1. 1. (TS. 1659. Salvia oflicinalis. V. 92. 2. Eren. kabuğu çizgili ve tüylü. Nişanyan. 21. I. hoş kokulu ve zehirli bir bitki. (And. 64) adıyaman: (< T. ada + soğanı) Zambakgillerden. adı + yaman). DS. -ı) Ballı babagillerden. 4) adamotu: (< Ar. 92). I. çok yıllık. DS. DS. (TS. BTS. 3. üzeri yeşil lekeli. ādem + T. 23. kökü) bk. 255. irice bir çeşit hıyar. Şeftali. çalımsı veya otsu bitkilerdir. 1666. mavi çiçekli. 54) acur: (< Ar. VI. ncir. (TS. 4) ada çayı: (< T. I.

22) . (TBAS. I. evlerde saksıda yetiştirilen. 10) Afşar otu: (< öz. 30 m kadar boylanabilen. Gölgeli orman altlarında yetişir. tohumları kozalaklar içerisinde olan. (TBAS. (sarı şebboy). kırmızı renklidir. tüylü yapraklı. (TS. Cheiranthus. ana vatanı Afrika olan. pulsu yapraklı. (BTS. ‘adū) Mısır. (And. Afşar/Avşar + T. ‘ādile) Yemeği yapılan bir bitki (DS.com). Aristolochiaceae. darı (DS. is. şeb-būy) Turpgiller familyasından. ‘ādį + Far. ‘ādį + Yun. Juniperus communis. 50 cm kadar boylanabilen. www. 6) adî şebboy: (< Ar. genelde yaygın olan çalı ve ağaççık. çok yıllık bir süs bitkisi. -si) ki çeneklilerden. kültürü de yapılabilen süs bitkileri. otsu.164 adî ardıç: (< Ar. Ağz. 71) Afrika menekşesi: (< öz. 67) adî papatya: (< Ar. Zeki Velidi Togan’a göre bu kelime “avcı+er”den gelmektedir”. Cupressus sempervirens. ‘ādį + T. pembe ve beyaz çiçekli. (BTS. āferīn) Yer elması (DS. papadia) bk. (BTS. otu. benefşe + T. papatya (TBAS. 6) adu: (< Ar. is. “Afşar/Avşar adı Wambery’e göre avşkökünden türeyip “toplayıcı” ve “zaptiye neferi. Toprak altı kısmı kusturucu ve balgam söktürücü olarak tanınmıştır. Afrika + Far. I. mübaşir” anlamlarına gelmektedir. āfāt) 30 cm kadar yükseklikte.avsarobasi. mezarlık servisi. Gentianaceae. Saintpaulia ionantha. çiçekleri sarıdan turuncuya kadar değişen. 30. Toprak üstü kısımları iştah açıcı ve kurt düşürücü olarak kullanılır. 22) adî servi: (< Ar. çok yıllık. 68) afat: (< Ar. ardıç) Servigiller familyasından. mor. 22) aferin: (< Far. mavi çiçekli ve otsu bir bitkidir. I. Çiçeklerinin iç kısmı esmer.: Avşar otu) Çok yıllık. 6) adile: (< Ar. kışın yapraklarını dökmeyen. BTS. Anadolu’da mezarlıklarda yetiştirilen bir ağaç türü. serv) Servigiller familyasından. ‘ādį + Far. ülkemizde Artvin ve Erzincan civarında yetişen. 1. rizomlu otsu bir bitkidir.

Clauson. I. agaç. 134. . 154. (TS. ağeş. KMYA. 48. 145. 1. 35. reçine”. 261. GBAA. 149. 109). 183. ayeç) Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen çok yıllık bitkiler. ETA. (TS. ağaç + ebegümeci) Ebegümecigillerden. 35. 250. (And. 92.“özsuyu. taç yaprakları mavimsi pembe. 80) ağaç kavunu: (< T. 1. Akdeniz ülkelerinde yetişen.A. 18. āç. 208. 1. 254.165 afyon (< Ar. Bu ağacın iri bir limon görünüşündeki buruşuk kabuklu yemişi Citrus medica. K AT. 95. I. 147. Turunçgillerden. 58.Y. aveç. OAAD. 19. T YA. Tietze. III. 460. 76) ağaç: (< ET. 80. 28. boyu yüksek bir ot.*sokwo. 32.A. Nişanyan. ağeç. I. 227. GD AT. ağaç + çileği) Ahududu (TS. ópion < ópos ~ HAvr. 85. 195. 208. 28. 32) ağaç ebegümeci: (< T.: aaç.. 55. III. ST AT. āfyūn “afyon” ~ EYun. 32) ağaç göğsü: (< T. 65. 266. K A. 79. āş.. I. EYAD. 132. 32) ağaç küpesi: (< T. 201. 22) agılı: (< Meksika’daki Akala şehrinin adından. ağaç + kavunu) 1. Erz. 2. ı aç / yı aç. (Fr. Gaz.A. Ka..A. DA. 295. 103. KBAYA. 4. 97. küçük bir ağaç. 6. 29. 11. ADYA. ağaç + küpesi) Hatmi (TS. 91. 584. SA. (TS. EYA. 78. aaş. 140. DS. KYA. 217. 6. DS. II. ağaç + göğsü) Köknar ağacında biten ve yemeği yapılan bir çeşit mantar (DS. Nişanyan. AVA. AAT. Lavatere). haşhaş (TBAS. 57. 48. 221. AA. 1. Ağz. akala (DS. Tietze. 73. E A. 293. MBTS. 428. BTS. 305. 17. 1. Krş. 115. 70. 367) ağaç çileği: (< T. 72. 107) bk. TAYA. 155. 267.. 65) Bir nevi pamuk. 198. 1. 32) .Y. agac.

I. zakkum (TBAS. Collybia velutipes. (And. I. ağı ağacı (TS.: ağu düğü) Karın ağrısına ilaç olarak kullanılan sarı bir ot (DS. TBAS. I. I. MBTS. kırmızı. ağı < ET. ak + Yun. ağaç + Yun. I. 87. “< döğü < ET. ‘a īde + T. ak + dalak) Yol kenarlarında çalılar arasında biten bir çeşit ısırgan otu (DS. I. çiçeği) Çuha çiçeği (DS. kokulu. tögi < tög-. ağcebek) Börülce (DS. 89) . 81) ağbıkeri: (< T. dirmit/tirmit) Çok tatlı. 86) ağda çiçeği: (< Ar. ağaç + üzümü) Dut (DS. Ağz. 773”). 34) ağı dalı: (< T. 22) ağaç minesi: (< T. 23) ağı çiçeği: (< T. minā + T. manitari + T. (And. ak + ? bıkeri) Bir çeşit üzüm (DS. I. zakkum (TBAS. akça + bey). 86) ağcabek: (< T. Ağz. 88) ağı ağacı: (< T. 1. 1.: ağcabeğ. (TS. akçaca) Baharda tarlalarda biten ve yemeği yapılan bir ot (DS. a u + ağacı) Zakkum (TS. 33. ağı + düğü. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen. -si) Mine çiçeğigillerden. 87) ağdirmit: (< T.166 ağaç mantarı: (< T. (TS. ağı + dalı) bk. 22) ağdalak: (< T. 86) ağcaca: (< T. ağaç + Far. iri salkımlı bir çeşit üzüm (DS. 1. ağı + çiçeği) bk. 1. 34) ağı çalısı: (< T. 23) ağı düğü: (< T. 1. I. ağı + çalısı) bk. mor çiçekli bir ağaççık Lantana. -ı) Yaşlı ağaç kütükleri üzerinde gruplar hâlinde. TBAS. 33) ağaç üzümü: (< T. sonbahar ve kışın meydana gelen bazitli mantarlardır.

ak + ? süntere) Bir cins buğday (DS. zakkum (TBAS. 50 m kadar boylanabilen. 231) ağınar: (< T. ağu + ağacı). Ağz. I. iğne yapraklı. ak + Yun. Himalayaların ılıman bölgelerinde tabii olarak yetişen. (BTS. 238) ağu ağacı: (< T. ağlayan + gelin) Zambakgiller familyasından. Ağz. 50-100 cm yükseklikte.: ağacı) bk. şam’) Çamgiller familyasından. 114) bk. Ağın) Bir üzüm türü (EYAD. sarısabır (TBAS. 22. 113) ağu: (< ET. ağı + otu) Baldıran (TS. 44) ağsüntere: (< T. otsu ve soğanlı bir bitkidir. her dem yeşil. a u. 23. Tietze. ülkemizde kültürü yapılan bir tür. 51. I. 34) ağırşaħ: (< T. 113) ağşayık: (< T. I. manitari + T.167 ağın: (< öz. -lar) nsan ve hayvanlarda hastalığa yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğu (TS. Eren. 23) . ağlayan + Ar. 92) ağlayan çam: (< T. akşayık) Kırda yetişen bir çeşit ot (DS. ağır + -şak. 14) ağlayangelin: (< T. ağışak) Bir çeşit elma (DS. ak + top) Bir çeşit buğday (DS. 4). (And. (And. turuncu çiçekli. 102) ağ mantarlar: (< T. BTS. 1. 183) ağı otu: (< T. (TBAS. is. Liliaceae. 113) ağtop: (< T. I. I. ağı + Far. Pinus grifitthis. 14) ağmağeni: (< ? ) Çam ağacına benzeyen bir çeşit ağaç (DS.: ağışaħ. nār) Bir cins üzüm (KBAYA. 1. ağırşak < T.

6. otu) Çiçekleri papatyaya benzeyen. hahlat) Gülgillerden. 129) ahırotu: (< Far. ālad. ā uş) Asma filizi (DS. gul + T. I. I. akhras. bozumsu yeşil renkli bir ot (DS. akhrad. Ağz. akçöpleme ağure: (< ? ) Hıyar. 2.: ağlat. augustus + T. I. güzel kokulu. 124) aħbun otu: (< Erm. . toprak üstüne yayılan kısa boylu bir çeşit yonca. elması) Yumuşak ve mayhoş bir çeşit elma (DS.168 ağukunduzu: (< T. (And. Tietze. Nişanyan. otu) Gübreliklerde yetişen. ak + yem(i)şen) Yabancı bir ağacın beyaz renkli. 115) ağustos alması: (< Lat. 127) ahdam: (< T. I. kabukları soyulunca sapı yenebilen. I. 116) aħalak: (< ? ) Bir çeşit kara üzüm (DS. ahlada = EYun. 135) ahlat: (< Yun. 127) ahgabak: (< T. 7. I. I. ağaç formunda. aħbun + T. DS. I. aklap. I. I. ak + kabak) Turşusu yapılan. 116) ağ yonca: (< T. ağu + kunduzu) bk. küçük beyaz çiçekli bir çeşit yabani ot (DS. I. 130. 59) ağuş: (< Far. beyaz çiçekli. Eren. -ü) Yabani gül (TaS. Yer yoncası. yuvarlak. āħur/āħūr + T. tatlı ve kuşburnuna benzeyen meyvesi (DS. beyaz renkli bir cins kabak (DS. sarı çiçekli bir ot (DS. salatalık (DS. 115) ağ yemşen: (< T. 115) ağustos gülü: (< Lat. augustus + Far. ak + dam) Beyaz mısır (DS. ak + ? yonca) 1. Açık yeşil yaprakları olan. ahlet. I. 118).

(TS. XII. 14. 24. DS. ak + ağaç) Gürgengillerden. . emrūd + T. ālūçe) Dağlarda yetişen yabani ve dikenli bir ağacın meyvesi. 68) akasya: (< Fr. 133) aħsıl: (< T. āreste. ak + arpa) Bir çeşit beyaz arpa (DS. beyaz çiçek veren. I. AVA. Tietze. ahlat (TBAS. sulu ve kokulu yemişi. 8. 124). I. 48. 1. “< Far. (TS. 24) akağaç: (< T.: agasiya. axısga. 140. 24) ahnıt: (< ? ) Otlaklarda yetişen ve çeşitli renklerde çiçekleri olan acı kabuklu bir ağaç (DS. BTS. TBAS. TBAS. TaS. BTS. Rubus idaeus. < Fr. dikenli. acacia < Lat. I. ak + asma) Düğün çiçeğigillerden. DS. aksıl). (TS. tırmanıcı. 1. alıç (DS. Doğu Anadolu’nun meşe ormanlarında nadiren görülür. 4410. 158”) Bir çeşit yumuşak buğday (DS. 30-35 m yükseklikte. TBAS. 137) akarısta: (< T. 132. kışın yapraklarını döken. 140) ak arpa: (< T. 101. XII. kırmızı renkli. I. 52. Pirus piraster. 100 cm kadar bir yüksekliğe erişebilen. MBTS. bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen sarılıcı bir bitki. 134) ahududu: (< Far. (And. ahlada + Far.169 meyveleri olgunlaştıktan sonra yenen yabani armut. Ağz. 17) ak alıç: (< T. Clematis vitalba. odunsu. āreste ‘süslü’. beyaz çiçekli.: aħsil) Yaprakları kızılcık yaprağını andıran. -u) bk. Nişanyan. 158. I. 1. TBAS. E A. 259) ahlat armudu: (< Yun. I. Ağz. 23. (And. akakia < belki bir eski Mısır kelimesinden. akakia. 1. acacia < EYun. āhū + tūt + T. 24. 50. ak + Far. 4410) akasma: (< T. DS. 304. 8) Gülgillerden. (TS. VII. ak + Far. kerestesinden yararlanılan beyaz kabuklu bir ağaçtır. dişbudağa benzer meyvesiz bir ağaç (DS. 1. çok yıllık bir bitki ve bu bitkinin duta benzeyen. 53. 2252. BTS. -u. Betula alba. I. acacia ~ EYun. 17. bileşik veya basit yapılı. Nişanyan. DS.

(And. soğanlı. akçıbaba. kardelen (TBAS.. 85. (And. (TS. I. bk. 141) akbadılcan: (< T. akbubaç. bā ilā). bk. sıcak iklimlerde birçok çeşidi yetişen ve tanen. ak + başak) 1. I. (TBAS. I. akbubaşça. I. (TBAS. 25) akbaşak: (< T. I. ak pandur) Zambakgiller familyasından. bādingān) Yeşil domates (DS. ak + Far. ak + bardak) bk. ak + Far. bk. ak + baldır).: akbabacca. 141) akbardak: (< T. XII. 27. akbuğday. Ornithogalum narbonense. 142) . 2. (And. papatya (TBAS. -ç) bk. 141) akbakla: (< T. 142) akbaşlı: (< T. DS. 53. akbubecci. 2. TBAS. I. ak + OFar. BTS. ak + baş) Bir yıllık ve otsu bir bitkidir. I. 85. DS. akmubatça. Erz. bābā). boya gibi maddelerinden yararlanılan beyaz çiçekli bir ağaç. I. 1. akbaş. Boyar madde olarak kullanılır. ak + Far. Chrozophora tinctoria. nce ve sık yapraklı. I. I. 140) akbabaç: (< T. Robinia pseudoacacia. (DS. ak + Ar. 18) akbaba: (< T. akbaba (DS. akbubatça. Ağz. 146. asıl vatanı Kuzey Amerika olmakla beraber. . akbaşlı. akbabaçça. pāçak) Çiğ olarak yenilen bir ot (DS. 18. 25) akbacak: (< T. DS. beyaz çiçekli bir yabanî ot. 141. akbubeşce. I. DS. 80 cm kadar bir boya erişebilen. 53. 24. DS. akbabaç. 1. 25. Ağz. III. akçababaş.: ahpahla. DS. akbubetçe.170 akısga) 25 m kadar yükselebilen. akpopatça) Papatya (DS. 25) akbaş: (< T. akbubaçya. Ağz. akbubacca. DS. Türkiye’de özellikle yol kenarlarında görülen.: ak baldıran. ayvadana. 131. akbaşlı (I). bābā + T. 4410) ak baldır: (< T. zamk. akbabaçya. akbaşlık.A. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. akbubecik. ak + başlı) 1. çok yıllık. akpakla) Kuru fasulye (TS. akbuleşce.

I. I.: akbaş. yumuşak bir çeşit ekmeklik buğday. Lathyrus sativus. 32. akbakla. 142) akbıtırak: (< T. I. beyaz divlek (DS.: akböğrülce. ak + ? bülgül) Çavuş üzümü (DS. I. ak + verdi) Bataklıklarda yetişen ve hasır dokumaya yarayan bir çeşit ot (DS. I. ak + burçak) Baklagillerden. yassı. (TS. I. 143. ak + buğday). burçağa yakın bir bitki cinsi. I. I. XII. 35. 2. börülce (DS. 143) akburçak: (< T. 36) . I. bk. güzel kokulu. akbuydey. 142) akbörülce: (< T. Ağz.: ābutırak) Tarlalarda yetişen zararlı ve dikenli bir ot (DS. iki metre kadar boyu olan bir çalı (DS. (And. akça + bağ) Ağaçlara sarılan. 142) akbuğday: (< T. 143) akcabağ: (< T. (TS. sonbaharda ekilen. 4411) akça: (< T. 1. 53) akbülgül: (< T. DS. akça) Derelerin içinde yetişen basit yapraklı.171 akberdi: (< T. 53. (And. ak + börülce). akça buğday) Kurak iklime dayanıklı. akbaşlı. küçük yapraklı bir çeşit sarmaşık (DS. Ağz. akbaşak. 145) akbulama: (< T. 143) akbulgar: (< T. I. ak + bulama) Beyaz kabuklu. ak + bulgar) Büyük salkımlı. akçıllı + kara + balı) Erken olgunlaşan bir çeşit kiraz (DS. DS. DS. büyük kışlık kavun. 1. akbörül) 1. 145) akcıllıgarabalı: (< T. iri yuvarlak taneli beyaz üzüm (DS. akbuldey. kırmızı çiçekli. Ağz. beyaz kabuklu. ak + pıtrak). (And. Karnıkara. I.

19. akça + buğday) Beyaz. emrūd + T. ak + çalı) 1.: akçe kesme) Dağlarda yetişen ve keçiler tarafından yenilen çalı (DS. 1. I. Ağz. Çit yapılan bir çeşit diken. 146) akçakızı: (< T. BTS. akça + kızı) bk. Dalları yassı olan bir çeşit çalı. 145) akçakavak: (< T. 145) akça buğday: (< T. 86. 4411. çalı (DS. akça + Far. 19) akça armudu: (< T. ovaryum üst durumlu. 54) akça kesme: (< T. -u) Erken olgunlaşan. I. 1. akça + elma) Bir çeşit elma (DS.172 akçaağaç: (< T. DS. ince kabuklu. çanak ve taç yaprakları 45 adet serbest ya da birleşik. 25) akçabudak: (< T. DS. akça + ağaç + -giller) ki çeneklilerden. I. I. Aceraceae. I. altın dikeni (TBAS. 54. kılçıksız bir çeşit buğday (DS. 54. XII. (And. I. TBAS. I. XII. 1. ülkemizde 1 cins ve 11 türle temsil edilen. kışın yaprak döken. 69) akçaağaçgiller: (< T. (TS. DS. akça + ağaç) Akçaağaçgillerden. çiçekleri er dişi ya da tek eşeyli. 25. DS. 1. 144. akça + kavak) Akkavak (TS. örneği akçaağaç olan. ağaç ya da çalı formundaki bitkiler (TS. DS. kardelen (TBAS. 30) akçalı: (< T. 145) akça elma: (< T. TaS. ülkemizde 10 kadar türü bulunan. (isfendan). 146) . akça + kesme). akça + bardak) bk. 54. yaprakları karşılıklı dizilişli. 144. karaağaç (DS. I. etli ve sulu bir tür armut (TS. 2. sarı. akça + budak) Kerestesi sert ve sağlam olan bir ağaç. BTS. 4411) akçabardak: (< T. şizokarp tipi meyvesi olan. tahtası hafif ve sağlam bir ağaç. I. süs ağacı olarak da dikilen.

2. 4411) akdirmit: (< T. XII. ak + elma) Bir çeşit yuvarlak elma (DS.draligus. I. 1. Veratrum album. 146) akça mercimek: (< T. tūt) Beyaz renkte olan dut (TS. 146) akçöpleme: (< T. (TS. çok yıllık ve otsu bir bitki. tohumları besin olarak kullanılan. 100 cm kadar bir yüksekliğe erişebilen. 137) . I. 2-6 m yükseklikte. I. ak + Yun. 1. akça + ? Rodos) Bir çeşit beyaz buğday (DS. ak + Far.com) akdene: (< T. I. kuraklığa dayanıklı bir bitki (TBAS. I. hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi. ak + çöpleme) Zambakgillerden. I. ak + darı) Buğdaygillerden. mercümek) ri taneli bir çeşit mercimek (DS. I. dalları dikenli. ak + diken) Hünnapgillerden. dāne) 1. 146) akçavdar: (< T. ak + Far. 147) akdiken: (< T. Rhamnus cathartica. Bir çeşit fasulye. 54.173 akçalıbasan: (< T. I. 148) akdut: (< T. dirmit/tirmit ‘bir cins mantar’. yaprakları uzun. www. 1. kazık köklü. TBAS. 26) akdarı: (< T. I. ak + çiçek) Akasya ağacı (DS. ak + Far. yeşilimsi beyaz çiçekli. 26. 125. küçük taneli bir çeşit üzüm (DS. 146) akçayazlık: (< T. akça + Far. Tietze. 54) ak elma: (< T. (TS. ak + çalı + basan) Bir çeşit buğday (DS. 146) akçiçek: (< T. Çorba için iri öğütülen arpa (DS. 54. 146) akçarados: (< T. akça + yazlık) Martta ekilen yazlık buğday (DS. TBAS. 628) Beyaz. çūdār) Bir çeşit çavdar (DS. 26. DS.

26) ak kadın parmağı: (< T. ak + kılık) Küçük. 149) akgernaz (< T. I. yi kötü. 155) . 4411) ak gül: (< T. akkermaz. ak + ? gernaz). 150. 164. fiğ) Bezelye (DS. MBTS. I. 2. parmağı) Büyük salkımlı. sert kabuklu. gevrek bir çeşit üzüm (DS. ak + güneyik. I.174 akfiğ: (< T. I. 150) akguyruk: (< T. “< güneyik ‘kökü bulunamamıştır’. 4411) akglik: (< T. ak + ? gut) ri taneli. I. 150) ak güneyik: (< T.: ak günek) bk. hindiba (TBAS. 149) ak gök: (< T. 26) ak hindiba: (< T. hindibā) bk. I. akyarnaz. hindiba (TBAS. I. ak + Far. XII. yaprakları tüylü bir çeşit ot (DS. 1. XII. I. gul) Beyaz gül (DS. Çeşitli sebze (DS. Ağz. (And. Ağz. 149) akganak: (< T. DS. 1118”). ak + Ar. 155) akkadina: (< T. güzel kokulu bir çeşit beyaz üzüm (DS. Bir çeşit incir. yarı olmuş yarı olmamış sebze veya meyve. 690”) Beyaz. ak + Soğd. ak + kuyruk) yi cins çay (DS. “< kevre-k. boz renkli bir çeşit ağaç (DS. I.: akgernez. akyannaz) Bir çeşit beyaz ve yumuşak buğday (DS. XII. ak + gök) 1. I. ak + kanak) Kökü kesildiği zaman çıkan sütünden sakız yapılan. kadın + T. DS. uzun taneli bir çeşit beyaz üzüm (DS. 4411) akgevrek: (< T. 149. ak + Yun. 149) akgut: (< T. ak + gevrek. ak + ? kadina) Papatyaya benzer sarı çiçekli bir ot (DS. DS. I. sarı meyveli. Clauson. 149. 3. (And.

pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. 1. lahano + T. 155) akkavak: (< T. geniş dallı. 158) . ak + kız) 1. I. Populus alba. şevketibostan. 155) akkız: (< T. kūse) Sonbaharda ekilen. 2. 2. 157) aklar ot: (< T. 156) akkulut: (< T. ak + ? kulut) Yeşil renkli. 156) akkozak: (< T. I. I. I. (TS. ayşekadın fasulyesi (DS. 4411) akkayşak: (< T. XII. üzümü) ri yuvarlak taneli. aklan) Yeşil kabuğu kolay soyulan iyi cins ceviz (DS. I.175 akkanat: (< T. kalın kabuklu. (And. (And. Killi ve nemli toprakta yetişen. ak + kanat) Ürün vermeyen mısır bitkisi (DS. Hollanda kavağı). tüylü mor çiçekli bir çeşit diken olup sapları soyularak yenir. ūzek) Beyaz renkli afyon çiçeği (DS. I. 156) akköse: (< T. ak + Far. 2. Ağz. ak + Far. bk. Genger otunun tazesi. ak + ? leyvaz). akbakla. 3. 156) akkulak: (< T. (TBAS. I. ak + kavak). ak + kulak) 1.: ağlövlez) 1. yapraklarının altı beyaz olan. ak + Yun. iri taneli bir çeşit üzüm (DS.: akgavak) Söğütgillerden. 157) aklahna üzümü: (< T. Lythrum salicaria. 85. soğuğa dayanıklı bir çeşit buğday (DS. Sütü kurutularak güzel kokulu sakız yapılan bir çeşit ot (DS. çok yıllık. boyu çok uzayan bir çeşit kavak. Beyaz mantar. ak + kay(ı)şak) Bir çeşit mantar (DS. dayanıklı bir çeşit beyaz üzüm (DS. 61. Ağz. 27) akleyvaz: (< T. I. Yaylalarda yetişen ve kuruyunca içi boş kamış hâline gelen ot (DS. kalın gövdeli. aklar + ot) 1-2 m yükseklikte. Yaprakları kabız ve kan dindirici olarak kullanılır. uzun yapraklı. 157) aklan: (< T. I. (akçakavak. I. DS.

(TS. yabani bir ot (DS. ak + parmak) bk. özellikle semiz otugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar. dökülgen (DS. 62) akmeri: (< T. I. ak + ot) Haşhaşın bir çeşidi (TaS. 161) ak sarmaşık: (< T. Agaricus campestris. otu) bk. ak + mandıra < Yun. ak + Yun. ak + Erm. ak + ? T. ak + Yun. I. pissa. şalgam. IV. I. 74) akova: (< T. 1. 63) akpelin: (< T. 27) . 160) akparmak: (< T. karnabahar gibi bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen. ak + pus < Yun. I. “< Yun. ak + Ar. turp. 159) akpancar: (< T. Albugo candida. mantra) Sütünden sakız yapılan ot. 1574) ak pas: (< T. pissa. 1786) akpusa: (< T. keçi mantarı. ova) Bir çeşit yumuşak buğday (DS. I.176 akmandır: (< T. MBTS. binkulaç ve ak asma da denilen sarmaşık (TaS. (TS. I. ak + sarmaşık) Evren gülü. 2. manitari) Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. I. 159) ak ot: (< T. banjar) Ispanak gibi yenilen lezzetli. 1. 3. śadef + T. ak + ? pas) Lahana. 159) akmantar: (< T. 2534”) Bir çeşit beyaz buğday (DS. 74) ak sedef otu: (< T. acı yavşan (TBAS. 160) akri: (< ? ) Kırmızı ve dayanıklı kerestesi olan bir çeşit orman ağacı (DS. ak + ? meri) Bir çeşit beyaz üzüm (DS. pelin (TS. I. pelinos) bk. sakızlık (DS.

śabāĥ) Bir çeşit çiçek. 69) aksulu: (< T. daħl “tahıl”) Buğday (DS. ak + ? sünter) Sonbaharda ekilen. 163) . 162) akşekeri: (< T. 27) aktavuk: (< T. 1. ser) Başakları koyu sarı renkte olan bir çeşit sert buğday (DS. śabāĥ + T. 162) aktaş: (< T. ak + soğan) Ada soğanı (TS. tavuk) Çiğdeme benzeyen ve ilkbaharda açan bir çeşit beyaz çiçek (DS. kabukları eczacılıkta kullanılan bir söğüt türü. 162) akşam sabah (< Sogd. I. I. I. I. -i) Sarı renkli. ak + Ar. tatlı bir çeşit armut (DS. şeker + T. ak + sulu) Bir çeşit armut (DS. 162) aktahal: (< T. I. ak + söğüt) Söğütgillerden. I. 66) aksöğüt: (< T. ak + ? T.177 akser: (< T. akşam + Ar. ak + Far. ‘aks-ı şām) Beyaz ve iri taneli bir çeşit buğday (DS. akşam sabah (DS. I. 161) aksışam: (< Far. (DS. 162) akşam sabah güzeli: (< Sogd. I. güzeli) bk. I. akşam + Ar. I. 161) aksirke: (< T. 161) aksoğan: (< T. kardelen (TBAS. (akşam sabah güzeli). sirke) Bir çeşit üzüm (DS. (TS. kışa dayanıklı yumuşak bir çeşit buğday (DS. ak + Far. 1. Salix alba. 162) aksünter: (< T. ak + Far. ak + taş) bk.

(DS. I. otsu gövdeli.: aksarhan aksavran) Bir çeşit tohumluk buğday (DS. I. 27) akzahran: (< T. 69) ala: (< ET. pāçak) 1. I. karpuz. 165) ak yıldız: (< T. ala. I. (DS. aktop (DS. beyaz çiçekli ve otsu bitkilerdir. alaca kır). ak + Ar. meyve (alaca gök. I. acı yavşan (DS. ak + yavşan) Karın ağrılarında ilaç olarak kullanılan bir çeşit kokulu ot. ala + ayaş) Siyahlı beyazlı ve iri taneli bir çeşit üzüm (DS. zanba ) Zambakgillerden. I. dalsız bitki (DS. I. Ağz. ak + yıldız) Yumrulu. 1. ak + top) Bir çeşit buğday. çiçeği diş ve yüz şişlerinin tedavisinde kullanılan bir bitki. 86) Olgunlaşmamış ham kavun. 165) akyazlık: (< T. 164) ak üzüm: (< T. (aktopaç).178 aktop: (< T. Tietze. MBTS. 163) aktopaç: (< T. 165) akzambak: (< T. ak + topaç) bk. 169) ala ayaş: (< T. I. 164) akyavşan: (< T. (TBAS. 163) akunduz: (< EYun. DS. Lilium candidum. büyük salkımlı bir çeşit beyaz üzüm (DS. I. akantos. ala + OFar. ala + baş) Turpgillerden. I. 171) alabacak: (< T. Ornithogalum. 173) . Biber (DS. safran < za’ferān). I. ak + üzüm) Sık taneli. 171) alabaş: (< T. 70. ak + Ar. 161. (And. Liliaceae. (TS. 133) Yaylalarda yetişen. ak + yazlık) Kellesi dört sıra olarak olgunlaşan sarı buğday (DS. 2. kökü şalgamdan daha büyük olan ve yemeği yapılan bir çeşit bitki (TS. süs bitkisi olarak yetiştirilen. 1. geniş yapraklı. yaprakları lahanaya benzeyen. 1. Şeftali.

III. benefşe) Hercaî menekşe (TS. I. akbakla (DS. 36.. alaca + Far. I. 4413) . 169) alaca menekşe: (< T. 71) alaganta: (< ? ) Domates (DS.. alaca + gök) bk.Y. I. alaca + ot) Susuz yerlerde yetişen geniş yapraklı. (TBAS.A. bazıları yeşil olan bir çeşit üzüm (DS. ala (DS. 1. 178) alaca üzüm: (< T. Krş. Beyaz börülce.A. 187) alagöz (I): (< T. DS. ala + göz) Kırlarda biten ince. alaca + üzüm) Bazı taneleri olgunlaşmış. I. Rhamnaceae. ala (DS. 178) alaçam: (< T. 2. bā ilā) 1. alaca + kır) bk. 27. I. meyvesi yenmeyen ağaç veya ağaççıklardır. 175) alaca bakla: (< T. I. bk. 174) alaca: (< T. 178. ala + göbek) Karaağaçlarda çıkan ve yemeği yapılan bir çeşit büyük mantar (DS. ala + Ar. I. I. Gaz. cehre) Dikenli veya dikensiz. 71) alaca ot: (< T. 169) alaca kır: (< T. I. I.179 ala börülce: (< T. kılçıklı bir çeşit yaban otu (DS. dikenli bir çeşit ot (DS. ala + göz) Küçük taneli. XII. kışın yaprak döken. ala + Far. erken olgunlaşan bir çeşit üzüm (DS. 187) alagöbek: (< T. ala + börülce) Siyah benekli bir çeşit fasulye (DS. şam’) Rengi kızıla yakın bir çam türü (TS. I. ekşice bir çeşit üzüm (DS. 176) alaca gök: (< T. 461) ala cehri: (< T. alaca + Ar. 1. alaca) Ben düşmüş üzüm. 187) alagöz (II): (< T.

sarı ve sert.180 alahta: (< ? ) Büyük yapraklı bir çeşit bitki (DS. I. ala + kavun + otu) Ezildiği zaman kavun gibi kokan bir çeşit ot (DS. üzümü) nce kabuklu. ala + Ar. beyaz renkli ve yemeği yapılan bir çeşit mantar (DS. 197) ala pancar: (< T. I. banjar) Baharda görülen ve yemeği yapılan bir çeşit bitki (DS. 191) alamangumpili: (< öz. 189) alakakaç: (< T. Krumpir + T. ala + Ar. bir yanı sarı. 193) alantın: (< ? ) Gürgenlerin dibinde veya alan yerlerde biten sütlü. Alman + Blg. I. 197) alasit üzümü: (< ? alasit + T. (And. I. bā ilā) bk. iyi bir çeşit patates (DS. 197) ala pakla: (< T. XII. I. 197) alaoğlak: (< T. melek).: alamelik) Bir yanı kırmızı. 189) alakavun otu: (< T. -i) ri. ala + Erm. I. ala + oğlak) Beyaz ve kahverenkli bir çeşit fasulye. 197) alapo: (< ? ) Akasya ağacına benzer bir çeşit ağaç (DS. -ı) Yaprakları geniş ve benekli. ala + kakaç) Gelincik çiçeği (DS. I. 4414) alamelek: (< T. Ağz. iri taneli bir çeşit beyaz üzüm (DS. is. 189) ala kangalı: (< T. I. 190) alakoruk: (< T. ala + ? kangal + T. I. I. ala + ? Far. I. kenarları dikenli. koruk) Yarı olmuş üzüm (DS. (ala pakla) (DS. yenebilen bir çeşit ot (DS. 199) . iri taneli kiraz (DS. I. alaoğlak (DS.

emrūd + T. I. Ağz. al + Yun. al + balı) Vişne (DS. 201) alatura: (< T. alaz + Far. alaz armut). 209) aldangeç: (< T.: alız)Yabani armut. 207) albustan: (< öz. aldangaç) lkbaharda kırlarda yetişen ve patatesin küçüğüne benzeyen yenilebilir bir çeşit bitki (DS. -u) bk. 101) alçacık: (< T. bādingān) Domates (DS. alaz < yalaz “alev. MBTS. I. 23). I. bādincān < Far. ölmez çiçek (TBAS. I. 199) alatavşan üzümü: (< T. al + Ar. I. I. I. Elbistan ?) Kırmızı ve ufak taneli bir çeşit buğday (DS. I. alaz (DS. 3. 220) alaz: (< T. 221) alaz armudu: (< T. 205) albadılcan: (< T. 209) aldimnit: (< T. alaz + Far. 203) alay çiçeği: (< Yun. 3354. çiçeği) bk. ahlat (alaz armudu. 205. 208) alça: (< T. I. 205) alaz armut: (< T. alaz”. I. ala + tura) Bir çeşit kırmızı üzüm (DS. allágion + T. I. alça) bk. 210) . alaz (DS. is. ala + tavşan + üzümü) Sarı renkli ve çilli bir çeşit üzüm (DS. I. (DS. I. emrūd) bk.181 alasulu: (< T. I. ala + sulu) Yeni olmaya başlamış meyve (DS. diminitis) Pembe renkli bir çeşit üzüm (DS. alça(k)cık) Tarlada ekin arasında biten beyaz çiçekli bir ot (DS. 202) alavurt: (< ? ) Su kabağı (DS. erik (TBAS. 207) albalı: (< T. (And. Gülensoy.

küçük ve siyah renkli. 246. ‘ālī + Far. ‘alį m + T. alga. ‘alį m + T. meyvesi sarı. 233. III. 221) alidede: (< öz. kırmızı. 14. is. Nişanyan. erik) Aşılı ve tatlı bir çeşit erik (DS. 1. BTS. GD AT. üzüme benzer meyvesi olan ve dericilikte kullanılan bir ağaç (DS. 14) Su yosunu (TS. 183. 29. AVA. 151) Bir çeşit iri bezelye (DS. -ı) Bir çeşit buğday (DS. is. bir yabani meyve (DS. algue ~ Lat. TBAS. ‘ālī + ? yonca) Küçük yapraklı ve yoncaya benzer bir ot (DS. kışın yapraklarını döken. I. Tietze. Ali + T. DS. II. VII. Crataegus. DS. 92. 221) aliçehre: (< Ar. I. I. 8) Gülgillerden. 1. 1896) alısın: (< ? ) Tarlada ekine zarar veren yabancı otlar (DS. 262. 2262. 211) alg: ( < Fr. Nişanyan. afkos. Ali + T. bey + ? buğday + T. 222) alim üzümü: (< Ar. AAT. 222) alim erik: (< Ar. üzümü) Küçük ve sık taneli siyah üzüm (DS. I. I.. Gaz. Ali + T. I. I.182 alevlet: (< ? ) Alıçtan büyük. I. güz çiğdemi (TBAS. is.A. dede) Güz armudu. I. 202. 585. 81. KBAYA. I. 222) . küçük ve bir tarafı kırmızı armut (DS. 214) alıç: (< Far. (TS. kırlarda yetişen. 222) Aliöksüz: (< öz. 39. al + ? gemre) Koyu kırmızı renkte. 212) alguş: (< Yun. mor ya da siyah renkli yabani bir ağaç. 220) Alibey buğdayı: (< öz. 29) ali yonca: (< Ar. ETA. Eren. III. 28. TaS. 80) algemre: (< T. ālūçe küçük erik < alū erik. I. çehre) Yuvarlak. öksüz) bk. dayanıklı bir çeşit üzüm (DS.

köksüz ve çocuklar tarafından yenen bir çeşit bitki (DS. Ağz.183 alkakuca: (< ? ) Gelincik çiçeği (DS. papadia + T. elma + yaprağı) Enli yapraklı bir çeşit bitki (DS. 225) alluca: (< T. 227) alma erdiren: (< T. is. 227) Alman papatyası: (< öz. bk. elma + erdiren) Dikenli. Anfhemis mobilis. allık + ? tamas + T. 228) almuħarı: (< T. ekmeği) lkbaharda. XII. I. (And. (And. I. ālū.: alluce) Yemeklere konulan yeşil erik (DS. 1. elmacık + otu) Geniş yapraklı bir çeşit ot (DS. -sı) Orta Avrupa’da yetişen bir papatya türü. I. I. çokça yağmur sonu. 228) aloruħ: (< ? ) Otların üzerinde görülen. I. al + oğ(u)lu) Yemeye ve şarap yapmaya yarayan kokulu. beyaz bir ot (DS. 222) Allahekmeği: (< öz. allı + ballı) Üzümden daha iri taneli mayhoş bir çeşit meyve (DS. I. 4416) aloğlu: (< T. I. al + ? mümmük) Gelincik (DS. vişneye benzer bir çeşit bitki (DS. 157) 1. Kara erik (DS. I. 225) almacık otu: (< T. I.: almalıħ) Büyük yapraklı bir çeşit ot (DS. sarı renkli üzüm (DS. allıca). almalık). -ı) Küçük ve tatlı bir çeşit erik (DS. can eriği. I. 228. Allāh + T. 225) allik taması: (< T. 223) allıballı: (< T. 2. taş ve kayalık yerlerde görülen mantar cinsinden. 227) almalık: (< T. DS. I. I. I. Alman + Yun. yeşil. Ağz. 228) almümmük: (< T. is. 90) alma yaprağı: (< T. I. Tietze. (TS. al + ? muħarı) Bir çeşit erik (DS. 228) alo: (< Far. 229) .

I. Németh Türkçe altun’u Moğolca altan biçimiyle birleştirmekle yetinmiş. altı kıran arpa (DS. altıncık) Latin çiçeği (DS. kabuğu sarı benekli. mavi çiçekli bir ot (TS. 29) altıncık: (< T. (TBAS. altun. “< altın Eski Türkçeden başlayarak kullanılır.. “< kıraŋ. altı köşe arpa. altı + T. III. altı kıran. I. MBTS. altı + T. kalın kabuklu bir çeşit lezzetli üzüm.: altı gıran arpa. altı + Far. Ramstedt altun biçiminin başında Türkçe al (kızıl) sözünün geçtiğini dile getirmiştir. altan biçimlerinin Türkçe al (kızıl) ve Korece ton (değerli metal) sözlerinden oluştuğunu yazmıştır. I. 230) altı kıran: (< T. 231) altınbaşak: (< T. 229) altı kenar: (< T. 230) altı kıran arpa: (< T. 93. 230) altın ağacı: (< T. I. pehlevān) Bir çeşit kırmızı üzüm (DS. kenār) bk. Süpürge yapılan. cehri (TBAS. altı kıran arpa (DS. ölmez çiçek (TBAS. yuvarlak. 230. < *āl + ton. Sarı. I. DS. 29) altınbaş: (< T. altīran). 231) altın çiçeği: (< T. Orta Türkçede altūn olarak geçer. Eski Kıpçakçada da altūn biçimi kullanılır. < ET. 2. I. 42) altı köşe arpa: (< T. altın + baş) Daha çok Ege bölgesinde yetişen. Eren. DS. 9. I. 1. altun ve Moğ. Bu görüşü Räsänen de benimsemiştir. uç’. arpa) bk. altın + ağacı. kıran ‘kenar. Ağz. kıran + arpa) Sulu toprakta yetişen ve başağı altı sıralı olan arpa (And. altın + başak) bk. altı kenar. altın + çiçeği) bk. Räsänen. kıyı. I. 30. Daha sonra ET.184 al pehlivan: (< T. ölmez çiçek. kökeni üzerinde durmamıştır.A. altı + Far. 3. Gaz. Ancak Doerfer Türkçede ton (metal) sözünün geçmediğini vurgulayarak bu açıklamaya katılmamıştır. altı kıran arpa (DS. 159. Tietze. 18”) bk. Kökenini açık olarak bilmiyoruz. (DS. çok tatlı bir kavun türü 2. kūşe + T. al + Far. 231) . 1677”) bk. 10.

234) alyanak: (< T. 30) altı parmak: (< T. 5-20 cm yükseklikte. altın + otu) Kaya boşluklarında ve nemli yerlerde yetişen. I. iri taneli bir çeşit kiraz (DS. al ‘kuvvetli açık kırmızı’ ve Far. I. I. Aspleniaceae. al + var + eriği) Yaş ve kuru olarak yenen. tadı acımsı meyvesi. 232) altıntop (I): (< T. 1. 1. TBAS. 3. BTS. 234. Bazı Amanita türleri ölüm ile sonuçlanan zehirlenmelere neden olmaktadır. DS. greyfrut. 32. 30) alvar eriği: (< T. altı + parmak + otu) Kısa saplı. 160). (TS. Bir yanı kırmızı renkli elma (DS. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları olan bir kaktüs türü. altın + kökü) Güney Amerika’da yetişen. 30) altın kökü: (< T. tarla gülü (DS. altın + top) 1. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. kırmızı. Kırmızı kabuklu bir çeşit üzüm. 4. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Trollius ranunculoides. Cephaelis ipeca cuanha. altın + top) ki çeneklilerden. Amanita caesarea. al + yanak) 1. 2. Bu ağacın kanarya sarısı renginde. Ağz. ipeka. çiçeksiz. kız memesi. greyfrut. (And. tatlı ve kırmızı renkli bir çeşit kiraz. sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı. Scolymus hispanicus. 94) altıntop (II): (< T. (TS. 1. uzun. Tietze. I. manitari + T.185 altın dikeni: (< T. (TBAS. -ı) stanbul civarında yetişir. 5. (TS. 30. dikenli. (TBAS. 2. (TBAS. nce kabuklu. I. altın + yumurta + Yun. kusturucu niteliği olan bir kök. yuvarlak erik (DS. 94) altın yumurta mantarı: (< T. Ayşekadın fasulyesi. 232) alvala: (< ET. tüylü. altın + dikeni) 70-80 cm yükseklikte. Citrus decumana. Bir çeşit zerdali. vāla ‘bir cins ipekli’. yenen bir mantardır. 235) . 94) altın otu: (< T. yaprakları idrar söktürücü ve kabız giderici olarak kullanılan.: alvele) Gelincik. Turunçgillerden.

1. Amerika’da yetişen bir ağaç. al + yut) Hindistan cevizi (Erz. Amerika + Far. Tietze. Styrax americana. III. Amerika + Far. Antep fıstığıgillerden. (TS. Amerikan + Yun.. (And. 235) alyud: (< T. amber < Ar. Ağz. 16. is. ‘anber + T.A. is. 237) amber ağacı: (< Far. Geum urbonum. 99) Amerika bademi: (< öz. al + ? yonca) Hayvanların severek yedikleri kırmızı çiçekli bir ot (DS. 99) Amerika elması: (< öz. altın sarısı renginde güzel kokulu çiçeği (TS. Persea gratissima. çekirdekli. bādām + T. 24) amariken: (< öz. is. yalancı biber ağacı (TBAS. 2. I. 98) amberbu: (< Far. Amerikan) Bir çeşit buğday (DS. elması) 1. I. armuda benzer yemişi. 1. 1. .186 al yonca: (< T. pipéri + T. 1. ran’da yetişen. 98) amber çiçeği: (< Far.: amasiya) Uzun zaman taze kalan bir çeşit üzüm (DS. Amasya). amber + T. -i) Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sıcak iklim ağacı. -u) 1. fındık büyüklüğünde. emrūd + T. is. pişince güzel bir koku veren. (TS. (bilader ağacı). amber + būy. Anacardium occidentale. (TS. Bu ağacın armuda benzer yemişi. (TS. I. 1. 173) Hindistan’da. 99) Amerikan biber ağacı: (< öz. 98) Amerika armudu: (< öz. is. 1. çiçeği) Amber ağacının toparlak. ağacı) Baklagillerden bir cins mimoza. iri ve uzun taneli bir tür pirinç (TS. is. Nişanyan. Amerika’da yetişen bir ağaç ve bu ağacın badem biçiminde. Amerika + T. ağacı) bk. 237) Amasya: (< öz. 279) . Defnegillerden.

I. turuncu renkli bir çeşit meyve (DS. bābā + ? kekik + T. çay üzümü (TBAS. Ağz. I. 171) Yaşlı dut ağacı (DS. 238) amme: (< Ar. 168) Dağ çileği (DS. I.187 Amerika üzümü: (< öz. ana + Far. xamofta. 248) anahtar bitkiler: (< Yun. aniktiri + T. I. siyah erik (DS. Kır menekşesi. Amerika + T. üzümü) Şarapçılıkta kullanılan iri taneli. ana + Far. 239) amofta: (< Yun. (And. 247) Anadolu otu: (< öz. üzümü) bk. 2. is. 2083) amesken: (< EYun. ameskene) Bir çeşit küçük. 249) . I. 1. kokusu) 1. anaç + dikeni) Bir iki metre yüksekliğinde dikenli bir bitki (DS. 2. 105) anakara üzümü: (< öz. Ankara ? + T. 20) anababa kokusu: (< T. is.: amaskene. ‘amme) Bağdat hurması veya Trabzon hurması denilen elma büyüklüğünde. bābā + T. -i) bk. Tietze. Anadolu + T. Tietze. bitkiler) Mera üzerinde çok bulunan ve bunların doğru bir şekilde otlatılmaları ile tüm meranın doğru bir şekilde otlanmış olacağı kabul edilen bitki türleri (TS. mercanguş da denilen bir çeşit çiçek (DS. 238) amez: (< ? ) Bir çeşit güz armudu (DS. I. acı yavşan (TBAS. şekerci boyası (TS. 31) anadut: (< Yun. 239) anababa kekiği: (< T. I. is. 244) anaç tikeni: (< T. otu) bk. 165). anadoti. ince kabuklu bir çeşit üzüm (DS. I. Yaprağı kekik otuna benzeyen. damaskino. Tietze.

sıcak ülkelerde yetişen ve örneği ananas olan bitki familyası (TS. 19. Nişanyan. 3. Antartika ?) Eflatun renkte meyvesi olan kara yemiş (DS. I. XII. BTS. 4418. Tietze. beyaz çiçekli bir bitki. 19) Ananasgillerden. 1. 262) andız: (< ET. 41) ananasgiller: (< Fr. yurdumuzda ekimi yapılan. 251) ananas: (< Fr. 207) anbak: (< ? ) Yeşil kabuklu taze ceviz (DS. < Brezilya Kızılderililerinden olan Guarani’lerin dilinde nana. Nişanyan. Kırlarda yetişen yabani bir otun kökü. 258) andıra: (< ? ). 176) 1. (TS. is. aŋduz. aneton. (anapa paħlisi). analı + kızlı) Salkımında irili ufaklı taneleri bulunan bir çeşit üzüm (DS. (And. (DS. 1. 252) anapa paħlisi: (< anapa + Ar. meyvesi çam kozalağına benzeyen. Tietze. I. 19. Nişanyan. 260. Tietze. I. Ananas sativus. TBAS. 60-120 cm kadar boylanabilen. sıcak bölgelerde yetişen. -sı) bk. KYA. 1. 252) anason: (< Yun.: andiraz) lkbaharda ilk defa olgunlaşan. BTS. bā ilā + T. 42. -giller) Bir çeneklilerden. Tietze. (TS. 106) anapa: (< belki bir yer isminden. I. Yaprakları dikenli olan bir çeşit ardıç. acı kabuklu. 172) Bir çeşit fasulye. 2. bir yıllık. (anduz . kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan. otsu. I. 254) ancap: (< ? ) Bir çeşit yaban armudu (DS. Cupressaceae. < Ar. anīsūn/yansūn < EYun. ananas < sp. ananas + T. 255) andatıka: (< öz. 172. Ağz. 107. çok yıllık. anethon/annethon. küçük meyveli bir kiraz ağacı (DS. anapa (DS. anison = EYun. otsu bitkiler. Servi ağacı. I. DS. 31. 106. 173) Maydanozgillerden. I. Pimpinella anisum.188 analı kızlı: (< T.

EYAD. anemone) Dağ lâlesi (TS. 4420. I. . 2. BTS. 10 m kadar bir boya erişebilen ve kışın yaprak döken bir ağaç. 13. (And. anıħ. -lı). 109) anger: (< ? ) Bir çeşit armut (DS. XII. 32. I. (TS. Antep fıstığıgillerin örnek bitkisi. (And. DS. 25.: angaç) Zakkum ağacı (DS. 43. VII. 274) anslı: (< ? ans + T. 183.: anduz otu) Birleşikgillerden. anuk) Ballıbabagiller familyasından. TBAS. 31) anemon: (< Fr.: ansli) Fena kokulu bir çeşit ot (DS. 1. 273) ankri: (< ? ) Yaprağı çama. DS. BTS. (TS. andız + otu). Ağz. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetişen. I. nemli yerlerde yetişen. 268. 1. anuħ. I. 150) andız otu: (< T. çok yıllık. 4419. 2. tek yıllık. DS. Ağz. XII. Eren. 1. Antep + Ar. Bu ağacın ince ve sert kabuklu. (TS. (And. Pistacia vera. annuh. annuk. 1. (And. 261. I. 231. ananuħ. 109. Tietze. aŋız “kökü belli değildir”. yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki. 116. 31. 264) angıç: (< T. ğde ve kara çalının dikeni. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. K AT. Erz. BTS. mavi çiçekli. DS. 109. 1-2 m yükseklikte. 265) angız: (< ET. yağlı yemişi. TBAS. 45) . I. Ağz. 306) anis: (< ? ) Yaprağından ve meyvesinden yem olarak faydalanılan bir çeşit ağaç (DS. TBAS. fustu + T. 2477.: anıh. -ı) 1. I. KBAYA. 280) Antep fıstığı: (< öz. Ziziphora. DS. (TBAS. MBTS.189 ağacı). is. 271) anık: (< Erm. 32. angıç). 141) 1. gövdesi ardıca benzer bir çeşit orman ağacı (DS. kazık köklü. I. Ağz. TaS. I.A. III. Tarla kenarlarındaki otlar (DS. 42.. 178). 1.

(TS. ‘anzerūt. kuvvetli kokulu ve pembe çiçekli bir bitkidir. ebdāl + T. Labiataea. kenevir (TBAS. Daphne gnidium. Çiğdem çiçeği. is. Asya ve Afrika’nın sıcak bölgelerinde yetişen. çay + T. 1. 2. kabukları hekimlikte kullanılan bir ağaççık. (TS. -si) Dulaptal otugillerden. I. 1. I. I. Anzer + Çin. -sı) Bir çeşit bakla (DS. (TBAS. Biraz yükselmiş ekin (DS. is. 283) apartu: (< ? ) Baharda erken biten beyaz çiçekli bir ot (DS. 116) Antep karası: (< öz. Tietze. 289) aptal baklası: (< Ar. 1. 289) appa: (< ? ) Dağlarda biten bir çeşit yabani ot (DS. I. 3. 1. I. Antep + Ar. Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın olan. fustu + T. çok yıllık. Antep + T. çiçek ve yaprakları çay olarak içilen. tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya (TS. dáfni + T. 287) apotı: (< ? ) Patates (DS. is. bā ilā + T. Kuvvetli. MBTS. 32. 291) aptal otu: (< Ar. is. Sarcocolla. Arabistan + Yun. 119) Anzer çayı: (< öz. 23. I. 148) 1. 10-25 cm yükseklikte. I. karası) Bir çeşit kırmızı üzüm (DS. I. 185) Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç. BTS. -ı) Ballıbabagiller familyasından. 48) apalak: (< kökü bulunamamıştır. 33) Arabistan defnesi: (< öz. 13. Nişanyan. 293) . otu) bk. -cak) Yeşil kabuklu ceviz (DS.190 Antep fıstığıgiller: (< öz. 285) apırcak: (< ? apır + T. 280) anzarot: (< Ar. Eren. -ı + -giller) Ayrı taç yapraklılardan. ebdāl + Ar. gür fidan. 123) aragogik: (< ? ) Tarlalarda biten ve kestaneye benzeyen bir ot kökü (DS.

is. cān) Su kenarında yetişen dikenli. is. mayhoş. Arap + T. dede) bk. elması) rice. saçı) Küçük. kiraz mevsiminde yetişen bir çeşit elma (DS. dikenli bir yaz bitkisi (DS. Arap + Far. is. I. centiyane (TBAS. koyu kırmızı. 33) Arap elması: (< öz. Tietze.191 araka: (< Yun. Arap + T. DS. Arap + Far. 292) Arap mantarı: (< öz. I. I. Arap + T. I. 33) Arap şalgamı: (< öz. kısa dallı. Arap + T. Arap + Yun. 294) arakçıl: (< ? arak + T. Eren. 299) Arap sümbülü: (< öz. dağ sümbülü (TBAS. is. dağ sümbülü (TBAS. Siyah turp. 124. Arap + Far. uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür süs bitkisi (TS. is. 191) ri taneli bezelye (TS. I. 298) Arapdede: (< öz. siki) bk. 2. 1208) Arap otu: (< öz. 15. I. Arap + T. yuvarlak ve çok sık yeşil yaprakları olan. 298) Arap buturağı: (< öz. sunbul + T. -ı) 1. manitari + T. 1. 127) arapsiki: (< öz. otu) bk. I. is. 33) arapsaçı: (< öz. şal am + T. -ü) bk. Araptaşağı (DS. domalan (TaS. is. is. II. is. 1. I. Arap + T. -çıl) Sebuzek dikeni de denilen ve köylülerce süt süzgeci olarak kullanılan yumruk büyüklüğünde bir çeşit diken (DS. 294) arani: (< ? ) Kavak ağacı (DS. arakas < arakos. Kara kabuklu yer elması (DS. is. pıtrağı) Yüksek. 299) . -ı) bk. ince uzun bir çeşit bitki (DS. 298) Arapcan: (< öz.

artuç. Yeşil çiçekli. (ardıç kıliği). I. 301) arcı ağaç: (< ? arcı + T. taşağı) 1. DS. I. 128. -man) Karaçalı (DS. Tietze. Arap + T. Juniperus.: arduç. 52. DS. salkım şeklinde mor çiçekli bir kır çiçeği. -u) 5-20 cm yükseklikte. is. I. topalağı) bk. DS. KMYA. Arap + T. is. ardıç + T. SA. yaprakları oğlaklara yedirilir (DS. 204. (Arapsiki). 298) Arap topalağı: (< öz. ‘araz. kışın yapraklarını dökmeyen. 25. 1. 281. ETA. 33) Arap yasemini: (< öz. I. ardıç burcu (DS. arachide) Yer fıstığı (TS. 1. DS. (DS. nce uzun yapraklı. güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen. 304) ardıç otu: (< T. kara topalak (TBAS. ağaç) Kırlarda bulunan bodur bir çeşit ağaç olup. 302) ardıç: (< ET. (TS. 4. 193). XII. -i) bk. I. Tam olgunlaşmamış siyah incir. ardıç + otu) Ardıç ağacının küçük bitkisi (TS. 1. 2. 3. Arap + Far. I. 127) araz: (< Ar. 15. (And. üzeri çizgili. Eren. 302) arcıman: (< ? arcı + T. yarı parazit bir bitkidir. I. 33) araşit: (< Fr. TBAS. MBTS. 128) ardıç burcu: (< T.192 araptaşağı: (< öz. BTS. ardunç) Servigillerden. Nişanyan. 4423. 302. yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık. 307. (TBAS. I. burç < Sans. yāsemen + T. Ağz. marica/marīca + T. 128) . yumru köklü bir çeşit ot. yasemin (TBAS. çok acı ve siyah renkli bir otun meyvesi. 33. Loranthaceae. 159) Bir çeşit ot (DS. is. II. 34. Clauson. 304) ardıç kıliği: (< T. Koni şeklinde. ardıç + kılığı) bk. 1. 280.

GD AT. 247.A. āmut. DA. argun/arkun. I. Krş. I. I. gul + T. arı + Far. yumuşak. I.193 ardık: (< ? ) Dağda yetişen. MBTS. ADYA. 36.. 322) arış: (< Far. 218. ahlat (TBAS. I. K AT. 18. -ü) Arı çiçeği (DS.: almut. yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç ve bu ağacın rengi sarıdan yeşile kadar değişebilen tatlı.. DS. -ü) Gelincik (DS. 1. III. Yenilebilen. Ağz. 304) areb kozu: (< Ar. ereş-eriş. kılıç şeklindeki yaprakları hayvanlara yem olarak verilen bir çeşit bitki (DS. 218. ‘Arab + Far.102. -u) Kabuklu taze ceviz (DS. Gaz. EYAD. küçük ve tüylü yapraklı bir ot (DS. Erz. I. sarı renkli. Nişanyan.A. 28. āmit. en fazla 20 cm büyüklüğünde. (TS. 1. ufak çekirdekli meyvesi. I. 322. Gelincik (DS. . yaprağını döken. arı + otu) 1. 237. pür + T. 55. 135.Y. 162). arı + saman) Beyaz buğday (DS. 461.. I. 91. Ka. 194) bk. 2. gōz + T. I. Eren. I. I.A. K A. 199). Tietze. arı + Far. III. 165. 27. 80. UA. Tietze.: arıs) 1. (And. 148. 315) arı gülü: (< T. emrūd/ermūd/enberūd. T YA. AA. 338. 34) arı çiçeği: (< T. I. koyunların severek yediği. arıların da bal topladığı bir çeşit bitki (DS. 22. Ağz. 315) arı otu: (< T. 25. 328. 239. armıt) Gülgillerden. 194. OAAD. çiçekleri beyaz.. 228. 2. 308) argun: (< ET. 409. 14. Pirus communis. armıd. DS. 27. KMYA. 324) armut: (< Far. amıt. arı + çiçeği) Kırlarda biten. 314) arı götü: (< T. arı + götü) Ekinlerin içinde çok bulunan bir çeşit dikenli ot (DS. arıların çokça kondukları bir kır çiçeği. BTS. AVA. DS. 322) arı pürü: (< T. Kırmızı. gonca hâlinde toplu çiçekleri bulunan. 51. 322) arı saman: (< T. 19) .A. sulu.Y. Asma. ST AT. (And.

is. yeşil renkli bir çeşit armut (DS. burç (TBAS. Arnavut + Far. Hordeum vulgare. sulu. 136) arpa elması: (< T. hayvanlara yem olarak verilen. 219. ZBK A.: arpagan) Yabani arpa (TS. II. GD AT. 55.. 180. emrūd + T. 118. 1. Eren. -u). arpa + elması) Yazın yetişen bir çeşit elma (DS. 329) Arnavut biberi: (< öz. sulu. 147. I. taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan. 34) Arnavutköy çileği: (< öz. OAAD. 248. 1. 275. çileği) bk. “< Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. Tietze. T YA. Ağz. ADYA. pipéri + T. 330) . ETA. ülkemizde geniş bir alanda kültürü yapılan. 235. 103. arpacık + soğanı) Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan (TS. AAT. bir yıllık otsu bitki. 264. Eski Kıpçakçada da arpa biçimi kullanılır. 19”) Buğdaygillerden. AA. 227. 486) arpa: (< ET. 119. 34) arnad: (< ? ) Yuvarlak. 74. 105. 135) armut otu: (< Far. kırmızı biber (TS.A. is. arpa + gan. I. koyu mor renkli iri taneli bir çeşit üzüm (DS. 43. Arnavut + Yun. I. 19). K A. darısı) bk. 9. 66. I. 136) Arnavut darısı: (< öz. KYA. arpa + Far. kabağı) Ürünü armut biçiminde olan bir süs kabağı (TS. DS. emrūd + T. 143) arpa armudu (< T. 330) arpağan: (< T. I. (And. Bilimsel yayınlarda Hint-Avrupa dillerinden alındığı sıklıkla dile getirilmiştir. -i) Acı. emrūd + T. 58. 130. Ka. 136. 1. 200. Arnavut + T. kūy + T. 1. EYAD. 1. Clauson. GBAA. otu) bk. 198. 200. (And. 184. arpa. 136.Y. SA. 70.: arparmıdı) Arpa zamanı yetişen. 330. darı (TBAS.194 armut kabağı: (< Far. DS. AVA. 164. BTS. Ağz. (TS. Orta Türkçede arpa olarak geçer. K AT. is. çilek (TS. Eren. 1. 169. 330) arpacık soğanı: (< T.

+ -ağan). I. bir çeşit üzüm (DS.: artığa) Yaprakları dövülerek ele kına gibi yakılan bir çeşit bitki (DS. (And. üzerinde kara çizgiler bulunan bir çeşit kavun (DS. bitki (DS. ‘asker + T. arslan + kulağı) Bir sap üzerinde dizili sarı veya kırmızı çiçekli otsu bir bitki (TS. I.: aslanāzı) Sıraca otugillerden. DS. 146) . Tietze. yemeklerde kullanılan bir bitki (DS. askı + divleği) Sarı renkli. gul + T. arslan + ayağı) bk. 146. 1. 211) Kuşburnu meyvesi (DS. 341) asılmışadam: (< T. Ağz. -ü) Dağlarda yetişen bir çeşit yaban gülü (DS. 334) artlı: (< T. Tietze. ādem) Salepgillerden. türlü renkte. 34) arşın üzüm: (< Ar. güzel.195 arslanayağı: (< T. artlı) Bol meyveli ağaç. 336) asfur: (< Ar. 345) aslanağzı: (< T. 1. 344) askil: (< Gürc. I. 344) askı düleği: (< T. kokusuz çiçekleri olan bir bitki (TS. arşın + T. 344) asker gülü: (< Ar. (And. arslan + ağ(ı)zı). 143) asker borusu: (< Ar. çiçekleri asılmış bir insana benzeyen ve köklerinden salep çıkarılan bir bitki (TS. I. 333) artıgan: (< T. borusu) Çobandüdüğü de denilen bir çiçek (DS. sarı çiçekli. üzüm) Beyaz. 208) Bahçelerde yetiştirilen. I. 1. I. askili. 345) aslankulağı: (< T. ‘uśfūr. I. Ağz. aslanpençesi (TBAS. I. artağan < art. asılmış + Ar. I. ‘asker + Far. uzun.

DS. 4425. (TS. dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad. 23. haspir) 25-50 cm yükseklikte. 345. 1. 2. 1. 1. 2. Lageneria vulgaris. 146) asma üzümü: (< T. Ağz. Leonurus. tohumundan yağ çıkarılan. Carthamus tinctorius. Belirli bir tür üzüm veren bitki. Alchemilla. Kabakgillerden. otsu. Vitis. Kışın yenmek üzere hevenk şeklinde asılıp saklanan büyük taneli ve kalın kabuklu bir çeşit üzüm. 1. asma) 1. pençe + T. 147) aspir: (< Ar. 34.: hasbir. 1. Gaz. 345) asma: (< T. -si) Gülgillerden. asma + -giller) ki çeneklilerden. III. 55) aslım: (< ? ) Bir çeşit ot (DS. Çardaklara. 391) . TBAS. 146. (And. I. BTS. çok yıllık. I. XII. asma + kabağı) 1. 2298. 4425) asmagiller: (< T. DS. 1. 247) asma gabak: (< T. ‘uśfūr.A. sürüngen veya sarılgan.. yaprakları doğrudan doğruya topraktan çıkan bir süs bitkisi (TS. 347. XII. Orta Anadolu bölgesinde yetiştirilir. genellikle saksıda yetiştirilen. asma + üzümü) 1. K AT. VII. 187). mevsimlik bir kabak türü. asma + kabak) Bir çeşit süs kabağı (DS. belli başlı türü asma olan bitki familyası (TS. 146) aslanpençesi: (< T.196 aslankuyruğu: (< T. (TS. 2. turuncu çiçekli ve otsu bir bitkidir. T YA. arslan + Far. Asmagillerden. Bu türün ince uzun. sarı ve beyaz çiçekli bir yabani bitki. 105. 346) aspidistra: (< Fr. 35. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanılan bir bitki. DS. arslan + kuyruğu) Ballıbabagillerden. MBTS. aspidistra) Zambakgillerden. GD AT. sebze olarak kullanılan ürünü (TS. I. I. (TS. 146. 1. ağaç dallarına kadar uzayan üzüm (DS. (TBAS. 146) asma kabağı: (< T. DS. (yer pırasası).

I. 1. ‘aş + Far. I. Ağz. 359. 352) aş eriği: (< T. mantarlar ve kara yosunları gibi su dışında fazla boy atmayan damarsız bitkiler (TS. MBTS. fujer (TS. I. aşağı + bitkiler) Su yosunları. DS. I. büyükçe bir ot (DS. -ı) bk.: aşlak.197 aster: (< ? ) Beyaz renkte açan bir yaban çiçeği (DS. 354. aşı karaköy (DS. 353) aşıkara: (< T. I. I. aşılama) Büyük ve sulu armut (DS. 804) . 1. 1. 1. aşı + kara + Far. 354) aşı karaköy: (< T. (DS. 191) Armut (DS. 351) aşendos: (< EYun. áħerdos. çok tatlı bir çeşit üzüm (DS. encīr + T. 352) aşı: (< T. aşılak). 352) aşenpilunç: (< ? ) Eğrelti otuna benzeyen bir çeşit ot (DS. 354) aşılak: (< T. DS. 196) ri taneli. (And. eş ar. kūy) Bir çeşit kara üzüm. aş + Far. aşı. I. 358) aşk merdiveni: (< Ar. 347) aşağı bitkiler: (< T. I. aş + eriği) Bir çeşit iri erik (DS. MBTS. nerdibān + T. 149) aşbak: (< ? ) Aşısız fidan (DS. haşlak) Aşılanmış bitki (DS. 354) aş inciri: (< T. aşı + aşı) Tohum kapakları sert. (aşıkara). I. 353) aşıaşı: (< T. 215) Bir çeşit armut (DS. I. I. I. VII. I. 265) aşkar: (< Ar. aşı + kara) bk. -i) Küçük cins incir (TaS. 2304) aşılama: (< T. I. Tietze. sert kabuklu.

at + Yun. (TBAS. ‘āşūre. (TS. gelincik (TBAS. 370) atitfel: (< ? ) Yaprakları farekulağına benzeyen bir çeşit bitki (DS. BTS.198 aş otu: (< T. 36) ateş buğdayı: (< Far. 367) ateş çiçeği: (< Far. Meyveleri yenir. at + dikeni) bk. 1. I. 363) at dikeni: (< T. 370) at kestanesi: (< T. buğday) Rengi kırmızıya çalan bir çeşit buğday (DS. sarı renkli ve ekşidir. Eriolobus trilobatus. aş + otu) bk. boğa dikeni (TBAS. -si) At kestanesigillerden. çiçeği) Ballı babagillerden. 36) ateş yaprağı: (< Far. 15 ile 30 m yükseklikte. 36) atınaklı: (< ? atınak + T. çiçekleri dik duruşlu ve salkım şeklinde. 369) atiçi: (< ? ) Küçük hıyar (DS. buğdayı) Kırmızıya çalar renkte bir çeşit buğday (DS. 61) . geniş yapraklı. pembe ve beyaz noktalı. 35) aşur: (< Ar. tavşan elması (TBAS. ‘āşūre + T. (TS. I. 197) Bir çeşit bitki (DS. 1. I. park ve caddelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür ağaç. 1. dikeni) bk. ātiş + T. kastania + T. bağa (TBAS. 363) aşūra buğday: (< Ar. Aesculus hippocastanum. at + elması) 5-6 m yükseklikte bir ağaççıktır. ātiş + T. -lı) Nergis çiçeği (DS. I. 35) at elması: (< T. yaprağı) bk. Meyveleri 3 cm kadar çapında. ātiş + T. Salvia splendens. Gazi Antep ve Kahraman Maraş bölgelerinde turşu yapılır. I. 159. ateş kırmızısı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi. 157) ateş dikeni: (< Far. ātiş + T. I. MBTS.

yeşil yapraklarından turşu yapılabilen bir bitki. örneği atkuyruğu olan. I. camuskulağı (DS.. (And. gövdenin üzeri oluklu ve içi boş. verimsizler yeşilimsi. yer elması (DS. I. 160) atlas çiçeğigiller: (< Ar. I. atmalı) Kar altında bile varlığını koruyan. tatlı yumruları çiğ ve pişmiş olarak yenilebilen. kök sapı ömürlü olan.: akkulağı) Kuzukulağına benzeyen. “< çoc.: atmemegi) ri. biraz geniş yapraklı. çiçeği + -giller) Kaktüsgiller (TS. I. 36. Equisetum arvense. kastania + T. (TS. ülkemizde Equisetum cinsi ve bu cinse ait 7 türle temsil edilen. 1. 1. dil.199 at kestanesigiller: (< T. ince kabuklu. çiçeği) Uzun ve sarkık yapraklı. 1. parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs (TS. meme. 36) atkuyruğu: (< T. Ağz. at + kuyruğu + -giller) Eğrelti otugillerden.: attol) Sürülmüş tarlalarda kendiliğinden biten. 159) atkulağı: (< T. 372) . yaprakları büyüme noktalarında kın şeklinde körelmiş. atoll < ng. 372) atmen: (< ? ) Ekim ayında yenen bir çeşit armut (DS. beyaz bir çeşit üzüm (DS. genellikle dere kenarlarında ya da nemli alanlarda yetişen ve ilâç olarak kullanılan rizomlu. verimli gövdeler beyaz ya da kahverengimsi. örneği at kestanesi olan bir bitki familyası (TS. 62) atkuyruğugiller: (< T. rizomlu. (And. beyaz. MBTS. yuvarlak bir kış üzümü (DS. aŧlas + T. I. TBAS. MBTS. 159. çok yıllık ve otsu bitkilerdir. 372) atol: (< Fr. BTS. -si + -giller) ki çeneklilerden. 1996”). 159. BTS. at + memesi. TBAS. at + kulağı). 26. (And. sporla üreyen. ekşimsi bir bitki. at + Yun. aŧlas + T. uzun taneli. 1. 368. 62) atlas çiçeği: (< Ar. 2. at + kuyruğu) Atkuyruğugillerden. 1. çok yıllık. 210). 372) atmemesi: (< T. Ağz. Ağz. otsu bitkiler (TS. 160) atmalı: (< T. 1.

avize biçiminde sarkık. 382) avize ağacı: (< Far. 379) avgıç: (< ? ). Hıyar (DS. at + ? yoncası) Tarlalarda. 36) av buğday: (< T. 375. 164) avcıyel: (< ? ). Tarladaki sebze. I. (yuka ağacı). 373) avadik: (< ? ) Melezleşmiş buğday (DS. büyük bakla (DS. I. 378) avcar: (< ? ) bk. Tietze. Ağz. TBAS. 36) avcı üzümü: (< T. 165. (TS. I. I. I. I. (TS. I. (And. Ağz. 373) at yoncası: (< T.200 at paklası: (< T. at + Ar. 1. BTS. Adonis. çay üzümü (TBAS. 378. āvīze + T. sık dallı bir ağaççık (DS. bā ilā + T.: avceyil) Funda gibi kısa. kimyon (TBAS. avguç) Bezelye. Amerika’dan dünyanın her yanına yayılmış olan. 228) 1. (And. I. Yucca glosiosa. 228) Böğürtlen (DS. I. 2. 1.: avgış. yaylalarda kendiliğinden yetişen ince yapraklı bir bitki (DS. Tietze. 374) avar: (< ? avar. ağacı) Zambakgillerden. iri ve beyaz çiçekli bir süs ağacı. 36) avcı otu: (< T. -sı) Siyah. 381) avı: (< agı / agu) Yabani zakkum (DS. 204) avat: (< Yun. avátin/vatin. ak + buğday) Beyaz buğday (DS. sert. parlak zehirli bir bitki. avcı + üzümü) bk. kokusuz. börülce gibi taneleri yenen bir ot (DS. 63) . avcı + otu) Düğün çiçeğigillerden. AAT.

395) avurtlak: (< ? avurt + T. ‘avret + T. I. kara kekik (TBAS. menekşeye benzer bir çiçek (DS. lak. “< avurt ‘kökünü bilmiyoruz. lkbaharda çiğdemle birlikte açan. I. Eren. Akdeniz Bölgesi’nde üzüm mevsiminde sarı çiçek açan geniş yapraklı bir ot (DS. şam’) Beyaz çiçekli kısa bir ağaç (DS. 394) Avşar otu: (< öz. agu) Ormanların taşlık yerlerinde yetişen zehirli bir bitki. (DS. Ardıç çalısı gibi bir dağ çalısı. 2. otu) bk. beyaz patates (AA. otu) bk. 33) Defnegiller familyasından. -çu). (TS. eriksi meyveleri olan bir tür. 37) avrizi: (< ? ) Deniz yosunu (DS. avocado. I. I. 391) avrus: (< ? ) Bir patates türü. mor renkli ve armut şeklinde. 394) avu çiçeği: (< T. 20 m kadar boylanabilen. 63) avrat otu: (< Ar. 117) avşak: (< T. 283) avlu ağacı: (< Yun. Afşar otu (TBAS. I. 26”) 1. kalın kabuklu bir çeşit beyaz üzüm (DS. ri taneli. BTS. 37) avokado: (< sp. 384) ayaklı kekik: (< T. av + kuş ?) Mürdük ve mürdümük de denilen bir bitki (TaS. ağacı) bk. 394) avukçu: (< ? avuk + T. Eski Türkçede adurt olarak geçer’. Nişanyan. ak + Ar. avli + T. 1. I. 393) avşam: (< T. 37) avu: (< T. 37) . 2. ayı elması (TBAS. kokusuz. güzelavrat otu (TBAS.201 avkuş: (< T. agu + çiçeği) bk. (avu çiçeği). (Amerikan armudu). akşak) 1. Persea americana. 165. avu (DS. is. Afşar/Avşar + T. Başak tutmak üzere olan ekin. ayaklı + ? kekik) bk. I. I.

I.ayas. I. I. aydın + göz) Siyah. -ü) bk. 408) ayçiçeği: (< T. kimi beyaz iri taneli üzüm (DS. 553. encīr) Erkek incir (DS. 412) aydın gülü: (< T. Tietze. 234) Zakkum (DS. Krş. 412) aydın buğday: (< T. ay + çiçeği) Birleşikgillerden. I. BTS. Tietze. bir yıllık. I. “Parlak. aydın + Far. adgır + Far.A. gündoğdu. I. 1. 268. aydın. acı meyveli. (aydede. 411) aydede: (< T. I. 65. uzun saplı. ayçiçeği (DS. 414) aygün: (< T. 460. aydın gülü. ayçiçeği (DS. ETA. Clauson. gündöndü. aydıŋ. 197.tr”) Kimi siyah.Y. iri taneli. aygır < ET. aygün çiçeği çekirdek. 411) aydın: (< ET. aydın + buğday) Yassı ve beyaz bir çeşit buğday (DS. www. 412) . 412) aygır incir: (< T. aygün aşığı. ayaş < ayas. I. DS. aydın çiçeği. I. I. 412) aydın çiçeği: (< T.bel. ayçiçeği (DS. gul + T. 318.202 ay alması: (< T. II. SA. aydın + çiçeği) bk. günaşık. gürgene benzer bir çeşit ağaç (DS. gün çiçeği. günebakan). (TS. 236) bk. meyveleri kuruyemiş olarak yenen ya da yağ eldesinde kullanılan. Helianthus annuus. 405) ayān: (< Ar. ‘ayān. ay + elması) Kırmızı. ayçiçeği (DS. 407) ayaş: (< T. I. I. 412) aydın göz: (< T. ay + gün) bk.. 412) aydeçi: (< ? ) Ayrık otu (DS. ayçiçeği (DS. 173. otsu bir bitki türü. sarı renkli çiçeği çok iri olan. ay + dede) bk. aydınlık gece anlamına gelen Türkçe bir isimdir. I. aygün. erken olan bir çeşit üzüm (DS. yurdumuzda çok yetiştirilen.

203

aygün aşığı: (< T. aygün + Ar. āşı + T. -ı) bk. ayçiçeği (DS, I, 412) aygün çiçeği: (< T. aygün + çiçeği) bk. ayçiçeği (DS, I, 412) ayı ardıcı: (< T. ayı + ardıcı) Kış mevsiminde olgunlaşan meyveler ayılar tarafından besin olarak tüketilir. Meyvelerini ayıların yemesinden dolayı bu ismi almıştır, Juniperus drupacea, (Duran, 223-229) ayı asması: (< T. ayı + asması) Hanımeli çiçeği (DS, I, 416) ayıayağı: (< T. ayı + ayağı) Bitkinin parçalı yaprakları ayı ayağına benzemesinden dolayı bu ismi almıştır, Ptilostemon chamaepeuce, (Duran, 223-229) ayı baldıranı: (< T. ayı + ? baldıran + T. -ı) Yumru kökü zehirli bir ot, baldıran otu (DS, I, 416) ayıboğan: (< T. ayı + boğan) Yenmesi zor, boğaz tıkayan bir çeşit armut (DS, I, 416) ayıcı: (< T. ayıcı) Bir çeşit sarı mantar (DS, I, 416) ayı çiğdemi: (< T. ayı + çiğdemi) Çokça ormanlarda biten, seyrek dokulu, acı bir çiğdem çeşidi (DS, I, 416) ayı çileği: (< T. ayı + çileği) bk. güzelavrat otu (TBAS, 37) ayıeli: (< T. ayı + eli) bk. peynir otu (TBAS, 37) ayı elması: (< T. ayı + elması) Dutgiller familyasından, ana vatanı Amerika olan, bahçe kenarlarında çit bitkisi olarak yetiştirilen, meyveleri 10-15 cm çapında, portakal biçiminde, dikenli ve diyoik bir ağaç türüdür, Maclura pomifera, (TBAS, 37; BTS, 65; DS, I, 416)

204

ayı eriği: (< T. ayı + eriği) Yenmeye elverişli olmayan çok ekşi ya da çok acı bir erik çeşidi (DS, I, 416) ayı fındığı: (< T. ayı + Ar. fundu + T. -ı) Ayı fındığıgiller familyasından, 2-5 m kadar boyda, yaprakları büyük, gövdesi marangozluğa elverişli, beyaz çiçekli, meyveleri 1-2 tohumlu, tohumlarından yağ elde edilen ve tespih yapılan çalımsı bir bitki, Styracaceae, (TBAS, 37; BTS, 65; DS, I, 416) ayı fıstığı: (< T. ayı + Ar. fustu + T. -ı) Gürgen meyvesi (DS, I, 416) ayı gülü: (< T. ayı + Far. gul + T. -ü) ki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından, çiçekleri büyük ve kırmızı renkli, çok yıllık, otsu ve rizomlu bir şakayık türü, Peconia corollina, (TS, 1, 174; TBAS, 37; DS, I, 416; DS, I, 432; TaS, I, 341) ayı köşk: (< T. ayı + Far. kōşk) Bir çeşit zehirli mantar (DS, I, 417) ayıkulağı: (< T. ayı + kulağı) Çok yıllık, sarı çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitki; çuha çiçeğinin bir türü, Primula auricula, (TS, 1, 174; TBAS, 38; DS, I, 416; TaS, I, 341) ayı liforu: (< T. ayı + ? lifor + T. -u) bk. güzelavrat otu (TBAS, 38) ayı ligarbası: (< T. ayı + Yun. ligarba + T. –sı; “< Yun. ligarba; www.ekshi.net”) bk. güzelavrat otu (TBAS, 38) ayı mantarı: (< T. ayı + Yun. manitari + T. -ı) Zehirsiz mantarlardan Boletus türlerine verilen genel ad. Yenen büyük mantarlardır, Boletaceae, (TBAS, 38; BTS, 65) ayınga: (< Erm. ayı’nga) Kaçak tütün, tütün (TS, 1, 175) ayı otu: (< T. ayı + otu) Geniş ve parlak yapraklı bir çeşit yaban ot (DS, I, 420) ayıparmağı: (< T. ayı + parmağı) 10-20 cm yükseklikte, otsu, parazit ve kırmızı çiçekli bir bitki, Phelypaea tournefortii, (TBAS, 38)

205

ayıpençesi: (< T. ayı + Far. pençe + T. -si) Ayıpençesigiller familyasından, çiçekleri kurutularak çaylara koku vermesi için katılan, çok yıllık, dikenli ve otsu bir bitki, Acanthus dioscoridis, (TBAS, 39; BTS, 66) ayı soğanı: (< T. ayı + soğanı) bk. ada soğanı (TBAS, 39) ayı şalgamı: (< T. ayı + Far. şal am + T. -ı) Dağ soğanı da denilen, ince, yeşil yapraklı, yumru köklü bir ot (DS, I, 420) ayıt: (< Ar. ‘īd; Eren, 176; Tietze, 237), (And. Ağz.: hayıt) Mine çiçeğigillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, küçük, ince yapraklı, kokulu, mavi, beyaz veya menekşe renginde çiçekler açan, halk indinde kutsal sayılan, 1-2 m boyunda bir ağaççık, hayıt, Vitex agnuscastus, (TS, 1, 176, 968; DS, I, 421; TaS, I, 317) ayı üzümü: (< T. ayı + üzümü) Fundagillerden, 25 cm kadar boyda, küçük taneli yemişler veren, Karadeniz Bölgesi’nde yüksek kesimlerde orman altlarında yaygın olarak bulunan ve yaprak döken tüylü bir bitki, Arbutus uva ursi, (yaban mersini), (TS, 1, 176; BTS, 65) ayı yemişi: (< T. ayı + yemişi) Koca yemiş (DS, I, 421; TBAS, 39) aylandız: (< Çince ailanto’dan; TS, 1, 177) Sedef otugillerden, Avrupa’ya Çin’den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç, Ailanthus glandulosa, (TS, 1, 177) aynısefa: (< Far. ‘ayn-ı śafā’) Birleşikgillerden, çiçekleri sarı renkli bir kır bitkisi, Calendula arvensis, (TS, 1, 178) ayrelli: (< ? Yun.) Kuşkonmaz çiçeği (DS, I, 430) ayrı çanak yapraklılar: (< T. ayrı + çanak + yapraklılar) Çanak yaprakları birbirine bitişmiş olmayan bitkiler (TS, 1, 179)

206

ayrık otu: (< T. ayrık < ET. adrık + otu) (And. Ağz.: aylık) Buğdaygillerden, kökü hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan, çok yıllık, rizomlu, otsu ve yabani bir bitkidir, Agropyrum repens, (TS, 1, 179; TBAS, 39; BTS, 66; DS, I, 425; AVA, 246) ayrı taç yapraklılar: (< T. ayrı + Ar./Far. tāc + T. yapraklılar) Taç yaprakları birbirine bitişik olmayıp yan yana yer almış bulunan bitkiler (TS, 1, 181) ayşekadın: (< öz. is. Ayşe + Soğd. kadın), (And. Ağz.: ağşādın, ağşağadun, ağşa kadın, ayşagadın, ayşakadın) Kılçıksız, lezzetli bir tür fasulye (TS, 1, 181; DS, I, 113, DS, I, 431; DS, XII, 4426; Krş.Y.A., 272, 475) ayu mamuğu: (< T. ayı + ? mamuk + T. -u) Yabani can eriği (DS, I, 432) ayva: (< Far. ābiyā; Nişanyan, 34; Eren, 29; Tietze, 244), (And. Ağz.: eyva, hayva, heyva) Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç ve bu ağacın büyük, sarı renkte, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe, ufak çekirdekli meyvesi, Cydonia vulgaris, (TS, 1, 181; BTS, 66; DS, VII, 2355; DS, XII, 4516; AA, 140; AAT, 56; DA, 120, 159; EYAD, 162; Gaz.A., III, 397; GD AT, 84, 288; Ka.Y.A., 252, 276; K AT, 222; Krş.Y.A., 218, 482; OAAD, 40, 160; ST AT, 243; T YA, 254; UA, 85, 113; TaS, III, 1907) ayvadana: (< Yun. ayiovotano; Eren, 29; Tietze, 244) Yüksekliği 15-70 cm, sık tüylü, soluk sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki, Archillea nobilis (TS, 1, 181) ayvaganı: (< Far. ābiyā + T. kanı) Beyaz çiçek açan, dere kenarlarında yetişen bir çeşit ağaç (DS, I, 433) azak: (< ? ) Domates (DS, I, 435) azak eğiri: (< ? azak + Yun. ákoron + T. -i) bk. eğir kökü (TBAS, 39)

207

azan: (< T. azan), (And. Ağz.: azgan, azzan) Dikenli, bol ve ufak sarı çiçekli bir çeşit çalı (DS, I, 435, 438, 443) azat: (< Far. āzād; MBTS, 1, 240) 1. Kırlarda yetişen tek ve büyük ağaç, 2. Yabani armut, 3. Ormanda, tarlada budanmadan büyümeye bırakılmış ağaç, 4. ri ağaç, 5. Palamut ağacı, 6. Budanmış büyük meşe, ardıç ağacı (DS, I, 435) azezi: (< Ar. ‘azį z + Ar. -î), (And. Ağz.: azazi) Taneleri sivri uçlu bir çeşit üzüm (DS, I, 437) azırgan: (< T. azırgan) Yol kenarlarında birbirine sarılarak büyüyen, boyu iki-üç metre kadar yükselebilen bir çeşit dikenli bitki (DS, I, 440) azmuk: (< T. azmuk), (And. Ağz.: azmuh) Bahçe ve bostanlarda biten yabani otlar (DS, I, 443) azor: (< ? ) Söğüte benzer bit ağaç (DS, I, 443) azraz: (< ? ) Ormanlarda kendiliğinden yetişen bir meyve ağacı ve bu ağacın küçük kahverengi meyvesi (DS, I, 443) azvay: (< Far. āzvāy; Tietze, 251; Eren, 30), (And. Ağz.: azvéy) Acı bir bitki, sarısabır (DS, I, 443) -Bbabaçça: (< Sırpça-Hırvatça popadica; Tietze, 253) 1. Papatya, 2. Pire öldüren bir çeşit ot (DS, II, 448; TBAS, 40) baba inciri: (< Far. bābā + encīr + T. -i) Olgunlaşmadan düşen erkek incir (DS, II, 450) babak: (< çocuk dili) Çocuk dilinde kabak, kavun, karpuz vb.ne verilen ad (DS, II, 450)

208

babır: (< Yun. pápiri; Tietze, 254), (And. Ağz.: babıra, babrik, barba) Göl kenarlarında biten bir çeşit saz (DS, II, 453; TBAS, 40) babut: (< ? ), (And. Ağz.: bacud) Taze fasulye (DS, II, 455) babutsa: (< ? ) Mısır inciri (DS, II, 455) bacakkıran: (< OFar. pāçak + T. kıran) Nemli bölgelerde yetişen yeşilimsi sarı çiçekli bir bitki, Narthecium, (TS, 1, 189) badat: (< Fr. patate “Eski zamanda Orta Amerika’da yaşayan Taino Kızılderililerinin dilindeki batata (patates) kelimesinden”; Tietze, 256) Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması (TS, 1, 190) baddem: (< ? ) Kaynatıldığında al renk veren bir çeşit ot (DS, XII, 4439) badem: (< Far. bādām; Nişanyan, 36; Eren, 32; Tietze, 256), (And. Ağz.: bayam, bayan, bıyam, paya, payam, payem, piyam) Gülgillerden, 6-8 m yükseklikte, yurdumuzun her yerinde yetişen, dikensiz, pembe veya beyaz çiçekli bir ağaç ve bu ağacın yaş veya kuru yenilen yemişi, Amygdalus communis, (TS, 1, 190; TBAS, 40; BTS, 68; DS, II, 578; DS, XII, 4449; DS, XII, 4640; DA, 136, 149; EYAD, 47, 76; EYAD, 237; Gaz.A., III, 550; GD AT, 301; Ka.Y.A., 202; Krş.Y.A., 464; UA, 128; TaS, I, 465; TaS, V, 3182) badıç: (< Erm. patic; Eren, 32; Tietze, 257) Bir çeşit ot (DS, XII, 4439) badıramba: (< Far. bādranbūya/bād-rang-būya; Tietze, 258) Arıların çok sevdiği güzel kokulu bir ot (DS, II, 467) badi: (< ? badik < badi) Ufak mısır, cin mısırı (DS, II, 470) badik: (< ? badik “kısa boylu, bodur, tıknaz”; Tietze, 258) Kuru fasulye (DS, II, 470)

209

bagmen: (< bağmen < Far. bā bān; Tietze, 262) Bir çeşit armut (DS, II, 472) bağa: (< ET. bāka “kurbağa”; MBTS, 1, 254) Yaprakları yaraları iyileştirmekte ve et dolması sarmakta sebze olarak kullanılan, bir veya çok yıllık otsu bitkiler (TBAS, 40; DS, II, 473) bağa yaprağı: (< bağa < ET. bāka + yaprağı) bk. bağa (TBAS, 41) bağboğan: (< Far. bā + T. boğan) Küsküt, şeytansaçı (TS, 1, 192) bağbozan: (< Far. bā + T. bozan) bk. bostanbozan (TBAS, 41) Bağdat hurması: (< öz. is. Bağdat + Far. ħurmā + T. -sı) bk. amme (DS, I, 239) bağırgan: (< T. bağırgan), (And. Ağz.: bağurganı) Tarla sarmaşığı (DS, II, 479) bağırsak otu: (< T. bağırsak < ET. bagırsuk + otu) Farekulağı (TS, 1, 195) bağırtlak: (< ET. bagırlak < bağır “göğüs” + -lak eki ‘Aradaki -t- eki fonetik bir ilâvedir’; Tietze, 261), (And. Ağz.: boğartlak, boğurtlak) 1. Yoncaya benzeyen bir ot, 2. Yeni çıkan başak (DS, II, 480, 723, 731) bağlaşık: (< T. bağlaşık) Sarmaşık (DS, II, 484) bağrıbütün: (< T. bağrı + bütün), (And. Ağz.: baribütün) Top çekirdekli bir çeşit kavun (DS, II, 484; 533) bağrıkara: (< T. bağrı + kara) bk. baldırıkara (TBAS, 41) bahar: (< Far. behār) 1. Zeytin çekirdeği ve ceviz büyüklüğündeki kavun, 2. Yeşillik, yenilebilen otlar, 3. Sigara tütünü (DS, II, 487) bahar otu: (< Far. behār + T. otu) bk. çuha çiçeği (TBAS, 41)

210

bahçe domatesi: (< Far. bā ça + Yun. domates + T. -i) Tarla ve bahçelerde sun’i gübre kullanmadan, doğal olarak yetiştirilen domates türü (TS, 1, 200) bahçe hezareni: (< Far. bā ça + Far. hezār-reng + T. -i) bk. hezaren (TBAS, 41) bahçe kekiği: (< Far. bā ça + ? kekik + T. -i) Bahçelerde özel yöntemlerle yetiştirilen kekik (TS, 1, 200) bahçe nanesi: (< Far. bā ça + Ar. na’nā’ + T. -si) Bahçelerde yetiştirilen bir nane türü (TS, 1, 200) bahçe teresi: (< Far. bā ça + Far. tere + T. -si) bk. tere (TBAS, 41) bāk: (< Far. bāk; MBTS, 1, 264) Esrar otu, afyon (DS, II, 489) bakam: (< Ar. ba am) Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç, bakkam, Haematoxylon campechianum, (TS, 1, 202) bakıldak: (< T. bakıldak ?) Taze fasulye (DS, II, 492) bakıldak otu: (< T. bakıldak + otu) Susam (DS, II, 492) bakır bağcığı: (< T. bakır + bağcığı) Dere kenarlarında yetişen bir çeşit sarmaşık (DS, II, 494) bakla: (< Ar. bā ilā; MBTS, 1, 267), (And. Ağz.: bağala, bahla, bala, bekle, boklo, paala, pağla, pahla, paħla, pakla, palaa, patla) Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, beyaz çiçekli, taneleri badıç içinde bulunan tek yıllık, otsu bir bitki ve bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi, Vicia faba, (TS, 1, 205; BTS, 71; DS, II, 473, 494, 496; DS, IX, 3379, 3381; DS, XII, 4632; AA, 149; AAT, 205; AAT, 43; AVA, 340; Erz. .A., III, 254; Gaz.A., III, 547; GD AT, 178, 301; K AT, 18; OAAD, 254; SA, 184; T YA, 251; UA, 128; ZBK A, 164, 190)

211

baklaçalısı: (< Ar. bā ilā + T. çalısı) Ekin tarlalarında yetişen, yeşil meyveli, baklagillerden bir bitki (DS, II, 495) bakla çiçeği: (< Ar. bā ilā + T. çiçeği) Sarımtırak eflatuna çalan beyaz renkte olan bitki (TS, 1, 205) baklagiller: (< Ar. bā ilā + T. -giller) Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, yaprakları parçalı, çiçekleri er dişi, çanak yaprakları 5’li ve birleşik, 10 adet stamenli, legümen ya da lomentum tipi meyveleri olan, ülkemizde 68 cins ve 100 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu, çalımsı ya da ağaçsı bitkiler (TS, 1, 205; BTS, 71) baklakıran: (< Ar. bā ilā + T. kıran) bk. canavar otu (TBAS, 41) bakla soğan: (< Ar. bā ilā + T. soğan) Bakla zamanı çıkan bir çeşit soğan (DS, II, 495) balanur: (< ? ) ncir (DS, XII, 4441) balaband: (< Far. bālābān; Tietze, 269) Kaynatılarak içilen bir ot (DS, II, 497) baladız: (< ? ), (And. Ağz.: balardız, balarış, balarız, balaz, baldız) 1. Ağaç, asma filizi, sürgün, fışkın, piç, 2. Çalılar arasında yetişen, yakacak olarak kullanılan bir bitki (DS, II, 497) bal armudu: (< T. bal + Far. emrūd + T. -u) bk. balbardağı (DS, II, 500) balaşlama: (< T. bal + aş(ı)lama) bk. balbardağı (DS, II, 500) balbal: (< T. bal + bal) Beyaz ve yuvarlak taneli bir çeşit üzüm (DS, II, 500)

212

balbardağı (< T. bal + bardağı) 1. Erken olgunlaşan, yeşil renkli, çok sulu ve tatlı bir çeşit armut, 2. Küçük yapraklı, kırmızı çiçekli, kırıldığı zaman tatlı bir su salıveren zehirsiz bir ot, (DS, II, 500) balbardak: (< T. bal + bardak) bk. balbardağı (DS, II, 500) balçık hurması: (< OT. balçık + Far. ħurmā + T. -sı; “< OT. balçık < balk + -(a)ç; Eren, 35”) Mısır ve Irak’ta yetişen bir çeşit hurma (DS, II, 501) bal çiçeği: (< T. bal + çiçeği), (And. Ağz.: bal çiçē) Almaşık yapraklı, kırmızı veya kırmızıya çalar sarı renkli çiçekli ağaççık (TS, 1, 208; DS, II, 501) baldıran: (< kökü belli değildir; MBTS, 1, 271) Maydanozgillerden, nemli yerlerde yetişen, bir veya iki yıllık, beyaz çiçekli, parçalı yapraklı, kuvvetli kokulu ve otsu bir bitkidir, Conium maculatum, (TS, 1, 208; TBAS, 42; BTS, 73; DS, II, 501; DS, XII, 4442; AA, 118; E A, 259) baldıran otu: (< ? baldıran + T. otu) bk. baldıran (TBAS, 42) baldırgan: (< görünüşe göre bal-tır- fiilinin fiilsıfatı; Tietze, 270) 1-1.5 m yükseklikte, çok yıllık, özel kokulu, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Erzurum ve Kars bölgelerinde gövdesi, kabuğu soyulduktan sonra çiğ olarak yenir. Heracleum trachyloma, (TBAS, 42) baldırıkara: (< T. baldırı + kara) 10-25 cm boyunda, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yaprak sapı dip kısımda siyah renklidir. Toprak üstü kısmı balgam söktürücü ve öksürük kesici olarak kullanılır. Asplenium adiantum-nigrum, (TBAS, 43) baldırıkız: (< T. baldırı + kız) Semiz otu (DS, II, 502) balgam elması: (< Ar. bal am + T. elması) Sarı renkli, iri ve tatlı bir çeşit elma (DS, II, 503)

213

balık ağusu: (< T. balık + ağusu) Sarı sütleğen denilen bitki (TaS, I, 390) balıkkıran: (< T. balık + kıran) Tohumu suya atıldığı zaman balıkları sersemleştirerek suyun yüzüne çıkmalarını temin eden sarı çiçekli ve sapları sütlü bir bitki (DS, II, 505) balık otu: (< T. balık + otu) Cava ve Malabar’da yetişen, zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki, Anamirta (TS, 1, 210) balık öldüren: (< T. balık + öldüren) Sarı sütleğen denilen bitki (TaS, I, 391) balık sütleğeni: (< T. balık + sütleğeni) bk. balıkkıran (DS, II, 505) balımışık: (< T. balım + ışık) Baharda yetişen ve yaprağından börek yapılan bir bitki (DS, II, 505) bal kabağı: (< T. bal + kabağı) çi turuncu, iri ve tatlı bir kabak çeşidi, Cucurbita moschata, (TS, 1, 211) balkadın: (< T. bal + Soğd. kadın) Yenilebilen bir çeşit mantar (DS, II, 507) balkıza: (< T. bal + kız + a) Yarısı kırmızı, yarısı beyaz veya karışık olarak meyve veren dut ağacı (DS, II, 508) ballı: (< T. ballı), (And. Ağz.: bāli) Koyu pembe renkli, ince kabuklu, çekirdeği orta büyüklükte, kısa saplı ve çok tatlı bir çeşit kiraz (DS, II, 506, 509) ballıbaba: (< T. ballı + Far. bābā) Ballıbabagillerden, boynuz gibi meyvesi olan ve tanelerinden tespih yapılan, beyaz çiçekli, bir ya da çok yıllık otsu bir bitki, Lamiumalbum, (TS, 1, 212; TBAS, 43; BTS, 375; DS, II, 509) ballıbabagiller: (< T. ballı + Far. bābā + T. -giller) Gövdeleri dört köşeli, yaprakları basit ya da parçalı, güzel kokan, aromatik yağ içermelerinden dolayı farmakoloji ve parfümeri sanayiinde kullanılan, ülkemizde 750 kadar türle temsil edilen, nane, lavanta

214

çiçeği, kekik gibi kokulu bitkileri içine alan, bir ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler (TS, 1, 212; BTS, 75) ballı boynuz: (< T. ballı + boynuz) Bakla şeklinde ve kahve renkli, yenilebilen tatlı bir çeşit meyve (DS, II, 509) ballıca: (< T. ballıca) Bir çeşit armut (DS, II, 509) ballıdarı: (< T. ballı + darı) ncir (TS, 1, 212); ballık: (< T. ballık), (And. Ağz.: bollık) Baklagillerden, çiçeği emildiğinde tatlımsı bir madde çıkaran bitki (DS, II, 510, 735) ballıka: (< ? ) Soya fasulyesi (DS, II, 510) ballıkara: (< T. ballı + kara) Bir çeşit kara incir (DS, II, 510) ballık otu: (< T. ballık + otu) bk. ballıbaba (TBAS, 43) bal mantarı: (< T. bal + Yun. manitari + T. -ı) stanbul civarında (Belgrat ormanı) yetişir, yenen bir türdür, Armillariella mellea, (TBAS, 43) balma üzüm: (< ? balma + üzüm), (And. Ağz.: balma) Taneleri iri ve koni şeklinde olan kurutulmaya elverişli üzüm (DS, II, 510) balsama: (< Far. belesān) Misvak ağacı (TaS, I, 394) baltabatak: (< T. balta + batak; “< balta < ET. baltu ‘Hangi dilden alındığı kesin olarak belli değildir, kelime Türkçeden komşu dillere de geçmiştir’ MBTS, 1, 275; Eren, 37”) Kır sarmaşığı (DS, II, 511) bal üzümü: (< T. bal + üzümü) Kokulu ve yuvarlak taneli bir çeşit beyaz üzüm (DS, II, 512; GD AT, 264)

hem de kurutularak yenilen bir bitki. 275). meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağaç. 3116. Heliotropium. manya) Ebegümecigiller familyasından. 2. DS. bāmiya. bambou) Buğdaygillerden. banak < ban-. banadara. 275) Marul (DS. 214. 175) banadura: (< t. merdiven. Asya’nın tropik bölgelerinde ve Afrika’nın kuzeyinde yetişen. bamle. III. 75. 3116. (TS. 12. otu). 513. DS. Hibiscus esculentus. 514) bambul otu: (< ? bambul + T. Tietze.A. Ağz. 214.. 3388) bambu: (< Fr. DS. bamile. 214) banak: (< T. . 1.. 146. Gaz.Y. 514. banader. sorkun (TS. ZBK A. DS.. manadura.: mambalotu) Sıcak ve ılıman bölgelerde yetişen otsu veya çalı türü bir bitki. IX.A. pomidoro/pomodoro. 1. Gelincik çiçeği (DS. banada. IX. yaprakları telek damarlı. (TS. TAYA. baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış. II. 214. mamya. 2.: bamador. 3115) bamya: (< Far. manator. sıcak ülkelerde yetişen. Erz. II. Moringa oleifera. 463. II. (And. 33. Ar. bamiye.A. III. BTS..: pampal) Karaağacın meyve veya çiçekleri. banadora. bāmiyā/bāmiya. ülkemizde kültürü yapılan. bandura. 37. BTS. IX.215 bambal: (< ? ). Krş. mamador. XII. IX. 1. 279. mamye. II. 1. 71. bonadura. 75) bambul: (< ? bambul. banya. çiçekleri salkım durumunda. Ağz. bān + T. II. Tietze. (And. banatura. 274). DS. Ağz. Tietze. 3389. (And. (TS. boyu 25 m kadar olabilen. Ka.: bamıya. 516) . DS. (And. panadora.A. panadura) Domates (DS.Y. banadur. Ağz. Sepetçi söğüdü. 515. mobilya. ağacı) 1. müsilaj bakımından zengin meyveleri hem taze olarak. 275) Zambak (DS. banadore. Bambusa vulgaris. 4443) ban ağacı: (< Ar. Tietze.

: bandurma.: banga. bànda < t. 527) barcaş: (< ? ) Pekmez yapmaya elverişli. 2. BTS. Bandırma + T. DS. 517) Bandırma: (< öz. barbone < Lat. TBAS. II. 40) Taneleri yuvarlak. 1. 519. II. *bhardha. 518) Bandırma üzümü: (< öz. yumuşak tüylü. Bandırma + T. is. barbounia ~ t. barba ~ HAvr. II. TBAS. 527) barbunya: (< Yun. (TS. razakı (bandırma kabı. Nişanyan. 1. Kuzey Afrika ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen.216 banda: (< Yun. yaprakları ağrı kesici olarak kullanılan. ekşimtırak bir meyve. üzümü) bk. Hyoscyamus. Elmadan küçük. barba ~ HAvr. Eren. 518) ban otu: (< Ar. Bandırma). ahlat. Adansonia digitata. kırmızı benekli bir tür fasulye. II. beyaz üzüm çeşidi (DS. II. oval veya yassı. 41. (And. Eren. sıcak ülkelerde yetişen. (barbun). II. 41. bandırma (DS. II. zehirli ve otsu bir bitki. (TS. bandık) Genişçe yapraklı yabani bir ot (DS. Tietze. barbone < Lat. 518) Bandırma kabı: (< öz. (TS. (DS. Yabanî armut. bara barmak ?) Bir çeşit ot (DS. elmanın ufağı (DS. 44. (And. barbounia ~ t. çok yüksek olmamakla birlikte. 1. kabı) bk. 216. 524) barbun: (< Yun. bān + T. sulu. II. Ağz. II. panta) 1. 517. 20-100 cm yükseklikte. gövdesinin çevresi 20 m yi aşabilen bir ağaç. bandırma üzümü). 217) bara barmak: (< T. banda. 218. 522) baobap: (< Afrika yerli dillerinden) Ebegümecigillerden. is. 40) Barbunya (fasulye) (DS. Ağz. otu) Asya. bondırma) ri taneli beyaz üzüm. 276). *bhardha. II. 527) . banta. bandırma (DS. is. 222) bandık: (< T. 75) banraz: (< ? ) Kayın ağacı (DS. Nişanyan.

2. (DS. (DS. parténion + T. (DS. 44. bardak + -cık “küçültme eki”. Nişanyan. Taze incir. II. Eren. bardacık – 1. 2-3 m yükseklikte. 527) bardacık eriği: (< T. Uzun. Ağz. bart “testi. dikensiz bir ağaççıktır. II. parténin/partén. pyritēs “barut” + T.: bartlek) lkbaharda tarlalarda kendiliğinden yetişen ve sarı çiçek açan yabani bir ot (DS. II. II. encīr + T. bardak + eriği) ri ve tatlı bir tür erik (TS. Tietze. II. bardakçı) bk. 280) 1. Tietze. 538) . II. II. 527) bardakçı inciri: (< T. (DS. 535) bartınya otu: (< EYun. 535) barut ağacı: (< Yun. -i) bk. başı) Gözerin üstüne gelen tohumluk iri buğday (DS. BTS.217 bardacık: (< T. 348) Havuç (DS. 280) bk. bartlak). 535) bartun: (< Yun. (And. ağacı) Cehrigiller familyasından. 30-35 cm yüksekliğinde bir bitki (DS. 219) barnak: (< T. 77) basbaşı: (< ? bas + T. kokulu. bardacık –1. otu) Mısır tarlalarında yetişen. sarı veya mor renkte bir çeşit erik (DS. bardakçı + Far. kabukları müshil olarak kullanılan. 527) bardak: (< ET. 1. bardacık – 1. 284) Yiyen hayvanları öldürebilen zehirli bir ot (DS. 529) bardak eriği: (< T. II. II. bardakçık + eriği) bk. II. bardacık – 1. Frangula alnus. parmak. 527) bardakçı: (< T. Tietze. (TBAS. 535) bartlak: (< T. 325. kap” + -ak küçültme eki.

235. 239) başlı ot: (< T. 77. 1. DS. 468) batısabak: (< ? ) Taç yaprakları bitişik bir çiçek (DS. Krş. sarı çiçek açan küçük bir bitki. batırgan) Yaprağı maydanoza benzeyen ve sapı soyularak yenen bir bitki (DS. Caltha palustris. II. (TS. ana vatanı Kuzey Amerika olan. 1. 463) başıbütün: (< T. lahano) Yaprakları sıkı. Eren. 44) batı mazısı: (< T.A. Tietze. (TBAS. yulaf gibi ekinlerin taneleri taşıyan kılçıklı başı./Far. bataklık + Far. 290) Arpa. 1. (TS. (TS.Y. 43. Spika. bassia) Sapotugillerden. Clauson. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. E A. sūsen + T. 80) batırgan: (< T. sarımsı ya da mavimsi yeşil.218 basur otu: (< Ar. 559) başlahana: (< T. köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. 1. ülkemizde park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaç ya da çalımsı bitkiler. nergis + T. Ranunculus ficaria. 571) . (TS. II. (BTS. otu) Düğün çiçeğigillerden. -i) Avrupa ve Kuzey Amerika’da güneşli su kıyılarında yetişen çok yıllık bir bitki. II. tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ elde edilen. kozalakları olgunlaştığında dikdörtgenimsi olan. 1. BTS.. 565. -i) Rizomlu. Brassica oleracea. bataklık + Ar. 244) bataklık süseni: (< T. Dere ve bataklık kenarlarında yetişir. baş + Yun. yaprakları salgılı. 228) basya: (< Lat. başlı + ot) Ekinler arasında biten yabani ot (DS. bāsūr + T. 244. yuvarlak başlı lahana. nemli ormanlarda biten. buğday. Thuja occidentalis. Asya’da yetişen bir ağaç (TS. 228) başak: (< T. baş + ak “küçültme eki”. başı + bütün) Kırmızı pancar (DS. 378. çok yıllık. Iris pseudacorus. batı + Far. II. 564) bataklık nergisi: (< T. 196. II. -sı) Servigiller familyasından. māzū + T.

II. 1. (And. “Kâbe süpürgesi” de denilen bir bitki (DS. 304) Akdeniz bölgesinde yaygın bir çiçek (TS. 300) Gelincik çiçeği (DS. ‘abaytarān. 3417) bazik: (< Fr. Begonia. 593) bediren: (< ? ). 587) bazin: (< ? ) Evlenme çiçeği de denilen bir çiçek (DS. -lar) Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu (TS. II. 255) . 1. (TS. pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi. DS. asrın başında şöhret kazanan Fransız kaptan Bougainville’in adından. 596) begonvil: (< 19. 1. (And. 2. 1. paytaran) nce yapraklı. manitari + T. 251) Yaban armudu. Ağz. 308) beçğı: (< ? ) Bir çeşit ağaç (DS. güzel kokulu. II. 587) bazitli mantarlar: (< Fr. Tietze. begonia “Michel Begon’un adından”) Begonyagillerden. 248) baytaran: (< Ar. 251) bebekçik: (< bebe “çocuk dili” + T. 1. II. -u) ri bir turp türü. Ağz. paytar. IX.: bedren) 1.219 bavala: (< ? ) Sarı renkli zehirli bir çiçek (DS. ahlat (DS. 255) begonya: (< Lat. Tietze. -li + Yun. II. basique. turb + T. 590) becik kula: (< ? becik + T. (TS. 3416. II. Cochlearia armoracia. baside + T. Sakız ağacının meyvesi (DS.: baytıran. 585. TS. II. 73). dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan. Çitlembik ağacının çiçeği. kulağı) Ekşimsi tadı olan bir ot (AVA. 595. -kçik “küçültme eki”. Tietze. 573) bayır turpu: (< ? bayır + Far.

604) Bektaşî üzümü: (< öz. Tietze. is. örneği begonya olan bir bitki familyası (TS. börk. belem) Kokulu. 606) belemir: (< ? belemir. Meşe köklerine sarılan güzel kokulu. ince kabuklu üzüm (belerçe üzümü). Bu çalının mayhoş. (TS. 323). II. begmāz. 2. Tietze. Bektaşî + T. 613) belestik: (< ? ) Ele sürünce sabun gibi köpüren bir çeşit bitki (DS. 333). Ağz. 480) bekmezcik: (< Far. 308. II. ak veya kara yemişi. 612) belerce: (< ? belerce. 260. kadife. bel + bağlayan) Beyaz renkli bir çeşit üzüm (DS. begonia + T. MBTS. 414”) Bostangüzeli.: melemir) Orta Anadolu’da tarlalarda yetişen. (TS. “OT. II. Tietze. 1. MBTS. -cik. 3. Bir çeşit çınar. belerce (DS. begmāz + T. 255) beğ börkü: (< T. 4648) belbağlıyan: (< T. -giller) ki çeneklilerden. I. IX. MBTS. 1. mavi kantaron. II. “kökü kesin olarak belli değildir”. 613) belerçe üzümü: (< ? belerce + T. 2480”) Tarlarlarda yetişen bir çeşit ot (DS. çavuş üzümü (DS. “< ET. horozibiği de denilen çiçek (TaS. (And. üzümü) bk. (And. II. 258) beladan: (< Yun. 610. bey + börkü. 2. piladan) 1. üzümü) 1. II. plátanos. DS. 305) Rengi sarımtırak beyaz olan. Eren. peygamber çiçeği. küçük çekirdekli. IX. DS. 615) . Taşkırangillerden bir çalı. 1. 3155) belen: (< EAT. 45. 3154. XII. Ribes grossularia. Cephalaria syriaca. 309).220 begonyagiller: (< Lat. sarmaşık gibi bir bitki (TBAS. (And. Ağz. 1. bekmes/pekmes < Far.: meleden. Ağz. beleŋ-bileŋ. çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki. nohut büyüklüğünde. DS. iri beyaz taneli bir çeşit üzüm. (DS. 1.

317) Suda yetişen. MBTS. 45) bengilik otu: (< Far. 629) benli üzümü: (< T. benli + ? belerce) Beyaz renkte. 355) bk. 508) bengildek: (< T. Tietze. dikenli ve sarı çiçekli bir ot (DS. MBTS. I. benekli + Far. 627) beneviş: (< Far. IX. 624) benek: (< T. II. 512) berdi: (< Ar. Tietze. kūse) Tanelerinin karın kısmında benekler bulunan bir çeşit fasulye (DS. “< Far. kırmızı benekli bir çeşit üzüm (DS. mor”.: mengilik otu) Bir çeşit ağılı ot (TBAS. II. 3163) benli belerce: (< T. 314) Çitlembik (TaS. belladonna < bella “güzel” + donna “kadın”. bengi + T. benefş “menekşe renginde. 1. 629) benlik: (< T. benli + üzümü) Tanelerinin üzerinde benler bulunan bir çeşit üzüm (DS. II. ban otu (TBAS.221 belladonna: (< t. 629) berç: (< ? berç. benek) Bir çeşit ot (DS. Tietze. Tietze. benlik) Kırlarda yetişen. 317) Macar üzümü denilen meyvedir ki bundan ökse adı verdiğimiz yapışkan madde çıkarılır (TaS. bıngıldak < bıngıl “anlatıma güç katan söz”. II. DS. I. 311) Güzelavrat otu (TS. lik + otu. 4454) . II. Ağz. 627) benekliköse: (< T. bardī. bengi ‘esrar’. (And. 1. 330”). 45. 264) bembenlik: (< T. ben + benlik) Hasır sandalye ve hasır örmeye yarayan bir çeşit ot (DS. XII. kamışa benzer bir çeşit ot (DS. 1. II.

(DS. 220) bertik otu: (< T. Citrus bergamia. (TS. beğ armudu) Turunçgiller familyasından. 51. bēg. otu) bk. emrūd + T. beş + damar + otu) bk. çekirdeksiz. bertik + otu) Yaraların tedavisinde kullanılan bir çeşit ot. kabuklarından reçel yapılan. Gaz. beş + parmak + otu) Gülgillerden. 2. XII. II. 640. Potentilla reptans. beş + parmak) Ayıt adı verilen küçük bir ağaç (DS. 271. III. 318). kokulu ve tatlı bir armut türü (TS. Kayısı. kuru soğan (DS. bağa (TBAS. 341”) Çok küçük. yapışkan otu (TBAS. Asparagus officinalis. 1.A. BTS. EYAD. 1.. Tietze. 231. II. üzümü) En iyisi Besni’de yetişen. Tietze. 276) beşdamar otu: (< T. beslek + kaçıran. 1. yuvarlak taneli bir çeşit üzüm (DS. 94) beşbıyık: (< T. 645) beşparmak otu: (< T. Besni + T. (And. 277) bey: (< ET. Şeftali (DS. barga. II. çok tatlı. 4455) bey armudu: (< T. bere + T. 637) beslek kaçıran: (< T. (TS. -u) ri. sürgüne karşı kullanılan bir bitki. Ağz. 45) bergamot: (< t. taze meyvelerinden bergamut esansı elde edilen ve parfümeri sanayiinde kullanılan ağaçsı bitkiler. yol kıyılarında ve çayırlarda yetişen. 279) . is. bey + Far. 304) Bir çeşit mısır (DS.: berke) 1. beş + bıyık) ri muşmula (TS. II. ST AT. 84) berge: (< Far. “< besi+le-mek < bisü+le-mek. 1. 1. bergamotto < T. 45) beşparmak: (< T. kurt pençesi. MBTS.222 bere otu: (< ? ET. II. zerdali. 640) Besni üzümü: (< öz. 633.

bayā + ? T. 87) beyaz püren: (< Ar. akçöpleme (TBAS. bayā + T. DS. 46) beyaz kamış: (< Ar. bayā + Far. manitari) bk. Batı ve Güney Anadolu’da kekik yerine kullanılır. sirīş) bk. çiriş otu (TBAS. II. acı yavşan (TBAS. 826”) bk. soğan) bk. Anthemis chia. bayā + T. akasya (TBAS. 46) beyaz ot: (< Ar. 647) beyaz kızılcık: (< Ar. (TBAS. 10-35 cm yükseklikte. I. (TBAS.223 beyaz çiriş: (< Ar. “< sarkım < sark-. bayā + Yun. bayā + ħarba ) bk. sivri taneli ve geç olan üzüm (DS. kızılcık) bk. 47) beyaz soğan: (< Ar. bayā + ? kekik) 50 cm kadar yükseklikte. kamış (TBAS. BTS. kamış) bk. bayā + T. çok yıllık ve çalımsı bir bitkidir. akçöpleme (TBAS. II. biberiye (TBAS. 647) beyaz divlek: (< Ar. Coridothymus capitatus. mor çiçekli. ot) bk. çöpleme) bk. 46) beyaz kekik: (< Ar. un mantarı (TBAS. 46) beyaz çöpleme: (< Ar. prinos) bk. bayā + T. divlek) bk akbulama (DS. kızılcık (TBAS. 47) . bayā + Yun. küçük çekirdekli. otsu ve parçalı yapraklı bir tür. 46. salkım. 46) beyaz papatya: (< Ar. bayā + T. bayā + T. bayā + Yun. bir yıllık. papadia) Papatyagiller familyasından. 143) beyaz harbak: (< Ar. Clauson. kekik kokulu. 46) beyaz mantar: (< Ar. ada soğanı (TBAS. bayā + T. 46. 46) beyaz salkım: (< Ar. dikencik + üzümü) nce kabuklu. 46) beyazdikencik üzümü: (< Ar.

II. leylâk ve kırmızımsı çiçekleri olan. II. 305) Büyük. 655) bıldırcınbudu: (< T. II. bezr. (DS. II. 648) beyzambağı: (< T. Pisum sativum. bey + oğ(u)lu) Bir çeşit üzüm (DS. II. bezene. Ağz. 332”) Bir armut çeşidi (DS. 309. bıldırcın + budu. (TS. II. MBTS. 651. bereme. türlü renklerde olan bir çiçek (DS. Tietze. yurdumuzun her yanında yetiştirilen. biçkin < bıçkın) Bir yabanıl ot (DS. 647) beydug: (< ? ) Bir çeşit ot (DS. budursun (buldursun ?) Clauson. II. DS. Tietze. zanba + T. 653) bıcırgan otu: (< ? bıcırgan + T. bezerna baklası. bey + beğendi). 648) beyolu: (< T. Lilium candidum. 1. beyaz. bey + Ar. bey + böreği) Bir çiçek türü (DS. beyaz. BTS. 283. 354”) Nanegillerden. kokulu ve ilaç olarak kullanılan zehirli bir ot (DS. -ı) Güney ve Batı Anadolu’da 10-1300 metrede kireç taşları ve kum taşları üzerinde yapraklarını döken ağaçlardan oluşmuş orman ve çayırlıklar arasında yetişen ve mayıs ayında çiçek açan bir bitki. 1. (And.: beybeyendi) Kokusuz. piselli. II. 647) beylerce: (< ? “Belki bir yer adından”. 329) (And. bizélia < t. www.com) bezelye: (< Yun. II. tırmanıcı bir bitki ve bu bitkinin yuvarlak tanesi. 88. 50) Acı. otu. “ET. 649. bezerne) Baklagillerden. K AT. 664) . tohumluk patlıcan (DS.224 beybeğendi: (< T. “< bıcırgan ‘kökü belli değildir’. II. 647) beyböreği: (< T. 339) bezir: (< Ar. Nişanyan. 655) bıçgın: (< T. Ağz. II.: bedene. yuvarlak taneli ve kokulu bir çeşit üzüm (DS. Tietze.google. 632.

51. 55. rizomlu. 288. yurdumuzda çok yetişen bir bitki ve bu bitkinin. III. IX. porçalık. II. 671) bıydım: (< ? ) Sarımsı. 673) bıyırgan: (< T. buyurgan ?) Yaprağı söğüt yaprağına. BÜYA. 501) bıtım: (< ? ). DS. (And. purçalık) Çok yıllık. 673) bıyık: (< ET. bıdık.: bırçalak. 335.: bibar. 397). 673) bızalık: (< ? bıza + T. KMYA. Ağz. yapışık küçük yapraklı bir ot (DS. burçalık. 673) bıyıklı: (< T. 171. 43. murçalıh. bürçelek. yemişi mürverinkine benzeyen bir metre boyunda acı bir ot (DS. 811. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanılan ürünü. 665) bılkaz: (< ? ) Yuvarlak taneli.. 669. ETA. yaprakları ince. II. -lık) Yerde. 52). (TBAS. yumru köklü. 115. TAYA. II. Tietze. péperi < Eski Hintçe pippali. mircalık. BTS. 47. 674) biber: (< Yun. 89. bırçılak. Gaz. burçalak. 5) . DS. II. 52. çiçeği. Nişanyan. II. 362.A. kırmızı bir dağ çiçeği (DS. yeşil üzüm (DS. Ağz. 253. II. burçalar. 132. 669) bırçalık: (< ET. otu) Dokumada kullanılan bir ot (DS. II. 825. büber. Capsicum annuum. Eren. E A.: bıttım) Fıstık cinsinden meyve (DS. 1. 38. bibe. pipéri < EYun. AAT. 234. (And. bıyıklı) Çalı fasulyesi (DS. (TS. II. KYA. burçak kelimesinin bir varyantı. 3220. II. murçalık. 209. 3202. pırçalık. EYA. 665) bıraş otu: (< ? bıraş + T. 795. II. Tietze. II. DS. Tietze. II. büver) Patlıcangillerden. 224. AVA. 245. purçalak. Scorzonera mollis. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. (And.225 bılka: (< ? ) ri ve çizgili yapraklı bir kır bitkisi (DS. Ağz. 333) Asma filizi (DS.

Ağz. “< bici ‘yansıma ses’. 337). 111”) 1. balık avlamakta kullanılan bir çeşit bitki (DS. 48) biberli mantar: (< Yun. 1. Şapka huni biçiminde. II. Küçük. 684) bijiyo: (< ? ) Çam ve köknar ağaçlarının meyvesi (DS. 185) . (And. Tietze. lezzetli olan bazı Lactarius türlerine verilen genel ad. Ardıç ağacının meyve ve tohumu. Domates (DS.A. 48. -li + Yun. 2. Yabanıl ağaçların yenmeyen meyvesi. 680) biçinçizılkı: (< ? ) Mart ayında göğeren bir çeşit ufacık bitki (DS.. pipéri + T. 291) bildik: (< T. piperiá. 4458) biberlice: (< Yun. II. II. 231. manitari) bk.226 biberiye: (< Yun. birāder + T. 335) Yaprağı bibere benzeyen. EYAD.: bıldık. 690. Palamut. Ağz. KBAYA. 89) biberiza: (< Yun. II. Krş. 100 cm kadar yükseklikte. II. XII. 464) bidek ağacı: (< Yun. Kırmızı benekli fasulye. Rosmarinus officinalis. BTS. apidáki. pipéri + T. ağacı) Amerika elması (TS. -lice) Acı. II. 689) bilader ağacı: (< Far.: biddik) 1. apidáki + T. piperitza. barbunya (DS. 335) Ballıbabagiller familyasından. 2. (And. dere kıyılarında yetişen. mor çiçekli ve çalı görünümünde bir bitkidir. koyu yeşil yapraklı. 3. (TBAS. 678) bicibici: (< bici + bici. Tietze. beyaz veya kirli yeşil renklidir (TBAS.Y. Bir çeşit ufak üzüm (DS. Gülensoy. kışın yapraklarını dökmeyen. ağacı) Ardıç (DS. 48) bibodca: (< ? ) Kışın hayvan yemi olarak kullanılan bir ot (DS. I. 683) bidek: (< Yun. sık yetişen bir çeşit ot. II. biberlice (TBAS. Tietze. biddik) 1. 2. 684. bildik).

kantaron (TBAS. 48) binkulaç: (< T. (BTS. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. II. bin + bal) Koyu kırmızı renkli ve tatlı bir cins kiraz (DS. 90) bilisura: (< Ar. (And. bin + bir + yaprak + otu) bk. bin + bir + delik + otu + -giller) Yaprakları basit. 697) birgi: (< ? birgi). sık çiçek durumundan meydana gelen meyveler. II. çiçeği) bk. 701. 702) . 695) binbal: (< T. 293) bileşik meyve: (< T.: birki) 1. 90) binbiryaprak otu: (< T. tohumlarında besi doku bulunmayan.227 bileşikgiller: (< T. Ağz. şerbetçi otu (TBAS. ülkemizde bin bir delik otu cinsi ve bu cinse ait 70 kadar türle temsil edilen otsu ya da çalımsı bitkiler. 1. şeytan şalgamı (TBAS. Tarlalarda yetişen ve taze iken turşusu yapılan dikenli bir ot (DS. kokulu ya da kokusuz yağ damlacıklarına sahip. karşılıklı dizilişli ya da nadiren dairesel dizilişli. bi’l-‘usāre “özlü”) Bazı yaraları iyileştirmekte kullanılan genişçe yapraklı bir bitki (DS. II. birleşik + -giller) Bitişik yapraklı iki çeneklilerden. meyve toplulukları (BTS. 695) binbir delik otu: (< T. mīva) ncir ve dut gibi. bazı cinsleri uçucu yağ veya süt taşıyan bir familya (TS. birra < Alm. 48) bira çiçeği: (< t. Ufak taneli siyah üzüm. 693) bilon otu: (< ? bilon + T. 48) binbir delik otugiller: (< T. II. çanak ve taç yaprakları beş parçalı. otu) ştah açmak için kaynatılarak içilen bir çeşit ot (DS. civanperçemi (TBAS. 2. birleşik + Far. bier + T. bin + bir + delik + otu) bk. yumuşak ve alt tarafı tüylü bir bitki (DS. bin + kulaç) bk. Hypericaceae. II. 48) birbamba: (< ? ) Yaprağı yuvarlak.

(And. piretün. Bir çeşit dikenli ot (TaS. 710) bitiniş: (< T. 712) bit otu: (< T. pireytin) 1.: bitgen) 1. 711) bitirge: (< T. 3458) bisamcık: (< ? bisam + T. II. DS. 354) Birleşikgillerden. 609. 359) Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen. Nebat. 315) bitne: (< Gürc. II. 702) biryedim: (< Bulg. 711) bitişik taç yapraklılar: (< T. piretin. I. 1. II. 2. nebat (TS. bit + otu) Sıracagillerden.228 birincivasıf: (< Far. birincāsf/birincāsb < Ar. DS. 352). 615. tāc + T. Ağz. p’it’na < *pinta. yosun. ot. 359) Bir ot çeşidi (DS. Tietze. IX. II. 314) bitişik çanak yapraklılar: (< T. Tietze. 1. Ağz. 1. biten). Tietze. Alıç. brekinya. barancāsaf. bitişik + Ar. hekimlikte kullanılan bir bitki (TS. (And. bitişik + çanak + yapraklılar) Çanak yapraklıları birbirine bitişmiş bulunan bitkiler (TS. Tietze. 310) birkım: (< ? ) Dağ armudu (DS.-Sırp. bitirge) Kayısı (DS. 314) bitki: (YT. II. döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren. Nişanyan. 316) . 2.+ -ki. < bit. 1. 703) biten: (< T. Kocayemiş (TaS. I. bitiniş) Kazayağı da denilen bir ot (DS. birçok çeşitleri bulunan ve kuzey yarım kürede yetişen bir bitki (TS. ağaç gibi canlıların genel adı. 1. -cık) Tarlalarda yetişen ve hayvan yemi olarak kurutulan bir çeşit ot (DS.: piredin. II. bitki.-Hırv. yapraklılar) Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitişik olan bitkiler (TS. 54.

bios “hayat” + phyton “bitki” + T. Teucrium labiatac. II. II. 3. -ler) Parazit bitkiler (BTS. bójur. -ı) lkbaharda. 715) boce: (< ? ) Gelincik (DS. 361) Bir armut çeşidi (DS.229 biyaprak: (< ? ) Yaprakları halka dizilişli. siyah renkli bir yemiş (DS. II. 2. 715) bobotinca: (< ? ) Bir ot çeşidi (DS. II. Tietze. 364) 1. 722) bodurmahmut: (< T. 94) bizlengiç: (< bizle. 716) boçça: (< Yun. 1. Salatası yapılan bir bitki (DS. çayırda küme küme yetişen bir mantar çeşidi (DS. 3. butık. Fiğlerin çiçekleri dökülünce görülen meyveleri.“(hayvanları) övendire ile yütütmek” + -geç/-giç. 722) bodurgan: (< T. II. Mahmut) 1. daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi (TS. taze bakla (DS. II. laç olarak kullanılan. kırmızı renkli bir çiçek (DS. 363) Yabanî badem (DS. 722) . II.. II. bodur + öz. 716) bocur: (< Bulg. Yabani bezelye. 2. Tietze. II. 715) bobruk: (< ? ) Kırmızı ve sütlü bir mantar (DS.-Hırv. Tietze. Tietze. 720) bodukmuhı: (< ? boduk + Far. 363) Şakayık. 715) bobo: (< ? ) Fasulye (DS. 717) boduç: (< ET. II.Sırp. bótsa. II. is. güve için tütsü yapılan bir çeşit ot. Bakla. bodurgan) Tatlı. mīħ + T. Bamya çiçeği. 316) biyofitler: (< Yun.

727) boğaz çiçeği: (< T. 49) boğazkere: (< T. (TBAS. is. boğaz + ? kere) Bir çeşit üzüm (EYAD. mührüsüleyman (TBAS. 320) boğaz alan: (< T. otsu. 2. II. ham ayva. 100) boncuk fasulye: (< ET. 99. 779) boğan otu: (< T. bodur + ot) Kurak yerlerde yetişen ve fazla büyümeyen bir ot. Phaseolus coccineus. 722) bodur ot: (< T. Cionura arecta. 51) boğumluca otu: (< T. II. 326) . yılan sokmasında ilaç yerine kullanılan. -si) Baklagiller familyasından. tırmanıcı bir bitki. Acunitum napellus. çiçeği) Bir çeşit çiçek (DS. (BTS. beyaz çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir. 731) Bombay fasulyesi: (< öz. II. II. Ajuge chamaepytis labiatae. özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki. su kenarlarında biten. bodur + oğlu) ri taneli üzüm (DS. çok yıllık. Sulu olmayan bir çeşit ayva. fasulia) Bir tür iri taneli fasulye (TS. BTS. Bombay + Yun. Hayvanlarda zehirlenme yapar. 722) bodur otu: (< T. boğumluca + otu) bk. çok yıllık. Bir çeşit armut (DS. boğan + otu) Düğün çiçeğigillerden. boncuk/moncuk + Yun. bodur + otu) Çok yıllık. (TS. Burdur ve Isparta dolaylarında kültürü yapılan. (DS. boğaz + çiçeği) bk. boğa + dikeni) Maydanozgiller familyasından. 1. (TBAS. papatya (TBAS. 1. boğaz + alan) 1. kırmızı çiçekli. otsu ve dikenli bitkilerdir. fasulia + T. 49. Eryngium. 49) bohça çiçeği: (< Far. 49) boğa dikeni: (< T. meyveleri legümen tipte. boğça + T. kurtboğan otu. II. DS. Denizli.230 boduroğlu: (< T.

Datura stramonium. II. 49. bahār) Müshil olarak kullanılan ince köklü bir ot (DS. 740) bortum üzümü: (< ? bortum + T. Moğolcadan veya Yunanca pori’den gelmiş olabilir. 330. II. MBTS. 740) borda: (< t. zan + Yun. 736) bor ağacı: (< bor + T. 1. 737) boranı elması: (< Erm. ağacı. II. siyah üzüm (DS. II. Tietze. manitari + T. -ca + Far. yenen bir mantar. 741) boru çiçeği: (< T. 330) boruk: (< ? boruk. II. yakılabilen bir ot (DS. “< bor kökü karışıktır. 739) borazan mantarı: (< T. borgu + çiçeği) 50-200 cm boyunda. boru + Far. 1. BTS. ot (DS. 50. MBTS. bir yıllık. II. huni biçiminde. şapkalı. bordo. 742) . otu) Dağlarda yetişen ve hayvanlara ilaç yapmakta kullanılan beyaz çiçekli bir ot (DS. süpürgeye benzer. 371) Sarı çiçekli. TBAS. elması) Yeşil renkli yaz elması (DS. II. (TBAS. 398”) Nohut yaprağı gibi yuvarlak yapraklı. 1.231 boncuk otu: (< T. Tietze. süpürge ve yakacak olarak kullanılan çalı. 101) borcabahar: (< ? bor + T. II. (TS. siyah renkli. DS. 400) Yuvarlak taneli bir üzüm (DS. 50) boru çiçeğigiller: (< T. Bir veya çok yıllık. 372) Dağlarda yetişen. Craterellus cornucopioides. 740) borcak: (< burçak ?. beyaz çiçekli. otsu ve mavi çiçekli bitkilerdir (TBAS. -ı) Cantharellaceae familyasından. boncuk + otu) Myosotis türlerine verilen genel ad. boru < ET. 1. kokulu. 741) bosça otu: (< ? bosça + T. II. sarı çiçek açan ve meyvesi çocuklar tarafından patlatılarak oynanan bir ağaç (DS. boru + çiçeği + -giller) Çan çiçeğigiller (TS. borani/porani + T. otsu ve zehirli bir bitkidir. üzümü) ri taneli.

48) bostan borusu: (< Far. 742) Boşnak eriği: (< öz. 51) boyacı kökü: (< T. nebatat (TS. 4463. kokulu bir çeşit kavun. Semizotu (DS. salatalık. 2. -i) bk. būstān + T. kök boyası (TBAS. 742) bostanbozan: (< Far. II. Bu türler bir veya çok yıllık. borusu) bk. Boşnak + T. 1. 51) bostan otu: (< Far. būstān + T.232 bostan: (< Far. güzeli) 1. Erz. DS. 334) boya: (< T. 2.. XII. çok yıllık ve çalı görünüşünde bir bitkidir. boru çiçeği (TBAS. II. AAT. Tarlalarda yetişen hardala benzer kırmızı çiçekli bir ot (DS. būstān + T. boyacı + katır + tırnağı) Sarı çiçekli. -i) bk. Çiçekleri sarı renkli boyar madde olarak kullanılır. pırasa aralarında yetişen bir çeşit ot. būstān + arnfül + T. 742) bostan karanfili: (< Far. aspir (TBAS. yuvarlak. II. otu) 1. 744) boyacı aspiri: (< T. būstān) Hıyar.A. II. III. 51) boyacı dikeni: (< T. būstān + T. 51) . morumsu bir erik çeşidi (DS. Küçük. boyacı + dikeni) bk. 743) botanik: (Fr. 51) boyacı katırtırnağı: (< T. . ‘uśfūr + T. oval. botanique < Yun. 742.) Bitki bilimi. (TBAS. bostan (DS. boyacı + kökü) bk. II. bozan) Cuscuta türlerine verilen genel ad. 207. klorofilsiz ve asalak bitkilerdir (TBAS. cehri (TBAS. II. Bahçelerde. 50) bostan güzeli: (< Far. is. Genista tinctoria. boya) Bir çeşit ağaç (DS. eriği) Elle kolayca bölünebilen ve çekirdeği ayrılan. boyacı + Ar. karpuz (bostan borusu). (DS.

744) boynuburuk: (< T. II. Coronilla grandiflora. (Duran. Dalında olmuş. boy(u)nu + buruk) 1. sapı bükülmüş incir (boynubükük). boya + çiçeği) ki veya çok yıllık. II. mor çiçekli ve otsu bir bitkidir. boynuzlu + gelincik) Glaucium türlerine verilen genel ad. 51) boyaçın: (< T. II. boynuzlu + ? dücük) Bitkinin olgunlaşan meyveleri kıvrılarak boynuz şeklini almaktadır. kırmızı veya mor renkli. papadia + T. 51) boyaçili: (< T. boynuburuk (1). Meyvelerinin kıvrılmasından dolayı bu isim verilmiştir. boya + kökü) bk. çiçekleri turuncu. Tchihatchewia isatidea. II. boya otu. boyapürü). 744) boya kökü: (< T. 51) . II. boyaçın (DS. boyaçın (DS. boya + çili) bk. (DS. 2. boyaçın (DS. boyacı + Yun. kök boyası (TBAS.233 boyacı papatyası: (< T. 744) boya çiçeği: (< T. pür + T. Çiçekleri Sivas bölgesinde boyar madde olarak kullanılır. -ü) bk. boyalık. (TBAS. boyalık) bk. 223-229) boynuzlu gelincik: (< T. sarıpapatya (TBAS. -sı) bk. boya + otu) bk. 744) boya otu: (< T. boyaçın) Kökünden boya yapılan bir çeşit ot (boyaçili. Menekşe (DS. boy(u)nu + bükük) bk. 746) boynuzlu dücük: (< T. Bir veya çok yıllık. 746) boynubükük: (< T. boya + Far. II. (DS. 744) boyapürü: (< T. II. boyaçın (DS. meyvesi boynuz biçiminde otsu bitkilerdir (TBAS. 51) boyalık: (< T.

(DS. yer çamı (TBAS.: bozdığan. 750) bozca ot: (< T. boz + Yun. 52) bozdoğan armudu: (< T. 750) . boynuzlu + Ar. II. otu. II. emrūd) Dağ armudu (DS. 750) bozdurma: (< T. 59. (And. Ağz. boynuzlu gelincik (TBAS. 749) bozamık: (< T. 52) bozboruk otu: (< T. II. boz + Far. 749) boz armut: (< T. yakılan bir ot (bozanak). boz renkli. çiçekleri mavi. 52) boy otu: (< Far. boy) Baklagillerden. 52) boz darı: (< T. II. ahlat) Ahlat. I. bir çeşit ufak armut (DS. 375”). 52) bozalkat: (< T. bir yıllık. ħaşħāş) bk. otsu bitki. Trigonella faenum graecum. II. otu) Dağlarda biten ve yem olarak kullanılan bir yabanıl ot (DS. TBAS. bozamık (DS. bozanak) bk. sarı veya beyaz renkli. boz + bodur + ot) bk. 749) bozanak: (< T. II. sarı ve iyi cins bir armut (DS.: bay. bozdurma) Bir çeşit üzüm (DS. II. bozdurğan) Yazın olan. Tietze. 749) bozbağırgan: (< T. iri. 643) boz ağaç: (< T. 1. 10-15 cm yükseklikte. būy. darı (TBAS. boz + ? boruk + T. yer çamı (TBAS. bozca + ot) bk. yaprakları tüylü bir ot (DS. emrūd + T. “< Far. būy + T. bozamık) Ufak. 52. kurutulan tohumları çemen yapımında kullanılan. -u). 45. 338. 750) boz bodur ot: (< T. boz + doğan + Far. köknar (TBAS. II.234 boynuzlu haşhaş: (< T. (And. boz + darı) bk. (TS. Ağz. boz + bağırgan) Sarmaşık gibi. boz + ağaç) bk. Eren. TaS.

böbrek + eriği) Can eriği (TaS. (TBAS. 754) böcekkapan: (< T. Nişanyan. (And. ölmez çiçek (TBAS. büldürgen. 387) Çiçek (DS. bö+cü. sığırkuyruğu (TBAS. börtleğen. I. II. bögörtlen.: boğürtlen. kalın gövdeli. bögürtlen. 60 cm kadar yükseklikte. büyürlen) Gülgillerden. bahçe çitlerinde ve .235 boz elma: (< T. 343. 750) bozge: (< ? ) Tahıl çimlendirmeye yarayan bir ot (DS. boz + kulak) bk.: böci) Yüksek yerlerde yetişen. 751) bozuk: (< T. böğürtlem. baharat olarak kullanılan. börtliyen. Ağz. II. 52) boz ot: (< T. II. kenger) Dere boylarında. börtlenge. Ağz. 664) böğürtlen: (< ET. böğürtlen. II. sık tüylü ve beyaz çiçekli bir bitkidir. börtlen. böğürtlen. böğürtleğen. 1-2 m yükseklikte. böğürtlemen. II. büğürtlen. II. 751) bozkulak: (< T. bozuk) Armut (DS. BTS. 104. 52) bozoğlan: (< T. bögürtleğen. böcek + kapan) Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. 751) böbük: (< Yun. bubumka. 52. bövürtlen. buğurtlen. çok yıllık. karaağaca benzer bir ağaç (DS. bubúki. 106) böcü: (< T. börtliyem. sindirmeye elverişli olan bitkilerin ortak adı (TS. Gülensoy. 141). 57). bortlen. I. boz + oğ(u)lan) bk. 1. II. II. 751) bozik kenger: (< ? bozik + Far. Tietze. 757) böğrek eriği: (< T. BTS. (And. uzun bir çeşit ot (DS. 755) bödük: (< ? ) Havuç (DS. boz + ot) Ballıbabagiller familyasından. Marrubium vulgare. börtlüyen. boz + elma) Kış elması (DS. çok gübreli yerlerde yetişen ve geniş yapraklı. DS.

Nişanyan. bölcen. bövülce. böğrülce. 414). Clauson. börgüce. börügüç. XII. dil. DS. 775) buğasiki: (< T. boğa + siki) Ormanda. 21. Eski Kıpçakçada būday. II. ST AT. 348) bubahca: (< ? ) Sarı çiğdeme benzeyen. 120. II. T YA. 1. dikenli. KYA. Rubus caesus. Ağz. 769) börek otu: (< ? T. DS. buğday . (TS. 346. Vigna sinensis. (TS. Brassica oleracea gemmifera. börtleyen + dikeni) Böğürtlen çalısı. 775) bubumka: (< ? ) Böğürtlen. olgunlaşınca kararan mayhoş yemişi.: bogülce. dut üzümü (DS. T YA. -ı. II. MBTS. bu day. Türkçeden Farsça ve Rusçaya da geçmiştir’. 765. “< börek ‘Kökü kesin olarak belli değildir. 819. 418) Brüksel lahanası: (< öz. börücek. -sı) Ceviz büyüklüğünde bir lahana türü. 309. (And. BTS. 779) buğday: (< ET. 343. börek + Yun. XII. 1. 107. börek + otu) Dereotu.AA. dikeni (DS. bubu. 1. 61. GBAA. II. bölce. 1. börüce. maydanoz cinsinden bir ot (DS. Tietze. manitari + T. 387) Dut (DS. II. böyrülçe) Fasulyeye benzer bir bitki ve bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü. AA. böğülce. taç yaprakları yenilebilen bir çeşit dağ çiçeği (DS. 120. lahano + T. 53. Eren. Türkçe böğür’den geldiği anlaşılıyor. K AT. (Frenk lahanası). bödek. TBAS. 4465) bubu: (< ? çoc. 20-100 cm boyunda bir ot (DS. dağda yetişen. 326) börek mantarı: (< ? T. II. 413”) Yufka arasına konularak yemek yapılan tatlı mantar (DS. 59. Kelime. MBTS. 312. 105. is. böğce. 4464. 769) börtliyen dikeni: (< T. 79. 772) börülce: (< T. K AT. böğürce. 1.236 yol kenarlarında kendiliğinden yetişen. (TS. 203. börçe. börülce. < Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. DS. çok yıllık bir çalı ve bu bitkinin önce kırmızı iken. Orta Türkçede buğdāy olarak geçer. Brüksel + Yun. II. II.

buğdaycık + otu) Eşek kengeri (DS. pirinç. buğdaycık (DS. buğday çiçeği (TBAS. DA.A. DS. TaS. K A. 589. Ağz. arpa. 109. 114. 113. 39. 116. 136. 337. bir yıllık. 76.237 biçimleri göze çarpar. yaprakları kılıçsı ve paralel damarlı. KMYA. II. 780) buğday çiçeği: (< T. K AT. buğdaycık (DS. buldey. 681) buğdaycık: (< T. AVA. II. büdey. Tietze. 100. tohumları kullanılan. 235. (DS. 350. buğday + -ık “küçültme eki”. 121. 153. bulday. 155. II. II.Y. 200. buğdaylık otu). OAAD. 251. II. 94. buydar. Triticum. buğda.. 340. 222. kökleri saçak şeklinde. 155.: boyday. örneği buğday. 245. 164. 62). Agrostemma githago. 202. çiçekleri başak durumunda. bambu olan. 267. büyük bir bitki familyası (TS. 238. ETA. bir yıllık otsu bitki. yabanıl buğday (buğdayık. XII. 182.. 58. Moğolca buğudai biçimi Türkçeden alınmıştır. 417. 84. gövdelerinin içi boş. 105. AAT. GBAA. EYAD. ülkemizde 142 cins ve 520 kadar türle temsil edilen. 42. DS. KBAYA. 109) buğdayık: (< T. buğde. Kökenini bilmiyoruz. 118. 309. 780) . 149. GD AT. Eren. Gaz. ilkbaharda buğday tarlasında biten. 4466. puğda. UA. Ka. bir ya da çok yıllık. 98. bugday. 780) buğdaycık otu: (< T. buğday + çiçeği) 50-75 cm yükseklikte. (TBAS. būdey. 35. buyde. morumsu kırmızı çiçekli ve otsu bir bitkidir. ayrık ve çayır otları. buğdaylık + otu) bk. būday. 87. SA. 780) buğday karamuğu: (< T. 54) buğdaylık otu: (< T. 389) bk. 53. (TS. 81. I. 86. seyrek tüylü. 147.A. kamış. puğday) Buğdaygiller familyasından. 780) buğdaygiller: (< T. KYA. (And. ZBK A. buydey. mısır. 58. 154. buğday + -giller) Bir çeneklilerden. BTS. 1. ülkemizde geniş bir alanda kültürü yapılan. çiçeklenmesi başak şeklinde. çavdar. ADYA. 277. AA. 110. buğdey. 119. III. poğday. II. 227. 269. 151. buide. E A. 144. 106. 56. yulaf. buğdaycık) Buğdaya benzeyen bir çeşit ot. BTS. ST AT. T YA. buğday + karamuğu) bk. 350. 1.

Tietze. 785) bulgarsıktı: (< T. sarı çiçekli. II. 783) buhurumeryem: (< Far. 791) bulutu: (< T. 359) burçak: (< ET. buħūr-ı Meryem) bk. Ağz. Tietze. 792) burağan: (< T. 1.: bullumbuç. otu) Bir çeşit ot (DS. Tietze. 54) bulak otu: (< T. 227. 515.-î + T. bulgar + sıktı) Yer elması (DS. IX. soğan çeşidinden bir sebze (DS.238 buğdaysı meyve: (< T. bulutu (DS. 219. karyopsis (BTS. bir veya çok yıllık. bulut + Ar. II. (TBAS. bulumbuşşuk) lkbaharda yaylalarda yetişen ve böreğe konulan. 795. mercimeğe benzeyen. 394) Özel bir rengi olan iri taneli üzüm (buluti üzüm. 788) bullumbıççık: (< ? ). KMYA. (DS. yakılabilen otsu bitkilerdir. II. II. 109) buhur otu: (< Far. 357) Baklagillerden. bulutu (DS. baħūr + T. DS. 161. II. murç/burç < Sans. hoş kokulu ve yemeklerde kullanılan bir ot (DS. elması) Kırmızılı yeşilli tatlı elma (DS.-î. 397) Ökse otu (TS. II. DS. marica/marīca. II. mīva) Üst durumlu bir ovaryumdan gelişen ve tohum kabuğunun meyve kabuğundan ayrılmayacak bir şekilde birleştiği tek tohumlu. domuzağırşağı (TBAS. II. üzüm) bk. Clauson. ETA. buğdaysı + Far. bulut + üzümü) bk. 794) burç: (< ET. KYA. II. (And. 54. hayvan yemi olarak da kullanılan. 162) . bulak + otu) Su gözlerinde biten. 3487. bulut üzümü). II. 789) buluti üzüm: (< T. 791) bunbul almasi: (< ? bunbul + T. bulut + Ar. Vicia. II. burağan) Buruk tatlı armut (DS. ST AT. burçak. bulumbuç. açılmayan kuru bir meyve. 791) bulut üzümü: (< T. buħūr < Ar. 397.

(And. burgacan) Dikenli bir ot (DS. burgaç) Mercimeğe benzeyen. 2. açık sarı taneli buğday (DS. II.A. boynuz) Güzel çiçekli ağaç (DS. 55. Ağz.com) . II. Eren. 65. Ağz. 55) buyurgan: (< T. II. günlük de denilen bir bitki (DS. Kızılcık (DS. 806. (And. II. II. buŧm. Bursa + T. (TBAS. DS. XII. Tietze. hayvan yemi olarak kullanılan bir çeşit bitki (DS. maruli) Göbekli marul (DS. burnu) bk. UA. diminitis + T. 809) buzağıburnu: (< ? buzağı + T. Türkçenin Gücü. buğdayı) ri. 6-7 m yükseklikte ve kışın yapraklarını döken yabani.google.. baħūr “buhur” + T. otu) bk. bur(u)nu + kızıl). bıttım. buyurgan) Sultan otu da denilen bir ot (DS. www. burmalı + Yun. boy otu (TBAS. 402). DS. butum) Gazi Antep çevresinde çok yetişen. 796) burgaç: (< T. 118. civanperçemi (TBAS. II. II. is. bıtım. 4466) burmalı marıl: (< T. Bir çeşit erik. 805) buttum: (< Ar. 801) burnukızıl: (< T. būy + T. 808) buy otu: (< Far. -i) Bir çeşit üzüm (DS. danaburnu (Aksan. būy-ı cān) bk. 98) buvur sakızı: (< Ar. 801) Bursa buğdayı: (< öz.: bıdım. Gaz. 807) buynuz: (< T. II.239 burgacan: (< T. III. 60. sakızı) Tütsü olarak kullanılan. 55) buyucan: (< Far. 801) burut dimnidi: (< ? burut + Yun. aşısız fıstık ağacı ve bunun meyvesi. buddum. 806. Anacardiaceae.: burnuğızıl) 1. II. II.

bük (DS. bellinebenek. DS. Eski Türkçe bög ‘böcek’le ilişkili olabilir. tūt + T. 1. II. yuvası) Büyük kırmızı gül (DS. açılıp güneşe konulduğunda buz gibi soğuyan karpuz (DS. bürük). II. II. bülücüyh. bellümbebek) Papatya (DS. 814) bük: (< ET. 814) bülbülyuvası: (< Far. 820) bülücük: (< ? bülü + T. 761. II. 810) büğelek: (< kökü kesin olarak belli değildir. MBTS. 404) Böğürtlen (bük tudu. 819) bülçüklü sovan: (< T. bürgülü) Büyük taneli bir çeşit üzüm (DS. bülürcüyh) Fasulye (DS. bulbul + T. (And. 819) bülbüze: (< ? ) Yabani menekşe (DS. (And. 814. ħarbuz + T. II. Tietze. 809) buz karpuzu: (< T.: bülücek. II. 366. -cük). bük (DS. yılanyastığı (TBAS. bük + Far. büğrez) Eğri büyüyen ağaç (DS.: böğelek) Sarmaşık şeklinde yabani bir ot (DS. II. 819) büllümbebek: (< ? ). II. bük üzümü.: belimbebek. otu) bk. SA. (And. II. 827) . pürçekli + soğan) Yeşil soğan (DS. 1.240 buzağı otu: (< ? buzağı + T. II. (TS. Ağz. -u) Beyaz çekirdekli. II. bellimbebek. bük + üzümü) bk. II. -u) bk. II. 821) bürgülü: (< T. Ağz. buz + Far. 199) bük tudu: (< T. bük. 814) bük üzümü: (< T. 813) büğrez: (< T. Ağz. 434). 55) buzalabut: (< ? ) Baharda kırlarda açan mor bir çiçek (DS.

3. kentauron) bk. II. dayanıklı siyah üzüm (DS. lkbaharda tarlalarda biten ve yenilebilen otlar. Ağz. (TS. 443. MBTS. büyü + otu) bk.: çabala) Böreğe konulan bir çeşit ot (DS. Tietze.: büzgüle. II. bük (DS. 834) -Ccabana: (< ? ). 56) büyük kantaron: (< T. 57) cadısüpürgesi: (< Far. büzgülü). 412) bk. Semiz otu. Tietze. 1. 839) cadı: (< Far. büzgüllü) Kalın kabuklu. büyük + ay(ı)rık + otu) bk. süpürgesi) Emeçleri özellikle dal uçlarındaki kabuk altında sıkı bir ağ örerek çekirdekli yemiş ağaçlarının çiçeklenmesine. 838) cacık: (< kökü belli değildir. domuz ayrık otu (TBAS. III. II. büyük + sarı) Sert. 837) cabcıl: (< ? ) Beyaz çiçekli bir ot (DS. cādū/cāźū + Far.241 bürük: (< T. sivri dikenli bir bitki (DS. centiyane (TBAS. cādū/cāźū. (And. 58) büyük sarı: (< T. çiçeği) Sarmaşık (DS. ufak. 840) cafa çiçeği: (< Ar. 376) cadı şimşiri: (< Far. 50) büzgülü (< T. 1. Taphrina cerasi. III. III. III. (And. cefā + T. şemşīr + T. uzun taneli. dolayısıyla meyve verimine engel olan asklı mantar. 840) . Yabanî mantar (DS. acı yavşan (TBAS. -i) Yaprakları daima yeşil. III. 2. cādū/cāźū + T. büyük ve irmik yapmakta kullanılan buğday (DS. Ağz. 814) büyük ayrık otu: (< T. 411) 1. bürük) bk. 833) büyü otu: (< T. boru çiçeği (TBAS. büyük + Yun.

cām + T. kuş otu (TBAS. döküntü üzüm (DS. 57. 853) camburt: (< ? ) Yaylalarda yetişen ve kökünden hayvan bitini öldürmeye yarayan ilaç yapılan bir ot (DS. MBTS. otu) Canavar otugiller familyasının örnek türlerinden olan. III. otu) bk. tarım bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası (TS. etli yapraklı. 383. cāmūs/cāmūş + Ar. dağ sümbülü (TBAS. 1. (TBAS. (TS. 855) . Kayısı (TS. 378) camızmemesi: (< Far. kulağı) 30–40 cm boyunda. 83) cam otu: (< Far. 416). 118) canavar otugiller: (< Far. DS. 384. siyah erik (DS. memesi) bk. 383. (TS. otsu formda. cānvar/cānvār + T. TBAS.: çançur) Kırmızı. Tietze. domuz baklası (TBAS. III. cāmūs/cāmūş + T. -sı) bk. BTS. (And. III. 1. pembe. 57) camuskulağı: (< Far. Impatiens sultanı. 57) canavar otu: (< Far. Tietze. 118) cancur: (< Erm. sulu bir tür erik. BTS. bā ilā + T. 1. 2. Türkiye’de 40 kadar türü bulunan. Ağz. değişik türlerin kökleri üzerinde yaşayan ve klorofil taşımayan çiçekli bir bitki.242 cambıt: (< ? ) Bağ bozulduktan sonra yetişen küçük taneli. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. 417. 855) can eriği: (< Yun. Sedum telephium. 1. Genellikle yeşilken yenen sert. yeşilimsi beyaz çiçekli. gövdeleri kırmızının değişik tonlarında olabilen. cançul. 853) camgüzeli: (< Far. 1. güzeli) Evlerde süs olarak yetiştirilen. cāmūs/cāmūş + T. III. Orobanche ramosa. tzaneriki. 455) 1. kırmızı çiçekler açan bir tür kına çiçeği. otu + -giller) Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden. cām + T. 57) camuz baklası: (< Far. cānvar/cānvār + T.

III. çorħala) 1. 2. çargala. djanka. 864) cayrak: (< ? ) Ağustosta yetişen bir çeşit sulu. III. III. Madımalak (DS. Ağz. 857) can kesme: (< Far. 861. DS. III. kesme) Sonbaharda yetişen bir çeşit buğday (DS. Rhamnus infectorius. çalı. 875. (And. çekirgen < çekir. III. çarhala. 119) . 1. bakka. BTS. cehre. zanba + T. ışınsal simetrili. kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen dikenli bir ağaççıktır. taç yaprakları 4-5 serbest ya da bazen bulunmayan. cān + T. 874) cegirgen: (< T. 69) Kök boyasıgillerden. 876) cehrigiller: (< Far. çanak yaprakları 4-5 birleşik. kapsül ya da kanatlı fındık tipi meyveleri olan.243 canka: (< Bulg. 870) cazu gülü: (< Far. çiçekler genellikle yaprak koltuklarında korimboz ya da kimoz durumda. otu) 1. III. cān + T. Eren.: calhala. III. 2. cādū/cāźū + gul + T. nadiren de otsu türleri olan bir familya (BTS. er dişi. Pancar.< çek-) Isırgan otu (DS. Tietze. 252) cehri: (< Far. -ü) Yaban gülü (DS. gēhinnōm + Ar. 119. 875) cehennem zambağı: (< Ar. -giller) Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı. Ispanak. 857) carhala: (< ? ). 3 m kadar yükselebilen. TBAS. 392. 417) Küçük. III. iri armut (DS. sarı bir çeşit erik (DS. III. meyve. -ı) Süsen çiçeği (DS. dünyada yaklaşık 58 cins ve 900 kadar türle. (TS. Pazı (DS. cehre + T. 58. III. 857) can otu: (< Far. 871) cef: (< ? ) Mercimek büyüklüğünde meyve veren yabani bir cins ağaç (DS. TBAS. ülkemizde ise 4 cins ve 25 kadar türle temsil edilen ağaç. 1271) catıra: (< ? ) Yakacak olarak kullanılan bir dağ bitkisi (DS. cahannam < br. III.

gentiāna. gövdesi kalın. cöyüz. 430). Ağz. pipéri + T. 887) ceviz: (< Ar. III. III. iyi kokan bir çeşit çiçek (DS. cevuz. cooz. javuz) Cevizgiller familyasından. 466) Aşılanmamış meyve (DS. mor renkli. 72. 395) cennet otu: (< Ar. rizomlu ve sarı çiçekli bir dağ bitkisidir.: cerk) Su kenarında yetişen. (TS. 30 m kadar yükselebilen.: cevez. 122. < Ar. Tietze. cevz ~ OFar. meyvesi için yetiştirilen. celeb. kerestesi değerli. 39. cauz < Far. . 58. 878) ceneği: (< ? ) Yüksek yerlerde yetişip yaprakları hayvanlara yedirilen bir cins ağaç (DS. AA. Tietze. III. 878) celkek: (< ? ) Koparıldığında süt çıkaran bir cins kır bitkisi (DS. genişçe biçimli bir cins soğan (DS. 236. 1. (And. ADYA. Gentiana lutea. 121. 884) cerik ağacı: (< ? cerik + T. çitlembik) Bir çeşit armut (DS. III. auz.244 celep: (< Ar. yedi sekiz metre yükselen ve kömüründen barut yapılan bir cins ağaç (DS. cennet + T. cennet + Yun. uzun ömürlü. III. III. AAT.: caran) Kırmızı renkli. < Ar. otu) Yuvarlak ve ince yapraklı. TBAS. 859. awz. 886) cetlemük: (< T. ağacı) (And. 88. 881) cenik sovanı: (< ? cenik + T. Juglans regia. geviz. Nişanyan. cövüz. Ağz. (And. geranium. III. Tietze. Eren. 434). MBTS. soğanı) Tatlımsı. marul tadında bir cins ot (DS. 1. 400. Ağz. 209. 1. III. 58) ceran: (< t. 882) cennet biberi: (< Ar. (TBAS. cavz. 430) Çok yıllık. 67. -i) Zencefilgillerden karabiber tadında bir bitki (TS. BTS. 883) centiyane: (< Lat. cevüz. geranio < Lat. yurdumuzda çok yetişen bir ağaç. 69.

2. 190. GD AT. 181. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen.: cilban) 1. 37. OAAD. 121) cıbarca: (< T.A. “< cıbır/cıbıl ‘çıplak’ kelimesiyle aynı kökten gelmiş olması muhtemeldir. ceylān + T. 232) ceylan çiçeği: (< Moğ. yaprakları almaşlı dizilişte ve parçalı. III. 76. çiçeği. (And. 59. -giller) Örneği ceviz olan. Cezayir + Far. TS. 45. 482. mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taç yaprakları olan. 485”) Bir cins eğrelti otu (DS. açık. 71. 233. 400. 145) cevizgiller: (< Ar. 363”) Yaprağı beş köşeli olup. 908) cılık: (< cılık < cılk “ses taklidi”. 888) Cezayir menekşesi: (< öz. “< Moğ. . ZBK A. ETA. 1. Vinca. 402. III. K AT. benefşe + T. BTS. -lik) bk. 437) ncir (DS. cevz + T. 440.: cığan) Beyaz ve sarı renkte. pembe çiçek açan bir bitki (DS. 1. is. 56. çok yıllık. III. 912) . ST AT. MBTS. 900) cığra: (< ? ) Bir cins dikenli ot (DS. Erz. 899. GBAA. (And. Yabanî bezelye. II. Ağz. 437). çıçırgan (TBAS. Tietze. 191. culbān. taçsız iki çeneklilerden bir bitki familyası (TS. KBAYA. III. ince uzun yapraklı. 485). 58) cığa: (< Far. 905) cılban: (< Ar. Burçak (DS. erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı olan. 60. T YA. MBTS. cıbırca/cıbılca. 1. BTS. 1. cį a. III. MBTS. 163.245 E A. KMYA. 223. Tietze. EYAD. çok türlü bir cins ot (DS. Ağz. -si) Zakkumgillerden. kendine özgü mavi. 1. ceylān. 889) cıcılık: (< cici “çocuk dili” + T. 51. 121) cevzeni: (< ? ) Bir üzüm türü (EYAD. TBAS. 311. 237.. çalımsı veya otsu bir bitki. 256. (TS. III. III.

3. cırtlak + otu) Nohuda benzer acı bir ot. cırtatan (DS. Ağz. 1187. 945) cırt: (< cırt “yansıma ses”) bk. 937) cırtlak otu: (< T. III. Mayhoş tadı olan. 923) cırdatan düleği: (< T. yenilmeyen. cırtdangaz). cırtlak) bk. cırlangeç. VII. ırlangıç) bk. III. güzel kokulu.: cırlangeç. cırmalak) Yemeği yapılan küçük mantar (DS. Tietze. 936. cırtlan. başaklarından olgunlaşınca sıkıldığı zaman tohum ve su fışkıran bir bitki. hatmi çiçeğine benzeyen çiçekler açan bir bitki (DS. cırt cırt. cırtatan (DS. III. cırtatan (DS. cırlangıç). III. 438) Turunçgillerden. 937) cırtdangaz: (< T. çiynak) Çobançantası denilen ot (DS. portakal büyüklüğünde kavun cinsinden bir meyve. tırnak. 2487) cırmılak: (< T. III. 929) cırlangıç: (< T. III. 935) cırnak: (< T. III. güzel kokulu. cırt + cırt) bk. cırtatan (DS. 937) cırık: (< T. cırtatan (DS. cırlangıç. cırtlavuk. III. cırtlak. (And. Ağz. kavuna benzeyen. çırlangıç): (DS. (And. 576). III. Gelincik otuna benzer. III. 1. çırlangıç. III.246 cıngıravu elması: (< ? cıngıravu + T. cırtlavak. yaprakları sarılarak yemek yapılan geniş yapraklı bir bitki (cırdatan düleği. 937. yabani bir meyve (DS.: cıynak. cırt. pat pat otu (DS. MBTS.: cırtıgaz) Ekilmeyen tarlalarda yetişen geniş yapraklı. 937) cırtatan: (< T. cırt + atan) 1. III. Yenmeyen. Ağz. 938) cırtlak: (< T. (And. elması) Sallanınca içinde çekirdekleri ses çıkaran bir çeşit elma (DS. cırt + atan + divleği) bk. 2. 937) cırt cırt: (< T. DS. 939) . cırık < cır-.

958) cicik üzümü: (< ? cicik “meme” + T. 489) Yemeği yapılan bir çeşit ot (DS. 959) ciğarı: (< ? ) Kırmızı tohumları olan.: cızgan) Isırgan otu (DS. cız + cız + dikeni) bk. III. III. III.247 cırtlak sakızı: (< T. böğürtlene benzeyen bir çeşit ağaç (DS. 951) cibik: (< ? ) Cin mısırı (DS. Ağz. III. cırtlak + sakızı) Sakız çıkarılan bir cins ot (DS. cırtlan) bk. (And. MBTS. 950) cızlayık: (< T. (DS. 937) cırtlavuk: (< T. cız (DS. III. üzümü) Parmak gibi uzun olan bir çeşit üzüm (DS. 59) cız: (< cız “ses taklidi”) Tohumları oraya buraya yapışan. III. 946) cızcız dikeni: (< T. III. 443. 962) . III. 955) cicamık: (< ? ) Ardıç ağacı ve meyvesi (DS. -cık) bk. 955) cibille: (< ? ) Semiz otu (DS. III. III. cızlayık) Bir çeşit bitki (DS. III.: cırtlavak) bk. III. (And. 957) cicibici: (< cici + bici “çocuk dilinde” Tietze. III. gıvışgan otu (TBAS. Ağz. cırtlavuk). 939) cırtlan: (< T. 942) cıvrıncık: (< ? cıvrın + T. III. 937) cıvak: (< ? ) Şeytantırnağı (DS. 946) cızlağan: (< T. cırtatan (DS. 1. tarlalarda görülen bir çeşit ot (cızcız dikeni). cırtatan (DS. cızlağan).

1. 968) cimcik dikeni: (< Moğ. pipéri + T. otu) Düğün çiçeğigillerden. darısı) bk. 447”) Böğürtlen (DS. -i) Süs biberi (DS. III. şarap yapmakta kullanılan bir çeşit üzüm (DS. 407. 978) cinek otu: (< ? cinek + T. (DS. III. is. Marchantia polymorpha. cinn + T. 970) cimcime: (< Ar. cinek (DS. zehirsiz mantarlardır (TBAS. MBTS. III. 1. 447) Cin mısırı (DS. III. Ağz. 978) cingen dikeni: (< Yun. III. 60. Tietze. 971) cimit: (< ? ) Keten (TBAS. 975) cin darısı: (< Ar. 410) cinek: (< ? ) Mısır tarlalarında biten. (And. “< Moğ. cinn + Yun. 1. küçük taneli. cumcuma. (TS. DS. Genellikle yenebilen. dikeni.: cıncıla) Bazı Tricholoma türlerine verilen genel ad. dikeni) Dikenli bir çeşit ağaç (DS. 919. 122) cimbiz: (< cımbız < Yun.248 ciğer otu: (< Far. Cincife + T. 979) . Tietze. otu) bk. tsimbidi. çok yıllık otsu bir bitki. Tietze. 976) cincile: (< ? ). III. III. 60) cimlā: (< Yun. tzímbla. 447) Başı şemsiye şeklinde olmayan mantar (DS. 973) cinbiberi: (< Ar. III. cin mısırı (TS. III. BTS. III. cimcik. Tsingános “çingene” + T. 486) Kurutulduktan sonra gövdesi kürdan gibi kullanılan bitki (DS. III. DS. 975) Cincife üzümü: (< öz. cimcik + T. ciğer + T. yaprakları buğday yaprağına benzeyen bir çeşit ot (cinek otu). üzümü) Kırmızı.

li + keçi) Gelincik çiçeği (DS. III. 410) cin otu: (< Ar. III. III. cingil + Ar. 1. 988) ciyner: (< ? ) Dişbudak ağacı (DS. siyah yabani üzüm (DS. bostanbozan (TBAS.249 cingil kadife: (< Yun. Bir çeşit elma. -i) Birleşikgillerden. -lik) Yemeği yapılan beyaz çiçekli kır otu (DS. 123) civcilik: (< civciv “ses taklidi” + T. 988) civek: (< ? ). çok yıllık. BTS. 412. 988) civelek: (< ? civelek. TBAS. beyaz veya sarı çiçekli ve kuvvetli kokulu bir bitkidir. birçok türü olan. otsu. Achillea millefolium. -ı) Bir tür ufak taneli mısır. 987) civanperçemi: (< Far. Tietze. 979) cingiş: (< ? ) Deve dikeni (DS. (And. 60) cipil: (< ? ) Gelişigüzel yetişen fidan (DS. III. 451) 1. 100 cm kadar yükselebilen. boru çiçeği (TBAS. III. aŧīfe) Bir çeşit kadife çiçeği (DS. küçük bir cins fasulye (DS.: cüvek. 983) citteli keçi: (< ? citte + T. 2. cinn + miśr + T. yeşil. (TS. otu) bk. Gelincik otu (DS. 60. III. 991) . 60) cinsaçı: (< Ar. Ağz. III. cevān + perçem + T. 1. cinn + T. 980) cin mısırı: (< Ar. saçı) bk. III. çivek) Küçük taneli. 980) cinik: (< ? ) Küçük hıyar (DS. tüylü. III. III. 980) cinibiz: (< ? ) Ufak. cinn + T. cin darısı (TS.

: cumburt. cücek ‘yavru’. (And. 62) . III. bağırsağı) nce. çunbul/çumbul. tavukbacağı mantarı (TBAS. III. yemeği yapılan bir çeşit ot (DS. MBTS. III. ağaç mantarı (TBAS.: cizvit börülce) Bir çeşit beyaz fasulye (DS.: cola) Yabanî çilek (DS. börülce). 3. kıvrık yapraklı. Ağz. culvan. 1024) cücül: (< Ar. III. Tietze. çulhat): Yabani bezelye. culbat. cülbent. kız) bk. cūce + T. 1019) cuşka: (< ? ) Bir cins yuvarlak biber (DS. burçak (DS. cūce + T. 1002) cöcce: (< ? ) Çörek otu (TBAS. III. Ağz. III. 504) Dağ çileği (DS. III. 72). Eren. çumbul) Küçük taneli yabani üzüm (DS. akdiken (TBAS. 539). 457) bk. Ağz. culbān. 1016) cumurd: (< ? ) bk. III. 1012) cumbur: (< Far. 1021) cücekız: (< Far.: cümbüt. cülbant. Ağz. 1015) cumbut: (< ? ). 992) col: (< ? ). Tietze. 999) coruk: (< ? ) Fidan (DS. III. 995) coplak: (< Far. Ağz. 1020) cüce bağırsağı: (< Far. 61) culban: (< Ar. (And. (And. 61) curta: (< ? ) Yabani kiraz (DS. III.: culbant. (And. (And. çūb + T. -lak) Geniş yapraklı bir bitki (DS. çulbant.250 cizgit börülce: (< ? cizgit + T. cunbut) Gonca (DS. culcul. III. 61) cücük: (< Far.

yemeği yapılan bir ot (DS. saçtı) Funda cinsinden dikenli. cumel. 1. TaS. çiçeği) Nilüfergillerden. 782) . 1026) cürgül: (< ? ) Bir çeşit mısır (DS. III. açık renkli bir cins üzüm (cünül. culcul + T. 1027) cünül: (< ? ) bk. sert bir çeşit ağaç (DS. çādar + T. III. 1028) cüvek: (< ? ) bk. III. 1024) cülük: (< ? ) Yabani bezelye (DS. (DS. incire benzer meyveleri olan bir ağaç (DS.251 cücül darı: (< Ar. 506) Pancara benzer. 1031) çadır çiçeği: (< Far. pembe ve beyaz çiçekli bir bitki. 458) Tropik bölgelerde yetişen. cüvek). cūl + T. üzümü) Şarap yapımında kullanılan ince kabuklu. 1. 1029) -Ççactı: (< T. büyük yapraklı. II. 1028) cürük: (< ? ) Yer elması (DS. (TS. Çin ve Amerika ırmaklarında yetişen. Euryaleferox. darı) nce. kırmızı kabuklu bir çeşit şeftali (DS. III. III. III. III. 420. (paşaçadırı). cül üzümü (DS. Tietze. 1026) cüvür: (< ? ) Eylül ayı sonunda yetişen iri. 1026) cümbez: (< Ar. 1027) cümele: (< Ar. cül üzümü (DS. ufak darı (DS. çadır şeklinde açan. MBTS. III. cummayz. 1026) cül üzümü: (< Ar. III. III. III.

1. ça ale “ham meyve”. 72. şri āla + T. (And. 1. 76. şri āla + Far. otu) Suyu. Conyza bonariensis. 3. Nişanyan. Dorema ammoniacum. Nişanyan. Prunus spinosa. 1037) çakal armudu: (< Far. şri āla + T. Sakız kabağı. 1032) çağla: (< Far. 515) Taze fasulye (DS. 423) çakal otu: (< Far. < Far. zehirlenen hayvanlara içirilen bir çeşit ot (DS. emrūd + T. (TS. ham yemiş. çağala. III. III. şa āl < Sans. şri āla + T. şri āla + T. 2. 63) çakal eriği: (< Far. 466). (TBAS. 63) çakçak: (< T. 1. ahlat (TS. hindiba (TBAS. eriği) Çok ekşi. 2. Ağz. -u) Yabanî armut. çiğdemi) bk. çak + çak) bk. Eren. 423) çakalboğan: (< Far. (TS. şa āl < Sans. çakıl “ses taklidi kelime”. 423) çakal çiğdemi: (< Far. otu) Bir yıllık. 1. 63) çakıl: (< T. ça āna. 422) çağman otu: (< ? çağman + T. < Far. uşağı) Maydanozgillerden. tüylü ve otsu bir bitkidir. Olmamış. 1. Badem. ça “ses taklidi”. 1. 1043) çakıldak: (< T. iri çekirdekli bir erik türü. Tietze. çādar + T. erik gibi tek çekirdekli yemişlerin körpe iken yenilebilen ham şekli (TS.252 çadır uşağı: (< Far. Tietze. şa āl < Sans. sert. III. şa āl < Sans. laç yapmakta kullanılan. 72) Yaprakları hayvanlara yedirilen bir bitki (DS. MBTS. şa āl < Sans. zar içinde tohumları olan.: çağıldak) 1. 60 cm kadar yükselebilen. 462) 1. çakıl+da-k. acı çiğdem (TBAS. ça āla. . öz suyu hekimlikte kullanılan bir bitki. kayısı. baklagillerden bir bitki. 420) çağ: (< ET. boğan) Kırlarda rastlanan bir bitki (TS. bk.

diken) Maydanozgillerden. (And. 1043) çakıl dikeni: (< T. Colutea arborescens.: çağşır. Arctium tomentosum. III. pembe veya sarı renkli. 2. şa r + T. çalak). 424) çakır dikeni: (< Ar. Ağz. (And. mor çiçekli. cawşīr/cāwşīr < Far.: calak) 1. (TBAS. çiçekli ve yağlı bir çeşit ot. 69. uzun ve sert sapı olan diken (çakıl dikeni). Tietze. çarşu. III. çakşur. çok yıllık. 1044) çakır: (< Ar. sacer. dikeni) bk. Kırlarda yetişen. abdestbozan otu (TBAS. Olmamış karpuz (DS. çanşır. çakmur + buğday) ri. Geranium tuberosum. 1044) çakırdiken: (< Ar. Börülce. çarşır. (And. Ağz. çakıl + dikeni) bk. III. Ferula Umbelliferae cinsine ait. 1084) çalağan: (< T. hekimlikte kullanılan bir bitki.253 3. şa r < Lat. BTS. 409) Isırgan otu (DS. otsu ve çok yıllık bir bitki.: calba. 1046) çakmuz: (< ? ) 10-30 cm yükseklikte. şalba) Ballıbabagiller familyasından. 1048) çalak: (< T. çay . 1038. (DS. (DS. çakırca dikeni (DS. 64) çakşır otu: (< Ar. Ağz. III. III. çaveşir. şa r + T. ağır bir çeşit buğday (DS. yumruları çiğ olarak yenen ve süs bitkisi olarak dış ülkelere satılan. otu). köklü. 4. çok yıllık. 1036. 1048) çalba: (< Lat. 63) çakmur buğday: (< T. III. 1044) çakırca dikeni: (< Ar. çavşır. III. çalı görünüşünde. çalağan) Isırgan otu (DS. Clauson. şabla. Küçük karpuz. çiçekleri mor. (TS. ca + dikeni) Sarı çiçek açan. çeşir) Maydanozgiller familyasından. III. 64. şa r + T. genelde sarı çiçekli bitkiler (TBAS. çaşur. 1. salvia. 129. DS. 469). gāwşīr + T. parçalı yapraklı.

böğürtlen. 65) çalıgagası: (< T. 428) çalıgaga: (< T. ADYA. Ağz. BTS. çalı + ? gaga) ğde (DS. 427) çalı: (< T. DS. çalı < çal-ı. çalık) Kırlarda biten. çalı + Yun. AA. (TBAS. 428) çalı fasulyesi: (< T.A. XII. çıçırgan (TBAS. Nişanyan. yemeği yapılan bit ot (DS. 1054) çalıbasmaz: (< T.A. çalı + dibi) Çalılıklarda biten. III. çalı + ? gaga + T. çalı “çal siyah-beyaz karışık renkli. 1. 1054) çalı kızılcığı: (< T. yumru kökü yenilen kırmızı çiçek açan bir bitki (DS. BTS. X. 125) çalgıcı otu: (< T. < kökü belli değildir. 65) . MBTS. çalı + kızılcığı) bk. 65) çalık: (< T. çalı + dikeni) bk. III. 72. III. 67. (And. çalı + basmaz) Kara kılçıklı buğday (DS. -sı) bk. Labiatea. 129.Y. -si) Kılçıklı bir çeşit fasulye (TS. 75. 1. çalı + basan) ri ve sert taneli. 1050..: çali. 1054. < ? T. 3732. 3739. 1.. fasulia + T. uzun saplı ve kılçıklı bir cins buğday (DS. ahu dudu gibi ağaççıktan küçük. Erz. 129.A. Ka. I. 4475. çalu) Boyları 1-3 m kadar olan. . Sisymbrium. DS. 67) çalıbasan: (< T. kurak yerlerde yetişen bir bitki cinsi. III. Gaz. 518). 64. (TS. DS. alaca”. 1054) çalı dikeni: (< T. karaçalı (TS. TBAS. 1054) çalıdibi: (< T. 61. 190 . 338. 122. çalgıcı + otu) Turpgillerden. III. 427.. kızılcık (TBAS. dalları çok çatallı ve sapları odunsu. III.254 olarak içilen yaprakları tam ve sık tüylü bitkiler. çok yıllık bitkiler (TS. III. DA. 1. Gülensoy. III.

DS. 1264. SA. tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan. -ı) Fıstık çamının kozalak biçimindeki meyvesinden çıkarılan sert kabuklu. 107. çam. KYA. çalı (TS. EYAD. 201. -giller) Kozaklılardan. < ??. 4522. (TS. BTS. şam’ + fustu + T. 431. çaltı (DS. çok yıllık. 1. -u) 15-40 cm yükseklikte. KMYA. kışın yaprak dökmeyen ve yurdumuzda birçok türü yetişen. çıplak tepe’. 312) çam buğdayı: (< Ar. 45.255 çalık kavak: (< T. çalı + Far. 189. Iris unguicularis. 138. 77. kerasi + T. 431) çaltı dikeni: (< T. 1. Ağz. (And. 53. 87. buğdayı) Açık kırmızı renkli. ufak taneli buğday (DS. GBAA. rizomlu. Eren. (TBAS. 385”) Beyaz kiraz (DS. XII. 1. 65) çalı süpürgesi: (< T. III. 432) çamgiller: (< Ar. iğne yapraklı. 4719. T YA. çal + Yun. 7. çalı + süpürgesi) Kırmızı çiçekleri olan ve süpürge yapımında kullanılan bir bitki (TS.: çom) Çamgillerin örnek bitkisi olan. . 1064) çam fıstığı: (< Ar. şam’ “mum”. kozalaklı bir orman ağacı. 130. TS. XII. çaltı + dikeni) bk. Tietze. 77). III. mavi veya morumsu çiçekli bir bitki. 429) çal kirazı: (< T. 428) çalı navruzu: (< T. OAAD. Türkçe çalı sözüyle çaltı arasındaki benzerlik düşündürücüdür. 90. 471) Diken. “< çal ‘taşlık yer. TBAS. III. DS. -ı. 1058) çaltı: (< Yalnız Anadolu ağızlarında kullanıldığı anlaşılıyor. yağlı ve nişastalı tohum (TS. III. Pinus. DS. her dem yeşil. 65. K A. çalık + kavak) Dalları sepetçilikte kullanılan bir kavak türü. 1. 1062) çam: (< Arapçadan kalma bir alıntı olduğu anlaşılıyor < Ar. 1. iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen. 315. AAT. (TS. nevrūz + T. Eren. şam’ + T. şam’ + T. (sepetçi kavağı).

süs bitkisi olarak ekilen. otu) bk. küçük taneli. “< çan kelimesi eski çağlardan başlayarak kullanılmaktadır. 1. çiçekleri çan biçiminde olan. bir ya da çok yıllık. çanak + kıran) bk. çan + çiçeği. -si) Sırık fasulyesi (DS. Çanın çıkardığı sesten geldiği anlaşılıyor. erguvanî veya sarı renkli bir süs bitkisi (TS. otu) bk. 1. çengāl + Yun. III. 1. boynuzlu gelincik (TBAS. beyaz çiçekli. yaprakları almaşlı. 66) çan çiçeğigiller: (< T. “< T. çiçeği) ki çeneklilerden. 1. BTS. üzümü) Kırmızı renkli. 435) çaplançanak: (< ? çaplan + T. 66) çan çiçeği: (< T. otsu ya da çalımsı bitkiler (TS. Eski Kıpçakçada da çaŋ biçimi kullanılır. atkuyruğu (TBAS. 78”) Çan çiçeğigillerden. Eren. örneği çan çiçeği olan. III. fasulia + T. 66) çanakkıran: (< T. Campanella. 524”) Gelincik çiçeği (DS. ban otu (TBAS. 434. şıra için kullanılan üzüm (DS. TBAS. 1. (TS. III. çok yıllık ve otsu bir bitki. 434. çanak) bk. gelincik (TBAS. çan+ak. çanak + ? çömlek + T. çan + çiçeği + -giller) Bitişik taç yapraklılardan. 1070) çanta çiçeği: (< Yun. beyaz. şam’ + T.256 köknar. Orta Türkçede çaŋ olarak geçer. 131) çangal fasilesi: (< Far. ladin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası (TS. çanak + çatlatan. BTS. MBTS. soğanlı. ovaryum alt durumlu. 130) çam otu: (< Ar. 432. çiçekleri er dişi. 1066) çanakçatlatan: (< T. geanta + T. 1067) çanak çömlek otu: (< T. 66) . şam’ + T. 36) çam üzümü: (< Ar.

Cotinus coggyria. cawşīr + -an). 476. yuvarlak yapraklarından dolma yapılan bir çeşit ot (DS. siyah kiraz (AA. 439) çarliston biber: (< ng. Bu özelliği sebebiyle “çatlağan” denilmiştir. charleston + Yun. 1085) çatlaggara: (< T. III. duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı bir süs bitkisi. cacıran) Geniş. 439) çaşıran: (< çaşıran < Ar. 196) Göl veya çay kenarlarında yetişen ot (DS. Passiflora caerulea. çarık + kesen) bk. çark-ı felek + T. çaşut. 1. (fırıldak çiçeği). (And. 1. pipéri) Çarliston adı verilen bir biber türü (TS. çatlak + kara) Bir kiraz çeşidi. 480) Üzüm (DS. (Duran. çanak) Baklagillerden bir bitki (DS. III. 223-229) çatlak: (< T. -giller) Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden. 1085) çaşıt: (< ET. köygöçüren (TBAS. III. Tietze. (TS. I. çatlak otu (DS. çatlak) bk. çapul < çap-u-l. 439) çarkıfelekgiller: (< Far. Ağz. çark-ı felek) Çarkıfelekgillerden güzel. büyük. III. 1091) . çarık + dikeni) bk. örneği çarkıfelek olan bir bitki familyası (TS. III. 1081) çarık dikeni: (< T. 1078) çardımçanak: (< ? çardım + T. Tietze. 1. parlak kırmızı çiçekleri olan. 66) çarıkkesen: (< T. çatlağan) Bu bitki odunlarının yakılması esnasında patlayarak çatırtılı sesler çıkarmaktadır. Gülensoy. 840.257 çapul: (< T. 66) çarkıfelek: (< Far. demir dikeni (TBAS. 123) çatlağan: (< T.

148) çavdarlık: (< Far. 447. III. OAAD. ışınsal simetrili. 1093) çavdarmahmuzu: (< Far. çūdār + Ar. 539) Buğdaygillerden. taç yaprakları 5 ya da daha fazla . Eren. (And. 81) Çaygiller familyasından. Secale cereale. Tietze. 1-4 cm uzunlukta. Nişanyan. OAAD. 1. 447) çavuş üzümü: (< T. kökünde patates gibi yumrular bulunan. 485. 2-7 mm genişlikte. mihmāz + T. Bongardia chrysogonum. silindir yapılı çubuklar hâlinde olan ve hekimlikte kullanılan asklı mantarlardan biri. çattım + çanak). (TBAS. çok yıllık.: çatlankoz) bk. KMYA. III. Tietze. 333. az çok kıvrık. iri taneli bir tür beyaz üzüm (TS. 67. 74. Thea chinensis. 81. özel kokulu. ça. çavuş + üzümü) Kabuğu ince. (TS. Eren. çūdār + T. -lık) Çavdar bitkisi kadar büyüyen. kapsül tipi meyveleri olan. (TS. her dem yeşil. Claviceps purpurea. 227. ADYA. 228) çavdar: (< Far. 1091) çatlangaç: (< T. ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesinde kültürü yapılan. çay + T. 67) çattımçanak: (< T. çiçekleri er dişi. genç yaprakları toplanıp özel metotlarla kurutularak içecek olarak kullanılan. unlu tane veren bir bitki. 1. DS. 485. nadiren tek eşeyli. -u) Buğdaygillerden ve en çok çavdarın başağı üzerinde türeyip koyu mor renkte bir horoz mahmuzunu andıran. Ağz. çalı içlerinde yetişen bir çeşit bitki (DS. (çatlak).258 çatlak otu: (< T. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. asıl vatanı Çin ve Japonya olan. hindiba (TBAS. 210. 447) çay: (< çay < Çin. AAT. (TS. Ağz. III. 1. çūdār. MBTS. çatlak + otu) 30-50 cm yükseklikte. 447. 132) çaygiller: (< Çin. ağaççık ya da çalı formundaki bitkiler. çekirdeği ufak. 1. (And. başak verdiği hâlde tanesi olmayan. 1092. kolayca kırılabilen. çatlangaç). BTS. -giller) Yaprakları basit ve alternat dizilişli. çiçekleri genellikle er dişi ya da tek eşeyli.: çattımçanah) Gelincik çiçeği (DS. 1.

keçisakalı (TS. TBAS. papadia + T. 449) çayır tirfili: (< ? çayır + Yun. manitari + T. beyaz çiçekli. düğmesi) Otsu. 448) çayır mantarı: (< ? çayır + Yun. 2. koyungözü – I. (delialan maydanozu). Erogrostis major. 1.259 parçalı. (TS. (TS. -ı) Şapkasının alt yüzü ince dilimli. -sı) bk. fleol. Thalictrum. 448) çayır papatyası: (< ? çayır + Yun. Phleum pratense. genellikle rizomlu. soğan (TBAS. Sanguisorba. 448. çalı ya da ağaçsı bitkiler (TS. 448) çayır melikesi: (< ? çayır + Ar. 67) çayır güzeli: (< ? çayır + T. kökü iç sürdürücü olarak kullanılan. çok yıllık ve pennat yapraklı bitkilerdir.67) çayır soğanı: (< ? çayır + T. 1. -i) Düğün çiçeğigillerden. 448) çayır otu: (< ? çayır + T. meyveleri kapsül tipinde. hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki. (TBAS. BTS. Trifolium pratense. (TS. Buğdaygillerden kuru ve kireçli yerlerde yetişen küçük bir çayır otu. otu) 1. 1. 448. 1. triphyllon + T. Doğu Karadeniz bölgesinde kültürü yapılan. otsu bitkiler. soğanı) bk. sulak yerlerde yetişen. Çayır oluşturan çeşitli bitkilerin genel adı. 1. -i) Baklagillerden. (TS. yabani bir bitki. 1. yenilebilen ve zehirli de olabilen mantar türlerinin ortak adı (TS. -si) Erkeçsakalı. 67) çayır sedefi: (< ? çayır + Ar. -si) Turpgillerden. tere + T. Cardemina pratensis. melīke + T. 132) çayır düğmesi: (< ? çayır + T. 449) . 1. çok yılık. (TBAS. her dem yeşil. (TS. śadef + T. 1. 67) çayır teresi: (< ? çayır + Far. güzeli) Buğdaygillerden bir bitki.

çay + T. 486). kenevir tohumu. Ağz. III. 4476) çay üzümü: (< Çin. çay + mık).. III. III. 1105) çedene: (< Far. Kendir. III. çalı. çınar (DS. Vaccinium arctostaphylos. kulağı) Semizotuna benzer bir cins ot (DS. Erz. . Sakız ağacı meyvesi. beyaz çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir. (And. 68) çayterüzüsü: (< Çin.A. çekem < çek-em. 1114. Tietze. 1106. terāzū “terazi” + T.: çekkem) Yeşil yapraklı. 63) çekme: (< T. 68) çeblebi: (< T. Tietze. 450. DS. çalab+î ?) Çay kenarlarında kendi kendine yetişen ağaç.260 çayır yulafı: (< ? çayır + yulaf + T. III. ayrık otu (DS. fıstık’. (And. Keten tohumu. -si) Bir çeşit hıyar (DS.: çekire. III. < ses taklidi kelimelerden. III. Nişanyan. (TBAS. 1098. 65) çekirken otu: (< T. 1. çay + Far. Avenastrum. 1212. 491) bk. 3. (And. söğüt (DS. üzümü) 1-6 m yükseklikte. III. (TS. 1115) . 449) çaylamık: (< Çin. II. -ı) Buğdaygillerden. çay+la-mık).: çaynuğ) bk. ayçiçeği (BTS. TaS. 2. 1105. 1114) çekirdek: (< ET. TBAS. 4. (And. ateşe atıldığında çatırdayarak yanan bir bitki (TS.: çaylambuk) Kökleri sağlam bir ot. 75. çikirken) lkbaharda tarlalarda çıkan bir ot (DS. çekirken + otu). Ağz.: cedene) 1. 489). 1101) çeçik kulağı: (< ? çeçik + T. XII. Çam kozalağı (DS. 1. dikensi. çekme) Geven bitkisi otu (DS. yulafa benzeyen bir kır bitkisi. III. 760) çekem: (< T. 1097) çaymık: (< Çin. kışın yaprak döken. Tietze. caudāna. Ağz. Ağz. (And. Ağz. şekirtük ‘fındık.

Cuminum cyminum. III. 69) çemiş: (< ET. III. III. 1116) çeküm çileği: (< T. 1. XII. MBTS. 69) . 2. Chondrilla juncea. 1. 1. 3. III. 1120) çelik: (< Far.261 çekmer: (< ? ) Ardıç cinsinden bir ağaç (DS. çaşma-zan. otu) bk. boy otu (TBAS. 69) çeremük: (< ? ). 1147) çeş: (< ? ) Kabuklu fındık (DS. beyaz sütlü ve sarı çiçekli bir tür. kenger (TBAS. şalam. 2. III. 1145) çermayı: (< ? ) Yazın olgunlaşan yeşil renkli bir armut çeşidi (DS. Ağz. çengāl + T. Kavun (DS. çaman + T. 4477) çeşmezen: (< Far. 458) çemen: (< Erm. (TBAS. 553) Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu. 1119) çelepeten: (< ? ) Kırlarda yetişen yabani bir ot türü (DS. çelik) ğde ağacı (DS. Tietze. III. 1117) çele: (< ? ) Taze fasulye (DS. Kırmızı turp (DS. Pancar.: cerenük) Erik (DS. çengāl + T. çaman. otsu. 459) çemen otu: (< Erm. 1122) çeltik: (< Far. 69) çengel sakızı: (< Far. sakızı) 40-100 cm yükseklikte. şeltūk) Kabuğu ayıklanmamış pirinç (TS. iki veya çok yıllık. 1118) çelem: (< Far. 1129) çengel otu: (< Far. otu) bk. III. Tietze. (TS. 497) Ballanmış armut. Şalgam. III. III. Tietze. 492) 1. 500) bk. çekim + çileği) Siyah renkli bir tür çilek (DS. karaçalı (TBAS. (And. çepiş.

yarmak” < ET. 1155) çeyem: (< ? ) Yaprakları çama benzeyen. 69) çetrez: (< ? ) Geven cinsinden dikenli bir ot (DS. Tietze. 1157) . III. dikenli ve sarı çiçekli bir çalıdır. Tietze. MBTS. 1151) çetme: (< T. işi) Üzüm (DS. Prosopis farcta. çevirdik) Kısa boylu gürgen ağacı (DS. çit. Afşar otu (TBAS. Tietze. Ağz. 1152) çevirdik: (< T. 481) Yaprağı sarma yapmak için elverişli bir çeşit üzüm (DS. 500) Ormanlarda büyük ağaçlar arasında yetişen gövdesi ve dalları elastiki bir cins küçük ağaç (DS. MBTS. 1. (And.262 çet: (< Çağ. 1152) çetük otu: (< ? çetük + T. 1149) çeti: (< ? çeti. 70) çevşen: (< Far. çevik < çev-ik. cevşen. III. III. meyvelerin sarmal biçimde olması nedeniyle verilmiş olmalıdır (TBAS. Bu ad. 1151) çetmi dikeni: (< ? çeti + T. nohut büyüklüğünde kırmızı meyveleri olan. genellikle sarı çiçekli ve otsu bitkiler. 501) Palamut (DS. 1152) çevrince: (< T. 1155) çıbı işi: (< ? çıbı + T. dikeni) bk. III. 500) Olmamış karpuz (DS. 1. 500). III. III. çetme < çet. ket-. III. III. (TBAS. Bir veya çok yıllık. III. çet < ET. Tietze. DS. III. 69. otu) bk. çev(i)rince) Medicago (Leguminosae) türlerine verilen genel ad. 561) Ökse otu (DS. bir metre boyunda bir çeşit ağaç (DS.“kesmek. çeti (TBAS. 1150) çetin: (< kökü belli değildir. 70) çevik: (< T.: çedi) 30-100 cm yükseklikte.

çığırgan < çağırgan) Yabani menekşe (DS. III. III. 905) çıkıntı: (< T. ts’maħ. Ağz. çaçırgan < saçırgan). meyvesi yuvarlak ve dikenli olan bir ot (DS. III. kuruyunca çocuklar mızrak gibi kullanırlar (DS. III. 1158) çıdar: (< ? ) Çam ağacı (DS. 1176) . III. (And. 1161) çıkart: (< T. III. 493) Bit öldüren zehirli bir ot (DS. 1158) çıfın: (< ? ) Fundalıklarda olan. çok dikenli bir çalı veya ağaççık.: cıkart) Yer elması (DS. 474) çımak: (< Erm. III. çıkma) Çavuş üzümü (DS. (And. Tietze. 89) ri bir çeşit çiğde (TS. III. sarı çiçekli bodur ağaç (DS. 1165. 1175) çımçıtlık: (< çım + çıtlık) Sakız çıkarılan bir bitki çeşidi (DS.: çişkan) Kışın yapraklarını döken. 1158) çığçığ: (< T. (TBAS. 1170) çılak: (< ? ) Üzerinde morumsu top top dikenler olan ve boyu bazen 1. 74. III. 70) çığırgan: (< T. çıkrık + tekeri) Taş aralarında yetişen. 1158) çıdik: (< ? ) Yabani asma üzümü (DS. 1. 70. DS. çelāna. Eren. 1159. III.5 metreyi geçen bir bitki ki. 1170) çılan: (< Far. 1167) çıkma: (< T. III. TBAS. çığ + çığ) Atkuyruğu bitkisi (DS. 1170) çıkrık tekeri: (< T.263 çıçırgan: (< T. çelān. Hippophae rhamnoides. Ağz. III. III. çıkıntı) Afyonun fena bir cinsi (DS. çıkart).

GD AT. T YA. TS. Tietze. “ET. su kenarlarında. şıra yapmakta kullanılan bir çeşit üzüm (DS. III. mor ya da erguvan renkli. çıŋrak < çıŋra-. mavi. manitari + T. 357) çınargiller: (< Far. geniş yapraklı. -giller) Yaprakları basit ya da elsi bölmeli. dünyada 1 cins ve 10 kadar tür ile. uzun ömürlü. çırlavuk) Yaprakları yarım metreye uzayan. 138) çıntar: (< ? ) Yenilen bir çeşit mantar (DS. üzeri esmer lekeli. DS. çiçekleri tek eşeyli ve aşağıya doğru sarkan küre şeklindeki başaklarda bulunan. tek evcikli. TBAS. Küçük erik. 2. OAAD. 1183) çıra üzümü: (< Far. 511) Yaprak (DS. 89. çiçekleri beyaz. III. (TS. park ve bahçelerde gölgesinden faydalanmak için yetiştirilen. BTS. III. BTS. üzümü) Taneleri beyaz ve üstü kırmızı olan. 30 m’ye kadar uzayabilen. III. 137. III. 69. çımkırık < çımkır-ık. Tietze. huni biçiminde. 134.264 çımkırık: (< T. 509) 1. çerā + T. ST AT. 475. Çan çiçeğigiller familyasından. 1179. III. III. çıngırak + otu. 509) ki çeneklilerden. ülkemizde de çınar türü ile temsil edilen. 1251. EYA. çan çiçeği cinsine ait. 1187) çırpı: (< T. 1. Tietze. çenār + T. 1. çırpı < çırp-ı. yapraklarını döken ağaçlar (TS. Eren. DS. çenār + Yun. Tietze. çenār. 40. (TBAS. 1. 475. sarı renkli bir ot (DS. 129. Clitocybe squamulosa. 76. Platanus. 1177) çınar: (< Far. 475. -ı) Sarımtırak veya deve tüyü renkli. Küçük domates (DS. Türkiye’de 100 kadar yabani formu bulunan bir ya da çok yıllık otsu bitkiler (TBAS. EYAD. süs ağacı olarak yetiştirilen büyük ve gösterişli bir ağaçtır. 137) çınar mantarı: (< Far. 70. 70) çıngırak otu: (< T. ince saplı ve yumuşak etli bir mantardır. gövdesi kalın. BTS. 70. 509”) Campanula türlerine verilen genel ad. 1186) çırlavuk: (< T. 1189) .

çıtımık) Sakız ağacının meyvesi (DS. çıyancık. III. III. 512) nce çalı (DS. 1151. -ı) Çok yıllık. 71) çıtçıt: (< çıtçıt “çıtırtı sesi.265 çırpız: (< ? ) 1. 914) çıtnak kara: (< ? çıtnak + T. (And. “çıyan < ET. 480. çıyan + otu) bk. Ağz. III. 1192) çıtçıtan ağacı: (< ? çıtçıtan + T. 71) çıyan otu: (< T. 1190) çır şalgamı: (< T. 71) . 71) çıtlamak: (< T.: cıltık) Çitlembik (TS. III. 3. 1193) çıtır: (< ses taklidi kelime. III. DS. Tietze. III. kurtpençesi (TBAS. Ağaç filizi (DS. III. III. çır + Far. otsu ve sarı çiçekli bir tür. Bunias orientalis. çıtlamık) Bir çeşit mürver ağacı (DS. Sonbaharda ekilip sulanarak erken yeşillenen. erik) Çarşamba’da yetişen bir çeşit erik (DS.: çetlek) Sakız ağacının meyvesi (DS. Tietze. çadan. (TBAS. 1196) çıtlamık: (< T. çıtlık). şal am + T. III. XII. (And. 77”) ncir ağacının yaprak vermeden önce verdiği ilk meyve (DS. 4478) çıtır erik: (< çıtır + T. çıtlamak) Alıca benzeyen bir yemiş (DS. Ağz. 1196) çıtlık: (< T. 1194) çıtlak: (< T. çıtlak). TBAS. 1192) çıtımık: (< T. III. ağacı) Çitlenbik ağacı (DS. Nişanyan. 2. 1. filizlenen buğday. kurtpençesi (TBAS. Çavdar. 513”) bk. kara) Ufak taneli bir çeşit siyah üzüm (DS. 1198) çıyancık: (< T.

AAT. 482) çiçek yaprağı: (< T. III. 1205. T YA. 190. 400. 442) Söğüt ağacının çiçeği (DS. 1202) çibil: (< ? ) Su içinde yetişen bir çeşit ot (çibillik). 482) çiçek soğanı: (< T. çiçek + soğanı) Lâle gibi çiçeklerin ekim zamanı köklerinde oluşan soğan biçimindeki yumru filiz (TS. 115. DS. 18. 481. çiçeg. ormanlarda yetişen bir çeşit yaban üzümü (DS. 1205) . < Türkçede “çeçek” çeç< seç. EYA. 293. çifek çitçeg) 1. üreme organları gizli olan bitkiler sınıfı (TS. BTS. Tietze. DS. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi (TS. çicek. 104. çiçeksiz + bitkiler) Mantarlar ve eğrelti otları gibi. 2. -sı) Karnıbahar (DS. 4479) çiçeksiz bitkiler: (< T. Ka. çibil (DS. lahano + T. 150. SA. GBAA. 1. 207. Bir bitkinin. cibindirik < cibin + dirik.266 çibiçibi: (< çibi + çibi) Bir çeşit ot (DS. 283. Nişanyan. 117. 209. çiçeğ. 138. III. 276. Tietze. TAYA. 355) çiçek lahanası: (< T. 109. 30. III. üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu. Clauson. K A. 191. KMYA. Ağz.: çeçek. GD AT. 91-92). Eren. ETA. renkli bölümü. III. 171. KYA. -lik) bk. 482) çiçek otu: (< T. III. AVA. 93. 1202) çibindirik: (< T. çiçek + yaprağı) Çiçek sapı üzerinde ve çiçeğe yakın. çiçek + otu) Karnabahar (DS. 368. 220. OAAD. ST AT. 1203) çiçekli bitkiler: (< T. E A. (And.kökünden gelir. (DS. 1. 77. 1. K AT. çiçek + Yun. 7. II. III. 514. 276. DA. 1202) çibillik: (< ? çibil + T.A.Y. 1105. 482) çifek: (< ? ) Kırlarda. 1. 18. III. 1203) çiçek: (< ET. özel biçimler gösteren yaprak (TS. 88. 1.. 231. çiçekli + bitkiler) Tohumlu bitkiler (TS. XII. III. çéçek.

cil. Doerfer’e göre tipik bir kültür sözü olarak Türkçeden çok. 516. ST AT. çigdem. < ET.: cifin) Fundalıklarda. 74. 414.267 çifin: (< ? ). Clauson. 516) bk. 246. 211. BTS. türlü renklerde çiçek açan bir kır bitkisi. Ağz. yumrulu. III. çilek (DS. bir iki metre uzunlukta. DS. (And. EYA. GD AT. 368. Ağz. 515) Köylerde süt süzmeye yarayan. ETA. UA. OAAD. yigde. 71) çiğdem: (< ET. III. 72. bazı türlerinden safran elde edilen. III. III. 77) bk. çig. 486) Filiz. 77. Ağz. TBAS. 217. ormanlarda yetişen 3-4 m boyunda olan ve zehirli bir çiçek (DS. Eren. 92. 1210) çil: (< Erm. III. yaprakları dikenli ve üst tarafında haşhaş başı gibi yuvarlak bir başı olan ot türü (DS. Tietze. 178.: cil) 1. 212. 1208) çiğirdek: (< çekirdek) Olmamış kavun (DS. çok yıllık. yumruları yenen. Ağızlarda çiğirt ( > çiğirdek) biçimleri de göze çarpar. çiğindirik < çiğin+dirik. (TS. (And. III. AAT. hünnap (TBAS. 2. III. 170. ekin. 1206) çiğindirik: (< T. Tazeyken yenilen dikenli bir çeşit ot (DS. III. 517). Yaprakları sebze olarak kullanılan labadanın çok tazesi. 139. 77). ran kökenli bir ögedir. III. Colchicum. II. Tietze. 102) çiğelek: (< ET.? yilek/ciğlek/çiğelek. Nişanyan. 1206) çiğde: (< ET. Tietze. taze yaprak (DS. Clauson. 1249. 1208) çiğirdik: (< ? ) Ökse otu (DS. çigit. T YA. 3. Nişanyan. 1213) . 1209) çiğit: (< Eski kaynaklarda çığıt olarak geçer. 1205) çiğ: (< ET. Bu biçimlerdeki –r-’ler sonradan türemiştir. 485. Tietze. 414) Kuru fasulye (DS. (And.: çivtan) Zambakgillerden. 1. Tietze. Topraktan yeni çıkan bitki.

77. tsvabur ‘çılbır’ + T. 282) çilbir otu: (< ? Erm. III. Nişanyan. pembe. çiçekleri beyaz bir bitki. 153. T YA. çım. çilek < çiğelek. sapları sürüngen. “< ? Erm. III. Lolium. otu. TBAS. III. çınar (DS. < ET. Tietze. 1224) Çin anasonu: (< öz. Gülgillerden. BTS. 73) çilbirtir: (< ? ) bk. çıldırım) Çay kıyılarında yetişen bir ot (DS. 518) Buğdaygillerden. 1220) çim: (< ET. Fragaria xananassa. bazen de haşlanıp salata yapılarak yenen bir ot (DS. Çin + Yun. kırmızı renkli meyvesi. Bu bitkinin güzel kokulu. cil + banjar) Labadaya benzeyen bir bitki (DS. 1220) çil soğan: (< Erm. cil + T. 93) 1. tsvabur. DS. anison + T. III. XII. III. 1. bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki. Nişanyan. 965. 378) çimit: (< ? ) Siyah susam (DS.A. TBAS. 139. 1. Eren. cil + T. is. III. DS. 486. 1. 1206. baş) bk. 487. 487) çilgi: (< ? ) Siyah üzüm (DS. 76”) Semiz otu (DS.268 çilbaş: (< Erm. III. K AT. (TS. Illicium anisatum. çilek + üzümü) Bir tür üzüm (TS. III. 1217) çil pancar: (< Erm. -u) Manolyagillerden. sarı renkteki çiçekleri anason kokan bir ağaççık. 1228) . 73) çildirim: (< T. (TS. 1214. III. 73. 1. çim veya çım. Gaz. (TS. 138) çilek üzümü: (< T. 1214. 4479) çilek: (< T. soğan) Taze soğan (DS. yavşan otu (TBAS. 2. III. 488) çingiş: (< ? ) Arapsaçı da denen ota benzeyen ve bazen çiğ..

DS. III. 522).269 Çin gülü: (< öz. 307. Tietze. aranfül + T. Eren. GD AT. sriştan. 313) çiriş otu: (< Far. -i) bk. çirti) Dikenli ardıç ağacı (DS. Çin + Far. 73. 1. 134) . XII. Nişanyan. 1. Eremurus spectabilis. III. 140) çiriş: (< Far. DS. sirīş + T. is. hüsnüyusuf (TBAS. 1238) çisan: (< Yun. Çin + Ar.: şitil) Fidan. (BTS. fide (DS. gövde ve dal kabukları baharat olarak kullanılan bir tür. Cinnamonum cassia. 232. 489. 489) Çin leylâğı: (< öz. şatl. DS. çiçekleri yaprak koltuklarında ya da dal uçlarında bulunan. 94) 100–150 cm yükseklikte. 73) Çin lahanası: (< öz. 1239) çitil: (< Ar. EYAD. çıtlık) Kökünden sakız yapılan ot (DS. 140. leylāk + T. UA. sirīş “tutkal” < sirīşten = OFar. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. AVA. gul + T. III. 74. 78. 1235. 171. 500). X.: çişan) Sarmaşık (DS. Çin + Far. is. 489) Çin tarçın ağacı: (< öz. Genç yaprakları sebze olarak kullanılır. III. III. ADYA. -ü) bk. 100 cm kadar yükselebilen. BTS. 1243. is. III. is. ağacı) Defnegiller familyasından. TBAS. < Far. yumrulu. XII. Tietze. tarçın + T. (And. DA. -sı) Çin’de yetiştirilen bir tür lahana (TS. (And. III. sirīş. Eren. DS. kamelya (TS. 4479. 1238) çirtik: (< T. 144. DS. çok yıllık. sarımsı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 1228) Çin karanfili: (< öz. Asphodelus. Çin + Far. Ağz. 368. 2. (TS. parlak yapraklı. -ı) Tespih ağacı (TS. 187. KBAYA. 1. 3788. 4698. Çin + Yun. 1179) çini çıtlık: (< ? çini + T. lahano + T. (TBAS. çirtik) Kuş üzümü (DS. Ağz. 1236) çirti: (< T. kisón. is. otu) Zambakgillerden. 390.

74) çit sarmaşığıgiller: (< T. çörtleük) (DS. çüvit olarak geçer. tüysüz ve uzun saplı. mahmude. yemişleri torbayı andıran bir yaban bitkisi.. çōbān + çerā + T.270 çitili kavun: (< T. 1244) çitlek: (< T. III. çiteme < çite-me. 1294) çit sarmaşığı: (< T. (TS. çitemik) Karaağaçgillerden. 74. BTS. 491. 494) çobançırası: (< Far. III. Ağz. 492.A. DS. Convolvulus sepium. III. 523). (TS. çitlembik) Fındık (And. 270) çitlembik: (< T. kahkaha çiçeği. 1. III. (And. geanta + T. 491. çit sarmaşığı. -sı) Kuşkonmaz denilen bitki (DS. Räsänen (s. yipün biçimiyle karşılaştırmıştır. “< Orta Türkçede çüwit. 141. TBAS. mercimekten az büyük. 1246. kabuğunun üzerinde sık ve birbirini kesen küçük yarıklar bulunan tatlı bir kavun cinsi (DS. çivit + otu. -sı) Turpgillerden. BTS. 491) çivit otu: (< T. çitili + kavun) Bir çeşit kokulu kavun (DS. Clauson ise alıntı olduğu olasılığı üzerinde durmuş. çitlembik < çitle-mik. TBAS. 1. sarılıcı.: çörlövük. 74. Tietze. Tietze. 523) Gri renkli. çit + sarmaşığı + -giller) Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden. Celtis. 1. 40–90 cm yükseklikte. Capsella bursa pastoris. (TS. küsküt gibi bitkileri içine alan bir familya (TS.: çitemek. beyaz çiçekli. 1246) çitlevik: (< T. salis tinctoria. 141) çobançantası: (< Far. daha çok tarla kenarlarında yetişen. kışın yapraklarını döken ağaççıklar. çit + sarmaşığı) Çit sarmaşığıgillerin örnek bitkisi olan. 95”) Baklagillerden. 1. (TS. iki veya çok yıllık. 1293. 1. parlak sarı çiçekli. III. çok yıllık ve otsu bir bitki. TBAS. buruk lezzette meyvesi olan. 1254) . çitlek) Ayçiçeği (Ka. çōbān + Yun. 1244) çitime: (< T. otsu kısmından mavi renkli çivit boyası elde edilen bir bitki türü. Eren. Ağz.112) çivit’i ? işaretiyle Uygurca yipin.Y. ancak kökenini bilmediğini dile getirmiştir.

çōbān + t. 1. olgunlaşınca meyveleri kaşık şeklini alır (DS. çōbān + Far. 1254) çoban elması: (< Far. Ağz. -i) Kara buğdaygillerden. 75. III. kaldıran). otsu bir kır bitkisi. çōbān + T. 1. elması) Ufak boylu ağacın mısır büyüklüğündeki kırmızı meyvesi (DS. (TS. 494) . -ü) Çobanpüskülügillerden bir süs bitkisi. 494) çobanekmeği: (< Far. (TS. III. (TS. (TBAS. Polygonum aviculare. 1254) çobandeğneği: (< Far. 1255) çobanpüskülü: (< Far. -i) Karamama denilen bir bitki (DS. 494) çobankaldıran: (< Far. çökerten) Karpuz teveği gibi yarım metre kadar uzunlukta. soluk pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. (And. çōbān + T. dikenli. III. DS. 1255) çobankaşığı: (< Far.271 çobançökerten: (< Far.: çobankalgıdan) Bir veya çok yıllık. ekşimsi. düdüğü) ki çeneklilerden. çōbān + Yun. 1254) çoban kösteği: (< Far. 1. beyaz veya pembe çiçekli. Llex aquifolium. Geranium. çōbān + T. sap ve yapraklarında keskin bir koku ve acı bir tat olan. ekmeği) Dağlarda yetişen. Centaurea calcitrapa. katmerli içi çok sulu bir bitki (DS. nemli yerlerde yetişen bir bitki. meyhaneci otu. III. iğnesi) Itır çiçeği cinsinden kokulu bir bitki. dalları dikenli ve dokunduğu yeri kızartan bir ot (DS. Asarum europaeum. 494) çobandüdüğü: (< Far. kūstek + T. opuscolo + T. çōbān + kaşığı) Dağlarda biten bir çeşit bitki olup. 1. dekanós + T. çōbān + T. 1254) çobaniğnesi: (< Far. çōbān + T. III. III. (TS. çōbān + T. yürek biçimi yapraklı.

çōbān + Ar. 1. beyaz çiçekli bir bitki. 1. Tietze. çōbān + T. 2. Kılçıksız. üzümü) Kışın yapraklarını döken. çocuk + Ar. 1. çōbān + T.272 çobanpüskülügiller: (< Far. 495) çobantuzluğu: (< Far. çōbān + T. örnek bitkisi çobanpüskülü olan bitki familyası (TS.: çomağ) 1. nefes + T. beyaz çiçek açan bitki (DS. III. III. MBTS. ilkbaharda minik. Vaccinium myrtillus. -ü + -giller) ki çeneklilerden. ŧā iye + T. -si) Dağlarda ve kırlarda yetişen. III. Tietze. 1255) çobantarağı: (< Far. 75) çocuk nefesi: (< T. 1. opuscolo + T. 529). kokusuz. çomak. çōbān + T. 1. 499) çolaka: (< ? ) Ebegümeci (DS. (< And. Scandix. (TS. 495) çobantakkesi: (< Far. çalı görünüşünde ve soluk yeşilimsi pembe çiçekli bir bitki. 1268) . 1265) çonça: (< ? ) Sarımsak (DS. -i) nce. süzgeci) Yoğurt otu (TS. toprak mantarına benzeyen huni şeklindeki ağzı yukarı olan bir çeşit ot (DS. taneleri içli bir çeşit buğday (DS. 1262) çomak: (< ET. Ağz. çōbān + t. 596. 1259) çok yıllık: (< T. (TBAS. 1255) çokal: (< ? çokal. 494) çobansüzgeci: (< Far. çok + yıllık) Yıllarca toprak üstünde ve toprak altında canlılığını sürdürebilen bitki (TS. III. Zehirli bir bitki. 1. III. 30 cm kadar yükseklikte. tarağı) Maydanozgillerden. ufak yapraklı. 527) Kızılcık (DS. 495) çoban üzümü: (< Far. III. tarlalarda çok rastlanan. tuzluğu) Sarı çalı (TS.

Tietze. 1289) çöpkanak: (< T. EYA. 2. çatlatan) bk. 76) . boynuzlu gelincik çömlek otu: (< ? çömlek + T. III. yabanî turp (DS. III. 179) çortu: (< Erm. 1284) çömçöm: (< çöm + çöm) Süpürge yerine kullanılan bir cins ot (DS. 3. çöp + içi) Kocakarı ilacı yapmakta kullanılan bir çeşit bitki (DS. dut çöğürü. III. III. otu) bk. III. ç’ort’t’u. III. Tietze. -u) bk. ban otu (TBAS. 1280) çökeren: (< T. turb + T. III. çömelen) Kılçıksız bir çeşit fasulye (DS.: çöğül) 1. 1285) çömelen: (< T. 1281) çökülce: (< T. Ağz. çökeren) Kırlarda. çengel sakızı (TBAS. 146) çöp içi: (< T. III. 76) çöp bitkisi: (< T. (TS. Tohumdan yetişmiş küçük fidan. 500. 1270. çükür/çügür. III. Ahlat dikeni (DS.273 çoral: (< ? ). 532) (And. çöp + bitkisi) Genellikle çöplüklerde ve terk edilmiş yerlerde yetişen. 1286) çömlekçatlatan: (< ? çömlek + T. 2. çöl + Far. 1276) çöğür: (< Çağ. 1273) çorum: (< öz. III. yapıları nitrat anyonunca zengin olan bitkiler (ruderal bitki). Ağz. Maydanozgillerden. is. 1273) çöbek: (< ? ) Kökünden sakız çıkarılan bir çeşit ot (DS. çöp + kanak) bk. III. Çorum) Soya fasulyesi (DS. DS. 1282) çöl turpu: (< Moğ. 531) Yabani ardıç ağacı (DS. Yabani zeytin ağacı. (And. bir çeşit dikenli yaban bitkisi. (BTS. 1.: çolar) 1. Bodur ağaç. çöğürce) Çiğdem (DS. dağlarda biten bir çeşit diken (DS.

meyvesi yenilmeyen bir çeşit çalı (DS. çortuk. Helleborus. çördüğü. Tietze. III. cürdük. ülkemizde iki türle temsil edilen. kara çöpleme. III. 1291) çöpürlü: (< T. Yabanî armut. 503) çörek otu: (< T. Tietze. çertik. BTS. (TS. Ağz. mavi çiçekli ve otsu bir bir bitki. çörtüh. çörek + Yun. “< ET. 1292. 1. 237) çöre otu: (< T. 503. 77) çörek mantarı: (< T. 1290) çöpür: (< ET. çörek + T. 396. III.: cördük. 147. (And. çöpür. (marulcuk). çortük. çörtük. III. 2. kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan. çövür. çötür. TBAS. çörek. bir yıllık. çördik.274 çöpleme: (< T. 1291. 1293) çöti tiken: (< ? çöti + T. -ı. Muşmula (DS. 1297) . 535) Kırlarda yetişen meyvesiz bir çeşit ağaç (DS. III. 77) çört: (< ? ) Meşe ağacına benzeyen bir çeşit ağaç (DS.. 1297) çötüre: (< ? ) Yeşil domates (DS. çöpürlü) Çöplü. (TS. otu) bk. çörek otu (TBAS. 536”) Ormanlık alanlarda yetişen bir mantar (TS. çok yıllık. ahlat. III. Nigella damascena.A. topraklı fasulye (DS. 536). cövür. manitari + T. Eren. yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan. çertük. 1291) çördük: (< Türkçe bir türev olduğu anlaşılıyor. TBAS. Krş. 146) çöplöv: (< ? ) Ayçiçeği (DS. çöyür) 1. otsu bitkiler. 1. yaprakları geniş ve parçalı. diken) Kırmızı renkli. T YA. < ??. III. 100. 469. 504. otu) Düğün çiçeğigillerden. 25-50 cm yükseklikte. 77. çöpleme) Düğün çiçeğigillerden. çörek + T. BTS. 1. 1295.Y. Tietze.

cūl. 1300) çuha çiçeği: (< Far. 504. 1303) . çubuk + ağacı) Sütleğengillerden. içi delik olan dalları çubuk gibi kullanılan bir ağaççık.A. beyaz. sarı. < çöven < çöğen “kökünü bilmiyoruz”. (TS. III.: çuhur) Yeşil ve taze iken yenen. çūħa + T. TS. çok yıllık. -luca. Tietze. dere kenarlarında da yetişen. ovaryum üst nadiren orta durumlu. Mabea. 2. Eren. Nişanyan. değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan. 70. III. 78) çuçka: (< ? ) 1. kapsül tipi meyveleri olan. bir ya da çok yıllık. örneği çuha çiçeği olan. otsu ya da çalımsı bitkiler (TS. 455”) bk. 4481) çözümelek: (< ? çöz-ü melek) Büyük mantar (Ka. tsiħórion. 506. yaprakları karşılıklı ya da dairesel dizilişli. TBAS. 1256) çövre: (< ? ) Çitlembik (DS. çiçekleri ışınsal simetrili. çanak ve taç yaprakları 4-9 parçalı. 78) çulluk: (< Ar. 77. 270) çubuk ağacı: (< T. Bir çeşit kırmızı biber.Y. 506. nce uzun. kökü ve dalları suyu köpürten. kök boyası (TBAS. er dişi. BTS. TBAS. 1302) çulluca: (< Ar. Primulaceae.. III. ülkemizde 9 cins ve 40 türle temsil edilen. BTS. -luk) Meyvesi müshil yerine kullanılan bir çeşit ağaç (DS. pembe veya mor çiçekli bir süs bitkisi. XII. çūħa + T. 79. çubuk + boya) bk. 147) çukur: (< Yun. 1. kir temizleyici bir bitki. Ağz. 505) çubukboya: (< T. çiçeği + -giller) ki çeneklilerden. “< Ar. III. (And. 538). cūl + T. (TS. Saponaria officinalis. yeşil biber (DS. hindiba (DS.: çevgen) Pembe veya beyaz çiçekli. 1. cūl + T. saçak mantarı (TBAS. 147) çuha çiçeğigiller: (< Far. acı. Ağz. çiçeği) ki çeneklilerden. 1. 101) (And. 78.275 çöven: (< ? çoğan. salatası yapılan ot. 1. (TS. DS.

Gaz. tadırgan) Tarlalarda kendiliğinden yetişen ve yenilebilen büyük yapraklı bir çeşit ot (DS. çükündür – 1 (DS. 1. (TBAS. 2. III. 1319) dadırgan: (< T. 1309) çüttöyuħ: (< ? ) Peygamber çiçeğine benzer bir çeşit ot (DS. yuvarlak acı biber (DS. 1308) çünk: (< ? ) Çok yıllık. 3. TaS. 212. III. AAT. saçak mantarı (TBAS. IV. 78) çulluoğlu: (< Ar. 1307) çülül: (< ? ) Kuş üzümü (DS. 1307. XII. 1317) dadel: (< ? ) Dişbudak ağacı (DS.A. Trollius ranunculinus. III. 4481. III. yuvarlak acı biber (DS. 1. IV. 1306) çüklüce: (< T. çükündür –1 (DS.276 çullukça: (< Ar. 176. çüklüce) bk. III. III. 102). Havuç. 1320) . Eren.. III. 79) çüşka: (< ? ) Küçük. otsu ve sarı çiçekli bir bitki. 508. çükündürük). çu undur + -ük) bk. 1307) çükündür: (< Far. cūl + T. cūl + T. çu undur. Pancar (çüklüce. DS. Lahana (TS. -lukça) bk. IV. DS. -lu + oğ(u)lu) Bir çeşit üzüm (DS. 1310) -Ddadah: (< ? ) Yumruları yenilebilen tatlımsı bir bitki (DS. III. 1303) çüçerka: (< ? ) Küçük. II. III. 960) çükündürük: (< Far. Sulak yerlerde yetişir.

otsu. DS. şam’ + T. 80. eflatun renkli. 545) 1. Scorzonera rigida. ahlat (TS. da da ān. 1324) dağdağan ağ: (< Far. DS. 1. ağacı) bk. (TS. 119) dağ dalak otu: (< T. dağ + ? çöven + T. ta + Far. IV. 2. dağ + Ar. -i) 10-30 cm yükseklikte. fasulyeye benzer taneleri olan yabani bir bitki (DS. Çitlembik ağacı ve meyvesi. IV. AVA. 511) dağ çayı: (< T. IV. Teucrium montana. -sı) Ekin tarlalarında biten. tagar+cık. dafni = EYun. IV. 1324. çay + T. 1. dağ + del) Yaban cevizi (DS. 1. dağ + Ar. sarı. kuvvetli kokulu ve çalı görünüşünde bitkilerdir (TBAS. dağ + çileği) Dağda yetişen çilek. (TBAS. (TBAS. -u) Yabani armut. BTS. 1325) . yaban çileği (TS. 511) dağ çöveni: (< T. -ı) Ballıbabagiller familyasından. Nişanyan. 149. 1. MBTS. dağ + dalak + otu) 5-10 cm yükseklikte. Tietze. 611) Dağlarda yetişen yabani bir yemiş (DS. 1323) dağbaklası: (< T. emrūd + T. 1. 81) dağdağan: (< Far. 80. yeşilimsi. dağ < ET. sarı çiçekli ve çok yıllık bir dağ bitkisidir. 1323) dağ armudu: (< T. Kömürü çok kuvvetli olan bir ağaç (DS. çok yıllık. dağarcık < ET. da da ān + T. yer yatık ve çiçekleri soluk sarı renkli bir dalak otu türü. daphnē. Thymelaceae. 511. BTS. 85) Daphne türlerine verilen genel ad. bā ilā + T. gövde ve çiçekleri kaynar suya katılıp çay olarak içilen. 260) dağ çileği: (< T.277 dafne: (< Yun. Kışın yaprak döken veya dökmeyen. 149) dağarcık: (< T. dağ + Çin. sarı veya pembe çiçekli ve çalı görünüşünde bitkilerdir. kalın köklü. IV. -ı) Dağda yetişen çam türü (TS. gilaburu (TBAS. tüylü. 511) dağdel: (< T. 1323) dağ çamı: (< T. beyaz. IV.

-u) 10-25 cm yükseklikte. Hyoseris radiata. 8) dağ kestanesi: (< T. acı kavak (TS. 1. 82) dağ lâlesi: (< T. dağ + Far. Xeranthemum annuum. dağ + Far. 82) dağ kirazı: (< T.: dağalması)Yabani elma (TS. (And. dağ + Ar. dağ + Yun. 511) dağ erik otu: (< T. Sloane berteriana. mor renkli. -ü) Gelincik (DS. 511. dağ + erik + otu) Ballıbabagiller familyasından. -si) Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen sert yapılı ağaç ve bu ağacın meyvesi. otsu bitki. kefe kimyonu (TBAS. 149) dağgülü: (< T. dağ + kavağı) bk. -si) Düğün çiçeğigillerden. kastania + T.278 dağ elması: (< T. çok yıllık. çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki. dağ + Yun. kiraz (TBAS. fındıksı tipte meyveleri olan. -u) bk. aranfül + T. (BTS. dairesel dizilişli. anemon. 82) . 82) dağ marulu: (< T. dağ + eriği) Yabanî erik (TS. dağ + Yun. Prunella vulgaris. Anemone vulgaris. -ı) bk. 20-70 cm yükseklikte. 1325) dağ karanfili: (< T. dağ + Far. kerasi + T. sarı çiçekli ve otsu bitkilerdir (TBAS. 513) dağlama: (< T. dağlama) Bazı chrysanthemun türlerine verilen genel ad. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. maruli + T. bir yıllık. DS. 1. (TS. çok yıllık. 1. Ağz. 1. lāle + T. (TBAS. 81) dağ kavağı: (< T. 1321) dağ eriği: (< T. (TBAS. dağ + elması). gul + T. 1. kemmūn + T. yaprakları basit ya da hafif parçalı. -i) Toprak üstü kısımları Doğu Anadolu Bölgesi’nde süpürge olarak kullanılan bir bitki. IV. (TS. IV. 513) dağ kimyonu: (< T.

dağ + Ar. 2. koca yemiş (TBAS. bodur otu (TBAS. IV. na’nā’ + T. -ü) Zambakgiller familyasından. 150) dağ üzümü: (< T. Bir veya çok yıllık otsu bitkiler. dağ + sarmaşık + T. çiçekler morumsu kırmızı renklidir. TBAS. -ı) Ziziphora (Labiatae) türlerine verilen genel ad. sedir (TS. dağ + Far. 82) dağ pırasası: (< T. 83) dağ servisi: (< T. Cyclotrichium niveum. dağ + Yun. dağ + soğanı) 100 cm kadar yükseklikte. sık beyaz tüylü. serv + T. -sı) bk. dağ + Far. Arap otu ve Bellavalia cinslerinin türlerine verilen genel ad. reyĥān + T. -si) bk. IV. dağ + sakızı) bk. 83. 83) dağ sümbülü: (< T. 83) dahat: (< ? ) Lahana (DS. 1. śabūn + T. Toprak üstü kısımları bitkisel çay olarak kullanılır (TBAS. dağ + yemişi) bk. (TBAS. -u) Bir çeşit ot (DS. nohut (TBAS. dağ + ? misgisi) bk. 1930) dağ soğanı: (< T. 82) dağ nanesi: (< T. dağ + üzümü) Pekmezi yapılan siyah bir çeşit üzüm (DS. -u) bk. 82) dağ nohudu: (< T. dağ + Ar. büyük soğanlı. çok yıllık ve otsu bir bitki. 514. nuħūd + T. mavimsimor çiçekli ve otsu bir bitki. -ı) bk. BTS. kanlık (TBAS. 82) dağsabunu: (< T. 82) dağ reyhanı: (< T. dağ + Ar. Yapraklar kuvvetli kokulu. -si) Yüksekliği 20-50 cm arasında olan. Scilla hyacinthoides. praso + T. (TBAS. 152) dağ sarmaşığı: (< T. sunbul + T. müşkülüm (TBAS. (TS. 1326) dağ sakızı: (< T. kuvvetli nane kokulu. çiriş (TBAS. dağ + Far. IV. 1328) .279 dağ misgisi: (< T. 1326) dağ yemişi: (< T.

IV. dalak) bk. aşılı kiraz (DS. tal. 553) Yıldız çiçeği (DS. 1. ısıran”. dal + bastı) Bir çeşit iri. dal + Far. 549. 1340) dalfidan: (< T. otu) bk. 517) dalik: (< ? ) Ham kavun (DS. duvar sedefi. 188) dalağan: (< dala. Tietze. dal + Yun. -u) Dalından düşüp yerden toplandığı için pek makbul tutulmayan limon (DS.280 dahlı: (< ? ) ncir (DS. 1346) dalya: (< Fr. güçlendirici. TBAS. 517) dalasıçtı: (< T. Tietze. 1338) dalbastı: (< T. talak + otu) Ballıbabagillerden. Tietze. 1335. IV. 83) dalak otu: (< T. Clauson. dalak < ET. IV. 489) Ağaç (KBAYA. (TS. 1347) . 1345) dal limonu: (< T. IV. Akdeniz çevresinde kuru yerlerde yetiştirilen. dala + sıçtı) Çok çabuk olgunlaşıp kendiliğinden düşen ve dallara çarpıp patlayan bir cins sarı erik (DS. iğnelik (TBAS. yüz kadar türü bulunan. ısırgan (TBAS.+ -gan/-ğan “insana saldıran. leymūn + T. IV. 83) dal: (< ET. Teucrium chamaedrys. dallama) Papatya (DS. 83) dakka otu: (< ? dakka + T. dahlia. uyarıcı ve yara sağaltıcı olarak kullanılan otsu veya odunsu bitki. IV. līmūn / Ar. 550) Isırgan otu (DS. fiton) Taze ve yeni fidan (TS. IV. IV. 1329) dakırdalak: (< ? dakır + T. 1. 1345) dallama: (< T.

daenu ‘inek’. bā ilā + T. “< ET. damarlıca) bk. iltihaplı yaraların tedavisinde kullanılan bir ot (DS. 84) . dana + T. dam + ? Far. damáskino. Tietze.281 damarcık: (< ET. 82. koruk + T. 554) bk. 1. dana + T. eski yapıların üzerinde yetişen ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan. damar + otu) Sulak yerlerde biten. 525. < ? EFar. dili) bk. 508. 1350) damar yaprağı: (< T. bir veya çok yıllık türleri olan. 526) danabaklası: (< ? T. -u + -giller) ki çeneklilerden örnek bitkisi dam koruğu olan bir bitki familyası (TS. Arum. bur(u)nu) Aslanağzı çiçeği (TS. (TS. IV. ayağı. IV. 1. -u) Dam koruğugillerden. 555) Bir çeşit erik (DS. 566”) Tohumu tespih taneleri gibi olan bir çeşit bitki (DS. yaprakları lekeli bir tür bitki. 1350) dam koruğu: (< T. tana. IV. 1. DS. (TS. dam < ET. 526) danadaşak: (< ? T. IV. ince damarlı. tamar/tamır < tam-. dana + T. damar + yaprağı) bk. ılık iklimlerde yetişen otsu bir bitki. 1350) damarlıca: (< T. Tietze. geyikdili (TBAS. bağa (TBAS. damar otu (DS. 557”) Yılanyastığıgillerden. Sedum. 1353) dam koruğugiller: (< T. 525) danaayağı: (< ? T. 1355) danaburnu: (< ? T. tam + ? Far. IV. 1350) damar otu: (< T. dana + T. dana + Ar. Nişanyan. Tietze. “< ? ET. damar otu (DS. IV. geniş yapraklı. IV. 1355) danadili: (< ? T. iç bakla. -sı) Koca bakla. taşak < taş+ak. Tietze. koruk + T. 84) damaskene: (< Yun. tane bakla (DS. Clauson. taşak. 1.

1. kabuk lifleri dantele benzeyen bir ağaç. kuyruğu) bk. danagöz (DS. 84) danagöz: (< ? T. sığırkuyruğu (TBAS. otu) bk. 1359) dantara: (< ? ) Bir cins beyaz erik (DS. 1356) dancak otu: (< ? dancak + T. dana + T. (TS. 1. kıran + otu) Salepgillerden. dentelle + T. 633) 1. Epipactis. 527) daraklık otu: (< T. 558) Ispanağa benzeyen bir bitki (DS. 139) dangalak: (< ? Erm. memesi) 1. IV. IV. 1356) danakıran otu: (< ? T. IV. MBTS. Bir çeşit kara üzüm. Antillerde yetişen. dana + T. dana + T. IV. 1363) dantel ağacı: (< Fr. ağacı) Dulaptal otugillerden. Milium effusum. bataklık yerlerde yetişen bir bitki. ısırgan (TBAS. sert çekirdekli tatlı yemişi. (TS. Çiğdem gibi bir bitki (DS. taraklık + otu) Anasongillerden bir bitki (DS. 1356) danagözü: (< ? T. Palmiye cinsinden bir ağaç 2. göz) Bir çeşit ekşi. Lagetta. 1. sünger gibi kullanılan. domuzağırşağı (TBAS. gözü) bk. Bu ağacın çitlembik büyüklüğünde. göbeği) bk. (DS. IV. 529) . dana + T. 84) danamemesi: (< ? T. dana + T. 2. 1367) dardağan: (< “dağan” dağınık’tan “dar + dağan”. (TS. Tietze. 526) danakuyruğu: (< ? T. dan gluħ.282 danagöbeği: (< ? T. 1. sulu üzüm (danagözü). kara. IV. dana + T.

33.: derende) 1. 1371) daş kiraz: (< T. darıca otu (TBAS. 153. kuş yumurtası gibi meyvesi olan kokulu bir bitki (DS. AA. 192. is. sulak yerlerde ve pirinç tarlaları içinde yetişen. meyveleri için yetiştirilen. Darende). IV. otsu bir bitki. ırmak kıyılarında kendiliğinden biten tatlı meyveli bir bitki (DS. 530. 2. 2. IV. 1. IV. IV. 32. hardala benzer iri yaprakları olan ve yemeği yapılan. 82) Buğdaygillerden. 125. 85. Cistaceae. 1433) darı: (< ET. otsu bir bitki. (And. 1377) daşlıca armut: (< T. 85) darıcan: (< T. IV. (And. 1382) davşancık: (< T. tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan.: davşımak) 1. kuraklığa dayanıklı. Pırnal ağacı. 85) darıca otu: (< T. Funda. Gaz. Koyu kırmızı renkli. Echinochloa crusgalli. 1370. IV. 106. 3. Ağz. ufak taneli. darıca otu (TBAS. BTS. DS. 1370) darı mısırı: (< T.A.5 m kadar yükselebilen. 1377) datlıbilem: (< T. (DS.. GBAA. DS. -ı) Cin mısırı. 85. 1382) . III. ahlat (DS. taşlıca + Far. Kendisi ve çekirdeği uzun ve tatlı. Eren. 31. Ağz. tek yıllık. bir yıllık. kerasi) Bir çeşit kiraz (DS. (TBAS. miśr + T. 1369. 90. sivri uçlu mısır (DS. çok kokulu iyi cins bir kayısı çeşidi. darı + Ar. tarı < T. 1. darıcan) bk. 314) darıca: (< T. (TS. tavşancık) Kolay yanabilen. IV. 136. K AT. taş + Yun. Yaprağı yapışkan bir ot. darıca + otu) Sulak yerlerde biten. TBAS. 1378) davşanak: (< ? ). DA. IV. tarı.283 darende: (< öz.+ . 100. emrūd) Yabani armut. darıca) bk. 152. Panicum. az sulu bir üzüm çeşidi (DS. EYAD. Nişanyan. tatlı + bilem) Kırlarda. IV..

86) dededeğneği: (< T. karpuz gibi bitkilerin köküne yapışarak büyüyen. 1383) dedebört: (< T. otu). DS. yumrulu. IV. kahverengi veya beyaz. dede + sakalı) Kırlarda yetişen. 1382) davulga: (< ET. dede + ? mene) bk. asalak bir ot (DS. büyük yaprakları bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ot (DS. bk. Asphodeline tenuior. davulgu. Tietze. dede + ? bört) Şapkası sütlü. IV. havuca benzeyen. (DS. beyaz çiçekli ve otsu bir tür. Jurinella moschus. Ağz. kavun.284 davulcu: (< Ar. tavılku. 86) dedemene: (< T. 1382) davulgu: (< ET. (TBAS. yenilebilen bir ot (dedemsakalı). mavi çiçekli. 569) Kocayemiş ağacı ve meyvesi (DS. ortasında mememsi bir çıkıntısı olan ve yenilebilen bir mantar. sert ve dayanıklı bir ağaç (DS. Tietze. çok yıllık. ŧabl + T. Ağz. 4487) Davut yaprağı: (< öz. 1383. 86) dedemsakalı: (< T. dedem + sakalı) bk. IV. IV. IV. II. 2. (And. -ü) Bodur. XII. dede + Far. otsu ve pembe çiçekli bir bitkidir. 1379. (And. dekaniki < dekanós + T. Kırmızı kabuklu. tavılku. 1398) dedesakalı: (< T. gul + T. Köklerinden çiriş elde edilir. 594) . 569). dede + Yun. (TBAS. ETA. -i) Çok yıllık. dedesakalı (DS. IV.: dovun) Mısır. 1382) davun otu: (< ? davun + T. domates. IV. Hint yağı ağacı (TBAS. is. Lepiota procera. 1398. -cu) Böğürtlen (DS. (TBAS. Dāvūd + T. üzerinde koyu renkli parçacıklar bulunan. yaprağı) Sulak yerlerde yetişen. 86) dede gülü: (< T.: davılga) 1.

manitari + T. 85) Defnegillerden. bādincān < Far. IV. 537. 1410) . deli + alan + Yun. BTS. 153) defnegiller: (< Yun. 1. dede + sakalı + Yun. iki çeneklilerin ayrı taç yapraklılarından. TBAS. değirmenci (DS. 86. 1. değirmen < ET. değirmenci) Siyah bir üzüm çeşidi. 86) defne: (< Yun. BTS. birçok türü içine alan bir bitki familyası (TS.285 dedesakalı mantarı: (< T. 1406) dekavun: (< ? ) Servi. 153) defne yaprağı: (< Yun. dáfni + T. tatlı ve yenilebilen bir bitki (DS. kar beyazı veya soluk sarı renkli bir mantardır. yaprağı) Çeşitli yiyeceklere güzel koku versin diye katılan yaprak (TS. değirmenci + üzümü) bk. 1401) dek: (< ? ) Şeker pancarına benzeyen. Hericium coralloides. deli + Ar. -ı) Çok dallanmış. emrūd + T. (TS. 537) değirmen armudu: (< T. dalları üzerinde dikenli çıkıntılar bulunan. (DS. dáfni. (TBAS. makedonesi + T. tegirmen + Far. -u) Yazın olgunlaşan ve yeşil renkli olan bir armut çeşidi (DS. 1401) değirmenci: (< T. 86) delibadılcan: (< T. 575. Tietze. IV. IV. 1406) delialan maydanozu: (< T. yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç. Laurus nobilis. Nişanyan. -giller) Örnek bitkisi defne olan. -u) bk. 1. 2-5 m yükseklikte. 537. yaprakları kokulu. bādingān) Domates (DS. 1401) değirmenci üzümü: (< T. IV. (değirmenci üzümü). kavak ağacı (DS. IV. IV. sarı ya da beyaz çiçekli. meyvelerinden yağ elde edilen. dáfni + T. çayır sedefi (TBAS. yumru köklü.

87) delibuğday: (< T. 87. 1413) . 1069) delierik: (< T. erguvan (TBAS. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. DS. zehirli olmakla beraber öldürücü olmayan bir mantar (TBAS. deli + erik) Çakal eriği (DS. 1412) delikiraz: (< T. (TBAS. (TBAS. 86) deli batbat: (< T. acı biber (DS. lāle) bk.286 delibardağan: (< T. deli + kanlı) Kına çiçeği. 1411) delikanlı: (< T. 1411) delice: (< T. deli + boynuz) bk. deli + kara) Bir çeşit siyah üzüm (DS. manitari) Şapkası kırmızı veya turuncu renkli. deli + Far. pipéri) Kırmızı. bir yıllık. Lolium temulentum. 87) deli mantar: (< T. 1411) deliboynuz: (< T. IV. yumru köklü. lâle (TBAS. deli + Yun. TaS. otsu ve yabani bir bitki. II. IV. Oenanthe pimpinellodies. kadife çiçeği (DS. deli otu (DS. ban otu (TBAS. deli + ? bardağan) bk. BTS. deli + Yun. ban otu (TBAS. 86) delibiber: (< T. delice) 50-100 cm yükseklikte. baŧbāŧ ) bk. deli + Yun. deli + Yun. 87) deliot: (< T. Rozet yaprakları sebze olarak kullanılır. IV. kırmızı buğday (DS. IV. 1412) delikara: (< T. deli + buğday) Kunduru denilen buğday çeşidi. makedonesi) 30-60 cm yükseklikte. IV. IV. deli + Ar. IV. kerasi) Bir çeşit kiraz (DS. deli + ot) bk. IV. 155) deli maydanoz: (< T. 1411. 87. 1412) deli lâle: (< T.

çok yıllık bitkiler. Göksun bölgesinde elde edilir ve salep yerine satılır. demir + bozan) Tirfil. (TS. at ve eşeklerin az yediklerinde ağızlarını köpürten. 550) demir ağacıgiller: (< T. BTS. büyük yapraklı ve yeşilimsi sarı çiçekli bir tütün türüdür. sivri yapraklı bir dağ otu. bā ilā) bk. al) Küçük yaban eriği (K A. Alyssum. deli + ? yulaf) bk. Casuarina. çok yedikleri zaman da onları patlatan. Casuarinaceae. 1. (BTS. deli + otu) Turpgillerden. deli + Ar. demir + ağacı + -giller) Yaprakları dairesel dizilişli. (TBAS. Colchicum cilicium. demircik) bk. deli + tütün) Domatesgiller familyasından. VII. dişbudak (TBAS. DS. (TS. kayışkıran (TBAS. domuz baklası (TBAS. koyu yeşil renkli. 1417) demircik: (< T. 547. demir dikeni (TBAS. IV. sa‘leb) Dammer türünün kurutulmuş yumrularıdır. 88) demirdelen: (< T. demir + pıtrağı) bk. erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı olan. demir ağacı türü Batı ve Güney Anadolu’da yetişen. 218. 150 cm kadar yükselebilen. yabani yonca (DS. kuduz otu. 155) demir bıtırağı: (< T. 94) demal: (< Far. (TBAS. demir + delen) bk. delice + Ar. 88) demirbozan: (< T. dem + T. 2503) delüce bakla: (< T. odunu sert olan ve süs eşyası yapımında kullanılan. temir + ağacı) ki çeneklilerden. 1. 88) . Nicotiana rustica. ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç. ibran (DS. demir < ET. 1413) deli salep: (< T. DS.287 deli otu: (< T. bahçelere süs olarak dikilen. 1413) deli yulaf: (< T. 155. 87) deli tütün: (< T. IV. 375) demir ağacı: (< T. 87. IV.

Baklagillerden. (TS. 1418. deniz < ET. demir + dikeni) Toprak üzerinde yatık olarak bulunan. 2. Tamarindus indica. teŋiz + börülcesi) 40 cm kadar yükseklikte. çiçekleri ışınsal simetrili. meyvesi 10 mm kadar çapında. TBAS. 87) 1.288 demir dikeni: (< T. Actinia. er dişi. 155) demirhindi: (< Far. sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç. IV. demir + ? yonca) Yoncaya benzeyen bir ot (DS. demir dikeni (DS. 1420) deniz börülcesi: (< T. 108. Tribulus terrestris. 1. 155) demir dikenigiller: (< T. gul + T. boynuz şeklinde sivri uçlara sahip. mavi. 88) demir otu: (< T. deniz + Far. çiçekleri küçük ve açık sarı renkli. 1418. IV. Nişanyan. yeşil renkli. 158) . demirli) Büyük dut ağacı (DS. Bu ağacın meyvesi. TBAS. Eren. (TS. 1418) denden: (< den + den) Bir çeşit kır meyvesi (DS. kırmızı. 88) demiryonca: (< T. BTS. yalnız yaşayan türleri içine alan bir cins. Salicornia europaea. demir + dikeni + -giller) Yaprakları karşılıklı ya da almaşlı dizilişte. IV. ovaryum üst durumlu. 1. 551. -ü) Sölenterlerden knidliler filumunun. otsu ya da çalımsı. (TBAS. çanak ve taç yaprakları beşli ve serbest. mercanlar sınıfından dokunaçları oldukça kısa. bir ya da çok yıllık bitkiler (BTS. 1418) demirliyen: (< T. temr-i hindī “Hint hurması” < temr hurma. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. (BTS. demirleyen) bk. kapsül nadiren de üzümsü meyveleri olan. TBAS. kanatlı fındık. otsu ve sürünücü bir bitki. ülkemizde beş cins ve altı türle temsil edilen. IV. 88. IV. demir + otu) Ayrık otu (DS. 88) denizgülü: (< T. çok yıllık. 551) demirli: (< T.

deniz + üzümü) Deniz üzümügiller familyasından. Convolvulus soldanella. -sı) Denizlerde yetişen bir tür yosun (TS. Ephedromajor. deniz kumsallarında bol olarak yetişen. 1. rāziyāna + T. Crithmum maritimum. 559) deper otu: (< T. BTS. -u) Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bir bitki türü (TS. 1424) deniz pırasası: (< T. IV. 1432) . sürünücü ya da tırmanıcı bitkiler (BTS. deniz + üzümü + -giller) ki ya da bir evcikli. 558) deniz rezenesi: (< T. IV. deniz + Far.289 deniz otu: (< T. sarımsı çiçekli. deniz + Far. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. zengin dallanma gösteren. (TBAS. 558) deniz soğanı: (< T. dik dallı. deniz + ? yosun + T. meyvesi bezelye büyüklüğünde. tere + T. teper + otu) Havuç (DS. 558. yaprakları pulsu ve kın hâlinde dalları sarmış. 158) deniz üzümügiller: (< T. ada soğanı (TBAS. 1428) derdik: (< ? ) Bir çeşit şalgam (DS. 1. 89) deniz üzümü: (< T. -si) 50 cm kadar yükseklikte. ıtırlı bir bitki. deniz + soğanı) bk. yaprakları nodlarda pul şekline dönüşmüş. Deniz kenarlarındaki kayalar üzerinde yetişir. deniz + Yun. IV. deniz + otu) Deniz kenarındaki bataklık yerlerde yetişen ve turşusu yapılan sivri yapraklı bir ot (DS. dalları yeşil renkli. 1. (TS. 558) deniz sarmaşığı: (< T. praso + T. çok yıllık bir bitki. beyaz sütlü ve otsu bir bitki. çalı görünüşünde. 1-2 m yükseklikte. 1. 1. TBAS. -si) Maydanozgillerden. 158) deniz yosunu: (< T. sürünücü. Crithmum maritimum. kırmızı ve nadiren sarı renkli. deniz + sarmaşığı) Çok yıllık. 2 m kadar boylanabilen. (TS. meyveleri eriksi tipte. 89. 89) deniz teresi: (< T. (TS.

bir yıllık ve otsu bir bitki. yaprakları kabak yaprağına benzeyen yabani bir bitki (DS. 60 cm kadar yükseklikte. 89. 237) destebasan: (< Far. “deve < teve Eski çağlardan başlayarak kullanılır. Clauson. deve + boy(u)nu. derre. 114. Tietze. taban. 1. 1437) destimik: (< Far. Bu kelime Türkçeden komşu dillere de geçmiştir. güzel kokulu bir çeşit tatlı kavun (DS. IV. otu) Maydanozgillerden. Räsänen (s. 1440) devecibardağı: (< T. meyveleri gaz söktürücü olan. 1432) dereotu: (< Far. dere + T. sarı çiçek açan. Anethum. deste + T. derya. desti + T. 468) de bu birleştirmeye katılmıştır. sarı çiçekli. uzun sapı deve boynuna benzeyen. IV. TBAS. IV. fena kokulu bir ilkbahar çiçeği (DS. basan) Erken olgunlaşan bir armut çeşidi (DS. Ramstedt Moğolca temegen’i Türkçe teve (> deve) ile birleştirmiştir. kabalağı) Su kenarlarında yetişen. IV. 1. (TS. 1436) destebozan: (< Far. güzel kokulu. -mik) Yuvarlak. Eren. deste + T. 593. dere + T. MBTS. IV. < Far. 1436) desteçürüten: (< Far. deveci + bardağı) Armut şeklinde meyvesi olan yabani bir bitki (DS. IV. ince yapraklı. 110”) Süsen cinsinden.290 deredaban: (< Far. BÜYA. deste + T. 162. BTS. küçük. 1437) deveboynu: (< T. IV. eski çağlarda Türkçeden Moğolcaya geçtiğini dile getirmiştir. bozan) Hindiba (DS. çürüten) Ekin tarlalarında yetişen yabani bir bitki (DS. IV. 672”) Kaya aralıklarında yetişen ve kök kısmı yenilen bir çeşit çiçek (DS. 1432) dere kabalağı: (< Far. T YA. Türkçe teve ile Moğolca temegen arasındaki bağ bilimsel yayınlarda türlü tartışma ve açıklamalara yol açmıştır. 1440) . 562. dere + T. “dere < Far.

beyaz üzüm (DS. 1441) devegülü: (< T. deve + tabanı) Birleşikgillerden. deve + şaplağı) bk. Phlodentron. deve + çökerten) Kurak ve sert topraklı yerlerde yetişen. -i) bk. Limonium meyeri. gul + T. yılan otu (TBAS. IV. 1441) deve elması: (< T. 1. çivit otu (TBAS. 571) devedişi: (< T. iri taneli bir buğday çeşidi. deve + elması) Çakırdiken (TS. 90. 572) . büyük taneli. develik) bk. IV. Kalın kabuklu. (TS. geniş yapraklı bir süs bitkisi. ebegümeci (TBAS. Silyum marianum. 262”) bk. deve + Far. sulu. kabalak (TBAS. 90) develangır: (< T. deve + kulağı) 40-90 cm yükseklikte. ri. develik + otu) bk. 90) develik otu: (< T. 90) develik: (< T. mavimsi mor çiçekli ve otsu bir bitkidir. 90) devetabanı: (< T. sarı çiçekli ve çok dikenli yabanî bir ot (DS. 1. deve + Far.291 deveçökerten: (< T. Sarı. 1441) devekulağı: (< T. yol ve tarla kenarlarında yetişen. Nişanyan. 1. (TBAS. (TS. -ü) Hatmi denilen bitki (DS. deve + dikeni) Birleşikgillerden. yuvarlak taneli. IV. IV. mercümek + T. ebegümeci (TBAS. çok yıllık. deve + langır “çalkalama sesi. 1440) deve dikeni: (< T. ri taneli mısır (DS. 2. 1-2 yıllık ve otsu bir bitki. 2. kabuğu kalın ve sert siyah üzüm. 90) deveşaplağı: (< T. 30-100 cm yükseklikte. 571) devegözü: (< T. deve + dişi) 1. 286) deve mercimeği: (< T. deve + gözü) 1.

IV. sarı renkli.: deydikli. 1451. 209) dıngıl: (< dingil “ses taklidi”. 470) devrinti: (< T. dığdak.. deve + Far. 4484. 1465) dırağan: (< Yun. 1445) dığdığı: (< ses taklidi kelime. Dimaş /Dimiş + î.A. 91) dığrak: (< ? ) Erken olgunlaşan. Ağz. 608) Geç olgunlaşan. tatlı ve uzunca bir üzüm (nebi dede). Tietze. 1442) deveturpu: (< T. IV. Gaz.. IV. 1442) devramel: (< Far. sert bir kiraz çeşidi (DS. drágana.292 devetopalağı: (< T. IV. 694). dıydıklı. 1467.A. (And. 91) . IV. IV.Y. III. sert bir çeşit üzüm (DS. 1453) dımışkı: (< öz. devr-i ‘anber). (And. 1475. 1463) dıngıra: (< ? ) Zambak (DS. tere gibi baharlı olan yaprakları yenilebilen bir ot (DS. 306. 1.: devrianber) Ayçiçeği (DS. is. Tietze. kısa saplı bir çeşit buğday (DS. IV. pembe renkli. (DS.. MBTS. yaban armudu (DS.A. 471) dırbalan: (< ? ) bk. Tietze. IV.Y. üzüm) Erken olgunlaşan. beyaz. -u) lkbaharda kırlarda yetişen. Krş. deve + topalağı) Kırlarda yetişen. 1444) devriamber: (< Far. 1461. Ağz. 1466) dıranı üzüm: (< ? dıranı + T. “< Dimaş /Dimiş Suriye’deki Şam şehrinin adı”. KMYA. dev(i)rinti) Leylâk ağacı (DS. IV. 607) ri taneli. dızdığı) Ahlat. kanlıca mantarı (TBAS. siyah renkli. devr-i ‘amel) Ayçiçeği (DS. yer elması gibi yumru kökleri olan yabani bir bitki (DS. IV. 217. TBAS. XII. Krş. 1452. 623) Kuşkonmaz çiçeği (DS. turb + T. 1446. IV. uzun saplı.

XII. tiken) 1. 129. IV. Tietze.. 232) dibikara: (< T.A.293 dırı: (< ? ) Gül fidanına benzeyen dikenli bir çalı (DS. diken + başı) bk. Nişanyan. 144.A. 77. 1469) dırik: (< ? ) Böğürtlen (EYAD. X.A. 615). ST AT. AAT. Ağz. 499. Dieffenbach) Yapraklarının güzelliği nedeniyle sera ve salonlarda yetiştirilen bir süs bitkisi. 311. Ka. 48. diken + ağacı) Akasya (DS. 1480) dida: (< ? ) Tuzla yenilen bir çeşit ot (DS. ardıca benzeyen bir çeşit ağaç (DS. 339. Erz. yaprak. 91) dikencik: (< T. 106.Y. 1479) dibiz: (< ? ) Kuru soğan (DS. 208.. 3930. IV. 483. III. dibi + kıllı) Domates (DS. AVA. E A. topuz (TBAS. OAAD. 672. 258. IV. 299. 582. (TS. 348. K AT. 1486) dikenbaşı: (< T. IV. UA. DS. 23. Clauson. Krş. (And. 137) diken ağacı: (< T.. 2. ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri. 309. meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert. IV. 59. 93. 1486) . 1479) dibikıllı: (< T. is.Y. GD AT. 1. 1481) difenbahya: (< öz. 417. 201. 581) diga: (< ? ) Yalnız ilkbaharda ekilen bir buğday çeşidi (DS.A. 9. Ağz. DS.: tikān. ADYA. KYA. IV. tiken < *tikgen < tik-. 4762.: dikencük) Ufak taneleri olan. . III. 1. 93. IV. Gaz. ufak ve sık taneli bir çeşit üzüm (DS. Bazı bitkilerin dal. 259.. Dikeni çok olan bitki (TS. (And. 175. EYAD. IV. dibi + kara) Kalın kabuklu. dikencik). 1482) diken: (< ET.

Türkçe dudak gibi. dikme < tik-me. 91) dikme: (< T. tilkişen (TBAS. dikenli + acı + ot) bk. 1491) . tūt + T. karamuk (TBAS.294 diken çileği: (< T. Fidanlıktan çıkmış ağaç. 1486) dikenli ot: (< T. yeni sürgünlerinden de turşu. Fidan. IV. Glycyrrhiza echinata. IV. 122”) Sarmaşık çiçeği (DS. 2. -u) Böğürtlen (TS. Clauson. dilber + T. IV. 91) dikenli meyan: (< T. 1. Çelikleme yoluyla dikilen kavak ve söğüt fidanı. dilber + T. diken + çileği) bk. dilber + T. erin’in de kökünü bilmiyoruz. diken + üzümü) bk. Eski ve yeni diyalektlerde dudak olarak erin adının kullanıldığını görüyoruz. 1486) diken üzümü: (< T. IV. 582) dikenli acı ot: (< T. 91) diken dutu: (< T. dudak) Nergis çiçeği (DS. 1491) dilberdudak: (< Far. 4. “< dudak Eski Kıpçakçadan başlayarak kullanılır. IV. 1491) dilberkirpiği: (< Far. dikenli + Ar. diken + ucu) Meyvelerinden sakıza öz. dikenli + ot) Cynara cardunculus. 1486) dikenucu: (< T. IV. böğürtlen (TBAS. yeni dikişmiş fidan. dudağı. miśr) Arpa şeklinde küçük taneli bir çeşit mısır (DS. beyazımsı mor çiçekli. dikenli + ? meyan) Bir iki metre yükseklikte. 3. diken + Far. 1. Doerfer’e göre Türkçe *tōtak biçiminden yola çıkmak gerekir. 482) 1. Eren. Budanmış palamut ve meşe ağacı (DS. 583) dikenli mısır: (< T. tüysü yapraklı çok yıllık bir bitki. IV. 1488) dilberdudağı: (< Far. kirpiği) Nergis çiçeği (DS. yemek yapılan bir çeşit bitki (DS. (TS. compositae (DS.

2. IV. til + buran) 1. üstü dikenli bir ot (DS. 1499) . dimnid. IV. dil + damak) 1. sarmaşık gibi ağaçlara sarılarak uzayan. 1495) dilkimen: (< T. IV. 620) En iyi cins buğday (DS. IV. 1498) dimenit: (< Yun. 1492) diliçıkık: (< T. 1491) dildamak: (< T. Ağz. tilki + boğan) Kırmızı renkli. dili + çıkık) Aslanağzı çiçeği (dildamak. IV. yemek yapılan yabani bir bitki (DS. IV. 3. bk. Tietze. dil + doku) Salep çiçeği (DS. diminitis. IV. dirmit. Çok tatlı. IV. IV. 1495) dilkiboğan: (< T. IV. 2. DS. tirimit) 1. Burçak çiçeği (DS. Taneleri ufak olan bir çeşit zeytin (DS. uçlarından salata. Erken olgunlaşan bir çeşit siyah üzüm. diliçıkık (DS. IV.: dilkanadan) Sarmaşık gibi büyüyen. dimlit. X. tilkimen) Ormanlarda yetişen. 621). dirnit. X. (DS. tillice) Yenilebilen bir çeşit mantar (DS. 1519. (And. mavimsi renkli bir çeşit mantar (DS. 2. 1494) dilidüdük: (< T. 1494) dilit: (< ? ) Taneleri irili ufaklı olan bir çeşit üzüm (DS.: dimbit. Siyah ve uzun olan bir çeşit üzüm. dimrit. DS. 3. OAAD. (And. susuz ve kekremsi tadı olan bir üzüm çeşidi (DS. 1492) dildoku: (< T. dili + düdük) bk. dilidüdük). 1495) dillice: (< T. IV. 3938.295 dilburan: (< T. diminitis. Kına çiçeği. IV. Tietze. 1498. 232) dilve: (< ? ) Kavun (DS. dimnit. diliçıkık. 3932) dilmit: (< Yun. 1495) dilkanatan: (< T. Ağz. Yerken insanın dilini yakan. dil < ET. dil + kanatan). dili yakan bir çeşit kavun.

EYAD. Yer elması. 611). div) 1. 5. Pancar ve kökü. II. TaS. (And. GD AT. IV. 189. Ağz. 92) . IV. IV. Tietze.296 dinep: (< ? ) Buğday tarlalarında yetişen ve arpaya benzeyen. 92. 114) Zeytingillerden. 602) dişbudak: (< T. yenilirse insanı sersem eden bir bitki. 1180) diş bademi: (< T. tüb. (And. 2. K AT. IV. 1509. çırpı veya odunsu bitkiler (TS. IV. bādām + T. dipli + ? tura) Çobançantası bitkisi (DS. 1510) diplitura: (< T. KBAYA. 1503) dinge: (< ? ). 599) dirlik otu: (< T. kara) Kök tarafında tüylü yaprakları olan. diş + Ar. “sertliğinden dolayı dişe benzer”. 4. 1511) diri örtü: (< T. 1343) diş hilali: (< T. 273. 176. 1. 1502) dingdingkara: (< ding ding “ses taklidi” + T. 40 m kadar yükselebilen. gösterişli. TBAS. -i) Kabuğu ince olduğu için dişle kırılabilen bir badem türü (TS. TaS. BTS. II. Eren. 232. şeker pancarı (DS. Tietze. Lahana. dipçin) Filiz (DS.: dingi) Fidan (DS. II. diş otu (TBAS. tiş + Far. Ağz. delice (DS. 602. IV. -i) bk. 186. kökü iltihaplı yaraların tedavisinde kullanılan bir bitki (DS. < Yalnız Anadolu ve Balkan alanında kullanıldığı anlaşılıyor. dirlik + otu) Ölüme karşı ilaç olan sağlık otu (TaS. Şalgam. 629. hilāl + T. 3. diri + örtü) Ormanlık bölgelerde ağaçların altında yeşeren çalı. (TS. diş < ET.: dib. diş + budak. Fraxinus excelsior. 1. kerestesi sert ve değerli bir ağaç. 1164) dipçin: (< T. Havuç. 1503) dip: (< ET. 1. kırmızı açan çiçekleri yavaş yavaş mavi ve mor renk alan.

92) dişlek darı: (< T. tizig. çok yıllık. düğülek. 1526) divlek: (< T. 175) diş otugiller: (< T. IV. 1302) Diyarbakır karpuzu: (< öz. çöven (TBAS. IV. 603) divdiv: (< div + div) Dikenli bir bitki (DS. dişi + ? çöven) bk. (TS. Kalın kabuklu. düyülek. 471.: Diyarbekir karpuzi) Diyarbakır karpuzu (DA. 132) dizi: (< T.A. akdarı gibi bitkiler (DS. 1527. 2. 232. II. diş + otu + -giller) Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden. (And.. IV. 1531) dogrukara: (< T. BTS. düglek. 634”) ncir (DS. 20–100 cm yükseklikte. kurak ve çorak yerlerde yetişen. düylek. beyaz çiçekli ve otsu bir bitki. (And. 1523) dişi çöven: (< T. 1. “< ET. düğlek. IV.: diblek. Clauson. OAAD. tişi+çe. Ağz. 1. 560”) Otundan faydalanmak için ekilen darı.Y. 1615. Olgun. duvdak. düvelek. düvlek. 1. Plumbago europea. 92. Tietze. diş + otu) Diş otugillerden. dizi. divlik. doğru + kara) nce kabuklu. ufak kavun (DS. dişlek + darı) ri taneli mısır (DS. 233. -u). dülek.297 dişice: (< T. EYAD. TBAS. 603. düyüleg. TaS. is. Diyarbakır + Far. düğelek. dayanıksız bir üzüm çeşidi (DS. siyah küçük taneli ve tatlı. “< ET. doğu + kayını) Doğu bölgelerinde yetişen bir tür kayın ağacı (TS. dişice. örneği diş otu olan ve genellikle sıcak ve kurak yerlerde yetişen bitkilerden oluşan familya (TS. IV. olgun kavun. 613) . Krş. divle. 1535) doğu kayını: (< T. düklek. 115). ħarbuz + T. düzlek): 1. dövelek. Eren. divlek “Türkçeden Balkan dillerine de geçmiştir”. Ağz. 1525) diş otu: (< T. IV.

35 m kadar boylanabilen. dolaman). ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaç türü. 93) dokuzdonlu: (< T. 621) . -i) Çamgiller familyasından. Picea orientalis.: tolaman) 1. 181) doğum: (< T. 1. 1539) doğu mazısı: (< T.298 doğu lâdini: (< T. X. park ve bahçelerde yetiştirilen çalımsı bitkiler. dolaşık + ot) Kır sarmaşığı (DS. akçöpleme (TBAS. 617) dolama otugiller: (< T. akçöpleme (TBAS. yaprakları uzun sürgünler üzerinde almaşık olarak dizili. Thuja orientalis. 93) dokuztepeli: (< T. IV. 1. 1545) dolma biber: (< T. -sı) Servigiller familyasından. Ağz. (And. 3952. 93) dolaman: (< T. doğum). IV. her dem yeşil. dolama + otu + -giller) ki çeneklilerden. 1543. Ağz. dolma + Yun. 2. kozalakları 6-8 pullu. IV. (TS. kozalakları aşağı sarkan. 268) dolama otu: (< T. çiçekleri küçük. doğu + ? lâdin + T. Lâle (DS. büyük biber türü (TS. örnek bitkisi dolama otu olan ve içine kasık otunu da alan karanfilgillerin alt familyası (TS. TBAS. hanımeli (TBAS. 1. dokuz + donlu) bk. ana vatanı Çin olan. (BTS. Patatese benzeyen ve yenilebilen bir çeşit mantar. doğu + Far. yeşil veya beyaz bir bitki. dokuz + tepeli) bk. IV. iğne yapraklı. 1540) dokuzbaşlı: (< T. (BTS. Paronychia serpilifolia. māzū + T. 181) dokkuk: (< ? ) Lâle (DS. dolama + otu) Dolama otugillerden. 617) dolaşık ot: (< T. (And.: dugum) Frenk üzümü (DS. DS. dokuz < ET. pipéri) Dolma yapmaya uygun. yaprakları tamamen yeşil. tokuz/tokkuz + başlı) bk.

61.299 dolma otu: (< T. domal-an. DS. 114. DS.: tomalan) Asklı mantarlardan. 28. (TS. Paronychia serpilifolia. IV. 171. Salep (DS. yeşil veya beyaz bir bitki. yuvarlak bir fasulye çeşidi (DS. 4482. Tietze. 621) dolma otugiller: (< T. 621) dolu börülcesi: (< T. IV. 312. (TS.A. domáta + T. yer mantarı. 622. tomatas. E A. 1. E A. tamatis. örnek bitkisi dolma otu olan ve içine kasık otunu da alan karanfilgillerin alt familyası (TS. 43. vitamince zengin. 284. tomata < sp. dolma + otu + -giller) ki çeneklilerden. yağmurdan sonra çıkan ve yenilebilen bir bitki. XII. domáta < t. ZBK A. 221. Tietze. Tuber melanosporum. 183. domas. Ağz. 145. 1. Erz. 234. çiçekleri küçük. KMYA. domatis. 1533. DS. 91. 204. kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki 2. IV. tamata. 133. . –lı) Süs kavunu (DS. 1550) . tomata. 1550) domates: (< Yun. III. 4767. 643). dolu + börülcesi) Beyaz. domata. Bu bitkinin yenilen ürünü. 3875. KYA. 1. 622. XII. BTS. sarı çiçekleri salkım durumunda.. tomatiz) 1. (And. 4736. X. keme. 113. ETA. temetos. II. domate. 1. IV. 252. KBAYA. IV. 4487) domatça: (< Yun. 132. 1549. tomatis. 161. 370. dolma + otu) Dolma otugillerden. DS. (And. XII. ADYA. 1547) domalan: (< T. XII. 228. -ça) Patates (DS. Lycopersion esculentum. 643). 1208) domatan: (< ? Yun. 376. 191) domaylı: (< Gürc. (TS. DS. dombay + T. DS. 1550. T YA. SA. AVA. IV. domáta + T. tamates. -an) 1. Ağz. 2. yaprakları tüylü. 369. 197. II. Patlıcangillerden. DS. Yumru köklü bir çeşit bitki. toprak içinde yumru biçiminde yetişen. TaS. 341. AAT.: domadız. 314. domat.

dombay “yaban öküzü”. 92. 93. domuzağırşağı (TBAS. içi sarı renkli. DS. IV. beyaz veya mavi çiçekli. 623. domuz + eriği) Yabanî erik (DS. 93) domuz ayrık otu: (< T. (And. (TS. 183) domuzbıtırağı: (< T. BTS. 1555) domuz ayrığı: (< T. çiçekleri etli otsu bir bitki (TS. Ağz. DS. TBAS. Kökeni karışıktır. bā ilā + T. -sı) Baklagiller familyasından. Orta Türkçede ve Eski Kıpçakçada toŋuz biçimi geçer. domuz + dikeni) Yaprakları sapsız ve dikenli. rizomlu. tarıma zararlı. domuz + pıtrağı). semiz. bir yıllık. domuz + ay(ı)rığı) bk. Eski ve yeni diyalektlerde ‘yağlı. domuz + ağırşakı. domuz ayrık otu (TBAS. 1. “domuz < ET. tüylü. (DS. toŋuz. IV. domuz + Ar. Tietze. IV. Xanthium strumarium compositae. IV. domuz + elması) bk. çok yıllık ve otsu bir bir bitki. güzel kokulu. 93) domuz baklası: (< T. 623. çok yıllık ve otsu bitkilerdir (TBAS. 1556) domuz elması: (< T. 94) domuz eriği: (< T.300 dombay: (< Gürc. şişman’ olarak kullanılan toŋ (> don) köküyle toŋuz adı arasındaki bağ üzerinde özel olarak durulmaya değer. IV.: domuzpıtrağı. domuz + ay(ı)rık + otu) Buğdaygillerden. 1555) domuz dikeni: (< T. 118”) Cyclamen türlerine verilen genel ad. Eren. meyveleri suda kaynatıldıktan sonra yenen otsu bitkilerdir (TBAS. Cynodon dactylon. 1562) . Eski çağlardan başlayarak kullanılır. 1552) domuzağırşağı: (< T. pembe veya beyaz çiçekli. Yumrulu. donuzbıtırağı) Uçları iğne gibi dikenli bir çeşit bitki. 1. IV. eriği) Kabuğu mor. 1552) dombay eriği: (< Gürc. iri bir çeşit erik (DS. dombay + T. 643) Küçük ve yuvarlak bir çeşit hıyar (DS.

IV. MBTS. domuz + potu(k)lağı. yılanyastığı (TBAS. manda. IV. (Duran. 94) domuz marulu: (< T. 1560) doran: (< ? ) Mısır çiçeği (DS. Meyveler 10 mm kadar çapta ve parlak siyah renkli. -u) bk. 287) domuz otu: (< T. 623) domuz pancarı: (< T. “< potuk ‘halk ağzı. domuz + Yun. -u) bk. 1556) domuz lahanası: (< T. domuz + Far. IV. 94) domuz üzümü: (< T. domuz + soğanı) Çevredeki yaban hayatının bir parçası olan domuzlar bu bitkinin soğanlarını toprak altından çıkararak yemektedir. 287) domuzpotulağı: (< T. TBAS. Actaea spicata. 223-229) domuz turpu: (< T. köpek. domuz ve özellikle deve yavrusu’. IV. -sı) Yılanyastığı denilen bitki (DS.301 domuzkuyruğu: (< T. IV. 1556. lahano + T. -ı) bk. dongurak) Domates (DS. ayı. domuz + Erm. turb + T. 2525”) Yumru kökü yenilebilen yabani bir bitki (DS. domuzağırşağı (TBAS. maruli + T. rizomlu ve beyaz çiçekli bir bitki. 3. domuz + otu) Kumsallarda ve kayalıklarda yetişen sarı çiçekli ot (TS. (TBAS. otsu. Muscari armeniacum. Zehirli bir bitkidir. 1. 1563) . domuz + üzümü) Çok yıllık. büyük yabani bir ot (DS. banjar + T. 94) dongurak: (< T. 1557) domuz soğanı: (< T. domuz + Yun. Domuzların bu bitki soğanlarını çok yemesinden dolayı bu isim verilmiştir. yılanyastığı (TBAS. domuz + kuyruğu) Beyaz tüylü.

X. IV. topuz biçimindeki yapraklarının üst yüzeyi böcekleri yakalayan yapışkan tüyler ile örtülü otsu bir bitki. 639) . IV. 1592) döven otu: (< T. yaprakları söğüt yaprağından daha kalın olan meyvesiz bir ağaç (DS. (TS. DS. dereotu (TBAS. IV. 630. döymeç + otu) Yakı gibi kullanılan. otu) bk.302 doranı: (< ? ) Söğüt ağacına benzeyen. Tietze. 1594) drosera: (< Fr. DS. sarı çiçekli bir çeşit ot (DS.: töngel) Muşmula (TS. 653. IV. 1592) dövülmüş avrat otu: (< T. 1574) dökülgen: (< T. 753) (And. dövülmüş + Ar. IV. (And. 1541.: dökürgen) Beyaz. dere + T. sarmaşık (TBAS. 1581) döngel: (< kökü belli değildir. 1. 94) dökülcen: (< T. 94) doru otu: (< Far. DS. 3982) dövdes: (< ? ) Taze fasulye (DS. Ağz. dökülgen). küçük yapraklı. bābā) Turnagagası bitkisi (DS. dereotu (TBAS. 1. otu) bk. dere + T. otu) bk.) Droseragillerden. 1564) dor otu: (< Far. dön + Far. 1574) dönbaba: (< T. IV. dökülcen) Bir çeşit kış elması (DS. 1. Drosera rotundifolia. 633. drosera < Yun. IV. akparmak da denilen bir çeşit üzüm (TS. Ağz. 95) döymeç otu: (< T. IV. IV. MBTS. ‘avret + T. döven + otu) Yakı otu (DS. 1594) dözdömbelek: (< ? ) Dikenli bir bitkinin kırmızı renkli ve yenilebilen meyvesi (DS. 1. ince kabuklu.

çalı görünüşünde. 641) dulavrat otu: (< T. 94. otu + -giller) Örnek bitkisi dulaptal otu olan. Kuzeydoğu Anadolu dağlarında yetişen. ele alındığında çiçeği titreyen bir kır çiçeği (DS. dorak otu) bk. 1602) durak otu: (< T. tul + Ar. (TS. 1595) dulaptal otu: (< T. 639) dudiye: (< Far. bur(u)nu) Zeynibostan çiçeği (DS. 1563. TBAS. 635) lkbaharda tarlalarda yetişen ve yemeği yapılan bir ot (DS. otsu ve kırmızı çiçekli bir bitki. ebdāl + T. IV. IV. Daphne mezereum. 1. 30-60 cm yükseklikte. troħílos. 641) dulaptal otugiller: (< T. Arctium tomentosum. taçsız iki çeneklilerden bir familya (TS. çiçekleri güzel kokan.303 droseragiller: (< Fr. ‘avret + T. BTS. iki yıllık. Ağz. 1.: duduya) Yaylalarda. IV. TBAS. 95. (And. IV. ebdāl + T. dul + Ar. örnek bitkisi drosera olan bitki familyası (TS. dereotu (DS. akarsu kenarlarında yetişen. çok yıllık bir bitki. durak + otu). (And. dul + Ar. 1. IV. Ağz. 1595) duduburnu: (< Far. otu) Dulaptal otugillerin örnek bitkisi olan.: donak otu. dul < ET. karanfilgillerden. IV. ŧūŧī + T. ŧūŧīye). Ağz. (TS. duman + otu) Baklagiller içinde çok çıkıp fideleri kurutan asalak bir ot (DS. az çiçekli bir çeşit ot (DS. 641. (And. 1598) duman otu: (< T. Tietze. IV. drosera + T. otu) Birleşikgillerden. -giller) ki çeneklilerden. 95) .: dunbak) Kestane meyvesi (DS. 1. 187) dulkarıgömleği: (< T. 1595) duduli: (< EYun. 1602) dumbak: (< ? ). dul + karı + gömleği) Büyük yapraklı. dikenli.

DS. 685. evlek mantarı (TBAS. K AT. IV. EYA. DA.304 durçalak: (< T. KMYA. Eren. incir ve benzeri cinsleri içine alan iki çeneklilerden bir bitki familyası (TS. 132) duta elma: (< T. 350. -cık) Parmak uzunluğunda yaprakları olan ve beyaz çiçek açan bir ot (DS. dut. IV. X. Türkçede tuğak biçimi duğak > duvak olarak gelişmiştir. UA. tūt + T. eriksi ya da küçük kapçık şeklinde. yaprak ve meyvesi için bütün Türkiye’de yetiştirilen. kışın yapraklarını döken büyük ağaçlar. 118. tūt < Ar. 188) dutulga: (< T. 188. tek evcikli. IV. dur + da + bak) Fesleğen çeşidinden bir çiçek (DS. 1611) dut çöğürü: (< Far. 665) Dutgillerden. 1. 1614) duvaklı mantar: (< T. tohumu zehirli yabani bir bitki (DS. Tietze. IV. Gaz. IV. 1613) duvaklıca: (< T. çöğürü) bk. BTS. 1. X. DS.. 208.A. 1605) durnacık: (< turna + T. tut-a + elma) Dalından elle koparılarak toplanan elma (DS. kapak’ + -(a)k ‘küçültme eki’. TAYA. KBAYA. -giller) Ağaç ya da çalı formunda olup. III. Morus. 1. tūt. Eren. ZBK A. tūt + T. 4015. 124. meyveleri fındıksı. 646. ST AT. BTS. 124”) Yenilebilen. 500) dutgiller: (< Far. TBAS. tūt. E A. “< OT. 139. 130. tutulga < tutul-) Buğday tarlalarında yetişen. < Far. duvaklı + Yun. EYAD. kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen. çöğür (TS. IV. 158. 128. tuğ ‘örtü. 11. 95. OAAD. tūd. manitari) bk. 72. bazen taç yaprakları bulunmayan. duvaklıca. 646. 206. 233. 3997. lezzetli bir çeşit mantar (DS. 1606) dut: (< Far. dur + çalak) Devetabanına benzeyen. 1605) durdabak: (< T. (TS. halk arasında sıtma tedavisinde kullanılan bir bitki (DS. 166. yapraklarıyla ipek böceği beslenen. 185. 13. 95) .

dīvār + Yun. 4. 96. Leylak renginde ve kokusuz çiçekleri olan bir bitki. dalak otu (TS. hayvanlara yedirilen bir çeşit ot (DS. Hedera helix. 1616) düdüllük: (< ? düdül + T. sert ve derimsi. sarmaşığı) Yaprak dökmeyen. IV. 95. 1. Tietze. Meşe ve çam palamudu (DS. tügün + çiçeği) Bazı çeşitleri süs bitkisi olarak yetiştirilen. 1620) düğmecik: (< T. BTS. IV. IV. IV. dīvār + T. II. 1618) düğem: (< T. düğmeli) Yapraklarının üzeri benekli olan ve çoğunlukla su kıyılarında bulunan. 1. Ranunculus. 1622) düğmeli ot: (< T. -lük) Özü yumuşak bir çeşit ağaç (DS. bir veya çok yıllık. TBAS. -i) bk. TBAS. yapışkan otu (TBAS. 1622) düğün çiçeği: (< T. 1306) . 2. 1615) düdek: (< ? ) 1. gelincik (DS. 647) dübe: (< ? ) Bir çeşit üzüm (DS. sarı veya morumsu siyah renkli. TaS. tırmanıcı ve zehirli bir bitki.305 duvar fesleğeni: (< Far. (TS. küçük çiçekli. düğün < ET. Ağaçların. yaprakları oval biçimde olan ve mavi renkli çiçek açan bir ot. 652. 669”) 1. 1621) düğmeli: (< T. düğem < düğ-em) Çamgillerden meyveli bir çeşit ağaç (DS. -i) bk. otsu ve genellikle parlak sarı çiçekli bitkiler. śadef + T. düğmecik “< ET. meyvesi bezelye tanesi büyüklüğünde etli. çok yıllık. Ham incir. üst yüzü koyu. IV. IV. 1. 281) duvar sarmaşığı: (< Far. alt yüzü açık yeşil renkli. 3. çiçeklerini döktükten sonra meydana çıkan küçük meyveleri. düğmeli + ot) bk. Ekinlerin içinde biten. Kara nohut kadar yuvarlak tohumu olan bir çeşit çayır otu (DS. tügme. dīvār + Ar. 188) duvar sedefi: (< Far. vasilikon + T. ham meyve. IV. 3. (TS. gövde yaprakları saplı. 2. Kızıl ağaç meyvesi. 647.

bir ya da çok yıllık. 1625) dülekkazı: (< T. divlek + kazı) Bir çeşit küçük incir (DS. 1634) dürülü: (< T. 189) düğün otu: (< T. IV. IV. 1650) ebecik otu: (< T. Bir çeşit mantar (DS. yaprakları parçalı ve karşılıklı dizilişli. Ham eriklerin arasından daha önce olgunlaşıp. güzeli) bk. bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan. ebecik + otu) Bir çeşit tarla otu (DS. IV.: döğün otu) Yara işletmekte kullanılan yapraksız. 668. Ağz. IV. dürme) Lahana (DS. Nişanyan. (And. 1646) -Eebe: (< ET. düğün + yaprağı) Dere kenarlarında biten geniş yapraklı bir ot (DS. 1642) düzgülü: (< T. şekerci boyası (TBAS. dünyada 50 cins ve 1800 türle. 1637) düve: (< ET. 1652) . Tietze. dut gibi taneleri olan bitki (DS.306 düğün çiçeğigiller: (< T. tüge. IV. nadiren çalımsı ya da tırmanıcı özellik gösteren bitkiler (TS. 669) Küçük karpuz (DS. 105) 1. dürülü) Marul (DS. V. düğün + çiçeği + -giller) ki çeneklilerden. IV. çanak ve taç yaprakları beş parçalı. ülkemizde ise 17 cins ve 180 kadar türle temsil edilen. düzgülü) Beyzi taneli bir çeşit üzüm (DS. V. 96) dürme: (< T. aken ya da folikül meyveli. düğülcek < tüğülcek ?) Nar ağacının çiçeği (DS. nadiren bir eşeyli. yenebilen ekşi erik. 1572) düğün yaprağı: (< T. 1. düğün + otu). 1627) dünyagüzeli: (< Ar. dünyā + T. ebe. 1640) düvülcek: (< T. hermafrodit. 2. IV. ışınsal ya da bilâteral simetrili. BTS. IV. otsu.

1652. AVA. ülkemizde 10 cinsle temsil edilen. mor çiçekli ve otsu bir bitki. ebeli) Yer elması (DS. 1657) . bir ya da çok yıllık. TaS. BTS. TBAS. DS. 2. 246. ebem + bükü) bk. 668. pligúre + T.A. -u) Bük üzümü (DS. 191. ebelik) 1. otsu ya da çalımsı bitkiler (TS. 1653) ebeli: (< T. örnek bitkisi ebegümeci olan. 1654) ebembulguru: (< T. Tütüne benzeyen bir bitki. 97) ebembülük: (< T. Ebegümeci. 1654) ebişek: (< ? ) Bir çeşit mantar (DS. 1654) ebelik: (< T. V. Gaz. V. 1. çok yıllık. Malva siylvestris. çiçekleri ilaç. 239. ebem + ? bülük) Yaprakları hindibaya benzeyen. Uzunca yassı yapraklı. sapının dip tarafı kırmızı ve ekşi tatta. III. 1654. DS. ebem + Yun. 1654) ebemekşisi: (< T. V. ebe + kulağı) Kuzuların yediği küçük yapraklı bir ot (DS. II. kendiliğinden yetişen. (TS. yenilebilen bir kır bitkisi. yaprakları sebze olarak kullanılan. V. sarı çiçek açan sütlü bir bitki (DS. V. tavşan elması (TBAS. 4. 1. ETA. 1654) ebembükü: (< T. 191) ebekulağı: (< T. 1654) ebem ekmeği: (< T. III. ebe + gümeci) Ebegümecigillerden.307 ebegümeci: (< T. 97. Yabani pancar. 3. ebegümeci + -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. ebem + ekmeği) Ebegümecine benzeyen bir bitki (DS. Yaralara sarılan ve yarayı yumuşatmaya yarayan geniş yapraklı bitki (DS.. ebem + ekşisi) Kuzukulağı (DS. V. V. V. 668. BTS. 361. V. 5. V. 1383) ebegümecigiller: (< T.

V. V. elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü.308 ebucehil karpuzu: (< öz. Ağz. 50-125 cm yüksekliğinde. eğ(i)lik). Ağz. karın ağrısını iyi etmek için kullanılan. 1395) eğlik: (< T. (And. egic. efelik otu. -u) Kabakgillerden. 4499) eğece: (< T. TaS. 98) . Ağz. V. 1655. kökü. V. otsu ve rizomlu bir su bitkisi. eğecen). otu). V. 1668) efek otu: (< Yun. Tietze. efek (DS. Citrullus colocynthis. 1672) eğinç: (< Erm. 1659) eci bücü: (< ? eci + bücü) Kırda kendi kendine yetişen ve yenebilen bir ot (DS. 1675. 2. VII. eğilcen) Çayır cinsinden bir ot (DS. VII. iğecen) Büyüyüp kuruyunca tohumları iğne gibi insanın üstüne sıvışan bir çeşit çayır otu (DS. 1. XII. ákoron + T. çok yıllık. is. eğilce) Arpa başağına benzeyen bir ot (DS. Acorus calamus. 1675) eğecen: (< T. efeng) 1. havacıva (TBAS. (And. Tietze. 2509) eğilce: (< T. TBAS. eğece) Buğdaygiller familyasından bir çeşit kılçıklı bitki (DS.: eyecen. 98.: efelek otu. DS. (TS.: eğnik) bk. ishal yapıcı bir bitki.: ebenk. 676. Yabanî yonca. 1805. 1661) efek: (< Yun. 1. DS. Tietze. (And. 2510) eğilcen: (< T. 1819. afáki. V. evelik) bk. V. 695) Isırgan otu (DS. Ağz. V. III. “< Yun. (TS. fiğ. ħarbuz + T. 1667. ákoron. 695) Dere ve durgun su kenarlarında yetişen. afáki + T. 668. (And. 1678) eğir kökü: (< Yun. 689). DS. V. 1667. Bir cins ot (DS. 1651) ebzeköget: (< ? ) Yemişi olan bir ağaç (DS. Ebūcehil + Far.

98. çok yıllık.: eylentü. kumlu yerlerde yetişen. (TS. DS. eğrelti + otu). V. kastania) Havlican (TaS. eğri + Yun. 150 cm kadar yükselebilen. 1. çiçeksiz ve otsu bir bitki. 1. 4491) eğrelti otu: (< T. V. saçak köklü bir çeşit ot (DS. eğri) Sarı çiçek açan kısa boylu bir ağaç (DS. (And. 1825) eğrelti otugiller: (< T. Boynu bükük bir görünüm arz etmesinden dolayı “eğri boyun” adı verilmiştir. 1684) eğrilcen otu: (< T. ekin) Buğday (TaS. XII. eğrilcen + otu) ğneli tohumlu. bir çeşit kır bitkisi (DS. 223-229) eğri kestane: (< T. III. eğri + yavşan) Lavanta çiçeği (DS. 1685) eğri yavşan: (< T. eyraltu) Eğrelti otugillerden. V. tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan. 104. 4491) eğrim: (< T. eğrilce) Kuruduğunda insanları kaşındırarak rahatsız eden. 1683) eğriboyun: (< T. V. Driopteris flix-mas. eğrelti + otu + -giller) Damarlı çiçeksizlerden. III. V. (Duran. 1686) ekır: (< ? ) Çam ağacına benzeyen zehirli bir çeşit ağaç (DS. eğri + boyun) Bitkinin gelişme dönemindeki taze uç sürgünleri eğilmektedir. örneği eğrelti otu olan bir bitki topluluğu (TS. 678) eğri: (< T. Isatis tinctoria. 1694) ekin: (< T. eğ(i)lim) Domates (DS. V. 1403) eğrilce: (< T. 1408) . 678. Ağz. XII. TBAS. eğrim) Domates (DS.309 eğlim: (< T.

Kuzukulağı (TS. ekşi + Ar. 1. ħamīr) Ekinlerin içinde yetişen ve yemeği yapılan bir çeşit ot (DS. ekli + ot) bk. ekşilice) Sarı renkli.310 ekin dudu: (< T. sulu. 686) ekşi hamur: (< T. V. -u) Meyvelerinin olgunlaşması ile ekinlerin biçilmesi aynı döneme rastladığından “ekin dudu” adını alan bir bitki. 1698) ekşi elma: (< T. iri ve ekşi karadut (DS. ekşig. III. meyvesi beyaz etli ve biraz unlu. tūt + T. 681) eklemik: (< T. sıcak ülkelerde yetişen. Morus nigra. 1698) ekşice: (< T. V. V. 687) ekşilice: (< T. 1. atkuyruğu (TBAS. (Duran. ekşi + kara) 1. 1. (TS. 1. 1699) . ekmek + Far. 1411) ekli ot: (< T. 1698) ekşi kiraz: (< T. huni biçiminde. ekşi + kulak) hlk. 2. 704) Limon (DS. ekmek + ağacı) Dutgillerden. sulu ve şeker oranı düşük bir elma (TS. eklemik) Sarmaşık denilen ot (TaS. 162) ekşikara: (< T. Tietze. -sı) Gevrek ve sulu bir tür ayva (TS. Artocarpus incisa. ekşi + elma) Sert. 687) ekşikulak: (< T. ek + kök) Sapın yanlarından çıkan ince kök (TS. V. ekşi + Yun. ekşice) lkbaharda kurak yerlerde biten ekşi bir ot (DS. Büyük. sulu ve iri taneli bir çeşit üzüm. 1. kerasi) Vişne (TS. 98) ekmek ağacı: (< T. ekin + Far. I. soğan köklü bir bitki (DS. ābiyā + T. 223-229) ek kök: (< T. 683) ekşi: (< ET. 683) ekmek ayvası: (< T. siyah. besleyici bir bitki. Siyah. 1.

ekşilik (DS. ekşi + ot) Çiğ olarak yenilen bir çeşit ot (DS. V. 1699) ekşimik: (< ekşi. üzümü) bk. V. ekşimen) Yeşil köklü ve yuvarlak yapraklı mayhoş bir bitki (DS. V. V. (TS. eldaş (DS. ekşimcik) bk. 1. (DS. 704) bk. rengi esmer bir çeşit buğday (DS. 1. ala + göz) Çiğdemgillerden yumrusu yenen bir çeşit çiçek (DS. XII. 1689) ekşi ot: (< T. 687) ekşiza: (< T. el + daş + T. (DS. Tietze. 687) ekşimcik: (< T. 687. ekşi + yonca + -giller) ki çeneklilerden. 1700) ekşi yonca: (< T. ekşi + oğlak) bk. leymūn) Ekşiliği fazla olan ham limon (TS. 192) ekşimen: (< T. 1689) ekşi limon: (< T. V. el + daş ?) Bir çeşit üzüm (eldaş üzümü).311 ekşilik: (< T. 1707) eldaş üzümü: (< T. V. 1. 99) ekşi yoncagiller: (< T. ekşi + ? yonca) Ekşi yoncagillerden. çok yıllık otsu ve beyaz çiçekli bir bitki. Oxalis acetosella. 1702) eldaş: (< T. 1707) eldirek: (< ? ) Taneleri küçük. yumuşak. V. kuzukulağı (TBAS. V.+ -mik. 1708) . TBAS. līmūn / Ar. 4492) elâgöz: (< T. ekşilik) Yeşil köklü ve yuvarlak yapraklı mayhoş bir bitki. yapraklarında kuzukulağı asidi bulunan bir bitki familyası (TS. kuzukulağı (TBAS. ekşi + Far. (ekşioğlak). ekşice ?) Ekşi. yenmeyen bir çeşit ot (DS. 192) ekşioğlak: (< T.

eflatun çiçekli. 243. OAAD.A. UA. 266. 202. 134. el + duran) 1. ZBK A. Eski Kıpçakçada da alma olarak geçer. 1. AAT. ufak çekirdekli meyvesi. K A. 125. 703. 1718) elkoğan: (< T. 20. < Kökenini bilmiyoruz. elik + ? yonca + T. III. onun alfiilinden geldiğine inanan halk etimolojisi de bulunmaktadır. 99. T YA. 92. . 70. V. (TS. lapa yapılarak çıbanları oldurmakta kullanılan bir çeşit bitki (DS. V. 182. V. -sı) Ormanlarda yetişen. E A. I. < alma/elma ‘bazı araştırıcılara göre Türkçeye eski bir zamanda girmiş bir Hint-Avrupa kelimesi’. halk arasında ilâç olarak kullanılan bir çeşit bitki (DS. sert. 1709) elibayır: (< T. dokusu gevrek. 226. V. 108) . Tietze. 79. 51. Erz. Moğolca alima biçimi Türkçeden alınmıştır.Y. DA.. 218. 157). Orta Türkçede almıla. 1715) elik yoncası: (< T. 217. V. Eski kaynaklarda ve yerel ağızlarda alma olarak kullanılır. el + kurtaran) Kökü çövene benzeyen. 10 m kadar yükselebilen. kırmızıdan yeşile kadar türlü renkte. BTS.A. 2. kokusu hoş. Krş. çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç ve bu ağacın kabuğu parlak. ETA.312 elduran: (< T. el + düren) Kaynatılıp ağrıyan yerlere sıcak sıcak sarılmak suretiyle. 88. el + kovan) Leylak (DS. II. Eren. TBAS. Bayramlarda kabir taşlarına bağlanması görenek olan bir çiçek (DS. TaS. 29. K AT. KYA. 1717) elite: (< ? ) Bizlengiç de denilen bir çiçek (DS. 114. eli + ? bayır) Bir çeşit buğday (DS..A. 266. yoncaya benzer bir ot (DS. I. Pirus malus. V. 19. KBAYA. DS. V. AVA. Dağlarda yetişen ve çayı pişirilen bir çeşit ot. 200. 304. 493. 127. 12.: alma) Gülgillerden. 135.Y. 218. 1708) eldüren: (< T. Türkçede alma biçiminin elma’ya çevrildiği göze çarpıyor. 48.. 133. EYAD. ST AT. Ka. (And. 571-578. 23. tadı ekşi veya tatlı. GD AT. 199. 1719) elma: (< elmanın menşeini Hint-Avrupa dillerine dayandıran görüşler dışında. 183. 187. Şen. 1719) elkurtaran: (< T. 62. Ağz. 147.

1725) elmelik: (< Ar. emüz. 3. 1742) endirek ağacı: (< T. em-. Ağz. is. 2519) eltieltiyeküstü: (< elti eltiye küstü) Bir tür bitki (TS. 1726. 1741) emzik otu: (< T. pelit (DS. 262) emirali: (< Ar. yaz kış dökülmeyen bir çeşit ağaç (DS. Tietze. 1725) elma çalısı: (< T. emr) bk.: ilemelik) 1.: emzük otu) Onosma türlerine verilen genel ad (TBAS. 1733) emesken: (< ? ) Bir çeşit siyah küçük erik. V. V. emrāz) Çayır otları arasında bulunan dikenli bir ot (DS. V. Yaban çitlembiği (DS. (And. 1731) emen: (emen/emmen < Yun. 1. elmacık) Bir çeşit bitki (DS. DS. 719”). DS. (And. endomē’. tavşan kirazı (TBAS. lezzetli. Tietze. Semiz otu. V. V. V. fındık kadar meyveleri olan. Meşe ağacı. elmelik ?). elma + çalısı) ri. Emir + sulŧān) Yeşil soğan (DS. 100.+ -ik. VII. “< ET. mürdüm eriği (DS. emr + öz. emecen. 1736) emriz: (< Ar. 1734) emir: (< Ar. 2. Palamut meyvesi. V. Ağz. is.313 elmacık: (< T. 1736) emirsultan: (< öz. V. V. sarı renkli bir çeşit üzüm (DS. Tietze. V. 715. 2. endir-ek ? + ağacı) Kabuğu ve meyvesi kırmızı olan. 722) 1. ada çayı da denilen bir bitki (DS. Ali) Kışa kadar saklanabilen. 714”) Ballıbaba denilen bir çeşit bitki (DS. “< ET. 1747) . V. Dişbudak ağacı. yaprağı ayva yaprağına benzeyip. emzik + otu. 703) emecen: (< T.

MBTS. endürüz) 1. yenilebilen bir çeşit ot (DS. Akasya ağacı (DS. Yabanî kiraz. 1. 1760) ensin: (< ? ) Bir çeşit bitki (DS. 204) enir: (< kökü belli değildir. Nişanyan. 723) Sarmaşık şeklinde. Ağz. yaprakları sert tüylü bir ot. Cynara scolymus. (TS. 1747) enek: (< ET. XII. 1754) enginar: (< Yun. V. 836) Kuru fasulye (DS. 1749) enfiye: (< Ar. enek + ağacı) Uzun yapraklı. V. V. BTS. çok yıllık. (And.: efiye) Güzel kokusu olan bir çiçek ve ot (DS. V. sebze olarak kullanılan. Ağz. 4496) eneç: (< T. V. MBTS. yumru kökü meyve gibi yenilen bir çeşit bitki (DS. engilli ? + buğday. 115. 1. 1670) engerek otu: (< ? engerek + T. Eren. 713. dikenli bir kültür bitkisi. 1. V. Ruscus aculeatus. Echium vulgare. 4496) enek memesi: (< T. (And. 725. XII. eneç < en + eç. otu) Hodangillerden. “< engil üzüm çubuklarının ince ve uzun dalları”) Ak buğday (DS.314 endirez: (< ? ). 713) engili buğday: (< T. ankinára. 1. türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen. Tietze. 1764) . enfiyye. 714) ennimene: (< ? ). (TS. (And.: endiriz.: ennemene) Bir çeşit mantar (DS. 859) Bir tür yaban mersini. Ağz. (TS. MBTS. 135) Birleşikgillerden. DS. V. 2. 1747. 723. 857). 1. 1. 1761) epsemye: (< ? ) Şeker pancarı (DS. eŋek. Tietze. V. Tietze.

beyaz taneli bir çeşit üzüm (DS. V. erken olgunlaşan bir çeşit üzüm (DS. 1768. 1768) ergen perçemi: (< T. V. V. V. V. ergen + Far. 1768) ergil: (< T. erekleme) Yabanî semiz otu (DS. ergen + üzümü) Küçük siyah taneli. 1768) . ergen (DS. 730) Mantar (DS. Tietze. ergen) Kızılcık (DS. 1766) erez: (< Yun. 1767) erenler çiçeği: (< T. perçem + T. apsída. 1765) erekmek: (< ? ). ere(k)lik) Yaprakları şeker pancarı yaprağına benzeyen. V. Ağz. istendiği zaman yaprakları sarılarak yenen bir çeşit ot (DS. eren) bk. ergen + Yun. otu) Havuç (DS. V.: eremeki) Kendi kendine biten bir çeşit bitki (DS. delice (TBAS. 1766. V. V. ergil) Muşmula. Ağz. ergen (DS. ires. 733). 1765) eren: (< T. 1765) erelik: (< T. 100) ergan üzümü: (< T. (And. (And.: erkenet) Kırmızı saplı. 1767) ergenet: (< ? ). XII. 1774) ergenkirez: (< T. V. kerasi) bk. V.: eres) bk.315 epsit: (< Yun. DS. 1764) ereğil otu: (< ? ereğil + T. erenler + çiçeği) Kekik gibi kokan bir çiçek (DS. -i) Reyhan çiçeği (DS. 1767) ergen: (< T. V. döngel (DS. Tietze. 4497) erekleme: (< T. Ağz. seyrek ve top top biten. (And. V.

III. 118. 735”) bk. Posidonia oceanica. 99. 1. BTS. V. 155. “ET. 720) erinç: (< T. DS. 719) erik: (< ET. 87. 1. < Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. T YA. 210. eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan. 69. beyaz çiçekli bir ağaç ve bu ağacın kabuğu ince. 231. Türkçeden Moğolcaya erük olarak geçmiştir. 1. 343. 100. 97. erinç) bk. MBTS. er avān. 2-10 m yükseklikte. TBAS. 139) erişte: (< Far. 448) erkek ağaç: (< T. E A. er avān + T. 1773) erkeçsakalı: (< T. (TS. 118) Rizomlu ve çok yıllık bir deniz bitkisidir. mayhoş veya tatlı. Ağz. V. DA. erük. V. tek ve sert çekirdekli yemişi. sarıdan kırmızıya. 253. (TBAS. 342. 271. rīşte. Grunus domestica. erkeç + sakalı. (TS. KMYA. ETA. 1. TBAS. DS. erkek + üzüm) Şırası az çıkan. örük) Gülgillerden. çayır melikesi (TS. GD AT. Eren. yapraklarını döken. Kaşgarlı Mahmut’a göre şeftali. -giller) Almaşık yapraklı ağaç familyası (TS. DS. DS. BTS. IX. 733. 719. 101. 737. kalın kabuklu üzüm (DS. 207. Clauson. 1. II. 137). Batı ve Güney Anadolu’da doğal olarak yayılış gösteren. erkeç üç dört yaşlarında enenmiş erkek keçi. 1502) erkek üzüm: (< T. 1778. kışın yapraklarını döken. 1714) erguvangiller: (< Far. güzel bir süs ağacı. erik gibi yemişlere verilen ortak bir addır. Yaprakları şerit şeklinde. 101. 277. 209. 189) erika: (< ? ) Süpürge otu (TS. Nişanyan.: eriyh. eti sulu. ZBK A. AAT. 222. Orta Türkçede erük olarak geçer. 318. eruk. erkek + ağaç) Yemiş vermeyen ağaç (TaS. erük.316 erguvan: (< Far. (And. 865) Baklagillerden. Nişanyan. mora kadar türlü renkte. Cercis siliquastrum. K A. 719. ısırgan (TBAS. 1. 1 cm kadar genişlikte ve 50 cm kadar uzunluktadır. Tietze. kayısı. 367. 3352. 246. V. Tietze. 1774) . Tietze. K AT. ST AT.

renkli esmer su yosunları (TS. 102) eşekcuğa: (< T. otu) Hint keneviri (TS. beyaz çiçekli ve tüysü yapraklı bir bitki. 1. eşek + ? cuğa) Mantar denilen bitki (DS. Doerfer eşek sözünün büyük bir olasılıkla Türkçe bir türev olduğunu dile getirmiştir. ersün. 101) Ermeni kimyonu: (< öz. er + kurtaran) bk. kısamahmut otu (TBAS. Frenk kimyonu (TBAS. otsu. Bang ve Clauson. -u) bk. 1778) esbalı: (< ? ) Bir çeşit üzüm (DS. eşek + Ar. 101) ersin: (< EAT. V. 729) esrar otu: (< Ar. 1789) . Eren. er + yeten) Beyaz incirden daha büyük ve sivrice. -ı) Çok yıllık. 1789) eşek baldıranı: (< T. V.317 erkurtaran: (< T. -sı. su + ? yosun + T. bā ilā + T. V. V. V. Kökeni karışıktır. -ek küçültme ekiyle yapılmış bir türev olduğunu yazmıştır. Eski Kıpçakçada eşek biçimi kullanılır. I. 325) Bir çeşit güzel kokulu bitki (DS. eşek + ? baldıran + T. 138-139”) Bakladan küçük. ersin. Orta Türkçede eşgek. Lecokia cretica. 1789) eşek çıtlığı: (< T. “< eşek Eski çağlardan başlayarak kullanılır (eşgek). kemmūn + T. 731) eşek baklası: (< T. koyu ve alaca renkli büyük bir çeşit fasulye (DS. eş sözünün –gek. erşün. esmer + T. (TBAS. Pedersen’e göre Ermeniceden alınmıştır. is. -ları) Şeritleri bölmeli. 1. kalın rizomlu. eşyek olarak geçer. Ermeni + Ar. yeşil renkli bir cins incir (DS. 1778) esmer su yosunları: (< Ar. eşek + çıtlığı) Düzgün kamış gibi yetişen bir çeşit ot (DS. asrār + T. 1777) eryeten: (< T. Gülensoy. V.

eşek + Ar. 1789) eşek közlemesi: (< T. Ecballıum elaterium. eşek + Far. -i) Kökü tatlı. 1789) eşek kangalı: (< T. V. eşek + dikeni) 60-100 cm yükseklikte. 734. eşek + elması) Yazın yetişen. V. kenger + T. eşek + Far. -ü) bk. çok yıllık. V. encīr + T. ayı gülü (TBAS. yabani. lezzetsiz bir çeşit elma (DS. 1. sarı çiçekli ve otsu bir bitki. 102) eşek inciri: (< T. 1789) eşek kalkanı: (< T. V. iki yıllık. V. -sı) Enginara benzer bir çeşit bitki (DS. 1789) eşek elması: (< T. ħiyār + T. 734. V. 1789) eşek hıyarı: (< T. eşek + eriği) Uçları sivri ve uzun bir çeşit yeşil erik (DS. V. eşek + kalkanı) bk. otsu bir bitkidir. eşek + gevreği) bk. eşek marulu (TBAS. 1789) eşek gevreği: (< T. eşek + Far. eşek kengeri (DS. DS. TBAS. eşek + kömürdeği) Eşeklerin çok yediği bir çeşit ot (DS. eşek + Far. eşek helvası (DS. 1. 1789) eşek kömürdeği: (< T. karalahana büyüklüğünde. 1789) eşek kengeri: (< T. 102) eşek helvası: (< T. V. eşek + ? kangal + T. ĥalvā + T. gul + T. TBAS. V. dalları dikenli bir bitki (DS. eşek + közlemesi) bk. dikenli ve pembe çiçekli. 102) eşek gülü: (< T. (TS. (TS. -ı) Kabakgillerden. tırmanıcı. 102. 1789) .318 eşek dikeni: (< T. Onopordum tauricum. -i) Meyvesi yenmeyen yabani incir (DS. V. eşek kömürdeği (DS. 1789) eşek eriği: (< T. -ı) bk.

eşek + otu) Evliya otu (TS. soluk sarı çiçekli. -sı) Ekin tarlalarında yetişen. kuşekmeği (TBAS. TBAS. Sonchus oleraceus. 1790) . DS. 103) eşek maydanozu: (< T. beyaz papatya (TBAS. sütlü ve otsu bir bitkidir. eşek + yağırı) Meşe ağaçlarının kabuklu ceviz büyüklüğünde. iki yıllık otsu bir bitki. oval bir çeşit siyah üzüm (DS. V.319 eşekkulağı: (< T. makedonesi + T. -u) 10-150 cm yükseklikte. 103. -u) Hardal denilen ot (DS. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. turb + T. (TS. 1. eşek + Far. (TBAS. 1. V. eşek + Far. 734. eşek + Yun. eşek + Yun. 40-250 cm yükseklikte. süsen (TBAS. matutak + T. Melilotus officinalis. V. eşek + memesi) ri taneli. 1. bir veya iki yıllık. siyaha yakın renkte olan meyvesi (DS. 734) eşek papatyası: (< T. V. 1790) eşek yağırı: (< T. eşek + kulağı) Karakafes (TS. 103) eşek marulu: (< T. eşek + Yun. 1790) eşek yoncası: (< T. 103) eşek madımağı: (< T. -si) bk. eşek + Far. (TS. bir veya iki yıllık. -ı) bk. eşek + Erm. 1790) eşek turpu: (< T. navruz (TBAS. nevrūz + T. 1789) eşek navruzu: (< T. papadia + T. V. Anthriscus silvestrisis. 734) eşek lâlesi: (< T. maruli + T. lāle + T. -sı) bk. -u) Maydanozgillerden. eşek + tırnağı) Kesildiğinde süt gibi sıvı çıkaran bir çeşit ot (DS. 103) eşek otu: (< T. 734) eşek memesi: (< T. -u) bk. 1. 103) eşektırnağı: (< T. çiçekleri boyar madde olarak kullanılan. eşek + ? yonca + T.

XII. 1. 1. -ı) Agaricus türlerine verilen genel ad. et + üzümü) Dolgun. 741) etli meyve: (< T. V. yeşil renkli bir çeşit elma (DS. 1800) evcikıran: (< T. 1792) eşşekganağı: (< T. V. ayı mantarı (TBAS. Çayır ve otlaklarda gruplar hâlinde yetişen ve yenen mantar türleri (TBAS. -ı) bk. manitari + T. ten + T. et + Yun. 1801) evlek mantarı: (< Yun. manitari + T. 741) et mantarı: (< T. V. II. et + erik) Çok tatlı ve kırmızı renkli bir çeşit erik (DS. eşek + kanağı) Bir çeşit bitki (DS. bazin (DS. 38) et şeftalisi: (< T. 104) evlenme çiçeği: (< T. avláki + Yun. et + Far. 1798) etli bitki: (< T. V. et + elması) Yazın yetişen. Prunus persica duracina. 1797) eterik: (< T. mīva) Ortası etli ve sulu olan yemiş (TS. sulu üzüm (DS. etli + bitki) Kurak ortamda yaşayan ve dokuları içinde bol su depo eden. hafif buruk lezzetli bir erik çeşidi (DS. 4498) eşi: (< ? ) Nemli yerlerde biten bir çeşit ot (DS. beyaz renkli bir çeşit mantar (DS. 4499) et elması: (< T. V. V. et + Far. evci + kıran) Çok zehirli. -si) Eti çekirdeğinden ayrılmayan bir şeftali türü. 742) etteni eriği: (< T. XII. 587) .320 eşemene: (< ? ) Yabanıl kavun (DS. 1. (TS. -i + eriği) Pembe ve yeşil renkli. yaprakları ve sapları kalın bitki (TS. evlenme + çiçeği) bk. etli + Far. şeft-ālū + T. 1800) et üzümü: (< T.

1. ev(i)rim + çev(i)rim) Papatya (DS. ezertere) Anason (DS. 106) . tavşan kirazı (TBAS. (TS. V. 747) evratı: (< T. V.321 evliya otu: (< Ar. otu) Baklagillerden. evren + Far. evliyā + T. eğilcen + otu) Sulak yerlerde yetişen bir çeşit ot (DS. 1830) ezzezze: (< ? ) Çayırlarda olan karahindiba bitkisi (DS. Ağz. keten (TBAS. 1813) evren gülü: (< T. V. 1831) fakfakı: (< fak + fakı ?) ri ve sulu zerdali (DS. fāre + T. (And. hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki (eşek otu). I. ak sarmaşık (TaS. 172) ezine: (< ? ) Bezelye (DS. V. 1814) eyilcan otu: (< T. V. eğrelti) Eğrelti otu (DS. 74) evrümçevrüm: (< T. V. V. ekşi + gece) Bir çeşit ekşi ot (DS. V. 1841) fare dikeni: (< Ar. ezertene. ezgil) Muşmula (DS.: ezentere. 1821) eysebak: (< iyi + ise + bak) ri taneli bir çeşit üzüm (DS. V. 1830) -Ffadine: (< ? ) Kışlık kavun (DS. 1827) eyşi gece: (< T. 1827) ezeltere: (< ? ). 1828) ezgil: (< T. 1829) ezgin: (< T. V. dikeni) bk. -ü) bk. gul + T. V. V. ezgin) bk. 1831) falemin: (< ? ) Buğday (DS. Onobrychis.

otsu ve tırmanıcı bir bitki. 227. II.A. bir yıllık. 301. 1. 170. Phaseolus vulgaris. SA. V.. E A. Nişanyan. AAT. bir yıllık. şāl) Uzun bir sap üzerinde sıra ile gittikçe küçülerek çiçek açan bir çiçek (DS. saçı) bk. 129. Fatma + Far. fosüla) Baklagiller familyasından. ZBK A. fāre + T. XII. fasille. mavi çiçekli. 129. 764) fatmasaçı: (< öz. 1840) . Gaz. 247. . 761) farşak: (< ? ) Kalın kabuklu üzüm (DS. otu) Sütleğengillerden. 1840) favlak: (< ? ) Yeşil kabuklu ceviz (DS. V. 273. venüssaçı (TBAS. 4505. III. çiçekleri mavi veya kırmızı renkli. taze ve kuru sebze olarak yenen. V. 100. KBAYA.A. BÜYA. pembe ya da mor çiçekli. 381. 42. fasulia + T. V. 150. 1840) favli: (< ? ) Bir çeşit üzüm (DS. 764. KMYA. 267. 240. 1837) fasulye: (< Yun. barbunya. DS. 1838. 53. (TS. Anagallis. Ağz. 106) fare otu: (< Ar. KYA. III. 761. 390. fasulya. ADYA. 109. 111. 1. T YA. (And. AA.A. BTS. 243. -giller) Kapalı tohumlu. V. fasēlos. is. V. 127). Erz. Ka. 113. fasuliya.A. fat ?) Zakkum ağacı (DS. iki çenekli.Y. kulağı) Çuha çiçeğigillerden. 273. 1840) fattak: (< Ar. fāre + T.322 farekulağı: (< Ar.. 1. 319. Krş. 154. horoz gibi birçok türleri bulunan. 127..Y. ayrı taç yapraklı çiçekli bitkiler familyası (TS. 234. 213. is. ETA. (TS. 222. meyveleri legümen tipte. Fatma + T. 474. 163. beyaz. tohumları fare zehiri olarak kullanılan bir bitki (TS. 221. fasile. fasülye. 106) fatmaşal: (< öz. 1. tohumu kuş yemi olarak kullanılan. TAYA. fasilya. çalı.: fasılya. fasulia = EYun. otsu ve çıplak bitkilerdir. DS. 12. Ayşe kadın. TBAS. 164) fasulyegiller: (< Yun.. K AT. 135. 109.

otsu. V. 1. V. 1. iki ya da çok yıllık. DS. beyaz veya pembe çiçekli. (TS. 1. park ve bahçelerde süs için kullanılan iri gövdeli bir bitki. taç yaprakları 4-5 parçalı olan. Eren. Arapça yoluyla Rumca vasilikon’dan geldiği anlaşılıyor. dikenli. çiçekleri toplu hâlde ve bir simetrili. 144) Ballıbabagillerden. 1845) ferik: (< Ar. 1846) fesçitarağı: (< öz. is. Akdeniz ülkelerinde yetişen. Fenike + Fr. V. is. 939) Taze fasulye (DS. 130. aken tipi meyveleri olan. bir. -çi + tarağı + -giller) Yaprakları karşılıklı ya da dairesel dizilişli. 769) fenerit üzümü: (< ? fenerit + T. 1843) Fenike portakalı: (< öz. -ı) Fenike ve yöresinde yetiştirilen sulu ve kokulu bir tür portakal (TS. TBAS. felix) Palmiye yaprağına benzeyen. Dipsacus laciniatus. V. (TBAS. basilikos < basileus. şaraplık bir çeşit üzüm (DS. çi + tarağı) 2 m kadar bir boya erişebilen. ülkemizde 10 cins ve 200 kadar türle temsil edilen. 1. 771) feren: (< ? ) Lahana (DS. Fes + T. vasilikon < vasilikos = EYun. ince kabuklu. 106. (TS. iki yıllık. portugal + T. otsu. Ocimum basilicum. ovaryum alt durumlu. 4502) feliks: (< Lat. Phoenix canariersis. 223) fesleğen: (< Yun. beyaz veya soluk pembe çiçekli bir bitkidir. V. nadiren çalımsı bitkiler (BTS. XII. üzümü) Kırmızı renkli. 3193) . er dişi. ferį k. 775. Fes “Fas ülkesi” + T. Nişanyan. yaprakları güzel kokulu.323 felika: (< ? ) Çiçeksiz lahana (DS. 106) fesçitarağıgiller: (< öz. is. 1848. çanak yaprakları 5-10 tane. 10-40 cm yükseklikte. MBTS. TaS. bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi.

fundu + Yun. T YA. 780) fısırgan: (< T. Euphorbia apios. 1858) fıska: (< ? ) Olmamış incir (DS. fundu ~ OYun. 111. 778.: bunduk. 107. Ağz. (TBAS. çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı (TS. III. fınduk. fısdık. 231. Nişanyan. üzümü) Fesleğen gibi kokan bir çeşit üzüm (DS. AA.. fakat çok acı olan bir çeşit biber (DS. 263. TaS. 1. 231. DS. 3503) . 60. BTS. püste) Antep fıstığı. vasilikon + T. ST AT. 155. GD AT. Gaz. 104. III. fıstuk. V.324 fesleğen üzümü: (< Yun. 782. 85. K AT. 1851. fustu ~ Far. TBAS. TBAS. vutsí + T. 76. KMYA. 86. fustuk. 280. 223. fındıħ. otsu ve zehirli bir bitkidir. 2364. aslanpençesi (TBAS. 1606. (And. yumrulu.: fısdıħ. otu) 30 cm kadar yükseklikte. 107) fırıldak çiçeği: (< T. 76. IX. K AT. Ka. 1.Y. 131).A. VII. 155. 107) fındık: (< Ar. 131). (TS. fıstıħ.A. fısırgan) Güzün yetişen patates (DS.. 308. 320. pistek “şam fıstığı”. otu) Diken çileği. Ağz. ADYA. Ka. 703) fındık biber: (< Ar. AAT. 359. 104. BÜYA. AAT. böğürtlen (DS. TaS. ZBK A. 1. I. AVA. nişastalı ürünü. pipéri) Küçük. 1853) fındık otu: (< Ar. (And. 1859) fıstık: (< Ar. 107) fık otu: (< ? fık + T. V. V. 45. 148. 1848) fıçı otu: (< Yun. fırıldak + çiçeği) Çarkıfelek (TS.A. 107.Y. AVA. DS. hındık) Kayıngillerden. Pontikon karion “Karadeniz cevizi”. 152. BÜYA. fundu + T.. Corylus avellana. beyaz sütlü. Nişanyan. V. V. kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık ve bu ağaççığın sert bir kabuk içinde bulunan yağlı. 279. 276. otu) bk.

83. ADYA. ZBK A. 132. 107) ficik: (< ? ) 1.. GBAA. 784) fiğ: (< Yun. V. 224) fışfış: (< fış + fış) Zerdali (DS. Ağz. iğne yapraklı. 1859) fışıldayık: (< T. 961) (And. 1607) filbahar: (< Far. filbahri. -ı) Çamgiller familyasından. 1. (And. 1. 1. EYAD. TaS. 279.: filbahri) Taşkırangillerden. 79. (TS. TBAS. 107. Eren. Ağz. 785. Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan bir ağaç türü. 786) fil elması: (< Ar. fışıldayık) Bir çeşit büyük boylu ot (DS. 25 m kadar boylanabilen. hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki. (TS. fiton bitki < EYun. fūl-bahār. Eren. akasma. ülkemizde Doğu Karadeniz. DS. MBTS. 1607) fide: (< Yun. < YUN. 1. Ağacın filizi. phideia) Bahçıvanlıkta yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek (TS. otu) bk. Turunçgillerden. TaS. 145). Başka bir yere dikilmek için bulunduğu yerden çıkarılan taze ağaç. phyt-. her dem yeşil. GD AT. Ekinler arasında yetişen fiğe benzeyen bir çeşit ot (DS. Marmara. Pinus pinea. pīl + T. T YA.325 fıstık çamı: (< Ar. Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni. deniz seviyesinden 350 m kadar olan yüksekliklerde yetişen. AAT. Nişanyan. 1863) fidan: (< Yun. 1. V. 1. 2. 221. Bu ağacın yenilen meyvesi. ilkbaharda beyaz ve güzel kokulu çiçekler açan. V. 328. V. 2. AAT. koyun otu (TBAS. 784. 1860) fıtık otu: (< Ar. 14. 1. 117. 787) . III. 783. 86. (TS. 1864. fustu + şam’ + T. Vicia sativa. phyton bitki < phyein.: fik) Baklagillerden. 2. dikme (TS. Philadelphus. elması) 1. park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaççık. Hindistan’da yetişen bir ağaç. (TS. 1. Feronia elephantum. fiton. fīl ~ OFar. 145) 1. BTS. fıt + T. 785. III. TS.

1. Fenike + T. tırmanıcı. Juniperus phoenicia.. 790) firfil ağacı: (< Ar. + T. 1. sürgün (TS. kulağı) Yılan yastığıgillerden. 2. Yonca otu (DS. Böğrülce. yaprakları pulsu ve kışın kalıcı. (TS. ana yurdu tropikal Amerika olan.< *bhel. V. filiz < filo = EYun. V. Vigna unguiculata. pīl + T. 789. firfį r < Yun. 787) filye: (< ? ) Sardunya çiçeği (DS. Caladium. Nişanyan. “< Ar.bitki bitmek. is. V. Firavun “eski Mısır hükümdarı” + Far. V. phyllon yaprak ~ HAvr. ülkemizde Muğla civarında yetişen çalımsı ya da ağaçsı bitki. MBTS. fīl ~ OFar. pembe veya kırmızı çiçekli. 2. V. bir yıllık otsu bir bitkidir. 227) fink: (< ? fink. XII. 1. (TBAS. 1. ardıcı) Servigiller familyasından. kökü yumrulu bir süs bitkisi. Biber. 4504. is. Baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki (DS. 1867) fink baklası: (< ? fink + Ar. firfį r < Yun. 1. filisa yaprakçık. 966) 1. -sı) 30-300 cm boyunda. TS. V. 108) Firavun inciri: (< öz.326 filfil: (< Ar. bā ilā + T. *bhol-yo. 1866) Finike ardıcı: (< öz. pirpirim ?) Bir çeşit çiçek (DS. deniz seviyesinden 400 m kadar olan yüksekliklerde. 787) filkulağı: (< Ar. Nişanyan. Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilir. 133) 1. MBTS. 1866) fin: (< ? ) Yaban bezelyesi (DS. DS. (BTS. 133) Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak. -i) Frenk inciri (TS.. beyaz. 1869) . firfį r < Yun. encīr + T. 1869) firfirim: (< krş. ağacı. 966”) Kavak ağacı (DS. 1865) filiz: (< Yun. 1.

795) foskulak: (< fos “ses taklidi” + T. -ı) bk. çamlar arasında yetişen. 1879) Fransola: (< öz. V. beyaz renkli ve boru gibi çiçek açan bir bitki (DS. V. DS. V. pos mantarı (TBAS. 130) fotanak: (< ? ) Karalahanaya benzeyen. böğürtlen (DS. (And. is. bitki örtüsü. 108) fosul: (< fos + T. “< fos ‘çürük. 4504. Fransola) Güzel kokulu. boş. fıŧrį. V. fuska) Diken çileği. arpacık soğanı (DS.: fisko. 1868. -ul) Pişmiş armut (AA. TBAS. 1. Ağz. Frenk patlıcanı). 976”) Mantargillerden. 108) fiskilen: (< ? ) Erik (DS. is. V. 1880. 1. temelsiz’. MBTS. fleole. 1871) fiske: (< ? ). (DS. içinde siyah toz bulunan bir çeşit mantar (DS. 1878) föü: (< ? ) Beyaz taneli çok ürün veren bir çeşit üzüm asması (DS. 1.327 fisil: (< ? ) Küçük soğan. değirmi yapraklı ve yalnız çorbası yapılan bir bitki (DS. V. XII. 957) Ökse otu (DS. 1. 795) flora: (< Lat. 1872) fitri: (< Ar. V. MBTS. flora) Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi. küçük bir çayır otu (TS. UA. 1879) Frenk: (< öz. phleole) Buğdaygillerden. V. Frenk) Domates (Frenk elması. V. kulak. manitari + T. kof. 110) . bitey (TS. 1874) fleol: (< Fr. 1877) fos mantarı: (< fos + Yun.

bir yıllık. ülkemizde Güney ve Güneybatı Anadolu’da yetişen. -i) Kaktüsgillerden. otsu. Frenk + Far. V. V. -i) Küçük. 803. benefşe + T. lahano + T. is. is. kırmızı. çileği) Kokusuz. (TS. is. Frenk + Ar. is. sonbaharda yaprakları güzel bir renk alan süs sarmaşığı. Hesperis. Frenk + Yun. pipéri + T. kemmūn + T. makedonesi + T. yuvarlak ve çok acı bir çeşit biber (DS. is. meyveleri baharat olarak kullanılan. Carum carvi. Frenk (DS. 109) Frenk menekşesi: (< öz. Frenk + Ar. is. -sı) Brüksel lahanası (TS. sarı çiçekli bir bitki. bādincān < Far. kırmızı iri meyve veren çilek türü (TS. 1. Opuntia ficus-indica. elması) bk. (TS. 1. Frenk + Yun. 1869) Frenk çileği: (< öz. encīr + T. asması) Asmagillerden. Frenk + T. 803. is. çok yıllık. 108) Frenk kimyonu: (< öz. çok yıllık. TBAS. 802) Frenk biberi: (< öz. 1.328 Frenk asması: (< öz. 109) Frenk lahanası: (< öz. kalın kabuklu ve tatlı yemişi olan. salata ve salçalarda kullanılan. tüylü ve beyaz çiçekli bir bitki (TS. (TS. 803) Frenk maydanozu: (< öz. 1868) . Frenk (DS. çiçekleri güzel kokulu bir süs bitkisi. 1. Frenk + Far. is. -ı) bk. TBAS. is. 803) Frenk patlıcanı: (< öz. 1. is. 1868) Frenk inciri: (< öz. (TBAS. -u) Maydanozgillerden. beyaz veya pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. Frenk + T. Ampelopsis. 1. V. -si) Turpgillerden. Frenk + T. bādingān + T. Frenk + Yun. yaprakları etli ve yayvan dikenli. -u) 20-80 cm yükseklikte. 803) Frenk elması: (< öz.

gelgitli denizlerin kayalıklara yakın yerlerinde yetişen esmer bir yosun (TS. TBAS. azelya. 109. bahçelerde yetiştirilen. 233) Frenk yemişi: (< öz. 805) furuş: (< ? ) Çok olgunlaştığı için üzeri buruşuk olan incir (DS. bayağı funda veya süpürge çalısı. is. yaban mersini. 1. is. Casmin sambac. fūl) 1. fondo. is. fougero) Eğrelti otu. Frenk inciri (TBAS. 805. Taşkırangillerden. 2. ülkemizde altı türü bulunan. (TS. 804) fulya: (< öz. -giller) Su yosunlarından. birçok türü bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği. Frenk + T. 805) fundagiller: (< t. 1. aşk merdiveni (TS. böğürtlen (TBAS. BTS. 139) Nergisgillerden. yemişi) bk. fondo + T. V.329 Frenk üzümü: (< öz. üzümü) 1. Nişanyan. Narcissus jonquilla. ülkemizde 8 cins ve 19 türle temsil edilen. fukus + T. 804) ful: (< Ar. 109) fujer: (< Fr. Otranto (Pulia) fatihi Gedik Ahmet Paşa tarafından 1481 yılında stanbul’a getirilmiştir. 139) Süpürge otu (TS. -giller) Fundalar takımından. 234) fundalar: (< t. 1. yaprak döken. 1. parçalı yapraklı ve kırmızı meyveli bir çalı bir çalı. 804) fukuku: (< ? ) bk. 1. soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri. -lar) Fundagillerle birlikte bunlara benzeyen daha başka familyaları da içinde toplayan bir bitki takımı (TS. nadiren dökmeyen. 1. Nişanyan. 1. (TS. Frenk + T. Küçük taneli bir bakla türü. 109) fukusgiller: (< Lat. Taşkırangillerden. dikensiz. koca yemiş gibi çoğu her zaman yeşil birçok çalı ve ağaççığı içine alan bir bitki familyası (TS. BTS. 804) funda: (< t. 803. Puglia ‘Güney talya’da bir bölge adı’. fondo + T. Fibes nigrum. (TS. 1. 1880) .

VI. 132) gara fatma: (< T. Fatma) Kökü yenen bir ot (DS. 990) Gelincik (DS. kırmızı ve yeşil saplı. ādime) Tere (DS.: gafete. VI. MBTS. parmak) Güzel kokulu parmak üzümü (DS. XII. VI. VI. kadın + T. Ağz. kapçık + Yun. VI. kaba + iğde) Kaba iğde (DS. 1. (And. 300-500 tanesi bir arada olan bir ot kökü (DS. is. 1890) gadın budu: (< Soğd. 1895) galdırık: (< ? ). 1893) gak: (< ? ). VI. kara + öz. fasulia) Kabuklu fasulye (AA. ses taklidi kelime olabilir”.: galdirik. 1904) gane: (< ? ) Havuç (DS. VI. galdireyik. 1890) gagaç: (< gagaç < gaga “kökü belli değildir. 1890) gādime: (< Ar. VI. VI. gavete) Domates (DS. 1885) gabide: (< T. galdurayak. 1899) galete: (< ? ). VI. yenen bir bitki (DS. (And. VI. 1892) gaggoç: (< ? ) Tarlada yetişen.: gaħ) Yabani armut. kadın + T. 1885) gadın barmak: (< Soğd. 1910) gapcuħ fasille: (< T. Ağz. 1918) . VI. (And. 4506) galo: (< ? ) Şeker pancarı (DS. ahlat (DS. Ağz. VI. 1900. galdirek.330 -Ggaber: (< ? ) Gürgen ağacı (DS. DS. budu) Biçimi uzun olan karpuz türü (DS. galduruk) Tüylü ve geniş yapraklı.

lāle) Karalâle (DS. bur(u)nu) Meyveleri karga gagasına benzeyen bir ot (DS. VI. 1920) garan: (< ? ) Maki cinsinden bir bitki (DS. VI. 1925) . kavunu) Zehirli bir ot (DS. 1920) gara ot: (< T. 1921) gardenya: (< Fr. sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi ve bu ağaççığın güzel kokulu çiçeği. Ağz. 1. VI.331 garagavuk: (< T. VI. garagavuħ) Beyaz kökü olan ve yenen bir ot (DS. VI. 1925) garğa kavunu: (< karga + T. VI. 814) garellik: (< ? ) Gövdesi köşeli ve yaprakları tüylü bir çeşit ot (DS. kara + Far. gardenia) 1. (And. VI. Gardenia. Kök boyasıgillerden. kara + yağı) Sulak yerlerde ve ark kenarlarında yetişen bir bitki (DS. VI. VI. 2. VI. (TS. kara + ? ħan). (And. 1923) garğaburnu: (< karga + T. ulb + T. MBTS. Ağz. 1919) garalâle: (< T. VI. 1918) garaħan: (< T. kara + kavuk). 1921) garayağı: (< T. (And. 1920) garan kulpu: (< ? garan + Ar. 1919) garahülü: (< T. -u) Bahçelerde yetişen bir ot (DS. garagavlık. 1578”) Baklagillere benzeyen ve çayırlarda yetişen bir çeşit bitki (DS. VI.: garagavık. Ağz. 1919) garamsa: (< ? ). kara + ot) Şiddetli ağrılara ilaç için kullanılan bir çeşit ot (DS.: garamsal) Maydanoz (DS. “< karga ‘ses taklidi kelime’. kara + ? hülü) Karadut (DS. VI. 1922) gargakülülü: (< karga + ? külülü.: garaħat) Küçük fundalıklarda ağaçların üzerinde olan salkım şeklinde bir bitki (DS.

kav(u)ruk) Büyük köknar ağacı (DS. Ağz. kartlı) Süs için kullanılan. karmak ?) Kara dut (DS.: gasıl) Hayvan yemi olarak kullanılan ve başakları olgunlaşmadan biçilen arpa (DS.332 garık: (< ? ) Baharda erken yetişmesi için dikilen soğan (DS. VI. arīb + T. kavun + Far. 30 metreye kadar uzayabilmektedir. 1934) gavcar: (< ? ) Çok hafif ve lifli olan sapından şişe tıpası yapılan bir çeşit bitki (DS. 1941) gavşak (III): (< T. kabağa benzer yuvarlak bir bitki (DS. emrūd + T. VI. VI. 134) . 1938) gavruk: (< T. kav(u)şak) Buğday tarlalarında bulunan pembe ve sarı çiçekli bir çeşit ot (DS. VI. 1940) gavşak (I): (< T. VI. 1926) garip: (< Ar. 1932) gaşşak: (< ? ) Kamış cinsinden bir bitki (DS. 1941) gavun armudu: (< T. -u) Kavun armudu (AA. VI. Gövdesinin ince ve elastik olması. arīb) Krizantem çiçeği (DS. 1941) gavşak (II): (< T. 1931) gasil: (< ? ). kav(u)şak) Kestane (DS. 1927) garipler urganı: (< Ar. üzeri gri çizgili bir ağaç (DS. 4507) gartlı: (< T. -ler + urganı) Bitki liyan (tırmanıcı) özelliğinde olup. VI. 223-229) garmak: (< T. XII. VI. (And. Periploca graeca. urgan gibi kullanılmasından dolayı bu ismi almıştır. kav(u)şak) Tohumunu kabarcıklı bir zar içinde saklayan. VI. (Duran. VI.

beyaz veya pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. kāfir veya Far. azel + T. -ı) Eşek hıyarı (DS. sarmaşık (TBAS. MBTS. 1945) gazelboynuzu: (< Ar. otu) Kayalık yerlerde yetişen. 112) gâvur tilkişeni: (< Ar. -i) bk. -sı. kāfir veya Far. 823) gecebiten: (< T. VI. DS. domuz baklası (TBAS.333 gâvur baklası: (< Ar. çok yıllık. kiçe + biten) bk. -ı) bk. 1. kayın + anacık) Sarı çiçekleri olan dikenli bir ot (DS. 866) gâvur pancarı: (< Ar. 1. kapari + T. bā ilā + T. kara topalak (TBAS. gebr + Ar. 1955) gebre otu: (< Yun. ħiyār + T. kāfir veya Far. Dictamnus albus. azel + T. gebr + Far. gece < ET. otu + -giller) Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya (TS. 112) gâvur haşhaşı: (< Ar. gaz + T. 112) gaynanacuħ: (< T. DS. gebr + ? tilkişen + T. boynuzu) bk. (TS. otu) Baldıran otu (DS. 1956. III. yılanyastığı (TBAS. -ı) bk. (TBAS. kāfir veya Far. 1957) gebre otugiller: (< Yun. gebr + Erm. 112) gazel otu: (< Ar. 112) gazotu: (< Fr. otu) Kuzey Anadolu bölgesinde yetişen. VI. soğanı) bk. gebr + Ar. VI. 823. 1. gebr + T. banjar + T. ħaşħāş + T. kāfir veya Far. VI. dağ sümbülü (TBAS. “Ar. kāfir veya Far. (kebere). kapari + T. 112) gâvur soğanı: (< Ar. Capparis. gebr ‘ateşe tapan’ . ilaç yapımında kullanılan ve sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki. ban otu (TBAS. 1004”) bk. 159) . kāfir veya Far. sepik (TBAS. 112) gâvur hıyarı: (< Ar.

113. 1958) gecem: (< T. DS. otsu bir bitkidir. geceleri açan pembe renkte bir çeşit çiçek (DS. 230) gehte: (< ? ) Bir çeşit üzüm (DS. VI. pembe veya beyaz çiçekli. 1. renk otu (TBAS. Mirabilis jalapa. 1959) gecesefasıgiller: (< T. śafā + T. VI. vatanı tropikal Amerika olan. VI. 1977) geliç: (< T. 1974) gelemir buğdayı: (< ? gelemir + T. gece + Ar. geh+a+reng) bk. iki yıllık. śafā + T. -si) 100 cm kadar yükselebilen. gece + Ar. VI. 1971) gelegemri: (< ? ) Kalın kabuklu bir çeşit üzüm (DS. 824) geharenk: (< Far. küçük kokulu çiçekleri gece açan otsu bir bitki. geli) Ardıç ağacının meyvesi (DS. VI. gece + gündüz + çiçeği) lkbaharda açılan ve gece güzel koku yayan bir çeşit çiçek (DS. buğdayı) Küçük sarı buğday (DS. śafā + T. VI. -sı + -giller) Örnek bitkisi gecesefası olan bir bitki (TS. VI. gece + Far. bahçe ve parklarda yetiştirilen. kökü derinlere kadar giden boğumlu bir çeşit ot (DS. gece + Ar. 1977) . (TS. 824. TBAS. 1959) gece menekşesi: (< T. gecem) Bir çeşit küçük elma (DS. 1959) gecesefası: (< T. benefşe + T. 1975) geli: (< T. VI. Çiçeklerinin gece açması nedeniyle bu ad verilmiştir (TBAS.334 gece gündüz çiçeği: (< T. gündüz + Ar. geliç) Ayrık otu cinsinden zehirli. 1. 113) gece sefa gündüz cefa: (< T. VI. cefā) Gündüzleri kapanan. -sı) ki çeneklilerden.

241) gelincik mancarı: (< T. BTS. 832. VI. gelincik + -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. gelin < ET. gelin + eli) Gelincik çiçeği (DS. 832) gelincik: (< T. TBAS. 1. VI. gelin + T. 1980. III. 1980) gelinfeneri: (< T. gelincik) Yazın kırlarda. 243. haşhaş. emrūd + T. 1. 1980) gelindüğmesi: (< T. 832) gelindili: (< T. 1. TBAS.335 gelinarmudu: (< T. -u) Allı ve küçük bir çeşit armut (DS. genelde tek çiçekli ve ışınsal simetrili. II. 1979) gelinboğan: (< T. gelinparmağı (TBAS. 1978. ülkemizde ise 5 cins ve 45 kadar türle temsil edilen. boğan) Bir ahlat türü (TS. Fritillaria imperialis. 241. 832) gelingüldüren: (< T. kelin + Far. ETA. VI. VI. 114) gelineli: (< T. DS. VI. -ı) Yenilir bir çeşit ot (DS. gelin + güldüren) Portakalgillerden güzel kokulu bir ağaç (DS. içine gelincik. Papaver rhoeas. gelin + Yun. gelin + elması) Kırmızı. gelin + düğmesi) bk. kırlangıç otu gibi bitkileri alan familya (TS. VI. gelincik + Erm. 348. BTS. 1980) gelin çiçeği: (< T. VI. gelin + dili) Yaprağı mısır yaprağına benzeyen. dünyada 28 cins ve 250 kadar türle. kırmızı ve kokusuz çiçekleri olan bir çeşit saksı çiçeği (DS. büyük bir çeşit elma (DS. (TS. (TS. kırmızı ve otsu bitki. TaS. gelin + çiçeği) Zambakgillerden bir bitki. banjar + T. 113. 60 cm kadar yükselebilen. özellikle ekin tarlalarında yetişen. -i) Kuş kirazı (TS. 114) gelinelması: (< T. 1. 1980) . yaprakları almaşlı. 832. phanari + T. 1. 1627) gelincikgiller: (< T. OAAD.

çok yıllık ve otsu bir bitki. VI. gelin + güveyi + elması) Tatlı. 2. TaS. yenilir bir çeşit mantar (DS. gelin + Far. 1979. 114) gelintırnağı: (< T. VI. Ayva ağacına benzeyen. gelincik (TBAS. kırmızı elma (DS. manitari + T. DS. tellice (TBAS. 833. III. 1982) gelinyemişi: (< T. VI. gelin + yemişi) 1. Sarı papatya. VI. 1. DS.336 gelin gülü: (< T. çuha çiçeği (TBAS. -u) Kırmızı renkte bir çeşit çiçek (DS. çiçeklerinin ucu mor. Uzun taneli bir üzüm türü. 114. manitari + T. -ü) bk. 114) gelin güveyi elması: (< T. kadın) bk. fasulyeye benzer meyve veren bir çeşit ağaç (DS. 2. 113) gelin mantarı: (< T. -i + Yun. VI. (TS. 833) gelinparmağı: (< T. yaprakları etli. sarı çiçekli. 1980) gelinkadın: (< T. Rozet yapraklı. dipleri beyaz bir çeşit çiçek (DS. 1981. -ı) bk. gelin + parmağı) 1. Sempervivum armenum. gelin + saçı) bk. mūm + T. 1981) gelin otu: (< T. zehirli mantar (TBAS. gelin + yanağı) Portakal renginde. gelin + Far. 1627) gelinsaçı: (< T. bostanbozan (TBAS. tel + T. 114) gelinteli mantarı: (< T. -ı) bk. VI. 114) gelinmumu: (< T. gelin + otu) Güveyfeneri (TS. 1982) gelinyanağı: (< T. gelin + Erm. gul + T. çiçekleri mor renkli. gelin + Soğd. 1982) . gelin + tırnağı) Baharda kırlarda açan. gelin + Yun. VI. TBAS. 1.

(And. 1994) gercik: (< ? ) Böğürtlen (DS. 1990) genegerçek otu: (< T. 841) gerçemek: (< ? ) lkbaharda yetişen. (TS. “gen < ET. çok sulu bir çeşit bitki (DS. 115) gerensi: (< ? geren + T. MBTS. 1028”) bk. renk otu (TBAS. gene < yine + Ar.337 gemre: (< ? ). MBTS. 114) geneç: (< T. VI. 114) genegerçek: (< T. 1995) gerçek mantarlar: (< T. deniz börülcesi (TBAS. bā ilā) Üzeri benekli bir çeşit ufak fasulye. gence. manitari + T. -si) Acı badem (DS. siyah bir çeşit üzüm (DS. VI. 1995) gerdenge: (< ? ) Çalılık yerlerde bulunan bir çeşit diken (DS. VI. Peronospora viticola. VI. kiŋ ‘geniş’. gene < yine + gerçek + otu) bk. 2. Ağz. 1990) gerce: (< ? ) Sarmaşık türünden bir çeşit bitki (DS. -lar) Bağlarda mildiyu hastalığını yapan emeçleri iyi gelişmiş mantarlar. Hint yağı tohumu (DS. 1999) . 1. 1. 1035”) bk. VI. 1987) gence: (< T. 1. gerçek + Yun. Beziryağı çıkarılan bir çeşit bitki. 115) geren otu: (< ? geren + T. gene < yine + gerçek) 1. yaprakları dikenli ve uzun kökü havuca benzer. Hint yağı ağacı (TBAS. 114) genepakla: (< T.: gemri) Son turfanda yetişen sert kabuklu. geneç) bk. VI. “< geren ‘kökü belli değildir’. dikeni. otu) bk. 1996) geren dikeni: (< ? geren + T. VI. VI. börülce (DS. renk otu (TBAS. abdestbozan otu (TBAS.

TaS.338 gergendi: (< ? ) Kiraza benzer bir çeşit meyve (DS. akdiken (TS. VI. 2014) gevriyen: (< T. 848) . III. 1. 2009. VIII. gevreyen) Bir buçuk metre boyunda. 1. 755). 243. 2005) gernik: (< ? ) Başak taneleri siyez gibi kabuklu olup. Ağz. 477.: gevreyük) Hayvanların yediği sütlü bir çeşit ot (DS. VIII. 116.. (TS. Ağz. dikenli ve yastık biçiminde dağ bitkileri. VI. kestane yaprağına benzer bir çeşit ot (DS. VI. Erz. 2687. 2015. 1676) geveş: (< ? ) Kiraza benzeyen. (And. . (And. 2778) geyik dikeni: (< T. 2010) gevrecik: (< T. Krş. çok yıllık. Gaz. III. 2000) germesik: (< ? ) Yabani kızılcık (DS. fakat ondan iri ve parlak olan. 847.A.: keyik) Mavi çiçekli bir çeşit çiğdem (DS. Eren. VI. gevre(k)cik) Kayalık yerlerde yetişen kokulu bir çeşit bitki (DS. 155).: gevenur.A. bīşa) Bir çeşit meşe ağacı (DS. DS. geyik elması (DS. Clauson. 2015) geyik: (< ET. VI. 2014) geyicek: (< T. 2013) gevreyik: (< T. geyi(k)cek) bk. VI. keven) Baklagillerden. III. DS. bulgur yapmaya yarayan bir çeşit buğday (DS. Astragalus. TBAS. 155.Y. 2006) geven: (< Kökenini bilmiyoruz.. 2775. Ağızlarda keven biçimi de yaygın olarak kullanılır. Eren. 456. VI. Ağz. DS. kavan. meyve veren bir çeşit dikenli çalı (DS.A. (And. 2005) germeşe: (< ? ger + Far. VI. geyik + dikeni) bk. 133. gevreyik). VI.. keyik. VI. VI.

otsu ve çiçeksiz bitkiler. Meyvelerinin dışı tuz tadındadır. ortası mor bir çeşit çiçek (DS. Dictamnus fraxinella. 2467) . Yörede geyiklerin besin kaynakları arasında bulunan bu bitkiye “geyik tuzu” denilir. 1. AVA. gez menni denen kudret helvası ve sarı boya elde edilen bir tür dişbudak ağacı. geyik + dili) Eğrelti otugillerden. geyik + tuzu) Yetiştirilen nohut bitkisine çok benzemektedir. 2015) geyik göbeği: (< T. 848. Scolopendrium officinale. VI. 1. geyik + elması) Yabani elma (DS. tereye benzer bir ot (TBAS. geyik + göbeği) Dağlarda biten boz renkli. VI. Ağz. Chroogomphus rutilus. 117) gıcı: (< gıcı “ses taklidi”). çok yıllık. 1044) gezer: (< T. (TBAS. geyik + sırtı) Geyik tüyü renginde. gez + ağacı) Ege ve Akdeniz sahillerinde yetişen. 848) geyiksırtı: (< T. TBAS. 223-229) gez ağacı: (< T. (Duran. 117. 116) geyik elması: (< T. Cicer isauricum. DS. 1. yenilen bir çeşit mantar (DS. VIII. (TS. TaS. yaprakları uzunca dil biçiminde. IV. bahçelerde süs olarak yetiştirilen ıtırlı bir bitki.: kıcı) Tarlada biten ve yenilebilen. 2782. VI. Fraxinus ornus. ısırgan (TBAS. (TS. (And. rizomlu. (MBTS. Kuzey ve Batı Anadolu’nun kıyı kesimlerinde yetişen. manitari + T. gez + gez) bk. geyik + Yun. geyik + otu) Sedef otugillerden. 116) geyik otu: (< T. 2016) geyik tuzu: (< T. gezer) Havuç (DS. 2022) gezgez: (< T.339 geyikdili: (< T. 323) geyik mantarı: (< T. -ı) Bolu bölgesinde yetişir ve bölge halkı tarafından yenir. VI. 2015.

2026) gıcık otu: (< T. cevz) Yeşil kabuğundan kolay ayrılan. ısırgan (TBAS. -ı) ri yapraklı ve dikenli bir çeşit ot (DS. VI. 2048) . VI. gıcıktan + otu) bk. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Silene alba. bir veya çok yıllık. DS. gıcıgıcı (TBAS. “< gıcı-mak ‘kaşınmak’. 117) gıldikli yonca: (< ? gıldikli + yonca) Yuvarlak tohumlu bir çeşit ot (DS. 117) gıcime: (< T. mahsul”) Ceviz (DS. fındık büyüklüğünde. gıcime). MBTS. MBTS. 1. uyuz otu (TBAS. 2043) gılla: (< Ar. VI. ilāf + Ar. ilkbaharda yetişen bir çeşit yabani ot (DS. gıcıma < gıcı-ma. olgunlaşmış ceviz (DS. 1046) bk. 2. 2043) gıli gıli: (< ? gıli + gıli) 1. 117) gıcık hardalı: (< T. VI. 2041) gılıf ceviz: (< Ar. 30-80 cm yükseklikte. 117. sapı oyularak yenilen bir çeşit ot (DS. 1. galle < gılāl “tahıl. VI. glik (2).340 gıcıgıcı: (< gıcı + gıcı) Dağlarda yetişen. (DS. gıcıgıcı (TBAS. 2043) gımı: (< ? ) Yaprakları maydanoza benzeyen. VI. 2045) gıncırop: (< ? ) Kökü yenen. bk. VI. VI. gıcık. 1046”) bk. gıcık + otu) bk. gıcık + Ar. 2042) gılımboz: (< ? ) Pancar (DS. 117) gıcıkdan otu: (< T. 2025) gıcık: (< T. (TBAS. ħardel + T. Ardıç ağacının meyvesi. (gıcı. VI. gıcık < gıcı-k.

kral + T. günlük. 2052) gırçıl: (< T. kıvışkan + otu). diminitis) Bir çeşit meyve (DS. 2. VI. kıbıçkan. ağacı) Akasya ağacı (DS. DS. 2069) . 1681”) Kahverenkli bir çeşit fasulye (DS. Silene vulgaris. kırçıl < kır + -çıl. VI. VI. 2065) gıyık: (< T. 2. çok yıllık. “< kırk ‘Eski Türkçeden beri kullanılır’. otsu bir bitkidir. Ağz. VI. 1678) Dağda taşlık yerlerde yetişen buğdaygillerden bir bitki (DS. 2060) gırnık: (< ? ) Tohumları dışarıda ve dikenli olan bir ot (DS. VI. -ıl) Suyu olmayan dağlarda yetişen. 2067) gıyşak: (< T. 2055) gırħgünnüyh: (< kırk + T. kıbışkan) 80 cm kadar yükselebilen. MBTS. VI. (And. 2061) gıvışgan otu: (< T.: çığıştak. kırlangıç) Küçük ve güzel kokulu süs kavunu (DS. kıy(ı)şak) Yapraklarından yemek yapılan. VIII. beyaz veya kırmızı çiçekli. 2781) gıyan: (< ? ) Alçak yerlerde yetişen bir çeşit saz (DS. VI. VI. kamış cinsinden ince saplı bir çeşit ot (DS. kıyık) Hasır dokunurken ip olarak kullanılan bir çeşit ot (DS. 2057) gırlangeç: (< T. 2061) gırtıl: (< gırt ‘ses taklidi’ + T. 2049) gıral ağacı: (< Sırp. 2059) gırmit: (< dilmit < Yun. (TBAS. MBTS. VI.341 gındık: (< ? ) Kurutulup yakacak olarak kullanılan bir çeşit dikenli keven bitkisi (DS. baharda tarlalarda yetişen bir çeşit ot (DS. VI. VI. 118. 70.

: gedilgen. 1967) gidişgen: (< T. dağlarda yetişen yaban baklası (DS. (DS. 2078) gimi: (< ? ) Eğrelti otuna benzer gövdesi yenen bir bitki (DS.: geleboru. VI. yapraklar genellikle 3 parçalı. Vilburnum opulus. VI. 2078) gin: (< ? ) Maydanoz (DS. gi(t)işgen) bk. 191. VI. (TS. DS. gilabada. 2075. 2079) gineş: (< ? ) Siyah ve sulu bir çeşit üzüm (DS. 2-4 m yükseklikte. kızlar + yağlığı) Geniş ve etli yapraklı. (And. 854. ince dikenli. 118) gilaburu: (< ? ). kalın gövdesi soyulup yenilen bir çeşit bitki (DS.: gilamaç) Bağlarda üzüm çubuklarına sarılarak onları kurutan bir çeşit sarmaşık (DS. VI. 2071) gidilcen: (< T. TBAS. VI. KBAYA. gedirgen) Yaprakları çalıya benzeyen. VI. ısırgan (TBAS. 2076) gilappa: (< ? ) Frenk üzümü (DS. gidilcen). (And. 2076) gildar: (< ? ) bk. TBAS. ısırgan (DS. VI. VI. Ağz. 1973. 119. VI. UA.342 gızlar yağlığı: (< T. 286. 118) gidişgen otu: (< T. 2074. 2078) gille: (< ? ) Domates (DS. gilebolu) Kuzey ve Orta Anadolu’da orman kenarlarında yetişen. çiçekler beyaz renkli. meyve olgunlukta kırmızı renkli bir ağaççık. Ağz. VI. 119) gilemaç: (< ? ). VI. 1967). Ağz. 2076) gilgil: (< ? gil + gil) Mısır (GD AT. (And. VI. 111) gillan: (< ? ) Yuvarlak ve tatlı bir çeşit armut (DS. 1. gi(t)işgen + otu) bk. 118. 2079) . gilaburu (TBAS.

is. tabii olarak Kuzey Çin ve Japonya’da yetişen. Ağz. Girit + Ar. geleneksel tedavilerde kullanılan. 2088) gocadarı: (< T. beyaz tüylü. is. VI. ginseng) Uzak Doğu ülkelerinde (Çin. gazel otu (TBAS. is. günümüzde soyu tükenmekte olan bir ağaç türü.) yetişen. ağacı) Ginkgoaceae familyasından. VI. lāle + T. 119) Girit şakayığı: (< öz. otu) bk. (And. 2. yapraklarını döken. 2081) Girit kekiği: (< öz. 2089) gocaş: (< ? ) Bir çeşit ahlat (DS. 1. Manisa lâlesi (TBAS. kiyāh. MBTS. pembe çiçekli ve çok yıllık bir bitki. 854) girek: (< ? ) Seyrek salkımlı. kojux. 1. 2086) gizven: (< ? ) bk. koca + darı) Büyük taneli beyaz mısır (DS. Manisa lâlesi (TBAS. 856) Girit lâlesi: (< öz. -si) bk. 1. Girit + T. (BTS. Japonya. Origanum dictamnus. VI.343 Ginko ağacı: (< Lat. Çamgillerden bir çeşit ağaç (DS. 2089) gocuk: (< Bulg. şa ā’i + T. 1062) Nohut bitkisi (DS. 119) giya: (< Far. Girit + ? kekik + T. Ginko + T. MBTS. VI. VI. otsu ve çok yıllık bir bitki. buttum (TBAS. Kore vb. (TS. Ot. 119) Girit otu: (< öz. VI. 40 m kadar boylanabilen. 2089) . is. kazık köklü. 248) ginseng: (< Lat. (TS. 1. -i) Girit adasında yetişen. -ı) bk. Girit + Far. 119) gobar: (< ? ) Ufak yapraklı ve odun kısmı sert olan bir çeşit meşe (DS. Panax ginseng.: giye) 1. Ginkgo biloba. 1059). ufak taneli siyah bir çeşit üzüm (DS.

-sı) Yaprakları uzunca bir pancar çeşidi (DS. 2100. 2101) gongalak: (< ? ) Büyük yumurta biçiminde ceviz (DS. koŋur. 120) gokko: (< ? ) Çiçek (DS. 140. 115.. OAAD. kol + Far. 2. tohumları darı gibi olan bir çeşit ot (DS. VI. pāzı + T. 1. elması) Yazın ve güzün yetişen yeşil renkli bir çeşit elma (DS. MBTS. 154. 83) goner: (< ? ) Küçük soğan (DS. VI.A. 2098) golpezüğü: (< T. goncuk. kolluca) Bir armut çeşidi (AA. 2. unce tomurcuk < uncīden toparlamak. VI. bırçalık. VI. 149). yemlik (TBAS.Y. 2096) golağaz: (< ? ) Patatese benzeyen yumru kökü birkaç kilo gelen ve yenilen. bol sulu bir çeşit üzüm (DS. 2101) gonur: (< konur < ET. VI. yaprakları filkulağı bitkisinin yaprakları gibi olan bir çeşit bitki (DS. 1743) Siyah. GD AT. Nişanyan. 137) golo: (< ? ) Bir çeşit ot (DS. TS. 861. VI. 2097) gollüce: (< T. iskorçina. 2098) gonca: (< Far. 2093) goftigoda: (< ? ) bk. 2102) .: goncalo. VI. 2102) gonyaşı: (< ? ) Yaprakları mısır yaprağı. VI.344 godıl elması: (< ? godıl + T. kalın kabuklu. (And. Ka. sığdırmak. konca) Henüz açılmamış veya açılmak üzere olan çiçek. tomurcuk (TS. VI. ST AT. 2092) godri: (< ? ) Bir çeşit yabani armut (DS. VI. Ağz. DS. 1351. VI.

gök + türedi) Beyaz renkli dolgun çavdar (DS. göbek. 1. köbelek. EYAD. VI. 2113) göbek: (< ET. 1063) bk. 2114) göbek mantarı: (< T. göbek + Yun. III. (TS. VIII. 1. Umbilicus pendulinus. 2115. göbek + -lek küçültme eki. VI.Y. bādingān) Yeşil. MBTS.A. 326. 2120) göçkovan: (< T. VI. Ağz. VI. göbelek (DS. 2946. 863) göbelek: (< T. XII. TaS. 2124) gödüredi: (< T. -ı) bk. sakızı) Kökünden sakız yapılan bir bitki (DS. Eren. VI. ham domates (DS. ayı mantarı.345 govan sakızı: (< ? kovan + T. 2126) göğ baldırcan: (< T. 2126) . DS. VI. VI. köbek. VI. köpelek. DS. gövelek. 301. otu) Yaprakları etli. 2115) göbek elması: (< T. kuzugöbeği (TBAS.. DS. GD AT. koçu) lkbaharda topraktan çıkarılarak yenen bir çeşit yer elması (DS. 286. AVA. 111. gawz + T. otsu bir bitki. 2205. 120) gödelek: (< T. VI. göç + kovan) bk. 120) göbek otu: (< T. gövdelek) Yaprakları ve yumrusu pancara benzeyen ve yumrusu çiğ olarak yenen bir çeşit bitki (DS. UA. göbek + T. 1. DS. güz çiğdemi (TBAS. bādincān < Far. gömelek. 487. 234. göbeleyh. 1714) göcöz: (< ? ) Peygamber çiçeği (DS. göbek + elması) Bir çeşit elma (DS. (And.: gobelek. Krş. 4570. kövelek) Yenilen bir çeşit mantar (TS. 2109) gozgoçu: (< koz < Far. VI. gök + Ar. 863. 157). manitari + T.

VI. VI. 2. göğem (DS. 2126.: goğcek) nce kabuklu ve sık taneli beyaz üzüm (DS. 1. 2133) göğündürme: (< T. gökçe). VI. göğem < gök + -en. göğem < gök+em. göklük ‘yeşillik’) Yeşil soğan (DS. 3037) göğündürme lâlesi: (< T. VI. göğelek).: güven) Bir çeşit yabanî. 1065). Böğürtlen (DS. 2171) göğ erik: (< T. VIII. baharlı bir çeşit bitki (DS.346 göğce: (< T. Ağz. göklemez) Tere gibi yenen. 2128. VI. (And. 1. MBTS. göğündürme). Ağz. lāle + T. 2128) göğem eriği: (< T. (And. gök + erik) bk. göğem + eriği) bk. 2127.: göyen) 1. Bir çeşit mantar. (And. gökçe) Ağaçlarda görülen ve asalak olarak yaşayan bir bitki (DS. 2095) göğdeli: (< T. Ağz.: gökce. gövdeli) Bir çeşit zerdali (DS. 2240) göğemcik: (< T. gökçek). VI. Ağz. VI. (And. VI. göğce (DS. 2128) göğlemez: (< T. DS. Ağz. 2127) göğelek: (< T. VI. ekşi erik (DS. 2128) göğen: (< T.: gövelek. göveldek) bk. -si) bk. göğemcik) Böğürtlen (DS. gök + sulu) Aşılı armut (DS. göğündürme (DS. VI. (And. 2131) göğlük: (< T. 2133) . göğem (DS. VI. (And. VI. 1065). 2126) göğcek: (< T. 2133. VI.: kündürme) Göz hastalığının tedavisinde kullanılan bir çeşit bitki (DS. 2167) göğem: (< T. VI. 2095) göğsulu: (< T. 2128. Ağz. MBTS. göğündürme + Far.

2135) gökbirik: (< T. (DS. Toprakla direkt bağlantısı olmayan bitki. gök + sulu) 1. VI. gök + ? birik) Bir çeşit sulu üzüm (DS. yaprakları küçük ve dikenli bir çeşit ağaç (DS. 2137) gök diken: (< T. Yeşil renkli.347 gök ala buğday: (< T. 2. 2137) göksulu: (< T. Bundan dolayı bitkiye “göktenyağan” adı verilmiştir. (Duran. gök + börülce) bk. 2135) gökçe ağaç: (< T. VI. 2135) gök börülce: (< T. gök + kız) bk. VI. yeşil fasulye (gök börülce). 223-229) . (DS. gökçe + ağaç) 1. VI. 121) gökdün: (< T. tatlı ve sulu bir çeşit zerdali (DS. VI. Kayın ağacı (DS. Üzerinde yaşadığı bitkiden emeçleriyle besin ihtiyacını giderir. peygamber çiçeği (DS. 2135) gök bakla: (< T. Cuscuta planiflora. sanki gökten gelerek yerleşmiş izlenimi vermektedir. 2136) gökdedem: (< T. Gürgen ağacı. VI. 2. VI. gök + Ar. gökdün) Beziryağı çıkarılan bir çeşit bitki (DS. 2137) gökgız: (< T. gök + baş) Tarlalarda yetişen. VI. VI. gök + ala + buğday) Kırmızı ve iri olan buğday (DS. gök + dedem) Mavi çiçekli çiğdem (gökgız). Sulu ve yeşil renkli bir çeşit armut. 2135) gökbaş: (< T. topuz (TBAS. gök bakla (DS. VI. bā ilā) Taze. 2135) gökçe: (< T. gökçe) Taşlık alanda yetişen. 2139) göktenyağan: (< T. mavi çiçekli bir çeşit bitki. gökdedem (DS. gök + diken) bk. VI. gökten + yağan) Parazit olan bu bitkinin kökleri bulunmaz.

121. VI. VI. “< ET. yumrulu. (TBAS. göl + Yun. (TS. Bir çeşit erik (DS. VI. 2144) gölge bitkileri: (< T. gölevez. Colocasia esculenta. 2142) gölendir: (< ? ) Nane (DS. Bir çeşit papatya. göleğiz. bir yıllık. çan çiçeği (TBAS. eriği) Küçük. (And. VI. VI. 1. kolokaz. 2. MBTS. 1. Eren. 2144) göl soğanı: (< T. 869. VI. 1. 2148) gömeçeriği: (< T. DS. 1068) Mantar (DS. 150”) Gelişmelerini en iyi gölgede yapan bitkiler (BTS. 2143) gölezeriği: (< Yun. 121) gölücür: (< ? ) Gövdesi ve yaprakları yapışkan bir ot (DS. 2141. 1. kolokaz + T. kara renkli bir çeşit tatlı erik (DS. otsu ve yaprakları ile su yüzünde yüzen bir bitki. 3328) gölek: (< T.348 gölcür: (< T.: golağaz. 1068) Ekinler içinde bulunan yabani ot (DS. VI. gölge + bitkileri. VI. VI. ölağaz. Ağz. 3. yumru şeklinde olan. 256) göl kestanesi: (< T. kastania + T. 246) . Trapa natans. gölek < göl+ek. TBAS. Nişanyan. gölcül < göl+cül. DS. MBTS. kölige < kölimek gölgelenmek. oğlaz. 2141) göleğez: (< Yun. kömeç < köm-meç. kararmak. Ebegümeci. gömülgen) bk. gömeç + eriği) Sonbaharda olgunlaşan büyükçe bir erik (DS. soğan (TBAS. 2148) gömülgen: (< T. 3268. -si) Suda yetişen ve kestane gibi yenilen. öleğez) Sulak yerlerde yetişen. göl + soğanı) bk. 1069) 1. 2145) gömeç: (< ET. 121. 160). IX. MBTS. büyük yapraklı ve patates gibi yenilen otsu bir bitki. DS.

. VI. 2165) gövenşe: (< ? ) Sarı. götlek + ormanı) Böğürtlen (DS. Clauson. gömürgen) Yabani sarımsak (DS. VI. 690.349 gömürgen: (< T. VI. kögercin/köwercin < kökermek mavi veya grimsi mavi olmak. Baldıran otu (DS. Nişanyan. güvercin + göğ(ü)sü. gök + Yun. “< ET. 2169) gövercin topuğu: (< T. kön. kevrek < kevre-. MBTS. 2169) gövrek: (< T. gönül < ET. kökürçgen/kökürçgün. 2155) gönü kavun: (< T. kuzukulağından büyük. 2155) gönüldolabı: (< T. 2170) göv sovan: (< T. VI.A. pipéri) Yeşil biber (DS. MBTS. VI. VI. gönen) Çam ağaçlarının üst dallarında yetişen ve ot bulunmadığı zamanlar keçilere yedirilen asalak bir bitki (DS. gövercin topuğu (DS. 1. 2158) götlek ormanı: (< T. 1071) Develerin yediği ve kitre denilen bir çeşit zamk yapılan dikenli bir bitki (DS. -ı)Bir çeşit çiçek (DS. III. VI. 2155) göre: (< ? ) Tarlalarda yetişen. 2151) gön: (< T. 1. dōlāb + T. suyu ve gölgeliği seven bir çeşit ot (DS. VI. 155”) bk. VI. VI. 361) göybiber: (< T. gök + soğan) Taze soğan (Gaz. VI. uzun ve yumuşak bir çeşit kavun (DS. gönü + kavun) Çabuk olgunlaşan kavun (DS. 2154) göngür: (< ? ) Buğdaylar içinde bir siyah tohumlu bitki (DS. köŋül + Far. VI. 2152) gönen: (< T. 1042”) 1. VI. Bir çeşit dikenli ot. 2168) gövercin göksü: (< T. 2. güvercin + topuğu) Yemek yapılan bir çeşit ot (DS. 2171) . gevrek “< ET.

www.: kuku) Bir çeşit lâle (DS. 1. 1097”). (TS. 1779”) bk. gözüm) Nane otu (DS. böğürtlen (TBAS. VI. tadı acımsı meyvesi. “< guguk ‘ses taklidi’. gramophone + T. 897) guguk lâlesi: (< guguk + Far. 2179. 2111) gözenek: (< T. hüsnüyusuf (TS. 1083) Bir çeşit çalı (DS. kuka + T. 122) guli bacağı: (< ? guli + OFar. VI. lāle + T. çiğdeme benzer bir çeşit bitki (DS. Citrus decumana. 327) gözlükotu: (< T. göy(ü)nük. (altıntop). dikeni. “< Yun. 896. 2190. gözlük + otu) Lunaria biennis. -si. Türkçenin Gücü. 60. yuvarlak taneli. VI.com) greyfurt: (< ng. DS. Grape-fruit) Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı ve bu ağacın kanarya sarısı renginde. VI. 2183) gözüm: (< T. 1. VI.350 göyemin: (< ? ) Yeşil renkli. -ı) Büyük lahana (DS. evlek mantarı (TBAS. çiçeği) bk. VI. 1. 2187) guga dikeni: (< Yun. 2992) guguvak: (< gugu + vak “ses taklidi”) bk. AVA. pāçak + T. 122) gugu çiçeği: (< gugu “ses taklidi” + T. VI. MBTS. BTS. çiçeği) Sarı ve turuncu renkli bir tür çiçek (Aksan. 2171) göynük: (< T. 2184) gramofon çiçeği: (< Fr. MBTS.siyahkahve. gözenek) Soğanı yenilen. 2. 2192) . ruaferae (DS. VI. MBTS. 1. turşusu yapılan bir çeşit üzüm (DS. VIII. Ağz. kuka. 259) gucur: (< ? ) Patates (DS. (And.

VI. SA. 123) gübür kaldıran: (< Yun. kopria + T. kışın yapraklarını döken. 2200) gurşeyik: (< ? ) lkbaharda bağ ve bahçelerde biten. ülkemizde 24 tür ile temsil edilen. 2203) gut: (< ? ) Erken olgunlaşan sık taneli üzüm (DS. 160. 30. 2203) gübre mantarı: (< Yun. 14. 88) .A. dişi) Bir bitki adı (AVA. (TS. 2194. 190. 902. 242. 10. sarı. pembe veya kırmızı çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir. 188. Rosa. Bodur ardıç ağacı (DS. guya) 1. 246. T YA. 128. DA. 210. 7.Y. kavrularak yemeği yapılan bir bitki (DS. 17. K A. 479. 228. 65. Ka. 327) gurya: (< ? ). TBAS. VI. beyaz. VI. EYA. VI. 2202. II. GD AT. UA.351 gurante: (< ? ) Dağlarda yetişen yabani soğan (DS.. 202. 2. -ı) bk. Krş. (And. TAYA. AAT. dikenli.A. BTS. 2200) gurundişi: (< ? gurun + T. 261. Ağz. 2197) gurgum: (< ? ) Böğürtlen (DS. gul). VI. 201. 2198) gursalık: (< ? ) Bir çeşit ot (DS.: gul) Gülgiller familyasından. 123. 1. Yer elması. 48. 34. E A. kaldıran) Ormanlarda çam gübrelerinin altında çıkan bir çeşit mantar (DS. (And. 2207) güdek: (< ? ) Pelit ağacının meyvesi (DS. manitari + T.. 180. 99. söbelen mantarı (TBAS. 439. GBAA. ETA. EYAD. 176. VI. VI. 39. Ağz. kopria + Yun.Y. OAAD. VI.: gulya. 2212) gül: (< Far.

VI. 2217) güldibi: (< Far. armut. Ağz. MBTS. bur(u)nu) Yabani gül meyvesi (DS. badem gibi türleri içine alan. gul + emrūd + T. fākih. MBTS. hıyar (DS. gülgülü (DS. VI. örneği gül olan. 1. gul + T. soğanlı ve pembe çiçekli bir bitki. ülkemizde 35 cins ve 242 kadar türle temsil edilen. (TBAS. gul + Ar. VI. “< Ar. 1. çiçekleri büyük ve türlü renklerde olan. burç/murç + T. 2217) gülfaki: (< Far. ħaŧmī. BTS. elma. 124) gülgiller: (< Far. -giller) Çilek. Althaea rosea. VI. 1. fākihe ‘meyve. 903. 2219) gülgülüm: (< Far. VI. gul-be-şeker. 2217) gülburcu tikeni: (< Far. otsu. (TS. yemiş’. 1. MBTS. boynuzlu gelincik (TBAS. hatun) bk. VI. 915”) 20 cm kadar yükseklikte. gul + ? beser) Salatalık. Merendera kurdica. -üm) bk. -u) Kırmızı renkli bir çeşit armut (DS. -ü) Gelincik (DS. yaprakları geniş ve yuvarlak. VI. Niğde’de gülābi armudu olarak geçer (Eren. -u + dikeni) Yabani gül fidanı (DS. 2217) gülburnu: (< Far. 1108) Koyu kırmızı renkte gül (DS. gul + gul + T. çalımsı ya da ağaçsı bir bitki familyası (TS. VI. gul + gul + T. gul + Sans. 2217) gülbeşeker: (< Far.: gülfatma) Ebegümecigillerden. 1. gul + T. (And.352 gülâbi: (< Far. 124) . çok yıllık otsu bir bitki. dibi) Tarlalarda biten pancargillerden bir bitki (DS. 2217) gülbeser: (< Far. 1109). ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. VI. gul + Ar. 165) gül armudu: (< Far. 2219) gülhatun: (< Far. DS. 903. gul + T. gul + T. gulābī) Bir çeşit armut. 2219) gülhatmi: (< Far. 261) gülgülü: (< Far.

2. 125) günâşık: (< T. ‘āşı ) Ayçiçeği (TS. gümüş + düğme) 20-60 cm yükseklikte. çok yıllık. VI. 2221) gülnazik: (< Far. -lük) Eğrelti otu (DS. 2221. 2221) gülyağı: (< Far. nāsir. 2. gul + Ar. TBAS. üzüm) Gül renkli üzüm (DS. 124) güllük: (< Far. XII. Albizia julibrissin. 2221) gümüşdüğme: (< T. VI. gul + ebrīşum) 10 m kadar yükselebilen. yağı) Itır çiçeği (DS. “< Ar. 1. (TBAS. MBTS. VI.353 gülibrişim: (< Far. 1.: gülyasır) Yabani gül (DS. 1111) bk. 1. 909) gün çiçeği: (< T. 124) gülnar: (< Far. vatanı subtropikal Asya olan ve Kuzeybatı Anadolu’da süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççıktır. (And. gul + T. kölük. gul + T. ayçiçeği (TS. gün < ET. tüysü yapraklı. VI. Tanacetum parthenium. 2220) gülür: (< ? ). 193) gül üzüm: (< Far. VI. Ağz. MBTS. 2220) gülük: (< ET. gün + çiçeği) bk. 4513) gülnasir: (< Far. kün + Ar. gul + nāzuk) Menekşe (DS. gul + T. 2220. külür) 1. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. çiçek örtüsü yeşilimtırak. gul + nār) Kiraz (DS. TBAS. stamenleri soluk pembe renkli. (And. Ağz. VI. VI.: gülül. nāsir. (TBAS. Bezelye. 2219. 2306”). 173) . çiriş (TBAS. gülük + üzüm) Kırmızı renkli bir çeşit üzüm (DS. Mürdümük (DS. 124) gülük üzüm: (< T.

(And. güneş + topu) bk. küntüz + Far. 1. K AT. EYA. 1118) Hindiba (DS.354 gündoğdu: (< T. fındık. gündüz < ET. 910) günebakan: (< T. 1. gürgen. MBTS. 1118) ri.: cürcen. 1. 1. gülgen) Gürgengillerden. TBAS. kışın yaprak döken. gelincik (TBAS. güne + bakan) Ayçiçeği (TS. Eren. 65) gündöndü: (< T. sulu. Nişanyan. 912) günsü: (< T. 1. MBTS. (TS. gün + Far. -sı) Kahkaha çiçeği (TS. güne + tapan) Ayçiçeği (DS. gul + T. 2230) gürgen: (< kökenini bilmiyoruz. gündüz + Ar. 167. śafā’ + T. 2229) günlük ağacı: (< T. 155). 125. günlük + ağacı) Asya’nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika’da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad (TS. gülgan. 913) . -ü) Gelincik (DS. siyah üzüm (DS. 1. Carpinus betulus. 1. yuvarlak. gün + döndü) Ayçiçeği (TS. 913. 147. çiçek durumları tırtılsı. gün + doğdu) bk. 2196) güneyik: (< kökü bulunamamıştır. VI. Ağz. 1. VI. gul + T. ayçiçeği (BTS. 910) güneştopu: (< T. VI. 911) günetapan: (< T. 125) gün gülü: (< T. 326) gürgengiller: (< ? gürgen + T. Acem lâlesi (TS. VI. gürgan. -giller) ki çeneklilerden. 2229. Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen ve kerestesi beğenilen bir ağaç. 910) gündüz gülü: (< T. 262. 125) gündüzsefası: (< T. -ü) bk. huş. 170. günsü < gün+sü. 1. TBAS. kızılağaç gibi kerestelik ağaçları içine alan bir familya (TS. 69.

Eren. I. güvey + Yun. 126) güvegüve: (< T. 1065”) bk. “< gövem. (TaS. güvem + eriği. zehirli. 168”) 30-60 cm yükseklikte. güz + çiğdemi) Sonbaharda çiçek açan. 2242) güz armudu: (< T. gür + üzüm) bk.kökünden –gü ekiyle türetildiği anlaşılıyor. phanari + T. -i) bk. güşād + T. Colchicum. emrūd + T. 1. güyeğü otu güyeğü otu: (< T. 915) güveyfeneri: (< T. 126) güyeği keküğü: (< T. cevz + T. otu) bk. -u) bk. 2238) güşad otu: (< Far. böğürtlen (TBAS. TBAS. 1121”) bk. 2243) . -i. rizomlu. (TBAS. MBTS. tosbağa otu (TBAS. Orta Türkçede de küdegü olarak geçer. küye. Physalis alkekengi. göğelek + Ar. 222) güz çiğdemi: (< T. güve + güve. güz + dede) Hindiba (DS. güvey + otu) Kekik otu. Eski Kıpçakçada küyegü biçimi kullanılır. 1. alidede (DS. 1. -i) ri taneli ceviz (DS. Türkçe *küde. zater (güyeği keküğü). küz + Far. VI.355 gür üzüm: (< T. çok yıllık. MBTS. 1. 917. akdiken (TS. VI. III. VI. MBTS. gentiyane (TBAS. 126) güvem eriği: (< T. 1. 126) gürz: (< Far. acı bir çiğdem. 126) güzdede: (< T. “< güvey Eski çağlardan başlayarak kullanıldığını biliyoruz (küdegü). “< güve < ET. güz < ET. 1889) güylek cevizi: (< T. (TS. güvey + ? kekik + T. 1121) Yaraları iyileştirmekte kullanılan iri yapraklı bir ot (DS. gurz. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir.

BTS. hacı + T. güz + Far. ‘avret + T. VI. 917) güzeloğlan: (< T. 2244) -Hhafızali: (< Ar. 921”) Bir çeşit tatlı üzüm (DS. sarı renkli bir çeşit üzüm (DS. VII. VI. ĥācc. ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişen. güzlük + buğday) Sonbaharda ekilen sert ve koyu renkli bir çeşit buğday (DS. is. TBAS. ħalā’i . güzel + oğ(u)lan) Yuvarlak kalın kabuklu. VI. geç olgunlaşan bir cins üzüm (DS. 127. 2248) hacılar otu: (< Ar. Ali) Seyrek taneli.356 güzelavrat otu: (< T. 2245) hacıbalbal: (< Ar. hacı + T. “< Ar. 1154) Bir çeşit ot (DS. atropin denilen zehirli ilacın çıkarıldığı pis kokulu. 128) halayık: (< Ar. TS. 1. -lar + otu) bk. 917. etli ve parlak altın sarısı renginde büyük taneli bir tür üzüm (TS. VI. 2243) güzgülü: (< T. VII. 1. MBTS. 1. otu) Patlıcangillerden. (TS. adamotu (TBAS. VII. Atropa belladonna. 2250. güzel + Ar. nergis zambağı (TS. balbal. gul + T. VII. 100-150 cm yükseklikte. çok yıllık. parlak siyah renkli. 2243) güzelhatun çiçeği: (< T. 924) habalbilik: (< ? ) Yenince bağırsakları bozan bir çeşit ot (DS. 2243) güzlük buğday: (< T. mor çiçekli ve otsu bir bitki. 1. DS. 263. 2257) . ĥāfıž + öz. meyveleri 1-2 cm çapında. TBAS. -ü) Kış mevsimine kadar dayanan. kalın kabuklu. 2. 128) hadimala: (< Fadime hala ?) Dereotu (DS. güzel + hatun + çiçeği) bk.

2261) halus otu: (< ? ) Bir çeşit ot (DS. VII. ülkemizde Kozan civarında görülen bir ağaç türü. 265) halevi: (< ? ) Bir çeşit ot (DS. 128. Yer elması (DS. deniz kıyılarında yetişen bitkiler (BTS. 932) halfat: (< halfat < Ar. kalı < Far. is. Boyu 4 metreye kadar erişebilir.357 Halep çamı: (< öz. saçağı) Büyük. 2262) hamdakuka: (< ? ) Böğürtlen (DS. lifleri ip. Xanthogalum purpurascens. Sitipa tenacissima. 128) . -ı) Çamgiller familyasından. 25 m kadar boylanabilen. halı + T. 1156) 1. VII. 2259) halfa: (< Ar. Kuzey ve Doğu Anadolu bölgelerinin dağ çayırlarında yetişir. VII. şam’ + T. MBTS. iğne yapraklı. beyaz. VII. VII. deniz seviyesinden 100-150 m kadar yükseklerde yetişen. MBTS. 2266. ĥalį c. Halep + Ar. 2. (TBAS. 1. dokuyan + çiçeği. 266) halsaçağı: (< Far. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. VII. VII. Hals: tuz. 1155”) Bir çeşit çiçek (DS. phyton: bitki) Tuzlu topraklarda. DS. 2260) halik: (< ? ) Domuz otu (DS. şapka gibi kısmı saçaklı olan bir çeşit mantar (DS. 2261) halofit: (Yun. 2262) halvan: (< ? ) Çok yıllık. VII. her dem yeşil. “halı < EAT.) Buğdaygillerden. çuval ve kâğıt yapımında kullanılan bir bitki. Pinus halepensis. ahlat (DS. Yabanî armut. (BTS. 2259) halıdokuyan çiçeği: (< Far. halı + T. VII. Bu ad Hamsiköy-Trabzon’da kullanılmaktadır. 2. TBAS. 2. 2260) haliç: (< Ar. ĥalfe < br. ālī. ĥalfe) Yabanî armut. (TS.

1. 941) hanımkirpiği: (< T. VII.: hamaylık) 1. anoi + T. 1. (And. “< hanay < Yun. korularda. çiçeği) Çiçekleri hançer sapını andırdığı için Latin çiçeğine verilen bir ad (TS. kökü) Yağı ilaç olarak kullanılan. hafif pembe renkli.358 hamı tatlı: (< Far. kesen) Dikenli yabani bir çeşit bitki (DS. ülkemizde 7 doğal türle temsil edilen. MBTS. 2269) hamıza: (< Ar. çalılıklarda yetişen. VII.: hamtatlı) Yeşili çok. ħām + T. TBAS. VII. hanım + eli + -giller) ki çeneklilerden. sarmaşığa benzeyen bir çeşit bitki (DS. kirpiği) Kasımpatı (DS. toparlak bir çeşit erik (DS. 2267. 940) hanımağzı: (< T. 941. VII. VII. ĥamį ze) Kökünden çıkarılan sütü. Eren. güzel kokulu bir bitki. VII. 129. BTS. hanım + ağ(ı)zı) Aslanağzı çiçeği (DS. 267) hanımeligiller: (< T. 2274) hanımeli: (< T. Ağz. 2271. çok yıllık. Ufak buğday. Ağz. karın ağrısı ve sıtmaya iyi gelen. 2267) hamofta: (< ? ) Yaban çileği (DS. 2. Ebegümeci (DS. tırmanıcı. 2264. 1. Lonicera caprifolium. VII. 172”). 2274) . 2. hanım + T. ĥam an + T. örneği hanımeli olan bir bitki familyası (TS. DS. -ı + tatlı). beyaz. hanım + eli) Hanımeligillerden. -lı. ħancer + T. VII. (And. sarı veya kırmızı çiçekli. 2270) hamzan kökü: (< Ar. 1170. anoi. TBAS. ħamīr + T. 2270) hanaylı: (< Yun. 128) hançer çiçeği: (< Far. (TS. kışın yaprak döken. 2268) hamur kesen: (< Ar. VII. karpuz yaprağına benzer yaprakları olan bir çeşit bitki (DS.

244) ħar: (< Far. 946) harım: (< ? ) Bodur. ĥanžal) Ebûcehil karpuzu veya acı hıyar denen bitki (MBTS. VII. 950) harsı: (< ? ) Çalı fasulyesi (DS. deriyi yakıcı nitelikte olan ve tohumu hekimlikte kullanılan.. Sinapid arvensis. 161) Turpgillerden 100-150 cm yükseklikte. 1175. ħardel. ħarrūb/ħarnūb ~ Aram. ħardel + T. OAAD. Nişanyan. 390) hardal otu: (< Ar. VII. ĥabb + T. hanım + T. Brassica nigra. Nişanyan. 2. kırmızı meyvesi olan bir çeşit ağaç (DS. VII. 1. VII. 129) hapkesen: (< Ar. 1. sarı çiçekli. tutan) Yaprakları kaynatılarak içilen ve bağırsak bozukluğu hastalığına iyi gelen bir çeşit bitki (DS. 2274. 1. 2295) hartlak: (< T. TBAS. otu) 20-60 cm yükseklikte. III. 2289) harnup: (Ar. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. VII. 129) hardalsı: (< Ar. -sı) Uzun iki çenetli meyve (TS. VII. ħardel + T.359 hanımyaması: (< T.A. tadı acı ve bir yıllık bir bitki. 162) Keçiboynuzu (TS. 2281. bir yıllık. ĥabb + T. 2295) hart: (< T. (TBAS. hart) Havuç (DS. TBAS. ħarrūb. kesen) Sancı geçirmek için kullanılan acı bir ot (DS. (TS. 946. 2280) haptutan: (< Ar. 129) hanzal: (< Ar. ħar) Diken (K A. 211) hardal: (< Ar. VII. Gaz. hartlak) Ceviz ağacına benzeyen kırmızı renkte. 2296) . dikenli yaprakları olan palamut ağacı (DS. yaması) Dulavrat otu (DS.

1. 33. VII. is. 2300) haşhaş: (< Ar. VII. ĥasret + T. 2. Typa. 1. kofa. 2300) hasekiküpesi: (< Ar. ħaşħāş) Gelincikgillerden. 130. 87. tohumlarından yağ çıkarılan otsu bir kültür bitkisi.: ħaz) Marul (DA. ĥaśīr + T. UA. Hasan + Ar. “ haseki < Ar. 268. ħāśś + bādincān < Far. hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz. (And. bir veya çok yıllık. küpesi. 952) hasır otugiller: (< Ar. 2414) ħas: (< Ar. tütünü) bk. su kamışı. ĥaśīr + T. 2.5 m boyunda. 1193.360 hartlap: (< T. KYA. fındıktan küçük. otu) Hasır otugillerden. 1-1. 97. 130) hasbaldırcan: (< Ar. SA. hortlap) 1. otu + -giller) Su kıyılarında yetişen. haseki + T. ħāśśa’nın Farsça mastar eki almış şekli ħāśśagį . 145. hartlap). semerci sazı. 158. (TS. 852”) Düğün çiçeğigillerden bir süs bitkisi. VII. 1. ħaśm-ı ħān) Dağlarda yetişen. 2298) hasmıhan: (< Far. is.: hatlap. 113) hasanı: (< öz. Hasankeyf + T. Ak gürgene benzer meşe ağacı. kiliz. TS. (TS. BTS. 952) hasret çiçeği: (< Ar. VII. 162). (TS. TBAS. 2306. bādingān) Patlıcan (DS. 951) hasır otu: (< Ar. 119. KBAYA. Ağz. MBTS. -î) Bir çeşit üzüm (EYAD. Aquilegia. 137) . Ağz. 954. bataklıklarda yetişen düz. örneği hasır otu olan bir bitki familyası (TS. deli tütün (TBAS. (And. 51) Hasankeyf tütünü: (< öz. (DS. crassulaceae. kırmızı meyvesi olan bir çeşit ağaç (DS. 2296. Nişanyan. çiçeği) Dam koruğu bitkisi. kapsüllerinden afyon. zembil otu. ħāśś. Kocayemiş ağacı ve meyvesi (DS. ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya. Senpervivum. büyük ve kırmızı çiçekli. 1. Papaver somniferum.

ħatmi) Ebegümecigillerden. “< Far. VII. 159) hatunmemesi: (< T. 1. beyaz. hatun + parmağı) Uzun. 2350) havaotu: (< Ar. VII. mavi çiçekli. BTS. 164) Zencefilgillerden. 2389. TS. haşlama) 1. hāvut + T. DS. tüylü. VII. -la). 2310) havıt otu: (< Far. 2. 131. 144.361 haşlama: (< T. 2305) hatmi: (< Ar. 1211) Sığırdiligillerden. KMYA. (ağaç küpesi). 131) havacıva: (< hava + cıva “adlandırma sebebi bulunamamıştır”. VII. 10. (DS. Taze börülce (DS. hāvut. aynı adla anılan kök sapları baharat olarak kullanılan ıtırlı bir bitki. Ağz. Nişanyan. 959. 2304) hathul: (< ? ) Bir çeşit üzüm (DS. 268. 131. 2307) hatuntuzluğu: (< T. DA. semer ve hasır yapılan ot (DS. 962) . 2309) havazla: (< ? havaz + T. (And. VII. bir veya çok yıllık. 2311. MBTS. otu. otsu bir süs bitkisi. VII. 1. çok yıllık. Althaea officinalis.30 cm yükseklikte. 238) havlıcan: (< Far. 2307) hatunparmağı: (< T. 1. VII. hatunparmağı (DS. tüylü. 2. VII. (TS. ħāvlincān. Alkanna tinctoria. beyaz bir çeşit üzüm (hatunmemesi). genellikle büyük. otsu bir bitki. hatun + memesi) bk. Aralık ayında beyaz çiçek açan bir çeşit Akdeniz Bölgesi bitkisi (DS. hatun + tuzluğu) bk. Tütün fidesi. Galanga officinalis. 957. sarı veya kırmızı çiçekli.: havaza) Zeytin yaprağı gibi yaprakları olan. çok yıllık. (TS. sabun çiçeği (DS. bazı cisimlerinin kök ve çiçekleri hekimlikte kullanılan. VII. (TS. karamuk (TBAS. otu) Vücudun fazla ateşini almaya yarayan sabun köpüğü biçiminde bir çeşit bitki. TBAS. 863”) Sazlık ve bataklıklarda yetişen. DS. hevā + T. Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen. TBAS.

VII. VII. pürçüklü).362 havsak: (< ? ) Kestane (DS. çöven (TBAS. III. 43.. 2331) helgog: (< ? ) Yabani bir dağ yemişi (KBAYA. 2324) helep şalgamı: (< öz. (And. Havva + T. 2319) hazık: (< Ar. içi sarı renkli. 1. is. 2. tek yıllık. Daucus carota. 271) . kabağı) Asma kabağı (DS. cı + ? çöven + T. Halep + Far. Su yosunu. (kestane kabağı). 2. AAT. Gaz. 2334) helvacı çöveni: (< Ar. VII. VII. hevīc. koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi. ĥalvā + T. 2317) haylan kabağı: (< ? haylan + T. Ağz. tırmanıcı. kayaların üstüne yapışan bir çeşit sarmaşık. 2351. 132) helvacı kabağı: (< Ar. Mısır yaprağı (DS. VII. DS. ħayr). VII. VII. 963. -ı) Yer elması (DS. 194) helis: (< ? ) Sütlü bir çeşit ot (DS. cı + kabağı) Kabakgillerden. VII. BTS. VII. (yeregeçen. -i) bk. 269. ħabl. 1. tatlısı yapılan dışı boz. 1. Nişanyan. ĥalvā + T. 164) Maydanozgillerden. Bir çeşit armut (DS. MBTS. 2312) havuç: (< Far. 977. (TS.: hayyır) ncir (DS. 2314) hayır: (< Ar. 395) havvaanaeli: (< öz. 963) havzal: (< ? ) 1. sürünücü. pembemsi ya da sarı renkli. 2. BTS. Genellikle uçurumlarda bulunan. ĥāzık) Ham dut (DS. Cucurbita maxima. Anastatica hierochuntia.A. ana + eli) Küçük beyaz çiçekli bir yıllık bitki. iri bir kabak türü. (TS. taç yaprakları beyaz. şal am + T. 1130) 1. is. 2322) hebil: (< Ar. (TS.

2349) hevek: (< hevenk < Far. bir yıllık bir bitki. 2345) hernük: (< ? ) Dikenler arasında bulunan. ĥalvā + T. her + dem + tāze) bk. kökündeki yumruları yenilen bir çeşit ot (DS. salkım”. fındığa benzer bir çeşit yemiş (DS. 977) hemil: (< ? ) Bir çeşit sarmaşık (TaS. sarı. VII. 2347) heses: (< ? ) Mercimek (DS.363 helvacı kökü: (< Ar. 1911) hercaî menekşe: (< Far. VII. benefşe) Menekşegillerden. yumuşak kabuklu. beyaz renkte. MBTS. aklar ot (TBAS. Viola tricolor. 220) herdidik: (< Far. ölmez çiçek (TBAS. III. menekşeye benzer çiçekleri olan. hevk) 1. VII. (alaca menekşe). Ağz. hercā’į + Far. çöven (TS. 2350) hevhulma: (< ? ) bk. 2. Kara üzüm. 2. Nişanyan. VII. Fasulye (DS. herį m. 168). 980) herdemtaze: (< Far. heşt) Yenilen bir çeşit ot (DS. didik) Uçlarında yeşil yaprakları olan uzun saplı bir çeşit ot (DS. 2351) . 133) hevlek: (< evlek) Ağaç köklerinde yetişen bir çeşit mantar (DS. mor. VII. VII. sarkık. 2348) heşdan: (< heşdan < Far. her + T. VII. 1247) Domates (DS. (And. cı + kökü) bk.: hevg. 1. (TS. 2342) hergolik: (< ? ) Açık mavi çiçekli. 2344) herim: (< Ar. āveng “asılı şey. VII. 1.

2371. VII. VII. 1255) Delphinium türlerine verilen genel ad. 2373) hışdenep: (< ? ) Yazın yetişen. mor. MBTS. 2376) . VII. karpuz (DS. 2368) hırhındilik: (< ? ) Dağlarda. 134) hırtanış: (< hırt “ses taklidi” + T. 2354) hezaren: (< Far. beyaz veya sarı çiçekli bitkiler (TBAS. VII. uzun bir çeşit üzüm (DS. 2358) hılhıl: (< hıl + hıl) Tohumunda santonin maddesi bulunan bir ot (DS. VII. ekşi. VII. VII. sulu bir çeşit elma (DS. -anış) Siyah. yenilir bir çeşit ot (DS. 2372) hırtı: (< hırtı < hırt) Küçük kavun. TBAS. 2. VII. VII. 1. 2356) hılca: (< ? ) Taze mısır (DS. 2371) hırnık: (< ? ) Kara hurma (DS. 2366) hırçan: (< ? ) Ham kavun (DS. hezār + tara) Dereotu (DS. 2369) hırhır: (< hır + hır) Kürdan olarak kullanılan bir çeşit ot (DS. 2358) hıltan: (< ? ) Top durumundaki çiçekleri kuruduktan sonra sapları kürdan olarak kullanılan yabanî bir bitki (TS. VII. tarlalarda yetişen. otsu. hezār-reng. VII.364 heylül: (< ? ) Kuşkonmaz otu (DS. Yaprakları parçalı. VII. bir veya çok yıllık. 986) hınt: (< ? ) Arpa (DS. VII. 2369) hırladız: (< ? ) Sarmısak (DS. 133) hezertere: (< Far.

sürüngen. ħiyār + T. 223-229) hıyarlama: (< Far. 1263) nce. ħiyār-çenber) Baklagillerden. Trifolium resupinatum. Eren. is. DA. MBTS. 250) hıyarcık: (< Far. Cucumis sativus. 2380) hıyar: (< Far. 84. Ammi visnaga. uzun ve üzerinde uzunlamasına çizgiler olan açık yeşil renkte bir çeşit hıyar (DS. 2. 59. MBTS. (salatalık). BTS. VII. otu) Diş otu. K AT. ħiyār. (DS. Çam ağacı. 106. III. 134) hiliça: (< ? ) Taze mısır (DS. 209. (Hint hıyarı). siyah renkte olan meyvelerinin içinde çekirdeklerden başka. bir yıllık otsu bitki. . 1263. VII. AVA. hilāl + T. VII. 990. 2380) hıtır: (< hıtır “ses taklidi”. Krş. 2381) hıyarşembe: (< Far.. 2. TBAS. Hicaz + T. 2. ħiyār + T. Bu sebeple bölge söyleyişiyle “hiyar” adını almıştır. 88. uzun. 1. Umbelliflorae. 2383) hilal otu: (< Ar. 178) Olgunlaşmamış kavun (DS. XII. hekimlikte kullanılan bir öz bulunan bitki. –lama) Ham kavun.. 2. 1. 2384. (TS. ħiyār + ? dücük) Bitki taze döneminde hıyar (salatalık) gibi kokmaktadır. ħosor. GD AT.A. buğdayı) Beyaz ve büyük taneli bir çeşit buğday (DS. Erz. Cassia fistula. iri meyveli. VII.Y. 172. 2384) . 1263) 1. 170) Kabakgillerden. Koyu yeşil renkte yaprakları olan kokulu bir çeşit çiçek (DS. KMYA. Nişanyan. ħiŧŧa. kelek (DS. 4518) hıta: (< Ar. 275. eşek hıyarı (TBAS. 990) Hicaz buğdayı: (< öz. MBTS. (Duran.365 hışır: (< Erm. (TS. 134) hıyar dücük: (< Far. VII. –cık) bk.A. VII.

(TS. meyvesi yenen. hindibā) bk. -i) Kakao (TS. MBTS. sıcak bölgelerde yetişen. hitik) Fena kokulu bir çeşit zamk. Cocos nucifera. is. hindiba (TBAS. 1. 135) hindiba: (< Ar. 996) . 20-100 cm kazık köklü. TBAS. bā ilā + T. mavi çiçekli. is. (TS. Hindiyye) Kene otu. cevz + T. piselli + T.366 hilik: (< ? ) ncir ağacı (DS. Ağz. ĥiltį t). 1. (And. Hindistan + Ar. tahtası sert bir ağaç. 996) Hint baklası: (< öz. kene otu (TS. 1. -i) Palmiyegillerden. 134. Hint + Far. 1. bizélia < t. 2386) hingiç: (< ? ) Kestane (DS. is. çok sert kabuklu yemişi. 996) Hint bademi: (< öz. 135) Hindistan cevizi: (< öz. bādām + T. VII. 996) Hindiye: (< öz. is. tohumları fasulyeye benzeyen bir bitki (TS. -i) Kırmızı biber (TS. is. Cichorium endivia. (TS. sıcak ülkelerde yetişen. Psidium. VII. 134) hindibahar: (< Ar. tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç ve bu ağacın portakaldan büyük. 1. 996. 996) Hint biberi: (< öz. -u) Mersingillerden. Hint + Yun. is. emrūd + T. TBAS. Hint + Far. birkaç yıllık otsu bir bitki. Hint + Yun. 996) Hint bezelyesi: (< öz. yaprakları haşlanarak salata gibi yenilebilen. VII.: hiltik. 1274) Birleşikgillerden. -sı) Hint yağı ağacı. -si) Baklagillerden. (DS. 2387) Hint armudu: (< öz. 2384) hiltit: (< Ar. şeytan teresi (Devellioğlu. Hint + Ar. 371. 1. 1. 178. Eren. hindibā. Ricinus communis Euphorbiaceae. 2. pipéri + T. is.

997) . 997) Hint hurması: (< öz. -si) At kestanesi (TS. 1. Hint + Far. kamış + T. -ı) Sumak familyasından. (TS. 997) Hint inciri: (< öz. Hint + T. 997) Hint kamışı: (< öz. 997) Hint keneviri: (< öz. Hint + Ar. ħurmā + T. 135) Hint pamuğu: (< öz. is. is. doğu ülkelerinde ekilen. darıya benzeyen bir bitki. 996) Hint darısı: (< öz. yalancı tespih ağacı (TBAS. is. Nelubrium. mango. encīr + T. is. -i) Frenk inciri (TS. Cannabis sativa.367 Hint çiçeği: (< öz. 1. meyvesinden reçel yapılan çok sert bir ağaç. is. 1. Hint + Yun. darısı) Buğdaygillerden. 997) Hint kirazı: (< öz. 1. Hint + ? T. 997) Hint kestanesi: (< öz. -u) Hindistan’a özgü bir pamuk türü (TS. Hint + Yun. taneleri yenilen. taze filizleri Hindistan’da sebze gibi yenen. kerasi + T. (Mısır fulü). çiçeği) Hindistan’a özgü bir tür çiçek (TS. -ı) Kürkas (TS. -sı) Palmiyegillerden. -ı) Hıyarşembe (TS. -ı) bk. (TS. 997) Hint fulü: (< öz. is. is. is. -ı) Bambu (TS. Hint + Yun. Hint + Ar. fūl + T. Hint + Far. fustu + T. 997) Hint hıyarı: (< öz. (TS. Hint + Far. ħiyār + T. 997) Hint leylâğı: (< öz. 1. Hint + Far. Borrassus. 1. Mangifera domestica. Sorghum vulgare. kannavi + T. 1. leylāk + T. (TS. -i) Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir. 1. Hint + Ar. Hint + T. 1. panbu + T. 1. (TS. zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç. sıcak ülkelerde yetişen. 1. 1. is. -ü) Beyaz renkli bir nilüfer türü. is. is. kastania + T. is. is. 996) Hint fıstığı: (< öz.

Hint + T. Hint + Ar. 1. kırmızı kiraza benzer meyveleri olan bir çeşit küçük ağaç (DS. 2390) hodan: (< kökenini bilmiyoruz. yaprakları almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli. Ricinus communa. Hint + Fr. VII. BTS. is. Hint + Far. VII. otsu ya da çalı formundaki bitkiler. TBAS. batıcı. is. 1. 135. Hint yağı ağacı (TBAS. -lar + yemişi) Taşlık yerde yetişen. bir yıllık. kökü pancara benzer ve hardal yerine kullanılan bir çeşit ot (DS. VII. otsu. ayı elması (TBAS. uzun yapraklı. çok yıllık. is. 2388) hitiri: (< ? ) Bir çeşit erik (DS. 997) Hint portakalı: (< öz. 1. Hindistan ve Etiyopya’da yetiştirilen. -i) Buğdaygillerden. 2390) hocalar yemişi: (< Far. 997. fındıksı ya da nadiren eriksi meyveleri . birinc + T. TBAS. 279) hiren: (< ? ) nce. 178) Hodangillerden. tropik bölgelerde 810 m yüksekliğe ulaşabilen. (TS. 2389) hobban: (< ? ) Bir çeşit dikenli ot (DS. parçalı yapraklı.368 Hint pirinci: (< öz. Eren. 135) Hint safranı: (< öz. za’ferān + T. tohumlarından zehirli yağ elde edilen. 2392) hodangiller: (< ? hodan + T. 997) Hinttaş: (< öz. Hint + ? taş) bk. -ı) bk. is. ħāce + T. çiçekleri hekimlikte kullanılan ve kökü kavrularak yenilen. 135) Hint yağı ağacı: (< öz. VII. Borago officinalis. 1001. VII. 135. -giller) ki çeneklilerden. tüylü ve açık mavi çiçekli bir bitki. 30-60 cm yükseklikte. portugal + T. -ı) Zerdeçal (TS. (TS. çiçekleri genellikle er dişi. DS. taneleri pirinç yerine kullanılan bir bitki (TS. is. 1. yağı + ağacı) ki çeneklilerden.

(And. ülkemizde 32 cins ve 275 kadar türle temsil edilen. 1004) horoz fasulyesi: (< Far. budağı. 282) hodayı armudu: (< Far. 2398) holusu: (< ? ) Kestane (DS. Lepidium campestre. VII. 2393) hohalak: (< ? hoh + T. cuk + otu) Turpgillerden. 180. VII. (yaban teresi). VII. bir metre boyunda ağaç (DS. 2444) horozbudağı: (< Far. 174”) Siyah renkli. ħurōs. ħurōs + T. VII. beyaz ve sarı çiçek açan. 1. kalın kabuklu. akkavak (TS. 2398) hopan: (< ? ) Bir çeşit erik. otu) Ekin tarlalarında biten. VII. eskiden kuduzun ilacı sanılan ıtırlı bir dağ bitkisi. 2397) holoz: (< ? ) Mor. VII. VII. Nişanyan. ħurōs + T. tarlalarda yetişen bir çeşit yonca (DS.369 olan. Hollanda + T. ħurōs + Yun. -alak) Açmamış gonca (DS. hayvan yemi olarak kullanılan bir çeşit ot (DS. 2392) hoduk: (< ? ) Yeşil kabuklu fındık (DS. bardacık eriği (DS. 2396) Hollanda kavağı: (< öz. -u) Yazın yetişen sulu armut (DS. (TS. 1. ħodā + Ar. 2405) hoppak: (< hoppak < hop). 1. Eren. VII. 1004) . 61) holos: (< ? ) Kökü derine inen. kavağı) bk. emrūd + T. fasulia + T. “< Far. is. 2412) horozcuk otu: (< Far. BTS. 1001. büyük çekirdekli bir çeşit üzüm (DS.-î + Far. 1. 2394) holis otu: (< ? holis + T. üzeri sert dikenlerle kaplı otsu ve ağaçsı bitkiler familyası (TS.: hupbak) Portakal (DS. Ağz. VII. -si) Bir tür fasulye (TS. VII.

(TS. ħurōs + T. 2412) horoz gülü: (< Far. çanak yaprakları 3-5 tane. bir ya da çok yıllık. kursağı) Bir çeşit ot (DS. baharda açan. ħurōs + T. VII. ibiği) Horoz ibiğigillerden. nadiren çalı ya da ağaçsı bitkiler (TS. TBAS. 1. 2. ülkemizde bir cins ve dokuz türle temsil edilen. Cantherellus cibarius. horuzyüreği) Keklik yumurtası büyüklüğünde bir çeşit üzüm (DS. kırmızı çiçekleri horoz ibiğini andıran. 1. Ağz. Seseli tortuosum. çiçekleri er dişi. 2411) hostu: (< ? ) Taze mısır (DS. -ü) bk. gul + T. manitari + T. 1. GD AT. taç yaprakları olmayan. MBTS. ħurōs + Yun. (And. 2412) horoz mantarı: (< Far. 1. ħurōs + T. ħurōs + Far. otsu ve sarı çiçekli bir süs bitkisi. yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli. Ağz. 1287) Tatlı limon (DS. kapaklı kapsül. 135) horoz ibiğigiller: (< Far. DS. örneği horoz ibiği olan. ħurōs + T. 291) horozkursağı: (< Far. VII. ibiği + -giller) Ispanakgiller takımından. -ı) Yenilebilen bir cins mantar. bir yıllık. (And. ħurōs + T. (TS. otsu. keklikgözü (TBAS. 135) horoz ibiği: (< Far. 1004. 2416) . 286) horoz karası: (< Far. gözü) Maydanozgillerden. ħurōs + T. 1.: ħoruz karası) Bir çeşit üzüm (TS. 1004. ovaryum üst durumlu. Amaranthus. 1004. VII. beyaz veya pembe çiçekli bir bitki. ħōş. yüreği). 1004.370 horozgözü: (< Far. aken.: horizüré. VII. (TS. 1004) horozyüreği: (< Far. BTS. VII. fındıksı ya da bakka tipi meyveleri bulunan. 2416) hoş: (< Far. karası).

çiçekleri ve dalları ıspanak gibi pişirilen. 1006. VII.: holluk. Pancar (DS. 2430) höllük: (< T. AA. DS. 2433) hözmür: (< ? ). hoşveren (DS. Pancar. Yer elması. varan) bk. VII. bir yıllık. Şalgam (DS. VII. kozmur) Patates (DS. 2446. VII. ħōş + T. DS. Patates. VII. kuran). hormuz. XII. 2946. 4519) hölemez: (< höle-mez ?) Mavi çiçekleri ve sedefe benzeyen yaprakları olan. karpuz. hozmur. DS. 2417. VII. 2441) humma otu: (< Ar. (TS. ħozan. 2397. haşuran. 3. VII. Ağz.371 hoşkuran: (< Far. (And. 2430) hömbeles: (< ? ) Mersin bitkisi ve meyvesi (DS. 1. 4520) hukar: (< ? ) Tohumu dövülüp toz hâline getirilerek çocuklara uyku vermesi için yedirilen tarakotu (DS. VII. VII. beyaz renkli deve dikeni bitkisi (DS. XII. 1290) Tarlada kendi kendine biten uzun bir çeşit ot (DS. 2417) hozan: (< Erm. 2443) hunk: (< ? ) Günlük ağacı (DS. VII. (And. 141) hoşulga: (< hoşurga < hoşur “ses taklidi”) Lahana (DS. (And. Küçük kavun. Ağz. 2304. 2432) höngül: (< ? ) 1. 2443) . 2. 2. 2417) hoşveren: (< Far. 2. ħōş + T. VIII. otu) Sedef otu (DS. veren) Ispanağa benzer bir çeşit ot (DS. 2440.: hazmur. VII. VII. 2417) hoşvaran: (< Far. MBTS. Amaranthus lividus. 4. höllek) 1. VII. ħōş + T.: haşran. ĥummā + T. otsu bir bitki. hoşuran) Tarlalarda yetişen. 2416. (h)öl+lük). DS. Ağz.

TBAS. dikenli ve çiçekleri sarı bir ağaççık.Y. Betula. 2050) . humma. Ağz. yaprakları almaşlı ve yapraklarını döken. 1010. ovaryum alt durumlu. 2445) huş: (< ? huş. Ağz. Eren. ADYA. TBAS. 136) hurma üzümü: (< Far. SA. ülkemizde beş cins ve on iki türle temsil edilen bir familya (BTS. VII. VII. Nişanyan. 159. 2449) hünnap: (< Ar. 290. V. 193. DA. 1. kışın yapraklarını döken. DS. ST AT. gelincik (TBAS. 2449) hülübü: (< Ar. kerestelik bir ağaç cinsi. Ka. E A. 188. 176). Nişanyan. V. karahurma (TBAS. 1010. VI. ħurmā yemiş. 137. 195.. eriği) bk. eski çağlardan beri meyvesi için Kuzey Afrika’da kültürü yapılan bir bitki. 287) hüddüdü: (< ? ) bk. ağacı + -giller) Bir evcikli. hülb + -î) Taze fasulye (DS. DS. çiçekleri tek eşeyli. DS. 1014. 1. iri çekirdekli.: gınnap) Hünnapgillerden. 176) Gürgengillerden. 1. BTS. 136) hülek: (< ? ) Domates (DS. hulū. (TS. 182) Bir çeşit şeftali (DS. 5-10 m yükseklikte. OAAD. 136) huş ağacıgiller: (< ? huş + T. (TS. 136. ħurmā + T. (And. kışın yapraklarını döken. 236. Zizyphus jujuba.372 hurma: (< Far. ħurmā + T. (TS. Phoenix dactylifera. meyveleri fındıksı ya da kanatlı fındıksı tipte. 55. beyaz bir çeşit üzüm (DS. üzümü) ri taneli. ince kabuklu. K AT. 1857. (And.A. furma. yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilen. VII. VII. 30 m kadar yükselebilen ve kışın yaprak dökmeyen. 283. KBAYA. 274. TBAS. 88. 8) hurma eriği: (< Far.: fırma. ‘unnāb). ħurma) Palmiyegillerden. 1880. 2449) hülü: (< Far.

VII. 2517. sarımsı veya beyazımsı çiçekli. uhlamur) Ihlamurgillerden. *flammula < flamma. 180) ıhlamurgiller: (< Yun.. 1014) hüsnüyusuf: (< Ar. 107. bazen taç yaprakları olmayan. 2453) -Iıhlamur: (< Yun.: fambur. 1014. V. flamuri + T. Dianthus barbatus. III. < Yun. ilamur. nadiren tek eşeyli. flamuri ~ ? OLat. ĥurr + T. 141.A. 1932) hürmiye: (< ? ) Sarı erik (DS. BTS. . BTS. DS.373 hünnapgiller: (< Ar. çiçekleri er dişi. bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen. 1017. 178. 138. Nişanyan. Erz. çok yıllık. 1. eriksi ya da fındıksı tip meyveleri olan. ışınsal simetrili. felembur. örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası (TS. ‘unnāb + T. 1014) hünük: (< ? ) Gelincik çiçeği (DS. ihlamır. 1015. TaS. yemez) Bir çeşit elma (TS. 1. ağaç. XII. 60-70 cm yükseklikte. (TS. nadiren de otsu bitkiler (TS. çalı. VII. illamur. ĥusn-i Yūsuf) Karanfilgillerden. 2451) hüryemez: (< Ar. 1. flamuri. III. XI. 4031. bakka. çanak ve taç yaprakları beş parçalı. büyük bir gölge ağacı. yaprakları almaşlı dizilişli. DS. (TS. her dem yeşil ya da yapraklarını döken. kerestesi beğenilen. bir ya da çok yıllık. 1017. -giller) ki çeneklilerden. DS. TBAS. 2460) . fılambur. çiçekleri çay gibi içilebilen. 1. örneği ıhlamur ağacı olan. Eren. 1833. 2450) hürle: (< kökenini bilmiyoruz. VII. kışın yapraklarını döken. pembe çiçekli ve otsu bir bitki. 292) ıhlığ: (< ? ) Bir çeşit saz (DS. 137) hüzmün: (< ? ) Patates (DS. 1. 106. VII. 183). 291. -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. (And. AA. ıhlambur. VII. Ağz. 182) Bir cins burçak (TS. ovaryum üst durumlu. 4503. 1. Tilia. TBAS. Eren. ülkemizde iki cins ve beş türle temsil edilen. DS.

2461) ılamık: (< ? ) Ayrık cinsinden bir çeşit ot (DS. 1. çiçeği pembe mor renkli zararlı bir bitki (DS. 2465) ılgın: (< T. 4582) ılgıncar: (< kökenini bilmiyoruz. 2485) . 4269. yılgun) Ilgıngillerden. VII. 183). 1018. ılgın + -giller) Örnek bitkisi ılgın olan. 1. 1018) ımık acı: (< ? ımık + T. Akdeniz bölgesinde yetişen. XII. yılgın. karanfilgillerden. ılgın. 138. (And. 2478) ırbam: (< ? ) Yulaf (DS. VII. 183) Kuş kirazı (TS. VI. ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası (TS. 1018) ılgıngiller: (< T. 1. XI. VII. TBAS. 2464) ıldırangıç: (< ? ) Dağlarda yetişen. yenilebilir bir çeşit bitki (DS. 2474) ıncak: (< ? ) Kara erik (DS. Ağz. VII. VII. Türkçe ılgın sözüyle birleştirilmesi yanlıştır. 2477) ıngıldana: (< ? ) Hasta diş etlerini kanatarak tedavi etmeye yarayan bir çeşit ot (DS. 2477) ıncalız: (< ? ) Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı (TS.: ırhah) Leylak ağacı (DS. 4522) ırhak: (< ? ). Eren. Tamarix. (TS. VII. 1019) ıncık: (< ? ) Ceviz (DS. VII. acı) Bir çeşit ot (DS. Eren. 1. TaS.: yılgım. Ağz.374 ıhnaz: (< ? ) Ekin tarlalarında biten. DS. VII. beyaz veya pembe çiçekli bir ağaç veya ağaççık cinsi. (And.

12. SA. (TS. Erz. 139. örnek bitkisi ıspanak olan. bir veya çok yıllık otsu bitkiler. 2492. otsu. iki evcikli. 184. 1. Spinakion ~ OFar. spanaki + T. III. VII. -giller) ki çeneklilerden. 50-150 cm yükseklikte. yapraklarından sebze olarak yararlanılan.. pancar gibi başka türleri de içine alan bir familya (TS. 293. çiçekleri tek ya da iki eşeyli olan. ısıtan) Hardal (TaS. -ü) Isparta yöresinde yetişen. 1. nadiren ağaç formundaki bitkiler (TS. VII. ısmalak. 2. (And. örneği ısırgan otu olan. BTS. otsu ya da çalımsı. AA.A. Urtica. X. bir ya da çok yıllık. ısırgan + -giller) ki çeneklilerden. 1975) ıspanak: (< Yun. 1025) . ETA. Ağz. 228. 45. TBAS. bir yıllık bitki. 670. VII. BTS. Isparta + Far. ermik ?) Olgun meyve (DS. 1021. II. pazı. ısmınak. 2488) ısırgan: (< T. VII. TAYA. 1322) Isırgangillerden. spanaki ~ OYun. her tarafı sert tüylerle kaplı. 1. ıspanag) Ispanakgillerden. 1. 2487) ırmık: (< T. 3615. 389) ıspanakgiller: (< Yun. 178). T YA. 1. ısır-gan. aken ya da eriksi tipi meyveleri olan. 293. is.: ısbanaħ. 1024) Isparta gülü: (< öz. ovaryum üst durumlu.375 ırkı: (< ? ) Yonca (DS. 279) ısırgangiller: (< T. (TS. 1021. 100. ülkemizde iki cins ve dokuz türle temsil edilen. 293) ısırgı: (< T. II. gövde ve yapraklarında yakıcı tüyler taşıyan. Spinacia oleracea. 139) ısıtan: (< T. 1024. DS. DS. 185. ispenāk “Batı dillerine Yunancadan geçmiştir”. ısırgan (TBAS. BTS. gul + T. 2488) ırnık gordoş: (< ? ırnık + gordoş) Bir çeşit patates (DS. yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişte. ısmanak. kendine özgü kokusu ve değişik renkleri ile tanınan bir tür gül (TS. ısırgı) bk. ısbanak. tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan. DS. 2491. . DS. MBTS. 364. III. KYA. Nişanyan. VII.

BTS. ışığan (TBAS. VII. tüylü. 2493. TaS. AVA.Y. yaprakların kenarı dikenli dişli ve meyvesi parlak kırmızı renkli. 142. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Eren.376 ıspata: (< ? ) Yaprakları ayçiçeğininki gibi olan. DS. Kuzey Anadolu bölgesinde yetişen.: ıstapan. DS. VII. 30-40 cm yükseklikte. . çok yıllık.: ısbıt. (TBAS. XI. ispandān. Ağz. VII. istapan. 142. Erz. 2494. (TBAS. 2496) ışılgan: (< T. DS. yaprakları ve kabukları yenen. VII. 194). V. mavi kırmızı çiçekli. 1792. VII. 4045. yeşil bir bitki (DS. 2493) ıspatan: (< Far.. rizomlu. 140. VII. 2493. DS. V. 2489. DS. VII. ışılak) Geniş ve oval yapraklarının bir yüzü parlak olan bir çeşit ot (DS. VII. 294. sipandān. 2493) ıstat: (< ? ) Karabiber (DS. 196. çalı görünüşünde bir bitkidir. ispatan. DS. aşħūn. ışıldırık) Sazlık yerlerde biten. 1992) ışığan: (< T. 2559. Ağz. DS. kışın yapraklarını dökmeyen. 139. 139. Ilex colchica. KBAYA. (TBAS. DS. AA.A. (And. AA. ışığan) 1-3 m boyda. ADYA. 40 cm kadar yükseklikte. geniş yapraklı. sarı ya da beyaz çiçekli bir çeşit bitki (DS. 184) Karabuğdaygiller familyasından. 163. VII. 1794. Trachystenon orientale. 2494) ışgın: (< Far. 2494. 2554. otsu ve kökü yenilebilir bir bitkidir. (And. 2495) ışılak: (< T. III.. Ka. ispit) Ballıbaba türünden.A. 330. 2496) ışıldırik: (< T. 101. 140) . 359) ıspıt: (< ? ). III. sarımsı beyaz çiçekli. VII. Rheum ribes. Eren. DS. ışılgan) bk. VII. istepan) Yabani tere (DS. kalın köklü.

Eren. 2. Pelargonium radicula. MBTS. 1047) idris otu: (< öz. 141) . 141) idris ağacı: (< öz. (TS. 141) ibran: (< Ar. 2502) ibişgıbış: (< ? ibiş + ? gıbış. ağacı) Meyvesi hoş kokulu.: ebibük) 1. bir yıllık ve otsu bir bitkidir. 1334”) bk. 2501) ibini: (< ? ) Fesleğen çiçeği (DS. stir. (TS. gıvışgan otu (TBAS. 140. 1047. 1029. 1029) ızgın: (< kökenini bilmiyoruz. yaprakları güzel kokulu. DS. rozet yapraklı. Sapının içi boş olan bir çeşit ot. VII. (yaban pazısı). çiçeği) Sardunyagillerden. 140. (TS.377 ıştır: (< Blg. sapları etli. kerestesi güzel bir kiraz türü. sarımsı renkli çiçekli. 1. ‘ibrān) Buğday tarlasında biten ve yenilince baş döndüren bir çeşit yulaf. yemeği yapılan bir ot. deli yulaf (DS. evlek mantarı (TBAS. VII. 1. dris + T. 1334). III. DS. Eren. Gelincik çiçeği (DS. kokulu kiraz. 1. 2. is. 2503) içikızıl: (< T. 2505) içlikız: (< T. 2497) ıtır çiçeği: (< Ar. (TBAS. VII. VII. Eruca cappadocia. ‘iŧr + T. (And. tohumlarından bezir yağı çıkarılan. içli + kız) bk. mahlep. Prunus mahaleb. (TS. is. TBAS. 1993) -ibibik: (< ET. VII. 1656. TaS. Ağz. V. dris + T. DS. Blitum capitatum. otu) Özellikle Hindistan’da yetiştirilen ve toprak üstü kısımlarından su buharı damıtması yoluyla idris yağı elde edilen bir tür ayrık otu. çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisi. MBTS. 2499. 196) Ispanakgillerden. 238. “< ibiş ‘kökü belli değildir’. TBAS. AAT. üpgük – üpük. içi + kızıl) Bir çeşit mantar (DS. Cymbopogon martinii. 1. VII. 2. 185) 10-50 cm yükseklikte.

Eğrelti otu. 2509) iğlek: (< ilik. niyde) ğdegiller familyasından. 235. (And. çalı ya da ağaç formunda. 141. iyde.A. iğ + ağacı) Ana yurdu Asya’nın dağlık bölgeleri olan. DS. 2. DS. 179. Ağz. zeytin biçiminde.. . Ağz. AAT. VII. 141. Krş. Eren.A. basit ve stipülsüz. 2509) iğde: (< ET. Evonymus. Nişanyan. yigde. iğnecik). kömürü ile kara resim yapılan. 187). 217. 1050. erkek incir (DS. 1050. güzel kokulu çiçekleri olan bir çeşit ağaç (DS. 2507.: īde. BTS. 1050. 2507) ifteri: (< ? ) 1. TBAS. VII. 63) iğdegiller: (< T. kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte. Ağz. 278. KYA. çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. ovaryum alt durumlu. 176.: idiş) Armut (DS.A. Nişanyan. Elaeagnus. 256. BTS. VII. VII. 183). TBAS. 183). yaprakları almaşlı dizilişte. 1. (And. dikenli ya da dikensiz. beyaz unlu ve tadı mayhoş yemişi olan.: ilek) Baba incir. Ağz. III. 2509) iğcik: (< T. VII. igdiş < igit-. 5-6 m kadar yükseklebilen küçük bir ağaç. Kökü yirmi santimetre yüksekliğinde yeşil ot kümeleri (DS. (And. 336. 297) iğdiş: (< ET. dikenli bitki familyası (TS. 2517) . 297. VII. 10 m kadar boylanabilen.Y. çiçekleri ışınsal simetrili ve yaprak koltuklarından tek ya da demetler şeklinde çıkan. iğcik) Yaprakları söğüt yaprağına benzeyen. örneği iğde olan. VII. Ka. (TS. TAYA.: iknecik) Bir çeşit ot (DS.Y. Erz. 1. iğde + -giller) ki çeneklilerden. 2508) iğ ağacı: (< T. (TS.. K AT.. odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan. 2510) iğnecik: (< T. 9.378 ifdoğum: (< ? ) Sonbaharda ekilen buğday (DS. bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen. 1. (And. VII.

MBTS. DS. otu) bk. BTS. ilĥāĥ. VII. i bāl + T. iğnelik) Erodium ve Geranium türlerine verilen genel ad. VII. 1051) iğşe: (< ? ) Fidan (DS. 2521) ilhah: (< Ar. 2541. 1. “< çenek ‘kökü ve eki belli değildir’. ömür otu (TBAS. 1059) ilāğaç: (< ? ) Portakal büyüklüğünde güzel kokulu bir çeşit kavun (DS. DS. 298) iki çenetliler: (< T. -liler. iletir) Sahlep otu (DS. Bir veya çok yıllık otsu bitkiler (TBAS. 2512. VII. VII. “< çenet ‘kökü ve eki belli değildir’. 142) iki çenekliler: (< T. iletir + sakızı) Kökünden sakız çıkarılan bir çeşit yabani ot (DS. 2513) ikbal çiçeği: (< Ar. DS. VII. VII. 1. i bāl + T. 1059. 142) ikbal otu: (< Ar. sivri uçlu yaprak (TS. 2512) iğne yaprak: (< T. MBTS. iğnesil) Bir çeşit armut (DS. VII. -liler. VII. iki + ? çenet + T. 555”) Tohumlarında iki çenek bulunan kapalı tohumlu bitkiler sınıfı (TS. MBTS. iğne + yaprak) Çam türlerinde görülen. 142) iğnesil: (< T. 2. 141. 2521) iletir sakızı: (< T. VII. VII. iki + ? çenek + T. 1385) Leylak (DS. 2544) iğnelik otu: (< T. çiçeği) bk. 555”) ki çenetli kabuklu yumuşakçalar sınıfı (TS. 1. 1. iğnelik (TBAS. ince uzun. 1.379 iğnelik: (< T. iğnelik + otu) bk. 2517) ilekke: (< ? ) Mısır (DS. 2522) . ömür otu (TBAS. 2519) iletir: (< T.

2. VII. lāle + T. 143) imparator otu: (< Lat. (TS. ilişken) Küçük dikenli tohumları olan bir çeşit ot (DS. başaklar içindeki küçük bir çeşit darı (DS. ilim) Tanelerinden çorba ve aş yapılan. 1077) inabut çalısı: (< ? inabut + T. ilmek) lkbaharda yetişen.380 ilibitce: (< ? ). baharlı ve yakıcı olan kökü hekimlikte kullanılan bir ot. VII. -si) bk. kedi kuyruğuna benzeyen. 2523) ilim: (< T. 2537) . TBAS. 14) imparator mantarı: (< Lat. 2532) ilmen: (< T. havuca benzer bir çeşit bitki (DS. ilme) Diken (DS. 2525) ilişken: (< T. VII. Peucedaum imperatoria. manitari + T. 2525) ilimaç: (< ? ) Asma kütüğüne sarılarak zarar veren. VII. imperator + Yun. ilmik) Ebegümeci (DS. 2533. VII. ilmen) 1. çalısı) Akasya ağacına benzer dikenli bir ağaç (DS. otu) Maydanozgillerden. 142) imamselek: (< ? ) Kırlarda yetişen. VII. VII. 2532) ilmek: (< T. 2527) ilme: (< T.: ilibiççe) Gelincik çiçeği (DS. yenilebilir bir çeşit ot (DS. Bir çeşit dikenli ağaç (DS. VII. 1. 2533) ilmik: (< T. 2533) imparator lâlesi: (< Lat. VII. ağlayangelin (BTS. böğürtlen. Bağ ve tarlalardaki çalı. kurutan bir çeşit ot (DS. imperator + Far. (And. VII. 2523) ilificce: (< ? ) Yabani afyon (DS. VII. Ağz. imperator + T. -ı) bk. altın yumurta mantarı (TBAS.

336”) nek memesi şeklinde etli yaprakları olan bir ot (DS. 87. beyaz çiçekli. inci + Far. (And. DS. inek + emceği) bk. 235) inceniyar: (< T. Ficus carica. -ü) bk. rizomlu ve otsu bir süs bitkisi. 721. V. GD AT. TBAS. 191) Dutgillerden. III. siyah bir çeşit üzüm (inek emceği). VII. Nişanyan. inek + memesi) ri taneli. 143) inekbiciği: (< T. -i. 103. (müge). 184. TBAS. Nişanyan. 2538) inci çiçeği: (< Çin. inek memesi (DS.. asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan. erkek ve dişi bireyin ayrı ayrı bulunduğu ağaç formunda bir bitki. 190”) Zambakgillerden. çiçekleri etlenmiş çiçek tablası içinde bulunan ve etli kısım meyve olarak yenen. 143) . çiçeği. 282. 1745. Convallaria. ADYA. (TS. yapraklarını döken. K AT. sümbül (TBAS. çü. inek + ? bicik + T. 143) incir: (< Far. VII. inci + T. Tietze. Erz.A. Eren. . sunbul + T. Tietze. DS. 187) incirop: (< ? ). encīr. 10-35 cm yükseklikte. Ağz. çok yıllık. sütlü. (DS. Banium microcarpum. temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan. < ? bicik. ince + Far. BTS. 2541) inek emceği: (< T. (TBAS. 160. 182) inci sümbülü: (< Çin.381 incaz: (< ? ) Erik (DA. 2541) insan otu: (< Ar. VII. ZBK A. VII. 156. 12. 1083. 189. “< ET. insān + T. çok yıllık.: incilob) lkbaharda yetişen. 143. Eren. 189. 199. otu) bk. iki evcikli. 2539. VII. 303. 1082. nigâr) Papatyaya benzer ince yapraklı bir çeşit çiçek (DS. adamotu (TBAS. Clauson. 189. Nişanyan. (TS. 1. “< yinçü ‘inci’ < Çin. ingek. 1. 143. otsu ve kökü yenir bir ot. EYAD. yumrulu. 2541) inek memesi: (< T.

“< yip (> ip) + -(e)k. manitari + T. -u) rili kız armudu. VII. fiton + T. kışın yaprağını döken. iri + kara) ri taneli siyah bir çeşit üzüm (DS. ipek + ağacı. 1098) . değerli bir mobilya ağacı (TS. zehirli. 144) ipkeseği: (< T. 144) ipni: (< ? ) Dişbudak ağacı (DS. yulafa benzer bitki (DS. kayın mantarı (TBAS. 1. ipek + Far. 2546) irikara: (< T. 144) isfendan: (< Far. ipek + Yun. (TBAS. süt taşıyan. Periploca graece. irili + kız + Far. 144) ipek mantarı: (< T. Eren.382 ipeka: (< Fr. 2546) iprom: (< ? ) Ekinlerin arasında biten. irim < iri+m) Böğürtlen (DS. karaçalı (TBAS. sarı parıltılı. gülibrişim (TBAS. 192”) Ekvatoral bölgelerde yetişen. güzelavrat otu (TBAS. güzel çiçek açan bir bitki cinsi. ipek + Yun. dikeni) bk. emrūd + T. kerestesi ipek görünüşünde. ipéca) Altın kökü (TS. ipek + çiçeği) Semizotugillerden. 1. 1. 143) sa dikeni: (< öz. 1093) ipek çiçeği: (< T. gul + T. 1. çiçekleri kırmızımsı ve mor renkli bir bitkidir. -ı) Sarılıcı. (TS. 1094) ipek fidanı: (< T. odunsu. VII. ip + keseği) bk. is. 2550) irülü ız armudu: (< T. Portulaca grandiflora. sa + T. VII. 2549) irim: (< T. isfendān) Akçaağaç (TS. -ü) bk. bir armut çeşidi (AA. 127. -ı) bk. 1093) ipek ağacı: (< T. VII. 144) ipek gülü: (< T.

(TS. ince kabuklu bir çeşit üzüm. GD AT. XII. VII. çok yıllık bir bitki. . scorzone) Birleşikgillerden. Bir çeşit meşe ağacı (DS. (And. is. issat. uzun bir çeşit üzüm (DS. III. otu) bk. 2561) . 2555) isirik: (< ? ) Kayın ağacı (DS. Sarıya yakın renkte beyaz. VIII. 237. uzun bir çeşit üzüm (DS. 2555. Batı ve Güney Anadolu’da yetişen sık tüylü. isiot. EYAD.: isat. ısırga ?) nce yapraklı. III. Beyaz ya da siyah renkli. Origanum heradeoticum. stanbul + Far. isut.A. (And. kağmut (DS.383 ishal otu: (< Ar. VII. TaS.. -ı) bk. beyaz ve pembe çiçekli. sarı renkli. ADYA. -si) bk. Osmanlı lâlesi (DS. Gürgen ağacı. 1101. VII. 2558. 2559) iskorçina: (< t. VII. üzümü) Böğürtlen (DS. 1. is. 4525. 2493. 144) isirge: (< T. venüssaçı (TBAS. ishot. 2. 1984) ispitiren: (< ? ) 1.: isrin) 1. TBAS. AAT. ısı + ot). kalın kabuklu. kokulu. 1. 360. 2559) stanbul kekiği: (< öz. VII. 144) isot: (< T. 291. issiot. VII. VII. 185. şal am + T. is. istot. VII. 235. -i) Trakya. DS. izot) Biber (DS. 144) stanbul şalgamı: (< öz. VII. 2560) istiriç: (< ? ) Bir çeşit meşe (DS. stanbul + Far. stanbul + ? kekik + T. isotu. Scorzonera hispanica. 2. Erz. kuvvetli kokulu. lāle + T. lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan. ishāl + T. stanbul + T. 186. 2555) isirin: (< ? ). issot. Akdeniz bölgesinde çok yetiştirilen bir bitki. Ağz. is. isdotu. isdot. DS. isoduni. Ağz. 2595) stanbul üzümü: (< öz. 1103) stanbul lâlesi: (< öz. (TS.

III. it + Far. VII. 2568) itinciri: (< T. Gaz. it + bur(u)nu). it + ? boruk + T. III. it + Far. şeytan şalgamı (TBAS. -u) bk. it + eriği) Yabani erik (DS. į şān) Çam ağacı (DS. it + boncuğu) bk. -ı. 1. ħiyār + T. -u) Bir çeşit ot (DS. akdiken (TBAS. encīr + T. it + Far. (TBAS. 2568) itgülü: (< T. 197”) Yabani bir meyve (AAT. Aethusa cynapium. -i) Yabani incir (DS. 332. gişnīz + T.384 işan: (< Far.A. it + ? cumurt + T. it + boğan) Kaplanboğan (TS. ebucehil karpuzu (TS. 2561) işħan: (< ? ) Sonbaharda yetişen bir cins erik (DS. VII. it + Far. TaS. “< ET. 237) itboğan: (< T. 2567) itburnu: (< T.. it + Far. 145) iteriği: (< T. VII. bir yıllık. ālūçe + T. acı hıyar. it + kabağı) bk. Nişanyan. 436. VII. DS. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. 1. AVA.: ipburnu) Yaban gülünün meyvesi (TS. 145) . -i) 100 cm kadar yükselebilen. (And. 1122. 2569) ithıyarı: (< T. 145) itboruğu: (< T. 1122) itkabağı: (< T. 2563) it alici: (< T. 1122) itboncuğu: (< T. VII. 2545. 1. -u) Yabani gül (DS. gul + T. Ağz. 2126) itcumurdu: (< T. VII. it üzümü (TBAS. ıt. -ı) Acı elma. VII. 145) itkişnişi: (< T.

2570) it üzümü: (< T. DS. Japon + Far. başak çiçekli. 1. -u) Bir armut çeşidi (AA. it + Ar. it + sineği) bk.A. AAT. yaprakları oval ve kenarları testere dişli bir bitki türü. 2576) izōlu armudu: (< ? izōlu + Far. soğanak. bazı ilaçların yapımında kullanılan. yapraklanmadan önce kırmızı renkli ve iri çiçekler açan. -si) Yabani nane (DS. 2570) itsineği: (< T. 145) itsoğanı: (< T. 2570. III. TBAS. 315) . 237. it + sarımsağı) Soğanak da denilen keskin. (TS. Solanum nigrum. yabanî sarımsak). otsu bir bitki. is. (BTS. Chaenomeles speciosa. 2570. Japon + Far. -u) ki çenekliler sınıfından olup Japonya’da ve Çin’de yetiştirilen bir bitki türü (TS. is. it + kuyruğu) Kenarları düz şerit gibi yapraklı ve saplarının ucu koçanı andıran. -sı) Gülgiller familyasından. 1. park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen.A. AAT. na’nā’ + T. 237) itsarımsağı: (< T. 2571) izmelece: (< T. itsarımsağı (DS. fena kokulu bir çeşit ot (itsoğanı. 188. (DS. VII. meyveleri bezelye büyüklüğünde ve olgunlukta. emrūd + T. boz ot (TBAS. VII. 437) ivecen: (< T. ivecen) Diken gibi olan tohumları vücudu yakan bir çeşit yabani ot (DS. 20-50 cm yüksekliğinde. VII. 1125. bir yıllık otsu ve beyaz çiçekli bir bitki. 143) -JJapon armudu: (< öz. 1125) itnanesi: (< T..385 itkuyruğu: (< T.. III. 1133) Japon ayvası: (< öz. Erz. (TS. ezmelice) Dikenlerinden yemek yapılabilen bir çeşit bitki (DS. 145. emrūd + T. . VII. 1. VII. it + üzümü) Patlıcangillerden. Phleum. ābiyā + T. it + soğanı) bk. VII. Gaz.

Doerfer de Türkçe kap (kāp) kökünün küçültme biçimi olarak değerlendirilebileceğini . jute < ng. 1134) Japon sarmaşığı: (< öz. sarmaşığı) Asmagillerden. Japon + Far. is. is. Japon + T.: kabaaç. sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi. kabaç. (TS. 1136. 147) Japon kaktüsü: (< öz. cactus < Yun. liflerinden yararlanılan bir bitki. 1134) Japonika: (< öz. Hint yağı ağacı (TBAS. ħurmā + T. Ağz. Nişanyan. Japon + Far. şeker ağacı (TBAS. Orta Türkçede kabak olarak geçer. Japon + T.386 Japon elması: (< öz. kaba + ağaç). -sı) Trabzon hurması (TS. 1133) Japon gülü: (< öz. is. 147) jüt: (< Fr. VIII. is. 2577) kabaeldaş: (< T. Corchorus capsularis. 1. (And. TS. VIII. -ü) Kamelya (TS. 1134) Japon şemsiyesi: (< öz. 1133) Japon hurması: (< öz. 1. Eski Kıpçakçada da kabak biçimi kullanılır. 1. şemsiyye + T. Clauson’a göre kāb’ın küçültme biçimidir. 203) Ihlamurgillerden. Ampelopsis japonica. Japon + T. 1. Japon + -ika) bk. 2577) kabak: (< Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. < Bengali dilinden. elması) Japonya’ya özgü bir bitki türü (TS. is. -si)bk. + T. 1136) -Kkabaağaç: (< T. kabağaç) Kalın gövdeli meşe ağacı (DS. kaba + eldaş ?) Bir çeşit üzüm (DS. is. is. ip ve çuval yapımında kullanılan. is. 1. Japon + Fr. 1. üzümü) bk. Hint yağı ağacı (TBAS. 147) Japon üzümü: (< öz. Japon + Ar. Hindistan ve Bangladeş’te yetişen. (TS. gul + T. 1. -ü) Sütleğen (TS. ana yurdu Çin ve Japonya olan.

VIII. TAYA. GBAA. kaba + yıldız + dikeni) Ekinler kaldırılırken dikenleri yuvarlanarak uçan bir çeşit bitki (DS. 134. bakka ya da etli kapsül tipinde meyveleri olan. tüylü. Ağz. ETA. EYAD. 335. VIII. kabak. DS. Türkçeden belli başlı komşu dillere de geçmiştir. manitari + T. kabak + -giller) ki çeneklilerden. 199). III. çanak ve taç yaprakları beş parçalı. 320. kabalak) Geniş. 281.387 açıklamıştır. XII. 45. çiçekleri huni şeklinde ve sarı renkli. 2. (And. parlak yeşil yapraklı. hıyar gibi cinsleri içine alan. kayın mantarı (TBAS. tek yıllık. gabak. BTS. . kaba + kulak + otu) Loğusa otu. 317) kabakulak mantarı: (< T. 1138. beyaz çiçek açan bir bitki (DS. (TBAS. kabak yaprakları biçiminde yaprakları olan. 2581) . VIII. kabarcık) nce kabuklu. AVA. 2. rizomlu. 2. emrūd + T. 364. 2614. AA. VI. geniş yapraklı. eriksi. 130. 1138. -ı) bk. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. gabaħ. VIII. kabaħ. 115.. kırda ya da su kenarlarında yetişen. 2578) kabakgiller: (< T. E A. DS. çiçekleri tek ya da iki eşeyli. DS. 57. K AT.: gabah. 12. -u) Bir çeşit armut (DS. çekirdekli bir çeşit üzüm (DS. 1882. sürüngen ve sarılgan bir bitki familyası (TS. otsu bir bitki. 317. yuvarlak. 1139) kabalak: (< T. 199. tohumlarında endosperm bulunmayan. Erz. Cucurbita. Eren. kabak + Far. kaba + kulak + Yun. ovaryum alt durumlu. BTS. II. EYA. kabarcık) Soğan köklü. karpuz. 85. zeravent (TS. (TS. VIII. sürünücü ya da tırmanıcı. Tussilago farfara. etli ve olgunlukta açılmayan bakka tipi meyvesi olan. 178. 148. etli. 191. yaprakları almaşlı dizilişte olan. 2579) kabaldızdikeni: (< T. çok yıllık. beyaz. 2581) kabarcık (II): (< T.A. kavun. 209. 148) kabakulak otu: (< T. T YA. gavaħ. 140) kabakarmudu: (< T. kambuk) Kabakgillerden. GD AT. 4527) kabarcık (I): (< T. ZBK A.

civanperçemi (TBAS.388 kabarcıkotu: (< T. 1884) kabatepek: (< T. VIII. 2582) kabek: (< ? ) Mantar (DS. uçlarına doğru gittikçe morumsu renkte olan dikenli bir bitki (DS. VIII. VIII. ā ī + T. 2582) kabbar: (< ? ) Meyvesinden turşu yapılan dikenli bir bitki (DS. 2590) . kokulu bir çiçek (DS. VIII. 2583) kaçkırt: (< ? ) Bir çeşit ot (DS. 2582) kabartlak: (< T. Ağz. VIII. başı) Lâle (DS. VI.: gabasaba) lkbaharda yetişen bir çeşit yabani ot (DS. kabartlak (DS. kara üzüm (DS. VIII. Eren. ā ī + T. kabarcık + otu) Yele karşı kullanılan zehirli bir ot (DS. ince. VIII. 2582) kabasaba: (< T. 2582) Kâbe süpürgesi: (< öz. 2590) kadıbaş tiken: (< Ar. baş + diken) Küre biçiminde. 2581) kabargıç: (< T. VIII. “< Eski kaynaklarda teğek olarak geçer < teğ + ek ‘küçültme eki’. VIII. kabartlama) bk. 2. kaba + ? tevek. VIII. Gelincik yaprağı (DS. 2583) kabiye: (< ? ) Büyük kavun (DS. Kâbe + T. Mısır yaprağı. VIII. is. kaba + saba). VIII. 405”) Kalın kabuklu. (And. kabartlak (DS. süpürgesi) bk. kabartlak) Olmamış incir (DS. 148) kabırcık: (< kabarcık) 1. 2587) kadıbaşı: (< Ar. kabargıç) bk. 2582) kabartlama: (< T. VIII. 2582) kabesu: (< ? ) Yaprakları açık sarı.

Bir cins mantar (DS. 2. 1513”) Kâğıt dutu (TS. 1505”) 1. kadın + T. borraginaceae. kâfur elde edilen ağaç. 2. uzun. uzun. MBTS. yabangülü meyvesi. pişmeden de yenebilen bir ot (DS. kadın + T. ince kabuklu bir çeşit üzüm.389 kadımalak: (< kadı + malak ?) Kırda yetişen. ħātūn < ħātēn. kadın + T. ağacı) Defnegillerden. 1156) kağaver: (< ? ) Yaban otu (DS. sulu. göbeği. “<Far. aŧīfe + T. IV. parmağı) 1. 2. VIII. (DS. sarı çalı (TS. 2159) kadife çiçeği: (< Ar. onosma. çiçekleri genellikle parlak sarı renkte ve kadife görünümünde bir süs bitkisi. kāfir + T. otu) Yalancı havacıva otu. 2593) kâğıt ağacı: (< Far. VIII. otu) Hindiba (TaS. VIII. VIII. VIII. ağacı. 2592) kafete: (< ? ) Domates (DS. VIII. ā ī + T. 1156) . 2. tuzluğu) bk. 2. 2. Beyaz ya da siyah. “< ET. 2592) kâfur ağacı: (< Ar. (TS. 1150) kado: (< ? ) Kabak (DS. afes + T. 2590) kadınparmağı: (< Soğd. 2. Üç kulaklı ekşimsi bir ot (DS. 1149) kadı otu: (< Ar. Cinnamonum camphora. 3. VIII. 2591) kafesotu: (< Far. Uzak Doğu’da yetişen. Tagetes. nce. çiçeği) Birleşikgillerden. (TS. 2590) kadıngöbeği: (< Soğd. MBTS. yumuşak bir cins armut. kā ıd + T. 2. 2590) kadıntuzluğu: (< Soğd. kātūn < Soğd. Kızılcık büyüklüğünde içi kılçıklı bir meyve. kā ıd.

2601) kakali: (< ? ). pembe veya morumsu çiçekler açan. bir ya da çok yıllık. 1520). (And. çiçeği + -giller) Yaprakları almaşlı ve basit. 319) kahmuği: (< ? ) Yapraklarının alt yüzü beyaz tüylü bir cins kavak (DS. (gündüzsefası). -laşka) Bir çeşit acı biber (DS. Broussenetia papyrifera. VIII. 2. kabuğundan kâğıt yapılan bir ağaç. MBTS. 149.: guvşak) Tarlalarda görülen bir çeşit ot (DS. 2596. üst durumlu ovaryumdan gelişen lokulusit kapsül tipinde meyveleri olan. TBAS. VIII. otsu ya da çalımsı bitkiler (BTS. beyaz çiçekli. VIII. çiçeği) ki çeneklilerden. VIII. kakkil) Ceviz (DS. 2. Ağz. 2598) kāhu: (< Far. tırmanıcı ve otsu bir süs bitkisi. (TS. turpgiller familyasından bir bitki ve meyvesi (DS. 2. mavi. Ağz. 2. TBAS. 319) kak: (< ET. sıcak iklimlerde yetişen. “< ET. Coffea arabica. kāhį ) Marul (DS. 207) Kökboyasıgiller familyasından. meyveleri 1-2 tohumlu ve eriksi yapıda. Ağz. 2. 4529) kahve: (< Ar. 2602) . 149) kahkaha çiçeğigiller: (< Ar. (< And. BTS. 1517. VIII. XII. ah aha + T. MBTS. 1156) kağmut: (< ? ) Devetabanı ya da stanbul şalgamı denilen. bir veya çok yıllık. 74) kahkaha çiçeği: (< Ar. VIII. (TS. Çin’de ve Japonya’da yetişen. ah aha + T. koğşak < koğşa-k. TS. VIII. 2595) kağşak otu: (< T. çanak ve taç yaprakları beşli. tohumlarından kahve elde edilen. kā ıd + tūt + T. -u) Dutgillerden. MBTS. 60 kadar türü olan bir ağaç.: kakıl. kak. çoğu kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz. (And. kağşak + otu. 2598) kakalaşka: (< kaka “ses taklidi” + T. TBAS. 2. Nişanyan. 1514”). DS. 2601. ülkemizde 4 cins ve 38 doğal türle temsil edilen. 1158.390 kâğıt dutu: (< Far. 1159.: kaka) Yemiş (DS. ahve. pomoea.

Ağz. mor çiçekli ve otsu bir bitkidir. (And. iki yıllık. sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki. 1162) kaktüsgiller: (< Fr. -giller) Yaprakları almaşlı dizilişte. al’a’ + T. otsu ya da odunsu bir bitki familyası. 2. 2. ~ Akad. 2. nadiren tek eşeyli. cactus < Yun. Nişanyan. ā ulle(t) ~ Aram. VIII. (atlas çiçeği). (TS. 4530) kalegezen: (< Ar. Arctium minus. güzel. 2605. Bir cins kokulu sandal ağacı. VIII. (TS. çok yıllık. XII. 2.) Kaktüsgillerden.391 kakao: (< Fr. 320) kakma: (< T. Cactus. gezen). yalancı öd ağacı. 149) kaktüs: (< Fr. BTS. 2610) kalembek: (< Hint Denizi’ndeki bir adanın adından) 1. (TS. 110. çiçekleri er dişi. 149) kalak: (< ? ) ri soğan (DS. çalı. gövdesi ve yaprakları etli. cacao + T.: kallegezen) Havuç (DS. cacauati “Aztekçe ‘cacauati’ kelimesinden”) ki çeneklilerden. BTS. TBAS. 1160. 10 cm eninde. Bir cins mısır (TS. 1162) kalabak: (< ? ). ā ullu. etli ve açılmayan kapsül tipi meyveleri olan bir ağaç. kakao ve kola elde etmek için yetiştirilen. 1162. 320) kakule: (< Ar. yaprakları yayvan ve dikenli. (TBAS. (TS. nadiren de otsu formdaki çok yıllık bitkiler (BTS. 320) kakaogiller: (< Fr. -giller) ki çeneklilerden. (atlas çiçeğigiller). Elettaria cardamomum. Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen. ağaç. sıcak ve kurak ülkelerde yetişen. cactus + T. her dem yeşil. 1167) . 2. 30 cm boyunda. Theobroma cacao. dikenli. Ağz. 2. şizokarp ya da kapsül tipi meyveleri olan. parlak renkte çiçekler açan bir bitki. (Hint bademi). 207) Zencefilgillerden. (And. kakma) Gelincik otu (DS. aynı zamanda süs bitkisi olarak da kullanılan. cacao < sp.: galabak) 1 m kadar yükselebilen.

1179. 2610) kalmi: (< ? ) Domates (DS. 287) kambak buğday: (< ? kambak + T. kalk + git) bk. kabak) Bir çeşit kış kabağı (DS. 10 m kadar boylanabilen. Eski Kıpçakçada kamış biçimi göze çarpar. dayanıklı yapraklı bir bitki. BTS. günümüzde bu özelliklerini kaybetmiş. MBTS. 2610) kalpak: (< Lehçelerde kullanılan kalıp “kapak. gamalak. DS.. Ağz. örtü”den küçültme ekiyle kalıp+ak. buğday) Bir çeşit kılçıksız buğday (DS. 2609) kalıntı bitki: (< T. 2610) kamalak: (< kamalak < kama+la-mak “iki parçayı kamalar aracılığıyla birbirine bağlamak”. 150) kallekabak: (< Far. kalıntı + bitki) Geçmiş dönemlerde dünya florasında yaygın hâlde bulunurken. VIII. 2614) kambaz: (< ? ) Armut (DS.392 kaleme: (< Ar. (TS. 1526) Kavak ağacı (DS. 1538) Baharda duvarlarda çıkan. is. güz çiğdemi (TBAS. alem < Yun. Çuvaşça xămăş. 2. etli yaprağı şapka gibi olan yumru köklü bir bitki (DS. III. VIII. 1905. VIII.A. 2. Yakutlar xomus yanında kulusun adını da kullanırlar. MBTS. 1540). 2. camelia) Çaygillerden. beyaz. 324) kamış: (< En eski çağlardan başlayarak kullanıldığını biliyoruz. 2614) kamberiz: (< öz. 2. pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan. xumăş komşu diyalektlerden alınmıştır. MBTS. 2612. VIII. g‘am‘al‘ak) Sarı katran çıkarılan bir çeşit çam ağacı (DS. bu ad Moğolca bir alıntıdır. Eren ve Clauson ‘sap’ olarak kullanılan Çuvaşça xămăl . 322) kalkgit: (< T. Gaz. (Japon gülü. kalamos.: gamalaħ. VIII. Orta Türkçede kamış olarak geçer. (And. VI. VIII. anber + ? -iz) Karamık ağacı (DS. büyük. kelle + T. Çin gülü). Camellia japonica. yer yer bulunan bitkiler (BTS. VIII. VIII. 2614) kamelya: (< Fr.

VIII. ADYA. çok yıllık otsu bitkiler. boğumlu. kırmızı veya sarı çiçekli. III. 150) kanatma: (< T. kan + çal) Bir çeşit diken (DS. 321. 3 m kadar yükselebilen. Alsine media. 112. (TS. (And. TBAS. 1184. kamış (TBAS. MBTS. 2617. kanak) Kökünden sakız elde edilen sütlü bitkilere verilen genel ad. 151) kanburuyan: (< T. çiçeği) Çan çiçeğigillerden. 2619) kandamlası: (< T. kenger (DS. (TS. Ağz. 150. 237. 2620) . 1186. 2617. 1184) kanarya otu: (< sp. sarı renkli bir çiçek. TBAS. VIII. 2. sarı veya turuncu çiçekli ve otsu bir bitki. 150) kamşan: (< ? ) bk. 125) kamış otu: (< ? T. canario + T. VIII. sakız otu. bir veya çok yıllık. 150) kan ağacı: (< T. canario + T. TBAS. 1180. Gaz..393 biçimini Türkçe kamış’ın karşılığı olarak vermiştir. 150) kanak: (< T. 2617. VIII. kenger (TBAS. 151) kanavcı otu: (< ? kanav + T. Phragmites australis. tavşancıl otu (TBAS. sert gövdesi olan.: gamış) Buğdaygillerden. TBAS. otu) Çuha çiçeğigillerden. 120. kan + damlası) Asya ve Avrupa’da ılıman bölgelerde yetişen. 1542). ST AT. K AT. Türkçe kamış komşu dillere de geçmiştir. 150) kanarya çiçeği: (< sp. kan + buruyan) bk. otu) bk. DS. kan + ağacı) Zakkum ağacı (DS. 229. E A.A. kamış + T. (And.: kanaçı) Uzun yapraklı bir ot (DS. 2. GBAA. Ağz. 73. (TS. 2. 288. 151) kançal: (< T. 124. otsu bir bitki. Eren. Tropaeolum peregrinum. VIII. 2. göl. Adonis. kanatma) bk. 43. dere ve bataklık kenarlarında yetişen. OAAD. 2. TBAS. 204. tohumları kafes kuşlarına yem olarak verilen. -cı + otu). tosbağa otu (TBAS. (TS.

2621. sürünücü. candela + T. 1188) kanlıca mantarı: (< T. 2621) kangal: (< kökünü bilmiyoruz. VIII. 2622) kangılız: (< ? ) Gelincik. Calamagrostis. 475) kangala: (< kangala < ? kangal) Gelincik çiçeği (DS. bir karış boyunda bir çeşit ot (DS. kan + kurutan) Adamotu (TS. kanlıca + Yun. ETA. 2622.A. 2. 207) 1. (DS. 170) kandil çiçeği: (< Lat. Nişanyan. -ı) Kırmızı renkli. (TBAS. otsu bir bitki. 2. VIII. kandıra + T. candela + T. Deve dikeni. Eren. 151) kangırcak: (< ? kangır + T.A. (TS. Lipia citriodora. 3. ıtırlı bir süs bitkisi. (TS. DS. VIII. 2. VIII.. yenilen bir çeşit mantar. DS. 2622) kankurutan: (< T. otu) Buğdaygillerden. lâle (DS. VI. -cak) Tazeyken yenen. Dikenli bir çeşit ot. indīl < Lat. candela ‘mum’. 1550”) Mine çiçeğigillerden. DS. 2. 2. 2. 598. Yabani enginar. 211”) Civanperçemi (TS. 1187. 2. 1186) kandil otu: (< Lat. Krş.394 kandıra ağacı: (< Lat. otu) Ballıbabagillerden bir bitki. 1911. ballo ta acetabulosa labiatae. (TS. 1550. “< Lat. 2. 2622) kangal dikeni: (< ? kangal + T. VIII. III. (kangal dikeni). VIII. “< Ar. VIII. TBAS. 1186) kan dikeni: (< T. çiçeği. DS. 1186) kandıra otu: (< Lat. VIII. II. 151. dikeni) bk. Erz. kangal (DS. MBTS. kandıra + T. kenger (TBAS. çok yıllık. 117. kandıra. manitari + T.. kan + dikeni) bk. ağacı. 299.Y. Lactarius. . MBTS. 2626) . 2917.

1191) kantorbası: (< T. 2. iki ya da çok yıllık.. sarı. Scorzonera sublanata. çok yıllık. -sı. torba + T. 2626) kan otu: (< T. -ı) çi kırmızı bir portakal türü (TS. kalın köklü. 3186”) Kırmızı turp (DS. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. bir. VIII.. 2627) kantar kabağı: (< Lat. 2627) kantiyane: (< Lat. “< ET. kan + Hint. 2. tōbre < Hint.395 kanlık: (< T. 2. “< Ar. MBTS. aş(ı)lama. MBTS. zehirli bir bitki (TS. buŋar. Gentiana lutca. kantar + T. kan + otu) Gelincikgiller familyasından kan kırmızı renkte. kanlı + pınar. portugal + T. çanak yaprakları 4-5 tane olup birleşik. 1189) kantar aşlama: (< Lat. kantar + T. VIII. 332”) Kısa saplı kırmızı renkli bir çeşit kiraz (DS. 2. tatlı kavun (DS. birleşme yerinden açılan kapsül tipi meyveleri olan. kentauron) 1. 152) kantarongiller: (< Yun. Birleşikgillerden. Gentiana) Kızıl kantarongillerden. (TBAS. kabağı) Su kabağı (TS. küçük bir bitki. acı köklü. taç yaprakları 4-12 tane ve birleşik. Centaurea. 1553”) Bir çeşit armut (DS. -giller) Yaprakları karşılıklı. < Lat. 328) kantartopu: (< Lat. 2. VIII. otsu ya da çalımsı bitkiler (BTS. (TS. çiçekleri er dişi. ülkemizde 7 cins ve 24 türle temsil edilen. hekimlikte iştah açıcı olarak kullanılan bir tür bitki. Kızıl kantarongillerden. 2. 2. topu) Küçük. 1190. hekimlikte kullanılan. kentauron + T. mavi. kantar + T. kan + Fr. kanlık) 10-25 cm yükseklikte. ovaryum üst durumlu. 2628) . (TS. 1189) kan portakalı: (< T. kırmızı çiçekli türleri bulunan otsu bir bitki. sarı çiçekli. Tietze. TBAS. 1190) kantaron: (< Yun. çok yıllık. “< Far. VIII. 151) kanlıpınar: (< T. inŧār < Yun. 3.

: kapırcak. 1562”) Bir çeşit bitki (DS. VIII. Eren. 2. bulgurluk bir çeşit buğday. kaplu bağa ‘kaplumbağa’. Ağz. VIII. VIII. “< kaplān ‘Eski Türkçede geçmeyen bir kelimedir. 30-150 cm yükseklikte. DS. 1201) . 1194) kapçık: (< T. -u) Koyu turuncu. MBTS. (TS. kapçık + otu) bk. tuħm + T. Sorghum halepense. (TBAS. Triticum monococcum. 2628) kanyaşı: (< T. DS. 152) kapalı tohumlular: (< T. gelincik (TBAS. VIII. otsu ve zehirli bir bitkidir. 2634) kaplıca: (< T. kaplumbağa + Far. 2635) kapuçin: (< Fr. kan + yaş) Yaprakları kamış yaprağına benzeyen. Clauson. -i. 152. “< T. kan + yaşı) bk. 152. 152) kapıncak: (< T. kapurcak) bk. VIII. çok yıllık. -lular) Açık tohumlularla tohumlu bitkileri içine alan bitkiler âleminin bir alt şubesi (TS. capucine) Latin çiçeği (TS. 1915. Bazı hayvan isimlerinin sonunda –lān eki vardır’. gelincik (TBAS. 153) kaplanboğan: (< ? kaplan + T. pōst + T. boğan. Kökenini bilmiyoruz. 209”) Ekin tarlalarında yetişen afyon büyüklüğünde meyvesi olan bir bitki (DS. 152) kapçık otu: (< T. 2. kanyaş (TBAS. 2. kapalı + Far. gelincik (TBAS. 1200. VI. 584. sulak yerlerde biten. 2634) kaplan postu: (< ? kaplan + Far. kap+çık) bk. 2634) kaplıngaba keleği: (< T. üzerinde siyah benekleri olan bir çeşit susam çiçeği (DS. kālak + T. kapancak). DS. rizomlu. 2. kaplıca) Taneleri ufak. (And.396 kanyaş: (< T.

ülkemizde ise Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri ile kısmen ç Anaddolu bölgesinde yetişen. Mısırlarda olan bir mantar (DS. 219. 2. VI. kara + ağır. 2637) karabahnı: (< T. kara + baldır) bk. VIII. 19) karaağaçgiller: (< T. 1203. pulsu yapraklı. kerestesi değerli bir ağaç. 2. çok yıllık. VIII. bādincān < Far. pāçak) 1. kara + OFar. 2637) karabadacık: (< T. Ulmus. “< ağ. (TS. sarmaşık (TBAS. Zatülcemp hastalığında kaynatılarak içilen. maydanozgillerden bir bitki. 1918. 2. VIII. garageç.: gara arduç) Servigiller familyasından. kara + Ar. DS. 153) karabaldırcan: (< T. Pancar. BTS. VIII. T YA. 153. 2637) karabaş: (< T. 4”) Yapraklarını dökmeyen. VIII. Baldırıkara denilen. 2. bādingān) Patlıcan (DS. 1203. çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. 233) kara asma: (< T. Bir cins lahana. 2643. kara + baş) 1. Juniperus sabina. 30-40 m kadar yükselebilen. 334. 2637) karaardıç: (< T. kara + asma) bk. BTS. E A. 2.: gağaç. Eren. karabaşak –1. kara + ağaç + -giller) ki çeneklilerden. çiçekleri demet durumunda ve meyveleri kapçık meyve olan. Ağz. baldırıkara (TBAS. DS. VIII. kara + bardakçık) Mürdüm eriği (DS. 153) karabacak: (< T.397 karaağaç: (< T. TBAS. 4. çitlembik gibi cinsleri içine alan. yaprakları dişli. yerde yatık. 3. 2637) karabaldır: (< T. dünyada Güney Avrupa’da. eğreltiotugillerden bir ot (DS. Bir cins ot. 2638) . kara + ağaç). VI. Ağz. 1893. çalı şeklinde bir bitki türü. karāç. 1203. AVA. (TS. karageç) Karaağaçgillerin örnek bitkisi olan. (And. 334) karaağır: (< T. mor çiçek açan bir çeşit ağaç (DS. kara + ardıç). kara + ? bahnı) Bir çeşit üzüm (DS. (And.+ -(ı)r. (TS. DS. bk. karaağaç. VIII. 3.

VIII. kara + boğaz. Piper nigrum. çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu.Y. 72.. T YA. -giller) Taçsız iki çeneklilerden. 2638) karabaş kekik: (< T. pipéri). (And. Ka. Kışa dayanıklı sert buğday (karabaş). 56”) Bir çeşit soğan (DS. mor çiçekli ve çalımsı bitkidir. (TS. 2. çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya (TS. AAT. kara + buğday + -giller) Taçsız iki çeneklilerden. 1204. Fagopyrum. TAYA. GBAA. 58. ETA. kara + baş + otu) Yaprak ve çiçeklerinden uçucu yağ elde edilen. 376) karabibergiller: (< T. 50 cm kadar yükselebilen. 335. kara + baş + ? kekik) bk. OAAD. taç yaprakları olmayan. 2.: garabiber. Lavandula stoechhas. ülkemizde doğal olarak yayılış göstermeyen. uzun. 1204) karabuğdaygiller: (< T. bazen karşılıklı dizilişte. tırmanıcı. BTS. Eren. çok yıllık. garbiber) Karabibergiller familyasından. 34. kuzukulağı. çiçekleri er dişi ya da tek eşeyli. 1204) . (TS. 153) karabaş otu: (< T. 153) karabiber: (< T.+ (u. 374. karabiberle türlerini içine alan. 2. BTS. tohumları için yetiştirilen. KMYA. pipéri + T. 2. 12. 2.398 karabaşak (< T. çiçekleri genellikle er dişi. Ağz. ravent. kara + Yun. kara + başak) 1. olgunlaştıktan sonra toplanıp soyularak beyaz biber elde edilen. dik ya da tırmanıcı. 71. kara + buğday) Karabuğdaygillerden.A. 252. kara kekik (TBAS. Güney Doğu Asya’da yayılış gösteren. yaprakları almaşlı.a)z. nadiren ağaçsı bitkiler (TS. boğuz < boğ. 59. otsu ya da çalımsı. tırmanıcı bitkiler. (TBAS. kurtpençesi. tohumları olgunlaşmadan önce toplanıp ezilerek karabiber. 335) karaboğaz: (< T. II. 4533) karabuğday: (< T. XII. 1204. kara + Yun. baharat olarak kullanılan. bir yıllık bitki. Bir cins pirinç (DS. 172. “< ET.

2638) karaca: (< T. VIII. is. XII. 2-4 m yükseklikte. karaca + darısı) Buğdaygillerden. hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki. karaca + ot) Çörek otu (TS. Ka. Pinus nigra. kara + bulgar) Küçük salkımlı bir cins üzüm (DS. Panicum milliaceum. dikenli bir bitki. karaburcu (DS. 154) Karacaoğlan mantarı: (< öz. -ı) bk. kışın yaprağını döken. ülkemizde Karadeniz. kara + T. karaca + ? occanı) bk. (TS. karacık) Buğday tarlalarında biten yuvarlak. çengel sakızı (TBAS. çiçekleri altın sarısı renginde. VIII. deniz seviyesinden 1500 m kadar olan yüksekliklerde yetişen. 332) . XII. manitari + T. DS. 191) karaçam (I): (< T. pekmez yapmaya elverişli bir cins üzüm (DS. iğne yapraklı. kara + çalı) Hünnapgillerden. 1204. -u) Küçük taneli. her dem yeşil. TBAS. karaca + kovuk) bk.Y. 2. (DS. kara + büzgül) bk. kara + Ar. 2. (TS. Paliurus spinosa. çörekotu (TBAS. Ege. şam’) Çamgiller familyasından. 2.399 karabulgar: (< T. kokulu.A. 1204) karacık: (< T. 1204. (karagülle). 4533. 2638) karaca darısı: (< T. kara tohumlu bir çeşit bitki. 154. VIII. DS. VIII. burç < Sans. marica/marīca + T. kurak yerlerde yetişen.. karaburcu (DS. 154) karaca ot: (< T. (TS. 2. VIII. 30 m kadar boylanabilen. 2640. BTS. 2638) karaburcu: (< T. karaca) bk. 2638) karabüzgül: (< T. Marmara. Karacaoğlan + Yun. Akdeniz ve yer yer Orta Anadolu’da ormanlar oluşturan bir ağaç türü. 1204) karaca kovuk: (< T. 4533) karaçalı: (< T. kayın mantarı (TBAS. 153) karaca occanı: (< T.

sert dikenleri olan bir ot (DS. kara + gevrek. VIII.400 karaçam (II): (< T. VIII. is. 1205) karaçön: (< T. şam’). kara + derme) bk. 154) kara diken: (< T. tamas –2. tūt) Siyah renkte olan dut (TS. (TBAS. 2642) karadut: (< T. boz ot (TBAS. kara + diken) Çok sivri. kevrek < kevre-. Lolium. Karagöl + buğdayı) Karamsı. VIII. 2643) kara göndürme: (< T. kara + erik) bk. kara + ? çayır) Buğdaygillerden. 154) kara derme: (< T. “< ET. kara + göndürme) 10-75 cm yükseklikte. kara + çavuş) Bir tür üzüm (TS. VIII. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. kara + ? çön) Amasya elmasına benzeyen bir çeşit kış elması (DS. Silifke bölgesinde kara göndürme adıyla tanınan. baklagillerden bir bitki (DS. 1204) karaçayır: (< T. 2643) Karagöl buğdayı: (< öz. 2. 1205. kara + çörek) bk.: karaçan) Sarı çiçekli. çörek otu (TBAS. DS. kara + Far. 2641) kara çörek: (< T. Sanguisorba minor. kara + Ar. VIII. Clauson. 2. (TS. (DS. çimen biçiminde veya geniş çayır olarak yetiştirilen bir park bitkisi. sert bir çeşit buğday (DS. X. 3817) karagevrek: (< T. 2. 2640) kara çavuş: (< T. Ağz. (And. 690”) Bir çeşit üzüm (TS. 155) . 2. 1205) kara erik: (< T.

657) 1. kara + göz) Nohuttan büyük meyveleri yenen. fasulia) bk. çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde. uzun ve dişli yapraklı. karacık (DS. 2643) karagözçiçeği: (< T. Fasulye. 4. hulü. VIII. VIII. Börülce. 2. 2643) karagözmancarı: (< T. karağana. kara + Far. kara + hülün < Far. VIII. çok yıllık. kara + Ar. kara + ? işgildi) Yaban mersini (DS. sarımsı beyaz çiçekli bir ağaçtır. TBAS. Ebegümeci. iskorçina (TBAS. banjar + T. 5. 1205. 2643) karagözfasulye: (< T. kışın yapraklarını döken. kara + t. Başı kara bir çeşit buğday. 155) karahülün: (< T. odunu çok sağlam olan bir cins ağaç (DS. kara + Far. 2. Taraxacum. VIII. MTS. Yapışkan ve kokulu yaprağı olan. ħurmā) 15 m kadar yükselebilen.401 karagöz (I): (< T. sert tüylü bir bitki. VIII. bodur funda boyunda dikensiz bir bitki (DS. VIII. kara + göz + Yun. otsu bir bitki. (TS. VIII. 2. scorzone) bk. Bir çeşit çiçek (DS. (TBAS. 2645) . 4533) karağan: (< kara:ka:n < Moğ. Diospyros lotus. 2643) karagülle: (< T. XII. kara + göz + Erm. hulü. 2. 1310”) Karadut (DS. Clauson. kara + göz) 1. kara + göz + çiçeği) bk. 144) karaişgildi: (< T. karagöz (I) (DS. “< Far. 3. -ı) bk. 2645) kara iskorçina: (< T. 2643) karagöz (II): (< T. Fırça gibi kullanılan. gūle) bk. hindibā) Birleşikgillerden. VIII. karagöz (I) (DS. karagöz (I) (DS. 155) karahurma: (< T. 2644) karahindiba: (< T.

2. VIII. 156) kara kekik: (< T. 2. ab a) Yaban havucu (TS. DS. 2. 1206) karakavruk: (< T. kara + kavak) 35 m’ye kadar yükselebilen. kem’e. kara + kayın) Yemişli ağaç (DS. Thymbra spicata. kara + Ar. mor veya pembe çiçekli ve kuvvetli kokulu bir bitkidir. afes) Sığırdiligillerden. çiçekleri beyaz ve menekşeye çalar kırmızı renkte. kem’e. 3. 1206) karakayın: (< T. kara + ? kekik) 10-40 cm yükseklikte. 156) karakavuk: (< T. soğuğa dayanıklı. 2. 156) kara keme: (< T. VIII. kara + Ar. karakabuk (DS. “< kazan < ET. otsu ve tüylü bitkiler. kara + kat) bk. kara + kılçık) Kılçıkları siyah olan. kara + Far. kara + kazancık. kırmızı veya beyaz. 1206. 156) karakat: (< T. VIII. 2. VIII.402 karakabuk: (< T. karakabuk (DS. DS. (TBAS. çok yıllık. Symphytum. Sakızotu (DS. 4. VIII. 1206) karakılçık: (< T. 2646) karakazancık: (< T. 2. MBTS. 1623”) Gelincik çiçeği ve bitkisi (DS. eczacılıkta kullanılan. Hindiba. (TS. 2. 2646. Kuzukulağı. VIII. kaz an. sert taneli buğday (TS. kara + kıllı) bk. Kestane. (TS. 2. TBAS. Çörekotu. 2. “keme < Ar. 1639”) Yer mantarı (TS. kara + kabuk) 1. Tarçın (DS. 4534) karakıllı: (< T. VIII. kara + kavuk) 1. 2645) kara kavak: (< T. kabuğu koyu renkli bir kavak türü. Populus nigra. kara + kav(u)ruk) bk. TBAS. çok yıllık. 2645) . 2646) karakavza: (< T. 2646. 2645) karakafes: (< T. MBTS. 1206. XII. çengel sakızı (TBAS.

kayın mantarı (TBAS. 2. kovuk. maydanozgillerden. Genç iken yenir. 2649) karamama: (< T. 2650) kara mancar: (< T. VIII. Polyporus squamosus. üstü kirli sarı ve uçları kömür karası renkli bir mantardır. 157) karamanca: (< T. (TBAS. VIII. alt kısmında ince delikler bulunan. “< ET. kemmūn + T. kara + Yun. manitari) Yelpaze veya yassı huni biçiminde. 2. kara + ? Far. VIII. lahano) Yaprakları koyu yeşil olan bir tür lahana (TS. TBAS. banjar) bk. VIII. kara + Erm. 2648) karalahana: (< T. kara + mama) Böğürtlen çalısı (DS. kurut. kara + kulak) Zambak cinsinden bir çeşit çiçek (DS. VIII. VIII. kara + Yun. 2650) Karaman kimyonu: (< öz. 1803”) Karaardıç ağacı (DS. kara + Erm. MBTS. koruk + T.403 kara koruğu: (< T. kara + kulak + Yun. VIII. 164) karakurut: (< T. kara + kurut. Karadeniz bölgesi ormanlarında. 157) kara mantar: (< T. banjar) Kara lahana (DS. Frenk kimyonu (TBAS. manitari + T. deniz börülcesi (TBAS. kara + kovuk. 157) . karamanca (DS. 2647) karakulak: (< T. 1755”) Su kıyılarında yetişen. 2650. 157) karakovuk: (< T. 2647) karakulak mantarı: (< T. -ı) bk. 1207) karalık: (< T. MBTS. “< ET. böbrek taşı düşürmek için suyu içilen bir bitki (DS. Karaman + Ar. is. 2. -u) bk. karalık) Bir cins üzüm (DS. devrilmiş ağaç gövdeleri üzerinde gruplar hâlinde yetişir. -u) bk. Pazarlarda satılır.

4534) karamoru: (< T. 321. Gülensoy. III. II. TBAS. 15. 321. Agrostemmagithago. 234.. genefil. karamaz) Damlara örülen bir çeşit yabanıl bitki (DS. I. 157. Nişanyan. VIII. karamuh. gelemfil. bazılarının kültürü yapılan. 2. (And. T YA. DS. VIII. çok yıllık. aranfül + T. MBTS. ETA. VIII. 166. 30. TaS. 159. VI. EYAD. 440. karamış) Kocayemiş (DS. Filipinlerde ve Hindistan’da yetişen bir ağaç. karanbuk) Karanfilgillerden. 466. Dianthus caryophyllus. VIII. mürver (TBAS. 185. karamfil) 1. DS. 2269) karamuk dikeni: (< T. 95. 238. BTS. (And. 1209. 2651) . Erz. (TS. IV. 1572). 222. Mersingillerden. AVA.: garamık. . karamuk < kara+muk. Caryophyllus aromaticus. 105. aranfül ~ Hind. 123) karanfilbaş tütün: (< Far. 178. çok dikenli ve zararlı bir bitki. gızambaħ. 423. VIII. 119. (TS. karamık. çiçeği pembe mor renkte. 2 m kadar yükselebilen. 2651) karanfil: (< Far. 2053. AVA. Ağz. baş + tütün) Yaprakları ince bir cins tütün (DS. < ? karamuk “kökü bulunamamıştır. karamuk (TBAS. mor + T. DS. AAT.: galafil. 281. kara + Erm. DS. kara + ? mürver) bk. ST AT. GD AT. KMYA.. Ağz. 1572). ganefil. 215.A. galefir. 2. kara + ? marı) Bir cins siyah üzüm (DS. 158) kara mürver: (< T. 2650) karamaz: (< T.404 karamarı: (< T. Ka. güzel renkli çiçekler açan. VIII. Molük adalarında. 1900. XII. 158) karan: (< ? ) Yaban nanesine benzeyen bir bitki (DS. VI. UA. bir ya da çok yıllık bir süs bitkisi. 2650. ülkemizde doğal olarak yetişen 67 türü bulunan.. 82. 2650) karamış: (< T. 2. 2. Karanfilgillerden.A. gıranbuħ. 220. 2. K AT. karefil. MBTS. 2651) karamuk: (< T. ekin tarlalarında biten. karamuk + dikeni) bk. -u) Bir çeşit armut (DS. galenfil.Y. yaprakları karşılıklı. garafil. 1209. 1920. 2663. 298. 157. 170. 83. OAAD. VIII. 336. 373.

kara + oğ(u)lan) Patlıcan (DS. kara + oğ(u)lan) Zeytin (karatavuk. VIII. yeşil renkli. VIII. -giller) ki çeneklilerden. 2277) kar ardıcı: (< T. karantı) bk. karamuk. 158) karaoğlan (I): (< T. 2652) karapazı: (< T. Kar yağışının çok olduğu yüksekliklerde bulunmasından dolayı bu isim verilmiştir. 158) karantı dikeni: (< T. 2. aranfül + T. kokulu bir cins elma (DS. 2652) karaparmak: (< T. aranfül + T. karantı + dikeni) bk. VIII. karasergi (DS. 2651) karanfilgiller: (< Far. 2651) karantı: (< T.405 karanfil elması: (< Far. VIII. 158) karanıt: (< ? ) Geniş yapraklı. kara + Far. böğürtlen (TBAS. 223-229) . karatombalak). çöven. 1209) karanfil kökü: (< Far. 2652) kara ot: (< T. VIII. örnek bitkisi karanfil olan. böğürtlen (TBAS. sirken (TaS. (DS. kök karanfil (TBAS. IV. (Duran. VIII. kara + parmak) bk. kar + ardıcı) Araştırma alanında (Antalya – Akseki) orman sınırının üzerinde hemen göze çarpan ağaç formundaki tek bitki türüdür. Juniperus foetidissima. elması) Yazın yetişen. kara + ot) Sarılık hastalığının iyileşmesinde kullanılan ot (DS. 2652) karaoğlan (II): (< T. kökü) bk. pāzı) Koyun sarmaşığı denilen ot. sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya (TS. uzun boylu bir ağaç (DS. aranfül + T.

2653) kara şabla: (< T. 2654) . sulu bir cins üzüm (DS. 2654) karayandık: (< T. 3161”) Az tatlı. karaoğlan –II. VIII. kara + topalak) Çok yıllık. (And.: karavluk) Kökünden sakız elde edilen bir ot (DS. Ağz. 3. 3. VIII. (And. DS. 1212) kara üzüm: (< T. karasergi (DS. 3179”) bk. sirke) bk.: karayantak) Deve dikeni (TS. MBTS. ekşimsi bir çeşit armut (DS. Cyperus rotundus. VIII. kara + sergi) Siyah. (And. “< T.: kara şapla) Yaprağından siyah boya elde edilen kötü kokulu. otsu bir bitkidir. kara + ? şabla). (TS. (DS. etli. ısırgan otuna benzer bir ot (DS. kara + ? tamas). 2652) karasuluk: (< T. 2653) karatavuk: (< T. Raphanus sativusvar niger. karaoğlan –II. (TBAS. MBTS. kara + tıkız. VIII. 2653) karatombalak: (< T. Mürdüm eriği (DS. “< T. ekşi bir çeşit üzüm (karaparmak. 1212. (DS. VIII. karasirke). yuvarlak. VIII. kara + tombalak. 2652) kara topalak: (< T. turb) Turpgillerden. VIII. tıkız < tık-ı-z. VIII. iri beyaz köklü çok yıllık bir bitki. -lık). Ağz. kara + ? T. tavuk) bk. tombalak < topalak. 2. 2653) karatamas: (< T. kara + Far. 2652) karasirke: (< T. VIII. taze yumruları yenen. kara + suluk) Beyaz. kara + yandık). VIII. 177) karavlık: (< ? karav + T. 159) karaturp: (< T.406 karasergi: (< T. Ağz. kara + üzüm) Kara üzüm (EYA. 2652) karatıkız: (< T. 2. kara + Far. (DS.

MBTS. VIII. erken ilkbaharda kardan hemen sonra ya da karın üzerinde çiçek açan. Meyveler önce kırmızı. kar + çiçeği) Süsengillerden. kara + ? yosun + T.407 kara yaprak: (< T. 2. beyaz çiçekli bir ağaççıktır. 1214. 2654) kara yemiş: (< T. VIII. en çok Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç. 2. 334) kara yosunu: (< T. Clauson. nemli yerlerde yetişen. 2. -ları) Bitkiler âleminin çiçeksiz bitkiler sınıfından. Galanthus nivalis. gerçek anlamda kök. Laurocerasus officinalis. 1213. (TBAS. 2. 2655) kara yosunları: (< T. kardeş + kanı + ağacı. 2655) kar çiçeği: (< T. 1213) karcık üzümü: (< T. yumrulu. (TS. yuvarlak taneli. otsu. 1214) karçin: (< T. kar + delen) Nergisgillerden. 159) kara yonca: (< T. ahlat (DS. 1577”) Baklagillerden. eczacılıkta kullanılan. 662. 160. kara + yaprak) Bir çeşit elma (DS. -u) Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki (TS. BTS. kara + ? yonca) Yaban yoncası (DS. karcık + üzümü) Beyaz. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde pazarlarda satılır. 2656) kardelen: (< T. “< ET. VIII. kışın yaprağını dökmeyen. TBAS. Draceane draco. karçin) Yaban armudu. 2. beyaz ve pembe çiçekler açan soğanlı bitki. (TS. beyaz çiçekli ve soğanlı bir bitki. Leuconium. BTS. 337) kardeşkanı ağacı: (< T. karındaş. kışa dayanıklı bir çeşit üzüm (DS. kara + yemiş) 5-6 m kadar yükselebilen. VIII. birleşim veya spor verme yoluyla üreyen. sonra siyahımsı renklidir. pek çok türleri bulunan bir bitki familyası (TS. gövde ve yaprak gibi yapıları olmayan. 1214) . kara + ? yosun + T. Taze veya kurutulmuş hâlde. Olgun meyveleri yenir. (TS. 2.

eşek hıyarı (TBAS. bardağı. 2. śabūn + T. eşek hıyarı (TBAS. -i) bk. 2. būtsān + T. keleği) bk. (TS. -ı. pembe çiçekli bir tür çalı.408 kar dikeni: (< T. MBTS. ūzek + T. divleği) Acı hıyar (TS. eşek hıyarı (TBAS. 1216. 160) kargabüken: (< karga + T. “< karga ‘ses taklidi kelime’. MBTS. iri yaprakları su ile ele sürülünce köpüren bir ot (DS. kar + dikeni) Diş otugillerden. cevz + T. büken) Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden. ibiği) bk. VIII. 1215) kardoş: (< ? ) Domates (DS. 2658) karga cevizi: (< karga + Ar. 2. 160) karga keleği: (< karga + T. yaprakları karşılıklı. 160) kargasabunu: (< karga + Ar. -u) Su kenarlarında çıkan. 1578”) Tarlalarda biten. Acantholimon echinus. 1216) karga düleği: (< karga + T. 2. üzerinde meyveleri olan bir yaban otu (DS. 1759”) bk. 2. 160) karga kozağı: (< karga + Far. eşek hıyarı (TBAS. DS. pis kokulu. VIII. 2657) karga bostanı: (< karga + Far. VIII. çiçekleri talkım durumunda olan. delen) Kabuğunun çok gevrek olması dolayısıyla kolay kırılan bir tür badem (TS. -ı) bk. 2. meyvesi zehirli bir ağaç. 2659) . 160) kargadelen: (< karga + T. (TS. ūzek. eşek hıyarı (TBAS. 1216) karga ibiği: (< karga + T. “< Far. Stryhnos nuxvomice. 2657) kargabardağı: (< karga + T. VIII.

gövdesinden kaval ve ney yapılan. Gladiolus. 2659) kargı kamışı: (< T. 2. (TBAS. 2661) karıngeveni: (< T. 2661) karıgezdiren: (< T. Arundo donax. VIII. karı + gezdiren) Bir çeşit börülce (DS.: kardıhal) Mısır (DS. rizomlu ve çok yıllık bir bitki. Gülensoy. 160. karğu < karğuy < karğuŋ. VIII. 338) kargıdalı: (< T. 2660) karğayamşağı: (< karga + ? yaşmak + T. kargı + dalı). 1923) kargayürek: (< karga + T. VIII. VI. BTS. 2659) kargayüreği: (< karga + T. -ı) bk. VIII. 161) karğakülülü: (< karga + ? külülü) Buğday tarlalarında biten yaban bezelyesi (DS. soğanı). Ağz. (And. 5-6 m yüksekliğe erişebilen. TBAS. 1216. çok yıllık ve otsu bitkiler. VIII. kargayürek (DS. -ı) Toprak yüzüne yayılan bir çeşit sarmaşık (DS. 2664) karide: (< ? ) Ceviz (DS. Ağz. dağlarda biten bir bitki (DS. 2664) . (DS. kamış + T. -i. II. VIII. karın + ? geven + T. Clauson. (And. toprak altında kök salan bir yaban bitkisi (DS.: garga soğanı) Yumrulu. karın. 2657. VIII. 470”) Karın ağrısında kullanılan. kargı + ? T. “< ET.409 karga soğanı: (< karga + T. VIII. DS. karı + yaşı) Sığırlara gaz sancısı veren. VIII. yüreği) bk. 161. (TS. 2659) kargı: (< ET. 2663) karıyaşı: (< T. 653) Buğdaygiller familyasından. yürek) Kara ve uzunca bir çeşit üzüm (karğayüreği). kargı (TBAS.

. garpız.Y. 233. DS. karpız.: garnabahar) Turpgillerden. Eren. DA. 1587) Börülce (TS. DS. ħarbuza. çiçekleri etli ve tanecikleri bir görünüşte olan. sarı ve sulu. VIII. 182. 230. 2668) karsbağ: (< ? ) Kılçıklı siyah buğday (DS. Gaz. ħarbuz + T. 136. 1223. (And. E A. 69. 1929. (And. 49. VIII. Krş. 78. 214). Citrullus vulgaris. 390. 475. GD AT. KYA. SA. karnı + kara. K A. 248. 190. VI. sebze olarak kullanılan bir bitki. 341. 2667) karsamba: (< ? ) Büyük yapraklı nane (DS.410 karkalak: (< ? ) Fundalıkta yetişen. keremb-i bahār. (TS. 161. 266. 65. 2. 235. temmuzda olgunlaşan bir çeşit armut (DS. VIII. BTS. 2756) karpuz: (< Far. 1586). 76. 1222. 2295. ETA. 2. ZBK A.A. (TS. 115. 101. 2667. (And.A. yaprakları lahana yaprağına benzeyen. VII. 207. MBTS. 28. III. 274. iri ve sulu meyvesi olan. sürüngen gövdeli. tek yıllık. Brassica oleracea botrytis. KBAYA.A. 300. Ağz. 174) karpuz armudu: (< Far.: keroz) Maydanoz (DS. VI. GBAA. Ka. 69. KMYA. 2666) karoz: (< ? ). . 2. ST AT. otsu bir bitki. 123. VIII. gövdesinin içi yumuşak. 2. III. MBTS. 1929. AVA. garpuz. 2. -cuk) Düğün çiçeği (DS. EYAD. VIII. 2667) karpuzcuk: (< Far. T YA. ceviz büyüklüğünde meyvesi olan bir çeşit bodur ağaç (DS. 2667) kars: (< ? ) Dişbudak ağacı (DS.. harpuz. -u) Büyük. 131. Erz. 1223.. DS. VIII. 433. K AT. 315. emrūd + T. 121. OAAD. Ağz.: garpıs. 145. 42) karnıkara: (< T. 322. DS. II. ħarbuz + Far. 2664) karnabahar: (< Far. 70. AAT.Y. 305.. VIII. ħarbūza. VIII. kapıs) Kabakgillerden.A. Ağz. ħarbuz. ADYA. 2668) .

güzel çiçekler açan. 206. 1226) kartol: (< Rus. kasan) nce samanlı. 2. K A. www. MBTS. 2. girtüp. kastil. Herniaria hirsuta. kastul. VIII. kartof. DS. 1594) Birleşikgillerden. (krizantem). ST AT. 2671) karulaotu: (< ? karula + T. VIII. kortal. kartof < Alm. kertol. 2. kartul. Pteridium aquilinium. kartallı + eğrelti + otu) Yurdumuzun kıyı bölgelerinde sık rastlanan. BTS. 2673) kasgur: (< ? ) Yenilebilen yaban pancarı (DS. 343) . 133) kartopu: (< T.tr.com). otu) Ağrı giderici olarak kullanılan bir çeşit ot (DS. “< kartal < kara tal. VIII. VIII. 649. kartop. odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç (TS. 1229) kasımpatı: (< kökü bulunamamıştır. Clauson.sozluk. SA. < kartal ‘kökü belli değildir. DS. karton. “< kasık ‘kökü bulunamamıştır’. cılız buğday (DS. katut.411 kartal ağacı: (< T. MBTS.almancasozluk. 4536. EYAD. kartal + ağacı. 2085. yaprak sapının enine kesiti mikroskop altında iki başlı bir kartalı andıran. 235. kasık yaralarına yararlı sayılan bir bitki. (TS. 2. kerto. (TS. çiçekleri iri. otu.: gartol. Hindistan’da yetişen. 1594”) Karanfilgillerden. XII. kartoffel. 2. (TS. (And. VI. 209. kortol. park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan. MBTS.web. otsu bitkiler. 2. saz biçiminde ince sapları olan. sonbahardan kışa değin açan. VIII. kardoğ. kardu. büyük yapraklı bir eğrelti türü. 1229. VIII. Chyrsanthemum. www. Ağz. kartal. tek yıllık. 1226) kartallı eğrelti otu: (< T. kostil) Patates (DS. 376. kardof. 2672) kasan: (< T. kartopu. kar + topu) Kasımpatı çiçeği (DS. 2672) karus: (< ? ) Maydanoz (DS. 2674) kasık otu: (< ? kasık + T. 1591”) Dulaptal otugillerden. 2. katmerli ve türlü renkte. 2671.

acı çiğdem (TBAS. “< kasnak < ? kas-ı-n-ak. kaşuk < kaşı-. ülkemizde Konya. 2676) kaşık otu: (< T. Quercus vulcanica. büyük yapraklı. azuk. XII. 2683) . güzel çiçekler açan bir bitki. VIII. 216”) Turpgillerden. MBTS. 1596) 30-70 cm yükseklikte. katır + kulağı) Yapraklarından dolma yapılan bir bitki (DS. DS. (TS. Eren. (TBAS. VIII. 25-30 m kadar boylanabilen. 343) kasnı: (< kökü bulunamamıştır. yaprak döken ve yapraklarının alt yüzeyinde yıldız şeklinde tüyler bulunan. VIII. buğday çiçeği (TBAS. MBTS. iskobüte karşı kullanılan. “< ET. yuvarlak ve kara renkli bir kış üzümü (DS. Nişanyan. 1. 1596”) Kayıngiller familyasından. 2681) katıkara: (< T. VIII. Ağz. < ET. 604. bīşa + T. 2681) katağaç: (< T. katır. 161) katır çiğdemi: (< T. 162) katırkulağı: (< T. kaşık + otu. 221. 2. yaprakları kaşığı andıran. iri. katı + kara). -si.412 kasnak meşesi: (< ? T. 2. DS. otsu. katır + taşağı) bk.: gatıgara) Kalın kabuklu. çok yıllık. katır + çiçeği) bk. 242”) bk. Clauson. parçalı yapraklı ve sarı çiçekli bir bitkidir. 1233) kat: (< T. 2. Cochlearla officinalis. 4507) katırazığı: (< T. VIII. MBTS. 2682. “< ET. gövdesi soyularak yenen. 162) katırdaşağı: (< T. özel kokulu. katır + çiğdemi) bk. 161. (BTS. kasnak + Far. katır + azığı. Ferula szowitsiana. acı çiğdem (TBAS. Kütahya. Isparta ve Afyon’da doğal olarak yetişen endemik bir tür. (And. kat) Bir çeşit çiçek (DS. 161) katır çiçeği: (< T. kat + ağaç) Meşe ağacı (DS. acı çiğdem (TBAS.

Cedrus libani. 4537) katmerli badem: (< katmer + T. 345. “< katmer < kat+mar ‘halk ağzında kullanılmaktadır’. 2683. 2. ağacı) Lübnan ve Toroslarda yetişen bir sedir türü. “< ET. tırŋak. morumsu mavi çiçekli ve üç parçalı yapraklı bir bitkidir. kuvvetli katran kokulu. köpüğü) Çayır mantarlarından. 1-3 m kadar boyda. bādām. Genista scoparia. Pinus rigida. (TS. çiçekleri sarı ve şemsiye durumunda olan acı bir bitki. 2. 1240) katranköpüğü: (< Ar. 1607”) Çiçekleri güzel bir tür süs çalısı (TS. 162. -li + Far. (TS. 1237) katırtırnağı: (< T. Psoralea bituminosa. -sı) Çok yıllık. 2. 610”) Baklagillerden. (TBAS. çiçekleri sarı. 1237. 1240) katran ardıcı: (< Ar. Anagyris foetida. 2. şapkasının alt yüzü dilim dilim ve bir halka ile çevrili bulunan bir cins mantar. Juniperus oxycedrus. çok yıllık. TBAS. 345) katran çamı: (< Ar. XII. aŧrān + Ar. şam’ + T. aŧrān + T. katran yoncası (TBAS. (TS. ülkemizin her tarafında bozuk orman ve orman açıklıklarında yetişen çalı şeklindeki bir bitki türü. çalı görünüşünde bir bitki. Polyporus igniarius. aŧrān + T. 1239) katran ağacı: (< Ar. bazı türleri hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan. otu) bk. ardıcı) Servigiller familyasından. katır + kuyruğu) Baklagillerden. MBTS. yaprak döken. VIII. 2. aŧrān + T. DS. DS. 1240) katran otu: (< Ar. dalları çok ince. yaprakları dikenli ve kışın kalıcı. katır + tırnağı. tohumları zehirli.413 katırkuyruğu: (< T. 162) katran yoncası: (< Ar. meyvelerinden andız katranı elde edilen. (TS. aŧrān + ? yonca + T. aŧrān + T. BTS. (TS. -ı) Gemilerde kullanılan katranın çıkarıldığı çam türü. 162) . Tietze. 2. (BTS. 2.

+ -gan. 2686) kavak inciri: (< T. 2. sulak bölgelerde yetişen. TBAS. süt kıvamında.) Sütleğengiller familyasından. 1241. 2685) kauçuk: (< Fr. vatanı Doğu Hindistan olmakla beraber. E A. (lastik ağacı). Populus. Ka. 2. encīr + T. öz suyu yapışkan. kışın yaprağını dökmeyen. 163. 217.414 kattak: (< ? ) Taflan ağacı (DS. VIII. gövdesi odunsu. 2. 106. T YA.Y. ekşimsi ya da tatlı bir çeşit elma (DS. BTS. AVA. quassia < Lat. 256. 162. ETA. 64. kav) Eskiden taşlı çakmaklarda kullanılan. 94. kavak + Far. 162. ST AT. TBAS. 1241) kavanez: (< ? ) Domates (DS. 239. 1242) kavdan: (< ? ) Gövdesi uzun bir çeşit ot (DS. yaprakları oval biçimli. Ficus elastica. SA. 1243) . Güney Anadolu sahillerinde yetiştirilen bir sıcak ülke bitkisi. ormanlık yerlerde biten bir çeşit mantar (DS. Eren. caoutchouc < sp. kavlağan < kavla.A. kavak < kav + -(a)k. 177. 1608). 181. DS. MBTS. 2688) kavlağan: (< T. 107. VIII. VI. VIII. VIII. kavak + elması) Orta sertlikte. 2. kolay yanan. 267) kavak elması: (< T. 219. (TS. (TS. 2. 47. 322. EYAD. -i) Açık mor renkli bir tür incir (TS. 201. 221. kerestesinden yararlanılan bir ağaç. ADYA. 219) Çınar ağacı (TS. BTS. XII. AAT. KBAYA. 2. (And. 204. 204. Eren. 2687) kavasya: (< Fr. parlak ve kalın. 254. gavaħ. boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan.: gabak. Ağz. 345) kav: (< T. KYA. 1937. gavak.) Acı ağaç (TS. 187. 59. 20 m kadar boylanabilen.. K AT. kışın yaprağını döken. II. gavag. 4538) kavak: (< T. 345. kavaħ) Söğütgillerden. 1240.

88. III.415 kav mantarı: (< kav + Yun. kaya < *kada < *kad-. < Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. 133. kavurt + otu) bk. Ostrya carpinifolia. VI. 2099. 1608”) Bazitli mantarlardan. 482. 2. VIII. Kökenini açık olarak bilmiyoruz. gavun. OAAD. 2108. Satureja thymbra. 101. Orta Türkçede kāğūn olarak geçer. Gülensoy. koruk + T. TAYA. sulu ve etli meyvesi olan. 1244. MBTS. çok yıllık. 163. 163) kavuşlak: (< T. VI. 2. 220). 322. 2. 136. kaya + sarmaşığı) Kayalıklarda biten sarımsak (TS. kaya + ? kekik + T. Ka. VI. kavuşlak) Mor renkli yaban menekşesi (DS. 14. kuvvetli kokulu.A. (TBAS.. tek yıllık bir bitki. gon. havun) Kabakgillerden. 2313. Clauson. -i) 20-40 cm yükseklikte. BTS. sürüngen gövdeli. Eren.. genellikle güzel kokulu. 306. Ağz. VIII. “< kav ‘Eski Türkçeden beri kullanılır’. (TS. 49. II. VII. at ayağı biçiminde bir mantardır. TBAS. uyuz otu (TBAS. 1246) . EYAD. 1941. otsu bir yaban bitkisi. 2. DS. AVA. 59) kavurt otu: (< T. KYA. 1246) kaya sarmaşığı: (< T. ülkemizde kültürü yapılan. 674”) 20 m kadar yükselebilen ve kışın yaprak döken bir ağaç. Cucum. -u) Ekşi.Y. DS. 12. (TBAS. DS.A. DS. goun. Sedum (TBAS. bir veya çok yıllık. manitari + T. kaya + sarımsağı) Genç yaprakları sarımsak yerine kullanılan bir tür yaban sarımsağı. -ı. 163) kavun: (< ET. AA. 232. (TS. ka un. Gaz. DA. 2. 2694) kayacık: (< T. 2696) kaya sarımsağı: (< T. 345. (And. 1243. 73. Fomes fomentarius. “< ET. kayalık yerlerde biten. (TS. kara üzüm gibi meyveleri olan. 163) kaya kekiği: (< T. kaya + ? Far. DS.: gavın. kayacık. 13. ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen ve kurusu kav olarak kullanılan. K AT. Eski Kıpçakçada kāwun (ve kowun) biçimi kullanılır. 163) kaya koruğu: (< T. mor çiçekli ve otsu bir bitkidir. Allium ampeloprasum.

222. VIII. 2699) kaygana çiçeği: (< Far. 1248. Ağz. kayır “çiğnenmiş toprak. kerestesi beyaz bir orman ağacı. meyvesi dövülerek yaralara sarılan bir çeşit bitki. BTS. 1248. 164) kayır: (< ET.: gaysı. 2700) kayıngiller: (< T. Nişanyan. kaya üzümü (DS. meşe. VIII. Nişanyan. kum”. 2701) kayısı: (< Far. 2. kestane gibi çoğu kerestelik orman ağaçlarını içine alan. manitari + T.416 kaya üzümü: (< T. Eren. (DS. kadhıŋ. kayışkıran (TBAS. 1617) ncir (DS. VIII. her dem yeşil. kayın + Yun. 222). -u) bk. 164) kayındili: (< T. kaya + ? yarpuz + T. 2699) kayık çiçeği: (< T. palamut diye adlandırılan meyveleri yüksüksü bir kadehçik içinde duran. VIII. 260) kayganacık: (< Far. yapraklarını döken. VIII. 222. 2. çiçeği) Geniş. kayın + dili) Bir çeşit kaktüs (DS. kayın. (kayganacık). çalı ya da ağaçsı bitkiler (TS. ħāyegįne + T. kaygana çiçeği (DS. VIII. . kaya + üzümü) Kırlarda biten. TBAS. Eren. aysī. MBTS. ülkemizde de kültürü yapılan. yaprak döken. kışın yaprak döken. ħāyegįne + T. (TS. 347) kayın mantarı: (< T. 164) kayın: (< ET. 2. 2698) kaya yarpuzu: (< T. kayık + çiçeği) bk. (And. (kayayağı) (DS. ana vatanı Çin olan. 30-40 m kadar bir boya erişebilen. yuvarlak yapraklarının içinden çıkan filizlerin ucunda sarı çiçek açan. kaya + yağı) bk. taş nanesi (TBAS. kaysi) Gülgiller familyasından. -ı) Pleurotus türlerine verilen genel ad (TBAS. 2698) kayayağı: (< T. özsuyu beyaz bir yaban bitkisi. < kayın < Ana Türkçe *kadıŋ. Fagus orientalis. kayın + -giller) ki çeneklilerden. 222) Kayıngillerin örnek bitkisi olan. cık) bk.

Eren. Prunus armeniaca. 479”) bk. güzel kokulu ve açık turuncu renkli meyveleri eriksi tipte olan bir bitki. 1616”) Yeşil soğan (DS. 2. 2. 302) kayışkıran: (< T. 2. 341. kazankulpu (TBAS. 59) kayı soğan: (< T. Nişanyan. aysī + T. MBTS. çiçekleri kırmızı. 9. 1252) kaynanayumruğu: (< T. kavrularak yenen bir ot (DS. “< ET. DA. DS. BTS. 2. 164) kaymak otu: (< T. kaymakcık) Yaprakları enginar yaprağına benzer. 154. VIII. 347. VIII. 1249. 2701) kaymacık: (< T. VIII. ortası marul gibi sarı göbekli. 162. 164. “< T. kaz an. (TS.417 eti sulu. kayın + ana + dili) Dil biçiminde yassı ve dikenli dalları olan bir kaktüs türüne halkın verdiği ad (TS. çok yıllık. Opopanax hispidus. 165) kayşalak: (< ? ) Beyaz mantar (DS. 164) kaynanadili: (< T. kazan + delen. (TS. kayı + soğan. Onosis spinosa. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 2708) kazandelen: (< T. çok yıllık ve dikenli bir bitki. 2701) kayisi üzüm: (< Far. kaymak otu (TBAS. (TBAS. “< kayı. ETA. 165) . MBTS. KYA. TBAS. idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak bilinen. üzüm) Yerli bir üzüm cinsi (GD AT. TAYA. yumruk. kaymak + otu) 1-3 m yükseklikte. 458. 2703) kaymaklık: (< T. VIII. kayın + ana + yumruğu. II. Frenk inciri (TBAS. 106. kaymaklık) bk. kökleri toprağa derince girerek tarlalar sürülürken sabanı tutan. 1623”) bk. 2. kayış + kıran) Baklagillerden. 1249.

dağlarda yetişen bodur ağaç (DS. çiçekleri ışınsal simetrili. gazeyağı. VIII. kazuk < kaz-. yemeği yapılan bir bitki (DS. gazyak. Gaz. kırmızı çiçekli ve otsu bir bitkidir. III. 681) Havuç (kazık yemiş).. Kazdağı + Yun. 165. 312) kazayağıgiller: (< T. 1953. II. (And. VIII. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. kukunaria + T. kazıyak) Ispanakgillerden. (BTS. genç sürüngenleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde ıspanak gibi pişirilerek veya turşu yapılarak yenen.: gazayağı. Chenopodium. Erz. kazağ. 2713) . OT.A. Çok yıllık. is. kaz + ayağı + -giller). otsu. kazan + karası) lkbaharda kırlarda biten. bir. -u) 90-120 cm yükseklikte. kazan + Ar. kaz + ? gaga + T. 348) kazgagası: (< T. sadece Kaz Dağı’nda (Balıkesir) yetişen. kazmaç) Kış yaz yapraklarını dökmeyen. VIII. 2. genellikle tuzlu topraklarda yetişen. Chenopodiaceae. iki yıllık. 348) Kazdağı köknarı: (< öz. kazık + yemiş) bk. ülkemizde doğal olarak 27 cins ve 71 türle temsil edilen. iki ya da çok yıllık. taç yaprakları olmayan. kaz. equi-trojani. Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli. nadiren alt durumlu. yumrulu ve tüysüz bitkiler (TBAS. ulb + T. VI. kazık (DS. DS. ülkemize özgü bir orman ağacı. VIII. (DS. 165) kazayağı: (< T. . meyveleri etli yapı ile çevrlmiş fındıksı ya da kapsül tipte. 165) kazık: (< ET. 2712) kazmaç: (< T. (TBAS. -ı) Çamgiller familyasından.418 kazankarası: (< T. 25-100 cm yükseklikte. Gülensoy. yaprakları kaz ayağına benzeyen. 2712) kazık yemiş: (< T. -sı) Corydalis türlerine verilen genel ad.. “< ET. TBAS. 124. (BTS. kaz + ayağı. III. iki veya çok yıllık. (TS. gazayak. kazayak. ovaryumları genellikle üst. iğne yapraklı. 1256. 2710) kazankulpu: (< T. 490”). Ağz. yapraklarını dökmeyen.. Abies nordmanniana subsp. otsu ya da çalımsı bitkiler. dikenli. Cirsium ciliatum.A. Clauson.

VIII. kerestesi marangozlukta kullanılan bir ağaç ve bu ağacın baklamsı. -ı) bk. keçi + emceği) Siyah renkli bir çeşit incir (DS. “< keçi. ovaryum üst durumlu. 1259. Michauxia campanuloides. kerasi + T. VIII. yeşilken pişirilip yenilen. 2. kapsül ya da bakka tipi meyveleri olan. beyaz çiçekli. -i. keçemcik) Taş aralarında biten ve yenen bir cins ot (DS. 1259) keçi mantarı: (< T. 166. 2716) keçi kömüreni: (< T. 166) . keçileri çağırmak için söylenen keç keç sözünden geldiği ileri sürülmektedir’. VIII. ülkemizde 2 cins ve 3 türle temsil edilen bitkiler (BTS. şekerli olan yemişi. çanak yaprakları 4-8 tane olup serbest ya da birleşik. Ceratonia. 1259) keçi marulu: (< T. basit ya da birleşik. 2715) keçemük: (< T. 2716) keçiboynuzu: (< T. maruli + T. VIII. 2713) kebere otugiller: (< Lat. VIII. MBTS. dağ marulu (TBAS. keçi + Yun. 2716) keçibiciği: (< T. otu + -giller) Yaprakları almaşlı nadiren karşılıklı. keçi + kömüreni) Yaprakları soğan yerine kullanılan bir tür yaban sarımsağı (TS. Capra + T. VIII. bileşik yapraklı. manitari + T. 2. 2716) keçi kirazı: (< T. keçi + ? bicik + T. 3-10 m yükseklikte. keçi + Yun. -u) bk. 2. keçemik) Sütlü ve tatlı bir çeşit ot (DS. 2. -ı) Kiraza benzer küçük meyveleri olan bir ağaç (DS. keçi + boynuzu) Baklagillerden. 1628”) 100-150 cm yükseklikte. 348) keçemçik: (< T. (harnup) (TS. TBAS. keçi + Yun. taç yaprakları 4 tane ya da olmayan. tüylü ve otsu bir bitkidir. DS. ‘Orta Türkçeden beri kullanılır. (TBAS. ak mantar (TS. 166) keçi emceği: (< T.419 kazrek: (< ? ) Çiğ olarak yenilen bir çeşit ot (DS. iki yıllık.

Pancar. tūt + T. gözü) bk. yumuşak. 2. keçi + yemişi) Yaban mersini (TS. beyaz veya pembe çiçekli. keçi + memesi) Sert kabuklu. 238) kedi dutu: (< ? kedi + Far. (DS. 1259) keçi söğüdü: (< T. TBAS. (TS. keçi + sakalı) 1. güzel kokulu çiçekleri olan bir çeşit yaban otu. 2717) kedicibiği: (< ? kedi + ? bicik + T. erkeçsakalı.420 keçimemesi: (< T. süs bitkisi olarak da yetiştirilen. keçi + Ar. Antennaria dioica. 2. śadef + T. 2717. toprakları mızraksı ve çizgili. 2718) . 2717) kediayağı: (< ? kedi + T. beyaz veya kırmızımsı bir çeşit üzüm (TS. -i) Havuç (DS. 1259) kedene: (< ? ) Dökülen tahıldan kendi kendine biten ekin (DS. (TS. 1259) keçi yemişi: (< T. çayırmelikesi. 2. keditırnağı). “< kedi ‘kökü belli değildir’. sık tüylü bir bitki. çiçekleri mavimtırak veya mor renkte lâden bitkisinin bir türü. keçi + söğüdü) Bataklıklarda ve nemli ormanlarda çok bulunan bir söğüt türü. VIII. Spiraea aruncus. 1629”) Birleşikgillerden. beyazımsı. 2. VIII. 167) kedigözü: (< ? kedi + T. iri taneli. baş) Bir cins elma (DS. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık. 2. VIII. 2. 1259) keçisakalı: (< T. 1259) keçisedefi: (< T. 2717) kediçırnağı (< ? kedi + T. 2. -i) Keçisakalı (TS. ayağı. Yoncaya benzeyen. uzunca. 2. AAT. 2718. çayırlarda. MBTS. Lâdengillerden. Salix caprea. VIII. tırnağı) 1. 2. Gülgillerden. nemli yerlerde yetişen. kediçırnağı (DS. VIII. Cistus ciretius. 1260) kedibaş: (< ? kedi + T. (kedigözü. (TS. VIII. -u) Böğürtlen (DS.

kök sapı hekimlikte kullanılan. kırlarda yetişen. (DS. -si) Ballıbabagillerden. Valeriana. kedikulağı (DS. 2718) kedikuyruğu: (< ? kedi + T. (TS. TBAS. -si) Kırım’ın güneyinde bir şehir olan Kefe’de yetiştirilen ve 17. VIII. tüysüz ve beyaz çiçekli bir bitkidir. 1260) keditırnağı: (< ? kedi + T.421 kedikınası: (< ? kedi + Ar. yaprağı el büyüklüğünde bir ot (kedikuyruğu). Nepeta cataria. (yaban sümbülü). Olgun meyveleri baharat olarak kullanılır. 2. keffe + kemmūn + T. Özellikle çam ormanlarının altında yetişir. kediçırnağı (DS. na’nā’ + T. -u) 50-120 cm yükseklikte. VIII. keffe + Far. çok yıllık. otu) ki çeneklilerden. 2718) kedi nanesi: (< ? kedi + Ar. (TBAS. tırnağı) bk. 2718) kefe kimyonu: (< Ar. iki çenekli bitkiler familyası (TS. 2. seyrek olarak da çalı durumundaki bitkileri kapsayan bitişik taç yapraklı. (TS. yüzyılda stanbul’da satılan bir lâle çeşidi. 2722) . 168) kekeremik: (< T. kekremik) Kokulu bir cins ot (DS. VIII. kuyruğu) bk. 349) kedi otugiller: (< ? kedi + T. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. otu + -giller) Yaprakları sapsız olan otsu bitkileri. 1260) kedi otu: (< ? kedi + T. kedilerin kokusundan çok hoşlandığı bir bitki. 150 cm kadar bir boya erişebilen. Laser trilobum. 167. BTS. -sı) Dövülüp ezilince kına gibi boyalı suyu çıkan bir cins ot (DS. VIII. 2718) kedikulağı: (< ? kedi + T. lāle + T. otsu. 1260. VIII. 2. ĥinnā + T. kulağı) 60-70 cm uzunluğunda. 167) kefe lâlesi: (< Ar. çok yıllık. Tulipa schrenkii regel türünün bir çeşidi olmalıdır (TBAS.

MBTS.A. III. “< ET. VIII. 2723) keklikganağı: (< T. kırmızı başak durumunda çiçekleri olan ve çiçeği bahar gibi kullanılan. kākül + T. 169. 2. Nişanyan. kākül. 2398) keklik çiğdemi: (< T. kekre (DS. 4542) keklikgözü: (< T. kelçiçek (DS. karşılıklı küçük yapraklı. beyaz. Thymus vulgaris. 194) kelbaş: (< Far. kuvvetli kokulu ve çok yıllık bir bitki. odunsu saplı. 168) keklik otu: (< T. keklik + gözü) Adonis türlerine verilen genel ad. keklik + kanağı) Bir çeşit bitki (DS. çiçeği) bk. çiçek) Papatya (DS. (TBAS. “kekil < Far. VIII. AA. 168) kekre: (< ET. < kekliğin çıkardığı sesten geldiği anlaşılıyor. Erz. IV. -cen. çiğ yenen bir kır bitkisi (DS. kekre. Gülensoy. VIII. kel + T. 1262. Otsu. Eren. 143. 1633) Ballıbabagillerden. kel + T. 349. 168. çok yıllık ve otsu bir bitki. keklik/kekelik. BTS. Acroptilon repens. keklik + çiğdemi. pembe. TS. 2. ülkemizde 38 türle temsil edilen. . kırmızı ve nadiren beyaz çiçekli. kekik (TBAS. TBAS. 224. Eren. 498”) Tekesakalı da denilen. bir veya çok yıllık ve kırmızı çiçekli bitkilerdir (TBAS. kel + T. kel. 1263”) Sarı zambak (DS.. 1634) Birleşikgillerden. 2. keklik + otu) bk. (TS. dikensiz. II. TaS. yaprakları acı olan. 2725) . pembe. VIII. VIII. 2. 2724. 227.422 kekik: (< kökenini bilmiyoruz. baş. 168. karga soğanı (TBAS. MBTS. XII. XII. 227”) bk. “< Far. 4543) kelçiçeği: (< Far. 2724) kek otu: (< kekik + otu) bk. DS. 168) kekilcen: (< Far. 2725) kelçiçek: (< Far.

VIII. 485) kelem: (< Far. 1264. çorbalara konulan. T YA. 2734) kelleliot: (< Far. 608. Eren. ETA. (And. gövdesi büyük bir çeşit ot (DS.. II. kelebek + otu) Bir cins yaban yoncası (TS. kel + T. VIII. tat) Bir çeşit ot (DS. 2. 2734) kelkız çiçeği: (< Far. Krş. 169. 2728. Ağz. 227”) ki çeneklilerden. kalam + T. kel + T. 249. 1263) kelebek otu: (< T. 4543. E A. keler + kuyruğu. 1263) kelek: (< Far.: keleyh) Ham kavun. kelebek + çiçeği. -li + otu) Tarlalarda biten. mor çiçekler açan bir bitki (DS.Y. kel + T. OAAD. “< ET. 195. < OT. 2728) keler kuyruğu: (< T. DS. 2729) kelkaş: (< Far. 228). (And. Erz. kaş) Karnabahar (DS. kalam. Erzurum ve Kars bölgelerinde sebze olarak kullanılan bazı bitkilere verilen genel ad (TBAS. aydınlık oda ve salonlarda zengin renkli ve çok dallı bir süs bitkisi (TS.A. 248. kālak..A. 194. 225. 2403) kelemenkeşir: (< ? ). Lahana (TS. 2737) . VIII. Gülensoy. “kelebek < OT. keler. XII. VIII. Ağz. 423. 500”) Yaprağı küçük. kepēli.: kelemekeşir) Kırlarda biten. . II. VIII. keler. . yenen bir çeşit bitki (DS. 135. VIII. Eren. 2735) kemçik: (< ? ) Bayırlarda biten. III. III. kelle + T. 228). IV. SA. DS. 2727. 127. kız + çiçeği) Papatya (DS. 195) kelemli otu: (< Far.423 kelebek çiçeği: (< T. VIII. Erz. 2734) keltat: (< Far. VIII. VIII.. -li + ot) Bir çeşit arpa (DS. 2. VIII. 2. DS. 235. Eren. karpuz (DA. Nişanyan. EYAD. 2728) kelemne: (< ? ) Papatya (DS.A. TaS.

tohumlarından koyu bir . VIII. Eren.: kenek) Sütleğengillerden. 1273) kendirgiller: (< ? kendir + T. VIII. VIII. 2.: kem) 1. Beyaz ve iri taneli bir cins üzüm (DS. DS. 2. MBTS. 230. 2. Yer elması. VIII. VIII. 2736. 2741. 2742) kendir otu: (< ? kendir + T. 2. 1267) kemezen: (< ? ) Sarımtırak bir erik cinsi (K AT. şerbetçi otu. otu). “< Far. Kemer + Ar. bādingān + T. Ağz. 1646. 2. -giller) ki çeneklilerden. -ı) Bir çeşit ince uzun patlıcan (TS. Hint keneviri gibi bitkileri içine alan bir familya (TS. 3. kanah. Patatese benzeyen bir çeşit mantar. palmier + T. 506) kene ağacı: (< Far. kanah + T. 169) kendir: (< kökenini bilmiyoruz. (And. kendir. Ağz. 2742) kenebörülcesi: (< Far. VIII.424 keme: (< Ar. 331) kendi biten: (< T. börülcesi) Bir çeşit fasulye (DS. 2. 229). 2. kenevir (TBAS. ağaç veya ağaççık durumunu alabilen. kam’a. 2. 2742) kene otu: (< Far. Kene otu. palmiye (BTS. Börülce (DS. Clauson. 230”) 1. kanah + T. Kenevir. -lik) Kenevir (DS. otu) bk. (And. bādincān < Far. ağacı. 2741) kendillik: (< ? kendir + T. kanah + T. lkbaharda yetişen bir çeşit ot (DS. 2. kendi + biten) 1. 1273) kendirik: (< ? kendir + T. Sütleğengillerden Hint yağı çıkarılan bitki (TS. Eren. Yaban armudu. 170) kendir palmiyesi: (< ? kendir + Fr. -ik) 1. is. 729) Kenevir (TS. TBAS. tropik bölgelerde yetişen. Eren. 1273. -si) bk. 2738) Kemer patlıcanı: (< öz.

VI. 1273. TaS. iki evcikli. XII. yavşanı) bk. 2752. kannabis ~ HAvr. 170. sütlü. *kannabis. 1991. kangar. 4545. 354) kenger: (< Far. DS. Cannabis sativa. MBTS. sapındaki liflerden halat. Nişanyan. Nişanyan. AVA. MBTS. VIII. germide) 20-50 cm yükseklikte. Eren. (TS. 3. acı yavşan (TBAS. kenger (TBAS. (TBAS. 2005. 1996. VIII. 170) kep: (< ? ) Kuru soğan (DS. VIII. kannavi = EYun. 2749) kepir yavşanı: (< ? kepir + T. beyaz veya pembe çiçekli. tere.425 bitkisel yağ elde edilen. BTS. 226. Eren. 333. 2742) kenevir: (< Yun. UA. TBAS. DS. 1273. < Far. kangar. 50-350 cm yükseklikte. 2. 2440) .: gerdeme. tohumları. 226) Kendirgillerden. bir yıllık otsu bir bitki. 232). (TS. yaprakları dikenli. bir yıllık ve otsu bir bitki. çuval gibi kaba örgüler yapılan. 171) kerdeme: (< Yun. DS. kardamo. gerdime. erkek ve dişi çiçekleri esrar yapımında kullanılan. DS. 2744) kepir: (< kökü belli değildir. 2439) kengi otu: (< Far. Ricinus comminus. taze sürgünleri. Ağz. kerāviye. VI. 2751) keraviye: (< Far. kenger + T. gerdüme. 1273. çok yıllık. IV. kenger = OFar. 2. IV. 171) kera: (< ? ) Bir çeşit turfanda armut (DS. Cynara cardunculus. 1649) bk. otu) bk. VIII. 2. bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Frenk kimyonu (TBAS. (And. TBAS. 116. VIII. 20-100 cm yükseklikte. DS. III. DS. ilkbaharda yetişen. 1648) Bodur ağaç (DS. TaS. 231) Birleşikgillerden. Lepidium sativum. otsu ve yabani bir bitki. 2. 2743. DS. 170. 171. VIII. 1138. (TS.

2. VIII. 2755) kermes meşesi: (< Fr. iki yıllık ve otsu bir bitki. kokulu. 2754) kerik: (< ? ) Bir çeşit sert. kertme < kert-. çiçeği) Süs için yetiştirilen ve demet olarak çiçek açan bitki. kireviz) Maydanozgillerden. 43) kerğaş: (< ? ) Bir çeşit bitki (DS. Nişanyan. (And. -ce. her dem yeşil. VIII. MBTS. (TBAS. bīşa + T. 1276. 354) kerpize: (< ? ) Dağlarda yetişen kekiğe benzer kokulu. 2. VIII. 30-100 cm yükseklikte. ufak incir. çiğdem (DS. 1652) bk. VIII. VIII. küçük yapraklı bir çeşit ot (DS. kartalos. 172. “< Yun. MBTS. krepsā. 2762) kesme: (< T.: geneviz. 2756) kersin: (< ? ) Yemeklere konulan bir çeşit bitki (DS. 226). 171) kese çiçeği: (< Far. VIII. Akdeniz bölgesinde yaygın olan ve 5 m kadar yükselebilen bir ağaççık. 2. Ceanothus. ahlat (TBAS. Marmara. kį se + T. kereöz. Ağz.426 kereviz: (< Ar. baba incir (DS. 1714”) Labada (DS. 2757) kertilce: (< Yun. kerefs ~ Aram. Clauson. 2754) kermah: (< ? ) Atlara yedirilen besleyici bir ot (DS. 2766) . VIII. 171. DS. kirtil + T. 1991. yaprakları dikenli. 2. 2757) kertme: (< T. (TS./Far. kermesse + Far. 1278) kesercik: (< T. Apium graveolens. (TS. DS. VI. kesercik) Karçiçeği. 2753. Phillyrea latifolia. DS. AAT. kesme) Kışın yaprağını dökmeyen. (BTS. VIII. -si) Kayıngiller familyasından. Quercus coccifera. VIII. kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan. makinin en baskın bitkilerinden biri. Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniş bir yayılış gösteren. TBAS. 738.

10. 172. 2772) keten: (< Ar. 235) keşir: (< Far. Castanea sabva. kışın yapraklarını döken. kişir) Havuç (DS. 108.A. kask kestane. keşkūl.. 357) . 1662) Su kabağı (DS. 197.427 kestane: (< Yun. K AT. Nişanyan. (And. 9. (And. 51. BTS. emrūd + T. yemez + Far. AAT. 172) keşişyemez armudu: (< Far. BTS. 1600) Üzüm türü (EYAD. kastania + T. IV. Linumusitatissimum. keşį ş + T. MBTS. kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı ve bu ağacın yenilebilen meyvesi. “Keşmir yer adından”. 2771. keşį ş + T. 2457) keşirlik otu: (< Far. 2. kabağı) Helvacı kabağı (TS. 1283. tohumu kaynatılarak hastalara içirilen bir çeşit bitki (DS. VIII. (TS. -u) Yeşil renkli. 2772) keşkül: (< Far. . lifleri dokumacılıkta kullanılan. 357. otu) bk. 19. gazar + T. 10-100 cm yükseklikte. iyi bir çeşit yaz armudu (DS. 234). karabaş otu (TBAS. gazar. kestene) Kayıngillerden. VIII. kastania < Erm. TaS. III.. kettān ~ Aram. 228) Ketengillerden. 1283) keşbir: (< Fr.: kesdane. cachemire < ng. 2454) kestane kabağı: (< Yun. Ağz. 211. VIII. -lik + otu) Hoş kokulu. 2772) keşkut: (< ? ) Baharda dere kenarlarında biten. MBTS. IV. DS. VIII.: keşşir. kitūm ~ Sümer. VIII. VIII. otsu bir bitki. 25-30 m kadar boylanabilen. 172. kettān/kittūnā ~ Akad. ZBK A. kökü yenilen bir çeşit yaban bitkisi (DS. 2. TBAS. Ağz. kesdene. 2. çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı. kaskeni kestane ağacı. 117. Eren. UA. TaS. bir veya iki yıllık. (TS. 2768. özellikle tohumu için yetiştirilen. 2. 2. ılıman iklimlerde yetişen. 235). keşür. Eren. TBAS. 1285. Erz. 144. 2772) keşiş otu: (< Far.

kaynatılarak suyu içilen bir bitki (DS. 173) kevren: (< ? ) Yer elması (DS. Küçük domates (DS. otsu ya da çalımsı bitkiler. Kıbrıs + Fr. Alyssum corsium. Acacia cyanophylla. BTS. MBTS. 1285. UA. çiçek durumu küremsi şekilli ve 10-15 mm çapında. 2. Yapraklar çıplak. (TS. Batı Anadolu bölgesinde yaygın olan. VIII. Ağz. kapsül tipinde meyveleri olan.: kılamuk) Kurak yerlerde yetişen bir çeşit ot. 3-5 karpelli ve ovaryum üst durumlu. (TBAS. 2. Domates. 2773) ketiğen: (< ? ) Bir çeşit dikenli ot (DS. çok yıllık. 2773. otsu ve sarı çiçekli bir bitki. (And. çiçekleri ışınsal simetrili. kettān + T. tatlı bir çeşit incir (DS. kettān + T. is. 3. 2774) kevke: (< ? ) 60 cm kadar yükselebilen. ayrık otu (DS. Vatanı Güneybatı Avustralya olmakla beraber Akdeniz bölgesi sahil kumlarında yetişir. çalı görünüşünde bir ağaççıktır. -sı) 3-5 m yükseklikte. çiçekler sarı renkli. -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. keten ve benzeri türleri içine alan. VIII. XII. 2790) kılamık: (< ? ). 2. ülkemizde 2 cinsle temsil edilen. VIII. VIII. VIII.428 ketengiller: (< Ar. 4551) kıldır: (< ? ) 1. 2787) kığıştak: (< ses taklidi kığış’tan “kığış+ta-k”. gömleği) nce kabuklu. VIII. gömlek) Bir çeşit armut (DS. 2795) . yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli. acacia + T. 357) ketengömleği: (< Ar. kettān + T. 117) ketenköynek: (< Ar. 2777) Kıbrıs akasyası: (< öz. 2792. VIII. 173) kıdıman: (< kıdı+man ?) Çiğdem (DS. DS. VIII. erkek organları 4-5 adet. Yeşil domates. 1669) Sinir hastalığının iyileştirilmesinde kullanılan. (TBAS.

2798) kılıf: (< Ar. kıl + kirişi) Yaban soğanı (DS. VIII. 2798) kılık: (< ET. DS. (And. kılıç + ? kekik + T. 2799) kılkıl: (< T. (And. 2. VI. 2798) kılır: (< ? ) Maydanozgillerden. MBTS. XII. 1672”) Hayvanlara yedirilen sivri. kılınboz) Pancar (DS.429 kılgın: (< T. 198) kılkirişi: (< T.: kılımbaz. 2798) kılımboz: (< ? ). Bir çeşit küçük mantar. kılıç. kılık. 4. kenarları keskin ve kısa bir ot. 5. Erz. VIII. VI. Çam. 2. VIII. ilāf. MBTS. 2800. kılıç + arpa. VIII. Arapsaçı otu (DS.A. 3. söğüt yaprağı gibi yaprakları ve sarı çiçekleri olan bir ot.: gılik) 1. ağaçların meyveleri (DS. VIII. 2796) kılıçarpa: (< T. kıl + kuyruk) Tohumluk olarak kullanılmaya elverişli olmayan buğday (DS. bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki. DS. Yaraları iyileştirmekte kullanılan. kendine özgü kokusu ve tozu olan. 2800) kılkuyruk: (< T. 4552) kılıç kekiği: (< T. 2. 1673) Taze fasulye (DS. VI. VIII. MBTS. turşusu ve reçeli yapılan bir yaban meyvesi. 2. . 173) kılıç otu: (< T. 2077. 2. “< ET. DS. ardıç vb. Palamut.. uzunca bir çeşit arpa (DS. Ağz. kıl + kıl) Mısır (DS. -i) bk. dere kıyılarında yetişen ince yapraklı bir ağaç (DS. kılgın) Serviye benzer. 1291) kılıtır: (< ? ) ncir. (TS. 2043. Kuru fasulye 3. VIII. meşe. III. Ammi visnaga. kılıç + otu) 1. 2800) . Ağz. VIII. incir dizisi (DS. 2. VIII. kaya kekiği (TBAS. 2077. 1673). Fındık büyüklüğünde. Yaprakları kamışa benzeyen.

(And. ĥinnā + T. kurutulmuş yapraklarından kına elde edilen. DS. IV. Balsamina hortensis. Pancar (DS. 3001) kındıra: (< kökenini bilmiyoruz. 2492) . (TBAS. Ağz. çiçekleri türlü renkte olan. 2. Nardus. 2. 2808. MBTS. 4552) kındır: (< kökenini bilmiyoruz. 2802) kımi: (< ? ). AVA. 2. 2808.430 kıllı kozak: (< T. gındırga. DS. 2. Lawsonia inermis. ĥinnā + T. tropikal bölgelerde yetişen. 2. Cinchona. 2801) kıl otu: (< T. 1675). (TS. kandıra) Sulu yerlerde biten ince uzun yapraklarının kenarları keskin. ucu diken gibi. yumru köklü. VI. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Hindistan ve Endonezya’da da yetiştirilen. çiçeği + -giller) ki çeneklilerden. 237. 173) kına ağacı: (< Ar. gındırık. kıntır. beyaz çiçekli. XII. 1293) kınalıparmak: (< Ar. quinaquina) Kök boyasıgillerden. ūzek) Kestane (DS. kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç. asıl yurdu Güney Amerika olan. 2809. 2812. Ağz. 326.A. Ağz. 2. örneği bahçelerde yetişen kına çiçeği olan bir familya (TS. (TS. 1675). ĥinnā + T. kıl + otu) Dağlık çayırlarda yetişen ince ve sert yapraklı bir bitki. ağacı) ki çeneklilerden. VIII. 173) kına çiçeği: (< Ar. koyu renkli bir çeşit çayır otu (DS. dikenli. Kevene benzer dikenli bir çeşit ot. Eren.: kındıl. VIII. kimi) 60-90 cm yükseklikte. (TS. 1292) kımçırık: (< ? ) Mürver ağacı (DS. 2. kıllı + Far.. 1293) kınakına: (< sp.: gındıra. TBAS. (TS. TaS. VIII. Gaz. VIII. 2049. 2. MBTS.: gimi. VIII. bir veya çok yıllık otsu bitki. kundur) 1. kındırka. III. 1292) kına çiçeğigiller: (< Ar. Chaerophyllum bulbosum. küçük bir ağaç. iki yıllık. (And. kemi. çiçeği) Kına çiçeğigillerden. 324. -lı + parmak) Havuç (DS. (And. 1292. ĥinnā + T.

kral. “< Ar. is. 2814) kıral eğreltisi: (< Sırp. rizomlu. kenevir otu (TBAS. VIII. VIII. gul + T. ince uzun yaprakları. inneb + T. 2819) kırgın otu: (< T. kırık) Bir çeşit kılçıksız başaklı buğday (DS. 2. (TS. 2815) kırbıdak: (< ? ) Yenilen bir çeşit ot (DS. inneb. otu) Baş ağrısını iyileştirmekte kullanılan bir çeşit ot (DS. kır + Far. 2817) kırçkırç otu: (< T. eğreltisi) Çok yıllık. olgunlaşınca siyah. 1676”) bk. VIII. tilkişen (TBAS. 2. 1299) . 1296) kırık: (< T. 174) kıramık: (< kıra-muk ?) Hamken yeşil. -ü) Çorak bölgelerde biten ve gün gülüne benzeyen bir tür çiçek. 174) kıra: (< ? ) Fasulye (DS. kırmızı çiçekleri olan ve davarlara yedirilen kır otu (DS. 267) kır gülü: (< T. Osmunda regalis. VIII. VIII. MBTS. 2.431 kıngıra otu: (< ? kıngıra + T. kavunu) Kabuğu alacalı sarı renkte olan bir tür kavun (TS. kırgın + otu) bk. 2. otu. MBTS. küçük meyveleri olan bir çeşit funda (DS. 2824) Kırkağaç kavunu: (< öz. kırç + kırç + otu) lkbaharda yetişen. 1771) Akasya ağacı (DS. 2810) kınnap otu: (< Ar. Fumana. çiçeksiz ve otsu bir bitkidir. (TBAS. kral + T. VIII. Kırkağaç + T. 2814) kıral: (< Sırp. VIII.

lāle + T. VIII. çayırlarda biten. 262) kırkbaş otu: (< T. atkuyruğu (TBAS. Loentice leontopetalum. VIII. kamış) Sulak yerlerde yetişen. (And. DS. 174) kırk budak: (< T. VI. XII. atkuyruğu (TBAS. kır + Far. VIII. 4555) kırksinir otu: (< T. çiçekleri altın ve limon sarısı renginde olan. yumrulu. bağa (TBAS. 174) kırklık: (< T. 174) kırlangıç otu: (< T. kırkma + ? T. 211. 238”) Gelincikgillerden. 2829) kırkkanat: (< T. Nişanyan. kırk + boğum) Tilkikuyruğu da denilen. kırk + boğum + otu) bk. VIII.432 kırkat: (< ? ). kırk + budak) Fesleğen çiçeği (DS. yaprakları damarlı bir ot (DS. 2828. 2829) kırk günlük: (< T.: gırgat. “< ET. “< ET. (TBAS. 2830) kırkma kamış: (< T. TBAS. kırk + baş + otu) 10-80 cm yükseklikte. i līd + T. karlaguç. kırklık) Kırk günde yetişen bir çeşit kırmızı buğday (DS. VIII. muşmulaya benzer küçük dikenli ağaç (DS. kırk + kanat. 2056. kirkat) Kırmızı ya da kestane rengi meyveleri olan. kırk + sinir + otu) bk. 174) kırkboğum: (< T. 2830) kırkkilit otu: (< T. otu) bk. 174) kır lâlesi: (< T. kırk + Ar. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. tanelerinden asitsiz bir yağ elde edilen. VIII. Eren. Eren. Ağz. 2828) kırkboğum otu: (< T. çok yıllık. sütü . kırk + günlük) Mayıs ayında çıkan ve kırk günde yetişen bir çeşit bakla (DS. Manisa lâlesi (TBAS. boğum boğum olan dalları süpürge çöpüne benzeyen ve yiyen hayvanları ishale uğratan bir ot (DS. su kenarlarında. -si) bk. kanat. kırlangıç + otu. boğumlu gövdesinden kaval yapılan bir çeşit kamış (DS. 205”) Yaraları iyileştirmek için kullanılan.

(TBAS. 2. rizomlu. 2. çok yıllık. 275. VIII. 4509.: gırmızı) Domates (DS. 1302) . pipéri) Patlıcangillerden bir biber türü (TS. irmizį + Yun. domuzağırşağı (TBAS. irmizį + Yun. lahano) Rengi kırmızı olan bir tür lahana (TS.433 siğillere karşı kullanılan. turb) Turpgillerden. AA. VIII. 2.. Ka. Krş. -si) bk. irmizį . 136. irmizį + Yun. Centranthus ruber. VIII. (And. kök boyası (TBAS. Ağz. kırmızı veya pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. 477.Y.A. TS. gevrek.. 175) kırmızı lahana: (< Ar. ştah açıcı olarak kullanılır. kevrek < kevre-. “< ET. 1302) kırmızı turp: (< Ar. Clauson. kökü kırmızı olan bir turp türü. kentauron) 50-80 cm kadar yükselebilen.A. 2834) kırmızıbiber: (< Ar.Y. irmizį + T. Chelidonium majus. 2. (TBAS. Raphanus sativus varradicula. 2834) kırmızı kantaron: (< Ar. 175) kırmızı kök: (< Ar. pāçak + T. kök) bk. benefşe + T. Yatıştırıcı ve uyutucu olarak kullanılır. çok yıllık ve otsu bir bitki. 1300. irmizį + ? kedi + T. 2832) kır menekşesi: (< T. irmizį + OFar. Centaurium erythraea. OAAD. (TS. 240) kırmızı bacaklı: (< Ar. 174) kırmızı kedi otu: (< Ar. XII. kırlı) Sebze fidesi (DS. 174) kırmızı: (< Ar. kır + Far. irmizį + T. irmizį + Far. -lı) Yaban çileği gibi toprak üstünde uzanan. (temre otu). 1301) kırmızı gevrek: (< Ar. otu) 50-80 cm yükseklikte. 2. kırmızı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 226. TBAS. 690”) Kırmızı ile siyah arası şaraplık üzüm (DS. dalları ezilerek yaralara sarılan kırmızı renkli bir ot (DS. 1301). (TS. iki yıllık. 174) kırlı: (< T.

1307) kışgana: (< ? ) Karadut (DS. 4556. Tietze’ye göre Ar. kanlık (TBAS. kısaca + öz.A. 2838) kır yasemini: (< T. (And. gısga. 2839) kısamahmut otu: (< T. Buna karşılık Tizitzilis Rumcadan geldiğini yazmıştır. 50 cm kadar yükselebilen. çok yıllık. VIII. 2839) kısacıkmahmut: (< T.434 kırna: (< ? ) Yaban zambağı (DS. 4556) kırt kırt: (< kırt + kırt “ses taklidi”) Havuç (DS. VIII. III. DS. 151) kır soğanı: (< T. 2. fıska. 175) kırtık: (< T. Teucrium chamaedrys. 2062.. kırmızımtırak mor çiçekli bir bitki. VIII. gıska) Arpacık soğanı. 2834) kır sakızı: (< T. kısa + öz. is. 175. yāsemen + T. 2845) . V. Clerodendron. Eren. 334) kısmet ağacı: (< Ar. ısmet + T. Mahmut) bk. gısha. VIII. Ağz. soğan (TBAS. kır + sakızı) bk. tohumluk küçük soğan (DS. fisge. -i) bk. 240). XII. kır + soğanı) bk. VIII. 1858. kır + Far. is. kısacıkmahmut (DS. yaban yasemini (TBAS. ağacı) Bütün sıcak ülkelerde sık rastlanan tırmanıcı ve iri gövdeli ağaç. 2839) kıska: (< Kökeni karışıktır.: fısga. DS. sarılık hastalığında kullanılan yaban otu (DS. otsu. otu) ştah açıcı ve mide ağrılarını giderici olarak kullanılan. kısacık + öz. (TS. 324. DS. XII. Mahmut) Tütüne karıştırılıp içilen. (TBAS. gizĥa biçiminden alınmıştır. VIII. AVA. is. 175) kısacamahmut: (< T. kırtık) Yapraksız çalı (DS. Gaz. gısğa. Mahmut + T. VI.

1311) kıvrışık: (< T. -ı) bk. (And. gıvışgan otu (TBAS. kıvrak + darı) nce taneli.: kıvırşık) 1. kışla + dikeni) bk. 176) . kıv(ı)rışkan) bk. VIII. ağaç mantarı (TBAS. 176) kıvşıyık: (< ? ) bk. çok patlayan bir çeşit mısır (DS. yaprakları kıvırcık bir tür marul. kıvırcık salata (TS. 2. VIII. kıvrışık (DS. sütlü ve sarı çiçekli bir bitki. kıv(ı)rışık). 2852) kıvrak darı: (< T. (TBAS. 2850) kıvışkan: (< T.435 kışgözü: (< T. kış + gözü) Sonbahar ve kış aylarında bahçelerde kendiliğinden yetişen ve kavrularak yaprakları yenilen bir ot (DS. salata) Yeşil salata. VIII. 2850) kıvrak buğday: (< T. VIII. kalın köklü. Ağz. 2. VIII. otsu. kıvrak + buğday) lkbaharda ekilip. kış + Yun. Pazı bitkisi. VIII. manitari + T. karaçalı (TBAS. 175) kıtış: (< ? ) Küçük. çok yıllık. 1311) kıvırcık salata: (< T. kıvırcık (TS. Pancar yaprağı (DS. 2848) kıvırcık: (< T. 2. kara bir çeşit mantar (DS. kıvırcık + t. 2845) kışla dikeni: (< T. 175) kış mantarı: (< T. 2852) kıvrım: (< T. kıvırcık) bk. Scorzonera semicana. 2848) kıtleyük: (< ? ) Kiraz (DS. kıv(ı)rım) 15-45 cm yükseklikte. VIII. sonbahar ekimi ile beraber yetişen buğday (DS.

TBAS. karamuk (TBAS. kızıl. kıyak < kıy-ak. Ağz. 1695) Sazlık yerlerde biten. 684). Türkçe kızıl kökünden geldiği açıktır. 366. kız + hanım) Hüsnüyusuf. VIII. kızamık. 2863) kızılbacak (II): (< T. TaS.: kızambuk) bk. VIII. kızıl + ağaç) Gürgengillerden. 2. (DS. kır pancarı (DS. 1318. kız + güzeli) Bir çeşit bitki (Aksan. (TS. kızıl + boya) bk. erkek çiçekleri püskül biçiminde olan. 2. 2857) kızamık: (< T. Gülgillerden alıç ağacı ve meyvesi. 2856) kıyışak: (< T. 2854) kıyık elması: (< T. 2863) kızılbacak (I): (< T.436 kıyak: (< T. VIII. Türkçede –mık ekiyle yapılmış birçok türev vardır. kökle gövde arası turuncu olan bir çeşit yaban otu. dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak. BTS. pāçak) Yapıncak üzümü (DS. Alnus. kızılak) 1. Clauson. Eren. Orta Türkçede geçen kızlamuk biçimindeki -l-’nin erken bir çağda düştüğü anlaşılıyor. (And. kıyık + elması) Yaban elması (DS. Kızılcık ağacı ve meyvesi. VIII. 2863) kızıl boya: (< T. kök boyası (TBAS. kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç. kızıl + OFar. 176) . VIII. hayvanların çok aç kalmadıkça yemediği kalın ve kuruduğu zaman yanları keskinleşen bir çayır otu (DS. Çin karanfili (DS. 60) kızhanım: (< T. IV. MBTS. 176. DS. pāçak) Yemeği yapılan. kışın yapraklarını döken ve 20 m kadar yükselebilen. Türkçenin Gücü. 2539) kızılak: (< T. 2862) kızılağaç: (< T. VIII. VIII. kıyışak) Ebegümecigillerden bir çeşit ot (DS. 242. 2860) kızgüzeli: (< T. kızıl + OFar. VIII. Orta Türkçede kızlamuk olarak geçer. Rosaceae crataegus. < kızlamuk < T. 2. 176.

AA. her dem yeşil.437 kızılburun: (< T. VIII. 2864. kışın yaprağını döken. BTS. 2.: gızılcıħ. şam’) Çamgiller familyasından. 1318. Cornus mas. VIII. kırmızı renkli. kızıl + cırık) Tarlalarda biten. diken yapraklı.. güzel kokulu bir çeşit erik (DS. 1318. (And. 176. buruk bir tadı olan yemişi. 136. VIII. VIII. 1318. 1318. 2864) kızıleğlim: (< T. 366) kızılcırık: (< T. 2864) . 2. (TS.A. 1318) kızılcık: (< T. yaprakları karşılıklı ya da almaşlı. kızılca) Kızıla çalan bir çeşit buğday (TS. Erz. VIII. 139) kızılcıkgiller: (< T. (TS. 2863) kızılca (I): (< T. III. 364) kızıldip: (< T. Eren. Pinus brutia. “< kızıl + -cık. 25 m kadar boylanabilen. kızılca) 1. kızıl + dip) Pancar (DS. çalı ya da yarı çalımsı bitkiler (TS. beyaz çiçekli bir ağaç ve bu ağacın güzün olgunlaşan. kızılca + dişi) 4-5 m yükseklikte. iğne yapraklı. çoğu iri gövdeli. kırmızı. 2. kızıl + eğ(i)lim) Domates (DS. Ağz. genellikle eriksi tip meyveleri olan. ülkemizde kısmen Karadeniz. 2864) kızılcadişi: (< T. DS. TBAS. 2864) kızılçam: (< T. 2. reçeli ve şerbeti yapılan. 2864) kızılca (II): (< T. (TS. Marmara. VIII. 2. kızıl + burun) Pembemsi yeşil renkli. VIII. kızılcık. beyaz çiçekli bir ağaççık (Cornus senguinea). Ege ve Akdeniz bölgelerinde ormanlar oluşturan bir ağaç türü. kızıl + Ar. tek çekirdekli. gızılcuħ) Kızılcıkgillerden. Yaprakları geniş ve tohumları şeker pancarına benzeyen bir ot. BTS. kızılcık + -giller) ki çeneklilerden. ülkemizde bir cins ve iki türle temsil edilen ağaç. lahana büyüklüğünde. Pazı bitkisi (DS. DS. 2. . deniz seviyesinden 1200 m kadar olan yüksekliklerde yetişen. zararlı bir çeşit ot (DS. 243”).

2866) kızıl ot (II): (< T. 1319) . güveyfeneri (TBAS. Bağlarda teveklere sarılan sarmaşıkgillerden bir ot (DS. 177) kızıl kök: (< T. -ları) Denizlerin yaklaşık 200 m derinliklerinde yaşayan kırmızı renkli su yosunları (TS. 2. kızıl + su + ? yosun + T. “< Çuv. VIII.438 kızılenik: (< T. 10-50 cm yükseklikte. 2. (TS. 1318) kızıl kaytarma: (< T. sap ve yaprakları hekimlikte kullanılan. 4559) kızıl işgildi: (< T. enik. bostanbozan (TBAS. 2. 177) kızıllık: (< T. kentauron) Kızılkantarongillerin örnek bitkisi olan. anç k ‘enik’. 2865) kızılgücük: (< T. kızıl + kök) bk. kızıl + Yun. VIII. kızılkantaron. VIII. iki yıllık otsu bir bitki. acı yonca cinsleri içine alan bir bitki familyası (TS. altın dikeni. kızıl + ? işgildi) Kırmızı yaban mersini (DS. kök boyası (TBAS. kızıl + göz + dikeni) Sarı diken. Eren. Eryhraea centaurium. 136”) Kökünden kırmızı boya çıkarılan bir ot (DS. VIII. 2866) kızıl sarmaşık: (< T. 2. VIII. kızıl + ot) 1. -giller) ki çeneklilerden. 2864) kızılgöz dikeni: (< T. kızıl + Yun. karşılıklı yapraklı. 2865) kızılkantaron: (< T. Scolymus compositae. kentauron + T. kızıl + sarmaşık) bk. Bir çeşit ot. kızıl + küçük) Havuç (DS. 2866) kızıl ot (I): (< T. kırmızı çiçekli. 3. Eğrelti otu. kızıl + ot) Havuç (DS. VIII. 1318) kızılkantarongiller: (< T. 177) kızıl su yosunları: (< T. XII. kızıl + kaytarma) bk. kızıl + Çuv. (DS. kızıllık) Üzerinde kızılcığa benzer meyvesi biten bir çalı (DS.

ucu) Itır çiçeği (DS. 1319) kızlargöbeği: (< T. 1320) kızyanağı: (< T. haziran ayında dağlarda görülen bir bitki (DS. ana vatanı Mısır olan. Agrimonia eupatorium. kofa (TS. 2871) kiliz: (< kökenini bilmiyoruz. otsu ve çiçeksiz bir bitkidir. 2. beyaz veya pembe çiçekli. 178. ıtırlı ve otsu bir bitki. IV. 2869) kibrit otu: (< Ar. (TBAS.) Maydanozgillerden. bir yıllık. Kuzeydoğu Anadolu dağlarının ormanlarında bulunan. 446. 2572) kinkar: (< ? ) Devedikeni.. VIII. kız + memesi) 1. 177) kilim ucu: (< Far. Eren. yol kenarlarında biten. beyaz çiçeği olan. meyveleri baharat olarak kullanılan. VIII. diken (DS. kızıl + yaprak) Gülgillerden. greyfrut. TaS. Gaz. çivit otu (TBAS. 244) bk. kemmūn < Yun. gilį m + T. (TS. sarı çiçek açan bir bitki. ince kabuklu bir çeşit üzüm (DS. (TS. 50 cm kadar yükseklikte. 368. VIII. Lycopodium clavatum. VIII. 2. Cuminum cyminum. kızlar + göbeği) bk.439 kızılyaprak: (< T. BTS. ahlat (DS. alıç (TBAS. 2873) . TBAS. 1325. 2. VIII. 2869) kialan: (< ? ) ğde yaprağı gibi yaprakları. kızlar + yemişi) bk. otu) Gövdenin ikiye dallanarak uzamasıyla kolayca tanınan. 177) kızmemesi: (< T. Bir tür şeftali (TS. Altıntop. 2. 1338) kimyon: (< Ar. 2869) kialmas: (< ? ) bk.A. 2869) kibre: (< gebre ) Bir çeşit ot (DS. III. VIII. yuvarlak taneli. 177) kızlar yemişi: (< T. 2. kız + yanağı) Pembe renkli. kibrį t + T.

: eğren. yenilen bir çeşit mantar (DS. TBAS. 1327) kiren: (< Yun. VIII. 3 m kadar yükselebilen. 697). 2. 2. EYAD. -u) Kiraz zamanı yetişen bir çeşit armut (DS. küçük ve sert bir elma türü (TS. VIII. T YA. 2879. kıren. (And. AAT. 2877. IV. VI. Pırasa. gören. 331. VIII. BTS.kiraz. 149. 2877) kiriş: (< ET. III. TaS. GBAA. Taşlar arasında biten bir çeşit ot. 144. 16. 36. Ağz. kerasi. 2876. 144) kirez armudu: (< Yun. tatlı ve gevrek bir çeşit üzüm (DS. 302) kiraz elması: (< Yun. K AT. DS. evlek mantarı (TBAS. Eren. 233. 2078. 108. OAAD. etli. sulu. beyaz veya pembe çiçekli bir meyve ağacı. 2754. 183. kiriş. VIII. Nişanyan. kerasi + Far. 178. giraz. Tietze. 245. VIII. 73. 369. Cerasus avium. 1327. Ağz. 2879) kirmit: (< ? ) Ağaçların arasında biten. kerasi = EYun. < Yun. kiran) Kızılcık (DS. güren. 233). (TS.440 kiraz: (< Yun. DS. 2235. (And. 2575) kiresep: (< ? ) Bir armut çeşidi (AA. 2. kráno. Havuç (DS.: gilyaz. 3. üzeri benekli. Ağz. tek çekirdekli meyvesi olan. kerasi + T. VIII. TaS. 280. 178) kirkit: (< ? ). 244). 2. Ağz. 1882. dikenli veya dikensiz. 1713. yapıncak denilen bir çeşit üzüm (DS. elması) Kırmızı. Nişanyan. Eren. MBTS. *ker. (And. 21. VIII. giren. (And. kirlice) Şarap ve sirke yapmaya yarayan. kerasos ~ HAvr. kirez) Gülgillerden. 2878) kirkin: (< ? ) bk.: kirgit) Badem şekeri biçiminde. AA. 2881) . emrūd + T. DS.: keriş) 1. DS. VI. VIII. 2877) kirlice: (< T.

bir yıllık. VIII.441 kirtik kiraz: (< T. otsu. kertik + Yun. 2. 2. VIII. 1332) kişniş: (< Far. 2886) kitir: (< kıtır “ses taklidi”) Salatalık (AAT. 1498) Çayırlarda biten. Türkçede benzeşme sonunda kişniş biçimini almıştır. 239) kivi: (< ng. Eren. -il). Ağz. XII. Eren. MBTS. 247) Küçük taneli bir tür çekirdeksiz siyah üzüm (TS. 4561) kişmiş: (< Far. kahverengi tüylü kabuğu soyularak yenen. kişmiş. 2. VIII. BTS. Nişanyan. patatese benzeyen bir bitki (DS. DS. yaprakları dikenli ve yassı. C vitamini bakımından zengin meyve. 2890) koca bakla: (< T. VIII. climax + T. VIII. 179. 2890) kobuk: (< T. (TBAS.: kişkiş) 20-50 cm yükseklikte. 372) kobar: (< ? ) Meşe ağacı (DS. kiwi. 247). 2883) kirtil: (< kirt “ses taklidi” + T. 233) Ana vatanı Çin olan. kerasi) Geç olgunlaşan sert bir çeşit kiraz (DS. (TS. MBTS. koca + Ar. 2. gizį r. 371) kizir: (< Far. VIII. çok yıllık. meyveleri baharat olarak kullanılan ve üzeri şeker ile kaplanarak kişniş şekeri yapılan. (And. gişnīz (kişnīz). 2891) . 1718) Kökü ve yaprağı yenilen küçük bir ot (DS. 2888) klimaks bitki: (< Ing. 2373. sulu. VII. beyaz veya pembe çiçekli bir bitkidir. (And. 1333. Actinidia chinensis. Ağz. bitki) Bir iklim bölgesinde en iyi yetişen ve verimi en fazla olan bitki (BTS. Coriandrum sativum. bā ilā) Bir çeşit bakla (DS.: hırtıl) Havuç (DS. yeşil renkli. kabuk. DS.

yumuşak ve sarımsı bir çeşit buğday (DS. 3. VIII. -ı) Russula türlerine verilen genel ad (TBAS. bazıları da zehirlidir (TBAS. 3-6 m yükseklikte. bk. koçan. manitari + T. 180) . Pancar (kocabaşı). kocabaş (–1). VIII. VIII. 2891) koca buğday: (< T. koca + tepen) Sulu. kabukları ince ve küçük bir çeşit armut (DS. (TBAS. 2893) koçan: (< Muhtemelen Slav dillerinden alınmıştır: Rus. 171. 2891) koca yemiş: (< T. koçijaş < Macarca. 2. 2891. MBTS. 2891) kocadepen: (< T. 180) koçaç: (< Sırpça. 4510. 1722) Yer elması (DS. 2894) koçkuyruğu: (< T. Bazı türler yenilebilir. SA. (DS. -ı) Bazı Clitocybe türlerine verilen genel ad. koç + kuyruğu) Çok yıllık. koca + buğday) ri taneli. Mavi renkli çiçeği ve nohut büyüklüğünde tohumu olan bir buçuk metre boyundaki dikenli bir ot (DS. koçan. MBTS. Turp. 1722) Armut (DS..: goçotu) Yaylalarda yetişen kokulu bir çeşit ot (DS. 180) koç otu: (< T. Astragalus subrobustus. 180) koç mantarı: (< T. 237) kocabaşı: (< T. 208. Arbutus uneda. TBAS. (TS. ST AT. 180) koçlama mantarı: (< T. koca + başı) 1. koca + yemiş) Fundagillerden. 1337. TBAS. koçlama + Yun. kırmızı renkli meyvesi. Lahana. VIII. VIII. Ağz. koç + Yun. koca + baş) 1. XII. koç + otu). ayrıca Türkçe koç kelimesinden türemiş olabileceği de ileri sürülmüştür.442 kocabaş: (< T. pembe veya mor çiçekli bir bitkidir. çiçekleri beyaz veya pembe. VIII. 2. manitari + T. 2. 2. (And. 2. Bulg. kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaççık ve bu ağacın 1-2 cm çapında.

MBTS. küçük soğan (DS. yapraklarından kokain çıkarılan. kokar) Domates (DS. DS. 4563) . 1723”) Dağ yamaçlarında yetişen. kamış. 180) kofa: (< kökünü bilmiyoruz. 249) Hasır otu. 2. 2904) kokar: (< T. VIII. 2903) koka: (< sp. kiliz (TS. büyük bir ağaç. 2. koç + taşağı) bk. kokar + kanak) Kötü kokulu bir çeşit ot (kokarzade). 181. VIII. coca “Peru dilinden”) ki çeneklilerden. kokar + Far. XII.443 koçtaşağı: (< T. 223-229) kokarganak: (< T. Scrophularia myriophylla. DS. gāwşīr ‘çakşır’) Yaprakları çaşır yaprağına benzeyen bitkinin hoş olmayan bir kokusu vardır. dallarından ok ve yay yapılan bir çeşit ağaç. koçkuyruğu (TBAS. kofurgalık “< ET. “Türkçede isimden isim yapan +l eki yoktur. 2904) kokar çaşır: (< T. Ailantthus. zehirli. 2. XII. VIII. MBTS. (TS. kışın yapraklarını döken. VIII. 1723”) Dağlarda yetişen. 2. VIII. 2. 1338) koful: (< kof+u+l. 1339. 2904) kokarcık: (< T. en çok Peru’da yetişen bir bitki. Eren. Bu özelliğinden dolayı “kokar çaşır” denilmiştir. 1723”) Bodur ağaç (DS. kayın ağacı (DS. TBAS. kokarcık) Arpacık soğanı. 4563) kofurgalık: (< T. pis kokulu. 2. kokar + ağaç) Uzak doğuda yetişen. “< koğuş ‘kökü bulunamamıştır’. saz. MBTS. (DS. ilkbaharda sarı çiçek açan ve harman süpürgesi yapılan bir çeşit bitki (DS. 2904) kokar ağaç: (< T. 20 m kadar yükselebilen. ağacı. 2900) koğuş ağacı: (< ? koğuş + T. VIII. Erytrroxylon. çiçekleri küçük ve sarımtırak. zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan. 1339. kof ‘içi boş’. (TS. (Duran.

Anthoxanthum odoratum. MBTS. hayvanlar için iyi bir yem olan ıtırlı bitki. kokar + Far. 2608) kokulu çayır otu: (< T. 2. 1725”) Çok tane veren bir çeşit buğday (DS. 1340) kokoz: (< kökenini bilmiyoruz. 249) bk. 2905) kokarzade: (< T. Kokulu bir yaban otu.444 kokar ot: (< T. 4563) kokaz: (< ? ) Yaban pırasası (DS. 2905) kokar otu: (< T. kokarganak (DS. kokulu + Yun. 2906) kokulu yonca: (< T. “< Yun. kokulu + ? yonca) bk. VIII. 2905) kokone buğday: (< Yun. 249) Mısır (TS. Kereviz (DS. VIII. kokulu + ? yarpuz) Nane (DS. (TS. kokar ot –1 (DS. kokar + otu) bk. VIII. VIII. eşek yoncası (TBAS. 181) koku ağacı: (< T. 12 m kadar boylanabilen. buğday. VIII. 2905) kokceviz: (< T. XII. 1340) kokulu kiraz: (< T. ahlat (TBAS. 1341) kokulu narpis: (< T. kokar + ot) 1. 2. Eren. Eren. çekirdekleri kahveden daha . IV. cevz) Kabuklu ceviz (DS. kerasi) bk. 2. idris ağacı (TS. 2. 2. koku + ağacı) Öd ağacı (TaS. 181) kola: (< Fr. kabuk + Ar. otu) Buğdaygillerden. kokona + T. kokona. VIII. zāde) bk. 2906) kokoroz: (< Balkan ve Avrupa dillerinde yaygın olarak geçen bu sözün kökenini bilmiyoruz. çayırlarda yetişen. kokulu + ? çayır + T. cola “Sudan dilinden”) Kolagillerden. Afrika’nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan.

Brassica napus. (TS.: guluncak) Kadınparmağı denilen ot (DS. VIII. colza) Turpgillerden. VIII. 376) kola ağacı: (< Fr. VIII. 1348. MBTS. VI. -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. kışın yapraklarını dökmeyen. 2926) . (And. BTS. 2. “< Fr. komşu + gezen) Evde küçük alanlarda yetişen ve her tarafa kol atarak uzayan bir süs bitkisi (DS. 1348) komallug: (< ? ) Bir ağaç nevi (K AT. 376) kolagiller: (< Fr. 2914) korman: (< ? ). (TS. 2. 342) komar: (< kökü bulunamamıştır. 2193. 177.445 uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki. 1342. Ağz. DS. MBTS. 2911) koluncuk: (< Fr. 2913) komatula: (< Lat. yağlı tohumlu mevsimlik bitki. (BTS. 1342) kolak: (< ? ) Ekşi ve iri bir çeşit kış elması (DS. cola + T. Ağz. iri ve mor çiçekleri olan zehirli bir ağaççık. 1731”). kola (BTS. Comatula. VIII. (kola ağacı). ağacı) bk. genç evrede saplı. 2. bir çeşit sarımsak (DS. 1734) Kuzey Anadolu dağlarında yetişen. colonne. cola + T.: kormen) Yaban pırasası. TBAS. 379) komşugezen: (< T. 2. VIII. ergin hâlde serbest hareketli türleri olan bir derisi dikenli cinsi. Cola acuminata. (TS. Comatula) Deniz lâleleri sınıfından. 2907) koloz: (< ? ) Bir çeşit sarı buğday (DS. DS. (And. 3-5 m boyunda. büyük ve küçük kola ağaçları gibi birçok türü içine alan bir bitki familyası (TS. kolon + T. -cuk. Hododendron ponticum. 2912) kolza: (< Fr. 2. 2. 182. VIII.

2106. DS. 4563. (And. VIII. 247). 1365) koruk: (< Scherner’e göre Farsçadan alınmıştır (< Far. 2. 2. 182) kova: (< ET. govuk. kōt’an. (TBAS. XII. Clauson’a göre. 2938. VI. DS. sarı kokulu (TBAS. VIII. yabancı bir dilden alındığı açıktır. Ammi visnaga (Umbelliferae). Ancak Farsça gōra’nın Türkçe koruk biçimini ses bakımından karşılamadığı açıktır. hasır otu (TS. 183) kovan otu: (< ? koğan + T. 1750). 2934) kotankıran: (< Erm. II. karuk) Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm (TS. kıran. goruk. 1366. parlak pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir.: korangal. DS. kor + Far. 343) kornişon: (< Fr. DS. (And. MBTS. Ağz. MBTS. 2. 1755”) bk. 185) koşkoz: (< ? ) 30-80 cm yükseklikte. 2. Nişanyan. 2602) kovancık: (< ? koğan + T. cornichon) Kabuğunun üzeri pürtüklü. 2925. DS. 1754”) 100 cm kadar yükselebilen. DS. 182. kökünde yumrular bulunan. 4567. koğa) Bataklıklarda yetişen bir çeşit saz. (TBAS. IV. 2. 2. VIII. DS. gōra). “< kovan ‘kökü belli değildir’. Lathyrus tuberosus. 2. Orta Türkçede koruğa talka. ETA. DS. kōt’an + T. lezzetli bir tür turşuluk hıyar (TS. VIII. “< Erm. tarka adı verilir.: goruħ. (And. (DS. Ağz. 2901. VIII. kov a < ? kovı içi boş kof. XII. nār) Bir ağaç cinsi (K AT. 602) korunga: (< Erm. Ağz. Eren. 1367. Farsça talx üzerinde duruyor. koringön. çok yıllık. körigen) Yabanî yonca. TBAS. kornkan. TaS. 2933) koşni: (< ? ) Diş hilali otu. -cık. otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. Eren. 253. MBTS. Bu ad “olmamış yemiş” olarak da kullanılır. Clauson. 1370. 1371) . 2672.: goğa. Centaurea glastifolia. 2924. tirfil (TS. 2094.446 kornar: (< T. VIII. 253). DS. < kökü belli değildir. 2. otu) Oğul otu (TS. VI.

183) koyun yumağı: (< T. 2. (And. 183) koyun çiçeği: (< T. çok yıllık. (TBAS. 1373) . 2111. 144. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 2943) koyunekmeği: (< T. (DS. koyun + göbeği) Bir çeşit mantar. 2944) koyunkıran: (< T. VIII. 2. VIII. (TS. sarı kantaron (DS. koyun mantarı (TS. 1757”) bk. “< ET. Malabaila secacul. 1758) Ceviz (TS. 2944) koyun mantarı: (< T. 2. koyun + dibi) Bir çeşit ot (DS. koyun + Yun. rizomlu. 2943. IV. . DS. koyungözü – I. 2944) koyun otu: (< T.447 koyun baklası: (< T. 2686) koyungözü (II): (< T.. TBAS. Nişanyan. rozet yapraklı. (TBAS. DS. Matricaria parthenium. gawz ‘Arapça yoluyla Türkçeye ceviz olarak da geçmiştir’. koyun + çiçeği) bk. VIII. 183) koz: (< Far. yumak otu (TBAS. VIII. -ı) Bir çeşit mantar (DS. VI. Ağz. 255. koyun + Ar.: goyungözü) Birleşikgillerden. koyun + otu) 20-120 cm yükseklikte. kalın köklü. domuz baklası (TBAS. Erz. 1373) koyungözü (I): (< T. manitari + T. 183) koyungöbeği: (< T. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. koyun + gözü) ri ve yassı taneli bir çeşit kara üzüm (DS. Agrimonia eupatoria. TaS. 2944. tüylü. 2. 183. çok yıllık. koy/koyn (viii). çok yıllık. parçalı yapraklı. VIII. Eren. koyun + kıran) lâç yapmakta kullanılan bir çeşit bitki. -sı. koyun + ekmeği) 15-75 cm yükseklikte. TBAS. 1373. koyun + yumağı) bk. MBTS. 183) koyundibi: (< T. 2.A. MBTS. koyun + gözü). III. beyaz ve iri bir papatya türü. 247. bā ilā + T. VIII.

siyah ya da beyaz bir çeşit üzüm (DS. kök + boyası) Kök boyasıgillerden. 2113) kozalaklılar: (< Far. 1-2 metre uzunluğunda. MBTS. 2950) köhnar: (< ? ) Susam (DS. 2.: gozlak) Kozalaklıların çoğu dibi yuvarlak. VIII. 2950) köhnü: (< ? ) Bir üzüm türü (EYAD. kök + boyası + -giller) Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden. çalı görünüşünde. -lak). 1374. 2. göbeği kuruyunca dik ve mantar gibi olan bir çeşit bitki (DS. 2951). ūzek. sert ve sulu bir çeşit elma (DS. soluk sarı çiçekli. Pancar. 1376. Ağz. Pancar (ETA. 2947) köğrek: (< T. iğne yapraklılar (TS. kozak + T. 2945) kozalak: (< Far. porsukgilleri. 2. 2. yoğurt otu. tepsi koni biçiminde ve odunsu dokulu meyvesi (TS. 2. II. gövdesi sert dikenli. 2946) köçet elması: (< ? köçet + T. 1376) . kınakına. VI. VIII. VIII. kök) 1. Flubia tinctorum. gökrek) lkbaharda dağlarda biten. “< Far. 1-2 m uzunluğunda.448 kozak üzümü: (< Far. 608) kök boyası: (< T. elması) Sonbaharda yetişen. kök boyası. kozak + T. kömür) Karadut (DS. 1374) köbür: (< T. 1952. 184) kök boyasıgiller: (< T. servigilleri. VIII. çabuk çürümeyen. (And. üzümü. 235) kök: (< ET. çok yıllık bir bitki. 2. 51. VIII. VIII. iri taneli. DS. yaprakları iğnemsi. yaprakları karşılıklı. (TS. çamgilleri içine alan bir bitki takımı. meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı. ūzek + T. altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya (TS. 1759”) Kalın kabuklu. laklılar) Açık tohumlulardan. yemişleri kozalak biçiminde. rizomlu. çekirdekli. Salep kökü (DS. TBAS.

akçöpleme (TBAS. bir çeşit gelincik (DS. ilkbaharda açan kırmızı renkli bir çeşit kır çiçeği.449 kökçiçeği: (< T. sarımsağa benzer bir yaban otu. Orthurus heterocarpus. 257) Çiğ olarak yenilen. 2. 184) köknar: (< Yun. iğne yaprakları kısa. Kurutulmuş kökleri karanfil kokulu olup. 2967. kök + Ar. 184. kök + Far. köle + doyuran) ri ve yuvarlak taneli. DS. VIII. çaya koku vermek için kullanılır. TBAS. Allium rotuntum. Eren. 256). DS. DS. 184) kök karanfil: (< T. DS. -ı. anfīya. Eren. 1378. (And. 724”) bk. VIII. koyu renkli bir çeşit üzüm (DS. VIII. 2957) . (TS. Abies. 4511. 2. kışın yaprağını dökmeyen. tūt) Kara renkli dut (DS. XII. köpürgen < köpür. 1377) köle doyuran: (< T. VIII. (TBAS.+ -(ü)r. BTS. anfīya.+ -gen. VIII. reçineli ve kozalaklı. 1377. Ağz. kökten + çiçekli) Çiçekleri kök saptan veya kök yanından süren bitki çeşitlerine denir (TS. şıkık + T. Nişanyan. kömür < köm. 248”) nce saplı. 256. 2. kukunaria < kukunara. 2953) kömürcü şıkığı: (< T. 2951) kök enfiye: (< T. 2951) kökelma: (< T. “< Ar. (TS. 247. rengi hafif yeşil olan. 387. “< ET. 124. kömürcü + Ar. Nişanyan. kök + elma) ri ve yeşil renkli bir çeşit elma (DS. otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. Eren. Tietze. 3026) kökten çiçekli: (< T. gösterişli bir orman ağacı. VIII. 2957) kömüren: (< T. kömür + Far.: günar) Çamgillerden. 4569) kömür tut: (< T. yassı olan. kök + çiçeği) Salep çiçeği (DS. XII. çok yıllık. aranfül) 15-45 cm yükseklikte. 30-35 m yükseklikte. ince yapraklı. VIII. yüksek bölgelerde yetişen.

1379) köpekcevizi: (< T. -ı) Bir çeşit zehirli mantar (DS. “< lolo ‘ses taklidi’. -ü) Yaban gülü (DS. Marrubium vulgare. (DS. çiçekleri sap çevresinde demet durumunda toplanmış. 2960) köpek otu: (< T. 2960) köpeklolosı: (< T. 1763”) Ballı babagillerden. VIII. pisiktetiği (TBAS. köpek + elması) bk. 2959) könik: (< ? ) Hindiba (DS. 2. VIII. ıtırlı birçok türü olan bir bitki. köpek + memesi) Kimi ilâçların yapılmasında kullanılan patlıcangillerden bir bitki. boz ot (TBAS. 2959) köpekayası: (< T. 2960) köpekmemesi: (< T. 227) köpek elması: (< T. köpek + Ar. -i) Uzun taneli bir çeşit kara üzüm (DS. -i) Tohumu baş ağrısı için koklanan bir çeşit bitki (DS. 2960) köpekmantarı: (< T. köpek + Yun. itüzümü. 2960) köpekdili: (< T.gul + T. köpek + ayası. köpek ‘kelimenin köpeğin çıkardığı sesten geldiği ileri sürülmektedir’. VIII. VIII. MBTS. VIII. VIII. (TS. adamotu (TBAS. 1876”) Gelincik (DS. “< Eski Kıpçakça. cevz + T. gāvmį ş + ? cicik “meme” + T. VIII. MBTS. manitari + T. Solanum nigrum. VIII. VIII. köpek + lolosu. 2958) köner: (< ? ) Çamfıstığı ağacı ve meyvesi (DS. köpek + dili) bk. 185) . köpek + otu) bk. 185) köpekgülü: (< T.450 kömüşciciği: (< Far. 2. 2. 2958) köndar: (< ? ) Kayalıklarda biten güzel kokulu bir ot (DS. köpek + Far.

2972) . buğdayı) bk. 185) körtiken: (< Far. TBAS. is. köpek + sarımsağı) bk. VIII. Halil) Çok tatlı. 687. VIII. 248”) bk. 2. gūr + T. köpek + soğanı) Yaban sarımsağı (TS. kūse. köpürecek) Sabun gibi suda köpüren bir çeşit ot (DS. köpek + üzümü) t üzümü (TS. kūse + öz. 1385. köse buğday (DS. 2971) köse buğday: (< Far.451 köpek sarımsağı: (< T. köpek + taşağı) bk. VIII. “< ET. 2961) köpürcek: (< T. 1767) bk. Nişanyan. Clauson. köpük + elması. 2960) köpek soğanı: (< T. VIII. ekşimsi. adamotu (TBAS. dayanıklı bir çeşit elma (DS. Nişanyan. 185) körek: (< ? ) Baldıran otu (DS. köse buğdayı. 2968) köse: (< Far. köpük < köpük < köp-. DS. 2971) köse buğdayı: (< Far. VIII. 2. diken) Kaba yapılı. köpürgen. 1380) köpük elması: (< T. 248”) Sonbaharda yetişen kırmızı renkli. kömüren (DS. 2. köse buğday (DS. köpürmek < köpmek. “< ET. 2962) köpürgen: (< T. 185) köpek üzümü: (< T. buğday) Başağı kılçıksız bit çeşit buğday (köse. VIII. VIII. bozumsu yeşil renkte ve çalı gibi dikenli bir çeşit bitki (DS. VIII. gayet sık. 1380) köpektaşağı: (< T. 2971) kösehalil: (< Far. 2. sabun otu (TBAS. 2963. VIII. kūse + T. MBTS. yuvarlak taneli bir çeşit beyaz üzüm (DS. köse tahılı). kūse + T. (TS.

186) köse otu: (< Far. VIII. yün boyamaya yarayan bir çeşit sarı yosun (DS. kuşekmeği (TBAS. sık dikenli ve pembe çiçekli bir bitkidir.452 kösemen: (< Far. VIII. 2972) köse tahılı: (< Far. köse buğday (DS. otu) bk. Sefer) Dolmalık bir çeşit kabak (DS. VIII. -ı) bk. 2972) kösesefer: (< Far. kūy + T. (TBAS. AA. çok yıllık. 2971) kösgüç: (< T. 186. evlek mantarı (TBAS. 4331) kubar: (< ? ) Meşe ağacı (DS. VIII. kubatça) Papatya (DS. göçüren). 144) köy mantarı: (< Far. küsgüç) Tarlalarda kendiliğinden yetişen. kūy + T. kūse + T. 186) kralkandili: (< Sırp. kūy + Yun. 2978) köyağı: (< Far. 186) kösüm: (< ? ) Siyah kayaların üstünde biten. Ağz. -ı) bk. 104) köy otu: (< Far. candela + T. 2987) kubatça: (< T. manitari + T. sulu ve tatlı bir çeşit pekmezlik üzüm (DS. 2972) köstüköpeği: (< ? köstü + T. taneleri birbirinin üstüne sıkışmış. otsu. ekinler arasında görülen ve ürüne zarar veren. 2988) . VIII. otu) Kuraklık nedeniyle büyüyemeyen ot (DS. domuzağırşağı (TBAS. VIII. daħl + T. XI. kūy + T. ağı) Yuvarlak. yün otu (DS.: koygoçüren) 20-100 cm kadar yükselebilen. VIII. (And. kral + Lat. 2983) köygöçüren: (< Far. kūse + -men) bk. VIII. toprak altındaki güzel kokulu yumru kökü yenilebilen bir çeşit bitki (DS. kūse + Ar. köygöçüren (TBAS. VIII. is. köpeği) bk. kūse + öz. -i) bk. DS. 2983. Cirsium arvense.

boz ot (TBAS. kulak + Yun. 2. (TS. süs bitkisi olarak yetiştirilen. –cik. kutuz. manitari + T. -cak) Yenilen bir çeşit yaban bitkisi (DS. 2990) kudret narı: (< Ar. VIII. 2. 4571) kulak mantarı: (< T. parçalı yapraklı. 187) kuduluk: (< T. udret + Far. MBTS. VIII. camuskulağı (TBAS. VIII. VIII. Eren. XII. 2990) kudoru: (< ? ) Fasulye (DS.453 kud fasulye: (< ? kud + Yun. “< Ar. iğ biçiminde. VIII. önce yeşil ve sonra parlak sarı veya turuncu renkli meyvesi olan. kayın mantarı (TBAS. ulle + T. 1396. deli otu (TS. 1784”) Kırda yetişen bir çeşit mantar (DS. 187) kulak otu: (< T. 1397) kukas otu: (< ? kukas + T. 252”) bk. fasulia) Kılçıksız fasulye (DS. VIII. Ağz.: kulfar) Mor zambak (DS. yemeği yapılan bir çeşit ilkbahar bitkisi (DS. üzeri pürtüklü. kuduruk ?) Sazlıkta biten iki metre yükseklikte otlar (DS. 2993) kulak: (< T. 2995) kulumcak: (< ? kulum + T. 264) Çamlıklarda biten. kulgak. 2991) kuduz otu: (< T. ulle. nār + T. Momordica charantia. TBAS. “< ET. VIII. kuduz + otu. -ı) 10-15 cm uzunlukta. tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki. otu) bk. 2. -ı) bk. (And. 2997) . kulak + otu) bk. VIII. kulak < ET. 2992) kukuruz: (< kokoroz ?) Mısır buğdayı (DS. 187) kulecik: (< Ar. Nişanyan. 2995) kulfal: (< ? ). 187) kukuk: (< guguk “ses taklidi”) Mor renkli bir çeşit kır çiçeği (DS. sarı çiçekli.

3000) kum zambağı: (< T. 187) kumara: (< ? ) Dağ çileğine benzer meyveleri olan bir bitki (DS. 2999) kum çavdarı: (< T. 2729) kumacı otu: (< ? kuma+T. 2999) kumdarı: (< T.454 kulunc otu: (< Ar. ūlenc. Leymus racemosus. uzun ve yumuşak sarmaşık ağaççığı (DS. ūlenc + T. 2. kum + Far. 265”) bk. Pancratium maritimum. Eren. VIII. emrūd + T. IV. 2999) kumarmudu: (< T. 2195) kumpir üzümü: (< Blg. kum + Far. zanbak + T. -ı) Kumluk sahillerde yetişen. 252”) Havlican (TaS. ince gövdeli. kum + eriği) Yaban eriği (DS. kum + darı) Tanelerinin uçları sivri ve küçük mısır (DS. VIII. “< Ar. “< ? kuma. Nişanyan. 187) kumda: (< ? ) Sulak yerlerde yetişen. çok yıllık. 187) . çūdār + T. (TBAS. kum + Ar. 1405) kumpir: (< Blg. süs bitkisi olarak kullanılan. 2999) kum eriği: (< T. 2999) kum otu: (< T. VI. kısamahmut otu (TBAS. kum + otu) Uyuz otu (TS. otsu ve beyaz çiçekli bir bitkidir. -u) Sarı renkli bir yaz armudu (DS. soğanlı. zanba ~ OFar. VIII. otu. 266) Patates (DS. üzümü) Çavuş üzümü (DS. -ı) Deniz kenarındaki kumluklarda yetişir. karaçalı (TBAS. (TBAS. cı + otu. krumpí r. krumpí r + T. VIII. VIII. Eren. VIII. 187) kunar: (< ? ) bk.

kunduz + ağu. 253”) bk. VIII. VIII. yürek biçimi yapraklı. ureyş ‘kabile adı’. 1409. VIII. küçük. Clauson. VIII. “< ET. bütünü veya bir kesimi su içinde yaşayan. 3005) kurbağa otu: (< T. AVA. zehir + T. 2. is. VIII. kısa ve yuvarlak taneli bir çeşit buğday (DS. kurbağa + otu) Düğün çiçeğigillerden bir bitki. 2. 187) kunduz buğday: (< T. 1790) Beyaz. kund. TBAS. gundürü) Başağı dört sıralı bir çeşit sert.455 kunduru: (< ? ). 635. 1409) Kureyş: (< öz. (And. 1409) kurbağa zehiri: (< T. 3001) kunduz ağu: (< T. gunduri. < kurbaka < kur + baka. 3007) kurmut: (< ? ). (And. sık taneli bir çeşit üzüm (DS. kaplumbağa’. 1794) Geç olgunlaşan. 2196. 3008. çok yıllık ve otsu bir süs bitkisi. VIII. yuvarlak taneli bir çeşit üzüm (DS. Ağz. kurbağa + Far. MBTS. sarı buğday (DS.: gurmut) 1. tatlı sularda yaşayan. Kırmızı. Clauson. “< ET. -i + -giller) Bir çeneklilerden. 2. 3001) kunt: (< Far. Bufonia. kunduz. 3003) kurbağa gözü: (< T. DS. 254. 327) . (TS. kurbağa + gözü. gunduru. zehir + T. MBTS. çekirdekli meyveleri olan bir yaban ağacı (DS. kurbaka < baka ‘kurbağa. VI. beyaz çiçekli. 646”) Küçük beyaz taneli bir çeşit üzüm (DS. Nişanyan. 2. 188) kurbağa zehirigiller: (< T. akçöpleme (TBAS. Yaban armudu.: gundulu. kurbağa zehri ve benzeri su bitkilerini içine alan bir familya (TS. kunduz + buğday) Kalın. kurbağa + Far. Nişanyan. 2. -i) Kurbağa zehirigillerden. 2. Hydrocharis. (TS. Ağz.

3010. bā ilā + T. 188) kurt baklası: (< T. kurt/kurd. 188) kurtkulağı: (< T. diş otu (TS. 236) kurtluca: (< T. yer palamudu. kurt + boğan) 50-100 cm yükseklikte. 1414) kurtboğan: (< T.: gurtgulağı) Kulak biçiminde meyveleri olan. su sarımsağı. (TS. 1414. 1414) kurtbağı: (< T. kalın köklü. küçük yapraklarla örtülü. “< ET. 648. DS. (TBAS. Nişanyan. 2. kurt + böğürtleni) bk. -ı) 3 m kadar bir boya erişebilen. “kurşun < ET. 2201. 188) kurt böğürtleni: (< T. 2. Aconitum napellus. yer meşesi. 2. kurşun + otu. kurt + kulağı). 2. kurt + ayağı. TBAS. çalı görünüşünde ve beyaz çiçekli bir ağaççıktır. MBTS. EYAD.456 kurşun otu: (< T. (TS. VIII. (TS. tırmanıcı sarı çiçekleri olan. behār + T. çok yıllık. Lycopodium clavatum. -sı) Acı bakla (TS. Kuzey ve Orta Anadolu bölgelerinde orman açıklıklarında yetişir. 1413) kurtayağı: (< T. geniş yapraklı. yaprakları mızrağa benzer. 1797”) Damarlı çiçeksizlerden. Gülensoy. kurt + bağı) bk. 2. kurt + Ar. 188) kurtbağrı: (< T. 586. ince bir sap görünüşünde olan bir bitki. göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki. morumsu veya koyu mavi çiçekli bir bitki. kurt + bağ(ı)rı) Zeytingillerden. II. 254”) bk. (And. DS. sırımağu (TBAS. meşecik. Clauson. 2. Ballıbabagillerden. çiçekleri beyaz. kurt + Far. otsu. dalsız gövdeli ve tek çiçekli. güzelavrat otu (TBAS. kokulu ve salkım durumunda olan. 2. yenilen bir bitki. Oncocyclus. zeravent (TS. Loğusa otu. Ağz. korogşin. 1415) . 1414) kurtbaharı: (< T. 188. kurtluca) 1. VI. kokusu sarımsağı andıran. çit yapmakta kullanılan bir süs bitkisi. Ligustrum vulgare. (TBAS. rizomlu. 2.

yuvarlak biçimli. 2. kurudan) Patlıcana benzer bir ot (TaS. 1799”).: guru fasille) Fasulye bitkisinin beyaz tohumu (TS. Ağz. -ı) Tazeyken yenebilen. 1415. 2. olgunlaştığında basılınca sporlar saçan. 189) kurttırnağı: (< T. (And.Y. Ağz. Lycopodium clavatum. TBAS. Polygonum bistorta. MBTS. kuru + takırdak) Ceviz (kuruşakşak). 2. IV. 2747) kuru fasulye: (< T. kurulgan). kurtboğan (TBAS. kurutma). küçük kırmızı çiçekler açan dikenli bir bitki (DS. -si) Kara buğdaygillerden. 189) kurt soğanı: (< T. 2. 20-50 cm yükseklikte. bazitli bir mantar. VIII. Lycoperdon. kökü kabız ve kan dindirici olarak kullanılan. pençe + T.: kurulkan) Kalkan dikeni de denilen uzun saplı. (DS.A. kurt + otu) bk. (TS. kurt + Far. fasulia. 3011) kurulgan: (< T. VIII.. 3013) kurutma: (< T. kurt + soğanı) bk. 2. kuru + şak + şak “ses taklidi”) bk. kuru . ak yıldız (TBAS. 1416. sap ve kökünde bol tanen bulunan. çok yıllık. kurt + Yun. kuru + Yun. 253) kurugan: (< T. VIII. VIII. (TS. kurutakırdak (DS. Ağz.457 kurt mantarı: (< T. 2. (TS. 189) kurtpençesi: (< T. (And. pembe çiçekleri salkım biçiminde. kurugan) Ekin içlerinde biten. küçük yapraklarla örtülü ince bir sap görünüşünde olan bitki. (And. 3012) kurutakırdak: (< T. 236) . 1414) kurudan: (< T. 3012) kuruşakşak: (< T. 1415) kurt otu: (< T. manitari + T.: gurutma) Bir üzüm türü (EYAD. kurt + tırnağı) bk. beyaz renkli. kurt + yatağı) Damarlı çiçeksizlerden. 51. otsu bir bitki. yemeği yapılan bir bitki (DS. Ka. 1415) kurt yatağı: (< T. “kuru < ET. kurtpençesi (TS.

2202.Y. 3015) kuşçırlığı: (< T. VIII. kuş + ağ(ı)zı) Aslanağzı çiçeği (DS. kuş + böbreği) Mor renkli. 1422. gevrek bir çeşit üzüm (DS. 3014) kusut: (< ? ) bk. 1422) kuşekmeği: (< T. kuş + çubuğu) bk. Ka. 190) kuşayağı: (< T.458 kuskusa: (< ? ) Siklamen çiçeği. 3014) kuşbudak: (< T. VIII. kuş + ayağı) Böreğe konulan bir çeşit ot (DS. 3014) kuş böyreği: (< T. beyaz ya da pembe çiçekli. beyaz veya mor çiçekli. kuş + budak) Keresteye elverişli. VI. (And. 3015) kuş çubuğu: (< T. kuşça) Küçük hıyar (DS. iri taneli. kuş + ekmeği) Turpgillerden. VIII. (DS. VIII.A. kabalak (TBAS.: gışburnu. tavşan elması (TBAS. DS. çalı şeklinde bir yaban gülü ağacı ve meyvesi. guşburnu. ülkemizde yaygın olarak bulunan. VIII. -ı) bk. 148) kuşağzı: (< T. 2. eskiden hekimlikte kullanılmış olan. kuş + bur(u)nu). DS. VIII. katırtırnağı (TBAS. (TS.. kuş + dili) Bir tür dişbudak (TS. kuş + çırlığı < ? çırnağı) Yenilir bir cins mantar (DS. yapraklarını döken. VIII. çorak yerlerde yetişen. 201. 3014) kuş alıcı: (< T. Rosa canina. 2. otçul . Ağz. 276) kuşça: (< T. 398. bir yıllık. VI. 2062. 3014) kuşburnu: (< T. ālūçe + T. guşgurnu) Gülgiller familyasından. uzun koyu yeşil yapraklı çok sert bir ağaç (DS. Cyclamen Primulaceae. BTS. boyar madde elde edilen. 190) kuşdili: (< T. guşbunnu. dikenli. kuş + Far.

2. IV.A. kuş + konmaz) 1.459 bitki. Erz. kuş + Yun. 1422. VIII. (And. 3015. beyaz veya pembe çiçekli ve otsu bir bitkidir. banjar + T. Trifolium ambiguum. rozet yapraklı. 3015) kuşgözü (II): (< T. 191) . (TS. uç dalları yapraksı görünüşte. 191. TBAS. kuş + Yun. (TBAS. Thlaspi. -sı) bk. 3015) kuşkerdimesi: (< T.. kuş + gözü) lkbaharda çıkan. DS. uzun saplı. 3016) kuşmak: (< ? ) bk. (TBAS. Cerasus padus. (TS. 149. VIII. III. (TS. kuş + elması) 10-35 cm yükseklikte. 4574. DS. 2. Aynı familyadan. VI. 2. TBAS. 2202. XII. VIII. 1422. 1422) kuşkuş otu: (< T. Asparagus officinalis. -i) Yaban bezelyesi (DS. Ağz. Capsella bursa-pastoris. kuş + Yun. kardamo + T. çok yıllık. kuşkuş otu (DS. DS. kaplamacılıkta kullanılan yabani ağaç. 190) kuş kirazı: (< T. yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren. 3015) kuşkonmaz: (< T. TaS. VIII. DS. saksılarda yetiştirilen. meyvesinden reçel ve likör yapılan. VIII. kerasi + T. 191) kuş mancası: (< T. beyaz veya pembe çiçekli otsu bir bitkidir. 190. ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisi. DS. -ı). 3015) kuşgözü (I): (< T. kuş + gözü) Kuş üzümü (DS. yemeği yapılan bir ot (DS. vasilikon + T. kuş otu (TBAS. Asparagus plumosus.: guşkirazı) Gülgillerden. 190) kuşfesleği: (< T. (ılgıncar. Zambakgillerden. toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki. kuşkuş otu (TBAS. bir veya iki yıllık. kuş + Erm. 2753) kuş elması: (< T. 2. -si) bk. 3015. . VIII. kuş + kuş + otu) 50 cm kadar yükselebilen. gelinfeneri). VIII.

bir yıllık ve otsu bir bitki. Stellaria media. kuş + üzümü) Siyah. VIII. kuş + yemişi) bk. beyaz çiçekli. emrūd + T. 1423. (TBAS. -u) Sert. 2. duvar dipleri ve bahçelerde yetişen. 1424. Phalaris canariensis. otsu ve bir yıllık bir bitki. kuş + yemi) Buğdaygillerden. 2. kuşlak) Böreğe konan bir çeşit ot (DS. (TS. VIII. VIII. 3016) kuş otu: (< T. 192) kuşyürek: (< T. otsu ve basit yapraklı bir bitki. sarı renkli bir çeşit armut (DS. 191. -ı) Çekirdeksiz tatlı nar (DS. kuzgun + Far. kuyu + Ar. koyguç < koy-) nce saplı. nār + T. 3017) kuşübüğü: (< T. 191) kuş yemişi: (< T. Theligonum cynocrambe. 20-80 cm yükseklikte. TBAS. 2. durgun sularda yetişen. TBAS. kuş + otu) Yol kenarları. VIII. 1428) kuzgun armudu: (< T. 3021) . kuş + Far. 3017) kuş üzümü: (< T. kuş + yürek) Tavukların sevdiği açık yeşil yapraklı bir çeşit ot (DS. alıç (TBAS. çok ufak taneli çekirdeksiz bir üzüm çeşidi (TS. kuş + ibiği) Aslanağzı çiçeği (DS. VIII. (TS. kuş + yüreği) Bir yıllık. VIII. 192) kuşyüreği: (< T.460 kuşnarı: (< T. -ı) Yeşilken toprağa gömülerek ayrı bir çeşni verilen fındık (TS. 3017) kuyguç: (< T. baharda çıkan beyaz çiçekli bir kır otu (DS. 1424) kuşyemi: (< T. VIII. DS. 2. 3017) kuşulak: (< T. küçük yapraklı. 3019) kuyu fındığı: (< T. yumurta biçiminde. fundu + T.

VIII.461 kuzgunkılıcı: (< T. 2. (TS. VIII. 1429) kuzukıran: (< T. VIII. kurtkulağı (DS. kuzu + böbreği) Sert taneli. kastania + T. eşek marulu (TBAS. Büyük kayaların çatlakları arasında yetişir. kuzu + başı. 401. 1641”) bk. Gladiolus illyricus. Agaricus compestris. kantaron (TBAS. siyah. Türkiye’de dört tür ile temsil edilen. kuzu + gevreği) bk. -si) Yabani ağaçlardan elde edilen. 3022) kuzubaşı: (< T. 1429) kuzgun otu: (< T. “< ET. kuzu + dili) Bir cins bitki (DS. 192. kuzu + kıran) bk. kuzu + Yun. 3021) kuzla: (< ? ) Kar çiçeği (DS. kazık köklü. 2. bütün türleri lezzetli olan. VIII. kuzu + kemirdi. 1816”) bk. VIII. Taban yaprakları . uzun. DS. (TS. küçük. 3022) kuzu gevreği: (< T. kuzu + göbeği) Sulak çayırlarda yetişen. kozı. 3022) kuzu kestanesi: (< T. kuzgun + otu) Eğrelti otu (DS. yuvarlak bir çeşit üzüm (DS. 192) kuzu kişnişi: (< T. BTS. halk tarafından pazarlanan ve yenen bir mantar çeşidi. 1429. kemür-. 2. “< ET. ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi. özel kokulu ve otsu bir bitkidir. lezzetli bir kestane türü (TS. 3022) kuzuböpreği: (< T. kurtkulağı (DS. 2. glayöl. MBTS. TBAS. -i) Çok yıllık. 3022) kuzukemirdi: (< T. (kuzu mantarı). kuzgun + kılıcı) Süsengillerden. 2. MBTS. 192) kuzugöbeği: (< T. kuzu + Far. sarı çiçekli. VIII. gişnīz + T. VIII. şapkası kalın ve etli. 3022) kuzudili: (< T.

1430) küçük Hindistan cevizi: (< T. UA. (TBAS. Rumex acetosa. küçük + öz. Boletus edulis. 2205. 192. çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak. sulak yerlerde yetişen. sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç. kuzu + kulağı) Kara buğdaygillerden. ki çeneklilerden. kanarya otu (TBAS. küllük) Eğrelti otu (DS. çok yıllık ve otsu bir bitki. 2. pürüzlü. kuzu + otu) Reseda türlerine verilen genel ad. 2. 236. beyaz sütlü. 193) kuzu pıtrağı: (< T. -ı) Bazitli mantarlardan. 2. (TS. (TS. (TS. sulak yerlerde yetişen. (yağ şalgamı). otsu ve sarı çiçekli türler (TBAS. 1430) kuzu otu: (< T.462 ilkbaharda Bozkır (Konya) pazarında kişniş adıyla satılır ve salata olarak yenir. Hindistan + Ar. 3030) . kuzu + pıtrağı) bk. koyun otu (TBAS. tırmanıcı. kuzu + sarmaşığı) Boyu 3 m kadar olabilen. eşek marulu (TBAS. 193) küllük: (< T. -i) 1. şal am) Turpgillerden. yenilir bir mantar. kolzaya benzeyen bir bitki. küçük + Far. cevz + T. TBAS. 2. 124) kuzukürkü: (< T. 1429. tohumlarından ışık araçlarında ve sabun yapımında kullanılan bir yağ çıkarılan. kalın. VI. 193) kuzu sarmaşığı: (< T. (TS. 2. Bu ağacın baharat olarak da kullanılan ceviz biçimindeki yemişi. Brassica rapa. kuzu + kürkü) bk. DS. 103) kuzu mantarı: (< T. EYAD. küllüce + otu) bk. ekşi yapraklı bir bitki. 1432) küllüce otu: (< T. 2. çayırlarda. manitari + T. (TS. Canvolvulus arvensis. kuzu + Yun. 192) kuzukulağı: (< T. çiçekleri kokulu. koni biçiminde. VIII. Myristica frangrans. is. çok yıllık. Ferulago trachycarpa. şapkası etli. 1431) küçük şalgam: (< T. Bir veya çok yıllık. 15-40 cm yükseklikte.

MBTS. culture + T. kināfe–künāfe. “< ET. XII. 194) küpkıran: (< T. 3041) kür: (< ? ) bk. UA. 1827”) 1. küllü + kara) Bir çeşit kara üzüm (DS. bitkileri) nsanlarca yetiştirilen bitkilerin bütünü (TS. 2. 193) kültür bitkileri: (< Fr. 1826). 2197.: külefi) Pembe renkli. mor veya beyaz renkli çiçeği. VI. göl kestanesi gibi bitkileri içine alan bir familya (TS. Fuchsia. (And. -i.. 3041) küp evleği: (< T. 3031) kül otu: (< T. DS. 2. küp + kıran) Gelincik çiçeği (DS. güpdüşen. AVA.: göncü. VIII. 4577. 2. küpe. 119) künefi: (< Ar. KBAYA. yuvarlak bir üzüm ki.A. “< ET. III. III. kupdüşen) Kaz yumurtası büyüklüğünde tatlı bir çeşit kış armudu (DS. avláki + T. Ağz. küpe + çiçeği. 2. 1439) küpe çiçeğigiller: (< T.. 1438. künci. Ağz. DS. Küpe çiçeğigillerin örneği olan süs bitkisi. küpeli) ki renkli bir çeşit çiçek (DS. (TS. (And. yakı otu. Gaz. VI. 470) küpdüşen: (< T. 3003. küpe çiçeği. 1436) küncü: (< Far. Nişanyan. 2225. 2.A. VIII. küpe + çiçeği + -giller) Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden. evlek mantarı (TBAS. DS. DS. küp + Yun.: gupdüşen. küp + düşen). (And. kül + otu) bk. böğürtlen (TBAS. 258”) bk. dağ nanesi (TBAS. pembe. küncüt. 2233. 198. kuncud). kürcü) Susam (TS. VIII. 3036. ADYA. güncük. 2. Ağz. VIII. 1439) küpeli: (< T. 3040) küpe çiçeği: (< T. küp. DS. 469. 334. 2152. VI. 224. VIII. 2. güncü. 85.463 küllükara: (< T. MBTS. Bu bitkinin kırmızı. 194) . güzel bir cins değildir (Gaz.

ince uzun ipliksi saplarıyla. böğürtlen (TBAS. VIII. baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren. DS. Mimosa pudica. VIII. VIII. 276) Kara burçak (TS. 3051) küstüm: (< T. XII. Jatropha curcas. DS. (TS. kuşnā. 738. 194) kürkas: (< Lat. VIII. çiçeği) Globularia türlerine verilen genel ad (TBAS.464 kürdan otu: (< Fr. 1443. 3046) kürüç: (< ? ) Bir çeşit sert ağaç (DS. cuscute) Çit sarmaşığıgillerden. IV. 1442. 1441) kürmez: (< ? ) bk. küstüm otu (TS. 2. TaS. II. 3047) küseğen: (< T. 2. 4579) . 1442) küsküt: (< Fr. 2. 1442. 2. 2. diş otu (TBAS. (şeytansaçı). meyve çekirdekleri zehirli bir bitki. 1831) bk. VIII. kürt. küseğen. siyah üzüm gibi meyveleri olan sağlam kerestelik bir ağaç (DS. Gülensoy. klorofilsiz bir asalak bitki. 3051) küstüm otu: (< T. 194) kürt: (< Hak. 1830) Sütleğengillerden. kürt ‘kerestelik bir tür ağaç’. kure + T. 3053. < OT. Clauson. DS. Cuscuta. otu) bk. VIII. (TS. cure-dent + T. MBTS. 606) Dağlık ve kayalık yerlerde yetişen. 2. (TS. Eren. 3051) küşne: (< Ar. MBTS. curcas. (Hint fıstığı). küstüm + otu) Baklagillerden. küstüm). 194) küre çiçeği: (< Ar. 2980. dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki. yaban hıyarı (DS. VIII. asma. DS. 2. 2778) küte: (< ? ) Bir çeşit salatalık. küstüm) Eflatun renkli bir çeşit boru çiçeği (DS. (küseğen.

MBTS. 194) kütür: (< T. Ağz. 197. loboda. 3055) küvrüç: (< ? ) Dayanıklı ve uzun boylu bir çeşit ağaç (DS. 260. 2. yaprakları basit. (TS.: alabada. lāden). VII. Doğu . manitari + T. TBAS. 172. Ağz. < Blg. (And. çok yıllık. Yenen bir türdür. otsu ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki. 2519) lâdengiller: (< Far. Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı. DS. Ağz. II. 3054) kütner: (< Yun. VIII. 1837. ışınsal simetrili. VIII. VIII. Nişanyan. Akdeniz ülkelerinde yetişen. lāden + T. 260). 607. Gülensoy. 195. otsu ya da çalımsı bitkiler (TS. (And.: ildan) Lâdengillerden. -giller) ki çeneklilerden. karşılıklı ya da almaşlı dizilişli. kukunaria) Siyah çam.: kötük) Lahana (DS. Rumex petientia. VIII. Pholiota mutabilis. (TBAS. lapathon.: ledin) Çamgillerden. 2. MBTS. BTS. VII. sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen. kütür) Olmuş karpuz (DS. kerasi) Bir çeşit sert kiraz (DS. 50-60 m kadar yükseklikte olan. (And. (TS. reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki. beyaz veya pembe çiçekli. bir ya da çok yıllık. 1834). -ı) Yaşlı ağaç kütükleri üzerinde ve gruplar hâlinde yetişir. kütük. ilibadabi) Karabuğdaygillerden. DS. 1445. alapata. 2. DS. 3056) -Llâbada: (< Yun. 2517. 2. 3054) kütük: (< T. 408) lâdin: (< kökü belli değildir. 1446. çiçekleri er dişi. 1446. Ağz. (And. Cistus creticus. Eren. VIII. lapato = EYun. 2982. 2522) lâden: (< Far. kışın yapraklarını dökmeyen. kütük + Yun. 3055) kütük mantarı: (< T. Nişanyan. köknar (DS. I. ilābada. 277). 2.465 kütkütü kiraz: (< kütkütü “ses taklidi söz” + Yun. dere kıyılarında. ülkemizde doğal olarak 5 cins ve 28 türle temsil edilen.

2. 155. IX. lapaza + T. 121. IX. 310. 1849) Taze incir (DS. 3064) lapaza: (< Lat. 2. 3061. ST AT. DS. 269. nahana. 63. . DS. çiçeği) Kuzeydoğu Anadolu dağlarının rutubetli. nahna) Turpgillerden. MBTS. güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan otsu bir bitki. 1449. 2517. çiçekleri kadeh biçiminde. DS. lapaza) Yaprakları uzun ve enli bir bitki (DS. Tulipa Gesneriana. Liriodendron tulipifera. TAYA. IX. TBAS. 2. 1446. UA. 4523) lahana: (< Yun. ağacı) Manolyagillerden. 506.A. 3065) lapaza çiçeği: (< Lat. XII. 195. 20.466 Karadeniz bölgesi dağlarında yetişen. lapa “ses taklidi”) Denizin dibinde yetişen ve beyaz çiçek açan bir bitki (DS. E A. düz gövdeli. Brassica oleracea. 4602. ilahana. 2.A. 278). ana yurdu Güney Amerika olan. (TS. 187) lâle: (< Far. lakhanon. GD AT. 260. türlü renkte. Ağz. 123) lâle ağacı: (< Far. (TS. Nişanyan. 24. ilana. DS. K A. 3064) lapa: (< T. Gaz. 409. çok yıllık. otsu. 345. Türkiye’de 18 kadar yabani türü yetişen. (TS.: ilaane. II. 53. kelem.. nahma. kerestesi ve reçinesi çok beğenilen. 126. 210. VII. 2. DS. 250. IX. Picea orientalis. 42. soğanlı. çam türüne çok yakın bir orman ağacı. BTS. gölgeli ve kayalık yerlerinde yetişen. laxano. (TS. lāle + T. çiçekleri lâleye benzeyen bir süs ağacı. OAAD. (And. TBAS. 195. IX. 3070. IX. havuca benzer yabanıl bir bitki (DS. ilahna. 1451. 1451) lamsan: (< ? ) Ekin tarlalarında kendiliğinden yetişen ve sığırlara yedirilen. 3234. yaprakları uzun saplı ve alt kısmı beyazımtırak . 247. < Yun. yaprakları uzun ve mızraksı. III. 96.. ADYA. 5. kozalağı aşağıya doğru sarkık. AAT. bir süs bitkisi. Eren. DS. KMYA. 370. OAAD. lahano = EYun. Erz. 3062) lap: (< lap “ses taklidi”. ETA. ZBK A. AAT. XII. lāle) Zambakgillerden. III. IX.

Akdeniz kökenli bir bitki. 3066) lastik ağacı: (< Fr. élastique + T. siyahımsı mor renkli çiçekleri olan. 280). IX. eflatun veya pembe renkte.: latir. EYAD. Lazca lazudi ve Mingrelce lazeti karşılıklarını da vermiştir. IX. Yonca. park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen. Latin + T. sulu ve tatlı bir çeşit üzüm (DS. . Latania rubra. 2. 196. Ağz. 197) leylâk: (< Ar. 1456) lavanta çiçeği: (< t. leylah. lazot. 2. sarı ve kırmızı çiçekli bir süs bitkisi. beyaz. kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı. 1454) lâtanya: (< Fr. lazud) Mısır (TS. 1456. leblebū + T. (TBAS. lazotu. 2. 1457) lazotu: (< ? ) bk. DS. Ağz. is. rizomlu. Eren. Ağz. çiçeği) Latin çiçeklerinden. güzel kokulu çiçekleri olan. ağacı) Kauçuk (TS. IX. seylak) Zeytingillerden. (TS. (TS. 3069.467 tüylü. Petasites albus. koni durumunda toplanmış. çiçeği) Ballıbabagillerden. (And. kuvvetli kokulu. lâzut (DS. Lavandula angustiflia. 2. çiçeği) bk. 3069) lâzut: (< Dankoff Ermenice lazut ‘corn’ biçimiyle birleştirmiş. 236. KBAYA. 3067) Latin çiçeği: (< öz. latur) 1. leyleyh. otsu ve beyaz çiçekli bir bitkidir. (And. 3065) lapra: (< ? ) Kara. 2. Bezelye (DS. DS. 2. tabanda çalımsı. kışın yaprak döken. 1458. ölmez çiçek (TBAS. latania “Karaip dilinden”) Bazı türleri evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen. çok yıllık. IX. (And.: lazıt. IX. 1455) latır: (< ? ). 198) leblebi çiçeği: (< Far. lavantin) Lavanta çiçeğinin bir başka türü (TS. BTS. (TS. Tropeoalum. 412) lavantin: (< t. 2.: leyla. mavi veya mor çiçekleri koku sanayiinde kullanılan. leylāk). lavanda + T. bazı türlerinden de dokumalık iplik elde edilen bir tür palmiye.

197) leylim otu: (< Ar. 3078) liken: (< Fr. DS. VII. lifar) 1. Ağz. 3075) leylekburnu: (< Ar. yalancı ısırgan (TBAS. (devrinti). (BTS. DS. Nişanyan. dişi çiçekleri tek. (TBAS. Menekşe. ayağı. 3075) lif kabağı: (< Ar. AVA. 3075.. la la + ? gaga + T. BTS. Caltha polypetala. 3598. IX. Syringa vulgaris. 3079) lilpar: (< ? ) Sulak yerlerde yetişen. IX. çok yıllık. 3.468 küçük bir ağaççık. leylim + T. 266) Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı (TS. yalancı ısırgan (TBAS. IX. leikhen < leikhein. Luffa cylindrica. Dağda yetişen. 3075) leylekgagası: (< Ar. otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. . III. bur(u)nu) Uzun yapraklarının uçları kuruduktan sonra kıvrılarak leylek gagasına benzeyen yabanıl bir ot (DS. 2. lichen ~ EYun. 2. 265”) Kuruyunca incecik sapları kendi üzerinde kıvrılan saatçiçeği bitkisi (DS. Erz. iğnelik (TBAS. la la ‘leylek’. 416) lifor: (< ? ). 197) leylim yaprağı: (< Ar. IX. TBAS. Zambak (DS. meyveleri çok lifli olan. olgunlaştıktan sonra banyo süngeri gibi kullanılan bir bitki. 2521. 415. DS. Nişanyan. 1462. otu) bk. yaprağı) bk. 197. saçma büyüklüğündeki meyveleri yenilebilen küçük bir ağaç 2. 212) leylekayağı: (< Ar. kabağı) Kabakgiller familyasından. 198) . 335. X. 197) leylingiç: (< ? ) Bir çeşit dut (DS. -sı) bk. IX. IX. la la + T.: ilfar. lįf + T. leylim + T. “< Ar.A. la la + T. ilifar. 1464) lil: (< ? ) Su yosunu (DS. (And. (TS.

4580. DS. 1466) linlingara: (< ? ) Küçük. 131.469 limon: (< Far.: iliman. lobiya. AA. IX. lobik. 21) limonelması: (< Far. 3057. 3257. nünnük) Mısır yaprağına benzeyen yapraklarının tadı ekşi ve buruk olan. VII. 3079) limonnanesi: (< Far. (TS. DS. 1873). 3081) livon: (< ? ) Mezarlık otu (DS. beyaz çiçekli bir ağaç. MBTS. 477. 212) . leymūn + Ar. IX. Citrus limonum. DS. 2. līmūn / Ar. Lobelia. otu) Kışın yapraklarını döken. 3-5 m yükseklikte. 2. 3081) lobelya: (< Lat. IX. DA. Gaz. Lobelia “Alman botanikçisi Matthias de Lobel’in adından”. 275. 266). nivik. 281. III. pazı (DS. leymūn + T. 164. 3093. IX. K A. 131. Ağz. XII. IX. DS. kara bir çeşit üzüm (DS. GD AT. 2. 1469. BTS. Lippia citriodora. 1466. nünük. Nişanyan. 3253.. (TS. na’nā’ + T. yemeği yapılan bir çeşit ot (DS. Ağz. (And. 417. DS. lobya. 2. 294. 3081. oğul otu (DS. 2525. (TS. .A. IX. līmūn / Ar. léymun. eriği) Büyük ve ekşi bir çeşit erik (DS. C vitamini bakımından oldukça zengin meyveleri olan. ST AT. 313. līmūn / Ar. lumun) Turunçgillerden. (And. leymūn. līmūn / Ar. elması) Bir çeşit elma (DS. IX. 3081) livinç: (< ? ) Yaban pancarı. lobiye. 147) livikeriği: (< ? livik + T. Eren.: libye. Ağz. ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen. IX.: nevik. TAYA. IX. -si) Melissa officinalis. lobbak. labiye. III. lübye) Salkım durumunda mavi çiçekleri bulunan bir veya çok yıllık Kuzey Amerika bitkisi. leymūn + T. 3079) limon otu: (< Far. 3080. salkım çiçekli bir ağaççık. 3080) livik: (< ? livik).. IX. 3078. kışın yapraklarını dökmeyen. Erz. (And. nunuk.A. leymun. 12.

löleş. 198) loğusa otu: (< Yun. tırmanıcı bir bitki. Gaz. 1470) loğusa otugiller: (< Yun. lotos) Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad (TS. 2. börülce. Aristolochia. (And. loĥúsa + T. loloz. 480. leylaz. Aristolochia. DS. ışınsal ya da tek simetrili.A. levaz. 4580. almaşlı. 242. 2. IX. GD AT. 2. leyvaz. XII. DS. loĥúsa + T. encīr) ri ve yumuşak bir tür incir (TS. Taze ya da kuru fasulye. lolaz. 3086) loparmudu: (< T. sürünücü.: lavlaz. MBTS. Bezelye (DS. 3088) . 1472) lover: (< ? ) Bir metre uzunluğunda. löylez. yeşil ve büyük yapraklı. 421) lokko: (< lokko < lok “ses taklidi”) Ham incir (DS. IX. Ağz. otsu ya da odunsu bitkiler (BTS. lop + Far. lülez. 2. lop + Far. yatık.470 loğlaz: (< ? ). taç yaprakları az ya da hiç olmayan. lölez. çanak yaprakları birleşik. emrūd + T. IX. levlez. çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu. 236. kokulu. X. çiçeği) Yaprakları genellikle kalp biçiminde. tazeyken hayvanların yemediği bir bitki (DS. sarı renkli ve sulu bir armut çeşidi (DS. 2. IX. luvaz. 125) loğusa çiçeği: (< Yun. (TBAS. 1848) Patates (DS. levlaz. IX. lotus < Yun. (TS. 3087) lop incir: (< T. söylez) 1. IX. III. EYAD. -u) Yazın yetişen. çok yıllık.. otu + -giller) Yaprakları basit. loĥúsa + T. lokurdak) Beyaz renkli bir çeşit üzüm (DS. levles. loğlas. 3083. 1472) lotus: (< Lat. lehaz. kapsül tipi meyveleri olan. 3084) lokurdak: (< T. lüles. UA. ovaryum alt durumlu. lövlez. çiçekleri pipo görünüşünde olan ve bazı türlerinin kökleri tedavide kullanılan. 295. 3084) longur: (< langır. otu) ki çeneklilerden. lovlaz. çiçekleri er dişi. 3684. otsu bitkiler. loylaz.

. Macar) Koyu sarı renkli. is. is. 3098) Macar (II): (< öz. üzümü) bk. 3096) -MMacar (I): (< öz. madımalak. matutak. otu) Su kıyılarında biten güzel görünüşlü bir ot (DS. madık. Ağz. Macar) Küçük taneli kırmızı buğday (DS. IX. lollik) Domates (DS. lüle. badimaħ.471 lozi: (< ? ) Zerdalinin tatlı ve güzel kokulu bir çeşidi (DS. IX. 3100) maçır: (< ? ) Ekin tarlalarında kendiliğinden yetişen dikenli bir ot (DS.A. IX. (And. Macar + T. IX. 285). -ın + oy(u)naşı) bk. Macar + Yun. sedir (BTS. Eren. madımanaħ. 3095) lüzi: (< ? ) Karaağaç (DS. sedīr + T. badima. badımalak. -i) bk. madamak. üstünde kırmızı benekler olan fasulye (DS. IX. 578) lülük: (< lülük < Far. ekşimiş üzüm (DS. pipéri + T. is. 2. III. 3088) löggiye: (< ? ) Sardunya denilen çiçek (Gaz. is. I. 3098) Macar biberi: (< öz. madımalah. . berç (TaS. 3093) Lübnan sediri: (< öz. 3061. IX. 190) madımak: (< Erm. badımak. lūr + T. -i) Hafif acı kırmızı biber (TS. 3100) madımağın oynaşı: (< Erm. MBTS. 2. IX. lolik. madımalağı. 512) maççez: (< ? ) Çok olgunlaşmış. kuşekmeği (TBAS. 3085. 1880). IX. 1478) Macar üzümü: (< öz. 481) lörotu: (< Far.: badıma. Lübnan + Far. matutak + T. Ağz.: lalik. is. (And.

Arpaya benzeyen bir çeşit kabuklu buğday. 279) madik: (< Erm.A. 3101. 1486. maĥmūde + T. DS. maĥmūde) bk. mağlıç. 199. 3169) mahluç: (< Ar. madimak. ETA. 1893) Tarlalarda kendiliğinden biten. MBTS. IX. 3113. MBTS. temmuz ortalarında olgunlaşan bir çeşit elma (DS. 2. çiçeği) Çiğdem (TS. 3104) mahlep: (< Ar. me āre. Prunus mahaleb. çok yıllık. otu) Süt rengi veya soluk sarı renkli çiçekleri olan. 200. ufak yeşil yapraklı. DS. DS. 200) mahmur çiçeği: (< Ar. (And. DS. maĥlūc. kökleri çok yayılan yabanıl bir bitki (DS. madik. 2. 3103) mağzinelması: (< Far. 130. (TS. 3102) mağara: (< Ar. XII. elması. Convolvulus scammonia.Y.: merhep) Gülgillerden. MBTS. madumah. maduk.472 madınak. 2. (TS. 3102) madrap: (< ? ) ncir (DS. 1904). çok yıllık. meyve ve dalları özel kokulu. 3105. IX. Ka. mardımalak) lkbaharda kırlarda yetişen. TBAS. IX. Ağz. beyaz çiçekli bir ağaç. 2. 1481. nohut büyüklüğünde yemişi olan. 1890) Kara üzüm (DS. 1486. AAT. otsu ve pembe çiçekli bir bitki (TS. 4583) mahmude: (< Ar. IX. MBTS. sürünücü. Pamuk (DS. kırmızılı beyazlı çiçekler açan. IX. 1487) . Ağz. DS. 361. maĥleb). mahlaç. 1486) mahmude otu: (< Ar. mağzin + T. BÜYA. 467. 2. 2. 1895”) Orta büyüklükte ve oval biçimli. IX. TBAS. mahmude otu (TS. 2.. TBAS. XII. 2. ma z ‘kabuklu meyvelerin içi’. 2. 60. madmalak. maĥmūr + T. II. 2. ıspanak gibi yenilen. II. (And.: mağlaç. 6-10 m yüksekliğinde. 240. 4439. “< Far. IX. kalın köklü ve otsu bir bitki. malıç) 1.

Centranthus. 1496) maltepe: (< Ar. 274) Biçimi dereotuna çok benzeyen. Mahonia. IX. 3113) Malta eriği: (< öz. (TS. Eriobotrya japonia. 4584) malhamı: (< ? ) Şubatta ekilen buğday (DS. eriği) 1. macchi. yenilebilir bir çeşit mantar (DS. sarı renkli. 2. mihmez/mihmāz + T. (And. 2. 2. kadın) Üstü saman renginde. 3111) malatura: (< t. māle. Malta + T. 2. 1923) Mısır (DS. 3113) malkadın: (< Ar. 1487) mahrabaşı: (< ? mahra + T. Ağz. tepe) Yenilen bir çeşit mantar (DS. pomidoro/pomodoro. 1492) Kuraklığa dayanıklı çalımsı bitki topluluklarının oluşturduğu Akdeniz Bölgesi’ne özgü bitki toplulukları (TS. 3106. 1907”). mahonia “botanikçi Mc Mahon’un adından”) ki çeneklilerden. çiçeği) ki çenekliler familyasından Akdeniz bölgesinde yetişen kırmızı. TS. tadı değişik bir bitki (DS.473 mahmuz çiçeği: (< Ar. 425) mala: (< Far. Gülgillerden bir ağaç. IX. 3107) malaşa: (< ? ) Ebegümeci (DS. IX. māl + T. Bu ağacın erik büyüklüğündeki. Tietze. 3129) mahunya: (< Fr. sulu ve mayhoş yemişi (TS. 2. pembe veya beyaz çiçekler açan iki yıllık otsu bir bitki. başı. içi beyaz. 2. XII. 1488) maki: (< t. 1492. MBTS. māl + Soğd. IX. IX. “< ? mahra. (TS. 3111) maler: (< ? ) Bir çeşit yaban pancarı (DS. is.: marhabaşı) Mor renkli bir çeşit üzüm (DS. çiçekleri sarı renkte. köklerinden sarı boya çıkarılan bir süs bitkisi. 2. iri çekirdekli. kalın köklü. IX. 2. BTS. 3114) . yeni dünya. kokulu ve salkım durumunda olan. IX. MBTS.

MBTS. 152. 2. 2. Yabanıl havuç (DS. dağ eriği.. IX. kaynanadili (DS. 1929”) Bir çeşit kaktüs. 1936) Çok büyük bir çeşit patates (DS. Yer elması. MBTS. IX. IX. Antil Adalarında yetişen. māmezā. IX.: mananık. eriği) ri. IX. Bir çeşit kara üzüm (DS. 2. 2. (And. 200) mandalak: (< ? ) 1. MBTS. 3114) malyar: (< ? ).: malyer) Yaylalarda yetişen bir çeşit meşe (DS. 1499) mancarlık: (< Erm. memik) 1. mor renkli. 3114) mamak: (< mamak < kabak) 1. IX. ince köklü bir çeşit labada (DS. içi sarı. manteau < Lat. (And. -lık) nce yapraklı. çok zehirli bir ağaç. “< manda ‘kökü belli değildir’. 2. IX. camuskulağı (TBAS. 2. dili. 334) manamık: (< ? ). 3119) mandakulağı: (< ? manda + T. Manzenilla.474 malto: (< manto < Fr. 3118) mandadili: (< ? manda + T. (And. 3115. hardal otu (TBAS. 3119) mandaeriği: (< ? manda + T. Yenilen yumru köklü bir bitki. kökü kesilince süt gibi suyu çıkan yabanıl sarmaşık (DS. 200) mancana: (< t. Kabak (DS. IX. IX. manzenilla) Sütleğengillerden. Ağz. kulağı) bk. 1927) Beyaz çiçekli. Ağz. mananuh) bk. (TS. 3115) mamık: (< ? ). 2. küçük yapraklı. banjar + T. mamuk. 3115) mamula: (< ? ) Kırmızı meyveleri bulunan bir diken ağacı (K AT. Ağz. 3159) mamıza: (< Ar. 3120) .: mamuħ. Yaban eriği. güzel kokulu ve yumuşak bir çeşit erik (DS.

ağacı) Turunçgillerden. mantra ‘Eskiden Çin yönetici sınıfı üyelerinin giydiği portakal rengi giysiden dolayı’. müsteşar’ < Sans. beyaz ve limon kokusunda. Fungi. Manisa + Far. 3120) manduruş: (< ? ) Maydanoz (DS. 1503) . süngerimsi. manolya gibi çoğu güzel kokulu bitkileri içine alan familya (TS. Phelloderidron amurerıse. Nişanyan.475 mandalina: (< Fr. IX. 2. 207. 1502. -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. (TS. manitari < EYun. yaprakları almaşık. klorofil taşımayan ilkel bitkilerin genel adı. (TS. -si) Düğün çiçeğigillerden. Eren. içinde zehirlileri de bulunan. iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı. 2. 233) mantar ağacı: (< Yun. kırlarda yetişen. Magnolia grandiflora. IX. TBAS. TBAS. (And. 2. 3125. Anemone pulsatilla. 2. Ağz. mandarine ‘turunçgillerden Çin kökenli bir meyve’ < mandarin ‘eskiden Çinli yönetici sınıfına mensup kişi’ < Hind. mantri ‘danışman. Turunçgillerden. IX. emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş. 1499) mandana: (< ? ) Su kabağı (DS. büyük çiçekli ve otsu bitkiler. 2. 1502. is. Manolyagillerden. 3123) Manisa lâlesi: (< öz. (TS. Bu ağacın çok iri. 428) manolyagiller: (< Fr. amanites. 2. 3121) mango: (< Port. 2. lezzetli meyvesi. DS. korularda. Citrus nobilis. (TS. Bu ağacın tatlı. IX. (TS. açık sarı renkli bir ağaç. 1501) mani: (< ? ) Küçük fındık (DS. 201) manolya: (< Fr. E A. BTS. 1502. 287. parçalı yapraklı. Nişanyan. kokulu. manitari + T. portakala çok benzeyen bir ağaç. 1502) mantar: (< Yun. çok yıllık. 2. 279). 2. kerestesi çok gözenekli. magnolia “Pierre Magnol’un adından”) 1. lāle + T. K A. güzel çiçeği. 277) 1. 201. magnolia + T. manga) Hint kirazı (TS.: mansur) Mantarlardan.

1938. ölmez çiçek (TBAS. Kalın. Amerika yerlilerinin ok yaralarını iyileştirmede kullandıkları. 1938”) Kayalıklarda. 3126) mara: (< ? ) 1. K AT. güzel yapraklarından dolayı süs bitkisi olarak yetiştirilen. yenilen bir çeşit ot (DS. IX. 3126) manuk: (< ? ) Maydanoz (DS. 1935) 1. -si) Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe. mantüvar) Kulak ağrısını geçirmek için kullanılan. IX. kara renkli yabanıl üzüm (DS. 334) mardağıl: (< ? ) Dağlarda biten. Quercus suber. çiçeği) bk. (And. 4586) mantuvar: (< ? ). çiçekleri güzel kokulu ve sarı renkli bir kır bitkisi (DS. (TS. 3128) . dere kıyılarında biten. 1503) mantı: (< mantu “Çin-Kore kökenli bir kelime”. bīşa + T. Kasımpatı. Ağz. sert köklü. 2. 2. manitari + Far. 249. MBTS. ayrık otu (DS. 2. maral ‘dişi geyik’. 220) mantırıç: (< ? ) Mart inciri (DS. Sararmış hıyar. 2. maral + T. 3126) maralotu: (< Moğ. “< Moğ. 2. ekilmiş tarlalara zarar veren bir ot. 2. maranta “Botanikçi Bartolemeo Maranta’nın adından”) Zencefilgiller familyasından. IX. 3125) mantı çiçeği: (< Çin. IX.: mantıvar. MBTS. 4586) mare: (< ? ) Böğürtlen (DS. IX. Maranta arundinacea denen cinsinin kök yumrularından ararot isimli nişasta elde edilen bir tropikal iklim bitkisi (MBTS. XII. IX. XII. mantu + T. IX. otu. 3126) mantik: (< ? ) Hayvana yedirilen dikenli bir çeşit ot (DS. Şebboy (DS.476 mantar meşesi: (< Yun. 3127) maranta: (< Fr.

marguerite < Lat. 250. beyaz papatya (TBAS. 1942”) (And. beyaz sütlü ve sarı çiçekli otsu bitkiler. 44. maste + T. masuri. bir veya çok yıllık. < Yun. 1950). 252) . 503) marzıvat: (< ? ) Beyaz. oval taneli. Eren. maruli + T. -cuk) bk. Lactuca sativa.Y. 3130) marsıvan otu: (< Far. sert bir çeşit üzüm (DS. merseme) Birleşikgillerden bir cins kokulu bitki. Nişanyan. marsama otu.A. geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen. mārul) Birleşikgillerden. çiçeği) bk. amarulla < amarus. IX. MBTS.A. maruli ~ Lat. 1513) masura: (< Yun. 22. 3130) mart yemişi: (< Lat.: barsama otu. marseme. ST AT. Ağz. + T. (TS. Ağz. KYA. 288). 3170) marsili: (< ? ) Patates (DS. 171. maruli. Tanacetum balsamita. 2. 3131) mastı çiçeği: (< Yun. T YA. TBAS. marol. çöpleme (TS. 1. 310) marulcuk: (< Yun. 3125. IX. (And. TBAS. (And.. IX. 225. 4587. 201) margarit çiçeği: (< Fr. Gaz. 201) margul: (< ? ) Havuç (DS. merzübān + T. 201. beyaz papatya (TBAS. 199. BTS. 202) marul: (< Yun.: marıl. Ağz. 202.477 margarita: (< Fr. kabak (DS. 281. marguerite < Lat. 1508. martius + T.. 2. 2. (TS. marsımana. IX. XII. 430. Ka. 2. MBTS. 3129) marseni: (< ? ) Kuşburnu ağacı (DS. 487. çiçeği) Öküzgözü (TS. yemişi) bk. marsıma. III. 1939) bk. merzübān. otu. 2.: masıra) Küçük hıyar. “< Far. 1509. 2. mansımana. IX.. MBTS. DS. Frenk inciri (TBAS.

1950). 2. mā’į + Yun. (And. otu) bk. 3097. (TS. (BTS. Ağz. IX. kırmızı renkli. elması).478 masura kamışı: (< Yun. IX. yenilebilen bir bitki. 2. yenen bir türdür. EYAD. 490) maya otu: (< Far. Ağz. 1517) maya çiçeği: (< Far. Phaseolus aureus. Picea pungens. masuri + ? T. MBTS. māş. 3133. Swietenia mahagoni. -ı) bk. Laccaria amethystina. 2. 2. yaşlanınca solan. 3139) mayana: (< ? ) Anason (DS. kentauron) Birleşikgillerden. Hindistan ve Honduras’ta yetişen büyük bir orman ağacı. 1959) ncir (DS. IX. 2. dayanıklı. māye + T. XII.. (And. maya çiçeği (DS. 1513. (TS.: maasuselması) Kışın yetişen. Gaz. her dem yeşil. ekşi bir çeşit elma (DS. māye + T. 3130. kargı (TBAS. baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki. mā’į + ? lâdin) Çamgiller familyasından. çiçeği) Peynir mayası yapılan çiçek (DS. 3140. park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür. (TS. 1517) mavi lâdin: (< Ar. māye + T. DS. 3139) . māye. 431) maya: (< Far. 202) mavi kantaron: (< Ar. 4587. IX. 1516) mavi cincile: (< Ar. 3133) maş: (< Ar. Elaels. mā’į + ? cincile) Gençken koyu mor renkli. kamış + T. 2. DS. III.: marş) Baklagillerden. MBTS. belemir. Centaurea cyanus. IX. yaprakları mavimsi yeşil. (TS. (TBAS. 202) masusaelması: (< ? masusa + T. 236) maun: (< Amerika yerlilerinin dillerinden) Tespih ağacıgillerden. ana vatanı Kuzey Amerika olan. 30 m kadar boylanabilen. ağacı) Meyvelerinden yemek yağı çıkarılan bir tür hurma ağacı. IX.A. peygamber çiçeği. 3139) maya ağacı: (< Far.

165. KYA. bahtenes. Petroselinum crispum. bir. maius + Yun. II. kozalakları dikdörtgenimsi veya . maydunus) Maydanozgillerden. -sı) bk. 2. dikeni) Kırlarda kendiliğinden biten. 3141) mayıs dikeni: (< Lat. iki ya da çok yıllık. mā-yesį l. bahtunez. maydanos. özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki. mağdanos. 431) maye: (< Far. gülgillerden. -u) Bir armut çeşidi (AA. baktenis. 50-80 cm yükseklikte. sarı çiçekli. 12. BÜYA. sürgünleri şişkin. IX.: badınos. MBTS. 222) maza armudu: (< Ar. gövdesinin içi yumuşak öz ile dolu bir bitki (DS. IX. II. UA. 214. 250. II. papatya (TBAS. māye) Domates (DS. 489. madunus.479 mayasıl otu: (< Ar. yaprakları karşılıklı ya da çarpraz pulsu ve kiremit dizilişli..A. 137. OAAD. IX. 264. Ka. 291) Servigiller familyasından. otu. 35. . 114. ufak yeşil yapraklı. 290). 67. KMYA. DS.A. 214. makedonesi. 279. bahdeniz. otsu. mādinoz. 3141) mayıs papatyası: (< Lat. Gaz. Eren. DS. anason. TAYA. 164. mā-yesįl + T. mādanıs. emrūd + T. maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan. (And. makedonesi + T. 2. 4582. 3140) mayıs çiçeği: (< Lat. Ağz. bahteniz. bahtenis. madenis.. EYAD. māzū. papadia + T. altın otu (BTS. III. XII. 24. 1518.Y. BTS. ülkemizde 97 cins ve 400 kadar türle temsil edilen. GD AT. madünüs. çiçekleri şemsiye durumunda olan. badınoz. 2. 231. nadiren çalımsı bitkiler (TS. Erz.. DS. Eren. maius + T. bektenis. 96) maydanozgiller: (< Yun. 361. -giller) Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden. SA. “< Ar. 2. BTS. 431. TS.A. 467. 145) mazı: (< Far. bodünüs. 3100. 61. behteniz. ETA. (TS. çiçeği) Çayırlarda biten. IX. maius + T. 1518. DA. ma ā + Far. maadanüs. DS. 312. bakdanos. yaraların iyileştirilmesi için yakı gibi kullanılan bir bitki (DS. çiçeğinin tomurcukları tespih tanesine benzeyen. III. 1959”) bk. 431) maydanoz: (< Yun. kereviz. 1518.

otu) Erkek incir çiçeklerinin (mazı) dişi incirin çiçeklerini döllemesi için dişi incirin dallarına asılır. Bundan dolayı “mazı otu” denilmiştir. her pulda beş kadar tohum olan. 3148) medeş: (< ? ) Salkımı büyük. mekge. DS. XII. DS. -lık) Bir çeşit çiçek (DS. Mekke). yaprakları dikenli ve çiçekleri morumsu kırmızı renkli olan bir bitki. Cirsium rhizocephalum. (BTS. IX. 203. yaprak dökmeyen çalı ya da ağaççıklar. IX. 432) mazı otu: (< Far. 3152. 3149) medik: (< ? ) Gövdesi 15 cm kadar uzunlukta. taneleri dağınık bir çeşit üzüm (DS. IX. BTS. -si) Kayıngiller familyasından.: meke. māzū + T. küçük yaz armudu (DS. 3145) mazı meşesi: (< Far. (Duran. māzū + bīşa + T. IX. 3153) . IX. IX. 1-6 m kadar boylanabilen. kırlarda biten. 3-10 çiçek durumlu. Ağz. küçük ağaç ya da çalılar. -li) Tütünlerin dibinde biterek onları kurutan asalak bir ot (DS. 1520. Juncus gerardi. 2. meki) Mısır bitkisi ve tanesi (DS. pulları ince ve bükülebilen. (And. çok yıllık. Medine) Kına çiçeği (DS. yaprak döken. 3145) meçikli: (< ? meçik + T. DS. Quercus infectoria. (TS. -u) Sarı renkli. 3149) medine: (< öz. māzū + T. IX. genç dallarının Cynips gallea tinctoria adlı böcek tarafından sokulmasıyla şişkin mazılar oluşan. Thuya.480 konik. (TBAS. 4590) mekrikarmudu: (< ? mekrik + Far. IX. 3149) mekke: (< öz. Mazı adı verilen erkek çiçeklerin dişi incire asılmasında bu bitkinin gövdesi ip gibi kullanılmaktadır. is. is. % 40 oranında tanen içeren. emrūd + T. 432. 223-229) mazlıħ: (< Far. birçok sanayi dalında kullanılan.

: mendeyh) 1. (And. IX. yapraklarından dolma. Ağz. MBTS. 291) Oğul otu (TS.. çorbası yapılan bir ot (DS. 1528. 3160. 3157) meliki: (< Ar.481 melek otu: (< Ar. (And. melövcan) Eflatun renginde küçük çiçekler açan. 2. IX. güzel kokulu bir çeşit üzüm (DS. 223) . III.: melötre) Dereotuna benzeyen ve yenilen bir bitki (DS.: meleviçen. 3159) mendek: (< ? ). 3157) melisa: (< Yun. IX. melike. Baldıran otu. (And. 2. 70-200 cm yükseklikte. lkbaharda kırlarda kendiliğinden biten. (TS. IX. 3158) melevcen: (< ? ). buğday) ri taneli ve başağı kırmızı bir çeşit buğday (DS. 203) melendere ayvası: (< ? melendere + Far.: melki) Çam ve çalı diplerinde biten. IX. çiçekleri yeşilimtırak beyaz. 3156. kırmızı renkli. melissa. Ağz. melikî). Ağz. IX.A. IX. çok yıllık. (And. melek + T. 2. 3156) melike: (< Ar. IX. MBTS. Eren. 1994). 2. Angelica sylvestris. 3155) melesir: (< ? ) Mürver ağacı (DS. (kekire). Ağz. 2. 3156) meletüre: (< ? ). su kenarlarında yetişen. IX. -sı) Bir okka ağırlığında bir çeşit ayva (DS. Ağz. ince dallarından yumurta ile kavrularak yemek yapılan dikenli bir ot (DS. TBAS. 3158) mencekibuğday: (< ? menceki + T. otu) Maydanozgillerden. ābiyā + T. ısırgana benzer. kalın köklü bir bitki. tespih tanesi büyüklüğündeki meyveleri kırmızı. Erz.: meliki) Kırmızı renkli. melocan. (And. 1529) melles: (< kökü bulunamamıştır. . yenilen bir çeşit mantar (DS. 1993) Sulu ve ekşimsi yaz elması (DS.

melmeşe. 2. DA. minevşe) Menekşegillerden. taç ve çanak yaprakları 5 parçalı. IX. mendil-i melek) Birkaç renkli yaprakları çiçek gibi duran bir bitki (DS. bir veya çok yıllık otsu bitki. IV. benefşe + gul + T. 313. AAT. küçük çiçekli bir gül. benövşe. MBTS. MBTS. menevşe. 224. 556. emrūd + T. (TBAS. 1993). Ağz. menefşe.A. 118.Y. -ü) Tırmanıcı. 128. ETA. benefşe < OFar. 3160) mendilimelek: (< Far. 335. tadı ve kokusu güzel. 2. 2001). 64. 251. olgunlaştıkça sararan bir çeşit armut (DS. (And. 90. bir ya da çok yıllık. ışınsal simetrili. melengiç.: melangeç. tekli ya da kümeler hâlinde çiçekleri olan. IX. OAAD. ST AT. melenküş.. 246. GD AT. otsu ve beyaz çiçekli bir bitkidir. DS. 91. nadiren tırmanıcı çalı formundaki bitkiler (TS. menemşe. ülkemizde menekşe cinsi ve bu cinse ait 22 türle temsil edilen. TBAS. ovaryum üst durumlu. 241. mellengeç..-î + Far. Krş. Rosa chinensis. melekşe. 1532) menekşe kökü: (< Far. melenkiç. 3160) menekşe: (< Far. -giller) Yaprakları almaşlı dizilişte. 3161) menengiç: (< kökü bulunamamıştır. K AT. bazı kültür formları süs bitkisi olarak kullanılan. 3158. 204. Erz. vanavşak. iki yıllık. (TS. 628. II. 1532. menövşe. 2803) menekşegiller: (< Far. melencük.: benevşe. 204) menendiarmudu: (< Far. 2. . kökü) bk. 193. 288. DS. III. -u) Yazın yetişen yeşil renkli. menend + Ar. 14. (And. mor renkli. Ağz. menegüç. BTS.482 mendi: (< ? ) 40-120 cm yükseklikte. 88. 2. III. 165. Viola tricolor. 436) menekşe gülü: (< Far. 2. . er dişi. 211. benöyşe. kapsül ya da bakka tipi meyveleri olan. güzel kokulu çiçeği olan. DS. melengiş. IX. otsu. T YA. benefşe + T. 363. K A. 204.A. Nişanyan. 489. Gaz. II. melencüyh. Tietze. (TS. TaS. DS. domuzağırşağı (TBAS. 3162. SA. 493. Chaerophyllum macropodum. mellengiç. 1532. IX. 45.A. dış kabuğu soyularak özü yenilen. 292.. IX. benefşe + T.

sıcak ülkelerde yetişen. 1535) mercan: (< Ar. menevrik. küçük yapraklı. 2. 3164) mentir: (< ? ). 1528. (TS. 6 m kadar yükselebilen ve kışın yapraklarını döken bir ağaç veya ağaççık.. 3162) menize: (< ? ) Domates (DS. Çavdar (DS.: mentur) Şebboy (DS. meneş. 222) menevit: (< ? ) Kestane (DS. mendevrek) Hıyar (DS. 60. 2011. bitkileri) Meralarda kendiliğinden yetişen ve sun’i olarak yetiştirilen. + T. TS. 3165) mera bitkileri: (< Ar. menevş. Origanum majorana. + T. Sonbaharda ekilen buğday. 2.tr) mercanköşk: (< Far. IX. 2. Ağz.gov. IX. 2. meniç. (TS. 3155. 3162) menevrek: (< ? ).akmb. MBTS.A. merzengūş. 2. 1536) mercan çiçeği: (< Ar. III. çiçekleri parlak kırmızı. . 3161. 3072. mercān < br. Erz. www. IX. Nişanyan. tırmanıcı bir süs bitkisi.483 menekiş. mer’ā + T. DS. meneviş. Türkçenin Gücü. mercān < br. IX. güzel kokulu bir saksı bitkisi. menengüç. mercān < br. menengiş. (And. 1536) . merengiç. 3166) mercan ağacı: (< Ar. IX. IX. menengeç. merlengiç. yem değeri olan veya olmayan tüm bitki türleri (TS. 205. çiçeği) Mercan isimli çiçekten esinlenerek yapıldığı için halk arasında aynı isimle bilinen çiçek (Aksan. ağacı) Fasulyegillerden. (And. merlengeç. IX. merzengūş) Ballıbabagillerden. mineç) Genç sürgünleri pazarlarda satılan.: lenevrek. şile.. (TBAS. Pistacia terebinthus. Ağz. Erythrina. 2. 3162) mengen: (< ? ) 1. 290) Bir çeşit fasulye (DS.

GBAA. karanfil. 3166) mercimek: (< Far. 2. Meryem + T. EYAD. IX. AAT. 2. 437. Nişanyan. Ağz. yaprakları yaz kış yeşil kalan. ana + asması) bk. Myrtus communis. mercān < br. 43. T YA. 184.: marcimag. 145. mirsini + T. mersin. TBAS. (And. iri taneli kiraz (DS. bir yıllık ve otsu bir tarım bitkisi. zehirsiz bir çeşit mantar (DS. 237. 206) mersingiller: (< Yun. 1541) . 1536) mercanüzümü: (< Ar. (And.: meni) 1. ADYA. 252) merki: (< ? ) Yenilen. + T. is. 242. 290).. eflatun çiçekleri olan. is. 135. 5 m kadar yükselebilen. besin değeri yüksek. 56. yuvarlak ve yassıca tohumu. ufak. ana + dikeni) bk. Meryem + T. (TS. 1540. beyaz çiçekli bir ağaç. nemli yerlerde yetişen. KMYA. -giller) ki çeneklilerden. çekirdekli üzüm. 3170) mersin: (< Yun. Bu bitkinin. 291) Mersingillerden. otu) Karanfilgillerden. 2. Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen.484 mercan otu: (< Ar. III. çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya (TS. myrton. yaprakları karşılıklı. beyaz üzüm (DS. okaliptus gibi yaprakları almaşık. 192. 199. 400) meri: (< ? ). 2. BTS. 296. 44. KBAYA. 2. 1541) meryemana asması: (< öz. IX. üzümü) Tanesi ve çekirdeği küçük. deve dikeni (TS. AVA. IX. beyaz. 2. Sagyna procumbens. yasmık. mirsini < EYun. çiçekleri beyaz. 1537. mercümek) 1. Baklagillerden. yeşil veya kahverenkli. SA. GD AT. iri taneli. 1541) meryemana dikeni: (< öz. 3169. (TS. çok yıllık otsu bir bitki. 200. KYA. (TS. Nişanyan. ak asma (TS. 337. TAYA.A. ST AT. 2. mavimsi. mēcimek. Ağz. 144. Beyaz. 491. Lens culinaris. + T. Aşılı. 163. Gaz. mercümek. 80. 12. 2. mercān < br.

A. 33. bīşa + T. yumuşak tüylü. bīşa + T. acı yavşan (TBAS. 207) merze: (< Far. 7. (TS. TBAS. MBTS. 4593) meşe: (< Far. Quercus. 360. iki yıllık. (TS. kökü. Delphinium staphisagria. bīşa + Yun. Ka. 3172) mestan: (< Far. bīşa. çiçeği) Kasımpatı (DS. kerestesi dayanıklı bir orman ağacı. is. TBAS. AAT. 294”) . ince uzun yapraklı bir çeşit bitki (DS. Meryem + T. 2. (TBAS. kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan. otu) Anason (DS. 207) mevzek otu: (< ? mevzek + T. 3172) meşe mantarı: (< Far. Eren.. is. marica/marīca + T. 181. XII. 2020) Köfteye konulan. IX. 293) Kayıngillerden. “< ? meyan ‘başka bir dilden gelmiş olabilir’. manitari + T. 52. Tietze. 150. kirli mavi çiçekli ve otsu bir bitki.Y. < baştaki b. OAAD. 2. 252. 207) meşe çiçeği: (< Far. 2. 207. 214. GD AT. burç < Sans. XII. E A. tavukbacağı mantarı (TBAS. -ı) bk. 34. özellikle meşe ve kestane türlerinin üzerinde yaşayan yarı asalak bir bitkidir. (TBAS. Loranthus europaeus. 207) meyan kökü: (< ? meyan + T. Companula medium. ana + eldiveni) Çan çiçeğinin bir türü. 85) meşe burçu: (< Far. Meryem + T. IX. IX. ADYA. 1541) meryem otu: (< öz. merz. kışın yapraklarını döken. 3172. 1544. otu) bk. otu) 30-100 cm yükseklikte.485 meryemanaeldiveni: (< öz. üç yüz kadar türü arasında. KYA. K AT. -u) 50 cm kadar yükselebilen. 4592) mesir otu: (< Ar. Eren. mesį r + T. hoş kokulu. 207) meskenye: (< ? ) Mercimek (DS.sesi benzeşme sonunda m-’ye çevrilmiştir. mestān) Çok küçük kavun (DS.

mor çiçekli. 208. III. uzun. 2. 6) mezarlık zambağı: (< Ar. . Bu ad Doğu Anadolu Bölgesi’nde kullanılmaktadır. XII. ETA. 2.: meyma. IX. -lık + Ar.. 294). ağacı) Meyve veren ağaç (TS. 194. zanba + T. AAT. 227. 30-60 cm yükseklikte. -ı) bk. mayva. 672.. 1299”) Nane (DS. 3177) . 301. DA. 2. mezār + T. II. (TBAS. 137. Gaz. AVA. Ka. “< Far. IX. 4593) meyve: (< Far. Glycyrrhiza glabra. Ağz. -si) bk. 1551. TBAS. 1552) meyhaneci otu: (< Far. 3205. 131. çıplak ve beyaz çiçekli bir bikti. serv + T. II. meyva) Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ. IX. kerestesinden yapılarda yararlanılan bir çeşit ağaç (DS. Telephium imperati. 1553) meyremhurt: (< öz. 246. adî servi (BTS. 1554) mezarlık otu: (< Ar. 441. Eren. is. yemiş (TS.Y.A. 253. ħurd.A. -lık + Far. 2054) Bir tür çiçek (TS. 2. 65.A. 2. 165.. (And. otsu. mezār + T. III. mīva + T. Erz. 2. süsen (TBAS. K A. mezār + T. ci + otu) Çobandüdüğü (TS. (TS. K AT. meydānį . 120) meydanî: (< Ar. 304) meyve ağacı: (< Far. 271. 1553. 73. meyħāne + T. DS. 3177) mezmeze: (< ? mez + meze) Sert kabuklu. mīva.486 Fasulyegillerden. 2. Meryem + Far. MBTS. ST AT. tüysü yapraklı. çok yıllık otsu bir bitki. tatlı olan toprak altı bölümleri hekimlikte ve serinletici içkilerin yapımında kullanılan. mavimsi. ħurd. 208) mezarlık servisi: (< Ar. T YA. 208) mezla: (< ? ) Dağlarda yetişen. BTS. EYA. MBTS. üzerinde dilim biçiminde çizgiler olan bir çeşit kavun (DS. -lık + otu) Çok yıllık. DS.

Erz. anison + T. IX. 38. 442. 173. 33. Merasmius oreades. AVA. 3180) mıhtepesi: (< Far. çayırlarda birçoğu bir arada yetişen ve yenen bir mantar.A. (TS. 997) Mısır yasemini: (< öz. 189) mısır anasonu: (< Ar. 215. 1390). 32. mīħ + T. E A. K AT. III. 3182) mıkbaşı: (< Far.487 mığırıkarmudu: (< ? mığırık + Far. 76. -ü) bk. 1557. Domates. 127. AAT. karanfil gibi kokan. içi beyaz renkte. başı) bk. 125. -ı) Şapkası kızılımsı sarı renkli. özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tohumları için kültürü yapılan bir bitki ve bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü. dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan. 209) . 3182) mıhtepesi mantarı: (< Far. boyu yaklaşık 2 m olabilen. Zea mays. SA. 227. 197. -sı) bk. 204.. bir yanı kırmızı. 125. AA. 396. is. BTS. tepesi) bk.. yāsemen + T.. 2. Gaz.. 497. 208) mırgıl: (< ? ) Patates (DS. A. yasemin (TBAS. K A. IX. III. DS. miśr + T. Mısır + Ar. IX. 3187) mısır: (< Ar. Hint fulü (TS. OAAD. IX. erkek çiçekleri tepede salkım durumunda. domuz baklası (TBAS. IX.A. 134. 229.Y. TS. yaprakları büyük. 3203. 63. 76. bā ilā + T. (And. is. III. 2. -u) bk. . (TBAS. Ka. içi kumlu bir çeşit armut (DS. 208) mısır baklası: (< Ar. 146. 238. IX. 3186) mırık: (< ? ) 1. 280. -u) Bir yanı açık sarı. emrūd + T. manitari + T. 1. Ağz.A. mıhtepesi mantarı (DS. DS.: misir) Buğdaygillerden gövdesi kalın. Marul (DS. miśr + Ar. 497) Mısır fulü: (< öz. Mısır + Far. 208.Y. 254. T YA. 208) mısır darısı: (< Ar. mīħ + T. ZBK A. Krş. KYA.A. mīħ + T. 69. 193. tepesi + Yun. mıhtepesi mantarı (TBAS. 219. mısır buğdayı (Gaz. miśr. -i) bk. darısı) Mısır. 242. KMYA. GBAA. diş otu (TBAS.. 171. miśr + Yun. fūl + T.

çiçeği) Mine çiçeğigillerden. çiçekleri başak durumunda alacalı. 295) Kayısı veya zerdali (TS.488 mısmıl ağacı: (< Far. 2. IX. 2078) Çamların iğde büyüklüğündeki meyvesi (DS. Verbana. IX. sapı dört köşeli olan ıtırlı bir bitki.A. 1559. (TS. mısmıl ‘temiz. 1566. 1567) mini: (< Fr. 363. 2. minā + T. yaprakları karşılıklı ve oymalı. mimosa) Baklagillerden. 4597.. Mimosa (TS. MBTS. minā + T. 2064”) Mürver ağacı (DS. 215. III. mişmiş. mine çiçeği ve benzeri türleri içine alan bir bitki familyası (TS. çiçekleri sarı ve bazı türleri beyaz veya menekşe renginde. 3199) mikoz: (< Fr. BTS. mavi veya menekşe renginde. MBTS. 448) mindiraç: (< ? ) Mürver ağacı (DS. 3200) mine çiçeği: (< Far. ağacı. “< Far. IX. 1561) mimoza: (< Fr. 2. Eren. IX. 1567) mine çiçeğigiller: (< Far. ADYA. yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi. çiçeği + -giller) Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden. mycose) Mantar (TS. 499) mihra: (< ? ) Böğürtlen (DS. Gaz. 3201) . 2. 2. 2. IX. 3191) mışka: (< ? ) Yaz armudu (DS. mısmıl + T. mini. 3192) mışmış: (< Ar. 3192) mışkat: (< ? ) Ebegümeci çiçeği (DS. 3197) milkide: (< ? ) Salatası yapılan bir çeşit ot (DS. 15 m kadar boylanabilen. IX. IX. DS. 2. XII. pak şey’.

2. 3204) mitik: (< ? ) Yıldızçiçeği ve bitkisi (DS. Ağz. ce + elması) Küçük. miskî + T. mis + T. 3202) mircilik: (< ? ) Devetabanı bitkisi (DS. 1571) mişkat: (< Ar. IX.: murmut. IX. -li + buğday) Kırmızı buğday (DS. mırmıt) 1. müşkülüm (TBAS. ran ve Hindistan’da yetişen dikensiz küçük bir ağaç. güzel kokulu bir çeşit üzüm. mişkāt. Hayvanların çok sevdiği küçük bir ot. 3204) . IX. 4600) miski: (< Ar. miskî. 2086) Sardunya çiçeği (DS. DS. emrūd) Yumurta biçiminde ve büyüklüğünde. (And. Diken (DS. 1571) misvak: (< Ar. IX. IX. 3. 2. 3203) miskicearmut: (< Ar. sarı bir çeşit elma (DS. 3203) mis üzümü: (< Ar. misk + T. IX. güzel kokulu. misvāk. Armudun küçüğü. 3201) miravulcan: (< ? ) Baharda süren filizleri yenilen bir çeşit diken (DS. misk + T. IX. IX. 3203) miskiçelması: (< Ar. 2. Nişanyan. 2084) 1. 209) mislibuğday: (< Ar. (TS. 300) Kuzey Afrika. Pembe renkli. 3203) misk soğanı: (< Ar. 3203. üzümü) Kokulu üzüm (TS. soğanı) bk. miskî + T. 2. 3201) minkiriç: (< ? ) Bir çeşit bitki (DS. Salvadora persica. XII. tatlı. MBTS. IX. 2. güzel kokulu bir çeşit armut (DS. MBTS. ce + Far. 3188. IX. IX.489 minimeç: (< ? ) Çitlembik (DS. 3202) mirtmirt: (< mirt + mirt “ses taklidi”). 2. Ekşi limon (DS.

(And. Nişanyan. Clauson. mor/morm + T. 826”) Baklagillerden. Böğürtlen. mor. Ağz. dağ sümbülü (TBAS. Ağz. 3210) morbaş: (< Erm. salkım. mor/morm + T. DS. tūt) bk. (And. 209) morca: (< Erm.: moloşa) Ebegümeci (DS. TBAS. mor/morm + Far. ca + süpürge) Pembe çiçek açan. 20 metreye kadar uzayabilen çok yıllık bir sarmaşık. IX. 3206) moloş: (< ? ). salkım < sarkım < sark-. benefşe). mor menik. 3210) mor çiçek: (< Erm. mor/morm + T. pembe renkli çiçekler açan. çiçekleri yoğurt çorbalarına renk vermek için kullanılır. baş) bk. 2. IX. 1577) . boz renkli. Yaban çileği (DS. “< T. IX. 1577. DS. beyaz. 209) morca süpürge: (< Erm. 209) mor dut: (< Erm.: mormeni. otsu ve koyu mor renkli çiçekli bir bitkidir. *moro. (TS.490 miyasıl: (< ? ) Bir çeşit üzüm (DS. bir yıllık. 3210. Wisteria sinensis. 210) mor salkım: (< Erm. morminik) Rengi mora çalan bir tür menekşe (TS. mor/morm + T. 210) mormenekşe: (< Erm. süpürge yapılan bir çeşit ot (DS. Consolida orientalis. çiçek) 20-75 cm yükseklikte. ca) bk. 2. IX. mor/morm + T. mor/morm karadut veya böğürtlen ~ HAvr. mor renkli meyveleri olan çalılar (DS. 3209) mora: (mora < Erm. -mık) Bahçe çevresinde çit yerine kullanılan. salkım durumunda mavi. mor/morm + T. Sivas bölgesinde. 3210. güz çiğdemi (TBAS. dut (TBAS. böğürtlen. 3208) mor: (< Erm. IX. IX. 303) Patlıcan (DS. mor/morm) 1. 3209) moramık: (mora < Erm. mor/morm + Far.karadut. 2. IX. (TBAS. IX.

IX. mūm. -si) Ilıman bölgelerde yetişen. mōruk) 1. çanak ve taç yaprakları serbest ya da bazen olmayabilen. şemsiye biçiminde küçük beyaz çiçekler açan. meĥabbet + T. 2. otsu. 1583. Eren. mūm + T. gövdesi boyunca 1 cm kalınlığında bir mum katmanı bulunan. mōruk. çiçeği) Muhabbet çiçeğigillerden. çiçeği + -giller) Yaprakları almaşlı. 2095) Leylâk (DS. (TS. 210) mum palmiyesi: (< Far. 3219) murmurik: (< ? ) Böğürtlen (DS. 2. 2. yaprakları hurma yaprağına benzeyen bir ağaç. ovaryum üst durumlu. 1591. güzel kokulu. BTS. (TS. boya ve parfümeri sanayiinde kullanılan ve süs bitkisi olarak da yetiştirilen. palmier + T. 457) mum ağacı: (< Far. Bir çeşit diken. meĥabbet + T. IX. dünyada 6 cins ve 75 türle. çiçeği) ki çeneklilerden. 2. 2. mor/morm + Lat. Sazlık yerlerde yetişen. 1591) mum çiçeği: (< Far. ekleri yeşilimtırak beyaz. Reseda odorata. ağacı. iki veya çok yıllık bir süs bitkisi. 2. 3210) moruk (II): (< Erm.491 morşabla: (< Erm. Myrica cerifera. mūm + T. sarılıcı. mavi çiçekli bir çeşit ot (DS. Cerinthe minor ve Cerinthe retortra. 1591) mumuzak: (< ? ) Kırda biten dikenli bir bitkinin böğürtlene benzeyen kırmızı meyvesi (DS. suyu mayasılı iyileştirmekte kullanılan. IX. 297”) Sıcak ülkeler ile Kuzey ve Batı Avrupa’da yetişen bir tür mum palmiyesi. güzel kokulu bir süs bitkisi. TBAS. kapsül ya da bakka tipi meyveleri olan. MBTS. “< Far. 3210) moruk (I): (< Erm. (TS. (TS. 1583) muhabbet çiçeğigiller: (< Ar. adaçayına benzer bir çeşit ot (DS. salvia) Kırda yetişen. 2. 3210) muhabbet çiçeği: (< Ar. IX. 3221) . mūm + Fr. Cerexylon andicola. basit ya da parçalı. ülkemizde ise muhabbet çiçeği cinsi ve bu cinse ait 13 türle temsil edilen bir familya (TS. etli yapraklı. IX.

3226) muz: (< Ar. 210) mübarek otu: (< Ar. tek çenekli ve çok yıllık bir bitki. 3226) mut üzümü: (< öz. is. tatlı. (TS. 2. küçük bir ağaççık. 3226) mübarek dikeni: (< Ar. (TS. mukhlia.492 murt: (< Yun. 310) Muzgillerden. mūz + -giller) Sıcak bölgelerde yetişen. 1599) muzkurt: (< ? ) Palamut (DS. 2193) Adana bölgesinde yetiştirilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki. XII. Eren. 195) mutrum: (< ? ) Bir çeşit armut (DS. Musa sapientum. dikenli. olgunlaşıp çürüdükten sonra yenilebilen. IX. 2-3 m yükseklikte. 2. üzümü) Çekirdeği kolay ezilen siyah ve gevrek bir çeşit üzüm (DS. buruk ve beş çekirdekli meyvesi olan. 1593) muşmula: (< Yun.. mübārek + T. Mespilus germanica. DS. 2. IX. mugue/musc. otu) Birleşikgillerden. 4600. dikeni) bk. Cnicus benedictus. şevketibostan (TBAS.A. 2. 1595. 2. (TS. 459) muzgiller: (< Ar. IX. 2. murto. Corchlorus olitorius. 459. Nişanyan. mūz. 1600) müge: (< Fr. 1603) mühliye: (< Yun. mübārek + T. BTS. besleyici. 1599. mayhoş. uzun meyvesi olan. kendine özgü hoş kokulu. Mut + T. mespilon) Gülgillerden.Y. 312) nci çiçeği (TS. MBTS. 1604) . bir yıllık ve otsu bir bitki. Ka. 2. özellikle muzları içine alan bir çenekliler familyası (TS. Nişanyan. yuvarlak. muguet < EFr. 298) Mersin ağacı (TS. BTS. kalın kabuklu. sarı çiçekli. tropik ve subtropik bölgelerde doğal olarak yetişen. (TS. 2.

2. 2. 211. (TS. ürdümük) Baklagillerden. DS. 3229. 2. MBTS. TaS. meyvesi zeytine benzer bir ağaççık. “< mürdüm ‘kökü belli değildir’. 2249) bk. 3221. TBAS. açık mavi veya mor çiçekli bir bitkidir. IX. TBAS. 211) mürdüm eriği: (< ? mürdüm + T. tüysüz. 2. otsu kısmı hayvan yemi olarak kullanılan. 3228) mülye: (< ? ) Domates (DS. IX. 211) mürdeşe: (< ? ) bk. 3210. IX. Polygonatum multiflorum. MBTS. yazın ekilen. TBAS. 2222). XI. 1610) mürdümük: (< kökü belli değildir. 2. (TS. çok yıllık ve otsu bir bitki. demet durumundaki beyaz çiçeklerinden hekimlikte yararlanılan. Hyrus sativus. eriği. 210) mültüme: (< Ar. 30–80 cm yüksekliğinde. IX. 3228) mümülü: (< ? ) Gelincik çiçeği (DS. TBAS. 1604. 3231) . IX. 2. Sambucus nigra. 2. müşkil. yaprakları karşılıklı. (And. Ağz. 4068. bir yıllık. mültemi “parlak. 3231) müşgül: (< Ar. MBTS. (TS. DS.: mordik. IX. mühr-i Süleyman) Kuzey Anadolu’da orman ve çalılıklar altında bulunan. 1610. 1612.493 mührüsüleyman: (< Far. beyaz. MBTS. 211) müşekkire: (< ? ) Kuşkonmaz otu (DS. 2204) Bir çeşit ot (DS. dikenli bir ot (DS. 2. parlayan”. MBTS. 2. 2222”) Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik (TS. 2822) mürver: (< kökü belli değildir. dede gülü (TBAS. 3228. akdiken (TBAS. (boğumluca otu). 4–10 m yükseklikte. IV. 211) müşk: (< Ar. misk) Güzel kokulu. 2227) Hanımeligillerden.

IX. (TS. 2. TAYA. 3238) nanahan: (< ? ) 10-70 cm yükseklikte. 2301) Nargillerden. Trachyspermum ammi (TBAS. 10-20 cm yükseklikte. AVA. (And. (TBAS. 301. TAYA. 211. dalı) Lahana (DS. küçük bir ağaç.494 müşküle: (< kökenini bilmiyoruz) Kalınca kabuklu. iri ve uzun taneli bir çeşit üzüm (Eren. Mentha piperita. II. Muscari muscarimi. 463. 176. gaz söktürücü ve süt arttırıcı olarak kullanılır. sarımtırak renkli çiçekleri güzel kokan. Punica granatum. EYA. içinde çok sayıda kırmızımtırak. 298) müşkülüm: (< Lat. Urfa bölgesinde yetiştirilir ve meyveleri. muscarimi) Sümbülgillerden. ilkbaharda kayalıklarda biten. 213. 37. çiçekleri beyaz veya menekşe renginde. GD AT. na’nā’ + T. -u) ri. 213) nanedalı: (< Ar. MBTS. kırmızı ve sarı renkli armut (DS. 213) nane: (< Ar. otsu ve beyaz çiçekli bir bitki. DA. OAAD. yaprakları karşılıklı. BTS. 13) nar armudu: (< Far. 3239) nar: (< Far. nār + emrūd + T. 127. bir yıllık. 12) nane çiçeği: (< Ar. 2. Ağz. kırmızımtırak sarı sert bir kabukla örtülü. 508. IX. ıtırlı. 1629) namzam: (< ? ). 1631. Nişanyan. 2. BTS. na’nā’. 3239) . 3231) -Nnamazbozan: (< Ar. mor çiçek (TBAS. 321) Ballıbabagillerden. MBTS. K A. 2. koyu kırmızı renkte. 98. na’nā’ + T. nemāz + T. çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi. çiçeği) bk. yaprakları sapsız. nār / enār. (TS. DS. yumrulu ve otsu bir bitkidir. IX. 67. 321. fındıksı tip meyveleri olan. TBAS.: namzan) Bir çeşit pancar (DS. IX. 462. çiçekleri büyük. 2. 160. AAT. ETA. ülkemizde 7 türle temsil edilen. Nişanyan. 2300. rutubetli yerlerde yetişen. bozan) Eğrelti otu türünden bir bitki (TS. sulu taneler bulunduran yuvarlak yemişi olan. 1632.

3239) narınç: (< Ar. 3240) narven: (< Far. IX. dünyada punica cinsi ve bu cinse ait iki türle. ışınsal simetrili. MBTS. 2. MBTS. 2. 213) nardin: (< Far. nārdīn) Maydanozgillerden. -giller) Yaprakları karşılıklı ya da kümeler hâlinde. basit ve stipulasız. nārven. Ağz. -ü) Nar ağacına benzeyen bir ağacın gül gibi olan çiçeği (DS. nārenc) Turunç (TS. Tütün içmekte kullanılan nargile adı da bu kökene bağlıdır. 3239) nartük: (< ? ) Mısır (DS. (And. tatlı bir üzüm çeşidi (DS. başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki. IX. 2302). IX. Farsça nargil kelimesinden gelir. 2301) Hindistan cevizi ağacının meyvesi. taç yaprakları 5-7 parçalı. 2. 1632) narenc: (< Ar. IX. 3239) narbis: (< ? ) Zambak (DS. ülkemizde de nar türü ile temsil edilen familya (BTS. 1632) narenciye: (< Ar. bakka tipi meyvesi olan. meyvesi için kültürü yapılan. 3239) narcil: (< Far. nārenc. 1632) nargiller: (< Far. çanak yaprakları 5-8 loplu ve kırmızı. 2303) Karaağaç (TS. yuvarlak taneli.: narince) Pembe. 2. 463) nar gülü: (< Far. nār + gul + T. nargį l. MBTS. nārenciyye) Turunçgiller (TS. Eryngium campestre. çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen. hermafrodit. nār / enār + T.495 narat: (< ? ) Çam ağacı (DS. lk nargileler Hindistan cevizi meyvesinden yapılmıştır (TBAS. 2. çiçekleri uçta tek ya da kimoz durumlarda. 1633) . 2. 2. (TS. IX.

is. Nişanyan. IX. 338. nevrūz. 2. 209. sarı çiçekli bir çeşit nane (DS. nebātāt) 1.A. 1635) navruz: (< Far. Nebi). ST AT. 2. nefį r “boru”. Bitkiler. botanik (TS. nebāt) Bitki (TS. 2. Bitki bilimi. 209) nedrebol: (< ? ) nce kabuklu üzüm (DS. nem + nem) Büyük yapraklı. 4607) nemisa: (< Lehçe. 2. küçük taneli. (TS. MBTS. nāz. yumrulu. 254) naz: (< Far. Ağz. IX. 3242. elması) Yazın yetişen kırmızı renkli bir çeşit elma (DS. 325) Erken ilkbaharda çiçek açan. Nebi + T. 2309) Çam ağacı (DS. 3242) nebat: (< Ar.: nüfürne) Ufak salkımlı. AVA. 2. dede) bk. AAT. 3243) nefirne: (< nefirne < Far. 214. 2. IX. mor veya kirli sarı çiçekli. MBTS. 2. (TBAS. tadı buruk bir ot (DS. (And. Datura. 2328) Ayşekadın fasulyesi (DS. 1639) nebi: (< öz. küçük ve otsu bitkiler. MBTS. nāv “içi oyuk şey” ve küçültme eki –çe ile nāvçe’den (?). 3242) nazar otu: (< Ar. 2342. MBTS. 2324). 214) nazik elması: (< Far. üzerlik (TBAS. is. 3242) nebi dede: (< öz. IX. IX. niemcy. 3244. otu) bk. MBTS. (And. nāzuk + T. 1639) nebatat: (< Ar. nefer + T. 3246) nemnem: (< Far. 3246) . 3243) neferlik: (< Ar. 2. IX. çok yıllık. III. IX. pek beğenilmeyen üzüm (DS. -lik) Büyük yapraklı. 2. na ar + T. dımışkı (Gaz. IX. KMYA. IX. XII.: nevi) Mısır (DS. 2309) Çiçekleri katmerli ve mor renkte olan bir tatula türü. 243.496 navçağan: (< Far. Ağz. DS. DS.

. (TS. 2. (And. 2. bazılarında sarı renkte. -u. TBAS. nergis + Ar. 1650. yaprakları yuvarlak ve geniş. 3239. (TS. MBTS. çiçekleri aslanağzına benzeyen. 215) . 1651) nilüfer: (< Far. -giller) Bir çeneklilerden. 2. DS. nergis. 324. nevbet + T. nergis + T. pembe renkte. çiçekleri beyaz. Ballota saxatilis. pirekapan (TS.. durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi. 2. (TBAS. sularda yetişen. -ı) Soğanla üretilen. 169. nīlūfer. EYAD. çiçekleri ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda. Frenk kimyonu (TBAS. (güzelhatun çiçeği). soğanlı ve çok yıllık bir süs bitkisi. 1646) nevbetçik: (< Far. 2. 20-80 cm yükseklikte. 188. 2. 255. 2. 300) Nilüfergillerden. Narcissus. fulya. “< Lehçe. TBAS. Ağz. otsu ve pembe çiçekli bir bitkidir. BTS. 3248) nevruz otu: (< Far. 50–60 cm yükseklikte.497 nemnem otu: (< Far. nevrūz + T. 214) nemse kimyonu: (< Lehçe. III. çik) Papatya (DS. 1646.A. Nişanyan. nergiz) Nergisgillerden. 39. 214) nergis: (< Far. Linaria vulgaris. OAAD. 215) nezle otu: (< Ar.: nargoz. iri ve güzel çiçekli bir süs bitkisi. nergis < EYun. IX. 326. 241. AVA. MBTS. kardelen gibi çoğu küçük ve kokulu çiçekleri içine alan bir bitki familyası (TS. otu) ki çeneklilerden. türlü renkte. 214. GD AT. nargöz. nem + nem + T. 255) nergisgiller: (< Far. nezle + T. (TS. sarı. 1654. (TS. 28. çok yıllık. mavi. 2328”) bk. TBAS. 2331). niemcy. E A. ST AT. zanba + T. 1646) nergis zambağı: (< Far. Nişanyan. Nymphea. otu) Boğaz ağrılarına karşı kullanılan. IX. otu) bk. Erz. Eren. 94. çok yıllık bir kır bitkisi. 467. yumrulu. narkissos < narke. kemmūn + T. açılmadan önce bir yenle örtülü bulunan ve bazı türlerinde beyaz. niemcy + Ar. taşıdığı glikozit sebebiyle iç söktürücü olarak kullanılan. 2. Amaryllis.

210. 158.Y. eriği) Sarı ve acı bir çeşit erik (DS. IX. Krş. yuvarlak ve kepekli bir çeşit elma (DS. nohot.Y. 170. 2. otsu bir bitki. 2. (dağ nohudu).. GD AT. 147. Ophrys. 20-40 cm yükseklikte. nohud. GBAA. 413. BTS. çiçekleri sarımtırak renkte. çiçekleri sinek. AAT. 3. otsu bir bitki. noud. 215. Nişanyan. KBAYA. dişeti hastalığında kullanılan bir çeşit ot (DS. 469. MBTS. kuzukulağı (TBAS. 244. örnek bitkisi nilüfer olan bir familya (TS. 1654) ninemelması: (< nene “çocuk dilinde” + T. 314. 129. 111. 3267) oğlakkulağı: (< T. ada soğanı (TBAS. ST AT. 331. yumrulu. ophrys < Yun. 2.: nōd. 1671) oğlakkarası: (< T. 145. oğlak + karası. 198.. 217) . dağlık yerlerde yetişen bir buğday türü (TS. nout. 3252) nişasta buğdayı: (< Far. MBTS. SA. XII. TAYA. AA. 111. nuħūd.A. TBAS. KMYA. 12. E A. “< nine. AVA. 1659. meyvesi baklamsı. -giller) ki çeneklilerden. 232. birleşik telek yapraklı. ufak taneli. nişastası çok. 150. otu) Kayaların çatlak ve oyuklarında biten. Ağz. nohıt. “< ET. Ağz.A. 2. 2. 189) norzeriği: (< ? norz + T. ZBK A. Ka. (TS. örümcek gibi birtakım böcekleri andıran. ophrus) Salepgillerden. 185. Cicer arietinum. o lak < oğul. noħut. 4606) -Oofris: (< Fr. 2378”) Kara üzüm (DS. IX. (TS. yuvarlak taneli. buğdayı) Kaplıcayı andıran. ADYA. nufut) Baklagillerden. -m + elması. soğanı). IX. (And. nişeste + T. nīlūfer + T. 227. 3255) nuteşir soğanı: (< ? nuteşir + T. oğlak + kulağı) bk. 163. 2352”) Temmuzda olgunlaşan. 280. OAAD.: loteşir soğanı) bk. 327). 130.498 nilüfergiller: (< Far. (And. 1656) nohut: (< Far. 216) nuzlaotu: (< ? nuzla + T. bol nişastalı. Nişanyan. 24. 44. 242.

499 oğlanelması: (< T. kovan otu. melisa. oğul + (a)n. tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki. 2. toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç. 1676) oltu otu: (< ? oltu + T. 2379) Taze çam (DS. pire otu (TBAS. IX. MBTS. on + bir + aylık) bk. 1672) oğunduruk: (< T. 1673) okcül: (< T. okluk) Bir çeşit saz. (TS.) Mersingillerden. 3268) oğlanotu: (< T. otu. 217) on bir aylık: (< T. Nişanyan. orak + eriği. 3286) . kamış (DS. 2. 2388”) bk. o ul. boyu 100 m’yi aşabilen. “< ET. IX. kerestesi parlak. 3. “< ET. “< or ak. IX. tilkikuyruğu (TBAS. 3275) okume: (< Lat. 148) okluk: (< T. o lan < oğul. (TS. çuha çiçeği (TS. 1686) orakeriği: (< T. “< oltu’nun kökü bulunamamıştır. 20–150 cm yükseklikte. oğul + otu. 3. 2. MBTS. Eucalyptus globulus. okçul) Bir ot (AA. 217) okaliptüs: (< Fr. oğul+duruk ?. Nişanyan. 331. 2. 331”) Ballı babagillerden. IX. 3270) ohşaran: (< ? ) bk. dış odunu pembe renkli bir ağaç. MBTS.) Afrika’da yetişen. Eren. asıl yurdu Avustralya olan. Aucoumea. 3268) oğul otu: (< T. 3. öz odunu mor. Melissa officinalis. < ET. (TS. IX. eucalyptus < Yun. oğlan + otu) Ağız ve karın ağrılarını geçirmek için kullanılan bir çeşit yabanıl ot (DS. 2395”) Mürdümeriği (DS. oğlan + elması. 304”) Yaban gülünün fındık büyüklüğündeki kırmızı renkli meyvesi (DS.

orman + Yun. IX. orman + Far. çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı (TS. çay üzümü (TBAS. 2397. 335) Böğürtlen ağacı (DS. 3288) orman liforu: (< T. 217) orman ligarbası: (< T. (And. duvar sarmaşığı (TBAS. orman + sarmaşığı) bk.500 orakgıran: (< T. Karamuk bitkisi (DS. MBTS. XII. 3290) orun: (< ET. ligarba + T. kalın kabuklu. 217) ortanca: (< Lat. 217) orman sarmaşığı: (< T. suyu az bir üzüm çeşidi (DS. Nişanyan. çay üzümü (TBAS. 2403) Yuvarlak. 2. 3290) orum: (< ? ). -u) bk. Hydrangea hortensia. 2. 3290) . (TS. Ekinler arasında yetişen bir çeşit zararlı bitki. 2. sert köklü bir çeşit ot (DS. 1694) ormangüzeli: (< T. gul + T. orak + kıran) Ekinle birlikte tarlada biten sivri yapraklı. -sı) bk. 3. XII. 1694) orman: (< T. Ağz. Asya dağlarında yetişen açelyaya benzer bitki (TS. pembe veya mor renkli çiçeklerini yaz başında açan. orım) 1. DS. 3. IX. gölgelik yerlerde yetiştirilen bir süs bitkisi. 3. orun. IX. Bir buğday çeşidi. IX. MBTS. IX. or+man. 2. 4615) orman gülü: (< T. 3286.) Salepgillerden. orchidee < Yun.: oram. 3288. kırmızı. özsuyu yakıcı bir ot (DS. orman + güzeli) Kökü lahana köküne benzeyen. 3288. hortensia) Taşkırangillerden. -ü) Avrupa. 1700) oruka: (< ? ) Taze mısır (DS. orman + ? lifor + T. 4614) orkide: (< Fr.

IX. ot. ilkbaharda bitip. 2406) Armutla ahlat arasında. 207. tadı ekşimsi bir armut çeşidi (DS. II. -si) XVI-XVIII. Biz bu adı. beyaz çiçekli. Clauson. OAAD. AAT. osurgan + Far. 218) ot çayı: (< T. ETA. IX. dağ çayı (TBAS. 289. IX. E A. pis kokulu bir bitki (DS. 164. “< ET. bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad (TS. 251. 3296) . bu çeşitlerin Osmanlı döneminde ve yalnız stanbul’da yetiştirilmesine dayanarak stanbul lâlesi olarak çevirmeyi uygun bulduk (TBAS. Osmanlı döneminde bu lâle çeşidine lâle-i Rūmî adı veriliyordu. 218) oteriği: (< T. yüzyıllar arasında stanbul’da elde edilmiş olan ve 1500 kadar adlandırılmış çeşidi bulunan lâle formlarına verilen genel ad. çörek otu (TBAS. K AT. 56. lāle + T. 167. 3293) otkökü: (< T. 129. 130. şam’) bk. 155. 254) otçam: (< T. 15. çay + T. MBTS. 3291) ot: (< ET. 1702. 4615) osuruk ağacı: (< T. SA. ot + kökü) Pancar (DS. GD AT. is. Clauson. osuruk + çiçeği) lkbaharda kırlarda yetişen. Nişanyan. -ü. T YA. EYAD. Eren. XII. IX. 84. ot + Ar. osuruk + ağacı) Yaprakları pis kokulu bir ağaç. 3293) oturak (I): (< T. 336”) Kırlarda yetişen. 3. 80. 34. 217) osurgangülü: (< T. Osmanlı + Far. IX.501 Osmanlı lâlesi: (< öz. pis kokulu. 3291) osuruk çiçeği: (< T. 2. KBAYA. otur-ak. sarı çiçekli bir çeşit bitki (DS. Nişanyan. ot + eriği) Çok erken olgunlaşan tatlı bir çeşit erik (DS. aylandız (DS. -ı) bk. 91. gul + T. BÜYA. osurmak. 336) Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan. ot + Çin. 310. K A.

MBTS. 2. 3. XII. XII. çiçeği. 2. 3317) öğüm: (< T. ağacı. 3. 3296. -ca. yapraksız bir çeşit yabanıl ağaç (DS. IX. 2. DS. IX. 2409”) Koyu menekşe veya pembe renkte çiçekler açan süs bitkisi. tropik bölgelerde yetişen. 3319) . IX. dinî törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren. Lagerstroemia indica. XII. ‘ūd < Hintçe. oya. örüm) nce dallarından sepet örülen. odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç. 3. oya + T. -i) Ak ya da sarı çiçek açan kır zambağı (DS. ova ‘kökü kesin olarak belli değildir’. 4612) oturakfasulyesi: (< T. 2416”) Dulaptal otugillerden. “< ? ET. IX. 1709) ozuga: (< ? ) Tropikal Afrika ve ormanlık alanlarda yetişen ince dokulu bir ağaç türü. (And. ova + Far. fasulia + T. 2. “MBTS. (TS. oymalı + yaprak) Meşe yaprağı gibi kenarları girintili çıkıntılı olan yaprak (TS. 4617) ova nergisi: (< ? T.: olturak) Çam fidanı (DS. oymalık) Dolmalık biber (DS. “< ? Moğ. -si) Bir çeşit fasulye (DS. ova + T. 2408”) Bir çeşit kara armut (DS. nergis + T. (TS. Aquilaria agallocha. sıcak ülkelerde yetişen. 1708) oymalık: (< T. IX. + T. 1716) öğrek otu: (< T. 4617) oya çiçeği: (< ? Moğ. Ağz.502 oturak (II): (< T. otur-ak). 1714) -Ööd ağacı: (< Ar. MBTS. oturak + Yun. (TS. 3297) ovaca: (< ? T. 3302) oymalı yaprak: (< T. öğ(ü)rek + otu) Ağılı ot (DS. Saccoglottis gabonensis.

iksia + T. otu) Ökse otugillerden. 3326) ökse otu: (< Yun. Ali. 3327) öksüzce: (< T. öksüz + öz. DS. ekin tarlaları için zararlı. 498) öksürük otu: (< T. BTS. armut. öğür + otu. bölük’. ögür ‘sürü. XII. IX. ökse otu (DS. IX. IX. BTS. (And. IX. 497. 2. 1722) öksüzali: (< T. 3327) öksüzoğlan çiğdemi: (< T. öksüzce) Çiğdem (öksüz çiğdemi). 3. üzüme benzer yemiş veren. Tussilago farfara. elma. (TS. (DS. 3326) öksüz çiğdemi: (< T. öksüz + çiğdemi) bk. (TS. 1722. 2419”).503 öğür otu: (< T. 2420”) Gövdesi pullarla kaplı. “< ET. öksürük + otu. iksia + T. 3327) öksüzoğlan: (< T. kiraz. öksüzce (DS. -lek) Elma. öksüz + oğ(u)lan) Çiğdeme benzer. 1722.: ögür otu) bk. 314”) bk. 4621) ökselek: (< Yun. Eren. 219) . 3. beyaz ya da mor çiçek açan bir kır çiçeği. ögsüz < ög + -süz. IX. is. sarı çiçekli. “< ET. öksüz + oğ(u)lan + çiğdemi) Afyon bitkisi (DS. iksia + T. MBTS. Viscum album. öksüzoğlan (DS. 3327) öksüz çiçeği: (< T. güz çiğdemi (TBAS. 3326) ökse otugiller: (< Yun. ıhlamur. her dem yeşil bir familya (TS. erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan. saplarından ökse otu çıkarılan zararlı bitki. otu + -giller) Taçsız iki çeneklilerden. kardelen (DS. öksüz + çiçeği) bk. meyveleri tekli ve eriksi yapıda olup yapışkan bir madde ile kaplı olan. DS. 2. IX. canavar otu (TBAS. çok yıllık ve otsu bir bitki. 219. armut ağaçlarında görülen ve hastalık yapan bir ot. IX. 2. çalılar ya da ağaçlar üzerinde yarı parazit olarak yaşayan. MBTS. Ağz. “< öküs+ü+r+mek ‘ses taklidi’.

yayla gülü.504 öküz baklası: (< T. öküz + gözü) Birleşikgillerden. mor veya firfiri çiçek açan otsu bitki. şerbetçi otu (TBAS. öküz + kütüğü) Yaprakları boz renkli ve kozalarının içi boş olan. 315”) Bir çeşit yabanıl bakla (DS. 1723) öküzkütüğü: (< T. sığırgözü. AAT. IX. ölmez + çiçek) Basit ve tüylü yapraklı. Németh. özel kokulu. otu) bk. 1726. yalnız odunundan yararlanılan bir ağaç (DS. 3330) ölmez otu: (< T. IX. (TS. Clauson ve Menges Toharcadan geldiğini dile getirmiş. (TS. bk. (DS. çok yıllık ve otsu bir bitki. IX. öküz + göbeği) Kırlarda. 220. IX. IX. DS. bā ilā + T. “< ET. 4623) öküzgötü: (< T. (TS. 2. 4623) öküzdili: (< T. 220) . 2. Gülensoy. ölmez + otu) Beyaz. parlak sarı çiçekleri uzun zaman saklanabilen. öküz + dili) Sığırdili (TS. 246) ölü soğanı: (< T. XII. 668. sarı renkte. is. 3334) Ömer otu: (< öz. Kızılcık (DS. 220) ölmez çiçek: (< T. Ramstedt ise Altayca *pökü-r biçiminden çıktığını ileri sürmüştür. arnika. öküz + pürçeği) bk. < öküz Kökeni karışıktır. Eren. Ömer + T. papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi. 1726. 3328) öküzgözü: (< T. öküz. XII. öküzgöbeği. -sı. 2. 3328. 2. öküz + götü) 1. 3328) öküzpörçüğü: (< T. II. dağlarda kendiliğinden biten bir çalı ve bunun kırmızı renkli. küçük yuvarlak meyvesi (öküzgötü). Arnica montana. sığırkuyruğu (TBAS. mastı çiçeği. Helichrysum. 1723) öküzgöbeği: (< T. DS. ölü + soğanı) Mezarlara dikilen mor çiçekli bir zambak (DS. 2. öküz + Ar. TBAS. Xeranthemum.

kırmızı çiçekli. (TBAS. “< T. ‘ömr + T. IX. üvez + Ar. Sedum sempervivoides. 3. 3363) öz dikeni: (< T. “< üveyik ‘kökü belli değildir’. IX. 3380) . 4629) övezi: (< T. diken otu. örmece). Eren. 3334. IX.: ömece) Başakları örgü biçiminde. üvez. sert bir çeşit buğday (DS. dip yaprakları rozet biçiminde bir araya toplanmış olan. IX. sepet yapmakta kullanılan bir çeşit bitki (DS. -lak) Akan kanı durdurmak için kullanılan bir çeşit bitki (DS. IX. Smilax aspara. 3378) pahe: (< ? ) Patates (DS.505 ömür çiçeği: (< Ar. DS. ‘ömr + T. 256) öveyikbuğdayı: (< ? üveyik + T. (And. XII. 220) örmece: (< T. IX. çiçeği) bk. kırmızı ve küçük taneli kılçıklı buğday (DS. tırmanıcı ve kışın yapraklarını dökmeyen bir bitki. 3363. özlülük) çi özlü bir çeşit ağaç (DS. öz + dikeni) Dikenli. 1744) özüllük: (< T. 3376) paçkar: (< ? ) Ormanlarda yetişen ve yaprakları hayvanlara yedirilen bir bitki (DS. Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişen. 429”) Bir çeşit üzüm (DS. 220) ömür otu: (< Ar. tüylü. (TS. MBTS. buğdayı. 3348) ötürge: (< T. ömür otu (TBAS. 2. iri taneli. 3377) paflak: (< paf “ses taklidi” + T. Ağz. IX. 3373) -Ppaçık: (< ? ) Ebegümeci (DS. iki yıllık ve otsu bir bitkidir. otu) 20 cm kadar yükseklikte. 3280”) Üveyik renginde. IX. 3376) pafit: (< ? ) Asmaya benzer. IX. ötürge) Bir erik cinsi (ST AT. -î.

Nişanyan. 341. Ağz. -giller) Genellikle sıcak bölgelerde yetişen. fındığa benzeyen. 3. sert ve pürüzlü. meyveleri kalp şeklinde. 2. ST AT. AAT. III. . BTS. TaS.: balamıt. balamut. 221. 2451. 507) pambılba: (< ? ) Hindiba (DS. 128. çiçekleri ikili ya da dörtlü gruplar hâlinde. MBTS. 2. yurdumuzun batı bölgesinde yetişen 5–10 m yüksekliğinde. yuvarlağımsı ve parçalı yapraklı.. II. pelut. Stipa hohenackeriana. pölüt) Yurdumuzda yetişen meşe türlerinin uzunca. erken olgunlaşan kara üzüm (DS. XII. Akdeniz ve Ege sahillerinde park ve caddelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür ağaç (kendir palmiyesi). 3382) palamut: (< Yun. Eren. DS. IX. 2449) Süpürge otu (DS. III.506 palak: (< ? ). IX. IX. DS. 205. 92. balemit. 343) Palmiyegiller familyasından. pelit. pālān. 1755. palıt. AA. -si) Kayıngiller familyasından. yaprak tabanları kalıcı.A. 150. 505) palan: (< Far. AVA. hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya (TS. 101. çok yıllık ve otsu bir bitki. yaprak kenarları dişli olan ve kışın yapraklarını döken bir meşe türü. 1756. tanen bakımından zengin meyvesi. T YA.. Erz. BTS. (TS. palamudi + Far. 257. AAT. 3382. BTS. DS. (TBAS. KMYA. IX. 3388) pamit: (< ? ) nce kabuklu. TBAS. palaħ) 30-80 cm yükseklikte. odunsu çalı ya da ağaç şeklinde. 1756. 4634. (TS. MBTS. Gaz. (And. pelik. palmier < Lat. 10-15 m boyunda. 547. 254. başakları süs olarak kullanılan. 506) palmiyegiller: (< Fr. 299. palmier + T. V. 322). 735. Valonea. DS. 314. (TS. Ağz. (And. 1754.. boli.A. ana vatanı Çin ve Japonya olan. UA. 248. 3383) palmiye: (< Fr. 2. 3388) . 3185) palamut meşesi: (< Yun. özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yetişen. DA. palut. basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan. bir yüksük içinde bulunan. IX. bīşa + T. 221.11. 2. palamudi. 499.: palağ. 3.

GBAA. panbıh) Ebegümecigillerden. AVA. yenilen bir bitki. (And. 3175) pamuklıyanotu: (< Far. UA. 179.: banbık.507 pampara: (< ? ) lkbaharda kırlarda yetişen. BTS. E A. 323). 2. 3390. SA. TaS. banjar. K AT. DS. (And. II. 365. 217.. pambuk. panbu + T. 3389) pamucak: (< Far. 255. -luk) Ormanlarda yetişen. IX. DA. . AA. pambık. GD AT. panbu ). panbu + T. 3391. beş dilimli olan. vitamince zengin. -lu) Çiçeklerinin çok nazik ve yumuşak olması sebebiyle bu isim verilmiştir. IX. pamuğ. panbu + T. layan + otu) Pamuk gibi çiçekleri olan bir kır bitkisi (DS. V. 105. Ağz. otsu ya da yarı çalımsı türleri olan bir cins. 128. yoncaya benzer. 340. 301. IX. 3389) pamuk: (< Far. pambuħ. 101. 167. sütlü bir çeşit ot (DS. E A. 3117. DS. 146. panbığ. 223-229) pamukluk: (< Far. yaz kış yaprağını dökmeyen. boz yapraklı bir çeşit ot (DS. 3389) pamuça: (< Far. ADYA. IX. tohumlarından yağ elde edilen. panbu + T. pamık. Ağz. III. T YA. ETA. AAT. 378. Gossypium. yaban gülüne benzer bir çeşit küçük ağaç (DS. dört. . pencer) Ispanakgillerden. (Duran. (TS. IX. IX. Pembe veya beyaz çiçekli ve çalı görünüşünde bitkiler (TBAS.A. 3389) pamuklu: (< Far. 218. sıcak bölgelerde yetişen.: mancar. tohumları üzerindeki beyaz tüyler pamuk olarak kullanılan. -cak) Sarı renkli. 553. 35. otu) Cistus türlerine verilen genel ad. Eren. yemeği veya turşusu yapılan. 313. 3387. XII. bir yıllık. 2. DS. 102. panbu + T. 221) pancar: (< Erm. koza biçimindeki meyvesi üç. 1757. Beta vulgaris. Erz. DS. KMYA. 46. 129. pammuğ. -ça) Hayvanlara yedirilen. panbu + T. 4634) pamuk otu: (< Far. IX. K A. 77. Cistus creticus. 7. 1758. IX. (TS. ülkemizde bazı türlerinin kültürü yapılan. iri taneli bir çeşit buğday (DS. 507.

UA. 20–50 cm yükseklikte. SA. 1761) papazkülahı: (< Yun. iki ya da çok yıllık. ETA. otu) Küçük. külāh + T. 2455”) bk. 3. sütlü ya da sütsüz. nadiren de ağaçsı bitkiler (BTS. papadia) Birleşikgillerden. iğ ağacı (TBAS. 160. papas + Far. 227. 1760. ŧā ye + T. bir. 3390) pancar otu: (< Erm. 2. (TS. çok yıllık ve otsu bitki.) Papirüsgillerden. -giller) Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı. ülkemizde 130 cins ve 1100 kadar türle temsil edilen. Nişanyan. 509. V. 222) papır: (< ? ) Nane (DS. 345) Bir tür meyve (TS. 222) papaztakkesi: (< Yun. beyaz çiçekli. papyrus < Yun. 222. baharda çiçek açan. -si) bk. K AT. papas. 296. taç yaprakları beyaz. aken tipi meyveleri olan. Matricaria chamomilla. IX. papas + Far. T YA. ZBK A. TaS. 274. centiyane (TBAS. çalımsı. 2. 2. 3393) papirüs: (< Fr. 1761) . 1760) papatya: (< Yun. (TS. 74. çanak yaprakları tüy şekline dönüşmüş. otu) bk. pād-zehr + T. 3175) papatyagiller: (< Yun. iğ ağacı (TBAS. 3393. 188) pancarcık: (< Erm. bir yıllık otsu bir bitki. -cık) Yaban pancarı (DS. IX. iştah açıcı ve haricen yara iyi edici olarak kullanılan.508 EYAD. Cynanchum acutum. Nil kıyılarında yetişen bir bitki. 231. I. BTS. çiçekleri idrar arttırıcı. 279. 2. 137. otsu. 307. ortası sarı kömeçli. Cyperus papirus. papadia + T. 509) papaya: (< ng. banjar + T. MBTS. (TS. “< Yun. basit ya da birleşik ayalı. taç yaprakları 4–5 tane olup tüpsü ya da dilsi. çiçekleri bir kapitulum üzerinde bulunan. DS. IX. TaS. II. banjar + T. papaya. 222) panzehir otu: (< Far. K A. 356. TBAS. -ı. 129. kökü zehirli.

-lama) Kırlarda yetişen. Ağz. MBTS. parmak + üzümü. değersiz tütün (DS. örneği papirüs olan otlu bitkiler familyası (TS. pāre + T. 3402) . Nişanyan. IX. Yenen türlerdir (TBAS. IX. IX. “< ET. 3. 325. yer fesleğeni (TBAS. sarı çiçekli. MBTS. 3394) paralık: (< Far. 3397) parlak mantar: (< T. 2464) bk semiz otu (TBAS. 2. parlak + Yun. (And. erŋek parmak. yaprakları ıtır yaprağı biçiminde ve güzel kokulu bir bitki (DS. geniş yapraklarından yemek yapılan bir çeşit bitki (DS. 222) parşen: (< ? ) bk. Medicago orbicularis. 3. 2. 2. manitari) Hygrophorus türlerine verilen genel ad. 3396) parlacık: (< T. 1761) papurtlama: (< ? papurt + T. papyrus + T. -lık) Meyveleri yuvarlak metal paralara benzediğinden “paralık” denilmiştir. Sonbaharda çayırlarda yetişir. -giller) Bir çeneklilerden. 223-229) pardinç: (< ? ) Taze fasulye (DS. 1761) papra: (< papra < ? papura “kökü belli değildir”. 2465) ri yapraklı. Eren. IX. MBTS. 1770) parpar: (< par + par “ses taklidi söz”. paprika) Acısı az bir çeşit kırmızı biber (TS. parla(k)cık). 3.: parlacuħ) Sulak yerlerde yetişen. 3394) paprika: (< ng. 2456) Eğrelti otu (DS. 348”) Uzun taneli bir üzüm türü (TS. IX.509 papirüsgiller: (< Fr. (Duran. 222) parmak üzümü: (< T. 222) partal: (< kökü belli değildir.

MBTS. 3. 3407) patanak: (< ? ). yavşanı). II. 1775) paşakılıcı: (< ? paşa + T. beğendi) Kasımpatı (DS. Sanseviera. kalp biçimindeki yapraklarının altı kırmızımtırak. genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı (TS. kılıcı) Zambakgiller familyasından. 1775) paşabeğendi: (< ? paşa + T. IX. 285) pas mantarı: (< ? pas + Yun. (TS. yer fesleğeni (TBAS. 2. 514) pat: (< ? pat. 1775. buğdaygillerde ve baklagillerde pas hastalığına sebep olan mantar. 1774) paşa ağacı: (< ? paşa + T. 1774) pas mantarıgiller: (< ? pas + Yun. 463. 2. “< pas ‘kökü belli değildir’. 2466”) Pas mantarıgillerden. -ı + -giller) Bitkilerin üzerinde yaşayarak pas denilen lekeler yapan asalak bir mantar takımı (TS. IX. (TS. 3406) patamak: (< ? ) Olmamış incir (DS. manitari + T. -ı) Begonyagillerden. gümüş. 3408) . manitari + T. IX. (And. DS. gri şeritli. -ı. gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi. I.: badanak) Ispanağa benzer bir çeşit bitki (DS. Ağz. Ağz. 2. 222) paryavşanı: (< ? par + T. 3405) paşaçadırı: (< ? paşa + Far. Begonia feasti. ağacı) Kerestesi açık sarı. (BTS. 3403. Uromyces. 2.DS. yaprakları yeşil. yeşilimsi renkte. kasımpatına benzeyen bir çiçek (TS.: apar yavşanı) Yavşan otu (DS. MBTS. 2. üstü koyu yeşil.510 partem: (< ? ) bk. IX. çādar + T. (And. iri gözenekli. 2469) Birleşikgillerden. DS. IX. 3. rizomlu bitkiler.

IX. III.511 patarık otu: (< ? patarık + T.: badılcan. 502.. 234. ADYA. ETA. 3408. 256. GBAA. Solanum melongena. Çalı. IX. balcan. IX. Erz. patlangaç. patatiz. patlangıç. 66. 514. funda. bādingān).A. XII. 274. çiçekleri tekli. 2. 248. (And. küçük yapraklı bir ağaç.. patata < Amerika yerlilerinin dilinden. (TS. (And.: pata. BTS. patatis. Erz. 92. 42. DA. AVA. II. batcan. KMYA. patıko. Ağz. 4652. DS. 2. DS. uzun. 340. TS. 376. 127. 149. 205. BTS. DS. patelek. DS. Ağz. içi) Taze fasulye (DS. Coluteocarpus vesicaria. IX.Y. patdis. patele. patana. mor ya da siyahımsı bakka tipi meyveleri olan ve kültürü yapılan. pıtana.: portlak) Yuvarlak. . 76. 549. 3470) patlangaç: (< T. 1776). IX. II. patlangaç). Kırmızı ve beyaz çiçekli bir çeşit gelincik (DS. 307. 247. beyaz ya da pembe çiçekli. E A. 327) patiçi: (< ? pat + T. çok yıllık.A. II. batlican. (And. TAYA. 1776. BÜYA. 102. 12. ETA. yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki. . 158. 251. 207. DS. iri taneli bir çeşit beyaz üzüm (DS. III. baldıcan. 443. AAT. baldırcan. II. 514. (TS. 65. 571. IX.A. toprak altı yumruları sebze olarak kullanılan. otsu.A. otsu bir bitki. patlankuç) Mürver ağacı (DS. T YA. 3411) patlak: (< T. 1778. padılcan. 3. 364. 3411.. beyaz çiçekli ve tüysüz bir tür. Krş. 3411) patlangıç: (< T. Gaz. patlican) Patlıcangillerden. 466. II. 3377. patlak). 2. pıtata. ülkemizde geniş alanda kültürü yapılan. badımcan. 4441. tek yıllık. DS. 38. bādincān < Far. patlıçan. 3412) patlıcan: (< Ar. Ağz. 223) patates: (< t. III. yuvarlaksı. (TBAS. DS. otu) Meyveleri balon gibi şişkin olan. 4. patlangıç) 1. 207. Solanum tuberosum. bayincan. . 167. 2. AAT. kalın saplı. 158. (And. IX. XII. pıtına) Patlıcangillerden. KYA. patalak. 3410) patküt: (< pat + küt “ses taklidi söz”) Kasımpatı (DS. Ağz. EYA. bk. AA.. çi boş dallarından mekik yapılan.: batlangoz.

baŧbāŧ + T. piyam) bk. bādām. MBTS. zehirli bir çeşit bitki (DS. bıyam.: bayam.: badbad. 1778. 44) patpatanak: (< ? ) Baharda dağlarda yetişen. TBAS. 69. ışınsal simetrili. 4640. 307. 12. 189. bayan. tütün gibi birçok bitkiyi alan bir familya (TS. iri ve mor bir türü (TS. ağız tarafı geniş. 570) patpat otu: (< Ar. 463. patates. Türkçenin Gücü. 264.. 3. 1780) . KBAYA. (And. 2. 3412) patpatik: (< ? ) Mürver ağacı (DS. II. 167. 2. kokusuz bir çiçek (DS. yaprakları almaşlı dizilişte. Tietze. (And. biber. TBAS. 184. paya. sap tarafı sivri. 1778. Ka.. K AT. bādincān < Far. çanak ve taç yaprakları 5 parçalı ve parçaları birleşik. Ağz. KMYA. uzun yapraklı. 2. XII.512 Gaz. DS. GD AT. örnek bitkisi patlıcan olan. 60) patlıcangiller: (< Ar. IX. GBAA. Ağz. batbit) Kökü yumru şekilde şişkin. III. Krş.. payem.Y. BTS. TAYA. baŧbāŧ . 1779. 293). lâleye benzer ak çiçek açan. 4639) payam: (< Far. (And. -i). 227. batbat. 103.: batbat otu) Küçük. ülkemizde 9 cins ve 25 türle temsil edilen. bādincān < Far. bādingān + T. içine domates. II.: balcan inciri) ncirin. 267. 44. bādincān < Far. bādingān + T. çiçeği) Patlıcan çiçeği (Aksan.Y. 53. yuvarlak meyveli. çiçekleri er dişi. DS. 514) patlıcan inciri: (< Ar. 464. encīr + T. katmerli sümbüle benzer.A. 94) patlıcan çiçeği: (< Ar.A. Ağz. 2473). 2. badem (TS. K AT. XII. UA. (And. ovaryum üst durumlu. 158. 501) patpat: (< Ar. 104. Doğu Anadolu’da yetişen bir bitki (TS. -giller) ki çeneklilerden. 145. otu). bādingān + Far.A. Ağz.

(And. 2480”) Kızıldeniz’in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen. 1. ıtırlı bir madde bulunan. pelyn. elması) Yazın yetişen kırmızı renkli bir çeşit elma (DS. MBTS. gürgene benzer bir çeşit bitki (DS. 2. 224. IX. II. 329) bk. Eren. MBTS. Nişanyan. 1786) pelin: (< Yun. Eren. (TS. “< Far. değerli kerestesi kahverengi. bir yıllık. (TBAS.: bazi. 587. IX.. 650. 224) . pāzı + T. Ağz. pelin. BTS. 1782. (TBAS. 4641. TBAS. 3. 3419) pelemir: (< kökü belli olmayan kelime yabancı bir dilden gelmiş olmalıdır. Krş. 100 cm kadar yükselebilen. Commiphora opobalsamum. pazik. 2.Y. ağacı. 2. yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı. pelinos ~ Slav. doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. 3417) pebik: (< ? ). 224) pelesenk ağacı: (< Far. Artemisia absinthium. beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. 3439. pāzı. 2477) 40–150 cm yükseklikte. V. pezza.A. 515. DS. belesān. Cephalaria syriaca. 444. 3427) peçek: (< peçe < t. < Blg. başı) Pancar yaprağı (DS. hatta vişne çürüğü olabilen. TaS. hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki. (TS. ST AT. mor veya esmer. 1786. IX. (yaban pancarı.: pepük) Sancı dindirmekte kullanılan. 3417. belesān + T. IX. pezi. 3418. pezük) Ispanakgillerden. balluŧ. IX. DS. 3194) pazıbaşı: (< Far. beze. Ağz. 257. (TS. 3418) peçelması: (< t. 352. Anthriscus nemorosa.513 pazı: (< Far. 328) Birleşikgillerden. çok yıllık. Beta vulgaris varcicla. yaprakları sebze olarak kullanılan. bir ya da çok yıllık otsu bitki. 323) 100 cm kadar yükselebilen. tüylü ve pembe çiçekli bir bitkidir. 327). DS. yabanî ıspanak). DS. 3. XII. 224) pelit: (< Ar. Eren. palamut (TBAS. Tohumlarından yağ elde edilir ve tohum unu lezzet vermesi için ekmek ununa karıştırılır. peçe + T. (And. 493. MBTS.

diken) bk semiz otu (TBAS. BTS. 3. MBTS. küçük taneli pekmez üzümü. reçinesinden gayakol çıkarılan bir ağaç. 3. 2. MBTS. peren. kışın yapraklarını dökmeyen. MBTS. 3. pey ām-ber + T. 2488) Fidan (DS. 3434) petunya: (< Fr. Kara ya da beyaz. MBTS. kokulu bir süs bitkisi. “< pepe ‘ses taklidi kelime’. çeşitli renkte çiçekler açan. 3431. 10-15 m yükseklikte. 522) peygamber ağacı: (< Far. Antil Adalarında ve Vanezuela’da yetişen. perde + bend) Bir çeşit çiçek (DS. IX. IX. IX. 224) perpir: (< ? ) 1. perver + T.514 pençer: (< ? ) Ebegümeci (DS. IX. IX. 2495) Su yosunu (DS. çobanyastığı da denilen bir bitki (DS. XII. 3425) pepekuş: (< pepe + T. pey ām-ber + T. Güney Amerika kökenli. 3437) . Petunia. 3427) pepir: (< ? ) Kuş üzümü (DS. 3428) peren: (< Far. (DS. 3429) perese: (< kökü belli değildir. petunia < Lat. 2484”) Hindibaya benzer bir ot (DS. 4643) perpertiken: (< Far. IX. 3427) perdeben: (< Far. 2. ağacı) Yabani kimyongillerden.) Patlıcangillerden. 2. 1798) peygamber buğdayı: (< Far. buğdayı) Yabanıl buğday (DS. Guaiacum of cicinale. kuş. 3431) pesin: (< Far. 1797. IX. 3. DS. 2487) Gri yeşil renkli ve tüylü. Kuş üzümü. IX. (TS. IX. (TS. pesį n.

155. üzümü) Bağcılarca da beğenilen. 1799. prinari. DS. p’sat. 3443) pıslak: (< pıs “ses taklidi” + T. IX. 2408. BTS. 1798. prīnos. 3447) pışat: (< Erm. 333). pırısa. penį r + T.: bırasa. 283. 1799) peynir otu: (< Far. Centaurea cyanus. (TS. beyaz ve parlak olan kavak ağacı (DS. 184. (And. 2. kozalarında kısa lifli pamuk bulunan ağaç. 42. horansa. 669. 3464) pırpılkavak: (< ? pırpıl + T. Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yayılış gösteren.: puşat) ğde. 2. Eren. 4654. purnari/prinari = EYun. kavak) Yaprakları küçük. 1800. 524. (TS. pirısa. yabanıl iğde (DS. DS. otu) 30–100 cm yükseklikte. dikeni) bk. K AT. 524. 111. purasa) Zambakgillerden. 134. AA. haransa. -lak) Mantara benzer bir çeşit bitki (DS. 332) Kayıngiller familyasından. DS. Quercus ilex. prason. DS. belemir. 2285. < Yun. E A. (TS. Eren. 12. kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı. 2. tropikal bölgelerde yetişen. deve dikeni (TS. Allium porrum. Nişanyan. pey ām-ber + T. ağacı) Ebe gümecigillerden. çiçeği) Mavi kantaron. 3438) peynir ağacı: (< Far. 10–15 m kadar boylanabilen. pey ām-ber + T. kalın köklü. praso = EYun. 357. bir çeşit tatlı. prason. 2. parasa. . EYA. XII. 332). 114) pırnal: (< Yun. 225) pırasa: (< Yun. otsu ve sık tüylü bir bitkidir.515 peygamber çiçeği: (< Far. AAT. (TBAS. soğanlı. gövdesi ve yaprakları sebze olarak kullanılan. Ağz. IX. IX. < Yun. IX. 3395. DS. çok yıllık. 2. pey ām-ber + T. 1798) peygamber dikeni: (< Far. Bombax criodendron. penį r + T. BTS. 49. 3448) . TAYA. Nişanyan. Eren. 1798) peygamber üzümü: (< Far. 357. çok yıllık bir kış sebzesi. (TS. IX. iri üzüm (TS. Zosima absinthifolia. 2. SA. II. IX. Ağz. (And. DS. ZBK A. VII.

3493. “< pimpirik/pinpirik ‘kökü belli değildir’. 3451) piçkiren: (< Far. 3454) . 402). çam sürgünü (DS. (And. otsu bir bitki. 226) piçgül: (< Far. DS. -ca). bıtırık. MBTS. 3449. 3452) pimpiri mantarı: (< ? pimpirik + Yun. 806. IX. 588. MBTS. 2506) Bezelye (DS. pıtrak (TBAS. DS. 129. ST AT. IX. 524. IX. yeşil yapraklı. IX. IX. buturgak. 3450) pıtrak: (< ET. dikenli bir ot (DS. 2507”) Bir mantar türü (AA. 3448) pıtırca: (< pıtır “ses taklidi” + T. IX. IX. Tietze. bir yıllık. pıtırah. pıtırak) Papatyagiller familyasından. beççe < beçe + Yun. manitari + T. XII.: pitirca) Baharda açan koyu pembe renkli bir çeşit çiçek (DS. 161. BTS. meyveleri dikenli ve yapışıcı olan. UA. Ağz. (And.: bıtırak. 226) pıtpıt: (< pıt + pıt “ses taklidi”) Patates (DS. Çam ağacı. Çam fidanı. II. piş + pişik) Tazeyken kavrularak yenilen. IX. DS. 3464) pıtırgan: (< T.516 pışpışik: (< T. 3. pig. 2. I. 150) pinar: (< pinar < Far. IX. Xanthium. batırgan) bk. 226. 4648) pik: (< ng. bıtrak. Ağz. pıtrak (TBAS. beççe < beçe + gul) Yaban gülü (DS. -ı. ETA. 3448) pıta: (< pıta < pıt “ses taklidi”) 1. (TBAS. 722) pıtraklı otu: (< T. nār) Nar ağacı ve meyvesi (DS. pıtraklı otu). TaS. pıtraklı + otu) bk. 87. II. ekinler içinde biten. 3449. (pıtırgan. 3. kráno) Kızılcığa benzeyen bir çeşit ağaç (DS.

piriş) Buğdaygillerden. pirelik) Papatya (DS. BÜYA. Gaz. 3. 2509) pirelik: (< T. IX. 526. pırınç. 341). 111. süpürge otu. 4.. Oryza sativa. pį rāste “süslenmiş. III. parçalı yapraklı. 2507) 1. kökleri bol su içinde yetişen bir bitki ve bu bitkinin besin olarak kullanılan tanesi. kasımpatına benzer. 3498. Tanacetum coccineum. Çam yaprağı (DS. 3.A. 699) pirenyavşağı: (< Yun. püren. 406”) ki çenekliler sınıfının birleşikgiller familyasından. 140. II. çok yıllık. 247. 613. Pyrethrum.. 1834. Tietze. 2. donatılmış”. Ağz. (And. Clauson. 234. MBTS. 226. 226) pir: (< Far. pire + otu) Yaklaşık 25-50 cm yükseklikte.Y. AVA. EYA. 109. Eren. Sebze yaprağı. piriç. 353). 3388”) Kaynatılarak suyu içilen. Havuç yaprağı. IX. pirinc. (TS. “< ET. . 168. MBTS. (oltu otu). Ka. loğusa otu (TBAS. 229. 2508) Fidan (DS. 72. 3458. 334. 269.: birem. IX. yavşağı. 1805. EYAD. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen. bürge ‘pire’. 3. Tietze. nezle otu. 87. DS. bā ilā) Bezelyeye benzeyen bir çeşit bakla (DS. “< yavşak < yapış-ak. MBTS. (And. (MBTS. K A. bin + Ar. 3. birinc. 282. 199. ADYA.A. 3458) piren: (< Yun. 3457) pirasit: (< pirasit < Far. 4649) pire otu: (< T. 2. 3457) pirekapan: (< T. çiçeği) bk. otsu. 2. II. bazı türlerinden böcek öldürücü bir toz elde edilen. IX. ETA. IX. IX. 1805. 3458) pirinç: (< Far. 362. DA. prinos. Ağz. 91. pürene) 1. XII.517 pinpakla: (< T. DS. pirem. güç verdiğine inanılan bir çeşit eğreltiotu (DS. 5. Zeytin yaprağı. pį r. 3458.: birinç. soluk veya koyu pembe çiçekli bir bitki. (TS. 3. Hanımeline benzeyen beyaz çiçekleri güzel kokulu. DS. TBAS. AAT. + T. çok yıllık bitki. Eren. 90. prinos + T. BTS. 208. IX. kökünden kömür yapılan küçük bir ağaç (TS. KBAYA. 557. pire + kapan. DS. pirinş. 2. 2. pippo < Lat. Asma yaprağı. beyaz çiçekli. 3456) pipo çiçeği: (< t.

314. 202) pitana: (< ? ) Patates (DS. Eren. ST AT. 158. IX. 3. (TBAS. (TBAS. 111. 227) pisik otu: (< pisik + T. parparam’. 1806. p’rp’rem < Far. iki yıllık. Onobrychis argyrea.Y. 136. IX. 376) pirpirim: (< Dankoff’a göre Ermeniceden alınmıştır ‘Erm. (TBAS. pisiktetiği (TBAS. DS. K AT. Tietze. IX. “< pisik ‘ses taklidi kelime’. 40 cm kadar yükseklikte. 91. 444. 2. 227) pisi pisi otu: (< pisi pisi + T. 3459) pisar: (< ? ) Asalak bir çeşit ot (DS. Tohumları yenir.A. 3461) pişot: (< ? ) ğde (KBAYA. çok yıllık. Krş. tırnağı. MBTS. otu. (TS. semiz otu (DS. KMYA. 227. Cynoglossum officinale. 227) pisiktırnağı: (< pisik + T. otsu ve sarı çiçekli bir bitki. 227) pisko: (< ? ) Böğürtlen (DS.518 275. Nepeta racemosa. 181. taşağı. XII. -i) 80-100 cm yükseklikte. taşak ‘taş + -ak’. 9 mm kadar uzunlukta. TBAS. tarla ve yol kenarlarında kendi kendine biten bir tür arpa. pisiktetiği (TBAS. 251. koyu kırmızı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 10-45 cm yükseklikte. “< pisi pisi ‘ses taklidi söz’. TAYA. üzeri sık tüylü. 33. 66. 2511”) Buğdaygillerden. “< ET. 335) bk. otu) 25-50 cm yükseklikte. kuvvetli kokulu. IX. T YA.. 217. Hordeum murnium. 3. OAAD. tırnağı) bk. 3461) pisiktetiği: (< pisik + ? tetik + T. 258. 3463) . SA. 566”) Çok yıllık. 493. koyu mor çiçekli ve otsu bir bitkidir. 2510”) bk. KYA. 4649) pisikcırnağı: (< pisik + T. batıcı tüylü. 218. MBTS. 46. 12. Meyve küremsi şekilli. 227) pisiktaşağı: (< pisik + T.

Akdeniz ülkelerinde yetişen. yaprakları iğne biçiminde. porsuk + -giller) Açık tohumlulardan. IX.519 piyaz: (< Far. 1818. 3471) . 85. potukal) Turunçgillerden. II. porsuk + ağacı) Porsukgillerden. 536) portakal: (< Fr. kabuğu güzel kokulu meyvesi. Taxus baccata. BTS. borsmuk. ST AT. DA. portikal. 83. 3467) polen çiçeği: (< Lat. portekel. ülkemizde adi porsuk türü ile temsil edilen bir familya (TS. 531) ponpaz: (< ? ) Nevruz çiçeği (DS. -luk + çalısı) Dikenli bir çeşit ot (DS. toparlak veya söbe. piyāz. ADYA. 226. DS. IX. KBAYA. 2. zehirli bir orman ve süs ağacı. 3470) porsuk ağacı: (< T. 3475. kırmızı ve etli kozalaklı. mahlep (DS. IX. 338. 168. MBTS. . 2. 2. ETA.. TBAS. DS. her dem yeşil. Nişanyan. Pollen “ince un” + T. ülkemizde park ve bahçelerde yetiştirilen. 1818. çiçeği) Bal özü oluşturmayan. 359). XII. BTS. K AT. ovülleri 1-2 tane olgun tohum veren.A. BTS. Citrus aurantium.: pervaz) Soğan (DS. 536) porsukgiller: (< T. 3464) pohur: (< ? ) Kabuğu yakıldığında güzel kokan bir bitki. 3468) porsuk: (< ET. ancak çok fazla çiçek tozu oluşturarak böcekleri çeken çiçek (BTS. portahal. (TS. (And. E A. IX. (TS. IX. 613. OAAD. kötü mantar (DS. (And. meyvelerinin üzeri aril denilen etli bir tabaka ile kaplı olan. Ağz. 193. 4651. IX. 2521) Kırlarda biten içi dolu. 228. 3. III. 274. 3437) pocğı: (< ? ) Yaprakları hayvanlara yedirilen bir orman bitkisi (DS. IX. Erz. Ağz. örneği porsuk ağacı olan. 536. yapraklarında reçine kanalları olmayan. 131. 260. kışın yapraklarını dökmeyen. 20 m kadar boylanabilen. 1817. portakıl. her dem yeşil bir ağaç ve bu ağacın kırmızıya çalan sarı. portugal “Portekiz”). 131) porukluk çalısı: (< ? boruk + T.: portağal.

228) potuotu: (< ? potuk + T. IX. otu) Yapraklarından kara boya elde edilen bir çeşit ot (DS. 1822. “< posa “kökü belli değildir”. MBTS. otu) bk. Sarı renkli boyar madde elde etmek için kullanılır. 4654) puta: (< Far. 3482) puf mantarı: (< puf + Yun. IX. Eren. IX. -lak. IX. (TS. 229) pun: (< ? ) Yabanıl nane (DS. 3. manitari + T. 228) potuk: (< kökünü bilmiyoruz. 3476) poy otu: (< Far. Trigonella joenumgraecum. būy) Tohumları kırmızı bibere benzeyen. IX. DS. -ı) Lycoperdom türlerine verilen genel ad. fesçitarağı (TBAS. Polygonum bellardii. çemen otu.520 posalak: (< ? posa + T. otsu ve tüysüz bir bitkidir. 3. 3472) pos mantarı: (< Far. but ‘put’tan (?). poy (DS. 3481) pucda: (< ? ) Fide (DS. “< puf ‘ses taklidi kelime’. IX. XII. 10-15 cm yükseklikte. 2532”) bk. manitari + T. 2. MBTS. 3. 339) 20-60 cm yükseklikte. 228) pukiç: (< ? ) bk. 2535) Çam fidanı (DS. (TBAS. 3476) pöstük: (< ? ) Erik (DS. -ı. 3476) poy: (< Far. IX. pūst < post + Yun. MBTS. pos mantarı (TBAS. 3492) . Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir (TBAS. karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki. bir yıllık. būy + T. 2522) Kuruyunca toz gibi ufalanan bir çeşit mantar (DS.

radikia.521 puya: (< ? ) And dağlarında yetişen. 1838) rafya: (< ng. Nişanyan. Çam. Bodur ardıç ağacı (TS. MBTS. çok yıllık bir bitki. 3499) pürpürüm mantarı: (< Erm. Clauson. 2553) Bir nevi ottur (AAT. rami “Malezya dilinden”. raśad. pur. 3499) pürüpürü: (< pürü + pürü “ses taklidi”) Çam fidanı (DS. lâdin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları. 3494. 2. 2555) Fide (DS. Çam ağacı. 2. 3. 2. 3494) pür: (< Far. IX. DS. 3. 357”) hlk. IX. 3. iri gövdeli. IX. funda (DS. pürçekli. 2543) Yaprakları salata olarak yenen baharlı. uzun yapraklı palmiye. 1833) pülü: (< ? ) Süpürge otu. parparam + Yun. TBAS. 1834) pürpürü: (< pür + pürü “ses taklidi”) Bir çeşit ısırgan otu (DS. 3. IX. Havuç (TS. 3. bürçük. “< ET. 1840) rambil: (< ng. 1833. IX. MBTS. (TS. IX. Raphie. 3494) pürçüklü: (< T. 229) pünpürün: (< ? ) Patates (DS. (TS. p’rp’rem < Far. 3500) -Rradika: (< Yun. 2. MBTS. 2536) 1. 2. 4. Taraxacum officinale. MBTS. raffia “Madagaskar yerlilerinin dilinden”) Afrika ve Amerika’da yetişen. manitari + T. nohut büyüklüğündeki meyvesi acı olup yenmeyen bir orman ağacı. ardıç. 3505) . -ı) lkbaharda ormanlarda yetişen bir çeşit mantar (DS. 251) rasat: (< Ar. Yaz kış yapraklarını dökmeyen. bürçek < bür-. 2. 371. IX. 60-70 yılda bir en görklü tek çiçeğini veren bitki (TS.

1860. 1-2 m yükseklikte. hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık. 343) reyhan: (< Ar. 1860) rezene: (< Far. 1847) ravent: (< Far. 1860) rezede: (< Lat. 3506) riyo: (< ? ) Sphagnum türlerine Doğu Karadeniz bölgesinde verilen genel ad (TBAS. yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu. TBAS. Datisca cannabina. 230. baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan. Rheum officinale. IX. 230) renkli ot: (< Far. 2560. reyĥān) Fesleğen (TS. kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık. 230) reyhalaya: (< ? ) Bir çiçek adıdır (K AT. 1-2 m yüksekliğinde. 3. reseda) Muhabbet çiçeğigillerden. (TS. 1. çok yıllık ve otsu bir bitki. (TS. (TBAS.522 ratanya: (< Fr. 2. Van bölgesinde iplik boyamak için kullanılır. rāziyāna. DS. sarı çiçekli. 251) renk otu: (< Far. çıplak ve bileşik yapraklı otsu bir bitkidir. 20-40 cm yükseklikte. çok yıllık. (TS. 249. rāvend) Karabuğdaygillerden. 2. rāzi į ). AAT. (And. çıplak. Krameria triandra. reng + T.: rızaħı) Kalın kabuklu. (TS. 231) . reng + T. Feoniculum vulgare. otu) 1-2 m yükseklikte. 2. -li + ot) bk. Reseda luteola. renk otu (TBAS. ratanhia “Peru dilinden”) Kara buğdaygillerden. 2. Ağz.5 m yüksekliğinde. 344) Maydanozgillerden. tohumlarından kandil yağı. 1848) razakı: (< Ar. 2. basit yapraklı. otsu ve özel kokulu bir bitki. büyük yapraklı. Eren. beyaz çiçekli. uzun iri taneli bir üzüm cinsi (MBTS. çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki.

śabāĥ + T. 1875) sabırlık: (< Ar. śabr + T. sarısabır (TBAS. ruca) Turpgillerden. çiçeği) Sabun otu. DS. (TS. 232) sabun ağacı: (< Ar. 2. MBTS. sebze olarak bahçelerde yetiştirilen. 1874) saat otu: (< Ar. Saponaria officinalis. 1877. 232) . Eruca sativa. otsu bir bitki. 3507. yıldızı) Afrika’da yetişen sert ve kaba dokulu. 1875) sabankıran: (< T. (DS. bitki) bk. -lık) bk. (TS. 1877) sabun çiçeği: (< Ar. 2. 3507) saçak darı: (< T. 1864. turuncu sarı renkli ağaç. beyazımtırak veya sarımtırak çiçekli. (TS. otsu. śabūn + T. śabūn + T. (TS. idrar söktürücü olarak da kullanılan. çok yıllık. X. X. 2. 232) sabahyıldızı: (< Ar. BTS. parçalı yapraklı. BTS. 566. çöğenotu. darı (TBAS. śabūn + T. çok yıllık. çiçeği) Bir tür çiçek (TS. çöp bitkisi (BTS. saban + kıran.523 roka: (< Lat. sā’at + T. 563) ruderal bitki: (< Lat. 2615”) Kayışkıran (TS. kokulu ve otsu bir bitki. otu) Karanfilgiller familyasından. 231. 232. yaprakları salata gibi yenen. Sapindaceae. TBAS. Saponaria officinalis. TBAS. 20-40 cm yüksekliğinde. 2. ağacı) Öz suyu köpüren ağaçlara verilen ad. Nauclea didemichii. 3. ruderal + T. saçak + darı) bk. 146) -Ssaat çiçeği: (< Ar. 232) sabun otu: (< Ar. 2. TBAS. otu) bk. sā’at + T. 30-70 cm yükseklikte. iğnelik (TBAS. beyaz ve pembe çiçekli. “< saban < sap+an. 2.

3517) sakalıslayan: (< ? T. 190) safran çiçeği: (< Ar. 233) . çürüten. 3. 3. 3513) sahil çamı: (< Ar. za’ferān. MBTS. -ı) Çamgiller familyasından. 3516) sakalak: (< Ar. 20-30 cm boyunda. (BTS. ZBK A. MBTS. -ı) Clavaria ve Ramaria türlerine verilen genel ad (TBAS. sahillerde yetişen. 388) Süsengillerden. saka + T. safran (TBAS. Pinus maritima. (TS. X. ülkemizde de kültürü yapılan bir ağaç türü. 3517) sakal otu: (< ? T. X. X. ıslayan) Çok tatlı bir çeşit sulu armut (DS. 3. sağır < saŋır < saŋar ‘tek kulaklı’. sakal + T. 2643) Mantar (DS. X. Crocus sativus. lokum ve ilaç yapımında kullanılan. sa y > sa ā. 233) sağırkulak: (< T. 348”) Tarlalarda ekin arasında biten. 232) saçkıl: (< T. baharda mor renkli ve büyük çiçekler açan. 1882. Eren.524 saçak mantarı: (< T. za’ferān + T. yaprağı kavak yaprağına benzeyen bir çeşit ot (DS. saç + kıl) ri darı (DS. sāĥil + Ar. safran (TBAS. sağır + kulak. manitari + T. X. safran. çiçeği) bk. Nişanyan. 232. TBAS. -lak. MBTS. 2630. “< Ar. “< T. 3517) sakalçürüten: (< ? T. her dem yeşil. 233) safran çiğdemi: (< Ar. Eren. saçak + Yun. X. 350. “< Eski çağlardan başlayarak kullanılır (sakal). şam’ + T. sakal + T. X. soğanlı ve yumrulu bir kültür bitkisi. 3509) safran: (< Ar. 568) sahran: (< ? ) Altın sarısı renginde bir çeşit buğday (DS. TBAS. iğne yapraklı. 2. otu) Dereotu (DS. asıl vatanı Güneybatı Avrupa olan. 40 m kadar boylanabilen. 2644”) Bir çeşit sulu şeftali (DS. 3517. sakal + T. za’ferān + çiğdemi) bk.

233. sakız + Ar. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişen. Nişanyan. Orta Türkçede sağız. (TS. 2. (And. lezzetli bir enginar türü (TS. 389. ankinára + T.525 sakarca: (< ? sakar + T. sakız + ağacı. 2. X. (TaS. 3256) sakız baklası: (< T. (TS. yüzyıldan beri kullanılmakta olan kelimenin kökü belli değildir’. çok lezzetli turfanda bakla çeşidi (TS. 1892) sakız kabağı: (< T. bodur bir ağaç. 2. 2. Dorycnium. meyvesi üzümsü ve yağlı. 2. sakızdırık) bk. 3519) sakız dikeni: (< T. X. otu) Yuvarlak başlı. Eren. pembe veya beyaz çiçekli çalı tipi bir bitki. kışın yaprak dökmeyen. sakızlak) bk. ca. bā ilā + T. AA. “< sakar ‘XIV. X. 1892) sakız enginarı: (< T. MBTS. 2. 1892) sakızlak: (< T. Eski Kıpçakçada da sakız olarak kullanılır. sakız biçimleri geçer. Kökünü bilmiyoruz. sakızlık –1 (DS. V. sakız + Yun. 351”) Antep fıstığıgillerden. 1-5 m yükseklikte. (sakızlık). kenarları düzgün.: saħarca) Çiğdem (DS. 3. TBAS. 150) sakar otu: (< ? sakar + T. Pistacia lentiscus. menengiç (TBAS. 1892) sakızdırık: (< T. 3518) sakız ağacı: (< T. (TS. 1892. Ağz. 3518. “< ET. 2645”). Cucurbita pepo. 233) . -ı) Yaprakları sivri. < Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. sakız + dikeni) Sakız çıkarılan bir tür diken (TS. sakız. 1890) sakava: (< ? ) lkbaharda çıkan çiçekli bir ot (DS. -sı) Uzun ve ince. sakız + kabağı) Sebze olarak kullanılan kabak.

fıstık tadında bir çeşit sakız ağacı. -lık. Clauson. 2. sinektutan adı verilmektedir (TBAS. sakız + otu) Büyük ve tüylü yapraklı. 2. venüsçarığı. 3519) sakız otu: (< T. salep gibi bitkileri kapsayan. 1896) salep otu: (< Ar. Çitlembik de denilen. -giller) Güzel çiçekli. 3520) saksıgüzeli: (< T. 1893) salatalık: (< t. 1897) salkım başak: (< T. Nişanyan. 1895) salep: (< Ar. salkım + ağacı. kökünden sakız alınan bir bitki (DS. sakız + özü) Böğürtlen (DS. salata + T. salkım + başak) Tek veya birleşik başakların salkım şeklinde oluşturduğu bitki (TS. 2. yaprakları etli. 2. Gövdesi yapışkan olan ve bu nedenle de üzerine küçük sineklerin yapıştığı türlere sinekkapan. 2. 3. (salep otu). çiçekleri başak biçiminde bir süs bitkisi. 234) salepgiller: (< Ar. 1897) salkım çiçeği: (< T. 390”) Hıyar (TS. 3520) sakızözü: (< T. 1896. “< T. tek çeneklilerden bir familya (TS. mercimek büyüklüğünde meyveleri burukça. sinekkıran. MBTS. Hindiba (DS. Cotyledon umbilicus. 234) salkım ağacı: (< T. sakızlık) 1. “< t. “< sarkım < sark-. 235) . orkide. sa‘leb + T. salepgillerin örnek bitkisi. (TS. sa‘leb + T. X. X. MBTS. saksı + güzeli. 3. (TS. 2. 826”) Akasya (TS. sa‘leb. X. Ophrys ve Dactylorhiza türlerine veya bu türlerin.526 sakızlık: (< T. vanilya. salata’. salkım + çiçeği) Silene türlerine verilen genel ad. otu) bk. salata ‘tuzlanmış şey. saksı ‘kökü belli değildir’. salep (TBAS. 2. 2650”) Dam koruğugillerden. TBAS. haşlandıktan sonra kurutulmuş olan yumrularına verilen genel ad. 2654) Bazı Orchis.

XII. (And. 235) samruk: (< ? ) Bir çeşit yaban çiçeği (DS. X. Salix babylonica. Nişanyan. sançı < sanç-. aşılanmış bir çeşit armut (DS. “< ET. (And. X. 3533. Ara ucaria. X. X. śāmit. DS. 2. (TS. somit) Dereotu (DS. Ağz. -ı) Küçük çam şeklinde.: salmansara) Kuruyunca solmayan. XII. 392”) Isırgan otu (DS. X. 3531) samit: (< Ar. salkım + söğüt) Dalları ve yaprakları yere sarkan bir çeşit söğüt. Nişanyan. 4667) salon çamı: (< Fr. XII. şubat sonlarında çıkan bir çeşit yayla çiçeği (DS. sarı). 2664). selmān + T. 3. selmān + T. 1899) saltapla: (< ? ) Meyvesi tatlı. -ca) Söğüt yaprağına benzeyen yapraklarının arkası beyaz bir çeşit bitki (DS. X. 3535) . (TS. salon < Lat. “< ET. dalları üzerinde diken bulunan bir süs bitkisi. 392”) Zencefil (DS.527 salkım söğüt: (< T. TBAS. 4667) salmanca: (< Ar. 2. Ağz. 3529.: samuk. sancı + çubuğu. sancak < sanç-. 3529) samala: (< ? ) Karpuza benzer. DS. X. 1897) salman: (< Ar. 4667) salmansarı: (< Ar. 3533) sancakotu: (< T. 3530) samardala: (< ? ) Yaban pırasası (DS. bostan güzeli de denilen bir bitki ve meyvesi (DS. MBTS. selmān) Bir çeşit üzüm (DS. X. 3529. sancak + otu. X. 3535) sancı çubuğu: (< T. + Ar. kayalar arasında biten. şam’ + T.

saplıca + tinton). (saplıtinton) 1. 2. saplıcatinton (DS. 1908. 3. bir ya da iki yılda olgunlaşabilen bir meşe türü. -giller) Tropikal ve ılıman bölgelerde yaşayan. sancı + otu) Tüylü dalak otu (TS. 2. sapı + sarı) Bir çeşit üzüm (DS. kerestesi sert ve kokulu bir ağaç. (TS. sapı + uzun) Bir çeşit armut (DS. Dağ elması (DS. Patlıcan. mıhtepesi mantarı (TBAS. X. (TS. 3542) . śandal) Sandalgillerden. 2. saplı + tinton) bk. bīşa) Kayıngiller familyasından.528 sancı otu: (< T. X. 2. 1903) sapankıran otu: (< T. yeşilimsi çiçekli. 2615”) Bir çeşit ot (DS. 3541) saplıcatinton: (< T. 3539) saparna: (< sapa’rna “Amerika yerlilerinin dilinden”) Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan. Smilax. zambakgillerden. BTS. 3541) sapıuzun: (< T. 25 m kadar boylanabilen. meyveleri uzun bir sap üzerinde bulunan. 1903) sandal: (< Ar. çok yıllık bir bitki. yurdumuzda yetişen. saplı + Yun. sapan + kıran + otu. MBTS. śandal + T. saplı + Far. Santalum album. X. 2. yapraklarını döken. X. dikenli ve tırmanıcı. 235) saplı meşe: (< T. (TS. X. 3542) saplı mantar: (< T. Quercus robur. 571) saplıtinton: (< T. iki yüzden çok türü olan taçsız iki çenekli bitkiler familyası (TS. manitari) bk. “< saban < sap+an. 1907) sapısarı: (< T. 2. 1903) sandalgiller: (< Ar.

meyve sapı olmayan. kerestesi küçük bir çam (DS. örnek bitkisi sapot ağacı olan. Achras sapota. saracak) Ebegümeci (DS. 571) sardunyagiller: (< t. ağacı) Sapotgillerin örnek bitkisi olan. 1908) sapsız meşe: (< T. 2. sapote + T. gövde ve yaprakları üzerinde hoş kokulu salgı tüyleri taşıyan. bazı cinslerinden gütaperka çıkarılan bir bitki familyası (TS. turna gagası gibi bitkileri içine alan bir familya (TS. -giller) ki çeneklilerden. benefşe + T. (TS. Quercus petraea. 1910) saray menekşesi: (< Far. 2. X. 1910) . sarāy + Far. yaprak döken. 235) saray çiçeği: (< Far. sapote “Antil Adaları dilinden” + T. -giller) ki çeneklilerden. (BTS. 1910) sardunya: (< t. TBAS. BTS. sardonya + T. (TS. 571) sar: (< ? ) Sahillerde yetişen. ıtır. bīşa) Kayıngiller familyasından. 1908) sapotgiller: (< Fr. -ı) Güzel çiçekleri için yetiştirilen bir süs bitkisi. Eren. 3542. sardunya. yaprakları elsi bölmeli. (TS. sapsız + Far. 2. “< Far. 2. otsu bir bitki. 2. çiçeği. X. sarāy. 1910) saraypatı: (< Far. lezzetli meyvesi ve çiklet yapımında kullanılan sütlü salgısı için sıcak ülkelerde yetiştirilen bir ağaç. sıcak ülkelerde. Callistephus sinensis. 2. genellikle Orta Amerika’da yetişen. sarāy + T. ülkemizin hemen her tarafında yayılış gösteren bir tür. çok yıllık. 30 m kadar boylanabilen. -si) Gösterişli ve bol çiçekli bir tür menekşe (TS.529 sapot ağacı: (< Fr. 2. 1910. 3542) saracak: (< T. süs bitkisi olarak yetiştirilen. sardonya) Sardunyagillerden. çoğunlukla pembe çiçekler açan. sarāy + ? pat + T. 356”) Hezaren (TS. Geranium.

çiçekleri sarı. sarı + Far. Centaurea macrocephala. Pinus sylvestris. Berberis vulgaris. sarı + ağu. 2. 1911) sarıçiğdem: (< T. 572) sarıçiçek: (< T. Ağz. 394”) Sarı çiçekli ve yaprakları ağılı. (And. sarı + çiçek) Ölmez çiçek (TS. DS. sarı + Ar. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. centiyane (TBAS. 3544) sarıayak mantarı: (< T. 2. sarı + baş). sarı + çalı) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. 236. X. -ı) Yenen bir mantardır. X. 235) sarıbaş: (< T. 236) . III. X. sarıg. (TBAS. manitari + T.. “< ET. (BTS. meyvesi ekşi ve kırmızı renkte. bodur bir çeşit ağaç (DS. X. sarı + büzgülü) Sert kabuklu. çok sulu bir çeşit erik (DS. kısmen de Sivas. 270) sarıbuzğulu: (< T. şam’) Çamgiller familyasından. sarıca + Lat. 3545) sarı centiyan: (< T.A. (TS. 3544.530 sarıağu: (< T. 5-15 m kadar boyda. 1911) sarı çiriş: (< T. 3544) sarıcaerik: (< T. 236) sarıçalı: (< T. amberbaris. sarı + çiğdem) Çiçekleri sarı renkli çiğdem (TS. sarı + ayak + Yun. 1911) sarı çam: (< T. Çiçekleri boyar madde olarak kullanılır. Nişanyan. çok yıllık. . Gomphidius viscidus. turşusu yapılan bir çeşit sarı üzüm (DS. sirīş) bk. 2. kadıntuzluğu. çiriş (TBAS. (TBAS. iğne yapraklı. kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilaç olarak kullanılan bir bitki. Erzincan ve Sarıkamış’ta orman oluşturan bir ağaç türü.: saribaş) 1 m kadar yükselebilen. gentiāna) bk. her dem yeşil. 100-2700 m yüksekliklerde ve ülkemizin Karadeniz bölgesinde. Erz. sarıca + erik) Ekşi.

Eranthis hyemalis. sarıklık) Çiğdem (DS.: sarıhıdır elması) Bir çeşit elma (DS. sarı çiçekli. 3545) sarıhızır elması: (< T. (And. sarı + göbek + elması) Sarımsı yeşil sonbahar elması (DS. sarı + çubuk) nce ve çubuk şeklindeki gövdeleri sarı renklidir. 2. XII. V. 4672) . (kovancık). sarı + diken) Dikenli. Gövde özelliklerine bağlı olarak “sarı çubuk” adı verilmiştir. Fontanesia philliraeoides. X. 236) sarı kavak: (< T. sarı + kılçık) Bir çeşit pirinç (DS. 2. 3315) sarıkılçık: (< T. zerdeçal (DS. X. Ağz. 1911) sarıerik: (< T. kentauron) bk. is. sarı + kavak). tüylü. 3545) sarı kokulu: (< T. sarı + kokulu) 5-15 cm yükseklikte. X.531 sarı çubuk: (< T. (TBAS. kantaron (TBAS. Scolymus hispanicus.: saru kavak) Çınar (TaS. Özellikle Güney ve Doğu Anadolu dağlarında yetişir. 3545) sarı kantaron: (< T. X. X. elması). iki veya çok yıllık otsu bir bitki. sarı + erik) Kayısı (TS. 3545) sarıkoğuk: (< T. 1912) sarıgöbek elması: (< T. (And. Hıdır + T. 2. (TS. otsu ve çok yılık bir bitkidir. 223-229) sarıdiken: (< T. sarı + Yun. Ağz. (Duran. fiğ) Sarı renkli fiğ (TS. 1912) sarıfiğ: (< T. 236) sarıkök: (< T. sarı + öz. 3545) sarıklık: (< T. sarı + Yun. sarı + kök) Zencefilgillerden bir çeşit bitki. sarı + kovuk) Bir çeşit incir (DS. yumrulu.

3533. saĥleb + T. 209. taze ya da kuru olarak yenen bir kültür bitkisi. Krş.: sarrot) 30 cm kadar yükselebilen. sarımsak + otu) Turpgillerden. sarı + Yun. 1913. mercümek) Sarı renkli bir tür mercimek (TS. Allium sativum.. Ağz. 384. ovulduğunda sarımsak kokusu veren. ħardel + T.. 2. KYA. deli salep (TBAS. (TS. 237) sarımsak otu: (< T.. Gaz. (TBAS. (sarımsak hardalı). 1912) sarımsak: (< ET. 20-80 cm yükseklikte.A. manitari) Şapkası soluk sarı. sarımsak otu (TBAS. Clauson. -i) bk. ETA. 12. TBAS. 494. sarımsak + Ar.A. Eren. Alliaria petolata. TAYA. esmer benekli ve zehirli olmayan bir mantar türü. saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan. Ekin tarlaları içinde yetişir. 573) sarımantı: (< T. BÜYA. AAT. 115. (TS. 357. 2. sarmusak / samursak Zajaczkowski’nin Türkçe sar. DS. III.532 sarı mantar: (< T. çiçekleri uçta şemsiye şeklinde olan. X. iki yıllık bir bitki. DS. AA. 2. 260. fasulia) Sırığa sarılmayan bir çeşit fasulye (DS. 574. II. . 1913. beyaz. X. 252. sarı + oturak + Yun. E A. X. küçük çiçekli. -ı) bk. 244) sarımsak hardalı: (< T. Amanita citrina.A. Boreava orientalis. 151. Erz. 237) sarı ot: (< T. 3546) . (And. < OT. sarı + Far. < sarumsak < *sarum.kökünden geldiği yolundaki açıklaması kuşkuludur. otsu ve sarı çiçekli bir bitki. 577.Y. T YA. TBAS. 3546) sarı mercimek: (< T. 251. 228. 237. ST AT. III. Nişanyan. 271. yapraklarında. 237 BTS. sarı + mantı “< mantu ‘Çin-Kore kökenli bir kelime’) Şebboy çiçeği (DS. 207. (BTS. 395. bir yıllık. 3548) sarıoturak fasulye: (< T. X. 853) Zambakgillerden. sarmusak / sarumsak / samursak. sarı + ot). 25-100 cm yükseklikte. AVA. 237) sarımsak salebi: (< T. sarımsak + Ar.

238) sarı sütleğen: (< T. 3546) . 237) sarıparmak: (< T. 3316) sarı şebboy: (< T. sarı + Ar. sarı + ? toppas) Sarı ve kılçıklı buğday (DS. vatanı Kuzeydoğu Afrika olan. X. 3546) sarızağar: (< T. sarı + parmak) Havuç (DS. 2. sarı + ? Far. salkım durumunda sarı çiçekleri bulunan. sarı + Ar. BTS. sarı + Ar. 3546) sarısabır: (< T. sık tüylü. X. 3546) sarıyazlık: (< T. çok yıllık. sıcak bölgelerde yetişen. sabırlık). sarı + Yun. X. sarı + Far. bk. (TS. yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan. 3546) sarı yemiş: (< T. çok yıllık bir süs bitkisi. adî şebboy (TBAS. zağar ‘av köpeği’. sarı + yazlık) Az taneli ak buğday (DS. 238. sarı + sütleğen) Dereotuna benzer bir ot (TaS. Laburnum anagyroides. (ağu. 2. 2. “< ? Far. 2. 1913. bādingān) Domates (DS. 3546) sarıpatlıcan: (< T. 20–45 cm yükseklikte. V. sarı + salkım) Baklagillerden. papadia) Çiçekleri sarı renkli. zağar. TBAS. BTS. Nişanyan. otsu bir çeşit papatya. X. ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yetişen. yapraklarından elde edilen sıvı müshil olarak kullanılan. TBAS. X. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaç. bataklık süseni (TBAS. 3546) sarısalkım: (< T.533 sarıpapatya: (< T. (TS. Aloe vera. 6) sarıtoppas: (< T. 499”) Çiğdem (DS. sarı + yemiş) Şeftali (DS. (TS. DS. 238. X. Anthemis tinctoria. bk. 1913) sarı süsen: (< T. şeb-būy) 1. bādincān < Far. şebboy. śabr) Zambakgillerden. 1913. sūsen) bk./Far. X. 574.

sarmaşık + -giller) Örnek bitkisi sarmaşık olan. otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. 3547. 395). X. GD AT. “< söbü ‘kökü belli değildir’. 238. X. MBTS. Nişanyan. sarı + Ar. 21. 3553) sayut: (< ? ) Mısır (DS. 270) sarmalık: (< T. MBTS. 1925) . 2. 3561) saz: (< T. Ağz. 3548) sarusöpü: (< T.534 sarızambak: (< T. 1915. kiliz. sarı + ? oza) Sarısabır denilen bitki (Erz. TBAS. . kofa (TS. sarmaşuk) Sarmaşıkgillerden. bozulmuş. 1913) sarioza: (< T. değişik biçimli yaprakları olan. MBTS. sevād “karartı. Ranunculus polyanthemos. kokuşmuş”. 2. (TS. oval’. sap ve dallarından çıkan küçük ek köklerle dik. düz yerlere yapışarak tırmanan. X. AAT. iki çeneklilerden bir bitki familyası (TS. III. siyahlık”. MBTS. sap) 25-40 cm yükseklikte. 238) sarmaşık: (< T.“çürümüş. 3. DS. 151) sası: (< T. Hedera helix. X. yılanyastığı (TBAS. 3. çok yıllık. zanba ) Sarı çiçekli zambak (TS. ‘yumurta şeklinde olan. 3549) sav: (< sav < T. 2. sarmaşık < sarmaş-. 2684) Bir çeşit ot (DS. sāz. sarımsı yeşil. sarı + oğul) Yaban eriği (DS. hasır otu.: sarmaşu. 2697) nce kamış. küçük çiçekli ve otsu bir bitki. 2834”) Bir armut çeşidi (AA. sarı + ? söpü. 239) savat: (< Ar. X. 3. 2. (And. çok yıllık. (TBAS. 239) sarmaşıkgiller: (< T. sarmalık) bk. 2688) Şalgam (DS. kalın köklü.. sası < sası. 1915) sarol: (< T. 3.A.

Eren. 2. hekimlikte kullanılan. 365. KYA. 254. Schoenoplectus lacustris.A. (TS. 577) sedef otugiller: (< Ar. I. 4675. kışın yaprağını dökmeyen. arakçıl (DS. 733) Mersin ağacı (DS. 190) sebuzek dikeni: (< ? sebuzek + T. 74. tatlı bir çeşit armut (DS. Ağz. özel kokulu. KMYA. Ka. sarı çiçekli. 2. II. (And. X. 239) sazan: (< T. 239. X. 50 cm kadar yükselebilen. TBAS. 3567) . 239. (TS. 213. Gülensoy. zebze. 396. BTS. sebze < sebz. boyu 40 m kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan iğne yapraklı bir orman ağacı. 397) Kozalaklılardan. SA. su kenarlarında yetişir. örnek bitkisi sedef otu ve alt familyası turunçgiller olan geniş bir bitki familyası (TS. çalı görünüşünde. 3564) seke: (< ? ) Yuvarlak. Toros ve Antitoros dağlarında bulunan. X. AVA. XII. XI.Y. TBAS.: savzu. 3562. 1930. 577. pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri (TS. 578) seftila: (< ? ) Kırmızı renkli şeker pancarı (DS. 4677) sazat: (< ? ) Mısır (DS. BTS. śadef + T. 2. 49. śadef + T. Ruta graveolens. TBAS. çok yıllık bir ağaççık. 358). 239) sebze: (< Far.. 3562) saz otu: (< T. 1929) sedir: (< Far. II. zepze) Çürümeye bırakıldıklarında mantar oluşturan. Nişanyan. 1929. DS. DS. çok yıllık ve otsu bir bitki. XII. (TBAS. 70. Cerrust. dikeni) bk. Nişanyan. saz + otu) 40–300 cm yükseklikte. 1927. X. MBTS. ETA. genellikle yeşil renkli. sedīr. sazak < saz+ak. 294) sedef otu: (< Ar. 3. otu) Sedef otugillerden. sazan < saz+an ‘küçültme eki’. 2697) Saz bitkisi (DS. 4355. otu + -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden.535 sazak: (< T. BTS. 2.

semiz + ebe. sapad/sabad. 240. serp-i-k). semiz. semiz + otu) Semiz otugillerden. Ağz. sapad + T. X. 1933) selam otu: (< Ar. 428) sepetçi söğüdü: (< Far. (TS. “< ET. selle + T. 1939. 830”) bk semiz otu (TBAS. Levisticum. Salix viminalis. 3. sapad + T. 400. 240) semiz kabak: (< T. 1. 240.: şerpik) 50 cm kadar yükseklebilen. < semiz “Etimolojik olarak semri. çi + kavağı. 1-2 m boyunda. otu) Maydanozgillerden. 1941) sepik: (< T. 3380) sepetçi kavağı: (< Far. 2. Clauson. X. selle. X. semiz + kabak) bk. 2. DS. 3580. 361”) bk. 100-130 m boyunda. pis kokulu. (TBAS. hayvanlarda zehirlenmelere neden olan. X. büyük bir orman ağacı. Ağz. -cek. yaprakları uzun. 3575) selina: (< ? ). etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak yenilen otsu ve bir yıllık bitki. 2720”) Erguvan çiçeği (DS. 1935) selecek: (< Ar. 3578) semizebe: (< T. Lotus corniculatus. 3580) semiz otu: (< T. sequoia “Kaliforniya yerlilerinin dilinden”) Kozalaklıların porsukgiller familyasından. çalık kavak (TS. sokrun. (And. X. “< Ar. 10–20 cm boyunda. semizlik) Semiz otu (DS. 2. selām + T. (TS. Nişanyan. “< Far. 240) semizlik: (< T. TBAS. çi + söğüdü) Söğütgillerden. V. 257) .fiiliyle bağlantısı vardır. (And. (TS.: selna) Kereviz (DS. TaS. 3576. hekimlikte kullanılan bir bitki. dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü. Eren. DS. Portulaca oleracea. Sequoia. Kaliforniya’da yetişen. 2. çok yıllık ve sarı çiçekli bir bitki.536 sekoya: (< Lat. (TS. şeytan şalgamı (TBAS. MBTS.

DS. ülkemizde 3 cins ve bu cinslere ait 16 türle temsil edilen. 169. ST AT. K AT. OAAD. 257. çok yıllık ve mavi çiçekli bir bitki. 3583. 275. X. 241) servi: (< Far. Ka. 241) serkile: (< ? ) Mavi çiçeklerinden kara boya çıkarılan ot (DS. serv + T. 166. serçe + dili. sergen) Kırmızı. X. ardıç. topuz (TBAS. X. TBAS. GD AT. 29. “< T. 1949. (TS. Akdeniz bölgesinde çok yetişen. Erz. DS. DS. 362”) bk. X. Sileneinflata. kışın yapraklarını dökmeyen. zelvi) Servigillerden. mazı gibi ağaçları içine alan. XI. X. Eren. 240) serçediligiller: (< T. (And. selfi.. 86. 112. (BTS. Eren. 261) servigiller: (< Far. 344. şırası az bir çeşit üzüm (DS. otsu. serçe. X. caryophllaceae.537 serçedili: (< T. Ağz. 2. -giller) Kozalaklılardan. serçe + dili + -giller) Hermafrodit çiçekli ya da tek eşeyli.Y. ince uzun bir ağaç. 190. Ağz. 583) serçe otu: (< T. Nişanyan. kuş otu (TBAS. DA. 2. III. sergi + üzümü) Kalın kabuklu bir çeşit üzüm (DS. AAT. XII. 403. DS. X. 4680. 117. 3577. bir ya da çok yıllık. servi. yuvarlak taneli bir çeşit ak üzüm (DS. kozalakları kabız olarak kullanılan. 1949) . 3586) sergen: (< T. ovaryumları üst durumlu. serçe + otu) Bir çeşit bitki. selvi. bazen de çalımsı bitkiler. sevli. Thymelaeaceae.A. serpene + kıran). (And.: sepenekıran) nce kabuklu. (DS.: selbi. 60. (TBAS. 3588) sergi üzümü: (< T. 4359. 3590) serpenekıran: (< T. selmi.. sevlü. 3590) serteş: (< ? ) bk. 241. 304. 3589) serhişing: (< ? ) Soğanlı. otsu.A. 363). . Puschkinia scilloides. serv. KYA. Cupressus sempenvirens. çiçekleri bir veya iki evcikli bir bitki familyası (TS.

sığır + dili + -giller) ki çeneklilerden. 2768”) Bir çeşit dikenli bitki. 2768”) bk. 241) sığırkuyruğu: (< T. 30-60 cm yükseklikte. sığır + dili) Sığırdiligillerden. 3603. 241) sıçan dikeni: (< T. sıçan + kulağı) bk. 3598) sezü: (< ? ) bk. Acenthoides. sığır dili ve havacıva bitkilerini içine alan familya (TS. çok yıllık ve otsu. MBTS. çavuş üzümünden küçük taneli bir çeşit ak üzüm (DS. TBAS. MBTS.538 seyreksiççe: (< T. -ı. ülkemizde yabani olarak birçok türleri yetişen. sıçan + otu) hlk. Clauson. 3601) sığır baldıranı: (< T. MBTS. 1960) sıçan otu: (< T. 2. 2. “< sıcak < ısıcak. X. 3. sığır + gözü) bk. bazı türlerin çiçekleri balgam söktürücü. sığır + kuyruğu) Sıracagillerden. 1960) sıdılak: (< ? ) Ağustos ayında yetişen. “< ET. 2. çiçekli dalları idrar arttırıcı olarak kullanılan. (TS. 2. seyrek + ? siççe. TBAS. X. X. sigir/siyir. Anchusa officinalis. “< ET. 3603) sığırdili: (< T. seyrekleşmek’. 2764”) Uzun taneli. Arsenik (TS. 1958) sıcak otu: (< T. 1962) sığırgözü: (< T. farekulağı (TS. 3. < ET. X. batıcı tüylü ve mavi çiçekli bir bitki. 3600) sıçankulağı: (< T. kısamahmut otu (TBAS. 814”) Bir çeşit baldıran otu (DS. sıcak + otu. 364. mantar meşesi (TS. Eren. bazılarının tohumları balık . sıç an < sıç-mak. Cardinis. X. 2. ak bir çeşit üzüm (DS. 241) sığırdiligiller: (< T. (DS. “< sağır ‘sığır’ < sağ-+-(ı)r. sedrek < sedre-mek ‘incelmek. sığırkuyruğu (DS. sıçan + dikeni. 1962. 3. sığır + ? baldıran + T.

TBAS. 244. X. Ağz. ak taneli bir çeşit üzüm (DS. ülkemizde 30 cins ve 480 kadar türü bulunan. 2. 1962) sığırsoğanı: (< T. 588. X. sī-mak. 3607) sıksarı: (< T.. 3608) sınap: (< Ar. çalımsı. 2. sığır + otu) bk. MBTS. nadiren ağaçsı olan ototrof ya da parazit bitkiler. 3603) sığırkuyruğugiller: (< T. silcan. XII. 2801). tüylü yapraklı. sığır + soğanı) Soğan gibi kokan bir çeşit yaban otu (DS. sığır + Ar. 3. (And. 3604) sığla: (< ? ). 2777) Bir çeşit bitki (DS. (And. sıknaz < sık-) Sık. (TS. + T. DS. sarı çiçekli bir kır bitkisi. nadiren 6-8 adet. DS. sığır + kuyruğu + -giller) Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli. kapsül tipi meyveleri olan. (BTS. yuvarlak. 2. sığırkuyruğu (TBAS. 242) sığırödü: (< T. X. (TS. X. X.: sıncar. otsu. sığır + dikeni) Sığırlarda yağ yapan bir çeşit bitki (DS. 1967. Liquidambar orientalis. Verbascum.: sigala) Ülkemizde Muğla ilinde yetişen. (TS. X. 3. 20 m yüksekliğe erişebilen. ovaryum üst durumlu.539 avlamada zehir olarak kullanılan. 243. -ü) Kırlarda görülen bir tür çalı cinsi bitki (TS. 2778) Küçük yapılı bir çeşit elma (DS. sincan) Sakızlı bir tür dikenli çalı. Astragalus. ‘ūd < Hintçe. MBTS. iki ya da çok yıllık. 3. Scrophulariaceae. sık + sarı) Bir çeşit sarı ve yuvarlak taneli üzüm (DS. BTS. 242. çınar görünüşünde bir ağaç. 1962) sıknaz: (< T. bir. 3610) . 3607) sımak: (< ET. 2. X. Ağz. 588) sığır otu: (< T. 3604) sığırtikeni: (< T. çanak yaprakları 4-5 adet. 1962. śināb < Yun. çiçekleri er dişi. MBTS. 4689) sıncan: (< kökü bulunamamıştır. TBAS. tek simetrili.

düzgün ve etli meyve veren bir tür domates (TS. sıruk + Yun. 2783”). X. MBTS. 3616) sırımağu: (< T. -i) Dalları sırıkla desteklenerek yetiştirilen. Scrophularia. bazı türleri Güney ve Batı Anadolu sahil şeridinde yetiştirilen ve kışın yaprak dökmeyen ağaçlar (TBAS. (And. fasulia + T. 2. uzun. domates + T. MBTS. sırım + ağu. sert yapraklı bir çeşit bitki (DS. kılçıksız bir tür fasulye (TS. 1971) sırık fasulyesi: (< T. kışın yapraklarını dökmeyen. sarımsı yeşil çiçekli ve çalı görünüşünde bir bitkidir. X. 2. “< OT. 3. “< sıtma < ısıtma. sırımsız) Ayşekadın fasulyesi (DS. sırık + Yun. 243) . 3. 2786”) Eucalyptus türlerine verilen genel ad. 2783) Bataklık kıyılarında biten. Daphne pontica. “< sıraca ‘kökü bulunamamıştır’. 2780) Kimyon ve buna benzer kokulu bir ot (DS. sıtma + ağacı. sıdrım. MBTS. 3618) sıtma ağacı: (< T. 3614) sıracagiller: (< ? sıraca + T. iki çeneklilerden bir bitki familyası (TS. 3. 1970) sırık domatesi: (< T. 2781”) Sıraca otu. MBTS. yaprakları ve meyveleri zehirli olan. 3. 3616) sırsıdi: (< ? ) Çok kokulu bir çeşit çiçek (DS. Ağz. X. (TS. sırık < ET. bit otu gibi bitkileri içine alan. 2. (TBAS. 2. 3. sıdrım ‘kayış’. birçok türünün kökleri hekimlikte kullanılmış olan bir bitki. ince. Vatanı Avustralya olan. 1970) sıraca otu: (< ? sıraca + otu) Sıracagillerden. MBTS. 1972) sırım: (< OT. iri.540 sıra: (< kelimenin Yunancadan (sira) Türkçeye geçtiğini ileri sürenler varsa da Türkçe asıllı olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. 242) sırımsız: (< T.: sırımbağı) 50-100 cm yükseklikte. -si) Dalları sırıkla desteklenerek yetiştirilen. -giller. X.

Taze yaprağının ezilmesi ile elde edilen usare siğilleri yok etmek için siğil üzerine sürülür. çalı görünüşünde. DS. otsu. otu) bk. XII. Türkiye’de 15 kadar tür bulunmaktadır. 1979) siğil otu: (< T. X. 3635) . MBTS. 3635) silisseven: (< Fr. 3. X. acı köklü ve çok yıllık bir bitki. sıyırma + Ar. yumuşak tüylü. 2788) 1. MBTS. bāz + T. (TBAS. 2. sıtma + otu) Birleşikgillerden. 3. siğil + otu. 3. X. X. X. Eupatorium cannabinum. 3625) sidikli meşe: (< T. Taze börülce. sigil. sidük < sį d-mek. sidikli + Far. 2. Bir veya çok yıllık. çiçeği) Hatmi çiçeği (DS. 1 m kadar yükselebilen. 407”) Yanarken su çıkaran bir meşe türü (TS. 4693. 1983) silk: (< Ar. sarı çiçekli. 3625. siĥ r + Far. 3. 2796) Pancar (DS. 3. 2792”) Heliotropium (Boraginaceae) türlerine verilen genel ad. 50) silar: (< ? ) Yaban eriği (DS. MBTS. 3633) silindirçiçeği: (< Fr. sıyırma < ET. Taze fasulye. MBTS. boru çiçeği (TBAS. X. 3621) sıvarma: (< T. AVA. 3622) sıyırma: (< T. sıdırma. sıyırma + dikeni) Deve dikeni (DS.541 sıtma otu: (< T. bīşa. X. 343) sıyırmadikeni: (< T. “< ET. seven) Silisli toprakları seven bitki (TS. Hayvanlara yedirilen bir çeşit dikenli bitki. (TBAS. 2. 2790. cylindre + T. 243) sihirbaz otu: (< Ar. X. suvarma < sūv “su”) Sulak yerlerde yetişen kavun (DS. (DS. X. Nişanyan. silk. tüylü. bā ilā) Taze kara bakla (DS. DS. silice + T. “< ET. beyaz veya sarımtırak çiçekli bitkiler. 3625) sıyırma pakla: (< T. 243. 3632) sile: (< ? ) Bataklıkta çıkan dikenli bir çeşit ot (DS.

sinirli + ot. sinir + otu + -giller) Yaprakları basit. dörtlü çanak ve taç yaprakları olan. özellikle bataklıklarda böcekle beslenen bitkileri içine alan bir bitki familyası (TS. manitari + T. böcekleri sıkıp emen bir bitki. bağa (TBAS. 2. 2. bir ya da çok yıllık. BTS. (TS. (TS. yapraklarına konan sinekleri. sinek + kıran) Tarlalarda biten bir çeşit ot (DS. 593) sinekkapan: (< T. bağa (TBAS. sinek + tutan) bk. 60–100 cm kadar boylanabilen. 2. (TS. 3639) sinek mantarı: (< T. X. genelde otsu nadiren çalımsı bitkiler (TS. Nişanyan. Plantago. kapsül ya da fındıksı meyveleri bulunan. siŋir”) bk. -ı) Bir mantar türü (TS. almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizili. sinir + otu) Sinir otugillerden. Cassia. 2. çalımsı bir bitki. yaprakları ve meyveleri eczacılıkta müshil yapımında kullanılan çok yıllık. 597) sinsek: (< ? ) bk. 244) . 244) sinir otu: (< T. 2. BTS. siŋek + kapan) Droseragillerden. 1989) sinir otugiller: (< T. çiçekleri tek bir sapın ucunda başak durumunda. 1987) sinektutan: (< T. sinā-i mekkī ‘Mekke sinası’ < sinā ‘kabuğu kullanılan bir tür ağaç’. ana vatanı Arabistan ve Somali olan. 1986.542 simişka: (< ? ) Ayçiçeği (DS. 1987) sinekkapangiller: (< T. X. 1989. 244) sinirli ot: (< T. Dionaea muscicapa. sinek < ET. 2. birçok yabanî türü bulunan ve hekimlikte kullanılan bir bitki. 409) Baklagillerden. sinek + Yun. salkım çiçeği (TBAS. 1987) sinekkıran: (< T. sinek + kapan + -giller) Sıcak ve ılıman bölgelerde. “< ET. 3637) sinameki: (< Far. Kuzey Karolina bataklıklarında yetişen.

X. çörek otu (TBAS. 2. siyāh + Yun. otsu. DS. 245) sivri kökü: (< T. dirmit/tirmit) bk. sinek. siyāh + Ar.543 sirken: (< kökünü bilmiyoruz. centiyane (TBAS. 4699) soç: (< ? ) Lâdin (DS. süvri. 3653. Eren. TBAS. AA. 3060 cm yükseklikte. 2807). 766) Kırmızı ya da sarı çiçek açan bir çeşit bitki (DS. sivri + ? kekik) bk. MBTS. X. (TS. Ağz. sivri + Yun.: sirkene. 246) siyah tirmit: (< Far. XII. DS. 3650) siyek: (< T. bir yıllık ve otsu bitkilerdir. 246) siyeç: (< ? ) Kara ve ufak taneli erik (DS. DS. 1995) sivri kekik: (< T. 245) sivri biber: (< T. XII. MBTS. siyāh + T. X. kaya kekiği (TBAS. X. BTS. 2812”) Uzunca ve ince yeşil biber (TS. AVA. 2. DS. 245. 3. 3646. 3. ot) Toprak üstü kısımları iplik boyamak için kullanılan. 3489) sirken otu: (< ? sirken + T. 245) siyah kimyon: (< Far. Gülensoy. (TBAS. 1992. 10150 cm yükseklikte. kırmızı veya morumsu çiçekli bir bitkidir. 245) sirmik: (< sirmik < Far. toprak üstü kısımları ıspanak gibi pişirilerek sebze olarak kullanılan. pipéri. II. Chenopodium album. 370).: sirmo) Yaban soğanı (DS. otu) bk. “< ET. Ağz. 4700) . sirkeyen) Kazayağıgiller familyasından. XII. 3650. Salvia nemorosa. çok yıllık. kemmūn) bk. sirken (TBAS. 343. 599. (And. (And. 152. V. 3646. 246) siyah ot: (< Far. borazan mantarı (TBAS. TaS. TBAS. X. sį r “sarımsak”. 4698. sivri + kökü) bk.

soğukluk) Semiz otu (DS. BTS. soğanlı. 190) soğanak: (< T. solgun) Yabanıl söğüt ağacı (DS. Nişanyan. 3654) soğlaç buğdayı: (< T. soğlaç. 164. AAT. 209. (TS.A. soğlaç + buğdayı. otsu ve ıtırlı bir bitki. 118. 246) soğan: (< ET. 43. 345. 382. 425) ve Ramstedt “? işaretiyle” Moğolca soŋgina’dan alındığını belirtse de. 610. 140. X. 766”) Soğla yerde yetiştiği için özsüz olan ve beğenilmeyen buğday (DS. II. suvan) Zambakgillerden. itsarımsağı (DS. 283. 170. 412. X. < Räsänen (s. E A. 3658) solgun: (< T. VII. KMYA.A. 415. TBAS. XII. K AT. 2000) soğan ufağı: (< T. 163. suğan. so un / so an.Y. X. 339. III. 107.. SA. Dimitriev’in soğan’ı Moğolca bir alıntı sayması yanlıştır... 306.Y. 4700. Clauson’a göre Türkçeden Moğolcaya soŋgina olarak geçmiştir. 12. soğan + ufağı) Arpacık soğanı (soğan uşağı). X. özel kokulu. soğan ufağı (DS. Gülensoy. KYA. 247) soğan çiçeği: (< T. 496. (And. 2000. 247) soko: (< ? ) Mantar (DS. 3654) soğukluk: (< T. yemeklere tat vermek için yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan. soğancık) bk. GD AT. 2. 2570) soğancık: (< T. X. kardelen (TBAS. Ağz. 61.: soan. ZBK A. soğan + uşağı) bk. BÜYA. 131. sogan. 3655. II. T YA. ETA. DA. 3654) soğan uşağı: (< T. 246. “< T. Allium cepa. 4702) . TBAS. soğan + çiçeği) Fulya (TS. 131. AVA. DS. (DS. 168. 376. 421. TAYA. 607. 253. 114. sögan.A. Brockelmann soğan ve soğun biçimlerini –gan ve –gun ekleriyle yapılmış türevler arasında saymıştır. Krş. çok yıllık. sohan. 372).544 sofur: (< ? ) bk. Eren. soğanak) bk. 71. XII. 158. 161. 163. Ka. 259. yaban yasemini (TBAS. 2. Gaz. 252. sovan.

soja. 2012. sepet yapımında kullanılan. 3663) sonrun: (< ? ) Buğday (DS. 3668) soya fasulyesi: (< Fr. 2006.: soy) Fasulyeye benzer bir bitki. Taze dut (DS. X. ng. (TS. X. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişen. 413”) bk. Soia hispida. Pelargonium endlicherianum. (TS. Soja hispida. 612) soyuk: (< T. 2. DS. 3665. (And. çalıya benzer bir çeşit söğüt (TS. 15-35 cm yükseklikte. X. 2. EYAD. ince uzun yapraklı. fasulia + T. X. suluncan/suvlacan ‘solucan’. “< ET. 11. X. 3663) somrukotu: (< T. somurmak) Beyaz çiçekli. sorħun) Irmak kenarlarındaki kumsallıkta yetişen. Kökeni Çin ve Japonya’ya uzanan. 3. 262) sormaħ: (< T. 247) solucan otu: (< T. soyulgan) Tarlada biten bir çeşit ot (DS. BTS. solucan + eğreltisi. bal gibi tatlı bir çeşit yabanıl ot (DS. 2. Ağz. 2.545 solik: (< ? ) Domates (DS. sarı çiçekli ve içinde tatlımsı su bulunan bir çeşit ot (DS. ST AT. TBAS. X. yuvarlak yapraklı çiçekleri solucan düşürücü olarak kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki. Taze hıyar. eğrelti otu (TBAS. 2016.< sömür-”) Saçak köklü. som(u)ruk + otu. solucan + otu) Birleşikgillerden.: sorhun. -si) Baklagiller familyasından. 2016. X. 3665) soya: (< Fr. soyuk) 1. (And. tek yıllık otsu bir tür fasulye. (TS. soja + Yun. 3671) soyulgan: (< T. MBTS. “< somur. 3671) . X. 247) somoder: (< ? ) Bir çeşit buğday (DS. DS. 3661) solucan eğreltisi: (< T. soja < Mançiu dilinden). 2. ülkemizde tohumlarından yağ elde etmek için kültürü yapılan. X. 132. Nişanyan. 3664) sorkun: (< kökü bulunamamıştır. Ağz. 2830).

613) söhsökü: (< ? söh + sökü. 88. 165. yenilebilen bir çeşit mantar. akarsu kenarlarında yetişen. söüd. sögüt. DS. çiçekleri tek eşeyli. KBAYA. BTS. Ağz.. BTS. (TBAS.546 söbelek: (< ? söbe + T. Erz. X. 117. söt. 248. sövüt. kalpsi ayalı. DS. söbelen mantarı (TBAS. X. pembe ve ak. taç yaprakları olmayan. GD AT. 3674) söğüt: (< ET. 2018.A. “< söbe/söbü ‘kökü belli değildir’. baklava dilimli. < Uygurcada ‘ağaç’ olarak kullanılır. 613. söğüt + -giller) ki çeneklilerden. 198. 284. 2834”) bk. yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç. KMYA. söğürt. 3682. 32. 3. DS. Türkiye’de 25 kadar türü bulunan. yaprak döken ağaç ya da çalı şeklindeki bitkiler (TS. kışın yaprak döken. 3675) .: sögürd. 306. zöüt) Söğütgillerden. len + Yun. 2018. MBTS. Eski Kıpçakçada da ‘söğüt’ olarak kullanıldığı göze çarpıyor. söğecen) Menekşeye benzer. (TS. 415. II. söbelen mantarı (TBAS. genellikle almaşlı dizilişte. DS. 248) söbelen mantarı: (< ? söbe + T. DS. XII. II. XI. 615. Gaz. 248. 346. 150. . ETA. III. 2. sögüt. III. 4705. lek. X. kara boya yapımında kullanılan bir çeşit bitki (DS. (And. 110. Gülensoy. Bolu bölgesinde çok yetişen. kavak ve benzeri türleri içine alan. 40. DS. Kökünü bilmiyoruz. manitari + T. 3675. söğüt. sügüt. BÜYA. 2835”) Çoğunlukla pınar başlarında ve sulak yerlerde biten. EYAD. Coprinus comatus. 2. 4399. AAT. yaprakları kılıçsı. 775. Nişanyan. 375).A. 203. -ı) Tarlalarda biten. Ermeniceden alındığı yolundaki sav yanlıştır. T YA. hoş kokulu bir çeşit dağ çiçeği (DS. 181. 365. 3. X. 236. Orta Türkçede artık ‘söğüt’ olarak geçer. 59. 314. 89. ZBK A. 254.. X. “< sökü’nün kökü bulunamamıştır. 191) söğütgiller: (< T. 3672. Eren. KYA. 3672) söbüsülek: (< ? söbü + ? sülek) bk. TBAS. söğöt. AVA. 248) söğecen: (< T. Salix. MBTS. X. OAAD. 128.

-i + -giller) ki çeneklilerden. 3680) söysek: (< ? ) Bir çeşit söğüt ağacı (DS. 3688) sugerdimesi: (< T. Nepenthes destillatoria. śudūr “ortaya çıkma” + -an. 3. otsu bir bitki. sapları uzun ve sülüksü. 3684) starking: (< ng. “< ET. 3677) sösük: (< ? ) Bir çeşit bitki (DS. X. X. su + Ar. nilüfer (TBAS. yenilebilen uzun yapraklı bir ot (DS. 2846”) Maydanozgillerden. kardamo + T. su + Far. 2038) . X. Cicuta virosa. su + Yun. ibrī + T. 783. sub < sūv. semizotuna benzer bir bitki (DS. 2. MBTS. -si) Akarsu kıyılarında biten ve yenilebilen. su + Ar. (TS. (su rezenesi). çuha çiçeği (TBAS. su + ? baldıran + T. MBTS. 2035) suçiçeği: (< T. X. 3. su + çiçeği) bk. 3688) su gülü: (< T. 3680) sövdek: (< ? ) Bir çeşit ak üzüm (DS. 2038) suibriğigiller: (< T. star + king) Bir çeşit elma (TS. 2. 2. tırmanıcı bir bitki. X. 2852) lkbaharda kırlarda ve dağlarda yetişen. su kıyılarında ve bataklıklarda yetişen. 248) suduran: (< Ar. -ü) bk. su + gözü + otu) Bataklıkta biten bir çeşit bitki (DS. 3688) sugözü otu: (< T. 2030) su baldıranı: (< T. zehirli. X. otuz kadar bitki türünü içine alan ve örnek bitkisi suibriği olan bitki familyası (TS. -i) Suibriğigillerden. gul + T. yaprak ayası ibrik biçiminde gelişmiş olan. 2. sıcak ülkelerde yetişen. -ı. X.547 söldane: (< ? ) Uzun kavak (DS. (TS. 249) suibriği: (< T. ibrī + T. yaprakları almaşık. Clauson.

-si) bk. (TS. 620. Sium sisarum. TBAS. nilüfer (TBAS. 2. birçok yerde kurutulup su kabı olarak kullanılan. (TS. ülkemizde sukamışı cinsi ve bu cinse ait 6 türü bulunan. 2038. (TS. kamış + T. aranfül + T. erkek çiçekler koçanların yukarısında. DS. 3571) su kestanesi: (< T. su + Far. 249) su keteni: (< T. su + ? T. X. 2038) su karanfili: (< T. su şeridi vb. 2. Geum urbanum. Batı Anadolu’da yetiştirilen. su + Ar. 20-50 cm yükseklikte.5 m kadar olabilen. boyu 1. 2039) su lâlesi: (< T. su + kabağı) Kabakgillerden. bir türü pembe çiçekli bitki. 3700. 2. su + kaz + ayağı) 60-100 cm yükseklikte. otsu ve beyaz çiçekli bir bitkidir. UA. -ı + -giller) Bir çeneklilerden. su + Far. rizomlu. 2. -si) Maydanoz ve su teresi (TaS. suda ve bataklıklarda yetişen. çok yıllık otsu bitkiler (BTS. -i) Ormanlarda. 249) su kerdemesi: (< T. Lagenaria vulgaris. yaprakları almaşık. Typha. su + ? T. dişi ve erkek çiçekleri ayrı başaklar durumunda toplanmış küçük bir bitki.548 su kabağı: (< T. otsu. BTS. kettān + T. 2. bileşik yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitkidir. V. (yaban keteni). 249) . su kamışı. (TBAS. 249. TBAS. sarı çiçekli. su + Yun. su + kabağı + -giller) Bataklıklarda ve su kenarlarında yetişen. -ı) Su kamışıgillerden. 2038. kamış + T. akarsu ve göl kenarlarında yetişen. dişi çiçekler aşağıda yer alan. alt bölümü şişkin. çok yıllık ve otsu bir bitki. 2038) su kamışıgiller: (< T. 133) su kabağıgiller: (< T. su + Yun. kardamo + T. çok yıllık. kastania + T. (TS. 620) su kamışı: (< T. türleri içine alan bir familya (TS. göl kestanesi (TBAS. Eupatorium cannabinum. kökleri kabız ve kuvvet verici olarak kullanılan. -si) bk. -i) Birleşikgillerden. lāle + T. yaprakları şeritsi ve genellikle tabanlardan çıkan. sulak yerlerde yetişen. bir yıllık. tırmanıcı. 249) su kazayağı: (< T.

genç dalları tüylü.A. suluca + Far. yaprakları dericilikte kullanılan. 3691) sultanküpesi: (< Ar. somak.A. 3692) suluyoncası: (< T. 414”) Beybörkü de denilen bir çiçek adı (TaS. dirmit/tirmit) Kırmızımtırak. sulŧān + T. sümek) Antep fıstığıgillerden. 2. börk. sulŧān + T. küpesi) Bir çeşit saksı çiçeği (DS. kırmızı ve ekşi meyveleri olan. X. XII. 3692) suluk: (< T. 619. 3576) . bileşik yapraklı. “< zırt ses taklidi”) Limon. 3573) sultandimlik: (< Ar. XII. samak. kabalak (TBAS. 249. (TS.. tadı güzel bir çeşit üzüm (DS. DS. sumaç. mürver (TBAS. sulandık + otu) bk. çalı görünüşünde bir ağaççıktır. summāk). Ağz.549 sulandık otu: (< T. 4708) sumak: (< Ar. “< ET. Rhus coriafia. X. Erz. (And.. 1. DS. BTS. -sı) Sulak yerlerde biten. TaS. TBAS. 3530. 1-3 m yükseklikte. V. 249) sulfata ağacı: (< t. yemeklik. 249) suluca armut: (< T. börkü. 2041. 3693. III. 3691) sultan otu: (< Ar. kabuğu hekimlikte. emrūd) Bir çeşit armut (DS.: samaħ. 3691) sultan börkü: (< Ar. sulu + ? yonca + T. hayvanları besleyen bir çeşit ot (DS. portakal (DS. III. suluca + Far. suluk) Yaban dereotu (DS. sıcak bölgelerde yetişen. 3662. 269. MBTS. V. gunbed) Karpuz (DS. . 3692) sulucagümbet: (< T. X. X. sulŧān + T. 3711. Gaz. sulŧān + Yun. DS. 623. 4702. X. X. otu) bk. X. 4708) suluzırtlak: (< T. XII. ağacı) Okaliptüs ağacı (DS. X. sulfato + T. sulu + zırtlak.

nergis + T. (yarpuz). mercümek + T. 2035) . mercümek + T. kurutulunca yenilebilen. lilpar (TBAS. 2. su + oku) Suokugillerden. (TS. Sagitteria. otsu. su + Far. su + oku + -giller) Bir çeneklilerden. 2. 2041. 3. -si) bk. 2. 2041. 2042) su rezenesi: (< T. 2. sıŋkur. X. DS. yaprakları saplı ve kuvvetli kokulu. 2. 2041) su mercimeği: (< T. mercimeğe benzeyen yaprakları suların yüzünü kaplayan bir su bitkisi. 3696) suoku: (< T. su + Far. X. TBAS. rāziyāna + T. MBTS. kök sapları taze iken kekre olan. 2. küçük bir bitki. -i + -giller) Bir çeneklilerden. -i) Su mercimeğigillerden. manitari + T.550 su mantarları: (< T. tatlı ve sulu bir çeşit üzüm (DS. 2859) Ak. az veya çok tüylü. 3695) su nanesi: (< T. çok yıllık ve otsu bir bitki. su + Yun. kırmızımtırak renkli. su baldıranı (TS. 2042. 621) su mercimeğigiller: (< T. bataklık bölgelerde ve su kenarlarında yetişen. 3. (TS. X. MBTS. su + Far. iri taneli. 250) suokugiller: (< T. 2858) Yaprakları ince. -i) bk. su + Far. 2. örnek bitkisi suoku olan ve yetmiş kadar türü bilinen bir bitki familyası (TS. BTS. 250) sungur: (< ET. su + Ar. 250. maydanoza benzer bir bitki (DS. 3696) su nergisi: (< T. örnek bitkisi su mercimeği olan küçük bir bitki familyası (TS. çok yıllık. Lemna. 2041) suna: (< kökü belli değildir. -ları) Klorofilleri olmadığından su içindeki bozulmuş organik madde üzerinde saprofit veya su canlıları üzerinde parazit olarak yaşayan su bitkileri (TS. Mentha aquatica. (TS. -si) 20 ile 90 cm yükseklikte. na’nā’ + T. TBAS.

251) . sus + kal) bk. X. su + ? yarpuz + T. salkım çiçekli.551 susakkabağı: (< T. 10-90 cm uzunlukta. -u) Su nanesi (DS. 3. (BTS. (TS. 3700) susam: (< Ar. BTS. 2865”) Dişbudak ağacı (DS. TBAS. DS. 2044. bir evcikli. (TS. su + sarımsağı) Kurtluca (TS. su + ? yonca + T. 1 m ye kadar uzayabilen. 2047. TaS. şeridi andıran. TBAS. UA. tere + T. X. nadiren çalımsı bir bitki familyası. Eren. 621) suskal: (< T.+ . 2046) su teresi: (< T. (yabanî tere). GBAA. EYAD. şerīŧ + T. erkek kozalakları yaprak koltuklarında. sīsām) Susamgillerden. yaprakları karşılıklı ya da üst taraflarda almaşlı. su + Far. tacı beyaz. bazen yapraklarını döken ağaç ya da nadiren çalımsı bitkiler. beyaz çiçekli. süsen (TBAS. 622. 250) suşeridi: (< T. dişi kozalak uçlarda bulunan. -giller) ki çeneklilerden. “< sus. 624) su sarımsağı: (< T. 3619.ak. 378”) Su kabağı (DS. DS. Taxodiaceae. su + Far. otsu. X. çok yıllık ve otsu bir bitki. 2. susak + kabağı. TBAS. Sparmanaum. 2046. tereye benzeyen. 250. suvarmalık. Menyanthes trifoliata. -sı) Yaprakları üç yaprakçıklı. MBTS. 2. bir ya da çok yıllık. -si + -giller) Yaprakları iğnemsi olup sarmal dizilişli. -i) Su kamışıgillerden. (TS. V. 33. (TS. 133) su yoncası: (< T. yaprakları açık yeşil renkte sucul bir bitki. “< suv+ar-ma+lık. -si) Turpgillerden. su + Ar. Nasturium officinale. 2. BTS. serv + T. en önemli ve örnek bitkisi susam olan. su kenarlarında yetişen. (TS. 2044) su servisigiller: (< T. 2. 3590) susamgiller: (< Ar. sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki. çok yıllık bir su bitkisi. 73. genellikle her dem yeşil. Sesamum indicum. X. 3703. 2044. X. sīsām + T. 2. 2. 3702. 3701) suvarmılık: (< T. 251) suyarpuzu: (< T.

AAT. 71. çiçeği) bk. zanba + T. 3708) sümbül: (< Far. DS. BTS. X. 3705) süğüt elması: (< T. klorofilli bitki. yumru köklü bir bitki (DS. çok yıllık. 14. is. GBAA. soğanla üretilen.552 su yosunları: (< T. Hyacinthus orientalis. 15-20 cm yükseklikte. X. 3705) südlüsarı: (< T. su + ? yosun + T. EYAD. 142. -ı) bk. GD AT. otu) Bir tür ot (AVA. XII. MBTS. 73. sülük + T. OAAD. söğüt + elması) Söğüt elması da denilen yeşil renkli yaz elması (DS. zalūk ‘a leech’. (And. 28. su + ? yosun + T. algler (TS. alg (TS. (TS. TBAS. çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli. zümbül) Zambakgillerden. su + Ar. X. 2. 379”) Bir çeşit bitki (DS. şalūk. otsu bir süs bitkisi. “< Far. 3. is. 67. sūde. sunbul). X.: sünbül. sütlü + sarı) Kışa kadar kalan bir çeşit sarı incir (DS. 298. taş nanesi (TBAS. 38. 69. 251) süde: (< Far. sunbul + T. üşniye. Ağz. 68. 251. 2. otu. Eren. 344) süleymencik: (< öz. 3708) süluğotu: (< Far. tatlı ve durgun sularda. nilüfer (TBAS. K A. 2047) su zambağı: (< T. 2049. 2852) Hayvanların yediği bir çeşit ot (DS. 626. X. 251) . -ları) Denizlerde. 53. -u) Su yosunlarından. 4842. 211. ST AT. 3706) Süleyman otu: (< öz. 2. 2047) su yosunu: (< T. yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi. Süleyman + T. Süleyman + T. 90) sümbül çiçeği: (< Far. K AT. daha çok su yüzeyinde yaşayan. cık) Kırmızı çiçekli.

2052) süpürge kamışı: (< T. X. (TBAS. Chamaecytisus austriacus.: söğünük. kışın yaprağını dökmeyen. sümter) Kırmızı renkli. 792) Yabanıl mısır (DS. 252) süpürge otu: (< T. 3706. 3717) süpürge: (< T. 252. süpürge < ET. Eren. 3712) sünük: (< T. 2. 3716) süpsöber: (< ? ) Mantar (DS. süpürgelik) 15–70 cm yükseklikte. 3717) süpürge çalısı: (< T. (And. XII. çiçekleri küçük bir çana benzeyen. 251) süngüllük: (< T. 2052) süpürge darısı: (< T. 3722) sürme mantarıgiller: (< T. sülük. süğüllik. (TS. Clauson. süpürge + ? T.553 sümbül-ü Rūmî: (< Far. süpürge + darısı) Buğdaygillerden. 379). çalı görünüşünde. X. X. . TBAS. sarı çiçekli ve çok yıllık bir bitkidir. 3716. süpürge + otu) Fundagillerden. 3582. süynük) Ihlamur ağacı (DS. 2. -ı + -giller) Sürme mantarlarından bir familya (TS. çalı görünüşünde bir bitki. 3675. süpürge otu. süğnük. 4713) sürmeli: (< T. X. sipir-. çavdara benzer bir çeşit sert buğday (DS. 2052. sünüklük ?. X. darıya benzeyen bir bitki (TS. dallarından kaba süpürge yapılan. sünbül-i Rūmį) bk. süpürge + çalısı) bk. kamış + T. işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen. Ağz. -ı) bk. DS. manitari + T. sıcak bölgelerde yetişen ve çiçek saplarından süpürge yapılan. kamış (TBAS. sümbül (TBAS. sunter. (And. süğünük. 3729) sünter: (< kökenini bilmiyoruz. 252) süpürgelik: (< T. sürmeli) Bir çeşit buğday (DS. (TS. 422). 2056) . 3697. 2. 2. 3715. kökünden ağızlık. sünük) Mantar (DS. Erica. Ağz. X.: seniter. Nişanyan. sürme + Yun.

2059) süsen: (< Ar. 2. X. (And. özellikle tahılların dokularında yaşayan sürme veya rastık denilen hastalığı yapan. alt ve üst yüzü ayırt edilemeyen. ris germanica.: sursal) Süsengillerden. ovaryum alt durumlu. çok yıllık bir bitki. kapsül tipi meyveleri olan. pipéri + T. soğanlı ya da soğansı gövdeli. şeşanu./Far. yaprakları kılıç biçiminde. manitari + T. sūsen ~ Aram. çok yıllık. yaprakları kılıç şeklinde. X. bitkisi) Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki (TS. Nişanyan. mezarlıklarda. 3725) süs bitkisi: (< ? süs + T. sürtmek) Mayıs ayının sonlarına doğru çöllerde yetişen. X. gövdesinin kabuğu soyularak yenilen bir çeşit bitki (DS./Far. otsu nadiren çalı formunda olan bitkiler (TS. çiçekleri ışınsal ya da tek simetrili. TBAS. çanak ve taç yaprak ayrımı olmayan. (TS. 3725) . 4714) süs biberi: (< ? süs + Yun. BTS. -i) Acı olmayan. park ve bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilen. 2059.554 sürme mantarları: (< T. 628) süslühanım çiçeği: (< ? süs + T. 2. 424). 628) süsengiller: (< Ar. 2. 252. -ları) Bitkilerin. çiçekleri iri ve mor renkli. -lü + hanım + çiçeği) Yaz kış küçük. 2. bazitli asalak mantarlar takımı (TS. XII. sürme + Yun. ülkemizde 6 cins ve 85 kadar türle temsil edilen. rizomlu. güzel görünüşlü ve kokulu. kırmızı çiçekler açan bir bitki (DS. 3722) sürtmeğ: (< T. -giller) Bir çeneklilerden. Ağz. yalnız rengi için yemeklerde kullanılan kırmızı biber (DS. BTS. şūşan/şūşanā ~ Akad. 250. 2059. sūsen + T. 2056) sürsülük: (< ? ) Kırmızı alıç (DS.

sütlü öz suyu çok olan bitki. 380”) Isırgangillerden. iki çenekli.555 süt ağacı: (< T. DS. DS. 2061. Ağz. süt+le-ğen “çok süt veren”) Sütleğengillerden. sütlü + ? meyan). Euphorbia. manyok gibi önemli bitkileri içine alan bir familya. 3727) sütlücen: (< T. Polygala vulgaris. 2061) süt otu: (< T. X. Güney Amerika ormanlarında yetişen. 2061) sütlü ot: (< T.: süddübiyan) Yaprak ya da sapı kırılınca sütü çıkan bir çeşit ot. 2. “< s t. 2060) sütleğen: (< T. (And. bazı türleri sebze olarak kullanılan. Kuzey Amerika’da yetişen. yaprak sap ve köklerinde süt görünüşlü. ballıbaba (DS. bir veya çok yıllık bir bitki. Glaux maritima. X. 2. sütlü + Far. almaşlı. 4710) sütlüce: (< T. kenger) Deve dikeni (TS. (TS. süt + otu + -giller) Sarılgan gövdeli ot ve çalıları içine alan. KMYA. (TS. sütlüce) Düğün çiçeği (TS. 344. 2061. ayrı taç yapraklı çiçekli bitkiler familyası (TS. 2. AVA. BTS. 3727. yaprakları salata gibi yenilen bir bitki. Eren. 2. XII. (TS. 2. süt + otu) Süt otugillerden. kekre ve yakıcı bir öz su bulunan. 2. 4715. (TS. 3727) sütlü kengel: (< T. 2. X. (TS. kökleri hekimlikte kullanılan otsu bir bitki. 315) sütleğengiller: (< T. bazılarından boyar madde elde edilen. X. kauçuk. DS. şizokarp tipte meyveleri olan. Galactodendron. 700 kadar türü bilinen. sütlücen) Bir çeşit ilkbahar bitkisi (DS. BTS. yaprakları basit. TBAS. nadiren karşılıklı dizili. 628. kelime sonundaki –t’nin Moğolca bir çokluk eki olduğunu söyler: Eren. 2. süt + ağacı. sütlü + ot) Çuha çiçeğigillerden. 3726. 2062) . 628) sütlübiyan: (< T. 2061. XII. 253. sütleğen. DS. 2061) süt otugiller: (< T. verdiği öz su türlerine göre hekimlikte ve sanayide kullanılan. sütleğen + -giller) ki çeneklilerden.

kırmızı özlü bir çeşit buğday (DS. Nişanyan. 3735) . MBTS. şihāb. tū . 3734. 3. 3732) şagrak mantarı: (< T. -ı. X.: şaabı. TBAS. X. manitari + T. TBAS. 426”) bk. şakrak + Yun. tuğu. Ağz. şāh + T. DS. XII. sert. 255) şahtere: (< Far. Ağz. şihābî). şahterre) Şahteregillerden. DS. şahterre + T. 2. (TS. parçalı yapraklı. 3. 3732) şabılat: (< ? ) Tarlada biten. (And.556 -Şşabbalıt: (< ? ) Şeftali (DS. X. şahtere ve benzeri türleri içine alan küçük bir bitki familyası (TS. 20-40 cm yükseklikte. -giller) ki çeneklilerden. X. BTS. 3735) şahteregiller: (< Far. 255) şahabî: (< Ar. iri yapraklı bir çeşit ot (DS. “< ET. “< şakrak < şakı-. 3734) şahten: (< Far. şābı) ri taneli. ağlayangelin (TBAS. 255) şahab: (< Ar. 3196”) bk. X. evlek mantarı (TBAS. tarla ve yol kenarlarında yetişen. MBTS. X. (tilki kişnişi). geç olgunlaşan bir çeşit kırmızı üzüm (DS. 2. Fumaria officinalis. (And. 3732. -man) Parlak. 4662) şahman: (< Far. 255. aslanpençesi (TBAS. çiçekleri hekimlikte kullanılan. sert. 630. şāh + ten) bk.: şabah) Badem (DS. 3732) şabir: (< ? ) nce saz otu (DS. X. çok yıllık ve otsu bir bitki. 2067) şahtuğu: (< Far. mayhoş bir meyve (DS. X. 2897). olgunlaştığında sarı renkli. büyükçe çekirdekli. 255) şakatur: (< ? ) Eriğe benzeyen. şāh + T. 2067.

2905).: şakşaka) Fındık (DS. Sarı çiçekli bir bitki. Brassica rapa. Ağz. (turp lahanası). Ağz. Ağz. X. EYAD. 3736) şakşak: (< şakşak “ses taklidi”. Paeonia mascula. 3733. 3. 42. 3738. X. X. X. Ağz. 2. şal am. -giller) Yaprakları birleşik ve almaşlı dizilişli. (And. insan ve hayvanlar için besin olarak kullanılan etli ve tatlı kökü olan bir bitki. 4722. şal am + emrūd + T. 630. 238. 3.. (And. 289. 258. 630) şakıldak: (< şak “ses taklidi” + T. Eren. Erz.: salak. yeşil renkli orta büyüklükte bir çeşit armut (DS. şa ā’i ) Düğün çiçeğigillerden. 97) şalgam armudu: (< Far. III. . 204) şalak: (< kökenini bilmiyoruz. şağlom. 3739) .: çalgam. BTS. MBTS. 383). meyve kabuğu etli olan. OAAD. (TS.557 şakayık: (< Ar. 2070. 497. X. otsu ya da çalımsı bitkiler (BTS. DS. erkek organları çok sayıda ve sarmal dizilişli.: şakık. (And. Ağz. ekşimsi. çanak ve taç yaprakları beş parçalı. 3736) şakkalgan: (< T. X. 3737) şakşakı: (< şakşak + -ı). Dağlarda biten. şakuka) Bir armut türü (DS.A. 2069) şakayıkgiller: (< Ar.A. (And.: şakgalham. Eren. -ıldak) Kabuğundan sele. 3522) şalgam: (< Far. ülkemizde 6 türü bulunan. yenilebilir bir ot (DS. kelek (Krş. 383.Y. DS. çakılgan). (TS. 2904) 1.. (And. XII. DS. KBAYA. şa ā’i + T. şakkalhan) Ayçiçeği (DS. çok yıllık güzel bir süs bitkisi. 2. şalaħ) Kabuğu kıllıca olan ham kavun. -u) Kışın yetişen. X. MBTS. şakok. çiçekleri türlü renkte. sepet örülebilen bir ağaç (DS. 3738) şakuk: (< şakuk < şak “ses taklidi”). GBAA. şağlam. şēlim) Turpgillerden. X. AAT. 2. çok yıllık. şakkalham.

fustu + T. 2. 3742) Şam üzümü: (< öz. üzümü) Kalın kabuklu bir çeşit üzüm (Şam razakısı).: şamama. lezzetli ve küçük bir kavun görünüşünde olan. 3742) . tūt) Kara dut (DS. şamom.558 şal kabağı: (< Far. X. (And. Ağz. bataklıklarda top top büyüyen yuvarlak gövdeli saz (DS. 3741) Şam fıstığı: (< öz. (And. rāzi į + T. KBAYA. şām + T. Kavuna benzer bir yıllık otsu ve sürüngen bir bitki.A. DS. 2. -sı) bk. bir yıllık. 3741) şamik: (< ? ) Domates (DS. 4719. kabağı). şalgaba) Meyveleri 2-4 cm çapında. X. -ı) Antep fıstığı (TS. 2071. 2072) şamı tud: (< Far. X. tūt) Hafifçe moraran bir çeşit dut (DS. Gaz. 3742) Şam razakısı: (< öz. otsu. şememe.: şalkaba.A. Şam + T. Erz. X. 3740) şamakı tut: (< ? şamakı + Far. 3741) şampurt: (< ? ) Yer elması (DS. (TBAS.. acı. . X. 204) şamdarı: (< Far.. is. şemāme. III. şemelek. (TS. 256) şamak: (< ? ) Su kıyılarında. şangalak < şang+alak) Yer elması (DS. III. X. şāl < Hint. Şam + Ar. şimama) 1. şemen. 2071). 639. 292. darı) Mısır (DS. X. Cucumis trigonus. (DS. Cucumis dudaim. şām + Ar. Şam üzümü (DS. XII. 2. 3742) şangalak: (< T. X. 2. 3740) şamama: (< Ar.-î + Far. Ağz. is. Şam + Ar. sürünücü ve sarı çiçekli bir tür. is. + T. TS. Güzel kokulu bir tür küçük kavun. X.

2081. (And. 50 cm kadar yükselebilen. arpa) Dayanıklı bir çeşit arpa (DS. tatlı ve sulu meyvesi olan. büyük yapraklı bir ot (DS. 1155. 3744) şaptal: (< ? ) Kayısı (DS. EYAD. 631) şefit: (< ? ) Kızılcık (DS. AAT. (TBAS. şa’r + T. X. şefteli. BTS. ılıman bölgelerde yetişen. 312. DA. şefdali. bazı kültür formları süs bitkisi olarak yetiştirilen. 3756) . ST AT.559 şaplak: (< T. X. Cheiranthus cheiri. 35. 2. X. 14. DS. aslanpençesi (TBAS. şaŧ r + T. 1106. 247) şehduran: (< Far. 256. 270. T YA. -i) bk. TS. 2. 179. 2081. 3. çöven (TBAS. şeh + Ar. Nişanyan. GD AT. Ağz. şeh + T. III. pembe renkli bir ağaç. 87. 121. otsu ve turuncu çiçekli bir bitkidir. otu) Bir metre boyunda söğüt yaprağına benzer yaprakları olan ve hayvan yemi olarak kullanılan kokulu bir ot (DS. III. 385). 3747) şark çöveni: (< Ar. 263. 429. şeft-ālū. X. 257) şehmelik otu: (< Far. 638.A. GBAA. 3753) şebboy: (< Far. 8-10 m yükseklikte. çevtali.. 171. X. “< Ar. şevtali. 3750) şarmuk: (< ? ) Ballıbaba (DS. X. melik + T. duran) bk. 3750) şatır arpa: (< Ar. 51. şeb-būy “gece kokan”) Turpgiller familyasına ait. şar + ? çöven + T. 631. 256) şarlık: (< Ar. Persica vulgaris. şa’r ‘kıl’. X. ana vatanı Çin olup ülkemizde de kültürü yapılan. şefdelü. -lık. çok yıllık. Eren. 3756) şeftali: (< Far. BTS. 30. 2910”) Havuç (DS. 256. şevteli) Gülgiller familyasından. şaplak) Deveşaplağı da denilen boz renkli. DS. DS. (TS. III. Gaz. MBTS. 36. K AT.: çefdeli. 3756. şefdeli. X.

üzümsü meyvesinden şarapları boyamak için kırmızı boya çıkarılan çok yıllık. beyaz veya yeşilimtırak renkli çiçekli bir bitki. fasulia + T. şeker + Ar. -si) Badıcı etli. Saccarum officinarum. çöven (TBAS. (TS. -î) Çok tatlı. 2082. 8-10 m yükseklikte. şeker + T. BTS. 2. 283) şekli: (< Ar. BTS. ağacı) Vatanı Doğu Asya olmakla beraber Güney Anadolu’da bazı bahçelerde yetiştirilen. şeker + T. X. tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye (TS. 227. 2. 2. 257) şeker pancarı: (< Far. TBAS. 2083. otsu. 3757) şeker kamışı: (< Far. şeker + T. şeklî) Havuç (DS. kökü iç sürdürücü olarak kullanılan. 2. ufak bir çeşit armut (DS. banjar + T. 2083. -li + ot) 15-50 cm yükseklikte. çok yıllık bir bitki. 631. 257) şeker fasulyesi: (< Far. şeker + ? T. -ci + boyası + -giller) Ispanaklar takımına giren. 631) şekerli ot: (< Far. öz suyundan şeker çıkarılan. 10 m ye kadar uzayabilen. -ı) Buğdaygillerden. şeker + Yun. (TS. 2. şeker + T. Phytolacca americana. Beta vulgaris var rapa. bitkileri içine alan bir bitki familyası (TS. KMYA. çok yıllık. 257) şekerci boyası: (< Far. etli kökünden şeker elde edilen. Kastamonu köylerinde toprak üstü kısmı su ile kaynatılır ve elde edilen su hülasa tatlandırıcı olarak kullanılır. (TS. X. -ı) Ispanakgillerden. (TBAS. -i) bk. (TS. kamış + T. 2083) şekerci çöveni: (< Far. 2083) şekeri: (< Far.560 şeker ağacı: (< Far. 3757) . yeşilimsi beyaz çiçekli bir ağaçtır. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 2-3 m yükseklikte. çiçekleri salkım durumunda başakçıklar oluşturan. yumrulu. rizomlu. şeker + T. T YA. iki yıllık. ci + ? çöven + T. şeker + Erm. ci + boyası) Şekerci boyasıgillerden. otsu bir bitki. 2. tüylü. şekerci boyası vb. 2083. Hovenia dulcis. Adana ve civarında kültürü yapılan. 257) şekerci boyasıgiller: (< Far. Inula oculus-christi. TBAS.

“< Far. (And. şemsiyye + T. 2. 2086. 257) şerbetçi otu: (< Ar. şevketibostan (TBAS. -ı) Kuzey Anadolu. çiçekleri yumurtamsı kozalaklara dönüşen ve kozalaklarından bira yapımında yararlanılan. çi + otu) Yaprakları karşılıklı. baldıran (TBAS. sahip olan’. şemşamer) 1. -i) bk. Ağz. -āver. 2. çok yıllık. Lepiota procera. 258) şeytankulağı: (< Ar. şerbet + T. elması) Tatula (TS. 32”). 257) şemsiye otu: (< Ar. manitari + T. şemsiyye + Yun. Humulus lupulus. bir yıllık. otu) bk. kālak + T. (TBAS. kulağı) Kuzukulağı da denilen yabanıl ot (DS. Cnicus benedictus. eşek hıyarı (TBAS. TBAS. şems + Far. şevket + T. şemşamel. X. 3760) şerbet boyası: (< Ar. X. 2090) şeytan keleği: (< Ar. Ağz. şerbet + T. Nişanyan. XII. şevket-i būstān) 35 cm kadar yükselebilen.561 şemsiye mantarı: (< Ar. sapı sarılgan olan. 3760. Yer elması (DS. tırmanıcı ve otsu bir bitki. şeyŧān + T. (TBAS. 258) şeytan elması: (< Ar. 2. şeyŧān + T. (TS. boyası) bk. 3765) . 4722) şenger: (< ? ). DS. -āver ‘getiren. 258) şevket otu: (< Ar. şekerci boyası (TBAS.: şengar) Acur (DS. otu) bk.: şemsamer. X. sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 257) şemsaver: (< Ar. (And. şeyŧān + Far. Ayçiçeği . 257) şevketibostan: (< Far. Bolu ve stanbul civarı ormanlarında yetişen ve yenen bir mantardır. tüylü.

-ı) Kabakgillerden. 3765) şeytansaçı: (< Ar. mavi çiçekli çok yıllık bir bitki. (Duran. otsu. Phyteuma. otu) Maydanozgiller familyasından. şeyŧān + Ar. Eren. 2091) şeytan yağı: (< Ar. kök sapından müshil olarak yararlanılan. X. tırmanıcı. Orta Asya’da ve Akdeniz ülkelerinde yetişen. şeyŧān + T. X. bādincān < Far. saçı) bk. 223-229) şeytan zeytini: (< Ar. (TS. Hayalet şeklindeki çok zor görünen bu bitkiye “şeytan yağı” denilmiştir. iri ve etli. 2. şıko veya şıka. şeyŧān + Far. nişastadan oluşan. 385) ncir (DS. tere + T. görülmesi oldukça zordur. Bryonia diocia. -i) bk. 2091) şeytan şalgamı: (< Ar. çok yıllık. 2091) şeytantırnağı: (< Ar. yeşilimsi sarı çiçekli ve meyveleri olgunlukta siyah renkli olan bir süs bitkisi. X. sarı çiçekli. yağı) Bitkinin gövde ve dallarının çok ince ve dağınık olmasından. 258) şeytanteresi: (< Ar. şeyŧān + Ar. Seabiosa ukranica. X. Ferula assafoetida. TBAS. yalancı tespih ağacı (TBAS. şeyŧān + Far. 2091.562 şeytan otu: (< Ar. küsküt (TS. -si) Maydanozgillerden. 3767) şırlop: (< şır + lop “ses taklidi”) ncir (DS. birçoğu dağlarda yetişen bir çeşit bitki. şal am + T. 2. nemli yerlerde yetişen. pis kokulu bitki. X. 258) şıka: (< Yun. şı ) Gelincik (DS. kalın köklü. zeytūn + T. bādingān + T. (TS. 3766) şıkık: (< Ar. şeyŧān + T. 2090) şeytanpatlıcanı: (< Ar. şeyŧān + T. 2. (TS. tırnağı) Çan çiçeğigillerden. 3773) . şeyŧān + T. 3766) şılar: (< ? ) Ham erik (DS. (TS. 2. -ı) Hatmi çiçeği (DS. Bupleurum subuliflorum.

258. şemşīr). lokukusit kapsül tipi meyveleri olan. II. çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen. taç yaprakları olmayan. (TS. -giller) ki çeneklilerden. ülkemizde 1 cins ve 2 türle temsil edilen. 921) şimşir ağacıgiller: (< Far. (And.: şibzi) Kırmızıbiber (DS. XII. 632) şimşirgiller: (< Far. 2. DS. MBTS. TBAS. 4724) şifa otu: (< Ar. şikār. (And. Ağz. 3776. X. 3778) şimşir: (< Far. (And. çanak yaprakları dörtlü ve tabanda birleşik. (TS. TaS. X. nadiren de otsu bitkiler (BTS. 3776. DS. 3775) şifan: (< ? ). 1-5 m yükseklikte bir ağaççık. 2097) . 2. örnek bitkisi şimşir olan ve şimşir türlerini içine alan bir bitki familyası (TS. taşlık. X. Ağz. şemşīr + T.: şıfan) Yulaf (DS. otu) Demet hâlinde çiçek açan ve küçük bir saraypatına benzeyen otsu bir bitki. 2096.563 şibiji: (< ? ). şemşīr + T. 3776) şikirdaklı: (< T. Buxus sempervirens. yaprakları her mevsim yeşil kalan.: çimşir) Şimşirgillerden. ağaç. 2953) Yaban gülü (DS. Erigeron. 2. yaprakları almaşlı ya da karşılıklı. 3. ovaryum üst durumlu. çalı. 3777) şilfuni: (< ? ) Kırmızıya bakan bir çeşit üzüm (DS. çekirdekli) çindeki çekirdekleri oynayan uzun bir çeşit elma (DS. X. Ağz. şifā’ + T. her dem yeşil. X. XII. 3777) şilop: (< ? ) Yulaf (DS. odunu sarımsı renkli ve çok sert olan. 2094) şifi: (< ? ) Fidan (DS. X. 4726) şikar: (< Far. X. ağacı + -giller) Bir ya da iki evcikli.

taĥdį + T. 3788) şomalop armudu: (< ? şomalop + Far. MBTS. 3800.564 şir: (< Far. 3801. kışın yapraklarını dökmeyen. DS. küçük çekirdekli. EYAD. Ağz. 3860. (TS. 238. -u) Güz mevsiminde yetişen. 259) . X. 4728) şireder: (< Far. 3. X. (And. Ağz. III. 2. X. 3784) şişarka: (< ? ). 2111) taflan: (< Ar.. X. 649) tahdik otu: (< Ar. daphne “defne”. (And. DS. 2958) Sarımsak (DS.: şileder) Bir çeşit üzüm (DS. tatlı bir çeşit üzüm (DS. tazeyken yeşil. 3800) tahannebi: (< ? tahan + öz. X. diflā ~ ? EYun. emrūd + T./Far. Ağz. X. Gaz. X. 2-6 m yükseklikte. süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç. 2111. DS. MBTS. 3. (And. ternebi) Uzun.A. çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan. Prunus laurocerasus. sarı. IX. küçük çiçekli bir bitki (DS.: nahtik. şį r. kırmızı renkli bir çeşit ot. X. tāc + T. Ağz. olgunlaşınca kararan bir çeşit armut (DS. 3790) -Ttaç yaprağı: (< Ar. şireder < şį re ‘şıra’. 3787) şişti: (< T. yaprağı) Tacı oluşturan yaprakçıklardan her biri (TS. TBAS. X. (And. 2958). şişti) Mürver çiçeği (DS. 2. 3784) şirite: (< ? ) lkbaharda açan ak. is. DS. 3234. namtik) Yemeği yapılan. X. Nişanyan.: t‘ah‘annebi. 436) Gülgillerden. 3786. 3798. sabun otu (DS. 3943) tağun: (< ? ) Çitlembik (DS. otu). XII.: şişirka) Biber (DS. X. 3238. Nebi). tehennavı.

X. 259) takalak: (< T. 3808) takulen: (< ? ) Güzel. 2126) tamas: (< ? ).: takıl) Buğday. 2124”) Kök. takımcık) Çardak genişliğinde yayılabilen. pirinç gibi ürünlerin genel adı. (And. X. tāħte + T. (And. 2. hafif kokulu bir çiçek (DS. ŧa’m “tat. X. yemişi) bk. 3812) talaşmalaş: (< ? talaş + malaş) Küçük. tomas) 1. 2. 259) tarakdikeni: (< T. Ağz. dereotu (TBAS. yabanıl elma (DS. çavdar.565 tahıl: (< Ar. -li ?. Frenk inciri (TBAS. 3831) . 3814) tallı bitkiler: (< Fr. tarak + dikeni) Ağrı ve sızıları gidermeye yarayan bir çeşit dikenli bitki (DS. X. thalle. ŧa’m + T. mısır. X. daħl. 391). DS. tanışman < danışman) Salatası yapılan bir çeşit ot (DS. 3818) tanışman: (< T. arpa. “< ET. 562”) bk. 3817) tamli: (< Ar. 3807) tahta yemişi: (< Far.: tamaz. ak çiçek açan bir çeşit bitki (DS. TS. tarak + dalı. Bardak eriği (DS. tamuş. 3821) tarakdalı: (< T. tar ak < tara-. -lı + bitkiler. lezzet”. Ağz. 3806) takımcık: (< T. takalak) Domates (DS. X. X. 3. Nişanyan. X. Erik. hububat (TS. “< Fr. 2. 2. thalle + T. Tietze. Eren. 3. gövde. yaprak gibi ana organlardan yoksun bulunan ve çoğu asalak veya çürükçül yaşayan ilkel bitkiler topluluğu (TS. 3018”) Fındık ağacı (DS. X. yulaf. Kara erik. “< Ar. 2113. MBTS. 442.

2. evlek mantarı (TBAS. tarla + Yun. gul + T. -i. Eren. . 259) tarhun: (< Ar. tarla + ? çöven + T. 209. 234) tarla mantarı: (< T. çöven (TBAS. XII. taraklık).A.A. tarħāna + T. tarħūn. AVA. hekimlikte kullanılan. -ı) bk. kuvvetli kokulu. (TS. 395”) bk. mahmude otu (TBAS. Gaz. < Far. dār-ı çīn “Çin ağacı”. 260) tarla gülü: (< T. Dipsacus. (TBAS. Cinnamomum. TBAS. 1367. -ü) bk. 2138. tarak + otu + -giller) Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden bir familya (TS.. 442. zmir pazarlarında satılır. 260.. 395) Birleşikgillerden. çok yıllık ve sarımtırak çiçekli bir bitki. 2. (TS. 395) Defnegillerden bir ağaç. yenilebilir bir çeşit mantar (DS.566 taraklık: (< T. 3832) tarak otu: (< T. II. tarma) Asma üzümü (DS. tarla + Far. bitki’. 4740) . Nişanyan. 2139. (And. 638. dārçīn. alvala (DS. 191) tarhana otu: (< Far. BTS. parçalı yapraklı. X. 79. otu) 60-100 cm yükseklikte. 373. Çorba ve yemeklere koku vermek için kullanılır. manitari + T. ETA. 260) tarma: (< T. DS. I. Ağz. Artemisia dracunculus. sarı çiçekli ve çok yıllık bir bitkidir. tarı +-la < tarı ‘ekin. III. (TS. III. Erz. 2. “< ET. 2. tarak + otu) Tarak otugillerden otsu bir bitki. Eren. Eren. IV. X. ıtırlı. 60-120 cm yükseklikte. 300) tarla çöveni: (< T. 2137) tarak otugiller: (< T. tarla + sarmaşığı) bk.: daraklık) Acımsı. Hippomarathrum cristatum. 2137) tarbaz: (< ? ) Uzun. 3833) tarçın: (< Far. kokulu bir çeşit elma (DS. 260) tarla sarmaşığı: (< T.

TBAS. 2. taş + Far. 4741) taş bademi: (< T. taş + Far. Eren. bādām + T. taş + Yun. örnek bitkisi taşkıran otu olan. bir ya da çok yıllık. X. beyaz çiçekli bir bitki. saplarının parçalanmasıyla üreyen bir bitki. Clauson. Leontopodium alpinum. 2147) taş kekiği: (< T. (TS. -ı) Bir tür mantar (TS. taş + Far. 556”) Kırlarda yetişen bir çeşit armut (DS. 260) taşkıran çiçeği: (< T. 260) taş piyamı: (< T. 3841) taş mantarı: (< T. Allium scorodoprasum. 2. taş + Ar. taş + kıran + -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden. taş + kıran + otu) Taşkırangillerden. otsu bitkiler familyası (TS. 2149) taş nanesi: (< T. -i) bk. 2. Saxifraga. 2149. Yetişme ortamının özelliğine göre bu bitki taş piyamı (taş bademi) şeklinde isimlendirilmiştir. emrūd + T. 2500 m den yukarı yerlerde sert kayaları yarıp yetişen bir çiçek. tüylü ve çok yıllık. 2150) . (Duran. bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen. manitari + T. -ı) Bu bitki taşlık alanlar ile kaya çatlaklarında yetişmektedir. 641) taşkıran otu: (< T. taş + sarımsağı) Genç yaprakları soğan yerine kullanılan bir soğan türü. nane kokulu. 396. 223-229) taş sarımsağı: (< T. -u. (TS. -si) 10-50 cm yüksekliğinde. 2. taşlı + oğ(u)lu + buğdayı) Ak ve büyük taneli bir çeşit buğday (DS. bādām + T. Amygdalus graeca. BTS. 2149) taşlıoğlu buğdayı: (< T. taş + ? kekik + T.567 taşarmudu: (< T. “< ET. na’nā’ + T. (TS. tāş. 2. XII. kaya kekiği (TBAS. 2. 2149) taşkırangiller: (< T. 2150. (TS. 2. Micromeria fruticosa. ülkemizde 3 cins ve 22 türle temsil edilen. taş + kıran + çiçeği) Taşkırangillerden. -i) Kabuğu çok sert bir tür badem (TS.

meyan kökü (TBAS. -cık) Amaryllidaceae familyasından. tatlı + göbek) bk. X. 3844) tatlı kenger: (< T. kenger (TBAS. is. (And. meyan kökü (TBAS. tatlı) ncir (DS. (TBAS. tatlı + Far. 1320. tatlı elması (DS. küçük ve ak çiçekli. is. başı) çi yenilebilen bir diken (DS. 3844) tatlı bayram: (< T. 3844) tatlıgöbek: (< T. X. 261) tatlı kök: (< T. 3844) tatlı: (< T. DS. 15-40 cm yükseklikte. tatlı + elması) Yeşil renkli. IV. (And.: tatlı biyan) bk. tatlı + Far. 261) tatlı su gelinciği: (< T. Lxiolirion tataricum.: dadiranba) Isırgan otuna benzer yaprakları olan. leymūn) Suyu tatlı olan bir tür limon (TS. 2. X. Ağz. kenger) bk. 261. Tatar + T. tatlı + kök) bk. yazın yetişen bir çeşit elma (tatlıgöbek). 260) tatlı elması: (< T. ışgın (TBAS. Tatar + T. BTS. tatlı + su + gelinciği) Tatlı sularda biten bir tür gelincik (TS. 641) tatıramba: (< ? ).568 tatarbaşı: (< öz. līmūn / Ar. X. kokulu bir bitki (DS. kaynatılarak içilen. rāvend) bk. otsu. X. 3842) tatarcık: (< öz. Ağz. mavi veya morumsu mavi çiçekli bir bitkidir. tatlı + ? meyan). çok yıllık. tatlı + Far. 2. 261) tatlı limon: (< T. yumrulu. (DS. 2153) . 2153) tatlı ravent: (< T.

tavşancıl + otu) Maydanozgillerden. IV. Bir çeşit elma. tavşan + elması). 3848) tavşan elması: (< T. 397”) Pembe renkli bir tür çiçek (TS. “< ET. Ağz. beyaz çiçekli ve kuvvetli kokulu bir bitki. (And. 2. 262. (TS. 3 m kadar yükselebilen. 3842. 262) tavşançakıldağı: (< T. 3. 2.: tatala. tavşan + ağ(ı)zı. Bir çeşit büyük armut. X. 3848) . -si) Taneleri kurutularak yenen ve ağaca sarılmadan yetişen bir çeşit fasulye (DS. Ağz. 2154. 261) tavşan: (< ? ) bk. canavar otu (TBAS. (TBAS. çok yıllık.an. 2156) tavşancıl otu: (< T. otu) bk. 1-2 m yükseklikte. 3845) taun otu: (< Ar. 3848) tavşanfasulyesi: (< T. tavşan + bıyığı) Bir yonca türü (TS. 2. 3848) tavşanbıyığı: (< T. Eren. ŧ ā‘ūn + T. 2. Bir çeşit ayva (DS. atlamak. DS. (And. 282) tavşanağzı: (< T. tavşan + başı) 1.: davşan elması) Meyveleri 5-7 mm çapında. 2. tavşan + çakıldağı) Sarı çiçekleri olan küçük bir ağaç (DS. körpesi bazı yerlerde hayvan yemi olarak kullanılan. 2156. Pyracantha coccinea. X. DS. TBAS. çiçekleri beyaz veya mor renkte. tavşanların yediği dikenli ve beyaz çiçekli bir bitki. tavşan + Yun. tatüle) Patlıcangillerden. fasulia + T. bir yıllık ve otsu bir bitki. otsu.569 tatula: (< Fr. DS. datura). Heracleum. nemli yerlerde yetişen. 2156) tavşanbaşı: (< T. X. (TS. sıçramak’ + . X. tavışgan < tavış-/tabış. Datura stramonium. küremsi şekilli. X. meyveleri dikenli. yavşan otu (TBAS. 1382.‘koşmak.

(TBAS. pā-çe + T. mīva + T. (TS. pāçak + T. -sı) bk. 3849) tavukbacağı mantarı: (< ? T. çok yıllık bir bitki. beyaz. 2156) tavşan meyvesi: (< T. 2156) tavşanmemesi: (< T. 263) tavuk otu: (< ? T. tavuk + Yun. 2. takığu ~ OT. 398. Cantharellus cibarius. tavşan + Yun. 2. manitari + T. tavşan + kulağı) Çuha çiçeğigillerden. tavukbacağı mantarı (TBAS. sarı kır çiçeği. X. tavuk + T. kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaççık. tavşan + memesi) 30-100 cm yükseklikte. 263) tavuk mantarı: (< ? T. Stellarie media coryophllaceae. -ı. kışın yaprak dökmeyen. (TS. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. güzel kokulu. domuzağırşağı (TBAS. kerasi + T. takağu tavuk “Kökenini bilmiyoruz”. sarı çiçekli. 263) tavşantopuğu: (< T. Ruscus aculeatus. kökü soyularak yenilen bir çeşit yabanıl ot (DS. meyveleri küre biçiminde ve kırmızı renkli. yaban mersini. tavşan + Far. tavşan + Far. Top biçiminde. “~ ET. X. Kırlarda biten. serçedili. buhurumeryem. tavuk + çiçeği) Batı Anadolu bölgesinde yetişen. çalı görünüşünde. 2. 3. manitari + T. -ı + Yun. Sternbergia sicula. şarap rengi çiçekli bir bitki. 40 cm boyunda. (TBAS. 3849) tavşanpaçası: (< T. 3057”) Karadeniz bölgesi. -ı) 20-50 cm yükseklikte. pembe. otu) 1. 3850) . pazarlarda satılır ve halk tarafından yenir. 2. tavuk + OFar. kalp biçiminde geniş yapraklı. Cyclamen. MBTS. siklamen. Ruscus aculeatus. Böreğe konulan bir çeşit ot (DS. -ı) bk. 263) tavuk çiçeği: (< ? T. Bolu ve stanbul bölgelerinde yetişir. 262) tavşankulağı: (< T. yaprak biçimindeki dalları sert ve batıcı olan. tavşan + topuğu) 1.570 tavşan kirazı: (< T. (TBAS. yumrulu. -si) bk. Camotu. tavşan elması (DS. Eren. X.

2. tek + çekirdek) Az çekirdekli. 3801. MBTS. 2. XII. teber. MBTS. tahnal. fasulia) Fasulye bitkisinin taze ve turfanda olanı (TS. 2. tefrün. 2166) tefek: (< teğek < teğ ‘asma’ ve +ek ‘küçültme eki’.571 tavukpençesi: (< ? T. 4745) tebik: (< ? ). yastığı) bk. tefārī ) 60-100 cm yüksekliğinde. 3856. 1.Asma. Yaprak (DS. (TS. büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki. (And. salepgiller. tavuk + T. 4745) tefarik: (< Ar. tenhel. 3066) Kurutmaya elverişli. Ebegümeci (DS. 2170. 263) tee: (< ? ) Dağlarda yetişen bir çeşit yabanıl ağaç (DS. ncir. muzgiller gibi bitkilerin önemli bir sınıfı. Ağz. (TS. 3. palmiyeler. 2.: tebük) 1. tāze + Yun. 263) taze fasulye: (< Far. X. zambakgiller. X. ananasgiller. tavuk + Far. 2157) tavukyastığı: (< ? T. teynel) Defne (DS. 214) tekçekirdek: (< T. X. 2. MBTS. 3. IX. 3858) tehnel: (< ? ). 2159) teberze: (< teberze < Far. (And. Pogostemon patchouly. 3855. 3862) tek çenekliler: (< T. -liler. pençe + T. TBAS. gıvışgan otu (TBAS. tek + ? çenek + T. BTS. Ağz. -si) Tropikal bölgelerin karakteristik çim bitkisi (TS. “< ? çenek. 3244. 555”) Buğdaygiller. 3861. çok tatlı kayısı (DS. 643) . TBAS. iri taneli bir çeşit ak üzüm (DS. XII. X. 3150) 1. 2. DS.: nehtel.

264) teknegöt: (< ? tekne + T. 1407. tel + T. 3092”) Bir yıllık. yassı bir çeşit elma (DS. tekesakallı. Tragopogon porrifolius. 264. DS. otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir. (And. 4747) teke dikeni: (< ? teke + T. yüksek çalı biçiminde. 3867) telçe: (< Erm. Ağz. banjar + T. X. tekersakalı. TBAS. (TS.: tekercen. “< teke ‘kökü belli değildir’. 3866) tel: (< Erm. 3865) teknecik: (< ? tekne + T. dikenli. otsu bir bitki. 3863. X. MBTS. kökleri sebze olarak kullanılan. tekilcan) Tarlalarda biten ve yenilebilen bir çeşit ot (DS. tel. göt) Yassı. 2172. dikeni) Patlıcangiller familyasından. -cen. XII. “< ET. 3864) tekkeş: (< ? ) Sulak yerlerde yetişen. X. yumuşak ve geniş yapraklı bir bitki (DS. tegre ‘teker’. (TS.: dekesakalı. X. 3094) Kavurması ya da bulgurla karışık çorbası yapılan. Medicago orbicularis. cik. çok sulu bir çeşit armut (DS. “< tekne ‘kökü belli değildir’. sulu. 2. TBAS. 3088”). X. 264) tekel: (< T. (TBAS. 4747) tekerelması: (< T. 2170. X. 3. -ı) Yaban pancarı (DS. tekkesakalı. 3863) tekesakalı: (< ? teke + T. 3. X. X. Ağz. MBTS. 3. küçük bir çeşit armut (DS. Türkiye’de 20 kadar türü bulunan. 3863.572 tekecen: (< ? teke + T. MBTS. DS. tek + el) Kırlarda biten. XII. (And. mor veya sarı çiçekli. teksakal) Birleşikgillerden. DS. 3868) . 3863) tekelpancarı: (< T. büyük. teker + elması. DS. 3088”) Yeşil renkli. MBTS. tırmanıcı ve mor çiçekli bir bitki. bir veya çok yıllık. 2. al saplı ince ve küçük yapraklı bir çeşit ot (DS. DS. 3865. 3. X. sakalı). ce) Bir çeşit ot (DS. tek + el + Erm. IV. X.

“< ET. mavi veya pembe çiçekli bir süs bitkisi. X. 3883) . tel + T. 264. MBTS. III. beyaz. 3. 3109) Mercimek (DS. otu. 3097”) bk. X. gömlek) Büyük bir çeşit armut (DS. tüylü ve yabanıl bir çeşit ot. XII. . 305) temre otu: (< T. Erz. -ı) 20-150 cm yükseklikte. temre otu (DS. MBTS. (TS.A. –lice) Küçük taneli mantar (DS. yapraksız. yaprakları etli. XII. 2180) teli: (< ? ) Diken (DS. (TBAS. pembe çiçekli bir bitki (DS. 2. 3872) tel pancarı: (< Erm. temregü < *temre-gü < temür. 3876) temrekil otu: (< T. tepelik “?”) Yumuşak toprakta yetişen. ot) Tel gibi ince dallı. DS. 3. güveyfeneri (TBAS. tel + T. 3872) telot: (< Erm. otsu. boğumlu sarkık dallı. X. X. bir çeşit yabanıl bitki (DS. X. küçük yapraklı.573 teleme otu: (< ? teleme + T. X. yemeği yapılan. küçük ve çok yapraklı. X. 3. 4749) tellice: (< Erm. 4750) tenbilik: (< ? ) Patates (DS. temriye + otu. 3870) telgraf çiçeği: (< Fr.. Tradescantia. temśį l. “< teleme < deleme ‘kökü belli değildir’. bazı türlerinde yaprakların alt ve üst yüzü mor ve gümüşî yollu. 264) telgömlek: (< Erm. bir yıllık. tel + T. 3109”) Temriye hastalığını iyileştirmek için kullanılan. temriye < temregü + otu) bk. 3877) tepenik: (< T. 4749. XII. MBTS. Chenopodium album. sulu bir çeşit ot (DS. 3876) temsil: (< Ar. tel + banjar + T. çiçeği) Bir çeneklilerden. uçları sivri. télégraphe + T.

ETA. Ağz. 3120) Dağlarda yetişen. 404) Turpgillerden. “< ET. 3. XII. tepelotu) Havuç (DS.: tespi) Yaylalarda yetişen. XII. DS. tesbīĥ + T. (TBAS. nce kabuklu kabak (DS. 3. ters. 3895) tesçe: (< ? ) Bir çeşit kara üzüm (DS. BTS. nce kabuklu. X. meyvesi zehirli. DS. V. Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen.: teberotu. 3. (And. ters + kulak. IV. tüylü. 3. X. 3887) tercan: (< ? ) Kırmızı buğday (DS. bir ya da iki metre boyunda.574 teperotu: (< T. tergöynek) 1. al ya da sarı renkli bir çeşit elma. tevsi < Çin. pembe bir çeşit üzüm. TaS. 2. MBTS. Ağz. (TS. temriye < temregü). X. MBTS. DS. tek yıllık. DS. MBTS. DS. 2205) . beyaz çiçekli. baharlı bir bitki. kabukları ateş düşürücü bir ağaç. 3135). 4754) tesbi: (< Ar. X. 3896) tespih ağacı: (< Ar. (And. 3129) Yabanıl turp (DS. XII. X. XII. 2. teper + otu). 3. bir yıllık ve otsu bir bitkidir. 309.: tirmis) 100 cm kadar yükselebilen. yaprakları salata olarak yenen. (And. tesbį ’.. ağacı) Tespih ağacıgillerden. 3883) tepsi: (< ET. X. 265. 3792) tergömlek: (< T. GD AT. MBTS. fındık biçimindeki meyvesi su ile köpüren bir çeşit ağaç (DS. 267. 4753.: tergömek. (TS. 649. 3891. nce kabuklu. 3888) tere: (< Far. 3891. X. tergönek. Ağz. tere. Lupinus albus. 4753) terme: (< kökenini bilmiyoruz. Ağz. 2. 386. Çin leylâğı. X. Eren. 1432. fındıktan büyük meyvesi olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun gibi kullanılabilen bir çeşit çalı (DS. boz yapraklı. 3130”) Bir çeşit mantar (DS. II. Eren. 2197. ter + gömlek). (And. Lepidium. 404. 4754) terskulak: (< T. 3893) termiye: (< T.

X. 3147”) Kayalık yerlerde yetişen ve boyasından yararlanılan bir çeşit bitki (DS. Coix lacrima-jobi. MBTS. papadia) bk.: tıhı. Ağz. 265) tespih otu: (< Ar. tıhıl)Domates (DS. 3909) tıkıç: (< T. tespih ağacı ve maun ağacı ile benzer cinsleri içine alan bir bitki familyası (TS. X. tarmak. “< tetir ‘kökü belli değildir’. 265) tetirli: (< ? tetir + T. 3896. otu) Meyvelerinden tespih yapmak için yararlanılan. MBTS. ağacı + -giller) ki çeneklilerden. 3153) Domates (DS. bir yıllık. papatya (TBAS. tesbīĥ + T. (TBAS. (DS. yuvarlak fasulye (DS. 2. MBTS. 3.575 tespih ağacıgiller: (< Ar. tevrįś. tırmık < ET. 3903) tıbbî papatya: (< Ar. 3. X. tesbīĥ + T. -li. X. 165) tevris: (< Ar. 3. 4761) tırmut: (< ? ) Yenilen mantar (DS. 3912) tırmık: (< T. (And. 222) tıkan: (< T. -lı + ekşi) Bir çeşit limon (DS. MBTS. 3. otsu bir bitki. 3923) tırtlıeşki: (< ? tırt + T. 2205) tespihlik: (< Ar. X. X. tesbīĥ + T. Styrax officinalis. tıkan). -lik) Ayı fındığı ağacı. X. 3925) . 3167) Bir çeşit dikenli bitki (DS. 3150) Bir çeşit üzüm (EYAD. 3900) tevenk: (< teğek < teğ ‘asma’ ve +ek ‘küçültme eki’. TBAS. XII. tıkıç) Dolgun. tıbbî + Yun. X. 3910) tıktıkı: (< tık + tıkı “ses taklidi”) Ham incir (DS.

2223) tilki: (< ET. top ?) 1. is. (And. tilkü. Tietze. 3932) timun: (< ? ). 267) tilki üzümü: (< T. gişnīz + T. korunga. 3933. 2. triphyllon) Yabanî yonca. 2. çok yıllık. Birleşikgillerden. doğal rengi sarı. Paris incompleta. 2224. (TS. 459) Oval taneli bir çeşit üzüm.: dilkü üzümü) Meyveleri olgunlukta siyah renkli. Asparagus acutifolius. 3936) tirfil: (< Yun. 266) tilkikuyruğu: (< T. Turp (DS. hekimlikte kullanılan bir bitki. tilki + Far. tiryākī. 619) Yosun (DS. 267) tinton: (< tin + ton) Ahlata benzer. X. Maranthus. zamanla havada kendiliğinden koyulaşan bir sıcak iklim ağacı. 2224) tilkişen: (< ? ) Meyveleri küre biçiminde ve olgunlukta siyah renkli olan. tek < Port. 3958) Timur dikeni: (< öz. X. ekşi. üçgül (TS. X. Clauson. Tectona grandis. teca + T. 1156) tilye: (< ? ) Ihlamur (DS. X. X. 2226) tiryaki: (< Far. Nişanyan. 2. 267. II. Uzun salkımlı bir çeşit üzüm (TS. TBAS. -i) bk. 2. XII. DS. kaplamada kerestesinden yararlanılan. Ağz. X. çok yıllık. razakı üzümü (DS. yabanıl bir çeşit meyve (DS. otsu bir bitki. 3940) . (And. (TS. 3936) tip: (< T. TaS. Ağz. Pancar. çobankaldıran (TBAS. 2. teck. şahtere (TBAS. hoşkuran. (TBAS.: tomun) Kara erik (DS. tilki + üzümü). ağacı) Çift çeneklilerden. dalları yeşil renkli ve dikenli bir bitkidir. dikeni) bk.576 tik ağacı: (< Fr. yuvarlak. 498. Timur + T. 2. tilki + kuyruğu) 1. 4762) tilki kişnişi: (< T.

Japonya ve Türkiye’nin bütün orman bölgelerinde yetişen. X. tokmak + üzüm. tokımak. Trifolium cherleri. iri buğday (DS. 410) Üç yapraklı. ebegümeci (TBAS. Kuzey Afrika. Kafkasya. 3948) toklu: (< OT. titre + kızım) Gelincik (DS. ıspanağa benzer bir çeşit ot (DS. 4766) tok buğday: (< T. Nişanyan. 2. sert. (Duran. toklı. 268) .577 tita: (< ? ) Ormanda yetişen yenilir bir çeşit mantar (DS. 3940) titregızım: (< T. X. titrek + otu) Kurusu süs olarak kullanılan bir çeşit kır çiçeği (DS. 3948) tokmaküzüm: (< T. -lu + bitkiler) Bitkiler dünyasının büyük bir şûbesi. 410) Bir çeşit uzun. iri. 3949) tolik: (< ? ) bk. X. 3941) tohumlu bitkiler: (< Far. X. “< ET. Sibirya. 267) titrek kavak: (< T. 2227) titrekotu: (< T. TBAS. X. Nişanyan. X. Aradaki bu benzerlik bitkinin adını “tokalı dücük” olarak yaygınlaştırmıştır. tuħm + T. Ön Asya. tokalı + oğ(u)lu. 2. iri taneli üzüm (DS. 460”) Bir çeşit kayısı (DS. “< ET. titrek + kavak) Bütün Avrupa. tok + buğday) Tam olgunlaşmamış. 4765) tokalı dücük: (< T. Eren. çiçekli bitkiler (TS. Eren. 460”) Kara. XII. eylülde yetişen bir çeşit üzüm (DS. tokalı + ? dücük) Bitkinin çiçek durumu yuvarlak tokalara benzemektedir. çalı veya ağaççık hâlinde bir kavak türü (TS. 223-229) tokat: (< tokat “kökenini bilmiyoruz”. toku < ? tokımak. 3941. XII. 2228) tokaloğlu: (< T.

Yer elması (DS. 3956) tomdurcuk: (< T. tonbatın. tonbayan. 3957) tongarelması: (< ? tongar + T. tomurcuk) Gelincik çiçeği (DS. sapları pişirilerek yenen. 3959) topaçça: (< T. (And. Rhamnus clorophorus globosus. X. X. (And. XII. 3. tombalak < top+alak. elması) Bir tanesi yarım kilo gelecek kadar büyük. 3954) tomara: (< tomara < Yun. topaçça). 3200). X. X. MBTS. tombuş < tonbuş) Koyu pembe renkli. ucu dikenli ve buğday sapına benzer yaprakları olan bir bitki (DS. 2233. yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki. 3178) Pazıya benzer. X. 3. 2. 3955) tombatın: (< tumbadız “kökü bulunamamıştır”. tomari. Ağz. Ağz. (TS.: toplalak) Hünnapgillerden. DS. 3. X. Pancar. 3961. MBTS. büyük çekirdekli bir çeşit kiraz (DS. 3954) tombak: (< T. MBTS.: lobatça. 3958) tombuş: (< T. kendi kendine yetişen bir çeşit bitki (DS. Ağz. 3. X.: tomşak) Gonca (DS. 3956) tomsuk: (< ? ) Bataklıklarda yetişen. 3964) topalan: (< T. X. X. Ağz. (And. MBTS. 3956) tomçak: (< T. tomçak < top+çak). X. tomatça) Papatya (DS. topalak). X. DS. 3954. 3178) Uzun biber (DS.578 tomak: (< kökü bulunamamıştır. X. 4580) topalak: (< T. 2. bir yanı kırmızı olan bir çeşit elma (DS. tumbatun) 1. (And. DS. 3179) Kayısı (DS. 3817. X. topalan) Uzun yapraklı bir çayır otu (DS. 3962) .: tambatın. tombatum. 3955.

X. iyi cins buğday. (TBAS. tatlı bir incir (DS. 3965) topul: (< T. Tietze. 3965) topuk çayı: (< T. dabūs. -i) bk. 268. 571) Köke yakın yerinde birkaç yaprağı olan. Eren. 3965. banjar) Lahana (DS. dabūs + T. 4769) torasaninciri: (< torasan < öz. DS. 50-100 cm yükseklikte. sedīr + T. dikeni) bk. K AT. X. 3964) topoç: (< T. şıra yapılan ak üzüm (DS. encīr + T. 3964) toppancar: (< T. -ı) bk. sedir (TBAS. topuklu + diken) Sapı sert tüylerle kaplı. 3964. X. top + -(u)k. DS. yumuşak. 268) topuz: (< Ar. 3968) Toros sediri: (< öz. 2. 269) . Ak. dabbūs < Far. topuk + Çin. dikenli. morumsu renkte. X. Akasya fidanı (DS. 349) topuk: (< T. dabbūs < Far. X. top + Erm. X. Toros + Far. çay + T. -i) Patlıcan incirinden küçük. top + baş + üzümü) ri taneli. XII. topul) Ham domates (DS. Toros + Far. X. sapının tepesindeki kurşuni renkli dikenleri soyularak yenilebilen. is. meyvesi koza biçiminde olan bir çeşit diken (DS. 412) Badem ve ceviz büyüklüğünde yumru kökleri olan bir çeşit ot (DS. is. 3963) topluca: (< T. 3963) topbaş üzümü: (< T. topluca) Yemeği yapılan bir çeşit ot (DS.579 topbaş: (< T. 268) topuklutiken: (< T. X. topuz (TBAS. X. yumru köklü. 3965) topus dikeni: (< Ar. topaç) Karpuz (DS. taş nanesi (TBAS. top + baş) 1. iki yıllık ve otsu bitkiler. X.

(TBAS.: toççu) ri ve sert taneli. töhmeken. “ET. tōz. 269) töhmekan (< Far.: doruk. X. 269) tosunburnu: (< ? tosun + T. X. Nicotiana persica. 3189”) Kavak ağacı (DS. adamotu (TBAS. 417). 3972. (And. 3. X. X. baka ‘kurbağa. DS. un mantarı (TBAS. nargile tütünü. 3943. 3188”) Bir çeşit elma (DS. Nişanyan. 30-50 cm yükseklikte. toruk < tor. tenbākū) Özellikle ran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü. 269. X. BTS. DS. 116. X. 3970. Eren. MBTS. 3976) toz mantarı: (< T. 100). 3972. (TS. DS. -ı) bk. toru) Yeni yetişen çam ağacı. beyaz veya sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. 269) tozağacı: (< T. 269) . 2. manitari + T. afā’ + T. “< tosun ‘kökü belli değildir’. XII. X. Alkanna orientalis. ahududu (TBAS. Orhun Abideleri. 4487) tosbağa otu: (< tos + T. Ergin. baka + otu. 3969) toruk: (< ET. 3. X. “< tos ‘ses taklidi’ + ET. fidan (DS. köklerinden kırmızı boya elde edilen. X. tuħmugān. 3973) totuk: (< ? ) bk. deli tütün (TBAS. Ağz. kavunu) bk. Nişanyan. DS.: töğmeken. toz + Yun. -çu). Ağz. bur(u)nu. 462”) Hodangiller familyasından. kaplumbağa’. 2244) tömbeki tütünü: (< Far. töymekan. 3969) tortçu: (< ? tort + T. tökmekan. dikenli ve süt gibi suyu olan bir ot (DS.580 tort: (< ? tort) Kalın yapraklı. (And. 3978) tömbeki: (< Far. bol ürün veren kırmızı bir çeşit buğday (DS. 3972) toskafa kavunu: (< tos + Ar. toz + ağacı. Ağz. MBTS. tenbākū + T. töymeken): Semiz otu (DS. 660.“zayıflamak”. (And. sık tüylü. tütünü) bk.

nce uzun yapraklı. 3. is. MBTS.581 tömek: (< T. X. -ı. X. 1606) . is. 2. X. 3987) tuluħ mantarı: (< tuluk + Yun. 2. ayağı. Erkek incir (DS. Gülensoy. 3989) turkyemez: (< öz. kuşun çıkardığı sesten geldiği anlaşılıyor. kısa”. emrūd + T. 3995) turnaayağı: (< turna + T. Abanozgillerden 15 m kadar yükselebilen büyük bir ağaç. -sı) 1. turuncu renkte. 2254) turnadili: (< turna + T. Trabzon + Far. “< turna adının. 3198”) Bir çeşit mantar (DS. 2. DS. 3995. sarı renkli bir armut (DS. hafif tüylü. Eren. (And. Gelincik çiçeği. ħurmā + T. 3981) Trabzon çayı: (< öz. ham iken kekre olan. turma < tur-ma “tur.toplanmak”. Ağz. 269) Trabzon hurması: (< öz. IV. dili). yemeği yapılan bir çeşit ot (DS. 870) Turp (DS. X. 4774) tulukarmudu: (< tuluk + Far. 418”) bk. II.: durnadili) Uzun taneli bir çeşit buğday (DS. -ı) bk. sarımsı yeşil renkte. 3981) tömtöm: (< töm + töm) Papatya (DS. düğün çiçeği (TS. 2. (Japon hurması). 3988) tum: (< Ar. XII. çay üzümü (TBAS. X. Bu ağacın elma büyüklüğünde. 2. Diospyros kaki. (TS. II. çay + T. Ham incir. olgunlaşınca tatlılaşan meyvesi. -u) Yazın yetişen. 865) Küçük ardıç ağacı (DS. Türk + yemez) Bir armut çeşidi (AA. 155) turma: (< ET. X. tömek “alçak. is. manitari + T. Gülensoy. Trabzon + Çin. tu’m) 1. 2245) tulkuk: (< ? ) 1. X. “< tuluk ‘Eski Türkçeden beri kullanılır’.

ülkemizde 85 cins ve 460 kadar türle temsil edilen. -sı) bk. 419) Turpgillerden. hardal. bir yıllık ve otsu bir bitkidir. turp. çiçekleri er dişi. karnabahar. kışın yaprağını dökmeyen bir ağaç ve bu ağacın portakala benzeyen. 2254. şalgam (BTS. otu) Kokulu bir çeşit ot (DS. turb. turunc + T. -giller) Sedef otugillerin. turunc + T. çiçekleri beyaz. -sı) Sardunyagillerden. turub. (TS. tohumlarının ucunda turna gagasına benzer ince uzun bir uç bulunan. 2. Citrus aurantium amara. çuha çiçeği (TBAS. kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya (TS. 118) turpgiller: (< Far. meyveleri açılan ya da açılmayan kapsül tipinde olan. 43. 670) turp lahanası: (< Far. yaprakları tüylü. sarı ve mor renkli. yaprakları güzel kokulu bir bitki. 2. X. çanak ve taç yaprakları 4 parçalı. portakal. Eren. bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen. DA. suyu acımtırak meyvesi. AAT. 270) turşkiraz: (< Far. otu) 15-50 cm yükseklikte. 2. 670. 2. yaprakları almaşlı dizilişte. etli ve yenilen kökü olan. lahana. BTS. MBTS. 2255) turunçotu: (< Far. narenciye (TS. lahano + T. 670) turunçgiller: (< Far. AVA. kerasi) Vişne (DS. turş “ekşi” + Yun. Raphanus sativus. tūtyā. 2255. 2254. TBAS. 2. turp + T. (And. (TS. limon. turunç. 4775) tutya: (< Ar. (TS. (TS.: tutça) bk. 15-50 cm kadar boylanabilen. ıtır çiçeği. 3. Ağz. BTS.582 turnagagası: (< turna + ? gaga + T. 3995) turunç: (< Far. tek yıllık. 252. pembe veya sarı çiçekli. mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası. turp + T. 3210). Geranium robertianum. 630) turp otu: (< Far. 2254) turp: (< Far. Raphanus raphanistrum. beyaz. otsu bitkiler. 2. 270) . turunc) Turunçgillerden. -giller) ki çeneklilerden. BTS. XII. 2254. turf. turp + Yun.

3211) nce saplarının uçlarında bir yanı açık kozaları bulunan bir çeşit yabanıl ot (DS. turba. küçük çekirdekli. 2. 3199) Pamuk (DS. türeme) Boz renkli bir ot (DS. (And. eriği. 4014. meyveleri iki yılda olgunlaşan. -si) Kayıngiller familyasından.583 tuzak: (< Eski Türkçeden beri kullanılır. -i) Kırmızı biber (TS. X. 4006) tükürük otu: (< T. TBAS. Türk + Yun. 3. küçük. X. 3. X. 20-30 cm yükseklikte. 4011) tüppek: (< ? ). Türk + Far. 2267) Türk meşesi: (< öz. 875) Yosun (DS. turba + T. Quercus cerris. X. 672) . 2266) türeme: (< T. 4009) tülüş: (< ? ) Bir çeşit buğday (DS. otsu ve çok yıllık bir bitki. kırmızı. 4013) Türk biberi: (< öz. MBTS.: türppek) Hardal otu (DS. (TS. (TS. tüylü + Far. 2267. 2. şāħ) Çiçekleri eflatun renkli. X. Gülensoy. 66. ülkemizin her tarafında görülebilen bir tür. Ornithogalum umbellatum. kokulu bir bitki (DS. 4009) tümmüssemek: (< ? ) Aslanağzı da denilen bir çiçek (DS. touloupa. II. 4003) tüçça: (< ? ) Bir ot cinsi (ST AT. BTS. is. 2263) tüllü: (< Fr. 2. X. tüy < tük. 4008) tülüp: (< Yun. 25 m kadar boylanabilen. 4009) tülüşah: (< T. MBTS. “< Ar. kökü belli değildir. Eren. etinden kolay sıyrılabilen bir erik çeşidi (TS. X. beyaz veya sarı çiçekli. 2. tatlı. 420”) Gülgillerden. X. tükürük + otu) Zambakgillerden. X. 265) tük: (< T. pipéri + T. Ağz. bīşa + T. is. tulle + T. yapraklarını döken. 270) türbe eriği: (< Ar. -lü) ncir (DS.

is. -ı) Kahverengiye yakın bir çeşit üzüm (DS. bahçe ve yol kenarlarında süs bitkisi olarak yetiştirilen otsu bir bitki. 211.584 Türk otu: (< öz. 679. tüylü + Ar. Ağz. BTS. 4778) türüz otu: (< ? türüz + T. fakat üzerinde gayet ince tüyler bulunan meyve (Gaz. 73. 280”) bk. ince. ‘acūr) Hıyara benzeyen. barak. (DS. otu) Eğir. 3. 310) tütünbulkarı: (< T. 138. 231. 2. II. AA. GBAA. EYAD. otu. tütun) Patlıcangillerden. E A. 457). 64. X. birleşiminde nikotin bulunan. yumru gövdesi yenilen. X. ST AT. K A. tüylü + Far. 3 m kadar boylanabilen. DA. Clauson. tüylü + barak. 2269. 3875) türtü: (< ? ) Çalı cinsinden. KBAYA. tüylü). GD AT. (TS.: tutun. sarı. 4014. güzel kokulu ve tırmanıcı bir süs bitkisi. III. (DS. DS. yaprakları yenen ve yemişi olan bir bitki. kırmızı çiçekli. 135. 144. K AT. bābā) 1. Leonicera japonica. andız. 271) tütün: (< ET. ETA. 67. 189. 4017) . Tietze. park.A. XII. Türk + T. 2268) tüsü: (< ? ) bk. 470. 4017) tüylübaba: (< T. X. 2. 350. 107. Ağz. 248. (And. X. 4008. Nişanyan. T YA. yeşil yapraklı bir çeşit bitki (DS. Nicotiana tabacum. “< ET. OAAD. 79. 4016) tüvlü ‘acir: (< T. (And. Kır çiçeği.. Kırmızı lâle. (tüylübarak). 1. 87. 3217) Hanımeligillerden. (TS. 689) tüylü: (< T. MBTS. 672. 230. 2. zencefil (TaS.: tülü) Toprak altında yetişen ak. tütün. tüdün. 89. tütün + ? bulkar + T. 4017) tüylübarak: (< T. tüylübaba (DS. boğa dikeni (TBAS. V. MBTS. X. 30.

585

tüylü boya: (< T. tüylü + boya) bk. havacıva (TBAS, 271) tüylüce: (< T. tüylüce) Yaprağı tüylü, kökü çiğdeme benzeyen bir çeşit ot (DS, XII, 4777) tüylüceyumru: (< T. tüylüce + yumru) bk. tüylütombalak (DS, X, 4017) tüylü çay: (< T. tüylü + Çin. çay ) Yörede ada çayı olarak kullanılan bu bitkinin çiçeklenme kısmında uzun ve yumuşak tüyleri vardır. Dikkati çeken uzun tüyleri sebebiyle “tüylü çay” denilmiştir, Stachys lavandulifolia, (Duran, 223-229) tüylü dalak otu: (< T. tüylü + dalak + otu) 10-40 cm yüksekliğinde, yatık veya dik, gri veya beyaz tüylü, çok yıllık bir dalak otu türü, Teucrium polium, (TS, 2, 2270) tüylü kanak: (< T. tüylü + kanak) Genellikle bir yıllık, 10-60 cm yükseklikte, sarı çiçekli, beyaz tüylü ve otsu bir bitki, Crepis foetida, (TBAS, 271) tüylü meşe: (< T. tüylü + Far. bīşa) Kayıngiller familyasından, 4-5 m kadar boylanabilen, yaprak döken ve yapraklarının alt yüzü sık tüylerle örtülü olan, fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizin her tarafında yetişen bir tür, Quercus pubescens, (TS, 2, 2270; BTS, 672) tüylütapan: (< T. tüylü + tapan) bk. tüylütombalak (DS, X, 4017) tüylütombak: (< T. tüylü + tombak) bk. tüylütombalak (DS, X, 4017) tüylütombalak: (< T. tüylü + tombalak) Şeftali (tüylü, tüylüceyumru, tüylütapan, tüylütombak, tüylütoparlak) (DS, X, 4017; DS, X, 4009) tüylütoparlak: (< T. tüylü + toparlak) bk. tüylütombalak (DS, X, 4017)

586

-Uuccam: (< ? ) Çörek otu (DS, XI, 4019) uçkulak: (< T. uç + kulak) Çayır arasında biten bir ot (DS, XI, 4021) uçkurutan: (< T. uç + kurutan) Turunçgillerden, özellikle limonlarda gelişerek, dal uçlarının kurumasına yol açan ve birkaç yıl içinde ağacın ölmesine sebep olan bir tür mantar (TS, 2, 2273) uğur: (< kökü belli değildir; MBTS, 3, 3230) Ceviz ağacı (DS, XI, 4030) ulama: (< T. ulama; MBTS, 3, 3233) Sulak yerlerde yetişen bir çeşit ot (ulamayonca), (DS, XI, 4032) ulamayonca: (< T. ulama + ? yonca) bk. ulama (DS, XI, 4032) uluavrat otu: (< T. ulu + Ar. ‘avret + T. otu) bk. dulavrat otu (TBAS, 272) Uludağ köknarı: (< öz. is. Uludağ + Yun. kukunaria + T. -ı) Çamgiller familyasından, iğne yapraklı, yapraklarını dökmeyen, Marmara, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgesinde yetişen, ülkemize özgü bir orman ağacı, Abies nordmanniana, (BTS, 675) unluca: (< T. unluca; “< ET. ūn; MBTS, 3, 3239”), (And. Ağz.: unnuca) Dal ve yaprakları unlu gibi tüylü olan, 2 m kadar yükselebilen, bir yıllık ve otsu bir bitkidir, Atriplex nitens, (TBAS, 272; DS, XI, 4040) un mantarı: (< T. un + Yun. manitari + T. -ı) Yenen bir mantar türüdür, Clitopilus prunulus, (TBAS, 272) unutmabeni: (< T. unutma + beni) ki çeneklilerden, küçük mavi çiçekler açan bir bitki, Myosotis palustris, (TS, 2, 2283; BTS, 676) urgiye çiçeği: (< ? urgiye + T. çiçeği) Bir çeşit çiçek (DS, XI, 4041)

587

urumtut: (< öz. is. Rum + Far. tūt) Karadut (EYAD, 238) urumu: (< öz. is. Rum + Ar.-î) Ak, yuvarlak üzüm (DS, XI, 4042; Gaz.A., III, 699; GD AT, 311) urunguç: (< T. urunguç), (And. Ağz.: ulunkuş) Bir armut çeşidi (DS, XI, 4035, 4042) uruşman: (< T. uruşman) Ekinler arasında biten bir sarı çiçek (DS, XI, 4042) uşkun: (< kökü bulunamamıştır; MBTS, 3, 3247) Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, kökü dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü, Rheum rhaponticum, (TS, 2, 2288) uşrat: (< Ar. uşrat < ‘uşį r) Salatası yapılabilen, güzel kokulu bir kır bitkisi (DS, XI, 4045) uyuz otu: (< T. uyuz + otu; “< ET. uduz; MBTS, 3, 3255”) Fesçitarağıgiller familyasından, hekimlikte uyuza karşı kullanılan, Türkiye’de 30 kadar türü bulunan, bir veya çok yıllık, beyaz, sarı veya pembe çiçekli bir bitki, Scabiosa rotata, (TS, 2, 2297; TBAS, 272; BTS, 678)

uzunalma: (< T. uzun + elma) Armut (DS, XI, 4053) uzunsap: (< T. uzun + sap) Çok iri, uzun saplı bir armut çeşidi (DS, XI, 4054) -Üüçgül: (< T. üç + Far. gul; Eren, 427) Yaban yoncası, tirfil, Trifolium, (TS, 2, 2304) üğüm: (< ? ) Fındık ağacı (DS, XI, 4061) ülkerçiçeği: (< ? ülker + T. çiçeği; “< ülker ‘kökü belli değildir’; MBTS, 3, 3266”) Yıldız biçiminde küçük parçaları olan iri bir çiçek (DS, XI, 4063)

588

ülker üzümü: (< ? ülker + T. üzümü) Baharda asma dallarının ucu kırılarak ikinci kez alınan üzüm (DS, XII, 4793) ülübe: (< ? ) 1. Patates, 2. Fasulye (DS, XI, 4064; DS, XII, 4793) ülüngür: (< ? ) Kırda yetişen ve yemeği yapılan, pancara benzer bir bitki (DS, XI, 4064) ümbürek: (< ? ) Kara üzüm (DS, XI, 4065) üngülüz: (< ? ) Bir ahlat çeşidi (DS, XI, 4066) ürge: (< ? ) Bir ağaç çeşidi (DS, XI, 4069) ürkeğen otu: (< T. ürkeğen + otu) Mavi çiçekli bir kır bitkisi (DS, XI, 4069) üsgündür: (< ? ), (And. Ağz.: üsküdür) Ufak armut (DS, XI, 4073; DS, XI, 4073) üsküle: (< ? ), (And. Ağz.: üskülen) Büyümemiş, küçük soğan (DS, XII, 4796) üskülü: (< ? ) Kökü fazla büyümeyen, tadı güzel bir çeşit marul (DS, XI, 4074) üşniye: (< Ar. uşniyye) Su yosunları (TS, 2, 2320) üşüş: (< T. üşüş) Papatya (Erz. .A., III, 323) ütküy: (< ? ) Üzüm (DS, XI, 4079) üven: (< ? ) Zeytin tanesi iriliğinde kara ve buruk tatta bir çeşit erik (DS, XI, 4082) üveyik: (< kökü belli değildir; MBTS, 3, 3280), (And. Ağz.: eveyik) Sarı renkli, özlü bir çeşit buğday (DS, V, 1806; DS, XII, 4798)

589

üvez: (< ET. uyaz; Nişanyan, 477; < T. üvez; Eren, 429), (And. Ağz.: eyvaz, gövez, ivaz, ivez, oğaz, övez, uvaz, üwez) Gülgiller familyasından, muşmulaya benzer meyveleri yenen, kışın yapraklarını döken, dikensiz, basit ya da bölmeli yapraklı, beyaz çiçekli ağaç ya da ağaççıklar, Pirus sorbus, (TS, 2, 2321; TBAS, 273; BTS, 685; DS, VI, 2169; DS, VII, 2571; DS, IX, 3267; DS, IX, 3363; DS, XI, 4047; Erz. .A., III, 323; TaS, VI, 4127) üvezli: (< T. üvezli) Bir çeşit kavak (DS, XII, 4798) üzerlik: (< ET. yüzerlik; Nişanyan, 477; < yüzerlik < yüzer < yüz-; Clauson, 988) Sedef otugillerden, 30-70 cm yükseklikte, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan, meyveleri toplanarak nazarlık yapımında kullanılan, çok yıllık, otsu bir bitki, Peganum harmala, (TS, 2, 2323; TBAS, 273; BTS, 685; DS, XI, 4085; AAT, 262; Krş.Y.A., 501) üzüm: (< ET. üzüm < üz- “kesmek, koparmak” + -(ü)m; Eren, 431; Nişanyan, 477; Clauson, 288), (And. Ağz.: cüzüm, üzim, üzum, yüzüm) Asmagiller familyasından, meyveleri taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan, ülkemizde 3 tür ve pek çok kültür çeşidi ile temsil edilen, tırmanıcı gövdeli, çalı formundaki bitkiler (TS, 2, 2324; BTS, 685; DS, III, 1029; AAT, 26; ADYA, 279; AVA, 165; BÜYA, 95, 124; DA, 87, 88, 91, 175; ETA, II, 370; EYAD, 56; GBAA, 53; Ka.Y.A., 201; KBAYA, 114, 139; K AT, 34, 139, 287; KMYA, 159; Krş.Y.A., 218; KYA, 136; OAAD, 7, 8, 107; SA, 133; ST AT, 27, 176; TAYA, 9; T YA, 247; ZBK A, 118) üzümcü eriği: (< T. üzümcü + eriği) bk. üzüm eriği (DS, XI, 4086) üzüm eriği: (< T. üzüm + eriği) Küçük, kara erik (üzümcü eriği, üzüm erik), (DS, XI, 4087) üzüm erik: (< T. üzüm + erik) bk. üzüm eriği (DS, XI, 4087) üzümlü: (< T. üzümlü) Ak renkli, ortası sarı bir börülce çeşidi (DS, XI, 4086)

590

üzümotu: (< T. üzüm + otu) Güzel çiçekleri olan yabanıl bir bitki (DS, XI, 4087) -Vv‘ahv‘ah: (< Ar. vāh + vāh; ‘ses taklidi söz’; MBTS, 3, 3286) Zambağa benzer bir çeşit soğan ki sonbaharda, kışa doğru sarı çiçek açar (Gaz.A., III, 714) valay armudu: (< Far. vālā + emrūd + T. -u) Yumuşak, sarı renkli bir armut çeşidi (DS, XI, 4089) valve: (< ? ) En iyi cins kestane (DS, XI, 4089) vanilya: (< t. vanilla ~ sp. vainilla ~ Lat. vagina; Nişanyan, 479) Salepgillerden, hava kökleri olan, meyvelerinde yağ, reçine ve vanilin bulunan, likör, pasta ve dondurmaya lezzet verici olarak katılan, tropiklerde yetişen, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı, küçük bir bitki, Vanilla planifolia, (TS, 2, 2330; BTS, 687) varcık: (< T. varcık) Sulu yerlerde biten, yaprağı kamışa benzeyen bir ot (DS, XI, 4091) vardıyan: (< t. guardiana < Lat.; MBTS, 3, 3297) Ayçiçeği (DS, XI, 4091) vargit: (< T. var- + git-) bk. güz çiğdemi (TBAS, 274) varı: (< ? ) Mısır (DS, XI, 4091) vayıyo: (< ? ) Ihlamura benzeyen, daha ufak boyda bir ağaç (DS, XI, 4093) velvele: (< Ar. velvele; MBTS, 3, 3314) Kına çiçeği (DS, XI, 4095) venki: (< ? ) Yuvarlak taneli bir üzüm çeşidi (DS, XI, 4095)

591

venüsçarığı: (< Fr. vénus + T. çarığı) Salepgillerden, esmer kırmızımtırak renkte olan, çiçekleri çarığa benzeyen güzel bir süs bitkisi, Ceypripedium calceolus, (TS, 2, 2340) venüssaçı: (< Fr. vénus + T. saçı) Nemli ortamlarda yetişen, balgam söktürücü ve öksürük kesici olarak kullanılan, çok yıllık, rizomlu ve çiçeksiz bir bitki, Adiantum capillus-veneris, (TBAS, 274; BTS, 689) verdinar: (< Far. verd-i nār “nar gülü”) bk. köknar (TBAS, 274) verem otu: (< Ar. verem + T. otu) bk. canavar otu (TBAS, 274) veronika: (< t. veronica) Yavşan otu (TS, 2, 2344)

vezirsalkımı: (< Ar. vezį r + T. salkımı) Akasya (DS, XI, 4098) vıcı vıcı: (< vıcı + vıcı “ses taklidi söz”) Gelincik bitkisi (DS, XI, 4098; TBAS, 274) viks çiçeği: (< ? viks + T. çiçeği) bk. taş nanesi (TBAS, 274) vişne: (< Sl. vişnya; TS, 2, 2349; < Slav dillerinden alınmıştır; Eren, 436), (And. Ağz.: fisne, fışna, fışne fişne) Gülgillerden, yapraklarını döken, ekşimtırak meyvelerinden reçel ve şerbet yapılan, dalları kırmızımtırak, çiçekleri beyaz renkte, kiraza benzer bir ağaç, Cerasus vulgaris, (TS, 2, 2349; BTS, 691; DS, V, 1873; ETA, II, 251; KBAYA, 54, 191; K AT, 320; KYA, 225, 247; T YA, 304, 326; UA, 110)

-Yyaban ağacı: (< Far. yaban + T. ağacı; “< Far. biyābān < OFar. viyāpan; Eren, 437”) Akasya (DS, XI, 4112) yaban armudu: (< Far. yaban + emrūd + T. -u) Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü (TS, 2, 2358)

592

yaban asması: (< Far. yaban + T. asması) Akasma (TS, 2, 2358) yaban ayvası: (< Far. yaban + ābiyā + T. -sı) bk. ayı fındığı (TBAS, 275) yabanbacı: (< Far. yaban + ? bacı) Baklagillerden bir bitki (DS, XI, 4112) yaban baklası: (< Far. yaban + Ar. bā ilā + T. -sı) bk. domuz baklası (TBAS, 275) yabandarısı: (< Far. yaban + T. darısı) Semer otu da denilen bir çeşit kamış (DS, XI, 4112) yaban defnesi: (< Far. yaban + Yun. dáfni + T. -sı) ki çeneklilerden, çiçekleri beyaz, sarı veya pembe renkli, orman ve çayırlarda yetişen bir süs bitkisi, Daphne pontica, (TS, 2, 2359) yaban elması: (< Far. yaban + T. elması) bk. elma (TBAS, 275) yaban enginarı: (< Far. yaban + Yun. ankinára + T. -ı) Deve dikeninin bir türü (TS, 2, 2359) yaban eriği: (< Far. yaban + T. eriği) Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği (TS, 2, 2359) yaban fesleğeni: (< Far. yaban + Yun. vasilikon + T. -i) Yer fesleğeni (TS, 2, 2359) yaban gülü: (< Far. yaban + Far. gul + T. -ü) Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki, Rosa canina, (TS, 2, 2359) yaban havucu: (< Far. yaban + Far. hevīc + T. -u) Maydanozgillerden, kökleri yenilebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, Pastinaca sativa, (karakavza), (TS, 2, 2359)

593

yabanî akdiken: (< Far. yaban + Ar.-î + T. ak + diken) Hünnapgillerden, yaprakları almaşık, kırmızı renkli yemişi olan bir bitki, Rhamnus frengula, (TS, 2, 2359) yabanî bezelye: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. bizélia < t. piselli) bk. cılban –1, (DS, III, 908) yabanî biber: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. pipéri) bk. güveyfeneri (TBAS, 275) yabanî ceviz: (< Far. yaban + Ar.-î + Ar. cevz) bk. kokar ağaç (TBAS, 275) yabanî elma: (< Far. yaban + Ar.-î + T. elma) bk. dağ elması (TS, 1, 511) yabanî enginar: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. ankinára) Kengel, kenger, eşek dikeni, domuz dikeni, diken enginarı, büyük deve dikeni olarak da bilinen bitki (TS, 2, 2359) yabanî erik: (< Far. yaban + Ar.-î + T. erik) bk. dağ eriği (TS, 1, 511) yabanî hardal: (< Far. yaban + Ar.-î + Ar. ħardel) bk. hardal otu (TBAS, 276) yabanî hindiba: (< Far. yaban + Ar.-î + Ar. hindibā) bk. hindiba (TBAS, 276) yabanî ıspanak: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. spanaki) Pazı (TS, 2, 2359) yabanî incir: (< Far. yaban + Ar.-î + Far. encīr) 1. ncir ağacının yabani türü, 2. Yaban inciri (TS, 2, 2359) yabanî kavun: (< Far. yaban + Ar.-î + T. kavun) bk. şal kabağı (TBAS, 276) yabanî kereviz: (< Far. yaban + Ar.-î + Ar./Far. kerefs) Smyrnium türlerine verilen genel ad (TBAS, 276) yabanî kimyon: (< Far. yaban + Ar.-î + kemmūn) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, Doğu Anadolu’da yetişen, kurt düşürücü olarak kullanılan, 20-60 cm yükseklikte, çok

594

yıllık, otsu, beyaz veya turuncu çiçekli bir bitki, Zygophyllum fabago, (TS, 2, 2359; TBAS, 276; DS, XI, 4112) yabanî kimyongiller: (< Far. yaban + Ar.-î + kemmūn + T. -giller) Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, yabanî kimyon, peygamber ağacı gibi bitkileri içine alan bir familya (TS, 2, 2359) yabanî kiraz: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. kerasi) Ülkemizde yetişen bir kiraz türü, Cerasus microcarpa, (TS, 2, 2359) yabanî kuşkonmaz: (< Far. yaban + Ar.-î + T. kuş + konmaz) bk. tilkişen (TBAS, 276) yabanî lahana: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. lahano) Turpgillerden, kumlu yerlerde yetişen ve sebze gibi yenen bir bitki (TS, 2, 2359) yabanî mantar: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. manitari) bk. cacık –3, (DS, III, 839) yabanî marul: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. maruli) 50-150 cm yükseklikte, sarı çiçekli, beyaz sütlü, iki yıllık otsu bir bitki, Lactuca serriola, (yağ marulu), (TS, 2, 2359) yabanî menekşe: (< Far. yaban + Ar.-î + Far. benefşe) Menekşe çiçeğinin yabanî bir türü (TS, 2, 2359) yabanî mercanköşk: (< Far. yaban + Ar.-î + Far. merzengūş) Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, Origanum vulgare, (TS, 2, 2359) yabanî mersin: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. mirsini) bk. tavşan kirazı (TBAS, 277) yaban inciri: (< Far. yaban + Far. encīr + T. -i) 1. Dutgillerden, Mısır’da yetişen ve kerestesi eski Mısırlılarca mumyalara sanduka yapmakta kullanılmış olan bir ağaç, 2. Bu ağacın meyvesi (TS, 2, 2359)

595

yabanî pancar: (< Far. yaban + Ar.-î + Erm. banjar) Tazeyken kavrulup yemek yapılan bir bitki (DS, XI, 4112) yabanî pırasa: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. praso) bk. çiriş (TBAS, 277) yabanî sarımsak: (< Far. yaban + Ar.-î + T. sarımsak) bk. itsarımsağı (DS, VII, 2570) yabanî sedef otu: (< Far. yaban + Ar.-î + śadef + T. otu) bk. üzerlik (TBAS, 273) yabanî sinameki: (< Far. yaban + Ar.-î + sinā-i mekkī) 5 m kadar yükselebilen, kışın yapraklarını döken, yaprakları müshil olarak kullanılan, meyveleri şişkin ve sarı çiçekli bir ağaççık, Colutea cilicica, (TBAS, 277) yabanî tere: (< Far. yaban + Ar.-î + Far. tere) bk. su teresi (TBAS, 277) yabanî tirfil: (< Far. yaban + Ar.-î + Yun. triphyllon) Kara yonca, dağ yoncası (TaS, VI, 4181) yabanî turp: (< Far. yaban + Ar.-î + Far. turb) Yaban turpu, acırga (TS, 2, 2360) yabanî tütün: (< Far. yaban + Ar.-î + T. tütün) Patlıcangiller familyasından, 3 m kadar yükselebilen, Batı ve Güney Anadolu’da yetişen, sarı çiçekli, çalı görünüşünde, zehirli bir bitkidir, Nicotiana glauca, (TBAS, 277; BTS, 697) yabanî üzüm: (< Far. yaban + Ar.-î + T. üzüm) bk. böğürtlen (TBAS, 53) yaban kabağı: (< Far. yaban + T. kabağı) bk. şeytan şalgamı (TBAS, 258) yaban keteni: (< Far. yaban + Ar. kettān + T. -i) Su keteni (TS, 2, 2360) yaban maydanozu: (< Far. yaban + Yun. makedonesi + T. -u) Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad (TS, 2, 2360)

596

yaban mersini: (< Far. yaban + Yun. mirsini + T. -i) Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi, Vaccinium myrtillus, (TS, 2, 2360) yaban nanesi: (< Far. yaban + Ar. na’nā’ + T. -si) Yabanî bir tür nane (TS, 2, 2360) yaban pancarı: (< Far. yaban + Erm. banjar + T. -ı) Pazı (TS, 2, 2360) yaban pazısı: (< Far. yaban + Far. pāzı + T. -sı) Iştır (TS, 2, 2360) yaban pırasası: (< Far. yaban + Yun. praso + T. -sı) Gâvur soğanı (DS, III, 867) yaban sarımsağı: (< Far. yaban + T. sarımsağı) bk. kömüren (TS, 2, 1378) yaban sarmaşığı: (< Far. yaban + T. sarmaşığı) bk. akasma (TBAS, 277) yaban sinamekisi: (< Far. yaban + sinā-i mekkī + T. -si) bk. yabanî sinameki (TBAS, 277) yaban soğanı: (< Far. yaban + T. soğanı) Peynire de konulan, sarımsak tadında bir ot (DS, XI, 4112) yaban sümbülü: (< Far. yaban + Far. sunbul + T. -ü) Kedi nanesi (TS, 2, 2360) yaban teresi: (< Far. yaban + Far. tere + T. -si) Horozcuk otu (TS, 2, 2360) yabantırak: (< Far. yaban + “-tırak” eki) Sulak yerlerde yetişen bir tür dereotu, Anethum graveolens, (TS, 2, 2360) yaban turpu: (< Far. yaban + Far. turb + T. -u) Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, Raphanus raphanistrum, (TS, 2, 2360)

zehirli ve çok yıllık bir bitki. 4121) yağlıcak: (< T. yalı otu (TBAS. 278) yabru armudu: (< ? yavru + Far. (DS. XI. mor çiçekli. köşeli gövdeli. Clauson. 895”) Güzel kokulu. çiğ yenilen bir bitki (DS. 278) yağ marulu: (< T. yenilen bir ot (DS. XI. 2 m kadar yükselebilen. 2. 4116) yağlaç: (< T. 157) yağardıç: (< T. 4808) yağlımancar: (< T. yāğ. Scrophulariaciae. 4121) yağlıca: (< T. maruli + T. sapı çiğ olarak . XII. 2. yağlı + ısırgan) Sukestane otu. yağlı + ağaç) Bir turp çeşidi (DS. kayalık ve sert topraklarda biten. -u) Bir armut çeşidi (AA. yağlı + ot) bk. 4122) yağlı dürülü: (< T. 4123. -u) Yabanî marul (TS. sulak yerlerde ve çit kenarlarında yetişen. yaban + yāsemen + T. XI. 4123) yağlı ot: (< T. XI. “< ET. Stipites dulcamara. tırmanıcı. MBTS. TBAS.597 yaban yasemini: (< Far. yağlı + dürülü) Marul (DS. yağlıcak) Kırda yetişen. geniş yapraklı. banjar) Yemeği yapılan bir ot (DS. 4122) yağlık: (< T. 2365) lkbaharda kendiliğinden yetişen ve yemeği yapılan bir bitki. (TS. 3. 278) yağma: (< Far. yağlı + Erm. TBAS. ya mā / yā mā. 4122) yağlıısırgan: (< T. yağ + Yun. 2. 3. -i) Patlıcangillerden. XI. emrūd + T. yumru köklü bir çeşit bitki (DS. XI. XI. yağlık) Yer elmasına benzer. Püren de denilen yeşil süpürge otu. yağlıca) 1. XI. yağ + ardıç. 2360. yağlı bir ardıç çeşidi (DS. lkbaharda yetişen. 3343) Kocayemiş (DS.

yalancı + Far. 279) yalancı çiriş: (< T. MBTS. Clauson. yağmur + bastığı. 2370. “< ET. 2373. (TS. yalancı + Fr. 2. 279. küçük bir süs bitkisi. şal am + T. Epilobium. yal an. bā ilā + T.598 yağmurbastığı: (< T. 2373. -ı) bk. Robinia pseudoacacia. “< yağmur < yağ. 3353”) Baklagiller familyasından. TBAS. 2366) Yahudi hurması: (< öz. kırmızı veya pembe çiçekli. (TBAS. 5-10 m yüksekliğinde. yakı otu (TBAS. XI. Yahudi + Far. MBTS. Eren. acacia. sirīş) bk. çiriş otu (TBAS. TBAS. pipéri) Akdeniz ülkelerinde süs ağacı olarak yetiştirilen. -sı) Acı bakla (TS. 278) yakı ağacı: (< T. yakı + sakızı) bk. is. yakı < yak-mak. çok yıllık. 903”) Mavi alglerden bir Nostoc türü. 2368) yakı otu: (< T. 1432) Yahudi baklası: (< öz. yağ + Far. Yahudi + Ar.+ -mur. 699) yalancı biber: (< T. 439. beyaz çiçekli. 698) yakı sakızı: (< T. yalancı + Yun. kışın yaprak dökmeyen. Schimus mollis. yakı + ağacı. (Allahekmeği). BTS. Daphne quidium. 2. 4130) yalancı akasya: (< T. sarımsı çiçekli küçük bir ağaççık. Esmer mavi renkli ve müsilajlı bir görünümü vardır. 2. yaklaşık 60 cm kadar boylanabilen. (TS. küçük şalgam (TS. is. BTS. çiçekleri kabızlığa karşı yatıştırıcı ve safra arttırıcı olarak kullanılan bir ağaç türü. 2. otsu. 3348”) Kabukları yakı olarak kullanılan defne türünden bir ağaç. “< ET. 3. -sı) bk. 25 m kadar boylanabilen. 3. yol kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılan. ħurmā + T. 2. Yağmurlardan sonra ortaya çıkar. (TS. yakı + otu) Küpe çiçeğigillerden. 278) yağ şalgamı: (< T. 2. (TS. sulak yerlerde yetişen. karahurma (TBAS. yakmuk) Asma yaprağı (DS. 279) . 279) yakmuk: (< T.

otsu ve kırmızı çiçekli bir tür. 2373) yalancı porsuk bitkisi: (< T. yalancı + porsuk + bitkisi) Porsukgiller familyasından. 699) yalancı portakal ağacı: (< T. OAAD. 279) yalancı havacıva: (< T. ákoron) bk. bir yıllık. yalancı + Yun. za’ferān) bk. lavanda + T. XI. + T. pennat yapraklı. 15 m kadar boylanabilen. ayı elması (TBAS. 280) yalancı sümbül: (< T. meyveleri olgunlukta sarı renkli. jį ve. kannavi) bk. renk otu (TBAS. yalancı + Ar. yalancı + Far.599 yalancı eğir: (< T. 4139.cį ve) bk. hevā + Far. küçük bir ağaç. karabaş otu yalancı öd ağacı: (< T. tesbīĥ + T. ağacı) Kalembek (TS. yalancı + Yun. Ağz. yalancı + Ar. 280) yalangı: (< T. yalancı + Ar. dağ sümbülü (TBAS. ağacı) Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen. yalankı) Dağlarda biten ve süpürge yapılan bir ot (DS. bataklık süseni (TBAS. 279) yalancı safran: (< T. çiçeği) bk. ‘ūd < Hintçe. yalangı). (TBAS. yalancı + ısırgan) 100 cm kadar yükselebilen. Melia azedarach. 279) yalancıkeçi: (< T. yalancı + Ar. 4139) yalancı kenevir: (< T. aspir (TBAS. (And. 279) yalancı ısırgan: (< T. emzik otu (TBAS. yalancı + t. yapraklarını dökmeyen erkek ve dişi kozalakları ayrı ayrı bitkilerde bulunan bir çalı ya da ağaç türü (BTS. (TBAS. Ballota nigra. 280) yalancı tespih ağacı: (< T. 2. XI. sunbul) bk. yalancı + keçi) Erguvan ağacı ve çiçeği (DS. yalancı + Fr. portugal + T. 279) yalancı lavanta çiçeği: (< T.: yalanı. tüylü. ağacı) bk. 261) .

yalangoz). XI. otsu. Yalova + Fr. 3354) bk. 3352) Bir üzüm çeşidi (DS. XI. “< Yun. XI.600 yalangoz: (< T. (And. 2. 4149) Yalova misketi: (< öz. 3. 3. kökü bulunamamıştır. kerestelik bir ağaç (DS. it üzümü (TBAS. sıcak ve kurak bölgelerde yetişen. Solanum nigrum Solanaceae. MBTS. 2377) yamaneyisi: (< T. (And. sarımtırak küçük tohumlarından kudret helvasına benzer bir madde elde edilen bitki. XI. 3355”). TBAS. XI. beyaz veya sarı çiçekli bir tür.: yandak) Baklagillerden. yandıran) Köpek üzümü. MBTS. 4143) yaldıran: (< T. 4139) yaldaş: (< ? yal + T. bir veya çok yıllık. -daş. “< yal “kökü belli değildir”. -i) Bir çeşit üzüm (TS. 2. yanal < yan+al “yan tarafta olan. Ağz. karpuz (DS. Ipomoea stolonifera. 4159) yanal: (< T.: yalankoz) 1. MBTS. Ağz. XI. 3361) Bir elma cinsi (ST AT. Mürver ağacı. yana düşen”. 2382. (TS. Ağz. 280) yandıran: (< T. 3. 4153) yanabidildamak: (< ? ) Beyaz ısırgan otu. MBTS. yanalak) Bir yanı çökük kavun. (TBAS. 269) yanalak: (< T. 4160) yandık: (< ? yandık. yalos ‘yalı’. 3362). 280. (DS. 145) yalı otu: (< Yun. Alhagi maurorum. yaldıran < yal-dır-an. suda yetişen. (And. 2. yaman + iyisi) Şalgam (DS. XI. 4163) . is. 3. Aylandız da denilen. DS. (DS. 192. 3. Lamium Amplexicule Labiate.: yalotu) Güney Anadolu sahillerinin kumluklarında yetişen. otu. MBTS. (yağlı ot). yalos + T. muscat + T.

Börülce. 4164) yanıkara: (< T. yapraklı + kara + ? yosun + T. 879. 12. TBAS.A.: yapık. yapraħ. 4168) yanıkızıl: (< T. Erz. K AT. 702. 158. (TS. yaprak) Bodur meşe ağacı (DS. Ka. yapılcan) Dikenli ardıç (DS. 14. 334. yarpak) Bitkilerde solunum. Parietaria. bataklık yerde yetişen. OAAD. duvarlar üzerinde gelişen. Ağz. 2. -ı) bk. çoğu klorofilli. 502. XI. DS. yapıldak ?) Sıcak. 163. XI. yaprag. 335.. 2. terleme gibi olayların oluştuğu. SA. yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. 71. yanı + kara) 1. yaprak + Yun. 45.601 yandıraz: (< T. 281) . 4177. 194.Y. yarpaħ. Clauson. bir veya çok yıllık. yarbak. GD AT. Folium. 82. emrūd + T. 2. ETA. yandıraz) Mültüme de denilen bir bitki (DS. Krş. 492). 4168) yapılcan: (< T. 4189. 4181. yapışkan + otu) Isırgangillerden. XI. XI. XI. 312. 2389. manitari + T.A. yanı + kızıl) Bir yanı kızarık yaz armudu çeşidi (DS. XI. (And.A. XI. 4177) yapıldak: (< T. 269. yaprak + Far. DS. 97. yaŋak. III. (TS. 281. 4163) yangak: (< T.. 4177) yapışkan otu: (< T. -u) Bir armut çeşidi (AA. 3361) Ceviz (DS. 158) yaprak (I): (< T. 2. 140. 106) yaprak (II): (< T. 99. ADYA. 68. BTS. 2391. yapur ak < yapur-. Nişanyan. yumuşak tüylü.Y. TAYA. enli ve çok yapraklı bir çeşit kamış (DS. II. 4179) yapraklı kara yosunları: (< T.. 4178) yarpaħ armudu: (< T. DS. -ları) Kayaların. Fasulye (DS. XI. . 3. 2392) yaprak mantarı: (< T. 76. karbon özümlenmesi. kayın mantarı (TBAS. yaprak < ET. EYAD. MBTS. 352. XI. XI. DS. yanak < ET. ZBK A. 365. XI. 193. 224. ağaç kabuklarının yüzünde halı tüyleri gibi sık biten kara yosunları (TS. otsu ve yaprakları yapışkan bir bitki. ST AT. EYA. AA. 286.

şeft-ālū) Eti çekirdeğinden kolayca ayrılan şeftali (TS. 2. (And. 4205) . baş) Çayırda yetişen. MBTS. 2. Mentha pulegium. yār ‘dik ve derin uçurum. (TS. 2394) yarkökü: (< T. yasmık < yas-muk. açan + otu. yara + T. 281) yara otu: (< ? T. 2404. (TS. MBTS. 2402) yasemin: (< Far. “< yavru ‘kökü kesin olarak belli değildir’. yavruağız. çayır otuna benzer bir ot (DS. yara + T. 3. “< ET. 2404. yar + kökü. XI. XI. 3. kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık. TBAS. Jasminum. 4186) yarma şeftali: (< T.. XI.602 yaraaçan otu: (< ? T. güzel kokulu bir bitki. yavraz) Sarı çiçekli bir kır bitkisi (DS. VI. ağ(ı)zı. 3388”). 704. yāsemen) Zeytingillerden. Clauson. 3. 975) Mercimek (TS. nane türünden. BTS.: yavrağzı. düğün çiçeği (TBAS.A. 4189) yarpuz: (< kökü belli değildir. 2. az veya çok tüylü. Gaz. otu) Halk arasında yaralara iyi geldiğine inanılan bitki (TS. XI. MBTS. yarma + Far. 3371”) bk. MBTS. kışın yaprak döken veya dökmeyen. Ağz. yer yarığı’. “< yara ‘yar-mak’ fiilinden türemiş olduğu şüphelidir. 4205) yavrubaş: (< ? yavru + T. 753) yasmık: (< T. 3379) Ballıbabagillerden. 3371”) Havuç (DS. 4371) yavruağzı: (< ? yavru + T. ince başaklı. III. 3. 2. çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda. 281. 2402) yarnaz: (< ? ) Kırmızı buğday da denilen bir çeşit buğday (DS. TaS. beyaz. 2. kısa saplı.

Ağz. 282) . yayla . yavşağan) Sıracagillerden. “< ET. yayla + Far. 4211. Ağz. III. gul + T. otsu veya çalımsı bir bitki.kökünden yola çıkılabileceğini söylemiştir. 4212) yayla kekiği: (< T. (And. Erz. yayla + Çin. Helichrysum. mavi ve beyaz renkte çiçekler açan. XI. (TS. sıtmaya karşı ve iştah açıcı olarak kullanılan. -u) Erken olgunlaşan bir çeşit armut (DS. 4206. 3388”). 4209) yaygın: (< T. Eski Kıpçakçada da yavşan olarak geçer. yayla + Yun.: yavsun. -ü) bk. < ET. çiğdem (TBAS. 2. 444. KMYA. bir. XI. yay + Far. yavçan. 3. MBTS. -ı. yayılgan) Sarmaşık (DS. yavşan + T. 282) yayla çiçeği: (< T. -si) bk. 4210) yayla çayı: (< T. 2.603 yavşan otu: (< T. 3. 336. XI. VI. 2. AA.. ölmez çiçek. (TS. DS. 4229) yayılgan: (< T. ateş düşürücü. -i) bk. 2416) yaylagüzeli: (< T. TaS. XI. 316. özel kokulu çok yıllık ve otsu bir bitki. iki veya çok yıllık. 282. (And.: yaykın. DS. çay + T. mercanköşk (TS. 158) yayarmudu: (< T. 2416) yayla gülü: (< T. Eren. 3391”) bk. Räsänen *yabı-ş-ğan biçiminden geldiğini yazmıştır. emrūd + T. yayla + güzeli) Boncuk gibi. katmer yapraklı bir bitki (DS. kastania + T. kurt düşürücü. 4407. Artemisia. 2416) yayla kestanesi: (< T. TBAS. XI. ölmez çiçek (TS. dağ çayı (TBAS.A. STJa *yabış. . 2413. kırmızı çiçekli./ yapış. MBTS. yaygın). “< yavşan Orta Türkçeden başlayarak kullanılır: yabçan. yayla + ? kekik + T. Türkiye’de 20 kadar türü yetişen. Pritsak ise yavşan’ın yap-ış-çan’dan geldiğini ortaya atmıştır. yayla + çiçeği) Çiçekleri sarı renkte. XI. 4207. otu. yekin) Kızılağaç (DS. 706. küçük. yabçan-yavçan ‘kökü kesin olarak belli değildir’. BTS. 2.

ölmez çiçek (TBAS. yazılı + Far. yaz + kış + gövdesi. sert bir çeşit buğday (DS. Kokuları da birbirine çok benzemektedir. 4217) yazkışgövdesi: (< T. manitari + T. bağa (TBAS. “< ET. yedi + damar + otu) bk.: yazupancarı) lkbaharda kırda biten. 4218) yedi damar otu: (< T. 1. yemeği yapılan yeşil otların tümü (DS. kövdöŋ ‘gövde’. patlıcan inciri de denilen mor renkli incir (DS. XI. yazlık + buğday) lkbaharda ekilen. 223-229) yayla yavşanı: (< T. XI. XI. 4217) yazılı incir: (< T. yayla + otu) bk. 1082”) Meyve ağaçlarının gövdesinde biten asalak ot (DS. 283) yayla sarımsağı: (< T. yazılı) Börülce (DS. MBTS. 4214) yazılı: (< T.604 yayla otu: (< T. evlek mantarı (TBAS. XI. encīr) Olgunluktan yarılmış. Yörenin yaylalarında yetişen bu bitkiye “yayla sarımsağı” denilmiştir. yazı + Erm. (Duran. yayla + yavşanı) Tüylü dalak otu (TS. Solenanthus stamineus. 4217) yazlık buğday: (< T. 283) yazıpancarı: (< T. 4217) yazı mantarı: (< T. yay + oku) Öküzkuyruğu da denilen bir bitki (DS. 223-229) yayla tütünü: (< T. XI. yazı + Yun. -ı) bk. 2417) yayoħu: (< T. küçük taneli. (And. -ı). XI. Ağz. (Duran. yayla + sarımsağı) Bu bitkinin cinsi ile kullandığımız sarımsağın cinsi (Allium sativum) aynıdır. 283) . yayla + tütünü) Bitkinin yaprakları kurutulup tütün olarak kullanılır. 2. Yörenin yaylalarında yetişmesinden dolayı “yayla tütünü” denilmiştir. banjar + T.

Ağz. 4238) yel otu: (< T. XI. (And. XI.A. kokusuz bir çiçek (DS. yemiş + -(e)n. 495) 1. (And. döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ. GD AT.: yemişan) Gülgillerden. yemliyh. VI. 503. 4233) yelkovan otu: (< T. MBTS. XI. Nişanyan. dikenli bir bitki (TS. 2. . yelmik. 88. yaprakları kısa saplı. 2. meyvesi elmaya benzeyen.A. 4242) yemlik: (< T. yaprakları . 283) yellimkara: (< yellim + T. meyve. 451. Erz. Krş. yumurtamsı biçimde ve kenarları dişli olan. III. yellice) bk. TaS. 4242. Clauson. yémiş “meyve” < ye. 352. 452).Y. kök karanfil (TBAS. yermük. yelebük. XI. 2. yel + kovan + otu) Sardunyaya benzer yabanıl bir bitki (DS. DS. yelmük. 14. Bitkilerde. yeleşik < yerleşik) Tatula da denen bir bitki (DS. 98) yelpenek: (< ? ) Hıyar (DS. AA.: emlik. eğir kökü (TBAS.. XI. 2430. ağrı gidermede ve tahtakurularına karşı kullanılan bir ot (DS. kara. yimlik) Papatyagiller familyasından. “< yellim ‘ses taklidi kelime’. XI. ncir (TS. otu) Sancı. yeğen + aşısı) Bir çeşit kayısı ağacı (DS. 2430. 262. XI. 4602) yemişen: (< T.. 4223) yeleşik: (< T. 4239) yemiş: (< ET. DS.+ miş. XI. 934). 3. yedi + deli) Türlü renklerde açan. OAAD. 3402”) Mor çiçekli dikenli bir ot (DS. 4221) yegenaşısı: (< T. yel + otu) bk. Eren. 4236) yellice: (< T. 4237) yelmeşük otu: (< ? yelmeşük + T.605 yedideli: (< T. XI. AVA. Ağz. 339. yelmiyh. Eren. kasımpatına benzer. yemlik < yém < yé-.

XI. kuvvet verici. (TS. yer + Ar. 4243. . Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki. 4250) yerebakan: (< T. 246. 4248. XI. BTS. ETA. 284) yerdutu: (< T. 707. XI. Ağz. yį r. 265... 4248) yepelek: (< ? ) Yulaf (DS.A. yere + bakan). AVA.A. XI. 621. aken tipi meyve taşıyan. 4245. III. yerebatan (DS. yerekaçan). (TS.A. 4250) yeregeçen: (< T. terletici veya yara iyi edici olarak kullanılan. yerebatan (DS. 2. 353) yer çamı: (< T. 339. XI. Gaz. Pimenta officinalis. yere + kaçan) bk. iri çekirdekli.. 2431) yenidünya: (< T.606 ipliksi ve paralel damarlı. “< ET. K AT. (And. bir ya da çok yıllık otsu bitkiler (TBAS. (DS. ana vatanı Çin ve Japonya olan. (Malta eriği). Gaz. yer + Far. dunyā) Gülgillerden. 4253. XI. -ı. BÜYA. 1739. DS. 708. sarı renkli. DS. ülkemizde 18 türle temsil edilen. -u) Böğürtlen (DS. 4819.: yerebaħan) Küpeçiçeği gibi. BTS. 3. otsu bir bitki. sulu ve mayhoş yemişi olan her dem yeşil bir ağaç. 4250) yerebatan: (< T. XII. yeni + Far. II. AAT. Erz. erik büyüklüğünde. 4250) . 750) yepel: (< ? ) Kırda yetişen. behār) Mersingillerden. MBTS. 4250) yerekaçan: (< T. 3408”) 5-10 cm yüksekliğinde. limon sarısı renkli. DS. toplanıp yenilebilen gümüş renkli bir ot (DS. 2432. 748) yenibahar: (< T. XI. XI. yere + batan) Havuç (yeregeçen. baş aşağı çiçek açan bir çeşit kır çiçeği (DS. yeni + Ar. bir yıllık. 284. III. 2437. şam’ + T. 140. III. 2. DS. XI. TBAS. yere + geçen) bk. (TS. çiçekleri uzun bir sap üzerinde bulunan. 2. tūt + T. ülkemizde kültürü yapılan. Ajuga chamaepitys. V. Eriobotrya Japonica.

(TS. -ı) Cistus türlerinin köklerinde parazit olarak yaşayan bir bitkidir. XI. domalan (TS. DS. (TBAS. -ı) Baklagillerden. otsu bir tarım bitkisi. çıçırgan (TBAS. yer + T. XI. yer + Çin. yer + Far. yer palamudu. yer + göbeği) Bakla tarlasında köklerden beslenen bir asalak ot (DS. bahçede yetiştirilen bir çiçek (DS. -si) nci çiçeği (TaS. manitari + T. Dalak otu. 2439) yermeseri: (< T. -i) Sütleğengillerden. 4253) yer narı: (< T. 2439) yermeşik: (< ? ) Gelincik (DS. 285) yer fıstığı: (< T. 208. hayvanlarda zehirlenmelere neden olan. 2. vasilikon + T. 2437. 2438. XI. fustu + T. çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren. BTS. 2. 4253) yer mantarı: (< T. yer + Far. 4249. 709) yergöbeği: (< T. sürüngen gövdeli bitki. mesir + T. kök sapları yumru durumunda olan bir bitki. Cytinus hypocistis.607 yer elması: (< T. KBAYA. yer + Yun. 285) . küpelisi) Küpeçiçeğine benzeyen. XI. 2. 4251) yer iğdesi: (< T. bīşa + T. AA. (TS. VI. nār + T. (TS. sarı çiçekli. Arachis hypogaea. 2. Kurtluca. 4253) yer meşesi: (< T. Mercurialis. -i) Ak erik (DS. 285) yer incisi: (< T. otsu veya odunsu. XI. yer + Ar. 4539) yerküpelisi: (< T. Helianthus tuberosus. 10-50 cm yükseklikte. yer + iğdesi) bk. yer palamudu (TS.: yer alması) Birleşikgillerden. 377) yer fesleğeni: (< T. -si) 1. TBAS. T YA. -ı) bk. yer + elması). DS. XI. 2. 159. yer + Yun. 4250. tek yıllık. AVA. 2. inci + T. yer + Ar. 2438. hlk. (And. Ağz. 246.

4254) yeşilbiber: (< T. XI. ayı gülü (TBAS. XI. 2. sivri ve dolma biber (TS. şa ā’i + T. yer + Far. -sı) bk. duvar diplerinde yetişen bir bitki. 4256) . yer + yeni + Ar. praso + T. 2440) yer servisi: (< T. yer + yaran) Bir çeşit mantar (DS. (DS. yer + yumurtası) Patates (DS. 116) yeryumurtası: (< T. hlk. 2440) yersakızı: (< T. I. domuzağırşağı (TBAS. yer + sarmaşığı) Gebre otugillerden. Cleome. 4254) yer yenidünyası: (< T. 4253) yer palamudu: (< T. 2. pipéri) Yeşil renkli taze. 2. psomion + T. yer meşesi. -u) 1. -si) bk. Dalak otu. yer + ? yonca + T. yer + Yun. palamudi + T. 285) yer somunu: (< T. -sı) bk. -u) bk.608 yer otu: (< T. Sebze (DS. 4254) yer sarmaşığı: (< T. yer + Yun. 2440) yer pırasası: (< T. yer + Yun. Ağz. XI. 2. yer çamı (TBAS. 2. XI. 2441) yeşillik: (< T. nemli yerlerde. yer + sakızı) Kökünden kara renkli sakız çıkarılan bir ot (DS. XI. yer + Ar. balluŧ + T. Ağz. -sı) bk. 285) yer şakayığı: (< T. yer + otu). yer meşesi (TS.: yir otu) Havuç (DS. yeşillik). (TS. 2. Kurtluca. aslankuyruğu (TS. 2440) yer pelidi: (< T. yeşil + Yun. adamotu (TBAS. yer + Ar. 37) yeryaran: (< T. 285) yer yoncası: (< T.: yişillik) 1. dunyā + T. ağ yonca –1. -i) Yer meşesi (TS. -ı) bk. (And. (And. 2. Hıyar. serv + T.

2. bk. XI. -sı. 4264) yılancücüğü: (< T. 286) yılanburçağı: (< T. 4265) yılan çiçeği: (< T. Clauson. < “ET. çok yıllık ve otsu bir bitkidir. yeşil + soğan). 118) yığınç: (< T. yılan + dili) Küçük eğrelti otu. 286) yılandili: (< T. 4264) yılanbıçağı: (< T. -ü) bk. 88. uzun parlak yapraklı. DS.609 yeşil soğan: (< T. DS. kırmızı başaklı bir çeşit ot (DS. sarımsağa benzer yumrulu. yumruları süs bitkisi olarak dış ülkelere satılan. (TBAS. (And. yılan + bıçağı) Genellikle mezarlıklarda. 496. 2. kıvrımlı eğrelti otunun bir türü (TS. 285. cücek + T. yılanbıçağı (DS. yılan + Ar. yılan + Far. XI. 4265) yılan dikeni: (< T. 4262) yılanbaklası: (< T. Ağz. yılan + boncuğu) bk. Nişanyan. kayalık yerlerde biten enli. yığınç) Isırgan otu (DS. 4264) yılanboncuğu: (< T. yılan + dikeni) bk.: yeşil sögan) Yeşil soğan (DA. XI. VII. 10-20 cm yükseklikte. boğa dikeni (TBAS. yılan + burçağı) 1. yılan. 2448) yılanekmeği: (< T. çok yıllık ve otsu bir bitki. 2448. yılan + çiçeği) Mide ve barsak hastalıklarına iyi geldiği sanılan. yılan + ekmeği) Yaprakları uzun saplı ve ok biçiminde. Batı ve Güney Anadolu’da bulunan. Arisarum vulgare. XI. 930”) Fiğe benzer bir bitki (DS. 286) yılan gülü: (< T. yılanyastığı (TBAS. yılan + Far. 286) . 2. 2517. kokusuz. XI. gul + T. DS. XI. çiçekleri karanfile benzeyen. Dracunculus vulgaris. ölmez çiçek (TBAS. bā ilā + T. Yaban baklasına benzer bir bitki. (TS. Ophioglossum. -i) Yılan otu da denilen. (TBAS.

mısır koçanı şeklinde çiçeklenen. yılan + Erm. banjar + T. Dracunculus vulgaris. Dahlia. 2448. çok yıllık. yumrulu. zehirli bir bitki. çok yıllık. (dalya). kök sapında süt görünüşünde. XI. ülkemizde 11 türle temsil edilen. 287. llicium anisatum. yıldız + Yun. yılan + kuyruğu) Baharda biten. kurtpençesi (TBAS. XI. yılan + otu) Kökü yılan sokmasına karşı kullanılan. çiçekleri katmerli.610 yılan kökü: (< T. 4266) yılanpancarı: (< T. XI. 2. (TBAS. 2. (TS. -u. yāsemen + T. 4266) yılan otu: (< T. 15-50 cm yükseklikte. 4266) yılanyastığıgiller: (< T. yılan + kökü) bk. 712. BTS. TBAS. sulak ve nemli yerlerde yetişen. 2. yıldız + çiçeği) Birleşikgillerden. (TS. 2449) yıldızkökü: (< T. 286) yılankuyruğu: (< T. anison + T. 2. “< ET. 4268) yıldız yasemini: (< T. BTS. 712) yıldız anasonu: (< T. Japonya’da yetişen. yılanyastığı vb. 2448. esmer-yeşil çiçekli ve otsu bir bitki. yakıcı ve acı bir öz su bulunan. 2. meyveleri zehirli bir ağaççık. cinsleri içine alan bir bitki familyası (TS. XI. 286. Clauson. -i) Zakkumgiller familyasından her mevsim yeşil olma özelliğini koruyan odunsu bir bitki (TS. yıldız + kökü) Yer elması (DS. yıldız + Far. yılan + yastığı) Yılanyastığıgillerden. basit ya da parçalı yapraklı. yultuz. DS. (TS. danaayağı. silindrik köklü. yılan + yastığı + -giller) Bir çeneklilerden. DS. 2450) . Aristolochia hirta. yılan kuyruğuna benzeyen ve sarmaşık gibi uzayan bir ot (DS. XI. 2449) yıldız çiçeği: (< T. yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi. 922”) Manolyagillerden. 4266) yılanyastığı: (< T. bakka tipi meyveleri olan. -ı) Gövdede oluşan şişleri iyileştirmek için üstüne konulan bir ot (DS. yaprakları sebze olarak kullanılan.

107) yongöbek: (< ? yon + T. Yunan) Yunan buğdayı da denilen iri başaklı bir çeşit buğday (DS. kara kılçıklı bir çeşit buğday (DS. Bitki adlarında kullanılan –nçğa ekiyle yapıldığı anlaşılıyor. XI. 4294) . 4288) yonan: (< öz. ST AT. (And. XI. 246. KBAYA. -cik) Meşe (DS. ETA. XI. XI. 4271) yidin: (< ? ). DS. XII. yoğurtçuk) bk. 4276) yoğurt çiçeği: (< T. 4276. EYAD. yivdin) Frenk üzümü iriliğinde meyvesi olan zehirli bir bitki (DS. 2. 2456) yoksul buğday: (< T. başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli. XI. AA. yoğurt + çiçeği) Papatya (TS. 4823) yonca: (< Eski Türkçede yorunçğa olarak kullanılır. kavuna benzeyen. ülkemizde 95 kadar türle temsil edilen. 621. 713. (And. 457) Baklagillerden.611 yıllığıç: (< ? ). yivdim. XI. ak renkli. Eren. TBAS. yoksul + buğday) Başağı dört köşe. çiçekli dal uçlarında sütü kestirmekte kullanılan bir maya bulunan. göbek) yi çeşit yemeklik mantar (DS. 2462. 287) yoğurt otu: (< T.: yıllıgıç) Şamama. 237. is. 288. II. 197. BTS. 4283.: yiğdin. Kökünü açık olarak bilmiyoruz. (TS. 159) yiğilcik: (< ? yiğil + T. (TS. Trifolium. Ağz. güzel kokulu ama yenilmeyen meyve (DS. 2.düşmüştür. Ağz. 170. Manisa lâlesi (TBAS. otsu. Bu biçimde -r. Galium. 2. yaprakları genellikle üç yaprakçıklı olan bitkiler. Türkçe yonca biçiminin yorınca’dan geldiği açıktır. 2456) yoğurtçuk: (< T. AVA. bir yıllık veya çok yıllık otsu bitki. KYA. Oğuzlar ise yorınca biçimini kullanırlar. Kaşgarlı Mahmud’a göre Orta Türkçede yorınçğa biçimi geçer. yoğurt + otu) Kök boyasıgillerden. bir veya çok yıllık.

457). 4299) yoz: (< ET. DS. XI. KMYA. Clauson. 3438”). MBTS. (TBAS. yumak otu (DS. 2469. BTS. 2. XII. 2464. yilaf. eriği). Festuca. yumru + kara) Bir çeşit kara üzüm (DS. Malta eriği (DS. bir yıllık. Ağz. Ağz. 4295) yordanlı: (< ? yordan + T. MBTS.612 yonuz eriği: (< ? yonuz + T. 2.: ılaf.A. Ağz. (TS. (And. DS. XI. yumru) Domates (DS. T YA. 936) bk. Bu bitkinin tanesi. otsu bitki. yumak + otu) Kaya aralıklarında yetişen. yum ak < *yum-. 714. 4316) . XI. (And. avize ağacı (BTS. yosmuk. 3. 288. DS. (And. “< yordam ‘kökü bulunamamıştır’. 3440) Meyvesiz ağaç (DS. 265. AAT. yolaf) 1. 4825) yumru: (< T. 283) yumak: (< ET. gelincik (DS. Krş. GBAA. 63) yulaf: (< Tzitzilis’e göre Rumcadan alınmıştır. XI. 4298.: yorduma) Lâle. ulaf. MBTS. XI. -lı ‘yordamlı’. DS. yosul) Tallı bitkilerin. 3. 307. STJa. XI. en çok hayvan yemi olarak yetiştirilen. Ekşi yaban eriği. Eren. 3. Yucca + ağacı) bk. nemli topraklar ve ağaç gövdeleri üzerinde yaşayan. 3440. 4297. çoğu sularda yetişen. 2465. çime benzer bir çeşit ot. 500. yoz “kısır”. 33. 288) yosun: (< kökü belli değildir. 497). VII. 2. 714.Y.TBAS. Buğdaygillerden. Nişanyan. XII. Dimitrieva’ya göre Ermeniceden alınmıştır. BTS. ikinci bölümünü ise Arapçadan kalma Farsça alaf “ot.: yonuz erī) 1. 2. yem” biçiminden getirmiştir. XI. 4825) yumak otu: (< T.. ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad (TS. (And. 4316) yumrukara: (< T. 227. birinci bölümünü Farsçada arpaya verilen cau adıyla birleştirmiş. Ağz.: yoğsun. 4302) yuka ağacı: (< Lat. Avena sativa.

4322) yüksükçük: (< T. 3. 4318) yusufu: (< öz. is. 3454”) Sığırkuyruğu. XI. 498”) Yüksük otu. Digitalis purpurea. yımırtğa/yumurtğa < *yumurt. 3444) bk. XI. 4317) yumurcak: (< T. kralkandili denilen bir ot. kişniş (TBAS. 938”) bk. 4328) yün otu: (< T. Yusuf + Ar. aféndis) Mandalina (DS. DS. gül goncası (DS. MBTS. yüksük + otu) Sıracagillerden. yumurcak < yumruk+ cak. yüksük < yik ‘dikiş’ + -sik eki. 2. “< ET. “< ET. 288. -î) Limon (DS. ülkemizde dokuz türü bulunan. 3. 4328) yüksük otu: (< T. MBTS. (yüksükçük). XI. Digitalis purpurea. yumurca < yumruk + ca. 717. “< ET. BTS. 462. MBTS. iki yıllık. (DS. 3. otsu bir bitki. -ı) Çok lezzetli bir mantar çeşidi (DS. is. 4331) yüsüfefendi: (< öz. (TS. XI. 4316) yumuk: (< T. yumurta + boyası. TBAS. yuŋ. Verbascum scrophulariaceal.613 yumrut: (< ? ) Üvez meyvesi (DS. Nişanyan. XI. 4334) yüsüre: (< yüsrü “kökü bulunamamıştır”. yüksük biçiminde. (DS. Yusuf + Yun. 4316) yumurca: (< T. 288) yumurta boyası: (< T. yumuk) Açılmamış çiçek. yumurta + Yun. kalp hastalarında dijitalin adıyla kullanılan bir alkaloit veren. 3. yüksükçük.< *yum-. kök boyası (TBAS. XI. MBTS. Eren. XI. 4334) . 3444) Anasonun arasında yetişen kokulu bir bitki (DS. XI. sarı ve kırmızı çiçekleri olan. XI. yün + otu. 3458) Yasemin (DS. 2480. Clauson. manitari + T. 288) yumurta mantarı: (< T. XI.

III. 719. 23) zambakgiller: (< Ar. 6 m kadar yükselebilen. çok yıllık. 4340) zaguda: (< ? ) Soğanın küçüğü (DS. Gaz. ışınsal simetrili. za ūm) Zakkumgiller familyasından. Eren. dik ya da tırmanıcı gövdesi olan. 2497. MBTS. folikül. 3465) Süpürgeotu (DS. BTS. Nerium oleander. 90-100 cm yüksekliğinde. 2. nadiren çalı formundaki bitkiler (TS. zakkum. XI.614 -Zzabıt: (< Ar. UA.. 289) zakkum: (< Ar. TBAS. otsu. XI. Nişanyan. zanba + T. Erz. 3. otsu ya da ağaçsı bitkiler (TS. kıldı) Çalı cinsinden bir bitki (DS. 780. kışın yapraklarını dökmeyen zehirli bir ağaççık. çiçek örtü yaprakları iki daire etrafında dizilmiş 6 parçalı. 2496. Türkiye’de 6 türü bulunan. DS. süt içeren. za ūm + T. kara kekik (TBAS. -giller) Bir çeneklilerden. 2495. 2. BTS. sa’tar. 2. 4344) zalıkıldı: (< ? zalı + T. Akdeniz ülkelerinde yetişen.A. 2. bakka ya da eriksi tip meyveleri olan. ovaryum alt ya da orta durumlu. TBAS. çok yıllık. 289. çok yıllık bir süs bitkisi. 499) Zambakgillerden. güzel ve iri çiçekli. BTS. ülkemizde 4 cins ve 6 türle temsil edilen. Lilium candidum. KYA. 352) zakkumgiller: (< Ar. zanba ~ OFar. soğanlı. XII. 719) zakota: (< ? ) Yabanıl sarımsak (DS. 719.A. yaprakları karşılıklı ya da dairesel. ülkemizde 43 cins ve 420 kadar türle temsil edilen. 150. XI. zanbak. çiçekleri tekli. (TS. abŧ. 466) bk. BTS. -giller) ki çeneklilerden. XI. er dişi. 4831. (TS. çiçekleri beyaz veya pembe renkli. kapsül ya da nadiren bakka tipi meyveleri olan. 719) . 4341) zahter: (< Ar. 4345) zambak: (< Ar. Cezayir menekşesi gibi türleri içine alan. kapsül. çanak ve taç yaprakları 5 parçalı ve parçalar birleşik. 2495. . çiçekleri ışınsal ya da tek simetrili.. 289. III.

-alak). Tespih ağacı. XI. Ağz. zavarak. otu) Atkuyruğu (TS. 4348. 160) zegur: (< ? ) Çileğe benzer bir meyve (DS. XI. zevrak. 4. 3. şam + T. zavza. 2497) zamk akasyası: (< Ar. 4347. 4355) zehirli çiğdem: (< Far. zehr + T. 2. 2. zamk akasyası. zanzalak. 2497) zamzak: (< ? ) Mısır.615 zamk ağacı: (< Ar. acı çiğdem (TBAS. 264) zavzara kirezi: (< ? zavzara + Yun. zavzak. 4351. -ı) Bir kiraz cinsi (AA. manitari) nsan ve hayvanlarda hafif veya ölümle sonuçlanan zehirlenmelere neden olan mantarlar (TBAS. Leylâk. Ağz. zıvrak) 1. 2504) . 290) zehirli mantar: (< Far. TBAS. 3497). źihnį. -li + Yun. Kızılcık. XI. Havuç. zavzı. zenbūrek + T. kavun. 4354. zamk ağacı (TS.: zamzalak. 4351) zavrak: (< Ar. 268. 2. Akasya. mimoza gibi zamk veya reçineli zamka benzeyen maddeler veren okaliptüslere ve daha birçok ağaca verilen ad. -sı) bk. 2. 290) zartlak: (< zart “ses taklidi” + T. karpuz gibi bitkilere sarılarak büyüyen ve mavi çiçekler açan bir asalak bitki (DS. zevra . zarzalak. -lak) Domates (DS. kerasi + T. XI. acacia + T. Limon (DS. MBTS. zavzu. 4346) zandak: (< ? ) Yeşil diken (DS. zehr + T. Erguvan çiçeği (DS. AAT. 3. (And. 4. (And. 2. XI. XI. 3505) Bir üzüm türü (EYAD. 4383. şam + Fr. domates. (TS. 4347) zangalak: (< zang “ses taklidi” + T. 3. Hıyar. zavrah. 290) zehni: (< Ar. ağacı) Akasya. 3. 239) zemberek otu: (< Far.: zarvak. zazalak) 1. 4352. MBTS. -li + çiğdem) bk. OAAD.

2. Erz. zenbį l + T. etli. otsu ve sarı çiçekli bir bitki. 4361. MBTS. zerāvend. 2. zerdili) Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen. çiçeği) bk. (And. 2505) zencefil kökü: (< Ar. XI. sarı. 3. 3492) bk. zer + T. kök karanfil (TBAS. 468. (TS. DS. hodan (TBAS. Gaz.. 349. 2505. çorak yerlerde yetişen bitki. Ağz. 145. dikeni) 60-150 cm yükseklikte. Eren. (TS.A. dikenli. (TS. 4361) zerde: (< Far. kamış görünüşünde. ayrık otuna benzeyen. çok yüksek ve otsu bir bitki. GBAA. 296. 15 m kadar yükselebilen. 3492). Briza. 4361. ana) Sütleğen (DS. Ağz. -giller) Bir çeneklilerden. DS.A. Centaurea sostitialin. -li + Far. zenbį l + T.Y. XI. kökü) bk. zencebīl + T. Hindistan ve Malezya’da yetişen. 291) zembiligozgoz: (< Far. 502). TS. (And. (TBAS./Far. . tadı acı ve çekirdekli meyvesi olan bir türü. 88. 2. 292. kakule. zerde..A. 2. 2506. zerd-ālū./Far. otu) Buğdaygillerden. XI. zencebīl + T. çok yıllık. zerd-ālū + T. yaklaşık 100 cm yüksekliğinde. MBTS. DA. TBAS. 505) zerdali dikeni: (< Far. XII. TBAS. Nişanyan. Nişanyan. 3. zencebīl ~ OFar. 291.. Armeniaca vulgaris. gawz + gawz) Ceviz (DS. 2506. 782. III.: zerdeli. K AT. 4832) . DS. 4361. XI. 31. zencefil. Krş. zenbįl + T.616 zembil çiçeği: (< Far. III. Zingiber officinale./Far. 502) Zencefilgillerden. 175) zencefilgiller: (< Ar.: zerdek) Havuç (DS. zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya (TS. 198) zerdali: (< Far. 291) zeravent: (< Far. 148. loğusa çiçeği (TBAS. XI. 184) zerana: (< Far. 2. 2504) zencefil: (< Ar. 4359) zembil otu: (< Far. *zengepīl.

zetin. GBAA. 349. sebze < sebz “yeşil”) Tohumdan yetişen yeşil soğan (DS. uzun ömürlü bir ağaç. zefdin. XI. (And. XI. 158. zevtin. zeytūn + T. 2. Ağz. III. dalları dikensiz. XI. Ağz. zerd-ālū + T. K AT. kayısı. 2506. Akdeniz ülkelerinde yetişen. küçük ve gümüş renginde. zeğrek) bk. seyelek. 127. Erz. OAAD. çiçekleri ışınsal simetrili. 136. zerrīn) Fulya (TS. ülkemizde 7 cinsle temsil edilen bir familya. 292. 721. 2. 721) zeytinsi meyve: (< Ar. 4833) zevik: (< ? ) Kışa doğru yetişen. (And. 73. DS. 2. BÜYA. 125. (Hint safranı). şarap rengi. keten (TBAS. 502) Zencefilgillerden. eriksi ya da üzümsü olan. 4362. . EYA.: setin. (TS. çok yıllık bir bitki. 21. 4363) zeyrek: (< Far. genellikle ağaç ya da bazen çalı formunda olabilen. zerde-çāv. zeytün. zeytūn). 134. -giller) ki çeneklilerden. za īr + -(a)k küçültme eki. 468. ETA.617 zerdeçal: (< Far. E A. yüksek besin değeri taşıyan yağlı meyvesi. 2. aşılaması) Kayısı (DS. GD AT.A. sert. zeytūn + T. X. badem gibi tek çekirdekli meyvelerin genel adı (TS. her dem yeşil. AA. 2506) zerringade: (< Far. BTS. 7. çiçekleri sarı renkte. 2508. 10-20 m yüksekliğinde. 160. zegerek. zītin) 1. 72.. zerrīn + -gede) Turuncu lâle (DS. -si + Far. 3593. 172) zeytin: (< Ar. TAYA. 187. II. meyveleri kapsül. 2506) zerdeli aşması: (< Far. Curcuma longa. yapraklarını döken. yaprakları sivri uçlu. 6. zeytun. Eren. Olea europea. ZBK A. BTS. DS. mīva) Erik. 264. sonradan kararan. siyrek. 2. 386. 467). KYA.: seğelek. Eren. yaprakları karşılıklı. (TS. zarek. Bu ağacın taze iken yeşil. XI. 102) zeytingiller: (< Ar. segrek. 4361) zerrin: (< Far. 2. 4363) zevze: (< Far. kök saplarından safranı andıran boyalı bir madde çıkarılan. 2508. 2. 207. TBAS. kanatlı fındıkçık. Zeytingillerden. (TS. tadı az bir çeşit üzüm (DS. XII. kiraz. 2508) . TS. Nişanyan.

(And. XI. buğday (DS. sarı çiçekli ve çalı görünüşünde. üzümü) Tanesi zeytine benzer kara. XI. XI. XI. tatlı bir çeşit üzüm (DS. 4367) zılgar: (< ? ) Genç çam ağacı (DS. zeytūn + T. 292. 4367) zılcan: (< ? ) Bir çeşit diken (DS. Ağz. 4366) zıka: (< ? ) Hardal otu (DS. (And. 4367) zılk: (< ? ) Marula benzeyen. XI. 4369) zımbıldik: (< ? ) Akarsu kıyılarında yetişen bir çeşit ot (DS. Ağz. XI. 4370) zıngırdak otu: (< zıngırdak + T.: zira) bk. (TBAS. 293. 293) zifin: (< ? ) Kışın yapraklarını döken. 4373) zınzov: (< ? ) Dağ menekşesi (DS. XI. XI. XI. kimyon (TBAS. zehirli bir bitkidir. 4386) .: zılbırt) Yemeği yapılan bir kır bitkisi (DS. DS. XI. XI. XI. XI. “< zıngır ses taklidi kelime”) Tahıla zararlı bir ot (DS. 4375) zıra: (< ? ). Rhododendron luteum. -lak) Pancar (DS. 4366) zılbıt: (< ? ). 4385) zile: (< ? ) Nemli yerde kendiliğinden çıkan arpa.618 zeytinüzümü: (< Ar. 4363) zığlan: (< ? ) Uzun çam ağacı (DS. yaprağından sarma yapılan bir kış sebzesi. otu. pazı (DS. 4373) zıplak: (< zıp “ses taklidi” + T.

293) zimilacı: (< Far.. çiçekleri sarı renkli. zimilas) Kışın yemiş veren bir çeşit diken (DS. 470) Buğday tarlalarında biten tohumu acı bir ot (DS. yaprağı yenilebilen ve sarı çiçeği kumaş boyamada kullanılan bir ot (DS. yaprakları 3 yaprakçıklı. 3. 471) zomzom eriği: (< zom + zom + T. 4390) zivircik: (< Far. XII. 4387. dolgun taneli hevenk üzümü (DS. “< zom ‘kökü belli değildir’. (TS.: zimbilaçı. 4393) . TBAS. 785) zingit: (< ? ) Yabanıl armut ağacı (DS. (And. XI. III. zinemit) Sarı çiçekli.: zimerit. MBTS. XI. zįver + T. DS. 4389) zirge: (< ? ) Sert. yapışkan yapraklı. -cik). 3508) Pırnal meşesi ağacı (Gaz. kuvvetli kokulu bir çalı. kötü kokulu bir ot (DS. 4393) zongula: (< zongula < zonk “ses taklidi”) Ağısız mantar (DS. 3. XI. 4388) zincilip: (< ? ) lkbaharda biten. Ağz. 293. TBAS.619 zimbit: (< ? ). dallarından süpürge yapılan. Ağz. 4388) zindiyan: (< Far. tohumları zehirli. XI. (And. XI. Anagyris foetida. XI. MBTS. eriği. XI.: siyircik) Akdeniz Bölgesi’nde yetişen. XI. ağacı). 4390) zivan: (< Ar. Eren. 100-300 cm yüksekliğinde. 4699) zoğal: (< Far. zu āl) Kızılcık (Eren.A. 4389) ziron: (< ? ) Kılçıksız buğday (DS. XI. zinebit. zenbį l + T. Ağz. 2. 2517. zindegān. 3512”) Bir çeşit erik (DS. genellikle deniz kıyılarında biten. zivān. (And.

620 zulfa otu: (< Ar. XI. Ağz. 2. (And. dolu”). (TBAS. beyaz renkli. otu) Yaprakları. 4402) zülfaris: (< Far. nane gibi. 294) zulfar: (< ? ) Susam (DS. 4400) zumagu: (< ? ) bk. 20-40 cm yükseklikte. 4401. zulf-i ‘arūs) Baklagillerden bir süs bitkisi ve bunun güzel kokulu. akçöpleme (TBAS. Hyssopus officinalis. çok yıllık. (TS. tüylü. zulfe + T. 2522) . çorbalara koku ve tat vermek için kullanılan. Phaseolus caracalla. mor. 294) zülbeya: (< Ar. mavimsi çiçekli bir bitki. zülbeyā “< beyā dolmuş. saç lülesi görünüşünde olan kıvrıntılı çiçeği.: züllee) Geç olgunlaşan kara ve küçük bir erik çeşidi (DS. XI.

bitki adlarıyla ilgili olarak şu sonuçlara varılmıştır: 1. Alıntı bitki adları ise “Arapça. tıpkı kendi çocuklarımıza verdiğimiz isimler gibi. yabancı dilden gelerek yapım eki alanlar da vardır. Fransızca. Rusça. 5. Ermenice. Bitkilere verdiğimiz isimler. Türkçe kökenli olan basit yapılı bitkiler dilimizde az yer tutmaktadır. cümle biçiminde kurulanlar” şeklinde incelenmiştir. 3. Gürcüce. isnat grubu. Sırpça. Geniş bir coğrafyada binlerce yıldan beri yaşayan Türk milleti. spanyolca. Kavram bakımından . Moğolca. Portekizce ve Lehçe” kökenlidir. bizleri geçmişimize götüren kopmaz bağlardır. kıvrak zekâsını. Birleşik bitki adları. Türemiş ve Birleşik” yapılı olmak üzere üç temel bölümden oluşmakta. bunlar da kendi aralarında alt başlıklara ayrılmaktadır.621 V. fiilden fiil. isimden fiil. talyanca. sıfat-fiil grubu. Yunanca. sıfat tamlaması. SONUÇ “Türkiye Türkçesinde Bitki Adları” isimli doktora tezimizde bitki adları yapı ve kavram bakımından ele alınmış ve Türkçenin zengin bir bitki kültürüne sahip olduğu görülmüştür. Farsça. Bulgarca. Basit yapılı bitki adlarını Türkçe kökenli olanlar ve Alıntı bitki adları oluşturmaktadır. tekrar grubu. Türemiş bitki adları “isimden isim. Türkiye Türkçesinde kullanılan bitki adları “Basit. espri anlayışını. Çince. Bu çalışma ışığında. Yapı bakımından birleşik bitki adları “isim tamlaması. Latince. 4. oldukça hacimli bir bitki koleksiyonu oluşturmuştur. Bunlar arasında kökü Türkçe olanların yanı sıra. ngilizce. 6. basit ve türemiş bitki adlarına oranla daha geniş yer tutmuş ve daha teferruatlı olarak ele alınmıştır. tabiata bakış açısını ve hayatı kavrayış biçimini ortaya koyan dil hazineleridir. Slavca. fiilden isim” yapma eklerinden bir ya da birkaçını alarak kurulmuştur. 2. Bitki adları bir milletin hayal gücünün derinliğini.

yer adları ve benzetmelerle kurulanlar” olmak üzere birçok bakımdan değerlendirilmiştir. “Bitki Adlarında Geçen Yapım Ekleri” başlıklı bölümde hem türemiş. tür. Tabiatın dengesini sağlayan bitkiler. hem de birleşik bitki adlarının aldığı ekler gösterilmiştir. şekil özelliklerinin yanında. Bu bölümde bitki adları madde başı yapılarak bitkilerin tanımları. Bitki adları. aldıkları yapım eklerine göre listelenerek tahlil edilmiştir. . organ. bitkilerle ilgili çalışma yapan bütün bilim adamlarının rahatlıkla faydalanabilecekleri bir çalışma niteliğindedir. 8. 7. eşyanesne. Anadolu ağızlarındaki varyantları ve kaynakları belirtilmiştir.622 birleşik bitki adları ise “insana özgü özellikler taşıyanlar. Alfabetik sıraya uygun olarak hazırlanmış bu sözlük. hayvan. tezde en çok yer tutan bölümdür. Her madde başında derin bir kültür birikimi bulunan bitki adları sözlüğümüz. “Türkiye Türkçesi Bitki Adları Sözlüğü” kısmı. insan hayatının da vazgeçilmez unsurlarıdır. etimolojileri. Türk insanının adlandırmada ve tabiatı algılamada göstermiş olduğu ustalığı ortaya koymaktadır. Bu sebeple insanın bitkiye bakışı ve onları adlandırma yolları çok çeşitlilik arz etmektedir. Ayrıca bu eklerin işlevleri de kaynak gösterilerek belirtilmiştir.

Bölge Ağızlarından Atasözleri ve Deyimler I-II. TKAE Yayınları. TDK Yayınları. stanbul. 1945. Ankara. stanbul. Aysu. Dualar. TDK Yayınları. 300+91. Türkçenin Sözvarlığı. TDK Yayınları. Türkçenin Gücü. Meşhur Sözler. Arat. 1988. ----------. ----------. Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri. Her Yönüyle Dil. . Doğan. ----------. Mehmet.baskı. 63-68. Ankara. ----------. Anlambilim.1998. Ettuhfet-üz-Zekiyye fi’l-Lûgat-it-Türkiyye. TDK Yayınları. Ahundov. Türkiye Türkçesinin Dünü. s. Aybastı Ağzı ( nceleme-Metin-Sözlük).623 VI. 1994. ----------. TDK Yayınları. 3 cilt. TDK Yayınları. Aksoy. (Faksimile). Engin Yayın Evi. Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni (9 Mayıs 1997). 1999. TDK Yayınları. Yarını. TDK Yayınları. Ankara. 1999. 1979. Ankara. Atasözleri. 1945. Misalli Büyük Türkçe Sözlük. Semih. Reşit Rahmeti. 1998. ----------. ----------. zmit’in Taşköprü. 1945. ----------. Kutadgu Bilig III. Ömer Asım. Kenan. Kâşgarlı Mahmut: Divanü Lûgat’it Türk Dizin: "Endeks" IV. Aksan. Engin Yayın Evi. Bilgi Yayın Evi. Ankara. Bilgi Yayınevi. 1946. Beddualar. stanbul. Ova ve Balören Ağızları. stanbul. Gaziantep Ağzı I (Fonetik-Morfoloji-Sentaks). 2002. Ayverdi. Türk Dil Devriminin Kendine Özgü Yönleri: Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü. Atalay. Ankara. 2003. 1994. Gaziantep Ağzı III. stanbul. B BL YOGRAFYA Acar. TDK Yayınları. Ankara. Ata. Besim. TDK Yayınları. Deyimler. Başka Diller ve Ağızlarla lgili Halk Ağzından Parçalar. Aydın. ----------. 1996. Kubbealtı Neşriyatı. stanbul. TDK Yayınları. Ankara. Ankara. Tezcan. TDAY – Belleten. Ehliman. 2005. Ankara. Yüksek Lisans Tezi. Kâşgarlı Mahmut: Divanü Lûgat’it Türk Tercümesi I-III. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1998-1999. lhan.1999. Nehcü’l-Ferâdıs Cennetlerin Açık Yolu III (Dizin-Sözlük). Ankara. Bugünü. ----------. 1996. Gaziantep Ağzı II. ndeks. . 2. Ankara. 1999.

Ankara-2000. 1931. M. DTCF Yayınları. (Ses Bilgisi). E. Buran. stanbul. Sir Gerard. Sivas ve Tokat llerinden Toplamalar. TDK Yayınları. Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde sim. Ankara. 1960. ----------. Boğaziçi lmi Araştırmalar Serisi: 8. Clauson. Doğu llerimiz Ağızlarından Toplamalar. cilt. Brent. Aşgabat. 1983.. Ankara. N. 1968. TDK Yayınları. Şeref. General Principles of Classification and Nomenclature in Folk Biology. Kitâb al. stanbul. stanbul.drâk li-lisân al-Atrâk. 1997. Baytop. 1999. I. Hamzaev. ---------. 1995. stanbul. 1994. “Karacaoğlan’da Hayvan ve Bitki Adlarının Fonksiyonları”. Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler. ----------. TDK Yayınları. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üzerine Araştırmalar II (Ağızlar). stanbul. 1995. Ankara. 1994. Anadolu Ağızlarından Toplamalar. Moskova. Ankara. Turhan. Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. TDK Yayınları. Karryev. 1969. 2. Banguoğlu. Ankara. Keban. Yusuf. Ja. Caferoğlu.1999. Abû-Hayyân. Güneydoğu llerimiz Ağızlarından Toplamalar. TDK Yayınları. 1995. ----------. Himmet. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. TDK Yayınları. ----------. Cahit. 1992. Ankara. Sanglax – A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammad Mahdî Xân (Facsimile Text).. Boyraz. Kuzeydoğu llerimiz Ağızlarından Toplamalar. A. 225-250. TDK Yayınları.624 Azmun. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Ankara. 1972. TDK Yayınları. A. Ankara.. A. TDK Yayınları. ----------. TDK Yayınları. Anadolu lleri Ağızlarından Derlemeler. Başdaş. ----------. Morfologiya. Baskakov. Türklük Bilimi Araştırmaları. B. ----------. Ahmet. Biray. London. H. TDK Yayınları.baskı. Breedlove. Türkçenin Grameri. Raven. 1997. TDK Yayınları. 1996. Ankara. Tahsin. Ana Çizgileriyle Türkmence Dilbilgisi. Akçadağ Yöresi Ağızları ( nceleme-Metinler-Sözdizimi). Berlin. California Univercity. ----------. 1992. Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları / ELAZIĞ /. Yüksek Lisans Tezi. 1973. Ahmet. ----------. . 1944. Ankara. XV+186+158. Türkmen Dilinin Grammatikasy. ve Diğerleri. Turkmensko-Russkiy Slovar. Borjakow. 1995. Peter. Oxford At The Clarendon Press. (2). Dennis.

Eren.Bartın–Karabük lleri Ağızları. TDK Yayınları. Ankara. Erzurum li Ağızları III. Eren. Gül. 1993. Doerfer. Ercilasun. Marcel. Gemalmaz. Erzurum li Ağızları . Münir. 1987. Türk Dili. Türk Lehçeleri Sözlüğü. 1992. Emiroğlu. 1995. Bayrak Yayınları. Yayınları. Yüksek Lisans Tezi. 1963-1975. Ahmet Bican. Kaynak. Ahmet. cilt. Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. 1997. stanbul. Köken Bilgisi Sözlüğü I-II (Etimolojik Sözlük Denemesi). Zonguldak. II cilt. Gülensoy. Ankara. TDK Yayınları. 1993. Diyarbakır Ağzı.. 32-35. Ü. TDK Yayınları. Ankara. 1999. TDK Yayınları. Ankara. I-XII. Kars li Ağzı. Acıpayam ve Çameli (Denizli) lçeleri Ağızları. Gagauz Türkçesinin Sözlüğü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya ve Yöresi Ağızları ( nceleme-Metinler-Sözlük). Mart-1998. stanbul. 1991. Wiesbaden. TDK Yayınları. TDK Yayınları. 1995. Ankara. (555). Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları. 1-4. Erzurum. Tuncer. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Kudret. 1991. Muharrem. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993. 223-229. Erdal. Derleme Sözlüğü. Ergin. Elgün. Doğru. Ankara. Kültür Bakanlığı Yay. Rıza. Yüksek Lisans Tezi. 1984. ----------. 1. Emin. Ahmet Bican ve diğerleri. Efrasiyap. Akkışla ve Yöresi Ağızları (Dil-Folklor-Etnik Unsurlar) Yüksek Lisans Tezi. Ankara. ----------. 1995. Doğan. 1995. Ankara. 1995. Ankara. Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Erzurum li Ağızları II. Duran. Ercilasun. Abdullah. ----------. TDK Yayınları. G. Erten. Abdülmecit. baskı. Hasan. Ankara-2005. “Türkçede Bazı Bitki Adlarının Veriliş Sebepleri”. Türkmence Metinler. 1983. Uygarlık ve Bitki Adları. ----------. 1991. Wiesbaden. ( nceleme-MetinSözlük). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Old Turkic Word Formation. 1988. Kültür Bakanlığı Yayınları. brahim. Kilis Merkez ve Köy Ağızları. Bünyan ve Yöresi Ağızları. Türk Dil Bilgisi. Tarih ve Toplum. TDK Yayınları. G. 1994. smail. smail (Aktaranlar). .. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara.625 Derin. 1991.(9). ----------.

Kerkük Vakfı Yay. 1997. Tuncer. Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil. 2003. Kaplan. Ankara. I. Sevinç ve Diğerleri. 1992. Azerbaycan Dilinin Tarıhı Grammatikası. Bakı. Buran. Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 17. (çev.626 Gülensoy. TDK Yayınları. Karahan. Yüksek Lisans Tezi. K. Ankara. Hürmüzlü. ----------. Leylâ. Ankara.2000. 1994. TDK Yayınları. 1994. stanbul. Cilt. Ayşen. Kırşehir ve Yöresi Ağızları. 1996. Ankara. 2001. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ula ve Yöresi Ağızları. Eskişehir Türkmen Ağızları (Fonetik. lker. 1991. Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası. Ankara. Ali. Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I. Boğaziçi lmi Araştırmalar Serisi:14. MEB Yayınları. Ercan. Bingöl Merkez lçe ve Köyleri Ağızları ( nceleme-Metinler-Sözlük). Kırlı.. H. Küçüker. Karol. Yüksek Lisans Tezi.TDK Yayınları. Talas ve Yöresi Ağızları ( nceleme-Metinler-Sözlük).baskı. Ankara. Hanser. 1991. Bartın ve Yöresi Ağızları. Günşen. Tuncer. Güney-Batı Anadolu Ağızları (Fonetik). TDK Yayınları. Edip. 1994. TDK Yayınları. leri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Emin. Kerkük Türkçesinin Sözlüğü. Tunceli ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler. ----------.: Zühal Kargı Ölmez). Canan. 1994. 1991. TDK Yayınları. Yüksek Lisans Tezi. 2000. Türkmence El Kitabı. ----------. Ankara. Elazığ. Ankara. Alkaya. Akçağ Yayınları. Habib. Ankara. Paki. Ankara. Gülensoy. Ses Bilgisi. TDK Yayınları. Kürkçüoğlu. Kılıç. 1993. ----------. Nevşehir ve Yöresi Ağızları. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması. 1998. Ankara. . 2003. 1998. Ankara. 1990. Avşar Ağızları. Yüksek Lisans Tezi. Morfolojik nceleme-MetinlerSözlük). 1956. 2. stanbul. TDK Yayınları. Türk Milletinin Kültürel Değerleri. Urfa Ağzı. Korkmazlar. Zeynep. 2003. Ayşe. Mirzezade. 2003.. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Biyoloji Terimleri Sözlüğü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Edirne li Ağzı. Kalay. DTCF Yayınları. TDK Yayınları. Alaaddin. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ahmet. Ahmet. TDK Yayınları. Korkmaz. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Oskar. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mehmet. Ankara.

----------. Helsinki. Cevat Rüştü’den Bir Güldeste. 1994. Leningrad. Hülya. Burhan. 1987. 357-392. Grammatika Russkogo Yazıka. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ögel. Hazırlayanlar: Prof. Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü. Ankara. Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine. Dr. Gagavuz Türkçesi Grameri. Etimologiçeskiy slovar’ tyurkskih yazıkov.. Polat. Paçacıoğlu. 2000. “XIV ve XV.. Röhrborn. Ankara. Hikmet. Bahaeddin. 1990. 51. TDK Yayınları.14. Ankara. N. ----------. Adam Yayınları. Yüksek Lisans Tezi. Önler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Martti. Nadalyayev. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. “Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ Adlı Eserinde Geçen Bitki Adları Üzerine”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1969. Derya Örs. 403-406. TDK Yayınları. V. Sevortyan.V. Ankara. Harvard Üniversity. 2001.627 Mütercim Âsım Efendi. 1980-1989.M. Yüksek Lisans Tezi. I-IV. Sadi. K. Nişanyan. [Fahir z Armağanı]. . Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kitabevi Yayınları. Nakipoğlu. (413). 1977-1988. 1990. Özkan. Nevzat. TDK Yayınları. 1991.. Lieferung. 1988. Yüzyıl Anadolu Türkçesi Botanik Terimleri”. Journal of Turkish Studies. Burhân-ı Kâtı. Adıyaman ve Yöresi Ağızları. Mayıs-1986. Sevan. 1994. Mürsel Öztürk. Kültür Bakanlığı Yayınları. Pilancı. Dr. Pehlivanova. ----------. K. Moskova. . Ankara. brahim Ethem. Akçağ Yayınları. 1969. 1996. Türk Dili. Eskişehir ve Yöresi Ağızları. Ardanuç Yöresi ve Ağızları. Zafer. Yüksek Lisans Tezi. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. 2002. E. Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs Der Turksprachen. Moskova 1974. Drevnetyurkskiy Slovar’. stanbul. ----------. 1991. Uigurisches Wörterbuch. 1991. Müntahab-ı Şifâ I (Giriş-Metin). vol. Räsänen. ve diğerleri. Anadolu Ağızlarında sim ve Fiil Dışı Kullanılan Kelimeler. Türk Dilinin Yurtları. Özkan. Ankara-2002. Sivas lbeyi Ağzı ( nceleme-Metinler-Sözlük). Doktora Tezi. 1-4. Türk Kültür Tarihine Giriş II. Wiesbaden.

Zeynalov. Zafer. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu (1921. 1999. Büyük Türk Kurultayı Bildirileri. . TDK Yayınları.628 Şen. Simurg. cilt I. Simurg. Talat ve diğerleri. Ankara. (Çev. 2003. 1996. Azerbaycan Dialektoloji Lüğeti. stanbul-Wien. “Malatya’da Bir Yazma Tıp Kitabı ve Türk Bitki Adlarının Kaynakları”. Kaman ve Yöresi Ağızları (Giriş. Yeşilöz. Türkçe Sözlük. Tietze. ----------.1987). Andreas. Cem Yayınevi. Ürgüp ve Avanos Yöresi Ağızları. Osman Nedim. Türkmence-Türkçe Sözlük. stanbul. “Elma Kelimesi Üzerine”. I-VIII. A-E. Malatya. Ankara. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.: Yusuf Gedikli). Recep ve Diğerleri. 2002. TDK. Ankara. Tuna. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2000. 2 cilt.nceleme-Metin-Sözlük). Kıpçak Türkçesi Sözlüğü. Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi. TDK.10. Yüksek Lisans Tezi. Feridun. TDK. 1987. 1995. Tekin. Yüksek Lisans Tezi. 1998. Tarama Sözlüğü. Toparlı. Ankara. Mesut. Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9. Ankara-2006. 1993. Tekin. Ankara. Ankara. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati. 1993. 1994. 2 cilt. Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:18. Ferhat. Orhon Türkçesi Grameri.

Yeni Uygur Türkçesi alanında hazırlamış olduğu “Ziya Semediy’in Örük Gülligen Çağda Adlı Hikâyesinde Aktarma Meseleleri” başlıklı tezini sunarak 2002 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili doktora programını kazandı. 30. Fatih ALKAYIŞ. dört kişilik bir ailenin ilk çocuğu olarak Adıyaman’da dünyaya geldi. Danışmanı Prof. “Adıyaman li Ağzı” adlı bitirme teziyle 1999 yılında bu bölümden mezun oldu. Çeşitli kurultaylarda sunmuş olduğu ikisi ulusal.629 ÖZ GEÇM Ş M. yazıp oynattığı birçok tiyatro eseri vardır. biri uluslar arası olmak üzere toplam üç bildirisi ve hakemli dergilerde yayımlanmış iki makalesi bulunmaktadır. lk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Mustafa ARGUNŞAH’ın yönetiminde “Türkiye Türkçesinde Bitki Adları” isimli doktora tezini hazırladı. Dr.1975 tarihinde. ngilizce bilen M. Fatih ALKAYIŞ’ın.com 0 536 265 43 98 . E-Posta: Telefon: fatihalkayis@mynet. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili yüksek lisans programını kazandı.01.